صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۴۶

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 146

هفته نامه مثلث شماره 146

‫ترس در‬ ‫اردوي ليبرال‌ها‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهل‌وششم ‪ 22/‬مهر‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫چرا اوباما از رامني شكست خورد؟‬ ‫معماي يك طرح‬ ‫چرا ايده دولت وحدت ملي به نتيجه نمي‌رس�د؟‬ ‫گزارش‌هاي خبري و تحليلي مثلث به همراه‬ ‫گفت‌وگوهايي با زهره طبيب‌زاده‬ ‫و عليرضا محجوب‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫طرح تشكيل‬ ‫دولت سايه براي ‪92‬‬ ‫گفت وگو با قائم مقام جمعيت رهپويان‬ ‫خداحافظي با‬ ‫رييس قدرتمند‬ ‫علي اصغر پورمحمدي از شبكه‪ 3‬رفت‬ ‫بازار‪ ،‬دولت‬ ‫و مردم‬ ‫بر روابط بازار و دولت چه مي‌گذرد؟‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫روز مهم ملت‬ ‫حضرت امام خميني(ره) در پانزده خرداد ماه س��ال ‪61‬‬ ‫«یوم‏اللهّ‏» ‪ 15‬خرداد را«پرتويي از عاش��ورا» دانسته و بيان‬ ‫داشتند‪ .…« :‬من خوف آن دارم كه خداي نخواسته يك روز‬ ‫يبهخودآيندكهبادستآمريكاي‬ ‫ملتهاودولتهاياسالم ‌‬ ‫جنايتكار‪،‬اسرائيلبهخواستهايظالمانهوجنايتكارانهخود‬ ‫برسدوازمسلمينكاريساختهنشود‪.‬منطرفداريازطرح‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12 - 25‬‬ ‫اصالح‌طلبان در دوگانه آمدن يا نيامدن‬ ‫دومين سوال از رئيس‌جمهور؟‬ ‫جدايي ری از تهران؟‬ ‫سياست‬ ‫‪30 - 41‬‬ ‫رونمايي از يك طرح‬ ‫مي خواهند شركت سهامي راه بياندازند‬ ‫بايد از طرح دولت وحدت ملي استقبال كنيم‬ ‫ورزش‬ ‫‪70-77‬‬ ‫يكشنبه عجيب آقاي وزير‬ ‫خداحافظيبارئيس‌قدرتمند‬ ‫جادوی چشم‌بادامی‌ها باطل می‌شود؟‬ ‫صلح درخيابان فاطمي‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫استقاللاسرائيلوشناسايياورابرايمسلمانانيكفاجعه‬ ‫ي يك انفجار مي‏دانم و مخالفت با‬ ‫و براي دولت هاي اس�لام ‌‬ ‫آن را يك فريضه بزرگ اسالم مي‏شمارم و به خداوند بزرگ‬ ‫ازايننقشه‏هاكهبهدستمسلمان‏نماهابراياسالمكشيده‬ ‫مي‏شودپناهمي‏برم‪.‬‬ ‫ملتبزرگايرانسالروز‪ 15‬خردادراكهيوم‏اهلل‏ استزنده‬ ‫نگهمي‏داردوافتخارقيامملتراكهبامشتگرهكردهوخون‬ ‫طاهرخويشدرمقابلستمشاهيپهلويايستادوپايهاستوار‬ ‫ي را ـ كه سرنگوني قدرتمندترين جنايتكار‬ ‫انقالب اس�لام ‌‬ ‫منطقهرادرپيداشتـ ريختازيادنمي‏برد‪.‬واالن فداكاري‬ ‫يراكهپايه‏گذاري‬ ‫هاومجاهداتجوانانبرومندكشوراسالم ‌‬ ‫خروجازظلماتبهسوينوروازحقارتبهسويسرافرازيواز‬ ‫اسارتبهسوياستقاللرانمودبزرگمي‏شماردوعاشوراي‬ ‫فريادزن«هيهاتمناالذلة»و‪ 15‬خردادوديگرايام‏اهلل‏ راكهدر‬ ‫پيداشتوازنورالهيعاشورافروغوازشمسجمالحسيني‬ ‫گرمي‌واز پرتو هدايت او معرفت به وظيفه و از استقامت او در‬ ‫مقابلباطلاستواريفراگرفت‪،‬ارجمندمي‏دارد‪.‬‬ ‫خداوند تعالي اين ملت را كه از‪ 15‬خرداد‪ 42‬تا‪ 22‬بهمن‬ ‫‪ 57‬و از آن وقت تاكنون براي اقامه عدل الهي از هرچه داشته‬ ‫است گذشته است‪ ،‬و عزيزان برومند خود را كه قامت رشيد‬ ‫و بلند آنان چون ابديت استوار و گرمي‌خونشان چون عشق‬ ‫به جمال جميل حق روح‏افزا بود‪ ،‬به پاي دوست به قربانگاه‬ ‫فرستادند‪،‬بانورهدايتخودارشاد‪،‬وباجلوۀقدرتازليخود‬ ‫برومند و با بارقه روانبخش خود در احقاق حق و ابطال باطل‬ ‫استوار و پايدار فرمايد‪ ،‬و اين وحدت و صالبت را از آنان سلب‬ ‫عبادالل‬ ‫هّ‏‬ ‫ننمايد‪« .‬و ال ح��ول وال قوة ا ّال باللهّ‏»‪ .‬والس�لام علي‬ ‫الصالحين‪».‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪42 -55‬‬ ‫ترس در اردوي ليبرال ها‬ ‫جدال سايه‌ها‬ ‫يك حزب با ‪ 2‬جناح‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪56-63‬‬ ‫بازار سنتي و عصر مدرن‬ ‫تضادطبقاتي‬ ‫آیا همچنان بازار سنتی تعیین‌کننده است؟‬ ‫جهانجديد‬ ‫‪64 -69‬‬ ‫روياگرايينوعثماني‌ها‬ ‫چالش‌هاي عثمانی‌گریآنكارا‬ ‫تركيهعليهفلسطيني‌ها‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬فرحناز حسابي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكرالهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي ‪ -‬مهندس مهرداد نصرت‌پور ‪ -‬حسين مجاهدي‬ ‫حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار ‪ -‬سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي‬ ‫ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‪ -‬عليرضا حس��ن‌زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫درخبرنامه اين هفته س�خنان مقام معظم رهبري در س�فر به خراسان شمالي درج ش�ده است‪ .‬گزارش‌هايي‬ ‫درباره آخرين تحوالت انتخاباتي اصالح‌طلبان‪ ،‬طرح سوال از رئيس‌جمهور و جدايي ري از تهران به همراه اخبار‬ ‫وگزارش‌هايي در حوزه‌هاي مختلف از ديگر بخش‌هاي خبرنامه اين هفته است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫اصالح‌طلبان در دوگانه آمدن يا نيامدن‬ ‫دومين سوال از رئيس‌جمهور؟‬ ‫جدايي ری از تهران؟‬ ‫هاشمي‪ :‬نامزد انتخابات نمي‌شوم‬ ‫‪12‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫‪13‬‬
‫رهبر معظم انقالب در خراسان شمالي‪:‬‬ ‫بر‌مشكالت غلبه مي‌كنيم‬ ‫خبرنامه‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای چهارشنبه هفته گذشته وارد‬ ‫فرودگاه بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شدند‪.‬‬ ‫انبوه مردم که از س��اعت‌ها منتظر ورود رهبر انقالب‬ ‫بودند با خروج خودروی حامل حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای از‬ ‫فرودگاه بجنورد‪ ،‬دیگر سر از پا نش��ناختند و یکپارچه غرق‬ ‫در شور شعف و شادی شدند و از همان ابتدا خودروی حامل‬ ‫ایشان در میان انبوه جمعیت قرار گرفت‪.‬‬ ‫اس��تقبالی که مردم باب‌الرضا(ع) به وی��ژه جوانان و‬ ‫نسل سومی‌ها از رهبر انقالب اسالمی کردند‪ ،‬صحنه‌های‬ ‫کم‌نظیر و نابی را از عش��ق و دلدادگی مردم و نس��ل جوان‬ ‫به نظ��ام اس�لامی و والی��ت را رق��م زد‪ ،‬صحنه‌هایی که‬ ‫دوربین‌های تصویر‌ب��رداری‪ ،‬هی��چ‌گاه نمی‌توانند عمق و‬ ‫عظم��ت آن را به تصویر بکش��ند‪ .‬جمعیت انبوه اس��تقبال‬ ‫کننده از حضرت‌آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬در طول مسیر فرودگاه‬ ‫بجنورد تا ورزشگاه تختی به حدی بود که خودروی حامل‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی بارها از حرکت ایس��تاد‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که در برخی مسیرها تا دقایقی‪ ،‬به هیچ‌وجه امکان حرکت‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای پس از اس��تقبال پرشکوه‬ ‫مردم که حدود دو س��اعت به طول انجامید‪ ،‬وارد ورزشگاه‬ ‫تختی بجنورد ش��دند و مورد استقبال جمع دیگری از مردم‬ ‫قرار گرفتند که از س��اعت‌ها قبل‪ ،‬در این ورزش��گاه منتظر‬ ‫ورود رهبر انقالب اسالمی بودند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در جمع پرشور ‌ده‌ها هزار‌‌نفر‬ ‫از مردم بجنورد در ورزشگاه تختی‪ ،‬با ارائه تحلیل جامعی از‬ ‫حرکت صعودی ملت ایران به سمت قله پیشرفت همه جانبه‬ ‫مادی و معنوی‪ ،‬مواردی همچون وظیفه‌شناسی‪ ،‬هوشیاری‪،‬‬ ‫آماده به‌کار بودن‪ ،‬نشاط و امید‪ ،‬کار و تالش پیگیر‪ ،‬وحدت‬ ‫و همدلی و موقع‌شناسی به لحظه ملت و مسئوالن را ساز و‬ ‫برگ ادامه حرکت پرشتاب دانستند و تاکید کردند‪« :‬به فضل‬ ‫و توفیق الهی ملت ایران با تجربه و توانایی‌هایی روزافزون‬ ‫خود‪ ،‬از مشکالت عبور خواهد کرد و بار دیگر جبهه استکبار‬ ‫را در حسرت شکست دادن این ملت خواهند گذاشت‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی هدف اصلی و کلیدی ملت ایران‬ ‫را‪ ،‬از ابتدای پیروزی انقالب اس�لامی تا‌کنون‪ ،‬پیش��رفت‬ ‫همه‌جانبه مادی و معنوی دانستند و افزودند‪« :‬این پیشرفت‬ ‫الهام‌گرفته از منطق اس�لام و متفاوت از پیش��رفت تمدن‬ ‫مادی غرب است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با تاکید بر اینکه پیش��رفت‬ ‫مورد نظر غرب‪ ،‬تک‌بعدی و تنها در جهت مس��ائل مادی‬ ‫است‪ ،‬خاطر‌نش��ان کردند‪« :‬پیش��رفت در منطق اسالمی‪،‬‬ ‫دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی است و شامل پیشرفت‬ ‫در علم‪ ،‬اخالق‪ ،‬عدالت‪ ،‬رفاه عمومی‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬عزت و اعتبار‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬استقالل سیاسی و تقرب به خدا می‌شود‪».‬‬ ‫ایشان یکی دیگر از ویژگی‌های پیشرفت اسالمی را‪،‬‬ ‫همه‌جانبه بودن آن ارزیابی و تاکید کردند‪« :‬در منطق اسالم‬ ‫باید در دنیا‪ ،‬به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که افق آن‪ ،‬نسل‌ها‬ ‫و ده‌ها سال آینده را در بر بگیرد و در عین حال برای آخرت‬ ‫نیز باید به‌گونه‌ای آماده بود که گویا فرصت بسیار اندکی تا‬ ‫سفر آخرت باقی مانده است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی الزمه رس��یدن به پیش��رفت‬ ‫اسالمی را شناخت نقاط قوت و ضعف‪ ،‬داشتن برنامه‌ریزی‬ ‫متناسب با ش��رایط‪ ،‬رصد مرحله به مرحله حرکت به سمت‬ ‫هدف مورد نظر و آگاه‌س��ازی مردم از نقشه راه و مشکالت‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫‪14‬‬ ‫و خطرهای پی��ش رو دانس��تند و افزودن��د‪« :‬این وظایف‬ ‫به‌عهده نخبگان جامعه اعم از نخبگان سیاس��ی‪ ،‬علمی‌ و‬ ‫دینی است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل‌خامنه‌ای بعد از تبیین مفهوم پیشرفت‬ ‫اسالمی و لوازم مورد نیاز رسیدن به آن‪ ،‬به بررسی حرکت‬ ‫نظام اس�لامی در مسیر رس��یدن به پیش��رفت همه‌جانبه‬ ‫اسالمی پرداختند‪.‬‬ ‫ایش��ان در یک جمع‌بن��دی و قضاوت کل��ی از این‬ ‫حرکت‪ ،‬خاطرنشان کردند‪« :‬نظام اسالمی در طول ‪‌33‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬به‌طور مستمر حرکت پیش‌رونده و صعودی داشته‬ ‫که البت��ه این حرکت با ف��راز و فرودهایی نی��ز همراه بوده‬ ‫است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان‌ساز و برگ مورد‬ ‫نیاز برای ادامه حرکت پرش��تاب‌تر به س��مت قله پیشرفت‬ ‫پرداختند و تاکید کردند‪« :‬عزم راس��خ‪ ،‬امید و نشاط‪ ،‬کار و‬ ‫تالش پیگیر و هوش��یاری از لوازم اصل��ی ادامه حرکت در‬ ‫مسیر پیشرفت است که اگر ملتی این ساز و برگ را در اختیار‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بر همه مش��کالت فائق خواهد آمد و دشمنان‬ ‫خود را به زانو در‌‌خواهد آورد‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای یکی از ضروریات بس��یار‬ ‫مهم برای رس��یدن به پیشرفت را داش��تن ارزیابی دقیق و‬ ‫منطقی و به‌درو از ش��عار‌زدگی از شرایط کش��ور دانستند و‬ ‫افزودند‪« :‬ملت ای��ران از ابتدای پیروزی انقالب‌اس�لامی‬ ‫در یک عرصه رویارویی با ش��بکه خبیث صهیونیستی قرار‬ ‫دارد که برخی کشورهای غربی و در راس آن آمریکا در این‬ ‫شبکه قرار دارند و از هیچ دشمنی و کینه‌ورزی با این ملت‬ ‫دریغ نمی‌کنند‪».‬‬ ‫ایش��ان توانایی‌ها و فرصت‌های ملت ای��ران در این‬ ‫عرصه رویارویی را برجس��ته خواندند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫«نسل جوان پر‌انگیزه و با‌نشاط و دارای استعداد برتر‪ ،‬عزم‬ ‫و امید‪ ،‬منابع طبیعی ارزش��مند و اساس��ی که میزان آن از‬ ‫متوسط جهانی باالتر است‪ ،‬اقلیم متنوع‪ ،‬مسئوالن دلسوز‪،‬‬ ‫نیروهای مسلح آماده و ش��جاع‪ ،‬روحانیت فاضل و دلسوز‪،‬‬ ‫دانشگاه‌های پر‌جمعیت‪ ،‬میلیون‌ها دانش‌آموز و چشم‌انداز‬ ‫بیست ساله‪ ،‬امکانات و توانایی‌های برجسته ملت ایران است‬ ‫که زمینه‌ساز غلبه بر همه مشکالت و حرکت پرشتاب برای‬ ‫رسیدن به پیشرفت همه‌جانبه است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی پیش��رفت‌های زیربنایی کشور‬ ‫از‌جمله در زمینه خدمات مردمی‪ ،‬دانش و فناوری و معنویات‬ ‫را ممتاز خواندن��د و افزودن��د‪« :‬ثبات سیاس��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران یکی دیگر از مهمترین زیربناهای اساسی‬ ‫کشور است که با‌وجود روی کار آمدن دولت‌های گوناگون‬ ‫و دارای سالئق مختلف سیاسی و جناحی‪ ،‬این ثبات از بین‬ ‫نرفته است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای به زیربناه��ای قانونی و‬ ‫عملی اقتصادی نیز اشاره کردند و افزودند‪« :‬سیاست‌های‬ ‫کلی اصل ‪ 44‬و پیش��رفت‌های زیربنایی اقتصادی به‌ویژه‬ ‫در سد‌س��ازی‪ ،‬س��اخت نیروگاه‌ها‪ ،‬گسترش ش��بکه فیبر‬ ‫نوری‪ ،‬حمل‌و‌نق��ل و راه‌ه��ای ارتباط��ی و مواصالتی که‬ ‫به‌دست متخصصان و زبدگان جوان کشور به‌دست آمده‪ ،‬از‬ ‫زیربناهای مهم اقتصادی هستند‪».‬‬ ‫ایشان نسل جوان پرنش��اط‪ ،‬تحصیلکرده و شجاع را‬ ‫یکی دیگر از ثروت‌های زیربنایی ملت ایران برشمردند و بار‬ ‫دیگر تاکید کردند یکی از خطاهایی که در اواسط دهه هفتاد‬ ‫انجام شد‪ ،‬ادامه سیاست کنترل جمعیت بود که این اشتباه‬ ‫باید جبران شود‪ ،‬زیرا نسل جوان‪ ،‬عامل اصلی پیش‌روندگی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‌اسالمی خاطرنشان کردند‪« :‬البته اجرای‬ ‫سیاست کنترل جمعیت در اوایل دهه هفتاد کار صحیحی‬ ‫بود اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئوالن‬ ‫کشور و از‌جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از‬ ‫خداوند طلب عفو کنند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای بعد از برشمردن نقاط قوت‬ ‫و توانایی‌های کش��ور‪ ،‬به برخی مش��کالت و در رأس آن‪،‬‬ ‫باال رفتن قیمت‌ها و بیکاری اش��اره کردند و افزودند‪« :‬این‬ ‫مشکالت‪ ،‬مشکالتی اس��ت که همه مردم با آن دست به‬ ‫گریبان هستند اما مش��کالت غیر قابل حلی نیستند‪ ،‬زیرا‬ ‫انقالب اسالمی در طول ‪ 33‬سال گذشته‪ ،‬مشکالت بزرگتر‬ ‫از این مسائل را پشت‌سر گذاشته است‪».‬‬ ‫ایش��ان به برخی مش��کالت بزرگ و پیچی��ده بعد‬ ‫از پیروزی انقالب اس�لامی از جمله ت�لاش برای ایجاد‬ ‫درگیری‌های قومی‌در کش��ور‪ ،‬راه اندازی جنگ تحمیلی‬ ‫‪‌8‬س��اله‪ ،‬و اعمال تحریم‌ها اش��اره و تاکید کردند‪« :‬ملت‬ ‫ایران با ایس��تادگی و هوش��یاری از همه این مش��کالت‬ ‫عبور کرد‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در‌خصوص تحریم‌ها خاطر‌نشان‬ ‫کردند‪« :‬مساله تحریم‌ها‪ ،‬مساله جدیدی نیست و از ابتدای‬ ‫پیروزی انقالب‌اس�لامی وجود داشته اس��ت اما دشمنان‬ ‫تالش دارند ت��ا موضوع تحریم‌ه��ا را بزرگنمای��ی کنند و‬ ‫متاسفانه برخی هم در داخل با آنها هم‌زبان می‌شوند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تشدید تحریم‌ها بر ضد‌ملت‬ ‫ایران را در چند مرحله‪ ،‬دلیل‌بی‌نتیجه بودن آنها خواندند و‬ ‫افزودند‪« :‬آمریکا و برخی کشورهای اروپایی‪ ،‬تالش دارند تا‬ ‫این تحریم‌ها را به دروغ به موضوع انرژی هسته‌ای مرتبط‬ ‫کنند در حالی ک��ه در ابتدای پیروزی انقالب اس�لامی که‬ ‫تحریم‌ها شروع شد‪ ،‬موضوع انرژی هسته‌ای به هیچ وجه‬ ‫وجود نداشت‪».‬‬ ‫ایشان علت اصلی عصبانیت جبهه استکبار را‪ ،‬تسلیم‬ ‫نشدن ملت ایران به برکت اس�لام و قرآن دانستند و خاطر‬ ‫نشان کردند‪« :‬به همین دلیل است که آنها با اسالم دشمنی‬ ‫و به پیامبر‌اسالم (ص) توهین می‌کنند‪».‬‬ ‫رهبر انق�لاب اس�لامی افزودن��د‪« :‬آنها ب��ه دروغ‬ ‫می‌گویند که اگر ملت ایران از انرژی هس��ته‌ای صرفنظر‬ ‫کند‪ ،‬تحریم‌ها برداش��ته می‌ش��ود درحالی که علت اصلی‬ ‫اعمال این تحریم‌های غیر‌منطقی که نوعی وحش��یگری‬ ‫نیز به‌حساب می‌آید‪ ،‬بغض و کینه آنها از ملت ایران است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکید کردند‪« :‬این تحریم‌ها‬ ‫در واقع جنگ با یک ملت است اما به توفیق الهی‪ ،‬دشمنان‬ ‫در این جنگ هم مغلوب ملت ایران خواهند شد‪».‬‬ ‫ایشان افزودند‪« :‬البته تحریم‌ها مشکالتی را به‌وجود‬ ‫می‌آورن��د و برخ��ی‌بی‌تدبیری‌ه��ا هم ممکن اس��ت این‬ ‫مشکالت را افزایش دهد اما این مشکالت‪ ،‬مسائلی نیستند‬ ‫که جمهوری‌اسالمی ایران نتواند آنها را حل کند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به نوسانات اخیر ارز و‬ ‫ریال و خوشحالی دشمنان ملت ایران‪ ،‬خاطر‌نشان کردند‪:‬‬ ‫«حدود دو یا سه س��اعت عده‌ای در دو خیابان تهران چند‬ ‫سطل زباله را به آتش کشیدند و بالفاصله مسئوالن برخی‬ ‫کشورهای غربی با کنار گذاشتن متانت دیپلماسی‪ ،‬به ابراز‬
‫شرایط امروز مثل جنگ احزاب است‬ ‫خبرنامه‬ ‫رهبر معظم انقالب هرگونه تفکری را که روحانیت را‬ ‫جدای از نظام اسالمی بداند‪ ،‬سکوالریسم خواندند و تاکید‬ ‫کردند‪« :‬حوزه‌های علمیه نمی‌توانند س��کوالر و نسبت به‬ ‫نظام اسالمی‌بی‌تفاوت باشند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫همچنین در دیدار علماء‪ ،‬فضال‪ ،‬روحانیون و طالب استان‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬با اش��اره به تفکیک‌ناپذیری روحانیت از‬ ‫نظام اسالمی و فرصت عظیمی‌که پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫در اختیار روحانیت‪ ،‬برای گس��ترش معارف دینی قرار داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کردند‪« :‬روحانیت و حوزه‌های علمیه باید با‬ ‫تالش علمی‌مضاعف و مجهز شدن به معارف عمیق دینی‬ ‫و آشنایی با اندیشه‌های نو و ارتباط مس��تمر با نسل جوان‬ ‫به‌ویژه دانش��جویان‪ ،‬در جهت خدمت به نظام اس�لامی و‬ ‫تقویت آن حرکت کنند‪».‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای با اش��اره ب��ه مخاطبان‬ ‫گس��ترده و میلیونی روحانیون به‌واس��طه تش��کیل نظام‬ ‫اس�لامی‪ ،‬افزودند‪« :‬روحانیت و حوزه‌های علمیه سربازان‬ ‫این نظام هس��تند و هیچ گاه نمی‌توانند خود را جدا از نظام‬ ‫اسالمی تصور کنند‪».‬‬ ‫ایش��ان هرگونه تفکری را که روحانی��ت را جدای از‬ ‫نظام اسالمی بداند‪ ،‬سکوالریس��م خواندند و تاکید کردند‪:‬‬ ‫«حوزه‌های علمیه نمی‌توانند س��کوالر و نس��بت به نظام‬ ‫اسالمی‌بی‌تفاوت باشند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به فتوای مراجع محترم‬ ‫تقلید مبنی‌بر حرام قطعی بودن تضعیف نظام‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫پیامبر عظیم‌‌الشأن اسالم(ص) اسوه روحانیت‬ ‫ایشان با اشاره به وظایف سنگین روحانیت در شرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬پیامبر عظیم الشأن اس�لام(ص) را اسوه روحانیت‬ ‫دانس��تند و خاطر نش��ان کردند‪« :‬امروز نیز همانند شرایط‬ ‫جنگ احزاب در دوران پیامبر(ص)‪ ،‬همه دشمنان ملت ایران‬ ‫در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای‪ ،‬دس��ت به دست یکدیگر‬ ‫داده‌اند‪ ،‬تا ایستادگی و عزم راس��خ این ملت را بشکنند اما‬ ‫همانگونه که در آن جنگ‪ ،‬مومنان ب��ه خود‌ترس و‌تردید‬ ‫راه ندادند‪ ،‬ملت ایران هم با ت�لاش برای افزایش قدرت و‬ ‫توانایی‌های خود‪ ،‬در مقابل فشارها ایستاده است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی افزودن��د‪« :‬در جنگ احزاب‬ ‫عده‌ای منافق و سس��ت ایم��ان‪ ،‬مومنان را م��ورد عتاب و‬ ‫خطاب قرار می‌دادند که چرا کوتاه نمی‌آیید و سیاست خود را‬ ‫عوض نمی‌کنید اما یاران واقعی پیامبر(ص) در پاسخ به آنها‬ ‫می‌گفتند‪« :‬ما از این فشارها تعجب نمی‌کنیم و نمی‌هراسیم‬ ‫و به راه خود ادامه خواهیم داد‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکید کردند‪« :‬فش��ارها تا‬ ‫زمانیکه در مقابل خواسته دش��منان سر تعظیم فرود آورده‬ ‫نشود‪ ،‬ادامه خواهد داش��ت و تنها راه تاثیر نپذیرفتن از این‬ ‫فشارها‪ ،‬قدرتمند شدن در ابعاد مختلف است‪».‬‬ ‫ایش��ان مصداق قدرتمند ش��دن روحانیت را‪ ،‬درس‬ ‫خواندن عالمانه و تعم��ق در معارف دینی با نیت رس��یدن‬ ‫به مدارج برجس��ته علمی‌دانس��تند و خاطر نش��ان کردند‪:‬‬ ‫«روحانیت در کنار کس��ب علم باید همواره مقید به تدین‪،‬‬ ‫تهذیب اخالقی‪ ،‬فرائض و نوافل‪ ،‬و تالوت قرآن باشد‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی ارتباط صمیمی‌و با روی خوش‪،‬‬ ‫با جوانان و پاسخگویی به سواالت و نیازهای فکری آنان را‬ ‫یکی از وظایف مهم روحانیون برشمردند و افزودند‪« :‬الزم‬ ‫است روحانیون و ائمه جماعات‪ ،‬کانون‌های فرهنگی مساجد‬ ‫را با همکاری بسیج رونق بخشند و ضمن حضور تاثیرگذار‬ ‫در مس��اجد و نمازهای جماع��ت‪ ،‬معارف دین��ی و مناقب‬ ‫السالم را برای مردم بیان کنند‪».‬‬ ‫اهل‌بیت علیهم ّ‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اشاره به استعداد خیز بودن اس��تان خراسان‌شمالی‬ ‫و یادآوری جای��گاه برخی علمای برجس��ته ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کردند‪« :‬خراسان ش��مالی با چنین جایگاهی‬ ‫زمینه تاس��یس یک ح��وزه علمیه کامل و دارای س��طوح‬ ‫عالی را دارد‪ ».‬ایش��ان علما و فضالی سراسر کشور به‌ویژه‬ ‫خراسان‌شمالی را به هجرت از حوزه‌های علمیه قم و خراسان‬ ‫و ش��هرهای بزرگ‪ ،‬به مناطق خود توصیه کردند و افزودند‪:‬‬ ‫«تنها راه ارتقاء کمی‌و‌کیفی حوزه‌های علمیه کش��ور طرح‬ ‫هجرت است که باید به‌صورت عملی اجرا شود‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫خوشحالی کودکانه پرداختند اما باید از آنان پرسید که وضع‬ ‫اقتصادی ایران بدتر است یا کشورهای اروپایی که از حدود‬ ‫یکسال پیش درگیر تظاهرات خیابانی هستند؟»‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای خطاب به کش��ورهای‬ ‫غربی تاکید کردند‪« :‬مشکالت ش��ما به مراتب پیچیده‌تر‬ ‫از مشکالت ایران است‪ ،‬زیرا اقتصاد شما قفل شده است‪».‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪« :‬امروز یک��ی از مس��ائل مهم در‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا‪ ،‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫مردم گرفتار آن و جنبش ‪‌99‬درصدی است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند‪« :‬بدانید جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با این مش��کالت از پا در‌نمی‌آید و به فضل‬ ‫الهی بر مشکالت غلبه خواهد کرد و بار دیگر دشمنان را در‬ ‫حسرت شکست دادن ملت ایران خواهد گذاشت‪».‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای عمل ب��ه وظیفه از جانب‬ ‫مردم و مسئوالن را الزمه غلبه بر مشکالت دانستند و تاکید‬ ‫کردند‪« :‬یکی از وظایف مهم مردم حفظ هوشیاری و موقع‬ ‫سنجی به لحظه است‪».‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪« :‬در تهران عده‌ای به نام بازاری به‬ ‫خیابان آمدند و اغتش��اش کردند اما بازاریان محترم سریعا‬ ‫اعالمی��ه دادند و از آنها اع�لام برائت کردند ک��ه این‪ ،‬کار‬ ‫درست و نشانگر هوشیاری بازاریان بود‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی با یادآوری قضایای فتنه سال‬ ‫‪ ،88‬خاطر نش��ان کردند‪« :‬بعد از انتخابات با عظمت سال‬ ‫‪ ،88‬عده‌ای اظهار مخالفت کردند و عده‌ای هم به‌نام آنها و‬ ‫با سوءاس��تفاده از این فرصت‪ ،‬آشوب و تشنج ایجاد کردند‪.‬‬ ‫آن عده‌ای که به اس��م آنها آش��وب ش��د‪ ،‬باید همان موقع‬ ‫اعالمیه می‌دادند و اعالم برائت می‌کردن��د‪ ،‬اما این کار را‬ ‫انجام ندادند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکید کردند‪« :‬هوش��یاری‬ ‫و موقع‌سنجی لحظه‌ای» خصوصیت برجسته‌ای است که‬ ‫مردم همواره باید به آن توجه داشته باشند و به محض‌توطئه‬ ‫دشمن‪ ،‬به‌صورت لحظه‌ای واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫ایشان وظیفه مس��ئوالن را نیز حفظ اتحاد و همدلی‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬رعایت ح��دود قانونی‪ ،‬مسئولیت‌شناس��ی و‬ ‫تقصیرها را به گردن هم نینداختن‪ ،‬دانستند و تاکید کردند‪:‬‬ ‫«در قانون‌اساس��ی نقش مجلس‪ ،‬دول��ت‪ ،‬رئیس‌جمهور و‬ ‫قوه‌قضائیه مشخص شده است‪ ،‬بنابراین همه مسئوالن باید‬ ‫به وظایف قانونی خود عمل کنند و با یکدیگر همدل‪ ،‬همراه‬ ‫و هم‌زبان باشند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب‌اسالمی خاطر‌نش��ان کردند‪« :‬به لطف‬ ‫خداوند کشور در این خصوص مشکلی ندارد‪ ،‬زیرا مسئوالن‬ ‫کشور اعم از روسای قوا و بدنه سه قوه‪ ،‬دلسوز و عالقه‌مند‬ ‫به سرنوشت کشور هستند‪».‬‬ ‫حضرت‌آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪« :‬البته ممکن است‬ ‫اشتباهات یا خطاهایی هم وجود داشته باشد ولی همه این‬ ‫اشتباهات قابل جبران هستند‪».‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪« :‬مسیر ملت ایران‪ ،‬مسیر مهمی‬ ‫‌است که می‌تواند تاریخ جهان را متحول کند‪ ،‬همان‌گونه که‬ ‫اکنون تاریخ منطقه را متحول کرده است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی حوادث منطقه را به زیان غرب‬ ‫به‌ویژه آمریکا و تهدیدی برای رژیم‌صهیونیستی خواندند‬ ‫و با اشاره به یاوه‌گویی‌های مس��ئوالن رژیم‌صهیونیستی‬ ‫افزودند‪« :‬البته این یاوه‌گویی‌ها ارزش جواب دادن را ندارد‬ ‫ولی کشورهای اروپایی که به‌دنبال آمریکا به راه افتاده‌اند‪،‬‬ ‫بدانند که این همراهی عاقالنه و خردمندانه نیس��ت و یک‬ ‫نوع حماقت است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با اشاره به خاطره نه چندان‬ ‫بد ملت ایران از بیش��تر کش��ورهای اروپایی تاکید کردند‪:‬‬ ‫«البته ملت ایران از انگلیس ذهنیت بس��یار بدی دارد و به‬ ‫همین علت‪ ،‬به آن‪ ،‬انگلیس خبیث گفته می‌شود‪».‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪« :‬کش��ورهای اروپای��ی بدانند که‬ ‫همراهی با آمری��کا نتیجه‌ای ج��ز منفور ش��دن نزد ملت‬ ‫ایران ندارد‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی در ادامه‪ ،‬عالج اصلی و بنیانی‬ ‫مشکالت اقتصادی کش��ور را حمایت از تولید ملی و کار و‬ ‫سرمایه ایرانی دانستند و خاطر‌نشان کردند‪« :‬توجه به تولید‬ ‫ملی موجب از بین رفت��ن گرانی‪ ،‬ایجاد اش��تغال و تقویت‬ ‫روحیه استغناء ملت ایران خواهد شد‪ ،‬بنابراین مسئوالن باید‬ ‫به موضوع تولید ملی توجه جدی کنند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود‪ ،‬با ابراز خرسندی فراوان از س��فر به استان خراسان‬ ‫شمالی به‌عنوان باب‌الرضا(ع)‪ ،‬در روز زیارتی آن حضرت‪،‬‬ ‫به بیان ویژگی‌ها و خصلت‌های برجسته مردم این منطقه‬ ‫و ظرفیت‌ه��ای طبیع��ی و جغرافیایی خراس��ان ش��مالی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای طبیع��ت زیبا و جاذبه‌های‬ ‫فراوان گردش��گری‪ ،‬مناب��ع طبیعی غنی و زمینه مس��تعد‬ ‫کش��اورزی و دام��ی‌را از ویژگی‌ه��ای طبیع��ی اس��تان‬ ‫خراسان‌شمالی برشمردند و افزودند‪« :‬دیانت‪ ،‬سرزندگی و‬ ‫شور و نشاط‪ ،‬آماده به‌کار بودن‪ ،‬غیرت مرزبانی‪ ،‬استعدادهای‬ ‫برتر و درخشان‪ ،‬شجاعت و همزیستی مهربانانه و برادرانه‬ ‫قومیت‌ه��ای مختلف‪ ،‬از امتیازات برجس��ته مردم اس��تان‬ ‫خراسان‌شمالی است‪».‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی حجت‌االسالم‬ ‫و المسلمین یعقوبی‪ ،‬امام جمعه بجنورد به حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای خیر‌مقدم گفت‪.‬‬ ‫کردند‪« :‬در حالیکه سیاست سرویس‌های امنیتی دشمنان‬ ‫نظام اسالمی اعم از آمریکا‪ ،‬انگلیس و رژیم‌صهیونیستی‪،‬‬ ‫القاء وجود فاصله میان روحانیت و نظام است‪ ،‬هیچ روحانی‬ ‫نمیتواند خود را جدای از نظام اسالمی بداند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای نظام اسالمی را نیز مرتبط با‬ ‫روحانیت دانستند و افزودند‪« :‬بدون حضور روحانیت‪ ،‬انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬هیچ گاه به پیروزی نمی‌رسید زیرا روشنفکران و‬ ‫گروه‌ها و احزاب غیر‌اس�لامی‪ ،‬توانایی و نف��وذ و مقبولیت‬ ‫روحانیت را در سطح کشور نداشتند‪».‬‬ ‫امروز نیز همانند شرایط جنگ احزاب در دوران‬ ‫پیامبر(ص)‪ ،‬همه دشمنان ملت ایران در سطح بین‌المللی‬ ‫و منطقه‌ای‪ ،‬دست به دست یکدیگر داده‌اند‪ ،‬تا ایستادگی‬ ‫و عزم راسخ این ملت را بشکنند‬ ‫‪15‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫‌اصالح‌طلبان دردوگانه‬ ‫آمدن يا نيامدن‬ ‫نقش خاتمی در میان اصالح‌طلبان پررنگ‌تر می‌شود ؟‬ ‫نقش خاتمی در جبهه اصالحات پررنگ‌تر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫او حاال بیش از گذش��ته در‌خصوص حض��ور اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخاب��ات ‪ 92‬به اظهارنظر می‌پ��ردازد و تالش دارد لیدر‬ ‫اصالحات باشد‪.‬‬ ‫خاتمی چه گفت؟‬ ‫خبرنامه‬ ‫رئیس‌جمهور سابق ایران هفته گذشته دو موضعگیری‬ ‫مه��م داش��ت‪ .‬او در ی��ک موضعگی��ری از حض��ور قطعی‬ ‫اصالح‌طلبان در انتخابات س��خن گف��ت و در اظهارنظری‬ ‫دیگر‪ ،‬با تکیه بر «انتخابات آزاد» کلیدواژه اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات را تعیین کرد‪.‬‬ ‫سید‌محمد خاتمی اخیرا در جلسه مجمع روحانیون‪ ،‬کلید‬ ‫واژه اصلی اصالح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری را‬ ‫«انتخابات آزاد» اعالم کرده است‪.‬‬ ‫خاتمی در این جلسه گفته است‪« :‬ما باید به نحوی وارد‬ ‫انتخابات شویم که نظام زیاد بدش نیاید‪».‬‬ ‫سید‌محمد موسوی‌خوئینی‌ها از اعضای تاثیرگذار مجمع‬ ‫روحانیون نیز ب��ا حمایت از این تئوری خاتمی‪ ،‬گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«هر‌چند اینها ما را به انتخابات راه ندهن��د‪ ،‬اما از االن نباید‬ ‫بگوییم رای ما را در انتخابات نخواهند خواند‪ ،‬بلکه باید این را‬ ‫بگذاریم برای بعد از انتخابات و بگوییم رای ما نخوانده‌اند‪».‬‬ ‫خاتمی پ��س از این جلس��ه‪ ،‬در دیداری که با عیس��ی‬ ‫کالنتری‪ ،‬وزیر کشاورزی دولت سازندگی داشت‪ ،‬مهمترین‬ ‫اولویت اصالح‌طلبان در شرایط کنونی را اجماع دانسته است‪.‬‬ ‫این دی��دار به بح��ث و گفت‌وگو در‌خصوص ش��رایط‬ ‫انتخاباتی اصالح‌طلبان اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫خاتمی در این دیدار با بیان این جمله که «مساله اصلی‬ ‫در شرایط کنونی برای اصالح‌طلبان کاندیدا نیست بلکه اجماع‬ ‫اصالح‌طلبان است»‪ ،‬نشان داده است که این جریان سیاسی‬ ‫برای حضور در انتخابات به تصمیم قطعی رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور سابق همچنین با بیان اینکه اصالح‌طلبان‬ ‫برای تعیی��ن کاندی��دا عجله‌ای ندارن��د از احتم��ال توافق‬ ‫اصالح‌طلبان با حاکمیت نیز سخن به میان آورده و بر ضرورت‬ ‫حضور جهت بهره‌برداری از فضا ب��رای دور آینده انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری تاکید کرده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫ما برمي‌گرديم !‬ ‫شاهد دیگر بر پررنگ شدن نقش خاتمی در انتخابات‪،‬‬ ‫اظهارنظرهای ب��رادر او در گفت‌وگوی تفصیل��ی با روزنامه‬ ‫اعتماد بود‪ .‬محمدرض��ا خاتمی ک��ه روزگاری نایب رئیس‬ ‫مجلس ششم و از چهره‌های تاثیرگذار در دوره اصالحات بود‪،‬‬ ‫حاال از مرزبندی اصالح‌طلبان با براندازان س��خن می‌گوید؛‬ ‫اظهارنظری که ش��باهت بس��یاری دارد به اظهارات چندی‬ ‫پیش سید‌محمد خاتمی درخصوص مرزبندی اصالح‌طلبان‬ ‫با جریان برانداز‪.‬‬ ‫محمدرضا خاتمی بدون اشاره به مواضع ساختارشكنانه‬ ‫حزب مشاركت در انتخابات س��ال ‪ 88‬و وقايع پس از آن به‬ ‫روزنامه اعتماد چنی��ن گفت‪« :‬من این نکت��ه را می‌خواهم‬ ‫صریحا اینجا اعالم کنم و این دندان طمع را از همه بکشم‪ .‬من‬ ‫اعالم می‌کنم که در هیچ زمانی اصالح‌طلبان برای براندازی‬ ‫این نظام هیچ‌گونه اقدامی‌نخواهند کرد و مخالف جدی آن‬ ‫هستند‪ .‬اصالح‌طلبان تمام تالش‌شان را می‌کنند که این نظام‬ ‫‪16‬‬ ‫را اصالح کنند‪ ،‬اما اگر نظام اصالح‌پذیر نبود و اصالح نشد وارد‬ ‫فاز دیگری نخواهند شد‪».‬‬ ‫او در عین حال تاکید کرده است‪« :‬اصالح‌طلبان با‌وجود‬ ‫همه شرایط سخت و فش��ارهایی که وجود دارد‪ ،‬هر آنچه را‬ ‫که برای اداره کشور الزم اس��ت‪ ،‬نه تنها حفظ کرده‌اند‪ ،‬بلکه‬ ‫آن را پرورش و گس��ترش هم داده‌اند‪ .‬اما اینطور نیست که‬ ‫اصالح‌طلبان در خانه‌های خود نشسته باشند و دعا کنند بلکه‬ ‫از تمام توان و امکاناتشان برای اینکه بتوانند این وضعیت را‬ ‫تغییر دهند‪ ،‬استفاده می‌کنند‪».‬‬ ‫محمدرضا خاتمی همچنین با س��ياه نمايي ش��رايط‬ ‫موجود كشور از شرایط نامطلوب و نیاز به اصالح‌طلبی سخن‬ ‫گفته است‪« :‬به عقیده من شرایطی که به‌وجود آمده‪ ،‬نیاز به‬ ‫اصالح‌طلبی را بیش از گذشته کرده است‪ .‬وضعیتی که االن‬ ‫کش��ور در آن به‌س��ر می‌برد‪ ،‬مطلوب هیچ‌کس نیست‪ .‬چه‬ ‫آنهایی که در درون حاکمیت هستند و چه منتقدان‪ ،‬همه به‬ ‫نامناسب بودن اوضاع اعتراف دارند‪ .‬این بد بودن هم در یک‬ ‫زمینه نیست که مثال بگوییم اوضاع سیاسی بد است‪ ،‬چون به‬ ‫همان میزان که اوضاع سیاس��ی بد است‪ ،‬اوضاع اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی هم نگران‌کننده است‪ ،‬به‌همین دلیل این‬ ‫سیاست قابل ادامه دادن نیست و وضعیت فعلی نمی‌تواند دوام‬ ‫پیدا کند‪ .‬اما درباره اینکه چه راه‌حلی برای این مشکل داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬به‌نظر من تجربه تاریخی به ما می‌گوید که باید سنگی‬ ‫روی سنگ بگذاریم‪ .‬یعنی نمی‌توانیم با نفی همه گذشته و‬ ‫ش��روع از نقطه صفر‪ ،‬به آرزوها و مطالبات خود برسیم‪ .‬این‬ ‫تجربه سنگینی بوده که ملت ایران در طول یک قرن گذشته‬ ‫و به‌ویژه در طول سال‌های بعد از انقالب آن را آزموده است‪».‬‬ ‫به عقیده او آینده به نفع اصالح‌طلبان است‪« :‬به‌نظر‬ ‫من‪ ،‬اگ��ر ما صبر و حوصله داش��ته باش��یم‪ ،‬آین��ده به نفع‬ ‫اصالحات است‪ ،‬مخالفان سرسخت اصالحات روز به روز‬ ‫عده و ُعده‌ش��ان کمتر می‌شود‪ ،‬توانش��ان کاهش می‌یابد‪،‬‬ ‫قدرت سازماندهی و تشکیالت آنها تحلیل می‌رود و مهمتر‬ ‫از همه ایده و انگی��زه آنها هم رنگ می‌ب��ازد‪ .‬من معتقدم‬ ‫حتی در درون حکومت کسانی هس��تند که بسیار در برابر‬ ‫اصالحات سرسختی می‌کنند‪ ،‬در کنار همان افراد‪ ،‬نیروهای‬ ‫دیگری هستند که در حال پذیرش این واقعیت هستند که‬ ‫راهی جز اصالحات وجود ندارد و کم و بیش ما آثار و عالئم‬ ‫این را می‌بینیم‪ .‬به‌‌همین دلیل من خیلی امیدوارم به اینکه‬ ‫اصالحات سرانجام نیکویی خواهد داشت‪ .‬البته در عین حال‬ ‫باز هم تاکید می‌کنم که نباید عجله داشت و فکر نمی‌کنیم‬ ‫با یک انتخابات یا در عرض کمتر از چهار یا پنج س��ال‪ ،‬ما‬ ‫بتوانیم به نتیجه برسیم‪ ،‬اما آینده از آن اصالح‌طلبان است‪.‬‬ ‫باید به این نکته هم توجه کرد ک��ه اصالح‌طلبان در درون‬ ‫کش��ور از قدرت فکری و ایده‌پردازی خوبی برخوردارند و‬ ‫تجربه سازماندهی و انس��جام خوبی هم داشته‌اند که هنوز‬ ‫هم این انس��جام کم و بیش وج��ود دارد‪ .‬گفتمان غالب در‬ ‫جامعه هم گفتمان اصالحات اس��ت‪ .‬پس‌ تردیدی نیست‬ ‫که این گفتمان س��رانجام به نتیجه خواهد رسید و کار خود‬ ‫را خواهد کرد‪».‬‬ ‫محمدعلی نجفی؛ گزینه اصالح‌طلبان؟‬ ‫در سوی دیگر ماجرا اما سایت افکار‌نیوز که از رسانه‌های‬ ‫اصولگراس��ت‪ ،‬خبری منتش��ر کرد که از مش��خص شدن‬ ‫کاندیدای اصالح‌طلبان در انتخابات ‪ 92‬حکایت داشت‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه که در ای��ن خبر آمده اس��ت‪ ،‬چن��دی پیش‬ ‫اصالح‌طلبان در خصوص معرفی کاندیدای ریاست‌جمهوری‬ ‫به نتیجه رسیده‌اند‪.‬‬ ‫این سایت خبری بر‌اساس «ش��نیده‌ها» نوشته است‪:‬‬ ‫«چندی پیش اصالح‌طلبان به منظ��ور جمع‌بندی مبنی‌بر‬ ‫انتخاب یک کاندیدا از جبهه اصالحات برای حمایت از وی در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری دور‌هم جمع شدند‪».‬‬ ‫این خب��ر‪ ،‬محمدعل��ی نجف��ی را کاندی��دای نهایی‬ ‫اصالح‌طلبان معرفی کرده است‪« :‬پس از بحث و بررسی‌های‬ ‫مختل��ف جمع‌بندی این گ��روه به محمدعل��ی نجفی ختم‬ ‫ش��ده و به‌اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه قرار بر حمایت‬ ‫اصالح‌طلبان از وی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری پیش‌رو‬ ‫گذاشته شده است‪».‬‬ ‫نجفی از اعضای برجس��ته حزب کارگزاران سازندگی‬ ‫بوده اما چند سالی است که دیگر در این حزب عضویت ندارد‪.‬‬ ‫او که از مدیران‌ت��راز اول دولت‌های ش��هید باهنر‪ ،‬آیت‌اهلل‬ ‫مهدوی‌کنی‪ ،‬میرحس��ین موسوی‪ ،‬هاش��می رفسنجانی و‬ ‫سید‌محمد خاتمی بوده اس��ت‪ ،‬هم‌اکنون از اعضای شورای‬ ‫شهر تهران است‪.‬‬ ‫البته در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و دهم‪ ،‬شایعاتی‬ ‫مبنی‌بر نامزدی او به گوش می‌رسید اما این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫چندی پیش س��ایت خبری فاطر‪ ،‬از انتشار پوسترهای‬ ‫تبلیغاتی محمدعلی نجفی خبر داده بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مرتضی س��جادیان از اعضای‬ ‫شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به شرایط کارگزاران‬ ‫برای حمایت از کاندیداهای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری از‬ ‫جمله معروف‌ترین‌های جناح اصالح‌طلب گفت‪« :‬کارگزاران‬ ‫برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی در انتظار ورود کاندیداها به‬ ‫عرصه است‪».‬‬ ‫او تاکی��د ک��رده اس��ت‪« :‬ت��ا زمانیک��ه کاندیداهای‬ ‫اصالح‌طلب معرفی نش��وند‪ ،‬کارگ��زاران حداقل به‌صورت‬ ‫جدی وارد مباحث انتخاباتی نخواهد شد‪».‬‬ ‫سجادیان با بیان اینکه میل به حضور فعال در انتخابات‬ ‫در گروه‌ها و احزاب سیاسی عاقالنه است و باید وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪« :‬حضور کارگزاران در انتخاب��ات به مصادیق‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬ممکن است کاندیدایی که شورای هماهنگی‬ ‫جبهه اصالحات معرفی کند کارگزاران از آن حمایت نکند و‬ ‫ممکن است هم حمایت کند‪».‬‬ ‫او همچنین گفته اس��ت‪« :‬کارگزاران در بدو تاس��یس‬ ‫تاکنون به‌دنب��ال آرامش و مصالح نظام بوده و قصد داش��ته‬ ‫افرادی را معرفی کند که شایس��ته‪ ،‬کارآمد و همسو با نظام‬ ‫باشند به‌همین دلیل شایعه می‌ش��ود که گارگزاران تشکلی‬ ‫موسمی‌است؛ مطمئنا اگر کسی نباشد که این رویه را پی نگیرد‬ ‫و اصلح نباشد کارگزاران از آن حمایت نخواهد کرد‪ ،‬حتی اگر‬ ‫معروف‌ترین فرد جناح اصالح‌طلب باشد‪».‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین در مورد‬ ‫کاندیداتوری محمدرضا عارف و محمدعلی نجفی هم‌چنین‬ ‫اظهارنظر کرد‪« :‬اگر عارف و نجفی قصد کاندیداتوری داشته‬ ‫باشند‪ ،‬باید برنامه‌هایشان را ارائه دهند و اگر برنامه‌های آنان‬ ‫مورد قبول کارگزاران ب��ود از آنان حمای��ت خواهد کرد؛ اما‬ ‫تاکنون کسی اعالم کاندیداتوری نکرده و هنوز آقای عارف‬ ‫در‌تردید است که در انتخاب شرکت کند‪».‬‬ ‫دفاع نجفی از هاشمی رفسنجانی‬ ‫محمدعل��ی نجف��ی هفت��ه گذش��ته در گفت‌وگویی‬ ‫با خبرگ��زاری اصالح‌طلب ایلن��ا‪ ،‬به تمجید از ش��خصیت‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی پرداخت‪« :‬آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫مشاوری امین و صاحب‌نظر در مسائل کشور است که تاکنون‬ ‫نیز مسئولیت‌های بزرگی در کشور داشته است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ایشان حتی زمانی که مسئولیت نداش��ته باشند نیز همواره‬ ‫طرف مشورت قرار می‌گیرند و با رهبری و گروه‌های سیاسی‬
‫خبرنامه‬ ‫اصالح‌طلبان در انتخابات نخواهند بود‬ ‫صادق زیب��ا‌کالم‪ ،‬از تحلیلگران سیاس��ی که گرایش‬ ‫اصالح‌طلبان��ه دارد البته نظ��ر متفاوت��ی دارد‪ .‬او می‌گوید‪:‬‬ ‫«اصالح‌طلبان در انتخابات یازدهم حضور نخواهند داشت‪».‬‬ ‫زیباکالم در گفت‌وگویی با س��ایت خبری «نامه»‪،‬‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازده��م را اینگونه توصیف‬ ‫کرده است‪« :‬این انتخابات حائز دو ویژگی اساسی است‪،‬‬ ‫اول؛ رقابت در این دور از انتخابات میان خود اصولگرایان‬ ‫اس��ت‪ ،‬دوم آنک��ه اصالح‌طلب��ان ش��رکتی در انتخابات‬ ‫نخواهند داشت یا غیر‌مس��تقیم از آنها خواسته خواهد شد‬ ‫وارد انتخابات نش��وند‪».‬‬ ‫او با بی��ان اینکه احتم��ال رد صالحی��ت کاندیداهای‬ ‫اصالح‌طلب در این دور از انتخابات وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«معتقدم مسئوالن اجازه نخواهند داد تجربه دو خرداد ‪ ۷۶‬یا‬ ‫‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۸۸‬اتفاق بیفتد؛ از این‌رو اصالح‌طلبان راهی برای‬ ‫ورود به انتخابات ندارند‪».‬‬ ‫این تحلیلگر سیاس��ی رقابت در ای��ن دور از انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری را رقابت بین اصولگرایان و مشخصا بین‬ ‫مخالفان و طرفداران دولت می‌داند‪« :‬اصالح‌طلبان به‌عنوان‬ ‫نیروی دارای جایگاه و پایگاه در بین مردم مطرح هستند‪ ،‬خود‬ ‫اصالح‌طلبان هم به‌دنبال عدم ش��رکت و تحریم انتخابات‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫در سطوح مختلف به مذاکره می‌نشینند‪».‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سید‌محمد خاتمی‬ ‫با بیان ای��ن ادعا كه جری��ان اصالحات امروز از انس��جام و‬ ‫یکپارچگ��ی برخوردار اس��ت‪ ،‬تالش كرده ب��ا پنهان كردن‬ ‫حمالت تند و راديكال اصالح طلبان به هاشمي رفسنجاني‬ ‫در دوران اصالحات از اعتقاد اين جناح سياسي سخن گفته و‬ ‫ابراز عقيده كرده است «آقای هاشمی به‌عنوان مشاور مورد‬ ‫اعتماد گروه‌های اصالح‌طلب محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که‬ ‫گمان می‌کنم در انتخابات ریاست‌جمهوری با وی مشورت‬ ‫خواهند کرد‪».‬‬ ‫نجفی در ادامه با اش��اره به واکنش آیت‌اهلل هاشمی در‬ ‫برخورد با هجمه‌های صورت گرفته علیه خانواده و شخص‬ ‫خود‪ ،‬یادآور شد‪« :‬آقای هاش��می دارای ویژگی‌ای است که‬ ‫ممکن است بسیاری افراد از آن محروم باشند و آن هم روحیه‬ ‫ایستادگی باالی ایشان است به‌گونه‌ای که در جریان هفتم‬ ‫تیر و بعد از انفجار س��اختمان ریاس��ت‌جمهوری توانست بر‬ ‫اوضاع مسلط شود در حالیکه اگر او نبود تسلط بر اوضاع اصال‬ ‫آسان نبود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬به یاد دارم که ایشان پس از انفجار دفتر‬ ‫ریاست‌جمهوری سریعا جلس��ه‌ای تشکیل داد‪ ،‬تمامی‌وزرا‬ ‫را دعوت کرد و راهکارهایی را برای اداره کشور و تسلط بر‬ ‫اوضاع ارائه داد‪ .‬مردم آن زمان می‌دانستند که رئیس‌جمهور‬ ‫و نخست‌وزیر شهید شده‌اند اما انقالب هنوز روی پای خود‬ ‫ایستاده و اگر اس��تواری ایش��ان نبود قطعا انقالب و نظام‬ ‫اسالمی با مشکالت بیشتری مواجه می‌شدند‪».‬‬ ‫این فعال سیاس��ی اصالح‌طلب با اش��اره به اظهارات‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی در واکنش به دستگیری فرزندانش مبنی‌بر‬ ‫اینک��ه «فرزندان من نیز مث��ل همه مردم هس��تند و اگر بنا‬ ‫است حکم قضایی در رابطه با آنان اجرا ش��ود باید به زندان‬ ‫بروند» گفت‪« :‬آقای هاشمی عالوه بر روحیه مقاومت داری‬ ‫روح لطیفی اس��ت به نحوی که حتی این روحیه لطیف به او‬ ‫اجازه نداد که در مسند قضا بنشیند‪ .‬بنابراین طبیعی است که‬ ‫به‌خاطر عاطفه پدری و روحیه لطیفی که دارد از زندانی شدن‬ ‫فرزندانش��ان ناراحت باشند و با‌ش��ناختی که از ایشان داریم‬ ‫وی قطعا نظام جمهوری‌‌اس�لامی را از فرزندانش��ان بیشتر‬ ‫دوست دارند‪».‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش دولت‌هاش��می‪ ،‬درباره حضور‬ ‫اصالح‌طلب��ان در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری آین��ده نیز‬ ‫اظهارنظر کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬اصالح‌طلبان هنوز به اجماع‬ ‫مشخصی در خصوص نامزدی سید‌محمد خاتمی نرسیده‌اند‬ ‫و همانطور که عرض کردیم در رابطه با مصادیق کاندیداتوری‬ ‫صحبت‌هایی انجام نداده‌اند‪».‬‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اما اصولگرایان هم نخواهند گذاش��ت چهره‌های‬ ‫اصلی این جریان تایید صالحیت ش��وند و یا به شکلی دیگر‬ ‫مانع ورودشان به انتخابات می‌شوند‪».‬‬ ‫زیباکالم با نامطلوب خواندن وضعیت فعلی کشور در‬ ‫عرصه سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬وحدت و آشتی‌ملی‬ ‫را توصیه کرده است‪« :‬در چنین شرایطی نیازمند یک حالت‬ ‫وحدت و آشتی‌ملی هستیم تا این دوران را پشت‌سر بگذاریم‬ ‫ولی متاسفانه از نتایج نامطلوب و ناهنجار حوادث سال ‪۸۸‬‬ ‫به‌ودجود آمدن روحیه و حالتی پر از تخاصم‪ ،‬تنش و دشمنی‬ ‫میان چهره‌ها و ش��خصیت‌های سیاس��ی بود‪ .‬در ابتدا این‬ ‫بغض و کینه‌ها میان اصالح‌طلب��ان و اصولگرایان بود‪ ،‬اما‬ ‫باتوجه به اینکه اصالح‌طلبان به‌طور کامل از صحنه سیاسی‬ ‫و اجتماعی کشور حذف شدند‪ ،‬این حالت امروز در درون خود‬ ‫اصولگرایان کرد پیدا کرده است‪ .‬دولت و مجلس‪ ،‬چهره‌ها و‬ ‫شخصیت‌های اصولگرا مبتال به این بغض و کینه شده‌اند‪».‬‬ ‫استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین خواستار‬ ‫حضور چه��ره‌ای فراجناحی ب��رای برقراری آش��تی ملی‬ ‫ش��ده اس��ت‪« :‬از دیدگاه من تنها ش��خصیتی که می‌تواند‬ ‫این آش��تی‌ملی را به‌وج��ود آورده و حداقل��ی از اعتبار بین‬ ‫اصولگرای��ان و اصالح‌طلب��ان را دارد آق��ای ناطق‌نوری‬ ‫اس��ت‪ .‬البته پذیریش چنین ش��خصیتی هم من��وط به آن‬ ‫است که بپذیریم کش��ور واقعا نیازمند آشتی و وحدت‌ملی‬ ‫است و وضعیت را عادی و خوب تصور نکنیم‪ ».‬او همچنین‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬افرادی مثل آقای کواکبیان فقط خودشان‪،‬‬ ‫خ��ود را اصالح‌طل��ب می‌دانند ام��ا واقعیت آن اس��ت که‬ ‫بدنه اصالح‌طلبان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬مردم و رس��انه‌ها این افراد را‬ ‫اصالح‌طلب نمی‌دانند‪g ».‬‬ ‫صادق زیبا‌کالم‪ ،‬از تحلیلگران سیاسی که گرایش‬ ‫اصالح‌طلبانه دارد البته نظر متفاوتی با ديگران دارد‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬اصالح‌طلبان در انتخابات یازدهم حضور‬ ‫نخواهند داشت‪».‬‬ ‫‪17‬‬
‫دومين سوال از رئيس‌جمهور؟‬ ‫تعداد امضاهاي سوال از رئيس‌جمهور به ‪ 102‬رسيد‬ ‫خبرنامه‬ ‫روزی که الیاس ن��ادران نماینده اصولگ��رای تهران‬ ‫گفت که «عدم پاس��خگویی وزیر اقتصاد به منزله سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور است»‪ ،‬طرح دومین سوال از رئیس‌جمهور کلید‬ ‫خورد؛ طرحی که نیازمند امضای یک چهارم نمایندگان است‪.‬‬ ‫او این نظر را پس از مناظره لفظی با سید‌شمس‌الدین‬ ‫حسینی در مجلس مطرح کرد؛ آنجا که وزیر اقتصاد گفته بود‬ ‫از پاسخ دادن معذورم‪.‬‬ ‫پس از آن بود که بار دیگر علی مطهری دس��ت به کار‬ ‫شد تا برای سوال دیگری از رئیس‌جمهور‪ ،‬امضای نمایندگان‬ ‫را جلب کند‪ .‬این اقدام علی مطهری یادآور فعالیت‌های او در‬ ‫آخرین روزهای سال ‪ 90‬و پس از برگزاری دور اول انتخابات‬ ‫نهم بود که طرح سوال از رئیس‌جمهور را در مجلس هشتم‬ ‫کلید زد؛ اتفاقی که پس از پاسخ احمدی‌نژاد انتقادات بسیاری‬ ‫از نمایندگان را به همراه داشت‪.‬‬ ‫سید‌‌رمضان‌شجاعی کیاسری‪ ،‬نماینده ساری‪ ،‬نخستین‬ ‫نماینده‌ای بود که این خبر را به رسانه‌ها داد‪« :‬علی مطهری‬ ‫نماینده تهران یکی از طراحان این طرح اس��ت که در حال‬ ‫جمع‌آوری امضا از نمایندگان بود‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه این طرح به امضای بیش از ‪ 40‬نماینده‬ ‫رسیده است‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬نمایندگان به دلیل نابسامانی بازار‬ ‫ارز و دالر و عدم تزریق ارز به بازار و گرانی‌های اخیر تصمیم‬ ‫گرفتند تا مجددا از رئیس‌جمهور سوال کنند‪».‬‬ ‫تعداد امضاها اما به تدریج افزایش می‌یافت‪ .‬چند روزی‬ ‫از انتشار این خبر در رسانه‌ها نگذشته بود که محمد دامادی‪،‬‬ ‫نماینده س��اری اعالم کرد که تعداد امضاها برای س��وال از‬ ‫رئیس‌جمهور به ‪ 60‬امضا رسیده است‪.‬‬ ‫او در عین حال با بی��ان این مطلب که ق��رار نبود این‬ ‫موضوع رسانه‌ای شود‪ ،‬گفت‪« :‬تصمیم بر این بود که سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور رسانه‌ای نشود‪ ،‬چراکه درگیر فضا‌سازی‌ها نباشد‬ ‫و ما نمی‌خواهیم یک کار سیاسی انجام دهیم‪ .‬بلکه می‌خواهیم‬ ‫به یک نتیجه مثبت برسیم؛ در جهت تعامل میان مجلس و‬ ‫دولت‪ ،‬اما اصل پاسخگویی را هم داشته باشیم‪».‬‬ ‫این اظهارنظره��ا در حالی بود که باهن��ر‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫مجلس اعالم کرد که س��وال از رئیس‌جمهور جدی نیست‪:‬‬ ‫«فرآیند س��وال از رئیس‌جمهور پیچیده‌تر از س��وال از وزیر‬ ‫است و ‪ 73‬نفر از نمایندگان باید نامه درخواست را امضاء کرده‬ ‫باشند و سواالت یک ماه در کمیسیون‌ها بررسی شود و وزرا‬ ‫پاسخگوی سواالت باشند و اگر باز قانع نشدند رئیس‌جمهور‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫‪18‬‬ ‫به مجلس بیاید‪ ،‬اما طرح سوال از رئیس‌جمهور را که اخیرا در‬ ‫مجلس مطرح شده است جدی نمی‌دانیم‪».‬‬ ‫اما حوادث برخالف تحلیل باهنر پیش می‌رفت؛ چراکه‬ ‫برخی نمایندگان از قطعی شدن سوال از رئیس‌جمهور سخن‬ ‫می‌گفتند‪ .‬در این می��ان بود که هم جم��ع‌آوری امضا برای‬ ‫سوال از رئیس‌جمهور ادامه داشت و هم طرح دومین سوال‬ ‫از احمدی‌نژاد به‌طور رسمی تهیه شد‪ .‬اینها خبرهایی بود که‬ ‫محمد بیاتیان‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس نهم و نماینده بیجار به رسانه‌ها داد‪.‬‬ ‫سوال از رئیس‌جمهور البته مخالفانی هم دارد‪ .‬عزت‌اهلل‬ ‫ال عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص‬ ‫یوسفیان‌م ‌‬ ‫گفته است‪« :‬سوال از رئیس‌جمهور را یک بار تجربه کردیم‬ ‫و نحوه پاسخ دادن را دیدیم؛ سوال از احمدی‌نژاد راه به جایی‬ ‫نمی‌برد و تجربه نشان داده که سوال از رئیس‌جمهور نتیجه‬ ‫مطلوبی نخواهد داشت‪».‬‬ ‫زهره طبی��ب‌زاده از اعضای جبهه پای��داری و نماینده‬ ‫ی نماینده محالت از دیگر‬ ‫تهران و همچنین علیرضا س��لیم ‌‬ ‫مخالفان طرح س��وال از رئیس‌جمهور بودند؛ یکی این طرح‬ ‫را سیاسی خواند و دیگری این اقدام را به نفع مردم ندانست‪.‬‬ ‫اما سرانجام در روزهای ابتدایی هفته گذشته خبر رسید‬ ‫که طرح سوال از رئیس‌جمهور به حدنصاب رسیده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر به نقل از «یک امضا کننده طرح سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور» که نامی‌از او نبرد‪ ،‬از امضای ‪ 93‬نماینده پای‬ ‫این طرح خبر داد و گفت‪« :‬جمع آوری امضا برای طرح مذکور‬ ‫همچنان ادامه دارد‪».‬‬ ‫او گفته اس��ت‪« :‬طراحان این طرح به‌دنبال جمع‌آوری‬ ‫امضا ‪ -‬ت��ا بی��ش از ‪ 100‬امضا ‪ -‬هس��تند ت��ا در صورتیکه‬ ‫امضاکنندگان تحت فشار امضا خود را از طرح برداشتند‪ ،‬طرح‬ ‫مذکور نصاب الزم را برای ارائه به هیات‌رئیسه داشته باشد‪».‬‬ ‫پ��س از آن بود که ن��ادر قاضی‌پور نماین��ده ارومیه به‬ ‫حدنصاب رس��یدن امضاها برای س��وال از رئیس‌جمهور را‬ ‫تایید کرد‪ ،‬اما در عین حال گفت که تعداد امضاها به عدد ‪80‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫محمد دامادی‪ ،‬مس��ئول جمع‌آوری امضا برای سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور نیز گفت‪« :‬در حال حاضر ‪ 93‬امضا پای این‬ ‫طرح وجود دارد که احتمال می‌رود این تعداد به بیش از ‪110‬‬ ‫امضا افزایش پیدا کند‪».‬‬ ‫سرانجام چهارشنبه گذشته‪ ،‬رسانه‌ها خبر دادند که طرح‬ ‫سوال از رئیس‌جمهور با ‪ 102‬امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس‬ ‫شده است؛ طرحی که مسائل اقتصادی کشور به ویژه نوسانات‬ ‫ارز محور اصلی آن است‪.‬‬ ‫محمد دامادی‪ ،‬نماینده س��اری و طراح اصلی سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور به فرارو گفته اس��ت‪« :‬طبق آیین‌نامه داخلی‬ ‫مجلس نماینده دولت تا یک هفته وقت دارد به مجلس آمده‬ ‫و توضیحات مورد نظر را در کمیس��یون مربوطه ارائه دهد و‬ ‫در صورتی که نمایندگان از این توضیحات قانع نشوند طرح‬ ‫سوال به صحن علنی ارائه خواهد شد‪».‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪« :‬مجل��س به‌دنب��ال تعامل ب��ا دولت‬ ‫اس��ت و به‌دنبال کار سیاسی نیس��ت‪ .‬مجلس بنا به فرموده‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری به هیچ‌وجه به‌دنبال غوغاساالری نیست و‬ ‫صرفا به‌دنبال رفع مشکالت مردم است و قصد دارد این سوال‬ ‫را از رئیس‌جمهور محترم بپرسد تا در فضایی آرام و در راستای‬ ‫قانون اساسی مشکالت را حل کنیم‪».‬‬ ‫متن کامل سوال از رئیس‌جمهور به این شرح است‪:‬‬ ‫هیات‌رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اهدای سالم‬ ‫به استناد اصل ‪ 88‬قانون اساس��ی و مواد ‪ 196‬تا ‪197‬‬ ‫آئین‌‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسالمی به منظور رفع ابهامات‬ ‫و تنویر افکار‌عمومی بدینوسیله سوال ذیل از رئیس‌جمهور‬ ‫محترم که به امضای ‪ 102‬نفر از نمایندگان محترم رس��یده‬ ‫است جهت ارجاع به کمیسیون مربوط تقدیم می‌شود‪.‬‬ ‫سوال‪:‬‬ ‫«جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد‪ ،‬رئیس‌جمهور محترم‬ ‫با سالم و تحیت و آرزوی توفیق بیشتر برای جنابعالی‬ ‫همانطور که مستحضرید در روزهای پایانی شهریور‬ ‫ماه ‪ 1391‬قیمت ارز خارجی نوسانات شدید داشته که باعث‬ ‫کاهش شدید ارزش پول ملی شد‪ .‬به‌طوری که با خودداری‬ ‫یک ماهه بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار در روز سه‌شنبه‬ ‫‪ 91/6/21‬دالر هن��گام صبح ‪ 2200‬توم��ان‪ ،‬ظهر ‪2500‬‬ ‫تومان و شب ‪ 2700‬تومان قیمت‌گذاری شد‪ .‬نظر به‌اینکه‬ ‫مسئوالن اقتصادی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده‬ ‫و تلویحا نش��انی جنابعالی را به‌عن��وان تصمیم‌گیر اصلی‬ ‫می‌دهند و از طرف��ی مطابق قانون پولی و بانکی کش��ور‪،‬‬ ‫مس��ئول تنظیم و اجرای سیاس��ت‌ها و مقررات مربوط به‬ ‫معام�لات ارزی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اس��ت و طبق بند ‪ 5‬ماده ‪ 10‬قانون برنامه چهارم توس��عه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی کشور‪ ،‬ریاست مجمع بانک‬ ‫مرکزی بر‌عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته و همچنین تمام‬ ‫مصوبات شورای پول و اعتبار‪ ،‬کمیسیون اقتصادی دولت و‬ ‫کارگروه ویژه تحریم باید به تائید جنابعالی برسد و نیز درباره‬ ‫علل این اتف��اق و به‌طور کلی سیاس��ت دولت در خصوص‬ ‫تنظیم بازار ارز توضیح بفرمایید‪g ».‬‬
‫در خاتمه سخنان خود از دولت وبه‌ویژهازشخصرئیس‌جمهور‬ ‫درخواستکرددوستانخودراازاینامرنامیمونمنصرفکند‪.‬‬ ‫ابتکار‪:‬انتخابشهردارغیرقانونیاست‬ ‫جدايي ری از تهران؟‬ ‫اختالف نظرها درمورد يك طرح جنجالي ادامه دارد‬ ‫حسنبیادی‪،‬نایبرئیسشورایشهرتهرانباانتقادشدید‬ ‫ازجداییریازتهران‪،‬ازرئیس‌جمهوردرخواستکردکهدوستان‬ ‫خود را از این امر نامیمون منصرف کند تا افراد افراطی نامرئی و‬ ‫‌بی‌مسئولیتآتشفتنهجدیدیراشعله‌ورنکنند‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا او که در جلسه علنی شورای‌شهر تهران‬ ‫سخن می‌گفت در نطق خارج از دستور خود با اشاره به موضوع‬ ‫جدایی ری از تهران گفت‪« :‬شورای‌ش��هر برای بررسی جدایی‬ ‫شهرری از تهران از استاندار درخواست کرد که در جلسه علنی‬ ‫یا غیرعلنی شورا حضور پیدا کند اما این امر محقق نشد‪ .‬شهرری‬ ‫خاطر حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬سالیان سال است که‬ ‫از تهران جداست اما دلیل آنکه از لحاظ علم جغرافیای شهری‬ ‫و مسائل امنیتی و اجتماعی در داخل تهران قرار گرفته‪ ،‬مسائل‬ ‫شهری آن از طریق مدیریت شهری تهران به شکل منطقی و‬ ‫خبرنامه‬ ‫بیادی‪ :‬رئیس‌جمهور دوستان خود را از این امر نامیمون‬ ‫منصرفکند‬ ‫تمناوفشارباعثبرگزاریجلساتمربوطبهریشد‬ ‫مهدی چم��ران‪ ،‬رئیس شورای‌ش��هر ته��ران هم در‬ ‫واکنش به اظهارات ابتکار گفت‪« :‬در مجلس مکاتبات و طرح‬ ‫دو‌فوریتی مطرح اس��ت تا طرح جدایی ری از مسیر قانونی‬ ‫بازگردد‪ .‬نمایندگان مجلس با بحث و نامه و فشار و تمنا مواجه‬ ‫بودند تا جلسات مربوط به ری برگزار ش��د‪ ».‬اما ابتکار که از‬ ‫سخنان چمران قانع نشده بود بار‌دیگر بر موضع خود مبنی‌بر‬ ‫واکنش رسمی شورای شهر درباره جدایی ری پافشاری کرد‬ ‫که چمران خطاب به او گفت‪« :‬درباره اقدامات انجام شده بعدا‬ ‫توضیحات الزم را به شما خواهم گفت‪ .‬کارهایی در این زمینه‬ ‫انجام شده که بیان آن نیم‌س��اعت وقت الزم دارد و در وقت‬ ‫باقی‌مانده از جلسه نمی‌توان به آن پرداخت‪».‬‬ ‫علیرضا دبیر‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه شورای‌شهر تهران هم به‬ ‫این موضوع اشاره کرد که قرار بود جمع‌بندی جلسات مشترک‬ ‫مجلس و مدیریت ش��هری درباره جدایی ری توسط دکتر طال‬ ‫ـ رئیس مجمع نمایندگان تهران اعالم ش��ود و اظهارات وی‬ ‫فصل‌الخطاب باش��د اما هنگامی‌که از جلس��ات خارج شدیم‬ ‫استانداری راسا مصاحبه کرد و از انتخاب شهردار برای ری سخن‬ ‫گفت‪.‬دبیربابیاناینکهاینقبیلاقداماتاخالقینیستاظهار‌کرد‪:‬‬ ‫«نمی‌‌دانم چ��را برخی تمایل دارند که فضا جنجالی باش��د‪ ،‬اما‬ ‫امیدوارمکهاظهاراتامروزنایبرئیس‌شورادقیقابررسیشود‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫در حالی که معاون اس��تانداری تهران از تعیین ش��هردار‬ ‫یداد‪،‬حسینمظفرخبرازمنتفیشدناینطرحداد‪.‬‬ ‫شهرریخبرم ‌‬ ‫رئیسمجمعنمایندگانتهراندراعالمآخرینخبردربارهجدایی‬ ‫ریازتهرانگفت‪«:‬درجلسهاخیریکهبرایتعیینتکلیفجدایی‬ ‫ری از تهران برگزار شد به این جمع‌بندی رسیدیم که فعال بحث‬ ‫جدایی متوقف شود‪ ».‬حسین مظفر با اشاره به آخرین وضعیت‬ ‫بررسی‌های انجام شده برای جدایی ری از تهران گفت‪« :‬اخیرا‬ ‫جلسه‌ای در این رابطه برگزار شد که طی این جلسه مقرر شد که‬ ‫جداییریازتهرانفعالمتوقفشود‪.‬دراینجلسهنمایندهوزارت‬ ‫کشور و شهرداری تهران حضور داشتند اما نماینده استانداری‬ ‫حضورنداشت‪».‬مظفرادامهداد‪«:‬همچنیندراینجلسهمقررشد‬ ‫تامستنداتواسنادبیشترجهتبررسیارائهشودتاتصمیم‌گیری‬ ‫نهایی در خصوص جدایی ری از تهران اتخاذ شود‪ .‬در این جلسه‬ ‫مقررشدبدونتصمیم‌گیریجمعیونظرکارشناسیتصمیمدر‬ ‫مورد جدایی ری از تهران اتخاذ نشود‪».‬‬ ‫اما از س��وی دیگر محمدرضا محمودی‪ ،‬معاون عمرانی‬ ‫استاندار تهران در گفت‌وگویی درباره علت برگزار نشدن مراسم‬ ‫معارفه شهردار جدید شهر ری که قرار بود هفته گذشته برگزار‬ ‫شود‪ ،‬با بیان اینکه طرح جدایی ری از تهران منتفی نشده است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬حکم شهردار جدید آماده است و منتظر امضای استاندار‬ ‫تهرانهستیم‪».‬معاونعمرانیاستاندارتهرانتاکیدکرد‪«:‬پساز‬ ‫امضایحکمشهردارجدید‪،‬مراسممعارفهرابرگزارخواهیمکرد‪».‬‬ ‫صحیح اداره می‌ش��ود‪ ».‬نایب‌رئیس شورای شهر تهران اظهار‬ ‫کرد‌‪« :‬تجربه‌های س��الیان گذش��ته مبنی‌بر استقالل شورای‬ ‫شهر‌های گوناگون چنین نش��ان می‌دهد که در هر شهری که‬ ‫دخالت شهرداری‌ها از طریق مسئوالن سیاسی شهری صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬نتیجه ناموفق بوده است‪ ».‬بیادی خطاب به استانداری‬ ‫گفت‪« :‬هدف اصلی شما تصاحب شهرداری منطقه یک است و‬ ‫به‌دنبالآنهستیدکهآنجاراهممثلشهر‌قدس(قلعه‌حسن‌خان)‬ ‫یدانیدکههزینه‌بی‌تدبیری‌هایشمارا‬ ‫دراختیاربگیرید‪.‬آیاشمام ‌‬ ‫درجریانناهنجاری‌هایاقتصادیاخیردرشهرتهران‪،‬افرادخدوم‬ ‫نیروی‌انتظامی‌وسازمان‌هایامنیتیپرداختمی‌کنند؟بنابراین‬ ‫شما از انجام امور روزمره خود وامانده‌اید؛ اگر راست می‌گویید و‬ ‫جراتداریدیککارنامهمشخصبدوناغراقبهمردماستانارائه‬ ‫دهید‪،‬البتهبدونلحاظفعالیت‌هایمدیریتشهری‪».‬‬ ‫بیادی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره‬ ‫کرد که قبال فک��ر می‌کردم تنه��ا منافع ویژه‌‌خ��واران برای‬ ‫زمین‌های کشاورزی و تغییر واتیکانیس��م است‪ ،‬ولی اخیرا‬ ‫به تحلیل‌هایی رس��یده‌ام که خدا‌کند صحت نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬به‌نظر می‌رسد اصرار برای جدایی شهرداری‬ ‫منطقه ‪ 20‬از ش��هر ته��ران در حلقه ایجاد ی��ک ناهنجاری‬ ‫اجتماعی و سیاس��ی اس��ت اما برای چه؟ و درخواست آنها‬ ‫چیست؟ و توسط چه کسانی طراحی و پیگیری می‌شود؟ اولین‬ ‫احتمال این است که آنهایی که فش��ار نامتعارف‪ ،‬غیر‌منطقی‬ ‫و غیر‌قانون��ی اعم��ال می‌کنند ش��اید به‌دنب��ال وارد کردن‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری به صحنه و اخذ حکم حکومتی برای لغو‬ ‫جدایی ری باشند؛ اما ما به‌عنوان یک بسیجی به اندازه توان‬ ‫ناچیزمان اقدام می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که این اتفاق بیفتد‬ ‫مگر اینکه خود معظم له این تصمیم را بگیرند‪ ».‬وی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬طراحان‌بی‌س��لیقه این طرح فکر می‌کنند با جدایی‬ ‫شهرداری منطقه ‪ 20‬از تهران و با جلوگیری از دفن زباله در‬ ‫کهریزک و به دست گرفتن مدیریت بهشت‌زهرا(س) و ایجاد‬ ‫یک مقابله فیزیکی و تصمیم‌گیری‌های احتمالی در شهرداری‬ ‫لو‌نقل عمومی‪ ،‬یک‬ ‫تهران درباره قطع خدمات شهری و حم ‌‬ ‫قائله به‌وجود خواهد آمد‪ ».‬نایب‌رئیس شورای‌ش��هر تهران‬ ‫همچنین در اظهارنظری مدعی ش��د‪« :‬به‌عبارتی سال ‪88‬‬ ‫فتنه را در زمان انتخابات کلید زدند اما برای انتخابات س��ال‬ ‫‪ 92‬چند‌ماه زودتر از موعد آتش این فتنه را ش��عله‌ور خواهند‬ ‫کرد و نتایج شومی‌که از این طرح می‌گیرند قابل پیش‌بینی‬ ‫است‪ .‬اگرچه دعا می‌کنم که این تحلیل‌ها اشتباه باشد‪ ».‬وی‬ ‫همچنین معصومه ابتکار‪ ،‬رئیس کمیته محیط‌زیس��ت‬ ‫شورای‌شهرتهرانباانتقادازپیگیریبرایجداییری‪،‬گفت‪«:‬این‬ ‫سوالدرکارنامهشورایسومباقیمی‌‌ماندکهآیاتمامی‌تدابیرالزم‬ ‫برای جلوگیری از جدایی ری که اتفاقی غیر‌مدیریتی‪ ،‬اندیشیده‬ ‫شد‪ ».‬وی درخواست کرد که شورای شهر در قالب استفساریه‌ای‬ ‫موضوعجداییریراازطریقمجلسدنبالوازآنجلوگیریکند‬ ‫ویااینکهدرقالبطرحیرسمالغوجداییریازتهرانراازمجلس‬ ‫درخواست کند‪ .‬این عضو شورا خاطرنشانکرد‪«:‬جلساترایزنی‬ ‫کهبامجلسشورای‌اسالمیبرگزارشدهخوباست‪،‬اماازقبلهم‬ ‫قابلپیش‌بینیبودکهاینجلساتبهنتیجهنمی‌رسد‪».‬ویباانتقاد‬ ‫ازاینکهشورایشهر‌تهرانآن‌گونهکهبایدبهموضوعجداییری‬ ‫نپرداختهاست‪،‬گفت‪«:‬کارشناساناعتقاددارندکهانتخابشهردار‬ ‫ریتوسطاستانداریغیر‌قانونیاست‪،‬مگراینکهاعضایشورای‬ ‫شهر‌تهرانرابرایرییاکلتهرانصلبصالحیتکنند‪».‬ابتکار‬ ‫با اشاره به بحث‌هایی درباره شکل‌گیری منطقه آزاد در شهر ری‬ ‫اظهار کرد‪« :‬رسما هشدار می‌دهم که این منطقه ظرفیت الزم‬ ‫برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی را ندارد و چنین تصمیمی‌‬ ‫می‌تواندبهفاجعهزیست‌محیطیمنجرشود‪».‬‬ ‫ویادامهداد‪«:‬هم‌اکنوناستانتهرانبه‌رغماینکهتنها‪1/2‬‬ ‫درصد مساحت کل کشور را دارد‪ ،‬بیش از‪‌30‬درصد فعالیت‌های‬ ‫اقتصادیدرایناستانمتمرکزاست‪».‬‬ ‫جدایی ری از تهران در خرداد‪۹۲‬‬ ‫درعينحالسخنگویمجمعنمایندگانتهراناز«جدایی‬ ‫شهر ری از تهران همزمان با برگزاری انتخابات چهارمین دوره‬ ‫ش��وراها در خرداد ‪ »۱۳۹۲‬خبر داد‪ .‬حسین طال درباره نشست‬ ‫مجمع نمایندگان تهران اظهار داش��ت‪ :‬در ابتدای این نشست‪،‬‬ ‫دربارهموضوعاتمختلفمربوطبهکشورومجلسبحثوتبادل‬ ‫نظرشد‪.‬وییکیازموضوعاتمطرحشدهدراینجلسهرا«انتزاع‬ ‫قسمتشهریشهرستانریازتهران»عنوانکردوگفت‪:‬پس‬ ‫ازارائهگزارشکمیته‪ 5‬نفره‪،‬مجمعنمایندگانتهرانتوصیهکرد‬ ‫این انتزاع در زمان برگزاری انتخابات شوراها باشد‪ .‬طال تصریح‬ ‫کرد‪:‬جداییریازتهرانمنتفینشدهبلکهاینموضوعبهتوصیه‬ ‫مجمع نمایندگان به تعویق افتاده و شهردار ری بعد از انتخابات‬ ‫اعضای شورای شهر در خرداد‪ ،92‬انتخاب می‌شود‪g‬‬ ‫‪19‬‬
‫رويداد‬ ‫هاشمي‪ :‬نامزد انتخابات نمي شوم‬ ‫رئيس‌مجمع تشخيص مصلحت مي‌گويد كه نمي‌خواهد تجربه سال ‪ 84‬را تكرار كند‬ ‫خبرنامه‬ ‫این روزها اخبار مهمی در مورد هاشمی رفسنجانی مطرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬چه اخباری که پیرامون او و تحرکات انتخاباتی‌اش‬ ‫مطرح می‌شود و چه سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ای که اخیرا انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی اوایل هفته گذشته مصاحبه‌ای را با‬ ‫روزنامه اصالح‌طلب آرمان انجام داد که بازخوردهای فراوان‬ ‫و البته متفاوتی داشت‪.‬‬ ‫او در این مصاحبه از آنچه در خصوص مسائل سیاسی‬ ‫در ذهن دارد س��خن گفت��ه و البته ب��ه ماج��رای دیدارهای‬ ‫انتخاباتی‌اش نیز اشاره کرده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪145‬‬ ‫ریشه مشکالت اقتصادی‬ ‫هاش��می‌در درب��اره از وضعیت اقتصادی و ش��رایط‬ ‫نوس��انات و تالطم در بازار ارز و جهش قیم��ت دالر گفته‬ ‫است‪«‌:‬در حال حاضر مثل گذشته در جریان مسائل کشور‪،‬‬ ‫آن گونه که اتفاق می‌افتد‪ ،‬نیستم‪ .‬بیشتر از طریق رسانه‌ها‬ ‫و گاه��ی از طریق بعضی مالقات‌ها مطالب��ی را می‌فهمم‪،‬‬ ‫اما در مجم��وع فکر می‌کنم در ش��رایط کنونی‪ ،‬هم ضعف‬ ‫مدیریت و هم تحریم‌ها هر دو سهم دارند‪ .‬البته بحثی هم‬ ‫بین دولتی‌ها و اصولگراها هس��ت ک��ه بعضی‌ها می‌گویند‬ ‫مدیریت اشکال دارد و بعضی‌ها می‌گویند که تحریم‌ها موثر‬ ‫است‪ .‬من تعجب می‌کنم که چرا آنها بحث می‌کنند! هر دو‬ ‫به ضررشان است‪ .‬اگر تحریم را موثر بدانیم‪ ،‬می‌گویند چرا‬ ‫باید کاری کنیم که تحریم تا این حد برای ما موذی باش��د‬ ‫و اگر مدیریت را بگوییم‪ ،‬باالخره این مدیریت از کجا آمده‬ ‫است؟ بهتر این است که واقع‌بینانه تحلیل کنند و مردم در‬ ‫جریان قرار گیرند و بفهمند که تقصیر و کوتاهی از کجاست‪.‬‬ ‫من هر دو را موثر می‌دانم‪».‬‬ ‫کاندیدا نمی‌شوم‬ ‫او در مورد حضورش در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫سال آینده و بحث منع قانونی س��نی گفت‪« ‌:‬قانونا تاکنون‬ ‫هیچ منعی ندارد‪ ،‬ولی من دیگر آمادگی این کار را ندارم‪ .‬در‬ ‫دوره‌ای هم که آمدم‪ ،‬صد بار تاکید ک��ردم که‌ترجیح دارد‬ ‫‪20‬‬ ‫انسان جوان‌تر و تازه نفس��ی وارد شود و ما حمایتش کنیم‪.‬‬ ‫شرایطی پیش آمد که مجبور شدم خودم را نامزد کنم‪ .‬وا ّال‬ ‫برای من آن دوره اول کافی بود و بی��ش از این الزم نبود‪.‬‬ ‫همه حرف‌های��م را هم زدم و طراحی‌های��م را اجرا کردم و‬ ‫برنامه‌هایم را ریختم‪ .‬بارها گفته بودم که نیازی نیست بیایم‪.‬‬ ‫االن هم اگر یک رئیس‌جمهور توانا ب��ا آرای باال روی کار‬ ‫بیاید‪ ،‬من به‌عنوان یک مشاور تا آخر به او کمک می‌کنم‪».‬‬ ‫قبال گفته بودم به اینجا می‌رسد‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی به نوار صحبت‌هایی که نزد وی‬ ‫و آقای یزدی است اش��اره می‌کند و می‌گوید قصد بیان آن‬ ‫حرف‌ها و شلوغی در کش��ور را ندارد‪ .‬وی می‌افزاید‪« :‬من‬ ‫شرایط را می‌دیدم که همین می‌شود‪ .‬همین که االن شده‬ ‫است‪ .‬چند سال قبل دو س��اعت و نیم با کمیسیون تحقیق‬ ‫مجلس خبرگان بر سر همین افکارم و آینده کشور صحبت‬ ‫کردم و آن نوار پیش من و آقای یزدی در دبیرخانه خبرگان‬ ‫هست و پیاده هم شده اس��ت‪ ،‬ولی نمی‌خواهم آن حرف را‬ ‫بزنم و شلوغی در کشور به وجود بیاورم‪ .‬نظر من همین بود‬ ‫که به اینجا می‌رسد‪ .‬صریح هم گفتم‪ .‬در نامه‌ای هم که به‬ ‫رهبری نوشتم‪ ،‬که این مقدار از آن سوءاستفاده می‌شود به‬ ‫اینجا می‌رسد‪ .‬ولی وارد این دعواها نمی‌شوم‪ .‬همین االن‬ ‫خیلی حرف‌های بی‌‌اساس و کذب و تهمت در روزنامه‌ها یا‬ ‫سایت‌ها و یا جاهای دیگر می‌نویسند‪ ،‬اما ما می‌گذریم‪».‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که «آیا با آقای ناطق‌نوری‬ ‫در رابطه با انتخابات جلسه‌ای داشته‌اید» می‌گوید‪« :‬همیشه‬ ‫جلسه داریم‪ .‬بعد از جلس��ه مجمع‪ ،‬معموال چهار‪ ،‬پنج نفر از‬ ‫دوستان می‌مانند و با هم ناهار می‌خوریم و مسائل کشور و‬ ‫راهکارها را مطرح و بحث می‌کنیم‪ .‬این حرف را هم من به‬ ‫آقای ناطق زدم و هم ایش��ان به من زدند‪ .‬گفتم هنوز وضع‬ ‫جسمی‌و سن ش��ما بهتر از من اس��ت و بیایید‪ .‬ایشان هم‬ ‫برعکس به من می‌گفت‪ .‬اما همه حرف بود‪ .‬گفتم که دیگر‬ ‫نمی‌توانم بیایم و آقای ناطق هم عذرهایی داشت‪».‬‬ ‫هاشمی‌اما با اشاره به حوادث پس از انتخابات معتقد‬ ‫است شرایطی به‌وجود آمده که نمی‌توانند این موضوعات را‬ ‫با آقای خاتمی مطرح کنند‪.‬‬ ‫دولت وحدت ملی‬ ‫وی در رابطه با طرح دولت وحدت ملی و در پاسخ به این‬ ‫پرسش که «علت بحث دولت وحدت ملی که مطرح کردید‪،‬‬ ‫چه بود و چه دغدغه‌ای را شما مدنظر قرار دادید؟»‬ ‫گفت‪« :‬من به همراه آن‪ ،‬مسائل دیگر را هم گفتم‪ .‬ما با‬ ‫وحدت ملت پیروز شدیم و آمریکا را بیرون کردیم و رژیم شاه را‬ ‫شکستیم و هزار فامیل را سر جای خودشان نشاندیم‪ .‬با وحدت‬ ‫شر آن شورش‌های اول انقالب را که بسیار خطرناک‬ ‫توانستیم ّ‬ ‫بود‪ ،‬از سر خودمان کم کنیم‪ ،‬وا ّال اگر در آن دو سال اینها را آرام‬ ‫نکرده بودیم‪ ،‬مثل افغانستان و عراق می‌شدیم‪.‬‬ ‫همین االن هم ما باید دست از این سیاسی بازی برداریم‪.‬‬ ‫این چه چیزی است که خط کشیدند؟! اصالح‌طلب و اصولگرا‪،‬‬ ‫هر دو اسم است‪ .‬اینها اصالح را می‌خواهند و آنها هم اصول را‬ ‫قبول دارند‪ .‬بر سر چیزی دعوا می‌کنند و کار را به اینجا رساندند‬ ‫که می‌بینید‪.‬‬ ‫من نمی‌گویم که حزب و رقابت نباشد‪ .‬حزب و رقابت‬ ‫باشد و شعار هم بدهد ولی انتخابات کنند و وقتی که یکی پیروز‬ ‫شد‪ ،‬همه پشت‌‌سر او باش��ند و کار کنند‪ .‬اگر این کار را بکنیم‪،‬‬ ‫آمریکا مأیوس می‌ش��ود‪ .‬چون می‌داند در آن فضا نمی‌تواند‬ ‫کاری بکند‪ .‬مشکالتمان را هم حل می‌کنیم‪».‬‬ ‫رفس��نجانی در ارتباط با جلس��اتش با رهبری توضیح‬ ‫می‌دهد‪« :‬در سبک س��ابق چون کار روزانه داشتیم‪ ،‬هفته‌ای‬ ‫یک بار بود‪ .‬االن دیگر الزم نیس��ت هفته‌ای یک بار باش��د‪.‬‬ ‫تقریبا ماهی یک بار ادامه دارد‪ .‬هر وقت هم حرفی داشته باشم‪،‬‬ ‫محدودیتی ندارد‪ .‬تلفن می‌کنم و می‌روم با ایشان حرف‌هایم را‬ ‫می‌زنم‪ .‬مشکلی در رابطه با هم نداریم‪ .‬گاهی که عجله‌تر باشد‪،‬‬ ‫با تلفن حرف می‌زنیم‪».‬‬ ‫اشکاالتی به حکم فائزه داشتم‬ ‫رفسنجانی باتاکید بر بدون تبعیض بودن قانون برای همه‬ ‫در ارتباط با بازداشت فرزندانش می‌گوید‪« :‬من حتما می‌خواهم‬ ‫بدون تبعیض باشد‪ .‬واقعا هیچ فرقی ندارد و اجرای قانون باید‬ ‫برای همه باشد و من به آن راضی هس��تم‪ .‬نمی‌خواهم وضع‬ ‫خاصی برای بچه‌های خودم در مقابل دیگران درس��ت کنم‪.‬‬ ‫ولی می‌گویند و فکر می‌کنند که این طور نیست‪ .‬فائزه شش ماه‬ ‫محکوم شده بود‪ ،‬گرچه من روی حکمش اشکال داشتم اما‬ ‫باالخره محکوم شد و بایست می‌رفت‪ ،‬دوره‌اش را می‌گذراند‪.‬‬ ‫خودش را برای زندان آم��اده کرده بود که هر وقت خبر کنند‪،‬‬
‫برود‪ ،‬البته ش��یوه بردن اشکال داش��ت‪ .‬در زندان هم در حال‬ ‫مطالعه ‌و ترجمه است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مهدی با فرزندان دیگر فرقی ندارد‬ ‫داوود حشمتی‬ ‫«اگر با فحش به رئیس‌مجلس مشکالت اقتصادی حل‬ ‫شود ما آمادگی داریم که روزی دو جین فحش به ما بدهند‪».‬‬ ‫اینپاسخعلیالریجانیرئیس‌مجلسبهسخنانهفتهگذشته‬ ‫محمود احمدی‌‌نژاد در کنفرانس خبری بود که در آن به مصاحبه‬ ‫رئیس‌مجلس و خبرگزاری فارس انتقاد کرده بود‪.‬‬ ‫اما رئیس‌جمهوردر آنگفت‌وگویخبریخود به مصاحبه‬ ‫علی الریجانی واکنش تندی نشان داده و گفته بود‪« :‬رئیس‬ ‫محترم مجلس به‌‌جای آنکه پنج صفحه مصاحبه کنند و دولت‬ ‫را متهم کند‪ ،‬باید کمک کند‪ .‬با یک‌سوم این ارز می‌توانیم کشور‬ ‫را اداره کنیم به‌شرط اینکه همه کمک دهند و من فکر می‌کنم‬ ‫این اتفاق بیفتد‪ ،‬چون ما چاره‌ای نداریم جز اینکه همه به هم‬ ‫کمککنیم‪».‬‬ ‫یک روز پیش از آن علی الریجان��ی‪ ،‬رئیس‌مجلس در‬ ‫جریان بازدید از خبرگزاری ف��ارس مصاحبه مفصلی را با این‬ ‫خبرگزاری انجام داد و در آن نسبت به مسائل اقتصادی انتقاداتی‬ ‫رامطرحکردهبود؛ازجملهافزایشبیشازحدنقدینگی‪،‬وضعیت‬ ‫تورم و افزایش نرخ سکه و ارز‪ .‬وی بخشی از این مشکالت را به‬ ‫تحریم‌ها مرتبط دانسته و بخش زیادی از آن را به رفتار دولت‬ ‫در گذشته‪ .‬او همچنین در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها گفته بود‪:‬‬ ‫«مردم که دلشان نمی‌خواست ‪‌45‬هزار تومان در این جیبشان‬ ‫بگذارند و سه برابر از جیب دیگرشان بردارند‪».‬‬ ‫اما بخش مهمی‌از صحبت‌ه��ای الریجانی که موجب‬ ‫واکنش دولت شد آنجا بود که رئیس‌مجلس از «سیاست‌های‬ ‫رابین‌هودی» انتق��اد کرده بود‪ .‬رئیس مجل��س با بیان اینکه‬ ‫هیچ‌وقت در اقتصاد روش‌ه��ای رابین‌هودی جواب نمی‌دهد‬ ‫گفته بود‪ 80« :‬درصد مسائل و مشکالت اقتصادی ما مربوط به‬ ‫سیستم مدیریتی است‪».‬‬ ‫الریحانی با طرح سوالی ادامه می‌دهد‪« :‬باید پرسید آیا‬ ‫رشد نقدینگی در داخل کشور‪ ،‬ربطی به تحریم‌ها داشته است؟‬ ‫ش��ما نقدینگی را افزایش دادید‪ ،‬اینکه بیشتر تسهیالت را به‬ ‫مسکن مهر دادید‪ ،‬چه ربطی به تحریم دارد؟ پس اشکال کار در‬ ‫جای دیگری است که باید حل شود‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه‬ ‫رئیس‌مجلس شورای‌اسالمی گفته است تحریم‌ها تاثیری در‬ ‫اقتصاد کشور نگذاشته است‪ ،‬نظر شما چیست؟ گفت‪« :‬البد‬ ‫تصمیمات ایشان تاثیر دارد‪ .‬بعضی افراد در زمان خوشی هستند‪.‬‬ ‫من احترام زیادی برای ایشان قائلم‪ ،‬اما ایشان حتما خبر دارند‬ ‫که چقدر فروش نفت کاهش پیدا ک��رده و بانک مرکزی چه‬ ‫مشکالتی در جابه‌جایی ارز دارد‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد همچنین گفت‪« :‬همراه با بیرونی‌ها فریاد‬ ‫می‌زنند که دولت ناتوان است و همان سخنان را تکرار می‌کنند‪.‬‬ ‫آن کسانی که امروز به افزایش نقدینگی انتقاد می‌کنند‪ ،‬در عین‬ ‫حال تصمیم می‌گیرند که بانک‌ها معوقات خود را پنج س��ال‬ ‫دیرتر بدهند و با این کار مبادالت را دچار رکود می‌کنند و همین‬ ‫کارشان به مفهوم افزایش نقدینگی اس��ت‪ ،‬یعنی آنها وقتی‬ ‫تصمیمی‌می‌گیرند و تبعات آن به‌وجود می‌آید آن را به گردن‬ ‫دولت می‌اندازند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در ادامه افزود‪« :‬از سیاست‌های دولت انتقاد‬ ‫می‌کنند که این سیاست‌ها به نفع مردم نیست‪ ،‬در حالی که تمام‬ ‫سیاست‌های ما به نفع مردم است و دلیلی ندارد که ما سیاستی‬ ‫علیه مردم داشته باشیم‪ .‬می‌گویند این دولت می‌خواهد دولت‬ ‫آینده را نیز در‌اختیار داشته باشد‪ ،‬یا اینکه می‌خواهد کارهایی کند‬ ‫که برای دولت بعدی مشکالت بیشتری ایجاد شود‪ .‬از همان‬ ‫ابتدا که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا ش��د‪ ،‬مخالفت کردند با‬ ‫اینکه دو ریال به جیب مردم برود‪ ،‬مشکل دارند‪ .‬اینکه بیش از‬ ‫این درصد کمی از مردم از ‪ 70‬الی ‪ 80‬درصد یارانه‌ها اس��تفاده‬ ‫می‌کردند و امروز با هدفمندی یارانه‌ه��ا می‌خواهیم از جیب‬ ‫مصرف‌کنندگان بیشتر به آنها که کمتر مصرف می‌کنند پول‬ ‫بریزیم‪ ،‬انتقاد می‌کنند‪ .‬این در حالی است که هیچ پول جدیدی‬ ‫وارد بازار نش��ده که می‌گویند این طرح نقدینگی ایجاد کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫یک روز بعد اما خبر آمد كه علی الریجانی در نشس��تی‬ ‫خبری به سخنان رئیس‌جمهور پاسخ خواهد داد‪ .‬در این خبر‬ ‫آمده بود‪« :‬برای پاسخ به س��خنان محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬علی‌‬ ‫الریجانی‪ ،‬رئیس‌مجلس شورای اسالمی تا چند ساعت دیگر‬ ‫قرار است خبری با اصحاب رس��انه برگزار کند‪ ».‬اما تنها یک‬ ‫ساعت بعد این نشست خبری لغو شد‪.‬‬ ‫پس از لغو این نشست خبری پاسخ الریجانی به محمود‬ ‫احمدی‌نژاد تا جلس��ه علنی مجلس به تاخیر افتاد‪ .‬در جلسه‬ ‫روز یکش��نبه ‪ 91/7/16‬علی الریجانی در پاسخ تذکر یکی از‬ ‫نمایندگان از درک درس��ت مجلس را افتخار دانسته و گفت‪:‬‬ ‫«این افتخاری است که مجلس درک درستی از شرایط دارد‪.‬‬ ‫مجلس جلسات مختلفی با دولت به صورت علنی و غیر علنی‬ ‫برای پیگیری مسائل مردم گذاشت که تمامی‌اقدامات از سر‬ ‫دردمندی بود‪ .‬نگاه مجلس نگاهی طبیبانه به حل مسائل بود‪».‬‬ ‫الریجانی خاطر‌نشان کرد‌‪« :‬حال اینکه در مصاحبه‌ای‬ ‫مطالبی را به مجلس و رئیس‌مجلس گفته و تحقیر ش��ده یا‬ ‫فحشی داده شود‪ ،‬خیلی شما نگران نباش��ید اگر با فحش به‬ ‫رئیس‌مجلس مشکالت اقتصادی حل شود ما آمادگی داریم‬ ‫که روزی دو جین فحش به ما بدهند‪ ،‬صبح و ظهر و ش��ب تا‬ ‫مشکالت اقتصادی را حل کنند‪ .‬شما خیلی نگران نباشد‪».‬‬ ‫الریجانی در پایان تاکید ک��رد‪« :‬ما به این چیزها عادت‌‬ ‫کرده‌ایم ولی وقت خود را صرف حل مسائل کنید‪ .‬این اخطار را‬ ‫جزو مصادیق اخطار برای رای گیری نمی‌دانم‪».‬‬ ‫روزنامه ایران نیز در ارتباط با موضوع انتقاد رئیس‌مجلس از‬ ‫رئیسدولتنوشت‪«:‬شاهدیمکهجوحاکمبرمجلسبرتخطئه‬ ‫و تخریب دولت و رئیس‌جمهور پیش می‌رود و دغدغه معیشت‬ ‫مردم نه در عمل که فقط در نطق‌ها و سخنرانی‌های پرطمطراق‬ ‫علیه شخص دوم کشور به چشم می‌آید‪ .‬اهانت به رئیس‌جمهور‬ ‫به بهانه‌های مختلف این روزه‌ا ترجیع‌بند نطق‌های جنجالی‬ ‫نمایندگان را تشکیل می‌دهد‪».‬‬ ‫این روزنامه معتقد اس��ت که مصاحبه علی‌الریجانی با‬ ‫خبرگزاری فارس تقابل با دولت بود و در همین رابطه محمد‬ ‫سلیمانی‪ ،‬نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع در مصاحبه‬ ‫با خبرنگار این روزنامه درباره مصاحبه رئیس‌مجلس موضوع‬ ‫اتخاذ سیاست‌های رابین‌هودی می‌گوید‪« :‬اگر سران قوا قرار‬ ‫باشد همه حرف‌هایشان را به درون رسانه‌ها بکشند دیگر سنگ‬ ‫روی سنگ بند نمی‌شود‪ .‬هر حرفی را نمی‌شود با انجام مصاحبه‬ ‫مطرح کرد‪ ،‬به‌ویژه از مس��ئوالن انتظار می‌رود در به‌کار بردن‬ ‫تعابیرشان دقت بیشتری به خرج دهند‪ .‬من البته گالیه خودم از‬ ‫فارس را پیش از این مطرح کردم‪ .‬آنها نباید وارد مصاحبه‌ای با‬ ‫چنینفضاییمی‌شدندیاحداقلبایدبخش‌هاییازاینمصاحبه‬ ‫را تعدیل می‌کردند یا اصال باتوجه به شرایط کشور آن مصاحبه‬ ‫را منتشر نمی‌کردند‪.‬‬ ‫روح مصاحبه آقای الریجانی با فارس مقابله با دولت بود‪.‬‬ ‫هرکسیکهاینمصاحبهرامی‌خواندبهوضوحمتوجهمی‌شدکه‬ ‫رئیس‌مجلس وارد یک فضای مقابله‌گرانه با دولت شده است در‬ ‫حالی که انتظار این است که مجلس و دولت در همه بخش‌ها‬ ‫در کنار یکدیگر باشند و با هم تعامل کنند‪g».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫معيار بايد قانون باشد‬ ‫هاشمی‌همچنین در مورد راهکار پرشور شدن انتخابات‬ ‫آتی معتقد است‪« :‬راهکار را قانون می‌دانم‪ .‬قانون اساسی بايد‬ ‫واقعا معیار انتخابات باشد‪ .‬آن کسانی که صالحیت دارند‪ ،‬حق‬ ‫نامزدی داشته باشند و انتخابات هم سالم انجام شود و نظارت‬ ‫درس��ت انجام ش��ود‪ .‬گروه‌ها و جبهه‌های مشخص سلیقه‬ ‫خودشان را بر قانون تحمیل نکنند‪ .‬در آن صورت هر کسی را‬ ‫که مردم بیشتر قبول دارند‪ ،‬سرکار می‌آید ممکن است افکار‬ ‫عمومی هم اشتباه کند‪ ،‬اما کمتر از افراد اشتباه می‌کند‪ .‬در آن‬ ‫صورت مردم پشتیبان نظام می‌مانند‪ .‬من این گونه می‌بینیم‪».‬‬ ‫هاشمی‌در ارتباط با بحث تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای‬ ‫نظارت بر اجرای انتخابات گفت‪« :‬البته این قابل بحث است‪.‬‬ ‫به مجمع آمد‪ ،‬ولی مشکالتی پیش آمد و بحث آن متوقف شد‪،‬‬ ‫اگر به مجمع بیاید‪ ،‬آن موقع بحث می‌کنیم و هر چه مصلحت‬ ‫بود‪ ،‬می‌گوییم‪ .‬روی این قضیه هنوز به موضعی نرسیده‌ایم و‬ ‫بحث جدی نکردیم‪ .‬باالخره بای��د آنهایی که ناظر و مجری‬ ‫هستند‪ ،‬اعتماد مردم را جلب کنند و متهم نشوند که برای گروه‬ ‫خودشان کار می‌کنند‪».‬‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی در پایان با تاکید بر اینکه «راهکار‬ ‫اعتمادسازی را تنها از طریق رهبری» می‌بیند در این باره بیان‬ ‫کرد‪« :‬اگر تصمیم بگیریم‪ ،‬این اتفاق می‌افتد‪ .‬البته من االن‬ ‫راهکارها را از طریق رهبری می‌بینم‪ .‬در این ش��رایط غیر از‬ ‫ایشان کسی نمی‌تواند مسائل را به مسیر برگرداند‪ .‬ما هم حاضر‬ ‫هستیم در خدمت ایشان ‪ -‬اگر بخواهند‪ -‬کمک کنیم‪ .‬باید به‬ ‫مسیری که از اول بودیم‪ ،‬برگردیم‪g ».‬‬ ‫علي الريجاني به سخنان احمدي‌نژاد واكنش نشان داد‬ ‫مثلث شماره‪145‬‬ ‫وی در رابطه با موضوع یادداشت‌های شبانه‌اش در مورد‬ ‫بازداشت فرزندانش بیان داش��ت‪« :‬بین این دو بازداشت یک‬ ‫شب فاصله بود‪ .‬شبی که می‌خواستند فائزه را ببرند‪ ،‬مشکالتی‬ ‫بود‪ .‬فردای آن روز هم مهدی آمد‪ .‬بنا بود که از فرودگاه سریع‬ ‫او را به خانه بیاورند که همدیگر را ببینیم‪ ،‬س��اعت‌ها در آنجا‬ ‫معطل کردند و دیر آوردند‪ .‬ولی بد نبود‪ ،‬ساعت دو وارد خانه شد‪.‬‬ ‫احوالپرسی‌هایمان را کردیم‪ .‬بایستی فردا می‌رفت وقت کمی‬ ‫داشتیم‪ .‬یک مقدار از اینها را در خاطرات می‌نویسم‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬آن چیزهایی که صبر را از من می‌گیرد‪،‬‬ ‫چیزهایی است که به انقالب‪ ،‬کشور و مردم آسیب می‌رساند‪.‬‬ ‫این موضوع صبرم را می‌گیرد‪ .‬بنابراین همیشه سعی می‌کنم‬ ‫در اینجا چیزهایی را بگویم‪ .‬بقیه مسائل برای هر انسانی پیش‬ ‫می‌آید‪ .‬البته مادر مثل من نیست؛ احساسات مادر خیلی رقیق‌تر‬ ‫اس��ت و حق هم دارد‪ .‬من به او هم نمی‌توانم بگویم که بیش‬ ‫از این صبر کن‪ .‬همان قدری که صبر دارد‪ ،‬صبر می‌کند‪ .‬هر‬ ‫موقع هم ندارد‪ ،‬ابراز احساس��ات می‌کند‪ .‬به‌هر‌حال این صبر‬ ‫سازنده اس��ت‪ .‬ما در قرآن که نگاه می‌کنیم‪ ،‬صبر بر مصائب‪،‬‬ ‫جزو عوامل انسان‌سازی است‪ .‬انسان با مقاومتی که در مقابل‬ ‫حوادث می‌کند و صبر می‌کند و داد و بیداد نمی‌کند و به افالک‬ ‫بد نمی‌گوید‪ ،‬خودش را مقاوم می‌کند‪ .‬مقاومت انسان از صبر‬ ‫می‌زاید‪ ،‬بنابراین صبر می‌کنم‪».‬‬ ‫هاشمی‌در رابطه با اظهارنظر اخیر فاطمه هاشمی در را‬ ‫با موضوع سکوتش توضیح می‌دهد‪« :‬الفاظ آن یادم نیست اما‬ ‫به همین مضمون گفتم‪ .‬البته این مطلب از زمان مبارزه با رژیم‬ ‫س��ابق در خانواده ما مطرح بوده‪ ،‬ولی مضمون آن همیشگی‬ ‫است‪ .‬وقتی حوادث این‌گونه شد‪ ،‬گفتم در اینجا ناچارم بعضی‬ ‫از حقایق را بگویم و کار کنم‪ ،‬ممکن است به شما هم آسیب‬ ‫برساند‪ .‬به آنها اخطار کردم که بدانند‪ .‬آنها هم نمی‌آیند چیزی‬ ‫را بر من تحمیل کنند‪ .‬نظراتی دارند و به نظرات خودشان عمل‬ ‫می‌کنند‪ ،‬من هم به وظیفه‌ام عمل می‌کنم‪ .‬این مضمون را من‬ ‫به بچه‌ها گفته‌ام‪».‬‬ ‫پاسخ بهارستان به پاستور‬ ‫‪21‬‬
‫آيت‌اهلل آملی الریجانی؛‬ ‫هشدارهاي ارزي‬ ‫چاوز؛‬ ‫فقط از بشار حمایت می‌کنیم‬ ‫رئیس‌جمهور ونزوئال تاکید کرد که فقط از دولت قانونی در سوریه به ریاست بشار اسد حمایت‬ ‫می‌کند‪« .‬هوگو چاوز» در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از اعالم پیروزی مجدد در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری اظهار داشت‪« :‬چرا از دولت بشار اسد درحالی که همچنان حکومت قانونی این کشور‬ ‫است حمایت نکنیم؟ از چه کسی حمایت کنیم؟ تروریست‌ها و کسانی که به‌دنبال شورای انتقالی‬ ‫هستند؟‪ ..‬کسانی که مردم را در هر مسیری می‌کشند؟» چاوز تاکید کرد‪« :‬درک نمی‌کنم که چگونه‬ ‫بعضی از دولت‌های اروپایی با تروریست‌ها همسو می‌شوند و حکومت قانونی (سوریه) را به رسمیت‬ ‫نمی‌شناسند‪ ،‬ولی ما بدون شک به حمایت از حکومت قانونی در سوریه ادامه می‌دهیم و خواستار صلح‬ ‫در این کشور هستیم‪ ».‬رئیس‌جمهوری ونزوئال اظهار داشت‪« :‬تالش مخالفان مسلح برای براندازی‬ ‫بشار اسد بحرانی از قبل برنامه‌ریزی شده است‪ ».‬چاوز آمریکا را بزرگترین قدرت مسئول در بحران‬ ‫سوریه دانست و در مقابل از موضع روسیه و چین که مانع از صدور سه قطعنامه در شورای امنیت‬ ‫ضد‌نظام سوریه شد‪ ،‬تمجید کرد‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫رئیس قوه‌قضاییه با اخط��ار به اخاللگران بازار ارز گفت‪« :‬دس��تگاه‬ ‫قضایی به هی��چ وجه تحمل نخواهد کرد که عده‌ای س��ودجو در ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬با ایجاد التهاب در بازار ارز موجب فش��ار به مردم شوند و قطعا این‬ ‫افراد شناسایی می‌شوند و برخورد قاطعانه با سودجویان و اخاللگران ارزی‬ ‫ادامه خواهد داشت‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل آملی‌الریجانی در جلسه مس��ئوالن عالی قضایی با تاکید بر‬ ‫اینکه طبق بررسی‌های انجام‌شده‪ ،‬عده‌ای از س��ودجویان و اخاللگران با‬ ‫اس��تخدام افرادی و گماردن آنها در مراکز خرید و ف��روش ارز‪ ،‬قیمت دالر‬ ‫را ساعت به ساعت از طریق این افراد و به‌صورت کاذب افزایش می‌دادند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬دستگاه قضایی در چنین شرایطی قطعا با سودجویان برخورد خواهد‬ ‫کرد و عالوه بر رسیدگی قاطع به جرایم دستگیرشدگان اخاللگر در بازار ارز‪،‬‬ ‫شناسایی سایر اخاللگران نیز ادامه دارد‪».‬‬ ‫رئیس دستگاه قضایی با اشاره به اینکه البته میزان تاثیر اخاللگران در‬ ‫التهاب بازار ارز باید به‌صورت دقیق کارشناسی شود‪ ،‬به تبیین دالیل التهاب‬ ‫در بازار ارز پرداخت و عالوه بر وجود اخاللگران و س��ودجویان‪ ،‬عدم وجود‬ ‫سیاست‌های ارزی منطقی‪ ،‬معقول و منظم‪ ،‬افزایش نقدینگی و سوق داده‬ ‫نشدن نقدینگی به سمت تولید و همچنین تحریم‌ها و فشارهای خارجی را‬ ‫عوامل دیگر ایجاد التهاب در این بازار برشمرد‪.‬‬ ‫آملی الریجانی با تقدیر از فعالیت‌های دول��ت در تامین ارز مورد نیاز‬ ‫کاالهای اساس��ی مردم‪ ،‬گفت‪‌« :‬عالوه بر تامین کاالهای اساس��ی مردم‬ ‫نیازهای دیگری از جمله تامین ارز مورد نیاز دانشجویان نیز وجود دارد که‬ ‫دولت باید با سیاستی معقول‪ ،‬منطقی و منظم نسبت به تامین این نوع نیازها‬ ‫هم اقدام کند‪».‬‬ ‫رئیس قوه‌قضاییه تحریم‌ها و فش��ارهای خارجی را عامل دیگری در‬ ‫ایجاد التهاب بازار ارز برش��مرد و با بی‌س��ابقه خواندن چنین تحریم‌هایی‬ ‫علیه کشور و ملتی مستقل گفت‌‪« :‬دولت تالش فراوانی برای کم‌اثر کردن‬ ‫تحریم‌ها کرده و وضع فعلی فروش نفت با‌وجود تحریم‌های بی‌سابقه آسان‬ ‫به دس��ت نیامده اس��ت‪ ».‬آیت‌اهلل آملی الریجانی تصریح کرد‪« :‬فشارها و‬ ‫تحریم‌های صورت‌گرفته علیه ایران انصافا بی‌س��ابقه اس��ت اما بحمداهلل‬ ‫هم تالش‌های خوب��ی از جانب دولت صورت گرفته و ه��م اینکه ملت ما‪،‬‬ ‫ملت آب‌دیده‌ و آزموده‌ای است و با این تحریم‌ها استقالل‪ ،‬هدف‪ ،‬انگیزه و‬ ‫نشاطش را از دست نخواهد داد و هرگز سر تسلیم مقابل فشارهای ظالمانه‬ ‫فرود نخواهد آورد‪g ».‬‬ ‫حبيب‌اهلل عسکراوالدی؛‬ ‫انتقاد از دولت‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫حبیب‌اهلل عسکراوالدی با تاکید بر لزوم توجه به تحزب در کشور اظهار‌کرد‪« :‬جمهوریت بدون تحزب امکان‬ ‫ندارد‪ ».‬دبیرکل جبهه پیروان خط‌امام(ره) و رهبری در جمع طرفداران حزب موتلفه اس�لامی‪ ،‬با اشاره به آیاتی از‬ ‫قرآن کریم به‌ویژه آیه پایانی س��وره آل‌عمران گفت‪« :‬امام(ره) فرمودند اگر مسلمانان تنها همین یک آیه را عمل‬ ‫می‌کردند‪ ،‬بزرگ‌ترین تشکیالت اسالمی عالم را داشتند که این آیه برای تشکیالتی شدن انسان‌ها باالترین سرمایه‬ ‫را ارائه می‌کند‪».‬وی با اشاره به دستاوردهای بشر در اداره حکومت اظهار‌کرد‪« :‬در بین نظام‌هایی که در تاریخ بشر از‬ ‫جمله نظام‌های فردی‪ ،‬قبیله‌ای‪ ،‬نژادی‪ ،‬سلطنتی‪ ،‬موروثی و‪ ...‬حاکم بودند‪ ،‬جمهوریت آخرین دستاورد حکومتی بشر‬ ‫است‪« .‬جمهور» یعنی اکثریت رای مردم‪ .‬زمانی که ما جمهوریت را قبول کرده‌ایم باید تحزب‬ ‫را هم قبول کنیم‪ ،‬وگرنه دچار نارسایی می‌شویم‪ ،‬زیرا درست است که مجموعه مردم و‬ ‫جمهور از فرد و افراد کمتر اشتباه می‌کنند اما این‌طور نیست که اشتباه نکنند‪ .‬ممکن است‬ ‫کسانی برای شخصی که رئیس‌جمهور است صحنه‌سازی کنند و فریب‌هایی تنظیم و‬ ‫نیرنگ‌هایی بکار ببرند و او را فریب دهند‪ ،‬مگر آنکه حزبی باشد‪ .‬حزبی که چهار شرط‬ ‫خودسازی‪ ،‬همدیگرسازی‪ ،‬ارتباط تشکیالتی و تقوا را طبق آیات قرآن عمل کند‪ ،‬کمتر‬ ‫اشتباه می‌کند‪».‬‬ ‫دبیرکل جبهه پیروان خط‌امام(ره) و رهبری تصریح کرد‪« :‬تحزب در کشور ما‬ ‫قبل از انقالب سابقه خوبی نداشت و احزاب با اهداف گوناگونی تاسیس شدند که‬ ‫شاید یکی از متشکل‌ترین آنها حزب مخفی استعماری با نام فراماسونری بود که‬ ‫در فراموشخانه‌ها افراد را متشکل می‌کردند و بعد از آن حزب توده بود که از نظر‬ ‫حزبی‪ ،‬حزب توده دقیق ولی وابسته به بیگانگان بود‪ ».‬وی در ادامه‪« ،‬با اشاره‬ ‫به نظرات مقام‌معظم‌رهبری درباره تحزب گفت‪« :‬آیت‌اهلل‌العظمی‌ خامنه‌ای‬ ‫در س��ال‌ها پیش در جمع اعضای ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس�لامی‬ ‫فرمودند حزب باید تولید اندیشه و اندیشه را کانال‌کشی کند و به اقصی‌نقاط‬ ‫کشور برساند و این اندیشه تولید شده انسان‌ها را مجهز کند‪».‬عسکراوالدی‬ ‫همچنین از برخ��ی مواضع رئیس‌جمه��ور درباره تحزب انتقاد ک��رد و آنها را‬ ‫مغایر با جمهوریت دانس��ت و افزود‪« :‬آقای احمدی‌نژاد از جمله کسانی است‬ ‫که مجموعه‌ه��ای اصولگرا او را معرفی کردند اما بع��دا گفت به حزبی بدهکار‬ ‫نیستم‪».‬این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام اضافه کرد‪« :‬در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آینده باید مواظب باشیم که رئیس‌جمهور باید ریشه اجتماعی‬ ‫و تشکیالتی داشته باش��د‪ .‬یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند با احزاب و جامعه ارتباط‬ ‫نداشته باشد‪g ».‬‬ ‫عضو جبهه پیروان‪:‬‬ ‫مستقل عمل نمی‌کنیم‬ ‫دبیرکل جامعه اصنافو بازار گفت‪«:‬تمامی‌تشکل‌هایزیرمجموعه جبهه پیروان به‌صورتیکپارچهدر انتخابات‬ ‫آینده فعالیت می‌کنندوورودمستقل ندارند‪ ».‬احمد کریمی‌اصفهانی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه این تشکل تمام‬ ‫فعالیت‌های خود را برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری در چارچوب جبهه پیروان خط‌امام و رهبری انجام می‌دهد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬جامعه اصنافو بازار بهصورتمستقل در انتخابات ریاست‌جمهوریوشوراهایشهرهیچگونه فعالیتی انجام‬ ‫نمی‌دهد و تنها در راستای سیاست‌های کلی جبهه پیروان وارد عمل می‌شود‪ .‬قرار است تمامی‌تشکل‌های زیرمجموعه‬ ‫جبههپیروان بهصورتیکپارچهدر انتخابات آینده فعالیت می‌کنند‪ ».‬کریمی‌اصفهانی تصریح کرد‪«:‬به‌طورحتمدر‬ ‫آینده‌ای نزدیک با تدوین سیاست‌های راهبردی جبهه پیروان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال‪ 92‬تکلیف تمام‬ ‫تشکل‌هایزیرمجموعهاینجبههمشخصخواهدشد‪g».‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مجلس شوراي اسالمي؛‬ ‫مرحله دوم هدفمندی متوقف شد‬ ‫مجل��س هفته گذش��ته در مصوب��ه‌ای مرحل��ه دوم‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها را لغو کرد‪.‬نایب رئیس مجلس با اش��اره‬ ‫به نواقص اج��رای مرحله اول هدفمن��دی یارانه‌ها‪ ،‬دالیل‬ ‫قوه مقننه ب��رای جلوگیری از اجرای مرحل��ه دوم این طرح‬ ‫را برش��مرد و تاکید کرد‪« :‬دولت معتقد ب��ود افزایش قیمت‬ ‫فرآورده‌های نفتی باید سریع‌تر و سنگین‌تر باشد که طبیعتا‬ ‫مردم تحت فش��ار قرار می‌گرفتند‪».‬محمدرضا باهنر نایب‬ ‫رئیس مجلس در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اش��اره‬ ‫به طرح مجلس برای توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫گفت‪« :‬گام اول هدفمندی به خوبی انجام شد‪ ،‬اما در مورد‬
‫‌حمایت‬ ‫حوزه از حوزه‬ ‫سعيد جلیلی؛‬ ‫تکذیب ادعای نیویورک تایمز‬ ‫روابط عمومی حوزه هنری اعالم کرد‪ 300« :‬تشکل جبهه‬ ‫فرهنگی انقالب اس�لامی بیانیه ح��وزه علمیه امام مهدی (عج)‬ ‫را در حمایت از اقدام انقالبی و به موق��ع حوزه هنری در پخش‬ ‫نکردن فیلم‌های غیرارزش��ی امضا کردند‪».‬‬ ‫این تشکل‌ها با امضای بیانیه حوزه علمیه امام‌مهدی (عج) در‬ ‫حمایت از تحریم فیلم‌های غیرارزشی توسط حوزه هنری‪ ،‬حمایت‬ ‫قاطع خود را از این بیانیه اعالم کردند‪.‬‬ ‫متن بیانیه حوزه علمیه امام‌مهدی (عج) به این شرح اس��ت‪:‬‬ ‫بس��م اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫خون پاک صده��ا هنرمن��د فرزانه در جبهه‌های عش��ق و‬ ‫ش��هادت و ش��رف و عزت‪ ،‬س��رمایه زوا ل‌ناپذیر آ ن‌گونه هنری‬ ‫اس��ت که باید به تناس��ب عظم��ت و زیبایی انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫همیشه مش��ام جان زیباپس��ند طالبان جمال حق را معطر کند‪».‬‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫واکنش به فیلیپ‌هاموند‬ ‫سردار وحیدی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع انگلیس گفت‪« :‬طرح جامع با هزینه‌های میلیاردی انگلیس برای‬ ‫دستیابی به سالح جدید هسته‌ای جنون‌آمیز است یا فعالیت‌های صرفا صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؟» در پی سخنان اخیر‬ ‫فیلیپ‌هاموند‪ ،‬وزیر دفاع انگلیس که گفته بود فشار بر ایران را به‌خاطر برنامه هسته‌ای جنون‌آمیزش به حدی افزایش دهید‬ ‫که بقاء نظام از سوی خود مردم کشور مورد تهدید قرار گیرد‪ ،‬ما قطعا می‌توانیم این درد و رنج را به مراتب افزایش دهیم؛‬ ‫سردار احمد وحیدی در واکنش به این اظهارات با اشاره به تاریخچه دولت انگلستان که با استعمار و استثمار‪ ،‬دخالت در امور‬ ‫داخلی ملت‌ها و کودتای نظامی علیه دولت‌های مستقل و آزادیخواه گره خورده است‪ ،‬گفت‪« :‬آیا اقدامات دولت انگلستان‬ ‫که دارای بیش از‪ 200‬کالهک هسته‌ای استراتژیک و بیش از‪ 64‬پرتاب کننده استراتژیک‪ ،‬سومین کشور آزمایش کننده‬ ‫سالح‌های هسته‌ای‪ ،‬دارای ‪ 2/3‬میلیون مترمکعب زباله هسته‌ای و طرح جامع با هزینه‌های میلیاردی برای دستیابی به‬ ‫سالح جدید هسته‌ای جنون‌آمیز است یا فعالیت‌های صرفا صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؟» وی افزود‪« :‬کمک‌های پنهانی و‬ ‫خالف معاهده عدم اشاعه هسته‌ای انگلستان برای تجهیز رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی به سالح هسته‌ای که در‬ ‫حال حاضر با داشتن بیش از ده‌ها کالهک هسته‌ای خطر جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان است‪ ،‬جنون آمیز است‬ ‫یا برنامه‌های کاملا صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؟» وحیدی در ادامه گفت‪« :‬وزیر دفاع انگلیس با این اظهارات جنون‌آمیز دست‬ ‫خود را رو کرد و نشان داد ادعاهای آنان علیه برنامه هسته‌ای ایران صرفا یک بهانه است و هدف آنان به اعتراف صریح‬ ‫خودشان ایجاد فشار و درد و رنج به ملت آزاده و بزرگ ایران است‪ .‬این اظهارات نشان دهنده خوی استکباری و ضد انسانی‬ ‫حاکمان انگلستان است‪» .‬وزیر دفاع تصریح کرد‪« :‬این‌گونه اظهارات جز افزایش نفرت ملت ایران از زمامداران انگلیس و‬ ‫افزایش اتحاد و همبستگی آنان برای مقابله با اهداف سلطه‌جویانه استکبار جهانی و برداشتن گام‌های بلند برای استقالل‬ ‫و خودکفایی کامل در همه حوزه‌ها پیامد دیگری ندارد‪ ».‬وحیدی در پایان گفت‪« :‬شایسته است وزیر دفاع انگلیس به‌جای‬ ‫این‌گونه اظهارات سخیف و بی‌مایه به فکر کاهش آالم و درد و رنج مردم انگلستان به‌خصوص مردم استقالل‌طلب ایرلند‬ ‫شمالی و رفع اشغال‌از جزایر متعلق به دیگران باشد‪g».‬‬ ‫بیشتر می‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬هدفمندی یارانه‌ها یک سکه‬ ‫دو رو اس��ت که یک طرف آن درآمد و در س��وی دیگر آن‬ ‫هزینه‌ها قرار دارد و برای اینکه درآمد بیشتر باشد‪ ،‬باید قیمت‬ ‫فرآورده‌های نفتی افزایش یابد و دولت معتقد بود این افزایش‬ ‫باید سریع‌تر و سنگین‌تر باش��د که طبیعتا مردم تحت فشار‬ ‫قرار می‌گرفتند‪».‬نایب رئیس مجل��س با بیان اینکه اوضاع‬ ‫تورم و افسارگسیختگی موجود باعث ش��ده که مقداری از‬ ‫اعتماد از دس��ت برود‪ ،‬گفت‪« :‬درآمدهای ما در بخش اول‬ ‫هدفمندی کفایت هزینه‌ها را نداد و بخش��ی از پولی که به‬ ‫مردم داده شد‪ ،‬با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این‬ ‫کار نقدینگ��ی را افزایش می‌دهد و ت��ورم را افزون می‌کند‪.‬‬ ‫در طرحی که برای توقف مرحل��ه دوم هدفمندی داده‌ایم‪،‬‬ ‫در صورت تصویب نهایی گفته‌ایم که فعال در س��ال ‪ 91‬نه‬ ‫خبرنامه‬ ‫اجرای فاز دوم ب��ا دولت اختالف‌نظر داری��م؛ چرا که دولت‬ ‫معتقد ب��ود‪ ،‬گام دوم را باید بلندتر و س��نگین‌تر برداش��ت و‬ ‫می‌گوییم باید این قضیه آهسته‌تر حرکت کند‪ .‬ما در بخش‬ ‫اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا‬ ‫نش��ده‪ ،‬به این معنا که هدفمندی یارانه‌ه��ا درآمدی ایجاد‬ ‫می‌کرد که قرار بود این درآمد ‪ 50‬درص��د به صورت نقدی‬ ‫یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار‪ 30 ،‬درص��د به بخش تولید و‬ ‫‪ 20‬درصد به طرح‌های عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬تزریق ش��ود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت‬ ‫بیش��تری روی اقتصاد خانوار داش��ت‪ ،‬پرداخت به خانوار را‬ ‫به‌گونه‌ای آغ��از کرد که تقریب��ا همه این درآم��د را بلعید و‬ ‫متاسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد‪»..‬باهنر در‬ ‫پاسخ به این سوال که آیا تورم با اجرای مرحله دوم هدفمندی‬ ‫وزیر دفاع؛‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫این روزها که همزمان با والدت باس��عادت حضرت امام رضا‬ ‫(ع) اس��ت‪ ،‬یادآور حماس��ه بزرگ ملت ایران در مبارزه با استکبار‬ ‫جهانی به مزدوری صدام بعثی اس��ت‪ ،‬مردم انقالبی ایران با ایجاد‬ ‫نظ��ام جمهوری‌اس�لامی تحولی ب��زرگ را در عرصه سیاس��ت و‬ ‫حکومت در س��طح منطقه‌ای و جهانی رقم زدند و این درخت تناور‬ ‫امروز در بیرون مرزهای کشور اسالمی‌مان در حال شکوفایی است‬ ‫و نتیجه آن اضمحالل قدرت‌های اس��تکباریاس��ت‪.‬‬ ‫بر همی��ن اس��اس‪ ،‬سیاس��تگذاران حوز ه‌ هنری س��ازمان‬ ‫تبلیغات اس�لامی جای درس��تی را هدف گرفته‌اند‪ .‬حوز ه‌ هنری‬ ‫تحری��م فیلم‌هایی را در دس��تورکار قرار داده اس��ت که جریان‬ ‫روش��نفکرنمای وطن��ی تولی��د و نمای��ش آنه��ا را از مهمترین‬ ‫دغدغه‌ه��ا و اولویت‌ه��ای کاری خ��ود می‌دان��د‪.‬‬ ‫اما با دقت در فرمایشات امام المسلمین‪ ،‬رهبر شجاع انقالب‬ ‫اس�لامی (دام عزه) که تاکید ب��ر لزوم تقوی��ت ارزش‌های دینی و‬ ‫ملی در آثار س��ینمایی را بارها در دیدار با کارگردانان سینما مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬دغدغه‌ها و اولویت‌های دیگری برداش��ت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫م��ا معتقدیم تنه��ا به هنری بای��د پرداخت که راه س��تیز با‬ ‫جهانخواران ش��رق و غرب در راس آنان آمریکا و صیهونیس��م‬ ‫جهانی را بیاموزد‪.‬‬ ‫حوزه علمیه ام��ام مهدی (عج) ضمن تش��کر از س��ازمان‬ ‫تبلیغات اس�لامی و ح��وزه هنری از ای��ن اقدام خداپس��ندانه و‬ ‫انقالب��ی و همچنی��ن در راس��تای حف��ظ ارز ش‌های اس�لامی‬ ‫حمای��ت قاطع خ��ود را از اقدام عمل��ی و به موقع ح��وزه هنری‬ ‫در حفظ و پایداری از کی��ان فرهنگی نظ��ام اعالم می‌دارد و از‬ ‫مس��ئوالن امر می‌خواهد رهکردهای حض��رت اما م‌(ره) و مقام‬ ‫معظم رهبر ی‌(دا م‌عزه) را درباره احراز صدور مج��وز به فیلم‌ها‬ ‫مد نظر ق��رار دهند‪ .‬از مردم ش��ریف ایران به‌ویژه تش��کل‌های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬دین��ی و مردمی‌خواهان تحریم فیلم‌های غیرارزش��ی‬ ‫و عامه‌پس��ند هس��تیم‪g».‬‬ ‫سعيد جلیلی‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاکره هسته‌ای با گروه ‪ ،5+1‬در‬ ‫جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای مقامات آمریکایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح ‪ 9‬گام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را تکذیب کرد و اظهار‌داشت‪« :‬هیچ‌گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات ‪ 5+1‬در اجالس‬ ‫اخیر سازمان‌ملل متحد مطرح نشده و ادعای برخی رسانه‌های آمریکایی در این خصوص بی‌اساس است‪ ».‬پیش از‬ ‫این روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به قلم توماس فردریک با تاکید بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی با تعلیق‬ ‫فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در این کشور موافق نیست‪ ،‬نوشته بود‪« :‬بسیاری از مقامات آمریکایی و هم‌پیمانان این‬ ‫کشور بر این باورند که تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در ایران با بررسی و برنامه‌های دقیق امکان‌پذیر و گزارش‌ها‬ ‫در خصوص احتمال تعویق فعالیت هسته‌ای ایران را‌بی‌اساس عنوان کرد‪».‬یک مقام نظامی آمریکایی که خواست‬ ‫نامش فاش نشود در این خصوص اظهار‌کرد‪« :‬با‌توجه به برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب‌شده ایران در برابر تحریم‬ ‫نفتی و اقتصادی‪ ،‬این تحریم‌ها را به‌سمت و سوی تعلیق سوق داده است‪ ».‬این روزنامه در ادامه می‌نویسد‪ ،‬مقامات‬ ‫ایرانی به‌منظور حل مساله هسته‌ای این کشور با غرب‪ ،‬یک طرح ‪ 9‬مرحله‌ای به آمریکا پیشنهاد داده‌اند که بر‌اساس‬ ‫آن در ازای لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران‪ ،‬فعالیت غنی‌سازی اورانیوم به‌تدریج به‌حال تعلیق درآید‪ ،‬اما آمریکا این‬ ‫طرح را نپذیرفته و آن را عملی نشدنی خوانده است‪.‬بر‌اساس این طرح که مبنی‌بر طرح پیشنهادی ایران به اتحادیه‬ ‫اروپا در ماه جوالی است‪ ،‬در ازای لغو بخش��ی از تحریم‌ها‪ ،‬ایران فعالیت یک یا دو س��ایت غنی‌سازی اورانیوم را‬ ‫متوقف خواهد کرد‪.‬پس از آن و زمانی که مرحله نهم فرا رسد‪ ،‬غرب باید تمامی‌تحریم‌های اعمالی علیه ایران از‬ ‫جمله تحریم‌های صادرات نفت و بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران را لغو کرده و در ازای آن ایران‪ ،‬فعالیت‬ ‫غنی‌سازی اورانیوم با غلظت متوسط در تاسیسات فردو را متوقف خواهد کرد‪ .‬یک مقام آگاه در دولت اوباما مدعی‬ ‫شد که طرح ‪ 9‬مرحله‌ای ایران اینکه ایران به‌دنبال ساخت سالح هسته‌ای نرود را تضمین نمی‌کند‪ .‬این مقام آگاه‬ ‫تصریح کرد که از ما خواسته شده تا تحریم‌هایی را لغو کنیم که سال‌ها برای تصویب دوباره آن زمان برده می‌شود‪،‬‬ ‫اگر ما بتوانیم کشور‌ها را (برای این امر) راضی کنیم‪g .‬‬ ‫افزایش روی قیمت فرآورده‌ها داش��ته باشیم و نه افزایشی‬ ‫روی پرداخت به مردم؛ ما متاسفیم که می‌خواهیم این کار را‬ ‫انجام دهیم‪ .‬اما فکر می‌کنیم که چار ‌ه دیگری نیست چراکه‬ ‫اکنون افزایش قیمت‌ها آنچنان فش��اری به مردم تحمیل‬ ‫کرده که درحال مختل کردن اقتصاد خانوار اس��ت و اکنون‬ ‫اصال فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به‬ ‫اقتصاد خانوار وارد کنیم‪ ،‬نیست‪g ».‬‬ ‫‪23‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫سخنراني محموداحمدين‍ژاد‬ ‫در مجلس دانش آموزي با‬ ‫واكنش‌هايي روبرو شد‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫نامه آقاي رئيس‌جمهور‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫‌نمايندگان مجلس‬ ‫از استيضاح وزير ورزش‬ ‫منصرفشدند‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫برآورد اوض��اع کش��ور و بازتاب آن در رس��انه‌ها‬ ‫احتماال از میان برداشت‌های گوناگونی که وجود دارد‪ ،‬تا‬ ‫حد زیادی می‌تواند بیانگر باقی ماندن اقتصاد و به‌ویژه‬ ‫معیش��ت عمومی در صدر موضوع��ات خبری تا اطالع‬ ‫ثانوی باشد‪ .‬در هفته‌ای که گذشت ضمن آنکه رسانه‌ها‬ ‫موضوعات گوناگونی برای پرداختن داشتند‪ ،‬اما خبرها از‬ ‫وضعیت قیمت ارز و طال و متعاقب آن تحلیل‌ها مبنی‌بر‬ ‫تاثیر این بازار بر تورم و چگونگی معیش��ت مردم تقریبا‬ ‫تنها خط خبری‌ای بود که نه تنها در رسانه‌های عمومی‪،‬‬ ‫که در گفت‌وگوهای کوچه و بازار‪ ،‬ب��ا تاکید قابل توجه‬ ‫به‌چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫در این میان موضعگیری‌های مسئوالن و منتقدان‬ ‫نیز قابل توجه بود‪ .‬در فضای رس��انه‌ای آنچه بیشتر به‬ ‫چشم می‌خورد مطالبه اصالح وضع موجود از دولت بود‪.‬‬ ‫نکته‌ای که به وضوح می‌توانس��ت بیانگ��ر ناکارآمدی‬ ‫آشکار نهادهای اقتصادی کش��ور در اداره امور و کنترل‬ ‫حوزه تحت تکفلشان محسوب‌شود‪.‬‬ ‫بازار آشفته‬ ‫رايزنيمحمد رضاباهنربا‬ ‫‌غالمعلي حداد عادل‬ ‫درصحنعلنيمجلس‬ ‫آزادي گروگان‌هاي ايراني كه‬ ‫در ليبي بودند‬ ‫روزنامه کیه��ان در س��رمقاله‌ای که ب��ا موضوع‬ ‫بررسی وضعیت اقتصادی کشور نگاش��ته شده‪ ،‬آورده‬ ‫است‪« :‬آشفته بازار هفته گذشته از مدت‌ها قبل آغاز شده‬ ‫و دست‌کم نزدیک به ‪ 10‬روز پیش از آنکه به اوج برسد‪،‬‬ ‫نشانه‌های اولیه خود را نشان داده بود‪.‬‬ ‫بنابراین س��وال این اس��ت که در فاصله یاد شده‪،‬‬ ‫مراکز قضایی‪ ،‬امنیتی و اطالعاتی کشور چه می‌کردند؟ و‬ ‫غیبت و انفعال آنها با کدام توضیح منطقی و قانونی‪ ،‬قابل‬ ‫قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود که مراکز مورد اشاره با‬ ‫مشاهده اولین نشانه‌ها دست به کار شوند و واقعه را قبل‬ ‫از وقوع آن‪ ،‬عالج کنند که نکردند!»‬ ‫س��رمقاله‌نویس کیهان ادام��ه داده‪« :‬این روزها‪،‬‬ ‫همزمان با برخورد مراجع ذیرب��ط با اخاللگران بازار ارز‬ ‫که فقط یکی از گام‌های ضروری اس��ت‪ ،‬برخی از افراد‬ ‫و جریانات سیاس��ی که ت��ا چند روز قبل از آش��فتگی و‬ ‫نابسامانی اخیر به‌شدت ابراز نگرانی می‌کردند‪ ،‬به ناگاه‬ ‫زبان به گالیه گش��وده و به مالمت در کام می‌چرخانند‬ ‫که «فضا را امنیتی نکنید»!‬ ‫آرای خاموش‬ ‫روزنامه رس��الت در یادداش��تی به بررسی ارتباط‬ ‫موفقی��ت در انتخاب��ات و آرای به اصط�لاح خاموش‬ ‫پرداخته و نوشته اس��ت‪« :‬یکی از ضعف‌های ساختاری‬ ‫دوم خردادی‌ها در دهه گذشته ناتوانی در بسیج مستمر‬ ‫پایگاه اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که اصولگرایان همواره از وضع‬ ‫بهتری در این زمینه برخوردار بوده و توانسته‌اند در مواقع‬ ‫مهم ظرفیت‌های اصولگرایی در کشور را تجمیع کنند‪».‬‬ ‫‪24‬‬
‫یادداش��ت‌نویس رس��الت ادامه داده‪« :‬ای��ن قوت و ضعف‬ ‫در بین دو بازیگر اصلی کش��ور موج��د نیم‌نگاهی از جانب‬ ‫دوم خردادی‌ها به آرای به‌اصطالح خاموش ش��ده بود‪ .‬در‬ ‫انتخابات مختلف گروه‌های اصالح‌طلب با نش��انه گرفتن‬ ‫مرکز طیف رای خاموش به طرح ش��عارها و سیاست‌هایی‬ ‫می‌پردازند که البته به‌غیر از یک مورد (انتخابات دوم خرداد‬ ‫‪ )1376‬در بیشتر اوقات این تیر انتخاباتی به‌هدف نخورد‪».‬‬ ‫این یادداشت تاثیر آرای خاموش را ناتوان در تاثیرگذاری در‬ ‫نتیجه نهایی انتخابات ارزیابی می‌کند‪.‬‬ ‫تحریک اصالح‌طلبان‬ ‫حیات خانواده‌هاشمی‬ ‫در حال��ی که حضور رس��انه‌ای هاشمی‌رفس��نجانی‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬مجتبی زارعی از چهره‌های نزدیک به‬ ‫دولت در گفت‌وگو با روزنامه ایران‪ ،‬حیات سیاسی خانواده‬ ‫هاشمی را وابسته به‌وجود بحران در کشور دانسته است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرده‪« :‬اگر یک محققی به‌خصوص از سال ‪ 88‬به‬ ‫بعد ادبیات این خانواده را رصد کند‪ ،‬می‌بیند همه افراد این‬ ‫خانواده (که من اس��م نمی‌برم‪ ،‬چرا‌که‌تراز انقالب را پایین‬ ‫خبرنامه‬ ‫شرکت‌های وزارت اطالعات‬ ‫علی یونس��ی در ادامه اظهارنظره��ا پیرامون اوضاع‬ ‫اقتصادی کش��ور از تعطیل کردن ‪ 100‬ش��رکت اقتصادی‬ ‫وابسته به وزارت اطالعات در دوره وزارتش خبر داده است‪.‬‬ ‫روزنامه تهران امروز به‌نقل از وی نوش��ته است‪« :‬در اولین‬ ‫جلس��ه پس از انتخاب به‌عنوان وزیر اطالعات دولت آقای‬ ‫خاتمی‪ ،‬در حضور رهبر‌انقالب حاضر شدیم و ایشان تاکید‬ ‫کردند که فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطالعات را تعطیل‬ ‫کنیم‪ .‬یعنی هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم که این موضوع‬ ‫از بنده خواسته شد‪ .‬بعد هم دولت و آقای خاتمی نیز از بنده‬ ‫حمایت کردند چرا‌که این موضوع مطالبه دولت نیز بود‪».‬‬ ‫یونسی ادامه داده‪« :‬این ش��رکت‌ها در تمام بخش‌ها‬ ‫فعال بودند و از رانتی که برایش��ان ایجاد می‌ش��د استفاده‬ ‫می‌کردند‪ .‬م��ا نیز برای جلوگی��ری از سوء‌اس��تفاده از این‬ ‫رانت‌ها خواس��تار تعطیلی فعالیت‌های اقتص��ادی وزارت‬ ‫اطالعات ش��دیم و البته از همه مهمتر ما می‌خواس��تیم با‬ ‫مفاس��د اقتصادی مبارزه کنی��م و این اقدام بای��د در عین‬ ‫بی‌طرفی صورت می‌گرفت‪».‬‬ ‫وکیل‌هاشمی‬ ‫س��یدمحمود علیزاده طباطبایی‪ ،‬وکی��ل خانواده‬ ‫هاش��می در گفت‌وگو با فارس درب��اره وضعیت مهدی‬ ‫هاشمی گفته است‪« :‬از روزی که مهدی بازداشت شده‪،‬‬ ‫هیچ‌کس او را ندیده است‪».‬‬ ‫وی ادامه داده‪« :‬تاکنون هیچ درخواس��تی برای‬ ‫در‌نظر گرفتن تس��هیالت ویژه برای مالقات مهدی با‬ ‫خانواده‌اش نداش��ته‌ایم و هیچ تس��هیالتی هم برای ما‬ ‫در‌نظر گرفته نشده است و خروج مهدی از زندان برای‬ ‫مالقات شایعه است‪».‬‬ ‫وی همچنین تصری��ح ک��رده‪« :‬االن هفته دوم‬ ‫تحقیقات تمام ش��ده و ما همچنان منتظریم که اعالم‬ ‫کنند تحقیقات به‌صورت کامل تمام ش��ده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫با وجود مراجع��ات مراجعه مکرر به دادس��رای امنیت‪،‬‬ ‫پاسخی به ما نمی‌دهند و با ما هم مانند دیگران برخورد‬ ‫می‌کنند و هیچ فرقی با دیگران نداریم‪».‬‬ ‫علیزاده‌طباطبایی با اش��اره به خبر برخی سایت‌ها‬ ‫درباره «ابراز رضای��ت خانواده هاشمی‌رفس��نجانی از‬ ‫نحوه برخورد دس��تگاه قضا با مهدی و فائزه‌هاشمی»‬ ‫گفته است‪« :‬آقای هاشمی گفتند انتظار داریم با مهدی‬ ‫طبق قانون رفتار کنند و اگر دیدیم روال غیرقانونی طی‬ ‫می‌شود‪ ،‬حتما عکس‌العمل نشان می‌دهیم‪».‬‬ ‫دنياي پس از‬ ‫مرگ‪ ،‬موضوع‬ ‫اصلي اين‬ ‫شماره هفته‬ ‫نامه نيوزويك‬ ‫است‬ ‫مثلث شماره‪146‬‬ ‫در قضای��ای اخی��ر اقتص��ادی برخ��ی چهره‌ه��ای‬ ‫اصالح‌طلب نی��ز اقدام ب��ه موضعگیری کردن��د‪ .‬روزنامه‬ ‫وطن‌امروز در یادداش��تی ب��ه این رویک��رد اصالح‌طلبان‬ ‫واکنش نش��ان داده و نوش��ته اس��ت‪« :‬روزهای اخیر که‬ ‫نابسامانی‌های اقتصادی به مدد مدیریت ضعیف دولت باال‬ ‫گرفت «بوی کباب» دوباره ش��امه اصالح‌طلبان س��ابق و‬ ‫فتنه‌گران دیروز را نوازش داد‪».‬‬ ‫در این یادداشت همچنین آمده است‪« :‬اصالح‌طلبان‬ ‫و فتنه‌گ��ران خوب می‌دانن��د ورود به بازی ق��درت در این‬ ‫مرحله حساس به منزله شروع بازی باخت‪ -‬باخت است اما‬ ‫امیدشان به این است که با ثبت‌نام در فهرست قدرت‌خواهان‬ ‫خود را در نظر مردم «پاکباز» جلوه دهند و به نظام نیز اعالم‬ ‫کنند «ما مرتکب اش��تباه نش��دیم»‪ ،‬مردم خطا کردند که‬ ‫احمدی‌نژاد را به نظام تحمیل کردن��د و عواقبش را هم در‬ ‫چهار سال گذشته چشیدند‪« .‬بازگش��ت به گذشته» یعنی‬ ‫حذف برهه تاریخی هش��ت س��ال فتنه‌گری و آماده شدن‬ ‫برای کلید زدن «فتنه‌ای جدید»!‬ ‫می‌آورد) تالش کردند در این س��ه س��ال اخیر بگویند‬ ‫جامعه با بحران مواجه است‪ .‬حال الزم نیست که بگوییم‬ ‫این خان��واده از این ادبی��ات چه اس��تفاده‌ای می‌کنند‪.‬‬ ‫تحلیلگران و ملت شریف ایران ملتفت هستند‪».‬‬ ‫وی با اشاره به این نکته که به‌نظر بنده در زیست‬ ‫و ب��وم ایرانیان پس از انق�لاب بحران وجود نداش��ته‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرده است‪« :‬بلکه مواقعی از تاریخ انقالب‬ ‫وجود دارد که ملت همواره به‌س��وی کم��ال آن را طی‬ ‫کرده است‪ .‬منتها این خانواده آن را در قالبی به‌نام بحران‬ ‫طرح‌بندی می‌کنند!»‬ ‫مناظره‬ ‫انتخاباتي‬ ‫اوباما و رامني‬ ‫پرونده اصلي‬ ‫اين هفته‬ ‫هفته‌نامه تايم‬ ‫است‬ ‫اشپيگل‬ ‫پرونده‬ ‫اين شماره‬ ‫خود را به‬ ‫بحران يورو‬ ‫اختصاص‬ ‫داده است‬ ‫نامه رئیس‌جمهور‬ ‫هفته گذش��ته نامه‌ای در رس��انه‌ها منتشر شد که‬ ‫احمدی‌نژاد از دستگاه‌های مختلف دولتی خواسته بود تا‬ ‫به دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی پاسخ مثبت‬ ‫ندهند‪ .‬سایت تابناک با انتشار این خبر از تاخیر هفت ساله‬ ‫در صدور این دستور انتقاد کرده و نوشته است‪« :‬همین‬ ‫باج دادن‌های دس��تگاه‌های اجرایی به اصحاب قدرت‪،‬‬ ‫نهادهای دیگر را هم به فساد می‌کشد‪.‬‬ ‫اگر دولت‪ ،‬این بخشنامه را که به‌حق از سوی برخی‬ ‫بخشنامه ضدفساد نامیده شد‪ ،‬هفت‌سال پیش صادر و‬ ‫اجرای آن را با جدیت پیگیری ک��رده بود و به نهادهای‬ ‫دیگر در مورد اختیارات خود باج نداده بود‪ ،‬اکنون وضع‬ ‫این گونه نبود‪».‬‬ ‫گزارش‌نویس تابن��اک تصریح کرده‪« :‬اگر دولت‬ ‫این کار را هفت‌سال پیش انجام داده بود‪ ،‬نه تنها ریشه‬ ‫بس��یاری از مفاسد خش��کانده می‌ش��د‪ ،‬بلکه برخی از‬ ‫صاحبان قدرت نیز نمی‌توانس��تند با نگاه‌های قومی‌و‬ ‫منطقه‌ای و فارغ از اثرگذاری ملی به نهادهای تاثیرگذار‬ ‫راه یابد‪g ».‬‬ ‫گزارش‬ ‫روزنامه كيهان‬ ‫از بازداشت‬ ‫اخاللگران ارزي‬ ‫‪25‬‬
‫نقد و نظر‬ ‫نقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫بی‌پیرایه در‌محضر‌خدا‬ ‫گزارش و تصاویر خبرنگار اعزامی‌مثلث به سرزمین وحی‬ ‫علیرضا بهرامی‪/‬دبير فرهنگ مثلث‬ ‫‪1‬‬ ‫هر‌سالموسمحجکهفرامی‌رسد‪،‬سرزمینحجازبه‌عنوان‬ ‫دیار وحی حال و هوای خاص‌تری به خ��ود می‌گیرد‪ .‬درواقع‬ ‫مناسک حج ابراهیمی‌مس��لمانانی را از اقصاء نقاط جهان‪ ،‬با‬ ‫نمادهاوزبان‌هامختلفبهنقطه‌ایهمگرامی‌سازدتادوشادوش‬ ‫یکدیگر‪ ،‬از هر تیره و طبقه ای‪ ،‬منیت خود را بشکنند تا با یک‬ ‫بازیافت روحی‪ ،‬به دی��ار خود بازگردند و موجبات اس��تحکام‬ ‫شجره‌طیبه اسالم را بیش از پیش فراهم سازند‪.‬‬ ‫سفر به س��رزمینی که زمانی ابراهیم‌(ع) و دیگر گاهی‬ ‫محمد‌امین‌(ص) در آن به پیامبری و هدایت پرداختند‪ ،‬غزوه‌های‬ ‫مشهوری در آن واقع شده و فرزندان و نوادگان رسول اکرم‌(ص)‬ ‫در آن تاریخ اس�لام را ش��کل داده‌اند‪ ،‬به خودی خود جذابیت‬ ‫دارد؛ خاصه آنکه زائری نخستین تجریبات خود را در مواجهه‬ ‫با مهمترین و سرنوشت‌سازترین مساجد دنیا‪ ،‬یعنی مسجدالنبی‬ ‫و مسجدالحرام سپری می‌کند‪ .‬این روزها مدینه‌النبی با حضور‬ ‫روزافزون زائرانی از کش��ورهای مختلف جهان‪ ،‬شور و شوق‬ ‫‪26‬‬ ‫خاصی یافت��ه و به‌ویژه در اطراف مس��جدالنبی‌(ص)‪ ،‬حضور‬ ‫زائرانیازنژادهایمختلفباپوشش‌هایمتنوع‪،‬بسیارچشمگیر‬ ‫است‪ .‬آنچه در این میان و به‌ویژه در فضای داخلی مسجدالنبی‬ ‫بیشتر به‌چشم می‌آید‪ ،‬حضور پررنگ‌تر زائرانی از کشورهای‬ ‫آفریقایی و شبه‌قاره هند است‪.‬‬ ‫نمازهای جماعت پنجگانه ه��م که با جدیت خاصی در‬ ‫مسجد پیامبر‌(ص) اقامه می‌شوند‪ ،‬از رونق خاصی برخوردارند‬ ‫و زائران یادش��ده تمام تالش خود را ب��رای حضور در فضای‬ ‫مسقف مسجد هنگام برگزاری نماز‌جماعت به‌کار می‌گیرند‪.‬‬ ‫این تالش البته گاه با سختی‌هایی‪ ،‬به‌ویژه برای زائران سالمند‪،‬‬ ‫همراه می‌ش��ود که با حضور ماموران ایجاد نظم و نیز استقرار‬ ‫واحد پزشکی در فضای مسجدالنبی‪ ،‬در جهت کنترل تبعات‬ ‫آن تالش می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین فروشگاه‌های اطراف مس��جدالنبی که مورد‬ ‫مراجعه زائران خارجی برای تهیه سوغات قرار می‌گیرند‪ ،‬هنگام‬ ‫اقامه اذان در نوبت‌هایی از نماز پنجگانه که با زمان فعالیت آنها‬ ‫تالقی دارد‪ ،‬بالفاصله بسته می‌ش��وند و متصدیان آنها برای‬ ‫پیوستن به صفوف نمازگزاران در مسجدالنبی می‌شتابند و در‬ ‫پایان نماز دوباره حجره خود را برای کسب و کار می‌گشایند‪.‬‬ ‫حضور زائران ایرانی نیز در این فضا با لباس‌های متمایز‬ ‫در حال خواندن نماز و قرآن کریم مشهود است‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬زائران ایرانی بخش��ی از زمان خود را در فروشگاه‌ها و‬ ‫برای تهیه سوغاتی صرف می‌کردند که امسال به‌نظر می‌رسد‬ ‫با شرایط افزایش قیمت ارز‪ ،‬فراغت بیشتری از این مساله برای‬ ‫زائران ایرانی حاصل شده است‪.‬‬ ‫چه حس��ی خواهید داش��ت وقتی یک لحظه خود را در‬ ‫وضعیتی ببینید که این امکان برای شما فراهم شده تا در محلی‬ ‫نماز بخوانید که زمانی پیامبر عظیم‌الشان اسالم (سالم‌اهلل‌علیه)‬ ‫در آن فضا در ش��بانه‌روز چند بار نماز خوانده‪ ،‬نفس کش��یده‪،‬‬ ‫سخنرانی کرده‪ ،‬لبخند زده‪ ،‬در برابر حق‌تعالی اشک ریخته و‬ ‫خاک را به قدوم مبارکش مزین ساخته است؟‬ ‫فضای مس��جدالنبی‌‌(ص)‪ ،‬به‌وی��ژه ب��رای زائری که‬ ‫نخستین‌بار است این فضا را تجربه می‌کند‪ ،‬از چنان گیرایی و‬ ‫حیرتی برای انسان برخوردار است که تا مدتی و شاید تا چندبار‬ ‫حضور‪ ،‬چندان قدرت تفکری برای او باقی نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫بخشی از حس حیرت بش��ری که به هر زائری هنگام‬ ‫ورود به مکان مقدسی مانند مسجد پیامبر‌(ص) دست می‌دهد‪،‬‬ ‫بیشتر به‌دلیل عظمتی اس��ت که در تصور ذهنی هر مسلمان‬ ‫تحت تعلیم��ی از اوان کودکی ش��کل گرفت��ه و به‌ویژه برای‬ ‫جوامعی مانند ایران‪ ،‬به‌دلیل سال‌ها در صف نوبت انتظار ماندن‬ ‫که گاه به انتظارهای ربع قرنی (‪ 25‬س��اله) هم رسیده‪ ،‬چنان‬ ‫دشواری دسترسی خود را نمایانده است که در ابتدا و در ضمیر‬ ‫ناخودآگاه‌مان‪ ،‬باورمان نمی‌شود به این مکان ویژه پا نهاده‌ایم‪.‬‬ ‫خالصه آنکه محو گنبد س��بز و مناره‌هایی که از بچگی‬ ‫در تصاویر نورانی مدینه‌النبی‌(ص) دیده‌ایم و نیز حس پیش‌تر‬ ‫تجربه‌نشده اقامه نماز در این مسجد خاص چنان اتمسفری در‬ ‫اطراف مغز ایجاد می‌کند که شاید تا چند نوبت اساسا فرصت و‬ ‫توان اندیشیدن به دیگر ابعاد و دارایی‌های این مسجد مشهور‬ ‫در جهان را چندان نمی‌یابیم‪ .‬شاید پس از چندین و چند نوبت‬ ‫زیارت و در ابعاد مختلف مسجد قرار گرفتن‪ ،‬رفته‌رفته کشف این‬ ‫شنیده‌های پیشین‌مان را که مزار پیامبر عظیم‌الشان اسالم نیز‬ ‫در این مسجد قرار گرفته و این جست‌وجو که ایشان در کدام‬ ‫محل یا نقاط مش��خصی نماز می‌گذارده‌اند‪ ،‬به دستور ذهنی‬
‫تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫اگر از یک فرد دارای مطالعه در این زمینه یا شخصیتی‬ ‫روحانی سوال کرده باشید‪ ،‬نشانی‌هایی که نسبت به موقعیت‬ ‫دروازه‌های مختلف مس��جد و نیز گنبدهای س��بز و نقره‌ای‬ ‫داده‌اند‪ ،‬شما را به نقطه‌ای از مسجد رهنمون می‌کند که هرچه‬ ‫جلوتر می‌روید‪ ،‬دسترس��ی به آن دشوارتر می‌ش��ود‪ .‬اساسا در‬ ‫آس��تانه برگزاری نمازهای جماعت‪ ،‬گسیل شدن به این نقاط‬ ‫مورد نظر تقریبا امری محال اس��ت و شاید چندبار تالش هم‬ ‫نتیجه‌ای جز سختی جس��مانی به‌همراه نداشته باشد؛ اما اگر‬ ‫به‌خوبی راهنمایی شده باشید‪ ،‬حدود نیمه شب مناسب‌ترین‬ ‫زمان برای چنین قصدی است‪ .‬در واقع‪ ،‬حدود زیر گنبد نقره ایی‪،‬‬ ‫دو سازه محراب‌گونه و در میان آنها‪ ،‬منبری قرار دارد که لذت‬ ‫محمدرضا تقی‌دخت‪/‬پژوهشگر انديشه سياسي‬ ‫‪2‬‬ ‫بسیار دش��وار اس��ت که ش��ما مدت زیادی را به‌عنوان‬ ‫مسلمان در غرب ساکن نبوده باشید و بخواهید در مورد وضعیت‬ ‫مسلمانان در اروپا و محدودیت‌ها و موانع زندگی آنها‪ ،‬اظهارنظر‬ ‫کنید‪ .‬درک این واقعی��ت که در اروپا‪ ،‬به‌خصوص در س��الیان‬ ‫اخیر‪ ،‬اسالم با خشونت و افراط‌گرایی مرتبط دانسته می‌شود‪،‬‬ ‫جز با تجربه عینی محدودیت‌های زندگی یک مس��لمان در‬ ‫غرب امکان‌پذیر نیست‪.‬حدود ‪‌18‬میلیون مسلمان ساکن اروپا‬ ‫کهشاملسهنسلمهاجرهستند‪،‬با‌وجودسال‌هاسکونتدراروپا‬ ‫(به‌خصوصنسل‌هایاولودوممهاجران)‪،‬همچنانبایکعنوان‬ ‫مشابهخواندهمی‌شوند‪«:‬خارجی‌ها»واینعنواندرواقعیتیریشه‬ ‫دارد که دشواری‌های زندگی مسلمانان اروپا در آن نهفته است‪ .‬با‬ ‫آنکهبنابرآمارهایرسمی‪،‬بیشازچهار‌درصدجمعیتامروزاروپا‬ ‫مسلمانندوجمعزیادیازاینمسلمانان‪،‬حتیدراروپابه‌دنیاآمده‌اند‬ ‫یا بخش اعظم عمر خود را در اروپا زیس��ته و تحصیل و تجارت‬ ‫کرده‌اند‪،‬اماهمچنان«غریبه»شمردهمی‌شوندوشهرونداروپایی‬ ‫دانسته نمی‌شوند‪ .‬این روند‪ ،‬به‌خصوص با افزایش تعداد جمعیت‬ ‫مسلماناندراروپاتشدیدمی‌شودودرنگاهساکناناروپانهبرتعداد‬ ‫هموطنانمسلمان‪،‬کهبرتعداد«خارجی‌ها»!افزودهمی‌شودوآنها‬ ‫این موضوع را خطری برای هویت اروپا می‌دانند؛ خطری که‬ ‫احساس کردن آن‪ ،‬هر روز بر محدویت‌های اجتماعی مسلمانان‬ ‫در اروپا می‌افزاید‪ .‬مجله «تایم» در شماره ویژه‌ای که با‌عنوان‬ ‫«بحران هویت اروپا» در فوریه ‪ 2005‬منتشر کرد‪ ،‬یک واقعیت‬ ‫مهم را رونمایی کرد‪ :‬افزایش احزاب ضد‌مهاجرت و ضد‌اسالم‬ ‫و جمعیت‌های مرتبط با آنها در کش��ورهای اصلی اروپا مانند‬ ‫فرانسه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬هلند‪ ،‬آلمان و انگلیس‪ .‬این واقعیت که در سال‬ ‫خارجی‌ها!‬ ‫‪ ،2005‬غرب به استناد آمار رسمی بدان معترف شد‪ ،‬اکنون سایه‬ ‫سنگینی بر زندگی مسلمانان اروپا انداخته است‪ .‬اروپاییان بنابر‬ ‫قول مشهور‪ ،‬نگران رشد فزاینده تعداد ساکنان مسلمان اروپا و‬ ‫‌ترس از استحاله فرهنگشان هستند‪ ،‬چیزی که جریان مستمر‬ ‫مهاجرت به این کشورها آن را تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫اما باید پرسید که اکنون یک مهاجر مسلمان ساکن در‬ ‫اروپا‪ ،‬چگونه با این موج مخالف باید کن��ار بیاید؟! واقعیت آن‬ ‫است که جریان مداومی‌از مخالفت‌ها‪ ،‬محدودیت‌ها و آزارها‪،‬‬ ‫زندگی عادی را از شهروندان مس��لمان اروپا سلب کرده و آنها‬ ‫را در تنگناهای جدیدی قرار‌داده اس��ت‪ .‬نمونه‌های رس��می‬ ‫این محدودیت‪ ،‬وضع قوانین مخال��ف با جریان عادی زندگی‬ ‫مسلمانان است‪ .‬مثال در هلند‪ ،‬بنابر آمار رسمی تعداد کل زنانی‬ ‫که از «برقع» استفاده می‌کنند‪ ،‬کمتر از ‪ 50‬نفر بوده است‪‌،‬اما‬ ‫قانون منع استفاده از برقع (‪ )2006‬به استناد حضور همین تعداد‬ ‫اندک‌شمار‪ ،‬جامعه مس��لمانان هلند را که جمعیتی نزدیک به‬ ‫یک میلیون نفر دارد‌‪ ،‬دچار خش��م و چالش جدی کرد‪ .‬مشابه‬ ‫همین قانون‪ ،‬قانون جریمه ‪ 150‬یورویی استفاده از «روبند»‬ ‫در بلژیک است‪.‬این‌گونه اعالم جرم‌ها علیه مسلمانان و اساسا‬ ‫نام نهادن این‌گونه اعمال به‌نام «جرم قانونی» و تمهید جریمه‬ ‫و تعزیر برای آن‪ ،‬بیشتر نوعی سلب آسایش روانی از مسلمانان‬ ‫اس��ت تا تامین آزادی‌های مش��روع در جوامع اروپایی‪«.‬دفتر‬ ‫نظارت بر نژادپرستی و خارجی‌ستیزی اروپا» که یکی از مراکز‬ ‫متعدد و معتبر بررسی وضعیت مهاجران ساکن اروپا است‪ ،‬در‬ ‫گزارش سال ‪ 2006‬خود تصریح می‌کند‪« :‬مسلمانان اروپا به‬ ‫اشکال مختلف مورد بی‌عدالتی قرار می‌گیرند و شرایطی وجود‬ ‫دارد که آنها را برای دس��تیابی به کار و شرایط آموزشی برابر با‬ ‫دیگران‪ ،‬دچار محدودیت‌های جدی می‌نماید‪».‬‬ ‫اصرار بر قوانین رایج و قائل نشدن استثنا برای مسلمانان‬ ‫نقدونظر‬ ‫نیم‌نگاهی به وضعیت مسلمانان در اروپا‬ ‫حتی در موارد خاص‪ ،‬باعث بروز رفتارهای خاصی از مسلمانان‬ ‫می‌ش��ود که مجدد‪ ،‬این رفتارهای جدید‪ ،‬مستمسک قوانین‬ ‫و محدودیت‌های تازه ق��رار می‌گیرد‪ .‬مثال در کش��ور آلمان‪،‬‬ ‫(که نزدیک به ی��ک میلیون دانش‌آموز مس��لمان دارد) یکی‬ ‫از آموزش‌های اجباری دوره دبس��تان‪ ،‬آموزش «شنا» است‪.‬‬ ‫بسیاری از خانواده‌های متدین و مذهبی‪ ،‬حاضر نیستند دختران‬ ‫خود را در این کالس‌های رسمی مختلط شرکت دهند‪ ،‬اما نظام‬ ‫آموزشوپرورشآلمان‪،‬حاضربهقائلشدنهیچاستثناییبرای‬ ‫دانش‌آموزانمسلماننیست‪.‬اینجاستکهخانواده‌هایمسلمان‬ ‫به راه‌های دیگری نظیر تهیه گواهی پزشکی برای مرخصی و‬ ‫غیبت از این کالس‌ها روی می‌آورند تا محدودیت‌های بعدی‬ ‫متوجه‌شان نشود‪.‬‬ ‫کالس‌های آموزش آزاد روابط جنسی در آلمان‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬هلند‪ ،‬انگلس��تان و‪ ...‬نیز از همین سنخ است و ضرورت‬ ‫حضور دانش‌آموزان در آنها‪ ،‬خانواده‌های مسلمان را در تنگناهای‬ ‫جدی قرار می‌دهد‪ .‬نمونه‌های دیگری مثل نخوردن گوشت‬ ‫خوک که در سرویس اصلی تغذیه دانش‌آموزان است و موارد‬ ‫مشابه‪ ،‬نمونه‌های عادی و رایج سختی‌های زندگی مسلمانان‬ ‫در اروپاست‪ .‬بر همه اینها باید برخوردهای ناعادالنه آموزشی‪،‬‬ ‫صنفی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی با مسلمانان را افزود که توان روحی‬ ‫مسلمانان اروپا را به‌شدت می‌کاهد‪.‬این محدودیت‌ها و اعمال‬ ‫آنها‪ ،‬حتی گاهی تا اصلی‌ترین طبقات جامعه مس��لمانان نیز‬ ‫پیش می‌رود‪ .‬مثال قانونی که امامان جماعت مسلمان ساکن‬ ‫فرانسه را مجبور می‌کند زبان فرانسوی‪ ،‬تاریخ فرانسه و تعلیمات‬ ‫اجتماعی بیاموزند‪ ،‬در حقیقت این پیام را دارد که وعظ و خطابه‬ ‫یک مسلمان باید اوال به زبان فرانسه ادا شود و ثانیا مغایرتی با‬ ‫حقوق‪ ،‬تاریخ و اجتماعیات فرانسه نداشته باشد و وجوه مختلف‬ ‫آن تعدیل ش��ود‪« .‬دومینی��ک دوولیپن» در س��ال ‪ 2004‬در‬ ‫مصاحبه‌ای با مجله «لوپاریزین» گفته بود «این تصمیم به این‬ ‫دلیل است که وعظ به زبان خارجی‪ ،‬فرانسویان را با کشورشان‬ ‫بیگانه می‌کند‪ )!(».‬قانون منع اس��تفاده از حجاب اسالمی در‬ ‫فرانسه نیز‪ ،‬براساس چنین بنیادهای نظری ضعیفی که حاکی‬ ‫از عدم شناخت مسلمانان اس��ت‪ ،‬جنجال برانگیخت‪« .‬آنگال‬ ‫مرکل»‪ ،‬صدر‌اعظم فعلی آلمان نیز در مصاحبه با مجله «تایم»‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫قرار گرفتن در برابر جایگاه محراب و منبر پیامبر‌اکرم‌‌(ص) را با‬ ‫یک تونل نور و خنکایی که احساس می‌کنید‪ ،‬به‌سمت صورت‬ ‫شما روانه می‌کند و در عمق وجود‪ ،‬تسری می‌دهد‪ .‬حال اگر در‬ ‫عزیمت سانتی‌متر به سانتی‌متری که انجام می‌دهید‪ ،‬یک جای‬ ‫خالی برای اقامه چند رکعت نماز و راز و نیاز بیابید که این حس‬ ‫لذت صدچندان می‌شود‪.‬‬ ‫در مجاورت این مکان فضایی حدود ‪ 30-40‬متری با‬ ‫مفتول‌های فوالدی س��بزرنگی که قدیمی‌به‌نظر می‌رسند‪،‬‬ ‫محصور‌شده و چند ش��رطه و مامور انتظامات در اطراف آن‬ ‫مراقبند که کس��ی توقف در برابر ضریح نداشته باشد‪ .‬دقت‬ ‫چشمی‌اما نگاه را روانه می‌سازد به داخل این ضریح‪ ،‬جایی‬ ‫که یک مکعب‌مستطیل بزرگ با پارچه‌ای سبز پوشانده شده‬ ‫و مزار پیام‌آور رهایی انسان‌ها طبق شواهد و روایات تاریخی‬ ‫در داخل آن قرار دارد‪ .‬اینجا در واقع منزل پیامبر‌(ص) بوده که‬ ‫در فاصله نزدیکی به مسجد مدینه قرار داشته است‪ .‬احساس‬ ‫اینکه زمانی برگزیده‌ترین انسان روی زمین از دری چوبی در‬ ‫این مکان بیرون می‌آمده‪ ،‬کوچه‌ای باریک را می‌پیموده و پس‬ ‫از اندکی به جایی می‌رسیده که خطابه‌های سرنوشت سازی‬ ‫در آن صورت گرفته یا فکر کردن به لحظاتی که فرشتگان‬ ‫خدا ش��یون‌کنان برای انتقال روح پرش��ان و منزلت ایشان‬ ‫بال‌هایش��ان را خم کرده بودند‪ ،‬یا تصور زمانی که علی‌(ع) و‬ ‫مردان بنی‌هاشم پیکر پاک ایشان را غسل و کفن می‌کردند‪،‬‬ ‫حس بغض‌آلود غیر‌قابل توصیفی اس��ت ک��ه باید خدا عمر‬ ‫باعزت دهد و شخصا تجربه یا تکرارش کنید‪g .‬‬ ‫‪27‬‬
‫گفته بود‪« :‬باید این واقعیت را بپذیریم که خارجی‌ها‪ ،‬خارجی‬ ‫هستند‪ .‬ایده جامعه چندفرهنگی‌‪ ،‬نمی‌تواند به موفقیت برسد و از‬ ‫ابتدامحتومبهشکستبودهاست‪.‬مابایدفراموشنکنیمکهچند‬ ‫فرهنگ‌گرایی با همگرایی تفاوت اساسی دارد (تایم‪ ،‬ویژه‌نامه‬ ‫بحران اروپا)‪«».‬رنان ویتکه»‪ ،‬فعال حقوق زنان و مردم‌شناس‬ ‫آلمانی نیز تاکید دارد که‪« :‬دشوار است بعد از سال‌ها مبارزه برای‬ ‫برابری حقوق زنان در اروپا‌‪ ،‬اج��ازه دهیم زنانی در این جامعه‪،‬‬ ‫داوطلبانه خود را دچار محدودیت کنند‪ ».‬این دس��ت تلقی‌ها‪،‬‬ ‫ی است که آموزه‌های اسالم به هیچ‌وجه خطری برای‬ ‫در حال ‌‬ ‫جامعه اروپا محسوب نمی‌شود‪ ،‬بلکه آن‌چه می‌تواند خطری‬ ‫برایغربباشد‪،‬تهدیدهویتمسلماناناست‪ .‬این‌همهدرحالی‬ ‫است که بنابر آمارهای رسمی‪ ،‬هر روز بر تعداد مسلمانان در اروپا‬ ‫افزوده می‌شود‪ .‬در مراسمی‌که در دسامبر ‪ 2005‬به مناسبت‬ ‫«یکصدمین سال جدایی کلیس��ا و دولت در فرانسه» برگزار‬ ‫شد‪ ،‬یکی از نگرانی‌های ابراز‌شده‌‪ ،‬افزایش تعداد مسلمانان و‬ ‫کاسته شدن از تعداد گروندگان به آیین مسیحی بود‪ .‬بنا بر آمار‬ ‫ارائ ‌ه شده در این مراسم‪ ،‬در چهار سال اخیر شمار مبلغان مسیحی‬ ‫به نصف رسیده و با آنکه دولت بر‌اساس قانون جدایی دین از‬ ‫کلیسا پذیرفته است هر سال کمک مالی فراوانی در عوض عدم‬ ‫دخالتکلیسادرامور‌‪،‬برایتقویتبنیادهایدینیکلیسابهبکند‪،‬‬ ‫اما همچنان رشد مسیحیت در برابر اسالمگرایی منفی است‪.‬در‬ ‫آلمان نیز‪ ،‬بنابر گزارش شماره فوریه‪ 2007‬مجله «اشپیگل»‪ ،‬از‬ ‫ژوئیه‪ 2004‬تا ژوئن‪ 2005‬بالغ بر چهار‌هزار نفر مسلمان شده‌اند‪.‬‬ ‫این گزارش که نمایه‌ای است از تحقیقی که توسط «مرکز آرشیو‬ ‫اسالمی آلمان» انجام شده است‪ ،‬رشد تعداد آلمانی‌هایی را که‬ ‫به اسالم گرویده‌اند‪ ،‬در این دوره‪ ،‬چهار برابر سال‌های قبل نشان‬ ‫اوباما‪ ،‬لورنس جدید عرب‌ها؟‬ ‫آمريكا به‌دنبال جعل انقالب‌هاي عربي‬ ‫ابراهیم الشیخ ‪/‬تحلیلگر عرب مقیم لندن‬ ‫‪3‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫همه داستان لورنس عربستان را می‌دانند که چگونه‬ ‫آغاز شد و به پایان رس��ید‪ .‬امروز اما ما بار دیگر با آن‌روبه‌رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬برای اینکه آمریکا و غرب تاریخ را جعل نکرده و‬ ‫ادعا نکنند که خودشان انقالب عربی را برنامه‌ریزی کردند‬ ‫و به اجرا در‌آوردند و خودش��ان بودند ک��ه ملت‌ها را از جور‬ ‫رژیم‌های س��لطه‌گر و مزدور نجات دادن��د و اگر نبودند آن‬ ‫رژیم‌ها همچنان به س��رکوب ملت‌هایشان ادامه می‌دادند‪،‬‬ ‫در اینجا جنبه‌هایی از موضوع را مطرح می‌کنیم‪.‬‬ ‫اين مساله روشن اس��ت که چگونه و از کجا آغاز شد‪.‬‬ ‫یک جوان تونسی از روس��تای بوزید در ‪17‬دسامبر ‪2010‬‬ ‫خود را به آتش کش��ید‪ ،‬چون پلیس چهار‌چرخه‌ای که با آن‬ ‫روزی خود را به‌دست می‌آورد مصادره کرده بود؛ این رویداد‬ ‫به برپایی تظاهرات و اعتراض‌هایی علیه بیکاری و سرکوب‬ ‫و فساد انجامید و کم‌کم به اعتراض‌های خیابانی تبدیل شد‬ ‫و سپس با درخواست آزادی و اصالحات سیاسی گسترش‬ ‫یافت تا رئیس‌جمهور تونس پا به فرار گذارد‪ .‬این تکرار برای‬ ‫این اس��ت تا به اوباما بگوییم آنچه به وقوع پیوست چنین‬ ‫بود و به هیچ وج��ه نمی‌توان ادعا کرد ک��ه «بوعزیزی» با‬ ‫آتش زدن خود‪ ،‬نقش��ه و طرح آمریکا برای آزادی ملت‌ها‬ ‫را به اجرا گذارد‪.‬‬ ‫پ��س از آن‪ ،‬اعتراض‌ها به خیابان‌ه��ای مصر و لیبی‬ ‫و یمن و بحرین نیز کش��یده ش��د‪ .‬رژیم‌های این کشورها‬ ‫گمان نمی‌کردند که با چنین اعتراض‌ها و تظاهراتی روبه‌رو‬ ‫شوند‪ ،‬چون هریک خود را از خطا و از تغییر و تحول به دور‬ ‫گمان می‌کردند و هنوز هم بعضی رژیم‌های عربی خود را‬ ‫این چنین گم��ان می‌کنند‪ .‬آمریکا و غرب مس��ئول تمامی‌‬ ‫روند س��رکوب و س��تم و نبود عدالت اجتماعی و برابری در‬ ‫کشورهای عربی هس��تند‪ ،‬چون غرب شریک این رژیم‌ها‬ ‫در س��رکوب ملت‌هایشان بوده و هس��ت و سکوت آمریکا‬ ‫و غرب در برابر این اوضاع ناگوار به علت منافع مش��ترکی‬ ‫اس��ت که آن رژیم‌ها با آمریکا و غرب داشتند‪.‬‬ ‫سردمداران عرب برای تامین منافع آمریکا‬ ‫و غرب کار می‌کردن��د و آمریکا و غرب نیز‬ ‫در برابر آن‪ ،‬ستمگری و دیکتاتوری اینان‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪28‬‬ ‫را نادی��ده می‌گرفتن��د‪ .‬چند‌دس��تگی که ام��روزه در میان‬ ‫ملت‌ها و سردمداران عرب ش��اهد هستیم به اعتماد اعراب‬ ‫به سیاس��ت‌های انگلیس باز‌می‌گ��ردد‪ .‬انگلیس عرب‌ها را‬ ‫به‌عنوان ابزاری ب��رای مبارزه با ترک‌ه��ای عثمانی به کار‬ ‫گرفت و ق��ول و وعده‌های��ی دروغین درباره اس��تقالل به‬ ‫آن��ان داد تا به منافع��ی در جهان عرب دس��ت یابد‪ .‬آزادی‬ ‫عرب‌ها از تس��لط ترک‌ها همچنان‌که در تاریخ شایع است‬ ‫با کوشش‌های یک افسر انگلیس��ی به‌نام لورنس صورت‬ ‫گرفت که بعدها به‌نام لورنس عربس��تان ش��ناخته شد‪ ،‬اما‬ ‫پس از سال‌ها این توطئه فاش شد و جهان عرب در قرارداد‬ ‫سایکس بیکو میان فرانسه و انگلیس تقسیم شد و انگلیس‬ ‫در عین حال متعهد ش��د که کش��وری را برای یهودیان در‬ ‫س��رزمین فلس��طین برپا کند‪ .‬بعد هم خود یهودیان با یک‬ ‫توطئه لورنس را در یک حادثه رانندگی جعلی در حومه لندن‬ ‫به قتل رساندند‪ .‬پس از تمامی‌این رویدادها به نظر می‌رسد‬ ‫که اعراب همچنان از تاریخ‪ ،‬درسی فرا نگرفته‌اند و همچنان‬ ‫از کشورهاییکمک و یاری می‌طلبند که خود باعث بدبختی‬ ‫اعراب به شمار می‌آیند‪ .‬البته در عین حال انقالب‌هاي عربی‬ ‫فرصتی بود تا غرب بار دیگ��ر در جهان عرب دخالت کند و‬ ‫می‌توان گفت که علت تمامی‌ این تحوالت ادامه حکومت‬ ‫رهبران خودکامه عرب بود که برای همه و از جمله آمریکا و‬ ‫می‌دهد‪ .‬با این همه‪ ،‬یک مسلمان ساکن فرانسه‪ ،‬به «هانری‬ ‫آستیر»‪ ،‬گزارشگر «بی‌بی‌س��ی» گفته بود‪« :‬آنچه مسلمانان‬ ‫امروز در غرب بدان نی��از دارند‪ ،‬س��خنرانی و نظریه و تئوری‬ ‫نیست‪ .‬آن‌چه ما نیاز داریم اعمالی است که دیدگاه منفی راجع‬ ‫به مسلمانان را از بین ببرد‪ .‬واقعیت‌های زندگی ما نظریه نیستند‪.‬‬ ‫ما هر روز با واقعیت‌هایی در زندگی روزمره رو‌به‌روییم که جزو‬ ‫الینفک زندگی ماست‪ .‬آموزش‪ ،‬خرید‪ ،‬کار‪ ،‬تجارت و مانند آن‪.‬‬ ‫محدودیت‌های ما در همین‌هاست‪ .‬اروپاییان در زندگی روزمره‬ ‫ما محدودیت ایجاد می‌کنند‪ ،‬ما در این بخش دچار مش��کل‬ ‫هس��تیم‪ .‬برای ما مفهوم «خارجی» یک تئوری نیست‪ ،‬یک‬ ‫واقعیت است که در همه‌جا با آن رو‌به‌روییم‪ :‬در مدرسه‪ ،‬محل‬ ‫کار‪ ،‬فروشگاه‪ ،‬اداره‪ ،‬مترو و حتی گاهی در خانه‌های خودمان‪...‬‬ ‫برای زدودن این مفهوم باید کاری کرد‪g».‬‬ ‫غرب ثابت شد که این سردمداران را به جز با بکارگیری زور‬ ‫نمی‌توان برکنارکرد‪.‬‬ ‫از س��ویی درخواس��ت‌هایی برای دخالت بیگانگان‪،‬‬ ‫روند انقالب‌های عربی را دگرگون س��اخت و بعضی از این‬ ‫ملت‌های عرب گمان کردند که بیگانگان ش��ریک آزادی‬ ‫آنان هس��تند و این چنین بود که آمریکا و غرب ادعا کردند‬ ‫خودشان باعث آزادی ملل عرب هس��تند و باید هزینه این‬ ‫روند از نفت اعراب پرداخت شود و در عین حال عرب‌ها باید‬ ‫در برابر آنها سر فرود آورند‪ .‬در این میان کسی نمی‌داند و به‬ ‫یاد ندارد که غرب و حکومت آمریکا برای نجات عرب‌ها از‬ ‫سردمداران خود به ملل عرب کمک کرده باشند‪ ،‬ولی چنین‬ ‫ادعاهایی مطرح شده تا بعضی گروه‌ها و به ویژه گروه‌های‬ ‫اس�لامگرای افراطی و حتى میانه‌رو گمان کنند که غرب‬ ‫و آمریکا دوس��تان آنها و یاران حکومت‌هایش��ان هستند و‬ ‫هدف آمریکا و غرب فقط روابط دوستانه است نه چیز دیگر‪.‬‬ ‫اما آنچه غرب و به‌ویژه آمریکا توقع آن را نداش��تند این بود‬ ‫که پس از نمایش فیلم اهانت‌آمیز به اس�لام‪ ،‬آتش خش��م‬ ‫و اعتراض علیه آمری��کا چنان باالگرفت ک��ه آمریکاییان‬ ‫درباره ادامه پشتیبانی خود از رژیم‌های خود‌فروخته عربی‬ ‫تجدید‌نظرکرده‌اند‪.‬‬ ‫اوباما کوش��شکرده بود روابط نوینی را با کشورهای‬ ‫انقالبي برقرار ک��رده و ادعا نماید که هوادار دموکراس��ی و‬ ‫آزادی در این کشورهاست و کوش��ش کرد خود را به‌عنوان‬ ‫نجات‌دهنده این کشورها جلوه‌گر سازد‪ .‬این مساله تا آنجا‬ ‫پیش رفت که خود را قهرمان جهان عرب دانس��ت و چنان‬ ‫برای بعضی عنوان کرد که اوست كه عرب‌ها را از قیدوبند‬ ‫اسارت نجات داده و شایسته و سزاوار جایزه نوبل است‪.‬‬ ‫ام��ا وی در ای��ن زمینه موفق نش��د‪ ،‬چون خ��ود را به‬ ‫محافظت از امنیت رژیم‌صهیونیستی و اعطای کمک‌های‬ ‫مادی و نظامی به آن پایبند دانست؛ به‌گونه‌ای که همچنان‬ ‫بر عرب‌ها برتری داش��ته باش��د‪ .‬البته اوباما فراموش نکرد‬ ‫در برنامه‌ه��ای انتخاباتی خ��ود بیت‌المق��دس را به‌عنوان‬ ‫پایتخت اس��رائیل معرفی کند‪ ،‬ولی فراموش کرد که زمانی‬ ‫قول داده بود یک دولت فلسطینی نیز برپا دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که صهیونیس��ت‌ها همچنان به احداث شهرک‌های‬ ‫صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی به‌خصوص در کرانه‬ ‫باختری ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫در نتیجه می‌توان گفت که تحول و تغییری که در جهان‬ ‫عرب به وقوع پیوست و همچنان ادامه دارد در حقیقت خواسته‬ ‫ملل عرب بوده و با بس��ته‌بندی‌هایی که روی آن نوشته شده‬ ‫ساختآمریکاصورتنگرفتهاستوانقالب‌عربیواقعیتحقق‬ ‫خواهد یافت و کشورهای عرب از یمن و اردن و بحرین و‪...‬‬ ‫همه انقالب‌های خود را با تکیه به توانمندی‌های خود‬ ‫به ثمر خواهند رساند و خواهند توانست رژیم‌های‬ ‫کنونی خودکامه را سرنگون سازند و از پیروی‬ ‫از آمریکا و غرب نجات یابند‪g.‬‬
‫ريشه‌هاي افراط‌گرایی‬ ‫روحانيون سلفي چه آموزش مي‌دهند؟‬ ‫دکتر‌کمال هلباوی ‪/‬اندیشمند مصری‬ ‫‪4‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫طی ماه‌های اخیر افزایش پدی��ده افراط‌گرایی دینی‬ ‫و مذهبی توجه مرا جلب کرده اس��ت؛ این همان اس��ت که‬ ‫قرآن کریم می‌فرماید‪« :‬در دین خود افراط نکنید» (ال تغلو‬ ‫فی دینکم )‪ .‬افراط‌گرایی دینی را امروزه به نام‌های بسیاری‬ ‫می‌شناسند که نش��ان‌دهنده دوری از میانه‌روی است و این‬ ‫درحالی است که قرآن کریم می‌فرماید‪« :‬شما را ملتی میانی‬ ‫قرار دادیم» (وجعلناکم أمه وس��طا ) و میانه‌روی بخشی از‬ ‫رویکردهای خداوند است همچنانکه می‌فرماید‪« :‬شب و روز‬ ‫را دو نشانه قرار دادیم‪( .‬و جعلنا اللیل و النهارآیتین)‪.‬‬ ‫هرگونه افراط‌گرایی‪ ،‬نوعی انحراف به ش��مار می‌آید‪،‬‬ ‫البته با درجه‌های مختلف‪ ،‬تا آنجا که بعضی از این افراطیون‬ ‫برادران دینی مس��لمان خود را متهم ب��ه ارتکاب معصیت‬ ‫می‌نمایند‪ .‬معصیت‌های فک��ری و عقیدتی گاهی بعضی از‬ ‫احکام شرعی را باطل می‌س��ازد و مرتکبان به آن فراموش‬ ‫می‌کنند که آنچه بر باطل استوار باشد خود نیز باطل است‪ .‬در‬ ‫حالی که حکم شرعی صحیح را به هیچ وجه نمی‌توان باطل‬ ‫کرد‪ .‬پیامبر اکرم‌(ص) می‌فرماید‪« :‬حمل می‌کنند این علم‬ ‫(علم دین) را از انسان‌های عادل هر نسلی که دور می‌کنند‬ ‫از آن تحریف غلوکنندگان و نس��بت دادن انسان‌های باطل‬ ‫و تاویل جاهالن» (یحمل هذا العل��م من کل خلف عدوله‪،‬‬ ‫ینفون عنه تحریف الغالی��ن‪ ،‬وانتح��ال المبطلین‪ ،‬وتأویل‬ ‫الجاهلین)‪ .‬دانش صحیح درباره مسائل شرعی‪ ،‬خود پیامد‬ ‫پایبندی به میانه‌روی و دوریگزیدن از افراط و تفریط است‪.‬‬ ‫افراطیون افراد نادانی هستند که همه چیز را با نظرات اشتباه‬ ‫خود تحریف می‌کنند‪.‬‬ ‫چندی پیش در دیداریکه با یکی از دوستانم داشتم‪،‬‬ ‫جوانی را ن��زد او یافتم که ریش‌های بلند و زیبایی داش��ت‪.‬‬ ‫دوست من از ریش آن جوان در ش��گفت بود و برای اینکه‬ ‫وی را بیازماید از او پرسید نماز مغرب چند رکعت است! این‬ ‫را گفت و چنان با این جوان درگیر بحث و گفت‌وگو شدند که‬ ‫ساعت‌ها به طول انجامید‪ .‬پس از آن دوست من علت پرسش‬ ‫خود را عنوان کرد و دانستم که این جوان در شرکت او مشغول‬ ‫به کار بوده که البته در آن هنگام دیندار نبوده اس��ت‪ .‬خدا را‬ ‫س��پاس گفتم که این جوان را به‌راه راس��ت هدایت فرموده‬ ‫است‪ .‬سپس دوس��تم گفت متاس��فانه این جوان بر‌اساس‬ ‫گفته‌ها و آموخته‌ه��ای روحانیونی که از آنها پیروی می‌کند‬ ‫گاهی مسائلی را عنوان می‌نماید که مشکوک و سوال‌بر‌انگیز‬ ‫اس��ت و مرا به فکر وا‌می‌دارد و بیم آن دارم که این جوان به‬ ‫گمراهی برود! دانس��تم که آن جوان بر‌اساس آموخته‌های‬ ‫بعضی روحانیون وارد مرحله افراطی‌گری شده که از جمله‬ ‫گفته‌های تعجب‌آور آنان اینکه شیعیان دین ندارند‪ ...‬وی این‬ ‫سخنان را چنان عنوانکرد که خواست برایمان وانمود سازد‬ ‫که می‌تواند در مسائل دینی مباحثه و گفت‌وگوکند!‬ ‫با وجود خوش��حالی م��ن از روی آوردن این جوان به‬ ‫دین اسالم‪ ،‬از برنامه آموزشی و مرجعیتی که او از آن پیروی‬ ‫می‌کند‪ ،‬نگران شدم‪ .‬درباره اصول ایمان از این جوان پرسیدم‬ ‫که او یک پاسخ کلی و دور از علم به من داد‪ .‬سپس دوستم‬ ‫از این جوان س��وال کرد چگونه می‌گویی شیعیان مسلمان‬ ‫نیستند؟ و آن جوان پاسخ داد که بله چون یهودیان دین دارند‬ ‫و مسیحیان نیز دین دارند که البته کافر گشتند‪ ،‬اما شیعیان‬ ‫در اصل دین ندارند!‬ ‫این گفته را من هیچ‌گاه قبال نش��نیده بودم و در هیچ‬ ‫یک از کتاب‌ه��ای پیش��ینیان نخوانده بودم که ش��یعیان‬ ‫دین ندارند! ش��گفتی من بیش��تر برای این بود که چگونه‬ ‫یک انس��ان که مدعی مس��لمانی اس��ت و خ��ود را دیندار‬ ‫معرفی می‌کند درباره کس��ی که گفته اس��ت ال‌إله إال اهلل‬ ‫وأشهد أن محمدا رسول اهلل‪ ،‬می‌گوید دین ندارد؟ و در عین‬ ‫حال دیدگاه وی درباره اهل کتاب نی��ز تعجب‌انگیز بود‪ .‬در‬ ‫این فکر فرو‌رفتم که چه کس��انی این آموزه‌ها را به جوانان‬ ‫ما آموخته‌اند و مشخص است که جامعه ما در مصر پیش از‬ ‫انقالب از چنین کسانی به دور بود‪.‬‬ ‫در اینجا بود که ضرورت آموزش صحیح برای جوانان‬ ‫برایم نمایان ش��د که البته این در کنار مسائل سیاسی است‬ ‫که در این دوران همه مردم درگیر آن هستند‪ .‬ماجرای این‬ ‫جوان مرا به یاد برنامه‌ای در شبکه مصری «الناس» انداخت‬ ‫که من در گفت‌وگویی با آن از یکی از شخصیت‌های سیاسی‬ ‫و مذهبی گرانقدر معاصر ایران ستایش کردم که بالفاصله‬ ‫پ��س از پایان برنامه یک��ی از همان جوان‌ها ب��ا من تماس‬ ‫گرفت و به م��ن گفت چگونه از این فرد س��تایش می‌کنی‪،‬‬ ‫درحالی‌که همه می‌دانند که‪ ...‬من از آن جوان پرس��یدم چه‬ ‫کس��ی کلیدهای بهش��ت و دوزخ را به تو داده است و به تو‬ ‫گفته که درباره بهشتیان و دوزخیان قضاوت کن؟ آن جوان‬ ‫منظور مرا نفهمید و من گفتم که پیامبر اکرم (ص) در یک‬ ‫حدیث فرموده است‪ « :‬هرکس که اش��هد ان ال‌اله‌اال اهلل و‬ ‫اشهد ان محمدا رسول‌اهلل را بگوید‪ ،‬خداوند وی را بر‌اساس‬ ‫کردارهایش وارد بهشت می‌کند» (من شهد‌أال إله‌إال اهلل وأن‬ ‫محمدا رسول اهلل وأن عیسى نبی‌اهلل‪ ،‬وان الجنة حق وأن النار‬ ‫حق‪ ،‬أدخله اهلل الجنة على ما کان علیه من عمل)‪.‬‬ ‫من از آن کسانی هستم که معتقدند مسلمانان یک امت‬ ‫هستند و در عین حال نیکو‌ترین امت نیز می‌باشند (خیر أمة‬ ‫أخرجت للناس) و ما باید برای تحقق مفاهیم قرآن در زندگی‬ ‫خودمان کوشش کنیم و از جمله آن تحقق موضوع وحدت‬ ‫امت اسالمی است و من در این راه از هرگونه کوشش برای‬ ‫تقریب میان مذاهب اسالمی کوتاهی نمی‌کنم‪ ،‬به‌خصوص‬ ‫میان چهره‌های مذهبی تسنن و مذهب شیعه دوازده امامی‪.‬‬ ‫ش��اید برای دیگران قابل توجه باش��د ک��ه اینجانب‬ ‫در کنفرانس بین‌الملل��ی تقریب مذاهب اس�لامی که روز‬ ‫‪ 2012/9/29‬در لندن برگزار شد شرکت کردم و مقاله‌ای با‬ ‫عنوان‪« :‬نقش تقریب در تحقق صلح اجتماعی» ارائه کردم‪.‬‬ ‫در این اجالس گروهی از نخبگان‪ ،‬دانشمندان و اندیشمندان‬ ‫اهل تسنن وشیعیان در یک محیط پر از تفاهم و تمدن حضور‬ ‫داش��تند و حاضران درباره مس��ائل گوناگونی به تبادل‌نظر‬ ‫پرداختند از جمله یکی از مهمتری��ن مباحث ما نمودارهای‬ ‫وحدت اس�لامی در رفتار و س��خنان امام علی (ع) و رسول‬ ‫اکرم (ص) و هویت امت متحد اس�لامی و نقش تقریب در‬ ‫تحقق صلح اجتماعی بود‪.‬‬ ‫تقریب میان مذاهب اسالمی همچنان که در دعوتنامه‬ ‫برای شرکت در کنفرانس آمده بود می‌تواند گره‌های بسیاری‬ ‫را که مانع وحدت اس�لامی اس��ت بگش��اید و دروازه‌های‬ ‫نوین گفت‌وگو را باز نماید و موانعی را ک��ه در راه گفت‌وگو‬ ‫و موضعگیری‌های یکس��ان و مش��ترک قرار دارند از میان‬ ‫بردارند‪ ،‬در حالی‌که همه می‌بینیم که امت در سایه درگیری‬ ‫و تناقض‪ ،‬تمامی‌فرصت‌های همزیستی و صلح اجتماعی را‬ ‫ی کنفرانس‌های پنجگانه‬ ‫از دست داده اس��ت‪ .‬تاکنون تمام ‌‬ ‫تقریب میان مذاهب اس�لامی که از سوی این مرکز برگزار‬ ‫شده است بر اهمیت فراهم ش��دن فرصت با هدف تقریب‬ ‫و از میان برداش��تن تفرقه و دوری میان مس��لمانان تاکید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به‌عقیده من گفت‌وگو یکی از راه‌های برتر در تقریب‬ ‫و تفاهم است و ما مسلمانان می‌توانیم از این راه بر تفرقه و‬ ‫دوری که میان امت ما افزایش یافته‪ ،‬پیروز شویم و با آن به‬ ‫مبارزه با عوامل تفرقه و خطر‌های مشترک روبه‌رو شویم و‬ ‫به پیروزی برسیم‪.‬‬ ‫اینجانب در سخنرانی خود در اجالس تقریب در لندن‬ ‫درباره پیامدهای مثبت تقریب سخن گفتم و افزودم که البته‬ ‫ی و مذهبی‬ ‫ممکن است در میان مسلمانان اختالف‌های علم ‌‬ ‫و نیز شکاف‌هایی وجود داشته باشد که البته اشکالی ندارد‪،‬‬ ‫چون همگی از یک امت هستیم‪.‬‬ ‫کس��انی‌که از این اختالف‌ها آگاه��ی دارند به‌خوبی‬ ‫می‌دانند ک��ه این اختالف‌ها س��اختگی هس��تند و به مرور‬ ‫بر شکاف میان مس��لمانان افزوده اس��ت تا آنجا که گاهی‬ ‫اختالف‌های شخصی و قبیله‌ای در پیدایش این اختالف‌ها‬ ‫نقش برجسته‌ای داشته‌اند‪ .‬البته هرچه دانش دینی صحیح‬ ‫بیشتر و بهتر شود این اختالف‌ها کمتر می‌شود و امت بیشتر‬ ‫به سوی وحدت و یکپارچگی گام بر‌می‌دارد‪ ،‬بنابر‌این تقریب‬ ‫میان مذاهب اسالمی موضوعی است پسندیده و یک وظیفه‬ ‫به شمار می‌آید و نسل‌های نوین باید بدان توجه نمایند‪.‬‬ ‫ما باید تاریخ اسالمی را از نادانی‌ها و مسائل ناگوار پاک‬ ‫سازیم‪ .‬هر مسلمان باید برای وحدت مسلمانان و پایبندی به‬ ‫قرآن کریم و سنت پیامبر و اهل‌بیت پیامبر(ص) که همواره‬ ‫در کنار پیامبر بودند و پس از وی اسالم را استوار نگذاشتند‪،‬‬ ‫گام بردارد‪ .‬همچنانکه خداوند فرمود‪« :‬همگی به ریسمان‬ ‫خداوند پایبند باشید و تفرقه‌انگیزی نکنید» (واعتصموا بحبل‬ ‫اهلل جمیعا وال تفرقوا) و ریس��مان خداوند همانا قرآن کریم‬ ‫است‪ .‬اما متاسفانه بعضی از جوانان امروزی که اسالم را به‬ ‫وسیله بعضی از مردان سلفی می‌آموزند راه دیگری می‌روند‬ ‫که از آن بوی فتنه و دو‌دستگی بر می‌خیزد‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫که رهبران چهار مکتب تس��نن همگی از شاگردان امامان‬ ‫تشیع بودند‪ .‬پس چگونه می‌توان گفت که شیعیان مسلمان‬ ‫نیستند؟ یعنی رهبران تسنن در مکتب غیر مسلمانان آموزش‬ ‫دیده‌اند؟! ‪g‬‬ ‫هرگونه افراط‌گرایی‪ ،‬نوعی انحراف به شمار می‌آید‪ ،‬البته‬ ‫با درجه‌های مختلف‪ ،‬تا آنجا که بعضی از این افراطیون‬ ‫برادران دینی مسلمان خود را متهم به ارتکاب معصیت‬ ‫می‌نمایند‪ .‬معصیت‌های فکری و عقیدتی گاهی بعضی از‬ ‫احکام شرعی را باطل می‌سازد و مرتکبان به آن فراموش‬ ‫می‌کنند که آنچه بر باطل استوار باشد خود نیز باطل است‬ ‫‪29‬‬
‫سياست‌‬ ‫طرح نافرجام‬ ‫رونمايي از‬ ‫يك طرح‬ ‫‪1‬‬ ‫موافقان و مخالفان ايده دولت‬ ‫وحدت ملي چه ميگويند؟‬ ‫سياست‬ ‫طرح دولت وحدت‌ملی بار دیگر کلی��د خورده و حاال‬ ‫انتخابات ‪ 92‬آوردگاه این طرح است‪ .‬اگرچه چندی است که‬ ‫برخی اصولگرایان و البته اصالح‌طلبان از طرح دولت وحدت‬ ‫ملی ‪ -‬که به‌زعم بس��یاری هاشمی رفس��نجانی مبدع آن‬ ‫است ‪ -‬سخن می‌گویند و از آن حمایت می‌کنند‪ ،‬اما این‌بار‬ ‫چنین طرحی بس��یار جدی‌تر از س��ال ‪ 88‬مطرح می‌شود و‬ ‫اصالح‌طلبان و برخی طیف‌های اصولگرا با جدیت بیشتری‬ ‫طرح دولت وحدت‌ملی را دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��اید مطرح ش��دن نام آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫برای کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آزمونی‬ ‫برای این طرح در س��طح نخبگان سیاسی کشور بود و حاال‬ ‫با اظهارنظر صریح رئیس مجمع‌تش��خیص مصلحت‌نظام‬ ‫مبنی‌‌بر عدم تمایل برای کاندیداتوری در انتخابات‪ ،‬حامیان‬ ‫این طرح از مختصات آن س��خن می‌گویند و منتقدان زبان‬ ‫به نقد گشوده‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫هاشمی‌می‌آید‪ ،‬هاشمی نمی‌آید‬ ‫در اولین روزه��ای ش��هریور‌‌ماه‪ ،‬روزنام��ه آرمان در‬ ‫ویژه نامه‌ای نام هاشمی‌رفسنجانی را برای کاندیداتوری در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مطرح کرد‪ .‬این خبر اگرچه‬ ‫به‌سرعت در تمام رسانه‌ها بازتاب یافت و هاشمی را به‌عنوان‬ ‫گزینه‌ای جدی برای انتخابات معرفی کرد‪ ،‬اما از سوی دفتر‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی و حامیان او تکذیب شد‪.‬‬ ‫ماجرا ام��ا به همین‌جا ختم نش��د‪ .‬روزنام��ه آرمان بار‬ ‫دیگر در خبری که یازدهم مهر امس��ال منتشر کرد از دیدار‬ ‫خصوصی هاشمی‌رفس��نجانی با ناطق‌نوری و توصیه شیخ‬ ‫به آیت‌اهلل خب��ر داد؛ به‌گونه‌ای که آی��ت‌اهلل صراحتا گفته‬ ‫بود که «بی‌واهمه وارد صحنه انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫خواهم شد‪».‬‬ ‫اما گفت‌وگ��وی یکش��نبه گذش��ته ای��ن روزنامه با‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی گرچه حكايت از عدم تمايل هاشمي براي‬ ‫حضور در انتخابات داشت اما در عين حال حاوي ابهام هايي‬ ‫هم بود‪ .‬او در این گفت‌وگو چنین گفت‪« :‬درباره کاندیداتوری‬ ‫‪30‬‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده‪ ،‬قانونا تاکنون هیچ منعی‬ ‫ندارد‪ .‬ولی من دیگر آمادگی این کار را ندارم‪ ،‬در دوره‌ای هم‬ ‫که آمدم‪ ،‬صد بار تاکید کردم که‌ترجیح دارد انسان جوان‌تر و‬ ‫تازه‌نفسی وارد شود و ما حمایتش کنیم‪ .‬شرایطی پیش آمد‬ ‫که مجبور شدم خودم را نامزد کنم‪ .‬واال برای من آن دوره اول‬ ‫کافی بود و بیش از این الزم نبود‪ .‬همه حرف‌هایم را هم زدم و‬ ‫طراحی‌هایم را اجرا کردم و برنامه‌هایم را ریختم‪ .‬بارها گفته‬ ‫بودم که نیازی نیست بیایم‪ .‬االن هم اگر یک رئیس‌جمهور‬ ‫توانا با آرای باال روی کار بیاید‪ ،‬من به‌عنوان یک مش��اور تا‬ ‫آخر به او کمک می‌کنم‪».‬‬ ‫او البته محتوای خب��ر دیدارش با ناطق‌ن��وری را نیز‬ ‫تکذیب کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬با آقای ناطق‌نوری‪ ،‬همیش��ه‬ ‫جلسه داریم‪ .‬بعد از جلس��ه مجمع‪ ،‬معموال چهار‪ ،‬پنج نفر از‬ ‫دوستان می‌مانند و با هم ناهار می‌خوریم و مسائل کشور و‬ ‫راهکارها را مطرح و بحث می‌کنیم‪ .‬این حرف را هم من به‬ ‫آقای ناطق زدم و هم ایش��ان به من زدند‪ .‬گفتم‪ :‬هنوز وضع‬ ‫جسمی‌و س��ن ش��ما بهتر از من اس��ت و بیایید‪ .‬ایشان هم‬ ‫برعکس به من می‌گفت‪ ،‬اما همه حرف بود‪ .‬گفتم که دیگر‬ ‫نمی‌توانم بیایم و آقای ناطق هم عذرهایی داشت‪».‬‬ ‫رونمایی از طرح دولت وحدت‌ملی‬ ‫چن��د روزی از آغ��از فص��ل پاییز نگذش��ته ب��ود که‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی پس از مدت‌ها مس��کوت ماندن طرح‬ ‫دولت وحدت‌‌ملی‪ ،‬بار دیگر این طرح را مطرح کرد‪ .‬او در هفته‬ ‫دفاع‌مقدس در دیداری که با جمعی از رزمندگان و ایثارگران‬ ‫دوران جنگ داش��ت‪ ،‬ایجاد وفاق ملی‪ ،‬فضای باز سیاسی‪،‬‬ ‫توجه به خواست مردم‪ ،‬اجرای کامل قانون اساسی و سیاست‬ ‫تنش‌زدایی را از زمینه‌های مناسب خروج از ناکارآمدی‌های‬ ‫فعلی دانست‪.‬‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی در این دیدار هنگامی‌که با سوالی‬ ‫مبنی‌بر ارائه راهکار جهت خروج از وضعیت فعلی مواجه شد‪،‬‬ ‫این‌گونه اظهارنظر کرد‪« :‬ایجاد وفاق و وحدت‌ملی‪ ،‬فضای باز‬ ‫سیاسی‪ ،‬توجه به خواست مردم‪ ،‬اجرای کامل قانون‌اساسی‪،‬‬ ‫سیاست تنش‌زدایی و حل مش��کالت بین‌المللی از لوازم و‬
‫سياست‬ ‫زمینه‌های مناسب خروج از ناکارآمدی‌های فعلی است‪ .‬در‬ ‫این مسیر می‌توانیم با مبنا قرار دادن سیاست‌های کلی مورد‬ ‫تایید رهبر انقالب و تدوین برنامه‌های کارشناسانه و ایجاد‬ ‫دولت وحدت ملی به پیشرفت و سربلندی کشور و نظام که‬ ‫خواست رهبر معظم انقالب نیز هست‪ ،‬تحقق ببخشیم‪».‬‬ ‫بدین ترتیب او از طرح دولت وحدت ملی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫پس از این سخنان هاشمی‌‌رفسنجانی‪ ،‬موج اظهارنظرها در‬ ‫این خصوص آغاز شد‪.‬‬ ‫اما این تنها اظهارنظر هاشمی‌رفسنجانی درباره دولت‬ ‫وحدت‌ملی نبود؛ چه آنکه او چندی بعد در دیداری با اعضای‬ ‫ش��ورای مرکزی انجمن اسالمی مدرس��ین دانشگاه‌ها‪ ،‬به‬ ‫تش��ریح طرح دولت وحدت‌ملی پرداخت‪« :‬وحدت ملی نه‬ ‫به معنای ادغام نیروها و س��هم‌خواهی‌های گروهی‪ ،‬بلکه‬ ‫به‌عنوان فراهم کردن زمینه حضور همه وفاداران به انقالب‬ ‫و قانون‌اساسی اس��ت‪ .‬اگر زمینه مشارکت فعال و عادالنه و‬ ‫برابر همه سالیق فراهم شود‪ ،‬آنچه با انتخاب قانونی و آزاد‬ ‫مردم به‌دست می‌آید‪ ،‬مورد پذیرش و حمایت همه خواهد بود‬ ‫واکنش روزنامه ایران‪ ،‬پاسخ جمهوری اسالمی‬ ‫روزنامه ایران‪ ،‬ارگان رس��می دولت‪ ،‬دوشنبه گذشته‬ ‫در واکنش به اظهارات هاش��می رفس��نجانی درخصوص‬ ‫دول��ت وحدت‌مل��ی‪ ،‬در مطلب��ی ب��ه اعتراض ش��دید به‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی پرداخت و اتهاماتی را به او نسبت داد‪.‬‬ ‫این روزنام��ه در این مطلب که تیتر «رفس��نجانی به‬ ‫ریاست جمهوری نمی‌اندیشد؛ س��ودای‌هاشمی» بر باالی‬ ‫آن خودنمای��ی می‌کرد‪ ،‬این ط��رح را در راس��تای برکناری‬ ‫احمدی‌نژاد از مس��ئولیت‌های خود تفس��یر کرد‪« :‬این تیم‬ ‫ی و مردان و همراه��ان او) گویا این بار پ��ا را فراتر‬ ‫(هاش��م ‌‬ ‫نهاد ‌ه و رسما به فکر مکانیزم برکناری رئیس‌جمهور ایران از‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫و پس از آن ناکارآمدی‌ها کاهش می‌یابد و روند پیشرفت و‬ ‫توسعه هموار خواهد گردید‪».‬‬ ‫یکش��نبه گذش��ته نیز روزنام��ه آرم��ان هنگامی‌که‬ ‫گفت‌وگوی تفصیلی خود را با اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت‌نظام منتش��ر کرد‪ ،‬وجود سوالی‬ ‫درخصوص طرح دولت وحدت‌مل��ی در این گفت‌وگو جلب‬ ‫توجه می‌کرد‪.‬‬ ‫خبرنگاراینروزنامهدراینگفت‌وگوازهاشمی‌رفسنجانی‬ ‫پرس��یده بود‪« :‬بحث دولت وحدت‌ملی را به‌عنوان یکی از‬ ‫راهکارهای اصلی برای خروج از وضعیت فعلی مطرح کردید‪.‬‬ ‫خیلی‌ها موضع گرفتند که ما در شرایط غیرعادی نیستیم که‬ ‫بخواهیم چنین بحث‌هایی مط��رح کنیم‪ .‬علت بحث دولت‬ ‫وحدت ملی که مطرح کردید‪ ،‬چه بود و چه دغدغه‌ای را شما‬ ‫مدنظر قرار دادید؟»‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در پاسخ گفت‪:‬‬ ‫«من به‌همراه آن‪ ،‬مسائل دیگر را هم گفتم‪ .‬ما با وحدت ملت‬ ‫پیروز شدیم و آمریکا را بیرون کردیم و رژیم شاه را شکستیم و‬ ‫هزار فامیل را سر جای خودشان نشاندیم‪ .‬با وحدت توانستیم‬ ‫شر آن ش��ورش‌های اول انقالب را که بسیار خطرناک بود‪،‬‬ ‫از سر خودمان کم کنیم‪ ،‬واال اگر در آن دو سال اینها را آرام‬ ‫نکرده بودیم‪ ،‬مثل افغانستان و عراق می‌شدیم‪ .‬جنگ با آن‬ ‫عظمت را که همه دنیای ش��رق‪ ،‬غرب و ارتجاع پشت سر‬ ‫صدام بودند و هر‌چه پول و امکانات خواس��ت به او می‌دادند‬ ‫با وحدت مردم حل کردیم و هر‌چه خواستیم مردم به میدان‬ ‫آمدند و هیچ کوتاهی نکردند‪ .‬این مش��کالت را هم تحمل‬ ‫کردند و دم برنیاوردند‪ .‬در دوران سازندگی مشکالتی داشتیم‬ ‫که از جنگ باقی مانده بود‪ ،‬مردم صبر کردند‪ ،‬آوارگان صبر‬ ‫کردند تا خانه‌هایشان را بسازیم‪ .‬با صبر و همراهی مردم همه‬ ‫توطئه‌های خارجی را خنثی کردیم‪ .‬من همان حرف را دارم‪.‬‬ ‫همین االن هم ما باید دست از این سیاسی‌بازی برداریم‪ .‬این‬ ‫چه چیزی است که خط کشیدند؟! اصالح‌طلب و اصولگرا‪،‬‬ ‫هر دو اسم است‪ .‬اینها اصالح را می‌خواهند و آنها هم اصول‬ ‫را قبول دارند‪ .‬بر س��ر چیزی دعوا می‌کنند و کار را به اینجا‬ ‫رساندند که می‌بینید‪ .‬من نمی‌گویم که حزب و رقابت نباشد‪.‬‬ ‫حزب و رقابت باشد و ش��عار هم بدهد ولی انتخابات کنند و‬ ‫وقتی که یکی پیروز شد‪ ،‬همه پشت سر او باشند و کار کنند‪.‬‬ ‫اگر این کار را بکنیم‪ ،‬آمریکا مایوس می‌شود‪ ،‬چون می‌داند‬ ‫در آن فضا نمی‌تواند کاری بکند‪ .‬مش��کالتمان را هم حل‬ ‫می‌کنیم‪».‬‬ ‫مسئولیت‌های خود هستند‪ .‬پیشنهاد تشکیل ستاد فراقوه‌ای‬ ‫که نخس��تین‌بار از س��وی احمد توکلی و تیم همراهش در‬ ‫مجلس مطرح ش��د و در ادامه با نامه وزرای س��ابق دولت‬ ‫احمدی‌نژاد بر آن تاکید ش��د را باید بخش جدی این ماجرا‬ ‫قلمداد کرد‪ ».‬پایگاه اطالع‌رس��انی هاش��می نی��ز در این‬ ‫خصوص تصریح می‌کند‪« :‬نسخه برخی وزیران برکنار شده‬ ‫دولت برای س��پردن قدرت اجرایی به مجمع تش��خیص را‬ ‫حساب‌شده ارزیابی می‌کنیم‪ ،‬اما معتقدیم تنها راه برون‌رفت‬ ‫از این ش��رایط‪ ،‬حضور فردی باتجربه و کارکشته بر سکان‬ ‫اجرایی کشور است!» پیش��نهادی که با استقبال سیاسیون‬ ‫و برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه ش��ده است‪ .‬اسماعیل‬ ‫جلیلی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه‬ ‫رئیس‌جمهور صراحتا در نشس��ت خبری خ��ود اعالم کرد‬ ‫دولت توان مدیریت بازار را ن��دارد! می‌گوید‪« :‬ما نیاز داریم‬ ‫کمیته‌ای فرادولتی برای تکلیف ک��ردن به دولت یا گرفتن‬ ‫مدیریت اقتصاد از دولت تشکیل شود‪ ،‬تا در اقتصاد به ثبات‬ ‫و تعادل برسیم‪».‬‬ ‫ارگان دولت در ادامه نوشت‪« :‬آنچه که مسلم است‪ ،‬این‬ ‫است که هاش��می قصد حضور دارد‪ ،‬آن هم حضوری جدی‬ ‫و تاثیرگذار! هاش��می در حالی‌‌که امام خامن��ه‌ای بارها مهر‬ ‫تایید بر کارنامه‌ه��ای کاری دولت‌های نهم و دهم نهاده‌اند‬ ‫و احمدی‌نژاد را شخصی دانسته‌اند که انقالب و گفتمان آن‬ ‫را به ریل اصلی برگردانده است‪ ،‬صریحا می‌گوید‪« :‬باید به‬ ‫مس��یری که از اول بودیم‪ ،‬برگردیم‪ ».‬وی ش��اید فراموش‬ ‫کرده که در سال ‪ 84‬و ‪ 88‬نتوانست آرای مردمی‌که امروز از‬ ‫مشکالتشان سخن می‌گوید را به خود جلب کند‪ ،‬حال چگونه‬ ‫از بازگشت به گذشته آن هم در مسیری که او تعیین می‌کند‪،‬‬ ‫دم می زند! رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهرا به‬ ‫ریاست‌جمهوری نمی اندیش��د‪ ،‬بلکه به جایگاهی فرای از‬ ‫قوه‌مجریه فکر می‌کند‪ .‬او در سودای جدیدی است‪».‬‬ ‫اما یک روز پ��س از آن‪ ،‬روزنامه جمهوری‌اس�لامی‬ ‫که از رس��انه‌های نزدیک به هاشمی‌رفس��نجانی اس��ت‪،‬‬ ‫در مطلبی پاس��خ روزنامه ای��ران را داد‪« :‬نهادهای امنیتی‬ ‫آمریکا با افراطیون داخل ایران برای ضربه زدن به آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی هم‌داستان شده‌اند‪ .‬همزمان با تبلیغات‬ ‫وس��یع افراطیون داخل��ی مبنی‌بر اینکه آیت‌اهلل هاش��می‬ ‫رفسنجانی قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫کاندیدا ش��ود‪ ،‬بنیاد ش��ورای امنیت آمریکا نی��ز اعالم کرد‬ ‫آمریکا و غرب از ورود آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری اس��تقبال می‌کنند‪ .‬هر چند وی ده‌ها سال‬ ‫بخشی از حکومت جمهوری اسالمی ایران بوده است‪ .‬به‌رغم‬ ‫اینکه آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی طی یک ماه اخیر چند‌بار‬ ‫قصد کاندیدا ش��دن در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫را تکذیب کرده‪ ،‬این خبر بنیاد ش��ورای‌امنیت آمریکا نوعی‬ ‫همراهی آشکار با افراطیون داخل ایران برای تخریب چهره‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی محسوب می‌شود‪».‬‬ ‫چهره‌های نزدیک به هاشمی چه گفتند؟‬ ‫صادق زیباکالم‪ ،‬استاد دانشگاه تهران در این خصوص‬ ‫می‌گوید‪« :‬بنده معتقدم هاشمی رفسنجانی‪ ،‬والیتی را برای‬ ‫دولت وحدت ملی مناس��ب نمی‌داند زیرا والیتی از قدرت و‬ ‫چند روزی از آغاز فصل پاییز نگذشته بود که هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫پس از مدت‌ها مسکوت ماندن طرح دولت وحدت‌‌ملی‪ ،‬بار دیگر‬ ‫این طرح را مطرح کرد‪ .‬پس از سخنان هاشمی‌‌رفسنجانی‪،‬‬ ‫موج اظهارنظرها در این خصوص آغاز شد‬ ‫‪31‬‬
‫سياست‬ ‫توانای الزم برخوردار نیس��ت که بتواند در جامعه آشتی‌ملی‬ ‫به‌وجود آورد‪».‬‬ ‫او درباره علت دیدار هاش��می و والیتی معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫«از حاال تا ‪24‬خرداد هاش��می فرصت دارد ب��ا گزینه‌های‬ ‫ریاست‌جمهوری نشست برگزار کند‪ ،‬بنابراین والیتی نیز یکی‬ ‫از نامزدهای مطرح است بنابراین این نشست دلیل نمی‌شود‬ ‫که والیتی کاندیدای دولت آشتی ملی باشد‪».‬‬ ‫این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی تاکید کرد‪« :‬والیتی‬ ‫فردی معتدل و میانه‌رو است اما ایشان توان به‌وجود آوردن‬ ‫دولت آش��تی ملی را ندارد‪ .‬چون فرد نیرومندی نیس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع والیتی‪ ،‬الریجانی‪ ،‬س��عید جلیلی‪ ،‬متکی و امثال اینها‬ ‫هیچ‌کدام نمی‌توانند جامعه امروز ما را به س��مت و س��وی‬ ‫آش��تی ملی پیش ببرند؛ زیرا تحقق این امر مستلزم حضور‬ ‫فردی است که در بین اصولگرایان و اصالح‌طلبان از اعتبار‬ ‫برخوردار باشد‪».‬‬ ‫وی درباره چگونگی تاثیر‌گذاری هاشمی در انتخابات‬ ‫می‌گوید‪« :‬مهمترین قس��متی ک��ه هاش��می می‌تواند در‬ ‫انتخابات تاثیر‌گذار باشد این اس��ت که فکر تشکیل دولت‬ ‫آشتی ملی را به همه خصوصا به مخالفان بفهماند‪».‬‬ ‫زیباکالم همچنان کاندیداتوری هاشمی در انتخابات را‬ ‫بعید می‌داند‪« :‬بنده فکر نمی‌کنم ایشان در انتخابات کاندیدا‬ ‫ش��وند البته باید دید ش��رایط چگونه پیش می‌رود‪ .‬هاشمی‬ ‫به‌دنبال این اس��ت که کاندیدا چه اصالح‌طلب باش��د و چه‬ ‫اصولگرا‪ ،‬ما به سمت و سوی دولت آشتی ملی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین مهم این است که از بین گزینه‌های مطرح که مورد‬ ‫نظر نخبگان سیاسی هستند مش��خص شود کدام یک دید‬ ‫عمیق‌تری نسبت به مس��ائل دارند و قادر خواهند بود دولت‬ ‫آشتی ملی را تحقق بخشند‪».‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه تهران تاکید کرده اس��ت‪« :‬هر روز‬ ‫که می‌گذرد ضرورت آش��تی ملی نیز بیش��تر می‌شود‪ ،‬زیرا‬ ‫مدت‌هاست ما از مشکالت و مسائل اقتصادی عبور کرده‌ایم‬ ‫و دچار بحران ش��دید اقتصادی ش��ده‌ایم‪ ،‬در واقع عالوه بر‬ ‫مشکالت اقتصادی مدت‌هاست در عرصه اجتماعی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و بین‌المللی با بحران مواجه‌ایم‪ .‬بنابراین ما به رئیس‌جمهوری‬ ‫نیاز داریم که بتواند سیاست‌های معتدل و تنش‌زا را جایگزین‬ ‫بسیاری از سیاس��ت‌هایی کند که در هفت سال گذشته به‬ ‫غلط اعمال شده اس��ت‪ .‬حال مهم نیست این رئیس‌جمهور‬ ‫اصالح‌طلب یا اصولگرا باشد‪».‬‬ ‫محمدرضا خباز‪ ،‬عضو شورای مرکزی حزب اعتماد‌ملی‬ ‫نیز در این خصوص ابراز عقیده کرد‪« :‬به‌دلیل شرایط بسیار‬ ‫ناگواری که سیاست‌های دولت بر مردم تحمیل کرده طبیعتا‬ ‫عالقه مردم به اصالح‌طلبان افزایش یافته اس��ت از این رو‬ ‫اگر شرایط برای برگزاری انتخابات راحت و آزاد فراهم شود‬ ‫تا چهره‌های مطرح اصالح‌طلب بتوانند به صحنه وارد شوند‪.‬‬ ‫در این‌صورت امید داریم باز هم اصالح‌طلبان رای بیاورند‪».‬‬ ‫او در ای��ن خص��وص دو گزین��ه را ب��رای حض��ور‬ ‫اصالح‌طلبان مط��رح کرد که در صورت ع��دم تحقق آنها‪،‬‬ ‫اصالح‌طلبان ب��ه طرح دول��ت وحدت مل��ی روی خواهند‬ ‫آورد‪« :‬یکی از پی��ش فرض‌های ما این اس��ت که یکی از‬ ‫شخصیت‌های مطرح اصالح‌طلب به صحنه انتخابات وارد‬ ‫شود اما اگر این‌گونه نشد باید اصالح‌طلبان در مجموعه‌ای‬ ‫گردهم آیند و از بین خودشان یک چهره شاخصی را انتخاب‬ ‫کنند تا افراد دیگر این طیف گرد او جمع شوند‪ .‬از این طریق‬ ‫اصالح‌طلبانی که احس��اس ناامیدی می‌کنن��د و به‌نوعی‬ ‫منزوی هستند هم وارد صحنه می‌شوند و انتخابات پرشور‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬اما اگر دو گزینه اول به‌هر دلیلی تحقق پیدا‬ ‫نکرد‪ ،‬بنده معتقدم اصالح‌طلب��ان از یک چهره اصولگرایی‬ ‫که آنها را قبول داشته باشد و دعوت به حضور در انتخابات و‬ ‫همکاری کند قطعا حمای��ت خواهند کرد که در این صورت‬ ‫دولت وحدت ملی رخ می‌دهد‪».‬‬ ‫این عضو حزب اعتماد‌ملی تاکی��د کرد‪« :‬اگر مثلثی از‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪32‬‬ ‫خاتمی‪ ،‬هاشمی و ناطق‌نوری تشکیل شود دولت وحدت‌ملی‬ ‫تحقق پیدا می‌کند و زمینه حضور و فعالیت همه گروه‌ها در‬ ‫انتخابات فراهم می‌شود‪ .‬یک شخصیت اصالح‌طلب معتدل‬ ‫یعنی خاتمی و یک ش��خصیت اصولگ��رای معتدلی چون‬ ‫ناطق‌نوری و یک شخصیت فراجناحی مورد قبول نظام که‬ ‫در امور نقش مهمی‌دارد یعنی آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی؛‬ ‫مجموعه این سه بزرگوار که مورد تایید امام و رهبری بوده و‬ ‫هستند و محبوبیت فوق‌العاده‌ای در بین مردم دارند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫یا از بین خودش��ان یکی را انتخاب کنند یا اینکه شخصیت‬ ‫دیگری را انتخاب و آن فرد را وارد صحنه کنند تا انتخابات‬ ‫پرشور برگزار شود‪».‬‬ ‫مسعود پزشکیان‪ ،‬وزیر بهداش��ت دولت خاتمی یکی‬ ‫دیگر از اصالح‌طلبانی بود که در این خصوص اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫او درباره ورود هاشمی‌رفس��نجانی به انتخابات گفت‪:‬‬ ‫«فردی چون آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی می‌تواند در جهت‬ ‫رفع مشکالت مفید باشد‪ ،‬در واقع کسانی که در این انقالب‬ ‫استخوان خرد کرده‌اند و تالش کرده‌اند اگر قرار باشد کاری‬ ‫در جهت رفع مشکالت شود‪ ،‬باید این افراد وارد صحنه شوند‬ ‫تا کمک کنند‪».‬‬ ‫نماین��ده تبری��ز در عی��ن ح��ال درباره ط��رح دولت‬ ‫وحدت ملی از سوی هاشمی‌رفسنجانی اظهار‌بی‌اطالعی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انتقادات اصولگرایان‬ ‫در این میان طیف‌هایی از اصولگرایان انتقادات تندی‬ ‫را نسبت به این طرح وارد کردند‪.‬‬ ‫سید‌رمضان شجاعی کیاسری‪ ،‬سخنگوی فراکسیون‬ ‫رهروان والیت درباره تاثیرگذاری هاشمی‌رفس��نجانی در‬ ‫انتخابات گفت‪« :‬آقای هاش��می تاکنون در همه انتخابات‬ ‫تاثیر‌گذار بوده‌اند و کسی منکر این اثرگذاری نیست‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬ممکن است در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم ورود هاش��می به انتخابات تش��کیالتی‌تر باش��د‪.‬‬ ‫البته ایشان می‌تواند به گرم ش��دن فضای انتخابات کمک‬ ‫کند و همه از ورود هاش��می به انتخابات استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی شخصیتی اس��ت که متعلق به انقالب‬ ‫اس��ت؛ بنابراین حضور ایش��ان می‌تواند فضای انتخابات را‬ ‫داغ‌تر و انتخاب مردم را دقیق‌تر کند‪».‬‬ ‫نماینده س��اری تاکید کرد‪« :‬آنچه مس��لم است این‬ ‫اس��ت که آقای هاش��می یا خودش��ان یا گزینه‌ای را برای‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند داشت‪،‬‬ ‫بنابراین باید دید در انتخابات معادالت چگونه پیش می‌آید و‬ ‫چه کسانی کاندیدا می‌شوند تا سپس درباره پیروزی هاشمی‬ ‫یا کاندیدای ایشان نظر داد‪».‬‬ ‫او در خصوص نزدیک ش��دن والیتی به هاشمی نیز‬ ‫گف��ت‪« :‬همانطور که گفتم هاش��می یا خ��ودش می‌آید یا‬ ‫گزینه‌ای دارد؛ بنابراین هر کس را شورای نگهبان تایید کند‪،‬‬ ‫صالحیت کاندیداتوری دارد‪».‬‬ ‫شجاعی کیاسری اظهار‌داشت‪« :‬اگر هاشمی بخواهد‬ ‫والیتی را برای دولت وحدت‌ملی مطرح کند‪ ،‬حتما با ایشان‬ ‫همخوانی دارد‪».‬‬ ‫سید‌حس��ین نقوی حس��ینی‪ ،‬عضو دیگر فراکسیون‬ ‫رهروان والیت و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی نیز درباره تشکیل دولت وحدت‌ملی گفت‪« :‬تئوری‬ ‫دولت وحدت ملی در جبهه‌بندی‌های سیاسی تعریف شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما جایگاه قانونی در عرصه انتخابات ندارد و معنا‌دار‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫او تش��کیل دولت وح��دت مل��ی را دیدگاه سیاس��ی‬ ‫و حزبی دانس��ت و گفت‪« :‬تئ��وری دول��ت وحدت‌ملی در‬ ‫جبهه‌بندی‌های سیاسی تعریف شده است‪ ،‬اما جایگاه قانونی‬ ‫در عرصه انتخابات ندارد و معنا دار نیس��ت‪ .‬بنابراین ممکن‬ ‫است گروه‌های سیاسی بر س��ر تئوری دولت وحدت‌ملی و‬ ‫کاندیدای این تئوری بایکدیگر توافق کنن��د اما غیر از این‬ ‫کس��ی نمی‌تواند در حوزه قانونی انتخابات چنین تئوری را‬ ‫عملیاتی کند‪ .‬در واقع گروه‌ها و احزاب می‌توانند این تئوری‌ها‬ ‫را در جایگاه حزبی نه قانونی مطرح کنند‪».‬‬ ‫به گفته ای��ن چهره نزدیک به عل��ی الریجانی‪ ،‬طرح‬ ‫دولت وحدت‌مل��ی در چارچوب قانون انتخاب��ات ما معنا‌دار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما در حوزه فعالیت‌های مدنی و اح��زاب و گروه‌ها‬ ‫معنادار است‪».‬‬ ‫حجت‌‌االسالم حسین ابراهیمی‪ ،‬عضو جامعه روحانیت‬ ‫مبارز یکی دیگ��ر از چهره‌های اصولگرا بود ک��ه به انتقاد از‬ ‫حضور هاش��می در انتخابات پرداخت‪« :‬بنده بعید می‌دانم‬ ‫آقای هاش��می در صورت حضور در انتخابات موفق به اخذ‬ ‫رای از سوی مردم شود‪ ،‬زیرا فضا برای حضور ایشان مناسب‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫این نماینده سابق مجلس گفته است‪« :‬آقای هاشمی‬ ‫تجربیات خوبی دارد ام��ا باید پذیرفت در دوره ایش��ان هم‬ ‫ما مش��کل داش��تیم‪ .‬در واقع اواخر دولت هاش��می همین‬ ‫شرایطی که االن داریم در آن زمان نیز وجود داشت‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی‌توانیم بگوییم با عوض شدن فرد همه چیز عوض شود‪».‬‬ ‫در این میان‪ ،‬انتقادات طیف‌هایی از اصولگرایان لحنی‬ ‫گزنده‌تر داشت که اعضای جبهه پایداری مطرح‌ترین افراد‬ ‫این طیف بودند‪ .‬س��ید‌علی محمد بزرگ��واری‪ ،‬عضو جبهه‬ ‫پایداری با تاکید بر اینکه آقای هاشمی دیگر همچون گذشته‬ ‫که بتواند موج آفرینی کند تاثیرگذار نیست‪ ،‬گفت‪« :‬کسانی‬ ‫که در جریان فتنه ‪ 88‬پشت‌سر میرحسین موسوی و کروبی‬ ‫بودند می‌خواهند از نام و نشان هاشمی استفاده کنند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬از آنجایی که هاشمی هنوز پایگاهی دارد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن می‌خواهند از تاثیرگذاری هاش��می در همین حد‬ ‫استفاده کنند اما هاشمی دیگر نمی‌تواند موج‌آفرینی کند‪».‬‬ ‫این نماینده مجلس تصریح کرد‪« :‬هاشمی نمی‌تواند‬ ‫موازنه قوا را بر‌هم بزند‪ ،‬بنابراین ایش��ان سخن عاقالنه‌ای‬ ‫مطرح کرده‌اند که گفته‌اند در انتخابات کاندیدا نمی‌ش��وند‪،‬‬ ‫واقع خودش می‌دان��د اینکه عده‌ای تحریک��ش کنند تا در‬ ‫انتخابات حضور پیدا کند تاثیری در پیروزی ایشان ندارند‪».‬‬ ‫وی با اظه��ار‌بی‌اطالعی از حمایت والیت��ی از طرح دولت‬ ‫وحدت‌ملی‪ ،‬درباره حمایت هاش��می از ناطق گفت‪« :‬اینها‬ ‫همه کسانی هستند که در انتخابات ‪88‬جاده خاکی رفته‌اند‬ ‫بنابراین می‌خواهند در انتخابات آینده با هم هماهنگ شوند‬ ‫تا بلکه پیروز شوند‪».‬‬ ‫بیژن نوباوه اما در اظهارنظری متفاوت گفت‪« :‬هاشمی‬ ‫فردی نیست که ارزش‌های انقالبی را فراموش کرده باشد‪».‬‬ ‫این عضو جبه��ه پایداری به تاثیرگذاری هاش��می در‬ ‫انتخابات اذعان کرد‪« :‬بنده قبول ندارم آقای هاشمی به‌دنبال‬ ‫تکرار ماجرای سال ‪ 88‬باشد‪ ،‬اگرچه ممکن است ایشان در‬ ‫بین مردم محبوبیت گذشته را نداشته باشد اما در حد و اندازه‬ ‫خودش در انتخابات آینده تاثیرگذار خواهد بود و برای حضور‬ ‫مردم در انتخابات می‌تواند نقش بسزایی بازی کند‪».‬‬ ‫نماینده تهران در عین حال تصریح کرد‪« :‬هرچه تکثر‬ ‫کاندیدا داشته باش��یم امکان جذب آرای بیشتری خواهیم‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ما نیازی به دولت وحدت‌ملی نداریم‬ ‫تاکید کرد‪« :‬ما جامعه یک‌دس��تی داری��م و در حال حاضر‬ ‫انسجام ملی ما خوب است؛ اما از طرفی به یک دولت کارگرا‬ ‫نیاز داریم که منافع ملی را به‌خوبی بشناسد و بتواند به‌خوبی‬ ‫کار کند‪».‬‬ ‫این عضو جبهه پایداری درباره تشکیل مثلث خاتمی‪،‬‬ ‫ناطق‌ن��وری و هاش��می ب��رای تحقق دول��ت وحدت‌ملی‬ ‫اظهار‌داش��ت‪« :‬بنده این نظ��ر را قب��ول ندارم‪ ،‬زی��را این‬ ‫س��ه ش��خصیت نفوذ آنچنانی در جامعه ندارند ک��ه بتوانند‬ ‫تعیین‌کننده باشند‪».‬‬ ‫پرویز س��روری‪ ،‬قائم‌‌مق��ام جمعیت‌رهپویان انقالب‬
‫اسالمی هم در اظهارنظری صریح‪ ،‬طرح دولت وحدت‌ملی‬ ‫را مغایر با مصالح نظام دانست و گفت‪« :‬ایده تشکیل چنین‬ ‫دولتی عالمت و چراغ سبزی است به دشمنان که وضعیت‬ ‫ایران در حالت بحرانی قرار دارد‪».‬‬ ‫او با اش��اره به ترکیب دولت وحدت‌ملی گفت‪« :‬انتظار‬ ‫می‌رود منظور از دول��ت وحدت‌‌ملی ترکیب��ی از گروه‌های‬ ‫مختلف در کابینه باشد‪ ،‬اما ترکیب اصولگرایان با کسانی که‬ ‫رویکرد براندازانه داشتند و در فتنه ‪ 88‬در صف سلطنت‌طلبان‪،‬‬ ‫منافقان و دشمنان خارجی نظام قرار گرفتند‪ ،‬تحقق عملی‬ ‫نخواهد داشت و هیچ نقطه مشترکی میان آنان وجود ندارد‪».‬‬ ‫حمايت موتلفه؟‬ ‫همزمان با این انتق��ادات از طرح دول��ت وحدت‌ملی‬ ‫هاشمی رفسنجانی بود که حزب موتلفه اسالمی اعالم کرد‬ ‫از این طرح حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫محمدجواد آرین‌‌من��ش‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی این‬ ‫ح��زب اصولگرای س��نتی ضمن حمایت از طرح هاش��می‬ ‫برای تش��کیل دولت وحدت‌ملی‪ ،‬گفت‪« :‬امروز که با انواع‬ ‫توطئه‌ها‪ ،‬تهدیدهای نظامی‪ ،‬تحریم‌های گسترده اقتصادی‬ ‫و جنگ‌نرم مواجه هس��تیم برای برون‌رفت از مش��کالت‬ ‫کنونی چاره‌ای جز وحدت و همگرایی ملی نداریم‪».‬‬ ‫او همچنی��ن تاکید کرد‪« :‬ه��ر‌گاه در برابر توطئه‌های‬ ‫دشمنان و مخالفان انقالب‌اسالمی با رمز وحدت و همدلی‬ ‫پیش رفتیم موفق بودیم و اگ��ر تفرقه در بین صفوف به‌هم‬ ‫فش��رده مردم رخنه کند‪ ،‬آس��یب‌پذیر خواهیم بود؛ بنابراین‬ ‫امروز که با انواع توطئه‌ها‪ ،‬تهدیدهای نظامی‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫گسترده اقتصادی و جنگ‌نرم مواجه هستیم برای برون‌رفت‬ ‫از مش��کالت کنونی چاره‌ای جز وح��دت و همگرایی ملی‬ ‫نداریم‪ ».‬عضو ش��ورای مرکزی موتلفه اسالمی در تعریف‬ ‫دولت وحدت‌ملی گفت‪« :‬در دولت وحدت‌‌ملی‪ ،‬جریان‌های‬ ‫سیاس��ی منافع و مصالح ملی ایرانی و اسالمی را بر منافع و‬ ‫ن ترجیح می‌دهد و به عبارت‬ ‫مصالح فردی و گروهی خودشا ‌‬ ‫دیگ��ر گروه‌ها به‌خاطر حف��ظ منافع کلی نظ��ام اختالفات‬ ‫جزئی را کن��ار می‌گذارند و از همه ظرفیت‌های مناس��ب بر‬ ‫حول محوریت والیت‌فقی��ه‪ ،‬قانون‌اساس��ی و آرمان‌های‬ ‫انقالب‌اسالمی استفاده می‌کنند‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد وحدت را برقرار‬ ‫کند‪ ،‬باید فراجناحی فکر کند‪ ،‬گفت‪« :‬این فرد نباید به گروه‬ ‫خاصی تعلق داشته باش��د و از تمام نیروهای توانمند داخل‬ ‫نظام که معتقد به آرمان‌های امام(ره)‪ ،‬رهبری‪ ،‬شهدا و قانون‬ ‫اساسی هستند‪ ،‬استفاده کند و بین تمام نیروها برای رسیدن‬ ‫به یک هدف مشترک هماهنگی ایجاد می‌کند‪».‬‬ ‫این در حالی بود که محمدنبی حبیبی‪ ،‬دبیرکل حزب‬ ‫موتلفه اس�لامی تصریح کرد که حزب متبوعش در شرایط‬ ‫فعلی ضرورتی برای مطرح کردن طرح دولت وحدت‌ملی از‬ ‫سوی سیاسیون را احساس نمی‌کند‪.‬‬ ‫حسن غفوری‌فرد از اعضای جبهه پیروان خط‌ امام و‬ ‫رهبری نیز در واکنش به اس��تفاده برخی افراد و گروه‌های‬ ‫سیاس��ی از واژه دولت وحدت‌ملی‪ ،‬گفت‪« :‬ای��ن افراد باید‬ ‫تعریف خود را نیز از دولت وحدت‌‌ملی مش��خص کنند؛ اگر‬ ‫منظور ائتالف میان اصالح‌طلبان و اصولگرایان است بدانند‬ ‫که فاصله میان ای��ن دو جریان آنقدر زیاد اس��ت که امکان‬ ‫رسیدن به یک نقطه‌نظر مشترک وجود ندارد‪».‬‬ ‫این نماینده سابق مجلس تاکید کرد‪« :‬اگر اصولگرایان‬ ‫بتوانند به این راه‌حل برسند و یک دولت وحدت‌ملی متشکل‬ ‫از تمام گروه‌های اصولگرا را تشکیل دهند‪ ،‬این دولت کاملا‬ ‫عملی است‪g ».‬‬ ‫سياست‬ ‫خصوصا در جریان فتنه مشخص ش��ده است‪ .‬کمتر کسی‬ ‫است که نقش ایشان را در جریان فتنه سال‪ 88‬نداند‪ ،‬بنابراین‬ ‫ایشان اول باید بگویند می‌خواهند با چه کسانی وحدت کنند‪،‬‬ ‫اگر منظور هاش��می فتنه‌گرانی اس��ت که امنیت نظام را به‬ ‫مخاطره انداختند و خیابان‌ها را به صحنه جنگ و آش��وب و‬ ‫درگیری تبدیل کرد سوال اینجاست که نظام چگونه می‌تواند‬ ‫با چنین کس��انی وحدت داشته باش��د‪ ،‬اما اگر منظور ایشان‬ ‫وحدت میان نیروهای مثبت نظام است الزم است یادآوری‬ ‫کنم که نیروهای مثبت نظام همیش��ه ب��ا یکدیگر وحدت‬ ‫داشته‌اند یعنی کسانی که حاضرند در چارچوب نظام فعالیت‬ ‫کنند یا تحت عنوان اصالح‌طلب یا باعنوان اصولگرا حتی با‬ ‫تشکیل جبهه از آنها استفاده ش��ده است‪ .‬بنابراین همانطور‬ ‫که اشاره کردم اگر منظور آقای هاش��می وحدت با کسانی‬ ‫است که در خیابان‌ها شیشه شکس��تند و اموال بیت‌المال را‬ ‫غارت کردند و آن صحنه‌ها را ایجاد کردند‪ ،‬نظام نمی‌تواند‬ ‫با این دشمنان وحدت ایجاد کند و اين وحدت به اين شكل‬ ‫امکان‌پذیر نیس��ت‪ ،‬بنابراین بنده نمی‌دانم منظور ایشان از‬ ‫وحدت چیست‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫برخی از هم‌طیفان شما معتقدند قهری نبوده که‬ ‫بخواهد آشتی و وحدتی صورت گیرد؛ آیا شما با چنین‬ ‫نظری موافقید؟‬ ‫ميخواهند شركت سهامي راه بياندازند‬ ‫گفت‌وگو با عضو جبهه پايداري‬ ‫‪2‬‬ ‫زهره طبيب زاده‪ ،‬عضو ارشد جبهه پايداري مي‌گويد كه طراحان ايده دولت وحدت ملي دنبال ايجاد پايگاه در بين مردم‬ ‫هستند‪.‬اومي‌گويدهاشميرفسنجانياصولگرانيست‪.‬بااوكهازمنتقدانطرحدولتوحدتملياستگفتوگوكرديم‪.‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫نظ�ر ش�ما درب�اره ط�رح پیش�نهادی آق�ا ‌‬ ‫ی‬ ‫هاشمی‌رفس�نجانی‪ ،‬یعن�ی تش�کیل دول�ت‬ ‫وحدت‌ملی چیست؟‬ ‫به‌عقیده بن��ده این طرح یک بحث قدیمی‌اس��ت‪ ،‬در‬ ‫واقع این‌گونه مس��ائل در زمان انتخابات به‌گونه‌ای دوباره‬ ‫مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫یعنی مطرح شدن این طرح تنها به‌دلیل انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری است که پیش‌رو داریم؟‬ ‫ببینید کس��انی که این مس��ائل را مط��رح می‌کنند از‬ ‫آنجایی که در بین م��ردم وجهه‌ای ندارند‪ ،‬بنابراین س��عی‬ ‫می‌کنند از وجهه جریانات مختلف سیاس��ی استفاده کنند و‬ ‫یک شرکت سهامی‌به‌وجود آورند تا از این طریق یک طرفی‬ ‫برای خودشان ببندند‪.‬‬ ‫آیا آقای هاش�می ه�م در قالب ای�ن تعریفی که‬ ‫داشتید قرار می‌گیرد؟‬ ‫مواضع آق��ای هاش��می در طول دوره‌های گذش��ته‬ ‫نه‪ ،‬اتفاقا به‌نظر بنده قهر بوده‪ .‬بنده با نام افرادی چون‬ ‫کروبی‪ ،‬خاتمی یا میر‌حس��ین موس��وی کاری ندارم بلکه‬ ‫معتقدم جریان فتنه ‪ 88‬یک جریان آمریکایی ‪ -‬اس��رائیلی‬ ‫بود که اتفاقا ما با آنها جنگ داریم و نمی‌توانیم با آنها وحدت‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬زیرا اینها ارتباط گفتمانی را با مسئوالن نظام‬ ‫زیر پاگذاشتند و گفتند ما نمی‌توانیم با کسی صحبت کنیم و‬ ‫تالش کردند با شیشه شکستن و به خیابان ریختن صحبت‬ ‫کنند‪ ،‬بنابراین ما با این افراد چگونه می‌توانیم صحبتی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬جنگ را نظام شروع نکرد‪ ،‬تاکنون چندین انتخابات‬ ‫برگزار کرده‌ایم بنابراین دلیلی نداشت که چنین اتفاقاتی رخ‬ ‫دهد‪ .‬به عقیده بنده از آنجایی که سابقه انقالب‌های مخالفی‬ ‫در گرجس��تان و اوکراین و‪ ....‬جواب داده بود می‌خواس��تند‬ ‫حکومت ای��ران را هم با ی��ک حرکت کاملا حساب‌ش��ده‬ ‫و با هدایت آمریکا س��اقط کنند‪ ،‬بنابراین م��ا نمی‌توانیم با‬ ‫سازمان‌های اطالعات جاسوس��ی آمریکا وحدت کنیم‪ ،‬اگر‬ ‫نظر هاش��می افرادی چون مهدی هاشمی است‪ ،‬انقالب با‬ ‫این افراد وحدت نمی‌کند‪.‬‬ ‫ب�ه عقیده ش�ما ط�رح وحدت‌مل�ی در راس�تای‬ ‫بازگشت اصالح‌طلبان به قدرت است؟‬ ‫‪33‬‬
‫اصالح‌طلبان در گذشته هم در قدرت حضور داشته‌اند‪،‬‬ ‫اگر هاشمی قصد تطهیر کردن اصالح‌طلبانی چون خاتمی‬ ‫یا تاج‌زاده که در زندان هس��ت را دارد یا فتنه‌گران ‪ . 88‬بنده‬ ‫معتقدم این وحدت تحقق نخواهد یافت اما اگر منظورشان‬ ‫اصالح‌طلبانی اس��ت که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند‬ ‫االن در مجلس هم حضور دارند و هر چه دلشان می‌خواهد‬ ‫به س��پاه و رئیس‌جمهور و‪ ...‬می‌گویند اما اگر منظورش��ان‬ ‫اصالح‌طلبانی اس��ت که در زندان هس��تندبايد بگويم قرار‬ ‫نیست دوباره برگردند و فتنه جدیدی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫یعنی آقای هاشمی در تالش اس�ت تا میان این‬ ‫افراد و دیگران آشتی برقرار کند؟‬ ‫به‌نظر من هاش��می بیشتر س��نگ خودش را به سینه‬ ‫می‌زند زیرا ایشان نماینده برخي جريان هاي منتقد در کشور‬ ‫است و اين جريان ها امید دارند در پوشش آقای هاشمی به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند بنابراین اگر ایشان یا کسی با تفکر‬ ‫ایشان وارد میدان رقابت شود یقینا تمامی‌معارضین با نظام‬ ‫در پوشش این کاندیدا رای خواهند داد و کسانی که تا به‌حال‬ ‫یکبار ه��م در انتخابات ش��رکت نکردند و شناس��نامه‌های‬ ‫آنها س��فید بوده اس��ت‪ ،‬همچون انتخابات دور قبل که به‬ ‫موس��وی رای دادند این‌بار نیز آقای هاش��می و طرفداران‬ ‫ایشان و همه اصالح‌طلبان سردمدار این جریان خواهند بود‬ ‫و دیگر انتخابات را تحریم نخواهند کرد‪ ،‬زیرا بنده در ماهیت‌‬ ‫هاشمی‪ ،‬خاتمی و دیگر اصالح‌طلبان فرقی قائل نیستم‪ ،‬در‬ ‫واقع بنده هاشمی را اصولگرا نمی‌دانم زیرا معتقدم مهم شعار‬ ‫دادن نیست‪.‬‬ ‫پس ریاس�ت ایش�ان را ب�ر مجمع تش�خیص‬ ‫مصلحت نظام با حک�م رهبری چگون�ه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫سياست‬ ‫ای��ن موض��وع جداگان��ه‌ای اس��ت‪ .‬کس��ی ک��ه‬ ‫محارب��ه ب��ا نظ��ام ایج��اد ک��رده و ب��ه قص��د محاربه‬ ‫ب��ه خیاب��ان ریخت��ه‪ ،‬حکمش مش��خص اس��ت‪ .‬ش��ما‬ ‫فک��ر می‌کنید میرحس��ین موس��وی و کروب��ی به قصد‬ ‫محاربه ب��ا نظ��ام نیامدن��د؟ جنبش س��بز دقیق��ا برای‬ ‫س��اقط کردن نظام بود‪ ،‬ای��ن مصلحت‌ه��ای کل نظام‬ ‫اس��ت اما مردم در ‪9‬دی چی��ز دیگری می‌خواس��تند که‬ ‫مقام معظم رهبری شخصا جلوی این مس��اله را گرفتند‬ ‫زیرا در آن ش��رایط خاص به مصلحت نظام نبود که اینها‬ ‫محاکمه شوند‪ .‬در مورد آقای هاشمی هم بر‌اساس تشخیص‬ ‫ی اتخاذ‬ ‫به‌جا و حکیمانه مقام معظ��م رهبری چنین تصمیم ‌‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫با این اوصافی که فرمودید به‌نظر شما یک چهره‬ ‫اصولگرا می‌تواند وحدت‌‌ملی را ایجاد کند؟‬ ‫ببینید این موضوع بستگی دارد به اینکه اصولگرایان‬ ‫چگونه با یکدیگر تفاه��م کنند و مس��ائل جناحی و فردی‬ ‫خودش��ان را بر مصالح جامعه برتری ندهند‪ .‬االن به لحاظ‬ ‫سیاسی شرایط پیچیده‌ای داریم یعنی اگر فضا مانند مجلس‬ ‫نهم باش��د قطعا این‌گونه نخواهد ش��د یعن��ی اصولگرایان‬ ‫چندین جریان مختلف رامطرح کنند و آراء بین اصولگرایان‬ ‫شکسته شود و بعد یک اصالح‌طلب با همان ‪15‬میلیون رایی‬ ‫که داش��تند و البته با تدارک آمریکایی‌ها بازهم خواهند آمد‬ ‫خصوصا اینکه تحریم‌ها زمینه‌ای است برای انتخابات ‪.92‬‬ ‫در واقع ضد‌انقالب‌ها برای تاثیر‌گ��ذاری در انتخابات آینده‬ ‫بسیج شده‌اند‪ ،‬اما اگر هوش��یاری میان اصولگرایان باشد و‬ ‫مقداری از اصول خودش��ان منعطف ش��وند البته شاید بنده‬ ‫خیلی ایده‌آلیست باشم که این‌گونه سخن می‌گویم اما امید‬ ‫دارم اصولگرایان انعط��اف به خرج دهن��د و از ایده‌آل‌های‬ ‫خودش��ان پایین‌تر بیایند و با درنظر گرفتن ش��رایط جامعه‬ ‫یک اصولگرایی که مورد توافق همه باشد را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫به‌نظر ش�ما چنین چهر‌ه‌ای در بین اصولگرایان‬ ‫حضور دارد؟‬ ‫انشاءاهلل که چنین چهره‌ای پیدا شود‪g .‬‬ ‫‪34‬‬ ‫بايد از طرح دولت وحدت ملي‬ ‫استقبالكنيم‬ ‫گفت و گو با نماينده اصالح طلب مجلس‬ ‫‪3‬‬ ‫علیرضا محجوب‪ ،‬نماينده اصالح طلب مجلس مي‌گويد كه در شرايط فعلي اجراي طرح دولت وحدت ملي ضروري‬ ‫است‪ .‬با او در مورد ضرورت اجراي چنين ايده‌اي‪ ،‬گفت وگوي كوتاهي انجام داده‌ايم‪.‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫به‌نظر شما شرایط جامعه ما به‌گونه‌ای است که به‬ ‫تشکیل دولت وحدت‌ملی مورد نظر آقای هاشمی‬ ‫نیاز داشته باشیم؟‬ ‫‪ l‬آقای هاشمی از دلسوزان نظام است بنابراین باید‬ ‫از این طرح استقبال کرد و از منظر دلسوزی برای نظام به آن‬ ‫نگریسته شود‌‪ ،‬زیرا در این صورت پیام مثبت و وحدت‌بخشی‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬اما اگر با س��وء‌ظن به این موضوع نگاه کنیم‬ ‫نتایج عکس خواهیم گرفت‪ ،‬کسانی که با این طرح مخالف‬ ‫هس��تند از موضع س��وءظن به این طرح نگاه می‌کنند هر‬ ‫حسن ظنی با س��وءظن می‌تواند پاس��خ عکس به ما بدهد‪،‬‬ ‫بنابراین بنده معتقدم باید محتوا و کلیات این پیام دلسوزانه را‬ ‫دریافت و این کلیات را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫همانطور ک��ه می‌بینیم درحال حاضر برای س��وال از‬ ‫رئیس‌جمه��ور نمایندگانی که به دولت نزدیک‌تر هس��تند‬ ‫مشغول جمع‌آوری امضا هس��تند‪ ،‬بنابراین چنین موضعی‬ ‫ضرورت دارد‪ ،‬حال هر‌ک��س می‌تواند برای خودش تحلیلی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫از نظر ش�ما چهرهایی چ�ون آقای�ان والیتی یا‬ ‫ناطق‌نوری می‌توانند نقش�ی دراین طرح داشته‬ ‫باشند؟‬ ‫‪ l‬هنوز آقای هاشمی کسی را مطرح نکرده‌اند؛ بعید‬ ‫می‌دانم ایشان درباره فرد خاصی نظری داشته باشد‪ ،‬قطعا اگر‬ ‫ایشان بخواهد فردی را انتخاب کنند با مطالعه خواهد بود‪.‬‬ ‫خود آقای هاش�می می‌تواند ب�رای تحقق دولت‬ ‫وحدت‌‌ملی گزینه مناسبی یا به‌عبارتی کاندیدای دولت‬ ‫وحدت‌ملی باشد؟‬ ‫‪ l‬بعید می‌دانم ایش��ان اصال قصد کاندیداتوری در‬ ‫انتخابات را داشته باشند‪.‬‬ ‫به‌نظ�ر ش�ما ممک�ن اس�ت چه�ره‌ای از می�ان‬ ‫اصولگرایان بپذیرد در این چارچوب قرار گیرد؟‬ ‫عليرضا محجوب را مي‌توان‬ ‫از موافقان طرح دولت وحدت ملي‬ ‫قلمداد كرد‬ ‫‪ l‬به‌هر‌حال هر‌کس در انتخابات پیروز شود باید این‬ ‫قالب را طی کند و در چارچ��وب وحدت‌ملی فعالیت کند‪ ،‬در‬ ‫واقع این به نفع کشور است و ضرورت یک‌طرفه‌ای نیست‪.‬‬ ‫برخی معتقدن�د قهری انجام نش�ده که بخواهد‬ ‫آشتی صورت گیرد‪ ،‬شما با این نظر موافقید؟‬ ‫‪ l‬ماهم دوست داشتیم این‌طور بود‪ ،‬یعنی خوب بود‬ ‫که این‌گونه باش��د ولی واقعیت این است کسانی که چنین‬ ‫ادعای دارند ممکن است خودشان هم فردا قهر کنند و برخی‬ ‫از مواضع هم‌طیفانشان عامل قهرشان شود‪ ،‬در واقع نزدیکی‬ ‫بیشتر هیچ‌وقت زیانی ندارد‪.‬‬ ‫به‌نظر شما عامل این قهر چه کسی است؟‬ ‫مجموع شرایطی که پیش آمد این فضا را به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما چه كس�ي چنين فضايي را به وجود‬ ‫آورده است؟‬ ‫‪ l‬نمی‌توان فردی را مقصر دانست و به افراد برچسب‬ ‫زد‪ .‬ما نباید از گذشته سخن بگوییم زیرا وقتی از وحدت سخن‬ ‫می‌گوییم بهتر است از اش��تباهاتی که قاعدتا وجود داشته‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫منظ�ور ش�ما از ای�ن اش�تباهات بیش�تر در چه‬ ‫زمینه‌ای است؟‬ ‫‪ l‬منظور شما بیشتر اش��تباهات کرداری است؟ اگر‬ ‫بخواهیمدقیقشویمیعنیمی‌خواهیمشعلهجدیدیازاختالفات‬ ‫را شعله‌ور کنیم پس بهتر است وارد این مقوله نشویم‪.‬‬ ‫به‌عن�وان آخری�ن س�وال بفرمایی�د ش�ما قبول‬ ‫دارید طرح تش�کیل دول�ت وحدت‌ملی به‌منظور‬ ‫بازگرداندن اصالح‌طلبان به قدرت است؟‬ ‫‪ l‬این طرح ب��رای هر جریانی ض��رورت تام تلقی‬ ‫می‌شود‪ .‬این برداشت درباره طرح تشکیل دولت وحدت‌ملی‬ ‫همان سوءظنی است که در ابتدای سخن گفتم‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگر بخواهیم حقیقت این طرح را درنظر بگیریم هرکس��ی‬ ‫با هر خط و مش��ی بخواهد حکوم��ت کند بای��د با وحدت‬ ‫پیش برود‪g .‬‬
‫طرح به یک ماه نکش��ید و در میانه جنجال‌های سیاسی و‬ ‫رسانه‌ای که حکایت از سر میز نشستن رقبای پیشین داشت‬ ‫این اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود که س��عی کرد همه ماجرا‬ ‫را البته آن‌گونه که تمایل داشت به رس��انه‌ها اعالم کند‪ .‬او‬ ‫گفت‪« :‬این طرح را اول آقای ناطق‌نوری مطرح کرد که جزو‬ ‫اصالح‌طلبان نیست‪ .‬بعد هم آقای الریجانی مطرح کرد که‬ ‫او هم جزو اصالح‌طلبان نیست‪ .‬بعد هم جامعه روحانیت‌‌مبارز‬ ‫با خواست عسكراوالدی‪ ،‬باهنر و حبیبی به‌میدان آمد‪ .‬فقط‬ ‫وقتی آقای کرباسچی آن را قبول کرد‪ ،‬موج برگشت و گفتند‬ ‫اصالح‌طلبان این را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که اصالح‌طلبان‬ ‫با این طرح مخالف هس��تند؛ چرا که این طرح به این معنی‬ ‫است که رئیس‌جمهور اصولگرا و کابینه مشترک باشد‪ ،‬این‬ ‫طرح آقای ناطق اس��ت؛ آن را وارونه نکنی��د‪ ».‬به هرروی‬ ‫صحنه سیاس��ی برای انتخاب��ات دهم ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و باردیگ��ر محمود احمدی‌نژاد‬ ‫ردای ریاست‌جمهوری را برتن کرد‪.‬‬ ‫چرا ايده دولت وحدت ملي به نتيجه نمي‌رسد؟‬ ‫«تش��کیل دولت وحدت مل��ی»؛ این ط��رح اکنون‬ ‫مهمترین دغدغه برخی از اهالی سیاس��ت شده است‪ .‬آنقدر‬ ‫جدی که حامیانش‌ترجیح داده‌اند از همین حاال که ‪ 9‬ماه به‬ ‫انتخابات زمان مانده زمینه‌ه��ا را برای پیدایش چنین مدلی‬ ‫آماده کنند؛ از مطرح کردنش توسط اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫تا معرفی برخی گزینه‌ه��ای احتمالی به‌عنوان رئیس دولت‬ ‫وحدت ملی‪ .‬اما عمر رویای تشکیل چنین دولتی بیشتر از این‬ ‫دو سال طی شده دهه ‪ 90‬است‪.‬طرفه آنکه پیش از این نیز‬ ‫برخی سیاسیون تالش‌هایی را هر چند ناکام برای تغییر فضا‬ ‫و آرایش سیاسی کشور انجام داده بودند‪.‬‬ ‫ماجرای دولت وحدت ملی‬ ‫اگر همواره در دوره‌های مختلف پس از انقالب دوجناح‬ ‫موسوم به راس��ت و چپ به رقابت در انتخابات می‌پرداختند‬ ‫نتیجه انتخابات نهم‪ ،‬اما شرایط‪ ،‬چینش و جاگیری نیروهای‬ ‫سیاسی را بسیار تغییر داد‪ .‬فاصله‌گیری محمود احمدی‌نژاد‬ ‫از برخی چهره‌های تا پیش از آن موثر جناح راست‪ ،‬رنجش‬ ‫برخ��ی چهره‌های ای��ن جن��اح از برخی مواضع و مس��ائل‬ ‫مطرح شده از سوی دولتمردان و نیز جداشدن اصالح‌طلبان‬ ‫از بدنه قدرت و تالش برای یافتن راه بازگشت‪ ،‬موجب قربت‬ ‫رقبای پیشین به یکدیگر شد‪.‬‬ ‫در این میان پس از خروج علی الریجانی از ش��ورای‬ ‫امنیت ملی او اولین کس��ی بود که کلید یک طرح جنجالی‬ ‫را زد‪ .‬او گفته بود‪« :‬پایبندی به وحدت ملی یک نیاز اساسی‬ ‫برای کش��ور اس��ت‪ .‬اگر حتی کش��ور بتواند تئوری دولت‬ ‫وحدت‌ملی را دنبال کند به نفع ماست‪ ،‬اگر در گذشته هم این‬ ‫اقدام انجام می‌شد‪ ،‬نتایج خوبی برای ما داشت‪ .‬دستیابی به‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مصطفي صادقي‪ /‬دبير سياست مثلث‬ ‫دولت وحدت ملی ملزوماتی دارد‪ ،‬یکی از ملزومات آن شاید‬ ‫این باشد که قوانینی تهیه شود تا همه جریان‌های سیاسی‬ ‫به هر میزان که مقبولیت مردمی‌دارند‪ ،‬بتوانند در اداره کشور‬ ‫سهیم باشند‪ ».‬و این چنین بود که داستان دولت وحدت‌ملی‬ ‫آغاز شد‪ .‬زمان زیادی نگذش��ت که علی الریجانی بر صدر‬ ‫پارلمان هشتم نشس��ت و ش��اید همین رئیس قوه شدنش‬ ‫موجب شد سودای پیگیری دولت وحدت ملی را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫اگر‌چه که او در آغاز مجلس هشتم همایشی در مجلس‬ ‫برگزار ک��رد مرکب از بس��یاری از افراد با س�لایق مختلف‬ ‫سیاسی که بسیاری آن را سرآغازی دیگر برای دولت وحدت‬ ‫ملی ارزیابی کردند اما او دیگر هیچ گاه شاید به جهت سیل‬ ‫انتقادات پیگیر این داستان نشد‪ .‬اما واژه «دولت وحدت ملی»‬ ‫را همه به نام علی‌اکبر ناطق‌نوری می‌شناسند‪ .‬هم او بود که‬ ‫سوم شهریور ‪ 87‬در مصاحبه‌ای ابراز امیدواری کرده بود تا «با‬ ‫تشکیل دولت وحدت ملی‪ ،‬کشور هدایت و فردی مورد قبول‬ ‫مقام معظم رهبری و معتقد به اصول انقالب انتخاب شود‪».‬‬ ‫همین مصاحبه کافی بود تا جنجال رس��انه‌ای بزرگی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬حاال همه از این طرح به‌عنوان یک استراتژی از‬ ‫سوی منتقدانی مرکب از اصالح‌طلب و اصولگرا برای عبور‬ ‫و گذار از احمدی‌نژاد تعبیر می‌کردند‪.‬‬ ‫هر‌چه زمان می‌گذش��ت جزئیات بیشتری از تالش‌ها‬ ‫برای تحق��ق این تئ��وری روش��ن می‌ش��د‪.‬مطرح بود که‬ ‫اصالح‌طلبان از بازیگران این طرح خواهند بود و در این برهه‬ ‫حتی عنوان ش��د که رایزنی‌هايی با سید‌محمد خاتمی شده‬ ‫است‪ .‬کمی‌بعد اما سیدمحمد خاتمی این خبر را تکذیب کرد‬ ‫و در حاشیه کنگره سازمان مجاهدین انقالب به خبرنگاران‬ ‫گفت‪« :‬با آقای ناطق‌نوری دوست اس��ت و هر‌از‌گاهی با او‬ ‫دیدارهایی دوس��تانه دارد‪ ،‬اما به هیچ وجه س��خنی از طرح‬ ‫تش��کیل دولت وحدت‌ملی به میان نیامده است‪ ».‬عمر این‬ ‫سياست‬ ‫معماي يك طرح‬ ‫بازگشت به طرح شیخ‬ ‫اما حاال پس از گذشت چند سال چه شده است که باز‬ ‫برخی از اهالی سیاست در پی اجرای چنین طرحی افتاده‌اند؟‬ ‫چگونه شده است که برخی برآنند رقبای سیاسی سال‌های‬ ‫پس از انق�لاب را در یک دول��ت موتلف کرده و جانش��ین‬ ‫احمدی‌نژاد را این بار نه از رقابت چپ و راست‪ ،‬که از ائتالف‬ ‫آنها بر صندلی ریاست پاستور نشانند؟‬ ‫جستاری در شرایط سیاسی کش��ور و آنچه که از سال‬ ‫‪ 88‬به این سو بر جناح‌ها و گروه‌های سیاسی گذشته می‌تواند‬ ‫تصویری روشن‌تر از علت طرح مجدد دولت وحدت ملی و‬ ‫میزان موفقیت چنین مدلی در انتخابات را در اختیار ما قرار‬ ‫دهد‪ .‬در سطح نخس��ت تحلیل‪ ،‬آنچه که بر فضای سیاسی‬ ‫امروز حاکم گشته چنین است که در میان اصولگرایان هنوز‬ ‫وحدت نظ��ری در خصوص نامزده��ای انتخابات ‪ 92‬میان‬ ‫هیچ کدام از طیف‌های مختلفش به وجود نیامده اس��ت؛ و‬ ‫این البته رخدادی جدید نیس��ت؛ چه اینکه در س��ال ‪ 84‬نیز‬ ‫اصولگرایان با چنین شرایطی مواجه بودند‪ .‬هم کاندیداتوری‬ ‫چهره‌های نام‌آش��نا با حمایت گروه‌های سیاسی اصولگرا و‬ ‫هم کاندیداتوری چهره‌هایی که قرابت‌هایی با اصولگرایان‬ ‫داشتند و البته با همین تابلو وارد انتخابات شدند‪ .‬اکنون نیز‬ ‫تقریبا همان چهره‌ها البته به همراه افراد دیگری گویا سودای‬ ‫پاستور را در سر دارند‪ .‬در سوی دیگر میدان نیز اصالح‌طلبان‬ ‫با شرایط سیاسی پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند‪ .‬اگر آنان در ادوار‬ ‫پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری همگی عزمشان را برای‬ ‫حضور در مهمترین رقابت سیاسی نظام جزم بود امروز اما به‬ ‫چند دسته تقسیم شده و هر یک نظری متفاوت دارند‪ .‬عده‌ای‬ ‫بر آنند که مش��ارکتی در انتخابات نداش��ته باشند و عده‌ای‬ ‫دیگر نیز به فکر مشارکت سیاسی در این رقابت مهم هستند‪.‬‬ ‫اما در سطح دوم تحلیل‪ ،‬باید با واکاوی دقیق‌تر آرایش‬ ‫سیاسی فعلی‪ ،‬زمینه‌ها و جایگاه مطرح شدن دولت وحدت‬ ‫ملی را بررسی کرد‪ .‬واقعیت این است که اصالح‌طلبان اکنون‬ ‫با یک چندگانه سیاسی مواجه‌اند؛ اگر در نگاه نخست آنها به‬ ‫دو دسته کسانی که قائل به حضور یا عدم حضور در انتخابات‬ ‫هستندقابل تقس��یم‌بندی باش��ند‪ ،‬اما در نگاهی دقیق‌تر با‬ ‫چهار‌اندیشه متفاوت در میان اصالح‌طلبان مواجه‌ایم‪.‬‬ ‫در میان افرادی که اعتقاد به حضور در انتخابات دارند‬ ‫یک عده بر این باورند که باید با نامزد حداکثری در انتخابات‬ ‫حضور یافت ک��ه در صورت تايید صالحیت شانس��ی برای‬ ‫ورود به پاستور داشته باشد‪ .‬برخی دیگر اما بر این عقیده‌اند‬ ‫که می‌بایست فردی از میان چهره‌های نسل دوم اصالحات‬ ‫همچون عارف‪ ،‬جهانگیری یا نجفی را روانه رقابت کرد تا هم‬ ‫اصالح‌طلبان با اتیکت تحریم انتخابات مواجه نشوند و هم‬ ‫اینکه در شرایط خاص بتوانند سهمی‌ از دولت آینده نیز هر‬ ‫چند در رده بسیار پایین داشته باشند‪ .‬اما در طیف معتقدان به‬ ‫‪35‬‬
‫سياست‬ ‫عدم حضور نیز دو‌‌گرایش قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫یک گرایش این اس��ت که تحت هیچ شرایطی نباید‬ ‫مشارکت و س��همی‌در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری‬ ‫داشت‪ .‬گرایش دیگر این است که می‌بایست بدون معرفی‬ ‫کاندیدا و حضور مستقیم در انتخابات یعنی چیزی شبیه «نه‬ ‫تحریم نه مشارکت» انتخابات مجلس نهم ازاین رقابت عبور‬ ‫کرد‪ .‬آنها البته به این مس��اله فکر می‌کنند که با یک نامزد‬ ‫اصولگرا که بیشترین تجانس را باآنها داشته باشد‪ ،‬ائتالفی‬ ‫غیررسمی داشته باشند‪.‬‬ ‫شاید چنین است که سید‌محمد خاتمی در جلسه‌ای گفته‬ ‫است‪« :‬گرایش ما این است که از یک اصولگرای منتقد حمایت‬ ‫کنیمیاخودمانکاندیداداشتهباشیمکهاحتمالآنضعیفاست‬ ‫و باید در نهایت از یک اصولگرای منتقد حمایت کنیم‪ .‬البته ما از‬ ‫اصولگرایان به اندازه کافی ضربه خ��ورده ایم ولی این حمایت‬ ‫ما یک حمایت حداقلی اس��ت و پس از دریافت تضمین‌های‬ ‫کافی خواهد بود‪ .‬ما فکر می‌کنیم گرفتن ریاس��ت‌جمهوری با‬ ‫این شرایط توسط اصالح‌طلبان منطقی به نظر نمی‌رسد ولی‬ ‫نباید به صورت کامل انتخابات را تحریم کنیم‪ ».‬این قس��م از‬ ‫اصالح‌طلبان دقیقا همان افرادی هستند که از آنها به‌عنوان‬ ‫یکی از موتلفان اصلی دولت وحدت ملی یاد می‌شود‪.‬بخش‬ ‫اعظمی‌از اعتراضات و انتقادات به طراحان ایده دولت وحدت‬ ‫ملی نیز گویا به همین بخش از ائتالف معطوف می‌شود‪ .‬این‬ ‫طیف دقیقا همان افرادی هس��تند ک��ه در ماجراهای وقایع‬ ‫سال ‪ 88‬یا اعالم برائت نکردند یا اینکه همچنان بر مواضع‬ ‫سه سال گذشته خود استوارند‪ .‬چنین است که تصمیم‌گیران‬ ‫و تصمیم سازان اصلی اصولگرایان به‌شدت مخالف تشکیل‬ ‫دولت ائتالفی با این بخش از اصالح‌طلبان هستند‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر بدنه‌ای که قرار است از اصالح‌طلبان به دولت وحدت‬ ‫ملی الصاق شود آن بخشی نیست که هنوز در ساختارهای‬ ‫قدرت رس��می حضور دارد یا اینکه بنا دارد با اعالم برائت از‬ ‫آنچه در سال ‪ 88‬رخ داد به تداوم سیاست‌ورزی‌اش بپردازد؛‬ ‫بلکه دقیق��ا همان ضلعی از اصالح‌طلبان اس��ت که نه تنها‬ ‫اعتقادی به اعالم برائت ندارد‪ ،‬بلکه شروطی را نیز برای بازگشت‬ ‫به ساختار رسمی قدرت متصور است‪ .‬پس چه دلیلی برای احزاب‬ ‫و گروه‌های ریش��ه دار اصولگرا وجود دارد که به چنین اتحاد و‬ ‫ائتالف تاکتیکی بیاندیشد‪ .‬بی‌ش��ک در همین راستاست که‬ ‫چهره‌های مطرح اصولگرا شفاف و دقیق به مخالفت با چنین‬ ‫اتحادی تاکید کرده دارند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫روزهای سرنوشت‌‌ساز اصولگرایان‬ ‫واقعیت این اس��ت که طیف‌های��ی از اصولگرایان در‬ ‫سال‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بوده است‬ ‫با نوع نگاه متفاوت رئیس دولت از عرصه سیاست‌ورزی در‬ ‫قوه مجریه دور ش��ده و اگر چه دولت ی��ک دولت اصولگرا‬ ‫به‌ش��مار می‌آمد اما خبری از حضور آنان در مناصب اجرایی‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫و این البته تمام ماجرا نب��ود؛ غیر از این‌که از آنها برای‬ ‫حضور در یک دولت منس��وب به اصولگرایان دعوت نشده‬ ‫یا پس از دعوت هر یک به دلیلی از دولت جدا ش��دند؛ یک‬ ‫مساله مهم دیگر نیز وجود داشت و آن نگاه منتقدانه و البته‬ ‫معترضانه محمود احمدی‌نژاد به این طیف از اصولگرایان بود‪.‬‬ ‫آنجا که انتقادات تند و تیزش به شیخ علی‌اکبر ناطق‌نوری‪،‬‬ ‫مصطفی پورمحمدی‪ ،‬منوچهر متک��ی‪ ،‬علی الریجانی و‪...‬‬ ‫بارها و بارها علنی و غیر علنی مطرح شده است‪.‬‬ ‫اوضاع چنان شده اس��ت که محمود احمدی‌نژاد پس‬ ‫از گذش��ت زمان از «رفیق اصولگرایان» که همنشینشان‬ ‫در جلسات جامعه اسالمی مهندس��ین و گعده‌نشینی‌های‬ ‫«یاس» بود به «رقیب اصولگرایان» تبدیل شد؛ رقیبی که‬ ‫البته دیگر بنایی نداشت با آنان بر سر هیچ میزی بنشیند‪.‬‬ ‫او که روزی با حمايت برخي راستگرايان بر مخالفت‌ها‬ ‫فائق آمده و راهی «بهشت» شده بود در مناظره معروف سال‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 88‬برای ماندن در «پاستور» تاکتیک انتخاباتی‌اش‪ ،‬انتقاد‬ ‫تند و تیز از رئیس مجلس پنجم شد‪.‬‬ ‫حاال اما برخی رفقای س��ابق و رقب��ای امروز فرصتی‬ ‫پیش رو دارند برای پاس��خ به محم��ود احمدی‌نژاد که البته‬ ‫ش��اید فرجامش به پاستور ختم ش��ود‪ .‬اما ورود به انتخابات‬ ‫بدون داشتن پش��توانه و حمایت سیاسی‌بی‌شک سخت و‬ ‫ناممکن به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل است که برخی چهره‌های سیاسی‬ ‫اصولگرا به فکر ائتالفی فراجناحی برای کم ش��دن میزان‬ ‫ریسک شکس��ت و البته افزودن به تنوع آرا سبد انتخاباتی‬ ‫به وسوسه انتخاب ش��دن به‌عنوان نامزد اصلی طرح دولت‬ ‫وحدت ملی افتاده‌ان��د‪ .‬اما در میان چهره‌ه��ای موجود چه‬ ‫کسانی هستند که گمانه‌هایی درباره آنها برای لیدری دولت‬ ‫وحدت ملی مطرح است؟‬ ‫علی‌اکبر ناطق نوری‪ ،‬علی اکبر والیتی‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫و حسن روحانی چهار چهره‌ای هستند که اکنون بیشترین‬ ‫گمانه‌ها در مورد دولت وحدت ملی حول آنها می‌چرخد‪.‬‬ ‫اما وقتی نام وحدت ملی ب��ه میان می‌آید اولین فردی‬ ‫که رصدگران و تحلیلگران مسائل سیاسی به آن می‌اندیشند‬ ‫علی اکبر ناطق نوری اس��ت؛ طرفه آنکه هم او بود که برای‬ ‫نخس��تین بار چند‌س��ال پیش از عزمش برای اجرای چنین‬ ‫پروژه‌ای خبر داد‪ .‬حاال پس از چند سال وقتی بار دیگر گمانه‬ ‫حضور او در انتخابات مطرح ش��ده احتمال اینکه او در قالب‬ ‫چنین طرحی پا به میدان رقابت گذارد بیش از همیشه مطرح‬ ‫شده اس��ت‪ .‬فارغ از اینکه در چند ماه اخیر اخبار متفاوتی در‬ ‫مورد شرط و شروط او برای حضور در انتخابات مطرح شده‬ ‫او اما گویا قصدی برای بازگش��ت به عرصه سیاست ورزی‬ ‫رسمی ندارد‪ .‬جدیدترین خبر در مورد او این است که تمایلی‬ ‫برای کاندیداتوری نداشته و گفته اس��ت که سال ‪ 76‬با آن‬ ‫همه حمایت اصولگریان نتوانسته راهی پاستور شود حاال که‬ ‫تنوع سالیق در میان اصولگرایان حاکم شده شرایط بسیار‬ ‫سخت‌تر است‪.‬‬ ‫او به برخی رفقای اصولگرایش گفته است که بنا ندارد‬ ‫یکی از چهره‌های انتخابات ‪ 92‬باشد‪.‬‬ ‫این خبر البته شباهت‌های فراوانی دارد با آنچه که اخیرا‬ ‫اکبر هاشمی‌رفسنجانی در موردش مطرح کرده است‪ .‬آنجا‬ ‫که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته در جلسه با‬ ‫ناطق نوری به او پیش��نهاد کاندیدات��وری داده اما نپذیرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬علی اکبر ناط��ق ن��وری می‌داند ائتالف ب��ا رقبای‬ ‫سال‌های دورش او را از دوس��تان اصولگرایش دور خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بی‌گمان او‌ ترجیح می‌دهد همچن��ان در همان قالب‬ ‫اصولگرایی‌اش باقی بماند‪ .‬اما دیگر چهره‌ای که از او به‌عنوان‬ ‫نامزد احتمالی دولت وحدت ملی نام می‌برند علی الریجانی‬ ‫است‪ .‬تحلیلگران سیاسی بر این باورند که هر چه قدر احتمال‬ ‫کاندیداتوری ناطق‌نوری کمتر شود باید روی کاندیداتوری‬ ‫علی الریجانی حساب بیشتری باز کرد‪.‬‬ ‫او ح��اال در مجل��س ه��م ائتالف‌های��ی ب��ا برخی‬ ‫اصالح‌طلبان دارد ت��ا آنجا که یکی از انتق��ادات وارده به او‬ ‫از سوی اصولگرایان نوع تعامالتش با اصالح‌طلبان است‪.‬‬ ‫این چنین اس��ت که برخ��ی می‌گویند او کاندی��دای دولت‬ ‫وحدت ملی خواهد بود‪ .‬اما اخبار جدیدحکایت از آن داردکه‬ ‫او نیز «قصد کاندیداتوری ندارد‪ .‬سایت مثلث هفته گذشته‬ ‫در خبری در این مورد نوشته بود‪« :‬دکتر علی الریجانی در‬ ‫جلسه‌ای گفته است‪ :‬فعال نظر شخصی من این است که در‬ ‫انتخابات آتی ریاست‌جمهوری کاندیدا نشوم‪ ».‬وی افزوده‬ ‫است‪« :‬قصد من بیشتر کمک کردن به راه‌اندازی سازوکار‬ ‫وحدت اصولگرایان است‪ .‬شنیده‌ام کمیته‌ای در این رابطه از‬ ‫سوی برخی دلسوزان نظام در حال فعالیت است‪.‬راه اندازی‬ ‫سازوکار ‪ 8+7‬یا ‪ 6+5‬همانند انتخابات مجلس نهم و پیش‬ ‫از آن به نظر منطقی می‌رسد اما باید مکانیزم کار به‌گونه‌ای‬ ‫باشد که کار از دس��ت تش��کل‌های اصولگرا بیرون نرود و‬ ‫نامزد مناسبی از س��بد آنها برای انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫بیرون بیاید‪».‬‬ ‫از دیگر س��و‪ ،‬دکت��ر علی‌اکب��ر والیتی که س��ال‌ها‬ ‫وزیر امور‌خارجه اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است هر چه‬ ‫زمان می‌گذرد احتمال کاندیداتوری‌اش افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫آنچنان که برخی اخبار از محافل سیاسی از دیدارهای‬ ‫انتخاباتی او حکایت دارد‪ .‬گویا او قصد دارد س��فری هم به‬ ‫شهر قم داشته باشد‪ .‬دکتر‌والیتی البته همواره زاویه‌هایی با‬ ‫اصالح‌طلبان داشته است‪ .‬زاویه‌هایی که آنها را پس از وقایع‬ ‫سال ‪ 88‬شفاف و واضح بیان کرده است‪.‬‬ ‫حاال س��وال اصلی این اس��ت که طراحان ایده دولت‬ ‫وحدت‌ملی اگر به کاندیداتوری دکتر والیتی می‌اندیش��ند‬ ‫چگونه می‌خواهند به اتحاد او و آن بخشی از اصالح‌طلبان‬ ‫برسند که در تمام این س��الها رودرروی یکدیگر بوده‌اند‪ .‬آیا‬ ‫دکتر‌علی‌اکبر والیتی حاضر است با طیف معترض انتخابات‬ ‫س��ال ‪ 88‬ائتالف کند؟ پاسخ این سوال ش��اید از هم‌اکنون‬ ‫مشخص باشد‪ .‬اما دیگر چهره‌ای که می‌توان در مورد او در‬ ‫این باب به گمانه‌پردازی پرداخت دکتر‌حسن روحانی است‪.‬‬ ‫سیاست ورز تکنوکراتی که قرابت‌های زیادی با اکبر هاشمی‬ ‫رفسنجانی دارد و البته در آستانه هر انتخاباتی نامش به‌عنوان‬ ‫کاندیدای احتمالی مطرح بوده است‪.‬‬ ‫او البته در ماه‌های اخیر از گمانه‌زنی‌های سیاسی دور‬ ‫بوده و تقریبا کمترین خبر انتخاباتی در موردش منتشر شده‬ ‫است‪ .‬دکتر حس��ن روحانی گرچه انتقاداتي به دولت نهم و‬ ‫دهم دارد اما تا حدود زيادي س��عي كرده كه م��رز خود را با‬ ‫اصالح طلبان حفظ كند و در عين حال از معتمدان هاشمي‬ ‫رفسنجاني باشد‪.‬‬ ‫از آنچه آمد می‌توان به این نتیجه رس��ید که نه زمینه‬ ‫برای اجرای طرح وحدت‌ملی مهیاس��ت و نه اساس��ا آنقدر‬ ‫تجانس بین اصولگرای��ان و اصالح‌طلبان ب��ه وجود آمده‬ ‫است که با هم بر سر یک میز بنشینند‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫اصولگرایان اکنون به پیروزی در انتخابات «بدون ائتالف»‬ ‫با اصالح‌طلبان می‌اندیشند‪g .‬‬ ‫بدنه‌ای که قرار است از اصالح‌طلبان به دولت وحدت ملی‬ ‫الصاق شود آن بخشی نیست که هنوز در ساختارهای‬ ‫قدرت رسمی حضور دارد یا اینکه بنا دارد با اعالم برائت‬ ‫از آنچه در سال ‪ 88‬رخ داد به تداوم سیاست‌ورزی‌اش‬ ‫بپردازد؛ بلکه دقیقا همان ضلعی از اصالح‌طلبان است که‬ ‫نه تنها اعتقادی به اعالم برائت ندارد بلکه شروطی را نیز‬ ‫برای بازگشت به ساختار رسمی قدرت متصور است‬
‫سياست‬ ‫موتلفه جديد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫دهمين مجمع عمومي حزب موتلفه اسالمي با شعار‬ ‫«پيش به س��وي دولت و جامعه نمونه اس�لامي با گفتمان‬ ‫رهبري» در حالي برگزار شد كه هيچ خبري به جز سخنراني‬ ‫محمدنبي حبيبي و حبيب‌اهلل عسكراوالدي از اين نشست‬ ‫منتشر نشد‪ .‬عالوه بر اين خبرگزاري فارس نيز حاشيه‌هايي‬ ‫را از نشست حزب موتلفه منتشر كرد‪.‬‬ ‫دهمين مجمع عمومي حزب موتلفه اس�لامي كه در‬ ‫مجتمع فرهنگي آدينه برگزار ش��د‪ ،‬كمتر از نشس��ت‌هاي‬ ‫ديگر اين حزب میهمان داشت‪ .‬حجت‌االسالم محمدحسن‬ ‫رحيميان نماينده ولي‌فقيه در بنياد شهيد‪ ،‬محمدرضا باهنر‬ ‫نايب‌رئيس مجلس و دبيركل جامعه اس�لامي مهندس��ين‪،‬‬ ‫منوچهر متكي وزير س��ابق امور خارجه‪ ،‬يحيي آل‌اسحاق‪،‬‬ ‫محسن رفيق‌دوست رئيس اسبق بنياد مستضعفان‪ ،‬حسن‬ ‫غفوري‌ف��رد و محمد بناي��ي نمايندگان س��ابق مجلس از‬ ‫مهمترين مهمانان مجمع عمومي حزب موتلفه اس�لامي‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ويژگي‌هاي رئيس‌جمهور آينده از نگاه حبيبي‬ ‫محمدنبي حبيبي‪ ،‬دبيركل حزب موتلفه اس�لامي در‬ ‫دهمين مجمع عمومي اين حزب‪ ،‬طي سخناني از عملكرد‬ ‫تشكل متبوعش در سه ساله گذشته به اعضاي استاني حزب‬ ‫موتلفه اسالمي گزارش داد‪.‬‬ ‫او در ابتداي سخنانش با اشاره به حضور حزب موتلفه‬ ‫اس�لامي در انتخابات مجلس نهم گف��ت‪« :‬جريان فتنه و‬ ‫انحراف تالش خ��ود را براي بهره‌ب��رداري از اين انتخابات‬ ‫به كار گرفته بودند ام��ا توان و قدرت نظام اس�لامي اجازه‬ ‫عملي ش��دن توطئه‌هاي آنها را نداد؛ حزب موتلفه اسالمي‬ ‫نيز با حضوري فعال در انتخابات مجلس تمام ظرفيت خود‬ ‫را در خدمت جبهه متحد اصولگرايان كه با محوريت جامعه‬ ‫روحانيت و جامعه مدرسين بود‪ ،‬قرار داد‪».‬‬ ‫دبيركل حزب موتلفه اس�لامي با بيان اينكه اكثريت‬ ‫قاطع نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان موفق به كس��ب‬ ‫راي اعتماد از مردم در انتخابات مجلس نهم شدند‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪« :‬با اطمينان مي‌توانم بگويم كه حزب موتلفه اسالمي‬ ‫شديدا به برنامه‌محوري تكيه دارد‪ .‬حزب موتلفه مطالعاتي را‬ ‫درباره برنامه بودجه ساالنه كش��ور‪ ،‬برنامه‌هاي اقتصادي و‬ ‫ديگر ساختارهاي اقتصادي و سياسي كشور انجام داده است‬ ‫و در حقيقت يك تشكل برنامه‌محور است‪».‬‬ ‫حبيبي با بيان اينكه حزب موتلفه اسالمي چشم‌اندازي‬ ‫پانزده‌س��اله را براي فعاليت‌هاي خود‌ ترس��يم كرده است‪،‬‬ ‫افزايش توان عقيدت��ي و توانمندي مديريت��ي و همچنين‬ ‫تالش براي حل مشكالت را از جمله محورهاي چشم‌انداز‬ ‫‪15‬ساله تشكل متبوعش دانست‪.‬‬ ‫او با بيان اينكه برخي مدعي هستند كه حزب موتلفه‬ ‫مسير حضور زنان را در اين تشكل هموار نكرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اكن��ون ‪ 95‬خانم در مراكز اس��تاني و ‪ 55‬خان��م در مراكز‬ ‫شهرستاني حزب موتلفه اسالمي به‌عنوان مسئول انتخاب‬ ‫شده‌اند و بيش از ‪ 550‬جلسه نيز درباره موضوعات مختلف‬ ‫برگزار كرده‌اند؛ س��ال ‪ ،75‬تنها پنج درصد از اعضاي حزب‬ ‫موتلفه را خانم‌ها تشكيل مي‌دادند اين در حالي است كه اين‬ ‫رقم در سال ‪ 81‬به ‪11‬درصد رس��يد و هم‌اكنون نيز در حال‬ ‫افزايش است‪».‬‬ ‫حبيبي با تاكيد براينكه حزب موتلفه اسالمي در حال‬ ‫تالش براي علمي‌تر كردن فضاي حزب موتلفه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫در دهمين مجمع عمومي موتلفه چه گذشت‬ ‫«اكنون تعداد اعضاي حزب موتلفه كه داراي مدرك ليسانس‬ ‫و فوق‌ليسانس هس��تند در حال زياد شدن است و ما تالش‬ ‫ي را در حزب موتلفه افزايش بدهيم‪».‬‬ ‫داريم حضور افراد علم ‌‬ ‫او با تش��ريح مطالبات حزب موتلفه از دولت در حوزه‬ ‫سياست داخلي گفت‪« :‬ما نسبت به حفظ اموال بيت‌المال‪،‬‬ ‫شايسته‌ساالري‪ ،‬بهره‌گيري از افراد متخصص در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف و تخصيص ندادن امور اجرايي به دوستان و آشنايان‬ ‫تاكيد داريم و معتقديم كه مشكالت اقتصادي بايد با درايت‬ ‫دولت و اس��تفاده از نيروهاي متخص��ص اقتصادي حل و‬ ‫فصل شود‪ ».‬حبيبي با تاكيد بر اينكه وظيفه دولت نظارت و‬ ‫برنامه‌ريزي در حوزه اقتصاد است‪ ،‬گفت‌‪« :‬اين كه دولت بقال‬ ‫يا نجار باشد براي فضاي اقتصادي كشور آفت است‪ ،‬چراكه‬ ‫الزم اس��ت دولت به وظيفه خود كه برنامه‌ريزي و نظارت‬ ‫است‪ ،‬توجه داشته باشد‪».‬‬ ‫دبي��ركل حزب موتلفه‌اس�لامي ب��ا بي��ان اينكه حل‬ ‫مشكالت معيش��تي انتظار مردم از دولت است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫كرد‪« :‬كاهش ارزش پول ملي و سفته‌بازي و دالل‌بازي در‬ ‫حوزه ارز ذهن مردم را مشغول كرده است‪ ،‬بر همين اساس‬ ‫ما انتظار داريم مس��ئوالن مربوطه نسبت به حل مشكالت‬ ‫اقتصادي مردم اقدام نمايند‪».‬‬ ‫حبيبي با انتق��اد از آنچه زمزمه‌هاي رابط��ه با آمريكا‬ ‫خواند‪ ،‬افزود‪« :‬اكنون زمزمه‌هايي درباره رابطه با آمريكا به‬ ‫گوش مي‌رسد در حالي كه اين زمزمه‌ها خالف تصميمات‬ ‫ملي و كالن نظام است‪».‬‬ ‫دبيركل حزب موتلفه در ادامه گفت‪« :‬ما معتقديم هيچ‬ ‫تغييري در سياست‌ها و رفتارهاي ضد‌ايراني آمريكا مشاهده‬ ‫نشده‪ ،‬بلكه دشمني آمريكا با ملت ايران به شكل اقتصادي‬ ‫‪37‬‬
‫آن افزايش پيدا كرده است‪».‬‬ ‫او با اشاره به برگزاري اجالس غيرمتعهدها در تهران و‬ ‫رياست ايران بر اين جنبش‪ ،‬اظهار‌داشت‪« :‬اكنون كه ايران‬ ‫رياست جنبش غيرمتعهدها را بر‌عهده دارد‪ ،‬انتظار داريم ايران‬ ‫قدرت‌هاي زورگو در شوراي امنيت را به رسميت نشناسد‪».‬‬ ‫حبيبي در بخش��ي از س��خنانش به موضوع انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري آينده نيز اشاره كرد؛ آنجا كه گفت‪« :‬حزب‬ ‫موتلفه ت�لاش مي‌كن��د رئيس‌جمهوري در ايران س��ركار‬ ‫بيايد كه عالوه ب��ر مزيت‌هاي دولت‌هاي گذش��ته توانايي‬ ‫حل مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مردم را داشته باشد‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور آينده بايد به استقرار عدالت در كشور اهتمام‬ ‫داشته باشد و برنامه‌محور بوده و همراه با سعه‌صدر بصيرت‬ ‫نيز داشته باشد‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫دبيركل سابق حزب موتلفه چه گفت؟‬ ‫حبيب‌اهلل عسكراوالدي‪ .‬دبيركل سابق حزب موتلفه‬ ‫اسالمي و دبيركل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري ديگر‬ ‫سخنران دهمين كنگره حزب موتلفه اسالمي بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به آي��ه‌اي از ق��رآن كريم مبني‌ب��ر اينكه‬ ‫حزب خداپسند حزبي اس��ت كه به واليت خداوند‪ ،‬حضرت‬ ‫رسول(ص) و كساني كه ايمان آوردند‪ ،‬معتقد باشد يادآور شد‪:‬‬ ‫«هر حزبي اين سه واليت را داشته باشد‪ ،‬حزب‌اهلل است‪».‬‬ ‫عس��كراوالدي با تاكيد بر اينكه بنده ‪ 2‬روز را يوم‌اهلل‬ ‫مي‌دانم‪ ،‬تصري��ح كرد‪ 30« :‬تي��ر ‪ 1331‬و ‪ 15‬خرداد ‪1342‬‬ ‫يوم‌اهلل به‌‌شمار مي‌آيند كه واقعا در آن روز مردم سه واليت‬ ‫را پذيرفتند‪».‬‬ ‫او به تظاهرات اخير بازاريان اشاره كرد و گفت‪« :‬فرياد‬ ‫اين اعتراض‪ ،‬فري��ادي بود كه باي��د به آن اعتنا ش��ود و از‬ ‫رئيس‌جمهور‪ ،‬دولت‪ ،‬قوه قضایي��ه و مجلس مي‌خواهيم به‬ ‫اين فرياد اعتراض توجه كنند‪».‬‬ ‫دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري با تاكيد بر اينكه ما‬ ‫در حزب موتلفه اسالمي مفتخر هستيم كه امام(ره) ما را هدايت‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬يادآور شد‪« :‬امام آن زمان وقتي متوجه شدند كه ما داراي‬ ‫حزب‪،‬حوزهوشاخهمركزيهستيم‪،‬فرمودند‪،‬بايداكثريت‪،‬اقليت‬ ‫را قانع كنند نه ضايع و اكنون مي‌بينيم اكثريت كشورهاي غربي‬ ‫اقليت را خفه مي‌كنند و اجازه اظهارنظر به آنها نمي‌دهند؛ موتلفه‬ ‫اسالميباكنديپيشمي‌رفت‪،‬چرا‌كهمي‌خواستسفارشامام‬ ‫خمينيراعمليكند‪».‬‬ ‫وي ادامه داد‪« :‬پس از امام(ره‌) خدمت مقام معظم‌رهبري‬ ‫رسيديم و بنده به ايش��ان گفتم كه امام(ره) از آغاز ما را مدد‬ ‫فرمودند و تا آخرين لحظه حيات با ايش��ان در ارتباط بوديم‬ ‫اما امروز واليت با شماس��ت و اگر ش��ما بفرمایيد موتلفه را‬ ‫فراموش خواهيم كرد‪ ،‬اما ايش��ان فرمودند خير‪ ،‬بنده از ابتدا‬ ‫به تش��كل و تحزب عالقه‌مند ب��ودم و االن نيز عالقه‌مند‬ ‫هستم و شما همان س��متي كه از امام(ره) داشتيد‪ ،‬از جانب‬ ‫بنده نيز داريد‪».‬‬ ‫عس��كراوالدي بر‌همي��ن اس��اس ب��ه فرمايش��ات‬ ‫مقام‌معظم‌‌رهب��ري در رابطه با تحزب اش��اره و اضافه كرد‪:‬‬ ‫«ايشان دو س��وال را مطرح كردند‪ ،‬اول اينكه آيا نظام پير و‬ ‫فرسوده و از كار افتاده خواهد شد؟ و دوم اين بود كه اگر پيري‬ ‫و فرسودگي نظام اجتناب‌ناپذير است‪ ،‬راه عالج و برون‌رفت‬ ‫از آن و حفظ طراوت نظام چيست؛ از اين رو ما بايد در مجمع‬ ‫عمومي راجع به اين دو سوال صحبت كنيم‪».‬‬ ‫دبيركل سابق حزب موتلفه اسالمي بر همين اساس‬ ‫به سامان دادن چشم‌انداز حزب اشاره و تصريح كرد‪« :‬اين‬ ‫چش��م‌انداز ما را در ش��رايط جديدي قرار مي‌دهد و ما بايد‬ ‫به‌سرعت به سمت اجرايي كردن آن حركت كنيم‪».‬‬ ‫او با تاكيد بر اينكه آرمان انقالب‌اس�لامي كندشدني‬ ‫نيست‪ ،‬اظهار‌داشت‪« :‬نشانه آن خود امام‌خميني(ره)‌ است؛‬ ‫بايد جوانگراي��ي و توجه به جوانان در ح��زب صورت گيرد‪.‬‬ ‫برخي رسانه‌ها اين مس��اله را خوب منتقل كردند‪ ،‬اما برخي‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪38‬‬ ‫نيز به حاشيه رفتند‪».‬‬ ‫عسكراوالدي ادامه داد‪« :‬نزديك به ‪ 10‬سال است كه‬ ‫جوانگرايي شروع شده و هيات اجرايي آن غير از دبيركل همه‬ ‫جوان هستند‪ ،‬همچنين ‪ 30‬درصد شوراي مركزي را جوانان‬ ‫تشكيل مي‌دهند‪».‬‬ ‫دبيركل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري در ادامه‬ ‫س��خنان خود به فرماي��ش مقام‌معظم‌رهب��ري در ديدار با‬ ‫دانشجويان اش��اره و تصريح كرد‪« :‬ايشان موضوع تحزب‬ ‫و نقش آن در نوسازي نظام سياس��ي را متذكر شدند‪ ،‬از اين‬ ‫رو تا زماني كه ما به نوس��ازي خود نپردازيم‪ ،‬نمي‌توانيم در‬ ‫نوسازي كشور شركت كنيم؛ شرط نوس��ازي نظام سياسي‬ ‫كشور اين است كه با هر نوع گرايش به سكوالر فاصله گرفته‬ ‫ش��ود؛ مردم از احزاب صفا‪ ،‬كارآمدي و اخالص مي‌خواهند‬ ‫و در اين صورت اس��ت كه مي‌توان جلوي پيري و كهنگي‬ ‫حزب را گرفت‪».‬‬ ‫او با بيان اينكه اطمينان دارم ك��ه حزب موتلفه آينده‌‬ ‫روشني دارد‪ ،‬افزود‪« :‬اين حزب با انقالب تولد يافته و نفس‬ ‫گرم امام(ره) و نهضت اسالمي را در خود ديده است‪ ،‬از اين‌رو‬ ‫تا انقالب زنده اس��ت حزب هم زنده اس��ت؛ بنده نگراني از‬ ‫آينده حزب و نظام ندارم‪».‬عس��كراوالدي با تاكيد بر اينكه‬ ‫اگر انسان خود را خدايي كند‪ ،‬كهنه نمي‌شود‪ ،‬اظهار‌داشت‪:‬‬ ‫«استكبارس��تيزي حزب موتلفه اج��ازه نمي‌دهد اين حزب‬ ‫موافق مذاكره ب��ا آمريكا ش��ود؛ وقتي آنها سياس��ت‌هاي‬ ‫استكباري خود را تغيير نمي‌دهند چرا ما وارد مذاكره شويم‪».‬‬ ‫دبيركل س��ابق حزب موتلفه اس�لامي تاكي��د كرد‪:‬‬ ‫«‌استكبارستيزي با مداد نوشته نشده كه بتوان با پاك كن در‬ ‫سخنراني سازمان‌ملل آن را پاك كرد‪».‬‬ ‫او بر این نکته تاکید مذاكره در صورتي اس��ت كه قبل‬ ‫از آن آمريكا‪ ،‬تحريم‌ها‪ ،‬تهدي��دات و محاصره خود را بردارد‬ ‫وگرنه با اين تحريم‌ها كه ديكته‌نويس آن اسرائيل است و تا‬ ‫بن دندان مسلح است‪ ،‬جاي مذاكره وجود ندارد ‪.‬‬ ‫عس��كراوالدي با بيان اينكه كار دست چند روشنفكر‬ ‫آمريكايي نيست‪ ،‬بلكه در دس��ت صهيونيست‌ها قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬تا زماني كه آنها دس��ت از تحريم‌ه��ا برندارند‪ ،‬ما از‬ ‫غني‌سازي ‪ 20‬درصد دست برنمي‌داريم‪ .‬اگر رهبري در رابطه‬ ‫با مذاكره و غني‌سازي اظهارنظري كنند ما تابع نظر ايشان‬ ‫هستيم‪ ».‬دبيركل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري پس‬ ‫از سخنراني در دهمين مجمع عمومي حزب موتلفه اسالمي‪،‬‬ ‫به ميان خبرنگاران رفت تا به س��واالت آنها پاسخ دهد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به مذاكره ايران با كشورهاي ‪ ،5+1‬گفت كه مشروط‬ ‫به لغو تمام تحريم‌ها عليه ملت ايران‪ ،‬ميزان غني‌سازي قابل‬ ‫مذاكره است‪.‬‬ ‫او ب��ا بيان اينك��ه جمهوري اس�لامي اي��ران موافق‬ ‫معامله كردن نيس��ت مگر اينكه تحريم‌ها لغو شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«تحريم‌هايي كه عليه ملت ايران اعمال مي‌شود ديكته‌شده‬ ‫صهيونيست‌هاست‪ .‬رژيم‌صهيونيستي در حالي تحريم‌هاي‬ ‫ايران را به ديگران ديكته مي‌كند كه خودش حاضر نيست‬ ‫در هيچ نشست جهاني درباره خلع ش��دنش از سالح اتمي‬ ‫‌دست بردارد‪».‬‬ ‫عس��كراوالدي همچنين گفت‪« :‬وحدت حول محور‬ ‫مقام‌معظم رهبري وجود دارد و ما مطي ‌ع آن هستيم‪».‬‬ ‫عس��كراوالدي هنگامي‌كه با س��والي درب��اره نظر‬ ‫هاشمي‌رفس��نجاني براي تحقق دولت وحدت ملي مواجه‬ ‫شد‪ ،‬چنين پاسخ داد‪« :‬بنده دقيقا نمي‌دانم ايشان چه چيزي‬ ‫را گفتند اما وقتي بحث وحدت‌ملي پيش مي‌آيد انعكاس آن‬ ‫مي‌شود عدم وحدت‌ملي‪ .‬در حالي كه ملت ما وحدت دارند و‬ ‫در انتخابات با همه ساليق شركت مي‌كنند‪».‬‬ ‫دبيركل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري در پايان‬ ‫تاكيد كرد‪« :‬اگر منظور از وحدت‌ملي‪ ،‬وحدت با فتنه‌گران و‬ ‫منحرفان است بايد بگويم كه آنها وحدت را قبول ندارند‪».‬‬ ‫حاشيه‌هاي يك نشست‬ ‫دهمين مجم��ع عمومي ح��زب موتلفه اس�لامي با‬ ‫حاشيه‌هايي نيز همراه بود‪ .‬اين نشست اگرچه ميزبان تعداد‬ ‫زيادي از خبرنگاران رس��انه‌هاي داخلي بود‪ ،‬اما خبر زيادي‬ ‫پيرامون آن منتشر نشد‪.‬‬ ‫حميدرضا‌ترقي ك��ه به‌عنوان مجري برنامه س��خن‬ ‫مي‌گف��ت از حبيب‌اهلل عس��كراوالدي به‌عنوان س��خنران‬ ‫دهمين كنگره حزب موتلفه نام برد و دليل اينكه سخنران از‬ ‫بيرون حزب دعوت نشده را اين دانست كه همه آنها احتمال‬ ‫حضورشان به‌عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري وجود‬ ‫داشت و ممكن بود از آن برداشت‌هايي شود‪.‬‬ ‫ديدار دبي��ركل و برخ��ي از اعضاي ش��وراي مركزي‬ ‫ح��زب موتلف��ه اس�لامي ب��ا آي��ت‌اهلل نوري‌همدان��ي و‬ ‫آيت‌اهلل‌علوي‌گرگان��ي كه ي��ك روز پي��ش از اين همايش‬ ‫انجام شده بود هم به‌صورت كليپ تصويري در اين مراسم‬ ‫پخش شد‪ .‬نشريه الكترونيكي حزب موتلفه نيز در دهمين‬ ‫كنگره حزب موتلفه آغاز به كار كرد؛ نشريه الكترونيكي اين‬ ‫حزب تا‌كنون ‪‌20‬نشريه را منتشر كرده و در روز برگزاري اين‬ ‫نشست به‌طور رسمي آغاز به كار كرد‪.‬‬ ‫انتخاب اعضاي شوراي مركزي موتلفه اسالمي‬ ‫اعضاي ش��وراي مركزي دهمي��ن دوره حزب موتلفه‬ ‫اس�لامي با راي اعضاي مجمع عمومي انتخاب ش��دند كه‬
‫‪6‬‬ ‫گفت و گو با پرويز سروري درباره گزينه هاي رهپويان در انتخابات‬ ‫پرویز سروری‪ ،‬نماینده تهران در مجالس هفتم و هشتم و قائم‌مقام جمعیت رهپویان معتقد است که آسیب‌شناسی‬ ‫گذشته و بحث بر سر برنامه‌ها می‌تواند موجب شکل‌گیری ائتالف میان گروه‌های مختلف اصولگرا شود‪ .‬او که حاال تمام‬ ‫پتانسیل خود را روی فعالیت‌های تشکیالتی جمعیت رهپویان متمرکز کرده‪ ،‬از ادامه ائتالف جمعیت ایثارگران با تشکل‬ ‫متبوعش سخن می‌گوید و در عین حال از عدم ورود تحولخواهان به مصادیق انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم سخن‬ ‫به میان می‌آورد‪ .‬سروری همچنین هشدار می‌دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری نباید اصولگرایان را از انتخابات شوراها‬ ‫غافل کند‪.‬‬ ‫علی حاجی‌ناصری‬ ‫آقای سروری! هفته گذشته در گفت‌وگویی‬ ‫اعلام کردید ک�ه آقای�ان حدادع�ادل و قالیباف‬ ‫گزینه‌های نهایی جمعیت رهپویان برای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم هس�تند‪ .‬بر‌اساس چه‬ ‫سازوکاری به این دو نفر رسیده‌اید؟‬ ‫‪ l‬مصاحبه بنده به نوعی بد‌منتقل شد‪ .‬بعد از انتشار‬ ‫این مصاحبه با دوستان در این خبرگزاری صحبت کردیم‪ ،‬آنها‬ ‫هم پذیرفتند و اصالح هم کردند‪ .‬ولی به نظرم مطلب اصلی‬ ‫باز هم به‌درستی منتقل نشد؛ به همین دلیل ما تکذیبیه‌ای را‬ ‫ارسال کردیم تا آن را منتش��ر کنند‪ .‬من در آن مصاحبه گفته‬ ‫بودم ما در جلسات درونی خودمان هنوز به بررسی مصادیق‬ ‫نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫یعنی مصداق‌هایی که در این گفت‌وگو مطرح‬ ‫شده‌اند مدنظر شما نیستند؟‬ ‫‪ l‬حاال عرض می‌کنم‪ .‬گفتیم که دلیل این مساله هم‬ ‫این است که ما به‌دنبال کاهش تکثرگرایی میان نامزدهای‬ ‫اصولگرا و ایجاد رایزنی بین جریانات اصولگرا برای انسجام‬ ‫و وحدت هستیم‪ .‬اگر ما گزینه‌ای را معرفی کنیم طبیعتا این‬ ‫مساله تضعیف می‌ش��ود‪ .‬یعنی امکان البی‌گری و رایزنی با‬ ‫گروه‌های دیگر کمتر خواهد ش��د‪ .‬در آخر مصاحبه خبرنگار‬ ‫گفت؛ در خبری اعالم ش��ده که گزینه‌های رهپویان آقايان‬ ‫حدادعادل و قالیباف هس��تند‪ .‬من عرض کردم که در زمان‬ ‫مناسب بحث بر سر مصادیق‪ ،‬ما تمام گزینه‌های اصولگرا را‬ ‫بررسی خواهیم کرد و قطعا آقایان حدادعادل و قالیباف جزو‬ ‫گزینه‌های مورد بررسی ما خواهند بود‪.‬‬ ‫پس این دو نفر گزینه‌های نهایی شما برای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نیستند؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬ما اصال به بررسی مصادیق نرسیده‌ایم‪ .‬گفتیم‬ ‫که ما حتما گزینه‌های مختلف را بررسی خواهیم کرد و قطعا‬ ‫این دو گزینه هم در بررسی‌های ما قرار دارند‪.‬‬ ‫بسیار خب! جلسات جمعیت رهپویان برای‬ ‫انتخابات آینده در چه وضعیتی است؟‬ ‫‪ l‬دفتر سیاس��ی جمعیت رهپویان مدتی اس��ت که‬ ‫مساله انتخابات ریاس��ت‌جمهوری را در دستورکار خود دارد‬ ‫و به‌طور ج��دی موضوع انتخابات را بررس��ی می‌کند‪ .‬اولین‬ ‫بحث ما در جمعیت رهپویان این بود که ممکن است پررنگ‬ ‫شدن موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬موجب مغفول واقع‬ ‫شدن انتخابات شوراها شود و اصولگرایان در فضای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری غرق شوند و غفلت بزرگی از انتخابات شوراها‬ ‫به وجود بیاید‪ .‬همچنین برخی اخبار حکای��ت از آن دارد که‬ ‫جریانات انحرافی و اصالح‌طلب به‌شدت در انتخابات شوراها‬ ‫فعال هستند و معتقدند به دلیل عدم حضور شورای نگهبان‬ ‫در این انتخابات‪ ،‬فضا به‌شدت برای حضور آنها در انتخابات‬ ‫شوراها فراهم است‪ .‬به همین دلیل ما دو خط تالش مستقل‬ ‫را طراحی کردیم که یکی صرفا به انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫می‌پردازد و دیگری فقط به انتخابات ش��وراها‪ .‬در ادامه این‬ ‫بحث‪ ،‬ما جلس��اتی را با جمعیت ایثارگران برگزار کردیم و در‬ ‫نهایت یک ستاد هماهنگی که مشترکا اعضای دفاتر سیاسی‬ ‫دو جمعیت در جلس��ات آن حض��ور پیدا می‌کنن��د و به‌طور‬ ‫هماهنگ و مشترک سیاست‌های واحدی را در کل کشور برای‬ ‫انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری دنبال می‌کنند ساماندهی‬ ‫شد‪ .‬این جلس��ات در حال حاضر به صورت مستمر تشکیل‬ ‫می‌شود و اعضای جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران به‌طور‬ ‫منظم موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها‬ ‫را در دستورکار خود دارند‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت ک��ه ما در بررس��ی‌های خود به‬ ‫این نتیجه رسیدیم که ورود زودهنگام به موضوع انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری و شوراها ممکن است کشور را در التهابات‬ ‫سیاسی قرار دهد و این التهابات به‌طور مضاعف تشدید شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل استراتژی جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان‬ ‫بر‌اساس این مساله قرار گرفت که «برنامه» را اولویت نخست‬ ‫خود ق��رار دهند و م��ا روی برنامه‌هایی که ب��رای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری و انتخابات ش��وراها داریم کار کنیم؛ یعنی‬ ‫بر‌خالف انتخابات گذشته که افراد نماد رویکردها بودند‪ ،‬این‬ ‫بار برنامه‌ها نماد رویکردها باش��ند و فردی که مورد حمایت‬ ‫جمعیت ایثارگران و رهپویان قرار می‌گیرد باید نسبت به این‬ ‫برنامه‌ها نظر مثبتی داشته باش��د‪ .‬در واقع ما در این مرحله‪،‬‬ ‫انتخاباتی برنامه محور را تعقی��ب می‌کنیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ما‬ ‫در این مرحله به‌دنبال این هس��تیم که فرد مورد حمایت ما‬ ‫برای ریاست‌جمهوری‪ ،‬تیم اولیه خود را که شامل مسئوالن‬ ‫وزارتخانه‌های مادر هستند مشخص کند تا مردم بدانند که‬ ‫رئیس‌جمهور با کدام تی��م می‌خواهد کش��ور را اداره نماید‪.‬‬ ‫معاون اول‪ ،‬وزیر امور خارجه‪ ،‬وزیر کشور‪ ،‬وزیر اقتصاد و دیگر‬ ‫وزارتخانه‌های مهم و حساس که تاثیرگذاری قابل توجهی‬ ‫در ابعاد و عرصه‌های مختلف کشور دارند‪ ،‬مشخص باشند‪.‬‬ ‫از این جهت‪ ،‬ما هم‌اکنون در دفاتر سیاسی جمعیت رهپویان‬ ‫و جمعیت ایثارگران و در جلس��ات هماهنگی و مشترک دو‬ ‫جمعیت‪ ،‬موضوع برنامه‌ها و برنامه محور بودن این انتخابات را‬ ‫در اولویت کار خود داریم و نهایتا تالش ما بر این است تا جایی‬ ‫که ممکن است‪ ،‬موضوع تعیین مصداق را به زمان مقتضی‬ ‫خود موکول کنیم‪ .‬البته قب��ل از معرفی گزینه‪ ،‬ما رایزنی را با‬ ‫گروه‌های اصولگرا آغاز و تالش خواهیم کرد که زمینه‌های‬ ‫اشتراک مواضع را فراهم کنیم و از تکثر ‪ -‬خصوصا تکثر در‬ ‫نامزدها ‪ -‬در حد توان خودم��ان جلوگیری کنیم‪ .‬البته اگر به‬ ‫نتیجه نرس��یم‪ ،‬جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان گزینه‬ ‫موردنظر خود را معرفی خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنابراین ائتالف ش�ما با جمعی�ت ایثارگران‬ ‫قطعی است؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫با س�ایر طیف‌های اصولگرا چطور؟ آیا آقای‬ ‫توکلی و آقای نادران که از زیر‌مجموعه‌های طیف‬ ‫تحولخواهان اصولگرا هس�تند‪ ،‬با شما همکاری‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫آيا دبيركل تغيير مي‌كند؟‬ ‫نشست اخير مجمع عمومي حزب موتلفه اسالمي در‬ ‫حالي برگزار شد كه زمزمه‌هايي از درون اين حزب اصولگرا‬ ‫مبني‌بر تغيير دبيركل از درون اين حزب شنيده مي‌شد‪.‬‬ ‫براساس برخي اخبار‪ ،‬افرادي در ميان اعضاي موتلفه‬ ‫در شهرستان‌ها و همچنين در بين جوانان موتلفه كه تاكنون‬ ‫بيشتر نقش اجرايي در حزب داش��ته‌اند‪ ،‬براي كانديداتوري‬ ‫جهت عضويت در شوراي مركزي موتلفه تمايل دارند‪.‬‬ ‫حميدرضا‌ترقي‪ ،‬معاون بين‌الملل حزب موتلفه اسالمي‬ ‫چندي پيش در گفت‌وگويي با همشهري آنالين گفته بود‪:‬‬ ‫«به‌طور طبيعي و با‌توجه به روند دموكراتيكي كه در رابطه‬ ‫با انتخاب اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه وجود دارد‪،‬‬ ‫هم از استان‌ها و شهرستان‌ها و هم در بين جواناني كه بيشتر‬ ‫كاره��اي اجرايي را در حزب انج��ام مي‌دهند‪ ،‬عالقه‌مندي‬ ‫براي ورود به شوراي مركزي بيشتر است‪».‬‬ ‫وي افزود‪« :‬خصوصا كساني كه فرصت بيشتري براي‬ ‫كار اجرايي در ح��زب دارند و اكنون تنها صرف ش��ركت در‬ ‫جلسات ش��وراي مركزي حضور پيدا مي‌كنند‪ ،‬عالقه‌مند به‬ ‫داشتن حق راي يا مسئوليت در شوراي مركزي نيز هستند‪.‬‬ ‫بنابراين اين افراد بيشتر نظرشان است كه به شوراي مركزي‬ ‫حزب ورود پيدا كنند تا تصميم‌ها بيشتر نزديك به اجرا باشد‪».‬‬ ‫ترقي در واكنش به اخباري مبني‌ب��ر احتمال كانديداتوري‌‬ ‫ترقي براي دبيركلي حزب موتلفه اسالمي گفت‪« :‬انتخاب‬ ‫دبيركل بر‌عهده شوراي مركزي بعدي است‪».‬‬ ‫وي افزود‪« :‬چنين بحثي در اين رابطه (دبيركلي‌ترقي)‬ ‫نشده كه اصال بخواهم راجع به آن فكر كنم و درباره دبيركل‬ ‫بعدي بايد شوراي مركزي آينده تصميم بگيرد‪».‬‬ ‫اين عضو برجس��ته حزب موتلفه اسالمي خاطرنشان‬ ‫كرد‪« :‬تصميم خودم هم براي كانديداتوري دبيركلي حزب‪،‬‬ ‫بستگي به اين دارد كه فضاي شوراي مركزي آينده چگونه‬ ‫باشد‪ .‬اگر تكليف باشد و شرايط براي كار اجرايي مناسب باشد‬ ‫ممكن است نامزد هم بشويم‪g ».‬‬ ‫طرح تشكيل دولت سايه براي ‪92‬‬ ‫سياست‬ ‫در اين دوره‪ 23 ،‬درصد از اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي‬ ‫مركزي حزب تغيير يافتند‪.‬‬ ‫روابط‌عمومي حزب موتلفه اسالمي در خبري كه براي‬ ‫رسانه‌ها ارسال كرد‪ ،‬اعالم كرده اس��ت‪« :‬از ميان ‪ 70‬نامزد‬ ‫ش��وراي مركزي حزب موتلفه س��يد‌مصطفي آقا‌ميرسليم‪،‬‬ ‫محمد مه��دي اس�لامي‪ ،‬محمدعلي امان��ي‪ ،‬محمدكاظم‬ ‫انبارلويي‪ ،‬حسين انواري‪ ،‬اس��داهلل بادامچيان‪ ،‬علي بنايي‪،‬‬ ‫پزش��كيان‪ ،‬حميدرضا‌ترقي و ابوالفضل توكلي بينا با كسب‬ ‫اكثريت آرا به‌عنوان اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند‪».‬‬ ‫جعفر جوادي شجوني‪ ،‬سيد‌مهدي جواليي‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫حاجي حيدري‪ ،‬محمد‌‌نبي حبيبي‪ ،‬محمد خرسند‪ ،‬سيداصغر‬ ‫رخ صفت‪ ،‬رضا رفيق‌دوس��ت‪ ،‬علي عباس��پور تهراني‌فرد‪،‬‬ ‫حبيب‌اهلل عس��كراوالدي‪ ،‬اسداهلل عس��كراوالدي‪ ،‬حسن‬ ‫غفوري‌فرد‪ ،‬امير فارس��ي‌نژاد‪ ،‬حسن السجردي‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫مصري و حسين همداني نيز از ديگر افرادي هستند كه موفق‬ ‫شدند راي اعضاي اين حزب اصولگراي سنتي را براي حضور‬ ‫در شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي كسب كنند‪.‬‬ ‫همچنيناللهافتخاري‪،‬طيبهحاجي‌محمديزدي‪،‬فاطمه‬ ‫رهبر و سيده‌‌فاطمه فخر نيز زناني هس��تند كه براي حضور در‬ ‫شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي حائز اكثريت آرا شدند‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬صالح اس��كندري‪ ،‬محمدرضا‬ ‫اعتماديان‪ ،‬محمدحسن ذاكري‪ ،‬نصر عزيزي و فضل‌اهلل فرخ‬ ‫نيز به‌عنوان اعضاي علي‌البدل شوراي مركزي حزب موتلفه‬ ‫اسالمي انتخاب شدند‪ .‬با‌توجه به برگزاري مجمع عمومي و‬ ‫انتخاب اعضاي جديد شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي‬ ‫به‌نظر مي‌رس��د كه اين حزب اصولگراي سنتي از اين پس‬ ‫به‌صورت جدي‌تر وارد مباحث انتخابات رياس��ت‌جمهوري‬ ‫آتي از جمله بحث مصاديق خواهد شد‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫سياست‬ ‫دارند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬می‌ت��وان گفت که ائت�لاف جریان رهپویان‬ ‫و ایثارگ��ران و همین‌طور طیف جناب آق��ای دکتر توکلی از‬ ‫معدود جریانات سیاسی در کش��ور بوده‌اند که در سال‌های‬ ‫متوالی و انتخابات‌های گوناگون پیوسته توانسته‌اند در یک‬ ‫جبهه منسجم و به دور از اختالفات حرکت کنند‪ .‬چشم‌انداز‬ ‫ما برای انتخابات آینده نیز همین است‪ .‬جمعیت ایثارگران و‬ ‫جمعیت رهپویان جلس��ات هماهنگی خود را آغاز خواهند‬ ‫کرد‪ .‬همچنین جلس��اتی را با برادر عزیزم��ان آقای دکتر‬ ‫توکلی داریم که احس��اس ما بر این اس��ت که انش��اءاهلل‬ ‫با مجموع��ه دفاتر آق��ای دکتر توکلی در کل کش��ور هم‬ ‫زمینه‌های مشترک داریم و رفته‌رفته شعاع این هماهنگی‬ ‫توسعه خواهد یافت‪ .‬تالش ما بر این است که در انتخابات‬ ‫همکاری میان گروه‌های اصولگرا را توس��عه دهیم‪.‬‬ ‫غی�ر از گزینه‌هایی ک�ه در هفت�ه قبل مورد‬ ‫تایید ش�ما قرار گرفتند‪ ،‬چه گزینه‌های دیگری‬ ‫مد‌نظر جمعی�ت ایثارگ�ران و جمعیت رهپویان‬ ‫هستند که در جلسات ش�ما حداقل نامی‌از آنها‬ ‫بردهش�دهاس�ت؟‬ ‫‪ l‬همان‌طور که عرض ک��ردم ما هنوز به تعیین و‬ ‫بررسی مصادیق نرس��یده‌ایم‪ .‬اگر هم من پاسخی به شما‬ ‫بدهم‪ ،‬پاسخ شخصی خواهد بود؛ چراکه جمعیت ایثارگران‬ ‫و رهپویان بای��د این موضوع را آغاز کنند و ش��اخص‌ها و‬ ‫معیارهایی را که برای انتخاب نامزد تعیین می‌ش��ود مورد‬ ‫بررس��ی قرار دهند‪.‬‬ ‫مثال چه معیارهایی؟‬ ‫‪ l‬کارآم��دی‪ ،‬صالحیت‌ها و مقبولی��ت را به‌طور‬ ‫جدی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و مبتنی بر همین‬ ‫ش��اخصه‌ها و معیارها‪ ،‬همه گزینه‌هایی را که تا آن زمان‬ ‫برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری باقی می‌مانند‪،‬‬ ‫مورد بررس��ی قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫باتوجه ب�ه اخباری ک�ه از مدت‌ها پیش در‬ ‫رسانه‌ها مطرح می‌شود‪ ،‬احتمال اینکه افرادی‬ ‫از درون طی�ف تحولخ�واه در انتخاب�ات آینده‬ ‫کاندی�دا ش�وند‪ ،‬چن�دان دور از ذهن نیس�ت؛‬ ‫اف�رادی همچ�ون آق�ای زاکانی‪ ،‬آق�ای توکلی‬ ‫و‪ ...‬البت�ه آق�ای دکت�ر زاکان�ی در مصاحبه‌ای‬ ‫که پی�ش از دور دوم انتخابات مجل�س نهم با‬ ‫هفته‌نامه مثلث داشتند اعالم کردند که کاندیدا‬ ‫نخواهند شد‪ .‬آیا ممکن است جمعیت رهپویان و‬ ‫ایثارگران به همراه دیگر تحولخواهان از فردی‬ ‫که منتس�ب به این جریان اس�ت در انتخابات‬ ‫آین�دهحمای�تکنن�د؟‬ ‫‪ l‬این مساله بس��تگی به این دارد که در آینده چه‬ ‫افرادی تمایل به نامزدی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫داشته باشند‪ .‬تاکنون هیچ کدام از این عزیزان و دیگر افراد‬ ‫عضو جریان تحولخواه نس��بت به نام��زدی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آینده ابراز تمایل نکرده‌اند‪ .‬آقای توکلی‬ ‫که به‌طور رسمی اعالم کرده بودند که قصد کاندیداتوری‬ ‫در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری را ندارن��د‪ .‬در عین حال‬ ‫اگر هر ی��ک از این عزی��زان قصد نام��زدی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری را داش��ته باش��ند‪ ،‬طبیعتا از گزینه‌های‬ ‫مورد بررسی ما برای انتخابات آینده خواهند بود‪ .‬این گونه‬ ‫نیست که صرفا اگر فردی از جریانات ایثارگران و رهپویان‬ ‫کاندیدا ش��ود‪ ،‬کاندیدای مورد حمایت ما خواهد بود؛ بلکه‬ ‫بر‌اساس معیارها و ش��اخصه‌هایی مطرح می‌شود‪ ،‬کسی‬ ‫که بیش��ترین امتیازات را از این معیارها کسب کند گزینه‬ ‫جمعیت ایثارگران و رهپویان در انتخابات آینده خواهد بود‪.‬‬ ‫به غی�ر از جمعیت ایثارگ�ران و طیف آقای‬ ‫توکلی‪ ،‬احتمال ائتالف شما با کدام یک از دیگر‬ ‫گروه‌های اصولگرا بیش�تر اس�ت؟‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ l‬در ش��رایط فعلی واقعا نمی‌توان به‌طور روشن‬ ‫در این باره اظهار‌نظر کرد‪ .‬طبیعتا ما نس��بت به انتخابات‬ ‫گذشته آسیب‌شناس��ی خواهیم داش��ت و قطعا گذشته را‬ ‫به‌عنوان چراغ روش��نی برای آینده تصوی��ر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫باالخره ما در گذش��ته با گروه‌های مختل��ف اصولگرایی‬ ‫فعالیت‌های سیاس��ی مش��ترکی داش��تیم اما ب��ه تعبیری‬ ‫می‌توان گفت که برخ��ی از این گروه‌ه��ا بی‌وفایی‌هایی‬ ‫داش��تند و عمال به قول و قراره��ا و وعده‌هایی که برای‬ ‫کار جمعی متصور بودی��م وفادار نماندند‪ .‬نتیجه آن ش��د‬ ‫که در انتخاب��ات مختلفی که در گذش��ته انجام ش��د‪ ،‬ما‬ ‫شاهد عدم رس��یدن به برخی اهداف ش��ده بوده‌ایم‪ .‬قطعا‬ ‫این آسیب‌شناس��ی‌ها راه را برای ما هموار خواهد کرد که‬ ‫زمینه‌های جبهه مشترک را با دوستان و طیف‌های مختلف‬ ‫اصولگرا فعال کنیم‪ .‬البته قطعا وحدت به حدی ارزش��مند‬ ‫است که در برخی جاها باید نس��بت به رفتارها و مواضعی‬ ‫که موج��ب کدورت‌ه��ا و واگرای��ی می��ان اصولگرایان‬ ‫ش��ده‪ ،‬اغماض ش��ود‪ .‬طبیعتا اگر در جایی احساس کنیم‬ ‫که ض��رورت وح��دت و انس��جام اصولگرایان بیش��تر از‬ ‫پرداختن به این موضوعاتی از این دست است‪ ،‬آن موضوع‬ ‫اولویت ما خواهد بود‪ .‬اما االن ما در حال آسیب‌شناس��ی‬ ‫انتخابات‌های گذش��ته هس��تیم که در آنها ب��ا گروه‌های‬ ‫مختلف اصولگرا همکاری داشتیم تا بر‌اساس آنها بتوانیم‬ ‫فضای آینده‪ ،‬انس��جام و به تاویلی ائت�لاف با گروه‌های‬ ‫مختلف اصولگرا را در دس��تورکار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫پ�س از انتخاب�ات مجلس نه�م خصوصا‬ ‫در انتخابات هیات‌رئیس�ه مجل�س و همکاری‬ ‫فراکس�یونی‪ ،‬ش�اهد رواب�ط نزدی�ک و گ�رم‬ ‫تحولخواه�ان ب�ا جبه�ه پای�داری هس�تیم؛‬ ‫رابطه‌ای ک�ه مناس�ب‌تر از رابطه ای�ن طیف با‬ ‫دیگر گروه‌های اصولگراس�ت‪ .‬آیا ممکن است‬ ‫در انتخاب�ات آینده نی�ز تحولخواه�ان با جبهه‬ ‫پایداری به تفاهم و توفقی برس�ند که منجر به‬ ‫ائتالف این دو گروه شود یا بستگی به مصداقی‬ ‫دارد که ش�ما معرفی خواهید کرد؟‬ ‫‪ l‬در اینجا دو موضوع مطرح اس��ت‪ .‬همان‌طور‬ ‫ک��ه دیدید‪ ،‬ما پی��ش از انتخاب��ات مجلس نه��م با جبهه‬ ‫پایداری به وحدت نرسیدیم‪ ،‬اما بعد از انتخابات توانستیم‬ ‫در یک فراکسیون جای بگیریم و در کنار یکدیگر باشیم‪.‬‬ ‫همه این مس��ائل مبتنی‌بر اهداف و چش��م‌اندازهایی بود‬ ‫که وجود داش��ت‪ .‬هر زمانی که این مواضع به هم نزدیک‬ ‫ش��ده‪ ،‬طیف‌های مختل��ف اصولگرا ب��ه یکدیگر نزدیک‬ ‫ش��ده‌اند و هر زمانی که این مواضع از هم دور ش��ده و با‬ ‫نشست‌ها‪ ،‬البی‌گری‌ها و رایزنی‌ها امکان نزدیک کردن‬ ‫آن اهداف و هماهنگی‌ها وجود نداشته‪ ،‬واگرایی رخ داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در انتخابات آین��ده‪ ،‬بحث اول ما برنامه‌هاس��ت؛‬ ‫یعنی ما معتقدیم بای��د با گروه‌های مختل��ف اصولگرا بر‬ ‫سر برنامه‌ها به نتیجه و توافق برس��یم‪ .‬این مساله مهمی‬ ‫‌است که ما آینده کشور را آینده‌ای مبتنی‌بر برنامه‌ترسیم‬ ‫کنیم‪ .‬گذشته انتخابات ریاس��ت‌جمهوری نشان داده که‬ ‫صرفا تکی��ه روی افراد ما را به نتیجه نمی‌رس��اند و ما بعد‬ ‫از انتخاب افراد شاهد پش��ت کردن به بسیاری از اصول و‬ ‫برنامه‌هایی بودیم که منظور‌نظر اصولگرایی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل فک��ر می‌کنیم ک��ه در ابتدا بای��د با تمام‬ ‫گروه‌ها و طیف‌های مختلف اصولگرا روی برنامه‌هایی که‬ ‫رئیس‌جمهور آینده می‌خواهد برای اداره کشور ارائه کند‬ ‫به نتیجه برسیم‪ .‬در واقع نیازمند راهکارهای عملی برای‬ ‫برون رفت از معضالت و مشکالتی که فراروی ماست و‬ ‫چشم‌انداز روشنی که برای کشور‌ ترسیم می‌شود‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫تالش ما بر این است که در این برنامه‌ها از کلی‌گویی‌های‬ ‫صرف پرهیز کنی��م و بتوانیم به‌طور کاربردی و روش��ن‬ ‫برنامه‌های خ��ود را اعالم کنیم‪ .‬به تعبیر روش��ن‌تر‪ ،‬آنچه‬ ‫امروز تحت عنوان دولت سایه مصطلح است‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫دولت آینده را به‌طور ش��فاف و روش��ن می��ان گروه‌های‬ ‫اصولگرا مطرح خواهد کرد‪ .‬طبیعتا با طیف‌های همچون‬ ‫پایداری و دیگر طیف‌های اصولگرا‪ ،‬مهمترین اولویت ما‬ ‫برنامه‌ها خواهد بود‪ .‬پس از آن مبتنی‌ب��ر این برنامه‌ها‪ ،‬با‬ ‫طیف‌های مختلف اصولگرا بر س��ر مصادیق وارد مذاکره‬ ‫خواهیم شد و انشاءاهلل بتوانیم بر‌اساس چنین مکانیسمی‬ ‫‌به نتیجه برس��یم‪ .‬به همین دلیل در حال حاضر نمی‌توان‬ ‫قضاوت روش��نی در خصوص آینده داشت؛ همان‌طور که‬ ‫پیش‌بینی می‌کردند که اختالفات م��ا در زمان انتخابات‬ ‫عامل استمرار اختالفات در آینده و خصوصا در انتخابات‬ ‫هیات‌رئیس��ه مجل��س خواهد ش��د‪ ،‬وضعی��ت فعلی هم‬ ‫نمی‌تواند ما را به‌وضعیت روشنی در آینده هدایت کند‪ .‬اما‬ ‫در عین حال در آینده می‌توانیم هم بر‌اس��اس برنامه‌ها و‬ ‫هم بر‌اساس مصادیق‪ ،‬شاهد شکل روشنی از این ائتالف‬ ‫در آینده باش��یم‪.‬‬ ‫آیا این مس�اله فقط در م�ورد جبهه پایداری‬ ‫صدق می‌کند یا در مورد دیگر طیف‌های اصولگرا‬ ‫همچون راست س�نتی‪ ،‬طیف رهروان والیت و‪...‬‬ ‫هم صادق است؟‬ ‫‪ l‬تفاوتی ن��دارد‪ .‬همه گروه‌ها را ع��رض کردم‪ .‬اگر‬ ‫این اتفاق روی ندهد‪ ،‬دیگر ائتالف معنایی نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫نمی‌توان صرفا با یک طیف‪ ،‬ائتالف را در دستورکار قرار داد‪.‬‬ ‫طبیعتا بررسی ائتالف با همه طیف‌های اصولگرا‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫همان آسیب‌شناسی که عرض کردم صورت خواهد گرفت‬ ‫و انش��اءاهلل زمینه‌ها برای کاهش تکثر‌گرایی در گزینه‌ها و‬ ‫نامزدهای اصولگرا‪ ،‬ایجاد وفاق‪ ،‬وحدت و ائتالف میان این‬ ‫گروه‌ها فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫راه�کار جمعی�ت رهپوی�ان و تحولخواهان‬ ‫برای کاه�ش تکثر‌گرایی در می�ان اصولگرایان‬ ‫چیست؟ در حال حاضر اختالف‌‌نظری جدی میان‬ ‫فراکس�یون اصولگرایان و فراکس�یون رهروان‬ ‫والیت وج�ود دارد که ممکن اس�ت در انتخابات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری آین�ده ضربه جدی ب�ه کلیت‬ ‫جریان اصولگرایی وارد کند‪ .‬آیا ممکن اس�ت از‬ ‫تجربه کاهش اختالفات‌تان با جبهه پایداری در‬ ‫این مسیر استفاده کنید؟‬ ‫‪ l‬اگر دقت کرده باشید‪ ،‬ما چند کار را به‌طور همزمان‬ ‫انجام می‌دهیم‪ .‬یکی بحث آسیب‌شناس��ی گذش��ته است‬ ‫و دیگری بحث بررس��ی جدی برنامه‌هایی اس��ت که برای‬ ‫دولت آینده متصور هستیم‪ .‬با در نظرگرفتن این دو موضوع‬ ‫با طیف‌ها و گروه‌های مختلف اصولگرا وارد بحث و مذاکره‬ ‫خواهیم شد و راهکارهای مبتنی‌بر این دو موضوع را استخراج‬ ‫خواهیم کرد و مورد بحث و همفکری قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫یعنی آسیب‌شناسی گذشته و توافق بر سر برنامه‌های‬ ‫دولت آینده می‌تواند منجر به ائتالف تحولخواهان با س��ایر‬ ‫گروه‌های اصولگرا ش��ود ب��ود؟ چقدر به ش��کل‌گیری این‬ ‫ائتالف‌ها خوشبین هستید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬به نظ��رم زمینه‌چنی��ن‪ .‬ائتالفاتی با چنین‬ ‫مکانیسمی‌بسیار هموار خواهد بود‪g .‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫ماراتن سوسياليست و سرمايه‌دار‬ ‫ترس در‬ ‫اردوي ليبرالها‬ ‫چرا اوباما از رامني شكست خورد؟‬ ‫متن كام�ل مناظره اوبام�ا و رامني ك�ه از نظر‬ ‫مخاطبان تا حدود زيادي به س�ود رامني پايان‬ ‫يافت‪ ،‬نش�ان از عمق بحران اقتصادي در غرب‬ ‫به‌ويژه آمريكا دارد‪ .‬بح�ران اقتصادي آمريكا‬ ‫محور اصلي اولين مناظره انتخاباتي بود‪.‬‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪42‬‬
‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪43‬‬
‫دوئل « دنور»‬ ‫‪1‬‬ ‫باخت اوباما درا ولين مناظره انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا‬ ‫دانشگاه دنور‪ ،‬چهارشنبه سوم‌اکتبر میزبان نخستین مناظره «باراک اوباما»‪ ،‬رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا و «میت‬ ‫رامنی» کاندیدای جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بود؛ رویارویی این دو حریف در میدان پرسش‬ ‫و پاسخ‪ ،‬عمدتا بر مسائل داخلی متمرکز بوده و در آن به‌طور مشخص به حوزه اقتصاد پرداخته شد‪ .‬نظرسنجی که بعد از‬ ‫این مناظره توسط پایگاه خبری «سی‌ان‌ان» انجام شد‪ ،‬حاکی از آن است که بیش از ‪ 65‬درصد معتقدند که رامنی در این‬ ‫مناظره چالشی‌تر و موفق‌تر ظاهر شده و اوبامای دموکرات که قدرت بیانی قوی داشته و همواره مسلط و قاطع به نظر‬ ‫می‌رسد‪ ،‬موضعی منفعالنه و گاه عصبی داشته است‪ .‬در زیر متن کامل نخستین مناظره انتخاباتی سال ‪ 2010‬می‌آید‪:‬‬ ‫مترجم ‪ :‬آزاده كشوردوست و رضا آقازاده‬ ‫بين الملل‬ ‫جیم لرر‪ :‬از دانش�گاه «دنور» در شهر دنور ایالت‬ ‫«کل�رادو» به ش�ما عصر به خی�ر می‌گوی�م‪ .‬من «جیم‬ ‫ل�رر» از برنام�ه «س�اعت خب�ر» ش�بکه «پی‌بی‌اس»‬ ‫هستم و از حضور شما در نخس�تین مناظره انتخاباتی‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری س�ال ‪ 2012‬که بین ب�اراک اوباما‬ ‫رئیس‌جمهوری فعلی و کاندی�دای دموکرات‌ها و میت‬ ‫رامنی فرماندار سابق ایالت «ماساچوست» و کاندیدای‬ ‫جمهوریخواهان برگزار می‌شود‪ ،‬تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫این مناظره و س�ه مناظره دیگ�ر (دو مناظره بین‬ ‫کاندیداهای ریاست‌جمهوری و یک مناظره بین معاونان‬ ‫این کاندیداها) با حمایت مالی کمیسیون مناظره‌های‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود‪ .‬مناظره ‪90‬‬ ‫دقیقه‌ای حال حاضر به مسائل داخلی آمریکا پرداخته و‬ ‫چارچوب آن توسط کمیس�یون مناظره‌ها تعیین شده‬ ‫است‪ .‬این مناظره به شش بخش ‪ 15‬دقیقه‌ای تقسیم‬ ‫شده و کاندیداها برای پاسخ به اولین پرسش دو دقیقه‬ ‫زمان دارند و بع�د از آن مباحثه درباره س�ایر بخش‌ها‬ ‫آغاز می‌شود‪ .‬هزاران نفر پیش�نهادهای خود را درباره‬ ‫موضوعاتی که تمایل داش�تند در این بخش‌ها مطرح‬ ‫شود‪ ،‬ارائه کرده یا پرس�ش‌هایی را از طریق اینترنت‬ ‫یا س�ایر راه‌های ارتباطی ارس�ال کرده‌اند‪ .‬سه بخش‬ ‫از ش�ش بخش این مناظره به مس�اله اقتصاد و باقی‬ ‫بخش‌ها به مسائلی مانند طرح مراقبت‌های بهداشتی‪،‬‬ ‫نقش دولت‪ ،‬حاکمیت و تاکید بر تفاوت‌ها‪ ،‬موارد ویژه و‬ ‫گزینه‌های پیش رو اختصاص خواهد یافت‪ .‬هر کاندیدا‬ ‫نیز در پایان دو دقیقه برای جمع‌بندی صحبت‌های خود‬ ‫زمان خواهد داشت‪.‬‬ ‫اف�راد حاضر در س�الن مناظ�ره ق�ول داده‌اند که‬ ‫س�کوت را رعایت کرده و از فریاد کشیدن‪ ،‬کف زدن و‬ ‫سوت کشیدن و هر‌گونه اقدامی‌که در تمرکز کاندیداها‬ ‫اختالل ایجاد کند‪ ،‬خ�ودداری کنند‪ .‬به این ترتیب همه‬ ‫می‌توانی�م روی صحبت‌های کاندیداه�ا و مواضع آنها‬ ‫متمرکز شویم‪ .‬ولی در این مورد یک استثنا وجود دارد‬ ‫و آن هم همی�ن اکنون که می‌خواهی�م از رامنی و اوباما‬ ‫استقبال کنیم‪( .‬حاضران کف می‌زنند‪).‬‬ ‫آقایان رامنی و اوباما! به هر دوی ش�ما خوش�امد‬ ‫می‌گویم‪ .‬مناظره را با مساله اقتصاد و به‌طور مشخص‬ ‫مس�اله فرصت‌های ش�غلی آغاز می‌کنیم‪ .‬تفاوت‌های‬ ‫عم�ده ش�ما درب�اره راهکارهای�ی ک�ه ب�رای ایج�اد‬ ‫فرصت‌های شغلی جدید پیش�نهاد کرده‌اید‪ ،‬چیست؟‬ ‫هر کدام از شما دو دقیقه برای بحث فرصت دارد‪ .‬پرتاب‬ ‫سکه مشخص کرد که اوباما باید بحث را آغاز کند‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬جیم‪ ،‬از فرصتی که در اختیار من گذاشتی تشکر‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫می‌کنم‪ .‬از دانشگاه دنور برای میزبانی این مناظره و همچنین‬ ‫از فرماندار رامنی نیز تشکر می‌کنم‪ .‬مسائل بسیاری هستند‬ ‫‪44‬‬ ‫که تمایل دارم امشب به آنها اشاره کنم‪ ،‬ولی مهمترین آنها‬ ‫این اس��ت که من ‪ 20‬سال قبل (در چنین ش��بی) زمانی که‬ ‫«میشل اوباما» به پیشنهاد من برای ازدواج پاسخ مثبت داد‪،‬‬ ‫خوش��بخت‌ترین مرد روی زمین ش��دم‪( .‬خنده) از همین‌جا‬ ‫سالگرد ازدواجمان را به میشل تبریک می‌گویم؛ ممکن است‬ ‫سال‌های آینده مراسم سالگرد ازدواجمان مقابل ‪ 40‬میلیون‬ ‫بیننده برگزار نشود‪( .‬خنده)‬ ‫چهار س��ال قبل بدترین بح��ران مالی از زم��ان رکود‬ ‫بزرگ را تجربه کردیم‪ .‬میلیون‌ها فرصت شغلی از بین رفت‪،‬‬ ‫صنعت خودروسازی در آستانه سقوط قرار گرفت و نظام مالی‬ ‫کش��ور به حالت تعلیق درآمد‪ .‬با انعطاف‌پذیری و عزم راسخ‬ ‫ش��هروندان آمریکایی‪ ،‬مقابله با این چالش‌ها را آغاز کردیم‪.‬‬ ‫طی ‪ 30‬ماه گذش��ته پنج میلیون فرصت ش��غلی در بخش‬ ‫خصوصی ایجاد شده‪ ،‬صنعت خودروسازی جانی تازه گرفته و‬ ‫شاهد روندی رو به رشد در مسیر تامین مسکن بوده‌ایم‪ ،‬ولی‬ ‫همه می‌دانیم که همچنان کارهای زی��ادی پیش‌رو داریم‪.‬‬ ‫بنابراین پرسش‌هایی که امشب مطرح می‌شود به وضعیت‬ ‫گذشته ارتباطی ندارد‪ ،‬بلکه روی مسیری که پیش رو داریم‪،‬‬ ‫متمرکز است‪ .‬فرماندار رامنی به تغییر نحوه پرداخت مالیات و‬ ‫رویکرد وارونه کاهش مالیات اقشار پردرآمد معتقد است‪ ،‬ولی‬ ‫من دیدگاه متفاوتی دارم‪ .‬معتقدم که باید در بخش آموزش و‬ ‫پرورش سرمایه‌گذاری شود‪ .‬به اعتقاد من توسعه منابع جدید‬ ‫انرژی در آمری��کا از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می‌توانیم نظام مالیاتی را تغییر داده و اطمینان حاصل‬ ‫کنیم که از تجارت‌های کوچک و شرکت‌هایی که در آمریکا‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪ ،‬حمایت می‌شود‪ .‬می‌توان بخشی از‬ ‫این هزینه ذخیره شده را برای بازسازی آمریکا – در شرایطی‬ ‫که دو جنگ را پشت‌س��ر گذاش��ته‌ایم‪ -‬صرف کنیم؛ به این‬ ‫ترتیب می‌توانیم کس��ری بودجه خود را به شیوه‌ای متوازن‬ ‫که اجازه این سرمایه‌گذاری‌های حیاتی را می‌دهد‪ ،‬کاهش‬ ‫دهیم‪ .‬اکنون به عهده رای‌دهندگان آمریکایی است که تعیین‬ ‫کنند در کدام مسیر قدم بگذاریم‪ .‬آیا تصمیم داریم بار دیگر‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی را انتخاب کنیم که آمریکا را به این‬ ‫هرج و مرج کشانده یا سیاست اقتصادی جدیدی را انتخاب‬ ‫می‌کنیم که تاکید دارد عملکرد اقتصادی بهتر آمریکا در گرو‬ ‫عملکرد بهتر طبقه متوسط است‪ .‬تمایل دارم در این مناظره‬ ‫درباره این مساله گفت‌وگو شود‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬فرماندار رامنی‪ ،‬شما دو دقیقه زمان دارید‪.‬‬ ‫میت رامنی‪ :‬جیم از تو ممنون هستم‪ ،‬باعث افتخار است‬ ‫که اینجا در کنار تو هستم‪ .‬همچنین از اینکه فرصتی دست داد‬ ‫در کنار پرزیدنت اوباما باشم‪ ،‬خوشحالم‪ .‬از اینکه در دانشگاه‬ ‫دنور هستم احس��اس بس��یار خوبی دارم و از میهمان‌نوازی‬ ‫مسئوالن این دانش��گاه و همچنین کمیس��یون مناظرات‬ ‫برای برگزاری این جلس��ات تقدیر می‌کنم‪ .‬پرزیدنت اوباما‪،‬‬ ‫سالگرد ازدواجتان را به شما تبریک می‌گویم و اطمینان دارم‬ ‫بودن در اینجا در کنار من‪ ،‬رمانتیک‌ترین شرایطی است که‬ ‫می‌توانستید تجربه کنید‪( .‬خنده) تبریک‪.‬‬ ‫مس��اله‌ای که مطرح شد‪ ،‬مساله بس��یار مهمی‌است‪.‬‬ ‫طی سال‌های گذش��ته فرصت دیدار با مردم در ایالت‌های‬ ‫مختلف کشور را داشته‌ام؛زمانی که در شهر «دیتون» در ایالت‬ ‫«اوهایو» بودم‪ ،‬زنی بازوی من را گرفت و گفت که از ماه مه‌‬ ‫بیکار شده‌ام‪ ،‬آیا می‌توانید به من کمک کنید؟ «آن رامنی»‪،‬‬ ‫همسرم روز گذشته در یک تجمع انتخاباتی در دنور شرکت‬ ‫کرده بود و در آنجا زنی که بچه به بغل داشت به او گفت که‬ ‫همسرش در سه سال گذشته چهار‌بار مجبور به تغییر شغل‬ ‫خود شده اس��ت؛ ش��غل‌هایی که نیمه‌وقت بوده‌اند‪ .‬او اخیرا‬ ‫از محل کار آخرش نیز اخراج شده و خانه‌‌شان را نیز از دست‬ ‫داده‌اند‪ .‬آیا می‌توانیم به ما کمک کنیم؟‬ ‫پاسخ این است که بله‪ ،‬می‌توانیم کمک کنیم ولی این‬ ‫کمک مستلزم قدم گذاشتن در مسیری جدید است؛ مسیری‬ ‫که با رویکردهایی که در حال حاضر در پیش گرفته می‌شود‪،‬‬ ‫متفاوت است؛ این مسیر متفاوت‪ ،‬مسیری نیست که پرزیدنت‬ ‫اوباما از آن به‌عنوان رویکرد وارونه کاهش مالیات ثروتمندان‬ ‫یاد کرده اس��ت‪ .‬این کاری نیس��ت که من قصد انجام آن را‬ ‫دارم‪ .‬طرح من پنج بخش بنیادی��ن دارد‪ :‬یک‪ ،‬به ما در حوزه‬ ‫انرژی استقالل می‌دهد؛ اس��تقالل انرژی آمریکای‌شمالی‪.‬‬ ‫محقق ش��دن این هدف‪ ،‬چهار میلیون فرصت شغلی ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬دو‪ ،‬باعث رونق گرفتن بازرگانی به ویژه در آمریکای‬ ‫التین می‌شود‪ .‬این رویکرد در صورت تقلب چینی‌ها عامل‬ ‫بازدارنده‌ای برای آنها به شمار می‌رود‪ .‬سه‪ ،‬اطمینان یافتن از‬ ‫اینکه مردم ما توانایی‌ها و مهارت‌هایی که برای موفق شدن‬ ‫به آن نیاز است و همچنین بهترین مدارس در جهان را دارند‬ ‫البته اکنون با محقق ش��دن این هدف فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫چهار‪ ،‬بودجه‌ای مت��وازن در اختیار ما ق��رار می‌دهد و پنجم‬ ‫اینکه باعث قدرت گرفتن تجارت‌های کوچک می‌شود‪ .‬این‬ ‫تجارت کوچک است که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در‬ ‫آمریکا می‌شود‪ .‬طی چهار سال گذشته‪ ،‬فعاالن تجارت‌های‬ ‫کوچک به این نتیجه رس��یده‌اند که آمریکا‪ ،‬جای مناس��بی‬ ‫برای آغاز یک تجارت جدید نیست‪ ،‬چرا‌که آغاز این روند به‬ ‫اوباما‪ :‬چهار سال قبل بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ‬ ‫را تجربه کردیم‪ .‬میلیون‌ها فرصت شغلی از بین رفت‪ ،‬صنعت‬ ‫خودروسازی در آستانه سقوط قرار گرفت و نظام مالی‬ ‫کشور به حالت تعلیق درآمد‪ .‬با انعطاف‌پذیری و عزم راسخ‬ ‫شهروندان آمریکایی‪ ،‬مقابله با این چالش‌ها را آغاز کردیم‬
‫پایین‌ترین میزان خود طی ‪ 30‬سال اخیر رسیده است‪ .‬می‌دانم‬ ‫که برای رش��د مجدد تجارت‌های کوچک و برای استخدام‬ ‫افراد‪ ،‬به زمان نیاز است‪ .‬اکنون نگرانی من این است؛ مسیری‬ ‫که در حال حاضر در آن قرار داریم‪ ،‬مسیر موفقی نبوده است‪.‬‬ ‫دیدگاهی که اوباما اکنون دارد‪ ،‬کاملا مشابه دیدگاهی است‬ ‫که چهار سال قبل با آن وارد رقابت‌های انتخاباتی شد‪ .‬او معتقد‬ ‫است که یک دولت بزرگ‌تر بیشتر هزینه می‌کند‪ ،‬مالیات‌های‬ ‫س��نگین‌تری تعیین کرده و چارچوب‌های بیش��تری اعمال‬ ‫می‌کند‪ ،‬ولی این پاسخ صحیحی برای نیازهای امروز آمریکا‬ ‫نیست‪ .‬من نیرویی که مجددا آمریکا را به فعالیت وادار می‌کند‪،‬‬ ‫احیا خواهم کرد‪ .‬ممنون‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬پرزیدنت اوباما! لطفا به‌طور مستقیم نظر خود‬ ‫درباره مواضعی که فرماندار رامنی در قبال سیاست‌های‬ ‫اقتصادی شما داشتند را بیان کنید‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬اج��ازه دهید که به‌طور مش��خص درباره آنچه‬ ‫لرر‪ :‬هر دو شما به اختالفات نس�بتا زیادی اشاره‬ ‫کردید‪ .‬در این مرحله توجه خود را روی این اختالفات‬ ‫متمرکز کرده و به‌طور خاص به این موارد می‌پردازیم‪.‬‬ ‫ولی پیش از آن‪ ،‬فرماندار رامنی! آیا در ارتباط با مسائلی‬ ‫که پرزیدنت اوباما اکنون به آن اش�اره کرد‪ ،‬پرس�ش‬ ‫خاصی دارید؟‬ ‫رامنی‪ :‬بل��ه‪ ،‬قطعا‪ .‬می‌خواهم ط��رح اقتصادی خود را‬ ‫بين الملل‬ ‫تشریح کرده و مرحله به مرحله درباره آن توضیح دهم‪ .‬اول‬ ‫از همه باید تاکی��د کنم که تصمیمی‌ب��رای کاهش مالیات‬ ‫پنج میلیارد دالری ندارم‪ .‬برنامه من برای کاهش مالیات‌ها‬ ‫تا این حد که پرزیدنت اوباما درباره آن صحبت کرد‪ ،‬گسترده‬ ‫نیس��ت‪ .‬دیدگاه من این اس��ت که باید ب��رای مالیات طبقه‬ ‫متوسط تسهیالتی در نظر گرفته شود‪ ،‬ولی تصمیمی‌برای‬ ‫کاهش مالیات شهروندان با درآمد باال ندارم‪ .‬اقشار پردرآمد‬ ‫در وضعیت فعلی اقتصادی هم شرایط خوبی دارند‪ .‬برای آنها‬ ‫هیچ تفاوتی ندارد که شما رئیس‌جمهوری آمریکا باشید یا من‪.‬‬ ‫افرادی که در حال حاضر شرایط دشواری را تجربه می‌کنند‪،‬‬ ‫شهروندانی با درآمد متوسط هستند‪ .‬سیاست‌های پرزیدنت‬ ‫اوباما طبقه متوسط آمریکا را دفن کرده است؛ آنها در آستانه‬ ‫نابودی قرار گرفته‌اند‪ .‬آمریکایی‌های طبقه متوس��ط شاهد‬ ‫کاهش درآمد خود بوده‌اند‪ ،‬این نوعی مالیات است و من آن را‬ ‫مالیات اقتصادی می‌نامم‪.‬‬ ‫در همین زمان‪ ،‬هزینه بنزین در دوران ریاست‌جمهوری‬ ‫پرزیدنت اوباما دو‌برابر شده است‪ ،‬بهای برق و مواد غذایی نیز‬ ‫افزایش داشته و هزینه مراقبت‌های بهداشتی برای هر خانوار‬ ‫به دو هزار و ‪ 500‬دالر رسیده است‪ .‬شهروندان طبقه متوسط‬ ‫شرایط دش��واری را تجربه می‌کنند‪ .‬س��نگ بنای طرح من‪،‬‬ ‫انرژی و بازرگانی‪ ،‬برنامه‌‌های آموزشی صحیح‪ ،‬توازن بودجه‬ ‫و کمک به تجارت‌های کوچک است‪.‬‬ ‫ولی پرزیدنت اوباما به برخی مسائل اشاره کرد که تمایل‬ ‫دارم درباره آن توضیح بدهم‪ .‬مساله اول‪ ،‬بحث آموزش است‪.‬‬ ‫با پرزیدنت اوباما درباره کلیدی بودن آموزش و تاثیر مهمی‬ ‫‌که روی آینده اقتصاد کش��ور دارد‪ ،‬موافق هستم ولی برنامه‬ ‫آموزشی ما در حال حاضر گزارش‌های خود را به هشت نهاد‬ ‫متفاوت ارائه می‌کند‪ .‬این مسیر هزینه‌ای چشمگیر در بر دارد‪.‬‬ ‫باید این پول‌ه��ا را به ایالت‌ها بازگردان��ده و روندی در پیش‬ ‫بگیریم که کارگران طی آن می‌توانند از آموزش‌هایی هدفمند‬ ‫و مرتبط با مش��اغلی که به آنها عالقه‌مند هستند‪ ،‬بهره‌مند‬ ‫شوند‪ .‬مساله دوم‪ ،‬مساله مالیات‌هاست‪ .‬من و پرزیدنت اوباما‬ ‫روی این مساله توافق داریم که مالیات‌ها باید کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫من مالیات‌ها را هم برای ش��رکت‌ها و هم برای افراد حقیقی‬ ‫کاهش خواهم داد‪ ،‬ول��ی برای اینکه منبع درآمدی داش��ته‬ ‫باش��یم و دولت بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد‪ ،‬برخی‬ ‫اعتبارها و معافیت‌ها را کاهش می‌دهیم تا منبعی برای تامین‬ ‫مالی باشد‪ .‬مساله سوم نیز مربوط به حوزه انرژی است‪ .‬انرژی‬ ‫مساله‌ای حیاتی بوده و پرزیدنت اوباما نیز به‌درستی اشاره کرد‬ ‫که میزان تولیدات نفتی و گازی در دوران ریاست‌جمهوری او‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬با این وجود افزایش تولیدات این حوزه‬ ‫هیچ ارتباطی با سیاس��ت‌های اوباما نداش��ته است‪ .‬افزایش‬ ‫تولیدات گاز طبیعی و نف��ت در بخش خصوصی اتفاق افتاده‬ ‫و ش��اهد افزایش این تولی��دات در بخش دولت��ی نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهور‪ ،‬دولت شما تعداد مجوزهای قانونی را به‬ ‫نصف کاهش داده است‪.‬‬ ‫اگر م��ن رئیس‌جمه��وری آمریکا ش��وم‪ ،‬تع��داد این‬ ‫مجوزها را دوبرابر می‌کنم‪ .‬روی منابع نفتی سواحل آالسکا‬ ‫حس��اب ویژه‌ای باز کرده‪ ،‬خط‌لوله انتق��ال گاز از کانادا را به‬ ‫جری��ان می‌انداختم و به‌ط��ور هم‌زم��ان نیم‌نگاهی هم به‬ ‫زغال‌سنگ داشتم‪ .‬افرادی که در صنایع زغال‌سنگ آمریکا‬ ‫کار می‌کنند‪ ،‬معتقدند که سیاست‌های شما آسیبی جدی به‬ ‫این صنعت وارد کرده اس��ت‪ .‬من می‌خواه��م بخش انرژی‬ ‫آمریکا و آمریکای‌شمالی مستقل باشد‪ .‬به این ترتیب می‌توان‬ ‫فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد‪.‬‬ ‫و در پای��ان در ارتباط با کاهش مالیات‌ه��ا باید بگویم‬ ‫که برنامه من کاهش گسترده مالیات‌ها و در پی آن کاهش‬ ‫درآمدهای دولتی نیست‪ .‬سیاس��ت اصلی و اولویت من این‬ ‫اس��ت که کاهش مالیات‌هایی که منجر به افزایش کسری‬ ‫بودجه شود‪ ،‬در دستورکار قرار نگیرد‪ .‬هدف من این است که‬ ‫دشواری‌هایی که خانواده‌های طبقه متوسط متحمل می‌شوند‬ ‫را کاهش دهم‪ .‬بنابراین به‌کار بردن هر‌گونه ادبیاتی در تضاد با‬ ‫این سیاست‌ها‪ ،‬به صراحت نادرست و غیردقیق است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬آقای رئیس‌جمهور شما بفرمائید‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫معتقدم باید انجام ش��ود‪ ،‬صحبت کنم‪ .‬اول از همه باید نظام‬ ‫آموزشی خود را ارتقا دهیم‪ .‬در این زمینه و در راستای‌ترسیم‬ ‫پیش��نهادهای هر دو ح��زب دموک��رات و جمهوریخواه به‬ ‫پیش��رفت‌های بزرگی دس��ت پیدا کرده‌ایم ک��ه هم‌اکنون‬ ‫تاثیرات خود را روی برخی از مراکز آموزشی که تعامل با آنها‬ ‫بسیار دش��وار است‪ ،‬نش��ان داده‌اند‪ .‬در حال حاضر برنامه‌ای‬ ‫تحت عنوان «مس��ابقه به سمت اوج» در دس��تورکار است‬ ‫که اصالحاتی در ‪ 46‬ایالت در سراس��ر کش��ور در آن لحاظ‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از جمله این اصالحات‪ ،‬باال بردن استانداردها و‬ ‫ارتقای نحوه آموزش معلمان اس��ت‪ .‬تصمیم دارم ‪ 100‬هزار‬ ‫معلم ریاضی و علوم جدید استخدام کرده و بیش از دو میلیون‬ ‫فرصت آموزشی در جامعه دانش��گاهی ایجاد کنم تا به این‬ ‫ترتیب ش��هروندان‪ ،‬مهارت‌های الزم برای ش��غل‌هایی که‬ ‫هم‌اکنون برای آنها فراهم اس��ت را به دست آورند‪ .‬به مردم‬ ‫تضمین می‌دهم که شهریه‌های آموزش��ی را برای جوانان‬ ‫پایین نگه می‌دارم‪.‬در زمین��ه نظام مالیاتی‪ ،‬ه��م من و هم‬ ‫فرماندار رامنی روی این مساله اتفاق‌نظر داریم که نرخ مالیات‬ ‫شرکت‌های بزرگ بسیار باالست‪ ،‬بنابراین تصمیم دارم این‬ ‫نرخ را به‌ویژه در بخش تولید کاهش داده و آن را به ‪ 25‬درصد‬ ‫برسانم‪ .‬از طرف دیگر با روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور‬ ‫که به‌دنبال ارائه مشوق به برخی از شرکت‌ها پررنگ‌تر شده‪،‬‬ ‫مقابله می‌کنم‪ .‬همچنین تصمیم دارم مالیات شرکت‌هایی که‬ ‫در آمریکا س��رمایه‌گذاری می‌کنند را کاهش دهم‪ .‬در حوزه‬ ‫انرژی نیز هم من و هم فرماندار رامنی معتقدیم که تولیدات‬ ‫انرژی آمریکا باید تقویت ش��ود‪ .‬همچنین روی این مس��اله‬ ‫اتفاق‌نظر داریم که تولیدات مسابقات نفت و گاز طبیعی از هر‬ ‫زمان دیگری بیشتر ش��ده ولی من در عین حال بر این باورم‬ ‫که باید نیم‌نگاهی هم به منابع انرژی آینده مانند باد‪ ،‬انرژی‬ ‫خورشیدی و سوخت‌های زیستی داشته باشیم و در این زمینه‬ ‫سرمایه‌گذاری کنیم‪ ،‬همه اینها امکان‌پذیر است‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی برای دستیابی به این هدف باید کسری بودجه را جبران‬ ‫کنیم‪ .‬یکی از مسائلی که اطمینان دارم امشب درباره آن بحث‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬چگونگی تعامل با نظام مالیاتی و تضمین کاهش‬ ‫هزینه‌ها به شیوه‌ای مسئوالنه و همچنین دستیابی به منابع‬ ‫مالی الزم برای انجام این سرمایه‌گذاری‌هاست‪.‬‬ ‫این درس��ت همان جایی اس��ت ک��ه ما ب��ا یکدیگر‬ ‫اختالف‌نظر داریم‪ ،‬چرا که طرح اقتص��ادی رامنی‪ ،‬کاهش‬ ‫پنج میلیارد دالری مالیات‌هایی که پیش از این مشمول طرح‬ ‫گسترش کاهش مالیات‌های بوش ش��ده بودند را پیشنهاد‬ ‫می‌کند‪ .‬دو‌ تریلیون دالر دیگر نیز ص��رف هزینه اضافی در‬ ‫ارتش می‌ش��ود و این در حالی اس��ت که نظامیان ما چنین‬ ‫درخواس��تی مطرح نکرده‌اند‪ .‬مهمترین پرس��ش‌هایی که‬ ‫درباره این طرح مطرح می‌ش��ود اینکه این هزینه‌ها چگونه‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ ،‬کس��ری بودجه چگونه جبران می‌ش��ود و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های الزم چگونه بدون تحمیل هزینه اضافی‬ ‫بر طبقه متوسط انجام می‌شود؟‬ ‫رامني‪ :‬هزینه بنزین در دوران ریاست‌جمهوری پرزیدنت‬ ‫اوباما دو‌برابر شده است‪ ،‬بهای برق و مواد غذایی نیز‬ ‫افزایش داشته و هزینه مراقبت‌های بهداشتی برای هر‬ ‫خانوار به دو هزار و ‪ 500‬دالر رسیده است‪ .‬شهروندان‬ ‫طبقه متوسط شرایط دشواری را تجربه می‌کنند‬ ‫اوباما‪ :‬بیایی��د درب��اره مالیات‌ها صحب��ت کنیم زیرا‬ ‫معتقدم که ای��ن بحث‪ ،‬راهب��ردی خواهد بود‪ .‬چهار س��ال‬ ‫پیش و زمانی که روی همین سکو ایس��تاده بودم‪ ،‬گفتم که‬ ‫مالیات خانواده‌های طبقه متوسط را کاهش خواهم داد و این‬ ‫دقیقا همان کاری اس��ت که انجام دادم‪ .‬دولت من‪ ،‬مالیات‬ ‫خانواده‌های با درآمد متوسط را تا سه هزار و ‪ 600‬دالر کاهش‬ ‫داد‪ .‬دلیل این مساله نیز این اس��ت که معتقدم آمریکا زمانی‬ ‫عملکرد بهتری خواهد داش��ت که عملکرد طبقه متوس��ط‬ ‫بهتر باشد‪ .‬با کاهش مالیات این خانواده‌ها‪ ،‬پول بیشتری در‬ ‫جیب‌های آنها باقی می‌ماند و به‌عنوان مثال ش��اید تصمیم‬ ‫بگیرند که یک ماشین بخرند‪ .‬آنها به‌طور قطع باتوجه به رکود‬ ‫بی‌سابقه‌ای که شاهد آن بودیم‪ ،‬در جایگاه بهتری قرار دارند‪.‬‬ ‫آنها می‌توانند برای فرزندش��ان که قصد ورود به دانشگاه را‬ ‫دارد‪ ،‬یک کامپیوتر جدید بخرند‪ .‬این مساله به‌معنای آن است‬ ‫که این خانواده پول بيشتری خرج کرده‌اند‪ ،‬اقتصاد مشتریان‬ ‫بیشتری داشته است‪ ،‬کسب و کارها پرس��ودتر شده‌اند و در‬ ‫نتیجه کارگران بیشتری استخدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫اکنون بهتر است به طرح پیش��نهادی فرماندار رامنی‬ ‫برای کاهش پنج‌تریلی��ون دالری مالیات‌ها و هزین ‌ه اضافی‬ ‫دو‌تریلیون دالری در بخ��ش نظامی بپردازیم‪ .‬او تاکید کرده‬ ‫اس��ت که این کاهش درآمد را از طری��ق کاهش اعتبارات و‬ ‫معافیت‌ها تامین خواهد کرد‪ .‬مس��اله این اس��ت که بیش از‬ ‫صدبار از فرماندار رامنی خواسته اس��ت درباره سازوکار این‬ ‫طرح توضیح دهد ولی او هرگز موفق به‌ترسیم آن نشده است‪.‬‬ ‫جیم‪ ،‬من در اینجا به یک نکته مهم اشاره می‌کنم‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینکه ش��هروندان با درآمد باال هم از معافیت‌ها و اعتبارات‬ ‫ارائه ش��ده توس��ط دولت بهره می‌برند‪ ،‬محدود کردن این‬ ‫تسهیالت کمکی به تامین هزینه پنج‌تریلیون دالری ناشی‬ ‫از کاهش مالیات‌ها و هزینه دو‌تریلیون دالری صرف شده در‬ ‫‪45‬‬
‫بخش نظامی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫بررسی‌ها و مطالعات مستقل نشان داده است که تنها‬ ‫راه تحقق وعده رامنی برای عدم کاهش کسری و همچنین‬ ‫اضافه نشدن به آن‪ ،‬تحمیل باری اضافی بر دوش خانواده‌های‬ ‫طبقه متوسط است؛ یک خانواده طبقه متوسط آمریکا که بچه‬ ‫هم دارد‪ ،‬مجبور است دو هزار دالر بیشتر هزینه کند‪.‬‬ ‫این تحلیل من نیس��ت‪ ،‬بلکه ارزیابی اقتصاددان‌هایی‬ ‫است که این طرح را بررسی کرده‌اند‪ .‬این نوع اقتصاد وارونه‬ ‫که در چارچوب آن تنه��ا افراد متعلق به راس ه��رم‏‪ ،‬رفاه را‬ ‫تجربه می‌کنند؛ اقتصادی که ب��ار مضاعفی بر خانواده‌های‬ ‫طبقه متوسط تحمیل می‌کند‪ ،‬نسخه‌ای مناسب برای رشد‬ ‫اقتصادی آمریکا نخواهد بود‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬بس�یار خب‪ ،‬تفاوت‌ها در چیست؟ بیاید روی‬ ‫مساله‌ها مالیات‌ها‪...‬‬ ‫رامنی‪ :‬ولی من به این مس��اله پرداختم‪ .‬درست است‪،‬‬ ‫درست است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬تفاوت‌ها در چیست؟‬ ‫رامنی‪ :‬تقریبا هر چیزی که پرزیدنت اوباما درباره طرح‬ ‫بودجه من گفت‪ ،‬نادرست بود‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬بسیار خوب‪.‬‬ ‫بين الملل‬ ‫رامنی‪ :‬اگر از من خواسته می‌ش��د از طرحی که اوباما‬ ‫اکنون آن را توصیف کرد حمایت کنم‪ ،‬هرگز نمی‌پذیرفتم‪ .‬من‬ ‫به‌دنبال کاهش پنج‌تریلیون دالری مالیات‌ها نیستم‪ .‬آنچه من‬ ‫گفته‌ام این است که طرح کاهش مالیاتی که باعث افزایش‬ ‫کسری بودجه شود را به اجرا نخواهم گذاشت‪ .‬این بخش اول‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اگر من تاکید کنم که طرح مورد نظرم کسری‬ ‫بودجه را افزایش نخواهد داد‪ ،‬هیچ اقتصاددانی نخواهد گفت‬ ‫که طرح مالیات��ی رامنی باعث افزایش پن��ج میلیارد دالری‬ ‫کسری بودجه می‌شود‪.‬‬ ‫دوم اینکه سهمی‌که افراد حقیقی پردرآمد می‌پردازند‬ ‫را کاهش نخواهم داد‪ .‬می‌دانم که ش��ما و معاونتان همواره‬ ‫روی این مس��اله تاکید کرده‌اید و همچنین می‌دانم که این‬ ‫مساله بین مردم به‌طور گسترده‌‌ای مطرح شده است ولی این‬ ‫همه آن چیزی نیست که وجود دارد‪ .‬ببینید‪ ،‬من پنج پسر دارم‬ ‫و عادت کرده‌ام که مردم حرف‌هایی می‌زنند که همیشه هم‬ ‫درست نیست ولی بارها و بارها تکرار می‌شود و امیدوارند در‬ ‫نهایت آن را باور کنم‪( .‬خنده) این مساله درست نیست‪ ،‬قبول‬ ‫دارید؟ من مالیاتی که توسط طبقه ثروتمند پرداخت می‌شود‬ ‫را کاهش نخواهم داد‪.‬‬ ‫سوم اینکه هرگز و تحت هیچ ش��رایطی مالیات طبقه‬ ‫متوسط را افزایش نخواهم داد‪ ،‬بلکه تالش می‌کنم مالیات‬ ‫بر درآمد این طبقه را کاهش دهم‪ .‬اکنون شما به یک بررسی‬ ‫استناد کردید‪ .‬شش مطالعه و بررسی دیگر نیز انجام شده که به‬ ‫تحقیقی که شما به آن اشاره کردید‪ ،‬پرداخته و نتیجه گرفته‌اند‬ ‫که این پژوهش کاملا نادرست و از پایه و اساس اشتباه است‪.‬‬ ‫همین امروز یک بررسی را مطالعه کردم که در آن مطرح شده‬ ‫بود که شما قصد دارید مالیات طبقه متوسط را بین سه تا چهار‬ ‫هزار دالر افزایش دهید‪ .‬همه‌جا از این تحقیقات و مطالعات‬ ‫وجود دارد‪ .‬اکنون به مس��اله‌ای که در آخر به آن اش��اره شد‪،‬‬ ‫می‌پردازیم؛ برنام��ه من برای کاهش نرخ‌ه��ا‪ .‬تصمیم دارم‬ ‫نرخ‌ها را کاهش داده و به‌طور هم‌زمان‪ ،‬اعتبارات و معافیت‌ها‬ ‫را کاه��ش دهم‪ .‬به این ترتی��ب منبع مالی ک��ه به‌دنبال آن‬ ‫هس��تیم تامین می‌ش��ود‪ .‬اکنون فکر مي‌كنید چرا نرخ‌ها را‬ ‫کاهش می‌دهیم؟ دلیل این مساله این است که تجارت‌های‬ ‫کوچک‪ ،‬این نرخ‌ها را می‌پردازند‪ 54 .‬درصد آمریکایی‌ها در‬ ‫تجارت‌هایی فعالیت دارند‪ ،‬مالیات شرکتی روی آنها اعمال‬ ‫نشده و مالیات ش��خصی پرداخت می‌‌کنند‪ .‬اگر این نرخ‌ها را‬ ‫کاهش دهیم‪ ،‬امکان استخدام افراد بیشتری فراهم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اولویت مهم من ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای‬ ‫شهروندان آمریکایی است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫لرر‪ :‬بس�یار خوب‪ .‬این همان‌جایی است که از آن‬ ‫‪46‬‬ ‫اوباما‌‪ :‬برنامه مالیاتی من نه تنها مالیات ‪98‬درصد خانواده‌های‬ ‫آمریکایی را کاهش داد‪ ،‬بلکه باعث کاهش ‪ 18‬برابری مالیات‬ ‫اقتصادهای کوچک نیز شد‪ .‬با این وجود تاکید کرده‌ام که برای‬ ‫افرادی با درآمد بیش از ‪250‬هزار دالر در سال باید قوانین دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری «بیل کلینتون» اعمال شود‬ ‫ش�روع کردیم‪ .‬آیا درباره مطالبی که فرمان�دار درباره‬ ‫طرح خود گفتند‪ ،‬مطلب خاصی دارید؟‬ ‫اوبام�ا‪ :‬فرماندار رامن��ی به مدت ‪ 18‬م��اه روی طرح‬ ‫مالیاتی تمرکز کرده اس��ت و اکنون تنها چن��د هفته پیش از‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری می‌گوید که این پیشنهاد بزرگ‬ ‫و قاطعنامه اهمیتی ندارد‪ .‬جناب فرماندار‪ ،‬حقیقت این است‬ ‫که اگر به ش��یوه‌ای که توضیح دادید به‌دنبال کاهش نرخ‌ها‬ ‫هستید‪ ،‬مقابله با کس��ری بودجه و عدم اعمال فشار بر طبقه‬ ‫متوس��ط‪ ،‬مس��اله‌ای غیرممکن خواهد بود‪ .‬ای��ن ریاضیات‬ ‫است‪ ،‬این منطق اس��ت‪ .‬من و فرماندار رامنی درباره تشویق‬ ‫اقتصادهای کوچک اتف��اق نظر داریم‪ .‬برنام��ه مالیاتی من‬ ‫نه تنها مالیات ‪98‬درصد خانواده‌های آمریکایی را کاهش داد‪،‬‬ ‫بلکه باعث کاهش ‪ 18‬برابری مالیات اقتصادهای کوچک نیز‬ ‫شد‪ .‬با این وجود تاکید کرده‌ام که برای افرادی با درآمد بیش‬ ‫از ‪250‬هزار دالر در سال باید قوانین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫«بیل کلینتون» اعمال ش��ود؛ زمانی که ‪23‬میلیون فرصت‬ ‫ش��غلی جدید ایجاد ش��د‪ ،‬از کس��ری بودجه به مازاد بودجه‬ ‫رسیدیم و اين مساله تعداد زیادی از میلیونرهای آمریکا را به‬ ‫تکاپو انداخت‪ .‬اهمیت این مساله است این است که در پیش‬ ‫گرفتن چنین رویکردی نه تنها کسری بودجه را کاهش داده‬ ‫و باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود‪ ،‬بلکه امکان‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایی را فراهم می‌کند ک��ه در بخش‌های‬ ‫آموزش و ان��رژی ضروری هس��تند‪ .‬ما در عی��ن با یکدیگر‬ ‫اختالف‌نظر هم داریم‪ .‬این اختالف به تف��اوت تعریف ما از‬ ‫تجارت‌های کوچک برمی‌گردد‪ .‬بر‌مبنای طرح من‪ ،‬مالیات‬ ‫بر درآمد ‪97‬درصد از تجارت‌ه��ای کوچک افزایش نخواهد‬ ‫یافت‪ .‬فرمان��دار رامنی می‌گوی��د که این س��ه درصد باقی‬ ‫مانده‪ ،‬ایجادکننده فرصت‌های ش��غلی هستند و تحت‌فشار‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ .‬ولی برمبنای تعریفی که فرماندار رامنی ارائه‬ ‫می‌دهد‪ ،‬مجموعه‌ای عظیم از میلیونره��ا و میلیاردرها جزو‬ ‫تجارت‌های کوچک به‌حس��اب می‌آیند‪« .‬دونالد‌ترومپ»‬ ‫یک تجارت کوچک است؛ می‌دانم که دونالد‌ترومپ تمایلی‬ ‫ندارد در هیچ چیزی خود را کوچک به‌شمار آورد‪ .‬این همان‬ ‫تعریفی است که از تجارت کوچک ارائه شده است‪ :‬اگر درآمد‬ ‫تجاری دارید‪ ،‬یک تجارت کوچک هستید‪ .‬معتقدم که چنین‬ ‫رویکردی به رشد اقتصادی آمریکا کمکی نمی‌کند‪ ،‬چراکه‬ ‫در چارچوب آن‪ ،‬تنها راه تامین هزینه‌ها بدون فشار بر طبقه‬ ‫متوسط یا افزایش کس��ری بودجه‪ ،‬کاهش چشمگیر بودجه‬ ‫بخش‌هایی مانند آموزش اس��ت؛ بخش‌هایی که به رش��د‬ ‫آمریکا کمک می‌کنند‪ .‬معتقدم که این یک اشتباه خواهد بود‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬بسیار خب‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬جیم‪ ،‬لطفا به من اجازه بده ک��ه مجددا به این‬ ‫موضوع برگردم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬فقط برای ثبت کردن؟‬ ‫رامنی‪ :‬تجارت‌های کوچک که از آن حرف می‌زنیم؟‬ ‫لرر‪ :‬عذرخواهی می‌کنم‪ .‬همانطور که همه متوجه‬ ‫هستند‪ ،‬اولین ‪ 15‬دقیقه ما به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬این نوعی خوشگذرانی است‪ ،‬اینطور نیست؟‬ ‫لرر‪ :‬درست است‪ ،‬عالیست‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬همینطور است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬بسیار خب‪ .‬مشکلی نيست‪ .‬تا زمانی که شما‬ ‫مشکلی نداشته باشید‪ ،‬من نیز مخالفتی ندارم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬خوب است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬از آنجا که همچنان روی مبحث اقتصاد متمرکز‬ ‫هستیم‪ ،‬باز هم به مساله مالیات‌ها می‌پردازیم‪ .‬بعد از آن‬ ‫سراغ کسری بودجه و بسیار دیگری از مسائل می‌رویم‪.‬‬ ‫جناب فرماندار ادامه دهید‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬آقای رئیس‌جمهور حق کاملا با شماس��ت‪ .‬به‬ ‫‪97‬درصد تجارت‌ها مالیات بیش از ‪35‬درصد تعلق نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫آنها مالیات کمتری می‌پردازند‪ .‬ولی س��ه درصد باقی مانده‪،‬‬ ‫تجارت‌هایی هس��تند که حدود نیمی‌از ش��هروندانی که در‬ ‫تجارت‌های کوچک کار می‌کنند‪ ،‬در آنها فعالیت دارند‪ .‬آنها‬ ‫تجارت‌هایی هس��تند که یک‌چهارم جامع��ه کاری آمریکا‬ ‫را دربرمی‌گیرند و برنامه شما این اس��ت که مالیات آنها را از‬ ‫‪35‬درصد به ‪40‬درص��د افزایش دهید‪ .‬با م��ردی که در یک‬ ‫تجارت بس��یار کوچک فعالیت داش��ت‪ ،‬صحبت کردم و در‬ ‫ایالت «سن لویی» در صنعت الکترونیک مشغول به‌کار بوده‬ ‫و چهار کارمند دارد‪ .‬این مرد گفت که او و پسرش مالیات‌هایی‬ ‫که می‌پردازند ازجمله مالیات فدرال‪ ،‬مالیات بر درآمد ایالتی‬ ‫و مالیات سوخت را محاس��به کرده و به این نتیجه رسیده‌اند‬ ‫که حدود نیمی‌از درآمد آنها صرف پرداخت مالیات می‌شود‪.‬‬ ‫برنامه شما این است که مالیات تجارت‌های کوچک موفق‬ ‫را از ‪30‬درصد ب��ه ‪40‬درصد افزایش دهید‪ .‬فدراس��یون ملی‬ ‫تجارت‌های مستقل اعالم کرده است که این اقدام به معنای‬ ‫از بین رفتن ‪700‬هزار فرصت ش��غلی است‪ .‬من نمی‌خواهم‬ ‫فرصت‌های شغلی را قربانی کنم‪ .‬حفظ شغل‌ها اولویت اول‬ ‫من است‪ .‬در همین راس��تا کاری که انجام می‌دهم کاهش‬ ‫نرخ مالیات و محدود کردن اعتبارات و معافیت‌هاست‪« .‬بولز‬ ‫سیمپسون» نیز اندیشه مشابهی دارد‪ .‬کاهش نرخ‌ها و محدود‬ ‫کردن اعتبارات و معافیت‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی‬ ‫بیشتر‪ ،‬چراکه هیچ چیز بیشتز از نیروی کار یک جامعه که پول‬ ‫درمی‌آورند و مالیات می‌پردازند‪ ،‬نمی‌تواند در دستیابی به یک‬ ‫بودجه متوازن موثر باشد‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬جیم‪ ،‬ممکن اس��ت بخواهی به مساله دیگری‬ ‫بپردازی ولی می‌خواستم یک مساله را خطاب به مردم آمریکا‬ ‫عنوان کنم‪ :‬اگر ش��ما معتقدید که می‌توانی��م مالیات‌ها را تا‬ ‫پنج میلیارد‌تریلیون دالر کاه��ش داده و دو‌تریلیون دالر نیز‬ ‫به بودجه دفاعی کشور اضافه کنیم و از طرف دیگر با محدود‬ ‫کردن اعتبارات و معافیت‌ها می‌توانیم منابع مالی این طرح‬ ‫را تامین کنیم‪ ،‬ایده مالیاتی رامنی برای ش��ما کارساز خواهد‬ ‫بود‪ .‬ولی به اعتقاد من‪ ،‬علم ریاضی‪ ،‬حس مشترک و تاریخ ما‬ ‫نشان داده این طرح نسخه مناسبی برای افزایش فرصت‌های‬ ‫شغلی نخواهد بود‪ .‬نگاه کنید‪ .‬این طرح را امتحان کرده‌ایم‪.‬‬ ‫هر دوی ای��ن رویکردها را امتحان کرده‌ای��م‪ .‬رویکردی که‬ ‫فرماندار رامنی از آن صحبت می‌کند همان طرحی است که‬ ‫در سال‌های ‪ 2001‬و ‪ 2003‬ارائه شده بود‪ .‬این مقطع زمانی را‬ ‫در حالی به‌پایان رساندیم که کمترین نرخ رشد فرصت‌های‬ ‫شغلی طی ‪ 50‬سال اخیر را تجربه می‌کردیم‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫بودجه مازاد داشتیم با کسری بودجه رو‌‌به‌رو شدیم‪ .‬همه اینها‬ ‫باعث شدت گرفتن بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ‬
‫شد‪ .‬بیل کلینتون رویکردی که من از آن صحبت می‌کنم را‬ ‫در پیش گرفت‪ .‬در آن زمان ‪ 23‬فرصت شغلی جدید ایجاد شد‪،‬‬ ‫از کسری بودجه به مازاد بودجه رسیدیم‪ .‬تجارت و بازرگانی‬ ‫عملکرد بسیار خوبی داش��ت‪ ،‬بنابراین از بس��یاری جهات‪،‬‬ ‫داده‌هایی دراختیار داریم که نش��ان می‌دهد این رویکرد به‬ ‫احتمال قوی برای شهروندان آمریکایی شغل و فرصت ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬من معتقدم که اقتصاد زمانی بهترین عملکرد خود‬ ‫را خواهد داشت که فشار مالیاتی طبقه متوسط کمرنگ‌تر شود‬ ‫و این اقشار جامعه پولی در جیب خود داشته باشد‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬پرزیدنت اوباما آغازکننده این بخش بود بنابراین‬ ‫فکر می‌کنم من باید حرف آخر را بزنم‪ .‬بنابراین از این فرصت‬ ‫استفاده می‌کنم‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬شما در بخش بعد‪ ،‬آغازکننده صحبت خواهید‬ ‫رامنی‪ :‬ولی اوباما آغازکننده صحبت‌های این بخش بود‬ ‫و من باید آخرین حرف‌ها را در این بخش بزنم‪ .‬اجازه دهید در‬ ‫این باره اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬روند مناظره به این ترتیب نیست‪.‬‬ ‫کردید‪ .‬این مساله بسیار مهم اس��ت‪ .‬معتقدم که این مساله‬ ‫تنها یک مساله اقتصادی نیس��ت‪ .‬این یک مساله اخالقی‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نس��ل من هزینه بیش��تر از درآمد یک مساله‬ ‫غیراخالقی است‪ .‬مساله‌ای که درد و رنج زیادی را به نسل‬ ‫بعدی منتقل می‌کند‪ .‬میزان بدهی که همواره به آن اضافه‬ ‫می‌شود نیز اخالقی نیس��ت؛ یک‌تریلیون‌دالر در سال‪ ،‬این‬ ‫مساله غیر‌اخالقی است‪ .‬چگونه با این مساله تعامل می‌کنیم؟‬ ‫از لحاظ ریاضی سه راهکار برای کاهش کسری بودجه وجود‬ ‫دارد‪ .‬راهکار اول‪ ،‬افزایش مالیات‌هاست‪ .‬روش دوم کاهش‬ ‫هزینه‌هاست و روش سوم نیز رشد اقتصاد است‪ ،‬چرا که اگر‬ ‫افراد بیش��تری در یک اقتصاد در حال رش��د فعالیت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مالیات بیشتری پرداخته شده و هدف مورد‌نظر محقق‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬پرزیدنت راهکار افزایش مالیات‌ها ر‌ا ترجیح داده‬ ‫بين الملل‬ ‫لرر‪ :‬بسیار خب‪ .‬بیایید ادامه دهیم‪ ،‬بحث همچنان‬ ‫درباره مساله اقتصاد اس�ت‪ .‬اکنون به‌طور نظری وارد‬ ‫بخش دوم ش�ده‌ایم‪ .‬در این بخش به‌طور مش�خص‬ ‫به کس�ری بودجه فدرال و بدهی ف�درال می‌پردازیم‪.‬‬ ‫هر‌کدام از ش�ما دو دقیقه برای صحبت ک�ردن درباره‬ ‫این مس�اله زمان دارید‪ .‬فرماندار رامنی‪ ،‬به‌دلیل اینکه‬ ‫پرزیدنت اوباما بخش قبلی را آغاز کرد‪ ،‬اولویت صحبت‬ ‫در این بخش با شماست‪ .‬پرسش مورد نظر این است‪:‬‬ ‫اختالف‌نظر شما درباره راهکارهایی که در قبال مشکل‬ ‫کسری بودجه در‌پیش می‌گیرید‪ ،‬چیست؟‬ ‫رامنی‪ :‬خوب است‪ ،‬خوشحالم که این پرسش را مطرح‬ ‫است‪ ،‬من درک می‌کنم‪ .‬مشکل افزایش مالیات‌ها این است‬ ‫که باعث کاهش نرخ رشد می‌شود‪ .‬من تصمیم دارم هزینه‌ها‬ ‫را کاهش داده و به‌طور همزمان از رش��د اقتصادی حمایت‬ ‫کنم‪ .‬چه چیزهایی را از هزینه‌ه��ا حذف خواهم کرد؟ اول از‬ ‫همه تمامی‌برنامه‌هایی ک��ه در نتیجه این آزمایش طراحی‬ ‫ش��ده‌اند را حذف خواهم کرد‪« :‬آیا این برنامه آن‌قدر مهم و‬ ‫کلیدی هس��ت که ارزش قرض گرفتن از چین برای تامین‬ ‫هزینه‌های مربوط به آن را داشته باشد؟» اگر این‌طور نباشد‪،‬‬ ‫از شر آن راحت خواهم ش��د‪ .‬برنامه مراقبت‌های بهداشتی‬ ‫اوباما نیز در فهرست من قرار دارد‪ .‬آقای رئیس‌جمهور من را‬ ‫ببخشید‪ .‬از این عبارات با تمام احترامم استفاده کردم‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬من این طرح را دوست دارم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬بسیار خب‪ ،‬بنابراین من از شر آن راحت خواهم‬ ‫ش��د‪ .‬معذرت می‌خواهم جیم ولی یارانه شبکه پی‌بیاس را‬ ‫هم قطع می‌کنم‪ .‬برنامه‌هایی نیز برای توقف چیزهای دیگر‬ ‫دارم‪ .‬شبکه پی‌بیاس و حتی تو را دوست دارم‪ ،‬جیم ولی من‬ ‫برای چیزهایی که قرار اس��ت برای تامین آن از چین اعتبار‬ ‫مالی قرض بگیریم‪ ،‬هزینه نخواهم کرد‪ .‬این شماره یک بود‪.‬‬ ‫ش��ماره دو‪ ،‬برنامه‌هایی که در ح��ال حاضر عملکرد‬ ‫خوبی دارند ولی می‌توانند در سطح کشوری عملکرد بهتری‬ ‫داشته باشند را شناس��ایی کرده و در سطح کشوری مطرح‬ ‫می‌کنم‪ .‬شماره سه در تعداد کارمندان دولت تجدنظر کرده‬ ‫و برخی نهادها و بخش‌ها را ب��ا یکدیگر ادغام می‌کنم‪ .‬این‬ ‫رویکردهایی اس��ت که باید برای رس��اندن آمریکا به یک‬ ‫بودجه متوازن در‌پیش گرفته شود‪ .‬پرزیدنت اوباما گفته است‬ ‫که کس��ری بودجه را به نصف رسانده اس��ت ولی متاسفانه‬ ‫واقعیت این است که او این کس��ری بودجه را دو‌برابر کرده‬ ‫است‪ ،‬کس��ری بودجه‌های‌تریلیون دالری طی چهار سال‬ ‫گذش��ته‪ .‬پرزیدنت تا جایی که توانس��ته‪ ،‬بده��ی عمومی‬ ‫بر جای گذاشته است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬آقای رئیس‌جمهوری‪ ،‬دو دقیقه‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬زمانی که به «اووال آفیس» پا گذاشتم‪ ،‬کسری‬ ‫بودجه یک‌تریلی��ون دالری از من اس��تقبال ک��رد و همه‬ ‫می‌دانیم که عوامل این کس��ری بودجه چ��ه بود‪ :‬دو جنگ‬ ‫که از کارت اعتباری خود برای آنها استفاده کردیم‪ .‬دو طرح‬ ‫کاهش مالیاتی ک��ه هزینه آن تامین نش��د‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫برنامه‌ها که هزینه‌ای برای آنها پرداخت نشد و بعد از آن یک‬ ‫بحران اقتصادی گسترده‪ .‬به‌رغم همه این دشواری‌ها تاکید‬ ‫کردیم که الزم است طرح‌هایی اضطراری را برای تضمین‬ ‫عدم مواجهه با یک رکورد در‌نظر بگیریم‪ .‬مس��اله دیگری‬ ‫که روی آن تاکید داش��تیم این بود که تمامی‌ چیزهایی که‬ ‫به پیش��رفت ما کمکی نمی‌کنند‪ ،‬باید حذف شوند‪ .‬بنابراین‬ ‫‪ 77‬برنامه دولتی‪ ،‬هواپیماهایی که نیروی هوایی س��فارش‬ ‫داده بود ولی عملکرد خوبی نداش��تند‪ 18 ،‬برنامه دولتی در‬ ‫زمینه آموزش که به خوبی هدفمن��د بودند ولی به یادگیری‬ ‫کودکان کمکی نمی‌کردند‪ ،‬حذف شدند‪ .‬با تقلب پزشکی و‬ ‫تخلف در این حوزه به‌ش��دت برخورد کردی��م که این اقدام‬ ‫باعث صرفه‌جویی ده‌ها میلیارد دالری ش��د‪ .‬با دموکرات‌ها‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫رامنی‪ :‬اجازه بدهید آنچه قبال گفتم را تکرار کنم‪ .‬من‬ ‫طرفدار طرح کاهش پنج‌‌‌تریلیون‌دالری مالیات‌ها نیستم‪،‬‬ ‫این برنامه و نقشه من نیس��ت‪ .‬طرح من این است که هیچ‬ ‫کاهش مالیاتی که منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود‪،‬‬ ‫اعمال نشود‪ .‬این نکته اول بود‪ .‬ممکن است باز هم بخواهید‬ ‫به طرح کاهش پنج‌تریلیون‌دالری مالیات‌ها اشاره کنید ولی‬ ‫این طرح من نیس��ت‪ .‬نکته دوم؛ به تاریخ نگاه کنید‪ .‬طرح‬ ‫من به هیچ یک از طرح‌هایی که تا‌کنون امتحان ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫شباهتی ندارد‪ .‬طرح من کاهش همزمان نرخ‌ها‪ ،‬معافیت‌ها‬ ‫و اعتبارات است‪ ،‬بنابراین درآمد خود را از دست نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫نرخ‌ها را پایین می‌آوریم تا شهروندان بیشتری مشغول به کار‬ ‫شوند‪ .‬اولویت من بازگرداندن مردم به کار است‪ .‬آنها در این‬ ‫کشور رنج می‌برند‪.‬‬ ‫ما درباره ش��واهد صحبت کردیم‪ .‬به شاهد چهار‌سال‬ ‫گذش��ته نگاه کنید که کاملا غیرمعمول اس��ت‪‌23 .‬میلیون‬ ‫شهروند آمریکایی از کارهای خود اخراج شده یا فعالیت خود‬ ‫را متوقف کرده و دنبال شغل هستند‪ .‬سرعت رشد اقتصادی‬ ‫امروز نسبت به سال گذشته پایین‌تر است و سال گذشته نیز‬ ‫بدتر از سال قبل از آن‪.‬‬ ‫رامني‪ :‬برای نسل من هزینه بیشتر از درآمد یک مساله‬ ‫غیراخالقی است‪ .‬مساله‌ای که درد و رنج زیادی را به نسل بعدی‬ ‫منتقل می‌کند‪ .‬میزان بدهی که همواره به آن اضافه می‌شود نیز‬ ‫اخالقی نیست؛ یک‌تریلیون‌دالر در سال‪ ،‬این مساله غیر‌اخالقی‬ ‫است‪ .‬چگونه با این مساله تعامل می‌کنیم؟ از لحاظ ریاضی‬ ‫سه راهکار برای کاهش کسری بودجه وجود دارد‪ .‬راهکار اول‪،‬‬ ‫افزایش مالیات‌هاست‪ .‬روش دوم کاهش هزینه‌هاست و روش‬ ‫سوم نیز رشد اقتصاد است‬ ‫‪47‬‬
‫و جمهوریخواهان آمریکا برای خ��ارج کردن یک‌تریلیون‬ ‫دالر از بودجه ملی احتیاطی همکاری کردم‪ .‬این بزرگ‌ترین‬ ‫کاهش در بودجه احتیاطی داخلی از زمان آیزنهاور بود‪ .‬اکنون‬ ‫همه ما می‌دانیم که الزم است کارهای بیشتری انجام شود‬ ‫و در این راستا یک طرح کاهش کسری چهار‌میلیارد دالری‬ ‫ارائه کرده‌ام‪ .‬این طرح در یک پایگاه اینترنتی قرار داشته و‬ ‫می‌توانید به تمامی‌آمار و ارقام ارائه شده در آن نگاه کنید؛ چه‬ ‫چیزهایی را کاهش می‌دهیم و چگونه کسب درآمد می‌کنیم‪.‬‬ ‫فرماندار رامنی پیش از این به کمیس��یون سیمپسون‬ ‫بولز اشاره کرد‪ .‬بسیار خب این همان راهکاری است که این‬ ‫کمیسیون ـ که درباره چگونگی پیشرفت آمریکا اظهارنظر‬ ‫کرده است‪ -‬به ما پیشنهاد انجام آن را به شیوه‌ای متوازن و‬ ‫به‌همراه کاهش در درآمدها و هزینه‌ها داده است‪ .‬این یک‬ ‫تفاوت عمده من و رامنی اس��ت‪ .‬اجازه دهید صحبتم درباره‬ ‫این مساله را تمام کنم‪ ،‬زیرا شما دنبال تناقض هستید‪ .‬زمانی‬ ‫ت درون‌حزب��ی جمهوریخواهان از رامنی‬ ‫که در جریان رقاب ‌‬ ‫پرسیده شد که آیا درآمد یک‌دالر به‌ازای هر ‪‌10‬دالر کاهش‬ ‫در هزینه‌ها را می‌پذیرد یا خیر‪ ،‬پاسخ او منفی بود‪ .‬اکنون اگر‬ ‫چنین رویکرد نامتوازنی در پیش بگیرید‪ ،‬به‌معنای آن است‬ ‫که س��رمایه‌گذاری‌های ما در مدارس و بخ��ش آموزش را‬ ‫هدر می‌دهید‪ .‬به‌عبارت دیگر رامن��ی از طرح مراقبت‌های‬ ‫پزش��کی و اجرای آن در ایالت‌ها صحبت کرده اس��ت ولی‬ ‫سیاس��ت‌های او در عمل ب��ه معنای کاه��ش ‪‌30‬درصدی‬ ‫هزینه‌ها در برنامه‌هایی است که ما برای کمک به کودکان‬ ‫معلول و افرادی مس��نی که در خانه س��المندان نگهداری‬ ‫می‌شوند‪ ،‬تدوین کرده بودیم‪ .‬این یک استراتژی درست در‬ ‫حرکت رو‌به جلو نیست‪.‬‬ ‫بين الملل‬ ‫لرر‪ :‬دو دقیقه شما به پایان رسید‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬عذرخواهی می‌کنم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬فرماندار‪ ،‬نظر ش�ما درباره سیمپس�ون بولز‬ ‫چیست؟ آیا از آن حمایت می‌کنید؟‬ ‫رامنی‪ :‬سیمپس��ون بولز‪ ،‬رئیس‌جمه��وری باید از آن‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫استفاده می‌کرد‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬منظور من این است که آیا شما از سیمپسون‬ ‫بولز حمایت می‌کنید؟‬ ‫رامنی‪ :‬من طرح خودم را دارم که با سیمپس��ون بولز‬ ‫تفاوت‌هایی دارد‪ ،‬ولی به اعتقاد من رئیس‌جمهوری باید به‬ ‫آن توجه می‌کرد‪ .‬اگر می‌خواس��تید تغییراتی را در این طرح‬ ‫ایجاد کنید‪ ،‬باید آن را می‌گرفتید‪ ،‬به کنگره می‌بردید و برای‬ ‫آن مبارزه می‌کردید‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬این همان کاری اس��ت که ما انج��ام داده‌ایم‪.‬‬ ‫تغییراتی در آن ایجاد کرده و آن را به کنگره فرستاده‌ایم‪ ،‬یک‬ ‫طرح چهار‌تریلیون دالری‪....‬‬ ‫رامنی‪ :‬ولی شما چهار‌سال رئیس‌جمهور بودید ‪....‬‬ ‫اوباما‪ :‬توازن‪...‬‬ ‫رامنی‪ :‬ش��ما برای مدت چهار‌س��ال رئیس‌جمهوری‬ ‫بودید‪ .‬شما گفته بودید که کسری بودجه را به نصف خواهید‬ ‫رس��اند‪ .‬اکنون چهار‌سال گذش��ته اس��ت و ما همچنان با‬ ‫ی تریلیون‌دالری رو‌به‌رو هستیم‪ .‬اگر شما بار دیگر‬ ‫کسری‌‌ها ‌‬ ‫انتخاب شوید‪ ،‬با بدهی‌تریلیون دالری رو‌به‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫شما یک طرح چهار‌‌تریلیون دالری برای کاهش هزینه‌ها یا‬ ‫دستیابی به یک بودجه متوازن پیدا کرده‌اید‪ ،‬ولی همچنان‬ ‫ی تریلیون دالری رو‌به‌رو هس��تیم‪ .‬این روند‪،‬‬ ‫با کس��ری‌ها ‌‬ ‫کامل و مطلوب نیست‪ .‬اجازه دهید بار دیگر به عقب برگشته‬ ‫و توضیح دهم که چرا از افزایش مالیات‌ها حمایت نمی‌کنم؛‬ ‫مساله‌ای که ش��ما در عمل به آن اشاره کردید‪ .‬شما در سال‬ ‫‪ 2010‬گفته بودید که تصمیم دارم سیاس��ت‌های مالیاتی را‬ ‫گسترش دهم‪ .‬اکنون من تاکید می‌کنم که برنامه‌ای برای‬ ‫افزایش مالیات‌ها ندارم‪ ،‬زمانی که مانند شرایط فعلی‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی کند بوده و با رکود رو‌به‌رو هستیم‪ ،‬نباید مالیات را‬ ‫برای هیچ گروهی افزایش دهید‪ .‬رشد اقتصادی بسیار کند‬ ‫‪48‬‬ ‫ت درون‌حزبی جمهوریخواهان‬ ‫اوباما‪ :‬زمانی که در جریان رقاب ‌‬ ‫از رامنی پرسیده شد که آیا درآمد یک‌دالر به‌ازای هر ‪‌10‬دالر‬ ‫کاهش در هزینه‌ها را می‌پذیرد یا خیر‪ ،‬پاسخ او منفی بود‪ .‬اکنون‬ ‫اگر چنین رویکرد نامتوازنی در پیش بگیرید‪ ،‬به‌معنای آن است‬ ‫که سرمایه‌گذاری‌های ما در مدارس و بخش آموزش را هدر‬ ‫می‌دهید‬ ‫ش��ده اس��ت و باید به‌عنوان یک حقیقت بپذیریم که رشد‬ ‫اقتصادی امروز نس��بت به زمانی که ش��ما آن حرف‌‌ها زده‬ ‫بودید‪ ،‬به‌طور چش��مگیری کاهش یافته است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫شما هم به این مس��اله معتقدید‪ ،‬نباید از افزایش مالیات‌ها‬ ‫حمایت کنید‪ .‬واقعیت این اس��ت که این تنها افراد ثروتمند‬ ‫نیستند که مشمول مالیات‌های شما می‌شوند‪ .‬شما از دونالد‬ ‫ل ترومپ نیس��ت که به‬ ‫‌ترومپ ن��ام بردید‪ ،‬ای��ن تنها مایک ‌‬ ‫ش��ما مالیات می‌پردازد‪ .‬تمامی‌تجارت‌هایی که یک‌چهارم‬ ‫نیروی کار آمریکا در استخدام آنها هستند و این تجارت‌های‬ ‫کوچک که مانند افراد حقیقی بر آنها مالیات اعمال می‌شود‬ ‫نیز مشمول طرح‌ مالیاتی شما می‌شوند‪ .‬ش��ما مالیات‌ها را‬ ‫افزایش داده و فرصت‌های شغلی را از بین‌ می‌برید‪ .‬درست‬ ‫به‌همین دلیل است که فدراسیون ملی تجارت‌های مستقل‬ ‫اعالم کرده است که طرح شما ‪ 700‬هزار شغل را نابود خواهد‬ ‫کرد‪ .‬من نمی‌خواهم در این فضا شغل‌ها را نابود کنم‪.‬‬ ‫می‌خواهم به یک نکته دیگر نیز اشاره کنم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬ابتدا به رئیس‌جمهور اجازه دهید به مسائلی‬ ‫که اکنون مطرح شد‪ ،‬پاسخ دهند‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬بسیار خب‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬رئیس‌جمهور‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬قبال درباره این مسائل صحبت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬خیر‪ .‬درب�اره این دی�دگاه که ب�رای کاهش‬ ‫کس�ری بودجه عالوه بر کاهش هزینه‌ها باید به درآمد‬ ‫نیز فکر کرد‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬به‌طور قطع باید این درآمد وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫فرماندار رامن��ی بود که لزوم در اختیار داش��تن این درآمد را‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬آیا آن‪....‬‬ ‫رامنی‪ :‬قطع��ا‪ .‬درآمدی ک��ه به آن معتقد هس��تم‪ ،‬از‬ ‫طریق کار کردن افراد بیش��تر‪ ،‬دریافت دستمزدهای بیشتر‬ ‫و به‌دنبال آن پرداخت مالیات‌های باالتر محقق می‌ش��ود؛‬ ‫این راهکاری است که از طریق آن به رشد اقتصادی رسیده و‬ ‫بودجه را متوازن می‌کنیم‪ .‬ولی با طرح اعمال مالیات بیشتر بر‬ ‫شهروندان و اخراج تعداد بیشتری از آنها از کارشان‪ ،‬هرگز به‬ ‫این هدف نخواهید رسید‪ .‬هرگز نمی‌توان با افزایش مالیات‌ها‬ ‫به توازن بودجه دست یافت‪ .‬به اسپانیا نگاه کنید‪ ،‬این کشور‬ ‫‪‌42‬درصد کل اقتصاد را در دولت هزینه می‌کند‪ .‬آمریکا نیز در‬ ‫حال حاضر ‪‌42‬درصد اقتصاد را در دولت هزینه می‌کند‪ .‬من‬ ‫نمی‌خواهم آمریکا در مسیر اسپانیا قرار بگیرد‪ .‬می‌خواهیم‬ ‫در مسیر پیشرفت قدم بگذاریم؛ مسیری که باعث می‌شود‬ ‫تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها درآمد باالتری کسب کنند‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬آقای رئیس‌جمهوری‪ ،‬شما می‌گویید که برای‬ ‫تکمیل این روند در ابتدا باید آن را متوازن کرد‪.‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬اگر جدی و مصمم هس��تیم بای��د رویکردی‬ ‫متوازن و مس��ئوالنه را در پیش بگیریم و این مس��اله تنها‬ ‫در ارتباط با مالیات افراد حقیقی مطرح نیست‪ .‬بیایید درباره‬ ‫مالیات شرکت‌ها صحبت کنیم‪ .‬حوزه‌هایی را معرفی کرده‌ام‬ ‫که معتقدم با تغییر در آنها می‌توانیم به‌طور عملی به اقتصاد‬ ‫کمک کنیم‪ .‬صنعت نفت کشور س��االنه چهار میلیارد دالر‬ ‫در قالب خدمات رفاهی شرکت‌ها دریافت می‌کند‪ .‬در واقع‬ ‫می‌توان گفت که ای��ن صنایع خدمات��ی دریافت می‌کنند‬ ‫که تجارت‌های کوچکی که فرماندار رامنی به آنها اش��اره‬ ‫می‌کند‪ ،‬از آن بی‌بهره هس��تند‪ .‬آیا کس��ی معتقد است که‬ ‫شرکت «اکس��ون موبیل» نیاز به دریافت پول اضافی دارد‪،‬‬ ‫در حالی که این شرکت به‌طور پیوسته کسب درآمد می‌کند‪.‬‬ ‫چرا نباید این ش��رکت و ش��رکت‌های مش��ابه از فهرست‬ ‫دریافت‌کنندگان تسهیالت مالیاتی حذف شود؟ من معتقدم‬ ‫که اگر یک ش��رکت بزرگ داشته باش��ید‪ ،‬احتماال قادر به‬ ‫پرداخت هزینه‌های آن هستید‪.‬‬ ‫فرماندار رامنی درباره مالیات شرکت‌ها گفته است که‬ ‫تصمیم دارد در یک مسیر غیردرآمد‌زا‪ ،‬تسهیالت‪ ،‬اعتبارات‬ ‫و معافیت‌ها را محدود کند‪ .‬او مشخص نکرده است که این‬ ‫تس��هیالت به‌طور مشخص چه هس��تند ولی با قاطعیت از‬ ‫کاهش مالیات ش��رکت‌ها صحبت کرده است‪ .‬بسیار خب‪،‬‬ ‫من هم می‌خواهم همین کار را انجام دهم ولی به‌طور عملی‬ ‫مشخص کرده‌ام که این روند چگونه صورت می‌گیرد‪ .‬بخشی‬ ‫از این برنامه این است که ش��رکت‌هایی که اقدام به اعزام‬ ‫نیروی کار به خارج از کشور می‌کنند‪ ،‬مشمول این تسهیالت‬ ‫مالیاتی نمی‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر ی��ک رویکرد متوازن در‌پی��ش بگیریم‪،‬‬ ‫تاثیرات آن باعث می‌ش��ود بتوانیم به جوان‌ها کمک کنیم‬ ‫و به آنها تضمین دهیم که می‌توانند وارد دانش��گاه ش��وند؛‬ ‫همانطور که این روند در دوره ریاست‌جمهوری من در پیش‬ ‫گرفته شده است‪ .‬این به معنای آن است که برای معلمی‌که‬ ‫با او در الس‌وگاس دیدار کردم‪ ،‬ش��رایط متفاوتی رقم زده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این معلم جوان به من گفت که ‪ 42‬دانش‌آموز در‬ ‫کالسش هس��تند‪ .‬طی دو هفته اول آنها مجبور شدند روی‬ ‫زمین بنشینند تا وضعیتشان مشخص شود‪ .‬آنها از کتاب‌هایی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند که ‪ 10‬س��ال اس��ت مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬این نسخه‌ای برای رش��د نیست‪ .‬آمریکا این‌گونه‬ ‫ساخته نشده است‪.‬‬ ‫بودجه کشور‪ ،‬بازتاب‌دهنده گزینه‌های پیش‌رو است و‬ ‫در نهایت باید تصمیم‌گیری کنیم‪ .‬اگر دنبال هیچ درآمدی‬ ‫نباش��یم‪ ،‬به‌معنای آن اس��ت که مجبوریم خیلی از حوزه‌ها‬ ‫را به حال خ��ود رها کرده ی��ا تعلیق کنیم‪ .‬آق��ای فرماندار‪،‬‬ ‫شیوه کاهش مالیاتی که ش��ما از آن سخن می‌گویید باعث‬ ‫به‌سختی افتادن مردم می‌ش��ود و از آن مهمتر‪ ،‬به پیشرفت‬ ‫کشور هیچ کمکی نخواهد کرد‪ .‬همانطور که قبال هم تاکید‬ ‫کرده‌ام زمانی که از انتقال برنامه مراقبت‌های بهداشتی به‬ ‫ایالت‌ها صحبت می‌کنید‪ ،‬در واقع به‌ط��ور بالقوه از کاهش‬ ‫‪‌30‬درصدی این طرح سخن گفته‌اید‪ .‬ممکن است این آمار و‬ ‫ارقام روی کاغذ چندان مهم به‌نظر نرسد‪ ،‬ولی به‌عنوان مثال‬ ‫خانواده‌ای با یک کودک مبتال به اوتیس��م را در‌‌نظر بگیرید‬ ‫که به این طرح وابسته هستند؛ این یک مشکل بزرگ است‪.‬‬ ‫فرماندارها افراد خالقی هس��تند؛ هیچ‌تردیدی درباره این‬ ‫مس��اله وجود ندارد ول��ی این خالقیت به‌حدی نیس��ت که‬ ‫بتوانند ضرر مالی ‪‌30‬درصدی طرح مهمی‌مانند مراقبت‌های‬ ‫بهداشتی را جبران کند‪ .‬در واقع اتفاقی که می‌افتد این است‬ ‫که تعدادی از ش��هروندان از دریافت کمک‌های بهداشتی‬ ‫محروم خواهند شد‪.‬‬
‫رامنی‪ :‬جیم‪ ،‬تا اینجا به مسائل زیادی پرداخته‌ایم؛ الزم‬ ‫اس��ت از قبل پرداختن به مدارس‪ ،‬برای طرح مراقبت‌‌های‬ ‫بهداشتی زمان بیشتری بگذاریم‪.‬‬ ‫ل�رر‪ :‬بل�ه‪ ،‬ب�ه ط�رح مراقبت‌ه�ای بهداش�تی‬ ‫برمی‌گردیم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬از صنعت نفت تا استفاده از تسهیالت مالیاتی و‬ ‫لرر‪ :‬بحث را پ�ی می‌گیریم‪ .‬همچنان به مس�ائل‬ ‫اقتص�ادی می‌پردازی�م ول�ی وارد ی�ک بخ�ش دیگر‬ ‫می‌شویم‪ .‬این بخش س�وم اقتصاد است‪ .‬برای پاسخ‬ ‫دادن دو دقیقه فرصت دارید‪ .‬آق�ای رئیس‌جمهور‪ ،‬آیا‬ ‫بین ش�ما و فرماندار رامنی در زمین�ه امنیت اجتماعی‬ ‫اختالف‌نظری وجود دارد؟‬ ‫بين الملل‬ ‫لرر‪ :‬بیایید شروع کنیم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬ولی رویکرد صحیح این اس��ت که به قدرت و‬ ‫استعداد مردم متکی باشد نه به دولت فدرال‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬همین مساله را ادامه می‌دهیم‪ .‬اول فرماندار‬ ‫رامنی‪ ،‬شما دو دقیقه زمان دارید‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫شرکت‌هایی که به خارج از کشور نیروی کار اعزام می‌کنند‪.‬‬ ‫اجازه دهید به تک‌تک آنها بپردازیم‪.‬‬ ‫اول از همه‪ ،‬وزارت انرژی اعالم کرده است که میزان‬ ‫استفاده این کشور از تس��هیالت مالیاتی‪2/8 ،‬میلیارد دالر‬ ‫در سال است‪ .‬این یک رویکرد مالی اس��ت که برای مدت‬ ‫‪ 100‬سال در پیش گرفته شده است‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬اکنون زمان آن رسیده است که به این رویکرد‬ ‫پایان دهیم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬ش��ما در مدت یک س��ال ب��رای انرژی‌های‬ ‫سبز ‪‌90‬میلیارد دالر تس��هیالت مالیاتی فراهم کردید‪ .‬من‬ ‫هم انرژی‌های سبز را دوس��ت دارم ولی این میزان معادل‬ ‫تسهیالت مالیاتی است که صنعت نفت و گاز طی ‪ 50‬سال‬ ‫دریافت می‌کنند‪ .‬شما از اکسون و موبیل نام بردید‪ ،‬در عمل‬ ‫این ‪2/8‬میلیارد دالر عمدتا به شرکت‌های کوچک می‌رسد‬ ‫تا به فعالیت‌های خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫موضوع دوم ک��ه پرزیدنت اوباما به آن اش��اره کردند‬ ‫این بود که ش��ما برای انتقال فرصت‌های شغلی به خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬از کسری مالیات اس��تفاده می‌کنید‪ .‬من برای مدت‬ ‫‪‌25‬س��ال در زمینه تجارت فعالیت ک��رده‌ام و اصال متوجه‬ ‫نمی‌شوم شما درباره چه چیزی صحبت می‌کنید‪ .‬شاید الزم‬ ‫باشد یک حسابدار جدید استخدام کنم‪ ،‬ولی این دیدگاه که‬ ‫ش��ما برای انتقال فرصت‌های ش��غلی به خارج از کشور از‬ ‫تسهیالت مالیاتی استفاده می‌کنید‪ ،‬قابل قبول نیست‪ .‬آنچه‬ ‫به‌دنبال انجام آن هستم‪ ،‬بازگرداندن پول از خارج از کشور‬ ‫به آمریکا است‪.‬‬ ‫و در پایان‪ ،‬مساله انتقال طرح مراقبت‌های بهداشتی‬ ‫به ایالت‌هاست‪ .‬مطمئن نیستم که غیر از این راهکار دیگری‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬من می‌خواهم هزینه ای��ن طرح را به‬ ‫ایالت‌ها بازگردانم و بگویم که ش��ما همان میزان سال قبل‬ ‫به عالوه توروم ایجاد ش��ده‪ ،‬به‌عالوه یک‌درصد را دریافت‬ ‫خواهید کرد و به این ترتیب می‌توانی��د پولی را که دریافت‬ ‫می‌کنید به شیوه موردنظر خودتان مدیریت کنید‪.‬‬ ‫و من به‌عنوان یک فرمان��دار به یاد م��ی‌آورم زمانی‬ ‫که این پیش��نهاد توس��ط «تامی‌تامپس��ون» مطرح شد‪،‬‬ ‫فرمانداران – جمهوریخواهان و دموکرات‌ها – گفتند که به‬ ‫ما اجازه دهید این کار را انجام دهیم‪ .‬با این رویکرد می‌توانیم‬ ‫به ش��یوه‌ای موثرتر و بهتر از آنچه دولت فدرال تعیین کرده‬ ‫است‪ ،‬از اقشار کم‌درآمد حمایت کنیم‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی‌های مهم این کش��ور این اس��ت که‬ ‫ایالت‌ها‪ ،‬آزمایشگاه‌های دموکراس��ی هستند‪ .‬الزم نیست‬ ‫دولت فدرال تعیین کند که چه برنامه‌های آموزشی باید در‬ ‫پیش گرفته شود و طرح‌های مراقبت بهداشتی باید چگونه‬ ‫باشد‪ .‬باید به ایالت‌ها اجازه دهیم که در این‌باره تصمیم‌گیری‬ ‫کنند‪ .‬در این مس��یر‪ ،‬اگر یک ایالت با مش��کل رو‌به‌رو شود‬ ‫می‌توانی��م وارد عمل ش��ده و ببینیم آی��ا می‌توانیم کمکی‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬معتقدم که در زمین��ه امنیت اجتماعی مواضع‬ ‫تقریبا مش��ترکی داریم‪ .‬امنیت اجتماعی به‌لحاظ ساختاری‬ ‫دقیق و بی‌خطر اس��ت‪ .‬معتقدم که در این حوزه باید همان‬ ‫رویکردی ک��ه «رونالد ری��گان» و «تی��پ او نیل» رئیس‬ ‫دموکرات مجلس در پیش گرفته بودن��د را ادامه دهیم ولی‬ ‫ساختار اصلی‪ ،‬بی‌نقض و سالم است‪.‬‬ ‫ولی می‌خواهم درب��اره ارزش‌هایی که در پس امنیت‬ ‫اجتماعی و طرح مراقبت‌های بهداش��تی قرار دارد‪ ،‬صحبت‬ ‫کرده و بعد از آن به برنامه بهداشتی بپردازم‪ ،‬چراکه این مساله‬ ‫در حال حاضر می‌تواند روی بحران کس��ری بودجه ما تاثیر‬ ‫مهمی‌داشته باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از ش��ما می‌دانید که مادربزرگ من در بزرگ‬ ‫کردن من نقش داشته است – هم پدربزرگ و هم مادربزرگم‬ ‫ پدربزرگم مدتی قبل درگذش��ته بود‪ .‬مادربزرگم سه روز‬‫پیش از اینکه به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب شوم‬ ‫درگذشت‪ .‬او واقعا مستقل بود و با کار کردن زندگی خودش‬ ‫را تامین می‌کرد‪ .‬او تنها تحصیالت دبیرستانی داشت‪ ،‬کارش‬ ‫را به‌عنوان یک منشی آغاز کرد و در نهایت معاون یک بانک‬ ‫محلی شد‪ .‬او شیوه زندگی‌اش را خودش انتخاب کرده بود‪.‬‬ ‫دلیل اینکه او می‌توانست مس��تقل باشد‪ ،‬امنیت اجتماعی و‬ ‫طرح مراقبت‌های بهداشتی بود‪ .‬او تمام عمرش را کار کرد تا‬ ‫توانست این پول را جمع کند‪ .‬او می‌دانست که یک تضمین‬ ‫اساسی وجود دارد‪ .‬این همان مساله‌ای است که تصمیم دارم‬ ‫چشم‌انداز آن را‌ ترسیم کنم؛ مس��اله‌ای به نام حقوق‪ .‬اینها‬ ‫افرادی هستند که مانند مادربزرگ من به سختی کار کرده‌اند‬ ‫و میلیون‌ها نفر هم هستند که روی آن حساب می‌کنند‪.‬‬ ‫بنابراین رویکرد من این است که چگونه این سیستم‬ ‫را در درازم��دت تقویت کنیم‪ .‬در زمینه ط��رح مراقبت‌های‬ ‫بهداش��تی هم��ان کاری را کردیم ک��ه وعده انج��ام آن را‬ ‫داده بودیم‪ .‬گفته بودیم که اگر موفق ش��ویم کس��ری‌های‬ ‫طوالنی‌مدت را جبران کنیم‪ ،‬هزینه‌ها را کاهش خواهیم داد‬ ‫ولی برای انجام این کار بیایید بررسی کنیم که بخشی از این‬ ‫پول کجا می‌رود‪ .‬در چارچوب برنامه مراقبت‌های بهداشتی‬ ‫موفق ش��دیم ‪‌716‬میلیارد‌دالر را با قطع پرداخت هزینه به‬ ‫ش��رکت‌های مالی‪ ،‬ذخیره کنیم‪ .‬با تضمی��ن عدم پرداخت‬ ‫هزینه اضافی به دالل‌ها و استفاده از این پول موفق شدیم‬ ‫قیمت برخی اق�لام دارویی را به‌طور متوس��ط تا ‪‌600‬دالر‬ ‫ی را برای فراهم‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬همچنین قدم‌های بسیار مهم ‌‬ ‫کردن مراقبت‌های پیشگیرانه برای سالمندان برداشتیم که‬ ‫در نهایت منجر به ذخیره پول در کل سیس��تم شد‪ .‬بنابراین‬ ‫رویکرد اصلی ما در طرح مراقبت‌های بهداش��تی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه‌های بهداشتی است‪ .‬در مورد امنیت اجتماعی‪ ،‬نیاز به‬ ‫تغییر ساختاری عمده‌ای نیست و همین ساختار می‌تواند در‬ ‫آینده نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬جیم‪ ،‬سالمندان ما به این برنامه وابسته هستند‪.‬‬ ‫می‌دانم هر زمان که درباره حق��وق صحبت می‌کنم مردم‬ ‫نگران می‌شوند که قرار است اتفاق جدیدی افتاده و وضعیت‬ ‫زندگی آنها بدتر شود‪ .‬پاسخ این است که نه من و نه پرزیدنت‬ ‫اوباما هیچ تغییری را در مورد بازنشس��تگی یا افرادی که در‬ ‫آستانه بازنشستگی هستند‪ ،‬درباره امنیت اجتماعی یا طرح‬ ‫مراقبت‌های بهداشتی پیشنهاد نکرده‌ایم‪ .‬بنابراین اگر شما‬ ‫‪ 60‬سال یا حدود ‪ 60‬ساله یا مسن‌تر هس��تید‪ ،‬دیگر نیازی‬ ‫نیس��ت به ادامه صحبت‌ها گوش کنید‪ ،‬ولی درب��اره افراد‬ ‫جوان‌تر نیاز ب��ه برخی تغییرات وج��ود دارد‪ .‬اکنون یاد یک‬ ‫مساله افتادم‪ .‬اینکه گفته بودم اوباما تغییری در وضعیت فعلی‬ ‫بازنشستگان ایجاد نکرده است‪ ،‬اشتباه کردم‪ .‬او در واقع این‬ ‫تغییر را در چارچوب مراقبت‌های بهداش��تی پیشنهاد کرده‬ ‫است‪ .‬او ‪ 716‬میلیارد دالر از هزینه این بخش را کاهش داده‬ ‫است‪ .‬حدود ‪‌15‬درصد از بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان‬ ‫اعالم کرده‌اند ک��ه در قالب تغییرات جدی��د‪ ،‬بیماران طرح‬ ‫مراقبت‌های بهداشتی را پذیرش نمی‌کنند‪ .‬حدود ‪‌50‬درصد‬ ‫از پزش��کان نیز گفته‌اند که بیم��اران ط��رح مراقبت‌های‬ ‫بهداش��تی را ویزیت نخواهند کرد‪ .‬این کاهش بودجه ‪716‬‬ ‫میلیارد دالری باعث می‌شود حدود چهار‌میلیون تن از افرادی‬ ‫که تحت پوش��ش برنامه مراقبت‌های بهداشتی قرار دارند‪،‬‬ ‫از منافع آن بی‌بهره خواهند مان��د‪ .‬نمی‌توانم درک کنم که‬ ‫چگونه می‌توان این محدودیت را درباره افرادی که در حاضر‬ ‫از طرح مراقبت‌های بهداشتی استفاده می‌کنند‪ ،‬اعمال کرد‪.‬‬ ‫ما نسخه بهتری ارائه خواهیم کرد‪ :‬یک دالر در برابر هر‬ ‫‪‌15‬دالر کاهش‪ .‬آنها به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه‬ ‫شوند این معامله خوبی نخواهد بود‪.‬‬ ‫من تصمی��م دارم ای��ن ‪‌716‬میلی��ارد دالر را به طرح‬ ‫مراقبت‌های بهداش��تی بازگردانم‪ .‬معتقدم که این کاهش‬ ‫بودجه برای تامین هزینه‌های اضاف��ی طرح مراقبت‌های‬ ‫بهداشتی اوباما (اوباماکر) یک اشتباه بزرگ است‪.‬‬ ‫در مورد جوان��ان نیز پیش��نهادهایی دارم که تضمین‬ ‫می‌کند طرح مراقبت‌های بهداشتی و امنیت اجتماعی برای‬ ‫آنها تغییری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬آقای رئیس‌جمهور‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬اول از همه معتقدم که فرماندار رامنی باید طرح‬ ‫خود را كه می‌گوید تنها در آینده بر م��ردم تاثیر می‌گذارد را‬ ‫ارائه کند‪ .‬ذات این طرح این است که شما طرح مراقبت‌های‬ ‫بهداشتی را به یک برنامه کوپنی تبدیل می‌کنید‪ .‬این رویکرد‪،‬‬ ‫حمایت از حق بیمه نام دارد ول��ی از آن به‌عنوان یک برنامه‬ ‫کوپنی برداشت شده است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬و شما از آن حمایت نمی‌کنی؟‬ ‫اوباما‪ :‬از این طرح حمایت نمی‌کنم و اجازه دهید دلیل‬ ‫آن را توضیح دهم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬مجددا این مربوط به آینده است‪...‬‬ ‫اوباما‪ :‬متوجه هستم‪.‬‬ ‫رامني‪ :‬من برای مدت ‪‌25‬سال در زمینه تجارت فعالیت کرده‌ام‬ ‫و اصال متوجه نمی‌شوم شما درباره چه چیزی صحبت می‌کنید‪.‬‬ ‫شاید الزم باشد یک حسابدار جدید استخدام کنم‪ ،‬ولی این‬ ‫دیدگاه که شما برای انتقال فرصت‌های شغلی به خارج از کشور‬ ‫از تسهیالت مالیاتی استفاده می‌کنید‪ ،‬قابل قبول نیست‪ .‬آنچه‬ ‫به‌دنبال انجام آن هستم‪ ،‬بازگرداندن پول از خارج از کشور به‬ ‫آمریکا است‬ ‫‪49‬‬
‫رامنی‪ ... :‬این طرح برای بازنشستگان فعلی نیست‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬بنابراین اگر بین ‪ 45‬تا ‪ 55‬سال سن دارید‪ ،‬شاید‬ ‫بخواهید گوش دهید‪ ،‬چرا‌که روی شما تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این طرح که در ابتدا توس��ط «پاول رای��ان»‪ ،‬نماینده‬ ‫کنگره و معاون شما پیشنهاد ش��د‪ ،‬بیان می‌کند که به افراد‬ ‫سالمند یک کوپن داده می‌شود و آنها بیمه درمانی را از بازار‬ ‫خصوصی می‌خرند‪ .‬مش��کل اصلی این است که از آنجا که‬ ‫این کوپن لزوما با تورم طرح مراقبت‌های بهداشتی هماهنگ‬ ‫نیست‪ ،‬برای س��المندان هزینه‌ متوسطی معادل شش‌هزار‬ ‫دالر در سال در بر‌خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین معتقدم که ارائه‬ ‫این کوپن‌ها راهکار مناسبی نیست و این تنها نظر من نیست‬ ‫و «ای‌‪.‬ای‌‪.‬آر‌‪.‬پی» بر این باور است که صرفه‌جویی‌ها ما در‬ ‫چارچوب طرح مراقبت‌های بهداشتی باعث تقویت سیستم‬ ‫و افزایش اعتماد به آن شده است‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬ط�ی دقای�ق آین�ده به ای�ن ط�رح خواهیم‬ ‫پرداخت‪ .‬ولی آقای فرماندار آیا شما از سیستم کوپن‌ها‬ ‫حمایت می‌کنید؟‬ ‫رامنی‪ :‬آنچ��ه از آن حمای��ت می‌کنم ع��دم تغییر در‬ ‫وضعیت بازنشس��تگان فعلی و افرادی اس��ت که در آستانه‬ ‫بازنشس��تگی قرار دارن��د‪ ،‬ول��ی ریس‌جمه��ور از کاهش‬ ‫‪‌716‬میلیارد دالری بودجه این برنامه حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬در مورد تضمین چطور؟‬ ‫بين الملل‬ ‫رامنی‪ :‬این اولین مساله اس��ت‪ .‬مساله دوم اینکه من‬ ‫می‌خواهم مطمئن ش��وم که ما خدمات درمانی را به همین‬ ‫صورتی که هست حفظ کنیم تا جوانانی که قرار است بعدها‬ ‫از این برنامه‌ها اس��تفاده کنند بین برنامه فعلی یا یک طرح‬ ‫خصوصی حق انتخاب داشته باشند‪ .‬انتخاب با آنهاست‪ .‬آنها‬ ‫این اجازه را دارند و‌بی‌هیچ هزینه‌ای حداقل دو برنامه پیش‬ ‫روی خودشان خواهند داشت‪ .‬بنابراین مجبور نیستند هیچ‬ ‫پول اضافه‌ای بپردازند‪ ،‬هی��چ ‪ 6000‬دالر اضافه‌ای در کار‬ ‫نخواهد بود‪ .‬این اتفاق نخواهد افت��اد‪ .‬آنها حداقل دو برنامه‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ضمنا اگر دولت بتواند ب��ه کارآمدی بخش خصوصی‬ ‫و حق بیمه‌ه��ای پیش��نهادی آن به کم هزین��ه‌ای بخش‬ ‫خصوصی باشد‪ ،‬مردم از اینکه تحت پوشش خدمات درمانی‬ ‫سنتی قرار بگیرند استقبال خواهند کرد‪ .‬یا می‌توانند از یک‬ ‫طرح خصوصی به��ره بگیرند‪ .‬نظر خود من این اس��ت که‬ ‫‌ترجیح می‌دهم یک طرح خصوصی داش��ته باش��م‪ .‬دولت‬ ‫نمی‌تواند به من بگوید چه نوع مراقبت‌های پزشکی می‌توانم‬ ‫برای خودم داشته باشم‪‌.‬ترجیح می‌دهم بتوانم یک شرکت‬ ‫بیمه گر را انتخاب کنم‪ .‬اگر از آنها راضی نبودم می‌توانم سراغ‬ ‫یک شرکت بیمه‌گر دیگر بروم‪ .‬اجازه بدهید مردم خودشان‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫مس��اله دیگری که ما ب��رای نجات خدم��ات درمانی‬ ‫بایستی انجام دهیم‪ ،‬در نظر گرفتن امتیازهای بیشتر برای‬ ‫آنانی است که درآمد کمی دارند و کم کردن برخی از امتیازها‬ ‫برای افراد دارای درآمد بیشتر اس��ت‪ .‬ما باید مطمئن شویم‬ ‫که این برنامه می‌تواند برای طوالنی مدت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫این طرحی است که من پیشنهاد می‌کنم و ضمنا این‬ ‫ایده نه از جانب پاول رایان یا حتی سناتور وایدن‪ ،‬که با پاول‬ ‫رایان در نوشتن الیحه در مجلس سنا همکاری داشته‪ ،‬بلکه‬ ‫از جانب رئیس ستاد بیل کلینتون نیز مطرح شده است‪ .‬این‬ ‫ایده‌ای است که مدت‌های زیادی از مطرح شدنش می‌گذرد‪.‬‬ ‫ایده‌ای مبتنی‌بر اینکه اجازه بدهید ببینیم می‌توانیم رقابت را‬ ‫وارد دنیای خدمات درمانی کنیم تا مردم بتوانند بین طرح‌های‬ ‫مختلف آن را که ارزانتر و بهتر اس��ت انتخاب کنند‪ .‬من به‬ ‫رقابت اعتقاد دارم‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬اگر بخواهم خیلی س��ریع ج��واب بدهم‪ .‬اول‬ ‫از همه‪ ،‬تمام مطالعات نش��ان داده‌اند ک��ه خدمات درمانی‬ ‫هزینه‌های اداری بسیار کمتری نسبت به بیمه‌های بخش‬ ‫خصوصی دارد و به همین دلیل اس��ت که سالمندان عموما‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اوباما‪‌:‬آقای رئیس‌جمهور گفتند که دولت می‌تواند‬ ‫خدمات را با هزینه کمتر و بدون سود ارائه بدهد‪ .‬اما‬ ‫تجربه به من نشان داده است که بخش خصوصی معموال‬ ‫می‌تواند یک محصول یا خدمات را با هزینه کمتری‬ ‫نسبت به دولت ارائه بدهد‬ ‫از آن رضایت دارند‪ .‬و از طرف دیگر بخش خصوصی ناچار‬ ‫است که سودآور باشد‪ .‬این هیچ اشکالی ندارد‪ .‬کار آنها همین‬ ‫است‪ .‬بنابراین شما از یک طرف هزینه‌های اداری باالتری‬ ‫دارید و از طرف دیگر باید سودآور هم باشید و اگر قرار باشد از‬ ‫طریق آنچه آقای رامنی پیشنهاد می‌کند پولی پس‌انداز کنید‪،‬‬ ‫اتفاقی که می‌افتد این است که این پول باید از جایی تامین‬ ‫شود و وقتی به سمت یک نظام تضمینی بروید‪ ،‬سالمندان را‬ ‫اسیر شرکت‌های بیمه گر می‌کنید و در طی زمان‪ ،‬اگر خدمات‬ ‫درمانی سنتی از بین رفته یا ضعیف شده باشند‪ ،‬آنها هیچ راه‬ ‫جایگزینی نخواهند داشت‪ .‬به همین دلیل است که ‪AARP‬‬ ‫اعالم کرده است که طرح شما اساس��ا باعث تضعیف نظام‬ ‫خدم��ات درمانی خواهد ش��د و به همین دلیل اس��ت که از‬ ‫رویکرد انتخابی ما حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫نکته آخر اینکه‪ :‬ما مجبوریم هزینه‌های مراقبت‌های‬ ‫بهداشتی را کاهش بدهیم‪ ،‬نه فقط خدمات درمانی را‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬آقای رئیس‌جمه��ور گفتند که دولت می‌تواند‬ ‫خدمات را با هزینه کمتری و بدون سود ارائه بدهد‪ .‬اما تجربه‬ ‫به من نشان داده است که بخش خصوصی معموال می‌تواند‬ ‫یک محصول یا خدمات را با هزینه کمتری نسبت به دولت‬ ‫ارائه بدهد‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬بس�یار خب‪ .‬به‌طور مختصر‪ ،‬نظر شما درباره‬ ‫س�طح مقررات فدرال در زمینه اقتص�اد در حال حاضر‬ ‫چیست؟ زیاد اس�ت؟ و از نظر شما آقای رئیس‌جمهور‬ ‫آیا این مقررات باید بیشتر شود؟‬ ‫رامن�ی‪ :‬وجود مقررات ضروری است‪ .‬شما نمی‌توانید‬ ‫بدون مقررات یک بازار آزاد داشته باشید‪ .‬به‌عنوان فردی که‬ ‫فعالیت‌های تجاری دارد من باید مقررات را بشناسم‪ .‬به آنها‬ ‫احتیاج دارم‪ .‬نمی‌شود مردم در گاراژهای خود بانک بزنند و‬ ‫وام بدهند‪ .‬برای گردش چرخ‌های اقتصاد ش��ما به مقررات‬ ‫احتیاج دارید‪ .‬هر اقتصاد آزادی‪ ،‬مقررات مناس��بی دارد‪ .‬در‬ ‫عین این احتمال وجود دارد که مقررات‪ ،‬بیش از حد باشند‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬فکر می‌کنید در حال حاض�ر مقررات بیش از‬ ‫حد است؟‬ ‫رامنی‪ :‬در برخی زمینه‌ها‪ ،‬بله‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬در چه زمینه‌هایی؟‬ ‫رامنی‪ :‬آنچه در م��ورد برخی از قوانین��ی که در زمان‬ ‫ریاست‌جمهوری آقای اوباما تصویب شده‌اند اتفاق افتاده این‬ ‫است که شما می‌بینید قوانین حالت مفرط پیدا کرده‌اند و این‬ ‫به اقتصاد صدمه می‌زند‪ .‬اجازه بدهید مثال بزنم‪ .‬الیحه داد‬ ‫ـ فرانک تصویب ش��د‪ .‬در این الیحه بندها و مواردی وجود‬ ‫داشت که فکر می‌کنم پیامدهای ناخواسته و زیانباری برای‬ ‫اقتصاد ما داشته اس��ت‪ .‬یکی اینکه در این الیحه پنج بانک‬ ‫به‌عنوان اینکه «بزرگتر از آن هستند که ورشکست شوند»‬ ‫به صورت موثری از سوی دولت فدرال تضمین شده‌اند‪ .‬این‬ ‫بزرگترین امتیازی است که به بانک‌های نیویورک داده شده‬ ‫است‪ .‬این لطف بیش از حد به آنها ش��ده است‪ ،‬در حالی که‬ ‫‪ 122‬بانک کوچک از زمان تصویب این الیحه بسته شده‌اند‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬ش�ما می‌خواهید الیحه داد ـ فرانک را فسخ‬ ‫کنید؟‬ ‫رامنی‪ :‬خ��ب‪ ،‬من این الیح��ه را فس��خ و جایگزین‬ ‫می‌کنم‪ .‬قرار نیس��ت ما همه قوانین را کنار بگذاریم‪ .‬ش��ما‬ ‫ناچارید مقررات داش��ته باش��ید و برخی از قسمت‌های این‬ ‫الیحه هیچ مشکلی ندارند‪ .‬شما نیاز به شفافیت دارید‪.‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬خب‪ .‬فکر می‌کنم که این مثال خوبی اس��ت‪.‬‬ ‫دلیل اینکه ما به چنین بحران اقتصادی دچار شده‌ایم رفتار‬ ‫ناسنجیده در زمینه‌های گوناگون بوده است‪ ،‬نه فقط در وال‬ ‫استریت‪ .‬متصدیان وام به کس��انی وام دادند که واقعا واجد‬ ‫ش��رایط دریافت وام نبودند‪ .‬مردم برای خریدن‪ ،‬پول‌هایی‬ ‫اس��تقراض کردند که از پس بازپرداخت آنه��ا برنمی‌آمدند‪.‬‬ ‫کارگزارهایی که س��رمایه‌های کالنی را در جایی که نباید‬ ‫س��رمایه‌گذاری کردند و حتی بانک‌هایی که به مقدار زیاد‬ ‫از این راه پول به‌دس��ت می‌آوردند و برای به‌دس��ت آوردن‬ ‫س��ودهای کالن و به‌رغم دانستن این مس��اله که این‌کار‬ ‫موجب آس��یب‌پذیری کل سیس��تم می‌ش��ود‪ ،‬چیزهایی را‬ ‫عرضه می‌کردند که حتی خود بانکدارها به‌طور کامل درک‬ ‫نمی‌کردند‪.‬‬ ‫ما چه کردی��م؟ ما وارد عمل ش��دیم و س��خت‌ترین‬ ‫اصالحات در وال اس��تریت از س��ال ‪ 1930‬به بعد را انجام‬ ‫دادیم‪ .‬ما به بانک‌ها اعالم کردیم که باید ش��روط و الزامات‬ ‫سرمایه‌ای خود را بیشتر کنند‪ .‬اعالم کردیم که نمی‌توانند در‬ ‫چنین فعالیت‌های پرمخاطره‌ای که کل اقتصاد را در معرض‬ ‫خطر قرار می‌دهد درگیر شوند و ضمنا در همین اثنا‪ ،‬مطمئن‬ ‫ی کمک‌هایی که به این بانک‌ها شده‪ ،‬تا سنت‬ ‫شدیم که تمام ‌‬ ‫آخر و با سود آن برگردانده می‌شود‪.‬‬ ‫حاال آقای رامنی می‌خواهد الیحه داد ـ فرانک را فسخ‬ ‫کند‪ .‬به نظر می‌رسد که ما در این مورد که بازار برای فعالیت‬ ‫به قوانین احتیاج دارد توافق‌هایی داریم‪ ،‬ولی در گذشته آقای‬ ‫رامنی فقط گفته بودند که می‌خواهند این الیحه را فس��خ‬ ‫کنند‪ .‬مساله اینجاست که آیا کسی از بین مردم معتقد است‬ ‫که مشکل و مس��اله اصلی ما این است که قوانین زیادی بر‬ ‫وال استریت تحمیل شده است؟ اگر اینطور فکر می‌کنید که‬ ‫آقای رامنی کاندیدای شماست‪ ،‬ولی اعتقاد من این نیست‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬ولی این واقعیت ن��دارد‪ .‬ببینید‪ ،‬ما ناچاریم که‬ ‫برای وال استریت قوانین و مقرراتی وضع کنیم‪ .‬این کاری‬ ‫است که خود من هم انجام می‌دهم‪ ،‬ولی هیچ‌گاه پنج بانک را‬ ‫به این عنوان که «بزرگتر از آن هستند که ورشکست شوند»‬ ‫از باقی بانک‌ها جدا نکرده و چک سفید امضا به آنها نمی‌دهم‪.‬‬ ‫این یکی از پیامدهای ناخواس��ته الیحه داد ـ فرانک است‪.‬‬ ‫این موضوع به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است‪ .‬ما‬ ‫باید این تبصره را حذف کنیم زیرا همه بانک‌های کوچک و‬ ‫منطقه‌ای را از بین می‌برد‪ .‬آنها صدمه می‌بینند‪.‬‬ ‫اجازه بدهید قانون دیگری در الیح��ه داد ـ فرانک را‬ ‫مثال بزنم‪ .‬ش��ما می‌گویید ما به افرادی رهن می‌دادیم که‬ ‫واجد ش��رایط نبودند‪ .‬این کاملا درست اس��ت‪ .‬این یکی از‬ ‫دالیل بزرگترین فاجعه اقتصادی ما است‪ ،‬بنابراین الیحه داد‬ ‫ـ فرانک به درستی می‌گوید که رهن‌های ما بایستی مشروط‬ ‫باشند و اگر رهنی بدهید که شرایط آن محقق نشده‪ ،‬تاوان‬ ‫سنگینی در پی خواهد داشت ـ البته مساله اینجاست که در‬
‫الیحه هرگز تعریفی از یک رهن مشروط ارائه نشده است‪.‬‬ ‫دو سال گذش��ته و ما هنوز هم نمی‌دانیم شرایط الزم برای‬ ‫یک رهن چیست‪.‬‬ ‫بنابراین بانک‌ها برای پرداخت وام و رهن مردد هستند‪.‬‬ ‫این روزها اگر می‌توانید یک رهن بگیرید‪ .‬این به بازار مسکن‬ ‫صدمه می‌زند‪ ،‬چرا که در این الیحه قوانین الزم پیش‌بینی‬ ‫نشده‌اند‪ .‬مساله این نیس��ت که این الیحه به دلیل قوانین‬ ‫دست و پاگیر مشکل دارد‪ .‬گاهی مشکل اینجاست که آنها‬ ‫یک قانون شفاف ارائه نداده‌اند‪ .‬من می‌خواهم مطمئن شوم‬ ‫که ما به عملکرد بازار و تجارت خود صدمه نمی‌زنیم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬بس�یار خ�ب‪ .‬فکر می‌کن�م اینجا ه�م تمایز‬ ‫روش�نی بین دو کاندیدا وجود دارد‪ .‬ح�اال اجازه بدهید‬ ‫به بحث مراقبت‌های بهداشتی بپردازیم‪ .‬موضوعی که‬ ‫می‌دانم یک تفاوت مشخص دیگر وجود دارد و آن هم‬ ‫الیحه مراقبت‌های پزشکی است‪ .‬اول شما آقای رامنی‪.‬‬ ‫شما می‌خواهید این الیحه را فسخ کنید‪ .‬چرا؟‬ ‫رامنی‪ :‬مطمئنا‪ .‬خب‪ ،‬این موضوع هم تاحدی به‌تجربه‬ ‫بين الملل‬ ‫حتی اگر بخواهند نمی‌توانن��د از پس هزینه‌های تامین آنها‬ ‫برای کارمندان و کارگران خود برآیند‪ .‬فقط این نبود که هزینه‬ ‫مراقبت‌های بهداش��تی بزرگترین محرک کس��ری بودجه‬ ‫فدرال باش��د‪ .‬این خانواده‌ها بودند که نگران ورشکستگی‬ ‫خود در صورت بیمار شدن‌ش��ان بودن��د؛ میلیون‌ها خانواده‬ ‫در سراسر کشور‪.‬‬ ‫اگر از قبل دچار بیماری یا مشکل بودند احتمال داشت‬ ‫که نتوانند خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند و اگر پوشش‬ ‫بیمه‌ای داش��تند‪ ،‬این امکان وجود داش��ت که شرکت‌های‬ ‫بیمه‌گر محدودیت‌ه��ای دلخواه خود را تحمی��ل کنند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬آنها حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند؛ کسی به‌شدت‬ ‫مریض می‌شود‪ ،‬حاال بیا و ببین‪ ،‬بعد از این اتفاق باز هم پول‬ ‫کافی برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود را ندارند چون‬ ‫شرکت‌های بیمه می‌گویند که س��قف پرداختی آنها پر‌شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین ما در کنار کار روی مساله اشتغال‪ ،‬روی این‬ ‫موضوع هم کار کردیم‪ ،‬زیرا این موضوع بخشی از اطمینان‬ ‫خاطر از امنیت خانواده‌های طبقه متوسط در این کشور است‬ ‫و بگذارید بگویم که الیحه مراقبت‌های بهداشتی دقیقا چه‬ ‫عملکردی داشته است‪ .‬اول‪ ،‬اگر بیمه سالمت داشته باشید به‬ ‫معنی تصدی‌گری دولت نیست‪ .‬شما می‌توانید بیمه خودتان‬ ‫را داشته باشید‪.‬‬ ‫می‌توانید پزشک شخصی خودتان را حفظ کنید‪ ،‬ولی‬ ‫شرکت‌های بیمه نمی‌توانند برای شما سنگ اندازی کرده و‬ ‫ش��ما را بازی بدهند‪ .‬نمی‌توانند محدودیت‌های دلخواهی‬ ‫مادام العمر به ش��ما تحمیل کنند‪ .‬آنها ناچارند به شما اجازه‬ ‫بدهند تا سن ‪ 26‬سالگی‪ ،‬بچه خودتان را در طرح بیمه خود‬ ‫بیاورید و اگر ش��رکت‌های بیمه بیش��تر از آنچه واقعا برای‬ ‫مراقبت هزینه می‌کنن��د صرف هزینه‌های اداری و س��ود‬ ‫خودشان کردند‪ ،‬می‌توانید از آنها تخفیف بگیرید‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬اگر بیمه س�لامت ندارید‪ ،‬ما یک طرح گروهی‬ ‫برای شما تدارک می‌بینیم که این امکان را به شما می‌دهد‬ ‫از نرخ‌های گروه که معم��وال ‪ 18‬درصد کمتر از هزینه‌های‬ ‫یک طرح بیمه انفرادی است و آخرین نکته‌ای که می‌خواهم‬ ‫بگویم این است که‪...‬‬ ‫لرر‪ :‬دو دقیقه شما تمام شد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫ش��خصی من برمی‌گردد‪ .‬من در نیوهمپشایر بودم؛ خانمی‬ ‫‌پیش من آمد و گف��ت‪ ،‬ببینید من نمی‌توان��م از پس هزینه‬ ‫بیمه برای خودم یا پس��رم بربیایم‪ .‬با ی��ک زوج در اپلتون‪،‬‬ ‫ویسکانسن‪ ،‬مالقات کردم و آنها گفتند ما به فکر حذف بیمه‬ ‫خود هستیم چون از پس هزینه آن برنمی‌آییم و تعدادی از‬ ‫مشاغل کوچکی که با آنها دیدار داشتم هم گفتند که قصد‬ ‫دارند بیمه خود را قطع کنند چون نمی‌توانند هزینه‌های آن را‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬هزینه مراقبت‌های بهداشتی‪ ،‬بازدارنده است‬ ‫و ما باید ای��ن هزینه را کم کنیم‪ .‬متاس��فانه وقتی به الیحه‬ ‫پیش��نهادی نگاه می‌کنید‪ ،‬اداره بودجه کنگره اعالم کرده‬ ‫است که این الیحه در سال ‪ 2500‬دالر بیشتر از بیمه متعارف‬ ‫هزینه خواهد داش��ت‪ .‬این هم به هزینه اضافه می‌شود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬آقای رئیس‌جمهور در زمان مب��ارزات انتخاباتی خود‬ ‫در سال ‪ 2008‬اعالم کردند که تا س��ال ‪ 2012‬هزینه بیمه‬ ‫را برای هر خان��واده تا ‪ 2500‬دالر کاه��ش خواهند داد‪ ،‬در‬ ‫حالی که این هزینه به همین مقدار افزایش یافته است‪ .‬این‬ ‫هزینه‌ها برای خانواده‌ها سنگین است و به آنها صدمه می‌زند‪.‬‬ ‫این یکی از دالیلی است که من این الیحه را نمی‌خواهم‪.‬‬ ‫دلیل دوم این اس��ت ک��ه اجرای این قانون مس��تلزم‬ ‫حذف ‪ 716‬میلیارد دالر از بودجه خدمات درمانی است‪ .‬من‬ ‫می‌خواهم این پول را برای سالمندان‌مان به خدمات درمانی‬ ‫برگردانم‪ .‬سوم اینکه‪ ،‬این الیحه به یک کمیته غیرمنتخب‬ ‫اختیار می‌دهد که به مردم بگویند در نهایت چه نوع درمانی‬ ‫می‌توانند داشته باشند و من از این ایده خوشم نمی‌آید‪.‬‬ ‫چهارم؛ تحقیقی از مشاغل کوچک در سطح کل کشور‬ ‫انجام شده بود‪ .‬در این تحقیق از افراد پرسیده شده که الیحه‬ ‫مراقبت‌های بهداشتی چه تاثیری بر برنامه‌های استخدامی‬ ‫‌شما خواهد داشت؟ و س��ه چهارم آنها گفتند که این الیحه‬ ‫باعث می‌شود ما شانس کمتری برای استخدام داشته باشیم‪.‬‬ ‫من نمی‌دانم آق��ای رئیس‌جمهور چطور توانس��ته با‌وجود‬ ‫‌میلیون نفری بیکار‪ ،‬نرخ رو به رش��د بیکاری و یک بحران‬ ‫اقتصادی فراگیر‪ ،‬انرژی و انگیزه خود را دو سال تمام به جای‬ ‫مبارزه برای ایجاد ش��غل برای مردم آمریکا‪ ،‬صرف الیحه‬ ‫مراقبت‌های بهداشتی بکند‪.‬‬ ‫و بهترین روش برای مراقبت‌های بهداش��تی همان‬ ‫کاری است که در ایالت ما انجام می‌شود؛ تدوین طرحی در‬ ‫سطح ایالت که متناسب با نیازهای ایالت است و بعد تمرکز‬ ‫روی کاهش هزینه‌ها برای مردم به جای تحمیل یک حق‬ ‫بیمه اضافی ‪ 2500‬دالری بر آنها‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬خب‪ ،‬چهارس��ال پی��ش و در زم��ان مبارزات‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬من به نقاط مختلف سفر می‌کردم و شبیه همین‬ ‫مکالمات را که آقای رامن��ی در مورد آنه��ا صحبت کرد با‬ ‫مردم داشتم و این فقط مشاغل کوچک نبودند که می‌دیدند‬ ‫هزینه‌ها به صورت سرسام آوری درحال افزایش است و آنها‬ ‫اوبام�ا‪ :‬نه‪ .‬فکر می‌کنم قبل از اینکه شما وسط حرف‬ ‫من بیاید من پنج‌ثانیه وقت داشتم (خنده)‪ .‬جالب اینجاست‬ ‫که این مدل ب��ه خوبی در ماساچوس��ت ج��واب می‌دهد‪،‬‬ ‫فرماندار رامنی‪ ،‬با هم��کاری دموکرات‌ه��ا در ایالت‪ ،‬طرح‬ ‫کاملا مشابهی را پیاده کرده‌اند و در نتیجه مردم در این ایالت‬ ‫تحت پوشش هستند‪ .‬طرح باعث از بین رفتن مشاغل نشده‬ ‫و حاال ما سیستمی‌داریم که در این سیستم امکان کاهش‬ ‫هزینه‌ها وج��ود دارد‪ ،‬به جای اینکه میلیونه��ا نفر را به حال‬ ‫خود رها کنیم‪.‬‬ ‫لرر‪ :‬پنج‌ثانیه شما خیلی وقت است که تمام شده‬ ‫آقای رئیس‌جمهور‪ .‬ممنون آقای فرماندار‪ .‬ممنون آقای‬ ‫رئیس‌جمهور‪ .‬مناظره بعدی بی�ن معاونین کاندیداها‬ ‫[جو بایدن و پ�اول رایان] روز پنج ش�نبه‪ 11 ،‬اکتبر در‬ ‫کالج مرکزی دنویل برگزار می‌ش�ود‪ .‬از شما متشکرم‪.‬‬ ‫شب خوش‪g .‬‬ ‫رامني‪ :‬در واقع‪ ،‬آقای رئیس‌جمهور در زمان مبارزات‬ ‫انتخاباتی خود در سال ‪ 2008‬اعالم کردند که تا سال‬ ‫‪ 2012‬هزینه بیمه را برای هر خانواده تا ‪ 2500‬دالر کاهش‬ ‫خواهند داد‪ ،‬در حالی که این هزینه به همین مقدار افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬این هزینه‌ها برای خانواده‌ها سنگین است و‬ ‫به آنها صدمه می‌زند‪ .‬این یکی از دالیلی است که من این‬ ‫الیحه را نمی‌خواهم‬ ‫‪51‬‬
‫جدال سايه‌ها‬ ‫ادبيات انتقادي رامني كار دست اوباما داد‬ ‫‪2‬‬ ‫ابراهیم متقی‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫بين الملل‬ ‫مناظره کاندیدای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات و‬ ‫جمهوریخواه بعد از کنوانسیون حزبی نیوهمپشایر سوم اکتبر‬ ‫‪ 2012‬برگزار گردید‪ .‬بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که‬ ‫موضوعات مطرح شده در مناظره انتخاباتی منجر به گسترش‬ ‫هیجان اجتماعی ش��ده اس��ت‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬اگ��ر مناظره‬ ‫انتخاباتی ماهیت جنجالی داشته باشد‪ ،‬در آن شرایط امکان‬ ‫بس��یج گروه‌های اجتماعی برای مش��ارکت در فرآیندهای‬ ‫انتخاباتی را در س��طح فراگیرتری به‌وجود می‌آورد‪ .‬مذاکره‬ ‫اکتبر ‪ 2012‬در ش��رایطی انجام گرفت که کاندیدای حزب‬ ‫دموکرات و جمهوریخواه مبادرت به تدوین برنامه‌های حزبی‬ ‫خود برای آینده اقتصادی و اجتماعی آمریکا کردند‪.‬‬ ‫اهمی��ت اولی��ن مناظ��ره انتخابات��ی کاندی��دای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آمریکا در این اس��ت که به موضوعات‬ ‫حزبی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد‪ .‬طبیعی است که در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬کاندیدای حزبی که دولت را در دست دارد‬ ‫در ش��رایط تدافعی قرار می‌گیرد‪ .‬در مناظره انتخاباتی چهار‬ ‫سال گذشته نیز چنین فرآیندی ش��کل گرفت‪ .‬باراک اوباما‬ ‫توانست بخش قابل توجهی از قالب‌های تحلیلی خود را در‬ ‫ارتباط با مناظره انتخاباتی به رکود و بحران اقتصادی آمریکا‬ ‫مرتبط سازد‪ .‬شاید یکی از اصلی‌ترین دالیل شکست جان‬ ‫مک‌کین در انتخابات سال ‪ 2008‬را باید مشکالت اقتصادی‬ ‫و محدودیت‌های امنیتی آمریکا بعد از اشغال عراق دانست‪.‬‬ ‫در مناظ��ره انتخاباتی ‪ 3‬اکتب��ر ‪ 2012‬نیز میت رامنی‬ ‫تالش کرد تا از تاکتیک چهار س��ال گذش��ته باراک اوباما‬ ‫در برخورد ب��ا کاندیدای حزب جمهوریخواه اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫میت رامنی از الگوی تهاجمی‌استفاده کرد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫می‌توان این موضوع را م��ورد توجه قرار‬ ‫داد که مش��کالت اقتصادی برای دولتی‬ ‫که اداره امور عمومی را عهده‌دار اس��ت‪،‬‬ ‫همواره یکی از چالش‌ه��ای رقابت‌های‬ ‫انتخابات��ی در رون��د مناظ��ره کاندیدای‬ ‫حزب دموکرات و جمهوریخواه محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر در مناظره اول‪ ،‬موضوعات‬ ‫اقتصادی و اجتماعی مح��ور اصلی طرح‬ ‫مواض��ع کاندی��دای دو حزب محس��وب‬ ‫می‌شود‪ ،‬در دومین مناظره انتخاباتی که‬ ‫در ‪ 16‬اکتب��ر ‪ 2012‬در نیوی��ورک برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬میت رامن��ی و ب��اراک اوباما‬ ‫باید سیاس��ت‌های امنیتی خ��ود را تبیین‬ ‫کنند‪ .‬طبیعی اس��ت که در دومین مناظره‬ ‫کاندی��دای ریاس��ت‌جمهوری آمری��کا‪،‬‬ ‫موضوعات��ی همانند امنی��ت خاورمیانه و‬ ‫ایران از نقش‌محوری در مناظره انتخاباتی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪ -1‬تاثیر مناظره بر فرآیند گرایش‬ ‫انتخاباتی شهروندان آمریکا‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را می‌توان به عنوان‬ ‫یک��ی از اصلی‌تری��ن دوران‌ و مقاطع تاریخی دانس��ت که‬ ‫موضوع ایران توسط رسانه‌ها‪ ،‬نخبگان فکری و کارگزاران‬ ‫اجرایی در ایاالت‌متحده مورد بررسی قرار می‌گیرد‪ .‬هر یک‬ ‫از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا دارای رویکرد خاصی‬ ‫نس��بت به ایران هس��تند‪ .‬چنین رویکردی تابعی از نگرش‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬گرایش حزبی‪ ،‬پشتوانه س��اختاری و تاثیرپذیری‬ ‫‪52‬‬ ‫کاندیدا از گروه‌های ذی‌نفوذ در برخورد با موضوعات بحرانی‬ ‫و کشورهایی همانند ایران است‪ .‬نه تنها جهت‌گیری حزب‬ ‫دموکرات و جمهوریخواه در ارتباط با موضوعات اقتصادی‬ ‫آمریکا متفاوت اس��ت‪ ،‬بلکه ادبیات کاندی��دای دو حزب در‬ ‫روند رقابت‌های انتخاباتی نیز ماهیت تفکیک ش��ده داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ادبیات اقتصادی و امنیتی باراک اوباما و میت رامنی‬ ‫را می‌توان در قالب س��نت‌های مین استریت ـ وال‌استریت‬ ‫در آمریکا دانست؛ سنت‌هایی که ش��کل متفاوتی از راهبرد‬ ‫اقتصادی ـ امنیتی را منعکس می‌سازد‪.‬‬ ‫می��ت رامن��ی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه در دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری باراک اوباما‪ ،‬اقتصاد و ارزش‌های راهبردی‬ ‫آمریکا تضعیف شده اس��ت‪ .‬رامنی در مناظره دانشگاه دنور‬ ‫واقع در غرب ایالت کلرادو از ادبی��ات تهاجمی‌در ارتباط با‬ ‫شرایط اقتصادی آمریکا بهره گرفت‪ .‬طبق سنت‌های سیاسی‬ ‫آمریکا‪ ،‬هریک از کاندیداها می‌توانند ضعف ساختاری ایاالت‬ ‫متحده در دوران ریاست‌جمهوری کاندیدای رقیب را تبیین‬ ‫و بزرگنمایی کنند‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که میت رامنی در‬ ‫اولین مناظره انتخاباتی توانس��ت باراک اوباما را در شرایط‬ ‫واکنشی قرار دهد‪ .‬نامبرده تالش کرد تا آماری را در ارتباط‬ ‫با فرآیند افول اقتصادی آمریکا ارائه دهد‪ .‬موضوعاتی همانند‬ ‫بیکاری‪ ،‬کسر بودجه‪ ،‬ابهام در سیاست مالیاتی و شرایط وخیم‬ ‫اقتصادی را می‌توان در زمره موضوعاتی دانست که رامنی آن‬ ‫را به‌عنوان دستاورد دوران اوباما نامید‪.‬‬ ‫آنالیز رویک��رد اقتصادی میت رامنی نش��ان می‌دهد‬ ‫که نامب��رده در اولین مناظره انتخاباتی هی��چ گونه رویکرد‬ ‫مش��خصی را برای بهب��ود امور اقتص��ادی آمری��کا ارائه‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬رامنی تالش کرد تا از ادبی��ات انتقادی برای‬ ‫برجسته‌س��ازی مش��کالت س��اختاری اقتصاد آمریکا در‬ ‫دوران ب��اراک اوباما اس��تفاده کند‪ .‬میت رامن��ی در ادبیات‬ ‫تهاجمی‌ خود این موضوع را مطرح کرد که در چهار س��ال‬ ‫اول ریاست‌جمهوری باراک اوباما‪ ،‬بدهی‌های دولتی دو‌برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رامنی از وعده‌ه��ای انتخاباتی اوباما در س��ال ‪2008‬‬ ‫اس��تفاده کرده و این موضوع را یادآور شد که اوباما به مردم‬ ‫آمریکا قول داده بود بدهی‌های ای��االت متحده را به نصف‬ ‫کاهش ده��د‪ ،‬در حالی که چنین بدهی‌هایی دو‌برابر س��ال‬ ‫‪ 2008‬شده است‪ .‬رامنی تالش کرد تا نشان دهد که افزایش‬ ‫بدهی‌های اقتصادی دولت آمریکا‪ ،‬زمینه افزایش مخاطرات‬ ‫سیاسی و امنیتی را برای نسل جدید آمریکا به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که میت رامنی بر آن تاکید داش��ت‪،‬‬ ‫مربوط به برنامه اوباما برای اصالحات در نظام درمانی آمریکا‬ ‫بوده است‪ .‬اگرچه اوباما بر‌اساس ادبیات جامعه‌گرایانه خود‬ ‫تالش کرد تا جلوه‌هایی از ارتقای موقعیت شهروندان برای‬ ‫کس��ب خدمات دولت در حوزه تامین اجتماعی را منعکس‬ ‫س��ازد‪ ،‬اما واقعیت آن اس��ت که تنظیم چنین برنامه‌هایی‬ ‫فش��ارهای اقتصادی بیش��تری را بر دولت آمری��کا ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬رامنی بر این اعتقاد است که سیاست درمانی باراک‬ ‫اوباما منجر به شکل‌گیری چالش‌های اقتصادی جدید برای‬ ‫ش��هروندان و جامعه آمریکا خواهد شد‪ .‬رامنی بر این اعتقاد‬ ‫است که دولت آمریکا باید از سیاس��ت‌های انبساطی برای‬ ‫گسترش رونق اقتصادی در آمریکا حمایت به عمل آورد‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی طیف گسترده‌تری از شهروندان آمریکایی‬ ‫به مطلوبیت‌های اقتصادی نایل می‌گردند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاثی�ر مناظ�ره انتخاباتی بر جای�گاه کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫مناظره انتخاباتی بخش اجتناب‌ناپذیر سیاست تبلیغاتی‬ ‫حزب دموکرات و جمهوریخواه محسوب می‌شود‪ .‬شهروندان‬ ‫آمریکایی از زم��ان مناظ��ره انتخاباتی کاندیداه��ا‪ ،‬انگیزه‬ ‫بیش��تری برای مش��ارکت در فرآیند رقابت‌های انتخاباتی‬ ‫ایاالت‌متحده پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی ه��ر ی��ک از‬ ‫کاندیداها ت�لاش می‌کنند ت��ا از ادبیاتی‬ ‫اس��تفاده کنند که با روحیه جامعه آمریکا‬ ‫تطبیق و هماهنگی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫فرهنگ کنش سیاس��ی آمری��کا ماهیت‬ ‫تهاجم��ی‌دارد‪ ،‬بنابراین طبیع��ی به نظر‬ ‫می‌رس��د که کاندیدای��ی از محبوبیت و‬ ‫مطلوبیت موثرتری برخوردار می‌شود که‬ ‫ی موثرتری‬ ‫از ادبی��ات انتقادی و تهاجم�� ‌‬ ‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫ب��اراک اوبام��ا در ش��رایط قبل از‬ ‫مناظره انتخاباتی از جایگاه مطلوب‌تری‬ ‫در مقایس��ه با میت رامنی برخوردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬گاف انتخاباتی میت‬ ‫رامنی که در مراسم جمع‌آوری پول برای‬ ‫رقابت‌های انتخاباتی‪ ،‬در جمع حامیان خود‬ ‫به هواداران اوباما توهین کرده بود و آنان‬ ‫را قربانیانی توصیف کرده بود که محتاج‬ ‫کمک‌های دولتی هس��تند‪ ،‬آثار منفی در‬ ‫ارتباط ب��ا جایگاه انتخابات��ی رامنی به جا‬ ‫گذاشته بود‪ ،‬در حالی که مناظره انتخاباتی‬ ‫توانست موقعیت رامنی را در ایاالت متحده ارتقا دهد‪ .‬اگرچه‬ ‫مناظره اول به‌عنوان پایان رقابت‌های انتخاباتی محسوب‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اما باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که اگر‬ ‫مناظره انتخاباتی دوم میت رامنی و باراک اوباما در ‪ 16‬اکتبر‬ ‫در نیویورک نیز دارای چنین نتایجی باشد‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫موقعیت اوباما در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری نوامبر ‪2012‬‬ ‫سخت‌تر و شکننده‌تر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ -3‬چش�م‌انداز مناظ�ره دوم انتخابات�ی‬ ‫اوباما ـ میت رامنی‬ ‫بين الملل‬ ‫يك حزب با ‪ 2‬جناح‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫دومین مناظره انتخاباتی عمدتا در ارتباط با موضوعاتی‬ ‫مربوط به اقتصاد‪ ،‬سیاس��ت و امنیت بین‌الملل خواهد بود‪.‬‬ ‫عده‌ای از تحلیلگران بر این اعتقادند که موضوع مربوط به‬ ‫امنیت خاورمیانه و الگوی کنش آمری��کا در ارتباط با ایران‬ ‫به عن��وان اصلی‌تری��ن موضوعات مناظره دوم محس��وب‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر‌چه باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور ایاالت‬ ‫متحده دارای رویکردهای مشخصی نسبت به ایران است‪،‬‬ ‫اما مواضع تبلیغاتی و انتخاباتی وی تابعی از شرایط عمومی‬ ‫رقابت‌های انتخاباتی در ایاالت متحده محس��وب می‌شود‪.‬‬ ‫رقابت‌های انتخاباتی در شرایطی برگزار می‌شود که بیشترین‬ ‫فشارهای تبلیغاتی علیه کاندیدای رقیب مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬بنابراین به کارگی��ری ادبیات تبلیغات��ی اوباما را‬ ‫می‌توان انعکاس دفاع از سیاس��ت عملی آمریکا در برخورد‬ ‫با ایران دانست‪.‬‬ ‫رویکرد ب��اراک اوباما ب��رای تحریم ای��ران مبتنی بر‬ ‫«اس��تراتژی چماق و هویج» اس��ت که بر دو محور اعمال‬ ‫توامان تحریم و ارسال سیگنال‌هایی‪ ،‬برای مذاکرات انتقادی‬ ‫با گروه ‪ 5+1‬بنا ش��ده اس��ت‪ .‬نامزدهای جنگ‌طلب آمریکا‬ ‫اذعان می‌دارند اعمال تحریم‌های جهانی‪ ،‬ائتالفی و یکجانبه‬ ‫آمریکا نتوانسته روند بومی‌سازی دانش هسته‌ای را در ایران‬ ‫متوقف کند و خواهان تغییر راهبرد آمریکا از سیاست تهدید‬ ‫و تطمیع ب��ه تقابل‌گرایی نظامی هس��تند‪ .‬تاکید نامزدهای‬ ‫جمهوریخ��واه بر تضعی��ف حداکثری وزارت دفاع و س��پاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬بخشی از پازل‌هایی اس��ت که جمهوریخواهان‬ ‫در راس��تای بسترس��ازی برای حمله به ایران در دستورکار‬ ‫قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫شواهد یاد شده نشان می‌دهد که سیاست امنیتی رامنی‬ ‫در برخورد با ایران ماهیت تهاجمی‌و افراطی دارد؛ نامبرده به‬ ‫گروه نومحافظه‌کاران در ساختار سیاسی آمریکا تعلق دارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬نگرش رامنی را می‌توان در راستای فعال سازی‬ ‫سیاست تهدید در ارتباط با جمهوری‌اسالمی ایران دانست‪،‬‬ ‫در حالی که محور اصلی سیاست امنیتی و رویکرد اوباما را باید‬ ‫در قالب دیپلماسی اجبار تبیین کرد‪ .‬دیپلماسی اجبار ماهیت‬ ‫نهادی و چندجانبه دارد‪ ،‬در حالی که سیاس��ت تهدید دارای‬ ‫جهت‌گیری یکجانبه و مقابله‌جویانه است‪.‬‬ ‫میت رامن��ی از رویکرد تهدید به��ره می‌گیرد‪ .‬ادبیات‬ ‫سیاس��ی و امنیتی رامنی در مقابل��ه با ایران‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫منطقه و حتی قدرت‌های بزرگ خواهد بود‪ .‬چنین رویکردی‬ ‫زمینه‌های الزم برای واکنش در برابر رهیافت امنیتی رامنی‬ ‫را به وجود می‌آورد‪ .‬در ش��رایط موجود ادبیات اوباما ماهیت‬ ‫صلح‌جویانه‌تری در برخورد با ایران دارد‪ ،‬در حالی که نتایج‬ ‫چنین رویکردی مخاط��رات امنیتی زی��ادی را برای ایران‬ ‫به وجود می‌آورد‪ .‬نمونه آن را می‌توان در ارتباط با قطعنامه‬ ‫‪ 1929‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و الگوهای مبتنی بر‬ ‫تحریم یکجانبه ایران دانست‪.‬‬ ‫اگرچه مناظ��ره دوم از اهمیت قابل‌توجهی در بس��یج‬ ‫افکار عمومی آمریکا برخوردار اس��ت‪ ،‬اما باید این موضوع‬ ‫مورد توجه ق��رار گیرد که مناظره دیگ��ری نیز بین معاونان‬ ‫کاندیدای ریاست‌جمهوری انجام خواهد شد‪ .‬طبیعی است که‬ ‫در این ارتباط جوزف بایدن از موقعیت ویژه‌ای در مقایسه با‬ ‫معاون رامنی برخوردار است‪ .‬الزم به توضیح است که تجربه‬ ‫سیاسی و حزبی جوزف بایدن می‌تواند بخشی از مطلوبیت‬ ‫کاندیدای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫آمریکا را کاهش دهد‪ .‬در شرایط موجود‪ ،‬نشانه‌هایی از تعادل‬ ‫در جایگاه اجتماعی اوباما ـ رامنی وجود دارد؛ طبیعی اس��ت‬ ‫که چنین فرآیندی تداوم چندانی نخواهد داشت‪ .‬مناظره دور‬ ‫دوم کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا ‪ 16‬اکتبر ‪ 2012‬و در‬ ‫نیویورک نقطه‌عطف ارزیاب��ی موقعیت کاندیداها در فضای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ‪ 2012‬است‪g .‬‬ ‫فواد ایزدی در گفت‌وگو با مثلث‬ ‫‪3‬‬ ‫هفته گذشته نخستین مناظره میان کاندیداهای دو حزب اصلی آمریکا یعنی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان برگزار‬ ‫شد؛ مناظره‌ای که طی آن به‌وضوح‪ ،‬رامنی حالت تهاجمی‌ و اوباما حالت تدافعی به خود گرفته بودند‪ .‬در رابطه با این‬ ‫مناظره و تاثیر آن روی نتیجه انتخابات گفت‌وگویی با فواد ایزدی‪ ،‬کارشناس مسائل آمریکا انجام دادیم‪ .‬وی معتقد‬ ‫است رامنی در این مناظره به‌خوبی توانست روی ناکارآمدی‌های اوباما انگشت بگذارد و آنها را برجسته کند و اوباما‬ ‫نیز چاره‌ای جز پاس�خگویی به هجمه‌های رقیب جمهوریخواهش نداش�ت‪ .‬به‌عقیده ایزدی نمی‌توان از روی نتایج‬ ‫مناظره‌ها نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرد اما به‌طور کلی چون اکنون اوباما در نظرسنجی‌ها از رامنی پیشتاز است اگر‬ ‫در دو مناظره بعدی خوب ظاهر شود و گاف ندهد امکان پیروزی‌اش باالست‪ .‬این کارشناس همچنین با نقد سیستم‬ ‫دوحزبی در ایاالت‌متحده می‌گوید در سیستم انتخاباتی این کشور هیچ جایی برای حزب سوم وجود ندارد و می‌توان‬ ‫گفت در آمریکا اصال دو حزب وجود ندارد‪ ،‬بلکه یک حزب وجود دارد با دو جناح‪.‬‬ ‫سعيده سادات فهري‬ ‫ارزیابی شما از برگزاری نخس�تین مناظره میان‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬کاندیدای دموکرات‌ها و میت رامنی‪،‬‬ ‫کاندیدای جمهوریخواه�ان و مهمترین مباحثی‬ ‫که میان این دو نفر مطرح شد‪ ،‬چیست؟‬ ‫‪ l‬نخس��تین مناظره انتخاباتی در آمریکا در حدود‬ ‫یک س��اعت و نیم به ط��ول انجامید و مباح��ث اقتصادی‬ ‫مختلفی میان دو کاندیدا به بحث گذاش��ته شد‪ .‬فردی که‬ ‫مس��ئول برگزاری مناظره بود مباحث مختلف��ی را مطرح‬ ‫و س��پس به هر دو طرف زمان مش��خصی م��ی‌داد که در‬ ‫آن زمان مش��خص باید در آن حوزه پاس��خگو می‌شدند‪.‬‬ ‫به‌طور کل��ی می‌توان گف��ت رامنی در این مناظره بیش��تر‬ ‫حالت تهاجمی‌و انتقادی نسبت به اوباما داشت و در مقابل‬ ‫رئیس‌جمهوری فعلی نیز یک حال��ت دفاعی و توجیهی را‬ ‫نسبت به سیاس��ت‌های خودش و انتقادات رامنی درپیش‬ ‫گرفته بود‪ .‬ازجمله مباحثی که طی این مناظره بدان پرداخته‬ ‫شد بحث اشتغال‪ ،‬سیاست دولت برای کسری بودجه‪ ،‬میزان‬ ‫بیکاری‪ ،‬بیمه‌های درمانی و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫رامنی بیش�تر در چ�ه حوزه‌هایی اوبام�ا را مورد‬ ‫انتقاد قرار داد؟‬ ‫‪ l‬باتوجه به اینکه بیشترین مش��کالتی که مردم‬ ‫ایاالت‌متحده در ح��ال حاضر از آن رن��ج می‌برند در حوزه‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬مهمترین مساله‌ای که در انتخابات امسال‬ ‫مطرح شده نیز در همین حوزه است‪ .‬کاری که میت رامنی‬ ‫از ابتدای فعالیت‪‎‬ه��ای انتخاباتی‪‎‬اش تا ام��روز انجام داده‬ ‫این اس��ت که روی ناکارآمدی‪‎‬های دول��ت اوباما در حوزه‬ ‫اقتصادی تمرکز کرده است‪ .‬در این مناظره نیز بحث اصلی‪،‬‬ ‫سیاست‪‎‬های داخلی بود و چون موضوع داخلی بود‪ ،‬تمرکز‬ ‫فعالیت‌ه��ای انتخابات��ی رامنی‪ ،‬هجمه به سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی دولت بود‪ .‬بنابراین در این مناظره نخست‪ ،‬کاری‬ ‫که رامنی انجام داد برجس��ته کردن برخی ناکارآمدی‌های‬ ‫‪53‬‬
‫رئیس‌جمهوری در حوزه‌های داخلی به‌ویژه اقتصادی بود و‬ ‫کاری که باراک اوباما انجام داد نیز در حقیقت پاسخگویی‬ ‫به هجمه‌های رامنی بود‪ .‬اوباما یک‌س��ری قوانین در حوزه‬ ‫بیمه اجرا کرده است که در آمریکا قوانین جدیدی هستند‪،‬‬ ‫یعنی سیس��تم درمانی آمریکا در صورت اجرای کامل این‬ ‫قوانین متحول‌خواهد شد‪ .‬یکی از حوزه‌هایی که رامنی روی‬ ‫آن تمرکز بسیاری داشت نیز همین موضوع‪ ،‬یعنی سیستم‬ ‫خدمات‌درمانی اوباما بود‪.‬‬ ‫دیدگاه مردم آمریکا نسبت به این مناظره به چه‬ ‫صورت بود؟‬ ‫‪ l‬در نظرس��نجی‌هایی که پس از مناظره انجام شد‬ ‫اغلب افرادی که مناظره را مش��اهده ک��رده بودند‪ ،‬معتقد‬ ‫بودند رامنی پیروز این مناظره بوده است‪ .‬البته این بدان معنا‬ ‫نیس��ت که این افراد حتما به رامنی رای می‌دهند اما در هر‬ ‫حال پیرامون این مناظره نظرشان بر آن بود که رامنی بهتر‬ ‫از اوباما ظاهر شده است‪ .‬حتی ممکن است در میان کسانی‬ ‫که در پی مناظره اخیر رامنی را پی��روز این دوئل انتخاباتی‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬دموکرات‌ها نیز حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫واکن�ش دو طرف مناظره نس�بت ب�ه انتقادات و‬ ‫اتهاماتی که علیه یکدیگر وارد می‌کردند چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫بين الملل‬ ‫‪ l‬هر دو طرف نس��بت به برخی اتهامات واکنش‬ ‫نش��ان می‌دادند و بعضا آنه��ا را نقد می‌کردن��د‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه اوباما مطرح ک��رد که سیاس��ت‌های مالیاتی رامنی‬ ‫و در حقیقت تخفی��ف مالیاتی نتیجه‌اش این خواهد ش��د‬ ‫که ‪‌5‬تریلیون‌دالر به کس��ری بودجه آمریکا اضافه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما کاندیدای جمهوریخواهان این مس��اله را صریحا‬ ‫رد و اع�لام کرد که سیاس��ت‌هایش اص�لا بدین صورت‬ ‫نخواهد بود‪ .‬از دیگر س��و رامنی بحث زیاد بودن مالیات‌ها‬ ‫در ایاالت‌متحده را مطرح ک��رد و از خانواده‌ای مثال زد که‬ ‫‪50‬درصد درآمدش��ان را مالیات می‌دادن��د‪ .‬وی معتقد بود‬ ‫برای خانواده‌ه��ای آمریکایی مالیات‌های��ی که به‌صورت‬ ‫غیرمستقیم بر دوش‌شان اس��ت خیلی سنگین است؛ مانند‬ ‫مالیات‌هایی که روی بنزین یا فروش کاالهاست‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫به‌نظر شما این مناظره‌ها تا چه حد می‌تواند روی‬ ‫نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشد؟‬ ‫‪ l‬در آمری��کا قانون کل��ی وجود ن��دارد که بگوید‬ ‫این مناظره‌ها تاثیرگذار خواهد بود یا خیر‪ .‬طی س��ال‪‎‬های‬ ‫گذش��ته که مناظره در آمری��کا برگزار ش��ده و تاریخ آن به‬ ‫زمان‌های دورتر می‌رس��د‪ ،‬هیچگاه به‌طور ثابت مناظره‌ها‬ ‫تاثیر مستقیم روی انتخابات نداش��ته است؛ مثال در برخی‬ ‫س��ال‌ها تاثیرش ب��اال ب��وده و در برخی س��ال‌های دیگر‬ ‫مناظره‌ها خیلی تاثیرگذار نبوده اس��ت‪ .‬یکی از سال‌هایی‬ ‫که گفته می‌ش��ود تاثیرگذاری مناظره باال بود به انتخابات‬ ‫سال ‪ 1960‬بازمی‌گردد‪ .‬انتخاباتی که میان جان اف کندی‬ ‫و نیکس��ون برگزار شد‪ .‬براس��اس مناظره‌های رادیویی دو‬ ‫کاندیدا‪ ،‬نظرس��نجی‌ها نش��ان می‌داد که نیکسون پیروز‬ ‫انتخابات اس��ت اما در مناظره‌های تلویزیونی و زمانی که‬ ‫مردم دو کاندیدا را دیدند نتیجه این ش��د که در واقع کندی‬ ‫برنده مناظره شده اس��ت‪ .‬یا در سال ‪ 2000‬که رقابت میان‬ ‫الگور و بوش بود عده‌ای معتقدند که اگر نوع برخورد الگور‬ ‫با بوش به‌گونه دیگری بود‪ ،‬می‌توانست پیروز این رقابت‌ها‬ ‫شود و شکست وی را مربوط می‌دانند به مناظره‌ای که انجام‬ ‫داد‪ .‬به‌همین خاطر نمی‌توان گفت به‌طور صددرصد مناظره‬ ‫تاثیر باال یا پایینی دارد؛ در واقع اگ��ر فاصله کاندیداها زیاد‬ ‫باشد و کاندیدایی که پیشتاز است گاف خاصی ندهد مناظره‬ ‫خیلی تاثیرگذار نخواهد بود‪ ،‬اما اگر اختالف کاندیداها کم‬ ‫باشد مناظره می‌تواند روی نتیجه نهایی تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫دو مناظره بعدی به چه مسائلی اختصاص خواهد‬ ‫یافت؟‬ ‫‪ l‬مناظره دوم باز به سیاس��ت داخل��ی اختصاص‬ ‫‪54‬‬ ‫خواهد یافت و مناظره آخر به سیاست خارجی‪ .‬یک مناظره‬ ‫نیز میان معاونان دو کاندیدا برگزار می‌ش��ود که هم مسائل‬ ‫داخلی و هم مسائل خارجی را دربرمی‌گیرد‪ .‬قطعا باتوجه به‬ ‫ضعفی که اوباما در مناظره نخس��ت از خودش نشان داده‬ ‫س��عی خواهد کرد در دو مناظره بعدی این مساله را جبران‬ ‫کند و هدفش این اس��ت‪ .‬از طرف دیگر باتوج��ه به اینکه‬ ‫رامنی نیز در نظرسنجی‌ها و پیش از مناظره اول ‪ 3،4‬درصد‬ ‫از اوباما عقب‌تر بود می‌داند که اگر نتواند در مناظره‌ها خوب‬ ‫ظاهر شود احتمال پیروز ش��دنش کم خواهد شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫رامنی نیز تمام تالشش را به‌کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫آیا مناظ�ره‌ای که میان معاونان برگزار می‌ش�ود‬ ‫نیز اهمیتی دارد؟‬ ‫‪ l‬مناظ��ره معاون��ان تاثی��رش خیل��ی کمت��ر از‬ ‫رئیس‌جمهور اس��ت ولی در این حوزه نیز اگ��ر گافی داده‬ ‫شود و حرف غیرمعمولی زده شود قطعا روی آرای کاندیدای‬ ‫موردنظر تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫به‌نظر ش�ما از لحاظ ویژگی‌های ش�خصیتی‪ ،‬دو‬ ‫کاندیدا در این مناظره چگونه ظاهر شدند؟‬ ‫‪ l‬بای��د توج��ه داش��ت ک��ه ب��اراک اوبام��ا در‬ ‫حوزه س��خنوری از رامنی جلوتر اس��ت اما حالت��ی که در‬ ‫سخنرانی‌های معمولی و به غیر از مناظره وجود دارد‪ ،‬به این‬ ‫صورت است که فرد از روی حافظه سخنرانی نمی‌کند‪ ،‬بلکه‬ ‫از روی یک متن نوشته شده صحبت‌هایش را اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫ام��ا در مناظره بدین صورت نیس��ت‪ ،‬فرد بای��د فی‌البداهه‬ ‫صحبت کند و سخنرانی آماده شده از پیش وجود ندارد؛ در‬ ‫نتیجه واقعیت بیانی و ش��خصیتی اوباما در صورت نداشتن‬ ‫متن از پیش نوش��ته ش��ده خیلی خوب و موفق نبود‪ .‬البته‬ ‫رامنی نیز در این حوزه خیلی قوی نبود اما به‌نظر می‌رس��د‬ ‫که وی برای این مناظره‌ها تمرین‌های زیادی داشته و کل‬ ‫مناظره را چندین بار با رقیبی که کارش بازی کردن نقش‬ ‫اوباما بود‪ ،‬تمرین کرده بود‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت اوباما چهارس��ال رئیس‌جمهوری‬ ‫ایاالت‌متحده بود و در آنجا وضعیت بدین صورت است که‬ ‫افراد اطراف رئیس‌جمهور طی دوران ریاست وی خیلی او‬ ‫را به چالش نمی‌کش��ند‪ .‬از این جهت می‌توان گفت باراک‬ ‫اوباما به این نوع برخورد رامنی عادت نداشت‪.‬‬ ‫انتقاداتی که پس از مناظره نخست بر اوباما وارد‬ ‫آوردند بیشتر حول چه مسائلی بود؟‬ ‫‪ l‬یکی از مس��ائل و انتقاداتی که پ��س از مناظره‬ ‫نخست مطرح ش��د این بود که چرا اوباما در حین صحبت‬ ‫پایین را نگاه می‌کرده و مانند رامنی خیلی تش��نه درگیری‬ ‫و بحث نبوده است‪.‬‬ ‫البته باید توجه داش��ت ک��ه در آمریکا روی مس��ائل‬ ‫ظاه��ری مانند همی��ن موضوع ک��ه اوباما‪ ،‬پایی��ن را نگاه‬ ‫می‌کرده خیلی تاکید می‌ش��ود‪ .‬دلیل این امر این است که‬ ‫مسائل بس��یار مهمتری در رابطه با انتخابات وجود دارد که‬ ‫به آنها نمی‌خواهند بپردازند‪ .‬به‌همین خاطر به این مسائل‬ ‫جزئی بال و پر می‌دهند‪.‬‬ ‫به‌نظر شما در نهایت آیا باراک اوباما نیز همچون‬ ‫اغلب روس�ای جمه�وری آمریکا ب�رای بار دوم‬ ‫نیز ب�ه کاخ س�فید راه خواهد یافت؟ ی�ا به بیان‬ ‫دیگر می‌ت�وان گفت چون اکن�ون رئیس‌جمهور‬ ‫اس�ت احتمال پیروزی‌اش برای دور دوم خیلی‬ ‫باالست؟‬ ‫‪ l‬در چند دهه گذش��ته در میان روسای جمهوری‬ ‫آمریکا‪ ،‬بوش پدر و کارتر یک دوره‌ای بودند‪ .‬آقای نیکسون‬ ‫برای بار دوم به کاخ س��فید راه یافت ام��ا در اوایل کارش‬ ‫به‌دلیل بحث واترگیت اس��تعفا داد‪ .‬آقای ف��ورد که پس از‬ ‫نیکسون آمد نیز در برابر کارتر شکست خورد‪ .‬جانسون هم‬ ‫که پس از ترور جان اف کندی رئیس‌جمهور ش��د به‌دلیل‬ ‫جنگ ویتنام خودش برای بار دوم کاندیدا نشد‪ .‬بنابراین طی‬ ‫سال‌های گذشته افرادی را داشته‌ایم که به‌دالیل مختلف‬ ‫ی��ک‌دوره‌ای بوده‌اند؛ اکنون مطابق نظرس��نجی‌ها‪ ،‬اوباما‬ ‫پیروز انتخابات خواهد شد اما هنوز یک ماه تا روز انتخابات‬ ‫باقی مانده و اوباما نیز نشان داده در حوزه مناظره مشکالت‬ ‫و ضعف‌هایی دارد که ممکن است روی نتیجه انتخابات اثر‬ ‫بگذارد‪ .‬در واقع اگر رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در مناظره‬ ‫دوم و س��وم نیز خوب ظاهر نش��ود و چند گاف دیگر بدهد‬ ‫شانس رامنی را برای پیروزی باال خواهد برد‪.‬‬ ‫ش�ما فکر می‌کنید اوباما بتوان�د در مناظره‌های‬ ‫بعدی خوب ظاهر شود؟‬ ‫‪ l‬به‌هرح��ال به‌دلیل بارز ش��دن ضع��ف اوباما در‬ ‫مناظ��ره‪ ،‬وی ب��رای مناظره‌های بعدی تالش بیش��تری‬ ‫خواهد کرد و قطعا بهتر ظاهر خواهد ش��د‪ ،‬ولی این مساله‬ ‫که بتواند در حد ی��ک رئیس‌جمهوری ظاهر ش��ود یا خیر‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫وضعیت رای دادن و رای‌دهندگان در ایاالت‌متحده‬ ‫به چه صورت است؟‬ ‫‪ l‬در عم��ل در ایاالت‌متحده تقریب��ا ‪50‬درصد رای‬ ‫می‌دهند و ‪50‬درصد خیر‪ .‬در سال ‪ 2008‬به‌دلیل رنگین پوست‬ ‫بودن اوبام��ا درصد رای‌دهن��دگان نیز افزای��ش یافت‪ ،‬اما‬ ‫به‌طور معمول ‪50‬درصد رای می‌دهند‪ .‬باید توجه داش��ت‬ ‫که در میان این ‪50‬درصد بخشی هستند که به هیچکدام از‬ ‫دو حزب اصلی تعلق‌خاطری ندارند و میان بد و بدتر یکی را‬ ‫انتخاب می‌کنند‪ .‬این افراد در حقیقت خیلی اهل رای دادن‬ ‫نیستند‪ ،‬اما مثال چون حس می‌کنند اگر رامنی بیاید اوضاع‬ ‫خیلی بدتر می‌ش��ود به اوباما رای می‌دهند‪ .‬برخی نیز واقعا‬ ‫عالقه‌مند به رای دادن هستند و دوست دارند به فردی رای‬ ‫بدهند که واقعا مورد قبول‌شان است‪ .‬ایاالت‌متحده آمریکا‬ ‫برای افرادی که چنین سیستمی‌ را قبول دارند باید انتخاب‬ ‫دیگری را مدنظر داشته باشد تا بتوانند رای دهند‪ .‬یعنی اگر‬ ‫کاندیدای حزب سوم امکان مناظره نداشته باشد عقایدش‬ ‫دیده و شنیده نمی‌شود‪ .‬این در حالی است که نه تنها در حوزه‬ ‫مناظره‪ ،‬بلکه در اخباری که دارند نیز حزب سوم را پوشش‬ ‫نمی‌دهند و این احزاب ایده‌هایش��ان آشکار نمی‌شود‪ .‬این‬ ‫روش را دوحزب اصلی آمریکا ایجاد کرده‌اند و خواهان آن‬ ‫هستند که سیستم همچنان دو حزبی باقی بماند‪.‬‬ ‫چرا برای کاندیداهای دیگر امکان مناظره وجود‬ ‫ندارد؟‬ ‫‪ l‬این مساله در واقع یکی از معضالت در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده اس��ت‪ ،‬چرا که بسیاری از‬ ‫افراد دیگری که با زحمت بسیار موفق به حضور در انتخابات‬ ‫ش��ده بودند امکان مناظره برایش��ان فراهم نشد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه کاندیدای حزب س��بز که در چندی��ن ایالت آمریکا‬ ‫توانست اسمش را در لیست کاندیداهای ریاست‌جمهوری‬ ‫قرار دهد‪ ،‬امکان مناظره نداش��ت‪ .‬یعن��ی در آمریکا روش‬ ‫سیستم دوحزبی به‌طور کامل حکمفرماست و نظرات حزب‬ ‫سوم هیچ‌گاه شنیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر اختالفات اساس�ی میان دو حزب‬ ‫اصلی آمریکا بیشتر بر سر چه مسائلی است؟‬ ‫‪ l‬در بس��یاری از حوزه‌های سیاسی دو حزب اصلی‬ ‫آمریکا نه تنها با هم اختالف‌نظر ندارند‪ ،‬بلکه اشتراک نظر هم‬ ‫دارند‪ ،‬چراکه بعضا منابع مالی آنها از همان یک درصدی‌هایی‬ ‫تامین می‌ش��ود که بر سرشان بحث اس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫بس��یاری معتقدند در آمریکا اصال دو حزب وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫بلکه یک حزب وجود دارد با دو جناح‪ .‬باید توجه داشت که‬ ‫در اصول سیاس��ت خارجی جمهوریخواهان و دموکرات‌ها‬ ‫باهم اختالفی ندارند و برخی احزاب و گروه‌های دیگر وجود‬ ‫دارند که با آنها هم نظر نیستند‪ .‬این درحالی است که این دو‬ ‫حزب به دیگر گروه‌ها اجازه ظهور و بروز نمی‌دهند‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر نظرات مخالفشان را بیان کنند ممکن است مورد پسند‬ ‫بخشی از مردم واقع شود‪g .‬‬
‫گرايش مردم آمريكا به رامني افزايش پيدا كرده است‬ ‫‪4‬‬ ‫هفته گذشته شاهد برگزاری مناظره میان رامنی و اوباما‬ ‫در ایاالت‌متحده بودیم‪ .‬ش��ایان ذکر است س��ابقه برگزاری‬ ‫مناظره‌ه��ای تلویزیونی میان نامزدهای ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫آمریکا به س��ال ‪ 1960‬بازمی‌گ��ردد که برای نخس��تین بار‬ ‫مردم آمریکا دو نامزد ریاس��ت‌جمهوری را به‌طور همزمان و‬ ‫رودرروی هم در تلویزیون مشاهده کردند‪ .‬این مناظره میان‬ ‫ریچارد نیکسون‪ ،‬معاون رئیس‌جمهوری وقت و سناتور جان‬ ‫اف کندی برگزار شد‪ .‬از سال ‪ 1964‬تا ‪ 1972‬دیگر مناظره‌ای‬ ‫برگزار نشد و پس از آن تاکنون برای تمامی دوره‌هاي‌انتخابات‪،‬‬ ‫مناظره برگزار می‌شد‪ .‬اصول این مناظره‌ها بدین صورت است‬ ‫که به‌طور سنتی ‪ 3‬مناظره میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری‬ ‫برگزار می‌شود و یک مناظره نیز میان نامزدهای پست معاونت‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ .‬این مناظره‌ها برای بیان دیدگاه‌های نامزدها‬ ‫و توانایی آنها در پاسخگویی به سواالت اهمیت بسیار باالیی‬ ‫دارد‪ .‬این سواالت که از پیش تهیه شده توسط مجری پرسیده‬ ‫می‌شود و برای هر سوال معموال حدود دو دقیقه وقت در نظر‬ ‫می‌گیرند‪ .‬هرکس ک��ه بتواند در آن وقت کوتاه و فش��رده به‬ ‫بهترین نحو پاسخگو باش��د‪ ،‬توانایی‌اش را برای اینکه بتواند‬ ‫عهده دار باالترین مقام اجرایی ایاالت‌متحده باش��د نش��ان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در طول مدت ‪ 4‬دهه مناظ��ره در ایاالت‌متحده‪،‬‬ ‫مناظره‌هایی بوده که تاثیرگذاری‌شان بسیار باال بوده و توانسته‬ ‫آرا را تغییر دهد‪ .‬به‌طور مثال در همان مناظره نخس��ت میان‬ ‫نیکسون و کندی که تنها یک بخش هم بود رنگ لباس روشن‬ ‫کندی که شادابی یک سناتور جوان را برای مردم تداعی کرد‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫امیر علی ابوالفتح ‪ /‬کارشناس مسائل آمریکا‬ ‫باعث شد تا آرا وی افزایش یابد و پیروز شود‪ .‬بسیاری معتقدند‬ ‫آن مناظره سرنوشت انتخابات آن سال را تغییر داد‪ .‬با گذشت‬ ‫زمان دیگر مناظره‌ای برگزار نشد که تا این اندازه تاثیرگذار باشد‪،‬‬ ‫چرا که با گسترش رسانه‌های تصویری و ورود اینترنت‪ ،‬بیان‬ ‫دیدگاه‌ها صرفا از مناظره‌های تلویزیونی خارج شد و به‌گونه‌های‬ ‫دیگر نیز کاندیداها موفق شدند نظرات شان را اعالم کنند‪ .‬اما‬ ‫هنوز یکی از نقاط کلیدی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫همین مناظره‌ها هستند و اینکه مردم چه قضاوتی نسبت به‬ ‫نامزدها داشته باشند‪ .‬در رابطه با مناظره اخیری که میان میت‬ ‫رامنی و باراک اوباما برگزار شد باید گفت که همیشه رایج بوده‬ ‫پس از برگزاری مناظره هر دو اردوگاه خودشان را پیروز میدان‬ ‫معرفی کنند‪ .‬نظرس��نجی‌هایی که برگزار می‌شود نیز نشان‬ ‫می‌دهد که کدام نامزد از نظر مردم موفق‌تر اس��ت‪ .‬اکنون و‬ ‫پس از برگزاری دور نخس��ت مناظره‌ها اغلب نظرسنجی‌ها‬ ‫بدین صورت بوده که رامنی را به‌عنوان شخصی معرفی کرده‬ ‫که با قابلیت باالتری توانسته ظاهر شود‪ .‬از جمله دالیلی که‬ ‫برای این قضیه می‌توان عنوان کرد این است که به هر حال‬ ‫رامنی در مقام اپوزیس��یون اس��ت و راحت‌تر می‌تواند طرف‬ ‫مقابل‌اش و فضای موجود را نقد کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫باراک اوباما کوله بار چهار ساله ریاست‌جمهوری را بر دوش‬ ‫دارد که در این کوله بار‪ ،‬هم موفقیت و هم ناکامی‌وجود دارد‪.‬‬ ‫در واقع رئیس‌جمهوری کنونی در جایگاه مدافع وضع موجود‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬رامنی به‌عنوان یک منتق��د این فرصت را دارد‬ ‫که بس��یاری از سیاس��ت‌ها را مورد نقد قرار داده و شعارهای‬ ‫جذاب‌تری را بیان کند‪ .‬در حقیقت وی با دس��ت باز می‌تواند‬ ‫برنامه‌هایی را ارائه دهد‪ ،‬اما رئیس‌جمهوری به دلیل اینکه در‬ ‫مقام اجرایی است نمی‌تواند چنین وعده‌هایی بدهد‪ .‬بنابراین‬ ‫قابل انتظار اس��ت نامزدی که عهده دار مسئولیت انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری نیست در یک مناظره‌ای که شیوه تهاجمی‌را‬ ‫در پیش گرفته مورد استقبال قرار بگیرد؛ به‌خصوص باتوجه‬ ‫به ميزان نارضایتی که از وضع داخلی آمریکا وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫بين الملل‬ ‫مناظره سياه و سفيد‬ ‫گرایش به س��مت رامنی بیشتر دیده ش��د‪ .‬از دیگر سو اوباما‬ ‫به‌دلیل خستگی و فش��ردگی برنامه‌های انتخاباتی نتوانست‬ ‫با روحیه باز در این مناظره شرکت کند و به همین دلیل اغلب‬ ‫نظرسنجی‌ها رامنی را پیروز این مناظره اعالم کردند‪ .‬البته با‬ ‫ی که اکثریت گفته‌اند رامنی در این مناظره موفق‌تر بوده‬ ‫وجود ‌‬ ‫اما میانگین نظرس��نجی‌هایی که پس از مناظره برگزار شده‬ ‫نشان می‌دهد که همچنان اوباما حدود ‪ 2/5‬تا‪ 3‬درصد از رامنی‬ ‫جلوتر باشد‪ .‬یعنی این نظرسنجی‌ها سبب نشده که در کلیت‬ ‫انتخابات تغییری ایجاد شود و هنوز رامنی پشت‌سر اوباما قرار‬ ‫دارد‪ .‬در رابطه با مباحثی که در این مناظره مطرح شد باید گفت‬ ‫که این مناظره نخست‪ ،‬بیشتر حول مسائل داخلی بود و چون‬ ‫مس��ائل اقتصادی اکنون در اولویت اس��ت بیشتر توجه‌ها به‬ ‫اقتصاد بود‪ .‬شایان ذکر اس��ت که اوباما عملکرد مثبت و قابل‬ ‫قبولی در عرص��ه اقتصادی ندارد و ش��اخص‌های اقتصادی‬ ‫موید این نیستند که در دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری اوباما‪،‬‬ ‫اقتصاد آمریکا شکوفا شده است‪ .‬این مساله به‌عنوان یک نقطه‬ ‫ضعف از طرف تیم رامنی قلمداد شد و بیشترین انتقادات نیز‬ ‫در همین زمینه بود‪ .‬اکن��ون دو مناظره دیگر میان نامزدهای‬ ‫ریاست‌جمهوری باقی مانده اس��ت‪ .‬مناظره بعدی یا مناظره‬ ‫دوم هم مسائل داخلی و هم سیاست خارجی را در برمی‌گیرد‬ ‫و مناظره آخر به‌طور ویژه به سیاست‌خارجی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫یک مناظره نیز میان کاندیداهای معاونت ریاست‌جمهوری‬ ‫برگزار خواهد شد که آن نیز هم سیاست خارجی و هم سیاست‬ ‫داخلی را در بر خواهد گرفت‪ .‬در عرصه داخلی دس��ت رامنی‬ ‫خیلی بازتر از اوباماست و طرح‌هایی که مطرح می‌کند بسیار‬ ‫جذاب‌تر از اوباماس��ت‪ .‬به همین‌خاطر دموکرات‌ها امیدوارند‬ ‫که در عرصه سیاس��ت خارجی بتوانن��د از قابلیت‌های دولت‬ ‫کنونی اس��تفاده کنند‪ .‬به هرحال کشته شدن اسامه بن‌الدن‬ ‫در دوره ریاس��ت‌جمهوری اوباما یک نقطه قوتی اس��ت که‬ ‫رای‌دهندگان در داخل بدان توجه خواهند داش��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بحث خیزش‌های مردمی‌در خاورمیانه‪ ،‬سرنگونی دیکتاتوری‬ ‫مانند قذافی و برخی موارد دیگر از جمله عملکردهایی هستند‬ ‫که اوباما می‌تواند روی آنها تکیه کند و به‌عنوان نقطه قوت از‬ ‫آنها یاد کند‪ .‬کم تجربگی تیم رامنی‪ -‬رایان در عرصه سیاست‬ ‫خارجی در مقابل تیم اوباما‪ -‬بایدن کاملا محسوس است؛ چرا‬ ‫که بایدن در عرصه سیاست خارجی یک فرد کهنه کار است و‬ ‫پیش از ورود به کاخ سفید به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته روابط خارجی سنا بود و از بانفوذترین چهره‌ها در عرصه‬ ‫سیاست خارجی به شمار می‌رفت‪ .‬اما آنچه که مسلم است این‬ ‫که برای مردم آمریکا سیاست خارجی جزو اولویت‌ها نیست و‬ ‫تنها آن بخش از سیاست خارجی که تاثیرگذار بر زندگی روزمره‬ ‫شان باشد اهمیت دارد‪ .‬در این رابطه می‌توان به مسائل مربوط‬ ‫به‌مبارزه با تروریسم و جنگ‌های افغانستان و پاکستان اشاره‬ ‫کرد؛ در غیر این صورت خیلی دغدغه مسائل خارجی دیگر را‬ ‫ندارند‪ .‬بحث مناظره‌ها را در حد خودش بای��د ارزیابی کرد و‬ ‫نمی‌توان گفت که این مناظره‌ها در نهای��ت اوضاع را به نفع‬ ‫رامنی پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫این مس��اله را نیز باید در نظر داشت که همزمان با این‬ ‫مناظره‌ها دو اتفاق پیش آمد؛ نخس��ت اینکه نرخ بیکاری در‬ ‫ایاالت‌متحده به زیر هشت درصد کاهش پیدا کرد که به‌عنوان‬ ‫یک نقطه قوت برای س��تاد انتخابات��ی دموکرات‌ها قلمداد‬ ‫می‌شود و دیگر اینکه اوباما در ماه سپتامبر توانست حدود ‪180‬‬ ‫میلیون دالر پول جمع آوری کند ک��ه بخش عمده‌ای از این‬ ‫پول از کسانی رسیده که سال ‪ 2008‬به اوباما رای نداده بودند‪.‬‬ ‫این مساله بیانگر آن است که گروهی از رای‌دهندگان مستقل‪،‬‬ ‫حال به‌هر دلیلی تمایل بیشتری یافته‌اند که به اوباما رای دهند؛‬ ‫این دو تحول می‌تواند جبران کننده مشکالتی باشد که اوباما‬ ‫در مناظره نخست داشت‪ .‬دو هفته آخر رقابت‌های انتخاباتی‬ ‫در آمریکا خیلی سرنوشت ساز است و ش��اید در این دو هفته‬ ‫مشخص شود که آیا اوباما قادر خواهد بود در کاخ سفید بماند یا‬ ‫اینکه جایش را به یک جمهوری خواه خواهد داد‪g .‬‬ ‫‪55‬‬
‫اقتصادسياسي‌‬ ‫بازار كجاي اقتصاد ايران ايستاده است؟‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫بازار سنتي و عصر مدرن‬ ‫آيا کارکردهای اقتصادی و سیاسی بازار همچنان پابرجاست؟‬ ‫‪1‬‬ ‫دکتر احمد میدری‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫کارکرده��ای اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی و سیاس��ی برای‬ ‫هر طیف‪ ،‬طبقه و قش��ری وجود دارد اما آنچه در خصوص‬ ‫کارکردهای اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی قشر بازار مورد‬ ‫بررس��ی قرار می‌گیرد ش��اید کمی با دیگر طبقات تفاوت‬ ‫داشته باشد‪ .‬بر‌اساس بررسی‌ها‪ ،‬قشر بازار در بخش کارکرد‬ ‫اقتصادی همواره مورد انتقاد بوده اس��ت‪ .‬قش��ر بازار به‌طور‬ ‫کلی در مبادالت اقتصادی هم��واره به‌دنبال منافع تجاری‬ ‫خود می‌باشد و در این وضعیت منافع طبقات صنعتی کشور‬ ‫را چندان در نظر نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫هرچن��د بازاریان به‌دلی��ل حضورش��ان در الیه‌های‬ ‫اجتماعی و مردم��ی‌در مواقعی مورد احت��رام بوده‌اند‪ ،‬اما در‬ ‫عين حال به‌دلیل برخي کارکردهای اقتصادی و تجاری نیز‬ ‫مورد انتقاد واقع شده‌اند و البته در مقاطعی نیز مورد برخورد‬ ‫و رفتارهای تند دولت‌ها چه در رژیم پهلوی و چه بعدها قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در این راستا تلقی موجود در خصوص کارکرد اقتصادی‬ ‫بازار باید مورد بررس��ی قرار گیرد تا روشن شود که انتقادات‬ ‫موجود تا چه ان��دازه وارد اس��ت‪ .‬از منظر منط��ق اقتصاد‪،‬‬ ‫کارکردهای قش��ر بازار بیش��تر در تعریف یک واسطه بین‬ ‫‪56‬‬ ‫تولید‌کننده و مصرف‌کننده خالصه می‌شود‪ .‬بازاریان از این‬ ‫واسطه‌گری می‌توانند منابع سرش��اری را به‌دست آورند که‬ ‫به‌دلیل سودهای حاصل‪ ،‬بعضا مطرح می‌شود که بسیاری از‬ ‫سرمایه‌های این طبقه حاصل شرايط خاص اقتصادي است‪.‬‬ ‫اما در واقع وجود و اس��تمرار این قشر در حوزه اقتصاد‬ ‫بیانگر کارکردهای مثبتی اس��ت‪ .‬بازاریان با استفاده از نقش‬ ‫واسطه‌ای به تولیدکنندگان و در کنار آنان مصرف‌کنندگان‬ ‫خدماتی را ارائه می‌دهد که کاال تنها از مجرای آنها به‌دست‬ ‫مشتری می‌رسد‪ .‬این مهم بر‌اساس عوامل و موانعی حاصل‬ ‫شده و تا زمانی که ش��ناخت کافی در خصوص کارکردها و‬ ‫نقش بازار در حوزه اقتصاد حاصل نش��ده اس��ت‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫قضاوت منصفانه‌ای در این خصوص داشت‪.‬‬ ‫برای روشن ش��دن این مطلب باید تصریح داشت که‬ ‫وجود هزینه سنگین مبادالت باعث شده تا بازار کارکردهای‬ ‫اقتصادی اینچنین داشته باشد‪ .‬منظور از هزینه مبادالت این‬ ‫است که هرگاه مبادله بین دو شخص صورت می‌گیرد افراد‬ ‫عالوه بر پولی که برای یک کاال پرداخت می‌کنند متحمل‬ ‫هزینه‌های دیگری نیز می‌شوند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال برای اج��اره یک آپارتم��ان عالوه بر‬ ‫پرداخت اجاره‌بها باید زمانی را هم برای این منظور اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬این در حالیس��ت که آژانس‌ه��ای معامالت امالک‬ ‫با جم��ع‌آوری اطالع��ات مربوط ب��ه این ح��وزه می‌توانند‬ ‫به‌عنوان واس��طه این وقت را متقاضی بخرن��د‪ ،‬چرا که اگر‬ ‫آژانس‌های ام�لاک خدمات مثبت��ی را ارائ��ه نمی‌کردند‪،‬‬ ‫عرضه‌کنن��دگان و البت��ه متقاضیان به س��مت آنها حرکت‬ ‫نمی‌کردن��د‪ .‬به‌طورکلی بازاری��ان کارکرد مثبت��ی را برای‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در اقتصاد کالن دارند‪ ،‬اما‬ ‫به‌هر روی برای کاهش دادن هزینه واس��طه‌گری در ایران‬ ‫باید ابتدا هزینه مبادالت را پایی��ن آورد‪ .‬عامل دیگری که‬ ‫باعث ش��ده واسطه‌گری در اقتصاد رش��د کند این است که‬ ‫اختالفات به‌سرعت بررسی نمی‌ش��ود‪ ،‬به‌دلیل مشکالتی‬ ‫که در بوروكراسي وجود دارد بازاری‌ها باید از معتمدین خود‬ ‫برای معامالت استفاده کنند‪ .‬به‌طورکلی رشد واسطه‌گری‬ ‫بازار به‌ویژه بازار تهران در نظام اقتصادی ایران به‌طورکلی‬ ‫نظام اداری ایران اس��ت و تا زمانیکه این مسائل تغییر نیابد‪،‬‬ ‫نمی‌توان بازار را از صحنه اقتصاد ایران حذف کرد‪.‬‬ ‫به‌هرحال با همه این اوصاف کارکرد بازار در سیس��تم‬ ‫اقتصادی ایران در وضعیت کنونی مثبت اس��ت و اگر حذف‬ ‫شود سیستم اقتصاد مختل می‌شود‪ .‬اما از نظر کارکرد سیاسی‬ ‫و اجتماعی‪ ،‬به‌دلیل نقش مثبتی که قش��ر بازار در تحوالت‬ ‫مربوط به انقالب مش��روطه و حتی بعد از آن داشت همواره‬ ‫این تلقی وجود داش��ته که این قش��ر در برابر دولت مستقر‬
‫‪2‬‬ ‫تضاد طبقاتي‬ ‫بازار همواره جزو الينفك تاريخ تحوالت اقتصادي و سياس�ي ايران بوده اس�ت‪ .‬اين درهم تنيدگي در اقتصاد‬ ‫آنچنان حدت و شدت دارد كه بازار توانس�ته در طول تاريخ فعاليت‌هاي خود به ش�كل گيري طبقه خرده بورژوازي‬ ‫در ايران كمك كند‪ .‬با دكتر رضا مجيدزاده نويسنده و پژوهش�گر مسائل توسعه ايران گفت و گو كرده ايم كه در پي‬ ‫مي آيد؟‬ ‫کارکردهای طبقه س�نتی (بورژوازی س�نتی) در‬ ‫بازار به چه شکلی است؟‬ ‫‪ l‬اقتصاد ایران از نظر تاریخی چه در دوران باستان‬ ‫و چه بعد از آن یک ماهیت عمدتا تجاری داشته است یعنی‬ ‫وزن اصلی در اقتصاد ایران مبتنی‌ب��ر فعالیت‌های تجاری‬ ‫بوده و یک چهارراه تجاری برای پیون��د مراکز مختلف به‬ ‫یکدیگر بوده است‪.‬‬ ‫به‌همین دلیل طبقه بورژوازی سنتی محور این سیستم‬ ‫اقتصادی به‌شمار می‌رفته است‪ ،‬یعنی نهاد مرکزی سیستم‬ ‫تاریخی ‪ -‬اقتصادی ایران همین طبقه بازاریان بوده است‪.‬‬ ‫بازاریان به‌لح��اظ ماهیتی عمدتا به‌عنوان طبقه متوس��ط‬ ‫در بافت س��نتی به‌ش��مار می‌رفتند که ب��ا بازیگران مرجع‬ ‫س��ازماندهی س��ازه‌های ذهنی كه بقیه افراد جامعه بودند‪،‬‬ ‫پیوند داش��تند‪ ،‬مانند روحانیون که در کن��ار بازاریان ایفای‬ ‫نقش کردند‪.‬‬ ‫‪ l‬مهمترین کارک��ردی که پیوند این دو قش��ر را‬ ‫محکم می‌کرد این بود که هزینه‌های مبادالت را به‌واسطه‬ ‫شبکه تجاری که به‌وجود آمده بود کاهش می‌دادند‪ ،‬چرا که‬ ‫از منظر این پیوند اعتمادی نیز کسب شده بود‪.‬‬ ‫حضور طبقه بازیگر مرجع یا روحانیت باعث می‌شده‬ ‫که پیوند میان این طبقه سنتی بازار با دیگر طبقات اجتماعی‬ ‫نیز محکم باشد‪ ،‬اینها با طبقات فرودست یا فرادست به‌دلیل‬ ‫این نوع ائتالف ارتباط محکمی‌داش��تند‪ .‬به‌همین دلیل در‬ ‫بس��یاری از موارد حتی محور تنظیم سیستم اقتصادی هم‬ ‫به‌شمار می‌رفتند‪.‬‬ ‫به‌ویژه بعد از ورود اسالم به ایران که حکومت ملی به‬ ‫آن شکل وجود نداشته‪ ،‬آنجا دولت‌هایی در ایران بر سرکار‬ ‫می‌آیند که پایبند وظایف کالسیک دولت نبودند و در واقع‬ ‫تعهد چندانی به تامین امنیت برای مردم و تامین کاالهای‬ ‫عمومی‌الزم برای مبادالت اقتصادی نداشتند‪.‬‬ ‫کارکرد دیگ��ری که به لح��اظ تاریخی ای��ن طبقه‬ ‫(بازاری��ان) تامین می‌کرد ب��ه نوعی تامی��ن کارکردهای‬ ‫دولت که از آنها غفلت داش��ت نیز بوده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫نهاد مرکزی اصلی هماهنگ��ی اقتصاد ایران در آن دوران‬ ‫بازاری‌ها بودند‪.‬‬ ‫ش��کل س��اختاری این بازارها در تهران‪ ،‬یزد‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫اصفهان و خراسان نشان می‌دهد که شرایط بین پیشه‌وران‬ ‫و مصرف‌کنندگان را در یک فضای نزدیک به رقابتی تامین‬ ‫می‌کردند‪ .‬حتی شرق‌شناسان هم به این نتیجه رسیده‌اند که‬ ‫ساختاری نزدیک به ساختار بازار رقابتی داشتند‪.‬‬ ‫به‌طور عم��ده اصطکاکاتی که بی��ن طبقه بورژوازی‬ ‫سنتی و عدم پایبندی ائتالف غالب و وظیفه کالسیک آن‬ ‫بوده‪ ،‬باعث می‌شد که نوسانات شدید به اقتصاد ایران وارد‬ ‫شود و کل اقتصاد متضرر می‌شد‪.‬‬ ‫در چه شرایطی س�ود حاصل از حضور بازاریان‬ ‫نصیب اقتصاد می‌شد؟‬ ‫‪ l‬هرگاه حکومت تعهد معتب��ری در قبال بازاریان‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫در همان دوران بازاریان چه بهره و استفاده‌ای از‬ ‫ائتالف با روحانیون می‌بردند؟‬ ‫داش��ت‪ ،‬بازار با رونق دادن ب��ه تجارت باعث می‌ش��د که‬ ‫تولیدات داخلی نیز رونق بگیرد‪ ،‬یعنی بورژوازی سنتی برای‬ ‫پاگرفتن و رش��د بورژوازی صنعتی وارد میدان می‌شد و به‬ ‫این امر کمک می‌کرد؛ البته اینها در شرایطی بود که بازار از‬ ‫سوی حکومت هماهنگی می‌دید‪.‬‬ ‫هرچند بازار از مجرای ایجاد رش��د و توسعه در بخش‬ ‫صنعتی نیز منتفع می‌شد‪ ،‬چراکه از این مجرا می‌توانست به‬ ‫پیش��ه‌وران کمک کند تا محصوالت خود را عرضه کنند و‬ ‫عالوه بر تضمین‪ ،‬اشتغال خود نیز منتفع می‌شد‪.‬‬ ‫بنابراین رون��ق صنایع داخلی به می��زان هماهنگی‬ ‫حکوم��ت و پایبندی به تعه��دات او در قبال بازار بس��تگی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه می‌ت��وان دوره نهضت ملی را عنوان‬ ‫کرد؛ به لحاظ تعهدات معتبری ک��ه حکومت در آن مقطع‬ ‫نسبت به کل طبقات اجتماعی لحاظ می‌کند‪ ،‬دیده می‌شود‬ ‫که طبقه بازار کم��ک می‌کند تا اقتصاد ای��ران بدون نفت‬ ‫بتواند خ��ود را اداره کند‪ .‬در آن دوران دیده می‌ش��ود که در‬ ‫چنین شرایطی کارآفرینانی نیز ظهور می‌کنند‪.‬‬ ‫به لحاظ تاریخی طبقه بورژوازی س��نتی هم پایگاه‬ ‫طراحی و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود‬ ‫که کمک کرده تا بورژوازی صنعتی و تجاری پیوند بخورند و‬ ‫بتوانند حرکتی به فعالیت‌های خود دهند ضمن اینکه مبنایی‬ ‫نیز برای تحوالت اجتماعی مهم بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫ایس��تادگی می‌کنند‪ .‬بر همین اس��اس این تص��ور به‌وجود‬ ‫آمد که قش��ر بازاری‪ ،‬انقالبی و خواهان اصالحات بنیادی‬ ‫در ایران هستند‪ .‬بدون تردید در مقاطعی از تاریخ ایران این‬ ‫قشر همین‌گونه بوده‌اند‪ ،‬قشر بازار در ایران مانند دیگر اقشار‬ ‫خواستار حاکمیت قانون است‪ .‬قشر بازار در تمایالت سیاسی‬ ‫ اجتماعی احتماال مانند طبقات متوسط ایران خواهان این‬‫قانونمندی است و جزو طبقات مترقی و اصالح‌طلب ایران‬ ‫به‌حساب می‌آید‪ .‬اما آیا با وجود تحوالت گوناگون آيا هنوز‬ ‫نقش سياسي بازار پابرجاست؟ پاس��خ برخي محققان‪ ،‬این‬ ‫است که به‌دلیل تغییراتی که در نظام اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی رخ داده به‌ویژه درحوزه اقتصاد می‌توان بازار را در واقع‬ ‫یک قدرت در حال افول تلقی کرد‪ ،‬چون عواملی که باعث‬ ‫قدرت گرفتن یک قشر می‌شود بس��تگی به مجموعه‌ای از‬ ‫ش��رایط از جمله انس��جام اجتماعی‪ ،‬ارتباطات و پیوندهای‬ ‫اقتصادی و میزان خودگردانی ی��ک طبقه دارد‪ .‬این عوامل‬ ‫بر‌اساس بررسی‌های انجام شده در بازار ایران کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬دالیل کاهش این عوامل این است که پس از انقالب‪،‬‬ ‫دولت توزیع بسیاری از کاالها چه در داخل و چه خارج را در‬ ‫دست گرفت و باعث شد تا نقش تجار در این صحنه کمرنگ‬ ‫ش��ود‪ ،‬چراکه پیش از آن تجار‪ ،‬خود کاال را وارد می‌کردند و‬ ‫نسبت به پخش آن در شبکه درونی نیز اقدام می‌کردند که‬ ‫این عملکرد باع��ث ایجاد پیونده��ای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی در طبقات مختلف و بازار ب��ود‪ .‬حضور دولت در‬ ‫تجارت خارجی و در توزیع کاالها در داخل در زمان جنگ بر‬ ‫اقتدار و خودگردانی قشر بازار تاثیر منفی گذاشت‪ .‬بدین معنا‬ ‫که این قشر به دولت وابسته شد و برای امور تجاری باید از‬ ‫دولت کاال را دریافت و بین مردم تقسیم کند‪ .‬موضوع بعدی‬ ‫انس��جام اجتماعی اس��ت‪ .‬در طول چند دهه اخیر الگوهای‬ ‫رفتاری این قشر کاملا عوض شده است‪ ،‬پیش از این قشر‬ ‫بازار در نزدیکی محل کار خود س��کونت داشت‪ ،‬بازاریان با‬ ‫یکدیگر مسجد محل داش��تند و البته مراسم‌های مشترک‬ ‫برگزار می‌کردن��د و بعضا پیوندهای خویش��اوندی بین هم‬ ‫برقرار می‌کردند‪ ،‬اما به‌تدریج طبقات بازاری الگوی سکونتی‬ ‫مستقل از الگوی شغلی تعریف کردند‪ .‬یعنی بازاریان در نقاط‬ ‫مختلف زندگی می‌کنند و وقتی از بازار به سمت خانه حرکت‬ ‫می‌کنند دیگر پیوندی با طبقات مختلف اجتماعی ندارند و در‬ ‫این شرایط اشتراکات و فعالیت‌های اجتماعی نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی ارتباط بازار با روحانیت نیز مانند گذشته‬ ‫نبود‪ ،‬ضمن اینکه عالوه بر کاهش روابط با روحانیت‪ ،‬ارتباط‬ ‫بین بازاریان و طبقه محروم نیز رو‌به افول گذاشت‪.‬‬ ‫همانطور که طبقه صنعتگ��ر ایران خیلی قبل تر پیوند‬ ‫اجتماعی خود را با طبقات محروم قطع کرد‪ ،‬قشر بازاری هم‬ ‫پیوند خود را با گروه‌های اجتماعی گسسته است و قدرتی را‬ ‫که در برهه‌های مختلف تاریخی ایران از قش��ر بازار شاهد‬ ‫بودیم کاهش یافته و بر همین منوال نقشی که بعضا طبقه‬ ‫بازار در اجتماع برخوردار بود را نیز نمی‌تواند به شکل مطلوب‬ ‫بازی کند‪.‬‬ ‫به‌هر روی کارک��رد اقتصادی این طبق��ه تا زمانی که‬ ‫نظام اداري کشور نيازمند اصالح است‪ ،‬موجب می‌شود که‬ ‫هم بخش تولید و هم مصرف آسیب جدی ببینند؛ بر همین‬ ‫مبنا باید به‌دنبال کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از نظر سیاس��ی و فرهنگی گرایش��ات مثبتی بر قشر‬ ‫بازار حاکم است اما قدرت وجودی آنها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به‌طورکلی این عوامل پایدار اس��ت‪ ،‬یعنی اگ��ر بازار در نظر‬ ‫داشته باشد تا با الیه‌های مختلف اجتماع پیوند بخورد باید‬ ‫ارتباطات اجتماعی نیز وجود داش��ته باشد که این ارتباطات‬ ‫اجتماعی در ح��ال حاضر از بین رفته اس��ت و این مهم تنها‬ ‫مختص قشر بازار نیست‪ ،‬بلکه در شرایط شهرنشینی جدید‬ ‫اصوال مفهومی‌به‌نام محله در ایران وجود ندارد‪ ،‬چرا که اگر‬ ‫هم بود از بین رفته است‪g .‬‬ ‫بازار با ائتالف با گروه‌های بزرگ به اقتصاد ایران کمک کند‬ ‫ب�ا ای�ن دو کارک�رد اصل�ی ک�ه ب�ازار در ح�وزه‬ ‫سیاسی ‪ -‬اقتصادی داشت چه کمکی می‌توانند‬ ‫به حوزه سیاست کنند یا این بخش چه جایگاهی‬ ‫در تحوالت سیاس�ی اقتصادی می‌تواند داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫‪ l‬ابتدا باید دید که سیس��تم سیاس��ی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫ایران و روند توس��عه اجتماعی ایران چ��ه مختصاتی دارد‬ ‫و چه تغییراتی کرده اس��ت‪ ،‬واقعیت این اس��ت که در دوره‬ ‫جدید برای شناخت توسعه اجتماعی هش��ت مولفه را باید‬ ‫درنظرگرفت‪.‬‬ ‫سطح فناوری‪ ،‬میزان تخصص‌گرایی و درجه تقسیم‬ ‫کار‪ ،‬س��ازه‌های ذهنی‪ ،‬خاصی��ت جغرافیای اس��تراتژیک‬ ‫سیاسی‪ ،‬کیفیت حکمرانی‪ ،‬میزان کنترل نظامیان‪ ،‬ماهیت‬ ‫س��ازمان و اندازه‪ ،‬بازار مولفه‌هایی اس��ت که وقتی در یک‬ ‫ساختار ریسمانی کنار هم قرار می‌گیرند مختصات توسعه‬ ‫اجتماعی جامع��ه را تعیین می‌کنند‪ ،‬چون ای��ن عوامل در‬ ‫میزان دسترسی ش��هروندان بر حقوق حاکمیت تاثیرگذار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هم��واره از نظ��ر تاریخی بی��ن کیفی��ت حکمرانی و‬ ‫س��ازه‌های ذهنی و بازار یک عدم انطباق ش��دیدی وجود‬ ‫داش��ته اس��ت و از این منظر کیفیت حکمرانی همواره به‬ ‫س��مت عقب حرکت کرده و حرکت‌های روب��ه جلویی که‬ ‫در مولفه‌های بازار و س��ازه‌های ذهنی ب��وده و در پیوند با‬ ‫تخصص‌گرایی در نظر داشتند تا اقتصاد را روبه‌جلو بیاورند‪،‬‬ ‫اما در عين حال ما شاهد هستيم كه بعضا انرژی عقب‌برنده‬ ‫ش��دیدی در مقابل گروه‌ه��ای مختلف ایجاد ش��ود‪ .‬اين‬ ‫‪57‬‬
‫انرژي‌ها باعث مي شود تا اگر قرار باشد ائتالفی بین طبقات‬ ‫مختلف صورت گیرد بسته به این است که هزینه ائتالف‌ها‬ ‫چه میزان خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین هزینه را به‌شدت افزایش می‌دهد که منجر به‬ ‫این شده که هرکدام از این طبقات به‌صورت مجزا به‌دنبال‬ ‫تامین منافع خود باش��ند‪ .‬همه گروه‌ها االن در یک فضای‬ ‫انزوا قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در این فضای انزوا آیا بورژوازی سنتی این توان‬ ‫را دارد که در حوزه سیاست گروه‌های دیگر را با‬ ‫خود همراه کند؟‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫‪ l‬در اینجا ش��اخص‌های مختلفی مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫سطح ش��عاع اعتماد و میزان س��رمایه اجتماعی کشور در‬ ‫مقایس��ه با دوره‌های تاریخی مختلف مهم است‪ .‬بر‌اساس‬ ‫آمارها ش��عاع اعتماد به‌ش��دت در میان گروه‌های مختلف‬ ‫کاسته شده است‪.‬‬ ‫درواقع همسویی بین طبقات را به میزان کمی شاهد‬ ‫هس��تیم؛ به این معنا که هزینه زیادی باید انجام ش��ود تا‬ ‫طبقات کنار هم قرار بگیرند‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال در همین بح��ث ارز اتفاقاتی که هفته‬ ‫قبل رخ داد شاهد بودیم که تنها یک گروه خاص به‌تنهایی‬ ‫وارد بازی شده و نتیجه بازی به‌دلیل قدرت چانه‌زنی طرف‬ ‫مقابل این است که خواسته برآورده نخواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین در ش��رایط کنونی نمی‌توان گفت که طبقه‬ ‫خاصی می‌تواند پیش��گام ش��ود تا طبقات دیگ��ر را با خود‬ ‫همراه کند مگر اینکه فش��ار ش��رایط اقتص��ادی به‌حدی‬ ‫افزایش یابد که افزایش این فشار خیلی بیشتر از هزینه‌ای‬ ‫باش��د که گروه‌ها بخواهند برای کنار هم بودن تقبل کنند‪.‬‬ ‫در درونم��ای اقتصاد ایران ب��ه نظر نمی‌آید که تا اواس��ط‬ ‫س��ال ‪ 92‬چنین مبنایی برای کنار هم قرار گرفتن گروه‌ها‬ ‫وجودداشته باشد‪.‬‬ ‫ارتب�اط بورژوازی س�نتی با الیه‌ه�ای اجتماعی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪ l‬با نگاهی به گذش��ته دیده می‌شود که بازیگران‬ ‫مرجع نقش کلیدی را داشته و در شرایط حاضر بین بازیگران‬ ‫مرجع هم دو دستگی هس��ت‪ .‬این دو دستگی انرژی الزم‬ ‫برای ائتالف را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫اگر این انرژی صرف یک طبقه خ��اص یا دیدگاه‬ ‫خاص می‌ش��د نتیجه بیش��تری برای پیوند بین طبقات‬ ‫به‌وجود مي‌آم��د بنابراین با این وضعیت بعید اس��ت که‬ ‫این طبقه بتوان��د حمایت‌های دیگ��ری را جلب کند‪ ،‬اما‬ ‫زمانی که فش��ارهای اقتصادی به‌حدی برس��د که قابل‬ ‫تحمل نباشد شاید ائتالف با شکل و شمایل جدید ایجاد‬ ‫شود‪ .‬اما بازیگران بزرگی هس��تند که در کنار این طبقه‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫که بعضا قدرت را در دست دارند؟‬ ‫بله حتی صاحب قدرت هم هس��تند‪ .‬این س��ازمان‌ها‬ ‫و قدرت‌ه��ای ب��زرگ را در ی��ک حالت��ی از دس��ته‌بندی‬ ‫سیاسی می‌توان جزو طیف راس��ت معتدل میانه‌رو دید که‬ ‫سیاست‌های تهاجمی‌و ریس��کی گروه ديگر را برنمی‌تابد‪،‬‬ ‫چون هم خود این طبقه و هم اقتصاد متضرر می‌شود‪.‬‬ ‫اما باید دید که آیا این گروه‌ه��ا می‌توانند برای خود‬ ‫یک شبکه حامی‌سنگین تش��کیل دهند فکر می‌کنم که‬ ‫مبنایی هس��ت که بازیگران بزرگ به س��مت این ائتالف‬ ‫بروند که می‌تواند در سیاس��ت‌های اقتصادی باشد یا خود‬ ‫سیاست را هم دربرگیرد‪ ،‬اما اگر بازار صرفا به سمت حرکت‬ ‫صنفی حرک��ت کند به نتیجه نمی‌رس��د‪ .‬اما اگر به س��مت‬ ‫ائتالف با دیگر طبقات حرکت کن��د‪ ،‬می‌توانند دایره بزرگ‬ ‫و قدرتمندی را دور خود ایجاد کنند ک��ه قدرت چانه‌زنی را‬ ‫افزایش می‌دهند‪ .‬این ائتالف مهم است‪ ،‬چون وقتی بازار در‬ ‫ایران تقویت شود مثل این است که انرژی بزرگی به اقتصاد‬ ‫وارد می‌شود‪g .‬‬ ‫‪58‬‬ ‫بازار‌مرجع و بازار‌آزاد نبايد‬ ‫رقابت ارزي داشته باشند‬ ‫گفت وگو با دبیرکل انجمن‌های اسالمی اصناف و بازار‬ ‫‪3‬‬ ‫احمد کریمی اصفهانی‪ ،‬دبیرکل انجمن‌های اسالمی اصناف و بازار از سیاست‌های اقتصادی دولت گله‌مند است و‬ ‫می‌گوید تنها یک همکاری جمعی می‌تواند راهکار برون‌رفت از این وضعیت باشد‪.‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫یک هفته از تجربه قیمت ه�ر دالر ‪‌3600‬تومان‬ ‫می‌گ�ذرد و نرخ ارز روند کاهش�ی دارد به‌طوری‬ ‫که امروز (یکشنبه ‪ 16‬مهر‌ماه‪ )9‬هر دالر ‪2850‬‬ ‫تومان مبادله ش�د‪ ،‬با این تفاس�یر وضعیت بازار‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪ l‬به‌‌نظر من قیمت دالر روند کاهشی ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫دولت به‌تدریج قیمت ارز را باال می‌برد‪ .‬طبیعی است که به‬ ‫تبع این مساله بازار هم دچار نوس��ان قیمت شود‪ .‬رویکرد‬ ‫بخش اقتصادي دول��ت این بوده که می‌گ��ذارد قیمت ارز‬ ‫سیر صعودی به خود بگیرد بعد از چند روز به نرخ چند درصد‬ ‫پایین‌تر از قیمت س��قف مهر تایید می‌زن��د و آن را تثبیت‬ ‫می‌کند‪ ،‬این کار دولت به‌معنی قبول ک��ردن نرخ آزاد بوده‬ ‫است؛ اگر این روال ادامه پیدا کند بازار مرجع و بازار آزاد در‬ ‫یک مسابقه تعیین قیمت ارز قرار می‌گیرند به این شکل که‬ ‫بازار قیمت می‌دهد و چند روز بعد بانک‌مرکزی آن را امضا‬ ‫می‌کند‪ ،‬این تزلزل در تثبیت نرخ ارز بس��یار بد و نامطلوب‬ ‫اس��ت‪ ،‬هیچ دلیلی ندارد که دولت قیمت نرخ آزاد ارز را مبنا‬ ‫بگیرد و به آن اصالت دهد‪ .‬ما معتقدیم که این کار درس��تی‬ ‫نیست چون هیچ آرامشی را به بازار برنمی‌گرداند‪.‬‬ ‫برخی می‌گوین�د عرضه دو نرخ�ی ارز یک رانت‬ ‫به‌وجود م�ی‌آورد که پ�ول بیت‌الم�ال را به جیب‬ ‫عده‌ای فرصت‌طل�ب می‌ریزد‪ ،‬به‌عب�ارت دیگر‬ ‫افراد ارز را ب�ه قیمت مرجع می‌گیرن�د و در بازار‬ ‫آزاد می‌فروشند و میلیاردها تومان سود می‌کنند‪،‬‬ ‫شما این مساله را رد می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬ما قیمت ‪ 1226‬توم��ان برای هر دالر را قبول‬ ‫نداری��م‪ ،‬کاملا قبول داری��م زمانی ک��ه ارز دو نرخی در‬ ‫دولت وجود داش��ته باش��د حتما رانت به وج��ود می‌آید‬ ‫حتی اگ��ر بگوین��د آن را برای خری��د کاالهای خاص و‬ ‫اساس��ی همچون دارو ص��رف می‌کنن��د‪ .‬معتقدم دولت‬ ‫بعد از ی��ک کار کارشناس��ی می‌تواند ی��ک قیمت معین‬ ‫ش��ده را مبنای کار خود قرار دهد و اگر قرار اس��ت که از‬ ‫برخی کاالهای اساس��ی و ضروری حمایت کند و آن را‬ ‫کمتر از قیمت وارداتی بفروش��د‪ ،‬می‌توان��د یارانه ریالی‬ ‫به آن کاال اختص��اص دهد یا حتی خود دولت مس��ئول‬ ‫واردات آن کاال شود‪ ،‬اما متاسفانه نه تنها این‌طور عمل‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬بلکه در کنار دارو کاالهای دیگر هم با قیمت‬ ‫هر دالر ‪ 1226‬تومان وارد کش��ور می‌ش��ود‪ .‬این حرف‬ ‫درس��ت اس��ت که ارز دو نرخی رانت به‌وج��ود می‌آورد‬ ‫ولی قیمت ارز را‌بی‌حس��اب و کتاب باال بردن اس��اس‬ ‫اقتصاد را به هم می‌ریزد وقتی اساس اقتصاد بهم ریخت‬ ‫دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌ش��ود‪ ،‬چون بنگا ه‌های‬ ‫تولیدی کشور توان و کشش تحمل این قیمت‌ها را ندارد‬ ‫و حتما ب��ا کمبود نقدینگ��ی در خرید م��واد اولیه مواجه‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬از طرفی رش��د نقدینگی در جامعه تش��دید‬ ‫تورم را در پ��ی دارد‪ ،‬اینه��ا همه حلقه‌ه��ای یک زنجیر‬ ‫هس��تند که به یکدیگ��ر مرتبطند‪ .‬باالخ��ره دولت باید‬ ‫بگوید علت این اوضاع اقتصادی چیس��ت‪ ،‬اینها یکی از‬ ‫سلس��له بدبختی‌هایی اس��ت که به جامعه تحمیل شده‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان برای تهیه س��رمایه در گ��ردش معطل‬ ‫دریافت تس��هیالت بانکی هس��تند ام��ا نقدینگی درون‬ ‫جامعه همین‌طور رش��د فزاینده دارد‪ ،‬چراکه دولت دائم‬ ‫پول به جامع��ه تزریق می‌کند‪ .‬یک��ی از محل‌های پمپاژ‬ ‫پول نیز همی��ن پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم اس��ت‪.‬‬ ‫امی��دوارم مرحل��ه دوم هدفمندکردن یارانه‌ه��ا به‌هیچ‬ ‫عنوان پیاده نشود‪ ،‬چون این کار به‌کلی اقتصاد کشور را‬ ‫فلج می‌کند‪ ،‬نقدینگی آنقدر باال می‌رود که تورم افس��ار‬ ‫گس��یختهمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫مجلس فوریت طرح توقف اجرای مرحله دوم را‬ ‫تصویب کرد‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬این بهترین کاری بود که مجل��س انجام داد‪ .‬باید‬ ‫اجرای دور دوم این قانون متوقف می‌ش��د تا تورم قدری مهار‬ ‫شود‪ ،‬این‌بی‌نظمی‌هایی که مساله ارز به‌وجود آورد در طول سی‬ ‫سال گذشته اصال سابقه نداشت‪ .‬ظرف کمتر از یک‌سال دالر از‬ ‫هزار‌تومان به سه‌هزار و خورده‌ای رسید‪ .‬اگر قرار بود که قیمت‬ ‫ارز واقعی ش��ود راهش این نبود‪ ،‬باید به‌گونه‌ای عمل می‌شد‬ ‫که آسیبی به جامعه نرس��اند‪ ،‬امروز تولید‌کننده‪ ،‬توزیع‌کننده‪،‬‬ ‫صادر‌کننده‪ ،‬واردکننده و مصرف‌کننده همه با هم از این وضعیت‬ ‫متزلزل ناراحت هستند و عملکرد دولت را نقد می‌کنند‪ .‬البته‬ ‫عده‌ای می‌گویند قیمت باالی ارز برای صادرات کشور خوب‬ ‫است‪ ،‬غافل از اینکه صادرات نیز در شرایط‌بی‌ثباتی مولفه‌های‬ ‫اقتصادصدمهمی‌بیند‪،‬چونفرصتبرنامه‌ریزیراازصادرکننده‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬هر کاری برنامه‌ریزی می‌خواهد‪ .‬این مساله‌ای است‬ ‫که باید به آن دقت کرد‪.‬‬ ‫ات�اق ارزی ک�ه هم‌اکن�ون مش�غول کار اس�ت‬ ‫می‌تواند به ثبات در حوزه ارز کمک کند؟‬ ‫‪ l‬اتاق مبادالت ارزی ت��ا یک حد و حدودی می‌تواند‬ ‫اثر داشته باشد‪ .‬البته ما پایه‌گذاری قیمت ارز در این اتاق را قبول‬ ‫نداریم‪،‬چوننحوهتصمیم‌گیریبه‌گونه‌ایاستکهبهباالرفتن‬ ‫قیمت ارز کمک می‌کند نه به پایین آمدن قیمت آن‪ .‬در کل اگر‬ ‫خوب مدیریت شود و طبق وعده مسئوالن آن‪ ،‬روزانه به‌طور‬ ‫منظم و‌بی‌وقفه حدود ‪ 170‬میلیون دالر ارز تحویل متقاضیان‬ ‫دهد‪ ،‬می‌تواند بخشی از مسائل را حل و تا حدی اعتماد از دست‬ ‫رفته مردم را بازسازی کند‪ ،‬اما همین هم نیازمند نظارت درست‪،‬‬ ‫کارآمد و دقیق است که متاسفانه اعمال نمی‌شود چون هنوز‬ ‫قیمت ارز روند ملایم صعودی دارد‪ .‬دیشب (شنبه‪ 15‬مهر) جایی‬ ‫بودیم‪ ،‬مسئولی گفت قصد داریم قیمت ارز را‪ 50‬تومان کاهش‬ ‫بدهیم اما امروز در قیاس با قیمت ‪ 2650‬روز شنبه‪ ،‬قیمت ارز‬ ‫‪ 200‬تومان در بازار آزاد افزایش پی��دا کرد‪ .‬از این اتفاق نتیجه‬ ‫می‌گیریم که برنامه مدونی پیش رو نیست که منجر به تعادل‬ ‫قیمت‌ها شود‪ .‬همانطور که گفتم اگر در عرضه ارز وقفه نیندازند‬ ‫و به قول‌هایی که می‌دهند عمل کنند فقط بخشی را از شرایط‬ ‫اقتصادی را می‌توانند درست کنند‪ ،‬اما اینکه اتاق ارز هر روز به‬ ‫قیمت بازار فرعی رسمیت بدهد و به گرانی ارز مهر تایید بزند‬ ‫نتیجه کارش فقط چوب حراج زدن ب��ه ارزش پول ملی ایران‬ ‫خواهد بود‪ ،‬از طرفی تقاضای کاذب هم در بازار درست می‌کند‪،‬‬ ‫تقاضایی که دیگر قابل مهار نخواه��د بود چون همه مردم به‬
‫تکاپو می‌افتند که ریالشان را تبدیل به ارز و طال کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫این مسائل خیلی ظریف هستند‪ .‬این‌طور نیست که اگر دقت‬ ‫نشود مشکلی پیش نیاید اگر در یک قسمت درست عمل نشود‬ ‫سایر قسمت‌ها نیز لطمه می‌خورند‪.‬‬ ‫به‌غیر از مس�اله ارز ش�ما چه انتق�ادی به دیگر‬ ‫سیاست‌های اقتصادی دارید؟‬ ‫‪ l‬تولی��د کاالهایی در دس��ت دولت اس��ت اما در‬ ‫تحویل آنها به موقع عمل نمی‌کند‪ ،‬مثال دولت چند‌ماه است‬ ‫که خودرو به بازار تحویل نداده‪ ،‬ط�لا هم چنین وضعیتی‬ ‫دارد اما هن��وز به وعده‌های گذش��ته عمل نک��رده‪ .‬مکرر‬ ‫قیمت‌گذاری می‌کند‪ ،‬به‌عنوان مثال می‌گوید لبنیات را به‬ ‫قیمت گذش��ته برمی‌گردانیم ولی پس از چند روز با تعیین‬ ‫قیمتی باالتر افزایش بهای خرید کااله��ا را تایید می‌کند‪.‬‬ ‫به‌نظر من س��ازمان اقتصادی دولت یک حالت جزيره اي‬ ‫دارد‪ ،‬احساسات شخصی در آن حاکم است و هنوز نتوانسته‬ ‫اوضاع کنونی را س��امان دهد‪ .‬یک نمون��ه‌اش در تحویل‬ ‫فرآورده‌های پتروشیمی‌است‪ ،‬به فرض اگر قرار بود هر روز‬ ‫‪ 700‬تن از یک فرآورده را به جایی بدهد نصف آن را عرضه‬ ‫می‌کند‪ .‬این عرضه کم و تقاضای ثابت‪ ،‬قیمت آن فرآورده را‬ ‫‪ 80‬تا ‪ 150‬درصد افزایش می‌دهد‪ .‬در کل هر گوشه سیاست‬ ‫دستگاه‌هاي اقتصادی رصد شود همین وضعیت وجود دارد‬ ‫و تداوم این شرایط شدنی نیست‪.‬‬ ‫یک بحث دولت این است که تحریم‌ها اثر داشته‬ ‫و گذر از این شرایط نیازمند کمک همه دستگاه‌ها‬ ‫است‪ ،‬این علت را چقدر وارد می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬اینکه تحریم‌های جهانی علیه م��ا وضع و اعمال‬ ‫می‌ش��وند همه به اتفاق قبول داریم و ش��کی در آن نیس��ت‬ ‫اما مواجهه با هر مش��کلی راه��کاری دارد و آن راهکار با خرد‬ ‫جمعی به‌دست می‌آید و وقتی نهایی شد و به جمع‌بندی رسید‬ ‫دولتمردان باید خود را موظف به اجرای آن بدانند و نعل به نعل آن‬ ‫را عملیاتی کنند‪ ،‬اینکه بعد از مدتی در تصمیم اتخاذ شده دخل و‬ ‫تصرف کنند یا مولفه‌های آن را تغییر دهند یا هر جایی را دوست‬ ‫دارند اجرا کنند و هر بخش را بدشان آمد انجام ندهند‪ ،‬نتیجه‌ای‬ ‫حاصل نخواهد شد‪ .‬متاسفانه وقتی با اجرای نادرست و ناقص‬ ‫یک قانون اوضاع بدتر مي‌شود به جای پذیرش مسئولیت‪ ،‬همه‬ ‫کاسهکوزه‌هاراسرمجلسمی‌شکنندومی‌گویندطرحماچنین‬ ‫و چنان بود‪ ،‬اما نمایندگان نگذاشتند که آن را اجرا کنیم‪ ،‬وضعيت‬ ‫اين گونه مي شود‪ .‬امروز دشمن در اتاق اقتصادی خود مرتب‬ ‫آیا چنین مدلی طراحی شد که دولت آن را اجرایی‬ ‫نکرد؟‬ ‫‪ l‬مجل��س طرح تس��هیل فضای کس��ب و کار را‬ ‫تصویب کرد ولی بعدا دولت جلوی اج��رای آن را گرفت و‬ ‫گفت هرگز این کار را انجام نمی‌دهد‪ ،‬حال آنکه قوه‌مجریه‬ ‫موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است اما یا قوانین را‬ ‫اجرا نمی‌کند یا این‌قدر طول مي دهند که از انجام ندادن آنها‬ ‫بدتر است‪ ،‬دلیلش چیس��ت؟ اگر قانون درست اجرا می‌شد‬ ‫این وضعیت االن وجود داش��ت؟ چرا یک قانونی براساس‬ ‫خرد‌جمعی در مجلس تصویب می‌شود اما راحت از کنار آن‬ ‫می‌گذرند و می‌گوید عمل نمی‌کنم‪ ،‬در صورتی که موظف‬ ‫به اجرای آن است؟‬ ‫از مجلس چه انتظاری دارید؟‬ ‫‪ l‬یکی از کارهای مجلس نظارت بر حسن اجرای‬ ‫قوانین اس��ت‪ .‬اگر بر کارهای دولت نظارت درستی انجام‬ ‫می‌شد شاید وضع به اینجا نمی‌کش��ید‪ ،‬بنابراین از آنجا که‬ ‫مجلس در نظارت آنطور که باید و شاید موفق عمل نکرد‪،‬‬ ‫مقصر بخشی از وضعیت کنونی کشور است‪.‬‬ ‫آیا قانونی بود که تصویب نکرد ی�ا دیر اقدام به‬ ‫تصویب آن کرد؟‬ ‫‪ l‬ما کمبود قانون نداریم؛ بیش��تر مش��کل اقتصاد‬ ‫کشور مربوط به اجرا نکردن قانون است‪.‬‬ ‫در کل ش�ما عدم نظارت مجلس ب�ر حوزه پولی‬ ‫مالی کشور را مناسب نمی‌دانید؟‬ ‫‪ l‬عدم نظارت شامل همه قسمت‌ها می‌شود و فقط‬ ‫مربوط به مسائل اقتصادی نیست‪ ،‬منتها مباحث اقتصادی امروز‬ ‫بیشتر به‌چش��م می‌آید که معتقدم در این قسمت هم نظارت‬ ‫خوبی انجام نشد‪ .‬هم‌اکنون اتاق مبادالت ارز وعده و وعید‌هایی‬ ‫می‌دهد اما آیا بر وعده‌های آن نظارت می‌شود؟ قرار شده این‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫واقعا دولت باید چه تدبیری بیندیش�د‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫عملی ش�ما به دول�ت ب�رای برون‌رف�ت از این‬ ‫وضعیت چیست؟‬ ‫ضد‌جمهوری‌اسالمی برنامه‌ریزی می‌کند و امیدوار است که‬ ‫ناکامی‌های گذشته خود را جبران کند‪ .‬اینجا سوال پیش می‌آید‬ ‫که چه چیزی می‌تواند دشمن را ناکام کند و تو‌دهنی محکمی‌به‬ ‫استکبار و آمریکا بزند؟ معتقدم کار درست دسته جمعی قطعا‬ ‫راهکار مقابله با توطئه‌های قدرت‌های جهانی است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪ l‬اگر قرار باشد تحریم‌ها چماق شود و سر ما بخورد‬ ‫باید گفت جاده‌ای که انقالب در آن ‪ 34‬س��ال اس��ت طی‬ ‫طریق کرده هیچ‌گاه تسطیح یا صاف و هموار نبوده‪ ،‬همیشه‬ ‫تحریم‌ها وجود داشتند منتها شدت و رخوت آنها در هر دوره‬ ‫فرق می‌کرده‪ .‬مقام معظم‌رهبری از چند س��ال پیش شعار‬ ‫س��ال را اقتصادی انتخاب کردند و این هوش��یاری و دقت‬ ‫ایشان را نشان می‌دهد اما دولت نتوانست در ‪ 5‬سال اخیر به‬ ‫این شعارها جامه عمل بپوشاند و بستر تحقق آنها را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬اگر موفق به این کار می‌ش��د امروز ای��ن حوادث رخ‬ ‫نمی‌داد‪ ،‬اگر هوشیارانه عمل کرده بود امروز خیلی راحت‌تر‬ ‫می‌توانست از شرایط تحریم عبور کند‪ .‬رهبر‌معظم‌انقالب‬ ‫امسال را به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی‬ ‫نامگذاری کردند‪ ،‬خ��ب االن نزدیک به هفت م��اه از روز‬ ‫نخست فروردین می‌گذرد‪ .‬متأس��فانه وقتی از دولت سوال‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬پاس��خ را با طرح س��والی دیگر جواب می‌دهد‪.‬‬ ‫دولتمردان بگویند در این ش��ش ماه برای رونق بخشیدن‬ ‫به بنگاه‌ه��ای تولیدی چه کار کردند؟ اقتص��اد مقاومتی را‬ ‫چگونه می‌خواهند عملیاتی کنند؟ مردم حق دارند بفهمند‬ ‫چه مقدار از ش��عار سال محقق شده اس��ت‪ ،‬اما دولت هیچ‬ ‫گزارشی نمی‌دهد‪.‬‬ ‫اتاق برای خرید کاالهای مندرج تا ردیف هشت‪ ،‬روزانه ‪170‬‬ ‫میلیون دالر تخصیص ارز دهند‪ -‬البته قبال فقط تا ردیف‪ 5‬بود‪-‬‬ ‫اگر آنجا شود خیلی مشکالت حل خواهد شد‪ ،‬اما روز شنبه که‬ ‫بانک‌مرکزی قیمت دالر را ‪ 2650‬تعیین کرده مسئول اتاق ارز‬ ‫به ما وعده داد که فردا (یکشنبه ‪ 16‬مهر) قیمت دالر ‪ 50‬تومان‬ ‫کاهش پیدا کند‪ ،‬حال آنکه در بازار آزاد ‪ 200‬تومان به بهای هر‬ ‫دالر اضافه شد‪ ،‬این روش کار بدترین حالت قضیه است چون از‬ ‫مردم سلب اعتماد می‌کند‪.‬‬ ‫قوه‌قضايیه باید چه کار کند؟‬ ‫‪ l‬قوه‌قضائیه اگر اس��ناد و مدارک��ی دارد می‌تواند‬ ‫با اخاللگ��ران ب��ازار برخورد کن��د چون ای��ن کار موجب‬ ‫التهاب‌زدایی می‌ش��ود‪ ،‬اما وقتی اقدام دستگاه قضا موفق‬ ‫خواهد بود که کس��ی در مقاب��ل کار آن عرضه‌اندام نکند‪.‬‬ ‫باالخره در تمام دنیا متداول است که قوه قضاییه با مسئوالن‬ ‫متخلف برخورد می‌کند‪ ،‬وقتی آقای جوانفکر دس��تگیر شد‬ ‫برخی مس��ئوالن دولتی اعتراض کردند این کارها جامعه‬ ‫را ملتهب می‌کن��د‪ .‬رئیس‌جمهور باید تحم��ل کند‪ ،‬یا این‬ ‫فرد محکوم می‌شود یا نمی‌شود‪ .‬اگر محکوم شد باید دوره‬ ‫محکومیت خود را بگذراند اما اگر تبرئه شد آزاد می‌شود‪ ،‬این‬ ‫در همه جای دنیا متداول اس��ت‪ .‬مقاومت در مقابل احکام‬ ‫دستگاه قضا شرایط را برای مس��ئوالن آن سخت می‌کند‬ ‫و مانع می‌ش��ود از اینکه آنها در حوزه وظایف خود محکم‬ ‫و اس��توار قدم بردارند‪ ،‬این تزلزل قطع��ا در نحوه برخورد با‬ ‫اخاللگران اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫حضور ماموران امنیت�ی و انتظامی‌در بازار چطور‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬این مس��اله بد در رسانه‌ها منتقل ش��د‪ ،‬مردم و‬ ‫کس��به بازار خودش��ان تقاضا کردند که برای تامین امنیت‬ ‫نیروی‌انتظامی‌به آنها کمک کند ما هم از نیروی انتظامی‬ ‫‌تقاضا و خواهش کردیم که حضور داشته باشند تا اگر کسی‬ ‫مانع کسب و کار بازاریان شد آنها وارد عمل شوند و نگذارند‬ ‫فرصت‌طلبان از ش��رایط کنونی به‌نفع دشمن بهره‌برداری‬ ‫کنند‪ .‬این چیزی بود که ما تقاض��ا کردیم و نیروی‌انتظامی‌‬ ‫هم خواهش ما را پذیرفت و ب��رای امنیت مردم حضور پیدا‬ ‫کرد‪g .‬‬ ‫‪59‬‬
‫حمیدرضا‌ترقی‪،‬‬ ‫معاون بین‌الملل‬ ‫حزب موتلفه اسالمی‬ ‫منتقد سیاست‌های‬ ‫اقتصادی دولت است‬ ‫و می‌گوید دولت اگر از‬ ‫توان بخش خصوصی‬ ‫استفاده می‌کرد امروز‬ ‫مردم این‌قدر به‬ ‫سختی نمی‌افتادند‪.‬‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫دالالن سودجو مي‌خواستند شرايط‬ ‫اقتصادي را برهم بزنند‬ ‫‪4‬‬ ‫گفت و گوي مثلث با حميد رضا ترقي‬ ‫حميد رضا ترقي عضو ارشد حزب موتلفه معتقد است نوسان دالر روي كاالهاي اساسي اثري نداشته‬ ‫ولي تاثير فراواني بر كاالهاي لوكس داشته اس�ت؛ چرا كه براي اين كاالها بايد هزينه زيادتري پرداخت‬ ‫شود با او در مورد اتفاقات اخير در بازار ارز گفت و گو كرديم‬ ‫بعد از اتفاق‌هاي هفته گذش�ته در بازار‪ ،‬قیمت ارز‬ ‫روند کاهشی پیدا کرد‪ ،‬به نظر شما وضعیت بازار به‬ ‫سمت ثبات پیش می‌رود یا هنوز بال تکلیف است؟‬ ‫‪ l‬آنچه که در چهارشنبه (‪ 12‬مهر) رخ داد یک هرج و‬ ‫مرج اقتصادی بود که در سایه عدم نظارت و کنترل دستگاه‌های‬ ‫اقتصادی دولت بر بازار به‌وجود آمد و نشان داد که یک عده دالل‬ ‫سودجو با راه انداختن جنگ روانی می‌خواستند شرایط اقتصادی‬ ‫را رقم بزنند تا به حداکثر منافع شخصی در یک زمان بسیار کوتاه‬ ‫برسند‪ .‬در این اوضاع و احوال بود که برخی سر و صدای شان در‬ ‫آمد و مسئوالن وارد موضوع شدند چون نمی‌توانستند نسبت‬ ‫به این مساله‌بی‌تفاوت باشند‪ .‬برخورد قاطع با یکسری از عوامل‬ ‫اختالل‌گر در بازار ارز که فضای کاذب ایجاد می‌کردند و جنگ‬ ‫روانی راه می‌انداختند موجب شد که التهاب مصنوعی به وجود‬ ‫آمده بخوابد تا دولت در حالت فقدان التهاب بتواند با استراتژی‬ ‫مبادله ارز از طریق یک مرکز مش��خص (اتاق مبادالت ارزی)‬ ‫‪60‬‬ ‫عرضه و تقاضا را در بازار مقداری تنظیم کند‪ .‬البته دولت ابتدا با‬ ‫احتیاط وارد شد و مقدار کمی دالر به بازار تزریق کرد که همین‬ ‫مساله افزایش قیمت دالر را در پی داشت‪ ،‬اما بعد با اصالح این‬ ‫نقص اوضاع به سمتی رفت که امید است بهای دالر در کشور‬ ‫به یک ثبات قابل قبول برسد و عرضه و تقاضا با هم همخوانی‬ ‫داشته باشد‪ .‬همان روزهای اول ما تاکید می‌کردیم که دولت‬ ‫باید حجم باالتری از دالر برای تامین نیاز بازرگانان عرضه کند‬ ‫تا شرایط دوباره تحت کنترل در آید که این اتفاق با کمی تأخیر‬ ‫ی و طراحی‌های اس��تراتژیک در‬ ‫افتاد‪ .‬این روند به لحاظ علم ‌‬ ‫همه جا جواب داده و در خیلی از کشورها همین شیوه در حال‬ ‫اجرا است‪ .‬به نظر می‌رس��د اگر این روند ادامه پیدا کند و مرکز‬ ‫مبادالت ارزی بتواند دالر مازاد مردم را به قیمت مناسب بخرد و‬ ‫زمینه مبادله آن را با متقاضیان فراهم کند‪ ،‬همچنین برای تامین‬ ‫هزینه‌های کشور در سقف بودجه مصوب مجلس ‪50‬میلیارد‬ ‫دالر را به ریال تبدیل کند پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان‬ ‫دور قیمت دالر به زیر دو هزارتومان تقلیل پیدا کند‪.‬‬ ‫اصناف و بازار در بیانیه‌ای گفتند ما به دولت معترض‬ ‫هستیم؛ شما بفرمایید آنها به غیر از مساله دالر و ارز‬ ‫به کدام سیاست‌های دیگر دولت معترضند؟‬ ‫‪ l‬یکی همین عدم اجرای تعهدات دولت نس��بت به‬ ‫تامین و توزیع نامناس��ب ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در کشور‬ ‫است‪ .‬اکنون گزارش‌های موجود حاکی از آن است که عده‌ای‬ ‫مقداری زیادی عروسک با ارز دولتی به کشور وارد کردند‪ ،‬در‬ ‫حالیکه نیازهای اساس��ی و عمومی باید با این ارز تأمین شود‪،‬‬ ‫اختصاص ارز ب��ه این کاالهای لوکس و غیر‌‌ضروری نش��ان‬ ‫می‌دهد که در توزیع و پرداخت ارز به واردکنندگان اولویت‌های‬ ‫قانونی رعایت نشده است؛ حال آنکه تولیدکنندگان برای تهیه‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خود بسیار در مضیقه هستند‪،‬‬ ‫از طرفی ورود کاالهای مشابه خارجی جز کاهش ظرفیت‌های‬ ‫شغلی کشور تاثیر دیگری ندارد‪ ،‬همین مساله نحوه توزیع ارز‬ ‫نیز محل گله اصناف کشور است‪ .‬نکته دوم آنکه تقریبا تمام‬ ‫ارز کشور در اختیار دولت است‪ .‬ارزی که از محل فروش نفت‬ ‫به دست آمده و از طرق مختلف وارد کشور می‌شود اما قیمت‬ ‫گذاری ب��ر آن در اختیار چهار صرافی در دبی یا داخل کش��ور‬ ‫است‪ ،‬این مساله برای مردم و بازاریان قابل قبول نیست‪ .‬آنها‬ ‫نمی‌پذیرند که دولت توانایی الزم را برای کنترل بازار ارز ندارد‪.‬‬ ‫مسئوالن اقتصادي متأسفانه برای مقابله با این مشکالت و حل‬ ‫وفصلمعضالتوشرایطبحرانیاصالتوجهیبهنقطهنظرات‬ ‫یا راه حل‌ها یا مشاوره‌های اصناف‪ ،‬تجار و اتاق بازرگانی ندارد‬ ‫و خودش تصمیم می‌گیرد بدون آنکه از تجربیات استفاده کند‪.‬‬ ‫آنچه مسلم است مهمترین درگیری و تقابل اقتصادی دشمن‬ ‫با دولت اس��ت؛ یعنی بخش خصوصی در مبادالت اقتصادی‬ ‫با خارج کشور مشکلی ندارد‪ ،‬چون طرف حساب آنها بانک‌ها‬
‫و اقتصادی دولتی ایران است‪ .‬اگر از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫استفاده شود دولت با این مشکالت مواجه نخواهد شد‪ ،‬حاال چرا‬ ‫از این ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکالت استفاده‬ ‫نمی‌شود یا کمتر به آن توجه می‌شود از جمله انتقاداتی است‬ ‫که اصناف به دولت دارند‪ .‬آنها معتقدن��د می‌توانند دولت را در‬ ‫این زمینه کمک کنند اما قوه مجریه از این ظرفیت اس��تفاده‬ ‫نمی‌کند‪.‬نکتهدیگرهممربوطبهبعضیازواردکنندگانمافیایی‬ ‫در کشور می‌شود که در رابطه با ورود بعضی از کاالها و اجناس‬ ‫به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که ضربه به تولید داخل کشور می‌زند‬ ‫و نمی‌گذارند اصال تولید داخل رونق بگیرد و ما‌بی‌نیاز از خارج‬ ‫شویم‪ .‬در مورد اجناس مختلف از چادر مشکی بگیرید تا خیلی‬ ‫از وس��ایل و کاالهای دیگر که می‌توان نیاز مردم را در داخل‬ ‫تامین کرد مشروط به اینکه همان پول واردات صرف کمک‬ ‫به تامین سرمایه در گردش تولیدکننده داخلی شود اما این کار‬ ‫انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫این مافیای واردات در داخل دولت است؟‬ ‫‪ l‬نه ولي از رانت‌های مختلف استفاده می‌کند و با نفوذ‬ ‫در سیستم‌های دولتی برای جلوگیری از تولید داخلی و سوق‬ ‫دادن ارزها به سمت واردات از خارج کشور تالش می‌کند‪.‬‬ ‫نوسانات دالر چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟ پایین‬ ‫و باال ش�دن قیمت ارز چقدر بر خری�د و فروش‌ها‬ ‫اثر دارد؟‬ ‫‪ l‬شرعا قبل قبول نیست‪ .‬آنها با هر دالری آوردند باید‬ ‫براساس نرخ قانونی با همان دالر جنس بفروشند‪ .‬مجاز نیستند‬ ‫که بیشتر از آن بفروشند هر وقت جنسی را با دالر گران‌تری تهیه‬ ‫کردند سود آن را بر همان اساس قیمت باالتر محاسبه کنند اما‬ ‫کجای شرع و کسب اسالمی چنین چیزی را مجاز دانسته که‬ ‫اینها این طور عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫نوس�ان دالر روی می�زان س�فارش ی�ا حج�م‬ ‫سفارش‌ها اثرگذاشته است یا خیر؟‬ ‫‪ l‬طبیعتا روی کاالهای اساسی اثری نداشته ولی روی‬ ‫کاالهای لوکس غیر‌ضروری اثر داشته چون برای این کاالها‬ ‫باید یک هزینه زیادتری بپردازند‪ .‬بنابراین مصرف کاالهای‬ ‫لوکس در کشور در همین دوران حدودا ‪ 40‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرد و مردم اصال دنبال کاالی لوکس نیستند و کاالهای لوکس‬ ‫خیلی از واردکنندگان روی دست شان مانده است‪ .‬نکته دوم‬ ‫اینکه واردات کاالهای لوکس کاهش پیدا کرده و به س��مت‬ ‫شما می‌گویید نظارت مجلس کافی نبود یا قوانین‬ ‫مجلس جامع و کامل نبود؟‬ ‫‪ l‬نه تنها نظارت کافی نیست‪ ،‬بلکه قوانین راهگشا‬ ‫و حالل مشکالت هم برای دولت تدوین نکرد بلکه قوانینی‬ ‫تصویب کرد که چوب الی چرخ دولت گذاشت‪ .‬از آن طرف هم‬ ‫فضا را طوری کرد که مردم باالخره متوجه نشدند که مقصر چه‬ ‫کسی است و در این قضیه کجای کار اشکال دارد‪.‬‬ ‫شمامی‌گوییددراینقضیهمجلسهمبایدقوانینی‬ ‫مصوب می‌کرد که دولت بتواند اجرا کند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬حتی اگ��ر دیدند قانون��ی اش��کالی دارد باید‬ ‫اصالحش کنند‪.‬‬ ‫این جایگاه باید دست به ماشه باشد‪ ،‬اینکه بگویند حاال جلسه‬ ‫علنی نداریم قابل پذیرش نیست‪ .‬در شرایط جنگی نمی‌شود‬ ‫بگوییم شورای عالی دفاع روزهای شنبه فقط جلسه دارد و از این‬ ‫شنبه تا شنبهدیگرچون شورای عالیدفاع نیستهیچکس نباید‬ ‫از خاک کشور دفاع کند اینکه نمی‌شود‪.‬‬ ‫در کل تدبیری که پیشنهاد می‌دهید چیست؟ برای‬ ‫حل این مشکل به غیر از تعامل چه راهکار مصداقی‬ ‫و عملیاتی را توصیه می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬االن مش��خص اس��ت که به هر حال ما در بخش‬ ‫تصمیم سازی و تصمیم‌گیری حوزه اقتصاد ضعف داریم چون‬ ‫از ظرفیت‌های تصمیم ساز قوی‪ ،‬مطلع‪ ،‬قاطع‪ ،‬توانمند و کاردان‬ ‫منظورتان طیف سنتی بازار است؟‬ ‫‪ l‬طیفی که عمر و تجربه را در اجرا گذرانده‪ ،‬مشکالت‬ ‫اجرایی کار را می‌داند تمام راه‌های عبور از بحران‌ها و مشکالت‬ ‫و سدها و موانع را می‌شناسد‪ ،‬این طور نیست که دولت آنها را‬ ‫نشناسد‪.‬‬ ‫یعنی شما می‌گویید از شخصیت‌های اقتصادی با‬ ‫تجربه استفاده شود؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬عناصری که تجربه عملی فراوان دارند‪ .‬اینها را‬ ‫فراخوان کنند به همه در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی میدان‬ ‫دهند اگر این طور ش��ود بالفاصله می‌توان به همه مشکالت‬ ‫غلبه کرد؛ نه اینکه طرف اصال چهار سال هم در حوزه اقتصاد‬ ‫نبوده و معادالت بازار را نمی‌داند بعد سیاست اقتصادی می‌چیند‬ ‫و بر همان اساس دولت عمل می‌کند‪ .‬اصوال اگر بخش نظری‬ ‫تجربه اجرایی نداشته باش��ند همیشه فاصله تصمیم‌گیری با‬ ‫نتیجه عملی کار زیاد می‌شود‪ .‬مجلس هم از این نقد مستثنی‬ ‫نیست چون معیار نمایندگی را مقطع تحصیلی افراد قرار دادند‬ ‫خب این فردی که کارشناسی ارش��د دارد سابقه اجرایی‌اش‬ ‫چیست‪ ،‬معلوم است که فردی که فقط سواد تحصیالت نظری‬ ‫دارد برای عرصه اجرا نمی‌تواند تصمیم بگیرد چون به قانونی‬ ‫رای می‌دهد که به درد اجرا نمی‌خورد و خسارت‌های زیادی را‬ ‫هم به کشور تحمیل می‌کند‪ ،‬باال بردن تحصیالت چه تاثیری‬ ‫دارد‪ ،‬به جای تحصیالت به‌دنبال کسی باشند که ‪ 5‬سال کار‬ ‫اجرایی کرده تا بفهمد قانونی که می‌خواهد وضع کند منطبق‬ ‫بر شرایط اجرایی است‪.‬‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫بعضی تجار با دالر ‪ 1260‬تومان جنس آوردند اما‬ ‫االن می‌گویند برای اینکه دوباره ارز برای واردات‬ ‫تأمین کنن�د مجبورند جنس خود را ب�ه قیمت روز‬ ‫بفروشند این صحبت‌های آنها را وارد می‌دانید؟‬ ‫مجلس چه وظيفه‌اي بر عهده دارد؟‬ ‫‪ l‬در بخش نظارتی هم همینطور‪ .‬همه‌اش که تعطیل‬ ‫است وقتی هم که تعطیل نیست مثل اوپوزیسیون داد و فریاد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬خوب باالخره راه حلتان چیس��ت؟ نمایندگان باید با‬ ‫دولت بنشینند و مش��کل را حل کنند نه اینکه مشکالت را به‬ ‫گردن دیگر دستگاه‌ها بیندازند‪ .‬دولت بگوید چرا این قانون را‬ ‫تصویب کردند که برای امور اجرایی کشور مشکل آفرین شد؟‬ ‫بعد مجلس هم در جواب توانایی مسئوالن دولتی را زیر سوال‬ ‫ببرد و همین دور‌بیان‌ها ادامه داش��ته باشد بدون آنکه باری از‬ ‫روی دوش مردم برداشته ش��ود‪ .‬این مورد قبول مردم نیست‪.‬‬ ‫مردم معتقدند باید هر سه قوه دست به دست هم دهند متحد با‬ ‫یک فرماندهی مشترک به جنگ اقتصادی دشمن بروند؛ اینکه‬ ‫هر کسی بخواهد خود را بی گناه جلوه دهد و تقصیر را به گردن‬ ‫دیگری بی‌اندازد درست نیست‪.‬‬ ‫مثال چه کسانی وارد شوند؟‬ ‫‪ l‬خود دولت این افراد را می‌شناسد‪.‬‬ ‫غیر از حوزه تصمیم‌گیری چ�ه تدبیر دیگری باید‬ ‫اتخاذ شود؟‬ ‫‪ l‬اینها اگر وارد شوند با طرح راه حل‌های متعدد‪ ،‬غلبه‬ ‫بر مشکالت آسان می‌شود چون اینها برای غلبه بر مشکالت‬ ‫راه حل دارند و می‌توانند راه حل و راهکار ارائه دهند راه‌هایی که‬ ‫دولت نمی‌تواند به تنهایی برود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪ l‬این مساله نباید تاثیری در قیمت‌ها داشته باشد ولی‬ ‫عده‌ای همراه با شایعات و جنگ روانی دشمن از طریق پیامک‬ ‫زدن لحظه به لحظه برای قیمت دالر یک جو روانی به وجود‬ ‫آوردند‪ .‬این فضا موجب می‌شود که همه فروشندگان کاالهای‬ ‫خود را با قیمت دالر تنظیم کنند اگرچه این مساله خیلی ارتباطی‬ ‫با قیمت ارز ندارد‪ ،‬آنها تصور می‌کنند اگر قیمت دالر باال رفت‪،‬‬ ‫باید جنس ریالی آنها نیز افزایش پیدا کند که این اقدام واکنشی‬ ‫روانی به نوسان بازار ارز است؛ حال آنکه هیچ ربطی به آن ندارد‪.‬‬ ‫مثال یک نفر برنج کشاورز گیالنی را کیلویی سه هزار تومان‬ ‫خریده اما االن براساس افزایش بهای دالر می‌خواهد چهار هزار‬ ‫تومان بفروشد‪ .‬این کار هیچ مبنای اقتصادی ندارد‪ .‬یک عده‌ای‬ ‫از فضای روانی سوءاس��تفاده می‌کنند و قیمت‌ه��ا را دائم باال‬ ‫می‌برند‪ ،‬دولت هم متأسفانه در نظارت ضعیف است و نمی‌تواند‬ ‫درباره هر کاالی وارداتی با ارز دولتی نرخ تعیین کند‪ .‬البته‌اکنون‬ ‫می‌خواهد این کار را انجام دهد سوال اینجا است که چرا از قبل‬ ‫این کار را نکرد؟ این دالر را شش ماه پیش مگر به واردکننده‬ ‫ندادند‪ ،‬چرا از ‪ 6‬ماه پیش نرخ گذاری نکرد و االن می‌خواهد این‬ ‫کار را بکند؟ وقتی تعداد زیادی ماش��ین و کاالی لوکس وارد‬ ‫کشور شد و به قیمت دالر روز فروخته شد حاال مسئوالن اجرایی‬ ‫به فکر قیمت گذاری افتادند‪.‬‬ ‫کاالهای ضروری رفته این یکی از نکات مثبت این ش��رایط‬ ‫است چون کاالهای مصرف و خرید کاالهای لوکس کاهش‬ ‫پیدا کرد اما از بعد دیگر قدرت خرید قشر مستضعف و آسیب پذیر‬ ‫جامعه به‌طور طبیعی پایین آمده‪ ،‬اگر دولت همزمان می‌توانست‬ ‫قیمت کاالها را کنترل کند و جلوی فضای روانی کاذب را بگیرد‬ ‫قطعا این فشار بر مردم وارد نمی‌شد ولی چون این اتفاق نيفتاد‬ ‫متاسفانه نقطه مثبت این شرایط االن گم شده است‪ .‬هیچ کس‬ ‫دنبال این نیست که صادرات ما االن سودآور شده یعنی هر تولید‬ ‫کننده‌ای که توانسته جنس خود را صادر کند قیمت تمام شده‬ ‫کاالیش به نسبت به دالری که از بیرون می‌گرفت به یک سوم‬ ‫تقلیل پیدا کرده است اما کسی روند صعودی صادرات و سیر‬ ‫نزولی واردات را نمی‌بیند‪.‬‬ ‫استفاده نمی‌شود‪ .‬دولت باید به این ضعف اقرار کند که در این دو‬ ‫بخشنیازمندبهکمکعناصرمتعهداست‪.‬اگربهاینظرفیت‌ها‬ ‫اجازه ورود برای تصمیم س��ازی و تصمیم‌گیری دهد یکی از‬ ‫مهمترین مشکالت اقتصادی کشور حل می‌شود‪.‬‬ ‫اگر جمع‌بندی‌اي دارید بفرمایید؟‬ ‫‪ l‬اوال مسئوالن درباره مشکالت فرافکنی نکنند و هر‬ ‫کسی قصوری در کار و عملکرد دارد بپذیرد و از ظرفیت‌های‬ ‫توانمند تجربی جامعه در حل این مشکالت استفاده و استقبال‬ ‫کند‪ .‬رئیس‌جمهور هم درنشست مطبوعاتی گفت دست همه را‬ ‫می‌بوسیمبیایيدکمککنید‪.‬ایناعالمآمادگیبایدزمینه‌هایش‬ ‫هم فراهم شود‪ .‬باید این اقبالی که ایشان می‌کند در را هم باز‬ ‫بگذارد تا دیگران بتوانند برای مساعدت بیایند‪.‬‬ ‫باید راه برای استفاده از ظرفیت‌های تجربی باز باشد حتی‬ ‫خود رئیس‌جمهور برای کمک دنبال افراد بفرس��تند و دعوت‬ ‫کنند تا بشود بر مشکالت زود‌تر غلبه پیدا کرد و این فشاری که‬ ‫بر مردم است کاهش پیدا کند‪g.‬‬ ‫اگر این روند ادامه پیدا کند و مرکز مبادالت ارزی بتواند دالر‬ ‫مازاد مردم را به قیمت مناسب بخرد و زمینه مبادله آن را با‬ ‫متقاضیان فراهم کند‪ ،‬همچنین برای تامین هزینه‌های کشور‬ ‫در سقف بودجه مصوب مجلس ‪50‬میلیارد دالر را به ریال تبدیل‬ ‫کند پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور قیمت دالر به زیر‬ ‫دو هزارتومان تقلیل پیدا کند‪.‬‬ ‫‪61‬‬
‫آیاهمچنانبازارسنتیتعیین‌کنندهاست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫گفت‌وگو با حجت‌اهلل ميرزايي در رابطه با كاركردهاي بورژوازي سنتي‬ ‫حجت‌اهلل میرزایی‪ ،‬کارشناس اقتصاد شهری و منطقه‌ای معتقد است كه سهم بازار در روند تحوالت سياسي و‬ ‫اقتصادي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي كاهش يافته است‪ .‬مهمترين دليل افت و افول طبقه بازار سنتي در ايران‬ ‫رشد و توسعه بازارهاي مدرن و حضور پرشمار و پرتعداد بوروكرات ها و تكنوكرات ها در قدرت و نفوذ آنها در ميان طبقات‬ ‫اجتماعي ايران بوده است‪ .‬حجت اهلل ميرزايي در گفت و گو با هفته نامه مثلث به تبيين كاركردها و دستور كارهاي طبقه‬ ‫بازار سنتي در ايران پس از پيروزي انقالب پرداخته است‪.‬‬ ‫چگونگ�ی ش�کل‌گیری و رون�د تش�کیل ب�ازار‬ ‫به‌خص�وص طبق�ه س�نتی ط�ی ادوار مختل�ف‬ ‫دستخوش چه تغییراتی شده است؟‬ ‫اقتصاد سياسي‬ ‫‪ l‬بازار سنتی در ایران در گذشته تاریخی ایران یک‬ ‫نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعی بوده است‪ .‬این نهاد پیوندهای پیچیده‪ ،‬چندوجهی‬ ‫و مس��تحکمی‌با حکوم��ت و رهبران مذهب��ی و همچنین‬ ‫عامه مردم داشته و حتی س��اختار کالبدی شهرها و معماری‬ ‫شهرهای سنتی ایران نیز در پرتو همین پیوندها شکل گرفت‬ ‫و در تغییرات کالبدی و اقتصادی و اجتماعی شهرها نیز نقش‬ ‫تعیین‌کننده‌ای داشت‪.‬‬ ‫پیوندهای بازار با عامه مردم نیز به‌جز دا ‌دو‌ستد مستمر و‬ ‫روزمره عموما از مجرای مناسک و مراسم مذهبی‪ ،‬نهادهای‬ ‫خیریه و عام‌المنفعه و زورخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها تقویت می‌شد‪.‬‬ ‫در دوره قاجار‪ ،‬سیاست‌های نامناسب و تخریب‌کننده حکومتی‬ ‫ازجمل��ه واردات کااله��ای خارجی‪ ،‬باج‌س��تانی‌های مکرر‬ ‫حکومت مرکزی و محلی و‌بی‌ثباتی‌های گسترده سیاستی‪،‬‬ ‫ناامنی‌های زیادی برای تجار‪ ،‬بازاریان و صنعتگران ایجاد شد‬ ‫که شرح نسبتا مبسوطی از آن در آثار پژوهشی متعددی چون‬ ‫کتاب «موانع تاریخی رشد س��رمایه‌داری در ایران» (تالیف‬ ‫احمد اشرف) آمده اس��ت‪ .‬بازار س��نتی یکی از زیان‌دیدگان‬ ‫اصلی این سیاس��ت‌ها بود‪ ،‬روند تضعیف جایگاه بازار سنتی‬ ‫و پیوندهای آن با حکومت در دوره قاجار آغاز ش��د و در دوره‬ ‫پهلوی نیز ادامه یافت‪ ،‬اما هیچ‌گاه پیوندهای آن با نهادهای‬ ‫نظام اجتماعی و به‌ویژه با نهاد مذهب و عامه مردم کاهش پیدا‬ ‫نکرد‪ ،‬اگرچه ممکن است شکل آن دستخوش تغییراتی شده‬ ‫باشد‪ .‬با‌وجود نوسانات در همه شش یا هفت دهه گذشته بازار‬ ‫نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحوالت سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی کشور داشته است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫در دوران کنون�ی و بع�د از انقالب چط�ور آیا این‬ ‫تاثیرگذاری همچنان ادامه یافت؟‬ ‫ی در کشور‬ ‫‪ l‬در سه دهه اخیر به‌تدریج تحوالت مهم ‌‬ ‫رخ داده که از جمله آن توسعه بازارهای مدرن و افزایش سهم‬ ‫آنها در نظام اقتصادی‪ ،‬گسترش‌بی‌سابقه شهرها و کاهش‬ ‫نسبی مراودات مستقیم مردم با بازار‪ ،‬شکل‌گیری نهادهای‬ ‫صنفی و رس��ته‌ای تخصصی متعدد‪ ،‬حض��ور بوروکرات‌ها و‬ ‫تکنوکرات‌ها در طبقات اجتماعی ایران نیز باعث شده تا سهم‬ ‫تعیین‌کننده ب��ازار در تحوالت سیاس��ی اقتصادی کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬اهمیت بیش از پی��ش نهادهای نظارت��ی و قانونی‬ ‫و مهمتر از همه دس��تیابی دولت به نهاده��ای تاثیرگذار‬ ‫مدرن‪ ،‬میزان ات��کاء حکومت به بازار س��نتی را به‌تدریج‬ ‫کاهش داده و با‌وجود آنکه در برخی موارد سهمی‌مستقیم‬ ‫و غیر‌‌مس��تقیم در ترکیب مدیران عالی کشور داشته و در‬ ‫برخی بزنگاه‌های اقتص��ادی و اجتماعی به‌عنوان همکار‬ ‫اس��تراتژیک در کنار دولت ب��وده‪ ،‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫که این رابطه س��یر نزولی داش��ته و نهادهای اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی بازار س��نتی رضایتی از این وضعیت ندارند‪ .‬حتی‬ ‫نقش پدرانه و تعیین‌کننده این نهادهای صنفی و سیاسی در‬ ‫عملکرد همفکران و همسویان سیاسی خود در دو دهه اخیر‬ ‫رو‌به تضعیف نهاده اس��ت‪ .‬عالوه بر این تحوالت‪ ،‬از طرف‬ ‫‪62‬‬ ‫دیگر درون خود بازار تحوالتی رخ داده که باعث شده تا این‬ ‫نهاد انسجام و قدرت تشکل‌یابی سنتی خود را از دست بدهد و‬ ‫کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن کاهش یابد‪ .‬این کاهش‬ ‫انسجام ناشی از خروج گروه‌هايی از بازاریان به عرصه تولید (با‬ ‫بهره‌گیری از حمایت‌های گسترده دولتی در دو دهه اول بعد‬ ‫از پیروزی انقالب)‪ ،‬تغییر الگوی مکان‌یابی سکونتی و فعالیت‬ ‫در بازاریان و جابه‌جایی‌های مکرر محل فعالیت آنان‪ ،‬منسوخ‬ ‫شدن یا عدم تداوم برخی از مشاغل توسط فرزندان آنان‪ ،‬ورود‬ ‫گروه‌های زیادی از جوانان فاقد س��ابقه خانوادگی بازاری به‬ ‫بازار سنتی و اشغال فضاهای موجود‪ ،‬تکثر و تعدد و جایگزینی‬ ‫نهادهای خیریه‪ ،‬آموزشی و مذهبی جدید با نهادهای وابسته‬ ‫به بازار شکل گرفته است‪ .‬یک عامل مهم دیگر تالش برای‬ ‫عقب راندن رویکرد محافظه‌کارانه بازار در عرصه سیاست و‬ ‫مذهب بوده است‪ .‬مجموعه این عوامل خبر به کاهش یافتن‬ ‫نقش بازار سنتی در اقتصاد ملی و تضعیف کارکردهای سیاسی‬ ‫و اجتماعی آن شده است‪.‬‬ ‫با این ش�رایط کارکردهای بازار سنتی در جامعه‬ ‫امروز چگونه است؟‬ ‫‪ l‬باوجود تضعیف قابل توجه کارکردهای نهاد بازار‬ ‫سنتی در مقایسه با گذش��ته‪ ،‬همچنان در مقایس��ه با سایر‬ ‫گروه‌ه��ای اجتماعی و اقتصادی همچ��ون تولیدکنندگان و‬ ‫کارگران‪ ،‬بازاریان متشکل‌ترین و منسجم‌ترین گروه شناخته‬ ‫شده‌اند که همچنان از مجاری مختلفی در تحوالت سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی نقش به‌سزایی دارد‪.‬‬ ‫این مج�اری کجاس�ت؟ به‌طور مش�خص بازار‬ ‫س�نتی چگون�ه در تح�والت سیاس�ی اقتصادی‬ ‫تاثیرگذار است؟‬ ‫‪ l‬اول اینکه این نهاد (بازار س��نتی) از رس��انه‌های‬ ‫همگانی مدرن و نشریات مختلف برخوردار شده است‪ ،‬دوم‬ ‫اینکه بازار همچنان پيوند خود را با روحانيت حفظ كرده است‪.‬‬ ‫س��وم اینکه بازار سنتی توانس��ته بعضی از نهادهای‬ ‫ملی خود مانند اتاق بازرگانی را نوس��ازی و فعال‌تر کند‪ .‬اتاق‬ ‫بازرگانی در حال حاضر یک نهاد اقتصادی بزرگ اس��ت که‬ ‫توانسته برخی از لوازم حضور بلند‌مدت در اقتصاد مانند ایجاد‬ ‫نهاد ‪ R&D‬و ارتب��اط با بازارهای بین‌الملل��ی را ایجاد کند‪،‬‬ ‫حزب س��نتی جریان اصولگرا را در اختیار دارد و در کنار این‬ ‫حزب تشکل‌های متعدد دیگر نظیر جامعه اسالمی اصناف و‬ ‫بازاریان نیز با آن همراهی دارند و به این بخش از بازار امکان‬ ‫می‌دهد که به شکل حزبی و سازمان‌یافته وارد عمل شود‪ .‬در‬ ‫همین راستا بخش سنتی بازار تالش می‌کند با برخورداری از‬ ‫برخی نهادهای اجتماعی و مذهبی نظیر حس��ینیه‌ها‪ ،‬تکایا‬ ‫و هیات‌ه��ای ع��زاداری اختصاصی‪ ،‬خیریه‌ه��ا و همچنین‬ ‫نهادهای آموزشی‌س��نتی پیوندهای اجتماعی خود را با بدنه‬ ‫جامعه حفظ کند‪.‬‬ ‫اگرچه این پیوندها نسبت به گذش��ته کاهش یافته‬ ‫ام��ا در مجموع می‌ت��وان گفت که در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫گروه‌های اجتماعی‪ ،‬ب��ازار همچنان تنها گروهی اس��ت‬ ‫که سیاس��ت‌هایی که زیان یا هزینه‌هایی ب��رای این نهاد‬ ‫دربرداشته باش��د را چندان بر‌نمی‌تابد‪ .‬این بدان معناست که‬ ‫گروه‌های کارگری‪ ،‬کارفرمایان و صنعتگران یا بروکرات‌ها‬ ‫و‪ ...‬در مقایسه با بازار در مقابل سیاست‌های دولتی که منافع‬ ‫و جایگاه آن��ان را به‌خطر می‌اندازد فاقد توان تش��کل‌یابی و‬ ‫عکس‌العمل سیاسی و اجتماعی هستند‪ ،‬اما بازار همواره با همه‬ ‫منابع مادی و معنوی خود را برای دفاع از منافع به‌کار می‌بندد‬ ‫و در مقاب��ل تضعیف مناف��ع عکس‌العمل نش��ان می‌دهد و‬ ‫سیاست‌هایی که این منافع را با زیان مواجه کند یا هزینه‌های‬ ‫اقتصادی آن را افزایش دهد را مورد اعتراض قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫یعنی بازار ب��ه عناوین مختلف در مواجه با سیاس��ت‌های‬ ‫ضد‌منافع اقتصادی از همه توان خود برای تش��کل‌یابی و‬ ‫عکس‌العمل مدنی اس��تفاده می‌کند‪.‬‬ ‫بخش سنتی بازار بنا به شرایطی که شما تعریف‬ ‫کردید هم�واره باتوج�ه به‌وجود ی�ک نماینده در‬ ‫حاکمیت خواسته‌های خود را بعضا به شکل صنفی‬ ‫مطرح می‌کرده اس�ت‪ ،‬اما آیا باتوج�ه به اتفاقات‬ ‫اخیر همچن�ان باید بر این رویکرد اصرار داش�ته‬ ‫باش�د یا اینکه برای حف�ظ منافع ب�ا الیحه‌های‬ ‫اجتماعی بیشتر پیوند می‌خورد؟‬ ‫‪ l‬اگر منشا اتفاقات اخیر را بازاری بدانیم‪ ،‬این حرکات‬ ‫بیش از آنکه در دفاع از مناف��ع گروه‌های اجتماعی مختلف‬ ‫باش��د در دفاع از منافع اقتص��ادی بازار رقم خ��ورد‪ .‬در واقع‬ ‫وضعیت موجود حلقه‌ای از یک زنجیره اقداماتی اس��ت که‬ ‫منافع اجتماعی گروه‌های بی‌شماری را در طول هشت سال‬ ‫اخیر با مخاطره مواجه کرده اس��ت‪ .‬از‌جمله‪ ،‬سیاس��ت‌های‬ ‫حذف یارانه‌ه��ا‪ ،‬سیاس��ت‌های تورمی‪ ،‬رک��ود اقتصادی و‬ ‫آزادسازی گسترده واردات و‪ ...‬گروه‌های بی‌شماری از جمله‬ ‫تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را متضرر کرده است‪ .‬اما بازار‬ ‫سنتی در هیچ‌یک از موارد فوق عکس‌العملی نشان نداد اما‬ ‫در دو مورد یعنی وضع مالیات بر ارزش افزوده و نیز نوسانات‬ ‫نرخ ارز واکنش نش��ان داد‪ ،‬اما در هردو مورد هم تنها بخشی‬ ‫از بازار فعال بود‪.‬‬ ‫ب�ا ش�رایط فعل�ی و اوض�اع اقتص�ادی موج�ود‬ ‫پیش‌بینی شما از ادامه فعالیت‌های بخش سنتی‬ ‫بازار و چشم‌انداز بورژوازی سنتی چیست؟‬ ‫‪ l‬پیش‌بینی آینده این بخش از بازار به مجموعه‌ای‬ ‫از اتفاقات بستگی دارد‪ .‬یک بخش رفتار حاکمان و ابزارهایی‬ ‫است که در مواجهه با بازار استفاده می‌کنند‪ ،‬دیگری میزان‬ ‫هوشمندی سیاسی ‪ -‬اجتماعی است که بازاریان در مواجهه‬ ‫با سیاست‌های اتخاذ شده از خود بروز می‌دهند و سوم اینکه‬ ‫تا چه میزان و چگونه پیوندهایی با سایر گروه‌های اجتماعی‬ ‫برقرار خواهد کرد‪ .‬بی‌تفاوتی بازار نسبت به منافع و زیان‌های‬ ‫عامه مردم‪ ،‬جای��گاه و نقش و اعتب��ار آن را بی��ش از پیش‬ ‫مخدوش می‌کند و حتی ممکن اس��ت قدرت رهبری صنف‬ ‫خود را نیز به گروه‌های جوان و فعال و دارای اندیشه‌های نو‬ ‫واگذار کند‪g .‬‬
‫جهان جديد‌‬ ‫عثماني‌گري به شيوه اردوغان‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫اردوغان با سياست‌هاي جاه‌طلبانه‌اش تبديل به بازوي سياسي و امنيتي آمريكا در‬ ‫منطقه شده است‪.‬‬ ‫‪64‬‬
‫روياگرايي نوعثماني‌ها‬ ‫آيا تركيه به سوريه حمله مي‌كند؟‬ ‫‪1‬‬ ‫مصطفی شوقی‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫گرجی‌زاده استانبولی در تبيین سیاست دهه دوم عدالت‬ ‫و توسعه ارواح امپراطوری عثمانی را به مدد‌می‌گیرد گویی که‬ ‫روح اسکندر‌مقدونی ترک‌ها را در خود حلول یافته است؛ جایی‬ ‫که او وقتی با حرارت س��خن از ضرورت مقابله با حکومت‬ ‫بشار‌اسد را فریاد می‌کشید خود را به محمد فاتح تشبیه کرد‪.‬‬ ‫اما اردوغان آیا محمد فاتح ترکیه جدی��د از پس خرابه‌های‬ ‫امپراطوری عثمانی است؟‬ ‫‪‌10‬س��ال از دولتم��داری عدالت و توس��عه می‌گذرد؛‬ ‫اسالم‌گرایانی که با طرحی دگر از پس تجربه اسالمگرایی‬ ‫حزب رفاه و فضیلت برون‌آمدند و میراث الئيسيته جمهوری‬ ‫ترکیه را به چالش کش��ید؛ گویی تجربه رف��اه و فضیلت و‬ ‫درس‌آموزی مکتب فت��ح‌اهلل گولن عدالت و توس��عه را نزد‬ ‫ارتش حافظ جمه��وری آتاتورک تحفه‌ای دیگ��ر کرده بود‬ ‫که برخورده��ای آمرانه با اربکان هیچ‌گاه ب��رای آنها تکرار‬ ‫نشد‪ .‬عبداهلل گل و اردوغان دو رهبر عدالت و توسعه‪ ،‬گرچه‬ ‫آموزه‌های اس�لامی را در ابتدای کار در س��رلوحه خود قرار‬ ‫دادند و به جنگ نرمی‌ با ارتش و اح��زاب الئیک پرداختند‪،‬‬ ‫اما پس از فتح سنگر به سنگر پارلمان‪ ،‬نخست‌وزیری‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫ریاست جمهوری و در این اواخر ارتش دهه خود را پایان یافته‬ ‫دانستند و دهه دوم را طلب می‌کنند؛ آن‌طوری که اردوغان‬ ‫ل ‌و نقل استانبول وقتی بر سر زدن‬ ‫این کارمند ساده اداره حم ‌‬ ‫ریش خود با رئيس اش مجادله‌ای س��خت کرد و اخراج شد‬ ‫حاال برای احی��ای امپراطوری حتی دیگ��ر حجاب مطالبه‬ ‫اصلی‌اش نیس��ت و به بیرون مرز‌ها نگاه می‌کند‪ ،‬جایی که‬ ‫جنگ بازی در س��وریه را طراحی و اجرا کرده است‪ .‬پس با‬ ‫حرارت می‌گوید که احیای عظمت عثمانی‌ها ضرورت است‪.‬‬ ‫در نزد کسانی که در چهارمین کنگره عدالت و توسعه شرکت‬ ‫کرده بودند او محمد فاتح عصر جدی��د ترکیه بود‪.‬اما محمد‬ ‫فاتح با اردوغان تفاوتی آشکار دارد‪.‬‬ ‫وقتی س��لطان محمد دوم در ‪ 14‬س��الگی به سلطنت‬ ‫رسید‪ ،‬پنی‌چری‌ها که س��ربازان مخصوص و کار‌آمد جنگ‬ ‫بودند به‌علت نبود جنگ به‌دلیل عیاش��ی سلطان سلیمان‬ ‫پدر محمد دست به شورش برداش��تند؛ محمد تازه‌کار هیچ‬ ‫نتوانست بکند تا پدر که عیش و نوش را به سلطنت‌ترجیح‬ ‫داده بود و پس��ر را به‌جای خود گمارده ب��ود دوباره به تخت‬ ‫بنشیند و ش��ورش را س��رکوب کند‪ .‬اما محمد دوم بعد‌ها در‬ ‫سلطنت دگرباره خود در جنگ کنستانتینوپل یا قسطنطنیه‬ ‫آخرین دژ به‌جا مانده از امپراطوری مسیحیت را فتح کرد تا‬ ‫فاتح نام گیرد و قسطنطنیه‪ ،‬اسالمبول‪.‬‬ ‫اردوغان اما کدام پنی‌چری را برای فاتح شدن در اختیار‬ ‫دارد و کدام قسطنطنیه؟!‬ ‫ارتش ترکیه معادل همان ینی‌چری عثمانی‌ها‪ ،‬دومین‬ ‫ارتش قدرتمند ناتو است‪ .‬با سنت ینی‌چری‌ها در دولت جدید‬ ‫ترکیه نیز گرچه تمام س��اختارهای گذشته عثمانی‌ها از بین‬ ‫رفت‪ ،‬اما با همان دقت پیگیری شد‪ .‬نیرو‌های مسلح در همان‬ ‫زمان آتاتورک که افس��ری از ینی‌چری‌ها بود تا‌کنون نقش‬ ‫عمده‌ای را در سیاست این کش��ور ایفا کرده به صورتی که‬ ‫خود حافظ جمهوری الئیسيته می‌داند‪ .‬به‌همین دلیل بود که‬ ‫ژنرال‌ها دولت غیر‌نظامی سلیمان دمیرل را در ‪‌۱۲‬سپتامبر‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬بر‌کنار کردند و قبل از کنترل شدید انتخابات عمومی‬ ‫در نوامبر ‪ ،۱۹۸۳‬فعالیت‌های سیاس��ی را محدود س��اخته و‬ ‫قانون‌اساسی جدید و چار‌چوب سیاس��ی نوین و جدیدی را‬ ‫تدوین و احیاء کردند‪ .‬این همان س��الی اس��ت که اردوغان‬ ‫با ش��روع فعالیت سیاس��ی خود در حزب رس��تگاری برای‬ ‫اولین‌بار طعم دخالت ارتش را چشید‪ .‬بعدها مداخله ارتش در‬ ‫کودتای سفید ‪ ۱۹۹۷‬علیه «نجم‌الدین اربکان» اردوغان را‬ ‫که سودای رهبری بر سر داشت را به‌فکر نشاندن ارتش به‬ ‫جای خود انداخت‪ .‬ارتش به‌دلیل ساختار قومی ترکیه در طول‬ ‫دوران جمهوری جدید مانع جدی به نام کردهای جنوب را‬ ‫بر سرراه خود داش��ته و در طول ‪ 90‬س��ال اخیر در جنگ و‬ ‫گریزی سخت به‌س��ر می‌برده‪ ،‬به‌صورتی که در بسیاری از‬ ‫مناطق جنوبی هنوز حالت فوق‌العاده بیش از ‪ 30‬سال است‬ ‫که در جریان است‪.‬‬ ‫با این حال عدالت و توسعه که تجربه سخت کودتاهای‬ ‫ارتش را پشت س��ر داشت در چالش��ی بزرگ با ارتش به‌سر‬ ‫می‌برد تا جایی که در سال ‪ 2003‬اوج بحران ارتش و دولت‬ ‫عدالت و توس��عه با ماجرایی به نام «چک��ش» پیوند خورد‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس طرح چکش چند‌تن از ژنرال‌های ارتش در یک‬ ‫گردهمایی و یا به‌اصطالح سمینار نظامی که در سال ‪2003‬‬ ‫صورت گرفته ب��ا روی کار آمدن حزب عدالت و به‌دس��ت‬ ‫گرفتن دولت مخالفت کرده بودند و اظهار داش��ته که کودتا‬ ‫تنها راه نجات از چنین حکومتی است‪.‬‬ ‫ارتش اما در میانه توافقات دول��ت اردوغان با اتحادیه‬ ‫اروپا ضربه‌ای دیگر خورد؛ جای��ی که به‌دنبال طرح احتمال‬ ‫عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و درخواس��ت‌های اتحادیه‬ ‫اروپا برای کاهش نقش نظامیان در سیاست‪ ،‬ترکیه اقداماتی‬ ‫را برای تامین ملاحظات اروپا در دستورکار خود قرار داد‪ .‬بر‬ ‫این اساس در سال ‪ ۲۰۰۴‬دبیری شورای امنیت ملی به یک‬ ‫غیر‌نظامی سپرده شد‪ .‬از سوی دیگر مهمترین نیروی نظامی‬ ‫که در محدوده شهرها و راه‌ها کنترل را به‌دست داشت تغییر‬ ‫ماهیت داده شد به‌‌صورتی که ترکیه می‌بایست ساختار نیروی‬ ‫ژاندارمری خود را بازنگری و اصالح می‌کرد‪ .‬بر این اساس‬ ‫نیروی ژاندارمری ترکیه ظرف مدت حداکثر پنج سال از حیطه‬ ‫فرماندهی نظامیان این کشور خارج و به وزارت کشور وابسته‬ ‫شده و در راس فرماندهی آن به‌جای ژنرال‌های ارتش یک‬ ‫نفر از تشکیالت پلیس قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫اردوغان گویی انتق��ام دو حزب رف��اه و فضیلت را از‬ ‫نظامیان می‌گرفت‪ .‬او به کوچک‌سازی ارتش دست زد و آنها‬ ‫را به‌جای حضور در محافل سیاسی و اجتماعی محصور در‬ ‫پادگان‌ها کرد تا جایی که ارتش با ضربه مهم دیگری دچار‬ ‫شوک شد؛ مجلس ترکیه قانونی را تصوب کرد که به‌موجب‬ ‫آن ام��کان محاکمه مدنی نظامیان را فراهم می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫قانون برای جلوگیری از نیات سوء کودتاچیان تصویب شده‬ ‫بود‪ ،‬طبق این قانون نظامیان نیز مشمول قوانین کیفری و‬ ‫جزایی عمومی می‌شوند‪ .‬این اما تنها اقدام عدالت و توسعه‬ ‫نبود‪ ،‬چه آنکه در چند س��ال اخیر عزل نماین��دگان نظامی‬ ‫از ش��ورای آموزش‌عالی و ش��ورای‌عالی رادیو و قرار دادن‬ ‫نیروهای نظامی ترکیه تحت کنترل قضایی دیوان محاسبات‬ ‫از دیگر اقدامات برای کاهش نقش نظامیان در سیاس��ت و‬ ‫جلب‌نظر اتحادیه اروپا محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫با این ش��رایط اما اردوغ��ان در قام��ت محمد‌فاتح آیا‬ ‫می‌تواند قرا گیرد؟! ارتش در بدترین ش��رابط خود به جنگ‬ ‫سوریه می‌رود‪ ،‬بیش از ‪ 60‬درصد مردم ترکیه از وقوع جنگ‬ ‫ناراحت هستند‪ ،‬چه آنکه در ‪‌10‬س��ال اخیر اقتصاد ترکیه در‬ ‫باالترین سطح ثبات قرار داشته‪ ،‬قومیت‌ها از علوی‌ها گرفته‬ ‫تا کردها باتوجه به تبعیض‌های دولت مرکزی خود مانعی بر‬ ‫سر این جنگ هس��تند و‪ ...‬در این میان اما اردوغان در فکر‬ ‫فتحی همانند قسطنطنیه است‪g .‬‬ ‫‪65‬‬
‫چالش‌هاي عثمانی‌گری آنكارا‬ ‫جهان جديد‬ ‫تحليلي بر رابطه حزب عدالت با ارتش تركيه‬ ‫دکتر بشیر موسى‌نافع‪ /‬شرق‌شناس مصری مقیم لندن‬ ‫‪2‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫روز جمعه ‪ 21‬سپتامبر در ترکیه روز بسیار طوالنی‬ ‫و خس��ته‌کننده‌ای بود؛ نه تنها خانواده‌ه��ا و نزدیکان‬ ‫نظامیان متهم به کوش��ش برای کودتای نظامی علیه‬ ‫دولت ترکیه‌بی‌صبرانه در انتظ��ار احکام دادگاه بودند‪،‬‬ ‫بلکه تمامی‌موسس��ات دولتی و افکار‌عمومی در این‬ ‫کش��ور نیز برای اطالع از احکام دادگاه دقیقه‌شماری‬ ‫می‌کردند‪ .‬این ماجرا در س��ال ‪ 2010‬آغاز شد و دادگاه‬ ‫‪ 108‬جلسه تشکیل داده بود؛ درنتیجه شعبه دهم دادگاه‬ ‫عالی جنایی ‪ 36‬تن از متهمان را تبرئه کرد و س��ه تن‬ ‫از ژنرال‌های بازنشسته را به بیست سال حبس و بیش‬ ‫از ‪ 320‬متهم دیگر را به حبس‌هایی از ‪ 16‬تا ‪ 18‬س��ال‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫البته این احکام نهایی نیس��ت چ��ون متهمان از‬ ‫حق تجدید‌نظر برخوردار هس��تند‪ ،‬اما به‌طور کلی این‬ ‫ماجرا از لحاظ گستردگی و اهمیت سابقه ندارد‪ .‬ارتش‬ ‫ترکیه که هم��واره بازیگر اصلی در تعیین سرنوش��ت‬ ‫ترکیه نوین از هنگام وقوع نخستین کودتا علیه سلطان‬ ‫عثمانی در س��ال ‪ 1908‬بوده و در آن هن��گام یکی از‬ ‫ژنرال‌هایش جمهوری ترکیه را برق��رار کرد و در مقام‬ ‫ریاست‌جمهوری ماند تا آنکه درگذشت‪ .‬از آن هنگام تا‬ ‫سال ‪ 1960‬این ارتش طی چهار دهه همچنان دست‬ ‫به کودتا می‌زد و گاهی به‌طور علنی یا مخفیانه در امور‬ ‫دولتی و حکومتی دخالت می‌کرد‪ ،‬این بار اما چهار تن از‬ ‫ژنرال‌هایش برای دفاع از خود در برابر دادگاه غیر‌نظامی‬ ‫حضور یافتن��د‪ .‬آنها به‌گونه‌ای از خ��ود دفاع کردند که‬ ‫گویی دست‌زدن به کودتای نظامی علیه دولت انتخابی‬ ‫مردم حق آنها بوده و در نتیجه احکام سنگینی در مورد‬ ‫آنها صادر شد‪.‬‬ ‫ماج��رای «چکش» که ن��ام رمز کودتاس��ت به‬ ‫‪66‬‬ ‫دو س��ال پیش باز می‌گ��ردد‪ .‬آن موقع بعض��ی منابع برای‬ ‫مطبوعات ترکیه فاش س��اختند که چند ت��ن از ژنرال‌های‬ ‫ارتش در یک گردهمایی یا به اصطالح سمینار نظامی که‬ ‫در سال ‪ 2003‬صورت گرفته با روی کار آمدن حزب عدالت‬ ‫و به دست گرفتن دولت مخالفت کرده و اظهار داشته بودند‬ ‫که کودتا تنها راه نجات از چنین حکومتی اس��ت‪ .‬نوارهای‬ ‫ضبط شده آن گردهمایی نشان می‌دهد این توطئه‌گران از‬ ‫همان روش توطئه س��ال ‪ 1980‬پیروی می‌کردند؛ از جمله‬ ‫کار گذاشتن بسته‌های انفجاری در دو مسجد بزرگ بایزید و‬ ‫سلطان‌احمد‪ .‬بر‌اساس طرح این کودتا آنها گمان می‌کردند‬ ‫که با انفجار در زمان نماز جمع��ه زمینه برای دخالت ارتش‬ ‫و س��رنگونی پنجاه‌‌ونهمی��ن حکومت جمه��وری فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بعضی از افس��ران عالی‌رتبه ارت��ش ترکیه از عملکرد‬ ‫اردوغان در براب��ر ارتش اظهار نارضایت��ی می‌کنند‪ ،‬چون‬ ‫ارتش اکنون به صورت بازیگری در دست دولت در‌آمده و تا‬ ‫اندازه‌ای اختیاری در دست ندارد‪ .‬دولتی که ارتش را عثمانی‬ ‫می‌نامد؛ به‌خصوص که اردوغان کوشش دارد ارتش را وارد‬ ‫درگیری‌های مرزی با همسایگان خود کند‪.‬‬ ‫باوجود آنکه دس��تگاه قضايی ترکیه از س��ال ‪2008‬‬ ‫پرونده این ماجرا را بررس��ی می‌کند‪ ،‬پرونده دیگری وجود‬ ‫دارد به‌نام « ارگنه‌کن» که اعضای آن در موسسات دولتی‬ ‫رخنه کرده‌اند و با همکاری افس��ران عالی‌رتبه ارتش سعی‬ ‫داشتند بعضی ش��خصیت‌ها را ترور نمایند که البته از سال‬ ‫‪ 2002‬که حزب عدالت به قدرت رسید‪ ،‬توانستند بعضی‌ها‬ ‫را نیز ترورکنند‪.‬‬ ‫احکام دادگاه نگرانی‌هایی را به‌ب��ار آورده تا آنجا که‬ ‫یکی از ژنرال‌ها اظهار داش��ت که محکومی��ت ده‌ها تن از‬ ‫افسران ارتش در حقیقت پایان دوران ارتش در ترکیه است؛‬ ‫به‌خصوص که بزرگان ارتش از دخال��ت و میانجیگری در‬ ‫روند محاکمه خ��ودداری کرده‌اند و این خود نش��ان‌دهنده‬ ‫تغییر در عملکرد ارتش ترکیه است‪ .‬بعضی از افسران ارتش‬ ‫نیز آن را مس��خره‌ترین محاکمات در کشور دانستند‪.‬‬ ‫البته کس��انی هم هس��تند که این دادگاه را پاس��خی‬ ‫انتقام‌جویانه از س��وی اردوغان به‌سرنگونی حکومت‬ ‫«عدنان مندریس» در سال ‪ 1960‬دانسته‌اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر محاکمه این افس��ران از س��وی‬ ‫محافلی مورد توجه و پش��تیبانی ق��رار گرفت که این‬ ‫اقدام از سوی آنها پیش‌بینی نمی‌ش��د‪ .‬از جمله ژنرال‬ ‫حلمی‌اوزکوک‪ ،‬رئیس ستاد ارتش که در سال ‪2003‬‬ ‫توطئه نافرجامی‌برای ت��رور وی صورت گرفت اظهار‬ ‫داش��ته که نمی‌توان این محاکم��ه را ناعادالنه نامید‪.‬‬ ‫این اظهارات به معنی آن بود که او از وقوع این توطئه‬ ‫جلوگیری کرده است‪ .‬اما ژنرال ایتاش ویلمن‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی زمینی در س��ال ‪ 2003‬به صراحت اعالم کرد‬ ‫که خود در برابر توطئه‌گران ایس��تادگی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اظهارات این افس��ران برجس��ته نش��ان می‌دهد که‬ ‫ماجرای کودت��ا صحیح بوده و احکام صادره از س��وی‬ ‫دادگاه مبالغه‌‌آمیز است‪.‬‬ ‫فرماندهان ارتش ترکیه اکنون بیش��تر از نس��ل‬ ‫قدیمی‌ و از س��الخوردگان هس��تند‪ ،‬به همین دلیل اما‬ ‫اردوغان س��عی دارد جوانان را در مرات��ب فرماندهی‬ ‫قرار دهد تا بیش��تر گ��وش به‌فرمان او باش��ند‪ .‬قابل‬ ‫توجه اینکه تمامی‌رهبران ح��زب عدالت به اصطالح‬ ‫از دس��ت‌پروردگان نجم‌الدین ارب��کان بودند و دارای‬ ‫احساس��اتی مخالف با نخبگان محاف��ل قدرتمند و به‬ ‫اصطالح «مردم��داران خون آبی»‪ ،‬عدالت و توس��عه‬ ‫توانست ‪‌10‬سال قدرت را در اختیار داشته باشد و به‌نظر‬ ‫می‌رسد که امروزه سعی دارد خط سیاسی ترکیه را تغییر‬ ‫ده��د‪ .‬در عین‌حال اردوغان با تمامی‌کوش��ش‌هایش‬ ‫همچنان گوش به‌فرمان غرب و آمریکاست‪.‬‬ ‫از هنگام فروپاشی و س��قوط امپراتوری عثمانی‬ ‫تمامی‌ شخصیت‌ها و اندیش��مندان و سیاستمداران و‬ ‫رهبران ارتش کوشش کردند تمامی‌ نمادهای مربوط‬ ‫به امپراتوری را از میان بر‌دارن��د‪ ،‬اما این حزب عدالت‬ ‫بود که سعی کرد بعضی از آن نشانه‌ها را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫اعضای حزب عدالت خود را فرزندان کشاورزانی‬ ‫می‌دانند که س��الیان س��ال ب��رای رفاه س��ردمداران‬ ‫چشم‌آبی کوشش کرده‌اند و اکنون خواستار آن هستند‬ ‫که خود قدرت را به تنهایی در دست بگیرند و به دور از‬ ‫ارتش به تعیین سرنوشت کشور بپردازند‪.‬‬ ‫فرماندهان کنونی ارت��ش نمی‌خواهند در اختیار‬ ‫رهبران سیاس��ی قرار گیرند و در گرداب درگیری‌های‬ ‫سیاسی گرفتار شوند‪ .‬دو آزمون کودتا در ‪ 1960‬و ‪1980‬‬ ‫برایشان نمونه‌ای از این مساله است‪ .‬ناکامی‌کودتای‬ ‫‪ 2003‬و بکارگیری حکومت‌های غیر‌نظامی در ترکیه‬ ‫ممکن است پیامدهای دیگری داش��ته باشد از جمله‬ ‫مخالفت مردم ترکیه با عملک��رد اردوغان و گروهش‬ ‫برای بازگرداندن امپراتوری عثمانی‪ ،‬هم چنانکه خود‬ ‫و یارانش می‌خواهند‪ .‬اصالح قانون اساسی که امکان‬ ‫داد نظامیان در دادگاه‌های غیر‌نظامی محاکمه ش��وند‬ ‫از دیگر امکاناتی اس��ت که به اردوغان فرصت برتری‬ ‫در برابر ارتش داده اس��ت‪ ،‬اما آیا ارت��ش ترکیه خواهد‬ ‫توانس��ت به دور از قدرت و به صورت ابزاری در اختیار‬ ‫حزب عدالت باقی بماند‪ .‬این موقعیت‪ ،‬ارتش ترکیه را که‬ ‫قدرتمندترین ارتش ناتو در خاورمیانه به شمار می‌آید‬ ‫با سرنوش��ت نامعلومی‌روبه‌رو کرده است‪ .‬به‌خصوص‬ ‫که ترکیه مدعی دموکراسی غربی در منطقه است‪ ،‬اما‬ ‫همچنان روابط ارتش با دولت نیازمند تجدید‌نظر است‪.‬‬ ‫آیا اردوغان خواهد توانس��تد تمامی‌این نمادها‬ ‫را از میان بردارد و ب��ار دیگر حکومتی عثمانی‌نما روی‬ ‫کار آورد؟ ‪g‬‬
‫سیاست‌های منطقه‌ای اردوغان باعث‬ ‫مخالفت‌های داخلی می‌شود‬ ‫محمد‌مهدی مظاهری درگفت‌وگو با «مثلث»‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت ترکیه از مخالفان مسلح اسد و متعاقب آن قدرت‌گیری حزب پ‪.‬ک‪.‬ک در مناطق کردنشین سوریه‪ ،‬حزب‬ ‫حاکم ترکیه را با چالش‌هایی مواجه کرده اس�ت که به‌نظر می‌رسد می‌تواند برای حزب اسالمگرای عدالت و توسعه‬ ‫چالش‌آفرین شود‪« .‬مثلث» در گفت‌وگو با دکتر محمد‌مهدی مظاهری‪ ،‬کارشناس مسائل بین‌الملل‪،‬ضمن تحلیل مواضع‬ ‫حزب عدالت و توسعه‪ ،‬چالش‌های داخلی این حزب را مورد واکاوی قرار داده است‪.‬‬ ‫با‌توجه به اینکه رویکرد دولت فعلی ترکیه دخالت در‬ ‫امورسوریهو همراهی بامخالفان است‪ ،‬اینرویکرد‬ ‫چهمشکالتیرادرداخلترکیهبرایاینحزبایجاد‬ ‫کرده است؟‬ ‫تركيه عليه فلسطيني‌ها‬ ‫اردوغان چگونه به سوريه نگاه مي‌كند‬ ‫صبحی غندور‪ /‬رئیس مرکز گفت‌وگوهای عربی در واشنگتن‬ ‫‪4‬‬ ‫بیاییم با زبانی س��اده اوضاع س��وریه را مورد برررسی‬ ‫قرار دهیم‪ .‬تحوالت کنونی س��وریه به سود چه کسی است؟‬ ‫مشخص است که وضعيت فعلي سوریه به نفع حکومت آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫عرب‌ها نیز باید بدانند چنین اوضاعی به‌سود آنان است‬ ‫حتی کش��ورهایی که در حال حاضر کمک‌های ش��ایانی به‬ ‫گروه‌های مسلح در سوریه به‌عمل می‌آورند‪ .‬همچنین ترکیه‬ ‫که اردوغان مدعی طرفداری از حقوق فلسطینیان است‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر بزرگ‌ترین کمک‌ها را به مخالفان مسلح در سوریه‪،‬‬ ‫محور اصلی مقابله با رژیم‌صهیونیس��تی به‌عمل می‌آورد و‬ ‫به‌‌اصطالح با پول نفت عرب‌ها اسلحه به مخالفان دولت سوریه‬ ‫می‌رساند تا این کشور را ناآرام سازد‪.‬‬ ‫حال ببینیم چه کس��ی از این اوضاع نا‌آرام در سوریه که‬ ‫هم‌مرز با فلسطین اشغالی است و بخشی از سرزمینش به‌وسیله‬ ‫دشمن در اشغال است‪ ،‬بهره می‌برد‪ .‬ساده‌ترین نتیجه‌گیری‬ ‫این است که تنها سود این اوضاع را رژیم‌صهیونیستی می‌برد‪.‬‬ ‫با پول عرب‌ها و کوشش ترک‌ها‪ ،‬اسرائیل پیش می‌رود‪ .‬با یک‬ ‫نگاه انتقادی می‌توان این سوال را مطرح کرد که کدامیک از‬ ‫ی یا‬ ‫کشورهای عربی که تاکنون ش��اهد انقالب و قیام مردم ‌‬ ‫به‌اصطالح بعضی‪ ،‬بهار شده اس��ت پیامدهایی به سود مردم‬ ‫داشته و به قولی حکومت در اختیار مردم قرار گرفته است؟‬ ‫رویدادهای مسلحانه لیبی که با دخالت‌های بیگانه همراه‬ ‫بود و نیز رویدادهای مصر‪ ،‬یمن و اردن‪ ،‬همه و همه‪ ،‬گونه‌ای‬ ‫از رویارویی مردم با حکومت‌هاس��ت اما در ک��دام یک از این‬ ‫کشورها ما شاهد تحوالتی به سود مردم این کشورها بودیم؟‬ ‫اوضاع لیبی همچنان نا‌آرام است و گروه‌ها و افراد مسلح‬ ‫همچنان در این کشور تاخت وتاز می‌کنند و علیه یکدیگر اقدام‬ ‫‪ l‬دولت اردوغان برای کاستن از التهابات داخلی مجبور‬ ‫به تجدید‌نظر در برخی از سیاست‌های منطقه‌ای خویش است‪.‬‬ ‫بی‌تردید با به خطر افتادن امنیت داخلی و بروز چرخه خشونت در‬ ‫ی یکی از منابع سودآور‬ ‫داخل کشور به‌دلیل انباشت مطالبات قوم ‌‬ ‫اینکشوریعنیصنعتگردشگریموردتهدیدقرارخواهدگرفت‬ ‫و عدم تفاهم با کردها و س��نگین‌تر شدن حضور حزب مخالف‬ ‫جمهوری خلق به کاهش جایگاه و وزن سیاسی جهت عدالت و‬ ‫توسعهخواهدانجامید‪ .‬بهنظرمی‌رسدکهپرستیژسیاسیاردوغان‬ ‫به‌دلیل سیاست‌های تهاجمی‌داود‌اغلو در عرصه خارجی به ویژه‬ ‫سوریه و رفتار متناقض با بحرین و عربستان در داخل تنزل پیدا‬ ‫کرده‪ .‬بنابراین حزب عدالت و توسعه تالش خواهد کرد که برای‬ ‫حفظ قدرت بین مخالفان حزب از حربه تفرقه بینداز و حکومت‬ ‫کن اس��تفاده کند‪ .‬در این میان تمرکز بر ایجاد فاصله بین گروه‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک و بدنه اجتماعی کردها خواهد بود‪ ،‬یعنی فقط با دادن‬ ‫برخی از امتیازات اجتماعی و فرهنگی آنان را از رسیدن به حقوق‬ ‫سیاسی خویش باز‌‌م ‌‬ ‫یدارد‪g.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه اعم از الئیک‌ها‬ ‫و س��کوالرها در قالب حزب جمهوری خلق (‪ ،)CHP‬اس��اس‬ ‫فعالیت‌هایخویشرابرقراریدموکراسیوآزادی‌هایاساسیو‬ ‫نظامتامین‌کنندهعدالتاجتماعیومبارزهبافقر‪،‬قرارداده‌اندواخیرا‬ ‫همتوانسته‌انددرنظرسنجی‌هایانتخاباتیبهموقعیتمناسبی‬ ‫نسبتبهحزبعدالتوتوسعهبرسند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کردها نیز در استان‌های کردنشین در قالب‬ ‫گروه پیکارج��وی (پ‪.‬ک‪.‬ک) از قدرت تعیین‌کنندگی در حوزه‬ ‫سیاسی و اجتماعی برخوردارند‪ .‬به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط‬ ‫منطقه و دخالت‌های آش��کار ترکیه در مس��ائل داخلی سوریه‪،‬‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک فرصت مناسبی یافته تا با سازماندهی مجدد خود را‬ ‫به‌عنوان اپوزیسیون قوی در مقابل اردوغان و حزب وی مطرح‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫حزب عدالت و توس�عه برای برون‌رفت از چالش‬ ‫داخلیچهبایدبکند؟‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫گروه‌هایمخالفعدالتوتوسعهبیشتردرجریانات‬ ‫سیاسیمثلحزبجمهوریخلقتعریفمی‌شوندیا‬ ‫اینکهگروه‌هاییمانندپ‪‌.‬ک‪.‬ک؟‬ ‫با‌توجه به اینک�ه پ‪.‬ک‪.‬ک در داخل س�وریه قدرت‬ ‫نس�بی گرفته‪ ،‬چقدر ممکن اس�ت ادامه تحوالت‬ ‫سوریه‪،‬ترکیهراباچالش‌هایامنیتیمواجهکند؟‬ ‫‪ l‬موضوع سوریه توان اثرگذاری پ‪.‬ک‪.‬ک در تحوالت‬ ‫داخلی و خارجی س��وریه را دوچندان کرده است‪ .‬در هر صورت‬ ‫سیاست‌های خصمانه آنکارا علیه همسایه خویش یعنی سوریه‬ ‫هزینه‌هایامنیتیزیادیرامتوجهامنیتومنافعملیترک‌هاکرده‬ ‫است‪،‬سیاستزیرکانهدولتسوریهمبنیبراعطایخودمختاری‬ ‫داخلی به کردهای سوریه ضمن کاستن از توان معارضان دولت‬ ‫این فرصت را هم برای کردهای ترکیه فراهم کرده که به‌دنبال‬ ‫مطالباتتاریخیوقومی‌خویشباشند‪.‬‬ ‫آقايدكتر!ازنظرشماحزب عدالتوتوسعهو ترکیه‬ ‫درداخلکشورباچهچالش‌هاییمواجهاست؟‬ ‫‪ l‬با گذشت یک دهه از توفیق حزب عدالت و توسعه‬ ‫و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی این حزب در عرصه داخلی‬ ‫و خارجی‪ ،‬به نظر می‌رسد که هنوز هم فضای سیاسی در ترکیه‬ ‫دو‌قطبی است‪ .‬به‌طوری که در انتخابات گذشته این مساله اثبات‬ ‫ی از مردم ترکیه تداوم قدرت حزب عدالت و توسعه را‬ ‫شد که نیم ‌‬ ‫بر‌نمی‌تابند‪ .‬این در حالی است که این حزب سیاسی غالب ترکیه‬ ‫عالوهبربحثخودمختاریکردهاونیزتعیینهویتمستقلآن‬ ‫باحزبجمهوریخلقبهرهبریکمالقلیچدار‌اوغلوبرسرمسائل‬ ‫حقوقبشروآزادی‌هایمدنیونیزسیاست‌هایمنطقه‌ایترکیه‬ ‫به ویژه نسبت به سوریه دچار چالش جدی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫برخی از اقدامات اردوغان مبنی بر تالش برای رسیدن به مقام‬ ‫ریاست‌جمهوری پس از دوره عبداهلل گل (‪ )2014‬این استدالل‬ ‫راتقویت می‌کند کهویبادوریازمبانیدموکراسیبهجاه‌طلبی‬ ‫یدارند‬ ‫گرایشپیداکردهاست‪.‬همچنینمخالفیناردوغاناعالمم ‌‬ ‫کهویباقطعمذاکراتبامخالفانازجملهکردهاباابزارقوهقهریه‬ ‫به‌دنبالاعمالمشتآهنیندرترکیهاست‪.‬اینامرمی‌تواندامنیت‬ ‫داخلترکیهراباخطراتبیشتریمواجهسازدهمچنینبایداضافه‬ ‫کرد که روزنامه‌نگاران منتقد دولت بدلیل انتقاد از سیاست‌های‬ ‫دولتتوسطدادگاهقضائیهپروانهفعالیت‌شانباطلمی‌شودواین‬ ‫در حالی است که نافرمانی‌های مدنی حتی به مراکز دانشگاهی‬ ‫ترکیههمسرایتکردهاست‪.‬‬ ‫‪ l‬مخالفان سیاست‌های حزب عدالت و توسعه بر این‬ ‫نظرند که سوریه بعد از بش��ار می‌تواند خطرات امنیتی زیادی را‬ ‫متوجه آنکارا سازد‪ ،‬استقالل مناطق کردنشین سوریه از تبعات‬ ‫طبیعی سقوط رژیم در سوريه است‪ ،‬باتوجه به ارتباطات قومی‬ ‫‌و تاریخی‪ ،‬رهب��ران پ‪.‬ک‪.‬ک به‌عن��وان اصلی‌ترین مخالف‬ ‫سیاست‌های اردوغان در داخل و منطقه می‌توانند از این فرصت‬ ‫طالیی برای دستیابی به اهداف خویش یعنی جداسازی مناطق‬ ‫کردنشین ترکیه استفاده کنند‪ .‬از سوی دیگر‌‪ ،‬در داخل خود حزب‬ ‫عدالت و توسعه نیز برخی از سیاستمداران میانه‌رو مخالف تبدیل‬ ‫ترکیهبه‌عنوانمامنامنبرایمعارضانسوریودرگیرینیابتیبا‬ ‫ایرانبرسرمسالهسوریههستند‪.‬‬ ‫می‌نمایند! در مصر با‌وجود روی کار آمدن رئیس‌جمهور منتخب‬ ‫مردم‪ ،‬این شخصیت اسالمگرا متاسفانه تاکنون موضعگیری‬ ‫مش��خصی درباره رژیم‌صهیونیس��تی اتخاذ نکرده است‪ .‬در‬ ‫ی همچنان غیر‌مسلحانه است اما‬ ‫بحرین با‌وجود آنکه قیام مردم ‌‬ ‫پیامدهای ناگواری برای مردم داشته و تظاهرکنندگان صلح‌جو‬ ‫همواره با سرکوب نیروهای امنیتی به‌فرماندهی مستشاران‬ ‫بیگانه روبه‌رو هستند‪ .‬تظاهرات مردم یمن با‌وجود کناره‌گیری‬ ‫علی عبد‌اهلل‌صالح ادامه دارد چون صالح همچنان از پشت پرده‬ ‫کشور را اداره می‌نماید‪ .‬تظاهرات اردن و به اصطالح کوشش‬ ‫شاه این کشور برای اصالحات سیاسی نیز نتوانسته است روند‬ ‫تظاهرات را آرام سازد‪ .‬از س��ویی دولت ترکیه که به صورت‬ ‫دوست و پشتیبان ملت فلسطین در‌آمده است چنان آب را در‬ ‫آسیاب صهیونیست‌های اشغالگر سرزمین فلسطین می‌ریزد‬ ‫که به هیچ‌وجه باور کردنی نیست و بسیاری این تغییر موضع‬ ‫دولت ترکیه را به سود مردم فلسطین می‌دانند‪ .‬اما چگونه این‬ ‫امر ممکن است؟! ما تنها شاهد هس��تیم که به‌جز تبلیغات و‬ ‫گاهی سخنرانی‌های پر تب و تاب اردوغان‪ ،‬مردم فلسطین چه‬ ‫سودی از موضعگیری‌های ترکیه به‌دست آورده‌اند!؟‌‬ ‫حال چ��ه نتیجه‌گیری از ای��ن اوضاع نا‌آرام به دس��ت‬ ‫می‌آوریم‪.‬بهترین سود را اش��غالگران صهيونیستی به‌دست‬ ‫‪67‬‬
‫ی به سرمی‌برند و‬ ‫می‌آورند چون همس��ایگان آنان در ناآرام ‌‬ ‫همین به‌معنی آرامش سیاس��ی و امنیتی برای صهیونیست‬ ‫است! مقصود از آرامش در اینجا برخورد رژیم‌صهیونیستی با‬ ‫عرب‌ها و همسایگان است که اکنون تمامی‌کشورهای عربی‬ ‫با ناآرامی‌های داخلی روبه‌رو هستند‪ .‬مهمترین و عمده‌ترین‬ ‫مخالف صهیونیس��ت‌ها‪ ،‬سوریه بود که بخش��ی از سرزمین‬ ‫آن در اشغال دش��من اس��ت و عمده‌ترین جبهه رویارویی با‬ ‫صهیونیست‌ها را بر‌عهده دارد و همواره اشغالگران از عملکرد‬ ‫آن در هراس بودند‪ ،‬اما اکنون خود عقب کشیده‌اند و ماموریت را‬ ‫به گروه‌های مسلح داخلی در سوریه واگذار کرده‌اند که می‌توان‬ ‫گفت عمده افراد این گروه‌های نه تنها از ش��هروندان سوریه‬ ‫نمی‌باشند‪ ،‬بلکه از دیگر کش��ورهای عربی وحتى غیر‌عربی‬ ‫می‌باشند و البته با تزریق پول‌های نفت قطر و عربستان راهی‬ ‫خاک سوریه می‌شوند‪ .‬حال چه کسی آنان را به خاک سوریه‬ ‫راه می‌دهد؛ روشن است کسی نیست جز ترکیه‪ .‬موضعگیری‬ ‫ستیزه‌جویانه ترکیه در برابر سوریه در ظاهر و به ادعای خودش‬ ‫به سود مردم سوریه است‪ ،‬اما با آواره شدن هزاران تن از مردم‬ ‫این کشور و ویران شدن ش��هرها آن چه کسی سود می‌برد؟‬ ‫روشن است که نخستین سود را دشمنان مردم سوریه می‌برند‪،‬‬ ‫حال این دشمنان هر که باشند‪.‬‬ ‫غرب تحوالت س��وریه را ج��زوی از به‌اصطالح بهار‬ ‫عربی معرفی می‌نماید كلمات فشرده اما این بهار کجاست؟‬ ‫در تمامی‌کشورهای عربی بیداری مردم مسالمت‌آمیز بوده و‬ ‫هست اما اوضاع سوریه از همان آغاز مسلحانه بود‪.‬‬ ‫تظاهرات هر روز مردم بحرین علیه حاکمان سلطه‌گر این‬ ‫کشور همچنان ادامه دارد و مقامات امنیتی همچنان به سرکوب‬ ‫تظاهر‌‌کنندگان ادامه می‌دهند و هر روز عده‌ای را بازداش��ت‬ ‫می‌نمایند که در میان آنها شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی‬ ‫به‌چشم می‌خورند و در میان آنها نبیل رجب‪ ،‬حقوقدان و مسئول‬ ‫سازمان حقوق‌بشر این کشور و دخترش است‪ ،‬اما هیچ‌کس‬ ‫تاکنون لب به اعتراض نگشوده است به‌خصوص با کشته شدن‬ ‫جوانان بحرینی که هر چند روز یک تن از آنها به دست نیروهای‬ ‫امنیتی به خاک وخون کشیده می‌شوند‪.‬‬ ‫حال چ��را اوضاع بحرین مورد توجه کس��ی نیس��ت!؟‬ ‫مش��خص اس��ت که پایگاه نظامی آمریکا در خاک بحرین‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین و مهمترین انگی��زه برای دور نگه داش��تن این‬ ‫کشور از روند قیام عربی است و همواره مقامات این کشور از‬ ‫دخالت‌های بیگانه در امور داخلی این کشور سخن می‌گویند‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫اردوغان هم جنگ را می‌خواهد‬ ‫وهم نمی‌خواهد‬ ‫همه پيش فرض‌هاي منازعه تركيه و سوريه‬ ‫عبد‌الباری عطوان ‪ /‬سردبیر روزنامه قدس‌العربي‬ ‫‪5‬‬ ‫تنش مرزی میان س��وریه و ترکیه بر اثر بمباران دوطرفه‬ ‫نیروهای دو کشور مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر بود و دمشق و آنکارا‬ ‫سخن از کشته و زخمی‌شدن شهروندان خود می‌کنند‪ .‬مقامات‬ ‫ترکیه می‌گویند که نیروهای سوریه آغازگر گلوله‌باران به خاک‬ ‫ترکیه و به‌خصوص استان یاتای بودند و در نتیجه آنها دست به‬ ‫اقدام متقابل زدند؛ اما مقامات س��وریه در این‌باره سکوت اختیار‬ ‫کردند یا اینکه این مس��اله را تکذیبکرده‌ان��د و با خانواده‌های‬ ‫قربانیان ابراز همدردی نشان داده‌اند‪ .‬در اینجا با دو دیدگاه درباره‬ ‫روند افزایش تنش میان سوریه و ترکیه روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫يكم‪ :‬اینکه سوریه تعمدی ترکیه را مورد تعرض قرار داده‬ ‫که این امر خود واکنش طبیعی به دخالت‌های ترکیه در سوریه و‬ ‫طرفداری آنها از گروه‌های مسلح در خاک سوریه است‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬بعضی ازگروه‌های تروریستی سوریه‪ ،‬خود اقدام به‬ ‫گلوله‌باران روستاهای مرزی ترکیه می‌کنند تا این کشور را وارد‬ ‫به جنگیکنند که خواستار آن نیست‪ ،‬اما گروه‌های مسلح گمان‬ ‫می‌کنند چنین جنگی به تضعیف و سقوط دولت سوریه و بشار‬ ‫‪68‬‬ ‫اسد خواهد انجامید‪.‬‬ ‫از س��ویی نمی‌توان به‌طورقط��ع این دو دی��دگاه را پذیرفت‪،‬‬ ‫چون نیروهای‌بی‌طرف بین‌المللی در مرز دوکشور حضور ندارند تا‬ ‫دیدگاه قاطعی در این زمینه ارائه نمایند‪ ،‬ولی درعین‌حال درخواست‬ ‫روسیه از سوریه برای عذرخواهی از ترکیه بابت گلوله‌باران «روستای‬ ‫اکجاکای» و کشته شدن یک زن و پنجکودک و نیز زخمی‌شدن ده‌ها‬ ‫تن دیگر‪ ،‬می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از هرگونه تنش بیشتر میان‬ ‫دو کشور باشد‪ .‬اما گروه‌های مسلح سوریه این اقدام را به‌عنوان اقرار‬ ‫به گلوله‌باران خاک ترکیه از سوی ارتش س��وریه می‌دانند‪ .‬درحالی‬ ‫که تحلیلگران معتقدند گروه‌های مس��لح خود دس��ت به این اقدام‬ ‫زده‌اند تا درگیری نظامی را میان دمشق و آنکارا به وجود آورند و در‬ ‫نتیجه دولت سوریه را با بحران بین‌المللی روبه‌رو سازند‪ .‬دمشق از‬ ‫موضعگیری دولت ترکیه در هواداری از گروه‌های مس��لح در خاک‬ ‫سوریه و کمک‌رسانی تسلیحاتی به آنان بسیار ناراضی و نگران است‪،‬‬ ‫به‌خصوصکه ترکیه خاک خود را در برابر گروه‌های مسلح تندرو که از‬ ‫سوی کشورهای عرب خلیج‌فارس اعزام می‌شوند باز‌گذارده و خاک‬ ‫خود را دروازه اصلی عبور اسلحه برای اقدامات خرابکارانه در خاک‬ ‫سوریه قرار داده است‪ .‬ادعاهای دولت سوریه در این باره بسیار صحیح‬ ‫است و رجب‌‌طیب اردوغان خودش به این موضوع اقرار کرده و گفته‬ ‫است که از گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه طرفداری می‌کند‪،‬‬ ‫چون مایل است رژیم بشار اسد را سرنگون س��ازد‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫گمان نمی‌کرد که چنین بهای سیاسی و امنیتی سنگینی برای این‬ ‫اقدام پرداخت کند‪ .‬به‌طور کلی مردم ترکیه خواستار جنگ و درگیری‬ ‫با سوریه نیس��تند‪ ،‬چون پیامدهای اقتصادی و انسانی خطرناکی را‬ ‫! اما چه دخالتی روشن‌تر از وجود پایگاه نظامی بیگانه؟! و اگر‬ ‫دخالت بیگانه وجود دارد چرا مانع آن نمی‌شوید یا به‌اصطالح‬ ‫بعضی از نشانه‌های آن را عیان نمی‌نمایند؟‬ ‫البته قیام و تظاهرات مردم عربستان نیز در حال حاضر‬ ‫ادامه دارد اما رس��انه‌های غربی با پول نف��ت از مطرح کردن‬ ‫اخبار آن خودداری می‌کنند‪ .‬به‌عقیده بعضی از تحلیلگران این‬ ‫تحوالت جهان عرب بخشی از یک طرح بسیار گسترده برای‬ ‫پایمال کردن مساله فلسطین است که البته ممکن است نتایج‬ ‫و پیامدهای آن طی یکی دو سال نمایان نگردد‪ .‬اما نتیجه کلی‬ ‫آن به سود صهیونیست‌ها خواهد بود‪ ،‬از شمال آفریقا گرفته تا‬ ‫سوریه که هم‌مرز فلسطین است تا کشورهای خلیج‌فارس‪g.‬‬ ‫برایشان در پی خواهد داشت‪ ،‬به‌خصوصکه ارتش ترکیه درگیر‬ ‫نبرد سهمگینی با افراد مسلح حزب کارگران کردستان در شرق‬ ‫این کشور اس��ت و هر روز تعدادی از س��ربازان ترکیه طی این‬ ‫درگیری‌ها کشته می‌شوند؛ بنابراین ارتش ترکیه خواستار جنگ‬ ‫گس��ترده‌ای که توان آن را از بین ببرد نیس��ت‪ .‬ازسویی سوریه‬ ‫سعی دارد از این موقعیت ترکیه بهره‌برداری کرده و کوشش دارد‬ ‫موقعیت حزب خلق ترکیه را که مخالف دخالت ترکیه در سوریه‬ ‫است تحکیم بخش��د که یکی از این اقدامات مالقات پرزیدنت‬ ‫بشار اسد با بعضی از س��ران این حزب اس��ت‪ .‬گویی بشار اسد‬ ‫کوشش دارد بگوید که او میان ملت ترکیه و اردوغان تفاوت قائل‬ ‫است؛ یعنی با اولی دوست است و با دومی‌دشمن‪ .‬آقای اردوغان‬ ‫تاکنون کوشش کرده در دام تحریک‌های سوریه گرفتار نشود و‬ ‫در این باره تاکید کرده که خواستار جنگ با سوریه نیست تا آنجا که‬ ‫دستور داده برق‌رسانی به سوریه دوباره از سر گرفته شود‪ .‬با وجود‬ ‫آنکه اردوغان با معاون رئیس‌جمهوری ایران دیدار و تاکید کرد که‬ ‫خواستار جنگ با سوریه نیست‪ ،‬اما باردیگر اظهارات خود را تغییر‬ ‫داد و در برابر مردم گفت که بعید نیست با سوریه وارد جنگ شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد سخن اردوغان درباره جنگ‪ ،‬اقدامی‌برای سرگرم‬ ‫کردن مردم است و در عین حال‌ترساندن سوریه؛ به‌خصوص که‬ ‫اردوغان به خوبی می‌داند هر‌گونه جنگی که با سوریه اتفاق بیفتد‬ ‫ن تردید کشورش در آن بازنده خواهد بود و مهمترین پیامد‬ ‫بدو ‌‬ ‫منفی چنین جنگی از میان رفتن تمامی‌دستاوردهای اقتصادی‬ ‫ترکیه طی ‪ 10‬سال اخیر اس��ت‪ .‬از سوی دیگر هم‌پیمانان غربی‬ ‫ترکیه مایل هستند چنین جنگی اتفاق بیفتد چون به‌دنبال آن حزب‬ ‫اردوغان سقوط خواهد کرد و باردیگر الئیک‌ها قدرت را در انکارا‬ ‫به‌دس��ت خواهد گرفت‪ .‬اروپا هم‌اکنون ترکیه را به وارد شدن در‬ ‫جنگ با سوریه ترغیب می‌نماید و قصد دارد با آغاز درگیری‌های‬ ‫دو کشور پشتیبانی خود را از آنکارا قطع کرده تا اردوغان تنها در‬ ‫برابر سوریه قرار گیرد و در نتیجه حزب وی قدرت را از دست بدهد‪.‬‬ ‫به‌گونه‌ای دیگر پیامد هر جنگ میان سوریه و ترکیه برای غرب‬ ‫قابل‌قبول است‪ ،‬چون یا به سقوط بشار اسد خواهد انجامید یا به‬ ‫سرنگونی اردوغان منجر خواهد شد‪g.‬‬
‫‌دولت ترکیه بر مرزهای‬ ‫جنوب‌شرقی‌اش کنترل ندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با سیامک کاکایی‬ ‫حزب اسالمگرای عدالت و توسعه که سال‌هاست در ترکیه قدرت را در دست دارد‪ ،‬مدت‌هاست درپی نقش‌آفرینی‬ ‫بیشتر در تحوالت منطقه‌ای است‪ ،‬با این حال دخالت دولت ترکیه در تحوالت سوریه چالش‌هایی را برای حزب عدالت‬ ‫و توسعه در عرصه داخلی پدید آورده است‪ .‬مثلث در گفت‌وگو با سیامک کاکایی‪ ،‬کارشناس مسائل ترکیه این چالش‌ها‬ ‫را مورد واکاوی قرار داده است‪.‬‬ ‫حزب عدالت و توس�عه در داخل ترکیه یک رقیب‬ ‫سیاسی دارد که حزب جمهوری خلق است‪ ،‬اما در‬ ‫طول س�ال‌های اخیر این حزب دچار چالش‌های‬ ‫دیگری در داخل ترکیه ش�ده است که شاید یکی‬ ‫از عمده‌ترین آنها مس�ائل مرتبط با کردها باشد‪.‬‬ ‫به‌نظر شما مهمترین چالش‌های روبه‌روی دولت‬ ‫ترکیه کدامند؟‬ ‫دکترین سیاست خارجی آقای داوود‌اوغلو به صفر‬ ‫رساندن مناقش�ات ترکیه با کش�ورهای همسایه‬ ‫بود‪ ،‬در صورتی ک�ه درحال حاضر دول�ت اردوغان‬ ‫با همسایگانش مانند ایران‪ ،‬س�وریه و عراق دچار‬ ‫چالش‌های فراوانی است‪ .‬به نظر شما این چرخش‬ ‫مواضع چه عواقب�ی را برای حزب حاک�م ترکیه در‬ ‫بر دارد؟‬ ‫تغییر در اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه پس‬ ‫از حوادث منطقه بر‌اساس چه اصولی بوده است؟‬ ‫‪ l‬تغییر در اولویت‌های سیاس��ت خارج��ه ترکیه در‬ ‫خاورمیانه مبتنی‌بر نوع تعریفی است که این حزب از منافع ترکیه‬ ‫دارد‪ .‬برهمین روند مقام‌های ترکیه معتقدند که باید در ارتباط‬ ‫با سوریه بر همین مدار حضور داشته باشند و از روند تغییر نظام‬ ‫سیاسی در سوریه حمایت بکنند‪ ،‬به‌همین دلیل تغییر مسیر در‬ ‫نگاه رهبران ترکیه نسبت به سوریه مشاهده نشده است‪ .‬همین‬ ‫طور به نظر می‌رسد که همسویی ترکیه با اروپا وآمریکا در ارتباط‬ ‫با خاورمیانه بسیار پررنگ‌تر از کشور‌های عرب است‪ ،‬به ویژه در‬ ‫ارتباط با سوریه حزب عدالت و توسعه در جبهه متخاصم سوریه‬ ‫قرار گرفته که نشانگر این است بخش عمده نگرش‌های ترکیه‬ ‫در خاورمیانه تابع سیاس��ت‌های کلی آمریکا در قبال منطقه‬ ‫است و نمی‌توان گفت به‌طور کامل ترکیه یک سیاست مستقل‬ ‫را دارد‪ .‬اگر‌چه انتقاد‌ها از این نگرش رو‌به‌افزایش است‪ .‬باتوجه‬ ‫به‌نوع تعریفیکه از منافع ملی و امنی��ت ملی ترکیه در ارتباط‬ ‫با سیاست خارجی ش��ده دیدگاه حزب عدالت و توسعه حاکم‬ ‫برسیاست خارجه این کشور است‪.‬‬ ‫‪ l‬حزب عدالت و توسعه در سه دوره انتخابات پارلمانی‬ ‫این کشور موفق به کسب بیشترین کرسی‌ها در پارلمان شده و‬ ‫در واقع با اقبال عمومی مواجه بوده است‪ .‬ولی دست‌کم در یک‬ ‫سال‌ونیم اخیر یک رشته عوامل داخلی و منطقه‌ای سبب شده‬ ‫تا دامنه انتقادها به این حزب افزایش پیدا بکند‪ ،‬به شکلی که‬ ‫در داخل ترکیه احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی تحرکات و‬ ‫فعالیت‌های حزبی خود را در نقد اولویت‌های سیاست داخلی‬ ‫و خارجی حزب عدالت و توسعه افزایش دادند‪ .‬به این مفهوم‬ ‫که تالش کردند از بستر مهیا شده برای انتقاد از حزب عدالت‬ ‫وتوسعه استفاده کنند و راهی را برای آینده فعالیت‌های سیاسی‬ ‫خود و نیز برگشت و حضور پر‌نفوذ‌تری در ساختار سیاسی ترکیه‬ ‫همانند چند سال پیش از این داشته باشند‪ .‬در این بین در دو سه‬ ‫سال اخیر به موازات افزایش حمایت‌های ترکیه از مخالفان اسد‬ ‫و تجهیز و ساماندهی آنها در نزدیکی مرز این کشور با سوریه‬ ‫و استان‌های مرزی‪ ،‬اشخاصی مانند کمال قلیچدار‌اوغلو بیان‬ ‫می‌کنند که مواضع اتخاذ شده به وسیله ترکیه عمال این کشور‬ ‫را وارد بحران کرده و به عبارتی بحران را داخل مرزهای ترکیه‬ ‫کش��انده اس��ت‪.‬این انتقادی بود که مخالفان حزب عدالت و‬ ‫توسعه داشتند و این حزب را به نقد می‌کشیدند‪.‬‬ ‫آیا این رویکرد حزب عدالت و توسعه در داخل این‬ ‫کشور نیز منتقدانی را به خود اختصاص داده یاخیر؟‬ ‫‪ l‬طی چند سال اخیر در مناطق جنوب شرقی ترکیه‬ ‫ناامنی‌ها وحوادث خشونت‌باری از قبیل انفجارها افزایش پیدا‬ ‫کرده و در این شرایط حزب جمهوری خلق و رهبر آن کمال‬ ‫قلیچدار‌اوغلو برخالف مواضع قبلی این حزب اعالم کرده که‬ ‫دولت ترکیه و اردوغ��ان در صورتی که با حزب کارگران ترکیه‬ ‫موسوم به پ‪.‬ک‪.‬ک ترکیه وارد مذاکره نشوند ترکیه در آینده‬ ‫دچار بحران خواهد شد و این در شرایطی است که جمهوری‬ ‫خلق و حزب حرکت ملی از مخالفان سرسخت هرگونه مذاکره‬ ‫با کردها بوده‌اند و دادن امتیاز به کردها در چارچوب مرزهای‬ ‫ملی ترکیه را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسند‪ ،‬چه برسد به‬ ‫اینکه بحث مذاکره با پ‪.‬ک‪.‬ک را مطرح بکنند‪ .‬از طرفی دولت‬ ‫ترکیه کنترل بر مناطق جنوب‌ش��رقی را از دست داده است‪.‬‬ ‫به‌طور مجموع آنچه اشاره شد نگرش‌هایی است که مخالفان‬ ‫حزب حاکم ترکیه نسبت به شرایط کنونی ترکیه بیان مي‌كنند‪.‬‬ ‫سيامك كاكايي به تشريح وضعيت مخالفان حزب‬ ‫عدالت و توسعه درون ساختار سياسي تركيه پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ l‬حزب عدالت وتوس��عه در ترکیه ت�لاش کرده تا‬ ‫پایه‌های حزبی خود را به‌طرز سیستماتیک طرح کند و با‌توجه‬ ‫به برنامه اصالحات سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی که در ترکیه‬ ‫به پیش می‌برد‪ ،‬این انتظار را دارد تا نگاه‌ها به این حزب در آینده‬ ‫همچنان محفوظ بماند‪ .‬اردوغان و دولت ترکیه به نحوی این‬ ‫مس��اله را مورد توجه قرار می‌دهند که ثبات نسبی در ترکیه را‬ ‫نش��ات گرفته از برنامه‌های این حزب می‌دانند‪ .‬در سیاست‬ ‫خارجی هم از اصطالح «دولت پیش��تاز» استفاده می‌کنند و‬ ‫معتقدند که باید فعاالنه در عرص��ه منطقه‌ای و خارجی یک‬ ‫سیاست درگیرانه‌ای را داشته باشند و این ادعا را دارند که ترکیه‬ ‫در حال دفاع از مسائل حقوق بشر در منطقه و از جمله سوریه‬ ‫است‪ .‬این کل نگرش حاکم در ترکیه است‪ ،‬ولی درکل در داخل‬ ‫منتقدان حزب حاک��م اعم از جمهوری خل��ق و حرکت ملی‬ ‫تقویت شده‌اند و نارضایتی‌های خود را اعالم داشته‌اند‪ ،‬ولی این‬ ‫نارضایتی‌ها به حدی نرسیده که بتوانیم به این نکته برسیم که‬ ‫چشم‌انداز فعالیت‌های آینده حزب عدالت‌وتوسعه در شرایط‬ ‫کنونی دستخوش یک‌سری تغییرات عمده خواهد شد که این‬ ‫حزب را به سمت انشعاب پیش ببرد‪ ،‬مگر اینکه روند تحوالت‬ ‫در منطقه به سمتی پیش برود که برنامه‌های خاصی که رهبران‬ ‫ترکیه تعریف کردند محقق نشود‪ .‬به این منظور که در داخل‬ ‫این کشور بحران‌های سیاسی و اجتماعی تشدید شود‪ .‬در این‬ ‫وضعیت انتظار می‌رود که حزب عدالت و توسعه یا آینده این‬ ‫حزب دستخوش تغییراتی شود یا اینکه اقبال عمومی نسبت به‬ ‫آن کاهش پیدا بکند‪ ،‬ولی در شرایط کنونی نشانه‌های عمیقی‬ ‫برای چنین تغییراتی مشاهده نمی‌شود‪g.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫مواضعی که حزب عدالت و توسعه دارد تا چه اندازه‬ ‫سبب تشکیل جناح‌های درون‌حزبی شده است؟‬ ‫‪ l‬در داخل هم انتقادها از این حزب افزایش پیداکرده‪،‬‬ ‫به نحوی که در حال حاضر جدای از مواض��ع ترکیه در قبال‬ ‫س��وریه‪ ،‬در واقع این کش��ور با عراق نیز دچار تنش ش��ده و‬ ‫دخالت‌هایی که ترکیه در عراق دارد با انتقادهای شدید مقام‌های‬ ‫عراقی مواجه است‪ ،‬از طرفی نوع نگاهی که ترکیه به کردستان‬ ‫عراق دارد و سفری که داووداوغلو به کرکوک انجام داد همگی‬ ‫انتقاد‌ها را به ح��زب حاکم ترکیه افزایش داد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫رویکرد ترکیه با ایران هم دستخوش تغییراتی شده که به خاطر‬ ‫روند تحوالت اخیر در سوریه است‪ .‬نگرش کلی ترکیه در منطقه‬ ‫چالش‌هایی را در روابط آن با همسایگان ایجاد کرده‪ .‬از طرفی‬ ‫هم بحث عادی‌سازی روابط با ارمنستان و یونان هم در همان‬ ‫با تمام این تعاریف چه آینده‌ای را برای این حزب‬ ‫پیش‌بینی می‌کنید؟‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫با‌توجه به تجربه‌های تاریخی‪ ،‬حزب حاکم ترکیه‬ ‫تا چه حد در برقراری ثبات و امنیت در مرزهای این‬ ‫کشور موفق بوده است؟‬ ‫‪ l‬یکی از مس��ائل اساس��ی که در رابطه با سیاست‬ ‫خارجی ترکیه در یک س��ال اخیر مطرح شده عملکرد حزب‬ ‫عدالت و توس��عه در قبال همس��ایگان ترکیه است که دامنه‬ ‫انتقاد‌ه��ا را افزایش داده به این دلیل ک��ه پیش‌تر داوود‌اوغلو‬ ‫تئوری موسوم به کاهش تنش باهمس��ایگان را اعالم کرد و‬ ‫در چارچوب با این تئورری تالش ش��د که ترکیه بتواند روابط‬ ‫تیره ش��ده یا آس��یب‌دیده خود را با تعدادی از همسایگانش‬ ‫مانند ارمنستان‪ ،‬یونان یا عراق کمتر کند و به مرور به سمت‬ ‫تقویت این همکاری‌ها حرکت کنند‪ .‬البته تحوالت خاور‌میانه‬ ‫و شکل‌گیری انقالب‌هایی که در کشورهای مختلف انجام‬ ‫گرفت عمال ترکیه را به س��متی س��وق داد ک��ه تغیيراتی در‬ ‫اولویت‌های سیاس��ت خارجی خود در خاورمیانه ایجاد کند‪.‬‬ ‫البته در این بین تناقض یا دوگانگی‌هایی هم در این سیاست‬ ‫وجود دارد‪ ،‬چرا‌که نوع نگرش در ارتباط با مصر یا تونس با لیبی‬ ‫متفاوت بود یا سکوتیکه در ارتباط با یمن و بحرین وجود داشت‬ ‫و نیز جبهه‌گیری که در قبال مسائل سوریه داشت‪ .‬ترکیه یک‬ ‫سیاست یکسان یا همسانی ندارد‪.‬‬ ‫نقطه صفر باقی ماند و تغییری حاصل نش��د‪ .‬بنابراین به نظر‬ ‫نمی‌آید این تئوری همانگونه که طراحی شده است پیش برود‬ ‫و این در راس��تای همان انتقاد‌هایی است که مخالفان درباره‬ ‫سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه دارند‪.‬‬ ‫‪ l‬باتوجه به تمام مس��ائلی که مطرح شد هنوز نقش‬ ‫کاریزماتیک رجب‌طیب اردوغان‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ترکیه بر‌قرار‬ ‫است و تابه‌‌حال انشعابی درون‌حزبی مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫‪69‬‬
‫ورزش‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫يكشنبه عجيب آقاي وزير‬ ‫درباره استيضاحي كه به سرانجام نرسيد‬ ‫میالد حجت‌االسالمی‬ ‫‪1‬‬ ‫ماجرای اس��تیضاح وزیر ورزش و جوان��ان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی آنقدر عجیب و پیچیده بودکه در نهایت هم‬ ‫زوایای جزئیات آن مشخص نشد‪ ،‬اما به هر حال در ظاهر آنچه‬ ‫گفته شد این بود که سامان دادن به نابسامانی‌های اقتصادی‬ ‫و بحث دالر و بازار در نهایت س��بب ش��د تا نمایندگان قید‬ ‫استیضاح محمد عباسی را بزنند‪ .‬اما اینکه استیضاح چگونه‬ ‫کلید خورد و در نهایت چه اتفاقاتی در این زمینه رخ داد خود‬ ‫جای بحث و بررسی مفصل دارد‪.‬‬ ‫آغاز یک استیضاح‬ ‫در هفته اول مهرماه بود که تعداد امضاهای الزم برای‬ ‫استیضاح وزیر ورزش به حد نصاب رسیده و اعالم وصول شد‪،‬‬ ‫اما ماجرای این درخواس��ت چه بود؟ پیش از آغاز بازی‌های‬ ‫المپیک بودک��ه ورزش ایران با تصمیم��ات وزارت ورزش و‬ ‫‪70‬‬ ‫جوانان برای تغییر در راس فدراس��یون‌هایی چون قایقرانی‪،‬‬ ‫تیرو‌کمان‪ ،‬دوچرخه‌سواری و ش��نا موجی از حاشیه را ایجاد‬ ‫کرد اما در نهای��ت با موفقیت کاروان ای��ران در المپیک این‬ ‫موضوع حداقل در میان افکار عمومی به دس��ت فراموشی‬ ‫سپرده شد‪ .‬از س��وی دیگر نامه‌های پیاپی از فدراسیون‌های‬ ‫جهانی رشته‌های مختلف مبنی‌بر تعلیق چند رشته از جمله‬ ‫در قایقرانی و ش��نا‪ ،‬همچنین اخطاره��ایکمیته بین‌المللی‬ ‫المپیک به کمیته ملی المپیک می‌رسید و تمامی‌این موارد‬ ‫هش��دارهایی جدی در مورد خطرات احتمالی برای ورزش‬ ‫کش��ور را در بطن خود داش��ت‪ .‬همین موض��وع و پیگیری‬ ‫نمایندگان ناراضی از تغییرات در فدراس��یون‌های ورزشی و‬ ‫سیاست‌های وزیر در نهایت سبب شد تا پروژه استیضاح کلید‬ ‫بخورد؛ آن هم استیضاحی که از ابتدا تناقض‌هایی در آن دیده‬ ‫می‌شد‪ .‬به‌عنوان نمونه از یک س��و برخی نمایندگان نسبت‬ ‫به دخالت در امور فدراس��یون‌ها اعتراض داشتند و برخی از‬ ‫‌بی‌توجهی وزیر به فدراسیون‌هایی چون ورزش زورخانه‌ای‬ ‫که مشخص نمی‌کرد در نهایت وزیر باید در مورد فدراسیون‌ها‬ ‫ی انجام دهد‪ .‬جالب آنکه برخی از موافقان استیضاح‬ ‫چه اقدام ‌‬ ‫هم معتقد بودندکه استیضاح باید انجام ش��ود‪ ،‬اما نباید رای‬ ‫بیاورد تا صرفا وزیر هش��دار آنها را جدی بگیرد‪ .‬با این جمع‬ ‫اضداد بود که در نهایت پروژه استیضاح وزیر کلید خورد‪.‬‬ ‫جلسه‌ای که ناتمام ماند‬ ‫روز یکشنبه‪ ،‬ش��انزدهم مهرماه جلسه استیضاح وزیر‬ ‫ورزش در ش��رایطی آغاز ش��د که از همان ابت��دا همه چیز‬ ‫‌غير‌قابل‌پيش‌بيني و س��ردرگم بود‪ .‬این استیضاح با امضای‬ ‫‪ 42‬نماینده یعنی کامران‪ ،‬حاجی‌دلیگانی‪ ،‬اسپنانی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫ابوترابی‪ ،‬منصور بیدکانی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬طباطبایی نایینی‪ ،‬صرامی‪،‬‬ ‫علوی‪ ،‬نیره اخوان‪ ،‬نعمتی‪ ،‬چه��ار دولی‪ ،‬طبیب‌زاده‪ ،‬کریمی‬ ‫‌قدوسی‪ ،‬میرگلو بیات‪ ،‬سید‌باقر حس��ینی‪ ،‬پورمختار‪ ،‬محمد‬ ‫تقی توکلی‪ ،‬جلیلی‪ ،‬یحیی‌زاده‪ ،‬م��رادی‪ ،‬عثمانی‪ ،‬خضری‪،‬‬ ‫فتح‌اهلل حس��ینی‪ ،‬دوگانی‪ ،‬بش��یری‪ ،‬عاش��وری‪ ،‬جعفرزاده‪،‬‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬آریایی‌نژاد‌‪ ،‬حلیم��ه عالی‪ ،‬برومندی‪ ،‬علی‌محمد‬ ‫احمدی‪ ،‬بیاتیان‪ ،‬قاسم عزیزی‪ ،‬پیرموذن‪ ،‬حسین‌زاده‪ ،‬جوکار‪،‬‬ ‫حسن‌نژاد‪ ،‬ایرانپور‪ ،‬حیدرپور و علی مطهری کلید خورده بود‬ ‫که البته این تع��داد بعدا ‪ 41‬نفر اعالم ش��د و در همان صبح‬ ‫جلسه با پس گرفتن ‪ 30‬امضا به نظر می‌رسید که استیضاح‬ ‫از دس��تورکار مجلس خارج خواهد ش��د‪ ،‬اما باتوجه به وجود‬ ‫‪ 11‬امضاي دیگر این جلسه همچنان رسمیت داشت و آغاز‬ ‫شد‪ .‬محمد عباسی همزمان با صحبت‌های جدی‌ترین نماینده‬
‫مخالفش یعنی کامران‪ ،‬نماینده اصفهان در پش��ت‌تریبون‬ ‫وارد صحن علنی مجلس ش��د‪ ،‬در حالی که رئیس‌جمهور به‬ ‫این جلس��ه نیامده بود و بهرام افشارزاده‪ ،‬دبیرکل کمیته ملی‬ ‫المپیک او را همراهی می‌کرد‪ ،‬اما از این زمان به بعد اتفاقات‬ ‫جالب‌تری رخ داد‪ .‬در میان صحبت‌هایکامران و در شرایطی‬ ‫که مصباحی‌مقدم‪ ،‬رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از‬ ‫ابتدای جلسه با اشاره به موضوعات اقتصادی نسبت به طرح‬ ‫استیضاح وزیر ورزش در این شرایط اعتراض داشت‪ ،‬با پس‬ ‫گرفتن امضا از سوی حلیمه عالی ناگهان اعالم شد که جلسه‬ ‫استیضاح منتفی شده است‪ ،‬اما بالفاصله امضای دیگری از راه‬ ‫رسید و باز هم کامران نطقش را از سر گرفت‪ .‬استیضاح وزیر‬ ‫ورزش و جوانان ‪ 20‬بند داشت که نقل و انتقاالت در وزارتخانه‬ ‫و فدراسیون‌ها‪ ،‬دخالت در امور بخش‌های مختلف مانند تعاون‬ ‫و انتقال برخی از افراد به حوزه ورزش که هیچ‌کدام ورزش��ی‬ ‫نیستند از جمله محورهای آن بود‌‪ ،‬اما کامران تاکید خود را بر‬ ‫مس��اله اقتصاد گذاش��ت و یادآوری کرد که وزارت ورزش و‬ ‫جوانان در مورد اشتغال جوانان هم مسئول است‪ ،‬اما در این‬ ‫حوزه هیچ اقدامی‌انجام نمی‌دهد‪.‬‬ ‫اقتصاد وارد می‌شود‬ ‫پشت پرده چه بود؟‬ ‫پس گرفته شدن این اس��تیضاح هم به اندازه مطرح‬ ‫شدنش پر از ش��بهه و حاش��یه بود؛ بعد از جلس��ه کامران‪،‬‬ ‫نماینده اصفهان ب��ا اطمینان در گفت‌وگ��وی زنده خبری‬ ‫اعالم کرد که بحث اقتصاد دلیل اصلی نبوده و گویا عده‌ای‬ ‫ش��بانه در خانه نمایندگان رفته و با آنها صحبت کرده‌اند تا‬ ‫امضاهایشان را پس بگیرند و حتی از این فراتر رفته و بحث‬ ‫کنار آمدن را مط��رح کردند‪ .‬با این ح��ال نمایندگانی چون‬ ‫مصباحی‌مقدم معتقدند تنها ضرورت تصمیم جدی درباره‬ ‫مسائل اقتصادی بود که سبب شد وزیر ورزش از استیضاح‬ ‫در امان بماند؛ این موضعی است که علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس هم بر آن صحه می‌گذارد و بدین ترتیب باال رفتن‬ ‫قیمت دالر وزير ورزش را از استيضاح نجات داد‪g .‬‬ ‫حسین گروسی‪ /‬عضو فراکسیون ورزش مجلس‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر استیضاح نشد تا خیلی‌ها شمشیر را برای ما از رو‬ ‫ببندند و بگویند مگر اوضاع ورزش خوب است که نمایندگان‬ ‫با پس گرفتن امضاهای خود محمد عباسی را از استیضاح‬ ‫فراری دادند‪ .‬من فکر می‌کنم این انتقادها کمی ش��تابزده‬ ‫انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫وزیر ورزش استیضاح نشد و این اتفاق دلیلش این نبود‬ ‫که ما از وضعیتی که ورزش کشور در آن قرار دارد‪ ،‬رضایت‬ ‫داریم؛ بلکه آقای وزیر تنها به این دلیل از استیضاح گریخت‬ ‫که مش��کالت اقتصادی فعال مجال رسیدگی به ناکامی‌ها‬ ‫در عرصه ورزش را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ع��ده‌ای می‌گویند مگر تعلیق ورزش مش��کل کمی‬ ‫اس��ت؟ خب‪ ،‬با اطمینان باید بگویم که مشکل تعلیق را که‬ ‫نمی‌توان با اس��تیضاح حل کرد‪ .‬فرض کنی��م وزیر ورزش‬ ‫استیضاح می‌شد و رای اعتماد هم نمی‌گرفت‪ .‬چه تضمینی‬ ‫وجود داش��ت که فردی غیر‌منطقی جای محمد عباسی را‬ ‫نگیرد‪ .‬فردی که بر فرض بیش��تر به منافع جناحی خودش‬ ‫اهمیت می‌داد تا حل مش��کل تعلیق‪ .‬چ��ه تضمینی وجود‬ ‫داش��ت که با این ش��رایط فردی کاردان و توانا جای وزیر‬ ‫را بگیرد‪ ،‬هر چند این حرف‌ها ب��ه معنای دفاع از وزیر فعلی‬ ‫نیست و به‌طور حتم ما دل‌خوش��ی از تصمیمات آقای وزیر‬ ‫نداریم‪ ،‬به‌خصوص درباره برخی عزل و نصب‌ها که می‌رود‬ ‫تا ورزش کش��ورمان را ب��ه تعلیق بکش��اند‪ .‬تاکید می‌کنم‬ ‫که نگرانی‌های ما هن��وز ادامه دارد‪ .‬البته از آقای عباس��ی‬ ‫خواسته‌ایم که نقش��ه راه را برای ما روش��ن کند‪ ،‬اما اصال‬ ‫بعید نیس��ت که در صورت ادامه رون��د غیر‌منطقی ورزش‬ ‫محمد عباسی را ظرف ماه‌های آینده دوباره برای استیضاح‬ ‫به مجلس احض��ار کنیم‪ .‬باز هم می‌گویم ک��ه ورزش ما از‬ ‫سوء‌مدیریت رنج می‌برد و ما از کنار این مشکالت به‌سادگی‬ ‫عبور نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫این را هم بگویم که م��ا س��ازمان تربیت‌بدنی را به‬ ‫وزارتخانه تبدیل نکردیم که بخواهیم در امور ورزش دخالت‬ ‫کنیم اما وقتی می‌بینیم ش��رایط ورزش در کش��ور به هم‬ ‫ریخته و افکار عمومی سخت نگران آینده است باید وزیر را‬ ‫بخواهیم تا درباره اقدامات و عملکرد مجموعه‌اش توضیح‬ ‫بدهد‪ .‬اما دوباره به این سوال برمی‌گردم که چرا وزیر ورزش‬ ‫استیضاح نشد؟ باید بگویم دلیلش روشن است‪.‬‬ ‫ما نگران این بودیم ک��ه وزیر فعلی کنار برود و فردی‬ ‫جایگزین او شود که به هیچ وجه نتواند خواسته‌های منطقی‬ ‫ما را اجرا کند و البته چون عنوان سرپرست را یدک می‌کشد‬ ‫تا شش ماه نتوانیم درباره ماندن یا رفتنش تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫هر چند عده‌ای ناجوانمردانه این اتهام را به ما وارد کردند که‬ ‫تحت فشار خاصی امضاها پس گرفته شد‪ .‬ابدا اینطور نبود‪.‬‬ ‫آنهایی که امضای خود را پس گرفتن��د اتفاقا با تامل‬ ‫و تعقل دس��ت به این کار زدند و به نظرم منطقی‌ترین راه‬ ‫ممکن را برگزیدند‪ ،‬چون اساسا در ش��رایط فعلی و باتوجه‬ ‫به مش��کالت اقتصادی فراوانی که گریبان مردم را گرفته‪،‬‬ ‫مجلس باید در راستای حل این بحران گام بردارد و از دولت‬ ‫توضیح بخواهد‪ .‬یکی از سواالت ما از وزیر ورزش این بوده‬ ‫و هس��ت که چرا باش��گاه‌های پرس��پولیس و استقالل به‬ ‫بخش‌خصوصی واگذار نمی‌ش��وند؟چرا باید این دو باشگاه‬ ‫از بودجه دولت ارتزاق کنند؟ این اصال قابل‌قبول نیست‪ .‬در‬ ‫همه جای دنیا همه باشگاه‌ها توسط بخش‌ها و شرکت‌های‬ ‫خصوصی اداره و حمایت می‌شوند اما اینکه دولت نسبت به‬ ‫این دو باشگاه به چشم فرصت‌های سیاسی نگاه کند هرگز‬ ‫برای ما و مردم قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫بنابراین س��رخابی‌ها باید به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شوند و سهام آنها نیز در اختیار هوادارانش قرار بگیرد‪ .‬اکثر‬ ‫باش��گاه‌های ما در حال حاضر مراحل خصوصی ش��دن را‬ ‫به خوبی طی می‌کنند؛ اس��تقالل و پرسپولیس هم باید در‬ ‫همین مسیر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫حتی اگر واگذاری کل س��هام فعال مقدور نیست باید‬ ‫‪ 50‬درصد سهام‌ش��ان به بخش خصوصی واگذار ش��ود تا‬ ‫امیدواری‌ها برای خصوصی شدن سرخابی‌ها تنها به رویایی‬ ‫غیرواقعی تشبیه نشود‪.‬‬ ‫با همه این حرف‌ها من اعتقاد دارم که س��وءمدیریت‬ ‫در ورزش ما تعمدی نیست‪ .‬مش��کالتی وجود دارد که باید‬ ‫در سایه تعامل حل شود‪ .‬نمایندگان مجلس در جریان اخیر‬ ‫نش��ان دادند که به خوبی از مسائل پش��ت پرده‌ای که در‬ ‫ورزش می‌گذرد باخبر هستند و تحلیل‌های واقعی و درستی‬ ‫هم دارند‪.‬‬ ‫اگر غیر از این بود وزیر ورزش ش��اید اس��تیضاح هم‬ ‫می‌شد و حتی کنار می‌رفت اما به چه قیمتی باید این اتفاق‬ ‫رخ می‌داد؟ به ای��ن قیمت که با این ریس��ک بزرگ منافع‬ ‫ورزش کش��ور را به خطر بیندازیم‪ .‬ضم��ن اینکه به اعتقاد‬ ‫من باید در مورد وزیر و هر فرد دیگری که قصد داریم طبق‬ ‫حقوق قانونی‌مان از او سوال یا توضیح بخواهیم باید جانب‬ ‫انصاف و عدالت را رعایت کنیم؛ شتابزده قضاوت نکنیم و در‬ ‫نهایت کاری انجام بدهیم که مصلحت ورزش کشور در آن‬ ‫است نه مصلحت برخی افراد‪.‬‬ ‫مجلس با لغو استیضاح عباسی به همه ثابت کرد که‬ ‫هرگز بازیچه برخی جریان‌ها نیست و به‌طور مستقل به کار‬ ‫و رسالت واقعی خودش در زمان مناسب عمل خواهد کرد‪‌.‬‬ ‫ترجیح مجلس��ی‌ها به نظرم عاقالنه بود‪ ،‬چرا كه حل‬ ‫مش��کالت اقتصادی امروز اصلی‌ترین خواسته مردم است‬ ‫و ما باید در این مورد حساسیت‌های خاصی نشان بدهیم‪.‬‬ ‫اگر مشکالت اقتصادی که مردم ما امروز با آن دست‬ ‫به گریبان هستند در جای دیگری رخ می‌داد مطمئن باشید‬ ‫اتفاقات به مراتب خطرناکی را شاهد بودیم‪ ،‬اما مردم باتوجه‬ ‫به پایبندی‌شان به نظام صبوری کرده و مشکالت را تحمل‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د تحمل آنه��ا از وظیف��ه ما ک��م نمی‌کند‪ .‬ما‬ ‫وظیفه داریم نس��بت به احقاق حقوق م��ردم و آنچه باعث‬ ‫رش��د و پیش��رفت یا عقب‌ماندگی کش��ورمان خواهد شد‬ ‫حساسیت‌های ویژه‌ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که تاکید می‌کنم در صورتی که‬ ‫وزیر ورزش نتواند انتظ��ارات را برآورده کند احتمال احضار‬ ‫دوباره او به مجلس وجود خواهد داشت‪ .‬ما به نوبه خودمان‬ ‫به وزیر ورزش این فرصت را دادیم که توانایی‌های خودش‬ ‫را ثابت کند و از سوءمدیریتی که در برخی موارد داشته پرهیز‬ ‫و پاره‌ای از تصمیمات نادرست را اصالح کند‪ .‬امیدواریم او‬ ‫قدر این فرصت را بداند وگرنه س��ایه استیضاح هنوز باالی‬ ‫س��ر وزیر اس��ت و ما تنها برای مدتی برای حل مشکالت‬ ‫اقتصادی اولویت‌هایی قائل شدیم‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫تذكر به وزير به جاي استيضاح‬ ‫بخش پایانی این جلسه پرحاشیه هم تذکر نمایندگان‬ ‫درباره ای��ن اتفاقات و صحبت‌ه��ای وزیر ورزش ب��ود‪ .‬نادر‬ ‫قاضی‌پور‪ ،‬نماینده ارومیه در تذکر خ��ود گفت‪« :‬افرادی که‬ ‫استیضاح را پس گرفته‌اند کار بدی کرده‌اند‪».‬علی‌پور‌‪ ،‬نماینده‬ ‫قائمشهر هم گفت‪« :‬در شرایط فعلی کش��ور‪ ،‬هیات‌رئیسه‬ ‫می‌توانس��ت باتوجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور در مورد‬ ‫استیضاح وزیر ورزش اولویت‌بندی مناس��بی انجام دهد‪».‬‬ ‫اما جالب‌ترین اظهارنظر از سوی کامران صورت گرفت که‬ ‫معتقد بود استیضاح لولو نیست و باید انجام می‌شد‪ .‬در نهایت‬ ‫نوبت به وزیر ورزش رسید که او هم بخشی از صحبت‌هایش‬ ‫را به تعارف با نمایندگان و اینکه خود را مخلص آنها می‌داند‬ ‫اختصاص داد و از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان را یک‬ ‫وزارت تازه تاسیس و نیازمند فرصت دانست‪ .‬با این وجود در‬ ‫دفاع از وزارتخانه خود خواهان آن ش��د ک��ه مردم ادعاهای‬ ‫مطرح شده توسط کامران را باور نکنند‪.‬‬ ‫وزیر ورزش شاید دوباره احضار شود‬ ‫ورزش‬ ‫دومین نماینده موافق استیضاح از شاهین‌شهر در حال‬ ‫سخنرانی بود که ناگهان رئیس مجلس اعالم کرد که بار دیگر‬ ‫با پس گرفتن امضا موضوع استیضاح از دستورکار خارج شده‬ ‫و تنها به نمایندگان موافق استیضاح تا فردی به نمایندگی از‬ ‫آنها مدت پنج دقیقه با وزیر ورزش صحبت کند‪ .‬این نماینده‬ ‫محمد قسیم‌عثمانی بود که در مهمترین بخش صحبت‌هایش‬ ‫موضوع پیشنهاد رشوه از سوی آرش میراسماعیلی به رئیس‬ ‫فدراسیون آسیایی جودو را مطرح و اعالم کرد که به دلیل این‬ ‫پیشنهاد جودو ایران تعلیق شده و همچنین به عباسی پیشنهاد‬ ‫داد تا از سمتش استعفا دهد‪.‬‬ ‫مصلحت‌اندیشی به جای استیضاح‬ ‫‪71‬‬
‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫خداحافظي با رئيس‌قدرتمند‬ ‫ورزش در شبكه سوم كمرنگ مي‌شود؟‬ ‫حسين قهار‬ ‫با جدایی علی اصغر پورمحمدی از ریاست شبکه سوم‬ ‫سیما‪ ،‬سرنوش��ت برنامه نود و دیگر برنامه‌های ورزشی این‬ ‫شبکه چه خواهد شد؟‬ ‫بدون‌تردید این س��والی اس��ت که در طول یک هفته‬ ‫گذشته ذهن اکثر اهالی فوتبال را به خود مشغول کرده است‪.‬‬ ‫بدون شک رفتن این مدیر از شبکه سه سیما اتفاقی نیست که‬ ‫بتوان به راحتی از میان آن گذشت‪ .‬به ویژه حاال که خیلی‌ها‬ ‫بر این باور هستند كه رفتن پورمحمدی از ریاست شبکه سه‪،‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ارتباط مستقیم با تاسیس شبکه ورزش و همچنین اختالفات‬ ‫این مدیر با معاونت س��یما دارد‪ .‬در این رابطه گفته می‌شود‬ ‫معاونت‌سیما در تالش است تا با انتقال برنامه‌های ورزشی‬ ‫شبکه‌های مختلف تلویزیون به شبکه ورزش‪ ،‬شبکه سوم را‬ ‫به الین اجتماعی‪ ‌،‬فرهنگی و س��رگرمی ببرد‪ .‬به‌دنبال این‬ ‫اتفاقات خیلی‌ها منتظر هستند تا ببینند سرنوشت برنامه نود‬ ‫و عادل فردوسی‌پور که مخالفان زیادی در شبکه سوم سیما‬ ‫دارد‪ ،‬چه می‌شود‪.‬‬ ‫عادل در برنامه نود دوشنبه شب گذشته رسما ناراحتی‬ ‫خ��ود را از جدایی پورمحم��دی روی آنتن اع�لام کرد و به‬ ‫تعریف و تمجید از مدیری پرداخت که در طول س��ال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬بیشتر اوقات از عادل مقابل مخالفان پربیننده‌ترین‬ ‫برنامه س��یما‪ ،‬دفاع كرده و فرصت را برای قدرت نمایی نود‬ ‫و فردوس��ی‌پور فراهم کرده بود‪ .‬اتفاقی که ش��اید به‌شدت‬ ‫اختالفات افرادی که با فردوس��ی‌پور ارتب��اط خوبی ندارند‬ ‫بیفزاید‪ ،‬گرچه پورمحمدی برخی مواقع انتقاداتی هم ازعادل‬ ‫بیان می‌کرد‪.‬‬ ‫به‌هر صورت جدایی پور‌محمدی از شبکه سوم تا این‬ ‫حد بر سرنوشت برنامه نود تاثیر‌گذار خواهد بود که بالفاصله‬ ‫بعد از اعالم خبر جدایی پور‌محمدی از ش��بکه س��وم سیما‪،‬‬ ‫شایعه حذف این برنامه پرمخاطب از این شبکه در رسانه‌ها‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫همان‌طور که اشاره شد در این سال‌ها هر بار که شایعه‬ ‫تعطیلی برنامه نود رسانه‌ای می‌شد‪ ،‬در نهایت این علی اصغر‬ ‫پورمحمدی بود که با انجام یک مصاحبه حمایتی از برنامه نود‬ ‫اعالم می‌کرد این برنامه با قدرت با اجرای عادل فردوسی‌پور‬ ‫روی آنتن خواهد رفت‪ .‬حتی در زمان‌هایی که ناظران پخش‬ ‫شبکه سه چندین بار روی آنتن‪ ،‬برنامه نود را به دلیل اختالفات‬ ‫با فردوسی‌پور بدون خداحافظی این مجری و پخش تیتراژ‬ ‫پایانی‪ ،‬قطع کردند یا مقاطعی که دس��ت اندر‌کاران شبکه‌‪،‬‬ ‫وقت کافی را به عادل و همکارانش ب��رای پخش برنامه به‬ ‫آنها نمی‌دادند این علی اصغر پورمحمدی بود که در نهایت به‬ ‫حمایت از همشهری خود می‌شتافت و از فردوسی‌پور حمایت‬ ‫می‌کرد‪ .‬حتی زمانی ک��ه برنامه نود ب��ا نهاد‌های مختلف و‬ ‫نمایندگان مجلس و‪ ...‬وارد چالش شدید می‌شد‪ ،‬رئیس پیشین‬ ‫شبکه سوم سیما از نود و تهیه‌کننده خبرسازش حمایت کرد و‬ ‫همه این حمایت‌ها تاثیر بسیار زیادی در قدرت نمایی برنامه‬ ‫نود در سازمان صد‌او‌سیما و بین مردم ایران داشت‪ .‬حاال که‬ ‫دیگر در طبقه باالیی دفتر برنامه نود در شبکه سوم سیما که‬ ‫متعلق به ریاست شبکه سه است‪ ،‬فرد دیگری بر مسند ریاست‬ ‫خواهد نشس��ت‪ ،‬هیچ کس نمی‌داند رئیس جدید سیاس��ت‬ ‫رئیس‌جدید درباره برنامه ‪ 90‬چه خواهد بود‪.‬‬ ‫اینک��ه رابطه ع��ادل فردوس��ی‌پور با زی��ن العابدین‪،‬‬ ‫رئی��س جدید ش��بکه س��ه تا چ��ه حد خ��وب اس��ت هم‬ ‫س��والی اس��ت که کس��ی جواب آن را به جز خ��ود این دو‬ ‫نفر نمی‌دان��د‪ .‬ام��ا واقعیت ام��ر اینجا اس��ت که ب��ا رفتن‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬ش��خص فردوس��ی‌پور هم نس��بت به آینده‬ ‫کاری برنام��ه ن��ود نگرانی‌ه��ای زی��ادی را در س��ر دارد‪.‬‬ ‫حاال همه منتظر هستند تا ببینند سیاس��ت زین‌العابدین در‬ ‫رابطه با برنامه نود چه خواهد بود‪ .‬در رابطه با تغییرو تحوالت‬ ‫مدیریتی در ش��بکه س��ه‪ ،‬در طول روزهای گذشته شایعات‬ ‫مختلفی هم در ارتباط با مشاجره لفظی شدید میان علی اصغر‬ ‫پورمحمدی با دارابی‪ ،‬معاونت سیما در حاشیه جلسه شورای‬ ‫مدیران سیما‪ ،‬در رسانه‌ها منتشر شد که هیچ یک از این اخبار‬ ‫از سوی مقامات سیما تکذیب نشد و در نهایت هم در اقدامی‬ ‫‌غیر‌قابل منتظره‪ ،‬این دارابی بود که در حکمی‌زین‌العابدین‬ ‫را که تازه دو سال اس��ت وارد شبکه سه ش��ده جانشین‌پور‬ ‫محمدی کرد‪.‬‬ ‫با‌توجه ب��ه روند اتفاقاتی که به آن اش��اره ش��د‪ ،‬بدون‬ ‫شک باید منتظر اتفاقات مهم در مدیریت شبکه سوم سیما و‬ ‫دگرگونی اساسی در نحوه پخش برنامه‌های مختلف ورزشی‬ ‫باشیم‪ .‬تغییر و تحوالتی که شاید سیستم برنامه نود و عادل‬ ‫فردوسی‌پور را هم تغییر دهد‪.‬‬ ‫ی که مدیران صد‌او‌سیما قصد دارند‬ ‫اگر این شایعه قدیم ‌‬ ‫تمام برنامه‌های ورزشی سیما را به شبکه ورزش منتقل کنند‬ ‫صحت داشته باشد‪ ،‬باید دید واکنش عادل فردوسی‌پور به این‬ ‫اتفاق چه خواهد بود‪ .‬به هر حال اکثر مردم تقریبا برنامه‌های‬ ‫دوشنبه شب خود را طوری تنظیم می‌کنند که برنامه نود هم‬ ‫در آن جایی داشته باشد؛ برنامه نودی که عادل فردوسی‌پور‬ ‫روی آنتن شبکه سه آن را اجرا می‌کند‪ .‬البته در رابطه با برنامه‬ ‫نود و تغییرات انجام ش��ده در شبکه س��ه‪ ،‬باید دید واکنش‬ ‫ع��زت‌اهلل ضرغام��ی‌ب��ه ح��وادث روزه��ای اخی��ر چ��ه‬
‫خواه��د ب��ود‪ .‬ای��ن نکت��ه از آنجای��ی خیل��ی مهم اس��ت‬ ‫ک��ه گفت��ه می‌ش��ود ع��ادل فردوس��ی‌پور ب��ا رئی��س‬ ‫س��ازمان صد‌او‌س��یما ه��م ارتب��اط بس��یار خوب��ی دارد و‬ ‫به همین دلیل همه منتظر هس��تند تا ببینند سیاست رئیس‬ ‫سازمان در رابطه با این تغییر و تحوالت چه خواهد بود‪.‬‬ ‫در اوضاع فعلی البته ش��خص پورمحمدی یا مدیران‬ ‫شبکه سه صحبتی در رابطه با سرنوشت برنامه نود و پخش‬ ‫مستقیم مسابقات فوتبال در رسانه‌ها انجام نداده اند‪ ،‬اما قطعا‬ ‫فردوسی‌پور و عوامل برنامه نود و از همه مهمتر مردم منتظر‬ ‫هس��تند تا ببینند نتیجه تغییرو تحوالت مدیریتی در شبکه‬ ‫سوم سیما چه خواهد شد‪ .‬آیا با رفتن پور‌محمدی باید منتظر‬ ‫کم رونق شدن ورزش در این شبکه باشیم؟‬ ‫این سوالی اس��ت که گذر زمان جواب آن را مشخص‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫نام�ه ‪ 113‬هنرمن�د ب�ه ضرغام�ی‌ در حمای�ت از‬ ‫پورمحمدی‬ ‫ورزش‬ ‫مدیر جدید شبکه سه سیما کیست؟‬ ‫مجید زین‌العابدین با حکم معاون سیما‪ ،‬مدیریت شبکه‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫این نامه در حالی منتش��ر ش��د که همزمان مراس��م‬ ‫تودیع اصغ��ر پورمحمدی با حضور علی دارابی در س��ازمان‬ ‫صداوسیما در حال برگزاری بود‪ .‬در پی تودیع مدیر شبکه‌سه‬ ‫و معرفی جایگزین او‪ ۱۱۳ ،‬تن از کارگردانان‪ ،‬تهیه‌کنندگان‪،‬‬ ‫نویس��ندگان‪ ،‬خوانندگان و بازیگران تلویزیون و س��ینما در‬ ‫واکنش به خداحافظی از علی‌اصغر پورمحمدی‪ ،‬مدیر باسابقه‬ ‫شبکه س��وم س��یما بیانیه‌ای در حمایت از او برای رسانه‌ها‬ ‫ارسال کردند‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده است‪:‬‬ ‫«بسمه تعالی‬ ‫جناب آقای سید‌عزت‌اهلل ضرغامی‬ ‫ریاست محترم سازمان صداوسیما‬ ‫سالم علیکم‬ ‫در شرایطی که این همه هجمه فرهنگی و در زمانه‌ای‬ ‫که جنگ نرم اولین و اصلی‌ترین سالح ویرانگر دشمن است‪،‬‬ ‫بر باور مردم س��رزمین مقدس ما و در این شرایط سخت که‬ ‫اتحاد و همدلی برای مقابله با انواع تهاجم‌های طراحی شده‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی اس��اس ماندگاری و پیروزی‬ ‫ماس��ت‪ ،‬تودیع بی‌هنگام مدیریت دلس��وزی که رس��انه را‬ ‫می‌شناسد و اعتماد اصحاب و کارگزاران هنر را با خود دارد‬ ‫همه ما را دچار اندوه و یأس کرده است‪.‬‬ ‫از شما که شناخت‌تان از یاران صدیق انقالب‬ ‫و تش��خیص‌تان از توانای��ی مدی��ران رس��انه ملی‬ ‫بی‌گفت‌وگو و بی‌نظیر است‪ ،‬درخواست داریم تا‬ ‫اجازه رفتن را به مدیری که در این عرصه‬ ‫بی‌همتاس��ت ندهید و رسانه ملی‬ ‫را از توانایی جن��اب آقای دکتر‬ ‫علی‌اصغر پور‌محمدی محروم‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫داود میرباق��ری‪،‬‬ ‫س��ید‌ضیاء الدی��ن‌دری‪،‬‬ ‫س��یروس مق��دم‪ ،‬کمال‬ ‫تبریزی‪ ،‬حس��ن فتحی‪،‬‬ ‫بهروز افخمی‪ ،‬همایون‬ ‫اس��عدیان‪ ،‬داری��وش‬ ‫فرهن��گ‪ ،‬احمد امینی‪،‬‬ ‫فری��دون جیران��ی‪،‬‬ ‫حسین س��هیلی‌زاده‪،‬‬ ‫مازی��ار می��ری‪،‬‬ ‫علیرضا طال��ب‌زاده‪،‬‬ ‫پروی��ز ش��یخ‌طادی‪،‬‬ ‫بی��ژن میرباق��ری‪،‬‬ ‫محمدرض��ا آهن��ج‪،‬‬ ‫مس��عود کرامت��ی‪،‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬سعید نعمت‌اهلل‪ ،‬محمدحسین‬ ‫لطیفی‪ ،‬محمود فالح‪ ،‬سعید س��لطانی‪ ،‬امین تارخ‪ ،‬داریوش‬ ‫ارجمند‪ ،‬جلیل سامان‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬مسعود بهبهانی‌نیا‪ ،‬جواد‬ ‫افش��ار‪ ،‬جواد مزدآبادی‪ ،‬پوریا پورس��رخ‪ ،‬پیمان قاسم‌خانی‪،‬‬ ‫سعید آقاخانی‪ ،‬حمید لوالیی‪ ،‬دانیال حکیمی‪ ،‬امراهلل احمد‌جو‪،‬‬ ‫جابر قاسمعلی‪ ،‬محراب قاس��م‌خانی‪ ،‬سروش صحت‪ ،‬بهنام‬ ‫تشکر‪ ،‬هومن برق‌نورد‪ ،‬رامبد جوان‪ ،‬مصطفی کیایی‪ ،‬علیرضا‬ ‫افخمی‪ ،‬سعید جاللی‪ ،‬علیرضا کاظمی‌پور‪ ،‬حسن میرباقری‪،‬‬ ‫مهرانه مهین‌تراب��ی‪ ،‬منصور س��هراب‌پور‪ ،‬دکتر‌محمدرضا‬ ‫شجاعی‪ ،‬مجید صالحی‪ ،‬یوس��ف تیموری‪ ،‬شهاب اکبری‪،‬‬ ‫سید‌احمد کاشانچی‪ ،‬محسن چگینی‪ ،‬علی مسعودی‪ ،‬علیرضا‬ ‫قاسم‌خان‪ ،‬فاطمه گودرزی‪ ،‬خش��ایار الوند‪ ،‬لعیا زنگنه‪ ،‬مریم‬ ‫کاویانی‪ ،‬الهام غفوری‪ ،‬مهران مهام‪ ،‬آرمان زرین‌کوب‪ ،‬سحر‬ ‫دولتش��اهی‪ ،‬امیرعباس پیام‪ ،‬مهراوه شریفی‌نیا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ش��فیعی‪ ،‬ایرج محمدی‪ ،‬علی لهراس��بی‪ ،‬حسن جوهرچی‪،‬‬ ‫علی خودس��یانی‪ ،‬سپند امیرس��لیمانی‪ ،‬کمند امیرسلیمانی‪،‬‬ ‫اس��ماعیل عفيفه‪ ،‬مجید موالیی‪ ،‬سعید شاهسواری‪ ،‬مهدی‬ ‫گلس��تانه‪ ،‬آناهیتا جواهرچی‪ ،‬امیر ن��وری‪ ،‬همایون ایزدپناه‪،‬‬ ‫احمد ساعتچیان‪ ،‬شقایق دهقان‪ ،‬بهاره رهنما‪ ،‬منوچهر‌هادی‪،‬‬ ‫شهرام شاه‌حس��ینی‪ ،‬گالره عباسی‪ ،‬س��ید‌مجید موسویان‪،‬‬ ‫مسعود شاه‌محمدی‪ ،‬بیژن بنفشه‌خواه‪ ،‬حمید‌رضا شیروانیان‪،‬‬ ‫سیاوش خیرآبی‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬آرش مجیدی‪ ،‬عباس غزالی‪،‬‬ ‫لیندا کیانی‌‪ ،‬هادی مقدم‌دوست‪ ،‬عطا عمرانی‪ ،‬کامران تفتی‪،‬‬ ‫پژمان بازغی‪ ،‬سیامک صرافت‪ ،‬مجید موالیی‪ ،‬سعید سعدی‪،‬‬ ‫علیرضا بذرافشان‪ ،‬بهاره افشاری‪ ،‬سام درخشانی‪ ،‬داود‌هاشمی‪،‬‬ ‫سید‌امیر پروین‌حسینی‪ ،‬مهدی پاکدل‪ ،‬بهنوش طباطبایی‪،‬‬ ‫فتحعلی اویسی‪ ،‬مهدی سلطانی‪».‬‬ ‫سه سیما را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫ی علی‌اصغر‬ ‫علی دارابی معاون سیما (‪ 17‬مهر) طی حکم ‌‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬مدیر سابق شبکه سه را به سمت مشاور عالی‬ ‫معاونت سیما منصوب کرد و مجید زین‌العابدین را جایگزین‬ ‫پورمحمدی کرد‪.‬‬ ‫مجید زین‌العابدین متولد سال ‪ 1356‬و تحصیالتش‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی است‪.‬‬ ‫س��وابق زین‌العابدین در حوزه‌های مختلف کاری طی‬ ‫سال‌های اخیر به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ قائم‌مقام شبکه سه سیما‬‫ مدیرطرح و برنامه شبکه سه سیما‬‫ سرپرست گروه معارف شبکه سه سیما‬‫ مدیریت و اداره ش��ورای راهب��ردی‪ ،‬اتاق‌های فکر‪،‬‬‫شورای مدیران و شورای برآورد در شبکه سه‬ ‫ سرپرست گروه اجتماعی شبکه خبر‬‫ جانشین سردبیر بخش خبری ‪20:30‬‬‫ تهیه‌کننده برنامه‌های سیاسی شبکه خبر‬‫ دبیر شورای راهبردی شبکه خبر‬‫ کارشناس اداره کل حقوقی سازمان‬‫ کارشناس رسانه در معاونت فرهنگی ستاد احیای امر‬‫به معروف و نهی از منکر‬ ‫ کارش��ناس اداری در جامع��ه علمی��ه‬‫حضرت امیر‌‌المومنین (علیه السالم)‬ ‫ قائم‌مقام بس��یج دانشجویی دانش��گاه آزاد اسالمی‬‫واحد تهران مرکز‬ ‫ مسئول بسیج دانشجویی دانش��کده حقوق و علوم‬‫سیاسی‬ ‫ بازرس ویژه شورای نگهبان در انتخابات مجلس‬‫ عضو هیات داوران بخش جنبی جشنواره فیلم فجر‬‫سال ‪ 81-82‬به نمایندگی از ستاد احیاء ‪g‬‬ ‫عادل فردوسي‌پور همچنان‬ ‫سياست سكوت را در پيش گرفته‬ ‫است‪ .‬اگرچه درباره جدايي‬ ‫پورمحمدي نطق دراماتيكي‬ ‫داشت اما هنوز درخصوص‬ ‫موضوع قدرت گرفتن مخالفانش‬ ‫اظهارنظري نكرده است‬ ‫‪73‬‬
‫ورزش‬ ‫جادوی چشم‌بادامی‌ها باطل می‌شود؟‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫نگاهی به آخرین وضعیت تیم‌ملی ایران پیش از بازی با کره‌‌جنوبی‬ ‫میالد حجت‌االسالمی‬ ‫دیدار بیست‌وششم تیم‌ملی ایران و کره‌جنوبی در بیست‬ ‫و پنجمین روز مهرماه دیداری سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‬ ‫برای فوتبال ایران در مسیر رسیدن به جام‌جهانی است‪ .‬تیم‬ ‫پر‌فراز‌و‌نش��یب کارلوس کی‌‌روش هم روند سنتی دلهره و‬ ‫اضطراب در مسیر رسیدن به جام‌جهانی را حفظ کرده و در‬ ‫چهارمین دیدار با بیم و امیدهای زیادی به مصاف کره‌جنوبی‬ ‫می‌رود که در س��ه بازی خود در این مرحله قدرتمند ظاهر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فهرست پرماجرا‬ ‫کارلوس کی‌روش برای این دیدار که ساعت ‪ 20‬روز‬ ‫سه‌شنبه ‪ 25‬مهر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد‪ ،‬ابتدا‬ ‫‪ 28‬بازیکن را به اردوی تیم‌ملی فراخواند‪ .‬دروازه‌ب‌ان‌های این‬ ‫فهرس��ت عبارت بودند از مهدی رحمتی‪ ،‬رحمان احمدی و‬ ‫سوشا مکانی‪ .‬برای خط دفاع نیز کی‌روش از حسین ماهینی‪،‬‬ ‫جالل حس��ینی‪ ،‬مهرداد پوالدی‪ ،‬محمد نصرتی‪ ،‬احس��ان‬ ‫حاج‌صفی‪ ،‬خس��رو حیدری‪ ،‬پژمان منتظ��ری و مازیار زارع‬ ‫دعوت کرد و در خط‌میانی هم محم��د نوری‪ ،‬علی کریمی‪،‬‬ ‫جواد نکونام‪ ،‬امی��د ابراهیمی‪ ،‬آندرانی��ک تیموریان‪ ،‬پژمان‬ ‫نوری‪ ،‬میالد نوری و امید نظری در فهرست او جای گرفتند‪.‬‬ ‫مهاجمان فهرست را هم محمدرضا خلعتبری‪ ،‬محمد غالمی‪،‬‬ ‫محمد قاضی‪ ،‬کریم انصاری‌فرد‪ ،‬اش��کان دژاگه‪ ،‬مس��عود‬ ‫شجاعی‪ ،‬رضا قوچان‌نژاد‪ ،‬جالل رافخایی و احمد حسن‌زاده‬ ‫تشکیل دادند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��ید اعتراضات روی فهرست‌های قبلی‬ ‫‪74‬‬ ‫کی‌روش تا اندازه‌ای روی نفرات دعوت شده تاثیرگذار بود‬ ‫و این بار دیگر نامی‌از بازیکنانی چون علیرضا حقیقی که در‬ ‫روسیه سکو‌نشین است یا بازیکنانی چون غالمرضا رضایی‬ ‫که البته مصدوم بود ‌و هادی نوروزی وجود ندارد و در مقابل‬ ‫بازیکنان جدیدی چون امید ابراهیمی‪ ،‬میالد نوری‪ ،‬جالل‬ ‫رافخایی و احمد حسن‌زاده مورد توجه قرار گرفتند‪ .‬هر‌چند در‬ ‫مورد همین انتخاب‌ها هم صحبت کم نبود و به‌عنوان نمونه‬ ‫دعوت از محمد غالمی‌ به دلیل نیمکت‌نشینی این بازیکن‬ ‫در تیم سپاهان تا اندازه‌ای تعجب‌برانگیز بود‪ .‬البته در نهایت‬ ‫همین تازه‌واردها در خط اصلی حذف قرار گرفتند و سرمربی‬ ‫تیم‌ملی برای اعالم اس��امی‌‪ 24‬بازیکن نهایی دیدار ایران‬ ‫و کره‌جنوبی روی نام میالد نوری‪ ،‬امی��د ابراهیمی‪ ،‬جالل‬ ‫رافخایی و محمد غالمی‌ خط قرمز کش��ید تا بدین ترتیب‬ ‫نصرتی‪ ،‬حاج‌صفی و حسن‌زاده همچنان در این فهرست باقی‬ ‫بمانند‪ ،‬چراکه این سه بازیکن هم جزو گزینه‌های تازه‌واردی‬ ‫بودند که امکان حذفشان وجود داشت‪.‬‬ ‫فهرست جدید کی‌روش نشان می‌دهد که به احتمال‬ ‫زیاد او تدابیر تازه‌ای در بازی با کره‌جنوبی بکار خواهد بست‪.‬‬ ‫این بار او بازیکنان تازه‌واردی چ��ون قوچان‌‌نژاد و نظری را‬ ‫به‌همراه دژاگه در اختیار دارد‪ ،‬اما مشخص نیست دورگه‌های‬ ‫تیم‌ملی برای این بازی می‌توانند از ابتدا در ترکیب قرار‌بگیرند‬ ‫یا کی‌روش‌ترجی��ح می‌دهد تا بدنه اصلی تی��م را مطابق با‬ ‫بازی‌های قبل حفظ کند‪ .‬بی‌تردید در این دیدار آماده بودن‬ ‫بازیکنانی چون خسرو حیدری‪ ،‬آندرانیک تیموریان و محمد‬ ‫قاضی دست سرمربی تیم‌ملی را باز خواهد گذاشت‪ ،‬اما مهم‬ ‫اینجاست که سرمربی پرتغالی در این دیدار چه‌ ترفندی به‬ ‫کار خواهد بس��ت‪ .‬ابزارهای انتخابی او ب��ر توانمندی‌های‬ ‫تهاجمی‌ استوار اس��ت‪ ،‬بنابراین باید دید کی‌روش می‌تواند‬ ‫به احتیاط مرسوم میان مربیان پرتغالی خاتمه دهد و در این‬ ‫دیدار حس��اس با توپ پر به میدان برود یا همان شیوه رخنه‬ ‫محتاطانه همیشگی را به کار خواهد بست‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫انتخاب اول برای کی‌روش شانس بیشتری خواهد آورد‪.‬‬ ‫پیامی‌برای مانوئل‬ ‫اما مورد توجه‌ترین بازیکن پس از اعالم فهرست جدید‬ ‫بازیکنان تیم‌ملی‪ ،‬علی کریمی‌بود؛ بازیکنی که مورد غضب‬ ‫مانوئل ژوزه‪ ،‬سرمربی پرسپولیس قرار گرفته و حتی از این تیم‬ ‫کنار گذاشته شده‪ ،‬اما کی‌روش او را به تیم‌ملی فراخوانده است‪.‬‬ ‫مهمتر از این اتفاق دالیل تیرگی روابط ژوزه و کریمی‌است‬ ‫که مستقیم به کارلوس کی‌روش مربوط می‌شود‪ .‬هموطن‬ ‫کی‌روش در پرسپولیس مدعی است که بعد از حضور کریمی‬ ‫‌در اردوی تیم‌ملی رفتار این بازیکن عوض شده و کارلوس او‬ ‫را علیه این مربی شورانده است‪ .‬با این حال کی‌روش و کریمی‬ ‫‌هر دو این موضوع را رد می‌کنند‪ .‬به نظر می‌رس��د هر اندازه‬ ‫که مانوئل بر کنار گذاش��تن کریمی‌اصرار دارد‪ ،‬همان اندازه‬ ‫کارلوس پای این بازیکن ایستاده و البته مدیرعامل پرسپولیس‬ ‫ی گردن به حرف مانوئل گذاشته و‬ ‫هم از یک سو در مورد کریم ‌‬ ‫از سوی دیگر به کی‌روش پیغام داده که با حرف‌های سرمربی‬ ‫تیمش موافق نیس��ت و عذرخواهی می‌کند‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫دعواهای قدیمی‌ژوزه و کی‌روش اکنون س��ر و کله‌اش در‬ ‫فوتبال ایران پیدا شده و ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫امیدوار به دور گه‌ها‬ ‫این برای نخستین بار است که تیم کی‌روش بازیکنان‬ ‫لژیونر زیادی دارد؛ اش��کان دژاگه از فوالم به همراه مسعود‬ ‫شجاعی و تیموریان از اوساسونا و الخریطات نفراتی هستند‬ ‫که در تیم ایران و در ورزش��گاه آزادی به میدان رفته‌اند و به‬ ‫میدان فرستادن آنها برای کی‌روش اطمینان‌بخش خواهد‬ ‫بود‪ .‬رضا قوچان‌ن��ژاد بازیکن س��نت‌‌ترویدن بلژیک و امید‬ ‫نظری از تیم آنجل هولمز در سوئد تاکنون در تیم‌های خود‬ ‫موفق بوده‌اند و هر دو بازیکن هم ویژگی‌های تهاجمی‌دارند؛‬
‫یعنی نقطه‌ای که اتفاقا دست کی‌روش پر است‪ ،‬اما از سوی‬ ‫دیگر این دو بازیکن به‌ش��دت زیر ذره‌بین قرار دارند‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند اکنون وقت مناس��بی برای استفاده از‬ ‫این بازیکنان نیست‪ ،‬چراکه آنها متعلق به فرهنگ دیگری‬ ‫هستند و شاید در دیدار بزرگی چون بازی با کره‌جنوبی حتی‬ ‫آنها بیش از بازیکنان رقیب تحت تاثیر جو ورزشگاه آزادی‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬برخی دیگر از منتقدان کی‌روش هم می‌گویند‬ ‫وقتی بازیکنان جوان دیگری در لیگ برتر ایران هستند که‬ ‫شایستگی حضور در فهرست کی‌روش را دارند‪ ،‬چرا او سعی‬ ‫می‌کند پای دورگه‌ها را به تیم‌ملی ایران باز کند‪.‬‬ ‫صمیمیت از دست رفته‬ ‫اتمسفر مثبت‬ ‫تاریخچه کامل بازی‌های ایران و کره‌جنوبی‪:‬‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۵۸‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی ‪( ۵‬بازی‌های آسیایی – توکیو)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۹3‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی ‪( ۳‬مقدماتی جام‌جهانی – دوحه)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۹۶‬ایران ‪ - ۶‬کره‌جنوبی ‪( ۲‬جام ملت‌های آسیا ‪ -‬دوبی امارات)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۰‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی یک (بازی‌های آسیایی – بانکوک)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۰‬ایران یک ‪ -‬کره‌جنوبی ‪( ۲‬جام ملت‌های آسیا –‌تریپولی)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۱‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی ‪( ۲‬بازی دوستانه – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۱‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی یک (بازی دوستانه – قاهره)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۱‬ایران ‪ - ۲‬کره‌جنوبی صفر (بازی دوستانه – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۴‬ایران ‪ - ۴‬کره‌جنوبی ‪( ۳‬جام ملت‌های آسیا ‪ -‬جینان چین)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۲‬ایران ‪ - ۲‬کره‌جنوبی یک (جام ملت‌های آسیا – بانکوک)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۵‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی ‪( ۲‬بازی دوستانه – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۴‬ایران ‪ - ۲‬کره‌جنوبی صفر (بازی‌های آسیایی – تهران)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۶‬ایران یک ‪ -‬کره‌جنوبی یک (مقدماتی جام ملت‌های آسیا – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۷‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی صفر (مقدماتی جام جهانی – بوسان)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۶‬ایران ‪ - ۲‬کره‌جنوبی صفر (مقدماتی جام ملت‌های آسیا – تهران)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۷۷‬ایران ‪ - ۲‬کره‌جنوبی ‪( ۲‬مقدماتی جام‌جهانی – تهران)‬ ‫‪ l‬س��ال ‪ :۲۰۰۷‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی صفر (در ضربات پنالتی کره با نتیجه چهار بر دو به‬ ‫برتری دست یافت) (جام ملت‌های آسیا ‪ -‬کواالالمپور مالزی)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۸۲‬ایران یک ‪ -‬کره‌جنوبی صفر (بازی‌های آسیایی ‪ -‬دهلی نو)‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫با این ح��ال اتمس��فر حاکم پی��ش از ب��ازی ایران و‬ ‫کره‌جنوبی بس��یار مثبت‌تر از دیدار با لبنان اس��ت و به نظر‬ ‫می‌رس��د که همه بعد از شکست مقابل لبنان احساس خطر‬ ‫داستان گربه سياه‌ها‬ ‫در سال‌های اخیر ذهنیت خاص فوتبالدوستان ایرانی‬ ‫نسبت به تیم‌های عربی سبب شده که تیم‌هایی چون بحرین‬ ‫یا عربستان را گربه سیاه فوتبال ایران بدانند‪ ،‬اما اگر مجموع‬ ‫رویدادهای بین‌المللی در دو دهه اخیر را بررسی کنیم در واقع‬ ‫این کره‌جنوبی اس��ت که به معنی واقعی گربه‌سیاه فوتبال‬ ‫ایران بوده است‪.‬‬ ‫نخستین دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره‌جنوبی به‬ ‫سال ‪ 1958‬و بازی‌های آسیایی توکیو بازمی‌گردد؛ جایی که‬ ‫تیم ایران با پنج گل مغلوب کره‌ای‌ها شد و تا سال ‪ 1971‬دو‬ ‫بار دیگر از این تیم شکس��ت خورد اما در این سال نخستین‬ ‫بار ایران توانست با نتیجه دو بر‌صفر کره را در سئول شکست‬ ‫دهد‪ .‬اما در سال‌های بعد از انقالب فوتبال ایران و کره رقابت‬ ‫نزدیکی را با هم داش��ته‌اند‪ .‬از جام ملت‌های آسیا در دوحه‬ ‫به س��ال ‪ 1988‬تا س��ال ‪ 2011‬که باز هم این رقابت‌ها در‬ ‫دوحه برگزار شد‪ ،‬تیم‌های ایران و کره‌جنوبی به غیر‌از سال‬ ‫‪ 1992‬در این جام با یکدیگر مصاف داشته‌اند‪ .‬در سال ‪1988‬‬ ‫کره‌ای‌ها ‪ 3‬بر صفر پیروز ش��دند‪ ،‬اما در سال ‪ 1996‬برتری‬ ‫‪‌‌‌‌‌‌6‬بر‪ 2‬فوتبال ایران سنگین‌ترین شکست را به حریف وارد کرد‬ ‫و به نوعی انتقام شکست با پنج گل در نخستین رویارویی دو‬ ‫تیم را گرفت‪ .‬از اینجا بود که روند جالب بردهای یکی در میان‬ ‫دو تیم آغاز شد و دو تیم از آن دوره تاکنون همواره در مرحله‬ ‫ورزش‬ ‫ش��اید آنچه بیش از همه تیم کی‌روش را رنج می‌دهد‬ ‫عدم صمیمیت در این تیم اس��ت‪ .‬رفتار پر‌‌غ��رور بازیکنان‬ ‫تیم‌ملی پیش از بازی لبنان و کارهایی چون تحریم رسانه‌ها با‬ ‫شکست مقابل این تیم جایش را به بیانیه عذرخواهی از مردم‬ ‫داد و مشخص ش��د که نگرانی‌ها‌بی‌دلیل نبوده است‪ .‬این‬ ‫شکست انتقادها را از تیم کی‌روش افزایش داد و وقتی شنیده‬ ‫می‌شود دو بازیکن سرشناس تیم‌ملی که اتفاقا هم‌باشگاهی‬ ‫هستند یعنی جواد نکونام و مهدی رحمتی رابطه خوبی ندارند‬ ‫ی و محمد نوری هم دست کمی از‬ ‫و از سوی دیگر علی کریم ‌‬ ‫این دو ندارند‪ ،‬باید برای این فاصله گرفتن بازیکنان تیم‌ملی‬ ‫از یکدیگر افس��وس خ��ورد‪ .‬از دیگر حاش��یه‌های تیم‌ملی‬ ‫کنار گذاشتن مدیر رس��انه‌ای تیم‌ملی بود‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫چالش‌های کی‌روش با رس��انه‌ها ادامه دارد و این بار دامن‬ ‫والی‌زاده را گرفته است‪ ،‬ضمن آنکه کی‌روش مخفیانه برای‬ ‫چند رسانه پیغام فرس��تاده که به دلیل انتقادهایشان بعد از‬ ‫بازی ایران با کره‌جنوبی بر ضد آنها صحبت خواهد کرد‪.‬‬ ‫کرده‌اند و با درک موقعیت دش��وار تیم‌ملی‪ ،‬رسانه‌ها به‌طور‬ ‫کامل در موضع حمایت از تیم‌ملی قرار گرفته‌اند و کارشناسان‬ ‫هم سعی می‌کنند تا در این مقطع یا از تیم‌ملی حمایت کنند‬ ‫یا حداقل سکوت کنند تا هم بهانه‌ای برای بازی ایران و کره‬ ‫نباش��د و هم فضا برای این دیدار به‌طور کامل مساعد شود‪.‬‬ ‫حتی انتظار می‌رود تماشاگران قهر کرده با فوتبال هم برای‬ ‫این بازی حضور پر‌رنگی در ورزش��گاه داشته باشند و جواد‬ ‫نکونام کاپیتان تیم‌ملی هم در تازه‌ترین گفت‌وگو خواستار‬ ‫آن شده که تماشاگران روز دشواری را برای رقیب سرسخت‬ ‫ایران رقم بزنند‪.‬‬ ‫یک چهارم نهایی جام ملت‌ها به مصاف یکدیگر رفته‌اند‪ .‬در‬ ‫جام ملت‌های ‪ 2000‬لبنان کره با نتیجه ‪‌2‬بر یک پیروز شد‪،‬‬ ‫اما در جام ملت‌های ‪ 2004‬در چین این ایران بود که توانست‬ ‫کره‌ای‌ه��ای مغرور از چهارم��ی‌در جام جهان��ی را با بازی‬ ‫خاطره‌انگیز ‪ 4‬بر ‪ 3‬شکست دهد‪ .‬هر چند که این روند در دو‬ ‫دوره اخیر جام‌‌ملت‌ها پای��ان یافت؛ در جام ملت‌های ‪2007‬‬ ‫مالزی و ‪ 2011‬دوحه کره ای‌ها یکب��ار در ضربات پنالتی و‬ ‫یکبار با نتیجه یک بر صفر تیم ایران را شکس��ت دادند‪ .‬اما‬ ‫در رقابت‌های مقدماتی جام‌جهان��ی حضور کره‌ای‌ها برای‬ ‫ایران همواره بد‌یمن بوده اس��ت‪ .‬پیش از انقالب دو تیم در‬ ‫مقدماتی جام جهانی ‪ 1978‬با یکدیگر روبه‌رو شدند که هر‬ ‫دو بازی به تساوی انجامید و البته در بازی‌های بعدی ایران‬ ‫سهمیه حضور در جام‌جهانی را کسب کرد‪ .‬اما بعد از انقالب‬ ‫تیم ایران یکبار در مقدماتی جام جهانی ‪ 1994‬که به صورت‬ ‫متمرکز برگزار ش��د با کره‌جنوبی مصاف کرد و با س��ه گل‬ ‫شکست خورد‪ .‬در جام‌جهانی ‪ 98‬که ایران به این رقابت‌ها راه‬ ‫یافت کره‌جنوبی در گروه دیگر قرار داشت و در سال ‪2000‬‬ ‫هم این کشور یکی از میزبان‌های جام جهانی بود و ایران هم‬ ‫حذف شد‪ .‬در سال ‪ 2006‬ژاپن در گروه ایران بود و شاگردان‬ ‫برانکو توانستند ساده‌تر از همیشه به جام‌جهانی بروند‪ ،‬اما در‬ ‫مقدماتی س��ال ‪ 2010‬کره‌جنوبی باز هم در گروهی بود که‬ ‫ای��ران در آن از صعود به جام‌جهانی بازمان��د‪ .‬اکنون به نظر‬ ‫می‌رسد دیدار بیست و ششم از هر نظر برای دو تیم پر‌اهمیت‬ ‫است‪ .‬تیم ایران می‌خواهد هم طلسم این بدیمنی کره‌ای‌ها‬ ‫را بشکند و هم مسیرش برای صعود به جام جهانی را هموار‬ ‫کند؛ اتفاقی که با شکس��ت کره در تهران بس��یار محتمل‬ ‫خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر دو تیم در ‪ 25‬بازی گذشته هر کدام‬ ‫‪ 9‬پیروزی را به دست آورده و ‪ 7‬دیدار هم مساوی شده است‪،‬‬ ‫بنابراین برنده این دیدار بیش��ترین برد تاریخ بازی دو تیم را‬ ‫هم در دست خواهد داشت‪ .‬این بازی برای تیم ایران حکم‬ ‫یک فینال تمام‌عیار را دارد که سرنوشت کارلوس کی‌روش و‬ ‫شاگردانش در مسیر رسیدن به جام جهانی را تا اندازه زیادی‬ ‫رقم خواهد زد‪g .‬‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۹‬ایران یک ‪ -‬کره‌جنوبی یک (مقدماتی جام جهانی – تهران)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۸۶‬ایران یک ‪ -‬کره‌جنوبی یک (در ضربات پنالتی کره با نتیجه ‪ ۶‬بر ‪ ۵‬به برتری‬ ‫دست یافت) (بازی‌های آسیایی – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۰۹‬کره‌جنوبی یک ‪ -‬ایران یک (مقدماتی جام جهانی – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۸۸‬ایران صفر‪ -‬کره‌جنوبی ‪( ۳‬جام ملت‌های آسیا – دوحه)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۱۰‬کره‌جنوبی صفر ‪ -‬ایران یک (بازی دوستانه – سئول)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۱۹۹۰‬ایران یک ‪ -‬کره‌جنوبی صفر (بازی‌های آسیایی – پکن)‬ ‫‪ l‬سال ‪ :۲۰۱۱‬ایران صفر ‪ -‬کره‌جنوبی یک (جام ملت‌های آسیا ‪ -‬دوحه قطر)‬ ‫‪75‬‬
‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫‪76‬‬
‫صلح درخيابان فاطمي‬ ‫دشمنان قلعه‌نویی به مراسم ختم والده او رفتند‬ ‫پای صحبت مو س��پیدان و قدیمی‌ه��ای ورزش که‬ ‫می‌نشینی همه یک درد‌دل مشترک دارند و آن هم اینکه به‬ ‫جای دشمنی در زمان حیات باید یار و یاور یکدیگر می‌بودند‪،‬‬ ‫اما در فوتبال پر‌تنش ایرانی همواره بهانه‌ها برای دور شدن‬ ‫از هم زیاد است و تنها زمان اتفاقات تلخ است که کدورت‌ها‬ ‫کنار گذاش��ته می‌ش��ود و می‏توان اهالی فوتبال را در کنار‬ ‫یکدیگر مشاهده کرد‪.‬‬ ‫شاید این موضوع پس از درگذشت مادر امیر قلعه‌نویی‬ ‫و واکنش جامعه فوتبال نمود عینی واضحی داشت و اینکه‬ ‫تقریبا هر روز تعداد زیادی از کس��انی که به دیدار سرمربی‬ ‫استقالل می‌رفتند‪ ،‬اگر دش��منان نگوییم حداقل منتقدان‬ ‫او بوده‌اند که در این فرصت همدل��ی را به کدورت‌ترجیح‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫این مساله خودش می‌تواند حتی برای امیر قلعه‌نویی‬ ‫هم تامل‌برانگیز باشد و او هم در مورد این همه منتقد به فکر‬ ‫فرو رفته باشد‪ .‬اما به واقع در سال‌های اخیر تعداد کسانی که‬ ‫با قلعه‌نویی وارد چالش شدند کم‌نبود‪.‬‬ ‫تراژدی مایلی‌کهن‬ ‫پایان تلخ فرهاد‬ ‫میان اتفاق تلخی که میان قلعه‌نویی و فرهاد مجیدی‬ ‫افتاد ت��ا حضور این بازیک��ن در خانه امیر ب��رای همدردی‬ ‫تنها چند روز فاصله بود‪ .‬س��رمربی استقالل هر کاری کرد‬ ‫نتوانست خاطرات به جا مانده از دوران گذشته را فراموش‬ ‫کند و با وجود اصرارهای فت��ح‌اهلل‌زاده و تمایل فرهاد اجازه‬ ‫غیر‌قابل تحمل‬ ‫رابطه خانواده حجازی با امی��ر قلعه‌نویی آنقدر تیره و‬ ‫تار اس��ت که حتی اتفاقات تلخ هم نمی‌توان��د آن را تعدیل‬ ‫کند‪ .‬مرحوم ناصر حجازی در بیمارستان حتی حاضر نبود به‬ ‫صورت امیر نگاه کند و اولین باری که امیر بر مزار حجازی‬ ‫حاضر ش��د ‪ 16‬ماه بعد از فوت او و بدون اطالع خانواده‌اش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫آتیال حجازی هیچ‌گاه دش��منی‌اش ب��ا قلعه‌نویی را‬ ‫کتمان نکرده‪ ،‬ام��ا امیر باتوجه به جای��گاه حجازی تالش‬ ‫می‌کند تا در مقابل آتیال با احتیاط رفتار کند و بیشتر حرف‌ها‬ ‫در مقابله ب��ا او از زبان اطرافیان امیر خارج می‌ش��ود‪ .‬بعد از‬ ‫فوت مادر امیر هم سایت ش��خصی مرحوم حجازی از قول‬ ‫این خانواده تسلیت گفت‪ ،‬اما به جای اسم امیر قلعه‌نویی از‬ ‫سرمربی استقالل استفاده کرد‪ .‬در این روزها بسیاری دیگر‬ ‫هم برای تسلی به خانه یا مراس��م ختم مادر امیر قلعه‌نویی‬ ‫رفتند‪ .‬از جواد زرینچه و ش��اهرخ بیانی گرفت��ه تا محمود‬ ‫فکری و علیرضا منصوریان که همه به نوعی دلش��ان با او‬ ‫حداقل تا قبل از این اتفاقات صاف نبود‪.‬‬ ‫البته اگ��ر از تمام آنهایی که در‌تراکتورس��ازی تبریز‬ ‫و س��پاهان اصفهان از مدیر گرفته تا بازیک��ن از قلعه‌نویی‬ ‫کدورت در دل دارند را هم در نظر بگیریم مشخص می‌شود‬ ‫که شاید فهرس��ت آنهایی که قلعه‌نویی دلشان را رنجانده‪،‬‬ ‫بس��یاری طوالنی‌تر از تعداد آنهایی باش��د که حداقل این‬ ‫روزها تصمیم گرفتند همدلی را جایگزین کدورت‌ها کنند‪،‬‬ ‫ش��اید این اتفاقات برای قلعه‌نویی هم در مناسبات رفتاری‬ ‫آینده‌اش درسی بزرگ باشد‪g .‬‬ ‫ورزش‬ ‫قهر در طباخی‬ ‫از همان روزه��ای اول آم��دن واعظی‌آش��تیانی به‬ ‫اس��تقالل مش��خص بود که امیر واعظ و امیر قلعه‌نویی در‬ ‫حال تحمل یکدیگر هستند‪ .‬استقالل نمی‌توانست دو منبع‬ ‫قدرت داشته باش��د و به همین دلیل با‌وجود تمام ادعاهای‬ ‫قلعه‌نویی مبنی‌بر خوردن کله‌پاچه‌های مش��ترک با واعظ‬ ‫رقیب یا رفیق‬ ‫امیر قلعه‌نویی و علی دای��ی جدی‌ترین آلترناتیوهای‬ ‫داخلی برای سرمربیگری تیم‌ملی هستند و البته از دو باشگاه‬ ‫رقیب‪ .‬شاید آنچه در رابطه این دو نفر گذشته بیشتر نوعی‬ ‫رقابت باشد تا دشمنی‪ ،‬چراکه پس از جام جهانی و در دوره‬ ‫رسیدن تیم‌ملی به قلعه‌نویی آنقدر به دایی فشار وارد شد تا‬ ‫تیم‌ملی را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫در نهایت او سرمربی سایپا شد و همان زمان بود که‬ ‫مصاحبه معروف درباره اینکه قلعه‌نویی از پش��ت فنس‌ها‬ ‫تمری��ن لورکوزن را دی��ده‪ ،‬آتش اختالف می��ان این دو را‬ ‫شعله‌ور س��اخت نه مراسم‌های آش��تی‌کنان صوری‪ ،‬بلکه‬ ‫چشم در چش��م ش��دن‌های این دو به‌عنوان مربیان لیگ‬ ‫برتری اما در نهایت اجازه نداد ای��ن اختالف در ظاهر باقی‬ ‫بماند؛ هر چند هنوز این رقابت میان این دو وجود دارد و حتی‬ ‫بعد از بازی دو تیم در لیگ برتر امسال هم دایی و قلعه‌نویی‬ ‫چند متلک را بین هم رد و بدل کردند‪ .‬با این حال بعد از فوت‬ ‫مادر قلعه‌نویی‪ ،‬علی دایی به همراه برادرش محمد که او هم‬ ‫کم و بیش با امیر اختالف دارد به منزل قلعه‌نویی رفتند که‬ ‫این دیدار بسیار مورد توجه قرار گرفت و صحنه نوازش دایی‬ ‫بر س��ر قلعه‌نویی یکی از صحنه‌های درام هفته‌های اخیر‬ ‫فوتبال ایران شد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪146‬‬ ‫شاید یکی از عجیب‌ترین دش��منان قلعه‌نویی را باید‬ ‫محمد مایلی‌کهن بدانیم‪ .‬او همواره منتقد جدی این مربی‬ ‫بود و در مورد ماجراه��ای دوران مربیگ��ری این مربی در‬ ‫اس��تقالل و فینال معروف جام‌حذفی باره��ا صحبت کرد‪.‬‬ ‫بیانیه‌های معروف حاجی‌مایلی و لقب «گروهبان قندلی» را‬ ‫کسی از یاد نبرده و حتی از دست دادن سرمربیگری تیم‌ملی‬ ‫هم بهایی نبود که مایلی‌کهن هنگام انتقاد از قلعه‌نویی ابایی‬ ‫از آن داشته باشد‪.‬‬ ‫ریشه این همه اختالف و مشکل میان این دو هیچ گاه‬ ‫مشخص نشد‪ ،‬همانطور که مش��خص نشد چگونه امسال‬ ‫ناگهان مایلی‌کهن بر سر تمرین استقالل حاضر شد و امیر‬ ‫هم به گرمی‌از او استقبال کرد و اتفاقا این مربی در مراسم‬ ‫ختم مادر قلعه‌نویی هم حاضر شد‪.‬‬ ‫باز هم در پایان فصل اختالف این دو جدی‌تر از آن بود که‬ ‫ادامه همکاری دهند‪.‬‬ ‫آش��تیانی از بازیکن��ان مخالف امیر چ��ون جباری و‬ ‫مجی��دی حمایت می‌ک��رد‪ ،‬در حالی که قلعه‌نوی��ی آنها را‬ ‫نمی‌خواس��ت و حتی قدرت‌نمایی دوستان قلعه‌نویی بعد از‬ ‫قهرمانی استقالل در فرودگاه مهرآباد که امیر را روی دست‬ ‫بلند کردند و مدیرعامل را در فرودگاه جا گذاشتند هم سبب‬ ‫نشد که در نهایت زور سرمربی به مدیرعامل برسد و فترت‬ ‫سه ساله قلعه‌نویی از استقالل سبب شد تا همین امروز کینه‬ ‫متقابل میان این دو باقی باشد‪.‬‬ ‫نداد تا این بازیکن به استقالل بیاید‪.‬‬ ‫فره��اد مجیدی ه��م که رابط��ه پر‌فراز و نش��یبی با‬ ‫قلعه‌نویی داشت و حتی جدایی‌اش از استقالل در نیم‌فصل‬ ‫گذش��ته را بس��یاری مرتبط با زمزمه‌های آمدن قلعه‌نویی‬ ‫می‌دانند هم در نهایت از امروز و فرداهای امیر خسته شد و‬ ‫بعد از یک مصاحبه تند با دنیای فوتبال وداع کرد؛ وداعی تلخ‬ ‫برای هواداران‪ ،‬اما بعد از آنک��ه فرهاد به همراه فتح‌اهلل‌زاده‬ ‫برای تس��لیت گفتن به خان��ه قلعه‌نویی رفت ع��ده‌ای به‬ ‫بازگشت فرهاد امیدوار شدند‪.‬‬ ‫هرچند فرهاد برای دوره مربیگری به انگلستان رفته‬ ‫است و شاید در آینده مجیدی جوان س��ایه‌اش به صورت‬ ‫مستقیم روی صندلی مربیگری قلعه‌نویی باشد‪.‬‬ ‫‪77‬‬
‫ابهام در رم‬ ‫آیا آخرین فیلم تارانتینو‬ ‫در جشنواره رم اکران می‌شود؟‬ ‫ديـــدار‬ ‫آیا آخرین ساخته تارانتینو در جش��نواره رم به نمایش‬ ‫در‌می‌آید؟ این سوالی است که این روزها در آستانه برگزاری‬ ‫این جشنواره‪ ،‬بسیار پرسیده می‌شود‪ .‬هفتمین دوره جشنواره‬ ‫بین‌المللی فیلم رم ‪ 9‬تا ‪ 17‬نوامبر (‪ 19‬تا ‪ 27‬آبان) در پایتخت‬ ‫ایتالیا برگزار می‌شود و مارکو مولر‪ ،‬مدیر‌هنری این جشنواره‬ ‫لیس��ت فیلم‌هایی که قرار است در جش��نواره برای عنوان‬ ‫بهترین فیلم با هم رقابت کنند را اعالم کرد‪ .‬در این لیست از‬ ‫‪ 29‬کشور فیلم وجود دارد که در میان آنها نام کارگردان‌هایی‬ ‫مثل رومن کاپوال فرزند فرانس��یس کاپوال و تاکاشی میکه‬ ‫کارگردان ژاپنی دیده می‌شود‪ ،‬از طرفی‌تریلر اکشن «گلوله‬ ‫به‌س��ر» تازه‌ترین س��اخته والتر هیل که سیلوستر استالونه‬ ‫نقش اصلی آن را ب��ازی می‌کند‪ ،‬برای اولین ب��ار در دنیا در‬ ‫این دوره از جش��نواره رم نمایش داده می‌ش��ود و استالونه‬ ‫هم در این رویداد حضور دارد اما آنچه همه انتظار داش��تند‬ ‫اتفاق نیفتاد‪ .‬در این لیس��ت انتظار می‌رفت که نام کویتین‬ ‫تارانتینو در لیست باشد‪ ،‬تارانتینو که با سری فیلم‌های بیل را‬ ‫بکش مشهور است در آخرین کار خود فیلمی‌ساخته که در‬ ‫آن ژانر فیلم وسترن اسپاگتی است؛ ژانری که نگاه ویژه‌ای‬ ‫به س��ینمای تاریخی دارد و کارگردانانی مثل سرجیو‌لئونه‬ ‫در آن می‌درخش��یدند‪ ،‬به همین خاطر آخرین فیلم تارانتینو‬ ‫می‌تواند در جشنواره رم جایگاهی ویژه داشته باشد اما تا به‬ ‫امروز نمایش این فیلم در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد‪ .‬آیا فیلم‬ ‫تارانتینو در بین سورپرایزهایی که قرار است جشنواره تا شروع‬ ‫به کار‪ ،‬به مخاطبان خود هدیه بدهد‪ .‬مارکو مولر در این‌باره‬ ‫مثلت شماره‪146‬‬ ‫رویداد‬ ‫می‌گوید‪« :‬فیلم تارانتینو تا به امروز در برنامه ما جایی ندارد‪،‬‬ ‫اما عالقه‌مندان ب��ه تارانتینو به‌زودی آن را تماش��ا خواهند‬ ‫کرد»‪...‬این جواب بر ابهام ماجرا افزود‪ ،‬هنوز هم معلوم نیست‬ ‫آخرین ساخته این کارگردان بزرگ به رم خواهد رفت یا خیر؟‬ ‫فیلمی‌که تارانتینو آن را بسیار دوست می‌دارد‪.‬‬ ‫جانگوی آزاد‬ ‫این فیلم که نام انگلیس��ی آن ‪Django Unchained‬‬ ‫اس��ت قبل از هر چیز مش��کل‌ ترجمه نام به فارس��ی دارد‪،‬‬ ‫معنی تحت‌اللفظی این فیلم می‌شود جانگوی بدون زنجیر‬ ‫ولی این اصطالحی اس��ت که در زمان برده‌داری در آمریکا‬ ‫مصطلح بود اما در فارسی برای این کلمه‪ ،‬ترجمه آزاد داریم‪.‬‬ ‫هرچند که تاکنون گزینه‌های بی‌شماری چون رها شده‪ ،‬از‬ ‫بند رس��ته و‪ ...‬برای این فیلم برگزیده ش��ده است‪ .‬ما طبق‬ ‫آنچه در ادبیات‌فارس��ی وجود دارد این فیلم را جانگوی آزاد‬ ‫‌ترجمه می‌کنیم‪ ،‬چراکه در فارس��ی در مقابل ب��رده‪ ،‬آزاد را‬ ‫داریم‪ .‬فیلم ظاهرا الهام‌گرفته از یک وس��ترن اسپاگتی در‬ ‫دهه ‪ ۱۹۶۰‬به نام «جانگو» است‪ .‬داستان فیلم دو سال قبل‬ ‫از جنگ داخلی آمریکا حوالی ‪ ۱۸۶۰‬میالدی در جنوب این‬ ‫کشور روی می‌دهد‪ .‬داستان برده‌ای آزاد‌شده‌ از‌بند (جانگو‪،‬‬ ‫جیمی‌فاکس) اس��ت که به‌همراه «دکتر کینگ‌شالتز» (با‬ ‫نقش‌آفرینی کریس��توف والتز) – یک دندانپزش��ک سابق‬ ‫آخرین اخبار فیلم مجیدی‬ ‫کار فیلمبرداری فیلم محمد(ص) ساخته مجید مجیدی در روزهای پایانی است‪.‬‬ ‫اس��ترانو‪ ،‬فیلمبردار محمد(ص) که برنده چندین اسکار است عالوه بر فیلمبرداری در‬ ‫روستای اللهیار قم (شهرک سینمایی نور)‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬عسلویه و کرمان بخش‌هایی از‬ ‫آن را نیز در کشور هند فیلمبرداری کرده است‪ .‬مجیدی برای فیلمبرداری فیلم خود که‬ ‫هنوز اسمی‌ برای آن انتخاب نکرده‪ ،‬شش دوربین حرفه‌ای از‌هالیوود خریداری کرده‬ ‫است‪.‬گفته می‌ش��ود هنگامی‌که مجیدی به این فیلمبردار ایتالیایی پیغام و این کار را‬ ‫به او پیشنهاد می‌دهد‪ ،‬استرارو در الجزایر به‌سر می‌برده و پس از دریافت پیام مجیدی‬ ‫به او گفته که مشغول خواندن زندگی پیامبران الهی بوده و اتفاقا امروز ماجرای معراج‬ ‫پیامبر اسالم(ص) را مطالعه می‌کرده و این دعوت را به فال نیک گرفته است‪ .‬ب آ‪ .‬آر‪.‬‬ ‫رحمان‪ ،‬آهنگساز سرشناس هندی که برای موسیقی «میلیونر زاغه‌نشین» برنده دو‬ ‫جایزه اسکار (ترانه و موسیقی) شده و گفته می‌شود اخیرا به دین اسالم گرویده است‪،‬‬ ‫موسیقی فیلم مجیدی را خواهد ساخت‪ .‬همچنین شنیده شده یک ایتالیایی اسکار‌گرفته‬ ‫نیز قرار است تدوین فیلم را انجام دهد‪ .‬این فیلم سه ساعته که از کنار آن سریالی هم‬ ‫ساخته خواهد شد‪ ،‬پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران لقب گرفته است‪g .‬‬ ‫‪78‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫آلمانی و آدمکش اس��تخدامی‌کنونی – برای نجات همسر‬ ‫«جانگو» از دس��ت یک مزرعه‌دار جذاب ولی سادیس��مي‬ ‫(کالوین کندی‪ ،‬لئوناردو دی‌کاپریو)‪ ،‬رهسپار سفری طوالنی‬ ‫در اعماق جنوب آمریکا می‌شوند‪ .‬کوئین تارانتینو در خصوص‬ ‫ایده این فیلم گفت‪« :‬طرح فیلمنامه «جانگو از بند رس��ته»‬ ‫نزدیک به ‪‌۱۳‬س��ال پیش به ذهن من خطور ک��رد‪ .‬در این‬ ‫فیلم برده‌ای از دست سفید‌پوستان فرار می‌کند و به کشتن‬ ‫سفید‌پوس��تان می‌پردازد‪ ».‬مکان فیلمبرداری این فیلم در‬ ‫یک��ی از جنوبی‌ترین و س��ورئال‌ترین بخش‌ه��ای آمریکا‬ ‫فیلمبرداری شده است‪.‬‬ ‫اکران جهانی «جانگو رها شده» که نخستین ساخته‬ ‫«تارانتینو» پس از «حرام‌زاده‌های بی‌آبرو» است‪‌۲۵ ،‬دسامبر‬ ‫(اواس��ط دی‌ماه) خواهد بود‪ .‬تارانتینو س��ال ‪ 1994‬با فیلم‬ ‫«داس��تان عامه‌پس��ند» برنده جایزه نخل طالی جشنواره‬ ‫کن شد و برای این فیلم اسکار بهترین فیلمنامه غیر‌اقتباسی‬ ‫را هم دریافت کرد‪« .‬س��گدانی»‪ ،‬دو فیلم «بیل را بکش»‬ ‫و «گراین��د ه��اوس» از دیگر س��اخته‌های اوس��ت‪ .‬اگر از‬ ‫عالقه‌مندان این کارگ��ردان هس��تید و می‌خواهید بدانید‬ ‫قسمت سوم بیل را بکش چه می‌شود این خبر را هم داشته‬ ‫باشید‪« :‬تارانتینو در مورد ساخت فیلم «بیل را بکش‌‪ »۳‬گفت‪:‬‬ ‫«مطمئن نیس��تم که این کار را ادامه ده��م اما این احتمال‬ ‫وجود دارد که ‪‌۱۰‬سال بعد فیلمنامه آن را بنویسم‪g ».‬‬ ‫عکس‌های جبلی در تورنتو‬ ‫عکس‌های حمید جبلی که در ش��هر تورنتو به نمایش درآمده مورد استقبال و توجه‬ ‫کانادایی‌ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬این بازیگر که نزدیک به ‪ 40‬س��ال است عکاسی می‌کند‪،‬‬ ‫تعدادی از آثارش را در بخش هنرهای تجسمی‌جشنواره «شش هفته با هنر ایران» در شهر‬ ‫تورنتو کانادا به نمایش درآورده است‪ .‬در این جشنواره‪ ،‬عکس‌های حمید جبلی در بخشی با‬ ‫عنوان «آینده در پس‌زمینه» که به هنرمندان پیشکسوت اختصاص دارد روی دیوار گالری‬ ‫کویین رفته است‪ .‬آثار این هنرمند فضایی فرا‌واقع‌گرا را به تصویر می‌کشند که بار عاطفی‬ ‫و احساسی قوی آنها بر تماشاگرانش��ان تاثیری ژرف می‌گذارد‪ .‬از این‌روست که عکس‌ها‬ ‫جبلی دل کانادایی‌ها را برده و از پر‌طرفدار‌ترین بخش‌های این جش��نواره به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫عکس‌های تکنیکی حمید جبلی‪ ،‬فضایی رویایی و خیال انگیز دارند حمید جبلی عکاس��ی‬ ‫را از سال ‪ 1352‬شروع کرده و ابتدا به کارهای البراتواری عالقه‌مند شده است‪ .‬او بیش از‬ ‫یک دهه تنها با استفاده از تکنیک‌های چاپ عکس‪ ،‬آثاری را با دستگاه آگراندیسمان خلق‬ ‫کرد و از سال ‪ ،1364‬هم‌زمان با کار در فیلم «شهر موش‌ها» به عکاسی از محیط واقعی نیز‬ ‫روی آورد‪ .‬عکاسی تکنیکی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬طبیعت‪ ،‬تئا‌تر و فیلم از جمله شاخه‌هایی است که او‬ ‫در آنها کار کرده و آثار بی‌شماری را پدید آورده است‪g .‬‬
‫مكتوب‬ ‫«سام ‌ی یوسف» برای پیامبر اسالم می‌خواند‬ ‫پس از انتش��ار فیلم توهین‌آمیز به س��احت پیامبر و برخاستن مس��لمانان در دنیا‪،‬‬ ‫خواننده‌های مسلمان در دنیا متحد شدند تا این حرکت را باهنر خود تقبیح کنند‪ .‬موسسه‬ ‫ی با نام «محمد رسول‌اهلل»‬ ‫فرهنگی هنری «آمیس ‪ »2000‬تصمیم گرفته اس��ت آلبوم ‌‬ ‫تولید و با حضور خواننده‌های معروف سراس��ر دنیا به ب��ازار عرضه کند‪.‬تاکنون حضور‬ ‫«س��امی یوس��ف» در این آلبوم قطعی ش��ده و با صدرالدی��ن (تاجیکس��تان)‪ ،‬فرهاد‬ ‫(افغانستان)‪ ،‬اشا سوییل (هندوستان)‪ ،‬سپنتو لوسو (برزیل) صحبت‌هایی شده است‪ ،‬اما‬ ‫هنوز حضورشان قطعی نیست‪ .‬در این میان رامی‌عصام‪ ،‬خواننده مصری قطعه‌ای به‌نام‬ ‫«سیدنا نبی» آماده کرده است که در این آلبوم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در آلبوم «محمدرسول‌اهلل» که شامل ‪ 25‬قطعه است خوانندگان معروف سراسر‬ ‫دنیا‪ ،‬هر یک با زبان و گویش خود شعری را برای حضرت رسول‌اکرم(ص) می‌خوانند و‬ ‫در این آلبوم سه خواننده مطرح هم از ایران شعرهایی منتسب به حضرت محمد‌(ص)‬ ‫را خواهند خواند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه آمیس ‪ ،2000‬مهدی میرزا‌بزرگ قصد انتشار این آلبوم را دارد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود چنانچه این آلبوم در حد و اندازه‌های درست و استاندارد و با خوانندگان‬ ‫مطرح جهانی وارد بازار موسیقی شود نه تنها می‌تواند در ایران با استقبال روبه‌رو شود‪،‬‬ ‫بلکه وجه‌ای جهانی و ارزش��مند برای هنر ایران که به دفاع از دین اسالم برخاسته‌اند‪،‬‬ ‫خواهد داشت‪g .‬‬ ‫سینما‬ ‫مثل یک عاشق‬ ‫کتاب «‪ 50‬کارگردان کلیدی تئاتر» نوشته مشترک شومیت میتر و ماریا شفتسووا‬ ‫با‌ترجمه محمد سپاهی و معصومه زمانی منتشر شد‪ .‬کتاب «‪ 50‬کارگردان کلیدی تئاتر»‬ ‫نوشته شومیت میتر و ماریا شفتسووا با‌ترجمه محمد سپاهی و معصومه زمانی با همت‬ ‫نشر بیدگل منتشر شد‪.‬کتاب «‪ 50‬کارگردان کلیدی تئاتر» به معرفی دیدگاه‌های نظری‬ ‫و ش��یوه و طرز کار عملی برخی از مهمترین کارگردانان تئاتر جهان‪ ،‬از اواخر قرن ‪19‬‬ ‫نوزدهم تا اوایل قرن ‪ 21‬می‌پردازد‪ .‬در این کتاب کار حرفه‌ای هنرمندانی چون کنستانتین‬ ‫استانیسالوسکی‪ ،‬برتولت برشت‪ ،‬آنتونن آرتو و یرژی گروتوفسکی‪ ،‬در کنار افراد کمتر‬ ‫شناخته‌‌شده‌ای چون آناتولی واسیلیی‌یف‪ ،‬نیل آرمفیلد‪ ،‬یوکیو نیناگاوا و پیتر سالرز مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت ‌ه است‪.‬‬ ‫این کتاب به‌عنوان یک کتاب کالسیک و یک مرجع دانشگاهی در سطح جهان‪،‬‬ ‫شناخته شده است‪ .‬نشر بیدگل کتاب «‪ 50‬کارگردان کلیدی تئاتر» را با‌ ترجمه محمد‬ ‫س��پاهی و معصومه زمانی در ‪ 468‬صفحه و بهای ‪‌16‬هزار و ‪ 500‬تومان در دس��ترس‬ ‫عالقه‌مندان قرار داده است‪ .‬نشر قطره پیش‌تر کتاب دیگری از شومیت میتر را با عنوان‬ ‫«شناخت نظام‌های تئاتر» با‌ترجمه مشترک میترا علوی‌‌طلب و عبدالحسین مرتضوی‪،‬‬ ‫منتشر کرده است شومیت میتر‪ ،‬در این کتاب به‌گونه‌ای ژرف و ستودنی در پی پر کردن‬ ‫شکاف میان نظریه و عمل‪ ،‬دستاوردهای آکادمیک و تجارب عملی را با بررسی و تدفین‬ ‫در سه سرمشق و پارادیم اصلی تئاتر امروز ‪ -‬استانیسالوسکی‪ ،‬برشت و گروتفسکی ‪-‬‬ ‫بهار می‌گیرد‪ .‬او در این راه‪ ،‬به ارزیابی دین پیتر بروک به این سه کارگردان و نظریه‌پرداز‬ ‫بزرگ و سنجش نسبت میان آنها می‌پردازد‪g .‬‬ ‫نمایش‬ ‫مرثیه وارثان ارثیه‬ ‫نمایش «مرثیه وارثان ارثیه» نوشته خیراهلل تقیانی‌پور و کارگردانی جواد نوری از‬ ‫‪‌16‬مهرماه در تماشاخانه «سنگلج» روی صحنه رفته است‪.‬‬ ‫در «مرثیه وارثان ارثیه» که کاری از گروه تئاتر نقاب است‌‪ ،‬آناهیتا همتی‪ ،‬خسرو‬ ‫احمدی‪‌،‬سیاوش چراغی‌پور‪ ،‬رضا پاپی‪ ،‬جواد پورزند‪ ،‬مصطفی ساسانی‪ ،‬وحید نفر‪ ،‬حسین‬ ‫شفیعی‪ ،‬سعید زارعی و حمید دربانی به‌عنوان بازیگر حضور دارند‪.‬‬ ‫جواد نوری و خیراهلل تقیانی‌پور که پیش از این نمایش «پری» را در تماش��اخانه‬ ‫سنگلج و سپس در پانزدهمین جشنواره نمایش‌آیینی ‪-‬سنتی روی صحنه برده بودند‌‪ ،‬با‬ ‫همین نمایش راهی جشنواره کارتاژ تونس شدند‪.‬‬ ‫جواد نوری درباره خالص��ه نمایش جدیدش چنین می‌گوی��د‪« :‬پس از فوت پدر‬ ‫خانواده باغاتی‌ و برگزاری مراسم چهلم مادر‌‪ ،‬بازماندگان این خانواده تصمیم می‌گیرند‬ ‫تا با کمک خان‌‌‌عموی خود‌‪ ،‬ارثیه‌شان را تقس��یم کنند؛ اما هرکدام از وراث در این بین‪،‬‬ ‫وصیتنامه‌ای از جانب خود رو می‌کند‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش «مرثیه وارثان ارثیه» درباره این اث��ر می‌گوید‪« :‬مرثیه وارثان‬ ‫ارثیه» سومین نمایشی است که پس از «روزی گذر روزگاری» و «پری» در ژانر کمدی‬ ‫و گونه نمایش ایرانی کارگردانی کرده‌ام و تمام تالش��م بر این بوده که تماشاچیان را با‬ ‫لحظاتی سرشار از خنده و طنزی شادی‌آور همراه می‌سازد‪.‬‬ ‫نمایش کمدی «مرثیه وارثان ارثیه» از ‪ 16‬تا ‪ 26‬آبان‌ماه س��اعت ‪ 19/30‬و مدت‬ ‫زمان ‪‌75‬دقیقه در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫ديـــدار‬ ‫مکتوب‬ ‫‪ 50‬کارگردان کلیدی تئاتر‬ ‫کتاب «تماشاگه راز» را انتش��ارات واحه به‌تازگی منتشر کرده است‪ .‬این نوشتار نخستین‬ ‫اثری است که با هدف انتشار دیدگاه‌های سینمایی شهید‌آوینی به صورت مستقل منتشر می‌شود‬ ‫و توسط حسین معززی‌نیا گردآوری و تدوین شده است‪.‬‬ ‫«تماش��اگه راز» که به آراي سینمایی ش��هید‌مرتضی‌آوینی درباره سینمای دفاع مقدس‬ ‫می‌پردازد‪ ،‬شامل تمامی‌مقاله‌ها‪ ،‬نقد‌ها و گفت‌وگو‌های این شهید درباره دفاع‌مقدس است‪.‬‬ ‫این نظرات پیش از این به صورت پراکنده در س��ایر آثار تالیفی درباره شهید‌آوینی منتشر‬ ‫شده بود اما هدف از انتشار این مجموعه به‌صورت مستقل آشنایی سینماگران و عالقه‌مندان به‬ ‫سینمای دفاع‌مقدس با دیدگاه‌های این شهید با مقوله دفاع مقدس به‌صورت مستقل و در قالب‬ ‫یک کتاب بوده است‪.‬‬ ‫در مورد نوع نگاه شهید‌آوینی به س��ینما این چند جمله را ذکر می‌کنیم‪« :‬پرده سینما قاب‬ ‫آینه ضمیر خود ماست و بنابراین از این پس رفته‌رفته جلوه‌های خودآگاهی ما در این آینه ظاهر‬ ‫خواهد شد و به محاکمات آن تحول فرهنگی که در باطن قوم ما رخ داده است‪ ،‬خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫آنچه را که باید اعتراف کرد این است که سایه منورالفکری قرن نوزدهم بر اذهان بسیاری‬ ‫از روشنفکران و هنرمندان ما حجابی ظلمانی است که اجازه نداده تا آنها بتوانند با «مردم» در سیر‬ ‫تکاملی انقالب اسالمی همراهی کنند‪».‬‬ ‫کتاب «تماشاگه‌راز» را انتشارات واحه در قطع رقعی و ‪ 176‬صفحه با شمارگان ‪‌500‬نسخه‬ ‫و به بهای ‪ 65‬هزار ریال به‌‌تازگی روانه بازار نشر کرده است‪g .‬‬ ‫مثلت شماره‪146‬‬ ‫جدیدترین ساخته‌ عباس کیارستمی‌ از روز چهارشنبه هفته گذشته در سینماهای فرانسه‬ ‫اکران خود را آغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫فیلم «مثل یک عاشق» ساخته عباس کیارستمی‌از روز ‪ 10‬اکتبر (‪ 18‬مهر) در سینماهای‬ ‫فرانسه به‌روی پرده می‌رود‪.‬‬ ‫جدیدترین ساخته کیارستمی‌که در جشنواره کن یکی از نامزدهای دریافت نخل طال بود‪،‬‬ ‫با بازی «رین تاکاناشی»‪« ،‬تاداشی اوکونو» و «ریو کاس»‪ ،‬روایتگر داستان آشنایی ناگهانی یک‬ ‫زن جوان و یک پیرمرد در توکیو است‪.‬‬ ‫«مثل یک عاشق» که در شصت و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن در سالن گرند لومیر نشان‬ ‫داده شد‪ ،‬منتقدان کن را به دو دسته تقسیم کرد‪ .‬برخی آن را فیلمی‌ضعیف دانسته و برخی مثل‬ ‫درک مالکوم و میشل سیمون آن را ستودند‪ .‬این فیلم محصول ژاپن و فرانسه است و با بودجه‌ای‬ ‫حدود پنج میلیون دالر‪ ،‬پرخرج‌ترین فیلم این فیلمساز به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫این فیلم‪ ،‬داستان یک دانشجوی جامعه‌شناسی (رین تاکاناشی) را روایت می‌کند که هزینه‬ ‫تحصیل خود را از طریق کار به‌عنوان محافظ شخصی تامین می‌کند و تاراشی اوکونو نیز نقش‬ ‫یک پروفسور میانسال را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫«مثل یک عاشق» از روز شنبه (‪ 15‬سپتامبر) در سینماهای ژاپن اکران خود را آغاز کرده و‬ ‫طبق برنامه از روز هشت نوامبر (‪ 18‬آبان) در سینماهای پرتغال نمایش خواهد یافت‪g .‬‬ ‫‫مکتوب‬ ‫تماشاگ ‌هراز‬ ‫دیگرتنهانیستی‬ ‫«دیگر تنها نیستی» اثری از استفانو بنی است که با‌ترجمه محمدرضا میرزایی از سوی‬ ‫انتشارات حرفه هنرمند راهی بازار کتاب شده است‪ .‬این داستان‌ها از مجموعه «دستور زبان‬ ‫خدا»ی این نویسنده گزینش شده‌اند که س��ال ‪ 2007‬در شهر میالن ایتالیا به چاپ رسیده‬ ‫است‪ .‬این کتاب از ‪ 10‬داستان کوتاه تشکیل شده است‪ .‬موضوع اغلب داستان‌های این کتاب‬ ‫مساله انسان و تنهایی اوست و مبازره انسان در مقابله با تنهایی‌هایش‪ .‬در ساختار محتوایی‬ ‫اغلب داستان‌های این کتاب‪ ،‬به نگاه طنزآمیز نویسنده نسبت با موضوعاتی که شاید چندان‬ ‫با موضوع طنز س��ازگاری ندارند برمی‌خوریم‪ .‬این نگاه در فضای داستانی «بنی» با عاقبت‬ ‫نه‌چندان خوشایند داستان‌ها نوعی آمیختگی دارند‪ ،‬به‌طوری که شاید خواننده کمتر پس از‬ ‫خواندن داستان‌ها به احساس مالل دچار شود‪.‬‬ ‫در بخشی از داس��تان «دیگر تنها نیس��تی» این مجموعه می‌خوانیم‪« :‬اما خب دیگر‬ ‫آن قدرها هم آشغال نیستم‪ .‬خانه‌ای دارم که به من ارث رسیده‪ ،‬ولی راحت است‪ ،‬به‌عالوه یک‬ ‫قلب پر شور و یک روح پاک‪ .‬کتاب می‌خوانم‪ ،‬خیلی هم زیاد‪ ،‬مخصوصا کتاب‌های تاریخی‪.‬‬ ‫در باب تاریخ‪ ،‬سرزمین‌های جنگجویان‪ ،‬چون رهبرانی مثل ناپلئون یا نلسون را دوست دارم‪.‬‬ ‫به‌‌قول یک بابایی آنها همیشه تنها هستند‌‪ ،‬البته نه به تنهایی من‪ .‬آنها از مردم فاصله می‌گیرند‪،‬‬ ‫‌به نوک یک قله یا دماغه یک کش��تی می‌روند و مرم از دور نگاهشان می‌کنند و می‌گویند‪:‬‬ ‫‌ببینید چقدر تنها هستند‪ ».‬استفانو بنی در سال ‪ ۱۹۴۷‬میالدی در بولونیای ایتالیا متولد شده‬ ‫و نوشتن را با روزنامه‌نگاری آغاز کرده است‪ .‬نخستین رمان این نویسنده ایتالیایی «زمین»‬ ‫نام دارد که در سال ‪ 1983‬به چاپ رسید و در زمره ادبیات علمی ‪ -‬تخیلی قرار می‌گیرد‪g .‬‬ ‫‪79‬‬
‫فرا‌‌زمینی‌ها‬ ‫توپ طال را نصف کنید‬ ‫ديـــدار‬ ‫زیبا‌ترین گل هفته در نیو‌کمپ به ثمر نرس��ید ولی کمتر‬ ‫کسی بود که تلویزیون خود رابرای دیدن بازی پاری سن ژرمن‬ ‫و مارس��ی هدر دهد تا ببیند زالتان ابراهیموویچ چگونه با‬ ‫پش��ت پا توپ را به طاق دروازه مارس��ی می‌کوبد‪ ...‬وقتی‬ ‫ال‌کالسیکو باش��د نه جایی برای زالتان هست و نه جایی‬ ‫برای دربی دال مادونینا در ایتالیا‪ ...‬به‌ویژه ال‌کالس��یکویی‬ ‫که با همیشه فرق می‌کرد‪ ،‬بیش��تر از هر چیز به یک دوئل‬ ‫شبیه بود‪.‬‬ ‫ال‌کالس��یکوی این‌بار حال و هوای متفاوتی داشت‪.‬‬ ‫همه چیز به��م ریخته بود‪ .‬ن��ه از تیکی‌تاکای همیش��گی‬ ‫خبری بود و نه از نظم حاکم بر تیم‌های آقای خاص اما دو‬ ‫نفر بودند که از این بازی چیز دیگری می‌خواستند‪ .‬این دو‬ ‫تا حدی با هم مبارزه داشتند که طاقت برتری ‪ 10‬دقیقه‌ای‬ ‫رقیب هم برایشان ممکن نیس��ت‪ .‬در دقیقه‪ 22‬رونالدوگل‬ ‫زدودر دقیقه ‪ 29‬مسی جواب داد‪ .‬در دقیقه‪ 60‬مسی گل زد‬ ‫و در دقیقه ‪ 65‬رونالدو جواب داد‪ .‬از نوع بازی دو ابر‌س��تاره‬ ‫فرازمینی می‌شد دانست آنها اهمیت این بازی ویژه را خوب‬ ‫می‌دانند‪ .‬فرصتی برای سنجاق شدن به برگ‌های جاودان‬ ‫تاریخ‪ .‬دقیقا به‌همین دلیل هم بود ک��ه بازیکنان هرچه در‬ ‫توان داش��تند‪ ،‬گذاشتند‪ ،‬بی‌کم و کاس��ت‪ .‬حاال با مشاهده‬ ‫مثلت شماره‪146‬‬ ‫ال‌کالس��یکو کار انتخاب بهتری��ن بازیکن س��ال جهان‬ ‫سخت‌تر از همیشه شد‪ .‬ش��اید برای آنکه در حق رونالدو یا‬ ‫مسی اجحافی در این زمینه صورت نپذیرد‪ ،‬جایزه بهترین‬ ‫بازیکن س��ال جهان باید به هر دو آنها اهدا شود‪ .‬این دقیقا‬ ‫همان چیزی است که آقای خاص می‌خواهد‪ .‬حتی مورینیو‬ ‫هم بعد از ال‌کالس��یکو به این نتیجه رس��یده که انتخاب‬ ‫بهترین بین مسی و رونالدو شدنی نیست‪ .‬مورینیو در پایان‬ ‫بازی گفت‪« :‬هر دوی آنها نمایش خیره‌کننده‌ای داشتند و‬ ‫خوش درخشیدند‪ .‬باید توپ طالی امسال به‌خاطر درخشش‬ ‫پایاپای این دو بازیکن به هیچ‌کسی داده نشود‪ .‬یک راه دیگر‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬این جایزه را به هر دوی آنها بدهید‪».‬‬ ‫آقای خاص در ادامه و در‌خص��وص عملکرد دو تیم‬ ‫افزود‪« :‬نتیجه‌ ب��ازی بیانگر عملکرد دو تیم اس��ت‪ .‬بازی‬ ‫زیبایی بود و تماش��اگران از دیدن آن لذت بردند‪ .‬این یک‬ ‫حقیقت است و نباید کس��ی آن را انکار کند‪ .‬نتیجه‌ بازی تا‬ ‫آخرین لحظات قاب��ل پیش‌بینی نبود‪ .‬ت��ا به‌صدا در‌آمدن‬ ‫سوت پایان نمی‌دانستیم کدام تیم برنده این دیدار خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫البته تیتو نظر متفاوتی دارد‪ .‬از دید او مس��ی بهترین‬ ‫بازیکن دنیاست و بازهم بهترین بودنش را به اثبات رساند‪ .‬او‬ ‫شاید تسلیتی درکار نباشد‬ ‫خبر مرگ ابوالفضل پور‌عرب تکذیب شد‬ ‫دیگر باید به خبر درگذش��ت هم شک کرد‪.‬این روزها‬ ‫خبرهای مش��کوک یکی پس از دیگری از راه می‌رس��ند و‬ ‫غربال کردن آن چندان آس��ان نیس��ت‪.‬گاهی خوشبختانه‬ ‫را می‌توان به خبرهایی س��نجاق کرد که در کمترین زمان‬ ‫کل جامعه از آن آگاه ش��ده‌اند‪ .‬گاهی سرعت پخش شدن‬ ‫خبر آن چنان باالس��ت که تکذیب خبر آن هیچ گاه به پای‬ ‫آن نمی‌رسد و هستند کسانی که بس��یاری مرگشان را باور‬ ‫کرده‌ان��د و مردم وقتی آنها را س��الم و س��رحال در خیابان‬ ‫می‌بینند‪ ،‬تعجب می‌کنند! در این سال‌ها علی دایی چندین‬ ‫بار خبر درگذشت خود را تکذیب کرده است‪ .‬احمد پور‌مخبر‬ ‫و داریوش اسد‌زاده هم دچار این مساله شده‌اند‪ ...‬چندی قبل‬ ‫خبر مرگ عطا بهمنش چند س��اعتی ناراحت��ی را به جامعه‬ ‫‪80‬‬ ‫ایرانی تزریق کرد‪ .‬خب��ری که خوش��بختانه خیلی زود به‬ ‫خوشبختانه تکذیب شد‪ ،‬رس��ید! این معضل خبرهایی که‬ ‫بیش از اینکه تکذیب شود خیلی‌ها را دچار غصه می‌کند به‬ ‫ایران محدود نیس��ت‪ ،‬همین چند وقت پیش بود که ایزابل‬ ‫آلنده‪ ،‬نویسنده نامدار شیلیایی خبر مرگ خود را تکذیب کرد‬ ‫و گفت‪« :‬البته من مردم اما از خنده! شایعات به سرعت نور‬ ‫سفر می‌کنند‪ ...».‬این روزها سرعت انتقال خبر به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که گاهی نزدیکترین افراد هم برای رهایی از‌تردید‬ ‫مجبور ب��ه چک کردن می‌ش��وند‪ ...‬آخرین ب��اری که خبر‬ ‫درگذش��ت قالبی در جامعه رس��انه‌ای ایران پخش شد به‬ ‫همین هفته قبل باز می‌گردد‪ ...‬خب��ر این بود که ابوالفضل‬ ‫پور عرب که زمانی سوپر استار سینمای ایران بود در گذشته‬ ‫در این خصوص گفت‪« :‬مسی در تمرین تالش بسیار زیادی‬ ‫دارد و طبیعی است که در چنین سطح باالیی ظاهر شود‪ .‬او‬ ‫همواره تالش می‌کند تا بهتر و بهتر شود‪ .‬باصداقت بگویم‬ ‫در طول زندگی‌ام بازیکنی بهتر از مسی ندیده‌ام‪ .‬او بهترین‬ ‫است و خوشحالم که چنین ستاره بزرگی را دارم‪».‬‬ ‫س��رمربی کاتاالن‌ه��ا در خصوص ب��ازی هم گفت‪:‬‬ ‫«امیدوار بودم که فاصله ‪ 8‬امتیازی را به ‪ 11‬امتیاز برسانیم‪.‬‬ ‫با این حال از نتیج ‌ه به‌دست آمده رضایت دارم‪ .‬می‌توانستیم‬ ‫در این دیدار هر سه امتیاز را به‌دست آوریم و فاصله خود را‬ ‫بیشتر کنیم‪ ،‬اما از این تساوی هم خوشحال هستم‪ .‬هر چند‬ ‫که زیاد توپ و میدان را در اختیار نداشتیم اما عملکرد خوبی‬ ‫داش��تیم‪ .‬در خط دفاعی خوب کار نکردی��م و این به‌علت‬ ‫مصدومیت‌های زیاد بازیکنان بود‪ .‬البته نباید فراموش کنیم‬ ‫که مهاجمان رئال س��رعت باالیی دارند و بارها از کناره‌ها‬ ‫ما را اذیت کردند‪».‬‬ ‫این اولین بار بود که مس��ابقه مثل فیلم‌های وسترن‬ ‫بود‪ .‬مسی و کریس هر‌چه داشتند رو کردند‪ ،‬یکی تا توانست‬ ‫دریب��ل زد و دیگری که ب��رای زدن قیچی برگ��ردان بلند‬ ‫می‌شد و ریسک مصدوم شدن را به‌جان می‌خرید‪ ،‬این یک‬ ‫دوئل تمام‌عیار بود‪ ...‬مثل فیلم‌های وسترن‪g .‬‬ ‫است‪ .‬خبری که چند س��اعت بیش��تر دوام نیاورد و توسط‬ ‫فرزند پور عرب این گونه تکذیب ش��د‪« :‬پدرم به هیچ وجه‬ ‫در این‌باره صحبت نمی‌کند‪ ،‬چراکه ما هنوز اجازه نداده‌ایم‬ ‫حتی از این شایعه مطلع شود‪».‬‬ ‫اما ماجرا چگونه رخ داد؟ بهتر است از منبع خبر شروع‬ ‫کنیم‪ .‬احمد میرعالیی با اعالم خبر فوت سوپراس��تار دهه‬ ‫هفتاد سینمای ایران‪ ،‬ابوالفضل پورعرب‪ ،‬در نشست یادبود‬ ‫از مرحوم اردش��یر ایران نژاد‪ ،‬مدیر تولید تهیه‌کننده سینما‬ ‫همه را شوکه کرد‪ .‬با خواندن مصاحبه احمد میرعالیی همه‬ ‫چیز دستگیرمان می‌شود‪« :‬برگه‌ای به دستم رسید که روی‬ ‫آن نوش��ته بود پورعرب به رحمت خدا رفت��ه و ما هم برای‬ ‫اینکه از خدا برای او طلب آمرزش کنیم خبر فوتش را اعالم‬ ‫کردیم‪ ،‬هیچ قصد و غرضی پشت این ماجرا نبوده و هدفمان‬ ‫فقط یاد کردن از پورعرب بوده است‪ .‬از خانواده‌ این هنرمند‬ ‫عذرخواهی می‌کنم که با انتشار این خبر باعث ناراحتی‌شان‬ ‫شدم‪ »...‬خوشبختانه این بار هم خبر تکذیب شد اما از این‬ ‫پس قبل از فرستادن پیام تسلیت بهتر است کمی صبر کنیم‪.‬‬ ‫شاید یک خوشبختانه در کار باشد‪g .‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫آرمیتا رضایی نژاد در مراسم روز جهانی کودک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫همایشملینکوداشتحمیدسبزواری‬ ‫مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جشنواره و نمایشگاه غذای سالم‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪146‬‬ ‫کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاهرسانههایدیجیتال‬ ‫کارناوالدرشکه‌ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫آرامگاه حافظ در روز حافظ‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫بانک اقدام کرده و مطابق با آخرین اس��تانداردهای جهانی و‬ ‫دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی و باتوجه به زیرساخت موجود‬ ‫در شبکه مخابراتی کشور نسبت به پیاده‌سازی طرح ‪ISMS‬‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫ارزیابیبانکداریالکترونیکیدربانک‌انصار‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪146‬‬ ‫بانک انصار بعد از انجام مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی‬ ‫و با اتخاذ سیاست برون‌سپاری و ایجاد بستر مناسب در جهت‬ ‫رشد و بومی‌سازی نرم‌افزار جامع بانکداری الکترونیک‪ ،‬تمامی‌‬ ‫خدمات نرم‌افزاری بانکداری الکترونیک را از ش��رکت‌های‬ ‫داخلی کشور که مبتنی‌بر عقود اس�لامی است تهیه کرده و‬ ‫لیکن با نظارت و حرکت متخصصان داخلی در مرزهای دانش‬ ‫جهانی نسبت به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها اقدام کرده‬ ‫و با پیگیری آموزش کارکنان و ایجاد فرهنگ مطالعه‪ ،‬نسبت به‬ ‫ارتقای مهارت‌های فنی آنان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی‬ ‫بانک‌انصار با حرکت در مرزهای استاندارد ارائه خدمات‬ ‫مبتنی‌بر بانکداری الکترونیک حرکت کرده و با داشتن تمامی‬ ‫‌خدمات موجود در سیس��تم بانکداری الکترونیک اقدام کرده‬ ‫است‪ ،‬از جمله کارت شهروندی جهت اس��تفاده شهروندان‬ ‫به‌عنوان پرداخت‌های خرد با استفاده از تکنولوژی ‪ RFID‬که‬ ‫در بانک انصار در حال ارائه اس��ت‪ .‬تمامی‌خدمات بانکداری‬ ‫مدرن شامل اینترنت بانک‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬تلفن بانک‪ ،‬ایمیل‬ ‫بانک‪ SMS ،‬بانک‪ ،‬و‪ ...‬و خدمات بانکداری الکترونیک شامل‬ ‫‪ ،ATM‬دستگاه‌های ‪ POS‬و دس��تگاه‌های وب کیوسک در‬ ‫بانک‌انصار قابل ارائه است‪.‬‬ ‫ابزارهای بانکداری الکترونیکی‬ ‫بانک‌انصار از بهترین نرم‌افزار‌های موجود در سطح کشور‬ ‫ی خدمات مبتنی‌بر کارت از قبیل‬ ‫استفاده کرده که شامل تمام ‌‬ ‫اینترنت بانک‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬تلفن بانک‪ ،‬و‪ ...‬و نرم‌افزار‌های‬ ‫‪ ATM‬و ‪ POS‬و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در زمینه سخت‌افزار نیز با استفاده‬ ‫از برندهای شاخص توانسته خدمات مناس��بی را ارائه نماید‪.‬‬ ‫همچنین با تجزیه و تحلیل و طراح��ی و تجهیز کانال‌های‬ ‫ارتباطی مطابق با آخرین تکنولوژی و پروتکل‌های مخابراتی‬ ‫کشور توانسته با ارتباطی امن و مستمر نسبت به ارائه خدمات‬ ‫نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در چارچوب بانکداری الکترونیک‬ ‫به مشتریان بانک اقدام کند‪.‬‬ ‫دستگاه‌های خودپرداز فعال‬ ‫بانک‌انصار هم‌اکنون تعداد ‪ 940‬دستگاه خودپرداز که‬ ‫شامل خودپردازهای مستقر در ش��عب و مراکز خرید و تعداد‬ ‫‪ 35‬دستگاه خودپرداز سیار است دارد که پس از مقایسه با آمار‬ ‫خودپردازهای بانک‌های کشور‪ ،‬بانک‌انصار در جایگاه دهم در‬ ‫تعداد خودپردازها قرار می‌گیرد‪ .‬بانک انصار هم‌اکنون دارای‬ ‫تعداد ‪‌35‬هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی در مراکز مختلف‬ ‫خدمات رفاهی و فروشگاهی کشور است که این تعداد تا پایان‬ ‫سال ‪ 1391‬به ‪ 75‬هزار دستگاه افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫فرهنگ‌سازی استفاده از بانکداری الکترونیکی‬ ‫راهبرده��ای بانک‌انصار در زمینه گس��ترش و ارتقای‬ ‫فرهنگ مشتریان برای استفاده از خدمات مبتنی‌بر بانکداری‬ ‫الکترونیک در چارچوب اطالع‌رسانی و تبلیغات عبارتند از چاپ‬ ‫بروشور و کاتالوگ ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه آن به‬ ‫مشتریان در شعب و با گسترش تبلیغات هدفمند در رسانه‌های‬ ‫جمعی در جهت استفاده مشتریان بانک‌انصار و عموم مردم از‬ ‫خدمات مبتنی‌بر بانکداری الکترونیک‪.‬‬ ‫تامین امنیت اطالعات مشتریان‬ ‫بانک‌انصار در راس��تای تحقق اه��داف امنیتی خود در‬ ‫بانکداری الکترونیک نسبت به تهیه طرح امنیت در ‪ICT MP‬‬ ‫قائم‌مقام کیفیت و محصول ایران‌خودرو اعالم کرد‬ ‫‌رانا با موتورهای جدید در راه است‬ ‫به‌منظور ایجاد تنوع سبد سوخت در رانا‪ ،‬پروژه انطباق‬ ‫این خودرو با خانواده موتور‌ای‪.‬اف‪ .‬در ایران‌خودرو آغاز شده‬ ‫که در فازنخس��ت آن‪ ،‬موتور ای‪‌.‬اف‪ 7.‬پایه گاز‌س��وز روی‬ ‫رانا نصب می‌ش��ود‪ .‬مهندس میرجواد س��لیمانی قائم‌مقام‬ ‫مدیرعامل ایران‌خودرو در محص��ول و کیفیت‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬گفت‪« :‬برای انطباق موتور‌ای‪ .‬اف‪ .7 .‬پایه گاز‌سوز‬ ‫روی رانا تغییراتی در این خ��ودرو و عمدتا در محفظه موتور‬ ‫آن ایجاد می‌شود‪ ».‬وی طراحی مجموعه‌های اگزوز‪ ،‬خنک‬ ‫کاری‪ ،‬ورودی هوا‪ ،‬سیس��تم سوخت‌رسانی (گاز و بنزینی)‪،‬‬ ‫‪82‬‬ ‫کولر‪ ،‬برق و الکترونیک را از جمله تغییرات رانا برای انطباق‬ ‫با موتور‌ای‪ .‬اف‪ .7 .‬عنوان کرد و گفت‪« :‬نمونه‌های قطعات‬ ‫جدید تولید شده و عمده آزمون‌های مرتبط با صحه‌گذاری‬ ‫و تایید این خودرو به اتمام رسیده اس��ت‪ ».‬سلیمانی از آغاز‬ ‫هر‌چه زودت��ر فعالیت‌های مرب��وط به صنعتی‌‌س��ازی این‬ ‫محصول خبر داد و گفت‪« :‬با برنامه‌ریزی به‌عمل آمده‪ ،‬زمان‬ ‫تولید انبوه ای��ن محصول نیمه اول س��ال ‪ 92‬خواهد بود‪».‬‬ ‫قائم‌مقام محصول و کیفیت افزود‪« :‬در س��ند پورتفولیوی‬ ‫رانا‪ ،‬به‌‌منظور تامین نیازهای بازار ای��ران و بازارهای هدف‬ ‫افزایش کیفیت خدمات‬ ‫دلیل عمده مشکالت قطعی سوئيچ بانک‌ها مربوط به‬ ‫عواملی همچون عدم پوشش و کندی شبکه مخابراتی کشور و‬ ‫عدم ارائه خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد‌نیاز عملیات‬ ‫بانکی و درضمن تغییرات اجتناب‌ناپذیر در نرم‌افزار‌های بانکی‬ ‫در جهت به روز‌رسانی آن و زمان بر بودن تغییرات باتوجه به‬ ‫حساسیت سامانه‌های بانکی و‪ ...‬اس��ت که البته بانک‌انصار‬ ‫با اتخاذ ایجاد سایت‌ها و س��وئیچ‌های پشتیبان و ایجاد بستر‬ ‫مخابراتی پشتیبان نسبت به حداقل رساندن قطعی‌ها اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سامانه بانکداری متمرکز‬ ‫بانک‌انصار از ب��دو فعالیت خود در ش��بکه بانکی پس‬ ‫از اخذ مجوز از بانک‌مرکزی دارای سیس��تم بانکی متمرکز‬ ‫(‪ )Core Banking‬بوده اس��ت‪ .‬این مه��م در جهت افزایش‬ ‫رضایت‌مندی مشتریان از طریق ارائه محصوالت و خدمات‬ ‫متنوع و افزایش بهره‌وری عملیاتی و نیروی انسانی به‌دنبال‬ ‫تصمیم اس��تراتژیک بانک‌انصار در ارتباط ب��ا طرح‌ریزی و‬ ‫پیاده‌سازی نظام جامع بانکداری در موسسه در سال ‪1379‬و‬ ‫پس از چند س��ال درخصوص تغییر در ش��یوه بهره‌گیری از‬ ‫فناوری‌های نوی��ن رایان��ه‌ای به‌دنبال تدوین ط��رح جامع‬ ‫اتوماسیون‪ ،‬اقدام به برگزاری مناقصه کرد که در زمان خود یک‬ ‫طرح بی‌نظیر و به‌‌موقع‪ ،‬شجاعانه‪ ،‬جامع و کلی‌نگر و واقع‌بینانه‬ ‫بود که در صنعت بانکداری کشور در یک رقابت منطقی مطرح‬ ‫گردید‪ .‬در سال ‪ 1382‬سیس��تم‌های بانکداری خرد به‌عنوان‬ ‫شعبه سیما افتتاح و اولین دستگاه خودپرداز موسسه در همان‬ ‫سال نصب و راه‌اندازی گردید‪ .‬در س��ال‌های ‪1382‬و ‪1383‬‬ ‫بیش از ‪ 140‬باجه از شعب سیما در موسسه راه‌اندازی و اقدام‬ ‫به ارائه خدمات متمرکز بانکی کرد و در اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ 1389‬اطالعات تمامی‌شعب بانک‌انصار به سیستم متمرکز‬ ‫تبدیل گردید‪.‬‬ ‫طرح شاپرک‬ ‫شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (ش��اپرک) از طرف‬ ‫شرکت خدمات انفورماتیک به‌عنوان متولی و اداره نظام‌های‬ ‫پرداخت بانک مرکزی پیگیری می‌شود‪ .‬شاپرک طرحی است‬ ‫که هدف آن س��اماندهی پایانه‌های کارتخوان شبکه بانکی‬ ‫کشور و فراهم کردن بستری در جهت نظارت موثر و مدیریت‬ ‫کارا بر‌تراکنش‌های این شبکه است‪ ،‬بنابراین بانک‌انصار از‬ ‫طریق شرکت فن‌آوا با حضور و مشارکت فعال در طرح شاپرک‬ ‫نسبت به پیگیری تحقق خواسته‌های خود اقدام کرده است‪g.‬‬ ‫صادراتی‪ ،‬طراحی و توس��عه موتور ‪ EF4‬س��ومین موتور از‬ ‫خانواده ‪ EF‬و نصب آن روی رانا در برنامه ایران‌خودرو قرار‬ ‫گرفته است‪ ».‬وی مصرف سوخت پایین‪ ،‬قابلیت دستیابی به‬ ‫استاندارد آالیندگی روز اروپا یورو ‪ 5‬و بهره‌مندی از فناوری‬ ‫روز جهان را از ویژگی‌های این موتور عن��وان کرد و افزود‪:‬‬ ‫«رانا با موتور‌ای‪‌.‬اف‪ .4‌.‬قابلی��ت صدور به بازارهای اروپایی‬ ‫و آسیایی با استانداردهای باالی آلودگی و مصرف سوخت‬ ‫را خواهد داش��ت‪ ».‬س��لیمانی از انجام تمامی‌فعالیت‌های‬ ‫طراحی و توسعه موتور ملی ‪ 1400‬سی‌سی و انطباق آن روی‬ ‫رانا توسط مهندسان و کارشناسان گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫خبر داد و گفت‪« :‬با اتم��ام کارهای صحه‌گذاری و تطابق با‬ ‫استانداردهای الزم‪ ،‬رانا با موتور ‪ 1400‬سی‌سی نیز در نیمه‬ ‫دوم سال ‪ 92‬به تولید خواهد رسید‪g ».‬‬
‫معاون مدیرعامل ایران‌خودرو در طراحی و توسعه خبرداد‬ ‫‌تولیدانبوه دنا در سال ‪ 92‬‬ ‫نصب خطوط تولیددنا با فناوری روزجهانی روبه پایان‬ ‫و ای��ران خودروآماده تولی��د انبوه این محصول اس��ت‪ .‬نیما‬ ‫مصلح‪،‬معاون مدیرعامل ایران‌خودرو در طراحی و توسعه با‬ ‫بیان این مطلب‪ ،‬اظهار‌داشت‪« :‬دانش و توان الزم برای تولید‬ ‫انبوه قطعات این محصول نیز در زنجیره تامین ایران‌خودرو‬ ‫وجود دارد که با حمایت از قطعه‌س��ازان ای��ن امر نیز محقق‬ ‫خواهد شد‪ ».‬وی گفت به‌دلیل نقش خودروسازی در اقتصاد‬ ‫کالن‪ ،‬بسیاری از پروژه‌های تحقیق و توسعه این صنعت در‬ ‫کشورهای پیشرفته‪ ،‬با حمایت دولت‌ها به‌اجرا در‌می‌آید‪ .‬وی‬ ‫دنا را از جمله محصوالت جدی��د ایران‌خودرو عنوان کرد که‬ ‫روی‌پلتفرم ارتقا یافته س��مند طراحی و تولید شده و با موتور‬ ‫‌ای‪‌.‬اف‪ 7‌.‬و سیس��تم مولتی‌پلک��س به ب��ازار عرضه خواهد‬ ‫شد‪ .‬مصلح‪ ،‬تولید مدل‌های مختلف بر‌اساس یک پلتفرم را‬ ‫رویکردی رایج در صنعت خودروس��ازی جهانی عنوان کرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه محصول ایران‌خودرو از تولید‪ 10‬دستگاه دنا به‬ ‫صورت نمونه برای آزمون‌های صحه‌گذاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«پیش از این نیز پنج دستگاه دنا تولید و آزمون‌های ارزیابی‬ ‫محصول روی آن انجام گرفته است‪ ».‬وی افزود‪« :‬گیربکس‬ ‫به‌کار رفته در دنا نیز تولید داخل است و نسبت دنده‌های آن‬ ‫برای انطباق با موتور بر‌اساس دیفرانس��یل تغییر می‌یابد‪».‬‬ ‫مصلح یادآور شد‪« :‬دنا با موتور‌ای‪‌.‬اف‪ .7‌.‬بنزینی و پایه گازسوز‬ ‫به بازار عرضه خواهد شد و به‌منظور بهره‌گیری از سیستم کروز‬ ‫کنترل‪ ،‬فعالیت‌های کالیبراسیون موتور و طراحی و ساخت‬ ‫قطعات مرتبط با این مجموعه نیز در دس��ت اقدام اس��ت‪».‬‬ ‫معاون توس��عه محصوالت جدید ایران‌خ��ودرو اضافه کرد‪:‬‬ ‫«در حال حاضر گیربکس دنا دستی اس��ت‪ ،‬اما ایران‌خودرو‬ ‫ارائه جدیدترین دستاوردهای رباتیک تام در نمایشگاه صنعت‬ ‫تدارک گسترده ایساکو برای ارائه خدمات به رانا‬ ‫مدیرعامل ایساکو از تدارک گسترده این شرکت برای ارائه خدمات و تامین قطعات رانا در‬ ‫شبکه نمایندگی‌های مجاز خبر داد‪ .‬علی نمکین با بیان این مطلب گفت‪« :‬قطعات یدکی مورد‬ ‫نیاز خودروی رانا تامین شده و به محض ورود این خودرو به بازار در شبکه نمایندگی در دسترس‬ ‫خواهد بود‪ ».‬وی اظهارداشت‪« :‬ابزار مخصوص ارائه خدمات رانا در شبکه خدمات توزیع شده و‬ ‫آموزش‌های فنی الزم در خصوص ارائه خدمات این خودرو‪ ،‬به کارشناسان فنی و تکنسین‌های‬ ‫ی نمایندگی‌های مجاز‬ ‫نمایندگی‌های مجاز ایران‌خودرو داده شده است‪ ».‬نمکین ادامه داد‪« :‬تمام ‌‬ ‫درخصوص ابزار مخصوص و دستگاه‌های عیب‌یاب خودروی رانا آموزش‌های الزم را دیده‌اند و‬ ‫نرم‌افزار عیب‌یابی خودروی مذکور در دس��تگاه‌های عیب‌یاب اعمال شده است‪ ».‬وی در پایان‬ ‫گفت‪« :‬به‌دلیل اینکه رانا یک خودروی ملی است‪ ،‬نمایندگی خاصی برای آن پایلوت نشده و تمامی‌‬ ‫نمایندگی‌های مجاز ملزم به ارائه خدمات به این خودرو هستند‪g».‬‬ ‫لو‌نقل ریلی‬ ‫سیستم اطالع‌رسانی پیام‌کوتاه در‌حم ‌‬ ‫‌‬ ‫رمضان سعیدی‬ ‫امروزه شاهدیم که س��ازمان‌های کشور به استفاده از‬ ‫سرویس پیام کوتاه در تبلیغات و ارائه خدمات روی آور ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫با این حال این تکنولوژی که بر پایه تکنولوژی تلفن‌همراه‬ ‫استوار شده‪ ،‬توانسته اس��ت جایگاه خود را در میان کاربران‬ ‫باز کند‪ .‬از س��وی دیگر کمتر کس��ی گمان می‌برد که این‬ ‫تکنولوژی دارای چنین پتانس��یل‌هایی ب��رای کاربردهای‬ ‫بازاریابی باشد‪ .‬نکته جالب توجه آمارها مقام اول استفاده از‬ ‫ی هاست که این خود بیانگر ضرورت‬ ‫پیام کوتاه توسط آسیای ‌‬ ‫توجه خاص ش��رکت‌های فعال در این محدوده جغرافیایی‬ ‫اس��ت‪ .‬این تکنولوژی برای اولین بار در کشورمان از سال‬ ‫‪ 1383‬در اختیار کارب��ران قرار گرفت که در س��ال ‪1385‬‬ ‫با مجهز ش��دن تمام خطوط تلفن‌‌همراه به س��رویس پیام‬ ‫کوتاه روند استفاده از این تکنولوژی شتاب بیشتری گرفته‬ ‫است‪ .‬سیستم اطالع‌رسانی پیام کوتاه ‪ 3000139‬شرکت‬ ‫لو‌نقل ریلی رجاء در اوایل سال ‪ 1388‬نصب و راه‌اندازی‬ ‫حم ‌‬ ‫شده اس��ت و تاکنون ‪ 323624‬پیام کوتاه ارسال و ‪41102‬‬ ‫پیام دریافت کرده است‪.‬‬ ‫برخی از مزایای این سیستم به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��رعت اطالع‌‌رس��انی به گروه خ��اص به‌طور‬ ‫مشخص‪ ،‬به مس��افران قطار خاص بدین معنی که اپراتور‬ ‫قادر خواهد بود پیام را به‌طور کنترل‌شده تنها برای گروهی‬ ‫که شناسایی شده ارسال کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارسال پیام‌ها برای افراد در موقعیت‌های متفاوت‬ ‫در یک زمان‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه پایین آن در مقابل دیگر رسانه‌ها‪.‬‬ ‫‪ -4‬امکان ارزیابی‪ ،‬پیگیری و س��نجش اثربخش��ی‬ ‫پیام‌ها‪ .‬این تکنولوژی از این قابلیت برخوردار است که بتوان‬ ‫سطح دسترسی و اثربخش��ی پیام‌های ارسالی را دقیق‌تر و‬ ‫راحت‌تر از رسانه‌های دیگر مورد ارزیابی و بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعامل دو‌طرفه‪ :‬این رس��انه بر‌خالف بس��یاری از‬ ‫رسانه‌ها مثل تلویزیون و روزنامه و‪ ...‬از این امکان برخوردار‬ ‫است تا ارتباطی دو‌طرفه با مخاطب برقرار نماید‪.‬‬ ‫‪ -6‬ایجاد پایگاه داده‌ها جهت استفاده در نرم‌افزارهای‬ ‫‪.CRM‬‬ ‫اما در کنار تمام مزایایی که برای آن برشمردیم این‬ ‫تکنولوژی دارای محدودیت‌هایی هم هست‪ ،‬مثل واکنش‬ ‫نامناسب افراد در مقابل پیام‌های ناخواسته؛ مثل بی‌تفاوتی‬ ‫و ناراحتی‪ ،‬دوم عدم پاس��خ به پیام‌ها ب��ه دلیل عدم‌اعتماد‬ ‫به منبع ارس��ال پیام و در آخر محیط ناامن این س��رویس‬ ‫به‌خصوص برای ارسال پیام‌های محرمانه‪ .‬ارسال پیام‌های‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪146‬‬ ‫تام ایران‌خودرو با معرفی دستاوردهای رباتیک و ارائه توانمندی‌های خود در سایر حوزه‌های‬ ‫صنعتی از قبیل‪ ،‬ریلی‪ ،‬معدنی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬کنترل و ابزار دقیق و فناوری‌های ساختمان‬ ‫در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت‪ ،‬حضور فعالی دارد‪.‬در این نمایشگاه تام برای نخستین‬ ‫بار ایستگاه رباتیک هوشمند چسب‌زنی شیشه خودرو را با استفاده از سامانه بینایی ماشین ارائه‬ ‫کرد‪ ،‬همچنین ربات جوشکاری (‪ )Arc Welding‬را معرفی کرد‪ .‬از مزایای منحصر به‌فرد ربات‬ ‫چسب‌زنی شیشه خودرو که اخیرا با توان مهندسان داخلی گروه سیستم‌های رباتیک شرکت تام‬ ‫و همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود‪ ،‬به‌عنوان یک اختراع به ثبت رسیده است‪ ،‬می‌توان به حذف‬ ‫سیستم‌های سنترینگ مکانیکی رایج‪ ،‬توانایی تشخیص بدون محدودیت انواع شیشه و موقعیت‬ ‫آنها‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید و اپراتوری آسان اش��اره کرد‪ .‬ضمنا این سامانه به قابلیت‌هایی نظیر‬ ‫کنترل کیفی ساخت شیشه و کنترل کیفی پیش مونتاژ‪ ،‬تجهیز شده است‪g .‬‬ ‫برای تجهیز این محصول به گیربکس اتوماتیک برنامه دارد‪.‬‬ ‫سیستم‌ترمز دیسکی است و با این محصول‪ ،‬سیستم جدید‬ ‫کنترل پایداری خودر ‌و ای‪‌.‬اس‪‌.‬پی به مشتری معرفی خواهد‬ ‫شد‪ ».‬مصلح‪ ،‬زمان تولید انبوه دنا را اوایل سال آینده ذکر کرد و‬ ‫گفت‪« :‬بیشترین سرمایه‌گذاری دنا روی‌تریم داخل آن انجام‬ ‫شده است‪ ».‬معاون توس��عه محصوالت جدید ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫تیراژ و اتوماسیون باال‪ ،‬دخالت کمتر نیروی انسانی در تولید و‬ ‫صرفه‌جویی ارزی قابل توجه را از جمله ویژگی‌های دنا عنوان‬ ‫کرد و گفت‪« :‬قالب‌های خط��وط تولید بدنه دنا با ‪‌11‬میلیون‬ ‫دالر صرفه‌جویی ارزی‪ ،‬توسط ش��رکت قالب‌های صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو تولید و به این ترتیب دانش بومی‌سازی قالب‌های‬ ‫بزرگ بدنه در ایران ایجاد ش��ده که ب��ه ایران‌خودرو امکان‬ ‫می‌دهد تا بدون نیاز به کارشناس��ان خارجی قالب‌های بدنه‬ ‫و سایر اجزای خودرو‌های جدید را طراحی و تولید کند‪ ».‬وی‬ ‫انجام تمامی‌فعالیت‌های فوق در داخل کشور را از ویژگی‌های‬ ‫منحصر به‌فرد پروژه دنا دانست و گفت‪« :‬این امر صرفه‌جویی‬ ‫ارزی قابل توجهی را برای گروه صنعتی در پی داشته است‪».‬‬ ‫وی یکبار دیگر تاکید کرد‪« :‬در کشورهای خارجی‪ ،‬پروژه‌های‬ ‫با فناوری جدید‪ ،‬با مش��ارکت دولت‌ها به اج��را در‌می‌آید که‬ ‫سرمایه‌گذاری مس��تقیم‪ ،‬معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های‬ ‫گمرکی به‌ویژه در پروژه‌هایی که به مصرف سوخت‪ ،‬آلودگی‬ ‫و ایمنی مربوط می‌شود‪ ،‬از آن جمله است‪g ».‬‬ ‫کوتاه تکی‪ :‬ارس��ال پیام کوتاه حتی برای یک نفر‪ ،‬قابلیتی‬ ‫است که عالوه بر کاربرد در ارتباط شرکت با نیرو‌‌های خود‪،‬‬ ‫در خارج از شرکت (مانند آژانس‌های فروش‪ ،‬نمایندگی‌ها‬ ‫و‪ )...‬این قابلیت ارزش��مند را ایجاد می‌کند که بتوان برای‬ ‫اطالع‌رسانی به‌موقع اقدام شود‪ .‬ارسال پیام کوتاه گروهی‪:‬‬ ‫ارس��ال گروهی این قابلیت را برای واح��د روابط‌عمومی‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی قطاره��ا و مدیریت ارتباط با مش��تری ایجاد‬ ‫می‌کن��د که بتوانن��د به گروه��ی از مس��افران‪ ،‬نمایندگی‬ ‫آژانس‪ ،‬مدیران و‪ ...‬سازمان که در قسمت اطالعات فردی‬ ‫دسته‌بندی گردیده‌اند پیام خاصی را ارسال نمایند‪ .‬یکی از‬ ‫کاربرد‌های مهم این تکنولوژی در اطالع‌رسانی‌های سریع‬ ‫به مخاطبان است‪ .‬به‌عنوان مثال اگر برنامه حرکت قطاری‬ ‫بعد از خریداری بلیت توس��ط متقاضیان سفر با قطار تغییر‬ ‫کرد‪ ،‬برای جلوگیری از معطلی‌های زیاد در ایستگاه و‪ ...‬باید‬ ‫به مسافران اطالع‌رسانی الزم انجام شود‪ .‬به‌همین منظور‬ ‫متقاضیان خرید بلیت باید در هنگام خرید بلیت‪ ،‬شماره تلفن‬ ‫همراه خود را برای انجام اطالع‌رس��انی‌های الزم حتما به‬ ‫اپراتور فروش برای ثبت در سیس��تم فروش اعالم کرده و‬ ‫‌ترجیحا از دادن شماره‌های ثابت یا شماره‌های اشتباه جدا‬ ‫خودداری کنند‪ .‬یکی دیگر از کاربردهای مهم سیستم پیام‬ ‫کوتاه در شرکت‌های حمل و نقل ریلی‪ ،‬انتقال نارسایی‌ها در‬ ‫ارائه خدمات اعم از‪ :‬نقص یا تخلف در فروش بلیت‪ ،‬نقص یا‬ ‫تخلف در ارائه خدمات داخل قطار و‪ ...‬به شرکت مالک قطار‬ ‫برای پیگیری سریع است‪g.‬‬ ‫‪83‬‬
‫مدیر عامل موسسه مهر‪:‬‬ ‫‌روابط عمومی ها نقش مهمی برای ایجاد‬ ‫مفاهمه در سازمان ایفا می کنند‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪146‬‬ ‫نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی موسسه‬ ‫مالی و اعتباری مه��ر با حضور مدیرعامل این موسس��ه‬ ‫در مركز آموزش حضرت عبدالعظیم حس��نی(ع) برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش اداره كل روابط عمومی موسس��ه مالی‬ ‫و اعتباری مه��ر‪ ،‬دكتر نتاج‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه در این‬ ‫مراسم با بیان اینكه روابط عمومی‌ها نقش مهمی‌برای‬ ‫ایج��اد تفاهم بین س��ازمان خ��ود و مخاطب��ان بیرونی‬ ‫جامعه ایف��ا می‌كنند‪ ،‬گفت‪« :‬باتوجه به اینكه نخس��تین‬ ‫اولوی��ت مجموعه مهر ب��ه‌كارگیری مناب��ع جمع آوری‬ ‫شده در استا ن‌ها و مصرف آنها در راستای رشد و توسعه‬ ‫همان اس��تان اس��ت از اینرو روابط عمومی‌ها می‌توانند‬ ‫با برق��راری ارتباط با فع��االن اقتص��ادی و‌ ترغیب آنها‬ ‫برای همكاری و س��رمایه‌گذاری در اجرای این رویكرد‪،‬‬ ‫تاثیر‌گذار باش��ند‪.‬‬ ‫نت��اج روابط عموم��ی را حواس چندگانه س��ازمان‬ ‫دانست و افزود‪« :‬شما دس��ت اندركاران روابط عمومی‬ ‫اگر ب��ا س��ایر بخش‌ه��ای س��ازمان در ارتباط باش��ید‪،‬‬ ‫می‌توانی��د به درس��تی ایفای نق��ش كرده و ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن نوع فعالیتت��ان باید در صدد تقوی��ت روابط خود‬ ‫با سایر الیه‌های س��ازمانی باش��ید‪ ،‬چرا كه از دل چنین‬ ‫ارتباط��ی می‌توان به انع��كاس رویداده��ای مهمی‌كه‬ ‫برای مخاطبان داخلی و بیرونی س��ازمان جذابیت دارد‪،‬‬ ‫پرداخت‪ ».‬مدیرعامل موسس��ه مهر خط��اب به مدیران‬ ‫رواب��ط عمومی گفت‪« :‬بای��د تالش كنید ت��ا موثرترین‬ ‫عضو ش��بكه بانكی باش��ید و با شناس��ایی نق��اط قوت‪،‬‬ ‫به‌طور مس��تمر با تمامی‌هم��كاران در ارتباط باش��ید و‬ ‫آنها را تش��ویق كنید تا ش��ما را از جزئیات امور در سایر‬ ‫بخش‌های مجموعه آگاه س��ازند در ای��ن صورت حرف‬ ‫جدیدی برای گفتن داری��د كه ب��رای مخاطبان بیرون‬ ‫س��ازمان نیز اهمیت و ارزش دارد‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته ده س��اله‬ ‫اخیر در موسسه مهر برای اجرا و استقرار بانكداری بدون‬ ‫رب��ا‪ ،‬تصریح كرد‪« ‌:‬تروی��ج بانكداری اس�لامی نیازمند‬ ‫تالش بیش از پیش روابط عمومی بانك‌هاس��ت كه در‬ ‫وهله اول باید خود درك درس��تی از این مقوله پیدا كنند‬ ‫و باتوجه به برداش��ت‌های متفاوتی ك��ه از این موضوع‬ ‫وجود دارد‪ ،‬می‌توانند با اس��تفاده از نظر كارشناسان طرز‬ ‫تلقی یكس��انی از بانكداری بدون ربا به‌وجود آورده و به‬ ‫پیاده‌س��ازی آن در كش��ور كمك كنند‪ ».‬نتاج ادامه داد‪:‬‬ ‫«آنچه كه موسسه مهر را از س��ایر بنگا ه‌های اقتصادی‬ ‫متمایز می‌كند و ی��ك مزیت رقابتی برای ما محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بانكداری بدون رباس��ت كه روابط عمومی‌ها‬ ‫‪84‬‬ ‫باید برای معرفی اقدامات صورت گرفته در این خصوص‬ ‫برنامه‌ریزی داش��ته و عموم مردم را از كارهای صورت‬ ‫گرفته در این حوزه با خبر س��ازند‪ ».‬مدیرعامل موسسه‬ ‫مالی و اعتباری مهر لزوما اس��تفاده از روش‌های تبلیغی‬ ‫مرسوم و وسایل ارتباطی پر هزینه را تاثیر‌گذار ندانست و‬ ‫افزود‪« :‬باید ابزارهای مناسبی كه ما را با جمع بزرگتری‬ ‫از سپرده گذاران در ارتباط قرار می‌دهند شناسایی شوند‬ ‫كه اس��تفاده از روابط عمومی الكترونیك و تولید اخبار با‬ ‫نش��اط كه بیا ن‌کننده حرفی نو و نكته‌ای جدید نیز باشد‬ ‫از جمله این ابزارها به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ».‬وی در پایان با‬ ‫تاكید ب��ر نقش مس��ئولیت‌های اجتماع��ی در كنار حفظ‬ ‫منافع س��پرده گذاران و س��هامداران‪ ،‬خاطر نشان كرد‪:‬‬ ‫«ام��روز بنگاه‌های اقتص��ادی به این نتیجه رس��یده‌اند‬ ‫كه در كن��ار فعالیت‌ه��ای اقتصادی به مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی نیز توجه داش��ته باش��ند‪ ،‬چرا كه ای��ن امر به‬ ‫بقاء و پایداری بیش��تر آنها می‌انجامد‪ ».‬در ادامه‪ ،‬ابراهیم‬ ‫صفرلكی‪ ،‬رئیس اداره كل روابط عمومی موسس��ه مهر‬ ‫با اش��اره به كاركرده��ای متعدد رواب��ط عمومی گفت‪:‬‬ ‫«یكی از مهم‌ترین كاركرده��ای روابط عمومی در یك‬ ‫بنگاه اقتص��ادی‪ ،‬مراقبت از س��رمایه‌های اجتماعی آن‬ ‫بنگاه اس��ت كه هشت میلیون س��پرده‌گذار و شش هزار‬ ‫نفر نیروی انس��انی در مجموعه مهر بزرگترین س��رمایه‬ ‫اجتماعی موسس��ه به‌ش��ما‌ر می‌رود‪».‬‬ ‫رئی��س اداره كل روابط عموم��ی‪ ،‬آموزش‪ ،‬اطالع‬ ‫رسانی هدفمند‪ ،‬وحدت رویه در تبلیغات و توسعه روابط‬ ‫عمومی الكترونی��ك را از محورهای این همایش عنوان‬ ‫ك��رد و ادامه داد‪« :‬رواب��ط عمومی می‌تواند با ش��ناخت‬ ‫سرمایه‌های اجتماعی و برقراری ارتباط موثر بین داخل‬ ‫و خارج سازمان و معرفی محصوالت و خدمات به جامعه‬ ‫هدف به خلق ارزش افزوده در س��ازمان كمك كند‪ .‬وی‬ ‫ارتقاء منزل��ت و حفظ جایگاه رواب��ط عمومی را از جمله‬ ‫رویكردهای سال جاری دانست و افزود‪« :‬تقویت مهارت‬ ‫و دانش‪ ،‬تعامل ب��ا ذی‌نفعان‪ ،‬ارتق��اي كیفیت تولیدات‪،‬‬ ‫مدیریت زمان‪ ،‬پرهیز از شتابزدگی‪ ،‬كادر‌سازی‪ ،‬توجه به‬ ‫حوزه تبلیغات‪ ،‬افزایش س��هم خبر و توجه ویژه به نشریه‬ ‫مهر از جمله رویكرد‌های سال ‪ 91‬روابط عمومی موسسه‬ ‫مالی و اعتباری مهر بش��مار می‌رود‪ ».‬صفرلكی با بیان‬ ‫اینكه روابط عمومی باید با تبیین و تش��ریح محصوالت‬ ‫و خدمات در بازار رقابت به درس��تی ایف��ای نقش كند‪،‬‬ ‫تصریح ك��رد‪« :‬بانكداری ب��دون رب��ا بزرگترین مزیت‬ ‫رقابتی ما محس��وب می‌ش��ود و از اینرو باید با ش��ناخت‬ ‫كانال‌های ارتباطی و معرفی اقدامات موسس��ه در زمینه‬ ‫اجرا و استقرار بانكداری اسالمی‪ ،‬به تقویت و شناساندن‬ ‫موسس��ه مالی و اعتباری مهر(بانك مهر اقتصاد) اهتمام‬ ‫ورزیم‪».‬‬ ‫حمید‌رض��ا نجف‌پور‪ ،‬مع��اون اعتب��ارات و تجهیز‬ ‫منابع موسس��ه نیز در این نشست با اش��اره به چشم‌انداز‬ ‫و ماموریت مجموعه مهر‪ ،‬توس��عه بانكداری اسالمی را‬ ‫اولین هدف اس��تراتژیك موسس��ه عنوان كرد و افزود‪:‬‬ ‫«اعتماد آفرین��ی از طری��ق اعمال حاكمیت ش��ركتی‪،‬‬ ‫توسعه بازار داخلی و خارجی‪ ،‬توس��عه خدمات به جامعه‬ ‫هدف‪ ،‬چابك س��ازی‪ ،‬توسعه زیرس��اخت‌های سازمانی‬ ‫و تقویت بانك��داری الكترونیك از اهداف اس��تراتژیك‬ ‫موسسه به‌‌ش��مار می‌روند‪ ».‬نجف‌پور با اش��اره به نقش‬ ‫مش��ترك روابط عمومی و اعتبارات در پیاده‌سازی مدل‬ ‫بازاریابی موسس��ه‪ ،‬اظهار كرد‪« :‬بازاریابی در مجموعه‬ ‫مهر ب��ا دو بال توس��عه ارزش و ش��ناخت ارزش حركت‬ ‫می‌كند بدی��ن صورت كه رواب��ط عمومی با شناس��ایی‬ ‫نیازه��ای مش��تریان و بكارگی��ری ابزارهای مناس��ب‬ ‫ارتباطی می‌تواند محصوالت بهبود یافته را متناس��ب با‬ ‫نیازه��ای ذینفعان به بهترین نحو ممك��ن ارائه كند و به‬ ‫توس��عه ارزش كمك کند و معاونت اعتبارات نیز از دیگر‬ ‫س��و با تحویل ارزش و تحقق خدمت و حفظ مش��تری‪،‬‬ ‫ش��ناخت ارزش را در این م��دل دنب��ال می‌كند‪ ».‬وی‬ ‫توسعه نام و نشان موسسه‪ ،‬تمركز بر افزایش سهم بازار‪،‬‬ ‫افزایش جذب مش��تریان‪ ،‬افزایش وفاداری مش��تریان‪،‬‬ ‫ارتقاي ارزش مش��تریان و افزایش رضایت مش��تری را‬ ‫از جمله مهم‌ترین نقش‌های رواب��ط عمومی و اعتبارات‬ ‫در تحقق اهداف بازاریابی موسس��ه ذكر ك��رد و افزود‪:‬‬ ‫«اگر بهترین محصول هم طراحی ش��ود ولی كانال‌های‬ ‫ذیربط كار خود را به درس��تی انجام ندهن��د چرخه خلق‬ ‫ارزش ناق��ص می‌ماند‪ ».‬نج��ف پور طرح‌های باش��گاه‬ ‫مش��تریان مهر‪ ،‬سیستم جامع س��نجش و بهبود رضایت‬ ‫مش��تریان‪ ،‬كمیته تبلیغات تجاری و بانكداری اسالمی‬ ‫را از مهم‌ترین اقدامات مشترك میان معاونت اعتبارات‬ ‫و اداره كل روابط عمومی به منظ��ور برقراری تعامالت‬ ‫اثربخ��ش در ح��وزه مباحث مش��ترك دانس��ت‪ .‬معاون‬ ‫اعتبارات موسس��ه در بخش دیگری از س��خنان خود با‬ ‫تاكید ب��ر اهمیت و ض��رورت اجرا و اس��تقرار بانكداری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬به بیان ویژگی‌ه��ای آن پرداخ��ت و انطباق‬ ‫بر موازین ش��ریعت اس�لام‪ ،‬ارتباط و پیوند میان بخش‬ ‫واقع��ی اقتصاد با بخ��ش مالی‪ ،‬برآورده س��اختن تمامی‌‬ ‫نیازهای بازار معامالت و مبادالت تجاری با به‌كارگیری‬ ‫انواع عقود اس�لامی و رو ش‌های نوین مالی‪ -‬اسالمی‬ ‫و تقارن اطالع��ات در عملیات بانك��ی را از كاركردهای‬ ‫بانكداری اسالمی دانس��ت‪ .‬وی اجرای دقیق بانكداری‬ ‫اسالمی را موجب ثبات بیشتر و كارایی باالتر نظام مالی‬ ‫و اقتصادی دانس��ت و اف��زود‪« :‬ثب��ات در بخش عرضه‬ ‫پولی‪ ،‬مقاوم بودن در براب��ر عامل‌های‌بی‌ثباتی برون‌‌زا‪،‬‬ ‫انعطاف مناس��ب در برابر ش��وك‌های واقع��ی اقتصاد‪،‬‬ ‫برابری و همزمان��ی تعهدهای پرداخت ب��ا دریافتی‌ها‪،‬‬ ‫ممنوعیت س��فته ب��ازی در نظام تامین مالی اس�لامی‪،‬‬ ‫مشاركت در ریس��ك و ایجاد س��اختار انگیزشی قوی‌تر‬ ‫در نظ��ام تامین مالی اس�لامی و توزی��ع عادالنه درآمد‬ ‫ملی و توس��عه اقتصادی از مزیت‌های نظ��ام بانكداری‬ ‫اسالمی نس��بت به بانكداری متعارف به‌شمار می‌رود‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اقتص��اد مقاومت��ی از منظر‬ ‫مقام معظم رهب��ری به تبیین برخی از ل��وازم تحقق آن‬ ‫پرداخت و تصریح كرد‪« :‬اس��تقرار بانكداری اس�لامی‪،‬‬ ‫بسترساز اقتصاد مقاومتی اس��ت از اینرو در شرایط فعلی‬ ‫اهمیت اجرای آن بیش از پیش مش��خص می‌ش��ود كه‬ ‫موسسه مالی و اعتباری مهر نیز تا كنون اقدامات موثری‬ ‫در این رابطه داشته است‪g».‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!