صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۴۴

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 144

هفته نامه مثلث شماره 144

‫خاتمی‪ :‬فعال نمی‌آیم‬ ‫واکنش رئیس جمهور سابق‬ ‫به اصرار نزدیکان‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهل‌وچهارم ‪ 8/‬مهر‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫چرا مهدي هاشمي‬ ‫به ايرانآمد؟‬ ‫گزارش‌ها و تحلیل‌های مثلث درباره بازگشت‬ ‫فرزند هاشمي‌رفسنجاني از لندن به تهران‬ ‫حاشیه‌های سفر‬ ‫به نیویورک‬ ‫تحلیلی بر تغییر لحن دولت‬ ‫در قبال آمریکا‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫تردید ناطق‌نوری‪ ،‬تصمیم پور‌محمدی‬ ‫آخرین اخبار از‬ ‫جناحراستاصولگرایان‬ ‫گاهی لبخند‪ ،‬گاهی اخم‬ ‫بر روابط‬ ‫مرسی – اوباما چه می‌گذرد؟‬ ‫چگونه قیمت دالر را پایین بیاوریم؟‬ ‫گفت‌وگوبامصباحیمقدم‬ ‫در باره راه های کاهش قیمت ارز‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫اجتناب از اختالف‬ ‫ش��ما مي‏دانيد داريد چه مي‏كنيد؟ مي‏دانيد داريد چه ضرري‬ ‫به خودتان و به كش��ور خودتان مي‏رسانيد؟ شما مي‏بينيد كه اآلن‬ ‫در ايران كه يك وحدت كلمه ـ في الجمله ـ پيدا ش��ده است چطور‬ ‫لرزانده است همه تختها و تاجها را و همه ابرقدرتها را؟ همه به دست‬ ‫وپاافتاده‏اند؟اينرامي‏بينيد؟مي‏بينيدكهاآلندرايرانكهجناحها‬ ‫با هم نزديك ش��دند يك قدري‪ ،‬دانشگاه با روحانيت نزديك شده‪،‬‬ ‫روحانيت با دانشگاه نزديك شده‪ ،‬بازار با دانشگاه و با روحانيت يكي‬ ‫شده‏اندـدرصورتيكهبازاختالفاتِ في‏الجمله‏ايهستوبعدعرض‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12 - 27‬‬ ‫ترديد ناطق نوري‪‌،‬تصميم پورمحمدي‬ ‫خاتمي‪ :‬فعال‌نمي‌آيم‬ ‫تغيير شرايط كانديداتوري در انتخابات‬ ‫پيشنهادشريعتمداري؛‌سخنگويهسته‌اي‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪28-33‬‬ ‫مسلماني در اروپا و مساله انتخاب هويت‬ ‫عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد‬ ‫حركتانتخاباتي‬ ‫روزمرگي دست و پايمان را بسته است‬ ‫سياست‬ ‫‪34 - 47‬‬ ‫چرا مهدي هاشمي به ايران آمد؟‬ ‫اتهامات چه بود؟‬ ‫تصميمپدر‬ ‫هاشمي و خانواده‌اش‬ ‫داستان يك بازداشت‬ ‫واکنش رئیس جمهور سابق‬ ‫به اصرار نزدیکان‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهلوچهارم ‪ 8/‬مهر‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫چرا مهدي هاشمي‬ ‫به ايرانآمد؟‬ ‫گزارشها و تحلیلهای مثلث درباره بازگشت‬ ‫فرزند هاشميرفسنجاني از لندن به تهران‬ ‫حاشیههای سفر‬ ‫به نیویورک‬ ‫تحلیلی بر تغییر لحن دولت‬ ‫در قبال آمریکا‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫خاتمی‪ :‬فعال نمیآیم‬ ‫تردید ناطقنوری‪ ،‬تصمیم پورمحمدی‬ ‫آخرین اخبار از‬ ‫جناحراستاصولگرایان‬ ‫گاهی لبخند‪ ،‬گاهی اخم‬ ‫بر روابط‬ ‫مرسی – اوباما چه میگذرد؟‬ ‫چگونه قیمت دالر را پایین بیاوریم؟‬ ‫گفتوگوبامصباحیمقدم‬ ‫در باره راه های کاهش قیمت ارز‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫مي‏كنمـشمامي‏بينيدكهاآلنيكوحدتفيالجمله‏ايكهدرايران‬ ‫پيداشدهاست‪،‬آمريكاراآنجامتزلزلكردهوشورويراآنجامتزلزل‬ ‫كرده؛ و اين قلدرها هم در خود ايران به دست و پا افتاده‏اند و همين‬ ‫آدمكشي‌هاوهمينتشبثاتيكهاينمردمي‏كندبرايهميناست‬ ‫كهمي‏بيندكهمردمباهممجتمعشده‏اندوچهبكنيمكهايناجتماع‬ ‫رفعبشود‪،‬چهبكنيمكهبههمبزنيماينرا!‬ ‫آفاتاختالفوتفرقه‬ ‫شما بدانيد كه اين كارهايي را كه مي‏كنيد يا از دستغير داريد‪،‬‬ ‫اتّبا ِعازغيرمي‏كنيدوديگرانشماراوادارمي‏كنندبهاينطوركارها‪،‬‬ ‫براياينكهاينوحدتيكهاآلندرايرانپيداشده[و]دراينجناحهاي‬ ‫خارجي‪،‬كهاينهاهماشخاصموثريهستند‪،‬درخارجهستند‪،‬در‬ ‫اينها هم اگر يك وحدتي پيدا بشود ضرر زياد مي‏شود براي خارج‪،‬‬ ‫دنب��ال اين افتادند كه جناح داخل را به يكجور با هم مخالف كنند‪،‬‬ ‫جناح خارج را هم به يكجور با هم مخالف كنند‪ ،‬اينها را هم با آنها با‬ ‫يكجور ديگر مخالف كنند‪ .‬شما مي‏دانيد كه داريد به نفع ديگران‬ ‫فعاليت مي‏كنيد[و]خودتان متوجه نيس��تيد؟ مي‏دانيد كه اين‬ ‫مخالفت امروز در يك وضعي كه ايران واقع شده است‪ ،‬در يك وضع‬ ‫حساسيكهبينموتوحياتاآلنايرانواقعشده‪،‬اينمخالفتهاي‬ ‫شما با هم چه ضرري به اين نهضت اسالمي ايران مي‏زند؟ اگر شما‬ ‫با هم اجتماع كنيد‪ ،‬اي��ن جبهه‏هاي مختلفي كه داريد‪ ،‬هر ده‏تاي‬ ‫شما‪ ،‬صدتاي شما با هم جمع شديد يك اسمي‌روي آن گذاشتيد‪،‬‬ ‫اين اس��مها را كنار بگذاريد و همه با هم بش��ويد و يك اسم داشته‬ ‫باشيد‪ ،‬و اتفاق كلمه داشته باشيد‪ ،‬همان طوري كه مي‏بينيد ايران‬ ‫متزلزل كرده است اين ابرقدرتها را‪ ،‬اين قدرت شما هم در خارج به‬ ‫ايران ُمنْضَ م مي‏شود و بيشتر آنها متزلزل مي‏شوند لكن آنها از شما‬ ‫مي‏خواهنداآلناستفادهكنند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪66 -73‬‬ ‫سكوت در هياهو‬ ‫وزير به بانك مركزي تسلط ندارد‬ ‫حسینی با پرداخت نقدی یارانه مخالف بوده است‬ ‫تقابل يا هماهنگي پنهان؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪48-64‬‬ ‫لحنمتفاوت‬ ‫حركت به سمت ديپلماسي متعادل‬ ‫باد مخالف در كاخ تزار‬ ‫ورزش‬ ‫‪74 -79‬‬ ‫شكست طرح كودتا عليه كفاشيان‬ ‫آیت‌اللهی‪ :‬برکناری کفاشیان شایعه است‪ ،‬باور نکنید‬ ‫هر روز قرار است برکنارشوم‬ ‫ادعای یکی از مخالفان علی کفاشیان‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬داوود جوكار‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد شكرالهي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو ‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي ‪ -‬مهندس مهرداد نصرت‌پور ‪ -‬حسين مجاهدي‬ ‫حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار ‪ -‬سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي‬ ‫ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‪ -‬عليرضا حس��ن‌زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در خبرنامه اين هفته سخنان مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران حج درج شده است ‪ .‬گزارش هايي درباره‬ ‫آخرين تحوالت انتخاباتي اصولگرايان و اصالح‌طلبان و اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري درج شده‬ ‫است‪ .‬همچنين گزارش هايي در حوزه‌هاي مختلف به همراه مرور رسانه‌ها از بخش‌هاي خبرنامه اين هفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫ترديدناطقنوري‪‌،‬تصميمپورمحمدي‬ ‫پاسخ جديد سپاه به تهديدها‬ ‫خاتمي‪ :‬فعال‌نمي‌آيم‬ ‫گزينه ياران سابق احمدي‌نژاد كيست؟‬ ‫‪12‬‬
‫خبرنامه‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمي‪:‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫دوش��نبه گذش��ته در دیدار کارگزاران حج‪ ،‬با اشاره به اهانت‬ ‫انجام گرفته به پیامبر عظیم‌الشأن اسالم(ص) و تجلی عظمت‬ ‫شخصیت آن حضرت در چشم دوستداران و حتی دشمنان‪،‬‬ ‫حج امس��ال را دارای موقعیتی خاص و متفاوت از سال‌های‬ ‫گذشته ارزیابی و تاکید کردند‪« :‬تبلور زیبا و عظیم اتحاد امت‬ ‫اسالمی به‌واسطه وجود مقدس خاتم‌االنبیاء(ص) و اظهار تنفر‬ ‫و خشم عمیق همه مسلمانان از جبهه استکبار‌‪ ،‬باید در حج که‬ ‫مرکز تجمع مسلمانان از سراسر دنیاست‪ ،‬خود را نشان دهد و‬ ‫این‪ ،‬معنای واقعی برائت از مشرکین است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬اقدام مس��تکبران و عوامل‬ ‫آنها در اهانت به درگاه قدسی پیامبر رحمت‪ ،‬عزت و کرامت‬ ‫را نشان‌دهنده عمق دش��منی و بغض و کینه جبهه استکبار‬ ‫ب��ا پیامبر اس�لام(ص) دانس��تند و افزودن��د‪« :‬موضعی که‬ ‫سیاستمداران غربی در قبال این اهانت بزرگ اتخاذ کردند‪،‬‬ ‫هیچ تفاوتی با موضع دشمنی نداشت‪».‬‬ ‫ایش��ان خاطرنش��ان کردند‪« :‬قضیه اهانت به پیامبر‬ ‫اسالم(ص) و موضعگیری سردمداران جبهه استکبار‪ ،‬چهره‬ ‫واقعی آنان و محور اصلی تقابل جبهه حق و باطل را آش��کار‬ ‫کرد و مشخص شد اساس دشمنی مستکبران با اصل اسالم‬ ‫و وجود مقدس خاتم‌االنبیاء(ص) است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی با اش��اره به خروش یکپارچه و‬ ‫عظیم مس��لمانان در کشورهای اس�لامی و حتی در اروپا و‬ ‫آمریکا‪ ،‬در مقابل این اهانت افزودند‪« :‬حرکت جوشان دنیای‬ ‫اسالم در اظهار ارادت به پیامبر اسالم(ص) و ابراز تنفر عمیق‬ ‫از دشمنان‪ ،‬صحنه عجیب و بس��یار مهمی‌است که نشانگر‬ ‫ظرفیت بزرگ تحرک امت اسالمی است‪».‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای‪ ،‬وج��ود مق��دس‬ ‫خاتم‌االنبیاء(ص) را محل تالقی همه مسلمانان اعم از مذاهب‬ ‫و فرقه‌های مختلف دانستند و خاطرنش��ان کردند‪« :‬در این‬ ‫عرصه‪ ،‬شیعه و سنی و معتدل و تندرو‪ ،‬دیگر موضوعیتی ندارد‬ ‫و همه با دل و جان به صحنه آمده‌اند؛ زیرا پیامبر اسالم(ص)‬ ‫محور و قطب عقاید الهی و اسالمی هستند‪».‬‬ ‫ایشان استمرار تبلور ارزشمند وحدت حول شخصیت‬ ‫عظیم نبی‌مکرم اس�لام(ص) و ابراز تنفر از دشمنان ایشان‬ ‫را در حج‪ ،‬ضروری و مه��م خواندند و تاکید کردند‪« :‬برائت از‬ ‫مشرکین یعنی همه مسلمانان احساس کنند که در مقابل یک‬ ‫دشمن قرار دارند و از عمق وجود نسبت به او برائت بورزند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به مقام شامخ و بسیار‬ ‫واالی حضرت خاتم‌االنبیاء(ص) و درودهای خاص خداوند‬ ‫و مالئک الهی به ایشان افزودند‪« :‬مسلمانان باید پای سخن‬ ‫پیامبر(ص) یعنی توحید‪ ،‬اسالم و قرآن بایستند و حج را مظهر‬ ‫اظهار عشق و ارادت به آن حضرت کنند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬امت اسالمی را به هوشیاری‬ ‫در قبال توطئه خطرناک ایجاد اخت�لاف در صحنه عظیم و‬ ‫یکپارچه خروش مسلمانان‪ ،‬فراخواندند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫«دشمنان دین و مستکبران بدانند که امت اسالمی با وجود‬ ‫مذاهب مختلف و برخی تفاوت‌های نظ��ری و عقیدتی‪ ،‬در‬ ‫مقابل آنها یکپارچه و متحد هستند‪».‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪« :‬نباید گذاشت که جبهه استکبار‬ ‫با حربه ایجاد اختالف‪ ،‬خود را از خش��م امت اسالمی نجات‬ ‫دهد‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫حج امسال موقعيتي خاص و متفاوت دارد‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود‪،‬‬ ‫حج را فریضه‌ای سرش��ار از یاد و ذکر خدا دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫«حج یکی از بهترین و ش��اید بی‌نظیر‌ترین فرصت‌ها برای‬ ‫تعمیق یاد خدا و خشوع و تضرع در مقابل پروردگار است‪».‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای همچنی��ن زائ��ران‬ ‫بیت‌اهلل‌الحرام را به تعمیق ارتباط قلبی با مسلمانان کشورهای‬ ‫مختلف از طریق تکیه بر مشترکات و اظهار محبت و رعایت‬ ‫آداب و اخالق اسالمی توصیه کردند‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن دی��دار حجت‌االسالم‌والمس��لمین‬ ‫قاضی‌عس��گر‪ ،‬نماینده ولی‌فقیه و سرپرس��ت زائران ایرانی‬ ‫بیت‌اهلل‌الحرام در س��خنانی با اش��اره به انتخاب شعار «حج‪،‬‬ ‫عزت‪ ،‬همبستگی و مسئولیت اسالمی» برای حج امسال و‬ ‫همچنین اقدامات انجام گرفته در طول عمره ‪ ۹۰-۹۱‬گفت‪:‬‬ ‫«برگزاری ‪ ۹۷‬همایش در مکه و مدینه ب��ا حضور جوانان و‬ ‫قشرهای تحصیلکرده جهان اس�لام‪ ،‬برگزاری ‪ ۲۱‬همایش‬ ‫برای زائران و علمای اهل تس��نن‪ ،‬جلس��ات هم‌اندیشی با‬ ‫نخب��گان و ش��خصیت‌های علمی‌و فرهنگی کش��ورهای‬ ‫اسالمی‪ ،‬برگزاری محافل قرآنی‪ ،‬برگزاری جلسات آموزشی‬ ‫برای عمره‌گزاران و حجاج و تولید ده‌ها عنوان کتاب جدید از‬ ‫جمله اقدامات فرهنگی است‪».‬‬ ‫آقای حسینی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سخنانی‬ ‫درخصوص ح��ج و جایگاه آن و همچنی��ن ویژگی‌های حج‬ ‫امس��ال بیان کرد‪ .‬سپس حجت‌االس�لام موسوی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان حج و زیارت نیز گزارشی از اقدامات و خدمات اجرایی‬ ‫برای حدود ‪ ۷۵‬هزار زائر ایرانی که در قالب ‪ ۴۴۹‬کاروان عازم‬ ‫حج هستند‪‌،‬ارائه کرد‪g .‬‬ ‫‪13‬‬
‫رويداد‬ ‫فقط اقليتي از مسيحيان اسالم‌ستيز هستند‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با فواد ايزدي‬ ‫فواد ايزدي‪ ،‬كارشناس‪ ،‬معتقد اس�ت كه فيلم موهن آمريكايي با هدف مقابله مس�يحيت با اسالم ساخته شده‬ ‫است‪ .‬او مسيحيان را سه گروه مي‌داند كه تنها يك اقليت اسالم‌ستيز از ميان آنها به مقابله با اسالم مي‌پردازند‪ .‬ايزدي‬ ‫مي‌گويد‪‌:‬اعتراضات‪‌،‬واكنش‌ها و تظاهرات‌ها نبايد خشونت‌آميز باشد‌؛ هرچند ممكن است به خشونت كشيده شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫آيا مي‌توان هدف از س�اخت فيلم‌ه�اي موهن يا‬ ‫انتشار كاريكاتور و مطالب توهين‌آميز به ساحت‬ ‫پيامبر و دين اسالم را به نوعي در راستاي نظريه‬ ‫جنگ تمدن‌ها تعريف كرد؟‬ ‫‪ l‬نظريه جن��گ تمدن‌ها‪ ،‬نظريه‌اي اس��ت كه در‬ ‫كشور آمريكا از پيروان قابل‌توجهي برخوردار است‪ .‬عده‌اي‬ ‫از اين پيروان افراد س��كوالري هس��تند ك��ه عالقه‌مند به‬ ‫استيالي غرب و آمريكا در جهان اسالم هستند و بر همين‬ ‫اس��اس مانع اصلي خود براي رس��يدن به اين مهم را دين‬ ‫اس�لام مي‌دانند‪ .‬از اين جهت نيز معتقدند كه تمدن غرب‬ ‫بايد در تقابل با اسالم باشد تا بتوانند اين استيال را در جهان‬ ‫اسالم ايجاد كنند‪.‬‬ ‫تعدادي ديگ��ر از اين پيروان نيز مس��يحي هس��تند‬ ‫(مسيحيان صهيونيس��م) كه آنها نيز در كنار بحث استيال‬ ‫يكسري گرايش‌هاي ديني نيز دارند‪.‬‬ ‫مجموعه‌اي از افرادي كه به‌دنبال مقوله اسالم‌ستيزي‬ ‫هستند و در اين خصوص نيز سابقه زيادي دارند‪ ،‬درپی تهيه‬ ‫اين فيلم بودند و از همان ابتداي س��اخت اين فيلم به‌دنبال‬ ‫شرايطي بودند که بعد از انتش��ار در دنيا نسبت به اين فيلم‬ ‫تنش ايجاد شود‪ .‬بر اساس اسناد موجود نيز سازندگان پيش‬ ‫از اين اعالم كرده بودند كه به‌دنبال س��اخت فيلمي‌هستند‬ ‫كه در نهايت همان بازخوردها و واكنش‌هايي را كه پس از‬ ‫انتش��ار كاريكاتورهاي موهن انجام مي‌شد‪ ،‬دريافت كنند‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس به نظر مي‌آيد كه ساخت و توليد اين فيلم‬ ‫كامال هدفمند بوده است‪.‬‬ ‫س��ازندگان اين فيلم از ابت��داي اين پ��روژه بدنبال‬ ‫ايجاد تن��ش و درگيري در دنياي اس�لام بودند و بر همين‬ ‫اساس كامال حساب ش��ده و با هدف فعاليت كردند‪ .‬بدون‬ ‫ش��ك اين افراد كساني هس��تند كه اگر به‌صورت مستقيم‬ ‫مرتبط با رژيم‌صهيونيستي نباشند‪ ،‬اما عالقه‌مند به مباحث‬ ‫صهيونيستي هس��تند و در نهايت به‌دنبال ايجاد شرايطي‬ ‫هس��تند تا پيروان دين مس��يحيت در مقابل اس�لام قرار‬ ‫گيرند‪ ،‬همانطور كه اين جري��ان را براي دولت آمريكا آنهم‬ ‫با همراهي و پشتيباني رژيم‌صهيونيستي انجام دادند‪ .‬آنها‬ ‫با تمهيدات و فعاليت البي اس��رائيل در آمريكا توانس��تند‬ ‫دولت اين كش��ور را در مقابل جهان اس�لام ق��رار دهند و‬ ‫به‌طوركلي اين دسته عالقه‌مند هستند كه اين اتفاق براي‬ ‫جهان مس��يحيت نيز بيفتد و همانطور كه آمريكا در مقابل‬ ‫دنياي اسالم قرار گرفت‪ ،‬اين بار كل مسيحيت (دوميليارد‬ ‫مسيحي) در مقابل جهان اسالم قرار گيرد تا به نوعي همان‬ ‫نظريه جنگ تمدن‌ها نيز اتفاق بيفتد‪.‬‬ ‫اين نوع رفتارها و س��اخت اين دست فيلم‌ها اتفاقاتي‬ ‫هدايت ش��ده اس��ت‪ ،‬چرا كه اگر چنين نكنند ممكن است‬ ‫مشخص شود كه نظريه جنگ تمدن‌ها غلط است‪ ،‬بنابراين‬ ‫به نظر مي‌آيد كه اين افراد در نظر دارند با فش��ار به نظريه‬ ‫جنگ تمدن‌ها اصالت دهند‪.‬‬ ‫آيا هم�ه پيروان دي�ن مس�يحيت با اي�ن تقابل‬ ‫موافقند يا اينكه افراد افراطي مس�يحي به‌دنبال‬ ‫جنگ اديان و تمدن‌ها هستند؟‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫‪ l‬به‌طوركلي پيروان دين مسيحيت را مي‌توان به‬ ‫سه دسته تقسيم كرد‪ ،‬يك اقليت اسالم‌ستيز هستند كه به‬ ‫مقابله با اس�لام مي‌پردازند‪ .‬طيف دوم هم اقليت هستند‪،‬‬ ‫اما روابط آنها با مس��لمانان خوب اس��ت و در برخي مقاطع‬ ‫نيز با مسلمانان هماهنگ هستند‪ .‬به‌عنوان مثال مجموعه‬ ‫مسيحي كه در آمريكاي جنوبي هستند‪ ،‬از اين دست افراد به‬ ‫شمار می‌روند‪ .‬در آمريكا هم گروه‌هايي هستند كه مسيحي‬ ‫هستند و در بس��ياري از حوزه‌ها به ما نزديك‪ ،‬اما اين افراد‬ ‫اقليت محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫اما گروه ديگر اكثريت بسيار بزرگي است كه نسبت به‬ ‫اسالم اطالعات كمي‌ دارند‪ .‬اطالعاتي هم كه در اختيار اين‬ ‫افراد هست حاصل تالش رسانه‌هايي است كه در راستاي‬ ‫اسالم‌س��تيزي فعاليت مي‌كنند؛ مانند رس��انه‌هايي كه در‬ ‫دست صهيونيست‌ها است يا همين‌ هاليوودي كه اقدام به‬ ‫ساخت چنين فيلم‌هاي موهني مي‌كند‪.‬‬ ‫كه بعضا اطالعات غلطي است؟‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬اطالعات غلطي اس��ت و تاثي��ر بدي هم‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه هرحال اين اكثري��ت اطالعات زي��ادي ندارند و‬ ‫اطالعات كمي‌هم كه در اختيار دارند غلط است‪ ،‬بنابراين‬ ‫بعد از مدتي بخشي از اين اكثريت با اين اطالعات به سمت‬ ‫اسالم‌ستيزي مي‌روند‪.‬‬ ‫در مقابله با اين تحركات و اين نوع فعاليت‌ها چه‬ ‫اقداماتي را بايد در دستور كار قرار داد؟‬ ‫‪ l‬بايد براي رسيدن به اهداف روي مباحث شناختي‬ ‫فعاليت ويژه‌اي داشته باشيم‪ .‬گروه‌هاي ذكر شده را بيشتر‬ ‫بشناس��يم‪ .‬با گروه اول كه همان اقليت‌هاي اسالم‌س��تيز‬ ‫هستند به عنوان دش��من آشنا ش��ويم‪ ،‬چرا‌كه اصوال ما در‬ ‫حوزه دشمن‌شناسي ضعيف هستيم و وقتي اتفاقات اينگونه‬ ‫رخ مي‌دهد‪ ،‬به‌نوعي س��ورپرايز مي‌ش��ويم و نمي‌دانيم كه‬ ‫چه كساني پشت اين مباحث هس��تند‪ .‬چراكه اشراف الزم‬ ‫را نس��بت به دش��من و فعاليت‌هاي آنها ايجاد نكرده‌ايم و‬ ‫نمي‌دانيم كه دشمنان اسالم و مسلمين چه كساني هستند‬ ‫و چگونه رفتار مي‌كنند‪ .‬ام��ا در خصوص گروه دوم نيز بايد‬ ‫با آنها روابط بيش��تر و بهتري برقرار كنيم‪ .‬ما بس��ياري از‬ ‫گروه‌هاي مسيحي را نمي‌شناسيم و شايد بهتر باشد بگوييم‬ ‫آنطور كه بايد دوستان و دشمنان را نمي‌شناسيم يا شناخت‬ ‫كمي‌داريم‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫در كن��ار اين دو گروه بايد نس��بت به گروه س��وم نيز‬ ‫برنامه و شناخت داشته باشيم‪ .‬همانطور كه اسرائيل و البي‬ ‫صهيونيسم براي اين جمعيت برنامه دارند و فعاليت مي‌كنند‪،‬‬ ‫ما هم بايد نس��بت به آنها حس��اس باش��يم و از ديپلماسي‬ ‫عمومي بهره ببريم كه متاسفانه در اين خصوص نيز ضعيف‬ ‫هستيم و برنامه خاصي براي اين جمعيت نداريم‪.‬‬ ‫طالبانيسمآمريكايي‬ ‫داليل مخالفت غرب با اسالم ناب محمدي چيست؟‬ ‫غير از اين مباحث ش�ناختي در بعد رس�انه‌اي و‬ ‫تبليغات�ي چه برنام�ه و كاركردهاي�ي را مي‌توان‬ ‫لحاظ كرد؟‬ ‫‪ l‬اوال ك��ه جوامع اس�لامي هنگام وق��وع چنين‬ ‫اهانت‌هايي بايد به سمت نزديك شدن به تعليمات حضرت‬ ‫رس��ول (ص) حركت کنند‪ .‬باي��د حضرت رس��ول را بهتر‬ ‫بشناس��يم‪ ،‬ضمن اينكه در حوزه تبليغ و ارائه چهره واقعي‬ ‫پيامبر در داخل و در جوامع خارجي بايد فعاليت الزم را داشته‬ ‫باشيم‪ .‬نكته ديگر اينكه وقوع اين نوع اتفاقات بايد به وحدت‬ ‫بيشتر مسلمانان كمك كند‪.‬‬ ‫بايد شناخت را از دشمن بيشتر كرد‪ ،‬ضمن اينكه نبايد‬ ‫اين نوع مس��ائل و اتفاقات باعث ايجاد تنش بين اس�لام‬ ‫ومسيحيت شود و بايد به س��مت كم‌كردن تنش‌ها حركت‬ ‫كنيم‪ .‬از دولت‌هاي غربي نيز بايد بخواهيم كه اين افراد را‬ ‫مجازات كنند‪ ،‬چون طبق قوانين موجود در غرب مي‌توان با‬ ‫اين نوع مسائل برخورد كرد‪.‬‬ ‫نوع واكنش مسلمانان نس�بت به اين وقايع بايد‬ ‫چگونه باشد؟‬ ‫‪ l‬در ي��ك دوره‌اي در اي��ران بح��ث گفت‌وگوي‬ ‫تمدن‌ها مطرح ش��د كه اص��وال بحث غلطي هم نيس��ت‪،‬‬ ‫اما گفت‌وگ��و بايد در موضع قوي انجام ش��ود نه در موضع‬ ‫ضعف‪ ،‬تا مفيد واقع شود‪ .‬اين گفت‌وگو لزوما بايد با دولت‌ها‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫اما به‌طور كلي بايد ديپلماس��ي عموم��ي را پياده كرد‬ ‫و براي اين منظور باي��د براي جهان در قالب مس��حيت و‬ ‫آمريكا به ش��كل روشن و مش��خص برنامه داشت‪ ،‬چرا‌كه‬ ‫اگر چنين نش��ود‪ ،‬در مواقع مواجهه با چني��ن رويدادهايي‬ ‫متضرر مي‌شويم‪.‬‬ ‫درصورتي كه ديپلماسي عمومي فعالي داشته باشيم‪،‬‬ ‫هنگام وقوع اين رويدادها از سوي گروه‌هاي كوچك اولين‬ ‫گروه‌هايي كه ب��ه مقابل��ه بر‌مي‌خيزند و فعال مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫مسيحي‌ها هس��تند‪ .‬اما امروز چنين اتفاقي نمي‌افتد‪ ،‬چون‬ ‫تعامل و آگاهي‌رساني الزم را نداش��ته‌ايم‪ ،‬بنابراين در اين‬ ‫مواقع مسيحيان يا همراهي مي‌كنند يا سكوت‪.‬‬ ‫اين در حقيقت یعنی اینکه مقداری مقصر ما هستيم‬ ‫كه كمتر فعاليت كرديم‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫در مباحث نظري و منطقي به‌طور مشخص ايران‬ ‫بايد چ�ه مباحثي را ب�راي مقابله ب�ا نظريه جنگ‬ ‫تمدن‌ها در نظر بگيرد؟‬ ‫پشت پرده س��اخت فیلم موهن آمریکایی عمیق‌تر از‬ ‫موضوع نظریه جنگ ادیان و تمدن‌ها است‪ .‬این نوع رفتارها‬ ‫نس��بت به ارزش‌ها و مقدس��ات یک دین در حوزه کالمی‬ ‫‌بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد هرچند سیاستگذاری‌های‬ ‫داخلی آنها نیز مهم و قابل بحث اس��ت‪.‬آنچه در راس��تای‬ ‫س��اخت این نوع فیلم‌های موهن مورد هدف است‪ ،‬بیشتر‬ ‫جنگ بر س��ر امامت اس��ت؛ یعنی مطرح می‌کنن��د که آیا‬ ‫پیامبران فقط رس��ول بوده‌اند یا پیامبران امام بوده‌اند؟ فرق‬ ‫این دو در چیست؟ اگر گفته شود که پیامبران تنها در نقش‬ ‫رس��ول در جوامع حاضر بودند به این معنی است که پیامی‬ ‫‌را آوردند و پس از آن دیگر پیگیر آن نشدند و این پیام نیز به‬ ‫مرور زمان رها شد‪ .‬بنابراین تحلیل و تفسیر و عمل روی این‬ ‫پیام بر عهده بشر اس��ت و پیامبران نقشی در قبال توضیح و‬ ‫تفسیر پیام‌های خود ندارند‪( .‬در اینجا مباحثی از جمله اینکه‬ ‫می‌گویند خداون��د در نظام خلقت هیچ نقش��ی ندارد و تنها‬ ‫خالق بوده است مطرح می‌ش��ود) در چنین ساختاری پیامبر‬ ‫نقش امامت و به‌نوعی هدایت پیام ارائه شده را برای جامعه‬ ‫بشری بر عهده ندارد‪.‬در حال حاضر نیز داستان همین است‪،‬‬ ‫اروپایی‌ها مطرح می‌کنند که پیامبری ب��ا ارائه پیامی‌آمد و‬ ‫کتابی نیز معرفی کرد که البته تفسیر هر دو بر عهده ما است‬ ‫که این همان مباحث مرتبط با فراماس��ونری و ملی‌گرایی‬ ‫مذهبی که در پادشاهی خالصه می‌شود را با خود به همراه‬ ‫آورده است‪.‬توهین‌کنندگان به مقدسات ادیان اینگونه مطرح‬ ‫می‌کنند که پیامبران افرادی عادی از جامعه بوده‌اند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه به لحاظ ساختار انس��انی و رفتاری پیامبران را در اين‬ ‫قالب تحلیل می‌کنند‪ .‬آنها معتقدند که پیغمبر ما نس��بت به‬ ‫حضرت مسیح از درجه روحانیت پایین‌تری برخوردار است‪،‬‬ ‫پس در س��اختار نظری خود‪ ،‬پیامبر را بر اساس بينش خود‬ ‫تصوير مي‌كنند‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی‪ ،‬دنیای مسیحیت به بدنبال این است‬ ‫که طی ساختاری مطرح کند که پیامبر اسالم اصوال فرد دینی‬ ‫نبوده است‪ .‬بر همین اس��اس نیز روحانیت حضرت مسیح و‬ ‫روابط حضرت محمد‌(ص) را به سخره گرفته است‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌آید که کاراکتره��ای موجود در فیلم موهن‬ ‫آمریکایی بر‌‌گرفته از ش��خصیت‌های موجود در کتاب آیات‬ ‫شیطانی اس��ت‪ .‬البته در کاراکترهای جدید موجود در فیلم‬ ‫سعی شده تا گریزی هم به طالبانیسم زده شود تا آنجا که در‬ ‫گریم این شخصیت‌ها نیز شکل و شمایل «بن‌الدنی» دیده‬ ‫می‌ش��ود؛ ریش‌های بلند و عمامه‌های طالبانی‪ .‬سازندگان‬ ‫فیلم موهن با این ش��خصیت‌پردازی‌ها در نظر دارند مطرح‬ ‫کنند که پیامبر اس�لام ریشه‌های طالبانیس��م دارد و شبیه‬ ‫«بن‌الدن» بوده است‪.‬‬ ‫با چارچوب قراردادن ریش��ه‌های طالبانیس��م مطرح‬ ‫می‌کنند که اسالم دین طالبانی و بن‌الدنی است و بر همین‬ ‫اساس پایه آن روابط مادي است و تنها هدف برای جلوگیری‬ ‫از رش��د اس�لام و در راس آن پیامبر‌(ص) در جوامع غربی‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫‪ l‬اصوال اعتراضات‪ ،‬واكنش‌ها و تظاهرات‌ها نبايد‬ ‫لزوما خشونت‌آميز باشد‪ ،‬هرچند عموما جايي تظاهرات به‬ ‫خشونت كشيده مي‌شود كه دولت آن كشور با حركت‌هاي‬ ‫مردمي‌هماهنگ نيست‪ .‬بر همين اساس در چنين جوامعي‬ ‫دولت‌ه��ا در مقاب��ل اعتراض��ات و واكنش‌ه��اي مردمي‌‬ ‫ايس��تادگي مي‌كنند و در نهايت مردم را وادار به واكنش و‬ ‫ارائه خشونت مي‌كنند‪.‬‬ ‫دراي��ن راس��تا دولت‌هاي اس�لامي بايد بخش��ي از‬ ‫خواس��ت‌ها و نظرات مردم را تمكين كنند‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫در برخي كشورهاي اسالمي پس از ساخت اين فيلم موهن‬ ‫مردم خواستار اخراج سفير آمريكا شدند كه اين امر از سوي‬ ‫دولت‌ها محقق نش��د‪ .‬به نظر مي‌آيد در چنين مباحثي هم‬ ‫مردم بايد دولت‌هاي خود را مجبور كنند كه برخي اقدامات‬ ‫را انجام دهد و هم اينكه دولت‌ها با خواس��ت مردم همراه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابراهیم فیاض ‪ /‬کارشناس و استاد دانشگاه‬ ‫مرجع ق��رار دادن چنین دینی است‪.‬کلیش��ه‌های موجود در‬ ‫غرب مطرح می‌کند که مس��لمانان افرادی متدین و ایمانی‬ ‫هستند و از عقالنیت بویی نبرده‌اند‪ .‬آنها بر این اعتقادند که‬ ‫افرادی که با‌ایمان هس��تند هیچ چیز از خوشی‌ها برای خود‬ ‫ندارند‪ .‬یا اینکه افرادی رها هستند‪ ،‬به‌نوعی افرادی سکوالر‬ ‫تلقی می‌شوند که در همه چیز سکوالر عمل می‌کنند‪ .‬همه‬ ‫خوش��گذرانی‌های دنیوی را برای خود لحاظ می‌کنند‪.‬این‬ ‫اتفاقات برای خراب کردن اسالم رخ می‌دهد‪ ،‬چراکه اسالم‬ ‫دین معتدلی اس��ت‪ .‬ظهور اس�لام در میانه سکوالریسم‪،‬‬ ‫‌بی‌اخالقی با رهبانیت مسیح راه سوم را در پیش گرفت که‬ ‫هم عقالنیت‪ ،‬معنویت و ایمان در کنار هم در زندگی جوامع‬ ‫بشری وجود داشته باشد‪.‬با آمدن اسالم دیگر جنگ غریزه و‬ ‫فطرت‪ ،‬جنگ معنویت و مادیت‪ ،‬جنگ عقالنیت و دین از بین‬ ‫رفت‪ ،‬چرا‌که همه این موارد در اسالم دیده شده است‪ .‬اصوال‬ ‫اسالم دین اعتدال است‪ ،‬اس�لام دین متفکران و خصوصا‬ ‫زنان است‪ .‬بعد از ظهور اسالم و گذر زمان و رشد و گسترش‬ ‫اسالم به جوامع مختلف و گرایش افراد مختلف به دین مبین‬ ‫اسالم به‌خصوص مذهب ش��یعی و البته در کنار آن مذهب‬ ‫سنی‪ ،‬آن بخش از دنیای غرب که در ستیز و تخاصم با رشد‬ ‫اسالم اس��ت در نظر دارد با رفتارهای مختلف دین اسالم را‬ ‫مورد هجمه قرار‌دهد‪.‬‬ ‫ما اصوال در تعریف پیامبران‪ ،‬بحث امامت را هم لحاظ‬ ‫می‌کنیم و معتقدیم که امامت نیز در س��یره پیامبران وجود‬ ‫داشته است‪ .‬همانطور که بعد از نبوت حضرت ابراهیم خداوند‬ ‫متعال مقام امامت را به او داد و از آنجا حکمت ابراهیمی‌شکل‬ ‫گرفت‪.‬آنچه امروز در دنیای غرب علیه اسالم درجریان است‬ ‫رواج دین‌های انحرافی و نشان دادن آنها به‌عنوان مظهر دین‬ ‫است‪ .‬آنها ادیان را به شکل طالبانیسم معرفی می‌کنند و پس‬ ‫از فعالیت روی مبانی دین‌های انحرافی مطرح می‌کنند که‬ ‫به‌دلیل غیر‌عقالنی بودن چنین ادیانی باید آنها را از بین برد‪.‬‬ ‫اما اگر دین تبدیل به امامت شود باالترین تحرک دینی‬ ‫در جه��ان رخ می‌دهد‪ .‬ضمن اینکه می‌ت��وان مظهر چنین‬ ‫حرکتی را حضرت ابراهی��م‌(ع) در نظر گرفت و نام آن را نیز‬ ‫حکمت ابراهیمی‌گذاش��ت که البته این مهم امروز در ایران‬ ‫محقق شده اس��ت‪ .‬نظام امامتی امروز در قالب والیت‌فقیه‬ ‫در ا یران محقق شده است‪.‬والیت‌فقیه در زمان غیبت همان‬ ‫مفسر قرآن و ادامه عترت است و ساختار و نظام حکومتی آن‬ ‫نیز به گفته امام خمینی (ره) می‌تواند ت��ا آنجا پیش رود که‬ ‫حتی والیت فقیه به نس��بت مصالح مردم‪ ،‬احکام اولیه را در‬ ‫مقاطعی تعطیل کند‪.‬نظریه و تئوری ساختاری امامت در کنار‬ ‫قرآن این نیس��ت که مانند ادیان انحرافی (طالبانیسم) تنها‬ ‫ظاهر کتاب مقدس را در دست گیرد و عنوان کند که هرکس‬ ‫مخالف این ظاهر است پس مشرک است و باید کشته شود‪.‬‬ ‫این همان کاری است که طالبان با مسلمانان انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫پیروان ادیان انحرافی در قبال زنان نیز به همین شکل عمل‬ ‫می‌کنند‪ ،‬هیچ حق انس��انی و اجتماعی برای زن در جوامع‬ ‫قائل نیستند‪ ،‬این درحالیست که ساختار فقه شیعه باتوجه به‬ ‫اینکه بزرگ‌ترین مبدا امامت را شخصیت برجسته حضرت‬ ‫زه��را‌(س) می‌داند‪ ،‬به وجود زن احت��رام می‌گذارد‪.‬موضوع‬ ‫مهم و نکته برجسته در مباحث نظری پیرامون ساختار امامت‬ ‫این است که مسلمانان باید به سمت نشر این ساختار در دنیا‬ ‫آن هم به ش��کل صحیح و اصولی حرکت کنند تا بتوانند با‬ ‫ساختاری که اسالم‌س��تیزان برای پیروان خود نشر داده‌اند‪،‬‬ ‫مبارزه کنند‪g .‬‬ ‫‪15‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫ترديد ناطق نوري‪‌،‬تصميم پورمحمدي‬ ‫‪2‬‬ ‫آخرين اخبار از جناح راست اصولگرايان‬ ‫خبرنامه‬ ‫این روزها اصولگرایان کاندیداهای احتمالی بسیاری‬ ‫دارند؛ از شیخ علی‌اکبر ناطق‌نوری و مصطفی پورمحمدی‬ ‫تا علی‌اکبر والیتی‪ ،‬سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف‪ .‬اینها‬ ‫اما تمام کاندیداهای اصولگرا نیس��تند؛ چه آنکه چهره‌های‬ ‫دیگری همچون غالمعل��ی حدادع��ادل‪ ،‬منوچهر متکی‪،‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬محس��ن رضایی‪ ،‬مهدی چم��ران و حتی‬ ‫محمدرض��ا باهنر‪ ،‬یحیی آل‌اس��حاق و محم��د نهاوندیان‬ ‫نام‌هایی هس��تند که تاکنون احتم��الکاندیداتوری آنها در‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم ازکمپی��ن انتخاباتی‬ ‫اصولگرایان مطرح شده است‪.‬‬ ‫حاال اما صحنه رقابت در حال ش��فاف ش��دن است؛‬ ‫کاندیداهای احتمالی پیرامون حضور یا عدم حضور خود به‬ ‫اظهارنظر می‌پردازند و احزاب اصولگرا گزینه‌های موردعالقه‬ ‫خود را معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫علی‌اکبر ناطق نوری؛ آمدن یا نیامدن؟‬ ‫داس��تان تایی��د و تکذی��ب کاندیدات��وری علی‌اکبر‬ ‫ناطق‌نوری یکی از مهمترین تحوالت انتخاباتی اصولگرایان‬ ‫در هفته‌های اخیر اس��ت؛ او ک��ه روزگاری رئیس مجالس‬ ‫چهارم و پنجم بود‪ ،‬دوم خرداد ‪ 76‬در رقابتی سنگین شکستی‬ ‫سخت را از س��ید‌محمد خاتمی پذیرا ش��د تا جناح راست از‬ ‫ریاست دولت محروم بماند‪ .‬ش��یخ در زمستان ‪ 83‬زمانیکه‬ ‫شورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی را سازماندهی‬ ‫می‌کرد تا اصولگرایان با یک کاندیدای واحد پای در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری نهم بگذارند‪ ،‬رسما اعالم کرد که دیگر در‬ ‫هیچ انتخاباتی نامزد نخواهد شد‪ .‬او اما از لفظ «ان‌شاءاهلل»‬ ‫اس��تفاده کرد تا بتواند در صورت نیاز وارد گود ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫شاید همان روزی باشدکه شیخ احساس کردهکه حضورش‬ ‫می‌تواند در انتخابات مفید و مثمر‌ثمر واقع شود‪.‬‬ ‫اگرچه مسئول دفتر علی‌اکبر ناطق‌نوری حضور او در‬ ‫انتخابات یازدهم را تکذیب کرده‪ ،‬اما سایت سفیر که رسانه‬ ‫نزديك به این چهره روحانی اس��ت‪ ،‬چنی��ن گفت‌وگویی را‬ ‫تکذیب کرد‪.‬‬ ‫حاال حضور ش��یخ در انتخابات در‌هاله‌ای از ابهام قرار‬ ‫دارد؛ یاران شیخ هر چقدر در س��ال منتهی به انتخابات ‪76‬‬ ‫به‌طور علن��ی از او حمایت می‌کردن��د و حضورش را قطعی‬ ‫‪16‬‬ ‫می‌دانس��تند اما امروز در شک و‌تردید هس��تند یا حداقل از‬ ‫اظهارنظر رسمی و علنی در این خصوص امتناع می‌ورزند‪.‬‬ ‫جديدترين خبرها از اين حكايت مي‌كنن��د كه ناطق نوري‬ ‫براي ورود به عرصه ترديدهاي��ي دارد و از فاز رايزني و البي‬ ‫سياسي وارد فاز اجرايي نشده و هنوز در حال تصميم‌گيري‬ ‫است ‪.‬‬ ‫مصطفی پورمحمدی؛ رقیب سرسخت حامیان دولت‬ ‫این روزها تمام ش��واهد از آمدن پورمحمدی حکایت‬ ‫دارد‪ .‬او که زمانی در ساختمان بلند خیابان فاطمی‌ سکاندار‬ ‫وزارت کشور دولت نهم بود‪ ،‬حاال سه سالی است که ریاست‬ ‫سازمان بازرسیکل کشور را برعهده دارد؛ جایی که می‌تواند‬ ‫نقاط ضعف دول��ت را بشناس��د و از آنه��ا در تجربیات خود‬ ‫بهره‌بگیرد‪ .‬پورمحمدی هفته گذش��ته در حاشیه بازدید از‬ ‫حوزه علمیه حض��رت ولی عصر(عج) بن��اب از حضور خود‬ ‫در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم خبر داد‪« :‬حضور در‬ ‫صحنه انتخابات یک تکلیف اس��ت‪ .‬اگر تقدیر الهی باشد و‬ ‫فضا ایجاب کند‪ ،‬به‌عنوان سرباز والیت کاندیدای انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری خواهم ش��د و وقتی وارد صحنه شدیم‬ ‫برنامه‌های خود را ارائه خواهیم داد‪».‬‬ ‫او همچنین ویژگی‌های رئیس‌جمهور شایس��ته را نیز‬ ‫برشمرد؛ آنجا که گفت‪« :‬رئیس سازمان بازرسیکل کشور‬ ‫تاکیدکردهکه هرکس��ی بخواهد رئیس‌جمهور ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫وضعیت داخلی کش��ور را تغییر دهد‪ .‬هر کسی بخواهد وارد‬ ‫این عرصه ش��ود‪ ،‬وضع حاکم را باید اص�لاح کرده و بهبود‬ ‫بخشد و این یک انتظار عمومی است و مردم چنین توقعی را‬ ‫از رئیس‌جمهور آینده خود دارند‪».‬‬ ‫رئیس سازمان بازرس��ی همچنین گفته است‪« :‬باید‬ ‫تالش کنیم با انتخاب افرادیکه شایس��تگی الزم را دارند‪،‬‬ ‫سرنوش��ت خوبی را برای خود و کش��ور خود رق��م بزنیم و‬ ‫کسانی که شایس��تگی الزم را برای این امور ندارند‪ ،‬آنها را‬ ‫کنار بزنیم‪».‬‬ ‫پورمحمدی اضافه کرد‪« :‬ما می‌خواهیم منشا تحول‬ ‫باشیم و باید ببینیم که این تحول امکان‌پذیر هست یا نه؟!‬ ‫به‌خصوص بنده که گرایش��م قانونگرایی جدی است و باید‬ ‫بسترهای الزم آن فراهم باشد‪».‬‬ ‫البت��ه اظه��ارات پورمحم��دی س��اعاتی بع��د از‬ ‫س��وی نهاد متبوعش تکذیب ش��د‪ .‬س��ازمان بازرسی کل‬ ‫کش��ور در اطالعیه‌ای اع�لام نام��زدی پورمحمدی برای‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری‪ 92‬را تکذیب ک��رد‪« :‬اعالم‬ ‫نامزدی حجت‌االسالم‌والمس��لمین مصطفی پورمحمدی‬ ‫ب��رای حض��ور در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری س��ال‪92‬‬ ‫کذب اس��ت‪ ...‬خبر منتش��ره س��ایت‌ها در رابط��ه با اعالم‬ ‫نام��زدی حجت‌االسالم‌والمس��لمین پورمحم��دی برای‬ ‫ریاست‌جمهوری در نشست اس��اتید و طالب حوزه علمیه‬ ‫بناب درست نیست و موضع ایشان برای اعالم کاندیداتوری‬ ‫با گذشته تغییری نکرده است‪».‬‬ ‫با‌وجود این تکذیب آنچه نامزدی پورمحمدی را تا حدود‬ ‫زیادی قطعی می‌کند اظهارات او در یک جلس��ه خصوصی‬ ‫است‪« :‬برخي از دوس��تان اعالم کرده‌اند که نمی‌آیند و من‬ ‫با قدرت وارد عرصه انتخابات می‌ش��وم‪ .‬باتوجه به آشنایی‬ ‫با مس��ائل دولت و تجربه ریاست س��ازمان بازرسی رقیب‬ ‫سرسختی برای کاندیدای حامیان دولت خواهم بود‪».‬‬ ‫این اظهارات نش��ان از آن دارد که ع��زم پورمحمدی‬ ‫برای نامزدی در انتخابات آینده جدی است و او خود را یکی‬ ‫از مهمترین رقیبان نامزد حامیان دولت می‌داند‪.‬‬ ‫علی الریجانی؛ در حال بررسي‬ ‫علی الریجانی هم یکی دیگ��ر از نامزدهای احتمالی‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اس��ت؛ هرچند خودش‬ ‫می‌گوید برنامه‌ای ندارد‪« :‬من امیدوارم که افراد توانمندی‬ ‫وارد عرصه رقابت شوندکه از تجربیات خوبی برخوردار باشند‬ ‫وکسانی وارد اداره کشور شوند که نگاه معتدل عدالت‌خواهانه‬ ‫را دنبال کنند‪ .‬درکشور ما باید اس��تعدادهای داخلی شکوفا‬ ‫شود و عقالنیت اسالمی حاکم باشد تا بتواند هدایت جامعه‬ ‫را پیش ببرد‪».‬‬ ‫نام او از این جهت بر س��ر زبان‌ها افتاده اس��ت که در‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری نهم کاندیدای نهایی ش��ورای‬ ‫هماهنگی بود و در انتخابات دهم نیز زمزمه‌هایی در خصوص‬ ‫احتمال کاندیداتوری‌اش شنیده می‌شد‪ .‬البته شرایط امروز‬ ‫علی الریجانی با ش��رایط آن دوره بسیار متفاوت است؛ چه‬ ‫آنکه الریجانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نهم دوره‬ ‫ریاستش بر سازمان صداوسیما را پایان یافته می‌دید و در پی‬ ‫آن بود که بتواند به موقعیتی مناسب دست یابد‪ .‬او اما در آن‬ ‫انتخابات شکست خورد و دبیری شورای عالی امنیت ملی در‬ ‫دولت نهم را عهده دار شد‪.‬‬ ‫الریجانی امروز اما موقعیت بهتری دارد‪ .‬او حاال برای‬ ‫دومین دوره متوالی ریاست مجلس را به دست آورده و جای‬
‫چه کسی کاندیدا می‌شود؟‬ ‫با تمام این تفاسیر‪ ،‬هنوز مشخص نیست که کدام یک‬ ‫از این چهره‌ه��ا کاندیدای اصولگرای��ان در انتخابات آینده‬ ‫خواهد بود‪ .‬حتی ممکن اس��ت چند نفر از میان این افراد در‬ ‫جمع کاندیداهای نهایی باشند و فقط تعداد معدودی از آنها‬ ‫از کاندیداتوری انصراف دهند‪ .‬این همان پیش‌بینی حس��ن‬ ‫غفوری‌فرد است که می‌گوید‪« :‬اصولگرایان با پنج یا شش‬ ‫کاندیدا وارد انتخابات می‌ش��وند و هیچ ک��دام از کاندیداها‬ ‫انصراف نخواهند داد‪ ».‬البته اشاره غفوری‌فرد به کاندیداهای‬ ‫طیف‌های مختلف اصولگراست که هر یک به‌دنبال معرفی‬ ‫کاندیدای اختصاصی خود هستند؛ اما هر چه هست اکنون‬ ‫زمان مناسبی برای اعالم نامزدی داوطلبان احتمالی نیست‪.‬‬ ‫کاندیداه��ای احتمالی هنوز حرف‌های خود را در جلس��ات‬ ‫خصوصی بر زب��ان می‌آورند و فعالیت‌های خ��ود را به‌طور‬ ‫نامحس��وس پیگیری می‌کنند‪ .‬فعال باید صب��ور بود تا فضا‬ ‫شفاف‌تر شود‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د جناح راس��ت اصولگراي��ان از ميان‬ ‫سه‌گزينه مصطفي‌پورمحمدي‪ ،‬علي الريجاني و علي‌اكبر‬ ‫ناطق ن��وري به انتخ��اب نهايي دس��ت بزند گرچه ش��ايد‬ ‫پورمحمدي تا آخر در صحنه بماند ام��ا از ميان الريجاني و‬ ‫ناطق‌نوري به نظر يك نفر به صحنه مي‌آيد‪‌،‬البته تصميم اين‬ ‫دو فرد به حضور اصالح‌طلبان هم بستگي دارد‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫پورمحمدي در يك جلسه خصوصي‬ ‫گفته است‌‪ :‬برخي از دوستان اعالم‬ ‫کرده‌اند که نمی‌آیند و من با قدرت‬ ‫وارد عرصه انتخابات می‌شوم‪ .‬باتوجه‬ ‫به آشنایی با مسائل دولت و تجربه‬ ‫ریاست سازمان بازرسی رقیب‬ ‫سرسختی برای کاندیدای حامیان‬ ‫دولت خواهم بود‬ ‫جديدترين خبرها از اين حكايت‬ ‫مي‌كنند كه ناطق نوري براي ورود‬ ‫به عرصه ترديدهايي دارد و او‬ ‫از فاز رايزني و البي سياسي وارد‬ ‫فاز اجرايي نشده و هنوز در حال‬ ‫تصميم‌گيري است‬ ‫محمدرضا باهنر؛ آقای البی نمی‌آید‬ ‫محمدرضا باهنر پارلمانتاریست است؛ برخالف برادر‬ ‫بزرگت��رش محمد جواد که ي��ك دولتمرد ب��ود‪ .‬باهنر حاال‬ ‫هفتمین دوره حضور در مجل��س را تجربه می‌کند و در این‬ ‫مدت به قدری تجربه سیاسی کسب کرده است که او را آقای‬ ‫البی بنامند و خودش نیز به چنین لقبی افتخارکند‪.‬‬ ‫باهنر همیش��ه ی��ک پ��ای تصمیمات پش��ت پرده‬ ‫اصولگرایان است‪ .‬در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫در تحوالت داخلی مجلس و اتفاقاتی که درون جریان‌های‬ ‫اصولگرا رخ می‌دهد همیشه ردپایی از باهنر دیده می‌شود‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬سیاست بدون البی جلو نمی‌رود‪ .‬چاره‌ای‬ ‫جز البی نیس��ت‪ .‬البی جزء‌الینفک سیاست است‪{ .‬وقتی‬ ‫چیزی به نفعم نیس��ت و می‌خواهم موضوع را سنگ‌قالب‬ ‫کنم} سعی می‌کنم زمین بازی را عوض کنم تا حساسیت‌ها‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬مثال در جایی که الزم اس��ت دست به یقه‬ ‫ش��وم‪ ،‬س��عی می‌کنم کل قضیه را دور بزنم تا مشکل حل‬ ‫شود‪».‬‬ ‫باهنر درب��اره انتخابات آینده ه��م تحلیل‌های جالبی‬ ‫دارد‪ .‬نای��ب رئی��س مجلس نه��م‪ ،‬درباره احتم��ال حضور‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی در انتخابات آینده ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫می‌گوید‪« :‬من فکر می‌کنم مصلحت نیست که آقای‌هاشمی‬ ‫وارد میدان شود‪ .‬ایشان جایگاه ویژه خودشان را داشته و باید‬ ‫جایگاه خود را حفظ کنند‪ .‬نیروها هم زیاد هس��تند که دارند‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬ما در این دوره کمبود کاندیدا نداریم بلکه‬ ‫اضافی هم داریم‪ .‬می‌شود مدیریت و حمایت کرد تا انتخابات‬ ‫خوبی داشته باشیم‪».‬‬ ‫او درب��اره احتم��ال ورود ناطق‌ن��وری ب��ه انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آینده هم اظهارنظر کرد؛ آنجا که گفت‪:‬‬ ‫«آقای ناطق از شخصیت‌های سابقه‌دار و خوشنام مملکت‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫خود را روی صندلی قوه مقننه بس��یار محکم می‌بیند و بعید‬ ‫است برای راهیابی به ساختمان پاستور موقعیت فعلی خود‬ ‫را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫در عین ح��ال نمی‌ت��وان احتمال کاندیدات��وری او را‬ ‫به کلی نفی کرد؛ چه آنکه الریجانی همیش��ه در دقیقه ‪90‬‬ ‫تصمیم‌های غافلگیر کننده‌ای اتخاذ می‌کند‪.‬‬ ‫است‪ ،‬حال یک مدتی ایشان خود را از مسائل سیاسی به دلیل‬ ‫یکسری تألمات روحی و بعضی مس��ائلی که در شأن خود‬ ‫نمی‌دانست کنار کشید‪ ،‬اما آقای ناطق قابل طرح است‪».‬‬ ‫باهنر همچنین از احتمال غافلگیری در انتخابات آینده‬ ‫نیز سخن به میان آورده است‪.‬‬ ‫او در جلس��ه‌ای خصوصی نی��ز تحلیل‌های��ی درباره‬ ‫انتخابات به زبان آورد‪ ،‬اما با لحنی صریح‌تر‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس مجلس علی‌اکبر ناطق‌ن��وری را بهترین‬ ‫گزینه اصولگرایان در انتخابات آین��ده معرفی کرد و با بیان‬ ‫اینکه علی‌اکبر ناطق‌نوری‪ ،‬عل��ی الریجانی و خودم را برای‬ ‫ریاست‌جمهوری الیق می‌دانم رس��ما اعالم کرد‪« :‬هر سه‬ ‫نفر ما رای نداریم‪ ».‬او از برنام��ه احمدی‌نژاد برای دوقطبی‬ ‫کردن انتخابات سخن گفت و پیش‌بینی کرد که به احتمال‬ ‫زیاد نامزد پیش��نهادی احمدی‌نژاد و ی��ک اصالح‌طلب به‬ ‫مرحل��ه دوم انتخابات راه پیدا می‌کنن��د‪ .‬باهنر همچنین در‬ ‫این نشس��ت درباره حدادعادل‪ ،‬باقری‌لنکرانی و والیتی نیز‬ ‫اظهارنظر کرد‪« :‬معتقدم غالمعلی حدادعادل ش��رایط الزم‬ ‫را برای ریاست‌جمهوری ندارد و کامران باقری‌لنکرانی هم‬ ‫رای نخواهد آورد‪ .‬دکتر والیتی هم مدیر بسیار خوبی است‬ ‫اما به درد ریاست‌جمهوری نمی‌خورد‪».‬‬ ‫نایب رئیس مجلس البته هفته گذشته در اظهارنظری‬ ‫رس��می اعالم کرد که قص��د کاندیدات��وری در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آینده را ندارد‪ .‬دفت��ر محمدرضا باهنر‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اعالم برخی رسانه‌ها مبنی‌بر کاندیداتوری وی در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این خبر را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫این اطالعیه پس از آن منتش��ر شد که روزنامه ایران‪،‬‬ ‫ارگان رسمی دولت در خبری از کاندیداتوری محمدرضا باهنر‬ ‫در انتخابات آینده خبر داد‪ .‬دفتر باهنر در واکنش به این خبر‬ ‫نوشت‪« :‬متاسفانه روزنامه ایران امروزه جایگاه رفیع خود را‬ ‫از ارگان رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به مرتبه بسیار‬ ‫نازل س��خنگویی یک فرقه تنزل داده که اصالح این امر به‬ ‫عهده دولتمردان است‪ .‬در همین راستا نشریه فوق با کنار هم‬ ‫قرار دادن چند شنیده واقعی و خودساخته غیر‌واقعی مقدمات‬ ‫تخریب همه کسانی که در معرض نامزدی ریاست‌جمهوری‬ ‫دوره یازدهم می‌باش��ند را کلید زده و از شگرد تفرقه‌‌بنداز و‬ ‫حکومت کن اس��تفاده می‌نماید و به زعم خود جاده را برای‬ ‫کاندیداتوری شخص مورد نظرش صاف می‌نماید‪».‬‬ ‫این بیانیه همچنی��ن نامزدی باهنر را رس��ما تکذیب‬ ‫کرد‪« :‬این دفتر ضمن تکذیب ش��کل و محتوای خبر فوق‬ ‫اعالم می‌دارد که اکثری��ت افرادی که در مظ��ان نامزدی‬ ‫ریاست‌جمهوری اسالمی هس��تند مورد احترام آقای باهنر‬ ‫بوده و ایشان مانند سنوات گذش��ته با رعایت ادب و احترام‬ ‫نسبت به همه آنها بررسی سیاسی انتخابات را با گروه‌های‬ ‫و گرایش‌های مختلف آغاز کرده و با هدایت خداوند متعال‬ ‫و توجه ائمه معصومین(ع) بر ای��ن باوریم که در این دوره از‬ ‫انتخابات ان‌ش��اءاهلل منافع و مصالح ملی زیر س��ایه اسالم‬ ‫عزیز و تحت رهکردهای مقام معظم رهبری تامین خواهد‬ ‫شد‪ .‬ضمنا وی نامزدی خود را در انتخابات پیش‌رو تکذیب‬ ‫می‌کند‪».‬‬ ‫موقعيت امروز الریجانی با سال ‪84‬‬ ‫بسيار متفاوت است‪ .‬او حاال برای‬ ‫دومین دوره متوالی ریاست مجلس‬ ‫را به دست آورده و جای خود را روی‬ ‫صندلی قوه مقننه بسیار محکم‬ ‫می‌بیند و بعید است برای راهیابی به‬ ‫ساختمان پاستور موقعیت فعلی خود‬ ‫را به خطر بیندازد‬ ‫‪17‬‬
‫پاسخ سپاه به تهديدها‬ ‫سردار جعفري از متفاوت بودن جنگ احتمالي آينده با دفاع مقدس سخن مي‌گويد‬ ‫‪5‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫«جن��گ رخ خواهد داد؛ ام��ا اینکه کجا و کی باش��د‪،‬‬ ‫معلوم نیست‪ .‬انقالب اسالمی مرز ندارد و تجربیات ما تنها‬ ‫متعلق به ما نیس��ت؛ بلکه ما باید تجربیات��ی را که در طول‬ ‫انقالب و به ویژه هشت سال دفاع مقدس به دست آوردیم‪،‬‬ ‫به روز کنیم و به دیگران نیز انتقال دهی��م‪ ».‬این اظهارات‬ ‫سردار محمدعلی جعفری‪ ،‬فرمانده کل س��پاه بار دیگر او را‬ ‫مورد توجه رسانه‌ها قرار داد‪.‬‬ ‫او که در مراس��م افتتاح دومین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫توانمندی‌ه��ای بهداری در رزم نیروهای مس��لح س��خن‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫بازتاب‬ ‫می‌گفت‪ ،‬بر آمادگی و به‌روز بودن این مجموعه برای مقابله‬ ‫با جنگ احتمالی آینده نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫سردار جعفری البته بر این موضوع تاکید کرد که زمان‬ ‫در حال گذر است و شرایط به‌شدت متغیر و متحول می‌شود‬ ‫و اگر جنگی رخ دهد‪ ،‬دیگر جنگ هشت ساله با آن شرایطی‬ ‫که ما در مظلومیت قرار داشتیم‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬ ‫فرمانده کل س��پاه همچنین از توانمندی‌ها و تجربه‬ ‫نیروهای مسلح نیز س��خن به میان آورد‪« :‬امروز نیروهای‬ ‫مس��لح ما به‌ویژه س��پاه از توانمندی‌ها‪ ،‬تجهیزات و تجربه‬ ‫چمران کاندیداتوری‌اش را رد نکرد‬ ‫گزارش سایت مثلث از آخرین واکنش‌ها به یک گمانه انتخاباتی‬ ‫«در مورد کاندیداتوری با من رایزنی نشده است»؛ این‬ ‫واکنش مهدی چمران است به همه اخبار و احتماالتی که‬ ‫در مورد کاندیداتوری او در روزهای اخیر مطرح شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی مثلث‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫ش��هر تهران به خبرنگاران گفته است‪« :‬اینکه دولت از من‬ ‫به‌عنوان کاندیدای خود برای ریاست‌جمهوری دولت دهم‬ ‫حمایت می‌کند‪ ،‬خبری ندارم و هیچ رایزن��ی با من در این‬ ‫خصوص نشده است‪».‬مهدی چمران درباره انتشار اخباری‬ ‫مبنی‌بر کاندیداتوری وی برای ریاست‌جمهوری دولت دهم‬ ‫و حمایت دولت کنونی برای حض��ور در انتخابات‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬اطالع��ی از این مس��اله ندارم‪».‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫نش��نیدم که دولت کنونی از من برای حض��ور در انتخابات‬ ‫آتی حمایت کند‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬اینکه آیا به‌عنوان کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری بیایم یا نه فعال اظهارنظر نمی‌کنم‪».‬رئیس‬ ‫شورای عالی استان‌ها در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار‬ ‫‪18‬‬ ‫بود که به‌عنوان کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری حضور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪« :‬پاسخی برای این موضوع ندارم چراکه خبری‬ ‫از این ش��ایعات ندارم‪».‬رئیس شورای ش��هر تهران درباره‬ ‫حضورش به‌عنوان کاندیدای ش��ورا‌ها‪ ،‬تاکی��د کرد‪« :‬من‬ ‫به مردم و ش��ورا‌ها نیاز دارم و تالش خود را برای انس��جام‬ ‫شورا‌ها انجام می‌دهم‪».‬وی در پاسخ به اینکه اگر کاندیدای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری نشوید برای ش��ورا‌ها کاندیدا می‌شوید‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در این زمینه فعال هستیم و حتی فعالیت‌هایمان را‬ ‫نیز شروع کردیم‪».‬‬ ‫چمران می‌آید؟‬ ‫هفته‌نامه مثلث در شماره اخیر خود در تحلیلی درباره‬ ‫احتمال حضور مهدی چمران در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫نوش��ته بود‪« :‬اگر اسفندیار رحیم‌مش��ایی نخواهد یا نتواند‬ ‫از افراد حاضر در انتخابات ‪ 92‬باش��د‪ ،‬چه کسی به جای او‬ ‫هشت س��ال دفاع مقدس در عرصه‌های س��خت‌افزاری و‬ ‫نرم‌افزاری برخوردار است‪ .‬در روزی که دست ما خالی بود‪،‬‬ ‫آنها نتوانستند کاری انجام دهند‪ ،‬چه رسد به امروز‪».‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه کسی جرات حمله به ایران را ندارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬جنگ رخ خواهد داد اما اینکه کجا و کی باشد‬ ‫معلوم نیست‪ .‬انقالب اسالمی مرز ندارد و تجربیات ما تنها‬ ‫متعلق به ما نیس��ت‪ ،‬بلکه ما باید تجربیات��ی را که در طول‬ ‫انقالب و به ویژه هشت سال دفاع مقدس به دست آوردیم‪،‬‬ ‫به روز کنیم و به دیگران نیز انتقال دهیم‪».‬‬ ‫جعفری س��خنانش را اینگونه ادامه داد‪« :‬لکه ننگ و‬ ‫غده‌سرطانی‪ ،‬یعنی اسرائیل با ما سر جنگ دارد اما اینکه کی‬ ‫جنگ رخ دهد معلوم نیس��ت‪ .‬اکنون تنها راه مقابله را جنگ‬ ‫می‌دانند‪ ،‬اما آنقدر احمقند که ارباب‌های آنها باید جلوی‌شان‬ ‫را بگیرند‪ ».‬او با تاکید بر آمادگی س��پاه برای مقابله با جنگ‬ ‫احتمالی آینده خاطرنشان کرد‪« :‬اگرکاری را شروع کردند‪،‬‬ ‫نقطه نابودی و اتمام ماجرای آنهاست‪ .‬این اتفاق باالخره رخ‬ ‫خواهد داد؛ چراکه انقالب با این شتاب که به سمت اهدافش‬ ‫حرکت می‌کند‪ ،‬برای آنها قابل تحمل نیست و باالخره روزی‬ ‫شرایط جنگی را به وجود خواهند آورد‪».‬‬ ‫فرمانده کل سپاه از وقوع این جنگ در هر حالتی سخن‬ ‫به میان آورد‪« :‬حت��ی اگر عقالنیت هم به خرج داده ش��ود‬ ‫اما این حادثه رخ می‌دهد‪ .‬همه می‌دانن��د که با قدرت نظام‬ ‫جمهوری اسالمی و به ویژه در فرصت سی‌ساله‌ای که پس از‬ ‫انقالب به‌وجود آمد‪ ،‬نمی‌توانند مقابله کنند اما تضمینی برای‬ ‫این عقالنیت وجود ندارد و ممکن است کارشان به جنون و‬ ‫دیوانگی برسد‪».‬‬ ‫س��ردار جعفری همچنین تاکید کرد‪« :‬م��ا باید برای‬ ‫جنگی آماده شویم که ماهیت آن با ماهیت جنگ هشت ساله‬ ‫کاملا متفاوت است و هنر در این است که ما بتوانیم متناسب‬ ‫با جنگی که در آینده‌ در پیش داریم خود را تطبیق دهیم‪ .‬ما‬ ‫باید با پایه و اس��اس قرار دادن تجربیات دفاع مقدس برای‬ ‫جنگ آینده آماده شویم‪ ،‬چراکه ماهیت آن بسیار متفاوت با‬ ‫جنگ گذشته خواهد بود‪».‬‬ ‫از طیف حامیان دول��ت وارد کارزار انتخابات خواهد ش��د؟‬ ‫فردی که نزدیک به محمود احمدی‌نژاد باش��د؛ حرف‌های‬ ‫او را پذیرفت��ه و امی��ن و حافظ دس��تاوردهای مورد عالقه‬ ‫احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری نهم و دهم باشد‪ .‬این‬ ‫خصوصیات اما تمام فاکتورهایی نیس��ت که حامیان دولت‬ ‫می‌خواهند‪ .‬او باید چهره‌ای رای‌آور باشد و البته تا آنجا که‬ ‫ممکن اس��ت آنها را از تابلوی حمایت از جریان‌های مورد‬ ‫انتقاد در دولت دور کند‪ .‬به بیان دیگر فردی باشد که آرایی‬ ‫را از طیف‌های دیگر اصولگرا یعن��ی بخش متدینین حتی‬ ‫س��نتی‌ها کس��ب کند و البته با حجم کمتری از اعتراضات‬ ‫منتق��دان احمدی‌نژاد مواجه ش��ود‪ .‬اگر مش��ایی یا نیکزاد‬ ‫نامزدهای موردنظر حداکثری دولت باشند اما طیف راست‬ ‫به گزینه‌های مهم دیگری ه��م می‌تواند فکر کند‪ ».‬مثلث‬ ‫ادامه داده بود‪« :‬اخبار رسیده به مثلث حکایت از آن دارد که‬ ‫این چهره سیاسی کسی نیس��ت جز مهدی چمران؛ فردی‬ ‫که همراه اصلی و یار دیرین احمدی‌ن��ژاد در انتخابات ‪84‬‬ ‫بود‪ .‬چهره‌ای که دوش��ادوش محمود احمدی‌نژاد در اکثر‬ ‫برنامه‌های او حضور می‌یافت و از جمله معدود چهره‌های‬ ‫سیاس��ی بود که در س��ال ‪ 84‬و از میان کاندیداهای متعدد‬ ‫به حمایت از او پرداخت‪».‬خبر می‌رس��د که او یعنی مهدی‬ ‫چمران با پیشنهاد برخي حامیان دولت برای کاندیداتوری‬ ‫در انتخابات مواجه شده اس��ت‪ .‬مهدی چمران رئیس فعلی‬ ‫شورای ش��هر تهران فردی اس��ت که مورد قبول و احترام‬ ‫بخش‌های مهمی‌ از اصولگرایان است‪ .‬او فاصله زیادی با‬ ‫همه حواشی دولت در سال‌های اخیر داشته و منتقدان دولت‬
‫بي‌طرفي معنا ندارد‬ ‫دو گزینه پیش روی آمریکا و اسرائیل‬ ‫ام��ا س��ید‌محمد صادق‌الحس��ینی‪ ،‬کارش��ناس امور‬ ‫استراتژیک در واکنش به این خبر که تهران و دمشق تصمیم‬ ‫گرفته‌اند سیاست «لبه پرتگاه» را کنار نهند‪ ،‬گفت‪« :‬سیاست‬ ‫لبه پرتگاهی که ایران در س��ال‌های اخی��ر دنبال می‌کرده‪،‬‬ ‫دیگر نمی‌تواند طی ماه‌های آینده ادامه یابد‪ ،‬به‌ویژه پس از‬ ‫آنکه رهبر معظم انقالب اخیرا بیش از پیش از نفوذ و قدرت‬ ‫رهبری مذهب��ی خویش و اختیارات قانونی‌ش��ان به‌عنوان‬ ‫واکنش‌ها به احتمال کاندیداتوری چمران‬ ‫این اخبار و احتماالت البته با واکنش‌هایی نیز روبه‌رو‬ ‫شد‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها در این مورد گفته است‪:‬‬ ‫«چمران و قالیب��اف در انتخابات دولت ده��م قطعا مقابل‬ ‫هم ق��رار نمی‌گیرند و تخریبی از س��وی چم��ران متوجه‬ ‫شهردار تهران برای ریاس��ت‌جمهوری نیست‪ .‬دولت حق‬ ‫دارد کاندیدایی را انتخاب کند که تفکرش را ادامه دهد اما‬ ‫به‌نظر من‪ ،‬دولت‪ ،‬آقای چم��ران را به‌عنوان کاندیدای خود‬ ‫انتخاب نمی‌کند‪ .‬آقای چمران در مسائل شهری و خدمات‬ ‫شهرداری‌ها تخصص دارند اما ریاست‌جمهوری فرا‌تر از این‬ ‫مسائل و مباحث داخلی است و بیشتر در بخش بین‌الملل و‬ ‫استراتژیکی و تصمیمات جهانی و در بخش اقتصاد و‪ ...‬تبحر‬ ‫می‌خواهد‪ .‬به اعتقاد من چمران احساس می‌کند اصالحاتی‬ ‫در این سیس��تم باید به وجود آید ک��ه می‌خواهد کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری ش��ود اما بعید می‌دانم به توصیه دولت به‬ ‫این عرصه وارد شود بلکه بر‌اساس مشاوره‌های دوستانش‬ ‫قصد ورود دارد‪».‬کولیوند ابراز عقیده کرده اس��ت‪« :‬دولت‬ ‫کاندیدای خاص خ��ود را دارد و قطعا در آینده نزدیک آن را‬ ‫معرفی می‌کند‪ ،‬اما ممکن است از این تکنیک‌ها در آستانه‬ ‫انتخابات برای تخریب س��ایر نامزدهای انتخاباتی استفاده‬ ‫خبرنامه‬ ‫سخت می‌توانند به او مانند برخی دیگر از چهره‌های دولت‬ ‫برچس��ب الصاق کنند‪ .‬چمران گزینه‌ای است که می‌تواند‬ ‫مورد حمایت بخش‌هایی از طیف چپ اصولگرایان هم قرار‬ ‫گیرد؛ طیف‌هایی مانند جبهه پای��داری و برخی طرفداران‬ ‫گفتمان سوم‌تیر‪ ،‬حتی طیف راست اصولگرایان هم اگر چه‬ ‫شاید چمران گزینه دلخواهش��ان نباشد‪ ،‬اما آنقدر‌ها نسبت‬ ‫به او مانند سایر چهره‌ها منفی نیستند‪ .‬به بیان دیگر چمران‬ ‫اگر از سوی سنتی‌ها حمایت نشود تخریب هم نمی‌شود‪.‬‬ ‫مثلث در ادامه نوش��ته ب��ود‪« :‬رقیبی س��خت برای‬ ‫کاندیداهای مطرح اصولگرا»؛ این شاید بهترین تفسیری‬ ‫است که می‌توان برای کاندیداتوری احتمالی مهدی چمران‬ ‫به کار برد‪ .‬اما آیا او خواهد پذیرفت ک��ه نامزد این طیف از‬ ‫اهالی سیاست ایران باشد؟ آیا او در صورت حضور می‌تواند‬ ‫آرای بخش‌های مختلف اصولگرا را به همراه حامیان دولت‬ ‫کس��ب کند؟ آیا او همان آلترناتیو است؟ پاسخ کلیدی این‬ ‫اس��ت‪« :‬چمران اگر چه گزینه خوبی است برای دریافت و‬ ‫کسر رای از سبد آرای کاندیداهایی همچون حدادعادل یا‬ ‫کامران باقری‌لنکرانی‪ ،‬اما‌بی‌ش��ک در اینکه او کاندیدای‬ ‫نهایی محمود احمدی‌نژاد باش��د‌تردیدهایی وجود دارد‪ .‬او‬ ‫شاید گزینه مناسبی برای کاستن از آرای برخی کاندیداها‬ ‫بر صدر ائتالفی از میان طیفی از آبادگران و حامیان دولت‬ ‫قرار گیرد؛ ائتالفی با همان عن��وان رایحه خوش‌خدمت یا‬ ‫نامی‌جدید‪ ،‬اما آلترناتیو اصلی ش��اید کس دیگری باش��د‪.‬‬ ‫مهدی چم��ران البته فردی آرام و منطقی اس��ت که بدون‬ ‫محاسبه وارد میدان نمی‌شود‪ .‬گرچه شاید تشکل آبادگران‬ ‫ج��وان او را مهیای حض��ور در انتخابات کند‪ ،‬ام��ا او بدون‬ ‫پش��توانه‌های الزم وارد عرصه نخواهد شد‪ .‬تجربه موفق‬ ‫او در مدیریت شورای شهر می‌تواند ضمانت مناسبی برای‬ ‫تصمیم‌گیری‌های آینده مهدی چمران باشد‪».‬‬ ‫شود‪».‬در واکنش��ی دیگر علیرضا محجوب‪ ،‬دبیرکل خانه‬ ‫کارگر در این خصوص گفته اس��ت‪« :‬در برخوردهایی که‬ ‫در جلسات با آقای چمران داشته‌ایم بنده معتقدم نمی‌توان‬ ‫به ایش��ان انگ دولتی یا ضددولتی زد‪ .‬باید از کاندیداتوری‬ ‫چهره نو و س��ازنده‌ای مثل آقای چمران ب��رای انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری اس��تقبال کرد و نباید از این مساله ایراد‬ ‫گرفت‪ .‬در واقع هر ک��س حق کاندیدا ش��دن در انتخابات‬ ‫را دارد اما این مردم هستند که تش��خیص می‌دهند به چه‬ ‫کس��ی رای بدهند و در رای دادنش��ان هم��ه جوانب را در‬ ‫نظر بگیرند‪».‬به موازات این اس��تقبال اما صادق زیباکالم‬ ‫معتقد است که چمران هیچ شانس��ی برای پیروز شدن در‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم ندارد‪.‬زیباکالم تاکید‬ ‫می‌کند‪« :‬چمران فاقد پایگاه مردمی‌در سطح کشور است‪.‬‬ ‫در واقع ایشان به‌عنوان رئیس ش��ورای شهر تهران نه تنها‬ ‫چهره شاخص و مهمی‌نبوده بلکه تحرک و کار مشخصی‬ ‫از ایشان دیده نش��ده‪ ،‬بنابراین بنده معتقدم چمران حتی در‬ ‫تهران هم نمی‌تواند رای قابل توجهی به دست آورد چه رسد‬ ‫به شهرستان‌ها‪».‬زیباکالم ادامه می‌دهد‪« :‬بعید به نظر می‌رسد‬ ‫مجموعه احمدی‌ن��ژاد و جبهه پایداری ب��رای کاندیداتوری‬ ‫آقای چمران س��رمایه‌گذاری کنند و ایشان نامزد جدی دولت‬ ‫در انتخابات آینده باش��د‪ .‬زیرا چمران چهره و شخصیت بارز و‬ ‫شاخصی نیست که بتواند در هیبت رئیس‌جمهور ظاهر شود‪،‬‬ ‫مگر اینکه ما به‌دنبال تز پوتین‪ -‬مدودف باشیم‪ ،‬یعنی مهندس‬ ‫چمران در یک دوره چهارساله رئیس‌جمهور شود تا در سال ‪96‬‬ ‫مجددا احمدی‌نژاد نامزد ریاست‌جمهوری شود‪g ».‬‬ ‫پاسخ غیرقابل تصور ایران‬ ‫سردار محمد پاکپور‪ ،‬فرمانده نیروی زمینی سپاه از دیگر‬ ‫نیروهای نظامی بود که به تهدیدات علیه ایران پاسخ داد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه نیروهای مس��لح کش��ورمان امروز در آمادگی‬ ‫کامل به سر می‌برند‪ ،‬پاسخ نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫و هرگونه تهدید احتمالی را خارج از تصور دشمنان دانست‪.‬‬ ‫پاکپور توانمندی‌ه��ای نیروی زمینی س��پاه در تمام‬ ‫حوزه‌های ماموریتی را مطلوب توصیف کرد و گفت‪« :‬نیروی‬ ‫زمینی سپاه با تکیه بر توان و دانش بومی‌متخصصان خود‬ ‫در تامین ادوات و تجهیزات رزم زمینی و موشکی در جایگاه‬ ‫مطلوبی قرار گرفته و به خودکفایی رسیده است‪».‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینی س��پاه درخص��وص برگزاری‬ ‫رزمای��ش آمریکا و ‪ 24‬کش��ور دیگ��ر در خلیج ف��ارس نیز‬ ‫اظهارنظر کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬ما هر رزمایشی را برای خود‬ ‫تهدید تلقی نمی‌کنیم و با هوشیاری و آمادگی کامل هرگونه‬ ‫تهدید احتمال��ی را به‌طور قاطع و غیرقابل تصور دش��منان‬ ‫پاسخ خواهیم داد‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫در کنار این سخنان فرمانده کل سپاه‪ ،‬سخنان سردار‬ ‫حاجی‌زاده‪ ،‬فرمانده نیروی هوا‌فضای سپاه هم توجه رسانه‌ها‬ ‫را به خود جلب کرد‪ .‬او از عدم‌بیطرفی کشورهای منطقه در‬ ‫جنگ احتمالی علیه ایران سخن گفت و پیش‌بینی کرد که‬ ‫این درگیری به جنگ جهانی سوم تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫سردار امیرعلی حاجی‌زاده با بیان اینکه در صورت بروز‬ ‫جنگ هیچ کش��ور بیطرفی در منطقه وجود نخواهد داشت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬جمهوری اسالمی ایران پایگاه‌های آمریکا در منطقه‬ ‫را خاک این کشور می‌داند و با درگیر شدن کشورها این جنگ‬ ‫به جنگ جهانی سوم تبدیل می‌شود‪».‬‬ ‫او همچنی��ن از همکاری آمریکا و اس��رائیل در جنگ‬ ‫احتمالی علیه ایران س��خن گفت‪« :‬اصوال جنگ بین ایران‬ ‫با رژیم‌صهیونیستی یا آمریکا را به صورت مستقل نمی‌توان‬ ‫تصور ک��رد؛ یعنی هر ک��دام از این دو طرف ش��روع‌کننده‬ ‫جنگ باش��د‪ ،‬دیگری نیز وارد جنگ خواهد ش��د‪ .‬ما آمریکا‬ ‫و رژیم‌صهیونیس��تی را کاملا در کنار هم می‌بینیم و اصال‬ ‫نمی‌توانیم متصور ش��ویم ک��ه رژیم‌صهیونیس��تی بدون‬ ‫پشتیبانی آمریکا چنین جنگی را آغاز کند‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫صورت بروز جنگ قطعا ما با هر دو طرف وارد جنگ شده و‬ ‫حتما با پایگاه‌های آمریکا درگیر خواهیم شد‪».‬‬ ‫حاجی‌زاده ادامه داد‪« :‬در صورت بروز چنین شرایطی‬ ‫اتفاقاتی می‌افتد که قابل کنترل و مدیریت نیست و ممکن‬ ‫اس��ت این جنگ به جنگ جهانی س��وم تبدیل شود‪ ،‬یعنی‬ ‫ممکن اس��ت کش��ورهایی به نفع ایران یا علیه ایران وارد‬ ‫جنگ شوند‪».‬‬ ‫فرمانده نیروی هوا‌فضای سپاه با اشاره به سناریوهای‬ ‫متع��دد و غیرقابل تص��ور ای��ران در صورت ب��روز جنگ‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪« :‬در صورت آغاز جن��گ‪ ،‬پایگاه‌های آمریکا در‬ ‫کشورهای اطراف ما و داخل کشورهای همسایه هدف قرار‬ ‫خواهند گرفت و حتی از طرف مردم داخل این کشورها حتما‬ ‫تهدید خواهند شد‪».‬‬ ‫او همچنین تاکید کرد‪« :‬نباید این‌گونه تصور کرد که‬ ‫در صورت بروز جنگ‪ ،‬کش��ورهای منطق��ه اعالم بیطرفی‬ ‫می‌کنند‪ .‬ما قطعا این پایگاه‌ها را ه��دف قرار می‌دهیم‪ ،‬زیرا‬ ‫ما این پایگاه‌ه��ا را جزو خاک آمریکا می‌دانی��م و نه قطر یا‬ ‫بحرین و افغانس��تان‪ .‬این پایگاه‌ها از نظر ما حکم سرزمین‬ ‫و خاک آمریکا را دارد و اگر درگیر ش��ویم قطعا این پایگاه‌ها‬ ‫را خواهیم زد‪».‬‬ ‫فرمان��ده کل قوا ب��رای اداره آنچه کارشناس��ان آن را اداره‬ ‫بحران‌ها نامیده بودند‪ ،‬استفاده می‌کنند‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬با اینکه نمی‌توان در دنیای سیاست از قطعیت‬ ‫و حتمیت سخن گفت‪ ،‬با این حال ناظران نزاع ایران و آمریکا‬ ‫که عرصه اسرائیلی و فلس��طینی را نیز دربرمی‌‌گیرد‪ ،‬تاکید‬ ‫می‌‌کنند که این نزاع سرانجام به دو امر منتهی خواهد شد؛‬ ‫نزاع ایران و آمری��کا به‌زودی یا منجر ب��ه جنگ منطقه‌ای‬ ‫شدیدی خواهد شد که بازتاب‌‌های آن سراسر جهان را خواهد‬ ‫گرفت یا اینکه یالتای جدیدی را موجب خواهد شد که در این‬ ‫صورت آمریکا وادار می‌شود به معادله‌‌ای تن در دهد که در‬ ‫پایان جنگ جهانی دوم در قبال طرف‌‌های پیروز به آن تن‬ ‫داد و اجازه داد‪ ،‬نظام نوین چند‌قطبی در جهان شکل گیرد‪».‬‬ ‫صادق الحسینی در بخشی دیگر از اظهاراتش همراهی‬ ‫ایران‪ ،‬س��وریه و ح��زب‌اهلل در مقابله با جن��گ احتمالی را‬ ‫پيشنهاد كرد‪« :‬جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سوریه‪ ،‬حزب‌اهلل‬ ‫لبنان و نیروهای مقاوم��ت در منطقه مجبور خواهند ش��د‬ ‫نهایتی غافلگیرکننده برای آمریکا رسم کنند که با سیاست‬ ‫لبه پرتگاهی که آن را تاکنون در قبال آمریکا و اس��رائیل در‬ ‫منطقه دنبال می‌‌کردند‪ ،‬تفاوت بسیار دارد‪».‬‬ ‫او در بخش��ی دیگر از س��خنانش از راه‌هایی که رهبر‬ ‫معظم انقالب پیش روی آمریکا و اسرائیل قرار داده‌اند سخن‬ ‫به میان آورد‪« :‬کسانی که در چند ماه اخیر فرمایش‌های مقام‬ ‫معظم رهبری را دنبال کرده باشند‪ ،‬به‌ویژه فرمایش‌هایی که‬ ‫درباره رویارویی با رژیم‌صهیونیس��تی و آمریکا ایراد شدند‪،‬‬ ‫به‌راحتی می‌‌توانند دریابند که رهبر انقالب‪ ،‬آمریکا و اسرائیل‬ ‫را در برابر دو گزینه قرار داده‌اند؛ یا ش��رایط مورد نظر ایران‬ ‫برای گفت‌‌وگو و مذاکره را بپذیرند یا اینکه از مخفیگاه‌های‬ ‫خود برای جنگ خارج ش��وند و این بدین معناست که ایران‬ ‫می‌خواهد‪ ،‬قواعد بازی را تغیی��ر دهد و زمینه را برای یالتای‬ ‫جدیدی فراهم کند که در آن آمریکا ایران را نه به‌عنوان یک‬ ‫قدرت منطق��ه‌‌ای‪ ،‬بلکه به‌عنوان یک ق��درت فرامنطقه‌ای‬ ‫بپذیرد یا در غیر این صورت ایران‪ ،‬دشمن را به درک واصل‬ ‫کند‪g ».‬‬ ‫‪19‬‬
‫در واكنش به اصرار نزديكانش؛‬ ‫خبرنامه‬ ‫خاتمي‪ :‬فعال‌نمي‌آيم‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫این روزه��ا اردوگاه انتخاباتی اصالح‌طلبان آبس��تن‬ ‫حوادث بسیاری است‪ .‬یک روز خبر انصراف محمدرضا عارف‬ ‫از کاندیداتوری در سایت‌ها و روزنامه‌ها انتشار می‌یابد و روز‬ ‫دیگر حضور سید‌محمد خاتمی در رسانه‌ها خبرساز می‌شود‪.‬‬ ‫اما نمی‌توان انکار کرد که اصالح‌طلبان هنوز شرایط مناسبی‬ ‫ب��رای ورود به عرصه رقاب��ت برای ورود ب��ه عرصه قدرت‬ ‫رسمی ندارند‪ .‬آنها هنوز گرفتار بحرانی هستند که برای خود‬ ‫ایجاد کردند‪ .‬هرچند سه سال از حوادث سال ‪ 88‬می‌گذرد‪ ،‬اما‬ ‫ترکش‌های این حوادث هنوز دامنگیر اصالح‌طلبان است و‬ ‫نمی‌توان به همین سادگی از حضور این جریان سیاسی در‬ ‫انتخابات آینده سخن گفت‪.‬‬ ‫خاتمی می‌آید؟‬ ‫هفته پیش روزنامه مغرب که منتسب به جریان نزدیک‬ ‫به هاشمی رفسنجانی است‪ ،‬خبر حضور خاتمی در انتخابات‬ ‫را منتشر کرد‪ .‬این روزنامه در خبریکوتاه که تیتر «خاتمی‬ ‫در انتخابات شرکت می‌کند» بر باالی آن خودنمایی می‌کرد‪،‬‬ ‫به نقل از میرزا بابا مطهری نژاد‪ ،‬رئیس ستاد انتخابات حزب‬ ‫مردم‌ساالری نوش��ت‪« :‬طرح مناسک حزب مردم‌ساالری‬ ‫فعال در دست بررسی است و تا عید غدیر این فرصت وجود‬ ‫دارد که طی نشستی نتیجه آن اعالم خواهد شد‪ .‬با این حال‬ ‫اگر خاتم��ی بیاید‪ ،‬این طرح منتفی اس��ت‪ .‬خاتمی در بحث‬ ‫انتخابات فعال است‪ .‬وی با گروه‌های مختلف دیدار می‌کند‬ ‫که این دیدارها یکسری به درخواست دیگران است تا از وی‬ ‫درخواست کنند در انتخابات حضور یابد و یکسری را هم خود‬ ‫وی برای مشاوره برگزار می‌کند؛ ما برداشتی نداشتیم که وی‬ ‫به این جمع‌بندی رسیده که نیاید؛ برعکس ما می‌گوییم که‬ ‫وی فعال است‪».‬‬ ‫این روزنامه همچنین در یادداشتی که در صفحه اول‬ ‫خود منتش��رکرد‪ ،‬زبان به گالی��ه از تخریب‌ها علیه خاتمی‬ ‫‪20‬‬ ‫گشود و تلویحا از احتمال نامزدی او در انتخابات خبر داد‪.‬‬ ‫تنها اظهارنظر قابل اعتن��ا در خصوص حضور خاتمی‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‪ ،‬اظهارات محمدرضا‬ ‫تابش نماینده اصالح‌طل��ب اردکان در مجلس بود‪ .‬او که از‬ ‫قضا خواهر‌زاده خاتمی هم هست‪ ،‬در این‌باره گفت‪« :‬آقای‬ ‫خاتمی به‌عنوان یک شخصیت دلسوز نظام و اسالم و انقالب‬ ‫دغدغه حضور مردم در انتخاب��ات را دارد‪ .‬در مقطع کنونی‬ ‫هر چه حضور مردم در انتخابات بیش��تر باشد‪ ،‬برای کشور‬ ‫تعیین‌کننده‌تر خواهد بود‪ ،‬ولی باید به هر حال لوازم حضور هم‬ ‫فراهم شود‪ .‬آقای خاتمی نگران برخی برخوردها هم هست‪،‬‬ ‫ولی صراحتا هم اعالم کرد که حاضر است برای گناه ناکرده‬ ‫عذرخواهی کند تا جو و شرایط طوری شود که مملکت از این‬ ‫وضعیت نجات پیدا کند و با حضور و مشارکت مردم جو خوبی‬ ‫در کشور حاکم شود‪».‬‬ ‫او در عی��ن حال در خص��وص گزینه‌ه��ای مطرح از‬ ‫س��وی اصالح‌طلبان برای حضور در انتخابات آینده اظهار‬ ‫داشت‌‪« :‬ممکن است برخی افراد موضع خود را مطرح کنند‪،‬‬ ‫ولی هنوز تش��کل اصالح‌طلبان و موثری��ن در این جریان‬ ‫تصمیمی‌در این رابطه نگرفته‌اند‪».‬‬ ‫تابش همچنین گفته اس��ت‪« :‬افراد موث��ر در جریان‬ ‫اصالحات در مورد این مس��اله که آیا موانع برای حضور در‬ ‫انتخابات برطرف ش��ده یا نه و اینکه آیا تضمینی وجود دارد‬ ‫تا بتوانند کاندیداهای خود را وارد عرصه کنند‪ ،‬به جمع‌بندی‬ ‫نرسیده‌اند و بر همین اساس اگر از کاندیدایی هم سخن به‬ ‫میان می‌آید‪ ،‬نشات گرفته از رایزنی‌های فامیلی و خانوادگی‬ ‫و درونی است‪».‬‬ ‫البته خبرهای رس��یده به خبرنگار مثلث حکایت از آن‬ ‫دارد که اطرافیان خاتمی خواهان کاندیداتوری او در انتخابات‬ ‫آینده هستند‪ ،‬اما او به شخصه تمایلی به حضور در انتخابات‬ ‫ندارد و موضع فعلي او در مقابل اص��رار نزديكانش مبني بر‬ ‫نيامدن است‪.‬‬ ‫داستان انصراف عارف چه بود؟‬ ‫خبر احتمال نامزدی س��ید‌محمد خاتمی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم در حالی منتشر شد که اخیرا برخی‬ ‫رسانه‌ها از انصراف محمدرضا عارف از کاندیداتوری سخن‬ ‫به میان آوردند‪.‬‬ ‫قدرت‌اهلل علیخانی‪ ،‬مشاور پارلمانی مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود‬ ‫دارد‪ ،‬در گفت‌وگویی با س��ایت خبر‌آنالین در پاسخ به اینکه‬ ‫به جز محمد‌رضا عارف آیا ش��خصیت اصالح‌طلب دیگری‬ ‫وارد عرصه انتخابات می‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬آنطور که من‬ ‫اطالع پیدا کرده‌ام‪ ،‬ظاهرا آقای عارف از حضور در انتخابات‬ ‫منصرف شده است‪».‬‬ ‫او درباره دلیل این تصمیم هم گفت‪« :‬ایشان شخصیت‬ ‫محترمی‌ هس��تند و خودش��ان این تصمیم را گرفته‌اند و تا‬ ‫جاییکه از دوستان مطلع پرس��یده‌ام از حضور در انتخابات‬ ‫منصرف شده‌اند‪».‬‬ ‫علیخانی البته گفته است‪« :‬ما نیرو زیاد داریم‪ ،‬نگران‬ ‫نباشید! کس��ی را وارد صحنه می‌کنیم که اوال نظام قبولش‬ ‫داشته باشد و از فیلتر شورای نگهبان هم بتواند بگذرد‪ .‬فردی‬ ‫می‌آید که ‪ 80‬درصد اصالح‌طلبان قبولش داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫یکباره دیدی��د همه را غافلگیرکردیم و حت��ی اصولگرا‌ها را‬ ‫شکست دادیم‪».‬‬ ‫البته سخنان محمد زارع فومنی‪ ،‬دبیرکل جبهه مردمی‬ ‫‌اصالحات نش��ان از آن دارد كه همه طیف‌های اصولگرا از‬ ‫انصراف یا حذف عارف رضای��ت ندارند‪« :‬محمدرضا عارف‬ ‫به‌عنوان نامزد احتمالی و مورد تائی��د اصالح‌طلبان مطرح‬ ‫است‪ .‬به صالح خاتمی‪ ،‬هاش��می رفسنجانی و ناطق‌نوری‬ ‫نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نامزد شوند‪».‬‬
‫ی اصالحات همچنین به دیدارهای‬ ‫دبیرکل جبهه مردم ‌‬ ‫خود با شخصیت‌های مطرح در انتخابات از جمله محمدرضا‬ ‫عارف اشاره کرد و گفت‪« :‬اخبار منتشر شده مبنی بر انصراف‬ ‫عارف از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری کذب محض‬ ‫است‪».‬‬ ‫علی‌‌اکب��ر اولی��ا‪ ،‬نماینده ی��زد در مجلس هش��تم از‬ ‫دیگ��ر چهره‌های اصالح‌طلب��ی بود که انص��راف عارف از‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات آینده را رد کرد‪.‬‬ ‫او در ای��ن خصوص چنین گفت‪« :‬آق��ای عارف هنوز‬ ‫تصمیم جدیدی نگرفته‌ و در حال بررسی است و تصمیمی‬ ‫‌برای اینکه بررسی‌ها را متوقف کند یا به‌طور کلی از انتخابات‬ ‫منصرف شود‪ ،‬نگرفته‌است‪».‬‬ ‫این نماینده اصالح‌طلب مجلس هش��تم همچنین از‬ ‫دیدار خاتمی با عارف اظهار بی‌اطالعی کرد‪.‬‬ ‫البته خبرهای پشت‌‌پرده حاکی از آن است که خاتمی‬ ‫با عارف دیدار کرده و از او خواسته که در انتخابات سال آینده‬ ‫کاندیدا نش��ود؛ چراکه ش��رایط برای اصالح‌طلبان مناسب‬ ‫نیس��ت و احتمال پی��روزی در انتخابات ب��رای این جریان‬ ‫سیاسی بسیار اندک است‪.‬‬ ‫چهره جدید اصالح‌طلبان کیست؟‬ ‫طرح استيضاح وزير ورزش اعالم وصول شد‬ ‫اعالم وصول طرح اس��تیضاح وزی��ر ورزش و جوانان‬ ‫یکی از مهمترین تحوالت در رابط��ه میان دولت و مجلس‬ ‫بود‪ .‬هیات‌رئیسه مجلس طرح اس��تیضاح محمد عباسی را‬ ‫در نشس��ت علنی چهارشنبه گذش��ته اعالم وصول کرد‪ .‬او‬ ‫حاال باید در صحن علنی مجلس حضور یابد تا پاسخگوی‬ ‫نمایندگان باشد‪.‬‬ ‫اس��تیضاح عباس��ی ‪ 20‬محور دارد ک��ه از جمله آنها‬ ‫می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نحوه ع��زل و نصب‌ها و چگونگ��ی انتقال افراد از‬ ‫سایر دستگاه‌ها به وزارتخانه‬ ‫‪ -2‬چگونگی هزینه یک درصد اعتبار دس��تگاه‌ها به‬ ‫استان‌ها‪ ،‬نحوه تخصیص آنها‬ ‫‪ -3‬انگیزه دخالت در امور فدراسیون‌ها و تغییرات غیر‬ ‫اصولی آنها‬ ‫‪ -4‬میزان کمک به باش��گاه‌های حرفه‌ای برابر ماده‬ ‫‪ ۱۳‬برنامه‬ ‫‪ -5‬نحوه اجرای احکام برنامه پنج��م در امر ورزش و‬ ‫جوانان‬ ‫‪ -6‬علت مسافرت‌های غیر‌ضروری به خارج و داخل و‬ ‫چگونگی اجرای همایش‌ها‪ ،‬سمینار‌ها و کنگره‌ها‬ ‫‪ -7‬علت بی‌توجهی به مس��ائل جوان��ان و نوجوانان‬ ‫به‌طوری که مسائل ورزشی در روی دیگر امور جوانان سایه‬ ‫افکنده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬علت بی‌توجهی به مسائل فرهنگی ورزش‬ ‫خبرنامه‬ ‫پايان وزارت عباسي؟‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫قدرت‌اهلل علیخانی هنگامی‌که خبر از انصراف عارف‬ ‫داد اعالم کرد که اصالح‌طلبان با کاندیدای طالیی می‌آیند‪:‬‬ ‫«ما نیرو زیاد داریم‪ ،‬نگران نباش��ید! کس��ی را وارد صحنه‬ ‫می‌کنیم که اوال نظام قبولش داشته باشد و از فیلتر شورای‬ ‫نگهبان هم بتوان��د بگذرد‪ .‬ف��ردی می‌آید ک��ه ‪ 80‬درصد‬ ‫اصالح‌طلبان قبولش داش��ته باش��ند‪ .‬یکباره دیدید همه را‬ ‫غافلگیر کردیم و حتی اصولگرا‌ها را هم شکست دادیم‪».‬‬ ‫پس از این سخنان علیخانی بود که محمد زارع‌فومنی با‬ ‫باشگاه خبرنگاران به گفت‌وگو نشست و از کاندیدای طالیی‬ ‫اصالح‌طلبان سخن گفت؛ کاندیدایی که به گفته او چهره‌ای‬ ‫جدید است‪« :‬اولویت ما انتخاب یک اصالح‌طلب میانه‌رو‪،‬‬ ‫معتقد به نظام و چارچوب‌دار است‌‪ ،‬که بتواند به خوبی با قانون‬ ‫اساسی کار کند‪».‬‬ ‫دبیرکل جبهه مردمی‌اصالحات با بی��ان اینکه ورود‬ ‫بزرگان اصالحات در انتخابات باع��ث تنش‌های زیادی در‬ ‫این عرصه خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬باید از تجربیات کسانی که‬ ‫سال‌ها کار کرده‌اند‪ ،‬مثل آقایان خاتمی‪ ،‬هاشمی و ناطق‌نوری‬ ‫استفاده ش��ود؛ اما این افراد باید اجازه دهند نیروهای جدید‬ ‫و پرانرژی که ق��درت و توان اداره کش��ور را دارند به عرصه‬ ‫انتخابات ورود پیدا کنند‪».‬‬ ‫او س��پس اعالم کرد‪« :‬اصالح‌طلبان یک کاندیدای‬ ‫طالیی دارن��د که ب��ه وقتش معرف��ی خواهند ک��رد‪ .‬اکثر‬ ‫اصالح‌طلبان در مورد ای��ن کاندیدای طالیی به جمع‌بندی‬ ‫رسیده‌اند‪ ‌.‬شک نداشته باش��ید این کاندیدای طالیی یک‬ ‫چهره جدید خواهد بود‪».‬‬ ‫شاید بتوان از گزارش یک س��ایت اینترنتی وابسته به‬ ‫اعضای حزب مشارکت درخصوص این کاندیدای طالیی‬ ‫به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫كيهان در تحليل وضعيت اصالح‌طلبان با نقل از يك‬ ‫سایت اپوزيسيون به بررسی وضعیت کاندیداهای احتمالی‬ ‫جریان اصالحات پرداخت‪ .‬اين س��ايت سید‌محمد خاتمی‬ ‫را نسبت به کاندیداتوری‌بی‌میل نش��ان داد و از استراتژی‬ ‫«حضور حداقلی اصالح‌طلبان در انتخابات آینده» س��خن‬ ‫به میان آورد‪.‬‬ ‫این سایت در گزارش خود چنین نوشت‪« :‬درحالی که‬ ‫چهره‌های ش��اخص جریان اصالحات همچون سیدمحمد‬ ‫خاتمی نس��بت به انتخابات ریاس��ت‌جمهوری سال آینده‬ ‫برخورد سردی نشان داده‌اند و از مواضع رهبران جنبش سبز‬ ‫نیز خبر جدیدی منتشر نشده‪ ،‬تالش برخی افراد منتسب به‬ ‫اصالح‌طلبان برای ورود به انتخابات ادامه دارد‪».‬‬ ‫ندای سبز آزادی همچنین با رصد وضعیت کاندیداهای‬ ‫احتمالی اصالح‌طلبان ادام��ه داد‪« :‬اولین افرادی که در بین‬ ‫نیروهای منسوب به جریان اصالحات به بررسی حضور خود‬ ‫به‌عنوان کاندیدا پرداختند‪ ،‬مجید انصاری و محمدرضا عارف‬ ‫از معدود اصالح‌طلبان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام بودند‪ .‬انصاری خیلی زود و با دریافت پالس‌های منفی‬ ‫از درون جریان اصالحات و تحلیل سیاس��ی خود از شرایط‬ ‫عمومی کشور‪ ،‬کناره گرفت و وارد البی‌های مرسوم نشد‪ .‬هر‬ ‫چند او در صورت رس��یدن اصالح‌طلبان به موقعیت معرفی‬ ‫کاندیدا‪ ،‬خود را یکی از ش��انس‌ها می‌داند‪ .‬عارف اما در این‬ ‫بین فعال ماند‪ .‬او که با واکنش سرد اصالح‌طلبان نسبت به‬ ‫اش��تیاقش برای کاندیداتوری مواجه شد‪ ،‬در برخی محافل‬ ‫اعالم کرد که منتظر دعوت اصالح‌طلبان نمی‌ماند و به‌عنوان‬ ‫کاندیدای مستقل خواهد آمد‪ .‬شاید عارف بر این اعتقاد بود‬ ‫که برخی اصالح‌طلبان به ناچار از او حمایت خواهند کرد‪ .‬اما‬ ‫اعالم آمادگی او تکان چندانی به نیروهای اصالح‌طلب در‬ ‫دفاع از کاندیداتوری مع��اون اول دولت خاتمی نداد‪ .‬آخرین‬ ‫خبرها نیز حاکی اس��ت که عارف از حض��ور در این عرصه‬ ‫پشیمان ش��ده و به دوس��تان نزدیک خود گفته که عطای‬ ‫کاندیداتوری را به لقایش می‌بخشد‪».‬‬ ‫این سایت‪ ،‬اسحاق جهانگیری را جدی‌ترین کاندیدا در‬ ‫عرصه البی‌ها معرفی می‌کند‪« :‬اما جدی‌ترین کاندیدایی که‬ ‫تاکنون در عرصه البی‌ها فعال اس��ت‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫وزیر اس��بق صنعت در دولت اصالحات و از اعضای حزب‬ ‫کارگزاران سازندگی است؛ حزبی که مدت‌هاست به‌عنوان‬ ‫یک تشکل سیاس��ی‪ ،‬بروز و ظهوری نداش��ته و در نتیجه‬ ‫جهانگیری را نمی‌توان یک کاندیدای حزبی دانست‪ .‬او در‬ ‫بین بدنه جریان اصالحات نیز چهره اولویت‌داری نبوده و از‬ ‫دید برخی می‌تواند گزینه‌ای خوب برای حاکمیت باش��د تا‬ ‫جریان اصالحات را در قام��ت رقیبی از پیش‌باخته‪‌،‬بی‌خطر‬ ‫و مشروعیت‌بخش به میدان رقابت راه دهد و هوادارانش را‬ ‫دچار ریزش وسیع کند‪ .‬آخرین موضع‌گیری که از جهانگیری‬ ‫در محافل نقل شده این که اگر کل جریان اصالحات درباره‌ام‬ ‫به اجماع برس��ند و از من بخواهند‪ ،‬خواهم آمد و اگر بگویند‬ ‫نیا‪ ،‬نمی‌آیم‪».‬‬ ‫اين س��ايت از محمدعلی نجفی به‌عنوان جدی‌ترین‬ ‫رقیب جهانگیری یاد کرده اس��ت‪« :‬جهانگیری البته یک‬ ‫رقیب پنهان دارد؛ محمدعلی نجفی که هم در بین نزدیکان‬ ‫خاتمی و هم نزدیکان عبداهلل نوری صاحب وجهه اس��ت‪.‬‬ ‫نجفی که س��ابقه وزارت در کابینه‌های هاش��می و خاتمی‬ ‫را دارد در ص��ورت حضور و نامزدی‪ ،‬ش��انس رای‌آوری به‬ ‫مراتب بیشتری نس��بت به جهانگیری دارد‪ ،‬هر چند برخی‬ ‫معتقدند‪ ،‬رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و عضو فعلی‬ ‫شورای شهر تهران‪ ،‬در فضای س��رد فعلی و غلبه گفتمان‬ ‫عدم ش��رکت‪ ،‬خود را نمی‌س��وزاند و نامش را س��ر زبان‌ها‬ ‫نخواهد انداخت‪».‬‬ ‫ای��ن پای��گاه اینترنت��ی در خص��وص اس��تراتژی‬ ‫اصالح‌طلبان در انتخابات آینده‪ ،‬حضور کاندیدای حداقلی‬ ‫را استراتژی اصلی این جریان دانس��ته است‪« :‬در صورت‬ ‫ورود جریان اصالحات به انتخابات‪ ،‬کاندیدای حداقلی معنا‬ ‫خواهد یافت که فعال شانس چندانی برای وقوع ندارند‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت و با اختیار کردن گزینه‌هایی چون تحریم‪،‬‬ ‫عدم شرکت و با حضور حداکثری با کاندیدایی قدرتمند‪ ،‬خود‬ ‫به خود همه این گزینه‌ها به بایگانی خاطرات سیاسی سپرده‬ ‫می‌شوند‪ .‬ادامه حبس و حصر سران جنبش سبز که به نظر‬ ‫می‌رسد موضع آنان با ارزیابی‌شان از زمان انتخابات مجلس‬ ‫نهم تغییر و تفاوت��ی معنادار پیدا نکرده باش��د و نیز موضع‬ ‫زندانیان همچنان کفه‌ترازو را به س��وی «عدم ش��رکت»‬ ‫سنگین کرده و می‌کند‪g ».‬‬ ‫‪ -9‬علت بی‌توجهی به ورزش و امور جوانان و نوجوانان‬ ‫روستایی‪ ،‬عشایری و مناطق محروم‬ ‫‪ -10‬علت عدم حمایت از بخش خصوصی و علت در‬ ‫انتخاب انتخابات فدراسیون‌ها به ویژه فوتبال‬ ‫محمد عباسی در واکنش به این اقدام نمایندگان گفته‬ ‫است‪« ‌:‬مقوله استیضاح به‌عنوان فرآیند قانونی در آیین‌نامه‬ ‫مجلس امر نامطلوبی نیست‪».‬‬ ‫وزیر ورزش اضافه کرده اس��ت‪« :‬اسیتضاح به معنای‬ ‫روشن شدن ابهامات اس��ت و اگر این موضوع موجب شود‬ ‫ابهامات برطرف شود کار مناسبی خواهد بود و اگر در شرایط‬ ‫فعلی مهم‌ترین مشکل کشور مربوط به بحث ورزش است‪،‬‬ ‫خوب است بررسی‌های الزم انجام شود تا نواقص برطرف‬ ‫شود‪».‬‬ ‫سید‌مهدی هاشمی نماینده تهران و از اعضای جبهه‬ ‫پایداری گفته است‪« :‬فراکسیون ورزش موافق این موضوع‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫عباسی باید پس از تعطیالت مجلس راهی بهارستان‬ ‫شود تا پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد‪g .‬‬ ‫‪21‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫گزينه ياران سابق احمدي‌نژاد كيست؟‬ ‫روايت محصولي از استراتژي جبهه پايداري در انتخابات رياست جمهوري‬ ‫علي حاجي ناصري‬ ‫‪1‬‬ ‫«جبه��ه پای��داری هن��وز درب��اره انتخاب��ات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آینده تصمیمی‌نگرفته است»؛ این‬ ‫ش��اید مهم‌ترین خبر درب��اره فعالیت‌ه��ای انتخاباتی‬ ‫حامی��ان س��ابق دولت باش��د ک��ه اکنون زی��ر پرچم‬ ‫آیت‌اهلل‌مصباح‌یزدی فعالیت می‌کنند و خود را داعیه‌‌‌دار‬ ‫گفتمان سوم تیر می‌نامند‪.‬‬ ‫در هفته‌های اخیر‪ ،‬اخبار رسانه‌ها مبنی بر انشقاق‬ ‫در جبهه پایداری ب��ا واکنش تند اعض��ای این جبهه‬ ‫مواجه ش��د؛ اختالفی که براس��اس روایت رس��انه‌ها‬ ‫بر سر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫آنگونه که خبرگزاری آریا روایت کرده است‪ ،‬شاخه‬ ‫تهران به‌دنبال حمایت از کاندیدای حامیان دولت است‬ ‫و ش��اخه قم نظر آیت‌اهلل مصباح ی��زدی را در این باره‬ ‫صائب می‌داند‪ .‬حاال تم��ام اتفاقات مرب��وط به جبهه‬ ‫پایداری زیر سایه این اخبار و تحوالت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وقتی محصولی تکذیب می‌کند‬ ‫بدون شک گفت‌وگوی تفصیلی صادق محصولی‬ ‫با خبرگزاری ف��ارس اخب��ار بس��یاری از درون جبهه‬ ‫پایداری را نمایان کرد‪ .‬او که روزگاری از یاران نزدیک‬ ‫محمود احمدی‌نژاد ب��ود‪ ،‬این روزها ت�لاش فراوانی‬ ‫‪22‬‬ ‫می‌کند تا خود را مستقل از او نشان دهد‪.‬‬ ‫نام ص��ادق محصول��ی در ماه‌های ابتدای��ی فعالیت‬ ‫دولت نهم در رس��انه‌ها مطرح ش��د؛ آنجا که علی سعیدلو‬ ‫گزینه موردنظر محمود احمدی‌نژاد نتوانس��ت رای اعتماد‬ ‫نمایندگان مجلس هفتم را کسب کند‪ .‬اما بخت با محصولی‬ ‫یار نبود؛ چ��ه آنکه مخالفت بهارس��تانی‌ها ب��ا او به قدری‬ ‫شدید بود که‌ترجیح داد عطای وزارت را به لقایش ببخشد‪.‬‬ ‫نمایندگان می‌گفتند که محصولی نمی‌تواند فرد مناس��بی‬ ‫برای وزارت نفت باش��د‪ .‬او اما بعدها وزیر کشور دولت نهم‬ ‫و جانشین مرحوم علی‌کردان ش��د تا برگزار‌کننده انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری دهم باشد؛ اما این آزمون برای محصولی‬ ‫كوتاه مدت بود‪ .‬او در دولت دهم نیز مدتی وزارت را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬حضور در وزارتخانه ثروتمند رف��اه و تامین اجتماعی‬ ‫آخرین همکاری رسمی محصولی و احمدی‌نژاد بود‪ .‬او پس‬ ‫از خروج از دولت به یاران س��ابق احمدی‌نژاد پیوست تا در‬ ‫قالب جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم حیات سیاسی‬ ‫خود را ادامه دهد‪ .‬البته جبهه پایداری توانست تنها در برخی‬ ‫حوزه‌ها کاندیداهای موردنظر خود را راهی مجلس نهم کند‪.‬‬ ‫حاال حدود یک سال پس از شکل‌گیری جبهه‌ای که‬ ‫می‌خواست حافظ گفتمان سوم تیر ‪ 84‬باشد‪ ،‬اختالفات در‬ ‫درون این جبهه نمایان شده است‪.‬‬ ‫محصولی درباره انش��قاق در جبهه پای��داری چنین‬ ‫می‌گوید‪« :‬باید گفت این تخریب‌ها قبال هم بوده و باز هم‬ ‫خواهد بود‪ .‬در مراس��م افتتاحیه و اع�لام موجودیت جبهه‬ ‫پایداری که ششم مرداد سال گذشته برگزار شد‪ ،‬بنده خطاب‬ ‫به حضار گفت��م تخریب‌هایی همچ��ون تخریب‌هایی که‬ ‫برای برگزار نشدن آن جلس��ه افتتاحیه و اعالم موجودیت‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت‪ .‬درباره‬ ‫آن جلس��ه برخی مدعی ش��دند که آیت‌اهلل مصباح به آن‬ ‫جلسه نمی‌آید و حتی برخی دیگر ادعا کردند حضرت آقا به‬ ‫آیت‌اهلل مصباح گفته‌اند که به این جلسه نروید‪ .‬موضوعات‬ ‫مختلفی در راس��تای تخریب جبهه پایداری مطرح کردند‬ ‫که بعدا مشخص ش��د همه اینها دروغ بوده است‪ .‬من آنجا‬ ‫گفتم که این تخریب‌ها ش��روع کار است و بدانید که از این‬ ‫به بعد این تخریب‌ها با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت‬ ‫که همینطور هم شد‪».‬‬ ‫او معتقد اس��ت‪« :‬برخی گروه‌ها س��عی دارند فضا را‬ ‫به خاطر انتخابات به سمت سیاسی ش��دن ببرند‪ ،‬بنابراین‬ ‫درصددند رقیب خود را از طری��ق تخریب از صحنه بیرون‬ ‫کنند‪ .‬بحث انش��قاق جبهه پایداری نیز از این نمونه‌هاست‬ ‫در حالی که هیچ انشقاقی در جبهه پایداری صورت نگرفته‬ ‫و این س��اخته و پرداخته اذهانی است که یا اطالع ندارند یا‬ ‫اطالع دارند اما مریض هس��تند‪ .‬تخریب‌های ناجوانمردانه‬ ‫برخی گروه‌های سیاس��ی به دلیل احساس ضعف و گیجی‬ ‫این گروه‌ها در مقابل هیمنه گفتمانی جبهه پایداری است‪».‬‬ ‫یار دیرین احمدی‌نژاد تقس��یم جبه��ه پایداری به دو‬ ‫شاخه تهران و قم را هم شایعه‌ می‌داند‪« :‬این بیان یک نوع‬ ‫اجحاف در حق تمام دوس��تان جبهه پایداری است‪ ،‬چراکه‬
‫صادق محصولي از پايه‌گذاران جبهه‬ ‫پايداري به خبرهايي كه درباره تشكل‬ ‫متبوعش منتشر شد پاسخ داد؛‌‬ ‫از انشعاب تا شوراي فقهي‪.‬‬ ‫دانس��ت‪ .‬او در عین حال به وج��ود اختالفاتی در‬ ‫جبه��ه متبوعش اش��اره و اذعان ک��رد‪« :‬بدیهی‬ ‫اس��ت در جبهه پایداری که کاری جمعی اس��ت‬ ‫مثل هر حرکت جمعی دیگر‪ ،‬اختالف س��لیقه‌ها و‬ ‫اختالف نظرهایی وجود داشته باشد‪ ،‬اما جنس این‬ ‫اختالف نظرها از جنس این داستانس��رایی‌هایی‬ ‫که نوش��ته‌اند نیس��ت‪ .‬آیا دو نفر را می‌توان یافت‬ ‫که در تمام امور به یک ش��کل فک��ر کنند‪ .‬با این‬ ‫فرض‪ ،‬وجود اختالف نظر در هر کار جمعی از جمله‬ ‫در جبهه پایداری طبیعی اس��ت اما خوش��بختانه‬ ‫جنس اختالف نظره��ا در جبهه پای��داری از این‬ ‫نوع داستانسرایی‌های پرداخته شده نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫اختالف نظرها در راستای افزایش ظرفیت‌ها برای‬ ‫دفاع بهتر و بیشتر از اصول و آرمان‌های امام راحل‬ ‫و امام خامنه‌ای است‪».‬‬ ‫رس��ایی همچنین گفته اس��ت که نامش از‬ ‫س��وی اعضای جبهه پایداری در شورای مرکزی‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫او همچنین پشت‌پرده انتشار چنین اخباری‬ ‫را روی کار آوردن دولت وحدت ملی دانست و البته‬ ‫به اعضای جبهه پای��داری توصیه کرد که مراقب‬ ‫تصمیمات خود باشند‪« :‬در انتخابات مجلس نهم‬ ‫که این جبهه توانست تنها از حوزه انتخاباتی تهران‬ ‫‪ 16‬نماینده از لیس��ت انتخاباتی خود را به مجلس‬ ‫بفرس��تد‪ ،‬اگر کمی درس��ت‌تر عمل می‌شد‪ ،‬قطعا‬ ‫نتیجه بهتری به دس��ت می‌آمد‪ .‬اکنون همانطور‬ ‫که آی��ت‌اهلل مصب��اح تاکی��د کرده‌اند‪ ،‬دوس��تان‬ ‫پایداری قطع��ا باید برای کار جمعی خود به س��از‬ ‫و کار تشکیالتی‌ای برسند که ظاهرا آن را تدوین‬ ‫کرده‌اند و بر‌اس��اس آن باید جمع��ی را به‌عنوان‬ ‫شورای مرکزی انتخاب و به بدنه اجتماعی همسو‬ ‫با خ��ود معرفی کنند‪ .‬بدیهی اس��ت که ش��ورای‬ ‫مرکزی لیست انتخاباتی نیس��ت که بتوان آن را‬ ‫از ‪ 22‬چه��ره امتحان پس داده و شناخته‌ش��ده در‬ ‫کنار چهره‌های گمنام و ناش��ناخته که هیچ سابقه‬ ‫ذهنی در نگاه مخاطب ندارد تشکیل داد‪ .‬شورای‬ ‫مرکزی باید مجموعه‌ای از چهره‌هایی باشند که‬ ‫در کوران تالطم‌های سیاس��ی مانند دوره فتنه و‬ ‫مانور دادن‌های حلقه انحراف‪ ،‬امتحان پس داده‌اند‬ ‫تا بتوانند اعتماد افکار عمومی را جلب کنند‪ .‬در این‬ ‫بزنگاه‌ها اگر فارغ از برخ��ی نگاه‌ها تصمیم‌گیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬قطعا فضا برای س��ایت‌های خبری بیمار‬ ‫فراهم نخواهد شد‪g ».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫رسايي‪‌:‬انشعابي نيست‬ ‫حمید رس��ایی یکی دیگر از اعض��ای جبهه پایداری‬ ‫که اخیرا اخباری مبنی‌بر کنار گذاش��ته ش��دن او و مهدی‬ ‫کوچک‌زاده از این جبهه منتشر شد‪ ،‬عضو دیگر این تشکل‬ ‫سیاس��ی بود که به خبر انش��قاق در جبهه پایداری واکنش‬ ‫نشان داد‪ .‬او در یادداشتی با عنوان «‌پشت پرده خبرسازی‬ ‫درباره جبهه پایداری چیس��ت؟» این ماجرا را خبرس��ازی‬ ‫دست‌اندرکاران یک سایت خبری و یک عضو حزب موتلفه‬ ‫پاسخ پايداري‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫دوس��تانی که در این جبهه حضور دارن��د همگی حضرت‬ ‫آیت‌اهلل مصباح و حض��رت آیت‌اهلل خوش��وقت را در مقام‬ ‫راهنما‪ ،‬معلم و به‌عنوان کسی که هدایتگر مجموعه است‪،‬‬ ‫انتخاب کردن��د‪ .‬بنابراین ای��ن تحلیل‌ها و ش��ایعات آنقدر‬ ‫سطحی است که مورد تمسخر افراد عاقل قرار می‌گیرد‪ .‬اما‬ ‫باالخره وقتی هیچ دس��تاویزی ندارند ناچارند‪ .‬کسی که در‬ ‫حال غرق شدن است به هر دستاویزی چنگ می‌زند و حتی‬ ‫برای نجات خود به خس و خاشاک نیز متوسل می‌شود‪ .‬این‬ ‫تحلیل‌ها آنقدر بی‌ریشه است که نیازی به تکذیب ندارد‪».‬‬ ‫او درباره چهره‌هایی همچون نیکزاد و الهام از یکسو و‬ ‫سعید جلیلی‪ ،‬باقری لنکرانی و حدادعادل از سوی دیگر که‬ ‫احتمال نامزدی آنها در انتخاب��ات وجود دارد نیز اظهارنظر‬ ‫کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬این مسائل ساخته اذهانی است که یا‬ ‫نادانند یا مریضند و چنین موضوعاتی به هیچ عنوان صحت‬ ‫ن��دارد‪ .‬بحث در م��ورد مصداق‌های ریاس��ت‌جمهوری در‬ ‫جبهه پایداری صورت نگرفته تا چه برس��د به اینکه عقاید‬ ‫مختلفی مطرح شده باش��د‪ .‬جبهه پایداری اینگونه نیست‬ ‫که هرکس در آن نظر ش��خصی خود را اعم��ال کند‪ ،‬بلکه‬ ‫مجموعه‌ای گفتمانی است بنابراین وقتی تصمیمات باتوجه‬ ‫به چارچوب‌‌های گفتمان صورت می‌گیرد همه آن را اولی بر‬ ‫نظر شخصی خود می‌دانند‪».‬‬ ‫محصولی هنگامی‌ که با سوالی درباره شورای فقهی‬ ‫جبهه پایداری مواجه شد نیز چنین گفت‪« :‬ما به‌دنبال تدوین‬ ‫الگویی نو برای اساس��نامه جبهه بودیم تا تش��کیالت‌مان‬ ‫را بر مبن��ای این الگوی مش��خص س��ازماندهی کنیم‪ .‬ما‬ ‫ضمن توجه به آسیب‌شناس��ی احزابی که در داخل کش��ور‬ ‫هس��تند و برخی به انحراف دچار ش��ده‌اند متوجه ش��دیم‬ ‫وقتی به‌دنبال کار گفتمانی و ارزشی هس��تیم باید در عین‬ ‫اینکه از اثرات و فواید مثبت تشکیالت بهره‌مند می‌شویم و‬ ‫نمی‌خواهیم در دام‌ گرفتار‌کننده احزاب غربی بیفتیم‪ ،‬باید‬ ‫الگوی حضرت امام راحل را که برای جمهوری اس�لامی‬ ‫ارائه دادند و مورد استقبال مردم کش��ور نیز قرار گرفت‪ ،‬در‬ ‫جبهه پایداری پیاده کنی��م‪ ...‬بنابراین همانطور که حضرت‬ ‫امام(ره) برای مراقبت از عدم انطباق قوانین با شرع مقدس‪،‬‬ ‫شورای‌نگهبان را پیش‌بینی کردند‪ ،‬ما هم در جبهه پایداری‬ ‫تصمیم گرفتیم برای پیش��گیری از انحراف و عدم تخطی‬ ‫از شرع و دچار نشدن به کج‌روی‌های فکری‪ ،‬شورای فقها‬ ‫را پیش‌بینی کنیم که تقریبا کارک��ردش در جبهه پایداری‬ ‫مثل شورای نگهبان در جمهوری اسالمی است‪ .‬یعنی سه‬ ‫نفر از فقه��ای آگاه‪ ،‬بصیر و والیتمدار که اش��راف کامل بر‬ ‫مسائل دارند‪ ،‬نظارت و کنترل بر تمامی‌امور جبهه پایداری‬ ‫را برعهده گرفتند و تذکرات آنها برای همه ارکان مجموعه‬ ‫الزم‌االجراست و این امر به صورت تدوین‌شده در اساسنامه‬ ‫پیش‌بینی شده است‪».‬‬ ‫وزیر س��ابق دولت درباره اس��تراتژی جبهه پایداری‬ ‫در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم گفته است‪« :‬ورود‬ ‫گفتمانی به انتخابات از لوازم خردورزی و عقالنیت در مقطع‬ ‫کنونی انقالب اسالمی است‪ .‬نگاه ما این است که در بحث‬ ‫انتخابات یک نگاه منطقی باید حاکم باشد‪ .‬افراد اصولگرا و‬ ‫جریانات واقعی این گفتمان در صحنه عمل می‌توانند خود را‬ ‫در مقاطع حساسی مثل انتخابات نشان دهند‪ .‬وقتی در چنین‬ ‫وضعیتی مدعیان اصولگرایی بر‌اس��اس شخص‌محوری یا‬ ‫بدون توجه به ارزش‌ها به انتخابات ورود کنند مردم از آنها‬ ‫ارزیابی مثبتی نخواهند داشت‪ .‬ورود گفتمانی به انتخابات‬ ‫به معنای ع��دم ورود مصداقی به انتخابات نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫مصداق‌ها و اولویت‌ها در چارچوب گفتمان قابل مطرح شدن‬ ‫است‪ .‬معتقدیم باید نامزد‪ ،‬گروه‌های مدافع وی و برنامه‌ها و‬ ‫عملکرد قبلی آنها را نسبت به شاخص‌های گفتمانی مدنظر‬ ‫قرار داد و امتیازی متناسب با آن مقایس��ه و نتیجه آن داد‪.‬‬ ‫البته توانایی سیاس��ی و اعتقادی یک نام��زد باید همراه با‬ ‫توانایی اجرایی و تدبیر وی برای آن جایگاه باشد‪ ...‬در نگاه‬ ‫گفتمانی ما به‌دنبال این نیس��تیم که حتما برنده انتخابات‬ ‫باشیم بنابراین با مراکز قدرت و ثروت پیوند نمی‌خوریم بلکه‬ ‫اصل حرکت‪ ،‬تالش در مسیر الهی و انجام تکلیف است‪ .‬ما‬ ‫در نگاه گفتمانی به تشویق‌ها و تاییدها یا حتی تخریب‌ها و‬ ‫تقبیح‌های گروه‌های قدرت و ثروت اهمیت نمی‌دهیم‪ ،‬بلکه‬ ‫توجه به نیازها و مطالب��ات حقیقی مردم و حرکت در جهت‬ ‫رفع این نیازها به دور از دعواهای سیاسی و حواشی در وفاق‬ ‫با تمام نیروهای دلسوز نظام مدنظر ماست‪ .‬برداشت ما این‬ ‫اس��ت که اگر بتوانیم مجموعه‌ای از افراد خدوم و دلسوز را‬ ‫که دارای سوابق مدیریتی و انقالبی خوبی هستند بر‌اساس‬ ‫شاخص‌های گفتمانی داشته باش��یم می‌توان برنامه‌های‬ ‫مناسب و سازگار با گفتمان انقالب اسالمی ارائه داد‪ ،‬چراکه‬ ‫هدف باید حاکمیت اسالم باش��د تا از این طریق بتوان در‬ ‫جهت بس��ط گفتمان عمل کرد و در نهایت ه��م در موقع‬ ‫مناس��ب یکی از این مصادیق را به‌عنوان نامزد پیشنهادی‬ ‫معرفی کرد‪ .‬افراد دلس��وزی که به‌دنب��ال تدوین برنامه‌ها‬ ‫بر مبن��ای گفتمان انقالب اس�لامی و اجرای آنها باش��ند‬ ‫می‌توانند ما را به س��رانجامی‌که مورد نظر نظام و مطلوب‬ ‫مردم عزیزمان است برسانند‪».‬‬ ‫‪23‬‬
‫ديدار در‬ ‫مراسمپرچم‬ ‫خوش و بش احمدي‌نژاد و قاليباف‬ ‫توجه رسانه‌ها را به خود جلب كرد‬ ‫تغيير شرايط كانديداتوري در انتخابات‬ ‫آيا انتخابات يازدهم با قانون جديد برگزار مي‌شود؟‬ ‫خبرنامه‬ ‫مجلس نهم عزم خود را برای اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جزم کرده است‪ .‬در سال‌های اخیر خصوصا در مجالس‬ ‫هفتم و هشتم طرح‌هایی برای اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد‪ ،‬اما هیچ‌یک به نتیجه نرسید‪ .‬در فاصله کمتر از‬ ‫‪ 10‬ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم حاال مجلس نهم تالش دارد این قانون را اصالح کند‪.‬‬ ‫در حالی که رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس با اطمینان می‌گوی��د که طرح اص�لاح قانون انتخابات ب��ه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ 24‬خرداد ‪ 92‬می‌رسد‪ ،‬اما سخنگوی همین کمیسیون معتقد است که این طرح دو‌فوریتی شامل انتخابات یازدهم‬ ‫ریاست‌جمهوری نخواهد شد‪.‬‬ ‫دخیل‌عباس زارع‌زاده‪ ،‬سخنگوی کمیسیون شوراها گفته است‪« :‬این طرح به هیچ عنوان شامل انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫‪ 92‬نخواهد شد‪ ».‬نماینده مهریز با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی اصالح قانون انتخابات گفت‪« :‬این طرح‪ ،‬یک طرح کلی درباره‬ ‫ی ابعاد مورد بررسی قرار داده است‪».‬‬ ‫انتخابات در ایران است و اصل قانون انتخابات را در تمام ‌‬ ‫او با تاکید بر اینکه «انتخابات یازدهم ریاس��ت‌جمهوری ش��امل طرح اصالح قانون انتخابات نخواهد شد و این طرح هیچ‬ ‫ارتباطی به انتخابات خرداد ‪ 92‬ندارد»‪ ،‬گفت‪« :‬این طرح بسیار کلی است و بررسی آن در مجلس مدت زمان زیادی طول خواهد‬ ‫کشید؛ ممکن است نمایندگان به فوریت آن رای ندهند که در این صورت طرح بعد از انتخابات آتی در صحن علنی بررسی خواهد‬ ‫شد‪ ».‬سخنگوی کمیسیون شوراها گفت‪« :‬مباحث مربوط به وضعیت سنی و نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات از جمله مواردی‬ ‫است که در طرح اصالح قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است‪».‬‬ ‫زارع‌زاده با تاکید بر اینکه طرح اصالح قانون انتخابات یک طرح ملی و بزرگ است که نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬باتوجه به اینکه چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌نمانده‪ ،‬ممکن است این طرح حتی تا قبل از انتخابات نیز‬ ‫به تصویب نرسد و البته اگر تصویب هم شود انتخابات خرداد ‪ 92‬را شامل نخواهد شد‪».‬‬ ‫این در حالی است که رئیس کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس گفت‪« :‬با اتمام بررس��ی و اصالح قانون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری در کمیسیون‪ ،‬این قانون در انتخابات آینده اجرا خواهد شد‪».‬‬ ‫امیر خجسته اظهار داشت‪« :‬اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سه بخش صورت می‌گیرد؛ قوانینی که مندرس و‬ ‫کهنه شده‌اند مثل مدرک تحصیلی که پیش از این خواندن و نوش��تن پیش‌بینی شده بود‪ ،‬قوانینی که ابهام دارند مثل شرط رجل‬ ‫سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری که شاخص‌های مشخصی ندارد و قوانین پیشگیرانه که از به مخاطره افتادن‬ ‫امنیت ملی کشور در زمان تبلیغات و انتخابات جلوگیری می‌کند و نیاز است که به قوانین فعلی افزوده شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬قرار است در کمیسیون ش��وراها در تمام زمینه‌ها قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصالح کنیم و آن را مورد‬ ‫بازنگری قرار دهیم تا این قوانین به روز شوند‪».‬‬ ‫خجسته درباره اظهارات سخنگوی کمیس��یون متبوعش مبنی بر اینکه این طرح برای ریاست‌جمهوری ‪ ۹۲‬نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«آقای زارع‌زاده در جریان موضوع نبودند و بر همین اس��اس چنین مطلبی را گفتند‪ .‬طرح را قطعا به انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫خواهیم رساند‪».‬‬ ‫محمدجواد کولیوند‪ ،‬عضو کمیسیون شوراها و نماینده کرج هم با تاکید بر اینکه «قرار نیست قانون انتخابات تغییرات اساسی‬ ‫داشته باشد»‪ ،‬تصریح کرده است‪« :‬اصالح تنها ‪ 3‬یا ‪ 4‬ماده قانون ‪ 94‬ماده‌ای انتخابات امری طبیعی است و نباید طوری تصور شود‬ ‫که نمایندگان قصد دارند کل قانون را اصالح کنند‪».‬‬ ‫از جمله اصالحاتی که در این قانون ایجاد ش��ده‪ ،‬می‌توان به تغییر سن نامزدها‪ ،‬مدرک تحصیلی کاندیداها‪ ،‬احتمال حضور‬ ‫بانوان در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین شاخص‌های رجال سیاسی و مذهبی اشاره کرد‪ .‬قرار است این طرح به‬ ‫زودی در صحن علنی مجلس بررسی شود‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫‪24‬‬ ‫برافراش��ته ش��دن بزرگ‌ترین و بلندترین پرچم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بهانه‌ای شد برای خوش و بش‬ ‫محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف؛ ش��هرداران‬ ‫س��ابق و فعلی تهران که یکی ردای ریاست‌جمهوری‬ ‫بر تن دارد و دیگری سودای ریاست‌جمهوری در سر‪.‬‬ ‫آن‌گونه که منابع رسمی اعالم کرده‌اند‪ ،‬ارتفاع برج‬ ‫پرچم ‪ 150‬متر و مساحت پرچم ‪ 1000‬متر است‪ .‬سامانه‬ ‫نگه‌دارنده و باالبر پرچم‪ ،‬دوربین ضدلرزش‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫هواس��نج‪ ،‬صاعقه‌گیر و چراغ هش��دار هواپیما از جمله‬ ‫تجهیزات به‌کار رفته در این پرچم اس��ت؛ پرچمی‌ که‬ ‫سومین پرچم بزرگ دنیا محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫این مراسم در قسمت غربی باغ‌موزه دفاع مقدس‬ ‫واقع در بزرگراه حقانی برگزار ش��د‪ .‬پس از ادای احترام‬ ‫احمدی‌نژاد به شهدای گمنام‪ ،‬با نواختن سرود جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بلندترین پرچم ملی توسط نیروهای ستاد‬ ‫مشترک ارتش تا محل استقرار برج حمل و پس از آن در‬ ‫حضور رئیس‌جمهور به اهتزاز درآمد‪.‬‬ ‫محمود احمدی‌ن��ژاد در این مراس��م گفت‪« :‬از‬ ‫ش��هردار تهران و همکاران ایش��ان و بنی��اد حفظ آثار‬ ‫ارزش‌ه��ای دف��اع مقدس ب��ه خاطر این ایده تش��کر‬ ‫می‌کن��م‪ ».‬رئیس‌جمه��ور تاکید کرد‪« :‬پرچم نش��انه‬ ‫به‌هم پیوس��تگی و وحدت یک ملت است ضمن آنکه‬ ‫پيشنهاد شريعتمداري؛‬ ‫‌سخنگوي هسته‌اي‬ ‫انتقاد مدير مسئول كيهان‬ ‫از فريدون عباسي‬ ‫حسین شریعتمداری‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه کیهان این‬ ‫بار پیکان انتقاد خود را به سوی رئیس سازمان انرژی اتمی‌‬ ‫نشانه رفت‪.‬‬ ‫پس از آنکه فریدون عباس��ی‪ ،‬مع��اون رئیس‌جمهور‬ ‫و رئیس س��ازمان انرژی اتمی‌در اظهارنظ��ری اعالم کرد‬ ‫که ای��ران در برخی مواقع اطالع��ات نادرس��تی در اختیار‬ ‫آژانس ق��رار داده‪ ،‬با انتقاد مس��تقیم ش��ریعتمداری مواجه‬ ‫ی که آژانس بین‌المللی ان��رژی اتمی‌اعتراف‬ ‫ش��د‪« :‬در حال ‌‬ ‫می‌کند در بازرس��ی‌های همه‌جانبه و نزدیک به ‪ 10‬س��اله‬ ‫خود از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اس�لامی ایران هیچ‬ ‫نش��انه قابل‌اعتنایی به دس��ت نیاورده اس��ت که حاکی از‬ ‫انحراف فعالیت هسته‌ای صلح‌‌آمیز کشورمان به سوی تولید‬ ‫سالح اتمی‪ -DIVERSION-‬باش��د و به همین علت در‬ ‫تالش است دست خالی خود از نش��انه‌های فنی و حقوقی‬ ‫را با بهانه‌جویی‌های غیرقانونی و پاس دادن پرونده به بستر‬ ‫سیاسی‪ -‬ارس��ال به شورای امنیت س��ازمان ملل‪ -‬جبران‬ ‫کند‪ .‬ب��رادر عزیزمان آق��ای دکتر فریدون عباس��ی دوانی‪،‬‬
‫آمده است‪ .‬مخصوصا که خیلی وقت بود این افراد‬ ‫در کنار یکدیگر حضور پیدا نکرده بودند و با هم به‬ ‫یک موضوع مشترک لبخند نزده بودند! اما واقعیت‬ ‫آن است که وقتی که این مسئوالن صرف کرده‌اند‬ ‫برای اهتزاز بزرگ‌ترین پرچم ایران بوده است‪».‬‬ ‫این س��ایت ادامه داد‪« :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی در دیدار س��ال ‪ 89‬خود با هی��ات دولت‬ ‫فرمودند که در زمینه‌هاى فرهنگى‪ ،‬دنبال کارهاى‬ ‫تش��ریفاتى و ویترینى نباش��ید‪ .‬نمایش دادن کار‬ ‫فرهنگى‪ ،‬نه اینکه فایده‌اى ن��دارد؛ ضرر هم دارد‪.‬‬ ‫در زمینه فرهنگ باید دنب��ال کارهاى محتوایى و‬ ‫اصیل و واقعى رفت که امروز نیاز عمده کشور هم‬ ‫این است‪ ».‬به زعم رجانیوز‪ ،‬مخاطب تاکید صریح‬ ‫حضرت آقا بر ع��دم انجام کارهای تش��ریفاتی و‬ ‫ویترینی در حوزه فرهنگ فقط هیات دولت نیست‬ ‫و تمام مسئوالن کشور خاصه کسانی که دستی در‬ ‫کارهای فرهنگی دارند باید به این امر دقت داشته‬ ‫باشند‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫ریاست محترم سازمان انرژی اتمی‌کشورمان در اظهاراتی‬ ‫غیرمنتظره و تعجب‌آور بی‌‌آنکه بدانند ‪ -‬یا خدای نخواسته‬ ‫بخواهند‪ -‬نیاز مبرم ‪ 5+1‬و آژانس بین‌المللی را برای ادامه‬ ‫کینه‌توزی علیه فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان تامین‬ ‫کرد! آقای فریدون عباس��ی در مصاحبه با روزنامه سعودی‬ ‫و عرب‌زبان الحیات‪ -‬چاپ لندن‪ -‬که در حاش��یه نشس��ت‬ ‫عمومی آژان��س بین‌الملل��ی انرژی اتم��ی‌ در وین صورت‬ ‫پذیرفته بود‪ ،‬ادعا کرد جمهوری اس�لامی ایران در «برخی‬ ‫از مواقع اطالعات نادرس��تی»! را در اختیار آژانس قرار داده‬ ‫است‪».‬‬ ‫شریعتمداری بخش‌هایی از این مصاحبه را نیز منتشر‬ ‫کرد‪ :‬رئیس سازمان انرژی اتمی‌کشورمان در این مصاحبه‬ ‫گفته اس��ت؛ «گاهی اوقات م��ا اطالعات غلط��ی منتقل‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬چون چاره دیگری برای گمراه کردن جاسوسان‬ ‫خارجی نداش��تیم‪ .‬گاهی خودم��ان را ضعی��ف و گاهی نیز‬ ‫قوی‌تر از آنچه واقعا بودیم جلوه داده‌ایم!‪ ...‬هفت سال پیش‬ ‫تهران متوجه شد که ماموران اطالعاتی سازمان جاسوسی‬ ‫بریتانی��ا‪ -‬ام‪.‬آی‪ -6.‬اطالعاتی را در م��ورد ایرانی‌هایی که‬ ‫در چارچوب برنامه‌های هسته‌ای ایران با آژانس همکاری‬ ‫داش��ته‌اند‪ ،‬جمع‌آوری کرده‌اند‪ .‬دانشمندان هسته‌ای ایرانی‬ ‫نیز که بعدها از سوی جاسوسان صهیونیست به قتل رسیدند‬ ‫در میان همین افراد بودند‪».‬‬ ‫مدیرمسئول کیهان در ادامه نوشت‪« :‬اظهارات آقای‬ ‫دکتر عباسی همان‌گونه که انتظار می‌رفت‪ ،‬بالفاصله بعد از‬ ‫انتشار‪ ،‬بازتاب بسیار گسترده‌ای یافت و با استقبال آمیخته‬ ‫به ذوق‌زدگی فراوان آمریکا‪ ،‬اسرائیل و متحدان اروپایی آنها‬ ‫روبه‌رو شد‪ .‬چرا‌که متاس��فانه در اظهارات بی‌اساس رئیس‬ ‫محترم سازمان انرژی اتمی‌کشورمان‪ ،‬نیاز خود را به صورت‬ ‫یک امتیاز دریافت کرده بودند!»‬ ‫او با طرح این سوال که جناب دکتر عباسی از طرح این‬ ‫ادعا چه انگیزه‌ای داشته و در جغرافیای سخن خویش کدام‌‬ ‫یک از منافع ملی کش��ورمان را دنبال می‌کرده است؟ ادامه‬ ‫داد‪« :‬بازرس��ان آژانس در بازرس��ی‌های ‪ 10‬ساله خود هیچ‬ ‫نشانه‌ای از انحراف در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان‬ ‫به دست نیاورده‌اند و دقیقا به همین علت‪ ،‬از یکسو پرونده را‬ ‫به بستر سیاسی کشانده‌اند تا نیازی به شواهد فنی و حقوقی‬ ‫نداشته باشند ‪ -‬اعتراف البرادعی‪ -‬و از سوی دیگر برای ادامه‬ ‫چالش‪ ،‬این بهانه را پیش کش��یده‌اند که جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ارائه اطالعات الزم به آژانس صادق نبوده اس��ت!‬ ‫و پاسخ منطقی و حقوقی ما‪ ،‬این بوده و هست که آژانس‬ ‫مطابق اساس��نامه بر یافته‌های بازرسان خود تکیه دارد‪،‬‬ ‫نه اطالعات ارائه ش��ده از سوی کش��ور تحت بازرسی و‬ ‫دقیقا به همین علت اس��ت که اطالعات ارائه‌شده نیز‬ ‫راس��تی‌آزمایی‪ -VERIFICATION -‬می‌ش��وند‬ ‫تا صحت و سقم آن معلوم ش��ود و اکنون درحالی‌که‬ ‫آژان��س عالوه بر بازرس��ی‌های پی درپ��ی‪ ،‬اطالعات‬ ‫ارائه شده از س��وی ایران را نیز راس��تی‌آزمایی کرده و‬ ‫خالف قابل اعتنای��ی در آن ندیده‪ ،‬آقای‬ ‫دکتر عباس��ی می‌فرمایند که در‬ ‫برخی از موارد اطالعات غلط‬ ‫هنگام ورود رئیس‌جمهور‪ ،‬قالیباف به‬ ‫استقبال احمدی‌نژاد رفت و با در آغوش‬ ‫گرفتن او و روبوسی‪ ،‬وی را برای حضور در‬ ‫مراسم همراهی کرد‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫به‌عنوان نش��انه فرهنگ‪ ،‬مطالب��ات و آرمان‌های ملت نیز‬ ‫شناخته می‌شود‪».‬‬ ‫احمدی‌ن��ژاد با بیان اینک��ه در پرچم ای��ران این نماد‬ ‫وحدت به خوبی دیده می‌ش��ود‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬در پرچم‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران آرمان‌ها‪ ،‬فرهنگ و اندیشه‬ ‫بلند ملت ایران به خوبی دیده می‌شود‪ ،‬از این‌رو معتقدم که‬ ‫ما می‌توانیم با قاطعیت اعالم کنیم پرچم ایران یگانه پرچم‬ ‫توحید اس��ت‪ ».‬رئیس‌جمهور افزود‪« :‬علت اصلی این امر‬ ‫آن اس��ت که در پرچم ما نماد توحید و عدالت به خوبی دیده‬ ‫می‌شود‪ ».‬احمدی‌نژاد افزود‪« :‬معتقدم باید توحید و عدالت‬ ‫در تک‌تک زندگی مردم متجلی شود‪ .‬ضمن آنکه باید برای‬ ‫عدالت نیز کار کرد‪ .‬باید عدالت را به خوبی در جامعه مستقر‬ ‫کنیم‪ ».‬وی همچنین ارزش‌های اصلی یک پرچم را توحید‬ ‫و عدالت دانس��ت و گفت‪« :‬اگر پرچم می‌خواهد همیش��ه‬ ‫برافراش��ته بماند‪ ،‬باید به عدال��ت و توحید توج��ه ویژه‌ای‬ ‫داشته باشد‪ ».‬محمدباقر قالیباف‪ ،‬شهردار تهران نیز در این‬ ‫مراسم شهدا را انسان‌های صالح و مصلحی توصیف کرد که‬ ‫توانستند مصداق واقعی منتظران در این مقطع زمانی باشند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مدیریت شهری توفیق اهتزاز درآوردن‬ ‫بزرگترین پرچم نظام اسالمی را بر‌سر مزار شهدای گمنام و‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس دارد‪ ،‬گفت‪« :‬پرچم ایران پرچمی‌است‬ ‫که منطق آن شهید است؛ پرچمی‌است که آمیخته به عشق‬ ‫عقالنیت و دیانت است و ش��هدا نیز بر این مبنا راه زندگی و‬ ‫مرگ خود را انتخاب کردن��د‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬امروز پرچم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران آیین ‌ه عقالنیت دینی است‪».‬‬ ‫قالیباف خاطرنشان کرد‪« :‬امروز پرچم ایران که در هر‬ ‫کجا به اهتزاز درمی‌آید‪ ،‬مهم‌ترین عامل نشان دادن حق و‬ ‫حقیقیت‌‪ ،‬صفا و صداقت‪ ،‬آگاهی و سازندگی و نماد استقالل‬ ‫و آزادی است‪».‬‬ ‫این مراسم با حاشیه‌هایی نیز همراه بود‪ .‬احمدی‌نژاد‬ ‫که میهمان وی��ژه این مراس��م ب��ود در ابتدای مراس��م با‬ ‫شهردار تهران روبوس��ی و احوالپرسی کرد‪ .‬به محض ورود‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬قالیباف به اس��تقبال احمدی‌نژاد رفت و با در‬ ‫آغوش گرفتن او و روبوس��ی‪ ،‬وی را برای حضور در مراسم‬ ‫همراهی کرد‪ .‬پ��س از به اهتزاز در آم��دن کامل این پرچم‪،‬‬ ‫احمدی‌نژاد به همراه قالیباف برای بازدید از پله‌ها باال رفتند‬ ‫و از نزدیک شاهد برافراشته شدن پرچم بودند‪ .‬در پایان این‬ ‫مراسم نیز احمدی‌نژاد به میان شهروندان تهرانی رفت و با‬ ‫آنها به گپ‌وگفت پرداخت‪ .‬با‌وجود بازتاب مثبت این خبر در‬ ‫رسانه‌ها به دلیل خوش و بش گرم قالیباف و احمدی‌نژاد که‬ ‫رقابت آنها از سال ‪ 84‬تاکنون به داستانی ادامه‌دار تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬اما س��ایت رجانیوز از برگزاری این مراسم انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ارگان مجازی جبهه پایداری با اشاره به حضور مقام‌های ارشد‬ ‫کشوری و لشکری در این مراس��م چنین نوشت‪« :‬شنیدن‬ ‫خبر حضور همزمان این تعداد مس��ئول لشکری و کشوری‬ ‫در یک مراس��م در وهله اول این تصور را در ذهن مخاطب‬ ‫ایجاد می‌کند که احتما مراسمی‌ بس��یار مهم برگزار شده و‬ ‫دس��تاوردی بزرگ برای نظام جمهوری اس�لامی به‌دست‬ ‫به آژانس داده‌ایم!»‬ ‫شریعتمداری با اشاره به اظهارات عباسی مبنی بر‬ ‫اینکه ارائه اطالعات غلط برای گمراه کردن جاسوسان‬ ‫خارجی بوده‪ ،‬در بخش��ی دیگر از یادداشت خود نوشت‪:‬‬ ‫«وقتی می‌فرمایند برخی اطالعات ارائه‌شده غلط بوده‬ ‫است‪ ،‬س��خنگوی وزارت‌خارجه آمریکا نیز به خود حق‬ ‫می‌دهد بگوید از کجا معلوم اطالعات��ی که اکنون ارائه‬ ‫می‌شود‪ ،‬نادرست و گمراه کننده نباشد؟!»‬ ‫مدیرمس��ئول کیهان پیش��نهاد کرد که اظهارنظر‬ ‫درخص��وص پرون��ده هس��ته‌ای برعهده مس��ئول تیم‬ ‫هسته‌ای یا سخنگوی تیم باشد‪g .‬‬ ‫‪25‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫چراغانیحرممطهر‬ ‫حضرت امام رضا(ع)‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫استانداران جديد مي‌آيند؟‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫جلسهمجمعتشخیص‬ ‫مصلحتنظام‬ ‫هر سال اول مهر همزمان با آمدن نسیم‌ها و رنگ‌ها‪،‬‬ ‫مدرس��ه‌ها هم می‌آیند و همه بچه‌هایی که برای اولین بار‬ ‫آن حیاط ب��زرگ و نیمکت‌ها و طبقه‌ه��ای چوبی را تجربه‬ ‫می‌کنند‪ .‬همه اینها هست ولی اینها همه آن چیزی نیست که‬ ‫خاطره‌ها و یاد‌ها را با خود به روز‌های دور می‌برد‪ .‬یک چیز‬ ‫دیگر هم هست؛ جنگ‪ :‬بزرگداشت حماسه‌ای که جانفشانی‬ ‫یک ملت را برای یک دین به نمایش می‌گذارد‪ .‬هفته دفاع‬ ‫مقدس مهم‌ترین ویژگی هفته گذشته بود و با حال و هوای‬ ‫خاصی که داشت فضای خبری کشور را نیز متاثر کرده بود‪.‬‬ ‫اما این باعث نش��د تا رخداد‌هایی مانند بازداش��ت مهدی و‬ ‫فائزه‌ هاش��می‪ ،‬موضعگیری‌های فرمانده سپاه پاسداران و‬ ‫سفر رئیس‌جمهور به نیویورک موضوعاتی خبر‌ساز نباشند‪.‬‬ ‫به‌ویژه بازگشت مهدی هاشمی که پس از بازداشت خواهرش‬ ‫صورت گرفت و قرار بود به تعوی��ق بیفتد‪ .‬او یک روز پس از‬ ‫ورود به تهران از سوی دادس��را احضار و بازداشت شد؛ این‬ ‫خبری بود که بالفاصله پس از انتش��ار در صدر رسانه‌های‬ ‫داخلی و خارجی قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫آن سوی هیاهو‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫علی اکبر والیتی در حاشیه دیدار‬ ‫با هیات پارلمانی سوریه‬ ‫روزنامه کیهان فض��ای خبری ایجاد ش��ده پیرامون‬ ‫بازداش��ت مهدی و فائزه هاش��می را دس��تمایه س��رمقاله‬ ‫خود کرده و نوشته است‪« :‬رس��انه‌های بیگانه و نوچه‌های‬ ‫نش��ان‌دار آنها‪ ،‬از این ماجرا با عن��وان حرکتی علیه آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی یاد می‌کنن��د که تضعی��ف و تخریب‬ ‫شخصیت ایش��ان را نش��انه رفته اس��ت! برخی از مدعیان‬ ‫اصالح��ات و اصحاب فتن��ه ‪ 88‬نیز با همین س��از همصدا‬ ‫شده‌اند و از سوی دیگر‪ ،‬توده‌های مردم و کسانی که دل در‬ ‫گرو اسالم و انقالب دارند‪ ،‬این اقدام را نشانه و نماد «عدالت»‬ ‫مورد انتظار از دس��تگاه قضایی کش��ور می‌دانن��د‪ ».‬در این‬ ‫یادداشت همچنین آمده اس��ت‪« :‬بازداشت مهدی هاشمی‬ ‫بعد از بازگشت به ایران در پی اسناد و شواهد فراوانی صورت‬ ‫گرفته که از مجرم بودن او حکایت می‌کند‪ .‬بنابراین وظیفه‬ ‫قانونی و تعریف شده دس��تگاه قضایی کشور که در تمامی‬ ‫‌نظام‌های حقوقی و قضایی دنیا نیز به کار گرفته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بازداشت و محاکمه اوست‪».‬‬ ‫جنجال جنگ‬ ‫توكلي و باهنر در صحن علني‬ ‫مجلس‬ ‫‪26‬‬ ‫روزنامه وطن‌امروز در س��رمقاله خود ب��ه قلم مهدی‬ ‫محمدی تحلیل��ی ارائه داده که بر‌اس��اس آن ایجاد فضای‬ ‫جنگ��ی پیرامون ایران در راس��تای روی کار آم��دن دوباره‬ ‫اصالح‌طلبان رخ داده اس��ت‪ .‬در این یادداش��ت آمده است‪:‬‬ ‫«دیروز که به عادت همیشگی مشغول خواندن مطالب منابع‬ ‫داخلی و خارجی بودم‪ ،‬ناگاه یک هماهنگی بسیار درس‌آموز‬ ‫توجهم را جلب کرد‪ .‬ابتدا مقاله‌ای خواندم از نیویورک‌‌تایمز‬ ‫که در آن بدون هرگونه پرده‌پوشی و مجامله تاکید شده بود‬ ‫هدف نهایی همه فش��ارهایی که اکنون غ��رب به رهبری‬ ‫آمریکا و با صحنه‌گردانی اسرائیل بر مردم و نظام ایران وارد‬ ‫می‌کند‪ ،‬روی کار آمدن مجدد اصالح‌طلبان در ایران است‪».‬‬ ‫یادداش��ت‌نویس وطن امروز ادامه داده‪« :‬نوشته دیگری از‬ ‫سعید حجاریان دیدم که از مسیری کاملا مشابه با مسیری که‬ ‫نیویورک‌تایمز رفته‪ -‬و در واقع می‌توان آن را دیدگاه محافلی‬
‫درون دولت آمریکا و جامعه اطالعاتی این کشور دانست‪ -‬به‬ ‫نتایجی ک ‌مو‌بیش مشابه با آن رسیده است‪».‬‬ ‫تغییرات دولت‬ ‫تغییر استاندار البرز که در هفته گذشته رخ داد‪ ،‬موضوع‬ ‫گزارشی اس��ت که در روزنامه تهران امروز به چاپ رسیده‬ ‫است‪ .‬در این گزارش آمده است‪« :‬تغییر استاندار استان البرز‬ ‫بار دیگر پرونده رکورد دولت دهم در این تغییرات را باز کرد‬ ‫و بار دیگر به شائبه انتخاباتی بودن این اقدام دامن زد‪ .‬شاید‬ ‫جدی‌ترین و نخس��تین انتقاد وارد ش��ده به احمدی‌نژاد در‬ ‫رابطه با تغییر پی در پی مدیران و استانداران بود که صدای‬ ‫نمایندگان مجلس را نیز بلند کرد؛ با این حال برخی از آنان‬ ‫نیز معتقدند این حق رئیس‌جمهور اس��ت و نمی‌توان از این‬ ‫کار جلوگیری کرد‪ ».‬تهران امروز ادامه داده‪« :‬استارت این‬ ‫تغییرات با تغییر استاندار قم آغاز شد با اینکه پیش از این نیز‬ ‫ش��اهد این تغییرات بودیم؛ اما این‌بار و این جا‌به‌جایی برای‬ ‫احمدی‌نژاد کمی گران ت مام ش��د تا جای��ی که غالمعلی‬ ‫حدادعادل در واکنش به این تغییرات اظهار کرد که هشت‬ ‫سال است که عادت کرده‌ایم؛ تصمیم‌گیری‌ها در دولت آقای‬ ‫احمدی‌نژاد غیرقابل پیش‌بینی است‪».‬‬ ‫زنان و کاندیداتوری ریاست‌جمهوری‬ ‫دلخوری از خاتمی‬ ‫غالمحس��ین کرباس��چی‪ ،‬دبیرکل حزب کارگزاران‬ ‫خبرنامه‬ ‫خودسانسوری مجلس‬ ‫نماین��دگان مجل��س هفته گذش��ته ب��ا دو‌فوریت و‬ ‫یک‌فوریت با طرح استفس��اریه ماده ‪ 115‬آئین‌نامه داخلی‬ ‫درخصوص روند صدور و قرائت بیانیه‌ها در مجلس مخالفت‬ ‫کردند‪ .‬روزنامه ایران در این باره نوش��ته است‪« :‬در صورت‬ ‫تصوی��ب نهایی این استفس��اریه چنانچه بی��ش از نیمی‌از‬ ‫نمایندگان بیانیه‌ای را امضا کنند متن آن بیانیه باید از‌تریبون‬ ‫مجلس قرائت‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که در شرایط فعلی‬ ‫بیانیه‌ها قبل از قرائت باید توسط هیات‌رئیسه تایید شوند‪».‬‬ ‫در گزارش ایران به نقل از حمید رسایی طراح این طرح‬ ‫آمده است‪« :‬این موضوع یکی از حقوق نمایندگان است که‬ ‫می‌توانند درخصوص مسائل ملی و بین‌المللی و مناسبت‌های‬ ‫خاص اعالم موضع کنند‪ ،‬اما به‌رغ��م این ماده قانونی اخیرا‬ ‫یک بخشنامه از س��وی یکی از اعضای هیات‌رئیسه صادر‬ ‫ش��د که طبق آن باید قبل از صدور بیانیه متن آن به رویت‬ ‫هیات‌رئیسه برسد!»‬ ‫بازداشت دو مدیرمسئول‬ ‫سه‌ش��نبه گذش��ته روزنام��ه اصالح‌طل��ب ش��رق‬ ‫کاریکاتوری در صفحه آخر درج کرد با واکنش‌های بسیاری‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬جمعی از نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای به انتشار‬ ‫این کاریکاتور اعت��راض کردند‪ 150 .‬نماین��ده این نامه را‬ ‫امضا کردند و کاریکاتور منتشر ش��ده را «موهن» خواندند‪.‬‬ ‫سید‌محمد حسینی‪ ،‬وزیر ارشاد هم در واکنش به انتشار این‬ ‫کاریکاتور گفت‪« :‬با تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات نظارت‬ ‫نسبت به توقیف روزنامه «ش��رق» اقدام خواهیم کرد‪ ».‬او‬ ‫روز چهارشنبه در حاشیه جلس��ه هیات دولت با بیان اینکه‬ ‫شاهد بودم در هفته دفاع مقدس روزنامه شرق کاریکاتوری‬ ‫منتشر کرد که توهینی به رزمندگان دفاع مقدس محسوب‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬این کاریکاتور در رسانه‌های بیگانه و‬ ‫سایت‌های ضد انقالب انتشار گسترده‌ای داشت که نشان از‬ ‫نوعی هماهنگی دارد‪ ».‬س��اعاتی پس از این اظهارات وزیر‬ ‫ارشاد‪ ،‬رسانه‌ها خبر دادند‪« :‬روزنامه شرق توقیف شد‪ ».‬علت‬ ‫توقیف این روزنامه «انتش��ار کاریکاتوری توهین‌آمیز علیه‬ ‫رزمندگان اسالم» اعالم ش��د‪ .‬همچنین مهدی رحمانیان‪،‬‬ ‫مدیرمسئول این روزنامه نیز به دادسرای عمومی و انقالب‬ ‫تهران احضار و س��پس قرار بازداش��ت برای وی صادر شد‪.‬‬ ‫عالوه بر بازداشت رحمانیان‪ ،‬کاریکاتوریست روزنامه شرق‬ ‫هم برای ادای توضیحات به دادس��را احضار ش��د‪ .‬البته در‬ ‫ساعات پایانی روز چهارشنبه در حالی که اغلب خبرگزاری‌ها‬ ‫از بازداش��ت مهدی رحمانیان و انتقال او به زندان اوین خبر‬ ‫داده بودند‪ ،‬مدیر‌مسئول روزنامه شرق در گفت‌وگویی کوتاه‬ ‫به خبرگزاری مهر گفت‪« :‬فعال بازداشت نشده‌ام‪ ».‬او سپس‬ ‫با خبرگ��زاری فارس گفت‌وگو کرد و از بازداش��ت خود خبر‬ ‫داد؛ «با حکم بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه‬ ‫بازداشت شدم و در حال حاضر عازم زندان اوین هستم‪ ».‬در‬ ‫تحولی دیگر در عرصه رسانه‌ها‪ ،‬علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل‬ ‫خبرگزاری جمهوری اس�لامی و موسسه مطبوعاتی ایران‬ ‫از سوی نیروهای دادستانی تهران دس��تگیر و روانه زندان‬ ‫اوین شد‪.‬‬ ‫س��ایت ش��بکه ایران این خبر را با تیت��ر «همزمان با‬ ‫سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل‪ ،‬جوانفکر بازداشت‬ ‫شد» منعکس کرد‪ .‬قهرمان شجاعی‪ ،‬وکیل جوانفکر هم به‬ ‫این ماجرا واکنش نشان داد؛ آنجا که گفت‪« :‬به حکم دادگاه‬ ‫احترام می‌گذاریم‪ ،‬اما بازداشت موکلم همزمان با سخنرانی‬ ‫رئیس‌جمهور در مجمع عمومی س��ازمان مل��ل را اقدامی‬ ‫‌شایسته نمی‌دانم‪g ».‬‬ ‫اشپيگل‬ ‫پرونده‌اي‬ ‫درباره دوران‬ ‫هلموتكهل‬ ‫منتشركرد‬ ‫مثلث شماره‪144‬‬ ‫روزنامه آرمان به نقل از خجس��ته‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫ش��وراها از احتمال قانونی ش��دن کاندیداتوری زنان برای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد‪ .‬در این مطلب آمده است‪:‬‬ ‫رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه‬ ‫طرح اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با ‪ 120‬امضا‬ ‫به هیات‌رئیسه ارائه خواهد شد‪ ،‬گفت‪« :‬این طرح در جلسه‬ ‫روز چهارشنبه هفته جاری مجلس اعالم وصول می‌شود‪».‬‬ ‫امیر خجس��ته اظهار کرد‪« :‬طرح اصالح قان��ون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری با قید یک فوریت یا به صورت عادی تقدیم‬ ‫هیات‌رئیسه می‌شود‪ ».‬در این خبر اضافه شده‪« :‬وی در مورد‬ ‫تغییرات اعمال ش��ده در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫گفت که عمده تغییرات در خصوص شرایط تحصیلی و سن‬ ‫کاندیدا‌هاست‪ ».‬خجسته در پایان نیز این احتمال را داد که در‬ ‫این قانون شرایطی برای حضور خانم‌ها به‌عنوان کاندیدای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫س��ازندگی در گفت‌وگو با روزنام��ه اعتم��اد تصریح کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬آقای خاتمی شخصیت دوست‌داش��تنی هستند‪.‬‬ ‫من هم دلخوری شخصی ندارم‪ ،‬ولی ممکن است به برخی‬ ‫عملکردها انتقاد داش��ته باش��م‪ .‬من به نوع عملکرد ایشان‬ ‫در دوره ریاس��ت‌جمهوری منتقدم‪ ».‬کرباسچی درباره این‬ ‫پرسش که «اگر اصالح‌طلبان روی کاندیدای خاصی مثل‬ ‫خاتمی اجماع کنند آیا ش��ما حمای��ت می‌کنید؟» می‌گوید‪:‬‬ ‫«من اصوال معتقد نیستم که افرادی که یک بار در این سمت‬ ‫حضور داشتند دوباره به صحنه بیایند‪ ،‬چه آقای خاتمی‪ ،‬چه‬ ‫رفسنجانی و چه احمدی‌نژاد‪ .‬هنوز کشور در قحط‌الرجالی فرو‬ ‫نرفته که از این چهره‌ها دوباره اس��تفاده کنیم‪ ».‬وی در این‬ ‫مصاحبه‪ ،‬این قضاوت را که گریه‌اش در فیلم تبلیغاتی کروبی‬ ‫برای انتخابات‪« ،‬شو» بوده تکذیب کرده و گفته است‪« :‬از‬ ‫نگاه من واقعیت بود‪ .‬من هنرپیشه نیستم که شو اجرا کنم‪.‬‬ ‫انسان عواطف دارد و تحت تاثیر واقع می‌شود‪».‬‬ ‫هفته‌نامه تايم‬ ‫پيشنهادهاي‬ ‫بيل كلينتون‬ ‫براي تغيير‬ ‫دنيا را بررسي‬ ‫كرده است‬ ‫هفته نامه پنجره‬ ‫پرونده‌اي را‬ ‫درباره رابطه‬ ‫تفكرات پوپر و‬ ‫سروش منتشر‬ ‫كرد‬ ‫هفته‌نامه آسمان‬ ‫د رشماره اخير‬ ‫خود احتمال‬ ‫كانديداتوري‬ ‫دكتر واليتي را‬ ‫بررسي كرده‬ ‫است‬ ‫‪27‬‬
‫نقد و نظر‬ ‫مسلماني در اروپا و مساله انتخاب هويت‬ ‫شرح‪‌،‬نقد و بررسي ايده يورواسالم دكتر طارق رمضان‬ ‫‪1‬‬ ‫پیش‌سخن‬ ‫نقدونظر‬ ‫امروزه بیش از‪ 18‬میلیون مسلمان در اروپا زندگی می‌کنند‬ ‫که عمدتا در اروپای مرکزی و غربی ساکن‌اند‪ .‬حضور این توده‬ ‫عظیم جمعیتی در اروپا‪ ،‬عالوه بر آنکه بافت فرهنگی جوامع‬ ‫اروپایی را متنوع کرده اس��ت‪ ،‬در ذات خود خبر از حضور یک‬ ‫ایده‪ ،‬فکر و اندیشه مذهبی و دینی متفاوت نیز دارد‪ .‬جامعه اروپا‬ ‫سال‌ها در حال مبارزه برای حذف دین از نهادهای اجتماعی خود‬ ‫بود و قوانین متعددی را برای حذف دین (به شکل موثر آن) از‬ ‫سیاست و اجتماع تصویب کرد که از آن جمله می‌توان به قوانین‬ ‫ضد‌مذهب زاییده از انقالب س��ال ‪ 1789‬فرانس��ه اشاره کرد؛‬ ‫قوانینی که به گفته «فیلیپ وینتر»‌‪ ،‬یکی از رهبران راستگرای‬ ‫افراطی بلژیک «جوی‌های خون در اروپا به راه افتاده تا تصویب‬ ‫و تضمین شوند»‪.‬‬ ‫این قوانین همچنین مستند حذف نهاده‌ها و نهادهای‬ ‫دینی از سطح جامعه نیز بوده‌اند و اکنون حضور مسلمانانی که‬ ‫به‌عنوان «هم‌میهنان مسلمان» در این کشورها حاضر نیستند‬ ‫از اصول و مبانی و احکام خود‪ ،‬در جامعه دست بردارند و حتی‬ ‫راضی نمی‌ش��وند مظاهر آن را نیز از رفتار و حضور اجتماعی‬ ‫خود حذف کنند‌‪ ،‬مشکالت را برای میزبانان و میهمانان فراهم‬ ‫آورده و تهدیدی برای این قوانین تلقی می‌شود‪ .‬بر این حضور‬ ‫عقیدتی و مذهبی‪ ،‬مشکالتی را که ناشی از «تلقی نادرست»‬ ‫غرب از اسالم اس��ت نیز باید افزود‪ .‬هراس افسار گسیخته‌ای‬ ‫که غرب (و به‌نوعی سیاستمداران آن) از رشد و حضور نوعی‬ ‫اس�لام بنیادگ��را (‪ )Fundamental Islam‬دارد‌‪ ،‬بر دامنه‬ ‫این مشکالت افزوده است‪ .‬تحریکات اجتماعی‪ ،‬برخوردهای‬ ‫ناشایست با مهاجران مسلمان‪ ،‬تصویب و الغای پی در پی قوانین‬ ‫و مقررات علیه مسلمانان‪ ،‬ایجاد محدودیت در حقوق اساسی‬ ‫مانند آزادی‪ ،‬آموزش و پ��رورش و مانند آن‪ ،‬چالش‌های مهم‬ ‫دیگری است که مهاجران مسلمان ساکن در غرب مسیحی با‬ ‫آنها روبه‌رو هستند‪ .‬این نکته زمانی اهمیت بسیار مضاعفی پیدا‬ ‫می‌کند که توجه کنیم «مسلمانان امروز اروپا دیگر میهمانانی‬ ‫نیستند که روزی به میهن خویش در کشورهای اسالمی باز‬ ‫خواهند گشت‪ ،‬بلکه اروپائیانی به‌شمار می‌روند مومن به دین‬ ‫اسالم‪ ،‬که همواره به‌عنوان بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی‬ ‫اروپا باقی خواهند ماند»‪ .‬از منظر یک مورخ‪ ،‬ممکن است وجود‬ ‫مشکالتی این‌چنیني‪ ،‬امری توجیه‌پذیر باشد و به این نکته اشاره‬ ‫شود که همواره و در دوران طوالنی حضور مسلمانان در جوامع‬ ‫غیر‌مسلمان‪ ،‬چنین مسائلی وجود داشته است؛ اما نباید‌تردید‬ ‫کرد که سلس��له‌ای از حوادث‪ ،‬از اندیشه احیای جهانی اسالم‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪28‬‬ ‫که در سال‌های دهه هفتاد‪ ،‬نخست در خاورمیانه و سپس در‬ ‫میان مسلمانان غربی رونق یافت‪ ،‬گرفته تا حوادثی نظیر واقعه‬ ‫‪11‬سپتامبر و بمبگذاری‌های لندن و‪ ...‬که منسوب به مهاجران‬ ‫مسلمان در غرب است‪ ،‬بر مسائل میان جامعه غربی و جامعه‬ ‫مسلمان ساکن غرب تاثیر منفی فراوان گذاشته است‪ .‬واژه‌های‬ ‫جدیدی نیز که در سال‌های اخیر وارد ادبیات سیاسی جهانی‬ ‫شده‪ ،‬به خودی خود‪ ،‬حکایتگر این تغییر دیدگاه است؛ واژه‌هایی‬ ‫نظیر‪« :‬اس�لام بنیادگرا»‪« ،‬اس�لام جهادی»‪« ،‬بنیادگرایی‬ ‫اسالمی»‪« ،‬اسالم‌هراسی» و مانند آنها‪ .‬هر یک از این واژگان‪،‬‬ ‫روایتگر بخشی از دیدگاه‌هایی است که در قبال حضور و زندگی‬ ‫مسلمانان در اروپا و غرب وجود دارد؛ حضوری که امروزه و در‬ ‫پیامد تخریب چهره اسالم از دو سوی «جنبش‌های افراط‌گرای‬ ‫مس��لمان نظیر طالبان و القاعده» و «سیاست‌های مغرضانه‬ ‫سیاستمداران غربی»‪ ،‬در عرصه تنگی از جامعه اروپا‪ ،‬مسلمانان‬ ‫را گرفتار تضادها‪ ،‬تشویش‌ها‪ ،‬اضطراب‌ها و دغدغه‌های فراوان‬ ‫کرده است‪ .‬اکنون حضور یک مسلمان در اروپا‪ ،‬حضور آزاد و‬ ‫بدون مشکلی نیست؛ «اظهار مسلمانی» در اروپا‪ ،‬به‌خصوص‬ ‫در چند سال اخیر‪ ،‬بیشتر به «دردسر انداختن خود» است تا اظهار‬ ‫دینی که زمانی در پیش‌زمینه فرهنگ��ی و دموگرافیک اروپا‬ ‫به‌عنوان دین دوم پس از مسیحیت‪ ،‬حضوری فعال و پررنگ‬ ‫داشته است‪ .‬اما با محدودیت‌ها و مضیقه‌هایی که امروز‪ ،‬برای‬ ‫مسلمانان ساکن اروپا و غرب وجود دارد‪ ،‬چه باید کرد؟! آیا باید‬ ‫از اسالم به معنای واقعی آن دست شست یا باید در مبارزه‌ای‬ ‫مداوم‪ ،‬با بنیادهای عقیدتی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و شهروندی‬ ‫اروپا و نیز تلقی‌های بس��یار غلط آن��ان از آموزه‌ها و بنیادهای‬ ‫اسالم روزگار گذراند؟ آیا راه سومی‌وجود ندارد؟! اکنون زندگی‬ ‫مسلمانان در اروپا با یک پرسش جدی مواجه است‪« :‬چگونه با‬ ‫حفظ مسلمانی در اروپا زندگی آرامی‌داشته باشیم؟!» اندیشه و‬ ‫ایده «یورواسالم» یا «اسالم اروپایی» از این پرسش بنیادین‬ ‫زاییده شده است و امروزه در شمار یکی از نظریات پرطرفدار‪،‬‬ ‫پرمخالف و چالش‌برانگیز در میان مسلمانان غربی و اروپایی‬ ‫درآمده اس��ت‪ .‬نوش��ته حاضر‪ ،‬روایتی از این ایده نوین است و‬ ‫اگرچه بسیاری‪ ،‬این «ایده» را در قامت یک «تئوری» موفق‬ ‫در تعامل بین اسالم و اروپا می‌بینند و ارزیابی می‌کنند‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می‌رسد این ایده‪ ،‬در عین اهمیت‪ ،‬شمول و گستره مصداقی‬ ‫وسیعش‪ ،‬برای نامیده‌شدن به‌عنوان «تئوری» نیازمند تقویم‬ ‫بیشتر باشد‪ .‬روایت حاضر از این ایده‪ ،‬بدون هیچ‌گونه قضاوت‬ ‫سلبی یا ایجابی‪ ،‬می‌کوشد تصویری باشد از این ایده مشهور و‬ ‫مطرح‪ ،‬بر‌اساس گفته‌های طراح آن؛ «دکتر طارق رمضان»‪.‬‬ ‫شما چه می‌خواهید؟!‬ ‫دكتر «ط��ارق رمض��ان» تاکی��د دارد «نخس��تین»‬ ‫و «اصلی‌ترین» پرسش��ی که س��اکنان اصلی ق��اره اروپا از‬ ‫مسلمانان دارند‪ ،‬این است که‪« :‬ش��ما چه می‌خواهید؟» آنها‬ ‫همچنین دوست دارند بدانند که آیا مسلمانان درصددند آنها‬ ‫را از دین اصلی خود رویگردان س��ازند و در دیدی بدبینانه‌تر‪،‬‬ ‫از دین مس��یحیت به دین اسالم بکش��انند یا آنکه خواهان‬ ‫حضوری مسالمت‌آمیز در کنار آنان در زیست‌بوم اجتماعی و‬ ‫فرهنگی اروپا هستند؟! در فرض نخست‪ ،‬روایت مسلمان‌کردن‬ ‫مسیحیان و اسالمیزه کردن اروپا یا حداقل ایجاد جریان‌های‬ ‫فکری و عقیدتی در میان جامعه مس��یحی به نفع آموزه‌های‬ ‫اس�لام‪ ،‬که در ذهن اروپائی آن جای‌گرفت��ه‪ ،‬همان روایتی‬ ‫اس��ت که امروزه سیاس��تمداران غربی با برجسته‌کردن آن‪،‬‬ ‫تحذیر و منع فراوانی از آن می‌کنن��د و از آن با عنوان تبلیغ و‬ ‫‌ترویج «اسالمگرایی» یا «بنیادگرایی» یاد می‌کنند و مستند‬ ‫به آن‪ ،‬در تبلیغ علیه مسلمانان‪ ،‬حمالت به آنان و به راه انداختن‬ ‫جریان‌های ضد‌اس�لامی و ضد‌مهاجران مس��لمان تالش‬ ‫فراوان می‌کنند‪ .‬اما در فرض دوم‪ ،‬حضور مسالمت‌آمیز ساکنان‬ ‫مس��لمان اروپا در کنار اروپائیان بومی‪ ،‬یک خواست عمومی‬ ‫است که باید برای حصول به آن‪ ،‬تالش‌های فراوانی صورت‬ ‫گیرد تا دیوار بلند بی‌اعتمادی ‪ -‬که اتفاقات س��الیان اخیر بر‬ ‫بلندای آن افزوده است ‪ -‬فرو ریزد و یک نوع تلفیق اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی (فارغ از انگاره‌های انحصاری ادیان) بین‬ ‫مسلمانان و سایر اروپائیان ایجاد شود‪ .‬به هر یک از دو بخش‬ ‫این پرسش نخستین اروپائیان و لوازم و تبعات آن‪ ،‬از منظر ایده‬ ‫«یورو اسالم» نگاهی جداگانه می‌اندازیم‪.‬‬ ‫‪ .1‬اسالمی سازی اروپا‬ ‫«طارق رمضان» معتقد اس��ت كه در فضای سنگین و‬ ‫دشواری که اکنون بین اس�لام و اروپا حاکم است و بر‌اساس‬ ‫تبلیغات روز‌افزون علیه مسلمانان‪ ،‬بسیاری از ساکنان این قاره‬ ‫معتقدند که مسلمانان مهاجر که اکنون بخشی از توده جمعیتی‬ ‫اروپا هستند‪ ،‬مقصد پنهانشان «اسالمی کردن اروپا»ست‪ .‬وی‬ ‫تاکید دارد بسیاری کسان را دیده است که معتقدند مسلمانان در‬ ‫پی فراهم ساختن جامعه‌ای هستند که آموزه‌های اسالمی در‬ ‫آن حاکم باشد و اسالم «دین غالب»‪ .‬در آن به همین دلیل‪ ،‬به‬ ‫مسلمانی و مسلمانان به‌عنوان یک «تهدید» می‌نگرند و اگر‬ ‫چه دین‪ ،‬امروزه در زندگی اجتماعی اروپائیان حضور پر‌رنگی‬ ‫ندارد‪ ،‬اما این هراس را دارند که روزی فرا برسد که آموزه‌های‬
‫نقدونظر‬ ‫مساله بحران هویت‬ ‫«طارق رمضان» معتقد است که اساسا باید «مسلمان‬ ‫ساکن اروپا» برای خود هویتی منحصر به فرد و تعریفی خاص‬ ‫داشته باشد‪ ،‬در حالی‌که اکنون چنین نیست‪ .‬وی تاکید دارد که‬ ‫بر‌اساس دیدگاه غلطی که ایجاد شده‪ ،‬مسلمان اروپایی در یک‬ ‫بحران ناخواسته هویتی گرفتار می‌آید‪ .‬اگر شما یک مسلمان‬ ‫س��اکن اروپا باش��ید‪ ،‬برای اینکه دیدگاه بدبینانه هم‌میهنان‬ ‫اروپایی خود را از بین ببرید‪ ،‬ناگزیرید به یک سلس��له اعمال و‬ ‫رفتارهای «اعتمادساز» دست بزنید تا آنها شما را به‌عنوان یک‬ ‫تهدید بالقوه نگاهنکنند‪.‬اگربخواهیدبهصورتکاملویکدست‬ ‫با جامعه اروپایی و ارزش‌ها و عرف‌ها و قوانین آنها در‌آیید‪« ،‬باید‬ ‫احساس کنید حقیقتا اروپایی هس��تید» و لوازم و تبعات آن را‬ ‫ارزش داوری‌های دینی در‬ ‫بپذیرید‪ .‬اینجاست که باید برخی ‌‌‌‬ ‫ی ـ اجتماعی اروپائیان را‬ ‫مورد قوانین‪ ،‬عرف‌ها و مقوالت فرهنگ ‌‬ ‫‪ .2‬يورو اسالم‬ ‫اما چه باید کرد تا مس��لمان اروپای��ی از بحران هویت و‬ ‫مش��کالت و تبعات آن برهد و بتواند به‌عنوان شهروند عادی‬ ‫اروپا به زندگی روزمره خود‪ ،‬بدون مشکالت موجود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایده‌ای که «طارق رمضان» در این مورد ارائه می‌دهد‪ ،‬اندیشه‬ ‫و تزی اس��ت که خود وی ـ آنگونه که در فراز باال اشاره شد‌ـ‬ ‫بدان نام «اس�لام اروپایی» (‪ )Euro Islam‬می‌دهد و تاکید‬ ‫می‌کند که باید بین «اسالم اروپایی» و «اسالم در اروپا» تفاوت‬ ‫گذاشته شود‪« .‬یورو اس�لام» که اکنون به‌عنوان یک تئوری‬ ‫مطرح در میان متفکران جوان‌تر مس��لمان در غرب رواج پیدا‬ ‫کرده و حول آن‪ ،‬بحث‌ها و نظرهای فراوانی انگیخته شده‪ ،‬بر‬ ‫این بنیاد استوار است که مسلمان ساکن اروپا‪ ،‬در کنار «هویت‬ ‫مس��لمانی» که به صورت اصیل برای خود قایل اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫«هویت اروپایی بودن» را نیز برای خود اصیل بداند و بکوشد‬ ‫که هر دوی این مفاهی��م را به نفع دیگری معتدل س��ازد‪ .‬به‬ ‫زعم وی‪ ،‬اسالم اروپایی‪ ،‬یک هویت جدید است که می‌تواند‬ ‫در کنار مفاهیمی‌مثل «اسالم آفریقایی» و «اسالم آسیایی»‬ ‫مطرح شود و همان‌سان که التزامات اسالم آفریقایی با التزامات‬ ‫اسالم آسیایی متفاوت است‪ ،‬اسالم اروپایی هم التزاماتی داشته‬ ‫باشد منحصر به خود‪« .‬رمضان» اعتقاد دارد که اسالم‪ ،‬دینی با‬ ‫الف‪ .‬تالش برای درک متقابل و درک خویش‬ ‫«رمضان» معتقد است یک مسلمان اروپایی باید بداند‬ ‫که در چه محیط��ی می‌زید و چه فرهنگی بر جامعه زیس��تی‬ ‫هم‌میهنان غیر‌هم‌کیش او حاکم است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬بحث و‬ ‫تحلیل درباره اسالم و مسلمانان در اروپا‪ ،‬باید حول محور تعریف‬ ‫و درکی باشد که آنها از خود و جامعه خود دارند و اینکه چگونه‬ ‫به خود و جامعه خود‪ ،‬به‌عنوان اروپایی و اروپا می‌نگرند» و تاکید‬ ‫می‌کند که‪ « :‬اگر کسی به من به‌عنوان یک مصری (نسل دوم)‬ ‫زاده شدهدر ژنو می‌اندیشد‪ ،‬نخست بایدببینددرموردنقشخودم‬ ‫در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنم‪ ،‬چگونه می‌اندیش��م»‪.‬‬ ‫این درک متقابل از خود و جامعه‪ ،‬اگر فراگیر ش��ود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫سوء‌تفاهمات را که پایه اصلی دشمنی‌ها و کج‌سلیقگی‌هاست از‬ ‫بین می‌برد و از سوی دیگر‪ ،‬سبب می‌شود که فرد در یک فضای‬ ‫اجتماعی همس��از‪ ،‬به بهبود و ارتقای جامعه خود در همه ابعاد‬ ‫و کمک به هم‌میهنان خویش(فارغ از عقاید مذهبی) تالش‬ ‫درخور نماید‪ .‬البته این اندیشه زمانی امکان‌پذیر است که فرد‪،‬‬ ‫خود را «عضو جدا» یا به اصطالح «تافته جدا‌بافته» از جامعه‬ ‫نداند و جامعه نیز تلقی غریبگی از او نداشته باشد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬گفت‌وگ�وی ارزش‌ه�ای جهانی اسلام و غرب با‬ ‫یکدیگر‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫اسالم به صورت پر‌رنگ در جامعه اروپایی برجسته شود و در‬ ‫بلند‌مدت به‌عنوان قوانین نانوشته عقیدتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫یا عرف‌های موجه‪ ،‬در زیست‌بوم آنها سر بر‌آورد و جامعه آنها را‬ ‫مجددا «دین‌ساالر» نماید‪ .‬این تلقی‪ ،‬بخش نظری و مفهومی‬ ‫‌اصطالحی با عنوان «اسالم‌هراس��ی» نیز هست که امروزه‬ ‫به‌عنوان لغتی رایج در ادبیات گفت‌وگوی اروپا و اس�لام مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬به باور «رمضان» از چش��م غربی‌ها‬ ‫نشانه‌هایی مبنی بروجود اینتلقیدر بنیاد اصلی فکر مسلمانان‬ ‫اروپا وجود دارد‪ .‬تاکید بر «تظاهر کامل ب��ه اعمال عبادی در‬ ‫جامعه»‪ ،‬در قالب پوشش‪ ،‬نماز‪ ،‬روزه و حتی گاه امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر در برخی محله‌های پر‌جمعیت مسلمانان‪ ،‬یکی از‬ ‫همین نشانه‌هاست‪ .‬نشانه دیگر‪ ،‬نپذیرفتن عرف‌های اجتماعی‬ ‫و قوانین جامعه است‪ .‬فی‌المثل در کش��وری مثل فرانسه که‬ ‫حدود شش میلیون مسلمان دارد‪ ،‬نپذیرفتن نحوه پوشش رایج‬ ‫قانونی و اصرار و ابرام بر حضور در جامعه با جلوه‌ای از حجاب که‬ ‫مطابق دستورات شریعت اسالم است‪ ،‬از سوی اقلیتی خاص از‬ ‫روشنفکران و صاحب‌نظران مسلمان‪ ،‬نشانه دیگری است که‬ ‫گمان می‌رود نوعی مقابله با قوانین رایج در آن نهفته اس��ت و‬ ‫رنگ و بوی مقاومت تا زمان تغییر آن قوانین از آنها بر می‌خیزد‪.‬‬ ‫تاکید بر برگزاری مراسم خاص عبادی‪ ،‬مقاومت در برابر فرهنگ‬ ‫آموزشی‪ ،‬انجام عملیات خرابکارانه و تهدیدکننده و مانند آنها‪ ،‬در‬ ‫باور اروپائیان بومی‪ ،‬می‌تواند نشانگر آن باشد که حداقل بخش‬ ‫زیادی از مسلمانان ساکن اروپا‪ ،‬در پی اسالمیزه کردن جامعه‬ ‫اروپایی و حاکم س��اختن آموزه‌های عبادی‪ ،‬شریعتی و مدنی‬ ‫اسالم در جامعه هستند‪ .‬به باور این اروپائیان‪ ،‬این «خواست»‬ ‫و «هدف پنهانی» مس��لمانان اروپاس��ت و اگر چ��ه قوانین و‬ ‫عرف‌های لیبرال و سکوالر در جامعه‪ ،‬هیچ‌گاه اجازه حاکمیت‬ ‫این دیدگاه‌ها را نخواهد داد‪ ،‬اما این تلقی به‌عنوان «تهدیدی‬ ‫همیشگی» بنیادهای مدنی اروپا را دلمشغول نگه خواهد داشت‬ ‫و آنها را در یک درگیری مداوم به چالش خواهد کشید‪« .‬طارق‬ ‫رمضان» و بسیاری متفکران مسلمان روشنفکر ساکن غرب‪،‬‬ ‫اعتقاد دارند که اگر چه این باور و تلقی‪ ،‬ممکن اس��ت از سوی‬ ‫مسلمانان اروپا تمسخرآمیز و خنده‌آور تلقی شود‪ ،‬اما عقیده‌ای‬ ‫است که متاسفانه بخش مهمی‌از دیدگاه اروپائیان نسبت به‬ ‫مسلمانان را تشکیل می‌دهد و برای زدودن آن از اذهان اروپایی‪،‬‬ ‫تالشی بسیار جدی الزم اس��ت و اگر چه حقیقت آن است که‬ ‫مسلمانان اروپا دوست دارند در جامعه‌ای آزاد بتوانند به حدود‬ ‫و مقیدات خود و اوامر و منهیات شریعت خود‪ ،‬پایبندی کنند و‬ ‫قصد آسیب و زیان به عرف دینی اروپا را ندارند‪ ،‬اما این خواست‬ ‫با «سوء تعبیر» یا «سوء‌تفاهم» موجود‪ ،‬دچار فرو‌بستگی‌هایی‬ ‫است که به زمان زیادی برای گشایش آنها نیاز است‪« .‬رمضان»‬ ‫تاکید می‌کند (و تاکید درستی اس��ت) که آنچه مسائل اصلی‬ ‫عبادی مسلمانان به شمار می‌آید‪ ،‬در اثر همین طرز تلقی اشتباه‬ ‫به «تهدید اروپا» تبدیل شده است؛ در حالی که نباید اینچنین‬ ‫باشد و یک مس��لمان اروپایی‪ ،‬باید مانند هر مسلمان دیگری‬ ‫بتواند به مسائل اصلی عبادی خود در گستره شریعتش بپردازد‪.‬‬ ‫که به‌عنوان یک مسلمان به آن قائلید‪ ،‬کنار بگذارید‪ .‬شما بیش‬ ‫از آنکه فکر کنید «یک مسلمان در اروپا» هستید‪ ،‬باید بیندیشید‬ ‫و به خود بقبوالنید که یک «مسلمان اروپایی» هستید یا یک‬ ‫«اروپایی مسلمان»‪ .‬اروپایی بودن و در عین حال مسلمان بودن‪،‬‬ ‫با مسلمان بودن و در اروپا زندگی‌کردن تفاوت‌های عمیقی دارد‬ ‫و هر یک از این مفاهیم‪ ،‬گس��تره‌ای مفصل و وسیع از لوازم و‬ ‫تبعات را در پی دارد که ملتزم ش��دن به هر یک‪ ،‬مشکالت و‬ ‫پیامدهای ثانویه‌ای را برای فرد به همراه می‌آورد‪.‬‬ ‫«رمضان» معتقد است که مشکل اصلی امروز مسلمانان‬ ‫در اروپا‪ ،‬گرفتاری در «بحران هویت»ی اس��ت که از همین‬ ‫مبنای مهم ریشه می‌گیرد‪ .‬مسلمانان امروزی ساکن اروپا که‬ ‫به مفهوم خاص «نسل‌های دوم و س��وم» ساکنان مسلمان‬ ‫اروپا شمرده می‌شوند‪ ،‬هنوز نتوانسته‌اند خود را از گزند و چنبره‬ ‫این بحران هویت برهانند‪ .‬اعتقاد به یک سلسله اصول و قواعد‬ ‫که جزو التزامات اولیه و ثانویه مسلمانی است‪ ،‬از یک سو و لزوم‬ ‫همساز ساختن خود با جامعه اروپایی که برخی یا بسیاری از آن‬ ‫التزامات (خاصه التزامات ثانویه) را نفی می‌کند‪ ،‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫دس��تمایه ایجاد بحران هویتی ش��دید بین مسلمانان ساکن‬ ‫اروپاست‪ .‬مس��لمان اروپایی امروز‪ ،‬خواه‌ناخواه در این بحران‬ ‫گرفتار است که کدام یک از هویت‌های خود را بر دیگری مرجح‬ ‫سازد‪« :‬هویت مسلمانی»‌اش را یا «هویت شهروندی اروپا» را‪.‬‬ ‫«طارق رمضان» یادآوری می‌کند که زمانی که کتاب «مسلمان‬ ‫اروپایی بودن» را نوشته و منتشر ساخته‪ ،‬مسلمانی به او مراجعه‬ ‫کرده و گفته است بهتر بود اسم کتاب را «مسلمان بودن در اروپا»‬ ‫می‌گذاشت‪ .‬اما او پاسخ داده است که اتفاقا در انتخاب این عنوان‬ ‫دقت داشته و این عنوان‪ ،‬نشانگر هویتی است که او‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫فرزندان و همه همانندانش در اروپا باید بپذیرند‪ .‬این «هویتی‬ ‫تازه» است و «قبول واقعیتی» که اگر مسلمانان آن را بپذیرند و‬ ‫به آن ملتزم شوند‪ ،‬زمینه رفع بسیاری سوء‌تفاهمات خواهد بود‪.‬‬ ‫او با ذکر این مثال‪ ،‬سعی در تفسیر بحران هویتی‌دارد که جامعه‬ ‫مسلمان ساکن اروپا با آن دست به گریبان است؛ بحران هویتی‬ ‫که فشاری سنگین را بر عقاید و منش‌ها و کنش‌های مسلمانان‬ ‫در اروپا وارد می‌سازد‪ .‬درست شبیه فشاری که خود کشورهای‬ ‫اروپایی در پروسه عضو شدن در اتحادیه اروپا متحمل می‌شوند‬ ‫و ناگزیر در بحران از دست دادن بسیاری هویت‌های بومی‌و‬ ‫فرورفتن در هویت بزرگتری به نام «اتحادیه اروپایی» دست و‬ ‫پا می‌زنند‪ .‬با این تفاوت که بحران اخیر‪ ،‬تا حد زیادی اجتماعی‬ ‫و سیاسی است و تصمیم‌گیرندگانی هم در رده سیاستمداران‬ ‫دارد‪ ،‬اما بحران هویت مس��لمانان‪ ،‬بحرانی درونی‪ ،‬انفس��ی و‬ ‫شخصی است‪.‬‬ ‫ابعاد جهانی است و تکیه بر همین بعد از اسالم‪ ،‬می‌تواند موجد‬ ‫بسیاری از دیدگاه‌های تازه در آموزه‌ها و گرایش‌های اسالمی‬ ‫باش��د‪ .‬او صراحتا می‌گوید‪« :‬نباید تصور کنیم مسلمانان افراد‬ ‫بسته‌ای هستند که نمی‌توانند در جوامع غیر‌دینی ادغام شوند‪.‬‬ ‫آثار فلسفی مسلمانان در قرون وسطی (حداقل) موید نادرست‬ ‫بودن این طرز تفکر از اسالم است‪ ».‬تنها نکته‌ای که در نظر او‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬این است که مسلمان ساکن در اروپا‪ ،‬به هویت خود‬ ‫به‌عنوان یک «هویت دو‌بعدی اصیل» بنگرد و تالش کند هر‬ ‫دو بعد آن را برای زیستن بهتر و آسان‌تر و همپوشی و همزیستی‬ ‫مسالمت‌آمیز با غیرهم‌کیشان خود تبدیل نماید‪.‬‬ ‫او برای تعدیل این اصالت‌ه��ای دوگانه‪ ،‬راهکارهایی را‬ ‫ارائه می‌دهد‪:‬‬ ‫رمضان ب��ه جد عقیده دارد که اس�لام جزئ��ی از تاریخ‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬او صراحتا می‌گوید‪« :‬بسیار مهم است که به‌خاطر‬ ‫داشته باش��یم اروپا س��رزمینی با تاریخ متعلق به خود است و‬ ‫اس�لام نیز‪ ،‬برخالف نظر برخی‪ ،‬جزئی از این تاریخ محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬میراث اسالم در ذهن و اندیشه اروپايی جا دارد و الزم‬ ‫است همواره این نکته را گوشزد کنیم‪ ».‬این اعتقاد به ضمیمه‬ ‫اعتقاد عمومی به جهانی بودن آیین اسالم ـ‌که مورد پذیرش و‬ ‫تاکید رمضان نیز هست‌ـ او را به این اندیشه رسانده که برای رفع‬ ‫سوء‌تفاهمات‪ ،‬باید ارزش‌های جهانی اسالم و غرب (اروپا) با هم‬ ‫گفت و‌گو کنند‪ .‬او اعتقاد دارد اروپائیان باید بعد جهانی اسالم‬ ‫را فارغ از بعد بومی‌آن بپذیرند و ارزش‌های جهانی اس�لام را‬ ‫به چوب «نس��بیت‌‌گرایی ارزش‌ها در دوران مدرن» نرانند‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪« :‬اگر اروپائیان می‌خواهند بدانند چرا مسلمانان‌خواهان‬ ‫س��ازش با این محیط جدید زندگی خویش(یعنی کشورهای‬ ‫اروپایی)اند‪ ،‬الزم اس��ت از این بعد دوگانه اس�لام (احترام به‬ ‫ارزش‌های ملل دیگر و اخذ ارزش‌های خوب از آنها و در عین‬ ‫حال داشتن ارزش‌های جهانی) آگاهی داشته باشند‪ .‬علت عدم‬ ‫درک این نکته‪ ،‬نادیده گرفتن بعد دینی اسالم است‪ .‬به‌خاطر‬ ‫همین است که عموما تصور می‌کنند مس��لمانان به دو زبان‬ ‫سخن می‌گویند و مقصد نهانی و پنهانی‌شان‪ ،‬اسالمی کردن‬ ‫اروپاست‪ ».‬تاکید بر این نکته که اسالم از روز نخستین تا امروز‪،‬‬ ‫هرگاه در هر جامعه‌ای وارد شده‪ ،‬به ارزش‌های مثبت آنها احترام‬ ‫گذاشته و در چارچوب مقیدات خود‪ ،‬آنها را پذیرفته‌‪ ،‬نکته مهمی‬ ‫‌است که در بعد جهانی اسالم‪ ،‬مورد تاکید «رمضان» است‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تغییر تلقی فرد مسلمان از اسالم‬ ‫در مقابل‪« ،‬رمضان» معتقد است این تعبیر که «تعریف‬ ‫مسلمانی مشخص است»‪ ،‬تعبیر ناسازواری است‪ .‬به زعم وی‪،‬‬ ‫تعریف واژه «مس��لمان ‌» اگر محدود و مقید به عمل به آداب‬ ‫دینی شود‪ ،‬تعریفی نادرست است و اسالم‪ ،‬صرفا عمل به آداب‬ ‫‪29‬‬
‫و عبادات نیست‪ .‬وی تصریح می‌کند‪« :‬بسیاری از تحلیلگران‪،‬‬ ‫بینمسلمانانیکهبهآدابدینیخویشعملمی‌کنندوکسانی‬ ‫که این‌چنین نیستند‪ ،‬تفاوت قایل می‌شوند‪ ،‬ولی به نظر من‪،‬‬ ‫این دیدگاهی نادرست و قایل ش��دن به یک دوگانگی کاذب‬ ‫ن ـ‌صرف‌نظر از اینکه تا چه اندازه به اصول‬ ‫اس��ت‪ ».‬مس��لما ‌‬ ‫مذهبی خویش مومن و پایبند است‪ -‬کسی است که «احساس‬ ‫کند مسلمان است»‪ .‬این بخش از دیدگاه «رمضان» که اتفاقا‬ ‫چالش‌برانگیزترین بخش نظریه وی است‪ ،‬تاکید دارد که برای‬ ‫همزیستی و همس��انی با جامعه اروپایی‪ ،‬فرد مسلمان نباید از‬ ‫اینکه بخشی از اصول خود را وانهد‪ ،‬هراسی داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫تاکید می‌کند که این قدرت وانهادن‪ ،‬بخشی از هویت جدیدی‬ ‫است که فرد مسلمان پیدا می‌کند و وی آن‌را «یورو‌اسالم» نام‬ ‫گذارده است‪ .‬اینکه فرد مس��لمان پاره‌ای از هویت خویش را‬ ‫وانهد یا تعدیل کند‪ ،‬قسمتی از تز دکتر «طارق رمضان» است‬ ‫که به‌شدت مخالفت برخی را برانگیخته است‪ .‬او به‌خصوص‬ ‫تاکید دارد که چون ما در بسیاری از موارد نص صریح نداریم و بر‬ ‫فقه و «آموزه‌های تدوینی ثانویه» تکیه داریم‪ ،‬می‌توانیم آنها را‬ ‫به نفع هویت جدید «شهروندی اروپا» تعدیل کنیم تا آن هویت‬ ‫دو‌بعدی‪ ،‬که پیش از این ذکری از آن رفت‪ ،‬حاصل شود‪ .‬البته‬ ‫او اعتقاد دارد که در این تعدیل‪« ،‬اولویت‌ها» هم اهمیت دارند‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬مسلمانان باید بین مسائل اساسی و ثانوی تفاوت‬ ‫قایل شوند‪ .‬در برخورد با اصول‪ ،‬الزم است بدانیم ثابت و متغیر یا‬ ‫اصل و فرع کدامند‪ .‬همه چیز در حال تغییر است و مسلمانان باید‬ ‫خود را با این تحوالت وفق دهند‪ .‬عقالنیت مورد تاکید اسالم‪،‬‬ ‫حکممی‌کندکهمسلمانانباحفظایمانواصولمبناییخویش‬ ‫با محیط سازگار شوند‪« ».‬رمضان» از جمله‪ ،‬مساله عبادات را از‬ ‫مسائلی مانند مسائل اجتماعی اسالم جدا می‌داند و معتقد است‬ ‫که در مسائل ثانویه‪ ،‬می‌توان تعدیل خوبی به نفع بعد دوم هویت‬ ‫مسلمان اروپایی به عمل آورد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬‬ ‫ایده‌ای برای رفع سوء‌تفاهم‬ ‫با تاکید بر اینکه این نوشته در پی نقد و قضاوت در مورد‬ ‫تئوری یا ایده «یورو اس�لام» نیس��ت‪ ،‬باید گفت که به نظر‬ ‫می‌رسد ایده «اسالم اروپایی»‪ ،‬بیشتر در پی بازخوانی سلسله‌ای‬ ‫از اتفاقات‪ ،‬اصول‪ ،‬س��وء‌تفاهمات و برداشت‌ها برای رسیدن‬ ‫به نقطه‌ای است که یک فرد مسلمان س��اکن اروپا بتواند به‬ ‫هویتی دو بعدی‌ـ‌که هر دو بعد آن اصالت برابر دارندـ برس��د‪.‬‬ ‫اینکه تئوریسین این ایده معتقد است «آنچه باعث تضاد میان‬ ‫اسالم و غرب شده‪ ،‬بیش از آنکه متکی بر واقعیات باشد‪ ،‬زاییده‬ ‫برداشت‌های نادرست است»‪ ،‬نش��ان می‌دهد که ایده «یورو‬ ‫اس�لام» می‌کوش��د فارغ از همه نتایج وضعی مترتب بر آن‪،‬‬ ‫زمینه‌ای را برای رفع سوءتفاهمات میان جامعه مسلمان ساکن‬ ‫اروپا و اروپائیان بومی‌فراهم آورد؛ سوءتفاهماتی که در هر دو‬ ‫سو‪ ،‬به سختگیری‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی منجر شده و زندگی‬ ‫اقلیت مسلمان ساکن اروپا را‪ ،‬با سختی و دشواری روبه‌رو ساخته‬ ‫است‪ .‬اینکه همواره مس��لمانان بپندارند چون غرب به لحاظ‬ ‫علوم روز مسلط اس��ت‪ ،‬قصد تحمیل ارزش‌های خود را (هم)‬ ‫بر مس��لمانان دارد که منجر به از بین رفتن اصول مسلمانی و‬ ‫نسخ دین آنها می‌شود و از دیگر سو‪ ،‬غرب بپندارد که مسلمانان‬ ‫در پی از بین بردن ارزش‌های غربی‌اند و قصد تسلط عقیدتی‬ ‫بر اذهان غربیان و اسالمیزه کردن اروپا را دارند‪ ،‬سوء‌تفاهمی‬ ‫‌است که «یورو اسالم» می‌کوشد در رفع آن راهکار عملی‌ای‬ ‫باشد‪ .‬بر‌اساس این ایده‪ ،‬بهترین راه‌حل آن است که مسلمان‬ ‫ساکن اروپا‪ ،‬برای خود هویتی جدید قایل باشد که مثال مسلمان‬ ‫ساکن آفریقا یا خاورمیانه با آن بیگانه است؛ هویتی که یک بعد‬ ‫آن مسلمانی و عمل به آموزه‌های اس�لام است و یک بعد آن‬ ‫شهروندی اروپا‪ .‬این هویت دو‌بعدی‪ ،‬باعث می‌شود که هر دو‬ ‫سوی قضیه‪ ،‬ظن برخورد تمدنی را (که به تعبیر طارق رمضان‬ ‫«بیشتربرخوردجهالت‌هاستتاتمدن‌ها»)باآموزه‌هاییکدیگر‬ ‫واصولیکدیگرمنتفیبدانندوبکوشندبهیکمصالحهواجماع‬ ‫فی‌الجمله برای زندگی مسالمت‌آمیز برسند‪ .‬به زعم «رمضان»‬ ‫و سایر مدافعان ایده «یورو اسالم»‪ ،‬اگر این ایده محقق نشود‪،‬‬ ‫سطح تنش‌های بین مسلمانان ساکن اروپا و بومیان اروپایی‬ ‫هر روز توسعه بیشتری خواهد یافت و به سطحی خواهد رسید‬ ‫که فضای زندگی در اروپا که اکنون به‌عنوان یک واحد سیاسی‬ ‫معتبر در سطح جهان خود نیز به‌دنبال هویتی تازه است‪ ،‬برای‬ ‫مس��لمانان فضای مناس��بی نخواهد بود و محیطی خواهد‬ ‫بود سرش��ار از رویارویی‌های عقیدتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‪ .‬متضرر اصلی نیز در این فضا‪ ،‬نه اروپائیان‪،‬‬ ‫ی که دوست‌تر‬ ‫که ساکنان مس��لمان اروپا خواهند بود؛ کسان ‌‬ ‫داشتند «مسلمان س��اکن اروپا» خوانده شوند تا «مسلمان‬ ‫اروپایی»؛ این چالشی است که آینده اسالم در اروپا‪ ،‬قطعا آن‬ ‫را درک خواهد کرد‪g .‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫مقدمه‌چيني براي جنگ‌هاي صليبي‬ ‫ساخت فیلم موهن آمریکایی نوعی سیاسی‌کاری بود‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محسن غرویان‪ /‬استادحوزه و دانشگاه‬ ‫تمدن‌ها و ادیان مختلف بشری در دنیای امروز همواره‬ ‫تالش می‌کنند ت��ا بر تعداد پی��روان خود بیفزاین��د و برای‬ ‫رسیدن به این هدف در رقابت با دیگر ادیان سعی می‌کنند تا‬ ‫تمدن‌های رقیب را از میدان به در کنند‪ .‬دین مسیحیت نیز‬ ‫از این امر مستثنی نیست؛ پیروان دین مسیح از قدیم‌االیام‬ ‫چنین رقابتی را با دین مبین اسالم داش��ته‌اند‪ .‬برخي از آنها‬ ‫همواره تالش می‌کنند که اس�لام و آموزه‌های دین بزرگ‬ ‫اسالم را از میدان و عرصه رقابت خارج کنند و البته در ادامه‬ ‫این حرکت‪ ،‬مردم جهان و پیروان دیگر ادیان را به سمت دین‬ ‫خود جذب و دعوت کنند‪ .‬این رقاب��ت بین ادیان و تمدن‌ها‬ ‫امری ع��ادی و روزمره و البته طبیعی تلقی می‌ش��ود‪.‬اما در‬ ‫چنین ش��رایطی نکته‌ای که حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬این است‬ ‫که باید در میدان رقابت بین ادیان و تمدن‌ها جانب انصاف‬ ‫را رعایت کرد‪ .‬در کارزار رقابت بی��ن ادیان آنجا که به طرح‬ ‫مبانی و اصول و ارزش‌های دین می‌پردازیم‪ ،‬نباید به دروغ‪،‬‬ ‫افترا‪ ،‬تهمت و مطالب خالف‌واقع متوس��ل شویم‪ .‬در دنیای‬ ‫امروز رقبای دین اسالم و آنهايي که به‌دنبال جذب پیروان‬ ‫حداکثری برای دین و تمدن خود هس��تند چنین اعمالی را‬ ‫س��رلوحه کار خود قرار می‌دهند؛ بعضی اوقات با توهین به‬ ‫مقدس��ات و ارزش‌های ادیان دیگر به س��مت اهداف خود‬ ‫حرک��ت می‌کنند‪ ،‬در مقاطعی با س��اخت فیل��م موهن و در‬ ‫دیگر اوقات با‌ترسیم کاریکاتور و طرح مباحث توهین‌آمیز‬ ‫به سوی مقصود خود حرکت می‌کنند‪.‬متاسفانه کسانی که‬ ‫سازنده این فیلم موهن به پیامبر گرامی‌اسالم هستند انصاف‬ ‫به خرج ندادند و در این راستا مطالب دروغ و سراسر تهمت‬ ‫را به پیامبر‌(ص) متوج��ه کردند که اص��وال واقعیت ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین از راه توهین و دروغ‌س��ازی‪ ،‬اعتقادات مس��لمین‬ ‫‪30‬‬ ‫جهان را مورد هجمه قرار دادند که البت��ه این امر نیز باعث‬ ‫خشم و عصبانیت مس��لمانان و واکنش آنها شده است‪ .‬این‬ ‫رس��م انصاف و مروت در برخورد با آموزه‌های دین اس�لام‬ ‫و ارزش‌ها و مقدسات مس��لمانان از جمله توهین نسبت به‬ ‫شخصیت پیامبر مکرم اسالم نیست‪ .‬سازندگان فیلم موهن‬ ‫آمریکایی کمال‌بی‌انصافی را در ساخت و انتشار این فیلم روا‬ ‫داشتند‪.‬نکته دیگر اینکه به‌هرحال رهبران سیاست جهانی‬ ‫که امروزه به سرکردگی آمریکا و البی صهیونیسم جهانی‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬منافع و مقاصد خود را در جنگ بین ادیان‬ ‫و تمدن‌های بزرگ عالم می‌بینن��د و از این طریق به‌دنبال‬ ‫سرگرم کردن ملت‌ها‪ ،‬دولت و حکومت‌ها هستند تا بتوانند به‬ ‫اهداف و منفعت‌طلبی‌های خود از جمله فروش اسلحه برسند‪.‬‬ ‫آنها از طریق توهین به دیگر ادیان‪ ،‬ملت‌ها را مشغول می‌کنند‬ ‫و از آن سو به‌دنبال رسیدن به مقاصد مادی خود هستند‪ .‬به‬ ‫هرحال این نوع رفتار نوع��ی مقدمه‌چینی برای جنگ‌های‬ ‫صلیبی است که البته سابقه این نوع جنگ‌ها بین دین اسالم‬ ‫و مسیحیت نیز در طول تاریخ وجود داش��ته است و امروزه‬ ‫نیز به نحو و شکل دیگری صهیونیس��ت‌ها و آمریکایی‌ها‬ ‫به‌دنبال مقدمه‌چینی و آماده کردن فضا برای درگیری‌های‬ ‫اینچنینی هس��تند‪.‬اما آنچ��ه در مباحث نظری مهم اس��ت‬ ‫اینکه اندیشمندان و متفکران مسیحیت با متفکران دنیای‬ ‫اسالم هماهنگ در راس��تای تعلیمات دینی هستند‪ .‬در این‬ ‫راستا حدود دوماه پیش در کشورهای ایتالیا‪ ،‬فرانسه و هلند‬ ‫همایش‌هایی برای گفت‌وگوی بین ادیان اسالم و مسیحیت‬ ‫در بعد اخالق و معنویت از دیدگاه این دو دین برگزار شد که‬ ‫اساتید عالم و اندیشمند و متکلمین دین مسیحیت نیز حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬در این نشست‌ها مشاهده ش��د که این افراد اتفاقا‬ ‫منصف و عاقل هستند‪ .‬هیچگاه در طول مباحثی که در این‬ ‫همایش‌ ها مطرح شد به مقدسات‪ ،‬ارزش‌ها‪ ،‬قرآن و پیامبر‬ ‫ما توهین نکردند‪ ،‬ضمن اینکه بسیار عاقالنه و هوشمندانه‬ ‫مطرح می‌کردند که پیروان ادیان آسمانی مانند مسلمانان و‬ ‫مسیحیان باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا در برابر موج‬ ‫دین‌س��تیزی که در جهان در حال شکل‌گیری است مقابله‬ ‫کنیم نه اینکه خود با یکدیگر مقابله و جدل کنیم‪ ،‬چرا‌که در‬ ‫دنیای امروز عده‌ای با اصل دین مشکل دارند‪.‬این حرکت‌ها‬ ‫نظیر ساخت فیلم موهن ی‌ا ترسیم کاریکاتور توهین‌آمیز که‬ ‫جنگ و جدل و درگیری را در پی دارد‪ ،‬در واقع بدست گروهی‬ ‫از افراد مغرض سیاس��ی صورت گرفته است‪ .‬در واقع نوعی‬ ‫سیاسی‌کاری و سیاست بازی است‪ ،‬اگر نه متفکرین‪ ،‬علما و‬ ‫اندیشمندان مسیحیت موضع اینگونه نسبت به اسالم ندارند‪.‬‬ ‫آنها اسالم را به‌عنوان یکی از ادیان بزرگ عالم می‌شناسند‬ ‫و پیامبر اس�لام را مورد احترام ق��رار می‌دهند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫قرآن را یک کتاب آس��مانی دینی و م��ورد تکریم می‌دانند‪.‬‬ ‫بنابراین این رفتارهای��ی که بعضا در مقابله با دین اس�لام‬ ‫صورت می‌گیرد بیشتر ریشه‌ها و اغراض سیاسی دارد‪ .‬این‬ ‫نوع تحرکات از سوی افراد افراطی‪ ،‬کم‌عقل و شارالتان در‬ ‫عرصه سیاست و دنیای بین‌الملل صورت می‌گیرد‪ ،‬چراکه‬ ‫افراد متفکر و اندیش��مند عمدتا چنین مواضعی نس��بت به‬ ‫ادیان مختل��ف ندارند‪.‬اما آنچ��ه در نوع رفتار مس��لمانان و‬ ‫پیروان دین اسالم نس��بت به تحرکات موهن و توهین‌آمیز‬ ‫مهم اس��ت اینکه مس��لمانان نباید در مواجه��ه و واکنش‬ ‫نس��بت به این دروغ‌س��ازی‌ها و توهین‌ها علی��ه ارزش‌ها‪،‬‬ ‫مقدسات و دین اس�لام دچار هیجانات شوند‪ .‬به‌نظر می‌آید‬ ‫برخوردهای واکنش��ی تند و خش��ن و رفتارهای هیجانی و‬ ‫احساسی در مقابله با رفتار دین‌ستیزان پاسخ مناسبی نیست‪،‬‬ ‫چرا‌که هر ماجرا و رویدادی که با منطق‪ ،‬برهان و عقالنیت‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته بیش��تر بازخورد داشته است‪ .‬پس‬ ‫مسلمانان نیز بهتر است بجای استفاده از حرکات هیجانی‬ ‫و خش��ن‪ ،‬منطق و عقالنی��ت را س��رلوحه اعتراضات خود‬ ‫قرار دهند‪g .‬‬
‫عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد‬ ‫زهير توكلي‪ /‬نويسنده و شاعر‬ ‫‪3‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫قطعا دو بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعا به سرکشی بسیار‬ ‫بزرگی خواهید پرداخت‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه اسراء (‪ )17‬آیه شریفه ‪)4‬‬ ‫پس مرض اینها برتری‌جویی و برمنشی (کبر) است‪ .‬با‬ ‫آنکه می‌فهمند و می‌دانند‪ ،‬باز انکار می‌کنند و بر سر این انکار‪،‬‬ ‫دشمنی هم نشان می‌دهند‪ .‬یک بار عباس ابن‌عبد المطلب‪،‬‬ ‫عموی حضرت پیامبر‪ -‬صلی اهلل علیه و آله‪ -‬به ابوجهل گفت‬ ‫که تو خودت خوب می‌دانی که این برادرزاده من راست می‌گوید‬ ‫که پیغمبر خداست؛ چرا این همه لجاجت می‌کنی؟ گفت که‬ ‫آخر این نمی‌ش��ود! پرده‌داری کعبه که با شماست‪ ،‬چاه زمزم‬ ‫و سقایی حاجی‌ها که با شماس��ت‪ ،‬چه و چه و چه با شماست‬ ‫(و همه مناصب و مسئولیت‌های مقدس مربوط به کعبه را که‬ ‫عهده‌داری آنها افتخار محسوب می‌شد‪ ،‬یکی یکی برشمرد)‬ ‫حاال پیغمبر هم باید از بنی‌هاشم باشد؟ (‪)1‬‬ ‫اگر امروز در قرن بیس��ت و یکم نواده‌های مس��یحیان‬ ‫صلیبی‪ ،‬گستاخی می‌کنند‪ ،‬چرا من و تو باید تعجب کنیم؟ مگر‬ ‫نیاکانشان چه کردند؟ فرمود‪« :‬الذین آتینهم الکتاب یعرفونه کما‬ ‫یعرفون ابنائهم الذین خسروا انفسهم فهم الیومنون‬ ‫کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم‪ ،‬همان گونه که‬ ‫پسران خود را می‌شناسند‪ ،‬او (پیامبر) را می‌شناسند‪ ،‬کسانی که‬ ‫به خود زیان زده‌اند پس ایمان نمی‌آورند‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه انعام (‪ )6‬آیه شریفه‪)20‬‬ ‫و باز فرمود‪:‬‬ ‫«الذین آتینهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابنائهم و ان‬ ‫فریقامنهملیکتمونالحقوهمیعلمون‬ ‫کسانی که کتاب آس��مانی به آنان داده‌ایم‪ ،‬همان گونه‬ ‫که پسران خود را می‌شناسند‪ ،‬او (پیامبر) را می‌شناسند و مسلما‬ ‫گروهی از ایش��ان حقیقت را نهفته می‌دارند و خودشان (هم)‬ ‫می‌دانند‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه بقره (‪ ،)2‬آیه شریفه ‪)146‬‬ ‫در کتاب الطبقات الکبری نقلی آمده است‪ :‬از مسیحیان‬ ‫نجران که بسیار جالب اس��ت‪ .‬اینها به مدینه آمدند و پیامبر را‬ ‫دیدند و از او شنیدند آنچه می‌بایست بشنوند‪ ،‬ولی زیر بار نرفتند و‬ ‫کار به مباهله کشید‪ .‬مباهله یک جور درخواست از خداست برای‬ ‫داوری؛ یک جور توافق است میان دو طرف دعوا مبنی‌بر اینکه‬ ‫داوری را به خدا واگذار کنند و هر یک از دو طرف‪ ،‬در محضر خدا‬ ‫به عهده بگیرند که اگر دروغگوی این دعوا منم‪ ،‬عذاب الهی‬ ‫مرا بگیرد‪ .‬حاصل ماجرا هم این شد که سر بزنگاه و در واپسین‬ ‫لحظه‌هانجرانی‌هاکمآوردندوبهاصطالحبریدندوحاضرشدند‬ ‫که اعالم تابعیت کنند و «جزیه» (مالیات خاصی که اس�لام‬ ‫تعیین کرده و اهل کتاب بابت حفظ و حراس��ت از حقوقشان‬ ‫به‌عنوان یک اقلیت آن را به والی اسالم می‌پردازند) بدهند اینکه‬ ‫چرا کم آوردند هم شنیدن دارد؛ وقتی از دور پنج تن آل‌عبا به دید‬ ‫آمدند که دارند به سر وعده می‌آیند تا مباهله کنند و «لعنت خدا را‬ ‫بر دروغگویان قرار دهند»‪ ،‬رئیس نجرانی‌ها رو کرد به جماعت‬ ‫و گفت‪« :‬این گروهی که دارند به سمت ما می‌آیند‪ ،‬این محمد‬ ‫و برادرش و دخترش و دو نوه‌اش‪ ،‬اینهایی که من می‌بینم‪ ،‬اگر‬ ‫دست به دعا بردارند نه از تاک نشان می‌ماند نه از تاک‌نشان؛ این‬ ‫هیبت و این رعبی که به دل من افتاده‪ ،‬خبر از جایی می‌دهد؛ تا‬ ‫کار بیخ پیدا نکرده‪ ،‬کوتاه بیاییم بهتر است‪».‬‬ ‫القصه؛ در این کتاب آمده است که اینها به سمت مدینه‬ ‫رهسپار بودند و اسقفشان هم شخصی بود به نام ابو‌الحارث ابن‬ ‫علقمه ابن ربیعه‪ .‬در راه از سر اتفاق‪ ،‬پای قاطر جناب اسقف لغزید‬ ‫و او را به زمین انداخت؛ به زمین افتادنی‪ .‬برادر جناب اس��قف‪،‬‬ ‫شکرپاشیکرد و شاید برای خوشایند داداشی‪ ،‬زبان را در دهن‬ ‫آب‌نکشیده‌اش به گستاخی چرخاند و گفت‪« :‬فالنی به زمین‬ ‫گرم بخورد‪ ».‬اسقف نهگذاشت نهبرداشتوگفت‪«:‬بلکهخودت‬ ‫به زمینگرم بخوری‪ .‬بهیکپیامبرتوهینکردی‪.‬اینمردهمان‬ ‫کسی است که عیسا مژده‌اش را داده و همان کسی است که‬ ‫تورات خبر آمدنش را گفته‪ ».‬ب��رادري به برادر ديگر می‌گوید‪:‬‬ ‫«کی جلوتو گرفته ! اگه راست میگی چرا بهش ایمان نمیاری؟‬ ‫و جناب عالیجاه عالی‌مقدار‪ ،‬اسقف واالتبار چنین پاسخ می‌دهد‪:‬‬ ‫«شرفنا هوالء القوم و کرمونا و مولونا و قد‌ابوا اال خالفه‬ ‫این قوم برای ما برتری و شرافت قائل بوده‌اند و ما را بزرگ‬ ‫ی‌داشته‌اند و ما نسبت به ایشان حالت سروری داشتیم و‬ ‫و گرام ‌‬ ‫حاال می‌خواهند این قاعده را برعکس کنند‪»)2(.‬‬ ‫مقصود از این قوم‪ ،‬مسلمانان است‪ .‬پیش از بعثت حضرت‬ ‫پیغمبر‪ -‬صلی اهلل علیه و آله‪-‬یهودیان و مسیحیان شبه‌جزیره‪،‬‬ ‫چون اهل کتاب بودند و یک تاریخ و تمدنی پش��ت س��ر خود‬ ‫داشتند‪ ،‬مورد احترام اعراب بت‌پرست شبه جزیره بودند و محل‬ ‫مراجعه آنها؛ ب��ه کاهنان اهل کتاب مراجع��ه می‌کردند برای‬ ‫پرسش‌هایی که ذهن نیمه‌‌بدوی عرب جاهلی کنجکاو دانستن‬ ‫پاسخشان بود مثل پیشگویی‪ .‬اسقف نجران‪ ،‬با وقاحت‪ ،‬انگیزه‬ ‫خود را برای برادرش بازگو می‌کن��د‪ .‬او نمی‌خواهد این حالت‬ ‫سیادت‌گونه‌ای که مس��یحیان نجران تاکنون بر اهل یثرب‬ ‫داشته‌اند‪ ،‬از دست برود و چشم تنگش نمی‌تواند ببیند که پیغمبر‬ ‫آخر‌الزمانی که تورات و انجیل وعده‌اش را داده‌اند‪ ،‬پیغمبر همین‬ ‫کسانی باشد که یک عمر نجرانی‌ها به آنها فخر می‌فروخته‌اند‪.‬‬ ‫این است که فرمود‪:‬‬ ‫«و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا‬ ‫با آنکه دل‌هایشان بدان یقین داشت‪ ،‬از روی ظلم و تکبر‬ ‫آن را انکار کردند‪».‬‬ ‫حتا در کتب تاریخ و تفس��یر آمده اس��ت ک��ه یهودیان‬ ‫شبه‌جزیره‪ ،‬پیش از بعثت آن حضرت‪ ،‬از روی نشانه‌هایی که‬ ‫تورات داده بود‪ ،‬به بت‌پرستان خبرش را داده بودند و حتی آن‌قدر‬ ‫نش��انه‌های تورات درباره آن حضرت‪ ،‬دقی��ق بود که به تعبیر‬ ‫قرآن‪ ،‬او را می‌شناختند به همان روشنی که آدمی‌فرزند خود‬ ‫را می‌شناسد‪ ،‬ولی وقتی که آن حضرت دعوتش را شروع کرد‪،‬‬ ‫جا خوردند زیرا توقعشان این بود که آن پیغمبر که انتظارش را‬ ‫می‌کشیدند‪،‬ازخودشانباشد(ناسالمتیخودشانراقومبرگزیده‬ ‫یدانستند)ونهتنهاایننشدهبودبلکهازدلهمانجماعت‬ ‫خدام ‌‬ ‫جاهلنیمه‌بدویکههمیشهآنانرادرشأنوموقعیتیپایین‌تراز‬ ‫خود می‌دانستند‪ ،‬ظهور کرده بود و همین باعث کتمان حقیقت‬ ‫توسط آنان شد‪:‬‬ ‫« و لما جاءهم کتاب من عند اهلل مصدق لما معهم و کانوا‬ ‫منقبلیستفتحونعلیالذینکفروافلماجاءهمماعرفواکفروا‬ ‫به فلعنه اهلل علی الکافرین‬ ‫و چون آن��ان را کتاب��ی ‪ -‬ق��رآن‪ -‬از نزد خ��دا آمد که‬ ‫تصدیق‌کننده چیزی است که با آنهاست –تورات‪ -‬و آنان پیش‬ ‫از این بر کافران (بت‌پرستان شبه‌جزیره) پیروزی می‌خواستند‪،‬‬ ‫همین‌که آنچه می‌شناختند‪ ،‬بدیشان آمد‪ ،‬به آن کفر ورزیدند؛‬ ‫پس لعنت خدا بر کافران باد‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه بقره (‪ ،)2‬آیه مبارکه ‪)89‬‬ ‫گفته‌اند می‌شود خوابیده را بیدار کرد ولی آنکه خود را به‬ ‫خواب زده است‪ ،‬هرگز بیدار نمی‌شود‪g.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫گفته‌اند‪« :‬عدو ش��ود س��بب خیر گر خدا خواهد»؛ حاال‬ ‫حکایت ماست‪ .‬دشمنان اسالم به پیامبر عزیز ما که درود خداوند‬ ‫بر او و خانواده‌اش باد‪ ،‬بی‌ادبی می‌کنند‪ ،‬غافل از آنکه‬ ‫چراغی را که ایزد برفروزد‬ ‫هر آن کس پف کند ریشش بسوزد‬ ‫و چرا راه دور برویم؛ خود حضرت عزت در قرآن خبر داده‬ ‫است که درد و مرض این نفرین‌شدگان چیست که فرمود‪:‬‬ ‫« یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواهه��م و اهلل متم نوره ولو‬ ‫کره الکافرون‬ ‫می‌خواهند نور خدا را با ده��ان خود خاموش کنند‪ ،‬حال‬ ‫آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد‪ ،‬نور خود را کامل خواهد‬ ‫گردانید‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه صف (‪ ،)61‬آیه شریفه ‪)8‬‬ ‫و فرمود‪:‬‬ ‫« و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف‬ ‫کانعقبهالمفسدین‬ ‫و با آنکه دل‌هایشان بدان یقین داشت‪ ،‬از روی ظلم و تکبر‬ ‫آن را انکار کردند‪ ،‬پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه نمل (‪ ،)27‬آیه شریفه‪)14‬‬ ‫علویعنیبرتری؛اگرآدمی‌برتریخودرابردیگرانبخواهد‪،‬‬ ‫به ستم بر خود و دیگران (ظلم) و تباهی خود (فساد) و تباهکاری‬ ‫روی زمین (افساد) می‌افتد‪ .‬برتری‌خواهی‪ ،‬صفت آتش است نه‬ ‫صفت خاک‪ .‬این آتش است که میل به باال دارد و سر جای خود‬ ‫قرارنمی‌گیردودقیقابهخاطرهمیناستکهمی‌سوزدومی‌سوزد‬ ‫تا وقتی که خودش را و هرچه را پیرامونش هس��ت‪ ،‬به خاکستر‬ ‫بنشاند ولی خاک‪ ،‬افتاده اس��ت و دقیقا به خاطر همین افتادگی‬ ‫است که خاک‪ ،‬پذیرا و پذیرنده است و چون پذیرا و پذیرنده است‪،‬‬ ‫سبز می‌شود و صد هزاران بوی خوش از دل خاک سر برمی‌آورد‬ ‫و از این فراتر‪ ،‬خاک را می‌بینیم؛ خاک افتاده زیر پا مانده بی‌تکان‬ ‫و تنش را که مردار و مدفوع نه تنها او را نمی‌آالیند‪ ،‬توان باروری‬ ‫او را می‌افزایند‪ .‬کود به خاک می‌دهیم و او هیچ شکایتی نمی‌کند‬ ‫بلکه می‌پذیرد و کیمیای پذیرش‪ ،‬آن مردار و مدفوع را به گل‌ها و‬ ‫میوه‌هاییهرچهبویاتروگواراتربدلمی‌سازد‪.‬‬ ‫آتش‪ ،‬رمز ابلیس اس��ت که خود را بزرگت��ر و برتر از آدم‬ ‫شمرد‪ ،‬کبر و علو صفت ابلیس است و چرا دوزخ از آتش است؟‬ ‫زیرا تو با کبر و علو‪ ،‬جنس ابلیس می‌شوی‪ ،‬او از آتش است‪ ،‬تو‬ ‫هم از آتش می‌شوی‪.‬‬ ‫و خاک (‌تراب) رمز اولیای خداست که اصل جنس اولیا و‬ ‫پدر اولیا‪ ،‬موالی ما‪ ،‬ابوتراب‪ ،‬علی ابن ابیطالب است که سالم‬ ‫خدا بر او و فرزندانش باد به‌ویژه آن مرد بزرگ که زیر سایه سبز‬ ‫او آسوده‌ایم‪.‬‬ ‫فرمود‪:‬‬ ‫«تلک ال��دار اآلخره نجعلها للذین الیری��دون علوا فی‬ ‫االرض و ال فسادا و العقبه للمتقین‬ ‫آن س��رای آخرت را برای کس��انی قرار می‌دهیم که در‬ ‫زمین‪ ،‬خواستار برتری و فساد نیس��تند و فرجام (خوش) از آن‬ ‫پرهیزگاران است‪».‬‬ ‫(سوره مبارکه قصص (‪ ،)28‬آیه شریفه‪)83‬‬ ‫می‌بینیم ک��ه این‌جا هم برتری‌خواه��ی (علو) و تباهی‬ ‫(فساد) مثل آن آیه قبلی (و جحدوا بها‪ )...‬با همند‪ .‬در آیه‌ای دیگر‬ ‫هم باز این دو صفت کنار همند‪:‬‬ ‫«و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی االرض‬ ‫مرتینو لتعلنعلواکبیرا‬ ‫و در (کتاب آسمانی‌شان) به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که‬ ‫تكبر و خودپرستي‪‌،‬ريشه توهين به پيامبران‬ ‫پاورقی‪:‬‬ ‫(‪ )1‬این نقل را از آیت‌اهلل سید‌مرتضی خاتمی خوانساری‬ ‫شنیده‌ام‪.‬‬ ‫(‪ )2‬میزان الحکمه‪ ،‬آیت‌اهلل محمد محمدی ری‌شهری‪،‬‬ ‫‪ ،1371‬چاپ دوم‪ ،‬صفحه ‪616‬‬ ‫‪31‬‬
‫نگاهی گذرا به فیلم «ضد‌گلوله»‬ ‫کاری سالم و بی‌ادعا‬ ‫عزیزاهللحاجی‌مشهدی‪/‬منتقدفیلمومدرسسینما‬ ‫‪4‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫به‌کار‌گیری درست و سنجیده عوامل اصلی و بنیادین‬ ‫«امکانات بیانی» در هنر فیلمسازی‪ ،‬با میزان خالقیت هر‬ ‫فیلمس��از ارتباطی مستقیم دارد‪ .‬بس��یاری از هنرهایی که‬ ‫از گذش��ته‌های دور‪ ،‬در دنیای هنر وجود داشته‌اند‪ ،‬امروزه‬ ‫نیز در قالب ظرفیت‌ه��ای بیانی تازه س��ینمایی‪ ،‬در اختیار‬ ‫فیلمس��ازان قرار دارند که کاربرد درس��ت و س��نجیده این‬ ‫ظرفیت‌ها می‌تواند به س��ود کاری که خلق می‌شود‪ ،‬تمام‬ ‫ش��ود‪ .‬تنها با این ش��رط که کارگردان و هنرمند فیلمساز‪،‬‬ ‫در فیلم خود ب��ه تلفیق و ترکیب بهین��ه‌ای از این امکانات‬ ‫بیانی دست یافته باشد و دس��تاورد نهایی کاری که بر پرده‬ ‫س��ینما در معرض دید و قضاوت مخاطب��ان قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫به کاری جذاب‪ ،‬پرکش��ش‪ ،‬س��الم و پرمحتوا و هنرمندانه‬ ‫بدل شده باش��د‪ .‬وجود هر‌گونه‌بی‌تناس��بی در فیلم‪ ،‬از کار‬ ‫ناقص دوربین و فیلمبرداری و رنگ و نور گرفته تا نقصان‬ ‫در فضاسازی اثر که به مساله میزانس��ن و معماری سینما‬ ‫مربوط می‌ش��ود و همچنین‪ ،‬ریتم و ضرباهنگ نهایی کار‬ ‫تدوین ش��ده‪ ،‬که در مجموع با عنوان امکانات دیداری هنر‬ ‫فیلمسازی‪ ،‬با چش��م مخاطبان یک فیلم قابل‌رویت است‪،‬‬ ‫بی‌تردید از میزان جذابیت و خالقیت و نوآوری‌های موجود‬ ‫در کار می‌کاه��د‪ .‬همین کمداش��ت‌ها در دیگر بخش‌های‬ ‫مربوط به ساختار یک فیلم س��ینمایی نیز درست به همین‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫ترتیب در صورت وجود نقصان و کمبودهایی در بخش‌های‬ ‫امکانات نمایشی و روایتی و ش��نیداری(صوتی) یک فیلم‬ ‫نیز به‌گونه‌ای مس��تقیم یا غیر‌مس��تقیم می‌تواند به سود یا‬ ‫زیان یک اثر تمام ش��ود‪ .‬مصطفی کیای��ی در دومین فیلم‬ ‫سینمایی خود «ضد‌گلوله» ‪ -‬با نام اولیه «غیر‌مجاز!»– در‬ ‫مقام یک کارگردان جوان کوش��یده تا ب��ه دور از هرگونه‬ ‫س��طحی‌نگری و پرهیز از افتادن به ورطه فضاسازی‌های‬ ‫سرشار از ریشخند و لودگی آدم‌های اصلی فیلمش‪ ،‬کاری‬ ‫س��الم ارائه دهد که اگرچه ممکن است در نگاه اول‪ ،‬گاهی‬ ‫نیز ما را به یاد فیلم‌هایی چون‪« :‬لیلی با من است» (ساخته‬ ‫کمال تبریزی) و تا حدودی‪ ،‬حتی به برخی فضاهای موجود‬ ‫در فیلم‪« :‬اخراجی‌ها» (ساخته مسعود ده‌نمکی) بیندازد‪ ،‬اما‬ ‫از آنجایی که به ادعای خود کارگردان‪ ،‬در مراحل س��اخت‬ ‫و تولید این فیلم هیچ‌گونه گوشه‌چش��می‌ ب��ه این فیلم‌ها‬ ‫نداشته‪ ،‬باید اذعان داشت که در کلیت کار‪ ،‬نوعی واقع‌گرایی‬ ‫با بیان طنز دیده می‌شود که گاه حتی با برخی کلیشه‌های‬ ‫معم��ول در فیلم‌های س��ینمای جنگ نیز به س��ادگی و با‬ ‫ظرافت شوخی می‌کند و در فضای بیانی اثر رنگ و بویی از‬ ‫ریشخند و تمسخر و توهین نیز دیده نمی‌شود‪ .‬حفظ چنین‬ ‫فضایی در فیلم که با ت�لاش فیلمنامه‌نویس و کارگردان‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای ک��ه در عین حال که با این کلیش��ه‌ها ش��وخی‬ ‫می‌شود‪ ،‬فیلم‪ ،‬هرگز به خط‌قرمز ارزش‌ها و مبانی اعتقادی‬ ‫و باورهایمان نیز تنه نزند و با توسل به ترفند‌های نخ‌نما شده‬ ‫آمیخته به هجو و شوخی‌های سخیف از این خط‌قرمز‌ها هم‬ ‫عبور نکند‪ ،‬به تیز‌هوشی باالیی نیاز داشته که خوشبختانه‬ ‫س��ازندگان «ضد‌گلوله» از عهده این کار دشوار برآمده‌اند‪.‬‬ ‫«مهدی‌ هاشمی» با حضور در یکی از دشوارترین فضاهای‬ ‫روزمرگي دست و پايمان را بسته است‬ ‫چگونه غرب به مقدسات ما جسارت مي كند‬ ‫محمد آفريده‪ /‬تهيه‌كننده سينما‬ ‫‪5‬‬ ‫باز هم فيلم با مضامين توهين آميز به اس�لام حضرت‬ ‫رسول(ص) پخش شده است‪ .‬البته بايد بدانيم كه اين كار‌ها و‬ ‫اين‌بي‌احترامي‌ها تازگي ندارد‌‪ ،‬مسلما هم ادامه پيدا خواهد كرد‪.‬‬ ‫به هر‌حال اين جبهه‌اي كه در مقابل اسالم ايجاد شده است‪‌،‬‬ ‫چنين توليداتي را هم از خودش بيرون مي‌دهد‪.‬‬ ‫اينفيلمالبتهيكمحصولظاهرياست‌‪،‬اينمسالهنبايد‬ ‫از قلم بيفتدكه اين توهين‌ها مدام شكلشان تغيير مي‌كند و هر‬ ‫يدانيم كه در چه شرايطي قرار‬ ‫روز پيچيده‌تر خواهند شد‪ .‬وقتي م ‌‬ ‫داريم بايد خودمان را مرتب بازشناسي كنيم‌‪ ،‬شكل دشمني‌ها‬ ‫عليه اس�لام مدام در حال تغيير است‪ ،‬بنابراين بايد خودمان را‬ ‫براي مقابله با هر نوعي از اين توهين‌ها آماده كنيم‪ .‬حقيقت اين‬ ‫است كه عده‌اي وجود دارندكه مي‌خواهند چهره رحماني پيامبر‬ ‫اسالم(ص) و دين اسالم را مخدوش كنند‪ ،‬بايد بتوانيم براي‬ ‫تبيین چهره پيامبر از همه امكاناتي كه در اختيار داريم استفاده‬ ‫كنيم‌‪ ،‬تا بتوانيم يك مقابله موثر با اين هجمه‌ها داشته باشيم‪.‬‬ ‫احساس شخصي من در برابر انتشار چنين فيلم‌ها و مضامين‬ ‫‪32‬‬ ‫توهين آميزي اين است كه كسي در پشت ماجرا وجود دارد كه‬ ‫چنين اقداماتي را تشويق مي‌كند‪‌،‬از آنها حمايت مي‌كند و اصال‬ ‫به‌دنبال چنين اقداماتي است و آن هم صهيونيسم‌جهاني است‪.‬‬ ‫در واقع اين جريان فكري تئوري‪ ،‬ماموريت و نقشه‌اي دارد كه‬ ‫در مقابل جامعه اسالمي‌قرار بگيرد و تصوير جامعه اسالمي‌و‬ ‫دين اسالم را در جهان مخدوش كند‪ .‬علت اين تصور من البته‬ ‫مربوط مي‌شود به‌اينكه چنين توهين‌ها و اقداماتي برنامه‌ريزي‬ ‫شده اس��ت و هر چند وقت يك بار هم تكرار مي‌شود و همين‬ ‫مساله باعث مي‌شود ما نتوانيم بپذيريم كه تنها يك شخص‬ ‫حقيقي پشت چنين ماجرايي قرار دارد‪ .‬به‌نظر من جلوه جنگ‬ ‫نرم در همين مساله قابل مشاهده است‪ ،‬كه البته همان‌طور كه‬ ‫گفتم اين يكي از نمود‌هاي ظاهري و ساده آن است‪ ،‬در حالي‬ ‫كه اين مقابله قطعا نمود‌هاي پيچيده‌تري هم دارد‪ .‬بيشتر از هر‬ ‫چيز بايد در اين شرايط به‌دنبال كس��ب آمادگي براي مقابله با‬ ‫جلوه‌هاي پيچيده‌تر و پنهاني‌تر اين جنگ نرم باشيم‪ .‬در شرايط‬ ‫فعلي بايد از تمام ظرفيت‌ها براي معرفي و نمودار كردن چهره‬ ‫واقعي اسالم و پيامبر رحمت و خوبي استفاده شود‪ ،‬اما بايد به اين‬ ‫مساله هم توجه كرد كه برخورد با اين توهين‌ها و اقدامات نبايد‬ ‫حالت عجوالنه‌‪ ،‬منفعالنه و دم دستي پيدا كند‪ .‬در واقع بايد دقت‬ ‫كنيم كه مقابله با جنگ نرم بايد به صورت ريشه‌اي انجام شود‪.‬‬ ‫منظور من از برخورد درست و مقابله ريشه‌اي اين است كه بايد‬ ‫شرايطيكحركتفرهنگيغير‌‌فرمايشيفراهمشود‪.‬يعنيبايد‬ ‫بازیگری – به لحاظ بیان پرتضاد حس و حال چالش‌آفرین‬ ‫برای یک بازیگر ‪ -‬در سراس��ر فیلم‪ ،‬حض��وری گرم‌وگیرا‬ ‫دارد‪ .‬حتی «مسعود کرامتی» نیز در کنار «ژاله‌صامتی» در‬ ‫همین حال‌وهوای کاری‪ ،‬یکی از متفاوت‌ترین نقش‌های‬ ‫کم‌شمار و حضور کوتاه خود در اینگونه فیلم‌ها را به تماشا‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫گذش��ته از اینها‪ ،‬فیلمنامه‌‌نوی��س «ضدگلوله» یکی‬ ‫از مع��دود فیلمنامه‌هایی را ب��رای بازیگران ای��ن اثر آماده‬ ‫کرده که به‌ویژه در نگارش زب��ان «گفت‌وگو»ی آدم‌های‬ ‫فیلمنامه‪ ،‬بسیار دقیق و درست و سنجیده عمل شده است‪.‬‬ ‫اگرچه حذف نماهایی هرچند کوتاه در فصل پایانی این اثر‬ ‫ تصویر کهنس��الی ش��خصیت اصلی زن فیل��م‪ ،‬با بازی‬‫«ژاله صامت��ی» – در نمای��ش همگانی آن به بخش��ی از‬ ‫پیام اصلی فیلم لطمه زده‪ ،‬با این همه «ضد‌گلوله» با وجود‬ ‫کمداش��ت‌هایی در بخش‌های��ی از کار‪ ،‬به‌عن��وان یکی از‬ ‫کارهای‌بی‌ادعا و سالم‪ ،‬می‌تواند طلیعه‌ای نیکو برای ساخت‬ ‫فیلم‌های درخشان‌تر یک کارگردان جوان به حساب آید‪g.‬‬ ‫به مردم‪‌،‬فيلمساز‌هاي خالق و جوانان فرصت داده شود‪ .‬بايد اين‬ ‫مساله را به‌گونه‌اي به بدنه جامعه اسالمي‌وصل كنيم تا اين بدنه‬ ‫باشد كه در مقابل چنين اقداماتي يا اقدامات مشابهي كه در آينده‬ ‫صورت خواهد گرفت واكنش نشان بدهد‪.‬‬ ‫بايد اين فرصت وجود داشته باشد كه همه چهره‌ها و افراد‬ ‫خالق بتوانند ايده‌هايش��ان را براي مقابله با اين اقدامات بروز‬ ‫دهندوعمليكنند‪.‬همان‌طوركهگفتماينيكمسالهسفارشي‬ ‫نيست‪‌،‬در واقع كار مقابله بايد زيرساختي و انديشمندانه باشد تا‬ ‫نتيجهمطلوبحاصلشود‪.‬چيزيكهمسلماستاينكهكار‌هاي‬ ‫عجوالنه و فرمايشي در چنين فضايي نمي‌تواند موثر واقع شود‪.‬‬ ‫اين طور كار‌ها اغلب تاريخ مصرف دارد و ما را در مقابله با جنگ‬ ‫نرم به فضاي مطلوب نمي‌رساند؛ بهتر است كه كار مقابله با اين‬ ‫اقدامات به‌گونه‌اي باشد كه ابعاد مختلف جامعه را در بر بگيرد و‬ ‫همه مردم را درگير كند‪ .‬البته مسلم است كه با انقالب اسالمي‬ ‫‌يك سري اقدامات خيلي خوبي در اين زمينه انجام شده و در‬ ‫واقع اين اقدام و اعمال مش��ابه آن نشان مي‌دهد كه دشمنان‬ ‫ي هستند‪.‬‬ ‫ما نگران تجلي همين ابعاد معرفتي انقالب اسالم ‌‬ ‫توجه به اين نكته هم مهم است كه ما نمي‌توانيم بگوييم تا امروز‬ ‫براي مقابله با جنگ نرم و توهين‌هاي از جنس فيلم اخير هيچ‬ ‫اقدامي‌صورت نگرفته‌‪ ،‬قطعا يك سري كار‌هايي انجام شده كه‬ ‫گاهي موثر و مبارك هم بوده است اما متاسفانه حجم اين كار‌ها‬ ‫با حجم اقداماتي كه عليه ما انجام مي‌شود همخواني ندارد؛‌قطعا‬ ‫توانمندي‌هاي ما هم از آنچه تا كنون بروز داده ايم بيشتر است‪.‬‬ ‫ي اغلب آنقدر در‌گير مسائل روزمره و‬ ‫اما متاسفانه جوامع اسالم ‌‬ ‫گذران زندگي هستند كه گاهي دچار فراموشي مي‌شوند‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسد اين همه درگيري در زندگي روزمره دست‬ ‫و پاي ما را براي واكنش و اقدام درست وتاثير‌گذار در برابر اين‬ ‫همه هجوم بسته است‪g.‬‬
‫حركت انتخاباتي‬ ‫چرا آمريكا گروهك منافقين را از ليست تروريستي خود خارج كرد؟‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازی آمریکا با برگ سوخته‌ای به نام منافقین‪ ،‬چهره واقعی‬ ‫اینکشوروهدفشبراینفاقسیاسیمیانملت‪‎‬هایآزادهجهان‬ ‫رابیشازپیش آشکارساخت‪.‬تصمیماخیرآمریکابرایحذفنام‬ ‫گروهک تروریستی منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی‬ ‫نشانمی‪‎‬دهدکهآمریکادرادبیاتسیاسیخودازمقولهتروریسم‬ ‫بادوتلقیمتفاوتتحتعناوینتروریسمحاللوتروریسمحرام‬ ‫بهره‌‌برداری ابزاری می‌کند‪ .‬در حالی که شأن و منزلت سازمان‬ ‫منافقین در مزدوری ب��رای رژیم دیکتاتوری ص��دام‪ ،‬آمریکا‪،‬‬ ‫رژیم‌صهیونیستیودیکتاتورهایعربخالصهشده‪،‬امااقداماخیر‬ ‫آمریکادرحذفسازمانمنافقینازلیستسازمان‌هایتروریستی‬ ‫جای بسی تامل دارد‪ .‬ترور بیش از‪ 12‬هزار شهروند بیگناه ایرانی‪،‬‬ ‫قتل‌عام بیش از ‪ 280‬هزار شیعه و کرد عراقی‪ ،‬جاسوسی آشکار‬ ‫برای رژیم صدام‪ ،‬جاسوسی علیه ایران برای رژیم‌صهیونیستی و‬ ‫رژیمآل‌سعودبخشیازکارنامهسیاهگروهکمنافقینراتشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬آمریکا این گروهک را در راستای القاعده‬ ‫و طالبان قرار داده بود‪ ،‬اما ناگهان این کش��ور تحت‌فشار البی‬ ‫صهیونیستی تصمیم به حذف این گروهک ضد‌بشری از لیست‬ ‫گروه‌هایتروریستیگرفت‪.‬امااکنونسوالایناستکهآیاواقعا‬ ‫گروهکمنافقینازاهدافتروریستیخوددستکشیدهیااتفاق‬ ‫جدیدی رخ داده که آمریکا را ب��ه تجدید‌نظر درباره ماهیت این‬ ‫گروهک واداشته است؟ قطعا سابقه فعالیت تروریستی سازمان‬ ‫مجاهدین خلق «منافقین» در ترور مهندسان آمریکایی شاغل‬ ‫در شرکت نفت اهواز پیش از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬هرگز از‬ ‫یاد و خاطره دولتمردان آمریکا پاک نخواهد شد‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫تصور آمریکا این است که در این ش��رایط از وجود اعضای این‬ ‫گروهک آواره برای پیشبرد اهداف خود علیه ملت ایران استفاده‬ ‫کند‪.‬اتفاقاآمریکاباایناقدامنه‌تنهاخدمتیبهاینگروهکمزدور‬ ‫نکردهبلکهاینتصمیمبهمثابهبوسهمرگیاستکهنثارسازمان‬ ‫منافقین می‌کند‪ .‬اگر تا پیش از این برخی افراد ساده‌لوح تصور‬ ‫می‌کردند که سازمان مجاهدین رویکردی ضد‌امپریالیستی دارد‬ ‫نقدونظر‬ ‫حسن‌هانیزاده‪/‬کارشناسمسائلبین‌الملل‬ ‫باحذفاینسازمانازلیستگروه‪‎‬هایتروریستیآمریکاهویت‬ ‫واقعی و مزدورانه این گروهک برای قدرت‪‎‬های استعمارگر کاملا‬ ‫مشخص شد‪.‬سازمان منافقین از سال ‪ 1982‬پس از ترورهای‬ ‫کور و به‌شهادت رساندن بیش از‪ 12‬هزار تن از واالترین انسان‪‎‬ها‬ ‫در ایران‪ ،‬به دلیل افزایش نفرت عمومی از عملکرد این سازمان‬ ‫مقر خود را به عراق انتقال داد‪ .‬فرار منافقین به عراق‪ ،‬همکاری‬ ‫تنگاتنگآنهادرشکنجهاسرایایرانیومزدوریبرایحزببعث‬ ‫نشان داد که گروهک منافقین حتی به کوچکترین ارزش‌های‬ ‫اخالقیوملینیزپایبندنیست‪.‬درآنسالرژیمدیکتاتوریصدام‬ ‫بامصادرهبیشاز‪ 50‬هزارهکتارازاراضیزراعیمردممستضعف‬ ‫دیاله عراق‪ ،‬پادگان موسوم به اش��رف را در اختیار این گروهک‬ ‫تروریستی قرار داد‪ .‬در طول‪ 30‬سال گذشته این گروهک ضمن‬ ‫ایجادپایگاه‪‎‬هایجاسوسیدرمرزهایغربوجنوبایرانعالوه‬ ‫برجاسوسیعلیهرزمندگاناسالمدرجبهه‌هایحقعلیهباطل‬ ‫درچندعملیاتعلیهساکنانمهران‪،‬ایالم‪،‬سرپل‌ذهاب‪،‬سردشت‪،‬‬ ‫هویزه و بستان در کنار سربازان ارتش بعث عراق نیز شرکت کرد‪.‬‬ ‫همچنینشرکتگروهکمنافقیندرعملیاتانفالدرشمالعراق‬ ‫و کشتار شیعیان جنوب عراق در عملیات انتفاضه شعبانیه سال‬ ‫‪ 1991‬که منجر به قتل‌عام‪ 150‬هزار تن از اهالی بصره‪ ،‬ناصریه‬ ‫و عماره شد‪ ،‬کارنامه سیاهی از این گروهک در یاد و خاطره ملت‬ ‫عراق‌ترسیم کرد‪ .‬اما با س��قوط رژیم صدام در سال ‪ 2003‬ورق‬ ‫برگشت و مردم عراق نظام جدید این کشور را برای اخراج و حتی‬ ‫دستگیری و محاکمه رهبران مزدور این سازمان تحت فشار قرار‬ ‫دادند‪.‬متاسفانهگروهکمنافقینپسازسرنگونیصدامبهجای‬ ‫عذرخواهی از ملت عراق به خاطر اشتباهات گذشته خود درکنار‬ ‫سازمان تروریستی القاعده و سلفی‌های عراق قرار گرفت و در‬ ‫ایجادناامنی‌هادراینکشورنقشکاملاتخریبیایفاکرد‪.‬‬ ‫تا قبل از خروج نیروهای آمریکا از عراق‪ ،‬گروهک منافقین‬ ‫زیر چتر حمایتی ارتش اشغالگر آمریکا قرار داشت‪ ،‬اما با خروج‬ ‫نیروهای آمریکایی‪ ،‬فش��ار ملت عراق ب��ر گروهک منافقین‬ ‫افزایش یافت‪ .‬بنابراین دولت عراق به دلیل فشار داخلی و نفرت‬ ‫مردم عراق از گروهک منافقین ناچار شد پادگان بدنام اشرف را‬ ‫تعطیلودستوراخراجاعضایگروهکراصادرکند‪.‬ازآنجاییکه‬ ‫آمریکا و غرب در طول سال‪‎‬های اخیر از رهگذر تحریم اقتصادی‬ ‫ایران نتوانس��ته‌اند ملت ایران را وادار به تس��لیم کنند بنابراین‬ ‫صهیونیست‪‎‬های مقیم آمریکا به باراک اوباما فشار آوردند تا بار‬ ‫دیگر از وجود گروهک‌منافقین علیه ایران استفاده کند‪ .‬تصمیم‬ ‫به حذف منافقین از لیست گروه‪‎‬های تروریستی آمریکا در واقع‬ ‫با فشار رژیم اسرائیل‪ ،‬البی صهیونیستی و در آستانه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا صورت گرفت‪ ،‬چرا که باراک اوباما در‬ ‫موضوع هسته‌ایایران با رژیم اسرائیلاختالف‌نظرهایاساسی‬ ‫دارد‪ .‬هدف آمریکا از این تصمیم‪ ،‬دادن روحیه به عناصر و رهبران‬ ‫بریده گروهک منافقین‪ ،‬ایجاد فشار سیاسی و امنیتی بر ایران‪،‬‬ ‫انتقال اعضای گروهک از عراق به س��وریه برای مقابله با نظام‬ ‫ضدصهیونیستیبشاراسد‪،‬ایجادهمگراییمیانالقاعدهوسازمان‬ ‫منافقینبرایپیشبرداهدافآمریکادرمنطقهوایجادچترحمایتی‬ ‫بین‌المللی برای این گروهک تروریستی است‪ .‬تصمیم آمریکا‬ ‫جهتایجادچترحمایتیبی ‌نالمللیبرایمنافقیندرحقیقتنفاق‬ ‫سیاسی و نگاه دوگانه غرب و آمریکا را نسبت به مقوله تروریسم‬ ‫در جهان آشکار ساخت‪ .‬در حالی که آمریکا بیش از‪ 10‬سال است‬ ‫که موضوع مبارزه با تروریسم را در سطح گسترده‌ای در جهان‬ ‫مطرح کرده و ملت‪‎‬های منطقه به‌ویژه مردم عراق‪ ،‬افغانستان‬ ‫و پاکستان هزینه‌های بسیار سنگینی برای این سیاست‌های‬ ‫آمریکاپرداختکرده‌اند‪،‬تصمیماخیرآمریکاتناقض‌هایبسیاری‬ ‫را در سیاست‌های کلی این کشور در رابطه با این مساله آشکار‬ ‫ساخت‪ .‬از آنجایی که سازمان منافقین در کشتار بیش از‪ 12‬هزار‬ ‫زن و کودک بیگناه در ایران و‪ 280‬هزار عراقی نقش فعالی داشته‬ ‫بنابراینخارج ساختن این سازمان ازلیستگروه‪‎‬هایتروریستی‬ ‫نشانه نقض آشکار منشور سازمان ملل توس��ط آمریکا است‪.‬‬ ‫هر‪‎‬چند از نظر ملت ایران‪ ،‬سازمان منافقین یک گروهک مرده‪،‬‬ ‫بی‌‌‌خاصیتوبرگسوخته‌ایدردستبازیگرانورشکستهغرب‬ ‫ومنطقهتلقیمی‌شود‪،‬اماهردوملتایرانوعراقکهآسیب‪‎‬های‬ ‫زیادی از این گروهک تروریستی دیده‌اند پیرامون چرایی حذف‬ ‫این سازمان از لیست سیاه آمریکا شگفت‌زده شده‌اند‪ .‬هنوز هیچ‬ ‫توجیه قابل‌قبولی از سوی آمریکا برای حذف منافقین از لیست‬ ‫سیاه ارائه نشده و دو کشور ایران وعراق به‌ویژه خانواده شهدای‬ ‫دو کشور که فرزندان آنان توسط منافقین ترور شده‌اند می‌توانند‬ ‫بر‌اساس قوانین بین‌المللی علیه اقدام آمریکا اقامه دعوی کنند‪.‬‬ ‫غرب اگر در مبارزه با تروریس��م صادق اس��ت باید رهبران این‬ ‫سازمان را برای محاکمه تحویل دو دولت ایران و عراق بدهد تا‬ ‫حسن‌نیتخودرادرخصوصتالشدرراستایریشه‌کنساختن‬ ‫تروریسم برای جامعه جهانی ثابت کند‪ .‬بسیاری از تحلیلگران‬ ‫معتقدند باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ناچار‬ ‫شده برای کسب آرای البی صهیونیستی آمریکا‪ ،‬این تصمیم را‬ ‫اتخاذ کند و این احتمال وجود دارد که پس از پیروزی در انتخابات‬ ‫در تصمیم خود تجدید‌نظر کند‪ .‬اما اگر البی صهیونیستی تصور‬ ‫می‌کند که سازمان منافقین آلترناتیو مناسبی برای جمهوری‬ ‫اسالمی باشد سخت در اشتباه اس��ت‪ ،‬زیرا این سازمان از نظر‬ ‫ملت ایران منفورترین گروهک تروریستی به شمار می‌رود‪ .‬باید‬ ‫توجه داشته باشند سازمان منافقین پس از سرنگونی رژیم صدام‬ ‫انسجام خود را از دست داد؛ زیرا طی سال‪‎‬های اخیر شمار زیادی‬ ‫از عناصر این گروهک تروریستی با پی بردن به ماهیت رهبران‬ ‫منافقینازاینسازمانجداشده‌اند‪.‬برآیندگزارش‪‎‬هایاطالعاتی‬ ‫نشان می‪‎‬دهد که در طول یک دهه گذشته سازمان منافقین نه‬ ‫تنها نتوانسته نیروی جوان جدیدی را جذب سازمان کند بلکه از‬ ‫رهگذرتهدیدواعمالفشارنتوانستهحتیکادرهایقدیمی‌خود‬ ‫راحفظکند‪.‬بنابراینازنظرجمهوری‌اسالمیتصمیماخیرآمریکا‬ ‫برایحذفسازمانمنافقینازلیستسازمان‪‎‬هایتروریستیتنها‬ ‫یک«پروپاگاندای»انتخاباتیبرایحزبدموکراتتلقیمی‪‎‬شود‬ ‫تا بتواند البی صهیونیس��تی را راضی کند‪ .‬اقدام دولت عراق در‬ ‫اخراج گروهک تروریستی منافقین از خاک عراق نشان می‪‎‬دهد‬ ‫که دولت و ملت عراق هرگز حاضر نیستند به آمریکا و غرب باج‬ ‫بدهندوکشورخودراجوالنگاهاینگروهکتروریستیقراردهند‪.‬‬ ‫با این حال نباید در آینده از تحرکات موذیانه گروهک منافقین‬ ‫برای جمع‌آوری اطالعات س��ری از مراکز حساس هسته‌ای و‬ ‫نظامی ایران غافل ماند زیرا رهبران ورشکس��ته این گروهک‬ ‫برای اثبات مزدوری خود برای سیا و موساد هیچ‌گونه حد و مرزی‬ ‫قائلنیستند‪g.‬‬ ‫‪33‬‬
‫سياست‌‬ ‫روزهاي مهم يك خانواده سياسي‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫چرا مهدي هاشمي‬ ‫به ايرانآمد‬ ‫‪34‬‬
‫فاطمه ميرزايي‬ ‫‪1‬‬ ‫بود؛ حاشیه‌هایی که البته اظهارات خواهر و برادرانش به آن‬ ‫شدت بیشتری بخشید‪ ».‬فاطمه هاشمی در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی‌بر اینکه باتوجه ب��ه اعترافات متهمان ح��وادث بعد از‬ ‫انتخابات در دادگاه چه اتهاماتی متوجه مهدی هاشمی است‪ ،‬با‬ ‫ادعای برخورد نادرست با زندانیان گفت‪« :‬مهدی واقعیت‌ها را‬ ‫می‌گوید‪ ».‬وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی دریافت حقوق‬ ‫‪‌14‬میلیونی مهدی‌هاشمی‪ ،‬دریافت این‌گونه حقوق‌ها را به‬ ‫ديگران منتسب کرد و اظهار داشت‪« :‬پروین احمدی‌نژاد آه‬ ‫در بساط نداشت‪ ،‬اما ببینید االن چگونه دارد زندگی می‌کند‪».‬‬ ‫حض�ور نماین�ده دادس�تان و مام�وران ناج�ا‬ ‫در فرودگاه‬ ‫مهدی هاشمی که ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬ش��امگاه یکشنبه‬ ‫گذش��ته با پرواز ش��ماره ‪ EK977‬هواپیمایی امارات از دبی‬ ‫راهی تهران ش��ده بود‪ ،‬س��اعت ‪ 21:24‬وارد فرودگاه امام‬ ‫خمینی(ره) شد‪ .‬فاطمه و یاسر هاشمی نیز مهدی را در این‬ ‫سفر همراهی کردند و به‌رغم اعالم عدم استقبال‪ ،‬محسن‬ ‫هاشمی از وی اس��تقبال کرد‪ .‬وکیل مهدی هاشمی همان‬ ‫زمان به خبرنگاران گفت که موکلش در اتاق گذرنامه فرودگاه‬ ‫امام خمینی‌(ره)‪ ،‬در حال انجام مراحل اداری ورود به کشور‬ ‫است‪ .‬سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی درباره علت حضور بیش‬ ‫از یک ساعته مهدی هاشمی در فرودگاه امام گفت‪« :‬مهدی‪،‬‬ ‫یاسر و فاطمه در اتاق گذرنامه در حال طی مراحل تشریفات‬ ‫ورود به کشور هستند‪ ».‬وکیل خانواده هاشمی‌رفسنجانی با‬ ‫بیان اینکه مهدی هاشمی در فرودگاه بازداشت نشده و دلیلی‬ ‫برای این کار وجود ندارد‪ ،‬متذکر شد‪« :‬فردا برای ارائه توضیح‬ ‫درباره مسائل مربوط به موکلم به دادسرا خواهیم رفت‪».‬‬ ‫بازداشت متهم‬ ‫خبر مهم روز دوشنبه گذش��ته هم این بود؛ مهدی در‬ ‫دادس��را حاضر شد‪ .‬محسن هاش��می صبح دوشنبه گذشته‬ ‫با بی��ان اینکه برادرش در ش��رف بازداش��ت اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«احضاریه‌ای ک��ه برای ایش��ان (مهدی‌ هاش��می) صادر‬ ‫شده بود‪ ،‬درس��ت نبود و بر همین اس��اس اصالح شد‪ .‬وی‬ ‫به دادس��رای امنیتی رفته است‪ ».‬محس��ن هاشمی با بیان‬ ‫اینکه قرار کفالت برای بازداش��ت احتمالی مهدی هاشمی‬ ‫تهیه شده است‪ ،‬گفت‪« :‬منتظر نظر دادسرای امنیتی درباره‬ ‫مهدی هستیم‪».‬‬ ‫او گفته ب��ود هنوز هیچ خب��ری از بازداش��ت یا عدم‬ ‫بازداشت مهدی مطرح نش��ده و نیروهای دادسرای امنیتی‬ ‫در حال گفت‌وگو با مهدی هستند‪ .‬در صورتی که بازداشت‬ ‫مهدی تائید شود و قرار کفالت پذیرفته نشود‪ ،‬مهدی راهی‬ ‫زندان خواهد شد‪ .‬ساعاتی بعد اما خبری منتشر شد مبنی بر‬ ‫اینکه بازپرس پرونده پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام او‬ ‫را با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی کرد‪.‬‬ ‫دفاع فاطمه هاشمی از برادر‬ ‫بازگشت مهدی هاشمی با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو‬ ‫آیت‌اهلل چه گفت؟‬ ‫ح��اال همه منتظ��ر واکن��ش پ��در بودن��د‪ .‬او بارها از‬ ‫واکنش‌ها به بازداشت مهدی‌هاشمی‬ ‫در یکی از واکنش‌هایی که نسبت به بازگشت مهدی‬ ‫هاشمی مطرح شد‪ ،‬جانش��ین س��ابق نماینده ولی‌فقیه در‬ ‫س��پاه گفت‪« :‬ش��اید االن بهترین فرصت ب��رای مهدی‬ ‫هاش��می بود که باتوجه به زن��دان رفتن فائزه‪ ،‬به کش��ور‬ ‫بازگردد‪ ».‬حجت‌االس�لام مجتبی ذوالنور اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫«ما قانونی در کش��ور داریم ک��ه اگر یک نف��ر از فرزندان‬ ‫خانواده به س��ربازی رفت‪ ،‬تا پایان خدمت نفر بعدی به آن‬ ‫فرجه می‌دهند‪ .‬بنابراین ش��اید االن بهترین فرصت برای‬ ‫مهدی‌ هاش��می باش��د که باتوجه به زندان رفتن فائزه‪ ،‬به‬ ‫کش��ور بازگردد‪ .‬قوه‌قضائیه ش��اید به دلیل بازداشت فائزه‬ ‫هاش��می در اج��رای حکم مهدی هاش��می تعل��ل و تأنی‬ ‫کنند بنابراین این ش��اید اس��تفاده از فرصت باشد چون آقا‬ ‫مهدی که تا آخر عم��ر نمی‌تواند آنجا بمان��د‪ .‬باالخره یک‬ ‫روزی باید برگردد یا او را برگردانند چون متهم است و جلب‬ ‫قوه‌قضائیه برای او صادر شده است‪ ».‬ذوالنور با بیان اینکه‬ ‫در آستانه انتخابات ‪ 92‬ریاس��ت‌جمهوری هستیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬نقش مهدی هاشمی در س��ال ‪ 88‬را هرگز نمی‌توان‬ ‫فراموش کرد بنابراین شاید یکی از اهداف ورود وی به کشور‬ ‫نقش‌‌آفرینی مجدد در عرصه انتخابات باش��د‪ ».‬وی گفت‪:‬‬ ‫«از طرف دیگر شاید ورود مهدی هاش��می از نظر سیاسی‬ ‫به نفع آقای هاشمی‌رفس��نجانی تشخیص داده شده باشد‪.‬‬ ‫به این معنا ک��ه آیت‌اهلل هاشمی‌رفس��نجانی به‌عنوان یک‬ ‫شخصیت کشوری و پرسابقه نمی‌تواند نسبت به انتخابات‬ ‫بی‌تفاوت باشد و باید دید آقای هاشمی در انتخابات گذشته‬ ‫چه موضعی داش��ت و پیش‌بینی کرد که در انتخابات آینده‬ ‫چگونه حرکت خواهد کرد که این را باید از رفتار و گفتار خود‬ ‫او تشخیص داد‪ ».‬ذوالنور با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫پس��رش مهدی را نماینده خود در تشکیل کمیته صیانت از‬ ‫آرا در آس��تانه انتخابات ‪ 88‬کرد‪ ،‬گفت‪« :‬آقای هاشمی چند‬ ‫وقت گذش��ته هم بحث انتخابات آزاد را مطرح کرد و القای‬ ‫شبهه در سالمت انتخابات را به زبان آورد که مورد استفاده‬ ‫رسانه‌های بیگانه قرار گرفت‪ .‬پس پیش‌بینی می‌شود آقای‬ ‫هاشمی در مورد انتخابات آینده‪‌،‬بی‌موضع نیست‪ ».‬او افزود‪:‬‬ ‫«موضع آیت‌اهلل هاشمی تقویت کلی نظام و بی‌طرف است‬ ‫و کار به هیچ یک از جناح‌های کش��ور ن��دارد که باتوجه به‬ ‫س��ابقه ایش��ان در نظام‪ ،‬توقع داریم همین مس��یر را برود‪.‬‬ ‫اما هاشمی رفسنجانی در انتخابات س��ال ‪ 88‬این مسیر را‬ ‫نرفت و در انتخابات س��ال ‪ 92‬نیز پیش‌بینی می‌ش��ود این‬ ‫نباشد‪ ».‬ذوالنور دومین مسیر آیت‌اهلل هاشمی در انتخابات‬ ‫‪ 92‬ریاست‌جمهوری را حرکت به سمت اصولگراها دانست‬ ‫و گفت‪« :‬اما ادبیات سیاس��ی آقای هاشمی تفاوت ماهوی‬ ‫با مبانی اصولگرایی دارد و هیچ وقت مس��یر اصولگرایی بر‬ ‫استفاده دش��منان انقالب و تکرار حرف بیگانگان نیست‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اصالح‌طلبان در انتخابات ‪ 92‬سعی بر‬ ‫قرار گرفتن در زیر چتر آیت‌اهلل هاش��می رفسنجانی دارند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪« :‬ادبیات سیاسی آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی‬ ‫نیز بیش از آنکه ب��ه مواضع اصولگرایی نزدیک باش��د‪ ،‬به‬ ‫سياست‬ ‫تکذیب خبر بازداشت مهدی‌هاشمی‬ ‫اما وکی��ل خانوادگ��ی هاشمی‌رفس��نجانی بالفاصله‬ ‫ادعای فاطمه و یاسر هاش��می مبنی بر بازداشت برادرشان‬ ‫مهدی در ف��رودگاه امام‌(ره) را رد کرد‪ .‬او گفت‪« :‬با محس��ن‬ ‫هاش��می تماس گرفتم‪ ،‬به من گفت که مهدی با ماش��ین‬ ‫دادسرا به س��مت منزل پدرش در جماران راهی شده است‪.‬‬ ‫معاون دادستان با حضور در فرودگاه امام خمینی‌(ره) و ابالغ‬ ‫احضاریه به مهدی هاش��می از وی تعه��د گرفت که ظرف‬ ‫‪ 24‬ساعت خود را به دادسرا معرفی کند‪».‬از شب رفتن مهدی‬ ‫ی توسط سایت بازتاب منتشر شده‬ ‫هاشمی به خانه پدری فیلم ‌‬ ‫که در آن فیلم اکبر هاشمی‌رفسنجانی در گوش پسرش دعای‬ ‫سفر می‌خواند‪ .‬صدای اعضای دیگر خانواده نیز در این فیلم‬ ‫شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫یاس ‌ر هاشمی‪ :‬مهدی بازداشت شد‬ ‫یاسر هاشمی پس از خروج مهدی هاشمی از فرودگاه‬ ‫با حضور در جمع خبرنگاران مدعی شد که برادرش بازداشت‬ ‫شده است‪ .‬یاس��ر هاش��می در خصوص وضعیت برادرش‬ ‫به خبرنگاران گفت‪« :‬متهمان س��ه‌هزار میلیاردی در شهر‬ ‫می‌گردند‪ ،‬اما مهدی با افتخار به ایران بازگش��ته و بازداشت‬ ‫شده است‪ ».‬وی درپاس��خ به اینکه مگر از مهدی هاشمی‬ ‫تعهد گرفته نش��ده که خود را ب��ه دادس��تانی معرفی کند‪،‬‬ ‫جواب داد‪« :‬تا االن که ما اطالع داریم مهدی را بازداش��ت‬ ‫کرده‌اند‪ ».‬وی درخصوص گزارش کمیسیون اصل نود درباره‬ ‫اتهامات مهدی هاشمی نیز هیچ پاسخی نداد‪ .‬یاسر هاشمی‬ ‫در خصوص نقش برادرش در حوادث پس از انتخابات بنا بر‬ ‫اعترافات حمزه کرمی‌و مسعود باستانی نیز گفت‪« :‬مهدی‬ ‫هیچ نقشی در این موضوع نداش��ته و االن نیز او را بردند و‬ ‫با افتخار هم ای��ن کار را انجام دادند و مه��دی هم با افتخار‬ ‫برگشت تا به مسائل پاسخ دهد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫ظهر روز جمعه‪ ،‬برای چندمین بار یک خبر مهم روی‬ ‫خروجی رس��انه‌ها قرار گرفت؛ مهدی هاش��می به کش��ور‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬این خبر البته پیش از ای��ن چند بار دیگر نیز در‬ ‫دوره‌های مختلف مطرح ش��ده بود این ب��ار اما گویا جنس‬ ‫این خبر متفاوت بود و برخی ش��واهد از احتمال بیشتر وقوع‬ ‫آن خبر می‌داد‪ .‬بر اس��اس این خبر قرار بود مهدی هاشمی‬ ‫بعد‌ازظهر شنبه گذشته از دبی وارد تهران شود‪ .‬در این میان‬ ‫برخی رسانه‌ها به گمانه‌زنی درباره نحوه برخورد با پسر دوم‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی پرداختند؛ برخی از بازداشت او در فرودگاه‬ ‫و انتقالش به زندان خبر می‌دادن��د و برخی دیگر از حضور او‬ ‫در منزل پدری قبل از آغاز روند قضایی‪.‬شنبه به پایان رسید‪،‬‬ ‫اما خبر مهم این روز ورود مهدی هاش��می ب��ه تهران نبود‪،‬‬ ‫بلکه خبر مهم بازداشت خواهرش فائزه و انتقالش به زندان‬ ‫برای اجرای حکم ‪ 6‬ماه زندانش بود‪ .‬گروه‌هایي از معترضان‬ ‫و منتقدان مهدی هاشمی که برای تجمع راهی فرودگاه امام‬ ‫شده بودند وقتی دیدند خبری از بازگشت متهم پرونده حوادث‬ ‫سال‪ 88‬نیست‪ ،‬همگی راه بازگشت به خانه در پیش گرفتند‪.‬‬ ‫حاال با بازداش��ت فائزه خیلی‌ها بر این ب��اور بودند که‬ ‫مهدی دیگر باز‌نمی‌گردد‪ .‬شامگاه یکش��نبه گذشته اما باز‬ ‫هم یک خبر مهم دیگر منتش��ر ش��د‪ .‬فرزن��د دوم آیت‌اهلل‬ ‫عزم بازگش��ت کرده بود‪ .‬خبر البته در ابتدا به صورت شایعه‬ ‫در برخی محافل سیاسی مطرح ش��د‪ ،‬اما طولی نکشید که‬ ‫انتشار تصاویری از او در فرودگاه دبی که به همراه فاطمه و‬ ‫یاسر هاشمی در حال بازگشت به تهران بودند‪ ،‬دیگر شکی‬ ‫بر صحت این خبر باقی نگذاش��ت‪.‬مهدی هاش��می در این‬ ‫تصاویر به خبرنگار‌بی‌بی‌سی فارسی گفت که حرف‌هایش‬ ‫را در تهران خواهد زد‪ .‬او به همین یک جمله بسنده کرد‪.‬حاال‬ ‫باز مساله مهم این بود‪ :‬آیا مهدی هاشمی بازداشت می‌شود؟‬ ‫وکیل خانواده هاش��می پیش از اینکه پ��رواز دبی در‬ ‫فردوگاه امام خمینی(ره) به زمین بنشیند به خبرنگاران چنین‬ ‫گفت‪« :‬دستگاه قضایی قبال به مهدی هاشمی اخطار نداده‬ ‫و قاعدتا وی نباید بازداشت شود‪.‬هیچ یک از اعضای خانواده‬ ‫هاشمی برای اس��تقبال از مهدی به فرودگاه نمی‌روند و به‬ ‫روال طبیعی مهدی مستقیم به منزل خود می‌رود‪».‬‬ ‫علیزاده طباطبایی ب��ا تاکید بر اینک��ه منتظر تصمیم‬ ‫دستگاه قضایی در خصوص موکلش هست‪ ،‬متذکر شد‪« :‬اگر‬ ‫مهدی هاشمی بازداشت نش��ود‪ ،‬صبح برای توضیح درباره‬ ‫مسائلی که درباره وی مطرح شده‪ ،‬به دادسرا می‌رویم‪».‬‬ ‫فرزندانش در برابر اتهام��ات دفاع کرده بود‪ .‬ای��ن بار اما او‬ ‫به‌گونه‌ای دیگر رفتار کرد‪ .‬محس��ن هاش��می رفسنجانی‬ ‫در پاسخ به س��والی درباره نظر آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫درباره بازداش��ت مهدی و فائزه‌ هاش��می‪ ،‬گفت‪« :‬ایشان‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬بچه‌ه��ای م��ن مث��ل بچه‌ه��ای بقی��ه افراد‬ ‫هس��تند و فرقی بین بچه‌های من با بچه مردم نیس��ت‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬نظر ایش��ان این اس��ت که نبای��د تبعیضی‬ ‫صورت بگی��رد و باید ب��دون تبعی��ض با فرزندان ایش��ان‬ ‫برخورد ش��ود‪ ».‬محس��ن هاش��می با بیان اینکه آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی جویای ح��ال مهدی و فائزه اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ایش��ان از بازداش��ت مهدی و فائزه نگران نیستند؛‬ ‫حاج آقا به این بحران‌‌ها عادت دارند‪».‬‬ ‫‪35‬‬
‫مواضع اصالح‌طلبان نزدیک‌تر است‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫نظر شریعتمداری درمورد بازداشت‬ ‫مهدی و فائزه‬ ‫حسین شریعتمداری نیز از دیگر کسانی بود که نسبت‬ ‫به این ماجرا واکنش نش��ان داد‪ .‬او در کیهان نوشت‪« :‬تنها‬ ‫تفاوت آقای مهدی هاشمی با سایر مجرمان فراری آن است‬ ‫که ایش��ان فرزند یکی از مس��ئوالن عالی‌رتبه نظام یعنی‬ ‫حضرت آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی است‪.‬‬ ‫او نوش��ت‪ «:‬این روزها‪ ،‬بازگش��ت و بازداشت مهدی‬ ‫هاشمی و دستگیری فائزه هاش��می که پیش از آن صورت‬ ‫پذیرفته بود‪ ،‬به یکی از مس��ائل جنجالی روز تبدیل شده و‬ ‫حجم انبوهی از اظهارنظرهای متف��اوت و گاه متضاد را در‬ ‫داخل و خارج کشور به‌دنبال داشته است‪ .‬رسانه‌های بیگانه‬ ‫و نوچه‌های نش��ان‌دار آنها‪ ،‬از این ماجرا ب��ا عنوان حرکتی‬ ‫علیه آیت‌اهلل هاشمی رفس��نجانی یاد می‌کنند که تضعیف‬ ‫و تخریب شخصیت ایش��ان را نشانه رفته اس��ت! برخی از‬ ‫مدعیان اصالحات و اصح��اب فتنه ‪ 88‬نیز با همین س��از‬ ‫همصدا شده‌اند و از سوی دیگر‪ ،‬توده‌های مردم و کسانی که‬ ‫دل در گرو اس�لام و انقالب دارند‪ ،‬این اقدام را نشانه و نماد‬ ‫«عدالت» مورد انتظار از دس��تگاه قضایی کشور می‌دانند و‬ ‫در فاصله این دو نقطه‪ ،‬اظهارنظرها و تفسیر و تحلیل‌های‬ ‫دیگری نیز دیده و ش��نیده می‌ش��ود که نهایتا به یکی از دو‬ ‫دیدگاه یاد شده نزدیک است‪.‬‬ ‫از ای��ن روی ماجرای مورد اش��اره را می‌توان یکی از‬ ‫مصادیق کالم‪ -‬بخوانید هشدار‪ -‬حضرت امیرعلیه‌السالم‬ ‫تلقی کرد که ادامه آن به مخفی ماندن حقیقت و جابه‌جایی‬ ‫پندارها و انگاره‌ها با «واقعیت» می‌انجامد و حال آنکه راهکار‬ ‫منطقی برای برون‌رفت از این‌ترافیک ‪-‬به ظاهر‪ -‬سنگین‬ ‫در همان کالم حضرت آمده است؛ کنار زدن پرده‌های اوهام‬ ‫و مش��اهده واقعیت به‌گونه‌ای خالی از ابه��ام و در این باره‬ ‫گفتنی‌هایی هست‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫او در ادامه نوشت‪« :‬آیا دستگیری فرزند حضرت‌آیت‌اهلل‬ ‫محمدی گیالنی که از قضا با دخالت خود ایش��ان صورت‬ ‫پذیرفت و اعدام وی را در پی داشت‪ ،‬اقدامی‌علیه شخصیت‬ ‫آن بزرگوار ب��ود؟ و یا دس��تگیری فرزند مرح��وم آیت‌اهلل‬ ‫مش��کینی ی��ا دس��تگیری منجر به اع��دام فرزن��د حجت‬ ‫االسالم‌والمسلمین حسنی‪ -‬از پیشگامان شجاع و برجسته‬ ‫انقالب اسالمی‪ -‬دستگیری و زندانی شدن فرزند حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خزعلی و‪ ...‬که در تمامی‌این نمونه‌ها اس��تقبال آن‬ ‫بزرگواران عزیز را نیز در پی داشت‪ ،‬با هدف تضعیف و تخریب‬ ‫آنان صورت پذیرفته بود؟! و آیا این اقدامات به جایگاه رفیع‬ ‫و بلندمرتبه آنان‪ ،‬کمترین آس��یب و خدش��ه‌ای وارد کرد؟!‬ ‫این عزیزان بزرگوار کماکان در ش��مار اسوه‌های بلندمرتبه‬ ‫و مردان خداجوی انقالب به‌ش��مار می‌آین��د و برای ملت و‬ ‫انقالب و نظام افتخارآفرین بوده و هستند‪».‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪« :‬براس��اس یک خبر موثق‪،‬‬ ‫بازگشت مهدی هاش��می به درخواست ش��خص آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی رفسنجانی و با اطالع ایشان از بازداشت و محاکمه‬ ‫وی صورت گرفته اس��ت و ای��ن همراه��ی رئیس مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام دقیقا همان نکته‌ای اس��ت که‬ ‫دشمنان بیرونی و برخی از دنباله‌های داخلی آنان را به خشم‬ ‫آورده است‪ .‬یکشنبه شب گذشته ‪ -‬دوم مهرماه‪‌-‬بی‌بی‌سی‪،‬‬ ‫شبکه دولتی انگلیس‪ ،‬که می‌دانس��ت بازگشت و بازداشت‬ ‫مهدی‌هاشمی‪ ،‬رش��ته‌های آنها را پنبه خواهد کرد‪ ،‬آرزوی‬ ‫خود را در قالب این خبر پخش کرد! که‪« :‬ورود اعالم‌ش��ده‬ ‫مهدی‌هاشمی‪ ،‬پس��ر اکبر هاشمی رفس��نجانی از دبی به‬ ‫تهران می‌تواند دریای سیاست جمهوری اسالمی ایران را بار‬ ‫دیگر متالطم کند»! و توضیح نداد که این تالطم در اردوگاه‬ ‫نوچه‌های انگلیس پدید خواهد آمد‪ -‬که آمد‪ -‬یا در پهن‌دشت‬ ‫ی آرزوی‬ ‫سیاست مقتدرانه ایران اسالمی؟!‌بی‌بی‌سی‪ ،‬هنگام ‌‬ ‫خود را بر‌باد‌رفته دید که آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار‬ ‫با برخی از اعضای ح��زب موتلفه اس�لامی تاکید کرد که‬ ‫حساب فرزندان و عملکرد آنها از حساب شخص وی جداست‬ ‫براي مهدي رايزني نكردم‬ ‫گفت‌وگوي كوتاه مثلث با محسن هاشمي‬ ‫‪2‬‬ ‫محسن هاشمی‪ ،‬مدیرعامل سابق مترو‪ ،‬پسر ارشد آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی است‪ .‬وی می‌گوید که‬ ‫از وضعیت شخصی یا مراحل دادرسی مهدی هاشمی‪ ،‬برادر خود اطالعی ندارد و تاکنون نیز با هیچ مسئولی‬ ‫در قوه قضائیه در این باره رایزنی نکرده است‪.‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫آخرین اخباری که از بازپرس�ی برادرتان مهدی‬ ‫هاشمی رفسنجانی در دادس�رای امنیت دارید‪،‬‬ ‫چیس�ت؟ آیا وکی�ل (دکت�ر علی�زاده طباطبایی)‬ ‫توانست ایشان را مالقات کند یا خیر؟‬ ‫‪ l‬متاس��فانه من هیچ خبری ن��دارم‪ .‬كامال‌بی‌خبر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫یعنی ش�ما از برادرت�ان آقا مهدی هی�چ خبری‬ ‫ندارید؟‬ ‫‪ l‬خبری ندارم‪ .‬وقتی مهدی را آنجا نگه داشتند‪ ،‬چه‬ ‫خبری می‌توانم داشته باشم‪ .‬شما را تا به حال آنجا نبر ‌ده‌اند؟‬ ‫خیر‪ ،‬تاکنون به دادسرا احضار نشده‌ام‪.‬‬ ‫حاج آقا (آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی) چطور؟‬ ‫‪ l‬از خودشان سوال کنید‪.‬‬ ‫ایش�ان نظری برای توصیه یا رایزنی با مقامات‬ ‫قوه قضائیه دارند؟‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم‪ ،‬در جریان نیستم‪.‬‬ ‫ام�ا در مصاحبه با یک�ی از خبرگزاری‌ها گفتید که‬ ‫حاج آقا قصد هیچ توصیه یا رایزنی با مس�ئوالن‬ ‫درباره آقا مهدی و فائزه خانم را ندارند‪.‬‬ ‫‪ l‬یک چیزی‌هایی گفت��م و آنها هم یک تیترهایی‬ ‫زدند‪ ،‬اما نمی‌دانم در خبر چه چیزی درج شد‪.‬‬ ‫‪ l‬ان‌ش��اء‌اهلل ش��ما را هم آنجا می‌برند تا ببینید چه‬ ‫اتفاقی می‌افتد‪.‬‬ ‫در لحظاتی که آقا مهدی داشت خانه را به مقصد‬ ‫دادس�را ترک می‌کرد‪ ،‬چه صحبت‌هایی بین وی‬ ‫و حاج آقا رد و بدل ش�د؟ یک فیلمی‌ در رسانه‌ها‬ ‫است‪ ،‬آن صحبت‌ها چه بود؟‬ ‫با مسئوالن قوه قضائیه رایزنی انجام دادید؟‬ ‫چطور ش�د که آقا مهدی تصمیم به بازگش�ت به‬ ‫این چ�ه دعایی اس�ت ک�ه ب�رای م�ن خبرنگار‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫‪( l‬خنده) واقعا من االن خبری از برادرم ندارم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ l‬من ای��ن کار را انجام ندادم‪ .‬حاال اگر کس��ی این‬ ‫کار را کرده‪ ،‬نمی‌دانم‪ .‬به ش��خصه تاکنون چنین کارهایی‬ ‫نکرده‌ام‪.‬‬ ‫‪ l‬من آنجا نبودم‪.‬‬ ‫و گفت در زمینه رسیدگی قضایی نیز‪ ،‬فرزندان خود را متمایز‬ ‫از سایر شهروندان نمی‌داند‪».‬‬ ‫تصادفی نبود‬ ‫حمیدرضا‌ترقی‪ ،‬عضو ارشد حزب موتلفه اسالمی هم‬ ‫با تاکید بر این مطلب که می‌خواهند فضای سیاسی کشور‬ ‫را به نفع اصالح‌طلب��ان تغییر دهند‪ ،‬گف��ت‪« :‬قطعا باتوجه‬ ‫به اینکه در آس��تانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم قرار‬ ‫داریم‪ ،‬بازگشت مهدی و بازداش��ت فائزه هاشمی تصادفی‬ ‫نبوده اس��ت‪ ».‬وی افزود‪« :‬در واقع جریان‌های سیاسی در‬ ‫حال تصمیم‌گیری و شکل‌گیری آرایش انتخاباتی در کشور‬ ‫هستند و براس��اس مصاحبه‌ای که آقای مهدی هاشمی با‬ ‫بی‌بی‌سی انجام داده‪ ،‬به نظر می‌رس��د ایشان به‌دنبال یک‬ ‫فضای جدیدی در عرصه سیاس��ی است و می‌خواهد از این‬ ‫فرصت برای تغییر فضای سیاسی کشور به نفع اصالح‌طلبان‬ ‫اس��تفاده کند‪ ».‬وی کاندیداتوری آیت‌اهلل هاش��می را بعید‬ ‫دانس��ت و تاکید کرد‪« :‬آقای هاشمی رفس��نجانی کاندیدا‬ ‫نمی‌شود که بخواهد از بازداشت فرزندانش استفاده انتخاباتی‬ ‫کند‪ ،‬اما همانطور که اشاره کردم‪ ،‬می‌خواهند فضای سیاسی‬ ‫کشور را به نفع اصالح‌طلبان تغییر دهند‪».‬‬ ‫در همین راستا ابوالقاسم رئوفیان‪ ،‬عضو جبهه پیروان‬ ‫خط‌امام و رهبری هم با تاکید بر این مطلب که بازداش��ت‬ ‫فرزندان آیت‌اهلل هاشمی خدش��ه‌ای به جایگاه و شخصیت‬ ‫ایشان وارد نمی‌کند‪ ،‬گفت‪« :‬مهدی هاشمی با علم به اینکه‬ ‫احضار و بازداشت می‌شود‪ ،‬به کش��ور بازگشت و خودش را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬بنابراین این مساله گویای این حقیقت است که‬ ‫وی آمادگی پاسخگویی به سواالت و اتهامات را دارد و تسلیم‬ ‫نتیجه هم خواهد بود‪ ».‬وی افزود‪« :‬رسانه‌ها و برخی افراد‬ ‫نباید به این مساله دامن بزنند و قبل از صدور حکم هیزم به‬ ‫آتش بریزند و حکم صادر کنند‪ .‬در واقع باید فضا را آرام نگاه‬ ‫دارند و نخواهند برای رس��یدن به اهداف نامشروع سیاسی‬ ‫خود برسند‪g ».‬‬ ‫کشور گرفت؟‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم به چه علت برگشت‪.‬‬ ‫چرا بعد از سه س�ال آقا مهدی هاشمی به کشور‬ ‫برگشت؟‬ ‫‪ l‬احتماال عالقه داشته که به زندان بیفتد(خنده)‪g.‬‬
‫اتهامات چه بود؟‬ ‫ی هاشمی؛ از پولشویی تا سندسازی در تبلیغات انتخاباتی‬ ‫مهد ‌‬ ‫‪3‬‬ ‫سياست‬ ‫دس�تور مهدی هاش�می برای سندسازی در‬ ‫تبلیغات انتخاباتی‬ ‫ی خاطرنشان کرد‪« :‬در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی‬ ‫کرم ‌‬ ‫زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان‬ ‫آقای مهدی هاش��می بودند و آماده ش��ده بودند در جهت‬ ‫سندس��ازی در انتخاب��ات فعالیت کنند ک��ه از بیت‌المال و‬ ‫سازمان بهینه‌سازی‪ ،‬پول با سندسازی بگیرند و به مصرف‬ ‫تبلیغات انتخاباتی برسانند‪ .‬در نتیجه به دستور آقای مهدی‬ ‫هاش��می ش��رکت‌های ذکر ش��ده با فاکتوره��ای جعلی و‬ ‫سندس��ازی موظف ش��ده بودند برای تبلیغ��ات انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری کار کنند‪ ».‬مدیر سایت جمهوریت تصریح‬ ‫کرد‪« :‬به‌عنوان مثال‪ ،‬ش��رکت نشر ذره ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫پوستر مربوط به آقای هاش��می را چاپ کرد اما پولش را از‬ ‫سازمان بهینه‌سازی گرفت‪ ،‬به این صورت که آقای مهدی‬ ‫هاشمی با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد‪ ،‬مبنی‬ ‫بر چاپ ‪200‬‏ هزار نس��خه از کتاب‏پنج‏ جلدی کودک یعنی‬ ‫یک‏ میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان س��ند‬ ‫اصلی تلقی ش��د و پولش را از سازمان بهینه‌سازی پرداخت‬ ‫کردم و در اختیار نش��ر ذره قرار گرف��ت‪ .‬در حالی که فقط‬ ‫تعداد‏‪25‬‏ هزار از این کتاب چاپ شد‪ ».‬وی افزود‪« :‬برخی از‬ ‫فرهنگسازی و همین طور شرکت‌های تحت پوشش باعث‬ ‫شد که متاس��فانه از این سازمان با فش��ار وی پول برداشته‬ ‫و برای تبلیغات انتخاباتی پدرش هزینه ش��ود‪ .‬هر چند وی‬ ‫‪320‬‏ میلیون تومان هم برای کسانی که این کار را می‌کردند‪،‬‬ ‫حق‌الزحمه در نظر گرفته بود‪ .‬بنده به سهم خود آماده‌ام که آن‬ ‫را به بیت‌المال برگردانم و آن را حرام می‌دانم‪ ».‬متهم ادامه‬ ‫داد‪« :‬ش��رکت‌هایی که فاکتور جعل می‌کردند‪ ،‬خودشان هم‬ ‫منافع داشتند زیرا این ش��رکت‌ها مهر و حیثیت خودشان را‬ ‫می‌فروختند‪ ».‬وی اضافه کرد‪« :‬بع��د از انتخابات وقتی که‬ ‫پدرش شکس��ت خورد‪ ،‬باز عملیات ادامه پیدا ک��رد و آقای‬ ‫مهدی هاشمی‌رفس��نجانی از آنجا رفت و مابقی طلب‌های‬ ‫انتخاباتی هم پرداخت ش��د‪ .‬در مجم��وع پول‌هایی که باید‬ ‫صرف سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد‪ ،‬با روندی‬ ‫که ذکر کردم و فش��ار وی صرف تبلیغات انتخاباتی پدرش‬ ‫ی گفت‪« :‬چیزی که در حوزه من برداشت شد‪ ،‬دو‬ ‫شد‪ ».‬کرم ‌‬ ‫میلیارد تومان برای تبلیغات انتخاباتی بود و در قسمت‌های‬ ‫دیگر هم بود که احتماال اتفاقاتی افتاده که اگر بررسی شود‪،‬‬ ‫منجر به نتیجه خواهد شد‪ ».‬وی افزود‪« :‬اینک به انتخابات‬ ‫دهم ریاس��ت‌جمهوری می‌پ��ردازم که منجر به آش��وب و‬ ‫شورش شد و تخلفات مربوط به آن را توضیح می‌دهم‪ .‬ابتدا‬ ‫آقای مهدی هاشمی با من صحبت کرد تا یک کار رسانه‌ای‬ ‫قوی را برای انتخابات راه‌اندازی کنیم‪ .‬چن��د روز بعد‪ ،‬آقای‬ ‫دکتر جاسبی در جلس��ه‌ای به من گفت باید کاری کنیم که‬ ‫هر کس رئیس‌جمهور می‌ش��ود‪ ،‬احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور‬ ‫نش��ود‪ ،‬زیرا دانش��گاه آزاد با دولت رابطه خوبی نداش��ت‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫از متهمان حاضر در جلس��ه چه��ارم دادگاه متهمان‬ ‫حوادث پس از انتخابات که سه‌ش��نبه سوم شهریور ‪1388‬‬ ‫برگزار شد‪ ،‬مس��عود باستانی‪ ،‬سردبیر س��ایت جمهوریت و‬ ‫حمزه کرمی‪ ‌،‬مدیر سایت جمهوریت بودند که در اعترافات‬ ‫خود به اتهامات مهدی هاش��می علیه نظام اش��اره کردند‪.‬‬ ‫حمزه کرمی‪‌،‬عضو حزب کارگزاران سازندگی‪ ،‬مدیر سایت‬ ‫جمهوری��ت‪ ،‬از کارمندان دانش��گاه آزاد و نزدیکان مهدی‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی‪ ،‬مس��ئولیت مطالب سایت جمهوریت‬ ‫را که پس از انتخابات فیلتر ش��د به عهده مهدی هاش��می‬ ‫دانست‪ .‬وی مهدی هاشمی را به برداشت مبلغ دو میلیارد‬ ‫تومان برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی از سازمان‬ ‫بهينه سازي مصرف سوخت در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫سال ‪ 1384‬متهم کرد‪.‬‬ ‫کرمی‌ همچنین پرسنل سایت جمهوریت را مسئول‬ ‫تهیه شبنامه برای س��تاد میرحسین موسوی اعالم‬ ‫کرد و ب��ه دریاف��ت ‪ 320‬میلیون توم��ان از بودجه‬ ‫سازمان بهینه‌س��ازی اقرار کرد‪ .‬کرمی‌ در دفاعیات‬ ‫خود گفت‪« :‬در تاری��خ ‪ 29‬خرداد ‪88‬‏ در راس��تای‬ ‫اغتشاشات اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌دلیل‬ ‫فعالیت در س��ایت جمهوریت و س��تاد میرحسین‬ ‫موسوی دستگیر ش��دم‪ .‬باتوجه به اینکه اینجانب‬ ‫مدیر اسمی‌س��ایت جمهوریت بودم و مدیر اصلی‬ ‫سایت جمهوریت آقای مهدی هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫بود و ریش��ه تخلفات و مش��کالت ما به انتخابات‬ ‫نهم ریاست‌جمهوری برمی‌گردد‪ ،‬من ابتدا از محضر‬ ‫دادگاه اجازه می‌خواهم که مس��ائل و مش��کالت‬ ‫مربوط به انتخابات نهم را توضیح دهم و سپس به‬ ‫انتخابات دهم بپردازم‪ ».‬کرمی‌اظهار داش��ت‪« :‬از‬ ‫سال‏‪82‬‏ من به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت‬ ‫رفتم و به‌عن��وان مدیر فرهنگس��ازی در ارتباطات‬ ‫منصوب ش��دم‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مذکور آقای مهدی‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی بود و من در خالل کار متوجه شدم پدر‬ ‫وی قصد کاندیداتوری در انتخابات‏‪84‬‏ را دارد و اصال فلسفه‬ ‫دعوت به آن سازمان‪ ،‬موضوع انتخابات بود‪».‬‬ ‫ش��رکت‌های دیگر بودند که تحت عنوان آنها پول پرداخت‬ ‫ش��ده بود اما این شرکت‌ها اصال ثبت نش��ده بودند و وجود‬ ‫خارجی نداشتند‪».‬‬ ‫مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود‬ ‫کرمی‌گفت‪« :‬آقای مهدی هاشمی معتقد به پولشویی‬ ‫بود‪ ،‬یعنی اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها‬ ‫اخذ می‌ش��ود‪ ،‬باید به صرافی برود و در آنج��ا تبدیل به دالر‬ ‫و سپس تبدیل به ریال شود‪ .‬یا یک س��ری وقت‌ها خودش‬ ‫برای کارهای تبلیغاتی دالر می‌داد و می‌گفت ببرید به ریال‬ ‫تبدیل کنید و س��پس تبدیل به دالر و دوباره تبدیل به ریال‬ ‫کنید‪ .‬وقتی حکمت این کار را از او می‌پرس��یدیم‪ ،‬می‌گفت‬ ‫با این کار دستگاه‌های مذکور نمی‌توانند به سادگی به منشأ‬ ‫پول‌ها دست پیدا کنند‪ ».‬وی افزود‪« :‬به‌هر‌حال فشار مهدی‬ ‫هاشمی به زیرمجموعه و همین طور اینجانب و پرسنل واحد‬ ‫ی گفت‪« :‬ما هم س��ایت جمهوریت را به‌عنوان س��ایت‬ ‫کرم ‌‬ ‫طرفداران هاشمی و با مدیریت ارشد آقای مهدی هاشمی و‬ ‫سردبیری آقای محمدرضا نوربخش و سردبیر شیفت صبح‬ ‫آقای ایرج جمشیدی و سردبیری شیفت عصر آقای مسعود‬ ‫باستانی و پیمان مقدس و با همکاری تعدادی از نویسندگان‬ ‫و خبرنگاران تشکیل دادیم‪ ».‬متهم اضافه کرد‪« :‬چند روز بعد‬ ‫آقای جاسبی اعالم کرد من از نظرم منصرف شدم و دستور‬ ‫تعطیلی سایت را صادر کرد‪ ،‬اما آقای مهدی هاشمی گفت که‬ ‫سایت باید ادامه کار دهد و با آن مخالفت کرد‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬به دس��تور آقای مهدی هاشمی مجبور‬ ‫شدیم س��ایت جمهوریت را ابتدا در مکان دانشگاه واقع در‬ ‫خیابان بنی‌هاشم سپس در روزنامه فرهیختگان مربوط به‬ ‫دانشگاه آزاد و با پول‪ ،‬هزینه و پرسنل دانشگاه اداره کنیم‪.‬‬ ‫س��ایت جمهوریت ابتدا مقرر بود یک س��ایتی باشد که از‬ ‫کاندیدای موردنظر حمایت کند و یک نقد نرمی‌ را به دولت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما متاسفانه با فشارهای آقای مهدی هاشمی‬ ‫و اطرافیان وی‪ ،‬س��ایت مذکور یک س��ایت ساختارشکن‪،‬‬ ‫تندرو و سایتی شد که نهادهای رسمی نظام را مانند شورای‬ ‫محترم نگهبان‪ ،‬وزارت کش��ور‪ ،‬سپاه‪ ،‬بس��یج و صداوسیما‬ ‫تضعیف می‌کرد‪ ».‬کرمی‌گفت‪« :‬سایت جمهوریت به نقل‬ ‫اخبار غیرواقعی از ستاد میرحسین موسوی مبنی بر‬ ‫وجود تقلب در انتخابات و تش��ویش افکار عمومی‬ ‫می‌پرداخت‪ .‬همین طور سایت جمهوریت خدمات‬ ‫دولت در آس��تانه انتخابات را پول‌پاش��ی و حرکتی‬ ‫تبلیغاتی معرفی می‌کرد و نس��بت به آن منفی‌بافی‬ ‫داشت‪ ».‬وی افزود‪« :‬س��ایت جمهوریت برخالف‬ ‫مواضع رسمی نظام و واقعیت‪ ،‬دائما شبهه تقلب در‬ ‫انتخابات را تبلیغ و همچنین افزایش صندوق‌های‬ ‫س��یار و موارد مش��ابه را به‌عنوان احتمال تقلب در‬ ‫انتخابات ذکر می‌کرد و التهاب اجتماعی را افزایش‬ ‫می‌داد‪».‬‬ ‫اعترافات باستانی‬ ‫مسعود باستانی‪ ،‬روزنامه‌نگار و عضو تحریریه‬ ‫س��ایت جمهوریت نیز در دفاعیات خود با اشاره به‬ ‫سابقه فعالیت خود با س��ایت جمهوریت که مکررا‬ ‫وی گرداننده اصلی این سایت را مهدی هاشمی رفسنجانی‬ ‫اعالم می‌کرد‪ ،‬گفت‪« :‬س��ایت جمهوریت زیر نظر مهدی‬ ‫هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و من به‌عنوان عضو شورای‬ ‫سردبیری ش��یفت بعدازظهر زیر نظر افرادی چون کرمی‌ و‬ ‫نوربخش کار می‌کردم‪».‬‬ ‫این متهم با اش��اره به محورهایی که از س��وی مهدی‬ ‫هاشمی رفس��نجانی مدیریت کالن س��ایت جمهوریت به‬ ‫آنها ارائه می‌ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬حمله به عملکرد چهارساله دولت‬ ‫و تضعیف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروی مقاومت بسیج و نیز‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬تضعیف ش��خص احمدی‌نژاد‪ ،‬ایجاد شبهه‬ ‫در انتخابات‪ ،‬ارائه اخبار ض ‌دو‌نقیض مبنی‌‌بر سوءاس��تفاده از‬ ‫اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات جزو محورهایی بود‬ ‫که در راس��تای وحدت‌ش��کنی و ایجاد التهاب در جامعه آن‬ ‫را در دستور کار داش��تیم‪ ».‬وی با اشاره به گردانندگی سایت‬ ‫جمهوریت توسط مهدی هاشمی‌رفسنجانی و نیز استقرار این‬ ‫سایت در محل دانشگاه آزاد گفت‪« :‬دفتر این سایت در یکی‬ ‫از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد‬ ‫از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود‪ ».‬باستانی با اشاره به‬ ‫سندسازی‌ها و استفاده از امکانات دولتی در سایت جمهوریت‬ ‫افزود‪« :‬سندسازی‌ها و اس��تفاده از امکانات این سایت مانند‬ ‫ریاست مهدی هاشمی‌رفس��نجانی در سازمان بهینه‌سازی‬ ‫بود‪ ».‬وی سایت جمهوریت را اتاق جنگ روانی علیه مسئوالن‬ ‫نظام دانست و گفت که در این سایت با درج اخباری نادرست و‬ ‫نمایش ناکارآمدی دولت نهم اقدام می‌کردیم‪g .‬‬ ‫‪37‬‬
‫شكي نيست‬ ‫كه بازگشت‬ ‫مهدي هاشمي‬ ‫به دستور پدر و‬ ‫با تدبير او بوده‬ ‫است‬ ‫تصميم پدر‬ ‫چرا هاشمي‌رفسنجاني با بازگشت فرزندش موافقت كرد؟‬ ‫سياست‬ ‫مصطفي صادقي‬ ‫‪4‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫در می��دان سیاس��ت‪ ،‬ه��رگاه رخدادی ب��ه وقوع‬ ‫می‌پیون��دد‪ ،‬آنچ��ه ب��رای تحلیلگ��ران و رصدگ��ران‬ ‫مسائل سیاس��ی مهمتر‌و بااهمیت‌تر اس��ت علت وقوع‬ ‫«رخداد» اس��ت‪ .‬بی‌ش��ک مهمترین رویداد سیاس��ی‬ ‫هفته گذش��ته بازداش��ت و روانه زندان ش��دن دو فرزند‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی‌رفس��نجانی بود؛ اتفاقات��ی که با همه‬ ‫حاشیه‌هایش در هفته گذشته تیتر نخست رسانه‌ها بود‬ ‫و البته مهمترین موضوع برای نقل در محافل سیاسی‪.‬‬ ‫در نگاه نخس��ت آنچه اتفاق افتاد این بود که دختر‬ ‫دوم آقای هاشمی‌رفسنجانی برای اجرای حکم قضایی‬ ‫پرونده‌اش راهی زندان اوین شد و از دیگر سو پسر دوم او‬ ‫نیز پس از ورود به کشور برای طی مراحل قانونی پرونده‬ ‫اتهاماتش به بند‌دیگری از همان زندانی که خواهرش در‬ ‫آن حضور دارد‪ ،‬انتقال یافت‪ .‬صورت‌مساله چنین است که‬ ‫س مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‬ ‫هر دو فرزند رئی ‌‬ ‫فرآیندی قانونی با چنین رخدادی مواجه شده‌اند؛ اما این‬ ‫همه ماجرا نیست‪ .‬همزمانی این دو اتفاق‪ ،‬موضع متفاوت‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی درباره بازداشت فرزندانش‪،‬‬ ‫زمان وقوع‪ ،‬نزدیکی به آغاز رقابت و تحرکات انتخاباتی و‬ ‫مسائلی از این دست موجب شده که تحلیل‌ها و گمانه‌های‬ ‫متفاوتی درباره این اتفاقات در محافل سیاسی و رسانه‌ای‬ ‫مطرح باشد که بررسی آنها می‌تواند فضای شفاف‌تری را‬ ‫در اختیار ما قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نکته نخست همزمانی این دو رویداد است‪ .‬فائزه‬ ‫هاشمی برای اجرای حکم دقیقا در همان شبی بازداشت‬ ‫شد که قرار به ورود مهدی هاشمی به کشور بود که البته‬ ‫پس از بازداشت فائزه هاش��می ورود برادرش با یک روز‬ ‫تاخیر صورت می‌پذیرد‪.‬‬ ‫اما آیا این همزمانی دلیل خاصی دارد؟ اگرچه دختر‬ ‫س مجمع‌تش��خیص مصلحت نظام اتهامی‌را‬ ‫دیگر رئی ‌‬ ‫‪38‬‬ ‫به دلیل این همزمانی متوجه برخی مسئوالن قضایی در این‬ ‫مورد کرده‪ ،‬اما اظهارات‌چندی پیش آیت‌اهلل آملی‌الریجانی و‬ ‫دیگر مقامات قضایی که وعده اجرای حکم فائزه هاشمی را‬ ‫داده بودند و نیز بازداشت و آغاز اجرای حکم فردی که به جرم‬ ‫هتاکی نسبت به فائزه محکوم شده بود و چند روز بعد بازداشت‬ ‫علی‌اکبر جوانفکر برای اجرای حکم قضایی نشان از این دارد‬ ‫که بازداشت فائزه هاشمی امری نبوده که یک‌شبه در مورد آن‬ ‫تصمیم‌گیری شده باشد و نش��ان از تدبير و درايت مسئوالن‬ ‫قضايي دارد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نکته دوم نحوه ورود مهدی هاشمی به کشور است‪.‬‬ ‫سیر اتفاقاتی که از لحظه ورود به فرودگاه دبی و بازگشت به‬ ‫خانه پدری رخ داده‪ ،‬از چند جهت قابل بررس��ی است‪ .‬اولین‬ ‫تصویر از فرزند آقای هاش��می در فرودگاه دبی توسط شبکه‬ ‫خبری‌بی‌بی‌سی فارسی و درحالی از سوی این شبکه منتشر‬ ‫شد که او به همراه یاسر و فاطمه هاشمی درحال ورود به سالن‬ ‫فرودگاه است و البته خبرنگار این شبکه تنها خبرنگاری است‬ ‫که از تصمیم مهدی‌هاشمی‪ ،‬لحظه ورود او به فرودگاه و‪ ...‬آگاه‬ ‫است و این درحالی است که هیچ رسانه داخلی چه اصالح‌طلب‬ ‫و چه اصولگرا از زمان این اتفاق خبری نداشت‪.‬‬ ‫چنین اس��ت که مدیریت خبری این رویداد توسط این‬ ‫شبکه صورت می‌گیرد‪ .‬با ورود مهدی هاشمی به کشور البته‬ ‫مانند ش��ب قبل از آن دیگر گروه‌های معترض و منتقد او‌در‬ ‫فرودگاه حضور ندارند‪ .‬خواهر و ب��رادران و نیز وکیل مهدی‬ ‫هاش��می هدایت بحث خبری این رویداد را با اظهاراتشان در‬ ‫اختیار می‌گیرند و اتفاقا برخی مواضع و سخنان قابل توجه نیز‬ ‫از سوی آنان بیان می‌شود‪ .‬نگاهی دقیق به آنچه در سطور فوق‬ ‫آمد نشان می‌دهد که نحوه انجام این تصمیم یعنی بازگشت‬ ‫مهدی هاشمی توسط خانواده او کاملا مدیریت شده و از پیش‬ ‫تعیین شده بوده است‪.‬‬ ‫و البته ش��بهه‌هایی نیز در این مورد وجود دارد که هنوز‬ ‫پاسخی درباره آنها داده نشده است؛ شبهه‌هایی از این قبیل که‬ ‫‌بی‌بی‌سی از کجا خبر تصمیم مهدی هاشمی را به دست آورده‬ ‫است؟ چرا بازگشت با تاخیر انجام شد و‪...‬‬ ‫‪ - 3‬زمان وقوع این رویداد البته بیش از هر نکته دیگری‬ ‫در این ماجرا مهم به نظر می‌رس��د‪ .‬مهدی هاشمی زمانی به‬ ‫ایران بازگشت که محمود احمدی‌نژاد در سفر نیویورک به سر‬ ‫می‌برد‪ .‬اما این چه معنایی می‌تواند داش��ته باشد؟ شاید بتوان‬ ‫اینگونه تحلیل کرد که با بازداش��ت مهدی و فائزه حاال نوک‬ ‫پیکان اعتراضات و مطالبات از سمت خانواده هاشمی به دیگر‬ ‫جهات نش��انه می‌رفت‪ .‬حاال پس از بازداشت مهدی و فائزه‬ ‫خیلی‌ها منتظر بودند ببینند س��ایر احکام صادره قضایی هم‬ ‫آیا به مرحله اجرا می‌رسد؟ شامگاه چهارشنبه گذشته بازداشت‬ ‫علی‌‌اکبر جوانفکر برای اجرای حکم قضایی‪ ،‬آن هم در غیاب‬ ‫محمود احمدی‌نژاد اتفاق مهم دیگری در این راستا بود‪.‬‬ ‫‪ - 4‬نکته دیگر نحوه مواجهه آقای هاشمی رفسنجانی‬ ‫با این دو اتفاق است‪ .‬او برخالف دفعات پیشین که اتهاماتی‬ ‫متوجه فرزندانش می‌شد این بار با این جمله در این خصوص‬ ‫واکنش نشان داده است‪« :‬فرزندان من فرقی با فرزندان مردم‬ ‫ندارند»‪.‬‬ ‫این جمله دیگر شکی باقی نمی‌گذارد که بازگشت مهدی‬ ‫هاشمی به دستور پدر و با تدبیر او بوده است‪ .‬اما به واقع رئیس‌‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام از ای��ن تصمیم چه هدفی‬ ‫داشته است؟‬ ‫احتمال نخست این است که ا ‌و ترجیح داده در برابر قانون‬ ‫تمکین کرده و بنایش این باش��د که در زمان خودش یک بار‬ ‫برای همیشه تکلیف این دو فرزندش مشخص شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس فائزه هاشمی پس از شش ماه حبس به خانه بازخواهد‬ ‫گشت و مهدی نیز پس از طی مراحل قانونی پرونده‌اش دوران‬ ‫محکومیت احتمالی را سپری خواهد کرد‪.‬‬ ‫احتمال دیگر که البته به جهت نزدیکی به زمان برگزاری‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری و تحوالت پیرامون این رقابت‬ ‫سیاسی پدید آمده‪ ،‬اینکه شاید این دو رویداد دلیل انتخاباتی‬ ‫داشته باشد‪ .‬در دنیای سیاست چنین است که سیاست‌ورزان‬ ‫برای تصمیماتشان از قاعده هزینه ‪‌-‬فایده بهره می‌جویند و‬ ‫چنانکه فایده کاری بیش از هزینه‌اش باشد تصمیم به انجام آن‬ ‫می‌گیرند‪ .‬شاید به همین دلیل است که برخی تحلیلگران بر این‬ ‫باور پای می‌فشارند که این اتفاق تاثیر قابل‌توجهی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری خواهد داشت‪ .‬آنها باورشان این است که از‬ ‫کنار این دو رویداد با حرکاتی هماهنگ و مدیریت شده می‌توان‬ ‫نسبت به تغییر فضای انتخاباتی و چرخش فضا به سمت و نفع‬ ‫اصالح‌طلبان اقدام کرد‪ .‬طرفه آنکه هم فائزه و هم مهدی در‬ ‫تقسیم‌بندی‌های سیاسی در جناح اصالح‌طلب قرار می‌گیرند و‬ ‫پدر آنها یعنی آقای هاشمی در ‪ 3‬سال گذشته اشتراكاتي با آنها‬ ‫داشته است‪ .‬پس تالش خواهد شد این اتفاق یعنی به زندان‬ ‫رفتن فرزندان آقای هاشمی با همه حاشیه‌هایش و البته آنچه‬ ‫در آینده احتم��اال رخ خواهد داد به نف��ع جریان اصالح‌طلب‬ ‫تمام ش��ود؛ این گمانه البته با اظهاراتی از س��وی چهره‌های‬ ‫اصالح‌طلب قوت بیشتری یافته است‪.‬‬ ‫* آیا آیت‌اهلل عزم بازگشت به پاستور کرده است؟‬ ‫رسیدن به پاسخ این سوال آن هم در این مقطع زمانی‬ ‫البته امری ناممکن است‪ .‬برخی تحلیلگران اما می‌گویند شاید‬ ‫بازگشت مهدی هاشمی و بازداشت فائزه هاشمی از تصمیم‬ ‫پدر برای کاندیداتوری حکایت داش��ته باشد‪ .‬آقای هاشمی‬ ‫نیک می‌داند که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد‪ ،‬ورودش به عرصه‬ ‫انتخابات سخت‌تر می‌ش��د و او می‌بایس��ت پاسخ سواالت‬ ‫فراوان��ی را درباره علت عدم اجرای قان��ون درباره فرزندانش‬ ‫می‌داد‪.‬‬ ‫به بیان دیگر این مساله به پاشنه‌آشیلی برای او تبدیل‬ ‫می‌ش��د‪ .‬حاال اما اگر او چنین تصمیمی‌داشته باشد می‌تواند‬ ‫با فراغ‌بال بیشتری به این میدان پای گذارد؛ حال آنکه شبهه‬ ‫وجود مانع (س��ن) ب��رای کاندیداتوری او رد ش��ده و در طرح‬ ‫اصالح قانون انتخابات نیز رد‌پای��ی از تالش برای تغییر این‬
‫بازگشت تامل برانگيز‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با پرويز سروري‬ ‫بازگشت به پاستور؟‬ ‫در تحليل علت بازگشت مهدي‬ ‫هاشمي مي‌توان اين گمانه را نيز‬ ‫لحاظ كرد كه آقاي اكبر هاشمي‬ ‫رفسنجاني بار ديگر عزم پاستور‬ ‫كرده است‬ ‫پرویز سروری‪ ،‬قائم‌مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی معتقد است که در جریان محاکمه مهدی‬ ‫هاشمی ‪ 70‬میلیون چشم نظاره‌گر عملکرد قوه‌قضائیه است و این دس�تگاه بدون افراط و تفریط باید از‬ ‫عرصه موفق خارج شود تا این کار الگویی برای آینده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از بازگشت آقای مهدی هاشمی به‬ ‫ایران چیست؟‬ ‫خانواده هاش�می (فاطمه‪ ،‬محس�ن‪،‬‬ ‫ت هاش�می) و وکیل‬ ‫یاس�ر‪ ،‬خانم عف ‌‬ ‫آنها از بدو ورود آقاي مهدی هاشمی‬ ‫به ایران در اقدامی‌هماهنگ به همه‬ ‫سواالت خبرنگاران یا رسانه‌ها جواب‬ ‫‪ l‬من فکر نمی‌کنم که این موضوع امکان فرافکنی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬ممکن اس��ت ما به‌خاطر بعضی کوتاهی‌ها‬ ‫در برخورد با مفاس��د اقتصادی به عملکرد مس��ئوالن نقد‬ ‫جدی داشته باشیم‪ ،‬اما دلیل نمی‌ش��ود که تخلفات دیگر را‬ ‫تحت‌الش��عاع این قضیه قرار دهیم‪ .‬سه سال است ایشان از‬ ‫کشور خارج شده و نسبت به همه تاکیدات مسئوالن برای‬ ‫بازگشت به کش��ور وقعی نش��ان نداد و برنگشت‪ ،‬از طرفی‬ ‫اتهاماتی به ایشان مطرح بود که باید پاسخ داده شود اینکه‬ ‫دیگر مسائل را بهانه کنیم تا نسبت به این اتهامات رسیدگی‬ ‫نشود‪ ،‬منطقی نیست‪.‬‬ ‫يكي از خواه�ران آقاي مهدي‌هاش�مي ادعايي‬ ‫عجيب را در خصوص بازداش�ت فائزه هاشمي و‬ ‫ارتباط آن با پرونده مهدي هاش�مي مطرح كرده‬ ‫است‪.‬سوال اين است كه مگر می‌شود قوه‌قضائیه‬ ‫از یک طرف احضاریه بده�د و از طرفی به متهم‬ ‫توصیه کند که به کشور برنگردد؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬نظام در مقابل یک امتح��ان تاریخی قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬از یک طرف شعارهای انقالب بر آن تصریح دارند که‬ ‫هیچ‌کس در مقابل قانون از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست‪،‬‬ ‫بنابراین آقای مهدی هاشمی باید در مقابل دادگاه قرار بگیرد‬ ‫و آنچه ُمر قانون در قبال وی اجرا ش��ود‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫نظام هم نش��ان می‌دهد که در اجرای عدالت هیچ تمایزی‬ ‫بین ملت نیست‪ .‬نکته دوم قرار گرفتن شخص آقای هاشمی‬ ‫مقابل یک امتحان بزرگ اس��ت‪ ،‬یعنی آمادگی داشته باشد‬ ‫که فرزند ایشان در محکمه اسالمی محاکمه شود بدون آنکه‬ ‫هیچ تمایزی بین وی و شهروندان باشد‪ .‬فارغ از این مباحث‬ ‫ورود آقای مهدی هاش��می در چنین شرایطی حداقل قابل‬ ‫بررسی و تامل است‪ ،‬ایشان سه سال در خارج کشور حضور‬ ‫داشت و به ایران برنگش��ت‪ ،‬اما امروز مالحظه می‌کنیم که‬ ‫به صورت خودخواسته وارد کشور شد؛ از این رو باید به این‬ ‫سوال پاس��خ داد که آیا این کار براس��اس یک روند طبیعی‬ ‫انجام شد و ایشان به این نتیجه رسید که برگردد یا بازگشت‬ ‫ایشان براساس یک تحلیلی در کشور بود‪ .‬باتوجه به غیبت‬ ‫سه ساله آقای مهدی هاش��می و امتناع وی از بازگشت به‬ ‫ایران و قرار گرفتن در محکمه اسالمی‪ ،‬باالخره این مطرح‬ ‫است که چه تحلیلی باعث ش��د ایشان به‌طور خوداختیاری‬ ‫وارد کشور شود و خود را در معرض محاکمه قرار دهد‪ ،‬این‬ ‫موضوع قابل تامل است‪ .‬امیدوارم آقای هاشمی در روندی‬ ‫طبیعی براساس یک تحلیل که ادامه وضعیت قبلی‬ ‫برای وی ش��رایط را بدتر می‌ک��رد‪ ،‬تصمیم به‬ ‫بازگشت گرفته باشد؛ البته نباید ساده‌انگاری‬ ‫کرد‪ ،‬شاید این کار به علت فشار اصالح‌طلبان‬ ‫یا کسانی که از حضور مهدی هاشمی در ایران‬ ‫نفع می‌بردند انجام شده باشد‪ .‬رفتار‌بی‌بی‌سی‬ ‫که گزارش لحظه‌به‌لحظه از مس��یر حرکت‬ ‫مهدی هاش��می به ایران می‌داد قابل تامل‬ ‫است و این سوال را در ذهن تقویت می‌کند‬ ‫که چرا این اقدام آقای مهدی هاشمی برای‬ ‫انگلیس��ی‌ها مهم بود؟ احس��اس می‌شود‬ ‫اصالح‌طلبان و جری��ان انحرافی نیز از این‬ ‫موضوع در جه��ت منافع خ��ود بهره‌برداری‬ ‫کنن��د‪ ،‬در کل باید ی��ک مقدار زم��ان بگذرد تا‬ ‫روشن شود که این بازگشت به کشور براساس‬ ‫چه تحلیلی بوده‪ ،‬براساس یک روند طبیعی انجام‬ ‫شد یا مبتنی بر یک پش��ت صحنه که ایشان با‬ ‫ورود به کشور قطعه‌ای از پازلی طراحی شده را‬ ‫تکمیل کرده بود‪.‬‬ ‫می‌دهند و ی�ک موضع‌گیری‌ه�ای خاصی دارند‪.‬‬ ‫خانم عفت هاشمی می‌گوید که نام پسر من را بلند‬ ‫فریاد می‌زنند اما متخلف�ان اقتصادی را با حروف‬ ‫اقتصادی خطاب می‌کنند‪ ،‬ارزیابی شما چیست؟‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫ماده انتخاباتی وجود ندارد‪ .‬حال اینکه ورود او به عرصه‬ ‫انتخابات با چه واکنش‌هایی مواجه می‌ش��ود و س��پهر‬ ‫سیاسی ایران چه تحوالتی را پیش رو خواهد داشت‪ ،‬امری‬ ‫است که بررسی و تحلیل آن خود نیاز به نوشتاری مفصل‬ ‫و البته جداگانه دارد‪ .‬پس در تحلیل این دو رویداد می‌توان‬ ‫این گمانه را نیز لحاظ کرد که آیت‌اهلل عزم بازگش��ت به‬ ‫پاستور کرده است‪.‬‬ ‫اما می‌توان به این اتفاق��ات از زاویه‌ای دیگر هم‬ ‫نگاه کرد‪ .‬خانواده آقای هاشمی اگرچه در تمام سال‌های‬ ‫دو دهه اخی��ر همواره خبرس��از بوده‌اند و حاش��یه‌هایی‬ ‫پیرامون آنها وجود داش��ته است‪ ،‬اما از س��ال ‪ 84‬به این‬ ‫سو باتوجه به تاکتیک انتخاباتی احمدی‌نژاد بیشتر درگیر‬ ‫حواشی سیاسی شده‌اند‪ .‬چه سخنرانی‌های داغ محمود‬ ‫احمدی‌نژاد در سال ‪ 84‬و چه آن مناظره انتخاباتی معروف‬ ‫همه و همه پر بود از انتقاد و اعتراض به شخص آیت‌اهلل و‬ ‫البته خانواده‌اش‪ .‬شاید در گمانه‌ای بتوان این را هم مطرح‬ ‫کرد که حاال با زندانی شدن فائزه و مهدی فضا برای طرح‬ ‫انتقادات و اعتراضات این خانواده مهیاتر از قبل باشد‪ .‬آنها‬ ‫در هفته گذشته مصاحبه‌های فراوانی انجام داده‌اند و البته‬ ‫مسائل مهم زیادی را نیز مطرح کرده‌اند‪ .‬شاید حاال از این‬ ‫فرصت برای یک حمله رو به جلو و پاک‌س��ازی فضای‬ ‫پیشین بهره جویند‪ .‬به دیگر سخن آنکه شاید آنها با یک‬ ‫تصمیم جمعی به یک تدبیر سیاسی رسیده‌اند برای اعاده‬ ‫حیثیت خانوادگی!‬ ‫‪ - 5‬درتحليل ماجراي بازگش��ت مهدی‌هاشمی‬ ‫می‌توان ‪ 2‬س��طح را مد نظر قرار داد‪ .‬در سطح اول این‬ ‫بازگش��ت و محاکمه مهدی هاش��می به عنوان متهم‬ ‫حوادث بعد از انتخاب��ات ‪ 88‬ازس��ویی نمایانگر اقتدار‬ ‫قوه‌قضائیه در اج��رای عدالت و از س��وی دیگر بیانگر‬ ‫اعتقاد آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی به نهادهای قانونی‬ ‫نظام است که در نقش او در بازگرداندن مهدی هاشمی‬ ‫دیده می‌شود‪.‬‬ ‫در س��طح دوم جریان‌های مخال��ف نظام مدنظر‬ ‫هس��تند که خواهان اس��تفاده از خانواده هاشمی برای‬ ‫بحران‌سازی می‌باشند‪ .‬نگاه معتدالنه جريان اصولگرا‬ ‫به موضوع و وارد نش��دن به فضای تند مسلما خواسته‬ ‫جریان‌های مخالف نظ��ام را با مانع روب��ه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫بی‌تردید برگزاری دادگاه مهدی هاش��می در آرامش و‬ ‫براس��اس عدالت افتخاری بزرگ هم برای نظام و هم‬ ‫برای آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی است که به نهادهای‬ ‫نظام اعتماد کرد ‌ه اس��ت و این موضوع می‌تواند فاصله‬ ‫میان جریان‌های مخالف با آقای هاشمی را بسیار بیشتر‬ ‫و بیشتر کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫‪ l‬این را باید قوه قضائیه جواب دهد‪ .‬من نمی‌توانم‬ ‫االن درباره این اظه��ارات مطلبی بگویم اما به‌طور‬ ‫طبیعی همه مسئوالن اعالم می‌کردند که مهدی‬ ‫هاش��می باید برای حض��ور در دادگاه به کش��ور‬ ‫برگ��ردد و دادگاه هر حکمی‌ کرد گ��ردن بگذارد‪.‬‬ ‫اینکه ق��وه قضائیه توصیه کرده باش��د که‬ ‫ایشان االن نیاید منطقی جلوه نمی‌کند‪،‬‬ ‫البته باید از مسئوالن قضائیه سوال‬ ‫شود‪ .‬من فکر می‌کنم مساله امروز‬ ‫کش��ور درب��اره مهدی هاش��می‬ ‫صرفا شخص ایش��ان نیست بلکه‬ ‫امتحان بزرگی است که نظام باید‬ ‫از آن سربلند بیرون بیاید بدون آنکه‬ ‫درباره این پرون��ده افراط و تفریطی‬ ‫انجام شود‪ ،‬چون این مساله می‌تواند‬ ‫سرمش��ق خوبی برای آینده باشد تا‬ ‫همه صاحب‌منصبان و مس��ئوالن و‬ ‫خانواده آنها بدانند که در حاش��یه امن‬ ‫قرار ندارند و اگ��ر تخلفاتی انجام دهند‬ ‫دس��تگاه قضا هیچ‌گونه اغماض��ی نمی‌کند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر موضوع به درس��تی مدیریت شود‬ ‫و قوه قضائیه سربلند از قضیه بیرون بیاید‪ ،‬من‬ ‫فکر می‌کنم بازدارندگی زیادی درباره دیگران‬ ‫ایجاد می‌شود‪ ،‬چون ممکن اس��ت برخی‌ها در‬ ‫وجود خودشان احساس امنیت کنند و فکر کنند‬ ‫که چون منتسب به افراد صاحب منصب در نظام‬ ‫هس��تند‪ ،‬می‌توانند از این فرصت برای سوءاستفاده‬ ‫بهره ببرند‪ .‬البته قضاوتی درباره شخص آقای مهدی‬ ‫هاشمی نمی‌کنم و قضاوت را به دادگاه واگذار می‌کنم‪،‬‬ ‫‪39‬‬
‫اما می‌گویم اعمال قانون به صورت عادالنه می‌تواند نقطه‬ ‫عطفی برای برقراری عدالت در کشور باشد و انشاء‌‌اهلل این‬ ‫روند متوقف نشود و استمرار پیدا کند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید اینکه فائزه هاش�می هیچ مقاومتی‬ ‫برای بازداشت شدن از خود نشان نداد و مهدی‬ ‫هاشمی به‌طور خودخواس�ته به کشور بازگشت‪،‬‬ ‫پالس‌هایی از بسترس�ازی ب�رای کاندیداتوری‬ ‫آق�ای هاش�می در انتخابات ریاس�ت‌جمهوری‬ ‫اس�ت؟ چون بزرگ‌ترین انتقاد به آقای هاشمی‬ ‫این بود که فرزندان ایش�ان به‌‌نوع�ی مصونیت‬ ‫قضایی دارن�د که این نق�د دیگر نقض ش�د‪ ،‬آیا‬ ‫می‌ش�ود از این قضای�ا بهره ب�رداری انتخاباتی‬ ‫کرد یا خیر؟‬ ‫‪ l‬یک��ی از تحلیل‌ه��ای موجود درباره بازگش��ت‬ ‫مهدی هاشمی همین است‪ .‬عده‌ای معتقدند برای تحرک‬ ‫انتخاباتی همین مساله می‌تواند برای جریان اصالح‌طلب‪،‬‬ ‫آقای‌هاشمی‪ ،‬کارگزاران و کس��انی که به‌عنوان رقیب در‬ ‫این انتخابات می‌خواهند حضور پیدا کنند تاثیرگذار باش��د‪،‬‬ ‫چون این اقدام مهدی هاشمی که به‌طور خود‌معرفی انجام‬ ‫شد‪ ،‬به شکلی این بهانه را از دس��ت رقبا می‌گیرد‪ ،‬یکی از‬ ‫تحلیل‌هایی که از بازگش��ت مهدی هاش��می می‌شود آن‬ ‫است که این کار کاملا با نگاه انتخاباتی و استفاده انتخاباتی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫ش�ما گفتید این اقدام مهدی هاش�می به نوعی‬ ‫توپ را به زمین رقبای آقای هاشمی رفسنجانی‬ ‫انداخ�ت‪ .‬آیا آم�دن مه�دی تاثیری ب�ر نامزدی‬ ‫آقای هاشمی دارد؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬به عالوه اینکه جریان واگرا به شکلی معتقدند‬ ‫که االن در داخل کشور محور تعیین‌کننده‌ای وجود ندارد و‬ ‫بازگشت آقای مهدی هاشمی می‌تواند این محوریت را برای‬ ‫انسجام اصالح‌طلبان‪ ،‬کارگزاران و جریانات رقیب اصولگرا‬ ‫ایجاد کند؛ یعنی معتقدند که مدارک و مستندات برای صدور‬ ‫یک حکم قضای��ی دراز‌مدت کافی نیس��ت‪ ،‬بنابراین حکم‬ ‫سنگینی صادر نمی‌شود‪ ،‬ثانیا ظرفیت مهدی هاشمی اوال این‬ ‫بهانه را از دست رقبا می‌گیرد و ثالثا می‌تواند موجب انسجام‬ ‫جریان رقیب اصولگرایان شود‪.‬‬ ‫خودتان فکر می‌کردید آقای مهدی هاش�می به‬ ‫کشور برگردد؟‬ ‫‪ l‬در این ایام فکر نمی‌کردم این کار را انجام دهد و‬ ‫شرایط را مناسب برای بازگشت او نمی‌دیدم‪ ،‬برهمین اساس‬ ‫معتقدم این کار مهدی هاشمی خیلی تامل‌برانگیز است‪ .‬یک‬ ‫تحلیل در گذش��ته این بود که اگر نظام تضعیف ش��ود‪ ،‬این‬ ‫مساله امکان‌پذیر می‌شود اما در نقطه مقابلش صورت گرفت؛‬ ‫یعنی اجالس عدم تعهد انجام شد‪ ،‬نظام یک اقتدار و بزرگی‬ ‫در دنیا پیدا کرد و در این ش��رایط تحلیل قوی‌تر از بازگشت‬ ‫آقای مهدی هاشمی بر نگاه انتخاباتی صحه می‌گذارد‪.‬‬ ‫تحلیل‌های دیگر چیست؟‬ ‫‪ l‬جریان انحراف با این موضوع به‌دنبال دوقطبی‬ ‫کردن انتخابات اس��ت تا با باالبردن توقعات مردمی‌ از این‬ ‫مساله به شکلی نظام را به چالش بکشد و فضای کشور را به‬ ‫سوی یک فضای دوقطبی هدایت کند‪ ،‬چون تصور می‌کند‬ ‫که در فضای دوقطبی می‌توانند فرصت‌های جدیدی را در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری و ش��وراها برای خود خلق کند‪.‬‬ ‫از طرفی اصالح‌طلبان معتقدند با آمدن مهدی هاشمی نه‬ ‫تنها چهره آنها را اصالح می‌کند بلکه آنها می‌توانند از حربه‬ ‫مظلوم‌نمایی استفاده کنند و با محور قرار دادن آقای هاشمی‬ ‫جبهه متفرق خود را منس��جم و ظرفیت جدی��دی را تولید‬ ‫کنند‪ ،‬اما زمان روشن می‌کند که کدام دیدگاه قوی‌تر است‪.‬‬ ‫انتظارتان از دستگاه قضا برای بررسی سریع این‬ ‫پرونده چیست؟‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ l‬مردم بعد از سه‌‌س��ال توقع دارند ک��ه این پرونده‬ ‫درگیر مراحل اداری نشود و با نگاه سرعتی‌تری تکلیف ماجرا‬ ‫مشخص ش��ود‪ .‬البته باید از افراط و تفریط جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫نباید توقعات اجتماعی را باال برد یا مطالبات بر‌حق را تضعیف‬ ‫کرد‪ .‬باالخره جریانات دانشجویی و مردم توقعاتی دارند‪ .‬این‬ ‫مدیریت جدی از طرف مسئوالن را می‌طلبد که به‌طور جدی‬ ‫قانون را اعمال کنند‪ ،‬یعنی مطالبات در بستر طبیعی و منطقی‬ ‫قرار گیرد و توقعات مبتنی‌بر مطالبات تعدیل شود تا خدایی‬ ‫نکرده در فضایی قرار نگیریم که نقطه‌ای چالشی برای نظام‬ ‫اس��ت‪ .‬در کل ‪ 70‬میلیون جفت چش��م دارند عملکرد قوه‬ ‫قضائیه را رصد می‌کنند و منتظرند تا ببینندقوه قضائیه در این‬ ‫رابطه چه عملکردی از خود نشان می‌دهد‪g .‬‬ ‫مهدي به‬ ‫پدرش گفت‪:‬‬ ‫شما متهم‬ ‫هستيد نه من!‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با‬ ‫وكيل مهدي‌هاشمي‬ ‫‪6‬‬ ‫دکتر س�ید‌محمود علیزاده طباطبایی‪ ،‬وکیل‬ ‫مهدی هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگو با نشریه‬ ‫مثلث از جریان بازگشت مهدی به کشور و مراحل‬ ‫رسیدگی به اتهامات او می‌گوید‪.‬‬ ‫آق�اي علي�زاده‪ ،‬چه پروس�ه‌ای برای بازگش�ت‬ ‫مهدی هاشمی رفسنجانی به کشور انجام شد‪،‬‬ ‫آیا به لندن رفتید تا وی مجاب به بازگشت شود؟‬ ‫‪ l‬اواخر سال ‪ 88‬بود که احضاریه‌ای به درب منزل‬ ‫سابق مهدی آمد که اش��کاالت زیادی داشت؛ اسم مهدی‬ ‫اشتباه نوشته ش��ده بود و به آدرس منزل سابق او رفته بود؛‬ ‫در حالی‌که دس��تگاه امنیتی می‌دانس��ت مهدی هاشمی‬ ‫رفسنجانی بیش از شش ماه است که از کشور خارج شده‪،‬‬ ‫بنابراین اطالع ما از آن احضاریه نیز اتفاقی بود‪ .‬فردای آن‬ ‫روز من با احضاریه به دادس��را‪ -‬بازپرس��ی شعبه ‪ -4‬رفتم‬ ‫و بازپرس پرونده نیز آقای حاج‌محم��دی بود‪ .‬آنجا اعالم‬ ‫وکالت کردم و به آقای بازپرس گفتم که مهدی به ش��کل‬ ‫قانونی از کشور خارج ش��ده و هم‌اکنون در لندن تحصیل‬ ‫می‌کند و این آدرس فعلی او اس��ت‪ .‬طبق قانون اگر حضور‬ ‫ایشان در کشور ضرورت دارد این مساله را به او ابالغ کنید‬ ‫که بعدا آقای دادستان در یکی از مصاحبه‌هایش اعالم کرد‬ ‫متهمانی که خارج هستند پروسه احضارشان‪ ،‬خاص است‬ ‫چون باید از طریق اداره کل رواب��ط بین‌الملل قوه قضائیه‬ ‫نوشته ش��ود تا از آنجا به سفارت منعکس ش��ود و متهم از‬ ‫آن طری��ق مطلع و احضار ش��ود‪ ،‬بنابراین اگر الزم باش��د‬ ‫مهدی هاش��می را احضار می‌کنیم؛ اما هیچ اقدامی‌برای‬ ‫احضار ایش��ان انجام نش��د‪ .‬در ضمن باید یادآور شوم که‬ ‫توصیه مسئوالن این بود که مهدی به ایران نیاید‪ .‬مهدی‬ ‫هم‌ ترجیحش این بود که درسش را بخواند اگرچه دوست‬ ‫داش��ت به ایران‌تردد داش��ته باش��د‪ ،‬ولی به خاطر توصیه‬ ‫مسئوالن و برخی بزرگان نظام‪ ،‬آقای هاشمی هم می‌گفتند‬ ‫که مهدی نیاید‪.‬‬ ‫آيا توصيه‌اي براي عدم بازگشت مهدي هاشمي‬ ‫وجود داشت؟‬ ‫‪l‬آقای هاش��می می‌گفتند که برخی مسوالن نظام‬ ‫نظرش��ان این اس��ت که صالح نیس��ت مهدی به کشور‬ ‫برگردد‪ .‬این عدم بازگشت ادامه یافت تا اینکه همین اواخر‬ ‫درس مهدی تمام ش��د‪ ،‬البته مشکالت دیگری هم درباره‬ ‫پرونده‌ علیه مهدی در کانادا بود که آن حل شد‪ ،‬ولی وقتی‬ ‫‪40‬‬
‫درس��ش به پایان رس��ید خانواده‌اش حاضر نبودند از ایران‬ ‫بروند لندن زندگی کنند‪ ،‬ضم��ن آنکه مهدی هم در آنجا با‬ ‫یک مش��کل مواجه بود‪ .‬در طول این سه سال مهدی هیچ‬ ‫مصاحبه‌ای با رس��انه‌های خارجی نکرد و یک کلمه حرف‬ ‫نزد‪ .‬این همه در رس��انه‌های داخلی و خارجی حرف‌هایی‬ ‫خالف واقع ضد او طرح شد‪ ،‬توهین کردند‪ ،‬افترا زدند اما هیچ‬ ‫عکس‌العملی نشان نداد‪ .‬مهدی می‌گفت «در خارج از کشور‬ ‫با مخالفان و معاندان نظام نمی‌خواهم ارتباط پیدا کنم‪ ،‬اما از‬ ‫آن طرف فضایی در ایران ضد من در بین طرفداران انقالب‬ ‫ساختند که آنها می‌پرسند چرا به این مسائل جواب نمی‌دهم‪،‬‬ ‫بنابراین هیچ دلیلی برای ماندن در خارج ندارم‪ ».‬اما با این‬ ‫وجود توصیه می‌ش��د که در خارج از کش��ور بماند تا تقریبا‬ ‫یکی‪ ،‬دو ماه پیش تصمیم جدی گرفت که به کشور بازگردد‪.‬‬ ‫ایشان دو هفته قبل تصمیم قطعی را خودش گرفت و به دبی‬ ‫رفت و از آنجاروز یکش��نبه دوم مهر وارد ایران شد‪ .‬به‌رغم‬ ‫مخالفت‌هایی که با آمدنش می‌شد او برگشت‪ .‬همان شب‬ ‫در فرودگاه به او اخطار شد تا ظرف ‪ 24‬ساعت خودش را به‬ ‫دادسرای امنیت معرفی کند‪ ،‬بنابراین روز دوشنبه (‪ 3‬مهر)‬ ‫به اتفاق ایشان به دادسرای امنیت رفتیم‪.‬‬ ‫روال بازداشت ايشان چگونه بود؟‬ ‫‪ l‬اصال چی��زی نگفتند و ما هی��چ اطالعی نداریم‬ ‫باید خود مهدی را ببینم تا متوجه ش��وم که چه اتهامی‌را به‬ ‫وی تفهیم کردند‪ ،‬طبق قانون اول باید اتهام و دلیل اتهام را‬ ‫تفهیم کنند بعد متهم پاسخ دهد‪.‬‬ ‫در احضاریه سه‌س�ال پی�ش که ب�ه درب منزل‬ ‫مهدی هاشمی ارسال شد دلیل اتهام درج نشد؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬آن احضاریه‌ای هم که در فرودگاه به مهدی‬ ‫ابالغ کردند فقط نوشته شده بود برای رسیدگی به اتهامات‬ ‫و نوع اتهامات به دادسرای امنیت مراجعه کند‪ .‬درکل باتوجه‬ ‫به اینکه دادسرای امنیت به این پرونده رسیدگی می‌کند باید‬ ‫نوع اتهامات سیاسی باشد‪.‬‬ ‫اتهامات آقای مهدی هاش�می مرب�وط به وقایع‬ ‫سال ‪ 88‬است یا سال ‪ 84‬را هم شامل می‌شود؟‬ ‫‪ l‬قاعدتا وقتی دادس��رای امنیت رسیدگی می‌کند‬ ‫دادس��رای امنیت حوزه صالحیتش رس��یدگی ب��ه جرائم‬ ‫امنیتی‪ -‬سیاسی است و اتهامات باید مربوط به وقایع پس از‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 88‬باشد‪ ،‬ولی مهدی تا روز‬ ‫‪ 22‬خرداد در چارچوب قانون برای انتخابات فعالیت می‌کرد‪.‬‬ ‫ما شاهد هستیم که آقای هاش�می هم گفتند که‬ ‫فرزند من با دیگران فرقی نمی‌کند‪ .‬نظر آیت‌اهلل‬ ‫رفسنجانی در این باره چیست؟‬ ‫‪ l‬آقای هاشمی نظرش��ان این بود که هر کدام از‬ ‫فرزندانشان در معرض اتهام قرار می‌گیرند مثل بقیه مردم‬ ‫با آنها رفتار شود‪ ،‬اما رس��یدگی به اتهامشان عادالنه باشد‪.‬‬ ‫ایش��ان هیچ وقت اعتقاد نداش��تند که بچه‌هایشان با بقیه‬ ‫مردم فرق می‌کنند‪ .‬بر همین اساس هر موقع اتهامی متوجه‬ ‫فرزندانشان بود چنین موضعی داشتند‪ .‬مهدی هشت مورد‬ ‫متهم ش��د که تقریبا هفت مورد من وکالت��ش را برعهده‬ ‫داشتم‪ ،‬با وی به دادسرا و دادگاه رفتم و پس از طی مراحل‬ ‫قضایی حکم برائ��ت گرفتیم چون هیچ ک��دام از اتهامات‬ ‫مستند و دلیل نداش��ت و هرگز آقای هاشمی نه سفارش و‬ ‫نه توصیه‌ای کردند و نه مهدی از حضور در مراجع قضایی‬ ‫یا مراجع امنیتی ابایی داش��ت‪ .‬زمانی مه��دی در ارتباط با‬ ‫پرونده‌هایی که مطرح بود بیش از ‪ 6‬یا ‪ 7‬ساعت در وزارت‬ ‫اطالعات بازجویی شد‪.‬‬ ‫چه سالی؟‬ ‫‪ l‬قبل از سال ‪ ،88‬سال ‪ 86‬یا ‪ 87‬در ارتباط با پرونده‬ ‫استات‌اویل بود‪ ،‬البته مجلس ششم هم فعالیت گسترده‌ای‬ ‫در این باره کرد‪ .‬بعضی از دوستان در مجلس خیلی دلشان‬ ‫می‌خواس��ت اتهام��ی‌را متوجه مه��دی کنن��د از این رو‬ ‫آقای زنگنه را به صح��ن علنی قوه قانونگ��ذاری آوردند و‬ ‫از او سوال کردند‪ ،‬حتی کمیس��یون امنیت داخلی ایشان را‬ ‫این پرونده مختومه شد؟‬ ‫این اتهام مربوط به اخذ رشوه برای مشارکت در‬ ‫ساخت فازهایی از پارس جنوبی بود؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬بحث رشوه گرفتن بود که مختومه شد‪.‬‬ ‫االن ش�خص آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی برای‬ ‫آینده این پرونده نمی‌خواهند رایزنی کنند؟‬ ‫‪ l‬آقای هاش��می قطعا هیچ رایزن��ی نمی‌کند‪ ،‬اما‬ ‫خواس��ته من از آقای هاش��می این بود که ایشان به لحاظ‬ ‫جایگاهی که قرار دارند توصیه‌ای به مقامات قضایی کنند‬ ‫که مهدی بتواند از حقوق قانونی‌اش یعنی داشتن وکیل در‬ ‫مراحل دادرسی برخوردار باشد‪ ،‬ولی آقای هاشمی توصیه‬ ‫نکرد یا اگر توصیه‌ای کردند موثر نبود چون در جلس��ه اول‬ ‫دادرس��ی نگذاش��تند من به‌عنوان وکیل همراه مهدی در‬ ‫جلسه بازپرسی باشم‪ .‬حال آنکه حق مسلم هر متهمی‌است‬ ‫که در همه مراحل دادرسی وکیل همراه او باشد‪.‬‬ ‫چرا س�فر آقای مهدی هاش�می از روز ش�نبه به‬ ‫یکشنبه موکول شد؟‬ ‫‪ l‬دلیل خاصی نداش��ت‪ .‬ایش��ان خودش تصمیم‬ ‫گرفت‪ .‬قرار بود شنبه (یکم مهر) به کشور بیاید ولی نمی‌دانم‬ ‫شاید بلیت گیرش نیامده که به یکشنبه افتاد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫ب�ه ش�ما گفتن�د در چ�ه ح�وزه‌ای اته�ام ب�ه‬ ‫آقای مهدی هاشمی رفسنجانی وارد است؟‬ ‫‪ l‬خب دادسرا در رس��یدگی به پرونده‌ها صالحیت‬ ‫عام دارد‪ .‬بنابرای��ن به آن اتهامات هم می‌تواند رس��یدگی‬ ‫کند؛ البته اگر اتهامات مالی مطرح باشد‪ .‬این اتهامات مالی‬ ‫مربوط به سال ‪ 84‬اس��ت‪ ،‬مهدی به محض انتخاب آقای‬ ‫احمدی‌نژاد به‌عن��وان رئیس‌جمهور از مس��ئولیت خود در‬ ‫سازمان بهینه‌سازی استعفا داد‪ .‬سوال ما این بود که خب هر‬ ‫سال که حساب‌های مالی بسته می‌شود و حداکثر تا خرداد‬ ‫سال بعد دیوان محاسبات به آن حساب‌ها رسیدگی می‌کند و‬ ‫حساب‌های دولتی بسته می‌شود‪ ،‬اگر اتهامی‌متوجه مهدی‬ ‫بود از سال ‪ 84‬تا سال ‪ 88‬باید مطرح می‌شد؛ به چه دلیل بعد‬ ‫از انتخابات آمدند بعضی مسائل را مطرح کردند آن هم وقتی‬ ‫که مهدی از ایران رفت‪ .‬در اتهامات مالی مربوط به س��ال‬ ‫‪ 84‬گفتند که مهدی برای تامین هزین��ه تبلیغات نامزدی‬ ‫آقای هاشمی از سازمان بهینه‌سازی پول خرج کرده است‪.‬‬ ‫مهدی همه اینها را رد می‌کند و به همین دلیل درخواستش‬ ‫این است که محاکمه‌اش علنی انجام شود تا همه مردم در‬ ‫جریان وقایع دادگاه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‪ l‬پرون��ده اس��تات‌اویل هم در مجل��س و وزارت‬ ‫اطالعات مختومه اعالم ش��د و دس��تگاه قضایی هم وارد‬ ‫رسیدگی نشد‪ ،‬چون هیچ دلیل مستندی وجود نداشت‪.‬‬ ‫یکسری پرونده مالی هم درباره مهدی هاشمی‬ ‫مطرح اس�ت‪ ،‬پس براس�اس صحبت ش�ما در‬ ‫دادسرای امنیت به آنها رسیدگی نمی‌کنند؟‬ ‫آق�ای مه�دی هاش�می در جری�ان اعتراضات‬ ‫دانشجویی که روز شنبه (یکم مهر) در فرودگاه‬ ‫برگزار شد قرار گرفت؟‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬در جریان بود ولی خیلی نگ��ران آن قضیه‬ ‫نبود‪ ،‬چون می‌دانس��ت از این نوع عوامل همیشه در جیب‬ ‫یک عده هستند و اینها را علم می‌کنند‪ ،‬ولی خیلی این مساله‬ ‫برای مهدی اهمیت نداشت‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ l‬یکشنبه سوم مهر که به دادسرای امنیت رفتیم‬ ‫طبق روال عمل نش��د‪ ،‬چون امیدوار بودم حقی که از همه‬ ‫متهمان سلب شده‪ ،‬بتوان در این پرونده احیا کرد و آن حق‬ ‫داشتن وکیل در همه مراحل دادرسی است‪ .‬اصل ‪ 35‬قانون‬ ‫اساس��ی صراحت دارد که در همه دادگاه‌ها اعم از دادسرا و‬ ‫دادگاه متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند و قانون حقوق‬ ‫شهروندی هم به این مساله تاکید کرده است‪ .‬قرار بر این بود‬ ‫که در بازپرسی من حضور داشته باشم اما وقتی رفتیم آنجا‬ ‫آقای رئیس دادس��رای امنیت صحبتی با ما داشت و گفت‬ ‫تصمیم من این است که بازپرسی بدون حضور وکیل انجام‬ ‫شود‪ .‬بنابراین به من اجازه حضور در بازپرسی را ندادند‪ ،‬البته‬ ‫ما اعتراض کردیم و این اعتراض به آیت‌اهلل آملی‌‌الریجانی‬ ‫هم منعکس ش��د‪ .‬همان روز تا س��اعت پنج بعد از‌ظهر در‬ ‫دادسرا حضور داش��تیم تا آن زمان بازپرس��ی ادامه داشت‪.‬‬ ‫حدود ساعت پنج بعد‌از ظهر بود که به ما گفتند بروید برای‬ ‫ادامه بازپرسی فردا صبح س��اعت هشت و نیم اینجا باشید‪.‬‬ ‫ما هم فردای آن روز دوباره به دادسرای امنیت رفتیم تا اگر‬ ‫اجازه دادند در جلسه حضور پیدا کنم‪ ،‬چون حق مسلم متهم‬ ‫اس��ت که با وکیلش مالقات کند و متوجه ش��ود تا تفهیم‬ ‫اتهام چه بوده‪ ،‬س��واالت چه بوده و ایش��ان چه پاسخ‌هایی‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بعد از روز انتخاب��ات هیچ فعالیتی نداش��ت و در این رابطه‬ ‫همه حرف‌هایی که زده می‌شد و بعضا سایت‌ها می‌نوشتند‬ ‫مهدی می‌گفت همه تهمت و افتراست‪.‬‬ ‫خواست‪ ،‬در اروپا نیز بررسی ش��د اما هیچ ردپایی از مهدی‬ ‫در اس��تات‌اویل پیدا نش��د‪ ،‬ام��ا حرف‌هایی مدیر ش��رکت‬ ‫استات‌اویل زد که سال ‪ 83‬ش��کایت کردیم و هشت سال‬ ‫طول کش��ید تا وی به‌عن��وان متهم به دادگاه اظهار ش��د‪.‬‬ ‫تحقیقات برای صدور کیفرخواست تا سال ‪ 91‬طول کشید‪.‬‬ ‫این پرونده چه وقت به سرانجام می‌رسد و حکم‬ ‫قطعی درباره آن صادر می‌شود ؟‬ ‫‪ l‬توقع ما از قوه قضائیه این است که سریع رسیدگی‬ ‫کند و پرونده مراحل دادسرا را بگذراند و اگر اتهامی‌متوجه‬ ‫مهدی است بفرستند دادگاه و دادگاه با یک قاضی‌بیطرف‬ ‫به‌طور علنی برگزار ش��ود‪ ،‬ن��ه آنکه خدایی نک��رده قاضی‬ ‫بخواهد با انگیزه سیاسی به پرونده رسیدگی کند‪ .‬امیدوارم‬ ‫سریع رسیدگی شود و قبل از عید به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫بعد از بازپرس�ی قرار وثیقه ب�رای آقای مهدی‬ ‫هاشمی صادر می‌شود یا خیر ایشان در بازداشت‬ ‫تا روز دادگاه باقی می‌ماند؟‬ ‫‪ l‬قطعا قرار وثیقه صادر می‌شود چون نمی‌تواند تا‬ ‫روز دادگاه در بازداشت بماند‪ .‬قانون صراحت دارد که اگر بیم‬ ‫تبانی یا بیم فرار متهم بود وی در بازداش��ت بماند‪ ،‬ولی نه‬ ‫احتمال تبانی درباره مهدی وجود دارد و نه احتمال فرارش‬ ‫اس��ت چون ایش��ان خارج کش��ور بود و با تصمیم شخص‬ ‫خودش به کشور بازگشت‪ ،‬بنابراین دلیلی برای ماندن وی‬ ‫در بازداشت وجود ندارد‪.‬‬ ‫آقای هاشمی با بازگشت وی موافق بود؟‬ ‫‪ l‬ایشان از اول موافق بازگش��ت مهدی به کشور‬ ‫بود‪ .‬نظر مهدی این اس��ت که او متهم این پرونده نیست‪،‬‬ ‫ش��بی که به ایران بازگش��ت به ش��وخی به پدرشان آقای‬ ‫هاش��می رفس��نجانی گفت «متهم این پرونده من نیستم‬ ‫شما هس��تید‪ ».‬در کل امیدواریم که این طور نباشد و واقعا‬ ‫اگر تخلفی از طرف مهدی صورت گرفت��ه به آن تخلفات‬ ‫رسیدگی شود‪g .‬‬ ‫‪41‬‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫هاشمي و خانواده‌اش‬ ‫‪7‬‬ ‫مروري بر زندگي فرزندان خبرساز يك خانواده‬ ‫«در خانواده ما هیچ چیز تحمیلی نیست‪ .‬در مورد خود‬ ‫من هم نبود‪ .‬همیش��ه با انتخاب و آزادی کار کردیم‪ .‬گاهی‬ ‫پدرم سختگیری‌هایی می‌کرد‪ .‬ما سختگیری نمی‌کنیم که‬ ‫بچه‌ها چه ش��غلی انتخاب‌کنند‪ .‬البته تا حدی که کار بدی‬ ‫نکنند و مباح و عادی باش��د‪ .‬از دور مواظبم که مسائل دینی‬ ‫و عقاید و اعمال عبادی را رها نکنند‪ .‬مثال به‌گونه‌ای ترتیب‬ ‫می‌دهم که صبح‌ها برای نماز بیدار شوند‪ .‬اما سعی می‌کنم‬ ‫خودشان انتخاب کنند‪ .‬احتیاجی به اوقات‌تلخی نداریم که‬ ‫فضای عاطفی خانواده را به‌هم بزنیم‪ .‬می‌دانند که اگر خالفی‬ ‫از آنها ببینم‪ ،‬نمی‌گذرم‪ .‬اینکه چگونه جبران کنند‪ ،‬بستگی‬ ‫به ش��رایط من دارد‪ .‬بنابرای��ن مجموع��ه‌ای داریم که هم‬ ‫مواظبت مرئی و غیرمرئی در آن هست و هم آزاد می‌شوند‬ ‫و هر کاری که می‌خواهند – ولو با سلیقه من نسازد – دنبال‬ ‫می‌کنند‪ .‬مثال دلم می‌خواست یکی از بچه‌هایم طلبه شود‪.‬‬ ‫اما آنها انتخ��اب نکردند و من هم نگفت��م حتما بروید طلبه‬ ‫شوید‌‪ .‬معموال روحانیون معروف یکی از بچه‌هایشان را طلبه‬ ‫می‌کنند تا وارث آنها در آن بخش باش��ند‪ .‬من به خودشان‬ ‫واگذار کردم‪».‬‬ ‫این روای��ت اکبر هاشمی‌رفس��نجانی از ح��ال و روز‬ ‫خانواده ش��ش نفره‌اش اس��ت‪ ،‬خانواده‌ای که حاال به تیتر‬ ‫نخست رس��انه‌ها تبدیل ش��ده‌اند‪ .‬یک دختر و یک پسر او‬ ‫اکنون در دوبند مجزای زندان اوین حضور دارند؛ یکی برای‬ ‫اجرای حکم صادر شده دادگاه و آن دیگری برای طی مراحل‬ ‫بازجویی و بازپرسی‪ .‬هاشمی‌رفس��نجانی سال‌های زیادی‬ ‫پس از انقالب فرد دوم نظام اس��ت و حاال ه��م در جایگاه‬ ‫‪42‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام پست مهمی‌را بر‌عهده دارد‪.‬‬ ‫اعض��ای خان��واده او البت��ه برخالف خیل��ی دیگر از‬ ‫مس��ئوالن نظام تقریبا همواره مورد توجه رس��انه‌ها بوده و‬ ‫خبر‌سازند‪ .‬آنها البته گاهی هم برای پدر دردسر‌ساز بوده‌اند؛‬ ‫دردسرهایی که موجب شده آیت‌اهلل به دلیل مواضع خاصی‬ ‫که در برابر اتهامات به فرزندانش اتخ��اذ می‌کند همواره با‬ ‫نقدهایی مواجه باشد‪.‬‬ ‫این بار اما گویا پدر رویه‌ای دیگر در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫علتش هر چه باش��د او اما این بار می‌گوید فرزندانش هیچ‬ ‫فرقی با فرزندان مردم ندارند و باید قانون درباره آنها نیز اجرا‬ ‫شود‪ .‬اين در حالي است كه محاكمه مهدي هاشمي حدود ‪3‬‬ ‫سال پيش بايد انجام مي شد و حضور ‪ 3‬ساله مهدي هاشمي‬ ‫در لندن و قطعا از برخي حساسيت ها و تفاوت ها در برخورد با‬ ‫اتهامات برخي اعضاي خانواده او حكايت دارد‪.‬‬ ‫فاطمه‌هاشمي؛ دختري شبيه مادر‬ ‫دختر بزرگ خانواده اس��ت‪ .‬اگر چه به اندازه خواهرش‬ ‫فائزه مصاحبه‌هاي سياسي نمي‌كند اما هر‌گاه حرف سياسي‬ ‫زده خبرساز شده اس��ت‪ .‬برخالف آنچه ممكن است به نظر‬ ‫برسد مواضع او گاهي به اندازه فائزه تند است‪ .‬اما شايد يكي‬ ‫از نكات مهم زندگي ش��خصي او و خواهرش فائزه ازدواج با‬ ‫پسران آيت‌اهلل الهوتي است‪.‬‬ ‫خيلي‌ها معتقدند كه فاطمه از لحاظ عقيده شباهت‬ ‫زيادي به مادرش عفت مرعش��ي دارد‪ .‬او در مورد زندگي‬ ‫خصوصي‌شان و حرف‌هايي كه ميان خانواده هاشمي رد‬ ‫و بدل مي‌ش��ود چنين مي‌گويد‪« :‬ايشان (آقاي هاشمي)‬ ‫وقتي ما ناراح��ت مي‌ش��ويم آيه‌هاي صابري��ن را براي‬ ‫م��ا مي‌خوانند و مي‌گوين��د بايد صبر كرد و هميش��ه هم‬ ‫گفته‌اند ك��ه من هدفي را انتخاب ك��رده‌ام كه در اين راه‬ ‫س��ختي‌هاي زيادي را بايد تحمل كنم‪ .‬م��ادر من خيلي‬ ‫نس��بت به حمالتي كه به پدر مي‌شود ناراحت مي‌شوند و‬ ‫مي‌گويند سي س��ال براي انقالب زحمت كشيد و بيست‬ ‫س��ال نيز قبل از انقالب در زندان بود يا فراري بود‪ ،‬حاال‬ ‫منصفانه نيست كه اينگونه با ايش��ان برخورد شود‪ .‬مادر‬ ‫(به پ��در) مي‌گويد چ��را مقاب��ل انتقادها واكنش نش��ان‬ ‫نمي‌دهيد و سكوت مي‌كنيد؟ و پدر مي‌گويد كه من صبر‬ ‫مي‌كنم‪ .‬ناراحتي مادر بيشتر اين است كه خانواده ما اين‬ ‫همه به انقالب خدمت ك��رده‪ ،‬اما چرا گاهي برخوردهاي‬ ‫بيرحمانه‌اي صورت مي‌گيرد؟ در واقع م��ادر توقع ندارد‬ ‫اينطور برخورد ش��ود‪(».‬مصاحبه با روزنامه آرمان)‬ ‫فاطمه هاشمي فعاليت خود را در سال ‪ ۱۳۷۳‬در بنياد‬ ‫بيماري‌هاي خاص آغاز كرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬فدراس��يون‬ ‫ورزش��ي بيماران خاص تاس��يس و تحت نظر فدراس��يون‬ ‫ورزش‌هاي همگاني قرار گرفت‪ .‬وي در سال ‪ ۱۳۸۴‬رياست‬ ‫اين فدراس��يون را بر عهده گرفت ول��ي در تاريخ ‪ ۳۰‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬از اين سمت اس��تعفا كرد‪ .‬او در نامه استعفا انتقادات‬ ‫تندي را مطرح كرد‪« .‬ب��ه دادگاه رفتم كه ب��ه دارايي‌هايم‬ ‫رسيدگي كنند‪ ،‬گفتند برويد چون شاكي نداريد‪».‬‬ ‫او در اظهارنظ��ر ديگ��ري گفت��ه اس��ت‪« :‬م��ا‬ ‫خانواده‌هاش��مي‪ -‬خودمان را ب��ه دادگاه معرفي كرديم و‬‫گفتيم وضعيت زندگي و اموال ما را بررسي كنيد‪،‬اما دادگاه‬ ‫گفت شما چون شاكي نداريد نمي‌توان كاري انجام داد‪ .‬اين‬ ‫ش��ايعات فقط براي زمين زدن پدرم است‪ .‬پدرم نفوذ دارد و‬ ‫براي اس��تقالل و آزادي ايران تالش زيادي كرده است اما‬ ‫برخي با اين شايعات مي‌خواهند پدرم را خراب كنند‪».‬‬ ‫وي در پاسخ به سوالي در رابطه با ثروت خاندان هاشمي‬ ‫گفته است‪« :‬قوه قضائيه اموال پدرم را بررسي كرده و گفته‬
‫كه نه تنها دارایي پ��درم افزايش نيافت��ه‪ ،‬بلكه كاهش هم‬ ‫داشته است‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫مواضع سياسي فاطمه‌هاشمي‬ ‫او در انتخابات سال ‪ 88‬حمايتش از موسوي را تبعيت‬ ‫از يك تصميم حزبي اعالم كرده بود‪ ،‬اما همزمان گفته بود‪‌:‬‬ ‫«وقتي در خانواده بحث مي‌شود ايشان مي‌گويند از وضعيت‬ ‫موج��ود ناراضي‌اند و خواس��تار ايجاد تغيير در اين ش��رايط‬ ‫هستند‪ .‬آيت‌اهلل هاشمي معتقدند كه احتياج به تغييرات زيادي‬ ‫در سطح مديريتي كشور داريم‪ ».‬فاطمه هاشمي در مصاحبه‬ ‫ديگري با ماهنامه نسيم‌بيداري گفته بود که آيت‌اهلل هاشمي‬ ‫رفسنجاني در برخي موارد نبايد كوتاه مي‌‌آمد‪.‬‬ ‫در بخش‌هايي از اين مصاحبه چنين آمده بود‪:‬‬ ‫‪ l‬آقاي هاشمي مي‌گويند حكومت اسالمي بدون‬ ‫رضايت و خواس��ت مردم تحقق پيدا نمي‌كند‪ .‬اگر ش��ما‬ ‫نگاه بكنيد به حديث و روايتي ك��ه در نماز جمعه معروف‬ ‫خودش��ان در س��ال ‪ 88‬مطرح كردند‪ ،‬همين مساله مورد‬ ‫توجه ب��ود‪ .‬اصال بحت والي��ت فقيه امام ه��م در همين‬ ‫است‪ .‬امام خميني(ره) برنقش اساسي و‌محوري مردم در‬ ‫تحقق حكومت تاكيد فرموده‌اند‪ .‬از ديگر مواردي كه بايد‬ ‫اشاره كنم مالقات‌هايي است كه ايشان با رهبري دارند‪.‬‬ ‫آيت‌اهلل هاشمي مي‌گويند كه من بايد مسائل و چيزهايي‬ ‫را كه در جامعه مي‌بينم با ايشان در ميان بگذارم و نظرات‬ ‫خودم را بگويم و راه‌حل براي آن مس��اله پيدا كنيم ولي‬ ‫نهايتا هدايت امور و رفع تمام آن مشكالت را از اختيارات‬ ‫رهبري مي‌بينند‪ .‬يعني مي‌گويند ايشان آن قدرت را دارند‬ ‫و مي‌توانند كه هر جا مساله‌اي پيش بيايد مديريت بكنند‬ ‫و آن مش��كل را حل كنند‪.‬‬ ‫‪ l‬در مورد انتخابات سال ‪ 84‬يا مجلس ششم كه وارد‬ ‫شدند هميشه ما مي‌گفتيم شما در انتخابات شركت نكنيد‪.‬‬ ‫مي‌گفتند من اگر ش��رايطي را ببينم كه اتفاقاتي عليه نظام‬ ‫ممكن است بيفتد يا مشكالتي با آمدن افراد مختلف براي‬ ‫نظام ايجاد ش��ود من س��عي خودم را مي‌كنم‪ .‬حاال انتخاب‬ ‫نش��دم كه نش��دم‪ .‬ولي من بايد اين تعهدي را كه نسبت به‬ ‫خداوند و نسبت به مردمم دارم انجام دهم‪.‬‬ ‫‪ l‬آقاي هاشمي در س��ه دهه گذش��ته همواره در‬ ‫ساختار سياسي و تصميم‌گيري كشور حضور داشته است‪.‬‬ ‫ايش��ان چه در منصب سياس��ي باش��ند چه نباشند‪ ،‬نقش‬ ‫خودش��ان را ايفا مي‌كنند‪ .‬اتفاقا چند روز پيش صحبتي را‬ ‫من از ايشان مي‌خواندم كه فكر مي‌كنم‪ ،‬مي‌توانيم به آن‬ ‫اشاره كنيم‪ .‬آيت‌اهلل هاش��مي در رابطه با رياست مجلس‬ ‫خبرگان آقاي مهدوي‌كني گفته بودن��د‪ ،‬من در بعضي از‬ ‫موارد كوتاه مي‌آمدم ولي آقاي مه��دوي كوتاه نخواهند‬ ‫آمد‪ .‬من فك��ر مي‌كنم در جرياناتي كه اتفاق افتاد ش��ايد‬ ‫در بعضي از جاها ايش��ان نبايد كوتاه مي‌آمدند كه منتهي‬ ‫به اين قضايا شود‪.‬‬ ‫‪ l‬هر چند كه س��خن گفتن درباره پدر بسيار سخت‬ ‫است‪ ،‬اما من يك جمله بچگانه مي‌گويم‪ .‬او يكي از بهترين‬ ‫باباهاي دنياس��ت و از نظر كلي اگر بخواهم در مورد ايشان‬ ‫بگويم بايد گفت ايشان سمبل صبوري‪ ،‬صداقت و صالبت‬ ‫هستند‪ .‬مواضع فاطمه هاشمي همانند ديگر اعضاي خانواده‬ ‫با مخالفت‌ها و اعتراضاتي نيز از س��وي سياس��يون و اهالي‬ ‫رسانه مواجه است‪ .‬اعتراضاتي كه البته برخالف نظر فاطمه‬ ‫هاشمي فقط به دليل مخالفت منتقدان با پدرش نيست‪.‬‬ ‫در خارج از کشور مشغول تحصیل بودم‪ .‬از خانوده‌ام تقاضای‬ ‫ازدواج با نوه خاله‌ام خانم اعظم هاشمی‌پور را داشتم‪ .‬شرایط‬ ‫جنگی کشور و حرمت ش��هدا اجازه نمی‌داد مراسمی‌داشته‬ ‫باشم‪ .‬قرار شد بدون مراسم و به س��ادگی عقد انجام شود و‬ ‫همسرم به خارج از کشور بیاید‪ .‬بنابراین با هماهنگی پدر با‬ ‫حاج‌احمد آقا‪ ،‬اعضای خانواده و بستگان نزدیک‪ ،‬خدمت امام‬ ‫رسیدند و در غیاب من‪ ،‬پدر به وکالت از داماد و حضرت امام به‬ ‫وکالت از عروس خانم‪ ،‬صیغه عقد را جاری کردند و قرآن عقد‬ ‫را هم امام به خط زیبای خود نگاشتند‪ .‬این کار لطف بزرگی‬ ‫بود که فقط با کمک احمدآقا امکان‌پذیر شد‪».‬‬ ‫محس��ن دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د مهندسی‬ ‫مکانیک از دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال کاناداست و چندین‬ ‫سال ریاست هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت متروی تهران‬ ‫را بر عهده داشته اس��ت‪ .‬او در گذشته در مشاغل گوناگونی‬ ‫مانند رئیس‌دفتر مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬رئیس‬ ‫بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و عضو هیات‌مدیره سازمان‬ ‫صنایع دفاع اشتغال داشته‌است‪ .‬در زمان مدیریت او بود که‬ ‫متروی تهران راه‌اندازی ش��د و تا ‪ ۱۳‬اس��فند ‪ ۱۳۸۹‬به‌طور‬ ‫پیوسته عهده‌دار این س��مت بوده‌است‪ .‬محسن هاشمی در‬ ‫طول دو سال شهرداری محمود احمدی‌نژاد همچنان پست‬ ‫خود به‌عنوان مدیرعامل مترو را حفظ کرد‪ .‬احمدی‌نژاد البته‬ ‫استعفای او را نپذیرفته بود‪.‬‬ ‫محسن هاشمی‌رفس��نجانی همزمان یک موسسه‬ ‫انتشاراتی به نام دفتر نشر معارف انقالب را اداره می‌کند‬ ‫که ناشر کتب تخصصی تالیف وی و خانواده وی‪ ،‬به ویژه‬ ‫دوره خاطرات پ��درش از قبل و بعد از انقالب اس�لامی‬ ‫اس��ت‪ .‬او به زبان‌های فرانسه و انگلیس��ی تسلط داشته‬ ‫و کتاب آنالیز رایانه‌ای قالب‌های تزریقی‪ ،‬توس��عه پاک و‬ ‫ماجرای مک‌فارلین از تالیفات وی است‪ .‬او در تاریخ ‪۱۳‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۸۹‬از سمت ریاس��ت هیات‌مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت متروی تهران کناره‌گیری کرد و شهردار تهران‬ ‫محمد‌باقر قالیباف با اس��تعفایش موافق��ت کرد و او را به‬ ‫سمت مشاور ش��هردار و عضو هیات‌مدیره منصوب کرد‪.‬‬ ‫محسن هاش��می در نامه اس��تعفایش با بیان اینکه قطعا‬ ‫قبول مس��ئولیت مجدد در این وضعیت به نفع توس��عه و‬ ‫بهره‌ب��رداری از خطوط مت��رو نخواهد بود و با اش��اره به‬ ‫اینکه برخی مش��کالت به وجود آمده و ع��دم حمایت‌ها‬ ‫از مترو ممکن اس��ت به دلیل حضور وی در مدیریت این‬ ‫شرکت باشد‪ ،‬آورده بود‪« :‬برای اینکه بیشتر از این مردم‪،‬‬ ‫مس��افران و توس��عه مترو در فش��ار قرار نگیرند‪ ،‬به‌رغم‬ ‫اعتقاد به خدمت و اعتماد به ت��وان جنابعالی و همکارانم‬ ‫خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان‬ ‫ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داش��ت در راس مدیریت‬ ‫این ش��رکت قرار گیرد‪».‬‬ ‫البت��ه گاه��ی اظهارنظر‌ه��ای سیاس��ی را ه��م‬ ‫می‌ت��وان در ان��دک مصاحبه‌ه��ای او یاف��ت‪ .‬در یکی از‬ ‫ای��ن مصاحبه‌ها که پ��س از حوادث س��ال ‪ 88‬منتش��ر‬ ‫ش��د او ب��ه روزنام��ه اعتم��اد گف��ت‪« :‬نماز‌جمع��ه تیر‬ ‫س��ال ‪ 88‬تاریخی ش��د و به نظ��ر من ش��بیه خطبه‌های‬ ‫نخس��تین نماز جمعه‌هایی بود که اوایل انقالب توس��ط‬ ‫آی��ت‌اهلل طالقان��ی ای��راد می‌ش��د‪ .‬هم��ه اقش��ار در آن‬ ‫نماز جمع��ه ش��رکت کردند؛ ه��م اصالح‌طلب��ان و هم‬ ‫اصولگرای��ان و ه��م رادیکال‌ه��ای دو ط��رف در ای��ن‬ ‫نم��از جمعه ش��رکت کردن��د‪ .‬باتوجه به س��وابق آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی در دوران مشکالت برای ایجاد وحدت‬ ‫و آرامش در کش��ور؛ همه آم��ده بودند تا مواضع ایش��ان‬ ‫را بش��نوند و البته هرکس��ی فراخور احوال خود دوس��ت‬ ‫داشت سخنان ایش��ان را گوش دهد و آرامش پیدا کند‪...‬‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی سعی داشت تا دوباره وحدت را به جامعه‬ ‫برگرداند‪ .‬به همین دلیل در خطبه‌های نماز جمعه آن روز‬ ‫ابتدا توضیحی درباره امام(ره) و اهمیت مردم داد و سپس‬ ‫یکس��ری راه‌حل برای برون‌رفت از ش��رایط ارائه کرد‪».‬‬ ‫در آس��تانه انتخابات مجلس نهم اما یک خبر مهم در‬ ‫مورد او منتشر شد‪ .‬روزنامه خراسان در خبری نوشت‌‪« :‬شنیده‬ ‫شده یکی از نمایندگان اس��تان بوشهر در مجلس از محسن‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی برای کاندیداتوری از این منطقه دعوت‬ ‫کرده و گفته اس��ت ظرفیت‌های الزم ب��رای حضور وی در‬ ‫انتخابات مجلس را فراهم خواهد کرد‪».‬‬ ‫این خبر ام��ا با واکنش تند محسن‌هاش��می روبه‌رو‬ ‫شد‪ .‬او در واکنش به این ش��ایعات در اطالعیه‌ای نوشت‪:‬‬ ‫«در خصوص دعوت از این جانب برای کاندیداتوری در‬ ‫اس��تان بوش��هر ضمن تکذیب مطلب فوق ش��ایان ذکر‬ ‫اس��ت اینجانب در س��ال‌های اخیر هیچ‌گونه س��فری به‬ ‫بوش��هر نداش��ته‪ ،‬اما این خبرس��ازی‌ها نش��ان از نوعی‬ ‫در‌هم گس��یختگی فکری و آش��وب اندیش��ه دارد که از‬ ‫طرح اینجانب به‌عن��وان سر‌‌لیس��ت انتخاباتی در تهران‬ ‫تا نمایندگی احتمالی در بوش��هر دنبال می‌گردد‪ .‬مسیر و‬ ‫هدفی که خبر‌سازان دنبال می‌کنند مسئولیت مسئوالن‬ ‫محسن هاشمی‌رفسنجانی‪ :‬فرزند تكنوكرات‬ ‫او پسر ارش��د خانواده است‪ .‬س��عی می‌کند خیلی وارد‬ ‫مباحث سیاسی نشود‪ ،‬اما نسبتش با آیت‌اهلل او را همواره در‬ ‫کنار سیاست نگه داشته است‪ .‬تا آنجا که چندین بار احتمال‬ ‫کاندیداتوری‌اش مطرح شده است‪ .‬محسن هاشمی در مورد‬ ‫زندگی شخصی و نحوه ازدواج‌اش می‌گوید‪« :‬در سال ‪1361‬‬ ‫‪43‬‬
‫سياست‬ ‫انتخاباتی را دو‌چندان می‌نماید‪».‬‬ ‫این اما پایان ش��ایعات درباره احتم��ال کاندیداتوری‬ ‫او در انتخاب��ات مجلس نهم نبود‪ .‬حاال ای��ن بار مصاحبه‌ها‬ ‫و اظهارنظر‌های او موجب ش��د که بحث سرلیس��تی او در‬ ‫انتخابات از جانب کارگزاران سازندگی به بحث غالب تبدیل‬ ‫ش��ود؛ بحثی که البته این بار نیز با واکنش محسن هاشمی‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این س��وال که کاندیداتوری ش��ما در‬ ‫انتخابات مجلس نهم قطعی اس��ت یا خیر؟ گفت که هنوز‬ ‫در این باره تصمیم قطعی نگرفته است‪.‬‬ ‫محسن هاشمی در پاسخ به این سوال که در صورت‬ ‫کاندیداتوری آیا در لیست اصالح‌طلبان حاضر خواهید شد یا‬ ‫خیر نیز گفت که اگر برای کاندیداتوری به جمع‌بندی برسد‬ ‫در این باره تصمیم خواهد گرفت‪ .‬او در پاس��خ به این سوال‬ ‫که شایع شده شما به‌عنوان سرلیس��ت حزب کارگزاران در‬ ‫انتخابات مجلس نهم حضور خواهی��د یافت‪ ،‬گفت که این‬ ‫موضوع کذب بوده و صحت ن��دارد‪ .‬انتخابات مجلس نهم‬ ‫برگزار شد اما خبری از کاندیداتوری محسن هاشمی نشد‪ .‬او‬ ‫حاال در ماجرای بازداشت برادر و خواهرش تقریبا تبدیل به‬ ‫سخنگوی خانواده شده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫یاسر هاشمی رفسنجانی؛ بازرگان جوان‬ ‫یاسر هاشمی‌‌بهرمانی؛ او متولد ‪ ۱۳۵۰‬در تهران است‪.‬‬ ‫کوچکترین فرزند آیت‌اهلل که برخالف براداران و خواهرانش‬ ‫خیلی رسانه‌ای نیس��ت و البته اطالعات زیادی هم از او در‬ ‫فضای سایبری وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ویکی‌پدیا در م��ورد او فقط همین چن��د خط آمده‬ ‫ک��ه البت��ه در مورد صح��ت و س��قمش نیز کس��ی چیزی‬ ‫نگفته اس��ت‪« :‬بازرگان ایرانی و کوچک‌تری��ن فرزند اکبر‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی است‪ .‬به‌نوشته ماهنامه فوربس وی یک‬ ‫مزرعه پرورش اسب ‪ ۳۰‬هکتاری در لواسان در شمال تهران‬ ‫دارد؛ جایی ک��ه هر هکتار زمین در آن ح��دود چهار میلیون‬ ‫دالر قیمت دارد‪ .‬وی همچنین یک ش��رکت بزرگ واردات‬ ‫و صادرات را اداره می‌کند که در زمینه خریدوفروش غذای‬ ‫بچه‪ ،‬آب‌معدنی و ماش��ین‌آالت صنعتی فعالی��ت دارد‪ .‬وی‬ ‫تحصیالت متوسطه خود را در دبیرستان نیکان و تحصیالت‬ ‫‪44‬‬ ‫دانشگاهی‌اش را در دانشگاه تهران و بلژیک گذرانده‌است‪».‬‬ ‫با جس��تاری در خاطرات پدرش که از سیاس��یونی است که‬ ‫خاطره‌نویسی می‌کند می‌توان به اطالعات دیگری در مورد‬ ‫زندگی گذشته او دست یافت‪.‬‬ ‫او در جايي از خاطراتش نوش��ته اس��ت‪« :‬تا ساعت‬ ‫‪ 10‬صبح در من��زل مطالعه می‏ک��ردم و عفت و مهدی و‬ ‫فاطی عازم راهپیمایی بودند و یاس��ر کفن‏پوش ش��رکت‬ ‫کرد‪ .‬صب��ح زود هواپیماه��ای عراقی به نش��ان اجرای‬ ‫تهدیدات به ته��ران تجاوز کردند‪ ،‬ولی دفع ش��دند‪ .‬خبر‬ ‫رسید که ‪ 9‬فروند موشک اس��کاد هم به شهرهای غرب‬ ‫و جنوب زده‏ان��د‪ .‬تهدیدات برای ارعاب م��ردم به منظور‬ ‫جلوگیری از ش��رکت در راهپیمایی زیاد است‪ ،‬اما حضور‬ ‫مردم در سراسر کشور بی‏سابقه است‪ ».‬نکته جالب توجه‬ ‫این است که به‌غیر از حضور وی در این راهپیمایی هنوز‬ ‫مطالبی مشخص از حضور یاس��ر هاشمی در عرصه‌های‬ ‫سیاسی کشور مشاهده نشده است‪( ».‬مربوط به خاطرات‬ ‫دوران جنگ هاشمی رفسنجانی)‬ ‫هاش��مي اما خاطره ديگري هم از فرزندش نقل مي‬ ‫كند‪«:‬بعد از نماز تا س��اعت چهار بعد‌از‌‌ظه��ر‪ ،‬با فرماندهان‬ ‫نظامی درباره علت ع��دم موفقیت عملیات دیش��ب که به‬ ‫قله‌ه��ای االغلو و دولبش��ک حمله ک��رده بودیم‪ ،‬صحبت‬ ‫کردیم‪ .‬عصر به قرارگاه ش��هید داورآب��ادی در داخل خاک‬ ‫عراق رفتیم که از رودخانه چومان مصطفی که نقطه مرزی‬ ‫است‪ ،‬حدود ‪ 15‬کیلو‌متر جلو‌تر بود‪ .‬نماز مغرب را آنجا خواندیم‬ ‫و با فرماندهان سپاه درباره عملیات مذاکره کردیم‪ .‬قرار بود با‬ ‫محسن رضایی مذاکره کنیم‪ ،‬ولی ایشان به خاطر مشکالت‬ ‫جنگ به قرارگاه مقدم در ارتفاع گردرش رفته بود که تلفنی‬ ‫قرار گذاشتیم‪ ،‬فردا مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫به قرارگاه خودمان برگشتیم‪ .‬برف می‌بارید‪ .‬ساعت ‪10‬‬ ‫‌شب رسیدیم‪ .‬یاسر و امیر‌مهدی خوئینی‌ها‪ ،‬همراه رحمانی‬ ‫آمده بودند‪ .‬بچه‌ه��ا خواب بودند‪ .‬گفتم بیدارش��ان کردند و‬ ‫آمدند‪ .‬حالشان خوب است‪ .‬در خط مقدم شرکت کرده و شش‬ ‫اس��یر عراقی را با یک تفنگ خراب به عقب آورده بودند‪ .‬با‬ ‫عفت تلفنی صحبت کردیم‪ .‬یاسر هم صحبت کرد‪ .‬دیر وقت‬ ‫خوابیدیم‪».‬‬ ‫(منبع متن روز ش��مار‪ :‬کتاب کارنامه و خاطرات سال‬ ‫‪ « ۱۳۶۶‬دفاع و سیاست»‪ ،‬دفتر نشر معارف انقالب)‬ ‫او اما برخالف ب��رداران و خواهرانش اصال سیاس��ی‬ ‫نیست و کمتر مصاحبه‌ای از او در این مورد وجود دارد‪.‬‬ ‫یاسر هاشمی‌رفس��نجانی در آس��تانه انتخابات سال‬ ‫‪ 84‬از کاندیداتوری حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫اس��تراتژیک ای��ن مجم��ع در انتخاب��ات دهمی��ن دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری خبر داده بود‪ .‬این اظهارنظر سیاسی او البته‬ ‫در مصاحبه با خبرنگاران مطرح نشد بلکه محمد‌علی ابطحی‬ ‫این اظهارنظر را به نقل از وي و در سایت شخصی‌اش منتشر‬ ‫کرده بود‪ .‬ابطحی نوش��ته بود‪« :‬یاس��ر هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫گفت ک��ه روحانی تصمی��م قطع��ی گرفت��ه در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آینده کاندیدا ش��ود اما حضور او در این‬ ‫عرصه‪ ،‬منوط به عدم کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی است‪».‬‬ ‫او ام��ا مهمتری��ن و ش��اید تنه��ا مصاحب��ه تفصیلی‬ ‫سیاس��ی‌اش را با وی‍‍ژه‌نامه ن��وروزی اعتماد انج��ام داد‪ .‬از‬ ‫بخش‌های مه��م این مصاحب��ه می‌توان ای��ن جمالت را‬ ‫نقل کرد‪:‬‬ ‫‪l‬انسان در س��یر تکاملی خود دیدگاه‌های متفاوتی‬ ‫نسبت به خود و اطراف در مقایسه با گذشته پیدا می‌کند و این‬ ‫مساله شامل آقای هاشمی هم می‌شود‪ ،‬اما معتقدم هاشمی‬ ‫در اصول تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬اظهارنظرهای ما به‌عنوان خانواده آقای هاش��می‬ ‫به ایش��ان هم هزینه وارد می‌کند‪ ،‬به همی��ن دلیل باید در‬ ‫اظهارنظرهای خود بیشتر دقت کنیم‪.‬‬ ‫‪ l‬کش��ور را با صدق��ه دادن و گدا‌پ��روری نمی‌توان‬ ‫اداره کرد‪.‬‬ ‫‪ l‬اگر آقای هاشمی به جای حضور در انتخابات نهم‬ ‫به هدایت بازی می‌پرداخت‪ ،‬این برخوردها پیش نمی‌آمد‪ ،‬اما‬ ‫ایشان بر‌اساس وظیفه اسالمی و انقالبی خود تشخیص داد‬ ‫باید وارد شود‪ .‬ایش��ان خیلی خوب می‌دانست پس از انتشار‬ ‫نامه ‪ 18‬خرداد ‪ 88‬مورد تهاجم ق��رار خواهد گرفت‪ ،‬اما نامه‬ ‫را منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪ l‬در دوره اصالحات ع��ده‌ای خیلی به ح��اج آقا بد‬ ‫کردند‪ .‬خیلی از افرادی که زمانی مقابل پدر بودند به سمت‬ ‫ایش��ان بازگش��تند‪ ،‬حاال یا اش��تباه خود را پذیرفتند یا نفع‬ ‫سیاسی داشتند‪.‬‬
‫سياست‬ ‫فائزه هاشمي؛‌دختر خبرسازخانواده‬ ‫در میان فرزندان هاشمی‌رفس��نجانی‌بی‌ش��ک این‬ ‫مهدی و فائزه هستند که هر ازگاهی با اظهارنظر یا اقدامی‬ ‫‌‌خبر‌ساز می‌شوند و البته برای پدر هم اسباب زحمت را فراهم‬ ‫می‌کنند‪ .‬فائزه‌هاش��می‪ ،‬دختر دوم آیت‌اهلل که در انتخابات‬ ‫مجلس پنجم رتب��ه دوم مجلس را به دس��ت آورد‪ ،‬بعدها با‬ ‫روزهای پرحاشیه‬ ‫فائ��زه هاش��می از منتق��دان سر‌س��خت محم��ود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد در دوران دول��ت اول وی و مخصوص��ا در‬ ‫آس��تانه انتخابات س��ال ‪ 88‬بود‪ .‬انتقادها و اعتراض‌های‬ ‫آش��کار و نهان او آنقدر ب��اال گرفت كه ب��ه چهره اصلي‬ ‫مخالف دولت تبديل ش��ده بود‪ .‬ح��اال آنگونه که حامیان‬ ‫رئیس دولت نهم می‌گفتند‪ ،‬فائزه هاش��می سمبل مبارزه‬ ‫محم��ود احمدی‌نژاد ب��ا آقازاده‌ه��ا به ش��مار می‌رفت‪.‬‬ ‫انتخابات تمام شد‪ ،‬اما اعتراض‌های فائزه پایانی نداشت‬ ‫و حاال اعتراضاتش که با حضور در برخی تجمعات حوادث‬ ‫سال ‪ 88‬همراه ش��ده بود‪ ،‬روزهای پرحاشیه‌ای را برای‬ ‫او پدید آورد‪ .‬کار به آنجا رس��ید که دختر دوم آیت‌اهلل در‬ ‫تجمعات روز ‪ ۳۰‬خرداد برای مدت کوتاهی دس��تگیر شد‬ ‫و این البته پایان ماجرا نبود و او بار دیگر در روز ‪ ۱‬اس��فند‬ ‫‪ ،۱۳۸۹‬در خیابان ولی‌عصر(ع��ج) باالتر از تقاطع فاطمی‬ ‫‌بازداشت و مجددا آزاد ش��د‪ .‬وی درحالی مدعی شده بود‬ ‫ماجرای تاجیک و‌هاشمی‬ ‫دختر دوم آیت‌اهلل گویی قرار اس��ت همیش��ه خبر‌ساز‬ ‫باشد؛ او سوم اسفند ‪ ۱۳۸۹‬وقتی برای تشییع جنازه یکی از‬ ‫بستگانش به حرم عبدالعظیم در شهر ری رفته بود‪ ،‬با فریاد‌ها‬ ‫و اعتراضات فردی به نام س��عید تاجیک مواجه شد‪ .‬انتشار‬ ‫فیلمی‌از این ماجرا که در آن سعید تاجیک الفاظ ر کیکی را‬ ‫به فائزه هاشمی نسبت داده بود‪ ،‬جنجال زیادی برانگیخت‪.‬‬ ‫س��عید تاجیک در واکنش به اعتراض‌ها به فحاشی‬ ‫علیه هاش��می در مصاحبه با یک س��ایت خارج از کشور‬ ‫گفته ب��ود‪« :‬بگیرند ما را‪ ،‬برخورد قهر‌آمی��ز بکنند‪ ،‬ببینند‬ ‫بچ��ه حزب‌اللهی‌ها چ��ه کار می‌کنند‪ .‬به دادس��تان هم‬ ‫عرض ک��ردم که م��ن پای��م را از اینجا بی��رون بگذارم‪،‬‬ ‫حیثیت برای هاش��می نمی‌گذارم‪ .‬برای اطاعت از رهبر‬ ‫جمهوری اس�لامی حاضرم وارد «کوه آتشفش��ان» هم‬ ‫بشوم و مخالفان حکومت را «تکه‌تکه» کنم‪ ».‬اما انتشار‬ ‫فیلم مربوط به فائزه‌هاشمی در ش��اه‌عبدالعظیم انعکاس‬ ‫زی��ادی در افکار عمومی داش��ت‪ .‬به‌دنبال این مس��اله و‬ ‫اعتراض‌های��ی که حت��ی در میان اصولگرای��ان و برخی‬ ‫مقامات ص��ورت گرفت‪ ،‬غالمحس��ین محس��نی‌اژ ه‌ای‬ ‫دادستان کل کش��ور و س��خنگوی قو ه‌قضائیه گفته بود‬ ‫سعید تاجیک بازداشت ش��ده و با قرار مجرمیت در زندان‬ ‫به‌س��ر می‌برد‪ .‬در حکم محکومیت تاجیک صادرش��ده‬ ‫توس��ط ش��عبه ‪ 1089‬دادگاه عمومی جزایی تهران آمده‬ ‫بود‪« :‬نامبرده به اتهام توهین و فحاشی و استعمال الفاظ‬ ‫رکیک به آیت‌اهلل هاش��می رفس��نجانی‪ ،‬عض��و خبرگان‬ ‫رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد‬ ‫مزاحمت نسبت به فائزه‌هاشمی با استعمال الفاظ رکیک‬ ‫و توهین و فحاش��ی در ح��رم عبدالعظیم(ع) ش��هر‌ری و‬ ‫اماکن اط��راف آن باب��ت توهین به آیت‌اهلل هاش��می به‬ ‫تحمل چها ر‌ماه حبس تعزیری و از بابت مزاحمت بانوان‬ ‫(برای فائزه‌هاشمی) به تحمل چهار ماه حبس و ‪ ۵۰‬ضربه‬ ‫ش�لاق تعزیری محکومیت یافته اس��ت‪».‬‬ ‫اما چندی بعد باز هم همان سایت مصاحبه‌ای را منتشر‬ ‫کرد که در آن س��عید تاجیک ادعا می‌ک��رد در محل کارش‬ ‫حاضر است و در زندان نیست‪ .‬او در این مصاحبه تقریبا تمام‬ ‫انتقاداتش به هاشمی و دخترش را دوباره تکرار کرد‪ .‬حاال اما‬ ‫همزمان با بازداشت و اجرای حکم فائزه‪ ،‬سعید تاجیک هم‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ l‬سر فائزه درد می‌کند برای دردسر‪ .‬فعالیت سیاسی‬ ‫دارد و پای نظرات خود می‌ایستد و حاضر به پرداخت هزینه‬ ‫هم هست‪ .‬تا جایی که من می‌دانم از حکم دادگاهش اصال‬ ‫ناراحت نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬بیش از آنکه موضوع مهدی واقعی باش��د سیاسی‬ ‫است‪ ،‬اما جایی نش��نیدم که پدرم گفته باشند مهدی متهم‬ ‫نیست و پاک است و همیشه گفته مهدی در وقت خود می‌آید‬ ‫و به اتهامات پاسخ می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ l‬نیامدن مهدی به ایران یک تصمیم سیاسی برای‬ ‫جلوگیری از به سمت تنش رفتن کشور بود‪.‬‬ ‫‪ l‬آقای هاشمی چندین بار نس��بت به تغییر جاسبی‬ ‫تصمیم گرفتند‪ .‬دقیقا زمان آخرین تصمیم را به خاطر ندارم‪،‬‬ ‫اما می‌دانم چند بار این تصمیم نهایی شد‪ .‬ولی فضا همیشه‬ ‫به سمتی می‌رفت که کسی جز جاسبی نمی‌توانست جلوی‬ ‫موج‌های مخرب علیه دانشگاه آزاد را بگیرد‪.‬‬ ‫‪ l‬نظر آقای هاش��می این بود که فقط دکتر جاسبی‬ ‫توان اداره دانش��گاه آزاد در فضای ملته��ب را دارد و از این‬ ‫مجموعه صیانت کند‪.‬‬ ‫‪ l‬کسی که ریشه اس�لامی و انقالبی دارد نمی‌تواند‬ ‫آقای هاشمی را خارج از انقالب ببیند یا طوری عمل کند که‬ ‫خود را‌بی‌نیاز از مشاوره با ایشان بداند‪.‬‬ ‫در جدیدترین تحول اما گویا حاال یاس��ر هاشمی این‬ ‫روزها سیاس��ی‌ترین روزه��ای عمرش را تجرب��ه می‌کند‪.‬‬ ‫آنجا که نخس��تین تصاویر از او در کنار ب��ردارش مهدی در‬ ‫فرودگاه دبی منتشر شد و البته ساعاتی بعد نیز تصاویری از او‬ ‫دوشادوش بردارش مهدی و محسن و خواهرش فاطمه در‬ ‫فرودگاه امام‌خمینی(ره) پخش شد‪.‬‬ ‫او البت��ه به میان خبرن��گاران هم آم��د و در خصوص‬ ‫بازگشت مهدی هاشمی به اظهار‌نظر پرداخت‪.‬‬ ‫مواضع و حواشی‌ بسیاری در میان سایر فرزندان مسئوالن‬ ‫ن چهره‌ها تبدیل شد‪ .‬پس از نمایندگی‬ ‫به یکی از مشهورتری ‌‬ ‫او در سال ‪ 1375‬می‌توان گفت که عموم گفتارها یا رفتارهای‬ ‫او مورد توجه رسانه‌های هر دوجناح موافق و مخالف وی قرار‬ ‫گرفت؛ از دوچرخه‌سواری گرفته تا مصاحبه‌های جنجالی و‬ ‫از مورد اهانت قرار گرفتن تا دستگیری در تجمعات خیابانی‪.‬‬ ‫او متول��د ‪ ۱۷‬دی ‪ ۱۳۴۱‬در قم اس��ت و البته برخالف‬ ‫خواهرش فاطمه چندین س��ال است که رس��ما وارد دنیای‬ ‫سیاست شده و در میان افکار عمومی چهره‌ای اصالح‌طلب‬ ‫به شمار می‌آید‪ .‬او که در دوره پنجم مجلس شورای اسالمی‬ ‫با رای باالیی نماینده مردم تهران شد‪ ،‬درباره فعالیت‌هایش‬ ‫در مجلس پنجم می‌گوید‪« :‬فعالیت‌های من در مجلس سه‬ ‫بعد داشت؛ مس��ائل روز جامعه به‌خصوص مسائل سیاسی‪،‬‬ ‫مسائل مربوط به زنان و مسائل مربوط به ورزش‪ ».‬شرکت او‬ ‫در انتخابات مجلس ششم اما با شکست همراه بود که باعث‬ ‫کناره‌گیری او از سیاست برای دوره‌ای نسبتا طوالنی شد‪.‬‬ ‫او در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬اولین روزنامه مربوط به زنان یعنی‬ ‫روزنامه زن را منتش��ر کرد که مدیریت مدیر مسئولی آن را‬ ‫داش��ت‪ .‬روزنامه زن اما بعد از مدتی هم اسباب دردسر برای‬ ‫فائزه و هم موجبات حرف و حدیث‌های فراوانی برای پدر شد‪.‬‬ ‫این نشریه به دلیل درج اخبار سیاسی‪ ،‬نقد حجاب اسالمی‪،‬‬ ‫حمایت از فمنیس��م‪ ،‬چاپ کاریکات��وری از آروین پیرامون‬ ‫دیه زنان و خبری درباره فرح پهل��وی ابتدا در بهمن ‪۱۳۷۷‬‬ ‫به مدت دو هفته و ب��ار دیگر در ‪ ۱۷‬فروردی��ن ‪ ۱۳۷۸‬برای‬ ‫همیشه توقیف شد‪.‬‬ ‫فائزه هاشمی دارای مدرک دکترا در رشته حقوق بشر از‬ ‫دانشگاه آزاد تهران‪ ،‬هم‌چنین دارای دو مدرک فوق لیسانس‬ ‫در رشته حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و دو مدرک لیسانس‬ ‫در رشته مدیریت از دانشگاه الزهرا (س)و رشته علوم سیاسی‬ ‫از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است‪.‬‬ ‫که برای خرید لباس به میدان هفت‌تیر رفته که قبال هم‬ ‫علت حضور خود در میان اغتشاشگران در خیابان آزادی‬ ‫را خرید ساندویچ عنوان کرده بود‪.‬‬ ‫پس از آن نیز فرزندش حسن الهوتی در بدو ورود به‬ ‫ایران بازداشت شد‪ .‬دادستان تهران درباره بازداشت الهوتی‬ ‫گفته بود‪« :‬الهوتی با پذیرش تودیع وثیقه ‪ ۷۳‬میلیون تومانی‬ ‫به دستور بازپرس و تایید دادس��تان تهران از زندان آزاد شد‪.‬‬ ‫پرونده اتهامی‌ حسن الهوتی با تکمیل تحقیقات به دادگاه‬ ‫نیز ارسال خواهد شد‪».‬‬ ‫در میان فرزندان هاشمی‌رفسنجانی‌بی‌شک این مهدی و‬ ‫فائزه هستند که هر ازگاهی با اظهارنظر یا اقدامی‌‌خبر‌ساز‬ ‫می‌شوند و البته برای پدر هم اسباب زحمت را فراهم‬ ‫می‌کنند‬ ‫‪45‬‬
‫برای اجرای احکام بازداشت شده است‪.‬‬ ‫فائ��زه هاش��می ه��م پ��س از انتش��ار ای��ن فیلم در‬ ‫مصاحبه ب��ا هم��ان س��ایت خ��ارج از کش��ور حرف‌های‬ ‫تن��دی را مطرح ک��رد؛ س��خنانی ک��ه موجب ش��د او نیز‬ ‫مانند س��عید تاجیک ب��ا حکم قضای��ی مواجه ش��ود‪ .‬پس‬ ‫از تش��کیل پرونده قضایی برای فائزه هاش��می ب��ه اتهام‬ ‫مصاحب��ه ب��ا ای��ن س��ایت‪ ،‬او در تاری��خ ‪ ۳‬دی در ش��عبه‬ ‫‪ ۱۵‬دادگاه انقالب اس�لامی به ریاس��ت قاض��ی صلواتی‪،‬‬ ‫محاکمه غیرعلن��ی و حکم دادگاه بدوی فائزه هاش��می در‬ ‫‪ ۱۳‬دی ماه ‪ ،۱۳۹۰‬به ریاس��ت قاضی صلوات��ی به ریاحی‬ ‫وکیل وی ابالغ شد‪ .‬فائزه هاشمی برابر حکم دادگاه به جرم‬ ‫فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و ‪ ۵‬سال‬ ‫محرومیت از فعالیت‌های سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫محکوم شد‪ .‬اما همان زمان بود که برخی چهره‌های منتقد‬ ‫هاشمی رفسنجانی در میان اصولگرایان با اشاره به آنچه نفوذ‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسالمی‬ ‫می‌خواندند‪ ،‬نسبت به اجرای حکم زندان دختر او ابراز بدبینی‬ ‫کرده بودند‪ .‬از جمله این افراد س��عید قاسمی‪ ،‬از چهره هاي‬ ‫انصار حزب‌اهلل است که گفته بود‪« :‬اگر چنین حکمی‌‌را برای‬ ‫فائزه هاشمی بریدند و نصف روز این خانم در زندان بود‪ ،‬من‬ ‫ریشم را می‌تراشم‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫خروج ناگهانی ازکشور‬ ‫یک ماه پیش اما خروج ناگهانی فائزه از کشور و سفرش‬ ‫به لندن با واکنش‌های گس��ترده‌ای مواجه شد‪ .‬اعالم یک‬ ‫سایت مبنی‌بر خروج فائزه هاشمی رفسنجانی‪ ،‬دختر رئیس‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام از کش��ور واکنش‌های‬ ‫متفاوتی نسبت به این مساله را به‌دنبال داشت‪ .‬سایت خبری‬ ‫«فرهنگ‌نیوز» با انتش��ار عکس و فیلمی‌‌مدعی ش��د که‬ ‫دختر هاشمی رفسنجانی س��اعت ‪ 4:30‬صبح روز پنجشنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد از طریق فرودگاه امام خمین��ی‌‌(ره) از ایران خارج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به دنبال انتشار این خبر بود که فائزه هاشمی در تماس‬ ‫با یک روزنامه با اش��اره به علت خروج خود از کش��ور با رد‬ ‫شایعه‌های منتشر ش��ده توضیح داد‪« :‬برای دیدن المپیک‬ ‫راهی لندن شدم و با پایان المپیک به ایران باز‌می‌گردم‪».‬‬ ‫به‌دنبال انتشار این خبر بود که «سید محمود علیزاده‬ ‫طباطبای��ی» وکیل‌هاش��می‪ ،‬درباره صحت خ��روج فائزه‬ ‫هاش��می از کش��ور اظهار کرد‪« :‬وی برای یک سفرکاری‬ ‫ایران را‌ ترک کرده و با شروع سال تحصیلی جدید به ایران‬ ‫برمی‌گردد‪».‬‬ ‫وکیل هاش��می ادامه داد‪« :‬فائزه‌ هاشمی‪ ،‬مدیر‌گروه‬ ‫حقوق دانش��گاه آزاد اس�لامی اس��ت و به زودی به ایران‬ ‫بازمی‌گردد‪ ».‬علیزاده طباطبایی در پاس��خ به این سوال که‬ ‫چرا با وجود صدور حکم حبس برای فائزه هاشمی از سوی‬ ‫قوه‌قضائیه‪ ،‬حکم وی اجرا نشده‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬برای اجرای‬ ‫حکم فائزه هاشمی چندین مرتبه اقدام شده‪ ،‬ولی زندان خالی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬هزاران محکوم به زندان در انتظار اجرای حکم‬ ‫خود هس��تند و این در حالی اس��ت که زندان‌ها هنوز خالی‬ ‫نش��ده‌اند‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬محکومان بس��یاری هستند که با‬ ‫وجود صدور حکم به قید وثیقه آزاد هس��تند و حتی خارج از‬ ‫کشور تحصیل می‌کنند‪ .‬وکیل هاش��می خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«فائزه هاشمی ممنوع‌الخروج نیس��ت و این مساله تنها در‬ ‫مورد محکومان مالی مصداق دارد‪» .‬‬ ‫محسن هاشمی رفسنجانی‪ ،‬برادر بزرگ فائزه هم در‬ ‫گفت‌وگویی دلیل و مقصد سفر خواهرش را دیدار با فرزندش‬ ‫که در لندن به تحصیل مشغول است‪ ،‬مرتبط می‌داند‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این س��وال که مگر خانم هاش��می ممنوع‌الخروج‬ ‫نیس��ت؟ گفت‪« :‬قانونی رفته و مش��کلی ندارد و هیچ وقت‬ ‫ممنوع‌الخروج نبوده و نیس��ت و احتمال می‌دهیم به خاطر‬ ‫اینکه پسرش(حس��ن الهوتی) در لن��دن تحصیل می‌کند‪،‬‬ ‫رفته تا به او سر بزند‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫مهدی هاشمی‬ ‫مهدی هاش��می اگرچه پس��ر دوم آیت‌اهلل هاشمی‬ ‫رفسنجانی اس��ت اما او بیش از دو پس��ر دیگر سیاسی و‬ ‫البته مورد توجه رس��انه‌ها است‪ .‬او ‪ ۲۹‬شهریور ‪ ۱۳۴۸‬در‬ ‫تهران به دنیا آمد‪ .‬فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫و عضو س��ابق هیأت امنا و رئیس س��ابق مرکز تحقیقات‬ ‫دانشگاه آزاد اس��ت‪ .‬مهدی در گذشته مس��ئولیت‌هایی‬ ‫را در وزارت نفت از جمله ریاس��ت س��ازمان بهینه‌سازی‬ ‫مصرف سوخت بر عهده داشت‪ .‬او هم چون برادر دیگرش‬ ‫تحصیالت راهنمایی و دبیرس��تان را در مدرسه نیکان به‬ ‫پایان برده اس��ت‪.‬‬ ‫مهدی هاشمی تحصیالت خود را در رشته مخابرات در‬ ‫دانشگاه تهران به پایان رسانده و کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫انرژی را از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مهندسی منابع‬ ‫انرژی را از دانشگاه آزاد‌اسالمی دریافت کرده‌است‪.‬‬ ‫او با دخترعموی خود فرشت ‌ه هاشمی‪ ،‬ازدواج کرده و دو‬ ‫پسر به نام‌های فواد و یاسین دارد‪.‬‬ ‫نهمین دوره انتخابات ریاس��ت‌جمهوری نقطه عطف‬ ‫ی در فعالیت‌های سیاسی مهدی هاشمی بود‪ ،‬زمانی که‬ ‫مهم ‌‬ ‫رسما مسئول کمپین تبلیغاتی پدرش در این رقابت‌ها شد‪ .‬او‬ ‫در این برهه مصاحبه‌های فراوانی انجام داد و البته اظهاراتش‬ ‫جنجال‌هایی را نیز پدید آورد‪.‬‬ ‫پایان انتخابات اما فرجام خوبی برای پدرش نداشت‬ ‫و آنها ناکام انتخابات شدند‪ .‬پایان این انتخابات اما پایان‬ ‫فعالیت‌های سیاس��ی مهدی نب��ود‪ .‬او در زمان برگزاری‬ ‫انتخابات خبرگان رهبری هم چون دوره پیش مسئولیت‬ ‫کمپین انتخاباتی پدر را بر عهده گرفت و البته «کمیته‌ای‬ ‫به نام صیانت از آرا» تش��کیل داد‪ .‬پ��در در این انتخابات‬ ‫پیروز ش��د و مه��دی برای ادام��ه فعالیت‌های سیاس��ی‬ ‫تش��ویق‪ .‬حاال یک انتخاب��ات مهم دیگ��ر در پیش بود‪.‬‬ ‫محمود احمدی‌نژاد یعنی رقیب س��ابق پدر در دوره اول‬ ‫ریاست‌جمهوری‌اش رو به اتمام بود و مهدی هاشمی این‬ ‫بار به کمپین تبلیغاتی رقیب اصلی احمد ی‌نژاد پیوس��ته‬ ‫بود‪ .‬او البته این بار هم بنا داش��ت هم��ان کمیته صیانت‬ ‫از آرا را تش��كیل دهد‪ .‬تصمیمی‌که جنجال‌های فراوانی‬ ‫در پی داشت‪ .‬از مهدی هاشمی به‌عنوان نماینده پدرش‬ ‫در این کمیته نام می‌بردند‪.‬گفته می‌ش��د ک��ه او یکی از‬ ‫اعضای ش��ورای راهبردی تبلیغات رقیب اصلی محمود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد هم بوده ک��ه در حقیقت باالترین ش��ورای‬ ‫گويا هرقدر فرزندان هاشمي رفسنجاني بزرگ‌تر مي‌شدند‬ ‫و بيشتر به سياست ورود مي‌كردند هاشمي هم بيشتر به‬ ‫اصالح طلبان نزديك مي شد‬ ‫‪46‬‬ ‫تصمیم‌گی��ری در زمینه راهکاره��ای تبلیغاتی این نامزد‬ ‫بود‪ .‬در همین بره��ه زمانی بود که محم��ود احمدی‌نژاد‬ ‫در آن مناظ��ره مع��روف انتخابات��ی اتهامات��ی را متوجه‬ ‫مهدی هاش��می کرد‪ .‬اتهاماتی که البته ب��ا اعتراض پدر‬ ‫نیز مواجه شد‪.‬‬ ‫پس از برگزاری انتخابات و شکست نامزد مورد حمایت‬ ‫مهدی‌ هاش��می‪ ،‬حوادث مهمی‌ در تهران رخ داد‪ .‬حوادثی‬ ‫که در طول تاریخ پس از انقالب‌بی‌س��ابقه بود‪ .‬با فروکش‬ ‫کردن التهابات پس ازانتخابات دادگاه متهمین حوادث پس‬ ‫از انتخابات تشکیل شد‪ .‬دادگاهی که در آن بارها نام مهدی‬ ‫هاشمی از سوی متهمین برده ش��د و البته اتهامات فراوانی‬ ‫نیز به او نسبت یافت‪.‬‬ ‫این اتهامات البته با اعتراض مهدی هاشمی مواجه‬ ‫ش��د‪ .‬او اتهامات مطرح ش��ده در دادگاه را واکنش��ی به‬ ‫شکایت رسمی خانواده هاشمی‌رفسنجانی از احمدی‌نژاد‬ ‫دانس��ت و در بیانی��ه‌ای خواه��ان تخصی��ص وق��ت در‬ ‫صدا‌و‌سیما برای پاسخگویی شد‪ .‬زمان زیادی از برگزاری‬ ‫انتخابات نگذش��ته بود که او به‌عن��وان رئیس‌دفتر هیات‬ ‫امنای دانش��گاه آزاد اس�لامی جهت آنچه ک��ه بازدید و‬ ‫رس��یدگی دفاتر و شعبات دانش��گاه آزاد اسالمی خوانده‬ ‫می‌شد به خارج از ایران رفت‪.‬‬ ‫اتهام ها‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۷‬مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی‬ ‫توتال توس��ط مقامات قضایی فرانس��وی به اتهام پرداخت‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت‬ ‫در احداث میدان گازی پارس‌جنوبی بازداش��ت شدند و نام‬ ‫مهدی هاش��می به‌عنوان فردی که بخش��ی از این مبلغ را‬ ‫دریافت کرده مطرح ش��د‪ .‬توتال در س��ال ‪ ۱۹۹۷‬به همراه‬ ‫شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث‬ ‫این می��دان گازی پیروز ش��ده‌بود و در س��ال ‪ ۲۰۰۴‬پلیس‬ ‫سوئیس متوجه شده بود که حدود ‪ 7/8‬میلیون یورو از اموال‬ ‫شرکت توتال به حس��اب یک ایرانی مقیم س��وئیس واریز‬ ‫شده که به گفته رسانه‌های فرانس��وی از کارمندان مهدی‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی اس��ت‪ .‬این اتهامات البته بارها از سوی‬ ‫خانواده هاشمی رد شد‪.‬‬ ‫هاشمي و فرزندانش‬ ‫هاشمي رفسنجاني گرچه در تمام سال‌هاي دهه ‪60‬‬ ‫و‪ 70‬و حتي ميانه هاي دهه ‪ 80‬س��عي كرده بود در ميانه دو‬ ‫جناح راس��ت و چپ حركت كند و به عن��وان تنظيم كننده‬ ‫دو جناح رس��مي كشور ش��ناخته ش��ود اما پس از حمالت‬ ‫اصالح‌طلبان به او پس از پي��روزي خاتمي و بعدتر حمالت‬ ‫حاميان احمدي نژاد پس از انتخابات ‪ ،84‬او س��نگين ترين‬ ‫ضربه ها را از حركت مي��ان دو جناح درياف��ت كرد‪ .‬گرچه‬ ‫بعدها رابطه او واصالح طلبان ترميم ش��د و بسياري گزينه‬ ‫س��يد محمد خاتمي در انتخابات ‪ 84‬را هاشمي رفسنجاني‬ ‫دانس��تند‪ ،‬اما اين انتخاب��ات ‪ 88‬بود كه بي��ش از هر زماني‬ ‫هاشمي رفسنجاني را به اصالح طلبان نزديك تر مي‌كرد‪.‬‬ ‫گويا هرقدر فرزندان او بزرگ تر مي شدند و بيشتر به سياست‬ ‫ورود مي‌كردند هاشمي هم بيشتر به اصالح طلبان نزديك‬ ‫مي ش��د‪ .‬گرچه فرزندان او عضو رسمي گروه‌هاي چپ گرا‬ ‫نبودند اما از سال‪ 84‬به بعد همس��و با اصالح طلبان حركت‬ ‫كردند كه مصداق آن مصاحبه ها و رفتارهاي فائزه و مهدي‬ ‫هاشمي است‪.‬‬ ‫فرزندان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در خالء حمالت‬ ‫پس از س��ال ‪ 84‬به او رئيس مجمع تشخيص را بيش از هر‬ ‫زماني به سمت اردوگاه اصالح طلبان بردند‪ .‬گرچه هاشمي‬ ‫خود در برخي زمينه ها با اصالح طلبان اشتراكاتي دارد‪ ،‬اما‬ ‫گويا فرزندان او نه تنها اين اشتراكات را تقويت كردند كه راه‬ ‫را براي بروز افتراق ها هم مسدود نگاه داشتند‪g .‬‬
‫س��عید تاجیک به جرم اس��تفاده از الفاظ رکیک و توهین به‬ ‫هاشمی رفس��نجانی و ایجاد مزاحمت برای فائزه به ‪ ۸‬ماه‬ ‫حبس و ‪ ۵۰‬ضربه شالق محکوم شده است‪.‬‬ ‫عفت مرعش�ی و فاطمه هاش�می ب�ه مالقات‬ ‫فائزه رفتند‬ ‫روز دوش��نبه گذش��ته سرپرس��ت دادس��رای‬ ‫امنیت��ی ب��رای مالق��ات خان��واده هاش��می ب��ا فائ��زه‬ ‫هاش��می موافقت ک��رد‪ .‬خان��واده هاش��می و وکیلش��ان‬ ‫در ای��ن روز در حال��ی ب��ا فائ��زه در اوی��ن دی��دار کردن��د‬ ‫ک��ه او‌ترجم��ه کتاب��ی را در زن��دان آغ��از ک��رده اس��ت‪.‬‬ ‫عفت مرعشی‪ ،‬مادر فائزه هاشمی پس از دیدار با دخترش در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪« :‬امروز با دخترم در زندان دیدار داشتم‬ ‫و او حالش خوب بود‪».‬‬ ‫طباطبايی‪ ،‬وکیل خانواده هاشمی هم پس از این دیدار‬ ‫گفت‪« :‬به همراه خانواده فائزه هاشمی به دیدار او در زندان‬ ‫اوین رفتیم و موکل��م از روحیه خوبی برخ��وردار بود‪ .‬او قرار‬ ‫اس��ت کار‌ ترجمه یک کت��اب را در دوران محکومیتش به‬ ‫پایان برساند‪».‬‬ ‫«فائزه هاشمی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد»؛‬ ‫این خبر در حالی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که‬ ‫در شامگاه شنبه گذشته رسانه‌های سایبری برای درج خبر‬ ‫بازداشت مهدی هاشمی آماده بودند و رسانه‌های مکتوب نیز‬ ‫ساعات چاپ خود را به همین دلیل عقب انداخته بودند‪ .‬حاال‬ ‫روزنامه‌ها به جای عکس مهدی هاشمی دنبال عکس‌های‬ ‫مناسب آرشیوی از دختر دوم هاشمی رفسنجانی بودند‪ .‬خبر‬ ‫بازداشت فائزه هاشمی نخستین بار از سوی سایت دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب تهران منتشر ش��د‪ .‬این سایت اعالم کرد‬ ‫که فائزه هاشمی بازداشت شد تا حکم محکومیتش اجرایی‬ ‫شود‪ .‬فائزه هاشمی پیش‌تر از سوی شعبه ‪ 15‬دادگاه انقالب‬ ‫اسالمی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه‬ ‫حبس محکوم ش��ده بود‪ .‬در همین حال‪ ،‬یک منبع مطلع به‬ ‫«انتخاب» گفت‪« :‬روز شنبه صبح ماموران با تماس تلفنی‬ ‫اعالم کرد ‌ه که وی برای تحم��ل محکومیت باید خود را به‬ ‫زندان اوین معرف��ی کند‪ ».‬این منب��ع می‌افزاید‪« :‬ماموران‬ ‫ساعت ‪ 11‬شب به منزل فائزه هاشمی رفته و او را برای اجرای‬ ‫حکم بازداش��ت کردند‪ ».‬این در حالی است که شنیده شده‬ ‫فائزه هاشمی از طریق دخترش ضمن تماس با دادگاه‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده بود که خود را به زودی معرفی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سایت رجا هم در این مورد نوش��ته است‪« :‬از آنجا که‬ ‫نامبرده از اجرای حکم اس��تنکاف ورزی��ده و خود را معرفی‬ ‫نکرده بود بنابراین توسط ماموران ذی‌‌زبط و بر‌اساس حکم‬ ‫قانونی روانه زندان شد‪».‬‬ ‫دارند‪ .‬زنانی که اتهامات امنیت��ی دارند در این بند نگهداری‬ ‫می‌شوند و به زندان زنان در شهرری منتقل نخواهند شد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬پس از بازداش��ت فائزه هاشمی از سوی‬ ‫دادس��تانی‪ ،‬او به بند امنیتی زندان اوین منتقل ش��د و دوره‬ ‫محکومیت خود را در این بند سپری می‌کند‪».‬‬ ‫غالمحس��ین اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس س��ازمان زندان‌ها‬ ‫درباره اینکه شنیده می‌شود در زندان امکانات خاصی برای‬ ‫فائزه در نظر گرفته ش��ده اظهار داشت‪« :‬تمام این حرف‌ها‪،‬‬ ‫شایعه و جوسازی است‪ .‬ما امکانات خاص و ویژه برای کسی‬ ‫اختصاص نداده‌ایم‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬در حال حاضر در زندان اوین فقط زنانی‬ ‫که به خاطر جرایم امنیتی محکوم هس��تند‪ ،‬حضور دارند و‬ ‫بقیه در ش��هرری نگهداری می‌ش��وند‪ .‬در این وضعیت هم‬ ‫به دلیل محدود بودن مأموران نمی‌توانی��م یک خانم را به‬ ‫تنهایی نگهداری کنیم‪ ».‬رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرد‪:‬‬ ‫«فائزه هاشمی هم به‌طور طبیعی با بقیه زندانیان نگهداری‬ ‫می‌شود و همان وضعیتی که برای سایرین وجود دارد‪ ،‬برای‬ ‫این فرد هم مهیاست‪ ».‬اسماعیلی با بیان اینکه ما با فائزه هم‬ ‫مانند بقیه رفتار می‌کنیم‪ ،‬درباره اینکه آیا ممکن است فائزه‬ ‫هاشمی مشمول عفو و بخشودگی شود‪ ،‬گفت‪« :‬در زمینه عفو‬ ‫و بخشودگی‪ ،‬استثنائاتی وجود دارد که جرائم امنیتی مشمول‬ ‫استثنائات اس��ت و این مجرمان مش��مول عفو نمی‌شوند‪.‬‬ ‫هرچند تش��خیص این موضوع با مقامات قضایی است و ما‬ ‫فقط مجری احکام و قانون هستیم‪».‬‬ ‫مشمول عفو نمی‌شود‬ ‫رئیس س��ازمان زندان‌های کشور نیز پس از بازداشت‬ ‫فائزه هاش��می به خبرنگاران گفت‪« :‬فائزه هاش��می به بند‬ ‫امنیتی زنان زندان اوین منتقل ش��ده است‪ ».‬غالمحسین‬ ‫اسماعیلی در این باره گفت‪« :‬هنوز بند امنیتی زنان در زندان‬ ‫اوین وجود دارد که تعداد مح��دودی زندانی در آنجا حضور‬ ‫حکم ف�رد توهین‌كنن�ده به فائزه هاش�می هم‬ ‫اجرا شد‬ ‫همزمان با بازداش��ت فائزه هاش��می‪ ،‬برخی سایت‌ها‬ ‫گزارش دادند ک��ه حکم محکومیت فرد هت��اک به خانواده‬ ‫هاشمی رفسنجانی اجرا و س��عید تاجیک برای طی دوران‬ ‫محکومیت راهی زندان اوین ش��د‪ .‬بر‌‌اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فائزه هاشمي براي اجراي حكم روانه زندان شد‬ ‫سياست‬ ‫داستان يك بازداشت‬ ‫ماجرای سعید قاسمی‬ ‫اما دس��تگیری فائزه یک حاش��یه هم داش��ت و آن‬ ‫وعده‌ه��ای متقاب��ل ح��اج س��عید قاس��می و آی��ت‌اهلل‬ ‫آملی‌الریجانی بود که هر دو در جمعی دانش��جویی مطرح‬ ‫ش��ده بود‪ .‬ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که بعد از صدور حکم‬ ‫هش��ت‌‌‌ماه زندان و ‪ 50‬ضربه ش�لاق برای عامل اهانت به‬ ‫فائزه‌ هاشمی‪ ،‬در اسفند ماه سال ‪ ۹۰‬سعید قاسمی‌در جمع‬ ‫دانشجویان بسیجی دانش��گاه علوم پزشکی مشهد گفت‪:‬‬ ‫«اگر چنین حکمی‌را برای فائزه هاشمی بریدند و نصف روز‬ ‫این خانم در زندان بود من ریشم را می‌تراشم!»‬ ‫اما آیت‪‎‬اهلل صادق آملی الریجان��ی هم چندماه پس‬ ‫از سخنان قاسمي در سیزدهمین نشس��ت ساالنه اتحادیه‬ ‫انجمن‪‎‎‬های اس�لامی دانشجویان مس��تقل دانشگاه‪‎‎‬های‬ ‫سراسر کشور در واکنش به س��خنان وی گفت‪« :‬شنیده‪‎‬ام‬ ‫یکی از دوس��تان بیان داشته اس��ت که اگر نیم‪‎‬روز فالنی را‬ ‫به زندان بیندازند‪ ،‬ریشش را خواهد‌تراشید‪ .‬من به آن عزیز‬ ‫می‪‎‬گویم که مطمئن باش��ید چند وقت دیگر که محاسنتان‬ ‫بلند‪‎‬تر می‪‎‬شود‪ ،‬قطعا باید همه آنها را بتراشید!»‬ ‫سعید قاس��می‪ ،‬اما طی یادداش��تی به مسائلی که این‬ ‫روزها پیرامون او وماجرای‌تراش��یدن محاسنش در صورت‬ ‫بازداشت فائزه مطرح شده پاسخ داد‪ .‬او در یادداشتش نوشت‪‌:‬‬ ‫«پس از اقدام انقالبی اما بسیار دیرهنگام قوه محترم قضائیه‬ ‫درخصوص بازداشت یکی از سران کذایی فتنه ‪( 88‬به‌رغم‬ ‫س��رباز کردن زخم کهنه آن و زنده ش��دن تمامی‌خاطرات‬ ‫تلخ آن ایام) آنقدر خوش��حال شدم که قصد آن کردم تا طی‬ ‫مراسمی‌ رس��می در یکی از دانش��گاه‌های تهران به وعده‬ ‫خوی��ش جامه عمل بپوش��انم‪ .‬در روزهای س��خت جنگ‬ ‫که بار‌ها و بار‌ها در عمق خاک عراق‪ ،‬تا س��لیمانیه و حلبچه‬ ‫می‌رفتم‪ ،‬حاضر نبودم حتی از خوف لو رفتن و اسارت بدست‬ ‫دشمن به محاسن خود دست بزنم‪ .‬تنها یک‌بار توفیق! این‬ ‫امر نصیبم شد‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬دیروز نقل محافل بچه‌های حزب‌اهلل‬ ‫این بود؛ حاجی! نتراش! حاجی دیگر بتراش!! و برخی دوستان‬ ‫که حاجی! حیف ریش‌های تو که برای دخترک ساندویچ خور‬ ‫به عاریت رود؟!‬ ‫قاسمی‌با اش��اره به اتفاقات اخیر می‌پرسد‪ :‬اگر به این‬ ‫قضایا ساده انگارانه نگاه نکنیم و درست تحلیل کنیم و در پی‬ ‫آن باش��یم که بدانیم در زیر پوست شهر چه خبر است‪ ،‬واقعا‬ ‫تقارن میان اين بازداشت‌ها به چه معناست؟ آیا باید منتظر‬ ‫فتنه جدیدی باش��یم؟ آیا این جماعت برای سال ‪ 92‬برنامه‬ ‫جدیدی در دست اقدام دارند؟ ‪g‬‬ ‫‪47‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫ديپلماسي نيويوركي‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت‪« :‬آمده‌ایم تا‬ ‫با هم‌اندیشی‪ ،‬زندگی بهتری را برای جامعه بشری و ملت‌هایمان فراهم کنیم»‬ ‫‪48‬‬
‫سخنراني آخر‬ ‫‪1‬‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در آخرين سال دولتش به نيويورك رفت‬ ‫بين‌الملل‬ ‫دیدارها و گفت‌وگوها‬ ‫احمدی‌نژاد در اولین دیدار خود در ش��امگاه یکشنبه‬ ‫گذش��ته به وقت محلی با ایرانیان مقیم آمری��کا از تاریخ و‬ ‫درخشش فرهنگ ایران سخن گفت‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور فرهنگ ایرانی را سرش��ار از عش��ق و‬ ‫محبت دانست و ادامه داد‪« :‬نامگذاری ایام در فرهنگ ایرانی‬ ‫یکی از جلوه گاه‌های تجلی ویژگی‌های منحصر به فرد این‬ ‫فرهنگ است؛ آنجا که آغاز فصل دانایی آموختن مهر نامیده‬ ‫شده یا نوروز که از زیباترین سنت‌های بشری برای بازگشت‬ ‫به خود و باالترین نوید برای روزی است که انسان‌ها طعم‬ ‫انسانیت واقعی را خواهند چشید‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد با اشاره به فرهنگ ایرانی اسالمی اشاره‬ ‫کرد‪« :‬فردوسی به درستی دریافت که باید فرهنگ ایرانی‪،‬‬ ‫اسالم را احیا و حفظ کند‪ ،‬به گمانم داستان آرش کمانگیر‪،‬‬ ‫قصه خود فردوسی است که مرزهای فرهنگی ملت ایران‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫صبح ش��نبه اول مهرماه محمود احمدی‌نژاد در رأس‬ ‫هیاتی بلند‌پایه و پرتعداد برای شرکت در شصت و هفتمین‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان ملل ب��ا بدرقه رس��می علی‌اکبر‬ ‫والیتی‪ ،‬مش��اور مقام معظم رهبری و محمدرضا رحیمی‪،‬‬ ‫‌مع��اون اول رئیس‌جمهور ته��ران را به مقص��د نیویورک‬ ‫ترک کرد‪.‬‬ ‫او در آستانه عزیمت به نیویورک‪ ،‬مقر دائمی‌سازمان‬ ‫ملل متحد در گفت‌وگو به خبرنگاران با بیان اینکه این سفر‬ ‫به منظور تش��ریح مواضع ملت ایران درباره مس��ائل مهم‬ ‫بین‌المللی و تبیین کارهایی که باید برای عبور از ش��رایط‬ ‫نامناسب فعلی انجام ش��ود صورت می‌گیرد‪ ،‬گفت‪« :‬نگاه‬ ‫و فرهنگ و باورهای ملت ایران همواره جهانی و انس��انی‬ ‫بوده است‪».‬‬ ‫احمدی‌ن��ژاد با بیان اینکه حض��ور در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان مل��ل عمدتا ب��ه منظور ت�لاش ب��رای اصالح‬ ‫س��اختارهای معیوب اداره جهان ص��ورت می‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در کنار این موضوع دیدارهای دو‌جانبه‌ای خواهیم داشت‬ ‫که به منظور اصالح مناس��بات جهانی و گس��ترش روابط‬ ‫دوجانبه و منطقه‌ای صورت خواهند گرفت و مصاحبه‌هایی‬ ‫با رس��انه‌های مختلف انجام خواهیم داد که تالش شده تا‬ ‫حداقل از هر قاره یک رس��انه مهم در این بخش از برنامه‬ ‫قرار داده شوند‪».‬‬ ‫هواپیمای رئیس‌جمهور پس از سوخت‌گیری و توقف‬ ‫کوتاه در جزایر قناری صبح روز یکش��نبه دوم مهرماه وارد‬ ‫نیویورک شد‪.‬‬ ‫در این س��فر علی‌اکبر صالح��ی وزیر ام��ور خارجه‪،‬‬ ‫مرضی��ه وحی��د دس��تجردی وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزش��کی‪ ،‬عل��ی نیکزاد وزی��ر راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫لط��ف‌اهلل فروزنده مع��اون پارلمان��ی‪ ،‬س��ید‌مجتبی ثمره‬ ‫هاشمی مشاور ارشد رئیس‌جمهوری و حمید بقایی معاون‬ ‫اجرایی ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬محمود احمدی‌نژاد را همراهی‬ ‫می‌کنند‪ .‬اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫سیدحسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردش��گری و غالمحس��ین الهام مشاور حقوقی‬ ‫رئیس‌جمهوری از دیگر همراهان رئیس‌جمهوری در جریان‬ ‫این سفر هستند‪.‬‬ ‫تعداد همراهان رئیس‌ دولت دهم مانند سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ 100‬نفر بود و ای��ن موضوع موج��ب انتقاداتی در‬ ‫مجلس ایران و حواشی برای دولت شد‪.‬‬ ‫را با اثر احیاگر هویت این ملت تعیین و اعالم کرد هر جا که‬ ‫عشق‪ ،‬محبت و پاکی وجود دارد‪ ،‬آنجا ایران است‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور با اشاره به برچیده شدن بساط مدعیان‬ ‫و قلدران که سررشته دنیا را در دست گرفته‌اند‪ ،‬گفت‪« :‬در‬ ‫آینده نزدیک دیگر اثری از آنها نخواهد بود‪ .‬باید کس��ی در‬ ‫راس امور قرار گیرد که خود عین عدالت‪ ،‬پاکی و کمال باشد‬ ‫و همه را به سعادت برساند‪».‬‬ ‫وی در پایان از همه ایرانیان خواس��ت تا ویژگی‌های‬ ‫فرهنگی ایرانی را در خود حفظ ک��رده و ارتقا دهند و هر جا‬ ‫که هستند سفیران شایسته‌ای برای‌ ترویج فرهنگ ایرانی‬ ‫باشند‪».‬‬ ‫پ��س از آن بعد‌ازظه��ر یکش��نبه گذش��ته محم��ود‬ ‫احمدی‌نژاد ب��ا بان کی‌مون دبیرکل س��ازمان ملل دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تهدیدهای رژیم‌صهیونیس��تی علیه‬ ‫دیگر ملت‌ها اظهار داشت‪« :‬مس��اله مهمتر از این تهدیدها‬ ‫مدیریت حاکم بر جهان و چارچوب‌های برآمده از آن است‬ ‫که اجازه می‌دهد عده‌ای اینگونه عم��ل کنند و باید چنین‬ ‫مدیریتی هر چه سریع‌تر اصالح شود‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور با اش��اره ب��ه طرح مباح��ث مربوط به‬ ‫تحوالت سوریه در اجالس سران جنبش عدم‌تعهد اظهار‬ ‫داشت‪« :‬درگیری‌ها در سوریه باید هر چه سریع‌تر متوقف‬ ‫ش��ده و همگان به آغاز روند گفت‌وگو براساس عدالت بین‬ ‫طرف‌های مختلف در سوریه کمک کنند‪».‬‬ ‫بان‌ کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نیز در این دیدار با‬ ‫تقدیر و تجلیل از جمهوری اسالمی ایران به خاطر برگزاری‬ ‫موفقیت‌آمیز اجالس س��ران جنبش عدم‌تعهد در تهران از‬ ‫برنامه‌ها و مالقات‌های خود در حاشیه این اجالس به نیکی‬ ‫یاد کرد و گفت‪« :‬مالقات بنده با رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫مالقاتی ویژه و به یاد ماندنی بود‪».‬‬ ‫بان‌کی‌مون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به صحبت‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی‬ ‫بر اینکه مساله هس��ته‌ای ایران از راه گفت‌وگو قابل حل و‬ ‫فصل است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬مساله با راهکارهای فنی قابل‬ ‫لو‌فصل است‪ ».‬همچنین او «تهدید دیگر ملت‌ها از سوی‬ ‫ح‌‬ ‫هرکسی و به هر بهانه‌ای را غیرقابل‌قبول» دانست‪.‬‬ ‫وی همچنین در دیدار ب��ا رهبران ادی��ان ابراهیمی‌‬ ‫و گروه‌ه��ای اجتماعی آمریکا از نق��ش رهبران مذهبی در‬ ‫اس��تقرار نظام‌جدید جهانی و تاثیرگذاری بسیار مهم آن در‬ ‫این روند سخن گفت و تفاوت‌های کوچک را در سایه هدف‬ ‫بزرگتر که همانا استقرار عدالت است بی‌رنگ بیان کرد‪.‬‬ ‫ریاست‌جمهوری پیش‌از‌ظهر دوشنبه و در حاشیه سفر‬ ‫خود در دیدار با جمعی از نخبگان آمریکایی در پاسخ به اینکه‬ ‫چگونه می‌توان چارچوبی برای نزدیک کردن ایران و آمریکا‬ ‫به یکدیگر ایجاد کرد‪ ،‬گفت‪« :‬شرایط موجود در روابط بین‬ ‫ایران و آمریکا به ضرر هر دو کش��ور و ش��اید به ضرر همه‬ ‫دنیاس��ت‪ ،‬اما برای بهبود آن باید نگاهی به سیر تحوالتی‬ ‫که روابط را به وضعیت امروز رسانده‪ ،‬داشته باشیم و به این‬ ‫نکته توجه کنیم که ایاالت‌متحده از ابتدای پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی همواره در مقابل ایران ایستاده است‪».‬‬ ‫اما نکته مهمی‌که او در دیدار با نخبگان آمریکا مطرح‬ ‫کرد در ارتباط با «تفاهم بین دو کشور» ایران و آمریکا بود‬ ‫که در داخل ایران نیز با واکنش‌هایی مواجه شد‪ .‬احمدی‌نژاد‬ ‫در این رابطه گفت‪« :‬جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا‬ ‫چنانچه دولت آمریکا قدمی‌برای ایجاد تفاهم بین دو کشور‬ ‫‪49‬‬
‫بردارد‪ ،‬در ذهنیت منفی خود نسبت به آمریکا تامل کرده و‬ ‫کمک کند تا سریع‌تر روابط دو کشور بهبود یابد‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه از دولتمردان آمریکا انتظار می‌رفت‬ ‫که از انقالب اس�لامی ملت ای��ران که با ش��عار آزادی به‬ ‫پیروزی رس��یده ب��ود اس��تقبال و حمای��ت کنن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«آمریکایی‌ها در مقابل‪ ،‬ملت ایران را تحت فشار قرار داده و‬ ‫تحریم‌های متوالی علیه ایران اعمال کردند و اگر چه ایران‬ ‫همواره از این تحریم‌ها با موفقیت عب��ور کرده‪ ،‬اما در نظر‬ ‫داشته باشید که اگر روابط دو کشور به‌جای تقابل بر تعامل‬ ‫متکی بود‪ ،‬چقدر مسائل به نفع دو کشور تمام می‌شد‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور تصور کسانی که خیال می‌کنند‪ ،‬ایران‬ ‫بر اثر تحریم‌ها در هم خواهد شکست را غلط توصیف کرد‬ ‫و گفت‪« :‬این تحریم‌ها فقط ذهنیت منف��ی مردم ایران را‬ ‫نسبت به آمریکا تشدید می‌کند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال یکی از نخبگان مبنی‌بر‬ ‫اینکه چرا ایرانیان اسرائیل را رژیم‌صهیونیستی می‌نامند و‬ ‫آن را به رسمیت نمی‌شناس��ند‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬این سوال‬ ‫مهمی‌است که به رسمیت نش��ناختن رژیم‌صهیونیستی از‬ ‫سوی ایران چه ربطی به رابطه ایران با آمریکا دارد؛ ایران‪،‬‬ ‫آمریکا را به رسمیت می‌شناس��د و معتقد است می‌توانیم با‬ ‫یکدیگر رابطه داشته باشیم‪ ،‬اما موضوع به رسمیت شناختن‬ ‫یا نشناختن رژیم‌صهیونیستی هیچ ارتباطی به روابط ایران‬ ‫و آمریکا ندارد‪».‬‬ ‫مصاحبه‌ با رسانه‌های بین‌المللی‬ ‫بين‌الملل‬ ‫احمدی‌نژاد پیش از برگزاری اجالس با رس��انه‌های‬ ‫آمریکای��ی و بین‌الملل��ی مصاحبه‌های��ی با ش��بکه‌های‬ ‫تلویزیون��ی ‪( CNN‬س��ی‪‌.‬ان‪‌.‬ان) و س��ی‌بی‌اس آمریکا‪،‬‬ ‫المیادی��ن لبن��ان‪( NHK ،‬ان‪‌.‬اچ‪‌.‬ک��ی) ژاپ��ن و روزنامه‬ ‫واش��نگتن پس��ت انج��ام داد و در آن به تش��ریح مواضع‬ ‫جمهوری اسالمی در مورد مس��ائل مختلف به ویژه مساله‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬سوریه و جنبش عدم‌تعهد پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح دوش��نبه گذش��ته به‬ ‫وقت محلی در جلسه با مدیران رسانه‌ای آمریکا دیدار کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار هاشمی ثمره و الهام رئیس‌جمهور را همراهی‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار المانیتور با‬ ‫تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به‌دنبال دخالت در‬ ‫مسائل سوریه نیس��ت‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬ملت سوریه باید آن‬ ‫طور که می‌خواهند درباره مسائل کشورشان تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫تصور می‌کنم ترکی��ه با ایده تش��کیل گفت‌وگوی ملی به‬ ‫منظور حل خشونت‌ها در سوریه موافق باشد‪».‬‬ ‫احمدی‌ن��ژاد در ادامه در پاس��خ به س��وال خبرنگار‬ ‫سی‪.‬ان‪.‬ان مبنی بر ادعای رژیم‌صهیونیستی برای حمله به‬ ‫تاسیسات هسته‌ای ایران‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬اصوال تهدیدات‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی درباره ایران را جدی نمی‌گیریم‪ ،‬ایران‬ ‫کشور بزرگی است و همیش��ه آمادگی دفاع از خود را دارد‪.‬‬ ‫هر چند که جمهوری اسالمی ایران در اوج آمادگی قرار دارد‬ ‫و این ادعا را جدی نمی‌گی��رد اما با این وجود اگر اتفاقی رخ‬ ‫دهد تمام معادالت منطقه زیر و رو خواهد شد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫احمدی‌نژاد در ادامه در پاسخ به س��وال خبرنگار این‬ ‫ش��بکه درباره انتخابات آینده ریاس��ت‌جمهوری آمریکا و‬ ‫اظهارات یک��ی از نامزدهای انتخاباتی این کش��ور درباره‬ ‫ایران‪ ،‬خاطر نشان کرد‪« :‬انتخابات آمریکا یک مساله داخلی‬ ‫در این کش��ور بوده و جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی‬ ‫در آن نخواهد داشت؛ ضمن اینکه هیچ عالقه‌ای نیز درباره‬ ‫اظهارنظر در این خصوص نداریم‪.‬‬ ‫مردم آمریکا می‌خواهند تا با سایر ملل ارتباط دوستانه‬ ‫و مسالمت‌آمیزی داشته باش��ند‪ ،‬اما اگر دولت‌های متوالی‬ ‫آمریکا به خواس��ت ملت‌ خود تن ندهند س��رانجام تسلیم‬ ‫آنان خواهند شد‪».‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور همچنین ب��ا ش��بکه‌های ‪( PBS‬پی‪.‬‬ ‫ب��ی‪.‬اس) و ‪( CBS‬س��ی‪.‬بی‪.‬اس) آمری��کا ب��ه ص��ورت‬ ‫اختصاص��ی گفت‌وگو کرد‪ .‬او ب��ا بیان اینکه امروز س��ران‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی س��ایر ملت‌ها را به راحتی و بدون هیچ‬ ‫مانعی تهدید می‌کنند‪ ،‬بر لزوم محکوم و کنترل کردن این‬ ‫روند از س��وی دولت آمریکا‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪« :‬حاکمیت‬ ‫آمریکا باید در رفتارهای خود نس��بت به ملت ایران و سایر‬ ‫ملت‌ها تجدیدنظر کرده و این گون��ه رفتار را اصالح کند تا‬ ‫مشکالتشان حل شوند‪».‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫با تاکید ب��ر لزوم توقف کش��تار و درگیری‌ها در س��وریه و‬ ‫زمینه‌س��ازی برای ایجاد روند گفت‌وگو‪ ،‬تفاهم و برگزاری‬ ‫انتخابات آزاد در این کش��ور‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬ایران دیدگاه‬ ‫روشنی درباره مسائل و تحوالت سوریه داشته و معتقد است‬ ‫مردم این کش��ور حق برخورداری از آزادی‪ ،‬عدالت‪ ،‬احترام‬ ‫و انتخاب را دارند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در پاس��خ به این س��وال خبرنگار شبکه‬ ‫(سی‌بی‌اس) که آیا از س��وی ایران به سوریه سالح ارسال‬ ‫می‌ش��ود؟ اظهار داشت‪« :‬اگر س��وریه بخواهد سالح تهیه‬ ‫کند‪ ،‬دوستان بسیار زیادی در عرصه بین‌المللی دارد که قبل‬ ‫از ایران این کار را انجام می‌دهند؛ ای��ران روابط تاریخی و‬ ‫بسیار نزدیکی با سوریه دارد و معتقد است هر کسی در هر‬ ‫یک از طرف‌های درگیر کش��ته شود یکی از دوستان ایران‬ ‫بوده است‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امروز‬ ‫و در دوره رئیس‌جمهور فعل��ی آمریکا روابط ایران و آمریکا‬ ‫بهتر از قبل اس��ت یا نه؟ تصریح کرد‪« :‬نمی‌خواهم سخنی‬ ‫بگویم که به هر ترتیب در انتخابات آمریکا که امری داخلی‬ ‫است‪ ،‬دخالت کرده باشم‪ .‬ایران گام‌های بلندی برای تبدیل‬ ‫تقابل بین ایران و آمریکا به تعامل برداشته که یکی از آنها‬ ‫در عرصه مس��اله هسته‌ای بوده اس��ت‪ .‬این مساله دیگر از‬ ‫روال منطقی خود خارج شده و به روالی خسته‌کننده تبدیل‬ ‫شده و اگر آمریکایی‌ها اراده کنند که این مساله تمام شود‪،‬‬ ‫کمک بزرگی به تفاهم خواهد بود‪».‬‬ ‫همچنی��ن رئیس‌جمه��ور در مصاحبه ب��ا تلویزیون‬ ‫المیادین لبنان در پاسخ به این سوال که آیا امسال انتقادات‬ ‫خود به عملکرد نهادهای قدرت و ثروت جهانی در اداره دنیا‬ ‫را از جایگاه رئیس جنبش عدم‌تعهد بیان خواهید کرد؟ گفت‪:‬‬ ‫«مشکالت امروز در دنیا در حقیقت مشکل همه ملت‌ها بوده‬ ‫احمدی‌نژاد ‪« :‬جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد‬ ‫تا چنانچه دولت آمریکا قدمی‌برای ایجاد تفاهم‬ ‫بین دو کشور بردارد‪ ،‬در ذهنیت منفی خود نسبت به‬ ‫آمریکا تامل کرده و کمک کند تا سریع‌تر روابط دو‬ ‫کشور بهبود یابد»‬ ‫‪50‬‬ ‫و نظام حاکم بر جهان که ریشه بسیاری از مشکالت است‪،‬‬ ‫همه ملت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است‪».‬‬ ‫در ادام��ه مصاحبه‌ه��ا و گفت‌وگوها با رس��انه‌های‬ ‫بین‌المل��ی احمدی‌نژاد در مقابل دوربین ش��بکه تلویزیون‬ ‫‪( NHK‬ان‪‌‌.‬اچ‪‌.‬کی) ژاپن قرار گرفت و در پاس��خ به سوالی‬ ‫درباره مباحث موجود در خصوص احتمال بستن تنگه هرمز‬ ‫از سوی ایران نیز با تکرار مواضع پیشین اظهار کرد‪« :‬ایران‬ ‫همواره مدافع برقراری امنیت در تنگه هرمز بوده و در طول‬ ‫تاریخ این وظیفه مهم را با موفقیت انج��ام داده و هیچ گاه‬ ‫تهدیدی برای امنیت تنگه هرمز نبوده است‪».‬‬ ‫دیدارهای دوجانبه‬ ‫دکترمحمود احمدی‌نژاد در حاش��یه مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل با س��ران برخی کش��ورها ااز جمل��ه «رالف‬ ‫گنزالوس» نخست‌وزیر «سنت وینسنت» و «گرنادینس»‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهور کومور و پادشاه سوازیلند دیدار و گفت‌گو کرد‪.‬‬ ‫پادشاه سوازیلند در این دیدار خواستار گسترش بیش از پیش‬ ‫همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور شد‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد نیز در دیدار رئیس‌جمهور کومور با تاکید‬ ‫بر روابط دوس��تانه میان ایران و کومور بر لزوم گس��ترش‬ ‫همه‌جانبه همکاری‌های دو‌کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد همچنین در دیدار با رئیس‌جمهور بولیوی‬ ‫با ابراز رضایت از سطح مطلوب روابط دو کشور‪ ،‬از همراهی‬ ‫این کشور در برگزاری ش��انزدهمین اجالس سران جنبش‬ ‫عدم‌‌تعهد در تهران تش��کر کرد و گفت‪« :‬باید هر چه زودتر‬ ‫س��اختارهای الزم برای عملیاتی ک��ردن اهداف جنبش را‬ ‫طراحی و اجرایی کنیم‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور با ستایش مواضع عدالتخواهانه بولیوی‬ ‫در عرص��ه بین‌الملل��ی و حمایت و همراهی این کش��ور با‬ ‫ملت‌های مستقل افزود‪« :‬ایران و بولیوی همواره مانند دو‬ ‫برادر در کنار هم خواهند بود‪».‬‬ ‫«اوا مورالس» رئیس‌جمهور بولیوی نیز در این دیدار‬ ‫با تبریک برگزاری موفق اجالس س��ران جنبش عدم‌تعهد‬ ‫در تهران‪ ،‬حمایت خود از مصوبات این اجالس و همراهی‬ ‫کشورش در تالش برای تحقق اهداف جنبش عدم‌تعهد را‬ ‫مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫زنده‌باد بهار‬ ‫محم��ود احمدی‌نژاد در س��خنرانی خ��ود در مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل متحد با بی��ان اینک��ه «آمده‌ایم تا‬ ‫با هم‌اندیش��ی‪ ،‬زندگی بهت��ری را برای جامعه بش��ری و‬ ‫ملت‌هایمان فراهم کنیم»‪ ،‬س��خنرانی خود را اینطور آغاز‬ ‫کرد‪« :‬من از سرزمین ایران‪ ،‬سرزمین شکوه و زیبایی‪ ،‬علم‬ ‫و فرهنگ و مهد فلسفه و عرفان‪ ،‬دیار مهر و نور و سرزمین‬ ‫دانشمندان‪ ،‬حکیمان‪ ،‬فیلسوفان و عارفان و ادیبان‪ ،‬سرزمین‬ ‫بوعلی‌سینا‪ ،‬فردوسی‪ ،‬مولوی‪ ،‬حافظ‪ ،‬عطار‪ ،‬خیام و شهریار‬ ‫و به نمایندگی از س��رزمینم به نمایندگی از ملت بزرگ و از‬ ‫پایه‌گذاران تمدن بش��ری و از میراث‌داران ارجمند جهانی‬ ‫به نمایندگی از مردمانی آگاه‪ ،‬آزادی‌خواه‪ ،‬دوس��تدار صلح‪،‬‬ ‫مهرب��ان و صمیمی‌ که طع��م تلخ تجاوزه��ا و جنگ‌های‬ ‫تحمیلی را کشیده و عمیقا قدرشناس ثبات‪ ،‬صلح و آرامش‬ ‫هس��تند در جمع ش��ما خواهران و برادران از سراسر جهان‬ ‫حضور یافته‌ام تا برای بار هشتم در ماموریت خدمتگزاری به‬ ‫مردم شایسته کشورم به جهانیان نشان دهم که ملت شریف‬ ‫ایران همچون گذش��ته تابناک تاریخی‌اش اندیشه‌ جهانی‬ ‫دارد و از هرگونه تالش و مجاهدت برای تحکیم و توسعه‬ ‫صلح و ثبات و آرامش در جهان که تنها از طریق همفکری‬ ‫و همکاری و مدیریت مشترک میسر است استقبال کرده و‬ ‫آن را مهم تلقی می‌کنم‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد با بیان اینکه «طی هفت س��ال گذش��ته‬ ‫از چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت و افق آینده جهان س��خن‬
‫بين‌الملل‬ ‫گفته‌ام و امروز می‌خوا‌هم از منظر دیگری به آن بپردازم»‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬از نظر اقتصادی فقر در حال گس��ترش است و ‪18‬‬ ‫کشور قدرتمند دنیا ‪‌60‬تریلیون دالر بدهی دارند که بازگشت‬ ‫نیمی‌از آن هم می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند‪».‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪« :‬در‬ ‫ح��وزه امنی��ت‪ ،‬اس��تانداردهای چندگان��ه و تحمی��ل‬ ‫جن��گ و ناامن��ی و بس��ط س��لطه مراکز حس��اس جهان‬ ‫را شاهدیم‪.‬‬ ‫مس��ابقه اتمی‌و تسلیحاتی رایج ش��ده و قدرت‌های‬ ‫زورگو با آزمایش‌های تس��لیحاتی مدرن زب��ان به تهدید‬ ‫ملت‌ها می‌گشایند و می‌خواهند دل ملت‌ها را با این کار خالی‬ ‫کنند‪ .‬رژیم‌صهیونیستی و صهیونیس��ت‌های‌بی‌فرهنگ‬ ‫از نمونه بارز این اقدامات تلخ اس��ت که مل��ت ما را تهدید‬ ‫می‌کنند‪ .‬امروز بر روابط بین‌الملل بی‌اعتمادی حاکم است و‬ ‫حتی کسانی که هزاران تن سالح انبار کرده‌اند نیز احساس‬ ‫امنیت نمی‌کنند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در ادامه س��خنرانی خود در سازمان ملل‬ ‫گفت‪« :‬آدم‌ها شایسته وضعی که در آن قرار داریم نیستند و‬ ‫خداوند نیز چنین وضعی را برای انسان نمی‌خواهد‪ .‬مقصر‬ ‫جل��وه دادن ملت‌ها‪ ،‬اعمال زش��ت اقلیت حاک��م را توجیه‬ ‫می‌کند ولی چنین ادعاهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده استمرار‬ ‫نظام ظالمانه فعلی باشد‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل متح��د اظهار ک��رد‪« :‬مدیریت نظ��م امروز‬ ‫حاکم بر جهان ویژگی‌هایی دارد که بای��د مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪».‬وی در تش��ریح ای��ن ویژگی‌ها گف��ت‪« :‬مدیریتی‬ ‫مبتنی‌بر تفکر م��ادی و غیرمتعهد ب��ه ارزش‌های اخالقی‬ ‫بر‌اس��اس خودخواهی‪ ،‬فریب و نفرت ش��کل گرفته است‪.‬‬ ‫این مدیریت بر‌اساس درجه‌بندی انس��ان‌ها‪ ،‬تحقیر برخی‬ ‫ملت‌ها و تضییع حقوق دیگران و س��لطه‌طلبی پایه‌گذاری‬ ‫شده است‪».‬رئیس‌جمهور در تشریح ویژگی‌های نظم حاکم‬ ‫بر جهان ام��روز گفت‪« :‬نظم حاکم ام��روزی‪ ،‬تبعیض‌آلود‬ ‫و بر‌اس��اس بی‌عدالتی است‪ .‬سوال این اس��ت که چه باید‬ ‫کرد و راه برون‌رفت کدام اس��ت؟ ش��کی نیست که جهان‬ ‫نیازمند اندیشه و نظم جدیدی اس��ت؛ نظمی‌که انسان در‬ ‫آن به‌عنوان برترین مخلوق خداوند از ابعاد مادی و معنوی‬ ‫برخوردار باش��د و به جای تحقیر و درجه‌بندی انس��ان‌ها و‬ ‫ملت‌ها‪ ،‬به‌دنبال احیای کرامت و پذی��رش حرمت آدمیان‬ ‫و کمال و سعادت همگانی باش��د‪».‬وی تاکید کرد‪« :‬امروز‬ ‫روز ملت‌هاست و خواس��ت و اراده آنها تعیین‌کننده جهان‬ ‫فردا اس��ت؛ بنابراین شایسته اس��ت همه با هم به خداوند‬ ‫توکل کنیم و با تمام توان در برابر اقلیت زیاده‌خواه بایستیم‬ ‫تا منزوی شوند و دس��ت آنها از مراکز قدرت تصمیم‌ساز در‬ ‫تعیین سرنوشت ملت‌ها کوتاه ش��ود‪».‬احمدی‌نژاد با اشاره‬ ‫به تبعیض در ساختار سازمان ملل ادامه داد‪« ‌:‬سازمان ملل‬ ‫متعلق به ملت‌هاس��ت و از این رو وجود تبعیض بین اعضا‬ ‫اهانت بزرگی به ملت‌ها محسوب می‌شود‪ .‬وجود تبعیض و‬ ‫انحصار در سازمان ملل به هیچ صورت و در هیچ اندازه‌ای‬ ‫پذیرفتنی نخواهد بود‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪« :‬جنب��ش عدم‌تعه��د به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی پس از مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل با درک اهمیت پرداختن ب��ه موضوع مدیریت جهانی‬ ‫و با فهم عمیق نس��بت به نقش مدیریت ناصحیح در بروز‬ ‫بحران‌ها و مشکالت موجود گسترده در جهان شانزدهمین‬ ‫اجالس خود را در تهران با شعار «مدیریت مشترک جهانی»‬ ‫برگزار کرد‪.‬‬ ‫در این نشست که با حضور بسیار فعال و پرشور روسا‬ ‫و نمایندگان محترم بیش از ‪ 120‬کش��ور جهان برگزار شد‬ ‫بر ضرورت مشارکت جدی و موثر همه ملت‌ها در مدیریت‬ ‫مسائل جهانی تاکید شد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬او می‌آید تا همه فرزندان سیاه‪ ،‬سفید‪،‬‬ ‫س��رخ و زرد حضرت آدم را پ��س از یک تاری��خ و جدایی‬ ‫به خانه برگرداند و کامش��ان را به وصال جاودانه ش��یرین‬ ‫سازد‪ .‬ظهور منجی و مس��یح نه از طریق جنگ و زور‪ ،‬بلکه‬ ‫از مس��یر بیداری اندیش��ه و توس��عه مهر در همگان آینده‬ ‫همیشه روشن بشر را با طلوع خورشید پرفروغ و بی‌غروب‬ ‫آگاهی و آزادی رقم خواهد زد و در تن یخ زده جهان ش��ور‬ ‫خواهد رسید‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور با بیان اینکه «او بهار را به جان آدمیت و‬ ‫جهان بشریت هدیه خواهد کرد»‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬او خود بهار‬ ‫است و با آمدنش به زمستان وجود بش��ر در زنجیر جهل و‬ ‫فقر و جنگ پایان می‌بخش��د و فصل ش��کوفتن انسان را‬ ‫فریاد می‌زند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در پایان گفت‪« :‬بهاری که اختصاص به‬ ‫هیچ نژاد‪ ،‬منطقه و بخش��ی از جهان ندارد و به زودی همه‬ ‫س��رزمین‌ها را فرا‌خواهد گرفت‪ .‬او بهار همه عدالت‌طلبان‬ ‫و پیروان راس��تین ادیان الهی اس��ت و بیایی��د با همکاری‬ ‫و همدلی ب��رای آمدنش راه بگش��اییم و از فیض وجودش‬ ‫جامعه بشری را سیراب کنیم‪».‬رئیس‌جمهور ایران اسالمی‬ ‫سخنرانی خود را با این شعار به پایان رساند‪« ‌:‬زنده باد بهار‪،‬‬ ‫زنده باد بهار و زنده ب��اد بهار‪».‬نوع مواض��ع دكتر محمود‬ ‫احمدي ن��ژاد در خصوص رابط��ه با آمريكا ب��ا انتقادهايي‬ ‫در داخل مواجه ش��د‪ .‬تعدادي از نماين��دگان در اين رابطه‬ ‫اعتراض كردند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫لحن متفاوت‬ ‫رژيم صهيونيستي بازنده ديپلماسي هسته‌اي اوباما در قبال ايران‬ ‫دکتر علی بیگدلی‪/‬کارشناس بين‌الملل‬ ‫‪2‬‬ ‫محم��ود احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬رئیس‌جمه��وری ای��ران در‬ ‫هش��تمین حضور خود در مجمع س��االنه عمومی سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬ط��ی دی��دار و گفت‌و‌گو ب��ا ش��خصیت‌ها و محافل‬ ‫دانش��گاهی جامعه آمریکا به رایزنی و بی��ان نقطه نظرات‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران پرداخت‪ .‬در این میان‪ ،‬گفت‌وگو‬ ‫با رس��انه‌های مختل��ف جه��ان از مهم‌تری��ن برنامه‌های‬ ‫رئیس‌جمهور در جریان این س��فر بود و طرح دیدگاه رابطه‬ ‫با آمریکا از س��وی احمدی‌ن��ژاد مورد توج��ه ویژه محافل‬ ‫غربی قرار گرف��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری ای��ران در گفت‌وگو با‬ ‫یکی از شبکه‌های ژاپن درباره رابطه ایران و آمریکا گفت‪:‬‬ ‫«در طول ‪ 33‬سال گذش��ته روابط آمریکا با ایران خصمانه‬ ‫بوده و خاطرات خوبی از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی‬ ‫ایران در ذهن ملت ایران وجود ن��دارد‪ ،‬اما معتقدم این فضا‬ ‫نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و این شرایط باید در‬ ‫جایی پایان پذیرد‪ ».‬جدای از ای��ن اظهارنظر یکی دیگر از‬ ‫همراهان احمدی‌نژاد در نیویورک نی��ز اعالم کرده بود که‬ ‫«اگر امور دست من بود ش��رایط را برای مذاکره مستقیم با‬ ‫آمریکا فراهم می‌کردم»‪ .‬در چنین ش��رایطی صحبت‌های‬ ‫رئیس‌جمهوری ایران حاوی یک پیام جدید است‪ .‬می‌توان‬ ‫گفت از زمانیکه رژیم‌صهیونیستی فشارش را روی ایران و‬ ‫ایاالت متحده افزایش داده‪ ،‬شاهد ملایمت‌هایی از جانب‬ ‫آمریکا بوده‌ایم و این کشور نشان داده به‌طور كامل مقهور‬ ‫رژیم‌صهیونیستی نيست‪ .‬این مسائل نشان‌دهنده این است‬ ‫که ش��اید ایران در پش��ت این پرده نمایش‪ ،‬دست به یک‬ ‫دیپلماسی پنهان زده و به‌گونه‌ای در حال زمینه‌چینی برای‬ ‫انجام مذاکرات اس��ت‪ .‬خط قرمز تعیین نکردن برای ایران‬ ‫به وس��یله آمریکا و اطاعت نکردن این کشور از تهدیدات‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی بیانگ��ر نرمش‌هایی از س��وی ایاالت‬ ‫متحده اس��ت‪ .‬در این شرایط محتمل اس��ت طی چند ماه‬ ‫گذشته دست به یک دیپلماس��ی پنهانی وجود داشته باشد‬ ‫كه توانس��ته وضعیت را به اینجا برس��اند‪ .‬ام��ا در کل اگر‬ ‫بخواهیم س��خنان رئیس‌جمهوری ای��ران را طی چند روز‬ ‫نخست اجالس مورد ارزیابی قرار دهیم‪ ،‬متوجه می‌شویم‬ ‫که تفاوت چندانی با گذش��ته نداش��ته اس��ت و مهم‌ترین‬ ‫بخش این س��خنان به همین اش��ارات به ای��االت متحده‬ ‫باز‌می‌گردد‪ .‬بنابراین صحبت پیرام��ون مدیریت جهانی و‬ ‫برخی اظهارنظرها و رفتاره��ای دائمی‌احمدی‌نژاد در این‬ ‫سفر دیگر چندان جای بحث ندارد‪ .‬باید توجه داشت اکنون‬ ‫باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد‬ ‫و مایل است فضا را در کش��ورش آرام کند تا باعث ریزش‬ ‫آرایش نشود‪ ،‬بنابراین صحبت‌های رئیس‌جمهوری ایران‬ ‫به نف��ع رئیس‌جمهوری آمری��کا نیز خواهد ب��ود و موجب‬ ‫خواهد شد تا برخی اقلیت‌های مسلمان نیز به سمت اوباما‬ ‫گرایش پیدا کنند‪ ،‬البته به صورت متقابل‪ .‬وی اندکی از آرای‬ ‫صهیونیست‌ها را در این فضا از دست خواهد داد‪ ،‬ولی برخی‬ ‫اقلیت‌های دیگر مانند سیاهپوستان‪ ،‬مسلمانان و اقلیت‌های‬ ‫آسیایی جایگزین خواهند ش��د‪ .‬به‌طور کلی می‌توان گفت‬ ‫آمریکا پیش از ایران سیاست تعامل را در پیش گرفته بود و‬ ‫ایران را در موضعی قرار داد که دس��ت به یک عمل متقابل‬ ‫بزند‪ .‬زمان��ی که هی�لاری کلینتون‪ ،‬وزیر خارج��ه آمریکا‬ ‫اعالم کرد که خط قرم��زی برای ایران قائل نمی‌ش��ویم‪،‬‬ ‫این سخن بسیار جای بحث داشت‪ .‬این سخن برای ایران‬ ‫و رژیم‌صهیونیس��تی خیلی حائز اهمیت بود و نشان داد که‬ ‫اوباما از رفتاری که اس��رائیل با رقیب��ش یعنی میت رامنی‬ ‫انجام داده خیلی راضی نیست‪ .‬یعنی مقداری از آنچه امروز‬ ‫شاهد آن هستیم به روابط میان آمریکا و رژیم‌صهیونیستی‬ ‫بازمی‌گ��ردد‪ .‬درواقع به دلیل اینکه بنیامی��ن نتانیاهو رفتار‬ ‫بسیار دوس��تانه و صمیمانه‌ای با رقیب جمهوریخواه اوباما‬ ‫یعنی رامنی داشت‪ ،‬این امر باعث شد اکنون اوباما نسبت به‬ ‫ایران مواضع ملایم‌تری اتخاذ کند‪ .‬در این ش��رایط که هر‬ ‫دو طرف یعنی هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی برای‬ ‫هم سیگنال‌های مثبت فرس��تاده‌اند ممکن است در آینده‬ ‫روابط دو کش��ور به‌گونه دیگری پیش برود اما تمام این‌ها‬ ‫منوط به برگزاری انتخابات در آمریکاس��ت‪ .‬این انتخابات‬ ‫از دو جهت هم برای خود آمریکایی‌ه��ا اهمیت دارد و هم‬ ‫برای ایران‪ .‬برای آمریکا از آن جهت که این کشور اکنون در‬ ‫شرایط سخت بحران اقتصادی قرار دارد و برای ایران از آن‬ ‫جهت که در حال مذاكره درباره پرونده هسته‌ای‌اش است‪.‬‬ ‫در حقیقت این احتمال وجود دارد که تمامی‌این صحبت‌ها و‬ ‫سیگنال‌ها از جانب آمریکا تنها جنبه انتخاباتی داشته باشند‬ ‫و با برگزاری انتخاب��ات ورق برگردد‪ ،‬بنابرای��ن باید پس از‬ ‫انتخابات آمریکا به تحلیل موضع این کشور در قبال پرونده‬ ‫هسته‌ای ایران و همچنین بحث حقوق بشر پرداخت‪g .‬‬ ‫‪51‬‬
‫احمدي‌نژاد و نيويورك؛‌‪7‬سال‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪ l‬سخنراني پيرامون مساله هسته‌اي ايران‬ ‫‪l‬پيشنهاد تشكيل كميته‌اي ويژه براي تهيه و‬ ‫ارائه گزارش جامع پيرامون تدوين راهكارهاي‬ ‫عملي خلع سالح كامل‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪l‬‬ ‫درخواست بازديد از محل حمالت ‪ ۱۱‬سپتامبر‬ ‫سخنراني درباره واقعه هولوكاست در دانشگاه كلمبيا‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪ l‬اشارهبهمسالهشكل‌گيريرژيمصهيونيستي‬ ‫‪ l‬مطرح كردن مساله هولوكاست و برانگيختن‬ ‫واكنشرسانه‌ها‬ ‫سنت ماه مهر‬ ‫مروري بر حضور احمدي‌نژاد در اجالس ساالنه سازمان ملل‬ ‫‪3‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫حضور در اجالس س��االنه س��ازمان مل��ل متحد در‬ ‫اوایل مهرماه به یکی از سنت‌های س��االنه دولت محمود‬ ‫احمدی‌نژاد بدل شده است؛ درس��ت مانند سخنرانی‌های‬ ‫نوروزی‪ .‬روسای‌جمهور پیش از او اما این رویه را نداشتند‪.‬‬ ‫حضرت‌آیت‌اهلل‌خامن��ه‌ای در ‪ ٨‬س��ال ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫خود تنها یکبار و در س��ال ‪ 1366‬به مجمع س��ازمان ملل‬ ‫رف��ت‪ .‬آيت‌اهلل‌هاش��می رفس��نجانی یکبار و در س��ال‪70‬‬ ‫و س��یدمحمدخاتمی نی��ز یکس��ال پس از نشس��تن روی‬ ‫کرسی ریاست‌جمهوری در سال ‪ ٧٧‬به سازمان ملل رفت‪.‬‬ ‫محمود‌احمدی‌نژاد اما هر س��اله در آغاز مهر عزم نیویورک‬ ‫برای حضور در س��ازمان ملل می‌کند‪ .‬امسال آخرین سالی‬ ‫اس��ت که او به اتفاق هی��ات‌ همراه عازم نیویورک ش��د‪ .‬از‬ ‫همان س��ال‌های اولیه‪ ،‬حضور رئیس‌جمهور در س��ازمان‬ ‫ملل مورد توجه بود‪ .‬اما س��خنرانی وی در دانشگاه کلمبیا‬ ‫در مقابل دانشجویان بیشترین توجهات را به خود معطوف‬ ‫داشت‪ .‬با این حال سال‪ 91‬آخرین دوره حضور او به‌عنوان‬ ‫رئیس‌جمه��ور در مجم��ع عموم��ی اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهور‬ ‫هش��تمین و آخرین س��فر خ��ود را اول مهرماه ب��ه اتفاق‬ ‫هیات ‪١٤٠‬نفری همراه به س��مت نیویورک آغ��از کرد‪ .‬او‬ ‫در مصاحبه‌ای پیش از این سفر گفت‪« :‬این سفر به منظور‬ ‫تشریح مواضع ملت ایران درباره مسائل مهم بین‌المللی و‬ ‫تبیین کارهایی که باید برای عبور از شرایط نامناسب فعلی‬ ‫انجام شود‪ ،‬صورت می‌گیرد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫اولین سفر‬ ‫تنها س��ه ماه پس از انتخ��اب محم��ود احمدی‌نژاد‬ ‫او راهی نیویورک ش��د‪ .‬پیش از س��فر به نیوی��ورک آقای‬ ‫رئیس‌جمهور خبر از ارئه یک پیش��نهاد هسته‌‌ای داده بود‬ ‫و به همین خاطر همه منتظر این پیشنهاد هسته‌ای بودند‪.‬‬ ‫سیاستمداران‪ ،‬رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی منتظر بودند‬ ‫که رئیس‌جمهور جدید ایران راه‌حل جدیدی را پیش روی‬ ‫موضوع هسته‌ای کشورمان باز کند‪ .‬پیشنهاد وی تشکیل‬ ‫کمیته‌ای ویژه ب��رای تهیه و ارائه گ��زارش جامع پیرامون‬ ‫تدوین راهکارهای عملی خلع سالح کامل بود‪.‬احمدی‌نژاد‬ ‫گفت که باید با تش��کیل یک کمیته در خصوص چگونگی‬ ‫انتقال مواد و تکنولوژی و تجهیزات ساخت سالح هسته‌ای‬ ‫به رژیم‌صهیونیس��تی برخالف معاهده ‪ NPT‬بررسی شود‬ ‫و راه‌ه��ای عملی برای عاری‌س��ازی خاورمیانه از س�لاح‬ ‫هسته‌ای را ارائه نماید‪.‬پیش��نهاد احمدی‌نژاد اما با واکنش‬ ‫منفی کشورهای غربی روبه‌رو شد‪ .‬جک‌ استراو‪ ،‬وزیر وقت‬ ‫‪52‬‬ ‫امور خارجه انگلس��تان در اظهارنظری پیش��نهاد ایران را‬ ‫«ناامید‌کننده» و «ناسودمند» خواند‪ .‬کاندولیزا رایس‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه پیشین آمریکا از اظهارنظر درباره آن خودداری کرد‬ ‫و «فیلیپ دوست‌بالزی» وزیر امورخارجه آن زمان فرانسه‬ ‫نیز گفت که پیشنهاد ایران او را متقاعد نکرده است‪.‬اگرچه‬ ‫این سفر در آمریکا حاش��یه نداشت اما انتش��ار فیلم دیدار‬ ‫احمدی‌نژاد و آیت‌اهلل جوادی‌آملی و حاشيه‌هاي مربوط به‬ ‫مساله «هاله‌نور» حاشيه‌هايي را برای او به همراه داشت‪.‬‬ ‫سفر دوم؛ به چالش‌ كشيدن هولوکاست‬ ‫س��ال ‪ 1385‬احمدی‌ن��ژاد که ب��رای دومی��ن بار به‬ ‫س��ازمان ملل متحد س��فر کرده بود در س��خنرانی‌اش به‬ ‫مساله ش��کل‌گیری رژیم‌صهیونیستی اش��اره کرد‪ .‬اگرچه‬ ‫در این س��خنرانی رئیس‌جمهور صراحتا مساله هولوکاست‬ ‫را زیر س��وال نبرد‪ ،‬اما با مطرح کردن این موضوع واکنش‌‬ ‫رسانه‌ها را برانگیخت‪.‬او در سخنان خود ضمن وارد دانستن‬ ‫انتقادهایی به ساختار سازمان ملل و شورای امنیت‪ ،‬خواستار‬ ‫اصالحات جدی در ساختار و آیین کار شورای امنیت شد‪.‬‬ ‫سفر سوم؛ دانشگاه کلمبیا ‬ ‫س��ومین س��فر رئیس‌جمهور به س��ازمان ملل یکی‬ ‫از موفق‌تری��ن س��فرهای او ب��ود‪ .‬احمدی‌ن��ژاد در ای��ن‬ ‫س��فر از مقام��ات ش��هر نیویورک خواس��ت ک��ه از محل‬ ‫خرابه‌ه��ای برج‌ه��ای دوقلو دی��دن کن��د‪ .‬در همین حال‬ ‫بس��یاری از اعضا و نماین��دگان کنگره و س��نا و همچنین‬ ‫نامزده��ای ریاس��ت‌جمهوری آن دوره آمری��کا همچون‬ ‫باراک اوبام��ا‪ ،‬هیالری کلینت��ون‪ ،‬فرد تامپس��ون‪ ،‬رودی‬ ‫جولیان��ی ش��هردار نیوی��ورک و فرمان��دار می��ت رامنی با‬ ‫گرفتن مواض��ع هماهنگ ب��ه درخواس��ت بازدید محمود‬ ‫احمدی‌نژاد از محل حمالت ‪ 11‬س��پتامبر واکنش نش��ان‬ ‫دادن��د‪ .‬در نهای��ت مقام‌های ش��هر نیویورک درخواس��ت‬ ‫محمود احمدی‌ن��ژاد را برای بازدی��د از محل حمالت ‪11‬‬ ‫س��پتامبر ‪ 2001‬در این شهر رد کردند‪ .‬س��خنگوی پلیس‬ ‫نیوی��ورک درخواس��ت آقای احمدی‌ن��ژاد ب��رای بازدید از‬ ‫محل برج‌های مرک��ز تجارت جهانی ک��ه در جریان حمله‬ ‫تروریستی یازدهم سپتامبر فروریخت را به دالیل امنیتی و‬ ‫همچنین بسته بودن محل به روی بازدیدکنندگان به‌خاطر‬ ‫در جریان بودن عملیات ساختمانی رد کرد‪.‬‬ ‫اما این تنها اتفاق حاش��یه‌آفرین آن سفر نبود‪ .‬اعالم‬ ‫خبر س��خنرانی رئیس‌جمهوری ایران در دانش��گاه کلمبیا‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪ l‬مصاحبه با «لري‌كينگ» و اعالم اين مساله كه‬ ‫مابا يهودي‌هامشكلينداريم‪،‬اماصهيونيست‌ها‬ ‫دين ندارند‬ ‫‪ l‬برگزاري تجمعات سياسي و اعتراضي در حاشيه‬ ‫سفر‬ ‫‪ l‬ندادن ويزا به هيات اعزامي ايران از جانب آمريكا‬ ‫باعث بروز جنجال‌های وسیعی در سطح جامعه آمریکا شد‪.‬‬ ‫«ریچارد بولیت» پروفس��ور تحقیقات خاورمیانه و یکی از‬ ‫پایه‌گذاران این دعوت‪ ،‬دلیل حمایت خود از این دعوت را دو‬ ‫چیز عنوان کرد‪ :‬اول اینکه پرسش و پاسخ و روبه‌رو شدن با‬ ‫رهبران دنیا‪( ،‬به‌خصوص رهبران مخالف که از زمان حضور‬ ‫فیدلکاسترو تا به حال بی‌س��ابقه بوده‌است) خود آموزش‬ ‫مناسبی به شمار می‌رود و دوم اینکه لغزش به سوی جنگ‬ ‫که در رس��انه‌ها ش��دت یافته‌‪ ،‬کاهش یابد‪ .‬برخی مقامات‬ ‫آمریکایی از جمله رئیس شورای شهر نیویورک از دانشگاه‬ ‫کلمبیا خواستند اين سخنراني را لغو كند‪ .‬موافقان و مخالفان‬ ‫س��خنرانی احمدی‌نژاد‪ ،‬در گفت‌وگو با شبکه‌های مختلف‬ ‫تلویزیونی آمریکا گزارش لحظه به لحظه از جلوی دانشگاه‬ ‫کلمبیا می‌دادند‪ .‬یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در پاسخ‬ ‫سوال خبرنگاران گفت‪« :‬طبق آزادی بیان که قانون اساسی‬ ‫آمریکا آن را تضمین کرده‪ ،‬احمدی‌ن��ژاد هم باید بتواند به‬ ‫بیان اظهارات خود بپردازد‪».‬اگرچه فش��ارها بر مسئوالن‬ ‫دانشگاه کلمبیا مانع برگزاری مراسم سخنرانی احمدی‌نژاد‬ ‫نش��د‪ ،‬اما رئیس دانش��گاه هنگام معرف��ی احمدی‌نژاد‪ ،‬به‬ ‫رئیس‌جمهور ای��ران توهین ک��رد‪ .‬در پایان س��فر یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین مراسم اس��تقبال از رئیس‌جمهور انجام گرفت‬ ‫و روس��ای قوه‌قضائیه و مقننه به همراه مقامات کشوری و‬ ‫لشکری به استقبال محمود‌احمدی‌نژادرفتند‪.‬‬ ‫مشکل ما با صهیونیست‌هاست‬ ‫رئیس‌جمهور در س��ال ‪ 87‬نیز به نیویورک سفر کرد؛‬ ‫گرچه برخ��ی از منتقدان داخل��ی او اع�لام می‌کردند که‬ ‫ضرورت ن��دارد رئیس‌جمهور هر س��اله به نیویورک س��فر‬ ‫کند و او در جواب منتقدان خود این س��فرها را در راس��تای‬ ‫گسترش دیپلماس��ی‌عمومی و اس��تفاده از‌تریبون مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل در جهت تبیین سیاست‌های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در عرصه بین‌الملل و انتقاد به ساختار حاکم‬ ‫در جامعه بین‌المللی عنوان کرد‪.‬ش��صت و سومین اجالس‬ ‫سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مهرماه ‪)1387‬‬ ‫چهارمی��ن حضور احمدی‌نژاد در س��ازمان مل��ل در قامت‬ ‫رئیس‌جمهوری ای��ران در نیویورک را رقم زد‪ .‬بس��یاری از‬ ‫گروه‌های سیاس��ی ضد‌انقالب در جریان این س��فر اقدام‬ ‫به برگزاری تجمعات سیاس��ی و اعتراض��ی کردند‪ .‬اما این‬ ‫حاش��یه اصلی این س��فر نبود‪ .‬دولت ایاالت‌متحده آمریکا‬ ‫در اقدامی‌عجیب به هیات اعزامی‌از ای��ران ویزا نداد‪ .‬این‬ ‫مطلب را رئیس‌جمهور در مصاحب��ه با لری‌کینگ‪ ،‬مجری‬ ‫مشهور ش��بکه تلویزیونی ‪ CNN‬اعالم کرد‪ .‬احمدی‌نژاد‬ ‫همچنین در این مصاحبه گفت که ما با یهودی‌ها مشکلی‬ ‫نداریم‪ ،‬اما صهیونیست‌ها دین ندارند‪ .‬آنها ماسک دینداری‬ ‫به چهره می‌زنند‪ .‬او همچنین در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫« آیا فکر می‌کنید رژیم‌صهیونیستی به شما حمله می‌کند؟»‬ ‫گفت‪« :‬در مورد آنها نیز همین طور است؛ آنها کوچکتر از آن‬ ‫هستند که بخواهند این اقدام را انجام بدهند‪».‬‬
‫‪1388‬‬ ‫‪ l‬سخناناحمدي‌نژادباواكنشمنفيهيات‌هاينمايندگي‬ ‫دولت‌هاي غربي در مجمع عمومي مواجه شد‌‬ ‫‪ l‬صحبت پيرامون پرونده هسته‌اي ايران‪ ،‬آينده روابط‬ ‫ايران و آمريكا و امكان گفت‌وگو و مذاكره‬ ‫تحقیقات درباره ‪ 11‬سپتامبر‬ ‫احمدی‌نژاد در س��ال ‪ 89‬با پیش��نهاد جدی��دی که با‬ ‫واکنش‌های فراوانی در عرصه بین‌المللی مواجه ش��د‪ ،‬در‬ ‫ش��صت و پنجمین اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل‬ ‫متحد حضور پیدا کرد و ضمن طرح این پیش��نهاد که سال‬ ‫‪ 2011‬با عنوان «خلع س�لاح اتمی انرژی هسته‌ای برای‬ ‫همه و سالح هس��ته‌ای برای هیچ کس» نامگذاری شود‬ ‫از مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد خواست که در مدت‬ ‫یک سال نس��بت به اصالح و نهایی کردن ساختار سازمان‬ ‫ملل متحد اقدام کند‪ .‬احمدی‌نژاد در بخش��ی از س��خنان‬ ‫خود با اشاره به واقعه یازده سپتامبر و بیان اینکه این واقعه‬ ‫همه جه��ان را تحت تاثیر ق��رار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬چند‬ ‫سوال اساسی بدون پاس��خ در این ارتباط مانده و پیشنهاد‬ ‫می‌شود که س��ازمان ملل متحد درباره یازده سپتامبر یک‬ ‫گروه حقیقت‌یاب مس��تقل مش��خص کند تا بعدها عده‌ای‬ ‫اظهارنظر درباره آن را ممنوع نکنند‪ ».‬او همچنین به اشغال‬ ‫سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪« :‬اگر از ابتدا به جای رسمیت دادن به اشغالگری‪ ،‬حق‬ ‫حاکمیت ملت فلسطین به رسمیت شناخته می‌شد‪ ،‬دیگر ما‬ ‫امروز ش��اهد این همه جنایت نبودیم‪ .‬پیشنهاد روشن ما در‬ ‫مورد مساله فلسطین بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‬ ‫خویش و مراجعه به آرای عمومی همه مردم فلسطین برای‬ ‫اعمال حاکمیت و تعیین نوع حکومت خود است‪ ».‬وی پس‬ ‫از بازگش��ت از نیویورک و در مصاحبه خبری اعالم کرد که‬ ‫اگر آمریکا مدارکی در ارتباط با دخالت تروریست‌ها در حادثه‬ ‫یازده س��پتامبر در اختیار دارد‪ ،‬می‌بایس��ت در اختیار هیات‬ ‫حقیقت‌یاب سازمان‌ملل‌متحد قرار دهد تا جمیع کشورها در‬ ‫مبارزه با تروریسم شرکت کنند و نه آنکه آمریکا یک‌طرفه‬ ‫قضاوت کند و خود به بهانه وجود چند تروریس��ت در عراق‬ ‫و افغانستان به این کشورها حمله نظامی کند‪ .‬احمدی‌نژاد‬ ‫در سفر خود به نیویورک برنامه‌های متعددی برای مصاحبه‬ ‫با خبرنگاران خارج��ی داش��ت‪ .‬او در مصاحبه‌های خود با‬ ‫رس��انه‌های آمریکایی گفت ک��ه در صورت ب��روز جنگ‬ ‫بین ایران و آمریکا این جنگ حد و مرزی نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫او در مصاحب��ه‌ای با ش��بکه ‪ ABC‬آمریکا اع�لام کرد که‬ ‫سکینه محمدی‌آشتیانی هرگز به سنگسار محکوم نشده‌ و‬ ‫رسانه‌های آمریکایی تحت تاثیر خبر جعلی و تبلیغات منفی‬ ‫دولتمردان این کشور قرار گرفتند‪.‬‬ ‫اعتراض به قرآن‌سوزی‬ ‫در س��ال ‪ 89‬نیز که مانند س��ال جاری ش��اهد انجام‬ ‫اقداماتی زشت و ضدانس��انی علیه اس�لام و مسلمانان از‬ ‫جمله قرآن‌س��وزی بودیم‪ ،‬احمدی‌نژاد باتوجه به این واقعه‬ ‫نس��بت به این موضوع واکنش نش��ان داد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫«قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسالم است و‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫رفتار غير ديپلماتيك غرب‬ ‫احمدی‌نژاد در دوم مهرماه سال ‪ 88‬نیز برای پنجمین‬ ‫بار و در حالی‌که برای بار دوم به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران‬ ‫انتخاب ش��ده بود‪ ،‬در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‬ ‫ایراد سخنرانی پرداخت و همانند سخنرانی‌های قبلی خود‬ ‫با تاکید بر ناکارآمد بودن و ناعادالنه بودن س��اختار سازمان‬ ‫ملل متحد اظهار داشت‪« :‬این ساختار باید اصالح و تبدیل‬ ‫به سازمانیکارآمد و مردمی‌ ش��ود‪ ».‬وی در بخش دیگری‬ ‫از صحبت‌های خود با بیان اینکه ایجاد تحول اساس��ی در‬ ‫وضعیت کنون��ی جهان غیر‌قابل اجتناب اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬ما‬ ‫خواهان برپایی یک نظام نوین در عرصه جهانی هس��تیم و‬ ‫این تغییر و تحول باید در حیطه نظری‪ ،‬عملی و در ساختارها‬ ‫و روش‌ها به صورت اساسی و بنیادین صورت بگیرد؛ چراکه‬ ‫ممکن نیس��ت با موانع فکری موجود جامعه بشری را پیش‬ ‫برد‪».‬مهمترین حاش��یه این س��فر رئیس‌جمه��ور در حین‬ ‫س��خنرانی احمدی‌نژاد اتفاق افتاد‪ .‬چند هیات دیپلماتیک‪،‬‬ ‫محل برگزاری اجالس را هنگام سخنرانی احمدی‌نژاد ترک‬ ‫کردند‪ .‬اینکه دولت‌های غربی و همسو با رژیم‌صهیونیستی‬ ‫س��الن را ترک کنند‪ .‬احمدی‌نژاد در س��خنان خ��ود در این‬ ‫اجالس به برگ��زاری انتخابات ریاس��ت‌جمهوری چند ماه‬ ‫قبل در ایران نیز اشاره کرد و گفت‪« :‬اکنون که ملت ایران با‬ ‫پشت سرگذاشتن انتخاباتی بسیار باشکوه و کاملا آزاد‪ ،‬فصل‬ ‫نوینی را برای شکوفایی ملی و تعامالت گسترده جهانی رقم‬ ‫زده و با رای قاطع بار سنگین مسئولیت را بر دوش اینجانب‬ ‫نهاده‪ ،‬اعالم می‌کنم ک��ه ملت بزرگ و تمدن‌س��از ایران و‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران به‌عنوان یکی از مردمی‌ترین‬ ‫حکومت‌های مترقی جهان آماده است تا با استفاده از همه‬ ‫ظرفیت‌های فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی خ��ود و برپایه‬ ‫راه‌حل‌های انس��انی در یک برنامه عادالن��ه و احترام‌آمیز‬ ‫جمعی‪ ،‬در جهت رفع نگرانی‌ها و چالش‌های جامعه بشری‬ ‫مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته باشد‪».‬‬ ‫بشریت را به یگانه‌پرستی‪ ،‬عدالت‪ ،‬عشق به مردم‪ ،‬آبادانی‬ ‫زمین‪ ،‬تفکر و تعقل و دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران‬ ‫دعوت می‌کند‪ .‬از پیامبران الهی نظیر نوح‪ ،‬ابراهیم‪ ،‬اسحاق‪،‬‬ ‫یوسف‪ ،‬موس��ی و عیس��ی‌(ع) به نیکی نام می‌برد و آنان را‬ ‫تصدیق می‌کند ولی متاسفانه مشاهده می‌کنیم که عده‌ای‬ ‫اقدام به س��وزندان قرآن می‌کنند تا این حقایق و معارف را‬ ‫بسوزانند‪ ،‬اما باید دانست این حقیقت سوختنی نیست و قرآن‬ ‫جاودانه است چون خدا و حقیقت جاودانه است‪ .‬این اقدام و‬ ‫هر اقدامی‌ که موجب تعمیق شکاف‌ها و فاصله بین ملت‌ها‬ ‫شود ش��یطانی است و باید با هوش��مندی از غلتیدن در دام‬ ‫شیطان احتراز کرد و من به نمایندگی از ملت ایران به همه‬ ‫کتب آسمانی و پیروان آنان احترام می‌گذارم‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادامه صحبت‌های خود پیش��نهاد‬ ‫دیگری را نیز مطرح کرد و در این راستا گفت‪« :‬همان‌طور‬ ‫که قب�لا اعالم‌کرده‌ایم ما حاضریم در ی��ک مناظره آزاد و‬ ‫جدی با دولتمردان آمریکا در همین صحن و به‌طور شفاف‬ ‫دیدگاه خود را در مورد مسائل مهم جهان به شما عرضه کنیم‬ ‫و همین‌جا پیشنهاد می‌شود برای تحقق گفت‌وگوی سازنده‬ ‫همه‌ساله کرسی مناظرات آزاد در صحن مجمع برپا شود‪».‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫لری کینگ برنام��ه را به بهانه پخ��ش تبلیغات قطع‬ ‫می‌کرد و حدود چه��ار بار این برنامه یک س��اعته به بهانه‬ ‫پخش تبلیغات قطع ش��د‪ .‬این اظهارات وی نیز با واکنش‬ ‫رسانه‌های غربی روبه‌رو شد‪ .‬رئیس‌جمهور ایران در سخنان‬ ‫خود در شصت‌وسومین مجمع عمومی سازمان ملل ضمن‬ ‫تش��ریح مواضع جمهوری اس�لامی ایران در قبال مسائل‬ ‫منطق��ه‌ای و بین‌المللی به تش��ریح برخ��ی از جنایت‌های‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی پرداخت و گفت‪« :‬در فلس��طین بیش‬ ‫از ‪ 60‬سال اس��ت که شاهد کش��تار و تجاوز توسط عده‌ای‬ ‫صهیونیس��ت جنایتکار و اش��غالگر هس��تیم‪ .‬با جمع‌آوری‬ ‫عده‌ای از نقاط مختلف دنیا در س��رزمین دیگران و با آواره‬ ‫کردن و به اس��ارت گرفته مردم اصلی س��رزمین و با دروغ‬ ‫و کش��تار حکومت درس��ت کرده‌اند‪ .‬با اعالم قبلی‪ ،‬تجاوز‪،‬‬ ‫اشغال و ترور می‌کنند و شورای امنیت هم نمی‌تواند کاری‬ ‫کند؛ چرا که در بس��یاری از موارد تحت فشار دو‪ ،‬سه قدرت‬ ‫زورگو قرار دارد‪».‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪ l‬پيشنهاد نامگذاري سال‪ 2011‬با عنوان‬ ‫«خلع سالح اتمی‌‪ ،‬انرژی هسته‌ای برای همه و‬ ‫سالح هسته‌ای برای هیچ کس»‬ ‫‪ l‬پيشنهادتشكيلیکگروهحقیقت‌یاب‬ ‫مستقلدربارهیازدهسپتامبر‬ ‫‪ l‬تاكيدبربهرسميتشناختنحقحاکمیت‬ ‫ملت فلسطین‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪ l‬پيشنهاد تامين سوخت الزم براي‬ ‫رآكتور تحقيقاتي تهران توسط غرب در‬ ‫ي‌سازي اورانيوم با غناي‬ ‫ازاي توقف غن ‌‬ ‫‪ 20‬درصد در ايران‬ ‫‪ l‬مطرح كردن مجدد مباحثي چون‬ ‫مديريتجهاني‪‌،‬نظامعادالنهجهانيو‬ ‫جناياتصهيونيست‌ها‬ ‫زير سايه سياست داخلي‬ ‫رئیس‌جمه��ور در ادامه دیپلماس��ی عمومی خود که‬ ‫به‌عنوان یک��ی از مهم‌تری��ن اولویت‌های دولت��ش آن را‬ ‫پیگیری می‌کند‪ ،‬در سال ‪ 90‬نیز در حالی که شاهد بیداری‬ ‫اس�لامی در کش��ورهای منطقه بودیم‪ ،‬برای ش��رکت در‬ ‫شصت و شش��مین مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به‬ ‫نیویورک سفرکرد و در سخنان خود با تاکید بر اینکه جهان‬ ‫اکنون بی��ش از هر زمان دیگری ش��اهد بیداریگس��ترده‬ ‫در سرزمین‌های اس�لامی‪ ،‬در آس��یا‪ ،‬اروپا و آمریکاست و‬ ‫هر روز بر دامن��ه تحوالت عدالت‌طلبان��ه و آزادی‌خواهانه‬ ‫افزوده می‌شود‪ ‌،‬از آمادگی کشورمان برای تحقق این امر در‬ ‫راستای اراده جمعی جهان خبر داد‪ .‬احمدی‌نژاد در سخنان‬ ‫خود با طرح این پرس��ش که آیا گل دموکراسی و آزادی از‬ ‫موش��ک‌ها و بمب‌های نیروهای ناتو ش��کوفا خواهد شد؟‬ ‫به بحران اقتص��ادی حاکم در عرصه جهانی اش��اره کرد و‬ ‫اظهار داش��ت‪« :‬اگر فقط نیمی‌از هزینه‌های نظامی دولت‬ ‫آمریکا و متحدانش در ناتو صرف رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫ملت‌هایشان شود‪ ،‬آیا اثری از بحران اقتصادی باقی خواهد‬ ‫ماند؟ با پرداخت این مق��دار به ملت‌های فقیر چه نتیجه‌ای‬ ‫حاصل می‌ش��د‪ ».‬این س��فر یک حاش��یه داخلی داشت و‬ ‫بر‌عکس سفرهای قبلی که حواشی آن از سوی رسانه‌های‬ ‫خارجی منعکس می‌شد این بار رس��انه‌های داخلی به این‬ ‫حاش��یه پرداختند و آن همراهان رئیس‌جمهور در این سفر‬ ‫بود‪ .‬در فهرس��ت اس��امی‌همراهان رئیس‌جمهور در سفر‬ ‫نیویورک‪ ،‬عالوه بر احمدی‌نژاد و خانواده برخی از نزدیکان‬ ‫وی نیز در س��فر نیویورک حضور داشتند‪ .‬از جمله همسران‬ ‫برخی معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور‪g .‬‬ ‫‪53‬‬
‫تعامل یا تقابل؛ کدام یک؟‬ ‫تحليلي بر لحن ديپلماتيك احمدي‌نژاد در برابر آمريكا‬ ‫‪4‬‬ ‫مهدی مطهرنیا‪ /‬کارشناس مسائل بین‌الملل‬ ‫بين‌الملل‬ ‫به‌نظر می‌رسد سفر هشتم محمود احمدی‌نژاد برای‬ ‫سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌توان‬ ‫بیشتر در چارچوب سفر وی به نیویورک بازخوانی کرد‪ .‬این‬ ‫برداشت از آنجا ناشی می‌شود که رئیس دولت دهم در دیدار‬ ‫با نخبگان آمریکایی ضمن انتقاده��ای موجود بر عملکرد‬ ‫آمریکا به این گزاره حیاتی توجه کرده اس��ت که‪« :‬شرایط‬ ‫موجود در روابط بین ایران و آمریکا به ضرر هر دو کش��ور و‬ ‫شاید به ضرر همه دنیاست‪ ،‬اما برای بهبود آن باید نگاهی‬ ‫به سیر تحوالتیکه روابط را به وضعیت امروز رسانده است‪،‬‬ ‫داشته باش��یم و به این نکته توجه کنیمکه ایاالت متحده از‬ ‫ابتدای پیروزی انقالب اس�لامی هم��واره در مقابل ایران‬ ‫ایستاده است‪ ».‬او افزوده است که‪ ...« :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران آمادگی دارد ت��ا چنانچه دولت آمری��کا قدمی‌ برای‬ ‫ایجاد تفاهم بین دو کش��ور بردارد در ذهنی��ت منفی خود‬ ‫نس��بت به آمریکا تامل کرده وکمک کند تا سریع‌تر روابط‬ ‫دو کش��ور بهبود یابد‪ »...‬رئیس‌جمهور ایران در این س��فر‬ ‫جدای از نقدهای صریح نس��بت به سیاس��ت‌های آمریکا‪،‬‬ ‫که قبال نیز بارها به آنها اشاره ش��ده‪ ،‬از دکترین «تعامل»‬ ‫با آمریکا به جای «تقابل» با آمریکا س��خن به میان آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مطلب تا ان��دازه فراوانی فضای‬ ‫گفتمانی حاکم بر این سفر را تحت‌الشعاع‬ ‫قرارداده است‪.‬‬ ‫بررسی س��فرهای هفتگانه محمود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد ب��ه نیوی��ورک هم��واره با‬ ‫حاش��یه‌هایی همراه بوده که متن سفرها‬ ‫را با چالش روبه‌رو س��اخته است‪ .‬از بحث‬ ‫مش��هور به «هاله ن��ور» و «س��خنرانی‬ ‫در دانش��گاه کلمبیا» گرفته‪ ،‬ت��ا آنچه در‬ ‫مورد پاس��خ احتمالی او در ارتباط با تعداد‬ ‫همراهان و پاسخ وی به مجلسیان ایران‬ ‫در س��فر اخیر‪ ،‬مطرح ش��ده اس��ت؛ اینها‬ ‫نمونه‌های بارزی از این سویه‌گیری است‪.‬‬ ‫از اینها که بگذری��م‪ ،‬محور اصلی و‬ ‫برجس��ته متن س��خنان رئیس‌جمهور در‬ ‫چند س��ال اخیر «مدیریت آینده جهان»‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در س��ال‌های گذش��ته این‬ ‫محوریت بر نقد معطوف ب��ه نفی آمریکا‬ ‫در س��پهر مدیریت جهانی متکی بود‪ .‬اما‬ ‫این‌بار س��خن از مش��ارکت ب��ا آمریکا در‬ ‫مدیریت آینده جهان به صورت زیرپوستی‬ ‫قابل پیگیری و ردیابی است‪ .‬این نکته از‬ ‫سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است که‪:‬‬ ‫«‪...‬دیگر زمان آن گذش��ته که کش��وری‬ ‫بخواهد دنیا را ب��ه تنهای��ی اداره کرده و‬ ‫دیگران از او تبعیت کنن��د‪ .‬باید با تعامل و‬ ‫همکاری همگانی امور را پیش برد و ایران‬ ‫و آمریکا باید بر همین مبنا مشکالت خود‬ ‫را حل‌و‌‌فصل کنند‪ »...‬بیان این سخن در‬ ‫زمانی که سیاست خارجی ایران سال‌ها بر‬ ‫مبارزه با آمریکا به‌عنوان سردمدار جهانی‬ ‫سلطه تمرکز داش��ته‪ ،‬این پرسش را پیش‬ ‫می‌آورد که آیا این بی��ان نوعی تعديل از‬ ‫مواضع گذشته است‪ ،‬یا اینکه بیانی جدید‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪54‬‬ ‫در آشکار‌س��ازی بیش��تر موضعی قدیمی؟ اینجاست که با‬ ‫یادآوری برخورد با کس��انی که در این س��ال‌ها با استخدام‬ ‫ادبیاتی متعدد از حل و فصل مس��ائل موج��ود میان ایران‬ ‫و آمریکا‪ ،‬س��خن گفته‌اند و هریک با مقاومت‌های رسمی‬ ‫و غیررسمی روبه‌رو ش��ده‌اند‪ ،‬درمی‌یابیم که این نکته بیان‬ ‫موضع جدیدی اس��ت که باید در انتظار مواضع رس��می و‬ ‫غیررسمی آینده در برابر آن باقی بمانیم‪ .‬اما از این مجرای‬ ‫تحلیلی ک��ه بگذریم‪ ،‬باید ب��ه برداش��ت‌ها و فرپندارهای‬ ‫احتمالی پی��ش روی چنین موضع‌گیری‌ای توجه داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬سناریوها یا فرپندارهای زیر را می‌توان در این زمینه‬ ‫اينگونه بيان كرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرپندار دگرگونی بزرگ‪ :‬در این نگرش برداش��ت‬ ‫حاکم آن است که گفتمان سیاسی ایران از نفی آمریکا خارج‬ ‫و به‌ترغیب بازنگری سیاس��ت‌های خود نسبت به آمریکا‬ ‫روی آورده است‪ .‬س��ویه‌گیری مذکور‪ ،‬ناشی از قدرتمندی‬ ‫ای��ران در صحنه جهان��ی و هم‌وزنی ایران در وزن‌کش��ی‬ ‫جهانی در برابر آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ -2‬فرپندار معامله ب��زرگ‪ :‬در این فرپن��دار ایران بر‬ ‫آن است که با تکیه بر دس��تاوردهای سه دهه گذشته خود‬ ‫در چارچوب وزن به دست آمده در س��ایه انقالب اسالمی‬ ‫به معامله ب��ا آمری��کا روی آورد‪ .‬در این نگ��رش ایران در‬ ‫مبارزه با آمریکا به دس��تیابی به اهدافی می‌اندیشیده که به‬ ‫قدرت‌افزایی ایران در معادالت منطقه‌ای و به تبع آن ابعاد‬ ‫بین‌المللی می‌انجامد‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرپندار عقب‌نشینی بزرگ‪ :‬این نگرش آینده‌‌نگرانه‬ ‫بر این برداش��ت متکی اس��ت که ایران برای ورود به یک‬ ‫عقب‌نش��ینی بزرگ ناش��ی از افزایش س��طح فشارهای‬ ‫بین‌المللی برخاسته از تحریم‌های س��نگين موجود تحت‬ ‫مدیریت ایاالت‌متحده آمریکا‪ ،‬می‌اندیش��د و موضع‌گیری‬ ‫جدی��د رئیس‌جمهور ایران‪ ،‬آن ه��م در نیویورک مقدمه‌ای‬ ‫براین عقب نشینی است‪ -4 .‬فرپندار عقب‌نشینی تاکتیکی‪:‬‬ ‫محور اصلی این برداشت آن است که ایران تحت فشارهای‬ ‫رو به افزایش تحریم‌ها و تهدیدهای موجود بر آن است که با‬ ‫فضاسازی ضروری در آستانه ورود به انتخابات دولت آينده‬ ‫جمهوری‌اسالمی ایران زمینه‌پرور فضای تنفسی کوتاهی‬ ‫برای بازآفرینی صحنه رودررویی با آمریکا باشد‪ .‬ایران با دارا‬ ‫بودن ساختار سیاس��ی تعریف شده و موضع‌گیری صریح و‬ ‫آشکار رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران در صحنه‌های‬ ‫گوناگون به ویژه در صحن اجالس شانزدهم غیر‌متعهدها‪،‬‬ ‫به روش��نی نمایانگر ایس��تادگی ایران در برابر تحریم‌ها و‬ ‫تهدید‌های آمریکا بوده است‪ -5 .‬فرپندار سویه‌گیری دولتی‬ ‫در برابر موضع‌گیری حکومتی‪ :‬فرپندار دیگری وجود دارد‬ ‫که در آن رویکرد احمدی‌نژاد در نیویورک نه ناشی‬ ‫از یک تصمیم‌گیری کالن‌محورانه حکومتی‪،‬‬ ‫بلکه ناشی از تصمیم‌گیری رئیس دولت دهم در‬ ‫فضای ناشی از واگرایی‌ها و انتقادهای درونی‬ ‫و فضاس��ازی برای مدیریت فشارهای بیرونی‬ ‫به نفع هواداران خود در آستانه انتخابات آینده‬ ‫ریاست‌جمهوری در ایران است‪.‬‬ ‫آنچه در این ارتباط اهمیت دارد آن است‬ ‫که «نقد فعاالنه»‪ ،‬باید منتهی به «کنش‌های‬ ‫پیش برنده»‪ ،‬ش��ود‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫سال‌های گذشته س��فر احمدی‌نژاد به مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل متحد‪ ،‬آکن��ده از «نقد‬ ‫فعاالنه»‪ ،‬بوده است و این به نوبه خود در حجم‬ ‫پر‌معن��ا و پر‌پهن��ای نقدهای موج��ود توقعات‬ ‫را در الیه‌ه��ای گوناگ��ون حیات سیاس��ی در‬ ‫ابعاد داخلی‪ ،‬منطق��ه‌ای و بین‌الملل��ی افزوده‬ ‫است‪ .‬اکنون این پرس��ش مطرح است که آیا‬ ‫مناس��ب و متناس��ب با این حج��م از انتقادات‬ ‫فعاالنه‪« ،‬کنش‌های پیش‌برانه»‪ ،‬برای مدیریت‬ ‫جامعه جهانی انجام پذیرفته است؟ هم‌اکنون‬ ‫تمامی‌جهان بیش از گذشته از عدالت و صلح‬ ‫جهانی سخن به میان می‌آورند‪ .‬آمریکایی‌ها‪،‬‬ ‫اروپایی‌ها‪ ،‬چینی‌ها‪ ،‬روس‌ها‪ ،‬ترک‌ها‪ ،‬مصری‌ها‬ ‫و‪ ...‬همگی ب��ا غلظت‌های متف��اوت و ادبیات‬ ‫متنوع بیان‌کننده همین معنا هس��تند‪ .‬هرکدام‬ ‫دیگ��ری را ب��ه کارش��کنی در ای��ن راه متهم‬ ‫می‌کنند‪ .‬این در حالی است که کسانی در آخر‬ ‫این امر پیروز می‌دانند ک��ه تعریفی عملیاتی از‬ ‫این معان��ی در صحنه بین‌الملل��ی از خود ارائه‬ ‫دهند‪ .‬آیا تعامل به جای تقابل با آمریکا به‌دنبال‬ ‫ارائ��ه تعریف��ی عملیاتی از این شعارهاس��ت؟‬ ‫ش��عارهای انبوه اگر به ش��عور عملیاتی تبدیل‬ ‫نش��وند گریبانگیر آینده حرکت‌های فعاالنه و‬ ‫تهی شدن انتقادهای فعاالنه هستند‪g .‬‬
‫براي حل و فصل مسائل كشورها و تاكيد روي شعار عدالت‬ ‫و معنويت به‌عنوان ضرورت و نياز جدي امروز بش��ريت از‬ ‫جمله مسائلي است كه هر س��اله رئيس‌جمهوري ايران به‬ ‫آنها مي‌پردازد‪ .‬به نظر مي‌رسد احمدي‌نژاد با مطرح كردن‬ ‫اين گونه مسائل توانسته افكار عمومي كشورها و ملت‌ها را‬ ‫تحت تاثير خودش قرار دهد و به مرور يك همگرايي نسبي‬ ‫ميان ملت‌ها و كشورهاي عضو س��ازمان ملل با جمهوري‬ ‫اسالمي در مسائل كلي و آينده جهان پديد بياورد‪.‬‬ ‫آيا اين رويكرد دولت ايران تاكنون نتيجه‌اي نيز‬ ‫داشته است؟‬ ‫حركت به سمت ديپلماسي متعادل‬ ‫‪5‬‬ ‫گفت‌وگو با حميدرضا ترقي‬ ‫‪ l‬موفقي��ت اي��ران در تصوي��ب بياني��ه جنب��ش‬ ‫عدم‌تعهد توس��ط بيش از ‪ 120‬كش��ور عضو سازمان ملل‬ ‫از آثار و نتاي��ج اين همگرايي با اهداف كالن و ش��عارهاي‬ ‫كلي جمهوري‌اس�لامي در اين س��ال‌ها تلقي مي‌شود‪ .‬در‬ ‫مجموع مي‌توان گف��ت اگرچه رئيس‌جمه��وري ايران در‬ ‫ديپلماسي عمومي از ابزار ش��خصيت‌ها‪ ،‬احزاب و مجلس‬ ‫اس��تفاده چنداني نكرده ولي خودش به تنهايي توانسته از‬ ‫اين فرصت‌ها براي گسترش ديپلماسي عمومي جمهوري‬ ‫اسالمي و انتقال پيام ملت ايران بهره‌برداري‌هاي مناسبي‬ ‫بكند‪ .‬اين در حالي اس��ت ك��ه ديگر كش��ورها از ابزارهاي‬ ‫ذكر شده مانند احزاب‪ ،‬ش��خصيت‌ها و مجلس‌شان نهايت‬ ‫استفاده را در اين مجمع مي‌كنند‪.‬‬ ‫هشتمين و آخرين سفر محمود احمدي‌نژاد به نيويورك براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل در كسوت‬ ‫رئيس‌جمهور ايران ما را بر آن داشت تا گفت‌وگويي با حميدرضا‌ترقي‪ ،‬كارشناس مسائل سياسي انجام دهيم و نظر‬ ‫وي را پيرامون دستاوردهاي هفت سفر پيشين رئيس‌جمهوري ايران جويا شويم‪‌.‬ترقي معتقد است که احمدي‌نژاد‬ ‫همواره تالشش بر اين بوده گفتمان جديدي را در عرصه بين‌المللي‪ ،‬دنبال كند‪ .‬به باور اين كارشناس‪ ،‬ديپلماسي دولت‬ ‫نهم بسيار تهاجمي‌تر از دولت دهم بود و دولت فعلي يك ديپلماسي متعادل را در پيش گرفته است‪ .‬البته بايد اين مساله‬ ‫را در نظر داشت كه اقتضاي امروز جمهوري اسالمي ايران به دليل مسئوليتي كه در رياست جنبش عدم‌تعهد دارد نيز‬ ‫اين است كه نگاهش به مسائل جهاني‌تر باشد و با سعه‌صدر بيشتري مواضعش را اتخاذ كند تا هم اين جايگاه حفظ‬ ‫شود و هم براي كشورهاي جهان قابل‌پذيرش باشد‪.‬‬ ‫پ�س مي‌ت�وان گف�ت ع�دم اس�تفاده از برخي‬ ‫ش�خصيت‌هاي سياس�ي و حزبي در اين مجمع‬ ‫يك نقطه‌ضع�ف براي ديپلماس�ي دول�ت تلقي‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫را ابرقدرت‌ها بر نظام بين‌الملل حاكمكرده‌اند و شكس��تن‬ ‫اين نوع چارچوب‌ها گام مهمي‌در تابوش��كني نس��بت به‬ ‫نقد عملكرد قدرت‌هاي سلطه‌گر جهان به‌ويژه كشورهايي‬ ‫اس��ت كه داراي حق وتو در ش��وراي امنيت هستند و از آن‬ ‫سوءاستفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫در كل جمه�وري اسلامي اي�ران تا چ�ه ميزان‬ ‫توانسته از فرصت‌هاي اين‌چنيني بهره ببرد؟‬ ‫رئيس‌جمه�وري اي�ران ج�داي از اي�ن مجمع‪،‬‬ ‫هفت‌بار تاكنون در مجمع عمومي س�ازمان‌ملل‬ ‫حض�ور يافت�ه و س�خنراني كرده‌ان�د‪ .‬گفتمان و‬ ‫سخنان احمدي‌نژاد طي اين سال‌ها چگونه قابل‬ ‫تحليل است؟‬ ‫‪ l‬طي سال‌هايي كه محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان‬ ‫رئيس‌جمهوري ايران از اين تريبون اس��تفاده كرده‪ ،‬يعني‬ ‫از سال ‪ ،1384‬همواره تالش��ش بر اين بود گفتمان جديدو‬ ‫انقالبي در عرصه بين‌المللي ارائه كند‪.‬‬ ‫برخورده��اي تند با اي��االت متحده آمري��كا و ديگر‬ ‫قدرت‌هاي يكجانبه‌گراي جهان نيز در زمره همين گفتمان‬ ‫ايدئولوژيك مي‌گنج��د‪ .‬طبيعتا اين نوع س��خن گفتن در‬ ‫مجامع بين‌المللي در درجه نخس��ت‪ ،‬شكستن ساختارهاي‬ ‫ديپلماسي مرسوم حاكم بر مناسبات جهاني است و ثانيا عبور‬ ‫از چارچوب‌هايي است كه نوعا در ديپلماسي بين‌الملل مورد‬ ‫توجه و تاكيد قدرت‌هاي بزرگ و كشورهاي عضو سازمان‬ ‫ملل قرار دارند‪ .‬البته شايان ذكر است كه اين نوع مناسبات‬ ‫آيا حضور رئيس‌جمهوري ايران در مجمع عمومي‬ ‫س�ازمان‌ملل و بي�ان ديدگاه‌ها و نظ�رات از اين‬ ‫‌تريب�ون جهاني تنها فرصت اي�ن اجالس براي‬ ‫كشور ماست؟‬ ‫‪ l‬بايد توجه داش��ت به موازات اين س��خنراني‌ها‬ ‫و بيان مواضع در مجم��ع عمومي س��ازمان ملل‪ ،‬محمود‬ ‫احمدي‌نژاد ابتكاراتي نيز در حاش��يه اين اجالس داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وي تالش كرده در حاش��يه اين مجمع عمومي از‬ ‫ظرفيت‌هاي رسانه‌اي دنيا كه معموال در اين نوع مراكز جمع‬ ‫هستند و مستقيما مي‌توانند پيام مسئوالن نظام جمهوري‬ ‫اس�لامي را به دنيا منتقل كنند اس��تفاده كند و همچنين با‬ ‫رخنه در مجام��ع و محافل آمريكايي اعم از دانش��گاه‌ها و‬ ‫قشرهاي مختلف مخصوصا يهوديان مخالف با صهيونيسم‬ ‫در واقع يك افشاگري نسبت به ماهيت آمريكا و پشت‌پرده‬ ‫صهيونيسم داشته باشد‪.‬‬ ‫هدف رئيس‌جمهوري ايران از اين گونه اقدامات‬ ‫و سخنان چيست؟‬ ‫‪ l‬منعكس كردن حقوق از دس��ت رفته ملت ايران‬ ‫يا ظلم‌هايي كه طي اين س��ال‌ها به ملت فلسطين اعمال‬ ‫شده‪ ،‬ارائه شعارهاي جديد در عرصه بين‌المللي مانند مبارزه‬ ‫جهاني با‌تروريسم و سالح‌هاي كشتار جمعي‪ ،‬ارائه راه‌حل‬ ‫ايران براي حل مش��كل فلسطين‪ ،‬تش��كيل جبهه جهاني‬ ‫همبستگي براي صلح و انتقاد از عملكرد آژانس بين‌الملل‬ ‫انرژي اتمي‌به‌عنوان عامل آمريكا و قدرت‌هاي س��لطه‌گر‬ ‫جهاني و ديگر موضوعات مانند ناكارآمدي شوراي امنيت‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪ l‬پس از انقالب اس�لامي ايران‪‌،‬تريبون سازمان‬ ‫ملل محلي براي رساندن پيام انقالب اسالمي به جهانيان‬ ‫از جانب مسئوالن نظام جمهوري اسالمي قرار گرفت‪ .‬طي‬ ‫اين سه دهه روساي جمهوري كشور ما سعي كردند از اين‬ ‫‌تريبون هم براي رساندن صداي انقالب به جهان استفاده‬ ‫كنند و هم ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي خودش��ان را نس��بت به‬ ‫مناسبات بين‌المللي بيانكنند‪ .‬همچنين پيگيري حق مسلم‬ ‫مردم جمهوري اس�لامي ايران در مجمع عمومي سازمان‬ ‫ملل متحد ني��ز تاكنون يكي از كاركرده��اي حضور در اين‬ ‫اجالس بوده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫ارزيابي ش�ما از حضور اي�ران در مجمع عمومي‬ ‫س�ازمان ملل و اس�تفاده از‌تريب�ون اين مجمع‬ ‫جهاني چيست؟‬ ‫‪ l‬بايد توجه داشت اگر اين ديپلماسي تلفيق مي‌شد‬ ‫و از شخصيت‌هاي موثر در جهان‪ ،‬برخي احزاب‪ ،‬گروه‌هاي‬ ‫سياس��ي داخلي و مجلس نيز در اين زمينه استفاده مي‌شد‬ ‫قطعا سرعت برد آن در انتقال پيام نظام جمهوري اسالمي‬ ‫به ملت‌ها و كشورها بسيار بيشتر مي‌شد‪.‬‬ ‫‪ l‬قطعا اين گونه س��فرها و سخنراني‌ها در پيشبرد‬ ‫برخي اهداف جمهوري اس�لامي ايران موثر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫چراكه تاكنون همواره در اين نوع سفرها‪ ،‬ما شاهد تشنگي‬ ‫رس��انه‌هاي بين‌المللي براي شنيدن و پخش صحبت‌هاي‬ ‫رئيس‌جمهوري ايران بوده‌ايم‪ .‬اين موارد بيانگر آن اس��ت‬ ‫كه اوال س��خنان و پيام‌هاي جمهوري اسالمي طرفداران‬ ‫بس��ياري در جهان دارد و ثانيا جاذبه‌ها و نوآوري‌هاي اين‬ ‫پيام‌ها به‌گونه‌اي است كه جهان را متوجه خودش مي‌كند و‬ ‫تحت تاثير قرار مي‌دهد‪ .‬همچنين چون سخنراني در مجمع‬ ‫عمومي سازمان ملل متحد يك امر فرهنگي تلقي مي‌شود‬ ‫نمي‌توان به سرعت آثار و نتايج آن را ارزيابي كرد‪ .‬اما به‌طور‬ ‫قطع به لحاظ فرهنگي و تحول در بينش و نگاه دولت‌ها و‬ ‫ملت‌ها نسبت به جمهوري اسالمي در طوالني مدت تاثير‬ ‫قابل‌توجهي خواهد داشت‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن هفت سال حضور احمدي‌نژاد در‬ ‫مجمع عمومي سازمان ملل آيا مي‌توان گفت كه‬ ‫ديپلماسي وي طي اين سال‌ها تغيير كرده است؟‬ ‫‪ l‬به نظر مي‌رس��د ديپلماس��ي دولت نهم بس��يار‬ ‫فعال و تهاجمي‌بود‪ ،‬ولي در ديپلماس��ي دول��ت دهم اين‬ ‫حالت تهاجمي‌خيلي به چشم نمي‌خورد‪ .‬يعني دولت دهم‬ ‫يك ديپلماس��ي متعادل را در پيش گرفته و اقتضاي امروز‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران به دليل مسئوليتي كه در رياست‬ ‫جنبش عدم تعهد دارد نيز اين است كه نگاهش به مسائل‬ ‫جهاني‌تر باشد و با سعه‌صدر بيشتري مواضعش را اتخاذ كند‬ ‫تا هم اين جايگاه حفظ ش��ود و هم براي كشورهاي جهان‬ ‫قابل پذيرش باشد‪ .‬در واقع اكنون مواضع احمدي‌نژاد بايد‬ ‫به‌گونه‌اي باش��د كه ب��راي ديگر كش��ورهاي جهان قابل‬ ‫پذيرش باشد‪g .‬‬ ‫‪55‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪56‬‬ ‫مدودف عليه پوتين‬
‫باد مخالف دركاخ تزار‬ ‫‪1‬‬ ‫مدودف از رئيس‌جمهوري روسيه انتقاد كرد‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬زمانی که دیمیتری مدودف به‌عنوان‬ ‫رئیس‌جمهور روس��یه انتخاب ش��د‪ ،‬همه می‌دانس��تند که‬ ‫رئیس واقعی همان نخست‌وزیری اس��ت که همچنان در‬ ‫کاخ کرملی��ن باقی مانده اس��ت‪ .‬در حقیقت زم��ام امور در‬ ‫زمان ریاست‌جمهوری مدودف نیز به‌طور کامل تحت نظر‬ ‫پوتین بود‪ .‬اما ش��اید تنها گام مخالفی که مدودف نس��بت‬ ‫به پوتین برداشت‪ ،‬توسعه روابط روس��یه با غرب بود؛ او از‬ ‫زمانی که به‌عنوان رئیس کاخ کرملین فعالیتش را آغاز کرد‬ ‫به‌گونه‌ای وارد عرصه ش��د که روابط روسیه با غرب نسبت‬ ‫به دوره پوتین بهبود یابد‪ .‬حتی به‌عقیده برخی کارشناسان‪،‬‬ ‫مدودف همچنین تالش‌هایی کرد که از زیر س��ایه پوتین‬ ‫خارج ش��ود‪ ،‬اما قدرت رئیس‌جمهور جودوکار روسیه بیش‬ ‫از آن بود که مدودف بتواند کاری از پی��ش ببرد‪ .‬در نهایت‬ ‫نیز با پایان دوران ریاس��ت‌جمهوری مدودف مجددا پوتین‬ ‫وارد کرملین شد و به‌طور مس��تقیم امور را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫اما روسیه‪ ،‬کشوری که با دارا بودن حق وتو در سازمان ملل‬ ‫در عرصه جهانی همواره نامش مطرح بوده‪ ،‬چندی اس��ت‬ ‫به دلیل اعتراضات مردمی‌با مش��کالتی چند روبه‌رو شده‬ ‫اس��ت؛ مش��کالتی چون برگزاری تظاهرات اعتراض‌‌آمیز‬ ‫مردمی‌پ��س از انتخابات دوما و ریاس��ت‌جمهوری در این‬ ‫کش��ور تا انتقاد اخیر نخس��ت‌وزیر یعنی دیمیتری مدودف‬ ‫از پوتی��ن‪ .‬در حقیقت پ��س از انتخابات دوما و س��پس نیز‬ ‫ریاست‌جمهوری در این کش��ور و متهم کردن حزب حاکم‬ ‫در روسیه یعنی حزب «روسیه واحد» به تقلب در انتخابات‪،‬‬ ‫اعتراضات در این کش��ور ش��کل ج��دی به خ��ود گرفت‪.‬‬ ‫معترضان معتقدند که دولت فعلی روسیه غیرقانونی است‬ ‫و باید اس��تعفا دهد‪ .‬کمتر از یک ماه پیش نیز هزاران نفر از‬ ‫مردم روس��یه پس از برگزاری تظاهراتی در مسکو با صدور‬ ‫بیانیه‌ای خواه��ان اس��تعفای دولت «والدیمی��ر پوتین»‬ ‫شدند‪ .‬تظاهرات‌کنندگان که اکثرا از اعضا و هواداران حزب‬ ‫«جمهوریخواهان مردمی»‌و جنبش «جبهه چپ» بودند‪،‬‬ ‫در بیانی��ه خود تاکید کردن��د که دولت روس��یه غیرقانونی‬ ‫است و باید استعفا کند‪ .‬مخالفان دولت روسیه در بیانیه‌ای‬ ‫همچنین خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد دومای‬ ‫روسیه و ریاست‌جمهوری ش��دند‪ .‬در این بیانیه بر ضرورت‬ ‫آزادی همه زندانیان سیاس��ی از جمله افراد دس��تگیر شده‬ ‫در جری��ان تظاه��رات و ناآرامی‌ماه مه‌‌گذش��ته در میدان‬ ‫بالوتنی مسکو و نیز آزادی سه عضو گروه موسیقی «پوسی‬ ‫رایوت» که به جرم اقدام خالف قانون در کلیس��ای جامع‬ ‫مسکو به دو سال زندان محکوم شده‌اند‪ ،‬تاکید شده است‪.‬‬ ‫مخالفان دولت روس��یه همچنین خواهان آزادی برگزاری‬ ‫اجتماع��ات و نیز کاه��ش تعرفه‌های خدم��ات آب و برق‬ ‫ش��دند‪« .‬آلکس��اندر بلوف» یک ملی‌گرای افراطی روس‬ ‫در این تظاهرات گفت که مس��تبدان باید سرنگون شوند و‬ ‫روسیه آزاد خواهد شد و سپس فریاد زد‪« :‬میهن یا مرگ»‪.‬‬ ‫سازمان پلیس مس��کو ش��مار تظاهرات‌کنندگان را حدود‬ ‫‪14‬هزار نفر اعالم کرد برخی منابع خبری روسی تعداد افراد‬ ‫حضور‌یافته در این اعتراض مخالفان دولت روسیه را بیش‬ ‫از ‪ 50‬هزار نفر اع�لام کردند‪ .‬البته این آم��ار کمتر از اولین‬ ‫راهپیمایی مخالفان پوتین بود که تعداد ش��رکت‌کنندگان‬ ‫به ‪100‬هزارنفر رسید‪ .‬آلکسی ناوالنی بالگ‌نویس مخالف‬ ‫دولت روسیه‪ ،‬سرگئی اودالتسوف رهبر جنبش جبهه چپ‪،‬‬ ‫«میخاییل کاسیانف» نخس��ت‌وزیر اسبق روسیه و «گری‬ ‫کاسپاروف» قهرمان اس��بق ش��طرنج جهان و از رهبران‬ ‫مخالفان دولت روس��یه در بی��ن تظاهرات‌کنندگان بودند‪.‬‬ ‫این تظاهرات در میان تدابیر شدید امنیتی و با حضور صدها‬ ‫نفر از ماموران پلیس و نیروهای وزارت کش��ور برگزار شد‬ ‫و ماموران پلیس ضدش��ورش مس��کو مجهز به تجهیزات‬ ‫ویژه و نیز سگ‌های پلیس��ی در اکثر خیابان‌های مسکو و‬ ‫ایس��تگاه‌های قطار زیرزمینی پایتخت روسیه مستقر شده‬ ‫بودند‪ .‬روسیه بعد از شکل‌گیری این اعتراض‌ها و به قدرت‬ ‫رسیدن پوتین جریمه ش��رکت در راهپیمایی بدون مجوز را‬ ‫افزایش داد‪ .‬از ای��ن اعتراضات مردمی‌ک��ه بگذریم‪ ،‬انتقاد‬ ‫نخست‌وزیر یعنی مدودف از هم‌حزبی خود پوتین نیز اقدام‬ ‫تقریبا غیرمنتظره‌ای در روسیه به‌شمار می‌رود‪ .‬هفته گذشته‬ ‫نخست‌وزیر روس��یه در حرکتی بی‌س��ابقه از شیوه برخورد‬ ‫پویتن با رهبران تجاری این کش��ور انتق��اد کرد‪ .‬دیمیتری‬ ‫مدودف کمی بعد از انتش��ار نیش و کنای��ه پوتین از دولت‬ ‫پیشین روس��یه‪ ،‬از رئیس‌جمهور فعلی روس��یه انتقاد کرد‪.‬‬ ‫پوتین وزرای کابینه پیشین را به عمل نکردن به دستورات او‬ ‫متهم کرده و از برنامه مالی آنها انتقاد کرده بود‪ .‬مدودف در‬ ‫سخنرانی که طی یک گردهمایی اقتصادی در شهر سوچی‬ ‫در کناره دریای سیاه انجام شد‪ ،‬به ماجرایی در سال ‪2008‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬پوتین در آن زمان نخس��ت‌وزیر بود و قول داده‬ ‫بود برای مالک بیلیاردر تولیدات فلز و ذغال سنگ «مشل»‬ ‫که به دلیل بیماری نتوانسته بود در یک جلسه کاری شرکت‬ ‫کند‪« ،‬یک دکتر و یک دادستان بفرستد‪ ».‬این ماجرا یکی‬ ‫از شدیدترین حمله‌های پوتین علیه یک شخصیت قدرتمند‬ ‫اقتصادی است که سبب شد تا سهام آن شرکت سقوط کند‪.‬‬ ‫البته انتقاد مدودف از پوتین برای بار نخس��ت نیست و این‬ ‫امر پیش از این نیز س��ابقه داشته اس��ت‪ ،‬همچنانکه سال‬ ‫گذشته مدودف در کسوت رئیس‌جمهوری روسیه‪ ،‬از پوتین‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر این کش��ور‪ ،‬به خاطر اظهارنظر درباره جنگ‬ ‫لیبی انتقاد کرد‪ .‬درواقع دیمیتری مدودف از اظهارات پوتین‬ ‫که طی آن قطعنامه شورای امنیت برای دخالت نظامی در‬ ‫لیبی را فراخوان برای جنگ‪‎‬های صلیبی خوانده بود‪ ،‬انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬مدودف با انتقاد از این موضع‌گیری پوتین گفت‪« :‬در‬ ‫هیچ ش��رایطی اس��تفاده از عباراتی همچ��ون جنگ‌های‬ ‫صلیبی که اساس��ا به برخورد تمدن‌ها منجر می‌شود‪ ،‬قابل‬ ‫پذیرش نیست‪ ».‬در این رابطه نظر شعیب بهمن‪ ،‬کارشناس‬ ‫مسائل روس��یه را نیز جویا ش��دیم‪ .‬وی می‌گوید‪« :‬در حال‬ ‫حاضر نمی‌توان برپایه انتقادی که م��دودف از پوتین کرده‬ ‫نتیجه‌گیری کرد و اینگونه نش��ان داد ک��ه در حزب حاکم‬ ‫اختالفاتی رخ داده است‪ .‬البته ایجاد اختالف در حزب حاکم‬ ‫مس��اله دور از ذهنی نیس��ت‪ ،‬ولی تا به‌حال هیات حاکمه‬ ‫به‌خوبی توانسته خودش را نش��ان دهد و پوتین و مدودف‬ ‫نیز طی این سال‌ها با هماهنگی و انسجام توانسته‌اند با هم‬ ‫کار کنند‪ ».‬بهمن معتقد اس��ت‪« :‬مخالفت‪‎‬هایی که اکنون‬ ‫علیه والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رئیس‌جمهور روس��یه وجود دارد‪،‬‬ ‫ادامه همان مخالفت‪‎‬هایی است که از زمان انتخابات دوما‬ ‫و ریاست‌جمهوری در این کش��ور شکل گرفت‪ ».‬مخالفان‬ ‫همچنان معتقدند که فضای سیاسی روسیه غیردموکراتیک‬ ‫اس��ت و تمرکز قدرت در دس��ت عده‌ای خاص است که به‬ ‫رهبری پوتین عمل می‌کنند‪ .‬همچنین وضعیت اقتصادی‬ ‫و بح��ران اقتصادی که در س��ال‌های اخیر گس��ترش پیدا‬ ‫کرده نیز مزید بر علت ش��ده اس��ت‪ .‬معترضین روی شعار‬ ‫اصلی خودشان که «روس��یه بدون پوتین» است پافشاری‬ ‫می‌کنند و به‌دنبال کناره‌گی��ری رئیس‌جمهور یا برگزاری‬ ‫یک انتخابات دیگر بدون حضور پوتین هستند‪.‬‬ ‫اما اکنون مس��اله اینجاس��ت که آی��ا اعتراض‌های‬ ‫اینچنینی در کش��وری مانند روس��یه تاثیرگذار خواهد بود‬ ‫یا خیر‪ .‬والدیمی��ر پوتین به‌عن��وان رئیس‌جمهوری پرکار‬ ‫ش��ناخته می‌ش��ود که اقتصاد روس��یه را از بحران ش��دید‬ ‫دهه ‪ ۱۹۹۰‬به ثبات و رش��د قابل توجه در قرن بیست‌و‌یکم‬ ‫هدایت کرده‌اس��ت‪ ،‬بنابراین باتوجه به این ویژگی‌ها قطعا‬ ‫موافقان وی در روس��یه از مخالفانش بیش��تر خواهند بود‪.‬‬ ‫کارشناس روس��یه در این رابطه توضیح می‌دهد‪« :‬به چند‬ ‫دلیل مخالفت‌ه��ا در حدی نیس��ت که به جایی برس��د و‬ ‫چشم‌انداز روشنی داشته باشد‪ .‬نخس��تین دلیل آن به بدنه‬ ‫اجتماعی مخالفان بازمی‌گردد‪ ،‬چرا‌ک��ه اکثر افرادی که در‬ ‫روسیه مخالفین را تشکیل می‌دهند‪ ،‬طبقه متوسط رو به باال‬ ‫و معموال طرفدار لیبرال دموکراسی به شیوه غربی هستند‪.‬‬ ‫همچنین این افراد بیشتر قشر تحصیلکرده و تکنوکرات‌ها را‬ ‫در برمی‌گیرند‪ .‬به همین دلیل می‌توان گفت قشر محدودی‬ ‫در روس��یه مخالفین را شامل می‌ش��وند‪ .‬دلیل دیگری که‬ ‫می‌توان برای به نتیجه نرس��یدن اعتراضات مخالفین ذکر‬ ‫کرد این اس��ت که گروه‌های مختلفی از راس��ت تا چپ در‬ ‫زمره معترضی��ن قرار دارند؛ گروه‌های��ی که هیچ همگونی‬ ‫باهم ندارند‪ .‬همین مساله باعث می‌شود به‌رغم اینکه هدف‬ ‫و نقطه اش��تراک تمام آنها این اس��ت که پوتین بر سر کار‬ ‫نباشد بازهم موفق به سرانجام رساندن هدف‌شان نشوند‪،‬‬ ‫زیرا آنها در موارد بس��یار دیگری با هم اختالف نظر دارند و‬ ‫برقراری اتحاد میان شان کار مش��کلی است‪ .‬در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری پیش��ین نیز ش��اهد بودیم با وجودی که‬ ‫تمام این احزاب و گروه‌ها مخالف حضور پوتین در انتخابات‬ ‫بودند‪ ،‬ولی با این حال نتوانستند بر سر یک نامزد مشترک‬ ‫به توافق برسند‪ .‬در طرف دیگر ماجرا باید به این مساله نیز‬ ‫توجه کرد که این احزاب و گروه‌ها توانایی بسیج توده‌ها را‬ ‫ندارند و این یک ضعف س��اختاری اس��ت که اغلب احزاب‬ ‫را شامل می‌ش��ود‪ .‬آنها جانش��ینی برای پوتین ندارند و در‬ ‫واقع کسی را سراغ ندارند که مورد قبول نخبگان و احزاب‬ ‫سیاسی باشد‪.‬‬ ‫بنابراین پوتین داخل روسیه فردی قدرتمند محسوب‬ ‫می‌شود که روسیه را از نابس��امانی‌های دهه ‪ 90‬نجات داد‬ ‫و وارد مرحله جدیدی ک��رد‪ .‬در این مرحله جدید ایده ایجاد‬ ‫ابرقدرتی شوروی سابق مطرح است‪ .‬به همین دلیل برای‬ ‫اکثریت روس‌ها‪ ،‬پوتین همچنان یک فرد محبوب محسوب‬ ‫می‌ش��ود و تظاهراتی که علیه وی برپا می‌شود نیز اصوال‬ ‫محدود است‪g .‬‬ ‫مدودف کمی بعد از انتشار نیش و کنایه پوتین از‬ ‫دولت پیشین روسیه‪ ،‬از رئیس‌جمهور فعلی روسیه‬ ‫انتقاد کرد‪.‬پوتین وزرای کابینه پیشین را به عمل‬ ‫نکردن به دستورات او متهم کرده و از برنامه مالی‬ ‫آنها انتقاد کرده بود‬ ‫‪57‬‬
‫تقابل واقعي يا ساختگي؟‬ ‫انتقادات نخست‌وزیر علیه رئیس‌جمهور جنبه تبليغاتي دارد‬ ‫بهرام امیراحمدیان ‪ /‬کارشناس مسائل روسیه‬ ‫‪2‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫چندی اس��ت ک��ه تح��والت در روس��یه خوش��ایند‬ ‫رئیس‌جمهوری این کشور نیست‪ .‬والدیمیر پوتین که برای‬ ‫سومین بار در کس��وت رئیس‌جمهور وارد کرملین شده این‬ ‫بار اعتراضاتی را از جانب مردم ش��اهد است که شاید به این‬ ‫زودی‌ها فروکش نکند‪ .‬در واقع می‌توان گفت جرقه اعتراضات‬ ‫اخیر مردمی‌در این کشور از زمان انتخابات دوما زده شد؛ همان‬ ‫وقت که حزب «روسیه واحد» به ریاست پوتین به تقلب در‬ ‫انتخابات متهم ش��د‪ .‬اما به‌دنبال این اعتراضات گسترده‪ ،‬نه‬ ‫تنها به این اعتراضات پاس��خ قانع‌کننده‌ای داده نشد‪ ،‬دولت‬ ‫نیز برخورد خیلی سختی با مخالفان داشت و به‌شدت آنها را‬ ‫سرکوب کرد‪ .‬در آن زمان دیمیتری مدودف‪ ،‬رئیس‌جمهور و‬ ‫پوتین در مقام نخست‌وزیر بود‪ .‬با این اوصاف این مخالفت‌ها‬ ‫فروکش نکرد و همچنان ادامه پیدا کرد‪ .‬پس از آن نیز شاهد‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری و تداوم مخالفت برخی افراد و‬ ‫گروه‪‎‬ها بودیم‪ .‬حتی برخی ش��خصیت‌های برجس��ته مانند‬ ‫گورباچف اعالم داش��تند که این انتخابات باید باطل و از نو‬ ‫برگزار شود‪ .‬یعنی شائبه تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫حتی از مجلس نیز بیشتر بود‪ .‬باید توجه داشت که نظام روسیه‬ ‫پارلمانی نیست و ریاستی اس��ت‪ ،‬رئیس دولت نیز به‌واسطه‬ ‫پارلمان انتخاب نمی‌شود‪ ،‬به همین خاطر مردم روی انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری بیشتر تکیه کرده‌اند‪ .‬در انتخابات دوما نیز‬ ‫بحث بر سر این بود که حزب «روسیه واحد» اکثر کرسی‌ها‬ ‫را به‌دست آورده‪ ،‬ولی چون دولت از طریق مجلس و پارلمان‬ ‫انتخاب نمی‌ش��ود‪ ،‬بنابراین این انتخاب��ات خیلی مهم نبود‪.‬‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری چون مستقیما از طریق رای مردم‬ ‫تعیین می‌شود‪ ،‬بیشتر تاثیرگذار و مهم است‪ .‬اما مساله مهم‌تر‬ ‫این اس��ت که آقای والدیمیر پوتی��ن دو دوره رئیس‌جمهور‬ ‫روسیه بود و همین مساله حساسیت‌های زیادی را برانگیخت‪.‬‬ ‫چرا‌که اگر در روس��یه رسم اس��ت رئیس‌جمهوری دو دوره‬ ‫ریاست کند‪ ،‬پس چرا مدودف به این صورت عمل نکرد‪ .‬حتی‬ ‫برخی معتقدند که به مدودف فش��ار آوردند تا دیگر کاندیدا‬ ‫نشود‪ .‬در دوره دوم ریاست‌جمهوری پوتین بحث بر سر این بود‬ ‫که قانون‌اساسی را طوری تغییر دهند که وی بتواند مادام‌العمر‬ ‫رئیس‌جمهور بماند‪ ،‬مانند آنچه در قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان و‬ ‫جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد‪ .‬پوتی��ن در آن زمان اعالم‬ ‫کرد که حاضر نیس��ت به خاطر شخص وی قانون اساسی را‬ ‫تغییر دهد و دم از قانون‪‎‬مدار بودن می‌زد‪ .‬اما در نهایت پوتین‬ ‫نتوانست دوری از قدرت را تاب بیاورد و با برگزاری انتخابات‬ ‫دوباره سکاندار اصلی امور در کشورش شد‪ .‬اکنون اتفاقی که‬ ‫در روسیه پیش آمده این است که جامعه تحصیلکرده روسیه‬ ‫که خواهان دموکراسی و آزادی بیشتری در کشورشان هستند‬ ‫معترضند که آیا در این کشور شخص دیگری نبوده که پوتین‬ ‫دوباره رئیس‌جمهور شده است‪.‬‬ ‫آنها اعتقادش��ان بر این اس��ت که پوتین اگ��ر توانایی‬ ‫آن را داش��ت که جامعه را خوب اداره کند‪ ،‬در دو دوره‌ای که‬ ‫رئیس‌جمهور بود این کار را می‌کرد‪ .‬بنابراین مشکالت روسیه‬ ‫همچنان پابرجاست و مردم و نخبگانی که احساس می‌کنند‬ ‫به آزادی و خواس��ته‪‎‬های دموکراتیک خودش��ان دست پیدا‬ ‫نکرده‌اند‪ ،‬با سرکوب از س��وی دولت و فضای بسته‌تر مواجه‬ ‫شده‌اند‪ .‬حتی در برهه فعلی برخی احزابی را که از خارج حمایت‬ ‫می‌شوند‪ ،‬شناسایی کرده‌اند و به همین خاطر دولت روسیه فضا‬ ‫را بسته‌تر کرده است‪ .‬قوانینی در دوما تصویب شده که آزادی‬ ‫احزاب را محدودتر کرده است و رسانه‌ها نیز در کنترل شدید‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪58‬‬ ‫قرار دارند؛ شاخص‌هایی که مغایر با روح دموکراسی است‪.‬‬ ‫بحث دیگری که این روزها موجب شده انتقادات علیه‬ ‫پوتین در برخی رسان ‌ه‪‎‬ها بازهم خبرساز شود‪ ،‬انتقاد مدودف از‬ ‫رئیس‌جمهور است؛ در واقع نخست‌وزیر از روش تعامل پوتین‬ ‫با رهبران تجاری انتقاد کرده است‪ .‬اکنون انتقاد مدودف علیه‬ ‫پوتین دو حالت دارد؛ نخس��ت اینکه بخواهند به نوعی فضا‬ ‫را خیلی دموکراتیک نش��ان دهند و بگویند که فضا به‌قدری‬ ‫آزاد اس��ت که نخس��ت‌وزیر به‌راحتی از رئیس‌جمهور انتقاد‬ ‫می‌کند‪ .‬البته این قبیل انتقادات س��اختگی در روسیه سابقه‬ ‫دارد و پیش از این نیز م��دودف و پوتین در برخی موارد علیه‬ ‫هم به نقد برخاسته‌اند‪ .‬حالت بعدی هم این است که مدودف‬ ‫می‌خواهد به صورت ظاهری نشان دهد با رئیس‌جمهور در‬ ‫یک جبهه قرار ندارد و هدفش این است که به نوعی خودش‬ ‫را در جبهه جامعه معترض و مخالف با پوتین نشان دهد که‬ ‫می‌توان گفت انتقادی که مدودف از پوتین دارد عمدتا جنبه‬ ‫تبلیغاتی دارد تا جنبه عملی‪ .‬زیرا اکنون پوتین‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫است و مدودف‪ ،‬نخست‌وزیر وی‪ .‬این دو تن‪ ،‬یک تیم تشکیل‬ ‫داده‌اند و از اوایل کار پوتین نیز با هم هماهنگ بوده‌اند‪ .‬حتی‬ ‫می‌توان تعبیر کرد که اینگونه صحبت‌ها جنبه فرافکنی دارد‬ ‫و می‌خواهند به‌نوعی مردم را سرگرم کنند‪ .‬پوتین و مدودف‬ ‫باهم همکار و شریک هستند و در قدرت نیز کاملا هماهنگ‬ ‫عمل می‌کنند‪ .‬م��دودف برای اینکه انتخ��اب دوباره پوتین‬ ‫وجهه قانونی داشته باش��د‪ ،‬یک دوره رئیس‌جمهور می‌شود‬ ‫و سپس دوباره کرملین را به پوتین می‌س��پارد تا وی با طی‬ ‫کردن مراحل قانونی به‌راحتی بتواند به‌کارش ادامه دهد‪ .‬در‬ ‫واقع مدودف تنها به‌عنوان یک واسطه وارد ماجرا می‌شود و‬ ‫حتی در دور دوم انتخابات نیز شرکت نمی‌کند‪ .‬البته چون هم‬ ‫مدودف و هم پوتین از یک حزب یعنی حزب «روسیه واحد»‬ ‫بودند و جزو روسا و گردانندگان اصلی حزب نمی‌توانستند از‬ ‫یک حزب برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند‪ .‬بنابراین به‬ ‫صورت توافقی دوباره پوتین کاندیدا و وارد کرملین ش��د‪ .‬در‬ ‫حقیقت با در نظر گرفتن این سابقه همکاری‪ ،‬چطور می‌توان‬ ‫پذیرفت که پوتین و م��دودف از یکدیگر انتقاد بکنند یا علیه‬ ‫هم حرکت کنند؛ شک و‌تردید پیرامون انتقادهای جاری نیز‬ ‫از همین جا نشأت می‌گیرد‪ .‬با این اوصاف پس از این پوتین‬ ‫با تنش‌های بیش��تری در عرصه داخلی مواجه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین سیاس��ت خارجی که وی در پیشگرفته بیشتر در‬ ‫جهت رویارویی با جوامع دیگر به‌ویژه غرب و آمریکاست‪ .‬این‬ ‫در حالی است که روس‌ها معتقدند کشورشان نباید رودرروی‬ ‫کشورهای دیگر قرار بگیرد‪ ،‬زیرا روسیه در بسیاری از حوزه‌ها‬ ‫از جمله در حوزه اقتصاد و نظامی امکان رویارویی با غرب را‬ ‫ندارد‪ .‬روسیه با چالش‌های دیگری نیز مواجه است؛ از جمله‬ ‫بحث جامعه مدنی‪ ،‬آزادی احزاب‪ ،‬انتخابات‪ ،‬توسعه مناطق‬ ‫کمتر توسعه‌یافته روسیه در بخش آسیایی و‪ ...‬بنابراین اکنون‬ ‫دولت باید هم و غمش روی مس��ائل داخلی باشد نه مسائل‬ ‫خارجی‪ ،‬زیرا مشکالت داخلی روسیه روی سیاست خارجی‬ ‫نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫اکنون دوره ریاس��ت‌جمهوری جدید والدیمیر پوتین‬ ‫هفت ساله اس��ت و گمان نمی‌رود که اعتراضات معترضین‬ ‫نسبت به سیاست‌های پوتین به این زودی‌ها فروکش کند‪.‬‬ ‫تداوم این تظاهرات نیز سبب خواهد شد که مخالفان‪ ،‬تشکل‬ ‫بیش��تری پیدا کنند و ب��رای یک هدف مش��ترک گام‌های‬ ‫محکم‌تری برای وحدت بردارند؛ وادار کردن پوتین به استعفا‪،‬‬ ‫همان هدف مشترک معترضین خواهد بود‪ .‬البته ممکن است‬ ‫دولت هر ازگاهی با تصویب و اج��رای برخی قوانین یا حتی‬ ‫برخوردهای فیزیکی در اعتراض‌ها وقفه ایجاد کند‪ ،‬اما باید‬ ‫توجه داشته باش��د که گروه‌های معترض‪ ،‬آرام آرام در حال‬ ‫شکل‌گیری هستند و در آینده قدرت‌شان نیز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬همچنین از خارج نیز گروه‌هایی هستند که معترضین‬ ‫داخلی را هدایت و کمک می‌کنند‪ .‬البته معترضین را نمی‌توان‬ ‫صددرصد وابسته به خارج یا صددرصد ملی تعریف کرد‪ ،‬چرا‌‌که‬ ‫گروه‪‎‬های متفاوتی اص��وال در این نوع اعتراضات ش��رکت‬ ‫می‌کنند و به این موضوعات باید با تعمق بیش��تری پرداخته‬ ‫ش��ود‪ .‬برکنار شدن یا نشدن پوتین بس��تگی به این موضوع‬ ‫دارد که مخالفان تاچه حد بتوانند پیش‌روند و تش��کل داشته‬ ‫باشند و همچنین نوع و میزان برخورد دولت با معترضین به‬ ‫چه صورت باشد‪.‬‬ ‫محیط بین‌الملل نیز یک فاکتور تعیین‌کننده دیگر در‬ ‫وقایع روسیه است؛ یعنی باید ببینیم دولت پوتین تا چه میزان‬ ‫در برابر سازمان‪‎‬های بین‪‎‬المللی‪ ،‬مس��اله حقوق بشر و دیگر‬ ‫موارد می‌تواند ایستادگی کند‪ .‬شاهد بودیم که این موضوعات‬ ‫یعنی قدرت‌گیری نیروها در داخل و نقش جامعه جهانی نقش‬ ‫بس��زایی در تحوالت اخیر کش��ورهای عربی خاورمیانه در‬ ‫جریان بیداری اسالمی داشتند‪ .‬روسیه نیز باید متوجه باشد‬ ‫که ممکن است فاکتورهای خارجی روی تحوالت داخلی‌اش‬ ‫اثرگذار باشد‪g .‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫بين‌الملل‬ ‫آمريكا‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫رئيس‌جمهورترسو‬ ‫بررسي ويژگي‌هاي فردي و شخصيتي باراك اوباما‬ ‫جیمی‌رنو‪/‬مترجم‪ :‬آزاده کشوردوست‬ ‫بس��ته کمکی ‪ 787‬میلیارد دالری که باراک اوباما در‬ ‫نخستین ماه اس��تقرارش در کاخ سفید امضا کرد‪ ،‬بی‌تردید‬ ‫شکستی سیاسی بود‪ .‬این بسته شامل کاهش ‪ 95‬درصدی‬ ‫مالیات کارگران آمریکایی‪ ،‬تزریق پول به بخش‌های درمان‪،‬‬ ‫آموزش‪ ،‬انرژی‪ ،‬زیرساخت‌ها و همچنین کمک به آنهایی‬ ‫که مستقیما از بحران بزرگ ضربه خورده‌اند عمل به تئوری‬ ‫اقتصادی کینزی بود‪ :‬هزینه کردن دالرهای عمومی برای‬ ‫پاسخ به تقاضای بخش خصوصی‪ .‬اما پس از یک سال تعداد‬ ‫کس��انی که فکر می‌کردند این بسته به اشتغال‌زایی کمک‬ ‫کرده‪ ،‬کمتر از آن‌هایی بود که باور دارند الویس پریس��لی‬ ‫زنده اس��ت‪ .‬جمهوریخواهان هم آن را بس��ته پف‌کرده‌ای‬ ‫نش��ان دادند حاوی هرآنچ��ه دولت اوباما نبای��د می‌کرد و‬ ‫به غلط کرده و زیر س��ایه‌اش جنبش سیاس��ی تی‪ -‬پارتی‬ ‫را علم کردند‪.‬‬ ‫نزدیک به چهار س��ال بعد الیحه‌ترمی��م اقتصادی‬ ‫اوبام��ا و بهب��ودی سس��ت اقتص��اد در پ��ی آن در قل��ب‬ ‫تالش‌های انتخاباتی او برای دور دوم است‪ .‬از نظر رقیب او‬ ‫ میت رامنی ‪ -‬این بس��ته اس��راف دولتی بزرگی بوده که‬‫بدهی‌های آمریکا را به مرز انفجار رسانده و آمریکایی‌ها را به‬ ‫سر کار بازنگردانده است‪ ،‬نشانی از‌بی‌بندوباری ليبرالیستی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌داری‪ ،‬رفیق‌بازي‌ها و طرحی غیر‌عملی محصول‬ ‫خیال و رویاست‪ .‬اما از نظر اوباما طرح او آمریکا را از بحران‬ ‫بزرگ دیگری نجات داده‪ ،‬در کوتاه مدت کابوس را از س��ر‬ ‫اقتصاد آمریکا پرانده و در بلندمدت زمین��ه را برای احیای‬ ‫رقابت و ثبات در عرصه این اقتصاد بزرگ فراهم آورده است‪.‬‬ ‫در این میان لیبرال‌های بدخلق می‌گویند این طرح به اندازه‬ ‫کافی بزرگ نبوده چون اوباما بسیا ‌ر ترسوست و حاال بیکاران‬ ‫آمریکا باید تاوان سستی رئیس‌جمهور را بپردازند‪.‬‬ ‫اما جایی که بحث از بهبود واقعی باش��د‪ ،‬واقعیات به‬ ‫نفع اوباما هستند‪.‬‬ ‫شواهد مفصلی وجود دارد که این بسته محرک واقعا‬ ‫موجب حرکت در اقتصاد بوده و از سقوط آزاد و شکل‌گیری‬ ‫موج دوم رکود جلوگیری کرده است‪ .‬مشاوران و پیشگویان‬ ‫ارشد اقتصاد آمریکا‪ ،‬مانند ‪Economy.com , IHS Global‬‬ ‫‪ Insight JPMorgan Chase , Goldman Sachs‬و‬ ‫همچنین دایره بودجه کنگره تایی��د می‌کنند که این طرح‬ ‫تولید ناخالص داخلی (شاخص رشد یا پسرفت) را دو درصد‬ ‫افزای��ش داده و ‪ 2/5‬میلیون ش��غل ایجاد ک��رده یا نجات‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این مفهوم ایجاد یا نجات دس��تمایه شوخی و‬ ‫طعنه‌های بسیاری بوده اس��ت‪ .‬اوباما در جشن شکرگزاری‬ ‫سال ‪ 2009‬فقط توانسته ش��غل چهار کارگر ترک را نجات‬ ‫دهد‪ .‬و این یعنی بدون طرح او بی��ش از ‪ 2/5‬میلیون بیکار‬ ‫برجای می‌ماند‪ .‬البته همان‌طور ک��ه منتقدان اوباما از چپ‬ ‫و راس��ت می‌گویند نرخ بیکاری ‪ 8‬درص��دی واقعا افتضاح‬ ‫اس��ت‪ .‬اما از آنجا که هیچ راهی برای س��رهم کردن یک‬ ‫آلترناتیو کورکورانه برای اقتص��اد آمریکا وجود ندارد‪ ،‬عمال‬ ‫هیچ مدرکی هم در کار نیست که نش��ان دهد طرح نجات‬ ‫اوباما واقع��ا عملیات نجات��ی را کلید زده باش��د‪ .‬اما برخی‬ ‫چیزها نش��انه‌های دیگری در خود دارند‪ .‬رکود در س��ه ماه‬ ‫آخر س��ال ‪ 2008‬ش��دت گرفت و بیکاری در فوریه ‪2009‬‬ ‫به اوج رس��ید‪ .‬اما تصویب طرح محرک اقتص��ادی در ماه‬ ‫فوریه به رشد سه ماهه‌بی‌س��ابقه‌ای طی ‪ 25‬سال گذشته‬ ‫منجر شد‪ .‬ضمن آنکه رشد نرخ اس��تخدام هم رکورد رشد‬ ‫سه‌ماهه را طی ‪30‬سال گذشته شکست‪.‬از همان زبان بود‬ ‫که محرک کینزی به فوتبالی سیاسی تبدیل شد‪ .‬اما درست‬ ‫قبل از انتخاب اوباما همه از این می‌گفتند که وقتی اقتصاد‬ ‫به رخوت می‌رود دول��ت می‌تواند و باید ب��ا تزریق پول به‬ ‫اقتصاد‪ ،‬خواه با کاهش مالیات یا هزینه کردن بیشتر‪ ،‬مایه‬ ‫رشد اقتصادی شود و شغل تازه ایجاد کند‪ .‬در اوایل ‪2008‬‬ ‫همه نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه از طرحشان برای‬ ‫اختصاص چنین بودج��ه‌ای می‌گفتن��د؛ از قضا طرح میت‬ ‫رامنی از همه بزرگ‌تر بود‪ .‬قوی‌ترین اس��تدالل هم برای‬ ‫چنین طرحی کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و بریتانیا‬ ‫بودند که با شروع رکود‪ ،‬ریاضت اقتصادی را برگزیدند و در‬ ‫بحران تازه‌ای غرق شدند‪ .‬از نظر سیاسی این خیلی بد است‬ ‫که رئیس‌جمهور بگوید اقتصاد بد بدون بسته کمکی بسیار‬ ‫بدتر از این می‌ش��د‪ .‬و به نظر می‌رس��د گفتن اینکه بحران‬ ‫‪59‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫ناشی از خطاهای اقتصادی طوالنی و سرسخت خواهد بود‪،‬‬ ‫بیشتر از سر عجز است؛ اما متاسفانه این یک واقعیت است‪.‬‬ ‫در ژانوی��ه ‪ 2009‬تیم‌گ��ذار از بح��ران رئیس‌جمهور‬ ‫تازه‌وارد گزارشی منتشر کرده که در آن هشدار می‌داد بدون‬ ‫بسته کمکی یا محرک اقتصادی نرخ بیکاری ممکن است‬ ‫به مرز ‪ 9‬درصد برسد‪ ،‬درحالی که اجرای چنین طرحی نرخ‬ ‫بیکاری را زیر ‪ 8‬درصد نگه خواهد داشت؛ گافی سیاسی که‬ ‫پس از رسیدن نرخ بیکاری به ‪ 10‬درصد (به‌رغم اختصاص‬ ‫بسته محرک اقتصادی) بحث‌های بسیاری برانگیخت‪ .‬این‬ ‫گزارش پر بود از هشدارهایی در مورد «خطاهای مهلک»‬ ‫احتمالی و امثال آن‪ .‬اما ح��اال هیچ کس آن خطاها را به یاد‬ ‫ندارد‪ .‬نویس��ندگان این گزارش همچنی��ن در یک پاورقی‬ ‫آورده بودند ک��ه «برخی تخمین می‌زنند ن��رخ بیکاری در‬ ‫صورت عدم اجرای طرحی برای نجات به بیش از ‪11‬درصد‬ ‫برسد»‪ ،‬اما کسی این پاورقی را هم به یاد ندارد‪ .‬تنها چیزی‬ ‫که همه می‌دانند این اس��ت که نرخ بی��کاری هنوز باالی‬ ‫‪ 8‬درصد اس��ت‪ ،‬چون جمهوریخواهان م��دام آن را تکرار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫پیش‌بینی نرخ هش��ت درصدی بیکاری آشکارا یک‬ ‫اش��تباه بود و این گزارش به قدر کافی بدبین نبود‪ ،‬اگرچه‬ ‫به درستی پیش‌بینی کرده بود که طرح نجات می‌تواند نرخ‬ ‫بیکاری را حدود دو درصد کاهش دهد‪ .‬همان موقع هم اوباما‬ ‫و مشاورانش می‌دانستند که این طرح به تنهایی نمی‌تواند‬ ‫ش��غل تمامی‌بیکاران را به آنه��ا بازگرداند‪ .‬لری س��امرز‪،‬‬ ‫عالی‌ترین مشاور اقتصادی اوباما در نامه‌ای به رئیس‌جمهور‬ ‫گفته بود که برای پر کردن شکاف بیکاری به چیزی حدود‬ ‫‪‌1/8‬تریلیون دالر نیاز است و بودجه ‪ 850‬میلیارد دالری فقط‬ ‫برای جبران کمتر از نصف آن کافی اس��ت و نمی‌تواند نرخ‬ ‫بیکاری را به وضع عادی آن پیش از شروع بحران بازگرداند‪.‬‬ ‫هرچه باشد اوباما می‌دانسته که دو دو تا می‌شود چهار‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫تالش ناکافی اوباما‬ ‫درحالی که جمهوریخواه��ان طرح نجات را دیوانگی‬ ‫بزرگ دولت می‌خواندند‪ ،‬لیبرال‌های بیشتری به رهبری پل‬ ‫کروگمن‪ ،‬ستون‌نویس نیویورک تایمز و برنده نوبل اقتصاد‬ ‫آن را به طرز مضحکی کوچک می‌دانستند‪.‬‬ ‫اما آنچه دس��ته دوم می‌گویند یک واقعیت است‪ :‬اگر‬ ‫این طرح وسیع‌تر و بودجه‌اش بیشتر می‌بود‪ ،‬بیش از هشت‬ ‫میلیون شغلی که در دوران رکود از دست رفت احیا می‌شد‪.‬‬ ‫کاهش بیش��تر مالیات پول بیش��تری به رگ‌های اقتصاد‬ ‫تزریق می‌کرد‪.‬‬ ‫مشاغل عمومی بیشتر موجب اشتغال بیشتر کارگرانی‬ ‫می‌ش��د که پس از تعطیلی صنایع بیکار شده بودند‪ .‬کمک‬ ‫بیش��تر به ایاالت فرماندارها را وانمی‌داش��ت که با هدف‬ ‫جبران کس��ری بودجه و افزایش مالیات‪ ،‬اخراج معلمان و‬ ‫کارگران و کاهش بیمه درمان و دیگر خدمات عمومی طرح‬ ‫نجات را خنثی کنند‪.‬‬ ‫نتیجه آن شد که کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها‬ ‫در ایاالت پولی را که اوباما به اقتص��اد تزریق کرده بود‪ ،‬از‬ ‫آن خارج کرد و نرخ بیکاری در دوران ریاس��ت‌جمهوری او‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫با این حال لیبرال‌ها معتقد نیس��تند که تزریق بودجه‬ ‫ناکافی گناه کبیره اوباما بوده است‪ .‬به هر حال ترتیب دادن‬ ‫چنین عملیات نجاتی –که هزین��ه نهایی‌اش ‪ 831‬میلیارد‬ ‫دالر برآورد شد‪ -‬کار بزرگی بوده است‪ .‬دالیل دیگری هم‬ ‫در دفاع از اوباما وجود دارد‪ .‬در سپتامبر ‪ 2008‬پیشنهاد یک‬ ‫بسته کمکی ‪ 56‬میلیارد دالری با رای منفی دو دموکرات در‬ ‫سنا در نطفه خاموش شد‪.‬‬ ‫بعد از س��رگردانی مرگبار بازار که واکنش��ی از سوی‬ ‫کنگره را ضروری ساخت‪ 387 ،‬اقتصاددان برجسته متمایل‬ ‫به چپ پای نام��ه‌ای را امضا کردند که ب��ه کنگره تصویب‬ ‫‪60‬‬ ‫بودجه‌ای نهایتا ‪ 300‬ت��ا ‪ 400‬میلیارد دالری را پیش��نهاد‬ ‫می‌کرد‪ .‬حتی در ژانویه ‪ 2009‬نانسی پلوسی دموکرات گفت‬ ‫که هیچ پیش��نهاد باالی ‪ 600‬میلیارد دالري را نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫حاال هم‌حزبی‌های اوباما بودند که رودرروی طرح نجاتش‬ ‫ایستاده بودند‪ .‬جمهوریخواهان هم عزمشان را جزم کرده‬ ‫بودند که با طرح اوباما مخالفت کنن��د‪ .‬او برای گریختن از‬ ‫شکستی سخت در ابتدای راه به ‪ 60‬رای موافق در مجلس‬ ‫س��نا نیاز داش��ت‪ .‬آل فرانک��ن‪ ،‬نماینده دموک��رات درگیر‬ ‫بازشماری آرا در مینه سوتا بود‪ ،‬بنابراین اوباما نیازمند رای‬ ‫موافق دست‌کم دو جمهوریخواه بود‪.‬‬ ‫س��ه س��ناتور میان��ه‌روی جمهوریخ��واه‪ ،‬اولمپی��ا‬ ‫اسنو‪ ،‬س��وزان کالینز و ارلن اس��پکتر‪ ،‬به همراه دموکرات‬ ‫محافظه‌کار‪ ،‬بن‌نلسون‪ ،‬اعالم کردند تا وقتی قانع نشوند‪ ،‬به‬ ‫این طرح آری نمی‌گویند‪ ،‬درحال��ی که همگی متفق‌القول‬ ‫بودند که هزینه آن نباید از ‪ 800‬میلیارد دالر بیش��تر باشد‪.‬‬ ‫در آن روزها تقریبا همه بر این ب��اور بودند که بیش از آنچه‬ ‫باید پول در اختیار داشته اس��ت و به گفته بایرون دورگان‪،‬‬ ‫س��ناتور دموکرات از داکوتای مش��الی‪« ،‬جایی برای طرح‬ ‫بزرگتری نبود»‪.‬‬ ‫برخی منتقدان عملکرد اوباما معتقدند وقتی موج اول‬ ‫کمک‌ها برای تقویت پایه‌های لرزان اقتصاد کافی نبود‪ ،‬او‬ ‫باید هرچه در توان داشت به‌کار می‌بس��ت تا کنگره و سنا‬ ‫بودجه بیشتری در اختیارش بگذارند‪ .‬مشاوران اوباما اشتباه‬ ‫دیگری مرتکب شدند و سرسختی نمایندگان سنا و کنگره‬ ‫را دس��ت‌کم گرفتند‪ .‬س��امرز که کمتر به اشتباهی اعتراف‬ ‫می‌کند‪ ،‬تصدیق کرد که آن زمان اش��تباه می‌کرده و حق‬ ‫با رقیبش پل کروگمن بوده که مدام هش��دار می‌داد بودجه‬ ‫ناکافی موجب بدنامی‌طرح نجات می‌شود‪.‬‬ ‫اوباما پس از نبردهایی سخت در نهایت موفق شد در‬ ‫قالب چند طرح جداگانه ‪ 700‬میلی��ارد دالر دیگر از کنگره‬ ‫لجباز به غنیمت ببرد؛ کاری که هرگز آس��ان نبود‪ .‬اسنو و‬ ‫کالینز همچنان مخالف بودند‪ .‬حتی وقتی جمهوریخواهان‬ ‫با تاخیر بسیار بودجه‌ای برای نجات معلم‌ها تصویب کردند‪،‬‬ ‫این دو تنها به مدل کوچک‌ت��ر آن رای مثبت دادند‪ .‬دولت‬ ‫اوباما دو ماه با توس��ل به هر حیله‌ای تالش کرد تا توانست‬ ‫رای مثب��ت دو جمهوریخ��واه را برای تصوی��ب بودجه‌ای‬ ‫‪42‬میلیارد دالری با هدف کاهش مالیات کسب و کارهای‬ ‫کوچک به‌دست آورد‪.‬‬ ‫میراث طرح نجات اوباما‬ ‫انتقاد دیگر مخالفان اوباما این اس��ت که طرح او اگر‬ ‫هم اثری داش��ته باش��د‪ ،‬گذرا خواهد بود و میراثی برجای‬ ‫نخواهد گذاش��ت‪ .‬این بزرگ‌ترین سوء برداش��ت از برنامه‬ ‫احیای اقتصاد آمریکا و تجدید سرمایه‌گذاری این برنامه نه‬ ‫تنها چاره‌ای کوتاه مدت برای حل بحران بود‪ ،‬بلکه مبنای‬ ‫تحولی مثبت در بلندمدت هم شده است‪.‬‬ ‫این طرح بخش‌های بس��یاری را از حالت احتضار به‬ ‫زندگی بازگردانده‪ ،‬شغل‌های بسیاری را نجات داده و مقاطع‬ ‫به یادماندنی متعددی داشته است‪ .‬بالفاصله پس از شروع‬ ‫بحران در س��ال ‪ 2008‬صنایع انرژی‌های برگش��ت پذیر‬ ‫تقریبا به اغما رفت‪ .‬اما اوباما با تصویب بودجه‌ای ‪ 90‬میلیارد‬ ‫دالری و تقبل ‪ 100‬میلی��ارد دالر بدهی اضافه توانس��ت‬ ‫به وعده‌اش مبنی بر افزایش دوبراب��ری منابع انرژی‌های‬ ‫برگش��ت‌پذیر طی دوره اول��ش عمل کن��د‪ .‬اصالحات در‬ ‫بخش‌های آموزش و درمان هم به دگرگونی‌های شگرفی‬ ‫منجر شد‪.‬‬ ‫از جمله آنها صرف ‪ 27‬میلیارد دالر برای کامپیوتری‬ ‫شدن سیس��تم قلم و کاغذ بخش بهداشت و درمان بود که‬ ‫آزمایش‌های اضافی را حذف ک��رد و خطر مصرف داروی‬ ‫اش��تباه از س��وی بیماران را کاهش داد (چ��ون دیگر هیچ‬ ‫پزش��کی با خط بدش نس��خه نمی‌نوش��ت)‪ .‬به اینها باید‬ ‫اختصاص هش��ت‌میلیارد دالر به ش��بکه راه آهن و هشت‬ ‫میلیارد دالر به شبکه پرسرعت اینترنت را هم اضافه کرد‪.‬‬ ‫برخی منتقدان گاه از این می‌گویند که طرح اوباما پس‬ ‫از پایان موعود بحران اقتصادی پسماند و ضایعاتی برجای‬ ‫می‌گذارد و برخی مشاغل که امروز الزمه گذار امروزند‪ ،‬فردا‬ ‫نابود می‌ش��وند‪ .‬اما این همه میراث آن نیست‪ :‬آمریکا خانه‬ ‫بیش��ترین و بزرگ‌ترین کارخانه‌های فعال ب��ا انرژی باد یا‬ ‫خورشید خواهد بود‪ ،‬به عالوه بهبود مصرف سوخت و قطار‬ ‫سریع‌السیری که در کمتر از سه س��اعت از لس‌آنجلس به‬ ‫سان فرانسیسکو می‌رود و سهم آمریکا از تولید خودروهای‬ ‫الکتریکی که در ابتدای دوران اوباما یک درصد بود تا سال‬ ‫‪ 2015‬به ‪ 40‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫هدررفتن بودجه‬ ‫برخی تحلیلگران و کارشناس��ان هش��دار داده‌اند که‬ ‫‪ 5‬درصد این بودجه بر اثر رانت یا هر نوع تقلب و ش��یادی‬ ‫به ه��در خواهد رف��ت‪ ،‬اما بازرس��ان کمت��ر از ‪ 10‬میلیون‬ ‫دالر را گزارش کرده‌ان��د؛ یعنی ‪ 0/001‬درص��د‪ .‬این واقعا‬ ‫غیرمنتظره بود‪ .‬رال دیوینی‪ ،‬ناظر ش��ناخته ش��ده فدرال و‬ ‫مدیر دفتر پاسخگویی و شفافیت طرح نجات اقتصادی در‬ ‫این مورد می‌گوید‪« :‬ما هرگ��ز هنگام نظارت وارد مقوالت‬ ‫سیاسی نمی‌شویم‪ .‬با این حال هر دموکرات‪ ،‬جمهوریخواه‪،‬‬ ‫کمونیست یا هر کس دیگری خواهد پذیرفت که واقعا هیچ‬ ‫تقلب یا فساد عمده‌ای رخ نداده است‪».‬‬ ‫از نظر جمهوریخواهان شکست عملیات نجات اوباما‬ ‫نتیجه‌بی‌کفایتی و‌بی‌بندوباری مالی است‪ .‬این طرح شامل‬ ‫‪ 300‬میلیارد دالر کاهش مالیات‌ها بود و عجیب اس��ت که‬ ‫این همان چیزی بود که جمهوریخواهان می‌خواستند‪ .‬بسته‬ ‫کمکی کسری بودجه را افزایش داد – این اصلی‌ترین نقطه‬ ‫اقتصادی کینزی است‪ -‬اما تاثیرش در بلندمدت هرگز با اثر‬ ‫کاهش مالیات‌های جورج بوش‪ ،‬جنگ در عراق و افغانستان‬ ‫و بازار ازهم پاشیده دوران رکود نیست‪ .‬طرح نجات در همه‬ ‫بخش‌ها از خرد تا کالن عرصه را برای رقابتی فراهم کرد‬ ‫که نتیجه‌اش تنها به کیفیت بستگی دارد‪.‬‬ ‫بس��یاری اوباما را رئیس‌جمهور کم‌جراتی می‌خوانند‬ ‫که‌ترجیح می‌دهد کوت��اه بیاید تا در پ��ی رویاهایش برود؛‬ ‫کسی که حاضر نیس��ت برای مصالحه با جمهوریخواهان‬ ‫مصالحه‌‌ناپذی��ر تالش کند‪ .‬ام��ا در حقیقت ط��رح نجات‬ ‫اقتصادی او روش��ن س��اخت که او همان است که خودش‬ ‫می‌گفت‪ :‬تکنوکراتی چپگرا‪ ،‬متمایل به میانه‪ ،‬عملگرا و اهل‬ ‫گفت‌وگو و صلح‪ ،‬مش��تاق تجربه کردن و در جست‌وجوی‬ ‫موفقیت‌های بزرگ‪ .‬برنامه او گواهی است بر اینکه او دولت‬ ‫بهتر را ب��ر دولت بزرگتر‌ترجیح می‌ده��د و به‌رغم صحبت‬ ‫از گل و بلب��ل در جریان مب��ارزات انتخابات��ی‌اش می‌داند‬ ‫بودجه‌ای که از سد کنگره نگذرد‪ ،‬مایه هیچ تغییری نخواهد‬ ‫بود‪.‬طرح محرک اقتصادی اوباما خالص‌ترین عصاره پیام او‬ ‫بود؛ باور به تغییر‪ .‬طرح او به نجات اقتصاد از فاجعه و ایجاد‬ ‫تغییراتی منجر شد که آمریکا را با وضعیتی بهتر آماده رقابت‬ ‫در قرن بیست و یکم می‌کند‪.‬‬ ‫مقص��ود اوبام��ا از صحب��ت درب��اره ان��رژی پاک‪،‬‬ ‫مدارس بهتر‪ ،‬بهبود درمان و مالی��ات عادالنه نه فقط بیان‬ ‫ضرورت‌هایی اخالقی‪ ،‬بلکه تاکید بر پیش‌نیازهای احیای‬ ‫آمریکا و حرکت رو به جلوی آن اس��ت‪ .‬او هشدار می‌دهد‬ ‫که باید از صنایع پاک حمای��ت کرد‪ ،‬کودکان را برای عصر‬ ‫اطالعات آماده کرد و مهار هزینه‌های سربه آسمان کشیده‬ ‫بهداشت و درمان را به دس��ت گرفت‪ .‬طرح او در این مسیر‬ ‫است و در برخی موارد قدم‌های بزرگی برداشته است‪ .‬طرح‬ ‫نجات اقتصادی اوبام��ا امروز نقطه عط��ف و جبهه اصلی‬ ‫مدعیان فتح کاخ سفید است‪ ،‬اما آمریکا را به جلو و به سوی‬ ‫تحقق وعده تغییر می‌راند‪g .‬‬ ‫منبع‪‌:‬فارين پاليسي‬
‫آمريكا‬ ‫«ميت» مسيحي نيست‬ ‫آمريكايي‌ها در مورد رامني چگونه فكر مي‌كنند؟‬ ‫جیمی‌رنو‪/‬مترجم‪ :‬آزاده کشوردوست‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫س��ردبیر پایگاه اینترنت��ی «مورمون تین��ک» بعد از‬ ‫نوش��تن مقاالت انتقادی درباره «میت رامن��ی» کاندیدای‬ ‫جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت‬ ‫که مورد تکفیر قرار گرفته اس��ت‪« .‬دیوید توئد» ‪ 47‬ساله‪،‬‬ ‫دانشمند‪ ،‬داستان‌نویس و یک مورمون نسل پنجمی‪‌،‬سردبیر‬ ‫پایگاه «مورمون تینک» اس��ت؛ یک مجله اینترنتی که از‬ ‫بحث علمی‌درباره تاریخ این مذهب هم از منظر منتقدان و‬ ‫هم از دیدگاه معتقدان واقعی به آن حمایت می‌کند‪ .‬توئد که‬ ‫همواره نقش خود به‌عنوان یک مورم��ون را به خوبی بازی‬ ‫کرده‪ ،‬تاکنون اخطار یا تذکری از رهب��ران مقدس دریافت‬ ‫نکرده بود‪ ،‬ولی به نظر می‌رسد نوشتن مجموعه‌ای از مقاالت‬ ‫انتقادی درباره میت رامنی طی هفته گذشته‪ ،‬چشم‌انداز آینده‬ ‫او به‌عنوان یکی از اعضای کلیسای مورمون را به‌شدت تیره‬ ‫کرده است‪ .‬توئد می‌گوید که یکشنبه گذشته اسقف‪ ،‬رئیس‬ ‫و دو مسئول اجرایی کلیس��ا او را به دفاتر کلیسای مورمون‬ ‫فلوریدا در اورالن��دو برده و برای نزدیک به یک س��اعت از‬ ‫این نویسنده درباره مقاالتش بازجویی کرده و در نهایت به‬ ‫او گفتند‪« :‬بس کن برادر توئد»‪ .‬رهبران مورمون برنامه‌ای‬ ‫را برای تکفیر توئد به دلیل «ارتداد» در تاریخ ‪ 30‬س��پتامبر‬ ‫برنامه‌ریزی کرده بودند‪ ،‬ولی س��خنگوی کلیسای مورمون‬ ‫به نیوزویک گفت که کلیسا در این‌باره اظهارنظری نمی‌کند‪.‬‬ ‫‌توئد در مصاحبه‌ای اختصاصی با نیوزویک گفت که در جریان‬ ‫این بازجویی احساس می‌کرد که مورد حمله قرار گرفته‪ ،‬به‬ ‫حاشیه رانده شده و روی هم رفته بسیار مضطرب و عصبی‬ ‫بوده است‪ .‬به گفته توئد؛ چهار مسئول کلیسا از او به دلیل عدم‬ ‫افشای هویتش در مطالبی که در پایگاه اینترنتی و همچنین‬ ‫وبالگ شخصی خود منتشر کرده بود به‌شدت انتقاد کرده و او‬ ‫را به‌طور شفاهی تنبیه کرده‌اند‪ .‬توئد که همواره در مقاالتش‬ ‫تنها نام کوچک خود را استفاده می‌کند‪ ،‬همچنین گفت که‬ ‫مسئوالن کلیسا از او پرسیده بودند که اگر چیزی برای پنهان‬ ‫کردن ندارد‪ ،‬به چه دلیل هویت خود را فاش نکرده است‪ .‬این‬ ‫نویسنده همچنین گفت‪« :‬به آنها گفتم که دقیقا به دلیل چنین‬ ‫مسائلی بود که هویت خود را پنهان کردم؛ ببینید شما چقدر‬ ‫سریع به من دسترس��ی پیدا کردید‪ .‬می‌دانم که بسیاری از‬ ‫اعضای کلیسای مورمون نمی‌خواهند زندگی شخصی‌شان‬ ‫آس��یب ببیند‪ .‬اگر عضو گروهی خاص در کلیسای مورمون‬ ‫نباشید‪ ،‬طرد خواهید شد‪ ».‬توئد از رهبران کلیسا پرسید که‬ ‫چگونه بعد از ارسال مقاالت با این سرعت موفق به شناسایی‬ ‫او شده‌اند‪ ،‬ولی آنها به او پاسخی ندادند‪ .‬توئد می‌گوید که با‬ ‫این وجود یک مسئول داخلی کلیسا به او گفته است که یکی‬ ‫از عوامل مرکز اطالعات و تحقیقات دفاعی هوادار مورمون‌ها‬ ‫(که بسیاری از اعضای آن اساتید دانشگاه «بیرگهام یانگ»‬ ‫هستند) مسئوالن کلیسا در شهر «سالت لیک سیتی» را از‬ ‫این مساله آگاه کرده و رهبران محلی دینی را در جریان قرار‬ ‫داده است‪ .‬توئد در ادامه این مصاحبه گفت‪« :‬آنها در جریان‬ ‫بازجوی��ی بارها از من پرس��یدند که با چه اف��راد دیگری در‬ ‫پایگاه اینترنت��ی ‪ mormornThink‬کار می‌کنم‪ .‬ولی من‬ ‫پاسخی ندادم‪ ».‬وضعیت توئد نخستین‌بار چند روز قبل و در‬ ‫یک پایگاه گفت‌وگوی الکترونیکی توسط «استیو بنسون»‬ ‫کاریکاتوریست و برنده جایزه «پولیتزر» فاش شد‪ .‬بنسون که‬ ‫پیش از این یک مورمون بود در سال ‪ 1993‬میالدی و همان‬ ‫سالی که موفق به دریافت جایزه پولیتزر شد‪ ،‬از عضویت در‬ ‫این گروه کناره‌گیری کرد‪ .‬او در حال حاضر یکی از منتقدان‬ ‫کلیس��ای مورمون به‌شمار می‌رود‪ .‬بنس��ون در گفت‌وگو با‬ ‫نیوزوی��ک در این‌باره گف��ت‪« :‬برخوردی که آنه��ا با دیوید‬ ‫داشتند‪ ،‬باتوجه به منش و رویکردهایی که کلیسای مورمون‬ ‫در گذشته داش��ته‪ ،‬چندان غیرمتعارف نبود‪ .‬من نیز در سال‬ ‫‪1993‬میالدی و بعد از ترک کلیسای مورمون‪ ،‬بازجویی‌های‬ ‫مش��ابهی را تجربه کرده‌ام‪ .‬نمی‌خواس��تم بهانه تکفیر را به‬ ‫آنها بدهم و در عین حال دیگر تمایلی نداش��تم که عضو آن‬ ‫سازمان باشم‪ ».‬توئد به‌عنوان سردبیر ‪ MormonThink‬ماه‬ ‫گذشته میالدی مقاله‌ای تحت عنوان «خدای میت رامنی‪:‬‬ ‫چرا عده‌ای معتقدند او مسیحی نیس��ت» نوشته بود و هفته‬ ‫گذش��ته نیز چندین گزارش درباره تاریخ سیاس��ی رهبری‬ ‫کلیسای مورمون و این مس��اله که آیا کلیسا می‌تواند رامنی‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر منتش��ر کرده بود‪ .‬او همچنین‬ ‫در وبالگ خود چندین مطلب انتقادی شدید علیه کلیسای‬ ‫مورمون چاپ کرده بود‪ .‬ظاهرا همین مطالب انتقادی بود که‬ ‫رهبران کلیس��ا را دور هم جمع کرده بود تا به این اقدام توئد‬ ‫واکنش نشان دهند‪ .‬توئد در این‌باره گفت‪« :‬زمانی که آنها‬ ‫من را به دفتر کلیس��ا منتقل کردند‪ ،‬گفتند شیوه‌ای که من‬ ‫خودم را به تصویر کش��یده‌ام باعث ناراحتی آنها شده است‪.‬‬ ‫آنها از این مساله که من در یک وبالگ منتقد کلیسا مطلب‬ ‫می‌نوش��تم ناراحت بودند‪ .‬مرتبط کردن این مساله با میت‬ ‫رامنی نیز به م��ذاق آنها خوش نیامده ب��ود‪ .‬در این مقاالت‬ ‫مطالبی را درباره کلیس��ا و برخی جزئیات محرمانه که آنها‬ ‫تمایلی نداشتند کس��ی درباره آن صحبت کند‪ ،‬مطرح کرده‬ ‫بودم‪ ».‬این نویس��نده همچنین در تالش برای مصالحه با‬ ‫رهبران کلیس��ا وبالگ خود را تعطیل ک��رده و حتی برخی‬ ‫مطالب را از روی پایگاه اینترنتی ‪ MormonThink‬حذف‬ ‫کرد‪ ،‬ولی ظاهرا این اقدام‌ها نظر مسئوالن کلیسا درباره مرتد‬ ‫بودن او که به معنای نادیده گرفتن باورهای مذهبی‪ ،‬سیاسی‬ ‫یا برخی اصول بنیادین اس��ت را تغییر نداد‪ .‬تکفیر احتمالی‬ ‫توئد گمانه‌زنی‌های زیادی را در میان اعضای فعلی و سابق‬ ‫کلیسای مورمون به‌دنبال داشته است‪ .‬به گفته بنسون؛ مردم‬ ‫به‌شدت عصبانی بوده و هواداران توئد تصمیم دارند در تاریخ‬ ‫‪ 29‬سپتامبر به نش��انه حمایت از او در محوطه خارجی معبد‬ ‫اورالندو تجمع کرده و شمع روشن کنند‪ .‬توئد در ابتدا تمایلی‬ ‫به صحبت کردن درباره این مساله نداشت ولی در نهایت به‬ ‫این نتیجه رس��ید که مردم باید درجریان اتفاقاتی که پشت‬ ‫دیوارهای کلیس��ای مورمون می‌افتد‪ ،‬قرار بگیرند‪ .‬او تاکید‬ ‫می‌کند که کلیس��ا نباید اجازه چنین رفتارها و برخوردهایی‬ ‫را داشته باش��د و بعد از آن نیز به آرامی‌از صحنه خارج شده‬ ‫و با هیچ اقدام قضایی رو‌به‌رو نش��ود‪ .‬او با تاکید براینکه این‬ ‫رویه آنها را تش��ویق می‌کند که تاکتیک‌های فعلی خود را‬ ‫ادامه دهند‪ ،‬گفت‪« :‬آنها باید با مخالفان برخوردی مسئوالنه‬ ‫داشته باشند‪ .‬معتقدیم که این مقاله باعث توقف اقدام‌های‬ ‫تنبیهی علیه من می‌شود‪ .‬با‌ این وجود احساسات من درباره‬ ‫عضویت در این سازمان به سرعت در حال تغییر است‪ .‬حتی‬ ‫اگر آنها به اقدام‌های خود ادامه دهند‪ ،‬دیگر آسیب چندانی به‬ ‫من وارد نخواهد ش��د‪ ».‬توئد که در رشته فیزیک و بیولوژی‬ ‫ملکولی تحصیل ک��رده و‌ در فعالیت‌ه��ای تحقیقاتی خود‬ ‫برای تحلی��ل و ارزیابی س��اختار مواد از نور و لیزر اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪ ‌،‬همین رویکرد علمی‌و تحلیلگرانه را در سمت خود‬ ‫به‌عنوان سردبیر ‪ MormonThink‬نیز در پیش گرفته است؛‬ ‫پایگاهی اینترنتی که «نگاهی بی‌طرفان��ه به مورمون‌ها»‬ ‫دارد‪ .‬این مجله اینترنتی که حدود هش��ت س��ال از فعالیت‬ ‫آن می‌گذرد مطالب متنوعی درباره تاریخ کلیس��ا ارائه کرده‬ ‫که لزوما در برنامه آموزشی رس��می گنجانده نشده‪ ،‬ولی به‬ ‫اعتقاد توئد‪ ،‬مطالبی «دقیق و صحیح» اس��ت‪ .‬توئد از حدود‬ ‫چهار سال قبل فعالیت خود را در پایگاه ‪MormonThink‬‬ ‫آغاز کرده و می‌گوید که اخیرا از او خواسته شده بود که سمت‬ ‫سردبیری این مجله اینترنتی را بر عهده بگیرد‪ .‬به گفته توئد‬ ‫این درخواس��ت پس از آن صورت گرفت که سردبیر سابق‬ ‫به دلیل رو‌به‌رو ش��دن با «واکنش‌ها و فشارهای» مشابه از‬ ‫جانب رهبران کلیسا از سمت خود استعفا داده بود‪ .‬به گفته‬ ‫توئد دلیل استعفای سردبیر سابق این پایگاه اینترنتی بیش‬ ‫از آنکه به تکفیر شدن مربوط باشد‪ ،‬به مشکالت خانوادگی‬ ‫ارتباط داشته اس��ت‪ .‬او همچنین تاکید می‌کند که رهبران‬ ‫کلیسا استعفای سردبیر پیشین را در سکوت کامل نگه داشته‬ ‫بودند و تمایلی نداشتند که کسی درباره ‪MormonThink‬‬ ‫چیزی بداند‪.‬‬ ‫در نهایت به توئد گفته ش��ده اس��ت ک��ه وبالگی که‬ ‫اداره می‌کرده‪ ،‬در ح��ال حاضر در اختیار اف��راد دیگری قرار‬ ‫دارد‪ .‬او معتقد اس��ت ک��ه یک گ��روه مدافع مورم��ون این‬ ‫وبالگ را در اختیار دارند و در این‌باره می‌گوید‪« :‬اگر نگاهی‬ ‫به این وب�لاگ بیندازید متوجه می‌ش��وید ک��ه آنها منتقد‬ ‫‪ MormonThink‬هستند‪ ».‬توئد همچنین می‌گوید که‬ ‫به‌رغم بازجویی ناخوشایند چند روز قبل‪ ،‬تمایلی به آسیب زدن‬ ‫به اعتبار عمومی رهبران کلیسا در فلوریدا ندارد‪ ،‬چرا که معتقد‬ ‫اس��ت آنها به‌عنوان ماموران مقرهای رهبری در سالت‌لیک‬ ‫فعالیت می‌کنند‪g.‬‬ ‫منبع‪ :‬نیوزویک‬ ‫‪61‬‬
‫لبخند و كمي هم اخم‬ ‫به آمريكا‬ ‫مصر‬ ‫‌توضیحات رهبر جدید مصر در مورد شرایط الزم‬ ‫برای روابط ایاالت‌متحده و اعراب‬ ‫رضا آقازاده‬ ‫بين‌الملل‬ ‫محمد المرسی‪ ،‬رئیس‌جمهور جدید اسالمگرای مصر‪،‬‬ ‫در آستانه سفر خود به ایاالت متحده تاکید کرد که اگر آمریکا‬ ‫خواهان پایان دادن به چندین دهه خش��م فروخورده اس��ت‪،‬‬ ‫بایستی رویکرد خود در مورد جهان عرب را به‌طور اساسی تغییر‬ ‫داده‪ ،‬احترام بیشتری برای ارزش‌های آن قائل شده و به تشکیل‬ ‫یکدولتفلسطینیکمککند‪.‬‬ ‫محمد المرسی‪ ،‬رهبر س��ابق اخوان‌المسلمین و اولین‬ ‫رئیس‌جمهور انتخابی مصر طی ی��ک فرآیند دموکراتیک‪ ،‬در‬ ‫یک مصاحبه ‪ 90‬دقیقه‌ای با نیویورک تایمز در پی معرفی خود‬ ‫به جامعه آمریکا و تجدیدنظر در وضعیت روابط میان کشورش و‬ ‫ایاالت‌متحده پس از سرنگونی حسنی مبارک‪ ،‬متحد خودکامه‬ ‫ولی قابل اعتماد آمریکا است‪.‬‬ ‫المرسی معتقد اس��ت که‌ترمیم روابط با جهان عرب و‬ ‫احیای اتحاد با مصر که مدت‌های مدید شالوده ثبات در منطقه‬ ‫بوده است‪ ،‬بستگی به تصمیم واش��نگتن دارد‪ .‬اگر واشنگتن‬ ‫خواس��تار احترام مصر به معاهده‌اش با رژیم اس��رائیل است‪،‬‬ ‫بایس��تی خود نیز به تعهداتش در پیمان کمپ دیوید مبنی بر‬ ‫خودمختاری فلسطین پایبند باشد‪ .‬ایاالت متحده باید به تاریخ‬ ‫و فرهنگ جهان عرب‪ ،‬حتی زمانی که در تضاد با ارزش‌های‬ ‫غربی است‪ ،‬احترام بگذارد‪.‬‬ ‫او همچنین انتقاد واشنگتن در مورد عدم اقدام به موقع در‬ ‫محکومکردن معترضانی که پس از انتشار ویدئوی توهین‌آمیز‬ ‫به پیامبر اسالم‪ ،‬از دیوار س��فارت آمریکا باال رفته و پرچم این‬ ‫کش��ور را آتش زده بودند را رد کرده و گفت‪« :‬ما برای پرهیز از‬ ‫واکنش‌های انفجاری بالفاصله وارد عمل نشدیم‪ ،‬ولی مطمئنا‬ ‫با عناصر خشونت‌طلب در میان تظاهرات کنندگان «قاطعانه»‬ ‫برخورد می‌کنیم‪ ».‬وی با اشاره به اینکه کارکنان سفارت هرگز‬ ‫در معرض خط��ر نبودند‪ ،‬گفت «هرگز نمی‌توانی��م از این نوع‬ ‫خشونت چشم‌پوش��یکنیم‪ ،‬ولی برخورد با وضعیت بایستی‬ ‫عاقالنه باشد‪».‬‬ ‫سفر روز یکش��نبه گذشته آقای المرس��ی برای شرکت‬ ‫در اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل به نیویورک در زمان‬ ‫حساسی انجام شد‪ .‬وی از یک سو در داخل مصر با فشارهای‬ ‫سیاسی برای اثبات اس��تقالل خود و از سوی دیگر با خواست‬ ‫غرب مبنی‌بر اطمینان‌بخش��ی درخصوص باقی ماندن مصر‬ ‫به‌عنوان یک متحد باثبات‪ ،‬حتی تحت حکومت اسالمگرایان‬ ‫روبه‌رو است‪.‬‬ ‫محمد المرسی ‪ 61‬ساله‪ ،‬که دیوارهای دفتر کارش هنوز‬ ‫هم مزین به نقاشی‌های دریایی به جامانده از حسنی مبارک بود‪،‬‬ ‫گفت که ایاالت‌متحده نباید از مصر انتظار داشته باشد که طبق‬ ‫انتظارات آمریکا عمل کند؛ «اگر بخواهید عملکرد مردم مصر را‬ ‫با استانداردهای فرهنگ آلمانی یا چینی یا آمریکایی بسنجید‪،‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪62‬‬ ‫یبگیرند‪،‬‬ ‫جاییبرایقضاوتنمی‌ماند‪.‬وقتیمصری‌هاتصمیم ‌‬ ‫به احتمال زی��اد این تصمیم برای ایاالت‌متحده خوش��ایند و‬ ‫مناسب نیست و البته وقتی آمریکایی‌ها تصمیمی‌بگیرند‪ ،‬برای‬ ‫مصر مناسب و خوشایند نخواهد بود»‪ .‬وی اظهار کرد که موضع‬ ‫مصر نسبت به غرب خصمانه نیست‪ ،‬ولی مانند زمان حسنی‬ ‫مبارک‪ ،‬فرمانبردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪« :‬دولت‌ه��ای آمری��کا‪ ،‬در اص��ل ب��ا پول‬ ‫مالیات‌دهندگان آمریکایی‪ ،‬با پشتیبانی از دولت‌های دیکتاتور‬ ‫ی و حمایت از اس��رائیل در برابر‬ ‫در مقابل مخالفت‌های مردم ‌‬ ‫فلسطینی‌ها اگر نگوئیم نفرت‪ ،‬حداقل بیزاری مردم منطقه را‬ ‫به جان خریده‌اند‪».‬‬ ‫المرسی پیش‌تر تصمیم داشت در زمان اقامتش در آمریکا‬ ‫با اوباما در کاخ سفید مالقات کند‪ ،‬ولی به گفته معاونان هر دو‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬با استقبال سردی روبه‌رو شد‪ .‬المرسی با آگاهی‬ ‫از پیچیدگی‌های سیاس��ی مالقات با یک رهبر اسالمگرای‬ ‫مصر برای اوبام��ا در انتخابات آتی آمریکا از درخواس��ت خود‬ ‫صرف‌نظر کرد‪.‬‬ ‫س��کوت وی در برابر اعتراضات مقابل سفارت آمریکا‪،‬‬ ‫موجب تماس تلفنی پرتنش از سوی اوباما شد‪ .‬اوباما طی یک‬ ‫مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد که از نظر وی در حال حاضر مصر‬ ‫اگر دشمن نباش��د‪ ،‬هم‌پیمان و متحد هم محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫المرسی در پاسخ این سوال که به ایاالت متحده به چشم یک‬ ‫متحد نگاه می‌کند یا نه‪ ،‬با لبخندی که مشخصا در واکنش به‬ ‫سخنان اوباما بود به انگلیسی جواب داد‪« :‬این بستگی به تعریف‬ ‫شما از متحد دارد‪ ».‬با این همه اضافه کرد که پیش‌بینی می‌کند‬ ‫دو کشور «دوستانی واقعی» برای یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫مصاحبه در کاخی انجام ش��د که سه دهه پیش حسنی‬ ‫مبارک مراسم تحلیف خود را در آن برگزارکرده بود؛ جهانی دور‬ ‫از مزرعه دلتانیل‪ ،‬جایی که رئیس‌جمهور جدید بزرگ شده است‬ ‫یا سلول‌های زندانی که به دلیل نقشش در اخوان‌المسلمین در‬ ‫آنجا حبس شده بود‪ .‬سه ماه پس از ادای سوگند‪ ،‬چشمگیرترین‬ ‫تغییر در دفتر ریاست‌جمهوری‪ ،‬لوح نوشته‌ای است که روی میز‬ ‫قرار دارد و آیه‌ای از قرآن روی آن حک شده است‪« :‬بترسید از‬ ‫روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می‌شوید»‪.‬‬ ‫المرسی‪ ،‬با اندامی‌چهارشانه و ریش اصالح‌شده و مرتب‪،‬‬ ‫مدرک دکترای خود را اوایل دهه ‪ 1980‬در رش��ته علم مواد از‬ ‫دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کس��ب کرده است‪ .‬او که در مقام‬ ‫جدیدش با اعتماد به نفس سخن می‌گفت‪ ،‬از میزان رضایت‬ ‫مردمی‌‪ 70‬درصدی خوشحال بود و زمانی که سرحال می‌آمد‪،‬‬ ‫زبانش از عربی به انگلیسی تغییر می‌کرد‪.‬‬ ‫وی که تا چندماه پیش در داخل یا خارج از مصر چندان‬ ‫ش��ناخته ش��ده نبود‪ ،‬دومینگزینه اخوان‌المسلمین به‌عنوان‬ ‫کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬پ��س از رد صالحیت «خیرات‬ ‫شاطر» بود‪ .‬در شب انتخابات‪ ،‬ژنرال‌هایی که پس از سرنگونی‬ ‫حسنی مبارک بر مس��ند قدرت بودند‪ ،‬در بیانیه‌ای بسیاری از‬ ‫اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری را به نفع خود مصادره کردند‪.‬‬ ‫ولی آقای المرسی در ماه گذشته با بازپس گرفتن همه‬ ‫اختیارات اجرایی از ژنرال‌ها‪ ،‬تحلیلگران را حیرت‌زده کرد‪ .‬در طی‬ ‫مصاحبه زمانی که مترجم گفت که ژنرال‌ها «تصمیم گرفتند»‬ ‫از سیاست خارج شوند‪ ،‬المرسی بالفاصله جمله وی را اصالح‬ ‫کرده و با تاکید بر اینکه خودش آنها را برکنار کرده به انگلیسی‬ ‫گفت‪« :‬نه‪ ،‬نه‪ ،‬اینطور نبوده که آنها «تصمیم بگیرند» چنین‬ ‫کاری بکنند‪ .‬این اراده مردم مصر بود که از طریق رئیس‌جمهور‬ ‫منتخبتجلییافت‪».‬‬ ‫«رئیس‌جمهور جمه��وری عربی مص��ر‪ ،‬فرمانده کل‬ ‫نیروهای مسلح است‪ .‬مصر اکنون یک دولت مدنی واقعی است‪،‬‬ ‫نه یک کشور تئوکراتیک و نه یک کشور نظامی؛ بلکه کشوری‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬آزاد‪ ،‬دارای قانون اساسی‪ ،‬قانونمند و مدرن است‪».‬‬ ‫او اضافه کرد‪« :‬ما براس��اس انتخ��اب و اراده مردم مصر رفتار‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬نه چیز دیگر ‪ .‬روشن است؟»‬ ‫او اوباما را به خاطر حرکت «سریع و قاطعانه» در حمایت‬ ‫از انقالب‌های عربی تحس��ین کرد و گفت که معتقد اس��ت‬ ‫آمریکایی‌ها از «حق مردم منطقه برای برخورداری از آزادی‌های‬ ‫مش��ابهی که خود از آن برخوردارند» حمایت کردند‪ .‬اعراب و‬
‫آمريكا‬ ‫مشروعیت استورم تورموند‬ ‫مشکل تبعیض‌نژادی در حزب جمهوریخواه‬ ‫نویسنده‪:‬جردنمایکلاسمیت‪/‬مترجم‪:‬میالدقاریحیدری‬ ‫بين‌الملل‬ ‫چه بر س��ر حزب حامی‌حقوق مدنی آمده است؟ چرا‬ ‫تعداد بس��یار اندکی از آمریکایی‌ه��ای آفریقایی‌تبار از آنها‬ ‫حمایت می‌کنن��د؟ در یک کتاب جدید ای��ن تحلیل مطرح‬ ‫ش��ده که «اس��تورم تورموند» (سیاس��تمدار آمریکایی که‬ ‫‪ 48‬س��ال به‌عنوان س��ناتور فعالیت کرد) ب��ا حمایت خود‬ ‫از تبعیض‌ن��ژادی‪ ،‬تغیی��ری ج��دی در س��از و کار ح��زب‬ ‫جمهوریخواه ایجاد ک��رده و در ارتباط با مس��ائل نژادی و‬ ‫قومی‌مشروعیتی مسموم را وارد حزب جمهوریخواه کرده‬ ‫که تبعات آن تا امروز باقی مانده است‪.‬‬ ‫در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان تنها دو درصد از‬ ‫هیات‌ها را آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تش��کیل می‌دادند‪.‬‬ ‫در کمیته ملی دموکرات‌ها این رقم ب��ه بیش از یک‌چهارم‬ ‫کل اعضا می‌رسید؛ ناتوانی محافظه‌کاران در جلب حمایت‬ ‫ی ‪ -‬آفریقایی‌ها همچنان مساله‌ای مرموز و پیچیده‬ ‫آمریکای ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬با این همه حزب جمهوریخواه‪ ،‬حزب حقوق مدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حداقل این مس��اله‌ای بود که «کوین ویلیامس��ون»‬ ‫سردبیر مجله محافظه‌کار «نشنال ریویو» اوایل سال جاری‬ ‫میالدی در نشریه خود مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫او در شماره ماه مه‌در گزارش صفحه اول خود تاکید‬ ‫کرده بود که این دموکرات‌ها هستند که همواره حزب حقوق‬ ‫مدنی بوده‌اند‪ .‬او در این‌باره نوشته بود‪« :‬دموکرات‌ها اجازه‬ ‫داشتند افرادی مانند «بول کانر» (کمیسیونر امنیت عمومی‬ ‫آالباما در دوران جنبش حقوق مدنی آمریکا) را با سخنوری‬ ‫و ش��یوایی تمام دفن کنند؟ وابس��تگی دراز‌م��دت آنها به‬ ‫سازمان‌های افراطی نژاد‌پرستانه مانند «کو کلوس کالن»‪،‬‬ ‫ی از قوانین‬ ‫مخالفت صریح و بی‌پروایی آنها با هر بخش مهم ‌‬ ‫حقوق مدنی طی یک قرن گذشته قابل انکار نیست‪».‬‬ ‫ای��ن مقال��ه به‌ش��دت م��ورد انتق��اد ق��رار گرفت و‬ ‫مخالف��ان‪ ،‬آن را «غیرتاریخی و عجی��ب» ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫ویلیامسون برای اتمام حجت این حقیقت را مطرح کرد که‬ ‫دموکرات‌های ایالت‌های جنوبی به دلیل مواضع این حزب‬ ‫در قبال مس��ائل نژادی‪ ،‬به حزب جمهوریخواه پیوس��تند‪.‬‬ ‫جمهوریخواهانی که از صداقت بیشتری برخوردار هستند‬ ‫از جمله «رامش پونورو» از کارکنان «نشنال‌ریویو» به‌طور‬ ‫داوطلبانه مطالبی درباره ناکام��ی‌جمهوریخواهان درکنار‬ ‫آمدن با تاریخ منتشر کردند‪ .‬با این وجود دیدگاه ویلیامسون‬ ‫همچنان مهمترین دیدگاه در میان حزب راست است‪.‬‬ ‫برای برطرف شدن هرگونه تردید درباره اسطوره‌هایی‬ ‫که جمهوریخواهان آمریکا به آن ب��اور دارند‪ ،‬باید به کتاب‬ ‫«آمریکای اس��تورم‌تورموند» مراجعه ک��رد؛ کتابی که بر‬ ‫مبنای تحقیقات گسترده توسط «جوزف کرسپینو» استاد‬ ‫تاریخ دانشگاه «اموری» نوشته شده است‪.‬‬ ‫این سناتور کهنه‌کار ایالت کارولینای جنوبی نماینده‬ ‫مس��یری بود ک��ه بس��یاری از دموکرات‌ه��ای ایالت‌‌های‬ ‫جنوبی در دهه ‪ 1960‬میالدی در آن قدم گذاش��تند‪ .‬زمانی‬ ‫که دموکرات‌ه��ا به دش��منی دیرینه خود ب��ا حقوق مدنی‬ ‫آمریکایی‌های آفریقایی‌تب��ار در دهه ‪ 1940‬میالدی پایان‬ ‫دادن��د‪ ،‬تورموند و حلقه نزدیکانش به ح��زب جمهوریخواه‬ ‫پیوستند‪.‬‬ ‫کرس��پینو در این کتاب نوشته اس��ت که تورموند در‬ ‫بحبوحه انق�لاب حقوق مدن��ی از حزب دموک��رات خارج‬ ‫ش��ده و در س��ال ‪ 1964‬به «بری گلدواتر» کمک کرد در‬ ‫پنج ایالت کلیدی جن��وب آمریکا به پیروزی برس��د؛ او در‬ ‫حقیقت سردمدار یک تحول تاریخی بودکه طی آن بسیاری‬ ‫از سفیدپوس��ت‌های ایالت‌های جنوبی ب��ه حامیان حزب‬ ‫جمهوریخواه تبدیل شدند‪.‬‬ ‫تورموند زمان��ی حزب دموک��رات را ت��رک کرد که‬ ‫«هری‌ ترومن» سی و س��ومین رئیس‌جمهوری آمریکا از‬ ‫قانونگذاران خواس��ت تا اسنادی که توس��ط کمیته حقوق‬ ‫مدنی برای تضمین این حقوق ارائه ش��ده است را اجرایی‬ ‫کنن��د‪ .‬در میان م��واردی که مطرح ش��ده‪ ،‬بر ل��زوم پایان‬ ‫تبعیض‌های اقتصادی‪ ،‬تبعیض‌زدای��ی از تمامی‌امکانات‬ ‫عمومی‪ ،‬تاس��یس دفات��ر منطقه‌ای بخش حق��وق مدنی‪،‬‬ ‫تصویب قانون ضد‌مجازات و ایجاد کمیسیون‌های دائمی‬ ‫‌حقوق مدن��ی در هر ایالت ب��ر نظارت بر حق��وق مدنی نیز‬ ‫تاکید ش��ده بود‪ .‬تورمون��د در واکنش به ای��ن اقدام حزب‬ ‫«راس��ت‌های دموکرات» را تاس��یس کرد که عمدتا به نام‬ ‫حزب «دیکسیکرات» شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫او در نخس��تین س��خنرانی خود به‌عنوان رئیس این‬ ‫حزب گفته بود‪« :‬به اندازه کافی سرباز در ارتش وجود ندارد‬ ‫تا مردم ایالت‌های جنوبی را وادار به پایان دادن به تبعیض‬ ‫نژادی و پذیرفتن سیاهپوست‌ها در تئاترهای ما‪ ،‬استخرهای‬ ‫ما‪ ،‬کلیساها و خانه‌های ما کند‪».‬‬ ‫شاید این نخس��تین گام در ش��روع یک بازی بود که‬ ‫می‌توانست تقریبا تمامی‌س��اکنان ایالت‌های جنوبی را به‬ ‫هواداران حزب جمهوریخواه تبدیل کند‪ .‬کتاب «آمریکای‬ ‫استورم تورموند» به‌طور منصفانه و بی‌طرف بر این مساله‬ ‫نظارت دارد که عامل نژادی‪ ،‬تنها دلیل موجود نبوده است‪.‬‬ ‫تورمون��د و س��اکنان ایالت‌ه��ای جنوب��ی آمریکا از‬ ‫دموکرات‌ه��ا ف��راری بودند‪ .‬بس��یاری از اف��رادی که قرار‬ ‫بود به محافظ��ه‌کاران بپیوندن��د (اکثر آنها هن��وز خود را‬ ‫لیبرال می‌دانستند) تحت‌تاثیر اندیشه‌های ضدکمونیستی‬ ‫جنگ س��رد‪ ،‬سیاس��ت‌های ضدکارگری‪ ،‬باورهای مذهبی‬ ‫محافظه‌کاران و مخالفت با گروه‌های لیبرال کلیسا‪ ،‬انتقاد از‬ ‫فعالیت‌های قضایی و نظامی‌گری بیش از اندازه قرار داشتند‪.‬‬ ‫شاید نگرانی درباره جنایت‌های روزافزون و همچنین نگه‬ ‫داشتن قوانین در حد یک شعار نیز روی این مساله بی‌تاثیر‬ ‫نبوده باشد‪ .‬تمامی‌این مسائل در اذهان بسیاری از ساکنان‬ ‫ایالت‌های جنوبی که تحت تاثیر تورموند قرار داش��تند‪ ،‬با‬ ‫مساله نژاد در هم آمیخته شده بود‪.‬‬ ‫دهه ‪ 60‬میالدی‪ ،‬دهه تغییراتی مه��م در ایالت‌های‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫آمریکایی‌ها دارای «یک هدف مش��ترک» هستند؛ «زندگی‬ ‫آزادانه در سرزمین خود‪ ،‬براس��اس آداب و رسوم و ارزش‌های‬ ‫خود به ش��یوه‌ای دموکراتیک و عادالنه»‪ .‬او اضافه کرد که به‬ ‫«یک همزیستی مسالمت آمیز» امیدوار است و در عین حال‬ ‫اعالم کرد که آمریکایی‌ها «مسئولیت ویژه ای» در قبال مردم‬ ‫فلسطین دارند‪ ،‬زیرا ایاالت متحده پیمان صلح کمپ دیوید در‬ ‫سال ‪ 1978‬را امضا کرده است‪ .‬براساس این پیمان نیروهای‬ ‫اسرائیلیبایستیازکرانهباختریوغزهخارجشدهوفلسطینی‌ها‬ ‫خودمختاری کامل داشته باشند؛ «تا زمانی که صلح و عدالت‬ ‫برای مردم فلس��طین محقق نشده باش��د‪ ،‬معاهده همچنان‬ ‫اجرانشده باقی می‌ماند»‪.‬‬ ‫المرسی درحالی که به ریشه داشتن در اخوان‌المسلمین‬ ‫ گروه مذهبی و منزوی که مخالف اصلی حس��نی مبارک و‬‫حاکم فعلی بر فضای سیاس��ی مصر ‪ -‬می‌بالید‪ ،‬گفت‪« :‬من‬ ‫در میان اخوان‌المسلمین بزرگ ش��دم و اصول خود را نزد آنان‬ ‫فراگرفتم‪ .‬سیاس��ت را با اخوان‌المس��لمین آموختم و یکی از‬ ‫رهبران این گروه بودم‪».‬‬ ‫وی پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری این گروه را ترک‬ ‫کرد‪ ،‬ولی همچنان یکی از اعضای حزب سیاسی آن است‪ .‬او‬ ‫همچنین اضافه کرد که «مطلقا هیچ تضادی» بین وفاداری‌اش‬ ‫به اخوان‌المسلمین و س��وگندش برای حکومت از جانب همه‬ ‫مردم‪ ،‬از جمله اقلیت‌های مسیحی یا دیگر گروه‌های سکوالر‬ ‫نمی‌بیند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور مصر تاکید کرد‪« :‬من استقاللم را با اتخاذ‬ ‫اقدامات صحیح برای کشورم ثابت می‌کنم‪ .‬اگر مورد خوبی از‬ ‫اخوان‌المسلمین ببینم‪ ،‬از آن بهره می‌گیرم و اگر مورد بهتری‬ ‫نزد حزب وفد ـ قدیمی‌ترین حزب لیب��رال مصرـ ببینم‪ ،‬از آن‬ ‫بهره خواهم گرفت‪ ».‬او به‌ط��ور مکرر قول داد که حقوق برابر‬ ‫ش��هروندی را برای همه مصریان‪ ،‬فارغ از مذهب‪ ،‬جنسیت یا‬ ‫طبقه اجتماعی رعایت کند‪ .‬ولی همچنان معتقد بود که نه یک‬ ‫زن و نه یک مسیحی هیچ یک رئیس‌جمهور مناسبی [برای‬ ‫مصر] نخواهند بود؛ اس��تداللی که یک‌ب��ار در دوران رهبری‬ ‫اخوان‌المسلمین از سوی وی اعالم شده بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬ما درباره ارزش‌ه��ا‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬فرهنگ‌ها‪،‬‬ ‫تاریخ و واقعیت حرف می‌زنی��م»‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‬ ‫که نظردادن درباره موضع اس�لام در خصوص واجد شرایط‬ ‫بودن برای ریاس��ت‌جمهوری به عهده علمای مسلمان است‬ ‫نه او و همچنین موضوع قوانین مدنی‪ ،‬فارغ از دیدگاه‌های او یا‬ ‫اخوان‌المسلمین‪ ،‬مساله دیگری است‪.‬‬ ‫المرس��ی تاکید کرد‪« :‬من مانع ازکاندیدا شدن یک زن‬ ‫برای انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌ش��وم‪ .‬این موضوع در‬ ‫قانون اساس��ی وجود ندارد‪ ،‬ولی اگر می‌خواهید از من بپرسید‬ ‫که آیا به یک کاندیدای زن رای می‌دهم یا نه‪ ،‬مس��اله کاملا‬ ‫فرق می‌کند»‪ .‬او همچنین مش��تاق بود تا به‌عنوان یک فارغ‬ ‫التحصیل دانش��گاه کالیفرنیای جنوبی از فرهنگ آمریکایی‬ ‫بگوید‪ .‬او به یاد می‌آورد که صبح‌ها اخبار جهان را از باربارا والترز‬ ‫می‌شنیده و شب‌ها از والتر کرونکیت و با لبخندی ادامه می‌دهد‬ ‫که «زندگی همین است!»‪.‬‬ ‫اما مرس��ی دوگانگی‌هایی هم از خود نشان می‌دهد‪ .‬او‬ ‫تحسین خود درباره عادات کاری آمریکایی‌ها‪ ،‬وقت‌شناسی و‬ ‫مدیریت زمان آنها را به سادگی بروز می‌دهد ولی وقتی مترجم‬ ‫می‌گوید که آقای المرسی در ایاالت متحده «چیزهای زیادی‬ ‫آموخته است» وی به سرعت حرف مترجم را قطع می‌کند و به‬ ‫انگلیسیمی‌گوید‪«:‬ازنظرعلمی!»ویهمچنینبهمشکالتش‬ ‫با باندهای تبهکاری و خش��ونت‌های خیابانی لس‌آنجلس و‬ ‫همچنین تاسفش از عرف و عادات بی‌بندوبارانه جنسی غرب‪،‬‬ ‫زوج‌هایی که بدون ازدواج با همدیگر زندگی می‌کنند و آنچه‬ ‫وی آن را «رستوران‌های برهنه» می‌نامید مانند رستوران هوترز‬ ‫اشاره کرد‪ .‬او تصریح کرد‪« :‬من این سبک زندگی را نمی‌پسندم‪،‬‬ ‫ولی این جامعه و شیوه زندگی آنهاست‪g».‬‬ ‫نیویورک تایمز‬ ‫‪63‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫جنوبی آمریکا بود‪ .‬در س��ال‌های ‪ 1964‬و ‪ 1965‬میالدی‬ ‫«لیندون جانسون» رئیس‌جمهوری دموکرات وقت آمریکا‬ ‫قدرتمندترین طرح حقوق مدنی را اراده و امضا کرد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1964‬می�لادی «بریگلدواتر» کاندی��دای جمهوریخواه‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا علیه این طرح رای داد و‬ ‫به این ترتیب چهره راس��ت‌های دموکرات بیش از همیشه‬ ‫آشکار شد‪.‬‬ ‫این بار نیز کسی که در چارچوب اس��تانداردها عمل‬ ‫می‌کرد‪ ،‬تورموند بود که کمپینی ج��دی را برای نمایندگی‬ ‫محافظه‌کاران آغاز کرده بود‪.‬‬ ‫جمهوریخواهان در ایال��ت کارولینای جنوبی و چهار‬ ‫ایالت جنوب��ی دیگر به پیروزی رس��یدند و ب��ه این ترتیب‬ ‫بهترین نتیجه برای این حزب از زمان تغییر در س��از و کار‬ ‫آن کسب شد‪.‬‬ ‫گلدواتر متحمل شکست سنگینی شد‪ ،‬ولی «ریچارد‬ ‫نیسکون» رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا پیشگام استراتژی‬ ‫جنوبی شد‪ .‬کرسپینو به‌طور متقاعدکننده‌ای تاکید می‌کند‬ ‫که نام نادرس��تی برای این اس��تراتژی انتخاب شده است‬ ‫چرا‌که در ابتدا قرار بود راهکاری برای تعصب ش��هروندان‬ ‫آمریکایی هم در ایالت‌های جنوبی و هم در کمربند جنوب‬ ‫و جنوبی غربی این کشور پیدا کند‪.‬‬ ‫قرار بود با در پیش گرفتن طرح‌هایی از جمله مخالفت‬ ‫با تفکی��ک ن��ژادی در م��دارس و اتوبوس‌ه��ا‪ ،‬حمایت از‬ ‫حقوق ایالت‌ه��ا و اولویت دادن به نظ��م و قانون هواداران‬ ‫بیشتری برای حزب جمهوریخواه جلب شود‪« .‬لی اتواتر»‬ ‫استراتژیست جمهوریخواه که پیروزی «جورج بوش» پدر‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 1988‬میالدی با توسل‬ ‫به مساله تبعیض نژادی را تضمین کرده بود‪‌،‬تاکید کرده که‬ ‫تمرکز بی��ش از اندازه روی تبعیض نژادی در اواس��ط دهه‬ ‫‪60‬میالدی نتایج معکوسی به‌دنبال داشت‪ ،‬بنابراین ممکن‬ ‫است راهکارهایی ارائه شود ولی عملکردکلی به‌حدی مجرد‬ ‫و انتزاعی بوده که اکنون مس��ائلی مانن��دکاهش مالیات‌ها‬ ‫مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫در حقیق��ت تمامی‌مس��ائلی که درب��اره آن صحبت‬ ‫می‌شود ماهیت اقتصادی داشته و نتیجه غیرمستقیم آن این‬ ‫است که سیاهپوست‌ها بیش از سفید‌ها آسیب می‌بینند‪ .‬این‬ ‫استراتژی عملکرد درخشانی داشته است‪ .‬امروز دموکرات‌ها‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫توان رقابت با جمهوریخواه��ان در ایالت‌های جنوبی را در‬ ‫خود نمی‌بینند‪ .‬اکثریت قریب به اتفاق ساکنان این ایالت‌ها‬ ‫که زمانی دموکرات بوده‌اند‪ ،‬جمهوریخواه شده‌اند‪.‬‬ ‫اگر اعض��ای ح��زب جمهوریخواه اس��تورم تورموند‬ ‫با جمهوریخواه��ان امروز هیچ اش��تراکی نداش��تند‪ ،‬این‬ ‫دس��تاوردها تنها در صفح��ات تاریخ می‌مان��د‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که این اش��تراک بین آنها وجود دارد‪ .‬زمانی که‬ ‫«نیوت گینگریچ» رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا‬ ‫و کاندیدای سابق جمهوریخواه انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫این کش��ور در س��ال ‪ 2012‬می�لادی از «ب��اراک اوباما»‬ ‫رئیس‌جمهوری فعلی این کشور به‌عنوان «کوپن غذا» یاد‬ ‫می‌کند‪ ،‬در حقیقت همان روی��ه‌‌ای که حزب جمهوریخواه‬ ‫در دهه ‪ 60‬میالدی در قبال مس��ائل نژادی داشته را زنده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫زمانی که «اندرو بریبارت» ناش��ر آمریکایی و منتقد‬ ‫روزنامه «واشنگتن‌‌پس��ت» س��خنرانی «ش��رلی شرود»‬ ‫رهب��ر آمریکایی– آفریقایی را دس��تکاری می‌کن��د تا او را‬ ‫فردی نژادپرست معرفی کند‪ ،‬در حقیقت به همان اسطوره‬ ‫قربانی‌شدن سفیدپوست‌ها توس��ط سیاهپوست‌ها متوسل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بخش عمده‌ این افکار متعصبانه و سرسختانه‬ ‫بیش از هر گروه یا زیرگروه سیاسی دیگر‪ ،‬متعلق به اعضای‬ ‫جنبش «تی‌پارتی» اس��ت‪ .‬حدود ‪ 65‬درص��د اعضای این‬ ‫جنبش معتقدند که آمریکایی‌ه��ای آفریقایی‌تبار به اندازه‬ ‫کافی سختکوش نیستند‪.‬‬ ‫بسیاری از چهره‌هایکلیدی و نخبگان جمهوریخواه‬ ‫آمریکا نه تنها با این عقاید نژادپرستانه مخالفتی ندارند بلکه‬ ‫آن را تائید هم می‌کنند‪ .‬با این وجود «راش لیمباف» مجری‬ ‫منتقد رادیو تندترین مواضع ن��ژادی را در میان چهره‌های‬ ‫برجس��ته آمریکا دارد‪ .‬تصویر ارائه ش��ده توسط او‪ ،‬برخورد‬ ‫خش��ونت‌بار گروهی سیاهپوس��ت با سفیدپوس��تان منتقد‬ ‫اوباماست‪.‬‬ ‫واقعیت این است که راستگرایان آمریکایی معتقدند‬ ‫که تبعیض‌نژادی وجود دارد ولی همواره علیه سفیدپوست‌ها‬ ‫شکلگرفته است‪« .‬ویکتور دیویس‌هانسون» ستون‌نویس‬ ‫مجل��ه نش��نال‌ریویو نی��ز از سفیدپوس��ت‌ها به‌عن��وان‬ ‫«طعمه‌نژادی» یاد کرده است‪.‬‬ ‫این توهم‌ها در س��از وکار واقعی جه��ان‪ ،‬پیامدهایی‬ ‫ملموس دارد‪ .‬هرچند بخش عمده مخالفت با باراک اوباما‬ ‫به مساله نژادی مرتبط نیست‪ ،‬ولی به‌طور قطع بخشی از آن‬ ‫به این مساله ارتباط دارد‪.‬‬ ‫احکام زندان سفت و س��خت‪ ،‬قوانین مربوط به مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬خشونت پلیس و آمار باالی فقر مسائل مهم‌اجتماعی‬ ‫هس��تند که بیش از هر چیز زندگی اقلیت‌ه��ا و گروه‌های‬ ‫حاش��یه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دلیل آن نیز نادیده‬ ‫گرفتن این مسائل توسط جمهوریخواهان است‪.‬‬ ‫در حقیقت این گ��روه وجود چنین مش��کالتی را رد‬ ‫می‌کنند و زمانی هم که آن را می‌پذیرند‪ ،‬خود آمریکایی‌های‬ ‫آفریقایی‌تبار را مس��بب اصل��ی این مش��کالت می‌دانند؛‬ ‫گروهی که هر روز آس��یب‌پذیرتر ش��ده و هر چه بیش��تر‬ ‫در باتالق بحران فرو م��ی‌رود‪ .‬نادیده گرفتن مش��کالت‬ ‫رنگین‌پوستان توسط حزب جمهوریخواه ریشه‌ای تاریخی‬ ‫دارد‪ .‬در این مس��اله که جمهوریخواهان آمریکا بعد از دهه‬ ‫‪ 50‬میالدی در مورد مساله نژادگرایی عملکرد پررنگ‌تری‬ ‫چ تردیدی وجود ندارد‪ .‬حزب جمهوریخواه‬ ‫داشته‌اند جای هی ‌‬ ‫به‌طور قطع در ارتباط با این مس��ائل پیشرفت چشمگیری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫زمانی که «ترنت الت» در سال ‪ 2002‬میالدی گفت‬ ‫که اگر اس��تورم تورمون��د راه خود را می‌کش��ید و می‌رفت‬ ‫هیچ‌کدام از این مشکالت به وجود نمی‌آمد‪ ،‬محافظه‌کاران‬ ‫او را از س��مت رهبری‌ جمهوریخواهان در سنا عزل کردند‪.‬‬ ‫محبوبیت «کاندولی��زا رایس» وزیر خارجه س��ابق آمریکا‬ ‫و «هرمان کین» نامزد س��ابق جمهوریخ��واه در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری س��ال ‪ 2012‬میالدی نش��ان می‌دهد‬ ‫که هنوز ه��م در حزب جمهوریخواه جای��ی برای اقلیت‌ها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به‌رغم موض��ع نامناس��ب در برابر مس��ائل نژادی‪،‬‬ ‫نمونه‌ه��ای دیگری نی��ز از پیش��رفت اقلیت‌ه��ا در حزب‬ ‫جمهوریخ��واه وج��ود دارد‪ .‬در نهایت می‌ت��وان گفت که‬ ‫حتی اگر این حزب‪ ،‬ح��زب مورد نظر تورموند نباش��د ولی‬ ‫در نهایت از اندیش��ه‌های او منفک نخواهد ش��د‪ .‬شاید اگر‬ ‫جمهوریخواهان این مس��اله را بپذیرند‪ ،‬تع��داد کمتری از‬ ‫هیات‌های اقلیت در ترکیب کنوانس��یون آین��ده آنها وجود‬ ‫داشته باشد‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬نیوزویک‬ ‫جهموريخواهان در استراتژي‬ ‫انتخاباتي خود با طرح مسايل‬ ‫نژادي توانسته‌اند آراي‬ ‫ايالت‌هاي جنوبي آمريكا را‬ ‫از آن خود كنند‪ .‬اين دقيقا‬ ‫يادآور همان استراتژي‌اي‬ ‫است كه جمهوريخواهان‬ ‫كهنه كار در دهه ‪1960‬‬ ‫به‌آن پايبند بودند‬ ‫‪64‬‬
65
‫اقتصاد‌‬ ‫روزگار آقاي وزير‬ ‫سكوت‬ ‫در هياهو‬ ‫وزير اقتصاد از ديروز تا امروز‬ ‫‪1‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پس از علی اردالن‪ ،‬ابوالحسن بنی‌صدر‪ ،‬حسین نمازی‪،‬‬ ‫محمد‌جواد ایروانی‪ ،‬محسن نوربخش‪ ،‬مرتضی محمدخان‪،‬‬ ‫حسین نمازی‪ ،‬طهماسب مظاهری‪ ،‬س��ید‌صفدر حسینی‪،‬‬ ‫داوود دانش‌جعف��ری و حس��ین صمصامی‪ ،‬ش��مس‌الدین‬ ‫حس��ینی س��کان وزارت اقتصاد را در دس��ت گرفت‪ .‬او از‬ ‫گمنام‌ترین مدیران دولت احمدی‌ن��ژاد بود که به کابینه راه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬شاید علت رای آوردنش هم همین بود‪ .‬با این حال‬ ‫سوابق او در حوزه اقتصاد واقعا ناشناخته است یا دست‌‌کم در‬ ‫حد وزیر اقتصاد نیست‪.‬‬ ‫حس��ینی تقريبا در اكثر دولت‌ها مدیریت کرده است‪.‬‬ ‫او مدیر پیشین حوزه ریاس��ت سازمان سابق برنامه و بودجه‬ ‫در دولت س��ازندگی‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در‬ ‫دوره اصالحات و کش��تی‌گیر س��ال‌های دور دانشگاه‌های‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫او پیش از وزیر شدن‪ ،‬دبیر کارگروه تحوالت اقتصادی‬ ‫بود‪ .‬بنابر اعتقادکارشناس��ان‪ ،‬ش��مس‌الدین حسینی دارای‬ ‫مزیتی نس��بت به صمصامی‌نبود و حتی در مقایسه علمي‬ ‫از آن جهت كه فارغ‌‌التحصیل مقطع دکترای دانشگاه آزاد و‬ ‫ی فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی طعنه‌هايي از‬ ‫صمصام ‌‬ ‫رقيب هم دريافت مي‌كرد‪ .‬اما ظاهرا نمایندگان منش و روش‬ ‫حسینی را بر‌صمصامی‌ که می‌گفتند در دفاع از اندیشه‌های‬ ‫اقتصادی احمدی‌نژاد انعطاف ندارد‪ ،‬بیشتر پسندیدند‪.‬‬ ‫بنابراینکس��ی که تا قبل از انتصابش به س��مت دبیر‬ ‫کارگروه تحوالت اقتصادی یکی از گمنام‌ترین چهره‌های‬ ‫اقتص��ادی و رس��انه‌ای بود‪ ،‬قص��د عزیمت به س��اختمان‬ ‫ی پرسر و صدا که با حمایت‌های‬ ‫باب‌همایونکرد تا صمصام ‌‬ ‫معنوی معاون اول (پروی��ز داوودی) از دبیریکمیس��یون‬ ‫اقتصادی دولت س��ودای وزارت اقتصاد داش��ت‪ ،‬مدتی را با‬ ‫آرامش سپری کند‪.‬‬ ‫یکی از سوال‌های پیش روی نمایندگان برای رای‌دادن‬ ‫به حسینی‪ ،‬گمنامی‌او بود‪ .‬بعد از برکناری داوود دانش‌جعفری‬ ‫و سرپرستی صمصامی‌در وزارت اقتصاد رایزنی‌های زیادی‬ ‫جهت معرفی وزیر جدید اقتصاد ش��روع شد‪ ،‬اما در روزهای‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪66‬‬ ‫پایانی مهلت محمود احمدی‌نژاد برای معرفی وزیر جدید وی‬ ‫سید‌شمس‌الدین حسینی را به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی‬ ‫کردکه موجب تعجب همگان شد چرا که نام وی در هیچ یک‬ ‫از گمانه‌زنی‌ها مطرح نشده بود‪.‬‬ ‫سید‌شمس الدین‌حس��ینی دکترای تخصصی اقتصاد‬ ‫بخش عمومی دارد‪ .‬در دوره دکترا ش��اگرد جمشید پژویان‪،‬‬ ‫استاد دانش��گاه عالمه طباطبایی و در دوره لیسانس هم از‬ ‫شاگردان دکتر مهدی تقوی‪ ،‬استاد صاحب کرسی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی بود‪.‬‬ ‫سوابق مدیریتی‬ ‫حس��ینی مراتب‌ترقی را ‪ 10‬به یک طی کرد‪ .‬س��ابقه‬ ‫کار اجرایی حسینی به مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای‬ ‫دهه‪ 70‬برمی‌گردد؛ زمانی که او در دفتر بررس��ی اقتصادی‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ها به‌عن��وان سرپرس��ت فعالی��ت می‌کرد‪.‬‬ ‫تو‌آمدهای او به کمیسیون بودجه سبب آشنایی حسینی‬ ‫رف ‌‬ ‫با برخی نزدیکان حمید میرزاده شد و این آشنایی فرصتی شد‬ ‫تا در سال‌های ‪ 74‬تا ‪ 76‬به‌عنوان مدیر حوزه ریاست سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ادامه فعالیت دهد‪ .‬در آن زمان میرزاده ریاست‬ ‫سازمان را برعهده داشت و با همکاری برخی از اقتصاددانان‬ ‫اصولگرا همچون نجفی علمی‪ ،‬محمد خوش‌چهره و‪ ...‬کار‬ ‫تدوین ایران ‪ 1400‬را آغاز کرده بود‪.‬‬ ‫حسینی در آن زمان در این کارگروه نیز نقشی ایفا کرد‪.‬‬ ‫ایران ‪ 1400‬قرار بود مسیر کشور را به‌گونه‌ای تبیین کند که‬ ‫کشور تا آن زمان(سال ‪ )1400‬در رده کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫به شمار آید‪ .‬این توسعه‌یافتگی آمیخته با الگوی اقتصادی‬ ‫اسالمی بود به همین دلیل کارگروه‌های تخصصی ایجاد شد‬ ‫که هر کدام قرار بود «حیات طیبه» ایران را‌ترس��یم کنند‪.‬‬ ‫«حیات طیبه» در طرح ایران ‪ 1400‬حد نهایت تکامل برای‬ ‫کشور بود که طراحان آن ادعا داش��تند با برنامه طرح‌ریزی‬
‫این طرح بود با فرمان احمدی‌ن��ژاد باید خود را آماده دفاع از‬ ‫تصدی وزارت اقتصاد می‌كرد تا در کنار دبیرگروهی تحوالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬عنوان وزیر امور اقتصادی را نیز در کارنامه کاری‬ ‫خود ثبت کند‪.‬‬ ‫سوابق علمی‬ ‫شده تا سال ‪ 1400‬می‌توان به آن دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫پس از آنکه محمدعلی نجفی هدایت سازمان برنامه را‬ ‫برعهده گرفت‪ ،‬حسینی مدیرکلی روابط عمومی وزارت نیرو‬ ‫را در دست گرفت و طی سال‌های ‪ 77‬تا ‪ 81‬در این وزارتخانه‬ ‫در مسندهای مختلف فعالیت کرد‪ .‬پس از آغاز به کار دولت‬ ‫دوم خاتمی‪ ،‬به وزارت بازرگانی رفت و در مجموعه معاونت‬ ‫برنامه‌ری��زی وزارت بازرگانی به‌عنوان مدی��رکل مطالعات‬ ‫اقتصادی مشغول به کار شد‪.‬‬ ‫با پایان دولت اصالحات‪ ،‬حس��ینی درون دولت ماند‬ ‫و پ��س از انتصاب عبدالرض��ا مصری به‌عن��وان وزیر رفاه‪،‬‬ ‫عهده‌دار معاونت هدفمند کردن یارانه و رفاه اجتماعی شد‪.‬‬ ‫سرانجام محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬شمس‌الدین حسینی را به دلیل‬ ‫مطالعاتی که در حوزه یارانه داش��ت به‌عنوان دبیرکارگروه‬ ‫تحول اقتصادی انتخاب کرد تا طرح نقدی کردن یارانه‌ها را‬ ‫برای دولت نهم عملیاتی کند‪ .‬او در حالی که در تدارک اجرای‬ ‫اقتصاد‬ ‫مهمترین اقدامات‬ ‫شاید مهمترین اقدام دولت احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد‪،‬‬ ‫اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود؛ قانونی که پایه‌های آن‬ ‫را جمشید پژویان‪ ،‬استاد شمس‌‌الدین حسینی گذاشت‪ .‬او که‬ ‫ابتدا به‌ش��دت از این اقدام دفاع می‌کرد‪ ،‬در میانه راه اعالم‬ ‫کرد که هدفمندی مورد نظر او ای��ن چیزی نبوده که دولت‬ ‫احمدی‌نژاد اجرا کرده است‪.‬‬ ‫پژویان آنقدر به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعتقاد داشت‬ ‫که در جریان مناظره با فرشاد مومنی گفته بود‪« :‬چنانچه این‬ ‫طرح اجرا نشو ‌د ترجیح می‌دهم خودکشی کنم و ادامه این راه‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫او در س��ال ‪ 68‬مدرک کارشناس��ی خود را از دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی در رش��ته اقتصاد بازرگانی کس��ب کرد‪.‬‬ ‫حسینی در سال ‪ 71‬از دانش��گاه تهران در رشته کارشناسی‬ ‫ارش��د علوم اقتصادی فارغ التحصیل شد و وارد کار اجرایی‬ ‫شد‪ .‬بین دوره کارشناسی‌ارش��د تا اخذ دکترای حسینی یک‬ ‫وقفه نسبتا طوالنی به‌وجود آمد‪.‬‬ ‫حسینی س��ال ‪ 84‬توانس��ت در رش��ته اقتصاد بخش‬ ‫عمومی‪ /‬بین‌الملل م��درک دکترای خ��ود را از واحد علوم و‬ ‫تحقیقات دانش��گاه آزاد کس��ب کند و در همین دانشگاه به‬ ‫تدریس مشغول شود‪.‬‬ ‫استاد راهنمای او جمشید پژویان بود و او به تبع استاد‬ ‫خود مطالعات متعددی در زمینه یارانه‌ها داشت‪.‬‬ ‫در نیم��ه س��ال ‪ 89‬خب��ر عضوی��ت او در دانش��گاه‬ ‫عالمه‌طباطبایی به‌عنوان هیات علمی به گوش رسید‪ .‬این‬ ‫اتفاق در حالی بود که تا پیش از آن سوابق تدریس او بیشتر‬ ‫در دانشگاه آزاد دیده شده بود‪ .‬گفته می‌شد که حداکثر سابقه‬ ‫تدریس او به‌عنوان اس��تاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی بوده‬ ‫است‪ .‬با این وجود ظاهرا او در دانش��کده امور اقتصادی نیز‬ ‫تدریس کرده است‪.‬‬ ‫مهدی تقوی اس��تاد او بوده که هم‌اکنون در دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی تدری��س می‌کند‪ .‬او که ام��روز چندان با‬ ‫عملکرد شاگرد درس‌خوان پیشینش موافق نیست‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«وقتی یک نفر وزیر می‌ش��ود‪ ،‬پس از بازگشت به دانشگاه‬ ‫ی می‌گیرد‪.‬‬ ‫بدون توجه به س��وابق قبلی‪ ،‬درجه اس��تاد تمام ‌‬ ‫در واقع من که االن ‪ 42‬سال اس��ت تدریس می‌کنم استاد‬ ‫تمامم‪ ،‬ولی کسی که ‪ 40‬سالش شده و وزیر است‪ ،‬می‌تواند‬ ‫با بازگشت به دانشگاه‪ ،‬هم‌رتبه من باشد‪».‬‬ ‫شمس‌الدین حسینی هشت کتاب با عناوین بازار شکر‬ ‫با تاکید بر سیاست‌های حمایتی‪ ،‬الیحه قانون رقابت‪ ،‬مبانی‬ ‫نظری و تجربه کشورها‪ ،‬تورم؛ دالیل و راه‌های مهار آن در‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬آمار س��خن می‌گوید‪ ،‬ایران آباد؛ هشت سال‬ ‫تالش مقدس‪(The Flourishing Iran ،‬ایران روبه رشد)‪،‬‬ ‫مجموعه مقاالت گردهمایی بررسی مساله فقر و فقرزدایی‬ ‫در جمهوری اسالمی (دو جلد) تالیف کرده است‪.‬‬ ‫را نبینم‪ ».‬و حتی به این حد هم اکتفا نکرد بلکه رو به حضار‬ ‫آنها را خطاب قرار داد و جمله‌اش را اینگونه کامل کرد‪« :‬حتی‬ ‫باید دسته‌جمعی خودکشی کنیم!»‬ ‫با این وجود او در ادامه از منتق��دان اصلی هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها شد‪ .‬گرچه او ش��ايد به حمایت‌هایش از اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬ریاست شورای تازه تاسیس رقابت را بر‌عهده گرفت؛‬ ‫شورایی که كمتركسي از جزئیات اقدامات آن اطالع دارد‪.‬‬ ‫در دوره وزارت شمس‌الدین حسینی‪ ،‬کشور بیشترین‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬بیشترین نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫بیشترین نرخ‌های بیکاری‪ ،‬بیش��ترین نرخ‌های طال و ارز‪،‬‬ ‫بزرگترین سوءاس��تفاده بانکی تاریخ ایران‪ ،‬فرار مدیرعامل‬ ‫بزرگترین بانک دولتی و کمترین رشد اقتصادی (نیم‌درصد‬ ‫در سال ‪ )87‬را تجربه کرد‪.‬‬ ‫او در جریان سوءاس��تفاده بانکی س��ه ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی کارش به استیضاح کشید‪ .‬استیضاح سید‌شمس‌الدین‬ ‫حس��ینی‪ ،‬وزی��ر اقتص��اد دولت ده��م در تاریخ سه‌ش��نبه‬ ‫‪۱۰‬آبان‪ ۱۳۹۰‬انجام شد‪ .‬با این وجود البی‌های او با رسانه‌ها‬ ‫و نماین��دگان مجلس تا جایی رس��ید که عل��ی الریجانی‬ ‫به‌عنوان رئیس مجلس در دفاع از او سخن گفت‪ .‬از مجموع‬ ‫‪۲۴۵‬نماینده حاضر در جلسه‪۲۴۴ ،‬نفر در رای‌گیری شرکت‬ ‫کردند که ‪۱۴۱‬نماینده به این استیضاح رای مخالف دادند‪،‬‬ ‫‪۹۳‬نفر هم موافق اس��تیضاح بودند و ‪۱۰‬نفر هم رای ممتنع‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫دیگر اقداماتی که در دوره حس��ینی کلید خورد‪ ،‬سایر‬ ‫بخش‌های طرح تحوالت اقتصادی مانند اصالح پول ملی‪،‬‬ ‫اصالح نظام گمرکی‪ ،‬اصالح نظ��ام مالیاتی و اصالح نظام‬ ‫توزیع بود‪ ،‬اما تاکنون هیچ کدام از آنها به نتیجه مش��خصی‬ ‫نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫در روزهای اوج قیمت دالر‪ ،‬حسینی چندبار جور رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی را کشید و به مجلس رفت‪ ،‬اما برای بار دوم‬ ‫وقتی تابستان امس��ال به مجلس فراخوانده شد‌‪ ،‬ترجیح داد‬ ‫توجه‌ها را به حمي��د بهمني جلب كند و با اس��تناد به قانون‬ ‫اعالم کند که مدیریت بازار ارز جزو وظایف او نیست‪.‬‬ ‫روزهای اوج و افول‬ ‫حس��ینی تا نیمه‌س��ال ‪ 90‬در اوج بود‪ .‬او به‌طور پیاپی‬ ‫در جمع خبرنگاران حاضر می‌ش��د و به س��واالت آنها پاسخ‬ ‫می‌داد‪ .‬انتصاب او به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت دهم‬ ‫باعث شد که دست‌کم شش ماه یک بار جلسات سخنگو را‬ ‫برگزار کند‪ .‬او حتی در برگزاری این نشست‌ها آنقدر خبره شده‬ ‫بود که می‌دانست چطور در آن جلسات‪ ،‬لیوان آب را بنوشد تا‬ ‫عکاسان از او عکس‌های پیاپی بگیرند‪ .‬با این وجود پس از رو‬ ‫ش��دن اختالس بانکی بزرگ‪ ،‬او دیگر هرگز نشست خبری‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت را برگزار نکرد و‌ترجیح داد کمتر‬ ‫در جمع خبرنگاران حاضر ش��ود‪ .‬حتی در حاشیه همایش‌ها‬ ‫نیز کمتر به پاسخگویی حاضر شد و تالش کرد اقداماتش را‬ ‫در سکوت پیش ببرد‪ .‬او اکنون دوران سختي را طی می‌کند‬ ‫و بیشتر منتظر اس��ت تا دوره مدیریتش تمام ش��ود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هم‌اکنون دو کارت زرد به دلیل قانع نشدن‬ ‫نمایندگان مجلس از پاسخ به سواالتشان دریافت کرده و شاید‬ ‫منتظر است با دریافت کارت سوم‪ ،‬دوباره استیضاح شود‪g .‬‬ ‫حسینی در همه دولت‌ها مدیریت کرده است‪ .‬او مدیر پیشین‬ ‫حوزه ریاست سازمان سابق برنامه و بودجه در دولت سازندگی‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در دوره اصالحات و‬ ‫کشتی‌گیر سال‌های دور دانشگاه‌های کشور است‬ ‫‪67‬‬
‫فاطمه کریمخان‬ ‫آقای تاج‌گردون! در م�ورد عملکرد وزیر اقتصاد‬ ‫در مدت اخیر‪....‬‬ ‫‪ l‬می‌خواهید مثبت بزنید یا منفی؟‬ ‫چیزی را که ش�ما بگویید را می‌خواه�م‪ ‌،‬مثبت و‬ ‫منفی‌اش با شما‪.‬‬ ‫‪ l‬بعضی‌ها این روز‌ها می‌خواهند وزیر را بیندازند‌‪ ،‬یا‬ ‫می‌خواهند خیلی سفت و سخت او را نگه دارند‪...‬‬ ‫می‌خواهم نظ�ر ش�ما را در مورد عملک�رد وزیر‬ ‫بدانم‪ .‬شما فکر می‌کنید چه اتقافی باید بيفتد؟‬ ‫‪ l‬خب من از کسانی هس��تم که به نسبت موافق‬ ‫عملکرد وزیر و ش��خص آقای حسینی هس��تم و در جلسه‬ ‫س��وال از وزیر هم اخطار قانون اساس��ی دادم که سوال به‬ ‫وزیر ربطی ندارد‪.‬‬ ‫مثلا در همی�ن م�ورد س�وال از وزی�ر اقتصاد‌‪،‬‬ ‫نظر ش�ما در مورد جلس�ه هفته گذشته مجلس‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬در مورد جلسه چهارشنبه گذشته‪ ‌،‬همان‌طور که‬ ‫در صحن هم گفتم‪ ،‬س��والی که مطرح ش��د به وزیر ربطی‬ ‫نداشت‪ .‬درست است که برخی استناد می‌کنند که هر یک‬ ‫از وزیران باید در مورد هر آنچه در دولت تصویب می‌ش��ود‬ ‫پاسخگو باش��ند‪ ،‬اما اصل ‪ 137‬قانون اساسی که تذکر من‬ ‫بر مبنای آن ب��ود هم می‌گوید که هر ی��ک از وزرا در مورد‬ ‫همه تصمیم‌های دولت باید پاس��خگو باشند‪ ‌،‬اما خب این‬ ‫نمی‌تواند کار‌آیی خاصی داشته باشد‪.‬‬ ‫سوال از وزیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪‌l‬از نظر من سوال آقای نادران از وزیر اقتصاد مغایر‬ ‫با اصل ‪ 137‬قانون اساس��ی بود‪ .‬اما به ه��ر حال مجلس از‬ ‫گفته‌های آقای حسینی قانع نشد و به وی کارت زرد داد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫چرا مجلس از پاسخ وزیر قانع نشد؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬رایی ک��ه مجلس به وزی��ر اقتصاد داد و‬ ‫در واقع کارت زردی که نش��ان داد‪‌،‬بیش��تر از آنکه به وزیر‬ ‫اقتصاد و عملکردش یا نحوه پاس��خگویی‌اش در مجلس‬ ‫مربوط باش��د‪‌،‬به دلیل فضای عمومی جامعه است‪ .‬به هر‬ ‫حال آقای‌وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولت هم هست‌‬ ‫و اگر مجلس رای به قانع شدن از پاسخ وزیر اقتصاد می‌داد‬ ‫به معنای آن بود که مجلس از وضعیت کنونی اقتصاد کشور‬ ‫راضی است و به ش��رایط فعلی قانع شده است‪ .‬در واقع این‬ ‫رای به وزیر نبود‪ ،‬بلکه رای به وضعیت اقتصادی کشور بود‪.‬‬ ‫وزی�ر اقتص�اد از آن وزرای�ی اس�ت که زی�اد به‬ ‫مجلس رفت و آمد می‌کند‪‌،‬اگر بخواهید عملکرد‬ ‫او را ارزیابی کنید چه می‌گویید؟‬ ‫‪ l‬واقعی��ت این اس��ت که وزی��ر اقتص��اد به‌رغم‬ ‫کاس��تی‌های موجود از جمله وزرای معقول دولت اس��ت و‬ ‫نکته منفی چندانی در کارش وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما وضعیت اقتصاد کشور‪...‬‬ ‫‪ l‬بل��ه‪‌،‬اما هم��ه چی��ز ه��م ب��ه او بر‌نمی‌گردد‪.‬‬ ‫وزیر‌اقتصاد در مورد خیلی از مسائل اساسا مسئولیتی ندارد‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی مثلث با غالمرضا تاج‌گردون‬ ‫وزير به بانك مركزي تسلط ندارد‬ ‫‪ l‬عیب عموم��ی دولت این اس��ت که یکس��ری‬ ‫تصمیمات ف��وری می‌گیرد و بعد هم ف��وری آنها را عوض‬ ‫می‌کند‪ ‌،‬جابه‌جایی‌های فوری انجام می‌دهد که دردسر‌ساز‬ ‫هس��تند‪ .‬اما در حیطه فعالی��ت وزیر اقتصاد ای��ن اتفاق‌ها‬ ‫کم‌ترافتاده است‪.‬‬ ‫غالمرضا تاج‌گردون‪ ‌،‬عضو هیات‌رئیسه کمیس�یون برنامه و بودجه مجلس است و پیش از آن‪ ،‬یک‬ ‫اقتصاددان‪ .‬وی می‌گوید که دوستی ‪ 15‬ساله با وزیر اقتصاد دارد که این روز‌ها زیاد به مجلس رفت و آمد‬ ‫رفتو‌آمد وزیر اقتصاد در مورد خیلی از مسائل اقتصادی کشور‬ ‫می‌کند‪‌،‬اما تاکید می‌کند که با وجود این همه ‌‌‬ ‫تصمیم‌گیر نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬وزی��ر اقتصاد جابه‌جایی‌ه��ای کم‌تری در حوزه‬ ‫فعالیت خ��ودش ایجاد کرده‪ ‌،‬معموال ه��م در جابه‌جایی‌ها‬ ‫تخصص را مورد نظر قرار داده است‪ .‬ضمن اینکه تخصص‬ ‫او ه��م ب��ه کارش می‌آید‪‌،‬به‌هر‌ح��ال وزیر فعل��ی اقتصاد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪68‬‬ ‫چه چیزی باعث می‌شود که بگویید وزیر اقتصاد‬ ‫از وزرای معقول دولت است؟‬ ‫یعنی چه اتفاقاتی؟‬
‫تحصیالتی در زمینه اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫اما وضعیت اقتصادی‪...‬‬ ‫‪ l‬وزیر اقتصاد حداقلی‌‪ ،‬حداکثری نیست‪ .‬در خیلی‬ ‫از موارد‪ ‌،‬اشکال‌هایی که مطرح می‌شود در حوزه اختیارات‬ ‫او نیست‪.‬‬ ‫همان‌ط�ور که ش�ما هم اش�اره کرده‌ای�د‪ ‌،‬وزیر‬ ‫اقتصاد فعلی تحصیالتش هم در حوزه کاری‌اش‬ ‫اس�ت‪‌،‬آیا وزیر اقتص�اد یک چهره دانش�گاهی‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬با وج��ود تحصیالت مرتبط‌ وجهه دانش��گاهی‬ ‫وزیر اقتصاد غالب نیس��ت و او به هر حال یک استاد ممتاز‬ ‫دانش��گاهی نبوده و هیچ وق��ت هم در این م��ورد ادعایی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫با‌وجود تحصیالت مرتبط و حضور در دانشگاه‌ها‌‪،‬‬ ‫وزی�ر اقتص�اد عملا ارتب�اط خاص�ی ب�ا بدن�ه‬ ‫کارشناس�ی اقتصاد کش�ور ن�دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫انتظ�ار می‌رفت بتوان�د از این بدنه کارشناس�ی‬ ‫برای مدیریت وضعیت اقتصاد کش�ور اس�تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اقتصادی دولت را خیلی قبول ندارند‪ .‬حتی کس��انی که در‬ ‫ابت��دای دولت نهم از همی��ن بدنه کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫جزو دوس��تداران دولت بودند هم در ح��ال حاضر چندان با‬ ‫سیاست‌های اقتصادی دولت میانه خوبی ندارند‪.‬‬ ‫ام�ا وزی�ر اقتص�اد می‌توانس�ت از ای�ن بدن�ه‬ ‫کارشناسی برای مدیریت شرایط استفاده کند؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬خیلی از تصمیم‌ه��ای اقتصادی را وزیر‬ ‫اقتصاد نمی‌گیرد‪ .‬به همین جلسه سوال از وزیر نگاه کنید‪‌،‬‬ ‫اگر مجلس مطمئن بود که تصمیم��ات اقتصادی منجر به‬ ‫وضعیت موجود توس��ط وزیر اتخاذ شده‪ ،‬مطمئن باشید که‬ ‫آن وقت برخورد با او برخورد اس��تیضاحی بود‪ .‬این مس��اله‬ ‫نشان می‌دهد که مجلس هم می‌داند که نقش وزیر اقتصاد‬ ‫چیست وگرنه استیضاح وزیر حتمی‌بود‪.‬‬ ‫اینک�ه می‌گویی�د وزی�ر در خیل�ی م�وارد‬ ‫تصمیم‌گیرنده نیست‌‪ ،‬چه معنایی می‌دهد؟‬ ‫‪ l‬مثال در مورد مس��اله ارز‪ ‌،‬ما می‌دانیم که وزیر بر‬ ‫بانک مرکزی مسلط نیست‪.‬‬ ‫یعنی وزی�ر اقتصاد ب�ا رئیس کل بان�ک مرکزی‬ ‫درگیر است؟‬ ‫‪ l‬بله‪‌،‬وزیر می‌توانست این ارتباط را بر‌قرار کند‌‪ ،‬اما‬ ‫خب این کار را نکرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬این را من درگی��ری نمی‌دانم‪ .‬ام��ا وزیر به بانک‬ ‫مرکزی تسلط ندارد‪.‬‬ ‫‪ l‬خب‪‌،‬بخش عمده آن بر‌می‌گردد به اینکه دولت‬ ‫این تمایل را ندارد که با بدنه کارشناس��ان اقتصادی ارتباط‬ ‫موثر داشته باشد‪ .‬ضمن اینکه جو عمومی کارشناسان این‬ ‫رشته هم مخالف سیاست‌های دولت هستند و این اقدامات‬ ‫‪ l‬غالب وزرای قبلی هم به بانک مرکزی تس��لط‬ ‫فکر می‌کنید چرا این اتفاق نیفتاده است؟‬ ‫چ�را این اتفاق افتاده اس�ت؟ تس�لط نداش�تن‬ ‫به بانک مرکزی یک مس�اله عموم�ی برای همه‬ ‫وزرای اقتصاد اس�ت یا صرفا این وزیر خاص به‬ ‫دالیل خاص این تسلط را ندارد؟‬ ‫خاصی نداشته‌اند‌‪ ،‬البته یکی‪ ،‬دو نفری بوده‌اند که این تسلط‬ ‫را داشته‌اند اما غالبا این تسلط وجود نداشته است‪.‬‬ ‫و مش�کالت امروز اقتصادی کش�ور را ناش�ی از‬ ‫همی�ن موض�وع می‌دانید ی�ا مس�اله دیگری در‬ ‫میان است؟‬ ‫‪ l‬به هر جهت‪‌،‬اگر وزیر اقتص��اد بر بانک مرکزی‬ ‫تسلط داشته باشد‌‪ ،‬یا اینکه عملکرد آنها هماهنگ باشد این‬ ‫برای مدیریت اقتصاد کشور مناسب‌تر است‪.‬‬ ‫ش�ما می‌گویید این ناهماهنگی در م�ورد اغلب‬ ‫وزرای اقتص�اد و روس�ای بانک مرک�زی وجود‬ ‫داش�ته‪‌،‬پس چه اتفاقی افتاده که این دفعه این‬ ‫همه مشکل به وجود آمده؟‬ ‫‪ l‬چرایی آن را نمی‌دانم‪ ‌،‬اما دخالت‌هایی که برخي‬ ‫افراد می‌کنند در این مساله‌بی‌تاثیر نبوده و نیست‪.‬‬ ‫برخي مخالفان آقاي حسيني مي‌گويند که وزیر‬ ‫اقتصاد چهره‌ای نزدیک به اصالح‌طلبان اس�ت‪،‬‬ ‫‌نظر شما در این مورد چیست؟‬ ‫‪ l‬من حدود ‪ 15‬س��ال اس��ت که آقای حسینی را‬ ‫می‌شناسم و احساس نمی‌کنم که او تمایالت اصالح‌طلبانه‬ ‫داشته باشد‌‪ .‬البته شاید دوستانی داشته باشد که اصالح‌طلب‬ ‫هستند اما خودش تمایالت اصالح‌طلبانه ندارد‪.‬‬ ‫در مجم�وع عملک�رد آق�ای حس�ینی را در دوره‬ ‫وزارتش چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬من به این س��وال قبال پاس��خ داده‌ام‪ ‌،‬نیازی به‬ ‫تکرار نیست‪g .‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫حسینی با پرداخت نقدی یارانه مخالف بوده است‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫وقتي اقتصاد رنگ سياست مي‌گيرد‬ ‫حمیدرضا نصیری‌نژاد‬ ‫‪3‬‬ ‫همزمان با کلید خوردن ط��رح هدفمندی یارانه‌ها در‬ ‫زمان وزارت شمس‌‌الدین حسینی‪ ،‬مقاله‌ای از او منتشر شده‬ ‫که بر‌اساس آن‪ ،‬او در س��ال ‪ 1384‬با پرداخت نقدی یارانه‬ ‫مخالفت کرده بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین نوش��ته‪ ،‬وزیر اقتصاد دولت دهم که در حال‬ ‫حاضر رئی��س کارگروه طرح تحول اقتصادی هم هس��ت‪،‬‬ ‫پیش از انتص��اب خود به مق��ام وزارت از جمل��ه مخالفان‬ ‫پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت بوده است‪.‬‬ ‫حسینی در این مقاله که کار مش��ترکی بوده است با‬ ‫«امین مالکی» و در همایش «کالبد‌ش��کافی حمایت‌ها در‬ ‫اقتصاد ایران» در مهرماه ‪ 84‬ارائه ش��ده‪ ،‬طرح نقدی شدن‬ ‫یارانه‌های حامل‌های انرژی را رد کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به معیارهای انتخاب نظ��ام حمایت و‬ ‫روش‌های پرداخت یارانه به توضیح انواع روش‌ها (نقدی‪،‬‬ ‫کاالیی‪ ،‬قیمت��ی و کاال‌برگی) پرداخته و س��پس نگاهی به‬ ‫تجربه ایران از ‪ 1327‬به بعد داشته است‪.‬‬ ‫حس��ینی در بخش تجربه ایران به نخس��تین تجربه‬ ‫پرداخت یارانه نقدی اشاره کرده و نوشته است‪« :‬نخستین‬ ‫تجربه در پرداخت یارانه نقدی در کشور به برنامه دوم توسعه‬ ‫باز‌می‌گ��ردد که از جمله می‌ت��وان به تبدی��ل یارانه مرغ و‬ ‫تخم‌مرغ به نقدی و سپس حذف کامل این یارانه اشاره کرد‬ ‫که تجربه کاملا ناموفقی به حساب می‌آید‪».‬‬ ‫او در مقاله خود با پذیرش اصالح روش پرداخت یارانه‌ها‪،‬‬ ‫نکته مهم در این خصوص را توجه به معیارهایی در اصالح و‬ ‫جایگزینی نظام موجود دانسته و نوشته است‪« :‬به‌عنوان مثال‬ ‫پیش��نهاد پرداخت یارانه نقدی همگانی برای کاالیی چون‬ ‫سوخت‪ ،‬بدون بررسی و توجیه الزم مبنی بر اثر‌بخشی آن بر‬ ‫بهبود معیارهای کارآیی ارائه شده است‪».‬‬ ‫وی افزوده اس��ت‪« :‬چنین نظامی فاصل��ه زیادی از‬ ‫معیارهای هدفمندی داشته‪ ،‬نظام اجرایی مشخصی ندارد‬ ‫و بر‌اساس مطالعات انجام نگرفته و با اثرات جانبی‬ ‫منفی شدیدی به صورت افزایش تورم و کاهش‬ ‫رفاه اقشار آسیب‌پذیر همراه است و بالطبع با‬ ‫فشارهای سیاس��ی و عدم‌پذیرش اجتماعی‬ ‫مواجه خواهد بود‪».‬‬ ‫حس��ینی در این مقاله که اعتماد ملی‬ ‫منتش��ر کرده نتیجه گرفته اس��ت‪« :‬به این‬ ‫ترتیب اص�لاح روش پرداخ��ت یارانه موجود‬ ‫در حوزه‌های مختل��ف باید ب��ا ارزیابی اثرات‬ ‫اصالحات صورت گرفته و بر بهبود معیارهای‬ ‫کارآیی روش پرداخت یارانه صورت‌پذیرد و به‬ ‫این رویکرد به‌عنوان راهنمای اصالح نظام یارانه‬ ‫توجه شود‪g ».‬‬ ‫حسيني در حالي در مسند وزارت اقتصاد نشست كه‬ ‫تحصيالتش را در دانشگاه آزاد انجام داده بود و مدافع‬ ‫تئوري‌هاي علمي محسوب مي‌شد‪.‬‬ ‫‪69‬‬
‫گفت‌وگو با استاد وزیر اقتصاد در دانشگاه؛‬ ‫تقصیرحسینی نيست‬ ‫‪4‬‬ ‫مهدی تقوی معتقد است که شرایط کنونی اقتصاد کشور تقصیر وزیر یا رئیس‌جمهور نیست‪ .‬به اعتقاد او‬ ‫زیرساخت‌های اقتصاد کشور مدت‌هاست تخریب شده و نمی‌توان با اقدامات لحظه‌ای آن را ساماندهی کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬دانش‌آموختگان این روزهای دانشگاه‌ها نیز توان علمی‌مناسبی ندارند و به دلیل توسعه‌بی‌رویه‬ ‫دانشگاه‌ها از کیفیت آنها کاسته شده است‪ .‬او پیشنهاد می‌کند که برای برون‌رفت از این وضعیت‪ ،‬مطالعه‬ ‫دانشجویان بیشتر و فعالیت آنها جدی‌تر شود تا در دراز‌مدت‪ ،‬اقدامات عملیاتی مناسب‌تری برای بهبود‬ ‫وضعیت اقتصاد کشور به جریان بیفتد‪ .‬البته تقوی کسوت استادی برخی از مدیران و برنامه‌ریزان فعلی اقتصاد‬ ‫کشور را داشته و برخی اظهارات او را بی‌ارتباط با این موضوع توصیف نمی‌کنند‪ .‬دکتر تقوی با این حال خود را‬ ‫منتقد درجه یک طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌داند‪ .‬خبرنگار مثلث درباره دوره عملکرد‬ ‫شمس‌الدین حسینی‪ ،‬وزیر کنونی امور اقتصادی و دارایی با استاد او گفت‌وگو كرده است‪.‬‬ ‫را اصالح کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا نصیری‌نژاد‬ ‫آقای دکتر‌تقوی! می‌دانم که شما از جمله اساتید‬ ‫آقای شمس‌الدین حسینی در دانشگاه بوده‌اید‪.‬‬ ‫مثل دکتر جمش�ید پژویان که ایشان هم بارها از‬ ‫وزیر اقتصاد تعریف کرده است‪ .‬با این حال االن‬ ‫انتقاداتی به شخص وزیر اقتصاد وارد شده است‪.‬‬ ‫به‌خصوص در موضوع هدفمن�دی یارانه‌ها این‬ ‫انتقادها بیشتر شد‪ .‬شما از عملکرد آقای حسینی‬ ‫در وزارت اقتصاد چه تحلیلی دارید؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ l‬از دی��دگاه من ش��مس‌الدین حس��ینی در این‬ ‫وضعیت مقصر نیس��ت‪ .‬حتی آقاي احمدی‌نژاد هم مقصر‬ ‫نیست‪ .‬مشکل اقتصاد ایران ساختاری است‪ .‬اینکه در یک‬ ‫مقطع کوتاه نرخ ارز در کشور دو‌برابر شده‪ ،‬نشان می‌دهد که‬ ‫این اقتصاد بیمار است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫به‌هر‌حال ایش�ان وزیر اقتصاد اس�ت‪ .‬نمی‌شود‬ ‫گفت که هیچ بخشی از وضعیت کنونی کشور به‬ ‫او مربوط نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬من معتقدم هر ک��س دیگری هم ب��ه جز وزیر‬ ‫اقتصاد کنونی بود‪ ،‬چندان اتفاق خاصی رخ نمی‌داد‪ .‬کشور‬ ‫از س��ال‌ها پیش با این مشکل روبه‌رو ش��ده است‪ .‬از زمان‬ ‫ورود درآمد نفت به بودجه کش��ور‪ ،‬تورم س��اختاری ایجاد‬ ‫شده و االن هم نمی‌ش��ود در یک فاصله کوتاه این سیستم‬ ‫برخی منتقدان معتقدند وزارت اقتصاد هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها را اجرا نکرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬من خودم از منتقدان درج��ه یک این طرح بودم‬ ‫و هس��تم‪ .‬از دیدگاه من اینکه ما بخش��ی از درآمد کشور را‬ ‫به‌عنوان یارانه روی کاالها پرداخت کنیم کار غلطی نیست‪.‬‬ ‫به هر حال این س��رمایه و ثروت ملی است و ما هم آن را به‬ ‫مردم می‌پردازیم‪.‬‬ ‫اما نکته این است که نباید همه پول نفت را در این راه‬ ‫خرج کنیم‪ .‬آنچه اشتباه است این که ما در ایران پول نفت را‬ ‫سرمایه‌گذاری نکردیم‪ .‬پول نفت خرج درآمد جاری دولت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫آنچه در کشور ما انجام شد این بود که پول نفت را به‬ ‫اصطالح بین مردم تقسیم کردند‪ ،‬اما به آن خانواده فقیری‬ ‫که هش��ت تا بچه داش��ت و پدر خانواده هموضعيت خوبي‬ ‫نداشت‪ ،‬االن ماهی ‪ 500‬هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫پدر هم این پول را خرج امورات��ش می‌کند‪ .‬بنابراین نتیجه‬ ‫این هدفمندی چندان هم مناسب نبود‪.‬‬ ‫هدفمندی یعنی اینکه پول کشور به سمت تولید و علم‬ ‫هدایت شود‪ ،‬نه اینکه س��هم تولید از این منابع حذف شود‪.‬‬ ‫آنچه در ایران رخ داد‪ ،‬هدفمندی نبود‪ ،‬بلکه هدر دادن منابع‬ ‫به شکلی دیگر بود‪.‬‬ ‫االن ارزیابی ش�ما از ش�مس‌الدین حسینی در‬ ‫نگاهي به روابط بهمنی و حسینی‬ ‫‪5‬‬ ‫تقابل يا هماهنگي پنهان؟‬ ‫«من را از پاسخ به این سوال معذور کنید»؛ این پاسخ‬ ‫شمس الدین حسینی در جایگاه وزیر اقتصاد به نمایندگانی بود‬ ‫که او را به دلیل نوسان‌های اخیر ارز به مجلس احضار کرده‬ ‫بودند‪ .‬او معتقد بود که سوال در این حوزه به او ارتباطی ندارد‪،‬‬ ‫بلکه رئیس کل بانک مرکزی باید در این باره پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که حسینی در روزهای پایانی سال‬ ‫گذشته‪ ،‬جور بهمنی را در این‌‌باره کشیده بود و حتی یک بار‬ ‫هم به جای او استیضاح شده بود‪ .‬این نخستین تقابل عیان‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس کل بانک مرکزی بود‪.‬‬ ‫بهمنی شاید در روزهای تصویب قانون بودجه ‪ 90‬که‬ ‫نمایندگان قصد داش��تند رئیس کل بانک مرکزی را با ارائه‬ ‫طرحی به گرفتن رای اعتماد از مجل��س مجبور کنند‪ ،‬این‬ ‫روزها را پیش‌بینیکرده بود که به‌شدت با آن طرح مخالفت‬ ‫‪70‬‬ ‫کرد‪ .‬او آن روزها گفت که با این کار استقالل بانک مرکزی‬ ‫زیر س��وال خواهد رف��ت و در صورت تصویب آن‪ ،‬اس��تعفا‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫محمود بهمنی از همان شروع نوسان‌های ارزی‪ ،‬وزیر‬ ‫اقتصاد را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل نمی‌کرد‪ .‬حتی هرگز‬ ‫این دو در کنار هم ظاهر نشدند تا به مسائل حوزه پولی و مالی‬ ‫کشور پاسخ بدهند‪.‬‬ ‫با این وجود وزی��ر اقتصاد به گفته خ��ودش به خاطر‬ ‫مصالح کش��ور همواره از سیاس��ت‌های بانک مرکزی دفاع‬ ‫می‌کرد‪ .‬او حتی ی��ک بار در دفاع از ط��رح بانک مرکزی در‬ ‫افزایش نرخ ارز مرجع‪ ،‬با اعالم درستی این سیاست گفته بود‬ ‫که بانک مرکزی باید ابتدا قیمت را به بازار آزاد نزدیک کند و‬ ‫سپس بر آن مسلط شود!‬ ‫کابینه چیست؟‬ ‫‪ l‬به نظر من سایر وزرا هم چندان از او بهتر نیستند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اقدامات او در دوره وزارتش‪ ،‬دامن‬ ‫زدن به موضوع خصوصی‌سازی بوده است‪ .‬این‬ ‫روند را تاکنون چطور می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬بدترین نوع خصوصی‌س��ازی انجام شده است‪.‬‬ ‫وقتی پربازده‌ترین کارگاه‌ها در ایران هم‌اکنون کاملا متوقف‬ ‫شده‌اند‪ ،‬یعنی که خصوصی‌‌س��ازی در ایران ناموفق انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬البته نه اینکه اصل خصوصی‌سازی چیز بدی‬ ‫است‪ ،‬اما روشی که انجام شده‪ ،‬کاملا غلط است‪.‬‬ ‫در ایران بزرگترین کارخانه‌ها به کس��انی واگذار شد‬ ‫که از مدیریت چیزی نمی‌دانس��تند و اغلب ه��م دولتی یا‬ ‫شبه‌دولتی بودند‪.‬‬ ‫کارخانه بزرگی مانند کفش ملی که یک روز تولیدات‬ ‫آن به اروپا صادر می‌شد‪ ،‬االن تعطیل است‪ .‬بنابراین اوضاع‬ ‫خصوصی‌سازی در ایران واقعا ناگوار است‪.‬‬ ‫آقای دکتر! ولی این کارها را شاگردان خود شما‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ l‬به‌هر حال دانش��جویان دوره جدی��د هم کمتر‬ ‫درس‌خوان بودند و هم کمتر امکانات داشتند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر توسعه آموزش عالی در کشور باعث شد کیفیت‬ ‫آن کم شود‪ .‬ضمن اینکه بعضی اشکاالت ساختاری‬ ‫است و به افراد ربطی ندارد‪g .‬‬ ‫این در حالی بود که بسیاری از اقتصاددانان خبره معتقد‬ ‫بودند این اقدام دلیل محکمی‌برای عدم تسلط بانک مرکزی‬ ‫بر بازار ارز است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د بانک مرک��زی به ریاس��ت محمود‬ ‫بهمنی هم‌اکنون اب��زار خوبی برای پی��اده کردن تفکرات‬ ‫رئیس‌جمهور اس��ت‪ .‬به دلیل آنکه این نهاد کاملا خارج از‬ ‫نظارت مجلس است و حداکثر اقدامی‌که نمایندگان مردم‬ ‫درباره آن می‌توانند انجام بدهن��د‪ ،‬طرح تحقیق و تفحص‬ ‫اس��ت؛ کاری که در نهایت نتیجه‌ای جز ارائه یک گزارش‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهمن��ی از زمان ریاس��تش ب��ر بانک مرک��زی همه‬ ‫خواس��ته‌های احمدی‌نژاد را پیاده س��ازی کرد‪ .‬او نرخ سود‬ ‫بانکی را کاهش داد و باعث شد حجم زیادی از سپرده‌های‬ ‫مردمی‌به طرف بازار س��که و ارز هدایت شود‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که ظاهرا اعضای شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود‬ ‫موافق نبودند‪ .‬بهمنی بارها از کاهش این نرخ دفاع کرده بود‬ ‫و حتی وقتی در آخرین تصمیم‪ ،‬افزایش نرخ س��ود را ابالغ‬ ‫کرد‪ ،‬رئیس‌جمهور در تلویزیون رسما مخالفت خود را با این‬ ‫اقدام اعالم کرد‪.‬‬
‫بخشي از بحران‌‪ ،‬رواني است‬ ‫حمایت از تولید ملی‌‪ ،‬چاره مدیريت قیمت‌ارز‬ ‫نهاشمی‌‪/‬رئیسکمیسیونصنایعمجلسهشتم‬ ‫حسی ‌‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫آنچه باعث ایجاد ثبات اقتصادی در قیمت ارز می‌شود‪،‬‬ ‫‌مدیریت هوش��مند تیم اقتصادی دولت اس��ت‪ ،‬اما این همه‬ ‫نوسان در بازار ارز نش��ان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت از‬ ‫روش‌های صحیحی برای کنترل اقتصاد کش��ور اس��تفاده‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬چرا که اگر چنین چیزی وجود داش��ت ش��اهد این‬ ‫نوسانات آشکار در بازار ارز کشور نبودیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر البته شاهد آن هستیم که تیم اقتصادی‬ ‫دولت یکس��ری راهکار‌هایی را برای کنت��رل اقتصاد به کار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬ام��ا این روش‌ها بای��د قبل از ب��روز عارضه به‌کار‬ ‫گرفته می‌شد‪.‬‬ ‫در واقع اگر تیم اقتصادی دولت در جریان نوسان‌های‬ ‫ارزی اخیر هوشمندی بیشتری از خودش نشان می‌داد شاید‬ ‫اصال دچار چنین نوسان‌های شدیدی نمی‌شدیم‪.‬‬ ‫البت��ه در بح��ث مدیری��ت اقتص��ادی کش��ور‬ ‫مقام معظم رهبری به مساله وحدت و انسجام داخلی هم اشاره‬ ‫کرده‌اند که اگر وجود داشته باشد اجازه بروز اثرات روانی که‬ ‫ب ‌ر نوسان‌های ارزی تاثیر می‌گذارد را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫اگر تیم اقتص��ادی دولت به این مس��اله توجه‌کند و به‬ ‫س��مت عدم وحدت حرکت نکند‪‌،‬می‌تواند ای��ن عارضه را‬ ‫مدیریت کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر حمایت از تولید هم می‌تواند در کنترل بازار‬ ‫ارز موثر باشد‪ .‬ارز الزم باید به سیستم تولید کشور تزریق شود با‬ ‫وجود اینکه مدیران اقتصادی مدام مصاحبه و تاکید می‌کنند‬ ‫که کمبود ارز وجود ندارد با اين حال‌شاهد تزریق ارز الزم حتی‬ ‫به‌صنایع دارای اولویت هم نیستیم‪.‬‬ ‫در حالی که اگر صنایع دارای اولویت برای دریافت ارز‬ ‫مشخص شوند و ارز مورد نیاز به آنها تزریق شود‪ ،‬عمال تاثیر‬ ‫ش��ایعاتی که در مورد کمبود ارز و محدود بودن منابع ارزی‬ ‫دولت وجود دارد هم از بین می‌رود و این جو روانی برای خرید‬ ‫ارز کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫نکته دیگری که در مورد مدیریت ارز در کش��ور وجود‬ ‫دارد این اس��ت که مس��ئوالن باید متوجه باش��ند که ارز را‬ ‫نمی‌شود با حرف و بخشنامه مدیریت کرد‪‌،‬بازی‌های کالم ‌‬ ‫ی‬ ‫و دستوری نمی‌تواند مسائل اقتصادی را حل‌کند‪ .‬الزم است‬ ‫در مدیریت اقتصاد یک روال منطقی وجود داشته باشد تا اثرات‬ ‫روانی مسائل مختلف مالی را کنترل کند‪.‬‬ ‫با این‌وج��ود توجه به این نکته هم ضروری اس��ت که‬ ‫تاکید بر اثرات روانی به معنی این نیست که نوسان‌های ارزی‬ ‫تنها ناشی از مسائل روانی است‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر ح��ال فش��ار‌های خارج��ی‪ ‌،‬تحریم‌ه��ا و‬ ‫محدودیت‌هایی که در مورد جاب��ه جایی پول وجود دارد هم‬ ‫در نوسان‌های ارزی‌بی‌تاثیر نیس��ت‪ .‬اما چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم بخش��ی از بحران‌های ارزی هم ناش��ی از مسائل‬ ‫روانی اس��ت‪ .‬وقتی تنها در یک روز قیمت دالر از یک ثبات‬ ‫نسبی در حدود قیمتی دو‌هزار و ‪ 200‬تومان به دو‌‌هزار و ‪400‬‬ ‫و دو‌هزار و ‪ 600‬تومان می‌رس��د‪ ،‬این به آن معنی اس��ت که‬ ‫بخشی از این‌بی‌ثباتی‌ها روانی است‪.‬‬ ‫مسائلی مانند بسته شدن سفارت ایران در کانادا و قطع‬ ‫روابط با این کشور که با تهدید به تحریم‌های شدید‌تر از طرف‬ ‫یک کشور اروپایی همراه بوده هم در افزایش یک‌باره قیمت‬ ‫دالر‌بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫با این همه به نظر می‌رسد اگر آن تزریق ارز به سیستم‬ ‫تولید کشور اتفاق می‌افتاد‪‌،‬شاید اثرات تمام مسائل خارجی و‬ ‫داخلی بر قیمت ارز این همه شدید نمی‌شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که حداقل حمایت‬ ‫از تولید داخلی صورت می‌گیرد‪ .‬در س��الی که «تولید ملی و‬ ‫حمایت از کار و سرمایه ایرانی»‌نام گرفته‌مشاهده می‌کنیم‬ ‫که تولید با مشکالت بسیار زیادی درگیر است و در وضعیت‬ ‫خوبی به سر نمی‌برد‪.‬‬ ‫البته عوامل دیگ��ری از جمله دس��ت‌های پنهان در‬ ‫سیس��تم اقتصادی کش��ور هنوز هم وجود دارد و‌ مشاهده‬ ‫می‌کنیم که بعد از گذش��ت ‪ 33‬س��ال از انقالب اس�لامی‬ ‫هنوز هم واردات در اولویت ق��رار دارد و از مجموع بیش از‬ ‫پانصد میلیارد دالر درآمد ارزی دولت آقای احمدی‌نژاد در‬ ‫هفت سال ابتدایی آن بیش از چهارصد میلیارد دالر صرف‬ ‫واردات کاال ش��ده و این برای اقتصاد کش��ور در حکم یک‬ ‫فاجعه است‪.‬‬ ‫در همین س��ال جاری مش��اهده می‌کنیم که با وجود‬ ‫نامگذاری امسال به نام «‌تولید‌‌ملی و حمایت از کار و سرمایه‬ ‫ایرانی ‌» در همان ابتدای سال ‪ 24‬میلیارد دالر برای واردات‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬چنین مسائلی با سياست‌هاي كالن‌جور‬ ‫در‌نمی‌آید‌؛ ضمن اینکه با اهداف اقتصاد مقاومتی هم که مورد‬ ‫تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫باید به این مساله توجه داش��ت که واردات بالی جان‬ ‫تولید و اقتصاد ملی ماست‪ .‬اقتصاد ملی به معنی تولید قدرتمند‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید ملی قدرتمند‌‪ ،‬یک اقتصاد ملی قدرتمند ایجاد‬ ‫می‌کند که نتیجه‌اش افزای��ش ارزش پول ملی اس��ت‪ .‬اما‬ ‫وقتی از تولید ملی حمایت نمی‌شو ‌د‌‪ ،‬ارزش پول‌ملی این گونه‬ ‫دستخوش تغییر می‌شود‪.‬‬ ‫مس��اله دیگری که این روز‌ها در مورد مدیریت بازار‬ ‫ارز پیش آمده بورس ارز و حاش��یه‌های آن است که به نظر‬ ‫من این ای��ده نمی‌توان��د در مدیریت ب��ازار ارز موثر بیفتد‪‌،‬‬ ‫چرا‌که بورس ارز به معنی تنظیم قیمت بر‌اس��اس عرضه و‬ ‫تقاضاست‪ ،‬اما اگر قرار باشد کسی در بورس ارز نفوذ کند‌و در‬ ‫آن دخالت کند‪ ‌،‬این سیستم نمی‌تواند جوابگو باشد‪ .‬در واقع‬ ‫دولت نمی‌تواند با ب��ورس ارز عرضه و تقاضا یا حتی قیمت‬ ‫ارز را مدیریت کند‪.‬‬ ‫مس��اله‌ای ک��ه در مدیریت اقتصادی کش��ور بس��یار‬ ‫مهم اس��ت‌‪ ،‬موضوع مراجعه به بدنه کارشناس��ی اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت‌‪ .‬مش��ورت در هیچ کج��ا چیز بدی نیس��ت؛‌‬ ‫پیامبر اس�لام(ص) هم در موارد مختلف با اصحاب خودش‬ ‫مش��ورت می‌کرد‪ .‬در حال حاضر ما اس��اتید و کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی بسیاری داریم که خانه‌نشین شده‌اند و کسی به آنها‬ ‫مراجعه نمی‌کند در حالی که تیم اقتصادی دولت می‌تواند با‬ ‫مشورت گرفتن از این بدنه کارشناسی مسائل مختلفی را که‬ ‫پیش می‌آید برطرف کند‪.‬‬ ‫به هر حال بدنه کارشناسی کشور می‌تواند راهکار‌هایی‬ ‫را به تیم اقتصادی دول��ت ارائه دهد که اگر از آنها اس��تفاده‬ ‫صحیح صورت بگیرد امکان کنترل این افزایش‌های جهشی‬ ‫قیمت ارز به وجود خواهد آمد‪g .‬‬ ‫با این وجود تقابل بهمنی با دیدگاه‌های اقتصادی دیگر‬ ‫وزرا نیز نمایان اس��ت‪ .‬او بارها با اظهارات مهدی غضنفری‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای تخصی��ص اعتبار به‬ ‫واحدهای تولیدی مخالفت کرده اس��ت‪ .‬بهمنی که در دوره‬ ‫ریاستش بزرگترین اختالس تاریخ ایران در سیستم بانکی‬ ‫رخ داد‪ ،‬یک بار با عصبانیت اعالم کرد که نمی‌تواند با کامیون‬ ‫در کارخانه‌ها پول خالی کند‪ .‬غضنفری‪ ،‬نیز در پاس��خ به او‬ ‫گفت که اتفاقا از کامیون‌های پول بانک مرکزی به نفع تولید‬ ‫استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫صدور تعداد زیادی بخشنامه ارزی در یک سال اخیر‪،‬‬ ‫بزرگترین نقطعه‌ضعف محمود بهمنی در بانک مرکزی است‬ ‫که نه تنها تاثیری در تعدیل نرخ ارز نداشته‪ ،‬بلکه به‌شدت آن‬ ‫را افزایش داده و بازار را نامتعادل کرده است‪.‬‬ ‫با این وج��ود بهمنی که ش��ایعه اس��تعفایش چند بار‬ ‫مطرح شده‪ ،‬همچنان بر سر کار خود هست؛ بودنی که برای‬ ‫اولین‌بار در تاریخ فعالیت بانک مرکزی کار را به جایی کشاند‬ ‫قو‌تفحص از‬ ‫که نمایندگان مردم را ب��ه تصویب طرح تحقی ‌‬ ‫بانک مرکزی مجبور کرد؛ گر‌چه بعید است اجرای این طرح‬ ‫به دوره مسئولیت بهمنی کفاف بدهد‪g .‬‬ ‫‪71‬‬
‫مصباحي مقدم هرچند‬ ‫در كسوت يك‬ ‫روحاني در مجلس‬ ‫حاضر بوده‪ ،‬اما همواره‬ ‫به‌عنوان يك چهره‬ ‫فعال در حوزه اقتصاد‬ ‫مطرح بوده كه به‬ ‫ويژه در ايام تصويب‬ ‫لوايح بودجه‪ ،‬نقش‬ ‫پررنگي داشته است‬ ‫اگر طرح ما اجرا شود نرخ دالر‬ ‫به ‪ 2000‬تومان نزديك مي‌شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت‌وگو با غالمرضا مصباحي‌مقدم درباره طرح جديد دولت و مجلس‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫غالمرضا مصباحی‌مق�دم بهتری�ن دوران مدیریت ارزی کش�ور در زمان ریاس�ت‌جمهوری محمود‬ ‫احمدی‌نژاد را برای سال ‪ 2006‬میالدی می‌داند‪ ،‬چراکه ذخایر ارزی و طالی کشور به‌شدت افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬رئیس کمیسیون برنامه و بودجه محاس�بات مجلس حاضر نشد نام رئیس بانک مرکزی در آن زمان‬ ‫را بگوید‪ ،‬اما ورق زدن تاریخ نش�ان می‌دهد که س�کان هدایت مدیریت ارزی و ریالی کشور در آن دوران‬ ‫به‌دست طهماسب مظاهری بود‪.‬‬ ‫اوایل زمستان س�ال گذش�ته بود که بازار ارز یک‬ ‫نوس�انی را تجربه ک�رد و بع�د از آن اندکی ثبات‬ ‫بر بازار حاکم ش�د‪ ،‬اما چندی پیش دوباره تعادل‬ ‫عرضه و تقاضا به هم ریخت و شاهد سیر صعودی‬ ‫در قیمت انواع ارز بودیم‪ .‬به نظر شما این نوسانات‬ ‫ناشی از چیست؟‬ ‫‪ l‬نوس��انات نرخ ارز از آذر س��ال گذشته شروع شد‪،‬‬ ‫موقعی که امارات‌متح��د عربی تحت فش��ار بانک مرکزی‬ ‫آمریکا تبدیل ارزهای ایران را به درهم متوقف کرد؛ در چنین‬ ‫شرایطی مدیریت ارزی کشور باید عرضه و تقاضا را مدیریت‬ ‫می‌کرد‪ -‬همین کاری که االن می‌خواهد انجام ش��ود‪ -‬اگر‬ ‫چنین کاری را سال گذشته می‌کردند‪ ،‬ما شاهد نوسانات نرخ‬ ‫ارز و پیدایش ش��کاف بین نرخ مدنظر بان��ک مرکزی و بازار‬ ‫آزاد نمی‌بودیم‪ .‬از س��ال ‪ 79‬تا آذر ‪ 90‬نرخ ارز تک‌نرخی بود‬ ‫و فسادی در دوگانگی نرخ ارز وجود نداشت‪ .‬نرخ ارز خودش‬ ‫را با سایر خدمات و کاالها هماهنگ می‌کرد و به‌طور ملایم‬ ‫افزایش می‌یافت؛ به عبارت دیگر ت��ورم داخلی به نوعی بر‬ ‫تورم خارجی اثر می‌گذاش��ت؛ گرچه برخی ایراداتی داشتند‬ ‫ولی ق��درت مالی بانک مرکزی پاس��خگوی رف��ع نیازهای‬ ‫ارزی کشور بود‪ ،‬اما آن ش��وک که در آذر ‪ 90‬وارد شد بانک‬ ‫مرکزی را دس��تپاچه کرد و این نهاد از عرضه ارز به بازار کم‬ ‫کرد و خود این کم‌کردن عرضه به بازار باعث تش��دید تقاضا‬ ‫و پیدایش مابه التفاوت بین نرخ ارز بانک مرکزی (ارز مرجع)‬ ‫و ارز بازار آزاد شد‪ .‬به‌دنبال آن دالل‌ها به قضیه ورود کردند‪،‬‬ ‫بعد نرخ ارز بر س��که و طال تاثیر گذاشت‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫مرد ‌م ترجیح دادن��د منابع مالی خود را تبدیل ب��ه ارز کنند تا‬ ‫قدرت خرید خود را برای روز مبادا در آینده حفظ یا کار داللی‬ ‫‪72‬‬ ‫کنند‪ .‬تولید‌کنندگان هم‌ترسیدند و برای واردات مواد اولیه در‬ ‫ماه‌های بعد رویه احتیاطی پیش گرفتند و ارز را نگه داشتند‬ ‫ی را تجربه می‌کند‬ ‫تا در روزی که نمی‌دانند بهای ارز چه رقم ‌‬ ‫از ذخایر خود بهره‌گیرند‪ .‬همه اینها دالیلی شد که اوضاع را‬ ‫تشدید و شکاف را بین نرخ ارز مرجع و ارز آزاد افزایش داد تا‬ ‫جایی که قیمت دالر از ‪ 1050‬تومان به ‪ 2000‬تومان رسید‪،‬‬ ‫البته مدتی روی ‪ 1800‬تا ‪ 1900‬نوس��ان داش��ت و باالخره‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان و مس��افران از این بازار نیازهای‬ ‫خود را تامین می‌کردند‪ ،‬اما یک باره با توقف تزریق ارز به بازار‬ ‫آزاد مواجه ش��دند‪ .‬وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه چهارشنبه‬ ‫‪29‬شهریور صحن علنی مجلس تاکید داشت که عرضه ارز‬ ‫به بازار در این مدت متوقف نشد‪ .‬این حرف درستی است ولی‬ ‫عرضه ارز برای کاالهای اساس��ی‪ ،‬دارو و ثبت س��فارش‌ها‬ ‫متوقف نش��د‪ ،‬ولی عرضه ارز به بازار برای پاس��خگویی به‬ ‫تقاضای بازار متوقف شد‪ .‬خود این توقف بر فعالیت دالل‌ها‬ ‫افزود و دوباره به حس��اب آنکه نرخ ارز در آینده افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬انتظارات تورمی‌باال رفت‪ .‬البته برخی اظهار‌نظرهای‬ ‫نادرست هم به این قضیه دامن زد؛ مثل اینکه بعضی‌ها گفتند‬ ‫قیمت ارز تا ‪ 3500‬تومان باال می‌رود‪ .‬این مطالب که از طریق‬ ‫روزنامه‌ها بازتاب پیدا می‌کرد در بازار فرعی ارز اثرگذار شد‪.‬‬ ‫اینکه می‌گوییم بازار فرعی منظور این نیست که بازار اصلی‬ ‫همین بازار است‪ ،‬چون این بازار تقاضاهای بسیار محدودی را‬ ‫پاسخ می‌داد‪ .‬بسیاری از متقاضیان ارز که ارز حسابی و اساسی‬ ‫می‌خواس��تند از این بازار ارز خود را تامی��ن نمی‌کردند‪ .‬آنها‬ ‫(تولید‌کنندگان) دست نگه داش��ته بودند تا آرامش به بازار ارز‬ ‫برگردد تا براساس ثبت سفارش‌هایی که انجام دادند از بانک‬ ‫مرکزی ارز مرجع بگیرند‪ .‬در مجموع از آنجا که معامالت بازار‬ ‫فرعی در حد چند ده‌‌هزار دالر اس��ت‪ ،‬نمی‌شود این را مبنای‬ ‫واقعی قیمت ارز قرار داد‪ .‬به هر حال خود اینکه بانک مرکزی از‬ ‫پایان ماه مبارک رمضان تا االن ارز به بازار عرضه نکرد‪ ،‬تقاضا‬ ‫هم تشدید شد و همین مساله سبب شد تا قیمت ارز در بازار‬ ‫فرعی باال رود و تولید‌کنندگان قیمت کاالهای خودشان را‬ ‫براساس این قیمت غلط شکل بدهند و انتظارات تورمی‌هم‬ ‫در جامعه ایران تشدید شود تا اینکه دولت و مجلس طی چند‬ ‫جلسه نشستند و به جمع‌بندی رسیدند که مساله عرضه ارز از‬ ‫طریق بازار بورس مطرح شود که این پیشنهاد مورد موافقت‬ ‫رئیس‌جمهور قرار نگرفت و به همین خاطر یکی‪ ،‬دو هفته هم‬ ‫در مدیریت بازار وقفه افتاد‪.‬‬ ‫چرا رئیس‌جمهور موافقت نکرد؟‬ ‫ی مناقش��ه کردند و مس��ئوالن اتاق بازرگانی‬ ‫‪ l‬برخ ‌‬ ‫تهران واکنش منفی نشان دادند‪ .‬گفتند چنین اقدامی‌موجب‬ ‫تشدید افزایش تقاضا و تشدید نرخ ارز می‌شود و این وضعیت‬ ‫را بدتر می‌کند‪ ،‬گرچه این حرف کارشناسی نبود اما اثر خود را‬ ‫گذاشت‪ .‬به هر حال راهکار دیگری دنبال شد که همین به تایید‬ ‫تیم منتخب دولت و مجلس رسید و قرار شد ارز از طریق این‬ ‫بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫منظورتان همان دو درصد زی�ر قیمت بازار فرعی‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود که به این وسیله رانتی که‬ ‫پدید آمده از بین برود‪ .‬فسادی که از دو‌نرخی شدن قیمت‬ ‫ارز حاصل شد هزاران میلیارد تومان حقوق و پول مردم را‬ ‫به‌جیب عده‌ای سرازیر کرد که نمی‌دانیم چه کسانی هستند‬ ‫و این ضعف مدیریت‪ ،‬دیر اقدام کردن و دست روی دست‬ ‫گذاشتن مایه تاسف اس��ت‪ .‬االن امیدواریم با مدیریتی که‬ ‫موافقت ش��ده‪ ،‬نس��بت به ارز انجام شود ش��اهد متعادل‬ ‫ش��دن قیمت ارز در بازار باش��یم که تاثیرگذار روی ثبات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ثبات نرخ ارز‪ ،‬ثبات تصمیم‌گیری اس��ت‪ ،‬چون‬ ‫اگر ثبات نباشد تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند و سرمایه‌گذاری مناسب‬ ‫انجام نمی‌ش��ود که اینها اثر بدی بر مجموعه تولید کشور‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫شما درباره شروع التهاب بازار ارز گفتید و فرمودید‬ ‫که به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا از آنجا کلید‬ ‫خورد‪ .‬دول�ت آن موقع چه کار می‌توانس�ت بکند‬ ‫که نکرد؟‬ ‫‪ l‬همین کاری که االن انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫یعنی سیاست کنونی برای مدیریت بازار را همان‬ ‫موقع پیش می‌گرفت؟‬
‫‪ l‬برنامه پنجم درباره نرخ ارز تکلیف به نرخ ش��ناور‬ ‫مدیریت ش��ده کرده که همان وقت می‌توانس��ت مبنا قرار‬ ‫گیرد‪ .‬همین هم که االن انجام می‌ش��ود به نوعی نرخ شناور‬ ‫مدیریت‌شده است‪ ،‬به جای اینکه ارز را مطابق روزهای قبل‬ ‫عرضه کنند به یک باره طی چند روز عرضه را کاهش دادند‪.‬‬ ‫خب این مساله‪ ،‬تقاضا را تشدید و بازار را ملتهب می‌کند‪.‬‬ ‫همان موقع به دولت پیشنهاد دادید که چه کاری‬ ‫برای برون‌رفت از این وضعیت انجام دهد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همان موقع پیشنهاد دادیم‪ ،‬آقای دکتر بهمنی به‬ ‫مجلس دعوت شد‪ ،‬اما به جلسه علنی نیامد‪ .‬در جلسه کمیسیون‬ ‫اصل نود مجلس‪ ،‬خطاب به وی گفتم «وقتی نرخ ارز یک مرتبه‬ ‫حالت جهشی پیدا می‌کند شبیه رفتار اسب چموشی است که‬ ‫صاحب اسب سعی می‌کند با سرعت باالتری خودش را به آن‬ ‫برساند تا مهار بزند‪ .‬حاال شما برای مهار قیمت ارز‪ ،‬قیمت باالتر‬ ‫را بدهید ولی به همان قیمت عرضه کنید‪ ،‬مطمئن باشید که‬ ‫بازار آرام می‌ش��ود‪ ،‬یعنی اگر قیمت ‪ 1800‬تومان است شما‬ ‫بگویید ‪ 2000‬تومان‪ .‬هرکس هر چق��در ارز می‌خواهد بیاید‬ ‫بگیرد بعد یک ب��اره تقاضا فروکش خواه��د کرد‪ ،‬چون همه‬ ‫کس��انی که ارز خریدند به امید روزی که قیمت‌ها باالتر رود‬ ‫می‌آیند می‌فروش��ند و وقتی فروختند عرضه ارز افزایش پیدا‬ ‫کرده و قیمت مهار می‌ش��ود‪ ».‬جالب اینکه اخیرا هم رئیس‬ ‫بانک مرکزی این مفهوم را به کار گرفته‪ ،‬پس معلوم می‌شود‬ ‫که امری پذیرفته شده و واقعی است‪.‬‬ ‫آن موقع در مقابل پیش�نهاد شما دکتر بهمنی چه‬ ‫استداللی آورد؟‬ ‫‪ l‬استداللی نیاوردند و بحث جدی‌ای نکردند‪.‬‬ ‫بیشتر به روزمرگی گذشت؟‬ ‫از چشم رئیس‌جمهور می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬نمی‌توان��م قضاوت کنم اما ش��اهد بودیم‬ ‫ضعف مدیریت ارزی بر کش��ور حاکم اس��ت‪ .‬ما روزی در‬ ‫این دولت مدیریت ارزی خیلی قوی‌تری داش��تیم‪ ،‬شما به‬ ‫دالرهای موجود در دست مردم نگاه کنید‪ ،‬همه‌اش برای‬ ‫سال ‪ 2006‬است‪ ،‬آن وقت چه کسی مدیریت ارزی کشور‬ ‫را داشت؟ در ‪ 2006‬ذخایر نقدی ارز و طالی کشور به‌شدت‬ ‫افزایش پی��دا کرد‪ ،‬هم‌اکن��ون هم که ارز به ب��ازار عرضه‬ ‫می‌کنیم برای س��ال ‪ 2006‬اس��ت‪ .‬بعد از آن دیگر خبری‬ ‫نیست‪ .‬البته اخیرا شنیدم که باز واردات ارز مقداری صورت‬ ‫گرفته که برای سال ‪ 2011‬و ‪ 2012‬است‪.‬‬ ‫آن سال مدیریت دست چه کسی بود؟‬ ‫‪ l‬این یک عالمت س��وال باقی بماند تا خوانندگان‬ ‫آن را کشف کنند‪.‬‬ ‫ش�ما گفتید تحریم آمریکا محدودیت‌هایی برای‬ ‫تبدیل ارز ای�ران در ام�ارات ایجاد ک�رد‪ ،‬اثر این‬ ‫محدودیت چقدر بود؟‬ ‫‪ l‬مسلما تحریم‌ها تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫رس�انه‌های غربی می‌گویند بانک مرکزی دالری‬ ‫نداش�ت که به بازار تزریق کند‪ ،‬چه جوابی به آنها‬ ‫می‌دهید؟‬ ‫‪ l‬حرف بسیار غیرکارشناسی است‪ .‬االن ذخایر ارزی‬ ‫بانک مرکزی باالست‪ ،‬چون ذخایر ارزی ایران در حساب‌های‬ ‫خارجی باالی صد‌میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬حتی مرکز ای‌ام اس‬ ‫‌آیا ِی به این‬ ‫(صندوق بین‌المللی پول)‪ ،‬بانک جهانی و س��ی ‌‌‌‬ ‫‌آیا ِی روی اقتصاد و ذخایر ارزی‬ ‫واقعیت صحه می‌گذارند‪ .‬سی ‌‌‬ ‫کشورها کار می‌کند و آن را به کنگره و رئیس‌جمهور آمریکا‬ ‫گزارش می‌دهد‪ .‬س��ی آی ا ِی گزارش کرده که ذخایر ارزی‬ ‫ایران ‪ 108‬میلیارد دالر است پس یک اعتراف از ناحیه آنهاست‬ ‫‪ l‬بله همین طور اس��ت‪ ،‬چون یکی از مسائل اقدام‬ ‫به‌هنگام است‪ .‬در جنگ اگر یک ساعت دیر‌تر نیروها عملیات‬ ‫را شروع می‌کردند دشمن آن عملیات را خنثی می‌کرد‪ .‬اقدام‬ ‫به‌هنگام مهم است‪ .‬نباید گذاشت یک ساعت تاخیر بیفتد چه‬ ‫برسد به اینکه سه هفته تا یک ماه تاخیر بیفتد‪ .‬مگر برای مرغ‬ ‫و شیر و لبنیات غیر این بود که فاصله زیادی بین بروز مشکل‬ ‫و تصمیم برای حل گرانی ایجاد ش��د‪ ،‬این فاصل��ه زمانی و‬ ‫دیر‌اقدام‌کردن مشکل‌آفرین می‌شود‪.‬‬ ‫هدفمن�دی یارانه‌ها نی�ز تاثیرگ�ذار ب�ود؟ چون‬ ‫برخی کارشناس�ان و اف�راد صاحب‌نظر همچون‬ ‫آقای توکلی مس�اله نوس�انات بازار ارز را ربط به‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها می‌دهند؟‬ ‫‪ l‬اصل هدفمندی یارانه‌ها نباید دارای چنین آثاری‬ ‫می‌بود‪ .‬ما هم وقتی مطالعه می‌کردیم که تصمیم‌گیری کنیم‬ ‫همه ابعاد را که دیدیم به این رس��یدیم که نباید بیش از ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬درصد افزایش نرخ تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تورم در بهای خرید کاالها یا تورم در قیمت ارز؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬بهای ارز بحث ما نبود‪ ،‬اصال ارز را ما به عنوان‬ ‫پارامتر بسیار مهم در اقتصاد تلقی نمی‌کردیم که بخواهد به‬ ‫هم بخورد‪.‬‬ ‫اما خورد؟‬ ‫‪ l‬تورم بخش ارز ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد‪.‬‬ ‫اما آقای توکلی اعتقاد دارد که نرخ دوگانه ارز باعث‬ ‫شده دولت پول جمع کند تا یارانه‌های نقدی را در‬ ‫ماه‌های آینده افزایش دهد؟‬ ‫‪ l‬دیدگاه‌های ایشان دارد غلط مطرح می‌شود‪ ،‬آنچه‬ ‫‪ l‬این همان رویکرد اس��ت‪ .‬منته��ا وضعیتی که در‬ ‫بازار وجود دارد این طور نیست‪ .‬ارزی که به بازار داده می‌شود‬ ‫میانگین وزنی آن نرخ‌های ‪ 2400‬و ‪ 2500‬تومان نیست چون‬ ‫اگر به‌طور میانگین روزانه ‪ 100‬میلی��ون دالر به بازار عرضه‬ ‫می‌ش��ود فقط ‪5-2‬میلی��ون دالر آن در ب��ازار فرعی معامله‬ ‫می‌شود‪ .‬به بیان دیگر این طور نیس��ت که کل ‪ 100‬میلیون‬ ‫دالر با قیمت مندرج در روزنامه‌ها داد و ستد شود بنابراین اگر‬ ‫معادل وزنی معامله ارز پایین‌تر از این اس��ت‪ ،‬پس برای مهار‬ ‫بازار کفایت می‌کند که با این میانگین وزنی کار کنیم و تعیین‬ ‫نرخ دو‌درصد زیر قیمت بازار فرعی ارز به معنای روند کاهشی‬ ‫است‪ .‬خود این به بازار سیگنال می‌دهد که ببینید که ارز مورد‬ ‫نیاز را می‌توانید از طریق بازار رسمی تامین کنید‪ ،‬پس آنهایی‬ ‫که ارز عمده می‌خواهند دیگر به بازار فرعی مراجعه نمی‌کنند‬ ‫و تقاضا در بازار کاهش پیدا می‌کند‪ ،‬وقتی کاهش پیدا کرد بازار‬ ‫از نرخی اثر می‌پذیرد که بانک مرکزی اعالم می‌کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نتیجه مثبت است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ l‬وزیر اقتصاد چه سلطه‌ای بر بانک مرکزی دارد؟‬ ‫بنابراین بیشتر بحث ارز را معطوف به عدم توجه‬ ‫دولت به اجرای قان�ون برنامه پنج�م و ضعف در‬ ‫قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی می‌دانید؟‬ ‫ای�ن دو درصد زی�ر قیمت ب�ازار فرع�ی را دولت‬ ‫هم می‌خواه�د اجرا کند‪ .‬بعضی‌ه�ا می‌گویند این‬ ‫همان آزاد‌سازی و شناورس�ازی قيمت ارز است‪،‬‬ ‫درحالیکه ش�ما می‌گویید بن�ا به کنترل ب�ازار ارز‬ ‫دارید‪ ،‬در ثانی سال گذشته پیشنهاد کردید برای‬ ‫این کار دول�ت یک درصدی باالت�ر از بازار فرعی‬ ‫قیمت تعیی�ن کند‪ ،‬ام�ا در حال حاض�ر می‌گویید‬ ‫درصد زیر قیمت بازار فرعی تعیین قیمت شود تا‬ ‫هر که هرچقدر ارز نیاز داشت از بانک مرکزی (بازار‬ ‫مرجع) تامین کند‪ ،‬آیا این دو روش یک نوع رویکرد‬ ‫را دنبال می‌کند؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫ای�ن مس�اله را از چش�م چه کس�ی می‌بینی�د؛ از‬ ‫وزارت اقتصاد یا رئیس بان�ک مرکزی که قدرت‬ ‫تصمیم‌گیری نداشت؟‬ ‫که ما کمبود ارزی نداریم و این رقم نسبت به تاریخ ارز در ایران‬ ‫بی‌سابقه است‪ .‬همین شرایط برای ذخایر طال هم وجود دارد‪.‬‬ ‫پس مساله ذخیره‌ها نیست‪ ،‬البته این ذخیره‌ها در حساب‌های‬ ‫خارجی بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬ولی ذخیره نقدی بانک مرکزی‬ ‫هم قابل توجه است‪ ،‬منتها احتیاط می‌کنند می‌گویند که «در‬ ‫شرایط تحریم هستیم و در این شرایط نباید چوب حراج به ارز‬ ‫کشور بزنیم»‪ .‬درست است ما در شرایط تحریم مشکل انتقال و‬ ‫جابه جایی ارز داریم اما با این وجود این انتقال صورت می‌گیرد‬ ‫و شاهد آن هستیم که طی پنج ماه اول سال حداقل ‪ 25‬میلیارد‬ ‫دالر واردات به کشور داشتیم‪ .‬واردات بدون تخصیص ارز که‬ ‫امکان‌پذیر نیست‪ .‬از آنجا که در سال گذشته ‪ 62‬میلیارد دالر در‬ ‫طول سال واردات داشتیم‪ ،‬معنایش این است که تفاوت اساسی‬ ‫با سال گذش��ته نداریم‪ .‬البته بنا نداریم در شرایط تحریمی‌و‬ ‫شرایطی که باید احتیاط کنیم هرچه بخواهیم واردات را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬باید مدیریت واردات داش��ته باشیم‪ .‬سال گذشته مقام‬ ‫معظم رهبری فرمودند مدیریت واردات باید داشت و هرچیزی‬ ‫به‌ویژه کاالهای بی‌کیفیت‪ ،‬میوه‪ ،‬عروسک و اسباب‌بازی وارد‬ ‫نشود‪ ،‬بنابراین نمی‌خواهیم به اندازه سال‌های گذشته واردات‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اما در عین حال ارزش واردات چهار ماه اول سال‬ ‫در قیاس با چهار ماه اول سال گذشته افزایش هم داشته است‪.‬‬ ‫خب این نشان می‌دهد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خیال می‌کنند‬ ‫تحریم‌ها جواب داده و ما را دچار مش��کل و بحران کرده‪ ،‬اما‬ ‫خطا می‌کنند‪ .‬این گزارش‌ها را نباید مالک عمل قرار دهند و‬ ‫متصور باشند که یک کم فشار را بیشتر کنند مساله هسته‌ای‬ ‫ایران تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد‪ .‬این از آن خطاهایی است که آنها‬ ‫بارها نسبت به ملت ایران مرتکب شدند‪ ،‬چون سفارتخانه در‬ ‫کشور ما ندارند اطالعات را از متن جامعه نمی‌توانند بگیرند و‬ ‫اطالعات غلط به آنها داده می‌شود‪ ،‬بنابراین غلط هم تحلیل‬ ‫می‌کنند‪ .‬نتیجه‌اش هم این می‌شود که دلشان خوش است که‬ ‫این روند می‌تواند منجر به اثر‌بخشی فشارها روی تصمیمات‬ ‫دولت و ملت ایران شود‪.‬‬ ‫مهم است اصل اثرگذاری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست‬ ‫که آیا انتظار بود چنین تورمی‌بر آن مترتب شود یا خیر؟ پاسخ‬ ‫من خیر است اما نوع عملکرد و چگونگی عملکرد موجب شد‬ ‫که نقدینگی زیادی به جامعه تزریق ش��ود‪ .‬آن نقدینگی زیاد‬ ‫که باالی ‪ 50‬هزارمیلیارد تومان باشد اثر تورمی‌را روی جامعه‬ ‫گذاشت‪ .‬آن اثر تورمی‌طبعا تضعیف پول ملی را هم به‌دنبال‬ ‫داشت که بر اثر تشدید تقاضای ارز برای ذخیره کردن سرمایه‬ ‫در قالب ارز به‌وجود آمد‪ .‬منتها چنین تقاضاهایی منتظر یک‬ ‫جرقه‪ ،‬تصمیم غلط و یک تاخیر در اقدام یا اجرای تصمیم است‬ ‫تا فرصت‌طلبان از وضعیت پیش‌آمده سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫ای�ن ط�رح در دراز‌م�دت ج�واب می‌دهد ی�ا در‬ ‫کوتاه‌مدت؟ رس�انه‌های خارج�ی می‌خواهند جا‬ ‫بیندازند که این طرح اگر هم جواب دهد نتیجه‌اش‬ ‫در بلند‌مدت نمایان خواهد شد‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬من تصور می‌کنم به زودی روند کاهشی‌اش‬ ‫را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫یعنی روند کاهشی‌اش می‌رود روی ‪ 2000‬تومان؟‬ ‫‪ l‬به تدریج‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور چه نظری دارد؟‬ ‫‪ l‬ایشان به این سازوکار رضایت دادند‪.‬‬ ‫تا ‪ 9‬ماه آینده که دولت دس�ت ایش�ان اس�ت آیا‬ ‫کمرکزی به این راهکار پایبند خواهد ماند؟‬ ‫بان ‌‬ ‫‪ l‬حتی من دیدم که ایشان نظرش این است که عالوه‬ ‫بر کاالهای گروه س��ه‪ ،‬چهار و پنج‪ ،‬سایر کاالها هم در صف‬ ‫پرداخت ارز به همین نرخ قرار گیرند که پیش‌بینی می‌شود آنها‬ ‫را نیز به تدریج اضافه کنند تا کم‌کم همه تقاضاها در این قالب‬ ‫قابل پاسخگویی باشد‪ .‬بعد هم وقتی این روش موفقیت خودش‬ ‫را نشان دهد حتی استفاده از بازار سرمایه و بورس می‌تواند در‬ ‫دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازار بورس را در چه افقی می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬بعد از یک تجربه که ب��رای دولت اطمینان خاطر‬ ‫بیاورد و این روش جا‌بیفتد و کاملا مشکالتش دیده و برطرف‬ ‫شود‪ ،‬زمینه مساعد برای بازار عرضه ارز مهیا می‌شود تا همانجا‬ ‫برای پاسخگویی به تقاضاها کسب قیمت شود‪g.‬‬ ‫‪73‬‬
‫ورزش‬ ‫شكست پروژه تغيير‬ ‫شكست طرح كودتا‬ ‫عليه كفاشيان‬ ‫تحركات مخالفان رئيس فدراسيون فوتبال؛بدون نتيجه‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫علي كفاشيان با وجود مخالفانش همچنان به ماندن در مصدر فدراسيون اطمينان دارد‪.‬‬ ‫‪74‬‬
‫‪1‬‬ ‫اسفند ماه ‪1390‬علی کفاشیان با کشمکش‌های فراوان‬ ‫توانس��ت با پیروزی در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫ریاست دوباره خود در فوتبال ایران به مدت چهار سال دیگر را‬ ‫جشن بگیرد‪ .‬اما اخبار منتشر شده در طول چند هفته گذشته‪،‬‬ ‫حکایت از این دارد که شاید وی به‌زودی باید ساز خداحافظی‬ ‫کوک کند و با دنیای مدیریت در فوتبال خداحافظی کند‪ .‬گویا‬ ‫تعداد زیادی از اعضای مجمع عمومی فوتبال ایران دست به‬ ‫دس��ت هم داده‌اند تا با برگزاری مجمع عمومی به صورتی‬ ‫کاملا قانونی‪ ،‬رای به کنار رفتن کفاش��یان از سمت ریاست‬ ‫فدراسیون فوتبال بدهند‪ .‬سمتی که برای او هزینه‌های کمی‬ ‫به‌دنبال نداشت‪.‬‬ ‫کفاشیان چگونه دوباره رئیس شد؟‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ 15‬اس��فند ماه ‪1390‬؛ س��الن کمپ تیم‌ه��ای ملی‬ ‫فوتسال؛‌ مجمع انتخابات فدراس��یون فوتبال کاندیداهای‬ ‫ریاس��ت فدراس��یون هر کدام با نمایندگان خود وارد سالن‬ ‫می‌شدند‪ .‬حسین قریب با در دس��ت داشتن چند برگه کاغذ‬ ‫از خ��ودروی امین ن��وروزی دکتر معروف اس��تقاللی پیاده‬ ‫شد تا وارد سالن ش��ود‪ .‬پشت س��ر او علی نظری جویباری‬ ‫مدیرسابق روابط عمومی باشگاه استقالل هم دیده می‌شد‪.‬‬ ‫اکثر خبرنگارانی که در راهروی محل پذیرایی از میهمانان‬ ‫در حال گرفتن کارت‌های شناسایی خود بودند‪ ،‬خودشان را‬ ‫برای پوشش اخبار پیروزی مدیرعامل سابق باشگاه استقالل‬ ‫در انتخابات آماده کردند‪ .‬قریب با چهره‌ای خندان و خیالی‬ ‫راحت وارد س��الن برگزاری مجمع شد اما خوشحالی او چند‬ ‫ساعتی بیشتر دوام نداشت‪ .‬تالش‌ها برای پیدا کردن علی‬ ‫کفاشیان نتیجه‌ای نداد اما کمی آن سوتر کفاشیان در کنار‬ ‫محمد عباسی و حمید سجادی ایس��تاده و در نزدیکی دفتر‬ ‫آکادمی‌ ملی فوتب��ال ایران دارد با وزی��ر ورزش و معاونش‬ ‫آخرین حرف‌ها را در رابطه ب��ا چگونگی برگزاری انتخابات‬ ‫مطرح کرد‪ .‬آیا کفاش��یان ب��رای کناره گی��ری از انتخابات‬ ‫از س��وی مدیران وزارت ورزش و جوانان تحت فش��ار قرار‬ ‫گرفته است؟ چه لزومی‌دارد نیم ساعت مانده به آغاز مجمع‬ ‫کفاشیان با وزیر ورزش جلسه برگزار کند؟ اینها ابهاماتی بود‬ ‫که علی کفاشیان برای اینکه پاس��خی به آن ندهد از درب‬ ‫پشتی سالن کمپ تیم‌ملی فوتس��ال به همراه وزیر ورزش‬ ‫وارد محل برگزاری مجمع انتخاباتی ش��د‪ .‬با این حال همه‬ ‫از کناره‌گیری کفاش��یان از انتخابات سخن می‌گفتند‪ .‬علی‬ ‫کفاشیان از مدت‌ها قبل به مدیران وزارتخانه قول داده بود که‬ ‫از انتخابات کناره‌گیری کند‪ .‬اینکه قبل از برگزاری انتخابات‬ ‫این کار عملی شود اما ثبت نام عزیز محمدی برای انتخابات‬ ‫ریاست فدراسیون تمام معادالت را بر هم زد‪ .‬کفاشیان از چند‬ ‫روز قبل به مدیران وزارت ورزش اعالم کرده بود در صورتی‬ ‫که از انتخابات فدراسیون فوتبال کنار بکشد‌‪ ،‬عزیزمحمدی‬ ‫در انتخابات فدراسیون پیروز می‌شود و با استفاده از این بهانه‬ ‫که مدیران وزارت ورزش اصال نمی‌خواستند عزیزمحمدی‬ ‫دوباره نقشی در فدراسیون فوتبال داشته باشد‪ ،‬حضورش در‬ ‫انتخابات را قطعی کرد و این یعنی نهایت تیزهوشی!‬ ‫گویا کفاش��یان قبل از برگزاری مجمع در جلسه‌اش‬ ‫با وزیر ورزش اعالم کرده بود ک��ه احتماال انتخابات به دور‬ ‫دوم کش��یده می‌ش��ود و در دور دوم که عزی��ز محمدی به‬ ‫صورت اتوماتیک از گردونه رقابت حذف می‌ش��ود‪ ،‬او رسما‬ ‫کناره‌گیری‌اش را اعالم می‌کن��د‪ .‬همین ضمانت کافی بود‬ ‫تا وزارت ورزش کمی آرام‌تر اتفاقات روز مجمع را دنبال کند‪.‬‬ ‫علی کفاش��یان به هر بهانه‌ای که بود‌‪ ،‬از فش��ار برای‬ ‫کناره‌گیری از انتخابات فرار کرد‪ .‬با ای��ن حال وزیر ورزش‬ ‫اعالم کرد که رای سفید به داخل صندوق می‌اندازد‪ .‬به‌دنبال‬ ‫وزیر ورزش حمید سجادی و سایر اعضای مجمع به ترتیب‬ ‫نام و حروف الفبا به جلوی صندوق رفتند‪ .‬حمید سجادی و‬ ‫مدیران وزارتخانه منتظر بودند تا علی کفاشیان کناره‌گیری‬ ‫خود را اع�لام کند اما ای��ن اتفاق رخ نداد‪ .‬علی کفاش��یان‪،‬‬ ‫محمد‌حسین قریب و عزیزمحمدی هر کدام به ترتیب ‪،39‬‬ ‫‪ 23‬و ‪ 11‬رای آوردند‪ .‬به این ترتیب عزیز محمدی از گردونه‬ ‫رقابت کنار رفت‪ .‬همچنین با شمارش آرا‌ء مشخص شد هیچ‬ ‫رای س��فیدی به داخل صندوق انداخته نش��ده است و این‬ ‫ادعای وزی��ر ورزش مبنی بر‌بیطرفی را زیر س��وال می‌برد‪.‬‬ ‫علی‌کفاشیان با گفتن این خبر که انتخابات به دور دوم کشیده‬ ‫ش��د و البته چند طعنه آبدار‪ ،‬از خجال��ت رقیبش درآمد‪« :‬ما‬ ‫رای‌گیری دوم را انجام می‌دهیم اما مدنظر داشته باشید قریب‬ ‫فرد توانمندی است و به ایشان هم رای بدهید‪ .‬من در دور دوم‬ ‫انتخابات هستم و توصیه‌ام به خاطر مصلحت فوتبال است‪.‬‬ ‫من باز هم می‌گویم که به ایش��ان رای بدهید»‪ .‬رای‌گیری‬ ‫دور دوم آغاز ش��د‪ .‬باز ه��م اعضا از جای خود بلند ش��دند و‬ ‫به‌ترتیب آراء خ��ود را داخل صندوق انداختن��د‪ .‬در این بین‬ ‫حمید سجادی دارد به مهدی تاج و عزیز محمدی حرف‌هایی‬ ‫می‌زند (بعد‌ها در برنامه نود مشخص شد که سجادی به نواب‬ ‫رئیس سابق فدراسیون فوتبال تاکید کرد که آنها به کفاشیان‬ ‫بگویند او نمی‌تواند رئیس شود و باید کنار بکشد)‪.‬‬ ‫لحظاتی بعد علی کفاش��یان با ‪ 49‬رای دوباره رئیس‬ ‫فدراس��یون فوتبال ش��د‪ .‬در این بین همه می‌گویند وزارت‬ ‫ورزش از کفاشیان که خودش استاد برگزاری مجامع است‬ ‫رودس��ت خورد تا به این ترتی��ب گزین��ه‌ وزارت ورزش در‬ ‫انتخابات فدراسیون فوتبال رای نیاورد‪.‬‬ ‫تالش ب�رای ابطال انتخابات ریاس�ت فدراس�یون‬ ‫فوتبال‬ ‫«انتخابات فدراس��یون فوتبال به صورت غیر قانونی‬ ‫برگزار شده و علی کفاشیان برای ریاست در این مجموعه منع‬ ‫قانونی دارد»؛ این خبری بود که صبح روز سه شنبه ‪16‬اسفند‬ ‫م��اه ‪ 1390‬روي خروجی تم��ام س��ایت‌ها و خبرگزاری‌ها‬ ‫قرار گرف��ت و فوتبال ای��ران را با چالش جدی��دی رو به رو‬ ‫کرد‪ .‬از آنجایی که مدیران س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور‬ ‫چند روز قبل از برگزاری انتخابات نس��بت ب��ه غیر قانونی‬ ‫بودن حضور افراد بازنشسته در انتخابات اخطار داده بودند‪،‬‬ ‫علی‌کفاشیان و همکارانش بدون توجه به این اخطاریه‌ها با‬ ‫استناد به اساسنامه فدراسیون فوتبال‪ ،‬رسما مجمع انتخاباتی‬ ‫فدراسیون فوتبال را در تاریخ مقرر یعنی ‪ 15‬اسفند ماه برگزار‬ ‫کردند‪ .‬جالب اینجا است که سازمان بازرسی از مدیران وزارت‬ ‫ورزش هم به خاطر اینکه در انتخابات حضور پیدا کردند ایراد‬ ‫قانونی گرفت‪ .‬به‌دنبال انتشار این اطالعیه‪ ،‬علی کفاشیان در‬ ‫روزهای ابتدایی سکوت اختیار کرد و سایت رسمی فدراسیون‬ ‫فوتبال فقط با انتشار جوابیه‌ای چهار‌بندی رسما بر این نکته‬ ‫تاکید کرد که اطالعیه سازمان بازرس��ی کل کشور به این‬ ‫دلیل که طبق اساس��نامه فدراس��یون فوتبال که به مصوبه‬ ‫هیات دولت هم رسیده است‪ ،‬این مجموعه نهاد غیر دولتی‬ ‫به حساب می‌آید و انتخابات به صورت قانونی برگزار شد‪ .‬اما‬ ‫این پایان ماجرا نبود‪.‬‬ ‫سازمان بازرس��ی این بار با فش��ار آوردن به مدیران‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان خواس��تار ابط��ال انتخاب��ات‬ ‫فدراس��یون فوتب��ال و اس��تعفای مدیران بازنشس��ته این‬ ‫‪75‬‬
‫ورزش‬ ‫آینده‌ای نزدیک غالمرضا بهروان که گزینه نایب رئیس دوم‬ ‫بودند در رابطه با علت ع��دم برگزاری مجمع برای انتخاب‬ ‫مجموعه ش��د‪ .‬تا جای��ی که محمد عباس��ی ک��ه دقایقی‬ ‫فدراسیون فوتبال هم هست و از حامیان کفاشیان به حساب‬ ‫نایب رئیس دوم اینگونه اعتراف کرده اس��ت‪« :‬می‌ترسم‬ ‫بع��د از پایان انتخاب��ات فدراس��یون در جم��ع خبرنگاران‬ ‫می‌آید به همراه ششگالنی رئیس هیات فوتبال آذربایجان‬ ‫خودم را ه��م بردارند‪ ».‬هرچند در اساس��نامه فدراس��یون‬ ‫گفته بود‪ «:‬س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور نباید انتخابات‬ ‫شرقی نتوانند دوباره در انتخابات هیات فوتبال استان‌های‬ ‫فوتبال آمده اس��ت که در صورت عدم انتخاب نواب رئیس‬ ‫فدراس��یون فوتب��ال را تحت الش��عاع ق��رار ده��د و ما از‬ ‫خود رای بیاورند و به این ترتیب حامیان کفاشیان در مجمع‬ ‫در انتخاب��ات رئیس فدراس��یون حداکثر ی��ک ماه فرصت‬ ‫انتخاب اف��راد م��ورد نظ��ر مجم��ع حمای��ت می‌کنیم»‬ ‫عمومی یکی یکی کنار می‌روند‪ .‬در این بین گفته می‌شود‬ ‫دارد تا انتخابات مج��دد برگزار کند‪ ،‬اما با گذش��ت چیزی‬ ‫بع��د از چن��د روز ب��ا ی��ک عقب نش��ینی عجی��ب اعالم‬ ‫مدی��ران وزارت ورزش و جوانان ه��م حمایت‌های الزم را‬ ‫حدود هفت م��اه از این اتفاق‪ ،‬علی کفاش��یان هنوز مجمع‬ ‫ک��رد‪«:‬وزارت ورزش و جوان��ان تاب��ع قانون اس��ت و اگر‬ ‫از اقدامات این مدیران باش��گاهی انج��ام می‌دهند‪ .‬گفته‬ ‫عمومی فدراس��یون فوتب��ال را برگزار نکرده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫تشخیص داده شود كهکفاشیان نمی‌تواند رئیس فدراسیون‬ ‫می‌شود مالک باشگاه ملوان و اس��تیل‌آذین یکی از اولین‬ ‫تاریخ برگزاری مجمع در این چند ماه بارها و بارها از سوی‬ ‫فوتبال بماند‪ ،‬به وظیف��ه قانونی خود عم��ل می‌کند»‪ .‬در‬ ‫نفراتی اس��ت که برگه درخواس��ت مجمع فوق‌العاده برای‬ ‫مدیران فدراسیون فوتبال تغییر کرد و طبق گفته یک منبع‬ ‫آخرین روزهای س��ال ‪ 1390‬بحث گرفتن مجوز از هیات‬ ‫برکناری کفاش��یان را امضا کرده اس��ت‪ .‬باتوجه به شرایط‬ ‫آگاه در فدراس��یون فوتبال‪ ،‬نتایج ضعی��ف تیم‌ملی و حجم‬ ‫دولت برای ادامه فعالیت کفاش��یان در فدراس��یون فوتبال‬ ‫فعلی فوتبال ایران باید ماجرای تالش مدیران در رابطه با‬ ‫زیاد انتقادات به وضعیت تیم‌ملی تاثیر بسیار زیادی در این‬ ‫مطرح شد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نهایت این‬ ‫برکناری کفاشیان را جدی گرفت‪ .‬به ویژه حاال که مشکالت‬ ‫اتفاق داشت‪ .‬در حال حاضر مدیران فدراسیون فوتبال رسما‬ ‫خبر در رس��انه‌ها انتشار یافت که کفاش��یان برای مدیریت‬ ‫فوتبال باعث شد تا ریاست‌جمهوری هم چند روز قبل نسبت‬ ‫اعالم کرده‌اند مجمع عمومی را اواخر مهرماه و بعد از بازی‬ ‫در فدراسیون فوتبال مجوز یک‌س��اله دریافت کرده است؛‬ ‫به ش��رایط بحرانی فوتبال ایران‬ ‫مجوزی ک��ه هی��چ وقت در‬ ‫ابراز نگرانی کند و خواس��تار این‬ ‫رابطه با جزئیات آن خبری در‬ ‫شود که همه دست به دست هم‬ ‫رسانه‌ها منتشر نشد و هنوز هم‬ ‫بدهند ت��ا فوتبال ک��ه از اهمیت‬ ‫معلوم نیست آیا در حال حاضر‬ ‫ویژه‌ای نزد مردم برخوردار است‬ ‫کفاش��یان واقعا مجوز هیات‬ ‫به موفقیت برس��د وتیم ملی به‬ ‫دولت را دریافت کرده اس��ت‬ ‫جام جهانی ب��رود‪ .‬این موضوع‬ ‫یا نه؟ ولی از همان فردای روز‬ ‫نشان می‌دهد مقامات عالی‌رتبه‬ ‫انتخابات فدراسیون فوتبال تا‬ ‫اجرايي کشور هم اتفاقات فوتبال‬ ‫کنون همواره ش��ایعاتی مبنی‬ ‫ای��ران را رص��د می‌کنن��د و در‬ ‫بر اینکه مقام��ات عالی رتبه‬ ‫جری��ان مش��کالت پیرامون آن‬ ‫خواس��تار تغیی��ر و تحوالت‬ ‫قرار دارند‪ .‬حاال باید دید تالش‬ ‫کالن مدیریت��ی در فوتب��ال‬ ‫اعضای مجم��ع در روزهای آتی‬ ‫کش��ور هس��تند و از مدیران‬ ‫برای برکنار کردن کفاش��یان به‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان‬ ‫کجا می‌رس��د؟ آیا کفاش��یان به‬ ‫خواس��ته‌اند تا این تغییرات را‬ ‫آنها هم رودس��ت خواه��د زد یا‬ ‫انجام بدهند به گوش می‌رسد؛‬ ‫این بار مدیران مخالف کفاشیان‬ ‫تغییراتی که خیلی‌ها می‌گویند‬ ‫با حمایت وزارت ورزش رس��ما‬ ‫با برکناری علی کفاش��یان از‬ ‫در مجم��ع عمومی فدراس��یون‬ ‫ریاس��ت فدراس��یون فوتبال‬ ‫فوتبال که اواخر مهر ماه برگزار‬ ‫آغاز می‌شود و اینگونه دستور‬ ‫می‌شود موضوع برکناری رئیس‬ ‫مقام��ات عالی رتب��ه اجرايي‬ ‫فدراسیون را رس��ما مطرح و آن‬ ‫در رابطه با رس��یدگی به وضع‬ ‫تالش برخي از باشگاه ها براي تشكيل مجمع فدراسيون فوتبال در طول كمتر از چند روز ناكام ماند‪.‬‬ ‫را عملی خواهند ک��رد‪ .‬مدیریت‬ ‫بحرانی فوتبال کشور عملياتی‬ ‫فوتبال ایران آبستن حوادث بسیار زیادی‬ ‫می‌شود‪ .‬البته تا کنون هیچ خبر‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید اگرتیم ملی نتواند از بازي با کره جنوبی در‬ ‫ایران مقابل کره جنوبی برگزار می‌کنند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫رسمی در این رابطه از س��وی مدیران اعالم نشده است اما‬ ‫تهران نتیجه خوبی بگیرد‪ ،‬این بار رس��ما خود کفاشیان از‬ ‫چند نفر از مدیران باش��گاه‌های لیگ برت��ری با جلوداری‬ ‫تجربه نشان داده در فوتبال ایران باید کوچک‌ترین شایعات‬ ‫کار برکنار ش��ود و این نکته‌اي اس��ت که خود او هم از آن‬ ‫مدیرعامل یکی از باش��گاه‌های تهرانی تالش خود را آغاز‬ ‫را هم جدی گرفت و به همین دلی��ل باید گفت امروز علی‬ ‫آگاهی کامل دارد‪.‬‬ ‫کرده‌اند تا مقدمات برکناری کفاش��یان را با گرفتن امضای‬ ‫کفاشیان روی لبه تیغ قرار دارد‪ .‬حتی اگر خودش هم بگوید‬ ‫اعضای مجمع فراهم کنند‪ .‬بر‌اس��اس آخرین اخبار منتشر‬ ‫که کسی او را برکنار نمی‌کند‪.‬‬ ‫متن نامه مدیران برای برگزاری مجمع فوق‌العاده‬ ‫ش��ده تا کنون چیزی حدود ‪ 20‬امضا علیه علی‌کفاشیان از‬ ‫این نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بین اعضای مجمع جمع آوری ش��ده اس��ت و جالب اینجا‬ ‫ناکامی‌فوتبال ادامه دارد‬ ‫«همانگونه که مستحضر هس��تید فوتبال کشور هم‬ ‫است که در طول چند ماه گذشته‪ ،‬مدیران وزارت ورزش و‬ ‫در حال حاضر به‌دنبال نتایج ضعی��ف تیم‌ملی در راه‬ ‫در بعد ملی و هم در بعد باش��گاهی در وضعیت نامناس��ب‬ ‫جوانان نیز در جریان برگزاری مجامع انتخاباتی هیات‌های‬ ‫رس��یدن به جام جهانی و به‌دنبال ش��ایعاتي در طول چند‬ ‫و نگران‌کننده‌ای به س��ر می‌برد که مهمترین آن دغدغه و‬ ‫فوتبال چند استان از جمله هرمزگان‪ ،‬خراسان و آذربایجان‬ ‫ماه گذش��ته در این رابط��ه که عمر مدیریت کفاش��یان در‬ ‫دل‌نگرانی کارشناسان‪ ،‬مس��ئوالن و اهالی فوتبال از نتایج‬ ‫غربی و‪ ...‬شرایطی را فراهم کردند تا گزینه مد نظر خودشان‬ ‫فدراسیون فوتبال به پایان سال ‪ 91‬نمی‌رسد‪ ،‬خبری مبنی‬ ‫نگران‌کننده تیم‌مل��ی فوتبال بزرگس��االن در رقابت‌های‬ ‫ریاست هیات فوتبال استان مربوطه را با حمایت اداره کل‬ ‫بر اینکه شماری از مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری‬ ‫مقدماتی جام‌جهانی که با امتیازات کس��ب شده صعود به‬ ‫ورزش و جوانان آن اس��تان به‌دس��ت بیاورند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در تالش هستند تا با جمع کردن امضای دو پنجم اعضای‬ ‫جام‌جهانی ‪ 2012‬برزیل در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده اس��ت‬ ‫زمزمه‌هایی در رابطه با احتمال کنار زدن‌هادی آیت‌اللهی‬ ‫مجمع با برگزاری مجمع فوق العاده علی کفاشیان را مجبور‬ ‫و همچنین موارد متعدد دیگر از جمله نابس��امانی وضعیت‬ ‫نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال از ریاست هیات فوتبال‬ ‫به استعفا ازریاست فدراسیون فوتبال کنند مطرح شده است‪.‬‬ ‫تیم‌ملی فوتسال کشور که در رقابت‌های جام‌جهانی برزیل‬ ‫استان فارس هم شنیده می‌ش��ود و گویا مدیران اداره کل‬ ‫در این بین مدیران رده باالی فدراسیون فوتبال در واکنش‬ ‫حاضر خواهد بود نیز مزید بر علت خواه��د بود که ذکر آن‬ ‫ورزش و جوانان اس��تان فارس با دس��ت گذاش��تن روی‬ ‫به شایعه برکناری کفاشیان از ریاس��ت فدراسیون فوتبال‬ ‫در این مق��ال نمی‌گنجد و الزم اس��ت در فرصتی مقتضی‬ ‫بازنشسته بودن آیت‌اللهی در تالش هستند تا اجازه ندهند‬ ‫می‌گویند‪« :‬هی��چ کاری نمی‌توانند بکنند و آخرش هیچی‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار بگیرد‪ .‬امضاکنندگان ذیل که از‬ ‫او دوباره ریاست هیات فوتبال اس��تان را بر عهده بگیرد‪.‬به‬ ‫نمی‌ش��ود»‪ .‬اما عدم برگزاری مجمع عمومی فدراسیون از‬ ‫اعضای رسمی مجمع فدراسیون فوتبال می‌باشیم باتوجه‬ ‫دنبال این مسائل‪ ،‬گفته می‌شد درآینده‌ای نزدیک هم قرار‬ ‫سوی کفاشیان باعث شده تا ش��ایعات در رابطه با برکناری‬ ‫به وضعیت فعلی فوتبال کش��ور و نحوه اداره فدراس��یون‬ ‫است در جریان انتخابات هیات فوتبال استان‌های مازندران‬ ‫این مدیر از سمت ریاست فدراسیون فوتبال قوت بگیرد‪ .‬در‬ ‫فوتبال‪ ،‬آینده‌ای مبهم را پیش‌روی فوتبال ایران می‌بینیم‬ ‫و آذربایجان ش��رقی گزینه‌های مد نظ��ر وزارت ورزش و‬ ‫این رابطه گفته می‌شود علی کفاش��یان در حاشیه سفر به‬ ‫و چشم‌انداز روشن و مثبتی را برای پیشرفت و جهش رو به‬ ‫جوانان جای مدیران فعلی را بگیرند‪ .‬به این ترتیب شاید در‬ ‫مالزی در جمع مدیران باش��گاه‌های ایرانی که در کنارش‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪76‬‬
‫ورزش‬ ‫جلوی فوتبال ایران متصور نیستیم‪ .‬اینجانبان اعتقاد راسخ‬ ‫داریم که جناب آقای کفاشیان و مجموعه مسئوالن تحت‬ ‫مدیریتش از هیچ کوششی برای اعتالی فوتبال ایران دریغ‬ ‫نکرده‌اند لیکن تالش‌هایش��ان جوابگ��وی ظرفیت باالی‬ ‫فوتبال ایران و نیازهای آن نیست و پیشرفت فوتبال عزمی‬ ‫‌جدی‌تر و راسخ‌تر را می‌طلبد‪ ،‬بنابراین یقین داریم مسئولیت‬ ‫مهم و خطیر اداره فدراس��یون فوتبال در این برهه حساس‬ ‫باید به افرادی کاردان‌تر و صالح‌تر سپرده شود‪ .‬به عرضتان‬ ‫می‌رسانیم همانطور که در مجمع ریاست فدراسیون فوتبال‬ ‫در مورخ ‪ 1390/2/15‬بدون توجه به فش��ارهای جانبی و به‬ ‫صورت دموکراتیک و مس��تقل صالح را انتخاب ریاس��ت‬ ‫فعلی تشخیص داده و رای به ریاست ایشان دادیم‪ ،‬در مقطع‬ ‫فعلی نیز به دالیل متعددی که در مجمع رسمی بیان خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬این حق را بر خود قائل هستیم و وظیفه خود می‌دانیم‬ ‫به‌عنوان نمایندگان جامعه فوتبال به استناد بند ‪ 2‬و ‪ 3‬ماده ‪29‬‬ ‫اساسنامه فدراسیون فوتبال ج‪.‬ا‪.‬ا درخواست برگزاری مجمع‬ ‫فوق‌العاده نماییم‪ .‬بنابراین مقتضی است در اجرای صحیح‬ ‫اساسنامه و اجرای قانون در اس��رع وقت نسبت به تشکیل‬ ‫مجمع فوق‌العاده اقدام و مراتب را به اعضای مجمع گزارش‬ ‫دهند‪ .‬همچنین براساس ماده ‪ 26‬بند ‪ 9‬اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال مسئوالن موظف بودند مجمع عمومی عادی را ظرف‬ ‫مدت یک ماه برگزار نمایند که این اقدام را انجام نداده‌اند و‬ ‫بر همین اساس فعالیت سرپرست فعلی غیرقانونی است‪.‬‬ ‫در پایان الزم اس��ت یادآوری ش��ود که خ��دا را گواه‬ ‫می‌گیریم این اقدام تنها به دلیل افزایش نگرانی و نارضایتی‬ ‫جامعه فوتبال از آینده این رشته پرطرفدار بوده و هرگز امیال‬ ‫و غرض‌های شخصی در آن دخیل نیست و تنها منافع ملی‬ ‫فوتبال کشور و اصالح امور در این تصمیم دخیل است‪».‬‬ ‫اگر دوپنج��م اعضا این نامه را امضا کنند فدراس��یون‬ ‫فوتبال باید مجمع فوق‌العاده را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫پشت‌پرده اصرار برای برکناری علی کفاشیان‬ ‫در حالی که برخی از مدیران عامل باش��گاه‌های لیگ‬ ‫برتری با تالش‌بی‌وقفه قصد تش��کیل مجم��ع فوق‌‌العاده‬ ‫فدراس��یون فوتبال را دارند‪ ،‬یک مدیر با س��ابقه در فوتبال‬ ‫کش��ورمان تاکید می‌کند که به مخالفان کفاش��یان آدرس‬ ‫غلط داده شده است‪.‬‬ ‫مخالفان علی کفاش��یان البته با شعارهای جالبی وارد‬ ‫عمل شده‌اند تا رئیس فدراس��یون فوتبال را کنار بزنند‪ .‬آنها‬ ‫می‌گویند می‌خواهیم کفاش��یان را کنار بزنی��م تا فضا برای‬ ‫پیش��رفت فوتبال باز ش��ود‪ .‬مخالفان کفاش��یان همچنین‬ ‫ادعا می‌کنند که در ص��ورت کنار رفتن رئیس فدراس��یون‬ ‫فوتبال روح دموکراس��ی در فدراسیون حاکم خواهد شد‪ ،‬اما‬ ‫اینها شعارهایی اس��ت که محقق شدن یا نشدن آن معمای‬ ‫پیچیده‌ای نیس��ت‪ .‬به‌خصوص اینکه وضعیت به‌هم‌ریخته‬ ‫فوتبال ایران بارها در معرض چنین تغییرهایی قرار گرفته‪ ،‬اما‬ ‫هرگز درمان موثری واقع نشده است‪ .‬یکی از اعضای مجمع‬ ‫فدراسیون فوتبال که حاال ش��دیدا تالش می‌کند دیگران‬ ‫را راضی به امضای تش��کیل مجمع فوق‌العاده کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خیال آقایان راحت باش��د که دنبال ریاست‪ ،‬پست و مقام‬ ‫در فدراسیون فوتبال نیستم‪ ».‬در همین حال یکی از مدیران‬ ‫با سابقه فوتبال کشورمان که نخواست نامش فاش شود در‬ ‫گفت‌وگو با مثلث تاکید کرد‪« :‬در حال حاضر مسئولیت یک‬ ‫باشگاه با من اس��ت‪ .‬باش��گاهی که طرفدار دارد و می‌تواند‬ ‫حرف‌های زیادی در لیگ برتر داشته باشد و چون قرار است‬ ‫نقشه راه بعضی از دوستان را زیر سوال ببرم‪ ،‬اجازه بدهید فقط‬ ‫این اطالعات را در اختیارتان قرار بدهم تا مطرح ش��دن نام‬ ‫من در این گفت‌وگو باعث بروز برخی مشکالت نشود‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬متاسفانه دوستان و همکاران بنده نگاه‬ ‫ساده‌ای به وعده‌ها دارند‪ .‬همیشه وعده‌هایی مبنی‌بر حاکم‬ ‫کردن روح دموکراسی در فدراس��یون فوتبال وجود داشته‬ ‫است‪ .‬شاید اینبار وزارت ورزش که همه می‌دانیم در انتخابات‬ ‫ریاس��ت فدراس��یون فوتبال اتفاقا‌بیطرف نبود‪ ،‬از مخالفان‬ ‫حمایت کند تا به سمت تش��کیل مجمع فوق‌العاده کشیده‬ ‫شوند‪ .‬در آن مجمع هم البد قرار است پرونده علی کفاشیان‬ ‫به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال بسته شود تا به قول برخی‬ ‫آقایان روح دموکراسی در فوتبال حاکم شود‪ ،‬اما این نهایت‬ ‫ساده‌اندیشی است و جز این معنی دیگری ندارد‪».‬‬ ‫این مدیر با سابقه که چهره‌ای رسانه‌ای هم به حساب‬ ‫می‌آید تاکید کرد‪« :‬وزارت ورزش به صورت غیر‌مستقیم از‬ ‫این حرکت دفاع می‌کند‪ .‬البته آنها ظاهرا س��کوت کرده‌اند‪،‬‬ ‫اما منتظرند ببینند عاقبت کار چه خواهد شد‪ .‬من خبر ندارم‪.‬‬ ‫واقعا اطالع دقیقی ندارم شاید حتی به مخالفان کفاشیان که‬ ‫برای برگزاری مجمع و برکناری کفاشیان پیشقدم شده‌اند‬ ‫وعده‌هایی داده شده که به حضور محمد دادکان در فوتبال‬ ‫‌بی‌ارتباط نیست‪ ،‬اما باز هم تاکید می‌کنم که به آقایان آدرس‬ ‫غلط داده‌ان��د و آنها باید بدانن��د که در ص��ورت کنار رفتن‬ ‫کفاش��یان این دادکان نیس��ت که رئیس بعدی فدراسیون‬ ‫فوتبال خواهد بود‪».‬‬ ‫این مقام آگاه حرف‌هایش را اینگونه به پایان رس��اند‪:‬‬ ‫«بهتر است آقایان قبل از اینکه این فوتبال را با‌بی‌اطالعی‬ ‫خود به خاک سیاه بنشانند کمی فکر کنند‪ .‬در اینکه دادکان‬ ‫چهره موجهی است ش��کی وجود ندارد‪ ،‬اما آیا اگر کفاشیان‬ ‫کنار برود او رئیس خواهد شد؟ من این‌طور فکر نمی‌کنم‪ .‬پس‬ ‫بهتر است فوتبالی‌ها بازی نخورند‪ .‬بیشتر نمی‌توانم توضیح‬ ‫بدهم‪ ».‬به نظر می‌رسد پای یک آدرس غلط در میان است‪.‬‬ ‫مخالفان کفاش��یان مدعی ایجاد تغییرات در فضای فوتبال‬ ‫کشورمان هستند‪ .‬این در‌حالی اس��ت که مدیران‌بی‌طرف‬ ‫و با‌س��ابقه نظر دیگری دارند و تاکید می‌کنند که شاید این‬ ‫اقدام آغازی برای تنش‌ها و ناکامی‌های بیش��تر در فوتبال‬ ‫ایران است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫مخالفان کفاشیان اهل مذاکره نیستند‬ ‫آیت‌اللهی‪ :‬برکناری کفاشیان شایعه است‪ ،‬باور نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫هادی آیت‌اللهی‪ ،‬نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال‬ ‫در رابطه با خبر تالش چند تن از مدیران باش��گاه‌های لیگ‬ ‫برتری و دسته اولی برای برکناری کفاشیان‪ ،‬واکنش جالبی‬ ‫از خود نش��ان می‌دهد‪ .‬گویا نف��ر دوم فوتب��ال ایران خیلی‬ ‫مطمئن است که کس��ی نمی‌تواند کاری کند که کفاشیان‬ ‫هفت ماه بعد از انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس فدراسیون از‬ ‫کارش برکنار شود‪.‬‬ ‫آیت‌اللهی در این باره می‌گوید‪« :‬م��ن هم این اخبار‬ ‫منتشر شده را در رسانه‌ها خوانده‌ام‪ .‬اگر یادتان باشد در دوره‬ ‫قبلی ریاست علی کفاش��یان‪ ،‬بعد از حذف تیم‌ملی از صعود‬ ‫به جام‌جهانی تا روزه��ای آخر حرف در رابط��ه با برکناری‬ ‫کفاش��یان و روی کار آمدن افراد مختلف مطرح بود‪ .‬اما این‬ ‫خبرها هیچ‌وقت به واقعیت تبدیل نشد‪ .‬االن هم من مطمئنم‬ ‫که به همین راحتی نمی‌توانند کفاشیان را از کار برکنار کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ما در فدراس��یون فوتبال خیلی خوب می‌دانیم‬ ‫که چه افرادی دارند در کار مدیریت فدراسیون با انتشار این‬ ‫اخبار و خوراک دادن خبری به بعضی رس��انه‌ها کارشکنی‬ ‫می‌کنند‪ .‬به‌هر حال وقتی فدراس��یون فوتبال حاضر نشد به‬ ‫خواسته بعضی افراد تن بدهد‪ ،‬پیش‌بینی می‌کردیم که همان‬ ‫آقایان دست به انجام چنین کارهایی بزنند‪ .‬ولی واقعیت امر‬ ‫اینجاس��ت که ما دس��ت آنها را خوانده‌ایم و کار خودمان را‬ ‫می‌کنیم‪».‬‬ ‫آیت‌اللهی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به تالش‬ ‫این مدی��ران که می‌خواهن��د با برگ��زاری مجمع مقدمات‬ ‫برکناری کفاشیان را فراهم کنند‪ ،‬احساس خطر نمی‌کنید؟‬ ‫گفت‪« :‬حقیقت امر اینجاست که این آقایان دارند به فوتبال‬ ‫ایران به خاطر منافع شخصی خود خیانت می‌کنند‪ .‬ما همیشه‬ ‫گفته‌ایم اعضای مجمع ایرادی اگر به کارها دارند و نارضایتی‬ ‫دارند بیایند در فدراسیون فوتبال و بنشینیم همه چیز را حل‬ ‫و فصل کنیم‪ .‬اما این عده که تعداد آنها کم است مثل اینکه‬ ‫اهل مذاکره نیستند‪ .‬هرچند که ما به آنها کاری نداریم‪ .‬تالش‬ ‫ما این است که تا هر وقت که س��ر کار هستیم کارمان را به‬ ‫درستی انجام بدهیم و به فوتبال ایران خدمت کنیم‪».‬‬ ‫نایب‌رئیس اول فدراس��یون فوتب��ال صحبت‌هایش‬ ‫را با اش��اره به تغییر و تح��والت ایجاد ش��ده در هیات‌های‬ ‫فوتبال چند استان که گفته می‌شود از سوی مدیران وزارت‬ ‫ورزش کلید خورده‪ ،‬اینگونه پاس��خ می‌دهد‪« :‬در بعضی از‬ ‫استان‌ها زمان برگزاری مجامع انتخاباتی فرارسید و با حضور‬ ‫آقای‌کفاشیان انتخابات برگزار شد‪ .‬در هر انتخاباتی هم یک‬ ‫نفر رای می‌آورد و رئیس می‌شود‪ .‬مشکلی از این بابت از نظر‬ ‫ما وجود ندارد‪ .‬اما اینکه می‌گویند گزینه‌های وزارت ورزش‬ ‫و جوانان در انتخابات هیات‌های فوتبال رای آورده‌اند را هم‬ ‫قبول ندارم‪ .‬واقعیت اینجاست که اگر اعضای مجمع مخالف‬ ‫آقای کفاشیان بودند به آن شکل قاطع وی را به‌عنوان رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال انتخاب نمی‌کردند‪».‬‬ ‫آیت‌اللهی در ادامه با اشاره به انتخابات هیات فوتبال‬ ‫اس��تان فارس و اخباری ک��ه در رابطه با ای��ن موضوع که‬ ‫بعضی‌ها در تالش هس��تند تا اجازه ندهند او دوباره رئیس‬ ‫هیات فوتبال استان فارس ش��ود می‌گوید‪« :‬من همه چیز‬ ‫را می‌دان��م‪ .‬اما رقاب��ت را انجام می‌دهم و مش��کلی ندارم‪.‬‬ ‫به‌شخصه چس��بیده به جایی نیستم‪ .‬بعضی‌ها اصال دوست‬ ‫ندارند من دوباره رئیس هیات فوتبال فارس شوم‪ .‬برای اینکه‬ ‫این اتفاق نیفتد هم همه کار کرده‌اند و از یک گزینه خاص‬ ‫حمایت می‌کنند‪ .‬بنده همه چیز را به خدا واگذار کرده‌ام‪ .‬چیز‬ ‫دیگری نمی‌توانم بگویم‪ ».‬آیت‌اللهی در پایان این جمالت‬ ‫را به زبان م��ی‌آورد و صحبت‌هایش را به پایان می‌رس��اند‪:‬‬ ‫«ما خیلی خوب می‌دانیم که دوس��تان دارن��د چه کارهایی‬ ‫انجام می‌دهند‪ .‬بدون‌تردید هر وقت الزم باشد مسائل را با‬ ‫مردم درمیان می‌گذاریم‪ .‬ضمن اینکه تاکید می‌کنم شایعه‬ ‫برکناری کفاشیان را اصال جدی نگیرید‪g ».‬‬ ‫‪77‬‬
‫آقای کفاش�یان! طبق اساس�نامه ش�ما یک ماه‬ ‫بع�د از انتخاب�ات فدراس�یون‪ ،‬باید ب�ا برگزاری‬ ‫مجمع عموم�ی فدراس�یون فوتب�ال‪ ،‬انتخابات‬ ‫نایب‌رئیس دوم خ�ود را انج�ام می‌دادید‪ .‬قبول‬ ‫دارید فدراس�یون فوتبال در ای�ن زمینه تخلفی‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫‪ l‬بحث تخلف نیس��ت‪ .‬ما در همان مهلت قانونی‬ ‫که در اساس��نامه داش��تیم نایب رئیس دوم فدراسیون را به‬ ‫اعضای مجمع معرفیکردیم‪ .‬آق��ای بهروان در حال حاضر‬ ‫دارند کارش��ان را به‌عنوان سرپرست کمیته مسابقات انجام‬ ‫می‌دهند و ما هم بر همه چیز نظارت داریم‪.‬‬ ‫یعنی قبول ندارید که تخلف کرده‌اید؟‬ ‫‪ l‬تخلف را قبول ندارم‪ ،‬ام��ا قبول دارم که برگزاری‬ ‫مجمع با تاخیر زیادی انجام شده اس��ت‪ .‬ما قبل از برگزاری‬ ‫مجمع عمومی باید مجمع سازمان لیگ را برگزار می‌کردیم و‬ ‫حسابرسی مالی این مجموعه انجام می‌شد تا گزارش جامعی‬ ‫برای اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال آماده کنیم‪.‬‬ ‫اما این بهانه‌ها توجیه خوبی نیست‪ .‬قبول ندارید؟‬ ‫‪ l‬واقعا قصد نداریم بهانه بیاوریم‪ .‬جایی که اشتباه‬ ‫می‌کنیم صادقانه می‌پذیریم‪ .‬ضمن اینکه در این مدت سر‬ ‫ما خیلی شلوغ بود و درگیر مسابقات تیم‌ملی بودیم‪ .‬از طرفی‬ ‫برای صدور پروانه حرفه‌ای باشگاه‌ها مهلت کمی داشتیم که‬ ‫شرایط باشگاه‌ها و ورزش��گاه‌ها را به استانداردهای مد‌نظر‬ ‫کنفدراس��یون فوتبال آسیا برس��انیم‪ .‬با این حال االن هیچ‬ ‫مشکلی نیست‪.‬‬ ‫هیچ مشکلی نیست یعنی چه؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬یعنی مجم��ع عمومی فدراس��یون فوتبال اواخر‬ ‫مهر‌‌ماه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫بع�د از انتخابات پرس�روصدای اس�فند ماه‪90‬‬ ‫در طول چند ماه گذش�ته شاهد یکس�ری تغییر‬ ‫و تح�والت در راس هیات‌ه�ای فوتب�ال بعضی‬ ‫استان‌ها بوده‌ایم‪ .‬آیا فش�اری برای این تغییر و‬ ‫تحوالت وجود داشته است؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ .‬بحث فشار نیست‪ .‬زمان برگزاری انتخابات‬ ‫هیات‌های هر استان که فرا برسد ما آن را برگزار می‌کنیم‪ .‬در‬ ‫هر انتخاباتی هم یک سری افراد کاندیدا می‌شوند و اعضای‬ ‫مجمع عمومی به کاندیدای مورد‌نظر خود رای می‌دهند‪ .‬در‬ ‫نهایت یک نفر به‌عنوان رئیس انتخاب می‌ش��ود‪ .‬ما در این‬ ‫مدت انتخابات هیات‌های فوتبال اس��تان‌های آذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خراسان و‪...‬را برگزار کردیم‪ .‬در این رابطه‬ ‫هیچ مشکل خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫این روزها اخباری در رس�انه‌ها مبن�ی بر ائتالف‬ ‫علیه شما منتش�ر ش�ده اس�ت‪ .‬اینکه بعضی از‬ ‫مدیران‌‌عامل باشگاه‌های لیگ برتری در تالش‬ ‫هس�تند تا با جمع ک�ردن امضا اعض�ای مجمع‬ ‫عمومی فدراس�یون فوتبال را مجاب به برکناری‬ ‫شما بکنند‪ .‬نظر خودتان چیست؟‬ ‫واکنش کفاشیان به ائتالف چند باشگاه لیگ برتری علیه خودش‬ ‫‪3‬‬ ‫هر روز قرار است برکنارشوم‬ ‫با خیالی راحت حرفش را می‌زند‪ .‬انگار قرار نیست او هیچ وقت تغییر کند‪ .‬همیشه می‌خندد‪ .‬حتی اگر بشنود توطئه‬ ‫یا طوماری علیه او درکار است‪ .‬با تمام این حرف‌ها که خیلی‌ها می‌گویند مدیریتش اصال به درد فوتبال ایران نمی‌خورد‪،‬‬ ‫همچنان بدون رقیب به کارش به‌عنوان نفر اول فوتبال ایران ادامه می‌دهد‪ .‬او تکیه بر صندلی زده که مدت‌ها ست اخبار‬ ‫زیادی در رابطه باعزلش در رسانه‌ها و محافل ورزشی شنیده می‌شود‪ ،‬اما این مدیر‌بی‌توجه به این مسائل همچنان‬ ‫دارد کار خودش را می‌کند‪ .‬علی کفاشیان همچنان می‌خندد! حتی زمانی که بعد از پایان بازی تیم‌ملی نوجوانان ایران‬ ‫با یمن‪ ،‬با کت و شلوار سورمه‌ای که بر تن داشت‪ ،‬پاسخگوی سواالت خبرنگار مثلث بود‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ l‬ج��دا؟ می‌خواهن��د برکن��ارم کنند؟ م��ن چیزی‬ ‫دراین‌باره نشنیده‌ام! (می‌خندد)‬ ‫اما گفته می‌شود این افراد تاکنون حدود ‪ 20‬امضا‬ ‫از اعضای مجمع برای تغییر و تحوالت مدیریتی‬ ‫راس فدراس�یون فوتبال جم�ع‌آوری کرده‌اند و‬ ‫ی برای ساماندهی وضع‬ ‫همچنان کار خود را اقدام ‌‬ ‫فوتبال کشور می‌خوانند‪ .‬نظر خودتان چیست؟‬ ‫‪ 20 l‬امضا؟ چه قدر زیاد! (باز هم خنده) من خودم‬ ‫فکر نمی‌کنم چنین اخباری صحت داشته باشد‪ .‬زیاد هم به‬ ‫این مس��ائل توجه نمی‌کنم و کارهای بس��یار مهم‌تری در‬ ‫فدراسیون دارم که باید به آن برسم‪.‬‬ ‫یعنی از فعالیت‌های این مدیران که عضو مجمع‬ ‫هستند احساس خطر نمی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬در چهار س��ال گذش��ته که ریاس��ت فدراسیون‬
‫فوتبال را بر عهده داش��تم‪ ،‬هر روز یک داستان جدید برای‬ ‫ما درست می‌کردند که قرار اس��ت برود و برکنارش کنند و‬ ‫استعفا بدهدو‪ ...‬کار ما در فدراسیون شده بود تکذیب کردن‬ ‫این اخبار و شایعات‪ .‬بعدها دیگر عادت کردیم و االن هم به‬ ‫همین دلیل است که به شما می‌گویم چیزی نشنیده‌ام‪ .‬چون‬ ‫واقعا خبری نیست‪ .‬در واقع چهار سال است که هر روز قرار‬ ‫است برکنار شوم‪.‬‬ ‫پس خیالتان راحت است که برکنار نمی‌شوید؟‬ ‫‪ l‬تغییر و تحوالت مدیریتی در فدراسیون فوتبال به‬ ‫همین راحتی‌ها که فکرش را می‌کنید انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬چون اگر فیفا متوجه شود دخالتی درکار فدراسیون‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬باز هم فوتب��ال ایران را تعلی��ق می‌کند و‬ ‫مشکالت زیادی سر راه فوتبال ایران قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫فقط همین؟‬ ‫‪ l‬این خودش اتفاق کمی نیست‪ ،‬ضمن اینکه االن‬ ‫تیم‌ملی بازی‌های حساسی را در مقدماتی جام‌جهانی پیش‌رو‬ ‫دارد و مطرح کردن این اخبار اص�لا به صالح فوتبال ایران‬ ‫نیست‪ .‬من به دالیلی روشن این حرف را می‌زنم و می‌گویم‬ ‫که کسی نمی‌تواند من را برکنار کند‪.‬‬ ‫مجمع که حتما این توانایی را دارد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬مجمع حتما می‌تواند اما آن هم شرایط خاص‬ ‫خودش را دارد‪ .‬این درس��ت اس��ت که تنها مجمع عمومی‬ ‫فدراس��یون فوتبال این اختیار را دارد که ریاست را از رئیس‬ ‫فدراسیون بگیرد اما آن هم راهکار قانونی خودش را دارد‪.‬‬ ‫چرا این شایعات در مورد ش�ما به دفعات مطرح‬ ‫می‌شود؟ واکنش خود شما فقط لبخند است؟‬ ‫‪ l‬همه ما یک روز می‌آییم و یک روز می‌رویم‪ .‬من‬ ‫که بارها گفته‌ام فعال در این فوتبال هستم‪ .‬نه؟ (می‌خندد)‬ ‫ام�ا اتفاق�ات غیر‌‌مترقب�ه در فوتبال م�ا زیاد رخ‬ ‫می‌دهد‪ .‬نه؟‬ ‫‪ l‬شما مطمئن باش��ید هیچ خبری نیست و کسی‬ ‫نمی‌تواند من را برکنار کند‪ .‬انتخابات فدراسیون فوتبال اسفند‬ ‫ماه سال گذشته در سالمت کامل برگزار شد و اعضای مجمع‬ ‫به بنده و دوس��تان اعتماد کردند و ما دوباره مامور شدیم به‬ ‫فوتبال ایران خدمت کنیم‪ .‬حقیقت امر اینجاست که وقتی‬ ‫این مس��ئولیت را قب��ول کرده‌ایم باید تا وقتی که هس��تیم‬ ‫کارمان را درست انجام بدهیم‪ .‬من به شما اطمینان می‌دهم‬ ‫که ذره‌ای نگران نیستم و در حال حاضر فقط به رسیدگی به‬ ‫امور فدراسیون و فوتبال ایران فکر می‌کنم‪.‬‬ ‫ام�ا در برخ�ی رس�انه‌ها آم�ده که ممکن اس�ت‬ ‫مجمع عمومی آتی فدراس�یون فوتبال به مجمع‬ ‫فوق‌العاده برای برکناری شما تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ l‬همان‌طور که گفتم مجمع عمومی فدراس��یون‬ ‫فوتبال اواخر مهر ماه برگزار خواهد ش��د‪ .‬دس��تور جلسه ما‬ ‫هم مشخص اس��ت و ما انتخابات نایب‌رئیس دوم‪ ،‬بررسی‬ ‫مشکالت باشگاه‌ها و بررسی گزارش مالی ساالنه فدراسیون‬ ‫فوتبال را در دستور جلسه داریم‪ .‬از همین جا اعالم می‌کنم در‬ ‫ادعای مخالفان علیکفاشیان‬ ‫درودگر‪ :‬کفاشیان مقاومت هم کند باالخره برکنار می‌شود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکی از باشگاه‌هایی که در ائتالف علیه علی کفاشیان‬ ‫نقش مهمی‌ ایفا کرده‪ ،‬ملوان بندرانزلی است‪ .‬این را صادق‬ ‫درودگر با صراحت اعالم می‌کند‪ .‬مدیرعامل ملوان بندرانزلی‬ ‫با تائید موضوع تالش برخی مدیران باشگاه‌ها برای برگزاری‬ ‫مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال تاکید کرد که عدم تغییر‬ ‫بینش علی کفاشیان ممکن است به قیمت برکناری او تمام‬ ‫شود‪ .‬درودگر در رابطه با تالش برخی مدیران باشگاه‌ها برای‬ ‫برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال می‌گوید‪« :‬این‬ ‫موضوع صحت دارد و بنده نیز در نامه‌ای که در اختیارم قرار‬ ‫گرفت این ط��رح را امضا و به‌عنوان نماینده باش��گاه ملوان‬ ‫بندرانزلی خواس��تار برگزاری این مجمع فوق‌العاده شدم‪.‬ما‬ ‫در این مجمع فوق‌العاده به‌دنبال اصالح برخی ساختارهای‬ ‫فدراسیون فوتبال و مهم‌تر از همه بینش موجود حاکم بر این‬ ‫فدراسیون هس��تیم‪ .‬مطمئنا اگر فرآیند با دموکراسی همراه‬ ‫باشد نتیجه خوبی از این مجمع خواهیم گرفت اما اگر همچون‬ ‫گذشته فضا براساس اصول دموکراسی نباشد قطعا نتیجه‌ای‬ ‫در بر نخواهد داش��ت‪».‬او در پاسخ به این س��وال که شنیده‬ ‫می‌شود بحث برکناری علی کفاشیان و انتخاب یک رئیس‬ ‫جدید برای فدراسیون فوتبال هم در این مجمع مطرح خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬می‌گوید‪« :‬موضوع برکناری شخص نیست‪ .‬همانطور‬ ‫که گفتم ما می‌خواهیم بینش حاک��م را تغییر دهیم‪ ،‬هر چند‬ ‫ممکن اس��ت در برخی کمیته‌ها هم تغییرات��ی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫من نمی‌توانم بگویم کفاشیان بهترین یا بدترین گزینه برای‬ ‫فدراسیون فوتبال است‪ .‬مطمئنا اگر فدراسیون فوتبال در زمان‬ ‫صفایی‌فراهانی و محمد دادکان با یک ساختار اصولی پیش‬ ‫می‌رفت به‌خاطر بینش بسیار خوب آنها به فوتبال کشور بود‪».‬‬ ‫درودگر تاکید می‌کند‪« :‬همه ما انتظار داشتیم کفاشیان‬ ‫در دوره دوم ریاس��تش بر فدراسیون فوتبال ساختار جدیدی‬ ‫را بر این فدراس��یون حاکم کند‪ ،‬اما عدم معرفی دبیرکل این‬ ‫پس قضیه جمع کردن امضا چه می‌شود؟‬ ‫‪( l‬می‌خندد) خیلی به این موضوع عالقه‌مند شده‌اید!‬ ‫ببینید‪ ،‬طبق قانون اگ��ر هم به فرض مث��ال چنین چیزی‬ ‫وجود داش��ته باش��د در نهایت درخواس��ت اعضای مجمع‬ ‫باید به خود ما که مدیریت فدراسیون را بر‌عهده داریم ارائه‬ ‫بشود و بررسی این درخواست برای تغییر و تحوالت با خود‬ ‫ماست‪ .‬اگر دوس��تان ما اطالع کافی از قوانین و اساسنامه‬ ‫داشته باشند‪ ،‬دیگر این‌قدر درباره برکناری ما مطلب و خبر‬ ‫نمی‌نویسند‪.‬‬ ‫ش�ما واقعا از تالش مالک باش�گاه لیگ برتری‬ ‫و دوس�تانش ب�رای برکن�ار کردنت�ان چی�زی‬ ‫نشنیده‌اید؟‬ ‫‪ l‬نه‪ .‬مهم هم نیست‪ .‬ما فعال هستیم و تا جایی که‬ ‫من می‌دانم و خبر دارم چنین امضایی جمع نشده است! به هر‬ ‫حال فدراسیون فوتبال شرایط خاص خودش را دارد و تمام‬ ‫اتفاقات باید بر‌اساس اساسنامه باشد‪ .‬ضمن اینکه فیفا همیشه‬ ‫روی مدیریت فدراسیون‌های عضو خود زوم کرده و همه چیز‬ ‫را زیر نظر دارد‪ .‬من به ش��نیدن این اخبار حاش��یه‌ای عادت‬ ‫کرده‌ام و االن هم مطمئنم هیچ خبری نیست و اوضاع ما خدا‬ ‫را شکر امن و امان است و به‌شدت درگیر کارهای فدراسیون‬ ‫و فوتبال ایران هستیم‪g .‬‬ ‫ورزش‬ ‫اما مثل اینکه بعضی از مدیران هستند که بدشان‬ ‫نمی‌آی�د مقدمات برکن�اری ش�ما را فراهم کنند‪.‬‬ ‫قبول ندارید؟‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هیچ بندی در‬ ‫رابطه با برکناری بنده وجود ندارد و نخواهد داشت!‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬در واقع این شایعات را اصال جدی نمی‌گیرم‪.‬‬ ‫متاس��فانه یکی از دالیلی که باعث می‌شود این اخبار خیلی‬ ‫زود در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند و خیلی‌ها آن را جدی بگیرند‪،‬‬ ‫عدم اطالع درست از قوانین و اساسنامه فدراسیون فوتبال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجمع حتما می‌تواند اما آن هم شرایط خاص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬این درست است که تنها مجمع عمومی فدراسیون‬ ‫فوتبال این اختیار را دارد که ریاست را از رئیس فدراسیون‬ ‫بگیرد اما آن هم راه کار قانونی خودش را دارد‬ ‫فدراسیون به هیات‌رئیسه برای تایید او و‌بی‌نظمی‌های بسیار‬ ‫زیاد موجود در برگزاری مسابقات لیگ و مهم‌تر از همه برخورد‬ ‫بسیار ضعیف فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر حق پخش‬ ‫تلویزیونی نشان داد که کفاشیان رو به جلو که حرکت نکرده‬ ‫هیچ‪ ،‬دنده عقب هم رفته است‪».‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬متاسفانه بسیاری از باشگاه‌های ما امروز‬ ‫با فدراسیون فوتبال بر سر برنامه‌ریزی لیگ برتر مشکل دارند‬ ‫و هر یک ب��ه نوعی علیه برنامه‌ری��زی موجود موضع‌گیری‬ ‫می‌کنند‪ .‬مطمئن باشید اگر نگاه و بینش کفاشیان به فوتبال‬ ‫کشور تغییر نکند این مخالفت او با برکناری‌اش مواجه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بی‌تردید زمانی که پدر یک خانواده نتواند فرزندان آن‬ ‫خانواده را به خوبی هدایت کند مشکالت بسیار زیادی برای‬ ‫خودش به وجود خواهد آورد‪g ».‬‬ ‫‪79‬‬
‫سايه آفتاب‬ ‫نگاهي به زندگي شمس‌تبريزي‬ ‫به مناسبت روز مولوي‬ ‫ديـــدار‬ ‫تو مانن��د مرغ خانگی هس��تی که زی��ر وی‪ ،‬در میان‬ ‫چندین تخم مرغ‪ ،‬یکی دو تخم مرغابی نیز نهاده باش��ند‪.‬‬ ‫جوجگان چون به درآیند‪ ،‬همه به سوی آب‬ ‫می‌روند‪ .‬لیکن مرغابی‪ ،‬روی آب می‌رود و‬ ‫مرغ ماکیان و جوجگان دیگر همه برکنار‬ ‫آب فرو در می‌مانند‪.‬‬ ‫اکن��ون ای پ��در! م��ن آن جوج��ه‬ ‫مرغابی‌ام که مرکبش دریای معرفت است‪.‬‬ ‫ظن و حال من این است‪:‬‬ ‫اگر تو از من��ی؟ یا من از ت��و؟ درآ در‬ ‫این آب دریا!‬ ‫و اگر نه برو بر مرغان خانگی‪...‬‬ ‫پدر ش��مس تنها با حیرت و تاثر‪ ،‬در‬ ‫پاسخ فرزند می‌گوید‪:‬‬ ‫«با دوس��ت چنین کنی‪ ،‬به دش��من‬ ‫چه کنی؟»‬ ‫هش��تم مهرماه روز مولوی اس��ت‪،‬‬ ‫بزرگمرد ادب و عرفان ایران که جایگاهش‬ ‫را انکار نش��اید‪ .‬قاع��ده این اس��ت که به‬ ‫مناس��بت این روز به‌دنی��ای جالل‌الدین‬ ‫محمد بلخی بپردازیم‪ ،‬ام��ا به احترام خود‬ ‫موالنا و شاید به خواس��ته خود به مرشد او‬ ‫می‌پردازیم‪ ،‬به شمس تبریزی که آنچنان‬ ‫بر دنی��ای موالنا س��ایه افکنده اس��ت که‬ ‫نمی‌توان شمس را از موالنا جدا کرد‪ .‬آنچه‬ ‫در ابت��دای متن آمده اس��ت‪،‬گفت‌وگویی‬ ‫میان ش��مس در کودکی و پدرش است‪...‬‬ ‫در همی��ن کالم مختص��ر می‌ت��وان او را‬ ‫ش��ناخت‪ ،‬همو که چون مرغابی بر دریای‬ ‫معرفت زد و آفتابی شد که سایه دارد‪،‬دنیای‬ ‫پارادوکس��یکال ش��مس تبریزی را با هم‬ ‫مرور می‌کنیم؛ مردی که موالنا در موردش‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫شمس تبریزی گشاید راه شرق‬ ‫چون شوی بسته دهان و رازدان‬ ‫مثلت شماره‪144‬‬ ‫‪80‬‬ ‫شمس تبریز کیست؟‬ ‫تقریبا از ش��مس تبریزی هیچ چیز به صورت روشن‬ ‫معلوم نیست‪ .‬آنچه در مورد او می‌گویند‪ ،‬آمیزه‌ای از افسانه‬ ‫وحقیقت است؛ افسانه‌هایی آنچنان شیرینکه برای خیلی‌ها‬ ‫از هزار حقیقت دلنشین‌تر است و حقیقت‌هاییکه شمه‌ای از‬ ‫زندگی افسانه‌گون و منحصر به فرد او را به تصویر می‌کشد‪.‬‬ ‫درباره پدر و مادر شمس تبریزی آن قدر می‌دانیم که او در‬ ‫مقاالت آنه��ا را به نازک‌دلی و مهربان��ی توصیف می‌کند و‬ ‫اینکه آنها ش��مس تبریزی را نازپرورده کرده بودند‪« :‬این‬ ‫عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردند‪ ».‬شمس‬ ‫تبریزی در جایی درباره پدر خود می‌گوید‪« :‬نیک مرد بود‪...‬‬ ‫اال عاشق نبود‪ ،‬مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر‪ ...‬پدر از‬ ‫من خبر نداشت‪ .‬من در شهر خود غریب‪ ،‬پدر از من بیگانه‪،‬‬ ‫ی که بر من خواهد افتاد‪ .‬به لطف‬ ‫دلم از او می‌رمید‪ .‬پنداشتم ‌‬ ‫س��خن می‌گفت‪ ،‬پنداش��تم که مرا می‌زند‪ ،‬از خانه بیرون‬ ‫می‌کند‪ ».‬از کودکی او شاید چند روایت وجود دارد تا نشان‬ ‫داده شود که از همان ابتدا با دیگران تفاوت داشته‪ ،‬یکی را‬ ‫در شروع مطلب خوانید و دومی‌را در سور بعدی‬ ‫«مرا گرفتند به خردکی‪ - :‬چرا دلتنگی؟ مگر جامه‌ات‬ ‫می‌باید یا سیم (نقره)؟‬ ‫ گفتم��ی‪ :‬ای کاش��کی ای��ن جام��ه نیز ک��ه دارم‪،‬‬‫بستندی!»‬ ‫از آنچه در دسترس است چنین برمی‌آید که شمس را‬ ‫از نوجوانی به زنبیل‌بافی عارف به نام س��له‌باف تبریزی در‬ ‫زادگاهش تبریز می‌سپارند‪ .‬ش��مس از او چیزهای فراوانی‬ ‫یاد می‌گیرد‪ .‬لیکن به مقامی می‌رسد که درمی‌یابد سله‌باف‬ ‫نیز دیگر از تربیت او عاجز است‪ .‬شمس برای جست‌وجوی‬ ‫خویش‪ ،‬رنج سفرهای طوالنی را بر خود هموار می‌دارد‪ .‬در‬ ‫این سفرها به س��یر آفاق و انفس نایل می‌گردد تا جایی که‬ ‫صاحب‌دالن او را ش��مس پرنده و بداندیش��ان او را شمس‬ ‫آفاقی لقب داده‌اند‪ .‬ش��مس در سفرهای خود به ماجراهای‬ ‫تلخ و ش��یرین بس��یار برخورد می‌کند‪ .‬گرسنگی می‌کشد‪.‬‬ ‫به‌خاطر امرار معاش می‌کوش��د تا کارگری کند اما به سبب‬ ‫ضعف بنی��ه و الغری چش��مگیرش او را ب��ه کارگری هم‬ ‫نمی‌برند‪.‬‬ ‫ش��مس تبریزی در ‪ ۲۶‬جمادی‌االخر ‪( ۶۴۲‬معادل ‪6‬‬ ‫دسامبر ‪ 1244‬میالدی و ‪ 16‬آذر ‪ 623‬هجری خورشیدی)‬ ‫به قونیه رس��ید‪ .‬وقتی ش��مس به قونیه آمد‪ ،‬چهار سالی از‬ ‫مرگ اولین مربی موالنا‪ ،‬س��ید‌برهان‌الدین محقق‌ترمذی‬ ‫می‌گذشت‪ .‬موالنا فرزند س��لطان العلما و مفتی شهر است‪،‬‬ ‫اما دیدار شمس آتش به جانش زد‪ .‬تا آنجا که از عالمی‌باوقار‬ ‫تبدیل به عاشقی ش��وریده شد‪ .‬با دیدار ش��مس تبریزی‪،‬‬ ‫مولوی لباس عوض کرد‪ ،‬درس را یک‌سو نهاد و اهل وجد‬ ‫و شاعری شد‪.‬‬ ‫برای مردم قونیه مخصوصا پیروان موالنا تغییر احوال‬ ‫او و رابطه میان او و شمس تبریزی تحمل‌ناکردنی بود‪ .‬عوام‬ ‫و خواص به خشم آمدند‪ ،‬مریدان ش��وریدند و همگان کمر‬ ‫به کین او بستند‪ .‬شمس تبریزی بعد از ‪ 16‬ماه در ‪ ۲۱‬شوال‬ ‫‪ ۶۴۳‬بی‌خبر قونیه را ترک کرد‪ .‬اندوه و مالل مولوی در آن‬ ‫ایام بی‌کرانه بود‪.‬سرانجام نامه‌ای از شمس تبریزی رسید و‬ ‫معلوم گشت که او در شام است‪.‬‬ ‫مولوی فرزند خود س��لطان ولد را ب��ا ‪ 20‬تن از یاران‬ ‫برای بازآوردن او فرستاد‪ .‬شمس تبریزی در ‪ ۶۴۴‬با استقبال‬ ‫باش��کوه به قونیه بازگش��ت‪ .‬محفل مولوی غرق ش��ور و‬ ‫شادی و وجد و سماع شد‪ .‬اما ش��ادمانی‌ها دیری نپایید‪ .‬باز‬ ‫آتش کینه و تعصب باال گرفت و رنج‌ها و آزارها به ش��مس‬ ‫تبریزی رسید‪.‬‬ ‫او با همه عشق و عالقه‌ای که به صحبت‬ ‫موالنا داشت‪ ،‬تصمیم به ترک قونیه گرفت‪ .‬به‬ ‫موالنا می‌گفت‪« :‬سفر کردم آمدم و رنج‌ها به من‬ ‫رس��ید که اگر قونیه را پر زر کردندی به آن کرا‬ ‫نکردی‪ ،‬اال دوس��تی تو غالب بود‪ ...‬سفر دشوار‬ ‫می‌آید‪ ،‬اما اگر این بار رفته شود چنان مکن که‬ ‫آن بار کردی»‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۶۴۵‬ش��مس تبریزی بي‌آن‌که‬ ‫کس��ی آگاه ش��ود‪ ،‬قونیه را رها کرد و راه سفر‬ ‫در پی��ش گرف��ت‪ .‬مول��وی بی‌تاب م��دام در‬ ‫جست‌وجوی خبری از شمس تبریزی بود‪.‬‬ ‫بارها کس��انی ب��ه او م��ژده می‌دادند که‬ ‫شمس تبریزی را در شام دیده‌اند و او مژدگانی‌ها‬ ‫می‌داد‪ .‬ب��ا همین خبرها بود که ب��ه امید یافتن‬ ‫ش��مس تبریزی دو بار به ش��ام س��فر کرد‪ ،‬اما‬ ‫نشانی از او نیافت‪.‬‬ ‫شمس تبریزی به سلطان ولد گفته بود و‬ ‫چند بار این سخن را مکرر کرده که این بار بعد‬ ‫از ناپدید ش��دن به جایی خواهد رفت که کسی‬ ‫نشانی از او نیابد‪.‬‬ ‫درباره مقصد سفر واپسین شمس تبریزی‬ ‫از قونیه‪ ،‬در منابع موجود چیزی نیامده اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا در منابع قدیمی‌م��زار او را در ش��هر خوی‬ ‫نشان داده‌اند‪ .‬موالنا تا آخرین لحظه شمس را‬ ‫فراموش نکرد‪ ،‬در آخرین ش��عرش که در بستر‬ ‫مرگ بر لبش جاری گش��ت بی��ان می‌کند که‬ ‫ش��مس را به خواب دیده و ش��مس خبر وفات‬ ‫او را داده است‪:‬‬ ‫در خواب دوش پیری درکوی عشق دیدم‬ ‫با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن‬ ‫گر اژدهاست بر در‪ ،‬عشق است چون زمرد‬ ‫از برق آن زمرد‪ ،‬این دفع اژدهاکن‪.‬‬
‫‫مکتوب‬ ‫سنگ محک یوسا‬ ‫ماریو بارگاس یوس��ا‪ ،‬نویس��نده سرش��ناس‬ ‫و برن��ده جایزه ادب��ی نوبل از پ��رو‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫مقاله‌هایش را ک��ه در طول ‪ 50‬س��ال همکاری با‬ ‫روزنامه‌ها منتشر شده بود‪ ،‬در قالب یک کتاب منتشر‬ ‫کرد‪ .‬این کتاب که یوس��ا آن را «س��نگ محک»‬ ‫نامیده‪ ،‬مجموعه‌ای از آثار روزنامه‌نگاری او از سال‬ ‫‪ 1962‬تا ‪ 2012‬است‪ .‬یوس��ا که از زمانی که خیلی‬ ‫جوان بود شروع به همکاری با روزنامه‌ها کرد‪ ،‬این‬ ‫مجموعه س��ه جل��دی را که نش��ان‌دهنده فعالیت‬ ‫‪50‬ساله‌اش است‪ ،‬رونماییکرد‪ .‬این کتاب که بیش‬ ‫از ‪4500‬صفحه دارد‪ ،‬شامل مقاله‌های یوسا است و دو سوم مطالب آن پیش از این درکتاب‌های‬ ‫سیاسی یوسا منتشر نشده بود‪.‬‬ ‫یوسا در این باره گفت که فعالیت روزنامه‌نگارانه برایش یک ضرورت زندگی بوده و غذای کار‬ ‫ادبی‌ام را فراهم کرده است‪ .‬او افزود‪« :‬بیشتر آثار ادبی‌اش را برمبنای دستاوردهای روزنامه‌نگاری‌ام‬ ‫خلق کرده‌ام‪ .‬وقتی ش��روع به روزنام��ه نگاری کردم‪ ،‬این ح��وزه با ادبیات بس��یار نزدیک بود و‬ ‫نویسندگان بزرگ اسپانیایی زبان با روزنامه‌ها همکاری می‌کردند‪ ،‬اما امروز تکنولوژی این روند‬ ‫را تغییر داده و همه کارها تخصصی شده است‪».‬این مقاله‌ها به نوعی زندگینامه خودنوشت یوسا‬ ‫نیز هست‪ ،‬چون تاریخ‌نگاری ‪ 50‬س��ال زندگی تاریخی ادبیات اسپانیایی زبان و آمریکای التین‬ ‫را در برمی‌گیرد‪ .‬یوسا سال‌ها با روزنامه ال‌پایس همکاری کرده است و هنوز یک ستون در این‬ ‫روزنامه معتبر اسپانیایی زبان دارد‪.‬‬ ‫اجرای نمایش سیمرغ با کارگردانی کیومرث مرادی و بازیگری پیام دهکردی از‬ ‫روز چهارشنبه ‪ 8‬شهریور ماه ‪ ،91‬در تاالر چهارسو در مجموعه تئاترشهر آغاز شده است‪.‬‬ ‫در نمایش «سیمرغ» که برداشتی از کتاب «منطق الطیر» عطار نیشابوری است‪ ،‬محمد‬ ‫چرمشیر به‌عنوان نمایشنامه‌نویس و فرهاد مهندس‌پور به‌عنوان دراماتورژ با کیومرث‬ ‫مرادی همراهی کرده‌اند‪ .‬س��ایر بازیگران این نمایش عبارتند‪ :‬از ن��ازگل نادریان‪ ،‬آیه‬ ‫کیان‌پور‪ ،‬امیر جنانی و محسن رستگار‪...‬‬ ‫شیخ عطار در این داستان‪ ،‬دنیا را از کابوس و آش��فتگی شروع می‌کند و در پایان‬ ‫ی می‌رساند‪ .‬روندی که داستان پیدا می‌کند‪ ،‬در نهایت همه چیز‬ ‫هم ماجرا را به یک نظم ‌‬ ‫به یک وحدت‪ ،‬انسجام و یکی شدن می‌رسد‪ .‬با اجرای این نمایش‪ ،‬داستان با سه روند‬ ‫مختلف نشان داده می‌شود؛ اول‪ ،‬داستانی که شیخ عطار گفته‪ ،‬دوم‪ ،‬داستانی که چرمشیر‬ ‫داستان اصلی را وارونه کرده و سوم داستانی که مرادی از روال متن اصلی ماجرا تبعیت‬ ‫کرده است‪ .‬در این میان کاراکترها و تمام تکه‌های ماجرا از پرندگان گرفته تا قصه‌ها و‬ ‫داستان‌های دیگر به مرور سعی می‌شوند همچون در قاب عکس گرد هم آیند‪ ،‬اما این‬ ‫گردآوری طوری است که مرکز ثقل انسجام در طول نمایش از بین می‌رود و به مرداب و‬ ‫کابوس تبدیل می‌شود‪ .‬در واقع این وارونگی که مرادی برای متن چرم‌شیر در نظر گرفته‪،‬‬ ‫دچار مشکل شده است‪ .‬نمایش «سیمرغ» از ‪ 8‬شهریور‪ ،‬ساعت ‪ 20‬در تاالر چهارسو در‬ ‫مجموعه تئاترشهر روی صحنه است‪.‬‬ ‫کتاب «تنگه‌های راهبردی جهان» به تازگی از سوی نشر آجا منتشر شده است‪ .‬این اثر‬ ‫در دیدار اخیر مقام معظم رهبری از فارغ‌التحصیالن دانشگاه‌های آجا به ایشان تقدیم شد‪.‬‬ ‫تنگه‏‌های جهان‪ ،‬به‌وی��ژه گلوگاه‏‌های اقیانوس هند ش��امل «هرم��ز»‪« ،‬ماالکا» و‬ ‫ش محوری در انتقال کاال و انرژی ایفا می‏‌کنند و محدودیت عبور و مرور‬ ‫«باب‌المندب» نق ‌‬ ‫در آنها باعث کاهش س��رعت و گاه ناامنی می‏‌شود‪ .‬کاهش س��رعت در نقل‌و انتقال کاال و‬ ‫ناامنی در مسیر آن نه‌تنها منافع کشورهای صاحب کاال یا مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازد‬ ‫که گاه این ناامنی مس��یرها و خطوط کشتیرانی‪ ،‬مورد اس��تفاده ابزاری قدرت‏‌های بزرگ و‬ ‫اس��تکباری جهان قرار می‏‌گیرد‪ .‬این کتاب به قلم «امیر دریادار دکتر حبیب‌اهلل سیاری» و‬ ‫«حسین خانزادی» دانش��نامه‏‌ای جامع از وضعیت آبراه‏‌های جهان و نقش دریا در تحوالت‬ ‫اقتصادی و سیاسی است‪.‬‬ ‫ای��ن کت��اب مطالب��ی مانن��د «اهمی��ت دریان��وردی در آی��ات ق��رآن و بیان��ات‬ ‫مقام معظم رهبری»‪« ،‬معرفی تنگه‌های بین‌الملل��ی و حاکمیت بر آبراه‌های بین‌المللی»‪،‬‬ ‫«حقوق بین‌الملل دریاها» و «قوانین حاکم بر آبراه‌ها در عبور انواع ش��ناورها‪ ،‬کشتی‌های‬ ‫تجاری‪ ،‬جنگی» را در بر دارد‪« .‬گذرگاه‌های حوزه جغراسیاسی (ژئوپولتیکی) اقیانوس هند»‪،‬‬ ‫«گذرگاه‌های حوزه جغراسیاسی دریای مدیترانه» و «گذرگاه‌های حوزه جغراسیاسی اقیانوس‬ ‫اطلس» به‌عنوان بخش‌های سه‌گانه این کتاب هستند‪ .‬کتاب «تنگه‏‌های راهبردی جهان»‬ ‫به صورت مصور‪ ،‬در ‪ 300‬صفحه‪ ،‬با شمارگان ‪ 1500‬نسخه و در قطع وزیری از سوی نشر آجا‬ ‫(انتشارات ارتش جمهوری اسالمی ایران) منتشر شده است‪.‬‬ ‫نمایش‬ ‫ديـــدار‬ ‫نمايش‬ ‫سیمرغ‬ ‫چندی قبل خبر مرگ عطا بهمنش پخش شد‪ ،‬اما این خبر خیلی زود تکذیب شد‪،‬‬ ‫این روز‌ها خبر‌هایی از این دس��ت بسیار پخش می‌شود؛ مش��کلی که حتی نمونه‌های‬ ‫خارجی آن هم دیده می‌شود‪ .‬ایزابل آلنده‪ ،‬نویسنده سرشناس شیلیایی که خبر مرگش به‬ ‫جنجالی‌ترین خبر روز تبدیل شده بود‪ ،‬این خبر را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫او به ش��وخی گفت‪« :‬البته من مردم‪ ،‬اما از خنده! ش��ایعات به س��رعت نور سفر‬ ‫می‌کنند‪ ».‬در حالی که ایزابل آلنده در حال آماده شدن برای حضور در نمایشگاهی در‬ ‫نیویورک بود‪ ،‬یک خبر جعلی درباره مرگ او در اس��پانیا منتشر شد‪ .‬خبر درگذشت خانم‬ ‫آلنده که برنده جایزه ملی ادبیات ‪ 2010‬است‪ ،‬از خبر نادرستی که به وزیر اقتصاد اسپانیا‬ ‫داده شده بود‪ ،‬منتشر شد‪ .‬در پیامی‌که از س��وی این وزیر پخش شد‪ ،‬آمده بود‪« :‬دولت‬ ‫اس��پانیا اکنون خبری مبنی بر درگذش��ت ایزابل آلنده دریافت کرد‪».‬به گفته روزنامه‬ ‫«پنج روز»‪ ،‬نویسنده این اکانت جعلی باید از ایتالیا باشد‪.‬خانم آلنده به‌عنوان سخنگوی‬ ‫دهمین کنفرانس زنان قدرت در انستیتو امگای نیویورک شرکت می‌کند‪ .‬سه ساعت پس‬ ‫از اعالم زنده بودن خانم آلنده در صفحه اجتماعی خودش‪ ،‬اکانت وزیر اقتصاد اس��پانیا‬ ‫به این شکل تغییرکرد‪« :‬این اکانت جعلی از سوی تومازو دبندتی روزنامه‌نگار ایتالیایی‬ ‫ارسال شده بود‪».‬‬ ‫مکتوب‬ ‫«تنگه‌هایراهبردیجهان»‬ ‫کتاب «شرق در برابر غرب» نوشته دیمیتری ش�لاپنتوف به فارسی منتشر شد‪.‬‬ ‫شالپنتوف در این اثر با ارائه مستندات به نظریات غالب غربی که شکست ایران از یونان‬ ‫را به پیروزی دموکراسی بر اس��تبداد تعبیر می‌کنند‪ ،‬می‌تازد و نظریه‌ای جایگزین ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬این اثر در کنار ارائه گزارش��ی از جنگ‌های ایران و یونان در عهد هخامنشی‪،‬‬ ‫زندگی «تمیستوکل» فرمانده سپاه یونان را نیز شرح می‌دهد‪.‬‬ ‫اما در مطالعه این کتاب تنها با داستانی تاریخی روبه‌رو نیستیم‪ ،‬بلکه «دیمیتری‬ ‫شالپنتوف» نویس��نده کتاب‪ ،‬نظریه‌های تاریخی غالب در غرب را به چالش می‌کشد؛‬ ‫نظریه‌هایی که پیروزی یونان بر ایران در یکی از جنگ‌های معروف را به منزله پیروزی‬ ‫دموکراسی بر استبداد شرقی می‌دانند‪ .‬وی نظریه‌ای جایگزین را طبق مستندات تاریخی‬ ‫عرضه می‌کند‪ .‬شالپنتوف نظریه‌ای را درباره دالیل شکست ایران از یونان ارائه کرده که‬ ‫کاملا عکس نظریات غالب در غرب است‪ .‬طبق نظریات تاریخی رایج در غرب‪ ،‬پیروزی‬ ‫یونان بر ایران در واقع پیروزی دموکراسی بر استبداد ایران باستان بود‪ ،‬اما نویسنده این‬ ‫اثر با استدالل‌هایی نشان داد که این نظریات چندان قابل‌اطمینان نیستند‪ .‬دموکراسی و‬ ‫استبدادی که این نظریه‌پردازان به ترتیب برای یونان و ایران باستان در نظر می‌گیرند‪،‬‬ ‫برخالف آنچه آنان تصور می‌کنند دموکراسی و استبداد مطلق نبود‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪144‬‬ ‫رویداد‬ ‫تکذیب خبر مرگ نویسنده‬ ‫مكتوب‬ ‫شرق در برابرغرب‬ ‫«باندراس»درنقشپیکاسو‬ ‫آنتونیو باندراس‪ ،‬بازیگر اسپانیایی‌تبار س��ینما در فیلم «‪ ۳۳‬روز» در قالب پابلو پیکاسو‬ ‫نقاش برجسته اسپانیایی ظاهر می‌شود‪ .‬باندراس می‌گوید‪« :‬بازی در نقش شخصیت‌های‬ ‫واقعی کار سختی است و من مایلم با بازی در این نقش‌ها‪ ،‬توان بازیگری‌ام را محک بزنم‪».‬به‬ ‫گفته این بازیگ��ر‪ ،‬بازی در نقش آدم‌ه��ای واقعی چالش ویژه‌ای برای ی��ک بازیگر فراهم‬ ‫و جنبه‌های پنهان هنر بازیگری وی را آش��کار می‌کند‪.‬قبل از این گفته ش��ده بود کارلوس‬ ‫سائورا فیلمساز قدیمی‌سینمای اسپانیا‪ ،‬پس از مدت‌ها دوری از دنیای سینما‪ 33« ،‬روز» را‬ ‫کارگردانی می‌کند‪.‬قصه فیلم به بخشی از زندگی پیکاسو می‌پردازد که طی آن شاهکار هنری‬ ‫خود گوئرنیکا را خلق کرد‪ .‬این تابلو درباره تخریب و ویرانی شهر گوئرنیکا است‪.‬این شهر در‬ ‫سال ‪ 1937‬توسط ارتش نازی ‪ -‬و در حالی که جنگ داخلی در اسپانیا ادامه داشت ‪ -‬از بین‬ ‫رفت و به صورت یک مخروبه درآمد‪.‬‬ ‫به گفته باندراس‪« ،‬پیکاسو شخصیتی است که از همان دوران کودکی تاثیر زیادی روی‬ ‫من گذاشت‪ .‬این شخصیت مدت زمانی طوالنی مثل یک سایه همراهم بود و من همیشه او را‬ ‫پس می‌زدم‪ .‬محل تولدم همان‌جایی است که او به دنیا آمد و احساس می‌کنم من باید نقش‬ ‫او را جلوی دوربین بازی کنم‪ 33« ».‬روز» محصول مشترک دو کشور فرانسه و اسپانیا است‬ ‫و کلید فیلمبرداری آن تابستان آینده در دو شهر پاریس و گوئرنیکا زده می‌شود‪.‬‬ ‫قبل از این قرار بود یکی از بازیگران جوان سینمای فرانسه در نقش پیکاسو بازی کند‪.‬‬ ‫این فیلم با هزینه‌ای شش میلیون یورویی (حدود هشت میلیون دالر) جلوی دوربین می‌رود‪.‬‬ ‫‪81‬‬
‫كارآگاه عادل‬ ‫راز مسموميت بازيكنان‬ ‫پرسپوليسچيست؟‬ ‫ديـــدار‬ ‫داستان مثل داستان‌هاي آگاتا كريس��تي مي‌ماند‪ ،‬با‬ ‫همان فضا‪ ،‬با همان كشش‪ ،‬با همان تعليق و البته با همان‬ ‫س��وال‌هاي به‌ظاهر بدون جواب‪ .‬فقط مي‌ماند يك كارآگاه‬ ‫باهوش مثل هركول پوآرو يا خانم مارپل كه بتواند تكه‌هاي‬ ‫پازل را دركنار هم بگذارد و با كالم آرامش خود رازها و معماها‬ ‫را پر كند‪ .‬آيا عادل فردوسي‌پور مي‌تواند جاي اين كارآگاه را‬ ‫پر‌كند؟ او كه كار يك كارآگاه را خوب ش��روع كرد‪ .‬وقتي در‬ ‫برنامه نود دو بطري آب را از ميان پالستيك بيرون كشيد‪،‬‬ ‫چيزي ش��بيه يك كارآگاه كاركش��ته بود كه به جنگ يك‬ ‫داستان جنايي مي‌رود‪ .‬داستاني كه راز اين روزهاي فوتبال‬ ‫ماست‪.‬همه چيز از ميانه ميدان مشخص بود‪ .‬معلوم بود كه‬ ‫بازيكنان پرس��پوليس داراي حال طبيعي نيستند‪ ،‬مشكلي‬ ‫وجود داشت كه حتي در صحنه‌هاي تلويزيوني هم مشخص‬ ‫بود‪ .‬ميثم نقي‌زاده روي زمين تكل زد و ديگر توان بلند شدن‬ ‫نداش��ت‪ .‬محمد نوري در كنار زمين مثل بيمارها حاضر بود‬ ‫و پزشكان او را معاينه مي‌كردند‪ .‬روايت‌هاي پس از بازي از‬ ‫اين هم جالب‌تر اس��ت‪ .‬نقي‌زاده‪‌،‬هافبك جوان پرسپوليس‬ ‫مي‌گويد‪« :‬توپ را چهار تا مي‌ديدم و نمي‌دانس��تم كدام را‬ ‫بايد بزنم‪ .‬پس از بازي يك ساعت‌و‌نيم بي‌هوش بودم‪ .‬خدا‬ ‫مي‌داند به‌دنبال فيلم بازي كردن نيستم‪ .‬به‌خدا اصال نمي‌دانم‬ ‫چه كسي گل دوم را وارد دروازه پرسپوليس كرد و اصال بازي‬ ‫مثلت شماره‪144‬‬ ‫بازی‬ ‫حماسهآلواتان‬ ‫چگونه گذشت»‪ .‬حكايت محمد نوري بسيار جذاب‌تر است‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪« :‬من االن هم خوب به‌خاط��ر نمي‌آورم كه در‬ ‫نيمه دوم چه اتفاقي افتاد و متوجه اين مساله نبوديم كه دچار‬ ‫مشكل شده‌ايم‪ ،‬تا به كادر فني بگوييم ما را تعويض كند‪».‬‬ ‫يكي از دوستان نزديك نوري گفته است‪« :‬او مي‌گفت فقط‬ ‫به هوش آمدنش در رختك��ن را يادش مي‌آيد و هيچ چيزي‬ ‫از نيمه دوم يادش نيست‪ .‬حتي وقتي به او گفتم يك شوت‬ ‫باري به هر جهت به سمت دروازه سپاهان زدي‪ ،‬گفت‪« :‬مگر‬ ‫من ش��وت هم زدم؟» نوري اواخر ب��ازي از اميد ابراهيمي‬ ‫‌پرس��يده بازي چند چند اس��ت كه او جواب داده ‪ – 2‬هيچ‪.‬‬ ‫بعد محمد مي‌پرس��د كي گل زديم؟ چون اصال نمي‌دانسته‬ ‫كه پرس��پوليس گل خورده است‪ ».‬س��ايت رسمي باشگاه‬ ‫پرسپوليس فيلمي‌را منتشر كرده اس��ت كه در آن وضعيت‬ ‫بازيكنان پرسپوليس اصال مساعد نبوده؛ بازيكناني كه همه‬ ‫به يك نكته اصرار دارند‪« :‬هيچ چيز را به خاطر نمي‌آورند‪».‬‬ ‫علت چيست؟‬ ‫فضا بس��يار پيچيده اس��ت‪ .‬علت‌بيحال��ي بازيكنان‬ ‫چيست؟ تئوري‌هاي بسياري در اين بين مطرح شده است‪.‬‬ ‫دقايقي پس از آمدن خبر‪ ،‬ش��يريني يا كيك فاسدي كه در‬ ‫بازی‌ه��ای رایانه‌ای «آرش کماندار» و «حماس��ه آلواتان» توس��ط موسس��ه فرهنگی و‬ ‫اطالع‌رسانی تبیان وارد بازار شدند‪.‬‬ ‫دو ب��ازی رایان��ه‌ای «آرش کماندار» و «حماس��ه آلواتان» توس��ط موسس��ه فرهنگی و‬ ‫اطالع‌رسانی تبیان تولید شده‌اند‪ .‬این دو بازی در ژانر اکشن به تازگی برای عرضه وارد بازار شدند‪.‬‬ ‫در خالصه داستان «آرش کماندار» آمده است‪« :‬دشمن زمانی که همه اهالی برای انجام‬ ‫مراسم سالیانه روس��تا را ترک کرده‌اند به آنجا حمله کرده و روستا را اشغال می‌کند‪ .‬آرش با خود‬ ‫فکر می‌کند که باید با دشمن مبارزه کند‪ .‬او به یاد می‌آورد که مادربزرگش قبال داستان قهرمان‬ ‫افسانه‌ای ایران‪ ،‬آرش کمانگیر را برای او تعریف کرده بود‪».‬‬ ‫بازی «حماس��ه آلواتان» نیز روایتگر نبرد دلیرانه رزمندگان اس�لام در مقابل نفوذ عناصر‬ ‫معاند با نظام جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬قصه بازی رایانه‌ای «حماسه آلواتان» در ارتفاعات‬ ‫جنگل‌های انبوه ‪ 1777‬متری آلواتان کردستان اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 1361‬ش��هید «محمود کاوه» فرمانده عملیات تیپ ویژه ش��هدا با جمعی دیگر از‬ ‫همرزمانش‪ ،‬اقدام به آزادسازی و پاکسازی این مناطق از حضور عناصر ضد‌انقالب می‌کنند‪.‬‬ ‫در این بازی آزادسازی منطقه آلواتان طی هشت مرحله نبرد سخت و مداوم رزمندگان اسالم‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬این بازی رایانه‌ای به سبک تیراندازی اول شخص پیاده‌سازی شده و برای ساخت‬ ‫آن ضمن استفاده از تجربیات ارزنده همرزمان شهید کاوه به ویژه «حاج مجید ایافت» تالش شده‬ ‫تا در بازسازی ساختمان‌ها و پیاده‌سازی اقلیم واقعی منطقه‪ ،‬فضایی واقعی‪ ،‬ملموس و منطبق با‬ ‫حال و هوای جنگ خلق شود‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫مکتوب‬ ‫رختكن پخش ش��ده بود را علت ماجرا دانس��تند‪ ،‬اما خيلي‬ ‫زود اين فرضيه جاي خود را به فرضيه‌هاي جديد داد‪ .‬يكي‬ ‫از مس��موم بودن هواي رختكن گفت‪ ،‬يك س��ايت از جاي‬ ‫س��وزن روي درب بطري‌هاي آب خبر داد و‪ ...‬اما در نهايت‬ ‫تمام تئوري‌ها روي دو گزينه متمركز ش��د؛ يكي آب درون‬ ‫بطري‌هايي كه باشگاه س��پاهان در اختيار تيم پرسپوليس‬ ‫قرار داده بود و ديگ��ري بطري‌هايي ك��ه درون آن مكمل‬ ‫ريخته ش��ده بود‪ .‬ايراد از كداميك از اين دو است؟ بايد صبر‬ ‫كرد و ديد جواب آزمايش بطري‌هايي كه عادل فردوسي‌پور‬ ‫به آزمايشگاه سپرده است‪ ،‬چه مي‌ش��ود؟ در فوتبال جهان‬ ‫سوال‌هايي وجود دارد كه هيچگاه پاسخ درستي در مورد آن‬ ‫پيدا نشده است‪ .‬به‌عنوان مثال در فينال جام‌جهاني ‪،1998‬‬ ‫رونالدوي برزيلي ب��ه هيچ‌وجه با بازي‌هاي قبل ش��باهت‬ ‫نداشت‪ .‬در مس��ابقات مقدماتي ‪ 2002‬تيم‌ملي ايران مقابل‬ ‫بحرين‪ ،‬بازيكنان تيم‌ملي اي��ران در زمين به‌گونه‌اي عمل‬ ‫كردند كه تا به همين امروز داس��تان كش��ك‌بادمجاني كه‬ ‫قبل از مسابقه به بازيكنان داده شده از رازهاي فوتبال ملي‬ ‫ماست‪ .‬اما اين‌بار شايد يك كارآگاه نگذارد رازي به مجموعه‬ ‫معماهاي تاريخ فوتبال اضافه شود‪ ،‬كارآگاه كارش را شروع‬ ‫كرده؛ كارآگاه عادل‪.‬‬ ‫اعضای یک پیکر‬ ‫رمان «اعضای یک پیکر» نوشته پی‌یر بوالو و توماس نارسژاک با‌ترجمه عباس آگاهی‬ ‫توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شد‪ .‬این رمان بیست و دومین رمان از مجموعه «نقاب»‬ ‫است که توسط جهان کتاب منتشر می‌ش��ود و تاکنون کتاب‌های «چشم زخم»‪« ،‬زنی که‬ ‫دیگر نبود»‪« ،‬ماده گرگ‌ها»‪« ،‬آخر خط»‪« ،‬سرگیجه» و «چهره‌های تاریکی» در قالب این‬ ‫مجموعه به قلم بوالو و نارس��ژاک با‌ترجمه آگاهی راهی بازار نشر شده‌اند‪«.‬دلواپسی‌های‬ ‫مگره»‪« ،‬به خاطر بلیندا»‪« ،‬آسوده بخواب‪ ،‬کاترین!»‪« ،‬مگره از خود دفاع می‌کند»‪« ،‬تردید‬ ‫مگره»‪« ،‬پاکو یادت هست؟»‪« ،‬جاسوس��ی که از سردسیر آمد»‪« ،‬شکیبایی مگره»‪« ،‬این‬ ‫ریمولدی ابله»‪« ،‬زود برو‪ ،‬دیر برگرد!»‪« ،‬مگره و سایه پشت پنجره»‪« ،‬مار اوکیناوا»‪« ،‬تلفن‬ ‫به مرد مرده»‌‪« ،‬سفر مگره» و «عکس فوری» را که به تازگی چاپ شده است‪ ،‬عنوان بیست‬ ‫و یک کتاب دیگر مجموعه «نقاب» هستند‪.‬رنه میرتیل‪ ،‬تبهکار خطرناک و سابقه‌دار سرانجام‬ ‫به دام پلیس می‌افتد‪ .‬حکم دادگاه برای وی اعدام با گیوتین اس��ت‪ .‬میرتیل پیش از اجرای‬ ‫حکم‪ ،‬با ابراز ندامت از گذشته خونبار خود‪ ،‬خواستار اعطای اعضای بدنش به افراد آسیب‌دیده‬ ‫و نیازمند پیوند عضو می‌ش��ود‪ .‬آنتون مارک جراح اهل چک و پناهنده به فرانسه‪ ،‬مسئولیت‬ ‫این کار را به عهده می‌گیرد‪.‬نویسندگان انگیزه نوشتن این رمان را اولین عمل جراحی قلب‬ ‫توسط پروفسور بارنار‪ ،‬جراح مشهور آفریقای جنوبی می‌دانند‪ .‬رمان «اعضای یک پیکر» در‬ ‫سال ‪ 1965‬برنده جایزه بهترین اثر «طنز سیاه» شده و امروز همچنان یکی از باالترین شمار‬ ‫اظهارنظر خوانندگان را در صفحات وب دارد‪.‬این کتاب با ‪ 176‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار و ‪100‬‬ ‫صفحه و قیمت ‪ 5‬هزار و ‪ 500‬تومان منتشر شده است‪».‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫مسجدالنبیمدینه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجمعدانشجویانمقابلسفارتفرانسه‬ ‫نمایشگاه یادبود شهدای دفاع مقدس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افتتاحیهجشنوارهبینالمللیفیلممقاومت‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪144‬‬ ‫کشفیات وزارت اطالعات ازخرابکاری هسته ای و دفاعی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رونمایی از خودرو زرهی هویزه‬ ‫دیدار تیم های فوتبال رسانه ورزش و منتخب ‪98‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و یمن‬ ‫‪83‬‬
‫بازا ر‬ ‫مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر‪:‬‬ ‫استقرار بانكداري اسالمي به توزيع عادالنه ثروت‬ ‫در جامعه می‌انجامد‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪144‬‬ ‫مراسم تودیع و معارفه مديرکل شعب موسسه مالی و‬ ‫اعتباری مهر استان اصفهان با حضور مدیر عامل موسسه‬ ‫مهر برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی مؤسسه مالی و‬ ‫اعتباری مهر اس��تان اصفهان‪ ،‬دکتر غالمحسن تقي نتاج‬ ‫– مدیر عامل ‪ -‬در این مراس��م ضمن گراميداش��ت هفته‬ ‫دفاع مقدس گفت‪« :‬استان اصفهان با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫بالق��وه و بالفعلی ک��ه دارد از اهمیت و جای��گاه ویژه‌ای در‬ ‫مجموع��ه مهر برخوردار اس��ت ک��ه خوش��بختانه به نحو‬ ‫مطلوبی از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری ش��ده است‪ ».‬نتایج‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪« :‬نیروی انس��انی توانمند و متخصص‬ ‫یکی از سرمایه‌های اصلی این موسسه است و به‌کارگیری‬ ‫و هدایت و توزیع این سرمایه باید به گونه ای مدیریت شود‬ ‫تا همه بخش‌ه��ای این مجموعه مردم��ی آز آن بهره‌مند‬ ‫شوند‪ ».‬وي در ادامه با تاکید بر اجرای بانكداري اسالمي در‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬بانكداري اسالمي در نظام بانکی کشور‬ ‫نهالي نوپاست كه براي باروری نيازمند پردازش و مراقبت‬ ‫شیعی ‌‪ ،‬مدیرعامل تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو شد‬ ‫در حکمی‌از س��وی مهن��دس میر‌جواد س��لیمانی‪،‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره تعاونی اعتب��ار کارکنان گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خ��ودرو‪ ،‬محمود ش��یعی به‌عن��وان مدیرعامل این‬ ‫شرکت تعاونی منصوب ش��د‪ .‬مهندس میرجواد سلیمانی‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم‬ ‫تودیع و معارفه مدیرعامل ش��رکت تعاون��ی اعتبار گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو به نقش و جایگاه این تعاونی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬باتوجه به واگذاری سهام بانک پارس��یان‪ ‌،‬تبدیل تعاونی اعتبار به یک موسسه‬ ‫پولی و مالی از اهم برنامه‌هاست‪ ».‬وی افزود‪‌« :‬خرید شرکت ایمن خودرو از طرح‌هایی است‬ ‫که نشان از توسعه و بالندگی تعاونی اعتبار دارد‪ ».‬مهندس سلیمانی با اذعان به اینکه شرکت‬ ‫تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران‌خودرو از ش��رکت‌های پیش��رو و معتبر در س��طح‬ ‫کشور است‪ ،‬افزود‪« :‬کسب عنوان ش��رکت برتر در پنج دوره متوالی نشان از توانمندی‌های‬ ‫این تعاونی است که با جابه‌جایی صورت گرفته این روند موفقیت ادامه خواهد یافت‪ ».‬رئیس‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو از مجموعه مدیران و‬ ‫کارکنان این شرکت تعاونی خواس��ت با مدیرعامل جدید همکاری و تعامل داشته باشند‪ .‬در‬ ‫ادامه این مراسم راثی‪ ،‬مدیرعامل سابق تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تشکر‬ ‫از حمایت‌های مهندس سلیمانی در مدت فعالیت ‪26‬ماهه خود در این شرکت گفت‪« :‬در این‬ ‫مدت موفقیت‌های زیادی را در س��ایه تالش همکاران و رهکرد‌ه��ا و حمایت‌های‌بی‌دریغ‬ ‫مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌دست آورده‌ایم‪ ».‬در ادامه مهندس محمود شیعی‪،‬‬ ‫مدیرعامل جدید تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران‌‌خورو ضمن تشکر از اعتماد مدیریت‬ ‫ارش��د گروه گفت‪« :‬با توجه به جایگاه شرکت تعاونی اعتبار‪ ،‬این ش��رکت باید برای دستیابی‬ ‫به برنامه‌های توس��عه‌ای گام‌های تازه‌ای بردارد‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬رسیدن به موفقیت‌های‬ ‫بزرگ در سایه تالش و همکاری کارکنان شرکت میس��ر خواهد بود‪ ».‬گفتنی است‪ ،‬محمود‬ ‫شیعی دارای مدرک مهندسی مکانیک است و بیش از ‪30‬سال سابقه کار در حوزه‌های مختلف‬ ‫صنعت کشور دارد‪ .‬در سوابق نامبرده می‌توان به معاونت برنامه‌ریزی و سیستم مگاموتور‪ ،‬مدیر‬ ‫تولید موتور‌سازی ایران خودرو‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایسیکو‪ ،‬مدیرعامل شرکت یاتاقان بوش‪،‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره قطعات‌محوری خراسان‪ ،‬عضو هیات‌مدیره محور‌سازان کوشا و مدیرعامل‬ ‫و عضو هیات‌مدیره باشگاه پیکان اشاره کرد‪g .‬‬ ‫‪84‬‬ ‫است و چنانچه این مهم اجرایی شود بی‌شك موجب عدالت‬ ‫اجتماعي و توزيع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه مي‌شود‪».‬‬ ‫نتاج حذف ربا از تمامي عمليات های بانكي را مولفه اصلي‬ ‫بانكداري اسالمي دانس��ت و افزود‪« :‬تمامي افراد فعال در‬ ‫حوزه بانك‌ها و دس��تگاه‌هاي مرتبط باید با تعامل‌سازنده‬ ‫غبار ربا را از صحن��ه زندگي اجتماع��ي و اقتصادي حذف‬ ‫كنند‪ ».‬وي با بيان اين‌كه متاس��فانه بانكداري اسالمي به‬ ‫اشتباه معادل قرض‌الحس��نه تعریف مي‌شود‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬ ‫«برخي تصور مي‌كنند اگر تمام نظام بانكي به قرض‌الحسنه‬ ‫تبديل شود‪ ،‬آنوقت بانكداري اسالمي يا نظام پولي اسالمي‬ ‫در كشور مستقر شده اس��ت‪ ،‬اما اين برداشت به طور كامل‬ ‫نادرست است‪ ».‬مديرعامل موسس��ه مالی و اعتباری مهر‬ ‫ادامه داد‪« :‬در ش��رايط خوش‌بينانه ‪ 10‬درصد فعاليت‌هاي‬ ‫پولي و بانكي كش��ور را قرض‌الحس��نه‌ها در بر مي‌گيرند و‬ ‫بر اس��اس خط قرمزهاي موجود به هي��چ عنوان نمي‌توان‬ ‫س��پرده‌هاي انتفاعی مردم را در بخش ه��ای غیر انتفاعی‬ ‫به‌کار گرفت‪ ».‬نتايج توزيع سود بانك‌ها میان ذي‌نفعان را‬ ‫يكي از تفاوت‌هاي اصلي نظام مالی اسالمي با بانك‌هاي‬ ‫متع��ارف خوان��د و تاكيد ك��رد‪« :‬در بانك‌ه��اي متعارف‪،‬‬ ‫اصلي‌ترين تمكين براي سپرده‌گذاران و سهام‌داران است‪،‬‬ ‫اما در نظام بانكي اس�لامي حتي تسهيالت گيرندگان هم‬ ‫ذي‌نفع محس��وب مي‌ش��وند‪ ».‬مدير عامل موسسه مالی‬ ‫و اعتباری مهر خاطر نش��ان کرد‪« :‬بانك‌ه��ا با پايبندي به‬ ‫اصول اخالق اسالمي‪ ،‬امانت‌داراي و تضمين اصل سپرده‌ها‬ ‫و ارج نهادن به مشتريان مي‌توانند به تعهدات خود در قبال‬ ‫ذي‌نفعان به نحو مطلوب تری عم��ل كنند‪ ».‬وی در پایان‬ ‫مدیر کل سابق موسسه مهر استان اصفهان را یکی از عوامل‬ ‫موفقیت مجموعه مهر در استان دانس��ت و افزود‪« :‬از این‬ ‫مدیر موفق در سنگری دیگر اس��تفاده خواهیم کرد و برای‬ ‫مدیریت جدید نیز آرزوی سربلندی و موفقیت داریم‪g».‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫پست بانک گسترده‌ترین شبکه بانکی کشور است‬ ‫پس��ت بانک ایران ب��ا ‪ 14‬ه��زار و ‪ 500‬ش��عبه و‬ ‫دفترخدمات بانکی ش��هری و روس��تایی گسترده‌ترین‬ ‫شبکه بانکی کشور است که خدمات نوین و الکترونیکی‬ ‫را به صورت لحظ��ه‌ای(‪ )on line‬ب��ه هموطنان ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬بنابر اعالم مدیریت ش��عب اس��تان کرمانشاه‪،‬‬ ‫مهندس شریف‌زاده‪ ،‬معاون توسعه مدیریت‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در مراسم افتتاح اداره کل‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات این استان ضمن بیان این مطلب گفت‪« :‬دولتی ماندن اکثریت‬ ‫سهام پست بانک موجب ش��د این بانک طبق روال گذش��ته به خدمت‌رسانی خود در مناطق‬ ‫محروم و روستایی با قدرت بیشتری ادامه دهد تا هموطنان این مناطق از خدمات آن محروم‬ ‫نش��وند‪ ».‬وی افزود‪« :‬برای مرزبانی الکترونیکی کشور و مجهز ش��دن کشور به مدرن‌ترین‬ ‫ابزارها و علوم جدید و رش��د و بالندگی در تمامی‌ابعاد‪ ،‬تاس��یس اداره کل ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات در استان‌ها برای پرکردن خالء موجود ضروری است‪g ».‬‬ ‫انتقال حساب مالیات بر ارزش افزوده به دفاتر پست بانک‬ ‫طبق توافقات حاصله بین مسئوالن استانداری و پست بانک استان چهارمحا ‌لو‌بختیاری‪،‬‬ ‫حس��اب مالیات بر ارزش اف��زوده دهیاری‌های این اس��تان ب��ه دفاتر روس��تایی این بانک‬ ‫منتقل می‌ش��ود‪ .‬طبق توافقات حاصله بین مس��ئوالن اس��تانداری و پس��ت بانک اس��تان‬ ‫چهارمحال‌و‌بختیاری‪ ،‬حس��اب مالیات بر ارزش اف��زوده دهیاری‌های این اس��تان به دفاتر‬ ‫روستایی این بانک منتقل می‌شود‪ .‬مسئوالن مربوطه توافق کردند آن دسته از دهیاری‌هایی‬ ‫که در دفترخدمات بانکی پست بانک روستای مربوطه حساب ندارند نسبت به افتتاح حساب‬ ‫اقدام کرده تا ام��کان واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده به حس��اب‌های آنان فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد دفتر امور روستایی استانداری موضوع انتقال وجوه واریزی دولت به حساب‬ ‫دهیاری‌های سراسر استان را از بانک ملی به پست بانک پیگیری و قطعی کند‪ .‬گفتنی است؛‬ ‫درحال حاضر پس��ت بانک باتوجه به وجود دفاترخدمات بانکی متعدد در س��طح روس��تاها و‬ ‫شهرهای استان به‌عنوان گسترده‌ترین شبکه بانکی محسوب می‌شود‪g.‬‬
‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور‪:‬‬ ‫تقویت روحیه خودباوری از مهم‌ترین دستاوردهای‬ ‫دفاع مقدس است‬ ‫به مناسبت هفته دفاع مقدس رئیس س��ازمان پدافند‬ ‫غیر‌عامل کشور در بین کارکنان موسسه مالی و اعتباری مهر‬ ‫به ارائه سخنرانی پرداخت‪ .‬به گزارش اداره کل روابط عمومی‬ ‫موسسه مالی و اعتباری مهر‪ ،‬س��ردار دکتر جاللی – رئیس‬ ‫سازمان پدافند غیر‌عامل کشور – با طرح این پرسش که چرا‬ ‫باید این هفته را گرامی‌بداریم‪ ،‬گفت‪« :‬مقام معظم رهبری این‬ ‫جنگ را یک گنج می‌دانند که همواره باید به آن پرداخته شود‪،‬‬ ‫از این‌رو برای درک دستاوردهای آن باید به تاریخ جنگ‌های‬ ‫‪ 300‬س��اله قبل از آن رجوع ش��ود که در اکثر آنها ما بخشی‬ ‫از خاک و اس��تقالل خود را از دس��ت داده‌ایم‪ ».‬دکتر جاللی‬ ‫با اشاره به وضعیت کش��ور در جنگ‌های اول و دوم جهانی‪،‬‬ ‫خاطر‌نش��ان کرد‪« :‬در آن دوران حکومت ایران ذلیالنه‌ترین‬ ‫مواضع را اتخاذ کرد‪ ،‬طوری که خاکمان توس��ط س��ه کشور‬ ‫بیگانه اشغال و حکومتی دست نشانده مستقر شد و فجایع و‬ ‫وقایع دردناکی رخ داد که بنا بر آمار غیررسمی ‪ 10‬میلیون نفر‬ ‫از مردم کشورمان در طول این دو جنگ به دالیل متعددی از‬ ‫قبیل قحطی‪ ،‬گرسنگی و بیماری جان خود را از دست دادند‪».‬‬ ‫وی با تبیین ویژگی‌های روزه��ای آغازین جنگ گفت‪« :‬در‬ ‫شرایطی که انقالب اسالمی ایران نهالی نوپا بود و مسئوالن‬ ‫آن از تجربه مدیریتی کالن برخوردار نبودند و ساختار نیروهای‬ ‫نظامی از هم گسیخته و ناهماهنگ بود‪ ،‬دشمن تصور می‌کرد‬ ‫می‌تواند در این وضعیت اه��داف خود را پیاده و ش��ش روزه‬ ‫تهران را تصرف کند‪ ،‬اما آنها از مولفه‌ه��ای اصلی قدرت در‬ ‫ایران که همان رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) و مقاومت‬ ‫مردمی‌بود غافل بودند‪ ».‬دکتر جاللی با تش��ریح چگونگی‬ ‫ورود نیروهای مردمی‌به کارزار دفاع مقدس‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در‬ ‫دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر‪ ،‬سه عملیات نظامی طراحی‬ ‫شد که هرسه به شکست انجامید‪ ،‬پس از آن وی اعالم کرد‬ ‫که امکان ادامه جنگ وجود ندارد‪ ،‬اما امام(ره) فرمودند برای‬ ‫ما بن‌بس��تی وجود ندارد و ملت این بن بس��ت را می‌شکنند‪،‬‬ ‫در این شرایط با مداخله سپاه و بس��یج و متعاقب آن پیروزی‬ ‫در عملیات شکس��ت حصر آبادان این باور به‌وجود آمد که ما‬ ‫می‌توانیم دشمن را از خاک خود بیرون کنیم‪ ».‬جاللی افزود‪:‬‬ ‫طرح بخشودگی جرايم مطالبات بانک انصار اعالم شد‬ ‫ارائه سه خدمت جدید از طریق اینترنت بانک اقتصادنوین‬ ‫ب��ه منظ��ور افزای��ش رضایت‌مندی مش��تریان‪،‬‬ ‫بان��ک اقتصادنوین خدم��ات جدیدی از طری��ق درگاه‬ ‫اینترنت بان��ک ارائه می‌کند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک اقتصادنوین‪ ،‬از این پس س��ه خدمت فروش شارژ‬ ‫سیم‌‌کارت‌های اعتباری‪ ،‬پرداخت اقساط شرکت لیزینگ‬ ‫و کمک‌های مردمی‌از طریق اینترنت بانک اقتصادنوین‬ ‫به مش��تریان ارائه می‌شود‪ .‬براین اس��اس مشتریان این‬ ‫بانک از این پس می‌توانند با بهره‌مندی از اینترنت بانک اقتصادنوین نس��بت به خرید ش��ارژ‬ ‫خطوط اعتباری تلفن همراه اپراتورهای همراه‌اول و ایرانسل‪ ،‬پرداخت اقساط شرکت لیزینگ‬ ‫اقتصادنوین و کمک‌های مردمی‌به مراکز بهزیس��تی‪ ،‬کمیته امداد و زلزله‌زدگان آذربایجان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر است بانک اقتصادنوین موفق شده در حوزه امنیت خدمات الکترونیکی‬ ‫نیز به موفقیت‌های چش��مگیری دس��ت یابد‪ ،‬به‌عنوان مثال چندی پیش در خدمت اینترنت‬ ‫بانک اقتصادنوین کیبورد مجازی ایجاد ش��د که این کیبورد ضریب امنیت‌تراکنش‌های این‬ ‫خدمت را در حد استانداردهای بین‌‌المللی قرار داده‪ .‬ضمن اینکه در نسخه جدید اینترنت بانک‬ ‫اقتصادنوین چهار حالت رمز عبور طراحی شده است‪ .‬همچنین در راستای ایجاد امنیت بیشتر‪،‬‬ ‫در خدمت اینترنت بان��ک اقتصادنوین ثبت رمز دوم برای انتقال وجه الزامی‌اس��ت‪ .‬عملکرد‬ ‫فوق‌العاده اینترنت بانک اقتصادنوین موجب شد هیات داوری پنجمین کنفرانس بین‌المللی‬ ‫بانکداری الکترونیکی خدمت اینترنت بانک اقتصادنوین را به‌عنوان برترین خدمت بانکی در‬ ‫این بخش در کشور معرفی کند‪ .‬مشتریان اینترنت بانک اقتصادنوین برای آگاهی از جزئیات‬ ‫خدمات قابل ارائه این خدمت و چگونگی استفاده از این خدمات می‌توانند به سایت اینترنتی‬ ‫این بانک به آدرس ‪ www.enbank.ir‬مراجعه کنند‪g .‬‬ ‫بهره‌برداری از سه طرح ملی با مشارکت بانک صادرات‬ ‫پروژه انتقال برق خراس��ان جنوبی به شهرس��تان‬ ‫زاهدان با مشارکت و سرمایه‌گذاری این بانک با مجموع‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 370‬میلیارد ریال مشتمل بر ساختمان‌ها‬ ‫و تاسیس��ات کنترل الکترونیکی و مکانیکی و همچنین‬ ‫‌ترانسفورماتور و راکتورهای ‪ 25‬مگاواتی به بهره‌برداری‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬با ش��روع به‌کار این پروژه استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان از ناحیه ش��مال و از طریق استان خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬به شبکه سراسری برق متصل می‌ش��ود‪ .‬از آنجايی که نیروگاه‌های تولید برق استان‬ ‫با استفاده از سوخت فس��یلی در حال فعالیت هستند‪ ،‬پس��ت‌های انتقال برق مورد‌نظر نقش‬ ‫قابل‌توجهی در صرفه‌‌جویی سوخت و ثبات و پایداری استان و جلوگیری از قطع آن در فصول‬ ‫مختلف سال دارند‪ .‬بر‌اساس این گزارش سد زیردان سومین سد بتنی غلتکی ایران است که‬ ‫از ‪ 150‬کیلومتری ش��مال غرب چابهار روی رودخانه کاجو احداث ش��ده است‪ .‬حجم دریاچه‬ ‫پشت سد حدود ‪ 200‬میلیون متر‌مکعب است که مشکل آب شهرهای چابهار‪ ،‬کنارک و اراضی‬ ‫کش��اورزی منطقه را برطرف می‌نماید‪ .‬همچنین این بانک به منظ��ور حمایت از بخش‌های‬ ‫تولیدی با اختصاص ‪ 100‬میلیارد ریال تسهیالت در پروژه احداث کارخانه سیمان سیستان در‬ ‫زمینی به وسعت ‪ 70‬هکتار واقع در کیلومتر ‪ 65‬جاده زاهدان – زابل با ظرفیت تولید ساالنه یک‬ ‫میلیون تن سیمان خاکستری مشارکت کرده‪ ،‬در حال حاضر عالوه بر تامین نیاز منطقه نقش‬ ‫قابل‌توجهی در صادرات این محصول به بازارهای خارجی از جمله کشور افغانستان دارد و از‬ ‫این رهگذر زمینه اشتغال حدود ‪ 500‬نفر را فراهم کرده است‪g .‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪144‬‬ ‫بانک‌انص��ار از اج��رای طرح بخش��ودگی ش��ش‬ ‫درص��د جریمه تاخی��ر مطالب��ات مع��وق خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات بان��ک انصار‪ ،‬به‬ ‫میمنت ایام والدت‌باس��عادت حض��رت معصومه‌(س) و‬ ‫حضرت امام‌رضا‌علیه‌السالم‪ ،‬مش��تریانی که نسبت به‪،‬‬ ‫به‌روزرسانی اقس��اط تاخیری یا تسویه دیون معوق خود‬ ‫اقدام نمایند‪ ،‬از مزایای طرح مذکور بهره‌مند خواهند شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است؛ زمان تعیین شده جهت اجرای طرح و استفاده از مزایای آن‪ ،‬تا پایان مهرماه‬ ‫سال جاری اعالم شده است‪ .‬مش��تریان بانک انصار می‌توانند با مراجعه به شعب بانک انصار‬ ‫در سراسر کشور ضمن تسویه بدهی معوق خود از این فرصت بخشودگی استفاده نمایند‪g.‬‬ ‫«صدام در ابتدا می‌گفت که این جنگ عرب و عجم است و من‬ ‫هم سردار قادسیه‌ام‪ ،‬اما حضرت امام(ره) با تدبیری حکیمانه‬ ‫صحنه جنگ را عوض کردند و اع�لام کردند که این جنگ‪،‬‬ ‫جنگ بین اسالم و کفر و سالح ما اهلل‌اکبر است‪ .‬این خط‌مشی‪،‬‬ ‫مساله را از حالت قومیتی خارج و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل‬ ‫کرد به صورتی که ارزش‌های اسالمی حاکم بر جنگ شدند و‬ ‫‌ترس از جنگ و مرگ و وحشت جای خود را به ادای تکلیف و‬ ‫شهادت‌طلبی داد‪ .‬رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل کشور‪ ،‬هشت‬ ‫سال دفاع مقدس را دارای برکات فراوانی دانست و ادامه داد‪‌:‬‬ ‫«ترسیم چهره واقعی اسالم ناب‌محمدی با محوریت شخص‬ ‫امام(ره) و تبیین تفاوت‌های آن با اسالم آمریکایی‪ ،‬خودباوری‬ ‫و باور اینکه می‌توان با تکیه بر ایدئول��وژی در مقابل تمامی‬ ‫‌قدرت‌های زور‌گوی دنیا ایس��تاد از مهمترین دستاوردهای‬ ‫دوران دفاع مقدس بود‪ ».‬جاللی در پایان ابراز داش��ت‪« :‬اگر‬ ‫به موضوع دفاع مق��دس و درس‌های آن به درس��تی توجه‬ ‫ی حوزه‌ها می‌توان از تجربیات آن بهره‌برداری‬ ‫شود‪ ،‬در تمام ‌‬ ‫کرد و بر همه ماس��ت ک��ه تمام��ی‌دس��تاوردهای آن را به‬ ‫نسل جوان کشور منتقل کنیم‪g».‬‬ ‫بانک تجارت به ‪ 2700‬دانشجو کارت هدیه می‌دهد‬ ‫بانک تجارت در نظر دارد به قید قرعه به ‪ 2700‬نفر‬ ‫از دانشجویان دارنده تجارت کارت‌جوان‪ ،‬کارت هدیه سه‬ ‫میلیون ریالی اهدا کند‪ .‬تمامی‌دانشجویان دانشگاه‌های‬ ‫کشور که از دارندگان تجارت کارت جوان هستند با داشتن‬ ‫حداقل ‪۲۰۰‬هزار ریال در ‪ ۹۰‬روز متوالی در این جشنواره‬ ‫ش��رکت داده می‌ش��وند‪ .‬بنابر‌این‌ خبر‪ ،‬زم��ان برگزاری‬ ‫قرعه‌کشی به مناسبت ایام‌‌دهه فجر در بهمن‌ماه ‪ ۹۱‬بوده‬ ‫و دانشجویان دارنده تجارت‌کارت جوان می‌توانند تا تاریخ ‪ ۱۵‬دی‌ماه سال جاری به ازای هر‬ ‫‪۱۰۰‬هزار ریال‌تراکنش الکترونیکی در هر روز یک امتیاز و به ازای هر ‪۵۰۰‬هزار ریال میانگین‬ ‫موجودی در هر ماه پنج امتیاز کسب کرده و در این قرعه‌کشی شرکت کنند‪ .‬بانک تجارت با‬ ‫برگزاری این جشنواره در نظر دارد با تشویق دانشجویان به استفاده از بانکداری الکترونیکی‬ ‫فرهنگ استفاده از این روش بانکداری را توسعه دهد‪g.‬‬ ‫‪85‬‬
‫معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو اعالم کرد‬ ‫رانا در موعد مقرر تحویل مشتریان می‌شود‬ ‫دومین خودرو ملی ایران خ��ودرو به نام رانا طبق موعد‬ ‫مقرر و بدون هیچ‌گونه تاخیری تحویل مشتریان داده می‌شود‪.‬‬ ‫مهندس عبداله بابایی‪ ،‬معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو‬ ‫با بیان این مطلب گفت‪« :‬تمام تمهیدات الزم در زمینه تولید‪،‬‬ ‫تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودرو رانا انجام شده‬ ‫است و این خودرو طبق موعد تعیین‌شده هنگام پیش فروش‬ ‫خودرو درمهرماه سال جاری به مشتریان گرامی‌تحویل داده‬ ‫می‌شود‪ ».‬وی با بیان اینکه درسال جاری قرار است ‪ 30‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو رانا تولید و روانه بازار شود‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬تولید‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪144‬‬ ‫عرضه ‪ 10‬درصد محصوالت ایران خودرو به صورت سفارشی‬ ‫مصریان‪ ،‬مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل ایران خودرو شد‬ ‫شرکت خودروهای سفارش��ی با همکاری سازمان‬ ‫فروش ایران خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 11‬هزار‬ ‫دستگاه رهیاب چند‌‌منظوره به مشتریان عرضه کرده که‬ ‫تا پایان سال به بیش از ‪ 50‬هزار دستگاه افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��عیدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خودروهای‬ ‫سفارشی ایران خودرو – آپکو ‪ -‬با بیان این مطلب اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬سیس��تم رهیاب خودرو افزون بر کارکردهای‬ ‫اصلی شامل تشخیص موقعیت مکانی و هدایت بهینه کاربر از لحاظ زمان و مسافت باقیمانده‬ ‫تا مقصد‪ ،‬با داش��تن چهار گیگابایت حافظه داخلی امکاناتی از قبیل ارتباط با بلوتوث و پخش‬ ‫فایل‌های صوتی و تصویری برای راننده و همراهان را فراه��م می‌کند‪ ».‬وی افزود‪« :‬رهیاب‬ ‫چند‌‌منظوره یا «مولتی رهیاب» آپکو با داشتن اطالعات کامل ‪ 160‬شهر و جاده‌های بین‌‌شهری‪،‬‬ ‫کامل‌ترین پوشش جغرافیایی نقش��ه‌های موجود ناوبری ایران را داراست‪ ».‬پورسعیدی تعداد‬ ‫نمایندگی‌های آپکو در سراسر ایران را ‪ 80‬نمایندگی مجاز عنوان کرد که بر‌اساس برنامه‪ ،‬تا پایان‬ ‫امسال به ‪ 150‬افزایش خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل آپکو کیفیت ارائه خدمات‪ ،‬میزان رضایتمندی‬ ‫مشتریان و حجم فروش بر‌اساس برنامه را مبنای اصلی ارزیابی و رتبه بندی نمایندگی‌های آپکو‬ ‫دانست و گفت‪« :‬رشد کمی و کیفی نمایندگی‌های مجاز‪ ،‬از موارد مهم در چشم‌انداز پنج ساله‬ ‫ایران خودرو و حرکت در مسیر طراحی‪ ،‬تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش در حوزه‬ ‫خودروها و قطعات سفارشی‪ ،‬از ماموریت‌های این شرکت است‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬براساس‬ ‫چش��م‌انداز پنج س��ال آینده‪ 10 ،‬درصد از محصوالت ایران خودرو به صورت سفارشی عرضه‬ ‫می‌شود و این شرکت ‪ 30‬درصد بازار قطعات سفارشی خودرو را هدف گذاری کرده است‪g».‬‬ ‫ط��ی حکم��ی‌از س��وی مهن��دس نج��م الدین‪،‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬علی مصریان‬ ‫مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل این گروه صنعتی شد‪ .‬در‬ ‫بخشی از این حکم آمده است‪« :‬انتظار دارد با بهره‌گیری‬ ‫از تمام امکانات‪ ،‬قابلیت‌ها و توانایی‌ها درس��اماندهی و‬ ‫انسجام امور در مدیریت مزبور به نحوی اقدام نمایید که‬ ‫چش��م‌انداز‪ ،‬اهداف و برنامه‌های شرکت دراین مدیریت‬ ‫به منصه ظهور برسد‪ .‬همچنین امید است با اتکال به خداوند متعال و با هماهنگی و همکاری‬ ‫قائم‌مقام‌ها‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و س��ایر دست‌اندرکاران درس��طح گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در نیل به اهداف و انجام امور محوله موفق باشید‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬علی مصریان پیش از این‬ ‫به‌عنوان رئیس اداره اطالع رسانی گروه صنعتی ایران خودرو فعالیت می‌کرد و از خردادماه‬ ‫سال جاری سرپرستی مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل این گروه صنعتی را بر‌عهده داشت‪.‬‬ ‫وی فارغ‌التحصیل مهندس��ی نرم‌افزار کامپیوتر اس��ت و بیش از هفت‌سال س��ابقه فعالیت‬ ‫مطبوعاتی در رس��انه‌های مختلف کش��ور دارد‪g.‬‬ ‫افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سایپا در اوکراین‬ ‫به‌دنبال استقبال گس��ترده مردم اوکراین از خودرو‬ ‫تیبا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو در این کشور‪ ،‬شرکت‬ ‫س��ایپا با همکاری ش��رکت تاس��کو دو مرک��ز فروش و‬ ‫خدمات پس‌از‌ف��روش خودروهای خود را در ش��هرهای‬ ‫کی‌یف و خارک��ف افتتاح کرد‪ .‬این مراکز با حضور س��فیر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در اوکراین‪ ،‬معاون صادرات گروه‬ ‫خودروسازی سایپا و عضو هیات‌مدیره شرکت سایپاکاشان‬ ‫و همچنین مقامات وزارت بازرگانی اوکراین و شهردار ش��هر خارکف راه‌اندازی شد‪ .‬در حاشیه‬ ‫مراسم افتتاح این مراکز‪ ،‬قاسمی‌س��فیر ایران در اوکراین در گفت‌وگو با س��ایپانیوز با اشاره به‬ ‫ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایران و اوکراین اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬حضور موفقیت‌آمیز خودرو تیبا در بازار اوکراین باتوجه به مزایای آن موجب افزایش‬ ‫سطح همکاری اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و اوکراین خواهد شد‪ ».‬وی ضمن اشاره‬ ‫به روند رو به رشد صادرات در گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد‪« :‬سایپا با معرفی خودرو تیبا‬ ‫توانسته نظر مشتریان اوکراینی را به خود جلب کند و باتوجه به ویژگی‌های این خودرو و ظرفیت‬ ‫بسیار باالی نیاز خودرو اقتصادی در بازار اوکراین امیدواریم در آینده شاهد‌تردد تعداد بیشتری از‬ ‫این خودرو در خیابان‌های اوکراین باشیم‪ ».‬قاسمی‌در خاتمه گفت‪« :‬افتتاح این دو مرکز فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش سایپا در اوکراین می‌تواند بستر الزم برای گسترش صادرات خودروهای‬ ‫تولید ایران را به اوکراین فراهم کرده و موجب گسترش همکاری اقتصادی و صنعتی میان دو‬ ‫کشور شود‪ ».‬همچنین محس��ن جوان‪ ،‬معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا نیز با اشاره به‬ ‫برنامه‌ریزی‌های ویژه سایپا برای توسعه بازار اوکراین‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬سایپا قصد دارد از بازار کشور‬ ‫اوکراین برای گشایش بازارهای جدید در اروپا اس��تفاده کند‪ ».‬وی افزود‪« :‬خودرو تیبا به‌‌زودی‬ ‫در پنج شهر دیگر اوکراین و همچنین چهار کشور دیگر منطقه ‪ CIS‬عرضه خواهد شد‪g».‬‬ ‫‪86‬‬ ‫دومین خودرو ملی ایران خودرو به نام رانا در س��ه ماهه آخر‬ ‫س��ال جاری به روزانه ‪ 300‬دس��تگاه در روز می‌رسد که این‬ ‫میزان بیش از پیش فروش این خودرو به مش��تریان است‪.‬‬ ‫معاون بازار یابی و ف��روش ایران خ��ودرو مزایای خودروی‬ ‫رانا را توس��عه یک پلتفرم جدید برای ایران خودرو در توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬دستیابی به استاندارد ایمنی سه ستاره و استاندارد‬ ‫آالیندگی یورو ‪ 4‬و ‪ 5‬و مجهز به کیسه هوای سرنشین و راننده‬ ‫و‌ترمز ضد قفل عنوان کرد و اظهار داش��ت‪« :‬این خودرو در‬ ‫جهت عرضه در بازار داخلی و بین‌المللی درکالس ابعادی ‪C‬‬ ‫و به صورت چهار‌در سدان صندوق‌دار تولید و عرضه می‌شود‪».‬‬ ‫بابایی افزود‪« :‬بعد از اخذ قیمت از سازمان حمایت از تولید و‬ ‫مصرف‌کننده دعوت‌نامه ارسال و مراحل تحویل این خودرو‬ ‫به مردم عزیز آغاز می‌شود‪g ».‬‬ ‫تولید روزانه رانا به ‪ 300‬دستگاه افزایش می‌یابد‬ ‫تولید دومین خودرو ملی ایران خودرو به نام رانا در س��ه ماهه آخر س��ال ج��اری به روزانه‬ ‫‪300‬دستگاه می‌رسد که این میزان بیش از پیش‌فروش این خودرو به مشتریان است‪.‬دکتر حسین‬ ‫نجاری‪ ،‬قائم‌‌مقام مدیرعامل ایران خودرو با بیان این مطلب گفت‪« :‬هم‌اکنون تولید این خودرو‬ ‫روزانه ‪ 50‬دستگاه اس��ت که هر هفته ‪ 50‬دس��تگاه تولید روزانه آن افزایش می‌یابد‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«تدابیر الزم برای خرید قطعات استراتژیک رانا اندیش��یده شده و اقدامات الزم صورت پذیرفته‬ ‫است‪ ».‬قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد‪« :‬خودروی رانا‪ ،‬در راستای توسعه برند ملی‬ ‫و پلتفرم‌های ایران خودرو طراحی شده است و استاندارد‌های روز دنیا در زمینه آالیندگی‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫دوام و کیفیت را تامین می‌کند‪ ».‬وی با اش��اره به اینکه خودرو رانا دوستدار محیط زیست است‪،‬‬ ‫خاطر‌نشان ساخت‪« :‬درسال تولید ملی قرار است بیش از ‪ 30‬هزار دستگاه رانا تولید شود‪g ».‬‬ ‫مهندس مدنی‪:‬‬ ‫تالش سایپا برای رفع دغدغه نیروی انتظامی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا گفت‪« :‬سایپا‬ ‫تمام تالش خود را به کار خواهد گرف��ت تا در زمان ایجاد‬ ‫ش��ده دغدغه پلیس را در مورد نصب ایربگ برطرف کند‪.‬‬ ‫نصب کیس��ه هوا روی خودروهای ایکس ‪ 100‬آغاز شده‬ ‫است و در حال حاضر مشکلی در خصوص نصب این قطعه‬ ‫روی خودروها وج��ود ندارد‪ .‬مهندس س��عید مدنی اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬از نگاه و توجه ویژه نی��روی انتظامی‌خصوصا‬ ‫سردار احمدی مقدم به تولید ملی و درک مشکالت سایپا تشکر می‌کنیم‪ .‬قطعا هدف پلیس اجرای‬ ‫قانون در راستای تامین امنیت بیشتر شهروندان است که این موضوع از اهداف و سیاست‌های‬ ‫مهم شرکت سایپا نیز هست‪ ».‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود‪« :‬نصب کیسه هوا روی‬ ‫خودروهای ایکس ‪ 100‬آغاز شده اس��ت و در حال حاضر مشکلی در خصوص نصب این قطعه‬ ‫روی خودروها وجود ندارد‪ ».‬مدنی تصریح کرد‪« :‬هم‌اکنون ‪ 20‬درصد تولیدات ایکس ‪ 100‬سایپا‬ ‫مجهز به کیسه هوا هستند و تمام تالش سایپا بر آن خواهد بود تا با توسعه ساخت داخلی ایربگ و‬ ‫رفع موانع تا پایان سال صددرصد خودروهای تولیدی مجهز به کیسه هوا شوند‪g».‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!