صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۴۳

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 143

هفته نامه مثلث شماره 143

‫قیاممسلمانان‬ ‫خشم جهان اسالم از توطئه غربی‬ ‫پايداري جديد؟‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهل‌وسوم ‪/‬يكممهر‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫گفت‌وگوها و گزارش‌هایی درباره تحوالت جبهه پایداری‬ ‫احتمال ائتالف‬ ‫ن–‌پایداری‬ ‫تحول‌خواها ‌‬ ‫چمران می‌آید؟‬ ‫گفت‌وگوباحسيننجابت‬ ‫گزارشی از تازه‌ترین رایزنی‌های سیاسی‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫پاییز کی‌روش‬ ‫گفت‌وگوهاییباکفاشیان‪ ،‬جاللی‬ ‫و صدر درباره تیم‌ملی‬ ‫حد آزادی کجاست؟‬ ‫گفتارهایی درباره تناقض‌های دموکراسی و آزادی اندیشه‬ ‫واترگیت اوباما‪ ،‬گاف رامنی‬ ‫چالش‌هایدونامزد ریاست‌جمهوری‬ ‫در هفته گذشته‬
‫سايه رحمت بيكرانت مستدام‬ ‫نور پيامبر تا ابد جاودان مي‌ماند‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪14‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪15‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در خبرنامه اين هفته گزارش هايي درباره اظهارات فرمانده كل سپاه ‪ ،‬تحوالت سوريه‪ ،‬مذاكرات هسته اي‬ ‫سعيد جليلي در استانبول و سالروز آغاز جنگ تحميلي درج شده است‪ .‬همچنين گزارش هايي در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف به همراه مرور رسانه‌ها از بخش‌هاي خبرنامه اين هفته است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫پيروزي قطعي بشار‬ ‫جنگ با دست هاي خالي‬ ‫گاف رامني‬ ‫گفت‌و گوي سازنده‬ ‫‪16‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫آمريكايي ها چگونه ادعاي دموكراسي‌خواهي سر ميدهند؟‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای‪ ،‬فرمان��ده معظم کل‬ ‫قوا هفته گذش��ته در مراس��م دانش‌آموختگ��ی‪ ،‬تحلیف و‬ ‫اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ضمن اش��اره به جنایت اهانت‬ ‫به چه��ره منور خات��م پیامبران‪ ،‬حض��رت محمد مصطفی‬ ‫صلّی‌اهلل‌علیه‌و‌آله ّ‬ ‫‌وس��لم تاکید کردند‪« :‬ملت‌ها با شناخت‬ ‫سیاست‌های اسالم‌س��تیزانه اس��تکباری و صهیونیستی‪،‬‬ ‫انگشت اتهام خود را به س��مت آمریکا و برخی کشورهای‬ ‫اروپایی گرفته‌اند و سردمداران این کشورها باید با جلوگیری‬ ‫از اینگونه اقدامات جنون‌آمی��ز‪ ،‬عمال ثابت کنند که در این‬ ‫جرم و جنایت بزرگ‪ ،‬شریک نیستند‪».‬‬ ‫رهب��ر انق�لاب اس�لامی‪ ،‬ب��ا ی��ادآوری احس��اس‬ ‫عقب‌ماندگی دشمنان اس�لام در «رویارویی با ملت بزرگ‬ ‫ایران و حرکت جوش��ان و خروش��ان بیداری اس�لامی»‬ ‫افزودند‪« :‬این مساله باعث شده که دشمنان امت اسالمی‬ ‫به کارهای دیوانه‌واری همچون حادثه اخیر دست بزنند‪».‬‬ ‫ایشان این حادثه را از جمله عبرت‌های ماندگار تاریخ‬ ‫دانس��تند و خاطرنش��ان کردند‪« :‬س��ردمداران نظام‌های‬ ‫اس��تکباری‪ ،‬در حال��ی ک��ه از محکوم‌کردن ای��ن جنایت‬ ‫خودداری می‌کنن��د و وظایف خ��ود را در مقابله با این جرم‬ ‫بزرگ انجام نمی‌دهند‪ ،‬ادعا می‌کنن��د در این حادثه دخیل‬ ‫نبوده‌اند‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب افزودند‪« :‬البته ما اصراری نداریم‬ ‫دست داشتن آنها را در این جنایت اثبات کنیم‪ ،‬اما شیوه‌های‬ ‫سیاس��تمداران آمریکا و برخی اروپایی‌ها‪ ،‬آنان را در افکار‬ ‫عمومی ملت‌ه��ا مقصر کرده و آنها باید نه ب��ا زبان‪ ،‬بلکه با‬ ‫عمل‪ ،‬خود را از این جرم سنگین تبرئه کنند‪».‬‬ ‫ایش��ان ب��ا ی��ادآوری انگیز ه‌ه��ای ضد‌اس�لامی‬ ‫در دس��تگاه‌های اس��تکباری افزودن��د‪« :‬ب��ه علت همین‬ ‫انگیزه‌هاس��ت که مس��تکبران جلوی اهانت به اس�لام و‬ ‫مقدسات را نگرفته‌اند و نخواهند گرفت‪».‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در اثب��ات دروغ‬ ‫ب��ودن س��خنان مقام��ات آمریکای��ی و غرب��ی مبنی‌ب��ر‬ ‫«متع��ارض ب��ودن جلوگی��ری از اهان��ت ب��ه اس�لام‬ ‫ب��ا آزادی بیان»‪ ،‬چن��د واقعی��ت را مبنای اس��تدالل قرار‬ ‫دادن��د؛ «وجود خط��وط قرمز مش��خص در غ��رب برای‬ ‫جلوگی��ری از هرگون��ه تع��رض ب��ه اصول اس��تکباری»‬ ‫از جمله این واقعیت‌ها بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب این پرس��ش را مطرح کردن��د که‪« :‬آیا‬ ‫کسی باور می‌کند درکشورهایی که با شدت و خشونت تمام‪،‬‬ ‫جلوی تعرض به اصول استکباری گرفته می‌شود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از اهانت به مقدسات شریف اسالم‪ ،‬مخالفت با آزادی بیان‬ ‫باشد؟»‬ ‫ایشان خاطرنشان کردند‪« :‬در بسیاری از کشورهای‬ ‫غربی‪ ،‬کسی جرات نمی‌کند واقعه مجهول‌الحال هولوکاست‬ ‫را زیر س��وال ببرد یا در مورد سیاس��ت‌های زشت اخالقی‬ ‫استکبار‪ ،‬از جمله همجنس‌بازی مطلبی منتشر کند‪ .‬چگونه‬ ‫اس��ت که در این مواقع‪ ،‬آزادی بیان محلی از اعراب ندارد‪،‬‬ ‫اما اهانت به اسالم و مقدسات اسالم تحت عنوان دروغین‬ ‫آزادی بیان‪ ،‬آزاد است؟»‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی آمریکایی‌ها را دیکتاتورپرور‬ ‫نامیدند و با اش��اره ب��ه حمایت‌های بی‌دریغ و ده‌ها س��اله‬ ‫آمریکا از ُحسنی مبارک‪ ،‬دیکتاتور مصر‪ ،‬محمدرضا پهلوی‬ ‫دیکتاتور ایران و دیکتاتورهای فعلی منطقه افزودند‪« :‬با این‬ ‫کارنامه سیاه‪ ،‬آمریکایی‌ها چگونه ادعای دموکراسی‌خواهی‬ ‫و حمایت از آزادی سرمی‌دهند؟»‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬تظاه��رات اعتراض‌آمیز‬ ‫ملت‌ها به س��مت مراکز سیاس��ی‪ -‬اجتماع��ی آمریکا در‬ ‫کشورهای مختلف را نشانه تنفر عمیق آنها از سیاست‌های‬ ‫اس��تکباری و صهیونیس��تی خواندند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫«دل‌های ملت‌ها از آمریکا پر است‪ .‬به همین علت هنگامی‬ ‫‌که مثل حادثه اخی��ر‪ ،‬موردی و منفذی پیدا می‌ش��ود‪ ،‬این‬ ‫خشم و نفرت بروز عمومی می‌یابد‪».‬‬ ‫ایشان در پایان این بخش از سخنانشان تاکید کردند‪:‬‬ ‫«بدون شک‪ ،‬خورشید اسالم در رویارویی مستکبران با این‬ ‫دین الهی‪ ،‬تابناک‌تر از همیشه خواهد درخشید و پیروزی از‬ ‫آن امت اسالمی خواهد بود‪».‬‬ ‫فرمان��ده کل ق��وا در س��خنان خ��ود در مراس��م‬ ‫دانش‌آموختگی‪ ،‬تحلیف و اعطای سردوش��ی دانشجویان‬ ‫دانش��گاه‌های افس��ری ارتش جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫همچنین حضور در نیروهای مسلح و از جمله ارتش را راهی‬ ‫نورانی و پرافتخار برش��مردند و افزودند‪« :‬جوانان عزیزی‬ ‫‪17‬‬
‫که با انگیزه و عش��ق و بصیرت‪ ،‬وارد این میدان می‌شوند‪،‬‬ ‫ستایش ملت‪ ،‬س��ربلندی دنیوی و اجر الهی را نصیب خود‬ ‫می‌سازند‪».‬‬ ‫ایش��ان ایران ام��روز را دری��ای مواجی از عش��ق به‬ ‫پیش��رفت و میل به تحرک و ابت��کار و نوآوری دانس��تند‬ ‫و خاطرنش��ان کردن��د‪« :‬ه��ر چ��ه می‌گ��ذرد‪ ،‬اهمی��ت‬ ‫و ارزش تاریخ��ی تالش در بن��ای جمهوری اس�لامی و‬ ‫استحکام‌بخشیدن به این بنا بیش��تر آشکار می‌شود که در‬ ‫این زمینه‪ ،‬نیروهای مسلح وظایفی بزرگ بر‌عهده دارند‪».‬‬ ‫در این مراس��م و در آغاز ورود رهبر انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫س��رود ملی جمهوری اس�لامی ایران نواخته شد‪ .‬ایشان‬ ‫همچنین با حضور در یادمان ش��هدا‪ ،‬به ش��هیدان سرافراز‬ ‫اسالمی و انقالب و ایران ادای احترام کردند‪ .‬فرمانده کل‬ ‫قوا در ادام��ه از یگان‌ه��ای حاضر در‬ ‫میدان سان دیدند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫در این مراس��م همچنین از خانواده‬ ‫معظم شهید ناوس��روان ناصر مقدم‬ ‫تجلیل کردند‪.‬‬ ‫حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای‬ ‫ب��ا اعط��ای دانش��نامه ب��ه نماینده‬ ‫دانش‌آموخت��گان دانش��گاه عل��وم‬ ‫دریایی امام خمینی(ره) نوش��هر‪ ،‬به‬ ‫فرماندهان‪ ،‬اس��تادان‪ ،‬پژوهشگران‪،‬‬ ‫دانش‌آموختگان و دانشجویان نمونه‬ ‫جوایزی اهدا کردند‪.‬‬ ‫کشور و ملت عزیز ایران را مورد تعرض قرار دهد‪».‬‬ ‫توجه به دانش‌های جدید‪ ،‬استمرار ساخت تجهیزات‪،‬‬ ‫شتاب بخشیدن به نهضت قطعه‌سازی‪ ،‬به‌روز‌رسانی و خلق‬ ‫پدیده‌های جدید علمی‪ ،‬استفاده از اساتید مجرب‪ ،‬گسترش‬ ‫همکاری ب��ا مراکز علمی‪ -‬دانش��گاهی و توج��ه جدی به‬ ‫معنویات‪ ،‬از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫به فرماندهان ارتش بود‪.‬‬ ‫بازدی�د رهب�ر معظ�م انقلاب از نمایش�گاه‬ ‫دستاوردهای ارتش در نوشهر‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬فرمان��ده معظم کل قوا‬ ‫همچنی��ن با حض��ور در نمایش��گاه دس��تاوردهای ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از روند فعالیت‌ها و پیشرفت‌های‬ ‫خبرنامه‬ ‫دیدار فرماندهان ارتش با‬ ‫رهبر معظم انقالب در نوشهر‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫همچنی��ن هفت��ه گذش��ته در جمع‬ ‫فرماندهان ارتش و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای ارتش‪ ،‬با‬ ‫ابراز خرسندی از پیش��رفت مشهود‬ ‫در سراسر ارتش‪« ،‬توأم شدن علم و‬ ‫عمل» را مهم‌ترین عامل تحقق اهداف و انجام‌شدن صحیح‬ ‫کارها برشمردند و نیروهای مسلح را به توجه کامل به این‬ ‫عامل اساسی و پیش‌برنده فراخواندند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با اشاره به توصیه‌های مکرر‬ ‫معارف اسالمی درباره جایگاه رفیع علم و عمل و ضرورت‬ ‫توأم شدن این دو عامل افزودند‪« :‬همانگونه که از سال‌ها‬ ‫قبل تاکید شده‪ ،‬مراکز علمی‌ و آموزشی در نیروهای مسلح‬ ‫باید به‌طور مستمر رشد و ارتقا یابند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای زنده‌نگه داشتن روح اعتماد‬ ‫به نف��س و ابتکار و نوآوری را موجب اس��تمرار پیش��رفت‬ ‫نیروهای مس��لح دانستند و خاطرنش��ان کردند‪« :‬کشف و‬ ‫به‌کارگیری حتی گوشه‌هایی از استعدادهای پیچیده‪ ،‬فراوان‬ ‫و ناشناخته انسان‪ ،‬می‌تواند هر محیطی از جمله محیط‌های‬ ‫نظامی را متحول س��ازد‪ .‬بنابراین س��قف پرواز استادان و‬ ‫دانشجویان را بسیار بلند قرار دهید‪».‬‬ ‫فرمانده کل قوا مقررات حاکم بر محیط‌های نظامی‬ ‫و از جمله نظم و انضب��اط را مهم خواندن��د و در عین حال‬ ‫افزودند‪« :‬در محیط‌های آموزش��ی نیروهای مسلح‪ ،‬حالت‬ ‫تحرک و انعطاف نیز مورد توجه قرار گیرد‪».‬‬ ‫ایش��ان نیروه��ای مس��لح مس��تحکم و متناس��ب‬ ‫با اهداف و آرمان‌های جمهوری اسالمی را هدف بلندمدت‬ ‫نیروهای مس��لح برش��مردند و افزودند‪« :‬آرمان‌های نظام‬ ‫اسالمی‪ ،‬فراگیر و مربوط به همه جامعه بشری است‪ .‬البته‬ ‫ما برای تحقق ای��ن آرمان‌ها‪ ،‬تعرض و تج��اوز به حیثیت‬ ‫هیچ کشور و ملتی را جایز نمی‌دانیم‪ ،‬اما نیروهای مسلح باید‬ ‫به قابلیت‌هایی برسند که هیچ‌کس نتواند حصار مستحکم‬ ‫‪18‬‬ ‫ی و علمی‌بخش‌های مختلف ارتش بازدید‬ ‫فنی‪ ،‬دفاعی‪ ،‬رزم ‌‬ ‫کردند‪.‬در آغاز این بازدید گزارشی از چگونگی شکل‌گیری‬ ‫ناوگان ش��مال نیروی دریای��ی ارتش و اعم��ال کنترل و‬ ‫نظارت دقیق بر محدوده تحت مس��ئولیت این ناوگان‪ ،‬به‬ ‫اطالع رهبر معظم انقالب اس�لامي رسید‪.‬سامانه تجمیع‬ ‫ارتباطات و دورسازی منابع تشعش��ع از قرارگاه که در این‬ ‫بخش از نمایشگاه ارائه ش��ده‪ ،‬بازوی اصلی نیروی دریایی‬ ‫در محدوده آب‌ه��ای تحت کنترل جمهوری اس�لامی در‬ ‫دریای خزر است‪.‬‬ ‫در این بخ��ش فرمانده کل ق��وا در ارتباط��ي زنده با‬ ‫فرمانده بیس��ت و دومی��ن ناوگروه نی��روی دریایی ارتش‬ ‫اعزامی‌به «اقیانوس هند‪ ،‬تنگه باب‌المندب و دریای سرخ»‪،‬‬ ‫برای مدافعان عزت و شرف ایران از خداوند آرزوی توفیق‬ ‫کردند‪.‬دانشجویان دانش��گاه علوم دریایی امام خمینی(ره)‬ ‫نوش��هر نیز در این نمایشگاه بخش��ی از دستاوردهای خود‬ ‫را ارائه کرده‌اند‪.‬‬ ‫تجهی��ز پهپاده��ای تحقیقات��ی ب��ه س��امانه لیزر‬ ‫به منظور افزای��ش دقت رص��د و هدف‌گیری و «ش��ناور‬ ‫شناسایی زیرس��طحی کنترل از راه دور طاها» از جمله این‬ ‫دستاوردهاست‪ .‬طاها با اس��تفاده از امواج صوتی کنترل و‬ ‫هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫سامانه پرتاب موشک «جاس��ک ‪ »۲‬با قابلیت نصب‬ ‫برای پرتاب از زیر سطح به س��مت اهداف سطحی از دیگر‬ ‫دستاوردهای ارائه شده دانشجویان دانشگاه علوم دریایی‬ ‫امام خمینی(ره) است‪ .‬این موشک با همکاری وزارت دفاع‪،‬‬ ‫سازمان جهاد خودکفایی نیروی دریایی و مراکز دانشگاهی‬ ‫طراحی و تولید ش��ده است‪.‬دانش��گاه‌های افسری ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی شامل دانشگاه افس��ری امام علی‌(ع)‪،‬‬ ‫دانش��گاه خاتم االنبیاء‪ ،‬دانشگاه شهید س��تاری و دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی ارتش نیز چند پروژه تحقیقاتی – کاربردی در‬ ‫نمایشگاه ارائه کرده‌اند‪ .‬طراحی و ساخت دو رادار پیشرفته‬ ‫ثامن و ش��هاب با کمک مراکز علمی‌کش��ور از جمله این‬ ‫پروژه‌هاست‪.‬‬ ‫در غرف��ه دس��تاوردهای نیروی دریایی گزارش��ی از‬ ‫فعالیت‌های علم��ی‌– عملی برای تقویت ت��وان دریایی‪،‬‬ ‫ساخت ش��ناورهای س��طحی و زیرس��طحی کال‌س‌های‬ ‫مختلف و شتاب بخشیدن به روند خودکفایی این نیرو بیان‬ ‫شد‪.‬چگونگی اس��تقرار نظام مدیریت دانش و مستندسازی‬ ‫فعالیت‌ها و پیش��رفت‌ها به‌عنوان مبنای آموزش و‌ ترویج‬ ‫علمی‌این دستاوردها‪ ،‬از جمله مسائلی‬ ‫بود که در این بخش از نمایشگاه به‬ ‫اطالع فرمانده کل قوا رسید‪.‬در این‬ ‫قسمت گزارشی از خودکفایی نیروی‬ ‫دریای��ی در تعمیرات نیمه اساس��ی‬ ‫زیردریای��ی س��نگین کالس طارق‬ ‫نیز ارائه ش��د‪.‬طارق از پیچیده‌ترین‬ ‫تکنولوژی روز دنیا برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫در تعمیرات این زیردریایی پیشرفته‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬هزار قطعه س��اخته شده و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار قطعه تعمیر شده است‪.‬‬ ‫قط��ع وابس��تگی به خ��ارج و‬ ‫بومی‌س��ازی دانش از دیگر اهداف‬ ‫این پروژه بزرگ بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن بخ��ش ناخ��دا دوم‬ ‫حس��ین حریری‪ ،‬فرمانده «ناوتیپ‬ ‫زیر‌س��طحی» منطقه یک��م نیروی‬ ‫دریای��ی در جن��وب‪ ،‬در ارتباط��ی‬ ‫زن��ده ب��ا اع�لام آمادگ��ی ط��ارق‬ ‫برای انج��ام مأموری��ت از فرمانده‬ ‫کل ق��وا درخواس��ت فرم��ان‬ ‫ک��رد ک��ه ب��ا موافق��ت رهبرمعظم‬ ‫انق�لاب اس�لامي زیردریای��ی پیش��رفته ط��ارق‬ ‫به ناوگان عظیم مدافعان مرزهای آبی ایران پیوست‪.‬‬ ‫در ای��ن بخ��ش از نمایش��گاه همچنی��ن از رون��د‬ ‫آماده‌س��ازی ناوش��کن چند‌منظوره و دردس��ت س��اخت‬ ‫س��هند و نیز ناوموش��ک‌انداز و در دس��ت س��اخت پیکان‬ ‫گ��زارش مصور و مس��تندی ارائه ش��د‪ .‬ناخ��دا یکم جعفر‬ ‫س��عیدی‪ ،‬فرمانده کارخانج��ات نیروی دریای��ی ارتش در‬ ‫بندرعباس در ارتباطی مس��تقیم درخواس��ت کرد فرمانده‬ ‫کل ق��وا‪ ،‬اجازه آب‌اندازی س��ازه اصلی ناوش��کن س��هند‬ ‫را ص��ادر کنند‪ .‬لحظاتی بع��د با موافقت حض��رت آیت‌اهلل‬ ‫خامن��ه‌ای‪ ،‬این س��ازه مه��م ب��ه آب انداخته ش��د‪.‬بازدید‬ ‫رهبر انقالب اس�لامي از نمایشگاه دس��تاوردهای ارتش‬ ‫با توضیحات فرماندهان و مس��ئوالن درب��اره پروژه مهم‬ ‫اولین ناوشکن آموزش��ی – عملیاتی نیروی دریایی ارتش‬ ‫ادامه یافت‪ .‬طراح��ی این پروژه ک��ه گام مهمی‌ در تعمیق‬ ‫آموزش‌های افس��ران و درجه‌داران نیروی دریایی اس��ت‬ ‫به پایان رسیده است‪ .‬این طرح‪ ،‬در ادامه به ساخت ناوشکن‬ ‫منتهی خواهد شد‪.‬‬ ‫«شبیه‌ساز رزم دریایی شبکه محور»‪ ،‬جهت آموزش‬ ‫تمامی‌سناریوهای تاکتیکی از دیگر دستاوردهای ارتش بود‬ ‫که مورد بازدید فرمانده کل قوا قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدافعان س��ایبری مرزهای آبی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران نیز غرفه‌ای از نمایش��گاه را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫بودند‪.‬در این بخش‪ ،‬توضیح��ات الزم در زمینه چگونگی‬ ‫خنثی کردن حمالت و تهدیدات س��ایبری در عرصه دریا‬ ‫به اطالع حضرت‌آیت‌اهلل خامنه‌ای رسید‪g .‬‬
‫رويداد‬ ‫خبرنامه‬ ‫در صورت اقدام رژيم صهيونيستي عليه ايران‬ ‫چيزي از اسرائيل باقي نمي ماند‬ ‫فرمانده كل سپاه هفته گذشته در نشستي خبري به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪19‬‬
‫خبرنامه‬ ‫سردار محمدعلی جعفری‪ ،‬فرمانده کل سپاه پاسداران‬ ‫یکشنبه گذش��ته در نشس��تی با خبرنگاران‪ ،‬عالوه بر آنکه‬ ‫جدیدترین دس��تاوردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را معرف��ی کرد‪ ،‬به س��واالتی درخصوص س��وریه‪ ،‬حضور‬ ‫اصالح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‪ ،‬امنیت‬ ‫انتخاب��ات ‪ ،92‬تهدیدات خارجی علیه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و برخی دیگر از مسائل داخلی پاسخ گفت؛ «اظهاراتی‬ ‫که البته با واکنش‌های متفاوتی در میان رسانه‌های بیگانه‬ ‫مواجه ش��د و یکی از مهم‌تری��ن اخبار هفته گذش��ته این‬ ‫رسانه‌ها درباره ایران بود‪».‬‬ ‫س��ردار جعفری س��خنان خود را اینگون��ه آغاز کرد‪:‬‬ ‫«ماهیت انقالب اس�لامی طوری اس��ت که نه با جنگ و‬ ‫نه با خش��ونت و تهدید و توهین به مقدس��ات دین اسالم‬ ‫و ش��خصیت‌های برجس��ته آن متوقف نخواهد شد‪ ،‬بلکه‬ ‫این اقدامات به ضد خود تبدیل می‌شود و انقالب اسالمی‬ ‫هیچ‌گونه تهدید و توهین و خشونت را برنمی‌تابد‪ ،‬بلکه اینها‬ ‫تبدیل به انرژی برای اس��تمرار و ادامه انقالب می‌ش��ود و‬ ‫پیشرفت انقالب نیز همین‌گونه بوده است‪.‬‬ ‫در دوران دفاع مقدس جهانیان تجربه کردند که جنگ‬ ‫علیه ایران اس�لامی و انقالب به ضد آن تبدیل می‌ش��ود؛‬ ‫چنانچه دوران دفاع مقدس بهترین فرصت برای رساندن‬ ‫پیام انقالب و ارزش‌های آن یعنی ایستادگی در برابر ظلم‬ ‫و تجاوز‪ ،‬به دنیا رسانده شد و این تهدیدها و خشونت‌ها نیز‬ ‫همان ماهیت را دارد و انقالب نیز ادامه خواهد داشت‪».‬‬ ‫فرمانده کل س��پاه به س��الروز ‪ 26‬ش��هریور و فرمان‬ ‫تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل سه نیروی زمینی‪،‬‬ ‫هوایی و دریایی س��پاه نیز اش��اره کرد و آن را برای دفاع از‬ ‫جمهوری اسالمی و مقابله با تهدیدهای دشمنان دانست‪:‬‬ ‫«امروز ‪ 27‬س��ال از آن حکم می‌گذرد‪ .‬س��پاه ب��رای ابعاد‬ ‫مختلف دفاع س��خت‪ ،‬در اوج قدرت ق��رار دارد و در طول‬ ‫‪27‬سال آمادگی‌های بسیار خوبی ایجاد شده و با مجهزترین‬ ‫و پیشرفته‌ترین س�لاح‌ها و امکانات به انجام وظایف خود‬ ‫می‌پردازد؛ البت��ه باتوجه به مباحث نرم‌اف��زاری که تجربه‬ ‫کرده‌ایم و همین‌طور از جریانات اطراف منطقه ش��اهدیم‬ ‫که امروز س��پاه در اوج آمادگ��ی برای مقابله ب��ا تهدیدات‬ ‫قرار دارد‪».‬‬ ‫او همچنین فلسفه ش��کل‌گیری نیروی قدس سپاه و‬ ‫بسیج را نیز چنین روایت کرد‪« :‬در دوران پس از جنگ و در‬ ‫دوره رهبری حضرت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای‪ ،‬نیروهای قدس‬ ‫سپاه برای فعالیت‌های برون‌مرزی و بسیج نیز به نیروهای‬ ‫سه‌گانه اضافه شد و از آنجا که تهدیدها علیه انقالب اسالمی‬ ‫همواره جدی بوده و هست‪ ،‬س��پاه باید آمادگی‌های خود را‬ ‫توسعه می‌داد که در این سال‌ها بسترهای آن را فراهم کرده‬ ‫و همچنان بر آمادگی‌های خود می‌افزاید‪».‬‬ ‫جعفری س��پس به تغییر ماهیت تهدیدات اشاره و بر‬ ‫آمادگی سپاه در برابر آنها تاکید کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫سپاه و آمادگی در برابر تهدیدات اسرائیل‬ ‫نشس��ت خبری فرمانده کل س��پاه با پاس��خ‌های او‬ ‫به س��واالت خبرنگاران ادامه یافت‪ .‬نخس��تین خبرنگار از‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه پش��ت‌تریبون رفت‪ .‬او هنگامی‌ که از‬ ‫تهدیدات اسرائیل علیه ایران و اختالفات این رژیم با آمریکا‬ ‫در مورد حمله نظامی به کشورمان س��خن گفت‪ ،‬پاسخی‬ ‫صریح از سردار جعفری دریافت کرد‪« :‬رژیم غاصب اسرائیل‬ ‫به آخر خط رسیده اس��ت‪ .‬اقتدار نظام اسالمی و گسترش‬ ‫بیداری اسالمی در جهان و به‌ویژه منطقه‪ ،‬رژیم‌صهیونیستی‬ ‫را هراسان کرده و این رژیم هیچ چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه‬ ‫با تهدید و فشار نظامی بخواهد مس��یر انقالب اسالمی را‬ ‫منحرف کند‪».‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فرمانده کل سپاه به نگرانی رژیم‌صهیونیستی از آینده‬ ‫و تالش این رژیم برای همراه کردن با خود علیه ایران اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬اما در میانه سخنانش هشداری صریح به آمریکا داد‪:‬‬ ‫«برآورد ما این است که در این کار موفق نمی‌شود و عاقبت‬ ‫این امر نیز کاملا مش��خص اس��ت‪ .‬آمریکا آسیب‌پذیری‬ ‫باالیی دارد و نی��روگاه و پایگاه‌ه��ای آن در تیررس توان‬ ‫موشکی سپاه است‪.‬‬ ‫باتوجه به حمایت‌هایی که مسلمانان جهان از انقالب‬ ‫اسالمی دارند‪ ،‬این امر موجب بازدارندگی آنهاست و مجوز‬ ‫اقدام نظامی علیه ایران برای آنان صادر نمی‌ش��ود‪ .‬اقدام‬ ‫نظامی علیه ایران ن��ه تنها بدون نتیجه خواه��د بود‪ ،‬بلکه‬ ‫خسارت‌ها و پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آنان به‌دنبال‬ ‫خواهد داشت‪».‬‬ ‫او پ��س از بی��ان این س��خنان‪ ،‬اه��داف آمری��کا از‬ ‫تهدیدها را نیز ب��رآورد کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬کاخ س��فید و‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی درباره حمله نظامی ب��ه ایران اختالف‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در این بی��ن حالت دوگانه‌ای وجود دارد؛ بس��یاری از‬ ‫کارشناسان و سران رژیم‌صهیونیس��تی با حمله نظامی به‬ ‫ایران مخالفند و بعید می‌دانیم که دس��ت به این کار بزنند؛‬ ‫البته بخشی از تهدیدات آنان نیز جنگ روانی است تا بتوانند‬ ‫در کنار تحریم‌ها و فش��ارهای اقتصادی به نتیجه برسند و‬ ‫با مش��کالت اقتصادی و مش��کالتی که در عرصه انرژی‬ ‫آمریکا با آن مواجه اس��ت بعید می‌دانیم ای��ن تهدیدات به‬ ‫وقوع بپیوندد‪».‬‬ ‫فرمانده کل سپاه سپس هنگامی‌ که در برابر پرسش‬ ‫خبرنگار شبکه المنار قرار گرفت‪ ،‬حمله نظامی پیش‌دستانه‬ ‫ایران را صراحتا رد کرد‪ .‬خبرنگار لبنانی هنگامی‌که سوال‬ ‫کرد‪« :‬باتوجه به تهدیدات اس��رائیل علیه ایران‪ ،‬آیا امکان‬ ‫تهاجم نظامی پیش‌دستانه از سوی ایران وجود دارد یا نه؟»‬ ‫با پاسخ منفی سردار جعفری روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫جعفری در پاسخ به خبرنگار فایننش��ال‌تایمز نیز که‬ ‫راجع به حمله اسرائیل پرسیده بود‪ ،‬از آسیب‌پذیری این رژیم‬ ‫سخن به میان آورد‪« :‬پاس��خ ما به اسرائیل روشن است‪ .‬در‬ ‫صورت اقدام رژیم‌صهیونیستی علیه ایران چیزی از اسرائیل‬ ‫باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫باتوجه به وسعت این کشور و آسیب‌پذیری‌هایی که‬ ‫دارند و باتوجه به حجم انبوه موشک‌های ما بعید می‌دانم در‬ ‫اسرائیل جایی سالم بماند‪ .‬باتوجه به وضعیتی که اسرائیلی‌ها‬ ‫دارند و نگرانی‌هایی که نس��بت به اینگونه مقابله‌ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬همین مساله بزرگترین اقدام بازدارنده علیه آنهاست تا‬ ‫جرات نکنند به تنهایی کاری انجام دهند‪.‬‬ ‫آسیب‌پذیری‌های آنها بیش��تر از توانمندی‌هایشان‬ ‫اس��ت و ایران نیز باتوجه ب��ه جغرافیای طبیعی و انس��انی‬ ‫طوری است که آمریکا امکان حمله گسترده به آن را ندارد‬ ‫و این مساله در برآوردهای ما وجود ندارد و در صورت چنین‬ ‫اقدامی‌با شکست قطعی مواجه خواهند شد‪».‬‬ ‫او همچنین توان هس��ته‌ای ایران از نظ��ر امنیتی را‬ ‫قابل‌قب��ول ارزیابی کرد ک��ه اقدامات رژیم‌صهیونیس��تی‬ ‫نمی‌توان��د ضرب��ه‌ چندانی ب��ه آن بزن��د‪« :‬در صورتی‌که‬ ‫سازمان‌های بین‌المللی نتواند جلوی چنین اقدامی‌از سوی‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی را بگیرند‪ ،‬ایران نیز در تعهدات خود در‬ ‫این زمینه تجدیدنظر می‌کند و شرایط تغییر خواهد کرد‪».‬‬ ‫در بخشی از این کنفرانس خبرنگار لس‌آنجلس تایمز‬ ‫پرس��ید‪« :‬آیا ش��ما که می‌گویید در صورت حمله اسرائیل‬ ‫در تعهدات خود تجدیدنظر می‌کنی��د‪ ،‬منظورتان خروج از‬ ‫ان‌پی‌تی است؟» س��ردار جعفری پاسخ داد‪« :‬اگر نهادهای‬ ‫بین‌المللی نتوانند جلوی اسرائیل را بگیرند‪ ،‬دیگر ایران خود‬ ‫را متعهد به تعهدات خود نمی‌داند و البته این بدان معنا نیست‬ ‫که ما به سمت بمب هس��ته‌ای برویم‪ .‬ما درباره حرام بودن‬ ‫بمب هسته‌ای حکم شرعی داریم و ایران خود را تابع احکام‬ ‫اسالم و قرآن می‌داند و حتی اگر آن را داشته باشد هم اجازه‬ ‫استفاده از آن را ندارد‪ ،‬چراکه اس��تفاده از بمب هسته‌ای به‬ ‫مفهوم کشته شدن مردم بی‌گناه بی‌شماری است و ما هرگز‬ ‫به سمت بمب اتمی نخواهیم رفت‪».‬‬ ‫پيشرفت هاي جديد ايران‬ ‫پهپاد آمریکای��ی غنیمت گرفته ش��ده‪ ،‬علت انفجار‬ ‫پادگان بیدگنه‪ ،‬وضعیت بازار ارز و امنیت داخلی موضوعاتی‬ ‫بود که فرمانده کل س��پاه در خصوص آنها ب��ه اظهارنظر‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫س��ردار‌جعفری درباره پهپاد آمریکایی ‪ RQ170‬که‬ ‫توسط ایران به غنیمت گرفته ش��ده بود گفت‪« ‌:‬اطالعات‬ ‫این پهپاد تخلیه شده و مدارک مستندی مبنی‌بر جاسوسی‬ ‫این پهپاد در ایران به‌دست آمده که نشان می‌دهد این پهپاد‬ ‫به‌دنبال جمع‌آوری اطالع��ات خاصی ب��وده و در صورت‬ ‫صالحدید در این زمینه اطالع‌رسانی خواهیم کرد‪».‬‬ ‫او همچنی��ن از پیش��رفت‌های ای��ران در س��اخت‬ ‫هواپیماهای بدون سرنش��ین خب��ر داد‪« :‬در زمینه پهپادها‬ ‫پیشرفت‌های خوبی حاصل شده اس��ت‪ .‬پروژه هواپیمای‬ ‫بدون سرنش��ین ش��اهد ‪ 129‬نفر با قابلی��ت مداوم‌پروازی‬ ‫‪24‬ساعته و قابلیت شناس��ایی و ماموریت رزمی‌به نتیجه‬ ‫رسیده و در خط تولید است و همچنین می‌تواند در صورت‬ ‫نیاز‪ ،‬عملیات انجام دهد و موش��ک‌ خاص��ی را که روی آن‬ ‫نصب می‌شود شلیک کند‪».‬‬ ‫خبرنگار ش��بکه خبر درب��اره حادثه انفج��ار پادگان‬ ‫بیدگنه از فرمانده س��پاه س��وال ک��رد‪ .‬جعفری در پاس��خ‬ ‫گفت‪« :‬تحقیقاتی که در آنجا در ح��ال انجام بود مربوط به‬ ‫موشک‌های ماهواره‌بر بود و حادثه آن روز این تحقیقات را‬ ‫شش ماه به تاخیر انداخت‪.‬‬ ‫البته هم‌اکنون این کار ادامه دارد و ما تحقیقات خود را‬ ‫در این زمینه پیش می‌بریم‪ .‬آن تحقیقات درباره موشک‌های‬ ‫دفاعی ما نبود‪ ،‬چراکه ما محدودیت برد دو هزار کیلومتر را‬ ‫در ساخت موشک‌های دفاعی رعایت می‌کنیم و باتوجه به‬ ‫این محدودیت نیازی به تحقیقات در این زمینه نداریم‪».‬‬ ‫او همچنی��ن از برقراری امنیت مناس��ب در مرزهای‬ ‫جنوب شرق و شمال غرب کشور س��خن گفت و اقدامات‬ ‫سپاه در زلزله آذربایجان را مناسب ارزیابی کرد‪g .‬‬ ‫ی اسرائيليها بیشتر از توانمندی‌هایشان‬ ‫آسیب‌پذیر ‌‬ ‫است و ایران نیز باتوجه به جغرافیای طبیعی و انسانی‬ ‫طوری است که آمریکا امکان حمله گسترده به آن را ندارد‬ ‫و این مساله در برآوردهای ما وجود ندارد و در صورت‬ ‫چنین اقدامی‌با شکست قطعی مواجه خواهند شد‬
‫گزارش‬ ‫پ��س از کش��مکش‌های ف��راوان در س��وریه‪،‬‬ ‫ح��اال بس��یاری از تحلیلگ��ران معتقدند که بش��ار اس��د‬ ‫در فاز نظام��ی پیروز ش��ده و مخالف��ان او در ای��ن جبهه‬ ‫شکس��ت‌خورده‌اند‪ .‬آنها می‌گویند دولت س��وریه از بحران‬ ‫عبور کرده و بش��ار اسد در کاخ ریاس��ت‌جمهوری ماندگار‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬این نگاه از آن‌رو مطرح می‌ش��ود که اس��د در‬ ‫اقدامی‌مناس��ب ب��ا مخالفان خ��ود به گفت‌وگو نشس��ت‬ ‫و حتی برخ��ی از آنه��ا را وارد کابین��ه کرد تا نش��ان دهد‬ ‫اصالحات در سوریه می‌تواند راه‌حلی برای بحران در این‬ ‫کشور باشد؛ بحرانی که از سوی اسرائیل و کشورهای عربی‬ ‫طراحی شده و با حمایت آمریکا به اجرا در‌‌آمد‪.‬‬ ‫شاید بتوان کشته شدن دبیرکل شورای نظامی گروه‬ ‫موس��وم به ارتش آزاد س��وریه را یکی دیگر از علل برتری‬ ‫نظامی اس��د بر مخالفانش دانس��ت‪ .‬در روزه��ای آغازین‬ ‫هفته گذشته پایگاه خبری دام پرس به نقل از منابع آگاه از‬ ‫کشته ش��دن این فرد به همراه تعدادی از افسران ترک در‬ ‫حلب خبر داد‪.‬‬ ‫براس��اس این خبر‪ ،‬در عملیات پاکسازی شهر حلب‬ ‫از تروریست‌های مس��لح توس��ط نیروهای ارتش سوریه‬ ‫«عمار الواوی» به قتل رسید‪.‬‬ ‫او یکی از نظامیان جدا ش��ده از نظام دمشق بود که با‬ ‫پیوس��تن به گروهک تروریستی موس��وم به «ارتش آزاد»‬ ‫دبیرکلی شورای نظامی این گروهک تروریستی را برعهده‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین چندین افس��ر ترک که در شهر حلب و به‬ ‫ویژه در منطقه «المی��دان» با افراد مس��لح همکاری و در‬ ‫جنایات و عملیات‌های تروریس��تی آنها مشارکت داشتند‪،‬‬ ‫به‌دست نیروهای ارتش سوریه کشته شدند؛ منطقه‌ای که‬ ‫از کانون‌های مهم درگیری در سوریه بود‪.‬‬ ‫قتل ابومحمد الشامی‪ ،‬رهبر جبهه اسالمگرای نصره‬ ‫اهل‌الش��ام یکی دیگر از نش��انه‌های عملکرد موفق نظام‬ ‫سوریه در ایجاد ش��کاف میان گروه‌های مسلح تروریستی‬ ‫است‪ .‬حسن‌هانی‌زاده ‪ ،‬کارشناس مسائل خاورمیانه در این‬ ‫خصوص می‌گوید‪« :‬تنها گزینه باقیمانده برای دولت سوریه‪،‬‬ ‫تشدید اختالفات میان رهبران گروه‌های اپوزیسیون مسلح‬ ‫است‪».‬‬ ‫رامین مهمانپرست‪ ،‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم‬ ‫خبرنامه‬ ‫وقتي لحن مخالفان دولت سوريه آرام مي‌شود‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫پيروزي قطعي بشار‬ ‫معتقد است که س��وریه از اوج بحران عبور کرده و به سوی‬ ‫ثبات در حرکت است‪ .‬او در عین حال حضور نظامی ایران در‬ ‫سوریه را رد کرده است‪.‬‬ ‫این همان موضع سردار محمدعلی جعفری‪ ،‬فرمانده‬ ‫کل سپاه است که در نشست خبری هفته گذشته او عنوان‬ ‫شد‪ .‬فرمانده کل سپاه اعالم کرده که ایران در سوریه حضور‬ ‫نظامی ندارد‪.‬‬ ‫محمدعلی مهتدی‪ ،‬یکی دیگر از کارشناسان مسائل‬ ‫خاورمیانه نیز نظری همچون‌ هانی‌زاده دارد‪ .‬او معتقد است‬ ‫که دولت اسد در حال سقوط نیست و این اتفاق به یکدست‬ ‫نبودن مخالفان بش��ار بازمی‌گردد‪« :‬هسته اصلی قدرت در‬ ‫س��وریه همچنان دورتادور بشار اس��د حلقه زده و پیروزی‬ ‫مخالفان مسلح را غیرممکن کرده است‪».‬‬ ‫آنچ��ه مهمتر از ای��ن تحلیل‌ها و اظهارنظرهاس��ت‪،‬‬ ‫اظهارات نخس��ت‌وزیر سوریه اس��ت؛ آنجا که گفته است‪:‬‬ ‫«بحران سوریه در مراحل پایانی‌ است‪».‬‬ ‫وادل الحلق��ی ب��ا اع�لام اینک��ه ارت��ش س��وریه‬ ‫دستاوردهای زیادی در رویارویی با مخالفان مسلح داشته‪،‬‬ ‫تاکید ک��رده که بحران این کش��ور مراح��ل پایانی خود را‬ ‫می‌گذراند‪.‬‬ ‫به گفته او تغییرات اساسی در مواضع مخالفان سوریه‬ ‫به‌وجود آمده که نشان‌دهنده ضعیف شدن آنهاست‪.‬‬ ‫ش��اید همین دیدگاه در میان دولت‌ه��ای غربی نیز‬ ‫وجود داشته باشد؛ چه آنکه از یکسو خبرها از بروز شکاف در‬ ‫کاخ‌سفید بر سر مساله سوریه حکایت دارد و از سوی دیگر‬ ‫اتحادیه اروپا از روس��یه برای حضور در نشست حل بحران‬ ‫سوریه دعوت می‌کند‪.‬‬ ‫حاال جهان در اندیش��ه راه‌‌حلی سیاس��ی برای پایان‬ ‫بحران سوریه است‪ .‬دمشق نیز اعالم کرده که با تالش‌های‬ ‫‌بیطرفانه برای حل بحران همکاری می‌کند‪ .‬این مهمترین‬ ‫اظهارنظر بشار اس��د در دیدار با اخضر ابراهیمی‪ ‌،‬فرستاده‬ ‫ویژه سازمان ملل است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور س��وریه در این دیدار تاکید کرده است‪:‬‬ ‫«تالش‌های دولت سوریه در محور سیاس��ی ادامه دارد و‬ ‫همه گروه‌های سیاسی س��وری می‌توانند در گفت‌وگویی‬ ‫باز شرکت کنند‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬موفقی��ت عمل سیاس��ی در س��وریه‬ ‫به اعمال فشار بر کشورهایی که به حمایت مالی و آموزشی‬ ‫از تروریست‌های مسلح در این کش��ور می‌پردازند‪ ،‬مرتبط‬ ‫است‪».‬‬ ‫اخضر ابراهیمی‌نیز در ای��ن دیدار گفت که به صورت‬ ‫مس��تقل به فعالیت‌های خود برای پای��ان دادن به بحران‬ ‫س��وریه ادامه می‌دهد و طرح ش��ش ماده‌ای کوفی عنان و‬ ‫بیانیه ژنو اساس کار وی در سوریه است‪.‬‬ ‫لحن ترکیه نیز نسبت به گذشته ملایم‌تر شده است‪.‬‬ ‫داوود‌اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه دولت اردوغان می‌گوید که می‌توان‬ ‫از روابط تهران ‪ -‬دمش��ق برای حل بحران سوریه استفاده‬ ‫کرد‪ .‬او بر دوری از راه‌های خشونت‌آمیز تاکید کرده است‪.‬‬ ‫اینها همه در حالی اس��ت که دیده‌بان حقوق بشر که‬ ‫نهادی با گرایش‌های غربی اس��ت صراحتا از گروه موسوم‬ ‫به ارتش آزاد س��وریه انتقاد کرده و گفته است که این گروه‬ ‫حقوق بشر را نقض می‌کند‪.‬‬ ‫قرار دادن این پازل‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند اثبات‬ ‫کند که دولت بشار اس��د از بحرانی که رژیم‌صهیونیستی و‬ ‫کشورهای عربی با پش��تیبانی آمریکا در این کشور ایجاد‬ ‫کردند گذر ک��رده و حاال ب��ه افق‌های دورتر می‌اندیش��د‪.‬‬ ‫بش��ار اس��د حاال در پی ادامه اصالحات سیاس��ی است تا‬ ‫بتواند با گروه‌ه��ای مخالف به تفاهمی‌حداکثری دس��ت‬ ‫یابد و آمریکا‪ ،‬اسرائیل‪ ،‬ترکیه و کشورهای عربی وابسته به‬ ‫آمریکا را ناکام بگذارد‪ .‬دولت دمشق حاال از بحران نظامی‬ ‫عبور کرده و تنها به پیروزی در فاز سیاسی می‌اندیشد‪g .‬‬ ‫‪21‬‬
‫رويداد‬ ‫تصويري از روز هاي‬ ‫نخست جنگ و ورود‬ ‫نيروهاي عراقي به‬ ‫خرمشهر‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫جنگ با دست هاي خالي‬ ‫چرا و چگونه جنگ عراق عليه ايران آغاز شد؟‬ ‫داوود حشمتي‬ ‫ظهر ‪ 31‬ش��هریور ماه س��ال ‪ 22( 1359‬ماه سپتامبر‬ ‫سال ‪ ،)1980‬نظام نوپای ایران با تهاجم ارتش بعث عراق‪،‬‬ ‫ناخواسته درگیر طوالنی‌ترین و نابرابرترین نبرد قرن بیستم‬ ‫ش��د‪ .‬نبردی که در ایران آن را «دفاع مقدس» و «منش��اء‬ ‫ب��رکات» نامیدند‪ .‬جنگی بین اس�لام و کفر ک��ه واژگانی‬ ‫آس��مانی چ��ون «ش��هید»‪« ،‬ش��هادت»‪« ،‬امدادغیبی»‪،‬‬ ‫«ایثار»‪« ،‬شجاعت»‪« ،‬آرمان» و «مقاومت» را برای دنیای‬ ‫قرن‌بیستم‌ ترجمه‌ای «زمینی»» کرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بررسی نظر کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بی‌طرف‬ ‫و نیز اظهارات و اعترافات مقام��ات ایاالت‌متحده و عراق‬ ‫درباره علل‪ ،‬عوامل و انگیزه تهاج��م آغازگر جنگ‪ ،‬نوعی‬ ‫پیوس��تگی بین اهداف طراح��ان و‌ترغیب کنن��دگان آغاز‬ ‫جنگ و براندازی انقالب و نظام جمهوری اسالمی مشاهده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫جنگی که به ایران تحمیل ش��د‪ ،‬فاز بعدی فش��ار و‬ ‫توطئه‌ها برای براندازی انقالب و جمهوری اسالمی بود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬عراقی‌ها به‌دنبال سرنگونی نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی‌ایران بودن��د‪ .‬طه یاس��ین رمضان‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫نخس��ت‌وزیر وقت ع��راق‪ ،‬در مصاحب��ه‌ای اختصاصی با‬ ‫روزنامه الثوره‪ ،‬ارگان رس��می حزب بعث‪ ،‬در اواخر دی ماه‬ ‫سال ‪( 1360‬ماه ژانویه سال ‪ )1982‬گفت‪« :‬ما به این نکته‬ ‫تاکید می‌کنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫رژیم حاکم بر ایران به‌طور کلی منهدم شود؛ زیرا‪ ،‬اختالفات‬ ‫اساسی بر‌سر چند کیلومتر مربع زمین یا نصف «شط‌العرب»‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین‪ ،‬جنگ ما با ایران برخالف آنچه بعضی از‬ ‫خائنان به‌ملت ع��رب ادعا می‌کنند‪ ،‬جنگی مرزی نیس��ت‬ ‫که بتوان آن را به تعویق انداخ��ت‪ ،‬بلکه در حقیقت‪ ،‬جنگ‬ ‫سرنوشت است‪».‬‬
‫تغییر روند جنگ‬ ‫شکس��ت بنی صدر در س��ازماندهی دف��اع موثر در‬ ‫جبهه‌ها‪ ،‬موجب تاثیرگذاری منفی در سياس��ت داخلی شد‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫توقف پیشروی‌ها‬ ‫از زمستان ‪ ۱۳۵۹‬که امید دست یافتن به یک پیروزی‬ ‫س��ریع برای عراق به یأس مبدل ش��د‪ ،‬ش��وروی حمایت‬ ‫تس��لیحاتی خود از عراق را متوقف کرد‪ .‬عراق نیز ناچار شد‬ ‫در مصرف تس��لیحات خود محافظه‌کاری بیشتری از خود‬ ‫نش��ان داده و عملیات نظامی خود را کندت��ر کند‪ .‬از طرفی‬ ‫ایران نیز درگیر مش��کالت داخلی خود شده‌بود‪ .‬اختالفات‬ ‫میان ابوالحسن بنی‌صدر و اکثریت مجلس شورای اسالمی‬ ‫موجب ش��ده بود تا انس��جام تصمیم‌گیری در زمینه جنگ‬ ‫کمتر ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر ایران نیز همچون عراق درگیر‬ ‫مساله تامین تجهیزات نظامی مورد نیاز خود بود‪.‬‬ ‫در همین زمان نیروی هوایی عراق به‌خاطر نگرانی از‬ ‫نابودی هواپیماهایش در زمین‪ ،‬ناگزیر ش��د تعداد زیادی از‬ ‫هواپیماهای خود را به فرودگاه «الولید» در غرب این کشور‬ ‫(‪ ۵۰‬کیلومتری مرز اردن) منتقل کند تا از برد هواپیماهای‬ ‫ایران خارج باش��ند‪ .‬با این ح��ال خلبانان ایرانی توانس��تند‬ ‫با انج��ام عملیات س��وخت‌گیری در هوا خ��ود را به پایگاه‬ ‫«الولید» برسانند و در آنجا ‪ ۴۶‬هواپیمای عراقی (‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد از کل نیروی هوایی عراق در آن زمان) را روی زمین‬ ‫منهدم نماین��د؛ حمله‌ای که به عملی��ات «اچ‪ »۳-‬معروف‬ ‫شده‌است‪.‬‬ ‫عراق همچنین امیدوار بود که با حمله هوایی نخست‬ ‫خود به پایگاه‌ه��ای هوایی مهم ایران نی��روی هوایی این‬ ‫کشور را زمین‌گیر کند‪ .‬اما در عمل نیروی هوایی ایران تنها‬ ‫پس از ‪ ۲۴‬ساعت به یک دستگاه جنگی تبدیل شد و نه تنها‬ ‫به تمام خاک عراق حمله‌ور شد بلکه آسیب شدیدی هم به‬ ‫نیروی زمینی عراق وارد کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫پس از پی��روزی انقالب و فروپاش��ی یک��ی از ارکان‬ ‫حمایت و دف��اع از آمریکا و ژاندارمی‌ منافع این کش��ور در‬ ‫منطقه‪ ،‬مخالفت‌های جدی توس��ط بلوک غرب با انقالب‬ ‫اسالمی صورت گرفت‪.‬‬ ‫رژیم بعث عراق در دهه ‪ 1970‬با افزایش قیمت نفت‬ ‫توانس��ته بود درآمدهای نفتی‌اش را صرف بازسازی ارتش‬ ‫کند و ارتش عراق هم به دلیل درگیری‌هایی که در شمال با‬ ‫معارضان کرد داشت و در داخل هم با شکل‌گیری کودتاهای‬ ‫مختلف که بعد از استقالل عراق صورت گرفته بود نسبت به‬ ‫ارتش‌های دیگر منطقه‪ ،‬ارتش آماده به کاری بود و انگیزه‬ ‫بیشتری هم داشت‪ .‬به عالوه اختالفات مرزی که بین ایران‬ ‫و عراق زمینه و بهان��ه الزم را برای رهب��ران عراق فراهم‬ ‫می‌کرد‪ ،‬با چراغ سبز آمریکایی‌ها و سکوت شوروی‪ ،‬زمینه‬ ‫تهاجم به ایران را فراهم كرد‪.‬‬ ‫ش��وروی به‌دلیل هم‌پیمانی اس��تراتژیک با عراق و‬ ‫مستشاران نظامی که در این کشور داشت از صدام حمایت‬ ‫کرد‪ .‬همچنین الگوی تس��لیحاتی که عراق داشت عمدتا‬ ‫مربوط به بلوک شرق و شوروی س��ابق بود‪ ،‬بنابراین چراغ‬ ‫س��بز حمله به ایران از جانب هر‌دو بلوک قدرتمند آن زمان‬ ‫يعني آمریکا و شوروی صادر شد‪.‬‬ ‫اختالفات مرزی ایران و ع��راق از دیرباز مورد توجه‬ ‫طرف عراقی‌ها بوده‪ .‬در جری��ان پیمان‌نامه ‪ ۱۹۷۵‬الجزایر‪،‬‬ ‫ایران به‌طور ضمن��ی پذیرفت ک��ه در ازای رفع اختالفات‬ ‫مرزی آبی در اروندرود‪ ،‬دس��ت از حمای��ت کردهای عراق‬ ‫بردارد‪ .‬بعدها صدام حسین همیشه اعتراف می‌کرد که عراق‬ ‫در این پیمان‌نامه خود را مغبون می‌دیده است‪.‬‬ ‫رژیم عراق پیش از آغاز حمل��ه همه‌جانبه به‌ایران در‬ ‫‪ ۱۳‬فروردین ‪ ۱۳۵۸‬برای نخستین بار به حریم هوایی ایران‬ ‫تجاوز کرد‪ .‬پنج روز بع��د‪ ،‬نیروهای عراقی به یک پس��ت‬ ‫مرزی ایران در قصرش��یرین حمله کردند‪ .‬در اردیبهش��ت‬ ‫عراق به شهر مهران حمله هوایی کرد‪ .‬پس از آن و تا آغاز‬ ‫همه‌جانبه جنگ‪ ،‬متجاوز از ‪ ۵۶۰‬مورد درگیری در مرزهای‬ ‫ایران و عراق گزارش شده‌است‪.‬‬ ‫با این همه اما جنگ در ‪ ٣١‬شهرویور ‪ 58‬رسما آغاز شد‪.‬‬ ‫برنامه نیروهای عراقی به‌گونه‌ای ب��ود که نواحی بزرگی از‬ ‫غرب ایران را اشغال کنند‪ .‬نیروی زمینی عراق از سه جبهه‬ ‫و در هر جبهه با یک سپاه یورش زمینی خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫سپاه اول از جبهه شمالی حدود ‪ ۲۵‬کیلومتر در اطراف‬ ‫قصر شیرین پیشروی کرد و س��پاه دوم از جبهه میانی و در‬ ‫اطراف مهران و هر دو پس از برخورد به مناطق کوهستانی‬ ‫متوقف شدند‪ .‬این حمالت برای پشتیبانی از حمله اصلی در‬ ‫خوزستان انجام شد‪.‬‬ ‫دومی��ن روز جنگ با اعالم وضعیت جنگی از س��وی‬ ‫امام‌‌خمینی(ره) آغاز شد و برای س��ازماندهی نیروها و امور‬ ‫جنگ‪ ،‬رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا‪ ،‬ش��خصا فرماندهی‬ ‫نیروهای جمهوری‌اس�لامی را به‌عهده گرفتند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬عراق تهاجم نظامی خود را «جنگ آزادیبخش علیه‬ ‫ایران» معرفی کرد که هدف آن «سرنگونی دولت ایران»‬ ‫است و تنها با پذیرش شرایط بغداد در مورد «محدوده مرز‬ ‫خاکی‪ ،‬حاکمیت بر‌اروندرود و اس��ترداد س��ه جزیره دهانه‬ ‫هرمز» خاتمه خواهد یافت‪.‬‬ ‫صدام خوش‌باورانه تصور می‌کرد که مورد اس��تقبال‬ ‫مردم خوزستان که بخشی از آنان عرب یا عرب‌زبان بودند‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬اما مواجهه با مردم خوزس��تان رویایش‬ ‫را در هم شکست‪.‬‬ ‫ه��دف اولیه بخ��ش جنوب��ی ارتش ع��راق‪ ،‬تصرف‬ ‫برق‌آسای شهر مرزی خرمشهر و پس از آن آبادان‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫دزفول و سوس��نگرد بود‪ .‬عراق کس��ب این ه��دف را یک‬ ‫پیروزی استراتژیک برای خود تلقی می‌کرد‪ .‬ولی سه ستون‬ ‫زرهی عراقی که برای تصرف خرمش��هر اعزام شده بودند‬ ‫با مقاومت ناهماهنگ و خودجوش مردم این ش��هر مواجه‬ ‫ش��دند و در کمین حدود س��ه‌هزار غیرنظام��ی افتادند که‬ ‫سالح‌های ناچیزی همچون تفنگ «ام‪ »۱‬گاراند‪ ،‬نارنجک‬ ‫و کوکتل مولوتوف داشتند‪ ،‬سازماندهی نشده بودند و از هر‬ ‫آموزش‌نظامی پیش از جنگ هم محروم بودند‪.‬‬ ‫ولی در عوض‌انگیزه بس��یار زیادی ب��رای جنگیدن‬ ‫داش��تند‪ .‬این نیروها موفق ش��دند جلوی پیش��روی سریع‬ ‫ارتش عراق را بگیرند و ع��راق در همان مرحله اول جنگ‪،‬‬ ‫در رس��یدن به اهداف خود ن��اکام ماند و درگی��ر یک نبرد‬ ‫خانه‌به‌خانه در کوچه‌های خرمش��هر شد‪ .‬تصرف خرمشهر‬ ‫برای عراق به ‪ ۱۵‬روز زمان و ‪5‬هزار کشته نیاز داشت و پس‬ ‫از آن نیز عراق به‌مدت س��ه هفته درگیر نبردهای خیابانی‬ ‫در این ش��هر بود؛ ش��هری که مدت‌ها به افتخار این نبرد‪،‬‬ ‫خونین‌شهر نامیده می‌شد‪.‬‬ ‫پس از تصرف خرمشهر‪ ،‬ارتش عراق موفق شد اواخر‬ ‫آبان‪ ،‬شهر آبادان را به‌طور کامل محاصره کند‪ .‬عراقی‌ها که‬ ‫بر‌حمایت عرب‌های خوزس��تان از ارتش خود‪ ،‬دست‌کم در‬ ‫شمال خوزستان حس��اب کرده‌بودند‪ ،‬بازهم ناکام ماندند‪.‬‬ ‫حمالت پیاپی عراق برای تصرف ش��هرهای سوسنگرد و‬ ‫اهواز عقیم‌ماند و ارتش عراق شانس غافلگیری را به‌خاطر‬ ‫مقاومت یک گروه کوچک مردمی‌از دست داد‪.‬‬ ‫اواخر مهرماه عراق به س��مت س��احل شرقی کارون‬ ‫یورش برد‪ .‬پیروزی ع��راق و به دس��ت‌گیری این مناطق‬ ‫می‌توانس��ت راه‌های تدارکاتی ایران را با مش��کل زیادی‬ ‫روبه‌رو کند‪ .‬اما یک اس��کادران «اف‪ »۱۴-‬نیروی‌هوایی‬ ‫توانست برتری هوایی را بر فراز میدان جنگ در خوزستان‬ ‫تامین کرده و با س��رنگون کردن حدود ‪ ۱۲‬جنگنده عراقی‬ ‫تنها در دو روز به نیروهای ایرانی اجازه داد تا پدافند هوایی‬ ‫عراق در منطقه را که شامل چندین پایگاه «سام‪ »۶-‬می‌شد‬ ‫پاکسازی کرده و شبکه تدارکاتی عراق را منهدم کنند‪.‬‬ ‫وی در ‪ 20‬خرداد از فرمانده��ی کل قوا عزل و به‌دنبال آن‪،‬‬ ‫دو فوریت طرح بی‌کفایتی سیاسی رئیس‌جمهوری وی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصویب شد‪.‬‬ ‫ایجاد همسویی در دوران پس از عزل بنی‌صدر‪ ،‬تقویت‬ ‫جبهه خارجی را به همراه داش��ت‪ ،‬به‌گون��ه‌ای که اجرای‬ ‫عملیات در منطقه دارخوین‪ ،‬ب��ه افزایش روحیه مقاومت و‬ ‫دفاع در جامعه انجامید‪ .‬در ماه‌های میانی و پایانی این سال‬ ‫و در پی تغییر اس��تراتژی جنگ‪ ،‬عملیات‌های مهمی‌چون‬ ‫ثامن‌االئمه و طریق‌القدس‪ ،‬طراحی و اجرا و بخش‌هایی از‬ ‫سرزمین‌های اشغالی آزاد شد‪.‬‬ ‫به تدریج اختالف نظرهای نظامی میان ارتش و سپاه‬ ‫لو‌فصل شد و این دو نیرو آماده همکاری و انجام عملیات‬ ‫ح‌‬ ‫مش��ترک ش��دند‪ .‬همزمان فرماندهی کل عملیات نظامی‬ ‫در جبهه‌ه��ا به ولی‌اهلل فالح��ی از امی��ران باتجربه ارتش‬ ‫سپرده شد‪ .‬در کنار این مس��اله مقاومت‌ها و پیروزي‌های‬ ‫فرماندهان جوان س��پاه‪ ،‬موج��ب بهبود ت��وان تاکتیکی‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی صحیح و اطالعات و امنی��ت بهتر عملیات‌ها‬ ‫شد‪ .‬پیروزی‌های ایران از این دوره به تدریج شکل گرفت‪.‬‬ ‫در ش��هریور ‪ ۱۳۶۰‬خبرن��گاران غرب��ی ک��ه برای‬ ‫نخستین‌بار از س��وی ایران اجازه یافته بودند از جبهه‌های‬ ‫جنگ بازدید کنن��د‪ ،‬در گزارش‌های خود از ش��ور و امید به‬ ‫زندگی در نیروه��ای ایرانی خبر دادند‪ .‬ط��ی یک عملیات‬ ‫سه‌روزه ایران موفق ش��د آبادان را پس از حدود یکسال از‬ ‫محاصره خارج کند و امیدهای صدام را برای به‌‌دست آوردن‬ ‫س��هم بیش��تر از اروندرود برباد دهد‪ .‬این پیروزی آنچنان‬ ‫غیر‌منتظره بود که برخی گمان می‌کردند نظامیان عراقی در‬ ‫این جبهه علیه صدام کودتا کرده‌اند‪ .‬همزمان نیروی هوایی‬ ‫تاسیسات نفتی کرکوک در ش��مال عراق و دو مرکز نفتی در‬ ‫کویت را که واس��طه مبادله نفت‌خام ع��راق با محصوالت‬ ‫سوختی بودند‪ ،‬بمباران کرد‪.‬‬ ‫دوم فروردین ‪ ۱۳۶۱‬ایران ط��ی عملیات فتح‌المبین‬ ‫موفق شد مناطق استراتژیکی را از تصرف عراق خارج کند‬ ‫و دست‌کم ‪ ۱۵۰۰۰‬عراقی را به اس��ارت بگیرد‪ .‬پس از این‬ ‫عملیات ابتکار اس��تراتژیک در جبهه‌ها به دست نیروهای‬ ‫ایرانی افتاده بود‪.‬‬ ‫آزادسازی خرمشهر‬ ‫پس از شکس��تن حصر آبادان و در جریان آزاد‌سازی‬ ‫خرمشهر هزاران س��رباز عراقی به اسارت نیروهای ایرانی‬ ‫درآمدند‪ .‬مدتی پیش از فتح خرمشهر‪ ،‬تحلیلگران سازمان‬ ‫س��یا در ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که در صورت‬ ‫ادامه همین روند‪ ،‬عراق در جنگ با ایران شکس��ت خواهد‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در س��وم خرداد ‪ ۱۳۶۱‬ایران به یک پیروزی بزرگ و‬ ‫غرورآفرین دیگر دس��ت یافت‪ .‬عراق که هنوز از شکست‬ ‫ن ترمیم نیافته بود‪ ،‬خود را با عملیات بیت‌المقدس‬ ‫حصر آبادا ‌‬ ‫روبه‌رو دید‪ .‬این عملیات در سه محور جنوب سوسنگرد در‬ ‫شمال خوزستان‪ ،‬جاده اهواز خرمشهر در مرکز و خود شهر‬ ‫خرمشهر انجام شد و در هر سه محور به پیروزی ایران منجر‬ ‫شد‪ .‬تنها کمتر از ‪ ۲۸‬ساعت از آغاز عملیات‪ ،‬نیروهای ایرانی‬ ‫کنترل شهر را به‌دست گرفتند‪ .‬هنگام عملیات ‪۱۵۰۰۰‬سرباز‬ ‫عراقی کشته و یا اسیر شدند‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران ‪ CIA‬پیش‌بینی می‌کردن��د که احتمال‬ ‫مداخله سایر اعراب در جنگ و منطقه‌ای شدن آن نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬اما اعراب از ورود علنی به جنگ با ایران واهمه داشتند‬ ‫و تمام توان خ��ود را برای حمایت‌های مالی و تس��لیحاتی‬ ‫همه‌جانبه و پش��ت پرده از رژیم بعث عراق ادامه دادند‪ .‬در‬ ‫اوایل تیرماه ‪ ،۱۳۶۱‬رونالد ریگان‪ ،‬رئیس‌جمهور وقت آمریکا‬ ‫به‌این نتیجه رس��ید که ایاالت متحده نمی‌تواند اجازه دهد‬ ‫که عراق بازنده این جنگ باش��د و باید به هر‌قیمتی جلوی‬ ‫شکست کامل عراق گرفته ش��ود‪ .‬رئیس بخش خاورمیانه‬ ‫‪23‬‬
‫خبرنامه‬ ‫شورایعالی امنیت ملی آمریکا در دولت ریگان‪ ،‬سال‌ها پس‬ ‫از پایان جنگ ایران‪ ،‬عراق و زمانی ک��ه آمریکا در دهه‪۹۰‬‬ ‫میالدی رو در روی صدام ایس��تاده ب��ود در این باره گفت‪:‬‬ ‫«این‌گونه نبود که ما می‌خواس��تیم ع��راق «برنده» جنگ‬ ‫باشد‪ .‬خیر‪ .‬ما فقط مایل نبودیم عراق «بازنده» جنگ باشد‪.‬‬ ‫ما را واقعا س��اده فرض نکنید‪ .‬ما می‌دانستیم که او (صدام‬ ‫حسین) یک «‪ »...‬است‪ .‬ولی او «‪ »...‬خودمان بود‪».‬‬ ‫آزادسازی خرمشهر نقطه عطف بزرگی در جنگ هشت‬ ‫ساله ایران و عراق بود‪ .‬دو کش��ور با تصمیم سرنوشت‌ساز‬ ‫ادامه جنگ یا اعالم آتش‌بس روبه‌رو ش��دند‪ .‬سازمان‌ملل‬ ‫به خواس��ت صدام ب��ه ایران اص��رار کرد ک��ه آتش‌بس را‬ ‫بپذیرد‪ .‬ولی موانع زیادی بر‌سر این آتش‌بس وجود داشت‪.‬‬ ‫عراق همچنان ب��ر نقض معاهده الجزای��ر و حق حاکمیت‬ ‫بر اروندرود پافش��اری می‌کرد‪ .‬از س��وی دیگر عراق هنوز‬ ‫بخش‌هايی از خ��اک ایران را در تصرف خود داش��ت‪ .‬این‬ ‫بود که ایران آتش‌بس پیشنهادی در قطعنامه ‪ ۵۱۴‬شورای‬ ‫امنیت را نپذیرف��ت‪ .‬متحدان عربی عراق ک��ه صدام را در‬ ‫وضعیت بس��یاری بدی می‌دیدند تقاضای پرداخت غرامت‬ ‫به ایران را دادند‪.‬‬ ‫بعدها علی‌اکبر والیتی اصل وجود چنین پیشنهادی‬ ‫در آن زمان را مورد تائید قرار داده و حتی‌هاشمی رفسنجانی‬ ‫در خاطرات روز ‪ ۱۵‬اسفند ‪ ۱۳۶۰‬خود می‌نویسد‪:‬‬ ‫«وابس��ته نظامی ایتالیا گفته که کشورهای نفت‌خیز‬ ‫منطقه مایلن��د ‪ 60‬میلیارد دالر خس��ارات جنگ را از طرف‬ ‫صدام به ای��ران بدهند و ایران از ش��رط س��وم ک��ه کیفر‬ ‫صدام اس��ت منصرف ش��ود‪ ».‬البته‌ هاش��می رفسنجانی‬ ‫بعدها در توضیح این مس��اله در مرداد ‪ ۱۳۸۹‬در یادداشتی‬ ‫می‌نویس��د‪« :‬در گفت‌وگوها هیچ ضمانتی برای جلوگیری‬ ‫از تکرار ش��رارت‌های صدام نمی‌دادن��د‪ ....‬میانجی‌ها که‬ ‫اکثرا کشورهای عرب منطقه بودند‪ ،‬اقدام به انتشار شایعات‬ ‫‌بی‌اس��اس می‌کردند که یکی از خبیث‌ترین شایعات آنان‬ ‫پیشنهاد غرامت‌ها پس از فتح خرمشهر بود‪ .‬شایعه‌ای که با‬ ‫همه‌بی‌اساس بودنش‪ ،‬در افواه افتاد‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫ورود ایران به خاک عراق‬ ‫ایران در بهار ‪ ۱۳۶۴‬در عملیاتی موفق شد به بخشی‬ ‫از اهداف عملیات رمضان دس��ت پیدا‌کرده و ارتباط عراق‬ ‫را با خلیج ف��ارس قطع کند‪ .‬در این عملیات که به ش��کلی‬ ‫گمراه‌کننده ابتدا رو به سمت شمال بصره انجام شد‪ ،‬ایران‬ ‫موفق ش��د ش��به جزیره فاو را به‌طور کام��ل تصرف کرده‬ ‫و ارتباط بن��در نفتی‪ -‬نظام��ی «ام‌القصر» ع��راق را برای‬ ‫مدت بیش از دو سال با خلیج‌فارس قطع کند‪ .‬این پیروزی‬ ‫در ش��رایطی به‌دس��ت آمد که عراق برای چندمی��ن بار از‬ ‫سالح‌های شیمیایی برای ضدحمله استفاده کرد‪ .‬همزمان‬ ‫‪24‬‬ ‫عربستان کمک کرد تا یک خط لوله میان عراق و عربستان‬ ‫احداث ش��ود تا نیازی به عبور نفت‌کش‌ها در خلیج‌فارس و‬ ‫در تیررس نیروهای ایران نباشد‪.‬‬ ‫در زمس��تان ‪ ۱۳۶۵‬نیروهای ایران به نزدیک بصره‬ ‫رسیدند‪ .‬با افزایش احتمال س��قوط بصره و پدیدآمدن این‬ ‫باور که موازنه نظامی به نفع ایران در حال تغییر است‪ ،‬خاویر‬ ‫پرز دکوئیار اعالم ک��رد که اعضای ش��ورای امنیت برای‬ ‫پایان دادن به جنگ مصمم هس��تند‪ .‬مذاکرات برای تهیه‬ ‫پیش‌نویس قطعنامه ‪ ۵۹۸‬به سرعت آغاز شد‪ .‬پس از آنکه‬ ‫در بهار ‪ ۱۳۶۶‬ایران موفقیت‌های دیگری در جبهه شمال و‬ ‫در منطقه سلیمانیه به‌دست آورد‌‪ ،‬سرانجام قطعنامه ‪ ۵۹۸‬در‬ ‫‪ ۲۹‬تیر ‪ ۱۳۶۶‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫استفاده از سالح‌های شیمیایی توسط عراق‬ ‫اش��تباه محاس��باتی عراق محدود به آغ��از تجاوز و‬ ‫راه‌اندازی جنگ نبود‪ .‬بلکه عراقی‌ها در طول دوره جنگ نیز‬ ‫اشتباهات جبران‌ناپذیری مرتب شدند‪ .‬آغاز بمباران مناطق‬ ‫غیرنظامی مسکونی که به‌جنگ شهرها شناخته می‌شود و‬ ‫استفاده از سالح‌های شیمیایی‪ ،‬هم علیه نظامیان ایرانی و‬ ‫هم علیه شهروندان غیرنظامی از این اشتباهات بود‪.‬‬ ‫عراق پیش از آغاز جنگ و در س��ال ‪ ،۱۹۷۴‬س��ابقه‬ ‫استفاده از تسلیحات ش��یمیایی علیه کردهای این کشور را‬ ‫در کارنامه خود داشت‪ .‬زمانی که در ابتدای جنگ و در مهر‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬ارتش عراق از سالح‌های ش��یمیایی استفاده کرد‪،‬‬ ‫واکنش ایران اعتراض به این اقدام غیر‌انسانی بود‪ .‬رادیوی‬ ‫رس��می عراق این اتهام را انکار کرد‪ .‬ولی در طول عملیات‬ ‫رمضان و خیبر بمب‌های شیمیایی تولید عراق که به کمک‬ ‫توپخانه و هواپیما فرو می‌ریخت به‌شکل گسترده‌ای مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫در واقع عراقی‌ها نه‌تنها خط دفاعی رزمندگان ایران‬ ‫را با س�لاح‌های ش��یمیایی می‌شکس��تند‪ ،‬بلک��ه از طیف‬ ‫گسترده‌ای از این سالح‌ها علیه شهروندان غیرنظامی نیز‬ ‫استفاده می‌کردند‪ .‬از سال ‪ ۱۳۶۳‬استفاده گسترده عراق از‬ ‫گاز اعصاب‪ ،‬گاز تاول‌زا و گازهای عامل خون آغاز شد‪ .‬تنها‬ ‫در یکی از موارد اس��تفاده عراق از این قبیل سالح‌ها علیه‬ ‫ش��هروندان عراقی حامی‌ایران در اسفند‪ ،۱۳۶۶‬متجاوز از‬ ‫پنج‌هزار نفر غیرنظامی کشته و هفت‌هزار نفر دیگر مجروح‬ ‫ش��دند‪ .‬در مجموع عراق در ‪۳۷۸‬مورد حمله ش��یمیایی در‬ ‫طول هش��ت س��ال جنگ با ایران‪ ،‬موجب کشته و زخمی‌‬ ‫شدن بیش از ‪۵۰۰‬هزار نفر شد‪.‬‬ ‫در حالی که تجهی��زات و مواد مورد نی��از برای تولید‬ ‫س�لاح‌های ش��یمیایی عراق به‌وس��یله اروپ��ای غربی‪،‬‬ ‫ش��وروی و ایاالت‌متحده تامی��ن می‌ش��د و در اختیار این‬ ‫کش��ور قرار می‌گرف��ت‪ ،‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫دولت ایاالت‌متحده از اس��تفاده عراق از این جنگ‌افزارها‬ ‫«ابراز‌تاسف» می‌کرد‪.‬‬ ‫بمباران مدارس و مناطق مسکونی‬ ‫حمله عراق به مناطق مس��کونی و غیر‌نظامی از روز‬ ‫سوم جنگ آغاز ش��د‪ .‬مردم اهواز در دوم مهر ‪ ۱۳۵۹‬شاهد‬ ‫بمباران هوایی خانه‌هایشان بودند‪ .‬اهالی دزفول نیز که در‬ ‫طول جنگ بارها ش��اهد بمباران و موشک‌باران شهرشان‬ ‫بودند‪ ،‬اولین بار در تاری��خ ‪ ۱۶‬مهر ‪ ۱۳۵۹‬مورد هجوم چهار‬ ‫فروند می��گ عراقی ق��رار گرفتند‪ .‬در این حمل��ه ‪‌۷۰‬نفر از‬ ‫ساکنان شهر کشته و ‪ ۳۰۰‬نفر زخمی‌ و خسارات فراوانی به‬ ‫تاسیسات شهری وارد شد‪.‬‬ ‫همچنین ع��راق حم�لات بس��یاری را ب��ه مناطق‬ ‫غیر‌نظامی و مسکونی در شهرهای مختلف ایران انجام داد‪.‬‬ ‫از جمله این حمالت‪ ،‬بمباران حدود ‪ ۱۶۲‬مدرس��ه در ایران‬ ‫بوده است که به‌کشته و زخمی‌شدن شماری از دانش‌آموزان‬ ‫ایرانی انجامیده است‪ .‬برخی از این حمالت‪ ،‬حمله موشکی و‬ ‫بمباران هوایی چند مدرسه در شهرهای کرمانشاه‪ ،‬بهبهان‪،‬‬ ‫بروجرد و میانه است‪ .‬در آبان‌ماه ‪ 1362‬حمله موشکی عراق‬ ‫به یک مدرسه در بهبهان ‪ ۶۹‬دانش‌آموز‪ ،‬چهار معلم و یک‬ ‫خدمتگزار کشته و ‪ ۱۳۰‬دانش‌آموز و ‪ ۱۱‬معلم زخمی‌شدند‪.‬‬ ‫در زمستان ‪ 1365‬و پس از عملیات کربالی پنج ارتش‬ ‫شکس��ت‌خورده عراق بار دیگر به بمباران و موشک‌باران‬ ‫مناطق مس��کونی روی آورد‪ .‬در دی‌ماه آن سال دو مدرسه‬ ‫در بروجرد جمعا ‪ 30‬کشته و صدها مجروح برجای گذاشت‪.‬‬ ‫پس از حمالت موشکی ‪ 11‬بهمن ماه ‪ 1365‬در میانه‬ ‫همان روز در میان مردم میانه‪ ،‬شایع ش��د که فردا مدرسه‬ ‫دخترانه زینبیه در این ش��هر بمباران خواهد ش��د‪ .‬این خبر‬ ‫به نقل از رادیو اس��رائیل منتشر ش��د‪ .‬ولی هیچ منبع موثق‬ ‫یا مس��ئولی این خبر را تکذی��ب یا تائید نک��رد‪ .‬فردای آن‬ ‫روز دانش‌آم��وزان به مدرس��ه مذکور رفتند‪ .‬س��رانجام دو‬ ‫مدرسه مجاور هم در میانه؛ یکی دبیرستان دخترانه زینبیه‬ ‫و دیگری دبس��تان فاطمه الزهرا‌(س) در ‪ ۱۲‬بهمن ‪،۱۳۶۵‬‬ ‫مورد بمباران هواپیماهای عراقی قرار گرفتند‪ .‬در این حمله‪،‬‬ ‫‪ ۳۳‬دانش‌آموز و یک خدمتگزار کشته شدند‪.‬‬ ‫تنها در یک دوره ‪۲۲‬روزه حمالت موشکی در زمستان‬ ‫‪ ،1365‬بی��ش از ‪ ۳۰۰۰‬ایرانی غیرنظامی کش��ته و بیش از‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬نفر مجروح شدند‪ .‬عراق در طول این مدت اهدافی‬ ‫مانند مدارس و بیمارستان‌ها را هدف موشک‌های خود قرار‬ ‫داده بود‪ .‬ولی مهمترین دوره جنگ ش��هرها از ‪ 10‬اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۶۶‬تا ‪ 11‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۶۷‬به طول انجامید و طی آن‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار غیرنظامی شامل کودکان و سالخوردگان‬ ‫کشته و متجاوز از ‪ ۵۳‬هزارنفر مجروح شدند‪g .‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫گاف رامني‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫نامزد جمهوري‌خواهان قافيه انتخابات را باخت؟‬ ‫میت رامن��ی‪ ،‬نام��زد جمهوریخواه��ان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده از س��خنان خود در مراسم‬ ‫جمع‌آوری پول که اوایل سال جاری میالدی درباره هواداران‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایاالت‌متحده بیان کرده بود‪،‬‬ ‫دفاع کرد‪ .‬رامنی هواداران اوباما را «قربانیانی» توصیف کرده‬ ‫بود که محتاج کمک‌های دولتی هستند‪ .‬این سخنان توسط‬ ‫یک دوربین مخفی ضبط شده بود و اخیرا منتشر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش منابع خبری‪ ،‬رامنی دوش��نبه ش��ب هفته‬ ‫گذشته سراسیمه یک نشست خبری تشکیل داد و اعتراف‬ ‫کرد که س��خنانش «عجوالنه» بوده و «به طرزی زیبنده»‬ ‫بیان نشده است‪ .‬با این همه او از سخنانش عقب‌نشینی نکرد‬ ‫و چندین فرصت برای انجام این کار را از دست داد‪.‬‬ ‫رامنی در همین باره گفت که تنها درباره «روند سیاسی‬ ‫که بتواند مردم را به سمت ستاد انتخاباتی او عالقه‌مند کند»‬ ‫سخن گفته است‪ .‬فرماندار پیشین ایالت ماساچوست تاکید‬ ‫کرد که ویدئویی که منتشر ش��ده تنها بخشی از سخنان او‬ ‫است‪ .‬رامنی خواستار انتشار کامل سخنانش در آن جلسه شد‪.‬‬ ‫نامزد جمهوریخواهان در س��خنانش گفته بود که ‪۴۷‬‬ ‫درصد از مردم آمریکا که به باراک اوباما رای می‌دهند‪ ،‬مالیات‬ ‫بردرآمد نمی‌پردازند و هیچ وقت به او رای نخواهند داد‪.‬‬ ‫رامن��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش درب��اره‬ ‫رای‌دهن��دگان غیرحزبی ک��ه در دوره قبل ب��ه اوباما رای‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪« :‬آنها چ��ون به او [اوباما] رای دادند‪ ،‬دوس��ت‬ ‫ندارند بشنوند که اشتباه کرده‌اند و او [اوباما] آدم بدی است‬ ‫و کارهای بدی کرده و فاس��د اس��ت‪ ».‬او ادام��ه داد‪« :‬من‬ ‫هیچ‌وقت آنها را نمی‌توانم متقاعد کنم که مسئولیت زندگی‬ ‫ی که در‬ ‫خود را بپذیرند و مراقب زندگی‌شان باشند‪ ».‬هنگام ‌‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه شب گذشته از رامنی پرسیده‬ ‫شد که آیا نگران از دس��ت دادن آرای ‪ 47‬درصدی که از آن‬ ‫سخن گفته است نیس��ت‪ ،‬او از عقب‌نش��ینی از سخنانش‬ ‫خودداری کرد‪ .‬فرماندار پیشین ایالت ماساچوست در همین‬ ‫باره گفت‪« :‬این س��خنان به طرزی زیبنده بیان نشد‪ ،‬اجازه‬ ‫دهید از کنار آن بگذریم‪ ».‬او اضافه کرد‪« :‬من عجوالنه پاسخ‬ ‫یک پرسش را دادم و اطمینان دارم که می‌توانم منظورم را از‬ ‫راه‌های بسیار تاثیر‌گذار‌تر از آنچه گفتم بیان کنم و مطمئنم‬ ‫که با گذشت زمان این موضوع را ثابت خواهم کرد‪ ».‬رامنی‬ ‫اضافه کرد‪« :‬این پیامی‌است که قصد دارم آن را منتقل کنم‬ ‫و به انتقال آن ادامه خواهم داد‪ ».‬با این همه رامنی از پاسخ‬ ‫به پرسشی درباره اینکه آیا او واقعا به آنچه می‌گوید باور دارد‬ ‫یا نه خودداری کرد‪ .‬هنگامی‌ک��ه از نامزد جمهوریخواهان‬ ‫پرسیده ش��د که آیا این س��خنانش بازتاب‌دهنده باور‌های‬ ‫قلبی‌اش نیست‪ ،‬رامنی به سادگی محل مصاحبه را ترک کرد‪.‬‬ ‫نشست مطبوعاتی رامنی تنها ساعاتی پس از آن برگزار شد‬ ‫که وب‌سایت مجله مادرجونز که روزنامه‌نگاری تحقیقاتی‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬ویدئوی سخنان رامنی را که در یک مراسم‬ ‫جمع‌آوری پول در ماه مه در شهر بوکا ریتون واقع در ایالت‬ ‫فلوریدا برگزار شده بود‪ ،‬منتشر کرد؛ ویدئویی که به سرعت‬ ‫در فضای مجازی انتشار یافت‪ .‬رامنی که هم‌اکنون در شهر‬ ‫کوستا مس��ا واقع در ایالت کالیفرنیا به س��ر می‌برد مراسم‬ ‫عمومی جمع‌آوری پول را به تاخیر انداخت تا درباره ویدئوی‬ ‫منتشر شده به خبرنگارانی که با او سفر می‌کنند توضیحاتی‬ ‫ارائه کند‪ ،‬به امید آنکه تبعات منفی سخنانش دفع شود‪.‬‬ ‫رامنی که شادمان به‌نظر می‌رسید و لبخند بر لب داشت‬ ‫و سخنانش را از روی نوشته می‌خواند‪ ،‬در پاسخ به این پرسش‬ ‫که منظورش از واژه قربانی چه بوده اس��ت به ذکر این نکته‬ ‫اکتفا کرد ک��ه قصدش بیان اختالف میان س��تاد انتخاباتی‬ ‫اوباما و ستاد انتخاباتی خودش بوده است‪.‬‬ ‫رامنی در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی گفت‪« :‬هدف‬ ‫ستاد انتخاباتی من کمک به مردم با هدف مسئولیت‌پذیری‬ ‫بیشتر است تا دوباره شغل پیدا کنند‪ ،‬به‌خصوص کسانی که‬ ‫امروز بیکارند‪ ».‬او اضافه کرد‪« :‬اما هدف ستاد انتخاباتی اوباما‬ ‫این است که ش��غل مردم را از آنها بگیرد و دوباره برای آنها‬ ‫کار پیدا کند‪ .‬این نهایتا جهت و سرنوشت کشور را مشخص‬ ‫می‌کند‪ .‬آیا شما به جامعه‌ای با محوریت دولت اعتقاد دارید‬ ‫که تنها سود بیشتر به دست می‌آورد یا به جای آن به جامعه‌ای‬ ‫با س��رمایه‌گذاری آزاد ب��اور دارید؛ جایی که م��ردم بتوانند‬ ‫به‌دنبال رویاهایشان بگردند‪ ».‬گروه تبلیغاتی باراک اوباما‪،‬‬ ‫که رئیس‌جمهوری ایاالت‌متحده را ب��رای انتخاب دوباره‬ ‫در انتخابات پیش‌رو کمک می‌کنند‪ ،‬خیلی زود از این ویدئو‬ ‫‪25‬‬
‫اس��تفاده کردند‪ .‬مدیر انتخاباتی باراک اوبام��ا در بیانیه‌ای‪،‬‬ ‫ی از مردم آمریکا را از خود‬ ‫آورده‪« :‬وقتی کسی با توهین نیم ‌‬ ‫می‌راند‪ ،‬س��خت می‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا‬ ‫انجام وظیفه کند‪ ».‬همزمان گ��روه انتخاباتی میت رامنی‪،‬‬ ‫شیوه دیگری برای تبلیغ او برگزیده است‪ .‬در این شیوه جدید‪،‬‬ ‫بیش��تر از برنامه‌های او برای اداره کشور صحبت می‌شود‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬تبلیغات رامنی بیش��تر بر انتقاد از سیاست‌های‬ ‫اقتصادی اوباما اس��توار ب��ود‪ .‬انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫ایاالت‌متحده قرار اس��ت روز شش��م نوامبر – ش��انزدهم‬ ‫آبان م��اه‪ -‬برگزار ش��ود‪ .‬این همه در ش��رایطی اس��ت که‬ ‫نظر‌سنجی‌ها حکایت از برتری باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫ایاالت‌متحده در این انتخابات دارد‪ .‬میانگین ‪ 11‬نظر‌سنجی‬ ‫از برتری س��ه درصدی اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫خبر می‌دهند‪ .‬از این ‪ 11‬نظر‌س��نجی تنها نتایج نظر‌سنجی‬ ‫موسسه راسموسن اس��ت که از برتری رامنی حکایت دارد‪.‬‬ ‫اما نتایج نظر‌سنجی سایر موسس��ات افکار‌سنجی از جمله‬ ‫گالوپ‪ ،‬سی‪ .‬بی‪ .‬اس‪/‬نیویورک تایمز‪ ،‬فاکس نیوز‪‌،‬ای‪ .‬بی‪.‬‬ ‫سی نیوز‪ /‬واشنگتن پست و سی‪ .‬ان‪ .‬ان‪ /‬آپینین سرچ نشان‬ ‫از برتری اوباما دارند‪.‬‬ ‫کرنش تمام‌عیار رامنی در برابر البی صهیونیسم‬ ‫خبرنامه‬ ‫نامزد جمهوریخواهان همچنین طی سخنانی جنجالی‬ ‫که بس��یاری آن را نژاد‌‌پرس��تانه توصیف کرده‌اند گفت که‬ ‫رس��یدن به صلح در خاورمیانه را تقریبا غیرممکن می‌داند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد که راه‌حل تش��کیل دو کشور در کنار یکدیگر‬ ‫مشکالت فراوانی به همراه دارد‪ .‬رامنی همچنین مدعی شد‬ ‫که مشکالت اقتصادی موجود نتیجه «فرهنگ پایین مردم‬ ‫فلسطین» است‪ .‬او از سیاست خاورمیانه‌ای اوباما نیز به‌شدت‬ ‫انتقاد کرد‪ .‬میت رامنی‪ ،‬نامزد جمهوریخواهان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده طی سخنانی که با انتقاد‌های‬ ‫شدیدی مواجه شده‪ ،‬گفت که رسیدن به صلح در خاورمیانه‬ ‫غیرممکن است‪ ،‬زیرا فلسطینی‌ها به برقراری صلح عالقه‌ای‬ ‫ندارند‪ .‬اظهارات رامنی درب��اره رای‌دهندگان آمریکایی نیز‬ ‫انتقادات فراوانی را برانگیخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش دویچه‌وله‪ ،‬می��ت رامنی در یک جلس��ه‬ ‫س��خنرانی که گزارش ویدیوئی آن به تازگی فاش ش��ده‪،‬‬ ‫فلسطینی‌ها را متهم کرده که عالقه‌ای به صلح پایدار ندارند‪.‬‬ ‫کاندیدای حزب جمهوریخواه همچنین سیاست «تشکیل‬ ‫دو کشور مستقل» را نیز رد کرد‪ .‬نش��ریه چپ‌گرای «مادر‬ ‫جونز» اخیرا چند نوار ویدیوئی از جلسات کوچک نامزد حزب‬ ‫جمهوریخواه آمریکا در تدارک انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫انتشار داد‪ .‬انتشار این نوارهای افشاگرانه‪ ،‬بر سیاست داخلی‬ ‫و خارجی مورد نظر میت رامنی نور تازه‌ای افکنده است‪ .‬در‬ ‫شرایطی که به انتخابات ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده تنها‬ ‫‪ ۶‬هفته باقی مانده‪ ،‬افشاگری‌های جدید به موقعیت رامنی‬ ‫آسیب زده اس��ت‪ .‬در ویدئویی که روز سه‌شنبه هفته‌گذشته‬ ‫منتشر ش��د‪ ،‬رامنی در جلس��ه‌ای با‌حضور جمعی از کمک‬ ‫کنندگان مل��ی ب��ه کارزار انتخاباتی ح��زب جمهوریخواه‬ ‫می‌گوید‪« :‬دو‌مس��اله را باید با ش��ما در میان بگذارم‪ .‬یکی‬ ‫اینکه از مدتی پیش به این اعتقاد رسیده‌ام که فلسطینی‌ها به‬ ‫صلحی پایدار هیچ عالقه‌ای ندارند‪ .‬دیگر اینکه رسیدن به‬ ‫صلح در خاورمیانه را تقریبا غیرممکن می‌دانم‪».‬‬ ‫رامنی «راه ح��ل دو دولت» را که در س��ال‌های اخیر‬ ‫خط‌مشی راهبردی در سیاس��ت خاورمیانه‌ای آمریکا بوده‬ ‫است‪ ،‬زیر س��وال می‌برد‪ .‬او می‌گوید که تشکیل یک دولت‬ ‫فلسطینی در کنار کشور اسرائیل (فلسطین اشغالی) مشکالت‬ ‫بیشماری به همراه دارد‪ .‬او می‌گوید‪« :‬اینها همه مساله است‪،‬‬ ‫مسائل بسیار دشواری است‪ ».‬و می‌افزاید‪« :‬من عقیده دارم‬ ‫که فلسطینی‌ها در هر‌حال خواهان صلح نیستند‪ ،‬به دالیل‬ ‫سیاسی‪ ،‬هدف آنها نابودی و محو اس��رائیل است‪ .‬به دلیل‬ ‫این مشکالت است که می‌گویم هیچ راه حلی وجود ندارد‪».‬‬ ‫رامنی نتیجه می‌گیرد‪« :‬شما خواهان قدری ثبات هستید‪ ،‬اما‬ ‫می‌بینید که این مساله قابل حل نیست‪ .‬می‌توان در این مسیر‬ ‫حرکت کرد اما هیچ معلوم نیست که بتوانیم به هدف برسیم‪».‬‬ ‫رامنی در نشست تازه‌تری که روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد‪،‬‬ ‫گفته اس��ت که او میان گروه‌های گوناگون فلسطینی هیچ‬ ‫فرقی نمی‌بیند و به‌نظر او با هیچ یک از رهبران فلس��طینی‬ ‫نمی‌توان در جهت صلح و آشتی گام برداشت‪.‬‬ ‫انتقاد از سیاست خاورمیانه‌ای اوباما‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫رامنی تاکنون چندین بار از سیاس��ت باراک اوباما در‬ ‫قبال بحران خاورمیانه انتقاد کرده و راه‌حل تش��کیل دولت‬ ‫مستقل فلس��طینی را نادرست خوانده اس��ت‪ .‬او همچنین‬ ‫در گفت‌وگوی��ی در م��اه ژانویه گذش��ته به‌ش��دت از اوباما‬ ‫انتقاد کرد که گفته بود بازگش��ت به مرزهای س��ال ‪۱۹۶۷‬‬ ‫می‌تواند سرآغازی برای گفت‌وگوهای صلح میان اسرائیل‬ ‫و فلس��طینی‌ها باش��د‪ .‬رامنی می‌گوید که سیاس��ت فشار‬ ‫به‌رژیم‌صهیونیستی و وادار‌کردن آن به عقب‌نشینی در برابر‬ ‫فلسطینی‌ها‪ ،‬بزرگترین اشتباه باراک اوباماست و به دوستی‬ ‫آمریکا و اسرائیل آسیب می‌زند‪ .‬رامنی در ماه ژوئیه گذشته‬ ‫در دیدار از فلسطین اشغالی بیت‌المقدس را پایتخت حقیقی‬ ‫اسرائیل دانست‪ .‬او همچنین گفت که مشکالت اقتصادی‬ ‫مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشد و به او کارت زرد داد‬ ‫اخطار اول‬ ‫جلسه چهارشنبه گذش��ته مجلس جنجال‌برانگیز‬ ‫شد؛ جلسه‌ای که در آن نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره‬ ‫اظهارات محمدرضا رحیمی‪‌،‬مع��اون اول رئیس‌جمهور‬ ‫پیرامون گش��ایش ارزی در کش��ور س��وال کردند‪ .‬این‬ ‫در حالی بود که سید‌ش��مس‌الدین حس��ینی در جلس��ه‬ ‫یکشنبه گذشته مجلس اعالم کرده بود به لحاظ حقوقی‬ ‫مسئولیتی برای پاسخگویی به این سوال ندارد‪ .‬در جلسه‬ ‫چهارشنبه گذشته اما رس��یدگی به سوال ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫الیاس نادران‪ ،‬نماین��ده تهران در س��خنانی گفت‪« :‬در‬ ‫روزهای گذشته و امروز شاهد بودیم که دوستان با استناد‬ ‫به اصل ‪ 88‬قانون اساسی فرمودند که سوال از وزیر فقط‬ ‫در خصوص حیطه وظایف خاص وزیر می‌تواند پرسیده‬ ‫شود‪ ».‬ویگفت‪« :‬من عرض می‌کنم در اصل ‪ 88‬طریقه‬ ‫‪26‬‬ ‫سوال مشخص شده و در آنجا نحوه رس��یدگی به سوال را‬ ‫بحث کرده است‪ ،‬اما اصل اینکه مسئولیت با کیست‪ ،‬وظیفه‬ ‫چیست و وزیر مسئول کیس��ت در اصل ‪ 137‬قانون اساسی‬ ‫تصریح شده است‪».‬‬ ‫پس از این اظهارات نادران‪ ،‬حسینی وزیر اقتصاد طی‬ ‫سخنانی با بیان اینکه معتقدم باید در چارچوب حقوقی به این‬ ‫سوال پاسخ داده شود از نمایندگان اجازه خواست تا از روی‬ ‫متنی که آن را نوشته است پاسخگوی سوال نادران باشد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد که در طول اظهارات ن��ادران چندین‌بار‬ ‫در برابر نکته‌هایی که از س��وی نادران مطرح می‌شد لبخند‬ ‫زده بود در نهایت اظهارات خ��ود را از روی متن مکتوب به‬ ‫مجلس ارائه کرد‪.‬‬ ‫او در اظهارات خود بارها ب��ه آیین‌نامه داخلی مجلس‬ ‫موجود نتیجه «فرهنگ پایین مردم فلسطین» است‪ .‬گروه‌ها‬ ‫و محافل فلس��طینی به‌ش��دت از این اظهارات رامنی انتقاد‬ ‫کردند و آن را نژادپرستانه دانستند‪.‬‬ ‫واکنش سیاستمداران فلسطینی‬ ‫در واکنش ب��ه مواضع نام��زد جمهوریخواهان حنان‬ ‫عشراوی‪ ،‬عضو هیات اجرايی سازمان آزادیبخش فلسطین‪،‬‬ ‫روز سه‌شنبه گذشته اظهارات رامنی را «خطرناک» خواند‪.‬‬ ‫خانم عشراوی گفت‪« :‬ظاهرا رامنی از مقاصد فلسطینی‌ها‬ ‫بهتر از خودشان آگاه است‪ .‬به نظر من وقت آن رسیده است‬ ‫که او به کرنش در برابر البی اسرائیل خاتمه دهد‪ .‬زیرا چنین‬ ‫اظهاراتی خطرناک است و به حیثیت و اعتبار آمریکا لطمه‬ ‫می‌زند‪ ،‬نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان‪ ».‬صائب‬ ‫عریقات‪ ،‬نماینده فلسطینی‌ها در مذاکرات صلح با اسرائیل‪،‬‬ ‫نیز اظهارات رامنی را نادرست دانست‪ .‬او به خبرگزاری رویترز‬ ‫گفت‪« :‬تنها کسانی که طرفدار ادامه‌ اشغال منطقه از سوی‬ ‫اسرائیل هستند‪ ،‬ادعا می‌کنند که فلسطینی‌ها به صلح عالقه‬ ‫ندارند‪ ».‬باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا‪ ،‬روز سه‌شنبه‬ ‫‪ ۲۸‬شهریور ماه‪ -‬در نخستین واکنش خود به سخنان میت‬‫رامنی که ویديویی آن در س��ایت آمریکای��ی «مادر جونز»‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬گفت‪« :‬اگر شما می‌خواهید رئیس‌جمهور‬ ‫شوید‪ ،‬باید به همه [مردم آمریکا] خدمت کنید و نه فقط به‬ ‫برخی‪ ».‬آقای اوبام��ا در واکنش به این س��خنان در برنامه‬ ‫دیوید لترمن در تلویزیون «سی‌بیاس» گفت‪« :‬من به شما‬ ‫می‌توانم این را بگویم که در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬زمانی که من در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شدم‪ ۴۷ ،‬درصد از مردم به‬ ‫جان مک کین رای دادند‪ .‬آنها به من رای ندادند‪ .‬در ش��ب‬ ‫انتخابات گفتم اگر چه ش��ما به من رای ندادید‪ ،‬من صدای‬ ‫شما را ش��نیده‌ام و تالش خواهم کرد تا رئیس‌جمهور شما‬ ‫باش��م‪ ».‬اوباما افزود‪« :‬مردم زیادی در آمریکا نیس��تند که‬ ‫فکر می‌کنند قربانی هس��تند‪ ».‬او گفت‪« :‬یکی از چیزهایی‬ ‫که من به‌عن��وان رئیس‌جمه��ور یاد گرفتم این اس��ت که‬ ‫شما نماینده تمامی‌کشور هس��تید‪ ».‬در همین حال‪« ،‬جیم‬ ‫مسینا»‪ ،‬مدیر کارزار تبلیغاتی باراک اوباما نسبت به سخنان‬ ‫میت رامنی در فیلم لو رفته موضع‌گیری ک��رده و گفته که‬ ‫«دش��وار اس��ت رئیس‌جمهوری همه آمریکایی‌ها بود‪ ،‬اما‬ ‫نصف جمعیت را با لحنی تحقیر‌آمیز به ش��مار نیاورد‪ ».‬چند‬ ‫نظر س��نجی جدید میت رامنی را در جایگاه��ی پایین‌تر از‬ ‫باراک اوباما نشان‌می‌دهند‪ .‬قرار است دو نامزد‪ ،‬در ششم ماه‬ ‫نوامبر (‪ ۱۶‬آبان ماه) در انتخابات سراس��ری بر‌سر تصاحب‬ ‫پست ریاس��ت‌جمهوری ایاالت‌متحده با یکدیگر به رقابت‬ ‫بپردازند‪g .‬‬ ‫استناد کرد و براس��اس آن نتیجه گرفت که وزیر اقتصاد به‬ ‫تنهایی مسئول وضعیت ارزی نیست‪.‬‬ ‫شمس‌الدین حسینی در عین حال تاکید کرد‪« :‬بنده در‬ ‫خدمت و پاسخگویی شیدایی دارم!»‬ ‫حسینی با قرائت این شعر سخنان خود را پایان داد‪« :‬در‬ ‫همه دیر مغان نیست چو من ش��یدایی‪ ،‬ولی افسوس‪ ،‬خرقه‬ ‫جایی گرو باده و دفتر جایی‪».‬‬ ‫الیاس نادران پس از اس��تماع اظهارات حس��ینی طی‬ ‫سخنانی اظهار داشت‪« :‬الحمدهلل آقای حسینی خودشان هم‬ ‫اذعان کردند که به سوال پاس��خ ندادند‪ .‬اینجا جای آموزش‬ ‫اجرایی آیین‌نامه نیس��ت که آقای حس��ینی به م��ا بگویند‬ ‫آیین‌نامه را چگونه اجرا کنیم‪ .‬مفسر آیین‌نامه مجلس است و‬ ‫وقتی هیات‌رئیسه مجلس تشخیص می‌دهد سوال وارد است‬ ‫و ایشان باید بیاید و پاسخ دهد‪ ،‬ایشان مکلف است پاسخ دهد‪.‬‬ ‫اخیرا باب شده که آقای احمدی‌نژاد مفسر قانون اساسی شده‬ ‫و وزیران هم مفسران آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند‪ .‬این‬ ‫به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست‪».‬‬ ‫نماینده تهران ادامه داد‪« :‬در این کش��ور یک اتفاقی‬
‫ارزيابي جليلي و اشتون از مذاكرات تركيه‬ ‫گفت‌وگوي سازنده‬ ‫سعید جلیلی هفته گذشته روزهای پرکاری را پشت‌سر گذاشت‪ .‬جلیلی این بار به ترکیه رفت تا عالوه‬ ‫بر دیدار با مقام‌های ارشد ترک با کاترین اشتون نیز به گفت وگو بنشیند‪.‬‬ ‫دبیر شورای‌عالی امنیت ملی سفر خود را با دیدار با‬ ‫داوود‌اوغلو آغاز کرد‪ .‬نماینده مقام معظم رهبری در دیدار‬ ‫با وزیر خارجه ترکیه با اشاره به خیزش ملت‌های مسلمان‬ ‫منطقه علیه آمریکا و رژیم‌صهیونیس��تی اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫«بهره‌گیری از بیداری اس�لامی برای مقابله با دشمنان‬ ‫امت اسالمی در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی وظیفه‬ ‫همه دولت‌های مستقل و اسالمی است‪ ».‬جلیلی با تاکید‬ ‫بر مشترکات ایران و ترکیه در عرصه‌های گوناگون تصریح‬ ‫کرد‪« :‬مناس��بات راهبردی تهران ‪ -‬آن��کارا می‌تواند به‬ ‫دولت‌های برخاسته از بیداری اسالمی برای نقش‌آفرینی‬ ‫موثر در مناسبات بین‌المللی کمک نماید‪».‬‬ ‫راه‌حل سیاسی بحران سوریه‬ ‫افتاده و آن این اس��ت که ظرف چند ماه گذشته ارزش پول‬ ‫ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است‪ .‬آقای‬ ‫حسینی اگر شما مسئول نیس��تید چه کسی مسئول است؟‬ ‫ش��ما می‌گویید اگر هیات‌رئیس��ه صالح بداند من در همه‬ ‫جلس��ات حضور پیدا می‌کن��م‪ ،‬االن هیات‌رئیس��ه صالح‬ ‫دانسته و شما را دعوت کرده است‪ .‬چرا از پاسخگویی فرار‬ ‫می‌کنید؟ آن زمان که نقدینگی کشور را از ‪ 65‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به ‪ 380‬هزار میلیارد تومان رساندید‪ ،‬باید فکر امروز‬ ‫را می‌کردید‪ .‬آن زمان که دولت را با ‪ 26‬میلیارد دالر درآمد‬ ‫ارز نفتی تحویل گرفتید و ام��روز بیش از ‪ 100‬میلیارد دالر‬ ‫درآمد ارزی نفت��ی دارید و خود را پاس��خگو نمی‌دانید باید‬ ‫فکری می‌کردید‪».‬‬ ‫نادران گفت‪« :‬من خدمت شما عرض می‌کنم این بمب‬ ‫دیگر ترکیده است‪ ،‬اما داخل کشور ترکیده نه خارج از کشور‪.‬‬ ‫شده عین بمب عباس میرزا‪ .‬خاطرتان هست؟ وقتی در مقابل‬ ‫توپ روس‌ها کم‌آوردند گفت ما یک دستگاه درست می‌کنیم‬ ‫که سن‌پترزبورگ را بزنیم اما بمب میدان تبریز ترکید و ‪400‬‬ ‫نفر مردند‪ .‬گفت اعلیحضرت وقتی این بمب اینجا اینقدر از‬ ‫مومنان را کشته‪ ،‬ببینید با کفار چه کرده است؟!»‬ ‫نادران ادامه داد‪« :‬این بمبی است که شما ترکانده‌اید‪.‬‬ ‫صادقانه بگویید چه کسی مسئول وضعیت امروز بازار ارزی‬ ‫است‪ ،‬از همان بپرسید؟ الزم باشد استیضاح کنیم‪ ،‬الزم باشد‬ ‫عدم کفایت دهیم‪ ،‬چرا تعارف می‌کنید؟»‬ ‫پس از این سخنان نادران‪ ،‬جمعی از نمایندگان با فریاد‬ ‫احسنت سخنان وی را تایید کردند‪.‬‬ ‫نادران ادامه داد‪« :‬ش��ما در جلسات غیرعلنی که هیچ‬ ‫مس��ئولیتی ندارید‪ ،‬هر چه دلتان می‌خواهد می‌گویید اما در‬ ‫جلسه علنی که می‌خواهید پاسخ دهید برای ما شرح کشافی‬ ‫از تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی می‌کنید‪.‬‬ ‫اینها را برای یک وقت دیگر بگذارید‪ .‬سوال روشن این است‬ ‫که آیا این گشایش ارزی انجام شد؟ این گشایش ارزی کی‬ ‫انجام می‌شود؟ تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟‬ ‫آنچه امروز در ب��ازار ارز اتفاق می‌افتد اگ��ر اخباری که به ما‬ ‫می‌رسد درست باشد رفتارها خائنانه است‪».‬‬ ‫نادران تاکید کرد‪« :‬م��ن اخطار می‌کنم این رفتار یک‬ ‫مدیر اجرایی صادق نیست‪ .‬آقای حسینی از پاسخگویی فرار‬ ‫خبرنامه‬ ‫دیدار خبرساز‬ ‫اما خبرسازترین بخش س��فر جلیلی به ترکیه دیدار‬ ‫با کاترین اش��تون بود؛ دیداری که در کنس��ولگری ایران‬ ‫در استانبول و پشت درهای بسته برگزار شد‪ .‬این دیدار در‬ ‫حالی انجام شد که قرار بود جلیلی و اشتون اواخر ماه آگوست‬ ‫روایت جلیلی از دیدار با اشتون‬ ‫ش��اید ش��فاف‌ترین روایت از این دیدار از سوی سعید‬ ‫جلیلی ارائه ش��د‪ .‬او پس از دیدار با اشتون به جمع خبرنگاران‬ ‫رفت و جزئیات این جلس��ه را برای رسانه‌ها روایت کرد‪ .‬دبیر‬ ‫شورای امنیت ملی با اشاره به مذاکرات اخیر استانبول گفت‪:‬‬ ‫«در این دیدار تمام مذاکرات انجام ش��ده در مسکو و پیش از‬ ‫آن را دوباره مرور کردیم و نکات مش��ترک مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت و در این دیدار دو طرف درباره اینکه چه همکاری‌های‬ ‫جدید و دیدارهای جدیدی می‌توانند داشته باشند‪ ،‬تبادل‌نظر و‬ ‫گفت‌وگو کردند‪ ».‬جلیلی درباره مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬با اشاره‬ ‫به ارائه نقشه راه در مذاکرات مسکو گفت‪« :‬بر‌اساس این‬ ‫نقشه راه‪ ،‬قرار شد در سطح کارشناسان و مشاوران مذاکراتی‬ ‫انجام شده و به‌طور مش��ترک نیز دیدارهایی انجام شود و‬ ‫راه‌های مشترکی برای حل این موضوع پیدا شود‪ .‬بر‌اساس‬ ‫مذاکرات مسکو در سطح معاونان و کارشناسان‪ ،‬دیدارهایی‬ ‫در استانبول انجام شد‪ ».‬مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران‬ ‫با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود در ماه رمضان با اشتون‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬جمهوری اسالمی ایران در هر زمان از‬ ‫انجام مذاکرات اس��تقبال می‌کند‪ .‬ما آمادگی داریم پاسخ‬ ‫نقشه و پیش��نهادات خود را از طرف مقابل دریافت کنیم‪.‬‬ ‫در این دیدار گفت‌وگوی خوبی انجام شد‪ .‬تمام مذاکرات‬ ‫انجام شده در مس��کو و پیش از آن را دوباره مرور کردیم‬ ‫و نکات مش��ترک مورد بررس��ی قرار گرف��ت و دو طرف‬ ‫درباره اینکه چه همکاری‌های جدید و دیدارهای جدیدی‬ ‫می‌توانند داشته باشند‪ ،‬تبادل نظر و گفت‌وگو کردند‪ ».‬او‬ ‫ادامه داد‪« :‬نتیجه نهایی این شد که کاترین اشتون نتیجه‬ ‫این دیدار را به ش��ش کش��ور عضو گروه ‪ 5+1‬ارائه کند و‬ ‫نکات مشترک به دست آمده از نشس��ت‌های معاونان و‬ ‫کارشناسان که در چند ماه گذشته انجام شده را مورد توجه‬ ‫قرار داده و در نشس��ت آینده یک چارچ��وب جدید ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬به همین دلیل منتظر بررسی و نظرات شش کشور‬ ‫عضو ‪ 5+1‬هستیم‪ .‬در این دیدار مذاکرات خوب و سازنده‬ ‫بود‪ ،‬امیدواریم نکات مشترک در نزدیک‌سازی دو طرف‬ ‫مثمر‌ثمر باشد‪ ».‬دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان‬ ‫همچنین گفت که متجاوزان به ارزش‌های اسالمی بهای‬ ‫س��نگینی خواهند پرداخت‪« :‬واکنش مردمی‌نس��بت به‬ ‫اهانت به ساحت پیامبر(ص) نشانه بیداری اسالمی است و‬ ‫اینکه جهان اسالم و کشورهای منطقه دشمنان مشترکی‬ ‫دارند که برای تس��لط بر دولت‌های مس��لمان و منطقه‬ ‫برنامه‌ریزی می‌کنند‪g».‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫جلیل��ی س��پس ب��ه دی��دار رجب‌طی��ب اردوغان‬ ‫نخست‌وزیر ترکیه رفت‪ .‬دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی‬ ‫با محکومیت تروریسم و بیان اینکه گروه‌های تروریستی‬ ‫در دست دشمنان و علیه مردم منطقه عمل می‌کنند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪« :‬راه‌حل سوریه باید سیاسی و از داخل سوریه و مبتنی‬ ‫بر دموکراسی تعیین شود‪ ».‬دبیر شورای عالی امنیت ملی‬ ‫همچنین با اشاره به لزوم هم‌افزایی کشورهای منطقه بر‬ ‫انجام مش��ورت‌های راهبردی برای مقابله با راهبردهای‬ ‫دشمنان امت اسالمی تصریح کرد‪ .‬رجب‌طیب اردوغان‪،‬‬ ‫نخست‌وزیر ترکیه نیز با اشاره به ضرورت حفظ یکپارچگی‬ ‫در جهان اسالم‪ ،‬بر مقابله با تروریسم تاکید کرد‪ .‬اردوغان‬ ‫نیز همچون داوود‌اوغلو بر حمایت ترکیه از حقوق هسته‌ای‬ ‫ایران تصریح کرد‪.‬‬ ‫(‪ ۱۰‬شهریور) با یکدیگر گفت‌وگو کنند‪ ،‬اما این دیدار به تعویق‬ ‫افتاد و طرفین تنه��ا به یک گفت‌وگوی تلفن��ی در اوایل ماه‬ ‫اوت اکتفا کردند‪ .‬این اولین دی��دار دو طرف پس از مذاکرات‬ ‫مس��کو بود‪ .‬آخرین دیدار ایران و گروه ‪ 5+1‬جوالی گذشته‬ ‫در مسکو برگزار شد و در آن نشست توافق شد که کارشناسان‬ ‫ایران و گروه ‪ 5+1‬با یکدیگر دیدارهایی برگزار کنند‪ .‬در آغاز‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬هیچ‌یک از طرفین در گفت‌وگوی مطبوعاتی‬ ‫ش��رکت نکردند‪ ،‬اما آنچه پس از دیدار دو طرف روایت شد‪،‬‬ ‫توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد‪ .‬کاترین اشتون‪ ،‬مسئول‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از گفت‌وگو با سعید جلیلی‪،‬‬ ‫مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران اعالم کرد که قصد دارد به‬ ‫منظور پیگیری مساله هسته‌ای ایران با مقامات قدرت‌های‬ ‫جهان در نیویورک گفت‌وگو کند‪ .‬مس��ئول دفتر اش��تون در‬ ‫بیانیه‌ای بعد از دیدار وی با سعید جلیلی گفت‪« :‬اشتون به زودی‬ ‫برای ارزیابی وضعیت کنونی و بررسی مسیر آینده با مقامات‬ ‫قدرت‌های جهان دیدار خواهد کرد‪ ».‬مایکل مان‪ ،‬سخنگوی‬ ‫اشتون با انتشار بیانیه‌ای در خصوص نشست اشتون و جلیلی‬ ‫اعالم کرد‪« :‬در حالی که این یک نشس��ت رس��می نبود‪ ،‬اما‬ ‫سازنده و سودمند و همچنین یک فرصت مهم بود تا یک بار‬ ‫دیگر به ایران بر نیاز فوری برای حصول پیشرفت (در خصوص‬ ‫برنامه هسته‌ای ایران) تاکید کنیم‪».‬‬ ‫نکنید‪ .‬همه چی��ز را گردن تحریم نیندازی��د‪ .‬همه چیز را به‬ ‫دشمن نسبت ندهید‪ .‬سوءمدیریت‌ها در داخل و بازار ارز را به‬ ‫اینجا رسانده‪ ،‬لجاجت مدیریت اجرایی کشور بازار ارز را امروز‬ ‫به این روز انداخته اس��ت‪ .‬ما هم دهنمان بسته است و خون‬ ‫دل می‌خوریم ولی تحمل نمی‌کنیم که شما با افکار عمومی‬ ‫و نمایندگان ملت اینگونه برخورد کنید‪».‬‬ ‫نماینده تهران گفت‪« :‬م��ن خدمتتان عرض می‌کنم‪،‬‬ ‫آقای حسینی به سوال پاس��خ ندادند و جوابشان قانع‌کننده‬ ‫نیست‪ ،‬از پاسخگویی طفره رفتند و استدعا دارم از مجلس که‬ ‫در این مورد رای‌گیری کنند‪».‬‬ ‫پس از استماع س��خنان وزیر اقتصاد و نادران نماینده‬ ‫ته��ران‪ ،‬نمایندگان مجلس ب��ا ‪ 81‬رای مواف��ق‪ 116 ،‬رای‬ ‫مخالف و ‪ 20‬رای ممتنع اعالم کردند که اظهارات حسینی‬ ‫آنان را قانع نکرده اس��ت‪ ،‬بنابراین اولین کارت زرد مجلس‬ ‫نهم به حسینی داده شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آیین‌نام��ه داخلی مجل��س در صورتی که‬ ‫مجلس سه بار از اظهارات هر وزیر در پاسخگویی به سواالت‬ ‫قانع نشود‪ ،‬او استیضاح خواهد شد‪g .‬‬ ‫‪27‬‬
‫تكذيب در تكذيب‬ ‫ورود ناطق‌نوري به انتخابات همچنان مبهم است‬ ‫خبرنامه‬ ‫«ناطق‌نوری کاندیدای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫نمی‌شود‪ ».‬همین تیتر از خبرگزاری فارس کافی بود تا بحث‬ ‫بر‌سر کاندیداتوری ناطق‌نوری بار دیگر باال بگیرد‪.‬‬ ‫اما به راس��تی ماجرا از کجا آغاز شد؟ اگرچه از مدت‌ها‬ ‫پیش نام ناطق‌نوری به عنوان یکی از کاندیداهای محتمل‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم مطرح ب��ود‪ ،‬اما بدون‬ ‫ش��ک مصاحبه صادق زیباکالم با پایگاه خب��ری فاطر‪ ،‬بار‬ ‫دیگر نگاه‌ها را متوجه شیخ کرد‪ .‬زیباکالم در این گفت‌وگو با‬ ‫اشاره به احتمال کاندیداتوری ناطق‌نوری‪ ،‬او را گزینه مناسب‬ ‫ریاست‌جمهوری برای اصالح‌طلبان و اصولگرایان دانسته و‬ ‫گفته بود‪« :‬شاید شوخی ش��وخی ناطق‌نوری رئیس‌جمهور‬ ‫ش��ود‪ ».‬عالوه بر این گفت‌وگوی احم��د ناطق‌نوری برادر‬ ‫علی‌اکبر ناطق‌نوری با س��ایت خانه‌ملت نیز بر این بحث‌ها‬ ‫دامن زد‪ .‬احمد ناطق‌نوری درباره حضور علی‌اکبر ناطق‌نوری‬ ‫در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آتی‪ ،‬گفت‪« :‬ایشان تاکنون‬ ‫تصمیمی‌برای شرکت در انتخابات نگرفته است‪».‬‬ ‫او که سابقه هفت دوره نمایندگی مردم نور در مجلس‬ ‫را داشت‪ ،‬اما در انتخابات مجلس نهم شکست خورد‪ ،‬درایت‪،‬‬ ‫عدالت‪ ،‬صداقت‪ ،‬امانتداری و تفکر و داش��تن اندیشه ملی و‬ ‫فراجناحی را از مولفه‌ها و ویژگی‌هایی خواند که برای احراز‬ ‫سمت ریاس��ت‌جمهوری الزامی‌اس��ت و افزود‪« :‬در رقابت‬ ‫بر‌‌سرکسب این سمت‪ ،‬باید س�لایق و اندیشه‌های مختلف‬ ‫را در نظر گرفت تا فردی که از سوی مردم انتخاب می‌شود‬ ‫تنها‪ ،‬دغدغه پیش��رفت و توس��عه کشور را داش��ته باشد‪».‬‬ ‫احمد ناطق‌نوری گفت‪« :‬ایران منس��جم و یکپارچه اکنون‬ ‫نباید با سیاست بازی متفرق شود‪ ،‬بلکه باید دافعه را کمتر و‬ ‫جاذبه را بیشتر کرد تا با استفاده از تمامی‌اندیشه‌ها‪ ،‬نظرات‬ ‫و نیروها به س��مت توسعه و تعالی کش��ور حرکت شود‪».‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬امروزه فش��ار بر مردم زیاد ش��ده و ملت ایران در‬ ‫تنگنا قرار گرفتند‪ ،‬بنابراین کسی با مدیریت سیاسی باید به‬ ‫ریاست‌جمهوری برسد که بر این مشکالت غلبه و با ایجاد‬ ‫وحدت ملی‪ ،‬مشکالت و معضالت جامعه را کم رنگ کند‪.‬‬ ‫ناطق‌نوری یادآور شد‪« :‬رئیس‌جمهور آینده ایران در عرصه‬ ‫بین‌الملل نیز باید ضمن اینکه با اقتدار از حقوق حقه ملت و‬ ‫نظام دفاع کند‪ ،‬از دعوا با سایر کشورها پرهیز کند‪ ».‬اظهارات‬ ‫او با تعبیرهای متفاوتی روبه‌رو ش��د‪ .‬برخی معتقد بودند که‬ ‫ناطق‌نوری در البه‌الی سخنان خود برادرش را گزینه مناسب‬ ‫ریاست‌جمهوری آینده معرفی کرده است‪ .‬حتی محمدرضا‬ ‫باهنر هم در این خصوص به اظهارنظر پرداخت‪.‬‬ ‫نایب رئی��س مجلس ک��ه از چهره‌های سرش��ناس‬ ‫راست‌سنتی و دبیرکل جامعه اس�لامی مهندسین است‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه امکان غافلگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫پیش‌رو وجود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬مصلحت نیس��ت هاشمی وارد‬ ‫میدان ریاست‌جمهوری شود‪ ،‬ایشان جایگاه ویژه خودشان‬ ‫را داشته و باید جایگاه خود را حفظ کنند‪».‬او شرایط انتخابات‬ ‫پیش‌رو را مشابه انتخابات س��ال ‪ 84‬دانست‪« :‬کاندیداهای‬ ‫متنوع ورود پی��دا می‌کنند و اگر هم یک��ی از کاندیداها گل‬ ‫نکند احتمال دارد انتخابات به مرحله دوم کش��یده ش��ود‪».‬‬ ‫قائم مقام جبهه پیروان خط‌امام(ره) و رهبری درباره احتمال‬ ‫غافلگیری در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری مشابه آنچه‬ ‫در انتخابات سال ‪ ۷۶‬و ‪ ۸۴‬رخ داد‪ ،‬یادآور شد‪« :‬بعید نیست؛‬ ‫ممکن است این اتفاق بیفتد‪ ،‬واقعیت آن است که کشوری که‬ ‫کارش حزبی نبوده و در آن بر‌اساس یک دموکراسی سنگین‬ ‫همه مسئوالن نظام مستقیم یا با یک واسطه از سوی مردم‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪28‬‬ ‫انتخاب می‌شوند حلقه گمشده‌اش حزب است‪».‬‬ ‫باهنر درخصوص احتمال کاندیدات��وری ناطق‌نوری‬ ‫نیز به اظهارنظر پرداخت؛ آنجا که گفت‪« :‬آقای ناطق جزو‬ ‫ش��خصیت‌های س��ابقه‌دار و خوش‌نام مملکت است‪ ،‬حال‬ ‫یک مدتی ایشان خود را از مسائل سیاسی به دلیل یکسری‬ ‫تالمات روحی و بعضی مسائلی که در شأن خود نمی‌دانست‬ ‫کنار کشید‪ ،‬اما آقای ناطق قابل طرح است‪ ».‬اینگونه بود که‬ ‫خبرگزاری فارس در خبری به نقل از مسئول دفتر علی اکبر‬ ‫ناطق‌نوری اعالم کرد که او در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫یازدهم‪ ،‬کاندیدا نمی‌شود‪ .‬این خبرگزاری رسمی در خبر خود‬ ‫چنین نوشت‪ :‬در پی انتشار اخباری مبنی‌بر احتمال نامزدی‬ ‫حجت‌االس�لام علی‌اکبر ناطق‌نوری در انتخاب��ات آینده‪،‬‬ ‫مس��ئول دفتر وی اعالم کرد‪« :‬حجت‌االسالم ناطق‌نوری‬ ‫کاندی��دای یازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫نمی‌شود‪ ».‬فارس سخنان حجت‌االس�لام ناطق‌نوری در‬ ‫مهرماه ‪ 83‬را نیز بار دیگر منتشر کرد‪« :‬من در نهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا نیستم و انشاءاهلل تا روز‬ ‫قیامت هم برای هیچ انتخاباتی نامزد نخواهم شد‪».‬‬ ‫این اما تمام ماجرا نبود؛ چه آنکه س��ایت خبری سفیر‬ ‫که از رس��انه‌های نزدیک به حجت االس�لام ناطق‌نوری‬ ‫اس��ت‪ ،‬تکذیبیه ف��ارس را تکذیب ک��رد‪« :‬در پی انتش��ار‬ ‫گفت‌وگوی��ی در خبرگزاری فارس به نقل از مس��ئول دفتر‬ ‫حجت‌االس�لام و المس��لمین علی‌اکبر ناطق‌نوری درباره‬ ‫احتم��ال کاندیداتوری ناطق‌نوری در انتخاب��ات آینده‪ ،‬این‬ ‫گفت‌وگو تکذیب ش��د‪ .‬براس��اس این خبر‪ ،‬مس��ئول دفتر‬ ‫ناطق‌نوری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری سفیر تاکید‬ ‫کرد‪« :‬بنده هیچ‌گونه مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس درباره‬ ‫داوطلبی حجت‌‌االسالم والمسلمین علی‌اکبر ناطق‌نوری در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نداشته‌ام‪».‬‬ ‫او همچنین خبرگزاری فارس و سایر رسانه‌ها را دعوت‬ ‫به رعایت تقوا و اخالق مطبوعاتی کرد‪ .‬پس از انتش��ار این‬ ‫گفت‌وگو در سایت خبری سفیر‪ ،‬خبرگزاری فارس در خبری‬ ‫که تیتر «دفتر ناطق‌نوری چه چی��زی را تکذیب کرد؟» بر‬ ‫باالی آن خودنمایی می‌کرد فایل صوت��ی این گفت‌وگو را‬ ‫روی خروجی خود قرار داد تا اثبات کند که دفتر ناطق‌نوری‬ ‫کاندیداتوری ش��یخ را تکذیب کرده است‪ .‬این خبرگزاری‪،‬‬ ‫ماجرای گفت‌وگوی خبرنگارش را این‌گونه روایت کرد‪ :‬در‬ ‫پی انتشار شایعاتی مبنی‌بر تصمیم حجت‌االسالم علی‌اکبر‬ ‫ناطق‌نوری ب��رای ورود به عرص��ه نام��زدی در انتخابات‬ ‫یازدهم ریاست‌جمهوری‪ ،‬خبرنگار سیاسی فارس عصر روز‬ ‫شنبه(گذشته) با تماس با دفتر ناطق پیگیر این موضوع شد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر حجت‌االسالم ناطق‌نوری گفت که این موضوع‬ ‫را از ش��خص علی‌اکبر ناطق‌نوری پیگیری و به خبرگزاری‬ ‫فارس در این باره پاسخ رسمی خواهد داد‪ .‬صبح روز گذشته‬ ‫«یک‌شنبه» خبرنگار سیاس��ی فارس برای بار دوم با آقای‬ ‫درویش مس��ئول دفتر حجت‌االس�لام ناطق‌نوری تماس‬ ‫گرفت که وی پاسخگویی در این خصوص را به‌عصر آن روز‬ ‫و پس از جویا شدن نظر قطعی حا ‌ج آقای ناطق موکول کرد‪.‬‬ ‫سرانجام وقتی خبرنگار سیاسی فارس با دفتر حجت‌االسالم‬ ‫ناطق تماس گرفت‪ ،‬رس��ما به وی گفته شد که از قول دفتر‬ ‫اعالم کند «حجت‌االسالم ناطق‌نوری در انتخابات کاندیدا‬ ‫نمی‌شود‪ ».‬وقتی خبرنگار ما از وی سوال کرد آیا این سخن‬ ‫به معنای آن اس��ت که هنوز آقای ناط��ق در این خصوص‬ ‫تصمیم‌گیری نک��رده یا کال نام��زدی وی در انتخابات آتی‬ ‫منتفی است‪ ،‬وی تاکید کرد‪« :‬ایشان تصمیمی‌برای حضور‬ ‫ندارند‪».‬‬ ‫خبرگزاری فارس همچنین فای��ل صوتی گفت‌وگو با‬ ‫دفتر حجت‌االسالم ناطق‌نوری را منتشر کرد‪.‬‬ ‫سالم علیکم و رحمت اهلل‪.‬‬ ‫‪ l‬بفرمایید‪.‬‬ ‫آقای درویش؟‬ ‫‪ l‬شما؟‬ ‫من صادقی هستم از خبرگزاری فارس‪.‬‬ ‫‪ l‬تشریف ندارند آقای صادقی‪.‬‬ ‫ی�ه هم�کار دیگه ه�م دارن�د؛ {ب�ه ن�ام} آقای‬ ‫شادنوش‪.‬‬ ‫‪ l‬امرتون آقای صادقی‪ .‬در خدمتتون هستیم‪.‬‬ ‫خدمت ش�ما عرض کنم که یک نکته‌ای‪ ...‬احمد‬ ‫آقای ناطق‌نوری یه نکته‌ای را امروز اعالم کردند؛‬ ‫خواس�تیم ببینیم که دفتر هم این نکت�ه را تایید‬ ‫می‌فرمایند؟‬ ‫‪ l‬در کجا اعالم کردند؟‬ ‫مصاحبه کردند با یکی از سایت‌ها‪ .‬منتها ایشان‬ ‫را پیدا نکردیم‪ ،‬گفتیم اگه ممکنه ببینیم نظر دفتر‬ ‫چیس�ت‪ .‬بحث‌هایی پی�ش آمده مبنی‌ب�ر اینکه‬ ‫حاج‌آق�ا کاندیدا هس�تند ی�ا ممکن�ه گروه‌هایی‬ ‫{ایشان را به‌عنوان کاندیدا} مطرح کنند‪ .‬ایشان‬ ‫(احمد ناطق‌نوری) ی�ک کلمه گفته‌اند که حاج‌آقا‬ ‫ی در این باره نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫هنوز تصمیم ‌‬ ‫‪ l‬همین طوره‪.‬‬ ‫یعنی ما به نقل از دفتر بزنیم؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫اشکالی نداره؟‬ ‫‪ l‬نه‪.‬‬ ‫پس ما در همین حد {بنویسیم؟}‬ ‫‪ l‬فعال تصمیم‌گیری نکرده‌اند‪.‬‬ ‫اشاره کنیم که بحثی که مطرح است فعال در حد‬ ‫گمانه‌زنی رسانه‌هاست؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫جسارتا می‌تونم اسم شما رو بدونم؟‬ ‫‪ l‬همون دفتر حاج آقا بگید کفایت می‌کنه‪.‬‬ ‫تلفن قطع می‌شود‪ .‬بار دیگر خبرنگار با دفتر علی‌اکبر‬ ‫ناطق‌نوری تماس می‌گیرد تا پاسخ آخر را دریافت کند‪:‬‬ ‫پس ما همون را و به نقل از دفتر می‌زنیم‪.‬‬ ‫‪ l‬دفتر چی گفتند؟‬ ‫در م�ورد اینک�ه ح�اج آقا هن�وز تصمیم�ی‌برای‬ ‫انتخابات ندارند‪.‬‬ ‫‪( l‬با صدای آهسته) بله‪.‬‬ ‫جان؟!‬ ‫‪ l‬بله بله‪.‬‬ ‫اشکال نداره؟‬ ‫‪ l‬نه‪.‬‬ ‫نمی‌خواهید دوباره از حاج آقا بپرسید؟‬ ‫‪{ l‬سکوت و مکث نسبتا طوالنی} آقا جان!‬ ‫بله؟‬ ‫‪ l‬از قول دفتر بنویسید که کاندیدا نمی‌شوند‪.‬‬ ‫نمی‌شوند؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫اصال؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫یعنی تصمیمی‌ندارند؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫اصال؟ {یعنی} تصمیمی‌نگرفته‌اند؟‬ ‫‪ l‬نه‪ .‬تصمیمی‌ندارند‪.‬‬
‫اصال تصمیمی‌ندارند کال؟‬ ‫‪ l‬بله بله‪ .‬موفق باشید‪.‬‬ ‫قربان شما؛ خداحافظ‪.‬‬ ‫پس از این کش��مکش‌ها بود که بار دیگر محمدرضا‬ ‫باهنر زبان به اظهارنظر گشود‪ .‬براساس آنچه سایت خبری‬ ‫نیمروز منتشر کرده است‪ ،‬او ناطق‌نوری را بهترین گزینه و‬ ‫گزینه مطلوب اصولگرایان در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫یازدهم معرفی کرده اس��ت‪« :‬علی اکب��ر ناطق‌نوری‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی و خودم را برای ریاست‌جمهوری الیق می‌دانم؛ با‬ ‫این وجود هر سه نفر ما رای نداریم‪».‬‬ ‫باهن��ر در تحلیل خود از ش��رایط انتخاب��ات آینده نیز‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬احمدی‌نژاد به‌دنبال دو‌قطبی کردن فضا در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود و به احتمال زیاد نامزد‬ ‫پیش��نهادی احمدی‌نژاد و یک اطالح‌طلب ب��ه مرحله دوم‬ ‫انتخابات راه پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫معتق��دم غالمعلی حداد‌ع��ادل ش��رایط الزم را برای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ندارد و کام��ران باقری‌لنکرانی هم رای‬ ‫خبرگزاري ف��ارس فايل صوتي گف��توگو با‬ ‫مسئول دفتر علي اكبر ناطق نوري را منتشر كرد‬ ‫نخواهد آورد‪ .‬دکتر والیتی هم مدیر بس��یار خوبی است اما‬ ‫به درد ریاس��ت‌جمهوری نمی‌خورد‪ ».‬نایب‌رئیس مجلس‬ ‫در عین حال بر ضرورت ائت�لاف اصولگرایان بر یک نامزد‬ ‫تاکید کرده است‪.‬‬ ‫س��خنان باهنر ش��اید از این رو جالب توجه باشد که‬ ‫سیاست راست سنتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫ائتالف روی تنها یک کاندیداس��ت؛ همان سیاستی که در‬ ‫سجادپور درباره فیلم موهن‬ ‫گفت‌وگوی مثلث با علیرضا‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫کرده ‌‪ ،‬پیاده‌نظام‬ ‫كسي که این کار را‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫صهیونیسم است‬ ‫‪ l‬بای��د به صراح��ت بگویم ک��ه به هی��چ عنوان‬ ‫نمی‌توان ای��ن حرک��ت را به‌عنوان یک حرک��ت فرهنگی‬ ‫و هنری ارزیابی ک��رد‪‌.‬این در واقع یک اقدام وحش��یانه و‬ ‫غیر‌عقالنی بر‌اساس یک توهش تنفر‌آمیز از جهان اسالم‬ ‫تو‌جو و با آن برخورد شود‪.‬‬ ‫است که باید منبع اصلی آن جس ‌‬ ‫فکر می‌کنید منبع اصلی کجاست؟‬ ‫‪ l‬قرائن نش��ان می‌دهد که این حرک��ت هم مانند‬ ‫کار‌های قبلی که در این ش��کل انجام گرفته‪‌،‬از دل همان‬ ‫جریان ضد‌اس�لامی در جه��ان بر‌می‌آید ک��ه در راس آن‬ ‫رژیم‌صهیونیستی قرار دارد‪.‬‬ ‫چرا این کار را می‌کنند؟‬ ‫‪ l‬به نظر می‌رسد که باز یک پروژه تست افکار عمومی‬ ‫اس�لامی را آغاز کرده‌اند ت��ا آب را گل‌آلود کنن��د و از آن‬ ‫ماهی بگیرند و منافعش��ان را در منطقه حفظ کنند‪ .‬ش��اید‬ ‫می‌خواستند یک نوع برخورد قومی‌بین اسالم و مسیحیت‬ ‫ایجاد کنند که البته تیرشان به سنگ خورده است‪.‬‬ ‫چه نش�انه‌ای وجود دارد که اس�تنباط شما را به‬ ‫سمت شکست این حرکت می‌برد؟‬ ‫‪ l‬واقعیت این است که نتیجه این اقدام وحشیانه‪،‬‬ ‫‌به بانی و مس��بب این کار یعنی رژیم‌صهیونیستی و آمریکا‬ ‫بر‌گشته است‪ .‬هشیاری ملت‌ها در س��ر تا سر جهان باعث‬ ‫شد اهدافی که تولید‌کنندگان این فیلم به دنبال آن بوده‌اند‬ ‫محقق نشود‪.‬‬ ‫ملت‌های مسلمان نش��ان داده‌اند که روح جمعی آنها‬ ‫بیدار اس��ت و فریب این گونه اقدام��ات را نمی‌خورند و در‬ ‫این حرکت از کجا ناشی شده است؟‬ ‫‪ l‬اینها تالش کرده‌اند ای��ن حرکت را به قبطی‌ها‌‪،‬‬ ‫یعنی مسیحیان مصری‪‌،‬نسبت بدهند‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫دست آمریکا و صهیونیست‌ها در این ماجرا کاملا پیداست‪،‬‬ ‫اما نشر این فیلم توس��ط چند قبطی ابله و نادان بوده که در‬ ‫این ماجرا به عنوان پیاده‌نظام عمل کرده‌اند‪.‬‬ ‫واکنش‌ه�ا ب�ه ای�ن حرک�ت را چط�ور ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬نکته‌ای که در واکنش‌ه��ای داخلی مورد توجه‬ ‫است این که آمریکا و صهیونیس��ت‌ها همواره خواسته‌اند‬ ‫ایران را یک کش��ور جنگ‌افروز و غیر‌متمدن معرفی کنند‬ ‫که به‌دنب��ال درگیری و جنجال در منطقه و دنیا اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫واکنش‌ها به ای��ن حرک��ت توهین‌آمی��ز و غیر‌اخالقی به‬ ‫حمد‌اهلل ضد این تصور را ثابت کرد‪.‬‬ ‫هموطن‌ن��ان ما با ن��وع اعتراضش��ان به ای��ن اقدام‬ ‫توهین‌آمیز و وحشیانه نش��ان دادند که پاسخ آنها از جنس‬ ‫فکر و فرهنگی است‪.‬‬ ‫تمام پاس��خ‌هایی که تا امروز در داخل کش��ور به این‬ ‫حرکت داده شده از جنس پاس��خ‌های فرهنگی و با منطق‬ ‫بوده است‪ .‬این مساله را در راهپیمایی‌هایی که در این روز‌ها‬ ‫انجام شده‪ ،‬می‌توان دید‪.‬‬ ‫عکس‌العمل‌های فرهنگیان و هنرمندان را چطور‬ ‫ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬فرهیخت��گان و روش��نفکران ما ه��م اقدامات‬ ‫فرهنگی خوبی برای برخورد با این موضوع انجام داده‌اند‪ .‬در‬ ‫صدر این معترضان هم سینما گران و دانشگاهیانی بوده‌اند‬ ‫که این روز‌ها پیام داده‌اند یا به اشکال مختلف واکنش‌های‬ ‫خبرنامه‬ ‫بخش‌ه�ای از یک فیل�م ب�ه تازگ�ی در فضای‬ ‫مجازی منتشر شده که حاوی یک سری مضامین‬ ‫توهین‌آمیز به پیامبر اسالم بوده است‪ .‬شما این‬ ‫اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫پس این گونه اقدامات دس��ت‌های کثیف سیاست‌پیشگان‬ ‫صهیونیست را تشخیص می‌دهند‪.‬‬ ‫فرهنگی دیگری نشان داده‌اند که نش��ان می‌دهد و ثابت‬ ‫می‌کند که ایران همچنان به عنوان قطب فرهنگی جهان‬ ‫اس�لام و یک قدرت فرهنگی و هن��ری در منطقه و جهان‬ ‫فعال است و حضور دارد‪.‬‬ ‫همین که در حال حاضر بزرگ‌تری��ن پروژه‌ای که تا‬ ‫به حال در جهان در مورد پیامبر اکرم ساخته شده در ایران در‬ ‫حال تولید است نشان دهنده نوع واکنش ما به این موضوع‬ ‫و سطح فرهنگی ماست‪.‬‬ ‫یکسری واکنش‌های بین‌‌المللی هم به این اقدام‬ ‫صورت گرفته‪‌،‬از جمله اینکه مثال در انگلس�تان‪‌،‬‬ ‫تعدادی از مس�لمانان اقدام ب�ه پخش قرآن در‬ ‫میان مردم کرده‌اند‪ ‌.‬نظر ش�ما در مورد این نوع‬ ‫برخورد‌ها چیست؟‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫علیرضا سجاد‌‌پور‪ ‌،‬از اهالی سینماست و معاون سازمان س�ینمایی‪ .‬وی عمیقا اعتقاد دارد که آنچه‬ ‫در قالب بخش‌هایی از یک فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اعظم‌(ص) پخش شده‪ ،‬از دشمنی صهیونیسم و‬ ‫مسلمانان ناشی شده و اینکه برخورد ایران با این موضوع کاملا فرهنگی بوده است‪ .‬خبرنگار مثلث در‬ ‫همین رابطه با او به گفت‌وگو كرده است‪.‬‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در حمایت از علی الریجانی‬ ‫در پیش گرفته شد‪ .‬آنها حاال به‌دنبال حمایت از یک کاندیدا از‬ ‫میان کاندیداهای مطرح نزدیک به این جریان یعنی علی اکبر‬ ‫ناطق‌نوری‪ ،‬مصطفی پورمحمدی و علی الریجانی هستند‪.‬‬ ‫این بدان معناست که اگر اصولگرایان بر سر حمایت از یکی‬ ‫از این سه نفر به جمع‌بندی برسند‪ ،‬دو گزینه دیگر از میدان‬ ‫رقابت‌ها کنار خواهند رفت‪g .‬‬ ‫‪ l‬اتفاقا نکته بسیار جالبی است که دامنه اعتراض به‬ ‫این توهین‌وحشیانه و زشت‪ ،‬محدود به کشور‌های مسلمان‬ ‫یا جامعه اس�لامی نشده اس��ت‪ .‬در تمام دنیا همه آزادگان‬ ‫جهان به این موضوع واکنش نش��ان داده‌اند‪ .‬همین که در‬ ‫جهان غرب و مسیحی هم عده‌ای به این توهین‌ها اعتراض‬ ‫کرده‌اند نشان‌دهنده این است که غرب هم این حمالت را‬ ‫درک می‌کند‪.‬‬ ‫تحلیل خوب اینها بوده است که توانسته‌اند دست‌های‬ ‫آلوده آمریکا وصهیونیست‌ها را پشت این ماجرا تشخیص‬ ‫دهند و علی��ه آنها اقدام کنن��د‪ .‬اینها نش��ان می‌دهند تمام‬ ‫مردم جهان حتی اگر غیر‌مسلمان هم باشند‪ ‌،‬صرفا به‌خاطر‬ ‫عدالت‌طلبی‌‌شان نس��بت به این توهین‌ها و اقدامات نا‌بجا‬ ‫واکنش نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫اقداماتی که صورت گرفته موثر بوده است؟‬ ‫‪ l‬تش��خیص تاثیر ای��ن کار‌ها با من نیس��ت‪ ‌،‬من‬ ‫تنها اعتقاد دارم که باید کاری را که می‌دانیم درس��ت است‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫قبال هم ش�اهد اقداماتی از این دس�ت بوده‌ایم‪،‬‬ ‫‌فکر می‌کنی�د که ای�ن توهین‌ها می‌توان�د ادامه‬ ‫پیدا کند؟‬ ‫‪ l‬تا وقتی که این دشمن وحشی و بی‌منطق عليه‬ ‫اس�لام و مس��لمین وجود دارد‪ ،‬این اقدامات هم ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی فکر می‌کنید چه اقدام رسمی‬ ‫باید علیه چنین توهین‌هایی اتفاق بیفتد؟‬ ‫‪ l‬من شخصا در حیطه‌ای که هستم به عنوان مدیر‬ ‫و فیلمساز معتقدم باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و‬ ‫در مورد پیامبر اعظم اسالم روشنگری شود‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫غيبت ديپلماتيك‬ ‫چرا عربستان‬ ‫به نشست قاهره نيامد؟‬ ‫پست جديد رئيس سابق‬ ‫حكم جديد عبداهلل جاسبي حاشيه ساز شد‬ ‫خبرنامه‬ ‫شاید آن روز که محمود احمدی‌نژاد در روزهای آغازین ریاست‌جمهوری‌اش عزم‌خود را برای کنار گذاشتن عبداهلل جاسبی‬ ‫از ریاست دانشگاه آزاد جزم کرد‪ ،‬کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی این دو چهره سیاسی به یکدیگر نزدیک شوند و احمدی‌نژاد‬ ‫یکی از مخالفان سرسخت برکناری جاسبی باشد‪.‬‬ ‫انتقادهای احمدی‌نژاد از دانشگاه آزاد و مدیریت جاسبی بر این دانشگاه همزمان ش��ده بود با طرح تفحص از دانشگاه آزاد‬ ‫که در مجلس هفتم و با مدیریت علیرضا زاکانی‪ ،‬انجام شد‪ .‬البته نتیجه این تحقیق و تفحص هیچ‌گاه به‌طور رسمی اعالم نشد‪.‬‬ ‫انتقادات احمدی‌نژاد‪ ،‬اما در دولت دهم به سردی گرایید؛ به‌گونه‌ای که دولت تالش چندانی برای برکناری جاسبی نمی‌کرد‪.‬‬ ‫سايت مشرق مي نويسد‪ :‬صادق محصولی که آن روزها مش��اور احمدی‌نژاد بود در یکی از جلسات محفلی خود در کرمان‪،‬‬ ‫درباره چرایی ساکت شدن احمدی‌نژاد در قضیه انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد‪ ،‬ادعایی قابل تحمل مطرح کرد‪« :‬احمدی‌نژاد دستور‬ ‫داشت‪ .‬به او گفته بودند مالک برگرد‪».‬‬ ‫ماجرای دانشگاه آزاد به سال ‪ 90‬که رسید‪ ،‬با خانه‌نشینی و قهر ‪ 11‬روزه احمدی‌نژاد همزمان شد‪.‬‬ ‫«احمدی‌نژاد و جاسبی به یکدیگر نزدیک شده‌اند» و‪ ...‬تیترهایی که در روزنامه‌ها خودنمایی می‌کرد اما کمتر کسی به این‬ ‫موضوع توجه می‌کرد؛ چه آنکه دلیل قانع کننده‌ای برای حل این معادله وجود نداشت‪.‬‬ ‫ش��ورایعالی انقالب فرهنگی اما تمام هم و غم خود را برای رفتن جاس��بی به کار گرفته بود‪ .‬هیات امنای دانشگاه آزاد‪ ،‬اما‬ ‫برنامه‌ای دیگر در پیش‌گرفته بود و خبرها حکایت از آن داشت که هاشمی رفسنجانی‪ ،‬رئیس هیات‌امنای دانشگاه آزاد به صورتی‬ ‫آشکار با کنار رفتن جاسبی مخالفت می‌ورزد‪.‬‬ ‫اینگونه بود که جاسبی از دانشگاه آزاد رفتنی شد‪ .‬اما در این میان آنچه تعجب بسیاری را برانگیخت‪ ،‬امتناع محمود احمدی‌نژاد‬ ‫از صدور حکم فرهاد دانشجو بود‪ .‬او امضای حکم رئیس جدید را به وزیر علوم تفویض کرد تا خود را از این ماجرا دور نگه دارد‪.‬‬ ‫فراتر از این‪ ،‬رئیس‌جمهور در جلسات شورا مواضعی گرفته بود که بوی حمایت او از جاسبی را می‌دادند‪.‬‬ ‫حسین کچوئیان‪ ،‬از اعضای شورا‪ ،‬همان روزها در مصاحبه‌ای اعالم کرد که احمدی‌نژاد از عضویت جاسبی در هیات‌امنای‬ ‫دانشگاه آزاد در جلسات شورا دفاع می‌کند‪.‬‬ ‫در هفته‌های اخیر اما خبرهای جدیدی منتشر شد که حل معادله احمدی‌نژاد ‪ -‬جاسبی را آسان‌تر می‌کرد‪.‬‬ ‫خبر اول این بود که رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد‪ ،‬در قامت رئیس شورایعالی انقالب فرهنگی‪ ،‬جاسبی را به عضویت در شورای‬ ‫اسالمی کردن دانشگاه‌ها برگزیده و به نام شخصیت حقیقی او حکم صادر کرده است‪.‬‬ ‫حسین کچوئیان‪ ،‬عضو ش��ورایعالی انقالب فرهنگی ماجرا را اینگونه روایت کرد‪« :‬در واقع پیشنهاد ورود آقای جاسبی به‬ ‫شورای اسالمی شدن دانشگاه‌ها از طرف آقای علی الریجانی و در جلسه شورای اصلی مطرح می‌شود؛ به عبارت دیگر برخالف‬ ‫آنچه تصور می‌شود‪ ،‬در جلسه‌ای که آقای احمدی‌نژاد حضور نداشتند و ریاست جلسه به عهده آقای علی الریجانی بوده است‪ ،‬ایشان‬ ‫حضور آقای جاسبی در شورای اسالمی شدن دانشگاه‌ها را مطرح و پیشنهاد می‌کنند‪ .‬مطابق اساسنامه در مواقعی که رئیس‌جمهور‬ ‫در جلسه حضور ندارند‪ ،‬یکی دیگر از سران قوا ریاست جلسه را برعهده می‌گیرند که در آن جلسه آقای علی الریجانی به‌عنوان رئیس‬ ‫جلسه پیشنهاد می‌کنند که آقای جاسبی به‌دلیل اینکه با تغییر ریاست دانشگاه آزاد عضویتشان در شورایعالی انقالب فرهنگی و‬ ‫شوراهای اقماری آن منتفی شده و مشغله کمتری هم دارند به‌عنوان شخص حقیقی عضو شورای اسالمی شدن دانشگاه‌ها شوند‪».‬‬ ‫او از حجت‌االسالم محمدیان‪ ،‬رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان مخالف این عضویت در همان جلسه‬ ‫نام برد و البته تصریح کرد که علی الریجانی با‌شوخی و خنده این پیشنهاد را مطرح و شخصیت حقیقی جاسبی را به‌عنوان عضو‬ ‫شورای اسالمی کردن دانشگاه‌ها مطرح کرده و البته وقعی هم به نظر مخالفان ننهاده است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب حاال باید الریجانی را نیز یکی دیگر از دوستان نزدیک جاسبی دانست و حاال او و احمدی‌نژاد بر‌سر هر‌مساله‌ای‬ ‫اختالف نظر داشته باشند در این موضوع اتفاق نظر دارند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه گذشته اولین نشس��ت کمیته چهارجانبه‬ ‫حل بحران سوریه بدون دستیابی به نتیجه‌ای مشخص‬ ‫به کار خود پایان داد‪ .‬این نشس��ت با حض��ور علی‌اکبر‬ ‫صالحی‪ ،‬احمد داوود‌اوغل��و و محمد کامل عمرو وزیران‬ ‫خارج��ه ایران‪ ،‬ترکی��ه و مصر در غیاب س��عود‌الفیصل‪،‬‬ ‫وزیر خارجه عربس��تان برگزار ش��د و بدون دستیابی به‬ ‫نتیجه‌ای مشخص به کار خود پایان داد‪ .‬برگزاری نشست‬ ‫چهار‌جانبه ایران‪ ،‬مص��ر‪ ،‬ترکیه و عربس��تان به‌منظور‬ ‫حل بحران س��وریه پیش��نهادی بود که از سوی محمد‬ ‫المرس��ی رئیس‌جمهور مصر در اجالس مکه ارائه ش��د‬ ‫و در اجالس س��ران عدم‌تعهد در تهران ب��ار دیگر مورد‬ ‫تاکید وی قرار گرفت‪ .‬اولین نشست این کمیته در سطح‬ ‫وزیران امورخارجه در حالی دوش��نبه شب گذشته برگزار‬ ‫شد که تا پیش از برگزاری این نشست برخی گمانه‌زنی‌ها‬ ‫از عدم توافق بر سر یک موضع مشترک به‌دلیل مواضع‬ ‫متضاد چهار کشور حکایت داش��ت؛ چه آنکه از یک‌سو‬ ‫ترکیه و عربس��تان از حامیان جدی معارضین سوری و‬ ‫مخالف حکومت فعلی این کشور هستند و از سوی دیگر‬ ‫مقامات مصری در اظهارنظرهایی که مش��هودترین آن‬ ‫در اجالس غیرمتعهدها در تهران مطرح شد به برکناری‬ ‫وزير سابق عليه دولت‬ ‫مصطفي پورمحمدي از‬ ‫محمدرضا رحيمي شكايت كرد‬ ‫مشاجره لفظی محمدرضا رحیمی‪‌،‬معاون اول دولت‬ ‫دهم و مصطف��ی پورمحمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان بازرس��ی‬ ‫کل کش��ور که روزگاری وزیر کش��ور محمود احمدی‌نژاد‬ ‫بود ادامه‌دار ش��ده اس��ت‪ .‬حاال پورمحمدی به خاطر آنچه‬ ‫نش��ر اکاذیب و افترا مي‌داند از روزنامه ایران و معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬شکایت کرده است‪ .‬سازمان بازرسی اعالم‬ ‫کرده که اگرچه همگان از انگیزه معاون اول رئیس‌جمهور‬ ‫در ارتکاب جرم نش��ر اکاذی��ب و افترا به رئیس س��ازمان‬ ‫بازرس��ی‌کل کش��ور‪ ،‬کم و بیش آگاهند‪ ،‬ولی شایسته بود‬ ‫ایشان در سخنرانی خود در جش��نواره تعاونی‌های برتر‪ ،‬به‬ ‫جای فرافکنی و سوءاستفاده از احساسات بی‌آالیش جامعه‬ ‫و فضای عدالتخواهانه دانش��جویی به مشکالت واقعی و‬ ‫جدی مردم می‌پرداخت‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه سازمان بازرسی منتش��ر کرده است‪،‬‬ ‫رئیس این سازمان‪ ،‬باوجود آگاهی از دلیل این موضع‌گیری‬ ‫منفعالنه این جریان (پرونده‌ای که در س��ازمان بازرس��ی‬ ‫تشکیل شده و در دس��تگاه قضایی در حال بررسی است‪).‬‬ ‫برای پایان دادن به این مباحث و رعایت مصالح کش��ور در‬ ‫این دوران س��خت تحریم و فش��ارهای بین‌المللی‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪« :‬موضوع مطرح شده از س��وی آقای رحیمی‪ ،‬مربوط‬ ‫به اعطای وام قرض‌الحس��نه به بیش از س��ه ه��زار نفر از‬
‫وزيران خارجه حاضر در قاهره‬ ‫ارزيابي هاي متفاوتي از اين‬ ‫نشست داشتند‬ ‫همین حال علی‌اکبر صالحی در این نشست خبری‬ ‫انتظار یافتن راه‌حل سریع در این نشست را غیرواقعی‬ ‫دانست و گفت‪« :‬ما باید در این رابطه صبور باشیم و‬ ‫تاکید می‌کنم که اشتراکات ما درباره بحران سوریه‬ ‫بیش از اختالفات‌مان اس��ت‪ ».‬البته نتایج نشست‬ ‫زیرسایه غیبت سعود‌‌الفیصل‪ ،‬وزیر خارجه عربستان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬هرچند به تازگی اعالم شد که او از سمت‬ ‫خود کنار رفته و فرزند ملک عبداهلل پادشاه عربستان‬ ‫سکاندار جدید دس��تگاه دیپلماسی سعودی‌هاست‪،‬‬ ‫اما هنوز س��عود‌الفیصل به‌عنوان مرد اول سیاست‬ ‫خارجی عربستان شناخته می‌شود‪ .‬دلیل عدم شرکت‬ ‫سعود‌الفیصل مشکالت جسمانی عنوان شده است‪.‬‬ ‫بسياري معتقدند افزايش نقش منطقه اي ايران براي‬ ‫عربستان قابل هضم نيست و در عين حال عربستان‬ ‫مايل نيس��ت كه مصر نقش محوري در مناسبات‬ ‫منطقه داشته باشد‪g.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور بوده تا پس از‬ ‫حل مشکل ش��ان‪ ،‬آن را بازگردانند‪ .‬دستور حجت‌االسالم‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬وزیر وقت کشور‪ ،‬به اس��تناد ماده (‪ )17‬قانون‬ ‫تعاون صورت گرفته اس��ت‪ ».‬وی افزود‪ « :‬روزنامه ایران‪،‬‬ ‫به ج��ای پرداختن به ای��ن موضوع و اینکه آی��ا تعاونی چه‬ ‫مقدار از بدهی خ��ود را ادا کرده و مس��ئوالن بعدی وزارت‬ ‫کش��ور برای دریافت مانده مطالبات خود چه کرده‌اند‪ ،‬وارد‬ ‫عرصه ماجراجویی و اتهام‌زنی شده است‪ ».‬پورمحمدی با‬ ‫اشاره به اینکه عده‌ای غوغاس��االر‪ ،‬عملیاتی روانی را آغاز‬ ‫کرده‌اند و می‌خواهند با فریبکاری و افترا‪ ،‬کارنامه روش��ن‬ ‫و پرافتخار وزیر س��ابق کشور را زیر س��وال ببرند‪ ،‬گفت‪« :‬‬ ‫باید از روزنامه ایران پرس��ید پس از برمالشدن دروغ آقای‬ ‫رحیمی‌درباره خروج ‪ 21‬میلیارد توم��ان از وزارتخانه‪ ،‬چرا‬ ‫با تعقیب خط اتهام و افترا‪ ،‬ب��ه دروغ‌پردازی‌های جدیدی‬ ‫پرداخته‌اید؟» رئیس س��ازمان بازرس��ی همچنین اظهار‬ ‫داشت‪ « :‬چه شخص یا اشخاصی این اطالعات را در اختیار‬ ‫روزنامه‌ها گذاشته‌اند و ش��ما را به گمراهی کشانده‌اند؟ چرا‬ ‫مطالب مربوط به خریدهای وزارت‌کش��ور را به‌طور کامل‬ ‫نیاورده‌اید؟ چگونه ش��ما به همه اس��ناد‪ ،‬از جمله دس��تور‪،‬‬ ‫رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور‪ ،‬آقای رحیم‌مش��ائی‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫دارید اما به بقیه اس��ناد خیر؟ یا نخواس��ته‌اید همه اسناد را‬ ‫افشا کنید یا افراد پشت صحنه نخواسته‌اند این اسناد را ارائه‬ ‫دهند‪ ».‬پورمحمدی خاطرنشان کرد‪« :‬چرا به رای شعبه دوم‬ ‫دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اخطار صادر‬ ‫شده و اقدامات قضایی اش��اره نکرده‌اید؟ چرا با درآمیختن‬ ‫مجموعه‌ای از مطالب نادرس��ت و مبهم و خالف‪ ،‬درصدد‬ ‫تخری��ب چهره‌های پاکدس��ت و خدوم نظ��ام برآمده‌اید؟‬ ‫چرا در سایه مطامع سیاس��ی خود‪ ،‬عروج شهادت‌گونه یک‬ ‫جانباز شیمیایی و دردمند را در‌ هاله‌ای از ابهام و‌تردید قرار‬ ‫داده‌اید؟» او گفته است‪« :‬رسیدگی به پرونده ‪ 3000‬میلیارد‬ ‫تومانی بی‌شک از افتخارات قوه قضائیه و سازمان بازرسی‬ ‫است‪ .‬به‌راس��تی روزنامه ایران از چه نگران است؟ آیا رفتار‬ ‫قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و کشف روابط‌شان با برخی‬ ‫حلقه‌هاست که باعث شده روزنامه ایران اینگونه به دست‬ ‫و پا بیفتد؟» پورمحمدی تصریح کرد‪ « :‬قاطعانه و روش��ن‬ ‫اعالم می‌کنی��م که موضوعات درج ش��ده در این روزنامه‪،‬‬ ‫سرتا پا خالف واقع و نشر اکاذیب است‪ .‬اسناد دالیل اثباتی‬ ‫اتهام روزنامه ایران و نسبت دهندگان افترا و نشر اکاذیب‪،‬‬ ‫به منظور رس��یدگی‪ ،‬به محاکم صالح قضائی ارائه خواهد‬ ‫شد‪ ».‬عالوه بر این مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگویی با‬ ‫روزنامه خراسان پشت‌پرده برخی پرونده‌ها را که دولتی‌ها‬ ‫در آنها در مظان اتهام هستند‪ ،‬فاش کرد‪ .‬او علت به نتیجه‬ ‫نرسیدن پرونده محمدرضا رحیمی‌ را این‌گونه روایت کرد‪:‬‬ ‫«سیاس��ت قوه قضائیه و دیگر قوا این است که امور کشور‬ ‫با اخالل و مشکل روبه‌رو نش��ود و تنازع و کشمکش را به‬ ‫حداقل برس��انند‪ .‬حاال حتی اگر بر‌اساس تخیل و توهم هم‬ ‫این فضاها ایجاد شود‪ ،‬به هر حال باید آن را رعایت کرد‪ .‬زیرا‬ ‫االن کشور در موقعیتی نیس��ت که بخواهیم با جدال‌های‬ ‫میان قوا‪ ،‬این وضعیت را ادامه دهیم‪ .‬مصلحت این است که‬ ‫اساس و شرایط عمومی کشور‪ ،‬آن هم باتوجه به وضعیتی‬ ‫که در مقابل دشمن داریم‪ ،‬به دلیل دو مساله و پرونده‪ ،‬مختل‬ ‫نش��ود‪ .‬باید تا آنجا که امکان دارد مدیریت ش��ود و خالف‬ ‫قانون هم نباش��د‪ .‬مثال تاخیر یک پرون��ده‪ ،‬خالف قانون‬ ‫نیست‪ ،‬اما منطق رس��یدگی می‌گوید که سر زمان خودش‬ ‫رسیدگی شود‪ .‬حاال اگر با تاخیر روبه‌رو می‌شود به خاطر این‬ ‫است که منافع دیگری را بشود تامین کرد‪ ».‬پورمحمدی در‬ ‫نشست پر حاشيه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫اسد از حکومت تاکید داشتند‪ .‬در مقابل‪ ،‬اما جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بر اصولی چون تداوم طرح اصالحات بشار اسد‪ ،‬حمایت‬ ‫از طرح کوفی عنان و ضرورت توقف ارسال سالح و اقدامات‬ ‫تروریستی گروه‌های مسلح و بی‌مس��ئولیت در سوریه تاکید‬ ‫دارد‪ .‬علی‌اکبر صالحی‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در این نشست‬ ‫ضرورت توقف درگیری‌ها و خشونت به‌طور همزمان از سوی‬ ‫گروه‌‌های درگیر‪ ،‬حل مس��المت‌آمیز بحران ب��دون دخالت‬ ‫خارجی‪ ،‬توقف هرگون��ه حمایت مالی‪ ،‬نظامی و آموزش��ی از‬ ‫نیروهای مسلح مخالف دولت س��وریه‪ ،‬آغاز گفت‌وگو میان‬ ‫دولت سوریه و معارضه‪ ،‬تشکیل کمیته آشتی ملی با مشارکت‬ ‫همه گروه‌ها‪ ،‬اعزام ناظران از کش��ورهای مش��ارکت‌کننده‬ ‫در نشست قاهره برای نظارت بر روند توقف خشونت‌‪ ،‬تاکید‬ ‫بر لزوم حفظ یکپارچگی‪ ،‬وحدت ملی و ارضی سوریه و کمک‬ ‫به روند اصالحات ریشه‌ای و تحقق رویکرد مردمساالری و‬ ‫دموکراسی را برای بحث و بررسی به نشست قاهره پیشنهاد‬ ‫کرد‪ .‬صالحی که پیش از عزیمت به مصر به پیشنهاد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران مبنی بر حضور عراق به‌عنوان ریاست دوره‌ای‬ ‫ی تروئیکای‬ ‫اتحادیه عرب و ونزوئال به‌عن��وان یکی از اعضا ‌‬ ‫جنبش عدم‌تعهد به کمیته اش��اره کرده بود‪ ،‬در این نشست‬ ‫بار دیگر این ام��ر را مورد تاکید ق��رار داد و گفت‪ « :‬باتوجه به‬ ‫ظرفیت خ��وب جنبش عدم‌تعهد برای ایف��ای نقش موثر در‬ ‫تحوالت منطق��ه و جهان پس از برگزاری نشس��ت س��ران‬ ‫غیرمتعهد در تهران‪ ،‬حضور جمهوری اسالمی ایران و مصر‬ ‫از‌ تروئیکای نم در نشس��ت قاهره مفید اس��ت و ما خواستار‬ ‫آن هس��تیم که ونزوئ�لا به‌عنوان عض��و‌تروئیکای جنبش‬ ‫عدم‌تعه��د و عراق به‌عن��وان رئی��س دوره‌ای اتحادیه عرب‬ ‫به جمع حاضر‪ ،‬برای به ثمر رسیدن روند سازنده موجود اضافه‬ ‫ش��وند‪ ».‬اما این نشس��ت در حالی بدون نتیجه‌ای مشخص‬ ‫به‌کار خود پایان داد که وزیران خارجه سه کشور بعد از پایان‬ ‫این نشست س��خن گفتن درباره راه‌حل‌های بحران سوریه‬ ‫بعد از برگزاری یک جلسه را زود دانس��ته و بر ضرورت ادامه‬ ‫مذاکرات تاکید کردند‪ .‬محم��د کامل عمرو‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫مصر بر ادامه رایزنی‌ها برای حل بحران س��وریه تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ « :‬راه‌های حل بحران س��وریه را مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار دادیم و توافق کردیم رایزنی‌ها ادامه داشته باشد و در حال‬ ‫حاضر برای اینکه از راه‌حل‌های کاربردی سخن بگوییم زود‬ ‫اس��ت‪ ».‬احمد داوود‌اوغلو‪ ،‬وزیر امور خارجه ترکیه نیز با تاکید‬ ‫بر اینکه نمی‌توان در آغاز نشس��ت کمیته چهارجانبه راهکار‬ ‫فوری برای حل بحران س��وریه ارائه کرد‪ ،‬افزود‪« :‬مهم این‬ ‫است که معتقدیم راه‌حل بحران سوریه باید منطقه‌ای باشد و‬ ‫به رایزنی‌ها ادامه خواهیم داد‪ .‬ما درباره برخی اصول به توافق‬ ‫رسیدیم و بالطبع اختالف‌نظرهایی نیز با یکدیگر داریم‪ ».‬در‬ ‫مواجهه با اینکه « باالخره در جمع‌بندی گزارش سازمان‬ ‫بازرسی‪ ،‬اتهام متوجه رحیمی‌بود یا خیر؟» پاسخ جالبی‬ ‫می‌دهد‪ « :‬خواهش می‌کنم! ما پرونده‌ای که تش��کیل‬ ‫می‌دهیم اگر در آن مطلب نباشد نمی‌فرستیم‪ .‬این منطق‬ ‫عمومی کار ماست‪ .‬همه پرونده‌ها این گونه است‪ ،‬یعنی‬ ‫هر پرونده‌ای که از ما به مراجع دیگر می‌رود‪ ،‬معلوم است‬ ‫که در این پرونده مطالب وجود دارد که باید در س��طوح‬ ‫دیگر و مراحل بعدی‪ ،‬مورد رسیدگی قرار گیرد‪g ».‬‬ ‫‪31‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫چراغانيحرمكريمه‬ ‫اهل بيت(س)‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫كانديداي روحانيت‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫ديدار صالحي و اسد‬ ‫در دمشق‬ ‫هفته آخر ش��هریور همیشه ویژه اس��ت‪ .‬هفته‌ای که‬ ‫قبل از رس��یدن پاییز بوی آن را همراه با‌خنکی نسیمی‌که‬ ‫چاپار اوس��ت‪ ،‬به ارمغان می‌آورد‪ .‬یک هفت��ه خاطره انگیز‬ ‫باگذشته مبهمی‌که مخلوطی است از بوی کاغذ و کتاب نو‬ ‫و چوب مداد‪ .‬در این روزهای مهم سال ‪ 1391‬همه احتماال‬ ‫در حالی که می‌توانستند حداقل بخش��ی از این زیبایی‌ها را‬ ‫احس��اس کنند و از آن لذت ببرند‪ ،‬به کار‌های روزمره‌ش��ان‬ ‫هم پرداخته‌اند‪ .‬مثال برادران عس��گراوالدی گفت‌وگوهای‬ ‫پر سر‌و‌صدایی با رس��انه‌ها انجام داده‌اند‪ .‬و یا فرمانده سپاه‬ ‫سخنان مهمي درباره توان دفاعی ایران مطرح کرده است‪،‬‬ ‫و خالصه مواد ما برای نوشتن این گزارش تنها همین حال و‬ ‫هوای روزهای منتهی به مهر نیست‪.‬‬ ‫سومین پیروزی‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫همنشينيحسينيومظاهري‬ ‫در يك نشست اقتصادي‬ ‫روزنامه کیهان سخنان سرلشکر جعفری‪ ،‬فرمانده سپاه‬ ‫پاسداران را به پیروزی س��وم جبهه مقاومت توصیف کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این روزنامه نوشته است‪« :‬مدیر ش��بکه ماهواره‌ای‬ ‫تعطیل شده هما و از اصالح‌طلبان مقیم خارج کشور‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکید بر‌مطلب فوق نوشت‪« :‬اظهارات فرمانده کل سپاه در‬ ‫جلسه مطبوعاتی بدون‌تردید تا آن درجه حائز اهمیت بود که‬ ‫در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست بر صدر خبرگزاری‌های‬ ‫جهان قرا‌بگیرد‪ ».‬کیهان به نقل از این فعال سیاس��ی ادامه‬ ‫داده‪« :‬در عرف سیاسی‪ -‬نظامی طی یک بحران بین‌المللی‬ ‫زمانی که یک کش��ور حضورش در کنار یک طرف منازعه‬ ‫را رس��ما و علنا اعالم می‌کند چنین امری معنایی خاص و‬ ‫مهم را در خود مستتر دارد‪ .‬این معنا چیزی نیست‪ ،‬جز آنکه‬ ‫کش��ور مزبور در منازعه موجود با موفقیت بر‌منازعه مسلط‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫شاه کلید انتخابات‬ ‫تله استيژ سواري‬ ‫دو وزير كابينه‬ ‫داريوش قنبری‪ ،‬نماینده اصالح‌طلب پیشین مجلس در‬ ‫گفت‌وگو با روزنامه آرمان حضور اصالح‌طلبان را در انتخابات‬ ‫پیش‌رو شاه کلید انتخابات دانسته است‪ .‬وی تصریح کرده‪:‬‬ ‫« ما باید در تحلیل‌های خود به این نکته توجه کنیم که رقیب‬ ‫واقع��ی اصولگرایان‪ ،‬اصالح‌طلبان هس��تند‪ .‬اصالح‌طلبان‬ ‫امروز در بدنه جامعه شرایط خیلی خوبی دارند‪ .‬به‌همین خاطر‬ ‫برخی معتقدند ش��اید در این فضا اصولگرایان برای حضور‬ ‫اصالح‌طلبان فرش قرمز په��ن نکنند‪ ».‬او درب��اره رقابت‬ ‫انتخاباتی میان اصولگرای��ان و اصالح‌طلبان تصریح‌کرده‪:‬‬ ‫« چنین انتخاباتی به نفع کش��ور خواهد بود‪ ،‬شرایط جهانی‬ ‫را بهبود خواهد بخشید‪ ،‬مصونیت ما را در برابر تهدیدها باال‬ ‫خواهد برد و در نهایت م��ا را از تنگناها نج��ات خواهد داد‪.‬‬ ‫حضور اصالح‌طلب��ان از این زاویه مانند ش��اه‌کلیدی عمل‬ ‫می‌کند که قفل بسیاری از مشکالت با آن باز می‌شود‪».‬‬ ‫هوشیاری اصولگرایان‬ ‫روزنامه وط��ن امروز در س��رمقاله‌ای به‌باید‌های حضور‬ ‫اصولگرایان در انتخابات پیش‌رو پرداخته است‪ .‬سرمقاله نویس‬ ‫این روزنامه در توضیح خطراتی که این جناح را در انتخابات‬ ‫تهدید می‌کند نوشته است‪« :‬طیفی تقریبا وسیع از بازیگران‬ ‫‪32‬‬
‫که در جبهه‌هایی به ظاه��ر متقابل قرار دارن��د‪ ،‬درباره این‬ ‫هدف که سال ‪ 92‬باید سال پایان اصولگرایی در ایران باشد‬ ‫به اجماع رسیده‌اند و در جلس��ات داخلی خود که این روزها‬ ‫رونقی قابل توجه پیدا کرده‪ ،‬برنامه‌ریزی برای این موضوع‬ ‫را که چگونه می‌توان از ش��ر این موضوع خالص شد‪ ،‬جزو‬ ‫اولویت‌های خود می‌دانند‪ ».‬وی تصریح کرده‪ « :‬این پروژه‌ها‬ ‫را باید جدی گرفت‪ .‬خدماتی که برند اصولگرایی به کش��ور‬ ‫کرده بسیار بیش از آن است که بتوان به آسانی اجازه معامله‬ ‫بر‌سر آن را داد‪ .‬با وضعیتی که اکنون در انتظار کشور است نیاز‬ ‫ما از هر‌زمان دیگری به‌حفظ این نماد و پرچم قدرتمند بیشتر‬ ‫است‪ .‬دشمن در خراب کردن این حصن جدی است‪ ،‬باید دید‬ ‫آیا اصولگرایان هم نسبت به آن غیرتی که شایسته است را‬ ‫نشان خواهند داد‪».‬‬ ‫محدودیت‌های رسانه‌ای‬ ‫نامزد تشكل روحاني با سابقه‬ ‫عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از احتمال‬ ‫معرفی کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری از س��وی این تشکل‬ ‫خبر داده است‪ .‬روزنامه رسالت در این خصوص نوشته است‬ ‫که حجت‌االس�لام حس��ین ابراهیمی‌با بیان اینکه جامعه‬ ‫خبرنامه‬ ‫آشتی‌ملی پوچ است‬ ‫حبیب‌اهلل عس��گر اوالدی در گفت‌وگو ب��ا خبرگزاری‬ ‫فارس گفته است‪« :‬آش��تی ملی جایی صورت می‌گیرد که‬ ‫قهر‌ملی وجود داشته باشد و این در حالی است که این فضا‌‬ ‫به لطف خدا در کش��ور ما وجود ندارد و فقط عده‌ای با رفتن‬ ‫به آن طرف آب و فحاش��ی و هتاکی در رسانه‌های دشمن‬ ‫مشروعیت خود را از دس��ت داده و در میان ملت به حساب‬ ‫نمی‌آیند تا بحثی به نام آش��تی ملی موضوعیت پیدا کند‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن تصریح کرده‪« :‬کس��انی که دلش��ان برای‬ ‫اسالم و کشور می‌س��وزد با هم اختالف فاحشی ندارند آنها‬ ‫درک درس��تی از مناف��ع و مصالح ملی دارن��د به‌طوری که‬ ‫ش��اهدیم در ایام برگزاری اج�لاس غیرمتعهدها در تهران‬ ‫هیچ حیاتی از سوی ضد انقالب دیده نشد و فقط در فضای‬ ‫مجازی حرف‌هایی مطرح شد‪ ».‬او درباره رئیس‌جمهور آینده‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬رئیس‌جمهور آینده باید برنامه مدونی برای‬ ‫پاسخگویی به‌مطالبات معیشتی مردم داشته باشد و در خط‬ ‫چشم‌انداز ‪‌20‬ساله و برنامه پنج ساله پنجم حرکت کند‪».‬‬ ‫رو راستی سیاستمداران‬ ‫سایت تابناک در یادداشتی به بررسی وضعیت سیاسی‬ ‫کشور پرداخته و نوشته است‪« :‬متاس��فانه در ماه‌های اخیر‬ ‫در کشور ما‪ ،‬دامنه رو راستی سیاس��تمداران کشور‪ ،‬نه تنها‬ ‫با مردم که با خود و هم‌فکرانشان نیز در حال کاهش است‪.‬‬ ‫در حالی که انتظار می‌رفت برگزاری نشس��ت س��ران قوا‪،‬‬ ‫فش��ار روانی حاکم بر کشور در موضوع نوس��انات بهای ارز‬ ‫را کاهش دهد‪ ،‬حاش��یه‌های این نشس��ت بر اصل آن سایه‬ ‫انداخت‪ ».‬یادداش��ت‌نویس تابناک ادامه داده‪« :‬کم‌توجهی‬ ‫برخی مس��ئوالن در همه رده‌های اجرای��ی و قانون‌گذاری‬ ‫کشور از انجام وظیفه اصلی خود‪ ،‬یعنی تالش برای کاهش‬ ‫نگرانی‌های اقتصادی مردم و ب��ازار و انحراف فعالیت‌ها به‬ ‫سوی تخطئه کردن یکدیگر و رقابت و فضاسازی زودهنگام‬ ‫سیاسی با‌هدف موفقیت در انتخابات آتی‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫ادامه وضعیت موجود نه‌تنها می‌تواند بی‌توجهی و انفعال مردم‬ ‫را در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری آتی را به همراه آورد‪،‬‬ ‫بلکه بر‌دامنه بی‌اعتماد به فضای سیاس��ی و سیاستمداران‬ ‫خواهد افزود‪».‬‬ ‫روي جلد‬ ‫مجلهنيوزويك‬ ‫به النس‬ ‫آرمسترانگ‬ ‫قهرمان‬ ‫دوچرخه‌سواري‬ ‫اختصاصيافت‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫میرتاج الدینی‪ ،‬معاون رئیس‌جمهور از تمهیدات غرب‬ ‫برای ایجاد محدودیت‌های رس��انه‌ای در سفر احمدی‌نژاد‬ ‫به نیویورک خبر داده اس��ت‪ .‬روزنامه ایران ب��ه نقل از وی‬ ‫نوش��ته اس��ت‪ « :‬دکتر احمدی‌نژاد با پش��توانه ملت بزرگ‬ ‫ایران‪ ،‬نظام والیت‌فقیه و انقالب ‪33‬ساله اسالمی در مجمع‬ ‫عمومی سازمان‌ملل س��خنرانی می‌کند‪ ».‬این عضو کابینه‬ ‫دولت ده��م ادام��ه داد‪ « :‬رئیس‌جمهور در س��فر به‌آمریکا‬ ‫عالوه بر‌حضور در سازمان ملل و ایراد سخنرانی‪ ،‬دیدارهای‬ ‫مختلفی با دانشگاهیان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬رسانه‌ها و مجامع سیاسی‬ ‫دارد‪ ».‬میرت��اج الدینی با بیان اینکه دکت��ر احمدی‌نژاد تنها‬ ‫رئیس‌جمهور کش��ورمان اس��ت که در همه اجالس‌های‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل حضور فعال داشته‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫«این مس��اله نش��ان می‌دهد که رئیس‌جمهور بر‌مشارکت‬ ‫ایران در مدیریت جهانی تاکید ویژه‌ای داشته و دارند‪ ».‬وی‬ ‫همچنین اظهار داش��ته‪ « :‬رئیس‌جمهور در سفر به آمریکا‬ ‫عالوه بر‌حضور در سازمان ملل و ایراد سخنرانی‪ ،‬دیدارهای‬ ‫مختلفی با دانشگاهیان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬رسانه‌ها و مجامع سیاسی‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫روحانیت مب��ارز یکی از حس��اس‌ترین نهاده��ای در مورد‬ ‫سرنوشت انقالب اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ « :‬روحانیت هیچ‌گاه‬ ‫صحنه را خالی نمی‌کن��د و در تمام صحنه‌های سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی حضور خواهد داشت؛ بنابراین‬ ‫نسبت به انتخابات نیز‌بی‌تفاوت نخواهد بود‪ ».‬عضو شورای‬ ‫مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد‪« :‬جامعه روحانیت‬ ‫مبارز حتما یا کاندیدا معرفی می‌کند و یا از کاندیدای دیگری‬ ‫حمایت خواهد کرد‪ .‬وی همچنین در واکنش به ادعای یکی‬ ‫از چهره‌های اصالح‌طلب مبنی بر‌اینکه اصولگرایان توانایی‬ ‫رقابت با‌کاندیدای دولت را ندارند‪ ،‬بنابراین باید زمینه حضور‬ ‫اصالح‌طلبان به انتخابات را برای شکست آرای دولت فراهم‬ ‫کنند‪ ،‬بیان داشته است‪« :‬فرقی ندارد که چه کسی و از کدام‬ ‫جریان رئیس‌جمهور شود؛ مهم این است که یک اصولگرا‬ ‫پیروز رقابت‌ها باشد‪».‬‬ ‫سايت‬ ‫اصولگراي‬ ‫الف در مطلبي‬ ‫به بررسي‬ ‫نقش دولت‬ ‫آمريكا در‬ ‫ماجراي‬ ‫توهين به‬ ‫پيامبر اسالم‬ ‫پرداخته است‬ ‫اشپيگل در اين‬ ‫شماره خود به‬ ‫دموكراسي در‬ ‫آلمان پرداخته‬ ‫است‬ ‫موضوع جدید‬ ‫عالالدین بروجردی در گفت‌وگو با پایگاه اطالع رسانی‬ ‫مجلس با یادآوری برگزاری دور جدی��د مذاکرات میان دبیر‬ ‫شورایعالی امنیت ملی و مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬گفته است‪« :‬این‌مذاکرات بر‌اساس برنامه‌های از پیش‬ ‫تعیین شده صورت می‌گیرد و از آنجایی که جمهوری‌اسالمی‬ ‫از ظرفیت اس��تدالل قوی در این نشست‌ها برخوردار است‪،‬‬ ‫تالش خواهد کرد که توطئه‌ها و دروغ‌پردازی‌های آمریکا را‬ ‫خنثی کند‪ ».‬وی با مثبت ارزیابی کردن روند مذاکرات ایران‪،‬‬ ‫افزوده‪« :‬اگرچه همواره طرف مقابل ای��ران در برابر منطق‬ ‫دیپلمات‌های ایرانی‪ ،‬حرفی برای گفتن نداشته است‪ ،‬اما نفوذ‬ ‫آمریکا و تاثیرگذاری آن بر‌کش��ورهای اروپا موجب طوالنی‬ ‫شدن روند مذاکرات شده اس��ت‪ ».‬رئیس کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با یادآوری اینکه در‌گذشته‬ ‫با درخواس��ت ایران‪ ،‬آژانس بین‌المللی ان��رژی اتمی‌تمامی‬ ‫‌ابهامات خود را مطرح کرد و ایران به آن پاس��خ داد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرده اس��ت‪« :‬آژانس در زمان ریاس��ت البرادعی بر‌فعالیت‬ ‫صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صحه گذاش��ت و در این دوره نیز‬ ‫آژانس باید در چارچ��وب مقررات و مس��ائل فنی و حقوقی‬ ‫به وظایف خود عمل و ب��ا پایان دادن به پرونده هس��ته‌ای‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬از تبدیل شدن به ارگان سیاس��ی آمریکا پرهیز‬ ‫کند‪g ».‬‬ ‫هفته نامه تايم در‬ ‫شماره آخر خود‬ ‫به تفكرات ميت‬ ‫رامني پرداخته‬ ‫است‬ ‫‪33‬‬
‫نقد و نظر‬ ‫نقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫حد آزادی؛ توهین نکردن به مقدسات دیگران‬ ‫باید برای آزادی در جوامع مختلف حد‌و‌‌حدود تعیینکرد‬ ‫صادق زیباکالم ‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫فیلم آمریکایی «بي‌گناهي مس��لمانان» که در آن به‬ ‫ساحت پیامبر اسالم (ص) اهانت ش��ده‪ ،‬چند صباحی است‬ ‫که اذهان عمومی دنیا را به خود مشغول کرده است‪ ،‬عموما‬ ‫این ن��وع ماجراها و س��اخت فیلم‌های این گونه یا ترس��یم‬ ‫کاریکاتورهای توهین‌آمی��ز در کش��ورهای غربی صورت‬ ‫می‌گیرد و همواره دو واکنش را به‌دنب��ال دارد‪ .‬یک واکنش‬ ‫‪34‬‬ ‫همین رفتاری است که در برخی کشورها صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫یعنی برخي حکومت‌ها س��عی می‌کنند‪ ،‬مطرح کند یکی از‬ ‫عوامل اصلی‌بی‌حرمتی به مقدسات حکومت آمریکاست یعنی‬ ‫عالوه بر اعتراض به‌بی‌حرمتی به پیامبر اس�لام‌(ص) گفته‬ ‫می‌شود که رفتارها‪ ،‬کنش‌ها و این ماجراها از سوی حکومت‬ ‫آمریکا هدایت شده تا شاید بتوان از این منظر بهره‌ای سیاسی‬ ‫علیه دشمن آمریکایی نیز برد‪.‬‬ ‫البته در این راستا رس��انه‌ها نیز به‌شدت از حکومت‌ها‬ ‫می‌خواهند که به نوعی به مردم بقبوالند که این نوع حرکت از‬ ‫سوی آمریکا انجام گرفته و در اصل حکومت آمریکا هدایت‬ ‫کننده و مقصر این داستان است‪.‬‬ ‫اما آنچه در چنین مواقعی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد‬ ‫حد و حدود آزادی اس��ت‪ ،‬اینکه آزادی تا کجا پیش می‌رود؛‬ ‫اصوال غربی‌ها واکنش‌ها و خشم و غیظ مسلمانان در اتفاقات‬ ‫از این دست (انتشار فیلمی‌با موضوع توهین به مقدسات) را بر‬ ‫نمی‌تابند و معتقدند که مسلمانان باید یاد بگیرند که در چنین‬ ‫شرایطی ظرفیت خود را باال ببرند و آستانه تحمل‌پذیری خود‬ ‫را افزایش دهند‪ .‬غربی‌ها بر این باورند که مسلمانان نباید در‬ ‫قبال خدشه‌دار شدن مقدسات اینگونه واکنش نشان دهند و‬ ‫به‌دنبال نابود کردن فرد يا جريان خدش��ه‌وارد کننده باشند و‬ ‫مساله مورد نظر را پررنگ کنند؛ اصوال چنین نگاهی در غرب‬ ‫نسبت به مسائل مربوط به دنیای اسالم و جود دارد‪.‬‬ ‫ام��ا همانطور که پیش‌تر نیز مطرح ش��د‪ ،‬مس��اله این‬ ‫اس��ت که در دنیای غرب حد و حدود آزادی تا کجاس��ت؟ تا‬ ‫کجا می‌توان از مسلمانان خواست تا تسامح و تساهل پیشه‬ ‫کنند؟ اگر به مقدسات و پیامبر‌(ص) توهین شد آیا مسلمانان‬ ‫همچنان باید سکوت کنند؟ و به‌واسطه حرمت آزادی فردی‬ ‫واکنش نش��ان ندهند؟ این موضوعات نیز از جمله مباحثی‬
‫است که در چنین مواقعی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگر در راس��تای وقوع چنی��ن اتفاقاتی‬ ‫مجموعه دیگری از بحث‌ها نیز مطرح می‌شود‪ ،‬برخی غربی‌ها‬ ‫معتقدند که در جوامع بشری باید آزادی وجود داشته باشد و‬ ‫البته مورد احترام نیز قرار گیرد‪ ،‬اما در عین حال آنها معتقدند‬ ‫در یک زندگی جاری اعضای جامع��ه باید یاد بگیرند که اگر‬ ‫عواطف و احساس��ات دینی آنها مورد حمله ق��رار گرفت در‬ ‫چارچوب قانون واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫اما اینجا مطرح می‌شود که آیا در پرتو این آزادی افراد‬ ‫آزاد هس��تند که به پیامبر اس�لام‌(ص) هرچ��ه می‌خواهند‬ ‫بگویند؟ آیا این یک وجه آزادی اس��ت؟ در وجه دیگر آزادی‬ ‫آیا افکار و عقاید و اعتقادات دیگران نباید حرمت داشته باشد؟‬ ‫نباید مقدسات و عالئق و دیدگاه‌های دیگران از یک حداقل‬ ‫احترامی برخوردار باش��د؟ و آیا حد و ح��دود آزادی نامحدود‬ ‫است؟ و به اعتبار آزادی آیا می‌توان مسائلی که برای عده‌ای‬ ‫دیگر از شهروندان مقدس و محترم شمرده می‌شود را مورد‬ ‫هتک‌حرمت قرار داد؟ در راستای توهین به ادیان و اعتقادات‬ ‫دیگران آیا یک نوع مسئولیت اجتماعی وجود ندارد؟ همانطور‬ ‫که در غرب از شهروندان درخواست می‌شود که در چارچوب‬ ‫اصول و ضوابط قانونی نسبت به مسائل واکنش نشان دهند‪،‬‬ ‫آیا غرب در قبال مقدسات و اعتقادات دیگران نباید مسئولیت‬ ‫داشته باشد؟ آیا درخواست نامعقولی است که در قبال همان‬ ‫آزادی از غ��رب بخواهیم که در راس��تای دی��دگاه و نظرات‬ ‫دیگران مسئولیت بپذیرد؟ ضمن اینکه بخشی از پذیرش این‬ ‫نوع مسئولیت این اس��ت که یاد بگیریم در زندگی اجتماعی‬ ‫به افکار‪ ،‬عقای��د و اعتقادات دینی دیگ��ران احترام بگذاریم‪.‬‬ ‫دنیای غرب باید همانطور که معتقد به آزادی و البته واکنش‬ ‫نش��ان دادن در چارچوب قانون است‪ ،‬باید مس��ائل را نیز در‬ ‫چارچوب احترام متقابل مطرح کند که اگر چنین نشد‪ ،‬نباید‬ ‫واکنش‌هایی که نسبت به هتک‌حرمت مقدسات در جوامع‬ ‫مختلف صورت می‌گیرد را مورد تخطئه و تمسخر قرار دهد‪.‬‬ ‫به هر روی در ش��رایط اینگونه همواره این مباحث به‌وجود‬ ‫می‌آید‪ .‬ماجراهایی نظیر کتاب س��لمان رشدی یا کاریکاتور‬ ‫توهین‌آمیز روزنامه دانمارکی و حاال هم که فیلمی‌آمریکایی‬ ‫با مضمون توهین به اسالم و رس��ول‌اهلل‌(ص) ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معتقدم که باید برای آزادی ه��م در جوامع مختلف‬ ‫حد و حدود تعیین کرد؛ به این شکل که حد آزادی باید تا جایی‬ ‫باشد که آنچه برای دیگران مقدس و محترم است نباید مورد‬ ‫توهین‪ ،‬تمسخر و تجاوز قرار گیرد‪ .‬این نکته بسیار مهمی‌در‬ ‫روابط بین جوامع تلقی می‌شود؛ همانطور که من به‌عنوان یک‬ ‫ش��هروند بر خود وظیفه می‌دانم که به یکسری از ارزش‌ها‪،‬‬ ‫اعتقادات‪ ،‬س�لائق و دیدگاه‌های دیگر ش��هروندان احترام‬ ‫بگذارم‪ ،‬در عین اینکه شاید به این نظرات معتقد نباشم‪ .‬چرا‬ ‫که این الزمه و شرط و ضرورت جامعه مدنی است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی است که می‌توانم از شهروندان دیگر نیز انتظار و البته‬ ‫توقع داشته باشم که آنچه را برای من محترم و مقدس است‬ ‫را محترم بش��مارند‪ .‬حتی اگر مورد نظر و پسند آنها نیست و‬ ‫به‌نوعی در پس چنین موقعیتی است که می‌توانم از شهروندان‬ ‫بخواهم که ارزش‌ها‪ ،‬مقدسات و اعتقادات من را مورد تخطئه‬ ‫و‌بی‌حرمتی قرار ندهند‪.‬‬ ‫در مورد حد و حدود آزادی مباحث بسیار مهم فلسفی و‬ ‫منطقی مطرح می‌شود‪ ،‬اما برخی کشورها به محض دریافت‬ ‫پالس‌های ای��ن چنینی به‌دنبال بهره‌برداری‌های سیاس��ی‬ ‫هستند‪ .‬بر‌‌همین اساس با واکنش‌های تندی که در خصوص‬ ‫اتفاقات توهین‌آمیز نس��بت به عقاید و مقدساتش��ان نشان‬ ‫می‌دهند‪ ،‬ورود به مباحث منطقی و فلسفی را ممنوع می‌کنند‬ ‫و در عین ح��ال همه توجهات را به‌ج��ای گرفتن درس‌های‬ ‫اخالقی و حقوق ش��هروندی ب��ه س��وی بهره‌برداری‌های‬ ‫سیاسی سوق می‌دهند که البته در مقاطعی به نفع حکومت نیز‬ ‫هست‪.‬به هر روی تا وقتی که در مقابله با جریان‌های توهین‬ ‫آمیز مرتبط با مقدسات یک جامعه‪ ،‬چه به‌صورت فیلم‪ ،‬نشریه‬ ‫یا کاریکاتور‪ ،‬هیاهو و جنجال سیاسی راه می‌افتد‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫مسائل را در پرتو منطق حل و فصل کرد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫نمی‌توان مطرح کرد که حد و حدود آزادی تا کجاست‪ ،‬چرا‌که‬ ‫همه توجهات به س��مت بهره‌برداری‌های سیاسی است که‬ ‫برخي حکومت‌ها به‌دنبال آن هستند‪g .‬‬ ‫دفاع از خشم مقدس‬ ‫فیلم توهین‌آمیزی را که به تازگی پخش ش��ده است‌‪،‬‬ ‫ندیده‌ام‪ .‬اما چیزی که اتفاق افتاده بس��یار ش��رم‌آور اس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه س��ازنده این فیلم از ابزار و زبان هنر برای تخریب‬ ‫و لطمه وارد کردن ب��ه عقاید یک عده اس��تفاده کرده و این‬ ‫کار ش��رم آور است‪.‬فرقی نمی‌کند‌‪ ،‬چه کس��ی در کجا چنین‬ ‫کاری را انجام ده��د‪‌،‬این اقدام همانقدر بد اس��ت که آخرین‬ ‫وسوسه مسیح بد بود و شما دیدید که در آن موقع هم سرتا‌‌سر‬ ‫جهان شاهد اعتراض مسلمانان به‌خاطر توهین به‌مقدسات‬ ‫مسیحیت بود‪.‬واکنش علیه این اقدامات چه از طرف مسلمانان‬ ‫و چه مسیحیان یا اصال هر‌شخص آگاه دیگری کاملا عادی‬ ‫است و در مورد مسلمانان طبق آموزه‌های دینی هم هست‪.‬‬ ‫این فیلم و اقدامی‌مثل فیلم آخرین وسوس��ه مسیح هر‌دو از‬ ‫یک ریشه هستند‌‪ ،‬هر دو به‌یک اندازه زشت و ناپسند هستند‬ ‫و عکس‌العمل به هر دو آنها طبیعی اس��ت‪.‬هیچ‌کس در هیچ‬ ‫جای دنیا‪‌،‬در قالب هیچ مرام و مس��لک و حزبی نمی‌تواند و‬ ‫نباید به‌عقاید دیگران توهین کند‌‪ ،‬در مورد این فیلم هم همه‬ ‫دینداران دنیا که هیچ غرضی ندارند آن را تائید نمی‌کنند‪ .‬چرا‌که‬ ‫این اقدامات به اصل و اساس دین لطمه می‌زند‪ .‬در واقع اینها‬ ‫در تناقض آشکار با باور‌های بشری است‪.‬توهین البته همیشه‬ ‫وجود داش��ته‪ ،‬اما آن چیزی که در مورد اقدام اخیر و کار‌هایی‬ ‫از این جنس آزار دهنده اس��ت‪‌،‬این است که از ابزار هنر برای‬ ‫توهین استفاده ش��ده اس��ت‪ .‬این عالوه بر بار توهین آمیزی‬ ‫که برای دین دارد‌‪ ،‬توهین به مقام هنر و دس��تاوردهای هنر‬ ‫برای جامعه و تمدن بش��ری اس��ت‌‪ ،‬هیچ آزاده‌ای در جهان‬ ‫نیس��ت که این اقدامات را تائید کند‪.‬تصور من این است که‬ ‫قبل از هر چیزی خود هنرمندان و جامعه هنری هس��تند که‬ ‫باید به‌چنین اقداماتی اعتراض کنند‪.‬اعتقاد هنرمند حتی اگر‬ ‫بر «‌هنر برای هنر» هم باشد باز باید نسبت به استفاده از هنر‬ ‫برای توهین به دیگران اعت��راض کند‪.‬حتی اگر هیچ قصد و‬ ‫منظور سیاسی و دینی و عقیدتی هم در پشت این ماجرا نباشد‬ ‫مقدس مردم را علیه این اقدامات نش��ان می‌دهد‪ .‬اما جامعه‬ ‫هنری هم باید اقدامات بارزی علیه این نوع توهین‌ها انجام‬ ‫دهد‪ .‬این هم نباید محدود به جامعه هنری جهان اسالم باشد‪.‬‬ ‫جامعه هنری تمام دنیا باید علیه این اقدام وارد شود و کار کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر اعتراض به این اقدام یک خواسته جهانی است‪‌،‬‬ ‫و باید در مجامع بین‌المللی هم مورد توجه قرار‌گیرد‪.‬شاید سوال‬ ‫این باشد که مثال یک سازمان جهانی که اختیار اجرایی ندارد‪‌،‬‬ ‫چگونه می‌تواند اقدام عملی علیه این توهین‌ها انجام بدهد؟‬ ‫الزم است کسانی که زمینه این اقدامات را فراهم می‌کنند از‬ ‫عواطف مردم عذرخواهی کنند‪ ،‬الزم است که با کانون‌های‬ ‫این نوع فتنه‌های آشکار برخورد شود‪.‬چنین اقدامات توهین‬ ‫آمیزی باید در تمام دنیا جرم تلقی شود‪ ‌،‬به هیچ دین و آئینی‬ ‫نمی‌توان در قالب هیچ نوع اقدامی‌توهین کرد‪.‬ایران در طول‬ ‫تاریخ همواره مهد احترام به‌ادیان و مذاهب بوده است‪‌،‬تمام‬ ‫پیامبران در ایران هم��واره مورد احترام بود ‌ه و هس��تند و در‬ ‫ایران هیچ وقت به دین و اعتقادی توهین نشده است و این‬ ‫باعث می‌شود که در ایران نوع اعتراض‌ها جدی‌تر و موثر‌تر‬ ‫باشد‪.‬اما در مورد اینکه چه کسی باید در خصوص این لطمه‬ ‫به احساس��ات عمومی و توهین به‌عواطف مردم آزاده جهان‬ ‫توضیح دهد‌‪ ،‬مسلم اس��ت که اعتراض باید از طرف کسانی‬ ‫باش��د که زمینه بروز این توهین را فراه��م کرده‌اند‪.‬حضرت‬ ‫علی‌(ع) می‌فرمایند هر‌چند کسی که جرمی‌را مرتکب شده‬ ‫است مقصر است‌‪ ،‬اما کس��ی که زمینه آن جرم را هم فراهم‬ ‫کرده گناهی کم‌تر از مجرم مرتکب نشده است‪.‬در حال حاضر‬ ‫کسانی که زمینه این اقدام توهین‌آمیز را فراهم کرده‌اند باید‬ ‫اقدام به‌عذر‌خواهی کنند‪ .‬ضمن اینکه اجازه بروز دوباره این‬ ‫توهین‌ها نباید داده ش��ود‪ .‬باید از راه حقوقی و قانونی جلوی‬ ‫جریحه دار کردن احساسات مردم گرفته شود و شکل آن را‬ ‫هم حقوقدان‌های بین‌المللی باید مش��خص کنند‪.‬ابزار هنر‪‌،‬‬ ‫برای نزدیک کردن و دلبسته کردن دل‌های مردم به هم مورد‬ ‫استفاده است‪‌،‬اما نباید از آن برای جریحه دار کردن احساسات‬ ‫عمومی استفاده شود‪g‌.‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مجتبی آقایی ‪/‬عكاس جنگ و مدير هنري‬ ‫باز‌هم این شکل ورود به حریم اعتقادات و باور‌های افراد در‬ ‫جامعه دون شأن هنر است و هیچ‌گونه توجیه نمی‌شود‪‌،‬هیچ‬ ‫مذهب و مرامی‌ هم نگفته است که شما می‌توانید بر مبنای‬ ‫اعتقاد خودتان به اعتقاد دیگران توهی��ن کنید‪.‬این حتی در‬ ‫آموزه‌های دموکراس��ی غربی هم که این همه به آن تاکید‬ ‫می‌شود یک عمل زشت و مذمت شده است‪ .‬در تمام باورهای‬ ‫دموکراسی احترام به دیگران‌‪ ،‬عقاید و باورهایشان اصل است‬ ‫و مورد تاکید‪ .‬اگر بخواهیم با این نگاه هم به ماجرای توهین‬ ‫به‌مقدس��ات دیگران نگاه کنیم می‌بینیم ک��ه از آن نظر هم‬ ‫قابل دفاع نیست‪.‬نمی‌دانم این رفتار چطور توجیه می‌شود؟‬ ‫‌من از ه��ر زاویه‌ای که ب��ه آن نگاه می‌کن��م می‌بینم که باز‬ ‫هم ایراداتی به آن وارد اس��ت‪.‬همین است که فکر می‌کنم‬ ‫نمی‌توان از این ماجرا‌بی‌تفاوت گذشت‪‌،‬به‌خصوص که االن‬ ‫جهان در شرایط حساسی به سر می‌برد و این عمق فاجعه را‬ ‫بیشتر می‌کند و ضرورت واکنش را بیشتر مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫اما در مورد اینکه چه کس��اني باید واکنش نشان بدهند؛ این‬ ‫روز‌ها شاهد یکسری اعتراض‌های خیابانی هستیم که البته‬ ‫طبیعی است‪‌.‬به هر حال به اعتقادات مردم توهین شده است‬ ‫و تجاوز را باید با تجاوز پاسخ‌داد‪ .‬در واقع نمی‌شود در مقابل‬ ‫کسی که به اعتقادات ما تجاوز و توهین کرده سکوت کنیم و‬ ‫بگويیم در جای دیگری و با ابزاری به آن پاسخ می‌دهیم‪ ،‬اما به‬ ‫جز این اقدامات دیگری هم باید از طرف جامعه جهانی انجام‬ ‫شود‪.‬تصور من این است که سازمان‌های بین‌المللی باید در‬ ‫این مورد وارد شوند و اعتراض کنند‪.‬یونسکو که همواره داعیه‬ ‫اقدام برای پاسداش��ت فرهنگ جهانی را داشته و دارد اینجا‬ ‫باید وارد ش��ود و اقدام کند‪ .‬ما انتظار داریم که سازمان‌های‬ ‫جهانی این نوع توهین‌ها به‌هر مرام و مسلکی را محکوم کنند‪.‬‬ ‫مجامع دیگر جهانی مانند کنفرانس مذاهب در تمام دنیا باید‬ ‫علیه چنین اقداماتی وارد عمل شوند‪ .‬باید هم در سطح باال و‬ ‫با قدرت تمام برخورد کنند‪.‬برخی البته واکنش‌های عاطفی و‬ ‫احساسی هم بروز می‌دهند که حق آنهاست‌‪ ،‬و نباید گفت که‬ ‫مثال اعتراض احساسی نباید صورت گیرد!راهپیمایی‪ ،‬خشم‬ ‫نقدونظر‬ ‫كساني كه زمينه جرم را فراهم كردند هم مقصرند‬ ‫‪35‬‬
‫گرچه مجسمه آزادي‬ ‫مدعي آزادي براي‬ ‫همه است اما در عمل‬ ‫آزادي را فقط براي خود‬ ‫مي‌پسندد‬ ‫نقدونظر‬ ‫درنگی برآزادی‬ ‫چگونه می‌توان بر این لجام‌گسیختگی نام آزادی گذاشت؟‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫مهدی مطهرنیا‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫‪3‬‬ ‫آزادی این زیبا واژه آسمانی در روی زمین‌؛ قرن‌هاست‬ ‫آدمی را در سحر خود فرو و در افسون خود افسانه‌هایی از‬ ‫که ‌‌‬ ‫عظمت باز سروده است‪ .‬چه سرهایی که به افتخار بر‌پایش‬ ‫سرداده‌اند؛ و چه سرهایی که با نام آزادی به سروری رسیده‌اند‬ ‫و آنگاه که بر سری ِر سروری تکیه زده‌اند‪ ،‬س ِر آزادگان را بر س ِر‬ ‫دار برده‌اند‪.‬‬ ‫در ادبیات سیاسی مباحثی‌مانند‌آزادی‪ ،‬مدنیت‪ ،‬قانون‪،‬‬ ‫تسامح‌ و تس��اهل‪ ،‬حقوق‌شهروندی‌ و مش��ارکت‌سیاسی‬ ‫ارتباطی تنگاتنگ پی��دا می‌کنند‪ .‬هرچند هر ک��دام‌ از این‬ ‫واژگان را می‌توان در گستره پرژرفایی از تعاریف قرار داد‪ ،‬اما‬ ‫با همان تساهل و تسامح‪ ،‬می‌توان این مجموعه تنگاتنگ‬ ‫از مفاهی��م درهم تنیده را در دانش��واژه رهای��ی خردمندانه‬ ‫جای داد‪.‬‬ ‫‌تعریف‌مفهومی‌‌این‌دس��ته‌از واژگان‌از‌قبیل «شرح‬ ‫‌لفظ» و بس��یار‌بحث‌انگیز و‌محل‌درنگ‌اس��ت‪‌.‬تشخیص‬ ‫‌گستره‌و دامنه‌های‌نظری‌و کاربردی‌این‌مفاهیم‌در‌اجتماع‬ ‫‌بش��ری‌و تعیین‌ نحوه‌ و‌ ش��یوه‌اعمال‌آن‌ در حقوق‌‌اساسی‬ ‫‌جوامع‌‌گوناگون بسیار جدال برانگیز‌است‪.‬‬ ‫حقوق در لیبرالیسم به معنای قوانین موضوعه بشری‬ ‫ی که بشر وضع می‌کند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫است؛ یعنی قوانین و مقررات ‌‬ ‫‪36‬‬ ‫تعبیر درست حقوق بش��ر در تفکر لیبرال‪ ،‬حقوقی است که‬ ‫بشر برای خود قائل ش��ده است‪‌.‬ترسیم چنین حقوقی ریشه‬ ‫در معرفت‌شناسی لیبرال دارد و در این دیدگاه‪ ،‬حقیقت امری‬ ‫اس��ت نس��بی و متغیر‪ ،‬نه ثابت و الیتغیر‪ .‬همچنین در این‬ ‫راستا‪‌،‬ترسیم‌کننده حقایق نسبی و متغیر‪ ،‬خود انسان است‪.‬‬ ‫بدین‌س��ان زیربنای حقوق و قوانین لیبرال چنین پی‌ریزی‬ ‫می‌شود که ابتدا حقیقت از اطالق و الهی بودن خویش خارج‬ ‫و حقایق نسبی و بش��ری جایگزین آن می‌ش��وند و سپس‬ ‫بر‌اساس اصالت فردیت آدمی‪ ،‬اوست‌که بایدها و نبایدهای‬ ‫زندگی اجتماعی خوی��ش را تعیین می‌کن��د؛ یعنی حق در‬ ‫اندیشه لیبرال‪ ،‬ریشه در میل و اراده فردی بشر دارد‪ .‬در حقوق‬ ‫غرب‪ ،‬دو واژه به معنای حق‪ ،‬حقوق و قانون آمده است‪ :‬یکی‬ ‫واژه «‪ »Law‬و دیگری واژه «‪ »Law». «right‬به معنای‬ ‫قانون‪ ،‬شریعت‪ ،‬شرع و حقوق آمده و «‪ »right‬نیز در مفهوم‬ ‫واقعی خویش با درستی‪ ،‬نیکویی و راستی نسبتی دارد و به‬ ‫تعبیر دیگر‪ ،‬این واژه دارای بار ارزشی است‪ ،‬اما «‪ »Law‬بار‬ ‫ارزشی ندارد و معلوم نیست درست است یا غلط‪ ،‬نیکوست یا‬ ‫ناپسند و راست است یا دروغ‪ .‬در اندیشه لیبرال آنچه از حقوق‬ ‫اراده می‌ش��ود‪ ،‬ذیل همین واژه معنا می‌یاب��د؛ زیرا در واقع‬ ‫درستی و نادرستی‪ ،‬نیکویی و ناپس��ندی و زشتی و زیبایی‪،‬‬ ‫مفاهیم ارزشی ثابت و پیشینی نیستند که «‪ »Law‬در برابر‬ ‫آنها ارزش‌گذاری شود‪ ،‬بلکه‌ اوال این مفاهیم و به‌طور کلی‬ ‫ارزش‌ها در اندیشه لیبرال‪ ،‬نسبی و متغیرند و ثانیا همین واژه‬ ‫خود معین‌کننده ارزش‌هاست و متناسب با خواست‪ ،‬اراده و‬ ‫میل فردی بش��ر‪ ،‬تغییر می‌یابد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬حقوق در اندیشه‬ ‫لیبرال هیچ نسبتی با حقیقت مطلق و ثابت ندارد و بنابراین با‬ ‫شریعت به معنای واقعی آن‪ ،‬که مفهومی‌آسمانی و ماورائی‬ ‫دارد نیز کاملا بیگانه است‪ .‬گروهی برآنند که اگر این واژه‪ ،‬به‬ ‫معنای شرع و شریعت آمده‪ ،‬از این روست‌که خود به شکل‬ ‫ش��ریعتی در مقابل ش��رایع الهی ظهور کرده و بدون اتکا و‬ ‫اتکال به وحی و آموزه‌های آن پی‌ریزی شده است‪ .‬در حالی‬ ‫که می‌توان گفت این گرایش محصول عقالنیتی است که‬ ‫شریعت زاست‪ .‬در واقع‪ ،‬حقیقت قوانین لیبرال‌دموکرات‪ ،‬در‬ ‫مس��یر جدایی دین از دنیا و امور اجتماعی و تفکیک دین از‬ ‫سیاست و دانش از ارزش و دنیا از آخرت شکل‌گرفته است‪.‬‬ ‫چنین ج��دا ان��گاری ای در تاریخ مغ��رب زمین قابل‬ ‫رد‌یابی است‪ .‬در روم قدیم ذیل عنوان حقوق دو واژه مطرح‬ ‫بوده‌ که هر یک جدای از دیگری ترس��یم می‌ش��ده است‪.‬‬ ‫یکی واژه «‪ »Juris‬ک��ه در واقع به قواعد ال��زام‌آور حاکم‬ ‫بر روابط اجتماع��ی و منحصرا بر حق��وق مدنی و غیردینی‬ ‫اط�لاق می‌ش��ده و دیگ��ری واژه «‪ »Fas‬ک��ه به‌معنای‬ ‫«حقوق‌مقدس» بوده و بر حقوق دینی اطالق می‌شده است‪.‬‬ ‫در چنین اتمسفر گفتمانی است که رفتارهای سیاسی‬ ‫در بس��تر حقوقی آن در غرب؛ اخالق گریز‪ ،‬ش��ریعت‌نما و‬ ‫توجیه‌پذیر می‌شود‪ .‬ولی با همه این احوال سه گانه قانونمند‬ ‫اس��ت‪ .‬همه گرایش‌های سیاس��ی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫و‪ ...‬در زیر چتر آزادی به معنای غربی آن گس��تره‌ای از باند‬ ‫وسیع عمل پیدا می‌کنند و تا زمانی که قانون را نقض نکنند‪،‬‬ ‫گریزپذیرن��د و می‌توانن��د حتی در لب��اس اخالق‌گریزی و‬ ‫شریعت ستیزی به عریانی چهره نشان دهند‪.‬‬ ‫در س��طح کالن‪ ،‬حقوق در اندیش��ه لیب��رال‪ ،‬دو قید‬ ‫اجتماع و دنی��ا را دارد و فقط محدود به حقوق افراد نس��بت‬ ‫به یکدیگر می‌شود‪ .‬بر این اساس است که محدودیت‌های‬ ‫آزادی در قوانین نظام‌های الئیک شکل و محتوا می‌پذیرد‪.‬‬ ‫محدودیت‌ها و قیود زی��ادی وجود دارد که آزادی بش��ر را‬ ‫محدود می‌کند‪ .‬این موارد را می‌توان در متونی چون اعالمیه‬ ‫حقوق بش��ر و ش��هروندان‪ 1789‬که نماد آزادی انسان در‬ ‫دنیای مدرن به شمار می‌آید بازیافت‪ .‬بعضی از موارد زیر را‬ ‫می‌توان مرور کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬در اصل چهارم آن آمده اس��ت که‪ :‬اجرای حقوق‬ ‫طبیعی تعیین ش��ده برای هر فرد نباید مانع بهره‌مند شدن‬ ‫دیگران از این حقوق شود‌‪ ،‬که در واقع «تزاحم آزادی‌ها» را‬ ‫مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬اصل پنجم آن مقرر م��ی‌دارد‪« :‬قانون‪ ،‬حق نهی‬ ‫اعمالی را دارد که برای جامعه زیان‌آور باشد؛ به عبارت دیگر‪،‬‬
‫زیان و ضرر داشتن این اعمال‪ ،‬محدودیت دیگری است که‬ ‫خود می‌تواند چارچوب مش��خصی را برای آزادی‌های بشر‬ ‫ایجاد کند‪».‬‬ ‫‪ -3‬اصل دهم بیان می‌دارد‪« :‬اگ��ر ابراز عقاید‪ ،‬مخل‬ ‫نظم عمومی تشخیص داده شود می‌توان عامل را مجازات‬ ‫کرد و مورد آزار ق��رار داد‪ .‬ای��ن محدودیت ش��امل آزادی‬ ‫مطبوعات‪ ،‬آزادی بیان‪ ،‬آزادی اح��زاب و آزادی اجتماعات‬ ‫می‌شود‪».‬‬ ‫‪ -4‬اصل یازدهم می‌گوید‪« :‬آزادی انتقال اندیشه‌ها و‬ ‫عقاید از گرانبهاترین حقوق انسانهاست‪ ،‬اما سوءاستفاده از‬ ‫آن مستلزم مجازات‌های قانونی است‪».‬‬ ‫از مواد و م��وارد باال که بگذریم‪ ،‬در ت��ک‌تک قوانین‬ ‫اساس��ی کش��ورهای غرب��ی‪ ،‬محدودیت‌های بس��یاری‬ ‫ب��رای آزادی معی��ن ش��ده اس��ت‪ .‬در قوانین کش��ورهای‬ ‫الئیک‪ ،‬مواردی وج��ود دارد که بیان‌کنن��ده چارچوب‌ها و‬ ‫محدودیت‌های آزادی اس��ت‪ .‬برای مثال می‌توان از کشور‬ ‫آلمان یاد کرد‪ .‬آلمان‪ ،‬یکی از مدرن‌ترین و جامع‌ترین قوانین‬ ‫را در میان سایر نظام‌های الئیک غرب دارد‪ .‬قانون اساسی‬ ‫این کش��ور می‌گوید‪« :‬هرکس حق دارد شخصیت خود را‬ ‫آزادانه پرورش دهد‪ ،‬تا آنجا که به حقوق دیگران تجاوز نکند‬ ‫یا از نظم متکی به قانون یا مقررات اخالقی تخلف نورزد»‪.‬‬ ‫در این راستا‪« ،‬این حقوق با مقررات قوانین عادی‪ ،‬مقررات‬ ‫قانون حمای��ت نوجوان��ان و حق مصون از تعرض ش��رف‬ ‫اشخاص‪ ،‬محدود می‌‌شود»‪.‬‬ ‫آزادی اجتماعات در آلمان‪ ،‬با قیود و محدودیت‌هايی‬ ‫توأم با آرامش‪ ،‬مسلح نبودن و اجازه و اعالن قبلی و موافقت و‬ ‫صالحدید مقامات امنیتی محدود می‌شود‪ .‬در ماده‪ 18‬قانون‬ ‫اساسی این کشور آمده است‪« :‬هرکس از آزادی بیان عقیده‪،‬‬ ‫به ویژه آزادی مطبوعات‪ ،‬آزادی آموزش‪ ،‬آزادی اجتماعات‪،‬‬ ‫آزادی تشکیل شرکت و انجمن‪ ،‬محرمانه بودن مکاتبات و‬ ‫مخابرات‪ ،‬مالکیت یا حق پناهندگی؛ برای مبارزه با اس��اس‬ ‫نظام دموکراسی آزاد‪ ،‬سوءاستفاده کند‪ ،‬این حقوق اساسی از‬ ‫او سلب خواهد شد‪ ».‬در قانون اساسی عرفی کشور انگلستان‪،‬‬ ‫فصلی که به حقوق افراد اختصاص داشته باشد وجود ندارد و‬ ‫صراحتا از آنها‪ ،‬ذکری به میان نیامده است‪ .‬اما اگر این توجیه‬ ‫را بپذیریم که چون انگلیس‪ ،‬یکی از امضاءکنندگان میثاق‬ ‫جوامع تک بعدی و مساله آزادی‬ ‫بی‌مسئولیتی نسبت به تعریف آزادی طبیعی و ارزشی‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪4‬‬ ‫آزادی به معنای فقدان مانع و امکان اعمال اراده فردی‪،‬‬ ‫جمعی و ملی برای انس��ان موهبتی الهی اس��ت که مبین و‬ ‫متضمن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است‪ .‬آزادی‬ ‫به این معنا می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد‪ .‬آزادی‬ ‫به معنایی که اشاره ش��د در حقیقت آزادی حقیقی و یقینی‬ ‫است که همه نیروها و نهادهای آزاده و فرهیخته جهانی در‬ ‫طول تاریخ به‌ویژه انبیاء و اولیا و مکاتب دینی در پی‌ترسیم‬ ‫علمی‌ و عملیاتی و تحقق عینی آن بوده‌اند‪ .‬اما گاه از آزادی‬ ‫به این معنا‪ ،‬یک تعبیر پنداری و گاه توهمی‌و کاذب صورت‬ ‫می‌گیرد و به اصطالح تعبیر سوفسطایی مطرح می‌شود‪ .‬در‬ ‫تعبیر متعالی و حقیقی ویقینی فرض بر این است که یکسری‬ ‫حقایق موجود است که این آزادی‌ها نباید مغایر و مخالف آن‬ ‫حقایق باشد؛ مانند عدالت‪ ،‬امنیت و‪ ...‬به‌ویژه در بحث تعالی‪.‬‬ ‫پیش فرض بر این است که آزادی باید در جهت تحقق‬ ‫عدالت‪ ،‬توسعه و تعالی باشد‪ .‬مقدمه همه اینها باید در شرایطی‬ ‫باشد که مخل نظم و امنیت و پایداری فردی و جمعی نباشند‪.‬‬ ‫برهمین اساس در اسالم اعتقاد بر این است که آزادی متعالی‬ ‫با معیارهای حقیقت س��نجیده می‌شود و با این نوع حقایقی‬ ‫که بنیادین‪ ،‬ذاتی‪ ،‬فطری‪ ،‬ش��رعی و عرفی هس��تند قابل‬ ‫جمع باشد‪ .‬یعنی اگر امنیت از جامعه رخت ببندد آزادی هم‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬اگر جامعه در جهت توسعه و تعالی پیش نرود و‬ ‫عقب بماند آزادی معنا پیدا نمی‌کند‪ .‬به‌دلیل اینکه انسان به‬ ‫شکل فطری این نوع مطالب را درک می‌کند بنابراین آزادی‪،‬‬ ‫عدالت و امنیت نیز ذاتی هستند و در عین حال از ضروریات‬ ‫جامعه می‌باش��ند و جامعه بدون این ضروریات بقاء و وجود‬ ‫پیدا نمی‌کند‪ .‬و در پس این شرایط انسان هم تحت تاثیر قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬بنابراین فطرت انسان‪ ،‬آزادی به این معنا را درک‬ ‫می‌کند بلکه برای دنیا نیز مس��اله ساز می‌ش��ود‪ .‬نگاه تک‬ ‫قطبی نیز ممکن اس��ت که مس��ائل را مقداری جلو ببرد اما‬ ‫بعدها بحران‌های معن��وی از جمله در بح��ث آزادی ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬در غرب موجود با نگاه تک س��احتی مسائل را آغاز‬ ‫کردند‪ .‬در تبیین این بحث با واقعیات سر و کار داریم‪ .‬واقعیت‬ ‫در آزادی این اس��ت که اوال مخل آزادی دیگران نباش��د و‬ ‫البته ما نیز در اسالم این موضوع را قبول داریم و آن را الزم‬ ‫می‌دانیم اما کافی نیست و همانطور که اشاره شد در اسالم‬ ‫مطرح می‌ش��ود که عالوه بر این آزادی نباید ب��ا حقایق و‬ ‫بنیادها نیز ناسازگار باشد‪.‬‬ ‫در نتیجه حد آزادی در دنیای امروز این است که مخل‬ ‫آزادی دیگران نباش��د اما این الزامات��ی دارد‪ .‬اینکه تعدی و‬ ‫توهین به دیگران نیز برای رس��یدن به ح��دود آزادی نباید‬ ‫وجود داشته باشد اما االن باتوجه به نوع رفتاری که نسبت به‬ ‫مصادیق آزادی می‌شود به شکلی دوگانه برخورد شده است‪.‬‬ ‫در این راستا باید توضیح داد که مبحث عقاید بسیار ارجح‌تر‬ ‫از مباحث بیانی و ظاهری است چرا که عقاید یک ملت نشانه‬ ‫هویت آن ملت است‪.‬‬ ‫اگر کسی بدنبال ساخت یک فیلم یا انتشار یک کتاب‬ ‫است باید هویت یک ملت را بررس��ی کند‪ .‬حتی اگر در این‬ ‫راستا آزادی متعالی را نیز کنار بگذاریم در همان آزادی واقعی‬ ‫و ظاهری هم حد و حدود وجود دارد و باید به آزادی دیگران‬ ‫احترام گذاشت و آن را مورد خدشه قرار نداد‪.‬‬ ‫آزادی یعنی هویت‪ ،‬اعتقادات و اراده‌های دیگران باید‬ ‫محترم شمرده شود که امروز در برخی نقاط دنیا دیده می‌شود‬ ‫که مورد تع��دی و توهین ق��رار می‌گیرد‪ .‬توهی��ن و تحقیر‬ ‫بدترین شکل تعدی است چرا که کوچک‌سازی شخصیت‬ ‫است و بدتر از تهدید و تجاوز‪.‬‬ ‫مساله مهم این است که در فیلمی‌که توهین به پیامبر‬ ‫اسالم (ص) را در دس��تورکار خود قرار داده است به یک قله‬ ‫رفیع و درخشان اسالم توهین شده است‪.‬‬ ‫اصوال اگر در یک جامعه آزادی تنها در عدم سلب آزادی‬ ‫دیگران تعریف شود تعریف ناقص است و در همین نقص هم‬ ‫تعهدی نیست‪ .‬بر همین اساس مسائلی نظیر آزادی و حقوق‬ ‫بشر در اینگونه جوامع ابزاری برای بازی‌ها و سلطه گری‌های‬ ‫سیاسی می‌شود‪ .‬ضمن اینکه در این جوامع به شکل دوگانه‬ ‫با موضوعات برخورد می‌ش��ود چراکه نگاه به آزادی متعالی‬ ‫نیست بلکه آزادی طبیعی است و باز هم به همین آزادی که‬ ‫خود تعریف می‌کنند نیز پایبند نیستند و فراتر از تهدید‪ ،‬تجاوز‪،‬‬ ‫توهین و تحقیر حرکت می‌کنند و ب��ه هویت یک مکتب و‬ ‫ملت توهین می‌کنند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫دکتر علیرضا صدرا‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫می‌کند‪ .‬به‌طورکلی انسان‌ها ضرورت امنیت و نظم و آزادی را‬ ‫درک می‌کنند و با فطرتی قلبی به این مسائل گرایش دارند‪.‬‬ ‫انسان به شکل فطری در حال تجربه کردن امور است‪.‬‬ ‫او به ش��کل فطری هم درک می‌کند و هم می‌تواند خود را‬ ‫اداره کند‪ .‬ضمن اینکه در پرتو این مس��ائل در جامعه نقشی‬ ‫فعال و موثر خواهد داشت‪ .‬پس این یک مساله حقیقی است‬ ‫و همه مکاتب البته با بیانات گوناگون ای��ن موارد را تایید و‬ ‫تبیین کردند‪ .‬به‌عنوان مثال همه انس��ان‌ها بدنبال سعادت‬ ‫خود هس��تند اما آیا همه می‌دانیم که چگونه باید به سعادت‬ ‫رسید؟ اینجاس��ت که وحی و ش��راعین و مکاتب آمده‌اند و‬ ‫تمام این موارد از جمله س��عادت‪ ،‬آزادی و عدالت را تعریف‬ ‫کرده‌اند‪ .‬بنابراین بر‌اساس ارائه تعریفی از این نوع مسائل در‬ ‫مکاتب مختلف و در راس آنها اسالم‪ ،‬انبیاء و اولیا نیز آنها را‬ ‫در جوامع ابالغ کرده‌اند و البته عالوه بر این خود نیز در جامعه‬ ‫این موارد را عملی کرده‌اند‪ .‬چرا که انبیاء و اولیا تنها راهنما و‬ ‫مبین نبوده‌اند بلکه به این موارد عمل هم می‌کردند‪ ،‬یعنی در‬ ‫مباحثی مانند عدالت‪ ،‬توسعه‪ ،‬آزادی و‪ ...‬پیامبر بزرگوار اسالم‬ ‫الگوی برتر جهانی هستند‪.‬‬ ‫دین اسالم دینی جهانی و کامل است بنابراین پیامبر‬ ‫اس�لام و دین اس�لام نماد تبیین و‌ترس��یم عملیاتی تمام‬ ‫ارزشهای اسالمی متعالی از جمله آزادی است‪ .‬پیامبر در عین‬ ‫حال نماد عملیاتی اسالم است یعنی به‌عنوان مثال با اجرای‬ ‫آزادی در جامعه الگو و جهت را نشان داده است‪.‬‬ ‫عرف و تمام تجربیات بش��ر نیز نش��ان داده است که‬ ‫هرکجا آزادی شکل گرفته عدالت و امنیت و به‌طور طبیعی‬ ‫توسعه و رشد هم شکل گرفته است‪ .‬بنابراین هم از نظر ذاتی‪،‬‬ ‫عقلی‪ ،‬فطری و عرفی مواردی نظیر امنیت‪ ،‬عدالت و آزادی‬ ‫مقدمه توسعه‪ ،‬رشد و تعالی همه جوامع هستند و پیامبران و‬ ‫انبیاء الهی نیز مبین والگو‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه تفس��یرهایی از آزادی وجود دارد که‬ ‫نگاهی تک قطبی دارد و بعضا ناقص هستند و نگاهی دیگر‬ ‫نیز وجود دارد که غلط است‪ .‬در این نگاه سعادت‪ ،‬پیشرفت‬ ‫و رضایت را در س��لطه بر دیگران می‌دانند‪ ،‬این در حقیقت‬ ‫نگاهی سوفیس��طی‪ ،‬کاذب و دروغین اس��ت‪ .‬این نوع نگاه‬ ‫دروغ و غلط نه‌تنها برای پیروان این دیدگاه مش��کل ایجاد‬ ‫اروپایی حقوق بش��ر مورخ‪ 1950‬اس��ت که در سال‪1966‬‬ ‫صالحیت اجباری «کمیسیون اروپایی حقوق بشر» و «دادگاه‬ ‫حقوق بشر» را پذیرفته است و آن مرجعی است که افراد حق‬ ‫دارند از احکام صادره از محاکم داخلی مبنی‌بر نقض حقوق‬ ‫و آزادی‌های خود‪ ،‬به آن شکایت برند و درخواست رسیدگی‬ ‫پژوهشی کنند از روی تسامح و چشم‌ پوشی می‌توان گفت‬ ‫که‪ :‬حقوق اساسی افراد در انگلستان‪ ،‬همان است که در سایر‬ ‫قوانین کشورهای اروپایی آمده است زیرا ‪17‬ماده از نخستین‬ ‫مواد میثاق اروپایی‪ ،‬دربردارنده اعالمیه جهانی حقوق بشر‬ ‫و ش��امل آزادی‌های فردی اس��ت که در قوانین اساس��ی‬ ‫کشورهای جهان‪ ،‬تجلی پیدا کرده است و بنابراین باز هم‪،‬‬ ‫تمام محدودیت‌هایی که تاکنون ذکر شده در این کشور برای‬ ‫آزادی انسان‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫حال این پرسش مطرح است که تحرکی چنین زننده‪،‬‬ ‫گند محورانه و نابخردانه چون س��اخت فیل��م «بی‌گناهی‬ ‫مسلمانان» در آمریکا که تنها در محدوده پیدا کردن سازنده‬ ‫فیلم‪ ،‬نه دستگیری وی بیان می‌شود‪ ،‬می‌تواند با توجیه آزادی‬ ‫بیان به اتمام رسد؟ ‪g‬‬ ‫‪37‬‬
‫ما متهمیم!‬ ‫وظيفه داريم از ساحت پيامبر(ع) دفاع كنيم‬ ‫علیرضا بهرامی ‪ /‬دبير فرهنگ مثلث‬ ‫‪5‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪ -1‬س��ال ‪ 1386‬در ی��ک ت��ور آموزش��ی رس��انه‌ای‬ ‫در مادری��د اس��پانیا‪ ،‬ب��ا س��ردبیر روزنام��ه جن��اح‬ ‫راس��تی ‪ ABC‬ای��ن کش��ور در ی��ک نشس��ت گروهی‬ ‫مباحث��ه‌ای داش��تم‪ .‬برخ�لاف روزنامه‌ن��گاران جن��اح‬ ‫چ��پ ای��ن کش��ور‪ ،‬در براب��ر جمه��وری اس�لامی‬ ‫به‌ش��دت موضع داش��ت و خیلی تند می‌رفت تو شکم ما‪.‬‬ ‫موضوع بحثمان از مبنای آزادی بیان در کار رسانه‌ای نشأت‬ ‫گرفت و به س��خنان آقاي احمدی‌نژاد درباره هولوکاست‬ ‫رسید که آن آقا با کت‌وش��لوار و محاسن مشکی‪ ،‬به‌شدت‬ ‫معترضش بود‪ .‬با بیان این پیش‌فرض که در سايتي فعالیت‬ ‫می‌کنم که منتقد سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد توصیف‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفتم نمی‌توانم درک کنم که برگزاری نمایشگاه یا‬ ‫جایزه کاریکاتور با موضوع هولوکاست در ایران زیر سوال‬ ‫بردن حقوق اولیه بشری و مورد اعتراض شدید شماست‪ ،‬اما‬ ‫چاپ کاریکاتورهایی که به مقدسات یک جمعیت میلیاردی‬ ‫(مسلمانان) جس��ارت می‌کند‪ ،‬براساس آنچه اصول آزادی‬ ‫بیان توصیف می‌کنید‪ ،‬کاملا موجه است!؟‬ ‫بحث باال گرف��ت و در نهایت هم با این سفس��طه به‬ ‫س��خنانش پایان داد که تو خیال می‌کنی یک روزنامه‌نگار‬ ‫منتقد هس��تی و این نس��بت را به من داد که از قتل آدم‌ها‬ ‫حمایت می‌کنم‪ .‬شاید شنیدن این حرف باعث شد که در دلم‬ ‫ناسزایی نثار او کنم‪ ،‬اما دس��تاورد ذهنی‌ام بر آن می‌چربید‬ ‫که به‌عینه دریافتم اینها در بحث‌هایی این‌چنینی‪ ،‬از ذره‌ای‬ ‫قدرت استدالل اقناع‌آفرین برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫‪ -2‬چند هفته پیش به کره‌جنوبی سفر کرده بودم‪ ،‬بعد‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫از چند روز یا چند ساعت دستم آمد که مسیونری مسیحیت‬ ‫کاتولیک به شکل چش��مگیر و عجیبی در این کشور فعال‬ ‫است‪ .‬تصور اولیه‌ام این بود که در این کشور خاور دور‪ ،‬مثال‬ ‫‪ 98‬درصد باید طرفدار بودیسم باشند‪ ،‬اما وقتی دریافتم که‬ ‫‪ 50‬درصد کره‌ای‌ها المذهبند و تنها ‪ 25‬درصد آنها پیرو بودا‬ ‫هس��تند‪ ،‬برایم روشن‌تر ش��د که حضور این همه راهب در‬ ‫خیابان‌ها‪ ،‬تبلیغات گسترده مسیحیت در متروها و در میان‬ ‫جوانان و وجود اعجاب‌برانگیز کلیس��اهای متعدد برای چه‬ ‫هدفی است‪.‬‬ ‫گاه��ی ب��ه ش��کلی باورنکردن��ی در ی��ک ش��عاع‬ ‫چندصدمتری می‌ش��د برج صلیب و ناقوس چهار کلیس��ا‬ ‫را در یک کادر کوچک دید‪ .‬اساسا این تعداد کلیسا درحالی‬ ‫‌که تعداد معبدهای بودایی بسیار کمتر بود‪ ،‬غيرمنطقي جلوه‬ ‫می‌کرد‪ ،‬اما آمار رس��می حاکی از آن است که در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬جمعیت پیروان مسیحیت در این کشور به مرز ‪20‬‬ ‫درصد از جمعیت بیش از ‪ 50‬میلیونی رسیده است‪.‬‬ ‫وقتی برگشتم‪ ،‬از دوست اهل فرهنگی که می‌دانستم‬ ‫زمانی مشاور یک مرکز فرهنگی اسالمی – عربی در شهر‬ ‫این‌چه‌اون این کش��ور بود‪ ،‬پرس��یدم‪ ،‬گفت دیگر مرکزی‬ ‫آن‌چن��ان موجودیت ندارد که من مش��اورش باش��م‪ .‬گویا‬ ‫فشارهایی وجود داشته که به تغییر شهردار این شهر منجر‬ ‫ش��ده و پس از آن‌هم با بیان و گس��ترش این استدالل که‬ ‫توسعه حضور مسلمانان به هر نحوی به افزایش حرکت‌های‬ ‫محتمل بنیادگرایان��ه می‌انجامد‪ ،‬حت��ی فعالیت یک مرکز‬ ‫اسالمی را هم برنتابیده بودند تا پرده دیگری از تناقض‌های‬ ‫فاحش در ساختار نظم نوین جهانی بروز یابد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مصاحبه اخیر سلمان رش��دی با روزنامه گاردین‬ ‫حاوی نکات قابل تامل و عبرت‌هایی اس��ت‪ .‬او که پس از‬ ‫انتش��ار کتاب خاطرات دوران زندگی پنهان��ی‌اش با نامی‌‬ ‫مستعار‪ ،‬س��عی در نوعی احیای دوباره و تقویت روحی‌اش‬ ‫دارد‪ ،‬در جریان مصاحب��ه‪ ،‬دم‌خروس را بدج��وری بیرون‬ ‫می‌اندازد؛ یکی اینکه اعتراف می‌کند از همان زمان صدور‬ ‫فرمان امام خمینی(ره) عمال ‪ -‬در تمام این سال‌ها و به‌رغم‬ ‫مخارج کالن ‪ -‬مرده بوده و از س��ویی وقت��ی می‌خواهد با‬ ‫ژس��تی دلس��وزانه از خطاهای غرب پرده ب��ردارد‪ ،‬عمال و‬ ‫ضرورت گسترش سازمانهايي‬ ‫براي اسالم شناسي‬ ‫چرا گفته‌های رسانه‌های غربی علیه اسالم نقد نمی‌شود؟‬ ‫محمدرضا تقی‌دخت‪/‬پژوهشگر ديني و ادبي‬ ‫‪7‬‬ ‫توهین به پیامبر (ص) و س��ایر مقدس��ات مسلمانان‪،‬‬ ‫دیگر تازه نیس��ت‪ ‌،‬االن مدت‌هاست که ش��اهد این گونه‬ ‫اقدامات هستیم‪ .‬در واقع کار را به‌جایی رسانده‌اند که تصور‬ ‫می‌شود یک برنامه درازمدت برای این موضوع وجود دارد‪.‬‬ ‫برنامه‌ای که همیشه بود و امروز هم هست‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫آنهایی که در غرب زندگی کرده‌اند ش��اید حجم این‬ ‫تبلیغات را بیش��تر و بهتر از هرکسی احس��اس کنند‪ ‌،‬یک‬ ‫جریان قوی اس�لام هراس��ی به راه افتاده اس��ت که مدام‬ ‫هم تقویت می‌ش��ود و این کاريکاتور‌ها و قرآن سوزی‌ها و‬ ‫اقداماتی نظیر فیلم اخیر هم از آنجا بیرون آمده است‪.‬‬ ‫هدف ای��ن جریان هم کاملا مش��خص اس��ت‪‌،‬این‬ ‫جریان قص��د دارد ب��ا تقدس‌زدایی و شکس��تن تابو‌های‬ ‫مقدسات اس�لامی در جهان غرب‪ ،‬جلوی گرایش مردم به‬ ‫این دین را بگیرد‪.‬‬ ‫اینها در ادامه همان قرآن سوزی سال گذشته است‪‌،‬‬ ‫اما مش��خص اس��ت که یک هدف کالن‌تر و برنامه‌ریزی‬ ‫به‌طور تلویحی تصریح می‌کند که غرب برای دستیابی به‬ ‫نفت بیشتر‪ ،‬آل‌سعود را تقویت کرد تا آیین وهابیت در جهان‬ ‫عرب گس��ترش یافته‪ ،‬بنیادگرایی افراطی به‌نام اسالم به‬ ‫تهدیدی برای غرب تبدیل شود‪.‬‬ ‫حال با ای��ن دو نکته‪ ،‬چگونه می‌ش��ود ی��ک پیرمرد‬ ‫خرفت آن صحنه شنیع و غیرانسانی کتاب‌سوزی را در برابر‬ ‫دوربین‌ها راه می‌اندازد و یک جم��ع حقیر عاری از هرگونه‬ ‫هنری‪ ،‬فیلم اخیرا شهرت‌یافته را می‌سازند؟ به‌نظر می‌رسد‬ ‫چند دلیل را می‌توان برشمرد‪ :‬یک ضلع این ماجرا قطعا به‬ ‫حضور افراد دارای مش��کالت روحی و روانی و کمبودهای‬ ‫شخصیتی مربوط است که ممکن بود برای برطرف ساختن‬ ‫عقده‌هایشان در یک فیلم پورنوگرافی هر نقشی را ایفا کنند‪،‬‬ ‫حاال این فرصت افتاده پیش پایش��ان‪ .‬نکت��ه دیگر اینکه‬ ‫برخی تفکرات سیاسی در غرب امروز آنقدر حیات اقتصادی‬ ‫و سیاسی‌ش��ان را با وج��ود حرکت‌های افراط��ی توهم‌زا و‬ ‫تهدیدآفرین گره‌خورده دشمنان می‌بینند که همواره سعی‬ ‫می‌کنند ش��طرنج بازی دیپلماتیک دنیا را جوری بچینند و‬ ‫حرکت دهند که همیشه تهدیدی بالقوه وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫همیشه خرید اسلحه در سبد خرید ضروری کشورها باشد‪،‬‬ ‫امپریالیسم رسانه‌ای و فرهنگی فعال باشد تا به امپریالیسم‬ ‫اقتصادی در اس��تعمار مدرن بینجامد‪ ،‬همیش��ه س��مت و‬ ‫س��وی صندوق‌های رای را نیاز به امنیت تعیین کند و چه‬ ‫و چه و چه‪.‬‬ ‫اما این مثلث یک ضلع دیگر هم دارد؛ مسلمانانی که‬ ‫به‌راحتی بازی می‌خورند‪ ،‬از کم‌کاری و میراث کوته‌اندیشی‬ ‫رنج می‌برند‪ ،‬زود عصبانی می‌شوند و در عصبانیت دست به‬ ‫کارهایی می‌زنند که در هر صورت‪ ،‬منافع طرف مقابل را در‬ ‫هدفگذاری مورد نظرش تامین می‌کنند؛ حتی اگر شده باشد‪،‬‬ ‫با تبلیغ و افزودن به شهرت اثری که به‌اندازه زباله‌های یک‬ ‫سلمانی هم ارزش ندارد‪.‬‬ ‫از ای��ن خودانتقادی س��لبی ک��ه بگذری��م‪ ،‬در وجه‬ ‫ایجابی‌اش به‌راستی ما برای جلوگیری از تکرار این رخدادها‬ ‫که دس��ت‌کم قلب صدها میلی��ون نفر را می‌خراش��د چه‬ ‫کرده‌ایم؟ با کدام اس��تراتژی؟ اساسا فکر کرده‌ایم که حتی‬ ‫با تکرار ترکیب واژگانی «اهانت به پیامبر اس�لام» به‌جای‬ ‫به‌کار بردن واژه‌هایی چون جس��ارت‪ ،‬چه آبی به آس��یاب‬ ‫آن دون‌مایه‌ها و قبح برخی خط قرمزه��ا را ریخته‌ایم؟ اثر‬ ‫فرهنگ��ی اصیل و فاخرمان کجاس��ت تا به ان��دازه انرژی‬ ‫هس��ته‌ای‌مان در دنیا توجه جلب کند؟ این چه خیال خامی‬ ‫‌اس��ت‪ ،‬تا وقتی‌ که در مناس��بات داخلی‌مان گرفتار چنین‬ ‫مجادالتی هستیم که سینما را منحل کنیم یا نه؟ ‪g‬‬ ‫ش��ده‌ای در پش��ت این اقدامات وجود دارد که برای مقابله‬ ‫با آن باید برنامه‌ریزی کرد‪ .‬برای اقدام علیه این تحریک‌ها‬ ‫و حمله‌ها باید به چند نکته توجه داشت؛ مسلمانان در این‬ ‫رابطه خیلی زود برخورد‌هاي هیجانی می‌کنند و دس��ت به‬ ‫اقداماتی می‌زنند که از نظر ش��اخص‌های دنیای امروزی‬ ‫موجب برخي س��وء‌تفاهم‌ها براي جامعه غربي مي‌ش��ود؛‬ ‫حمله به س��فارتخانه‌ها یا آتش‌زدن چیز‌ها می‌تواند به‌طور‬ ‫موقت احساسات تحریک‌شده مسلمانان را تسکین دهد‪ .‬اما‬ ‫اقدام درستی که می‌تواند در برابر این توهین‌ها انجام شود‪،‬‬ ‫‌باید از منظر متفکران‪ ‌،‬دانشمندان‪‌،‬محققان و روشنفکران‬ ‫انجام شود‪‌،‬این افراد هس��تند که باید اسالم را برای جامعه‬ ‫غربی معرفی کنن��د‪ .‬در واقع تحقیقات در حوزه اس�لام و‬ ‫دین دو‌گونه مصرف دارد‪ ،‬یکی مص��رف داخلی برای خود‬ ‫مسلمانان اس��ت و دیگری تولید تحقیقات و خوراک برای‬ ‫جامعه غربی غیرمسلمان‪.‬‬ ‫در حال حاضر محققان و اسالم‌پژوهان باید به سمت‬ ‫تولید کار برای مص��رف جامعه غربی حرک��ت کنند تا این‬ ‫بصیرت اس�لامی و ایدئولوژی اس�لامی در جوامع غربی‬
‫چگونه بايد از پيامبرمان دفاع كنيم؟‬ ‫محسن علی اکبری‪/‬تهيه كننده سينما‬ ‫‪6‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫الئیک و مس��یحی هم بروز و ظهور پی��دا کند‪.‬تحلیل‌ها و‬ ‫مقاله‌هایی که در این حوزه اس�لام‌پژوهی فراهم می‌شود‬ ‫در دراز‌مدت تاثیر بس��یاری زیادی خواهد داشت‪.‬باید این‬ ‫مساله در غرب تبیین شود که اس�لام دین صلح و آرامش‬ ‫و دوس��تی اس��ت‪ .‬اگر چنی��ن تبلیغاتی به ص��ورت موثر و‬ ‫کار آمد در حجم مناسب فراهم شود‪ ،‬قطعا می‌تواند در جامعه‬ ‫غربی گرایش به اس�لام را افزایش دهد‪.‬البته تا به حال در‬ ‫این زمینه کار‌هایی صورت گرفته است‪ ‌،‬وقتی در این حوزه‬ ‫در غرب کار پژوهش��ی انجام می‌دادم با کار‌هایی در مورد‬ ‫تبیین اس�لام برای جامعه غربی رو‌به‌رو شدم‪ .‬در این حوزه‬ ‫بهترین کار‌ها از طرف روش��نفکران و متفکران انجام شده‬ ‫است‪ ،‬اما خوب اشکال آنها هم اغلب در این است که بن مایه‬ ‫روشنفکری آنها زیاد اس��ت‪.‬برای مثال‪‌،‬صالح زمان‪ ‌،‬یک‬ ‫روشنفکر مصری است که در سوئیس بزرگ شده و ایده‌ای‬ ‫دارد به نام «‌یورو اسالم»‌یعنی اسالمی که مناسب جامعه‬ ‫اروپایی است‪.‬‬ ‫ایده یورو اسالم‪ ‌،‬در کنار اسالم سنتی و اسالم جوامع‬ ‫اس�لامی که در حال حاضر هم وج��ود دارد‪ ‌،‬البته بن‌مایه‬ ‫روشنفکری آن زیاد است‪ ،‬اما طرحی را برای زندگی اسالمی‬ ‫در‌جامعه غرب��ی ارائه می‌کند‪.‬این ایده البته یک پیش��رفت‬ ‫نس��بی هم در جامعه هدف داش��ته اس��ت‪ ‌،‬اما همان‌طور‬ ‫که گفت��م مربوط به س��نت روش��نفکری مصری اس��ت‪.‬‬ ‫آق��ای صال��ح زم��ان خ��ودش ه��م وابس��تگی‌هایی به‬ ‫اخوان‌المس��لمین دارد و نوه حسن‌بناست‪.‬البته با‌وجود این‬ ‫کار‌ها که صبغه روش��نفکری دارد‪‌،‬باید کارهای جدی‌تری‬ ‫هم انجام شود تا اسالم را در جوامع غربی معرفی کند و به‬ ‫آنها بشناساند‪ .‬بخش��ی از کار در مورد اسالم در غرب باید‬ ‫به موضوع تبلیغات علیه اس�لام بپردازد‪ .‬متاسفانه در غرب‬ ‫رسانه‌ها تصورات غلطی از اسالم تولید کرده‌اند و هیچ وقت‬ ‫هیچ‌کس نبوده است که این گفته‌های آنها را به نقد بکشد‬ ‫و سره را از ناسره مشخص کند‪ .‬مخاطب رسانه‌ها همچون‬ ‫صدای دیگری وجود ندارد‪‌،‬آن را می‌پذیرد‪.‬‬ ‫باید یکس��ری از تحقیقاتی که قرار است برای جامعه‬ ‫هدف غربی تولید ش��ود در مورد محتوا و تبلیغات رسانه‌ای‬ ‫غرب علیه اسالم باشد‪ .‬یعنی در مورد آن چیزی که در مورد‬ ‫اسالم می‌گویند‪ .‬این گفته‌ها باید توسط مسلمانان نقد شود‪.‬‬ ‫البته در مورد این نقد هم الزم است توجه شود که اقدامات‬ ‫احساس��اتی انجام نش��ود‪ ،‬بلکه یک نقد منطقی و درست‬ ‫صورت بگیرد که بتواند مخاطب خ��ودش را پیدا کند‪ .‬من‬ ‫واقعا متاس��فم که این حرکت‌های توهین‌آمیز و فجیع علیه‬ ‫اسالم و پیامبر اسالم(ص) انجام ش��ده است‪ .‬این اقدامت‬ ‫تاثیرات روحی و عاطفی بسیار بدی روی مسلمانان در تمام‬ ‫دنیا و به‌خصوص در خود اروپا دارد‪ .‬اما متاسفانه همان‌طور‬ ‫که گفتم هیچ اقدام خاصی هم ب��رای مقابله با آن صورت‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬در حالی ک��ه باید برنامه‌ای ب��رای مقابله با این‬ ‫حرکت‌های برنامه‌ریزی وجود داش��ته باشد‪ .‬مقابله باید به‬ ‫همان شیوه که آنها علیه ما کار می‌کنند انجام شود‪.‬‬ ‫اما پیشنهاد من در این شرایط این است که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران یک نهاد و سازمانی خارج از آن چیز‌هایی که‬ ‫تا به حال به وجود آم��ده و اقدامات اداری را انجام می‌دهد‪،‬‬ ‫‌ایجاد کند تا آن س��ازمان بتواند در زمینه تبلیغات نوآورانه و‬ ‫تحقیقات مناس��ب با نیاز جامعه غربی انج��ام دهد و چنین‬ ‫اقداماتی را هم پیگیری کند و جواب مناسب آنها را به جامعه‬ ‫مخاطبانش بدهد‪g .‬‬ ‫تبليغ سنتي در برابرتهاجم‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫تهاجم فرهنگی‌‪ ،‬بحث امروز و دیروز نیست‪ .‬در واقع از‬ ‫همان سه دهه قبل و همزمان با انقالب اسالمی اين اتفاق‬ ‫افتاده است و تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اوای��ل انقالب‪ ‌،‬در جریان ماجرای سلمان‌رش��دی و‬ ‫کتابی که در مورد اسالم نوشته بود‪ ‌،‬مساله تهاجم فرهنگی‬ ‫و ضرورت مقابله با آن بارها توسط امام‌(ره) مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته بود‪ .‬بعد‌ها هم این مساله توسط رهبری مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪ ‌،‬رهبری بارها از مدیران و هنرمندان خواسته‌اند‬ ‫که بیشتر در این مورد فکر کنند و برای فیلم‌ها و کتاب‌هایی‬ ‫که با موضوع تهاجم فرهنگی به مقابله می‌پردازد‌‪ ،‬ایده ارائه‬ ‫کنند؛‌ اما متاس��فانه تا‌امروز هیچ وقت به این موضوع توجه‬ ‫کافی نشده و هنوز هم نمی‌شود‪.‬‬ ‫این مساله نقطه ضعف ماس��ت که صهیونیسم‪‌،‬هنوز‬ ‫هم می‌تواند از آن عبور کند و با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای‬ ‫مختلف‪ ‌،‬موازین خانه و خانواده را تغییر دهد و یک فرهنگ‬ ‫ضد دین ر‌ا ترویج کند‪.‬باید در همین‌جا به این نکته هم اشاره‬ ‫کنم که اهانت به اسالم‌‪ ،‬یا اقدام به یک حرکت ضد اسالمی‪،‬‬ ‫ضد دینی است‪‌،‬چرا که اسالم و مسیحیت و سایر ادیان به‬ ‫هر حال در یک راستا قرار دارند‪.‬‬ ‫این تبلیغات علیه دین و نه��اد خانواده همواره تالش‬ ‫کرده اس��ت که محی��ط را نا‌ام��ن جلوه دهد‪ .‬س��ایت‌های‬ ‫مختلفي همین حاال هم وج��ود دارند که به‌خاطر نوآوری و‬ ‫زیبایی ظاهری که دارند خیلی‌ها را در تمام دنیا به‌خودشان‬ ‫جذب می‌کنند و در حقیقت محتوای ضد دینی و ضد‌اخالقی‬ ‫را‌ ترویج می‌کنند‪.‬‬ ‫اما داس��تان این فیلم توهین‌آمیز را می‌توان باتوجه‬ ‫به ش��رایط کنونی دنیا هم تفس��یر کرد‪ .‬وقتی که بیداری‬ ‫اس�لامی به‌عنوان یک حرکت نش��أت گرفت��ه از انقالب‬ ‫اس�لامی آغاز ش��د‪ ،‬صهیونیس��ت‌ها تصور نمی‌کردند که‬ ‫این ماجرا به ضرر خودش��ان به پایان برس��د‪ .‬برای همین‬ ‫دست به اقداماتی زدند که بتوانند این انقالب‌ها و حرکت‌ها‬ ‫را به نفع خودش��ان مصادره کنند‌ و در همین راس��تا حتی‬ ‫توانستند در برخی از این مناطق با همدستی باقیمانده‌های‬ ‫رژیم‌های قبلی منافعش��ان را حفظ کنند‪.‬ام��ا این توهینی‬ ‫که در قال��ب این فیلم از جانب صهیونیس��م اتف��اق افتاده‬ ‫است‪ ،‬بسیار سنگین و ناجوانمردانه بود و آنها این بار دست‬ ‫روی پیامبر اس�لام گذاش��ته‌اند‪ .‬البته خود خداوند از دین‬ ‫خودش محافظت می‌فرماید و مکر دشمنان را به خودشان‬ ‫بر‌می‌گرداند‪ .‬همین مهم هم باعث ش��د که این فیلم و این‬ ‫حرکت ناشیانه در کش��ور‌هایی که به بیداری رسیده بودند‬ ‫شرایط را دوباره ضد‌منافع صهیونیسم تغییر دهد و بیداری‬ ‫اس�لامی را به جایگاه اول خ��ودش برگردان��د و آنها را از‬ ‫وابس��تگی برهاند‪.‬البته همواره و هنوز هم جای خالی کار‬ ‫نکردن‌های هنرمندان مسلمان در تمام جهان اسالم برای‬ ‫شناساندن چهره واقعی اسالم وجود دارد و دیده می‌شود‪.‬‬ ‫ما وظیفه داشته‌ایم که برای معرفی اسالم واقعی کار‬ ‫کنیم‪ ،‬ام��ا کوتاهی کرده‌ایم و همین کوتاهی باعث ش��ده‬ ‫اس��ت که جوانان ما در انتخاب مس��یر خودشان با مشکل‬ ‫مواجه شوند‪ .‬در حالی که اگر ما درس��ت و به حد کافیکار‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬االن جوانان ما باید به اس�لام واقعی نزدیک‬ ‫می‌شدند‪.‬‬ ‫خطر صهیونیس��م البته همیشه وجود داش��ته و ما را‬ ‫تهدید کرده اس��ت‪ ‌،‬اقداماتی مانند این فیل��م توهین‌‌آمیز‬ ‫اولین اقدام علیه اسالم نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود‪.‬‬ ‫همان‌طور که دیدید س��ال گذش��ته آن مرد دیوانه اقدام به‬ ‫قرآن‌سوزی کرد و بعد هم در‌ سال‌جاری ماجرای این فیلم‬ ‫پیش‌آمده اس��ت‪ .‬همه این‌ها نش��ان می‌دهد که این تنها‬ ‫اقدامات صهیونیس��م نیس��ت و قطعا ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫البته ای��ن را هم باید اضاف��ه کنم که اتحادیه فیلمس��ازان‬ ‫آمریکا اعالم کرده است که شخصی که اقدام به تولید این‬ ‫فیلم کرده از جامعه س��ینمایی این کشور نیست و یک فرد‬ ‫مستقل است که در زمینه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫با این حال باید تصری��ح کنم که این توهین‌ه��ا ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد و به همین‌جا ختم نخواهد شد‪ ،‬اگر ما به درستی‬ ‫درک کنیم که چه اتفاقی در حال وقوع اس��ت باید آمادگی‬ ‫الزم را برای مقابله با حرکت‌های بعدی این جبهه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬باید بتوانیم در پاس��خ به این اقدامات‪ ‌،‬واکنش‌های‬ ‫صریح و صحیح بروز دهیم یعنی الزم است که بتوانیم مثال‬ ‫فیلم‌هایی بسازیم که توان این را داش��ته باشد که واقعیت‬ ‫دین ما را نشان دهد و جوانان ما را به دین نزديك كند‪.‬اگر‬ ‫جوانان ما به‌وسیله تبلیغات فرهنگی مناسب جذب دین شده‬ ‫بودند آن وقت دیگر از بابت این اقدامات صهیونیس��ت‌ها‬ ‫نگرانی وجود نداشت‪.‬‬ ‫متاس��فانه کار فرهنگی انجام نداده‌ایم‌‪‌،‬مدیران باید‬ ‫به این مساله توجه کنند که کار مناسبی انجام نشده است‪.‬‬ ‫بعد از انتشار این فیلم شنیدم که مجلس از وزیر ارشاد‬ ‫دعوت کرده است‪ ،‬باتوجه به تظاهراتی که روز جمعه اتفاق‬ ‫افتاده بود تصور کردم که مجل��س می‌خواهد در مورد درد‬ ‫مردم از وزیر س��وال کند و از وزیر ارش��اد بخواهد تا برای‬ ‫مقابله با این فیلم و کار‌هایی از این دست‪ ‌،‬برنامه ارائه دهد‪‌،‬‬ ‫یا اینکه حد‌اقل اق��دام به تصویب بودج��ه‌ای خاص برای‬ ‫رونق تولیدات فرهنگی در این حوزه کند‪ ،‬اما متوجه ش��دم‬ ‫که موضوع جلس��ه مجلس و وزیر در م��ورد پخش خانگی‬ ‫یک فیلم س��ینمایی بوده است‪ .‬در ش��رایط فعلی و با‌وجود‬ ‫چالش‌های پیش‌رو‪ ‌،‬باید برای چاپ کت��اب و رمان دینی‌‪،‬‬ ‫ساختن فیلم‪ ،‬موسیقی و مانند آن توجه خاص مبذول شود‬ ‫تا چیزی وجود داشته باش��د که بتواند جوان‌ها را به خودش‬ ‫جذب کند و از آن تبلیغات انحرافی دور کند‪.‬‬ ‫باید بگوییم که بسیار متاسف و متاثر هستم که چرا در‬ ‫چنین شرایطی یک اقدام مناسب انجام نمی‌شود تا حداقل‬ ‫در جشنواره پیش‌رو یک س��ری کار‌هاي خوب در برابر آن‬ ‫فیلم توهین آمیز برای ارائه وجود داش��ته باشد؟در هر‌حال‬ ‫شخصا اعتقاد دارم که باید با حفظ اتحاد و وحدت بین تمام‬ ‫عناصر‌‪ ،‬علیه اسالم هراسي اقدام شود و تولید آثار تبلیغی در‬ ‫مورد دین رونق بگیرد‪.‬‬ ‫ضرورت روشن‌کردن افکار عمومی از راه‌های مختلف‬ ‫و با وسایل متفاوت و گوناگونی که وجود دارد‌‪ ،‬امروز بیش از‬ ‫هر‌وقت دیگری احساس می‌شود‪.‬‬ ‫همه باید متوجه باشند که تبلیغات سنتی صرف امروز‬ ‫نمی‌تواند خالء‌های موج��ود را پر‌‌کند و ما را در برابر تهاجم‬ ‫فرهنگی حفظ کند‪g .‬‬ ‫‪39‬‬
‫جهان جديد‌‬ ‫لبيك يا رسول‌اهلل‬ ‫قيام مسلمانان‬ ‫خشم جهان اسالم از توطئه غرب‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪40‬‬
‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪41‬‬
‫‪1‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫با انتش��ار فیلم موهون «معصومیت مس��لمانان» که‬ ‫توس��ط یک گروه افراطی و با همکاری چن��د آمریکایی و‬ ‫اسرائیلی ساخته شد‪ ،‬در آس��تانه سالگرد حمله ‪11‬سپتامبر‪،‬‬ ‫خشم مسلمانان جهان به س��مت آمریکا و اسرائیل سرازیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پخ��ش ‪ ١٣‬دقیقه از ای��ن فیلم موهون روی ش��بکه‬ ‫اینترنت باعث شد تا مسلمانان اعتراضات خود را آغاز کرده و‬ ‫مردم آمریکا شاهد آتش خشم مسلمان باشند‪.‬‬ ‫جوانان انقالبی یمن با ص��دور بیانیه‌ای مردم را برای‬ ‫تجمع اعتراضی در مقابل سفارت آمریکا در صنعا‪ ،‬پایتخت‬ ‫این کش��ور دعوت کردند‪ .‬همزمان خش��م مردم انقالبی و‬ ‫مسلمان مصر باعث شد تا آنها به سفارت این کشور در قاره‬ ‫حمله کرده و پس از به زیر کشیدن پرچم این کشور و به‌آتش‬ ‫کشیدن آن‪ ،‬پرچم «الاله االاهلل‪ ،‬محمد رسول‌اهلل» را به‌جای‬ ‫آن نصب کنن��د‪ .‬در همین حال س��خنگوی وزارت‌خارجه‬ ‫آمریکا با اعالم این مطلب که «این اقدام به مفهوم تالش‬ ‫خصمانه علیه آمریکا نیس��ت و نباید کس��ی تصور کند که‬ ‫نتایج این اقدام بر روابط طبیعی می��ان مصر و آمریکا موثر‬ ‫اس��ت» تالش کرد تا اوضاع را مدیریت کند‪ .‬اما به فاصله‬ ‫چند س��اعت پس از آن کنس��ولگری آمریکا در بنغازی در‬ ‫ش��رق لیبی مورد حمله قرار گرفت‪ .‬پس از حمله معترضان‬ ‫به ساختمان کنس��ولگری آمریکا در بنغازی‪« ،‬کریستوفر‬ ‫استیونز» سفیر آمریکا در لیبی که راهی مکانی امن‌تر بود‪،‬‬ ‫هدف راکت شبه‌نظامیان معترض قرار گرفته و در این حمله‬ ‫که به اتومبی��ل اش صورت گرفت‪ ،‬وی و س��ه نفر دیگر از‬ ‫کارکنان کنسولگری جان خود را از دست داده‌اند‪ .‬دو نفر از‬ ‫کشته‌‌شدگان از کماندوهای دریایی آمریکا بودند‪ .‬این اقدام‬ ‫موضع‌گیری بان‌ کی‌مون‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل را به‌دنبال‬ ‫داشت که اعالم کرد‪« :‬سازندگان این فیلم و کسانی که از‬ ‫آن حمایت می‌کنند را مسبب این خونریزی‌ها می‌دانم‪».‬‬ ‫«محمد المقریف» رئیس پارلمان لیبی در پی کشته‬ ‫شدن س��فیر آمریکا در لیبی گفت که ‪ 50‬نفر در این ارتباط‬ ‫بازداشت شده‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫موج خشم و اعتراض‬ ‫به‌دنبال این اقدامات تجمعات اعتراضی در سراس��ر‬ ‫کش��ورهای اس�لامی و حتی اروپایی به راه افتاد که در آن‬ ‫پرچم‌ کش��ور آمریکا به آتش کشیده ش��د‪ .‬مردم مسلمان‬ ‫در کشورهای ترکیه‪ ،‬بلژیک و فرانس��ه دست به تظاهرات‬ ‫اعتراضی زدند‪ .‬پلیس در فرانسه تعدادی از تظاهر‌کنندگان‬ ‫را بازداش��ت ک��رد‪ .‬همزمان‌ترس و وحش��ت آمریکا را در‬ ‫بر‌گرفت‪ .‬مسئوالن دانشگاه‌های تگزاس و داکوتای شمالی‬ ‫اعالم کردند که در پی دریافت یک پیام تهدید‌آمیز مبنی‌بر‬ ‫بمب‌گذاری مجبور به تعطیلی این دانش��گاه‌ها شدند‪ .‬تنها‬ ‫در دانش��گاه داکوتای ش��مالی ‪‌١٤‬هزار دانش��جو مشغول‬ ‫به تحصیل هستند‪ .‬لئون پالتا‪ ،‬وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد‬ ‫که برای مقابله با اعتراضات ضدآمریکایی در کش��ورهای‬ ‫مختلف در ‪ ١٧‬یا ‪ ١٨‬نقطه حس��اس جهان که برای آمریکا‬ ‫حکم کلیدی دارند نیرو اعزام خواهد شد‪.‬‬ ‫مقامات اس��رائیلی نیز این اتفاق��ات را بهانه‌ای برای‬ ‫حمله به دولتمردان آمریکا قرار داده و اتفاقات اخیر را حاصل‬ ‫بی‌تدبیری و عدم توجه به هشدارهای اس��رائیل در زمینه‬ ‫به قدرت رسیدن مسلمانان و خشم اعراب دانستند‪.‬‬ ‫در خارطوم بیش از پنج هزار نفر با برگزاری تظاهرات‬ ‫ضمن اعالم خش��م خ��ود از انتش��ار ای��ن فیل��م موهن‪،‬‬ ‫س��فارتخانه‌های آلمان و آمریکا را م��ورد حمله قرار داده و‬ ‫بخش‌هایی از این دو ساختمان را به آتش کشیدند‪.‬‬ ‫مسئوالن دو کش��ور آلمان و آمریکا به‌طور همزمان‬ ‫تعدادی از کارمندان غیرضروری خود را از این کشور خارج‬ ‫کردند‪ .‬صدها مسلمان تونسی با حمله به سفارت این کشور‬ ‫پرچم این کشور را پایین کشیده و آتش زدند‪ .‬تالش جوانان‬ ‫‪42‬‬ ‫مصری نیز در قاهره برای تسخیر سفارت آمریکا موجب زد‬ ‫‌و خورد آنان با نیروهای امنیتی شد‪.‬‬ ‫اعتراضات و تظاهرات در بیش از ‪ 10‬شهر پاکستان از‬ ‫جمله پیشاور همچنان ادامه داشت‪ .‬پایگاه خبری «تریبون»‬ ‫پاکس��تان از قول «عبداالکبر چیترالی» رئیس «جماعت‬ ‫اتحادالعلما» در ایالت «خیبرپختونخواه» نوش��ت‪« :‬علما و‬ ‫مسلمانان پاکستانی برای فردی که بتواند سازنده این فیلم‬ ‫موهن را بکشد جایزه ‪ 100‬هزار دالری تعیین کرده‌اند‪».‬‬ ‫وی که در تظاهرات عظیم مردم در پیشاور سخنرانی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬خطاب به دولتمردان پاکستان عنوان داشت‪« :‬در‬ ‫صورتی که آمریکا انتشار این فیلم را متوقف نسازد باید سفیر‬ ‫این کشور را از خاک پاکستان اخراج کنند‪».‬‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در ای��ن تظاهرات ضم��ن به آتش‬ ‫کشیدن پرچم آمریکا و اس��رائیل اعالم کردند‪« :‬آمریکا و‬ ‫صهیونیسم جهانی سعی دارند مسلمانان را به افراط‌گرایی و‬ ‫گرایش به تروریسم متهم کنند‪».‬‬ ‫همچنین مسلمانان جهان با تشکیل صفحات مختلف‬ ‫در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات خود را به تولید و پخش‬ ‫این فیلم ادامه دادند و فضای این شبکه‌ها پر بود از اطالعات‬ ‫و اخبار اعتراض مسلمان در گوشه و کنار جهان‪.‬‬ ‫واکنش کاخ سفید‬ ‫كاخ سفيد پس ازروبه‌رو ش��دن با خشم و اعتراضات‬ ‫مردم مسلمان جهان مجبور ش��د تا سکوت خود را بشکند‪.‬‬ ‫هیالری کلینتون در ای��ن رابطه گفت‪« ‌:‬ب��رای ما و برای‬ ‫من به شخصه‪ ،‬این ویدئو‪ ،‬مش��مئزکننده و شرم‌آور بود‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رس��د که این فیلم هدفی عمیقا خودمحورانه برای‬ ‫فتنه‌افروزی و برای بدنام کردن دینی بزرگ داش��ته است‪.‬‬ ‫دولت ایاالت متحده مطلقا هیچ ارتباطی به این ویدئو ندارد‪.‬‬ ‫ما مطلقا محتوا و پیام این ویدئو را رد می‌کنیم‪».‬‬ ‫هیالری کلینتون با اش��اره به قتل سفیر آمریکا و سه‬ ‫آمریکایی دیگر در بنغازی که در حمله به کنسولگری این‬ ‫کشور کشته شدند‪ ،‬گفت‪« :‬چگونه ممکن است این حادثه‬ ‫در کشوری اتفاق بیفتد که ما به آزادی آن کمک کردیم‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬گروه کوچکی در پس‌پرده حمله به کنسولگری‬ ‫آمریکا قرار دارد که نماینده ملت لیبی نیست‪».‬‬ ‫وزیر‌خارجه ایاالت‌متحده‪ ،‬آزادی بیان تضمین شده در‬ ‫قانون اساسی آمریکا را دلیلی برای عدم جلوگیری از ساختن‬ ‫چنین فیلم‌هایی عنوان کرد‪.‬‬ ‫فیلمی‌ که اوباما را با چالش مواجه کرد‬ ‫در حالی ک��ه نزدیک به دوماه به برگ��زاری انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آمریکا باق��ی مانده‪ ،‬اتفاق��ات پیش‌رو‬ ‫اوبام��ا و دموکرات‌ه��ا را در ش��رایط حساس��ی ق��رار داد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور آمری��کا که س��ال گذش��ته مدعي اس��ت‬ ‫با کنترل از راه دور عملیات دس��تگیری بن‌الدن قهرمان‬ ‫مبارزه و انتقام‌گیری ماجرای ‪‌‌11‬س��پتامبر است‪ ،‬این بار اما‬ ‫درست در سالروز ‪11‬س��پتامبر با چالشی جدید روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫او به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و حافظ جان ش��هروندان‬ ‫این کش��ور مجبور به موضع‌گیری در قبال مساله حمله به‬ ‫سفارتخانه‌های این کشور است‪ .‬از طرف دیگ ‌ر ترس از اینکه‬ ‫خشم و نفرت مسلمانان باعث شود تا موقعیت جهانی‌اش به‬ ‫خطر بیفتد او و دموکرات‌های آمریکا را در موقعیتی حساس‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫اوباما پ��س از این حادثه در بیانی��ه‌ای ضمن محکوم‬ ‫کردن قتل چهار آمریکایی‪ ،‬حمله به کارکنان سفارت آمریکا‬ ‫در ش��هر بنغازی را ش��دیدا محکوم کرد و آن را «حمله‌ای‬ ‫گستاخانه‪ ،‬ظالمانه و تکان دهنده» توصیف کرد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور آمری��کا همچنین گفت ک��ه آمریکا‬ ‫کشوری است که به همه ادیان احترام می‌گذارد و این قبیل‬ ‫خش��ونت‌ها هیچ توجیهی ندارد‪ .‬اوباما که تالش داشت با‬ ‫سوار شدن بر موج «بیداری اسالمی» در کشورهای منطقه‬ ‫آن را هدایت و به نفع آمریکا استفاده کند‪ ،‬اکنون با نوک تیز‬ ‫پیکانی مواجه شده که به س��مت خودش نشانه رفته است‪.‬‬ ‫سیاست‌های اوباما در خاورمیانه به‌سرعت تبدیل به‌وسیله‬ ‫انتقاد مخالفان وی ش��د‪ .‬رامنی در روزهای اخیر او را متهم‬ ‫به «عذرخواهی کردن» و «ضعف نشان دادن» کرده است‪.‬‬ ‫جمهوریخواهان به همراه البی‌صهیونیست تالش می‌کنند‬ ‫تا از این واقعه برای به زیر کشیدن اوباما استفاده کنند‪.‬‬ ‫واکنش‌های ایران‬ ‫در پ��ی اهان��ت نفرت‌انگی��ز دش��منان اس�لام ب��ه‬ ‫س��احت نورانی پیامب��ر اعظ��م صلّی‌اهلل‌علیه‌وآله‌و‌س��لّم‪،‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل‌خامن��ه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫در پیامی‌به ملت ایران و امت بزرگ اس�لام‪ ،‬پشت صحنه‬ ‫این حرکت شرارت‌بار را سیاست‌های خصمانه صهیونیسم‪،‬‬ ‫آمریکا و دیگر س��ران اس��تکبار جهانی خواندند‪ .‬ایشان با‬ ‫تش��ریح دالیل کینه‌ورزی صهیونیست‌ها نسبت به اسالم‬ ‫و قرآن‪ ،‬تاکید کردند‪« :‬سیاستمداران آمریکا اگر در ادعای‬ ‫دخالت‌نداشتن خود صادقند‪ ،‬باید عامالن این جنایت شنیع‬ ‫و پشتیبانان مالی آن را که دل ملت‌های مسلمان را به درد‬ ‫آورده‌اند‪ ،‬به مجازات متناس��ب با این جرم بزرگ برسانند‪».‬‬ ‫ایش��ان این حرکت مذبوحانه دش��منان را در برابر بیداری‬ ‫اسالمی دانسته و فرمودند‪« :‬برادران و خواهران مسلمان در‬ ‫سراس��ر جهان نیز بدانند که این حرکات مذبوحانه دشمنان‬ ‫در برابر بیداری اس�لامی‪ ،‬نش��انه عظم��ت و اهمیت این‬ ‫خیزش و مبشّ ر رشد روزافزون آن است‪ ».‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه کش��ورمان انتش��ار فیلم آمریکایی اهانت‌آمیز‬ ‫به س��احت مقدس پیامب��ر گرامی‌اس�لام (ص) را اقدامی‬ ‫‌نفرت‌انگیز دانسته و قویا آن را محکوم و با امت اسالمی ابراز‬ ‫همدردی کرد‪ .‬مهمانپرست‪ ،‬سکوت سیستماتیک و مستمر‬ ‫دولت آمریکا نس��بت به اینگونه اقدامات مشمئز کننده که‬ ‫در راستای اسالم‌ستیزی انجام می‌شود را عامل اصلی این‬ ‫اقدمات دانست‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید با صدور پیامی‌‬ ‫ضمن محکوم کردن ساخت فیلم موهن آمریکایى بر ضد‬ ‫اسالم و پیامبر اکرم(ص)‪ ،‬اعالم داشت‪« ‌:‬این اقدام نشان‬ ‫داد که آنها از‌ ترس بیدارى جهان اس�لام و گس��ترش این‬ ‫آئین الهى در جهان سخت به وحشت افتاده‌اند‪ .‬شگفت‌آور‬ ‫اینکه مسئوالن آمریکایى و شوراى امنیت که دست‌نشانده‬ ‫آنهاس��ت نه تنها این عمل را محکوم نکردند‪ ،‬بلکه بعضى‬ ‫از آنها با اهانت به کس��انى که در برابر سفارتخانه‌هاى آنان‬ ‫دست به تظاهرات زده بودند آنها را افرادى وحشى خواندند‪،‬‬ ‫در حالى که نام وحشى شایسته کسانى است که بدون هیچ‬ ‫دلیلى به مقدس‌ترین اعتقادات مسلمین اهانت مى‌کنند و‬ ‫جهان را از آنچه هست ناامن‌تر مى‌نمایند‪».‬‬ ‫سید‌محمد حسینی‪ ،‬وزیر ارشاد کش��ورمان با صدرو‬ ‫بیانیه‌ای ساخت فیلم توهین‌آمیز نس��بت به ساحت پیامبر‬ ‫اکرم(ص) را محکوم کرد و کش��ته شدن س��فیر آمریکا در‬ ‫لیبی را یکی از تبعات این اقدم غیراخالقی دانس��ت و ادامه‬ ‫داد‪« :‬بدون‌تردید تبعات این تمس��خر و توهین‌ها دامنگیر‬ ‫سردمداران کاخ سیاه خواهد ش��د که نمونه‌ای از این خشم‬ ‫و انزجار در واکنش مس��لمانان مصر و لیبی تجلی یافت‪ .‬به‬ ‫فضل الهی ارباب فکر و اندیش��ه و هنر در ایران اس�لامی‬ ‫به همراه س��ینماگران و نخبگان متعهد در سراس��ر جهان‬ ‫مصمم‌تر از گذشته در معرفی آموزه‌ها و چهره نورانی پیامبر‬ ‫رحمه‌للعالمین اقدام خواهند کرد‪».‬‬ ‫واکنش‌های داخلی‬ ‫علی الریجان��ی‪ ،‬رئی��س مجلس در ابتدای جلس��ه‬ ‫علنی مجلس نسبت به س��اخت فیلمی‌موهون علیه پیامبر‬ ‫اس�لام(ص) به آن اعتراض کرده و «لجن پراکنی را هنر‬
‫مجيد مجيدي كه در حال ساخت فيلم‬ ‫محمد (ص) است بالفاصله پس از انتشار‬ ‫فيلم موهن با ارسال نامه اي نسبت به‬ ‫اين توهين آشكار موضعگرفت‪ .‬او در‬ ‫نوشته‌اش اين گونه آورد‪«:‬حاال همه‬ ‫فهميده‌اند كه شما در هراس افتاده‌ايد كه‬ ‫پيام مهر مكتب رسول مهرباني مي‌خواهد‬ ‫شرق و غرب را بگيرد‪».‬‬ ‫اراده امت اسالمی است‪».‬‬ ‫سیدحسن نصراهلل‬ ‫واکنش سینماگران‬ ‫چهره‌های هنری ای��ران نیز با واکن��ش معقوالنه به‬ ‫این فیلم موهون در بیانیه‌ای نوش��تند‪« :‬هی��چ اندودی در‬ ‫جهان چهره تابان رسول مهر را نخواهد پوشاند‪ .‬گمراهانی‬ ‫که در حیات طیبه‌اش بر او خاک و خاکس��تر باریدند لبخند‬ ‫مهر نصیب بردند‪ ».‬در این بیانیه که نام سینماگرانی چون‬ ‫احمدرضا دروی��ش‪ ،‬ابراهیم حاتمی‌کیا‪ ،‬رض��ا میر‌کریمی‪،‬‬ ‫منوچهر محمدی‪ ،‬همایون اسعدیان‪ ،‬کمال تبریزی‪ ،‬مهدی‬ ‫فرجی‪ ،‬محمد‌مهدی عسگرپور و فرهاد توحیدی آمده است‪،‬‬ ‫نوشته شده است‪« :‬گمراهانی دیگر امروز او را آماج تصاویر‬ ‫موهن خود قرار داده‌اند و از هیبت توفان خش��م مسلمانان‬ ‫در پستوهای خود خزیده‌اند‪ .‬باش��د که انوار تابناک رسول‬ ‫مهربانی در آن مغاک تنهایی بر آنها بتابد و بیدارشان کند‪.‬‬ ‫برای گمراهان نه مرگ که هدایت آرزو می‌کنیم‪».‬‬ ‫عالوه بر این مجی��د مجیدی‪ ،‬کارگردان نام‌آش��نای‬ ‫ایرانی که چندس��الی اس��ت خود مشغول س��اخت سریال‬ ‫«محمد رسول‌اهلل» است در یادداشتی نوشت‪« :‬حاال همه‬ ‫فهمیده‌اند که ش��ما در هراس افتاده‌اید که پیام مهر مکتب‬ ‫رس��ول مهربانی‪ ،‬می‌خواهد ش��رق و غرب را بگیرد‪ .‬پس‬ ‫گاه به قاعده طالبانی می‌خواهید چهره خش��ن و خونریزی‬ ‫از مکتبش به چش��م جهانی��ان درآورید و گاه به دس��تاویز‬ ‫هنرپیش��گی می‌خواهید دروغ و دغل را جانشین حقیقت و‬ ‫جهان جديد‬ ‫دبیرکل حزب‌اهلل لبنان در سخنرانی‌ای توهین به ساحت‬ ‫مقدس پیامبر(ص) را خطرناک‌تر از اقدام صهیونیس��ت‌ها در‬ ‫به آتش کشیدن بخشی از مس��جد‌االقصی دانست و سکوت‬ ‫درباره توهین به ساحت پیامبر اعظم(ص )را بسیار اشتباه خواند‪.‬‬ ‫سید‌حس��ن نصراهلل تاکید کرد‪« :‬امروز دفاع از ساحت مقدس‬ ‫پیامبر(ص) به معنای دفاع از تمامی‌مقدسات و تمامی‌ادیان و‬ ‫پیامبران الهی است‪ ».‬وی تاکید کرد که انتشار این فیلم موهن‬ ‫اتفاقی بزرگ و خطرناک است‪ ،‬اما بدتر از آن اصرار سایت‌های‬ ‫منتش��ر‌کننده این فیلم بر ادامه انتش��ار آن است‪ .‬سید‌حسن‬ ‫نصراهلل با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) بعد از خداوند متعال‬ ‫مقدس‌ترینشخصیتبرایمسلماناناست‪،‬گفت‪«:‬مناعتقاد‬ ‫دارم که آنچه اتفاق افتاده است‪ ،‬خطرناک‌تر از حادثه به آتش‬ ‫کشیدن مسجد‌االقصی در س��ال ‪ 1969‬بود‪ ،‬سکوت در مورد‬ ‫این حجم باال از توهین نیز یک خطر است و امتی که در مقابل‬ ‫توهین به پیامبرش ساکت بنشیند‪ ،‬این پیام را به اسرائیل خواهد‬ ‫داد که می‌تواند مسجد‌االقصی را نیز آتش بزند‪».‬‬ ‫راستی کنید‪ .‬اگر آن روز که آیه‌های شیطانی از دلی کینه‌توز‬ ‫بر صفحه کتاب جاری شد و قلم‌هایی که تاب زیبایی چهره‬ ‫نگار را نداشتند کاریکاتوری کردند‪ ،‬با ذره‌ای غیرت و حمیت‬ ‫قدرتمدارانی ک��ه اینک یکی پس از دیگ��ری از تخت فرو‬ ‫می‌افتند رو به رو می‌شدیم‪ ،‬امروز ش��ما جسارت و جراتی‬ ‫این‌چنین نمی‌‌یافتید‪ .‬چشم به راه باشید به‌زودی از پس همه‬ ‫این لجن‌پراکنی‌ها‪ ،‬چهره زیبای خورش��یدی او رخ خواهد‬ ‫کرد و روسیاهی به شما سیاه‌دالن خواهد ماند‪».‬‬ ‫همچنین مس��لمانان لندن در اقدام��ی‌ جالب بیش از‬ ‫‪ ١١٠‬هزار جلد‌ترجمه قرآن و س��یره رس��ول‌اهلل را به زبان‬ ‫انگلیسی در میان غیرمسلمانان توزیع کردند‪.‬‬ ‫افزایش جایزه قتل سلمان رشدی‬ ‫همزمان با انتش��ار این فیلم موهون نماینده ولی‌فقیه و‬ ‫سرپرست بنیاد‪ 15‬خرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن‬ ‫دست‌اندرکارانفیلم‪،‬جایزهاجرایحکمحضرتامامخمینی‌(ره)‬ ‫مبنی‌بر اعدام سلمان رش��دی مرتد را مبلغ ‪ 500‬هزار دالر‬ ‫دیگر افزایش داد و به سه میلیون‌و سیصدهزار دالر رساند‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده است‪« :‬س��اخت فیلم سراسر اهانت‬ ‫نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم‌(ص) هرچند تازه‌ترین‬ ‫اقدام ضد‌اسالمی دش��منان دین خدا در اهانت به مقدسات‬ ‫اسالمی به ویژه وجود مقدس پیامبر اسالم (ص) است‪ ،‬لکن‬ ‫تا زمانی که حکم تاریخی حضرت امام خمینی ‪ -‬رضوان اهلل‬ ‫تعالی علیه‪ -‬مبنی‌بر اعدام س��لمان رش��دی مرتد‪ ،‬نویسنده‬ ‫گستاخ کتاب آیات شیطانی اجرا نش��ود‪،‬آخرین اقدام‪ ،‬اقدام‬ ‫اهانت‌آمیز نخواهد ب��ود‪ .‬قطعا اگر حکم امام اجرا می‌ش��د‪،‬‬ ‫اهانت‌های بعدی که در قالب کاریکاتور‪ ،‬مقاالت و س��اختن‬ ‫فیلم ادامه یافته صورت نمی‌گیرد‪ .‬گستاخی دشمنان کینه‌توز‬ ‫اسالم که زیر پرچم شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیست‌های‬ ‫نژاد‌پرس��ت صورت می‌گیرد را فقط با اجرای قاطعانه حکم‬ ‫اسالم می‌توان به بن‌بست کشاند و مانع ادامه آن شد‪ .‬حکم‬ ‫اعدام سلمان رشدی مرتد با هدف خشکاندن ریشه توطئه‌های‬ ‫ضد‌اسالمی صادر ش��ده بود و اکنون نیز با اجرای این حکم‬ ‫اس��ت که می‌توان این سلس��له توطئه‌ه��ای کینه‌توزانه را‬ ‫ریشه‌کن ساخت و این روز‌ها مناسب‌ترین زمان برای انجام‬ ‫این کار است‪ .‬به همین منظور اینجانب مبلغ ‪ 500‬هزار دالر‬ ‫دیگر به جایزه اعدام سلمان رشدی اضافه می‌نمایم و هر کس‬ ‫این حکم را اجرا کند بالفاصله کل مبلغ به او پرداخت خواهد‬ ‫شد‪».‬واكنش مسلمانان جهان به انتشار فيلم موهن تاكنون‬ ‫بي نظير بوده است‪ .‬خشم مسلمانان عليه آمريكا‪ ،‬اين كشور‬ ‫را در شرايط سختي قرار داده است و ضربات سختي به دولت‬ ‫باراك اوباما وارد كرده‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫اختصاص��ی آمریکایی ‪ -‬صهیونیس��تی دانس��ت که قصد‬ ‫تحقیر و توهین به ساحت مقدس رسول‌اهلل را داشت ‌ه است‪».‬‬ ‫وی در نطق پیش از دستور خود ادامه داد‪« :‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا هدف فیلم را فتنه‌افروزی می‌داند‪ ،‬اگر فتنه‌انگیز بوده‬ ‫است‪ ،‬چرا جلوی آن را نگرفتید؟ چرا مسببان آن را مجازات‬ ‫نمی‌کنید؟ از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید این‬ ‫کشور تسلیم اقدامات خشونت‌آمیز نخواهد شد؛ نتیجه این‬ ‫دو سخن مسئوالن آمریکایی چه حاصلی برای مسلمانان‬ ‫دارد؟ اگر آمریکا سیاست خود را مبارزه با تروریسم می‌داند‬ ‫اینگون��ه حرف‌های انتخابات��ی که زیر لفاف��ه آزادی بیان‬ ‫توجیهی برای خود س��اخته‌اند‪ ،‬آیا چیزی جز ترور تفکر نام‬ ‫دارد که در ذات خود درنده خویی و خشک مغزی مدیریت‬ ‫آمریکایی را نش��ان می‌دهد ک��ه جدای از ظاه��ر فریبنده‬ ‫حقیقت طالبانیسم آمریکایی را معرفی می‌کند؟»‬ ‫او با اشاره به جاهلیت مدرن ادامه داد‪« :‬آمریکا و غرب‬ ‫چشم‌های خود را باز کنند و با دقت عکس‌العمل مسلمانان را‬ ‫مشاهده کنند و بدانند با گنده‌گویی و تهدید نمی‌توانند جلوی‬ ‫خشم مقدس را بگیرند‪ .‬مس��لمانان به رفتار غرب و آمریکا‬ ‫به‌عنوان زنجیره‌ای از اقدامات تقدس‌زدا می‌نگرند که نشانی‬ ‫از جاهلیت مدرن است و به همین جهت به اندیشه اسالمی‬ ‫در س��احت اجتماعی اقتصادی و سیاسی که بغض غرب را‬ ‫برانگیخته مصمم‌تر می‌گردند و بدانند با این اقدامات نهضت‬ ‫بیداری اسالمی عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد‪».‬‬ ‫سردار عزیز‌جعفری‪ ،‬فرمانده کل سپاه نیز در کنفرانس‬ ‫خبری ‪ ٢٦‬شهریور سالروز تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه در‬ ‫پاسخ به پرس��ش خبرنگار خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه‬ ‫«آیا خشم مسلمانان نسبت به اهانت به پیامبر اسالم(ص)‪،‬‬ ‫مجوز کشته شدن سفیران کشورها را صادر می‌کند؟» گفت‪:‬‬ ‫«قطعا چنین مجوزی صادر نمی‌شود و درست هم نیست‪ ،‬اما‬ ‫به هر حال احساسات مسلمانان جریحه‌دار شده و تنها کاری‬ ‫که می‌توانستند انجام دهند این بود که اعتراضات خود را به‬ ‫س��فارتخانه‌ها ببرند‪ .‬در این اعتراض‌ها خش��ونت‌هایی نیز‬ ‫چ کجا کسی‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬اما مساله اینجاست که در هی ‌‬ ‫سراغ ندارد که یک مسلمان به دین مسیح یا حضرت مسیح‬ ‫یا دین یهود توهین کرده باش��د‪ .‬توهین‌های��ی را که علیه‬ ‫مس��لمانان انجام می‌ش��ود‪ ،‬به‌عنوان آزادی بی��ان قلمداد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما ما مطمئنیم که این کارها با برنامه‌ریزی‌ قبلی‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬اما مطمئن باش��ند که نتایج عکس به‌دنبال‬ ‫خواهد داشت و هرچه بیشتر موجب اثبات حقانیت انقالب‬ ‫اسالمی خواهد شد‪ ».‬دانش��جویان و اعضای اتحادیه‌های‬ ‫دانشجویی پنجشنبه هفته گذشته در مقابل سفارت سوئیس‬ ‫در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران اس��ت‪ ،‬دست به‬ ‫تجمع اعتراضی زدند‪.‬‬ ‫دانش��جویان در اعتراض به عوامل این فیلم موهن و‬ ‫به منظور محکوم کردن این اقدام ضد‌انسانی‪ ،‬شعارهایی از‬ ‫جمله «مرگ بر آمریکا»‪« ،‬مرگ بر انگلیس»‪« ،‬اهلل‌اکبر»‪،‬‬ ‫«لبیک یا رسول‌اهلل» و «لبیک یا نبی‌اهلل» سر دادند‪.‬‬ ‫مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کش��ور نیز با انتش��ار‬ ‫اطالعیه‌ای که ب��ا جمله «ان��ا‌هلل و انا الیه راجع��ون» آغاز‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬نوش��ت‪« :‬بار دیگر آمریکای جنایتکار در تالش‬ ‫جبران حقارت شکست‌های پی در پی‪ ،‬در یک عقده‌گشایی‬ ‫‌بی‌ش��رمانه‪ ،‬مقدسات اس�لام را هدف خش��م کینه‌توزانه‬ ‫خویش ق��رار داده و در قال��ب فیلمی‌موهن ب��ا توهین به‬ ‫پیامبر عظیم‌الشأن اس�لام‌(ص)‪ ،‬قلوب مسلمانان جهان را‬ ‫جریحه‌دار کرده است‪».‬‬ ‫در بخش دیگری از بیانیه تصریح ش��ده است‪« :‬این‬ ‫اقدام نفرت‌انگیز که با هدایت صهیونیس��ت‌ها در آس��تانه‬ ‫حادثه ‪‌11‬س��پتامبر در جهت انحراف اف��کار عمومی از این‬ ‫مس��اله و تخریب وجهه دین مبین اس�لام انجام می‌شود‪،‬‬ ‫نشان از ضعف شدید دشمنان قس��م خورده اسالم در برابر‬ ‫قوت و قدرت روز‌افزون مسلمانان و واماندگی آنان در برابر‬ ‫‪43‬‬
‫آمریکا همان طاعون است‬ ‫مردم مسلمان حق دارند واكنش نشان دهند‬ ‫عبد‌الحلیم قندیل ‪ /‬روزنامه‌نگار و تحلیلگر مصري *‬ ‫‪2‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫این بخشی از شعر شاعر فلس��طینی محمود درویش‬ ‫است که در آن این شاعر تاکید دارد‪« :‬آمریکا همان طاعون‬ ‫است و طاعون همان آمریکاست‪ ».‬پس از گذشت سال‌ها از‬ ‫سرودن این شعر‪ ،‬اکنون برایمان آشکار می‌شود که صدها‬ ‫هزار عرب و مسلمان تاکنون قربانی وحشیگری آمریکايیان‬ ‫شده‌اند و سیاس��ت‌های آمریکا همانند بیماری وباست که‬ ‫می‌تواند مردم را در کش��ورهای‌مان از میان بردارد‪ .‬شاید‬ ‫بتوان گفت که ستیزه جوئی با سیاس��ت‌ها و عملکردهای‬ ‫آمریکا یکی از مش��خصات و نقاط مش��ترک موجود میان‬ ‫ملت‌های مسلمان به‌ش��مار می‌آید و شاید این همان علت‬ ‫اصلی حمله به س��فارت آمریکا در قاهره و‬ ‫بنغازی و صنعا و تونس اس��ت که طی آن‬ ‫مردم اعالم کردند خواه��ان بیرون راندن‬ ‫آمریکاییان شرور و از جمله سفیران آمریکا‬ ‫از کشورهایش��ان هس��تند که در ماجرای‬ ‫حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی‬ ‫به اوج خود رسید و در نتیجه آن (که شاید‬ ‫تعمدی نبوده اس��ت) س��فیر آمریکا و چند‬ ‫نفر دیگر از کارکنان س��فارت بر اثر خفگی‬ ‫ناش��ی از دود به وجود آمده از آتش‌سوزی‬ ‫در سفارت به قتل رسیدند‪ .‬البته این اقدام‬ ‫ممکن است بر س��تیزه جویی آمریکاییان‬ ‫نیز بیفزاید‪ .‬فیل��م توهین‌آمیز ب��ه پیامبر‬ ‫اس�لام (ص) عل��ت اصلی خش��م اعراب‬ ‫و مس��لمانان ش��د که البته در کشورهای‬ ‫عربی که در آنه��ا بیداری‌ها و انقالب‌های‬ ‫اخیر صورت گرف��ت‪ ،‬نمایان‌تر ب��ود و در‬ ‫کش��ورهای دیگر عرب��ی در منطقه خلیج‬ ‫فارس همچنان همانند آتش زیر خاکستر‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون س��ردمداران این کش��ورها‬ ‫تاسیس��ات آمریکای��ی و از جمله پایگاه‌ه��ای آمریکاییان‬ ‫را همانن��د اماکن مقدس خ��ود می‌دانند و به کس��ی اجازه‬ ‫نمی‌دهند به آنها نزدیک شود یا حتی از آنها عکس‌برداری‬ ‫کند‪ .‬شگفت‌انگیز اینکه این سردمداران هیچ گونه واکنشی‬ ‫در برابر این اقدام توهین‌آمیز به پیامبر اس�لام‌(ص) نشان‬ ‫ندادند و گویی حضرت محمد‌(ص) پیامبر آنها نیست‪ .‬این‬ ‫س��ردمداران این اهانت را جزو موارد آزادی بیان می‌دانند‬ ‫که کاخ سفید درباره آن اینچنین موضع گیری کرده است‪.‬‬ ‫دولت آمریکا همواره از اهانت‌کنندگان به دین اسالم‬ ‫حمایت کرده است‪ ،‬از جمله کشیش «‌تری جونز» سوزاننده‬ ‫قرآن کریم و گروهی از قبطی‌های مصری مهاجر و ساکن‬ ‫آمریکا که از آنها حمای��ت می‌کند و در عین ح��ال به آنها‬ ‫اجازه داده اس��ت هرگونه تحقیر و توهین را متوجه اس�لام‬ ‫و پیامبر مس��لمانان نمایند و در این می��ان ادعا می‌کند که‬ ‫هوادار آزادی بیان است و نمی‌تواند در روند این آزادی بیان‬ ‫دخالت کند‪ .‬حال که موضع آمریکا چنین اس��ت پس مردم‬ ‫کشورهای ما حق دارند این چنین خشم خود را نشان دهند‪،‬‬ ‫حتی اگر به صورت حمله به س��فارتخانه‌های کاخ س��فید‬ ‫باشد؛ چون حرمت سفارت مقدس‌تر از حرمت پیامبر اسالم‬ ‫حضرت محمد‌(ص) نیس��ت و اگر آمریکا به بهانه حمایت‬ ‫از س��فارتخانه‌های خود تفنگداران خود را به کشورهایمان‬ ‫اعزام می‌کند‪ ،‬پس عرب‌ها و مس��لمانان وظیفه دارند با هر‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وسیله‌ای از کشور و سرزمین‪ ،‬دین و پیامبر خود دفاع کنند‪.‬‬ ‫واشنگتن کوش��ش کرده خود را هوادار انقالب‌های‬ ‫عربی کنونی نشان دهد تا بتواند آنها را مهار نماید و در نتیجه‬ ‫به توافق‌های علنی ی��ا محرمانه با بعض��ی از جنبش‌های‬ ‫سیاسی از جمله اخوان‌المسلمین دست يابد‪ .‬ایاالت‌متحده‬ ‫گمان می‌کند اخوان‌المس��لمین می‌توانند جایگاه آمریکا را‬ ‫بهبود بخشد و از آن محافظت نمایند و در حقیقت می‌توان‬ ‫گفت که کاخ‌سفید اخوان‌المسلمین را به جای دیکتاتورهای‬ ‫برکنار ش��ده قرار داده و گویی ما هم‌اکنون در برابر «اسالم‬ ‫آمریکایی» قرار داریم که اوضاع در آن بسیار درهم و برهم‬ ‫است‪ .‬از یکسو اینان ادعای مس��لمانی می‌کنند و از سوی‬ ‫دیگر اجراکننده برنامه‌های واش��نگتن هستند و این ادامه‬ ‫همان عملکرد سردمداران گذشته است‪ .‬اما آنها نمی‌دانند‬ ‫که ماجرا اینجا پایان نمی‌یاب��د و انقالب‌ها برای براندازی‬ ‫بت‌ها و آزادی سرزمین از لوث بیگانگان به ویژه آمریکاییان‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬این به اصطالح مدعیان اسالمگرایی‬ ‫خود را حامی‌منافع آمری��کا می‌دانند و در نتیجه نمی‌توانند‬ ‫برای مردم خود کمترین آزادی و دموکراسی را یا در حقیقت‬ ‫غیرتمندی را به‌کار گیرند‪.‬‬ ‫اعزام تفنگداران آمریکایی به کشورهای عرب خطر‬ ‫بزرگی اس��ت که ممکن است کس��ی تاکنون از آن آگاهی‬ ‫نداش��ته باش��د اما عملکرد این حکومت‌های عربی چنان‬ ‫است که گویی این مردم مسلمان کشورهای عربی هستند‬ ‫که دس��ت به س��اختن فیلم توهین‌آمیز به ساحت مقدس‬ ‫پیامبر اس�لام (ص) زده‌اند و اکنون هم این مردم هستند‬ ‫که می‌خواهند دست به تظاهرات بزنند‪ .‬مردم مصر خواستار‬ ‫اخراج سفیر آمریکا از قاهره و احضار سفیر مصر از واشنگتن‬ ‫شده‌اند و چنین تقاضایی نمی‌تواند اقدام خشونت‌آمیز تلقی‬ ‫ش��ود و در حقیقت مطابق عرف دیپلماتی��ک موجود میان‬ ‫کشورها به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫البته جایگاه پیامبر اس�لام (ص) باالتر از تمامی‌این‬ ‫توهین‌ها و دروغگویی‌هاست و حتی تولید و ساخت یکصد‬ ‫فیلم در این زمینه که اسالم و مس��لمانان را مورد تحقیر و‬ ‫اهانت قرار دهد نمی‌تواند از اهمی��ت و جایگاه واالی دین‬ ‫مبی��ن اس�لام و خاتم‌االنبیا حضرت محم��د‌(ص) بکاهد‪.‬‬ ‫پیامبری که در تمام��ی‌ مراحل تاریخ بش��ریت واال بوده و‬ ‫پیروان خود را به پیروی از خداوند سبحان و کتاب ارزشمند و‬ ‫انسانی‌اش قرآن و پیامبران سفارش کرده است‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که هیچ تفاوتی میان جایگاه حضرت مس��یح‌(ع) و حضرت‬ ‫محمد‌(ص) وجود ندارد و اهانت به مسیح‪ ،‬چنان مسلمانان را‬ ‫خشمگین می‌سازد که گویی اهانت به پیامبر اسالم صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬هنگامی‌ ک��ه اهانت به پیامبر اس�لام(ص)‬ ‫با نام آمریکا پیوند می‌خورد احس��اس خش��م مس��لمانان‬ ‫به‌صورت انفج��اری در‌می‌آید‪ ،‬چون آمریکا همانی اس��ت‬ ‫که از رژیم‌صهیونیس��تی طرفداری می‌کند‪ ،‬همان رژیمی‬ ‫‌که فلسطینیان را از خانه و کاش��انه خود بیرون رانده و آنان‬ ‫را به قتل می‌رساند و در عین حال واشنگتن‬ ‫همچن��ان از آن هواداری کرده و اس��لحه‬ ‫در اختی��ار آن قرار می‌ده��د‪ .‬آمریکا همان‬ ‫است که افغانس��تان و عراق را اشغال کرد‬ ‫و میلیون‌ها تن از مردم این دو کش��ور را به‬ ‫قتل رساند‪ .‬آمریکا همان کشوری است که‬ ‫ثروت نفتی کشورهای عرب خلیج‌فارس را‬ ‫به تاراج می‌برد‪ ،‬آمریکا همان اس��ت که از‬ ‫هنگام امضای ق��رار‌داد ننگین صلح مصر‬ ‫با اس��رائیل همچن��ان تصمیم‌گیری‌های‬ ‫بنیادین مصر را در اختی��ار دارد و همچنان‬ ‫به بهانه کمک به مصر ویروس نابود‌کننده‬ ‫و فساد را در ارتش و حکومت مصر منتشر‬ ‫می‌کند و این کمک‌ها مص��ر را به صورت‬ ‫یک کش��ور تحت‌الحمایه آمریکا در‌آورده‬ ‫و تمام��ی‌قدرت‌ها و امکان��ات نظامی که‬ ‫در اختیار مصر ق��رار داش��ت را به‌صورت‬ ‫ابر‌قدرت در جهان ع��رب در آورده بود تا با‬ ‫کوشش واش��نگتن و رژیم‌صهیونیستی و‬ ‫وابس��تگان آنها در میان مقامات مصری‪،‬‬ ‫نابود شده اس��ت‪ .‬آمریکا همان اس��ت که در سراسر جهان‬ ‫عرب پایگاه نظامی دارد تا آنجا که در بعضی از کشورهای‬ ‫عرب ش��ما نمی‌توانید به آمریکا دش��نام دهید و به‌عنوان‬ ‫اخالل گر امنیت بازداش��ت می‌ش��وید‪ .‬آمریکا همان است‬ ‫که ما خواستار بیرون راندن سفرای آن از کشورهای عربی‬ ‫هس��تیم تا زمینه اخراج کارشناسان و نظامیان آمریکایی از‬ ‫کشورهایمان فراهم آید‪ .‬آمریکا همان است که ما مخالف‬ ‫دریافت کمک‌های مالی از آن هستیم‪ ،‬چون این کمک‌ها‬ ‫همانند سمی‌است که سرتاسر کشورهای‌مان را فرا گرفته‬ ‫است‪ .‬آمریکا همان اس��ت که ما خواستار تحریم کاالهای‬ ‫آن هستیم‪ ،‬چون اقتصاد ما را ویران کرده و کشورهای‌مان‬ ‫را وابسته ساخته اس��ت‪ .‬آمریکا همان است که ما خواستار‬ ‫بران��دازی حکومت‌های ه��وادار آن در کش��ورهای عرب‬ ‫هستیم‪ .‬آمریکا همان اس��ت که ما تا زمانی که دنباله‌رو آن‬ ‫هستیم نه تنها به‌جایی نخواهیم رسید بلکه از میان خواهیم‬ ‫رفت‪ .‬پس به احترام آزادی میهمان و قطع دس��تان کسانی‬ ‫که به پیامبر ما توهین می‌کنند از این وابس��تگی به آمریکا‬ ‫خودمان را نجات دهیم‪.‬‬ ‫* دکترعبد‌الحلیم قندیل‪ ،‬روزنامه‌نگار برجسته مصری‬ ‫اس�ت که س�ال‌ها جزو مخالفان دولت حس�نی مبارک بوده‬ ‫است‪ .‬او در جریان انقالب مردمی‌مصر سازمان‌دهنده جنبش‬ ‫تغییرکفایه است‪g .‬‬
‫جهان جديد‬ ‫طرح جدید جهانی غرب علیه اسالم در‌حال تدوین است‬ ‫کمال هلباوی سخنگوي سابق اخوان المسلمين در گفت‌وگو با مثلث‬ ‫باتشکرازشما به خاطروقتی که بهمثلث اختصاص‬ ‫دادید‪.‬شمافیلمی‌کهبهساحتمقدسپیامبراسالم‬ ‫توهین کرده است را دید ه ايد؟ نظرتان چیست؟‬ ‫‪ l‬ماهیت این فیلم مهم است که باید ریشه‌یابی شود؛‬ ‫آنچه مشخص است این است که این یک توطئه عظیم علیه‬ ‫اسالم اس��ت که جهت‌های زیادی را هدف قرار داده از جمله‬ ‫شکستن ماهیت اسالم و رسول مکرم اسالم ‪.‬‬ ‫شما غرب را متهم می‌کنید که با‌برنامه‌ریزی در این‬ ‫مورد عمل کرده است؟‬ ‫‪ l‬این یک توطئه اس��ت و غرب در صدد آن است که‬ ‫با برنامه‌ریزی علیه مقدسات اسالم‪،‬مسلمانان را به یک جنگ‬ ‫عقیدتی بکشاند که البته این جنگ سال‌هاست که ادامه دارد اما‬ ‫امروز وارد فاز جدیدی شده است‪.‬‬ ‫پاس�خ به این س�وال می‌توان راهگش�ا باشد‪ .‬چه‬ ‫آنکه دولت آمریکا رس�ما این فیل�م را تقبیح کرد‪،‬‬ ‫اما واکنش‌های تندی هم به‌تظاهرات مس�لمانان‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫‪ l‬حکومت‌های غربی و ازجمله آمریکا همواره مدعی‬ ‫آزادی بیان‪،‬حقوق بش��ر و دموکراسی هستند‪ .‬در این میان آنها‬ ‫هیچ‌گاهبهمسلماناناجازهاظهارنظروفعالیتشایستهنداده‌اندو‬ ‫همواره آنها را به وسیله سازمان‌های اطالعاتی زیر‌نظر قرار دارند‪.‬‬ ‫اتفاقا آنه�ا می‌گویند نباید مس�لمانان به این فیلم‬ ‫اعتراضخشونتآمیزکنند؟‬ ‫ی که کس��ی علیه‬ ‫‪ l‬بله! این تناقض اس��ت‪ .‬هنگام ‌‬ ‫اسالم و مسلمانان اظهار‌نظر می‌کند‪ ،‬ادعا می‌کنند این ضرورت‬ ‫آزادی بیان اس��ت ولی هنگامی‌که ما مسلمانان مطلبی درباره‬ ‫اعتقادات آنهاعنوان کنیم می‌گویند که شما پا را فراتر از آزادی‬ ‫بیان گذارده‌اید‪.‬‬ ‫در مورد سلمان‌رشدی و کاریکتاتور دانمارکی همین‬ ‫اتفاق رخ داد؟‬ ‫‪ l‬وقتی سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی را نوشت‬ ‫گفتند این آزادی بیان است وما نمی‌توانیم در این مورد دخالت‬ ‫کنیم و وقتی که کشیش« تری جونز» قرآن را به آتش کشید‬ ‫بازهم گفتند به ما ارتباطی ن��دارد و در عین ح��ال وی را مورد‬ ‫حمایت خود قرار دادند‪.‬‬ ‫آنها س�خن از ارزش‌های آمریکایی می‌گویند که‬ ‫باالتر از همه ارزش‌هاست‪.‬‬ ‫‪ l‬این کدام ارزش است که می‌توان به نور اسالم توهین‬ ‫کرد‪ ،‬اما در عین حال هیچ‌کس در غرب نمی‌تواند علیه ماجرای‬ ‫هولوکاستاظهارنظرنمایدودرحقیقتموردمحاکمهومجازات‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬این یکی از موارد نقض آزادی بیان و حقوق بشر و‬ ‫دموکراسی است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪3‬‬ ‫او شخصیت سیاسی‪ ،‬نویس�نده وتحلیلگر مصری و سخنگوی سابق اخوان‌المس�لمین مصر است‪ .‬دکتر کمال‬ ‫توفیق هلباوی متولد سال ‪ 1939‬میالدی است و سال‌ها در سطوح مختلف رهبری اخوان‌المسلمین مصر حضور داشته‬ ‫و سال‌ها سخنگوی این جمعیت اسلامگرای مصری بوده است‪ .‬این نویسنده و اندیش�مند مصری رئیس موسسه‬ ‫«روابط اسالمی در انگلیس» نیز است و مهم‌ترین کتاب او «سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه» نگاهی تحلیلی به حضور‬ ‫آمریکا در خاورمیانه اسالمی و عربی دارد‪ .‬وی در گفت‌وگو با مثلث از طرح جدید جهانی غرب برای رویارویی با اسالم‬ ‫پرده بر‌می‌دارد و معتقد است که فیلم موهن بر‌ضد رسول اکرم(ص) در واقع کلید زدن این پروژه است‪.‬‬ ‫سفیر آمریکا در اعتراض‌ها کشته شده است‪ ،‬این‬ ‫موضوع ناشی از چیس�ت؟ فکر می‌کنید که جنگی‬ ‫در حال وقوع است؟‬ ‫‪ l‬متاس��فانه حکومت‌های آمریکايی طی دهه‌های‬ ‫اخیر خردمندی خود را از دس��ت داده‌اند وشاید به‌توان گفت از‬ ‫دوران ریاست‌جمهوری کارتر‪ ،‬کسانی به کاخ سفید راه یافتند که‬ ‫فاقد خرد سیاسی بودند‪ .‬کاخ سفید گمان می‌کند که می‌تواند به‬ ‫وسیلهتفنگداراندریاییازسفارتخانه‌هایخوددردیگرکشورها‬ ‫حمایتکند‪.‬درحالیکهسفارتخانه‌هاصحنهجنگنیستند‪،‬بلکه‬ ‫نهادسیاسیوبهاصطالحدیپلماتیکمی‌باشند‪.‬تفنگدارانآمریکا‬ ‫تنها زبان آتش و کشتن را می‌فهمند ونه چیزی دیگر‪ .‬ماجرای‬ ‫اشغال سفارت آمریکا در تهران در ‪ 4‬نوامبر ‪ 1979‬نمونه روشن‬ ‫این واقعیت است‪ .‬نخست اینکه تظاهر‌کنندگان ایرانی از دیوار‬ ‫سفارت باالرفتند و کم کم وارد محوطه شدند و توانستند وارد‬ ‫ساختمان شوند که البته با‌مقاومت روبه‌روشدند‪،‬امااگرتیر‌اندازی‬ ‫از سوی گارد سفارت صورت نگرفته بود‪ ،‬ماجرا این چنین خاتمه‬ ‫ميیافت؟ پس از آن آمریکاییان احساس کردند که در خودداری‬ ‫از تیر‌اندازی به س��وی تظاهر‌کنندگان ایرانی اشتباه کردند و به‬ ‫همین علت گروهی را به‌صحرای طبس در ایران اعزام کردند تا‬ ‫گروگان‌های سفارت را در تهران آزاد کنند‪ .‬حال باتوجه به اینکه‬ ‫هدف این گروه تجاوز و کشتار بود‪ ،‬خداوند آنها را دچار تندباد کرد‬ ‫و گروهی از آنان را به قتل رساند و بقیه فرار‌کردند‪.‬‬ ‫می‌خواهید بگویید‪ ،‬آمریکایی‌ها خودشان مسئول‬ ‫کشتنسفیرشانهستند؟‬ ‫‪ l‬اما ماجرای کشتن سفیر آمریکا در لیبی نیز در همین‬ ‫چارچوب قرار می‌گیرد‪ ،‬یعنی تظاهر کنندگان لیبیایی در برابر‬ ‫کنس��ولگری آمریکا در بنغازی تظاهرات کردند در این میان‬ ‫تفنگدارانی که همراه سفیر در ساختمان سفارت بودند بسوی‬ ‫‪45‬‬
‫مردمتیراندازیکردندومردمخشمگینشدندوبهسفارتحمله‬ ‫کردند و سفیر و آن تفنگداران را کشتند‪ .‬به‌دنبال این ماجرا اوباما‬ ‫گروه‌هایی از تفنگداران را برای حمایت از سفارتخانه‌های آمریکا‬ ‫بهبعضیکشورهااعزامکرد‪.‬حال‌آمریکايیانمی‌گویندمسلمانان‬ ‫خشونت‌‌طلب هستند درحالی که هر‌خردمندی باتوجه به‌این دو‬ ‫رویداد (در تهران و لیبی) به این نتیجه می‌رسد که مقصر خود‬ ‫آمریکايیان هستند‪ ،‬چون در تهران کارکنان سفارت سالم ماندند‪،‬‬ ‫امادرصحرایطبسهدفکشتاربودوخداوندآنانرادچارتندباد‬ ‫کرد‪ .‬در بنغازی نیز چون تفنگداران به سوی مردم لیبی تیراندازی‬ ‫کردند دچار خشم مردم شدند و به‌قتل رسیدند‪.‬‬ ‫برخی از تحلیلگران معتقد هستند که غرب به‌طور‬ ‫سیستماتیک درصدد خراب کردن اسالم در اذهان‬ ‫عمومیجهاناست؟‬ ‫‪ l‬این درست اس��ت و چنین مثال‌هایی بارها در مورد‬ ‫اعتقادات مسلمان رخ داده است‪.‬‬ ‫دریکدههاخیرنقطهعطفماجراهمکاریآمریکابا‬ ‫القاعده در حمله به‌آسمان خراش‌های نیویورک در‬ ‫‪ 11‬سپتامبر بود‪ ،‬تا چه اندازه می‌توان این موضوع‬ ‫را باور داش�ت؟ منظورم هماهنگی میان القاعده با‬ ‫آمریکایی‌هاست‪.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬ماجرای ‪ 11‬س��پتامبر در همین چارچوب کوش��ش‬ ‫غربی‌ها و به‌ویژه آمریکا برای بدنام کردن اسالم و مسلمانان‬ ‫است‪ .‬چگونه می‌توان باور کرد که فرودگاه‌های آمریکا بدون‬ ‫امنیتوبازرسیبودندکهاعضایالقاعدهتوانستندب ‌هراحتیازآنجا‬ ‫بگذرند و هواپیما بربایند و باقی ماجرا! من نمی‌توانم این رویداد را‬ ‫تروریسم بنامم‪ ،‬چون بسیار مشکوک است‪ .‬حال می‌توان چنین‬ ‫نتیجه گرفت که رویداد‪ 11‬سپتامبر بهانه‌ای بود برای رویاروئی‬ ‫جهانی با اسالم و مسلمانان‪...‬‬ ‫وحملهواشغالکشورهایمسلمانبه‌طوررسمی‪...‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪ l‬به‌دنبال این رویداد آمریکا و به بهانه مبارزه با‌تروریسم‬ ‫به عراق حمله کرد و پس از آن به افغانس��تان ت��ا اینکه بتواند‬ ‫دموکراس��ی را به اصطالح در این دو کش��ور برقرار س��ازد‪ ،‬اما‬ ‫می‌بینیم که نه تنها به طور كامل دموکراسی در این دو کشور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بلکه امنیت آنها که قبال وجود داشت اکنون از میان‬ ‫رفته است‪ .‬در حالی که در دوران اشغال افغانستان از سوی اتحاد‬ ‫شوروی چنین اوضاعی در افغانستان وجود نداشت‪ .‬در این میان‬ ‫بعضی از سردمداران کشورهای خلیج‌فارس از حضور تفنگداران‬ ‫دریایی آمریکا در کشورشان خشنود هستند و گمان می‌کنند با‬ ‫این تفنگداران آرامش می‌یابند و کسی نمی‌تواند ونباید علیه این‬ ‫سردمداران دست به تظاهرات و یا انقالب بزند‪.‬‬ ‫اینفیلمالبتهبهنوعیبهکشورشمامصرهمارتباط‬ ‫دارد؟ به‌‌هر‌حال برخ�ی از تهیه‌کنندگان آن مصری‬ ‫هستند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اما آنها با ملت بزرگ و مسلمان و با ایمان مصر‬ ‫ارتباطی ندارند و مصری‌ها به‌شدت آن را محکوم کرده‌اند‪.‬‬ ‫این س�وال را ب�ه این دلیل پرس�یدم که کس�انی‬ ‫ادعا دارند که ماجرای فیل�م توهین‌کننده به‌پیامبر‬ ‫اسالم(ص) س�اخته و پرداخته قبطیان مصری در‬ ‫آمریکاست‪ ،‬ش�ما تا چه‌اندازه این موضوع را قبول‬ ‫دارید؟‬ ‫‪ l‬قبطیان مصری در آمریکا که بازمانده‌های حکومت‬ ‫قبطیان در دوران‌های گذشته تاریخ هستند‪ ،‬این فیلم را تهیه‬ ‫کردند و این جزو برنامه «برنارد لوی��س» و یا خاورمیانه بزرگ‬ ‫آنهاستکهالبتهازسویقبطیانساکندرمصروهمهمسیحیان‬ ‫محکوم شده است‪.‬‬ ‫یعنی این را یک طرح جهانی علیه اسالم می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬صدرصد‪ .‬البته ماجرای جدایی جنوب سودان‬ ‫از این کش��ور نیز جزو همان برنامه خاورمیانه بزرگ است که‬ ‫آمریکا سعی دارد آن را در مصر پیاده کند و پس از آن به‌دنبال‬ ‫لیبی‪ ،‬الجزایر و عربستان بروند‪ ،‬اما نخواهند توانست به آرزوی‬ ‫خود برسند‪g .‬‬ ‫‪46‬‬ ‫آنچه غرب مي‌خواهد‬ ‫عبد الباری عطوان‪ /‬سردبیرروزنامهالقدس العربیچاپ لندن‬ ‫‪4‬‬ ‫هنگامی‌ که خانم هی�لاری کلینت��ون‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫آمریکا ش��گفتی و نا امیدی خود را از حمله م��ردم لیبی به‬ ‫کنس��ولگری آمریکا در بنغازی و کشتن س��فیر و سه نفر از‬ ‫دیپلمات‌های آمریکاي��ی که در اعتراض به س��اخت فیلم‬ ‫توهین کننده به پیامبر اس�لام(ص) صورت گرفت اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬در حقیقت نشان داد که کاخ سفید تا چه‌اندازه در درک‬ ‫جهان اس�لام و اولویت‌های آن ناتوان اس��ت در حالی که‬ ‫بیش از یک ميلیارد و ‪500‬میلیون مسلمان در سراسر جهان‬ ‫زندگی می‌کنند که بخشی از آنان در خاک آمریکا هستند‪.‬‬ ‫درست اس��ت که هواپیماهای ناتو وظیفه حمایت از‬ ‫شهر بنغازی و جلوگیری از وقوع کشتار بسیار بزرگی در مورد‬ ‫مردم این شهر را بر‌عهده داشتند‪ ،‬البته همچنان که محافل‬ ‫غربی ادعا می‌کنند؛ و صحیح اس��ت که این هواپیما نقش‬ ‫برجسته‌ای در س��رنگون کردن رژیم معمر قذافی بر‌عهده‬ ‫داش��تند‪ ،‬اما در عین حال این نیز صحیح اس��ت که مردم‬ ‫لیبی مسلمان هس��تند و نمی‌توانند توهین به دین و پیامبر‬ ‫خود را تحمل کنند و دفاع از دین همواره جزو اولویت‌های‬ ‫آنان قرار دارد‪ .‬دکت��ر محمد مقریف‪ ،‬رئی��س پارلمان لیبی‬ ‫بعید نمی‌داند که سازمان القاعده که در جنگ ض ‌د قذافی در‬ ‫ماجرای حمله به سفارت آمریکا دس��ت داشته باشد تا انتقام‬ ‫ترور شخص دوم گروه خودش یعنی شیخ ابو یحیا لیبیایی را‬ ‫از آمریکايیان باز ستاند‪ ،‬اما خانم کلینتون و حکومت وی نقش‬ ‫گروه‌های جهادی از جمله القاعده در سرنگونی رژیم قذافی‬ ‫را رد می‌کنند‪.‬‬ ‫فتواهايی که از سوی مراجع اس�لامی و از جمله شیخ‬ ‫یوسف قرضاوی و مفتی عربستان صادر شده حاکی از جایز‬ ‫نبودن حمله به‌سفارتخانه‌ها و کشتن دیپلمات‌ها دارد که البته‬ ‫نمی‌توان گفت که در فرو نشاندن خشم مردم و اعتراض آنها‬ ‫نقشی داشته است‪ ،‬چون روحانیون ومراجع مذهبی مسلمان‬ ‫در بیشتر کشورهای اسالمی نه تنها در این زمینه خشم خود‬ ‫را اعالم کردند‪ ،‬بلکه مردم را به برپائی تظاهرات و اعتراض به‬ ‫کاخ سفید همراهی کردند‪ .‬اما توقع از دولت آمریکا آن است‬ ‫که مسئولیت خود را بشناسد و از توهین‌های مکرر و پی در پی‬ ‫علیه اسالم و قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) جلوگیری نماید‪.‬‬ ‫شاید عده‌ای چنین ادعا نمایند که قانون‌اساسی آمریکا‬ ‫بر‌همه نوع آزادی بیان تاکید دارد و اینکه تاکنون ده‌ها فیلم‪،‬‬ ‫کتاب و برنامه‌های توهین کننده به حضرت مس��یح‌(ع) و‬ ‫حضرت مریم(س) ساخته ش��ده است‪ .‬در عین حال همین‬ ‫به اصطالح آزادی بیان‪ ،‬مان��ع از صدور قوانینی در محکوم‬ ‫کردن هرگونه انکار و نادیده گرفتن «هولوکاست» و شک‬ ‫وتردید درباره قربانیان آن نش��ده است وتنها موردی که در‬ ‫آمریکا و کشورهای غربی شامل آزادی بیان نمی‌شود‪ ،‬انکار‬ ‫هولوکاست است‪.‬‬ ‫قوانین اساس��ی مق��دس نیس��تند‪ ،‬چون آس��مانی‬ ‫نمی‌باش��ند و در نتیجه می‌توان آنها را اصالح کرد و مورد‬ ‫تجدید نظر قرار داد و بعضی از م��واد آن را تصحیح کرد تا‬ ‫هرگونه تجاوز وتوهین به ادیان آسمانی را محکوم نماید و‬ ‫زمینه احترام عقاید دیگران فراهم آی��د و از توهین به دین‬ ‫دیگران جلوگیری ش��ود و زمینه همزیس��تی میان پیروان‬ ‫ادیان آسمانی فراهم آید وکس��ی به خود اجازه ندهد علیه‬ ‫دین دیگری اقدام کند‪.‬‬ ‫توهین‌های پی‌در‌پی به دین اسالم که در غرب صورت‬ ‫می‌گیرد نه تنها همزیستی میان ادیان و میان شرق و غرب‬ ‫و مسلمانان و مسیحیان را مورد تهدید قرار داده است‪ ،‬بلکه‬ ‫امنیت سراسر جهان را به خطر انداخته است وممکن است‬ ‫به جنگ‌هایی میان کش��ورها و ملت‌ها بینجامد که در آنها‬ ‫صدها هزار نفر کشته شوند و شاید ميلیون‌ها‌بی‌گناه از بین‬ ‫بروند وهمه اینها پیامدها احتمالی و نتیجه کار و نادانی یکی‬ ‫دو نفر از‌بی خردان ونادانان اس��ت‪ .‬پس چرا دولت آمریکا‬ ‫‌بی‌تفاوتی نشان‌می‌دهد؟‬ ‫بر‌اساس قانون اساسی آمریکا حمله به سفارتخانه‌های‬ ‫آمریکا وکشتن دیپلمات‌های آن به‌عنوان اعالن جنگ تلقی‬ ‫می‌گردد و اعزام ناو هواپیما‌بر وتفنگداران دریایی را به‌دنبال‬ ‫دارد‪ .‬ما اطمینان داریم ک��ه اگر این موضوع در دوران رژیم‬ ‫گذشته لیبی صورت می‌گرفت‪ ،‬نیروهای آمریکایی به لیبی‬ ‫اعزام می‌شدند و این کشور را اشغال می‌کردند و اگر چنین‬ ‫اتفاقی اکنون نیفتاد برای این اس��ت که رژیم لیبی هوادار‬ ‫واشنگتن است و از اقدام کاخ سفید در براندازی رژیم گذشته‬ ‫قدردانی می‌کند‪.‬‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا مرتکب اش��تباه ش��ده اس��ت‬ ‫چون تفنگداران خود را برای حفاظت از س��فارتخانه‌هایش‬ ‫به کش��ورهای عربی اعزام کرده اس��ت که البته نیازی به‬ ‫اعزام این نیروها به بعضی کش��ورهای عربی نیست؛ چون‬ ‫آمریکايی��ان در خاک این کش��ورها پایگاه‌نظام��ی دارند‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال این اق��دام به علت ضعف و ناتوانی کش��ورهای‬ ‫عربی صورت می‌گی��رد در حالی که دولت‌های س��ودان و‬ ‫یمن با اعزام تفنگداران دریایی به پایتخت‌هایشان مخالفت‬ ‫کردند چون چنین اقدام��ی‌به منزله نق��ض حاکمیت این‬ ‫کشورها به‌ش��مار می‌آید و گاهی به منزله اشغال خاک آنها‬ ‫تلقی می‌گردد‪ ،‬و می‌توان��د انگیزه‌ای برای مقاومت در برابر‬ ‫آن به‌شمار آید و این همان اس��ت که اکنون در افغانستان‬ ‫صورت می‌گیرد و پیش از آن در عراق صورت گرفت‪ .‬کشتن‬ ‫سربازان آمریکایی در افغانستان که هفته‌ای یکی‪ ،‬دوبار در‬ ‫افغانس��تان روی می‌دهد و حمله یکی‪ ،‬دو روز پیش به یک‬ ‫پایگاه هوایی آمریکا در افغانستان و نابود کردن شش فروند‬ ‫هواپیما‪ ،‬بهترین دلیل بر‌این سخنان است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فروکش کردن رون��د اعتراض‌ها در‬ ‫سراس��ر جهان بر‌س��اختن فیلمی‌اهانت‌آمیز به اس�لام و‬ ‫حض��رت پیامب��ر‌(ص) ب��ه معنی کاه��ش تن��ش در این‬ ‫زمینه‌هاست چون این چندمین باری است که جهان‌اسالم‬ ‫طی یکی دو دهه اخیر دچار خش��م می‌ش��ود و علت اصلی‬ ‫آن همین آزادی بیان اس��ت که همواره در اهانت به اسالم‬ ‫و مس��لمان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و بهتر اس��ت‬ ‫مس��ئوالن آمریکایی قوانین ومقرراتی را وض��ع کنند که‬ ‫احترام ب��ه تمامی‌ادیان آس��مانی و به‌خصوص اس�لام در‬ ‫آن منظور ش��ود و گرنه این واکنش‌ها ادام��ه خواهد یافت‬ ‫و کس��ی از پیامدهای بعدی و احتمالی آن اطالعی ندارد‪،‬‬ ‫چون کسانی در آمریکا و جهان غرب بازهم دست به چنین‬ ‫اقداماتی خواهند زد و ممکن اس��ت واکنش‌ها ش��دید‌تر و‬ ‫دشوار‌تر باشد به‌خصوص که گفته می‌شود یکی از مسئوالن‬ ‫یک کشور عرب خلیج‌فارس در تهیه این فیلم دست داشته‬ ‫است‪g .‬‬
‫هذيانگويي يك احمق‬ ‫‪5‬‬ ‫عوامل تهيه فيلم سخيف چه كساني هستند؟‬ ‫عوامل فیلم‬ ‫تری جونز‬ ‫یکی دیگر از افراد پشت‌پرده فیلم‌‪ ،‬تری جونز‪ ،‬کشیش‬ ‫افراط��ی و قرآن س��وز معروف اس��ت‪ .‬او به خاط��ر اقدامات‬ ‫ضد اس�لامی خود در آمریکا معروف ب��وده و یکی از حامیان‬ ‫اصلی این فیلم اس��ت‪ .‬به گفته وی او فیل��م را در یاد بود ‪11‬‬ ‫سپتامبر در یکی از سخنرانی‌های خود به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫در خطابه‌ای ک��ه جونز برای روزنامه «تایم» فرس��تاد‪،‬‬ ‫نوشت‪« :‬ما به تهیه‌کننده فیلم کمک کرده ایم تا آن را توزیع‬ ‫کند‪ ».‬او در سال ‪ 2010‬قصد س��وزاندن قرآن را داشت که با‬ ‫درخواس��ت‌های مقامات آمریکایی آن را لغو کرد‪ .‬اما بعدا در‬ ‫سال ‪ 2011‬دست به این اقدام شنیع زد‪.‬‬ ‫جونز در متنی از این فیلم موهن تقدیرکرده است‌‪« :‬این‬ ‫اعتراضاتی که ش��ده اس��ت به خاطر خود فیلم نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫به خاطر کاری اس��ت که ما انجام داده‌ایم و به کار خود ادامه‬ ‫خواهیم داد‪».‬‬ ‫«تیم داکس» یکی دیگر از عوامل و هنرپیشنه‌های فیلم‬ ‫است که ادعا می‌کند گول خورده است‪ ،‬به گفته وی‪‌« :‬او برای‬ ‫فیلم «طوفان بیابان» مصاحبه کرده ب��ود و کاراکتر او کاملا‬ ‫با چیزی که در یوتوب پخش ش��د متفاوت اس��ت‪ ».‬داکس‬ ‫می‌افزاید؛ صداهای فیلم ساختگی اس��ت و او شک دارد که‬ ‫صدای خودش در فیلم است‪ .‬گفتنی است که داکس بازیگر‬ ‫فیلم‌های مستهجن آمریکایی است‪g.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫هفته گذشته «سام باسیل» در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها‪،‬‬ ‫خود را سازنده این فیلم معرفی کرد و مدعی شد که نویسنده و‬ ‫کارگردان این فیلم است‪ .‬بنا به گفته وی‪ ،‬او ساکن کالیفرنیا و‬ ‫ساختمان ساز است‪ .‬باسل خود را فردی آمریکایی – اسرائیلی‬ ‫معرفی کرده و می‌گوید‪« :‬این فیلم را سال گذشته ساخته است‪.‬‬ ‫اگرچه وزیرخارجه رژیم‌صهیونیستی هرگونه رابطه شهروندی‬ ‫وی را با س��رزمین اش��غالی رد می‌کند‪ ،‬اما او خودش را یک‬ ‫اسرائیلی می‌نامد‪ ».‬بنا به گزارشات‪ ،‬هزینه مالی این فیلم توسط‬ ‫‪ 100‬یهودی تامین شده است که حدود پنج‌میلیون دالر است‪.‬‬ ‫در مصاحبه‌ای که آسوشیتدپرس با این فرد داشته او با‬ ‫معرفی خود به نام «ناکوال ناکوال» تالش کرده که نام میانی‬ ‫خود «باسیل ‌» را از خبرنگار مخفی کند‪ .‬اما تحقیقات محلی‬ ‫خبرنگار نشان داد که او به «باسیل» شهرت داشته و همچنین‬ ‫نام‌های زیاد دیگری از جمله «مارک باسلی یوسف»‪« ،‬یوسف‬ ‫ام‪ .‬باس��لی»‪« ،‬نیکوال باس��لی» دارد‪ .‬به عالوه هفته گذشته‬ ‫مقامات پلیس آمریکا تائید کردند که ناکوال همان سام باسیل‬ ‫بوده و نویسنده و کارگردان فیلم موهن ضداسالمی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که ناکوال س��ابقه کیفری دارد‪ .‬به گفته‬ ‫مقامات قضایی فدرال‪ ،‬او در یک کالهبرداری از حساب‌های‬ ‫بانکی شرکت داشته است که شماره‌های تامین اجتماعی را به‬ ‫سرقت می‌برده‌اند‪ .‬س��پس وی پول را از حساب‌های سرقتی‬ ‫برداشت کرده و به حساب‌های دیگر خود واریز می‌کرده است‪.‬‬ ‫ناکوال در س��ال ‪ 2010‬به کالهبرداری محکوم و به پرداخت‬ ‫‪790‬هزار دالر جریمه و ‪ 21‬ماه زندان و محروم از اس��تفاده از‬ ‫اینترنت به مدت پنج سال شد‪ .‬گفته شده که وی داستان فیلم‬ ‫موهن را در زندان نوشته است‪.‬‬ ‫«باسیل» ‪ 55‬س��اله از س��وی پلیس فدرال آمریکا در‬ ‫کالیفرنی��ا مورد بازجویی ق��رار گرفت و پ��س از آن به مکان‬ ‫نامعلومی‌منتقل ش��د‪ .‬او پس از آن اعالم کرد‪« :‬من به خانه‬ ‫محاصره شده‌ام باز نمی‌گردم‪‌.‬ترجیح می‌دهم به جای بازگشت‬ ‫به خانه‌ام در یک مکان سری مخفی شوم‪».‬‬ ‫او همچنی��ن در آخرین اظهاراتش با بی��ان اینکه برای‬ ‫ساخت فیلم سه هزار کتاب اسالمی را بررسی کرده گفته است‪:‬‬ ‫«پشیمان نیستم و فیلم را اکران می‌کنم‪ ».‬نیکوال باسلی نیکوال‬ ‫در گفت‌وگو با رادیو آمریکایی «سوا» که برای منطقه خاورمیانه‬ ‫پخش می‌شود‪ ،‬گفت‪« :‬فیلم هم‌اکنون ملک قانونی من است‬ ‫که در دو ساعت ساخته شده و تنها ‪ ۱۴‬دقیقه آن روی اینترنت‬ ‫است و قصد دارم آن را به‌طور کامل پخشکنم و بدانید هیچ‬ ‫بخشی از آن را تحریف نکرده‌ایم‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫بخش‌هایی از فیلم موهن «معصومیت مسلمانان» که با‬ ‫هدف تحریک مردم مسلمان در آمریکا ساخته شده یک هفته‬ ‫پیش روی سایت «یوتیوب» منتشر شد‪ .‬تنها چند دقیقه از این‬ ‫فیلم کافی بود تا خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگیزد‪ .‬از‬ ‫شرق تا غرب عالم مسلمانان با اعتراض به ساخت چنین فیلمی‬ ‫‌آن را توهین به اعتقادات مذهبی بی��ش از یک و نیم میلیارد‬ ‫مسلمان بیان داشتند‪.‬‬ ‫نظام لیبرال آمریکا با این ادعا که «قانون اساسی آمریکا‬ ‫حق آزادی بیان را برای همه محفوظ داش��ته» از عدم انتشار‬ ‫آن جلوگیری کرده و عمال نش��ان داد که از این فیلم حمایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در بخش‌هایی از این فیلم که به صورت خالصه منتشر‬ ‫شده بي سابقه ترين توهين ها به ساحت حضرت محمد(ص)‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ساختار فیلم آنقدر ابتدایی و آماتور است که پرداختن به‬ ‫آن چیزی جز وقت‌تلف کردن در بر ندارند‪ .‬اما از اهانت‌های آن‬ ‫نمی‌توان گذشت‪ .‬در بخش��ی از فیلم حضرت محمد(ص) با‬ ‫دختر بچه‌ای ‪‌12‬س��اله ازدواج می‌کند‪ .‬هنرپیشه‌ای که نقش‬ ‫مادر این دختر را در فیلم برعهده دارد «کیندی لی گارس��یا»‬ ‫است‪« .‬گارس��یا» در گفت‌وگو با‌هالیوودریپورتر گفته است‪:‬‬ ‫«تمامی‌بازیگران این فیلم فریب داده شده‌اند و کارگردان فیلم‬ ‫برای آنچه مرتکب شده باید در محضر خدا پاسخگو باشد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬هیچ نامی‌از پیامبر (ص)‌در ای��ن فیلم نبرده و این‬ ‫بخش‌ها بدون اطالع بازیگران در مرحله پس از تدوین به فیلم‬ ‫اضافه شده است‪» .‬‬ ‫این فیلم کوتاه با حمله عده‌ای از مسلمانان در منطقه‌ای‬ ‫که شبیه خاورمیانه است آغاز می‌شود‪ .‬این مسلمانان خشن با‬ ‫تبر و چماق به یک مرکز درمانی که توسط یک خانواده مسیحی‬ ‫اداره می‌ش��ود آغاز می‌شود‪ .‬مرد مس��یحی در این فیلم یک‬ ‫انسان شرافتمند و انسان‌دوست معرفی شده و در توضیح به‬ ‫خانواده‌اش به سابقه و پیدایش اسالم اشاره می‌کند و داستان‬ ‫حضرت محمد(ص) را برای دخترش تعریف میکند‪.‬‬ ‫در این فیلم مسلمانان انسان‌هایی معرفی می‌شود که در‬ ‫مقابل انتقادات و سخنان یک پیرزن پاهایش را از دو طرف به‬ ‫دو شتر بسته و از وسط می‌درند‪ .‬در فیلم حضرت محمد(ص) از‬ ‫طرف اقوامش مورد بازخواست و نصیحت قرار می‌گیرد‪ ،‬اما به‬ ‫آنها هیچ توجه نمی‌کند‪ .‬او به‌دنبال افزایش قدرتش از طریق‬ ‫ارتباط فرامینش به خداوند است‪ .‬هیچ صدای مخالفی را تاب‬ ‫نمی‌آورد‪.‬‬ ‫در آخری��ن س��کانس از ای��ن بخش کوت��اه حضرت‬ ‫محمد(ص) در حالی که با شمشیری خونین و لباسی سراسر‬ ‫خون آلود اس��ت به پیروانش دس��تور می‌دهد که مخالفان را‬ ‫بکشند و به زن و کودک آنها هم رحم نکند‪.‬‬ ‫واکنش‌های گس��ترده مس��لمانان پس از پخش فیلم‬ ‫ی عوامل‬ ‫ضداسالمی در یوتیوب همچنین باعث شد که تمام ‌‬ ‫این فیلم آمریکایی با انتش��ار بیانیه‌ای با شرمساری و تأسف‬ ‫از محتوای فیلم و عواقب آن یاد کنند‪ .‬در بیانیه عوامل تولید‬ ‫آمده است که تیم تولید توسط تهیه‌کننده مورد سوءاستفاده‬ ‫قرار گرفت ‌ه و آنها از محتوا و عواقب آن اطالع نداش��ته‌اند‪ .‬در‬ ‫بخش دیگری از این بیانیه همچنین اعالم شده‪« :‬ما صددرصد‬ ‫پشت این فیلم نیستیم و به‌طرز شرم آوری از اهداف و محتوای‬ ‫آن گمراه ش��ده‌ایم‪ .‬ما از تغییر کامل و بازنویس��ی فیلمنامه و‬ ‫دروغ‌هایی که به تمام م��ا گفته‌اند‪ ،‬بهت زده‌ای��م و عمیقا از‬ ‫این‌تراژدی پیش آمده احس��اس تاس��ف می‌کنیم»‪ .‬یکی از‬ ‫بازیگران زن فیل��م هم اعالم کرده ک��ه فیلمنامه اولیه هیچ‬ ‫ارتباطی به دین اسالم و پیامبر اکرم (ص) نداشته و شخصیتی‬ ‫که در حال حاضر از آن به‌عنوان حضرت محمد(ص) نام برده‬ ‫می‌شود‪ ،‬در فیلمنامه و در زمان فیلمبرداری جورج نام داشته‬ ‫است و دیالوگ‌های آنها پس از فیلمبرداری تغییر کرد‌ه است‪».‬‬ ‫گفته می‌شود وی به‌دنبال‌ترویج رعب و وحشت میان‬ ‫جوانان آمریکایی از اسالم بوده و به مدارس کالیفرنیا می‌رود‬ ‫و علیه اسالم صحبت می‌کند‪ .‬این قبطی افراطی‪ ،‬مسیحیان‬ ‫خاورمیانه و شمال آفریقا را تش��ویق به اقدامات نظامی علیه‬ ‫مسلمانان می‌کند‪.‬‬ ‫کلین در یکی از س��خنرانی‌های ضد اس�لامی خود در‬ ‫مارس ‪ 2011‬گفت‪« :‬چرا ماباید مثل زن‌ها رفتار کنیم؟ چرا باید‬ ‫بترسیم؟ ما از خدا حکم داریم تا از شما حفاظت کنیم؟ چرا اجازه‬ ‫نمی‌دهیم ما کار خود را بکنیم(قتل مسلمان‌ها)؟»‬ ‫«کلین» در مصاحبه‌ای با پایگاه تحلیلی آتالنتیک‪ ،‬به‬ ‫خود افتخار کرده که به‌دنبال ش��کار مسلمانان است‪« :‬بعد از‬ ‫‪11‬سپتامبر من به‌دنبال تروریس��ت‌ها گشتم و آنها را نیز پیدا‬ ‫کردم‪ ،‬خیلی آسان بود‪ .‬سام باس��یل درباره من تحقیق کرد و‬ ‫به سراغ من آمد‪ .‬مسیحیان خاور‌میانه و جوامع یهودی به من‬ ‫اعتماد دارند‪ ».‬همچنین روزنامه جوان در مطلبی نوشت یکی‬ ‫از بازیگران این فیلم فرزند مرتد یکی از رهبران حماس است‬ ‫که ‪۱۰‬سال برای موساد جاسوسی می‌کرد‪.‬‬ ‫سام باسیل شهروند آمریکایی – اسرائیلی‬ ‫سازنده فیلم موهن علیه پیامبر اسالم‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ 2010‬به جرم کالهبرداری زندانی شد‪.‬‬ ‫او در اظهار نظر جدید گفت‪« :‬پشیمان نیستم‬ ‫و فیلم را اکران می‌کنم‪».‬‬ ‫استیو کلین‬ ‫کلین که گفته می‌ش��ود مش��اور فیلمنامه بوده است‪،‬‬ ‫می‌گوید او نام واقعی س��ام باس��یل را نمی‌داند‪‌،‬اما ادعا کرده‬ ‫است که باسیل از وی برای همکاری در فیلم درخواست کمک‬ ‫کرده است‪ .‬دلیل انتخاب وی این بوده است که استیوکلین با‬ ‫گروه‌های افراطی مس��یحی در جنوب کالیفرنیا رابطه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬او که یک نظامی در زمان جنگ ویتنام بوده اس��ت و‬ ‫صاحب موسسه‌ای افراطی و ضد اس�لامی است‪ .‬این گروه‬ ‫به تازگی با کمیته‌ای مسیحی افراطی همکاری داشته است‬ ‫که در مدارس کالیفرنیا حضور داشته و به پیامبر اسالم توهین‬ ‫می‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪47‬‬
‫سياست‌‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪48‬‬ ‫روزگار جديد پايداري‌ها‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫پايداري جديد؟‬ ‫تحوالت اصولگرايان چگونه پيش مي‌رود‬ ‫‪49‬‬
‫پايداري جديد؟‬ ‫تحوالت اصولگرايان چگونه پيش مي‌رود‬ ‫فاطمه ميرزايي‬ ‫‪1‬‬ ‫سياست‬ ‫انش��عاب در جبهه پای��داری؛ خبری که انتش��ارش در‬ ‫هفته‌گذشته با واکنش‌ها و بازتاب‌های بسیاری مواجه شد؛ از‬ ‫تکذیب برخی اعضای جبهه پایداری تا تائید آن توسط برخي‬ ‫چهره‌های سیاسی و حتی نزدیک به‌این تشکل نوپدید اصولگرا‪.‬‬ ‫ماجرا از این قرار بود که در نخس��تین روز هفته‌گذشته‬ ‫خبرگزاری آریا از انشعاب جبهه پایداری به دو شاخه قم و تهران‬ ‫خبر داد و نوشت‪« :‬دلیل این انشعاب نیز نرسیدن به تفاهم برای‬ ‫یک نامزد مشترک با جریان حامیان دولت است‪ .‬چنانکه اعضای‬ ‫شاخه قم که از شاگردان آیت‌اهلل مصباح یزدی هستند اعالم‬ ‫کرده‌اند که حاضر به ائتالف و رسیدن به یک کاندیدای واحد‬ ‫با حامیان دولت که هدایتشان با اسفندیار رحیم مشايی است‪،‬‬ ‫نیستند‪ .‬برخی در این میان صراحتا از تعیین شرط برای حامیان‬ ‫دولت و البته برای شاخه تهران روایت کرده بودند‪ .‬آنها اعالم‬ ‫کرده‌اند که حمایت از کاندیدای مورد نظر حامیان دولت در تضاد‬ ‫با شعارهایی است که تا کنون مطرح کرده‌اند‪».‬‬ ‫خبرگزاري آريا در ادامه آورده است ‪ « :‬از افراد این شاخه‬ ‫می‌توان به آقا تهرانی‪ ،‬روانبخش‪ ،‬سقای‌بی‌ریا‪ ،‬نبویان و حسین‬ ‫جاللی اشاره کرد‪ .‬گفته می‌شود شاخه قم در پی کاندیداتوری‬ ‫س��عید جلیلی و کامران باقری لنکرانی هس��تند‪ ».‬در همین‬ ‫ارتباط پی��ش از این س��ید‌علی محمد بزرگ��واری یک عضو‬ ‫جبهه پایداری درباره ائتالف دولت با جبهه پایداری بر‌سر یک‬ ‫کاندیدای مشترک گفته بود‪« :‬در صورتی که دولت از جریان‬ ‫انحرافی جدا ش��ود جبهه پایداری قطعا ب��ا آن ائتالف خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬زیرا ما بدنه دولت و وزرا را قب��ول داریم اما از آنجایی که‬ ‫مخالف جریان انحرافی بودیم تصمیم به‌تشکیل جبهه پایداری‬ ‫گرفتیم‪ .‬دولت باید جریان انحرافی را از خود جدا کند و براساس‬ ‫اساسنامه و مرامنامه جبهه‌پایداری عمل نماید در این صورت‬ ‫ما با آنها ائتالف خواهیم کرد‪ ».‬بزرگ��واری درباره حمایت از‬ ‫کاندیداتوری حدادعادل تاکید کرد‪« :‬آقای حدادعادل خودشان‪،‬‬ ‫خودش��ان را مطرح کردند‪ ،‬ما قصد حمای��ت از کاندیداتوری‬ ‫ایش��ان را نداریم‪ .‬البته جبهه پایداری هن��وز درباره کاندیداها‬ ‫تصمیم‌گیری نکرده است‪ ،‬اما س��عید جلیلی نیز یکی از موارد‬ ‫مورد بحث ماس��ت‪ ».‬در ادامه گزارش این خبرگزاری درباره‬ ‫انشعاب جبهه پایداری نیز چنین آمده بود‪« :‬شاخه تهران که‬ ‫اکثرا از اعضای سابق کابینه و برخی نمایندگان حامی‌دولت در‬ ‫مجلس هشتم ونهم هستند معتقدند که باید از نامزد مورد نظر‬ ‫حامیان احمدی‌نژاد حمایت کرد‪ .‬به باور این افراد با این اقدام‬ ‫راه احمدی‌نژاد ادامه پیدا خواهد کرد و فردی از جنس محمود‬ ‫احمدی‌نژاد جایگزین او خواهد ش��د‪ .‬برخ��ی اظهارنظرها در‬ ‫این مورد از سوی اعضای این ش��اخه البته نمایان شده است‪.‬‬ ‫غالمحسین الهام در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه ایران پس از‬ ‫مدت‌ها سکوت چنین می‌گوید‪« :‬مردم از این وضعیت به عقب‬ ‫بر نمی‌گردند که به‌دنبال کسی مخالف احمدی‌نژاد باشند! همان‬ ‫احمدی‌نژاد را می‌خواهند با ظرفیت��ی که بتواند یک امیدی را‬ ‫به‌سمت بهبودی وضعیت ایجاد کند‪ ،‬البته من نمی‌خواهم انتقاد‬ ‫کنم که این وضعیت ناشی از کارکرد دولت است‪ ،‬این شرایطی‬ ‫است که به‌خصوص در سایه عدم تعامل کافی و کامل قوای‬ ‫کشوربا‌یکدیگرایجادشدهاست‪.‬بااینتفاسیراگریکنفرهمان‬ ‫شعار و گفتمان احمدی‌نژاد را بگیرد و کامل کند‪ ،‬قطعا مردم به‬ ‫او اقبال خواهند داشت‪ ».‬مهدی کوچک‌زاده‪ ،‬دیگر عضو ارشد‬ ‫جبهه پایداری و از اعضای شاخه تهران اخیرا در مصاحبه‌ای با‬ ‫سایت وابسته به ارگان رسانه‌ای دولت گفته بود‪« :‬بعضی‌ها یک‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فرد و صحبت‌های او را مورد اتهام قرار‌می‌دهند و به‌واس��طه‬ ‫حرف‌های او می‌گویند دولت منحرف اس��ت‪ .‬خب این دولت‬ ‫با این توصیف رهبری معلوم است منحرف نیست‪ .‬حاال یا آن‬ ‫اتهام به آن فرد اصال وارد نیست یا اگر به او وارد است او تاثیری‬ ‫در دولت ندارد‪ .‬که این دومی‌را نمی‌شود پذیرفت چون هر دوی‬ ‫اینهامی‌گویندمایکیهستیم‪».‬آرياهمچنيننوشتهبود‪«:‬گفته‬ ‫می‌شود شاخه تهران که هدايت افرادي چون صادق محصولي‬ ‫فعالیت می‌کند مخالف کاندیداتوری افرادی مانند سعید جلیلی‬ ‫یا غالمعلی حدادعادل هستند‪ ».‬این گزارش خبری اما در حالی‬ ‫منتشر ش��د که جبهه پایداری در جلسه روز‌شنبه گذشته خود‬ ‫با‌آیت‌اهلل مصباح یزدی انتخاب اعضای شورای مرکزی را در‬ ‫دستورکار داشت‪ .‬از دیگر سو اخباری نیز در رسانه‌های دیگر‬ ‫منتشر شده بود که از انصراف غالمحسین الهام از عضویت در‬ ‫شورای مرکزی جبهه پایداری حکایت داشت؛ انصرافی که البته‬ ‫دلیل آن مشغله فراوان کاری عنوان شد‪.‬‬ ‫ش پایداری‌ها‬ ‫ واکن ‌‬ ‫پایان جلس��ه مهم اعضای جبهه پای��داری در قم البته‬ ‫همراه شد با واکنش اعضای حاضر در جلسه آیت‌اهلل مصباح‬ ‫به خبر انشعاب‪.‬در نخس��تین واکنش کامران باقری لنکرانی‬ ‫ضمن رد خب��ر کناره‌گی��ری‌اش از س��خنگویی و عضویت‬ ‫در ش��ورای مرکزی جبهه پایداری انقالب اس�لامی‪ ،‬درباره‬ ‫شائبه‌هایی که برخی رسانه‌ها پیرامون انش��قاق و دو شاخه‬ ‫شدن جبهه پایداری مطرح کرده بودند‪ ،‬گفت‪« :‬خبر انشقاق‬ ‫و دو‌شاخه ش��دن جبهه پایداری حرف عجیب و غریبی است‬ ‫که صحت ندارد و آن را تکذیب می‌کنم‪».‬س��خنگوی جبهه‬ ‫پایداری انقالب اسالمی ادامه داد‪« :‬هنگامی‌که یک حرکت‬ ‫اجتماعی به‌سمت بالندگی حرکت می‌کند متاسفانه عده‌ای به‬ ‫جای اینکه به این بالندگی کم��ک کنند‪ ،‬تالش می‌کنند تا با‬ ‫دامن‌زدن به‌حرف‌های‌بی‌اساس این حرکت بالنده را زیر‌سوال‬ ‫ببرند‪».‬آقاتهرانی‪ ،‬رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری نیز به‬ ‫خبرنگاران گفت‪« :‬کسانی که چنین بحثی را مطرح می‌کنند‪،‬‬ ‫اطالعی از جبهه پایداری ندارند‪ .‬برای چه باید در جبهه‌پایداری‬ ‫انشقاق شود؟ اینها (ادعای انشقاق در جبهه پایداری) بچه‌بازی‬ ‫اس��ت‪ .‬آنهایی که آن را مطرح می‌کنند یا نمی‌دانند یا خدای‬ ‫نکرده غرض دارند‪ .‬باید مراقب باشیم عمل مان برای پسند‬ ‫خدا باشد که اگر باشد موفق خواهیم شد‪ ».‬او با اشاره به دیدار‬ ‫اعضای این جبهه با آیت‌اهلل مصباح یزدی‪ ،‬گفت‪« :‬طبق قرار‬ ‫قبلی اعضای جبهه پایداری با‌آی��ت‌اهلل مصباح یزدی دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کردند‪ .‬جبهه پایداری بعد از انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی بنا را بر این گذاشت تا‌‌اساسنام ‌ه را تنظیم کند و انسجام‬ ‫و ارتباط درس��تی را به کار گیرد‪ .‬بعد از تنظیم اساس��نامه باید‬ ‫زودتر خدمت استاد می‌رسیدیم‪ .‬منتها ایشان می‌فرمودند که‬ ‫باید اساسنامه تنظیم شود‪ .‬الزم بود تا بعد از تنظیم اساسنامه‬ ‫فعالیت‌های پایداری بر‌مبنای اساس��نامه صورت بگیرد‪ ،‬چرا‬ ‫که قبال به صورت ضربتی دوس��تان دور هم جمع می‌شدند‪،‬‬ ‫یک نفر دبیرکل و یک نفر س��خنگو ش��ده بود ت��ا کار دنبال‬ ‫شود‪ .‬ما نمی‌خواستیم و نمی‌خواهیم جبهه پایداری به شکل‬ ‫حزب باشد‪ ،‬اما الزم است تشکل فعالیت خود را ادامه دهد‪» .‬‬ ‫رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به‌سوالی درباره‬ ‫نظر آیت‌اهلل مصباح یزدی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬نیز‬ ‫چنین گفت‪« :‬در این جلسه بحثی درباره انتخابات نشد و ایشان‬ ‫نیز مطلبی در این باره مطرح نکرد؛ م��ا در زمان خودش وارد‬ ‫می‌شویم‪ ،‬اما فعال به‌نظم و انضباط پایداری متمرکز شده‌ایم‪».‬‬ ‫ غرض‌ورزي بود؟‬ ‫زهره طبیب زاده‪ ،‬عضو جبهه پایداری هم در واکنش به‬ ‫خبر انشعاب در جبهه پایداری چنین گفت‪« :‬انشقاق در جبهه‬ ‫پایداری حرف بی‌خودی اس��ت؛ مگر اعضای جبهه پایداری‬ ‫چند نفر هستند که بخواهند دچار انشقاق شوند‪ .‬تمام اعضای‬ ‫جبهه پایداری بر‌اساس گفتمان س��وم تیر به‌صحنه سیاسی‬ ‫ورود کرده‌اند و این جبهه ت�لاش دارد با گفتمانی واحد پیش‬ ‫برود‪ .‬از ای��ن رو ادعاهای ای��ن چنینی غرض‌ورزان��ه‪ ،‬دروغ‪،‬‬ ‫ضد اخالق و جنجال سیاسی است‪».‬‬ ‫طبیب‌زاده درب��اره جزئیات جلس��ه نی��ز چنین گفت‪:‬‬ ‫«حجت‌االس�لام آقا تهران��ی اعالم ک��رد که آق��ای الهام‬ ‫به‌دلی��ل اش��تغاالت اجرایی خود‌ترجی��ح می‌دهد خ��ارج از‬ ‫جبهه پایداری فعالیت کند‪ .‬قرار ش��د در جلسات آتی اعضای‬ ‫جبهه صحبت‌های خ��ود را درب��اره تغییرات بی��ان کنند‪».‬‬ ‫عضو جبهه پایداری با بیان اینکه در این دیدار مباحث بیشتر در‬ ‫مورد اساسنامه جبهه بود و کلیت آن مورد تائید قرار گرفت‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪« :‬باتوجه به اینکه حال عمومی آیت‌اهلل مصباح مساعد نبود‬ ‫ایشان بعد از سخنرانی جلسه را ترک کردند‪ ،‬اما حجت‌االسالم‬ ‫آقا تهرانی در ابتدای جلسه درباره اساسنامه‪ ،‬نحوه اجرای آن و‬ ‫به تصویب فقها رسیدن گزارش کاملی ارائه داد‪ ».‬وی همچنین‬ ‫درباره اظهارات آیت‌اهلل مصباح‌یزدی در این جلسه نیز گفت‪:‬‬ ‫«آیت‌اهلل مصباح گفتند که اگر نسبت به سایر گروه‌ها و احزاب‬ ‫و اتصال آنها به کانون‌های قدرت و ثروت نقد دارید‪ ،‬سعی کنید‬ ‫این آفات دامن خودتان را نگیرد‪».‬‬ ‫آيا انشعاب واقعيت دارد؟‬ ‫این اما همه ماجرا نبود‪ .‬چرا که بالفاصله پس از انتشار‬ ‫خبر انشعاب‪ ،‬اسماعیل کوثری در مصاحبه‌ای گفت که دیگر‬ ‫عضو جبهه پایداری نیس��ت‪ .‬کوثری که از اعضای فهرست‬ ‫جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم بود همچنین گفت‪« :‬ما‬ ‫حامی‌دولت نهم با شعار ‪ 84‬بودیم‪ ،‬نه دولت دهمی‌که به دامن‬ ‫جریان انحرافی افتاده است‪».‬‬ ‫در تحولی دیگر روزنامه اصالح‌طلب اعتماد نیز با سيد‬ ‫علي محمد بزرگواري یکی از اعض��ای جبهه پایداری در این‬ ‫خصوص مصاحبه‌ای انجام داد که در بخشی از این مصاحبه‬ ‫چنین آمده بود‪:‬‬ ‫ظاهرا گفته ش�ده نزدیکان آی�ت‌اهلل مصباح در‬ ‫جبهه پای�داری گفته‌اند ک�ه نمی‌توانند با‌جریان‬ ‫حامی‌دولت کاند یدای واحدی در انتخابات آینده‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫نظر ما هم نظر آیت‌اهلل مصباح است‪ .‬اصال فلسفه به‌وجود‬ ‫آمدن جبهه پایداری مشخص شدن مرز اصولگرایان با جریان‬ ‫انحرافی بود و ما هم هیچ‌گاه حاضر نیستیم که از کاندیدایی که‬ ‫آنها بخواهند علم کنند حمایت کنیم‪.‬‬ ‫پس ش�ما ب�ه ش�اخه آقاتهران�ی‪ ،‬حدادع�ادل و‬ ‫سقای‌بی‌ریا در جبهه پایداری نزدیک هستید؟‬ ‫بله‪ ،‬ما این‌طوری هس��تیم‪ .‬اما االن اصال این بحث‌ها‬ ‫مطرح نیست‪.‬‬ ‫اما اگر شاخه‌ای از جبهه پایداری بخواهد از آقای‬ ‫اله�ام در انتخابات حمایت کند و ایش�ان هم که‬ ‫به‌طور رس�می اخیرا با روزنامه ای�ران مصاحبه و‬ ‫از دولت حمای�ت کرده و از ط�رف دیگر هم آقای‬ ‫کوچک‌زاده‪...‬‬ ‫بله دیگ��ر‪ .‬آقای کوچ��ک‌زاده معلوم اس��ت‪ ...‬وقتی ما‬
‫در مجلس هم به جبهه انحرافی حمل��ه می‌کردیم‪ ،‬به آقای‬ ‫کوچک‌زاده برمی‌خورد‪.‬‬ ‫پس اگر اینطور باشد احتماال در آینده‌ای نزدیک‬ ‫باید شاهد انشعاب رسمی جبهه پایداری باشیم‪.‬‬ ‫چون آنطور که ش�ما می‌گویید آقای کوچک‌زاده‬ ‫از حمله به جریان موس�وم ب�ه انحرافی ناراحت‬ ‫می‌شود‪ .‬از طرف دیگر ش�ما و کسانی که خود را‬ ‫به آنها نزدیک می‌دانید هم هدف‌تان از تش�کیل‬ ‫جبهه پایداری اساسا مرزبندی با جریان موسوم‬ ‫به انحرافی بوده است‪.‬‬ ‫ كامرانباقريلنكراني‪،‬سخنگويجبههپايداريخبر‬ ‫انشعابدراينتشكلسياسي راتكذيب كردهاست‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬حاال ان‌شاءاهلل ما به جمع‌بندی می‌رسیم‪».‬‬ ‫ زهرهطبيبزادهميگويد‪:‬مگراعضایجبههپایداریچندنفر‬ ‫هستندکهبخواهنددچارانشقاقشوند‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫ غالمحسينالهامازعضويتدرشورايمركزيجبهه‬ ‫پايداريانصرافدادهاست‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫واكنش سايت نزديك به دولت به خبر انشعاب‬ ‫سایت شبکه ايران متعلق به ارگان رسانه‌ای دولت نیز در‬ ‫گزارشی درباره تحوالت جبهه پایداری با تایید وجود اختالف‬ ‫نظر در بخش‌هایی از این تشکل سیاسی نوشت‪« :‬هر چند تنها‬ ‫یک س��ال از حضور جبهه پایداری در فضای سیاسی کشور‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬اما انشقاق و انش��عاب‪ ،‬واژه‌ها و اخباری هستند که‬ ‫رسانه‌ها این روزها بیش از هر زمان دیگری در خصوص این‬ ‫جبهه بر آن تاکید دارند‪.‬‬ ‫تابستان سال ‪ 90‬بود که ش��اخه‌ای از اصولگرایان پس‬ ‫از آنکه درخصوص حضور در سازوکار وحدت برای انتخابات‬ ‫مجلس نهم با س��ایر گروه‌های سیاس��ی اصولگرا به تفاهم‬ ‫نرسیدند‪ ،‬ساز جدایی کوک کرده و جبهه‌ای به نام پایداری به‬ ‫رهبری معنوی آیت‌اهلل مصباح‌یزدی تاسیس کردند‪.‬‬ ‫موسسان این تش��کل‪ ،‬علت اقدام خود را کاستی‌هایی‬ ‫دانستند که در آرایش سیاس��ی و گفتمانی برخی جریان‌ها و‬ ‫طیف‌های موجود در کشور دیده می‌شد‪ .‬مرزبندی با جریان فتنه‬ ‫و انحراف نیز از دیگر دالیل شکل‌گیری جبهه پایداری از زبان‬ ‫موسسانشبود‪.‬جبههپایداریالبتهازجملهمحدودتشکل‌هایی‬ ‫بود که مخالفان سرسختی‪ ،‬هم در میان اصولگرایان و هم در‬ ‫میان اصالح‌طلبان داشته اس��ت‪ .‬در این میان جبهه پایداری‬ ‫از همان ابتدا تاکید داش��ت یک تشکل صرفا سیاسی نیست‬ ‫بلکه مجموعه‌­ای اس��ت برای کانال‌کشی فکری و فرهنگی‬ ‫در جامعه‪ .‬پایداری‌ها در روزه��ای ابتدایی بر موضوع دیگری‬ ‫ی دولت‬ ‫نیز تاکید داشتند و آن هم اینکه اصرار می‌‌کردند حام ‌‬ ‫بوده و تنها با بخشی از بدنه دولت که انحرافی می خواندنش‬ ‫مخالف هستند‪.‬اما امروز عملکرد اعضای این جبهه متناقض و‬ ‫در تضاد با آرمان‌ها و اصول اولیه تاسیس است‪ .‬آنچه واقعیت‬ ‫دارد نوعی از اختالف‌نظر در این تش��کل سیاسی است‪ ».‬در‬ ‫تحولی دیگر روزنامه رس��الت نیز در واکنش به تکذیب خبر‬ ‫انشعاب در جبهه پایداری از سوی برخی اعضای این تشکل‬ ‫سیاسی چنین نوشت‪:‬‬ ‫«این تکذیبیه در حالی اس��ت که به اذعان بس��یاری از‬ ‫تحلیلگران مسائل سیاسی‪ ،‬جبهه پایداری در نهایت به خاطر‬ ‫دست باالی اقتصادی و اجتماعی شاخه تهران که از حمایت‬ ‫مس��تقیم احمدی‌نژاد و دولت برخوردار است‪ ،‬می‌بایست به‬ ‫خواسته‌های آنها تن دهد‪ .‬در واقع شاخه قم با آزمودن بخت خود‬ ‫در انتخابات ریاست مجلس شورای اسالمی و کاندیداتوری‬ ‫حدادعادل نشان داد که پایگاه قابل اعتنا و اتکایی برای اعضای‬ ‫جبهه پایداری در وزن‌کشی‌های تعیین‌کننده با رقبای قدری‬ ‫نظیر اصولگرایان نیست‪ .‬شاخه تهران نمی‌خواهد روی گزینه‬ ‫بازنده ش��رط ببندد‪ .‬احمدی‌نژاد و منابع م��ادی و معنوی‌اش‬ ‫نقد‌شوندگی بیشتری دارند‪ .‬بنابراین در نهایت به نظر می‌رسد‬ ‫کفه دولتی‌ها در جبهه پایداری سنگین‌تر باشد و معادالت در‬ ‫شب انتخابات به نفع آنها رقم بخورد؛ همان اتفاقی که در جریان‬ ‫انتخابات مجلس نهم رخ داد و س��همیه محصولی در لیست‬ ‫نهایی از حسینیان و آقا‌تهرانی بیشتر بود‪ .‬در جبهه پایداری از‬ ‫بدو شکل‌گیری کفه دولتی‌ها سنگین‌تر بوده تا جایی که برخی‬ ‫جبهه پایداری را آن سوی سکه احمدی‌نژاد قلمداد می‌کنند‪.‬‬ ‫البته شاخه قم بارها سعی کرده این موضوع را تکذیب کند ‪».‬‬ ‫ واکنش رسانه نزدیک به جبهه پایداری‬ ‫اما یک رس��انه نزدیک به جبهه پایداری هم نسبت به‬ ‫اخبار مطرح درباره این تش��کل نوپدی��د اصولگرایان واکنش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬س��ایت رجا‌نیوز نوش��ت‪« :‬در حالی ک��ه بیش از‬ ‫‪ 8‬ماه تا انتخابات ‪ 24‬خرداد ماه ‪ 92‬باقی مانده اس��ت‪ ،‬باز هم‬ ‫فصل مشترک رسانه‌های جریان‌های مختلف سیاسی حمله‬ ‫به جبهه پایداری شده اس��ت‪ .‬تقریبا روزی نیست که نام‌های‬ ‫کاندیداهای احتمالی مورد حمایت جبهه پایداری برای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری در رسانه‌های مختلف مطرح نشود و افرادی‬ ‫مانندسعیدجلیلی‌‪،‬کامرانباقری‌لنکرانیو‪...‬موردحملهسایت‌ها‬ ‫و رسانه‌های مورد اشاره قرار نگیرند‪ .‬پرداختن به شایعات مختلف‬ ‫مانند انشعاب جبهه پایداری و ادامه حمالت جریان نفوذی در‬ ‫دولت و یاران هاشمی‌رفسنجانی به عالمه مصباح‌یزدی‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری از این پازل اس��ت؛ به‌عبارت دیگر جبهه پایداری که‬ ‫همان ادامه سوم تیر‪ 84‬است و با عبور از اشخاص و فرد محوری‪،‬‬ ‫با تاکید بر گفتمان اصلح‪ ،‬اعالم کرده قصد ورود زودهنگام به‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد‪ ،‬فصل مشترک حمالت این‬ ‫روزهای انحرافیون‪ ،‬اصالح‌طلبان‪ ،‬ضد‌انقالب و جناح راست‬ ‫شده و علت آن را نیز باید در اس��تقالل از کانون‌های قدرت و‬ ‫ثروت و بدنه اجتماعی فعال و کارآمد آن دانست‪ .‬در آخرین نمونه‬ ‫نیز یک روزنامه تازه منتشر شده نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫که تامین منابع مالی آن د‌ر هاله‌ای از ابهام است‌‪ ،‬در ویژه نامه‌ای‬ ‫تخریبی‪ ،‬حمله به آیت‌اهلل مصباح‌یزدی و جبهه پایداری را در‬ ‫دستورکار قرار داده است؛ وی‍ژه‌نامه‌ای سطحی و ژورنالیستی که‬ ‫مطالب آن به‌صورت یکطرفه و مخلوط از کدهای درست و غلط‬ ‫تاریخی‪ ،‬بار دیگر حقد و کینه جریان اصالحات و حامی هاشمی‬ ‫از آیت‌اهلل را نشان داده اس��ت‪ ».‬رجانیوز ادامه داد‪« :‬اوج‌گیری‬ ‫حمالت جناح‌های مختلف سیاسی به جبهه پایداری و رقبای‬ ‫دیروز که امروز با هم در حذف عالمه و یارانش از عرصه سیاسی‬ ‫هم متحد شده‌اند‪ ،‬آشکارا نش��ان می‌دهد جنگ زرگری میان‬ ‫چپ و راست که سال‌ها به‌عنوان دوقطبی سیاسی کشور افکار‬ ‫عمومی را با خ��ود درگیر کرده بود‪ ،‬ای��ن روزها دیگر خریداری‬ ‫ندارد‪ .‬جبهه پایداری توانسته به خوبی نمایندگی جریانی را انجام‬ ‫دهد که فراتر از چپ و راست و احزاب مختلف عمل می‌کند و‬ ‫ی و انقالبی بودن‬ ‫تفاوت ماهوی آن با دیگر جریان‌ها در مردم ‌‬ ‫آن است؛ وامدار نبودن به اشخاص و گروه‌ها و آرمانگرایانه فکر‬ ‫و عمل کردن شاخصه‌های اصلی جریانی است که این روزها‬ ‫محور مشترک حمالت همه طیف‌های سیاسی و انحرافیون از‬ ‫خط‌امام و رهبری شده است؛ همه چیز مانند سوم تیر ‪ ،84‬این‬ ‫بار هم ملت کار را تمام خواهند کرد‪ ».‬جبهه پايداري از ابتداي‬ ‫تاسيس به دنبال حفظ گفتمان سوم تير و حمايت از اين گفتمان‬ ‫در مقابل برخي عملكردها بود‪ .‬گرچه در عرصه گفتماني اين‬ ‫جبهه اشتراكاتي با محمود احمدي نژاد داشت‪ ،‬اما در عمل و در‬ ‫عرصه اجرايي برخي تفاوت ها مشاهده مي شد‪ .‬پس از انتخابات‬ ‫مجلس نهم اما شرايط به گونه اي پيش رفت كه برخي اختالف‬ ‫نظرها ميان اعضاي اين جبهه امكان بروز يافت‪ .‬طبيعي هم‬ ‫بود كه جبهه پايداري وارد اين فاز شود‪ .‬به نظر مي‌رسد برخي‬ ‫افراد جبهه كه بيشتر گرايش به آيت‌اهلل مصباح‌يزدي دارند با‬ ‫برخي از اعضاي دولت مرزبندي كرده‌اند و خواس��تار شفافيت‬ ‫بيشتر براي فعاليت در اين عرصه هستند‪ .‬عبور جبهه پايداري‬ ‫از اين مرحله و خالص س��ازي اين جبهه در حمايت از گفتمان‬ ‫س��وم تير مي تواند خبري خوش براي برخ��ي از اصولگرايان‬ ‫باش��د‪ ،‬چرا كه نزديكي طيف قم جبهه پايداري كه از حمايت‬ ‫معنوي آيت‌اهلل مصباح‌يزدي برخوردار است به گروه‌هايي چون‬ ‫جمعيت رهپويان و جمعيت ايثارگران مي تواند گزينه مناسبي را‬ ‫روانه انتخابات ‪ 92‬كند‪ .‬همان گونه كه فراكسيون اصولگرايان‬ ‫مجلس نهم با ائتالف اين طيف ها شكل گرفت‪ ،‬مي‌توان اين‬ ‫تجربهرادرانتخابات‪ 92‬همبكارگرفت‪.‬مصاحبهحسيننجابت‬ ‫در اين شماره مثلث خود ش��اهدي بر اين ائتالف و همكاري‬ ‫احتمالي اس��ت‪ .‬با توجه به تحوالت اخير آيا با پايداري جديد‬ ‫مواجه خواهيم بود؟‪g‬‬ ‫‪51‬‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫فرجام يك ائتالف‬ ‫‪2‬‬ ‫آيا جبهه پايداري در انتخابات ‪ 92‬هم حضور خواهد داشت؟‬ ‫«برخی دوستان اصولگرای مجلس فاتحه ما را تدارک‬ ‫می دیدن��د»؛ این ش��اید مهم‌ترین دلیل تش��کیل ائتالفی‬ ‫جدید در میان اصولگرایان بود که از زبان حجت‌االس�لام‌‬ ‫حسینیان در نخس��تین همایش جبهه پایداری بیرون آمد؛‬ ‫همایشی که برگزار شد تا موجودیت تشکلی جدید در اردوگاه‬ ‫اصولگرایان به جریان‌های سیاسی رسما اعالم شود؛ ائتالفی‬ ‫که اصالح‌طلبان زیرکان��ه از آن به‌عنوان خیمه‌ای جدید در‬ ‫اردوگاه اصولگرایان یاد کردند‪.‬‬ ‫شش��م مرداد س��ال ‪ 90‬بعدازظهر یک روز تابستانی‪،‬‬ ‫طیف��ی از اصولگرایان که پی��ش از این رابط��ه‌ای نزدیک‬ ‫با دولت داش��تند و خود را حافظ گفتمان س��وم تیر معرفی‬ ‫می‌کردند‪ ،‬پس‌از مدت‌ها زمینه س��ازی در قالب یک جبهه‬ ‫سیاسی جدید اعالم موجودیت کردند و نام «جبهه پایداری»‬ ‫را برای خود برگزیدند‪ .‬این افراد در آستانه انتخابات مجلس‬ ‫نهم‪ ،‬در کنار یکدیگر نشس��تند و یک به یک به سخنرانی و‬ ‫مصاحبه پرداختند و از حضور با تمام قوا در انتخابات مجلس‬ ‫‪52‬‬ ‫پیش رو خبر دادند‪.‬‬ ‫خاستگاه اعضای برجسته این جبهه را می‌شد در دولت‬ ‫نهم از یکسو و فراکس��یون انقالب‌اسالمی مجلس هشتم‬ ‫از س��وی دیگر دانس��ت‪ .‬جبهه پایداری که اعالم کرده بود‬ ‫اهدافش تنها در انتخابات خالصه نمی‌شود‪ ،‬پس از تشکیل‬ ‫کمیته وح��دت اصولگرای��ان با‌محوریت جامعه مدرس��ین‬ ‫حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران فعالیت خود‬ ‫را در حالی آغاز کرد که دو روحانی برجس��ته یعنی آیت‌اهلل‬ ‫مصباح‌یزدی و آیت‌اهلل خوشوقت را به‌عنوان حامیان معنوی‬ ‫خود انتخاب کرده بود‪ .‬چهره‌های سرشناس جبهه‌پایداری‬ ‫بارها اعالم کردند که‪« :‬جبهه پای��داری خاصیت گفتمانی‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫سیاسیونی که روزگاری در دولت بر‌کرسی‌های کابینه‬ ‫محمود احمدی‌نژاد تکیه می‌زدند ی��ا در ردای نمایندگی در‬ ‫مجلس از رئیس دولت حمایت می‌کردند‪ ،‬اکنون در اندیشه‬ ‫ادامه گفتمان پیشین برآمده بودند‪.‬‬ ‫ جبهه‌ای مقابل جبهه متحد‬ ‫انتخابات مجلس نهم پیش‌رو بود و اصولگرایان باز به‬ ‫مدلی برای رسیدن به‌فهرست مشترک برای ورود به پارلمان‬ ‫می‌اندیشيدند و چند ماهی بود که گروه‌هايي از آنان باز به فکر‬ ‫احیای جبهه متحد افتاده بودند‪ .‬سازو‌کاری که از طریق آن‬ ‫مانند مجلس هشتم و هفتم اصولگرایان مدعی کاندیداتوری‬ ‫را گزینش و در یک فهرست متحد قرار دهند‪.‬‬ ‫چنین بود که پس از جلس��ات متعدد ب��ه مدلی جدید‬ ‫دست یافتند که بر‌اساس آن افراد طیف‌های مختلف اصولگرا‬ ‫با سهمیه‌ای مشخص در فهرست نهایی قرار گیرند‪.‬‬ ‫این تصمیم جبهه متحد‪ ،‬اما با مخالفت و نقد ش��دید‬ ‫اعضای فراکس��یون انقالب اسالمی و برخی حامیان سابق‬ ‫دولت مواجه ش��د‪ .‬چنین بود که پس از اع�لام موجودیت‬ ‫جبهه‌پایداری‪ ،‬آنها در نخس��تین اقدام به تعیین ش��روطی‬ ‫برای پیوستن به کمیته ‪ 8+7‬پرداختند‪ .‬حذف نمایندگان علی‬ ‫الریجانی و قالیباف و نیز تغییر ترکیب ‪15‬نفره با اضافه‌شدن‬ ‫اعضای این جبهه از خواس��ته‌های اصلی و ش��روط جبهه‬ ‫پایداری بود‪ .‬چند جلس��ه مذاکره و نیز نام��ه جبهه پایداری‬ ‫گویا همگی‌بی‌نتیجه بود و در نهایت آیت‌اهلل مهدوی‌کنی‬ ‫تاکید کرد که هیچ تغییری در ساختار کمیته ‪15‬نفره صورت‬ ‫نخواهد گرفت‪ .‬چنین بود که آیت‌اهلل مهدوی‌کنی با تصریح‬ ‫بر‌اینکه «شروط جبهه پایداری را نمی‌پذیریم» بر شایعات‬ ‫و اخبار ضد‌و‌نقیض در م��ورد تغییر ترکی��ب کمیته ‪15‬نفره‬
‫واحد وجود داشته باشد و در صورتی افراد متعدد و گروه‌های‬ ‫مختلف می‌توانند وحدت مطلوب و معقول داشته باشند که‬ ‫وحدت یک محور داشته باشد‪ ،‬اما اگر جهت یکی از آنها تغییر‬ ‫کند و یکی به راست و دیگری به چپ برود وحدت نخواهد‬ ‫شد‪ ،‬زیرا از محور دور شده‌اند‪ .‬محور مقیاس و شاقول است‬ ‫که با آن معیار و مالک وحدت سنجیده می‌شود‪ .‬اگر حرکت‬ ‫در راس��تای آن محور بود وحدت موثر خواهد بود‪ ،‬ولی اگر‬ ‫جهت‌ها تغییر کند وحدت بی‌ثمر ش��ده و تنها یک نام باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬وحدت در جایی رخ می‌دهد که شناخت‌ها با هم‬ ‫همسو بوده و قرابت داشته باشند‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح البته به مهم‌ترین ابهامی‌که در مورد‬ ‫جبهه پایداری و اه��داف آن وجود دارد یعن��ی احتمال ارائه‬ ‫فهرست جداگانه نیز اش��اره کرد و چنین گفت‪« :‬حضور ما‬ ‫درجبهه پایداری انقالب به معنای انشقاق‪ ،‬تضاد و اختالف‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه تشخیص دادیم تعلقات این گروه به ارزش‌های‬ ‫اسالم و پایبندی آنها به ارزش‌های انقالب بیش از دیگران‬ ‫است و این نباید جای هیچ توهم و انحرافی باشد‪ .‬این اعالم‬ ‫موجودیت‪ ،‬بیان یک واقعیت است که در عمل وجود داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این به معنی نفی و تضاد با دیگران نیس��ت و حتی‬ ‫به‌معنای دکان دیگری نیس��ت‪ ،‬چرا ک��ه در طول همه این‬ ‫سال‌ها چیزی جز افترا و فحش از به‌وجود آمدن این دکان‌ها‬ ‫نصیب کسی نشده اس��ت‪ .‬بنابراین برخی گفتند که اعالم‬ ‫موجودیت جبهه پایداری به معنای انشقاق و اختالف است‬ ‫که این درست نیست و خداوند به عمق دل‌ها آگاه است و از‬ ‫نیات باخبر است و خداوند بر‌اخالص ما می‌افزاید‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫ پایداری‌ها و یک انتخابات دیگر‬ ‫ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه موع��د برگ��زاری انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری هم��ه اخب��ار و ش��واهد حکای��ت از‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫اصولگرایان پای��ان داد‪ .‬دبیرکل جامع��ه روحانیت مبارز در‬ ‫خصوص گفت‌وگوها با جبهه پای��داری نیز گفت‪« :‬ما اهل‬ ‫شرط و شروط نیستیم‪ ».‬او چندی بعد نیز اعالم کرد که «اگر‬ ‫جبهه پایداری نیاید‪ ،‬ترکیب کمیته ‪ 8+7‬تغییر می‌کند‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مهدوی‌کنی در موعدی دیگر هم به‌ش��کلی‬ ‫متف��اوت از جبهه پای��داری برای حض��ور در ائتالف جبهه‬ ‫متحد دعوت کرد‪ .‬او گفت‪« :‬برای آخرین بار به دوس��تانی‬ ‫که با اس��امی‌مختلف در مقابل جبهه متح��د اصولگرایان‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ ،‬نصیحت می‌کنم که برادران بیایید و ما شما‬ ‫را قبول داریم‪ .‬ما همه اصولگرای��ان معتقد به امام‪ ،‬رهبری‪،‬‬ ‫قانون‌اساسی و انقالب را قبول داریم‪».‬‬ ‫او با حالت مزاح و تبسم گفت‪« :‬ما شما را قبول داریم‪ ،‬اما‬ ‫شما ما را قبول ندارید! بی‌خود قبول ندارید! این قبول نداشتن‬ ‫به ضرر است و دشمن سوءاس��تفاده می‌کند‪ .‬باید نشست و‬ ‫برخی از اختالفات را با صحبت حل کرد‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‪ ،‬اما تفکری دیگر داشت‪ .‬آیت‌اهلل مصباح‬ ‫که پایه‌گذاران این تش��کل او را به‌عنوان رهبر معنوی خود‬ ‫برگزیده بودند چنین گفته بود‪« :‬برخی تصور نکنند هر کجا‬ ‫عنوان وحدت مطرح بود‪ ،‬دیگر نمی‌توان حرفی روی آن زد و‬ ‫همه باید خود را تسلیم آن کنند‪ ،‬بلکه باید دید هدف از وحدت‬ ‫چیس��ت و وحدت برای چه؟ وحدت حقیقی می��ان دو‌چیز‬ ‫متفاوت محال اس��ت؛ چراکه وحدت یعنی همسویی با هم‬ ‫و در یک جهت‪ .‬بنابراین برای ایجاد وحدت باید یک محور‬ ‫ انتخابات مجلس نهم؛ تغییر آرایش سیاسی‬ ‫هر چه بود زمان انتخابات که فرارس��ید جبهه‌متحد و‬ ‫جبهه پایداری دو ائتالف مهم در میان اصولگرایان به وحدت‬ ‫نرسیدند و هر‌کدام فهرس��ت مجزای خود را منتشر کردند؛‬ ‫فهرستی که البته نام‌هایی مش��ترک هم در میان آنها دیده‬ ‫می‌شد‪ .‬آنچه اما در پایان دور اول و دور دوم انتخابات به وقوع‬ ‫پیوست عدم ورود برخی چهره‌های شاخص جبهه پایداری‬ ‫به مجلس بود‪ .‬چهره‌های��ی که برخی از آن��ان از لیدرهای‬ ‫اصلی جبهه پایداری محسوب می‌ش��دند‪ .‬با اعالم افراد راه‬ ‫یافته به مجلس نهم حاال یک رویداد مهم دیگر پیش‌رو بود؛‬ ‫انتخابات هیات‌رئیسه مجلس‪ ،‬مساله‌ای که آنقدر مهم بود‬ ‫که رقبای پیشین یعنی برخی اعضای مهم جبهه متحد را در‬ ‫کنار اعضای جبهه پایداری نشاند تا در ائتالفی جدید‪ ،‬کمپینی‬ ‫را برای ریاست غالمعلی حدادعادل بر‌مجلس نهم تشکیل‬ ‫دهند‪ .‬این ائتالف اگر چه فرجام موفقی نداشت و پایداری‌ها‬ ‫نتوانستند با کمک سایر طیف‌های اصولگرا به خواسته اصلی‬ ‫خود دست یابند‪ ،‬اما در رخدادی مهم آنها را از لحاظ گرایش‬ ‫سیاس��ی و مواضع درونی پارلمان به برخ��ي اعضای جبهه‬ ‫متحد نزدیک کرد‪.‬‬ ‫تصمیم اعض��ای جبهه پای��داری برای ورود ب��ه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری داشت؛ تصمیمی‌ که بر‌اساس آن قرار بود‬ ‫این تشکل سیاسی به یک س��ا ‌زو‌کار معین برای رسیدن به‬ ‫مصداق کاندیداتوری برسند‪.‬‬ ‫شرایط تابستان ‪ 91‬اما تفاوت بسیاری دارد با تابستان‬ ‫‪ .90‬آنها که از سه طیف متفاوت یعنی ائتالف جمعی از وزرای‬ ‫سابق کابینه محمود احمدی‌نژاد و نیز برخی نمایندگان حامی‬ ‫‌دولت در مجلس هش��تم با همراهی چند تن از ش��اگردان‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی به وجود آمده بود‪ ،‬حاال برای رسیدن به‬ ‫یک فرد خاص هر یک اندیشه‌ای متفاوت دارند‪.‬‬ ‫چنانکه برخی از آنها بر این باورند ک��ه باید با تعامل و‬ ‫وحدت با طیف حامی‌دولت به یک کاندیدای واحد رس��ید‬ ‫تا راه محمود احمدی‌ن��ژاد در دولت بعدی نیز ت��داوم یابد‪.‬‬ ‫طیف دیگر اما گویا بر این باور است که چنین رویدادی یعنی‬ ‫ائتالف با حامیان دولت بر‌خالف آن چیزی است که موجبات‬ ‫تشکیل جبهه‌پایداری را پدید آورده است‪ .‬آنها می‌گویند حق‬ ‫ائتالف با آنچه آن را جریان انحرافی می‌نامند ندارند‪ .‬شاید‬ ‫بر‌همین اساس است که غالمحس��ین الهام پس از مدت‌ها‬ ‫قفل س��کوتش را می‌ش��کند و به‌دفاع از دولت می‌پردازد؛‬ ‫گفتگویی تفصیلی با ویژه نامه ارگان رسانه‌ای دولت که البته‬ ‫با‌حاشیه‌های متفاوتی روبه‌رو ش��د‪ .‬آنگونه که حتی برخی‬ ‫رسانه‌ها نقل کرده‌اند در جلسه اخیر اعضای جبهه پایداری با‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی انتقاداتی به این اظهارات غالمحسین‬ ‫الهام نیز مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬انتقاداتی که البته می‌شود آن‬ ‫را زمینه‌های اصل��ی جدایی الهام از ش��ورای مرکزی جبهه‬ ‫پایداری به‌حساب آورد‪ .‬و این البته همه ماجرا نیست‪ .‬چنانکه‬ ‫اخبار دیگری نیز حکایت از جدایی و کنار گذاش��تن برخی‬ ‫چهره‌های ش��اخص جبهه پایداری از شورای مرکزی دارد؛‬ ‫چهره‌هایی همچون مهدی کوچک زاده و حمید رس��ایی‪.‬‬ ‫خبري كه توسط خبرگزاري آريا نقل شده است و البته مهدي‬ ‫كوچك زاده درباره آن گفته است‪ :‬هیچکس از جبهه پایداری‬ ‫جدا نشده است‪ .‬این دروغ‌ها بیانگر آرزوی آنان است که در‬ ‫جبهه پایداری اختالف به وجود بی��اد‪ .‬نماینده مردم تهران‬ ‫تصریح کرده است‪ :‬این رسانه‌ها قصد دارند ویژگی برجسته‬ ‫پایداری که وارد بگو مگوهای سیاسی نمی‌شوند را از جبهه‬ ‫پایداری بگیرند و این جریان را وارد حاشیه کنند‪.‬‬ ‫چنین اس��ت که این روزها اخب��ار ض ‌دو‌نقیضی درباره‬ ‫انشعاب جبهه پایداری به دو شاخه قم و تهران مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬راویان این اخبار بر این باورند که شاخه تهران افراد‬ ‫نزدیک به دولت هس��تند كه بر‌معرفی یک گزینه مشترک‬ ‫با حامیان دولت تاکید دارند و اعضای شاخه قم که نزدیک‬ ‫به‌آیت‌اهلل مصباح‌یزدی هس��تند خواهان موضع‌گیری‌های‬ ‫شفاف در برابر حامیان دولت براي معرفی کانديدايي مجزا‬ ‫و مستقل هستند‪ .‬حال برای رس��یدن به پاسخ‌های روشن‬ ‫درباره فرجام این تش��کل نوپدید اصولگ��را باید منتظر گذر‬ ‫زمان باش��یم‪ .‬آنگونه که اعضای حاضر در جلسه مهم روز‬ ‫شنبه گذش��ته نقل کرده‌اند این هفته روزهای مهمی‌برای‬ ‫پایداری‌ها در پیش اس��ت؛ روزهایی که قرار است اعضای‬ ‫شورای مرکزی رسما معرفی شوند‪g .‬‬ ‫شرایط تابستان‪ 91‬اما تفاوت بسیاری دارد با تابستان‪.90‬‬ ‫جبهه پايداري که از سه طیف متفاوت یعنی ائتالف جمعی از‬ ‫وزرای سابق کابینه محمود احمدی‌نژاد و نیز برخی نمایندگان‬ ‫حامی‌دولت در مجلس هشتم با همراهی چند تن از شاگردان‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی به وجود آمده بود‪ ،‬حاال برای رسیدن به‬ ‫یک فرد خاص هر یک اندیشه‌ای متفاوت دارند‬ ‫‪53‬‬
‫منشعب نشديم‬ ‫همانطور که اشاره کردم جبهه به یک فرصت مناسب نیاز‬ ‫داشت تا این اساسنامه و مرامنامه را تدوین و نهایی کند‪.‬‬ ‫انتخاب شورای مرکزی جبهه چطور انجام شد؟‬ ‫گفت و گو با قاسم روانبخش‪ ،‬عضو شاخص جبهه پایداری‬ ‫‪3‬‬ ‫در حالي كه برخي چهره‌هاي سياسي از انشعاب جبهه پايداري به دو شاخه قم و تهران خبر داده اند‬ ‫قاسم‌روانبخش عضو شاخص جبهه پايداري اين اخبار را تكذيب مي‌كند و به مثلث مي‌گويد كم شدن حضور‬ ‫رسانه اي پايداري ها اين شايعات را پديد آورده است‪.‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫آقای روانبخش! به‌عنوان اولین س�وال بفرمایید‬ ‫آیا ش�ما خبر انش�عاب در جبهه پایداری را تائید‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬خیر‪،‬اص��ل خبر انش��عاب درجبه��ه پایداری که‬ ‫از س��وی یکی از اعضای ح��زب موتلفه مطرح و توس��ط‬ ‫خبرگزاری آریا به آن دامن زده شد‪ ،‬کذب محض است‪.‬‬ ‫پس علت نشر این خبر چه بود؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬از آنجایی ک��ه در این مدت جبه��ه پایداری در‬ ‫عرصه رس��انه‌ای ظهور و بروز نداشته اس��ت شاید همین‬ ‫موضوع موجب حدس‌‌و‌گمان‌هایی ش��ده اس��ت که برخی‬ ‫با برداش��ت خود به خبر تبدیل کرده‌اند‪ .‬به‬ ‫هرحال وقتی دبیرکل و س��خنگوی جبهه‬ ‫این خبر را تکذیب کرده‌اند دیگر جای اما‬ ‫و اگر ندارد‪ .‬متاسفانه برخی رسانه‌ها تقوای‬ ‫رسانه‌ای را رعایت نکرده و حاضر به درج‬ ‫تکذیبیه نشده‌اند‪ ،‬بلکه زشت‌تر از آن پس‬ ‫از تکذیب نیز باز ه��م به‌تحلیل همان خبر‬ ‫کذب می‌پردازند‪.‬‬ ‫آیا احتمال تغییر آقای آقا تهرانی وجود دارد؟‬ ‫‪ l‬همانطور ک��ه گفتم قب��ل از تدوین اساس��نامه‬ ‫آقای آقا تهرانی به‌عنوان دبیرکل این جبهه انتخاب ش��د‪،‬‬ ‫بنابراین اگر شخص دیگری برای دبیرکلی اعالم آمادگی‬ ‫نکند‪ ،‬احتماال مجددا خود ایشان دبیرکل شوند‪.‬از این به بعد‬ ‫باید در جبهه پایداری همه چیز بر‌اس��اس اساسنامه باشد‪.‬‬ ‫هیات موسس شورای مرکزی را تعیین می‌کند و این شورا‬ ‫دبیر و رئیس شورا و مسئول ستاد را مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫چطور ای�ن تصمیم را بع�د از حدود یک‌س�ال از‬ ‫تشکیل این جبهه اتخاذ کردید؟‬ ‫‪ l‬همانط��ور که اش��اره کردم به‌دلیل حساس��یت‬ ‫انتخابات مجلس در آن زمان نتوانس��تیم به این مس��ائل‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪ l‬در واقع چون م��ا اظهارنظری‬ ‫درخص��وص انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫یازده��م نداش��ته‌ایم و به نوع��ی حضور‬ ‫رسانه‌ای ما در این خصوص کم بوده چنین‬ ‫برداشت‌هایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬از آنجایی که زمان تشکیل جبهه‌پایداری‬ ‫مقارن با زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫به خاطر حساسیت انتخابات این جبهه نتوانست تشکیالت‬ ‫خود را ببندد‪ ،‬بنابراین کار را همین‌طور شروع کردیم قاعدتا‬ ‫یک تشکل بدون اساس��نامه و مرامنامه امکان ندارد به کار‬ ‫خود ادامه دهد‪ ،‬زیرا باید تصمیم‌گیران‪ ،‬سخنگو و دبیرکل‬ ‫مشخص شوند‪.‬‬ ‫مگ�ر در این م�دت دبیرکل آق�ای آق�ا تهرانی و‬ ‫سخنگو آقای لنکرانی نبودند؟‬ ‫‪ l‬چرا اینها موقت و قبل از تصویب اساسنامه تعیین‬ ‫ش��دند‪ ،‬اما پس از تصویب اساس��نامه باید در این خصوص‬ ‫تصمیم‌گیری شود‪ .‬در واقع باید ترکیب اصلی جبهه پایداری‬ ‫پس از تصویب اساسنامه و مرامنامه جبهه پایداری مشخص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ l‬همانگون��ه ک��ه س��خنگوی جبهه آق��ای دکتر‬ ‫لنکرانی گفتند در جبهه پای��داری تصمیم جمعی این بود که‬ ‫کس��انی که در مناصب تصمیم‌گیری جبهه پایداری حضور‬ ‫دارند‪ ،‬برای اینکه ش��ائبه‌ای ایجاد نش��ود‪ ،‬نبای��د همزمان‬ ‫مسئولیت‌های اجرایی داش��ته باشند و در‬ ‫همین راستا‪ ،‬آقای الهام نیز باتوجه به‌اینکه‬ ‫دارای مس��ئولیت‌هایی در دولت هس��تند‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتند در جای��گاه تصمیم‌گیری‬ ‫جبهه‌پایداری حضور نداش��ته باش��ند ولی‬ ‫همکاری‌ش��ان را با جبهه پای��داری ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫‪ l‬هنوز اسامی‌اعضای شورا منتشر‬ ‫نشده اس��ت ولی همانگونه که گفتم بعد از‬ ‫تصویب اساس��نامه‪ ،‬ش��ورای جدید تعیین‬ ‫می‌شوند ممکن است کسانی که در شورای‬ ‫مرکزی موقت بوده‌اند به دلیل عدم آمادگی‬ ‫یا مشغله کاری در شورا حضور نداشته باشند‪.‬‬ ‫علت کم ش�دن حضور رسانه‌ای‬ ‫هم طیفان شما چه بوده؟‬ ‫لطفا توضیح بیشتری درباره این‬ ‫بحث‌های درون گروهی بدهید؟‬ ‫علت عدم حضور آق�ای الهام در این ش�ورا چه‬ ‫بود؟‬ ‫اخب�اری مبنی بر‌کنار گذاش�ته ش�دن‬ ‫کوچک‌زاده و رسایی از شورای مرکزی‬ ‫جبهه هم شنیده ش�د‪ ،‬آیا این موضوع‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫در‌خصوص چه مساله‌ای اظهارنظر‬ ‫نداشتید؟‬ ‫‪ l‬ما مش��غول بحث‌ه��ای درون‬ ‫تش��کلی بوده‌ایم‪ ،‬اما برخی گمان برده‌اند‬ ‫مش��کلی در جبهه پایداری به‌وجود آمده‬ ‫است و موجب کم‌ش��دن حضور رسانه‌ای‬ ‫ما شده است‪ ،‬البته شاید علت نشر این خبر‬ ‫این مساله باشد‪.‬‬ ‫‪ l‬بر‌اس��اس اساسنامه ش��ورای مرکزی اول برای‬ ‫مدت دو سال توسط هیات‌موسس تعیین می‌شود و این امر‬ ‫انجام شده است‪ .‬ولی از شورای مرکزی دوم به بعد توسط‬ ‫مجمع عمومی جبهه انتخاب خواهند ش��د‪ .‬دوستانی که در‬ ‫مرحله اول انتخاب ش��ده‌اند تعدادی اصلی و تعدادی علی‬ ‫البدل هستند که حدودا ‪ 22‬نفر می‌شوند‪.‬‬ ‫وظیفه‌ای که بر دوش افراد به‌عنوان شورای مرکزی‬ ‫قرار داده می‌ش��ود یک وظیفه س��نگین و تکلیف است‪ ،‬نه‬ ‫پست و مقامی‌که عنوانی داشته باشد و در برابر آن حقوقی‬ ‫هم دریافت شود‪ .‬بنابراین هر‌کس توان حضور در این شورا‬ ‫را داشته باش��د و فرصت و وقت کافی برای خدمت در این‬ ‫جبهه مهم‪ ،‬داشته باش��د را اعالم آمادگی کند‪ ،‬پس از رای‬ ‫هیات موسس به‌عنوان عضو شورا برگزیده می‌شود‪.‬‬ ‫یعنی این اف�راد همچنان ب�ه فعالیت‬ ‫خود ادامه می‌دهند؟‬ ‫عدم حضور در شوراي مركزي به معناي انشعاب و قطع همكاري نيست‬ ‫ورود پیدا کنی��م از این رو پ��س از انتخاب��ات مجلس نهم‬ ‫فرص��ت خوبی پی��ش آمد تا م��ا به ای��ن ام��ور بپردازیم‪.‬‬ ‫به‌همین دلیل به همراه جمع��ی از اعضای جبهه در محضر‬ ‫آیت‌اهلل‌‌مصباح‌یزدی حضور پیدا کردیم و ایشان بر تدوین‬ ‫اساسنامه تاکید کردند‪.‬‬ ‫یعن�ی تاکی�د آی�ت‌اهلل مصباح‌ی�زدی تدوی�ن‬ ‫اساسنامه بود؟‬ ‫‪ l‬بله‪،‬پ��س از این دی��دار و تاکید ایش��ان جمعی‬ ‫مش��خص ش��دند تا پیش‌نویس‌های��ی برای اساس��نامه‬ ‫تهیه‌کنند‪ ،‬بنابراین پس از نوشتن دو پیش‌نویس در جلسه‬ ‫مش��ترکی به صورت ی��ک پیش‌نویس در‌آم��د و به هیات‬ ‫موس��س تحویل داده ش��د که این هیات آن را تصویب و‬ ‫نهایی و بعد تقدیم آیت‌اهلل مصباح‌یزدی و آیت‌اهلل خوشوقت‬ ‫کرد و نظر بزرگان نیز در این اساسنامه اعمال شد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیز در حال تدوین مرامنامه این تشکل هستیم در‌واقع‬ ‫‪ l‬عدم حضور در شورای مرکزی‬ ‫به معنای انشعاب و قطع همکاری نیست‬ ‫همه دوس��تان م��ا در جبهه پای��داری بر‬ ‫آرمان‌ه��ا و اهداف جبه��ه پایدارند چه در‬ ‫شورا باشند یا در بخش دیگری‪.‬‬ ‫ادام�ه کار جبهه پای�داری را چگون�ه پیش‌بینی‬ ‫می‌کنید؟ و آیا برنامه‌ای برای ریاس�ت‌جمهوری‬ ‫یازدهم دارید؟‬ ‫‪ l‬جبهه پایداری به فض��ل الهی با وحدت و همدلی‬ ‫جلو می‌رود‪ ،‬قاعدت��ا در زمان خودش ب��ه موضوع انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری هم ورود پیدا می‌کند‪ ،‬زی��را همانطور که‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری قبال هم گالیه کرده‌اند ورود زود هنگام به‬ ‫انتخابات درست نیست‪ .‬بنابراین جبهه پس از تکمیل کارهای‬ ‫سازمانی خود درباره نامزد اصلح به‌تبادل نظر خواهد پرداخت‬ ‫و در زمان مناسب به مردم والیت مدارمان مشاوره خواهد داد‪.‬‬ ‫در پایان بفرمایید وضعیت دبیرکل جبهه پایداری‬ ‫تا کی مشخص می‌شود؟‬ ‫‪ l‬ما ای��ن هفته پس از دیدار با آیت‌اهلل خوش��وقت‬ ‫برای تعیین س��تاد و دبیرکل جبهه پایداری به‌سرعت اقدام‬ ‫می‌کنیم‪g .‬‬
‫اختالف در تعيين مصاديق‬ ‫گفت‌وگو با عضو جامعه روحانيت درباره تحوالت جبهه پايداري‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار متفاوت درباره تحوالت جبهه پايداري موجب شده كه بحث و بررسي درباره علت و زمينه‌هاي‬ ‫پيدايش اين تشكل سياس�ي اصولگرا مجددا در محافل رسانه اي پيگيري ش�ود‪ .‬در اين ميان برخي به‬ ‫گفتمان جبهه پايداري در روزهاي نخس�تين پيدايش اش اش�اره ك�رده و به تحليل ش�رايط امروز آنان‬ ‫پرداخته‌اند‪ .‬با حسين ابراهيمي‪ ،‬عضو جامعه روحانيت مبارز تهران در اين مورد به گفت وگو نشسته‌ايم‪.‬‬ ‫اميد كرماني‌ها‬ ‫بعد از آنکه منشور اصولگرایی از سوی جامعتین‬ ‫تعریف شد‪ ،‬طیف‌های اصولگرا به حضور در زیر‬ ‫یک چتر تحت عنوان ‪ 8+7‬دعوت شدند‪ ،‬اما طیف‬ ‫رایحه‌خوش خدمت این دعوت را نپذیرفت‪ ،‬چون‬ ‫برای خود قائل به یک گفتمان مستقل بود‪ ،‬از این‬ ‫رو ن�ام جبهه پای�داری را بر خود گذاش�ت تا در‬ ‫همین قالب به انتخاب�ات مجلس نهم ورود کند‪،‬‬ ‫بفرمایید اساس و فلسفه تشکیل جبهه پایداری‬ ‫چه بود؟‬ ‫‪ l‬جبهه پای��داری از ابت��دای مجلس آغاز ش��د و‬ ‫نمایندگان حامی‌دولت فراکسیون انقالب اسالمی را در قوه‬ ‫قانونگذاری شکل دادند‪.‬‬ ‫اما تشکیل فراکسیون انقالب اسالمی از اواسط‬ ‫مجلس هشتم بود‪.‬‬ ‫‪ l‬ادعای دوس��تان پایداری این بود که سه نفر در‬ ‫جبهه متحد نباید حضور داشته باش��ند؛ منظور آنها آقایان‬ ‫باهنر‪ ،‬قالیب��اف و الریجانی بود‪ .‬چون می‌گفتن��د اینها در‬ ‫فتنه موضع روشنی نداشتند‪ .‬آقای قالیباف‬ ‫که در جبه��ه متحد اصولگرایی‬ ‫فع��ال نش��د‪ ،‬ام��ا آقایان‬ ‫الریجان��ی و باهنر‬ ‫‪ l‬مردم هیچ وقت گذشته جامعه مدرسین و جامعه‬ ‫روحانیت مبارز تهران را فراموش نمی‌کنند‪ .‬این دو تشکل‬ ‫روحانی قبل و بعد از انقالب اس�لامی فعال بودند و هستند‬ ‫به‌طوری ک��ه اصیل‌ت��ر از جامعتین نه��اد و جریانی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراین اعتماد مردم به نوعی اعتماد به اصیل‌ترین‬ ‫ش��خصیت‌های نظام جمهوری اس�لامی ایران است‪ .‬در‬ ‫جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیات اعظام فاضل‌لنکرانی‬ ‫و مکارم‌ش��یرازی حضور داش��تند و االن هم این تشکل از‬ ‫ثقل‌های جامعه روحانی ما محسوب می‌شود‪ .‬اعضای این‬ ‫تش��کل در حرکت‌های مهم انقالب حضور داشتند و تایید‬ ‫مراجع با نظر آنها انجام می‌شود‪ .‬از طرفی شهیدان بهشتی‪،‬‬ ‫مطهری‪ ،‬مفتح و باهنر عضو جامع��ه روحانیت مبارز بودند‬ ‫که به لقا خدا ش��تافتند‪ .‬مقام معظم رهب��ری نیز در جامعه‬ ‫روحانیت‌مبارز تهران عضویت داشتند‪ ،‬بنابراین مردم ایران‬ ‫فهیم هستند و حس��اب ش��ده و باتوجه کامل به افراد رای‬ ‫می‌دهند‪ .‬در کل جامعتین در جامعه ایرانی نفوذ و اعتبار دارد‬ ‫و موضع‌گیری‌هایش مورد توجه است‪.‬‬ ‫یعنی جامعتین ریشه‌دار هستند‪ ،‬از این رو مردم‬ ‫به این دو اقبال می‌کنند؟‬ ‫‪ l‬در گذش��ته اینها خدماتی به جامع��ه کردند که‬ ‫هیچ‌گاه فراموش شدنی نیست‪.‬‬ ‫درمورد جبهه پايداري چطور؟‬ ‫‪ l‬پایداری تازه متولد شده اس��ت‪ .‬مردم اما بيشتر‬ ‫رای به افراد م��ورد تایید جبهه متح��د اصولگرایان دادند و‬ ‫هم‌اکنون اکثری��ت قریب به اتفاق نماین��دگان مجلس در‬ ‫زمان انتخابات در لیس��ت جبهه متحد بودند‪ ،‬البته تعدادی‬ ‫عضو جبهه پایداری هستند‪ ،‬اما بیش��تر همین افراد ابتدا از‬ ‫س��وی جامعتین تایید ش��دند و بعد پایداری از آنها حمایت‬ ‫کرد‪ .‬به نوعی می‌توان گفت نامزدهای مش��ترک میان دو‬ ‫فهرست بودند‪ .‬در کل مس��تقل‌های پایداری تعدادشان در‬ ‫مجلس خیلی کم است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫ح�اال ك�ه چندي�ن م�اه از آن ماج�را گذش�ته‬ ‫است‪‌،‬مي‌توانيد جزئيات بيشتري از آن تحوالت‬ ‫را مطرح كنيد؟‬ ‫رقابت آینده به مراتب مهمتر از مجلس است‬ ‫چون شامل دو انتخابات ریاست‌جمهوری و‬ ‫شوراها در سطح کشور است‬ ‫اين ش�عار و گفتمان چ�ه تاثيري ب�راي آنها در‬ ‫انتخابات در مقايسه با رقباي اصولگرا داشت؟‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪ l‬خیر از همان وقت که فراکس��یون اصولگرایان‬ ‫در مجلس تشکیل ش��د‪ ،‬فراکس��یون انقالب اسالمی نیز‬ ‫شکل گرفت‪ .‬من از اول تا پایان دوره هشتم عضو شورای‬ ‫مرکزی فراکس��یون اصولگرایان بودم و طبق اساس��نامه‬ ‫تش��کیل فراکس��یون‌های فرعی در دل فراکسیون اصلی‬ ‫منعی نداش��ت‪ ،‬منتها مجموعه‌های فرعی ملزم به حرکت‬ ‫در خط مشی فراکسیون اصولگرایان بودند‪ .‬البته آقای باهنر‬ ‫هم یک تشکیالت راه‌انداخت‪ ،‬اما ادامه نداد ولی فراکسیون‬ ‫انقالب اسالمی کار خود را تا پایان دوره هشتم ادامه داد و‬ ‫بعدها نیز خود را داخل جبهه پایداری تعریف کرد‪ .‬اعضای‬ ‫این جبهه حامی‌دولت بودند و در مواردی که دولت موضع‬ ‫خاصی داش��ت دوستان در فراکس��یون انقالب اسالمی از‬ ‫خواس��ته‌های دولت حمایت می‌کردند؛ عده‌ای از اعضای‬ ‫این فراکس��یون تندرو و بعضی هم میان��ه‌رو بودند تا آنکه‬ ‫جریان انحراف به‌وجود آمد‪.‬‬ ‫از آن به بعد فراکس��یون انقالب اس�لامی با جريان‬ ‫انحرافي مرزبندي كرد‪ ،‬اما همچن��ان بر حمایت از مواضع‬ ‫دول��ت باقی ب��ود و کار را ادامه م��ی‌داد تا جبه��ه پایداری‬ ‫با تکی��ه بر دو عال��م يعني آی��ت‌اهلل خوش��وقت در تهران‬ ‫و آیت‌اهلل‌مصباح‌ی��زدی در ق��م تش��کیل ش��د‪ .‬از آن پس‬ ‫جبهه‌متحد کوش��ید تا وحدت اصولگرایان را در قالب ‪8+7‬‬ ‫حفظ کند‪ .‬آیت‌اهلل مهدوی وقت زیادی گذاشت‪ ،‬اما هرچه‬ ‫صحبت شد اثری نداشت و انتخابات مجلس نهم با رقابت‬ ‫جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری برگزار شد‪.‬‬ ‫کاندی��دا بودند‪ .‬جبه��ه متح��د اصولگرایان نظ��ر بر حفظ‬ ‫حداکثری نیروهای جریان اصولگرا داشت و می‌گفت سند‬ ‫و دلیلی بر طرفداری یا س��کوت آقایان باهنر و الریجانی از‬ ‫فتنه ‪ 88‬وجود ندارد‪ ،‬بنابراین آنها خودی حساب می‌شوند‪.‬‬ ‫روزی ک��ه نماین��دگان در محکوم کردن فتن��ه دور میدان‬ ‫بهارس��تان راهپیمای��ی کردن��د‪ ،‬آقای الریجان��ی جلوی‬ ‫جمعیت بود‪ .‬بعد از آن هم ایش��ان در همه موضع‌گیری‌ها‬ ‫جلوی مجلس حرک��ت می‌کرد‪ .‬آقای��ان الریجانی و باهنر‬ ‫هیچ گاه از والیت فاصله نگرفتند و موضع‌شان موضع نظام‬ ‫بود‪ .‬از این رو جامعتین مطابق توصیه مقام معظم رهبری بر‬ ‫جذب حداکثری و دفع حداقلی اصرار می‌کرد و اعتقاد داشت‬ ‫که آن هرسه نفر یاد ش��ده باید در قالب ‪ 8+7‬باقی بمانند‪.‬‬ ‫فارغ از این مباحث رهبر معظم انقالب فرمودند که هر کس‬ ‫چهار اصل را رعایت کند‪ ،‬خودی اس��ت‪ .‬ایش��ان التزام به‬ ‫اسالم‪ ،‬نظام و انقالب‪ ،‬مشی و مرام و تفکر و اندیشه حضرت‬ ‫امام(ره) و مقام والیت را چهار اصلی خواندند که مرز خودی‬ ‫و غیر‌خودی را نش��ان می‌دهد‪ ،‬بنابراین جبهه متحد آقایان‬ ‫الریجانی‪ ،‬قالیباف و باهنر را خودی می‌دانس��ت‪ ،‬اما جبهه‬ ‫پایداری اصرار می‌کرد که این س��ه نفر نباید باش��ند وگرنه‬ ‫ما با شما نیستیم‪ .‬جالب است که آنها دکتر حدادعادل را به‬ ‫صحنه آوردند و به یک اصولگرای ناب ضربه زدند‪ .‬در کل‬ ‫همه حرف جبهه پایداری این بود که ما انقالبی‌تر از س��ایر‬ ‫اصولگرایان هستیم‪.‬‬ ‫تحوالت اخي�ر جبهه پايداري را چگونه تفس�ير‬ ‫مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬هرچیزی که تجربه نش��ده و درگذش��ته سابقه‬ ‫آنچنانی ندارد و در حد یک حرکت لحظه‌ای باش��د‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که با عوض شدن صحنه اوضاع آن به هم می‌ریزد‪.‬‬ ‫وقتی فضا برای یک جریان سیاسی تازه متولد شده تغییر‬ ‫می‌کند‪ ،‬عاقبتش از س��ه حالت خارج نیست؛ یا حذف یا‬ ‫تضعیف یا دچار اختالف و تش��تت می‌ش��ود که االن‬ ‫حالت سوم برای جبهه پایداری رخ داده است‪.‬‬ ‫بنابراین ب��ه محضی که الته��اب در جامعه از‬ ‫بین رفت واقعیت‌ه��ا یکی پس از دیگ��ری نمایان‬ ‫ش��دند و جای التهاب‌ها را گرفتند‪ .‬معتقدم مردم در‬ ‫انتخابات مجلس نهم براس��اس واقعیت‌ها قضاوت‬ ‫خوبی داش��تند‪ ،‬االن هم خود اعضای جبهه پایداری‬ ‫دچار برخي مسائل ش��دند‪ ،‬اما س��وال می‌شود که این‬ ‫وضعيت ادامه خواهد داش��ت یا خیر؟ من معتقدم رقابت‬ ‫آینده ب��ه مراتب مهمتر از مجلس اس��ت چون ش��امل دو‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سطح کشور است؛‬ ‫دو انتخاباتی که به هم گره خورده‌اند‪ .‬اینجا نیروی قوی‌تری‬ ‫الزم است تا یک تشکیالت را سروسامان دهد‪ ،‬بنابراین در‬ ‫جبهه پایداری يک عده امیدوار‪ ،‬یک عده مأیوس و عده‌ای‬ ‫هم دچ��ار‌تردید هس��تند و هر چه زم��ان می‌گذرد‬ ‫انسجام بهتری بین آنها به‌وجود نخواهد آمد‪،‬‬ ‫بلکه فاصله‌شان بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫واقعیت‌ها جای آن شعارها را گرفته و همه‌شان به هر‬ ‫دلیلی پی‌بردند که واقعیت در این ش��عارها نیست و اوضاع‬ ‫جامعه و کشور چیز دیگری است‪.‬‬ ‫خاستگاه پايداري‬ ‫نقش آی�ت‌اهلل مصب�اح چگونه می‌تواند باش�د‪.‬‬ ‫گوي�ا اعضاي اي�ن جبه�ه می‌خواهند اق�دام به‬ ‫تش�کیل یک ش�ورای فقهی کنند‪ .‬آیا این شورا‬ ‫می‌تواند از اختالفات احتمالي در جبهه پایداری‬ ‫جلوگیری کند؟‬ ‫‪ l‬اگر در چارچوب صحبت‌ه��ای آیت‌اهلل مصباح‬ ‫حرکت کنند‪ ،‬مش��کلی برای آنها پیش نخواهد آمد و همان‬ ‫می‌ش��ود که جبهه متحد اس��ت ‪ .‬یعنی یکی خواهند شد‪،‬‬ ‫چون آقاي مصباح یک ش��خصیت ارزش��ی اس��ت و همه‬ ‫گفتار و کردارش مبتنی بر انقالب‌اسالمی است‪ ،‬اما معتقدم‬ ‫نیروهای جبهه پایداری هر‌جا ببینند با عمل به فرمایشات‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی دچار مشکل می‌شوند یک جاده ديگر‬ ‫باز می‌کنند‪.‬‬ ‫همی��ن ج��ا الزم اس��ت ی��ادآور ش��وم ک��ه بی��ن‬ ‫آیت‌اهلل‌مصباح‌یزدی‪ ،‬آیت‌اهلل مهدوی‌کنی و آیت‌اهلل یزدی‬ ‫فاصله‌ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫آقای الهام چندی پیش از پایداری جدا ش�ده و‬ ‫گفتند در ش�ورای مرکزی جبهه پایداری حاضر‬ ‫نمی‌ش�ود‪ .‬آقای کوثری هم گفت که دیگر عضو‬ ‫این جبهه نیست‪ .‬این تحوالت را چگونه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬اینها پی به واقعیت‌ه��ا بردند و واقعیت‌ها چیزی‬ ‫متمایز از آن ش��عارهایی بود که در جبه��ه پایداری مطرح‬ ‫می‌ش��د‪ .‬افراد وقتی پی‌ب��ه حقیقت می‌برن��د در رفتار خود‬ ‫تغييرات مي دهند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫برخ�ي مي‌گويند طیف قم قائل ب�رکاندیداتوری‬ ‫آقای جلیلی و آق�ای حدادعادل تماي�ل دارد‪ ،‬اما‬ ‫طیف تهران بیشتر به سمت دولت گرایش دارد‬ ‫و می‌خواهد ببین�د دولت در ارتباط ب�ا انتخابات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری چ�ه کار می‌کند؟ ش�ما گفتید‬ ‫انتخابات آینده دسته‌بندي درون جبهه پایداری‬ ‫را تش�دید می‌کند‪ .‬بیش�تر در این‌ب�اره توضیح‬ ‫می‌دهید؟‬ ‫‪ l‬اینه��ا روی مصداق هن��وز به توافق نرس��یدند‪،‬‬ ‫در تعیی��ن مصداق دچار اختالف ش��دند‪ ،‬چون نتوانس��تند‬ ‫ش��اخص‌های خود را با مصداق تطبیق دهن��د‪ ،‬بنابراین به‬ ‫مشکل خوردند‪.‬‬ ‫اینها اگر بخواهند با همین مشی و مرام ادامه دهند باید‬ ‫خواس��ته‌های دولت را مورد توجه قرار دهند که الزمه این‬ ‫کار قبول همراهی با جریان انحراف است‪ .‬اگر اینها جریان‬ ‫یاد ش��ده را طرد کنند‪ ،‬آن وقت نمی‌توانند به دولت نزدیک‬ ‫شوند‪ ،‬چون رئیس‌جمهور دولت خود را پاکترین دولت بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی می‌خواند و به کارگیری واژه جریان‬ ‫انحراف را خطاب به اطرافیانش قبول ندارد‪.‬‬ ‫اینجاست که جبهه پایداری به تناقض می‌خورد چون‬ ‫آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫جدی وارد خواهد شد‪ ،‬بنابراین اگر جبهه پایداری چشم بر‬ ‫جریان درون دولت ببندد و در انتخاب��ات آتی با آن جریان‬ ‫همراهی کند‪ ،‬مردم را از خود دور کرده اس��ت چون مردم با‬ ‫آن جريان مشكل دارند و اگر همراهی نکند با رئیس‌جمهور‬ ‫به مشکل می‌خورد‪.‬‬ ‫بنابراین اين مش��كل در مواضع آنها دیده می‌شود و‬ ‫این تناقض قابل رفع نیس��ت‪ .‬از طرف��ی آیت‌اهلل‌مصباح با‬ ‫جریان انحراف مخالف است‪ .‬چطور اعضای جبهه پایداری‬ ‫می‌خواهند این دو را با هم جمع کنند؟ یعنی هم نمی‌توانند به‬ ‫خواسته آیت‌اهلل مصباح عمل کنند و هم نمی‌توانند طبق نظر‬ ‫دولت پیش بروند‪ .‬اینجا مشکل جدی وجود دارد که اینها را‬ ‫دچار مشكل کرده و هر روز این مساله تشدید می‌شود‪g .‬‬ ‫‪56‬‬ ‫واكاوي فعاليت‌هاي جبهه پايداري از آغاز تا كنون‬ ‫نقوي حسيني‪ /‬سخنگوي كميسيون امنيت ملي‬ ‫‪5‬‬ ‫ابتدای ش��کل‌گیری جبهه پایداری با این دیدگاه آغاز‬ ‫ش��د که دولت احمدی‌نژاد یک دولت والیتم��دار‪ ،‬اصولگرا‬ ‫و کارآمدی اس��ت که در چارچ��وب ارز‌ش‌ه��ا و اعتقادات‬ ‫حرکت می‌کند و می‌تواند عرصه خدم��ت به مردم را فراهم‬ ‫کند؛ بنابراین با ای��ن دیدگاه باید از دول��ت حمایت کرد‪ .‬در‬ ‫واقع جبهه‌پایداری با‌این دیدگاه ش��کل گرفت و در محافل‬ ‫سیاس��ی هم به جبهه دولتی‌ها و دولت‌گراها معروف شدند‪،‬‬ ‫البته این مساله هم درس��ت بود و این جبهه برای حمایت از‬ ‫دولت تشکیل شد‪.‬‬ ‫اما وقتی جریان موس��وم به انحرافی در دولت شکل‬ ‫گرفت و حتی آق��ای احمدی‌نژاد هم نس��بت ب��ه برخی از‬ ‫اقدام��ات غیرقابل انتظار این جریان به نقد کش��یده ش��د‪،‬‬ ‫بنابراین برخ��ی از اعضای جبهه‌پای��داری درباره حمایت از‬ ‫احمدی‌نژاد دچار‌تردید و تعارض شدند‪ .‬از این رو این جبهه‬ ‫در یک پارادوک��س قرار‌گرفت ک��ه باالخره بای��د از دولت‬ ‫حمایت کند یا ب��ا آن مخالفت کند‪ ،‬زیرا جبه��ه پایداری در‬ ‫صورت حمایت از دولت باید پاسخگوی انحرافات اقتصادی‪،‬‬ ‫اعتقادی و فکری درون دولت باش��د‪ ،‬اما از س��وی دیگر از‬ ‫آنجایی که فلس��فه ش��کل‌‌گیری جبهه پایداری حمایت از‬ ‫دولت بوده بنابراین نمی‌تواند ب��ا آن مخالفت کند به همین‬ ‫دلیل این جبهه درون خودش دچار مشكل شد و ناگزیرخط‬ ‫سومی‌ را‌ترسیم کرد؛ خط س��وم این بود که جبهه پایداری‬ ‫بحث مخالفت با‌جری��ان انحرافی را مطرح ک��رد‪ ،‬اما تاکید‬ ‫داشت کلیت دولت جریان خاص نیست و نیروهای متدین‬ ‫با باورهای اعتقادی روی کار آمده است و ما از این جریان و‬ ‫تفکر معتقد و والیی دفاع می‌کنیم نه‌از احمدی‌نژاد و مشايی‪.‬‬ ‫یعنی اگر احمدی‌نژاد در این جریان قرار دارد ما از وی حمایت‬ ‫می‌کنیم و در غیر این‌صورت از ایشان حمایت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در جبهه‌پایداری دو گرایش شکل گرفت‪ .‬در‬ ‫واقع گرایشی از جبهه پایداری همچنان به دولت وفادار ماند‬ ‫و گرایش دیگر با دولت همگرایی نداش��ت و حتی به‌دنبال‬ ‫جریان دیگری مقاب��ل دولت بود در نتیجه انش��عابات اخیر‬ ‫به‌وجود آمد و امروز ما ش��اهد بروز دو گرایش در این جبهه‬ ‫هس��تیم که یک گرایش معتقد به‌هماهنگی بادولت است‬ ‫و در بحث کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫هم از کاندیدای دولت حمایت خواهند کرد و گرایش دیگر‬ ‫جبهه پایداری هم گزینه مطلوب خویش را معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫البته علت دیگر این انشعاب به زمان شروع کار مجلس نهم‬ ‫نیز باز می‌گردد‪ ،‬زیرا با شروع کار مجلس نهم و تشکیل دو‬ ‫فراکس��یون اصولگرا یعنی فراکسیون اصولگرایان رهروان‬ ‫والی��ت و فراکس��یون اصولگرایان در مجل��س فضا برای‬ ‫فعالیت جبهه پایداری فضای تنگ‌تری ش��د‪ ،‬چراکه تقریبا‬ ‫این جبهه از فراکس��یون اصولگرایان حذف ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫از آنجایی که برخ��ی از اعضای جبهه پای��داری با‌اکثریت‬ ‫فراکسیون اصولگرایان تناسب نداش��تند و حتی از گذشته‬ ‫تا حاال نقطه مقابل آنها نیز بوده‌ان��د‪ ،‬بنابراین با این حذف و‬ ‫محدود شدن فعالیت طبیعی است این جبهه در روزهای آینده‬ ‫دچار مشکل و به نوعی به گروه‌های مختلفی تقسیم شوند‪.‬‬ ‫عدم همکاری و هماهنگی برخی از اعضای جبهه‌پایداری با‬ ‫تصمیم‌گیری‌های فراکسیون اصولگرایان به متن این جبهه‬ ‫کشیده می‌شود و صف بندی‌هایی صورت می‌گیرد؛ بنابراین‬ ‫از آنجایی که این صف بندی‌ها با کانون‌های اصلی خود در‬ ‫قم و تهران ارتباط دارند طبیعی است به آن کانون‌ها متصل‬ ‫می‌شوند و جبهه‌‌بندی‌ها شکل می‌گیرد و ما شاهد بروز دو‬ ‫شاخه در قم و تهران می‌شویم‪.‬‬ ‫بدین ترتیب شاخه قم جبهه پایداری که در قم فعالیت‬ ‫دارد دیدگاه‌های خاص خودش��ان را دارند و شاخه تهران نیز‬ ‫به دیدگاه خ��اص اعضای این جبهه در ته��ران باز می‌گردد‪.‬‬ ‫اما با این اوصاف بنده معتقدم در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم جبهه پایداری می‌تواند به یک وحدت نظری برسد‪،‬‬ ‫البته نقطه اتصال این جبهه با جبهه اصولگرایان بحث برانگیز‬ ‫است‪ ،‬زیرا جبهه پایداری یا باید اعالم استقالل و انشعاب از‬ ‫جبهه اصولگرایان مجلس کند که در این صورت به وحدت‬ ‫خواهند رسید و خواهند توانست حرکت مستقلی انجام دهند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اگر قرار باشد جبهه پایداری هماهنگ با جبهه‬ ‫اصولگرایان به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم ورود پیدا‬ ‫کند شاخه قم این جبهه فعال خواهد شد و حرکت مستقلی‬ ‫انجام خواهد داد ک��ه در این صورت ب��ا یکدیگر قابل جمع‬ ‫نخواهند بود‪g .‬‬
‫در کل مردم‪ ،‬رای‌دهندگان و فعاالن سیاسی جبهه پایداری‬ ‫را عمدتا با یکسری شاخصه‌ها می‌شناسند و با همین معیارها‬ ‫هم باید این جبهه را رصد کنند‪.‬‬ ‫این گفتمان چقدر توانسته به جایگاه ثابتی برسد‪،‬‬ ‫چون شما هم فرمودید که اعضای جبهه پایداری‬ ‫هنوز نتوانستند یک مانیفس�ت مشخص عرضه‬ ‫کنند؟‬ ‫‪ l‬گفتمانی که اینها با آن ش��روع کردند در فضای‬ ‫بعد از فتنه پیدا شد و رشد کرد‪ .‬دفاع از کلیت انقالب با محور‬ ‫والیت‌‌فقیه‪ ،‬مقابله با س��اکتین فتنه و مقابله با کس��انی که‬ ‫موضع صریحی مقابل فتنه نداش��تند از جمله شاخصه‌های‬ ‫گفتمان پایداری بود و من آن را تایید می‌کنم‪ ،‬اما ممکن است‬ ‫رفتار مطابق با گفتمان نباشد‪ .‬این مساله دیگری است و یک‬ ‫ارزیابی جداگانه را می‌طلبد‪ .‬معتقدم گفتمان پایداری در بین‬ ‫افراد حزب‌اهلل پایگاه داش��ته و دارد اما ممکن است افرادی‬ ‫که خود را منتس��ب به جبهه پای��داری می‌کردند یا می‌کنند‬ ‫رفتارشان انسجام کامل را با این گفتمان نداشته باشد‪ .‬البته‬ ‫این مساله ممکن است در هر تشکلی رخ دهد‪ ،‬مثال نیروهای‬ ‫حزب موتلفه بر سر کاندیداتوری ش��خصی برای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری اختالف پیدا کنند‪ ،‬اگر کسی از این مساله‬ ‫تلقی به انشقاق کند باید شاهد ارائه کند‪.‬‬ ‫ف‌سلیقه پایداری روی تعیین نامزد‬ ‫پس شما اختال ‌‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری را دلیل بر تغييرات در‬ ‫این جبهه نمی‌دانید؟‬ ‫‪6‬‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با حسين نجابت‬ ‫تحوالتي كه در ابتداي تشكيل مجلس نهم رخ داد آرايش سياسي در ميان نيروهاي اصولگرا را با تغييراتي مواجه‬ ‫كرد‪ .‬از جمله اين تغييرات ائتالف جبهه پايداري با جمعيت ايثارگران و رهپويان در ماجراي انتخاب رئيس مجلس نهم‬ ‫بود‪ .‬حاال چند ماه پس از تشكيل مجلس نهم حسين نجابت‪ ،‬عضو جمعيت ايثارگران مي گويد اعضاي جبهه پايداري ‬ ‫در مجلس مواضع بسيار نزديكي با جمعيت ايثارگران و رهپويان دارند ‪.‬‬ ‫آقای نجابت! آیا انش�عاب جبهه پایداری صحت‬ ‫دارد؟‬ ‫جبهه پایداری یک ش��اکله و گفتمان��ی دارد که با آن‬ ‫گفتمان شناخته می‌شود‪ .‬در ابتدای کار جبهه پایداری مدعی‬ ‫تبعیت از منویات حضرت آیت‌اهلل مصباح‌یزدی بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫االن هم باید با همین معیار درباره اعضای آن قضاوت کرد‪،‬‬ ‫یعنی کسانی که منویات حضرت آیت‌اهلل مصباح را پیگیری‬ ‫و دنبال می‌کنند اعضای جبهه پایداری هستند و کسانی که‬ ‫غیر از این راه را می‌روند طبیعتا دیگر جزء پایداری نیستند‪ .‬در‬ ‫کل پایداری حاصل تحرک شاگردان آیت‌اهلل مصباح بوده و‬ ‫اگر کسانی در کش��ور به این گفتمان رای دادند این مساله را‬ ‫مد‌نظر داشتند‪ ،‬بنابراین دیگرانی که خارج از این مسیر حرکت‬ ‫می‌کنند محلی از اعراب ندارند‪.‬‬ ‫پس ش�ما به نوعی جدایی برخی اف�راد را تایید‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬کس��انی که از رویکرد آیت‌اهلل مصباح‌یزدی جدا‬ ‫ش��دند طبیعتا جزء پایداری نیس��تند‪ ،‬چون ای��ن جبهه یک‬ ‫اساسنامه‪ ،‬مرامنامه یا مانیفست مشخص ندارد که براساس‬ ‫آن ارزیابی شود و گفت چه کسانی عضو جبهه پایداری هستند‬ ‫یا چه کسانی به آن مرامنامه تعلق خاطر ندارند‪.‬‬ ‫آقای نجابت! ش�ما فعال سیاس�ی هستید‪ .‬وقتی‬ ‫اکثریت قریب به اتف�اق روزنامه‌ها یک خبر ویژه‬ ‫درب�اره جبهه پای�داری را منتش�ر کردن�د و همه‬ ‫اعضای این جبهه از آن خبر اطالع دارند‪ ،‬چرا یک‬ ‫تکذیبیه رسمی ندادند؟‬ ‫‪ l‬اگ��ر آن خبر پایه درس��تی نداش��ته باش��د نباید‬ ‫هم تکذیبیه بدهن��د‪ ،‬البته حجت‌االس�لام آقاتهرانی آن را‬ ‫تکذیب کردند و گفتن��د چنین چیزی نیس��ت‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫وضع اخبار در س��امانه‌های مجازی کش��ور به همین شکل‬ ‫است و کسی پاسخگوی اخبار منتشره نیست‪ ،‬بنابراین وقتی‬ ‫اختالف‌سلیقه‌ای در یک تشکل سیاسی به‌وجود می‌آید یک‬ ‫خبرگزاری یا س��ایت از آن تعبیر به جدایی و انشقاق می‌کند‪،‬‬ ‫بنابراین چه دلیلی دارد آن تشکل بالفاصله مساله را تکذیب‬ ‫کند‪ ،‬چون تعهدی در قبال نشر اخبار نیست و این تشکل باید‬ ‫هر روز تاییدیه یا تکذیبیه بدهد‪ .‬فارغ از این بحث‌ها حرف‌هایی‬ ‫درباره اختالف میان طیف ق��م و تهران جبهه پایداری گفته‬ ‫می‌شود‪ ،‬من از این مساله اطالع دقیقی ندارم اما امکان اینکه‬ ‫میان اعضای این تشکل اختالف‌سلیقه بروز کند وجود دارد‪.‬‬ ‫برخي معتقدند جبهه پايداري در برخي مسائل با‬ ‫ديدگاه‌هاي متفاوتي روبرو شده است و به همين‬ ‫دليل در تدوين اساسنامه با مشكالتي مواجه شده‬ ‫است‪ .‬آيا شما اين مسئله را قبول داريد؟‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫احتمال همكاري تحول‌خواهان با پايداري‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬در همه تش��کل‌های سیاسی ممکن است‬ ‫اختالف رخ دهد‪ ،‬اما نباید از آن تعبیر به انشقاق کرد‪ .‬انشقاق‬ ‫به معنی آن است که یک گروه از یک تشکل سیاسی به‌طور‬ ‫رس��می و عملیاتی اعالم جدایی کند‪ .‬ای��ن اتفاق در عرصه‬ ‫سیاسی کشور بارها افتاده است اما اینکه درباره پایداری هم‬ ‫دارد تکرار می‌شود اطالع دقیقی ندارم‪.‬‬ ‫‪ l‬همین ق��در می‌دانم پایداری ظاهرا اساس��نامه و‬ ‫مرامنامه خود را تدوین کرده اس��ت‪ .‬این جبهه یک تشکل‬ ‫نوپایی اس��ت که بیش��تر برای انتخابات مجلس نهم شکل‬ ‫گرفت و هم‌اکنون در حال ساماندهی تئوریک و نظری است‬ ‫و این کار نیاز به زمان و صبر دارد‪.‬‬ ‫شما گفتید که مانیفست جبهه پایداری آماده شده‪،‬‬ ‫پس این ام�کان وجود دارد که برخ�ی افراد آن را‬ ‫نپذیرند و از این جبهه جدا شوند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬این اماکن وجود دارد‪ .‬وقتی یک تشکل نوپایی‬ ‫شکل می‌گیرد عده‌ای به آن می‌پیوندند و به‌خصوص اگر فضا‬ ‫احساسی باشد بعد از مدتی عده‌ای می‌بینند این تشکل آنطور‬ ‫که فکر می‌کردند نیست یا مسئولی که در رأس آن قرار دارد‬ ‫مطابق فکر آنها حرکت نمی‌کند بنابراین جدا می‌شوند‪.‬‬ ‫ش�ما در مجلس حض�ور دارید‪ ،‬خیل�ی از اعضای‬ ‫جبهه پایداری هم در مجلس هس�تند‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫رابطه میان طیف قم و طیف تهران جبهه پایداری‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪ l‬اینهایی که در مجلس هستند فکر می‌کنم خیلی‬ ‫ناهماهنگ با مواضع حضرت آیت‌اهلل مصباح نیستند‪ ،‬حتی‬ ‫آرا و نظرات آنها با مواضع رهپویان و ایثارگران بسیار نزدیک‬ ‫است‪ ،‬چون در یک فراکسیون حضور دارند اما خارج مجلس‬ ‫را نمی‌دانم که آقایان محصولی و الهام چه تفکری دارند‪.‬‬ ‫قرار است یک شورای فقهی در جبهه پایداری قم‬ ‫تشکیل شود‪ ،‬ارزیابی شما چیست؟‬ ‫‪ l‬در خبرها آمده بود که این براس��اس اساس��نامه‬ ‫پیشنهادی آنهاست‪ .‬این اقدام بسیار مهمی‌است‪ .‬هر تشکل‬ ‫اجتماعی و سیاسی باید به نحوی رابطه خود را با روحانیت به‬ ‫‪57‬‬
‫ویژه حد عالی آن مقام عظمای والی��ت تبیین کند‪ .‬چون اگر‬ ‫می‌خواهد کاری انجام دهد نیاز ب��ه حجیت دارد‪ .‬خرد‌جمعی‪،‬‬ ‫عقالنیت فردی و تبعیت از تصمیم جمعی یک مقوله است‪ ،‬اما‬ ‫ارتباط با فقها مساله دیگری است‪ ،‬بنابراین هر تشکل باید از نظر‬ ‫یک فقیه یا یک شورای فقهی بسته به الزامات خود تبعیت کند‪.‬‬ ‫اف�رادي از اهال�ي سياس�ت اي�ن روزه�ا ادع�ا‬ ‫كرده‌اند ك�ه اعضاي جبه�ه پاي�داري در تعيين‬ ‫مصاديق به‌اختالف نظ�ر برخورد ك�رده اند‪ .‬مثال‬ ‫آقاي‌نقوي‌حسيني يكي از افرادي است كه چنين‬ ‫مسالهاي را مطرح كرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬البته که این خبر را شنیدم اما آن را تناقض نمی‌دانم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر اگر اختالف در یک تش��کلی پیدا شد معنای‬ ‫آن تناقض نیست‪ .‬پایداری با یک منویاتی شکل گرفت‪ .‬اول‬ ‫قرارگاه عمار بود که قصد داشتند فعالیت سیاسی نکنند‪ ،‬بعد‬ ‫پایداری شدند و فعالیت سیاسی کردند‪ .‬همه جا می‌توان ایراد‬ ‫گرفت‪ .‬حاال آن تشکلی که آقای نقوی در آن اخیرا عضو شده‬ ‫می‌توان به آن هزارتا ایراد گرفت‪.‬‬ ‫منظور ش�ما فراکس�یون اصولگرای�ان رهروان‬ ‫والیت است؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬نمی‌خواهم اسم ببرم‪ .‬در کل اگر یک تشکلی بتواند‬ ‫از نظر تئوریک اعضاي خود را پاالیش کند کار خوبی است‪.‬‬ ‫چون معلوم می‌ش��ود که در ابتدای حرکت که احساسی بوده‬ ‫عده‌ای به غلط به آن پیوستند‪.‬‬ ‫اما نمی‌توان از این قضیه برداش��ت ب��ه تناقض در آن‬ ‫تشکل کرد‪ ،‬چون این مس��اله به‌نوعی در همه تشکل‌های‬ ‫سیاسی کشور وجود دارد و پایداری هم از این سطح ضعیف‌تر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در انتخابات مجلس نهم جمعی��ت ایثارگران در جبهه‬ ‫متحد اصولگرایان باقی ماند‪ ،‬اما پایداری همکاری نکرد‪ .‬االن‬ ‫در مجلس جبهه پایداری‪ ،‬جمعیت ایثارگران و رهپویان خیلی‬ ‫به هم نزدیک و هماهنگ هستند؛ معنایش این است که همان‬ ‫موقع هم جبهه پایداری را غیر‌اصولگرا نمی‌دانستیم‪ ،‬اما منتقد‬ ‫رفتارش در انتخابات بودیم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫يعني شما مي گوييد آنها اختالفي درباره مصاديق‬ ‫ندارند ؟‬ ‫‪ l‬معتقدم فصل صحبت از اش��خاص نیست و هیچ‬ ‫تشکلی این کار را انجام نداده است‪.‬‬ ‫اما شما گفتید که ایثارگران به‌طور مصداقی مهرماه‬ ‫وارد تعیین مصداق می‌شود؟‬ ‫‪ l‬گفتم ما در رهپویان و ایثارگران از مهر حتما وارد‬ ‫بحث مصداقی می‌شویم‪ ،‬قطعا پایداری‪ ،‬سنتی‌ها و رهروان‬ ‫والیت هم همین کار را خواهند کرد‪.‬‬ ‫پس اینکه می‌گویند طیف تهران دنبال حمایت از‬ ‫مصداق دولت برای نامزدی در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری است‪ ،‬اما طیف قم پایداری روی آقایان‬ ‫جلیلی و حداد عادل‪ ،‬قضیه‌اش چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پايداري‌ها اختالفي ندارند‬ ‫در حالي كه برخي افراد مدعي وجود اختالف در ميان اعضاي جبهه پايداري هستند و علت اين مساله رانيز‬ ‫وجود عقايد متفاوت در مورد رسيدن به مصداق در انتخابات رياست جمهوري مي دانند يك عضو فراكسيون‬ ‫انقالباسالميمجلسهشتمپديدآمدنهرگونهانشعابيرادراينتشكلسياسيتكذيبمي كند‪.‬‬ ‫آق�ای عباس�پور! ش�ما یک�ی از اعض�ای‬ ‫فراکس�یون انقالب اسلامی در مجلس هشتم‬ ‫‌بودی�د ک�ه در آس�تانه انتخابات مجل�س نهم‬ ‫به سمت و سوی جبهه پایداری کشیده شدید‪.‬‬ ‫به‌عن�وان اولین س�وال لطفا به عل�ت پیدایش‬ ‫این جبهه و به‌عبارتی انش�قاق اصولگرایان در‬ ‫آستانه انتخابات س�ال گذشته اشاره‌ای داشته‬ ‫باشید؟‬ ‫‪ l‬در انتخابات مجلس نهم جبه��ه پایداری درباره‬ ‫کاندیداه��ا دیدگاه‌ه��ا و نظراتی مورد‌نظرش ب��ود که این‬ ‫دیدگاه‌ها مورد توجه جبهه متحد قرار نگرفت‪.‬‬ ‫در واقع جبه��ه متحد از برخی مجتهدی��ن‪ ،‬بزرگان و‬ ‫ی و والیتمدار اصولگرا در راس برخوردار‬ ‫شخصیت‌های علم ‌‬ ‫بود که با درخواس��ت‌های جبهه پایداری موافقت نکردند‪،‬‬ ‫بنابراین به دلیل این عدم‌توافق بخشی از اصولگرایان به این‬ ‫نتیجه رسیدند که جبهه پایداری را تشکیل دهند و به‌دنبال‬ ‫آن نیروهای مذهبی‪،‬اصولگ��را‪ ،‬متدین و افراد اهل جبهه و‬ ‫والیتمدار را برای انتخابات نهمین دوره مجلس معرفی کنند‬ ‫و همانطور که دیدیم لیست جبهه پایداری در مجلس نهم‬ ‫رای بسیار خوبی آورد‪.‬‬ ‫بعد از انتخابات اختالفات برطرف ش��د و در بسیاری‬ ‫مس��ائل هر دو جبهه به وحدت رویه همدل��ی و همگرایی‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫ش�ما از وحدت روی�ه دو جبهه اصولگ�را پس از‬ ‫انتخابات مجلس سخن می‌گویید‪ .‬از طرفی این‬ ‫روزها اخباری مبنی بر تحوالت در جبهه پایداری‬ ‫به گوش می‌رسد‪ .‬نظر ش�ما در رابطه با این خبر‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬اینگونه نیس��ت که این جبهه دچار انش��قاق‬ ‫شده باشد‪ .‬البته اعضای ش��ورای مرکزی جبهه باید درباره‬ ‫انشقاق این جبهه س��خن بگویند‪ .‬اما رفتارشان در مجلس‬ ‫نیز نشان نمی‌دهد اختالف رویه و نظری در این خصوص‬ ‫با هم داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ l‬من هم ش��نیدم در جبهه پایداری درباره افرادی‬ ‫مثل آقایان لنکرانی‪ ،‬حدادعادل‪ ،‬جلیلی و حتی آقای مصلحی‬ ‫وزیر اطالع��ات صحبت‌های��ی ش��ده‪ ،‬ولی واقع��ا بگویم‬ ‫کاندیدای‌ش��ان کیس��ت هنوز معلوم نیس��ت‪ .‬بعضی روی‬ ‫آقایان قالیباف‪ ،‬الریجانی‪ ،‬پورمحم��دی‪ ،‬رضایی و والیتی‬ ‫بحث کردن��د اما اینها نام‌هایی هس��تند ک��ه روی آنها فعال‬ ‫بحث می‌ش��ود‪ ،‬اما جمع‌بندی حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫آقای احمدی‌نژاد هم قطعا روی تعیین مصداق وارد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منظ�ور ش�ما یک�ی از همی�ن افرادی اس�ت که‬ ‫می‌گویند نامش از ش�ورای مرکزی جبهه حذف‬ ‫شده است؟‬ ‫‪ l‬پایداری که من می‌شناس��م هی��چ هماهنگی با‬ ‫دولت نخواهد داشت‪ .‬عده‌ای در تهران ذهن‌شان به آن سمت‬ ‫است و می‌گویند باید با دولت هماهنگ بشویم و کار کنیم‪،‬‬ ‫من این قضیه را کتمان نمی‌کنم اما ش��اهدی هم برای این‬ ‫ادعا ندارم‪g .‬‬ ‫ای�ن اعتق�اد وج�ود دارد ک�ه حض�ور اعض�ای‬ ‫فراکس�یون انقالب اسلامی مجلس هشتم در‬ ‫جبهه پایداری و در نتیجه تش�کیل فراکس�یون‬ ‫پایداری چقدر با دولت هماهنگ است؟‬ ‫‪58‬‬ ‫گفت‌وگو با عضو فراكسيون انقالب اسالمي مجلس هشتم‬ ‫پس علت موضع‌گیری برخی از همین نمایندگان‬ ‫جبهه پایداری نسبت به یکدیگر که شما از عدم‬ ‫اختالف آنها سخن می‌گویید را در چه می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬در بحث کاندیدا شدن برای ریاست مجلس نهم‬ ‫توسط یکی از اعضای مهم این جبهه‪ ،‬این فرد هیچ جدیتی‬ ‫از خود نشان نداد‪.‬‬ ‫‪ l‬منظورم یک��ی از آقایان عضو ش��ورای مرکزی‬ ‫اس��ت که دیدگاه و موضع‌گیری جدی نس��بت به مدیریت‬ ‫مجلس نداشت‪.‬‬ ‫اصولگرای�ان در مجل�س نهم عل�ت اصلی بروز‬ ‫اختالف دراین جبهه ش�ده اس�ت‪ .‬ش�ما با این‬ ‫سخن موافقید؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬بخشی از اعضای جبهه پایداری اعضای‬ ‫فراکسیون انقالب اسالمی مجلس هشتم و بخش دیگر این‬ ‫جبهه وزرای قبلی و مستعفی دولت آقای احمدی‌نژاد هستند‬ ‫که تقریبا ترکیبی از اینها و نیروهای بازنشس��ته سپاه این‬ ‫جبهه را تشکیل دادند که البته االن موقعیت نظامی ندارند‪.‬‬ ‫فکر نمی‌کنم بین این اعضا اختالفی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫یعن�ی در انتخاب�ات ریاس�ت‌جمهوری یازدهم‬ ‫می‌توانند به توافق برسند؟‬ ‫‪ l‬بنده از یکی از دوس��تان جبهه پای��داری درباره‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری و کاندیدای مورد نظر این جبهه‬ ‫سوال کردم که گفتند درباره سه گزینه برای کاندیداتوری‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری اولویت‌بندی کردند‪ ،‬اما هنوز به‬ ‫نتیجه قطعی نرسیدند‪.‬‬ ‫آیا احتمال می‌دهی�د آن بخش از جبهه پایداری‬ ‫‌ک�ه تش�کیل ش�ده از اعض�ای فراکس�یون‬ ‫انقالب اسالمی مجلس هشتم است از کاندیدای‬ ‫دول�ت در انتخاب�ات ریاس�ت‌جمهوری یازدهم‬ ‫حمایت کنند؟‬ ‫‪ l‬بعید می‌دانم‪ .‬باتوجه ب��ه مباحثی که در مجلس‬ ‫هش��تم پیش آمد‪ ،‬یعنی بحث دور کاری دولت از آن به بعد‬ ‫دوستان فراکسیون انقالب اسالمی نگرانی‌هایی از عملکرد‬ ‫دولت داش��تند‪ ،‬بنابراین بعید می‌دان��م از کاندیدای دولت‬ ‫حمایت کنند زی��را اینها با جریان انحراف��ی از بیخ مخالف‬ ‫هستند‪ ،‬البته دولت با جریان انحرافی تفاوت دارد و اعضای‬ ‫جبهه پایداری با این جریان مخالف است‪.‬‬ ‫پس با این اوصاف تحول در ای�ن جبهه را تایید‬ ‫نمی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬بنده نه تنه��ا چنی��ن چیزی در ای��ن خصوص‬ ‫نش��نیده‌ام‪ ،‬بلکه آن را تایید هم نمی‌کنم‪ .‬درواقع همانطور‬ ‫که گفتم رفتار اعض��ای این جبهه گوی��ای همدلی آنها با‬ ‫یکدیگراست‪.‬‬ ‫آیا فراکسیون انقالب اسالمی هم همچنان‬ ‫در قالب جبهه پایداری فعالیت می‌کند؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬در حال حاضر چیزی به نام فراکسیون انقالب‬ ‫اس�لامی در مجلس نهم نداریم‪ .‬در واق��ع در مجلس نهم‬ ‫فراکسیون اصولگرایی داریم‪.‬‬ ‫بخش اعظمی‌ از اعضای فراکسیون انقالب اسالمی‬ ‫هم در ای��ن فراکس��یون قرار دارن��د و همه اعض��ای این‬ ‫فراکسیون عضو جبهه پایداری نیستند‪.‬‬ ‫یعنی دیدگاه‌های فراکسیون اصولگرایی با جبهه‬ ‫پایداری یکی است؟‬ ‫‪ l‬احتم��ال می‌دهم یک دیدگاه داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره کردم فراکسیون انقالب اسالمی دیگر‬ ‫در مجلس نهم وجود ندارد‪ ،‬بنابراین بخشی از این فراکسیون‬ ‫در جبهه پایداری قرار دارند‪g .‬‬
‫سياست‬ ‫يك گزينه جديد؟‬ ‫چمران مي‌آيد؟‬ ‫اخبار جديد مثلث از رايزنيهاي سياسي‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪59‬‬
‫‪1‬‬ ‫مصطفی صادقی‬ ‫کاندیدای حامیان دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم چه کسی است؟ این س��وال البته پاسخ‌های فراوانی‬ ‫دارد؛ پاسخ‌هایی که همگی از جنس گمانه‌زنی هستند‪.‬‬ ‫این گمانه‌ها اگر چه از همان آغاز دولت دوم احمدی‌نژاد‬ ‫شروع ش��د‪ ،‬اما اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهورری‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬اگر در ماه‌های نخست دولت دهم این‬ ‫اسفندیار رحیم‌مشایی بود که رسانه‌ها از او به‌عنوان آلترناتیو‬ ‫محمود احمدی‌نژاد در ساختمان پاستور نام می‌بردند‪ ،‬اکنون‬ ‫اما نام‌های بسیار دیگری همچون غالمحسین الهام‪ ،‬علی‌اکبر‬ ‫صالحی‪ ،‬علی نیکزاد‪ ،‬حاجی بابایی و‪ ...‬در مظان گمانه‌زنی‌ها‬ ‫هستند‪ .‬سوال این روزهای خبرنگاران هم هنگام مواجهه با‬ ‫این چهره‌ها این است‪ :‬آیا کاندیدای انتخابات می‌شوید؟ در‬ ‫این میان علی‌اکبر صالحی به خبرنگاران گفته است‪« :‬آیا به‬ ‫من می‌آید که کاندیدای ریاست‌جمهوری شوم؟ کاندیداتوری‬ ‫برای ریاست‌جمهوری لیاقت می‌خواهد‪ ».‬حاجی‌بابایی‪ ،‬وزیر‬ ‫آموزش و پرورش هم چنین واکنش نشان داده است‪« :‬بنده‬ ‫هر چه بگویم یک چیزی درست می‌کنید‪ .‬از هرکس که این‬ ‫موضوع را مطرح می‌کند بپرسید‪ ».‬علی نیکزاد گفته است که‬ ‫«در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آینده ثبت‌نام نمی‌کنم‪ .‬من‬ ‫اصال کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری نیس��تم و نخواهم شد‪».‬‬ ‫غالمحسین الهام هم هنوز پاسخی به این سوال نداده است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫ داستان يك طرح قديمي‬ ‫پای��ان دور دوم حضور محمود احمدی‌ن��ژاد در دولت‪،‬‬ ‫یعنی زمان خداحافظی قانونی او با سمتی که هشت سال آن‬ ‫را در اختیار داشته اس��ت‪ .‬برخی تحلیلگران سیاسی پیش از‬ ‫این مطرح کرده بودند که محمود احمدی‌نژاد ممکن است از‬ ‫همان مدلی استفاده کند که والدیمیر پوتین برای بازگشت به‬ ‫کرملین بهره جست؛ یعنی معرفی فردی نزدیک به خود برای‬ ‫یک دوره و بازگشت مجدد برای دو دوره دیگر‪.‬‬ ‫امری که البته هیچ‌گاه از س��وی محمود احمدی‌نژاد با‬ ‫پاسخ و تکذیب جدی مواجه نشد و او همواره پاسخ طنز‌گونه به‬ ‫آن داده است‪.‬حاال اما هر چه هست پاسخ یک سوال برای همه‬ ‫روشن اس��ت؛ حامیان دولت قطعا در انتخابات نامزد خواهند‬ ‫داشت؛ نامزدی که بنایش بر دست گرفتن همان تابلویی است‬ ‫که محمود احمدی‌نژاد در سال ‪ 84‬برافراشت و همچنان خود‬ ‫را صاحب آن تابلو و گفتم��ان می‌داند‪.‬گفتمانی که او باورش‬ ‫این است که فراتر از همه آن چیزهایی است که در دوره‌های‬ ‫گذشته و توسط دو جناح راست و چپ دنبال شد؛ آنچه او کلید‬ ‫ید‌اند‪.‬‬ ‫واژه‌اش را «عدالت» م ‌‬ ‫بی‌شک چنین اس��ت که حامیان دولت باور دارند باید‬ ‫فردی که نزدیکترین اندیشه را به احمدی‌نژاد دارد بر کرسی‬ ‫برجای مان��ده از او تکیه زند و چه کس��ی نزدیک‌تر و بهتر از‬ ‫رئیس‌دفتر فعلی رئیس‌جمهور‪.‬اس��فندیار رحیم‌مش��ایی به‬ ‫باور بسیاری از اهالی سیاس��ت گزینه نخست و البته دلخواه‬ ‫احمدی‌نژاد برای پوشیدن قبای برجای مانده از او در پاستور‬ ‫است‪ .‬فردی که منتقدان و مخالفان فراوانی دارد و البته رئیس‬ ‫دولت تاکنون به صورت تمام‌قد در برابر آنها ایس��تاده است‪.‬‬ ‫این اما همه ماجرا نیست‪ .‬مهترین نکته که هم حامیان دولت‬ ‫را نگران کرده و هم تحلیلگران و اهالی سیاست را سردرگم؛‬ ‫چگونگی برخورد ش��ورای نگهبان با کاندیداتوری اسفندیار‬ ‫رحیم‌مشایی است‪.‬آیا همه حاشیه‌های پدیده آمده پیرامون‬ ‫این چهره سیاس��ی موجب خواهد شد که ش��اهد عدم تایید‬ ‫صالحیت او باشیم؟ یا اینکه او در نهایت یکی از افراد حاضر در‬ ‫رقابت مهم سال ‪ 92‬است؟‬ ‫ت که برخی از حامیان دولت‬ ‫وجود چنین سوال مهمی اس ‌‬ ‫را بر آن داشته تا از هم‌اکنون تالش برای یافتن فردی به جای‬ ‫اسفندیار رحیم‌مشایی را آغاز کنند‪.‬؛ تالش‌هایی که البته اخبار‬ ‫رس��یده حکایت از آن دارد که منجر به رایزنی‌هايی با برخی‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪60‬‬ ‫چهره‌های مهم سیاسی شده است‪.‬‬ ‫نکته مهم حاال این است که اگر اسفندیار رحیم‌مشایی‬ ‫نخواهد ی��ا نتواند از اف��راد حاضر در انتخابات ‪ 92‬باش��د چه‬ ‫کسی به جای او از طیف حامیان دولت وارد کارزار انتخابات‬ ‫خواهد ش��د؟فردی که نزدیک به محمود احمدی‌نژاد باشد؛‬ ‫حرف‌های او را پذیرفته و امین و حافظ دس��تاوردهای مورد‬ ‫عالقه احمدی‌نژاد در دوره ریاس��ت جمه��وری نهم و دهم‬ ‫باشد‪.‬این خصوصیات اما تمام فاکتورهایی نیست که حامیان‬ ‫دولت می‌خواهند‪ .‬او باید چهره‌ای رای‌آور باشد و البته تا آنجا‬ ‫که ممکن است آنها را از تابلوی حمایت از جریان هاي مورد‬ ‫انتقاد در دولت دور كند‪.‬به بیان دیگر فردی باشد که آرایی را از‬ ‫طیف‌های دیگر اصولگرا یعنی بخش متدينين حتی سنتی‌ها‬ ‫کس��ب کند و البته با حجم کمتری از اعتراض��ات منتقدان‬ ‫احمدی‌نژاد مواجه شود‪.‬اگر مشايي يا نيكزاد نامزدهاي مورد‬ ‫نظر حداكثري دولت باشند اما طيف راست به گزينه هاي مهم‬ ‫ديگري هم مي تواند فكر كند‪ .‬اما این فرد که هفته‌نامه مثلث‬ ‫در دو شماره پیشین خود وعده معرفی آن را داده بود چه كسي‬ ‫مي تواند باشد؟اخبار رسیده به مثلث حکایت از آن دارد که این‬ ‫چهره سیاسی کسی نیست جز مهدی چمران‪ .‬فردی که همراه‬ ‫اصلی و یار دیرین احمدی‌نژاد در انتخابات ‪ 84‬بود‪.‬چهره‌ای که‬ ‫دوشادوش محمود احمدی‌نژاد در اکثر برنامه‌های او حضور‬ ‫می‌یافت و از جمله معدود چهره‌های سیاسی بود که در سال‬ ‫‪ 84‬و از میان کاندیداهای متعدد به حمایت از او پرداخت‪.‬او ‪25‬‬ ‫خرداد ‪ 84‬در اطالعیه‌ای چنین نوشت‪:‬‬ ‫«آبادگران ایران اس�لامی با تقدیس و سپاس خدای‬ ‫ب��زرگ و تش��کر از اعتم��اد ملت ش��ریف ایران ب��ه منظور‬ ‫پاسخگویی به درخواست‌های مکرر مردمی‌به ویژه جوانان‬ ‫پرش��ور و نش��اط‪ ،‬برای اعالم موضع در براب��ر کاندیداهای‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬حمایت خود را با اکثریت قاطع از نامزدی‬ ‫جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬شهردار محبوب تهران‬ ‫اعالم می‌دارد‪ .‬با آنکه دکتر احمدی‌نژاد خود از اس��توانه‌ها و‬ ‫پایه‌گذاران آبادگران ایران اسالمی بوده و نیازی به حمایت‬ ‫مستقیم از ایشان احساس نمی‌شد‪ ».‬این اطالعیه می‌افزاید‪:‬‬ ‫«انتظار می‌رفت که تالش‌های بسیار برای دستیابی به وحدت‬ ‫نامزدهای اصولگرایان‪‌،‬راه انتخاب را ساده‌تر کند که تاکنون‬ ‫مقدور نشده است‪ ،‬ولی امیدواریم در پرتو الطاف الهی و عنایات‬ ‫حضرت ولیعصر (عج)‪ ،‬با همبستگی ملی و مشارکت عمومی‬ ‫ملت قدرتمند و قدر‌شناس به انتخاب شایسته رئیس‌جمهوری‬ ‫متعهد و کار‌آمد‪ ،‬مدبر‪‌،‬خستگی‌ناپذیر‪ ،‬عدالت‌مدار و ظلم‌ستیز‬ ‫و جوانگرا دست یابیم‪».‬‬ ‫چمران مي آيد؟‬ ‫این حمایت البته در آس��تانه انتخابی دیگر در سال ‪88‬‬ ‫بار دیگر تداوم یافت‪ .‬مهدی چمران در کمپین‌های تبلیغاتی‬ ‫محمود احمدی‌نژاد حاض��ر و در حمایت از وی س��خنرانی‬ ‫می‌کرد‪.‬او در خ��رداد ‪ 88‬در ی��ک س��خنرانی چنین گفت‪:‬‬ ‫«احمدی‌نژاد مردی از جنس مردم و خودمان است و با برخی‬ ‫که وقتی به جایی می‌رس��ند‪ ،‬جنسشان عوض می‌شود فرق‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا ایشان پس از پیروزی در انتخابات چهره‌اش عوض‬ ‫نشد‪ ،‬او فردی اس��ت که قلبش برای مردم می‌تپد‪».‬چمران‬ ‫البته هرگز پست مهمی‌را در دو دولت احمدی‌نژاد نپذیرفت‪،‬‬ ‫اما از او جدا هم نش��د‪.‬حاال اگرچه با گذشت زمان دیگر کمتر‬ ‫تصویری از او در کنار محمود احمدی‌نژاد در قاب دوربین‌های‬ ‫خبرنگاران ثبت می‌ش��ود‪ ،‬اما گویا احمدی‌ن��ژاد یار دیرین‬ ‫خودش را در تمام این سال‌ها فراموش نکرده و هنوز در برنامه‬ ‫کاری رئیس‌جمهور ساعاتی برای گوش دادن به حرف‌های‬ ‫حامی‌سال‌های دورش وجود دارد‪.‬‬ ‫خبر می‌رسد که او یعنی مهدی چمران با پیشنهاد حامیان‬ ‫دولت برای کاندیداتوری در انتخابات مواجه شده است‪ .‬مهدی‬ ‫چمران رئیس فعلی شورای شهر تهران فردی است که مورد‬ ‫ی از اصولگرایان است‪ .‬او فاصله‬ ‫قبول و احترام بخش‌های مهم ‌‬ ‫زیادی با همه حواشی دولت در سال‌های اخیر داشته و منتقدان‬ ‫دولت سخت می‌توانند به او مانند برخی دیگر از چهره‌های دولت‬ ‫برچسب الصاق کنند‪.‬چمران گزینه‌ای است که می‌تواند مورد‬ ‫حمایت بخش‌هایی از طیف چپ اصولگرایان هم قرار گیرد؛‬ ‫طیف‌هایی مانند جبهه پایداری و برخي طرفداران گفتمان سوم‬ ‫تير حتي طیف راست اصولگرایان هم اگر چه شایدچمران گزینه‬ ‫دلخواهشان نباشد‪ ،‬اما آنقدر‌ها نسبت به او مانند سایر چهره‌ها‬ ‫منفی نیستند‪ .‬به بیان دیگر چمران اگر از سوی سنتی‌ها حمایت‬ ‫نشود تخریب هم نمی‌شود‪« .‬رقیبی سخت برای کاندیداهای‬ ‫مطرح اصولگرا»؛ این شاید بهترین تفسیری است که می‌توان‬ ‫برای کاندیداتوری احتمالی مهدی چمران ب��ه کار برد‪ .‬اما آیا‬ ‫او خواهد پذیرفت که نامزد این طیف از اهالی سیاس��ت ایران‬ ‫باشد؟ آیا او در صورت حضور می‌تواند آراي بخش‌های مختلف‬ ‫اصولگرا را به همراه حامیان دولت کس��ب کن��د؟ آیا او همان‬ ‫آلترناتیو است؟پاس��خ كليدي اين است ‪:‬چمران اگر چه گزينه‬ ‫خوبي است براي دريافت و كسر راي از سبد آراي كانديداهايي‬ ‫همچون حدادعادل يا كامران باقري لنكراني اما بي شك در‬ ‫اينكه او كانديداي نهايي محمود احمدي نژاد باشد ترديدهايي‬ ‫وجود دارد‪ .‬او شايد گزينه مناسبي براي كاستن از آراي برخي‬ ‫كانديداها بر صدر ائتالفي از ميان طيفي از آبادگران و حاميان‬ ‫دولت قرار گيرد ؛ ائتالفي با همان عنوان رايحه خوش خدمت‬ ‫يا نامي جديد ممكن است‪ ،‬اما آلترناتيو اصلي شايدكس ديگري‬ ‫باشد‪ .‬مهدي چمران البته فردي آرام و منطقي است كه بدون‬ ‫محاسبه وارد ميدان نمي شود‪ .‬گرچه شايد تشكل آبادگران جوان‬ ‫او را مهياي حضور در انتخابات كند‪ ،‬اما او بدون پشتوانه هاي‬ ‫الزم وارد عرصه نخواهد شد‪.‬تجربه موفق او در مديريت شوراي‬ ‫شهر مي تواند ضمانت مناسبي براي تصميم گيري هاي آينده‬ ‫مهدي چمران باشد‪g.‬‬
‫ريش‌سفيد شوراي شهر‬ ‫همه چيز درباره رئيس هفتاد و يك ساله پارلمان شهر تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫علي حاجي ناصري‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫مهدي چمران كه برادر كوچك شهيد دكتر مصطفي‬ ‫چمران است در س��ال ‪ 1320‬در محله سرچش��مه تهران‬ ‫به‌دنيا آمد‪.‬‬ ‫رئيس ‪ 71‬ساله شوراي ش��هر دوم و سوم تهران حاال‬ ‫يكي از باسابقه‌ترين مديران ارشد است كه هنوز به فعاليت‬ ‫خود ادامه مي‌دهد؛ چ��ه آنكه از ابتداي س��ال ‪ 82‬تا كنون‬ ‫رياست شوراي ش��هر تهران را بر‌عهده دارد و كماكان اين‬ ‫مسئوليت در اختيار اوست‪.‬‬ ‫مهدي چمران در اين سال ها همواره يادآور برادرش‬ ‫مصطفي بوده اس��ت‪ .‬هرج��ا نامي‌ از مهدي چم��ران برده‬ ‫مي‌شود‪ ،‬پيش از آن نام ش��هيد مصطفي چمران برده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين البته به معناي عدم س��ابقه مب��ارزات انقالبي‬ ‫مهدي چمران نيست؛ چه آنكه بس��ياري از مبارزان پيش‬ ‫از انقالب خاطراتي از همراهي با او در دوران پهلوي بازگو‬ ‫می‌کنند‪ .‬پس از پيروزي انقالب اس�لامي‪ ،‬مهدي چمران‬ ‫يكي از اعضاي اصلي كميته اس��تقبال از امام خميني(ره)‬ ‫بود؛ كميته‌اي كه افرادي همچون شهيد آيت‌اهلل مطهري‪،‬‬ ‫به‌عنوان رابط ش��وراي انقالب‪ ،‬ش��هيد آيت‌اهلل دكتر‌مفتح‬ ‫و ش��هيد ش��يخ فضل‌اهلل محالتي در قامت رابط روحانيت‬ ‫مبارز‪ ‌،‬هاش��م صباغي��ان به‌عن��وان رابط نهض��ت‌آزادي‪،‬‬ ‫اس��داهلل بادامچيان به‌عنوان رابط موتلفه اس�لامي‪ ،‬كاظم‬ ‫سامي‌به‌عنوان رابط جاما‪ ،‬حسين شاه‌حسيني به‌عنوان رابط‬ ‫جبهه ملي‪ ،‬تهرانچي به‌عنوان رابط بازار و علي دانش‌منفرد‬ ‫به‌عنوان رابط انجمن اسالمي معلمان در آن حضور داشتند‪.‬‬ ‫مهدي چمران كه تحصيالت دانشگاهي خود را پيش‬ ‫از انقالب آغاز كرده بود‪ ،‬فارغ‌التحصيل مقطع كارشناس��ي‬ ‫ارشد معماري از دانشگاه تهران است‪ .‬او در مقاطعي نيز در‬ ‫س��مت‌هايي همچون جانش��يني فرمانده ستاد جنگ‌هاي‬ ‫نامنظم‪ ،‬رياست دانش��كده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و‬ ‫بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس فعاليت كرده است‪.‬‬ ‫معاونت فرهنگي ستاد فرماندهي كل قوا و مشاور تحقيقات‬ ‫علمي‌رئيس ستاد فرماندهي كل قوا از ديگر مسئوليت‌هاي‬ ‫مهدي چمران پيش از تصدي رياست شوراي شهر تهران‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اما چمران چگونه وارد شوراي ش��هر تهران شد؟ در‬ ‫آخرين روزهاي زمس��تان س��رد س��ال ‪ 81‬نيروهاي جناح‬ ‫راس��ت كه خ��ود را «اصولگ��را» مي‌خواندند‪ ،‬ب��ا تابلوي‬ ‫«آبادگران ايران اسالمي» وارد عرصه رقابت‌هاي شوراي‬ ‫شهر تهران شدند‪ .‬اگرچه بسياري از سياستمداران آن روزگار‬ ‫ كه اغلب گرايش اصالح‌طلبانه داشتند ‪ -‬اين فهرست را‬‫بازنده مسلم انتخابات مي‌دانستند و از اين‌رو به وزن‌كشي‬ ‫درون تشكيالتي روي آورده بودند‪ ،‬اما اعالم نتايج انتخابات‬ ‫دوم شوراها همگان را ش��گفت‌زده كرد؛ چه اصالح‌طلبان‬ ‫كه بازيگران بالمنازع عرصه سياس��ت داخلي بودند و چه‬ ‫اصولگرايان كه با اين نتايج روزنه‌هاي اميدي براي بازگشت‬ ‫به عرصه قدرت رسمي يافته بودند‪ .‬سرليست آبادگران كسي‬ ‫نبود جز مهدي چمران؛ او درجامعه چه��ره‌اي فرهنگي و‬ ‫فعال عرصه دفاع مقدس و البته برگرفته از برادر شهيد دكتر‬ ‫چمران داشت‪ .‬او به همراه ‪ 13‬يار آبادگر خود وارد ساختمان‬ ‫بهشت شد تا اصولگرايان گام اول را با موفقيت بردارند‪.‬‬ ‫در بهار ‪ ،82‬بهار اصولگرايان هم آغاز ش��د‪ .‬ش��وراي‬ ‫شهر تهران كه آغاز به كار كرد‪ ،‬بسياري از فعاالن سياسي‬ ‫اين طيف خود را براي فتح س��نگرهاي بعدي قدرت آماده‬ ‫مي‌كردند‪ .‬مهدي چمران بر كرسي رياست شورا تكيه زد و‬ ‫محمود احمدي‌نژاد شهردار منتخب شورا شد‪.‬‬ ‫در بهار سال ‪ 84‬دو س��ال از فعاليت شوراي شهر دوم‬ ‫تهران مي‌گذشت‪ .‬حاال اصولگرايان مجلس هفتم را نيز فتح‬ ‫كرده بودند و در انديشه پاستور بودند‪ .‬مهدي چمران در آن‬ ‫ي محمود احمدي‌نژاد بود؛ او كه قصد داشت از راه‬ ‫روزها حام ‌‬ ‫بهشت به پاستور برود‪ .‬اگرچه بسياري از اصولگرايان بخت‬ ‫چنداني براي پيروزي شهردار تهران قائل نبودند اما مهدي‬ ‫چمران مي‌گفت كه گام سوم اصولگرايان پيروزي محمود‬ ‫احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري نهم است‪ .‬روزها‬ ‫يكي از پي ديگري مي‌گذشت و زمان زيادي براي وحدت‬ ‫اصولگرايان باقي نمانده بود‪ .‬پس از آنكه تمام راه‌ها به جاي‬ ‫وحدت به تشتت ختم شد‪ ،‬ساكنان ش��وراي شهر تهران و‬ ‫در راس آنها مه��دي چمران به حمايت رس��مي از محمود‬ ‫احمدي‌نژاد برخاستند‪ .‬براي او ستاد تشكيل دادند‪ ،‬او را در‬ ‫سفرهاي انتخاباتي همراهي مي‌كردند و خود براي پيروزي‬ ‫او شهر به شهر س��فر كردند و س��خن‌ها بر زبان راندند‪ .‬در‬ ‫روزهاي منتهي به ‪ 27‬خرداد ‪ ،84‬نظرس��نجي‌ها از رش��د‬ ‫قابل توجه آراي احمدي‌نژاد حكايت مي‌كرد‪ .‬صبح‌ش��نبه‬ ‫‪ 28‬خرداد مشخص شد كه نظرس��نجي‌هاي روزهاي آخر‬ ‫چندان هم نادرس��ت نبود‪ .‬احمدي‌نژاد موفق ش��ده بود در‬ ‫دور اول انتخابات رتب��ه دوم را از آن خود كن��د و به همراه‬ ‫هاشمي‌رفس��نجاني راهي مرحله دوم ش��ود‪ .‬سوم تير ‪84‬‬ ‫خيلي‌ها مي‌دانس��تند كه احمدي‌نژاد بخ��ت بااليي براي‬ ‫پيروزي دارد‪ .‬اع�لام نتاي��ج در صبح چهارم تي��ر نيز اين‬ ‫ديدگاه را تاييد مي‌ك��رد‪ .‬عصر روز پي��روزي‪ ،‬احمدي‌نژاد‬ ‫ياران خود را فراخواند و كنفرانسي خبري‌ترتيب داد‪ .‬در اين‬ ‫كنفرانس خبري مهدي چمران روي نزديك‌ترين صندلي‬ ‫به رئيس‌جمهور منتخب نشسته بود و بسياري او را معاون‬ ‫اول دولت عدالت‌خواه مي‌دانستند‪.‬‬ ‫س��خنراني مهدي چمران در مس��جد سلمان‌فارسي‬ ‫نهاد رياس��ت‌جمهوري اين گمانه‌زني را تقوي��ت كرد‪ ،‬اما‬ ‫در نهايت ي��ار و هم��راه انتخاباتي احمدي‌ن��ژاد تصميمي‬ ‫‌ديگر اتخاذ كرد‪ .‬او در نهايت ش��گفتي به رس��انه‌ها گفت‬ ‫كه قصد خروج از شوراي ش��هر را ندارد و نمي‌خواهد وارد‬ ‫دولت شود‪ .‬آبادگران شوراي شهر از سويي نمي خواستند با‬ ‫بيرون رفتن از ساختمان بهش��ت پاي مصطفي تاج زاده‪،‬‬ ‫عضو علي البدل را به ش��ورا باز كنند و از ديگر سو احمدي‬ ‫نژاد هم در كابينه اولش در تعامل با مجلس كمتر توانست‬ ‫از ياران نزديكش اس��تفاده كند‪ .‬البته بعدها مهدي چمران‬ ‫به‌عنوان رئيس شوراي عالي استان‌ها از احمدي‌نژاد حكم‬ ‫گرفت و همچنان در اين سمت فعاليت مي‌كند‪ .‬حاال نوبت‬ ‫انتخاب جانش��ين احمدي‌نژاد در ش��هرداري ب��ود‪ .‬محمد‬ ‫علي‌آبادي گزينه موردنظر ش��خص احمدي‌نژاد و حاميان‬ ‫دولت بود‪ .‬شورا اما راهي ديگر را برگزيد و محمدباقر قاليباف‬ ‫را ‪ -‬كه در دوران انتخاب��ات از رقباي اصل��ي احمدي‌نژاد‬ ‫بود ‪ -‬به شهرداري برگزيد‪ .‬چمران در اظهارنظري رسانه‌اي‬ ‫اعالم كرد كه قاليباف با اكراه ش��هرداري را پذيرفته است‪.‬‬ ‫اينگونه بود كه كدورتي ميان حاميان دولت با چمران ايجاد‬ ‫شد؛ كدورتي كه در انتخابات شوراهاي سوم سر باز كرد‪ .‬در‬ ‫انتخابات ش��وراها در پاييز ‪ 85‬حاميان دولت كه با فهرست‬ ‫رايحه‌خوش خدمت وارد عرصه رقابت‌ها شده بودند و قصد‬ ‫تسخير «بهشت» را داشتند‪ ،‬پيكان انتقادات و حمالت خود‬ ‫را به س��وي مهدي چمران نش��انه رفتند و او را برهم زننده‬ ‫وحدت خواندند‪ .‬چمران اما راهي ديگر را برگزيد‪ .‬او در برابر‬ ‫سيل حمالت انتخاباتي سكوت كرد و نگاه خود را معطوف‬ ‫به حفظ وحدت اصولگرايان كرد؛ تالشي كه اثربخش بود و‬ ‫سبب راهيابي اكثريت اعضاي فهرست ائتالف اصولگرايان‬ ‫به شوراي شهر سوم تهران شد‪.‬‬ ‫او در اين ش��ورا بار ديگر بر كرس��ي رياست تكيه زد‬ ‫اما مس��ير ب��راي او چندان هم��وار نبود؛ چه آنك��ه‌ تركيب‬ ‫شوراي شهر مانند گذشته يكدست و يكپارچه نبود‪ .‬حضور‬ ‫سه‌اصالح‌طلب و يك عضو فهرست رايحه‌ خوش خدمت‪،‬‬ ‫رياس��ت مجدد چمران را با اما و اگرهاي��ي مواجه كرد‪ ،‬اما‬ ‫س��رانجام رياست او بر ش��وراي شهر س��وم تثبيت شد‪ .‬در‬ ‫انتخابات مجلس هش��تم مهدي چمران يك��ي از اعضاي‬ ‫شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان بود و اين بار يكي‬ ‫از اعضاي منتخب حاميان دولت در اين جبهه لقب گرفت؛‬ ‫انتخاباتي كه نشان داد وحدت تنها راه پيروزي اصولگرايان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال ‪ 88‬چمران‬ ‫بار ديگر از محمود احمدي‌نژاد حمايت كرد اما اين حمايت‬ ‫تفاوت‌هاي بس��ياري ب��ا همراهي ش��انه به ش��انه اين دو‬ ‫سياستمدار اصولگرا داشت‪ .‬در ارديبهشت ‪ 88‬برخي منابع‬ ‫خبري چمران را گزينه اصلي مع��اون اولي احمدي‌نژاد در‬ ‫دولت دهم دانستند‪ ،‬اما گذشت زمان عيار تحليل‌هاي اين‬ ‫منابع خبري را مشخص كرد‪.‬‬ ‫او همواره چهره‌اي آرام و معتدل ش��ناخته مي‌ش��ود‬ ‫كه از اتخاذ مواضع سياس��ي تن��د و چالش‌برانگيز اجتناب‬ ‫مي‌ورزد‪ .‬چمران در شوراي شهر به فعاليت‌هاي تعريف‌شده‬ ‫خود مي‌پردازد و گفت‌وگوهاي رسانه‌اي او اغلب به مسائل‬ ‫شهري‪ ،‬حمل و نقل و‪ ...‬اختصاص مي‌يابد‪ .‬البته اينها همه‬ ‫به جز خاطره‌گويي‌هاي چمران از برادر شهيدش است‪g .‬‬ ‫در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال ‪ 88‬چمران بار‬ ‫ديگر از محمود احمدي‌نژاد حمايت كرد‪ ،‬اما اين حمايت‬ ‫تفاوت‌هاي بسياري با همراهي شانه به شانه اين دو‬ ‫سياستمدار اصولگرا داشت‪ .‬در ارديبهشت ‪ 88‬برخي منابع‬ ‫خبري چمران را گزينه اصلي معاون اولي احمدي‌نژاد در‬ ‫دولت دهم دانستند‪ ،‬اما گذشت زمان عيار تحليل‌هاي اين‬ ‫منابع خبري را مشخص كرد‬ ‫‪61‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪62‬‬ ‫گرفتاري اوباما‬
‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫پيامدهاي اعتراضات اجتماعي خاورميانه در انتخابات آمريكا‬ ‫واترگيت اوباما ؟‬ ‫‪1‬‬ ‫ابراهیم متقی ‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫اعتراضات اجتماعی مصر و لیبی در ‪ 13‬سپتامبر ‪2012‬‬ ‫در اعتراض به فیلم موهن «محمد چه کار کرد؟» انتخابات‬ ‫آمریکا را مستقیم و غیر‌مستقیم نشانه گرفته است‪ .‬در واقع‬ ‫اعتراضات یاد شده را می‌توان بخش��ی از واکنش عمومی‬ ‫کش��ورهای جهان اس�لام در ارتباط با فیلمی‌دانس��ت که‬ ‫به‌عنوان «توهین به پیامبر اس�لام (ص)» و «نماد تنفر از‬ ‫اسالم» در تفکر گروه‌های محافظه‌کار و صهیونیست‌های‬ ‫مس��یحی در ایاالت‌متحده تلقی می‌شود‪ .‬اطالعات منتشر‬ ‫شده درباره فیلم «محمد چه کار کرد؟» (‪What Would‬‬ ‫‪ )?Mohammad do‬بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه این فیلم‬ ‫ماهیت ضد‌اسالمی داشته و در مقابله با پیامبر اسالم(ص)‬ ‫تنظیم گردیده اس��ت‪ .‬محت��وای فیلم نش��ان می‌دهد که‬ ‫رویکرد انتقادی نس��بت به پیامبر اسالم(ص) در هر‌یک از‬ ‫سکانس‌های تنظیم شده توسط کارگردان وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نقش گروه‌های صهیونیست مسیحی در‬ ‫تولید و انتشار فیلم‬ ‫مهم‌ترین نش��انه رویکرد توهین‌آمیز نسبت به پیامبر‬ ‫اسالم آن اس��ت که توزیع این فیلم توس��ط «تری جونز»‬ ‫انجام گرفته اس��ت‪‌.‬تری جونز همان کس��ی اس��ت که در‬ ‫سال ‪ 2009‬و در س��الگرد حادثه ‪ 11‬س��پتامبر مبادرت به‬ ‫سازماندهی قرآن‌سوزی در نیویورک کرد‌‪ .‬تری جونز در بین‬ ‫محافظه‌کاران آمریکا نیز فردی تندرو و ضد‌هنجار محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬به‌همین دلیل است که از آمادگی الزم برای تولید‬ ‫ضد‌روایت برخوردار اس��ت‪ .‬فیلم «محمد چه کار کرد؟» در‬ ‫روز ‪ 11‬سپتامبر توسط یک سایت اینترنتی در معرض دید‬ ‫عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام بیانگ��ر دو روای��ت بنیادی��ن در فرآیند‬ ‫اسالم‌س��تیزی توس��ط گروه‌های صهیونیس��ت مسیحی‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬اولین نشانه اسالم‌س��تیزی را می‌توان‬ ‫در ارتباط با روز ‪ 11‬س��پتامبر برای قراردادن این فیلم روی‬ ‫س��ایت اینترنتی دانست‪ .‬دومین نش��انه مربوط به گروهی‬ ‫می‌ش��ود که زمینه تهیه و توزی��ع فیلم را فراه��م آوردند‪.‬‬ ‫اطالعات منتشر شده از سوی پلیس آمریکا نشان می‌دهد‬ ‫که این فیلم توسط برخی از مسیحی‌های قبطی که به آنان‬ ‫« تندروهای کپتیک» گفته می‌شود‪ ،‬تهیه و تنظیم گردیده‬ ‫است‪ .‬مسیحی‌های قبطی دارای تبار مصری بوده و دارای‬ ‫رویکرد انتقادی نس��بت به کارکرد گروه‌های اسالمگرا از‬ ‫جمله اخوان‌المس��لمین در خاورمیانه عربی اس��ت‪ .‬تفاسیر‬ ‫ارائه شده در ارتباط با این فیلم نشان‌می‌دهد که تهیه‌کننده‬ ‫فیلم همه عوامل موثر برای تفهی��م جهت‌گیری کار تولید‬ ‫شده که دارای رویکرد ضد‌پیامبر اسالم است را به کارگرفته‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ادبیات‪ ،‬نریشن‪ ،‬کلوزآپ و شات‌های‬ ‫مرحل��ه‌ای هر‌س��کانس در جهت برجسته‌س��ازی فضای‬ ‫‪63‬‬
‫ضد‌پیامبر‌(ص) است‪.‬‬ ‫طبیعی است که انتش��ار این فیلم آثار و تبعات زیادی‬ ‫در کش��ورهای جهان اس�لام داش��ته اس��ت‪ .‬این فیلم در‬ ‫شرایطی وارد سایت اینترنتی شد که دو رویکرد هویت‌گرا‬ ‫در خاورمیانه شکل گرفته و هریک تالش دارد تا بر دیگری‬ ‫تاثیر الزم را بر‌جا گ��ذارد‪ .‬رویکرد هویت‌گرای اولیه مربوط‬ ‫به نگرش گروه‌های اسالمگراس��ت‪ .‬رویک��رد دوم را باید‬ ‫در ارتباط ب��ا مجموعه‌هایی مورد توجه ق��رار‌داد که از آنان‬ ‫به‌عنوان صهیونیست‌های مس��یحی در ایاالت متحده نام‬ ‫برده می‌ش��ود‪ .‬کش��یش‌«تری جونز» را باید نماد مذهبی‬ ‫و سیاس��ی چنین گروهی دانس��ت که در فض��ای تعارض‬ ‫بنیادین با اسالم و نمادهای اسالمی قرار دارد‪ .‬شاید بتوان‬ ‫پیامبر اس�لام(ص) را به‌عنوان اصلی‌ترین نماد دینی برای‬ ‫مسلمانان دانست‪.‬‬ ‫‪ -2‬اهداف گروه‌های صهیونیسم مس�یحی از تولید و‬ ‫انتشار فیلم‬ ‫بين‌الملل‬ ‫از آنجایی که تولید کنندگان و منتش��رکنندگان این‬ ‫فیلم مربوط به گروه‌های راس��ت افراطی در ایاالت‌متحده‬ ‫می‌باشند‪ ،‬این سوال مطرح می‌ش��ود که چنین گروه‌هایی‬ ‫دارای چه اهداف راهبردی بوده و از س��وی دیگر‪ ،‬توس��ط‬ ‫چه‌مجموعه‌هایی در داخل و خ��ارج از آمریکا مورد حمایت‬ ‫قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫واقعی��ت آن اس��ت ک��ه ش��کل‌گیری چنی��ن‬ ‫حوادث��ی به‌گون��ه‌ای اجتنا ب‌ناپذی��ر دارای موض��وع‬ ‫و ماهی��ت سیاس��ی اس��ت‪ .‬انتش��ار ای��ن فیل��م در روز‬ ‫‪ 11‬س��پتامبر و در ش��رایطی ک��ه هیجان��ات انتخابات��ی‬ ‫در ح��زب جمهوریخ��واه و دموک��رات م��وج می‌زن��د‬ ‫را می‌بایس��ت براس��اس فرآیندهای انتخاباتی مورد توجه‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫تبارشناسی تنظیم چنین مجموعه‌هایی نشان‌می‌دهد‬ ‫که سرویس‌های اطالعات اسرائیل نقش موثری در تولید و‬ ‫تنظیم آثار مشابه ایفا کرده‌اند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگ��ر‪ ،‬مجموعه‌های امنیتی اس��رائیل از‬ ‫گروه‌هایی در داخل ایاالت‌متحده حمایت به‌عمل آورده‌اند‬ ‫که قابلیت الزم برای ایجاد موج گفتمانی و ضد‌گفتمانی در‬ ‫ارتباط با‌حوادث خاورمیانه را داشته باشند‪ .‬کارگزاران امنیتی‬ ‫اسرائیل تالش دارند تا‌جریان‌سازی سیاسی و امنیتی مربوط‬ ‫به‌خاورمیانه را از داخل آمریکا آغاز نمایند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬می‌توان این موض��وع را مورد توجه قرار داد‬ ‫که هرگونه تحول راهب��ردی در ارتباط با خاورمیانه‪ ،‬ارتباط‬ ‫موثری با راهبردهای امنیتی اس��رائیل خواهد داشت‪ .‬حتی‬ ‫سازماندهی گروه صهیونیسم مسیحی در زمره چنین اهداف‬ ‫برنامه‌ریزی شده تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫سرویس‌های امنیتی اس��رائیل تالش دارند تا‌مقابله‬ ‫گفتمانی با گروه‌ها و هویت اس�لامی را در مرکزیت قدرت‬ ‫سیاس��ت جهانی تش��دید نمایند‪ .‬طبعا در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫امکان شکل‌گیری جبهه‌های تعارض متنوعی علیه اسالم‬ ‫و گروه‌های اسالمی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫اگر نقش اس��رائیل به‌عنوان یکی از ارکان تولید ضد‌‬ ‫روایت گفتمانی مورد پذیرش قرار گیرد‪ ،‬در آن شرایط این‬ ‫موضوع مطرح می‌ش��ود که چرا اس��رائیل در چنین زمانی‬ ‫مبادرت به‌انتشار فیلم یاد شده کرده و چه اهدافی در ارتباط‬ ‫با این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد‪ .‬براس��اس رویکرد‬ ‫تاریخی‪ ،‬تحلیل چنین موضوعی را می‌توان در قالب حادثه‬ ‫«قتل ایمبری» کنسول آمریکا در ارتباط با حادثه سقاخانه‬ ‫در تهران مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫در آن مقطع زمانی‪ ،‬انگلس��تان مخالف جدی توسعه‬ ‫حوزه نف��وذ آمریکا در ای��ران بود‪ .‬آمریکا تالش داش��ت تا‬ ‫سیاس��ت درهای باز اقتص��ادی را از طریق توس��عه روابط‬ ‫با‌کشورهای پیرامونی پیگیری نماید‪ .‬چنین حادثه‌ای منجر‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪64‬‬ ‫به ایجاد وقفه در فرآیند نقش‌آفرینی سیاسی و دیپلماتیک‬ ‫آمریکا در ایران شد‪.‬‬ ‫ارزیابی موضوع «مونیکا لوینسکی» در سال ‪ 1998‬را‬ ‫می‌توان بر‌اساس کارگزاری اسرائیل جهت بحران آفرینی‬ ‫در آمریکا مورد ارزیابی قرار داد‪ .‬لوینسکی در زمره ماموران‬ ‫موساد محسوب می‌ش��د که در قالب کارآموز کاخ سفید به‬ ‫ایجاد روابط پنهانی با کلینتون مبادرت کرد‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از روابط با کلینتون توسط موساد‬ ‫برنامه‌ریزی شد‪ .‬هدف گروه‌های راس��تگرای اسرائیل در‬ ‫س��ال ‪ 1998‬آن بود که فش��ارهای سیاس��ی فزاینده‌ای را‬ ‫برای کلینت��ون در ارتباط با سیاس��ت خاورمیانه‌ای آمریکا‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫زمانی که کلینت��ون بر‌ضرورت ش��کل‌گیری دولت‬ ‫فلسطینی‪ ،‬کنترل شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی و‬ ‫بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن اولیه خود تاکید داشت‪،‬‬ ‫چنین ماجرایی تبدیل به بحران سیاس��ی برای آمریکا شد‪،‬‬ ‫بحرانی که با مشارکت «جوزف لیبرمن» تبدیل به فضای‬ ‫ضد امنیتی در ایاالت متحده شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نتای�ج تولید و انتش�ار فیلم ب�رای گروه‌های‬ ‫راست‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫انتشار فیلم تهیه شده در س��احت شکنی شخصیتی‬ ‫علیه پیامبر اس�لام (ص) در ش��رایطی انجام پذیرفت که‬ ‫مجموعه‌های صهیونیس��تی مبادرت به س��رمایه‌گذاری و‬ ‫سناریونویس��ی در ارتباط با تولید چنین فیلمی کرده بودند‪،‬‬ ‫صهیونیست‌های مس��یحی چنین فیلمی‌را منتشر کردند‪.‬‬ ‫مس��لمانان نیز واکنش گس��ترده‌ای را در مناطق مختلف‬ ‫به انجام رساندند‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان حادثه اتفاق افتاده در سفارت آمریکا در‬ ‫لیبی را مش��ابه حادثه معجزه س��قاخانه و قتل ایمبری در‬ ‫تهران دانست‪ .‬فرآیندی که ماهیت برنامه‌ریزی شده توسط‬ ‫گروه‌هایی دارد ک��ه همواره در صدد مهندس��ی رفتارهای‬ ‫امنیتی در جهت تثبیت ضدروایت می‌باشند‪.‬‬ ‫کشته شدن اعضای س��فارت آمریکا در لیبی و کشته‬ ‫ش��دن دو نفر از نظامیان آمریکا در پایگاه هلمند افغانستان‬ ‫را می‌توان در زمره حوادثی دانست که بیشترین مطلوبیت‬ ‫راهبردی را برای محافظه‌کاران و گروه‌های اسرائیل محور‬ ‫در روند انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫جمهوریخواهان در ایاالت‌متحده تالش دارند تا نشان دهند‬ ‫باراک اوباما در تحقق اه��داف راهبردی و امنیتی آمریکا از‬ ‫موفقیت چندانی برخوردار نبوده است‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که بعد از شکل‌گیری چنین حادثه‌ای آنان موج افراط‌گرایی‬ ‫امنیتی برای تهییج موج‌های راس��ت گرایانه علیه سیاست‬ ‫خارجی اوباما را تشدید کردند‪.‬‬ ‫به‌طور کل��ی می‌توان این موض��وع را مطرح کرد که‬ ‫اگرچه چنین حادثه‌ای منجر به‌واکنش ش��دید مس��لمانان‬ ‫در حوزه‌های مختلف جغرافیایی گردید‪ ،‬اما راس��ت‌گرایان‬ ‫محافظه‌کار در ایاالت متحده تالش دارند تا از این موضوع‬ ‫برای تحقق اهداف انتخاباتی خود استفاده نمایند‪ .‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو و ایهود باراک در زمره راس��ت‌گرایانی محس��وب‬ ‫می‌ش��وند که تالش دارند ت��ا فضای اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫آمریکا علیه کشورهای اسالمی را تش��دید نمایند‪ .‬آنان بر‬ ‫این اعتقادند که میت‌رامنی می‌تواند چنین اهدافی را برای‬ ‫اسرائیل تحقق بخش��د‪ .‬رویکرد محافظه‌کاران در سیاست‬ ‫امنیتی آمریکا مبتنی بر بهره‌گیری از فضای ایجاد شده در‬ ‫جهان اسالم است‪ .‬به همین دلیل است که چنین فرآیندی‬ ‫به‌عنوان سناریویی در برابر واکنش مسلمانان نسبت به فیلم‬ ‫توهین‌آمیز تلقی می‌شود‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬نشانه‌های‬ ‫انتقاد از سیاس��ت امنیتی و راهبردی ب��اراک اوباما در روند‬ ‫رقابت‌های انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمری��کا افزایش‬ ‫بیشتری پیدا‌خواهد کرد‪g .‬‬ ‫‌پروژه مشترك بنيادگرايي‬ ‫مسيحي و يهودي‬ ‫تكرار تجربه‬ ‫نيكسون‬ ‫مهدی مطهرنیا‪/‬کارشناس مسائل بین‌الملل‬ ‫‪2‬‬ ‫س��اخت فیلم اهانت‌آمی��ز علیه پیامبر اس�لام(ص)‬ ‫در چارچوب نوعی دگماتیس��م نقاب‌دار ص��ورت پذیرفته‬ ‫اس��ت؛ نوعي تحجرگرایی که نام خود را در چارچوب‌های‬ ‫ایدئولوژی��ک و مقدس‌مآبانه یهودیت در ه��م می‌پیچد و‬ ‫نوعی افراط‌گرایی یهودی‪ -‬مسیحی نومحافظه‌کارانه را به‬ ‫نمایش می‌گذارد‪ .‬اگر به صبغه نئوکان‌ها یا نومحافظه‌کاران‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا توجه داشته باشیم‪ ،‬متوجه می‌شویم‬ ‫نومحافظه‌کاران اساس��ا حاصل به‌هم پیوس��تن سه شعبه‬ ‫رادیکالیس��م نظامی‪ ،‬ش��وونیزم و بنیادگرایی مس��یحی‪-‬‬ ‫یهودی هستند‪ .‬بنابراین ساخت این فیلم را باید در چارچوب‬ ‫شاخه بنیادگرایی مسیحی‪ -‬یهودی شعبه نومحافظه‌کاران‬ ‫آمریکایی دید که باتوجه به وضعی��ت کنونی انتخابات در‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا که نش��ان دهنده ح��دود پنج‌درصد‬ ‫افزایش جایگاه اوباما نس��بت به میت‌رامنی است‪ ،‬صورت‬ ‫می‌پذیرد‪ .‬از طرف دیگر این مس��اله واکنش��ی اس��ت به‬ ‫س��لفي گرايي برخي جريانهاي مس��لمان ک��ه در حوزه‬ ‫بنیادگرایی در غرب مطرح است‪ .‬سازنده این فیلم‪ ،‬طراحان‬ ‫آن و سناریویی که برای این فیلم نوشته شده همگی بیانگر‬ ‫نوعی تحجرگرایی نقاب‌داری اس��ت که واجد هیچ ریشه‬ ‫معنایی‪ ،‬مفهومی‌و حتی سیاسی نیست‪ .‬به‌گونه‌ای که وزیر‬ ‫امور خارج��ه کنونی ایاالت‌متحده آمری��کا را وادار می‌کند‬ ‫که واژه مش��مئزکننده را برای این فیلم به‌کار ببرد‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد بار دیگر حزب جمهوریخواه آمریکا بر آن است که‬ ‫تجربه مبارزات انتخاباتی نیکسون را به‌کار ببرد‪ .‬در آن زمان‬ ‫نیکسون در نظرس��نجی‌های حزب جمهوریخواه در برابر‬ ‫رقیب خود در حزب که فرمان��دار یکی از ایاالت آمریکا بود‬ ‫عقب بود‪ .‬به همین خاطر فیلمی‌به نام «دست‌های پاک»‬ ‫در آن زمان ساخته ش��د که به واسطه آن نیکسون توانست‬ ‫رقیب درون حزبی خود را حذف کند و به‌عنوان رئیس‌حزب‬ ‫جمهوریخواه از منظر تبلیغاتی جلوتر قرار بگیرد‪ .‬ولی امروز‬ ‫به هر تقدیر پخش این فیل��م در بافت موقعیتی ناش��ی از‬ ‫تغییر و تحوالت موجود در خاورمیان��ه و آنچه در چارچوب‬ ‫جن��گ تمدن‌ه��ا‪‌،‬هانتینگت��ون مط��رح ک��رده ب��ود و‬ ‫نومحافظ��ه‌کاران از آن بهره بردند‪ ،‬آیا همان پاس��خ را که‬ ‫در آن زمان به نیکسون داده ش��د به میت رامنی نیز خواهد‬ ‫داد؟ این مساله جای بحث و گفت‌وگوی زیادی دارد و باید‬ ‫دید آیا افکار عموم��ی آمریکا در این چند ده��ه اخیر آنقدر‬ ‫پیش��رفت نکرده که تح��ت تاثیر چنی��ن بازتاب‌هایی قرار‬ ‫نگیرد‪ .‬این مس��اله طی هفته‌های جاری در موسس��ه‌های‬ ‫مختلف سیاسی‪ -‬امنیتی در ایاالت‌متحده آمریکا خودش‬ ‫را نش��ان خواهد داد‪ .‬با تمام این اوصاف ممکن اس��ت این‬ ‫حرکت نتیجه معکوس دهد و موجب حفظ برتري اوباما با‬ ‫موضع‌گیری که در برابر این مساله کرده‪ ،‬شود‪ .‬ولی در عین‬ ‫حال باید این را نیز پذیرفت که بخش وس��یعی از نخبگان‬ ‫سیاس��ی در ایاالت‌متحده آمریکا که از ثروت قابل‌توجهی‬
‫غرب متحجر‬ ‫سازنده این فیلم‪ ،‬طراحان آن و‬ ‫سناریویی که برای این فیلم نوشته‬ ‫شده همگی بیانگر نوعی تحجرگرایی‬ ‫نقاب‌داری است که واجد هیچ ریشه‬ ‫معنایی‪ ،‬مفهومی‌و حتی سیاسی نیست‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫نیز برخوردار هستند اساسا آنچه درست است را مدنظر قرار‬ ‫نمی‌دهند بلکه آنچه می‌تواند برایش��ان منفعت بیش��تری‬ ‫داشته باش��د را مدنظر و هدف قرار می‌دهند‪ .‬از این جهت‬ ‫این افراد با وجودی که می‌دانند ای��ن فیلم در جهت ایجاد‬ ‫یک چالش جدی در برابر باراک اوباما و تیم دموکرات‌های‬ ‫کاخ سفید تهیه شده‪ ،‬با این حال باز تالش خواهند کرد از آن‬ ‫بهره‌برداری کنند تا بتوانند آرای موجود اوباما را در آستانه‬ ‫انتخابات ‪ 2012‬کاهش دهند‪.‬‬ ‫آنچه اکنون در کشورهای اسالمی مشاهده می‌شود‬ ‫بازتابی اس��ت از هیجانات و عواطف دین��ی مردمی‌که به‬ ‫پيامبر‌شان توهین ش��ده و توهین به مقدس��ات یک آیین‬ ‫بی‌تردید عکس‌العمل‌های متفاوت��ی را از زوایای گوناگون‬ ‫خواهد داشت‪ .‬این واکنش‌ها می‌توانند‌ محوری خشونت‌بار‬ ‫پیدا کنند و درگیری‌هایی را نیز در زمینه‌های مختلف ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬اوج این نوع درگیری‌ها را در لیبی شاهد بودیم و دیدیم‬ ‫که خش��ونت‌ها منجر به کش��ته ش��دن مامور دیپلماتیک‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا در این کشور شد‪ .‬ولی آنچه در آینده‬ ‫می‌تواند از اهمیت جدی برخوردار باشد بهره‌برداری از این‬ ‫مقوله به‌عنوان یک فرصت در جامعه اسالمی جهت ایجاد‬ ‫فضای مثبت در معرفی ک��ردن چهره پاک و مقدس پیامبر‬ ‫اس�لام‌(ص) خواهد بود‪ .‬آنچه اطمینان باالیی در رابطه با‬ ‫آن وجود دارد این است که نخبگان دینی و فعاالن سیاسی‬ ‫در عرصه کشورهای اس�لامی تالش کنند در عین احترام‬ ‫گذاش��تن به این عواط��ف و جریانات احساس��ی در زمینه‬ ‫برخورد کردن با نماده��ای ایاالت‌متحده آمریکا در صحنه‬ ‫بین‌المللی آنها را کنترل و در جهت مثب��ت از این عواطف‬ ‫برای معرفی اس�لام اصیل بهره ببرند‪ .‬این مساله می‌تواند‬ ‫ظرفیتی مناس��ب‌تر را در ای��ن زمینه پیش بی��اورد؛ ضمن‬ ‫اینکه هرگونه اقدام خش��ونت‌بار خارج از اخالق اسالمی و‬ ‫چارچوب‌های گفتمانی‪ -‬رفتاری پذیرفته شده ناشی از این‬ ‫اخالق سندی خواهد ش��د در راستای آنچه دشمنان اسالم‬ ‫خواستارش هستند‪ .‬در کش��ورهای اسالمی در زمینه‌های‬ ‫گوناگون نخب��گان فکری که اف��کار عموم��ی را هدایت‬ ‫می‌کنند باید به این موضوعات نیز توجه داشته باشند تا این‬ ‫ارزش دینی موجب سوءاستفاده سیاسی در جهت مبارزات‬ ‫منطقه‌ای و بین‌المللی با ایاالت‌متحده آمریکا قرار نگیرد‪.‬‬ ‫آنچ��ه به‌عن��وان ی��ک چال��ش ج��دی معط��وف‬ ‫به بح��ران در براب��ر دول��ت اوباما ق��رار گي��رد کاتالیزور‬ ‫ی��ا ش��دت بخ��ش جری��ان بحران‌هاس��ت‪ .‬یعن��ی اگ��ر‬ ‫اوبام��ا و تیم��ش بی��ش از آنک��ه ب��ه مس��ائل اقتصادی‬ ‫و مهمتری��ن مس��ائل ح��وزه کس��ب و کار‪ ،‬اش��تغال و‬ ‫درآمدهای ملی م��ردم آمریکا بیندیش��ند ب��ه مقوله‌های‬ ‫این چنینی مشغول شوند‪ ،‬این مساله بیشترین زیان را برای‬ ‫دولت فعلی آمریکا خواهد داشت‪.‬‬ ‫چرا‌که اساس��ا مطرح کردن چنی��ن فیلمی‌ در فضای‬ ‫ایاالت‌متح��ده آمری��کا باتوجه ب��ه قوانین این کش��ور و‬ ‫رفتاره��ای سیاس��ی حاکم بر ش��هروندان مقدور نيس��ت‬ ‫وموضع‌گیری دولت این کشور در برابر ادیان به‌ویژه پیامبر‬ ‫عظیم‌الشأن اسالم براي مردم آمريكا قابل پذيرش نیست‪.‬‬ ‫بنابراین همی��ن مس��اله می‌تواند به‌عنوان یک ش��گرد یا‬ ‫مهندسی معکوس از طرف تیم اوباما برای بیان دیدگاه‌های‬ ‫دموکرات‌ها در رابطه با ادیان مختلف استفاده شود و به‌تبع‬ ‫آن جاذبه‌هایی را نیز برای اقلیت‌های دینی آمریکا‬ ‫به‌خصوص مسلمانان به‌وجود بیاورد‪ .‬اما آنچه مهم‬ ‫است این است که شاید در یک ماه و نیم باقیمانده‬ ‫تا انتخابات تیم اوباما مجبور شود با تهییج این معنا‬ ‫در کشورهای اسالمی در پی رفع و رجوع پیامدهای‬ ‫این اقدام مشغول ش��ود و از رقابت‌های انتخاباتی‬ ‫عقب بماند‪ .‬این مقوله می‌توان��د مقوله قابل تاملی‬ ‫در ارتباط با مس��اله این فیل��م و تاثیرگذاری‌اش بر‬ ‫روند تبلیغات کمپین انتخاباتی اوباما باش��د‪ .‬باراک‬ ‫اوباما طی این چهار س��ال تالش بسیاری کرد که‬ ‫تعادلی میان مس��ائل سیاس��ت خارجی و مس��ائل‬ ‫داخلی به‌خصوص مس��اله بحران اقتصادی ايجاد‬ ‫كند‪ .‬اکنون رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به چهار‬ ‫سال پیش این مشکل را دارد که در کاخ سفید است‬ ‫و با استقرار چهار س��اله خود در کاخ سفید در مظان‬ ‫اتهام نئوکان‌ه��ا‪ ،‬جنبش‌هایی مانند ت��ی پارتی و‬ ‫گرایش‌ه��ای رادیکالیس��م جمهوریخواهان قرار‬ ‫دارد‪ .‬اما باید توجه داشت که اوباما از آغاز ورودش‬ ‫به کاخ سفید تالش کرده اس��ت که میان این دو‪،‬‬ ‫یک تعادلی ایجاد کند به صورتی که خود به مسائل‬ ‫داخلی و اقتصادی پرداخت و بیشترین فعالیت را در‬ ‫زمینه سیاست خارجی به مثابه یک رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫وزیر خارجه فعلی این کشور دنبال کرد‪ .‬به‌گونه‌ای‬ ‫که بای��د بگویی��م کاخ س��فید دو رئیس‌جمهوری‬ ‫داش��ت؛ یکی اوباما که رئیس‌جمهور ارش��د بود و‬ ‫به مس��ائل داخلی و سیاس��ت خارجی می‌پرداخت‬ ‫ولی بخش سیاس��ت خارجی را از منظر اجرایی به‬ ‫هیالری کلینتون س��پرده بود‪ .‬ش��اید بتوان گفت‬ ‫هیالری کلینتون جزو انگشت‌‌شمار وزرای خارجه‬ ‫جهان اس��ت که بیش��ترین میزان فعالیت را حتی‬ ‫باالتر از بس��یاری از روس��ای جمهوری و رهبران‬ ‫کش��ورهای جهان بر‌عهده داشته اس��ت‪ .‬در میان‬ ‫روسای جمهور و وزرای امور خارجه ‪ 50‬ساله آمریکا‬ ‫کمتر شخصیت فعالی را مانند هیالری کلینتون در‬ ‫این زمینه دیده‌ایم‪.‬‬ ‫از این جهت باید گفت دولت اوباما‪ ،‬جغرافیای‬ ‫هدف خودش را در حوزه سیاست خارجی تاحدودی‬ ‫مدیریت کرد اگرچ��ه نباید فرام��وش کرد که وی‬ ‫چالش‌های جدی نیز در حوزه عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫سوریه و پرونده هسته‌ای ایران داشت‪ .‬اما در قیاس‬ ‫با دو دولت بوش پس��ر و در بافت موقعیتی ناشی از‬ ‫بحران اقتصادی س��ال ‪ ،2008‬چهار ساله اوباما از‬ ‫دوران بوش پس��ر براي آمريكايي ه��ا مطلوب تر‬ ‫بوده است‪g .‬‬ ‫‪65‬‬
‫غرب در‬ ‫چنبره‬ ‫راديكاليسم‬ ‫بين‌الملل‬ ‫گفت‌وگوبامحتشمي‪،‬مديركل‬ ‫سابق آمريكاي وزارت خارجه‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهدی محتشمی‪ ،‬مدیرکل سابق آمریکای وزارت‌خارجه و کارش�ناس مسائل آمریکا درگفت‌وگویی تفصیلی با‬ ‫مثلث به بررسی ساخت فیلم اهانت‌آمیز علیه پیامبر‌اسالم(ص) و همچنین پیامدهای این مساله پرداخت‪ .‬وی معتقد‬ ‫است پشت این مساله برخی سردمداران افراط‌گرایی از جمله دولت صهیونیس�تی و راستگرایان افراطی کلیسای‬ ‫اوانجلیس قرار دارند‪ .‬از دیگر سو در حال حاضر میان این رژیم و دولت اوباما بر‌سر پرونده هسته‌ای ایران و همچنین‬ ‫بحث حمله‌نظامی اختالف نظرهای جدی بروزکرده است؛ به همین دلیل البی صهیونیست در دامان زدن به آتش این‬ ‫قضایا نقش اصلی را دارد‪ .‬محتشمی‌بر این باور است كه اگر دولت فعلی ایاالت‌متحده موافق این قضایا نیست باید‬ ‫به‌گونه‌ای برخورد کند که دیگر شاهد اینگونه اهانت‌ها به مقدسات مسلمانان نباشیم‪ .‬به عقیده وی شرایط فعلی کار‬ ‫را برای رئیس‌جمهوری دموکرات ایاالت‌متحده که کمتر از دو ماه دیگر تا انتخابات فرصت دارد پیچیده‌تر کرده و این‬ ‫در حالی است که جمهوریخواهان نهایت استفاده را از این فضا خواهند برد‪ .‬در واقع آنها از این منظر تالش می‌کنند‬ ‫که سیاست‌های باراک اوباما را مورد هجوم قرار داده و تخطئه کنند‪.‬‬ ‫ارزیابی ش�ما از پخش فیلم موه�ن «بی‌گناهی‬ ‫مس�لمانان» که باعث ایجاد تنش در کل جهان‬ ‫اسلام شده اس�ت‪ ،‬چیس�ت؟ به نظر ش�ما چه‬ ‫گروه‌هایی پشت این ماجرا قرار دارند؟‬ ‫‪ l‬بای��د توج��ه داش��ت در هرج��ای جه��ان که‬ ‫افراط‌گرایی اوج می‌گیرد عمال جریاناتی که طرفدار افراط‬ ‫هستند و می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند به آن می‌پیوندند‪.‬‬ ‫امروز باید دید س��ردمدار حرکات افراطی در خاورمیانه چه‬ ‫شخص یا گروهی اس��ت؛ امروزه شاهدیم که در خاورمیانه‬ ‫جریانات سلفی حداکثر بهره‌برداری را از افراط‌گرایی می‌برند‬ ‫و با اعمال تروریس��تی تالش می‌کنند فض��ای صلح‌آمیز‬ ‫منطقه را به مخاطره بیندازند‪ .‬یک ضلع دیگر مثلث افراط نیز‬ ‫دولت رژیم‌صهیونیستی به نمایندگی بنیامین نتانیاهوست‪.‬‬ ‫وی حتی در می��ان دولتمردان رژیم‌صهیونیس��تی نیز جزو‬ ‫رادیکال‌ترین و تندروترین افراد ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬وی و‬ ‫دولتش بیش از س��ایرین بر‌‌طب��ل افراط‌گرایی می‌کوبند و‬ ‫مصداق ای��ن افراط‌گرایی نیز پیرامون مس��اله هس��ته‌ای‬ ‫ایران و فش��ار بردولت باراک اوباما قابل مشاهده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ش��اهدیم که اختالف‌نظ��ر پیرامون چگونگی‬ ‫‪66‬‬ ‫برخورد با پرونده هسته‌ای ایران میان دولت کنونی آمریکا‬ ‫و رژیم‌صهیونیس��تی بیش از هر زمان دیگری به‌اوج خود‬ ‫رس��یده و این اختالفات کاملا علنی شده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫در اس��رائیل جریانی که طرف��دار افراط اس��ت و رهبر آن‬ ‫نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت‌وزیر اسرائیل اس��ت به قضایا و تحوالت‬ ‫دامان می‌زند‪.‬‬ ‫با‌توج�ه ب�ه نزدیک�ی ب�ه زم�ان انتخاب�ات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری در ایاالت‌متح�ده‪ ،‬آیا‌می‌توان‬ ‫گف�ت قضای�ای اخی�ر ب�ه نوع�ی ب�ه نف�ع‬ ‫جمهوریخواهان خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همچنان که در آمریکا ش��اهد هستیم‪ ،‬میت‬ ‫رامنی‪ ،‬نام��زد جمهوریخواهان حداکثر بهره‌ب��رداری را از‬ ‫این پدیده‌ای که در منطقه به‌وجود آمده می‌برد‪ .‬اما مس��اله‬ ‫دیگر این است که عده‌ای این سوژه را علم کرده‌اند تا‌موجب‬ ‫افراط‌گرایی و تزاید خشونت ش��وند؛ اکنون باید دید که چه‬ ‫کسی یا گروه‌هایی از این مس��اله بهره‌می‌برند و اساسا چه‬ ‫جریانی باع��ث به‌وجود آمدن این پدیده و تبعات آن ش��ده‬ ‫است‪ .‬به نظر می‌رس��د چنین پروژه‌ای دفعتا شکل نگرفته‬ ‫باش��د و احتماال طراحی و برنامه‌ریزی دقیقی پش��ت این‬ ‫قضیه است‪ .‬بنابراین در این ش��رایط که به تاریخ انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی ششم نوامبر نزدیک می‌شویم‬ ‫طرفداران ح��زب جمهوریخواه و ش��خص رامنی حداکثر‬ ‫بهره‌برداری را از‌جریان خشونت می‌کنند‪ .‬در واقع آنها از این‬ ‫منظر تالش می‌کنند که سیاست‌های باراک اوباما را مورد‬ ‫هجوم قرار‌داده و تخطئه کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان نقطه قوت عملکرد اوباما‬ ‫را سیاست خارجی وی می‌دانستند‪ .‬آیا با در نظر‬ ‫گرفتن اتفاق�ات اخیر بازهم می‌توان سیاس�ت‬ ‫خارجی اوباما را نقطه قوتی برای وی قلمداد کرد؟‬ ‫‪ l‬یقینا باتوجه به تحوالتی که در منطقه خاورمیانه‬ ‫رخ داده است‪ ،‬نمی‌توان گفت ش��رایط به نفع اوباما در حال‬ ‫پیش‌روی اس��ت‪ .‬پیش از این و به‌دنب��ال تحوالتی که در‬ ‫تونس‪ ،‬لیبی و مصر واقع شد آمریکایی‌ها مدعی بودند بدون‬ ‫هیچ جنگی دموکراسی را در‌خاورمیانه برقرار کرده‌اند و این‬ ‫امر به واسطه گفت‌وگو و سیاس��ت‌های دولت باراک اوباما‬ ‫صورت پذیرفته است‪ .‬در حالی که بنا به دیدگاه دموکرات‌ها‪،‬‬ ‫بوش جمهوریخواه قصد داش��ت ب��ا در پیش‌گرفتن گزینه‬ ‫نظامی و جن��گ در منطقه به این هدف برس��د‪ .‬گرچه باید‬ ‫توجه داشت حتی مقامات آمریکایی نیز پیش از این اذعان‬ ‫کردند که در تحوالت کش��ورهای عربی به‌خصوص مصر‬ ‫و تونس که انتقال قدرت نس��بتا به صورت مس��المت آمیز‬ ‫صورت گرفته نقش��ی نداش��ته‌اند و در میانه راه وارد قضایا‬ ‫شده و بر موج آن سوار ش��دند‪ .‬در شرایط کنونی و با پخش‬ ‫فیلم موهن علیه پیامبر اسالم (ص) به نظر می‌رسد شرایط‬ ‫به ضرر فرصت‌های اوبام��ا در منطقه و همچنین تصویری‬ ‫است که این کشور برای خود در کشورهای عربی و اسالمی‬ ‫س��اخته در حرکت اس��ت‪ .‬حداقل در کوتاه‌مدت این مساله‬ ‫به زیان اوباما خواهد بود و ش��اید پیروزی وی را تا حدودی‬ ‫تحت‌الشعاع قرار دهد‪.‬‬
‫س��ایر ادیان نیز جرم تلقی ش��ود‪ .‬همچنین باید با مسببین‬ ‫ساخت و پخش این فیلم در عمل برخورد شود تا ثابت شود‬ ‫دولت آمریکا خواهان ادامه چنین وضعیتی نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫دولتمردان و عقالی آمریکای��ی باید چاره و راهکاری برای‬ ‫حل و فصل اینگونه مسائل بیندیش��ند تا در آینده دیگر هر‬ ‫کسی به خود اجازه ندهد با اعتقادات مسلمانان بازی کرده‬ ‫و باعث ایجاد بحران در جهان شود و ثبات‪ ،‬صلح و آرامش‬ ‫را برهم زند‪.‬‬ ‫مهمترین انتقاداتی که جمهوریخواهان در رابطه‬ ‫با سیاست خارجی اوباما به وی وارد می‌کنند چه‬ ‫مسائلی است؟‬ ‫دولت باراک اوباما در ای�ن فرصت کوتاه چگونه‬ ‫باید درصدد رفع این چالش برآید؟‬ ‫‪ l‬چنانچه دولت آمریکا مخالف این تحرکات اس��ت‬ ‫باید یک بار برای همیش��ه قانونی تصویب کند که دیگر از‬ ‫این دست اتفاقات پیش نیاید‪ .‬یعنی همچنان که توهین به‬ ‫یهودی‌گری و هولوکاس��ت در غرب جرم اس��ت اهانت به‬ ‫‪ l‬باراک اوباما از ابتدا تاکن��ون با چالش‌های متعدد‬ ‫و متکثری روبه‌رو بوده است؛ در بعد مسائل داخلی‪ ،‬مواردی‬ ‫همچون رکود اقتصادی‪ ،‬افزایش بی��کاری‪ ،‬مالیات‌ها و‪ ...‬از‬ ‫ابتدا با اوباما همراه بوده است‪ .‬در بعد خارجی نیز رئیس‌جمهور‬ ‫دموک��رات آمریکا با دو چال��ش عمده مواجه بوده اس��ت؛ به‬ ‫عقیده بس��یاری برخورد با پرونده هس��ته‌ای ایران و فشاری‬ ‫که البی صهیونیست‌ها از داخل و دولت اسرائیل از خارج بر‬ ‫آمریکا وارد می‌کنند مهمترین چالش برای اوباماست‪ .‬در واقع‬ ‫صهیونیس��ت‌ها تالش می‌کنند خط قرمزی را برای پرونده‬ ‫هس��ته‌ای ایران تعریف کنند‪ .‬البته ب��اراک اوباما بارها با این‬ ‫سیاست مخالفت کرده و معتقد است که مساله هسته‌ای ایران‬ ‫باید از طریق مذاکره و دیپلماسی حل و فصل شود‪ ،‬نه راه‌حل‬ ‫نظامی‪ .‬همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی که از طریق‬ ‫قطعنامه‌های ش��ورای امنیت‪ ،‬دولت آمریکا و سایر کشورها‬ ‫تصویب ش��ده نیز مورد نظر ایاالت‌متحده است‪ .‬در رابطه با‬ ‫‪ l‬در گذشته کش��ورهای منطقه خاورمیانه و حتی‬ ‫دولت‌های اروپایی تحت تاثیر سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه‌ای‬ ‫که دولت بوش پسر دنبال می‌کرد‪ ،‬بودند و آن دوران را شرایط‬ ‫نامناسبی جهت ثبات و صلح بین‌المللی می‌دانستند؛ اکنون‬ ‫آنها نمی‌خواهند دوباره به آن دوران بازگردند‪ .‬از س��ویی باید‬ ‫توجه داشت مجموعه سیاس��ت‌ها و رفتارهای دولت اوباما‬ ‫شرایطی را به‌وجود آورد که توانست تاحدودی هم‌پیمانی و‬ ‫همپوشانی‌هایی در سیاست‌های کشورهای غربی و آمریکا‬ ‫به‌وجود بیاورد‪ .‬متاسفانه باید گفت یکی از این همپوشانی‌ها در‬ ‫بحث پرونده هسته‌ای ایران بود؛ در این رابطه ما شاهد هستیم‬ ‫برخی کشورهای اروپایی که در گذشته تن به همکاری‌های‬ ‫نزدیک با ایاالت‌متحده نمی‌دادند امروز در رابطه با موضوع‬ ‫هسته‌ای ایران با دولت اوباما کاملا همسو شده‌اند و این برای‬ ‫رئیس‌جمهوری دموک��رات آمریکا یک مطلوبي��ت دارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر چون دولت اوباما خواستار جنگی دیگر در منطقه‬ ‫نیست و اروپایی‌ها نیز همین سیاست را دنبال می‌کنند‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رسد از منظر بین‌المللی کشورهای اروپایی با سیاست‌های‬ ‫اوباما هماهنگی بیشتری داشته باشند‪ .‬زیرا جمهوریخواهان‬ ‫سیاست‌هایشان بازگشت به دوران جورج بوش خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که چنانچه جمهوریخواهان دوباره روی کار‬ ‫بیایند و بخواهند سیاست‌های بوش را اجرا کنند‪ ،‬قطعا دنیا از‬ ‫امنیت کمتری برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫به نظر می‌رس��د تا مدت‌ها آتش این فتنه‌ای که یک‬ ‫فکر و ذهن معی��وب و جهت‌دار و برنامه‌ریزی ش��ده ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬ادام��ه پیدا کند‪ .‬بدی��ن مفهوم که همچنان ش��اهد‬ ‫خشم مردم منطقه نس��بت به این قضایا و سیاست آمریکا‬ ‫خواهیم بود‪ .‬چراکه مس��لمانان‪ ،‬آمریکا را مس��بب توهین‬ ‫به مقدسات‌ش��ان می‌دانند‪ .‬بنابراین در کوتاه‌مدت به نظر‬ ‫می‌رس��د این تحرکات ادامه پیدا کند؛ این در حالی اس��ت‬ ‫که تداوم اعتراضات ب��ه نفع هیچ یک از طرفین نیس��ت‪.‬‬ ‫زیرا افزایش خشونت و رادیکالیزه ش��دن این شرایط نه به‬ ‫نفع کشورهای اس�لامی و نه به نفع کشورهای غربی و در‬ ‫راس آن آمریکا خواهد بود‪ .‬در واقع درگیری‌هایی که امروز‬ ‫به دلیل مساله اهانت به پیامبر اسالم(ص) به‌وجود آمده از‬ ‫آن جهت که احساسات مسلمانان جهان به خاطر این مساله‬ ‫جریحه‌دار ش��ده‪ ،‬قابل درک است‪ .‬مس��لمانان اغلب نقاط‬ ‫جهان می‌خواهند به صورت مسالمت‌آمیز و منطقی اعتراض‬ ‫خودشان را نس��بت به پخش فیلم موهن در رابطه با پیامبر‬ ‫اسالم(ص) اعالم کنند‪ .‬این برخورد مسلمانان کاملا بجا و‬ ‫درست است و همه مس��لمانان باید این مساله را محکوم و‬ ‫با آن برخورد کنند تا در آینده دوباره ش��اهد چنین مسائلی‬ ‫نباشند‪ .‬لیکن تبدیل این اعتراض به خشونت در دراز مدت‬ ‫به‌نفع کشورهای اسالمی و مسلمانان نخواهد بود‪.‬‬ ‫عمده‌تری�ن چالش‌های�ی ک�ه رئیس‌جمهوری‬ ‫ایاالت‌متح�ده تاکنون ب�ا آنهاروبه‌رو ب�وده چه‬ ‫مواردی را شامل می‌شود؟‬ ‫ارزیابی ش�ما از سیاس�ت‌های کلی باراک اوباما‬ ‫در رابطه ب�ا کش�ورهای خاورمیان�ه و همچنین‬ ‫اروپایی چیست؟‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪ l‬با توجه به خشمی‌ که مس�لمانان نسبت به‬ ‫این مس�اله از خودش�ان بروز دادن�د‪ ،‬اوضاع در‬ ‫آینده نزدیک به چه سمت و سویی خواهد رفت؟‬ ‫‪ l‬از مهمترین نقاط‌ضعف سیاست خارجی اوباما از‬ ‫نگاه جمهوریخواهان برخورد با پرونده هسته‌ای ایران است‬ ‫و در رابطه با آن اختالف‌هایی نیز با رئیس‌جمهوری آمریکا‬ ‫دارند‪ .‬حزب جمهوریخواه در ش��رایطی ک��ه زمان اندکی تا‬ ‫انتخابات باقی مانده با مانور روی پرونده هس��ته‌ای ایران و‬ ‫همچنین اتفاقاتی که پیرامون اهانت به پیامبر اسالم(ص)‬ ‫افتاده است در کوتاه مدت تالش دارد بهره‌برداری حداکثری‬ ‫را ببرد‪ .‬باراک اوباما‪ ،‬پس از پی��روزی دور قبل انتخابات در‬ ‫دانشگاه االزهر مصر سیاست‌هایی را اعالم کرد که مطابق‬ ‫آن خواس��تار روابط مطلوب با درک حساس��یت‌های جهان‬ ‫اسالم شد‪ .‬اما مطابق دیدگاه جمهوریخواهان اکنون و پس‬ ‫از چهار سال که اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور در کاخ سفید‬ ‫حضور دارد‪ ،‬بهار عربی مورد نظر آمري��كا تبدیل به خزانی‬ ‫ش��ده که موجبات درگیری‌های داخلی میان فرق و طوایف‬ ‫مختلف را افزایش داده است؛ با این اوصاف می‌توان نتیجه‬ ‫گرفت که سیاس��ت‌های اوباما در منطقه شکس��ت‌خورده‬ ‫است‪ .‬این تبیین شکست سیاست‌های اوباما مساله‌ای است‬ ‫که رقی��ب جمهوریخواه وی تالش می‌کن��د از آن حداکثر‬ ‫بهره را ببرد‪ .‬این مس��ائل در انتخابات آتی تاحدودی به نفع‬ ‫جریان تمامیت‌خواه و خش��ونت‌طلب آمریکا به نمایندگی‬ ‫میت رامنی وحزب جمهوریخواه که همواره بر طبل جنگ‬ ‫می‌کوبد‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫پرونده هسته‌ای ایران‪ ،‬میت رامنی بس��یار تالش دارد خود‬ ‫را همس��و با بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های وی نشان دهد‪.‬‬ ‫رامنی به‌طور علنی اش��اره کرده که سیاس��ت اوباما در قبال‬ ‫پرونده هسته‌ای ایران مقابله با ایران نیست‪ ،‬بلکه مصالحه با‬ ‫آنان است‪ .‬چالش دیگر اوباما مسائل جاری منطقه خاورمیانه‬ ‫و شمال آفریقاست که به نظر می‌رسد ش��رایط وی را بسیار‬ ‫پیچیده و نگران‌کننده کرده اس��ت‪ .‬این مس��اله که تصویر‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا نزد کش��ورهای عربی و اسالمی یک‬ ‫تصویر بسیار تیره و تاریک شده با سیاست‌های تغییر و دراز‬ ‫کردن دست اوباما به سوی کشورهای اسالمی و مسلمانان‬ ‫برای همکاری و همفکری مغایرت دارد و شرایط این کشور‬ ‫را در منطقه بسیار پیچیده کرده است‪ .‬این مسائل بالطبع بر‬ ‫افغانس��تان نیز تاثیر خواهد داش��ت و درگیری‌های امنیتی‪،‬‬ ‫نظامی و چالش‌هایی که آمریکا در منطقه با آن مواجه است را‬ ‫نیز تشدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫در نهایت با مد‌نظر قرار دادن سیاست‌های کلی‬ ‫جمهوریخواه�ان و دموکرات‌ه�ا‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫پی�روزی ک�دام رئیس‌جمهور ب�رای منطقه و به‬ ‫ویژه ایران ضرر و زیان کمتری خواهد داشت؟‬ ‫‪ l‬در حقیقت با تم��ام گرفتاری‌هایی که آمریکا در‬ ‫منطقه دارد‪ ،‬در مقایس��ه بین باراک اوباما و میت رامنی‪ ،‬در‬ ‫صورت پیروزی اوباما از ماجراجویی‌های نظامی در منطقه‬ ‫کاس��ته خواهد ش��د؛ گرچه نباید فراموش کرد در ارتباط با‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران سیاس��ت‌هایی که باراک اوباما‬ ‫پیرامون تحریم‌ها اعمال کرد شاید دامنه تخریبی‌اش کمتر‬ ‫از سیاست‌های جنگ‌طلبانه بوش نبوده است‪g .‬‬ ‫چنانچه دولت آمریکا مخالف این تحرکات است باید یک‬ ‫بار برای همیشه قانونی تصویب کند که دیگر از این دست‬ ‫اتفاقات پیش نیاید‪ .‬یعنی همچنان که توهین به یهودی‌گری و‬ ‫هولوکاست در غرب جرم است‪ ،‬اهانت به سایر ادیان نیز جرم‬ ‫تلقی شود‬ ‫‪67‬‬
‫ديپلماسي درخيابان‬ ‫ساختارسياسيآمريكاوتاثيرپذيريازالبيصهيونيسم‬ ‫مجید صفاتاج‪/‬کارشناس مسائل بین‌الملل‬ ‫‪4‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫ساخت فیلم موهن علیه پیامبر گرامی‌اسالم در آمریکا‬ ‫و به‌دنبال آن اعتراضات گس��ترده مسلمانان جهان آن هم در‬ ‫آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬این تفکر را نزد بسیاری پدید‬ ‫آورده که چون این اتفاق در زمان باراک اوبامای دموکرات پیش‬ ‫آمده احتماال راه برای ورود جمهوریخواهان به کاخ سفید هموار‬ ‫خواهد شد‪ .‬اما یکی از مس��ائلی که در روند انتخابات آمریکا و‬ ‫به‌طور کل سیاست خارجی این کشور باید مورد توجه قرار داد این‬ ‫است که در سیاست‌های کلی به‌ویژه در حوزه بین‌الملل‪ ،‬منطقه‬ ‫خاورمیانه و نحوه تعامل با جهان اسالم و همچنین حمایت از‬ ‫صهیونیسم در ایاالت‌متحده آمریکا کوچکترین اختالفی میان‬ ‫جمهوریخواهان و دموکرات‌ها وجود ن��دارد‪ .‬یعنی نمی‌توان‬ ‫گفت چون اکنون موج بیداری اسالمی و همچنین محکومیت‬ ‫ی اس�لام در دوره باراک اوباما اتفاق‬ ‫هتک‌حرمت پیامبر گرام ‌‬ ‫افتاده‪ ،‬جمهوریخواه��ان رای خواهن��د آورد‪ .‬نظریه‌پردازان و‬ ‫برخی از کارشناسان آمریکایی نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند‬ ‫که اختالف میان حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات آمریکا تا‬ ‫یک سطح قابل مالحظه‌ای است و پیش از اینکه وارد الیه‌های‬ ‫خبری شود و پوشش خبری داده شود خاتمه داده می‌شود‪ .‬اما‬ ‫پس از آن همانند دو ضلع یک مثل��ث می‌مانند که در نهایت‬ ‫به‌هم می‌رس��ند و به تعبیر برخی از نظریه‌پردازان آمریکایی‬ ‫اختالفات میان جمهوریخواه��ان و دموکرات‌ها به اندازه یک‬ ‫سر سوزن است‪ .‬بنابراین در نحوه برخورد با جهان اسالم‪ ،‬تعامل‬ ‫با مسلمانان‪ ،‬اسالم‌هراسی‪ ،‬ایران‌هراس��ی و حمایت از البی‬ ‫صهیونیست هر دو حزب اصلی آمریکا اتفاق نظر دارند‪ .‬چرا که‬ ‫منشا راهبری و هدایت‌کننده این دو حزب یک جریان است به‬ ‫نام البی یهود در ایاالت‌متحده آمریکا‪ .‬این البی یهود نه تنها‬ ‫دو حزب جمهوریخواه و دموکرات‪ ،‬بلکه روی کنگره آمریکا‪،‬‬ ‫کاخ‌سفیدووزارتخانه‌هایکلیدیواصلیایاالت‌متحدهنیزتاثیر‬ ‫مستقیم و قابل مالحظه‌ای دارد‪ .‬این حرکتی که در هتک‌حرمت‬ ‫پیامبر گرامی‌اسالم با س��اخت یک فیلم موهن شروع شد در‬ ‫گذشته نیز اتفاق افتاده است؛ حال چه در دوره جمهوریخواهان‬ ‫و چه در دوره دموکرات‌ها‪ .‬اما نکته قابل توجه این است که هم‬ ‫جمهوریخواهان و هم دموکرات‌ها با مطرح کردن بهانه‌های‬ ‫واهی آزادی اندیشه و آزادی گفتار همواره سعی کرده‌اند نسبت‬ ‫به این موضوع در مقابل مسلمانان یک نوع واکنش مقاومتی‬ ‫نشان دهند و این را یک پدیده کاملا طبیعی قلمداد می‌کنند‪.‬‬ ‫همچنان که هیالری کلینتون‪ ،‬وزیر خارجه آمریکا نیز اشاره‬ ‫کرد که ما آزادی بیان را در کشورمان نمی‌توانیم کنترل کنیم‪.‬‬ ‫اما فلسفه اصلی این مساله چیزی نیست که در چارچوب حزب‬ ‫جمهوریخواه یا دموکرات بگنجد‪ .‬بلکه جریانات هدایت‌کننده‬ ‫یا تصمیم‌گیرنده در ایاالت‌متحده آمریکا یا همان البی‌های‬ ‫صهیونیستی براساس مطالعات شهرشناسی یا اسالم‌شناسی‬ ‫تفکری را ارائه داده‌اند که بیانگر یک نکته است که وجه مشترک‬ ‫هم جمهوریخواهان است و هم دموکرات‌ها و آن این که در قرن‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪68‬‬ ‫تو‌یکم میالدی که شاهد رشد اسالم سیاسی در جهان‬ ‫بیس ‌‬ ‫هس��تند‪ ،‬باید کاری کنند که از هرگونه قدرت گرفتن اس�لام‬ ‫در جهان جلوگیری شود‪ .‬بنابراین با تولید فیلم‌های سینمایی‬ ‫موهن و مبتذل علیه اسالم می‌خواهند مانع و جلودار این حرکت‬ ‫رو به شتاب غلبه اسالم سیاسی در جهان باشند‪ .‬بنابراین این‬ ‫نکته چون وجه مشترک هر دو حزب است‪ ،‬چندان تاثیری در‬ ‫آرای مردم آمریکا نس��بت به حزب دموکرات و جمهوریخواه‬ ‫ندارد‪ .‬این یک نکته اصلی و اساس��ی است‪ ،‬اما نکته دیگر این‬ ‫که معموال در انتخابات آمری��کا و رقابت‌های انتخاباتی‪ ،‬روند‬ ‫انتخابات را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که در نهایت یا حزب‬ ‫جمهوریخواه یا دموکرات باال می‌آید و هیچ کاندیدای مستقلی‬ ‫تاکنون نبوده که بتواند به مرحله نیمه‌نهایی یا نهایی راه پیدا کند‪.‬‬ ‫همچنین تاکنون هیچ‌گاه یک چهره مس��تقل یا غیریهودی‬ ‫موفق به پیشرفت در رقابت‌های انتخاباتی نشده است‪ .‬علت این‬ ‫امر نیز این است که شکل‌گیری‪ ،‬سازماندهی و نحوه انتخابات‬ ‫در آمریکا به‌گونه‌ای اس��ت که تنها دو حزب اصلی به مراحل‬ ‫نهایی راه می‌یابند‪ .‬زمانی که این دو حزب به رقابت می‌پردازند‬ ‫نیز انتخاب هر یک از این دو حزب نه براساس نظر و دیدگاه مردم‬ ‫بلکه بر‌اساس مکانیزم انتخاباتی الکترال کالج انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫با این اوصاف حرکت و موجی که اخیرا در جهان اس�لام علیه‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا ایجاد شده هیچ تاثیری در اصل رویکرد‬ ‫سیاس��ت خارجی آمریکا که یک سیاست کاملا ضداسالمی‬ ‫است نخواهد داشت‪ .‬چراکه نظریه‌پردازان آمریکایی و کسانی‬ ‫که سیاست خارجی آمریکا را هدایت می‌کنند کاملا این مساله‬ ‫را باور دارند که اگر آمریکا بخواهد امپراتوری جهان را در اختیار‬ ‫داشته باشد باید کاری کند که اسالم ضعیف شود‪ .‬آنها شاهد‬ ‫بودند که با انقالب اسالمی ایران‪ ،‬خداگرایی در برابر بشرگرایی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در این تقابل و رویارویی به دلیل رش��د روزافزون‬ ‫اسالمگرایی در جهان‪ ،‬غلبه اس�لام سیاسی چهره خودش را‬ ‫نمایان می‌کند‪ .‬کشورهای ضد‌اسالمی برای جلوگیری از این‬ ‫مساله باید به هر صورت ممکن تالش کنند که این امر ممکن‬ ‫نش��ود‪ .‬البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برخالف آنکه‬ ‫آمریکایی‌ها تصور می‌کنند که با هتک‌حرمت پیامبر گرامی‌‬ ‫اسالم و دیگر مقدسات اسالمی می‌توانند از رشد اسالمگرایی‬ ‫در جهان اسالم‪ ،‬اروپا و ایاالت‌متحده جلوگیری کنند این مساله‬ ‫تاکنون نتیجه معکوس داشته است‪ .‬آمریکایی‌ها هنوز شناخت‬ ‫دقیقی از وضعیت اسالم و مس��لمانان ندارند‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫حتی نمی‌توانند موقعیت خودش��ان را ب��ا تصمیم‌گیری‌های‬ ‫ف ترسیم کنند‪ .‬طی سال‌های گذشته به‌خصوص‬ ‫درست و شفا ‌‬ ‫ی که ایاالت‌متحده انجام‬ ‫از سال‪ 2001‬میالدی به بعد هر اقدام ‌‬ ‫داده به ضررش بوده است‪ .‬شروع این داستان نیز ماجرای ‪11‬‬ ‫س��پتامبر ‪ 2001‬میالدی بود و س��پس دخالت در افغانستان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬جنگ‌های ‪ 33‬روزه و ‪ 22‬روزه و‪ ...‬باعث شد‬ ‫که نفرت عمومی از آمریکایی‌ه��ا افزایش یابد‪ .‬نتیجه‌گیری‬ ‫که می‌توان از این رویداد کرد این اس��ت که اصل ماجرا یعنی‬ ‫هتک‌حرمت به پیامبر گرامی‌اسالم و مقدسات اسالمی نه تنها‬ ‫حزب جمهوریخواه و دموکرات را در معرض تهدید قرار داده بلکه‬ ‫اصل موجودیت ایاالت‌متحده آمریکا را نیز زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫بنابراین چندان مهم نیست که در دوره آینده میت رامنی‪ ،‬رقیب‬ ‫اوباما روی کار بیاید یا خود شخص اوباما‪ .‬مساله مهم این است‬ ‫که در دوره کنونی ایاالت‌متحده آمریکا شرایطی همانند اواخر‬ ‫دهه هشتاد میالدی اتحاد جماهیر شوروی دارد‪ .‬تاثیرات این‬ ‫مساله خیلی عمیق است و هر کدام از دو حزب که روی کار بیایند‬ ‫این وضعیت ادامه خواهد داشت‪ .‬توهین به پیامبر گرامی‌اسالم‬ ‫تاجایی مسلمانان راخشمگینکردکهحتیایناعتراض به اروپا‬ ‫و ایاالت‌متحده آمریکا نیز سرایت کرد‪ .‬اما باید توجه داشت که‬ ‫هر حرکت اعتراضی یک فرآیندی دارد و باید یک مسیری را طی‬ ‫کند تا پایان یابد‪ .‬در مساله قرآن‌سوزی در افغانستان نیز شاهد‬ ‫بودیم که موجی ایجاد شد و تا مدتی نیز ادامه داشت‪ .‬اما مساله‬ ‫مهم در اینگونه ح��رکات اعتراضی هرچند کوتاه مدت‪ ،‬پیامی‬ ‫‌است که به آمریکا ارسال می‌شود‪ .‬کشته شدن سفیر آمریکا در‬ ‫لیبی‪ ،‬کشوری که آمریکا در آنجا به راحتی حضور پیدا کرده بود‬ ‫و دیگر واکنش‌ها‪ ،‬هشداری است به ایاالت‌متحده آمریکا که در‬ ‫حوزه جغرافیای سیاسی اسالم دوراندیشی و دقت‌نظر داشته‬ ‫باشد و گرنه عواقب بدی در انتظارشان خواهد بود‪g.‬‬ ‫صفاتاج معتقد‬ ‫است كه هر دو حزب‬ ‫آمريكا در برخورد‬ ‫با جهان اسالم‬ ‫و اسالم‌هراسي‬ ‫اتفاق‌نظر دارند‬
‫صهیونیست‌ها پشت اوباما را خالي كردند؟‬ ‫نيت‌هايشيطاني‬ ‫حسن هاني زاده‪/‬كارشناس بين الملل‬ ‫‪5‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫گمانه‌زنی‌ه��ای فراوان��ی در خص��وص چرای��ی اقدام‬ ‫البی صهیونیس��ت در تهیه فیل��م اهانت‌آمی��ز «بی‌گناهی‬ ‫مسلمانان» وجود دارد‪ ،‬اما دو گمانه مختلف به واقعیت بیشتر‬ ‫نزدیک هس��تند؛ پخش فیلم توهین‌آمیز صهیونیست‌ها که‬ ‫در آن به‌صورتی آش��کار به رس��ول اک��رم(ص) و ارزش‌های‬ ‫مسلمانان اهانت ش��ده موجی از خش��م و نفرت مسلمانان را‬ ‫علیه آمریکا بر‌انگیخت‪ .‬اوال باید توجه داش��ت س��اخت فیلم‬ ‫«بی‌گناهی مسلمانان» با عجله صورت گرفته‪ ،‬زیرا به لحاظ‬ ‫فنی‪ ،‬کیفی‪ ،‬محتوایی و دکور‌بندی‪ ،‬این فیلم فاقد معیارهای‬ ‫متعارف فیلمس��ازی اس��ت و س��ناریوی آن‪ ،‬بی��ش از اینکه‬ ‫بر وقایع تاریخی تکیه داشته باشد جنبه تخیلی صرف دارد‪ .‬ثانیا‬ ‫این فیلم با هزینه پنج‌میلیون دالری که مبلغ ناچیزی اس��ت‬ ‫و از سوی صهیونیست‌ها و مس��یحیان قبطی مصری تامین‬ ‫شده ساخته ش��ده و پنج‌میلیون دالر مبلغی نیست که بتوان‬ ‫یک فیلم قابل قبول تهیه کرد‪.‬بنابراین دو گمانه‌زنی داخلی و‬ ‫خارجی در فرآیند تهیه این فیلم مورد توجه قرار دارد که به نظر‬ ‫می‌رسد در برگیرنده اهداف پنهانی سازندگان فیلم اهانت‌آمیز‌بی‬ ‫گناهی مسلمانان است‪ .‬نخستین گزینه این است که ساخت‬ ‫فیلم اهانت‌آمیز توس��ط صهیونیست‌ها علیه مس��لمانان در‬ ‫چارچوب یک سلسله رقابت‌های حزبی و پروپاگاندای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری میان دو حزب رقیب دموکرات و جمهوریخواه‬ ‫آمریکا قابل تجزیه وتحلیل است‪ .‬این اعتقاد وجود دارد که البی‬ ‫صهیونیستی در طول چهار سال گذشته به این نتیجه رسیده که‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا نتوانسته به خوبی از‬ ‫منافعرژیم‌صهیونیستیپشتیبانیکند‪.‬بروزموجبیداریاسالمی‬ ‫در کشورهای مصر‪ ،‬تونس‪ ،‬لیبی و یمن در حقیقت امنیت پایدار‬ ‫اسرائیل را دچار مخاطره کرده‪ ،‬زیرا از نظر البی صهیونیستی‬ ‫دولت باراک اوباما نتوانسته از وقوع انقالب‌های عربی جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬همچنین بیشترین نگرانی البی صهیونیستی از پیروزی‬ ‫اسالمگرایان مصر است‪ ،‬زیرا وجود رگه‌های ارتباط عقیدتی‬ ‫میانحماسواخوا ‌نالمسلمینمصردردراز‌مدتامنیتاسرائیل‬ ‫را با چالش‌هایی ج��دی مواجه خواهد س��اخت‪ .‬از نظر کابینه‬ ‫افراطی بنیامین نتانیاهو‪ ،‬آمریکا با اتخاذ سازوکارهای سیاسی و‬ ‫عملیاتی می‌توانست از وقوع انقالب‌های عربی به‌ویژه در مصر‬ ‫جلوگیری کند‪ ،‬اما دولت باراک اوباما تنها سیاس��ت سازگاری‬ ‫با رخدادهای جهان ع��رب را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫دیگری که به‌ش��دت مورد انتقاد البی صهیونیس��تی نسبت‬ ‫به عملکرد سیاس��ت خارجی باراک اوباما قرار دارد‪ ،‬مخالفت‬ ‫آمریکا و حزب دموکرات با انجام هر‌گون��ه اقدام نظامی علیه‬ ‫تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است‪ .‬کاخ سفید‪ ،‬پنتاگون و‬ ‫وزارت‌خارجه آمریکا بارها به مقامات رژیم‌صهیونیستی نسبت‬ ‫به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داده‌اند‪ ،‬زیرا آمریکا به‬ ‫خوبی نسبت به پیامدهای اینگونه ماجراجویی‌ها آگاهی دارد‪.‬‬ ‫جلوگیری آمریکا از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران از نظر البی‬ ‫صهیونیستیضعفسیاسیباراکاوباماتلقیمی‌شودوبنابراین‬ ‫از آنجایی که البی صهیونیستی در آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای‬ ‫در انتخابات دارد این البی در‌صدد شکست دادن باراک اوباما‬ ‫در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا بر آمده است‪ .‬در طول‬ ‫شش ماه گذش��ته حزب دموکرات با پخش گسترده فیلم قتل‬ ‫اسامه بن‌الدن در تمام ایالت‌های آمریکا این عمل را بزرگترین‬ ‫دستاورد نظامی و امنیتی باراک اوباما نشان داد‪ .‬گفته می‌شود‬ ‫حزب جمهوریخواه و البی صهیونیس��تی که «میت رامنی»‬ ‫را نامزد رسمی این حزب معرفی کرده با استفاده از شیوه‌های‬ ‫غیراخالقی برای انزوای باراک اوباما و حزب دموکرات اقدام به‬ ‫تهیه فیلم موهن «‌بی گناهی مسلمانان» کرده‌اند‪ .‬هدف البی‬ ‫صهیونیستی از پخش این فیلم تحریک مسلمانان و وادار کردن‬ ‫آنان به انجام یک عکس‪‎‬العمل خشم‌آلود علیه سفارتخانه‪‎‬های‬ ‫آمریکا در کشورهای اسالمی است‪ .‬از نظر حزب جمهوریخواه‬ ‫و البی صهیونیستی باید شرایطی مشابه شرایط سال‪ 1979‬که‬ ‫طی آن دانشجویان ایرانی سفارت آمریکا در تهران را اشغال و‬ ‫موجبات شکست جیمی‌کارتر‪ ،‬رئیس‌جمهوری وقت آمریکا را‬ ‫فراهم ساختند‪ ،‬برای باراک اوباما و حزب دموکرات ایجاد شود‪.‬‬ ‫حملهبهکنسولگریآمریکادربنغازیلیبیکهبهقتلسفیروسه‬ ‫دیپلمات آمریکا منجر شد‪ ،‬بخشی از این سناریوی خطرناک را‬ ‫تشکیل می‌دهد‪ .‬هر چند توسل به این شیوه‌های «پروپاگاندای‬ ‫غیر‌اخالقی انتخاباتی» از س��وی حزب جمهوریخواه سابقه‬ ‫طوالنی دارد‪ ،‬اما البیصهیونیستی طراح اصلی این پروپاگاندای‬ ‫انتخاباتی است‪ .‬گمانه‌زنی دیگری که وجود دارد که باز هم در‬ ‫آن نقش پشت‌پرده البی صهیونیس��تی آمریکا کاملا آشکار‬ ‫است‪ ،‬مساله تالش رژیم اسرائیل برای تجزیه مصر به دو بخش‬ ‫مسلمان‌نشین و مسیحی نشین است‪ .‬پیروزی اسالمگرایان‬ ‫در مصر قطعا در دراز مدت یک سلس��له چالش‌های امنیتی و‬ ‫سیاسی برای رژیم‌صهیونیستی به‌وجود خواهد آورد و تاثیرات‬ ‫خود را بر فلسطین اشغالی باقی خواهد گذاشت‪ .‬بنابراین پس‬ ‫از سرنگونی حسنی مبارک‪ ،‬دیکتاتور س��ابق مصر و پیروزی‬ ‫اسالمگرایان این کشور‪ ،‬موضوع تجزیه مصر به دو بخش مصر‬ ‫شمالی و جنوبی مشابه آنچه در سودان اتفاق افتاد‪ ،‬در دستورکار‬ ‫البی صهیونیستی قرار گرفت‪ .‬سودان که به لحاظ جغرافیایی‬ ‫بزرگترین کش��ور عربی به ش��مار می‌رود با توطئه مش��ترک‬ ‫آمریکا‪ ،‬غرب‪ ،‬رژیم‌صهیونیستی و برخی کشورهای عربی‬ ‫به دو بخش شمالی و جنوبی تجزیه شد و در حال حاضر‬ ‫رژیم اسرائیل در بخش مسیحی نشین سودان جنوبی‬ ‫حضوری فعال دارد‪ .‬غرب و اسرائیل در طول ‪ 18‬ماه‬ ‫گذشته تالش کردند تا نوعی شکاف و واگرایی میان‬ ‫مسلمانان و مسیحیان مصری ایجاد کنند تا زمینه‬ ‫تجزیه مصر را نیز فراهم کنند‪ .‬مسیحیان قبطی‬ ‫مصر كه ‪ 12‬درصد از جمعی��ت ‪ 80‬میلیونی‬ ‫این کشور را تشکیل می‌دهند‪ ،‬بیش از ‪60‬‬ ‫درصد اقتصاد مص��ر را در اختیار دارند و از‬ ‫تحصیالت آکادمیک بااليی برخوردارند‪.‬‬ ‫در ط��ول ‪ 18‬م��اه گذش��ته حداقل ‪10‬‬ ‫شبکه ماهواره‌ای توس��ط سرمایه‌داران‬ ‫قبطی مقیم آمریکا راه‌اندازی ش��ده که‬ ‫این ش��بکه‌ها با پخ��ش برنامه‌هایی‪،‬‬ ‫مسیحیان قبطی را علیه مسلمانان‬ ‫مص��ری تحریک می‌کنن��د‪ .‬در‬ ‫همین زمان دولت هلند با صدور‬ ‫بیانیه‌ای مدعی ش��ده که‬ ‫قبطی‌های مسیحی‬ ‫مص��ر م��ورد آزار‬ ‫مسلمانان مصری‬ ‫ق��رار می‌گیرند و‬ ‫جامعه جهان��ی باید‬ ‫به حمای��ت از ای��ن اقلیت‬ ‫مسیحی بپاخیزد! سفارت هلند در‬ ‫قاهره نیز اعالم کرده که کشور هلند به قبطی‌های مصری که‬ ‫موردتعرضمسلمانانقرارمی‌گیرندبدونقیدوشرطپناهندگی‬ ‫سیاسی می‌دهد‪ .‬این مساله از آنجا به مصر مربوط می‌شود که‬ ‫بخش��ی از هزینه تولید فیلم اهانت‌آمیز‌بی گناهی مسلمانان‬ ‫توسط سرمایه‌داران قبطی مقیم آمریکا تامین شده‪ ،‬بنابراین‬ ‫ممکن است آمریکا و غرب در آینده سلفی‌ها و وهابی‌های مصر‬ ‫را به انجام یک سلسله حمالت انتحاری علیه کلیساهای قبطی‬ ‫مصر وادار کنند تا زمینه تجزیه مصر را فراهم س��ازند‪ .‬تجزیه‬ ‫احتملایمصربهدوبخشمسیحی‌نشینومسلمان‌نشینزمینه‬ ‫نفوذ پایدار اسرائیل در مناطق مسیحی‌نشین را فراهم خواهد‬ ‫ساخت و این امر به تضعیف بخش مسلمان نشین مصر منجر‬ ‫خواهدشد‪.‬تسلطرژیم‌صهیونیستیبرنیلعلیاومحرومساختن‬ ‫بخش مسلمان‌نشین مصر از جریان آب رودخانه نیل و تخریب‬ ‫اقتصاد و کشاورزی مصر‪ ،‬بخشی از سناریویی است که آمریکا‪،‬‬ ‫اسرائیل و غرب در دراز مدت برای آینده مصر در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫اگر این سناریو که یکی از خطرناک‌ترین طرح‌های آمریکا برای‬ ‫خاورمیانه و شمال آفریقا تلقی می‌شود جنبه عملیاتی به خود‬ ‫بگیرد‪ ،‬قطعا کشورهای مسلمان دیگری نیز در شمال آفریقا و‬ ‫خاورمیانه در دراز‌مدت تجزیه خواهند شد‪.‬در هر حال هر چند‬ ‫این دو سناریو در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند‪ ،‬اما باید توجه داشت‬ ‫البی صهیونیستی در تحلیل‪‎‬های سیاسی خود به این نتیجه‬ ‫رسیده که موج بیداری اسالمی به‌زودی بقای رژیم‌صهیونیستی‬ ‫را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت و در این شرایط بدون ایجاد‬ ‫یک جنگ مذهبی و تجزیه کشورهای تاثیرگذار منطقه امکان‬ ‫بقای رژیم‌صهیونیستی وجود نخواهد داشت‪g.‬‬ ‫‪69‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫آمريكا‬ ‫شعار براي شعار‬ ‫گفتمان انتقادی رامنی‪ ،‬رمز پیروزی اوباما‬ ‫مايكل توماسكي‪/‬مترجم‪ :‬آزاده كشوردوست‬ ‫بين‌الملل‬ ‫اس��تفاده سیاس��تمداران از حرب��ه «تخریب رقیب»‬ ‫به‌وی��ژه در آس��تانه مب��ارزات انتخابات��ی مس��اله چندان‬ ‫جدیدی نیس��ت؛ رویکردی ک��ه معموال ب��رای فرافکنی‬ ‫و پوش��اندن نقاط ضعف خ��ود ب��ه کار م��ی‌رود‪ .‬اکثریت‬ ‫قریب به اتف��اق تحلیلگ��ران آمریکایی معتقدن��د که این‬ ‫هم��ان دلیل��ی اس��ت ک��ه «می��ت رامن��ی» کاندیدای‬ ‫جمهوریخواه��ان در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫آمری��کا را ب��ه انتق��اد سرس��ختانه از «ب��اراک اوبام��ا»‬ ‫رقیب دموکرات خود واداشته است‪.‬‬ ‫ش��اید دلی��ل انتق��اد رامن��ی از اوبام��ا به‌وی��ژه در‬ ‫ح��وزه سیاس��ت خارج��ی ای��ن باش��د ک��ه کاندی��دای‬ ‫جمهوریخواه��ان ت��وان مب��ارزه ب��ا رئیس‌جمه��وری‬ ‫دموکرات فعلی را در خ��ود نمی‌بیند و اکن��ون‌ ترجیح داده‬ ‫ترفند دیگ��ری را به کار ببندد؛ هدف ق��رار دادن و تخریب‬ ‫اصول‪ .‬ممکن اس��ت این طور به نظر برس��د ک��ه رامنی و‬ ‫اطرافیانش طی چن��د هفته اخیر آت��ش انتق��اد از اوباما را‬ ‫تا حدی پایین کش��یده‌اند و اگر بهای سیاسی این رویکرد‪،‬‬ ‫دلیل مناس��بی برای توقف آن به ش��مار نرود به‌طور قطع‬ ‫ش��رایطی که اکنون در بسیاری از کش��ورهای خاورمیانه‬ ‫ایجاد ش��ده قانع‌کننده خواهد بود‪ .‬با این وجود واقعیت چیز‬ ‫دیگری است؛ در حقیقت عملکرد رامنی و حلقه مشاورانش‬ ‫طی هفته‌های اخیر به مثابه گروهی بوده اس��ت که دیگر‬ ‫چیزی برای از دست دادن ندارند‪ .‬جمهوریخواهان آمریکا‬ ‫هنوز متوجه این مس��اله نش��ده‌اند که هر چه بیشتر در این‬ ‫مسیر پیش بروند‪ ،‬تهدیدهای بیشتری را متوجه حزب خود‬ ‫خواهند کرد‪ .‬کار درس��تی که رامنی و نزدیکانش طی این‬ ‫مدت باید انجام می‌دادند‪ ،‬بررس��ی میزان حمایت از آنها در‬ ‫هر ایالت و پیش‌بینی درصد آرایی بود که می‌توانستند کسب‬ ‫کنند ولی این رویک��رد از جمله مع��دود اقدام‌هایی بود که‬ ‫جمهوریخواهان آمریکا انجام ندادند‪ .‬به عبارت دیگر به‌رغم‬ ‫اینکه کارنامه چهار س��اله اوباما به اندازه کافی و به ویژه در‬ ‫حوزه‌های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و حتی سیاست خارجی جای‬ ‫انتقاد داش��ت و جمهوریخواهان به‌راحتی می‌توانس��تند با‬ ‫استفاده از فرصت ایجاد شده‪ ،‬جایگاه خود را تحکیم کنند‪،‬‬ ‫ولی این گرو ‌ه ترجیح دادند سیاست تخریب رقیب را در پیش‬ ‫بگیرند و در نهایت ادبیات انتقادی آنها تاثیر معکوسی روی‬ ‫ذهن مخاطب داشت‪ .‬مساله‌ای که بیش از هر چیز دیگری‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫‪70‬‬ ‫در کمپی��ن جمهوریخواهان به چش��م می‌آید تالش برای‬ ‫ایجاد جار و جنجال بر سر هر مساله کوچک و به راه‌انداختن‬ ‫تبلیغات سیاسی افراط‌گرایانه بوده است‪ .‬این مساله به حدی‬ ‫پررنگ بوده که بسیاری از کارشناسان معتقدند رامنی برای‬ ‫ارضای این حس خود ک��ه گویا از جمله اش��تراکات ثابت‬ ‫تمامی جمهوریخواهان اس��ت‪ ،‬از به مخاطره انداختن جان‬ ‫ش��هروندان آمریکایی نیز ابایی ندارد‪ .‬روزنامه «واشنگتن‬ ‫پس��ت» در تائید این نظر با اش��اره به کش��ته شدن سفیر‬ ‫آمریکا در لیبی در جریان حمله اعتراضی به کنس��ولگری‬ ‫واشنگتن در «بنغازی» نوشت که برای نخستین بار بعد از‬ ‫دوره «جیمی‌کارتر» رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا‪ ،‬یکی از‬ ‫سفرای این کشور ترور ش��د‪ ،‬ولی واکنش رامنی و کمپین‬ ‫انتخاباتی وی به این حادثه غیر‌قابل قبول بود؛ آنها به وضوح‬ ‫نشان دادند که از حمله به قلمرو متعلق به آمریکا و کارکنان‬ ‫آن برای بهره‌برداری خود استقبال می‌کنند‪.‬‬ ‫مس��اله مهم دیگر در زمینه انتقاد رامنی از سیاس��ت‬ ‫خارجی اوبام��ا به نوع موضع‌گی��ری رئیس‌جمهوری فعلی‬ ‫آمریکا در برابر برنامه هسته‌ای ایران برمی‌گردد‪ .‬کاندیدای‬ ‫جمهوریخواهان در انتخابات ششم ماه نوامبر معتقد است‬ ‫که طی چهار سال ریاست‌جمهوری اوباما «هیچ تحولی در‬ ‫سیاست واشنگتن در قبال تهران» اتفاق نیفتاده و رویکرد‬ ‫سیاس��تمداران دموکرات در برابر ای��ران رویکردی کاملا‬ ‫منفعالنه بوده اس��ت‪ .‬او وعده داده در ص��ورت پیروزی در‬ ‫انتخابات پیش‌رو از هیچ تالشی برای متوقف کردن برنامه‬ ‫هسته‌ای ایران فروگذار نکند‪ .‬رامنی همچنین موضع‌گیری‬ ‫اوباما در قبال س��وریه را «بیش از حد محتاطانه» خوانده و‬ ‫تاکید کرده است چنانچه در انتخابات پیروز شود‪ ،‬کمک‌های‬ ‫تسلیحاتی بیشتری در اختیار مخالفان مسلح دولت سوریه‬ ‫قرار خواهد داد‪ .‬ش��اید این نوع گفتمان که «ش��عار برای‬ ‫شعار» به ش��مار می‌رود‪ ،‬در پررنگ ش��دن بی‌اعتمادی به‬ ‫جمهوریخواه��ان بی‌تاثیر نبوده باش��د‪ .‬اوبام��ا و رامنی در‬ ‫مورد چین نیز اختالف‌نظر ش��دیدی داش��ته و ه��رکدام از‬ ‫طرف‌ها‪ ،‬دیگری را به بی‌کفایتی و حمایت از سیاست‌هایی‬ ‫که منجر به صدور فرصت‌های ش��غلی به خارج از کش��ور‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مته��م می‌کنند‪.‬رامنی همچنین سیاس��ت‌های‬ ‫اقتص��ادی اوباما را ب��رای آمری��کا «فاجعه‌ب��ار» می‌داند‪.‬‬ ‫او که وعده داده اس��ت بودج��ه دفاعی آمری��کا را طی ‪10‬‬ ‫س��ال آینده به می��زان دو‌تریلی��ون دالر افزای��ش خواهد‬ ‫داد‪ ،‬معتقد اس��ت سیاس��ت صرفه‌جویی ق��رن ‪ 21‬اوباما‪،‬‬ ‫لطم��ه‌ای جبران‌ناپذیر به آمری��کا زده اس��ت‪ .‬اکنون که‬ ‫حدود ‪ 50‬روز ت��ا انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا باقی‬ ‫مانده‪ ،‬زمان آن رس��یده که ش��هروندان آمریکایی درباره‬ ‫فردی که می‌خواهند راهی کاخ سفید کنند‪ ،‬تصمیم‌گیری‬ ‫قطعی انج��ام دهند و باتوج��ه به بی‌اخالقی‌ه��ای رامنی‬ ‫و همچنین گاف‌های سیاس��ی متع��دد او‪ ،‬تقریبا روش��ن‬ ‫اس��ت که وزنه انتخاب به کدام سمت س��نگینی می‌کند‪.‬‬ ‫نتیجه جدیدترین نظرس��نجی‌ها که توس��ط پایگاه خبری‬ ‫«ان‌‌بی‌سی» و روزنامه «وال‌استریت ژورنال» انجام شده‪،‬‬ ‫نشان می‌دهد که رامنی در ایالت‌های سرنوشت‌سازی مانند‬ ‫«اوهایو»‪« ،‬فلوریدا» و «ویرجینیا» از اوباما عقب اس��ت‪.‬‬ ‫این اختالف در ایالت اوهایو به هفت درصد و در ایالت‌های‬ ‫ویرجینی��ا و فلوریدا به پنج درصد می‌رس��د‪ .‬اگ��ر اوباما در‬ ‫دو ایالت از این س��ه ایالت به پیروزی برس��د‪ ،‬ورود خود به‬ ‫کاخ س��فید را قطعی خواه��د کرد‪ .‬رئیس‌جمه��وری فعلی‬ ‫آمریکا حتی در صورت پیروزی در یکی از این س��ه ایالت‪،‬‬ ‫چنانچه در ایالت‌های سرنوشت‌‌س��از دیگری که در آنها با‬ ‫اختالف کمتری از رامنی پیش اس��ت (مانند کلرادو‪ ،‬آیووا‬ ‫و‪ )...‬می‌تواند روی ورود مجدد به کاخ سفید حساب باز کند‪.‬‬ ‫نتیجه نظرس��نجی‌‌های دیگر همچنین نشان می‌دهد که‬ ‫اوباما در ایالت «پنسیلوانیا» نیز ازحمایت ‪ 50‬درصدی مردم‬ ‫برخوردار بوده و ‪ 39‬درصد س��اکنان این ایالت نیز از رامنی‬ ‫حمایت می‌کنند‪ .‬ب��ر مبنای این نظرس��نجی‌ها ‪ 41‬درصد‬ ‫شهروندان آمریکایی برنامه‌های پیشنهادی اوباما در حوزه‬ ‫مالیات‌ها را موفق‌تر می‌دانن��د و ‪ 30‬درصد نیز معتقدند که‬ ‫رامنی در این حوزه عملکرد موفق‌تری خواهد داش��ت‪ .‬در‬ ‫حوزه امنیت اجتماعی نیز اوباما از برتری ‪ 39‬درصد در برابر‬ ‫‪ 27‬درصد برخوردار است‪‌44 .‬درصد شهروندان آمریکایی نیز‬ ‫برنامه سیستم درمانی اوباما را موفق می‌دانند و رامنی در این‬ ‫حوزه با حمایت ‪ 28‬درصدی رو‌به‌رو است‪.‬‬ ‫در هر حال ش��اید بتوان گف��ت که نتیج��ه همه این‬ ‫فرافکنی‌ها این اس��ت که به ج��ای تخریب وجه��ه اوباما‬ ‫در اذه��ان عموم��ی‪« ،‬رامن��ی واقع��ی» ب��ه ش��هروندان‬ ‫آمریکایی شناسانده ش��ود؛ مردی با رویاها و جاه‌طلبی‌های‬ ‫غیر‌معقول و غیر‌واقعی‪ .‬ش��اید نتیجه این رویکرد تخریبی‬ ‫در نظرسنجی‌های آینده نمود بیشتری داش��ته باشد‪ .‬البته‬ ‫احتمال م��ی‌رود جمهوریخواه��ان نیز ب��ا در پیش گرفتن‬ ‫تاکتیک‌های جدی��د‪ ،‬اقدام‌های دیگری انج��ام دهند‪ ،‬ولی‬ ‫نتیجه‌بخش بودن آنها ه��م دور از ذهن به نظر می‌رس��د‪.‬‬ ‫در هر حال شاید جمهوریخواهان بعد از بیدار شدن در صبح‬ ‫روز هفتم نوامبر باالخره دلیل عدم اس��تقبال ش��هروندان‬ ‫آمریکای��ی از کمپین آنه��ا را درک کنن��د؛ کمپینی که طی‬ ‫یک هفته اخیر راکدتری��ن دوره فعالیت خود را تجربه کرده‬ ‫است‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬نيوزويك‬
‫آمريكا‬ ‫شكست در ‪ 12‬دقيقه‬ ‫جو ضد آمريكايي در خاورميانه و افول سياست‌خارجي اوباما‬ ‫نویسنده‪ :‬مایکل مدود ‪ /‬مترجم‪ :‬میالد قاری حیدری‬ ‫بين‌الملل‬ ‫درستی اس��تفاده نمی‌کنند‪ ،‬بلکه از هر رهگذری برای تکرار‬ ‫این مواضع توهین‌آمیز اس��تفاده می‌کنند‪ .‬هن��وز چند ماه از‬ ‫حادثه قرآن‌سوزی سربازان آمریکایی در پایگاه «بگرام» در‬ ‫افغانستان نگذشته بود که حادث ‌ه دیگری در توهین به اسالم‬ ‫رقم خورد‪ .‬هر چند ب��اراک اوباما بعد از حادثه قرآن‌س��وزی‬ ‫به‌طور رسمی از مسلمانان عذرخواهی کرده و وعده عدم تکرار‬ ‫حوادث مشابه را داده بود‪ ،‬اما این حادثه جدید در ابعاد بزرگ‌تر و‬ ‫سازمان‌یافته‌تری انجام شد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬اوباما موضع چندان انتقادی در برابر این‬ ‫فیلم نداشت و تنها از کشته ش��دن دیپلمات‌های آمریکا در‬ ‫لیبی ابراز تاسف کرد‪ .‬او در سخنانی در کمپین انتخاباتی خود‬ ‫مثلث شماره ‪143‬‬ ‫اعتراض‌هایی که در جهان اسالم در اعتراض به فیلم‬ ‫موهن آمریکایی صورت گرفت‪ ،‬نشان می‌دهد که سیاست‬ ‫خارجی «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری این کشور نه تنها در‬ ‫عمل شکست‌خورده‪ ،‬بلکه از پایه و اساس اشتباه بوده است‪.‬‬ ‫واضح اس��ت که ب��ه راه افت��ادن م��وج اعتراض‌های‬ ‫ضد‌آمریکایی در کش��ورهای اس�لامی‪ ،‬تالش اوباما برای‬ ‫ورود مجدد به کاخ سفید را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگ��ران دو دلیل را برای این مس��اله عن��وان کرده‌اند‪:‬‬ ‫«نخس��ت اینکه این ناآرامی‌ها ادعای دولت آمریکا مبنی‌بر‬ ‫ایجاد جهانی آرام‌تر و باثبات‌تر را زیر سوال می‌برد‪ .‬دوم اینکه‬ ‫این رویداد مواضعی که اوباما از نخستین روزهای فعالیت خود‬ ‫در کاخ سفید درباره بهبود رابطه آمریکا با جهان اسالم مطرح‬ ‫می‌کرد را بی‌اعتبار می‌کند‪».‬‬ ‫این حادث��ه همچنین اثبات کرد که س��خنان اوباما در‬ ‫قاهره در س��ال ‪ 2009‬میالدی تنها در حد شعار باقی مانده‬ ‫است‪ .‬تهدید این اعتراض‌ها برای چش��م‌انداز رابطه آمریکا‬ ‫با کشورهای خاورمیانه تا حدی جدی است که حتی روزنامه‬ ‫«نیویورک تایمز» هم آن را پذیرفته است‪ .‬این روزنامه یکشنبه‬ ‫گذشته در صفحه نخست خود نوشت که «دولت آمریکا خود‬ ‫را برای دوره‌ای از آش��وب و ناآرامی‌آم��اده می‌کند»‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگران نیز معتقدند که اعتراض‌های اخیر‪ ،‬اصول بنیادین‬ ‫سیاست خاورمیانه‌ای اوباما را به‌شدت زیر سوال می‌برد‪.‬‬ ‫با این وجود برای رسیدن به این نتیجه که اعتراض‌های‬ ‫ضد‌آمریکایی در جهان اسالم تاثیر انکارناپذیری روی آینده‬ ‫سیاسی اوباما دارد‪ ،‬به نظر کارشناسان و متخصصان نیازی‬ ‫نیست؛ حتی شهروندان عادی نیز می‌دانند این اعتراض‌ها که‬ ‫در ده‌ها کشور صورت گرفت‪ ،‬سرنوشتی کاملا متفاوت با قبل‬ ‫را برای اوباما روایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫این اعتراض‌‌های شدید و ابراز خشم نسبت به آمریکا‬ ‫به نوعی ثابت کرد که دولت دموکرات این کش��ور در از بین‬ ‫بردن احساس��ات ضد‌آمریکایی که در دوره «جورج بوش»‬ ‫رئیس‌جمهوری سابق این کشور به اوج خود رسیده بود‪ ،‬چندان‬ ‫موفق عمل نکرده است‪ .‬این حقیقت که معترضان شخص‬ ‫اوباما را «تروریس��ت» خوانده و خواس��تار مرگ او شده‌اند‪،‬‬ ‫همچنین هدف ق��رار دادن هر نمادی از آمری��کا در جریان‬ ‫این اعتراض‌ها (از جمله حمله به رس��توران‌های آمریکایی‬ ‫در لبنان و حمله به مدرس��ه‌ای آمریکایی در تونس) نش��ان‬ ‫می‌دهد که رئیس‌جمهوری آمریکا در بهبود رابطه این کشور‬ ‫با جهان اس�لام دچار شکستی فاجعه‌بار ش��ده و آرمان‌های‬ ‫کمپین «تغییر و امید» سرنوشتی غیر از تباهی و سیاهی پیدا‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬این احساسات ضد‌آمریکایی که در شخصیت فردی‬ ‫و سیاست‌های جورج‌ بوش ریش��ه دارد و طی هفته اخیر در‬ ‫قالب‌هایی جدید ـ از به آتش کشیدن سفارتخانه‌های آمریکا‬ ‫تا کشتن دیپلمات‌های این کشور در لیبی ـ بازخوانی شده به‬ ‫کابوس ماه‌های آخر دوره نخست ریاس��ت‌جمهوری اوباما‬ ‫تبدیل شده و برداش��تی خوش‌بینانه از آینده سیاسی وی را‬ ‫دشوارتر کرده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬شاید همین ویدئوی‬ ‫‪‌12‬دقیقه‌ای که در فضای اینترنتی منتش��ر شده‪ ،‬سرنوشت‬ ‫دموکرات‌ها در چهار سا ‌ل آینده را کاملا تغییر دهد‪.‬‬ ‫پی��ام دیگ��ر ادام��ه اعتراض‌ه��ای ضد‌آمریکایی در‬ ‫کشورهای اسالمی این اس��ت که حتی در صورت پیروزی‬ ‫اوباما در انتخابات ششم ماه نوامبر‪ ،‬تغییری در احساسات مردم‬ ‫کشورهای خاورمیانه نسبت به واشنگتن و سیاست‌هایی که‬ ‫شکست‌خورده بودن آنها طی چهار سال اخیر بارها اثبات شده‬ ‫ایجاد نخواهد شد؛ سیاست‌هایی که حتی با ظاهرسازی‌های‬ ‫دموکراتیک اوباما در جریان انقالب‌های خاورمیانه و به‌ویژه‬ ‫تحوالت مصر راه به جایی نبرد‪ .‬شاید دلیل این بی‌اعتمادی را‬ ‫تو‌جو کرد؛ آنها‬ ‫بتوان در رویکردهای خود آمریکایی‌ها جس ‌‬ ‫بارها اثبات کرده‌اند که نه تنها از فرص��ت‌ تغییر و جبران به‬ ‫در ایالت «اوهایو» از اعتراض‌های ش��دید ضد‌آمریکایی در‬ ‫کشورهای آمریکایی به‌عنوان «تحوالت هفته اخیر» یاد کرد‪.‬‬ ‫اوباما همچنین تاکید کرد که حفظ جان شهروندان آمریکایی‬ ‫از هر چیز دیگری مهمتر است‪ .‬شاید همین‌بی‌تفاوتی و عدم‬ ‫ابراز تاسف‪ ،‬آتش‌خشم مس��لمانان و به ویژه رای‌دهندگان‬ ‫مسلمان آمریکایی را تندتر کند‪.‬‬ ‫به اوج رسیدن این اعتراض‌ها در روز جمعه گذشته که‬ ‫روز مقدس مسلمانان به‌شمار می‌رود‪ ،‬اهمیت نقش مذهب در‬ ‫باورهای مسلمانان را هر چه بیشتر اثبات کرد و همین مساله‬ ‫نش��ان داد که دموکرات‌ها و حت��ی جمهوریخواهان آمریکا‬ ‫برای جبران این واقعه چه مسیر دشواری را پیش رو دارند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬دولتمردان واشنگتن با بیان اینکه به دلیل متعهد‬ ‫بودن به «آزادی بیان» نمی‌توانند مانع تکرار حوادث مشابه‬ ‫ش��وند‪ ،‬باعث بی‌اعتمادی هر چه بیشتر مسلمانان می‌شوند‬ ‫و از بین بردن این بی‌اعتم��ادی فارغ از اینک��ه دولت آینده‬ ‫آمریکا دموکرات باش��د یا جمهوریخ��واه‪ ،‬تقریبا غیرممکن‬ ‫به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫به خطر افتادن آینده سیاسی اوباما به‌دنبال انتشار این‬ ‫فیلم‪ ،‬نه تنها به دلیل انصراف جامعه مس��لمان از رای دادن‬ ‫به او بلکه به دلیل دی��دگاه چند‌قطب��ی و چند‌فرهنگی به‬ ‫جهان است که در قلب سیاست‌خارجی او جا دارد‪ .‬هر چند‬ ‫ممکن است اوباما در جریان دیدار خود با رهبران کشورهای‬ ‫اسالمی در حاشیه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در‬ ‫نیویورک به نوعی از آنها دلجویی ک��رده و بر ادامه رابطه با‬ ‫آنها تاکید کند‪ ،‬اما به نظر می‌رسد ابعاد این حادثه و تاثیرات‬ ‫آن گس��ترده‌تر و عمیق‌تر از آن اس��ت که با یک توضیح و‬ ‫دلجویی ساده حل‌و‌فصل شود‪.‬‬ ‫با همه تاثیری که این اعتراض‌های ضد‌آمریکایی روی‬ ‫آینده سیاسی اوباما خواهد داشت‪ ،‬به نظر می‌رسد این حادثه‬ ‫نس��خه بدتری را برای رامنی بپیچد‪ .‬فرماندار س��ابق ایالت‬ ‫«ماساچوست» که به واس��طه جمهوریخواه بودنش مواضع‬ ‫افراطی‌تری نسبت به رقیب دموکرات خود دارد‪ ،‬رویکرد اوباما‬ ‫در قبال این حادثه را محتاطانه دانس��ته و او را به عذرخواهی‬ ‫کردن از جامعه مسلمانان متهم کرده است‪ .‬او در جریان حادثه‬ ‫قرآن‌س��وزی در پایگاه بگرام نیز از عذرخواهی رسمی اوباما‬ ‫به‌شدت انتقاد کرده بود‪ .‬این کاندیدای جمهوریخواه همچنین‬ ‫گفت که اوباما نسبت به کشته شدن چهار شهروند آمریکایی‬ ‫بس��یار بی‌تفاوت بوده و قاطعیت الزم در محکوم کردن این‬ ‫حادثه را نداش��ته اس��ت‪ .‬مواضع رامنی در مورد این حادثه تا‬ ‫حدی تند و افراطی بود که بسیاری از دیپلمات‌های آمریکایی‬ ‫از جمله سفیر س��ابق واش��نگتن در موزامبیک و پرو‪ ،‬او را به‬ ‫بی‌تجربگی و فقدان دانش سیاسی متهم کرد‪.‬‬ ‫در هر حال اعتراض‌های اخیر ضد‌آمریکایی در جهان‬ ‫اسالم با همه تلخی‌ها و فرا‌زو‌فرودها حداقل این مساله را ثابت‬ ‫کرد که سیاس��ت خارجی اوباما هم در عمل و هم در اصول‬ ‫نظری‪ ،‬شکست‌خورده است‪g .‬‬ ‫منبع‪‌:‬تايم‬ ‫‪71‬‬
‫ورزش‬ ‫پس لرزه هاي لبنان‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫پاييزكارلوس‬ ‫جبهه داخلي عليه مربي پرتغالي تيم ملي فوتبال قدرت گرفته‌است‬ ‫‪72‬‬
‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪73‬‬
‫‪1‬‬ ‫ميالد حجت‌االسالمي‬ ‫گويا سرنوش��ت پر‌ماجراي فوتبال اي��ران با مربي‌هاي‬ ‫خارجي داستاني ناتمام اس��ت و اين روزها وضعيت كارلوس‬ ‫كي‌روش با روزهايي كه ساير س��رمربيان خارجي تيم‌ملي در‬ ‫ايران س��پري كرده‌اند‪ ،‬فرقي نمي‌كند‪ .‬شكست مقابل لبنان‬ ‫بود كه ديگر صبوري‌ها در مورد اين مربي پرتغالي تمام شد و به‬ ‫نظر مي‌رسد اتحادي نانوشته در بين منتقدان داخلي اين مربي‬ ‫شكل گرفته است‪ .‬در مورد اين نقدها مي‌توان داليل مختلفي‬ ‫را برجسته كرد‪ ،‬اما باید اين واقعيت را هم پذيرفت كه مربيان‬ ‫وطني در مورد گزينه‌هاي خارجي به‌خصوص زماني كه روي‬ ‫نيمكت تيم‌ملي ايران مي‌نشينند حساسيت چند برابري دارند‪.‬‬ ‫اين مربيان و البته منتقدان همواره روي اين نكته اصرار دارند‬ ‫كه مربيان خارجي بيشتر به فكر مسائل مادي هستند و توجه و‬ ‫دلسوزي الزم را به فوتبال ايران ندارند‪ ،‬ضمن آنكه نمي‌توانند‬ ‫در برقراري ارتب��اط با بازيكنان ايراني موفق باش��ند‪ ،‬اما مرور‬ ‫گذشته‌هاي فوتبال ملي ايران آن هم با حضور مربيان خارجي‬ ‫نشان مي‌دهد كه الزاما‬ ‫حل كردن چنين مشكالتي هم نتوانسته مربيان خارجي‬ ‫تيم‌ملي را از معرض نق��د و مخالفت مربيان و منتقدان داخلي‬ ‫حفظ كند‪ .‬در دوران پس از انقالب و تا اوايل دهه ‪ 70‬س��كان‬ ‫هدايت تيم‌ملي فوتبال ايران همواره در دستان مربيان ايراني‬ ‫بود و از آن پس بود كه به مرور پاي مربيان خارجي به‌خصوص‬ ‫كروات‌ها به فوتبال ايران و در نهايت تيم‌ملي باز شد‪.‬‬ ‫فصل سرد استانكو‬ ‫ورزش‬ ‫استانكو پوكله پوويچ‪ ،‬مربي كروات كارش را ابتدا با باشگاه‬ ‫پرسپوليس آغاز كرده بود‪ .‬او كه به نوعي جانشين علي پروين‬ ‫هم در پرسپوليس و هم در تيم‌ملي به حساب مي‌آمد به‌شدت‬ ‫زير ذره‌بين سلطان و دوستان قرار داشت‪ .‬با اين حال استانكو‬ ‫توانست در باشگاه پرسپوليس خودي نشان دهد و با اين تيم‬ ‫موفقيت‌هايقابل‌‌قبوليكسبكند‪.‬درآنزمانارتباطاينمربي‬ ‫با اميرعابديني‪ ،‬مديرعامل وقت سرخپوشان هم بسيار خوب بود‬ ‫و زماني كه عابديني رياست فدراسيون را هم بر‌عهده گرفت‬ ‫اين مربي را به‌عنوان سرمربي تيم‌ملي انتخاب كرد تا مهياي‬ ‫بازي‌هاي آسيايي هيروشيما شود‪ .‬در آن مقطع كوتاه استانكو‬ ‫به‌عنوان نخستين مربي خارجي تيم‌ملي بعد از انقالب تحت‬ ‫فشار بود و در هيروشيما هم تيم او به هيچ عنوان موفق نبود‪ .‬بعد‬ ‫از اين ناكامي‌او با عابديني هم دچار اختالف شد و از سوي ديگر‬ ‫فشار منتقدان داخلي به‌شدت افزايش پيدا كرد تا در نهايت پس از‬ ‫حضوري مجدد در پرسپوليس دوران نخست كاري او در فوتبال‬ ‫ايران به پايان برسد‪ .‬هر چند استانكو سال‌ها بعد براي هدايت‬ ‫سپاهان به ايران آمد‪ ،‬اما استانكوي بزرگ در همان دهه‪ 70‬براي‬ ‫فوتبال ايران تمام شد‪.‬‬ ‫موفقيت او در رسيدن ايران به جام‌جهاني آغاز شد و ابتدا گفته‬ ‫شد برخي بازيكنان ادعا كرده‌اند كه اين مربي در بين دو نيمه‬ ‫بازي ايران و استراليا هيچ نكته فني براي گفتن نداشته‪ ،‬البته‬ ‫بعدها مشخص شد كه در اين زمينه نقش بيژن ذوالفقارنسب‬ ‫هم كم‌رنگ نبوده اس��ت و اتفاقا اين مربي كه دستيار ويرا بود‬ ‫هم مدتي بعد از اين بازي منتقد او ش��د‪ .‬با كنار رفتن ويرا يك‬ ‫كروات سرشناس ديگر به نام ايويچ هدايت تيم ايران را برعهده‬ ‫گرفت‪ ،‬اما دوران كاري او بسيار كوتاه بود‪ .‬قبل از آنكه بخواهد‬ ‫مشكالت ايويچ به انتقاد رسانه‌ها و منتقدان داخلي بكشد اين‬ ‫بازيكنان تيم‌ملي بودند كه در مقابل او جبهه‌گيري كردند‪ .‬در آن‬ ‫زمان فوتبال ايران هنوز با نمايه‌هاي آماتوري در ذهن بازيكنان‬ ‫روبه‌رو بود و نخس��تين صعود به جام‌جهاني پس از دو دهه به‬ ‫مقداري زمان نياز داشت تا موجب تحول فرهنگي در فوتبال‬ ‫ايران شود‪ .‬هنوز از بازيكنان لژيونر در فوتبال اروپا خبري نبود و‬ ‫به همين دليل انضباط حرفه‌اي ايويچ به مذاق بازيكنان خوش‬ ‫نمي‌آمد‪ .‬در نهايت اردوي زمان‌بر ايتاليا وقايع را به سرعت رقم‬ ‫زد و ايويچ نيامده از فوتبال ايران رفتني شد تا پس از مدتي كوتاه‪،‬‬ ‫فوتبال ايران باز هم سراغ مربي وطني برود‪ .‬تجربه مربي وطني‬ ‫همجالل طالبي بود؛ يك مربي ايراني كه البته مدتي را در آمريكا‬ ‫زندگي كرده بود و به همين دليل در دوره خودش يك گزينه‬ ‫خاصبود‪.‬بعدازنتايجرضايت‌بخشدرجام‌جهاني‪،‬طالبيمدتي‬ ‫جايش را به پورحيدري داد كه با قهرماني بازي‌هاي آس��يايي‬ ‫بانكوك همراه بود‪ ،‬اما‪ ،‬سرمربي سابق بار ديگر جايگزين اين‬ ‫ي در جام ملت‌هاي‬ ‫مربي شد؛ هر چند دوران طالبي هم با ناكام ‌‬ ‫آسيا ‪ 2000‬لبنان پايان يافت‪ .‬ادمار براگا‪ ،‬مربي پرتغالي انتخاب‬ ‫اشتباه دیگر فوتبال ايران بود كه خيلي زود هم كنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫نوستالژي بالژ‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫از جام‌جهاني ‪ 1998‬فرانسه‪ ،‬ميروسالو بالژويچ جايش‬ ‫را در ذه��ن مردم اي��ران باز ك��رد‪ .‬مربي مهرباني ك��ه تا آخر‬ ‫رقابت‌ها كاله پليس مصدوم فرانس��وي را همراه خود داشت‬ ‫و توانست كرواس��ي را به مقام سوم جهان برس��اند‪ .‬روزهاي‬ ‫اول آمدن بالژ به فوتبال ايران بس��يار خاطره‌انگي��ز بود‪ ،‬اما‬ ‫هر چقدر روزهاي تيم‌ملي با ميروسالو بالژويچ پيش مي‌رفت‬ ‫انتقادها از او هم جدي‌تر مي‌ش��د‪ .‬بالژويچ در نخس��تين گام‬ ‫تصميم ب ‌ه ترميم تيم‌ملي فوتبال ايران گرفت و تحولي جدي‬ ‫را در اين تيم رقم زد‪ .‬طبيعي بود كه اين موضوع به مذاق برخي‬ ‫بازيكنان خوش نمي‌آمد‪ .‬بنابراين نخستين مقاومت‌ها و انتقادها‬ ‫در مقابل بالژويچ در ميان بازيكنان شكل گرفت‪ .‬از مهمترين‬ ‫چهره‌هاي معترض كه از همان زمان نه تنها كينه ميروسالو‬ ‫بلكه كال تمام «ويچ‌ها» را به دل گرفت هم خداداد عزيزي بود‪.‬‬ ‫اين بازيكن بود كه به چيرو لقب سياه‌كار داد؛ واژه‌اي كه بعدها‬ ‫در زمان اوج انتقادها از اين مربي در كانون توجهات قرار گرفت‪.‬‬ ‫اما زماني كه تحوالت اين مربي آثار خود را در تيم‌ملي نشان داد‬ ‫محله برو بيا‬ ‫از زمان رفتن استانكو‪ ،‬مربي كروات تا زمان آمدن يك‬ ‫كروات ديگر به نام ميروس�لاو بالژويچ به فوتب��ال ايران در‬ ‫مدت زماني هفت‌س��اله تحوالت بس��ياري در كادر فني تيم‬ ‫اي��ران رخ داد‪ .‬بعد از ماجراه��اي جالب تالش ب��راي آوردن‬ ‫آري‌هان ب��ه فوتبال ايران و ب��ردن اين مربي با وانت بر س��ر‬ ‫زمين محل تمري��ن تيم‌مل��ي و در نهاي��ت گريختن مربي‬ ‫هلندي‪ ،‬ابتدا محمد مايلي‌كهن در جام ملت‌هاي آس��يا با تيم‬ ‫ايران نتايج خوبي گرف��ت‪ ،‬اما اين مربي از ابتدا با رس��انه‌ها و‬ ‫برخي بازيكنان مش��كل داش��ت و همين موضوع سبب شد‬ ‫تا با شكس��ت مقابل قطر و كشيده ش��دن كار ايران به بازي‬ ‫پلي‌آف براي صعود ب��ه جام‌جهاني‪ ،‬او از س��متش كنار برود‬ ‫و جانش��ين او والدير ويرا‪ ،‬مربي برزيلي تيم اميد ب��ود‪ .‬ويرا در‬ ‫دو بازي حساس ايران مقابل استراليا روي نيمكت نشست و در‬ ‫نهايت تيم ايران با شگفتي تمام توانست تيم استراليا را مغلوب‬ ‫كند و راهي جام‌جهاني شود‪ .‬اما جالب آنكه انتقادها از ويرا بعد از‬ ‫‪74‬‬ ‫نقش رسانه‌هاي منتقد در بركناري‬ ‫بالژويچ بسيار بيشتر از مربيان و منتقدان‬ ‫داخلي بود‪ .‬بعد از بازي‌تراژيك ايران‬ ‫و بحرين و شكست ايران مقابل اين‬ ‫تيم كه در نهايت زمينه‌ساز بازماندن‬ ‫ايران از رسيدن به جام‌جهاني شد ديگر‬ ‫آتشفشان انتقادها به اوج رسيد‬ ‫تا اندازه زيادي از هجمه‌ها كاسته شد‪ .‬بازيكنان تازه‌وارد مانند‬ ‫ابراهيم ميرزاپور‪ ،‬رحمان رضايي‪ ،‬نيكبخت‌واحدي و ديگران‬ ‫در كنار ساير نفرات با‌تجربه خودي نشان دادند و برتري مقابل‬ ‫عربستان در تهران اوج كار بالژويچ بود‪ .‬اما اوضاع همين گونه‬ ‫خوب نماند و به مرور شرايط تغيير كرد‪ .‬شايد از اين دوران بود كه‬ ‫به مرور كمپيني مخفي عليه بالژويچ شكل گرفت و سرمربي‬ ‫كروات تيم‌ملي از سه جهت تحت فشار قرار گرفت‪ .‬بازيكنان‬ ‫قديمي‪ ،‬برخي مربيان و البته بيشتر از همه رسانه‌ها خط آتش‬ ‫سنگيني را در مقابل او تدارك ديدند‪ .‬هر چند در اين زمان بحث‬ ‫استفاده از مربي ايراني داغ بود‪ ،‬با اين حال‌بي‌ترديد در اين دوران‬ ‫نقش رس��انه‌هاي منتقد در بركناري بالژويچ بسيار بيشتر از‬ ‫مربيان و منتقدان داخلي بود‪ .‬بعد از بازي‌تراژيك ايران و بحرين‬ ‫و شكست ايران مقابل اين تيم كه در نهايت زمينه‌ساز بازماندن‬ ‫ايران از رسيدن به جام‌جهاني شد ديگر آتشفشان انتقادها به اوج‬ ‫رسيد‪ .‬در آن زمان مربيان ايراني چون محمد مايلي‌‌كهن‪ ،‬ناصر‬ ‫ابراهيمي‪ ،‬علي پروين و مهدي مناجاتي هم‌صدا با بازيكناني‬ ‫چون خداداد عزيزي به‌شدت عليه بالژويچ موضع‌گيري كردند‬ ‫و البته برخي رسانه‌هاي ورزشي همان شب هم حكم بركناري‬ ‫بالژويچ و حتي كنار‌رفتن صفايي فراهاني از فدراسيون فوتبال‬ ‫را صادر‌كردند‪ .‬بالژ كه حتي در شب بازي ايران و بحرين مورد‬ ‫انتقاد خشايار مستوفي هم قرار‌گرفته بود سرانجام در اين شرايط‬ ‫ناچار به كناره‌گيري شد‪ ،‬اما معدود موافقاني كه صدايشان در آن‬ ‫زمانه شنيده نمي‌شد‪ ،‬معتقد بودند مربي كه در ايران توانست‬ ‫ايرلند را شكست دهد‪ ،‬مي‌تواند در آينده براي فوتبال ايران مفيد‬ ‫باشد‪ .‬آنها منتقدان فوتبال نتيجه‌گرا بودند‪.‬‬ ‫دنياي خاكستري برانكو‬ ‫برانكو ايوانكوويچ هم دنيايي مشابه با‌استادش بالژ داشت‬ ‫و روزي كه از ايران رفت به اندازه حاميانش‪ ،‬منتقد و مخالف هم‬ ‫داشت‪ .‬منتقدان سنتي آن زمان از جمله مايلي‌كهن و ابراهيمي‌‬ ‫به همراه منتقدان رسانه‌اي از همان ابتدا با جايگزيني يك مربي‬ ‫كروات به‌جاي بالژ مخالف بودند‪ ،‬اما در نهايت محمد دادكان‪،‬‬ ‫رئيس جديد فدراسيون فوتبال كه خودش از منتقدان بالژويچ‬ ‫بود و بر‌آمدن مربي ايراني اصرار داشت تصيم به استفاده از برانكو‬ ‫گرفت‪ .‬قهرماني در بازي‌هاي آسيايي بوسان موقعيت برانكو را‬ ‫ارتقا داد و حتي جايگزيني كوتاه مدت همايون شاهرخي هم‬ ‫در مقطعي به‌جاي برانكو‪ ،‬به مذاق افكار عمومي خوش نيامد‪.‬‬ ‫در جام ملت‌هاي آس��يا تيم ايران نتايج خوبي گرفت و‬ ‫به‌خصوص شكس��ت دادن كره جنوبي در يك‌چهارم نهايي‬ ‫رقابت‌ها همه را به تيم برانكو اميدوار ساخت‪ ،‬اما شكست مقابل‬ ‫چين براي نخستين بار ايوانكوويچ را در مقابل چالشي قرار داد‬ ‫كه منتقدان داخلي آن را‌ترس مربي تيم‌ملي عنوان مي‌كردند‪.‬‬ ‫در فاصله جام ملت‌هاي آس��يا ت��ا مقدماتي جام‌جهاني‬ ‫صف منتقدان برانكو در ميان مربيان داخلي قطورتر مي‌ش��د‪.‬‬
‫مايلي‌كهن حتي در مقطعي كه مربي تيم اميد بود انتقادهايش‬ ‫هم ادامه داشت و از سوي ديگر خداداد عزيزي هم ديگر مربي‬ ‫ش��ده بود و البته منتقد برانكو بود‪ .‬مثل هميش��ه علي پروين‬ ‫و دوس��تانش از جمله ناصر ابراهيمي‌هم منتقد حضور مربي‬ ‫خارجي روي نيمكت تيم‌ملي ايران بودند‪ .‬اين صف با‌پيوستن‬ ‫مربيانيچونمحمداحمدزاده‪،‬مجتبيتقوي‪،‬بهمنفروتن‪،‬امير‬ ‫قلعه‌نويي‪ ،‬پرويز مظلومي به آن قطورتر شد‪ .‬اما برانكو درسش را‬ ‫از سرنوشت استاد به خوبي ياد گرفته بود و آن هم اينكه فوتبال‬ ‫ايراني نتيجه مي‌خواهد‪ .‬به‌همين دليل تا زماني كه او با تيم ايران‬ ‫نتيجه مي‌گرفت مشكلي وجود نداش��ت‪ .‬برانكو در مقدماتي‬ ‫جام‌جهاني‪ 2006‬موفق عمل كرد و ايران با شكست‌دادن ژاپن‬ ‫و بحرين در ورزشگاه آزادي صعودي با جلب رضايت حداكثري‬ ‫به جام‌جهاني داشت‪ .‬در سايه همين صعود فشار منتقدان براي‬ ‫بركناري برانكو پيش از جام‌جهاني ناكام ماند‪ .‬حتي علي‌آبادي‪،‬‬ ‫رئيس وقت س��ازمان‌تربيت‌بدني هم اصرار داشت كه مربي‬ ‫ايراني در جام‌جهاني روي نيمكت تيم ايران بنشيند‪ ،‬اما مقاومت‬ ‫دادكان در اين زمان اختالفات او با علي‌آبادي را بيش��تر كرد‪.‬‬ ‫رئيس وقت فدراسيون فوتبال كه منتقد رسانه‌اي كم‌نداشت در‬ ‫آن زمان توانست بخشي از رسانه‌ها را به سوي خود جلب كند و‬ ‫از اين جهت بار فشار رسانه‌ها بر برانكو به اندازه بالژ نبود‪ ،‬اما در‬ ‫نهايت نتايج تيم ايران در جام‌جهاني و شكست مقابل مكزيك‬ ‫و پرتغال نظريه سرمربي‌ترس��و را اثبات كرد و هم برانكو را به‬ ‫خانه‌اش فرستاد و هم زمينه‌ساز بركناري دادكان و البته تعليق‬ ‫فوتبال ايران شد‪.‬‬ ‫مربي وطني‬ ‫حسین قهار‬ ‫‪2‬‬ ‫ناکامی تیم‌ملی فوتب��ال کش��ورمان در حالی هنوز‬ ‫سوژه داغ رسانه‌هاست که فدراسیون فوتبال نه تنها بابت‬ ‫باخت برابر لبنان دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند‪ ،‬بلکه‬ ‫از روش‌ه��ای عجیب و غریب اس��تفاده می‌کند تا مثال‬ ‫به‌سرمربی تیم‌ملی شوک وارد کند‪ .‬هفته گذشته به‌دنبال‬ ‫ش��اهکار تیم‌ملی در بیروت ش��ایعه‌ای با‌طرح این س��وال‬ ‫خیلی زود رسانه‌ای ش��د؛ امیر قلعه‌نویی جانشین کی‌روش‬ ‫می‌شود؟ بدون تردید این سوالی است که بعد از اولین‬ ‫باخت تیم‌ملی ایران مقابل لبنان حداقل ‪‌24‬س��اعت‬ ‫ذهن بسیاری از فوتبال دوس��تان را به‌خود مشغول‬ ‫کرد‪ .‬خیلی‌ه��ا گمان می‌کردند ش��ایعه مربیگری‬ ‫قلعه‌نویی در تیم‌ملی مانور رسانه‌ای نزدیکان این‬ ‫مربی است‪ ،‬در حالی که پیگیری‌ها نشان می‌دهد‬ ‫سرمربی استقالل در جریان این خبرسازی نبوده‬ ‫است همان‌طور که بالفاصله نسبت به اظهارات‬ ‫وکیل خ��ود واکنش نش��ان داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫«به او گفتم مسئولیت تو کاملا حقوقی‬ ‫است و حق نداش��تی درباره مسائل‬ ‫دیگری که نام م��ن در آن مطرح‬ ‫است دخالت کنی‪ .‬او هم اشتباهش‬ ‫را پذیرفت‪ ».‬اما رمزگشایی پشت‬ ‫پرده اظهارنظر وکیل امیر قلعه‌نویی‬ ‫نش��ان می‌دهد که یکی از مس��ئوالن‬ ‫فدراسیون فوتبال با وی گفت‌وگویی داشته و از‬ ‫عالقه آقای وکیل به‌قلعه‌نویی در جهت تسویه‬ ‫حس��اب ش��خصی خود با کارلوس کی‌روش‬ ‫سوءاستفاده کرده است‪.‬‬ ‫بدون‌تردید شنیدن این خبر که شایعه‬ ‫سرمربیگری امیر قلعه‌نویی در تیم‌ملی‪ ،‬خبری‬ ‫بود که خود مدیران فدراسیون فوتبال آن را در‬ ‫رسانه‌ها برای تحت‌فشار گذاشتن کی‌روش به‬ ‫راه انداختند‪ ،‬در نوع خود‌بی‌سابقه است‪.‬‬ ‫مدی��ران فدراس��یون فوتب��ال از فروردی��ن‬ ‫م��اه سال‌گذش��ته باعق��د ق��راردادی س��ه س��اله‬ ‫س��کان هدای��ت تیم‌مل��ی را ب��ا ه��زار امی��د و‬ ‫آرزو به‌کارل��وس ک��ی‌روش س��پرد ه‌اند‪ ،‬ای��ن‬ ‫مرب��ی ن��ام آش��نای پرتغال��ی‪ ،‬اما هن��وز نتوانس��ته‬ ‫انتظ��ارات را ب��ر‌آورده کن��د و تیم‌ملی با چه��ار امتیاز‬ ‫از سه مسابقه کار بسیار سختی برای جام جهانی ‪2014‬‬ ‫برزیل دارد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی بعد از عملکرد ضعیف کی‌روش در‬ ‫کادر فنی تیم‌ملی‪ ،‬آن هم در شرایطی که اکثر اهالی فوتبال‬ ‫منتظر ایجاد تغییر و تحوالت اساس��ی مثبت با حضور این‬ ‫مربی در فوتبال کش��ور بودند‪ ،‬از گوش��ه و کنار اخباری در‬ ‫رابطه با تمایل کفاشیان به سرمربیگری امیر قلعه‌نویی در‬ ‫تیم‌ملی ایران در رسانه‌ها منتشر شد‪.‬‬ ‫هر‌‌چند کنار آمدن با این مساله که فدراسیون فوتبال‬ ‫به‌دلیل عدم نتیجه‌گیری و سخت‌ش��دن راه صعود تیم‌ملی‬ ‫به جام‌جهان��ی کارلوس کی‌روش مع��روف را از کار برکنار‬ ‫کند‪ ،‬کار بسیار سختی اس��ت‪ ،‬اما خبر احتمال سرمربیگری‬ ‫قلعه‌نویی در تیم‌ملی بع��د از عملکرد ضعی��ف تیم‌ملی در‬ ‫بازی‌های اخیر دوستانه و شکس��ت مقابل لبنان‪ ،‬رسما در‬ ‫ورزش‬ ‫و اينك كي‌روش‬ ‫تيم‌ملي فوتبال در كمال ناباوري به لبنان باخت و اكنون‬ ‫يك ديدار دشوار را مقابل كره‌جنوبي در ورزشگاه آزادي پيش‌رو‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ناكامي‌در ديدار مقابل كره مي‌تواند فشار انتقادها‬ ‫بر‌تيم كي‌روش را خرد كننده كند‪ .‬كفاشيان‪ ،‬رئيس فدراسيون‬ ‫فوتبال گفته اس��ت كه حتي در صورت باخت ب��ه كره هم از‬ ‫كي‌روش حمايت خواهد كرد ام��ا در مقابل صفي از منتقدان‬ ‫داخلي پيش‌روي آنهاست از مايلي‌كهن‪ ،‬مظلومي‌و اصغر شرفي‬ ‫گرفته تا منصور پورحيدري‪ ،‬اكبر ميثاقيان‪ ،‬بهمن فروتن‪ ،‬خداداد‬ ‫عزيزي و حتي مديراني چون فتح‌اهلل‌زاده و امير عابديني تا علي‬ ‫داييوقلعه‌نوييكهاينآخرينيم‌نگاهيهمبهنيمكتتيم‌ملي‬ ‫ي صلح جو‌تر چون ويسي هم شايد بعد از بازي‬ ‫دارد‪ .‬منتقداني كم ‌‬ ‫ايران و كره اگر همراه با موفقيت نباشد بر دامنه انتقادهايشان‬ ‫اضافه كنند‪ .‬اكنون بايد ديد سرنوش��ت كي‌روش ديگر مربي‬ ‫خارجي فوتبال ايران چه مي‌شود‪ .‬آيا سرمربي تيم‌ملي پرتغال‪،‬‬ ‫رئال مادريد و دستيار آلكس فرگوسن در منچستر يونايتد از اين‬ ‫روزهاي پر‌حادثه به‌سالمت رد خواهد شد؟‪g‬‬ ‫كودتاي ناكام عليه كي روش‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫ابتكار مربي ايراني هم براي مدت��ي در كانون توجهات‬ ‫قرار گرفت و جالب آنكه مبتكر اين طرح مجيد جاللي بود‪ .‬البته‬ ‫مجيد جاللي مانند ساير مربيان فوتبال ايران نگاه تك‌بعدي به‬ ‫ماجراي مربي ايراني و خارجي نداشت‪ ،‬بلكه او بر اين باور بود‬ ‫كه فوتبال ايران نتيجه‌گراست و به‌دنبال موفقيت‌هاي مقطعي‬ ‫است كه در اين شرايط مربيان ايراني موفق‌تر از مربيان خارجي‬ ‫خواهند بود و استفاده از مربيان خارجي تنها در صورت استفاده‬ ‫از يك مربي صاحب سبك بين‌المللي كه سال‌ها براي تحول‬ ‫در فوتبال ايران زمان داشته باشد‪ ،‬مفيد خواهد بود‪ .‬به هر حال‬ ‫مربيان ايراني براي نخستين بار دور ميز جمع شده و در نشستي‬ ‫كه نام خرد جمعي گرفت‪ ،‬سرمربي تيم‌ملي را انتخاب كردند‪،‬‬ ‫اما تئوري مربي ايراني هم بعد از ناكامي‌قلعه‌نويي و دايي در جام‬ ‫ملت‌هاي آسيا و مقدماتي جام‌جهاني‪ 2010‬به دست فراموشي‬ ‫سپرده شد و اين بار كار را به افشين قطبي سپردند‪ .‬حضور افشين‬ ‫قطبي خيزش تمام عيار منتقدان داخلي را در پي داشت از مايلي‬ ‫كهن و مظلومي‌گرفته تا عزيزي‪ ،‬دايي و قلعه‌نويي‪ ....‬قطبي هم‬ ‫خيلي زود از فوتبال ملي ايران كنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫چه‌کسی شایعه مربیگری قلعه‌نویی را مطرح کرد؟‬ ‫‪75‬‬
‫ورزش‬ ‫رسانه‌ها منتشر شد‪.‬‬ ‫این سناریو البته دقایقی بعد از باخت ایران به‌لبنان با‬ ‫انتشار یک گزارش عجیب در یک‌سایت خبری کلید خورد‪.‬‬ ‫این سایت خبری در گزارشی رسما از تالش تیم رسانه‌ای‬ ‫امیر قلعه‌نویی برای معرفی او به‌عنوان گزینه سرمربیگری‬ ‫تیم‌ملی خب��ر داد و به‌دنب��ال آن وکیل امی��ر قلعه‌نویی در‬ ‫گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها رس��ما از تمایل کفاشیان‬ ‫برای سرمربیگری این مربی در تیم‌ملی و انجام یک سری‬ ‫مذاکرات در این رابطه پرده برداشت‪.‬‬ ‫با انتشار این اخبار شایعات مختلفی هم درباره برکناری‬ ‫قریب‌الوقوع کی‌روش از سرمربیگری تیم‌ملی به‌گوش رسید‬ ‫که سکوت مدیران فدراس��یون فوتبال در روزهای ابتدایی‬ ‫باعث قوت گرفتن این شایعه شد‪.‬‬ ‫البته علی کفاش��یان در اولین مصاحب��ه‌ای که بعد از‬ ‫باخت تیم‌ملی به لبنان در رسانه‌ها به صورت رسمی انجام‬ ‫داد‪ ،‬با کمی تاخیر خیال اهال��ی فوتبال را با گفتن این جمله‬ ‫که‌ «کی‌روش س��رمربی تیم‌ملی می‌ماند و ب��ا هیچ مربی‬ ‫برای سرمربیگری تیم‌ملی مذاکره نداشته‌ایم» خیال اهالی‬ ‫فوتبال در رابطه با ابهامات به وجود آمده راحت کرد‪.‬‬ ‫یکی از مدیران ش��اغل در فدراس��یون فوتبال که تا‬ ‫چند‌ماه قبل ارتباط نزدیکی هم با تیم‌ملی داشت و تقریبا در‬ ‫جریان تمام اتفاقات فدراسیون فوتبال به خاطر نزدیکی با‬ ‫علی کفاشیان هست‪ ،‬در گفت‌وگو با مثلث‪ ،‬خبر سرمربیگری‬ ‫امیر قلعه‌نویی در تیم‌ملی را تکذی��ب کرد‪ ،‬اما پرده از اتفاق‬ ‫جالبی برداشت که نشان می‌دهد مدیران فدراسیون فوتبال‬ ‫به‌دنبال نتایج ضعیف تیم‌ملی‪ ،‬فقط برای تحت فش��ار قرار‬ ‫دادن کارلوس کی‌روش این خبر را منتشر کردند که احتمال‬ ‫دارد در صورت ع��دم نتیجه‌گیری در ب��ازی آینده تیم‌ملی‬ ‫مقابل کره‌جنوبی‪ ،‬در کادر فنی تغییر و تحوالتی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در فدراس��یون فوتبال در این باره‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬تا جای��ی که من خب��ر دارم فدراس��یون هیچ‬ ‫برنامه‌ای هرگز برای برکناری کارلوس کی‌روش نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هر‌حال کی‌روش مربی نیس��ت که بش��ود او را به‬ ‫راحتی برکنار کرد و ما باید قبول کنیم که دلیل اصلی نتایج‬ ‫اخیر فقط و فقط کی‌روش نیس��ت‪ .‬واقعیت اینجاس��ت که‬ ‫لیگ برتر فوتبال ایران هم شرایط خوبی ندارد و باشگاه‌ها‬ ‫هم آنطور که باید کار خود را در آماده سازی بازیکنان انجام‬ ‫نمی‌دهند‪ .‬مدیران فدراسیون نس��بت به‌تمام این جریانات‬ ‫اشراف کامل دارند‪.‬‬ ‫از آنجایی که کی‌روش در یکی از بندهای قرارداد خود‬ ‫رسما تعهد داده که نس��بت به‌نتایج تیم‌ملی پاسخگو باشد‪،‬‬ ‫فدراسیون به نوعی می‌خواهد از او زهر چشم بگیرد‪ .‬شایعه‬ ‫سرمربیگری امیر قلعه‌نویی در تیم‌ملی را هم خود مدیران‬ ‫فدراسیون فوتبال در رسانه‌ها به راه انداختند تا این مربی با‬ ‫جدیت بیشتری کار خود را دنبال و تیم‌ملی را آماده بازی با‬ ‫کره جنوبی کند‪».‬‬ ‫با هم��ه ای��ن حرف‌ه��ا‪ ،‬ام��ا فدراس��یون فوتبال و‬ ‫به‌خصوص علی کفاشیان نشان داده که در شرایط بحرانی‬ ‫پای سرمربی تیم‌ملی نمی‌ایستد‪.‬‬ ‫اتفاقی که در دوره مربیگری دایی هم رخ داد‪ .‬شاید‬ ‫اگر کی‌روش متوجه ش��وک عجیب و غریب فدراس��یون‬ ‫ش��ود این بار موضع دیگری در قبال مسئوالن فدراسیون‬ ‫اتخاذ کند‪ .‬هرچه باش��د این مربی پرتغالی از فدراسیونی‬ ‫که رئیسش علی کفاشیان است کم دلخور نیست و بارها‬ ‫درباره مشکالتش در آماده سازی تیم‌ملی گالیه‌هایی را‬ ‫رسانه‌ای کرده است‪.‬‬ ‫در همین حال یکی از مس��ئوالن فدراسیون فوتبال‬ ‫که رابطه دوس��تانه‌ای هم با‌کی‌روش ندارد‪ ،‬سعی می‌کند‬ ‫با‌تش��ویق کفاش��یان برای برکناری کی‌روش برد در بازی‬ ‫برابر کره‌جنوبی را آخرین فرصت کی‌روش برشمرد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪76‬‬ ‫مربیان ایرانی خودرا محق‌تر ازکی‌روش می‌دانند‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با مجيد جاللي‬ ‫‪3‬‬ ‫فوتبال ایران به نشنیدن نظرات کارگشا عادت کرده است‪ .‬مجید جاللی پس از دوران حضور برانکو در ایران زنگ خطر‬ ‫را برای فوتبال ملی کشور به صدا درآورد و عنوان کرد که فوتبال ایرانی باید از مرحله آرزوی همیشگی صعود به جام‌جهانی‬ ‫عبور کندوبه‌دنبالکسبنتیجهدراینرقابت‌هاباشد‪،‬اما‌بی‌توجهیبهنظراتیازایندستسببشد تافوتبالایراناکنون‬ ‫به مرحله‌ای برسد که حتی در مصاف بار‌قیبان نه چندان قدرتمند گذشته هم در آزمون رسیدن به جام‌جهانی دچار دردسر‬ ‫شود‪ .‬مجید جاللی این بار هم در گفت‌وگو با مثلث فلسفه ناکامی‌این روزهای فوتبال ایران را توضیح می‌دهد ‪.‬‬ ‫میالد حجت االسالمی‬ ‫آقای جاللی یکبار دیگر فوتبال ایران برای رسیدن‬ ‫تو‌پا زدن است‪ ،‬واقعا‬ ‫به جام‌جهانی در حال دس� ‌‬ ‫فوتبال ملی ما تا چه زمانی می‌خواهد در این شرایط‬ ‫باقی بماند؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬راه‌های پیشرفت فوتبال کاملا مشخص است‪.‬‬ ‫برای پاسخ این سوال باید به یک جمله زیبا از آرسن‌ونگر اشاره‬ ‫کنم که می‌گوید‪« :‬در برنامه توسعه فوتبال جوانان‪ ،‬نگاه شما‬ ‫به پیشرفت و موفقیت‌های آینده بسیار مهم‌تر از نتایج زودگذر‬ ‫است‪ ».‬کسی دارد این حرف‌ها را می‌زند در فوتبال دنیا شناخته‬ ‫شده و همواره دیدگاهی رو به فردا دارد‪ .‬پس باید پرسید آیا ما هم‬ ‫همین برنامه‌های توسعه‌ای را در فوتبال داشتیم؟‬ ‫جواب خود شما چیست؟‬ ‫‪ l‬مسلما خیر‪ ،‬ما س��ال‌ها با نتایج زودگذر خوشحال‬ ‫ش��دیم و به آنها کفایت کردیم‪ .‬هیچ‌گاه ب��ا برنامه‌ریزی‌های‬ ‫طوالنی مدت وارد تورنمنت‌ها و جام‌های مختلف نش��دیم‪.‬‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌ای مانند آنچه کره جنوب��ی و ژاپن انجام‬ ‫دادند و در حال حاضر عربستان س��عودی هم در حال اجرای‬ ‫آن است در فوتبال ایران شکل نگرفته و به همین دلیل همواره‬ ‫در تورنمنت‌هایی مانند مقدماتی جام‌جهان��ی ما با دلهره وارد‬ ‫مسابقات می‌شویم‪ .‬چون نگاه ما به نتایج زودگذر فعلی است و‬ ‫دیدگاهی برای فردا نداریم‪.‬‬ ‫حق با شماس�ت‪ ،‬اما چ�را مربیان خارج�ی مانند‬ ‫بالژویچ یا کی‌روش که کارنامه مشخصی هم دارند‬ ‫نتوانستند منشا تغییر در فوتبال ایران شوند‪ ،‬چرا‬ ‫کی‌روش نتوانس�ت همان حرفش که من فوتبال‬ ‫ایران را مانند خودم حرفه‌ای می‌کنم را عملی کند؟‬ ‫‪ l‬به دلیل آنکه فوتبال ما یک حالت س��رگردانی دارد‬ ‫و خودمان هم نمی‌دانیم که از فوتبال چه‌می‌خواهیم‪ .‬تعریفی‬ ‫از فوتبال ایرانی و ش��اخصه‌هایش‪ ،‬همچنین کمبودهای این‬ ‫فوتبال نسبت به فوتبال بین‌المللی نداریم و رویکرد ما به مربی‬ ‫خارجی هم تنها در زمان شکست‌هاست‪ .‬یعنی وقتی فوتبال‬ ‫ایران در مقطعی نتیجه نمی‌گیرد برای سرپوش‌گذاش��تن بر‬ ‫ناکامی‌به مربیان بزرگ و گران‌قیمت خارجی رجوع می‌کنیم‪،‬‬ ‫اما برای حضور این مربیان هیچ دیدگاهی نداریم و مثال از قبل‬ ‫هدفگذاری نشده است که با‌آمدن مربی چون کی‌روش قرار‬ ‫است ما از نقطه «الف» به نقطه «ب» برسیم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که هر مربی هم بیاوریم به مرور در این فرآیند فوتبال بعد‬ ‫از مدت کوتاهی حل خواهد شد و کارایی‌اش را از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫آق�ای جاللی یک نکته دیگ�ر هم وج�ود دارد‪ ،‬چرا‬ ‫مربیان ایرانی همواره در زمان حضور مربی خارجی‬ ‫در تیم‌ملی علیه او موضع‌گیری می‌کنند؟‬ ‫‪ l‬ببینیدآنهاموضعپیدانمی‌کنند‪،‬مربیانداخلیفضای‬ ‫فوتبال کشور را می‌شناس��ند و به‌راه‌های کسب نتیجه در این‬ ‫شرایط تسلط بیشتری دارند‪ .‬وقتی مسئوالن و مدیران فوتبال‬ ‫ما به‌دنبال نتایج زودگذر هستند‪ ،‬این مربیان به دلیل آشنایی با‬ ‫این فضا خود را برای کار در تیم‌مل��ی محق‌تر می‌دانند‪ .‬چون‬ ‫همانطور که گفتم زمانی حضور مربی سرشناس خارجی مفید‬ ‫خواهد بود که مشخص باشد از چه نقطه‌ای می‌خواهیم به‌‌چه‬ ‫نقطه‌ای برس��یم و موضوعات تخصصی‌تر طرح شود‪ ،‬در آن‬ ‫زمان شاید حتی این مربیان ایرانی هم از حضور سرمربی خارجی‬ ‫بهره‌بیش��تری ببرند‪ .‬اما آنها که در فوتبال نتیجه‌گرای ایرانی‬ ‫هستند خود را در این زمینه وارد‌تر از مربی خارجی می‌دانند‪.‬‬ ‫برای این وارد‌تر بودن نمونه‌ای هم دارید؟‬ ‫‪ l‬خب وقت��ی ما مربی چ��ون کی‌روش را ب��ه ایران‬ ‫می‌آوریم و سپس در بازی ایران و قطر باز هم تیم‌ملی مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌اش اس��تفاده از پرتاب‌های اوت‌دستی است‪ ،‬خب این‬ ‫مربیان می‌گویند ما که این روش‌ها را بهتر بلدیم‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال نه مربیان ایرانی و نه مربیان خارجی در‬
‫فوتبال ایران دس�ت به تغییر نسل نزده‌اند و دیگر‬ ‫خبری از پدی�ده در‌‌فوتبال و به‌خص�وص تیم‌ملی‬ ‫ایران نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬باز هم ایراد به همان بستر فوتبال نتیجه‌گرا و زودگذر‬ ‫باز می‌گردد‪ .‬در واقع مربی که بخواهد به بازیکنان جوان بها دهد‬ ‫و تغییر نسل ایجاد کند در واقع روی کار خودش ریسک کرده و‬ ‫چیزی بهخودشنمی‌رسدوازآنعجیب‌ترقوانینفوتبال کشور‬ ‫است که باشگاه‌ها و مدیران را از کارهای پایه‌ای و تولید و ساخت‬ ‫بازیکنان جوان دلزده می‌کند‪.‬‬ ‫برای رو‌کردن پدیده در فوتبال باید این رشته را در پهنه‬ ‫کل کشور توسعه دهیم و اگر لیگ‌برتر را قله فوتبال ایران بدانیم‬ ‫نمی‌توانیم این پدیده‌ها را در قله پیدا کنیم‪ ،‬بلکه باید نگاه ما به‬ ‫دامنه باش��د و این استعدادها را در س��طوح پایین‌تر و در دامنه‬ ‫فوتبالکشورپیداکنیموبابرنامه‌ریزیبهقلهبرسانیم‪.‬چراکهاگر‬ ‫نگاهماتنهابهپدیده‌هایلیگبرتریباشدنتیجهآنمی‌شود که‬ ‫یا پدیده نداریم یا معدود پدیده‌ها هم دیگر از این مرحله خودشان‬ ‫رشدی ندارند و تنها قیمت‌هایشان رشد می‌کند‪.‬‬ ‫به قوانین�ی که مدی�ران و باش�گاه‌ها را از کارهای‬ ‫پایه‌ای دلزده می‌کند‪ ،‬اشاره کردید‪ .‬چند نمونه در‬ ‫این باره می‌گویید؟‬ ‫با توصیفی که از فوتبال ایرانی داش�تید اکنون که‬ ‫عده‌ای اعتقاد دارند باید در‌تیم‌ملی تغییر ایجاد شود‬ ‫و مثال کی‌روش کنار برود‪ .‬شما چه نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬به نظر من حتما نیاز به تغییرات هست‪ ،‬اما اگر تصور‬ ‫می‌کنیم این تغییر باید در بخش مربیگری باش��د یعنی آنکه‬ ‫بار دیگر خ��ود را در هزار توی فوتبال س��ردرگم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بلکه‌باید این تغییر را در تیم‌ملی شاهد باشیم‪ .‬یعنی این موضوع‬ ‫را به کی‌روش تفهی��م کنیم که تیم ای��ران در بحث مالکیت‬ ‫توپ از حریفان خود ضعیف‌تر است و این موضوع به خوبی در‬ ‫بازی‌های اخیر نشان داده شده است‪ .‬اما در مقابل تیم ایران در‬ ‫بازی فیزیکی می‌تواند بر‌حریفان خود چیره شود و ما باید مسیر‬ ‫دیدارهای آینده خود را به این سمت بکشیم‪ .‬این کاری است که‬ ‫برانکو‪ ،‬قلعه‌نویی و قطبی آن را انجام دادند و با بازی فیزیکی و‬ ‫دوندگی به نتیجه رسیدند‪ .‬به همین دلیل باید در لیگ برتر به‬ ‫سراغ بازیکنانی با مشخصه بازی فیزیکی برویم تا حداقل در‬ ‫این مقطع نتایج زودگذر‪ ،‬تیم‌ملی موفق ش��ود به جام‌جهانی‬ ‫راه پیدا کند‪.‬‬ ‫یکی از سیاس�ت‌های ک�ی‌روش آوردن بازیکنان‬ ‫دورگه ایرانی‪ -‬اروپایی است‪ .‬آیا این بازیکنان هم‬ ‫می‌توانند نیاز تیم‌ملی را برطرف کنند؟‬ ‫برخ�ی اخبار حکایت از رایزنی ش�ما و مس�ئوالن‬ ‫فدراس�یون فوتبال برای حضور در تیم‌ملی داشته‬ ‫است‪ .‬آیا ش�ما در این زمینه پیشنهادی داده‌اید یا‬ ‫پیشنهادی به شما شده است؟‬ ‫‪ l‬به هیچ‌وج��ه این کار برای تیم‌ملی مفید نیس��ت‪.‬‬ ‫این بازیکنان اگر واقعا خوب و با‌کیفیت باشند به‌طور یقین در‬ ‫دستمزدهایباال‬ ‫که در تیم‌ملی فوتبال مربیان داخلی زیادی هم فعالیت کرده‌اند‬ ‫و این مربیان هم عملکرد چندان خوبی نداشتند‪ .‬به‌هر‌حال در‬ ‫تیم‌ملیفوتبالایرانمربیانیمانندافشینقطبی‪،‬امیرقلعه‌نویی‬ ‫و علی دایی فعالیت کردند‪ ،‬ولی نتوانستند نتیجه بگیرند و مردم‬ ‫را راضی کنند به همین دلیل هر کدام بعد از مدت زمانی برکنار‬ ‫شدند‪ .‬از طرف دیگر باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم‬ ‫که امروز توقع مردم هم از فوتبال ب��اال رفته و جو منفی علیه‬ ‫عملکرد تیم‌ملی ایران ایجاد ش��ده است‪ .‬بازی‌ها دائما پخش‬ ‫مستقیم می‌شود و مردم تیم‌ملی ایران را زیر ذره‌‌بین دارند‪ .‬نباید‬ ‫فراموش کنیم که کارلوس کی‌روش با تیم‌ملی پرتغال نتایج‬ ‫خوبی کسب کرده و با این تیم راهی مسابقات جام‌جهانی شده‬ ‫است‪ .‬در این شرایط نمی‌توانیم بگوییم که عملکرد این مربی در‬ ‫این مسابقات بر اساس شانس و اقبال بوده است‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫مربیانی در فوتبال ایران حضور داشته‌اند که هیچ تاثیری در این‬ ‫ورزش نداشته و از کی‌روش بسیار پایین‌تر بودند و من‌ترجیح‬ ‫می‌دهم در اینجا نامی‌از آنها نب��رم‪ ،‬چون قصد تخریب هیچ‬ ‫چهره‌ای را ندارم‪ .‬به هر حال مربیان مختلف س��طح یکسانی‬ ‫ندارند و هر‌کدام به‌گونه‌ای دارای سطح دانش متفاوتی هستند‪.‬‬ ‫اگر مربی برای فعالیت در تیم‌ملی انتخاب ش��ده و تایید شده‬ ‫است نباید صبر کنیم و باید به آنها فرصت بدهیم‪.‬کی‌روش تا به‬ ‫حال ‪ 18‬بازی انجام داده که از این تعداد بازی ‪ 2‬بازی را واگذار‬ ‫کرده و عملکردش در حدی که بزرگنمایی می‌شود بد نیست‪.‬‬ ‫به نظرم بزرگ کردن باخت‌هایی که تعداد آنها زیاد هم نیست‬ ‫بهانه است‪ .‬مربیان داخلی به‌ش��دت از درآمدهایی که مربیان‬ ‫خارجی به‌دست می‌آورند ناراحت هستند‪ .‬ما باید برای فوتبال‬ ‫کشورمان و برای اینکه در این رشته به رشد و پیشرفت برسیم‬ ‫برنامه بلند‌مدت داشته و صبر کنیم‪ .‬کی‌روش مربی بزرگی است‬ ‫و کسی نمی‌تواند به خاطر عملکرد کوتاه مدت او اعتراض بکند‪.‬‬ ‫در این شرایط تامل کردن بهترین راه است‪ .‬مربیان داخلی باید‬ ‫به خاطر تیم‌ملی فوتبال کشورمان صبر داشته باشند و به این‬ ‫مربی اجازه بدهند که برنامه‌های خود را به‌طور دقیق در تیم‌ملی‬ ‫پیاده کند‪g.‬‬ ‫افزایش داد‪ .‬بعد از ایویچ‪ ،‬بالزوویچ در فوتبال ملی ایران روی کار‬ ‫آمد و حرف و حدیث‌های زیادی هم در مورد این مربیان ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬بالزوویچ باالترین رقم قرارداد بعد از انقالب اسالمی را‬ ‫دریافت کرد‪ ،‬ولی در کار خود موفق نبود‪ .‬بالزوویچ مربی تیم‌ملی‬ ‫کرواسی بود و سابقه حضور در جام ملت‌های اروپا را داشت‪ ،‬ولی‬ ‫انتقادها در مورد او بحق بود‪ .‬اگر بخواهیم عملکرد تمام مربیانی‬ ‫خارجی که در فوتبال ایران فعالیت کردند را مورد بررسی قرار‬ ‫بدهیم متوجه می‌شویم که همه آنها مورد غضب مربیان داخلی‬ ‫بودند‪.‬از نظر من اصلی‌ترین علت مخالفت مربیان داخلی با آنها‬ ‫میزان باالی دستمزد آنهاست‪ .‬این مربیان همگی برای یک‬ ‫مدت زمان کوتاهی به ای��ران آمده و اکثرا هم عملکرد چندان‬ ‫مثبتی در فوتبال ایران نداشتند‪ .‬ولی همگی رقم‌های هنگفتی‬ ‫دریافت کرده و راهی کشور خود ش��دند و در تیم‌های دیگر با‬ ‫درآمد خوبی که در ایران به جیب زده بودن��د به کار خود ادامه‬ ‫دادند‪ .‬این تفاوت در حق‌الزحمه‌ها باعث شد دید مثبتی نسبت‬ ‫به مربیان خارجی وجود نداشته باشد‪ ،‬چرا‌که مربیان داخلی با‬ ‫رقم‌های بسیار پایینی در فوتبال ایران فعالیت می‌کردند و رقم‬ ‫قرارداد آنها با مربیان خارجی با عملکرد مشابه قابل مقایسه نبود‪.‬‬ ‫آخرین نمونه حضور مربیان خارجی کارلوس کی‌روش است‪.‬‬ ‫کی‌روش کارنامه خوبی دارد و بدون ش��ک کارنامه درخشان‬ ‫کارلوس کی‌روش را نمی‌توان نادیده گرفت‪ .‬باید با مربی بزرگی‬ ‫مثل کارلوس کی‌روش به صورت بلند‌مدت فعالیت کرد‪ .‬اگر‬ ‫کی‌روش چند سال در فوتبال ایران بماند بدون شک در مدت‬ ‫زمان چند‌ساله می‌توانیم تاثیر حضور این مربی باتجربه را در‬ ‫فوتبالکشورمانببینیم‪.‬اومخالفانخیلیزیادیداردومخالفان‬ ‫درجه اول او مربیان داخلی هستند ‪ ،‬چرا که هر کدام قصد دارند‬ ‫به‌گونه‌ای جای او را در تیم‌ملی بگیرند‪ .‬ولی واقعیت این است‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مربیان خارجی روی فوتسال ایران تاثیر‌گذاری زیادی‬ ‫داشتند‪ .‬این مربیان قبل و بعد از انقالب با عملکردهای مختلفی‬ ‫در فوتبال ایران شروع به فعالیت کرده و نتایج متفاوتی هم در‬ ‫فوتبال ایران کس��ب کردند که جزئیات فعالیت‌شان در تاریخ‬ ‫فوتبال ایران کاملا موجود است‪ .‬فرانک اوفارل‪ ،‬رایکوف‪ ،‬آلن‬ ‫راجرز و‪ ...‬تعدادی از مربیانی بودند که در فوتبال ایران تاثیرات‬ ‫مختلفی داش��تند‪ .‬در آن زمان من بس��یار جوان بوده و شاهد‬ ‫فعالیتشان بودم‪ .‬اوفارل قبل از بازی‌های سال‪ 74‬سرمربیگری‬ ‫ایران را برعهده گرفت و با کارنامه‌ای درخشان در ایران فعالیت‬ ‫کرد‪ .‬او مربی تیم منچس��تر‌یونایتد بود‪ ،‬ولی با وجود نام و آوازه‬ ‫باالیی که داشت از او به‌ش��دت انتقاد می‌کردند‪ .‬البته انتقادها‬ ‫فقط به مربی مثل اوفارل مربوط نمی‌شد و هر مربی که روی کار‬ ‫می‌آمد رسانه‌ها‪ ،‬مردم و مربیان فوتبالی داخلی موجی از انتقادات‬ ‫را علیه آنها راه می‌انداختند‪ .‬این شرایط مشابه مربیان خارجی‬ ‫بعد از انقالب بود‪« .‬ایویچ» مربی بود که بعد از انقالب در ایران‬ ‫شروع به فعالیت کرد‪ .‬او در فوتبال ایران به‌رغم تمام انتقادهایی‬ ‫که مربیان می‌کردند‪‌،‬بی‌توجه کار خود را پیگیری می‌کرد و از‬ ‫بقیه شناخته‌شده‌تر بود‪ .‬بعد از انقالب در مقطعی فوتبال ایران در‬ ‫رکود بود‪ ،‬ولی او تغییرات زیادی در فوتبال ما ایجاد کرد‪ .‬ایویچ‬ ‫روی دفاع فوتبال ایران به خوبی کار کرد و دفاع تیم‌ملی ایران‬ ‫را به خوبی منسجم کرد‪ .‬او روش کاری خاصی را در ایران پیاده‬ ‫کرد و بدون توجه به انتقادهایی که به او می‌شد به خوبی نتیجه‬ ‫گرفت و دفاع ایران را تحت‌تاثیر قرار داد‪ .‬ایویچ همچنین آمادگی‬ ‫جسمانی بازیکنان را هم با برنامه‌های خود به‌طور قابل توجهی‬ ‫‪ l‬خب من هم نظرم مانند دسته‌دوم است و معتقدم با‬ ‫آنکه تیم‌ملی ایران خوب کار نمی‌کند‪ ،‬اما حریفان ما هم آنقدر‬ ‫با‌کیفیتنیستند کهبتوانندمانعصعودایرانشوند‪.‬بنابراینازاین‬ ‫نظر شانس داریم‪ ،‬اما از یک طرف هم اگر قرار باشد مانند چند‬ ‫بازی اخیر باشیم آن وقت دیگر شانسی برای رفتن به جام‌جهانی‬ ‫نداریم‪ .‬یعنی شانس ما برای صعود در گرو تغییرات اساسی در‬ ‫ماهیت بازی تیم‌ملی است‪ .‬به نظرم با نباختن به کره‌جنوبی و‬ ‫بردن تیم قطر در کشورش صعود ایران به جام‌جهانی قطعیت‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬به هیچ وجه نه من تماسی داشته‌ام و نه تماسی‬ ‫با من گرفته شده است‪g.‬‬ ‫چرا مربيان خارجي دشمن دارند‬ ‫مرتضي محصص ‪ /‬كارشناس فوتبال‬ ‫محمد مایلی‌کهن گفته که تیم‌مل�ی ‪ 99‬درصد به‬ ‫جام‌جهانی نمی‌رود‪ .‬در مقابل عده‌ای هم می‌گویند‬ ‫با وجود آنکه ایران خوب بازی نمی‌کند اما تیم‌های‬ ‫دیگر گروه هم چندان برتر از ایران نیستند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬خب در همین تهران باش��گاه‌ها و تیم‌های زیادی‬ ‫هستند که به حضور در مس��ابقات دس��ته یک و یا جوانان و‬ ‫نوجوانان تمایل دارند‪ ،‬اما وقتی از همی��ن تیم‌های نوجوان و‬ ‫جوان برای حضور در رقابت‌ها مبلغ‪ 5‬یا‪ 10‬میلیون تومان طلب‬ ‫می‌شود دیگر چه‌انگیزه‌ای می‌ماند‪ .‬در حالی که دقیقا قانون باید‬ ‫به عکس باشد به باشگاه‌هایی که در فعالیت‌های پایه‌ای فعال‬ ‫هستند و در رده‌های مختلف سنی تیم می‌دهند باید کمک مالی‬ ‫ش��ود‪ .‬زمانی که در برزیل بودم از نزدیک مش��اهده کردم اگر‬ ‫باشگاهی در شش رده سنی تیم‌های پایه‌ای داشته باشد‪ ،‬دولت‬ ‫عالوه بر کمک سالیانه ‪ 450‬هزار دالر در زمینه مسائل دیگر از‬ ‫جمله استخدام مربی و تهیه توپ‪ ،‬لباس و خوابگاه به آنها کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬یک نمونه دیگر هم قانون سربازی است که باشگاهی‬ ‫یک بازیکن را پرورش می‌دهد و دقیق��ا به زمان ثمردهی که‬ ‫می‌رسد دیگر برای آن باشگاه نیست و باید به تیم دیگری برود‪.‬‬ ‫پروسه‌های فوتبالی خارج از کش��ور خود را نشان می‌دهند و‬ ‫الزم نیست در کوچه و پس‌کوچه‌های اروپا به‌دنبال آنها گشت‪.‬‬ ‫مانند اشکان دژاگه که توانمندی‌هایش اثبات شده‪ ،‬اما‬ ‫حتی آوردن بازیکنانی چون دژاگه و اینکه از یکی‪ ،‬دو گلی هم‬ ‫که به ثمر می‌رساند خوشحال ش��ویم در ظاهر شیرین است‪،‬‬ ‫چراکه باز هم ما را با این واقعیت روبه‌رو می‌سازد که چرا خودمان‬ ‫نمی‌توانیم بازیکنانی در این حد بسازیم و ناچاریم بازیکنی که در‬ ‫نقطه‌ای دیگر از دنیا متولد شده و در فرهنگ دیگری بزرگ شده‬ ‫و بازی کرده است را به تیم‌ملی بیاوریم؟‬ ‫‪77‬‬
‫کارلوس محافظه‌کار است‬ ‫گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا صدر درباره سرمربی تیم‌ملی‬ ‫‪5‬‬ ‫کی‌روش حاال مثل خیل�ی از مربیان خارجی مورد انتقاد ش�دید مربیان داخلی فوتبال ایران قرار گرفته اس�ت‪.‬‬ ‫انتقادهایی که پس از باخت به لبنان چند روز توفانی را برای سرمربی تیم‌ملی رقم زد‪ .‬حتی کار به جایی رسید که برخی‬ ‫ن تراشیدند هر چند این مربی پرتغالی ساکت ننشست و شایعات را‌بی‌اهمیت خواند‪.‬‬ ‫رسانه‌ها برای کی‌روش جانشی ‌‬ ‫کی‌روش رفته‌رفته ش�رایطی را در فوتبال ایران تجربه می‌کند که برانکو در مقطعی مش�ابه آن را تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫مقایسه کی‌روش و برانکو شاید مقایسه درستی نباشد‪ ،‬اما هر چه هست این مربی پرتغالی هم مقابل انتقادات همان‬ ‫راهی را اتخاذ کرده که برانکو را در جام جهانی به بن بست رساند‪ .‬در این باره با حمیدرضا صدر گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫میالد حجت االسالمی‬ ‫آقای صدر! چرا مربیان خارجی وقتی پا به فوتبال‬ ‫ایران می‌گذارند پس از مدتی شرایط پرفشاری‬ ‫برای آنها ایجاد می‌شود؟‬ ‫‪ l‬مربی��ان خارجی که ب��ه ایران می‌آین��د معموال‬ ‫با موج��ی از انتقادات مواجه می‌ش��وند‪ .‬البته این مس��اله در‬ ‫تمام موارد صدق نمی‌کند‪ .‬یادمان باش��د مصطفی دنیزلی با‬ ‫استقبال فراوانی روبه‌رو شد‪ .‬خیلی زیاد‪ .‬او حتی پس از سقوط‬ ‫پرس��پولیس و آخرین دوره حضورش ک��ه تیمش گل‌های‬ ‫پرشماری دریافت کرد هم با انتقادهای تندی مواجه نشد‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬به نظرم پاسخ این سوال روشن است‪ .‬دنیزلی نزد‬ ‫هواداران پرسپولیس محبوبیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫استقبال از کی‌روش هم بد نبود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬کارلوس کی‌روش هم با استقبال قابل توجهی‬ ‫روبه‌رو شد‪ .‬اما می‌توان گفت وقتی مربی فرنگی را به خدمت‬ ‫می‌گیرید انتظار دارید چیزی بیش��تر از مربیان خودی برای‬ ‫عرضه داشته باشد‪ .‬چیزی فراتر از بقیه آنها زیر ذره‌بین هستند‪،‬‬ ‫خصوصا از سوی مربیان داخلی و از سوی رسانه‌ها‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫اما پ�س از مدت�ی موج منف�ی علیه ای�ن مربیان‬ ‫ش�کل می‌گیرد‪ .‬مربی�ان داخلی ناخواس�ته علیه‬ ‫خارجی‌های ش�اغل در تیم‌مل�ی و حتی لیگ برتر‬ ‫ائتلاف می‌کنند و روزهای س�ختی را ب�رای این‬ ‫مربیان رقم می‌زنند‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬من تصور نمی‌کنم این موج منفی باعث شده باشد‬ ‫آنها خوب نتیجه نگیرند‪ .‬ما به‌ندرت به مربیان فرنگی فرصت‬ ‫کافی برای شناخت فوتبال ایران و برای اشراف یافتن به سایه‬ ‫روش��ن‌های جامعه ایران را می‌دهیم‪ .‬ی��ک واقعیت درباره‬ ‫خودمان وجود دارد؛ برای کسب نتایج خوب شتاب داریم‪.‬‬ ‫آیا برای این ادعا دلیل هم دارید؟‬ ‫‪ l‬نمونه‌های روشنی هم در همین یکی‪ ،‬دو سال اخیر‬ ‫پیش روی ما قرار دارد؛ به کرانچار نگاه کنیم که به دلیل عجله‬ ‫پرسپولیس در این باشگاه به جایی نرسید‪ ،‬ولی در سپاهان به‬ ‫موفقیت دست یافت‪.‬‬ ‫چرا این اتفاقات رخ می‌دهد؟ تکرار این اشتباهات‬ ‫و به نوعی این شتابزدگی چه معنایی می‌دهد؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬بای��د نکته مهمی‌را ع��رض کنم‪ ،‬مربیان‬ ‫خارجی معموال خیلی دیر می‌آیند و معموال هم زود می‌روند‪.‬‬ ‫زودتر از آن چه که خود را پیدا کنند و بازیکنان و تیم‌هایشان‬ ‫را‪ .‬گاهی سطح پایین و یا نتایج ضعیف و عملکرد بد مربیان‬ ‫باعث می‌شود علیه آنها موضع‌گیری ش��ود‪ .‬ولی باز هم این‬ ‫م��ورد در مربیان مختلف یکی نبوده اس��ت‪ .‬به کس��ی مثل‬ ‫کرانچار در پرسپولیس فرصت داده نشد ولی به دنیزلی این‬ ‫فرصت داده شد‪.‬‬ ‫و جایگاه کی‌روش کجاست؟‬ ‫‪ l‬کی‌روش در میانه جای دارد‪ .‬باید بگویم رسانه‌ها و‬ ‫مردم تدریجا از نتایج تیم او کالفه شده‌اند‪.‬‬ ‫چرا این حرف را می‌زنید؟‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬حضور کی‌روش در تیم‌ملی مصادف شده‬ ‫با نزول فوتبال ایران‪ .‬فوتبال ما فارغ از نتایج کنونی تیم‌ملی با‬ ‫چالش‌های فراوانی روبه‌رو است‪ .‬باشگاه‌ها قدرت مالی ندارند‬ ‫و با ریخت و پ��اش جلو می‌روند‪ .‬باش��گاه‌ها بازیکنان جوان‬ ‫خوش آتی��ه‌ای را معرفی نمی‌کنند‪ .‬تماش��اگران‌بی‌حوصله‬ ‫هستند و رس��انه‌ها‌بی‌تاب‪ .‬با این وصف ترکیب تیم کنونی‬ ‫کی‌روش که نتیجه نمی‌گیرد نقد پذیر است‪.‬‬ ‫انتقاد شما چیست؟‬ ‫‪ l‬محض نمونه باید عرض کنم س��ن بسیار باالی‬ ‫‌هافبک‌ها قابل نقد است‪ .‬آنهایی که توانایی مبارزه با حریفان‬ ‫جوان مثل لبنانی‌ها را ندارند‪.‬‬ ‫خ�ب ای�ن انتق�اد به چرخ�ه فوتب�ال ماس�ت نه‬ ‫کی‌روش؟‬ ‫‪ l‬اتفاقا ارتباطش اینجاست که کی‌روش زحمتی به‬ ‫خود نداده تا حداقل یکی‪ ،‬دوجوان را در ترکیب تیمش جای‬ ‫دهد‪ .‬چیزی که شاید گره گشا باشد‪.‬‬ ‫به نظر شما چرا او تا کنون دست به چنین اقدامی‬ ‫‌نزده اس�ت؟ چون قضاوت‌ها در م�ورد کی‌روش‬ ‫متفاوت است‪ .‬عده‌ای می‌گویند او اساسا انگیزه‌ای‬ ‫برای کار‌ک�ردن و معماری فوتبال ای�ران ندارد و‬ ‫حميدرض�ا ص�در معتقد اس�ت محافظ�ه‌كاري‬ ‫كي‌روش راه را براي انتقاد از او باز كرده است‬ ‫عده‌ای دیگر می‌گویند او ابزار کافی را در فوتبال‬ ‫ایران در اختیار ندارد‪ .‬چرا به قول ش�ما کی‌روش‬ ‫گاهی به خودش زحم�ت نمی‌دهد که کاری برای‬ ‫تیم‌ملی انجام دهد؟‬ ‫‪ l‬محافظه‌کاری او ایراد بزرگی اس��ت‪ .‬در کنار همه‬ ‫اینها نتوانس��ته مردانش را در زمینه روح��ی تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد و انگیزه مبارزه در آنها را باال ببرد‪.‬البته موضع‌گیری علیه‬ ‫مربیان هم دالیل خاص خود را دارد‪.‬از یک سو شایداعتقادی‬ ‫به فراگیری شیوه‌ها و انگاره‌های نو وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫اما بازیکنان دوست دارند به جام‌جهانی بروند‪ .‬در‬ ‫آنجا دیده ش�وند و به تیم‌های مطرح اروپایی راه‬ ‫پیدا کنند‪ .‬قبول ندارید؟‬ ‫‪ l‬این موضوع دیگری است‪ .‬حرف من این است که‬ ‫در برخی پست‌ها شرایط خوبی به وجود نیامده است‪ .‬برخی‬ ‫بازیکنان جای خود را تنگ می‌بینند‪.‬‬ ‫راه حل برون رفت از بحران فوتبال ایران چیست؟‬ ‫‪ l‬همه این مش��کالت راه حل دارد‪ .‬اما بهتر اس��ت‬ ‫از باش��گاه‌ها ش��روع کنیم‪ .‬نباید فرصت را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫باش��گاه‌ها باید مربیان مناس��بی را آورده و زمان کافی برای‬ ‫شناخت فوتبال ایران به آنها بدهند‪.‬‬ ‫در این ص�ورت آن مرب�ی می‌تواند با ط�رز تفکر‬ ‫خودش تیمش را بسازد‪ .‬درست است؟‬ ‫‪ l‬دقیقا همین‌طور اس��ت‪ .‬در این ص��ورت ما به آن‬ ‫مربی فرصت برپایی تیمی که به خود او تعلق دارد را داده‌ایم‪.‬‬ ‫برای مثال پرس��پولیس کنونی هر چه که هست تیم مانوئل‬ ‫ژوزه نیست‪ .‬هست؟‬ ‫به نظر ش�ما کی‌روش در تیم‌مل�ی در چه مقطعی‬ ‫اش�تباه ک�رد؟ آی�ا بهت�ر نب�ود از ابتدا دس�ت به‬ ‫جوانگرایی می‌زد و از ستاره باران کردن تیمی که‬ ‫دوندگی پایینی دارد پرهیز می‌کرد؟‬ ‫‪ l‬از همان ابتدا شاید بهتر بود این کار را می‌کرد‪ .‬اما‬ ‫اکنون اگر تیم‌ملی جوانگرایی کند و کل تیم را دگرگون کند در‬ ‫راه رسیدن به جام‌جهانی می‌بازد و خیلی راحت از تیمی مثل‬ ‫کره جنوبی شکست می‌خورد‪ .‬موقعیت تیم‌ملی سخت است‪.‬‬ ‫تیم دهداری در جام ملت‌های آسیا سوم ش��د‪ ،‬اما آیا اکنون‬ ‫حاضریم هزینه این کار را بپردازیم؟ آیا حاضریم جوانگرایی‬ ‫کنیم‪ ،‬ولی به جام جهانی نرویم؟ ضمن اینکه فکر نمی‌کنم‬ ‫کی‌روش حاضر باشد کسی مثل رحمتی را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫مشکل فوتبال ما چیست؟‬ ‫‪ l‬مشکل فوتبال ما تا حدودی به روانشناسی اجتماع‬ ‫باز می‌گردد‪ .‬این چیزی اس��ت که ک��ی‌روش نمی‌تواند حل‬ ‫کند‪ .‬یک مربی ایرانی می‌تواند با صحبت‌هایش احساسات‬ ‫بازیکنان را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬فوتبالیست‌های ما جنبه‌های‬ ‫احساس��ی خاصی دارند که اسمش را گذاش��ته‌ایم غیرت و‬ ‫تعصب‪ .‬اطرافیان کی‌روش یا خارجی هستند یا ایرانی‌های‬ ‫خارج نشین‪ .‬آنها در کالیفرنیا زندگی کرده‌اند و بازیکنان ما در‬ ‫زمین خاکی بازی کرده‌اند‪ .‬باید یک روانشناس مدل ایرانی‬ ‫کنار تیم‌ملی باشد‪ .‬من ضد‌مربی خارجی نیستم‪ ،‬اما مجموعه‬ ‫فعلی کادر فنی در حوزه‌های روحی ـ روانی نمی‌توانند کاری‬ ‫کنند‪ .‬بازیکنان هم تحت فشار هستند‪ .‬خبرنگاران با آنها حرف‬ ‫نمی‌زنند‪ ،‬تماشاگران آنها را هو می‌کنند و مسائلی دیگر که‬ ‫استرس آنها را باال می‌برد‪.‬‬ ‫به نظ�ر ش�ما مقاب�ل ک�ره جنوب�ی چ�ه اتفاقی‬ ‫رخ خواهد داد؟‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم‪ .‬اما تیم‌ملی با چند تغییر می‌تواند خودش‬ ‫را جمع کند‪ ،‬مجموعه تیم‌ملی باید هوشیار باشد‪ .‬اگر مسائل‬ ‫روحی و روانی بازیکنان حل شود صعود به جام جهانی امری‬ ‫دست یافتنی اس��ت‪ .‬تنها نکته مهم این اس��ت که در زمان‬ ‫باقی مانده تا پایان رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی ‪ 2014‬از‬ ‫تیم‌ملی حمایت کنیم و امیدوار باشیم که مشکلی بر سر راه‬ ‫این تیم به وجود نیاید‪g .‬‬
‫منتقدان‬ ‫كي‌روش‬ ‫غرض دارند‬ ‫گفت و گو با علي كفاشيان‬ ‫‪6‬‬ ‫بعد از بازی با لبنان واکنش‌ ش�ما ب�ه این باخت‬ ‫ش همیشگی فدراسیون فوتبال‬ ‫تداعی‌کننده واکن ‌‬ ‫بود!‬ ‫متاسفانه جامعه فوتبال یکدست نیست‪ ،‬به همدیگر کمک‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬ما برای ام��ورات خودمان بای��د اول از همه خود‬ ‫فوتبالی‌ها را منسجم کنیم‪ .‬گاهی وقت‌ها من مثال باشگاهی‬ ‫را می‌بینم که هزینه‌های زیاد می‌کند‪ ،‬اما وقتی قرار اس��ت‬ ‫حق عضویت خود را در لیگ بده��د‪ ،‬اهمال کاری می‌کند‪.‬‬ ‫وقتی ب��ه او می‌گوییم چرا حق عضویت خ��ود را نمی‌دهی‬ ‫می‌گوید امان از این بازیکنان که خیلی پول می‌گیرند‪ .‬خب‪،‬‬ ‫این درست نیست و ما معترضش هستیم‪.‬‬ ‫‪ l‬اتفاق�ا خیلی‌ه�ا انتق�اد می‌کنن�د ب�ه اینکه‬ ‫بازیکنان پول‌های زیادی می‌گیرند و در تیم‌ملی و‬ ‫باشگاه خودشان خوب عمل نمی‌کنند‪.‬‬ ‫شما مش�کل تیم‌ملی را در چه می‌بینید؟ به ویژه‬ ‫باخت مقابل لبنان؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬ما بهتری��ن مربی را ب��رای فوتبال ایران‬ ‫آوردیم‪ .‬او برنامه‌های خوبی برای تیم‌ملی دارد‪ .‬من کاملا از‬ ‫او حمایت می‌کنم‪ .‬کی روش امروز فوتبال ایران را زیر نظر‬ ‫دارد‪ ،‬اما متاسفانه تیم‌ملی بد نتیجه گرفته‪ .‬شاید یک بخشی‬ ‫از آن به دلیل این است که نفرات خوبی توسط باشگاه‌ها که‬ ‫مهمترین رکن در تامین منابع انسانی تیم‌ملی است تربیت‬ ‫نشده است‪ .‬خیلی از رس��انه‌ها می‌نویس��ند که تیم‌ملی در‬ ‫گذشته خوب بازی می‌کرده ولی االن اینگونه نیست‪ ،‬باید آن‬ ‫را ریشه‌یابی کرد‪ .‬چرا در گذشته خوب بودیم و االن به قول‬ ‫آنها بد می‌بازیم‪ .‬من معتقدم که همه اینها به خاطر کی‌روش‬ ‫نیست که این روزها مغرضانه او را مورد انتقاد قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫از هم‌اکنون ش�مارش معکوس ب�رای کی‌روش‬ ‫آغاز شده‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬ای��ن ش��مارش‬ ‫معکوس حرف شماست‪ .‬ما هیچ‬ ‫اولتیماتومی‌به او نداده‌ایم‪.‬‬ ‫حتی اگر مقابل کره هم ببازد؟‬ ‫‪ l‬تحت هیچ ش��رایطی‬ ‫م��ن اس��تعفای ک��ی‌روش را‬ ‫نمی‌پذیرم‪ ،‬حت��ی اگر به کره هم‬ ‫ببازد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪143‬‬ ‫‪ l‬من هم مثل همه ناراحتم‪ ،‬ضمن اینکه احساس‬ ‫مسئولیت هم می‌کنم‪ .‬اگر منظورتان این است که فدراسیون‬ ‫فوتبال در قبال این باخت‌ها احس��اس مسئولیت نمی‌کند‪،‬‬ ‫اشتباه می‌کنید‪ .‬به هر حال ما مشکالت خودمان را داریم و‬ ‫نتایج به دست آمده هم گرچه نگرانی‌ها را افزایش داده‪ ،‬اما‬ ‫نتیجه‌ای است در مسیر بازی‌های‬ ‫مقدماتی جام‌جهانی‪ .‬یک مقدار‬ ‫باید تالش��مان را زیاد کنیم‪ .‬من‬ ‫هم همیشه سعی کرده‌ام روحیه‌ام‬ ‫را حفظ کن��م تا بتوان��م فکرم را‬ ‫برای برنامه‌ریزی منسجم کنم‪.‬‬ ‫مثل برخ��ی مدیران نیس��تم که‬ ‫انرژی منفی بدهم‪ .‬از این جهت‬ ‫س��عی می‌کنم فضای پیرامونی‬ ‫را برای کار بدون اس��ترس کنم‪.‬‬ ‫می‌دانم سخت است و فدراسیون‬ ‫فوتبال در شرایط بسیار عجیبی‬ ‫به سر می‌برد‪.‬‬ ‫این روزها فدراسیون‬ ‫فوتبال با مشکالت زیادی‬ ‫روبه‌رو شده؛ از باخت تیم‌ملی‬ ‫در برابر لبنان تا تامین‬ ‫منافع مالی برای برنامه‌های‬ ‫فدراسیون‪ .‬علی کفاشیان‬ ‫گرچه روزهای سختی را‬ ‫سپری می‌کند‪ ،‬اما روحیه خود‬ ‫را نباخته و همچنان می‌خندد‪،‬‬ ‫حتی اگر تیم‌ملی ببازد‪.‬‬ ‫گرچه برای تامین این اولویت‌ها سختی‌های زیادی کشیده‪.‬‬ ‫تیم‌ملی نتیج��ه نگرفته‪ ،‬اما ما تالش��مان را کردی��م‪ .‬ما از‬ ‫تیم‌ملی و رده‌های دیگر غافل نبودیم‪ .‬ما در مسیر خودمان‬ ‫همانطور که گفتیم ناهمواری‌های زیادی داریم‪ .‬نباید در چاله‬ ‫بیفتیم‪ .‬مجبوریم آنها را رد کنیم‪ .‬شاید به خاطر همین است‬ ‫که حساسیت‌های زیادی روی تیم‌ملی و عدم نتیجه‌گیری‬ ‫آن وجود دارد‪ ،‬اما سوالم این است که چه کسی از فوتبال نفع‬ ‫می‌برد یا ضرر می‌کند؟ مگر نه اینکه اهالی فوتبال از بودن‬ ‫فوتبال و نتایج خوبش‪ ،‬چه تیم‌ملی چه رده‌های دیگر س��ود‬ ‫می‌برند؟ ما نباید کاری کنیم که فوتبال ضرر کند!‬ ‫فکر می‌کنید کره را می‌بریم؟‬ ‫‪ l‬بچه‌ها مصمم هستند‬ ‫و باانگیزه‪ ،‬امیدوارم‪ .‬فضای خوبی‬ ‫در تیم ب��ه وجود آمده‪ .‬انس��جام‬ ‫تیم‌ملی امروز بیشتر شده‪ ،‬گرچه‬ ‫برخ�ی‌ معتقدن�د راه�ی‬ ‫ما مشکالتی داریم که همانطور‬ ‫ک�ه فدراس�یون فوتبال‬ ‫ک��ه گفتم هم��ه آنه��ا مرتبط با‬ ‫می‌رود برخلاف جریان‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬سرمربی‌اش‬ ‫اصلی کشور است‪.‬‬ ‫و مسائل فنی نیس��ت‪ .‬اینها یک‬ ‫‪ l‬م��ن ای��ن ح��رف را‬ ‫فرآین��د اس��ت در نتیجه‌گیری‬ ‫می‌فهم��م و اتفاق��ا درک ه��م‬ ‫تیم‌مل��ی‪ .‬در ب��ازی با لبن��ان ما‬ ‫می‌کنم‪ ،‬اما م��ا برخالف جریان‬ ‫می‌توانستیم این تیم را شکست‬ ‫اصلی نیستیم‪ ،‬چه آنکه معتقدیم‬ ‫دهیم‪ ،‬اما فضا برای ما تغییر کرد‪.‬‬ ‫اتفاقا فدراس��یون فوتبال بر مدار‬ ‫علي كفاشيان بالفاصله پس از شدت گرفتن انتقادات عليه كي‌روش از سرمربي تيم ملي حمايت كرد‬ ‫شاید آنها از نظر انگیزه در بهترین‬ ‫اصول مورد احت��رام ورزش دنیا‬ ‫ش��رایط بودند و ما نه‪ .‬البته امروز‬ ‫حرکت می‌کن��د‪ .‬گرچ��ه داریم‬ ‫نمی‌توان گفت که تیم اندونزی و‬ ‫هزین��ه می‌دهی��م‪ ،‬ام��ا راهمان‬ ‫تایلند هم تیم‌های ضعیفی هستند‪ .‬ما فوتبالمان باید ارتقا پیدا‬ ‫ببینید‪ ،‬مشکل یک مقدار ریشه‌ای است و فقط بازیکنان‬ ‫درست است‪.‬‬ ‫کند و همه باید برای این موضوع تالش کنیم‪.‬‬ ‫مقصر آن نیس��تند‪ .‬فضای خوبی در فوتبال حاکم نیست‪ .‬ما‬ ‫شما نسبت به موضوعات خیلی خونسرد برخورد‬ ‫موضوع مجادل�ه رس�انه‌ها و تیم‌مل�ی را چگونه‬ ‫باید دست به یک نوس��ازی بزنیم و بیشتر از هر چیزی یک‬ ‫می‌کنی�د و همین مس�اله انتقادات و ش�ائبه‌های‬ ‫می‌بینید؟‬ ‫نوس��ازی معنوی در فوتبال به وجود بیاوری��م و فکرمان را‬ ‫زیادی ایجاد می‌کن�د‪ .‬در م�ورد تیم‌ملی و باخت‬ ‫‪ l‬ما جلسه خوبی با رسانه‌ها داشتیم و نمایندگان آنها‬ ‫درست کنیم‪.‬‬ ‫آن هم به نظر می‌رسد همان رویه همیشگی‌تان‬ ‫‌بی‌تکلف با بازیکنان تیم‌ملی سخن گفتند و بازیکنان تیم‌ملی‬ ‫شما درست می‌گویید‪ ،‬در همین موضوع تیم‌ملی‬ ‫را طی می‌کنید که شاید خیلی‌ها را عصبانی کند‪.‬‬ ‫هم‌بی‌تکلف مسائل خود را مطرح کردند‪ .‬من فکر می‌کنم‬ ‫خیلی‌ها معتقدند فدراس�یون در ناکامی‌تیم‌ملی‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬من در حال حاضر در س��ی و چند س��ال‬ ‫نباید روحیه خودمان را از دست دهیم‪ .‬همه باید تالش کنیم‪.‬‬ ‫نقش دارد‪.‬‬ ‫مدیریت خود بر ورزش و غیرورزش دورانی را طی می‌کنم‬ ‫ما از همراهی و همدلی خاطره‌ه��ای خیلی خوبی داریم‪ .‬به‬ ‫‪ l‬من این را بارها گفت��ه‌ام‪ .‬در جدول مربیان جهان‬ ‫که هیچ‌گاه سابقه آن را نداشتم‪ .‬اتفاقا می‌خواهم بگویم این‬ ‫نظرم اگ��ر تیم‌ملی خوب عمل کند و رس��انه‌ها هم حمایت‬ ‫کی‌روش نفر پانزدهم جهان و اول آسیاس��ت‪ .‬فدراس��یون‬ ‫انتخاب خود من است‪ .‬به خاطر اینکه فکر می‌کنم فدراسیون‬ ‫کنند‪ ،‬نه تنها در آینده موفق خواهیم شد‪ ،‬بلکه این اختالف‌ها‬ ‫فوتبال ه��م با وجود مش��کالت زیاد مالی ک��ه دارد چیزی‬ ‫فوتبال در مسیر درس��تی قرار دارد‪ .‬گاهی در چاله می‌افتیم‬ ‫برای تیم‌ملی کم نگذاشته و اولویت‌هایش را رعایت کرده‪،‬‬ ‫اما نباید در چاه هم بیفتیم‪ .‬ما مسیر سختی پیش‌رو داریم و‬ ‫هم از بین می‌رود‪g .‬‬ ‫‪79‬‬
‫ورزش‬ ‫شكست پروژه تغيير‬ ‫شكست طرح كودتا‬ ‫عليه كفاشيان‬ ‫تحركات مخالفان رئيس فدراسيون فوتبال؛بدون نتيجه‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫علي كفاشيان با وجود مخالفانش همچنان به ماندن در مصدر فدراسيون اطمينان دارد‪.‬‬ ‫‪74‬‬
‫‪1‬‬ ‫اسفند ماه ‪1390‬علی کفاشیان با کشمکش‌های فراوان‬ ‫توانس��ت با پیروزی در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫ریاست دوباره خود در فوتبال ایران به مدت چهار سال دیگر را‬ ‫جشن بگیرد‪ .‬اما اخبار منتشر شده در طول چند هفته گذشته‪،‬‬ ‫حکایت از این دارد که شاید وی به‌زودی باید ساز خداحافظی‬ ‫کوک کند و با دنیای مدیریت در فوتبال خداحافظی کند‪ .‬گویا‬ ‫تعداد زیادی از اعضای مجمع عمومی فوتبال ایران دست به‬ ‫دس��ت هم داده‌اند تا با برگزاری مجمع عمومی به صورتی‬ ‫کاملا قانونی‪ ،‬رای به کنار رفتن کفاش��یان از سمت ریاست‬ ‫فدراسیون فوتبال بدهند‪ .‬سمتی که برای او هزینه‌های کمی‬ ‫به‌دنبال نداشت‪.‬‬ ‫کفاشیان چگونه دوباره رئیس شد؟‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ 15‬اس��فند ماه ‪1390‬؛ س��الن کمپ تیم‌ه��ای ملی‬ ‫فوتسال؛‌ مجمع انتخابات فدراس��یون فوتبال کاندیداهای‬ ‫ریاس��ت فدراس��یون هر کدام با نمایندگان خود وارد سالن‬ ‫می‌شدند‪ .‬حسین قریب با در دس��ت داشتن چند برگه کاغذ‬ ‫از خ��ودروی امین ن��وروزی دکتر معروف اس��تقاللی پیاده‬ ‫شد تا وارد سالن ش��ود‪ .‬پشت س��ر او علی نظری جویباری‬ ‫مدیرسابق روابط عمومی باشگاه استقالل هم دیده می‌شد‪.‬‬ ‫اکثر خبرنگارانی که در راهروی محل پذیرایی از میهمانان‬ ‫در حال گرفتن کارت‌های شناسایی خود بودند‪ ،‬خودشان را‬ ‫برای پوشش اخبار پیروزی مدیرعامل سابق باشگاه استقالل‬ ‫در انتخابات آماده کردند‪ .‬قریب با چهره‌ای خندان و خیالی‬ ‫راحت وارد س��الن برگزاری مجمع شد اما خوشحالی او چند‬ ‫ساعتی بیشتر دوام نداشت‪ .‬تالش‌ها برای پیدا کردن علی‬ ‫کفاشیان نتیجه‌ای نداد اما کمی آن سوتر کفاشیان در کنار‬ ‫محمد عباسی و حمید سجادی ایس��تاده و در نزدیکی دفتر‬ ‫آکادمی‌ ملی فوتب��ال ایران دارد با وزی��ر ورزش و معاونش‬ ‫آخرین حرف‌ها را در رابطه ب��ا چگونگی برگزاری انتخابات‬ ‫مطرح کرد‪ .‬آیا کفاش��یان ب��رای کناره گی��ری از انتخابات‬ ‫از س��وی مدیران وزارت ورزش و جوانان تحت فش��ار قرار‬ ‫گرفته است؟ چه لزومی‌دارد نیم ساعت مانده به آغاز مجمع‬ ‫کفاشیان با وزیر ورزش جلسه برگزار کند؟ اینها ابهاماتی بود‬ ‫که علی کفاشیان برای اینکه پاس��خی به آن ندهد از درب‬ ‫پشتی سالن کمپ تیم‌ملی فوتس��ال به همراه وزیر ورزش‬ ‫وارد محل برگزاری مجمع انتخاباتی ش��د‪ .‬با این حال همه‬ ‫از کناره‌گیری کفاش��یان از انتخابات سخن می‌گفتند‪ .‬علی‬ ‫کفاشیان از مدت‌ها قبل به مدیران وزارتخانه قول داده بود که‬ ‫از انتخابات کناره‌گیری کند‪ .‬اینکه قبل از برگزاری انتخابات‬ ‫این کار عملی شود اما ثبت نام عزیز محمدی برای انتخابات‬ ‫ریاست فدراسیون تمام معادالت را بر هم زد‪ .‬کفاشیان از چند‬ ‫روز قبل به مدیران وزارت ورزش اعالم کرده بود در صورتی‬ ‫که از انتخابات فدراسیون فوتبال کنار بکشد‌‪ ،‬عزیزمحمدی‬ ‫در انتخابات فدراسیون پیروز می‌شود و با استفاده از این بهانه‬ ‫که مدیران وزارت ورزش اصال نمی‌خواستند عزیزمحمدی‬ ‫دوباره نقشی در فدراسیون فوتبال داشته باشد‪ ،‬حضورش در‬ ‫انتخابات را قطعی کرد و این یعنی نهایت تیزهوشی!‬ ‫گویا کفاش��یان قبل از برگزاری مجمع در جلسه‌اش‬ ‫با وزیر ورزش اعالم کرده بود ک��ه احتماال انتخابات به دور‬ ‫دوم کش��یده می‌ش��ود و در دور دوم که عزی��ز محمدی به‬ ‫صورت اتوماتیک از گردونه رقابت حذف می‌ش��ود‪ ،‬او رسما‬ ‫کناره‌گیری‌اش را اعالم می‌کن��د‪ .‬همین ضمانت کافی بود‬ ‫تا وزارت ورزش کمی آرام‌تر اتفاقات روز مجمع را دنبال کند‪.‬‬ ‫علی کفاش��یان به هر بهانه‌ای که بود‌‪ ،‬از فش��ار برای‬ ‫کناره‌گیری از انتخابات فرار کرد‪ .‬با ای��ن حال وزیر ورزش‬ ‫اعالم کرد که رای سفید به داخل صندوق می‌اندازد‪ .‬به‌دنبال‬ ‫وزیر ورزش حمید سجادی و سایر اعضای مجمع به ترتیب‬ ‫نام و حروف الفبا به جلوی صندوق رفتند‪ .‬حمید سجادی و‬ ‫مدیران وزارتخانه منتظر بودند تا علی کفاشیان کناره‌گیری‬ ‫خود را اع�لام کند اما ای��ن اتفاق رخ نداد‪ .‬علی کفاش��یان‪،‬‬ ‫محمد‌حسین قریب و عزیزمحمدی هر کدام به ترتیب ‪،39‬‬ ‫‪ 23‬و ‪ 11‬رای آوردند‪ .‬به این ترتیب عزیز محمدی از گردونه‬ ‫رقابت کنار رفت‪ .‬همچنین با شمارش آرا‌ء مشخص شد هیچ‬ ‫رای س��فیدی به داخل صندوق انداخته نش��ده است و این‬ ‫ادعای وزی��ر ورزش مبنی بر‌بیطرفی را زیر س��وال می‌برد‪.‬‬ ‫علی‌کفاشیان با گفتن این خبر که انتخابات به دور دوم کشیده‬ ‫ش��د و البته چند طعنه آبدار‪ ،‬از خجال��ت رقیبش درآمد‪« :‬ما‬ ‫رای‌گیری دوم را انجام می‌دهیم اما مدنظر داشته باشید قریب‬ ‫فرد توانمندی است و به ایشان هم رای بدهید‪ .‬من در دور دوم‬ ‫انتخابات هستم و توصیه‌ام به خاطر مصلحت فوتبال است‪.‬‬ ‫من باز هم می‌گویم که به ایش��ان رای بدهید»‪ .‬رای‌گیری‬ ‫دور دوم آغاز ش��د‪ .‬باز ه��م اعضا از جای خود بلند ش��دند و‬ ‫به‌ترتیب آراء خ��ود را داخل صندوق انداختن��د‪ .‬در این بین‬ ‫حمید سجادی دارد به مهدی تاج و عزیز محمدی حرف‌هایی‬ ‫می‌زند (بعد‌ها در برنامه نود مشخص شد که سجادی به نواب‬ ‫رئیس سابق فدراسیون فوتبال تاکید کرد که آنها به کفاشیان‬ ‫بگویند او نمی‌تواند رئیس شود و باید کنار بکشد)‪.‬‬ ‫لحظاتی بعد علی کفاش��یان با ‪ 49‬رای دوباره رئیس‬ ‫فدراس��یون فوتبال ش��د‪ .‬در این بین همه می‌گویند وزارت‬ ‫ورزش از کفاشیان که خودش استاد برگزاری مجامع است‬ ‫رودس��ت خورد تا به این ترتی��ب گزین��ه‌ وزارت ورزش در‬ ‫انتخابات فدراسیون فوتبال رای نیاورد‪.‬‬ ‫تالش ب�رای ابطال انتخابات ریاس�ت فدراس�یون‬ ‫فوتبال‬ ‫«انتخابات فدراس��یون فوتبال به صورت غیر قانونی‬ ‫برگزار شده و علی کفاشیان برای ریاست در این مجموعه منع‬ ‫قانونی دارد»؛ این خبری بود که صبح روز سه شنبه ‪16‬اسفند‬ ‫م��اه ‪ 1390‬روي خروجی تم��ام س��ایت‌ها و خبرگزاری‌ها‬ ‫قرار گرف��ت و فوتبال ای��ران را با چالش جدی��دی رو به رو‬ ‫کرد‪ .‬از آنجایی که مدیران س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور‬ ‫چند روز قبل از برگزاری انتخابات نس��بت ب��ه غیر قانونی‬ ‫بودن حضور افراد بازنشسته در انتخابات اخطار داده بودند‪،‬‬ ‫علی‌کفاشیان و همکارانش بدون توجه به این اخطاریه‌ها با‬ ‫استناد به اساسنامه فدراسیون فوتبال‪ ،‬رسما مجمع انتخاباتی‬ ‫فدراسیون فوتبال را در تاریخ مقرر یعنی ‪ 15‬اسفند ماه برگزار‬ ‫کردند‪ .‬جالب اینجا است که سازمان بازرسی از مدیران وزارت‬ ‫ورزش هم به خاطر اینکه در انتخابات حضور پیدا کردند ایراد‬ ‫قانونی گرفت‪ .‬به‌دنبال انتشار این اطالعیه‪ ،‬علی کفاشیان در‬ ‫روزهای ابتدایی سکوت اختیار کرد و سایت رسمی فدراسیون‬ ‫فوتبال فقط با انتشار جوابیه‌ای چهار‌بندی رسما بر این نکته‬ ‫تاکید کرد که اطالعیه سازمان بازرس��ی کل کشور به این‬ ‫دلیل که طبق اساس��نامه فدراس��یون فوتبال که به مصوبه‬ ‫هیات دولت هم رسیده است‪ ،‬این مجموعه نهاد غیر دولتی‬ ‫به حساب می‌آید و انتخابات به صورت قانونی برگزار شد‪ .‬اما‬ ‫این پایان ماجرا نبود‪.‬‬ ‫سازمان بازرس��ی این بار با فش��ار آوردن به مدیران‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان خواس��تار ابط��ال انتخاب��ات‬ ‫فدراس��یون فوتب��ال و اس��تعفای مدیران بازنشس��ته این‬ ‫‪75‬‬
‫ورزش‬ ‫آینده‌ای نزدیک غالمرضا بهروان که گزینه نایب رئیس دوم‬ ‫بودند در رابطه با علت ع��دم برگزاری مجمع برای انتخاب‬ ‫مجموعه ش��د‪ .‬تا جای��ی که محمد عباس��ی ک��ه دقایقی‬ ‫فدراسیون فوتبال هم هست و از حامیان کفاشیان به حساب‬ ‫نایب رئیس دوم اینگونه اعتراف کرده اس��ت‪« :‬می‌ترسم‬ ‫بع��د از پایان انتخاب��ات فدراس��یون در جم��ع خبرنگاران‬ ‫می‌آید به همراه ششگالنی رئیس هیات فوتبال آذربایجان‬ ‫خودم را ه��م بردارند‪ ».‬هرچند در اساس��نامه فدراس��یون‬ ‫گفته بود‪ «:‬س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور نباید انتخابات‬ ‫شرقی نتوانند دوباره در انتخابات هیات فوتبال استان‌های‬ ‫فوتبال آمده اس��ت که در صورت عدم انتخاب نواب رئیس‬ ‫فدراس��یون فوتب��ال را تحت الش��عاع ق��رار ده��د و ما از‬ ‫خود رای بیاورند و به این ترتیب حامیان کفاشیان در مجمع‬ ‫در انتخاب��ات رئیس فدراس��یون حداکثر ی��ک ماه فرصت‬ ‫انتخاب اف��راد م��ورد نظ��ر مجم��ع حمای��ت می‌کنیم»‬ ‫عمومی یکی یکی کنار می‌روند‪ .‬در این بین گفته می‌شود‬ ‫دارد تا انتخابات مج��دد برگزار کند‪ ،‬اما با گذش��ت چیزی‬ ‫بع��د از چن��د روز ب��ا ی��ک عقب نش��ینی عجی��ب اعالم‬ ‫مدی��ران وزارت ورزش و جوانان ه��م حمایت‌های الزم را‬ ‫حدود هفت م��اه از این اتفاق‪ ،‬علی کفاش��یان هنوز مجمع‬ ‫ک��رد‪«:‬وزارت ورزش و جوان��ان تاب��ع قانون اس��ت و اگر‬ ‫از اقدامات این مدیران باش��گاهی انج��ام می‌دهند‪ .‬گفته‬ ‫عمومی فدراس��یون فوتب��ال را برگزار نکرده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫تشخیص داده شود كهکفاشیان نمی‌تواند رئیس فدراسیون‬ ‫می‌شود مالک باشگاه ملوان و اس��تیل‌آذین یکی از اولین‬ ‫تاریخ برگزاری مجمع در این چند ماه بارها و بارها از سوی‬ ‫فوتبال بماند‪ ،‬به وظیف��ه قانونی خود عم��ل می‌کند»‪ .‬در‬ ‫نفراتی اس��ت که برگه درخواس��ت مجمع فوق‌العاده برای‬ ‫مدیران فدراسیون فوتبال تغییر کرد و طبق گفته یک منبع‬ ‫آخرین روزهای س��ال ‪ 1390‬بحث گرفتن مجوز از هیات‬ ‫برکناری کفاش��یان را امضا کرده اس��ت‪ .‬باتوجه به شرایط‬ ‫آگاه در فدراس��یون فوتبال‪ ،‬نتایج ضعی��ف تیم‌ملی و حجم‬ ‫دولت برای ادامه فعالیت کفاش��یان در فدراس��یون فوتبال‬ ‫فعلی فوتبال ایران باید ماجرای تالش مدیران در رابطه با‬ ‫زیاد انتقادات به وضعیت تیم‌ملی تاثیر بسیار زیادی در این‬ ‫مطرح شد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نهایت این‬ ‫برکناری کفاشیان را جدی گرفت‪ .‬به ویژه حاال که مشکالت‬ ‫اتفاق داشت‪ .‬در حال حاضر مدیران فدراسیون فوتبال رسما‬ ‫خبر در رس��انه‌ها انتشار یافت که کفاش��یان برای مدیریت‬ ‫فوتبال باعث شد تا ریاست‌جمهوری هم چند روز قبل نسبت‬ ‫اعالم کرده‌اند مجمع عمومی را اواخر مهرماه و بعد از بازی‬ ‫در فدراسیون فوتبال مجوز یک‌س��اله دریافت کرده است؛‬ ‫به ش��رایط بحرانی فوتبال ایران‬ ‫مجوزی ک��ه هی��چ وقت در‬ ‫ابراز نگرانی کند و خواس��تار این‬ ‫رابطه با جزئیات آن خبری در‬ ‫شود که همه دست به دست هم‬ ‫رسانه‌ها منتشر نشد و هنوز هم‬ ‫بدهند ت��ا فوتبال ک��ه از اهمیت‬ ‫معلوم نیست آیا در حال حاضر‬ ‫ویژه‌ای نزد مردم برخوردار است‬ ‫کفاش��یان واقعا مجوز هیات‬ ‫به موفقیت برس��د وتیم ملی به‬ ‫دولت را دریافت کرده اس��ت‬ ‫جام جهانی ب��رود‪ .‬این موضوع‬ ‫یا نه؟ ولی از همان فردای روز‬ ‫نشان می‌دهد مقامات عالی‌رتبه‬ ‫انتخابات فدراسیون فوتبال تا‬ ‫اجرايي کشور هم اتفاقات فوتبال‬ ‫کنون همواره ش��ایعاتی مبنی‬ ‫ای��ران را رص��د می‌کنن��د و در‬ ‫بر اینکه مقام��ات عالی رتبه‬ ‫جری��ان مش��کالت پیرامون آن‬ ‫خواس��تار تغیی��ر و تحوالت‬ ‫قرار دارند‪ .‬حاال باید دید تالش‬ ‫کالن مدیریت��ی در فوتب��ال‬ ‫اعضای مجم��ع در روزهای آتی‬ ‫کش��ور هس��تند و از مدیران‬ ‫برای برکنار کردن کفاش��یان به‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان‬ ‫کجا می‌رس��د؟ آیا کفاش��یان به‬ ‫خواس��ته‌اند تا این تغییرات را‬ ‫آنها هم رودس��ت خواه��د زد یا‬ ‫انجام بدهند به گوش می‌رسد؛‬ ‫این بار مدیران مخالف کفاشیان‬ ‫تغییراتی که خیلی‌ها می‌گویند‬ ‫با حمایت وزارت ورزش رس��ما‬ ‫با برکناری علی کفاش��یان از‬ ‫در مجم��ع عمومی فدراس��یون‬ ‫ریاس��ت فدراس��یون فوتبال‬ ‫فوتبال که اواخر مهر ماه برگزار‬ ‫آغاز می‌شود و اینگونه دستور‬ ‫می‌شود موضوع برکناری رئیس‬ ‫مقام��ات عالی رتب��ه اجرايي‬ ‫فدراسیون را رس��ما مطرح و آن‬ ‫در رابطه با رس��یدگی به وضع‬ ‫تالش برخي از باشگاه ها براي تشكيل مجمع فدراسيون فوتبال در طول كمتر از چند روز ناكام ماند‪.‬‬ ‫را عملی خواهند ک��رد‪ .‬مدیریت‬ ‫بحرانی فوتبال کشور عملياتی‬ ‫فوتبال ایران آبستن حوادث بسیار زیادی‬ ‫می‌شود‪ .‬البته تا کنون هیچ خبر‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید اگرتیم ملی نتواند از بازي با کره جنوبی در‬ ‫ایران مقابل کره جنوبی برگزار می‌کنند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫رسمی در این رابطه از س��وی مدیران اعالم نشده است اما‬ ‫تهران نتیجه خوبی بگیرد‪ ،‬این بار رس��ما خود کفاشیان از‬ ‫چند نفر از مدیران باش��گاه‌های لیگ برت��ری با جلوداری‬ ‫تجربه نشان داده در فوتبال ایران باید کوچک‌ترین شایعات‬ ‫کار برکنار ش��ود و این نکته‌اي اس��ت که خود او هم از آن‬ ‫مدیرعامل یکی از باش��گاه‌های تهرانی تالش خود را آغاز‬ ‫را هم جدی گرفت و به همین دلی��ل باید گفت امروز علی‬ ‫آگاهی کامل دارد‪.‬‬ ‫کرده‌اند تا مقدمات برکناری کفاش��یان را با گرفتن امضای‬ ‫کفاشیان روی لبه تیغ قرار دارد‪ .‬حتی اگر خودش هم بگوید‬ ‫اعضای مجمع فراهم کنند‪ .‬بر‌اس��اس آخرین اخبار منتشر‬ ‫که کسی او را برکنار نمی‌کند‪.‬‬ ‫متن نامه مدیران برای برگزاری مجمع فوق‌العاده‬ ‫ش��ده تا کنون چیزی حدود ‪ 20‬امضا علیه علی‌کفاشیان از‬ ‫این نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بین اعضای مجمع جمع آوری ش��ده اس��ت و جالب اینجا‬ ‫ناکامی‌فوتبال ادامه دارد‬ ‫«همانگونه که مستحضر هس��تید فوتبال کشور هم‬ ‫است که در طول چند ماه گذشته‪ ،‬مدیران وزارت ورزش و‬ ‫در حال حاضر به‌دنبال نتایج ضعی��ف تیم‌ملی در راه‬ ‫در بعد ملی و هم در بعد باش��گاهی در وضعیت نامناس��ب‬ ‫جوانان نیز در جریان برگزاری مجامع انتخاباتی هیات‌های‬ ‫رس��یدن به جام جهانی و به‌دنبال ش��ایعاتي در طول چند‬ ‫و نگران‌کننده‌ای به س��ر می‌برد که مهمترین آن دغدغه و‬ ‫فوتبال چند استان از جمله هرمزگان‪ ،‬خراسان و آذربایجان‬ ‫ماه گذش��ته در این رابط��ه که عمر مدیریت کفاش��یان در‬ ‫دل‌نگرانی کارشناسان‪ ،‬مس��ئوالن و اهالی فوتبال از نتایج‬ ‫غربی و‪ ...‬شرایطی را فراهم کردند تا گزینه مد نظر خودشان‬ ‫فدراسیون فوتبال به پایان سال ‪ 91‬نمی‌رسد‪ ،‬خبری مبنی‬ ‫نگران‌کننده تیم‌مل��ی فوتبال بزرگس��االن در رقابت‌های‬ ‫ریاست هیات فوتبال استان مربوطه را با حمایت اداره کل‬ ‫بر اینکه شماری از مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری‬ ‫مقدماتی جام‌جهانی که با امتیازات کس��ب شده صعود به‬ ‫ورزش و جوانان آن اس��تان به‌دس��ت بیاورند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در تالش هستند تا با جمع کردن امضای دو پنجم اعضای‬ ‫جام‌جهانی ‪ 2012‬برزیل در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده اس��ت‬ ‫زمزمه‌هایی در رابطه با احتمال کنار زدن‌هادی آیت‌اللهی‬ ‫مجمع با برگزاری مجمع فوق العاده علی کفاشیان را مجبور‬ ‫و همچنین موارد متعدد دیگر از جمله نابس��امانی وضعیت‬ ‫نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال از ریاست هیات فوتبال‬ ‫به استعفا ازریاست فدراسیون فوتبال کنند مطرح شده است‪.‬‬ ‫تیم‌ملی فوتسال کشور که در رقابت‌های جام‌جهانی برزیل‬ ‫استان فارس هم شنیده می‌ش��ود و گویا مدیران اداره کل‬ ‫در این بین مدیران رده باالی فدراسیون فوتبال در واکنش‬ ‫حاضر خواهد بود نیز مزید بر علت خواه��د بود که ذکر آن‬ ‫ورزش و جوانان اس��تان فارس با دس��ت گذاش��تن روی‬ ‫به شایعه برکناری کفاشیان از ریاس��ت فدراسیون فوتبال‬ ‫در این مق��ال نمی‌گنجد و الزم اس��ت در فرصتی مقتضی‬ ‫بازنشسته بودن آیت‌اللهی در تالش هستند تا اجازه ندهند‬ ‫می‌گویند‪« :‬هی��چ کاری نمی‌توانند بکنند و آخرش هیچی‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار بگیرد‪ .‬امضاکنندگان ذیل که از‬ ‫او دوباره ریاست هیات فوتبال اس��تان را بر عهده بگیرد‪.‬به‬ ‫نمی‌ش��ود»‪ .‬اما عدم برگزاری مجمع عمومی فدراسیون از‬ ‫اعضای رسمی مجمع فدراسیون فوتبال می‌باشیم باتوجه‬ ‫دنبال این مسائل‪ ،‬گفته می‌شد درآینده‌ای نزدیک هم قرار‬ ‫سوی کفاشیان باعث شده تا ش��ایعات در رابطه با برکناری‬ ‫به وضعیت فعلی فوتبال کش��ور و نحوه اداره فدراس��یون‬ ‫است در جریان انتخابات هیات فوتبال استان‌های مازندران‬ ‫این مدیر از سمت ریاست فدراسیون فوتبال قوت بگیرد‪ .‬در‬ ‫فوتبال‪ ،‬آینده‌ای مبهم را پیش‌روی فوتبال ایران می‌بینیم‬ ‫و آذربایجان ش��رقی گزینه‌های مد نظ��ر وزارت ورزش و‬ ‫این رابطه گفته می‌شود علی کفاش��یان در حاشیه سفر به‬ ‫و چشم‌انداز روشن و مثبتی را برای پیشرفت و جهش رو به‬ ‫جوانان جای مدیران فعلی را بگیرند‪ .‬به این ترتیب شاید در‬ ‫مالزی در جمع مدیران باش��گاه‌های ایرانی که در کنارش‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪76‬‬
‫ورزش‬ ‫جلوی فوتبال ایران متصور نیستیم‪ .‬اینجانبان اعتقاد راسخ‬ ‫داریم که جناب آقای کفاشیان و مجموعه مسئوالن تحت‬ ‫مدیریتش از هیچ کوششی برای اعتالی فوتبال ایران دریغ‬ ‫نکرده‌اند لیکن تالش‌هایش��ان جوابگ��وی ظرفیت باالی‬ ‫فوتبال ایران و نیازهای آن نیست و پیشرفت فوتبال عزمی‬ ‫‌جدی‌تر و راسخ‌تر را می‌طلبد‪ ،‬بنابراین یقین داریم مسئولیت‬ ‫مهم و خطیر اداره فدراس��یون فوتبال در این برهه حساس‬ ‫باید به افرادی کاردان‌تر و صالح‌تر سپرده شود‪ .‬به عرضتان‬ ‫می‌رسانیم همانطور که در مجمع ریاست فدراسیون فوتبال‬ ‫در مورخ ‪ 1390/2/15‬بدون توجه به فش��ارهای جانبی و به‬ ‫صورت دموکراتیک و مس��تقل صالح را انتخاب ریاس��ت‬ ‫فعلی تشخیص داده و رای به ریاست ایشان دادیم‪ ،‬در مقطع‬ ‫فعلی نیز به دالیل متعددی که در مجمع رسمی بیان خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬این حق را بر خود قائل هستیم و وظیفه خود می‌دانیم‬ ‫به‌عنوان نمایندگان جامعه فوتبال به استناد بند ‪ 2‬و ‪ 3‬ماده ‪29‬‬ ‫اساسنامه فدراسیون فوتبال ج‪.‬ا‪.‬ا درخواست برگزاری مجمع‬ ‫فوق‌العاده نماییم‪ .‬بنابراین مقتضی است در اجرای صحیح‬ ‫اساسنامه و اجرای قانون در اس��رع وقت نسبت به تشکیل‬ ‫مجمع فوق‌العاده اقدام و مراتب را به اعضای مجمع گزارش‬ ‫دهند‪ .‬همچنین براساس ماده ‪ 26‬بند ‪ 9‬اساسنامه فدراسیون‬ ‫فوتبال مسئوالن موظف بودند مجمع عمومی عادی را ظرف‬ ‫مدت یک ماه برگزار نمایند که این اقدام را انجام نداده‌اند و‬ ‫بر همین اساس فعالیت سرپرست فعلی غیرقانونی است‪.‬‬ ‫در پایان الزم اس��ت یادآوری ش��ود که خ��دا را گواه‬ ‫می‌گیریم این اقدام تنها به دلیل افزایش نگرانی و نارضایتی‬ ‫جامعه فوتبال از آینده این رشته پرطرفدار بوده و هرگز امیال‬ ‫و غرض‌های شخصی در آن دخیل نیست و تنها منافع ملی‬ ‫فوتبال کشور و اصالح امور در این تصمیم دخیل است‪».‬‬ ‫اگر دوپنج��م اعضا این نامه را امضا کنند فدراس��یون‬ ‫فوتبال باید مجمع فوق‌العاده را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫پشت‌پرده اصرار برای برکناری علی کفاشیان‬ ‫در حالی که برخی از مدیران عامل باش��گاه‌های لیگ‬ ‫برتری با تالش‌بی‌وقفه قصد تش��کیل مجم��ع فوق‌‌العاده‬ ‫فدراس��یون فوتبال را دارند‪ ،‬یک مدیر با س��ابقه در فوتبال‬ ‫کش��ورمان تاکید می‌کند که به مخالفان کفاش��یان آدرس‬ ‫غلط داده شده است‪.‬‬ ‫مخالفان علی کفاش��یان البته با شعارهای جالبی وارد‬ ‫عمل شده‌اند تا رئیس فدراس��یون فوتبال را کنار بزنند‪ .‬آنها‬ ‫می‌گویند می‌خواهیم کفاش��یان را کنار بزنی��م تا فضا برای‬ ‫پیش��رفت فوتبال باز ش��ود‪ .‬مخالفان کفاش��یان همچنین‬ ‫ادعا می‌کنند که در ص��ورت کنار رفتن رئیس فدراس��یون‬ ‫فوتبال روح دموکراس��ی در فدراسیون حاکم خواهد شد‪ ،‬اما‬ ‫اینها شعارهایی اس��ت که محقق شدن یا نشدن آن معمای‬ ‫پیچیده‌ای نیس��ت‪ .‬به‌خصوص اینکه وضعیت به‌هم‌ریخته‬ ‫فوتبال ایران بارها در معرض چنین تغییرهایی قرار گرفته‪ ،‬اما‬ ‫هرگز درمان موثری واقع نشده است‪ .‬یکی از اعضای مجمع‬ ‫فدراسیون فوتبال که حاال ش��دیدا تالش می‌کند دیگران‬ ‫را راضی به امضای تش��کیل مجمع فوق‌العاده کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خیال آقایان راحت باش��د که دنبال ریاست‪ ،‬پست و مقام‬ ‫در فدراسیون فوتبال نیستم‪ ».‬در همین حال یکی از مدیران‬ ‫با سابقه فوتبال کشورمان که نخواست نامش فاش شود در‬ ‫گفت‌وگو با مثلث تاکید کرد‪« :‬در حال حاضر مسئولیت یک‬ ‫باشگاه با من اس��ت‪ .‬باش��گاهی که طرفدار دارد و می‌تواند‬ ‫حرف‌های زیادی در لیگ برتر داشته باشد و چون قرار است‬ ‫نقشه راه بعضی از دوستان را زیر سوال ببرم‪ ،‬اجازه بدهید فقط‬ ‫این اطالعات را در اختیارتان قرار بدهم تا مطرح ش��دن نام‬ ‫من در این گفت‌وگو باعث بروز برخی مشکالت نشود‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬متاسفانه دوستان و همکاران بنده نگاه‬ ‫ساده‌ای به وعده‌ها دارند‪ .‬همیشه وعده‌هایی مبنی‌بر حاکم‬ ‫کردن روح دموکراسی در فدراس��یون فوتبال وجود داشته‬ ‫است‪ .‬شاید اینبار وزارت ورزش که همه می‌دانیم در انتخابات‬ ‫ریاس��ت فدراس��یون فوتبال اتفاقا‌بیطرف نبود‪ ،‬از مخالفان‬ ‫حمایت کند تا به سمت تش��کیل مجمع فوق‌العاده کشیده‬ ‫شوند‪ .‬در آن مجمع هم البد قرار است پرونده علی کفاشیان‬ ‫به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال بسته شود تا به قول برخی‬ ‫آقایان روح دموکراسی در فوتبال حاکم شود‪ ،‬اما این نهایت‬ ‫ساده‌اندیشی است و جز این معنی دیگری ندارد‪».‬‬ ‫این مدیر با سابقه که چهره‌ای رسانه‌ای هم به حساب‬ ‫می‌آید تاکید کرد‪« :‬وزارت ورزش به صورت غیر‌مستقیم از‬ ‫این حرکت دفاع می‌کند‪ .‬البته آنها ظاهرا س��کوت کرده‌اند‪،‬‬ ‫اما منتظرند ببینند عاقبت کار چه خواهد شد‪ .‬من خبر ندارم‪.‬‬ ‫واقعا اطالع دقیقی ندارم شاید حتی به مخالفان کفاشیان که‬ ‫برای برگزاری مجمع و برکناری کفاشیان پیشقدم شده‌اند‬ ‫وعده‌هایی داده شده که به حضور محمد دادکان در فوتبال‬ ‫‌بی‌ارتباط نیست‪ ،‬اما باز هم تاکید می‌کنم که به آقایان آدرس‬ ‫غلط داده‌ان��د و آنها باید بدانن��د که در ص��ورت کنار رفتن‬ ‫کفاش��یان این دادکان نیس��ت که رئیس بعدی فدراسیون‬ ‫فوتبال خواهد بود‪».‬‬ ‫این مقام آگاه حرف‌هایش را اینگونه به پایان رس��اند‪:‬‬ ‫«بهتر است آقایان قبل از اینکه این فوتبال را با‌بی‌اطالعی‬ ‫خود به خاک سیاه بنشانند کمی فکر کنند‪ .‬در اینکه دادکان‬ ‫چهره موجهی است ش��کی وجود ندارد‪ ،‬اما آیا اگر کفاشیان‬ ‫کنار برود او رئیس خواهد شد؟ من این‌طور فکر نمی‌کنم‪ .‬پس‬ ‫بهتر است فوتبالی‌ها بازی نخورند‪ .‬بیشتر نمی‌توانم توضیح‬ ‫بدهم‪ ».‬به نظر می‌رسد پای یک آدرس غلط در میان است‪.‬‬ ‫مخالفان کفاش��یان مدعی ایجاد تغییرات در فضای فوتبال‬ ‫کشورمان هستند‪ .‬این در‌حالی اس��ت که مدیران‌بی‌طرف‬ ‫و با‌س��ابقه نظر دیگری دارند و تاکید می‌کنند که شاید این‬ ‫اقدام آغازی برای تنش‌ها و ناکامی‌های بیش��تر در فوتبال‬ ‫ایران است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫مخالفان کفاشیان اهل مذاکره نیستند‬ ‫آیت‌اللهی‪ :‬برکناری کفاشیان شایعه است‪ ،‬باور نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫هادی آیت‌اللهی‪ ،‬نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال‬ ‫در رابطه با خبر تالش چند تن از مدیران باش��گاه‌های لیگ‬ ‫برتری و دسته اولی برای برکناری کفاشیان‪ ،‬واکنش جالبی‬ ‫از خود نش��ان می‌دهد‪ .‬گویا نف��ر دوم فوتب��ال ایران خیلی‬ ‫مطمئن است که کس��ی نمی‌تواند کاری کند که کفاشیان‬ ‫هفت ماه بعد از انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس فدراسیون از‬ ‫کارش برکنار شود‪.‬‬ ‫آیت‌اللهی در این باره می‌گوید‪« :‬م��ن هم این اخبار‬ ‫منتشر شده را در رسانه‌ها خوانده‌ام‪ .‬اگر یادتان باشد در دوره‬ ‫قبلی ریاست علی کفاش��یان‪ ،‬بعد از حذف تیم‌ملی از صعود‬ ‫به جام‌جهانی تا روزه��ای آخر حرف در رابط��ه با برکناری‬ ‫کفاش��یان و روی کار آمدن افراد مختلف مطرح بود‪ .‬اما این‬ ‫خبرها هیچ‌وقت به واقعیت تبدیل نشد‪ .‬االن هم من مطمئنم‬ ‫که به همین راحتی نمی‌توانند کفاشیان را از کار برکنار کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ما در فدراس��یون فوتبال خیلی خوب می‌دانیم‬ ‫که چه افرادی دارند در کار مدیریت فدراسیون با انتشار این‬ ‫اخبار و خوراک دادن خبری به بعضی رس��انه‌ها کارشکنی‬ ‫می‌کنند‪ .‬به‌هر حال وقتی فدراس��یون فوتبال حاضر نشد به‬ ‫خواسته بعضی افراد تن بدهد‪ ،‬پیش‌بینی می‌کردیم که همان‬ ‫آقایان دست به انجام چنین کارهایی بزنند‪ .‬ولی واقعیت امر‬ ‫اینجاس��ت که ما دس��ت آنها را خوانده‌ایم و کار خودمان را‬ ‫می‌کنیم‪».‬‬ ‫آیت‌اللهی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به تالش‬ ‫این مدی��ران که می‌خواهن��د با برگ��زاری مجمع مقدمات‬ ‫برکناری کفاشیان را فراهم کنند‪ ،‬احساس خطر نمی‌کنید؟‬ ‫گفت‪« :‬حقیقت امر اینجاست که این آقایان دارند به فوتبال‬ ‫ایران به خاطر منافع شخصی خود خیانت می‌کنند‪ .‬ما همیشه‬ ‫گفته‌ایم اعضای مجمع ایرادی اگر به کارها دارند و نارضایتی‬ ‫دارند بیایند در فدراسیون فوتبال و بنشینیم همه چیز را حل‬ ‫و فصل کنیم‪ .‬اما این عده که تعداد آنها کم است مثل اینکه‬ ‫اهل مذاکره نیستند‪ .‬هرچند که ما به آنها کاری نداریم‪ .‬تالش‬ ‫ما این است که تا هر وقت که س��ر کار هستیم کارمان را به‬ ‫درستی انجام بدهیم و به فوتبال ایران خدمت کنیم‪».‬‬ ‫نایب‌رئیس اول فدراس��یون فوتب��ال صحبت‌هایش‬ ‫را با اش��اره به تغییر و تح��والت ایجاد ش��ده در هیات‌های‬ ‫فوتبال چند استان که گفته می‌شود از سوی مدیران وزارت‬ ‫ورزش کلید خورده‪ ،‬اینگونه پاس��خ می‌دهد‪« :‬در بعضی از‬ ‫استان‌ها زمان برگزاری مجامع انتخاباتی فرارسید و با حضور‬ ‫آقای‌کفاشیان انتخابات برگزار شد‪ .‬در هر انتخاباتی هم یک‬ ‫نفر رای می‌آورد و رئیس می‌شود‪ .‬مشکلی از این بابت از نظر‬ ‫ما وجود ندارد‪ .‬اما اینکه می‌گویند گزینه‌های وزارت ورزش‬ ‫و جوانان در انتخابات هیات‌های فوتبال رای آورده‌اند را هم‬ ‫قبول ندارم‪ .‬واقعیت اینجاست که اگر اعضای مجمع مخالف‬ ‫آقای کفاشیان بودند به آن شکل قاطع وی را به‌عنوان رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال انتخاب نمی‌کردند‪».‬‬ ‫آیت‌اللهی در ادامه با اشاره به انتخابات هیات فوتبال‬ ‫اس��تان فارس و اخباری ک��ه در رابطه با ای��ن موضوع که‬ ‫بعضی‌ها در تالش هس��تند تا اجازه ندهند او دوباره رئیس‬ ‫هیات فوتبال استان فارس ش��ود می‌گوید‪« :‬من همه چیز‬ ‫را می‌دان��م‪ .‬اما رقاب��ت را انجام می‌دهم و مش��کلی ندارم‪.‬‬ ‫به‌شخصه چس��بیده به جایی نیستم‪ .‬بعضی‌ها اصال دوست‬ ‫ندارند من دوباره رئیس هیات فوتبال فارس شوم‪ .‬برای اینکه‬ ‫این اتفاق نیفتد هم همه کار کرده‌اند و از یک گزینه خاص‬ ‫حمایت می‌کنند‪ .‬بنده همه چیز را به خدا واگذار کرده‌ام‪ .‬چیز‬ ‫دیگری نمی‌توانم بگویم‪ ».‬آیت‌اللهی در پایان این جمالت‬ ‫را به زبان م��ی‌آورد و صحبت‌هایش را به پایان می‌رس��اند‪:‬‬ ‫«ما خیلی خوب می‌دانیم که دوس��تان دارن��د چه کارهایی‬ ‫انجام می‌دهند‪ .‬بدون‌تردید هر وقت الزم باشد مسائل را با‬ ‫مردم درمیان می‌گذاریم‪ .‬ضمن اینکه تاکید می‌کنم شایعه‬ ‫برکناری کفاشیان را اصال جدی نگیرید‪g ».‬‬ ‫‪77‬‬
‫آقای کفاش�یان! طبق اساس�نامه ش�ما یک ماه‬ ‫بع�د از انتخاب�ات فدراس�یون‪ ،‬باید ب�ا برگزاری‬ ‫مجمع عموم�ی فدراس�یون فوتب�ال‪ ،‬انتخابات‬ ‫نایب‌رئیس دوم خ�ود را انج�ام می‌دادید‪ .‬قبول‬ ‫دارید فدراس�یون فوتبال در ای�ن زمینه تخلفی‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫‪ l‬بحث تخلف نیس��ت‪ .‬ما در همان مهلت قانونی‬ ‫که در اساس��نامه داش��تیم نایب رئیس دوم فدراسیون را به‬ ‫اعضای مجمع معرفیکردیم‪ .‬آق��ای بهروان در حال حاضر‬ ‫دارند کارش��ان را به‌عنوان سرپرست کمیته مسابقات انجام‬ ‫می‌دهند و ما هم بر همه چیز نظارت داریم‪.‬‬ ‫یعنی قبول ندارید که تخلف کرده‌اید؟‬ ‫‪ l‬تخلف را قبول ندارم‪ ،‬ام��ا قبول دارم که برگزاری‬ ‫مجمع با تاخیر زیادی انجام شده اس��ت‪ .‬ما قبل از برگزاری‬ ‫مجمع عمومی باید مجمع سازمان لیگ را برگزار می‌کردیم و‬ ‫حسابرسی مالی این مجموعه انجام می‌شد تا گزارش جامعی‬ ‫برای اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال آماده کنیم‪.‬‬ ‫اما این بهانه‌ها توجیه خوبی نیست‪ .‬قبول ندارید؟‬ ‫‪ l‬واقعا قصد نداریم بهانه بیاوریم‪ .‬جایی که اشتباه‬ ‫می‌کنیم صادقانه می‌پذیریم‪ .‬ضمن اینکه در این مدت سر‬ ‫ما خیلی شلوغ بود و درگیر مسابقات تیم‌ملی بودیم‪ .‬از طرفی‬ ‫برای صدور پروانه حرفه‌ای باشگاه‌ها مهلت کمی داشتیم که‬ ‫شرایط باشگاه‌ها و ورزش��گاه‌ها را به استانداردهای مد‌نظر‬ ‫کنفدراس��یون فوتبال آسیا برس��انیم‪ .‬با این حال االن هیچ‬ ‫مشکلی نیست‪.‬‬ ‫هیچ مشکلی نیست یعنی چه؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬یعنی مجم��ع عمومی فدراس��یون فوتبال اواخر‬ ‫مهر‌‌ماه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫بع�د از انتخابات پرس�روصدای اس�فند ماه‪90‬‬ ‫در طول چند ماه گذش�ته شاهد یکس�ری تغییر‬ ‫و تح�والت در راس هیات‌ه�ای فوتب�ال بعضی‬ ‫استان‌ها بوده‌ایم‪ .‬آیا فش�اری برای این تغییر و‬ ‫تحوالت وجود داشته است؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ .‬بحث فشار نیست‪ .‬زمان برگزاری انتخابات‬ ‫هیات‌های هر استان که فرا برسد ما آن را برگزار می‌کنیم‪ .‬در‬ ‫هر انتخاباتی هم یک سری افراد کاندیدا می‌شوند و اعضای‬ ‫مجمع عمومی به کاندیدای مورد‌نظر خود رای می‌دهند‪ .‬در‬ ‫نهایت یک نفر به‌عنوان رئیس انتخاب می‌ش��ود‪ .‬ما در این‬ ‫مدت انتخابات هیات‌های فوتبال اس��تان‌های آذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خراسان و‪...‬را برگزار کردیم‪ .‬در این رابطه‬ ‫هیچ مشکل خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫این روزها اخباری در رس�انه‌ها مبن�ی بر ائتالف‬ ‫علیه شما منتش�ر ش�ده اس�ت‪ .‬اینکه بعضی از‬ ‫مدیران‌‌عامل باشگاه‌های لیگ برتری در تالش‬ ‫هس�تند تا با جمع ک�ردن امضا اعض�ای مجمع‬ ‫عمومی فدراس�یون فوتبال را مجاب به برکناری‬ ‫شما بکنند‪ .‬نظر خودتان چیست؟‬ ‫واکنش کفاشیان به ائتالف چند باشگاه لیگ برتری علیه خودش‬ ‫‪3‬‬ ‫هر روز قرار است برکنارشوم‬ ‫با خیالی راحت حرفش را می‌زند‪ .‬انگار قرار نیست او هیچ وقت تغییر کند‪ .‬همیشه می‌خندد‪ .‬حتی اگر بشنود توطئه‬ ‫یا طوماری علیه او درکار است‪ .‬با تمام این حرف‌ها که خیلی‌ها می‌گویند مدیریتش اصال به درد فوتبال ایران نمی‌خورد‪،‬‬ ‫همچنان بدون رقیب به کارش به‌عنوان نفر اول فوتبال ایران ادامه می‌دهد‪ .‬او تکیه بر صندلی زده که مدت‌ها ست اخبار‬ ‫زیادی در رابطه باعزلش در رسانه‌ها و محافل ورزشی شنیده می‌شود‪ ،‬اما این مدیر‌بی‌توجه به این مسائل همچنان‬ ‫دارد کار خودش را می‌کند‪ .‬علی کفاشیان همچنان می‌خندد! حتی زمانی که بعد از پایان بازی تیم‌ملی نوجوانان ایران‬ ‫با یمن‪ ،‬با کت و شلوار سورمه‌ای که بر تن داشت‪ ،‬پاسخگوی سواالت خبرنگار مثلث بود‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ l‬ج��دا؟ می‌خواهن��د برکن��ارم کنند؟ م��ن چیزی‬ ‫دراین‌باره نشنیده‌ام! (می‌خندد)‬ ‫اما گفته می‌شود این افراد تاکنون حدود ‪ 20‬امضا‬ ‫از اعضای مجمع برای تغییر و تحوالت مدیریتی‬ ‫راس فدراس�یون فوتبال جم�ع‌آوری کرده‌اند و‬ ‫ی برای ساماندهی وضع‬ ‫همچنان کار خود را اقدام ‌‬ ‫فوتبال کشور می‌خوانند‪ .‬نظر خودتان چیست؟‬ ‫‪ 20 l‬امضا؟ چه قدر زیاد! (باز هم خنده) من خودم‬ ‫فکر نمی‌کنم چنین اخباری صحت داشته باشد‪ .‬زیاد هم به‬ ‫این مس��ائل توجه نمی‌کنم و کارهای بس��یار مهم‌تری در‬ ‫فدراسیون دارم که باید به آن برسم‪.‬‬ ‫یعنی از فعالیت‌های این مدیران که عضو مجمع‬ ‫هستند احساس خطر نمی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬در چهار س��ال گذش��ته که ریاس��ت فدراسیون‬
‫فوتبال را بر عهده داش��تم‪ ،‬هر روز یک داستان جدید برای‬ ‫ما درست می‌کردند که قرار اس��ت برود و برکنارش کنند و‬ ‫استعفا بدهدو‪ ...‬کار ما در فدراسیون شده بود تکذیب کردن‬ ‫این اخبار و شایعات‪ .‬بعدها دیگر عادت کردیم و االن هم به‬ ‫همین دلیل است که به شما می‌گویم چیزی نشنیده‌ام‪ .‬چون‬ ‫واقعا خبری نیست‪ .‬در واقع چهار سال است که هر روز قرار‬ ‫است برکنار شوم‪.‬‬ ‫پس خیالتان راحت است که برکنار نمی‌شوید؟‬ ‫‪ l‬تغییر و تحوالت مدیریتی در فدراسیون فوتبال به‬ ‫همین راحتی‌ها که فکرش را می‌کنید انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬چون اگر فیفا متوجه شود دخالتی درکار فدراسیون‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬باز هم فوتب��ال ایران را تعلی��ق می‌کند و‬ ‫مشکالت زیادی سر راه فوتبال ایران قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫فقط همین؟‬ ‫‪ l‬این خودش اتفاق کمی نیست‪ ،‬ضمن اینکه االن‬ ‫تیم‌ملی بازی‌های حساسی را در مقدماتی جام‌جهانی پیش‌رو‬ ‫دارد و مطرح کردن این اخبار اص�لا به صالح فوتبال ایران‬ ‫نیست‪ .‬من به دالیلی روشن این حرف را می‌زنم و می‌گویم‬ ‫که کسی نمی‌تواند من را برکنار کند‪.‬‬ ‫مجمع که حتما این توانایی را دارد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬مجمع حتما می‌تواند اما آن هم شرایط خاص‬ ‫خودش را دارد‪ .‬این درس��ت اس��ت که تنها مجمع عمومی‬ ‫فدراس��یون فوتبال این اختیار را دارد که ریاست را از رئیس‬ ‫فدراسیون بگیرد اما آن هم راهکار قانونی خودش را دارد‪.‬‬ ‫چرا این شایعات در مورد ش�ما به دفعات مطرح‬ ‫می‌شود؟ واکنش خود شما فقط لبخند است؟‬ ‫‪ l‬همه ما یک روز می‌آییم و یک روز می‌رویم‪ .‬من‬ ‫که بارها گفته‌ام فعال در این فوتبال هستم‪ .‬نه؟ (می‌خندد)‬ ‫ام�ا اتفاق�ات غیر‌‌مترقب�ه در فوتبال م�ا زیاد رخ‬ ‫می‌دهد‪ .‬نه؟‬ ‫‪ l‬شما مطمئن باش��ید هیچ خبری نیست و کسی‬ ‫نمی‌تواند من را برکنار کند‪ .‬انتخابات فدراسیون فوتبال اسفند‬ ‫ماه سال گذشته در سالمت کامل برگزار شد و اعضای مجمع‬ ‫به بنده و دوس��تان اعتماد کردند و ما دوباره مامور شدیم به‬ ‫فوتبال ایران خدمت کنیم‪ .‬حقیقت امر اینجاست که وقتی‬ ‫این مس��ئولیت را قب��ول کرده‌ایم باید تا وقتی که هس��تیم‬ ‫کارمان را درست انجام بدهیم‪ .‬من به شما اطمینان می‌دهم‬ ‫که ذره‌ای نگران نیستم و در حال حاضر فقط به رسیدگی به‬ ‫امور فدراسیون و فوتبال ایران فکر می‌کنم‪.‬‬ ‫ام�ا در برخ�ی رس�انه‌ها آم�ده که ممکن اس�ت‬ ‫مجمع عمومی آتی فدراس�یون فوتبال به مجمع‬ ‫فوق‌العاده برای برکناری شما تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ l‬همان‌طور که گفتم مجمع عمومی فدراس��یون‬ ‫فوتبال اواخر مهر ماه برگزار خواهد ش��د‪ .‬دس��تور جلسه ما‬ ‫هم مشخص اس��ت و ما انتخابات نایب‌رئیس دوم‪ ،‬بررسی‬ ‫مشکالت باشگاه‌ها و بررسی گزارش مالی ساالنه فدراسیون‬ ‫فوتبال را در دستور جلسه داریم‪ .‬از همین جا اعالم می‌کنم در‬ ‫ادعای مخالفان علیکفاشیان‬ ‫درودگر‪ :‬کفاشیان مقاومت هم کند باالخره برکنار می‌شود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکی از باشگاه‌هایی که در ائتالف علیه علی کفاشیان‬ ‫نقش مهمی‌ ایفا کرده‪ ،‬ملوان بندرانزلی است‪ .‬این را صادق‬ ‫درودگر با صراحت اعالم می‌کند‪ .‬مدیرعامل ملوان بندرانزلی‬ ‫با تائید موضوع تالش برخی مدیران باشگاه‌ها برای برگزاری‬ ‫مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال تاکید کرد که عدم تغییر‬ ‫بینش علی کفاشیان ممکن است به قیمت برکناری او تمام‬ ‫شود‪ .‬درودگر در رابطه با تالش برخی مدیران باشگاه‌ها برای‬ ‫برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال می‌گوید‪« :‬این‬ ‫موضوع صحت دارد و بنده نیز در نامه‌ای که در اختیارم قرار‬ ‫گرفت این ط��رح را امضا و به‌عنوان نماینده باش��گاه ملوان‬ ‫بندرانزلی خواس��تار برگزاری این مجمع فوق‌العاده شدم‪.‬ما‬ ‫در این مجمع فوق‌العاده به‌دنبال اصالح برخی ساختارهای‬ ‫فدراسیون فوتبال و مهم‌تر از همه بینش موجود حاکم بر این‬ ‫فدراسیون هس��تیم‪ .‬مطمئنا اگر فرآیند با دموکراسی همراه‬ ‫باشد نتیجه خوبی از این مجمع خواهیم گرفت اما اگر همچون‬ ‫گذشته فضا براساس اصول دموکراسی نباشد قطعا نتیجه‌ای‬ ‫در بر نخواهد داش��ت‪».‬او در پاسخ به این س��وال که شنیده‬ ‫می‌شود بحث برکناری علی کفاشیان و انتخاب یک رئیس‬ ‫جدید برای فدراسیون فوتبال هم در این مجمع مطرح خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬می‌گوید‪« :‬موضوع برکناری شخص نیست‪ .‬همانطور‬ ‫که گفتم ما می‌خواهیم بینش حاک��م را تغییر دهیم‪ ،‬هر چند‬ ‫ممکن اس��ت در برخی کمیته‌ها هم تغییرات��ی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫من نمی‌توانم بگویم کفاشیان بهترین یا بدترین گزینه برای‬ ‫فدراسیون فوتبال است‪ .‬مطمئنا اگر فدراسیون فوتبال در زمان‬ ‫صفایی‌فراهانی و محمد دادکان با یک ساختار اصولی پیش‬ ‫می‌رفت به‌خاطر بینش بسیار خوب آنها به فوتبال کشور بود‪».‬‬ ‫درودگر تاکید می‌کند‪« :‬همه ما انتظار داشتیم کفاشیان‬ ‫در دوره دوم ریاس��تش بر فدراسیون فوتبال ساختار جدیدی‬ ‫را بر این فدراس��یون حاکم کند‪ ،‬اما عدم معرفی دبیرکل این‬ ‫پس قضیه جمع کردن امضا چه می‌شود؟‬ ‫‪( l‬می‌خندد) خیلی به این موضوع عالقه‌مند شده‌اید!‬ ‫ببینید‪ ،‬طبق قانون اگ��ر هم به فرض مث��ال چنین چیزی‬ ‫وجود داش��ته باش��د در نهایت درخواس��ت اعضای مجمع‬ ‫باید به خود ما که مدیریت فدراسیون را بر‌عهده داریم ارائه‬ ‫بشود و بررسی این درخواست برای تغییر و تحوالت با خود‬ ‫ماست‪ .‬اگر دوس��تان ما اطالع کافی از قوانین و اساسنامه‬ ‫داشته باشند‪ ،‬دیگر این‌قدر درباره برکناری ما مطلب و خبر‬ ‫نمی‌نویسند‪.‬‬ ‫ش�ما واقعا از تالش مالک باش�گاه لیگ برتری‬ ‫و دوس�تانش ب�رای برکن�ار کردنت�ان چی�زی‬ ‫نشنیده‌اید؟‬ ‫‪ l‬نه‪ .‬مهم هم نیست‪ .‬ما فعال هستیم و تا جایی که‬ ‫من می‌دانم و خبر دارم چنین امضایی جمع نشده است! به هر‬ ‫حال فدراسیون فوتبال شرایط خاص خودش را دارد و تمام‬ ‫اتفاقات باید بر‌اساس اساسنامه باشد‪ .‬ضمن اینکه فیفا همیشه‬ ‫روی مدیریت فدراسیون‌های عضو خود زوم کرده و همه چیز‬ ‫را زیر نظر دارد‪ .‬من به ش��نیدن این اخبار حاش��یه‌ای عادت‬ ‫کرده‌ام و االن هم مطمئنم هیچ خبری نیست و اوضاع ما خدا‬ ‫را شکر امن و امان است و به‌شدت درگیر کارهای فدراسیون‬ ‫و فوتبال ایران هستیم‪g .‬‬ ‫ورزش‬ ‫اما مثل اینکه بعضی از مدیران هستند که بدشان‬ ‫نمی‌آی�د مقدمات برکن�اری ش�ما را فراهم کنند‪.‬‬ ‫قبول ندارید؟‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هیچ بندی در‬ ‫رابطه با برکناری بنده وجود ندارد و نخواهد داشت!‬ ‫مثلث شماره ‪144‬‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬در واقع این شایعات را اصال جدی نمی‌گیرم‪.‬‬ ‫متاس��فانه یکی از دالیلی که باعث می‌شود این اخبار خیلی‬ ‫زود در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند و خیلی‌ها آن را جدی بگیرند‪،‬‬ ‫عدم اطالع درست از قوانین و اساسنامه فدراسیون فوتبال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجمع حتما می‌تواند اما آن هم شرایط خاص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬این درست است که تنها مجمع عمومی فدراسیون‬ ‫فوتبال این اختیار را دارد که ریاست را از رئیس فدراسیون‬ ‫بگیرد اما آن هم راه کار قانونی خودش را دارد‬ ‫فدراسیون به هیات‌رئیسه برای تایید او و‌بی‌نظمی‌های بسیار‬ ‫زیاد موجود در برگزاری مسابقات لیگ و مهم‌تر از همه برخورد‬ ‫بسیار ضعیف فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر حق پخش‬ ‫تلویزیونی نشان داد که کفاشیان رو به جلو که حرکت نکرده‬ ‫هیچ‪ ،‬دنده عقب هم رفته است‪».‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬متاسفانه بسیاری از باشگاه‌های ما امروز‬ ‫با فدراسیون فوتبال بر سر برنامه‌ریزی لیگ برتر مشکل دارند‬ ‫و هر یک ب��ه نوعی علیه برنامه‌ری��زی موجود موضع‌گیری‬ ‫می‌کنند‪ .‬مطمئن باشید اگر نگاه و بینش کفاشیان به فوتبال‬ ‫کشور تغییر نکند این مخالفت او با برکناری‌اش مواجه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بی‌تردید زمانی که پدر یک خانواده نتواند فرزندان آن‬ ‫خانواده را به خوبی هدایت کند مشکالت بسیار زیادی برای‬ ‫خودش به وجود خواهد آورد‪g ».‬‬ ‫‪79‬‬
‫خیابان‏های شهر خرمشهر می‏بیند و البته حافظه فوق‏العاده‬ ‫خانم حس��ینی‪ .‬آن چیزی که احترام و تحس��ین خواننده را‬ ‫برمی‏انگیزد این است که راوی داس��تان کارهایی را انجام‬ ‫می‏دهد که دیگران از انجامش س��ر باز می‏زنند و شاید آن‬ ‫کارها را کوچک و خوار می‏شمرند‪.‬‬ ‫او برای کمک و خدمت‪ ،‬قبرستان را انتخاب می‏کند؛‬ ‫غس��ل و کفن و دفن ش��هدای جنگ‪ .‬روز اول دچار ضعف‬ ‫و غش می‏ش��ود اما‪ ...‬آنچه کتاب را بی‏همت��ا می‏کند بیان‬ ‫گوش��ه‏هایی از جنگ از زاویه‏ای اس��ت که تا ب��ه حال به‬ ‫آن پرداخته نش��ده اس��ت‪ .‬کتابی که اوج فجایع جنگ و در‬ ‫ضمن گوش��ه‏ای از تاریخ کش��ور ما را بیان می‏کند‪ .‬نتیجه‬ ‫گفت‏وگویی هزار‌س��اعته‪ ،‬ارزش این هم��ه هزینه کردن‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫واژه‌‪‌،‬واژه‬ ‫تا يك حماسه‬ ‫نگاهي به كتاب‌هاي مطرح‬ ‫ادبيات دفاع مقدس‬ ‫ديـــدار‬ ‫ادبی��ات دفاع مق��دس‪ ،‬ژانری در ادبیات ماس��ت که‬ ‫به‌رغم آنکه عم��ری نه چندان دراز دارد‪ ،‬دارای آثار بس��یار‬ ‫سترگ و ارزشمندی اس��ت‪ .‬در تاریخ چند دهه اخیر ایران‪،‬‬ ‫این مساله با خون و رگ واژه‌ها در‌هم آمیخته که این‬ ‫روزها نمی‌ت��وان گفتمان ادبیات دف��اع مقدس را از‬ ‫ادبیات در معنای عام جدا ک��رد‪ .‬در این روزها کتاب‬ ‫«دا» می‌تواند در عرض شش ماه بیش از پنجاه هزار‬ ‫نسخه بفروشد و «نورالدین پسر ایران» به چاپ پنجاه‬ ‫و پنجم می‌رسد‪ .‬ادبیات دفاع مقدس امروزه به هویتی‬ ‫مس��تقل رس��یده‪ .‬نگاهی داریم به چند کتاب مطرح‬ ‫حوزه دفاع مقدس‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پایی که جاماند‬ ‫کتاب «پایی ک��ه جا مان��د» ش��امل ‪ 198‬خاطره از‬ ‫سید‌ناصر حس��ینی‌پور اس��ت‪ .‬او در این کتاب به خاطرات‬ ‫اس��ارتش در اردوگاه‌های عراقی می‌‌پردازد‪ .‬نویسنده این‬ ‫کتاب در حالی به‌عنوان راهنمای گردان ‪ 18‬ش��هدا‪ ،‬برای‬ ‫پشتیبانی از رزمندگان گردان قاس��م‌بن‌الحسن(ع) راهی‬ ‫جزیزه مجنون شده بود که در این عملیات از ناحیه پا زخمی‬ ‫‌و سپس به اسارت نیروهای بعثی درآمده بود‪.‬‬ ‫وی در دوران اس��ارت‪ ،‬خاط��رات روزان��ه‌اش را در‬ ‫تکه‌های کاغذ روزنامه و پاکت سیگار مدون کرده و هم‌زمان‬ ‫با آزادی آنها را در عصای خود جاس��ازی کرده و با خود به‬ ‫ایران آورده بود‪.‬‬ ‫در این کتاب راوی پسر ‪ 16‬س��اله‌ای است که پایش‬ ‫قطع و اس��یر عراقی‌ها می‌ش��ود و ب��ه نق��ل خاطراتش با‬ ‫مثلت شماره‪143‬‬ ‫‪۱‬ـ نورالدین پسر ایران‬ ‫«نورالدی��ن پس��ر ای��ران» کت��اب خاطرات‬ ‫سید‌نورالدین عافی اس��ت؛ پسری ش��انزده ساله از‬ ‫اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان‬ ‫ش��رقی که مانند دیگر رزمنده‌های نوجوان ایران با‬ ‫تالش و زحمت فراوان رضایت والدین و مس��ئوالن‬ ‫را برای اعزام به مناط��ق عملیاتی جلب کرد و از دی‬ ‫ماه ‪ - ۱۳۵۹‬یعنی تنها س��ه ماه پ��س از آغاز جنگ‬ ‫تحمیلی ‪ -‬به جبهه‌های نبرد با متج��اوزان رفت‪ .‬او‬ ‫حضور در گردان‌های خط‌‌ش��کن لش��کر ‪ ۳۱‬عاشورا‬ ‫را به‌عنوان نیروی آزاد‪ ،‬غواص و فرمانده دس��ته و در‬ ‫جبهه‌های مختلف تجربه کرده و بارها مجروح شده‬ ‫است‪ .‬نورالدین نزدیک به هشتاد ماه از دوران جنگ‬ ‫تحمیلی را به‌رغم جراحات س��نگین و شهادت برادر‬ ‫کوچک‌ترش س��ید‌صادق ‪ -‬در برابر چشمانش‪ -‬در‬ ‫جبهه ماند و در عملیات‌های متعددی حضور داشت و‬ ‫جانباز هفتاد درصد دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ دا‬ ‫دا‪ ،‬خاطرات سیده‌زهرا حسینی از جنگ تحمیلی‬ ‫و اوضاع خرمش��هر در روزهای آغازین جنگ است‪.‬‬ ‫دختری هفده ساله که با شروع جنگ در روز اول مهر‬ ‫سال ‪ 59‬زندگی‏اش دگرگون می‏ش��ود‪ .‬روایتی باورپذیر‪ ،‬با‬ ‫فضاس��ازی بی‏نظیر‪ ،‬به‌گونه‏ای که خوانن��ده خودش را در‬ ‫‪80‬‬ ‫دقت تاریخی می‌پ��ردازد‪ .‬او می‌خواهد به م��ا بفهماند که‬ ‫اگر ام��روز ما به اینجا رس��یده‌ایم به خاطر رش��ادت‌ها و از‬ ‫خودگذشتگی‌های رزمندگان در جنگ است‪.‬‬ ‫‪4‬ـ فرهنگ جبهه‬ ‫‫بیان آداب و رس��وم فرهنگی که در میان رزمندگان‬ ‫مرس��وم بود‪ ،‬در مجموعه‌ای عظیم به ن��ام فرهنگ جبهه‬ ‫گرد‌آوری ش��ده اس��ت‪ .‬برای ارج دانس��تن این کتاب باید‬ ‫تقریظ مقام معظم رهبری ب��ر کتاب را بخوانیم‪« :‬وقتی که‬ ‫جلد اول فرهنگ جبهه درآمد طبعا به‌طور عادی مثل بقیه‬ ‫منشوراتی که پیش من می‌آوردند نشستم آن را خواندم‪ .‬این‬ ‫کتاب از بس مرا جذب کرد تا آخرش خواندم؛ بعد دیدم این‬ ‫کافی نیست به خانه بردم و گفتم همه بنشینید این کتاب را‬ ‫بخوانید‪ .‬گفتم این کتاب اصال باید در فضای خانه‌ها باشد و‬ ‫همه باید آن را همیشه داشته باشند‪‬».‬‬ ‫‪5‬ـ جنگ دوست داشتنی‬ ‫‬‫این کتاب خاطرات خود‌نوشته سعید تاجیک‪ ،‬نویسنده‬ ‫جوان و رزمنده جبهه‌های جنوب است که به صورت داستان‬ ‫روایی تهیه شده است‪ .‬وی دارای قلم شیرین و روانی است‬ ‫که تلخی‌های جنگ را زیبا نشان می‌دهد‪ .‬حس زیبا‌شناختی‬ ‫جنگ باعث ش��ده وی این کتاب را جنگ دوست‌داش��تنی‬ ‫بنامد که زیباترین قصه‌های عالم را در دامن خود پرورید و‬ ‫تلخ‌ترین حوادث را در خ��ود آفرید که فقط می‌توان با حس‬ ‫زیباشناختی جنگ شیرین کرد‪.‬سعید تاجیک لحظه‌هایی را‬ ‫در جنگ به تصویر می‌کشد که کمتر در دید دیگران به‌ویژه‬ ‫خبرنگاران داخلی و خارجی آمده است‪‬.‬‬ ‫‪6‬ـ مهاجر کوچک‬ ‫مهاجر کوچک‪ ،‬داستان زندگی پسری نوجوان به نام‬ ‫عباس است‪ .‬نویسنده‪ ،‬عباس را در آموزش و پرورش‬ ‫می‌بیند که مردی به ن��ام محمد تالش می‌کند پس‬ ‫از گذشت هفت ماه از سال تحصیلی‪ ،‬او را در یکی از‬ ‫مدارس ثبت‌نام کند‪ .‬این اتفاق سبب آشنایی نویسنده‬ ‫با عباس می‌ش��ود و آغ��از داس��تان مهاجر کوچک‪،‬‬ ‫داس��تان زندگی بچه‌های جنگ است که در عباس‬ ‫نمود می‌یابد‪.‬او در اثر حمله عراقی‌ها ابتدا پدرش را از‬ ‫دست می‌دهد و روزهای بعد‌‪ ،‬وقتی که برای به دست‬ ‫آوردن خبری به مسجد می‌رود‪ ،‬با شروع حمله هوایی‬ ‫در سنگر پناه می‌گیرد‪ .‬در همین فاصله‪ ،‬خانواده‌اش‬ ‫که در خانه هستند در اثر حمله عراقی‌ها جان خود را‬ ‫از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ارمیا‬ ‫داستان در مورد پسری به نام «ارمیا» است که‬ ‫به جبهه و شهادت عالقه بس��یاری دارد‌‪ .‬این پسر بر‬ ‫حسب تصادف‪ ،‬در حین ثبت‌‌نام در پایگاه بسیج‪ ،‬برای‬ ‫رفتن به جبهه با مصطفی آش��نا می‌ش��ود‪ .‬دوستی و‬ ‫آشنایی‌شان تا آنجا بود که حتی رفت و آمد خانوادگی‬ ‫داشتند‪ .‬به هر حال‪ ،‬با هم به جبهه رفتند و در آنجا هر‬ ‫لحظه و تحت هر شرایطی‪ ،‬در کنار هم بودند تا اینکه‬ ‫دوستش مصطفی طی عملیاتی به شهادت می‌رسد‬ ‫و وی دچار ناراحتی روحی و روانی می‌ش��ود و تا چند‬ ‫روز از سنگرش خارج نمی‌شود‪ .‬او حتی بعد از دو روز‬ ‫کسالت‪ ،‬متوجه ترکش و خونریزی در کمر خود نشده‬ ‫و به کسی هم نگفته بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پزش��ک معالج��ش‪ ،‬ارمی��ا احتماال‬ ‫دچار موج گرفتگی و افسردگی ش��دید شده بود‌‌‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬بعد از مدتی ن��زد خانواده‌اش در تهران‬ ‫باز‌می‌گردد و تحصی�لات دانش��گاهی‌اش را ادامه‬ ‫می‌دهد و دیگر به جبهه باز‌نمی‌گردد‌‪.‬‬ ‫کتاب ارمیا نوشته رضای امیرخانی تاکنون جایزه‌های‬ ‫متعددی کسب کرده است‪g .‬‬
‫‫مکتوب‬ ‫چاپشانزدهمناگفته‌هایجنگ‬ ‫خاطرات شهید سپهبد علی صیاد‌شیرازی در کتاب «ناگفته‌های جنگ» نوشته احمد دهقان‬ ‫برای شانزدهمین بار از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫کتاب «ناگفته‌های جنگ» نوشته احمد دهقان‪ ،‬خاطرات شهید علی صیاد شیرازی از جنگ‬ ‫تحمیلی عراق علیه ایران را در بر دارد که شامل فعالیت‏‌ها و اقدامات درخشان وی در اوایل پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی و در زمان جنگ است‪.‬‬ ‫دهقان در‌‪ 26‬گفتار‪‌،‬خاطرات سپهبد ش��هی ‌د علی‌صیاد‌شیرازی را به همراه عکس‌هایی‌از‬ ‫ی که وی در آنها شرکت‌داشته‌به رشته‌تحریر‌درآورده است‌‪.‬‬ ‫عملیات‌های ‌‬ ‫نکاتی که شهید صیاد‌شیرازی در این گفتارها بیان می‌کند‪ ،‬مواردی است که تا پیش از انتشار‬ ‫در این کتاب گفته نشده یا کمتر گفته شده‌اند و این موضوع دلیلی شده برای اینکه کتاب عنوان‬ ‫«ناگفته‌های جنگ» را به خود بگیرد‪.‬‬ ‫در قسمتی از کتاب آمده اس��ت‪« :‬خداوند متعال در فتح خرمشهر نشان داد که چه وحشت‬ ‫و رعبی در دل دشمنان انداخته است‪ .‬آنها با اینکه هنوز عقبه‌شان قطع نشده بود و با اینکه توی‬ ‫سنگرهای مستحکم بودند و با اینکه اگر باز هم به آنها امکانات نمی‌رسید‪ ،‬اقال ‪ 15 ،10‬روز دیگر‬ ‫می‌توانستند مقاومت کنند ولی خداوند رعبی به دل آنها انداخت که حتی یک ساعت هم مقاومت‬ ‫نکردند‪ ».‬چاپ شانزدهم «ناگفته‌های جنگ» تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری در‬ ‫قطع رقعی و ‪ 311‬صفحه با شمارگان دو هزار و ‪ 500‬نسخه و بهای ‪ 72‬هزار ریال از سوی انتشارات‬ ‫سوره مهر منتشر خواهد شد‪g .‬‬ ‫کتاب «ستاره‌های دنباله‌دار» شامل دل‌نوشته‌های کودکان و نوجوانان ایرانی برای‬ ‫فرزندان شهدای علمی از سوی حوزه هنری استان تهران منتشر شد‪.‬‬ ‫بیش از چهل‌نامه و چند نقاش��ی برگزیده مسابقه سراس��ری «بابای آسمونی»‬ ‫شامل ‌دل‌نوشته‌های کودکان و نوجوانان ایرانی برای فرزندان شهدای علمی در کتاب‬ ‫«ستاره‌های دنباله‌دار» گردآوری و منتشر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب با مقدمه امیرحس��ین فردی منتشر ش��ده و وی در بخشی از آن نوشته‬ ‫است‪ ...« :‬آرمیتا و علیرضا گریه کردند‪ ،‬اشک ریختند‪ ،‬پدرهایشان را صدا زدند اما جوابی‬ ‫نشنیدند‪.‬‬ ‫آنها باید بدانند که تنها نیستند‪ ،‬همه بچه‌های ایران در کنار علیرضا و آرمیتا هستند‪،‬‬ ‫با آنها دوست هستند‪ .‬به امید خدا کشور ما با سرعت پیشرفت خواهد کرد‪ .‬علیرضا و آرمیتا‬ ‫خوشحال خواهند ش��د‪ .‬برای رس��یدن به آن روز همه باید درس بخوانند و دانشمندان‬ ‫بزرگی شوند‪ .‬آن وقت دشمن برای همیشه ناامید و نابود می‌شود‪».‬‬ ‫وحید کرایل��ی تهیه و تنظیم‪ ،‬محس��ن کریمی راهجردی ترجم��ه‪ ،‬نجمه موحد‬ ‫ویراستاری و حامد میرزا‌حسینی طراحی جلد و صفحه‌آرایی این کتاب را انجام دادند‪.‬‬ ‫ستاره‌های دنباله‌دار در ‪ 1200‬نس��خه و به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط نشر‬ ‫کتیبه منتشر شده است‪g .‬‬ ‫یادبود‬ ‫عضوتاجیکفرهنگستاندر‌گذشت‬ ‫محمد جان شکوری‪ ،‬ادیب و پژوهش��گر نامدار زبان فارس��ی و تاجیکی در سن ‪87‬‬ ‫سالگی بدرود حیات گفت‪ .‬این عضو تاجیک فرهنگستان زبان و ادب فارسی که مدتی پیش‬ ‫برای انجام برخی معاینات و معالجات پزشکی به ایران آمده‌ بود‪ ،‬روز یکشنبه‪ 26 ،‬شهریور‪،‬‬ ‫در بیمارستانی در دوشنبه‪ ،‬پایتخت تاجیکستان از دنیا رفت‪ .‬محمدجان شکوری بخارایی‬ ‫سال ‪ 1304‬در بخارا متولد ش��د‪ .‬او از ادیبان و نویسندگان تاجیک بود که در خاندانی شاعر‬ ‫و ادیب به دنیا آمد‪.‬‬ ‫محمد‌جان شکوری بخارایی آثار بسیاری درباره زبان فارسی (تاجیکی) و فرهنگ و‬ ‫تمدن فرارود (ماوراءالنهر) دارد‪ .‬او درباره تغییر خط در تاجیکستان گفته‌است‪« :‬یک مقصد‬ ‫تغییر خط که با یک فرمان عملی ش��د‪ ،‬همین بود که این خلق‌ها از گذشته خود جدا شوند‪.‬‬ ‫یک نیس��ت‌انگاری تاریخی و فرهنگی به وجود آمد‪ .‬به گذش��ته‪ ،‬گذشته لعنتی می‌گفتند‪.‬‬ ‫تاریخ بشریت [در این دیدگاه] از دوره سوسیالیسم ش��روع می‌شد‪ .‬اینطور عقیده پیدا شده‬ ‫بود که چیزی که تا این وقت بود تاریخ نیست‪ ».‬شکوری در سال‌های اخیر به‌عنوان چهره‬ ‫ماندگار معرفی و به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم درآمد‪ .‬او در برخی‬ ‫از سمینارهای مهم زبان فارسی در ایران ش��رکت داشت و با چهره‌های نامی‌شعر و ادب و‬ ‫ی بسیاری داشت‪.‬‬ ‫فرهنگ ایرانی نیز حشر و نشر علم ‌‬ ‫از جمله آثار مهم او سرپرس��تی فرهنگ فارس��ی تاجیکی در دو جلد بود که در دوره‬ ‫حکومت شوروی سابق به کوش��ش او و چند تن از ادیبان روسی و تاجیکی فراهم آمد‪ .‬این‬ ‫فرهنگ به خط سیریلیک بود که در س��ال ‪ 1385‬و به کوشش محسن شجاعی و زیر نظر‬ ‫دکتر شکوری به خط فارسی تبدیل و سپس از سوی انتش��ارات فرهنگ معاصر در دوجلد‬ ‫شکیل به بازار کتاب عرضه شد‪g .‬‬ ‫نمایش‬ ‫ديـــدار‬ ‫نمايش‬ ‫ستاره‌هایدنباله‌دار‬ ‫«صلح» رمانی از ریچارد باوش‪ ،‬نویس��نده آلمانی آمریکایی‌تبار و برگزیده جایزه‬ ‫ادبی صلح زیتون در ایران با‌ترجمه حسین کاظمی‌منتشر شد‪ .‬این رمان به گفته مترجم‬ ‫نگاهی انسانی را به تبعات جنگ با محوریت توجه به‌جنگ جهانی دوم در ایتالیا بدون‬ ‫غرض‌ورزی‌های حزبی یا جناحی پی‌گرفته است‪.‬‬ ‫در این رمان «باوش» به مساله جنگ نگاهی انس��انی فارغ از تضادهای جوامع‬ ‫بشری و حکومت‌ها دارد و از بعد ملیتی به این موضوع نمی‌پردازد‪.‬‬ ‫باوش داستان کوتاه‌نویس است و در نشریات آمریکایی آثار داستان کوتاه او منتشر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او در این اثر به موقعیت‌های روانی و فکری خاصی هم نزد قهرمانانش نظر‬ ‫داشته و از ابعاد اگزیستانسیالیستی به موضوع وجود پرداخته و مبناهایی را از این حیث‬ ‫در قالب داستان‌ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫در «صلح» نگاه فیلسوف‌وار نویسنده به‌زندگی و جنبه‌هایی که در ارتباط با مساله‬ ‫«وجود» خلق می‌کند‪ ،‬موقعیتی است که فالسفه اگزیستانسیالیسم به آنها توجه دارند‪.‬‬ ‫محور کلی این داستان از این قرار است که سه سرباز آمریکایی در صعودی مرگبار‬ ‫از دامنه یک کوه باال می‌روند و با سرما دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در حالی که به تازگی‬ ‫گروهبانشان با خونسردی زن جوانی را کشته اس��ت و در این موقعیت هر‌کدامشان با‬ ‫تصمیم‌گیری اخالقی خاصی مواجه می‌ش��وند و با حالتی از‌ ترس و آشفتگی با مساله‬ ‫انسانیت و نحوه به کارگیری آن در چنین شرایطی روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫«صلح» یازدهمین رمان باوش است‪ .‬تاکنون از وی هفت مجموعه داستان نیز‬ ‫به چاپ رسیده است‪g .‬‬ ‫کتاب «روز سخت» که با‌وجود مخالفت پنتاگون هفته پیش منتشرشد‪ ،‬با اقبال زیاد‬ ‫مردم‪ ،‬در صدر فروش آمازون جای گرفت‪.‬‬ ‫کتاب «روز س��خت» که توس��ط یکی از اعضای گ��روه کماندویی ک��ه به مقر‬ ‫بن الدن حمله کرد نوش��ته ش��ده‪ ،‬به‌خاطر ارائه جزئیات این حمله‪ ،‬غیرقابل انتش��ار‬ ‫تشخیص داده شده بود‪.‬‬ ‫این کتاب که قرار بود در یازدهمین سالگرد رویداد ‪ 11‬سپتامبر منتشر شود‪ ،‬یک‬ ‫هفته جلوتر به بازار آمد و در هفته اول انتشار‪ 253 ،‬هزار نسخه فروش کرد‪ .‬دیگر کتاب‬ ‫غیرداستانی که چنین استقبالی را تجربه کرد کتاب «استیو جابز» بود که سال پیش در‬ ‫یک هفته ‪ 379‬هزار نسخه از آن به فروش رسید‪ .‬کتاب «روز سخت» نوشته مارک اوون‬ ‫که اسم مستعاری برای مارک بیس��ونت یکی از اعضای تیم «سیل» است‪ ،‬از دو هفته‬ ‫پیش که خبر انتشار آن اعالم شد‪ ،‬با موج اقبال برای پیش خرید آن روبه‌رو شد‪ .‬همین‬ ‫اقبال موجب شد تا ناشر کتاب اعالم کند تیراژ اولیه کتاب را از ‪ 200‬هزار نسخه به ‪575‬‬ ‫هزار نسخه افزایش داده است‪« .‬روز سخت» همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد موفق شد‬ ‫ش��وکی به بازار فروش کتاب وارد‌کند و در معادالت بازار کتاب پرفروش «پنجاه طیف‬ ‫خاکستری» را عقب براند‪g .‬‬ ‫مثلت شماره‪143‬‬ ‫مكتوب‬ ‫صلح‬ ‫مكتوب‬ ‫روز سخت درصدر‬ ‫روایت ناتمام یک فصل معلق‬ ‫نمایش محیطی روایت ناتمام یک فصل معلق به نویس��ندگی‪ ،‬طراحی و کارگردانی‬ ‫هومن سیدی از پنجشنبه ‪ 30‬شهریور ماه در کافه‌تریای تاالر اصلی اجرای خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫هومن سیدی در مورد این نمایش می‌گوید‪« :‬سه داستان به هم پیوسته را روایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫قصه‌هایی اجتماعی با تمرک��ز روی دغدغه آدم‌‌ها‪.‬وقتی به عنوان ی��ک آدم در این جامعه‬ ‫زندگی می‌کنی‪ ،‬صبح از خواب بلند می‌شوی و در جریانی از ماجراهای ریز‌و درشت اطرافت‬ ‫قرار می‌گیری‪ ،‬یک جزء از یک کل هستی و اگر بینش نداشته باش یا یک بینش تحلیلی‬ ‫متناسب با اوضاع نداش��ته باش��ی و آن را تقویت نکنی‪ ،‬وا می‌مانی‪ .‬نمایش ما پر از کمدی‌‬ ‫تلخ و بعضا گزنده است‪.‬‬ ‫این موقعیت‌های طنز اصال محض خنده صرف نیست و به دل تماشاگر می‌نشيند‪ .‬در‬ ‫بستری که آدم‌های نمایش در آن قرار گرفته‌اند همه‌چیز کمک به نظر می‌آید و قصد من‬ ‫این است که مخاطب این کمدی تلخ را باور کند و بشناسد‪».‬‬ ‫وی به آرمان گفت‪« :‬در واقع دوس��ت داش��تم در این نمایش آئینه‌ای برای تماشاگر‬ ‫باشم‪ .‬دوست دارم که وقتی تماشاگر از سالن بیرون می‌رود‪ ،‬حالی که شخصیت‌های نمایش‬ ‫دارند را داشته باشد‪».‬‬ ‫این اثر نمایشی در کافه‌تریای تاالر اصلی اجرا می‌شود‪ .‬باران کوثری‪ ،‬هومن سیدی‪،‬‬ ‫آزاده صمدی‪ ،‬هوتن ش��کیبا‪ ،‬نوید محمدزاده‪ ،‬امیر جدیدی و نفیس��ه میر ش��مس در اين‬ ‫نمايش به عنوان بازیگر حضور دارند‪.‬نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق ساعت ‪17:30‬‬ ‫در کافه‌تریای تاالر اصلی میزبان تماشاگران تئاتر است‪g .‬‬ ‫‪81‬‬
‫نام من‬ ‫عشق است‬ ‫نگاهی به زندگی و شعر‬ ‫حسینمنزوی‬ ‫ديـــدار‬ ‫شعر من از قبیله خون است خون من‬ ‫فواره از دلم زد و آمد کالم شد‬ ‫ما خون تازه در تن عشقیم و عشق را‬ ‫شعر من و شکوه تو رمزالدوام شد‪...‬‬ ‫غزل شناس��نامه شعر فارس��ی است؛‬ ‫ش��عری که با ح��ال و هوای لطی��ف خود و‬ ‫بازی‌های زبانی فوق‌العاده‌اش توانسته جای‬ ‫ویژه‌ای در ادبیات فارس��ی باز کند‪ .‬در تاریخ‬ ‫ادبیات این مرز و بوم همواره غزلس��رایانی‬ ‫بوده‌اند که بیرق این شیوه سخنوری را زنده‬ ‫نگاه داشته‌اند‪.‬‬ ‫حافظ سرآمد غزل فارسی است و شعر‬ ‫او همه بیت‌الغ��زل معرف��ت‪ ...‬از حافظ که‬ ‫بگذریم‪ ،‬ش��روع غزل را می‌توان به رودکی‬ ‫رساند؛ ش��هید بلخی‪ ،‬مسعود س��عد‪ ،‬انوری‪،‬‬ ‫موالنا‪ ،‬سعدی‪ ،‬وحش��ی بافقی‪ ،‬عراقی و‪...‬‬ ‫همواره چراغ غزل و غزلسرایی را در ادبیات‬ ‫ایران زنده نگه داشته‌اند‪ ...‬غزل میراثی است‬ ‫که به ما رسیده و حاال این گنجینه به روزگار‬ ‫ما رس��یده‪ .‬اگر مبنای غزل را بر عش��ق در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬هستند ش��اعران بزرگی چون‬ ‫شهریار‪ ،‬امیری فیروزکوهی‪ ،‬مهرداد اوستا‪،‬‬ ‫ابتهاج‪ ،‬عماد خراسانی‪ ،‬ساعد باقری‪ ،‬قزوه‪،‬‬ ‫بهمن��ی و‪...‬که در ای��ن دوره هم غزل‌هایی‬ ‫سلیس و بلیغ سروده‌اند‪.‬اما یک نام را از قصد‬ ‫جا انداختیم‪،‬‬ ‫کسی که دوس��تدارانش او را پدر غزل‬ ‫معاصر ایران می‌نامند و شاعری که لطافت‬ ‫شعرش طراوت دنیای امروز را با قوام تاریخی‬ ‫غزل در‌هم آمیخت��ه و ناب‌ترین غزل‌های‬ ‫مدرن را می‌س��راید‪ ...‬نام حس��ین منزوی و‬ ‫غزل معاصر غیر‌قابل تفکیک است‪ ...‬اغراق‬ ‫نیست که بگوییم او وارث غزلسرایان بزرگ‬ ‫اس��ت‪ .‬او خودش می‌گوید‪«:‬راه ششصد س��اله‌ای از دفتر‬ ‫حافظ‪/‬تا غزل‌های ش��ماها می‌شناس��یدم»‪ ...‬اول مهرماه‬ ‫سالروز میالد حسین منزوی است؛ به همین مناسبت نگاهی‬ ‫داریم به دنیای شعری و زندگی او‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪143‬‬ ‫‪82‬‬ ‫زندگانی منزوی‬ ‫حسین منزوی یکم مهر سال ‪ ۱۳۲۵‬در شهر زنجان و‬ ‫خانواده‌ای فرهنگی زاده شد‪.‬‬ ‫او از سنین جوانی سرودن شعر را آغاز کرد و در سال‬ ‫‪ 1346‬به‌عنوان شاعر خود را مطرح کرد و غزل‌های او مورد‬ ‫توجه غزلسرایان قرار گرفت‪.‬‬ ‫منزوی در سال ‪ 1346‬وارد دانشکده ادبیات دانشگاه‬ ‫تهران شد‪ .‬اما این رش��ته را رها کرد و به جامعه‌شناسی رو‬ ‫آورد‪ ،‬اما این رش��ته را نیز ناتمام رها کرد و در س��ال ‪1350‬‬ ‫مجموعه ش��عر «حنجره زخمی‌تغزل»‌‏را منتشر کرد‪ .‬این‬ ‫کتاب در بخش ش��عر جهان‌ جایزه فروغ فرخ��زاد ‪ -‬که در‬ ‫آن دوران ج��زو معتبرتری��ن جوایز ادبی ایران ب��ود ‪ -‬را به‬ ‫دست آورد‪.‬‬ ‫‌پس از انتش��ار این کتاب در صدا و س��یما مشغول به‬ ‫کار ش��د و در این دوران برنامه یک شعر یک شاعر را تهیه‬ ‫و کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫منزوی مدتی مسئول صفحه شعر مجله ادبی رودکی‬ ‫بود و در سال نخست انتشار مجله سروش نیز با این مجله‬ ‫همکاری داش��ت‪ .‬در س��ال‌های پایانی عمر به زادگاه خود‬ ‫بازگشت و تا زمان مرگ در این شهر باقی ماند‪.‬‬ ‫حسین سخت دلبسته پدر و مادر بود و همیشه در کنار‬ ‫آنها زندگ��ی کرد و مخصوصا اواخر عم��رش که با بیماری‬ ‫پدرش مواجه شد‪ ،‬در طول بیماری او‪ -‬که یک سال و نیم‬ ‫به طول انجامید و منجر به مرگ او در س��وم اسفند ‪1382‬‬ ‫ش��د ‪ -‬اغلب اوقاتش صرف پرستاری از پدر می شد و حتی‬ ‫گاهی هم که به خاطر ش��رکت در محاف��ل ادبی به تهران‬ ‫یا شهرهای دیگر مس��افرت می‌کرد‪ ،‬بیش از یک شب در‬ ‫آنجا نمی‌ماند‪.‬‬ ‫عامل مه��م دیگری که به‌ش��دت در روحیه و ش��عر‬ ‫منزوی تاثیر گذاشت مرگ برادر کوچک‌تر از خودش‪ ،‬حسن‬ ‫منزوی‪ ،‬بود‪.‬‬ ‫حس��ین منزوی هرگ��ز کار دولتی نداش��ت و تنها با‬ ‫انتشار ش��عرهایش گذران عمر کرد‪ .‬وی در شعر سپید نیز‬ ‫دستی داشت‪ ،‬موسیقی را خوب می‌ش��ناخت و صدا و خط‬ ‫خوبی نیز داشت‪.‬‬ ‫حسین منزوی در س��ال ‪ 1383‬پس از مدت‌ها رنج از‬ ‫بیماری قلبی در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت‪.‬‬ ‫منزوی در بیش��تر قالب‌های فارس��ی چون نیمایی‪،‬‬ ‫س��پید‪ ،‬چهارپاره‪ ،‬مثنوی‪ ،‬دو بیتی‪ ،‬غ��زل و‪ ...‬طبع‌آزمایی‬ ‫کرده‪ ،‬اما شهرت شاعری او در غزل است‪‌.‬بی‌شک منزوی از‬ ‫بزرگترین و تاثیر گذارترین غزل پردازان معاصر است‪ .‬یکی‬ ‫از نکات تاسف‌برانگیز در مورد حسین منزوی پس از مرگ‬ ‫او رخ داد؛ خانه حسین منزوی در انزوای کامل تخریب شد‪.‬‬ ‫دنیای منزوی‬ ‫حس��ین منزوی عاشق بود‪ ،‬عاش��ق ادبیات و انسان؛‬ ‫تمام دنیای ش��عری او در میان این دو الف شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫شاید همین عش��ق به این دو بود که از میان تمام قالب‌ها‬ ‫غ��زل را انتخاب کرد‪ .‬من��زوی خود در این ب��اره می‌گوید‪:‬‬ ‫«هرچند پایگاه تغزل را عشق و عاشقی دانسته‌اند‪ ،‬ولی به‬ ‫گمان من تغزل می‌تواند هرنوع حدیث نفس را دربر بگیرد‪.‬‬ ‫حتی اگر اجتماعی و عرفانی باش��د‪ ».‬با ای��ن حال وقتی از‬ ‫شعر منزوی س��خن می‌گوییم‪ ،‬بدون شک‬ ‫از عش��ق س��خن می‌گوییم‪ .‬منوچهر آتشی‬ ‫می‌گوید‪« :‬منزوی ش��اعر همیش��ه عاشق‬ ‫است»‪ ...‬عشق در شعر منزوی‪ ،‬بوی کهنگی‬ ‫نمیدهد‪ ،‬صدای گذشته نیست‪ ،‬عشق او نو‬ ‫است‪ ،‬عشق او عشق روز است‪ ،‬نو‌آوری‌های‬ ‫او در غزل‌بی‌بدیل اس��ت و غزل او به تمام‬ ‫معنا نو اس��ت؛ دلی در عین تازگی معتقد به‬ ‫سنت‪ .‬اندیشه‌ها‪ ،‬احساسات و عواطف منزوی‬ ‫را نیز می‌توان از زبان ش��عر او ش��نید؛ زبان‬ ‫شعری که بس��یار صمیمی‪‌،‬ساده و نو است‪.‬‬ ‫او توانس��ته مفاهیم ازلی و ابدی انس��انی را‬ ‫هم به بیانی امروزی درآورد‪ .‬پرهیز از کاربرد‬ ‫صورت متروک و مخفف و شکسته کلمات‬ ‫و افعال‪ ،‬دوری از برخی زواید‪ ،‬قیود و اصوات‬ ‫رایج در شعر فارسی از قبیل‪ :‬رهی‪ ،‬خه‪ ،‬حالی‬ ‫و‪....‬عدم اس��تفاده از ضمایر متصل شخصی‬ ‫در نقش‌های مختلف‪ ،‬پرهیز از کاربرد افعالی‬ ‫چون‪ :‬شد‪ ،‬گش��ت‪ ،‬کرد و‪ ....‬به جای رفت‪،‬‬ ‫شد‪ ،‬کرد از پارامترهای سالمت زبان در شعر‬ ‫معاصر است که منزوی سخت به آن پایبند‬ ‫اس��ت‪ .‬منزوی در مورد تاثیر‌پذیری از شعر‬ ‫گذش��تگان می‌گوید‪« :‬در شعر هیچ الگویی‬ ‫ندارم‪ ،‬ولی ب��ه حافظ و مولوی و س��عدی و‬ ‫خیام ارادت داشته‌ام‪ ».‬کش��ف رابطه میان‬ ‫انسان و طبیعت یکی دیگر از شاخصه‌های‬ ‫شعر منزوی است‪ .‬منزوی نیز در شعرهایش‬ ‫در قالب‌های مختلف‪ ،‬جدای از بازگو کردن‬ ‫ارتباط انس��ان با انس��ان به رابطه انسان با‬ ‫طبیعت نیز اش��اره می‌کند‪ .‬نش��انه‌هایی که‬ ‫منزوی در طبیعت یافت می‌کند و آنها را در‬ ‫شعرش به کار می‌بندد‪ ،‬نشانه‌هایی است که‬ ‫شاعران دیگر هم از آن استفاده کرده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫وجه تمایز منزوی با آنها در شیوه‌های دیدن است‪ .‬نمی‌توان‬ ‫از شعر منزوی گفت و از اشعار آیینی او سخن نگفت‪ .‬اشعار‬ ‫او در نعت و مدح بزرگان دینی از صالبت و استواری باالیی‬ ‫برخوردار است‪g .‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫تجمعدانشگاهیاندرمحکومیتتوهینبهپیامبر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مراسم روز دختر با حضور آرمیتا رضايی نژاد‬ ‫بازدید همسران اعضای کابینه دولت از موزه هنرهای سنتی ملی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تقدیر از شاعران توسط حمید سبزواری در همایش ملی روز شعر و ادب فارسی‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪143‬‬ ‫تجلیلازبرگزیدگانهفتمینجشنوارهسراسریطنزمکتوب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اختتامیهنخستینجشنوارهفیلماولیها‬ ‫نمایشگاهصنعتساختمان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جشن شكوفه ها در آغاز سال تحصيلي جديد‬ ‫‪83‬‬
‫بازا ر‬ ‫قطارهای سریع نیاز جامعه امروز‬ ‫كاظم بروغني‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪143‬‬ ‫یکی از ش��اخص‌های اصل��ی توس��عه‌یافتگی در هر‬ ‫لو‌نقل اثرات‬ ‫لو‌نقل آن است‪ .‬توسعه حم ‌‬ ‫کشور وضعیت حم ‌‬ ‫زیادی در س��ایر بخش‌ها و زیر‌ساخت‌های هر کشور بر جای‬ ‫گذاش��ته و بر ارتقای متغیرهای مهم اقتصادی نظیر اشتغال‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و سطح اس��تاندارد زندگی و امنیت و‬ ‫آبادانی جوامع تاثیر می‌گذارد‪ .‬بر همین اس��اس بس��یاری از‬ ‫لو‌نقل خود‬ ‫کشورهای پیشرفته برنامه توسعه شبکه‌های حم ‌‬ ‫را بر مبنای گس��ترش خطوط ریلی و استفاده هر چه بیشتر از‬ ‫قطار در مسافرت‌های شهری و برون‌شهری طراحی کرده‌اند‪.‬‬ ‫درکشور ما نیز طی سال‌های گذشته تحوالت خوبی در عرصه‬ ‫لو‌نقل مس��افری چه به‌لح��اظ زیربنایی و چ��ه روبنایی‬ ‫حم ‌‬ ‫انجام گرفته و حضور موثر بخش‌های خصوصی نیز بر رونق‬ ‫این صنعت افزوده اس��ت‪ .‬به‌طوری که راه‌اندازی قطارهای‬ ‫ویژه س��بز‪ ،‬س��یمرغ‪ ،‬دلیجان و غزال از یکس��و و راه‌اندازی‬ ‫‌ترن س��ت‌های تندرو و ریل باس‌ها از س��وی دیگر توانسته‬ ‫بخش مسافری راه‌آهن را از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن‬ ‫تغییر شکل داده و چشم‌انداز نوید‌بخشی را پیش روی هموطنان‬ ‫گرامی‌بگشاید‪ .‬عصر حاضر را عصر سرعت نامیده‌اند زیرا به‬ ‫مدد تکنولوژی‌های الکترو‌دیجیتال بشر توانسته بسیاری از‬ ‫تخیالت خود را جامه‌عمل پوش��انده و در زندگی روزمره خود‬ ‫تحقق بخشد‪ .‬براساس این تغییر نگرش‌ها از نظر مردم مرز بین‬ ‫راه‌آهن سنتی و راه‌آهن مدرن در کشور بحث سرعت است‪ .‬از‬ ‫نظر آنها چنانچه قطارهای ایران بتوانند مشکل خود را با کاهش‬ ‫سرعت حل کنند همواره وسیله ایده‌آل تلقی شده و بسیاری‬ ‫لو‌نقل نظیر خسارات وارده براثر‬ ‫از نابسامانی‌های حوزه حم ‌‬ ‫ازدیاد تصادف‌های س��الیانه جاده‌ای و‪ ...‬برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق بررس��ی‌های به عمل آمده و با نظر صریح کارشناسان‬ ‫لو‌نقل ریلی در بیشتر ریل‌های راه‌آهن ایران امکان‬ ‫عرصه حم ‌‬ ‫راه‌اندازی قطارهای با سرعت ‪ 160‬کیلومتر و بیشتر مهیا بوده‬ ‫که این میزان حداقل‪ 80‬درصد خطوط ریلی ایران را ش��امل‬ ‫می‌شود‪ .‬بنابراین اگر برنامه‌ریزی‌های الزم و هماهنگی بین‬ ‫بخش��ی در زیر‌مجموعه وزارت راه و شهرسازی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬س��رعت ‪ 160‬کیلومتر در خطوط فعلی راه‌آهن امری‬ ‫س��هل و ممکن خواهد بود و چه بس��ا هزینه آن از راه‌اندازی‬ ‫قطارهای برقی نیز کمتر باش��د‪ .‬اکنون یک مثال کاربردی و‬ ‫موردی روشن می‌سازد که افزایش سرعت قطارها که امروز‬ ‫در س��رلوحه برنامه‌های دس��ت‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی قرار گرفته تا چه اندازه در وضعیت حاضر کش��ور حیاتی‬ ‫و حائز‌اهمیت است‪ .‬امروز تقریبا همه باور دارند که کالنشهر‬ ‫تهران آلوده‌ترین هوای پایتخت‌های جه��ان را دارد و در این‬ ‫زمینه گوی س��بقت را از میالن ایتالیا نیز ربوده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال آلودگی هوا تنها معضل شهر تهران نیست‪ ،‬بلکه آلودگی‬ ‫صوتی‪ ،‬جمعی��ت زیاد‪ ،‬ترکیب نامتجان��س فرهنگی‪ ،‬فقدان‬ ‫امکانات تفریحی‪ ،‬ساخت و سازهای‌بی‌رویه و اوضاع آشفته‬ ‫کوچه‌ها و خیابان‌ها از تهران چهره‌ای بحرانی و آشفته ساخته‬ ‫که تداوم آن ممکن است به مرگ تدریجی انسان‌ها منجر شود‪.‬‬ ‫کارشناسان و صاحب‌نظرانی که از کشورهای توسعه‌یافته به‬ ‫ایران سفر کرده‌اند معتقدند که این شهر باید بر‌اساس مدیریت‬ ‫بحران اداره شود‪ ،‬زیرا وضعیت شهر وضعیتی بحرانی است‪ .‬با‬ ‫این حال چگونه می‌توان با معضالت این شهر بزرگ برخورد‬ ‫کرد؟ راه‌حل‌های بسیاری در طول چند دهه گذشته برای اداره‬ ‫کالنشهر تهران ارائه شد که یکی از کارآمدترین و موثرترین آن‬ ‫استفاده از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته است‪ .‬کشورهای‬ ‫توسعه‌یافته مثل آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬از راه‌آهن به‌عنوان‬ ‫دهمین گردهمایی مدیران ارشد بانک انصار‬ ‫دهمین گردهمایی بانک انصار ب��ا حضور مدیران‬ ‫عالی در جوار مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج (ع) برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار؛‬ ‫آیت‌اهلل ابراهیم��ی‪‌،‬مدیرعامل بانک انص��ار در افتتاحیه‬ ‫گردهمایی با تاکید بر اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده‬ ‫در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی‌بر‬ ‫نامگذاری «س��ال تولید مل��ی‪ ،‬حمایت از کار و س��رمایه‬ ‫ایرانی» گفت‪« :‬مدیریت صحیح منابع و مصارف‪ ،‬توجه به تحوالت داخلی و بین‌المللی در حوزه‬ ‫اقتصاد و بانکداری امری حائز‌اهمیت است و بر این اساس سیاست‌های جدید بانک متناسب با‬ ‫این تحوالت‪ ،‬جهت پیشرفت هرچه بیشتر اهداف مدنظر خواهد بود‪ ».‬وی افزود‪« :‬بانک انصار‬ ‫در تحقق سنت پسندیده قرض‌الحسنه پیشگام بوده و از این رو توجه به ظرایف و قابلیت‌های‬ ‫منحصر به فرد بانک برای جذب سپرده‪ ،‬پرداخت تسهیالت و ارتقای خدمات مشتریان ضروری‬ ‫است‪ ».‬در ادامه این همایش‪ ،‬موضوعات مربوط به ابزارهای جدید مالی‪ ،‬کنترل و نظارت‪ ،‬مسائل‬ ‫حقوقی‪ ،‬توسعه ‪ ،ICT‬طرح‌های تبلیغاتی‪ ،‬سیاست‌های اعتباری و برنامه‌های پیش‌بینی شده‬ ‫جهت کنترل و کاهش مطالبات معوق توسط معاونین بانک و اساتید مدعو مورد بحث و تبادل‬ ‫نظر قرار گرفت‪ .‬همچنین در این گردهمایی حاج‌شیخ حسین انصاریان و حجت االسالم وحیدی‬ ‫در خصوص نقش پول در سالم‌سازی جامعه و مسائل اخالقی برای حاضرین سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫در مراسم اختتامیه پس از بررسی گزارش عملکرد منتهی به پایان تیرماه سال جاری از تعدادی‬ ‫از مدیران شعب استان‌ها و شعب مستقل با اهدای جوایز تقدیر به عمل آمد‪g .‬‬ ‫‪84‬‬ ‫یکی از راه‌حل‌های اساسی و مهم برای رفع معضالت شهرهای‬ ‫بزرگ خود اس��تفاده کرده‌اند که به‌عن��وان نمونه می‌توان به‬ ‫راه‌اندازی قطارهای‪ T.G.V‬فرانس��ه و ش��هر پاریس اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این قطارها که امروز از پاریس تا شهر «مون‌‌پلیه» (‪950‬‬ ‫کیلومتری جنوب پاریس ) را در چهار ساعت و نیم با سرعت‬ ‫ی در کاهش‬ ‫‪ 260‬کیلومتر در ساعت طی می‌کنند‪ ،‬نقش مهم ‌‬ ‫جمعیت شهرهای بزرگ و توزیع مناس��ب جمعیت در سایر‬ ‫شهرهای این کشور ایفا می‌نمایند‪ .‬این امر اگر چه در نگاه اول‬ ‫برای کشور ما پر‌هزینه و نامتعارف می‌نمايد‪ ،‬اما اگر بدانیم عالوه‬ ‫بر معضالت اشاره شده در کالنشهرهایی مثل تهران‪ ،‬مجموع‬ ‫خسارات وارده از تصادفات جاده‌ای در سال برابر حدودی کل‬ ‫اعتبارات وزارت راه و شهرسازی است‪ ،‬از این موضوع به آسانی‬ ‫نخواهیم گذشت‪ .‬به نظر می‌رسد در این ش��رایط راه‌اندازی‬ ‫قطارهای سریع‌السیر برای معضالت شهر تهران و همچنین‬ ‫کشور پهناوری مثل ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر باشد‪.‬‬ ‫زیرا با راه‌اندازی این قطارها زندگی در ش��هرک‌های اقماری‬ ‫تهران ج��ان می‌گیرد و مردم‌ترجیح می‌دهند از ش��هری که‬ ‫شهردارانش معتقدند «استانداردهای زیست‌محیطی در آن‬ ‫پایین است و سرانه خدماتی آن رضایت‌بخش نیست» نجات‬ ‫یابند و در عین حال هر روز با خیال آسوده و سر وقت با قطارهای‬ ‫سریع‌السیر‪ ،‬خود را به محل کارشان در تهران برسانند‪ .‬تبعات‬ ‫دیگر آن عالوه بر کاهش جمعیت‪ ،‬کاهش‌ترافیک در خیابان‌ها‬ ‫و جاده‌ها‪ ،‬کاهش آلودگی‌های صوتی و صدا‪ ،‬کاهش مهاجرت‪،‬‬ ‫ایمنی و راحتی بیش��تر و‪ ...‬خواهد بود‪ .‬همچنی��ن اگر تعداد‬ ‫قطارهای مذکور در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد‪ ،‬اهالی شهرهای‬ ‫نزدیک تهران می‌توانند صبح از شهر خود حرکت کرده و بعد‬ ‫از طی مسافت ‪ 1‬تا ‪ 2‬ساعت سر کار خود در تهران حاضر شوند‬ ‫و در یک چنین ش��رایطی اس��ت که عالوه بر دستاوردهای‬ ‫فوق‌هزینه زندگی برای خانواده‌ها پایین می‌آید‪ ،‬شهر تهران از‬ ‫بالتکلیفی و نابسامانی خارج می‌شود‪ ،‬انگیزه زندگی برای مردم‬ ‫در شهر خودشان افزایش می‌یابد‪ ،‬توزیع مناسب جمعیت انجام‬ ‫و از تمرکز امکانات و خدمات عمومی در ش��هر تهران کاسته‬ ‫می‌شود‪ .‬مشکل مسکن بس��یاری از خانواده‌ها حل می‌شود‪،‬‬ ‫شغل‌های کاذب از بین می‌رود و تلفات و حوادث جاده‌ای که‬ ‫ساالنه بیش از‪ 20‬هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند کاهش‬ ‫می‌یابد و بس��یاری از مزایای دیگر جملگی دستاوردهای راه‬ ‫اندازی طرح‌ها و برنامه‌های مذکور است که باتوجه به پهناوری‬ ‫ایران‪ ،‬فاصله زیاد شهرها و‪ ...‬پرداختن به آن الزم و ضروری‬ ‫است‪g.‬‬ ‫ارسال پیامک به مشتریان قبل از برگشت چک‬ ‫بانک صادرات مقارن با شصتمین سالگرد تاسیس و‬ ‫با هدف جلب رضایت مشتریان و ایجاد تمایز در خدمات‬ ‫ارائه‌ش��ده در بازارهای رقابتی‪ ،‬امکان ارس��ال پیامک‬ ‫برای مش��تریان قبل از ص��دور گواهینامه عدم پرداخت‬ ‫چک به علت کسر موجودی را فراهم کرد‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫برای مش��تریان قبل از ص��دور گواهینامه عدم پرداخت‬ ‫وجه چک‪ ،‬با ارس��ال پیامک فرصتی جهت تأمین وجه‬ ‫ایجاد می‌گردد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬این خدمت با هدف فراهم کردن فرصت تامین وجه‬ ‫برای دارندگان حساب قرض‌الحس��نه جاری که به‌دلیل فراموشی‪ ،‬سفر و‪ ...‬نسبت به تأمین‬ ‫وجه چک اقدام نکرده‌اند و همچنین جلوگیری از مش��کالت مرتبط با صدور گواهینامه عدم‬ ‫پرداخت وجه چک برای مشتریان و کاهش آمار چک برگشتی بانک صادرات در بانک مرکزی‬ ‫ارائه شده است‪ .‬این طرح در مرحله اول برای مش��تریان دارای مانده حساب قرض‌الحسنه‬ ‫جاری باالی ‪ 50‬میلیون ریال که از ابتدای سال ‪ 91‬هیچ گواهینامه‌ عدم پرداختی برای آنها‬ ‫صادر نشده فعال ش��ده و در مرحله دوم برای عموم مش��تریان با تکمیل فرم رضایت و اخذ‬ ‫کارمزد عملیاتی خواهد شد‪ .‬گفتنی است این خدمت نوینی است که در هیچ یک از بانک‌های‬ ‫کشور ارائه نمی‌شود و در مرحله اول فقط برای مشتریان برتر فراهم شده است‪ .‬این بانک با‬ ‫افتتاح بیش از ‪ 47‬میلیون حساب الکترونیکی‪ ،‬نصب ‪ 385‬هزار دستگاه پایانه فروش و صدور‬ ‫حدود ‪ 29‬میلیون کارت بانکی الکترونیکی برای هموطنان نقش بس��زایی در توسعه و رشد‬ ‫خدمات نوین بانکی دارد‪g .‬‬
‫مدیرعامل بانک انصار خبرداد‬ ‫تعادل نرخ با راه‌اندازی بورس ارز‬ ‫مدیرعامل بانک انصار از ارائه گزارش ارزی به بانک‬ ‫مرکزی خب��ر داد و گف��ت‪« :‬موافق راه‌ان��دازی بورس ارز‬ ‫هلل ابراهیمی‌در‬ ‫هستيم‪ ،‬زیرا نرخ ارز به تعادل می‌رسد‪ ».‬آیت‌ا ‌‬ ‫حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری باشگاه مهندسان‬ ‫و بانک انصار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری‬ ‫فارس افزود‪« :‬بعد از افزایش نرخ سود بانکی‪ ،‬بانک انصار‬ ‫بر‌خالف برخی که با تبلیغ‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده‌های خود را‬ ‫‪ 25‬درصد اعالم می‌کردند‪ ،‬منتظر مان��د تا ثبات به بازار ارز‬ ‫باز‌گردد‪ ».‬وی اضافه کرد‪« :‬در آغاز افزایش نرخ سود بانکی‪،‬‬ ‫شاید برخی از سپرده‌ها از بانک خارج شد‪ ،‬اما به مرور و با به‬ ‫ثبات رسیدن بازار نرخ سپرده‌های بانک انصار با ‪ 20‬درصد‬ ‫افزایش به ‪ 1500‬میلیارد تومان رسید‪ ».‬ابراهیمی‌ در پاسخ‬ ‫به این سوال که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعالم كرد‬ ‫امضای قرارداد ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری با صندوق توسعه ملی‬ ‫اعالم داش��ته بانک‌های خصوصی گزارش ارزی خود را به‬ ‫بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬بانک انصار در‬ ‫ارائه گزارش ارزی خود مشکلی نداشت‪ ،‬به همین دلیل این‬ ‫گزارش را به بانک مرکزی ارائه کرده اس��ت‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫بانک انصار در پاسخ به این س��وال که آیا موافق راه‌اندازی‬ ‫بورس ارز هستید؟ اظهار داش��ت‪« :‬تصمیم‌گیری در مورد‬ ‫بورس ارز یک تصمیم ملی اس��ت و به هر ح��ال باتوجه به‬ ‫شرایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬بنده موافق راه‌اندازی بورس ارز‬ ‫هس��تم‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬راه‌اندازی بورس ارز نرخ ارز را به‬ ‫تعادل می‌رساند‪g».‬‬ ‫بت شكن خبر داد‬ ‫اقتصادنوین اعتبارات مورد‌نیاز صنوف متوسط را تامین می‌کند‬ ‫تاکید وزیر ارتباطات برحمایت دولت ازخدمات پست بانک‬ ‫ثبت رسمی بانک آینده در مهرماه‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات ب��ر حمایت‬ ‫دولت از گس��ترش خدمات پس��ت بانک در روس��تاها و‬ ‫مناطق محروم بمنظور توس��عه خدم��ات الکترونیک در‬ ‫راستای شعار عدالت گستری تاکید کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی پس��ت بانک ایران؛ بنابر اعالم مدیریت ش��عب‬ ‫اس��تان کرمان دکتر تقی‌پور‪ ،‬وزیر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالعات در نشست مش��ترک با مسئوالن دستگاه‌های‬ ‫تابعه وزارتخانه مذکور در استان کرمان و سایر مسئوالن استانی ضمن بیان این مطلب گفت‪:‬‬ ‫«عملکرد پست بانک استان کرمان در خدمت رسانی به ساکنان روستاها و مناطق دوردست‬ ‫‌بی‌نظیر بوده و کسب رتبه برتر استانی در زمینه توسعه خدمات الکترونیک بیانگر این موضوع‬ ‫است که شایسته تقدیر است‪g ».‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪143‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تع��اون از امضای قرارداد‬ ‫دویست‌میلیون دالری با صندوق توسعه ملی برای ارائه‬ ‫تس��هیالت ارزی و ریالی به تعاونگران خبرداد‪ .‬ماشاءاهلل‬ ‫ی اظهار داشت‪« :‬در راستای حمایت از بخش تعاونی‬ ‫عظیم ‌‬ ‫و تحقق سهم این بخش در اقتصاد‪ ،‬قرارداد جدیدی را با‬ ‫صندوق توس��عه ملی به امضا رس��اندیم که بر‌اساس آن‬ ‫معادل صد‌میلیون دالر س��پرده ارزی و صد میلیون دالر‬ ‫سپرده ریالی به تعاونی‌های صنعت کشاورزی تسهیالت بدهیم‪ ».‬وی تفاهم‌نامه مذکور را جدا‬ ‫از قرارداد عاملیت این بانک با صندوق برای اختصاص ‪ 500‬میلیون دالر از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی به بخش تعاون دانست و گفت‪« :‬این سپرده در داخل بانک توسعه تعاون است‪ ».‬عظیمی‬ ‫‌در عین حال از ارائه ‪ 10‬طرح بزرگ تعاونی و تصویب ‪ 80‬میلیون دالر تس��هیالت ارزی برای‬ ‫اختصاص به این طرح‌ها خبر داد‪ .‬وی افزود‪« :‬هم‌اکنون ‪ 700‬میلیون دالر طرح هم در دس��ت‬ ‫بررسی داریم که به تدریج به صندوق توسعه ملی معرفی خواهیم کرد‪g».‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصادنوی��ن گفت‪« :‬این بانک با‬ ‫رعایت مقررات و بهداش��ت اعتباری‪ ،‬اعتبارات مورد نیاز‬ ‫صنوف و کسب و کارهای متوسط را تامین خواهد کرد‪».‬‬ ‫محمدهاشم بت‌شکن در جمع معاونین‪ ،‬سرپرستان مناطق‬ ‫شعب و روس��ای ش��عب تهران این بانک افزود‪« :‬بانک‬ ‫اقتصادنوین در قالب خدمت بانکداری شرکتی اعتبارات‬ ‫مورد نیاز شرکت‌های بزرگ کش��ور را تامین می‌کند‪ .‬در‬ ‫بخش صنوف و کسب و کارهای متوسط نیز پیش‌بینی‌های الزم صورت گرفته تا بانک بتواند‬ ‫اعتبارات مورد نیاز فعاالن این بخش را تامین کند‪ ».‬وی اظهار داش��ت‪« :‬بانک اقتصادنوین‬ ‫می‌کوشد باتوجه به خواست مشتری س��بد متنوعی از انواع خدمات را ارائه کند‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫بانک اقتصادنوین تاکید کرد‪« :‬به همین منظور خدمات جدیدی توسط بانک طراحی شده که‬ ‫به‌زودی این خدمات از طریق شعب سراسر کشور بانک اقتصادنوین در اختیار مشتریان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪g ».‬‬ ‫معاون نظارتی بانک مرکزی از ثبت رس��می بانک‬ ‫آینده در مهرماه خبر داد و گفت‪« :‬پس از این زمان ما دیگر‬ ‫چیزی به نام آتی‪ ،‬صالحین و تات نداریم و همه تبدیل به‬ ‫بانک آینده می‌شوند‪ ».‬ابراهیم درویشی درباره روند این‬ ‫ادغام گفت‪« :‬ما دو موسسه در شرف تاسیس را ساماندهی‬ ‫کرده و برای آنکه س��پرده‌گذاران آنها زیان نبینند ادغام‬ ‫انجام شد‪ ».‬وی خاطر نشان کرد که سهم موسسات آتی‬ ‫و صالحین و بانک تات در بانک آینده هر کدام ‪ ۲۵‬درصد اس��ت و در واقع سهم این بانک در‬ ‫بین این سه تقسیم شد و بقیه آن نیز پذیره‌نویسی خواهد شد‪ .‬درویشی گفت‪« :‬در تاریخ هشتم‬ ‫مهرماه سال جاری بانک آینده ثبت رسمی می‌ش��ود و از بانک‌ها هم خواسته‌ایم که اسم این‬ ‫بانک را‌ ترجمه به نام‌های دیگر نکنند و همان آینده بانک خواهد بود‪g ».‬‬ ‫ارائه کارت اعتباری دوقلو توسط بانک سامان‬ ‫بانک سامان با هدف افزایش رفاه و آرامش مشتریان‬ ‫برتر (سامانیان) و خاص و یاری‌رسانی به آنها در موقعیت‌ها‬ ‫و فرصت‌های زودگذر‪ ،‬کارت اعتباری دوقلوی سامانیان را‬ ‫در اختیار این گروه از مشتریان قرار می‌دهد‪ .‬این دو کارت‬ ‫اعتباری تا س��قف ‪ 500‬میلیون ری��ال (‪ 50‬میلیون تومان)‬ ‫اعتب��ار در اختیار این گروه از مش��تریان می‌گ��ذارد‪ .‬اعتبار‬ ‫هریک از این کارت‌ها بر‌اساس میزان و نوع سپرده‌گذاری‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 50‬میلیون ریال و حداکثر ‪ 250‬میلیون ریال تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بر‌اس��اس این گزارش‪ ،‬صدور و آبونمان ساالنه‬ ‫کارت اعتباری دوقلوی سامانیان رایگان است‪ .‬کارت اول‬ ‫از بسته دوقلو در قبال س��پرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت‬ ‫ویژه ریالی و ارزی مش��تری که تا سررسید آنها بیش از سه‬ ‫ماه باقی مانده‪ ،‬ارائه می‌ش��ود و اعتبار آن معادل ‪10‬درصد‬ ‫مانده س��پرده‌های مذکور در تاریخ درخواست خواهد بود‪.‬‬ ‫این گ��زارش می‌افزاید‪ ،‬کارت دوم از بس��ته دوقلو در قبال‬ ‫س��پرده‌های کوتاه‌مدت‪ ،‬جاری و قرض‌الحس��نه ریالی به‬ ‫مش��تریان ارائه می‌ش��ود و میزان اعتبار آن برابر مجموع‬ ‫میانگین موجودی سپرده‌های ذکر شده در شش ماه منتهی‬ ‫به تاریخ ارائه درخواست است‪.‬‬ ‫مش��تریان برتر (س��امانیان) و خاص بانک س��امان‬ ‫جهت اطالع از جزئیات بیشتر این محصول و سایر خدمات‬ ‫ویژه خود می‌توانند به بانکدار ویژه مس��تقر در شعب بانک‬ ‫مراجعه یا با مدیریت امور مش��تریان ویژه با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ 021-23095301‬تماس بگیرند‪g .‬‬ ‫‪85‬‬
‫قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در کیفیت و توسعه خبرداد‬ ‫پارس ای‌ال‌ایکس جدید به بازار می‌آید‬ ‫تولید پژوپارس ای‌ال‌ایکس با موتور جدید کم‌مصرف‬ ‫و پرق��درت (ایکس‪.‬ی��و‪.‬ام) از آبان ماه س��ال ج��اری آغاز و‬ ‫روانه بازار می‌ش��ود‪.‬مهندس میر‌جواد س��لیمانی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو در کیفیت و توس��عه محصول با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪« :‬موتور ایکس‪ .‬یو‪‌.‬ام‪ .‬نس��خه بهبود‬ ‫یافته موت��ور ایکس‪ .‬یو‪ .7 .‬اس��ت‪ .‬همچنی��ن از گنجایش‬ ‫باالتر‪ ،‬مصرف س��وخت کمتر و توان و گش��تاور بیش��تری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ».‬وی افزود‪« :‬پروژه بهب��ود موتور ایکس‪.‬‬ ‫یو‪ .7 .‬به منظور دس��ت‌یابی به اس��تاندارد یورو‪ 4‬از دو سال‬ ‫پیش در ایران خودرو شکل گرفته‪ ،‬کارهای صحه‌گذاری و‬ ‫توسعه آن تمام ش��ده و در مرحله تامین قطعات برای تولید‬ ‫است‪ ».‬مهندس سلیمانی‪ ،‬تامین قطعات را مهم‌ترین عامل‬ ‫در رس��یدن به تولید انبوه این موتور ذکر کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫«موتور ایکس‪ .‬یو‪ .‬ام‪ .‬در ابتدا برای ‪ 405‬و بر‌اساس استاندارد‬ ‫یورو ‪ 4‬تعریف ش��د‪ ،‬اما باتوجه به توان‪ ،‬گش��تاور و مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬با موتور ایکس‪ .‬یو‪ .7 .‬جی‪ .‬پی‪ .4 .‬ال‪ .4 .‬که روی‬ ‫پارس‌ای‪ .‬ال‪ .‬ایکس‪ .‬نصب می‌شود‪ ،‬برابری می‌کند‪ ».‬وی‬ ‫مشکالتی را که بر سر راه تامین قطعات موتور پارس‌ای‪ .‬ال‪.‬‬ ‫ایکس‪ .‬ایجاد شد‪ ،‬مهم‌ترین دلیل تصمیم ایران خودرو برای‬ ‫ش��روع تولید‌انبوه موتور ایکس یو‌ام با این محصول دانست‬ ‫و گفت‪« ‌:‬با اجباری ش��دن اس��تاندارد یورو ‪ ،4‬این موتور به‬ ‫تدریج جایگزین موتور ایکس‪ .‬یو‪ .7 .‬در خودروهای س��مند‬ ‫در دهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری‪:‬‬ ‫معرفی کارت شهروندی بانک انصار‬ ‫و ‪ 405‬نیز خواهد ش��د‪ ».‬قائم‌مقام ایران‌خودرو‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫امکانات داخلی در طراحی‌ه��ا را از جمله ویژگی‌های موتور‬ ‫ایکس‌یو‪ .‬ام‪ .‬دانست و افزود‪« :‬با تولید انبوه این موتور و نصب‬ ‫آن روی پارس‌ای‪ .‬ال‪ .‬ایکس به ازای هر خودرو‪ 400 ،‬یورو‬ ‫صرفه‌جویی ارزی حاصل می‌شود‪ ».‬سلیمانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«به دلیل پایین بودن تیراژ پارس‌ای‪ .‬ال‪ .‬ایکس‪ .‬نزدیک به‬ ‫‪35‬درصد قطعات موتور آن‪ ،‬از قبیل سرسیلندر‪ ،‬ای‪‌.‬ام‪‌.‬اس‪،.‬‬ ‫منیفولد و بس��یاری دیگر از خارج وارد می‌ش��د‪ ».‬وی تعداد‬ ‫خودروهای پارس‌ای‪‌.‬ال‪‌.‬ایکس‪ .‬تولید شده با موتور جدید را‬ ‫دست کم ‪ 10‬دستگاه ذکر کرد که به منظور کسب اطمینان‬ ‫از دارا بودن ش��اخص‌های کیفیتی الزم توس��ط مشتریان‬ ‫و معاونت کیفیت کنترل می‌ش��ود‪ .‬قائم مق��ام مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو در کیفیت و توس��عه محصول‪ ،‬موتور ایکس‪.‬‬ ‫یو‪‌.‬ام‪ .‬را با ‪ 1900‬سی‪‌.‬سی گنجایش و قدرت و گشتاور برابر‬ ‫با موتور زانتیای ‪ 1860‬ذکر کرد و افزود‪« :‬این موتور بنزینی‬ ‫و دارای هشت س��وپاپ است‪ ،‬اما نس��خه گازسوز آن برای‬ ‫‪ 405‬در نظر گرفته خواهد ش��د‪ ».‬سلیمانی مصرف سوخت‬ ‫موتور ایکس‪ .‬یو‪‌.‬ام‪ .‬را روی پارس نزدیک به ‪ 8/4‬لیتر و روی‬ ‫‪ 405‬نزدیک به ‪ 8/3‬لیتر در سیکل ترکیبی عنوان کرد که از‬ ‫موتور ‪ 1760‬سی‪‌.‬سی‪ .‬ایکس‪ .‬یو‪ ،7 .‬کمتر است‪g .‬‬ ‫مهندس مدنی‪:‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪143‬‬ ‫بانک انصار ب��ا حضور در دهمین نمایش��گاه بین‌المللی حمل و نق��ل عمومی و خدمات‬ ‫شهری‪ ،‬کارت ش��هروندی را بازمعرفی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار‪ ،‬باتوجه به فعالیت‬ ‫این بانک در عرصه خدمات حمل‌و‌نقل عمومی کش��ور‬ ‫در قالب «کارت ش��هروندی» و همچنین تجربه موفق‬ ‫پیاده‌سازی این سامانه در شهرهای شیراز‪ ،‬یزد‪ ،‬سنندج‪،‬‬ ‫اراک و درود که منجر به توسعه پایدار بسترهای خدمات‬ ‫حمل و نقل عمومی درون شهری شده است‪ ،‬کارشناس��ان بازاریابی و تبلیغات بانک انصار با‬ ‫حضور در نمایش��گاه مذکور نس��بت به معرفی قابلیت‌های این محصول اقدام کردند‪ .‬گفتنی‬ ‫است کارت شهروندی یک کارت الکترونیکی کوچک با قابلیت‌های بزرگ است که به‌عنوان‬ ‫اولین کارت پرداخت الکترونیک شهروندی در کشور توسط بانک انصار مطرح شد و با عنایت‬ ‫به مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفت مقرر شد اولویت استفاده از این کارت‪ ،‬با راه‌اندازی‬ ‫سازمان‌های اتوبوسرانی آغاز و بانک با این ایده وارد بازار پرداخت خرد شود‪ .‬سامانه جمع‌آوری‬ ‫خودکار کرایه‪ ،‬مدیریت ناوگان حمل و نقل درون‌شهری‪ ،‬صندوق صدقات الکترونیک‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینه پارکومتر‪ ،‬پرداخت هزینه بازدید از اماکن تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگی و موزه‌ها‪ ،‬پرداخت هزینه‬ ‫پارکینگ‌های عمومی‪ ،‬پرداخت بلیت سینماها و س��الن‌های تئاتر و پرداخت بلیت شهر‌بازی و‬ ‫غیره از مزایا و کاربردهای کارت شهروندی است‪g.‬‬ ‫تحریم‌ها انگیزه سایپا را برای تولید افزایش داد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم معارفه‬ ‫مدیرعامل جدید ش��رکت پارس‌خودرو اظهار داشت‪« :‬با‬ ‫وجود فشارهای بین‌المللی و مشکالت به وجود آمده برای‬ ‫صنعت خودرو مصمم هس��تیم با س��از و کارهای جدید و‬ ‫برنامه‌های نوین شرایط فعلی را پشت‌سر گذاشته و از این‬ ‫مرحله حس��اس نیز عبور کنیم‪ ».‬وی با اشاره به برگزاری‬ ‫جلسات مستمر با قطعه‌سازان با هدف حل مشکل کاهش‬ ‫میزان تولید افزود‪« :‬تالش گروه خودروسازی س��ایپا این است که در کنار کمک‌های دولتی‪،‬‬ ‫خود نیز با جذب نقدینگی و افزایش مبادالت مالی نس��بت به پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان‬ ‫پیشقدم ش��ود‪ ».‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن بیان مش��کالت پیش آمده برای‬ ‫حوزه تولید کش��ور به علت تحریم‌های بین‌المللی و مب��ادالت ارزی تصریح کرد‪« :‬وجود این‬ ‫مشکالت عزم ما را برای گذار از این مرحله حساس افزایش داده و قصد داریم مانند برهه‌های‬ ‫گذشته از این شرایط هم خود را خارج سازیم که خوشبختانه انگیزه این کار نیز در میان مدیران‬ ‫و کارکنان گروه وجود دارد‪ ».‬مدنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع صادرات‬ ‫محصوالت س��ایپا گفت‪« :‬به‌رغم وجود فش��ارهای زیاد در حوزه ارزی و مبادالت بین‌المللی‬ ‫تالش می‌کنیم با گسترش حضور خود در بازارهای جهانی و گشایش بازارهای جدید فراتر از‬ ‫دستورالعمل‌های دولتی صادرات داشته باشیم‪g ».‬‬ ‫مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران خودرو خبرداد‬ ‫سیمای ایران‌خودرو راه‌اندازی می‌شود‬ ‫به منظ��ور انعکاس فعالیت‌های گس��ترده جهادگران‬ ‫عرصه تولید و خودکفایی‪ ،‬در سال تولید ملی و حمایت از کار‬ ‫و سرمایه‌ایرانی‪ ،‬سیمای گروه صنعتی ایران‌خودرو راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬علی مصریان‪ ،‬مدیر ارتباطات و ام��ور بین‌الملل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با اعالم این خبر افزود‪« :‬به دلیل‬ ‫فراگیری رسانه تصویری و برای تحقق اهداف خودکفایی‬ ‫صنعتی و مقابله با تحریم‌ها‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران خودرو بنا‬ ‫دارد «س��یمای ایران خ��ودرو» را راه اندازی کن��د‪ ».‬وی با‬ ‫‪86‬‬ ‫اش��اره به توان باالی نرم‌افزاری و س��خت‌افزاری در حوزه‬ ‫ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬ارتباطات را از موثرترین‬ ‫عوامل در رسیدن به اهداف صنعت و تولید دانست و بر لزوم‬ ‫بهره‌گیری از انواع رس��انه‌ها در این راه تاکید کرد‪ .‬مصریان‬ ‫با تاکید ب��ر اهمیت تقویت ارتباطات و انس��جام گروهی در‬ ‫جهت افزای��ش هم‌افزای��ی و تمهید ام��کان بهره‌مندی از‬ ‫ابزارهای فرهنگی برای تحول در کیفیت محصول و خدمات‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪« :‬انعکاس دس��تاوردها و فعالیت‌های صنعت‬ ‫خودرو به‌عن��وان لوکوموتیو صنایع کش��ور از اولویت‌های‬ ‫مهم فعالیت‌های این حوزه اس��ت ک��ه افزایش کانال‌های‬ ‫جدید اطالع‌رس��انی نیز به همین منظور است‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«مجموعه مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو دارای یک استودیوی تولید مجهز‪ ،‬آرشیو غنی‪،‬‬ ‫واحد س��یار‪ ،‬مونیتورین��گ و تامین برنام��ه و امکانات فنی‬ ‫کم نظیراست‪ ،‬از این رو درصدد ایجاد کانال ارتباطی جدیدی‬ ‫بدون صرف هزینه و با استفاده از امکانات موجود هستیم که‬ ‫با تولید برنامه‌های سیمای ایران‌خودرو به حداکثر بهره‌وری‬ ‫خواهد رسید‪ ».‬مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو در خص��وص جزئیات طرح مجل��ه تصویری‬ ‫«سیمای ایران خودرو» اظهار داشت‪« :‬در نیمه‌دوم امسال‬ ‫تولید برنامه‌های تصویری و ترکیبی با استفاده از استعدادها و‬ ‫بضاعت‌های‌بیشمار کارشناسان شاغل در این گروه صنعتی‬ ‫تحت عنوان «س��یمای ایران‌خودرو» آغاز می‌ش��ود‪ ».‬وی‬ ‫همکاری و همفک��ری هنرمندانه هم��کاران گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو را عامل مهی در اثربخش��ی بیشتر این حرکت‬ ‫دانست و از اعضای خانواده بزرگ ایران خودرو دعوت کرد‬ ‫تا برای موفقیت این طرح‪ ،‬دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را‬ ‫ارائه و توانایی‌های خود را نیز در این زمینه اعالم کنند‪g .‬‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫روز مهم ملت‬ ‫حضرت امام خميني(ره) در پان�زده خرداد ماه‬ ‫سال ‪« 61‬یوم‏اللهّ‏» ‪ 15‬خرداد را«پرتويي از عاشورا»‬ ‫دانس�ته و بيان داش�تند‪ .…« :‬من خوف آن دارم‬ ‫كه خداي نخواس�ته يك روز ملت ه�ا و دولت هاي‬ ‫ي به خود آيند كه با دست آمريكاي جنايتكار‪،‬‬ ‫اسالم ‌‬ ‫اس�رائيل به خواس�ت هاي ظالمانه و جنايتكارانه‬ ‫خود برس�د و از مسلمين كاري س�اخته نشود‪ .‬من‬ ‫طرفداري از طرح اس�تقالل اس�رائيل و شناسايي‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪14 - 33‬‬ ‫سايه رحمت بيكرانت مستدام‬ ‫پيروزي قطعي بشار‬ ‫جنگ با دست هاي خالي‬ ‫پست جديد رئيس سابق‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪34-39‬‬ ‫حد آزادی؛ توهین نکردن به مقدسات دیگران‬ ‫دفاع از خشم مقدس‬ ‫درنگی برآزادی‬ ‫مامتهمیم!‬ ‫سياست‬ ‫‪48 - 61‬‬ ‫پايداري جديد؟‬ ‫منشعبنشديم‬ ‫احتمال همكاري تحول‌خواهان با پايداري‬ ‫چمران مي‌آيد؟‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫او را براي مس�لمانان يك فاجعه و براي دولت هاي‬ ‫اسالمي‌ يك انفجار مي‏دانم و مخالفت با آن را يك‬ ‫فريضه بزرگ اسلام مي‏شمارم و به خداوند بزرگ‬ ‫از اين نقش�ه‏ها كه به دس�ت مس�لمان‏نماها براي‬ ‫اسالم كش�يده مي‏ش�ود پناه مي‏برم‪ .‬ملت بزرگ‬ ‫ايران س�الروز ‪ 15‬خرداد را كه يوم‏اهلل‏ اس�ت زنده‬ ‫نگه مي‏دارد و افتخار قيام ملت را كه با مش�ت گره‬ ‫كرده و خ�ون طاهر خويش در مقابل ستمش�اهي‬ ‫پهلوي ايس�تاد و پايه اس�توار انقالب اسالمي‌ را ـ‬ ‫كه سرنگوني قدرتمندترين جنايتكار منطقه را در‬ ‫پي داش�ت ـ ريخت از ياد نمي‏برد‪ .‬و االن فداكاري‬ ‫ها و مجاهدات جوانان برومند كشور اسالمي‌ را كه‬ ‫پايه‏گذاري خروج از ظلمات به سوي نور و از حقارت‬ ‫به س�وي سرافرازي و از اس�ارت به سوي استقالل‬ ‫را نمود ب�زرگ مي‏ش�مارد و عاش�وراي فرياد زن‬ ‫«هيهات مناالذلة» و ‪ 15‬خرداد و ديگر ايام‏اهلل‏ را كه‬ ‫در پي داشت و از نور الهي عاشورا فروغ و از شمس‬ ‫جمال حسيني گرمي‌واز پرتو هدايت او معرفت به‬ ‫وظيفه و از استقامت او در مقابل باطل استواري فرا‬ ‫گرفت‪ ،‬ارجمند مي‏دارد‪ .‬داوند تعالي اين ملت را كه‬ ‫از ‪ 15‬خرداد ‪ 42‬تا ‪ 22‬بهمن ‪ 57‬و از آن وقت تاكنون‬ ‫براي اقامه عدل الهي از هرچه داشته است گذشته‬ ‫اس�ت‪ ،‬و عزيزان برومند خود را كه قامت رش�يد و‬ ‫بلن�د آنان چون ابديت اس�توار و گرمي‌خونش�ان‬ ‫چون عش�ق به جمال جميل ح�ق روح‏افزا بود‪ ،‬به‬ ‫پاي دوس�ت به قربانگاه فرس�تادند‪ ،‬با نور هدايت‬ ‫خود ارشاد‪،‬‬ ‫جهانجديد‬ ‫‪40 -47‬‬ ‫قياممسلمانان‬ ‫آمریکا همان طاعون است‬ ‫هذيان گويي يك احمق‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪62-71‬‬ ‫واترگيت اوباما ؟‬ ‫تكرار تجربه نيكسون‬ ‫غرب در چنبره راديكاليسم‬ ‫شكست در ‪ 12‬دقيقه‬ ‫ورزش‬ ‫‪72 -79‬‬ ‫پاييز كي‌روش‬ ‫كودتاي ناكام عليهكي‌روش‬ ‫مربیان ایرانی خود را محق‌تر ازکی‌روش می‌دانند‬ ‫کارلوس محافظه‌کار است‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬داوود جوكار‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد شكرالهي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو ‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي ‪ -‬مهندس مهرداد نصرت‌پور ‪ -‬حسين مجاهدي‬ ‫حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار ‪ -‬سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي‬ ‫ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‪ -‬عليرضا حس��ن‌زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬رواق‬ ‫توزيع‪ :‬نامه‌امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!