صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۴۲

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 142

هفته نامه مثلث شماره 142

‫عارضه ارزي‬ ‫چرا بازار ارز ملتهب شد‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهل‌ودوم ‪25/‬شهريورماه‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫چالش‌هاي اردوغان‬ ‫آيا سه‌گانه اصالح‌طلبان‬ ‫تشكيل مي‌شود؟‬ ‫انتقاد داخلي از حزب عدالت و توسعه‬ ‫شدت گرفته است‬ ‫نامزد نهاييكيست؟‬ ‫جناح راست اصولگرايان كدام نامزد را انتخاب مي‌كند؟‬ ‫گزار ش‌ه�ا و مصاحب ه‌هاي�ي درب�اره‬ ‫اصولگرايان س�نتي و انتخابات ‪92‬‬ ‫حسنغفوري‌فرد درگفت‌وگوبامثلث‬ ‫واليتي و ناطق نوري‬ ‫جدي‌ترين گزينه‌ها‬ ‫برخي دچار‬ ‫سوء‌تفاهم شدند‬ ‫گفت‌وگو با مصطفي كيايي‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫اين كرسي گرفته شده است‬ ‫در كمپين اوباما چه مي‌گذرد؟‬ ‫از چاله به چاه‬ ‫ميلياردرهاازلبنانشكستخوردند‬ ‫از نيمه تعطيل به تعطيل‬ ‫گفتارهايي درباره تعليق روابط ايران ‪ -‬كانادا‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫وظيفه نويسندگان در اصالح اخالق جامعه‬ ‫من نمي‏رس��م كه همه مجالت را بخوانم‪ ،‬ام��ا گاهي مي‏بينم كه‬ ‫بعضي‌ها انح��راف دارند‪ .‬خود آنها كه مدعي هس��تند ك��ه ما در راه‬ ‫اس�لام قدم برمي‏داريم‪ ،‬بايد بدانند كه اين قلم‌ها بسياري‌شان با اسم‬ ‫اس�لام است و نه براي اس�لام‪ .‬اين عهد بزرگي اس��ت به دوش شما؛‬ ‫مسئوليتي بزرگ است و بدانيد كه يك روز از باب اين مسئوليت سوال‬ ‫خواهد ش��د و آنوقت چيزي پنهان نخواهد ماند‪ ،‬دل ش��ما عليه شما‬ ‫شهادت مي‏دهد‪ ،‬دست شما عليه ش��ما شهادت مي‏دهد‪ ،‬خود اعضا‬ ‫بر ضد انسان‪ ،‬اگر خالف كرده باشد‪ ،‬شهادت مي‏دهند‪ .‬خصوصا شما‬ ‫كه نش��ريه‏اي براي جوان‌ها منتش��ر مي‏كنيد‪ ،‬بايد بدانيد كه اگر دو‬ ‫هزار مجله چاپ كنيد الاقل‪ ،‬پنج هزار نف��ر اين مجله را مي‏خوانند و‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪14 - 27‬‬ ‫روز داغ بنغازي‬ ‫طرح مبهم‬ ‫سكوت «الهام » شكست‬ ‫افراطی‌گری در اتاوا‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪28-31‬‬ ‫از نيمه تعطيل به تعطيل‬ ‫منطق ايراني در ديپلماسي‬ ‫ايران ‪‌،‬محور مبارزات واشنگتن‬ ‫ملاحظاتی بر خاموشی فانوس دریایی‬ ‫سياست‬ ‫‪32 - 47‬‬ ‫واليتي و ناطق‌نوري جدي‌ترين گزينه‌ها‬ ‫روزهاي مهم يك ائتالف‬ ‫ائتالف ‪14‬گانه راست‌گرايان‬ ‫با گفتن مصاديق خود را محدود نمي‌كنيم‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫طرح جلد‪‌:‬مرتضي عبدالحسيني‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫مخاطبان عزيز‪ ،‬عذر ما را در افزايش قيمت مجله به دليل باالرفتن قيمت كاغذ بپذيرند‬
‫يك عده كثيري آن را مطالعه مي‏كنند‪ .‬اگر تيراژ روزنامه‏اي دويست‬ ‫هزار باش��د‪ ،‬پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي‏كنند؛ اگر انحراف باشد‪،‬‬ ‫پانصدهزار نفر را منحرف مي‏كند و اين مس��ئوليت كوچكي نيست‪.‬‬ ‫اين غير از معصيتي است كه در خانه است؛ آن هم معصيت است‪ ،‬اما‬ ‫نه به بزرگي اين‪ .‬هرچه تيراژ شما بيش��تر باشد‪ ،‬بايد بيشتر توجه به‬ ‫اصالح آن بكنيد‪ .‬آنها كه مي‏گويند [براي] تيراژ بيشتر‪ ،‬توجه بيشتر‬ ‫مردم‪ ،‬هرچه مي‏خواهيم مي‏نويسيم‪ ،‬اشتباه مي‏كنند‪ .‬آنها مسئوليت‬ ‫ي كه در كوچه و محالت و كارخانه‬ ‫بيشتر دارند‪ .‬همان‏طوري كه مردم ‌‬ ‫و صحرا مشغول فعاليت‏اند مردم سالمي‌هستند‪ ،‬نويسنده‏ها بايد فكر‬ ‫كنند كه اي��ن جمعيت اين محيط را به‏وج��ود آورده و ما در پناه اين‬ ‫جمعيت‌هاي ميليوني منش��ور درست كرده‏ايم‪.‬در زمان سابق‪ ،‬شما‬ ‫يك س��طر نمي‏توانس��تيد بيرون بدهيد‪ .‬و اينكه حاال نشريه منتشر‬ ‫مي‏كنيد از بركت اين مردم اس��ت‪ .‬پس‪ ،‬ش��ما و همه ما مرهون اين‬ ‫جمعيت هستيم‪ .‬آنها هم اس�لام مي‏خواهند و مملكتي را كه قواعد‬ ‫اسالمي پياده شود‪ .‬بايد مردم را به اين راه دعوت كرده و منحرفين را به‬ ‫راه راست هدايت كرد‪ .‬بايد فساد آنها را به‌طور سالم با برهان از بين برد‪،‬‬ ‫نه با جنگ و جدال‪ .‬نشريه‪ ،‬بسيار خوب است و در صورتي كه محتواي‬ ‫آن محتواي آموزنده باشد و دس��ت‌اندر‌كاران آن متعهد باشند‪ ،‬اين‬ ‫نشريه رأس همه امور مي‏شود‪ .‬انسان اگر انصاف داشته باشد‪ ،‬بايد به‬ ‫ي كه قلم‌ها را براي اينها آزاد گذاشته‏اند‪ ،‬از قلم و قدمش‬ ‫خاطر مردم ‌‬ ‫استفاده كند‪ .‬و ديانت هم اقتضاي همين را مي‏كند‪ .‬ما بايد نشرياتمان‬ ‫مفيد باشد و اخالق جامعه را اصالح كنيم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫در پنجاه سال اخير‪ ،‬زحماتي كشيده شد براي انحراف جوانان‪ .‬آ ‏‬ ‫همه مراكز فساد و نشريات فاسد و آزاد گذاشتن منكرات‪ ،‬همه براي‬ ‫اين بود كه صداي ملت در‌نيايد‪ .‬اما آنچه كردند‪ ،‬برايشان اثر نداشت‪.‬‬ ‫آنها كه ديدند تبليغاتش��ان آنگونه نبوده كه اسالم را كنار بزند‪ ،‬حاال‬ ‫بيشتر در‌صدد هس��تند كه اسالم را كنار بگذارند‪ ،‬سرانشان در خارج‬ ‫مشغول فساد هستند و قلم‌هايشان از خارج مايه مي‏گيرد‪ .‬بايد همه‬ ‫دست به دست هم بدهيد و اين مملكت را در دست بگيريد و [در] دامن‬ ‫آمريكا و ش��وروي ندهيد كه باز ما چند صد سال در دام آنها بيفتيم و‬ ‫آنها [كه] متصدي امور هستند و نويسنده‏ها‪ ،‬گوينده‏ها و روشنفكرها‬ ‫بيدار شوند و ببينند كه چه بوده‏ايم‪ ،‬چه شده‏ايم و چه بايد بشويم‪ .‬بايد‬ ‫همه دست به دست هم بدهيم و كار بكنيم‪.‬خدا به شما توفيق بدهد تا‬ ‫آنچه را به عن��وان امانت به ما داده صرف در راه او بكنيم‪ .‬خداوند همه‬ ‫شما را موفق و مويد بكند‪.‬‬ ‫‏الل و بركاته‬ ‫والسالم عليكم و رحمة هّ‏‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪48 -52‬‬ ‫عارضه ارزي‬ ‫چه كسي مسئول است؟‬ ‫جو رواني يا دست‌هاي پنهان‬ ‫قرار بود دالر ‪ 1226‬تومان باشد‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪54-63‬‬ ‫چالش هاي اردوغان و رفقا‬ ‫بي توجهي به اقليت ها‬ ‫تقال براي ماندن‬ ‫ياري پنهان‬ ‫ورزش‬ ‫‪70 -77‬‬ ‫از چاله به چاه‬ ‫باید اختیارات کی‌روش کم شود‬ ‫معماري كه ناگهان بي‌تفاوت شد‬ ‫مصائبمحافظه‌كاريكارلوس‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬داوود جوكار‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد شكرالهي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو ‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي ‪ -‬مهندس مهرداد نصرت‌پور ‪ -‬حسين مجاهدي‬ ‫حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار ‪ -‬سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي‬ ‫ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‪ -‬عليرضا حس��ن‌زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬رواق‬ ‫توزيع‪ :‬نامه‌امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در خبرنامه اين هفته گزارش هايي درباره مرگ سفير آمريكا در ليبي ‪ ،‬ماجراي توهين به آيت اهلل مصباح يزدي‬ ‫و آخرين تحوالت انتخاباتي اصالح طلبان درج شده است‪ .‬همچنين گزارش هايي در حوزه هاي مختلف به‬ ‫همراه مرور رسانه‌ها از بخش هاي خبرنامه اين هفته است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫يادداشت جنجالي‬ ‫پيشنهاد تشكيل مثلث وفاق ملي‬ ‫طرح مبهم‬ ‫افراطی‌گری در اتاوا‬ ‫‪14‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫روز داغ بنغازي‬ ‫سفير آمريكا در ليبي كشته شد‬ ‫کشته شدن سفی��ر آمریکا در لیبی بی‌ش��ک یکی از‬ ‫مهترین اخبار هفته گذشته است‪.‬‬ ‫سفیر آمریکا در این کشور به همراه سه تن از کارکنان‬ ‫کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی‪ ،‬در پی حمله‌ای که‬ ‫به خاطر خشم از ساخت یک فیلم آمریکایی و ضداسالمی‬ ‫انجام شد‪ ،‬کشته شده‌اند‪ .‬به گفته وزیر داخلی لیبی‪ ،‬کریستوفر‬ ‫استیونز‪ ،‬سفی��ر آمریکا در لیبی روز سه‌شنب��ه (‪۲۱‬شهریور‪،‬‬ ‫‪۱۱‬سپتامبر) ب��ر اثر استنش��اق دود كشته ش��د‪ .‬گروهی از‬ ‫ی که در آن به‬ ‫تظاهرکنندگان برای ابراز خش��م خود از فیلم ‌‬ ‫پیامبر اسالم‪ ،‬حضرت محم��د‌(ص) توهین شده‪ ،‬ساختمان‬ ‫کنسولگری را به آتش کشیده بودند‪.‬‬ ‫استیونز از ماه مه‌و از زمان بر‌عهده گرفتن سمت خود‬ ‫به‌عنوان سفیر آمریکا‪ ،‬در طرابلس‪ ،‬پایتخت لیبی بوده است‪.‬‬ ‫ظاهرا هنگامی‌که تظاهرکنندگان خشمگین به کنسولگری‬ ‫حمله کردن��د‪ ،‬وی برای یک دیدار کوت��اه در بنغازی به سر‬ ‫می‌برد‪ .‬آنگونه که رسانه‌های بین‌المللی روایت کرده‌اند یک‬ ‫کارگر کنسولگری نیز در جریان این حمله کشته شد‪.‬‬ ‫واکنش اوباما به مرگ سفیر آمریکا‬ ‫در پی کشت��ه شدن سفی��ر آمریکا در لیب��ی‪ ،‬اوباما بر‬ ‫افزایش تدابیر امنیت��ی در سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر‬ ‫جهان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫«باراک اوباما» حمله راکتی به کنسولگری آمریکا در‬ ‫شرق لیبی را که سبب کشته شدن چهار آمریکایی از جمله‬ ‫سفیر این کش��ور در بنغازی شد‪ ،‬محکوم ک��رده و خواستار‬ ‫افزایش تدابیر امنیت��ی در سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر‬ ‫جهان شد‪ .‬پنتاگون نیز اوای��ل روز چهارشنبه گذشته اعالم‬ ‫کرد که ب��ا وزارت خارجه همکاری می‌کند ت��ا دستور اوباما‬ ‫مبنی‌بر افزایش تدابیر امنیتی در سراسر جهان اجرا شود‪.‬‬ ‫هزاران تن از مردم مصر نیز در مقابل سفارت آمریکا در‬ ‫قاهره جمع شده‪ ،‬از دیواره��ای آن باال رفتند و پرچم آمریکا‬ ‫را پایین کشیدند و همچنین اخ��راج سفیر آمریکا از قاهره را‬ ‫خواستار شدند‪.‬‬ ‫طرابلس از واشنگتن عذرخواهی کرد‬ ‫در تحولی دیگر لیبی از واشنگتن به سبب مرگ سفیر‬ ‫و سه تن از کارکنان آمریکای��ی در حمله‌ای به کنسولگری‬ ‫آمریکا در بنغ��ازی در شرق لیب��ی‪ ،‬عذرخواهی کرد‪ .‬محمد‬ ‫المقریف‪ ،‬رئیس کنگره ملی عمومی لیب��ی (باالترین نهاد‬ ‫سیاسی کشور) در کنفرانسی خبری گفت‪« :‬ما از دولت و ملت‬ ‫آمریکا و کل جهان به سبب آنچه اتف��اق افتاد‪ ،‬عذرخواهی‬ ‫می‌کنیم‪».‬‬ ‫درخواس�ت انگلیس ب�رای افزایش تدابی�ر امنیتی‬ ‫در بنغازی‬ ‫در ادامه این تحوالت وزیر امور خارجه انگلیس بر لزوم‬ ‫افزایش تدابیر امنیت��ی در بنغازی و شناسایی عامالن حمله‬ ‫به کنسولگری آمریکا در لیبی تاکی��د کرد‪« .‬ویلیام هیگ»‬ ‫همچنین حمله راکتی به کنسولگری آمریکا در شرق لیبی را‬ ‫که سبب کشته شدن چهار آمریکایی از جمله سفیر این کشور‬ ‫در بنغازی شد‪ ،‬محکوم کرد‪.‬‬ ‫هیگ اف��زود‪« :‬مقامات دول��ت لیبی بای��د اقدامات‬ ‫فوری را برای افزای��ش تدابیر امنیتی به‌خصوص در بنغازی‬ ‫و شناسای��ی عاملین چنی��ن حمالتی انجام دهن��د‪ ».‬وزیر‬ ‫امور‌خارجه انگلیس گفت‪« :‬انگلیس آماده است تا به مقامات‬ ‫لیبیایی برای برقراری ثب��ات و امنیت در این کشور و تحقق‬ ‫خواسته‌های مردم کمک کند‪».‬‬ ‫هزینه فیلم اهانت‌آمیز را چه کسانی تامین کردند‬ ‫خبرگزاری فرانسه به نقل از سازن��ده این فیلم موهن‬ ‫نوشته است ک��ه هزینه ساخ��ت این فیلم را ص��د یهودی‬ ‫پرداخت کرده‌اند‪ .‬روزنامه فایننش��ال تایمز هم نوشت سام‬ ‫باسیل ‪ 54-‬ساله‪ -‬سازنده و کارگردان فیلم اهانت‌آمیز بدون‬ ‫افشای هویت شخصی می‌گوید‪« :‬ب��رای ساخت این فیلم‬ ‫پنج میلیون دالر از صد‌یهودی کمک گرفته‌ام‪».‬‬ ‫درهمین حال صدها معترض مصری نیز هفته گذشته‬ ‫در اعتراض به توهین ب��ه پیامبر گرامی‌اسالم (ص) در یک‬ ‫فیلم سینمایی آمریکایی به سفارت آن کشور در قاهره حمله‬ ‫کرده و پرچم این کشور را پایین کشیدند‪ .‬پرچم آمریکا روز‬ ‫سه‌شنبه گذشته به‌خاطر سالگ��رد حمالت یازدهم سپتامبر‬ ‫نیمه افراشته بود اما معترضان پس از اینکه از دیوار سفارت‬ ‫آمریکا باال رفتند‪ ،‬پرچم را به آتش کشیدند‪g .‬‬ ‫‪15‬‬
‫گزارش‬ ‫سايت‬ ‫توهين‌كننده به‬ ‫آيت‌اهلل‌مصباح‌يزدي‬ ‫فيلتر شد‬ ‫خبرنامه‬ ‫يادداشت جنجالي‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫انتقادات فراوان نسبت به حمله شديد يك سايت به آيت‌اهلل مصباح يزدي‬ ‫‪2‬‬ ‫زم��ان چندان��ي از يادداش��ت جنجال‌برانگي��ز علي‬ ‫عسگري نمي‌گذشت كه اين بار يادداشت توهين‌آميز يك‬ ‫سايت حامي‌ دول��ت خبرساز شد و واكنش‌ه��اي متفاوتي‬ ‫را برانگيخت‪ .‬مهمترين ويژگي اي��ن يادداشت‪ ،‬توهين به‬ ‫شخصيت آيت‌اهلل‌محمدتقي مصباح‌يزدي‪ ،‬رئيس موسسه‬ ‫آموزشي و پژوهشي امام‌خميني (ره) و از روحانيون ساكن قم‬ ‫بود؛ وي يكي از اعضاي برجسته و تاثيرگذار مجلس خبرگان‬ ‫رهبري هم هست‪ .‬انتشار اي��ن دو يادداشت واكنش‌هاي‬ ‫بسياري را به همراه داشت و چهره‌هاي سياسي و رسانه‌هاي‬ ‫منتسب به جبه��ه پايداري اين يادداشت‌ه��ا را توهين‌آميز‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫محتواي يادداشت علي عسگري چه بود؟‬ ‫عل��ي عسگ��ري ك��ه روزگ��اري نماين��ده مشه��د‬ ‫در مجل��س هفتم ب��ود و اي��ن روزه��ا در قام��ت مشاور‬ ‫پارلمان��ي مرك��ز تحقيق��ات استراتژي��ك مجم��ع‬ ‫تشخي��ص مصلحت نظ��ام فعاليت‌ه��اي سياس��ي خود‬ ‫را پيگي��ري مي‌كن��د‪ ،‬ب��ا انتش��ار مطلب��ي در روزنام��ه‬ ‫مغرب كه به تازگ��ي به جرگ��ه رسانه‌ها پيوست��ه‪ ،‬به‌طور‬ ‫غير مستقيم آيت‌اهلل مصباح‌يزدي را م��ورد انتقاد قرارداد‪.‬‬ ‫عسگري كه در انتخابات مجلس نه��م بخت خود را براي‬ ‫نمايندگي مردم پايتخت آزم��ود‪ ،‬شكستي را تجربه كرد‪ .‬او‬ ‫در اين يادداش��ت از يكسو به تقدي��س هاشمي‌رفسنجاني‬ ‫پرداخت و از سوي ديگر شخصي��ت آيت‌اهلل مصباح‌يزدي‬ ‫را زير سوال برد‪ .‬عسگري البت��ه در يادداشت خود نامي‌ از‬ ‫آيت‌اهلل مصباح‌ي��زدي نبرد‪ ،‬اما با تاكيد ب��ر «خطر استبداد‬ ‫عوام» با طرح اين نكته كه «عاميان بي‌عقل و شعور مربوط‬ ‫به اردوگاه عوامي‌استبداد عوامي‌اس��ت كه پذيراي حق و‬ ‫حقانيت نيست» نوش��ت‪« :‬در سال‌هاي اخي��ر و در مقطع‬ ‫‪16‬‬ ‫التهاب سياسي پيش آمده در كشور به وسيله سرحلقه‌هاي‬ ‫جريان تحجر و مخالفان تفكر امام خميني (ره) بازسازي و‬ ‫به جريان افتاد؛ نفوذ فرهنگي آنان در حوزه و مراكز فرهنگي‬ ‫حساس ديگر‪ ،‬بسط پيدا كرد و طرح مطالبات ديني در شكل‬ ‫افراطي‪ ،‬التهابات اخي��ر را سبب شد‪ ».‬او در بخشي ديگر از‬ ‫يادداشت خود چنين نوشت‪« :‬نوع رفتار و شكل موضع‌گيري‬ ‫حضرات انقالبي‌نما كه خود را صاحب بصيرت ديني دائمي‬ ‫‌مي‌دانند‪ ،‬ثابت‌كننده اين مطلب است كه آنها حسرت واليت‬ ‫دوران شاه را در سر مي‌پرورانند‪[ .‬اينان] روزي احمدي‌نژاد را‬ ‫براي ايجاد التهاب و تخريب‪ ،‬مائده آسماني معرفي مي‌كنند‬ ‫و جهت پيروزي قهري و كامل او توصيه ب��ه دعا و روزه و‬ ‫نذري مي‌كنن��د و روزي او را در دام جريان انحرافي ديده و‬ ‫اسير سحر ساحران مي‌دانند‪ ».‬اين جمالت از سوي حاميان‬ ‫آيت‌اهلل به توهين عليه او تعبير شد و واكنش‌هاي بسياري را‬ ‫برانگيخت‪ .‬حتي برخي ديگر از اصولگرايان نيز از اين اقدام‬ ‫انتقاد كردن��د‪ .‬عليرضا زاكاني‪ ،‬دبيرك��ل جمعيت رهپويان‬ ‫يكي از شاخص‌ترين افرادي بود كه از اين اقدام انتقاد كرد‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگويي با سايت خبري مشرق صراحتا اعالم كرد‬ ‫كه توهين به آيت‌اهلل مصباح‌ي��زدي را نمي‌پذيريم‪ .‬زاكاني‬ ‫همچنين گفت كه يادداشت عسگري تطهير اصحاب‌فتنه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫«انسان كامل» چه نوشت؟‬ ‫«شبك��ه خب��ري انس��ان كام��ل» ك��ه از مدع��ي‬ ‫حمايت از اسفندي��ار رحيم‌مشايي اس��ت و تالش مي‌كند‬ ‫ديدگاه‌هاي رئيس دفت��ر رئيس‌جمهور را‌تروي��ج كند‪ ،‬در‬ ‫مطلبي توهين‌آميز نسبت‌هاي نارواي��ي را متوجه آيت‌اهلل‬ ‫مصباح‌ي��زدي ك��رد‪ .‬اي��ن ساي��ت در مطلب��ي ك��ه تيتر‬ ‫«خانه‌نشيني به سبك عالمه دهر؛ چرا قطب فرقه منحرفان‬ ‫از احمدي‌نژاد در اجالس خبرگان شركت نكرد؟» بر پيشاني‬ ‫آن خودنمايي مي‌ك��رد‪ ،‬اهانت‌هاي نارواي��ي را به آيت‌اهلل‬ ‫مصباح‌يزدي نسبت داد‪ .‬اين سايت ب��ا انتشار متني بدون‬ ‫امضا بي‌سابقه‌ترين توهين‌ها را ب��ه آيت‌اهلل مصباح‌يزدي‬ ‫نسب��ت داد‪ .‬نويسنده اي��ن مطلب‪ ،‬تالش ك��رده آيت‌اهلل‬ ‫مصباح‌يزدي را با هاشم��ي رفسنجاني مقايسه كند و علت‬ ‫عدم شركت او در اجالس اخير خبرگان را اعتراض به حمايت‬ ‫رهب��ري از دولت در جريان دي��دار هيات دول��ت با ايشان‬ ‫عنوان كن��د‪ .‬البته اين توهين به‌گون��ه‌اي ديگر در سايت‬ ‫صريح نيوز هم تكرار شد‪ .‬اين سايت در يادداشتي با عنوان‬ ‫«فحاشي بي‌سابقه به مشايي به بهان��ه اهانت يك سايت‬ ‫به آيت‌اهلل‌‌مصباح» چنين نوش��ت‪« :‬نكته ديگري كه البته‬ ‫حائزاهميت بسيار است اين كه پس از شوك سنگين تحميل‬ ‫شده بر مدعيان انحراف دولت ناش��ي از بيانات رهبري در‬ ‫ديدار هفته دولت‪ ،‬از يكسو اين جريانات الزم ديدند با يك‬ ‫عمليات سنگين رسانه‌اي به بهانه مطلب ناپسند اين سايت‪،‬‬ ‫سياهي‌لشكرهاي خود را از شوك بيرون آورده و دوباره به‬ ‫ميدان حمله به دولت خدمتگزار بفرستند ‪».‬‬ ‫عذرخواهي انسان كامل‬ ‫پس از انتش��ار اين يادداشت‌ه��ا بود ك��ه عبدالرضا‬ ‫سلطاني‪ ،‬مديرمسئول سايت انسان كامل در اطالعيه‌اي كه‬ ‫در صفحه نخست سايت تحت مديريت خود منتشر كرد از‬ ‫انتشار اين مطلب عذرخواهي كرد‪« :‬از خداوند منان و رحيم‬ ‫در محضر رهبر عاليق��در جمهوري‌اسالمي ايران حضرت‬ ‫امام خامنه‌اي و م��ردم شريف ايران‪ ،‬باب��ت اينكه با اشتباه‬ ‫خود دشمنان در كمين نشسته دول��ت و نظام را خوشحال‬ ‫كرده‌ام‪ ،‬عذر تقصير طلب مي‌نمايم و اميدوارم خداوند همه‬ ‫ما را در پناه خود از گزند جهل جاه�لان و بغض حاسدان‪،‬‬ ‫مصون ب��دارد‪ ».‬او يك روز پ��س از ق��رار گرفتن مطلب‬ ‫توهين‌آميز عليه آيت‌اهلل مصباح‌يزدي روي خروجي سايت‬ ‫انسان كامل نوش��ت‪« :‬روز گذشته مطلب��ي روي خروجي‬ ‫سايت انسان كامل قرار گرفت كه بازتاب‌هاي ناخوشايندي‬ ‫را در پي داشت‪ .‬نويسنده ج��وان يادداشت فوق‌الذكر كه به‬ ‫خيال خود قصد داشته جهت‌گيري اشتباه منتقدان دولت را‬ ‫نقد كند‪ ‌،‬از دايره انصاف خارج شده و با به كار بردن الفاظي‬
‫غالمحسين الهام كه از اعضاي هيات‬ ‫موسس جبهه پايداري بوده‬ ‫اعالم كرده است كه عضويت در‬ ‫شوراي مركزي جبهه پايداري را نمي‬ ‫پذيرد ‪ .‬او علت اين مساله را مشغله‬ ‫زياد كاري عنوان كرده است‬ ‫برخي رسانه ها خبر دادهاند كه‬ ‫كامران باقري لنكراني از شوراي‬ ‫مذهبي جبهه پايداري جدا شده‬ ‫است‪ .‬اين خبر اما با تكذيب برخي‬ ‫منابع نزديك به جبهه پايداري مواجه‬ ‫شده است‬ ‫مهدي كوچك زاده از اعضاي شاخص‬ ‫جبهه پايداري‪ ،‬يادداشت توهين آميز‬ ‫سايت منسوب به حاميان دولت را‬ ‫محكوم كرده و البته از محمود‬ ‫احمدي نژاد خواسته است از اين‬ ‫روند اعالم برائت كند‬ ‫انتخابات پايداري‌ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫اتفاقي ديگر در خصوص جبهه پايداري كه زير سايه‬ ‫توهين به آي��ت‌اهلل مصباح‌ي��زدي قرار گرف��ت‪ ،‬انتخابات‬ ‫دروني اين جبهه بود‪ .‬براين اس��اس هيات موسس جبهه‬ ‫پايداري براس��اس دستورالعمل اساسنام��ه اين جبهه‪15 ،‬‬ ‫عضو شوراي مركزي اي��ن جبهه را انتخ��اب كرده است‪.‬‬ ‫در كنار اين افراد پنج عض��و علي‌البدل نيز انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫قرار است پ��س از معرفي اعضاي ش��وراي مركزي‪ ،‬هيات‬ ‫موسس عم�لا از تصميم‌گيري‌هاي جبه��ه پايداري كنار‬ ‫برود‪ .‬اساسنامه جبهه‌پايداري‪ ،‬هي��ات موسس را مسئول‬ ‫انتخاب شوراي مركزي كرده بود و اين هيات طبق اساسنامه‬ ‫اعضا را انتخاب كرده كه توسط سخنگو معرفي خواهد شد‪.‬‬ ‫صادق محصول��ي‪ ،‬مرتضي‌ آقاتهران��ي‪ ،‬علي‌اصغر زارعي‪،‬‬ ‫سيدمحم��ود نبوي��ان و كام��ران باقري‌لنكران��ي از جمله‬ ‫اعضاي هيات موسس جبهه پايداري هستند‪ .‬در عين حال‬ ‫غالمحسين الهام‪ ،‬عضو هيات موس��س جبهه پايداري به‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫نامناسب و بعضا زننده‪ ،‬به ساحت عالم فرهيخته و بزرگوار‬ ‫عالمه مصباح‌ي��زدي تعرض داشته اس��ت‪ ».‬سلطاني كه‬ ‫در ماجراي ورود نيروه��اي دادستاني به ساختمان روزنامه‬ ‫ايران با آنان درگير شد و چندي بعد حك��م اخراج خود را از‬ ‫علي‌اكبر جوانفكر دريافت ك��رد‪ ،‬همچنين بر دولتي نبودن‬ ‫اين مطلب و عدم وابستگي نيروهاي اين سايت به اسفنديار‬ ‫رحيم‌مشايي تاكيد ك��رد‪ .‬او با اشاره ب��ه يادداشت موهن‬ ‫سايت تحت مديريت خ��ود همچنين اع�لام كرده است‪:‬‬ ‫«گرچه اعضاي تحريريه انسان كامل‪ ،‬به مواضع يك سال‬ ‫و نيم گذشت��ه عالمه مصباح‌يزدي و تع��دادي از شاگردان‬ ‫ايشان نقد داشته‌اند‪ ،‬ام��ا هرگز به خود اين اج��ازه را نداده‬ ‫و نمي‌دهيم كه ب��ه ساحت واال و جايگ��اه كامال مشخص‬ ‫ايشان تعرض داشته باشيم‪ .‬انتش��ار خبر روز گذشته عالوه‬ ‫بر آنكه يك اشتباه دشمن شادكن ب��ود‪ ،‬نوع موضع‌گيري‬ ‫حقيقي اعضاي تحريريه ساي��ت را زيرسوال برد‪ .‬اينجانب‬ ‫با اعتراف ب��ه جايگاه رفيع علم��ي‌عالمه‌مصباح‌يزدي و با‬ ‫احترام به روش و منش ايشان در برخورد با دوست و دشمن‪،‬‬ ‫از اين عالم وارسته كه توسط مقام‌معظم‌رهبري به صفاتي‬ ‫چون علم‪ ،‬بصيرت و صفا مزين شده‌اند‪ ،‬طلب پوزش كرده‬ ‫و اميدوارم آن عالم فرزانه از قص��ور اينجانب به بزرگواري‬ ‫درگذرند‪ .‬منتها بايد يادآور شد كه اي��ن عذرخواهي منافي‬ ‫برخي اختالف‌نظرها در ح��وزه مواضع سياس��ي مابين ما‬ ‫و ايشان نيست‪ ‌،‬اما اين اختالف‌نظر هرگ��ز باعث نخواهد‬ ‫شد كه ما پا را از دايره انصاف به خارج نهاده و اين موضوع‬ ‫را به محملي ب��راي توهين به ايشان تبدي��ل كنيم؛ اتفاقي‬ ‫كه در كمال تاث��ر و تاسف به قوع پيوس��ت و ما را شرمسار‬ ‫ايشان كرد‪ ».‬انتشار اين يادداشت با واكنش‌هاي تندي از‬ ‫سوي حاميان آيت‌اهلل مواجه شد‪ .‬سايت‌هايي همچون رجا‪،‬‬ ‫بي‌باك‪ ،‬صراط و خبرنامه دانشجويان ايران به‌شدت از اين‬ ‫اقدام حاميان دولت انتقاد كردن��د؛ انتقاداتي كه به مسدود‬ ‫شدن ساي��ت انسان‌كامل منجر شد‪ .‬يك��ي از صريح‌ترين‬ ‫انتق��ادات از سوي مهدي كوچ��ك‌زاده از اعضاي شاخص‬ ‫جبهه پايداري صورت گرف��ت‪ .‬او در يادداشتي در وبالگ‬ ‫شخصي خود چنين نوشت‪« :‬آنها كه به‌رغم برگزيدن تابلوي‬ ‫«انسان كامل» براي معرفي خود در نوشتاري موهن‪ ،‬عدم‬ ‫پايبندي خود به اخالق اسالمي و انساني را آشكار ساخته‌اند‬ ‫و در پوشش جان فدا و تبعيت از رهبر فرزانه انقالب و نايب‬ ‫بر حق انسان كام��ل و تمسك به فرمايش��ات ايشان و به‬ ‫بهانه حمايت از رئيس‌جمهور پركار‪ ،‬ساده‌زيست و انقالبي‪،‬‬ ‫به فيلسوف مجاهد حض��رت آيت‌اهلل‌مصباح‌يزدي هتاكي‬ ‫كرده و منج�لاب ذهن و روحشان را ب��ر صفحه ريخته‌اند‬ ‫خوب است بگويند خوانندگ��ان هرزنامه آنان دم خروس را‬ ‫باور كنند يا قسم حضرت عباس را‪ .‬آقايان! اگر شما حقيقتا‬ ‫تابع رهبري و واليت هستيد آيا نشنيده‌ايد‪ ،‬امام‌خامنه‌اي كه‬ ‫شما با تمسك به بخشي از فرمايشات ايشان در حمايت از‬ ‫دولت‪ ،‬به مطهري زمان هتاك��ي و اهانت كرده‌ايد در مورد‬ ‫اين عالم مجاهد فرموده‌اند‪« :‬بن��ده هم به سهم خودم قدر‬ ‫آقاي مصباح را مي‌دانم‪ .‬واقع��ا مي‌دانم كه ايشان در كشور‬ ‫و براي اسالم چ��ه وزنه‌اي هستند و حق��ا و انصافا ما امروز‬ ‫نظير ايشان را – حاال به اين تعبير بگوييم – خيلي نادر نظير‬ ‫آقاي‌مصباح ممكن است وجود داشت��ه باشد‪ ،‬با اين وزانت‬ ‫ي و احاطه و وسعت و با اين آگاهي و بينش‬ ‫ي و عمق علم ‌‬ ‫علم ‌‬ ‫و صفا‪ ...‬اين سه جهت در ايش��ان جمع است؛ هم علم‪ ،‬هم‬ ‫بصيرت به معناي حقيقي كلمه و هم صفا‪ .‬اين سه تا با هم‬ ‫در وجود ايشان خيلي ارزشمند است‪ .‬خداوند متعال انشاء‌‌اهلل‬ ‫وجود ايشان را براي ما و انقالب محفوظ بدارد و وجود ايشان‬ ‫را سالم بدارد تا همه بتوانند از بركات ايشان استفاده نمايند‪».‬‬ ‫او همچنين از محمود احمدي‌نژاد خواست از اين روند ابراز‬ ‫برائت كن��د‪« :‬شايسته اس��ت رئيس‌جمهور م��ورد عنايت‬ ‫رهبري عزيز كه بنا به تائيد ايشان حافظ ارزش‌هاي انقالبي‬ ‫است و دعوت‌كننده به انسان كامل است‪ ،‬نسبت به اعالن‬ ‫برائت از اين بي‌اخالقي‌ها كه هيچ نسبتي با مهرورزان تابع‬ ‫انسان كامل ندارد تعلل و‌ترديد نفرمايند‪».‬‬ ‫دليل مشغله‌كاري از حضور در ش��وراي مركزي اين جبهه‬ ‫خودداري كرده اس��ت‪ .‬درحالي كه برخ��ي اعضاي جبهه‬ ‫پايداري از نهايي شدن ليست اعضاي شوراي مركزي اين‬ ‫جبهه خب��ر مي‌دهند‪ ،‬اخباري مبني‌بر ع��دم تكميل ليست‬ ‫مذكور در برخي رسانه‌ه��ا منتشر شده اس��ت‪ .‬آنگونه كه‬ ‫خبرگزاري ف��ارس خبر داده‪ ،‬قرار اس��ت دو خانم به همراه‬ ‫اعضاي هيات موسس پايداري و البته افرادي نظير «ميثم‬ ‫نيلي»‪« ،‬آي��ت‌اهلل رجبي»‪« ،‬محمدناصر سق��اي بي‌ريا»‪،‬‬ ‫«عليرضا پناهيان» و «سعيد قاسم��ي» در ليست شوراي‬ ‫مركزي جبهه پايداري ق��رار گيرند‪ ،‬ولي هن��وز پاسخ اين‬ ‫افراد به اين دعوت مشخص نش��ده و تاكنون فقط پناهيان‬ ‫مخالفت خود را براي حضور در اين شورا اعالم كرده است‪.‬‬ ‫از سوي ديگر كام��ران باقري‌لنكراني برخالف خبر منتشر‬ ‫شده در برخ��ي رسانه‌ها هن��وز از شوراي مرك��زي جبهه‬ ‫پايداري استعفا نكرده و زهره طبيب‌زاده يكي از گزينه‌هاي‬ ‫خانم براي ليس��ت ‪ 15‬نفره پايداري اس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫یک عضو ارشد جبهه پایداری می‌گوی��د‪« :‬جبهه پایداری‬ ‫از مهرماه به سمت و سوی بررسی بحث ریاست‌جمهوری‬ ‫می‌رود‪ ».‬سید‌علی محمد بزرگ��واری عضو جبهه پایداری‬ ‫درباره ائتالف دولت با جبهه پایداری بر سر یک کاندیدای‬ ‫مشترک گفت‪« :‬در صورتی که دول��ت از جریان انحرافی‬ ‫جدا شود جبهه پای��داری قطعا با آن ائت�لاف خواهد کرد‪،‬‬ ‫زیرا ما بدنه دول��ت و وزرا را قبول داریم ام��ا از آنجایی که‬ ‫مخالف جری��ان انحرافی بودیم تصمیم ب��ه تشکیل جبهه‬ ‫پایداری گرفتیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬همانط��ور که اشاره کردم‬ ‫دولت باید جری��ان انحرافی را از خود ج��دا کند و براساس‬ ‫اساسنام��ه و مرامنامه جبه��ه پایداری عم��ل نماید در این‬ ‫صورت ما با آنها ائتالف خواهیم ک��رد‪ ».‬بزرگواری درباره‬ ‫حمای��ت از کاندیدات��وری حدادعادل تاکید ک��رد‪« :‬آقای‬ ‫حدادعادل خودشان‪ ،‬خودش��ان را مط��رح کردند ما قصد‬ ‫حمایت از کاندیداتوری ایشان را نداریم‪ ».‬وی سعید جلیلی‬ ‫را یکی از گزینه‌های احتمالی جبهه پایداری خواند و افزود‪:‬‬ ‫«البته جبهه پایداری هن��وز درباره کاندیداها تصمیم‌گیری‬ ‫نکرده است اما سعید جلیلی نیز یک��ی از موارد مورد بحث‬ ‫ماست‪ ».‬عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس کاندیداتوری‬ ‫الریجانی را نامشخص دانست و ادام��ه داد‪« :‬ایشان هنوز‬ ‫رسما اعالم نکرده‌اند که آیا قصد کاندیداتوری در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمه��وری یازده��م را دارند یا خی��ر‪ «.‬عضو جبهه‬ ‫پایداری در پایان گفت‪« :‬جبهه پایداری از مهرماه به سمت‬ ‫و سوی بررسی بحث ریاست‌جمهوری می‌رود‪g ».‬‬ ‫‪17‬‬
‫رويداد‬ ‫اجماع تا آن موقع نرسند به شخصه کاندیدای مطلوب خود را‬ ‫معرفی خواهم کرد‪ ».‬وی تاکید ک��رده کاندیدایی که معرفی‬ ‫می‌شود قطعا تائید صالحیت خواهد شد‪».‬‬ ‫خاتم�ی و کواکبی�ان کاندی�دای احتمال�ی جبه�ه‬ ‫اصالح‌طلبان‬ ‫در تحولی دیگ��ر مجید محتشم��ی‪‌،‬سخنگوی جبهه‬ ‫اصالح‌طلبان از جلس��ه انتخاباتی این جبهه ب��رای انتخاب‬ ‫کاندیدای ریاست‌جمهوری تا عید‌غدیر خبر داده و گفته است‪:‬‬ ‫«کاندیدای ریاست‌جمه��وری جبهه‌اصالح‌طلبان تا یک ماه‬ ‫آینده مشخص می‌شود و جبهه اصالح‌طلبان مستقل از شورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات عمل می‌کن��د‪ ».‬دبیرکل حزب‬ ‫آزادی‪ ،‬در پاسخ به این سوال که آیا مصطفی کواکبیان کاندیدای‬ ‫جبهه اصالح‌طلبان است گفت‪« :‬کواکبیان و محمد خاتمی از‬ ‫گزینه‌های این جبهه برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند‪».‬‬ ‫ویهمچنیندر پاسخ به اینکهآیاجبههاصالح‌طلبان کاندیدای‬ ‫خود را به شورای‌هماهنگی معرفی می‌کند یا اینکه خود مستقل‬ ‫وارد انتخابات می‌شود؟ تصریح ک��رد‪« :‬جبهه اصالح‌طلبان‬ ‫متشکل از ‪ 20‬حزب اصالح‌طلب اس��ت درحالی که شورای‬ ‫هماهنگی‪ 16‬حزب را شامل می‌شود؛ بنابراین ما به‌طور مستقل‬ ‫عملخواهیمکرد‪».‬سخنگویجبههاصالح‌طلبان‪،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬البته کاندیدای جبهه اصالح‌طلبان می‌تواند کاندیدای‬ ‫شورای هماهنگ��ی هم باشد و ش��ورای هماهنگی هم روی‬ ‫گزینه ریاست‌جمهوری ما به نتیجه برسد‪ .‬پیش از این مصطفی‬ ‫کواکبیانگفتهبوددرصورتیکهسید‌محمدخاتمیکاندیداشود‬ ‫حزب مردمساالری از او حمایت خواهد کرد‪».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫پيشنهاد تشكيل مثلث وفاق ملي‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫اصالح طلبان مردد ميان انتخاب گزينه اي حداكثري و حداقلي‬ ‫فاطمه ميرزايي‬ ‫آیا اصالح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو شرکت می‌کنند؟‬ ‫کاندیدا ی��ا کاندیداه��ای احتمالی آن��ان چه‌کسانی هستند؟‬ ‫سواالتی از این دست هنوز در حالی ک��ه کمتر از یک‌سال به‬ ‫برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زم��ان باقی‌مانده است‪،‬‬ ‫هنوز بدون جواب است‪ .‬نامعلوم بودن پاسخ این سواالت البته‬ ‫به پنهان‌کاری اصالح‌طلبان مربوط نمی‌شود‪ ،‬بلکه مهم‌ترین‬ ‫دلیلش اختالف نظر چهره‌ها و طیف‌ه��ای این جریان است‪.‬‬ ‫مهرعلیزاده‪ ،‬معاون سابق سیدمحم��د خاتمی در زمان دولت‬ ‫هشتم و البته از کاندیداهای اصالح‌طلبان در زمان انتخابات‬ ‫سال ‪ 84‬در جدیدترین اظهارنظرش می‌گوید‪« :‬اصالح‌طلبان‬ ‫باید تن به نامزدی گزینه‌ای بدهند که قدرت کشاندن حجم‬ ‫عظیمی‌از مردم به‌پای صندوق‌ه��ای رای را داشته و با‌اجماع‬ ‫روی آن گزین��ه وی را با روحیه باالیی ب��ه صحنه انتخابات‬ ‫بفرستند‪ .‬اگر اصالح‌طلبان بر روی گزین��ه واحدی به‌اجماع‬ ‫برسند که خودش رای پایه داشته باشد طرفداران اصالح‌طلبان‬ ‫دوباره فعال می‌شوند‪».‬‬ ‫مهرعلی��زاده در پاس��خ به‌سوال��ی مبنی‌ب��ر محوریت‬ ‫اصالح‌طلبان در انتخابات سال ‪ ۹۲‬گفت��ه است‪« :‬با‌تجزیه و‬ ‫تحلیل درست می‌توان به محوریت اصالح‌طلبان پی‌برد که‬ ‫محوریت اصل��ی اصالح‌طلبان سید‌محم��د خاتمی است‪».‬‬ ‫وی همچنین از ت�لاش عده‌ای ب��رای اختالف‌ان��دازی در‬ ‫بین اصالح‌طلب��ان خبر داد و اف��زود‪« :‬خیلی‌ها می‌خواسته و‬ ‫می‌خواهند بین بزرگان اصالح‌طلبان اختالف افکنی کنند‪ ،‬اما‬ ‫‪18‬‬ ‫هیچ اختالفی بین بزرگان اصالحات وجود نداشته و همسویی‬ ‫واقعی در این جبهه در جریان است‪ ».‬وی با بیان اینکه وضعیت‬ ‫اصالح‌طلبان در این دوره از انتخابات طوری نیست که برخی‬ ‫افراد‌ساز جدایی بزنند‪ ،‬تصریح کرده اس��ت‪« :‬داشتن پایگاه‬ ‫اجتماعیقوی‪،‬توانمندیفرددرتجزی ‌هو‌تحلیلمسائلوتوانایی‬ ‫در مدیریت بحران در عرصه‌های مختلف باید از گزینه نهایی‬ ‫اصالح‌طلبان باشد‪ ».‬رئیس اسبق سازمان‌تربیت‌بدنی انسجام‬ ‫فعلی اصالح‌طلبان را بیشت��ر از دو انتخابات گذشته دانست و‬ ‫اضافه کرد‪« :‬در شرایط کنونی اصالح‌طلبان به باالترین حد‬ ‫انسجام رسیده‌اند و کاملا در جهت سیاست کلی نظام حرکت‬ ‫می‌کنند‪ ».‬وی با بیان اینکه امکان اجماع کامل بین نیروهای‬ ‫اصالح‌طلب فراهم شده است‪ ،‬ادامه داده است‪« :‬تاکنون هیچ‬ ‫فردی به تنهایی جلو نرفته و نام��زدی را مطرح نکرده است‪،‬‬ ‫بنابراین انسج��ام اصالح‌طلبان عملی اس��ت‪ ».‬مهرعلیزاده‬ ‫با اشاره به اینک��ه اصالح‌طلبان به یک گزین��ه و نامزد واحد‬ ‫می‌رسند‪ ،‬متذکر شد‪« :‬احتمال اینکه اصالح‌طلبان چند نامزد‬ ‫انتخاباتی معرفی کنند کمتر بوده و چون هدف اصالح‌طلبان‬ ‫پیروزی در انتخابات سال‌آینده ریاست‌جمهوری است‪ ،‬بنابراین‬ ‫تنها یک نامزد انتخاباتی معرفی می‌کنند‪».‬‬ ‫ضرب‌االجل عبداهلل نوری به اصالح‌طلبان‬ ‫اما سایت مشرق خبری جدید درباره آخرین تحوالت در‬ ‫میان اصالح‌طلبان منتشر کرده است‪ .‬این سایت نوشته است‪:‬‬ ‫«عبداهلل نوری در جلسه‌ای با انتقاد از سر درگمی‌و تعلل بیش‬ ‫از حد اصالح‌طلبان در معرفی کاندیدای ریاست‌جمهوری گفته‬ ‫است‪« :‬من تا آبان صبر می‌کنم‪ ،‬اگر اصالح‌طلبان به وحدت و‬ ‫آیا خاتمی می‌تواند کاندیدا شود؟‬ ‫در حالی که این روزها اخبار ض ‌دو‌نقیضی از تالش برخی‬ ‫طیف‌ه��ا و شخصیت‌های اصالح‌طلب ب��رای کاندیداتوری‬ ‫سید محمد خاتمی مطرح است اکنون بسیاری از تحلیلگران‬ ‫و رصد‌گران مسائل سیاسی به‌دنبال پاسخ این سوال هستندکه‬ ‫در صورت وقوع چنین رویدادی با چه شرایطی روبه‌رو خواهیم‬ ‫بود و آیا اساسا صالحیت خاتمی برای انتخابات پیش رو تائید‬ ‫می‌شود؟‬ ‫سردار یداهلل جوانی در مصاحب��ه‌ای که با واکنش‌های‬ ‫متفاوتی روبه‌رو شده است‪ ،‬چنین می‌گوی��د‪« :‬خاتمی با این‬ ‫سابقه و پیشینه نمی‌تواند کاندیداي ریاست‌جمهوری شود؛ وی‬ ‫کارنامه سیاهی دارد‪ .‬در واقع خاتمی با چه رویی می‌تواند بگوید‬ ‫می‌خواهم کاندیداي ریاست‌جمهوری شوم؟ سال‌ها باید بگذرد‬ ‫تا وی وفاداری خود به نظام اسالمی را ثابت کند‪ ،‬چرا که وی‬ ‫طی سال‌های گذشته فقط بی‌وفایی‌اش به نظام را ثابت کرده‬ ‫است‪ ».‬وی در پاسخ به این سوال که آقای خاتمی در صورت‬ ‫عذرخواهی از ملت ایران آیا می‌تواند کاندیداي ریاست‌جمهوری‬ ‫شود؟ گفته است‪« :‬خاتمی حلقه برانداز نظام جمهوری اسالمی‬ ‫است؛ وی با جریان برانداز همراهی نکرده‪ ،‬چرا که خود او اصل‬ ‫جریان برانداز است‪ .‬عناصری که از جبهه مشارکت و سازمان‬ ‫مجاهدین ت�لاشکردند تا میرحسین موس��وی را به عرصه‬ ‫انتخابات بیاورند جزو متهمان ردیف اول حوادث پس از انتخابات‬ ‫هستند‪ .‬یعنی بیانیه‌هایی کهصادرمی‌کردندبه‌دنبالپیاده‌سازی‬ ‫یک نوع سناریو بودند‪ ،‬نه اینکه موسوی دچار توهم شده باشد و‬ ‫ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده باشد‪.‬‬ ‫حتی بعدها بحث مهندس��ی انتخاب��ات را راه‌انداختند‬ ‫و این هم یک م��دل از فریب مردم بود بنابرای��ن جریان دوم‬ ‫خرداد با مردم صادقانه صحبت نکردند‪ .‬قبل از سال ‪ 87‬شروع‬ ‫کردند زمزمه‌هایی نبست ب��ه ایجاد شبهه به نتیجه انتخابات‬ ‫و بعد کم‌کم به همین بهانه کمیته صیان��ت از آرا شکل دادند‪.‬‬ ‫بنابراین آنها با آمادگی افکار عمومی و کشاندن هواداران خود‬ ‫به خیابان‌ها در مناطق شمالی تهران شعار تقلب را راه انداختند‬ ‫و شعار اگر تقلب شود ایران قیامت می‌شود را رمز موفقیت خود‬ ‫برمی‌شمردند‪ .‬یا در روز جمع��ه در لحظات پایانی رای‌گیری‪،‬‬
‫سردارجوانيميگويد‪:‬خاتميبااينسابقهوپيشينه‬ ‫نميتواندكانديداشود‬ ‫عبداهللنوريگفتهاست‪:‬اگراصالحطلبانتاآبانبهوحدت‬ ‫نرسندكانديدايمطلوبخودرامعرفيميكنم‬ ‫خبرنامه‬ ‫خاتمی‪:‬دنبالتفاهمبراینجاتازوضعیتفعلیهستم‬ ‫اما سید محمد خاتمی نی��ز در جدیدترین اظهارنظرش‬ ‫گفته است دنبال تفاهم برای نجات از وضعیت فعلی است‪.‬‬ ‫او در دیداری اخیرا گفته اس��ت‪« :‬معتقد هستیم راهی‬ ‫روشن برای همه ما وجود دارد؛ پایبندی به قانون اساسی‪ .‬اما نه‬ ‫به این معنا که قانون اساسی وحی منزل است‪ ،‬حتی خود قانون‬ ‫هم اصالح و تغییر آن را پیش‏بینی کرده است‪ .‬اما این قانون‪،‬‬ ‫ظرف یکبار مصرفی نیست که آن را دور انداخت‪ .‬باالخره جامعه‬ ‫مبنای عمل مشترک می‏خواهد‪ .‬من معتقدم راه درست پایبندی‬ ‫همه افراد‪ ،‬به قانون‌اساسی (البته تمام قانون) است‪.‬‬ ‫در این جامعه اگر بخواهیم این اصل را بپذیریم و واقعا به‬ ‫آن عمل کنیم‪ ،‬بسیاری از این تنش‏ها و مشکالت از بین خواهد‬ ‫رفت‪ .‬البته الزمه پایبندی به قانون اساسی و رفع تنش عبارت‬ ‫است از‌بازشدن فضای سیاسی طبق همین اصول و در چارچوب‬ ‫قانون‌اساسی تا احزاب و تشکل‌ها بتوانند آزادانه فعالیت کنند و‬ ‫تشکلی چون انجمن اسالمی از برگزاری یک نشست عادی‬ ‫محروم نباشد‪.‬‬ ‫ن ترتیب به سمت تحول بنی��ادی در جامعه پیش‬ ‫به ای ‌‬ ‫خواهیم رفت که جلوی سقوط ارزش‏ها گرفته می‏شود‪ .‬به‌نظر‬ ‫من اگر همه برای این امور تالش کنی��م و به تفاهم برسیم‪،‬‬ ‫نه اینکه همدیگر را حذف کنیم و در مقابل ما خواستار حذف‬ ‫دیگران نیستیم بلکه درصدد داشت��ن تفاهمی‌برای نجات از‬ ‫این وضعیت هستیم و به‌دنبال جست‌وجوی راهی برای تفاهم‬ ‫و تعامل بر این اساس‪ ،‬امری مبارک خواهد بود و به‌خصوص‬ ‫بازشدن فضا و امنیت فعالی��ت در دانشگاه از اولویت برخوردار‬ ‫است‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫موسوی با خبرنگاران مصاحبه می‌کند و می‌گوید که براساس‬ ‫گزارش‌های سراسر کشور من رئیس‌جمهور هستم و مسئوالن‬ ‫مراقب باشند و در شمارش آرا دقت کنند و این مشخص بود که‬ ‫این یک سناریوی از پیش طراحی شده بود‪ ».‬وی در پاسخ به‬ ‫اینکه آیا اصالح‌طلبانی که به‌نوعی در حوادث پس از انتخابات‬ ‫سرمنشا بودند‪ ،‬می‌توانند با اعالن ب��ه صحنه سیاسی کشور‬ ‫بازگردند؟ گفته است‪« :‬در خص��وص اعالن برائت‪ ،‬دو بحث‬ ‫مطرح است؛ اینکه طرف اعالن برائت کند و بخواهد کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری شود یا اعالن برائت کنند تا در مسائل سیاسی‬ ‫فعال شون��د‪ .‬قطعا مطرح‌کنندگ��ان اعالن برائ��ت به گزینه‬ ‫دوم توجه دارند‪ ،‬یعنی کسانی که فعالیت‌های بعد از فتنه ‪88‬‬ ‫متوقف شد در صورتی که اعالن برائت کنند‪ ،‬می‌توانند مجددا‬ ‫فعالیت‌های سیاسی داشته باشند‪ ،‬ولی اگر قصد کاندیدا شدن در‬ ‫ریاست‌جمهوری دارند قطعا شورای نگهبان چنین اجازه‌ای به‬ ‫آنها نخواهد داد‪ .‬زمانی اصالح‌طلبان می‌گفتند جبهه‌مشارکت‬ ‫«بین‌العباسین» است یعنی از عباسی عبدی تا عباس دوزدانی‬ ‫در آن وجود دارد‪ .‬یعنی جبهه گسترده‌ای است‪ ،‬قطعا شورای‬ ‫نگهبان رفتار جناحی نخواه��د داشت و دقت بیشتری خواهد‬ ‫کرد و به‌کسانی که واقعا لیاقت حضور در عرصه سیاسی کشور‬ ‫را داشته باشد مجوز خواهد داد؛ همانطور که در بحث انتخابات‬ ‫نهم دیدی��م‪ .‬چرا‌که سیاست نظام جمه��وری اسالمی ایران‬ ‫جذب حداکثری و دفع حداقلی است‪ .‬مردم به‌هر‌حال پیشینه‬ ‫اصالح‌طلبان را اینگونه می‌بینند که آنها در مسیر مردم نبوده‌اند‬ ‫و با بیگانگان هم‌پیاله شدند‪ .‬اینکه چرا اعالن برائت نمی‌کنند‬ ‫به‌خاطر این است که فکر می‌کنند ب��ا اعالن برائت‪ ،‬مختصر‬ ‫پایگا ‌ه خود را نیز از دست خواهن��د داد‪ .‬قطعا کسی که مارک‬ ‫براندازی برپیشانی وي خورده نباید توقعی از نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران داشته باشد و این در تمام دنیا یک اصل و قاعده‬ ‫است و کسی می‌تواند وارد ساختار نظ��ام شود که آن را قبول‬ ‫داشته باشد‪.‬آقای خاتمی زمانی به‌عن��وان رئیس قوه مجریه‬ ‫به‌جای اینکه دنبال حل مشکالت م��ردم باشد به‌فکر رفتن‬ ‫به این دانشگاه و آن دانشگاه و دادن شعار آزادی بود که ما در‬ ‫پی آن‪ ،‬فتنه کوچک کوی دانشگاه را داشتیم و بعد از آن فتنه‬ ‫بزرگ ‪ 88‬را‪».‬‬ ‫پیشنهاد تشکیل مثلث وفاق ملی برای انتخاب کاندیدا‬ ‫در تحولی دیگر محمدرضا خباز‪ ،‬عضو شورای مرکزی‬ ‫حزب اعتم��اد ملی با بی��ان اینکه هاشم��ی رفسنجانی نباید‬ ‫کاندی��دای ریاست‌جمهوری شود‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬باید مثلثی‬ ‫توسط هاشمی‌رفسنجانی‪ ،‬ناطق نوری و سید‌محمد خاتمی‬ ‫به‌منظور ایجاد وفاق ملی و انتخاب فرد اصلح برای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری تشکی��ل شود‪ ».‬محمدرضا خب��از در مورد‬ ‫برنامه‌ها و اقدامات اصالح‌طلبان ب��رای انتخابات ‪ 92‬گفت‪:‬‬ ‫«تاکنون اصالح‌طلبان هیچ نشست مشترک انتخاباتی نداشتند‬ ‫و هیچ تصمیمی‌اتخاذ نشده اس��ت چراکه شرایط هنوز تغییر‬ ‫نکرده است‪ ».‬وی همچنین در واکنش به اخبار و پیشنهاداتی‬ ‫مبنی‌برکاندیداتوری هاشم��ی رفسنجانی در انتخابات گفت‪:‬‬ ‫«هاشمی باید سکاندار انتخابات ریاست‌جمهوری ‪ 92‬باشد و‬ ‫مجموعه‌ای از نیروهای دلسوز نظام را دور هم جمع کند تا با‬ ‫هماهنگی وی یک فرد باسابقه و پخته در سیاست به عنوان‬ ‫کاندیدا به مردم معرفی شود‪ ».‬باید مثلثی متشکل از خاتمی‪،‬‬ ‫هاشمی و ناطق نوری که مورد حمایت تمام گروه‌های سیاسی‬ ‫باسابقه و مقام‌معظم‌رهبری نیز هستند تشکیل و تمام نیروهای‬ ‫انقالب را ب��رای انتخاب��ات دور هم جمع کنند‪ ،‬ت��ا انتخابات‬ ‫باشکوهی داشته باشیم‪».‬‬ ‫نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫سوال که آیا منظورتان شکل‌گیری دولت و وحدت ملی است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ط��رح دولت وحدت ملی مربوط به ی��ک دوره زمانی‬ ‫خاص بود که فقط در همان زمان تاریخ مصرف داشت‪ ».‬وی در‬ ‫ث هاشمی‪ ،‬ناطق‌نوری و خاتمی گفته است‪« :‬این‬ ‫توضیح مثل ‌‬ ‫سه شخصیت که مورد احترام تمامی‌گروه‌ها هستند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫لیدری احزاب در زمان انتخابات را به عهده بگیرند و با جمع‌بندی‬ ‫از شرایط عمومی کشور وفاق ملی ایجاد کنند که نتیجه‌اش‬ ‫حضور گسترده و با شکوه مردم در انتخابات خواهد شد‪ ».‬خباز با‬ ‫بیان اینکه وفاق ملی نیاز امروز جامعه ماست‪ ،‬افزود‪« :‬این مثلث‬ ‫اگر به صحنه بیاید با هم افزایی که با یکدیگر دارند می‌توانند‬ ‫با‌هماهنگی دیگر نیروها و شخصیت‌های انقالبی فردی والیی‬ ‫و متعهد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب کنند تا خسارت‌های‬ ‫گذشته را دیگر شاهد نباشیم‪».‬‬ ‫تکذیب جلسه مشترک کارگزاران و مجمع روحانیون‬ ‫محمدرضاخبازپيشنهادتشكيلمثلثوفاقمليباحضور‬ ‫هاشميرفسنجاني‪،‬ناطقنوريوسيدمحمدخاتميراداده‬ ‫است‬ ‫در رویدادی دیگر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران‬ ‫با بیان اینکه این حزب به‌صورت جدی وارد مباحث انتخاباتی‬ ‫نشده است‪ ،‬خبر برگ��زاری جلسه انتخابات��ی مشترک میان‬ ‫این حزب و مجمع روحانی��ون مبارز را تکذی��ب کرده است‪.‬‬ ‫یداهلل‌طاهرنژاد‪ ،‬در واکنش به اخباری مبنی‌بر برگزاری جلسه‬ ‫انتخاباتی حزب کارگزاران با مجمع روحانیون مبارز گفته است‪:‬‬ ‫«تاکنون کارگزاران هیچ جلسه انتخاباتی نداشته و به صورت‬ ‫جدی وارد مباحث انتخاباتی نشده است‪ ».‬وی ضمن رد برخی‬ ‫شایعات پیرامون حزب کارگ��زاران مبنی‌بر ایجاد دو دستگی‬ ‫میان طیف اصفهانی‌ها و طیف کرمانی‌ها گفت‪« :‬کارگزاران‬ ‫تاکنون جلسات جدی برای انتخابات نداشته است که منجر‬ ‫به دو دستگی شود‪ ».‬طاهرنژاد شورای هماهنگی اصالحات را‬ ‫محور برنامه‌های انتخاباتی اصالح‌طلبان معرفی کرد و افزود‪:‬‬ ‫«تمام تصمیمات جریان اصالحات برای انتخاباتی آتی تنها از‬ ‫سوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات صورت می‌گیرد و‬ ‫هر تصمیم و اقدامی‌که از سوی سایر گروه‌های اصالح‌طلب‬ ‫برای انتخابات انج��ام شود باید در نهای��ت از کانال این شورا‬ ‫عبور کند‪ ».‬عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬فعالیت‌های��ی که در اغلب گروه‌ه��ا و احزاب‬ ‫اصالح‌طلب انجام می‌شود پراکنده است و این فعالیت‌ها باید‬ ‫برای تصمیم‌گیری نهایی به ش��ورای هماهنگی برود‪ ».‬وی‬ ‫در عین حال در پاسخ به این سوال که باتوجه به اقداماتی که‬ ‫برخی گروه‌های اصالح‌طلب برای انتخابات انجام داده‌اند آیا‬ ‫هماهنگی در این جریان وجود دارد؟ گفت‪« :‬هماهنگی کامل‬ ‫در میان اصالح‌طلبان وجود دارد حتی بیشتر از اصولگراها‪g».‬‬ ‫‪19‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫جنجال‬ ‫‪21‬میلیارد‌توماني‬ ‫جدال ميان مصطفي پورمحمدي‬ ‫و دولت‬ ‫طرح مبهم‬ ‫چهار كشور مهم منطقه در قاهره با يكديگر گفت‌وگو كردند‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫مصر باالخره نخستین حرکت خود را در مورد سوریه‬ ‫انجام داد و بدون دعوت کردن از قطر و با حضور نمایندگان‬ ‫چهار کشور ایران‪ ،‬مصر‪ ،‬ترکیه و عربستان نشستی را به این‬ ‫منظور برگزار کرد‪.‬‬ ‫هر چند محمد المرسی‪ ،‬رئیس‌جمهور مصر دو بار پیش‬ ‫از این قول داده بود که طرحی برای پایان بحران سوریه دارد‪،‬‬ ‫اما موضع‌گیری‌های وی علی��ه سوریه باعث شد تا بسیاری‬ ‫به این باور برسند که وی هیچ طرح��ی ندارد و دعوت برای‬ ‫تشکیل نشستی در این مورد به همین دلیل است‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت «شوق��ی اسماعیل» مع��اون وزیر‬ ‫امور‌خارجه مصر در امور کشورهای عربی‪« ،‬ناصر البریج»‬ ‫قائم‌مق��ام وزارت خارجه عربستان‪« ،‬عم��ر اوهون» سفیر‬ ‫سابق ترکیه در دمشق و «حسین امیر عبداللهیان» معاون‬ ‫وزیر‌امور‌خارج��ه ای��ران در امور عرب��ی و آفریقایی شرکت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وزارت امور‌خارجه مصر نی��ز در بیانیه‌ای تاکیدکرد که‬ ‫این نشس��ت در راستای طرح ابتک��اری «محمد المرسی»‬ ‫رئیس‌جمهور مصر که در اجالس سازمان همکاری اسالمی‬ ‫در جده مطرح کرده بود‪ ،‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫المرسی در ای��ن اج�لاس خواستار تشکی��لکمیته‬ ‫چهارجانبه متشکل از ای��ران‪ ،‬عربستان‪ ،‬ترکیه و مصر برای‬ ‫توقف خونریزی‌ها در سوریه و ارائه راهکار سیاسی به منظور‬ ‫تحقق خواسته‌های ملت سوریه برای انتقال به یک جامعه‬ ‫دموکراتیک شده بود‪.‬‬ ‫«نزیه النجاری» معاون سخنگوی رسمی وزارت‌خارجه‬ ‫مصر نیز در بیانیه‌ای پیش از برگزاری این نشست اعالم کرد‬ ‫که در این نشست دیدگاه‌ها درباره تحوالت اوضاع فاجعه‌آمیز‬ ‫سوریه و راهکارهای الزم برای توقف خونریزی‌ها و تحقق‬ ‫خواسته‌های ملت سوریه بررسی خواهد شد‪ ،‬به‌ویژه اینکه در‬ ‫صورت عدم دستیابی به راهکاری برای حل بحران سوریه‬ ‫پیامدهای منفی آن همه را درگیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود که مصر سعی خواهد کرد از این نشست به‬ ‫نتیج ‌ه و توافقی در خصوص چندین اصل اعم از توقف فوری‬ ‫‪20‬‬ ‫خشونت‌ها‪ ،‬حفظ وحدت سوریه و حاکمیت و تمامیت ارضی‬ ‫آن‪ ،‬مخالفت با دخالت نظامی خارجی در سوریه و ارائه راهکار‬ ‫سیاسی با مشارکت همه طیف‌های مل��ت سوریه به منظور‬ ‫تحقق خواسته‌های ملت دست یابد‪.‬‬ ‫در همی��ن راستا مع��اون عرب��ی و آفریق��ای وزارت‬ ‫امور‌خارجه بعد از شرک��ت در نشست قاه��ره بیانیه وزارت‬ ‫خارجه مصر در خص��وص سوریه را راه‌ح��ل متوازنی برای‬ ‫برون‌رفت از بحران سوریه دانست‪.‬‬ ‫حسین امیر‌عبداللهیان توقف ف��وری خشونت‪،‬حفظ‬ ‫وح��دت سوریه‪ ،‬حاکمی��ت و تمامیت ارض��ی و مخالفت با‬ ‫هر‌گونه مداخله خارجی در سوری��ه را از نکات و محورهای‬ ‫مهم دستورکار مصر ذکر کرد و بر لزوم گفت‌وگوی ملی بین‬ ‫دولت و معارضان تاکید ک��رد‪ .‬معاون وزیر خارجه همچنین‬ ‫پیشنهاد مصر ب��رای برگ��زاری دور دوم گفت‌وگو در سطح‬ ‫وزرای خارجه را گام مثبتی در جهت پیشبرد نقاط مشترک‬ ‫حل بحران سوریه توصیف کرد‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیان ب��ا انتقاد از کنترل نش��دن مرزهای‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬ارس��ال سالح و کارب��رد آن از جانب‬ ‫گروه‌های مسلح ناشناس و فاق��د مسئولیت‪ ،‬راهکار سوریه‬ ‫را صرفا سیاسی دانست و اضاف��ه کرد‪« :‬نگاه غیر‌واقع‌بینانه‬ ‫برخی طرف‌ها به اوضاع سوریه و انتظ��ارات غیر‌واقع‌‌بینانه‬ ‫از آقای کوفی عنان ماموریت وی را با مشکل مواجه کرد‪».‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر لزوم تداوم طرح کوفی عنان‬ ‫از تالش‌های آقای اخصر ابراهیمی‌به عنوان نماینده جدید‬ ‫سازمان مل��ل حمایت کرد و اف��زود‪« :‬ما به‌عن��وان رئیس‬ ‫دوره‌ای عدم‌تعهد در نشست حضور داریم و مایلیم ایده‌های‬ ‫مختلفی را که برخی از سران عدم‌تعهد درباره برون‌رفت از‬ ‫وضع کنونی و به‌عنوان راهکار سیاسی ارائه داده‌اند‪ ،‬مطرح‬ ‫و پیگیری کنیم و اضاف��ه شدن برخی طرف‌ه��ای موثر و‬ ‫ظرفیت‌های جدید به نشست از جمله ایده اضافه شدن عراق‬ ‫به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه ع��رب و ونزوئال به‌عنوان‬ ‫عض��و‌تروئیکای جنب��ش عدم‌تعهد می‌توان��د ابتکار آقای‬ ‫المرسی را با موفقیت همراه سازد‪g ».‬‬ ‫«این شخص در زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود‬ ‫و پیش از آنکه از دولت طرد شود‪ ،‬حدود ‪ 21‬میلیارد تومان که‬ ‫با سود متعلق به آن به بیش از ‪ 30‬میلیارد تومان بالغ می‌شود‪،‬‬ ‫به‌ط��ور غیر‌قانون��ی از وزارتخانه خارج ک��رده و تاکنون که‬ ‫چهارسال از آن تاریخ می‌گذرد‪ ،‬عودت نداده است»‪ .‬همین‬ ‫جمله محمد‌رضا رحیمی‌کافی بودکه رسانه‌ها و البته چشم‌ها‬ ‫و گوش‌ه��ای بسیاری به‌دنب��ال فرد مورد‌نظ��ر معاون اول‬ ‫احمدی‌نژاد بگردند؛ فردی که رحیمی‌به او اتهامی‌سنگین‬ ‫بسته و البته اکنون در میان مجادالت لفظی با وزرای سابق‬ ‫ی در توصیف این شخص‬ ‫نامش به میان آمده است‪ .‬رحیم�� ‌‬ ‫البته این را هم اضاف��ه کرده بود‪...« :‬شخص��ی که در جمع‬ ‫دانشجویان دولت را زیر سوال برده است‪ ،‬کسی که در جمع‬ ‫دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم می‌کند‪ ،‬در‬ ‫واقع به‌دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست‪ ،‬بلکه به‌دنبال گناه‬ ‫و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه می‌ریزد‪».‬‬ ‫اما این فرد چه کسی بود و چه واکنشی به اتهام معاون‬ ‫اول احمدی‌نژاد نشان داده است؟‬ ‫در می��ان هم��ه گمانه‌زنی‌هایی که ص��ورت گرفت‪،‬‬ ‫سكوت «الهام »‬ ‫شكست‬ ‫گفت و گوي پرحاشيه غالمحسين‬ ‫الهام با ارگان رسانه اي دولت‬ ‫گفت‌وگوی هفته‌گذشته غالمحسین الهام سخنگوی‬ ‫سابق دولت و مشاور فعلی محم��ود احمدی‌نژاد آنگونه که‬ ‫خودش روایت می‌کند نوعی شکستن سکوت این حقوقدان‬ ‫سابق شورای نگهبان تلقی می‌شود‪ .‬او می‌گوید‪« :‬شکستن‬ ‫این سکوت هزینه‌های بسیاری به‌هم��راه خواهد داشت و‬ ‫می‌افزاید مطمئن است که پس از انتش��ار این گفت‌وگو به‬ ‫خیلی برچسب‌ها از جمله انحرافی بودن متهم خواهد شد‪».‬‬ ‫او در این مصاحبه گفته است‪« :‬در گذشته گفته‌ام االن‬ ‫هم می‌گویم در آینده هم خواهم گفت که دولت احمدی‌نژاد‬ ‫بیشترین فشارها و هجمه‌ها را پس از انقالب متحمل شده‬ ‫است‪».‬‬ ‫دکتر الهام از تالش سیاسی��ون شکست‌خورده در ‪84‬‬ ‫گفت که بسیار سعی کردند بگویند احمدی‌نژاد و گفتمانش‬ ‫یک دروغ بود‪ ،‬اما غافل از اینک��ه احمدی‌نژاد یک حقیقت‬ ‫واقعی برای انقالب است‪ .‬الهام معتقد است که حضور در کنار‬ ‫احمدی‌نژاد و حمایت از او در شرایط فعلی یک وظیفه است‬ ‫و او برحسب این وظیفه در کنار رئیس‌جمهور حضور دارد‪ .‬او‬ ‫همچنان تاکید می‌کند احمدی‌نژاد امروز همان احمدی‌نژاد‬
‫سال ‪ 84‬است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه کدام کاندیدا در آینده اقبال خواهد‬ ‫داشت گفته است‪« :‬این مسیر باید ادامه پی��دا کند و اگر در‬ ‫این مسیر شخصی بیاید که بتواند آن را قویتر و روبه کمال‬ ‫ادامه دهد و م��ردم هم به وی اعتماد کنن��د و او هم توانایی‬ ‫جلب اعتماد مردم را براساس ای��ن گفتمان داشته باشد‪ ،‬آن‬ ‫وقت موفق خواهد بود‪ ،‬اما اگر جریانی بخواهد این گفتمان‬ ‫را تخطئه کند و آن را ناکام معرف��ی و از آن عبور کند‪ ،‬مورد‬ ‫استقبال مردم قرار نخواهد گرفت‪».‬‬ ‫اگر ما به‌دنب��ال انتخابات گست��رده‪ ،‬عمیق و پرشور و‬ ‫مردمی‌هستیم و می‌خواهیم در برابر جهان هم اعتبارمان را‬ ‫تقویت کنیم و دشمن را هم به عقب برگردانیم‪ ،‬کما اینکه در‬ ‫‪ 84‬و ‪ 88‬چندین گام به عقب برگرداندیم‪ ،‬باید در انتخابات‬ ‫سال ‪ 92‬این مسیر را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫به‌بیان دیگر آدمی‌از جنس احمدی‌ن��ژاد می‌تواند در‬ ‫انتخابات ‪ 92‬موفق باشد که در واقع در همین حد هم متوقف‬ ‫نمانده باشد و گام‌های بلندتری را بتواند به جلو بردارد‪.‬‬ ‫وی افزوده است‪« :‬مردم به‌دنب��ال تغییرات روبه‌جلو‬ ‫هستند‪ .‬مشکالتی برای مردم وج��ود داشته مثل گرانی‌ها‬ ‫که عمدتا هم ریشه‌های خارجی (تحریم) دارد و در واقع یک‬ ‫بخشی هم ناشی از ناهمگرایی قوای کشور بایکدیگر است‪.‬‬ ‫اگر این ظرفیت‌ها باهم ترکیب می‌شدند‪ ،‬می‌توانستند این‬ ‫مشکالت را حل کنند‪ ،‬با این اوص��اف مردم از این وضعیت‬ ‫به عقب بر نمی‌گردند که به‌دنبال کسی مخالف احمدی‌نژاد‬ ‫باشند! همان احمدی‌نژاد را می‌خواهند با ظرفیتی که بتواند‬ ‫یک امیدی را به سمت بهبودی وضعیت ایجاد کند‪ ،‬البته من‬ ‫نمی‌خواهم انتقاد کنم که این وضعیت ناشی از کارکرد دولت‬ ‫است‪ ،‬این شرایطی است که به‌خصوص در سایه عدم تعامل‬ ‫کافی و کامل قوای کشور بایکدیگر ایجاد شده است‪ .‬با این‬ ‫تفاسیر اگر یک نفر همان شعار و گفتمان احمدی‌نژاد را بگیرد‬ ‫و کامل کند‪ ،‬قطعا مردم به او اقبال خواهند داشت‪ ،‬اما آیا پیدا‬ ‫خواهد شد؟»‬ ‫وی تاکید کرده است‪« :‬برگرداندن این شرایط به قبل از‬ ‫سال ‪ 84‬به نظرم امکانپذیر نخواهد بود‪ ،‬مگر با اقداماتی نظیر‬ ‫انقالب‌های رنگی که طیف خاص��ی با مطالبات لیبرالی که‬ ‫اصوال مطالبات طبقات اشرافی است‪ ،‬بتوانند مردم را حذف‬ ‫کنند‪ ،‬چرا که انتخابات در غیاب مردم می‌تواند به یک انقالب‬ ‫رنگی بینجامد! اما انتخابات با حضور مردم قطعا این مجال‬ ‫را از آنها خواهد گرفت و انتخابات با مردم وقتی ممکن است‬ ‫که کسی از جنس مردم و براساس گفتمان اسالم ناب‪ ،‬بتواند‬ ‫پرچمدار این گفتمان باشد‪».‬‬ ‫وي افزوده است‪« :‬در ‪ 88‬به بعد بخشي از انتقادات از‬ ‫سوي حاميان سابق احمدي‌نژاد صورت مي‌گرفت‪ .‬ممكن‬ ‫است بر اين منتقدان از جهات��ي انتقاداتي وارد باشد‪ ،‬ممكن‬ ‫است تندرويهايي كرده باشند يا خ��ود آنها دچار اشتباهاتي‬ ‫در درك واقعي��ت شده باشند و ممكن اس��ت برخي مسائل‬ ‫خصلتي در برخ��ي از آنها رخنه كرده باش��د‪ ،‬ولي بخشي از‬ ‫انتقادات دلسوزانه بود‪ .‬اين امر اضافه شده است به طيف‌هاي‬ ‫مخالف از س��ال ‪ !84‬برخي عالئم هم ص��ادر مي‌شد كه در‬ ‫هويت گفتماني دولت تشكيك ايجاد مي‌كرد‪ .‬در دور دهم‬ ‫بتدريج در عرصه‌هاي اقتص��ادي اف��راد ورود كردند كه از‬ ‫جنس تفكر احمدي‌نژاد نيستند! ولي حاال احمدي‌نژاد يا از بد‬ ‫حادثه به آنها پناه برده يا دارد اينها را تست مي‌كند يا كار را به‬ ‫مديران مياني سپرده است يا اينكه نظرش اين است كه آنها را‬ ‫مي‌تواند در چارچوب سياست‌هاي خودش استخدام كند! من‬ ‫البته فكر مي‌كنم احتمال آخر صحيح‌تر است‪».‬‬ ‫الهام تاكيد كرده است‪«:‬آق��اي احمدي‌نژاد اعتماد به‬ ‫نفس ويژه‌اي دارد كه مي‌توان��د مجموعه همكارانش را در‬ ‫جهت سياست‌هاي خود به كار بگيرد و از آنها استفاده كند‪،‬‬ ‫اما اين به نظر من كامل جواب ن��داده است نه در دولت نهم‬ ‫و نه در دول��ت دهم!باالخره ساختار قانون��ي كشور هم اين‬ ‫است كه كابينه هويتي جدا از رئيس‌جمه��ور دارد و يكي از‬ ‫مشكالت رئيس‌جمهور هم در بح��ث ساختاري اين است‬ ‫كه نظام ما رياستي نيست كه رئيس‌جمهور سياست‌هايش‬ ‫تعيين كننده باشد‪ ،‬چرا‌كه كابينه خودش استقالل دارد‪ ،‬كابينه‬ ‫خودش در برابر مجلس پاسخگوست‪ .‬تعيين كابينه كامال در‬ ‫اختيار رئيس‌جمهور نيست بنابراين اگر اين كابينه كامال از‬ ‫نظر دروني معتقد به ارزش‌هاي رئيس‌جمهور نباشد در عمل‬ ‫موفق نخواهند بود‪ .‬اينها موجبات مشكالتي را فراهم كرد و‬ ‫فشارهايي را اضافه كرد ام��ا غلبه بحث‪ ،‬يعني برخوردهايي‬ ‫كه با دولت ميشد‪ ،‬تجلي همان اعتراضات ‪ 84‬است!» ‪g‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫است‪« :‬براساس اطالعات کسب ش��ده در دوران مسئولیت‬ ‫پورمحمدی در وزارت کشور در یک فقره مبلغ ‪ 10/5‬میلیارد‬ ‫تومان ب��رای ورود ‪ 500‬دستگاه اتوب��وس از چین به‌صورت‬ ‫غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزیر‬ ‫به فردی فاقد صالحیت‌های الزم به نام «کاووس‪‌.‬ی‪‌.‬س» که‬ ‫گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور‬ ‫بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط است‪ ،‬پرداخت شده که‬ ‫به‌دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام‌آلود این پرداخت‪ ،‬نه اتوبوسی‬ ‫از چین وارد شد و نه پول به بیت‌المال بازگشت‪ .‬البته ابتدا قرار‬ ‫براین بوده ک��ه واردات ‪ 2000‬دستگاه اتوب��وس به این فرد‬ ‫سپرده شود که در نهایت ب��ه ‪ 500‬دستگاه محدود می‌شود و‬ ‫متاسفانه به رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫تاکنون پاسخی از سوی رئی��س کنونی سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور در این خصوص داده نشده است!‬ ‫مصطفي پورمحمدي هنوز واكنشي به اين اتهامات جديد‬ ‫نشان نداده است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫مصطفی پورمحمدی‪ ،‬وزیر سابق کابینه محمود احمدی‌نژاد‬ ‫که حاال رئیس بازرسی ک��ل کشور است ب��ه همه گفت که‬ ‫منظور رحیمی‌ کیست‪ .‬او در پاسخ به اظه��ارات معاون اول‬ ‫ی وامی‌بوده‬ ‫ی آقای رحیم ‌‬ ‫رئیس‌جمهور گفت‪« :‬م��ورد اتهام ‌‬ ‫که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است‪ .‬در زمانی که‬ ‫مسئولیت وزارت کشور را بر‌عهده داشتم به بیش از سه‌هزار نفر‬ ‫از کارکنان این وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام‌گیرندگان‬ ‫باید طی ی��ک دوره زمان��ی آن را برگشت می‌دادن��د‪ .‬بعد از‬ ‫اینکه وزارت کش��ور را رها کردم‪ ،‬وزیر بع��دی باید در جهت‬ ‫بازپس‌گیری آن اقدام می‌کرده است‪ ».‬وی افزود‪« :‬بنده سه‌ماه‬ ‫بعد از پرداخت این وام به کارکن��ان و کارمندان‪ ،‬وزارتخانه را‬ ‫ترک کردم و مسئوالن بعدی باید پاسخگو باشند‪ ».‬وی با ابراز‬ ‫تاسف از حضور حاشیه‌سازان در دولت تاکید کرد‪« :‬در زمان‬ ‫حضورم در دولت ما همیشه یار دولت بودیم نه بار دولت‪ ،‬اینکه‬ ‫می‌گویند اخراجی‌ها‪ ،‬خودم ه��م آن را درک نمی‌کنم‪ ».‬این‬ ‫اما پایان ماجرا نبود‪ .‬روزنامه ایران‪ ،‬ارگان رسانه‌ای دولت در‬ ‫گزارش هفته پیش به این ماجرا پرداخت و البته اتهامات جدید‬ ‫را نیز به رئیس سازمان بازرسی وارد کرد‪ .‬ایران نوشت‪« :‬پس‬ ‫از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور در جشنواره تعاونی‌های برتر‬ ‫کشور‪ ،‬بدون ذکر نام شخصی خ��اص‪ ،‬به تخلف ‪ 21‬میلیارد‬ ‫تومانی یک��ی از وزرای اخراجی دولت اش��اره کرد‪ ،‬مصطفی‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬وزیر اسبق کشور بالفاصله و در واکنشی شتابزده‬ ‫خود را مرجع ضمیر سخنان رحیمی‌معرفی و تالش کرد به‬ ‫این اتهامات پاسخ دهد‪ ».‬روزنامه ایران ادامه داد‪«:‬ادعای وزیر‬ ‫اسبق کشور مبنی‌بر اینکه موارد مطرح شده از سوی رحیمی‬ ‫‌مربوط به پرداخت وام به بیش از سه هزار نفر از کارکنان این‬ ‫وزارتخانه است و مسئوالن بعدی بای��د آن را بازپس‌گیری‬ ‫‌می‌کردند‪ ،‬در حالی است که براساس اطالعات به دست آمده‪،‬‬ ‫آقای پورمحمدی با تغافل آشکار‪ ،‬موضوع را از مجرای اصلی‬ ‫خود خارج کرده اس��ت‪ ».‬ارگان رسانه‌ای دول��ت ادامه داده‬ ‫‪21‬‬
‫گزارش‬ ‫انتقاد رسانه‌هاي داخلي كانادا از بسته شدن سفارت در ايران‬ ‫افراطی‌گری در اتاوا‬ ‫داوود حشمتی‬ ‫خبرنامه‬ ‫روابط تهران و اتاوا به تیر‌گ��ی گرایید‪ .‬کانادا را در واقع‬ ‫نه یک کشور ک��ه یک فرمان��داری کل باید قلم��داد کرد‪.‬‬ ‫فرمانداریي که تحت حاکمیت ملکه انگلیس سالیان درازی‬ ‫است ک��ه اداره می‌شود‪ .‬حاکمی��ت و دولت فعل��ی کانادا را‬ ‫می‌توان یک دولت مانده در بین دو کشور آمریکا و انگلیس‬ ‫دانست‪ .‬اتاوا از یکسو چشم به واشنگتن و سیاست‌های آن‬ ‫دارد و تالش می‌کند تا خود را تاب��ع آمریکا نشان دهند و از‬ ‫سوی دیگر به‌خاطر سابقه مستعمرگی مجبور است تا سياست‬ ‫هايش را با لندن هماهنگ کند‪ .‬بد نیست بدانیم که وابستگی‬ ‫کانادا به انگلستان ت��ا بدانجاست که هر‌سال��ه در روز تولد‬ ‫ملکه الیزابت‪ ،‬اتاوا از جمله کشورهایی است که در آن پرچم‬ ‫انگلستان به احتزار در می‌آید‪.‬‬ ‫هفت��ه گذشته دول��ت کانادا ب��ه ص��دور اطالعیه‌ای‬ ‫روابط دیپلماتیک خود با تهران را ب��ه حالت تعلیق در آورد‪.‬‬ ‫تصمیمی‌که به اعتقاد بسی��اری برگرفت��ه از فشار سیاسی‬ ‫دو دولت آمریک��ا و انگلیس از یک س��و و اسرائیل از سوی‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫«جان بیرد» وزیر امور خارجه کانادا با صدور بیانیه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪« :‬کانادا سفارت خود در ای��ران را تعطیل کرده و‬ ‫اعالم می‌کند که دیپلمات‌های ایرانی حاضر در این کشور را‬ ‫به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل دیپلمات‌های ایرانی‬ ‫باید کانادا را ترک کنند‪».‬‬ ‫همچنین حمایت ایران از سوریه به‌عنوان یکی از اعضای‬ ‫مقاومت‪ ،‬ادامه برنامه هست��ه‌ای صلح آمیز جمهوری اسالمی‬ ‫و موضع تهران در قب��ال رژیم‌صهیونیستی از دالیل کانادا‬ ‫برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران اعالم شد‪.‬‬ ‫در واکن��ش به ای��ن اق��دام نسنجی��ده وزارت‌خارجه‬ ‫کان��ادا‪ ،‬سخنگ��وی وزارت خارجه کشورم��ان اعالم کرد‪:‬‬ ‫«تعطیلی سفارت کانادا در تهران از سوی این دولت در ادامه‬ ‫سیاست‌های ضد ایرانی دولت کان��ادا و واکنش شتاب زده‬ ‫نسبت به شکست آشکار آن دولت در قبال برگزاری موفق‬ ‫اجالس سران غیر متعهدها در تهران ارزیابی می‌شود‪ .‬دولت‬ ‫فعلی کانادا به رهبری آقای «استفان‌هارپر» با سیاست‌های‬ ‫افراطی در حوزه سیاست خارجی شناخته می‌شود‪ .‬اقدامات‬ ‫متعدد و خصمانه این دولت علیه ملت ایران و جامعه ایرانی‬ ‫مقیم کانادا مانند بستن بخش روادید سفارت کانادا در تهران‪،‬‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مسدود کردن حساب‌های ایرانیان مقی��م این کشور و منع‬ ‫انتقال پول برای دانشجویان ایرانی در کان��ادا از جمله این‬ ‫سیاست‌ها بوده است‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬رفتارهای خصمانه دول��ت نژاد پرست‬ ‫فعلی درکانادا در حقیقت دنباله روی از سیاست‌های دیکته‬ ‫شده صهیونیستی و انگلیسی است‪ .‬دولت کانادا در این راستا‬ ‫تالش گسترده‌ای برای عدم برگزاری اجالس سران جنبش‬ ‫غیر‌متعهدها در تهران انجام داد که با بی‌اعتنایی کشورها و‬ ‫شخصیت‌های بین‌المللی با شکست روبه‌رو شد‪».‬‬ ‫به‌عالوه آقای صالحی‪ ،‬وزیرام��ور خارجه کشورمان‬ ‫معتقد است که «آم��دن بان کی‌مون به ای��ران و شرکت او‬ ‫در اجالس سران غیرمتعهده��ا در تهران‪ ،‬خش��م کانادا را‬ ‫برانگیخت»‪ .‬ایران همچنین اعالم ک��رد واکنش در خور و‬ ‫مناسب به این اقدام افراط��ی و عجوالنه دولت کانادا نشان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫دولت محافظه‌کار استفان‌هارپر‬ ‫براساس آمار‪ ،‬دولت محافظه‌کار کنونی کانادا کمترین‬ ‫حمایت مردمی‌را در بین دولت‌های یک دهه گذشته دارد‪.‬‬ ‫عالق ‌ه مقامات فعلی کانادا به اسرائیل تا آن حد است که‬ ‫به گزارش نشریه گلوب‌اند میل‪« ،‬جان برد» وزیر امورخارجه‬ ‫دولت کانادا در طول آخرین سفر یک هفته‌ای خود به‌اسرائیل‬ ‫با ورود به هر محفلی این جمله را تکرار می‌کرد که اسرائیل‬ ‫در جهان‪ ،‬دوستی بهتر از کانادا ندارد‪.‬‬ ‫این نشریه می‌افزاید‪« :‬وی آنق��در در ابراز عالقه خود‬ ‫به اسرائیل افراطی عمل می‌کند ک��ه سرانجام وزیر اقتصاد‬ ‫رژیم‌صهیونیستی به‌مزاح خطاب به وی می‌گوید كه من فکر‬ ‫می‌کنم‪ ،‬کانادا حتی بیشتر از خود ما‪ ،‬اسرائیل را دوست دارد!»‬ ‫گفتن��ی است ک��ه در پی قطع‌رواب��ط ای��ران و کانادا‬ ‫«شیمون پرز» با صدور بیانیه‌ای مراتب قدردانی و خرسندی‬ ‫این رژیم را از این اقدام اتاوا ابراز داشت‪.‬‬ ‫پرز با ذوق‌زدگی زیاد‪ ،‬در این بیانیه ضمن درخواست از‬ ‫دیگر کشورها برای الگو گرفتن از کانادا و قطع رابطه با ایران‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬کانادا یکبار دیگر ثاب��ت کرد که اخالق باالتر از‬ ‫مصلحت گرایی است‪».‬‬ ‫از اقدامات جدی��د و افراطی دولت کان��ادا می‌توان به‬ ‫قطع تم��ام درخواست‌های مهاجرت به کان��ادا به هر‌شکل‬ ‫به جز برای دانشجویان رشته دکتری اشاره کرد‪ .‬دولت اتاوا‬ ‫این کار را با قول کاهش بیک��اری و پشتیبانی از احساسات‬ ‫ناسیونالیستی داده که اقدام��ات بدیعی در تاریخ تشکل این‬ ‫مستعمره بریتانیا قلم��داد می‌شود‪ .‬این اق��دام اخیرا باعث‬ ‫گسترش احساس��ات ضدکانادایی در شه��ر کبک نیز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همین راستا دولت کانادا از مدتی پیش صدور روادید‬ ‫برای مسافران ای��ران را در‌تهران تعطی��ل و آن را به کشور‬ ‫ترکیه منتقل کرده بود‪ .‬از دیگ��ر اقداماتی که موجب خشم‬ ‫و نارضایتی ایرانیان ساکن کانادا شد می‌توان به بسته‌شدن‬ ‫حساب‌های ایرانی��ان ساکن این کشور اش��اره کرد‪ .‬دولت‬ ‫ن هارپر» در یک اق��دام ناگهانی حساب‌های بانکی‬ ‫«استفا ‌‬ ‫ایرانیان مقیم کانادا را مسدود کرد‪ .‬این عمل سبب اعتراض‬ ‫و خشم بسیاری از اتباع ایرانی کانادایی شد که سالیان درازی‬ ‫را در آن کشور گذرانده بود‪ .‬تا آنجا که تعداد کثيری از آنها با‬ ‫امضای طومارهایی از دولت کانادا شکایت کرده و خواستار‬ ‫رسیدگی به این موضوع شدند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت‌خارج��ه کشورمان وزیر امور خارجه‬ ‫کشور‪« ،‬جان بیرد» وزی��ر خارجه کانادا پی��ش از برگزاری‬ ‫اجالس سران کشورهای عدم تعهد در تهران در نامه‌ای به‬ ‫بان‌کی‌مون اعالم می‌کند در اجالس تهران حضور نمی‌یابد‬ ‫و در تماسی ب��ا کشورهای دیگر نیز آن��ان را نسبت به عدم‬ ‫شرکت در اجالس عدم تعهد‌ترغیب می‌کند‪ .‬به این‌ترتیب‬ ‫می‌توان نتیجه گرفت که رفتار عجوالنه وزارت‌خارجه کانادا‬ ‫ی کردن ایران»‬ ‫به‌دنبال عصبانیت از شکست سیاست «منزو ‌‬ ‫است که توسط دولت‌های آمریکا‪ ،‬انگلیس و اسرائیل دنبال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ه اعتق��اد برخ��ی ای��ن اقدام��ات برای‬ ‫منحرف‌ک��ردن افکار عموم��ی داخل کان��ادا از مشکالت‬ ‫اقتصادی است ک��ه خانواده‌ه��ای کانادای��ی را درگیر خود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سایت ایرانیان مقی��م کانادا «ایرانت��و» در این رابطه‬ ‫می‌نویسد‪« :‬گزارش تحلیلی نشریه «مودیز» هشدار می‌دهد‬ ‫که بیش از ‪ 20‬درصد احتمال آن م��ی‌رود که کانادا‪ ،‬به‌علت‬ ‫ریسکی که در خارج از مرزهای کشور وجود دارد و همچنین‬ ‫به دلیل بدهی‌هایی که سر به آسمان می‌زند‪ ،‬دوباره به دوران‬ ‫رکود بازگردد‪.‬‬ ‫مارک‌هاپکینز نویسنده این گزارش می‌گوید‪« :‬اکنون‬ ‫نسبت بدهی به درآمد‪ ،‬به رکورد تاریخی ‪ 150‬درصد رسیده‪،‬‬ ‫و از همی��ن رو ابزارهای زی��ادی برای مقابله ب��ا یک افت‬ ‫اقتصادی دیگر در دسترس نیست‪ .‬اقتصاد‪ ،‬اکنون به‌شدت‬ ‫بر افزایش بی‌رویه مصرف خانوارها تکیه داشته و در صورت‬ ‫وقوع هر‌گونه محدودیت در مصرف‪ ،‬احتماال اقتصاد به مرز‬ ‫یک رکود دیگر نزدیک خواهد شد‪».‬‬ ‫انتقاد رسانه‌ها به دولت‬ ‫این اقدام دولت افراطی کان��ادا سبب انتقاد رسانه‌ها و‬ ‫مطبوعات کانادا شد‪ .‬تنها پس از یک روز از اعالم قطع روابط‬ ‫سیاسی کانادا با‌ایران‪ ،‬رسانه‌ها در تحلیل و بررسی این اقدام‬ ‫و سنجش جوانب و پیامدهای آن اقدام کردند‪ ،‬کاری که به‬ ‫انتشار مطالبی در انتقاد از دولت این کشور انجامیده‪.‬‬ ‫در نخستین واکنش انتقادی‪ ،‬روزنامه «تورنتو استار»‬ ‫اقدام به انتشار اظه��ارات سفیر سابق کان��ادا در ایران کرد‬ ‫و به نقل از وی‪ ،‬تصمیم دولت این کش��ور در قطع روابط با‬ ‫ایران را زیر سوال برد‪.‬‬ ‫«جان ماندی»‪ ،‬دیپلمات بازنشست��ه کانادایی که در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۷‬به‌عنوان سفیر در ایران خدمت می‌کرده‪ ،‬اظهار‬ ‫داشته‪« :‬پایان دادن روابط با ایران‪ ،‬می‌تواند یک گام اشتباه‬ ‫استراتژیک باشد که نق��ش کانادا را به‌عن��وان یک بازیگر‬ ‫لو‌فصل مسأله هسته‌ای ایران از میان‬ ‫جهانی در موضوع ح ‌‬ ‫می‌برد‪».‬‬
‫ایران‌هراسی در میان مقامات کانادایی‬ ‫روزنامه «کلگری هرالد» کانادا نیز در‬ ‫یک نظرسنجی از مردم این کشور تقاضا‬ ‫کرده نظراتشان را درباره تصمیم قطع‬ ‫روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اعالم کنند‪.‬‬ ‫این روزنامه کانادایی همچنین ذیل این‬ ‫خبر‪ ،‬سوالی را از مخاطبان خود پرسیده که‬ ‫آیا باتصمیم دولت کانادا درباره تعطیلی‬ ‫سفارت این کشور در ایران و اخراج‬ ‫دیپلمات‌های ایرانی موافق هستید؟‬ ‫در پاسخ به این سوال ‪ 55‬درصد از‬ ‫شرکت‌کنندگان بر‌مخالفت خود با تصمیم‬ ‫اتاوا تاکید ورزیده‌اند‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫«ایروین کوتلر» وزیر دادگست��ری قبلی کانادا که در‬ ‫حال حاضر عضو پارلمان این کشور اس��ت از جمله افرادی‬ ‫که با همکاری تعدادی از ایرانیان طرفدار جنگ علیه ایران‬ ‫برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ای��ران فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫روزنامه «جروسلم پست» در تاریخ ‪ 27‬جوالی ‪ ۲۰۱۰‬در این‬ ‫رابطه می‌نویسد‪« :‬ایروین کوتلر» برای اعمال تحریم‌های‬ ‫بیشتر علیه ایران با آقای بانکی‌مون‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل و‬ ‫رهبران دولت و پارلمان آمریکا‪ ،‬آلمان‪ ،‬اتریش‪ ،‬اسرائیل و چند‬ ‫کشوردیگر مالقات کرد و از آنان خواست قدم‌های موثرتری‬ ‫علیه ایران بردارند‪».‬‬ ‫او همچنین با انتشار بیانی��ه‌ای خواستار برخورد شدید‬ ‫با ایران شد‪ .‬امضاء‌کنندگان این بیانی��ه‌ ایروین کوتلر‪ ،‬فواد‬ ‫عجمی‪ ،‬سعدالدین ابراهیم‪ ،‬نازنین افشین جم‪ ،‬پیام اخوان‪،‬‬ ‫عباس میالنی‪ ،‬الی ویزل‪ ،‬الدن برومن��د‪ ،‬آلن دورشوویتز‪،‬‬ ‫رامین جهانبگلو هستند‪.‬‬ ‫«کیم پیترسون» سردبی��ر نشریه اینترنتی «دسیدنت‬ ‫ویس» در م��ورد ایروی��ن کوتلر می‌نویس��د‪« :‬کوتلر عضو‬ ‫تو‌هفت��م فوریه ‪۲۰۱۱‬‬ ‫پارلمان کبک کان��ادا در تاریخ بیس ‌‬ ‫در کنیسه یهودیان در «کوت سن��ت لوک» سخنرانی کرد‬ ‫و از دولت کان��ادا خواست هرچ��ه زودتر علی��ه خطر ایران‬ ‫اقدام کند‪».‬‬ ‫در پای��ان سخنرانی‪ ،‬فیل��م تبلیغات��ی «ایرانیوم» به‬ ‫نمایش در آمد‪ .‬فیلم «ایرانی��وم» برای تحریک مردم غرب‬ ‫به ایران‌ستی��زی توسط «صندوق کالری��ون» ساخته شد‪.‬‬ ‫صندوق کالریون توسط یک فیلمساز اسرائیلی – کانادایی‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۶‬تأسیس شد که پروپاگاندای صهیونیست‌ها‪،‬‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫وی همچنین در این باره گفته اس��ت‪« :‬این یک گام‬ ‫مهلک است که نمی‌ت��وان به آسان��ی از آن بازگشت‪ ...‬من‬ ‫بنا به تجربه خود‪ ،‬می‌دانم که [پ��س از قطع روابط با ایران]‬ ‫آگاهی یافتن از اینکه در این کشور چه می‌گذرد‪ ،‬بسیار بسیار‬ ‫دشوار است‪».‬‬ ‫نکته جالب توجه در این زمین��ه اعتراف این دیپلمات‬ ‫سابق کانادایی به جمع‌آوری اطالع��ات که شاید بتوان آن‬ ‫را جاسوسی سفارت کانادا از ای��ران نیز نامید ‪ .‬وی در همین‬ ‫زمینه با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران‪ ،‬یکی از دالیل اشتباه‬ ‫بودن تصمیم کانادا را اینطور بیان می‌کند‪« :‬هم‌اکنون جامعه‬ ‫جهانی به اطالعات بیشتری درباره ایران نیاز دارد‪ ،‬نه کمتر»‪.‬‬ ‫به این‌ترتیب روشن می‌شود ک��ه دولت کانادا با‌وجود اینکه‬ ‫اقدامات کنسولی خود را از ایران خارج و به ترکیه انتقال داده‬ ‫بود‪ ،‬چرا همچنان سفارت خود را در تهران بازنگه داشته بود‬ ‫و همانطور که «ماندی» اشاره می‌کند «جامعه جهانی» یک‬ ‫منبع اطالعاتی خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫اما از سوی دیگر‪ ،‬روزنامه «ونکوور سان» نیز با انتقاد از‬ ‫تصمیم دولت کانادا‪ ،‬هشدار داده که این کار می‌تواند روابط‬ ‫این کشور با روسیه را «پیچیده» کن��د‪ .‬این روزنامه با اشاره‬ ‫به روابط نزدیک روسیه با ایران و همچنین سوریه‪ ،‬نوشته‪:‬‬ ‫«اقدام دولت کانادا می‌تواند از این لحاظ پیامدهایی برای این‬ ‫کشور به همراه داشته باشد‪» .‬‬ ‫اما شاید بتوان گفت‪ ،‬انتقاد روزنامه «گلوب‌اندمیل» از‬ ‫اقدام دولتش در قطع روابط با ایران‪ ،‬از سایر انتقادات تند‌تر‬ ‫است‪ .‬تحلیلگر این روزنامه در مطلبی با بررسی این اقدام‪ ،‬آن‬ ‫را به مانند «شلیک به پای خود» ارزیابی کرده است‪.‬‬ ‫نویسنده ای��ن مطلب اش��اره می‌کند ک��ه بی‌گمان‪،‬‬ ‫دالیل متعددی در س��ردی روابط میان ای��ران و کانادا بود‬ ‫که می‌توانست بر روابط دیپلماتیک دو کشور تاثیر بگذارد؛‬ ‫اما دالیلی که «جان برد»‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه این کشور به‬ ‫آن اشاره کرده‪ ،‬در بر‌گیرنده هی��چ یک از این دالیل نیست‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬آنچه از اظهارات «ب��رد» برمی‌آید این است که‬ ‫کانادا‪ ،‬روابطش را با ایران قطع کرده‪ ،‬صرفا چون از این کشور‬ ‫خوشش نمی‌آید!‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬برخی از روزنامه‌ه��ای کانادایی نیز به‬ ‫بررسی پیامدهای این تصمیم دول��ت کانادا بر زندگی اتباع‬ ‫ایرانی حاضر در این کشور و یا اف��راد دارای تابعیت دوگانه‬ ‫ایرانی ـ کانادایی پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫سایت خبری «کانادا» ضمن اشاره به موضوع تعطیلی‬ ‫سفارت‪ ،‬نوشته این کار موجب بروز مشکالتی فراوان برای‬ ‫دانشجویان ایرانی حاضر در کانادا می‌شود؛ در حالی که این‬ ‫افراد هیچ‌گونه نسبتی با سیاس��ت و تمایلی نیز برای درگیر‬ ‫شدن در موضع‌گیری‌های سیاس��ی دولت کانادا علیه ایران‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫این سایت خبری با انتشار مصاحبه‌هایی از شماری از‬ ‫ایرانیان مقیم کانادا‪ ،‬تالش کرده ابعاد این موضوع را به نحو‬ ‫روشن‌تری نمایان سازد‪.‬‬ ‫این بخش از پیامدهای تصمیم دولت کانادا تا اندازه‌ای‬ ‫جدی است که حتی «سی‪‌.‬بی‪‌.‬سی‌نیوز»‪ ،‬خبرگزاری رسمی‬ ‫این کشور نی��ز نتوانسته از پرداختن ب��ه آن خودداری کند و‬ ‫تصمیم دولت این کش��ور را دارای پیامده��ای جدی برای‬ ‫ایرانیان مقیم کانادا دانسته است‪.‬‬ ‫روزنامه «کلگری هرالد» کانادا نیز در یک نظرسنجی از‬ ‫مردم این کشور تقاضا کرده نظراتشان را درباره تصمیم قطع‬ ‫روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران اعالم کنند‪.‬‬ ‫این روزنامه کانادایی همچنین ذیل این خبر‪ ،‬سوالی را‬ ‫از مخاطبان خود پرسیده که آیا باتصمیم دولت کانادا درباره‬ ‫تعطیلی سفارت این کشور در ای��ران و اخراج دیپلمات‌های‬ ‫ایرانی موافق هستید؟‬ ‫در پاسخ به ای��ن سوال ‪ 55‬درص��د از شرکت‌کنندگان‬ ‫بر‌مخالفت خود با تصمیم اتاوا تاکید ورزیده‌اند‪.‬‬ ‫به این‌ترتیب‪ ‌‌،‬همان‌گونه که از آغ��از گمان می‌رفت‪،‬‬ ‫تصمیم دولت کانادا بدون هیچگونه پشتوانه تحلیلی و دقیق‬ ‫و تنها بر پایه منافع موقتی و تحت تاثیر البی‌های اسرائیلی‬ ‫انجام گرفته و به هیچ عنوان منافع ملی‪ ،‬اتباع و یا دست‌کم‬ ‫ساکنین کانادا در آن لحاظ نشده است‪ .‬تجلیل‌های کم‌سابقه‬ ‫مقامات رژیم‌صهیونیستی و جامعه یهودیان آمریکا‪ ،‬می‌تواند‬ ‫به خوبی نشان‌دهنده انگیزه اصلی دول��ت کانادا از این کار‬ ‫خود باشد‪.‬‬ ‫«آیش‌‌هاتورات» (‪ ،)Aish HaTorah‬که با اسرائیلی‌های‬ ‫شهرک‌نشین در رابطه‌اند را پوشش رسانه‌ای دهد‪.‬‬ ‫«کیم پیترسون» همچنین پس از اطالع از سخنرانی‬ ‫کوتلر با کم��ال تعج��ب از او می‌پرسد‪« :‬تهدی��د دولت به‬ ‫قوم‌کشی؟ اسرائیل بیش از ‪ ۶۰‬سال مشغول قوم‌کشی مردم‬ ‫فلسطین است‪ .‬کدام «خطر تروریسم» مد‌نظر آقای کوتلر‬ ‫است؟ تروریسم اصلی توسط موساد در ایران پیاده می‌شود‪.‬‬ ‫بو‌شتم علیه مردم ایران صحبت می‌کنید؟ آیا‬ ‫شما درباره ضر ‌‬ ‫تو‌کشتار فلسطینی‌ها در زمین‌های اشغالی توسط پلیس‬ ‫کش ‌‬ ‫و افراد نظامی اسرائیل را مد‌نظ��ر دارید؟ شما به‌عنوان یک‬ ‫صهیونیست ایدئولوگ چگونه می‌توانید چنین حرف‌هایی را‬ ‫بر زبان بیاورید در حالی که این گفته‌ها زیبنده اسرائیل است‪.‬‬ ‫اسرائیل سالح هسته‌ای دارد در حالی‌که ایران را به‌«تالش‬ ‫برای دست یافتن به سالح هسته‌ای» متهم می‌کنند‪».‬‬ ‫از طرف دیگر در این زمینه بای��د به نازنین افشین‌جم‬ ‫اشاره کرد كه همسر ایرانی‌االصل پیتر مک‌کی ‪ ،‬وزیردفاع‬ ‫کاناداست‪ .‬رسانه‌های غرب تالش می‌کنند که از او یک فعال‬ ‫حقوق بشر معرفی کنند‪ .‬اما در واقع همسر وزیر دفاع کانادا‬ ‫شهرت و جایگاه کنونی خود را مدیون چندسالی فعالیت در‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫خوانندگی و مانکن ‌‬ ‫افشین‌جم روابط خوب��ی با الب��ی صهیونیستی دارد‬ ‫و با استف��اده از این شرایط ضرب��ه زدن به‌جایگاه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از هر طریقی را در دستورک��ار خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با‌حضور در کنفرانس «تد ایکس» می‌گوید‪« :‬مایلم‬ ‫از نگرانی‌های خود در سرزمین مادری و کشور محل تولدم‬ ‫سخن بگویم‪ ،‬نقض حقوق بشر ک��ه در آنجا اتفاق می‌افتد‪،‬‬ ‫اگر در آنجا زندگ��ی می‌کردید‪ ،‬بیشتر شما‪ ،‬ت��ا به‌حال مرده‬ ‫بودید‪،‬شما را اعدام می‌کردند یا الاقل اینکه‪ ،‬زندانی شده یا‬ ‫شکنجه می‌شدید‪».‬‬ ‫افشین‌جم با استفاده از مناسباتش با البی صهیونیستی‪،‬‬ ‫پیش از اینکه دولت استفان جوزف‌هارپر‪ ،‬نخست‌وزیر کانادا‬ ‫به تعطیلی سفارت کشورش��ان در اتاوا اق��دام کند‪ ،‬در یک‬ ‫موضع‌گیری تند‪ ،‬خواست��ار قطع روابط دو‌جانب��ه میان دو‬ ‫کشور شده بود و با طرح این ادعا که سفارت ایران در کانادا‬ ‫می‌کوشد به بهانه‌های فرهنگی به تبلیغات سیاسی بپردازد‬ ‫بر تعطیلی قطع مناسبات تاکید داشت‪.‬‬ ‫افشین جم با متهم ک��ردن دیپلمات‌ه��ای ایرانی در‬ ‫اتاوا به حضور در کنفرانس آزادی‌ه��ای مدنی در تورنتو (در‬ ‫‪ ۲۸‬مارس گذشته) و ضبط سخنرانی وی در این کنفرانس‪،‬‬ ‫اعضای کادر دیپلماتیک ای��ران در اتاوا را به‌طور تلویحی به‬ ‫تهدید برای قتل خود متهم کرد!‬ ‫دیدار همسر وزیر دفاع کانادا با مقامات رژیم‌صهیونیستی‬ ‫را می‌ت��وان از الب��ی صهیونیست��ی در زمین��ه س��ازی‬ ‫اتخاذ مواضعی از‌سوی وی علیه نظام جمهوری اسالمی و‬ ‫ارائه مشی به دولت محافظه‌کار‌«هارپر» دانست‪.‬‬ ‫نازنین افشین‌جم فروردین ماه گذشته از مواضع ایران‬ ‫در قبال سران تل‌آویو به‌شدت انتقاد کرده بود و یازدهم ماه‬ ‫مارس گذشته طی گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه رادیویی‬ ‫«سالم تورنتو» در پاسخ به این سوال که به‌نظر وی احتمال‬ ‫وقوع جنگ علیه ایران چقدر است؟ گفت‪« :‬درون خوشبین‬ ‫من به من می گوید تمام اینها صرفا برای بازدارندگی است‪،‬‬ ‫و باید ایران را با روش‌های دیگر تحت فش��ار قرار دهیم تا‬ ‫شرایط برای جنگ فراهم نشود‪».‬‬ ‫همسر وزیر دف��اع کانادا ک��ه در گفت‌وگ��و با شبکه‬ ‫«سی‌بی‌سی»‪ ،‬گفت‪ «:‬اتاوا با تاکید بر‌اینکه به‌دنبال بستن‬ ‫سفارت ای��ران در این کش��ور است گفته ب��ود‪« :‬من دنبال‬ ‫راه‌هایی هستم که بتوانم به نظام ایران ضربه بزنم‪».‬‬ ‫وی که در سال ‪ 2009‬میالدی در فیلم «رویای مونا»‬ ‫در نقش یک بهایی ظاهر شده بود تصریح کرد که نظراتش‬ ‫را عینا به همسرش منتقل می‌کند‪g .‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪24‬خرداد ‪92‬‬ ‫زمان انتخاب رئيس‌جمهور جديد‬ ‫جدی‌ترین خبر درباره انتخابات ریاست‌جمهوری اع�لام زمان برگزاری آن‬ ‫است‪ .‬براساس اعالم وزارت کشور این انتخابات ‪ 24‬خرداد سال آینده برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬رئیس ستاد انتخابات کشور نیز با اشاره به اطالعیه شماره یک صادره شده برای‬ ‫انتخابات مجلس اظهار داشته است‪« :‬استعفای نامزدها از مشاغل خود صرفا ناظر‬ ‫بر انتخابات میان دوره‌ای مجلس اس��ت و در ریاست‌جمهوری کسی نیاز به استعفا‬ ‫ندارد‪ ».‬رئیس ستاد انتخابات کش��ور تصریح کرد‪« :‬این استفتائی��ه صرفا ناظر بر‬ ‫انتخابات میان دوره‌ای مجلس است و شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات شوراها‬ ‫و ریاست‌جمهوری را وزارت کشور در زمان مناسب‪ ،‬از سوی ستاد انتخابات کشور‬ ‫اعالم می‌‌کند ولی باید گفت در انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬ضرورتی به استعفا برای‬ ‫اشخاص حقوقی نیست‪».‬‬ ‫وی درباره زمان ثبت‌نام نمایندگان مجلس‪ ،‬افزود‪« :‬انتخابات میان‌دوره‌ای‬ ‫مجلس به دلیل اینکه باید همزمان با انتخاب��ات ریاست‌جمهوری و شوراها برگزار‬ ‫شود‪ .‬ما را مقداری زودتر وارد گود انتخابات کرد؛ چراکه قانون‌گذار گفته آنهایی که‬ ‫می‌خواهند داوطلب نمایندگی شوند باید شش ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند و ما‬ ‫ناگریز بودیم ای��ن اطالعیه را زودهنگام بدهیم و تاری��خ انتخابات را هم مشخص‬ ‫کنیم‪ ».‬مرتضوی درب��اره زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخاب��ات ریاست‌جمهوری نیز‬ ‫تصریح کرد‪« :‬ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال ‪ 92‬خواهد بود که زمان‬ ‫دقیق‌تر آن بعدا اعالم می‌شود؛ همچنین زمان ثبت‌نام برای انتخابات میان دوره‌ای‬ ‫مجلس‪ ،‬شوراها و یک حوزه‌ای که انتخابات مجلس خبرگان در آن برگزار می‌شود‬ ‫در سال ‪ 92‬خواهد بود‪g ».‬‬ ‫علی فالحیان؛‬ ‫اصالحات تمام شد‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫وزیر اطالعات دولت سازندگی با بیان اینکه «کسانی که در فتنه نقش داشتند‬ ‫نباید در انتخابات شرکت کنند»‪ ،‬گفته است که اصالحات تمام شد‪.‬‬ ‫علی فالحی��ان‪ ،‬وزیر اطالع��ات دول��ت سازندگی ب��ا اشاره ب��ه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم‪ ،‬می‌گوی��د‪« :‬در انتخابات آتی برنامه‌ه��ای نامزدها باید‬ ‫محور باشد نه افراد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوالی درباره ت�لاش فتنه‌گران ب��رای بازگشت به عرصه‬ ‫سیاسی کشور از طریق شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی‪ ،‬گفت‪« :‬کسانی‬ ‫که در فتنه ‪ 88‬نقش داشتند‪ ،‬قطعا نباید در انتخابات شرکت کنند‪ ،‬چراکه عملکرد‬ ‫بدی داشته‌اند؛ اصالحات تمام شده است‪ ».‬وزیر اطالعات دولت سازندگی درباره‬ ‫برخی اظهارنظرها مبنی‌بر نامزدی هاشمی رفسنجان��ی در انتخابات‪ ،92‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬من این موضوع را از آقای هاشم��ی رفسنجانی نشنیده‌ام‪ ،‬اما به نظرم‪ ،‬باید‬ ‫جوان‌ها در انتخابات ‪ 92‬نامزد شوند‪ ».‬وی همچنین درب��اره نامزدی خودش نیز‬ ‫گفت‪« :‬من گفتم جوان‌ه��ا در انتخابات شرکت کنند‪ ،‬م��ن ‪ 62‬سال دارم و جوان‬ ‫نیستم‪».‬‬ ‫علی اکبر صالحی؛‬ ‫کاندیدا نمی‌شوم‬ ‫علی اکبر صالحی‪ ،‬وزیر امور خارجه می‌گوید‪« :‬برنامه‌ای برای کاندیداتوری‬ ‫ریاست‌جمهوری ندارم‪ ».‬این سخنان علی اکبر صالحی در حالی مطرح شده است که تا‬ ‫پیش از این اخبار و تحلیل‌های متفاوتی از احتمال حضور در عرصه انتخابات سال آینده‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫حبیب اهلل عسگراوالدی؛‬ ‫واکنش به اظهارات احمدی‌نژاد‬ ‫حبیب‌اهلل عسگراوالدی‪ ،‬رئیس جبه��ه پیروان خط‬ ‫ام��ام(ره) و رهبری به اظهارات اخی��ر محمود احمدی‌نژاد‬ ‫واکنش نشان داده است‪ .‬او با بیان اینکه آقای احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫آنچه می‌ماند خط نظام و اصولگرایی است گفته است‪« :‬آقای‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬طبق قانون اساسی شما با همه توفیقاتش‪،‬‬ ‫دو دوره بیشتر نمی‌تواند بماند‪».‬‬ ‫وی تصریح کرده است‪« :‬اگ��ر به خاطر داشته‬ ‫باشید در دوره دوم ریاست‌جمهوری آیت‌اهلل هاشمی‬ ‫رفسنجانی‪ ،‬برخی از کارگزاران می‌خواستند که در‬ ‫قانون ریاست‌جمهوری تجدید نظر شود که وی‬ ‫برای یک دوره دیگر بماند و در آن زمان نیز من‬ ‫موضع‌گیری مناسبی انجام دادم که قانون‌اساسی‬ ‫را نمی‌توان با احساس��ات و عواطف پیش برد‪».‬‬ ‫عضو ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه اسالمی‬ ‫در ادام��ه گفته است‪« :‬اگر منظ��ور احمدی‌نژاد‬ ‫این است که خ��ط وی و دولت‪ ،‬خط نظام است‬ ‫و ادامه می‌یابد‪ ،‬این مساله می‌تواند درست باشد؛‬ ‫نباید گذاشت که تصور شود آق��ای احمدی‌نژاد و‬ ‫دوستانشان می‌خواهند ی��ک دوره دیگر بمانند‪».‬‬ ‫وی اف��زوده است‪« :‬دول��ت شما در ط��ول مدت‬ ‫عمر خود کارهای بسیار خوب��ی انجام داده که این‬ ‫به‌خاطر پایبندی ب��ه اصول‪ ،‬آرمان‌ه��ا‪ ،‬انقالب و‬ ‫ارزش‌های انقالب اسالمی بوده و با این اظهارنظر‬ ‫که می‌خواهید بمانید زیر سوال می‌رود‪».‬‬ ‫عسگر‌اوالدی با بیان اینکه بگذارید مردم برای‬ ‫دور بعد رئیس‌جمهور خود را انتخاب کنند‪ ،‬اظهار داشته‬ ‫است‪« :‬برخی دوستان آقای احمدی‌نژاد نظر دارند که‬ ‫دولت وی هشت سال نیست‪ ،‬بلکه بیست سال ایشان‬ ‫می‌ماند و مردم در خصوص این اظهارنظرها سوال‬ ‫دارند‪g ».‬‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی شاهرودی؛‬ ‫حل‌اختالف تفسیر قانون اساسی‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی‌شاهرودی‪ ،‬رئیس هیات عالی حل اختالف قوا می‌گوید‪« :‬اختالفاتی که در تفسیر برخی‬ ‫قوانین و اصول قانون اساسی وجود داشت‪ ،‬حل شده و هماهنگی خوبی بین قوا برقرار است‪ ».‬سید‌محمود‬ ‫هاشمی شاهرودی درباره راهکارهای رفع اختالف میان مسئوالن نظام گفته است‪« :‬توصیه ما برای وحدت‪،‬‬ ‫همان فرمایشات همیشگی امام (ره) و راهکارهایی است که همیشه مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬الحمدهلل اکنون وضعیت قوای سه‌گانه و مسئوالن عالی نظام خوب است و می‌توان گفت تقریبا‬ ‫هماهنگی خوبی میان آنها وجود دارد و مشکل خاصی نیست‪ ».‬آیت‌اهلل هاشمی شاهرودی تصریح کرده‬ ‫است‪« :‬برخی اختالفات قانونی در تفسیر برخی قوانین عادی و اصول قانون اساسی وجود داشت که در هیات‬ ‫عالی حل اختالف بررسی و بحمداهلل حل شده است و مشکلی نداریم‪ ».‬رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص‬ ‫شرایط حضور همه اقشار مردم و گروه‌های مختلف سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز‪ ،‬اظهار‬ ‫داشته است‪« :‬حضور گروه‌ها و نیروهای انقالب در صحنه انتخابات آینده موضوع مهمی‌است‪ ».‬آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد‪« :‬حتما مردم ما در انتخابات آینده پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند و‬ ‫انشاءاهلل همه شرایط برای حضور گروه‌های گوناگون سیاسی در انتخابات آینده وجود دارد‪g ».‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هيالريکلینتون‪:‬‬ ‫برای ایران ضرب‌االجل تعیین نمی‌کنیم‬ ‫با وج��ود ت�لاش‌ رژیم‌صهیونیستی مبنی‌ب��ر تعیین‬ ‫ضرب‌االجل از سوی آمریکا برای ایران‪ ،‬هیالری کلینتون‬ ‫می‌گوید که آمریکا برای ایران ضرب‌االجلی تعیین نمی‌کند‬ ‫و همچنان مذاک��ره را بهترین رویکرد ب��رای پیشگیری از‬ ‫دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای می‌داند‪.‬‬ ‫در حالی که هیالری کلینتون‪ ،‬وزیر امور خارجه آمریکا‬ ‫در تازه‌ترین اظهارات��ش گفت که تحریم‌ه��ای اقتصادی‬ ‫در حال افزایش فش��ار بر ای��ران است؛ بنیامی��ن نتانیاهو‪،‬‬ ‫نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی هفت��ه گذشته گفته بود که‬ ‫تحریم‌ها پیشرفت‌‌ه��ای هسته‌ای ای��ران را آهسته نکرده‬ ‫است؛ زیرا ایران «شاهد یک خط قرمز روشن از جانب جامعه‬ ‫بین‌المللی نیست»‪.‬‬ ‫کلینت��ون در پاسخ به ای��ن سوال که آی��ا دولت اوباما‬
‫شجاعی‌کیاسری؛‬ ‫جلسه انتخاباتی فراکسیون رهروان با الریجانی‬ ‫تالش برای برگزاری انتخابات آزاد در سوریه‬ ‫محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬رئیس‌جمهور در دیدار با یکی از رهبران ارشد حماس با‬ ‫اشاره به‌تحوالت سوریه گفته است‪« :‬باید تالش شود تا مسائل در کشور سوریه با‬ ‫تفاهم‪ ،‬همکاری و دوستی حل شده و مردم بتوانند انتخاباتی آزاد برگزار کنند‪ ».‬محمود‬ ‫احمدی‌نژاد پدر دیدار محمود الزهار‪ ،‬از رهبران ارشد حماس با بیان اینکه مساله و حقوق‬ ‫مردم فلسطین همواره از دغدغه‌های اصلی ملت ایران بوده و هست‪ ،‬اظهار داشته است‪:‬‬ ‫«فلسطینیان هرچه زودتر به حقوق کامل خود رسیده و در سرزمین و خانه‌های خود‬ ‫زندگی کنند‪g ».‬‬ ‫خطوط قرمز روشنی را برای ایران تعیین می‌کند یا به وضوح‬ ‫پیامدهای شکست در مذاکرات با قدرت‌های جهانی را بیان‬ ‫می‌کند؟ گفت‪« :‬ما ضرب‌االجل تعیین نمی‌کنیم‪ ».‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬ما با دقت بسیار زیاد بر کارهای آنها نظارت می‌کنیم‪».‬‬ ‫کلینتون گفت‪« :‬ما متقاعدیم که زمان بیشتری برای‬ ‫تمرکز بر این تحریم‌ها و انج��ام هر کاری که می‌توان برای‬ ‫آوردن ایران بر س��ر میز مذاکراتی با حسن‌نی��ت انجام داد‪،‬‬ ‫وج��ود دارد‪ ».‬کلینتون هفته گذشته به چی��ن و روسیه رفته‬ ‫بود تا با سران این کشورها درباره موضع‌شان در قبال ایران‬ ‫مذاکره کند‪.‬‬ ‫وی افزود که ماه آینده در حاشیه اجالس ساالنه مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل در نیوی��ورک نشست‌هایی در رابطه با‬ ‫ایران برگزار خواهد شد‪ .‬وزیر امور خارج��ه آمریکا در پاسخ‬ ‫به سوالی درباره فشارهای رژیم‌صهیونیستی مبنی‌بر تعیین‬ ‫ضرب‌االجل ب��رای برنامه هسته‌ای ای��ران گفت‪« :‬آمریکا‬ ‫همواره گفته است که همه گزینه‌‌ها روی میز قرار دارد‪ ،‬اما ما‬ ‫به مذاکرات باور داریم و در عین حال فشار ناشی از تحریم‌ها‬ ‫تركيه الهاشمي را تحويل نميدهد‬ ‫صدور حکم اعدام برای طارق الهاشمی‌‬ ‫دادگاه کیفری عراق‪،‬هفته گذشته با صدور حکمی‌غیابی‪ ،‬طارق الهاشمی‪ ،‬معاون اول‬ ‫فراری رئیس‌جمهوری این کشور را به اعدام محکوم کرد‪.‬‬ ‫«طارق‌الهاشمی» به اتهام دخالت در حمالت تروریستی تاکنون در سه نوبت به‌طور‬ ‫غیابی محاکمه شده و تعدادی از محافظانش نیز به همکاری ب��ا او در این حمالت اعتراف‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫قرار بود یک ماه پیش‪ ،‬چهارمین جلسه این دادگاه برگزار ش��ود‪ ،‬اما برای بار دوم این‬ ‫جلسه دادگاه نیز به تاخیر افتاد و طی آن‪ ،‬تنها به اظهارات پنج نفر از شاهدان و متهمان پرونده‬ ‫هاشمی در دادگاه گوش داده شد؛ به‌طوریکه ازاین پنج نف��ر‪ ،‬چهار نفر از محافظان هاشمی‬ ‫بودند و یک نفر نیز مسئول جابه‌جایی بمب‌ها در مناطق مختلف بغداد بود‪ .‬قاضی این دادگاه‬ ‫اعالم کرده بود‪« :‬جلسه بعدی در تاریخ ‪ 9‬سپتامبر ‪ 2012‬برگزار خواهد شد و طی آن به سخنان‬ ‫دادستان کل درباره این پرونده گوش داده می‌شود‪».‬‬ ‫طارق الهاشمی چندم��اه پیش درپی صدورحکم بازداشت��ش از سوی دستگاه قضایی‬ ‫عراق‪ ،‬به منطقه کردستان گریخت و پس ازآن به قطر‪ ،‬عربستان و ترکیه رفت و هم‌اکنون در‬ ‫استانبول به سر می‌برد‪ .‬اینترپل حکم بازداشت وی را صادر کرده است‪ .‬در جدیدترین تحول‪،‬‬ ‫ی را رد کرد‪.‬‬ ‫ترکیه درخواست عراق درباره طارق الهاشم ‌‬ ‫بر‌اساس گزارش‌ها نخست‌وزیر ترکیه درخواست عراق مبنی بر استرداد معاون فراری‬ ‫رئیس‌جمهوری این کشور را رد کرده است‪ .‬رجب‌طیب اردوغان درخواست دولت عراق مبنی‬ ‫بر استرداد طارق الهاشمی‌معاون فراری رئیس‌جمهوری را به آن کشور رد کرد‪ .‬این درخواست‬ ‫عراق دو روز پس از محاکمه الهاشمی‌در دادگاه جنایی بغداد مطرح شد‪ .‬طارق الهاشمی‌چند‬ ‫ساعت پس از صدور حکم اعدام علیه وی‪ ،‬با «احمد داوود‌اوغلو» وزیر امور‌خارجه این کشور‬ ‫دیدار و گفت‌وگو کرد‪g .‬‬ ‫را افزایش می‌دهیم‪».‬‬ ‫ویکتوریا نوالند‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز‬ ‫اخیرا گفته است‪« :‬تعیین خط قرمز و ضرب‌االجل برای ایران‬ ‫کمکی به حل مناقشه هسته‌ای این کشور نمی‌کند‪».‬‬ ‫ویکتوری��ا نوالن��د‪ ،‬سخنگ��وی وزارت خارج��ه‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکابا اعالم خب��ر رد درخواست اسرائیل از‬ ‫سوی آمریکا مبنی‌بر تعیین خط قرمز برای برنامه هسته‌ای‬ ‫جمهوری اسالم��ی گفته است‪« :‬رئیس‌جمه��وری آمریکا‬ ‫به‌طور شفاف اعالم کرده که اجازه دستیابی ایران به سالح‬ ‫هسته‌ای را نخواهد داد‪».‬‬ ‫پیش از این بنیامین نتانیاهو ادعا کرده بود که دو کشور‬ ‫آمریکا و اسرائیل هم‌اکنون در حال مذاکره درباره تعیین «خط‬ ‫قرمز» اتمی‌برای جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫نخست‌وزی��ر رژیم‌صهیونیستی گفته ب��ود که تعیین‬ ‫دقیق مرزهای برنامه اتمی‌ای��ران باید هر چه زودتر روشن‬ ‫شود‪ .‬وی در حالی در مصاحبه خ��ود در خصوص مذاکرات‬ ‫آمریک��ا و اسرائیل درب��اره ایران صحبت ک��رد که مقامات‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫محموداحمدی‌نژاد؛‬ ‫ایمن الظواهری‪ ،‬رهبر القاعده مرگ ابو‌یحیی اللیبی مرد شماره دو‬ ‫این گروه را تائید کرده است‪ .‬ایمن الظواهری در پیام تصویری که هفته‬ ‫گذشته در اینترنت منتشر شد‪ ،‬خبر مرگ ابو‌یحیی اللیبی را اعالم کرد‪،‬‬ ‫اما به نحوه مرگ وی اشاره‌ای نکرد‪ .‬نوار ویدئویی ایمن الظواهری ماه‬ ‫رمضان گذشته ضبط شده است‪ .‬مرد شماره یک القاعده در این پیام‬ ‫جنگ با کسانی را که آنها را صلیبی‌ها نامید‪ ،‬خواستار شد‪ .‬ابو‌یحیی اللیبی‬ ‫یکی از بزرگترین طراحان القاعده بود و از حمالت سابق هواپیماهای‬ ‫بدون سرنشین نجات یافته بود‪ .‬آمریکا و همچنین مسئوالن دستگاه‬ ‫اطالعاتی پاکستان ژوئن گذشته اعالم کرده بودند که شاید ابو‌یحیی‬ ‫اللیبی در حمله هواپیمای بدون‌سرنشین آمریکا در منطقه شمال‬ ‫وزیرستان پاکستان کشته شده باشد‪ .‬مقامات یمن نیز از کشته شدن‬ ‫سعید‌علی الشهری‪ ،‬مرد شماره دو القاعده در شبه‌جزیره عربستان‬ ‫خبر دادند‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫سخنگ��وی فراکسیون ره��روان والیت‬ ‫گفت‪« :‬در جلسه فراکسیون ره��روان با رئیس‬ ‫مجلس بحثی در خص��وص کاندیداتوری آقای‬ ‫الریجان��ی ب��رای انتخاب��ات ریاست‌جمهوری‬ ‫مطرح نشد‪».‬‬ ‫سید‌رمض��ان شجاع��ی کیاس��ری‪،‬‬ ‫سخنگوی فراکسیون ره��روان والیت مجلس‬ ‫شورای‌اسالمی با بی��ان اینکه جلسه فراکسیون‬ ‫رهروان والیت با‌حضور علی الریجانی در محل‬ ‫ساختم��ان مشروطه برگزار ش��د‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«در این جلسه مباحثی در خصوص تشکیالت‬ ‫درون‌گروهی و فعالیت‌ه��ای فراکسیون مطرح‬ ‫شد‪ ».‬شجاعی‌کیاس��ری ادام��ه داد‪« :‬در ادامه‬ ‫جلسه نیز کار گروه‌های تخصصی فراکسیون مباحثی را مطرح کردند و بعد از آن هم آقای الریجانی‬ ‫گزارشی در خصوص مباحث کالن کشور ارائه داد‪ .‬سخنگوی فراکسیون رهروان والیت تالش این‬ ‫فراکسیون را برای کاندیداتوری الریجانی تکذیب کرد‪ ».‬سید‌رمضان شجاعی کیاسری‪ ،‬سخنگوی‬ ‫فراکسیون رهروان والیت درباره برنامه‌های این فراکسیون برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫گفت‪« :‬فراکسیون رهروان والیت در این جلسه به بررسی مباحث مربوط به ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫پرداخت‪ ».‬وی با بیان این مطلب که آقای الریجانی رئیس مجلس نیز در این جلسه حضور داشتند‬ ‫تاکید کرد ما در این جلسه وارد مصادیق انتخابات نشدیم‪ .‬از این رو در جلسات آینده نیز این بحث را‬ ‫ادامه خواهیم داد‪ ».‬سخنگوی فراکسیون رهروان والیت تالش این فراکسیون را برای کاندیداتوری‬ ‫الریجانی تکذیب کرد و افزود‪« :‬ما هیچ تالشی برای کاندیدا شدن آقای الریجانی نمی‌کنیم‪ .‬در واقع‬ ‫ایشان خودشان باید اعالم موجودیت کنند و بخواهند در انتخابات کاندیدا شود‪».‬کیاسری خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬فراکسیون رهروان والیت از هر کاندیدایی که برنامه بهتری ارائه دهد حتما حمایت خواهد‬ ‫کرد حتی اگر این کاندیدا حدادعادل باشد‪».‬سخنگوی فراکسیون رهروان والیت خبر حمایت این‬ ‫فراکسیون از قالیباف را نیز تکذیب کرد و افزود‪« :‬همانطور که گفتم ما هنوز تصمیمی‌ درباره هیچ‬ ‫یک از مصادیق کاندیداتوری در این فراکسیون اتخاذ نکرده‌ایم‪g ».‬‬ ‫مرگ فرد دوم القاعده‬ ‫ارشد آمریکایی هیچ گونه عالئمی‌از اینکه آمریکا و اسرائیل‬ ‫توانسته‌اند اختالفات خود را در خصوص مساله ایران کاهش‬ ‫دهند‪ ،‬از خود نشان ندادند‪.‬‬ ‫رویترز در این مورد نوشته اس��ت‪« :‬نتانیاهو در داخل‬ ‫تل‌آویو نیز با مخالفت‌های شدیدی در ارتباط با اقدام نظامی‬ ‫یکجانبه علیه ایران مواجه ش��ده و نظرسنجی‌های صورت‬ ‫گرفته در تل‌آویو حاکی از آن است که اکث��ر اسرائیلی‌ها با‬ ‫حمله نظامی اسرائیل به ای��ران بدون کمک آمریکا مخالف‬ ‫هستن��د‪.‬در تحول��ی دیگر وزیر دف��اع آلمان درب��اره حمله‬ ‫اسرائیل به ایران هش��دار داده و آن را حرکتی «ناعاقالنه»‬ ‫خوانده است‪.‬وزیر دفاع آلمان‪،‬ط��ی سخنرانی در کنفرانس‬ ‫گفت‌وگوی اسرائیل و اروپا در برلین‪ ،‬درباره بازتاب گسترده‬ ‫حمله اسرائیل به ایران هشدار داد‪ ».‬وی گفت‪« :‬مساله این‬ ‫نیست که یک روز پس از حمله به ای��ران در تل‌آویو چه رخ‬ ‫خواهد داد‪ ،‬مساله این است ک��ه در جاهای دیگر جهان چه‬ ‫پیش خواهد آمد‪ ».‬وی افزود که حمله علیه ایران به ظهور‬ ‫هم‌پیمانان جدید با تهران خواهد انجامید‪g ».‬‬ ‫‪25‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫محمود احمدي نژاد و‬ ‫آيت اهلل آملي الريجاني پيش از‬ ‫آغاز جلسه سران قوا‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫چراغ قرمز‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫عليالريجانيوهاشمي‬ ‫رفسنجانيدرجلسهمجمع‬ ‫تشخيصمصلحتنظام‬ ‫خبرنامه‬ ‫خبر تعطیلی سفارت کان��ادا در تهران خبري جنجالی‬ ‫بود و توجه خیلی‌ها را از دوست و دشمن به خود جلب کرد‪.‬‬ ‫اما جنجالی‌ت��ر از آن واکنش‌ها به سخن��ان رئیس‌جمهور‬ ‫در گفت‌وگوی ویژه خبری در سه‌شنب��ه دو هفته قبل بود‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد با سبک خاص خ��ود یک بار دیگر موضوعاتی‬ ‫را مطرح ک��رد که از نگاه برخ��ی از تحلیلگ��ران مواضعی‬ ‫قابل بحث به‌حساب می‌آم��د‪ .‬به‌همین خاطر هفته گذشته‬ ‫را می‌توان تا ح��د زیادی متاثر از گفت‌وگ��وی احمدی‌نژاد‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬موضوع دیگری که تقریبا موضوع به موضوع‬ ‫همیشگی رسانه‌های کشور در طول نه ماه اخیر تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬بحث قیمت ارز و طال بود ک��ه دوباره برای چندمین‬ ‫بار دچار نوسانات خبر‌ساز شد‪ .‬افزایش قیمت ارز در بازار آزاد‬ ‫متعاقب سخنان رئیس‌جمهور و همچنین اظهارنظر رئیس‬ ‫کل بانک‌مرک��زی رخ داد و به‌عنوان واکنش ب��ازار به این‬ ‫موضعگیری‌ها تحلیل شد‪ .‬آنچه ظاهرا به نظر می‌رسد ثبات‬ ‫مقطعی بازار در حوزه کاالهای گوناگون است‪ .‬شرایطی که‬ ‫می‌تواند تهدید اصلی برای آینده اقتصادی کشور باشد‪.‬‬ ‫کالن سرمایه‌داران‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫غالمرضا آقازاده و محسني‌اژه‌اي‬ ‫درحاشيهجلسهمجمعتشخيص‬ ‫مصلحت‬ ‫روزنام��ه کیه��ان در سرمقال��ه‌ای ب��ه قل��م حسین‬ ‫شریعتمداری به بررسی وضعیت بی‌ثب��ات بازار ارز و سکه‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬شریعتم��داری شرایط موج��ود را ناشی از‬ ‫مجموعه عوامل داخلی و خارجی می‌داند‪ .‬در این یادداشت‬ ‫آم��ده است‪« :‬شنب��ه شب‪ -‬رادی��و فارسی زب��ان اسرائیل‬ ‫که ب��ه نوشته «جروزالم پس��ت» و به‌نق��ل از «نیویورکر»‬ ‫هولناک‌ترین ضربه را از اج�لاس تهران دریافت کرده بود‬ ‫در یک تفسیر خبری‪ -‬بخوانید پیام به ستون پنجم داخلی‪-‬‬ ‫پیش‌بینی کرد که قیمت دالر طی دو‪ ،‬سه روز آینده در ایران‬ ‫«تا مرز ‪ 2300‬تومان و شای��د بیشتر از آن» افزایش خواهد‬ ‫یافت! وی اضافه کرده‪« :‬نیروهای اطالعاتی و امنیتی که‬ ‫شایستگی خود را بارها نشان‌داده‌اند و می‌دانیم از مفسدان‬ ‫اقتصادی سرنخ‌های بسیاری کش��ف و ارائه کرده‌اند‪ .‬پس‬ ‫برخی از مراکز مسئول دیگر و یا زیرمجموعه‌های آنها چرا‬ ‫اقدامی‌نمی‌کنند؟! چرا کار را به کاردان‌ها نمی‌سپارند؟!‪»...‬‬ ‫نا‌گفته‌های امنیتی‬ ‫علي اكبر صالحي با حضور در‬ ‫مجلس بهنمايندگان درمورد‬ ‫اجالس عدم تعهد گزارش داد‬ ‫‪26‬‬ ‫روزنامه وط��ن ام��روز گفت‌وگوی��ی را ب��ا فرمانده‬ ‫سپاه‌حفاظ��ت انصارالمه��دی منتش��ر ک��رده ک��ه در آن‬ ‫سردارخوشن��واز به بررسی ابع��اد امنیتی اج�لاس تهران‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬وی در این‌باره تصریح ک��رده‪« :‬برقراری‬ ‫این امنیت مرهون تالش‌های ثمربخ��ش سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالم��ی و همکاری همه نهاده��ا و سازمان‌های‬ ‫نظام��ی‪ ،‬انتظامی‌و امنیت��ی است که ب��رگ زرین دیگری‬ ‫را در ابع��اد حفاظت و امنیت در پرون��ده افتخارات این نهاد‬ ‫مکتبی و مردمی‌ رق��م زد‪ ».‬این فرمانده سپ��اه ادامه داده‬ ‫است‪« :‬دشمنان انق�لاب و نظام جمهوری‌اسالمی به‌هیچ‬ ‫عنوان امنیت موجود در کشورم��ان را برنمی‌تابند‪ ،‬از این‌رو‬ ‫همه تالش خود را در ارائ��ه تصویری غیر‌واقعی از وضعیت‬ ‫ایران نزد افکار عمومی دنی��ا و شرکت‌کنندگان در اجالس‬ ‫غیرمتعهدها به‌کار بستند‪ .‬در ابتدا ع��دم برگزاری اجالس‬
‫سران غیرمتعهدها در تهران را دنب��ال می‌کردند‪ ،‬از زمانی‬ ‫که این حربه آن��ان منجر به شکست شد ب��ه فکر تهدید و‬ ‫تطمی��ع کشوره��ا در جلوگی��ری از ورود نمایندگانشان به‬ ‫ایران افتادند‪».‬‬ ‫اختالف سران‬ ‫روزنامه تهران امروز در سرمقاله‌ای به طرح موضوع‬ ‫اختالف می��ان سران ق��وا پرداخته و نوشته اس��ت‪« :‬بروز‬ ‫مشک�لات در بین روسای ق��وا مساله ت��ازه‌ای نیست و از‬ ‫ابت��دای انقالب تاکنون ب��ه دالیل مختلف��ی ممکن است‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬قانون‌اساسی برای مواقعی که اختالفی‬ ‫بین دولت و مجلس رخ می‌دهد چاره‌اندیشی کرده و طبق‬ ‫بند هفتم اص��ل ‪ 110‬قان��ون اساس��ی جمهوری‌اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬حل‌اختالف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف‬ ‫و اختیارات رهبری شمرده شده اس��ت‪ ».‬در این یادداشت‬ ‫آمده است‪« :‬آنچه مسلم است اینکه نتیج ‌ه وحدت و همدلی‬ ‫چیزی جز سود نیست و هر‌اختالفی که میان مسئوالن باشد‬ ‫دودش به چشم مردم و نظام می‌رود نباید اجازه داد که برخی‬ ‫اختالف��ات قانونی در تفسیر برخی قوانی��ن عادی و اصول‬ ‫قانون اساسی موجب اختالف در بین روسای قوا شود‪».‬‬ ‫درباره قانون اساسی‬ ‫تسلیحات هسته‌‌ای‬ ‫سای��ت خب��ری تابن��اک گزارش��ی را از خبرگزاری‬ ‫آسوشیتدپرس نقل کرده است که در ادامه فضاسازی غرب‬ ‫خبرنامه‬ ‫عذر‌خواهی باهنر‬ ‫روزنامه آرمان به‌نقل از غالمحسین کرباسچی نوشته‬ ‫است‪« :‬عذرخواهی باهنر را باید به ف��ال نیک گرفت‪ .‬این‬ ‫مطلب درباره عذرخواه��ی محمدرضا باهنر مطرح شده که‬ ‫مدعی شده بود کرباسچی در انتخابات ریاست‌جمهوری به‬ ‫میرحسین موسوی رای داده است‪ ».‬کرباسچی ادامه داده‬ ‫است‪« :‬در بازه زمانی یک هفته یا دو هفته پس از انتخابات‬ ‫‪ 88‬در نوشتاری در سرمقاله روزنامه اعتماد‌ملی مبحث یاد‬ ‫شده تکذیب شد که این مساله به‌صورت مستند و مکتوب‬ ‫موجود است و م��ن در جوابیه آقای باهنر ک��ه اخیرا منتشر‬ ‫شد نیز مجددا اشاره داشته‌ام که به چ��ه کسی رای داده‌ام‬ ‫و امیدوارم که آق��ای باهنر نیز صراحتا اع�لام کنند که در‬ ‫انتخابات یاد‌شده به چه کسی رای داده‌اند‪ ».‬وی همچنین‬ ‫تصریح ک��رده‪« :‬در انتخابات رای هر ف��رد مخفی است و‬ ‫براساس رای مخفی نیز نمی‌توان علیه هیچ فردی مطالبی‬ ‫را عنوان کرد که از آن استنباط جوسازی شود‪».‬‬ ‫ناگفته هاي باهنر‬ ‫سایت مشرق به نقل از محمدرضا باهنر نوشته است‪:‬‬ ‫«چراغ قرمزی در مقابل اصالح‌طلبان برای ورود به عرصه‬ ‫انتخابات نیست به شرط آنکه کاندیداها مواضع خود در برابر‬ ‫سران فتنه روشن کنند‪ ».‬نایب رئیس مجلس مشکل اصلی‬ ‫در جبهه اصالحات را رها کردن بعض��ی واژه‌ها در جامعه‪،‬‬ ‫بدون در‌نظرگرفت��ن تعریف چارچوب‌ ب��رای آنها خوانده و‬ ‫تاکید کرده است‪« :‬در چنین شرایطی هر‌کس برداشت خود‬ ‫را از واژه مورد نظر خواهد داش��ت که این موضوع مصداق‬ ‫بارز «هر‌کس��ی از ظن خود شد یار م��ن» می‌شود‪ ».‬باهنر‬ ‫تصریح کرده‪« :‬مثال آق��ای خاتمی جامعه مدن��ی را رها و‬ ‫هرکسی ی��ک تعریفی برای آن ارائه‌ک��رد؛ یکی گفت این‬ ‫واژه همان مدینه‌النبی است و دیگری مدینه فاضله ارسطو‬ ‫و جامعه الئیک را مصداق عینی آن دانست‪ .‬با این اوصاف‬ ‫اوال اصالح‌طلبان اگر تکلیف خود را ب��ا سران فتنه روشن‬ ‫کرده و موضع روشن و شفاف بگیرند و ثانیا اصالح‌طلبی را‬ ‫در چارچوب قانون‌اساسی و قوانین موضوعه کشور تعریف‬ ‫کنند‪ ،‬می‌توانند فعال شوند‪».‬‬ ‫جهان مجازي و‬ ‫مطالبي درباره‬ ‫پل رايان در‬ ‫تايم اين شماره‬ ‫آمده است‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫کاظم انبار لوی��ی در سرمقال��ه‌ای در روزنامه رسالت‬ ‫به سخن��ان رئیس‌جمهور درب��اره قانون‌اساس��ی واکنش‬ ‫نشان داده و نوشته است‪« :‬م��ن سوال می‌کنم جناب آقای‬ ‫احمدی‌نژاد شما یکبار اص��ل ‪ 45‬قانون اساس��ی را دقیق‬ ‫خوانده‌اید؟ در پایان این اصل آمده است‪ ،‬تفصیل و‌ترتیب‬ ‫استفاده از هر‌ی��ک (عواید حاصل از انف��ال) را قانون معین‬ ‫می‌کند‪ .‬این قانون چه قانونی است؟ چه کسی باید الیحه‬ ‫آن را بنویسد و به مجلس بدهد؟ این درآمد کجا باید احصاء‬ ‫شود؟ مگر نه این است ک��ه در الیحه بودجه وفق اصل ‪52‬‬ ‫قانون اساسی رئیس‌جمهور باید آن را تسلیم مجلس کند؟»‬ ‫وی ادامه داده‪« :‬جناب آقای رئیس‌جمهور؛ طی کدام الیحه‬ ‫در کدام سال دول��ت تاکنون مصادی��ق دوازده‌گانه مندرج‬ ‫در اصل ‪ 45‬را در‌قالب بودج��ه احصاء کرده است تا تفصیل‬ ‫استفاده از هریک در بودجه سنواتی موضوعیت پیدا کند‪».‬‬ ‫علیه ایران تحلیل می‌شود‪ .‬این سایت خبری نوشته است‪:‬‬ ‫«یک روز پس از آنکه یوکیا آمانو‪ ،‬مدیر‌کل آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتمی‌با بیان اظهاراتی ای��ران را به عدم شفافیت در‬ ‫برنامه هسته‌ایش متهم و نسبت به رسیدن به توافق با ایران‬ ‫ابراز ناامیدی کرد‪ ،‬چند تن از دیپلمات‌های آژانس ادعاهای‬ ‫جدی��دی را علیه برنام��ه هسته‌ای ایران مط��رح کرده‌اند‪.‬‬ ‫در گزارش تابن��اک همچنین آمده است‪« :‬ب��ه نوشته این‬ ‫خبرگزاری‪ ،‬چند تن از دیپلمات‌های آژانس مدعی شده‌اند‪،‬‬ ‫این نهاد اطالعاتی دارد‪ ،‬مبنی‌ب��ر اینکه ایران فعالیت‌های‬ ‫خ��ود در زمین��ه محاسبه ق��درت تخریب��ی کالهک‌های‬ ‫هست��ه‌ای را توسعه داده و این ک��ار‪ ،‬گامی‌به سوی ساخت‬ ‫سالح به‌شمار می‌رود‪ .‬به گفته ای��ن دیپلمات‌ها‪ ،‬اطالعات‬ ‫رسیده از سوی آمریکا‪ ،‬اسرائیل و دست‌کم یک کشور دیگر‪،‬‬ ‫حاکی از آن است که چنی��ن تحقیقاتی در سه سال گذشته‬ ‫توسط ایران انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫سايت‬ ‫عصر ايران‬ ‫به ماجراي‬ ‫اختالفات‬ ‫آمريكا و‬ ‫رژيم‌صهيونيستي‬ ‫پرداخته است‬ ‫مجله نيوزويك‬ ‫درباره شهرهاي‬ ‫مورد عالقه طبقه‬ ‫متوسط براي‬ ‫زندگي مطالبي‬ ‫نوشته است‬ ‫ابزار انتخابات‬ ‫مجی��د انص��اری چه��ره شاخ��ص اصالح‌طلب در‬ ‫یادداشتی در هفته‌نامه آسم��ان حضور جدی اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخاب��ات را من��وط به فراه��م شدن اب��زار این حضور‬ ‫دانسته اس��ت‪ .‬او در یادداشت خود که ب��ا انتقاداتی همراه‬ ‫بوده نوشته است‪« :‬دسترس��ی جریانات سیاسی و مشخصا‬ ‫اصالح‌طلبان به اب��زار تبلیغ��ات اعم از روزنام��ه‪ ،‬سایت‪،‬‬ ‫صدا‌و‌سیما‪ ،‬تریبون‌های عمومی مثل نماز جمعه‪ ،‬مساجد‪،‬‬ ‫دانشگاه‌ها و نیز ابزارهایی نظیر اردوهای راهیان نور و طرح‬ ‫بصیرت بسیج که عمدتا در آستان��ه هر‌انتخابات با عناوین‬ ‫مختلف به تبلی��غ برای یک کاندیدای خ��اص می‌پردازند‪،‬‬ ‫بسیار محدود و در مواردی کاملا محال است‪».‬‬ ‫وی همچنین ادامه داده‪« :‬پس از انتخابات سال ‪88‬‬ ‫حوادث تلخی اتفاق افتاد که باعث شد جمعی از عناصر فعال‬ ‫در جبهه اصالحات مورد تعقیب قرار گیرند‪ .‬محکوم شوند یا‬ ‫در حصر قرار‌گیرند که برای ایجاد فضای پرنشاط انتخاباتی‬ ‫الزم است این موانع برداشته شود تا آنه��ا و طرفدارانشان‬ ‫بتوانند در فضایی مناسب حضور دوب��اره خود را در عرصه‬ ‫نشان دهند‪g .‬‬ ‫مجله اشپيگل‬ ‫به رابطه‬ ‫سياست‬ ‫و تجارت‬ ‫پرداخته‬ ‫است‬ ‫‪27‬‬
‫نقد و نظر‬ ‫از نيمهتعطيل به تعطيل‬ ‫مبادالت اقتصادی ایران و کانادا در سطح حداقلی بود‬ ‫‪1‬‬ ‫کاظم جاللی‪/‬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫نقدونظر‬ ‫روابط خارج��ی ایران و کانادا از س��ال ‪۱۹۵۵( ۱۳۳۳‬‬ ‫میالدی) آغاز شد؛ گرچه در این مدت به‌دلیل عدم تاسیس‬ ‫سفارت در ایران‪ ،‬امور کنسولی توسط س��فارت بریتانیا در‬ ‫تهران ص��ورت می‌گرفت‪ ،‬ام��ا پس از بازدی��د یک هیات‬ ‫دیپلماتیک کانادایی از ایران در س��ال ‪ ۱۳۳۷‬این کش��ور‬ ‫سفارت خود را دو سال بعد در تهران تاسیس کرد‪ .‬البته پس‬ ‫از پیروزی انقالب اس�لامی ایران این سفارتخانه بسته شد‬ ‫و در سال ‪ 1369‬دو کشور اقدام به بازگشایی سفارتخانه در‬ ‫ایران و کانادا کردند و البته در سال ‪ 74‬سفرای بین دو دولت‬ ‫رد و بدل شدند‪ .‬طی سال‌های گذش��ته روابط دو کشور در‬ ‫سطحی معمولی به سر می‌برد و حجم مبادالت چندان وسیع‬ ‫به لحاظ اقتصادی میان دو کشور وجود نداشت‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫کانادا عموما در تائید و امضای بیانیه‌های حقوق‌بشری علیه‬ ‫ایران پیشقدم بود‪.‬‬ ‫اقدامات این‌چنینی و طرح مواضع ضد‌ایرانی از سوی‬ ‫مقامات کانادا همچنان ادامه داشت تا اینکه ‪ 17‬شهریورماه‬ ‫س��ال جاریکانادا به‌دلیل آنچ��ه نگران��ی از تامین امنیت‬ ‫دیپلمات‌های کش��ور خواند‪ ،‬س��فارتش در تهران را رسما‬ ‫تعطیل ک��رد و روابط دیپلماتیک با ای��ران را به حال تعلیق‬ ‫در‌آورد‪ .‬در این راستا دیپلمات‌های ایرانی حاضر در اتاوا نیز‬ ‫محل ماموریت خود را ظرف پنج روز ترک کردند‪.‬‬ ‫به نظر می‌آید که تعطیلی س��فارت کان��ادا در ایران‬ ‫محصول فشارهای آمریکا و به‌خصوص رژیم‌صهیونیستی‬ ‫بر دولت کاناداس��ت‪ .‬اصوال کش��ورهای غربی هم‌آوازی‬ ‫خاصی در تبعیت از سیاس��ت‌های رژیم‌صهیونیستی دارند‪.‬‬ ‫بدین معنا ک��ه رژیم‌صهیونیس��تی در حوزه‌های گوناگون‬ ‫نفوذ زیادی بر آنه��ا دارد‪ .‬اصوال باتوجه ب��ه موفقیت ایران‬ ‫در برگزاری شانزدهمین اجالس سران عدم‌تعهد در تهران‪،‬‬ ‫صهیونیست‌ها و غربی‌ها تاب این موفقیت را نیاوردند و در‬ ‫واکنشی ناگهانی و عصبی دست به چنین اقدامی‌از سوی‬ ‫دولت کان��ادا زدند‪ .‬هرچند دولت کان��ادا مدت‌ها بود روابط‬ ‫سردی با ایران داشت که این مهم نیز محصول فشارهای‬ ‫آمریکا بود‪.‬باتوجه به اتخاذ مواضع مختلف از س��وی دولت‬ ‫کانادا نسبت به سیاست‌های جمهوری اسالمی ایران به‌نظر‬ ‫می‌آمد که اراده کانادا بر قطع روابط بود‪ .‬البته دولت کانادا در‬ ‫کشورهای دیگر نیز سفارتخانه‌های خود را به‌دلیل مسائل‬ ‫و مش��کالت مالی به حال تعطی��ل درآورد و از قبل هم در‬ ‫خصوص سفارتخانه‌اش در تهران چنین اقدامی‌را انجام‌داده‬ ‫بود و بعضا امور کنس��ولی مهاجران به سفارتخانه کانادا در‬ ‫آنکارا انتقال یافته بود‪ .‬تعطیلی س��فارت کان��ادا در ایران‪،‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نخست وزير‬ ‫محافظه‌كار كانادا‬ ‫عنان اختياركشورش‬ ‫را به جريان‌هاي‬ ‫افراطي آمريكايي و‬ ‫مقامات اسرائيلي داد‬ ‫و سفارت كشورش در‬ ‫تهران را تعطيل كرد‪.‬‬ ‫سفارتي كه مدت‌ها‬ ‫نيمه تعطيل بود‬ ‫بیش از هر چیز برای آن دس��ته از مردم کشور ما که به این‬ ‫سفارتخانه مراجعه می‌کردند‪ ،‬مشکل ساز می‌شود وگرنه ما‬ ‫یک کشور نفت‌خیز هستیم و دولت ما از قطع رابطه با کانادا‬ ‫ضربه نمی‌خورد‪.‬‬ ‫کانادا قطع روابط دیپلماتیک با ایران را در دستورکار‬ ‫خود قرار داد و در ادامه رس��انه‌های صهیونیس��تی با بزك‬ ‫کردن و شکل و ش��مایل دادن به این تعلیق روابط تالش‬ ‫کردند ت��ا موفقیت و پی��روزی ایران در برگ��زاری اجالس‬ ‫عدم‌تعهد را تحت‌الشعاع قرار دهند‪.‬‬ ‫در اصل قطع روابط تهران ‪ -‬اتاوا به‌دلیل مش��کالت‬ ‫مالی و اقتص��ادی موجود در دولت کان��ادا رخ داد که امری‬ ‫طبیعی اس��ت‪ ،‬اما کانادایی‌ها این موض��وع را به نوعی در‬ ‫مجامع رس��انه‌ای جلوه دادند که بتوانند با فروش این بسته‬ ‫به صهیونیس��ت‌ها از حمایت بیش��تر آنها برخوردار شوند و‬ ‫شاید صهیونیست‌ها هم از این اتفاق آگاه باشند‪ ،‬اما در عین‬ ‫حال از این رفتار خرسند هستند؛ چرا‌که عمال توانستند یک‬ ‫فضای تبلیغاتی را علیه جمهوری اسالمی ایران راه بیندازند‪.‬‬ ‫اما آنچ��ه در بحث تبعات و پیامده��ای حاصل از این‬ ‫تعلیق روابط میان دو کش��ور ایران و کانادا مورد توجه قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬بعد اقتصادی اس��ت‪ .‬در واقع جمهوری اسالمی‬
‫ایران به‌دلیل اینکه کش��وری نفت‌خیز است چندان از این‬ ‫نوع قط��ع روابط متضرر نمی‌ش��ود‪ ،‬چرا‌که پی��ش از اینکه‬ ‫روابط میان دو کش��ور برق��رار بود‪ ،‬ایران س��ود چندانی به‬ ‫لحاظ اقتصادی و البته به لحاظ سیاسی نمی‌برد‪ .‬چون حجم‬ ‫مبادالت اقتصادی ایران با کان��ادا در حداقل میزان ممکن‬ ‫بود؛ چیزی حدود ‪ 50‬میلیون دالر که رقم بس��یار پایینی در‬ ‫مجموعه روابط و مبادالت اقتصادی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با کشورهای مختلف تلقی می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین از این‬ ‫منظر هیچ ضرری متوجه ایران نخواهد بود‪.‬‬ ‫پیامدها و ابعاد سیاس��ی و دیپلماتیک این قطع رابطه‬ ‫نیز چندان موجب ضرر ایران نخواهد شد‪ .‬چون پیش از این‬ ‫به‌رغم اینکه کانادا ب��ا ایران روابط دیپلماتیک و سیاس��ی‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما همواره مواضع این کشور در مجامع بین‌المللی‬ ‫علیه ایران بود و بعضا مواضع خصمانه‌ای را نسبت به ایران‬ ‫اتخاذ می‌کرد و عمدتا باعث و بانی قطعنامه‌هایی که علیه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در مباحث مربوط به حقوق بشر‬ ‫از س��وی مجامع بین‌المللی صادر شده‪ ،‬کش��ور کانادا بوده‬ ‫است‪ .‬بنابراین در تعلیق صورت گرفته به لحاظ سیاسی هم‬ ‫هیچ اتفاق ویژه‌ای برای جمهوری اسالمی ایران نمی‌افتد‪،‬‬ ‫مگر کانادا که از این پس رفتار خصمانه‌اش در بیان مواضع‬ ‫و امضا و تائید بیانیه‌ه��ای حقوق بش��ری اش علیه ایران‬ ‫بیشتر قابل توجیه است‪ ،‬چون در این ش��رایط دیگر رابطه‬ ‫سیاسی نیز با کشور ما ندارد‪.‬اما آنچه از بیانیه وزارت خارجه‬ ‫کانادا در راستای تعلیق روابط با ایران بر‌می‌آید‪ ،‬اینکه آنها‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ر ا خطری ب��رای صلح و امنیت‬ ‫بین‌الملل دانس��ته‌اند‪ ،‬در حالی‌که جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در عراق و افغانستان و هر جای دیگر دنیا‪ ،‬همواره به صلح‬ ‫جهانی کمک کرده است‪ .‬این نکته هم حائز‌اهمیت است؛‬ ‫از آنجا ک��ه آمریکایی‌ها هم��واره از کانادایی‌ه��ا به‌عنوان‬ ‫نیروهای اطالعاتی خود در مقابل ایران اس��تفاده کرده‌اند‪،‬‬ ‫این قطع رابط��ه از این حیث هم ش��اید به نفع م��ا و البته‬ ‫به ضرر دولت‌های کانادا و آمریکا باش��د‪( .‬پس از اش��غال‬ ‫س��فارت آمریکا در تهران در ‪ ۱۳‬آبان ‪ ،۱۳۵۸‬سفارت کانادا‬ ‫با درخواس��ت جیمی‌کارتر به مرکز فعالیت‌های اطالعاتی‬ ‫سازمان سیا تبدیل شد‪ .‬کن تایلر که از سال ‪ ۱۳۵۷‬تا ‪۱۳۶۰‬‬ ‫س��فیر کانادا در تهران بوده گفته که وی عمال به مس��ئول‬ ‫اطالعاتی شماره یک آمریکا در ایران تبدیل شده بود‪).‬‬ ‫در رخداد اخیر باتوجه به اظهارنظرها و اتخاذ مواضع‬ ‫خصمانه و ضد‌ایرانی که از سوی کانادا بعضا لحاظ می‌شد‬ ‫به نظر می‌آید که دستگاه‌های دیپلماس��ی کشورمان باید‬ ‫این نوع حرکات را از قبل پیش‌بینی می‌کردند تا نس��بت به‬ ‫رفتارهای اینگونه آمادگی الزم را کسب کنند‪ ،‬در این راستا‬ ‫باید از ماه‌ها قب��ل اظهارنظرهای مس��ئوالن کانادایی در‬ ‫وزارت خارجه رصد می‌شد که از این حیث یک مقدار ضعف‬ ‫دستگاه دیپلماسی هم در این ماجرا دخیل بود‪g .‬‬ ‫منطق ايراني در ديپلماسي‬ ‫ما از قطع رابطه با كانادا ضرر نمي‌كنيم‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت کانادا در راس��تای ابراز نگران��ی از عدم امنیت‬ ‫دیپلمات‌هایش در جمهوری اسالمی ایران نسبت به تعطیلی‬ ‫سفارتخانه این کشور اقدام کرد‪ .‬این عملکرد نشانه تعلیق‬ ‫روابط دیپلماتیک میان تهران و اتاواست‪ .‬آنچه در این منظر‬ ‫حائز اهمیت است پیامدها‪ ،‬تبعات و البته نتایج حاصل از این‬ ‫قطع روابط است؛ اینکه کدام سوی ماجرا بیشتر از دیگری‬ ‫ضرر می‌کند‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران که کشوری غنی و‬ ‫صادرکننده نفت اس��ت یا کانادا که کش��وری است که در‬ ‫دوران ریاضت اقتصادی به سر می‌برد؟‬ ‫اما آنچه از رفتار ش��تابزده و عجوالنه دولت کانادا در‬ ‫تعلیق روابط با تهران به‌دست می‌آید اینکه این نوع تالش‬ ‫برای قطع روابط بیش��تر برای خوش��امد صهیونیس��ت‌ها‬ ‫صورت گرفت‪ .‬به نظر می‌آید که پشت سر این قضیه البی‬ ‫صهیونیست و انگلیسی‌ها باشند که البته ما صهیونیستی‌ها‬ ‫را متولد تفکر توسعه‌طلبی‌های انگلیس می‌دانیم‪ .‬کانادا با‬ ‫این اقدام به‌نوعی در قالب ژس��تی سیاسی قرار گرفت تا از‬ ‫این منظر رضایت و خشنودی س��ران رژیم‌صهیونیستی را‬ ‫برای خود بخرد‪.‬‬ ‫دولت کانادا با این اقدام عجوالنه در واقع بر عدم‌استقالل‬ ‫کشورش صحه گذاشت و نش��ان داد که به‌تنهایی در ابعاد‬ ‫دیپلماتیک و در عرص��ه بین‌الملل قادر ب��ه تصمیم‌گیری‬ ‫نیست‪ ،‬هرچند پیش از این نیز مشخص بود کانادا کشوری‬ ‫اس��ت تحت مدیریت‪ ،‬نظارت و قیمومیت یک فرماندار که‬ ‫او نیز حکم خود را باید از دست ملکه بریتانیا دریافت کند‪.‬‬ ‫به هر روی جمهوری اس�لامی ای��ران در گذر زمان‬ ‫بارها و بارها این ن��وع قطع روابط و تعلی��ق فعالیت‌ها را از‬ ‫س��وی کش��ورهای مختلف مالحظه کرده و چندان نیز در‬ ‫فعالیت‌ها و ادامه حیاتش تاثیرگذار نبوده است و البته حاال‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫منصور حقیقت‌پور‪ /‬نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی‬ ‫که کشوری مانند کانادا دس��ت به چنین اقدامی‌ زده‪ ،‬ایران‬ ‫به هیچ عنوان متضرر نمی‌ش��ود‪ ،‬چرا که به لحاظ سیاسی‬ ‫و اقتصادی مب��ادالت و رفت و آمده��ای چندانی میان دو‬ ‫دولت و دو کش��ور صورت نمی‌گرفت‪ .‬ضمن اینکه دولت‬ ‫کانادا همواره در مجامع بین‌المللی مختلف با اتخاذ مواضع‬ ‫بعضا خصمانه علیه جمهوری اس�لامی ایران به‌خصوص‬ ‫در مباحث حقوق‌بشری نشان داده که بیشتر به‌دنبال قطع‬ ‫رابطه با ایران است‪ .‬اما ش��اید تنها نگرانی دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬مهاجران ایرانی حاضر در کانادا باشند که از‬ ‫این منظر برای انجام امور مختلف اداری‪ ،‬کنسولی و شاید‬ ‫رفت و آمدها با مسائل و مشکالتی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫اصوال دولت ایران از منظر این قطع رابطه هیچ‌مشکلی‬ ‫پیدا نخواهد کرد‪ ،‬چرا که کانادا وزن��ی در دنیا ندارد‪ ،‬کانادا‬ ‫همواره یک کشور گوشواره‌ای بوده و برای حفظ استقالل و‬ ‫شرایط خود در توازن بین‌المللی همواره آویزان قدرت‌های‬ ‫بزرگ شده است‪.‬‬ ‫انجام این اقدام به شکل شتابزده و عجوالنه از سوی‬ ‫دولتمردان کانادایی نیز شاید نش��ان از حضور آنها در یک‬ ‫ش��رایط عدم‌تعادل و توازن باش��د‪ ،‬چرا‌که ب��ه نظر می‌آید‬ ‫بیش��تر برای راضی نگه داش��تن البی صهیونیسم و دولت‬ ‫انگلیس دست به چنین اقدامی‌که برای کشورشان تبعات‬ ‫منفی فراوانی را در پی دارد زده باش��ند‪ .‬در بررس��ی چرایی‬ ‫این ماجرا توجه به آنچه در برگزاری ش��انزدهمین اجالس‬ ‫س��ران عدم‌تعهد در تهران گذش��ت نیز حائز‌اهمیت است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د ک��ه دس��تاوردها‪ ،‬نتای��ج و موفقیت‌های‬ ‫جمهوری‌اس�لامی ایران در جنبش عدم‌تعهد و همسویی‬ ‫و همراهی ‪120‬کشور با ایران چندان به مذاق کشورهایی‬ ‫نظیر کانادا خوش نیامد‪.‬‬ ‫همگامی‌کش��ورهای عضو جنبش عدم‌تعهد و تائید‬ ‫مواضع تهران در اجالس سران این جنبش و نتایج حاصل‬ ‫ی سلطه‬ ‫از این همگرایی دولت کانادا و سایر کشورهای حام ‌‬ ‫را از حالت تعادل و توازن خارج کرد و باعث شد تا دست به‬ ‫اقدامات شتابزده اینگونه بزنند‪.‬‬ ‫اما جمهوری‌اسالمی ایران همواره در بیان دیدگاه‌ها‬ ‫و اتخاذ مواضع مختلف نش��ان داده که کش��وری عجول‬ ‫و بی‌منطق نیس��ت و مانند کانادایی‌ها در ح��ال بی‌تعادلی‬ ‫به سر نمی‌برد‪ ،‬ایران کشوری مس��تقل است و تصمیمات‬ ‫الزم را درون کش��ور خود و با نظر دولتمردان و سران نظام‬ ‫اتخاذ مي‌كند و از هیچ قدرت خارجی در راستای تصمیمات‬ ‫مختلف به‌خصوص در عرصه بین‌المل��ل تبعیت نمی‌کند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس نس��بت به تعلیق روابط کانادا ب��ا ایران و‬ ‫تعطیلی سفارتخانه این کش��ور در تهران رفتاری عاقالنه و‬ ‫منطقی را در پیش خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫البته قطعا مسئوالن و مقامات نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در واکنش به این اقدام ابزارهای متعددی در دس��ت‬ ‫دارند که این ابزارها را در زمان مقتضی خرج خواهند کرد‪.‬‬ ‫به نظر می‌آید سرنوش��ت قطع روابط کان��ادا با ایران‬ ‫به‌سرنوشت قطع روابط اتحادیه اروپا با تهران که قبال انجام‬ ‫شده بود دچار شود‪ .‬پیش از این نیز کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اروپا به ش��کل دس��ت‌جمعی تصمیم به ترک ایران و قطع‬ ‫روابط با تهران گرفتند‪ ،‬اما بعدها با سرافکندگی و شرمساری‬ ‫و البته با هزینه‌ای بیشتر به سمت ایران بازگشتند‪ .‬برهمین‬ ‫اساس کانادا باید بداند که برای بازگشت دوباره و از سرگیری‬ ‫روابط دیپلماتیک با تهران در عرصه بین‌الملل باید هزینه‌ای‬ ‫سنگین را متقبل شود‪.‬به هرحال جمهوری‌اسالمی ایران در‬ ‫نظر دارد تا با پیش گرفتن منطق نسبت به این ماجرا رفتاری‬ ‫عاقالنه از خود بروز دهد و بر پایه حفظ منافع ملی تصمیم‬ ‫الزم را اتخاذ کند‪ .‬بر همین اساس مجلس شورای اسالمی‬ ‫جلسه اولیه‌ای را با مسئوالن وزارت خارجه برگزار کرد و در‬ ‫همین راستا در حال همفکری با مسئوالن و مقامات مختلف‬ ‫اس��ت‪ .‬البته گزینه‌های مختلفی برای واکنش نشان‌دادن‬ ‫به‌این ماجرا روی میز پارلمان موجود است که قطع ارتباط‬ ‫متقابل یکی از این گزینه‌هاس��ت‪ .‬قطعا به م��رور زمان بر‬ ‫پایه عقالنیت و منافع ملی در شرایط متعادل نسبت به این‬ ‫موضوع اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫این نکته حائز‌اهمیت است که اگر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران دوباره با چنین رفتاری از سوی دیگر کشورها مواجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬باز هم اتفاق خاصی در عرصه بین‌الملل برای ایران‬ ‫نمی‌افتد‪ .‬همانطور که از داش��تن ارتباط با انگلس��تان سود‬ ‫چندانی نبرده بودیم و س��طح روابط را تقلیل دادیم و االن‬ ‫ضرر نمی‌کنیم با دیگران نیز به همین شکل است‪ ،‬چرا که‬ ‫ایران کشوری مس��تقل‪ ،‬قدرتمند و غنی است که به لحاظ‬ ‫علمی‌نیز از بس��یاری از کشورها جلوتر اس��ت‪ .‬در شرایط‬ ‫اینگونه نیز دولت و ملت در کن��ار هم با تالش و همفکری‬ ‫و همراهی و البته س��عه‌صدر از این مرحله نیز عبور خواهند‬ ‫کرد‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫ايران‪‌،‬محور مبارزات واشنگتن‬ ‫اوباما و رامني سياست خارجي خود را معطوف به تهران كرده اند‬ ‫مهدي سنايي ‪ /‬نماينده مجلس‬ ‫‪3‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری ایاالت‌متح��ده آمریکا‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫در تاریخ این کش��ور خواهد بود‪ .‬دو ماه دیگر مردم این کشور‬ ‫برای انتخاب چهل و پنجمی��ن رئیس‌جمهور ایاالت‌متحده‬ ‫آمریکا پای صندوق‌های رای می‌روند‪ .‬جدی‌ترین کاندیداهای‬ ‫انتخابات این دوره ریاس��ت‌جمهوری آمریکا ب��اراک اوباما‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهور فعلی از حزب دموکرات و می��ت رامنی از جمع‬ ‫جمهوریخواهان هستند که رقابت‌های انتخاباتی خود را نیز‬ ‫آغاز کرده‌اند‪ .‬در این بین میت رامنی در بیشترين سخنرانی‌های‬ ‫انتخابات��ی خ��ود هم��واره ب��رای زیرس��وال ب��ردن دوران‬ ‫ریاست‌جمهوری اوباما از سیاست‌های او در قبال ایران و البته‬ ‫شکست این سیاست‌ها در راستای مباحث هسته‌ای کشورمان‬ ‫یاد می‌کند‪ .‬به‌طور کلی تبلیغ��ات انتخاباتی در ایاالت‌متحده‬ ‫آمریکا و همین‌طور نطق‌های انتخاباتی در س��طوح مختلفی‬ ‫قابل تحلیل است؛ ابتدا اینکه انتخابات در آمریکا حزبی است‬ ‫و دو حزب بزرگ جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در این زمینه‬ ‫فعالیت می‌کنند که طبیعتا دیدگاه‌هایش��ان را در همه مواضع‬ ‫سیاس��ت داخلی و خارجی مطرح می‌کنن��د‪ .‬در تبلیغات این‬ ‫دوره نامزدهای انتخاب��ات آمریکا‪ ،‬نمی‌توان گفت که مواضع‬ ‫میت رامنی مطلق مربوط به ایران اس��ت‪ ،‬چ��را که او در همه‬ ‫مسائل جاری سیاست داخلی و خارجی این کشور اظهارنظر‬ ‫می‌کند‪ .‬اما مباحث مربوط به ایران‪ ،‬هم در داخل کش��ورمان‬ ‫و هم از جانب رس��انه‌های مختلف به‌خصوص رس��انه‌های‬ ‫صهیونیس��تی مورد توجه قرار دارد و بعضا به این مس��ائل و‬ ‫اظهارنظرها دامن‌زده می‌شود‪ .‬بنابراین تهدیداتی که مطرح‬ ‫می‌شود بیشتر در سطح رسانه انعکاس و بازتاب داده می‌شود‪.‬‬ ‫اما وجه دیگر تحلیل رقابت‌های داخی انتخابات آمریکا میان دو‬ ‫حزب جمهوریخواه و دموکرات‌هاست‪ .‬جمهوریخواهان به‌دلیل‬ ‫مواضع متفاوتش��ان با دموکرات‌ها از فضای ایران‌هراسی که‬ ‫مجموعا در دنیا و آمریکا به‌آن دامن زده شده‪ ،‬استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫آنها از این فضای دشمنی و احساس خطری که از ایران در ذهن‬ ‫جامعه آمریکا ایجاد شده به نفع خود در رقابت‌های انتخاباتی‬ ‫بهره‌برداری می‌کنن��د‪ .‬بر همین اس��اس جمهوریخواهان با‬ ‫اس��تفاده از ذهنیت افکار عمومی مردم آمریکا سعی می‌کنند‬ ‫با زیر س��وال بردن سیاس��ت‌های اوباما در عرصه بین‌الملل‬ ‫و به‌خصوص در صحنه ای��ران انتقادات تن��دی را وارد کنند‪.‬‬ ‫به‌همین دلیل رامنی در نطق‌های انتخاباتی خود عموما مطرح‬ ‫می‌کند که باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایاالت‌متحده آمریکا‬ ‫قادر به ایستادگی در مقابل جمهوری‌اس�لامی ایران نبوده و‬ ‫سیاست‌های او در مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای در مقابل‬ ‫ایران شکست‌خورده است‪ .‬این ماجرا به نوعی استفاده ابزاری‬ ‫از فضای ایران‌هراسی است که آمریکایی‌ها به آن دامن زده‌اند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه تالش‌های جمهوریخواهان و نوجمهوریخواهان‬ ‫در یک دهه اخیر در این راس��تا بیش��تر بوده و به این فضای‬ ‫دشمنی بیشتر دامن زده‌اند‪ .‬یک زاویه دیگر تحلیل در مباحث‬ ‫انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا‪ ،‬تاثیر البی صهیونیسم و‬ ‫جامعه یهودیان در تحرکات و روندهای سیاسی در آمریکاست‪.‬‬ ‫این امر در شرایطی در انتخابات آمریکا دخیل است که امروز‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪30‬‬ ‫رسما به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است‪ .‬اصوال هیچ‌یک‬ ‫از نامزدهای انتخابات در آمریکا نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن‬ ‫دیدگاه یهودیان و مواضع و نظرات رژیم‌صهیونیس��تی وارد‬ ‫رقابت و صحنه شود که اگر احتماال چنین اتفاقی بیفتد قطعا‬ ‫آن نامزد توفیقی کسب نخواهد کرد‪ .‬بنابراین یکی از مسائل‬ ‫اساسی برای هر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫حصول یک توافق نسبی با رژیم‌صهیونیستی و کسب رضایت‬ ‫نسبی جامعه یهودیان در آمریکاست‪ .‬در همین چارچوب هم‬ ‫باتوجه به رویکرد س��خت‌تری که جمهوریخواهان در اتخاذ‬ ‫مواضع دارند‪ ،‬میت رامن��ی نامزد این ح��زب تالش می‌کند‬ ‫دیدگاه نزدیک‌تری به رژیم‌صهیونیس��تی عرضه کند‪ .‬رامنی‬ ‫سعی می‌کند با لحاظ کردن نظرات و دیدگاه صهیونیست‌ها‬ ‫در راستای تحرکات آنان قدم بر‌دارد‪ .‬سفر معنی‌داری هم که‬ ‫رامنی اخیرا به اسرائیل داشت‪ ،‬بر همین اساس شکل گرفت؛‬ ‫هرچند این باعث شرمندگی نظام سیاس��ی آمریکاست؛ چرا‬ ‫که نش��ان می‌دهد‪ ،‬نامزد ریاس��ت‌جمهوری آنها باید قبل از‬ ‫انتخاب��ات و در دوره فعالیت‌های انتخاباتی به اس��رائیل برود‬ ‫تا نظر اس��رائیلی‌ها را برای پیروزی در عرصه انتخابات جلب‬ ‫کند‪ .‬س��خنان میت‌رامنی‪ ،‬مجموعا با این ابعاد و در این راستا‬ ‫خطاب به مردم آمری��کا و دنیای خارج عرضه می‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫آنچه حائز‌اهمیت است اینکه اهدافی که جمهوریخواهان و در‬ ‫راس آنها رامنی‌ترسیم کردند برای آنها چندان قابل دسترسی‬ ‫نیست‪ .‬اوال برداشت آنها از تاثیر بسیار زیاد فضای ایران‌هراسی‬ ‫در جامعه آمریکا کاملا دقیق نیست ضمن اینکه تبلیغات آنها‬ ‫در راستای بزرگنمایی تهدید بودن ایران برای جامعه بین‌الملل‬ ‫نیز غلط است‪ .‬آنها بعضا بین مردم آمریکا و در کنار آن جامعه‬ ‫بین‌الملل مطرح می‌کنند که ایران در ادامه فعالیت‌های اتمی‌‬ ‫خود به‌دنبال دستیابی به سالح هس��ته‌ای است و البته تصور‬ ‫می‌کنند که اظهارات آنها در دنیا تبدیل به یک باور ش��ده که‬ ‫این نیز برداش��ت ناصحیحی اس��ت؛ چرا‌که این نوع مواضع‬ ‫بیشتر در میان رسانه‌های آمریکا‪ ،‬اسرائیل و رسانه‌های همسو‬ ‫با آنها نمود و بازتاب دارد‪ .‬بنابراین تصور اینکه از این پس و در‬ ‫ادامه رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫ممکن است‪ ،‬سیاست سختی در مورد ایران اتخاذ شود و برخورد‬ ‫زیادی با برنامه هس��ته‌ای ایران صورت گی��رد چندان تصور‬ ‫درستی نیست و معلوم نیست برای میت رامنی جمهوریخواه‬ ‫دستاوردی به همراه داشته باشد‪ .‬ضمن اینکه باراک اوباما در‬ ‫دوران ریاست‌جمهوری خود در چارچوب سیاست‌های خصمانه‬ ‫آمریکا علیه ایران حرکت کرده و بر همین اساس نیز تصمیمات‬ ‫زیادی را در راس��تای تحریم‌های ش��ورای امنیت س��ازمان‬ ‫ملل در مورد کش��ورمان اتخاذ کرده اس��ت‪ .‬اوباما همواره در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌هايی كه علیه ایران حضوری جدی‬ ‫داشته و عالوه بر این تحریم‌های یکجانبه نیز سرلوحه سیاست‬ ‫خارجی او بوده است‪ .‬اما ش��اید گزینه نهایی پیش روی میت‬ ‫رامنی تنها گزینه نظامی و آغاز جنگ علیه ایران باشد که باتوجه‬ ‫به شرایط منطقه‌ای و قدرت سیاس��ی و نظامی ایران به نظر‬ ‫می‌رسد تهدید نظامی علیه کشورمان به راحتی ممکن نیست‪.‬‬ ‫عالوه بر این مردم آمریکا هنوز برای اشتباهات دولتمردانشان‬ ‫در جنگ ناعادالنه در عراق خسارات فراوانی را متحمل هستند‬ ‫و شاید از تهیه موشک و بمب از محل مالیات آنها برای جنگ‬ ‫علیه کشوری دیگر برای جامعه آمریکایی تصور شیرینی نباشد‬ ‫و به‌همین دلیل هم هست که حمله به عراق به‌صورت جدی‬ ‫زیر سوال است‪ .‬بنابراین در مجموع به نظر می‌آید که اظهارات و‬ ‫مواضع رامنی بیشتر از اینکه در یک فضای تحلیل اثر‌گذار باشد‪،‬‬ ‫در فضای رسانه‌ای تاثیرگذار است‪g.‬‬ ‫ملاحظاتی برخاموشی‬ ‫فانوس دریایی‬ ‫همه معلم‌های من ؛ قسمت نهم‬ ‫زهير توكلي‪ /‬نويسنده و شاعر‬ ‫‪4‬‬ ‫دبیرستان روزبه که من سالیان سال افتخار همکاری‬ ‫با محسن افشار را در آن داشتم‪ ،‬از معروف‌ترین و معتبرترین‬ ‫مدارس غیردولتی تهران است‪ .‬مجتمعی است عظیم در ده‬ ‫‌ونک با سقف شیروانی قرمز که از باالی همین پلی که روی‬ ‫چهارراه س��ئول زده‌اند‪ ،‬منظره‌اش پیداس��ت‪ .‬حرف‪ ،‬حرف‬ ‫می‌آورد و این خاطره را هم بگویم بد نیست‪ .‬از آنجا که ساعت‬ ‫کاری این مجتمع تا بعد‌از‌ظهر است‪ ،‬آشپزخانه‌ای برای کل‬ ‫مجتمع و سلف سرویسی برای هریک از مقاطع تعبیه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای قریب هزار نفر دانش‌آموز و کارمند و معلم‪ .‬در‬ ‫دبیرستان‪ ،‬این سلف س��رویس زیرزمین بود و کنارش یک‬ ‫واحد برای شستشوی دست بعد از غذا شامل چند روشویی‬ ‫و سه اتاق دیگر که یکی آزمایش��گاه مدرسه بود‪ ،‬یکی یادم‬ ‫نیست چه بود و سرانجام سومی‌اتاق استراحت دبیران بود‪،‬‬ ‫وسیع با سقفی بلند و پنجره‌ای کوچک در آن نزدیکی‌های‬ ‫سقف که به حیاط پشتی مدرسه باز می‌شد با پرده‌ای به‌رنگ‬ ‫سبز س��یر و در نتیجه همه اینها‪ ،‬اتاقی که جان می‌داد برای‬ ‫خوابیدن‪ .‬ش��ما باید معلم باش��ی و تا ظهر پای تخته‌س��یاه‬ ‫ایس��تاده باش��ی و فک مبارک را یکریزجنبانده باش��ی و بر‬ ‫‪ 30‬و چند نفر از آینده‌سازان که در تعلیم ‌و تربیت این روزگار‬ ‫کمتر بویی از ادب محضر استاد برده‌اند‪ ،‬مبصری کرده باشی‬ ‫تا بفهمی‌چنی��ن امکانی برای یک معلم چقدر دلچس��ب و‬ ‫مغتنم اس��ت‪ ،‬یعنی اینکه ولو در حد نیم ساعت سر بر بالش‬ ‫بگذاری‪ ،‬س��ری که اکنون در س��اعت دوازده و نیم بامداد‪،‬‬ ‫دارد سوت می‌کش��د‪ ،‬زیرا حدود پنج‌س��اعت صدایت توی‬ ‫کله‌ات پیچیده است و بارها و بارها خشمت را فروخورده‌ای‬ ‫و با متانت‪ ،‬ح��واس این یک��ی را از قورمه س��بزی در حال‬ ‫جوش خ��وردن در دیگ روی اجاق مطب��خ خانه پدری‪ ،‬به‬ ‫درس بازگردانده‌ای و ُدم آن یک��ی را چیده‌ای كه انگارنمي‬ ‫تواندپشت نيمكت آرام بنش��يند‪ ،‬اما همیشه طلبکار است و‬ ‫کافی است یکبار این نجابت را کنار بگذاری و صدایت باال‬ ‫برود آنوقت ‪ ...‬آری؛ بدین‌ترتیب در آن چهار س��الی که من‬ ‫آنجا بودم‪ ،‬ش��یرین‌ترین چرت‌های زندگی‌ام را در آن اتاق‬ ‫زده‌ام‪ .‬نکته بس��یار بس��یار تکان‌دهنده‌ای که بعدا فهمیدم‬ ‫این بود که ما در آن اتاق خواس��تنی‪ ،‬در حقیقت الی دست‬ ‫مرده‌ها و همنوا با آنها که ب��رای ابد به خواب رفته‌اند‪ ،‬چرت‬ ‫نیمروزی می‌زدیم و البد آن همه آرامش��ی که خواب در آن‬ ‫اتاق به ما هدیه م��ی‌داد‪ ،‬وامی‌بود از آرام��ش مردگان‪ ،‬زیرا‬ ‫زمین آن مجتمع‪ ،‬گورستان متروکه اهالی ده ونک بوده بود‬ ‫و ظاهرا پس از طی یک مهل��ت قانونی از دفن آخرین مرده‬ ‫(سی یا پنجاه سال؛‌تردید از من است) گورستان متروکه در‬ ‫اختیار زمین ش��هری قرار می‌گیرد و زمین ش��هری آن را با‬ ‫شرایطی می‌فروش��د و ماجرای خرید ملک برای این بنای‬ ‫عظیم که آرزومندم چراغش روش��ن بماند ب��ه یادگار برای‬ ‫نسل‌های پس‌فرداها این‌گونه بوده است‪ .‬هنوز هم که برای‬ ‫تدریس فوق‌برنامه شعر و ادب به آنجا می‌روم‪ ،‬گاهی به آن‬ ‫اتاق سر‌می‌زنم و قلقلکی‌ ترسناک به دلم می‌افتد از حضور‬
‫نقدونظر‬ ‫که از جانب آن چند جوان برای خان��واده روزبه‌ای‌ها صادر‬ ‫می‌شده‪ ،‬آن کیفرخواس��ت پیش‌گفته با فصاحت استثنایی‬ ‫که یک الت خیابانی در لحظات دس��ت به یقه شدن از خود‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬این بار نه برای دست‌اندرکاران مدرسه‪ ،‬بلکه‬ ‫برای دانش‌آم��وزان زیر چاقو رفته یک بار دیگر ایراد ش��ده‬ ‫است‪« :‬فکر کرد‌ین کشکه؟ که راس��ت راست بیاین رو قبر‬ ‫پدرای ما کار و کاسبی راه بندازین اون وقت ما هیچی؟ پس‬ ‫سهم ما کو؟»‬ ‫الکالم یجر الکالم‌؛ از آن ات��اق می‌گفتم چون تصویر‬ ‫محسن افش��ار را نقره ش��ده بر دلم می‌بینم که من و او دراز‬ ‫به دراز در آن اتاق‪ ،‬س��اعات مابین ناهار و نوبت بعد از ظهر را‬ ‫می‌گذرانیم و من ناباورانه می‌بینم که اشکی از گوشه چشم‬ ‫این مرد سرس��خت روی بالش رنگ و رو رفته چکیده است‌؛‬ ‫مرد سرسختی که گریه سهل اس��ت‪ ،‬خنده‌اش را هم کمتر‬ ‫کسی می‌دید و از ش��اگردانش بارها می‌شنیدم که‪« :‬یه چیز‬ ‫میگه و رد میشه انگار نه انگار‌؛ نیم ساعت بعد می‌فهمیم کجا‬ ‫رو زده بوده و چه گنده‌ای گفته بوده و نه حتی لبخندکی گوشه‬ ‫لبش» برادرم که اواخر دهه ‪ 60‬در دبیرستان شهید چیت‌چیان‬ ‫شاگرد افشار بود‪ ،‬می‌گفت که یک بار یکی از پسرحاجی‌های‬ ‫مدرسه کالس را به بهانه آزمون گواهينامه رانندگي پیچانده‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫استخوان‌های مردگان در زیر پا یا در شکم آن ضلع ديوار اتاق‬ ‫كه زير حياط پشتي مدرسه است و ما را از خروارها خاک جدا‬ ‫می‌کند که شاید هنوز بقایای اجداد ده‌ونکی‌ها در آن مدفون‬ ‫باشد‪ .‬حاال از ده‌ونکی‌ها برایتان بگویم و داستاني که بر سر‬ ‫همین بقایای نیاکان به پا شد‪ .‬مدرسه سال ‪ 1369‬تاسیس شد‬ ‫و به‌سرعت کارش گرفت و چون آن سال‌ها هنوز این همه‬ ‫مدرسه ممتاز برپا نشده بود‪ ،‬شمار متقاضیان شرکت در آزمون‬ ‫ورودی در برخی از سال‌ها به سه هزار نفر هم می‌رسید‌؛ این‬ ‫وس��ط‪ ،‬تعدادی از ده‌ونکی‌ها پاپی مدرسه شده بودند با این‬ ‫ادعا که شما باید برای ما س��همیه جداگانه‌ای در ثبت نام در‬ ‫نظر بگیرید ( فکر کرد‌ین کشکه؟ که راست راست بیاین رو‬ ‫قبر پدرای ما کار و کاسبی راه بندازین اون وقت ما هیچی؟‬ ‫پس سهم ما کو؟) بسیار بسیار طبیعی بود که دست‌اندرکاران‬ ‫مدرسه با لبخندی محترمانه به‌جای قهقهه‌ای طنین‌افکن با‬ ‫این افراد روبه‌رو شوند و هرچه كم دردسرتر و بی‌سرصداتر‬ ‫از كلنجار رفتن با آنها اجتناب‬ ‫كنند که یحتمل همین کار را‬ ‫هم کردند‪ .‬در این‌جا ماجرا از‬ ‫نظر آنها تمام ش��ده بود ‪ ،‬ولی‬ ‫برای ده‌ونکی‌ها نه‪ .‬دبیرستان‬ ‫در کوچه‌ای واقع است که یک‬ ‫سرش به خیابان شیخ بهایی‬ ‫ش��مالی می‌خورد و از آن سر‬ ‫به خیابانی ش��مالی‪ -‬جنوبی‬ ‫وصل می‌شود‪ .‬انتهای شمالی‬ ‫این خیابان بن‌بس��ت است؛‬ ‫ب�� ِر بزرگراه نیای��ش و انتهای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬میدانچ��ه اصلی ده‬ ‫ونک‪ .‬در تقاطع کوچه مدرسه‬ ‫با این خیابان‪ ،‬ی��ک عمارت‬ ‫قدیمی‌اس��ت ک��ه به‌عنوان‬ ‫لوکیش��ن از مال��ک اج��اره‬ ‫می‌ش��ود و فک��ر می‌کنم که‬ ‫لوکیشن فیلم نس��ل سوخته‬ ‫مرحوم رسول مالقلی‌پور هم‬ ‫همین عمارت بوده است‪ .‬در‬ ‫ضل��ع جنوبی ای��ن عمارت و‬ ‫درس��ت چند قدم بعد از اینکه‬ ‫از کوچه مدرسه به این خیابان‬ ‫قدم می‌گذاری��د‪ ،‬یک پارک‬ ‫نه چندان ب��زرگ با چنارهای‬ ‫غول‌پیکر باالی دویست ساله هست که البته االن به پارک‬ ‫بدل شده و آن سال‌ها بقایای یکی از باغ ‪ -‬عمارت‌های دوره‬ ‫قاجار بود و هنوز بخش اصلی عمارت در ضلع ش��مالی باغ‪،‬‬ ‫تخریب نشده بود‪ .‬این باغ به باغ مستوفی (یا باغ مشیر ‌؟ تردید‬ ‫از من است) شهرت داشت‪ .‬حال چطور در اختيار شهرداری‬ ‫بود نه میراث فرهنگی؟ من بی‌خبرم ولی به هر حال این پارک‬ ‫ی بی‌پرچین و دیوار و محل‬ ‫کنونی در آن زمان یک باغ قدیم ‌‬ ‫گو‌میش غروب‬ ‫نه چندان امنی برای گذر بود که به ویژه از گر ‌‬ ‫به بعد ولی چون میانبر خوبی بود‪ ،‬احیانا دانش‌آموزان دل به‬ ‫دریا می‌زدند و برای رسیدن به پل مدیریت از آن رد می‌شدند‪،‬‬ ‫زیرا ضلع غربی این باغ تقریبا مشرف به پل مدیریت است‪.‬‬ ‫اگر از پل‌مدیریت پشت به بلوار دریا بایستید‪ ،‬آن سوی بزرگراه‬ ‫چمران‪ ،‬تپه‌ای می‌بینید‪ .‬اندکی دورتر از آن یال تپه که مشرف‬ ‫بر بزرگراه است‪ ،‬قامت سر به فلک کشیده انبوهی از درختان‬ ‫از دور پیداست‌؛ این همان باغ قصه ماست که وقتی به منتها‬ ‫الیه غربی آن می‌رس��ید‪ ،‬کوچه‌های تنگی پدیدار می‌شوند‬ ‫که بیرون از بافت سنتی ده ونک ساخته شده‌اند و روی یال‬ ‫تپه قرار دارند و پایین پایشان مسیر جنوب به شمال بزرگراه‬ ‫چمران جریان دارد‪ .‬از یکی از این کوچه‌ها معبری پله پله به‬ ‫کنار بزرگراه سرازیر می‌شود‪ ،‬پله‌هایی که نامنظم و احتماال‬ ‫توسط اهالی محل ساخته شده اس��ت و آن سال‌ها از شکم‬ ‫تپه‪ ،‬فاضالب بعضی از خانه‌های روی تپه بیرون می‌آمد و از‬ ‫جویی در کنار پله‌ها پایین می‌رفت و به‌خاطر همین‪ ،‬باال که‬ ‫می‌آمدی یا پایین که می‌رفتی‪ ،‬باید مراقب می‌بودی که از‬ ‫روی بعضی از این پله‌های لیز خزه‌بسته یا آشکارا لجن‌آلود‬ ‫س��ر‌نخوری و کله‌پا نش��وی‌؛ موش‌های بزرگ هم تا دلت‬ ‫بخواهد‪ .‬القصه؛ در یک��ی از غروب‌های زود از راه رس��يده‬ ‫پاییز یا زمس��تان که یحتمل بچه‌ها به خاطر کار گروهی یا‬ ‫کالس فوق برنامه بعد از تعطیلي مدرسه در ساعت سه و ربع‬ ‫تا حوالی ‪ 5/5‬در مدرسه مانده بوده‌اند‪ ،‬چند تایشان از همین‬ ‫باغ رد‌می‌شده‌اند که با چند تن از جوانان غیور ده‌ونک روبرو‬ ‫می‌شوند‪ ،‬بحثی درمی‌گیرد که بنده از کم و کیف آن بی‌خبرم‪،‬‬ ‫اما از نتیجه‌اش چرا؛ باخبرم و آن اینکه خیلی س��اده یکی از‬ ‫بچه‌های مدرسه چاقو می‌خورد و چند روز به کما می‌رود و‬ ‫اما این یکی بر س��ر زبان‌ها هس��ت که البالی حواله‌هایی‬ ‫بود آن‌هم نه كالس هندسه تحليلي يا جبر يا فيزيك را بلكه‬ ‫كالس ادبيات را‪ .‬مدرسه كنار خيابان ايران بود و آن سال‌ها‬ ‫خيلي از حاجي‌هاي بازار هنوز كوچه ش��ان را از آن حوالي به‬ ‫خيابان پاسداران و دولت نبرده بودند و البد مالحظه مي‌كنيد‬ ‫كه سال ‪ 1369‬يك نوجوان س��ال چهارم دبيرستان ماشين‬ ‫زيرپا داشته باش��د‪ ،‬چه نمود زننده‌اي از اختالف طبقاتي در‬ ‫همان جامعه كوچك و محدود كالس و مدرس��ه درس��ت‬ ‫مي‌كند (كمتر از دو س��ال بعد آن پسرحاجي با همان ماشين‬ ‫تصادف كرد و به رحمت خدا رفت‪ ).‬می‌گفت که افشار وقتی‬ ‫به اسم آن پس��رحاجی رس��ید‪ ،‬با چند جمله مختصر و بدون‬ ‫مکث و ب��ی‌ذره‌ای تغییر در لح��ن کالم‪ ،‬آن‌چنان آن غایب‬ ‫گستاخ را شست و کنار گذاشت که تا آخر سال کسی جرأت‬ ‫نداش��ت کالس افش��ار را بپيچاند و این را بگذارید کنار آن‬ ‫یکی خاطره برادرم که می‌گفت روزی که طوطی و بازرگان‬ ‫را درس داد‪ ،‬س��خن را راند به تاویل‌های این قصه و گفت و‬ ‫گفت تا جای��ی که زنگ خورد‬ ‫و دفترش را برداشت و کالس‬ ‫را به مقصد دفتر دبیران ترک‬ ‫کرد‪ ،‬ولی ما همچنان نشسته‬ ‫بودیم که میخکوب كه سحر‬ ‫شده بودیم و رضا بوستان که‬ ‫االن مش��اور وزیر بهداش��ت‬ ‫است‪ ،‬فرياد زد‪« :‬کیف کردم‪،‬‬ ‫توی عمرم از هیچ کالس��ی‬ ‫این‌جوری کیف نکرده بودم‪».‬‬ ‫سرس��خت بود سرس��خت؛‬ ‫مجتمع روزبه تعاونی مسکن‬ ‫برای کارکنان تشکیل داده بود‬ ‫و این پروژه به سرعتی بسیار‬ ‫بیشتر از سایر موارد مشابه که‬ ‫گاه دو دهه طول می‌کش��د تا‬ ‫خانه را تحویل اعضای تعاونی‬ ‫بدهند‪ ،‬به سرانجام رسید و به‬ ‫همین سبب همه جا شایع بود‬ ‫و شاید تا هنوز هم این شایعه‬ ‫به ق��وت خود باقی باش��د که‬ ‫روزبه به معلمان��ش خانه هم‬ ‫می‌دهد‪ .‬یک بار قسط محسن‬ ‫افش��ار عقب افتاده بود‪ .‬یکی‬ ‫از کارمن��دان اداری‪ -‬مال��ی‬ ‫مجتمع‪ ،‬غاف��ل از اینکه با چه‬ ‫کسی طرف اس��ت‪ ،‬از س��اختمان اداری به دبیرستان آمده‬ ‫بود به دفتر دبیران و در آس��تانه در اتاق ایس��تاده در حضور‬ ‫همگان افشار را خطاب قرار داده که‪« :‬آقای افشار ! قسطتون‬ ‫عقب‌افتاده‪ ،‬نمی‌خواین بدین؟» مناعت طبع یک معلم ایجاب‬ ‫می‌کند که در چنین موقعیتی‪ ،‬در برابر مامور موسسه‌ای که‬ ‫دارد چنین خدمتی به او می‌کند‪ ،‬با نیشخندی نرم و دوستانه‬ ‫بگوید‪« :‬فالنی! نگران نباش‪ .‬قبل از اینکه به خاطر دیرکرد‬ ‫من چک‌های مدرسه برگشت بخوره‪ ،‬درستش می‌کنم تا آخر‬ ‫ماه ان‌شاء‌اهلل» البته امروزه روز‪ ،‬اس��تاندارد عزت نفس یک‬ ‫معلم آنقدر پایین آمده است که شاید کثیری از معلمان در چنین‬ ‫موقعیتی دستپاچه شوند و به تته‌پته بیفتند که‪« :‬چشم آقا! آخر‬ ‫همین ماه ! ببخشید دیگه! معلمیه و هزار درد بی‌درمون‪»...‬‬ ‫ولی می‌دانید محسن افشار چه‌کرد؟ س��رش را باال گرفت و‬ ‫مستقیم به طرف چشم دوخت و گفت‪« :‬شما می‌دانید این‌جا‬ ‫دفتر دبیران دبیرستان روزبه است؟» طرف یک لحظه وارفت‬ ‫و گفت که بله و بالفاصله جواب شنید‪« :‬پس اگر دبیر نیستید‬ ‫و کارمند اداری‪ -‬مالی موسسه هستید از دبیرستان بفرمایید‬ ‫بیرون و ب��دون هماهنگی با روابط عمومی دبیرس��تان وارد‬ ‫دفتر دبیران نشوید‪ ».‬این است که می‌گویم محسن رفت و از‬ ‫مشاهده روزانه خيلي چيزها راحت شد‪g ...‬‬ ‫‪31‬‬
‫سياست‌‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪32‬‬ ‫بازگشت اصولگرايان سنتي‬
‫واليتي و ناطق‌نوري‬ ‫جدي‌ترين گزينه‌ها‬ ‫تو‌گو با حسن‌غفوري‌فرد درباره گزينه‌هاي جبهه‌پيروان در انتخابات‪92‬‬ ‫گف ‌‬ ‫‪1‬‬ ‫آنچه از شواهد و قرائن فضاي سياسي اين روزها مي‌توان دريافت اين اس�ت كه گروه‌ها‪ ،‬احزاب و تشكل‌هاي‬ ‫سياسي فعاليت‌هاي خود را در آستانه انتخابات رياست جمهوري شدت بخشيده‌اند‪ .‬بسياري از آنان عنوان مي‌كنند‬ ‫كه هنوز وارد بررسي مصاديق نشده‌اند و فعال واكاوي و بازبيني شرايط موجود را در دستور كار قرار داده‌اند‪ .‬برخي از‬ ‫آنان از تالش براي تدوين سازوكارهاي ورود به انتخابات سخن مي‌گويند و برخي ديگر از برگزاري كنگره در آينده‬ ‫نزديك خبر مي‌دهند‪ .‬جبهه پيروان خط امام و رهبري كه با ائتالف ‪ 14‬تشكل به‌وجود آمده است نيز از اين ماجرا مستثني‬ ‫نيست‪ .‬اينكه اين طيف سياسي كه از آن به‌عنوان جناح راست اصولگرايان ياد مي‌شود از چه سازوكاري براي انتخابات‬ ‫پيش‌رو استفاده خواهد كرد و اينكه چه فردي كانديداي آنان خواهد بود‪ ،‬از جمله موضوعاتي است كه در گفت‌وگوي‬ ‫مثلث با حسن غفوري‌فرد بررسي شده است‪.‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫هم‌اکنون در فضای سیاسی کش�ور آنچه بیشتر‬ ‫نمود دارد رقابت زیر‌پوستی گروه‌های سیاسی و‬ ‫کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫است‪ .‬ارزیابی شما از این رقابت انتخاباتی چراغ‬ ‫خاموش چیست؟‬ ‫یعن�ی می‌گویی�د احتم�ال دارد در همین فرصت‬ ‫کوتاه ع�ده‌ای از نامزده�ا به‌دنبال بیان مس�ائل‬ ‫شعاری بروند تا موجی ایجاد شود و آنها را از رقبا‬ ‫پیش اندازد؟‬ ‫‪ l‬همین مساله است‪ ،‬کاندیداها در یک ماه امکان‬ ‫اینکه برنامه‌ش��ان را به‌طور دقیق بیان کنند و مردم بررسی‬ ‫کنند و س��واالتی که دارند از آنها بپرس��ند‪ ،‬نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫نامزدها ش��عارهای کلی و آرمانی سر می‌دهند به‌طوری که‬ ‫وقتی بررسی شود شعارهای کاندیدای پیروز با سال آخر دوره‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری وی خیلی فرق می‌کند‪ .‬مثال ش��عارهای‬ ‫احمدی‌نژاد در سال ‪ 84‬با حرف‌های ایش��ان در سال ‪ 91‬یا‬ ‫شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی در دوم خرداد ‪ 76‬با سخنان‬ ‫وی در س��ال ‪ 84‬متفاوتند‪ .‬باز در این دوره‌ها خیلی تبلیغات‬ ‫شد‪ ،‬اما دوره‌های قبل از سال ‪ 76‬این طور تبلیغات نمی‌شد‪.‬‬ ‫زمان انتخابات ریاس��ت‌جمهوری بنی‌صدر و شهید رجایی‬ ‫تبلیغات کمی انجام شد‪ ،‬زمان مقام‌معظم‌رهبری که می‌توان‬ ‫گفت اصال تبلیغاتی نبود‪ ،‬اما زمان آقای هاشمی رفسنجانی‬ ‫هم تبلیغات کمی شد‪ ،‬اما وقتی ش��عارهای آقای خاتمی در‬ ‫سال ‪ 76‬و آقای احمدی‌نژاد در ‪ 84‬بررسی شود با حرف‌های‬ ‫آنها در اواخر دوره ریاست‌جمهوری‌شان متفاوت است‪ ،‬چون‬ ‫ش��عارهای آرمانی کم‌کم جای خود را به حرف‌های واقعی‬ ‫و حتی مصلحت‌گرایانه می‌ده��د‪ ،‬بنابراین فرصت کافی نه‬ ‫برای فکر کردن کاندیدا هست و نه تهیه سخنرانی پرمحتوا‬ ‫و برنامه‌های دقیق و بیان اینها و مردم هم وقت کافی برای‬ ‫مطالعه ندارند‪ .‬موقعی که کاندیدا ش��ده بودم کس��ی به من‬ ‫‪ l‬در ایران انتخابات حزبی وجود ندارد‪.‬‬ ‫جناح‌ها نیز منفعل عمل می‌کنند؟‬ ‫‪ l‬جناح‌ها نیز همین طورند‪ .‬آقای احمدی‌نژاد اصال‬ ‫افتخارش این است که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست‪.‬‬ ‫این را به‌عنوان ارزش می‌دانند‪ .‬انتخابات آقای احمدی‌نژاد به‬ ‫هیچ عنوان انتخابات حزبی نبود‪ ،‬و ساير آقايان هم هیچ‌کدام‬ ‫حزبی نبودند‪ .‬فقط آق��ای خاتمی بود ک��ه اصالح‌طلبان و‬ ‫کارگزاران آن روز آمدند ایش��ان را عل��م کردند و رأی آورد‪،‬‬ ‫بنابراین مردم یک مق��دار توجه به اف��راد می‌کنند‪ .‬احزاب‬ ‫و گروه‌ها و جناح‌ها نیز بیش��تر از آنکه دنبال برنامه باش��ند‬ ‫می‌گردند ببینند چه کاندیدایی زمینه رأی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫یعن�ی می‌گویی�د جناح‌ه�ای سیاس�ی کش�ور‬ ‫می‌ایستند تا لحظه آخر ببینند چه کاندیدایی رأی‬ ‫غالب را دارد تا از وی حمایت کنند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همین اس��ت که موجب می‌ش��ود یک نوع‬ ‫تشتت رخ دهد‪ .‬در انتخابات سال ‪ 84‬آقای والیتی و دیگران‬ ‫بودند‪ .‬قرار بود اصولگرایان تصمی��م بگیرند‪ ،‬اینقدر معطل‬ ‫کردند ک��ه آقاي والیتی مس��تقل عمل ک��رد‪ .‬دیگران هم‬ ‫همین طور و هیچ طیف اصولگرایی عمال از کس��ی به‌طور‬ ‫کامل حمایت نکرد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫سال ‪ 80‬را می‌گویید؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬سال ‪ 60‬من از مسافرت رسیدم‪ .‬به من گفتند‬ ‫همین االن باید بیایی که تا نیم‌ساعت دیگر ضبط فیلم تمام و‬ ‫بعد برای پخش در همان شب آماده شود‪ .‬البته در آن دوره من‬ ‫بیشتر برای شور دادن به‌رقابت‌ها آمده بودم‪ .‬این را می‌خواهم‬ ‫بگویم که در یک ماه فرصت برای کار تبلیغاتی نیست‪.‬‬ ‫چرا در عرصه سیاسی کشور جناح‌ها و تشکل‌های‬ ‫سیاس�ی اینقدر دس�ت به عصا حرکت می‌کنند و‬ ‫بیشتر آنها دنبال نامزدها می‌روند تا آنکه نامزدها‬ ‫نیاز به تشکل‌های سیاسی را احساس کنند؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬در هر ح��ال انتخابات مجلس نهم تمام ش��د که‬ ‫در آن عمده رقابت بی��ن اصولگراها ب��ود‪ ،‬چراکه هم تعداد‬ ‫ش��رکت‌کنندگان اصالح‌طلب کم بود و ه��م نیروهایی که‬ ‫از این جریان به صحنه آمدند ش��انس زیادی برای انتخاب‬ ‫شدن نداش��تند‪ ،‬بنابراین عمده رقابت بین اصولگراها شکل‬ ‫گرفت‪ .‬در انتخابات هیات‌رئیس��ه مجلس نیز همین شکل‬ ‫از رقابت رقم خورد و آق��ای الریجانی و آق��ای حدادعادل‬ ‫که هر دو اصولگرا هس��تند و هر دو سابقه یک دوره ریاست‬ ‫مجلس را داش��تند‪ ،‬برای قرار گرفتن در کرس��ی ریاست با‬ ‫هم رقابت کردند‪ .‬اکنون که رقابت‌های پارلمانی تمام ش��د‪،‬‬ ‫بازی و رقابت بعدی بر سر ریاس��ت‌جمهوری است‪ .‬به نظر‬ ‫می‌آید که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یک مقدار باید‬ ‫تغییر پیدا کن��د تا فرصت کاندیداها ب��رای معرفی و فعالیت‬ ‫انتخاباتی طوالنی‌تر ش��ود‪ ،‬باتوجه به آنکه قرار اس��ت یک‬ ‫انتخاب ملی در کل کشور انجام شود عمال طبق قانون باید‬ ‫اول کاندیداها ثبت‌نام کنند‪ ،‬بعد شورای نگهبان صالحیت‬ ‫آنها را تایید کرده و بعد ش��روع به تبلیغ��ات انتخاباتی کنند‪.‬‬ ‫تبلیغات انتخابات ریاس��ت‌جمهوری مراحل خاص خودش‬ ‫را دارد؛ چاپ پوس��تر و بنر یک صورت مس��اله است و آماده‬ ‫کردن متن س��خنرانی و س��فر به اقصی‌نقاط کشور از دیگر‬ ‫اقداماتی اس��ت که کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید برای‬ ‫آن برنامه‌ریزی کنند‪ .‬از این رو در فاصله یک ماه نمی‌ش��ود‬ ‫همه این کارها را کرد و بعد هم وارد فاز اجرا شد؛ پس به‌طور‬ ‫طبیعی مقداری تخلف‌های انتخاباتی رخ می‌دهد‪ ،‬یعنی افراد‬ ‫بدون پرچم و نماد مشخص از یک سال‪ ،‬یک سال و نیم قبل‬ ‫از انتخابات یکس��ری فعالیت‌ها را آغاز می‌کنند که به موتور‬ ‫روشن‪ -‬چراغ خاموش مصطلح است‪ ،‬اما در کشورهای غربی‬ ‫همچون آمریکا هیچ محدودیتی نیست و هر کس خواست‬ ‫می‌تواند تبلیغات کند‪ ،‬بنابراین عمال از یک س��ال قبل کار‬ ‫نامزدها به‌طور رسمی شروع می‌ش��ود و آنها با برنامه‌ریزی‬ ‫به ایاالت‌ مختلف می‌روند تا آنکه شش ماه قبل از انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬کنگره تشکیل می‌شود و این کنگره از بین‬ ‫نامزدها یک نفر را انتخاب می‌کند‪ ،‬اما در کشور ما عمال فقط‬ ‫بعد از تایید ش��ورای‌نگهبان تبلیغات امکان دارد که فرصت‬ ‫یک ماهه کافی نیست که نامزدها هم تبلیغات کنند و هم فیلم‬ ‫بسازند و هم به سایر کارهای خود برسند‪ ،‬همین ساخت فیلم‬ ‫یک ماه یا دوماه طول می‌کشد‪ .‬من خودم دو مرتبه کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری شدم؛ یکبار ساعت ‪ 12‬به من گفتند که فردا‬ ‫فیلمت می‌خواهد از تلویزیون پخش ش��ود‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫تا ساعت ‪ 3 ،2‬نصف ش��ب به‌طور خواب‌آلود جلوی دوربین‬ ‫نشستم تا باالخره فیلم تهیه ش��د‪ .‬دفعه اول که بد‌تر از این‬ ‫بود چون از مس��افرت تازه به تهران رسیدم که گفتند همین‬ ‫االن باید جلوی دوربین قرار بگیری که تا چند س��اعت بعد‬ ‫روی آنتن برود‪.‬‬ ‫گفت اين شعار را مطرح كن که می‌خواهی سه میلیون نفر را‬ ‫استخدام کنی‪ .‬خب اگر این را می‌گفتم خیلی‌ها به من رأی‬ ‫می‌دادند‪ ،‬چون معلوم اس��ت ش��عار حقیقی و عملی نیست‪.‬‬ ‫ممکن است جوی ایجاد شود برخی باور کنند‪ ،‬اما این مساله‬ ‫اعتماد مردم را به نظام کم می‌کند‪ .‬سرمایه اصلی نظام اعتماد‬ ‫مردم است اگر کسی با طرح شعارهای آرمانی سوار موج شود‬ ‫و بر‌صندلی ریاست‌جمهوری در پاستور تکیه زند اما بعد برنامه‬ ‫دیگری را پیش بگیرد‪ ،‬اعتم��اد مردم از بین می‌رود‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق رخ دهد مشارکت سطحش خیلی کاهش پیدا می‌کند و‬ ‫مردم دیگر انگیزه‌ای برای حضور در صحنه‌ها ندارند‪.‬‬ ‫فک�ر می‌کنید ش�ورای هماهنگ�ی و جبهه متحد‬ ‫اصولگرایان در چنین دوره‌ای تشکیل شود؟‬ ‫‪ l‬از مس��ئوالن جبهه متح��د اصولگرای��ان آقای‬ ‫علیرضا زاکانی بعد از انتخابات مجلس نهم بالفاصله اعالم‬ ‫کرد که این جبهه کارش تمام شد‪.‬‬ ‫چه زمانی؟‬ ‫‪ l‬یک ماه بعد از انتخابات در جلس��ه‌ای که ما هم‬ ‫بودیم و ایشان را دعوت کردیم برای توضیح‪ ،‬ایشان اعالم‬ ‫کرد که دیگر چیزی به نام جبهه متح��د اصولگرایی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ای��ن مکانیزمی‌بود که ب��رای انتخابات مجلس نهم‬ ‫اعمال ش��د‪ ،‬انتخابات مجلس نه��م با انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری کاملا فرق می‌کند‪ .‬انتخاب��ات مجلس بايد براي‬ ‫‪290‬نفر نماينده انتخاب ك��رد‪ .‬گروه‌های مختلف می‌توانند‬ ‫با هم معامله کنند‪.‬‬ ‫یکدست و هماهنگ نبود؟‬ ‫‪ l‬اصال نبود‪.‬‬ ‫حتی بین نامزدهای سی نفره لیست تهران جبهه‬ ‫متحد اصولگرایان رقابت وجود داشت؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همین طور اس��ت‪ .‬در همین لیس��ت تهران‬ ‫جبهه متحد باز گروه‌های مختلف رفتند و گروه بندی کردند‪.‬‬ ‫موتلفه رفت برای خودش گروه تبلیغ درست کرد‪ .‬هر کدام از‬ ‫اضالع حتی خود افراد‪ ،‬همین لیست ‪ 30‬نفره به چند لیست‬ ‫پنج نفره‪ ،‬شش نفره و س��ه نفره تبدیل شد‪ .‬یعنی اضالع به‬ ‫تصمیم خودش��ان هم پایبند نبودند متاسفانه‪ .‬فرمولش هم‬ ‫شایسته‌س��االری بود یا نبود واردش نمی‌شوم‪ ،‬چون بحث‬ ‫مجلس نیست اما این مکانیزم دیگر برای ریاست‌جمهوری‬ ‫جواب نمی‌دهد‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫ش�ورای هماهنگ�ی چ�ه؟ آیا براس�اس آس�یب‬ ‫شناسی ش�ورای هماهنگی س�ال ‪ 84‬نمی‌شود‬ ‫یک سازوکاری تعریف شود؟‬ ‫‪ l‬ش��ورای هماهنگ��ی ک��ه مدت‌هاس��ت از بین‬ ‫رفته اس��ت متاس��فانه (خنده)‪ ،‬یعنی جبهه متحد جایگزین‬ ‫شورای هماهنگی شد‪ .‬بنابراین ش��ورای هماهنگی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬شاید چیزی به نام ش��ورای هماهنگی درست کنند‪،‬‬ ‫اما س��ازوکارش جدید خواهد ب��ود و دیگر مثل س��ال ‪84‬‬ ‫نخواهد بود‪ .‬ای��ن جبهه متح��د هم عمال اع�لام کرد که‬ ‫دیگر وجود ندارد و اگر هم وجود داش��ته باش��د مکانیزمی‬ ‫‌نیس��ت که ب��رای ریاس��ت‌جمهوری جواب ده��د‪ ،‬چون‬ ‫باید ی��ک نفر انتخ��اب ش��ود‪ .‬در مجل��س باید س��ی نفر‬ ‫انتخاب می‌ش��دند که وقتی س��هیمه یک گروه در تهران‬ ‫کم می‌ش��د ب��ه س��همیه‌اش در مش��هد یا دیگر ش��هرها‬ ‫اضاف��ه می‌کردند‪ .‬اکن��ون در کل کش��ور یک نف��ر برای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری معرفی می‌ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن خیلی بعید‬ ‫است که بتوان روی وی توافق کرد‪ ،‬خیلی بعید می‌دانم که‬ ‫اصولگرایان بتوانند به نتیجه واحد برسند و یک‌نفر را به‌عنوان‬ ‫کاندیدای اصلی اصولگرایان معرفی کنند‪.‬‬ ‫اینکه گفته شد شورای هماهنگی نیروهای انقالب‬ ‫احیا ش�ود از ای�ن منظر بود ک�ه بانی این ش�ورا‬ ‫آقای‌ناطق‌نوری بود‪ ،‬هم اکنون زمزمه‌های حضور‬ ‫ایشان اس�ت با این اوصاف ممکن است دوباره‬ ‫ایشان برای احیای این تشکیالت پا جلو بگذارد؟‬ ‫‪ l‬االن بیش از ‪ 20‬اسم در اصولگرایان مطرح است‪.‬‬ ‫برخی اصولگرایان دنبال آقای ناطق هستند‪.‬‬ ‫يعني جريان هايي از اصولگرایان به‌دنبال نامزدی‬ ‫آقای ناطق نوری هستند؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬از اصولگرایان تعدادی دنب��ال آقای ناطق‬ ‫هستند‪ ،‬خود ایش��ان هم – نمی‌گویم برای کاندیدا شدن‪-‬‬ ‫تمایل دارد‪ .‬یک عده هم دنبال هاشمی رفسنجانی هستند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫از اصولگرایان؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همین‌طور است‪ ،‬مثال دیروز برای من پیامک‬ ‫آمد که فالن فرد از آقای هاش��می رفس��نجانی درخواست‬ ‫کردند که به‌صحنه بیاید‪.‬‬ ‫موتلفه چه تصمیمی‌دارد؟‬ ‫‪ l‬موتلفه هنوز بحث مصداقی را شروع نکرده است‪.‬‬ ‫اما یک طیف از این حزب گرایش به آقای هاشمی‬ ‫دارند؟‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬ای��ن گرای��ش وج��ود دارد‪ ،‬اما ن��ه برای‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ .‬بحث آقای هاش��می و ریاست‌جمهوری‬ ‫االن مطرح نیس��ت ولی در داخل معتقد ب��ه گرایش‌هایی‬ ‫به آقای هاش��می است‪ .‬ایش��ان نزد کل موتلفه چهره قابل‬ ‫قبولی هس��تند که در داخ��ل انقالب و چارچ��وب رهبری‬ ‫تعریف می‌شود‪.‬‬ ‫درباره آقای ناطق تصمیم موتلفه چیست؟‬ ‫‪ l‬همی��ن را عرض می‌کنم ک��ه در عین حال االن‬ ‫بیش از ‪ 20‬اس��م میان اصولگرایان مطرح است‪ .‬بعضی‌ها‬ ‫بیش��تر و بعضی‌ها کمتر مطرح هس��تند‪ .‬برای آقای ناطق‬ ‫هم حتما در بین موتلفه کسانی هستند که حمایت می‌کنند‪،‬‬ ‫منتها هنوز آقای ناطق و آقای هاشمی‌رفسنجانی هیچ‌کدام‬ ‫هیچ سیگنال‪ ،‬نش��انه و عالمتی که نش��ان دهد عالقه به‬ ‫کاندیداش��دن دارند نش��ان نداده اند‪ ،‬دفتر آقای هاش��می‬ ‫رفس��نجانی اعالم کرده که نظر ایشان را بعدا خواهند گفت‬ ‫که از چه کس��ی حمایت می‌کنند‪ ،‬آق��ای ناطق هم ممکن‬ ‫است از کسی حمایت کند اما اینکه خودشان وارد شود هنوز‬ ‫مطرح نیست‪.‬‬ ‫آق�ای باهنر در مصاحب�ه‌ای اعالم ک�رد نام‌آقای‬ ‫ناطق نوری ب�رای انتخابات ریاس�ت جمهوری‬ ‫مطرح است‪ ،‬جبهه پیروان خط‌امام(ره) و رهبری‬ ‫به آن س�و حرکت می‌کن�د؟ یعنی نی�م نگاهی به‬ ‫‪34‬‬ ‫آقای‌ناطق دارد؟‬ ‫‪ l‬مرحله اول این اس��ت که آقای ناطق‌نوری خود‬ ‫عالقه‌ای به ش��رکت کردن در انتخابات دارد یا خیر‪ ،‬ایشان‬ ‫بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری ‪ 76‬گفتند دیگر در هیچ‬ ‫انتخاباتی ش��رکت نخواهم کرد و تا االن ه��م روی حرف‬ ‫خودشان ایس��تادند‪ ،‬همیش��ه عالقه بوده که ایشان برای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری یا مجلس حضور پیدا کند حتی در دوره‬ ‫دوم آقای احمدی‌نژاد هم یک گروه‌هایی به‌ش��دت از آقای‬ ‫ناطق خواهش برای حضور کردند‪ ،‬اما ایشان هیچ نشانه‌ای‬ ‫از اینکه عالقه برای کاندیداتوری دارند نشان ندادند‪ ،‬اما در‬ ‫موتلفه مخصوصا برای این دوره گروه‌های خوبی هستند که‬ ‫بخش عمده‌ای عالقه به حضور آقای ناطق در صحنه دارند‪.‬‬ ‫ش�ما گفتید مدل هماهنگ�ی جبهه متح�د دیگر‬ ‫مصداق گذش�ته را ندارد‪ .‬آی�ت‌اهلل مهدوی‌کنی‬ ‫گفتند حداقل گروه‌های اصولگ�را بیایند روی دو‬ ‫نفر ائتالف کنند‪ ،‬آیا منظورش�ان این ب�ود که دو‬ ‫ائتالف بزرگ شکل گیرد تا از تکثر جلوگیری شود؟‬ ‫‪ l‬من فرمایش آیت‌اهلل مهدوی‌کنی را نشنیدم‪.‬‬ ‫یک درخواستی را هم آقای عسگراوالدی داشتند‬ ‫که طیف‌های اصولگ�را روی حداقل گزنیه‌ها وارد‬ ‫میدان شوند‪.‬‬ ‫‪ l‬منتها در انتخابات مجلس نهم هم این بحث بود‬ ‫که به جای ‪ 30‬نفر‪ 40 ،‬نفر را معرفی کنند‪ .‬در یکی از استان‌ها‬ ‫نیز به جای پنج نفر شش نفر را معرفی کردند‪ ،‬برای اینکه یک‬ ‫مقدار هم افراد عالقه بود مردم قدرت انتخاب داشته باشند‬ ‫و هم اینکه سعی ش��ود هر مقدار ممکن است جذب بیشتر‬ ‫شود و دایره اصولگرایی گسترش بیشتری پیدا کند‪ .‬به‌طور‬ ‫طبیعی وقتی یک نفر كنار گذاشته شود حامیان وی هم کنار‬ ‫می‌روند‪ ،‬این فکر حتی در مجلس نهم هم بود که حداقل در‬ ‫مرحله اول یک مقدار بیشتر معرفی کنند بعد در مرحله نهایی‬ ‫بعد از نظر سنجی به لیست قطعی برسند‪ ،‬اینجا هم ممکن‬ ‫اس��ت در مرحله اولی دو نفر معرفی شوند نه اینکه دو گروه‬ ‫شوند و در داخل رقابت کنند‪ ،‬این نقض غرض است‪ .‬منظور‬ ‫این است که کل اصولگرایان به این توافق برسند که ما این‬ ‫دو نفر را معرفی می‌کنیم‪ ،‬مث�لا عده‌ای دنبال دکتر والیتی‬ ‫هستند و عده‌ای دنبال ناطق‌‌نوری ‪ .‬مثال بگویند ما والیتی‬ ‫و ناطق نوری را معرفی می‌کنیم ه��ر کدام از اصوگرایان به‬ ‫هر‌کدام از این دو نامزد ر‌ای دادند از نظر ما مش��کلی ندارد‪،‬‬ ‫این موجب می‌شود که یک مقدار دایره اصولگرایی و دایره‬ ‫جذبش بیشتر خواهد ش��د اما من شخصا فکر می‌کنم حتی‬ ‫با این مکانیزم هم مشکل حل‌نخواهد شد‪ ،‬یعنی بگوییم دو‬ ‫نفر‪ ،‬شاید مشکل بیشتر شود‪.‬‬ ‫یعنی می‌گویید مثل سال ‪ 84‬خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬ه��م اکن��ون حداقل پنج‪ ،‬ش��ش نف��ر از‬ ‫اصولگرایان کاندیدا خواهند شد و هیچ‌کدام به‌نفع دیگری‬ ‫کنار نخواهند رفت‪.‬‬ ‫یعنی می‌گویید مثل سال ‪ 84‬خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم حداقل‬ ‫پنج‪ ،‬شش نفر از اصولگرایان کاندیدا می‌شوند که هیچ‌کدام‬ ‫به نفع دیگری کنار نخواهند رفت‪ .‬ما می‌گوییم انتخاب دو یا‬ ‫سه نفر موجب نمی‌شود که اصولگرایان به‌وحدت برسند‪ .‬من‬ ‫برای انتخابات ریاست‌جمهوری امکان رسیدن به وحدت را‬ ‫میان طیف‌های اصولگرا خیلی خیلی کم می‌دانم همچنان‬ ‫که در رقابت سیاسی سال ‪ 84‬و ‪ 88‬آنها نتوانستند به این مهم‬ ‫دست پیدا‌کنند‪.‬‬ ‫آقای والیتی را شما مطرح کردید‪ .‬ایشان سال ‪84‬‬ ‫گفت اگر آقای هاشمی در صحنه بیاید من نمی‌آیم‬ ‫و همین اتفاق هم افتاد‪ ،‬حاال اگر آقای ناطق‌نوری‬ ‫کاندیدا ش�وند‪ ،‬آقای والیتی در صحنه می‌ماند؟‬ ‫االن ش�رایط حضور وی چگونه است؟ بعضی‌ها‬ ‫می‌گویند که آق�ای والیتی انتظ�ار دارد که طیف‬ ‫کثیری از اصولگرایان از وی دع�وت کنند‪ .‬آیا در‬ ‫فضای کنونی احتمال دارد که طیف‌های اصولگرا‬ ‫بیایند از کسی دعوت کنند؟‬ ‫‪ l‬من سخنگوی ایشان نیس��تم ولی سال ‪ 84‬من‬ ‫گفتم از میان آقایان والیتی‪ ،‬الریجانی و هاشمی رفسنجانی‬ ‫باید یک نفر کاندیدا شود اما متأسفانه هر سه شرکت کردند‪.‬‬ ‫اما آقای والیتی به نفع آقای هاشمی رفسنجانی‬ ‫کنار کشید؟‬ ‫‪ l‬خیر تا آخر بود‪ .‬وقتی یک ماه آخر احس��اس کرد‬ ‫شرایط مناسب نیس��ت از رقابت انصراف داد و این کار را به‬ ‫نفع کسی نکرد‪ .‬همچون آقای محسن رضایی که وی هم‬ ‫در حمایت از نامزد دیگ��ری کنار نرفت‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫معتقدم زمانی که آقای والیتی از ادامه راه منصرف شد یک‬ ‫مقدار دیر بود چون تش��تت میان طیف‌های اصولگرا اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬اگر آق��ای والیتی می‌ماند وقتی ش��ورای هماهنگی‬ ‫نیروهای انقالب به تصمیم نهایی می‌رس��ید بعد می‌گفت‬ ‫من به تصمیم ش��ورا احت��رام می‌گذارم و کنار می‌کش��م‪،‬‬ ‫شاید مشکل اصولگرایان بهتر حل می‌شد‪ ،‬اما وقتی اعالم‬ ‫انص��راف داد که عمال دیگ��ر ش��ورای هماهنگی تصمیم‬ ‫نهایی را اعالم نک��رد و گروه‌های مختل��ف نامزد مطلوب‬ ‫خود را معرف��ی کردند‪ .‬البته م��ن فکر می‌کنم ک��ه انتظار‬ ‫آقای والیتی انتظار درس��تی بود‪ ،‬س��ابقه‌اش کاملا خوب‬ ‫بود‪ .‬بر همین اس��اس اعتقاد داشت که ش��ورای هماهنگی‬ ‫نیروهای انقالب باید خیلی سریع‌تر نتیجه‌گیری و حمایت‬ ‫از ایش��ان را اعالم کند‪ ،‬من می‌گویم اگر ی��ک مکانیزمی‌‬ ‫تشکیل شود که از آقای ناطق یا آقای والیتی دعوت کند و‬ ‫هر کدام دعوت نش��دند از دیگری حمایت کنن��د‪ -‬به این‬ ‫معنا که اگر آق��ای ناطق به صحنه آمد حتم��ا آقای والیتی‬ ‫از وی حمایت کند یا اگر آقای والیتی از س��وی آن مکانیزم‬ ‫انتخاب شد آقای ناطق‌نوری از وی حمایت کند‪ -‬تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پس از صحبت‌های ش�ما این ط�ور نتیجه‌گیری‬ ‫می‌ش�ود که ذهن جبه�ه پیروان خط‌ام�ام(ره) و‬ ‫رهبری روي دو گزینه آقایان والیتی و ناطق‌نوری‬ ‫می‌چرخد؟‬ ‫‪ l‬ای��ن دو‪ ،‬گزینه‌ه��ای ج��دی جبه��ه پی��روان‬ ‫خط‌امام(ره) و رهبری هس��تند‪ ،‬اما هنوز مش��خص نیست‬ ‫که به صحنه می‌آیند‪ .‬البته نام اف��راد دیگری هم در جبهه‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫مثل آقایان متکی و پورمحمدی؟‬ ‫‪ l‬اخیرا چون گفتند بزرگترین مشکل کشور مساله‬ ‫اقتصاد اس��ت وزنه اقتصادی��ون همچ��ون نهاوندیان و آل‬ ‫اسحاق مقداری س��نگین‌تر از افرادی مثل آقایان متکی و‬ ‫پورمحمدی شده است‪ .‬من فکر می‌کنم اگر آقای ناطق‌نوری‬ ‫یا آقای والیتی تمایل نشان دهند جبهه پیروان جبهه پیروان‬ ‫خیلی سریع به طرف آنها خواهد رفت‪.‬‬ ‫اگر موافقيد بحث طیف‌های دیگر را باز کنیم‪ .‬فکر‬ ‫می‌کنید جبهه پایداری تمای�ل پیدا کند با یکی از‬ ‫دو طیف تحولخواه یا جبهه پیروان خط‌امام(ره) و‬ ‫رهبری ائتالف کند؟‬ ‫‪ l‬همان موقع ک��ه در مجلس هش��تم بودم خیلی‬ ‫تالش کردم پایداری به جبهه متحد بپیوندد‪ .‬حتی یکی دو‬ ‫بار هم من مصاحبه کردم و گفتم امیدوارم جبهه پایداری به‬ ‫طیف‌های دیگر اصولگرا ملحق شود‪ ،‬منتها آنها رسما گفتند‬ ‫چنین امیدی نداشته باشید‪ ،‬االن که فاصله زیادتر شده است‬ ‫ضمن آنکه مساله ریاست‌جمهوری امکان وحدت را خیلی‬ ‫کمتر می‌کند‪ ،‬این امکان وجود داشت که در انتخابات مجلس‬ ‫پایداری بگوید به من سهم دهید و با یک سهمیه کم یا زیاد‬ ‫با دیگر طیف‌ها همراهی کند‪ ،‬اما در بحث ریاست‌جمهوری‬ ‫که دیگر بحث س��هم مطرح نیست چون قرار است یک نفر‬ ‫انتخاب شود بنابراین احتمال پیوستن جبهه پایداری به سایر‬
‫طیف‌های اصولگرا کاملا منتفی است‪.‬‬ ‫ایثارگران چطور؟‬ ‫‪ l‬ایثارگ��ران نیز هم اکنون به پای��داری نزدیک‌تر‬ ‫هس��تند به عالوه آنکه جبهه پایداری اعالم کرده که وارد‬ ‫بحث مصداق خواهد شد و کاندیدا معرفی می‌کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫حتما آنها کاندیدای خود را خواهند داشت‪.‬‬ ‫شما گفتید ایثارگران به س�مت پایداری متمایل‬ ‫شده‪ ،‬آیا احتمال دارد این دو به ائتالف برسند؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم احتمال آنکه ايثارگران با پایداری‬ ‫روی یک نامزد به توافق برسد‪ ،‬وجود دارد‪ ،‬ولی بعید می‌دانم‬ ‫هیچ‌کدام از اینها با جبهه پی��روان خط‌امام(ره) و رهبری به‬ ‫توافق برسند‪.‬‬ ‫احتمال غافلگیری در انتخابات سال ‪ 92‬مثل سال‬ ‫‪ 84‬و ‪ 76‬وجود دارد؟‬ ‫انتخابات سال ‪ 92‬را مثل سال ‪ 84‬می‌بینید یا مثل‬ ‫‪ 88‬؛یعنی دو قطبی می‌ش�ود یا آرا بی�ن نامزدها‬ ‫پخش خواهد شد و رقابت به دور دوم می‌کشد؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم که به س��ال ‪ 84‬نزدیک‌تر باشد‬ ‫یعنی حتما از اصولگرایان پنج‪ ،‬ش��ش نفر در صحنه رقابت‬ ‫می‌مانند‪ .‬از اصالح‌طلبان هم احتم��اال یکی دو نفر خواهند‬ ‫بود‪ .‬فک��ر می‌کنم احتمال توزیع آرا زیاد اس��ت که بر‌همین‬ ‫اساس امکان دو مرحله اي شدن انتخابات تقویت می‌شود‪.‬‬ ‫اگر اصالح‌طلبان تک نامزدی بیایند احتمال دارد‬ ‫نامزد آنها یک پای مرحله دوم باشد؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم قدری مشکل است که به‌وحدت‬ ‫برس��ند‪ ،‬اگر این اتفاق بیفت��د و رای اصولگرای��ان توزیع و‬ ‫‪ l‬من پنجاه س��ال اس��ت ک��ه وارد کار سیاس��ی‬ ‫ش��دم‪ ،‬از س��ال ‪ 41‬و بعد هم ‪ 15‬خرداد ‪ ،42‬بع��د از انقالب‬ ‫هم فعالیت��م را ادامه دادم‪ .‬اینکه نظام توانس��ت در س��ی و‬ ‫چهار س��ال به‌این قدرت و اقتدار برس��د و همان شعارهای‬ ‫اوای��ل انق�لاب حفظ ش��ود و رهب��ری همان ش��عارهای‬ ‫ام��ام‌(ره) را مط��رح می‌کنن��د و م��ردم هن��وز ب��ه همان‬ ‫ش��عارها اقبال دارن��د و اص��ول انقالب ه��م کوچکترین‬ ‫تغییری نک��رده خیلی مهم اس��ت‪ .‬ام��ام‌(ره) فرمودند که‬ ‫فلس��طین پاره تن اس�لام اس��ت و رهبر معظ��م انقالب‬ ‫هم در اجالس تهران از فلس��طین نام بردن��د‪ ،‬آن روز امام‬ ‫می‌فرمودند که جمهوری اس�لامی نه یک کلمه بیش��تر و‬ ‫نه یک کلمه کمتر‪ ،‬رهب��ری و مردم برهمي��ن اصل تاكيد‬ ‫مي كنند‪.‬آن موقع عدالت جزو اصول اصلی انقالب بو‪‌،‬اکنون‬ ‫هم همینطور است‪ .‬امام‌(ره) به ساختار حاکم بر‌جهان مثل‬ ‫سازمان‌ملل گالیه و اعتراض کرد‪ .‬مقام معظم رهبری هم در‬ ‫فرمایش اخیرشان همین را فرمودندکه این ساختارها معیوب‬ ‫است بنابراین شعارهای اصلی انقالب هیچ تغییری نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در هیچ انقالبی در جهان سراغ نداریم که بعد از چندی تغییر‬ ‫محتوا در اصول آنها رخ نداده باش��د‪ ،‬اما در ایران شعارهای‬ ‫انقالبی پررنگ‌تر شده اس��ت‪ ،‬مردم با همان شور و هیجان‬ ‫در انتخابات ریاست جممهوری ‪ 88‬شرکت کردند و مشارکت‬ ‫باالی ‪ 40‬میلیون نفر بود‪ .‬این نش��ان می‌دهد جامعه شکل‬ ‫انقالبی خودش را حفظ کرده اس��ت این نوید بخش اس��ت‬ ‫برای کسانی مثل من که عمرشان را برای انقالب گذاشتند‪.‬‬ ‫نکته دوم در هر حال اقتدار نظام به واسطه حضور مردم است‪،‬‬ ‫باالترین قدرت نظام پشتوانه مردمی‌است‪ .‬خوشبختانه این‬ ‫شعار هم در دنیا جا افتاد‪ .‬بعد از اجالس تهران همه گفتند که‬ ‫اقتدار جمهوری‌اسالمی به بمب هس��ته‌ای نیست‪ ،‬بلکه به‬ ‫اتحاد مردم با رهبری است بنابراین بزرگ‌ترین امید ما این‬ ‫است که این اقتدار‪ ،‬وحدت و یکپارچگی در انتخابات آینده ‪92‬‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬مردم با شور و هیجان بیایند و در انتخابات شرکت‬ ‫کنند‪ ،‬هر‌کس��ی را مردم انتخاب کنند تا آن‌موقع که وی در‬ ‫چارچوب قانون اساسی باشد مورد تائید نظام هم است‪ .‬برای‬ ‫ما فرق نمی‌کند در انتخابات آقای ناطق باش��د یا والیتی یا‬ ‫دیگری‪ .‬مهم برگزاری انتخابات سالم است تا دوباره وحدت‬ ‫خودمان را به دنیا نشان دهیم و با قدرت بتوانیم راه انقالب‬ ‫را ادامه دهیم‪g .‬‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬نگاه کلی نظام این اس��ت که همه کسانی که در‬ ‫مرزهای داخل کش��ور زندگی می‌کنند و به قانون اساس��ی‬ ‫و والیت فقی��ه اعتقاد دارند ح��ق فعالیت سیاس��ی دارند و‬ ‫می‌توانند کاندیدا ش��وند یا کاندیدا معرفی کنند‪ ،‬بنابراین از‬ ‫نظر نظام تکنوکرات‌هایی مثل جهانگیری و نجفی یا حتی‬ ‫خاتمی و عارف هر‌کدام بخواهند مشکلی برای کاندیداتوری‬ ‫در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم ندارند‪ .‬من فکر‬ ‫می‌کنم اصالح‌طلبان به اینکه به نامزد واحد برسند نزدیک‌تر‬ ‫باش��ند‪ ،‬اینکه بعضی گفتن��د از نامزدی اصولگ��را حمایت‬ ‫می‌کنند منظورشان آقایان ناطق یا هاشمی رفسنجانی بود‬ ‫که هیچ‌کدام از این دو بزرگوار معلوم نیست کاندیدا شوند‪ .‬اگر‬ ‫آقایان والیتی‪ ،‬نهاوندیان یا آقای پورمحمدی نامزد ش��وند‬ ‫بعید است اصالح‌طلبان از اینها حمایت کنند‪ .‬االن وزنه آقای‬ ‫عارف در اصالح‌طلبان قوی‌تر است مثل اینکه وی کارهایش‬ ‫را شروع کرده و در بین اصالح‌طلبان و اصولگرایان معروف‌تر‬ ‫باشد و االن هم کاملا در چارچوب نظام کار می‌کند و عضو‬ ‫شورایعالی انقالب فرهنگی است که این مساله به وی کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬فکر می‌کنم اصالح‌طلبان در نهایت به طرف عارف‬ ‫بروند‪ .‬بعید می‌دانم خاتمی وارد ش��ود چون بعد از فتنه سال‬ ‫‪ 88‬اعتراض‌های تندی به ایشان شد‪ .‬احتمال اینکه آقایان‬ ‫جهانگی��ری یا نجفی ه��م بتوانند در داخ��ل اصالح‌طلبان‬ ‫محل اجماع نظر شوند نیز کم است‪ .‬در کل معتقدم وحدت‬ ‫اصالح‌طلبان روی آقای عارف شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫اگر صحبتی در آخر دارید بفرمایید؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬در این دو دوره کاملا نتایج دقیقه نود تعیین‬ ‫کننده اس��ت‪ .‬در انتخابات اول ریاس��ت‌جمهوری بنی‌صدر‬ ‫مدت‌ها برنامه‌ری��زی کرده بود و کاملا پیش‌بینی می‌ش��د‬ ‫که انتخاب ش��ود‪ ،‬چون جزو ش��ورای انقالب هم بود‪ ،‬بعد‬ ‫از وی آقای شهید رجایی کاملا مش��خص بود که انتخاب‬ ‫می‌شود‪ .‬بعد از ش��هید رجایی کس��ی در ریاست‌جمهوری‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری ش��ک نداشت‪ .‬بعد از ایش��ان هم آقای‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی اینقدر مطمئن بود ک��ه دور دوم یک‬ ‫رقیب برای خود‌ تراش��ید و آقای احمد توکل��ی را آوردند و‬ ‫حتی به آق��ای توکلی هم گفت «به صحن��ه رقابت بیایيد و‬ ‫هزینه‌های تبلیغات شما را من تأمین می‌کنم‪ ،‬بیایید و تبلیغ‬ ‫کنید و هرچه می‌خواهید بگویید‪ ».‬آقای هاشمی این کار را‬ ‫نه برای گرم کردن عرصه رقابت بلکه برای ورود جدی آقای‬ ‫توکلی انجام داد‪ .‬در سال ‪ 76‬چنین تصوراتی هم برای آقای‬ ‫ناطق‌نوری می‌شد‪ ،‬اما نتیجه ش��مارش آرا برای ما تعجب‬ ‫آور ب��ود چون برخی دوس��تان چند روز قب��ل از انتخابات با‬ ‫آقای خاتمی صحبت کردند‪ .‬ایش��ان می‌گفت امیدواراست‬ ‫دو میلیون رای بیاورد که خیلی بد نشود‪ ،‬اما با اختالف زیاد‬ ‫پیروز رقابت در س��ال ‪ 76‬ش��د‪ .‬دور دوم هم مس��لم بود که‬ ‫آقای خاتمی انتخاب می‌شود‪ ،‬اما سال ‪ 84‬دوباره غافلگیری‬ ‫دیگری رخ داد چون تا روز‌های آخر نظرس��نجی‌ها نش��ان‬ ‫می‌دادند که آقای احمدی‌نژاد در میان هشت نامزد شانس‬ ‫آخر است این نشان می‌دهد که لحظات آخر تعیین کننده بود‬ ‫و مردم به شعارهای آقای احمدی‌نژاد همچون رجایی ثانی‬ ‫عالقه نشان دادند‪ .‬دور دوم آقای احمدی‌نژاد هم مشخص‬ ‫بود ایش��ان رای می‌آورد‪ .‬در زمان حاضر ه��م آنچه تا االن‬ ‫می‌بینیم احتمال غافلگیری وجود دارد‪ ،‬اما این احتمال کمتر‬ ‫از سال ‪ 76‬یا ‪ 84‬است‪ .‬چون هم اکنون نامزدهای اصولگرا‬ ‫‪ 20‬نفر هستند و بعید است کسی خارج از اینها بیاید و مطرح‬ ‫شود‪ .‬البته انتخابات مجلس هم همین طور است‪ .‬انتخابات‬ ‫مجلس اول چند م��اه بعد از رئیس‌جمهور ش��دن بنی‌صدر‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اما ترکیب صد‌در‌صد علی��ه بنی‌صدر بود چون‬ ‫وقتی عدم کفایت وی به رای گذاشته شد فقط یک نفر با آن‬ ‫مخالفت کرد‪ ،‬آیت‌اهلل یزدی در مجلس چهارم نایب رئیس‬ ‫بود‪ ،‬اما در دوره بعد رای نیاورد یا آقای کروبی رئیس مجلس‬ ‫سوم بود اما در مجلس چهارم رای نیاورد‪ .‬مجلس پنجم هم‬ ‫یک دس��ت اصولگرا بود‪ ،‬اما مجلس ششم کاملا ترکیب به‬ ‫دس��ت رقیب افتاد‪ ،‬در مجلس هفتم اصولگرایان می‌گفتند‬ ‫کاری کنیم که اصالح‌طلبان دو سوم رای نداشته باشند چون‬ ‫فکر می‌کردند اگر این اتفاق بیفتد اصالح‌طلبان برای تغییر‬ ‫قانون‌‌اساسی گام برمی‌دارند‪ ،‬اما مجلس هفتم یکپارچه دست‬ ‫اصولگرایان افتاد‪ .‬شوراها هم همین طور بود‪ .‬شورای اول کال‬ ‫اصالح‌طلبان حاکم بودند‪ ،‬اما شورای دوم و سوم کاملا این‬ ‫طرفی شد بنابراین نتایج دقیقه نود همیشه احتمالش است‬ ‫ولی فکر می‌کنم این اتفاق در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫آینده احتمالش کمتر شد‪.‬‬ ‫است؟ برخی گزینه آقای خاتمی را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫برخ�ی دنب�ال تکنوکرات‌هایی مث�ل جهانگیری‬ ‫و عارف هس�تند‪ .‬ع�ده‌ای از آنها ه�م می‌خواهند‬ ‫از نامزدی اصولگ�را حمایت کنند‪ .‬ن�گاه نظام به‬ ‫فعالیت انتخاباتی اصالح‌طلبان چگونه است؟‬ ‫پخش شود احتمال آنکه مرحله دوم بین دو نامزد اصولگرا و‬ ‫اصالح‌طلب رقابت ادامه پیدا کند وجود دارد‪.‬‬ ‫در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم حداقل‬ ‫پنج‪ ،‬شش نفر‬ ‫از اصولگرایان‬ ‫کاندیدا می‌شوند‬ ‫که هیچ‌کدام به نفع‬ ‫دیگری کنار نخواهد‬ ‫رفت‬ ‫فکر می‌کنید اصالح‌طلبان وضعیت شان چه‌طور‬ ‫‪35‬‬
‫جناح راست اصولگرايان با كدام نامزد وارد مي شود؟‬ ‫اگر طيف هايي مانند موتلفه‪ ،‬جامعه اسالمي مهندسين و ديگر گروه هاي سنتي تحت ائتالف جبهه پيروان امام و رهبري را جناح راست‬ ‫اصولگرايان بدانيم‪ ،‬اين گمانه هر روز جدي‌تر مي‌شود كه اين طيف عزم ورود به عرصه انتخابات سال ‪ 92‬را كرده است‪ .‬طيفي كه نزديك به‬ ‫چهره‌هايي چون علي اكبر ناطق نوري‪ ،‬علي الريجاني‪ ،‬حبيب اهلل عسگر اوالدي و محمدرضا باهنر است‪ ،‬اكنون نامزدهايي متعدد را براي ورود‬ ‫به عرصه مشاهده مي‌كند‪ .‬از ميان نامزدهايي چون علي اكبر واليتي‪ ،‬علي اكبر ناطق نوري‪ ،‬علي الريجاني‪ ،‬مصطفي پور محمدي‪،‬‬ ‫منوچهر متكي و حتي چهره‌هاي جوان‌تري چون محمد نهاونديان كدام يك وارد عرصه مي‌شوند؟‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪2‬‬ ‫مصطفي صادقي‬ ‫علی‌اکبر والیتی‬ ‫چهره‌ای نام‌آش��نا که البت��ه وجه��ه دیپلماتیک‌اش‬ ‫به‌سبب س��الیان متمادی حضورش در کسوت وزیر خارجه‬ ‫و پس از آن مشاورت مقام معظم رهبری در امور بین‌اللمل‬ ‫بر وجهه سیاس��ی‌اش ارجحیت دارد‪.‬این دیپلمات ‪ 67‬ساله‬ ‫اصالتا ش��میرانی اس��ت و آنگونه که خود روایت می‌کند از‬ ‫کودکی عالقه فراوانی به خواندن کتاب‌های تاریخی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬او که از مردان سیاست روزگار ماس��ت‪ ،‬در اهمیت‬ ‫مطالع��ات تاریخى براى حرف��ه سیاس��تمدارى مى‌گوید‪:‬‬ ‫«هر کسى که بخواهد سیاس��ت را خوب بفهمد‪ ،‬باید تاریخ‬ ‫بداند‪ .‬اگر تاریخ نداند‪ ،‬راه به‌جایى نمى‌برد‪ ».‬نکته جالب در‬ ‫مورد او این اس��ت که در س��ال ‪ 1343‬در کنکور سراسرى‬ ‫رتبه ‪ 49‬کش��ورى را به دس��ت آورد و در رش��ته پزش��کى‬ ‫دانشگاه تهران پذیرفته ش��د‪.‬والیتی دوره تخصص اطفال‬ ‫را در مرکز طبى کودکان دانش��گاه ته��ران و فوق‌تخصص‬ ‫بیمارى‌هاى عفون��ى را در دانش��گاه جان‌هاپکینز آمریکا‬ ‫گذران��د‪ .‬او پس از پیروزى انقالب اس�لامى‪ ،‬مدتى معاون‬ ‫وزارت بهدارى بود‪ ،‬در دوره اول مجلس به نمایندگى مردم‬ ‫تهران انتخاب شد و سپس به مدت ‪ 16‬سال‪ ،‬در دوره‌هاى‬ ‫ریاست‌جمهورى حضرت آیت‌اهلل خامنه‌اى و‌ آقاي‌هاشمى‬ ‫رفس��نجانى‪ ،‬به‌عنوان وزیر خارجه حضور داش��ت و از این‬ ‫حیث‪ ،‬پرسابقه‌ترین وزیر جمهورى اسالمى به شمار مى‌آید‪.‬‬ ‫پس از دوم خ��رداد ‪ ،1376‬با آنکه خاتم��ى‪ -‬رئیس‌جمهور‬ ‫وقت‪ -‬س��لیقه و دی��دگاه وى را براى عضوی��ت در کابینه‬ ‫مى‌پس��ندید كمال خرازي جاي او نشست و واليتي راهى‬ ‫دفتر مقام‌معظم‌رهبرى شد و مش��اور بین‌الملل ایشان شد‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز در این س��مت حضور دارد‪.‬اگ��ر چه او نیز در‬ ‫انتخابات سال ‪ 84‬از جمله افرادی بود که کاندیداتوری‌اش‬ ‫را اعالم ک��رد و در کنار چه��ار چهره اصولگ��رای دیگر به‬ ‫ش��ورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی پیوسته بود‪،‬‬ ‫اما اندکی بعد با مس��جل ش��دن حضور هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫سياست‬ ‫دنبال مدل جبهه متحد نیستیم‬ ‫در این میان اما حبیب‌اهلل عس��گر‌اوالدی نیز حرفی‬ ‫چه کسی کاندیدا می‌شود؟‬ ‫اگر از مباحث چگونگی ورود جناح راست اصولگرایان‬ ‫به انتخابات بگذریم‪ ،‬حاال باید به این فکر کنیم که چه کسی‬ ‫کاندیدای اصلی آنها در انتخابات سال ‪ 92‬خواهد بود‪.‬‬ ‫در این میان اگر چه حبیب‌اهلل عس��گر‌اوالدی اذعان‬ ‫می‌کند که ‪ 25‬چهره بالقوه اصولگرا آماده ورود به این عرصه‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما از میان این افراد بی‌‌ش��ک برخی به اصطالح‬ ‫چهره‌ترند و شانس رای‌آوری بیش��تری دارند‪.‬از میان تمام‬ ‫گزینه‌هایی که خ��ود به جهت صبغه و س��ابقهکار حزبی از‬ ‫اين طيف به‌شمار می‌روند‪ ،‬می‌توان به پنج گزینه مطرح و‬ ‫اصلی رسید‌؛ علی‌اکبر ناطق‌نوری‪ ،‬منوچهر متکی‪ ،‬مصطفی‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬علی‌اکبر والیتی و علی الریجانی‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫آیا باز هم باید منتظر تشکیل یک لویی‌جرگه از سوی‬ ‫اصولگرایان جناح راست باشیم؟ آیا این طیف سیاسی قرار‬ ‫است چیزی ش��بیه ش��ورای هماهنگی نیروهای انقالب‬ ‫یا مثال مدلی مانن��د ‪ 8+7‬یعنی آنچه در انتخابات پیش��ین‬ ‫مجلس تجربه شد‪ ،‬را در پیش‌ بگیرند؟‬ ‫کدام کاندی��دا از می��ان اف��راد مطرح طیف س��نتی‬ ‫اصولگرایان نهایتا راه پاستور را در پیش خواهد گرفت؟‬ ‫این س��واالت اگر چه هنوز هیچ پاسخ روشنی ندارند‪،‬‬ ‫اما هر چه هست یک مساله قطعی است؛ اصولگرایان سنتی‬ ‫عزم پاس��تور کرده‌اند‪.‬ح��اال در همین راستاس��ت که عضو‬ ‫جبهه پیروان خط‌ام��ام و رهبری از آغ��از فعالیت انتخاباتی‬ ‫این جبهه خبر داده اس��ت‪.‬احمد کریمی‌اصفهانی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫جامعه اسالمی اصناف و بازار و عضو جبهه پیروان خط‌امام‬ ‫و رهبری با بیان اینکه جبه��ه پیروان هیچ مصداقی را برای‬ ‫انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در نظر نگرفته‪ ،‬اظهار داشته‬ ‫اس��ت‪ « :‬طبق برآوردهایی که داش��تیم ‪ 32‬نامزد احتمالی‬ ‫ب��رای انتخابات آتی وج��ود دارند‪ ،‬بنابراین م��ا می‌خواهیم‬ ‫برنامه‌ه��ا و سیاس��ت‌های نامزدهای اصولگرا را بررس��ی‬ ‫کنیم و سپس به مصداق برس��یم‪ ».‬وی با بیان اینکه جبهه‬ ‫پیروان خط‌امام و رهبری در جلسه هفته گذشته خود‪ ،‬بحث‬ ‫بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری را کلید زده است‪ ،‬افزوده‪:‬‬ ‫«بررسی ویژگی‌های رئیس‌جمهور آینده‪ ،‬شرایط انتخابات‬ ‫آتی و سیاس��ت‌های مدنظر جبهه پیروان برای انتخابات از‬ ‫جمله مواردی است که نشان می‌دهد برنامه مطالعاتی آنها در‬ ‫جبهه پیروان آغاز شده است‪ ».‬کریمی‌اصفهانی در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره زمان دیدار اعضای جبهه پیروان با نامزدهای‬ ‫احتمالی گفت‪« :‬هنوز زمان‌بندی مشخصی از سوی جبهه‬ ‫پیروان ب��رای انتخابات آتی معین نش��ده‪ ،‬چرا‌که فعال تنها‬ ‫بحث‌های مطالعاتی آغاز شده اس��ت‪ ».‬وی گفته است که‬ ‫جبهه پیروان خط‌امام و رهب��ری از بین نامزدهای احتمالی‪،‬‬ ‫تنها نامزدهای اصولگرا را مورد بررسی قرار خواهد داد‪.‬آنچه‬ ‫مشخص است تفاوت آرا در مورد نحوه ورود به انتخابات در‬ ‫میان سنتی‌ها تنها به تشکل‌های چهارده‌گانه جبهه پیروان‬ ‫خالصه نمی‌ش��ود‪ .‬حال آنکه حتی برخ��ی خبرها از تفاوت‬ ‫اندیشه در میان اعضای اصلی برخی تشکل‌ها و احزاب بزرگ‬ ‫این مجموعه از جمله جامعه اسالمی مهندسین و حتی موتلفه‬ ‫روایت دارد‪.‬آیت‌اهلل مهدوی‌کنی که اکنون در قامت و نقشی‬ ‫قرار دارد که روزگاری علی‌اکبر ناطق‌نوری آن جایگاه را در‬ ‫اختیار داشت ‪-‬یعنی محوریت بخشي از اصولگرایان ‪ -‬حاال‬ ‫و در حالی که کمتر از یک‌سال به انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫مانده در پاس��خ به اینکه باتوجه به پیش رو بودن انتخابات‬ ‫توصیه ش��ما به جناح اصولگرا چیس��ت؟ و آیا فکر می‌کنید‬ ‫وحدت بین نیروهای اصولگرا حاصل می‌ش��ود؟ می‌گوید‪:‬‬ ‫«من کلمه وحدت را به‌کار نمی‌برم و از کلمه ائتالف استفاده‬ ‫می‌کنم‪ .‬وحدت به معنی یکی شدن است که این امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪ .‬به هر‌ترتیب اختالف‌س��لیقه وجود دارد و باید این را‬ ‫پذیرفت اما برای رسیدن به اهداف اصلی باید اشتراکاتمان‬ ‫را بیشتر کنیم‪ .‬توصیه من در انتخابات مجلس نیز همین بود‬ ‫اما برخی متاس��فانه عمل نکردند‪ .‬م��ن نمی‌گویم فردی را‬ ‫مش��خص کنید و بگویید این آقا کاندیدا باشد بلکه آنها که‬ ‫صالحیت دارند باید به میدان بیایند و همه حتی کاندیداهای‬ ‫دیگر نیز این موضوع را قبول می‌کنند‪ ».‬آیت‌اهلل مهدوی‌کنی‬ ‫با بیان اینکه نمی‌خواهم به کاندیدای خاصی اشاره کنم‪ ،‬ادامه‬ ‫داده اس��ت‪« :‬پیش��نهاد می‌کنم حداقل روی دو نفر ائتالف‬ ‫کنند‪ .‬البته اگر بخواهیم در ای��ن موضوع حرف‌های آرمانی‬ ‫بزنیم طور دیگری می‌شود‪».‬‬ ‫از جنس س��خنان آیت‌اهلل مهدوی‌کن��ی را مطرح می‌کند‬ ‫و می‌گوید‪« :‬قصد احی��ای جبهه متح��د را نداریم‪ ».‬او در‬ ‫عین حال تاکید می‌کند‪« :‬در حال حاض��ر حدود ‪ 25‬نامزد‬ ‫برای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری برای اصولگرایان وجود‬ ‫دارد و اگر منفردان و اصالح‌طلبان نیز به آن اضافه ش��وند‬ ‫حدود ‪ 40‬نامزد وجود دارد که ما فقط یک نفر را می‌خواهیم‬ ‫انتخاب کنیم‪ ».‬عس��گر‌اوالدی با اش��اره به تجربه جبهه‬ ‫متحد اصولگرایان تصریح کرده است‪« :‬در آزمایش جبهه‬ ‫متحد اصولگرایان مخلصانه عمل شد‪ ،‬اما دیدیم که برخی‬ ‫سعی کردند ما را محاصره کنند و بعدا متوجه شدیم در این‬ ‫محاصره بسیار حساب ش��ده عمل کرده بودند‪ ».‬وی ادامه‬ ‫داده اس��ت‪« :‬در حال حاضر جبهه متح��د اصولگرایان که‬ ‫برای انتخابات مجلس بود‪ ،‬وجود ندارد و ما به‌عنوان جبهه‬ ‫پیروان خط‌امام و رهبری و موتلفه اسالمی قصد نداریم آن‬ ‫را احیاء کنیم‪ ،‬اما قصد داریم طبق نظر آیت‌اهلل مهدوی‌کنی‬ ‫به ائتالف جدید اصولگرایان توفیق پیدا کنیم‪».‬‬ ‫در انتخاب��ات‌ترجی��ح داد از نامزدی انص��راف دهد‪ .‬حاال‬ ‫هشت سال از آن زمان گذشته و بار دیگر نام این دیپلمات‬ ‫با‌تجربه در کنار اس��امی‌ کاندیداهای احتمال��ی دیگر قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬وجهه او البته این بار سیاس��ی‌تر از گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که در انتخابات مجلس نه��م از اعضای کمیته‬ ‫س��ه نفره جبهه متحد بود‪.‬والیتی در پاسخ به سوالی که آیا‬ ‫نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خواهید شد؟ اظهار داشته‪:‬‬ ‫«در ح��ال حاضر قصد ن��دارم در این خص��وص اظهارنظر‬ ‫کنم‪».‬‬ ‫والیتی در حاش��یه اجالس علم��ی‌ عدم‌تعهد هم در‬ ‫پاس��خ به س��والی درباره احتمال کاندیدات��وری‌اش برای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری از س��وی برخ��ی جریانات‪ ،‬ب��ا اکتفا به‬ ‫لبخندی و بعد از اندک��ی تامل گفت‪« :‬ح��اال اجازه بدهید‬ ‫برویم‪ .‬بعد ببینیم چه می‌ش��ود‪».‬اما در میان��ه اخبار ضد و‬ ‫نقیضی که درباره احتمال کاندیداتوری این چهره سیاسی‬ ‫مطرح و قابل اشاره است‪ ،‬مطالب یکی از سایت‌هاست که‬ ‫البته حاش��یه‌های متفاوتی را در پی داشت‪ .‬سایت «پارس‬ ‫دیلی‌نیوز» ‪۱۸‬مرداد در گزارشی نوش��ته بود‪«:‬لورا روزن‪،‬‬ ‫خبرنگار معروف واش��نگتن که ب��ه وزارت خارجه آمریکا‬ ‫بس��یار نزدیک اس��ت‪ ،‬با نقل‌قول از عباس ملکی می‌گوید‬ ‫که والیتی احتماال کاندیدای ریاست‌جمهوری آینده است‬ ‫و این شخصیت «پراگماتیست» در ماه ژوئن سال آینده با‬ ‫آمریکا به سازش می‌رس��د؛ زیرا حاکمیت دوست ندارد که‬ ‫مردم ایران به‌خاطر تحریم‌های اقتصادی‪ ،‬تحت فش��ار و‬ ‫مضیقه باش��ند‪« ».‬لورا‌روزن» خبرنگاری است که بیشتر‪،‬‬ ‫اخبار پشت‌پرده وزارت خارجه آمریکا را منتشر می‌کند‪ .‬وی‬ ‫با محافل طرفدار مماش��ات با حکومت ایران بسیار نزدیک‬ ‫اس��ت و با آنان هم��کاری می‌کند‪ .‬وی مقال��ه‌ای در مورد‬ ‫کاندیداتوری والیتی منتش��ر کرد و از یک دیپلمات سابق‬ ‫ایرانی که درحال حاضر فعالیت آکادمیک دارد و مش��اور و‬ ‫دوست نزدیک والیتی هم بوده اس��ت‪ ،‬نقل‌قول کرد‪ .‬این‬ ‫دیپلمات که نخواس��ته نامش در مقاله درج شود کسی جز‬ ‫«عباس ملکی»‪( ،‬دیپلمات ایرانی و معاون وزیر امور خارجه‬ ‫ایران) نیست که به گفته این روزنامه اکنون در دانشگاه «ام‪.‬‬ ‫آی‪.‬تی» مشغول به کار شده اس��ت‪.‬این خبر اما با واکنش‬ ‫عباس ملکی و تکذیبیه وی مواجه ش��د‪ .‬علي اكبر واليتي‪،‬‬ ‫اما گرچه حاميان زيادي از ميان جناح راس��ت اصولگرايان‬ ‫دارد اما به واسطه مواضع اش در ميان س��اير اصولگرايان‬ ‫هم هواخواهاني دارد و كمتر م��ورد انتقاد ديگر طيف هاي‬ ‫اصولگراس��ت‪ .‬برهمين اس��اس او ب��راي ورود به عرصه‬ ‫انتخابات تنها به حمايت راست گرايان سنتي اكتفا نخواهد‬ ‫كرد و منتظر اقبال بقيه طيف هاي اصولگرا خواهد ماند‪ .‬او‬ ‫در صورت نامزدي كمتر مورد انتقاد اصالح طلبان قرار مي‬ ‫گيرد و احتماال نامزدي او هاشمي رفسنجاني را از اردوگاه‬ ‫اصالح طلبان به كمپين اصولگرايان خواهد آورد‪ .‬واليتي از‬ ‫معدود اصولگرايان نسل اول است كه مورد اعتماد نسل دوم‬ ‫اصولگرايان قرار د ارد‪ .‬با اين اوصاف آيا علي اكبر واليتي به‬ ‫صحنه انتخابات وارد خواهد شد؟‬ ‫مصطفی پورمحمدی‬ ‫اگ��ر در ده��ه ‪ 60-70‬مصطف��ی پورمحم��دی ب��ه‬ ‫دلیل حض��ورش در وزارت اطالعات به‌عن��وان یک چهره‬ ‫امنیتی ش��ناخته می‌ش��د‪ ،‬حاال اما پس از ماج��رای وزارت‬ ‫کش��ور و جدایی از دولت محمود احمدی‌ن��ژاد همه او را به‬ ‫اظهارنظرهای سیاسی‌اش می‌شناسند‪ .‬اظهاراتی که البته‬ ‫به جهت حضورش در کس��وت ریاست س��ازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور اهمیتی مضاعف دارد‪.‬او از جمله وزرای سابق‬ ‫محمود احمدی‌نژاد اس��ت که اکنون به جرگ��ه منتقدان و‬ ‫مخالفانش پیوسته اس��ت‪ .‬پورمحمدی ‪ 53‬ساله متولد قم‬ ‫اس��ت‪ .‬او مقدمات و س��طح عالی (فقه‪ ،‬اصول و فلسفه) را‬ ‫در قم‪ ،‬خارج فقه و اصول را در مشهد‪ ،‬قم و تهران به پایان‬ ‫‪37‬‬
‫سياست‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫پورمحمدی در س��طح چهار فقه و حقوق اس�لامی‬ ‫(معادل دکت��را) در حوزه علمی��ه تحصیل کرده اس��ت‪.‬او‬ ‫در فاصله س��ال‌های ‪ 1358‬تا ‪ 1365‬دادس��تان انقالب در‬ ‫استان‌های خوزستان‪ ،‬هرمزگان و خراسان بود‪.‬پس از آن در‬ ‫سال ‪ 1366‬معاون وزیر اطالعات شد‪ .‬سه سال بعد ارتقای‬ ‫مقام یافت و در سمت جانشین وزیر اطالعات قرار گرفت و‬ ‫در سال ‪ 1370‬رئیس اطالعات خارجی شد‪.‬‬ ‫او البته از سال ‪ 1379‬تاکنون به تدریس علوم سیاسی‬ ‫در دانش��گاه امام صادق‌(ع) مشغول اس��ت‪ .‬پور‌محمدی با‬ ‫ورود محمود احمدی‌نژاد به پاس��تور راهی ساختمان مهم‬ ‫میدان فاطمی‌ ش��د تا س��کان هدایت وزارت کشور دولت‬ ‫نهم را به دس��ت گیرد؛ وزارت��ی که البته خیل��ی برای این‬ ‫وزیر خوش‌فرجام نب��ود‪ .‬اگر چه او تنها وزی��ری نبود که با‬ ‫حکم محم��ود احمدی‌ن��ژاد از کابینه دولت نهم جدا ش��د‪،‬‬ ‫اما متفاوت از س��ایرین حرف‌های مهم��ی‌ را پس از ترک‬ ‫پستش مطرح کرد‪.‬چندی نکش��ید که او راه قوه‌قضائیه را‬ ‫در پیش گرفت و در مسند سازمان بازرسی کل کشور قرار‬ ‫گرفت؛ پس��تی مهم که مصطفی پورمحمدی از طریق آن‬ ‫می‌تواند بر کارهای دولت نظارت کند‪.‬حاال پورمحمدی از‬ ‫افراد خبرس��از این روزهای دنیای سیاست و رسانه‌هاست‪.‬‬ ‫احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات آینده‪ ،‬نگارش نامه به‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری در ماجرایی که به ستاد فراقوه‌ای مشهور‬ ‫شد و نیز اخیرا مجادالتش با محمد‌رضا رحیمی‪‌،‬معاون اول‬ ‫محمود احمدی‌نژاد همه و همه موجب شده او از افراد مطرح‬ ‫این روزها باشد‪.‬‬ ‫او اخیرا گفته است‪« :‬بنده هیچ‌گاه حضور در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری را نفی نک��رده‌ام ولی ب��ه وقتش اعالم‬ ‫خواهم کرد و االن وقتش نرس��یده اس��ت‪ ».‬پورمحمدی‬ ‫همچنین در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی‌ب��ر اینکه‪ ،‬از‬ ‫آنجایی که عضو جامعه روحانیت مبارز هستید ممکن است‬ ‫از طرف این جامعه کاندیدا ش��وید؟ تاکنون در این راستا از‬ ‫س��وی جامعه روحانیت بحثی مطرح شده است؟ می‌گوید‪:‬‬ ‫«تاکنون صحبت رسمی صورت نگرفته است‪ ».‬وی درباره‬ ‫اینکه آیا به حضور در انتخابات فکر می‌کنید یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫«من یک مدیرعالی کشور هستم و مدیران عالی کشور به‬ ‫همه‌چیز فکر می‌کنند و موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫و کاندیدات��وری هم ش��امل آن می‌ش��ود‪ ».‬پورمحمدی‬ ‫درباره معرفی تیم هم��راه خود (کابین��ه) در صورت اعالم‬ ‫کاندیداتوری خاطرنشان کرده است‪« :‬هر زمان که درباره‬ ‫حضور یا عدم‌حضورم اعالم‌نظ��ر کردم‪ ،‬مطمئنا تیم کابینه‬ ‫موردنظر را هم معرفی می‌کنم‪».‬نکته قابل توجه در مورد او‬ ‫این است که حبیب‌اهلل عسگر‌اوالدی اخیرا به رسانه‌ها چنین‬ ‫گفته‪« :‬آقای پورمحمدی شخصیت خوبی است‪ ،‬اما ما هنوز‬ ‫تصمیم نگرفته‌ایم‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫منوچهر متکی‬ ‫منوچهر متکی مدرک کارشناس��ی عل��وم اجتماعی‬ ‫خود را از دانشگاه ال امین بنگلور هندوستان دریافت کرده‬ ‫و دوره کارشناسی ارش��د روابط بین‌الملل را در سال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫در دانشگاه تهران گذرانده اس��ت‪ .‬متکی به زبان انگلیسی‬ ‫(مکالمه و‌ترجمه) مس��لط بوده و با زبان‌های اردو و ترکی‬ ‫استانبولی نیز آشنایی دارد‪.‬‬ ‫او ریاس��ت س��تاد انتخاباتی تهران منتخب شورای‬ ‫هماهنگی نیروهای انقالب اس�لامی ک��ه علی الریجانی‬ ‫بود را در نهمین دوره انتخابات ریاس��ت‌جمهوری به عهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫منوچهر متکی پس از انقالب در بخش‌های مختلف‬ ‫وزارت امورخارجه دارای پس��ت‌های مهم��ی‌بود‪.‬وی تنها‬ ‫وزیر باقیمانده از طیف سنتی‌های اصولگرا در کابینه محمود‬ ‫احمدی‌نژاد بود که البته برکناری‌اش توسط رئیس دولت نه‬ ‫‪38‬‬ ‫تنها به سوژه نخست رسانه‌های داخلی تبدیل شد و حرف و‬ ‫حدیث‌های فراوانی را در پی داشت‪ ،‬بلکه در عرصه خارجی‬ ‫نیز به سبب نحوه برکناری‌اش آن‌هم در یک سفر خارجی و‬ ‫حین انجام ماموریت با پوشش فراوانی مواجه شد‪.‬‬ ‫او اگر‌چه در ماجرای مجادالت و حوادث س��ال ‪ 88‬از‬ ‫جمله وزرا و اف��رادی بود که تمام‌ق��د در حمایت از محمود‬ ‫احمدی‌نژاد حاضر ش��د و حتی مصاحبه‌ه��ای تندی را نیز‬ ‫انجام داد اما فرجام خوبی در کابینه بعدی رئیس دولت دهم‬ ‫نداشت‪.‬گویا ماجرای اختالف آنها آنقدر گسترده شده بود که‬ ‫حتی منوچهر متکی حاضر به مالقات با احمدی‌نژاد پیش از‬ ‫سفر خارجی‌اش نیز نشده بود‪.‬‬ ‫حاال اما هر چه هس��ت این دیپلمات ‪ 59‬س��اله که از‬ ‫چهره‌های منتقد دولت است و اخیرا در جمع امضا‌کنندگان‬ ‫نامه معروف به س��تاد فراق��وه‌ای نیز قرار گرفت��ه از زمره‬ ‫افرادی اس��ت که احتمال معرفی‌اش به‌عن��وان کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری از سوی سنتی‌های اصولگرا مطرح است‪.‬‬ ‫علی الریجانی‬ ‫نام برادران الریجانی اگرچه از ابتدای انقالب تاکنون‬ ‫به س��بب س��مت‌هایی که در آن قرار داش��ته‌اند‪ ،‬همواره‬ ‫مطرح بوده‪ ،‬اما چند سالی اس��ت که برادران الریجانی به‬ ‫افرادی موثر در سیاس��ت ما تبدیل ش��ده‌اند‪ .‬در صدر آنها‬ ‫یک برادر در س��مت ریاس��ت قوه مقننه ق��رار دارد و برادر‬ ‫دیگر قاضی‌القضات اس��ت‪.‬حاال اما علی الریجانی که در‬ ‫انتخابات س��ال ‪ 84‬کاندیدای منتخب ش��ورای هماهنگی‬ ‫نیروهای انقالب بود بار دیگر باتوجه به نزدیک ش��دن به‬ ‫زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در صدر توجهات‬ ‫و احتماالت قرار گرفته اس��ت‪ .‬خیلی‌ها معتقدند او این بار‬ ‫نیز کاندیدا خواهد ش��د‪.‬الریجانی‪ 55‬س��اله فرزند مرحوم‬ ‫آیت‌اهلل حاج‌میرزا‌هاشم آملی از علمای برجسته حوزه‌های‬ ‫علمیه نجف و قم و مرجع تقلید اس��ت و البته داماد اس��تاد‬ ‫شهید آیت‌اهلل مرتضی مطهري‪.‬‬ ‫الریجانی در سال ‪ 1358‬در رش��ته ریاضیات و علوم‬ ‫کامپیوتر در مقطع لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف با رتبه‬ ‫اول فارغ‌التحصیل شد‪.‬سپس به پیش��نهاد و توصیه استاد‬ ‫ش��هید مرتضی مطهری تغییر رش��ته داد و فوق‌لیسانس و‬ ‫دکترای خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران اخذ‬ ‫کرد‪ .‬علی الریجانی در زمینه‌ه��ای مختلف دارای تالیفات‬ ‫علمی‌است که از جمله آن سه کتاب در زمینه فلسفه کانت‬ ‫و ‪ 15‬مقاله پژوهشی در موضوعات مختلف علمی‌است‪ .‬او‬ ‫پس از پیروزی انقالب به پیش��نهاد و توصیه اس��تاد شهید‬ ‫مرتضی مطهری به س��ازمان صدا‌و‌س��یما رفت و به‌عنوان‬ ‫مدیرکل برون‌مرزی و دفتر مرکزی خبر سازمان صدا‌وسیما‬ ‫مش��غول به کار ش��د‪ .‬در س��ال‌های ‪ 1360‬و ‪ 61‬به‌عنوان‬ ‫رئیس سازمان صدا‌و‌سیما انتخاب شد‪ .‬در فاصله سال‌های‬ ‫‪ 61‬تا ‪ 70‬الریجانی س��مت‌هایی چون معاونت وزارت کار‬ ‫و امور‌اجتماعی‪ ،‬معاون وزارت پس��ت و تلگ��راف و تلفن‪،‬‬ ‫معاونت وزارت س��پاه و جانشین ستاد کل س��پاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی را به عهده گرفت‪.‬در سال ‪ 1370‬به‌عنوان‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شد و تا سال ‪ 1372‬در‬ ‫این وزارتخانه ماند‪ .‬سپس در سال ‪ 1373‬با حکم مقام معظم‬ ‫رهبری به‌عنوان رئیس س��ازمان صدا و سیمای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران منصوب ش��د و ت��ا س��ال ‪ 1383‬به مدت‬ ‫‪ 10‬سال مدیریت این سازمان را به عهده داشت‪.‬الریجانی‬ ‫که به‌عنوان نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی‬ ‫امنیت ملی مشغول به فعالیت بوده‌‪ ،‬از سال ‪ 1384‬و با آغاز‬ ‫به کار دولت نهم‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت ملی شد‪ ،‬اما در‬ ‫‪ 28‬مهر ماه سال ‪ 1386‬از این سمت استعفا داد‪.‬‬ ‫علی الریجانی پ��س از آن راه بهارس��تان را در پیش‬ ‫گرفت و با پیروزی در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه قم‬ ‫راهی پارلمان شد و البته به جای غالمعلی حدادعادل بر صدر‬ ‫مجلس هشتم نشست؛ سمتی که البته در پارلمان جدید نیز‬ ‫همچن��ان آن را بر‌عه��ده دارد‪.‬او اگرچه امروز ب��ا انتقادات‬ ‫طیف‌هایی از اصولگرایان مواجه اس��ت ام��ا‌ترجیح داده تا‬ ‫با اقدامی‌جدید و با تشکیل یک فراکسیون جدید که البته‬ ‫اعضایش فقط از اصولگرایان نیستند متحدان جدیدی را در‬ ‫پارلمان برای خود یافته و خیلی هم در میان اصولگرایان به‬ ‫اصطالح دستانش بسته نباش��د‪.‬برخی منتقدان اصولگرای‬ ‫الریجانی می‌گویند در ماجرای حوادث سال ‪ 88‬او آنگونه‬ ‫که باید واکنش نشان نداده است‪.‬خودش بارها این اتهام را‬ ‫رد کرده و البته برادرش آیت‌اهلل آملی‌الریجانی نیز اخیرا در‬ ‫جمع دانشجویان چنین گفته است‪« :‬او‪-‬علی الریجانی‪ -‬در‬ ‫زمانی که اصالح‌طلبان در کشور شلنگ انداخته بودند برای‬ ‫رهبری س��ینه س��پرکرد و البته حاال یکدفعه شده ساکتین‬ ‫فتنه!؟»‬ ‫آیت‌اهلل آملی الریجانی با اش��اره ب��ه اینکه برادرش‬ ‫فردی صبور اس��ت‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬برخی تهمت‌ها به وی‬ ‫زدند و در شهر او حتی در مساجد چه تخریب‌ها که علیه وی‬ ‫انجام دادند‪ ،‬اما من دفاع شخصی نمی‌کنم اما حیف می‌دانم‬ ‫که نیروهای معتقد و انقالبی به این شکل تخریب شوند‪».‬‬ ‫آخرین اخبار از میان اصولگرایان س��نتی این است که او از‬ ‫جمله افراد صاحب شانس برای نامزدی در انتخابات است‪.‬‬ ‫در همین حال اما س��ید‌رضا اکرمی‪‌،‬عضو جامعه روحانیت‬ ‫درباره او چنین می‌گوید‪« :‬آقای الریجانی کاندیدا نمی‌شود‬ ‫و در مجلس خواهد ماند و جای به این خوبی را رها نخواهد‬ ‫کرد‪».‬علی الریجانی اما درباره احتمال کاندیداتوری‌‌اش در‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آینده گفت‪« :‬برنامه‌ای برای‬ ‫این موضوع ندارم‪».‬‬ ‫علی‌اکبر ناطق‌نوری؛شيخ مي آيد؟‬ ‫ش��اید آن هن��گام ک��ه ب��رای اولی��ن ب��ار احتمال‬ ‫کاندیدات��وری او مطرح ش��د خیلی‌ها این مس��اله را جدی‬ ‫نگرفته و اخبار و تحلیل‌ه��ای موجود را از جمله گمانه‌های‬ ‫انتخابات پنداشتند‪.‬‬ ‫هفته‌نامه مثلث درگزارش‌ها و تحلیل‌هایی از احتمال‬ ‫ورود این چهره سیاسی به انتخابات سال ‪ 92‬خبر داد و البته‬ ‫نوش��ت که اصالح‌طلبان نیز متمایل به کاندیداتوری او در‬ ‫انتخابات هستند‪ .‬براس��اس این تحلیل‪ ،‬اصالح‌طلبان به‬ ‫دلیل شرایطی که پشت سرگذاش��ته‌اند و معاالت سیاسی‬ ‫پیش رو شاید‌ترجیح دهند که از یک نامزد اصولگرای‪ -‬به‬ ‫لحاظ مشی‌سیاسی‪ -‬نزدیک به خود اس��تفاده کنند‪.‬چنین‬ ‫اس��ت که برخ��ی معتقدند علی‌اکب��ر ناطق ن��وري رقیب‬ ‫پیش��ین س��ید‌محمد خاتمی در س��ال ‪ 1376‬اکنون شايد‬ ‫حتي مورد حماي��ت خاموش اص�لاح طلبان ق��رار گيرد‪.‬‬ ‫اکنون که با نزدیک شدن به نیمه دوم سال ‪ 91‬فعالیت‌های‬ ‫انتخابات��ی افزایش قاب��ل توجهی یافته‪ ،‬به نظر می‌رس��د‬ ‫احتمال کاندیداتوری ش��یخ نیز افزای��ش قابل‌توجهی پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪.‬حال آنکه در همین راس��تا اخبار متفاوتی هم‬ ‫از رایزنی‌های علی‌اکبر ناطق‌نوری با چهره‌های سیاس��ی‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫اما آیا به واقع او کاندیدای انتخابات ‪ 92‬خواهد بود؟‬ ‫علی‌اکبر ناطق‌نوری پس از آنکه در سال ‪ 76‬نتوانست‬ ‫کاندیدای اصالح‌طلبان را شکست دهد‪ ،‬در سال ‪ 84‬یعنی‬ ‫درست ‪ 8‬س��ال بعد تالش فراوانی کرد تا نامزدی از میان‬ ‫اصولگرایان را با ساز و کار شورای هماهنگی وارد ساختمان‬ ‫پاس��تور کند‪ .‬ماجرا اما آنقدر‌ها هم س��اده نبود‪ .‬اگر چه او‬ ‫توانس��ت پنج چهره مطرح اصولگرا را دور یک میز نشانده‬ ‫و با آنها به مذاکره بپردازد‪ ،‬اما ش��یخوخیتش فرجام خوشی‬ ‫نداشت؛ داستانی که موجب ش��د او سکوت پیشه کرده و از‬ ‫بازنشستگی‌اش بگوید‪.‬حاال اما شیخ گویا این بار خود عزم‬ ‫پاستور کرده است‪ .‬همه شواهد و اخبار نیز احتمال حضورش‬ ‫را بسیار پررنگ کرده است‪g .‬‬
‫و بازاریان و کانون اس�لامی فارغ‌التحصیالن شبه‌قاره هند‬ ‫است‪ .‬آنها البته اگر چه اکنون در قالب جبهه پیروان خط‌امام و‬ ‫رهبری فعالیت می‌کنند‪ ،‬اما نوع مواضع‪ ،‬عملکرد و خط‌مشی‬ ‫افراد ش��اخص آنها موید این مطلب اس��ت که اندیشه‌های‬ ‫متفاوت و گوناگونی در میانش��ان حاکم اس��ت‪ .‬چنین است‬ ‫که می‌توان براساس همین معیارها به این نتیجه رسید که‬ ‫افرادی چون سید‌مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت‪،‬‬ ‫کاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی موتلفه و حمید‌رض‌ا ترقی‬ ‫از اعضای ارش��د حزب موتلفه از طیف چپ جبهه پیروان به‬ ‫ش��مار می‌روند و نزديك تر به نواصولگرايان محسوب مي‬ ‫شوند و چپ گرايي آنها را مي توان در مرزبندي جدي شان‬ ‫با اصالح طلبان مش��اهده كرد‪ .‬از دیگر‌سو شخصیت‌هایی‬ ‫همچون علی الریجانی و حبیب‌اهلل عسگر‌اوالدی دبیرکل‬ ‫جبهه پیروان و دبیرکل موتلفه اس�لامی نیز از طیف میانه‬ ‫جبهه پی��روان به حس��اب می‌آیند‪ .‬در طیف راس��ت جبهه‬ ‫پیروان نیز از شخصیت‌هایی چون محمد‌نبی حبیبی دبیرکل‬ ‫موتلفه‪ ،‬اسداهلل بادامچیان قائم‌مقام موتلفه و محمد‌رضا باهنر‬ ‫دبیرکل جامعه اسالمی مهندس��ین می‌توان نام برد‪ .‬همین‬ ‫تقسیم‌بندی‌های غیررسمی است که موجب شده در مسائل‬ ‫مختلف و البته انتخابات پیش‌رو حرف و حدیث‌های متفاوتی‬ ‫در میان اصولگرایان سنتی حاکم باشد‪.‬‬ ‫روزهاي مهم يك ائتالف‬ ‫تشکل‌های ‪14‬گانه‬ ‫جبهه پیروان خط‌امام و رهبری جمعی متشکل از حزب‬ ‫موتلفه اسالمی‪ ،‬جامعه اسالمی مهندسین‪ ،‬جامعه اسالمی‬ ‫دانشجویان‪ ،‬جامعه اسالمی دانش��گاهیان‪ ،‬جامعه اسالمی‬ ‫پزشکان‪ ،‬جامعه اسالمی کارمندان‪ ،‬جامعه اسالمی کارگران‪،‬‬ ‫جامعه اسالمی فرهنگیان‪ ،‬جامعه اسالمی ورزشکاران‪،‬جامعه‬ ‫اس�لامی نمایندگان ادوار مجلس‪،‬جامعه زینب(س)‪،‬جامعه‬ ‫پی��روان زینب(س)‪،‬اتحادیه انجمن‌های اس�لامی اصناف‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫سیاس��ت ایران تا دو دهه پس از انق�لاب همواره در‬ ‫دو جناح خالصه می‌ش��د‌؛ دو جناحی ک��ه روزگاری از آنان‬ ‫به‌عنوان راس��ت و چپ ن��ام می‌بردند و امروز ه��م البته به‬ ‫صورت کلی با عناوین اصولگرا و اصالح‌طلب مش��هورند‪.‬‬ ‫در دو دهه نخست اگرچه در میان آنان اندیشه‌های متفاوتی‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬اما هنگامه انتخابات که فرا می‌رسید غالبا با‬ ‫ائتالف و پیوندی س��نتی در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‬ ‫و به رقاب��ت می‌پرداختند‪ .‬این قاعده البت��ه عمرش به دهه‬ ‫سوم نرسید‪ .‬سید محمد خاتمی‪ ،‬فردی که از میان چپ‌های‬ ‫دیروز و اصالح‌طلبان امروز به ریاست‌جمهوری رسیده بود‬ ‫ی که زمان رفتنش فرا رسید‪ ،‬گویا ماجرای رقابت‌های‬ ‫هنگام ‌‬ ‫سیاس��ی در ایران با فصل جدیدی روبه‌رو ش��د‪ .‬در آستانه‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 84‬اگر چه در ابتدا بار دیگر‬ ‫اصولگرایان و اصالح‌طلبان برای تکرار رقابت سال‌های دور‬ ‫آماده می‌ش��دند‪ ،‬این بار اما هر دو جناح ب��ا تغییراتی روبه‌رو‬ ‫بودند‪ .‬جناح اصالح‌طلب در هشت سال حضورش در قدرت‬ ‫آنقدر متکثر شده بود که حاال نامزدهای متعددی را آماده ورود‬ ‫به عرصه ریاست‌جمهوری می‌دید‪ .‬از دیگر سو اصولگرایان‬ ‫که س��الیان دور از قدرت را تجربه کرده بودند بار دیگر عزم‬ ‫بازگش��ت کرده و برای رس��یدن به صندلی برجای مانده از‬ ‫سیدمحمد خاتمی به رقابت درونی پرداختند‪ .‬به بیان دیگر‬ ‫در س��ال ‪ 84‬دیگر رقابت فقط میان دو جناح سیاسی نبود‪،‬‬ ‫بلکه این بار وسعتی بیش��تر یافته و به درون جناح‌ها تسری‬ ‫يافتند‪ .‬در این میان اصولگرای��ان نیز به طیف‌های متفاوت‬ ‫با اندیش��ه‌های گوناگون تبدیل ش��دند‪ .‬از میانشان افرادی‬ ‫برخاستند که از نس��ل دوم اصولگرایان به شمار می‌آمدند و‬ ‫البته حرف‌های جدید داشتند‪ .‬اینچنین ش��د که چهره‌ها و‬ ‫گروه‌های قدیمی‌تر و نس��ل اول اصولگ��را به‌رغم اختالف‬ ‫عقیده‌های موجود به یکدیگر نزدیک‌تر و متحد‌تر ش��دند‪.‬‬ ‫هش��ت س��ال پیش از آن و هنگامی‌که چپ‌ها قدرت را در‬ ‫اختیار داشتند‪ ،‬گروه ‪18‬گانه جبهه اصالحات را شکل دادند‪.‬‬ ‫سیاستمداران راس��ت هم پس از مدتی با تجمیع گروه‌های‬ ‫سیاس��ی خود زیر چتر جبهه‌ای جمع ش��دند که ‪ 14‬تشکل‬ ‫سیاسی اصولگرا را با خود همراه داشت‪ .‬وضعیت اصولگرایان‬ ‫اما با پی��روزی محمود احمدی‌نژاد رخس��اری دیگر یافت و‬ ‫گویا بخش‌بندی‌ها نیز شفاف‌تر و واضح‌تر شد‪ .‬آنها بی‌شک‬ ‫فاصله‌شان با دولت منتخب بیشتر از نواصولگراها بود؛ هر چه‬ ‫می‌گذشت هم البته این مساله روشن‌تر می‌شد‪ .‬چنانکه در‬ ‫برخی مواقع آنها حتی در قامت منتقد دولت عمل می‌کردند‬ ‫و البته محمود احمدی‌نژاد در برخ��ی مواضعش به انتقاد از‬ ‫آنان پرداخت‪ .‬حاال گویا رقابت‌ها و تفاوت اندیشه‌ها در میان‬ ‫اصولگرایان چنان شده بود که نس��ل جدید آنان بی‌پرده بر‬ ‫این باور پای می‌فش��ردند که تاریخ مص��رف اصولگراهای‬ ‫نسل نخست تمام ش��ده و جامعه دیگر اقبالی به این طیف‬ ‫نشان نخواهد داد‪ .‬طیفی که از سوی رقبایشان اصولگرایان‬ ‫سنتی نامیده می‌شوند؛ عنوانی که البته مورد انتقاد چهره‌های‬ ‫نسل نخس��ت اس��ت‪ .‬چنین اس��ت که وقتی خبرنگاری از‬ ‫اسداهلل بادامچیان سوال می‌کند كه چرا در انتخابات مجلس‬ ‫نهم اصولگرایان س��نتی با اقبال مردم مواجه نش��دند؟ وی‬ ‫می‌گوید‪«:‬اصولگرایان س��نتی را قبول ندارم‪ .‬منظور شما از‬ ‫اصولگرایان سنتی چیس��ت؟ این چه اصطالحاتی است که‬ ‫به کار می‌برید‪ ».‬حاال اما هر چه هس��ت امروز و در آس��تانه‬ ‫انتخاباتی دیگر ای��ن احزاب و گروه‌ه��ای ‪14‬گانه بار دیگر‬ ‫مساله انتخابات را در دس��تورکار خود قرار داده و در مرحله‬ ‫تعیین مصداق هستند‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪3‬‬ ‫گروه‌هاي ‪14‬گانه جبهه پيروان ورود به انتخابات را كليد زدند‬ ‫حزب موتلفه اسالمی‬ ‫موتلفه اس�لامی از ائتالف س��ه هی��ات مذهبی پیرو‬ ‫حضرت امام در منزل ایش��ان‪ ،‬تش��کیل ش��د‪ .‬این تشکل‬ ‫اسالمی که با نام‌های هیات‌های موتلفه اسالمی‪ ،‬جمعیت‬ ‫هیات‌های موتلفه اس�لامی‪ ،‬حزب موتلفه اسالمی و‪ ...‬نیز‬ ‫شناخته می‌شود‪ ،‬در ش��کل‌گیری و هدایت قیام ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬نقش داش��ت‪ .‬پس از پیروزی انقالب ایران ‪ ،‬برخی‬ ‫از اعضای آن در شورای انقالب اس�لامی عضویت یافتند‪.‬‬ ‫با شکل‌گیری حزب جمهوری اسالمی‪ ،‬این تشکل فعالیت‬ ‫خود را درون این حزب دنب��ال کرد و با تعطیلی فعالیت‌های‬ ‫حزب جمهوری اسالمی‪ ،‬به فعالیت‌های سیاسی خود‪ ،‬با نام‬ ‫جمعیت موتلفه اس�لامی ادامه داد‪.‬موتلفه اسالمی در دی‬ ‫ماه س��ال ‪ ۱۳۸۲‬در هفتمین مجمع عمومی خود به «حزب‬ ‫موتلفه اسالمی» تغییر نام یافت‪ .‬حبیب‌اهلل عسگر‌اوالدی‪،‬‬ ‫دبیرکل پیشین حزب موتلفه اسالمی معروفترین شخصیت‬ ‫این حزب در حال حاضر اس��ت و دبی��رکل فعلی این حزب‬ ‫محمدنبی حبیبی اس��ت‪ .‬قائم‌مقام او اس��داهلل بادامچیان‪،‬‬ ‫س دفتر‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس هش��تم اس��ت‪ .‬رئی ‌‬ ‫سیاسی حزب موتلفه اسالمی هم کاظم انبارلويی‪ ،‬سردبیر‬ ‫روزنامه رسالت است‪ .‬بخشی از هیات موتلفه در فعالیت‌های‬ ‫تجاری ش��رکت می‌کند و در بازار تجاري مشغول است و از‬ ‫آن به بورژوازي س��نتي ياد مي ش��ود‪ .‬به نام موتلفه بازار یا‬ ‫بخش اصناف جمعیت موتلفه در بازار تهران شناخته می‌شود‬ ‫و قوی‌ترین ش��اخه موتلفه‌اس��ت‪ .‬هر چند موتلفه در زمینه‬ ‫سیاسی دولت‌گراست ولی از نظر اقتصادی مخالف کنترل‬ ‫کام��ل وزارت بازرگان��ی و وزارت اقتص��اد و دارایی بر همه‬ ‫فعالیت‌های تجاری و مبادالت اقتصادی است‪ .‬حزب موتلفه‬ ‫در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری ایران س��ال ‪ 76‬از علی‌اکبر‬ ‫ناطق‌نوری‪ ،‬در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 84‬از علی‬ ‫الریجانی و در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران سال ‪ 88‬از‬ ‫محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد‪ .‬از چهره‌های موثر موتلفه‬ ‫اسالمی‪ ،‬می‌توان به س��یدمحمد حسینی‌بهشتی و مرتضی‬ ‫مطهری (نماین��دگان امام)‪ ،‬رجایی‪ ،‬باهن��ر‪ ،‬مهدی عراقی‪،‬‬ ‫حاج‌مهدی بهادران و الجوردی‪ ،‬اندرزگو‪ ،‬امانی‪ ،‬اس�لامی‪،‬‬ ‫احمد شهاب‪ ،‬درخشان و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬از میان چهره‌های‬ ‫سیاسی فعلی نیز می‌توان از حبیب‌اهلل عسگراوالدی‪ ،‬اسداهلل‬ ‫بادامچیان‪ ،‬محمدنبی حبیبی‪ ،‬حمیدرض��ا‌ ترقی‪ ،‬علی‌اکبر‬ ‫پرورش‪ ،‬توکلی بینا‪ ،‬کاظم انبارلویی‪ ،‬حسین انواری و فاطمه‬ ‫رهبر نام برد‪ .‬ارگان رسمی این حزب هفته نامه «شما» است‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫اس��داهلل بادامچیان‪ ،‬قائم مق��ام موتلفه اکنون و در آس��تانه‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 92‬می‌گوید‪« :‬موتلفه عالوه‬ ‫بر اینکه نامزد خود را از بین همه نامزدهایی که مطرح هستند‬ ‫معرفی خواهد کرد‪ ،‬خودش هم یک موتلفه‌ای برجس��ته را‬ ‫که با تکیه بر برنامه و تیم قوی بتوان��د دهه چهارم انقالب‬ ‫را مدیریت کند‪ ،‬معرف��ی خواهد ک��رد‪ ».‬وی تصریح کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬مبنای ما تاکنون بر این بوده که فردی برجسته را‬ ‫از موتلفه مطرح کنیم‪ ،‬اما اینکه تا االن روی یک ش��خص‬ ‫خاص نظر داده باش��یم‪ ،‬بحثی نش��ده اس��ت‪ .‬در واقع ما به‬ ‫جای اینکه بگوییم آقای فالن��ی می‌گوییم یک موتلفه‌ای‪.‬‬ ‫همه احزاب تقریبا دارند ب��ه راه موتلفه می‌آیند یعنی بر تیم‪،‬‬ ‫برنامه و گفتمان تاکید دارند‪ ،‬هرچند ما امیدواریم در نهایت‬ ‫همه احزاب به اجماع برسند‪ ،‬ولی روند در پیش گرفته شده‬ ‫نیز به عقیده من خوب است‪ ».‬بادامچیان البته در واکنش به‬ ‫انتقادات چهره‌های اصولگرا به تشکل متبوعش می‌گوید‪:‬‬ ‫«موتلفه از همه تشکل‌ها جوانگراتر است؛ اما نه اینکه برود‬ ‫جوان اس��تقراض کند‪ .‬ما از درون خود از بخش نوجوان به‬ ‫بخش جوان و از جوان به مسئولیت می‌رسانیم‪ ،‬معاونت‌های‬ ‫حزب اکثرا جوان هس��تند‪ ،‬اما برای اداره کشور باید دید چه‬ ‫کسی بهتر توان مدیریت دارد‪ ،‬در بین مردم نفوذ دارد و مردم‬ ‫به حرف��ش اعتماد می‌کنن��د‪ .‬افرادی چون آقای س��روری‬ ‫که می‌گوین��د موتلفه باید جوان معرف��ی می‌کرد‪ ،‬خب چرا‬ ‫ایثارگران به جای آقای سروری یک جوان را معرفی نکرد؟»‬ ‫سياست‬ ‫جامعه اسالمی مهندسین‬ ‫بع��د از موتلف��ه اس�لامی قدیمی‌تری��ن و البت��ه‬ ‫تاثیرگذارترین تشکل جبهه پیروان بی‌شک جامعه اسالمی‬ ‫مهندسین است؛ تشکلی که در صدرش نايب‌رئیس مجلس‬ ‫نهم‪ ،‬هش��تم و هفتم را دارد؛ محمد‌رضا باهنر‪ .‬البته اعتبار‬ ‫این تشکل سیاس��ی تنها به حضور محمد‌رضا باهنر‪ ،‬برادر‬ ‫نخست‌وزیر ش��هید خالصه نمی‌ش��ود و نگاهی به اسامی‬ ‫‌افراد عض��و این ح��زب از اثرگذاری این تش��کل اصولگرا‬ ‫حکایت دارد‪ .‬جامعه اس�لامی مهندس��ین البته امس��ال با‬ ‫تغییرات مهمی‌روبه‌رو ش��ده است‪ .‬اواس��ط تیرماه بود که‬ ‫با اعالم اعض��ای ثابت و علی‌البدل دهمین دوره ش��ورای‬ ‫مرکزی جامعه اسالمی مهندسین مش��خص شد و اسامی‬ ‫‌چهره‌هایی چون مرتضی نبوی و حس��ن غفوری‌فرد دیگر‬ ‫به چش��م نمی‌خورد‪ .‬در این انتخابات این اف��راد به‌عنوان‬ ‫اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند‪« :‬محمدرضا‬ ‫باهنر‪ ،‬محمد ناظمی‌اردکانی‪ ،‬احمد نیک‌فر‪ ،‬مهدی زاهدی‪،‬‬ ‫علی بحرین��ی‪ ،‬بهادر ولی‌زاده‪ ،‬نعمت‌اهلل ت��وان‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫فوالدگر‪ ،‬محمد‌حس��ین عرب‌پور‪ ،‬صاح��ب حجتی‪ ،‬جبار‬ ‫کوچکی‌نژاد‪ ،‬تورج حاج‌رحیمیان‪ ،‬محمد عسگری‪ ،‬علیرضا‬ ‫جوانمردی‪ ،‬سیدیاس��ر بنی‌هاش��می‪ ،‬محمدمهدی مفتح‪،‬‬ ‫علی‌محمد بدیع��ی‪ ،‬نق��ی ابراهیمی‌س��نایی‪ ،‬محمدجعفر‬ ‫فلسفی‪ ،‬حمیدرضا خصوصی ثانی‪ ».‬تغییر قابل توجه دیگر‬ ‫در این دوره‪ ،‬حضور محمدمهدی مفت��ح‪ ،‬عضو علی‌البدل‬ ‫دوره نهم در میان اعضای اصلی شورای مرکزی دوره دهم‬ ‫و تنزل غالمحس��ن امیری به جایگاه اعض��ای علی‌البدل‬ ‫شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندس��ین است‪ .‬مهدی‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬رسول حامدیان و محمدعلی شایسته‌نیا نیز سه‬ ‫نفر دیگری هستند که از عضویت اصلی در شورای مرکزی‬ ‫نهم به جایگاه علی‌البدل در دوره دهم س��قوط کرده‌اند‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رسد تفاوت اندیش��ه‌ها و آرا در این تشکل سیاسی‬ ‫این تغییرات را رقم زده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫جامعه اسالمی کارمندان‬ ‫جامعه اس�لامی کارمندان از تشکل‌های قدیمی‌این‬ ‫جبهه است‪ .‬تش��کلی که البته دبیرکلش یعنی کمال‌الدین‬ ‫س��جادی در انتخابات مختلف بس��یار فعال عمل می‌کند‬ ‫و از افراد مطرح جلس��ات جبهه پیروان اس��ت‪ .‬او در آستانه‬ ‫‪40‬‬ ‫این انتخابات نیز تش��کل متبوعش را فعال کرده است‪ .‬در‬ ‫جدیدترین اظهارنظر دبیرکل جامعه اس�لامی کارمندان از‬ ‫رایزنی‪ ،‬گفت‌وگو و دیدار اعضای تشکل متبوعش با افرادی‬ ‫که در مظان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده‬ ‫هستند‪ ،‬خبر داده است‪ .‬س��یدکمال‌الدین سجادی بااعالم‬ ‫این خبر اظهار کرده است‪« :‬شورای مرکزی جامعه اسالمی‬ ‫کارمندان و دفتر سیاس��ی جامعه در حال مش��خص کردن‬ ‫راهبردها و ش��رایط جامعه در مس��یر منتهی ب��ه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آینده است‪ .‬ما در حال بررسی این موضوع‬ ‫هستیم که یک کاندیدای ریاست‌جمهوری برای دوره آینده‬ ‫باتوجه به تحوالت جهانی‪ ،‬منطق��ه‌ای و ویژگی‌های فعلی‬ ‫جامعه ایران در ابعاد سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی و امنیتی‬ ‫باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد‪ ».‬وی با بیان اینکه در این‬ ‫مس��یر نقاط ضعف و قوت دولت‌های قبلی را احصا خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪« :‬هم‌اکنون حدود ‪ 30‬تا ‪ 36‬نفر از افراد هستند که‬ ‫آمادگی کاندیداتوری ریاس��ت‌جمهوری آینده را دارند و ما‬ ‫در این راستا کسانی که برنامه داشته باشند و مسائلی چون‬ ‫چشم‌انداز ‪ 20‬و پنج ساله و اصول مهم قانون اساسی را مورد‬ ‫توجه قرار دهند و برای اداره کشور کادر قوی داشته باشند‪ ،‬را‬ ‫مدنظر قرار می‌دهیم‪ .‬نهایت سعی‌مان این است که با جبهه‬ ‫پیروان خط‌امام و رهبری هماهنگی داشته باشیم و با همدلی‬ ‫کارها را پیش ببریم‪».‬‬ ‫اتحادیه انجمن‌های اسالمی اصناف و بازار‬ ‫این تش��کل سیاس��ی نزدیکی و ش��باهت بسیاری با‬ ‫موتلفه اس�لامی دارد‪ .‬در زم��ان انتخابات فعال و در س��ایر‬ ‫مواقع نی��ز صاحب نظر و عقیده اس��ت و س��عی می‌کند آن‬ ‫را ب��روز دهد‪.‬دبیرکل��ش احمد کریمی‌اصفهانی اس��ت که‬ ‫اظهارنظرهای او غالبا خبرساز است‪ .‬در جدیدترین اظهارنظر‬ ‫او با بیان اینکه «تشکل متبوعش در مسیر منتهی به انتخابات‬ ‫ریاست‌‌جمهوری یازدهم همگام با جبهه پیروان خط‌امام و‬ ‫رهبری گام برمی‌دارد»‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬یقین��ا به تنهایی در‬ ‫این راستا تصمیمی‌نمی‌گیریم‪ ».‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫«نداشتن وابستگی به بیگانگان باید از جمله مشخصه‌های‬ ‫رئیس‌جمهور آینده کش��ورمان باش��د»‪ ،‬تاکید کرده است‪:‬‬ ‫«وجود استقالل فکری در یک کاندیدا بسیار مهم و ضروری‬ ‫است‪ ».‬کریمی‌‌اصفهانی ادامه داده است‪« :‬در همین راستا‬ ‫جبهه پیروان خط‌امام و رهب��ری وارد مراحل اولیه مباحث‬ ‫مربوط به انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آینده ش��ده و راجع‬ ‫به ویژگی‌هایی که یک رئیس‌جمهور باید داش��ته باش��د و‬ ‫همچنین برنامه و تیم موردنظر او و عملکردی که در گذشته‬ ‫و حال داشته و در ادامه اشکاالتی که در دوره‌های مختلف‬ ‫وجود داشته است‪ ،‬بحث و بررسی می‌کند‪».‬‬ ‫جامعه اسالمی دانشگاهیان ایران‬ ‫یکی از تش��کل‌های جبهه پیروان‪،‬جامعه اس�لامی‬ ‫دانش��گاهیان ایران اس��ت؛ تش��کلی با دبیرکل��ی «علی‬ ‫عباسپورتهرانی‌فرد»‪ .‬علی عباسپور تهرانی‪ ،‬استاد دانشکده‬ ‫مهندس��ی برق دانش��گاه صنعتی ش��ریف در گروه قدرت‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات دوره‌ه��ای هفتم و‬ ‫هشتم مجلس شورای اسالمی و عضو شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی است‪ .‬او برادر حسن عباس‌پور و برادر همسر عبداهلل‬ ‫جاسبی است‪.‬‬ ‫در جدیدترین موضع‌گیری دبیرکل و قائم‌مقام جامعه‬ ‫اس�لامی دانش��گاهیان اعالم کردند که جامعه اس�لامی‬ ‫دانش��گاهیان در عرص��ه انتخابات آتی ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫و ش��ورای ش��هر فعاالنه‌تر از انتخابات‌های پیش��ین ظاهر‬ ‫می‌شود‪ .‬علی عباسپورتهرانی فرد‪ ،‬دبیرکل جامعه اسالمی‬ ‫دانش��گاهیان ایران در س��ی و چهارمین نشست سراسری‬ ‫جامعه اسالمی دانش��گاهیان ایران‪ ،‬اوضاع سیاسی کشور‬ ‫را حس��اس خوانده و با تاکید بر ض��رورت وحدت و همدلی‬ ‫گفته است‪« :‬جامعه اسالمی دانشگاهیان ایران در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آتی و شورای شهر حضور فعال‌تری خواهد‬ ‫داشت‪ .‬دانش��گاهیان کشور طیف گس��ترده‌ای از جامعه را‬ ‫تش��کیل می‌دهند که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری‬ ‫در بسترهای مدیریتی کشور دارند و امیدواریم در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و شورای ش��هر ش��اهد حضور اثرگذار‬ ‫شخصیت‌های دانشگاهی باشیم‪».‬‬ ‫جامعه اسالمی دانشجویان‬ ‫جامعه اسالمی دانشجویان در سال ‪ 1368‬به منظور‬ ‫ایجاد پایگاهی برای فعالیت فرهنگی و سیاس��ی نیروهای‬ ‫حزب‌اللهی در دانش��گاه‌ها تاس��یس ش��د‪ .‬اعضای هیأت‬ ‫موسس این تشکل دانشجویی شامل محمدنصر اصفهانی‪،‬‬ ‫مهدی فضائلی‪ ،‬امیرحس��ین درخش��ان‪ ،‬محمد مرادیان و‬ ‫س��هالنی بودند که پس از برگزاری یک جلس��ه سخنرانی‬ ‫کاندیداها در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس س��وم در تاالر‬ ‫ابن‌سینای دانشگاه تهران اعالم موجودیت کردند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬و در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫ایران‪ ،‬جامعه اس�لامی دانش��جویان به‌عنوان تنها تشکل‬ ‫رس��می از محمود احمدی‌نژاد اع�لام حمایت کرد‪ .‬محمد‬ ‫پهلوان‌کاش��ی در حال حاضر دبیرکلی این اتحادیه سیاسی‬ ‫دانش��جویی را به عهده دارد‪ .‬از اعضای شاخص و قدیمی‬ ‫این تش��کل می‌توان این افراد را نام ب��رد‪ :‬مهدی فضائلی‬ ‫مدیرعامل س��ابق خبرگزاری فارس و مدیر کنونی سروش‬ ‫رسانه‪ ،‬کامران باقری‌لنکرانی وزیر سابق بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزش��کی‪ ،‬محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل‬ ‫سابق سیاس��ی وزارت کش��ور و دبیر کمیس��یون ماده ‪۱۰‬‬ ‫احزاب‪ ،‬سید‌احس��ان قاضی‌زاده هاش��می مدیرکل سابق‬ ‫مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬سید‌امیرحسین‬ ‫قاضی‌زاده‌هاش��می نماین��ده م��ردم مش��هد و کالت در‬ ‫دوره‌های هش��تم و نهم‪ ،‬س��ید عبدالصال��ح جعفری عضو‬ ‫هیأت علمی‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور محمود‬ ‫احمدی‌نژاد در ش��هرداری تهران‪،‬میثم نیل��ی‪ ،‬مجدالدین‬ ‫معلمی‌مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‪،‬‬ ‫جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رش��ت‪ ،‬محسن منصوری‬ ‫فرماندار ورامین‪ ،‬ابوالحس��ن فقیه رئیس س��ابق س��ازمان‬ ‫بهزیستی کل کش��ور و رئیس کنونی سازمان هالل‌احمر‪،‬‬ ‫مهدی احمدی‌نژاد فرزن��د محمود احمدی‌ن��ژاد و عباس‬ ‫درویش‌توانگر سردبیر سابق خبرگزاری فارس‪.‬‬ ‫کانون اسالمی فارغ‌التحصیالن شبه‌قاره هند‬ ‫کان��ون اس�لامی فارغ‌التحصیالن ش��به‌قاره هند در‬ ‫سال ‪ 1359‬و توس��ط جمعی از پیش��تازان حرکت اسالمی‬ ‫دانش��جویان ایرانی در هند پس از مراجعت به کش��ور و در‬ ‫تهران تاسیس شد‪ .‬متعاقب تصویب قانون فعالیت احزاب‪،‬‬ ‫کانون مجوز رسمی فعالیت را از وزارت کشور دریافت کرد‪.‬‬ ‫شهیدان جواد سرافراز (از شهدای ‪ 7‬تیر)‪ ،‬علیرضا توسلی (از‬ ‫شهدای جنگ تحمیلی) منوچهر متکی‪ ،‬عباسعلی تسنیمی‪،‬‬ ‫مهدی نبی‌زاده و محمدمهدی آخوندزاده از جمله موسسان‬ ‫کانون در سال ‪ 1359‬در تهران هستند‪ .‬در حال حاضر عالوه‬ ‫بر تهران شاخه‌های کانون در ‪ 12‬استان کشور فعال است‪.‬‬ ‫منوچهر متکی‪ ،‬وزیر خارجه س��ابق اکن��ون دبیرکل جدید‬ ‫کانون اسالمی فارغ‌التحصیالن شبه قاره هند است‪ .‬شنبه‬ ‫آخر هر‌ماه اعضای این تش��کل عضو جبهه پیروان تشکیل‬ ‫جلس��ه می‌دهند‪ .‬جامعه اسالمی ورزش��کاران به دبیرکلی‬ ‫غفوری‌فرد‪ ،‬جامعه اس�لامی نماین��دگان ادوار مجلس به‬ ‫دبیرکلی محسن کوهکن‪ ،‬جامعه زینب‪ ،‬جامعه پیروان زینب‬ ‫به دبیرکلی محمد‌زاده‪ ،‬جامعه اسالمی پزشکان به دبیرکلی‬ ‫شهاب‌الدین صدر‪ ،‬جامعه اس�لامی فرهنگیان به دبیرکلی‬ ‫عزت‌اهلل دهقانو جامعه اسالمی کارگران به دبیرکلی علیرضا‬ ‫صابر از دیگر تشکل‌های جبهه پیروان هستند‪g .‬‬
‫ائتالف ‪14‬گانه‬ ‫راست‌گرايان ‬ ‫جامعه زینب(س)‬ ‫این تشکل نزدیک به موتلفه‬ ‫اسالمی است‪ .‬دبیرکل پیشین‬ ‫این حزب مریم بهروزی بود که‬ ‫سال گذشته درگذشت‪.‬‬ ‫درپی در گذشت بهروزی‪،‬‬ ‫و دخترش دبیرکل جامعه‬ ‫زینب(س) شد‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی دانشجویان‬ ‫جامعه اسالمی دانشجویان‬ ‫نیز سابقه‌ای طوالنی در‬ ‫جبهه پیروان دارد‪ .‬این‬ ‫تشکل که دبیرکلی‌اش‬ ‫بر‌عهده محمد پهلوان است‬ ‫در سال ‪ 84‬از کاندیداتوری‬ ‫محموداحمدی‌نژاد حمایت‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫حزب موتلفه اسالمی‬ ‫این حزب با دبیرکلی‬ ‫محمد‌نبی حبیبی‬ ‫قدیمی‌ترین عضو جبهه‬ ‫پیروان است‪ .‬از مهمترین‬ ‫چهره‌های موتلفه‬ ‫می‌توان به بادامچیان‪،‬‬ ‫ترقی و انبارلویی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی دانشگاهیان ایران‬ ‫علیعباسپور‌تهرانی‪،‬دبیرکلیاینتشکلرابرعهدهدارد‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی کارمندان‬ ‫از تشکل‌های باسابقه جبهه پیروان‬ ‫است‪.‬دبیرکلش یعنی کمال‌الدین‬ ‫سجادی در انتخابات مختلف بسیار‬ ‫فعال عمل کرده و از افراد مطرح‬ ‫جلسات جبهه پیروان است‪.‬‬ ‫اتحادیه انجمن‌های‬ ‫اسالمی اصناف و بازار‬ ‫اینتشکلسیاسی‬ ‫نزدیکیوشباهت‬ ‫بسیاریباموتلفهاسالمی‬ ‫دارد‪ .‬دبیرکلش احمد‬ ‫کریمی‌اصفهانیاست‬ ‫کهاظهارنظرهایاوغالبا‬ ‫خبر‌سازاست‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫جامعه اسالمی مهندسین‬ ‫ازتاثیرگذارترینتشکل‌های‬ ‫جبههپیروانودبیرکلش‬ ‫محمد‌رضا باهنراست‪.‬از‬ ‫چهره‌هاینام‌آشنایجامعه‬ ‫اسالمیمهندسینمی‌توان‬ ‫به‌محمدناظمی‌اردکانی‪،‬مهدی‬ ‫زاهدی‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر و جبار‬ ‫کوچکی‌نژاد اشاره کرد‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی فرهنگیان‬ ‫دبیر‌کلیاينتشكلبر‌عهده‬ ‫عزت‌اهلل‌دهقان است‪ .‬بادامچیان‪،‬‬ ‫رئوفیان‪،‬کریمی‌فیروز‌جاییومنیره‬ ‫نوبخت از اعضای شناخته شده این‬ ‫تشکلهستند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫جامعه اسالمی کارگران‬ ‫علیرضاصابر‪،‬دبیرکلاینتشکل‬ ‫است‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی پزشکان‬ ‫دبیرکلیاینتشکلعضوجبههپیروان‬ ‫برعهدهشهاب‌الدینصدراست‪.‬‬ ‫جمعیت پیروان حضرت زینب‌(س)‬ ‫اينتشكلاگرچهتشابهاسمی‬ ‫‌باجامعه زینب(س) دارد‪ ،‬اما خود یک‬ ‫تشکلسیاسیمجزاوعضوجبهه‬ ‫پیروان است‪ .‬فهیمه خان‌محمدزاده‪،‬‬ ‫دبیرکلاینتشکلاست‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی‬ ‫نمایندگان ادوار مجلس‬ ‫دبیر‌کلیجامعهاسالمی‬ ‫نمایندگانادوارمجلس‬ ‫بر‌عهدهمحسنکوهکن‪،‬‬ ‫نمایندهسابقمجلساست‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی ورزشکاران‬ ‫اینتشکلعضوجبههپیروان‬ ‫اکنون با دبیرکلی غفوری‌فرد اداره‬ ‫می‌شود‪ .‬او به مدت چهارسال‬ ‫رئیسسازمان‌تربیت‌بدنیبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کانون اسالمی فارغ‌التحصیالن شبه‌قاره هند‬ ‫این کانون در سال‪ 1359‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫شهیدان جواد سرافراز (از شهدای هفت‌تیر)‪،‬‬ ‫علیرضاتوسلی(ازشهدایجنگتحمیلی)‪،‬‬ ‫منوچهرمتکی‪،‬عباسعلیتسنیمی‪،‬مهدی‬ ‫نبی‌زاده و محمدمهدی آخوندزاده از جمله‬ ‫موسسان کانونهستند‪.‬درحالحاضر‬ ‫منوچهرمتکیدبیرکلاینکانوناست‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫با گفتن مصاديق خود را محدود نمي‌كنيم‬ ‫تو‌گوي مثلث با اسداهلل بادامچيان‬ ‫گف ‌‬ ‫‪4‬‬ ‫اسداهلل بادامچیان‪ ،‬قائم مقام حزب موتلفه اسالمی از فعاالن کهنه‌کار عرصه سیاسی کشور است‪ .‬وی انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ 92‬را متفاوت از ادوار گذشته می‌داند و معتقد است که مردم دیگر به افراد ناشناخته و آزمون نداده‬ ‫اقبال نمی‌کنند‪.‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫گروه‌های مختلفی از اصولگرایان در آس�تانه‬ ‫انتخابات ریاس�ت‌جمهوری فعالی�ت خود را‬ ‫به‌صورت چ�راغ خام�وش ش�روع کردند‪ ،‬از‬ ‫آنجا که شما مس�ئول انتخابات حزب موتلفه‬ ‫اسلامی هس�تید‪ ،‬بفرمائی�د این ح�زب چه‬ ‫برنام�ه‌ای ب�رای ورود ب�ه عرص�ه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم پیش گرفته است؟‬ ‫سیاس��ی در صحنه حضور دارند‪ .‬فارغ از این بحث‪ ،‬اکنون‬ ‫موتلفه قصد ندارد بگوید کدام افراد را مدنظر دارد‪ .‬اول تیم‪،‬‬ ‫گفتمان و برنامه نامزدها را بررس��ی می‌کند‪ ،‬بعد از گزینش‬ ‫افراد‪ ،‬نظرسنجی انجام می‌دهد تا براساس رتبه‌بندی حاصله‬ ‫با شخصیت‌ها صحبت شود که آیا آنها برنامه اعالمی‌خود را‬ ‫مطرح و دنبال می‌کنند یا خیر؛ این مراحل که طی شد مطابق‬ ‫وظیفه شرعی نامزد برتر را معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫خبرهای�ی مبن�ی‌ب�ر آمادگ�ی آقای�ان متک�ی‪،‬‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬ناطق‌نوری‪ ،‬نهاوندیان‪ ،‬آل‌اسحاق‬ ‫و والیتی برای حضور در عرصه انتخابات مطرح‬ ‫است‪ ،‬آیا موتلفه در این‌باره ارزیابی داشته است؟‬ ‫به‌‌تدریج شخصیت‌های سیاسی تکلیف حضور یا عدم‌حضور‬ ‫خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم روشن می‌کنند‪.‬‬ ‫برخی شاید به این تشخیص می‌رسند که ظرفیت رای آوری‬ ‫ندارند و کنار می‌کش��ند‪ .‬برخی نیز ش��اید خ��ود را اصلح بر‬ ‫دیگران بدانند و تا آخر در عرص��ه رقابت بمانند‪ .‬در کل باید‬ ‫باتوجه به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫نمی‌گذاریم اینقدر دیر شود که جامعه نتواند انتخاب کند و در‬ ‫مقابل شتابزده هم عمل نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫خبرهای�ی درباره نام�زدی آق�ای ناطق‌نوری در‬ ‫انتخابات ریاس�ت‌جمهوری ش�نیده می‌ش�ود و‬ ‫آقای‌باهنر هم این مس�اله را تایید کرده اس�ت‪،‬‬ ‫ای�ن باعث نمی‌ش�ود ک�ه س�ازوکاری همچون‬ ‫شورای هماهنگی نیروهای انقالب بین طیف‌های‬ ‫اصولگرا یا اکثریت این طیف‌ها تعریف و طراحی‬ ‫شود؟‬ ‫‪ l‬از نظ��ر احتم��االت در عالم سیاس��ی همه چیز‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫ب�ه نظ�ر ش�ما چ�ه مدل�ی ب�رای وح�دت میان‬ ‫اصولگرایان شکل می‌گیرد؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬در فضای باز و آزاد نظ��ام اینکه همه گروه‌ها‬ ‫صحبت از حض��ور در انتخابات می‌کنند ب��ه نظر پدیده‬ ‫خوبی است؛ چراکه انتخابات یک وظیفه‬ ‫بزرگ ش��رعی اس��ت و هر اندازه بیشتر‬ ‫مورد توجه مردم باش��د و مردم درباره آن‬ ‫بررسی کنند و نظر دهند در استحکام نظام‬ ‫و در تشخیص صحیح تکلیف‌شان در رأی‬ ‫دادن به افراد و حضور گسترده‌شان موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌کنم انتخابات دوره‬ ‫آینده ریاس��ت‌جمهوری بس��یار پرشور و‬ ‫پرنشاط باشد‪ .‬حضور گسترده مردم در این‬ ‫پیچ مهم تاریخی می‌تواند نقش محوری‬ ‫ای��ران را در تحوالت منطق��ه و جهان به‬ ‫بهترین نحو تقویت کند‪ .‬در این بین موتلفه‬ ‫اسالمی طبق وظیفه خود در گام نخست‬ ‫سعی دارد فضای مطلوبی بر رقابت سیاسی‬ ‫پی��ش رو حاکم ش��ود تا به ج��ای تنازع‪،‬‬ ‫درگی��ری‪ ،‬اختالفات‪ ،‬حرمت‌ش��کنی‌ها‪،‬‬ ‫ب��ه روی هم چنگ زدن‌ها و دعوا بر س��ر‬ ‫قدرت‪ ،‬فضا به س��مت برگزاری انتخابات‬ ‫آی�ت‌اهلل مهدوی‌کنی گفتن�د گروه‌های‬ ‫ارزشگرایانه‪ ،‬اصولگرایانه و اسالمی رجعت‬ ‫بادامچيان مي‌گويد‪ :‬اکنون موتلفه قصد ندارد بگوید کدام افراد را مدنظر دارد‬ ‫اصولگرا بیایند روی دو نفر ائتالف کنند؟‬ ‫کند‪ .‬به همین علت سیاس��ت موتلفه این‬ ‫آیا منظورش�ان این بود که دو ائتالف بزرگ‬ ‫ش��د که ابتدا تیم کاری‪ ،‬گفتمان و برنامه‬ ‫شکل گیرد تا از تکثر جلوگیری شود؟‬ ‫‪ l‬همه را بررس��ی می‌کنی��م‪ .‬االن ب��ه مصداقی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی نامزدها بررسی‬ ‫‪ l‬رهکرد‌های آیت‌اهلل مهدوی راهگشاس��ت و در‬ ‫ش��ود تا با حفظ حرمت افراد‪ ،‬تن��ازع روی برنامه‌ها قرار‬ ‫نرسیده‌ایم‪ ،‬اما در حال بررس��ی هستیم که در کنار افراد یاد‬ ‫نهایت هم هرچه جلو برویم فضا بیشتر روشن می‌شود‪ .‬اگر‬ ‫گیرد‪ .‬در این حالت مش��خص می‌شود که کدام گفتمان‬ ‫شده یک موتلفه‌ای هم قرار داده شود‪.‬‬ ‫منعی برای رقاب��ت اصولگرایان پیش نیام��د‪ ،‬چرا جامعه از‬ ‫برتر‪ ،‬کدام برنامه کارآمد و کدام تیم تواناس��ت؛ بنابراین‬ ‫آن ی�ک موتلف�ه‌ای منظورتان آقای آل‌اس�حاق‬ ‫رقابت بین خوبان برخوردار نشود تا مردم هرکه را می‌خواهند‬ ‫بداخالقی‌های سیاسی به حداقل ممکن می‌رسد‪.‬‬ ‫است؟‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬گاهی خطری پیش می‌آید که مصلحت نظام‬ ‫آیا ب�رای تحق�ق ای�ن برنامه‌ها مذاک�رات با‬ ‫‪ l‬بیان مصداق را در حال حاضر زود می‌دانم‪.‬‬ ‫ایجاب می‌کند که همه گروه‌های اصولگرا مجبور به حمایت‬ ‫نگفتی�د ک�ه موتلف�ه چ�ه زمان�ی وارد مص�داق‬ ‫کاندیداهای مختلف را هم شروع کردید؟‬ ‫از یک فرد می‌ش��وند‪ ،‬چون در غیر این صورت شاید فردی‬ ‫‪ l‬موتلفه ‪ 50‬سال س��ابقه فعالیت دارد و در این‬ ‫می‌ش�ود؟ آذرم�اه‪ ،‬دی م�اه‪ ،‬قبل از س�ال ‪ 92‬یا‬ ‫غیر‌مطلوب سر کار بیاید‪ ،‬باید زمان بگذرد تا شرایط و اوضاع‬ ‫مدت سالمت‪ ،‬پاکی‪ ،‬درس��تی و در خط والیت و مردم‬ ‫بعد از آن؟‬ ‫بیشتر بر همگان روشن شود‪.‬‬ ‫بودن خود را ثابت کرده است‪ .‬موتلفه بعد از کنگره مهرماه‬ ‫‪ l‬قطع��ا بع��د از ‪ 24‬خ��رداد ‪ 92‬نیس��ت (خنده)‪،‬‬ ‫یک نقدی به جبهه پیروان خط‌امام(ره) و رهبری‬ ‫با هدف رسیدن به یک جامعه نمونه اسالمی بررسی‌های‬ ‫معتقدم در ش��رایط کنونی معلوم کردن مص��داق محدود‬ ‫وارد می‌ش�ود که دوره فعالیت نیروهای آن تمام‬ ‫کردن خودمان اس��ت‪ .‬بنابراین می‌گذاریم همه بحث‌ها و‬ ‫خود را آغاز می‌کند و در کنار سایر نامزدها یک موتلفه‌ای‬ ‫ش�ده و دیگر اقبال�ی به آنها نیس�ت‪ .‬مث�ال هم‬ ‫گفت‌وگو‌ها مطرح شود‪.‬‬ ‫را نیز قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫آق�ای عس�گراوالدی گفتن�د ک�ه ‪ 25‬نام�زد‬ ‫اصولگرا در صحنه انتخابات هس�تند‪ ،‬از این‬ ‫تعداد چند نفر مدنظر موتلفه است که از میان‬ ‫آنها یک نفر انتخاب شود؟‬ ‫‪ l‬غیر از تیم اصولگرایان ‪ 10-15‬نفر شخصیت‬ ‫اصالح‌طلب هم نام‌شان مطرح است که جمعا ‪ 40‬فعال‬ ‫‪42‬‬ ‫اکث�ر فع�االن سیاس�ی معتقدن�د ک�ه آذرم�اه‬ ‫مرزبندی‌ه�ا میان طیف‌ه�ای مختلف سیاس�ی‬ ‫کش�ور برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم شفاف می‌شود‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬در اینکه هرچه زمان می‌گذرد فضای سیاس��ی‬ ‫کشور روشن‌تر و ش��فاف‌تر می‌شود ش��کی نیست‪،‬چرا که‬ ‫‪ l‬باالخره وحدت یکی از اصول است‪ ،‬اما باید دید‬ ‫چگونه می‌خواهیم به وحدت برس��یم‪ .‬یک راه این اس��ت‬ ‫که روی ف��ردی اصلح اجماع کنی��م‪ .‬یعنی‬ ‫شایسته‌ترین از میان شایستگان را برگزینیم‬ ‫و از وی حمایت کنیم‪ .‬این یک وظیفه شرعی‬ ‫و سیاس��ی در نظام جمهوری‌اسالمی است‬ ‫که موتلفه خ��ود را به آن ملت��زم می‌داند‪ .‬اما‬ ‫اگر نامزد اصلح نبود و همه صالح و در‌عرض‬ ‫هم بودند آن موقع یک موتلفه‌ای صالح که‬ ‫متکی به یک تش��کل سراس��ری‪ ،‬مردمی‪،‬‬ ‫خوش‌س��ابقه‪ ،‬مبارز‪ ،‬انقالبی‪ ،‬پ��اک‪ ،‬مورد‬ ‫اعتماد امام‪ ،‬رهبری و مراجع است امتیاز دارد‪.‬‬ ‫به‌عبارت دیگر اگر شرایط وظیفه‌ای شد که‬ ‫همه گروه‌های اصولگرا موظف ش��وند روی‬ ‫یک نامزد که احتمال رأی‌آوری بیشتری دارد‪،‬‬ ‫اجماع کنند وگرنه مصالح کش��ور خدشه‌دار‬ ‫می‌شود‪ ،‬آن موقع موتلفه به وظیفه خود عمل‬ ‫می‌کند‪ ،‬در غیر این ص��ورت یک موتلفه‌ای‬ ‫قوی و دارای گفتمان و برنامه و تیم مشخص‬ ‫را حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫می‌آورند ک�ه کاندیدای این جبه�ه در انتخابات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری س�ال ‪ 84‬بیش از ی�ک و نیم‬ ‫میلیون رای نیاورد و در این دوره هم چنین میزان‬ ‫رایی برای نامزد این طی�ف از اصولگرایان قابل‬ ‫پیش‌بینی است‪ ،‬چه پاسخی به این نقد دارید؟‬ ‫‪ l‬اصولگرای��ان در س��ال ‪ 84‬چند گزینه داش��تند؛‬
‫آقای‌الریجانی منتخب شورای هماهنگی نیروهای انقالب‬ ‫بود‪ ،‬اما رای نیاورد‪ .‬این دلیلی بر نفی یک فرد یا طیف سیاسی‬ ‫نمی‌شود‪ .‬مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری کس دیگری‬ ‫را‌ ترجیح دادند‪ ،‬ام��ا در انتخابات مجلس به آقای الریجانی‬ ‫اقبال کردند و ایشان رئیس مجالس هشتم و نهم شد‪ .‬در کل‬ ‫هر زمانی شرایط خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫احتمال دارد که جبهه پی�روان با طیف تحولخواه‬ ‫مکانیزمی‌ش�بیه جبه�ه متحد را طراح�ی کند یا‬ ‫اینکه تجربه مجلس نهم نشان داد که اینها دیگر‬ ‫قابلیت جمع شدن ندارند؟‬ ‫دوران سنتي‌ها به پايان نرسيده‬ ‫تو‌گوبا احمد‌كريمياصفهاني‬ ‫گف ‌‬ ‫‪5‬‬ ‫کریمی‌اصفهانی در گفت‌وگ�و با مثلث ترکیب ‪ 8+7‬را برای ایجاد وحدت بین اصولگرایان س�ازوکار مناس�بی‬ ‫نمی‌داند و تاکید می‌کند‪« :‬در حال حاضر تصمیم نداریم غیر از ساز و کار جبهه پیروان خط‌امام(ره) و رهبری به شکل‬ ‫دیگری به انتخابات ریاس�ت‌جمهوری ورود پیدا کنیم‪ ».‬با دبيركل جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار درباره‬ ‫آخرين تحوالت انتخابات گفت و گو كرده‌ايم‪.‬‬ ‫‪ l‬هم ام��کان دارد که طیف‌ه��ای اصولگرا دوباره‬ ‫دور هم جمع شوند و هم ممکن است رقابتی اصولگرایانه با‬ ‫حضور نامزدهای متعدد شکل بگیرد‪.‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫‪ l‬هنوز زود است‪ .‬باید جلو برویم ببینیم چه کسانی‬ ‫مطرح هستند و شرایط و اوضاع دنیا‪ ،‬منطقه و کشور چگونه‬ ‫رقم می‌خورد‪.‬‬ ‫به‌عنوان اولین س�وال بفرمایید آیا ممکن اس�ت‬ ‫اصولگرایان بار دیگر ب�ا ترکیب ‪ 8+7‬به انتخابات‬ ‫ریاست جهوری یازدهم ورود پیدا کنند؟‬ ‫کدام را محتمل‌تر می‌دانید؟‬ ‫آقای غفوری‌ف�رد می‌گوی�د نظر جبه�ه پیروان‬ ‫خط‌ام�ام(ره) و رهب�ری نظ�رش روی آقای�ان‬ ‫ناطق‌نوری و والیتی اس�ت‪ ،‬به‌طوری که هر یک‬ ‫از این دو ش�خصیت سیاس�ی برای نامزدی در‬ ‫انتخابات ریاس�ت‌جمهوری اعالم آمادگی کنند‬ ‫جبهه به همان سمت می‌رود‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬نمی‌خواه��م اظهارنظری در این زمینه داش��ته‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 76‬و ‪84‬‬ ‫یک غافلگیری در عرصه سیاسی کشور به‌وجود‬ ‫آمد‪ ،‬چ�ون کس�انی پی�روز انتخابات ش�دند که‬ ‫کمترین شانس را داشتند‪ ،‬آیا تکرار این تجربه‌ها‬ ‫را ممکن می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬نوع غافلگیری‌ها متفاوت اس��ت‪ .‬به نظر می‌آید‬ ‫فضای جامعه به کس��ی که آزمون پس داده اقبال می‌کند‪.‬‬ ‫م��ردم به کس��ی رای می‌دهند ک��ه برای رفع مش��کالت‬ ‫اقتصادی کشور همچون نوسانات بازار ارز و سکه‪ ،‬معضالت‬ ‫گرانی و بیکاری برنامه ارائه کند و فردی شناخته شده در این‬ ‫زمینه‌ها باشد‪ .‬بنابراین جامعه به فردی که تازه تحصیالت‬ ‫خود را تمام کرده‪ ،‬جوان اس��ت یا تجربه کار اجرایی ندارد‪،‬‬ ‫اقبال نمی‌کند‪.‬‬ ‫ش�رایط اصالح‌طلبان را ب�رای ورود ب�ه عرصه‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬آنها اکنون چند بخش ش��دند‪ .‬یک عده از آنها بر‬ ‫مواضع سابق محکم پافش��اری می‌کنند‪ ،‬چون معتقدند در‬ ‫انتخابات رای نمی‌آورند‪ ،‬دس��ته دیگر ت��رک عرصه رقابت‬ ‫سیاسی پیش رو را مساوی با انزوای بیشتر می‌دانند‪ ،‬بنابراین‬ ‫می‌کوش��ند هر طور ش��ده با نامزدی اختصاصی به صحنه‬ ‫بیایند‪ .‬دسته دیگر نیز قائل به حمایت از یک نامزد اصولگرا‬ ‫هستند‪ .‬البته بین این سه دس��ته گرایش‌های مختلفی نیز‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ام��ا در کل می‌توان گفت که هن��وز به تصمیم‬ ‫روش��نی نرس��یدند‪ .‬من معتقدم جریان اصالحات دیگر در‬ ‫ایران پایگاه اجتماعی ندارد‪.‬‬ ‫انتخابات متعدد گذشته همین را نشان داد‪ ،‬به‌طوریکه‬ ‫تنها هشت اصالح‌طلب به مجلس نهم راه‌‌یافتند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر اصالح‌طلبان بر گفتمان قبلی اصرار کنند‪ ،‬موقعیتی در‬ ‫جامعه پیدا نمی‌کنند مگر اینکه اسم‌شان را عوض کنند‪g .‬‬ ‫‪ l‬ما بنا داریم با س��از و کار جبهه پی��روان خط‌امام و‬ ‫رهبری در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم حضور پیدا کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین حرکت خود را بر همین اس��اس و با همین ساز و کار‬ ‫آغاز کرده‌ایم‪ .‬البته اگر چنانچه در آینده فضایی برای وحدت‬ ‫بیشتر باز شد‪ ،‬طبیعتا این کار انجام می‌شود اما در حال حاضر‬ ‫تصمیم نداریم غیر از س��از و کار جبهه پیروان خط‌امام(ره) و‬ ‫رهبری به شکل دیگری به انتخابات ریاست‌جمهوری ورود‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫یعنی به عقیده ش�ما حتی ش�ورای هماهنگی هم‬ ‫برای ب�ه وح�دت رس�اندن اصولگرای�ان جواب‬ ‫نمی‌دهد؟‬ ‫‪ l‬همانطور که می‌دانید ش��ورای هماهنگی خیلی‬ ‫قدیمی‌اس��ت و بازگش��ت به آن در حال حاضر با این شرایط‬ ‫ممکننیست‪.‬‬ ‫ش�ما چ�ه راه�کاری ب�رای ب�ه وحدت رس�یدن‬ ‫اصولگرایان ارائه می‌دهید؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬در حال حاضر برای ایجاد وحدت زمینه‌ای‬ ‫را به غیر از جبهه پیروان امام و رهبری نمی‌بینیم‪ .‬در این جبهه‬ ‫مقتدر ‪ 14‬تشکل جاندار حضور دارند که وضعیت خوبی دارند‬ ‫و با هم متحد هس��تند و هیچ‌کدام به تنهای��ی فعالیتی انجام‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬البته همانطور که اشاره کردم اگر در آینده فضایی‬ ‫باز شد شاهد ایجاد وحدت بیشتری بین اصولگرایان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬در غی��ر این صورت این جبهه به تنهای��ی کار خودش را‬ ‫پیش می‌برد‪.‬‬ ‫با ای�ن توضیحات ما ش�اهد حضور چند گ�روه از‬ ‫اصولگرایان در انتخابات آینده خواهیم بود؟‬ ‫‪ l‬در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم مجموع‬ ‫اصولگرایان شش الی هفت گروه می‌شوند‪ .‬یعنی ایثارگران و‬ ‫جمعیت رهپویان‪ ،‬جبهه پایداری بخشی از اصولگرایان هستند‪،‬‬ ‫بخش دیگری از اصولگرایان به صورت انفرادی وارد انتخابات‬ ‫می‌شوند و گروهی هم به تبعیت از آقاي قالیباف قصد ورود به‬ ‫انتخابات را خواهند داشت‪ ،‬البته در بین اصولگرایان افراد مدعی‬ ‫اصولگرایی نیز حضور دارند‪ .‬این دسته از اصولگرایان در اطراف‬ ‫دولت هستند و حتی احمدی‌نژاد هم از آنها حمایت می‌کند‪،‬‬ ‫‪ l‬در حال حاضر نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که کدام‬ ‫یک از این گروه‌ها به ما نزدیک هس��تند‪ ،‬البته اگر گروه‌های‬ ‫دیگر اصولگرایان قص��د مذاکره با جبهه پی��روان خط‌امام و‬ ‫رهبری را داشته باشند ما با آنها مذاکره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ام�ا برخ�ی از هم‌طیف�ان ش�ما معتقدن�د دوران‬ ‫اصولگرایان س�نتی تمام ش�ده و به نوعی دیگر‬ ‫مقبولیت و محبوبیتی نزد مردم ندارند‪ ،‬نظر شما در‬ ‫این خصوص چیست؟‬ ‫‪ l‬این نظریه مساله جدیدی نیست که آقایان مطرح‬ ‫می‌کنند و البته به‌طور مکرر هم به آنها پاسخ داده شده‪ .‬در واقع‬ ‫اینها قصد تخریب دارند و گم��ان می‌برند با تخریب دیگران‬ ‫به بازس��ازی خودش��ان کمک می‌کنند که این رفتار بسیار‬ ‫بدی است‪ ،‬بنده باید یادآور ش��وم اگر قرار است سنتی‌ها کنار‬ ‫گذاشته شوند اسالم از ‪1400‬س��ال قبل روی کار آمده است‪،‬‬ ‫پس ما باید بگوییم اسالم سنتی است‪ .‬یقینا ما به سنتی بودن‬ ‫و پایبندی به اسالم و ارزش‌های اسالمی خود افتخار می‌کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین اگر برخی فکر می‌کنند م��ا ارزش‌ها و اصل خودمان‬ ‫را فراموش کنیم کاملا غلط و اش��تباه فکر می‌کنند‪ .‬ما باید از‬ ‫سازوکارهای روز استفاده کنیم اما نباید همه اصول و افکار خود‬ ‫را فراموش کنیم‪ ،‬مثال رئیس‌جمهور ترکیه در مصر می‌گوید‬ ‫حکومت ما حکومت س��کوالر خواهد بود زیرا اسالم جوابگو‬ ‫نیست‪ ،‬در حالی که ما معتقدیم امروز انسانیت با فاصله گرفتن‬ ‫از سنت‌ها از اصلش دور شده و با بحران‌های زیادی مواجه شده‬ ‫است‪ ،‬یعنی انسان به همان اندازه که از اسالم فاصله گرفته به‬ ‫همان اندازه هم انسانیتش تنزل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬شبیه سال ‪ 92‬می‌دانم‪ .‬چرا که شرایط ‪ 9‬ماه آینده‬ ‫با سال ‪ 88‬و سال ‪ 84‬متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫پس ترکیب و مدل مورد‌نظر ش�ما برای حضور در‬ ‫انتخابات آینده چیست؟‬ ‫به غیر از جبهه پیروان خط‌امام و رهبری کدام یک‬ ‫از گروه‌های اصولگرا به شما نزدیک‌تر هستند؟‬ ‫سياست‬ ‫شما انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را شبیه‬ ‫سال ‪ 88‬می‌بینید که فضا میان دو نامزد دو‌قطبی‬ ‫شد یا مثل سال ‪ 84‬خواهد بود که آرا میان نامزدها‬ ‫پخش می‌ش�ود و نهایتا دو نامزد ب�ه مرحله دوم‬ ‫می‌روند؟‬ ‫‪ l‬مس��لما باتوجه به مس��ائلی ک��ه در انتخابات دور‬ ‫قبل اتفاق افتاد‪ ،‬اصولگرایان با ش��کل و ترکیب جبهه متحد‬ ‫وارد انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم نخواهند ش��د‪ ،‬زیرا‬ ‫فضای موجود تشکیل چنین ترکیبی را ایجاب نمی‌کند‪ .‬البته‬ ‫گالیه‌هایی هم از قبل اصولگرایان نسبت به یکدیگر دارند‪ .‬در‬ ‫واقع در انتخابات مجلس نهم کارهای دور از انتظاری انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬از این رو امروز بنا نداریم با همان ساز و کارهای گذشته‬ ‫وارد انتخابات شویم‪.‬‬ ‫البته این مساله چیز تازه‌ای نیست و حتی در زمان هاشمی هم‬ ‫شاهد چنین مساله‌ای بوده‌ایم‪ ،‬یعنی همان کارگزاران‪ .‬در واقع‬ ‫در هر دوره‌ای به‌طور طبیعی اطراف دولت یک قدرتی به‌وجود‬ ‫می‌آید که از نظر نفرات‪ ،‬مسائل مالی و رانت‌های دولتی تالش‬ ‫می‌کنند اطراف دولت را پوشش دهند‪ .‬در زمان خاتمی نیز با‬ ‫نام مشارکت این افراد اطراف دولت حلقه زدند و دیدیم که هر‬ ‫دو گروه کارگزاران و مشارکت شکست خوردند‪ ،‬زیرا بعد از پایان‬ ‫کار دولت حضور این افراد در اطراف دولت بی‌معنی می‌شود‪،‬‬ ‫بنابراین اصولگرایان اطراف رئیس‌جمهور هم سرنوشتی بهتر‬ ‫از کارگزاران و مشارکتی‌ها پیدا نمي كنند‪.‬‬ ‫يعني ميگوييد سعی می‌کنند با این شعارها رقبای‬ ‫خویش را از میدان به‌در کنند؟‬ ‫‪ l‬متاس��فانه اینه��ا به گفتن این س��خنان بس��نده‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬یعنی همانطور ک��ه در دولت نهم و دهم ش��اهد‬ ‫بودیم تخریب افراد به بدترین شکل از نظر اخالقی و اسالمی‬ ‫صورت می‌گرفت‪ ،‬در حالی که افراد ب��رای معرفی خود باید‬ ‫داشته‌هایشان را رو کنند‪ ،‬به عقیده بنده این تخریب‌کنندگان‬ ‫نه دارای منطق هستند و نه اصول کلی و کاملی دارند بنابراین‬ ‫چون چیزی از خود ندارند‪ ،‬سعی می‌کنند نداشته‌های خود را‬ ‫به داشته تبدیل کنند‪.‬‬ ‫نظر ش�ما درباره کاندیدات�وری گزینه‌هایی چون‬ ‫ناطق‌ن�وری و هاشمی‌رفس�نجانی در انتخاب�ات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم چیست؟‬ ‫‪43‬‬
‫‪ l‬بنده و مجموعه جبهه پی��روان خط‌امام و رهبری‬ ‫هیچ‌کدام تصمیم نداریم درباره مصداق‌ها صحبت کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫برخی از سازوکارها از قبل اشتباه بوده‪.‬شس در واقع اینکه اول‬ ‫به مصداق برسیم و سپس درباره برنامه و تیم کاندیداها بحث‬ ‫کنیم کاملا غلط است‪.‬‬ ‫نامزد نهاييكيست؟‬ ‫پس برنامه کاری شما برای انتخابات آینده چگونه‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬در حال حاضر ما در جبهه پیروان خط‌امام و رهبری در‬ ‫حال جمع‌بندی هستیم تا به کلیات برسیم‪ .‬برنامه ما این است‬ ‫که اول به بررس��ی ویژگی‌ها بپردازیم‪ .‬به عبارت دیگر قوای‬ ‫متفاوتی در نظام ما حضور دارند‪ ،‬بنابراین اولین چیزی که الزم‬ ‫است مورد توجه قرار گیرد تعامل قوا با یکدیگر است؛ البته با‬ ‫حفظ استقالل‪ .‬یعنی هر یک از قوا بتوانند به صورت منطقی‬ ‫با قوای دیگر صحبت کنند بدون آنکه دخالتی در کار یکدیگر‬ ‫داشته باشند زیرا تداخل هر قوه در قوه دیگر خالف قانون است‪،‬‬ ‫اما متاسفانه در دولت نهم و دهم شاهد قانون‌گریزی قوه مجریه‬ ‫در مسائل متعدد بوده و هستیم‪ .‬در واقع وقتی قانونی تصویب‬ ‫می‌شود باید از سوی قوه‌مجریه اجرا شود و اگر غیر از این عمل‬ ‫شود یعنی رئیس‌جمهور برخالف سوگند خویش عمل کرده‬ ‫است‪ .‬البته ممکن اس��ت قوه مجریه قانونی را نپسندد‪ ،‬اما‬ ‫اعتراض به آن قانون راهکاری دارد که باید اعمال ش��ود‪،‬‬ ‫یعنی می‌توان در قال��ب یک الیحه دیگ��ر آن قانون را در‬ ‫مجلس مطرح کرد تا ش��ورای نگهبان و در نهایت مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام آن را مورد بازبینی قراردهند‪ ،‬اما‬ ‫دولت نمی‌تواند وقتی قانونی تصویب شد اجتهاد شخصی و‬ ‫فردی را مالک عمل قرار دهد‪ ،‬زیرا عدم اجرای آن قانون‪،‬‬ ‫خالف قانون اساسی است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫یعنی ش�ما مهمترین ویژگ�ی رئیس‌جمه�ور را‬ ‫احترام به نظر جمع و پرهیز از اعمال نظرات فردی‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬ما معتقدیم رئیس‌جمهور نباید مجتهد باشد زیرا‬ ‫اجتهاد در کار به نظام لطمه می‌زند‪ .‬در واقع رئیس‌جمهور آینده‬ ‫نباید به صورت انفرادی کار کند‪ ،‬زیرا در کشور ما خرد جمعی‬ ‫حاکم است‪ .‬حتی مقام معظم رهبری هم یک بازوی مشورتی‬ ‫چون مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام برای خ��ود تدارک‬ ‫دیده‌اند‪ ،‬بنابراین ما باید الگو بگیریم و از مش��ورت با دیگران‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫از نظر شما مهمترین خصیصه‌ای که یک دولت باید‬ ‫داشته باشد چیست؟‬ ‫‪ l‬دولت باید در برابر تمام معضالت پاسخگوی ملت‬ ‫باشد‪ .‬در حالی که ما می‌بینیم دولت امروز ما به جای آنکه به‬ ‫سواالت پاسخ دهد سوال مطرح می‌کند‪ .‬در اکثر مصاحبه‌های‬ ‫رئیس‌جمهور دیده می‌ش��ود به جای آنکه ایشان به سواالت‬ ‫پاسخ دهند‪ ،‬سوال طرح می‌کنند‪ .‬به‌عنوان مثال اگر از ایشان‬ ‫سوال شود که چرا وضعیت ارز اینگونه شده است می‌گویند ما‬ ‫هم می‌گوییم بگویند چرا وضعیت ارز اینگونه ش��ده است؟!‬ ‫(حال معلوم نیست چه کسی باید بگوید!) بعد می‌بینیم برخی‬ ‫روزنامه‌ها اع�لام می‌کنند یک گروه سیاس��ی باعث به هم‬ ‫ریختگی ارز شده‪ ،‬در حالیکه هیچ عقل سلیمی‌این مساله را‬ ‫نمی‌پذیرد‪ .‬به‌عنوان مثال وقت��ی کال ‪ 7‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیرنفتی در دست مردم است و از سوی دیگر متجاوز از ‪100‬‬ ‫میلی��ارد دالر در اختیار دولت قرار دارد مگر می‌ش��ود گروه یا‬ ‫جریانی بتواند اخالل ایجاد کند‪ ،‬بنابراین اینها مسائل خالف‬ ‫واقعیت است که مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین همانطور که اشاره کردم به عقیده بنده مشکالت‬ ‫ما نشات گرفته از تصمیمات فردی اس��ت‪ .‬از این رو ما برای‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم سعی می‌کنیم همه این‬ ‫مس��ائل را در تایید مصادیق به بحث بگذاریم و بررسی کنیم‬ ‫س��پس حمایت خود را از کاندیدای مناسب اعالم می‌کنیم‪.‬‬ ‫در پایان تاکید می‌کنم ما موافق رئیس‌جمهوری هستیم که‬ ‫پاسخگوی مردم باشد‪g .‬‬ ‫‪44‬‬ ‫فرصت‌ها و محدوديت‌هاي جناح راست اصولگرايان براي تصميم‌گيري‬ ‫سعيد آجورلو‬ ‫‪6‬‬ ‫سیاست‪‌،‬بازی دنباله‌داری اس��ت و سیاسیون هر قدر‬ ‫بیش��تر صبوری به خرج دهند و هر اندازه بیشتر بر شرایط‬ ‫بازی مسلط باش��ند بهتر می‌توانند نس��بت خود را با قدرت‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫چه آنان که به دنبال کس��ب قدرتند‪ ،‬چ��ه آنان که در‬ ‫پی حفظ آنند و چه آنان که به دنبال افزایش قدرت هستند‪.‬‬ ‫چراکه قدرت لغزان اس��ت و غلتان‪ .‬آرام و ق��رار ندارد پس‬ ‫رام‌کردنش تدبیر می‌خواهد و کیاست‪ .‬از همین روست که‬ ‫سیاست دنباله‌دار می‌شود و صبوری طلب می‌کند‪.‬‬ ‫اینگونه اس��ت ک��ه از روزهای میانی س��ال‌های ‪87‬‬ ‫که سخن از دولت وحدت ملی گفته ش��د تا امروز و قبل از‬ ‫انتخابات س��ال ‪ ،1392‬برای برخی راست‌گرایان سنتی در‬ ‫همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد‪.‬‬ ‫آن زمان که اصالح‌طلبان هنوز درحال و هوای قدرت‬ ‫بودند‪ ،‬احزاب‌ش��ان پایدار بود‪ ،‬چهره‌هایشان درون نظام و‬ ‫با چالش اپوزیسیون شدن مواجه نش��ده بودند در پاسخ به‬ ‫دعوت علی‌اکبر ناطق‌ن��وری برای ائتالف بر گزینه وحدت‬ ‫ملی روی ترش کردند و ص��ورت برگرداندند و البته عمده‬ ‫اصولگرایان هم به حکم منطق حمایت از رئیس جمهوری‬ ‫مس��تقر را بر رفتن به ائتالفی نامان��وس ترجیح دادند و راه‬ ‫حمای��ت از احمدی‌نژاد پیش گرفتند‪ .‬ای��ده ناطق‌نوری که‬ ‫منطقا حمایت جناب هاشمی‌رفس��نجانی را همراه داشت‬ ‫اما راه به جایی نبرد‪ .‬هرچند نشس��تن عل��ی الریجانی بر‬ ‫بلندترین صندلی بهارس��تان خود آغازی برای طرح شیخ‬ ‫بود‪ .‬برگزاری همایش مش��روطه و حضور افراد مختلف از‬ ‫عزت‌اهلل س��حابی گرفته تا س��یدمحمد خاتمی و هاشمی‬ ‫رفسنجانی گرچه سایه‌ای از طرح وحدت ملی بود اما عاقبت‬ ‫در حد یک جلسه رسمی باقی ماند و نتوانست عرصه قدرت‬ ‫عینی را دگرگون کند‪.‬‬ ‫دولت وحدت ملی در عمل ح��اوی برآمدن چهره‌ای‬ ‫میانه‌رو از جناح راس��ت با حمایت تلویح��ی اصالح‌طلبان‬ ‫بود؛ چهره ای که می‌توانست ش��یخ حسن روحانی باشد یا‬ ‫علی‌اکبر والیتی یا حتی علی‌اکبر ناطق‌نوری‪.‬‬ ‫مش��هور اس��ت که زمانی قبل از انتخابات سال ‪،88‬‬ ‫خاتمی به ناطق‌نوری پیشنهاد نامزدی در انتخابات می‌دهد‬ ‫و بعدتر س��عید حجاریان هم در میزگردی جمع شدن دور‬ ‫ناطق‌نوری را به اصالح‌طلبان پیشنهاد می‌کند‪.‬‬ ‫اصالح‌طلبان اما هنوز غره‌تر از آن بودند که با کارت‬ ‫جناح راس��ت بازی کنند و با دوگزینه وارد صحنه شدند اما‬ ‫طنز سیاس��ت آنجا ش��کل گرفت که برخی طراحان دولت‬ ‫وحدت‌ملی‪ ،‬تلویحا از نامزد اصالح‌طلبان حمایت کردند که‬ ‫دقیقا عکس طرح اولیه آشتی ملی بود‪.‬‬ ‫چه آنکه ق��رار ب��ود اصالح‌طلبان جانب ی��ک نامزد‬ ‫اصولگرا را بگیرند نه آنکه کار برعکس شود که شد و اینجا‬ ‫بازی سیاست‌ را اصالح‌طلبان از راست‌گرایان طراح آشتی‬ ‫ملی بردند‪.‬‬ ‫سیاس��ت بازی دنباله‌داری اس��ت و ق��درت غلتان و‬ ‫لغزان‪ .‬جناح راست اصولگرایان پس از انتخابات ‪ 88‬حالت‬ ‫تدافعی به خود گرفت‪ .‬علی‌اکبر ناطق‌ن��وری که زخمی از‬ ‫مناظره ‪ 13‬خرداد همراه داشت س��کوت پیشه و به نامه‌‌ای‬ ‫کوتاه اکتفا کرد‪ .‬علی الریجانی گاها منتقدانش را بی پاسخ‬ ‫نمی‌گذاشت اما ائتالفش با فراکسیون حامیان دولت ترک‬ ‫برداشته بود و از تندی زبان منتقدانش در امان نبود‪ .‬گرچه‬ ‫به رسم سیاست‌ورزان زبده او صبوری پیشه کرد تا گذشت‬ ‫زمان‪ ،‬روزگار را تغییر دهد‪.‬‬ ‫گفتمان مسلط بر جناح راست اصولگرایان اما همچنان‬ ‫طرح دولت وح��دت ملی بود ک��ه در بطن خ��ود ائتالف با‬ ‫اصالح‌طلب��ان میانه‌رو ب��رای مدیریت کش��ور را به مثابه‬ ‫راهبرد‪/‬راه��کار مورد توجه ق��رار م��ی‌داد‪ .‬اینگونه بود که‬ ‫راست‌گرایان س��نتی به واسطه س��ال‌ها سیاست‌ورزی و‬ ‫حضور مس��تمر در بطن سیاس��ت ایران این‌ب��ار به همراه‬ ‫طیف‌ه��ای جدی��دی از اصولگرایان که هم��گام با دولت‬ ‫نبودند جبهه متحد اصولگرایان را مدیریت کردند‪ .‬هرچند‬ ‫در الیه‌های زیرین این ائتالف رقابتی پنهان برای ریاست‬ ‫مجلس میان حامیان علی الریجانی و غالمعلی حداد‌عادل‬ ‫شکل می‌گرفت‪.‬‬ ‫انتخاب��ات که تمام ش��د‪ ،‬راه برای ای��ده وحدت ملی‬ ‫راس��ت‌گرایان س��نتی هموار ش��د ت��ا بتوانند با تش��کیل‬ ‫فراکسیونی ش��به اصولگرا که نمادی از همان طرح آشتی‬ ‫ملی بود حول ش��خصیت علی الریجانی کار سیاس��ت را‬ ‫پیش برند‪.‬‬ ‫گویا این ایده س��ال ‪ 87‬بود که ه��ر روز رنگی تازه به‬ ‫خود می‌گرفت؛ ایده‌ای که قرار بود از پاس��تور آغاز شود راه‬ ‫به بهارستان برد تا سیاست‌ورزی جناح راست اصولگرایان‬ ‫رونق تازه‌ای بیابد‪.‬‬ ‫یارگیری فراکسیون تازه تاسیس از نمایندگان مستقل‬ ‫و معدود اصالح‌طلبان مجلس نهم ام��ا آنگونه که از قرائن‬ ‫برمی‌آید بازگش��تی به مجلس پنجم و ش��کافی است که‬ ‫زمانی میان راست‌گرایان روی داد‪.‬‬ ‫در این میان اما حس��اب برخی از راست‌گرایان سنتی‬ ‫را باید جدا دانس��ت‪ .‬افرادی مانند آقا مرتضی نبوی‪ ،‬کاظم‬ ‫انبارلویی و حمیدرضا ترقی که هرچند در میان جناح راست‬ ‫اصولگرایان کم تعدادند اما می‌شود میان آنها و طیف راست‬ ‫س��نت‌گرایان تفکیک قائل ش��د‪ .‬این گروه قائل به دولت‬ ‫وحدت ملی نیس��تند و گرچه همچنان به نهادهای س��نتی‬ ‫راست پایبند هس��تند اما در برخی مواضع از جمله سیاست‬ ‫خارجی به نواصولگرایان که در تشکل‌هایی مثل ایثارگران‪،‬‬ ‫رهپویان و پایداری حضور دارن��د قرابت‌هایی دارند‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه بر مرزبن��دی با اصالح‌طلبان اص��رار می‌ورزند‪ .‬حتی‬ ‫می‌توان از احمد توکلی به‌عنوان فصل مشترک تحولخواهان‬ ‫با طیف چپ اصولگرایان سنتی نام برد‪.‬‬ ‫تح��رکات انتخاباتی جناح راس��ت اصولگرایان اما در‬ ‫دو س��طح فردی و تشکیالتی مدتی اس��ت که جدی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��طح فردی برخی اینگونه روای��ت کردند که‬ ‫آقاي‌ناطق‌نوری در جلسه‌ای با خاتمی از عزمش برای ورود‬ ‫به انتخابات سخن گفته و در س��طح تشکیالتی هم پس از‬ ‫پیروزی الریجانی در انتخابات هیات رئیس��ه تشکل‌هایی‬ ‫مانند جامعه اسالمی مهندسین و حزب موتلفه کار جدی را‬ ‫برای ‪ 92‬شروع کرده‌اند‪.‬‬ ‫مدل مورد نظر اما همچنان بر مبنای دولت وحدت ملی‬ ‫پیش می‌رود؛ به ترتیبیکه فردی مانند علی‌اکبر ناطق‌نوری‬ ‫از جانب راست‌گرایان سنتی نامزد ش��ود‪ ،‬حمایت تلویحی‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی را همراه داشته باشد و از جانب اصالح‬ ‫طلبان هم مورد انتقاد قرار نگیرد‪ .‬مبنای منطقی این طرح‬
‫سياست‬ ‫هم تلفیق قدرت عینی راست‌گرایان با استفاده از پتانسیل‬ ‫اجتماعی اصالح‌طلبان فرض ش��ده اس��ت‪ .‬به‌گونه‌ای که‬ ‫اصالح طلبان بدنه اجتماعی خود را به نفع نامزد راست‌گرایی‬ ‫که توانایی چانه‌زنی در قدرت را داش��ته باشد بسیج کنند تا‬ ‫خالء بدنه اجتماعی راس��ت‌ سنتی توس��ط بدنه اجتماعی‬ ‫اصالح‌طلبان پر شود‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان البت��ه باید گفت مش��خص نیس��ت‬ ‫اصالح‌طلبان بتوانند آرای بدنه نزدیک به خود را س��امان‬ ‫دهند و از دیگرسو اصالح‌طلبان بتوانند از توانایی چانه‌زنی‬ ‫راست‌گرایان سنتی برای بازگشت به قدرت استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫این میان البته تردیدهایی هم در میزان قدرت چانه‌زنی جناح‬ ‫راست اصولگرایان هم وجود دارد‪ .‬پس قابل پیش‌بینی است‬ ‫که اصالح‌طلبان همان‌گونه که در ‪ 88‬از پتانس��یل برخی‬ ‫راست‌گرایان به سود خود اس��تفاده کردند در ‪ 92‬هم یا راه‬ ‫سکوت در پیش می‌گیرند یا اینکه راه را برای طیف رادیکال‬ ‫خود باز می‌کنند که نتیجه‌اش عدم توافق با راس��ت‌گرایان‬ ‫سنتی و برهم خوردن طرح دولت وحدت ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچه هست گویا جناح راس��ت اصولگرایان بیشتر از‬ ‫قبل از طیف چپ اصولگرایان جدا شده‌اند تا حتی برخی از‬ ‫اصولگرایان آنان را به جای اصولگرایان سنتی‪ ،‬راست سنتی‬ ‫بنامند که نوعی عریان‌گویی سیاسی تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫زمان اما برای جناح راس��ت اصولگرایان به س��رعت‬ ‫می‌گذرد و آنان بای��د از راهکارهای گوناگون پیش‌رو یکی‬ ‫را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫در س��طح تحلی��ل ف��ردی‪ ،‬آن��ان چهر ه‌های��ی‬ ‫تکنوکرات‌ مانن��د محمد نهاوندیان را دارن��د و درعین حال‬ ‫افراد ب��ا تجربه‌ای چ��ون ناطق‌ن��وری و الریجانی‪ .‬گرچه‬ ‫علی‌اکبر‌والیت��ی به واس��طه مواض��ع‌اش و نزدیکی‌اش‬ ‫به طیف‌ه��ای مختلف اصولگ��را را نمی‌توان مس��اوی با‬ ‫اصولگرایان سنتی دانس��ت اما آنها در محاسباتشان برای‬ ‫انتخابات از نامزدی او هم سخن به میان می‌آورند‪.‬‬ ‫آنها افراد دیگ��ری چون منوچه��ر متکی و مصطفی‌‬ ‫پورمحمدی را هم مورد نظر دارند‪ .‬در نهایت در سطح تحلیل‬ ‫فردی شاید علی‌اکبر والیتی گزینه مطلوبی برای آنها باشد‬ ‫چراکه تاکنون نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری نش��ده و‬ ‫چهره‌ای جدید در این عرصه محس��وب می شود و در عین‬ ‫حال معتمد اهالی سیاست در جناح‌های مختلف هم هست‪.‬‬ ‫در عین حال ناطق‌ن��وری هم به لح��اظ مواضع جدیدش‬ ‫می‌تواند چهره جذابی برای سنتی‌ها باشد‪.‬‬ ‫در سطح تحلیل تشکیالتی و گروهی میل راست‌گرایان‬ ‫سنتی بیشتر به سمت علی‌اکبر ناطق نوری و علی الریجانی‬ ‫است و این دو فرد را به خود نزدیک‌تر می‌بینند‪.‬‬ ‫در س��طح تحلیل س��اختاری اما وضعی��ت علی‌اکبر‬ ‫والیتی بهتر از بقیه نامزدهاست‪ .‬او به واسطه نوع مواضعش‬ ‫شرایط مساعدی برای ورود به س��طح اول قدرت اجرايي‬ ‫كشور دارد و مورد اعتماد اکثر طیف‌های اصولگراست‪ .‬این‬ ‫درحالی است که ش��اید علی الریجانی چه در سطح قدرت‬ ‫عینی و چه در سطح بدنه اجتماعی برای رسیدن از قوه‌مقننه‬ ‫به قوه مجریه موانعی پیش‌رو دارد‪.‬‬ ‫همین‌گونه اس��ت وضعيت حجت‌االسالم علی‌اکبر‬ ‫ناطق‌نوری که در س��طح تحلیل س��اختاری کار آس��انی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫راست‌گرایان س��نتی اما برای ورود به قدرت درحال‬ ‫انتخاب استراتژی هس��تند‪ .‬آیا آنها باید به ائتالفی پنهان با‬ ‫اصالح‌طلبان میانه‌رو روی آورند؟ آیا باید با گزینه حداکثری‬ ‫خود مانند علی الریجانی و ناطق‌نوری وارد میدان ش��وند‬ ‫یا اینک��ه باید به گزین��ه‌ای مانند علی اکب��ر والیتی رجوع‬ ‫کنند؛ هرچند که والیتی مس��اوی با راست‌سنتی نیست و‬ ‫شخصیتی فراتر از راست‌گرایان سنتی دارد‪.‬‬ ‫سیاست‪‌،‬بازی دنباله‌داری است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪ l‬در حد گمانه‌زني است‪.‬‬ ‫جبهه پيروان خط‌امام(ره) و رهبري صحبتي در اين‬ ‫باره كرده است؟‬ ‫‪ l‬فقط در حد اينكه موضوع را بررسي كند و تحليل‬ ‫مشخصي از شرايط كشور بدهد وارد بحث شده ولي هنوز وارد‬ ‫مصداق نشده است‪.‬‬ ‫موتلفه چط�ور؟ آقاي حبيبي گفتند ك�ه اين حزب‬ ‫مي‌خواهد نامزد اختصاصي معرفي كند؟‬ ‫‪ l‬اين مساله جزو پيشنهاداتي است كه هنوز قطعي‬ ‫نش��ده ولي فعال موتلفه روي تيم و برنامه كار مي‌كند‪ ،‬بعد با‬ ‫اولويت موتلفه‌اي بودن نامزد مدنظر وارد مصداق مي‌شود‪.‬‬ ‫موتلفه هماهنگ ب�ا جبهه پي�روان خط‌امام(ره) و‬ ‫رهبري عم�ل مي‌كند يا آنكه مس�تقل وارد عرصه‬ ‫انتخابات مي‌شود؟‬ ‫‪ l‬با جبهه پيروان خط‌ام��ام(ره) و رهبري هماهنگ‬ ‫عمل مي‌كند‪ .‬به‌رغم هماهنگي با جبهه روي نظرات كامل‬ ‫و جامع خود نيز كار مي‌كند تا با دس��ت پر در جلسات مذاكره‬ ‫و مشورت وارد شود‪.‬‬ ‫موتلف�ه چه‌زمان�ي م�دل ورودش را ب�ه عرص�ه‬ ‫انتخابات نهايي مي‌كند؟‬ ‫‪ l‬بعد از آنكه كنگره آن برگزار شد‪.‬‬ ‫زمان كنگره چه روزي خواهد بود؟‬ ‫‪ 13 l‬مهرماه برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫بعد از آن مدل انتخاباتي‌اش نهايي مي‌شود؟‬ ‫‪ l‬خير تازه بعد از آن موتلفه وارد تنظيم مدل انتخاباتي‬ ‫خواهد شد‪ ،‬چون شوراي مركزي جديد انتخاب مي‌شود‪ ،‬بايد‬ ‫خط مشي جديد تعريف شود‪ ،‬يك مقدار نياز به تامل دارد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫احتم�ال دارد دبي�ركل موتلفه در كنگ�ره مهرماه‬ ‫عوض شود؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬خيلي چيزها ممكن است‪ ،‬اما اين مساله بستگي به‌‬ ‫تركيب شوراي مركزي جديد دارد‪.‬‬ ‫بايد ازگذشته عبرت بگيريم‬ ‫گفتوگو با حميدرضاترقي درباره نحوه ورود اصولگرايان سنتي به انتخابات ‪92‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حميدرضا‌ترقي‪ ،‬مع�اون بين‌الملل حزب موتلف�ه قائل به‌بازنگري در نگاه راس�ت س�نتي به عرصه‬ ‫سياسي كشور اس�ت و مي‌گويد بايد اين نگاه تغيير كند وگرنه ش�رايط براي نامزد اين طيف در انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم بهتر از سال ‪ 84‬نخواهد شد‪.‬‬ ‫اميد كرماني‌ها‬ ‫از زمان�ي ك�ه تكليف هي�ات رئيس�ه مجلس‌نهم‬ ‫مش�خص ش�د همه گروه‌هاي اصولگرا آشكار و‬ ‫پنهان براي انتخاب�ات رياس�ت‌جمهوري زمينه‬ ‫چيني مي‌كنند‪ .‬ارزيابي ش�ما از فضاي سياس�ي‬ ‫كشور چيست؟‬ ‫ي است و‬ ‫‪ l‬در حال حاضر عمدتا بيشتر اخبار گمانه‌زن ‌‬ ‫هنوز خود نامزدها به‌طور قطعي نظر‌خودشان را درباره اينكه‬ ‫آيا وارد عرصه انتخابات رياس��ت‌جمهوري مي‌ش��وند يا‌خير‬ ‫اعالم نکردند‪ .‬گروه‌هاي سياس��ي هم بيشتر به‌دنبال تدوين‬ ‫برنامه و مشخص‌كردن تيمي‌هستند كه آن تيم بتواند اداره‬ ‫كشور را در آينده به‌عهده بگيرد‪ ،‬بنابراين در حال حاضر يك‬ ‫آرايش مشخص سياس��ي براي انتخابات نداريم و نكته دوم‬ ‫اينكه تشكل‌ها و احزاب سياسي هنوز به‌دنبال تدوين برنامه و‬ ‫تحليل شرايط آينده كشور هستند و بعضي از نامزدها چون از‬ ‫قبل تصميم خودشان را براي ورود به عرصه انتخابات گرفتند‬ ‫فعالند‪ ،‬اما بقيه هنوز تصميم روشن و شفافي نگرفتند‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ l‬حاال باالخره بحث روي جابه‌جايي افراد بستگي‬ ‫به شوراي مركزي آينده و دبيركل دارد‪ .‬طبيعتا ممكن است كه‬ ‫برخي مسئوالن تغيير كنند‪.‬‬ ‫نوع تغيي�رات در ش�وراي مركزي ح�زب موتلفه‬ ‫چگونه خواهد بود‪ ،‬آيا تغيير نس�لي رخ مي‌دهد يا‬ ‫شرايط سني اعضا همچون گذشته خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬بيشتر گرايش به سمت جوانگرايي و كيفي‌تر‌كردن‬ ‫شوراي مركزي است‪ ،‬البته اين مساله همبستگي به بدنه حزب‬ ‫دارد كه آنها در اين فرآيند چگونه عمل مي‌كنند‪.‬‬ ‫آقاي عس�گراوالدي اعلام كردند ك�ه ‪‌25‬نامزد‬ ‫اصولگرا در صحنه حضور دارند‪ .‬از اين تعداد چند‬ ‫نفر مد‌نظر جبه�ه پيروان خط‌ام�ام(ره) و رهبري‬ ‫هستند؟‬ ‫ح�زب موتلف�ه از س�ال ‪ 84‬ب�ه اين ط�رف دچار‬ ‫دوگانگي احمدي‌نژاد‪ -‬هاشمي شد‪ ،‬فكر مي‌كنيد‬ ‫در انتخابات رياست جمهوري يازدهم اين مساله‬ ‫روي حركت اين حزب تاثيرگذار باشد؟‬ ‫‪ l‬خود آقاي عسگراوالدي بايد در اين رابطه صحبت‬ ‫يعني اين تغيير رويه را ناشي از تحوالت شوراي‬ ‫مركزي موتلفه مي‌دانيد؟‬ ‫‪ l‬راجع به كسي هنوز در جبهه پيروان خط‌امام(ره) و‬ ‫رهبري بحثي انجام نشده است‪.‬‬ ‫اين تعداد نامزد اصولگرا را تائيد مي‌كنيد؟‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫خبرها حاكي از آن است كه آقاي بادامچيان مسئول‬ ‫انتخاب�ات حزب موتلفه ش�دند‪ ،‬اينطور كه ش�ما‬ ‫مي‌فرماييد احتمال تغيير ايشان هم وجود دارد؟‬ ‫ن�ام اف�راد متفاوت�ي همچ�ون آقاي�ان جليل�ي‪،‬‬ ‫حدادعادل‪ ،‬پورمحمدي‪ ،‬ناطق‌نوري‪ ،‬رفسنجاني‪،‬‬ ‫رضايي‪ ،‬قاليباف و‪ ...‬مطرح مي‌ش�ود‪ ،‬حضور آنها‬ ‫چقدر جدي است؟‬ ‫‪ l‬براي انتخابات رياس��ت‌جمهوري اف��راد فراواني‬ ‫مطرح شدند كه بعضا در محافل مختلف‌خبري نام آنها مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫آيا افراد يادشده خودشان اعالم آمادگي كردند يا‬ ‫نام آنها يك گمانه‌زني بيش نيست؟‬ ‫‪ l‬خير‪ ،‬فكر نمي‌كنم در رقابت سياسي پيش رو موتلفه‬ ‫درگير چنين مساله‌اي شود‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬تغيير ش��وراي مركزي باعث مي‌شود كه يك‬ ‫ط‌مشي در حزب كاهش‬ ‫مقدار اختالف نظرها براي اتخاذ خ ‌‬ ‫پيدا كند‪.‬‬ ‫مدل اتحاد اصولگرايان ب�راي انتخابات مجلس‬ ‫نهم ‪ 8+7‬و در سال ‪ 84‬شوراي‌هماهنگي نيروهاي‬ ‫انقلاب بود‪ ،‬ام�ا هيچ‌ك�دام از اينها به‌س�ر منزل‬ ‫مقصوديكهپيش‌بينيمي‌شدنرسيد‪،‬فكرمي‌كنيد‬ ‫در انتخابات رياس�ت‌جمهوري يازدهم سازوكار‬ ‫وحدت در قالبي جديد طراحي شود؟‬ ‫آنچه مسلم است متناس��ب با هر مرحله يك سازوكار‬
‫پيش‌بيني مي‌شود‪ ،‬هم‌اكنون چنين سازوكاري مشخص نشده‬ ‫ولي با‌انتخابات قبلي متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫مدل جامعي از وحدت را شاهد خواهيم بود يا آنكه‬ ‫مدل جزيره‌اي ميان طيف‌هاي اصولگرا از وحدت‬ ‫بروز و ظهور مي‌كنند؟‬ ‫‪ l‬وحدت به‌طور طبيعي ميان دو‌جريان اصولگرا يعني‬ ‫جبهه متحد و جبهه پايداري شكل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫از نظ�ر ش�ما طي�ف ايثارگران ب�ا جبه�ه پيروان‬ ‫خط‌امام(ره) و رهبري كنار خواهد آمد؟‬ ‫‪ l‬االن نمي‌توان در اين رابطه جواب قطعي داد‪ .‬بايد‬ ‫پيش برويم تا ببينيم درباره مصداق به چه جمع‌بندي مي‌رسيم‪.‬‬ ‫صحبتي بين طيف تحولخواه و راست سنتي شده‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬خير هيچ صحبتي نشده است‪.‬‬ ‫در مجل�س نه�م دو ائتلاف متض�اد را از طي�ف‬ ‫ايثارگ�ران و رهپوي�ان ديديم به‌طوريك�ه قبل از‬ ‫انتخابات شاهد ائتالف تحولخواهان راست سنتي‬ ‫بوديم و بعد در انتخابات هيات رئيسه اين ائتالف‬ ‫از ميان رفت‪.‬‬ ‫‪ l‬آن انتخابات اصال شرايطش متفاوت بود و تعداد‬ ‫نامزد زياد ‪ ،‬االن هر‌طيفي يك نامزد بيش��تر ن��دارد بنابراين‬ ‫رس��يدن به نتيجه و راهكار و س��ازوكار متفاوت خواهد بود‪،‬‬ ‫آسيب‌شناسي هم شده و مش��كالتي كه داشتيم مورد دقت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ l‬در عرص��ه رقاب��ت انتخابات مجلس يكس��ري‬ ‫مشكالتي بود‪ ،‬اما همه‌اش مربوط به وحدت خود جبهه نبود‪،‬‬ ‫بلكه عوارضش ناشي از بيرون و تاثيرات بيروني بود‪.‬‬ ‫مثال چه تاثيرات بيروني؟‬ ‫‪ l‬رد صالحيت آقاي سيدشهاب الدين صدر‪ ،‬دبيركل‬ ‫جامعه اسالمي پزشكان ربطي به جبهه نداشت كه گله‌اش را‬ ‫از جبهه داشته باشد‪.‬‬ ‫اما آقاي س�جادي كه هفت سال سخنگوي جبهه‬ ‫بود ولي نامش در فهرست تهران قرار‌نگرفت؟‬ ‫‪ l‬اينكه نام ايشان در ليست تهران نيامد مقصر جبهه‬ ‫نبود‪ ،‬نمايندگان جبهه دفاع خود را از وي انجام دادند باالخره‬ ‫رسيدن به يك ائتالف انتخاباتي نياز به آن دارد كه طرف‌ها‬ ‫يكس��ري امتياز بدهند تا در مقابل پاره‌اي امتيازها را بگيرند‪،‬‬ ‫در انتخابات مجل��س نهم ائتالف ميان ‪ 38‬گ��روه بود‪ ،‬نه در‬ ‫‪13‬گروهي كه در جبهه پيروان خط‌امام(ره) و رهبري عضويت‬ ‫لو‌فصل شد و ديگر جنبه‬ ‫دارند‪ ،‬البته اينها مسائلي است كه ح ‌‬ ‫اختالفي ندارد‪.‬‬ ‫جبهه پي�روان در انتخاب�ات پي�ش‌رو واحد عمل‬ ‫خواهد كرد؟‬ ‫‪ l‬خير‪ ،‬هنوز هيچ ورودي به مصاديق نشده است‪.‬‬ ‫موتلفه را گفتيد‪ ،‬اما جبهه چه‌زماني مي‌خواهد مدل‬ ‫خودش را نهايي كند؟‬ ‫‪ l‬جبهه در مرحله تحليل شرايط و تنظيم برنامه است‪،‬‬ ‫اما به اين زودي‌ها فكر نمي‌كنم به‌مصداق برس��د‪ .‬با‌توجه به‬ ‫اينكه انتخابات رياس��ت‌جمهوري ‪ 24‬خرداد ماه خواهد بود‬ ‫به‌نظر مي‌رسد اواخر امسال نامزد جبهه پيروان معلوم شود‪.‬‬ ‫يك نق�دي از جان�ب برخي طيف ه�اي اصولگرا‬ ‫به‌راست سنتي وارد مي‌ش�ود‪ ،‬آنها مي‌گويند اگر‬ ‫جبهه پيروان خط‌ام�ام(ره) و رهبري در نگاه خود‬ ‫به عرصه سياسي كشور بازنگري نكند گزينه‌اي‬ ‫كه براي نامزدي در انتخابات رياس�ت‌جمهوري‬ ‫يازدهم انتخ�اب مي‌كند آراي وي بيش�تر از آراي‬ ‫آقاي الريجان�ي در س�ال ‪ 1/5( 84‬ميليون راي)‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬نظر شما چيست؟‬ ‫‪ l‬قطعا همين طور است‪ ،‬قطعا بايد متناسب با شرايط‬ ‫روز تصميم گرفت و گزينه را براساس مطالبات و نياز سنجي‬ ‫جامعه مش��خص كرد‪ ،‬به عبارت ديگر بايد از گذشته عبرت‬ ‫گرفت‪ ،‬همه آنها در نتيجه كار تأثير خواهد داشت‪.‬‬ ‫آق�اي عس�گراوالدي از طيف‌ه�اي اصولگ�را‬ ‫درخواستي داشتند كه با كمترين تعداد نامزد وارد‬ ‫صحنه رقابت شوند‪ ،‬فكر مي‌كنيد آنها چقدر به اين‬ ‫درخواست جواب مثبت دهند؟‬ ‫‪ l‬فكر كنم باز هم با تكثر رو‌به‌رو خواهيم بود‪.‬‬ ‫يعني ما انتخاباتي مثل سال ‪ 84‬را تجربه خواهيم‬ ‫كرد؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫يعني همان شرايط رخ مي‌دهد و انتخابات به‬ ‫دور دوم مي‌كشد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬قطعا انتخابات به دور دوم مي‌كشد‪.‬‬ ‫صحبت از نامزدي آق�اي ناطق‌نوري در انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم است‪ ،‬آيا راست سنتي‬ ‫از ايشان حمايت خواهد كرد؟‬ ‫‪ l‬من راجع به هيچ مصداق��ي اظهار‌نظر نمي‌توانم‬ ‫بكنم‪ ،‬چون هر‌نظر مثبت يا منفي تبعاتي دارد‪.‬‬ ‫تبعاتش چيست؟‬ ‫‪ l‬باالخره پيش‌بيني است؛ االن نمي‌خواهم نسبت به‬ ‫كسي موضع بگيرم‪ .‬همه شخصيت‌ها قابل احترام هستند ولي‬ ‫راجع به هيچ‌كس اظهار نظري ندارم‪.‬‬ ‫جناح‌هاي سياس�ي‪ ،‬چرا اينقدر منفعل عمل‌‬ ‫مي‌كنند‪ .‬يعني فضا را باز مي‌گذارند كه كانديداها‬ ‫بر‌هم غلبه كنند‪ ،‬بعد پشت سر كانديداي قوي‌تر‬ ‫قرار مي‌گيرند؟ چرا بعد از سال‌ها ‪ ،‬احزاب كشور‬ ‫اين قدرت را در خود نمي‌بينند كه از يكس�ال قبل‬ ‫براي پيروزي نامزد مش�خص خود بسترسازي و‬ ‫برنامه‌ريزي كنند؟‬ ‫‪ l‬مي��زان تعيين‌كنندگ��ي جناح‌هاي سياس��ي در‬ ‫اگر اينطور كه مي‌فرماييد سهم تاثيرگذاري احزاب‬ ‫و جناح‌هاي سياسي در انتخابات ‪ 20‬درصد باشد‬ ‫دوباره ش�اهد يك ن�وع فردگراي�ي خواهيم بود‪.‬‬ ‫اين باعث نمي‌ش�ود كه يك غافلگيري در عرصه‬ ‫سياسي كشور همچون سال ‪ 86‬و ‪ 76‬رخ دهد؟‬ ‫‪ l‬البته ممكن اس��ت چنين چيزي رخ دهد‪ ،‬اما فكر‬ ‫نمي‌كنم در واقع اين مساله مديريت نشود‪ ،‬قطعا قابل مديريت‬ ‫كردن است تا فضا به سمت فردگرايي نرود‪.‬‬ ‫باالخ�ره غافلگي�ري رخ مي‌ده�د ي�ا كانديدايي‬ ‫مشخص حائز اكثريت آرا خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬كانديدايي كه مورد اتفاق بيش��تر گروه‌ها باشد به‬ ‫نظر من راي مي‌آورد‪.‬‬ ‫يعني كانديدايي خواهد بود ك�ه اجماع طيف‌هاي‬ ‫اصولگرا روي وي ‪ 80 ،70‬درصدي باشد؟‬ ‫‪ 80 ،70 l‬درصد كه بعيد اس��ت ولي حداقل ‪60 ،50‬‬ ‫درصد روي يك نام��زد‪ 40 ،30 ،‬درصد روي فرد ديگر اجماع‬ ‫خواهند كرد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬اطالعي از اين مسائل ندارم‪.‬‬ ‫وقتي به جبهه پيروان خط‌امام(ره) و رهبري نگاه‬ ‫مي‌شود يك تش�تت در آن مشهود است كه آقاي‬ ‫باهنر از آن تعبير به پس لرزه‌هاي بعد از انتخابات‬ ‫مجلس نهم كردند‪ ،‬هم جامعه اسالمي پزشكان‬ ‫اختالف دروني دارد و هم آقاي سجادي سخنگوي‬ ‫جبهه و دبيركل جامعه اسالمي كارمندان نيز هنوز‬ ‫گويا از اين ناراحت اس�ت كه نامش در فهرست‬ ‫ته�ران ق�رار نگرفت‪ ،‬چ�ه كاري ب�راي بازيافت‬ ‫انسجام در اين تشكيالت انجام شده است؟‬ ‫وارد مصداق هم شدند؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫اينطور كه به‌نظر مي‌آيد طي�ف ايثارگران به‌دنبال‬ ‫كانديدات�وري آق�اي حدادع�ادل در انتخاب�ات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم است‪ ،‬حتي آقاي نجابت‬ ‫گفتند كه ايثارگ�ران از مهرم�اه ورود مصداقي به‬ ‫قضيه مي‌كند‪ ،‬از طرفي خبرها حكايت از آن مي‌كند‬ ‫كه آقاي فدايي در حال فعال كردن ستادهاي آقاي‬ ‫حدادعادل اس�ت‪ ،‬بنابراين ائتالفي بين راس�ت‬ ‫سنتي و طيف تحولخواه شكل نخواهد گرفت؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اتفاق نظر خواهند داشت‪.‬‬ ‫معادالت سياس��ي كش��ور حداكثر ‪ 20‬درصد اس��ت‪ ،‬عمده‬ ‫نقش را جريان‌هاي ذي‌نفوذ به‌وي��ژه روحانيت و طيف‌هاي‬ ‫تاثيرگذار و قوي فرا حزبي دارند‪ ،‬بنابراين به نظر مي‌رسد كه‬ ‫نبايد چنين انتظاري داشت‪ .‬مضاف بر‌اينكه جامعه و كشور ما‬ ‫بيش از آنكه تشكل‌گرا باشد فردگراس��ت‪ ،‬بنابراين افراد به‬ ‫لحاظ جايگاه اجتماعي و سياسي‌شان تعيين كننده هستند نه‬ ‫احزاب و تشكل‌هاي سياسي بنابراين تا اين فرهنگ در جامعه‬ ‫متحول نشود و گرايش به سمت برنامه‌محوري‪ ،‬تيم‌محوري‬ ‫وجمع‌محوري نرود چنين انتظاري نمي‌توان داشت كه احزاب‬ ‫مثل كش��ورهاي غربي بتوانند چنين نقشي ايفا كنند‪ .‬همين‬ ‫كه در اين دوره تشكل‌ها به س��مت برنامه‌محوري مي‌روند‬ ‫و تالش مي‌كنند اول برنامه تهيه و بعد تيم كاري مشخص‬ ‫كنند‪ ،‬اين يكي از عالئم اين رشد و بلوغ سياسي است و بايد‬ ‫اين روند تقويت شود‪.‬‬ ‫شانسي را براي يك فرد اصالح‌طلب قائل هستيد‬ ‫يا خير؟‬ ‫‪ l‬خي��ر‪ ،‬تاكنون كه هيچ شانس��ي ب��راي آنها قائل‬ ‫نيس��تم چون آنها هيچ فردي را كه بتوانند وارد عرصه رقابت‬ ‫كنند ندارند‪.‬‬ ‫آنها روي گزينه‌هاي مختلف�ي مثل خاتمي‌ و‬ ‫جهانگيري نظر دارند‪ ،‬فكر مي‌كنيد اين گزينه‌ها‬ ‫امكان ورود به عرصه انتخابات را داشته باشند؟‬ ‫‪ l‬گزينه‌هاي حداكثري آنها همچون آقاي خاتمي‬ ‫‌كه صالحيت‌شان بعيد است تائيد شود‪ .‬گزينه‌هاي حداقلي نيز‬ ‫زمينه رأي ندارند‪.‬‬ ‫شما ش�رايط را همچون سال ‪ 84‬پيش‌بيني‬ ‫كرديد؛ اگر اصالح طلبان روي ي�ك نامزد اجماع‬ ‫كنن�د و اصولگرايان متفرق به صحن�ه بيايند اين‬ ‫احتمال ندارد كه نامزد جريان اصالحات يك پاي‬ ‫مرحله دوم انتخابات شود؟‬ ‫‪ l‬خيلي بعيد است‪ .‬حتي اگر به مرحله دوم بكشد نامزد‬ ‫اصالحات به اين مرحله راه پيدا نمي‌كند‪g.‬‬ ‫جامعه و كشور ما بيش از آنكه تشكل‌گرا باشد‬ ‫فردگراست‪ ،‬بنابراين افراد به لحاظ جايگاه اجتماعي و‬ ‫سياسي‌شان تعيين كننده هستند‪ ،‬نه احزاب و تشكل‌هاي‬ ‫سياسي‪ ،‬بنابراين تا اين فرهنگ در جامعه متحول‬ ‫نشود و گرايش به سمت برنامه‌محوري‪ ،‬تيم‌محوري و‬ ‫جمع‌محوري نرود چنين انتظاري نمي‌توان داشت كه‬ ‫احزاب مثل كشورهاي غربي بتوانند نقش ايفا كنند‬ ‫‪47‬‬
‫اقتصاد‌‬ ‫پرواز ارزي‬ ‫اقتصاد‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫عارضه ارزي‬ ‫‪1‬‬ ‫عب��ور دالر از م��رز ‪ 2600‬توم��ان؛ روي��دادي ك��ه‬ ‫هفته‌گذشته بازار ايران را تحت‌تاثير خود قرار داد‪.‬‬ ‫اين البته نخستين بار نبود كه قيمت ارز با‌يك جهش‬ ‫حباب‌گونه مواجه شد؛ چه اينكه دي ماه سال گذشته نيز دالر‬ ‫يك جهش‪‌٨٠٠‬توماني را تجربه كرده و درحالي كه تنها چند‬ ‫بار اين ارز توانسته بود از مرز دو هزارتومان پا را فراتر بگذارد‪،‬‬ ‫اما پس از چن��دي با‌بازگش��ت ثبات به ب��ازار و جمع‌آوري‬ ‫نقدينگي بازار توسط بانك مركزي كه با پيش‌فروش سكه‬ ‫انجام شد‪ ،‬در مرز ‪ ١٨٠٠‬تومان آرام و قرار گرفت‪.‬‬ ‫حاال اما اين بار دالر ركوردي جديد را براي خود ثبت‬ ‫كرده است؛ بهايي كه هيچ‌گاه تجربه نشده بود‪.‬‬ ‫نوسانات بازار ارز البته مدت‌هاس��ت كه هم دغدغه‬ ‫مديران اقتصادي اس��ت هم مورد نقد كارشناسان و اهالي‬ ‫اقتص��اد‪.‬در ميان هريك نيز به س��بب انديش��ه متفاوتش‬ ‫‪48‬‬ ‫چرا بازار ارز ملتهب شده است؟‬ ‫راهكاري مختص ب��ه خود براي درمان اي��ن بيماري تازه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رسيدن دالر به ‪ 3000‬تومان جنگ رواني است‬ ‫چند روز قبل از جهش قيمتي ارز‪ ،‬محمود احمدي‌نژاد به‬ ‫سخنان منتقدان سياست‌هاي اقتصادي واكنش نشان داده و‬ ‫راهكار‌هايش را براي بهبود اوضاع ارائه كرده بود‪ .‬احمدي‌نژاد‬ ‫كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني زنده با مردم سخن مي‌گفت‬ ‫در پاسخ به سوالي مبني‌بر مطرح شدن شايعه رسيدن قيمت‬ ‫دالر به مرز سه‌هزار تومان اظهار داشته بود‪« :‬اين موضوع نيز‬ ‫در ادامه همان جنگ رواني است؛ هرچند فروش نفت در حال‬ ‫حاضر با‌مشكالتي روبه‌رو اس��ت‪ ،‬اما شرايط اين‌طور نيست‬ ‫كه عده‌اي دارند به مردم تحمي��ل مي‌كنند‪ ».‬رئيس‌جمهور‬ ‫در مورد التهاب ايجاد شده در بازار ارز و برخي انتقادها نسبت‬ ‫به راه‌ان��دازي بورس ارز گفت��ه بود‪« :‬اقتصاد اي��ران اقتصاد‬ ‫قدرتمندي بوده و در حال حاضر مهمترين كاري كه بايد انجام‬ ‫شود‪ ،‬از بين بردن التهاب اس��ت‪ ».‬احمدي‌نژاد با بيان اينكه‬ ‫سال گذشته در‌كشور ‪ 60‬ميليارد دالر واردات و ‪ 53‬ميليارد دالر‬ ‫صادرات داش��تيم‪ ،‬ادامه داده بود‪« :‬عده‌اي به واسطه التهاب‬ ‫ايجاد شده ارز گرفت ‌ه و انبار كرده‌اند؛ البته تعداد اين افراد كم‬ ‫است ولي باالخره اثر مي‌گذارد و موجب بروز تقاضاي كاذب‬ ‫در بازار مي‌شود‪».‬‬ ‫انتقاد از مسئوالن اقتصادي‬ ‫وي البته انتقاداتي را به برخي مسئوالن دولتي نيز مطرح‬ ‫كرده و با بيان اينكه اين امر به‌‌خاطر يك‌جنگ رواني سنگين‬ ‫و بعضي عملكردهاي غلط است‪ ،‬تصريح كرده بود‪« :‬هدف‬ ‫تطهير دولت نيست‪ ،‬چراكه بعضي همكاران دولت نيز با اينكه‬
‫احمدي‌نژاد در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه يك‬ ‫مس��ابقه‌اي در تجهي��ز منابع بي��ن بانك‌ها جري��ان يافته‬ ‫كه براي پيش افت��ادن در آن س��ود س��پرده‌ها را افزايش‬ ‫مي‌دهند و در نتيجه نمي‌توانند وام و تسهيالت با سود پايين‬ ‫به‌توليدكنندگان بدهند كه اي��ن در افزايش قيمت‌ها موثر‬ ‫است‪ ،‬چه زماني اين مسابقه پايان خواهد يافت؟ خاطرنشان‬ ‫كرده بود‪« :‬اين روش در سيستم بانكداري ما را در حلقه‌هاي‬ ‫بي‌انتها گرفتار مي‌كند‪ .‬سال گذشته هنگامي‌كه به آمريكاي‬ ‫جنوبي سفر كرده بوديم‪ ،‬بازار ارز را به هم ريختند و گفتند كه‬ ‫مشكل از پايين بودن سود بانكي است و بايد باال برود و فضا‬ ‫را طوري پيش بردند كه اگر من مخالفت مي‌كردم مسئول‬ ‫همه مشكالت شناخته مي‌ش��دم‪ ،‬بنابراين با افزايش سود‬ ‫بانكي موافقت كردم‪ ،‬اما پرس��ش اينجاست كه آيا مشكل‬ ‫حل شد و قيمت ارز پايين آمد؟»رئيس‌جمهور اضافه كرد‪:‬‬ ‫«به نظر من اين ش��يوه بانكداري حتما براي اقتصاد كشور‬ ‫مضر است‪».‬‬ ‫جلسه سران قوا با موضوع ارز‬ ‫اما روز دوشنبه گذشته همزمان با تداوم افزايش قيمت‬ ‫ارز‪ ،‬سران قوا نيز جلسه مشتركي تشكيل دادند‪ .‬جلسه‌اي كه‬ ‫بنا به اعالم حاضرانش موضوع ارز از مباحث اصلي‌اش بوده‬ ‫است‪.‬آيت‌اهلل آملي الريجاني پس از پايان اين جلسه با اشاره‬ ‫به اين مطلب كه درباره نرخ ارز و مس��ائل و مشكالت ناشي‬ ‫از آن ميان س��ران قوا بحث و تبادل‌نظر ش��د‪ ،‬به خبرنگاران‬ ‫گفت‪« :‬اميدواريم اين مساله س��امان پيدا كند و با راهكاري‬ ‫كه رئيس‌جمهور در نظر مي‌گيرد ش��اهد ساماندهي در اين‬ ‫بخش باشيم‪».‬‬ ‫آيت اهلل آملي الريجاني در پاس��خ به اين س��وال كه‬ ‫براي كاهش نرخ ارز چه تصميمي‌اتخاذ شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«من نمي‌توانم بگويم چه‌تصميمي‌گرفته شده است‪ ،‬زيرا‬ ‫اجراي تصميمات به‌عهده رئيس‌جمهور اس��ت و ايش��ان‬ ‫بايد با دستگاه‌هاي مس��ئول هماهنگي‌هاي الزم را انجام‬ ‫دهند‪».‬محمود احمدي‌نژاد نيز وقتي ميان خبرنگاران آمد‬ ‫در مورد افزايش قيمت سكه و ارز گفت‪« :‬من نگفتم قيمت‬ ‫ارز كاه��ش مي‌يابد‪ ،‬ول��ي تالش��مان را مي‌كنيم وضعيت‬ ‫اقتصاد‬ ‫وقتي در آمري�كاي مركزي ب�ودم ب�ازار ارز را به هم‬ ‫ريختند‬ ‫روز ارزي پارلمان‬ ‫اولين جلس��ه پارلمان هم در آغاز هفت��ه با‌موضوع ارز‬ ‫آغاز شد‪ .‬در نخستين تحول اين احمد توكلي نماينده تهران‬ ‫بود كه در نطق ميان دستورش به ماجراي افزايش بي‌سابقه‬ ‫ارز پرداخ��ت و البت��ه انتقادات تندي را نس��بت ب��ه دولت و‬ ‫سياست‌هاي اقتصادي‌اش مطرح كرد‪.‬‬ ‫عضو كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از شدت گرفتن‬ ‫افت ارزش پول ملي در ماه‌هاي اخير گفته بود‪« :‬روز ش��نبه‬ ‫گذش��ته قيمت ارز به ‪ ۲۳۰۴‬تومان رسيد و يكي از داليل آن‬ ‫عدم ارائه ارز به بازار از جانب بانك مركزي است‪».‬‬ ‫توكلي با اش��اره به اينكه نزديك به دو هفته است كه‬ ‫ارز به بازار عرضه نمي‌ش��ود‪ ،‬تأكيد كرده بود‪« :‬در شش روز‬ ‫گذشته ‪ ۱۴۴‬تومان بر قيمت دالر اضافه شده و اين به معني‬ ‫گران ش��دن اجناس��ي از قبيل روغن نباتي‪ ،‬يونجه‪ ،‬ش��ير و‬ ‫گوشت است‪».‬‬ ‫اما محمود بهمني در واكنش ب��ه افزايش قيمت ارز و‬ ‫سكه در پاسخ به اين سوال كه قيمت ارز تا كي و چقدر افزايش‬ ‫خواهد يافت گف��ت‪« :‬اين قيمت‌ها نمي‌تواند تداوم داش��ته‬ ‫باشد‪».‬رئيس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا‬ ‫اظهارات اخير آقايان توكلي و مصباحي‌مقدم را در خصوص‬ ‫اينكه بانك‌مركزي از يك هفته پيش تزريق دالر را قطع كرده‬ ‫است تأييد مي‌كنيد؟ گفت‪« :‬ما همچنان به كاالهاي اساسي و‬ ‫ضروري ارز مي‌دهيم اما ديگر براي واردات محصوالتي چون‬ ‫مبل و عروسك ارز نخواهيم داد‪».‬‬ ‫وي اظهار داش��ت‪« :‬در چند ماه اخير براي كاالهايي‬ ‫گش��ايش اعتبار ش��د كه امروز وارد كش��ور مي‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫وارد‌كنندگان به‌رغم اينك��ه آن را ب��ا ارز ‪ 1226‬تومان وارد‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬با قيمت ارز آزاد به مردم مي‌فروشند‪.‬‬ ‫وقتي وارد‌كننده كااليي را ب��ا ارز مرجع وارد و با قيمت‬ ‫ارز آزاد مي‌فروش��د‪ ،‬بانك مركزي نمي‌تواند به اين شيوه ارز‬ ‫مرجع پرداخت كند‪ ،‬بنابراين اگر كااليي با ارز ‪ 1226‬تومان‬ ‫وارد مي‌شود‪ ،‬با همان نرخ بايد به فروش برسد‪.‬نبايد وارد‌كننده‬ ‫همان كااليي كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌كند‪ ،‬ضربدر ارز‬ ‫آزاد كند و به مردم بفروش��د‪ .‬اگر مي‌خواهد اين كار را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬بايد مابه‌التفاوت آن را بپردازد يا اينكه بايد توسط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬كنترل‌هاي بس��يار دقيقي بر نحوه‬ ‫واردات كاالها به كش��ور اعمال شود‪ .‬وزارت صنعت‪‌،‬معدن‪،‬‬ ‫‌تجارت بايد كنترل كند كه كااليي با ارز مرجع وارد مي‌شود‪،‬‬ ‫به كجا مي‌رود و چگونه به فروش مي‌رسد‪ ،‬بنابراين آنها بايد‬ ‫نظارت‌هاي خود را فعال كنند و نبايد اجازه دهند هر كسي كه‬ ‫ارز مرجع درخواست كند در اختياش بگذارند‪ ،‬سپس هر جايي‬ ‫كه وارد‌كننده دلش خواست‪ ،‬كاال را بفروشد و اينجاست كه‬ ‫بايد نظارت‌ها اعمال شود تا زماني كه بتوانيم قيمت كاالها‬ ‫را در بازار اصالح كنيم‪».‬بهمني ادامه داد‪« :‬اگر وارد‌كننده‌اي‬ ‫مي‌خواهد كاالي وارداتي را با نرخ دالر آزاد بفروشد‪ ،‬بايد بيايد‬ ‫و پول آن را بده��د‪ ،‬چون ما نمي‌توانيم مناب��ع مردم و حق و‬ ‫حقوق جامعه را به يك عده خاص بدهيم و رانت ايجاد كنيم‪.‬‬ ‫مي‌خواهيم نرخ مرجع ارز را فقط به كاالهاي اساس��ي‬ ‫بپردازيم و اگر امروز وارد‌كننده‌اي بيايد و درخواست ارز مرجع‬ ‫بدهد‪ ،‬ما به وي مي‌گوييم يا بايد كاالي وارد شده را با همان‬ ‫نرخ به مردم بفروشد و در غير اين صورت‪ ،‬بايد ما به‌التفاوت‬ ‫و اختالف ارز مرجع و ارز آزاد را به خزانه بپردازد‪ ،‬چون بانك‬ ‫مركزي نمي‌تواند بررسي كند كه كاالي وارداتي به چه قيمتي‬ ‫فروخته ش��ده و چقدر بوده و چگونه به دست مصرف‌كننده‬ ‫مي‌رسد‪».‬‬ ‫بهمني گفت‪« :‬براي كنت��رل بازار برنام��ه داريم و به‬ ‫زودي اعالم مي‌كنيم‪».‬او در عين حال گفت‪« :‬با روند كنوني‬ ‫افزايش قيمت س��كه‪ ،‬در آينده نزديك برنامه بسيار مدوني‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫به آنها هش��دار داده شده بود‪ ،‬اش��تباه كردند؛ من بارها گفته‬ ‫بودم كه اين روش را اصالح كنند ولي اين كار را نكردند و بعد‬ ‫موقعي متوجه شدند كه ما يك مقدار ضربه خورديم‪.‬‬ ‫قسمتي از مشكالت اقتصادي ايجاد شده ناشي از فشار‬ ‫دش��من بود؛ البته باندهايي نيز در داخ��ل آمدند و فقط براي‬ ‫اهداف سياس��ي و اقتصادي بازار را دچار مشكل كردند و بعد‬ ‫دولت را مورد هجمه قرار مي‌دهند؛ البته مشخص است كه‬ ‫لو‌نيم‌ اخير‬ ‫اين افراد چه كساني هستند‪ .‬البته در اين يك‌سا ‌‬ ‫دولت دستش بسته بود‪ ،‬اما باالخره دستش باز مي‌شود و اين‬ ‫افراد را شناسايي كرده و جلوي آنها را مي‌گيرد و به ملت معرفي‬ ‫مي‌كند‪».‬احمدي‌نژاد افزوده ب��ود‪« :‬دولت در حال مديريت‬ ‫شوك‌هايي كه به بازار ارز و سكه وارد شده‪ ،‬است‪».‬‬ ‫احمدي‌نژاد در پاس��خ به اين سوال كه با‌توجه به حجم‬ ‫درآمد ارزي كش��ور و از آن مهم‌تر حجم اقتصاد كشور نبايد‬ ‫نوسانات قيمت ارز اينگونه روي قيمت كاالها تاثير بگذارد‪،‬‬ ‫تصريح كرد‪« :‬سال گذشته فش��ارهاي زيادي به دولت وارد‬ ‫آوردند كه كشاورزي كشور از بين رفت و واردات كشاورزي‬ ‫زياد شده است تا از ورود خوراك دام ممانعت شد‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشيد كه ما ‪ 40‬سال است كه خوراك دام وارد مي‌كنيم و اگر‬ ‫چه طراز صادرات كشاورزي ما مثبت است ولي باالخره همه‬ ‫نيازها در داخل توليد نمي‌شوند‪».‬‬ ‫رئيس‌جمهور ادامه داد‪« :‬س�� ‌رو‌صداهايي به پا كردند و‬ ‫پنج و شش ماه واردات اين دس��ت كاالها با‌وقفه مواجه شد‬ ‫و حتي بعضي واردكنندگان اصلي به خاطر فش��ارهايي كه‬ ‫به آنها وارد ش��د‪ ،‬از ادامه كار منصرف شدند؛ احضاريه‌هايي‬ ‫صادر شد و فش��ارهاي زيادي وارد ش��د كه هم ‌ه اينها موثر‬ ‫هستند‪ .‬جو‌اقتصادي پارس��ال جو مطلوب و صحيحي نبود؛‬ ‫آن هم به بهانه تخلفي كه در يك‌جا انجام ش��ده است‪ .‬خب‬ ‫وقتي تخلفي مي‌شود به آن رسيدگي مي‌شود كه البته هنوز ما‬ ‫متوجه نشده‌ايم كه نتيجه رسيدگي چه شد‪ ،‬البته واقعيت براي‬ ‫ما روشن است ولي باالخره بايد قضايا روشن شود‪ .‬اينكه دولت‬ ‫را مدام متهم كرده و عليه او جوس��ازي كنند درست نيست و‬ ‫جوسازي كه به بهانه آن عليه فعاالن اقتصادي شد‪ ،‬صد برابر‬ ‫آن حادثه بود‪».‬رئيس‌جمهور تصريح ك��رد‪« :‬يكي ديگر از‬ ‫سياس��ت‌هاي ما اين اس��ت كه معوقات بانكي بايد برگردد‪.‬‬ ‫بسياري از صنايع كه به بانك بدهكار هستند‪ ،‬امالك و اموال‬ ‫و سهامي‌دارند كه با آزاد كردن آنها مي‌توانند معوقات بانكي را‬ ‫پس بدهند‪ ،‬يا برخي از بانك‌ها از بانك مركزي اضافه برداشت‬ ‫كردند‪ ،‬كه به آنها گفته شد اگر اين پول‌ها براي صنعت هزينه‬ ‫شده است‪ ،‬مشكلي نيس��ت‪ ،‬اما اگر به عده‌اي واگذار شده تا‬ ‫ارز و سكه بخرند‪ ،‬اين كار غلطي است و بايد اين منابع به هر‬ ‫طريق به بانك بازگردد‪».‬‬ ‫صعود ارزي‬ ‫هفته گذش��ته اما آغاز خوبي براي بازار نب��ود‪ .‬ابتداي‬ ‫هفته‌گذش��ته ارز و به‌دنب��ال آن طال به يكب��اره با صعودي‬ ‫بي‌سابقه و البته حباب گونه در قيمت‌ها مواجه شد‪ .‬قيمت‌هاي‬ ‫روي تابلوي صرافي آنقدر زود به‌زود و لحظه‌اي تغيير مي‌يافت‬ ‫كه بسياري از صرافي‌ها‌ترجيح دادند جاي قيمت را روي تابلو‬ ‫خالي نگه‌دارند‪.‬كار تا آنجا پيش رف��ت كه حتي قيمت دالر‬ ‫آنگونه كه رسانه‌هاي رسمي روايت مي‌كردند حتي به ‪2600‬‬ ‫تومان نيز رسيد‪.‬مس��ئوالن اقتصادي نيز البته مانند دي ماه‬ ‫سال ‪ ‌90‬ترجيح دادند سكوت پيشه كنند‪.‬‬ ‫بهتر شود‪».‬‬ ‫ت‬ ‫سكوت رئيس كل شكس ‬ ‫محمود بهمني وقتي رئيس‌كل‬ ‫بانك‌مركزي شد از لحاظ سياسي هم‬ ‫خيلي‌ها به ماندگاري‌اش اميدوار نبودند‬ ‫با اين حال و با وجود تنش‌هاي متعدد‬ ‫در شرايط بانكي و ارزي كشور او هنوز‬ ‫سكان‌دار اين حوزه باقي مانده است‬ ‫‪49‬‬
‫درباره پيش‌فروش سكه خواهيم داش��ت‪ .‬اگرچه هم‌اكنون‬ ‫سكه‌هاي پيش‌فروش ش��ده را تحويل مي‌دهيم اما اگر قرار‬ ‫باشد قيمت سكه باالتر از قيمت واقعي باشد براي از بين بردن‬ ‫حباب ناچاريم مجدد سكه تزريق كنيم‪».‬‬ ‫ي‬ ‫وزير اقتصاد ؛‌اعالم تدابير جديد ارز ‬ ‫اقتصاد‬ ‫در تحولي ديگر در هفته گذشته سخنگوي اقتصادي‬ ‫دولت ذخاير ارزي كشور را بي‌سابقه اعالم كرد و گفت‪« :‬ارز‬ ‫كاالهاي اساسي همچنان با نرخ مرجع تامين مي‌شود و براي‬ ‫كاالهاي غير‌اساسي نيز ارز بيشتري تخصيص داده خواهد‬ ‫شد‪».‬وي افزود‪« :‬به‌طور قطع با افزايش عرضه ارز نرخ آن در‬ ‫بازار نيز تعديل خواهد شد‪ .‬با اقبالي كه بخش خصوصي نشان‬ ‫داده كه ارز خود را در شبكه تجاري وارد كند‪ ،‬عرضه و تقاضا‬ ‫همديگر را كشف مي‌كنند‪.‬‬ ‫از سال گذشته و پس از التهاب‌هاي بازار مسير حركت‬ ‫به س��ويي طراحي ش��د كه عالوه بر ثبت و ضبط واردات و‬ ‫صادرات تخصيص‌ها هم ثبت شود كه موفق بوده است‪.‬‬ ‫حتي براي جلوگيري از رانت و ويژه‌خواري بازار موازي‬ ‫براي كاالهاي غير‌اساس��ي نيز ش��فاف خواهد ش��د و بايد‬ ‫مشخص ش��ود چه اش��خاصي ارز مي‌خرند و مي‌فروشند‪».‬‬ ‫حسيني گفت‪« :‬البته جنس اين نظارت از نوع مداخله نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬بلكه بيشتر از جنس مديريتي است‪ ».‬سخنگوي اقتصادي‬ ‫دولت گفت‪« :‬در روزهاي گذشته قدري عرضه بانك مركزي‬ ‫و بخش خصوصي در پي افزايش نرخ ارز كم شد و در عرضه‬ ‫كالن ارز و حتي براي معامله ارزه��اي خرد كه نزد افراد بود‪،‬‬ ‫قيمت‌ه��اي كاذب تعيي��ن مي‌ش��د‪ ».‬وي همچنين برخي‬ ‫محدوديت‌ها را يكي ديگ��ر از علت‌ه��اي افزايش بي‌رويه‬ ‫قيمت ارز دانست و گفت‪« :‬خوش��بختانه اين محدوديت‌ها‬ ‫برطرف شده است‪».‬‬ ‫حس��يني ذخاير ارزي بانك مركزي را بهتر از هر زمان‬ ‫گذش��ته اعالم كرد و گفت‪« :‬هيچ‌گاه در تاريخ كشور بانك‬ ‫مركزي به اندازه امروز ذخاير ارزي نداشته‪ ،‬اما تاكيد و سياست‬ ‫ما بر اين اس��ت كه ذخاير ارزي كش��ور كه حاصل انباشت‬ ‫سال‌ها در كشور اس��ت‪ ،‬صرف نيازهاي جاري نشود‪ ».‬وزير‬ ‫امور اقتصادي و دارايي ذخاير ارزي كش��ور را پشتوانه كشور‬ ‫دانست و گفت‪« :‬سياست اين است كه حتي‌المقدور از ميزان‬ ‫ي از آن ذخاير براي تامين نيازهاي جاري استفاده شود‪».‬‬ ‫كم ‌‬ ‫سخنگوي اقتصادي دولت گفت‪« :‬البته وقتي ما از اخالل در‬ ‫بازار ارز صحبت مي‌كنيم به اين معني نيست كه همه فعاالن‬ ‫به دنبال بورس‌بازي و سفته‌بازي هس��تند اما برخي تالش‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬اينگونه القا كنند‪ ».‬حسيني اظهار داشت‪« :‬به‌رغم‬ ‫اينكه واردات همه كاالهاي اساسي با نرخ ارز مرجع صورت‬ ‫مي‌گيرد و اين روند ادامه خواهد داشت؛ گاهي مطرح مي‌شود‬ ‫كه به كاالهاي اساس��ي ديگر ارز مرجع داده نمي‌شود و اين‬ ‫همان عمليات رواني است كه خوشبختانه هر موقع اين وضع‬ ‫پيش آمده‪ ،‬مجموعه مديريت كشور موفق شده بر آن فائق‬ ‫آيد و اين بار هم موفق خواهيم شد‪».‬‬ ‫وزير امور اقتصادي و دارايي به هموطنان توصيه كرد‪:‬‬ ‫«آنهايي كه حرفه‌اي نيس��تند وارد اين بازارها نش��وند چون‬ ‫غير‌حرفه‌اي‌ها در اين بازارها لطمه مي‌بينند‪».‬‬ ‫آقاي حسيني گفت‪« :‬حتي در مواقعي كه قيمت‌ها در‬ ‫بازار سهام نوسان جدي دارد توصيه كرده‌ام با هيجان و عجله‬ ‫س��هام نخرند و با عجله هم از بازار خارج نشوند و آنهايي كه‬ ‫اين كار را كردند‪ ،‬دچار خسران شده‌اند چون با هيجان آمدند‬ ‫و با هيجان رفتند‪».‬وي افزود‪« :‬نرخ‌هاي ارز و س��كه كه اين‬ ‫روزها شنيده مي‌شود با هيچ فرمول اقتصادي منطبق نيست و‬ ‫صحبت‌هاي بيشتر را در آينده به هموطنان خواهم گفت و باز‬ ‫هم توصيه مي‌كنم آنهايي كه حرفه‌اي نيستند با هيجان وارد‬ ‫نشوند تا زيان نبينند‪».‬‬ ‫سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد‪« :‬نوسان‌هايي‬ ‫كه در روزهاي اخير شاهد هستيم به‌طور مشخص در هفته‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اخير مشابه نوسان‌هايي است كه تقريبا در زمستان سال ‪1390‬‬ ‫اتفاق افتاد و قيم��ت ارز و به‌دنبال آن نرخ س��كه بهار آزادي‬ ‫افزايش پيدا كرد و اين روند افزايشي به‌گونه‌اي بود كه نگراني‬ ‫فراواني ايجاد كرد‪ ،‬اما بعد از يك سلسله اقدامات كه در جهت‬ ‫مقابله با مجموعه اختالل‌هاي خارج و داخل كشور صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬آن روند و فرآيند تغيير كرد‪».‬حس��يني گفت‪« :‬البته‬ ‫اينكه چرا چنين چيزي پيش آمده و سياس��ت‌ها و برنامه‌ها‬ ‫براي مقابله با آن شامل چه مواردي خواهد بود به گفت‌وگوي‬ ‫گسترده‌اي نياز دارد كه در گفت‌وگويي زنده اين موارد را هفته‬ ‫آينده توضيح مي‌دهم‪».‬س��خنگوي اقتصادي دولت افزود‪:‬‬ ‫«يك سلسله تصميم‌هايي را مناسب با مواجهه‌هايي كه در‬ ‫اقتصاد شكل مي‌گيرد تنظيم كرديم كه اجرا مي‌كنيم‪».‬‬ ‫روزهاي داغ بهارستان‬ ‫ي را برگزار كرد؛‬ ‫سه‌شنبه گذشته مجلس جلس��ه مهم ‌‬ ‫جلسه‌اي كه البته به صورت غير‌علني برگزار شد‪.‬پيش از آغاز‬ ‫اين جلسه غير‌علني احمد توكلي بار ديگر به انتقاد از ماجراهاي‬ ‫ارزي پرداخ��ت‪ .‬او به ابوترابي‌فرد‪ ،‬نای��ب رئيس مجلس كه‬ ‫رياست جلس��ه آن روز را در غياب الريجاني برعهده داشت‬ ‫خرده گرفت كه چرا در نطق آغازين مجلس هيچ اش��اره‌اي‬ ‫به تحوالت ارزي نكرده است‪ .‬احمد توكلي با اشاره به آنچه‬ ‫او كاهش ‪۵۵‬درصدي ارزش پول مل��ي در يك هفته اخير و‬ ‫افزايش نرخ ارز مي‌خواند از نايب رئيس مجلس خواس��ت تا‬ ‫نسبت به اين مساله مهم و حساس اقتصادي روز اعالم موضع‬ ‫كند و موضوع در مجلس مورد بررسي قرار گيرد‪».‬‬ ‫احمد توكلي گفت‪« :‬اطالعاتي كه در اختيار همكاران‬ ‫قرار دادم نش��ان مي‌دهد كه دولت تعمدا ارز توزيع نمي‌كند‪،‬‬ ‫ش��ما بايد آنقدر به موضوع اهميت مي‌داديد كه در اين باره‬ ‫اعالم موضع كنيد يا جلس��ه را غيرعلني كنيد‪ .‬گرچه آمدن‬ ‫وزيران از آنجا كه اختياري ندارند‪ ،‬تاثيري ندارد‪ .‬اين نش��ان‬ ‫مي‌دهد تعمدي در كار است و بايد ديد علت چيست كه دولت‬ ‫ارز توزيع نمي‌كند‪ .‬در عرض ‪ ۷‬روز ‪ ۵۵‬درصد ارزش پول كم‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫گزارشي از جلسه اضطراري مجلس‬ ‫درباره ارز‬ ‫چه كسي مسئول است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‌ش��ب نمایندگان مهم��ان دول��ت بوده‌اند و‬ ‫سه‌شنبه صبح دولتی‌ها به بهارس��تان آمده‌اند‪ .‬موضوع اما‬ ‫یکی بود؛‌ارز و سکه و قیمتی که باال می‌رود‪.‬‬ ‫تعطیلی چهارشنبه کشو ‌ر باعث شد مجلس‌‪ ،‬جلسه‌اش‬ ‫را یک روز زودتر برگزار کند و در حالی که هنوز خبری از اين‬ ‫میهمانی درز نکرده است‌‪ ،‬میزبان تیم سیاستگذاری اقتصاد‬ ‫کالن دولت باش��د تا گرانی دوباره ارز و س��که در میزبانی‬ ‫میهمان خبرساز شود‪.‬‬ ‫البته میزبان ش��رط ادب نگه داش��ته و بع��د از تغییر‬ ‫دس��تورکار جلس��ه برای میهمان‌داری‪‌،‬صحن را غیرعلنی‬ ‫اعالم کرده‪ ‌،‬تا هر ک��ه هر توضیحی ک��ه می‌خواهد بدهد؛‬ ‫‌بلکه دس��ت‌های پنهان ب��اال رفتن قیمت ارز و س��که هم‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫میهمان‌ها اما همه دعوت قبول نکرده بودند‌‪ ،‬در حالی‬ ‫که مجلس خواسته بود حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی و‬ ‫بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جلس��ه حاضر باشند‌‪ ،‬اما‬ ‫بهمنی نیامد تا صدای مجلس��ی‌ها در صحن غیر‌‌علنی تنها‬ ‫به گوش وزیر برسد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ‌،‬میزبان با توپ پر آمده بود‪ ‌،‬در پایان جلسه‬ ‫علنی دهقانی‪ ،‬عضو هیات‌رئیس��ه مجل��س اعالم کرد که‬ ‫مصباحی‌مقدم‪ ،‬توکلی‪ ،‬نادران و قادری از کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬بحرینی و پورابراهیمی‌از کمیسیون اقتصادی‪ ،‬مسعود‬ ‫میرکاظمی رئیس کمیس��یون انرژی و حمیدرضا فوالدگر‬ ‫رئیس کمیسیون تولید ملی بر پیگیری نظارت بر اجرای اصل‬ ‫جو رواني يا‬ ‫دست‌هاي پنهان‬ ‫پاسخ تند وزير اقتصاد به توكلي‬ ‫اما سايت وابس��ته به ارگان رس��انه‌اي دولت در بيان‬ ‫جزئياتي از جلس��ه غير‌علن��ي مجلس به مصاحب��ه با يك‬ ‫نماينده پرداخته و از قول عبدالوحيد فياضي نوش��ته اس��ت‪:‬‬ ‫«در جلسه غيرعلني وزير اقتصاد در پاس��خ به احمد توكلي‬ ‫كه به جاي پرداختن به مسائل اقتصادي به انتقادات تند عليه‬ ‫رئيس‌جمهور‪ ،‬دولت و وزراء روي آورده بود‪ ،‬گفت‪ :‬من براي‬ ‫پاسخ به سواالت سياسي به مجلس دعوت نشده‌ام‌‪ ،‬مسئوليت‬ ‫من مربوط به امور اقتصادي است‪‌،‬نه واكاوي مسائل سياسي‬ ‫و مشكالت شخصي شما با رئيس‌جمهور‪».‬‬ ‫با پنج درصد دالر موجود در کشور هم‬ ‫می‌شود بازار دالر را مدیريت کرد‬ ‫روزهاي آرام پايان هفته‬ ‫اما پايان‌هفته گذشته بازار روزهاي آرام‌تري را سپري‬ ‫كرد‪ .‬قيمت ارز و س��كه متوقف و البته با اندكي كاهش هم‬ ‫روبه‌رو شد‪ .‬با آرام ش��دن اوضاع البته رس��انه‌ها نيز فضاي‬ ‫بيش��تري ب��راي بررس��ي و واكاوي آنچه در ابت��داي هفته‬ ‫گذش��ته بود پيدا كردند‪ .‬برخي به نقد دولت و سیاست‌هاي‬ ‫اقتصادي‌اش پرداختند و برخي نيز از عوام��ل موثر خارج از‬ ‫دولت در اتفاقات بازار ارز سخن گفتند‪ .‬در اين ميان تحليلي‬ ‫هم وجود داش��ت كه از احتمال بركن��اري محمود بهمني به‬ ‫س��بب تفاوت ديدگاه‌هايش با محمود احمدي‌نژاد حكايت‬ ‫داش��ت‪ .‬اختالفي كه البته محمود احمدي‌نژاد ديگر ابایي از‬ ‫نمايان شدنش ندارد‪ .‬تا آنجا كه در مصاحبه تلويزيوني‌اش نيز‬ ‫به‌راحتي مي‌شد شواهدي از آن را يافت‪.‬اما آيا ممكن است با‬ ‫بركناري رئيس كل بانك مركزي و البته تغيير تيم اقتصادي‬ ‫دولت مواجه باشيم؟ اين سوالي است كه بايد براي رسيدن به‬ ‫پاسخ آن منتظر گذر زمان باشيم‪g .‬‬ ‫محمدحسن‌نژاد‪/‬عضوکمیسیوناقتصادیمجلسنهم‬ ‫‪3‬‬ ‫این روز‌ها دوباره ش��اهد این هس��تیم که قیمت دالر‬ ‫باال می‌رود و س��که را هم تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد‪،‬‬ ‫باال رفتن قیمت ارز‌های خارجی در داخل یک کشور به معنی‬ ‫کاهش ارزش پول ملی است‪ .‬وقتی قیمت ارز خارجی در کشور‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‌‪ ،‬معنی‌اش این است که تولید داخلی آن‬
‫کشور کم شده و برای خرید مقدار مشخصی از کاال باید ارز‬ ‫بیشتری پرداخت شود‪ .‬منتها این یک روند تدریجی است‪.‬‬ ‫باال رفتن قیم��ت ارز‌های خارجی چیزی نیس��ت که‬ ‫مختص ما باش��د‪ ‌،‬در همه جای دنیا قیمت ارز‌های خارجی‬ ‫تغییر می‌کند‪ ،‬اما‌باتوجه به آنچه گفته ش��د‌‪ ،‬نرخ رشد قیمت‬ ‫ارز و در واقع س��قوط ارزش پول‌ملی می‌تواند مثال س��االنه‬ ‫‪ 10‬درصد باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مش��اهده می‌کنیم که در یک‬ ‫روز در بازار ارز تهران قیمت‌دالر ‪‌15‬درصد باال رفته است‌‪‌،‬‬ ‫یا در همین چند روز گذش��ته ارزش پول ملی ما تحت تاثیر‬ ‫نوس��ان‌های دالر ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد نس��بت به‌چند روز قبل‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪‌،‬این یک رون��د طبیعی و منطقی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عده‌ای در توجیه این وضعیت جو روانی را به‌عنوان علت‬ ‫معرفی می‌کنند‌‪ ،‬البته جو روانی نمی‌تواند بر‌قیمت دالر و سکه‬ ‫در بازار بی‌تاثیر باشد‪ ،‬اما حتما دالیل دیگری هم وجود دارد‬ ‫‌که یکی از آنها سوء مدیریت ارزی در کشور است‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به پست ریاست کل بانک مرکزی در نقاط‬ ‫مختلف دنی��ا بیندازی��د‌‪ ،‬می‌بینید افرادی که در این پس��ت‬ ‫قرار می‌گیرند معموال س��الی چهار بار مصاحبه می‌کنند‌؛ آن‬ ‫وقت در مصاحبه‌هایش��ان هم حرف‌ه��ای جدی و منطقی‪،‬‬ ‫‌با دالیل و مدارک مستند مي زنند و اقتصاد تمام دنیا را تحت‬ ‫تاثیر قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫اما متاسفانه در کشور ما پس��ت مدیر‌کل بانک مرکزی‬ ‫تبدیل به یک پست رسانه‌ای شده است‪ .‬مدیر‌کل بانک مرکزی‬ ‫هر روز با یک دستورالعمل جدید و یک بخشنامه تازه ظاهر‬ ‫می‌شود و حرف‌های جدید می‌زند‪.‬‬ ‫در واقع مدیر‌کل بانک مرک��زی به‌جای مدیریت مالی‬ ‫کش��ور بیش��تر فضا را متش��نج می‌کند‪ ،‬البته همان‌طور که‬ ‫گفتم این دید که افزایش قیمت دالر ناشی از جو روانی است‬ ‫تنها یک��ی از احتمال‌های موجود اس��ت و البته یک احتمال‬ ‫خوشبینانه هم هست‪.‬‬ ‫نگاه بدبینانه به وضعیت اقتصادی کشور این را نتیجه‬ ‫می‌دهد که بگوییم عده‌ای مشغول به هم زدن بازار هستند‌‪،‬‬ ‫و یک عده دیگر هم هستند که از این فضای متشنج به وجود‬ ‫آمده حد اکثر اس��تفاده را می‌کنند و از این آب گل‌آلود ماهی‬ ‫خودشان را می‌گیرند‪.‬‬ ‫البته این مساله قطعی و یقینی اس��ت که قیمت دالر‬ ‫نمی‌تواند به همین صورت باال برود‌ و به زودی سقوط خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اما در این میان مس��اله مدیریت بازار ارز نباید فراموش‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫صراحتا می‌گویم که حتی با پنج درص��د از آن دالری‬ ‫که در اختیار مدیران اقتصادی فعلی ماس��ت می‌ش��ود بازار‬ ‫دالر را مدیريت کرد و قیم��ت دالر را در همان ‪ 1500‬تومان‬ ‫نگه‌داشت‪ .‬اما متاسفانه شاهد این مدیریت الزم نیستیم‪.‬‬ ‫دولتی‌ها می‌گویند در س��ال‌جاری ب��ه دالیلی حجم‬ ‫دالر کاهش یافته اس��ت‪‌،‬سوال من این اس��ت که خب‪‌،‬آن‬ ‫در آمد‌های دالری س��ال قب��ل کجاس��ت؟ دالر‌هایی که‬ ‫در س��ال قبل و س��ال‌های قبل از واردات و صادرات نفتی و‬ ‫غیر‌نفتی عاید کشور شده بود کجاست؟ دالری که از صادرات‬ ‫خصوصی و دولتی نصیب کش��ور ش��ده ‪ ،‬کجاست که با آن‬ ‫نمی‌توان بازار دالر را مدیریت کرد؟‬ ‫حجم ذخایر ارزی کشور به راحتی با یک حساب و کتاب‬ ‫سرانگشتی قابل محاسبه اس��ت‪‌،‬اما حتی به این هم نیازی‬ ‫نیست‪ .‬آقای ترکان چندی پیش در مصاحبه‌ای اعالم کرده‌اند‬ ‫که حجم ارزی که در طول عمر دولت‌های نهم ودهم عاید‬ ‫کشور شده اس��ت چیزی درحدود یک صد هزار میلیارد دالر‬ ‫است‪‌،‬این پول کجاست که نمی‌ش��ود با آن بازار دالر کشور‬ ‫را سامان داد؟‬ ‫البته عده‌ای در این وضعیت معتقد هس��تند که اتاق‬ ‫بازرگان��ی هم در نوس��ان‌های اخیر نقش داش��ته اس��ت‪‌،‬‬ ‫صحبت‌هایی که بر سر بورس ارز مطرح شد و واکنش‌های‬ ‫اتاق بازرگانی را به‌دنبال داشت هم در متشنج کردن بازار ارز‬ ‫بی‌تاثیر نبوده است‪ .‬با این وجود در حالی که خیلی‌ها عقیده‬ ‫داشتند که برگزاری اجالس سران کشور‌های عضو جنبش‬ ‫عدم تعهد در تهران باید بتواند قیم��ت دالر را کاهش دهد‬ ‫یا حداقل ثابت نگه دارد‌‪ ،‬شاهد وضعیت دیگری هستیم‪.‬‬ ‫برخی هم در این موقعیت به تش��نج پی��ش آمده در‬ ‫روابط ایران و کانادا اش��اره می‌کنند و آن را در نوسان‌های‬ ‫اخیر بازار دالر موثر می‌دانند‪ ،‬اما خب‪ ،‬باید بررسی شود که‬ ‫حجم مبادالت ما با کانادا چه مقدار بوده است و آیا این حجم‬ ‫مبادالت می‌تواند چنین نوسان و افزایش قیمتی را در بازار‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬یا مساله از جای دیگری ناشی شده است‪.‬‬ ‫به هر حال به نظر می‌رسد تصور تاثیر شدید قطع روابط‬ ‫با کانادا با ایران بر‌قیمت دالر منطقی نیست‪.‬‬ ‫همان‌طور که گفتم اگر بخواهیم خوشبینانه به شرایط‬ ‫نگاه کنیم این افزایش شدید در روز‌های گذشته ناشی از یک‬ ‫جو روانی اس��ت‌‪ ،‬اما نگاه بدبینانه‌ای هم وجود دارد که تاثیر‬ ‫دست‌های پنهان را در وضعیت بازار دالر مد‌نظر دارد‪.‬‬ ‫البته این دس��ت‌های پنهان در جایی خ��ارج از بانک‬ ‫مرکزی قرار دارند‪ .‬اما نمی‌شود به این سوال با اطمینان پاسخ‬ ‫داد که آیا بانک‌مرکزی واقعا نمی‌تواند این دست‌های پنهان‬ ‫را مدیريت و کنترل کند‌‪ ،‬یا اینکه نمی‌خواهد این کار را انجام‬ ‫دهد؟ ‪g‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬سخنران‌های جلسه غیر‌علنی خواهند بود‪.‬‬ ‫اما تنها نماین��دگان اقتصادی در این جلس��ه صحبت‬ ‫نکردند‪ ،‬خوانده شدن اسم محسنی ثانی از کمیسیون امنیت‬ ‫ملی مجلس نشان داد که بهارستان برای باال رفتن قیمت ارز‬ ‫شأنی بیشتر از یک ماجرای اقتصادی صرف قائل شده است‪.‬‬ ‫هنوز خب��ری از س��خنرانی‌ها بیرون نیام��ده بود که‬ ‫ابراهیم‌نکو‪ ،‬یک عضو هیات‌رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س در گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرد ک��ه عزل فوری‬ ‫مدیران ناکارآمد از بدنه پولی کش��ور تنه��ا راه برای بهبود‬ ‫وضعیت بازار ارز خواهد ب��ود‌‪ .‬در این بین باید برای به تعادل‬ ‫رسیدن‪ ،‬شوکی به بازار وارد شود تا بتوان شاهد نتیجه‌بخش‬ ‫بودن اقدامات بود‪.‬‬ ‫خبر بعدی که از صحن غیر‌علنی خارج ش��د‌‪ ،‬مصاحبه‬ ‫تاج‌گردون‪ ،‬نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود‬ ‫که در جمع خبرنگاران بر لزوم ورود هر چه سریع‌تر دولت به‬ ‫بازار و تزریق ارز تاکید کرد‪.‬‬ ‫تاج‌گردون به نبود بهمنی در جلس��ه هم اشاره کرد و‬ ‫گفت که با وجود نوسان‌های اخیر‌‪ ،‬بانک مرکزی هنوز اقدام به‬ ‫گشایش اعتبار ارزی نکرده که نتیجه آن بروز این نوسان‌ها‬ ‫در بازار ارز است‪.‬‬ ‫غالمرضا مصری‪ ،‬س��خنگوی هیات‌رئیس��ه هم در‬ ‫واکنش به نبودن بهمنی در جلسه مجلس گفت‪« :‬مجلس‬ ‫می‌خواهد بداند چ��را در هفته‌های اخیر ارز ب��ه بازار تزریق‬ ‫نش��ده اس��ت‪‌،‬اما در این مورد باید رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫توضیح دهد که در هفته آینده دوب��اره از او دعوت خواهیم‬ ‫کرد‪».‬مصری در ادامه به اظهارات وزیر اقتصاد اشاره کرد و‬ ‫گفت که طرح‌هایی مثل بورس ارز یا ارز چند‌‌‌نرخی توس��ط‬ ‫وزیر مطرح شده اس��ت‪ ،‬اما مدیریت بازار موردنظر مجلس‬ ‫اس��ت که باید از طریق راهکار بورس یا راهکار‌های دیگر‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫سخنگوی هیات‌رئیس��ه البته حرف‌های تند‌تری هم‬ ‫زده و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اظهارات‬ ‫رئیس‌جمهور و وجود دس��ت‌های پنهان در بازار ارز تصریح‬ ‫کرد که اگر فک��ر کنیم جایی باالت��ر از حاکمیت وجود دارد‬ ‫که می‌تواند در بازار تغییر به وجود آورد موظفیم به س��رعت‬ ‫جلوی آن را بگیریم‪.‬مصری همچنین با بیان اینکه مجلس‬ ‫در زمینه برخورد با اخاللگران بازار ارز جدیت دارد گفت که‬ ‫اگر رئیس‌جمهور نمی‌خواهد ش��خصا وارد موضوع ش��ود و‬ ‫دست‌های پشت‌پرده را عیان کند مس��تنداتش را در اختیار‬ ‫مجلس قرار دهد تا مجلس در ای��ن مورد اقدام کند‪.‬ندیمی‪،‬‬ ‫س هم بعد از مصری در میان‬ ‫‌عضو کمیسیون اقتصادی مجل ‌‬ ‫خبرنگاران قرار گرفت تا صراحتا اع�لام کند که بورس ارز‬ ‫از نظر اقتصادی رویکرد مثبتی نیس��ت و قیم��ت ارز را باز‬ ‫هم باالتر می‌برد‪.‬این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از‬ ‫فرصت یک هفته‌ای مجلس به دولت برای کنترل بازار خبر‬ ‫داد و گفت که در صورتی که دول��ت نتواند بازار را در کنترل‬ ‫بگیرد‪ ،‬مجلس خ��ود از لحاظ تقنینی وارد می‌ش��ود‪.‬بخش‬ ‫عمده‌ای از تیر‌های انتقاد ندیمی‌هم سیستم بانکی و مدیریت‬ ‫اقتصادی را نشانه رفته بود ‪ .‬ندیمی‌ البته صراحتا اظهار کرد‬ ‫که کس��ی به‌دنبال تغییر رئیس‌کل نیست‌‪ ،‬اما حضور رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی در پست ریاست شورای پول و اعتبار مورد‬ ‫انتقاد است‪ ،‬وزیر اقتصاد باید این پست را در اختیار بگیرد تا‬ ‫بتواند در مورد سیاستگذاری‌های پولی کشور توضیح دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش گفته بود که‬ ‫مدیریت قیمت ارز آزاد تنها در دست پنج نفر است که همه‬ ‫آنها هم در خ��ارج از ایران زندگی می‌کنن��د‪ .‬ندیمی‌در این‬ ‫مورد می‌گوید‌‪« :‬اینکه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که‬ ‫تزریق بازار ارز به صورت محدود و در دست دو گروه خریدار‬ ‫و فروشنده ارز اس��ت‪ ،‬این موضوع را به بازار القا می‌کند که‬ ‫گروه‌های دیگر از بازار ارز بهره‌مند نیستند‪ .‬اما اعتقاد ما این‬ ‫است که موضوع ارز موضوعی اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫امنیتی است و نباید تنها آن را امنیتی بدانیم‪.‬‬ ‫باال و پایی��ن رفتن قیم��ت ارز به معنی‬ ‫تغییر ارزش پول ملی اس��ت‪ ‌،‬چه پنج نفر‬ ‫در خارج از کش��ور این بازار را مدیرت‬ ‫کنن��د‌‪ ،‬چه بانک مرکزی مس��ئولیت‬ ‫آن را به‌عهده داش��ته باش��د‪ ‌،‬باید‬ ‫راهی اندیشیده ش��ود تا جلوی‬ ‫س��قوط آزاد ارزش پ��ول ملی‬ ‫را بگیرد‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪51‬‬
‫‪ l‬ما در سال آخر دولت دهم به سر می‌بریم و دولت‬ ‫هم اص��رار دارد که خ�لاف مصوبه هیات تطبی��ق قوانین‬ ‫طرح‌های موسوم به مهر ماندگار را اجرایی کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫بودجه مورد نیاز اجرای این طرح‌ها در بودجه نیامده است‪ .‬در‬ ‫واقع دولت می‌خواهد با اجرای این طرح‌ها آمار بدهد که مثال‬ ‫این تعداد بیمارستان و س��د و غیره در این مدت ساخته شده‬ ‫و بعد از آنها اس��تفاده تبلیغاتی بکند‪ .‬بنا بر این دولت به‌دنبال‬ ‫کاهش هزینه‌ها نیست و این نوسان‌های نرخ دالر هم برای‬ ‫دولت در‌آمد‌زایی دارد‪.‬‬ ‫در بودجه سال ‪ ،90‬قیمت دالر هزار و ‪ 50‬تومان مصوب‬ ‫شده بود‪ .‬این رقم در بودجه سال جاری به هزار و ‪ 226‬تومان‬ ‫افزایش یافت و قرار شد نرخ دالر به صورت شناور مدیریت‬ ‫شده باشد‪ ،‬یعنی تلورانسی در حدود ‪ 40-50‬تومان باالتر یا‬ ‫پایین‌تر از قیمت مصوب در بودجه‪ .‬با این حال آخرین قیمتی‬ ‫که من برای دالر دارم دو هزار و ‪ 460‬تومان است‪.‬‬ ‫چطور قیمت دالر به این رقم رسیده است؟‬ ‫‪ l‬این نرخ دالر به معنی آن اس��ت که دولت کنترل‬ ‫بازار را رها کرده است‪ .‬این نوع مدیریت کاملا بر خالف شعار‬ ‫اقتصاد مقامتی است‪.‬‬ ‫چه اتفاقی خواهد افتاد؟‬ ‫تحليل عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم‬ ‫‪4‬‬ ‫قرار بود دالر ‪ 1226‬تومان باشد‬ ‫اقتصاد‬ ‫محمدرضا خباز‪ ،‬نماینده چهار دوره مجلس شورای اسالمی‪ ،‬از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و عضو‬ ‫هیات تطبیق قوانین مجلس معتقد است که دولت توانایی کنترل بازار ارز را دارد و نوسان‌های بازار ارز ناشی از ناتوانی‬ ‫دولت نیست‪ ،‬بلکه یک سری مسائل دیگر بر این نوسان‌ها موثر افتاده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫نوسان‌های ارزی‪ ،‬کم‌کم تبدیل به یک سناریوی‬ ‫تکراری می‌شود‪ .‬تقریبا هر چند ماه یک بار شاهد‬ ‫ی�ک افزایش قیم�ت در بازار ارز هس�تیم‪ ،‬ش�ما‬ ‫افزایش قیمت فعلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬به نظر می‌رس��د افزایش فعلی قیمت ارز یکی از‬ ‫مسائلی اس��ت که دولت خودش به آن دامن می‌زند‪ .‬در واقع‬ ‫دولت اگر بخواهد می‌تواند بازار ارز را کنترل کند‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫این است که دولت به‌دنبال کنترل بازار ارز نیست و نتیجه آن‬ ‫این می‌شود که شاهد این نوسان‌ها در بازار ارز هستیم‪.‬‬ ‫یعنی می‌گویید دولت قصد کنترل ندارد‪،‬چرا دولت‬ ‫نباید به‌دنبال کنترل بازار ارز باشد؟‬ ‫‪ l‬قیمت فروش نفت در چند وقت اخیر تقریبا به نصف‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬وقتی در‌آمد ناشی از فروش نفت کاهش‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬باید هزینه‌های سرباری دولت کم شود تا دولت‬ ‫بتواند هزینه‌های ضروری را جبران و کشور را اداره کند‪ .‬با این‬ ‫وجود مشاهده می‌ش��ود که به جای صرفه‌جویی مدام شاهد‬ ‫افزایش هزینه هستیم‪ .‬در حالی که اصراف و تبذیر در اسالم‬ ‫منع شده است‪.‬‬ ‫خب این مس�ائل چه تاثیری ب�ر افزایش قیمت‬ ‫ارز دارد؟‬ ‫‪ l‬وقتی در‌آمد دولت کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌ها‬ ‫کم نمی‌ش��ود‪ ،‬دولت باید در‌آمد مورد نیاز خودش را از راهی‬ ‫جبران کند‪ .‬نتیجه‪ ،‬نوسان و افزایش قیمت در بازار ارز است‪ .‬ارز‬ ‫هم که کاملا در اختیار دولت است‪ .‬اگر دولت تزریق ارز به بازار‬ ‫را متوقف کند با‌وجود تقاضای ثابت یا تقاضایی که افزایش پیدا‬ ‫می‌کند طبیعتا قیمت هم در بازار باال می‌رود‪.‬‬ ‫اتفاقی که در بحران اخیر ارزی رخ داده این اس��ت که‬ ‫دولت باید آن ‪ 10‬میلیون دالری را که موظف اس��ت تزریق‬ ‫کند‪ ،‬تزریق نکرده که نتیجه آن افزایش قیم��ت در بازار ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واقع این ابتدایی‌ترین اصل اقتصاد است که عرضه و‬ ‫‪52‬‬ ‫تقاضا باید با هم هماهنگ باشند و وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد‬ ‫این نوسان‌ها هم پیش می‌آید‪.‬‬ ‫بعد دولت ارز را با قیمت باال‌تر به صرافی‌ها می‌دهد و از‬ ‫این طریق درآمد‌زایی می‌کند‪.‬‬ ‫مس�ائل خارجی مث�ل محدودیت‌هایی ک�ه برای‬ ‫جابه جایی پ�ول برای ما ایجاد ش�ده اس�ت هم‬ ‫می‌تواند در این مورد تاثیرگذار باشد؟‬ ‫‪ l‬نمی‌ش��ود ادعا کرد ک��ه تحریم‌ها ب��ر اقتصاد ما‬ ‫بی‌اثر بوده اس��ت‪ .‬به‌هر‌حال خرید نفت ما کاهش پیدا کرده‬ ‫که اولین نتیجه‌اش کاهش در‌آمد‌های دولت اس��ت و دولت‬ ‫هم باید این کاه��ش در آمد را از یک راه��ی جبران کند‪ .‬در‬ ‫حالی که منطقی‌تر این است که برای مدیرت شرایط دولت‬ ‫باید هزینه‌هایش را کاهش دهد تا بتواند پرداخت هزینه‌های‬ ‫اصلی را مدیریت کند‪.‬‬ ‫چرا این صرفه‌جویی اتفاق نمی‌افتد؟‬ ‫نمايندگان‬ ‫مجلس در دوره‬ ‫هاي اخير همواره‬ ‫منتقد سياست‬ ‫هاي اقتصادي‬ ‫دولت بوده و بر‬ ‫اين اعتقادند كه‬ ‫مبناي انتقادهايشان‬ ‫دور بودن تصميم‬ ‫هاي قوه مجريه از‬ ‫اصول كارشناسي‬ ‫اقتصادي است‬ ‫‪ l‬در چنین شرایطی هیچ کس جرات نمی‌کند اقدام‬ ‫به س��رمایه‌گذاری کند‪ .‬حتی فروشنده هم در وضعیت فعلی‬ ‫‌ترجیح می‌دهد کاالی را نفروش��د‪ .‬چون می‌داند که اگر این‬ ‫کاال فروش برود‪ ،‬اجناس بعدی را بای��د با نرخ دالر باالتری‬ ‫خریداری کند و این به صرفه نیست‪.‬‬ ‫برخی هم به تاثیر قطع روابط با کانادا بر نوس�ان‬ ‫قیمت دالر اش�اره می‌کنند‪ ،‬نظر شما در این مورد‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬واقعیت این است که افزایش قیمت دالر چند روز‬ ‫قبل از مساله قطع رابطه با کانادا آغاز شده بود‪.‬‬ ‫البته دولت کانادا یکی از اقمار آمریکاست؛ رفتار دولت‬ ‫کانادا یک رفتار غیر‌منطقی و غیر‌اصولی بود که خودشان هم‬ ‫مجبور به برگشت از آن خواهند بود‪ .‬اما همان‌طور که گفتم‬ ‫افزایش قیمت دالر قبل از مس��اله کانادا آغاز ش��ده بود‪ .‬کار‬ ‫دشمنان ما این است که کشور ما را بی‌ثبات جلو دهند؛ اما ما‬ ‫نباید با سیاست‌های غلط به این مساله دامن بزنیم‪.‬‬ ‫در بحران‌ه�ای ارزی مکرر به نقش دس�ت‌های‬ ‫پنهان اشاره می‌ش�ود‪ .‬شما معتقد به وجود چنین‬ ‫دست‌هایی هستید؟‬ ‫‪ l‬من در تمام ‪ 7-8‬سال گذش��ته به این مساله تاکید‬ ‫داشته‌ام که دست‌های پنهانی در اقتصاد وجود دارند‪ .‬اما این‬ ‫دست‌های پنهان از خودشان به وجود نیامده‌اند‪ ،‬بلکه حاصل‬ ‫یک سری سیاست‌های غلط اقتصادی بوده‌اند‪.‬‬ ‫مثال چه سیاست‌هایی؟‬ ‫‪ l‬یکی از آنها همین مساله نقدینگی است‪ .‬در حالی‬ ‫که نقدینگی در دس��ت بخش خصوصی باید کنترل ش��ود‪،‬‬ ‫می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته پنج برابر شده است‪.‬‬ ‫در ابتدای دولت نهم نقدینگی در دست بخش خصوصی‬ ‫‪ 70‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬این رقم االن به ‪ 350‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬خب این به معنی آن است که نقدینگی‬ ‫کنترل نشده و مشخص است که نقدینگی در دست بخش‬ ‫خصوصی مانند سیل عمل می‌کند‪ .‬یک روز در ارز خرابی به‬ ‫بار می‌آورد و روز دیگر در بازار طال و مس‪ ،‬یک روز هم بورس‬ ‫ماشین را به راه می‌اندازد‪.‬‬ ‫دولت در ش�رایط فعلی چه کاری می‌تواند انجام‬ ‫دهد؟‬ ‫‪ l‬نباید مش��کالت اقتصادی را به گ��ردن دیگران‬ ‫انداخت‪ .‬البته اخاللگران بازار را محکوم می‌کنیم‪ ،‬اما سوال‬ ‫این اس��ت که دولت کجاس��ت؟ مدیرت چنین شرایطی از‬ ‫راه‌های علمی‌و درست امکان‌‌پذیر است و دولت اگر بخواهد‬ ‫می‌تواند بازار را مدیریت کند‪g .‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫اپوزيسيون عليه پوزيسيون‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫با آغاز تحوالت سوريه حكومت اردوغان از نقش يك دولت ميانجي عدول كرد و به اردوگاه دولت‌هاي غربي و عربي پيوست‬ ‫چالشهاي اردوغان و رفقا‬ ‫مخالفت با حزب عدالت و توسعه در تركيه شدت گرفته است‬ ‫‪1‬‬ ‫داوود حشمتي ‪Dheshmati@gmail.com /‬‬ ‫حزب عدالت و توسعه (‪ )AKP‬س��ال گذشته توانست‬ ‫برای بار سوم پیروز انتخابات شده و همچنان قدرت را در دست‬ ‫داشته باشد‪ .‬این حزب که به اس�لامگرایی در ترکیه شهرت‬ ‫داش��ت به مرور با نزدیک ش��دن به غرب و خصوصا آمریکا‬ ‫تالش کرد تا در تحوالت منطقه‌طور دیگری نقش‌آفرینی‬ ‫کند‪ .‬حزب عدالت و توسعه در سال‌های اولیه حکومت اردوغان‬ ‫تالش می‌کرد ت��ا از خود نقش یک دول��ت «صلح‌طلب» و‬ ‫«میانجی» را به نمایش بگذارد‪ .‬اما رفته‌‌رفته از این نقش خود‬ ‫فاصله گرفت و به مرور نقش دیگری را در تحوالت بازی کرد‪.‬‬ ‫دولت ترکیه پس از فشارهای زیاد داخلی و خارجی به ناتو اجازه‬ ‫داد تا در خاک کش��ورش «سپر‌دفاع موش��کی» را برپا کند‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اگرچه دولت اردوغان تالش بس��یاری کرد تا در مقابل این‬ ‫امتیاز‪ ،‬مساله عضویت کشورش در اتحادیه اروپا را به سرانجام‬ ‫رسانده و آرزوی دیرینه پیوستن به قاره سبز را محقق کند‪ ،‬اما‬ ‫اروپا حاضر نشد حتی برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا‬ ‫تاریخ مشخصی را معین کند‪ .‬دوره سوم زمامداری اردوغان و‬ ‫حزبش در ترکیه اما با چالش‌های جدیدی همراه بود‪ .‬اگر احمد‌‬ ‫داوود‌‌اوغلو‪ ،‬وزیر‌خارجه و خالق تئ��وری «نوعثمانی» ‪ -‬که‬ ‫به‌دنبال گسترش قدرت و نفوذ کش��ورش در میان ممالک‬ ‫امپراتوری عثمانی بود – روزگاری از طریق «میانجی‌گری»‬ ‫و حل اختالفات بین کش��ورها تالش می‌کرد تا کشورش را‬ ‫مطرح کند‪ ،‬پس از آنکه حزب حاکمش به خواس��ته ناتو تن‬ ‫داد‪ ،‬دگرگون شد‪ .‬پس از آن بود که ترکیه که به همراه ناتو در‬ ‫افغانستان حضور داشت‪ ،‬وارد جنگ با لیبی شد‪ .‬همچنین با‬ ‫حمايت از فعالیت مخالفان مسلح رژیم سوریه عمال به بازوی‬ ‫کشورهایی تبدیل شد که قصد براندازی مسلحانه رژیم بشار‬ ‫اسد را داشتند؛ ترکیه مرزهای خود را روی سربازان معروف به‬ ‫«ارتش آزاد» س��وریه باز کرد‪ .‬همچنین برخی عملیات‌های‬ ‫تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه و انفجارهایی که منجر‬ ‫به کشته و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان می‌شود‪ ،‬موجی‬ ‫از مخالفت با دولت را به‌وجود آورده است‪ .‬از دیگر سو علویان‬ ‫که اقليت مذهبي درصدي مقیم ترکیه هستند نیز مدتی است‬ ‫از رفتارهای دولت ناراضی‌اند‪ .‬آنها معتقدند که دولت اردوغان‬ ‫با همکاری و هماهنگی آمریکا نسبت به علویان این کشور‬ ‫ض مذهبی می‌زند‪ .‬اگرچه اردوغان دو س��ال‬ ‫دس��ت به تبعی ‌‬ ‫پیش به همراه علی‌اکبر والیتی در مراسم عاشورای حسینی‬ ‫علویان ترکیه شرکت کرد‪ ،‬اما رفته‌رفته نشان داد که این حضور‬ ‫از س��ر صدق و صفا نبوده‪ .‬این موضوع تا آنجا پیش رفت که‬ ‫در ماه گذشته علویان با برپایی یک گردهمایی بزرگ در شهر‬ ‫ازمیر نسبت به سیاس��ت‌های تبعیض‌آمیز دولت او دست به‬ ‫اعتراض گسترده زدند؛ آنها حتی معتقدند که دولت نسبت به‬ ‫سربازان علوی رفتاری تبعیض‌آمیز دارد‪ .‬کمال قلیچدار‌اوغلو‪،‬‬ ‫رهبر حزب مخالف دولت اردوغان معتقد اس��ت که حزب او‬ ‫(جمهوری‌خلق) هیچ وقت مانند ح��زب ‪« AKP‬دروغگو و‬
‫بين‌الملل‬ ‫«عبدل‌لطیف ش�نر» که پیش از این در دولت اردوغان‬ ‫سمت‌های معاوت نخس�ت‌وزیر و وزارت را برعهده داشت‬ ‫امروز با خروج از دولت به یکی از منتقدان جدی دولت تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کم�ال قلیچداراوغل�و رهب�ر ح�زب «جمهوری‌خلق»‬ ‫همزمان رهب�ری مخالفان دول�ت را در پارلمان این کش�ور‬ ‫برعه�ده دارد او و حزب�ش از منتقدان اصلی سیاس�ت‌های‬ ‫خارجی دولت اردوغان به‌ویژه در مسئله سوریه است‪.‬‬ ‫حزب «حرک�ت مل�ی» ب�ه رهب�ری دول�ت باغچه‌لی‬ ‫یک�ی از منتق�دان اصلی دول�ت در زمین�ه مس�ائل داخلی و‬ ‫‌همچنی�ن موض�وع قومیت‌ه�ا و کرده�ای ای�ن کش�ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫نامرد» نیست که یک روز با دولتی ادعای دوستی و صمیمیت‬ ‫کند و در عین حال «خنجر را در پشت خود» پنهان کرده و به‬ ‫او نزدیک شده تا در موقع لزوم در پشت او فرو کند‪ .‬اشاره رهبر‬ ‫مخالف دولت ترکیه به دوگانگی برخورد نخست‌وزیر و دولت‬ ‫ترکیه با حکومت سوریه است‪ .‬چرا‌که پیش از این تحوالت‪،‬‬ ‫اردوغان با سفرهای متعدد و ارتباطات گسترده مالی و تجاری‬ ‫با سوریه تالش داشت تا خود را به‌عنوان یک کشور دوست‬ ‫به سوریه نزدیک کند‪ .‬حزب رقیب در ترکیه معتقد است دولت‬ ‫در زمینه س��وریه با «تزویر» و «دروغ» عمل کرده است‪ .‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته تعداد زیادی از اصحاب رسانه و خبرنگاران‬ ‫به بهانه‌های مختلف بدون اینکه بازداشت شوند با شکایت‬ ‫مستقیم یا فش��ار دولت به قوه‌قضائیه و دادگاه‌ها فراخوانده‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬حجم این فراخوان‌ها موجب ش��ده تا بخش��ی از‬ ‫مطبوعات دست به خود‌سانس��وری زده و از بیان مشکالت‬ ‫خودداری کنند‪ .‬رهب��ر مخالفان که این مطال��ب را در یک‬ ‫نشست خبری بیان می‌کرد‪ ،‬افزود‪« :‬دولت اردوغان به بهانه‬ ‫حمایت از مردم س��وریه در واقع به تروریست‌های القاعده و‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک کمک می‌کند‪ ».‬پیش از ای��ن اردوغان در مقابل‬ ‫مخالفانی که به اعضای کابینه او انتقاد می‌کردند و حتی از آنها‬ ‫به‌خاطر فسادهای مالی شکایت کرده بودند‪ ،‬گفته بود‪« :‬اجازه‬ ‫نمی‌دهم همکارانم قربانی شوند؛ من از آنها حمایت می‪‎‬کنم‪».‬‬ ‫مخالفان دولت ترکیه معتقدند که قوانین فعلی توان برخورد‬ ‫با اردوغان و اطرافیان��ش را ندارد و او اج��ازه نمی‌دهد که با‬ ‫اطرافیانش برخورد شود‪ ».‬قلیچدار‌اوغلو در این رابطه می‌گوید‪:‬‬ ‫«نخس��ت‌وزیر هر خطاییکه می‌خواهد انجام می‌دهد‪ ،‬هر‬ ‫خالفی را مرتکب می‌شود و هر قدر بخواهد دزدی کند‪ ،‬دزدی‬ ‫می‌کند و افراد و نزدیکان خ��ودش را محافظت می‌کند‪ .‬آنها‬ ‫دارای یک مصونیت ابدی هستند‪ .‬قوانین‪ ،‬توانایی برخورد با‬ ‫ت برای آنها کارآیی ندارد‪».‬‬ ‫آنها را ندارد و مقررا ‌‬ ‫رهبر مخالفان دولت در یک سخنرانی که به مناسبت‬ ‫سالگرد تاسیس حزبش توس��ط آتاتورک انجام داد انتقادات‬ ‫زیادی را نیز به سیاس��ت خارجی این کش��ور وارد می‌کند‪.‬‬ ‫وی معتقد است که دولت ترکیه در شرایط انزوا قرار دارد و از‬ ‫همین‌روست که به سیاست‌های پرخاشگرایانه روی آورده‬ ‫است‪ .‬وی اظهار داشت‪« :‬در سیاس��ت‌ خارجی در شرایطی‬ ‫هس��تیم که در دنیا دیده نمی‌ش��ویم و تنها ماندیم‪ .‬دیگر از‬ ‫سیاست‌های تنش‌زدایی و به حداقل رساندن چالش‌ها خبری‬ ‫نیست‪ .‬از همین روست که دولت به سیاست پرخاشگرایانه‬ ‫روی آورده و با همسایگان خود وارد چالش شده تا بلکه دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬دیگر در ایران‪ ،‬عراق و س��وریه هیچکس را نمی‌توان‬ ‫یافت که به حرف‌های اردوغان گوش کند و او را به حس��اب‬ ‫بیاورد‪« ».‬م��راد یتکین» تحلیلگر روزنام��ه «حریت» نیز با‬ ‫اشاره به تماس تلفنی‌اش با یکی از مقامات تصمیم‌گیرنده در‬ ‫حوزه سیاست خارجی ترکیه معتقد است ناامیدی مقامات ترک‬ ‫از هم‌پیمانانش در ناتو و شورای امنیت سازمان ملل آنقدر زیاد‬ ‫شده که دیگر دولتمردان ترکیه در اظهاراتشان مستقیما به آن‬ ‫اشاره می‌کنند‪« .‬مراد یتکین» اظهارات این مقام ترک را نشانه‬ ‫ناامیدی مقامات ترک از هم پیمانانش در ناتو و شورای امنیت‬ ‫خوانده و می‌نویس��د‪« :‬مقامات ترک با این حال در تالشند تا‬ ‫حمایت‌های آمریکا و دیگر متحدانش��ان را در قبال بحران‬ ‫س��وریه جلب کنند‪ ،‬اما رفتار آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای‬ ‫غربی حکایت از آن دارد که آنها حاضر نیستند وارد درگیری‬ ‫دیگری در منطقه شوند حداقل تا انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫آمریکا‪».‬‬ ‫«فاروق لوگولو» از نمایندگان مخالفان دولت در مجلس‬ ‫این کشور نیز در مورد سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه‬ ‫در مصاحبه با روزنامه «جمهوریت» بیان می‌کند‪« :‬خاطرات‬ ‫دوران جنگ‌طلبانه بوش هنوز در ذهن مردم ما زنده است که‬ ‫چطور اردوغان با آنها همراهی می‌کرد‪ .‬مردم به خوبی به یاد‬ ‫دارند که فش��ارهای مخالفان باعث شد تا از ورود به جنگ با‬ ‫کشورهای همسایه از جمله عراق دوری کنند‪ AKP .‬از بوش‬ ‫خیلی چیزها از جمله هوچی‌گری را آموختند‪.‬‬ ‫همچنین رهبران و سیاستمداران حزب ‪ AKP‬در مورد‬ ‫سوریه سیاست اشتباهی را دنبال کردند‪ .‬دو سال قبل اردوغان‬ ‫در میدان اصلی ش��هر «غازیان‌تب» خطاب به اس��د گفتند‪:‬‬ ‫«برادرم اس��د» امروز وسیله‌ای در دس��تانکشورهای دیگر‬ ‫برای ضربه زدن به دولت سوریه شده است‪ .‬این درحالی که‬ ‫سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب تالش می‌کنند تا مساله‬ ‫سوریه را به‌طور مسالمت‌آمیز و از طریق مسائل دیپلماتیک‬ ‫حل کنند‪ ،‬اما ترکیه با حمایت کش��ورهای مخالف س��وریه‬ ‫تالش می‌کند تا درگیری سوریه را بیشتر به سمت خشونت‬ ‫پیش ببرد‪ ».‬از سوی دیگر بسیاری از مخالفان و احزابی مانند‬ ‫حزب حرکت ملی ‪ MHP‬به رهب��ری «دولت باغچه‌لی» و‬ ‫نس��بت به تغییراتی که دولت قصد دارد در سیستم آموزش‬ ‫و پرورش ایجاد کند‪ ،‬هشدار دادند‪ .‬دولت قصد دارد تا مراکز‬ ‫آموزش س��نتی را در ترکیه جمع‌ کند و همچنین آموزش را‬ ‫برای کودکان بیش از ‪ 5/5‬س��ال اجب��اری کند‪ .‬دولت اعالم‬ ‫کرده بود کس��انی که فرزندان خود را در این سن به مدرسه‬ ‫نفرستند «ناقص‌العقل» هستند‪ .‬مخالفان معتقدند که حزب‬ ‫حاکم با به کاربردن این جمالت به خانواده‌ها و مادران ترک‬ ‫اهانت کرده اس��ت‪« .‬عثمان گوروت��رک» نماینده مجلس‬ ‫و عضو ح��زب جمهوری‌خل��ق در نطقی اعتراضی نس��بت‬ ‫به سیاس��ت‌های ترکیه در مجلس گفت‪« :‬سیاس��ت ترکیه‬ ‫در قبال سوریه شکس��ت‌خورده اس��ت‪ ».‬او با عنوان اینکه‬ ‫سیاست دولت رجب‌طیب اردوغان‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ترکیه در‬ ‫قبال س��وریه خصمانه اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬این سیاست تشدید‬ ‫تنش و تبلیغ جنگ افروزی‪ ،‬غیر‌قابل اعتماد و متغیر‪ ،‬ترکیه را‬ ‫به وضعیت کشوری تبدیل کرده که دوستی و نزدیکی با آن‬ ‫خطرناک باشد و کسی به آنکارا اطمینان نکند‪ ».‬همزمان با‬ ‫فشار دولت بر علویان و حتی بستن یکی از عبادتگاه‌های این‬ ‫اقلیت مذهبی در اس��تانبول‪ ،‬دولت تالش می‌کند تا با دادن‬ ‫امتیازهایی به کردهای جدایی‌طلب آنها را کنترلکند؛ امری‬ ‫که با واکنش منفی مخالفان رو‌به رو شده است‪ .‬دو سال پیش‬ ‫نیز نوار صوتی از دیدار نماینده ویژه اردوغان و عضو سازمان‬ ‫اطالعات این کشور با «عبداهلل اوجاالن» رهبر جدایی‌طلبان‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک منتشر شد که به‌دنبال آن «هاکان فیدان» رئیس‬ ‫سازمان اطالعات این کشور در مقابل این پرسش قرار گرفت‬ ‫که «چرا با کسانی که شهروندان ترک را به وسیله ترور به قتل‬ ‫می‌رسانند‪ ،‬مالقات می‌کنند؟»‬ ‫«احسان اوزکس» نماینده ش��هر استانبول در واکنش‬ ‫به این گفته اردوغان که «وقایع س��وریه شبیه کربالست»‬ ‫از او س��وال کرد‪« :‬آقای اردوغان اگر کشتار در سوریه مشابه‬ ‫کربالست‪ ،‬یزید این ماجرا کیست؟ آیا یزید این ماجرا کسی‬ ‫نیست که در عراق‪ ،‬افغانس��تان و فلسطین از خون مسلمین‬ ‫سیراب نمی‌شود؟ آیا کسی نیست که با این قدرت‌ها همکاری‬ ‫می‌کن��د؟» او ادامه می‌دهد‪« :‬مقایس��ه فرزن��دان آمریکا و‬ ‫جگرپاره پيامبر برای رئیس یک کشور اسالمی یک غفلت‬ ‫بزرگ مذهبی نیست؟»‬ ‫او می‌افزاید‪« :‬از نخست‌وزیر سوال می‌کنم که در پروژه‬ ‫خاورمیانه بزرگ نقشتان چیست؟ آیا شما در خون‌های ریخته‬ ‫شده در خاورمیانه نقش نداشتید؟ آیا به سوریه سالح منتقل‬ ‫نکردید؟»‬ ‫«احس��ان اوزکس» نماینده مجلس این کشور با طرح‬ ‫این پرسش که «آیا انفجاری که در ش��هر افیون روی داد با‬ ‫پروژه انتقال سالح به سوریه ارتباطی نداشت؟» دولت را به‬ ‫چالش می‌کشیده و تالش دارد تا توجه افکار عمومی مردم‬ ‫را نسبت به س�لاح از ترکیه به سوریه جلب کند‪ .‬برخی منابع‬ ‫معتقدند که انفجار مذکور نه به‌صورت اتفاقی بلکه توس��ط‬ ‫یک تیم اطالعاتی و عملیاتی صورت گرفت��ه‪ .‬در آن محل‬ ‫نگهداری و انتقال سالح‌هایی که قرار بوده به سوریه منتقل‬ ‫ش��ود تا علیه رژیم بشار اسد به کار گرفته ش��ود‪ ،‬از بین رفته‬ ‫است‪« .‬عبدالطیف شنر» از وزرای دولت اردوغان که زمانی‬ ‫هم در پست معاونت نخست‌وزیری خدمت می‌کرد‪ ،‬پس از‬ ‫خروج از حزب عدالت و توسعه امروز به یکی از منتقدان این‬ ‫حزب تبدیل شده و با اعالم این مطلب که در برخی گناهانی‬ ‫که این حزب مرتکب ش��ده دخیل بوده و ش��ب و روز برای‬ ‫بخش��ایش به درگاه خداوند دعا می‌کن��د‪ ،‬می‌گوید‪« :‬تمام‬ ‫اتفاقات و مشکالتی که برای مذاهب و اسالمگرایان در زمان‬ ‫نخست‌وزیری بلند‌اجویت وجود داشت امروز نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫اما آن روز در تمام مساجد نسبت به اجویت اعتراض می‌شد‪.‬‬ ‫اینکه امروز این اتفاق رخ نمی‌دهد‪ ،‬دلیلش آن است که دولت‬ ‫ساالنه نیم میلیارد دالر به‌طور غیرقانونی در میان آنها پخش‬ ‫می‌کند‪ ».‬احزاب مخالف در ارتباط با انفجاری که در یک انبار‬ ‫مهمات پایگاه نظامی در شهر «افیون» صورت گرفت و در‬ ‫آن بیش از ‪ ٣٠‬نفر از نیروهای نظامی کش��ته شدند دولت را‬ ‫مقصر می‌دانند‪ .‬آنها معتقد هستند که این انفجار نه یک اتفاق‬ ‫در اثر سهل‌انگاری بلکه در اثر یک خرابکاری بوده و به وسیله‬ ‫یک دستگاه کنترل از راه دور منفجر ش��ده است‪ .‬در همین‬ ‫زمینه «بولنت آرنج» معاون نخست‌وزیر و از افراد نزدیک به‬ ‫اردوغان این ادعا را تائید و رد نکرد‪ .‬بلکه آن را به روشن شدن‬ ‫کام��ل نتیجه تحقیقات ارت��ش واگذار ک��رد‪ .‬او گفت که در‬ ‫اطالعیه اولیه ارتش گفته شده که این یک اتفاق بوده و هنوز‬ ‫مشخص نیست که این اتفاق در اثر چه رخ داده‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن نی��ز در جریان ق��رار دادن «س��پر دفاع‬ ‫‪55‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫موشکی» در ترکیه‪ ،‬مخالفان این تصمیم دولت را به باد انتقاد‬ ‫گرفته بودند‪ .‬رهبران حزب مخالف خواستار جسارت بیشتر‬ ‫ترکیه در مقابل تصمیمات «ناتو» بودند‪ .‬کمال قلیچدار‌اوغلو‬ ‫آن زمان با تندی در مقابل این سخن اردوغان که ترکیه عضو‬ ‫ناتو است و باید به تصمیمات آن عمل کند‪ ،‬گفته بود‪« :‬ترکیه‬ ‫را تو اداره می‌کنی یا ناتو»‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اردوغ��ان تالش می‌کند ت��ا با تقویت‬ ‫حزبش جایگاه ریاس��ت‌جمهوری را همچنان در اختیار خود‬ ‫نگه دارد‪ .‬م��ردم ترکیه در س��ال ‪ 2014‬در انتخابات محلی و‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و در س��ال ‪ 2015‬در انتخابات پارلمانی‬ ‫شرکت خواهند کرد‪«.‬فاروق چلیک» وزیر کار و امور اجتماعی‬ ‫ترکیه پیش از این خبر داده بود ک��ه رجب‌طیب اردوغان در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال ‪ 2014‬نامزد خواهد‬ ‫شد‪.‬وی می‌افزاید‪« :‬دوره عبداهلل گل‪ ،‬ریاست‌جمهوری فعلی‬ ‫ترکیه در س��ال ‪ 2014‬به پایان می‌رسد و این اقدام پس از آن‬ ‫صورت می‌گیرد که حزب حاکم عدالت و توسعه قانون انتخاب‬ ‫رئیس‌جمهور را اصالح کرد و به مناقشه در مورد مدت زمان‬ ‫قانونی ریاست‌جمهوری پایان داد‪ .‬عبداهلل گل رئیس‌جمهور‬ ‫فعلی ترکیه رقیب اردوغان نخواهد شد و حتی اگر نامزد شود‬ ‫نیز به نفع اردوغان کناره‌گیری خواهد کرد‪».‬روزنامه حریت‬ ‫دیلی‌نیوز در همین رابطه می‌نویسد‪« :‬حزب عدالت و توسعه در‬ ‫پی آغاز رقابت‌ها برای انتخابات محلی و تغییر زمان انتخابات‬ ‫اس��ت که قرار بود مارس ‪ 2014‬تا اکتبر ‪ 2013‬برگزار شود‪.‬‬ ‫حزب عدالت و توسعه اعالم کرده است که به دلیل ملاحظات‬ ‫برای ش��رایط آب و هوایی در زمستان رقابت‌های انتخاباتی‬ ‫را آغاز کرده اس��ت‪ ،‬اما بدون ش��ک نگرانی درباره انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری که پیش‌بینی می‌شود آگوست ‪ 2014‬برگزار‬ ‫شود‪ ،‬دلیل اصلی این تصمیم است‪.‬حزب حاکم ترکیه تالش‬ ‫می‌کند تا حتی‌االمکان زمان زیادی میان دو انتخابات محلی‬ ‫و ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد‪ ،‬زیرا بر این موضوع واقف‬ ‫است که نتیجه انتخابات محلی بر انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪.‬تنها با اصالح قانون اساس��ی می‌توان زمان‬ ‫انتخابات ترکیه را تغییر داد و حزب عدالت و توسعه در تالش‬ ‫برای پیروزی در انتخابات محل��ی و قرار دادن گزینه دلخواه‬ ‫خود بر مسند پست ریاست‌جمهوری اس��ت‪.‬اردوغان برای‬ ‫تقویت حزبش تصمیم دارد تا حزب صدای ملت ‪ HAS‬را که‬ ‫ریشه‌های اسالمگرایی داشته و در واقع میراث‌دار حزب رفاه‬ ‫نجم‌الدین اربکان‪ ،‬اولین نخست‌وزیر اسالمگرای حاکمیت‬ ‫الئیک ترکیه اس��ت‪ ،‬با حزب عدالت و توس��عه ادغام کند تا‬ ‫به این وس��یله موجب تقویت پایگاه اجتماع��ی خود در بین‬ ‫اسالمگرایان شود‪.‬‬ ‫آنطور که به نظر می‌رس��د رهبر حزب ص��دای ملت‪،‬‬ ‫«نومان کورتولوش» و بیشتر اعضای آن نیز نبست به ادغام‬ ‫این دو حزب بی‌میل نیست ‪ .‬اردوغان برای این ادغام از آنها‬ ‫خواست تا طی مدت زمانی کوتاهی موافقت یا مخالفتشان را‬ ‫اعالم کرده و تصمیمشان را بگیرند‪.‬‬ ‫«نوم��ان کورتول��وش» در ی��ک اظهارنظ��ر در این‬ ‫رابطه هفته گذش��ته گفت‪« :‬حاکمیت به یک خون تازه نیاز‬ ‫دارد تا ترکیه و دول��ت را پیش ببرد‪ .‬ما در ای��ن مورد در حال‬ ‫تصمیم‌گیری هستیم‪ ».‬او در جواب این سوال که آیا در مورد‬ ‫رهبری حزب آینده نیز تصمیم‌گیری شده یا نه گفت‪« :‬هنوز‬ ‫راجع به موضوع دبیرکلی حزب مشترک بحث و تصمیم‌گیری‬ ‫نشده اس��ت‪ ».‬باتوجه به بیماری سرطان اردوغان که ظاهرا‬ ‫پیشرفت زیادی داشته این حزب تالش می‌کند تا با فرستادن‬ ‫او به کرسی ریاس��ت‌جمهوری و جایگزین کردن چهره‌ای‬ ‫جدید در مقام دبیرکلی و نخست‌وزیری دست به بازسازی خود‬ ‫بزند‪ .‬اگرچه در میان گزینه‌های دبیرکلی نومان کورتولوش‪،‬‬ ‫رهبر حزب صدای ملت از شانس کمتری برخوردار است‪ ،‬اما‬ ‫برای بازسازی چهره حزب عدالت و توسعه در میان مردم فرد‬ ‫مناس��بی اس��ت که در کنار «بولنت آرنج» و «عبداهلل گل»‬ ‫می‌تواند جزو گزینه‌ها قرار گیرد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪56‬‬ ‫گفت‌وگوباحسنالسجرديدربارهموقعيتداخليحزبعدالتوتوسعهدرتركيه‬ ‫‪2‬‬ ‫بي توجهي به اقليتها‬ ‫حزب عدالت و توسعه ترکیه که در ابتدای امر با وعده وعیدهای فریبنده و مردم‌پسند روی کار آمد‪ ،‬اخیرا آن روی‬ ‫دیگرش را نیز به نمایش گذاشته است‪ .‬سیاست‌های حزب حاکم پیرامون اقلیت به ویژه کردها‪ ،‬عدم‌تحقق سیاست‬ ‫به صفر رساندن مشکالت با همس�ایگان‪ ،‬تعمیم نگاه منطقه‌ای به نگاه جهانی و نداشتن پتانسیل الزم در این مسیر‬ ‫و مسائل دیگر باعث ش�ده که حزب رجب‌طیب اردوغان این روزها بیش از پیش در مظان اتهام قرار گیرد و اعتراض‬ ‫گسترده مخالفان را موجب شود‪ .‬در این رابطه گفت‌وگویی با حسن السجردی‪ ،‬کارشناس مسائل ترکیه انجام دادیم‪.‬‬ ‫وی معتقد است که مسیر نگاه ترک‌ها در سایه نگاه‌های اوغلو به ویژه از سال ‪ 2008‬که وی تفکر استراتژیک عمیق را‬ ‫مطرح کرد از منطقه به دیدگاه جهانی سوق داده شد و در این فضا باتوجه به اینکه ترک‌ها بنیه‪ ،‬امکانات و استعدادهای‬ ‫الزم را ندارند هزینه‌های زیادی را متحمل شدند و خواهند شد‪ .‬السجردی می‌گوید‪« :‬فشارهایی که اکنون دولت علیه‬ ‫کردها و علوی‪‎‬ها دارد‪ ،‬نشان دهنده آن است که شعارهای دولت محقق نشده است‪».‬‬ ‫در حال حاضر حزب عدالت و توسعه ترکیه دیگر‬ ‫مانند گذشته مورد حمایت اغلب اقشار و گروه‌ها‬ ‫نیست‪ .‬به نظر شما مهمترین نقدهایی که اکنون‬ ‫به این حزب وارد می‌شود چه نکاتی است؟‬ ‫‪ l‬ح��زب عدال��ت و توس��عه باتوجه ب��ه مجموعه‬ ‫سیاس��ت‌هایی که آقای رجب‌‌طیب اردوغ��ان در دور دوم‬ ‫نخس��ت‌وزیری‌اش مطرح کرد‪ ،‬یعنی بحث‌های مرتبط با‬ ‫توس��عه‪ ،‬حقوق اقلیت‌ها‪ ،‬نقش‌‌آفرینی ترکی��ه در منطقه و‬ ‫فضای بین‌المللی و همچنین مباحث مربوط به موضوع نگاه‬ ‫ترکیه و ترکیه جدید این ذهنیت را به‌وج��ود آورد که ترکیه‬ ‫عالقه‌مند است به‌نوعی یک فضای جدید را تجربه کند که‬ ‫در این فضای جدید‪ ،‬ترک‌ها همدلی و همسویی بیشتری با‬ ‫کشورها‪ ،‬ملت‌ها و دولت‌ها خواهند داشت؛ از طرف دیگر همه‬ ‫متصور بودند که کشور ترکیه استقالل یا خوداتکایی بیشتری‬ ‫در نگاه‌های کالن خواهد داشت‪ .‬از همه مهمتر اینکه ترکیه‬ ‫در فضای اقتصادی جدید تالش می‌کند ب��ه دلیل منافع و‬ ‫مصالح اقتصادی یک رفتار همراه با احتیاط و حسابگری از‬ ‫خودش به نمایش بگذارد‪ .‬آنچه که در طول سال‪‎‬های گذشته‬ ‫و در دوران دوم نخست‌وزیری اردوغان انجام شده این است‬ ‫که این دوران از یک س��و برای ترکیه توفیق��ات اقتصادی‬ ‫داش��ته و فضای کس��ب و کار را رونق بخش��یده و از سوی‬ ‫دیگر حزب عدالت و توسعه براساس نگاه آقای اوغلو تالش‬ ‫کرده بحث احیای نگاه عثمانی را مطرح کند یا در سیاس��ت‬ ‫خارجی خودش به‌دنبال آن باشد؛ اما مجموعه برآوردها در‬ ‫حال حاضر برخی نکات تاریک و مساله‌دار را در پرونده حزب‬ ‫عدالت و توسعه نشان می‌دهد‪ .‬نکته اول این است که مسیر‬ ‫نگاه ترک‌ها در سایه نگاه‌های اوغلو به ویژه از سال ‪ 2008‬که‬ ‫وی تفکر استراتژیک عمیق را مطرح کرد از منطقه به دیدگاه‬ ‫جهانی سوق داده شد و در این فضا باتوجه به اینکه آنها بنیه‌‪،‬‬ ‫امکانات و استعدادهای الزم را ندارند‪ ،‬هزینه‌های زیادی را‬ ‫نقدی بر عملكرد سياسي و اقتصادي حزب عدالت و توسعه‬ ‫تماميت‌خواهي حزبي‬ ‫‪3‬‬ ‫ماکان عیدی‌پور‪/‬کارشناس مسائل ترکیه‬ ‫ترکیه که چندی اس��ت داعیه‌دار مخالف��ان حکومت‬ ‫بشار اسد شده‪ ،‬این روزها خود نیز شاهد برخی مخالفت‌ها و‬ ‫اعتراض‌هاست‪ .‬کمتر از یک ماه پیش بود که شهر غازی آنتپ‬ ‫در جنوب شرق ترکیه شاهد انفجار قوی یک خودرو بود که‬ ‫ی شدند؛ همزمان با شدت‬ ‫بر اثر آن ‪ 9‬تن کشته و ‪ 64‬نفر زخم ‌‬ ‫گرفتن ناامنی و درگیری‌ها در ترکیه‪ ،‬انتقاد مقام‌های مسئول‬ ‫احزاب مخالف در این کش��ور علیه سیاست‌های اتخاذ شده‬ ‫از سوی مقام‌های حزب عدالت و توس��عه در امور داخلی و‬ ‫خارجی نیز ش��دت گرفته اس��ت‪ .‬باید توجه داشت در حال‬ ‫حاضر انتقادهایی که در داخل ترکیه به حزب عدالت و توسعه‬ ‫بازمی‌گردد خیلی مسائل اقتصادی را شامل نمی‌شود؛ چرا که‬ ‫وضعیت اقتصادی در این کشور به‌گونه‌ای نیست که حزب را‬ ‫دچار مشکالت جدی کند‪ .‬مساله‌ای که واضح است این که‬ ‫ی که رای آورد نشان داد پیروز شدنش‬ ‫این حزب در دور دوم ‌‬ ‫تنها بیانگر روی کار آمدن یک حزب اس�لامگرا نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه تثبیت روند یک تحول جدی در س��اختار ترکیه است‪.‬‬ ‫کم ش��دن اختیارات ارتش‪ ،‬ع��زل و نصب‌هایی که صورت‬ ‫گرفت و در نهایت محکم‌تر ش��دن جای پ��ای حزب حاکم‬ ‫باعث ش��د گروه‌ها و مراکز قدرت دیگری ک��ه در ترکیه و‬ ‫سیاست این کشور حضور دارند حساسیت بیشتری نسبت به‬ ‫جایگاه حزب حاکم پیدا کنند و موضوع را صرفا در چارچوب‬ ‫رقابت‌های انتخاباتی نبینند؛ آنها به چشم یک مساله دنباله‌دار‬ ‫و دراز‌‌مدت به حزب حاکم نگاه می‌کنند‪ .‬وضعیت و جایگاه‬ ‫بسیاری از گروه‌ها و مخالفان دولت اکنون به خطر افتاده و‬ ‫سیاست خارجی دولت ترکیه به‌گونه‌ای است که تبعات جدی‬ ‫برای این کشور خواهد داشت‪ .‬بسیاری در داخل‪ ،‬ترکیه‌ای را‬ ‫قبول دارند که هزینه‌های امنیتی‌اش را به گردن اسرائیل و‬ ‫متحدان غربی‌اش می‌انداخت‪ .‬بنابراین اکنون برخی بر این‬ ‫باورند که ترکیه اگرچه هنوز هزینه گزافی نپرداخته‪ ،‬ولی از‬ ‫این پس در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید مسئولیت اقدامات‬ ‫و سخنان دولتمردانش را به عهده بگیرد‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که طی ماه‌های اخیر موجبات انتقاد‬ ‫از حزب حاکم را فراهم آورده موضع‌گیری ترک‌ها نس��بت‬ ‫به تحوالت س��وریه اس��ت‪ .‬موضع ترکیه در قبال مس��اله‬ ‫س��وریه و تحوالت این کش��ور یک موضع غیرمحتاطانه و‬ ‫غیرمحافظه‌کارانه ب��ود‪ .‬این موضع‌گی��ری در هر صورت‬ ‫می‌تواند ترکیه را به تقابل بکشاند و روابط این کشور با برخی‬ ‫کش��ورها مانند ایران و روس��یه را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬این‬ ‫اقدام ترکیه نوعی شوک به ژئوپلتیک منطقه وارد کرد‪ ،‬چرا‬ ‫که دولت ترکیه در حال‌ ترسیم خطوط جدیدی است که در‬ ‫آن ایران را به هیچ وجه به‌عنوان یک کشور دوست و شریک‬ ‫امنیتی در منطقه نمی‌بیند‪ .‬این رویکرد نش��ان داد که ترکیه‬ ‫از بس��یاری دیگر از کش��ورها بیش��تر نگران قدرت گرفتن‬
‫ی که در حزب عدالت‬ ‫متحمل شدند و خواهند شد‪ .‬نکته دوم ‌‬ ‫و توسعه وجود دارد این اس��ت که این حزب در گذشته شعار‬ ‫حمایت‪ ،‬هواخواهی مردم و توجه به طبقات زیرین اجتماعی‬ ‫را مطرح می‌کرد و خاس��تگاه خودش را از انتخابات شهر و‬ ‫روس��تا آغاز کرد تا به اینجا رسید‪ .‬اما در حال حاضر بسیاری‬ ‫بر این باورند که به جهت چیدمان سیاس��ی در ترکیه توجه‬ ‫حزب عدالت و توسعه به مس��ائل اجتماعی کمتر شده و در‬ ‫حال حاضر تالشش حفظ قدرت است و نه پاالیش آن برای‬ ‫حمایت و پشتیبانی از گروه‌های حزبی مختلف‪.‬‬ ‫نگاه حزب عدالت و توسعه نسبت به اقلیت‌ها در‬ ‫داخل کشور به چه صورت است؟‬ ‫‪ l‬ترکیه یک جامعه چند‌نژادی است که مجموعه‪‎‬ای‬ ‫از نژادهای ترک مانند ترک‌های آناتولی‪ ،‬مسیحیان‪ ،‬کردها‬ ‫و گروه‪‎‬های دیگر را در بر‌می‌گیرد‪ .‬بنابراین یکی از مواردی‬ ‫که مخالفان در رابطه با حزب عدالت و توسعه روی آن مانور‬ ‫می‌دهند بحث مربوط به اقلیت‌هاست‪ .‬فشارهایی که اکنون‬ ‫دولت علیه کردها و علوی‪‎‬ها دارد‪ ،‬نشان دهنده آن است که‬ ‫شعارهای دولت محقق نشده است‪ .‬در حال حاضر دولت در‬ ‫حوزه وعده‌ها و قول و قرارهایی که پیش از این داده بود دچار‬ ‫برخی چالش‌ها شده است‪.‬‬ ‫آیا می‌ت�وانگفت که مس�اله کردها ب�رای حزب‬ ‫حاکم تبدیل به یک چالش شده است؟‬ ‫در نهایت هنوز کردها به‌عنوان یکی از مسائل مهم و یکی از‬ ‫دغدغه‌ها نزد سیاستمداران مورد توجه هستند‪.‬‬ ‫یک�ی از ن�کات برجس�ته در ح�زب عدال�ت و‬ ‫توس�عه بحث مربوط به صفر کردن مشکالت با‬ ‫همسایگان اس�ت؛ حزب اردوغان ظاهرا در این‬ ‫زمینه نیز خوش ندرخش�ید‪ .‬ارزیابی شما از این‬ ‫مساله چیست؟‬ ‫‪ l‬در حقیق��ت چرخش دول��ت عدالت و توس��عه در‬ ‫سال‌های اخیر از ش��عارهای مهم گذش��ته مانند صفرکردن‬ ‫مشکالت با همسایگان‪ ،‬توجه به منطقه و شرق‪ ،‬فاصله گرفتن‬ ‫از اروپا و توجه به اندیشه‪‎‬های اسالمی از جمله نکاتی است‬ ‫که در شرایط فعلی به‌عنوان برخی از ملاحظات و موانع راه‬ ‫حزب عدالت و توسعه نام برده می‌شود‪ .‬در نهایت آنچه شاید‬ ‫خیلی مهم باش��د اینکه حزب عدالت و توسعه به‌رغم تمام‬ ‫تالش‌ها‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ه��ا و فضای مناس��ب هواخواهی و‬ ‫محبوبیتیکه درگذشته داش��ته برخی رفتارهایش در داخل‬ ‫جامعه ترکیه توسط مردم‪ ،‬گروه‌ها‪ ،‬احزاب و فرقه‌ها مورد نقد‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬مجموعه این عوامل سبب شده که مقداری‬ ‫از فضای اوج محبوبیت این حزب و این مجموعه سیاس��ی‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫مخالفت‌های�ی که با ح�زب عدالت و توس�عه در‬ ‫پارلمان انجام می‌شود بیش�تر در چه حوزه‌هایی‬ ‫است؟‬ ‫با سیاس��ت‌های حزب حاکم موافق نیستند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫گروه‌های سنتی ترک که این کشور را یک کشور الئیک با‬ ‫فرهنگ آتاتورک می‌بینند‪ ،‬اقشاری هستند که هنوز در جامعه‬ ‫حضور دارند‪ .‬ارتش نیز همچنان به‌عنوان یک طبقه اجتماعی‬ ‫در این کشور جایگاه دارد‪ .‬همچنین طبقه متوسط و مرفهی‬ ‫در ترکیه هستند که حاصل رشد اقتصادی ‪ 30-20‬درصدی‬ ‫اخیر این کش��ور هس��تند و نگاه به غرب دارند‪ .‬این گروه‌ها‬ ‫احساس می‌کنند که نزدیکی به غرب و اتحادیه اروپا منافع‬ ‫بیشتری برایشان دارد و تحرکات خودشان را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مقصود این نیس��ت که این گروه‌ها خواهند توانست دولت‬ ‫ترکیه را ساقط کنند‪ ،‬ولی در هر حال می‌خواهند موجودیت‬ ‫‪ l‬باید توجه داشت ترکیه روابط اقتصادی متعددی‬ ‫با کش��ورهای منطقه و بیرون دارد و در حال حاضر تالش‬ ‫دارد بحث‌های اقتصادی را هم به سمت کشورهای غربی و‬ ‫هم کشورهای شرقی ببرد و این رویکردش نوسان دارد‪ .‬در‬ ‫مجموع نوسانات اقتصادی که جامعه ترکیه با آن مواجه است‬ ‫نیز مخالفان را به نقد علیه حزب حاکم واداشته است‪g .‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬تاکنون اغلب کش��ورها ترکیه را دوست ایران‬ ‫می‌دانس��تند‪ ،‬اما این کشور با سیاس��ت‌های اخیرش نشان‬ ‫داد که نس��بت به قدرت گرفتن ایران خیلی نگران اس��ت‪،‬‬ ‫حتی بیش از عربس��تان و در این راس��تا حاضر است دست‬ ‫به هرکاری بزند تا ایران را محدود کند و به کش��ور ما ضربه‬ ‫بزند‪ .‬هم��واره تاکید کرده‌ام‪ ،‬ترک‌ها بع��د از موضعی که در‬ ‫برابر فلسطین گرفتند دیگر هیچ‌گاه روی آرامش را نخواهند‬ ‫دید و همچنین مس��اله کردها و نگاه‌های داخلی قدرت در‬ ‫ترکیه عواملی هس��تند که می‌توانند توس��ط گروه‌هایی که‬ ‫از خارج می‌خواهند به ترکیه ضربه بزنند مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بس��یاری در غرب و منطقه‪ ،‬منافع شان حکم می‌کند‬ ‫که ترکیه و حزب حاکم آن را بی‌ثبات کنند‪ .‬به‌عنوان نمونه‬ ‫رژیم اس��رائیل و هم‌پیمانان آن از رویکار آمدن یک حزب‬ ‫اسالمگرا در یک کشور الئیک و کشوری که سال‌های سال‬ ‫در قلب جهان اسالم به‌عنوان متحد آنها به شمار می‌رفت و‬ ‫به‌‌عضویت ناتو درآمده نگران هستند و در پی فرصتی‌اند تا‬ ‫دولت اردوغان را تضعیف کنند‪.‬‬ ‫در حقیقت مس��اله کردها‪ ،‬مساله‌ای اس��ت که ترکیه‬ ‫نه تنها آن را حل نکرد‪ ،‬بلکه با تحرکاتی که در سال‌های اخیر‬ ‫داشت و با موضع فعلی نسبت به س��وریه و به تبع آن تیرگی‬ ‫روابطش با ایران باعث خواهد ش��د‪ ،‬این موضوع به زودی‬ ‫به‌عنوان یک موضوع جدی و اولویت امنیتی مطرح شود‪.‬‬ ‫بنابراین در شرایط فعلی انگیزه برای تحریک داخل از‬ ‫بیرون به اندازه کافی وجود دارد و در داخل هم انگیزه برای‬ ‫مخالفت با حزب حاکم بسیار اس��ت‪ .‬حزب عدالت و توسعه‬ ‫به نوعی با دورخیزی که برای تصرف و چیرگی بر تمام ارکان‬ ‫قدرت در ترکیه برداش��ته مقداری در مس��اله سهم دهی و‬ ‫مماشات با رقبای سیاسی تند برخورد کرده است‪.‬‬ ‫اکنون گروه‌های مختلفی در ترکی��ه حضور دارند که‬ ‫آیا عملک�رد اقتصادی دولت اردوغ�ان هیچ‌گونه‬ ‫جای نقدی ندارد؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬در حقیقت یکی از مسائل مهمی‌که دولت اکنون‬ ‫به‌عنوان مناقش��ه به آن نگاه می‌کند موضوع کردهاس��ت؛‬ ‫دولت در انتخابات پارلمانی گذش��ته شرایطی را فراهم آورد‬ ‫که احزاب کرد توانس��تند رای مناس��بی در پارلمان کسب‬ ‫کنند؛ یعنی برخی از آنها وارد پارلمان شدند و برخی دیگر نیز‬ ‫گفت‌وگوهایی با دولت داشتند‪ .‬اما به‌رغم تمام اقدامات دولت‬ ‫برای مناطق کردنشین بازهم برخی معتقدند که دولت توجه‬ ‫جدی به موضوع کردها و دادن امتیازات الزم به آنها ندارد‪.‬‬ ‫‪ l‬مهمترین بخش مجموعه اختالفاتی که بین حزب‬ ‫عدالت و توسعه و گروه‌های مخالف حال چه کمالیست‌ها و‬ ‫چه دیگر گروه‪‎‬ها وجود دارد بحث سیاس��ت خارجی است‪.‬‬ ‫در حال حاضر مهمترین مح��ل اختالف‌نظر حزب عدالت‬ ‫و توس��عه با گروه‪‎‬های رقیب روی بحث سیاس��ت خارجی‬ ‫است؛ بحث‌های مرتبط با عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬بحرین و‪ ...‬بسیاری‬ ‫معتقدند مجموعه اتفاقات و اتخاذ خط‌مشی‌ای که ترکیه در‬ ‫ماه‌های اخیر داشته با فضایی که قبال حزب عدالت و توسعه‬ ‫در آن رأی آورد و اصطالحا در آن فضا تمرکز و توجه مردم را‬ ‫جلب کرد‪ ،‬متفاوت است‪ .‬همچنین بحث مربوط به مسائل‬ ‫حقوقی اقلیت‌ها نی��ز در پارلمان باعث ب��روز اختالفاتی با‬ ‫حزب حاکم شده است‪ .‬بسیاری از احزاب بر این باورند حزب‬ ‫اردوغان به دلیل محبوبیتی که کس��ب ک��رده و یکه‌تازی‬ ‫میدان انتخابات‪ ،‬دچار غرور سیاسی شده و بسیاری از احزاب‬ ‫دیگر را به حساب نمی‌آورد؛ به‌خصوص احزابی مانند کردها‪،‬‬ ‫س��کوالرها و لیبرال‌ها که به‌عنوان نیروی معارض شناخته‬ ‫می‌شوند‪ .‬مجموعه نگاه‌ها روی این موضوع متمرکز شده که‬ ‫حزب عدالت و توسعه در شرایط فعلی یکه‌تاز میدان سیاست‬ ‫ش��ده و به دیگر احزاب و گروه‌ها توجهی ن��دارد‪ .‬همچنین‬ ‫بحث حقوق سازمان‪‎‬های مختلف مانند رسانه‪‎‬ها و حوزه نشر‬ ‫دانشگاه‪‎‬ها نیز مورد توجه و نقد جدی بسیاری از فعاالن حوزه‬ ‫سیاست به‌ویژه احزاب و گروه‌ها قرار دارد‪ .‬احزاب و گروه‌های‬ ‫سیاسی بر این باورند که به دلیل اشراف و تسلطی که حزب‬ ‫حاکم ترکیه بر مراکز قدرت دارد‪ ،‬در یک پروسه ‪ 10‬ساله آمده‬ ‫و تالش دارد رقبا را از میدان به‌در کند‪ .‬در ترکیه فعلی شرایط‬ ‫فعالیت سیاسی بر رقبا جهت اینکه بتوانند چرخش نخبگان‬ ‫و جابه‌جایی نخبگان را شکل دهند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬بنابراین در‬ ‫این شرایط دولت توسط گروه‌های مختلف به انحصارطلبی و‬ ‫جلب توجه به وسیله‪‎‬های گوناگون متهم می‌شود‪.‬‬ ‫خودش��ان را ثابت کنند و هر روز بای��د منتظر تحرکات‬ ‫بیشتری از جانب اپوزیسیون باشیم‪ .‬تمامیت‌خواهی حزب‬ ‫حاکم چه در صحنه سیاس��ت بین‌الملل و چه در صحنه‬ ‫سیاست داخلی قطعا گریبان این حزب را در آینده خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬اکنون انگیزه مخالفان برای ابراز عقیده بس��یار‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬دور نخستی که حزب عدالت و توسعه‬ ‫روی کار آمد‪ ،‬پس از س��رکوب‌هایی که اس�لامگرایان‬ ‫همواره در ترکیه متحمل شده بودند و اتفاقاتی که برای‬ ‫دولت‌های اسالمی مانند اربکان افتاده بود همه احساس‬ ‫می‌کردند دیگر می‌بایس��ت برای تسکین افکار عمومی‬ ‫هم که شده به چنین حزبی یک فرصت بدهند‪ .‬اما در دوره‬ ‫دوم دیگر این مس��اله وجود ندارد‪ ،‬زیرا همگان شاهدند‬ ‫خیزی که حزب عدالت و توسعه برداشته خیزی نیست که‬ ‫به راحتی در آینده قابل کنترل باشد‪ .‬اکنون حزب عدالت‬ ‫و توسعه از منتخب اکثریت مردم به یک رقیب جدی در‬ ‫عرصه سیاسی تبدیل شده اس��ت‪ .‬ماهیت ترکیه از یک‬ ‫کشور تحت س��لطه ارتش‪ ،‬با قوانین الئیک و با نگاه رو‬ ‫به اروپا در حال تبدیل شدن به کشوری تحت حکومت‬ ‫یک حزب است‪.‬‬ ‫حزب عدالت و توسعه یکسری اصول برای خودش‬ ‫‌ترس��یم کرده که از آنها پیروی می‌کن��د‪ ،‬اما عملگرایی‬ ‫نیز فاکتوری است که در سیاس��ت‌های این حزب جای‬ ‫خودش را دارد‪ .‬حزب حاکم ترکیه یک حزب قدیمی‌است‬ ‫و اساسا جنبش‌های اسالمی مدرن در ترکیه قدمت کافی‬ ‫دارند‪ .‬در شرایط کنونی اگر فشارها بر حزب حاکم افزایش‬ ‫یابد این حزب به ناچار باید امتیازاتی به مخالفان بدهد و‬ ‫ائتالف‌هایی انجام دهد‪ .‬اما در هر صورت با شرایطی که‬ ‫این حزب پدید آورده هر روز بای��د منتظر مخالفت‌های‬ ‫بیشتر با سیاست‌های عدالت و توسعه بود‪g .‬‬ ‫‪57‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫پروژه اعتمادسازي‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫تقال براي ماندن‬ ‫كنوانسيون حزبي دموكرات‌ها بدون شور و نشاط انتخاباتي برگزار شد‬ ‫‪1‬‬ ‫اميرعلي ابوالفتح‪/‬كارشناس مسائل آمريكا‬ ‫برگ��زاري كنوانس��يون‌هاي ملي از س��وي احزاب در‬ ‫اياالت‌متحده آمريكا يكي از بخش‌هاي مهم روند انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در اين كشور قلمداد مي‌شود‪ .‬از آنجايي كه‬ ‫احزاب بزرگ در آمريكا شعب ايالتي دارند و بعضا ميان شعب‬ ‫ايالتي يك حزب‪ ،‬اختالفاتي بروز مي‌كند‪ ،‬سران حزب چنين‬ ‫تصميم گرفتند كه در س��ال برگزاري انتخابات كنوانسيوني‬ ‫برگزار كنند كه در آن ضمن معرفي نامزد حزب براي شركت‬ ‫در انتخاب��ات‪ ،‬برنامه‌هاي ح��زب طي چهار س��ال آينده نيز‬ ‫مطرح شود‪ .‬بنابراين كامال طبيعي است كه كنوانسيون‌هاي‬ ‫ملي دو حزب جمهوريخ��واه و دموكرات با س��خنراني‪‎‬هاي‬ ‫پرش��ور برخي از چهره‪‎‬هاي سرش��ناس حزبي همراه شود و‬ ‫همچنين مباحثي مطرح و بيانيه نهايي حزب كه دستور العمل‬ ‫‪58‬‬ ‫و راهكاري است براي مش��كالت پيش روي آمريكا تبيين‬ ‫ش��ود؛ اين بيانيه س��پس در رس��انه‌ها منتشر مي‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫كنوانس��يوني كه حزب دموكرات اخي��را در ايالت كاروليناي‬ ‫ش��مالي برگزار كرد‪ ،‬جداي از اينكه رس��ما ب��اراك اوباما به‬ ‫عنوان نامزد حزب معرفي شد و اين سمت را پذيرفت تالش‬ ‫شد تصويري از عملكرد چهار ساله دولت اوباما به هواداران‬ ‫حزب و راي‌دهندگان ارائه ش��ود‪ .‬طي اين كنوانسيون سعي‬ ‫شد نوعي اعتمادسازي بين راي‌دهندگان و حزب برقرار شود‬ ‫تا آنها تشويق ش��وند كه در انتخابات پيش رو يك بار ديگر‬ ‫به اوباما راي دهند و حزب دموكرات را عهده‌دار س��كانداري‬ ‫اياالت‌متح��ده آمريكا ق��رار دهند‪ .‬در عين ح��ال در خالل‬ ‫سخنراني‪‎‬هاي سخنرانان اين كنوانس��يون برنامه‪‎‬هايي كه‬ ‫مدنظر دموكرات‪‎‬هاست نيز مورد توجه قرار گرفت‪ .‬در درجه‬ ‫نخست مسائل اقتصادي و چگونگي تامين يك زندگي بهتر‬ ‫براي آمريكايي‌ها توسط حزب دموكرات مطرح شد؛ مسائل‬ ‫اجتماعي‪ ،‬موضوعات سياس��ت خارجي و مسائل امنيتي كه‬ ‫به‌طور مستقيم و غيرمستقيم بر معيشت مردم تاثير دارد نيز‬ ‫در اين سخنراني‌ها مورد توجه قرار گرفت‪ .‬اما مي‌توان گفت‬ ‫شاه‌بيت سخنراني باراك اوباما و ديگر سخنرانان اين مجمع‬ ‫اين بود كه وضعي��ت كنوني اياالت‌متح��ده آمريكا با وجود‬ ‫مش��كالت و گرفتاري‌ها به‌گونه‌اي حركت ك��رده كه مردم‬ ‫آمريكا مي‌توانند يك بار ديگر به دولت اوباما و شخص وي‬ ‫اعتماد كنند و به او راي دهند‪ .‬باراك اوباما نيز تاكيد داشت كه‬ ‫مردم بيش از آنكه به گذش��ته نگاه كنند و مشكالت گذشته‬ ‫را مورد توج��ه قرار دهند باي��د آينده را مدنظ��ر بگيرند‪ .‬وي‬ ‫عنوان كرد كه به جامعه اعتماد دارد و مطمئن است كه ملت‬ ‫مي‌توانند مشكالت پيش روي خودشان را حل كنند‪ .‬اين فراز‬ ‫از صحبت‌هاي اوباما با فرازهايي از س��خنراني ميت رامني‪،‬‬ ‫رقيب جمهوريخواه اوباما در كنوانس��يون جمهوريخواهان‬ ‫قابل مقايسه اس��ت‪ .‬رامني تاكيد داشت كه دولت اوباما يك‬ ‫انحراف از مسير جامعه آمريكا بوده‪ ،‬جامعه بايد از اين مسير‬ ‫انحرافي بازگردد و نگاهي به گذش��ته داش��ته باشد؛ به زعم‬ ‫جمهوريخواهان‪ ،‬دوران رياست‌جمهوري جورج دبليو‌بوش‬ ‫به مراتب بهتر از دوران باراك اوباما بوده اس��ت‪ .‬در مقايسه‬ ‫كنوانس��يون حزبي دموكرات‌ها و جمهوريخواهان مي‌توان‬ ‫گفت نگاه به آينده در صحبت‪‎‬هاي اوباما خيلي پررنگ بود‪ ،‬اين‬ ‫در حالي است كه در صحبت‪‎‬هاي ميت رامني بيشتر به گذشته‬ ‫توجه مي‌شد‪ .‬دركنار مباحث اقتصادي‪ ،‬موضوعات سياست‬ ‫خارجي نيز در صحبت‌هاي رئيس‌جمه��وري فعلي آمريكا‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‪ .‬هرچند كه اوباما هيچ وعده‌اي مبني بر‬ ‫اينكه جنگ‌ها را پايان دهد يا حضور نظامي آمريكا را در خارج‬ ‫يو‬ ‫از كشور كاهش دهد‪ ،‬نداد‪ .‬اما برآيند سياست‌هاي اعالم ‌‬ ‫اعمالي دولت اوباما چنين ذهنيتي را متصور مي‌كند كه وجود‬ ‫اوباما در راس مقام اجرايي اياالت‌متحده آمريكا ش��ايد اين‬ ‫كشور را براي سروسامان دادن به مشكالت ناشي از جنگ‌ها‬ ‫آماده كند و اين ذهنيت را در ميان راي‌دهندگان به‌وجود آورده‬ ‫كه ادامه دولت اوباما‪ ،‬ش��رايط امنيتي بهتري را براي جامعه‬
‫آمريكا به‌وجود مي‌آورد‪ .‬بحث خاورميانه نيز در همين فضاي‬ ‫كلي قابل تفسير است و همان راهكارهايي كه تاكنون توسط‬ ‫دولت اجرا شده در س��خنراني اوباما و ديگر مقامات آمريكا‬ ‫در رابطه با اين بحث به چش��م خورد‪ .‬اما نكته‌اي كه ش��ايد‬ ‫بيشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت اين بود كه دركنار اين‬ ‫سخنراني‌ها‪ ،‬سران حزب به اين نتيجه رسيدند كه در بيانيه‬ ‫حزب تغييراتي ايجاد كنند؛ در نسخه اوليه بيانيه اشاراتي به‬ ‫پايتختي بيت‌المقدس براي اسرائيل نشده بود‪ ،‬در حالي كه در‬ ‫سال ‪ 2008‬اين مساله به صراحت عنوان شد كه بيت‌المقدس‬ ‫يك شهر واحد و پايتخت ابدي اسرائيل اس��ت‪ ،‬اما در سال‬ ‫‪ 2012‬دوباره اين مس��اله ناديده گرفته شد‪ .‬در اين شرايط با‬ ‫فشاري كه البي اسرائيل در آمريكا وارد كرد حزب دموكرات‬ ‫اين نكته را مورد توجه قرار داد و اعالم كرد كه بيت‌المقدس‪،‬‬ ‫پايتخت اسرائيل است‪ .‬شايد تنها نكته حائز‌اهميت در جريان‬ ‫سه روز كنوانسيون حزب دموكرات در قبال مباحث خاورميانه‬ ‫و به‌خصوص مسائل اسرائيل و فلس��طين اين بود كه حزب‬ ‫مجبور ش��د بپذيرد كه نكته بيت‌المقدس را در س��ند نهايي‬ ‫خودش اجرا كند‪ .‬به هر حال حزب دموكرات به‌طور س��نتي‬ ‫از حمايت باالتر يهودي��ان آمريكا برخوردار اس��ت و پايگاه‬ ‫قوي‌تري در ميان جريان‌هاي اس��رائيلي‪ -‬صهيونيستي در‬ ‫داخل آمريكا دارد و با اعمال فش��اري كه از جانب البي‌هاي‬ ‫اسرائيل صورت گرفت‪ ،‬حزب دموكرات در نهايت اين نكته را‬ ‫پذيرفت‪ .‬اشاره نكردن به نام بيت المقدس در سند گردهمايي‬ ‫ملي حزب دموكرات‪ ،‬انتقادهايي را چ��ه در درون اين حزب‪،‬‬ ‫چه در بين جمهوريخواهان و چه در اسرائيل به دنبال داشت‪.‬‬ ‫در رابط��ه ب��ا جمهوريخواهان ش��ايان ذكر اس��ت كه آنها‬ ‫بدون اينكه وارد مناقش��ه‌اي ش��وند از ابتدا در س��ند نهايي‬ ‫حزب خودش��ان بحث پايتختي بيت‌المق��دس را درج كرده‬ ‫بودن��د‪ .‬از ديگر ن��كات قابل توج��ه در كنوانس��يون حزبي‬ ‫دموكرات‌ها س��خنراني بيل‌كلينتون و حماي��ت وي از اوباما‬ ‫بود‪ .‬بيل‌ كلينت��ون يك چهره خ��اص و محب��وب در ميان‬ ‫دموكرات‌هاي آمريكاست‪ .‬بس��ياري از دموكرات‌ها و حتي‬ ‫برخي از غيرمتعصبين جمهوريخ��واه نيز معتقدند كه دوران‬ ‫رياس��ت‌جمهوري بيل كلينتون دوران طاليي اقتصاد بود‪.‬‬ ‫آنها شاخص‌هاي مختلفي را مطرح مي‌كنند كه شامل بحث‬ ‫اشتغالزايي‪ ،‬فرصت‌هاي گسترده س��رمايه‌گذاري‪ ،‬كاهش‬ ‫كس��ري بودجه و‪ ...‬مي‌شود‪ .‬اين مس��اله كه بيل كلينتون از‬ ‫اوباما در كنوانس��يون دموكرات‌ها حمايت كرد‪ ،‬از اين جهت‬ ‫حائز‌اهميت اس��ت كه رئيس‌جمهوري ك��ه كارنامه موفق‬ ‫اقتصادي داش��ته از يك رئيس‌جمهور مستقر حمايت كرده‬ ‫است‪ .‬ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه چهار سال پيش زوج‬ ‫كلينتون‪ ،‬يعني بيل كلينتون و هي�لاري كلينتون رودرروي‬ ‫اوباما قرار گرفته بودند و يك س��ري مناقشات رسمي ميان‬ ‫بيل كلينتون و اوباما وجود داشت‪ .‬اين در حالي است كه اين بار‬ ‫كلينتون براي حفظ رئيس‌جمهوري دموكرات در كاخ سفيد‬ ‫تمام‌قد از اوباما حمايت كرد‪ .‬اما تمجيد و تعريف كلينتون از‬ ‫اوباما بدين معنا نيست كه تمامي‌مردم آمريكا نيز ضرورتا به‬ ‫ديدگاه كلينتون در قبال رئيس‌جمهور كنوني اعتقاد داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬مردم آمريكا بيش از آنكه به سخنان پرشور كلينتون‬ ‫توجه داشته باشند‪ ،‬به وضعيت اقتصادي و معيشتي خودشان‬ ‫توجه دارند‪ .‬بنابراين حمايت كلينتون از اوباما در كنوانسيون‬ ‫حزب دموكرات تاثي��ر چنداني بر دي��دگاه جمهوريخواهان‬ ‫نخواهد داش��ت و مهمتر از آن وضع اقتصادي و معيشتي و‬ ‫همچنين عملكرد اوباما طي اين چهار س��ال در اين رابطه و‬ ‫برنامه‌هاي آينده وي است‪ .‬كنوانسيون اخير حزب دموكرات‬ ‫از آنجايي كه تقريب��ا هيچ فردي در درون ح��زب دموكرات‬ ‫با اوباما رقابت نكرد‪ ،‬از شور و نش��اط معمول برخوردار نبود‪.‬‬ ‫ش��ايد به همين دليل در روزهاي برپايي اين كنوانسيون‪ ،‬به‬ ‫جز سخنراني‌ها و انتشار برنامه كاري حزب دموكرات‪ ،‬اتفاق‬ ‫خاص ديگري رخ نداد‪g .‬‬ ‫بهدنبال آراي خاموش‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪2‬‬ ‫فواد ایزدی درگفت‌وگو با مثلث‬ ‫مهمترین ش�عارها و اهداف دو حزب دموکرات و‬ ‫جمهوریخواه از برگزاری کنوانس�یون‌های اخیر‬ ‫چه بود؟‬ ‫‪ l‬مهمترین مس��اله‌ای که در کنوانس��یون حزب‬ ‫دموکرات دنبال ش��د‪ ،‬مقابله با هجمه‪‎‬ای بود که یک هفته‬ ‫قبل از آن جمهوریخواهان در کنوانس��یون خودش��ان علیه‬ ‫دموکرات‌ها در پی��ش گرفتند‪ .‬محور اصل��ی حمالت علیه‬ ‫اوباما در این کنوانسیون مباحث اقتصادی بود‪ ،‬یعنی طرف‬ ‫مقابل این مساله را مطرح می‌کرد که رئیس‌جمهوری فعلی‬ ‫کاخ س��فید در حوزه اقتصاد موفق نب��وده و به وعده‌هایش‬ ‫عمل نکرده اس��ت‪ ،‬پس اگ��ر رامنی به کاخ س��فید راه یابد‬ ‫وضعیت اقتصادی م��ردم بهتر خواهد ش��د‪ .‬دموکرات‌ها در‬ ‫پاس��خ به این مباحث چند نکته را مطرح کردند؛ نخس��ت‬ ‫اینک��ه مش��کالت اقتص��ادی در زم��ان جمهوریخواهان‬ ‫آغاز ش��د؛ نکته‌ای که توس��ط بیل کلینتون مطرح شد‪ .‬در‬ ‫حقیقت به عقیده دموکرات‌ها حزب رقیب مسبب مشکالت‬ ‫اقتصادی اس��ت و آنها در تالشند مش��کالت به‌وجود آمده‬ ‫توس��ط جمهوریخواهان را حل و فصل کنند که این مساله‬ ‫قطعا زمان‌بر خواهد بود‪ .‬ح��زب دموکرات برای ثابت کردن‬ ‫سخنانش آمار و ارقامی‌را نیز ارائه کرد‪ .‬از جمله باراک اوباما‬ ‫بیان داشت زمانی که وی رئیس‌جمهور شد آمریکا هر ماه به‬ ‫صورت میانگین ‪ 800‬هزار شغل از دست می‌داد‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫اکنون این روند متوقف ش��ده و وی توانسته تا حدودی این‬ ‫وضعیت بحران شغلی را سامان دهد‪ .‬اوباما زمانی که در سال‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫با برگزاری کنوانس�یون حزبی دموکرات‌ها و جمهوریخواهان و معرفی کاندیداهای نهایی این دو حزب‪ ،‬رقبای‬ ‫کارزار انتخاباتی آمریکا‪ ،‬رامنی و اوباما خودشان را بیش از پیش برای مبارزات انتخاباتی آماده می‌کنند‪ .‬فواد ایزدی‪،‬‬ ‫کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگویی به بررسی کنوانسیون دو حزب اصلی آمریکا پرداخت‪ .‬وی معقتد است که در‬ ‫کنوانسیون دموکرات‌ها بیشتر به هجمه‌های تبلیغاتی که از جانب جمهوریخواهان متوجه آنها شده بود پاسخ داده شد‬ ‫و مهمترین محور در هر دو اجالس نیز بحث اقتصادی بود‪ .‬چرا‌که اکنون باتوجه به مش�کالت اقتصادی که در آمریکا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مسائلی چون سیاست خارجی برای مردم اولویت دوم دارد‪.‬‬ ‫‪ 2008‬روی کار آمد کشور با یک ش��وک اقتصادی روبه‌رو‬ ‫بود‪ ،‬اما به گفته هم‌حزبی‌های وی‪ ،‬او طی این چهار س��ال‬ ‫به‌گونه‌ای عمل کرده که این وضعیت بدتر نشود‪.‬‬ ‫آیا در چنین س�خنرانی‌هایی مس�ائل سیاس�ت‬ ‫خارجی نیز مد‌نظر قرار می‌گیرد؟‬ ‫‪ l‬بای��د توج��ه داش��ت ک��ه مح��ور مه��م برای‬ ‫هم‌دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان مباحث اقتصادی بود‪.‬‬ ‫اما در این حوزه نکته‌ای که شاید قابل توجه باشد عدم استفاده‬ ‫از کلمه «جنگ» توس��ط رامنی اس��ت‪ .‬یکی از خبرنگاران‬ ‫آمریکایی این مساله را رصد کرده و به این نتیجه رسیده که‬ ‫از سال ‪ 1952‬یعنی از ‪ 60‬سال پیش‪ ،‬این نخستین‌باری است‬ ‫که یک کاندیدای حزب جمهوریخواه در اجالس حزبی‌شان‬ ‫از این کلمه استفاده نکرده است‪ .‬این مساله بیانگر آن است‬ ‫که جامعه آمریکا حتی در میان نخب��گان جمهوریخواه نیز‬ ‫تحمل پذیرش یک جنگ دیگ��ر را ندارند‪ .‬هم رامنی و هم‬ ‫اوباما در سخنرانی‌ش��ان به ایران نیز اشاره کردند‪ ،‬اما در حد‬ ‫یک جمله‪ .‬اکنون باتوجه به مشکالت اقتصادی که در آمریکا‬ ‫وجود دارد دغدغه‌های سیاست خارجی برای مردم اولویت‬ ‫دوم را دارد‪ .‬به همین خاطر کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز‬ ‫بیش از آنکه به مس��ائل فرامرزی بپردازند‪ ،‬تالش‌شان این‬ ‫بود که برنامه‌هایی که برای اقتصاد و بهبود معیش��ت مردم‬ ‫دارند ارائه دهند‪.‬‬ ‫آمریکا یک سیس��تم دوحزبی اس��ت‪ .‬بدین معنا که احزاب‬ ‫دیگری هم در آمری��کا وجود دارند‪ ،‬اما سیس��تم اجازه ارائه‬ ‫نظرات ب��ه احزاب دیگ��ر را نمی‌ده��د و روی این دو حزب‬ ‫تمرکز دارد‪ .‬از این جهت سیستم هر دو حزب را برای‌ترویج‬ ‫افکارش��ان حمای��ت می‌کند‪ ،‬ب��ه صورتی که رس��انه‌های‬ ‫آمریکایی که خصوصی هم هستند در خدمت هر دو حزب‬ ‫اس��ت و برای پوش��ش اخبار و برنامه‌های آنها کاملا آماده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که احزاب س��وم نیز کاندیدا و‬ ‫برنامه‌هایی دارند‪ ،‬اما به‌طور کلی بایکوت می‌ش��وند و اگر‬ ‫خبری هم راجع به آنها انتشار یابد بیشتر جنبه نقد دارد‪ .‬پس‬ ‫این نکته را باید مدنظر داش��ت که سیستم سرمایه‌ساالر در‬ ‫آمریکا مروج سیستم دو‌حزبی است و معتقد است که یکی از‬ ‫این دو حزب در نهایت باید به قدرت برسند‪.‬‬ ‫‪ l‬در واقع سیس��تم س��رمایه‌داری و نظام حاکم در‬ ‫‪ l‬به دلیل تبلیغات گس��ترده‌ای که از جانب احزاب‬ ‫آیا اح�زاب س�وم در آمریکا نیز ام�کان برگزاری‬ ‫چنین کنوانسیون‌هایی را دارند؟‬ ‫این اجالس‌ها تاچه ح�د می‌توانند در جلب آرای‬ ‫مردم موثر باشند؟‬ ‫‪59‬‬
‫دموکرات و جمهوریخواه و همچنین رسانه‌ها انجام می‌گیرد‪،‬‬ ‫به‌طور س��نتی پس از این اجالس محبوبیت هر کاندیدایی‬ ‫‪ 3-4‬درصد افزایش می‌یاب��د‪ .‬البته اگ��ر تحلیل‌ها را مورد‬ ‫بررس��ی قرار دهیم مش��اهده می‌کنیم که طی ای��ن دور از‬ ‫رقابت‌ها محبوبی��ت کاندیداها مانند گذش��ته رش��د ‪3-4‬‬ ‫درصدی را نداشته است‪.‬‬ ‫جدال شمال و جنوب‬ ‫جدال طبقه متوسط و ثروتمندان بر سر ماندن يا رفتن اوباما‬ ‫دلیل این عدم رشد محبوبیت کاندیداها چیست؟‬ ‫‪ l‬ش��اید یکی از دالیل ای��ن امر این باش��د که در‬ ‫انتخابات پیش��ین عده‌ای ش��عارهای اوباما را باورکردند و‬ ‫بحث تغییر را پذیرفتن��د‪ .‬اما بعد از مدتی متوجه ش��دند که‬ ‫فريب خورده‌اند و رئیس‌جمهوری س��اکن کاخ س��فید این‬ ‫شعارها را بیش��تر برای مصالح انتخاباتی و تبلیغاتی مطرح‬ ‫کرده بوده است‪.‬‬ ‫با‌توجه به این سرخوردگی فکر می‌کنید که شرکت‬ ‫مردم در انتخابات به چه صورت باشد؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪ l‬به نظر می‌رسد درصد شرکت‌کنندگان آمریکایی‬ ‫در انتخابات سال ‪ 2012‬نسبت به س��ال‌های گذشته کمتر‬ ‫باشد‪ .‬به صورت میانگین تقریبا ‪ 50‬درصد از جمعیت آمریکا‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری که مهمترین انتخابات است‪،‬‬ ‫ش��رکت می‌کنند‪ .‬در دوره قبل ب��ه دلیل حض��ور اوباما که‬ ‫رنگین‌پوست است تعداد شرکت‌کنندگان نیز زیاد بود و برخی‬ ‫افراد که در انتخابات شرکت نمی‌کردند نیز در انتخابات سال‬ ‫‪ 2008‬حضور یافتند‪ .‬بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا‬ ‫با ساختار سیاس��ی کشورشان و سیس��تم دو‌حزبی مشکل‬ ‫دارند و به همین‌خاطر در انتخابات ش��رکت نمی‌کنند‪ .‬شعار‬ ‫کسانی که در انتخابات ش��رکت می‌کنند نیز این است که از‬ ‫بین دو شیطان‪ ،‬شیطانی که شیطنتش کمتر است را انتخاب‬ ‫می‌کنند!‬ ‫دو حزب اصلی فعالیت‌هایش�ان بیشتر در کدام‬ ‫ایاالت خواهد بود؟‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬باید توجه داش��ت در آمری��کا در تمامی‌ایاالت‬ ‫تبلیغات یکسان نیست‪ .‬چرا‌که یکس��ری از ایالت‌ها به‌طور‬ ‫س��نتی به جمهوریخواهان رای می‌دهن��د و برخی ایاالت‬ ‫نیز به دموکرات‌ه��ا‪ .‬به همی��ن خاطر مث�لا در ایاالتی که‬ ‫به‌طور س��نتی به جمهوریخواه��ان رای می‌دهند دیگر نه‬ ‫خود جمهوریخواهان تبلیغ می‌کنند و ن��ه دموکرات‌ها‪ .‬چرا‬ ‫که جمهوریخواهان می‌دانند که در آنجا رای خواهند آورند‬ ‫و دموکرات‌ها نیز آگاهند که در ای��ن ایاالت رايی ندارند‪ .‬اما‬ ‫یک سری ایاالت هستند که آرای‌شان مشخص نیست‪ ،‬مانند‬ ‫فلوریدا‪ ،‬پنسیلوانیا و‪...‬این ایاالت گاهی به جمهوریخواهان‬ ‫رای می‌دهند و گاهی به دموکرات‌ها؛ بنابراین تمرکز این دو‬ ‫حزب برای تبلیغات نیز در همین ایاالت است‪ .‬همچنین چون‬ ‫سیستم انتخابات در آمریکا مستقیم نیست و بحث الکترال‬ ‫کالج وجود دارد رای مردم به صورت مستقیم به کاندیدا داده‬ ‫نمی‌شود و یکسری افراد دیگری در ماه دسامبر یعنی یک ماه‬ ‫پس از انتخابات در اجالسی رئیس‌جمهور را تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫با‌توج�ه ب�ه برق�راری کنوانس�یون دو ح�زب‬ ‫جمهوریخواه و دموک�رات‪ ،‬در زم�ان باقی‌مانده‬ ‫عمده فعالی�ت این دو ح�زب روی چ�ه مواردی‬ ‫متمرکز خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬اکنون تا انتخابات آمریکا که در تاریخ ششم نوامبر‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬تقریبا دو ماه باقی مانده است‪ .‬اتفاقی که از این‬ ‫به بعد می‌افتد این است که فعالیت‌های انتخاباتی گسترده‌تر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تخمین زده ش��ده که بین هفت تا هش��ت هزار‬ ‫میلیون دالر هزینه انتخابات سال ‪ 2012‬شود که ‪60‬درصد‬ ‫از این هزینه‌ای که جمع‌آوری می‌ش��ود‪ ،‬ص��رف تبلیغات‬ ‫رادیو‪ -‬تلویزیون می‌ش��ود‪ .‬از هم‌اکنون تا روز انتخابات در‬ ‫آمریکا شاهد سه مناظره میان رامنی و اوباما و یک مناظره‬ ‫نیز میان معاونان یعنی بایدن و رایان خواهیم بود‪ .‬بنابراین در‬ ‫آمریکا سیستم به صورت کاملا مدیریت شده مردم را هدایت‬ ‫می‌کند که به یکی از این دو حزب رای دهند‪g .‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دكتر‌علي بيگدلي ‪ -‬كارشناس مسائل بين‌الملل‬ ‫كنوانسيون دو‌حزب اصلي اياالت‌متحده آمريكا‪ ،‬يعني‬ ‫جمهوريخواهان و دموكرات‌ها هر چهار سال يكبار و تقريبا دو‬ ‫ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود‪ .‬طي اين‬ ‫اجالس نمايندگان هر دو حزب و اعضاي كنوانسيون‌ها دور‬ ‫هم جمع مي‌شوند تا سياست‌هاي عمومي‌شان را مشخص‬ ‫و تبيين كنند‪ .‬در اين كنوانس��يون رئيس‌جمهوري س��اكن‬ ‫كاخ سفيد هم از برنامه‌هاي گذش��ته‌اش حمايت مي‌كند و‬ ‫هم برنامه‌هاي آين��ده‌اش را ارائه مي‌دهد‪ .‬همچنين وي اگر‬ ‫مورد انتقاد حزب رقيب قرار گرفته باشد‪ ،‬داليل ناكامي‌اش‬ ‫را نيز مطرح مي‌كند‪ .‬باراك اوبام��ا‪ ،‬رئيس‌جمهوري كنوني‬ ‫آمريكا از هوادارانش خواسته براي اتمام كار‪ ،‬چهار سال ديگر‬ ‫به او فرصت دهند؛ اين گونه صحبت‌ه��ا قطعا در جلب نظر‬ ‫راي‌دهندگان تاثيرگذار خواهد ب��ود‪ .‬با‌توجه به اظهارنظرها‬ ‫و برنامه‌هايي كه اوباما مطرح كرده به‌نظر مي‌رس��د كه وي‬ ‫بتواند دوباره سكانداري امور را در دس��ت بگيرد‪ .‬در رابطه با‬ ‫راي‌دهندگان در آمريكا بايد گفت كه در اين كش��ور چندين‬ ‫اقليت وج��ود دارند كه تعيين‌كننده آراي رياس��ت‌جمهوري‬ ‫هستند‪ .‬نخس��ت اقليت صهيونيس��تي كه قدرت فرهنگي‪،‬‬ ‫اقتصادي و سياس��ي بااليي در اياالت متحده دارد‪ .‬ديگري‬ ‫اقليت سياهپوس��تان و بعدي نيز اقليت آسيايي كه ايرانيان‪،‬‬ ‫كره‌اي‪ ،‬چيني‌ها و‪ ...‬را شامل مي‌ش��ود‪ .‬در انتخابات گذشته‬ ‫آمريكا اين گروه‌ها با رويكرد بااليي موافق اوباما بودند و به‬ ‫وي راي دادند؛ در حقيقت اوباما چيزي حدود ‪ 76‬درصد آرا را‬ ‫در انتخابات پيشين كسب كرد‪ .‬اما در اين دور از انتخابات اين‬ ‫آرا در برخي اقليت‌ها مانند اقليت‌هاي صهيونيستي كاهش‬ ‫خواهد يافت‪ ،‬چرا‌كه رژيم‌صهيونيستي و آمريكا بر سر حمله‬ ‫به ايران اختالفاتي دارن��د كه همين ام��ر موجب دلخوري‬ ‫يهوديان از اوباما شده اس��ت‪ .‬اين در حالي است كه از جهت‬ ‫عملكرد سياس��ت خارجي‪ ،‬جمهوريخواهان بيشتر به درون‬ ‫نگاه مي‌كنند‪ ،‬ولي دموكرات‌ها نگاه‌ش��ان بيشتر به خارج از‬ ‫آمريكاس��ت‪ .‬از ديگر س��و چون جمهوريخواهان از طبقات‬ ‫باالي جامعه هس��تند و در ش��مال آمري��كا زندگي مي‌كنند‬ ‫نوعي نگاه زيردستي به تمام دنيا دارند‪ .‬بايد مدنظر داشت كه‬ ‫جمهوريخواهان به نسبت دموكرات‌ها خشن‌ترند و آمريكا را‬ ‫قدرت برتر دنيا مي‌دانند‪.‬‬ ‫اما اوباما طي اين كنوانسيون بر دو محور بيش از ديگر‬ ‫محورها تاكيد داشت؛ اوباما در كنوانسيون حزبي دموكرات‌ها‬ ‫با اس��تناد بر دوره آقاي بيل كلينتون دو مساله مهم را مطرح‬ ‫كرد؛ نخست اينكه اعالم كرد از ثروتمندان ماليات بيشتري‬ ‫خواهد گرفت تا خرج طبقه متوسط بشود‪ .‬دوم اينكه تالش‬ ‫خواهند كرد تا از منابع نفتي داخل بيشتر استفاده كند و از ورود‬ ‫نفت خريداري شده جلوگيري نماید‪ .‬در واقع در آمريكا در زمان‬ ‫آيزنهاور قرار بر اين ش��د كه چاه‌هاي نفت آمريكا را ببندند و‬ ‫نفت ارزانتر را از خاورميانه وارد كنند‪ .‬اما بعدها به اين نتيجه‬ ‫رسيدند كه اگر اين كار را بكنند صنعت و تكنولوژي نفت نيز‬ ‫متوقف خواهد شد‪ .‬به همين خاطر در حال حاضر ‪50‬درصد‬ ‫نفت از داخ��ل و ‪50‬درصد از خارج تامين مي‌ش��ود‪ ،‬اما امروز‬ ‫اوباما به اين نتيجه رس��يده كه ميزان مصرف نفت داخلي را‬ ‫افزايش دهد‪ .‬ايرادي كه برخي بر اين تصميم اوباما گرفتند اين‬ ‫بود كه افزايش برداشت از منابع داخلي باعث آلودگي محيط‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما رئيس‌جمهوري كنوني آمريكا اعالم داشته كه‬ ‫مي‌توان به‌گونه‌اي آلودگي محيط را رفع كرد‪ .‬به گفته اوباما‬ ‫اين گونه اقدامات جلوي افزايش بي‌رويه ميزان بيكاري را نيز‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬بنابراين شعار اصلي اوباما روي دو محور استوار‬ ‫بود؛ نخست اخذ ماليات بيشتر از ثروتمندان و سپس استفاده‬ ‫بيشتر از منابع داخلي‪.‬‬ ‫در رابطه با سياست خارجي و جنگ‌هايي كه آمريكا در‬ ‫آنها حضور دارد باتوجه به اينكه پيم��ان نظامي وجود دارد و‬ ‫معين شده كه آمريكا در چه سالي از اين كشورها خارج خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ديگر صحبت خاصي نشد‪ .‬فقط اوباما اعالم كرد باتوجه‬ ‫به اينكه قول داده است‪ ،‬نيروها را سر موعد مقرر از افغانستان‬ ‫خارج خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي با تاكيد بركشتن بن‌الدن گفت كه اين مبارزه را تا‬ ‫پايان ادامه خواهند داد‪ .‬اما آنچه در كنوانسيون حزب دموكرات‬ ‫خيلي جلب توجه كرد رفتار فردي و خانوادگي باراك اوباماست‪.‬‬ ‫اين رفتار وي روي اقشار مياني جامعه تاثير بسزايي دارد‪ ،‬يعني‬ ‫طي اين كنوانسيون تالش ش��د اوباما را يك مرد فمينيست‬ ‫و خانواده‌دوس��ت كه تم��ام موفقيتش در خان��واده خالصه‬ ‫شده نشان دهند‪ .‬رفتار اوباما با همسرش براي آمريكايي‌ها‬ ‫به‌عنوان يك الگو در نظر گرفته ش��ده و اين رفتارها قطعا در‬ ‫جلب آراي بخش��ي از جامعه خيلي اثر‌گذار خواهد بود‪ .‬چهره‬ ‫اوباما يك چهره غيراشراف‌زاده و از طبقات مياني و محروم‬ ‫جامعه است‪ .‬ميشله اوباما در س��خنانش پيرامون سرنوشت‬ ‫خود و همسرش به مسائلي اشاره كرد كه نش��ان داد وي از‬ ‫يك خانواده كامال فقير اس��ت‪ .‬سخنراني ميشله اوباما و بيل‬ ‫كلينتون در موفقيت حزب دموكرات بسيار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫البته بايد توجه داشت كه ديگر روساي جمهوري آمريكا نيز در‬ ‫گذشته چنين اقداماتي انجام داده‌اند ولي اوباما و همسرش تنها‬ ‫زوجي هستند كه سياهپوستند و به اين مقام رسيده‌اند‪ .‬آنها از‬ ‫اين امتياز بهره الزم را گرفتند‪ .‬بايد توجه داشت كه اوباما چهره‬ ‫نسبتا مناسبي نزد طبقات مياني جامعه دارد‪ .‬جامعه آمريكا يك‬ ‫جامعه كامال طبقاتي است و يك سري خطوط نامرئي ميان‬ ‫اقشار جامعه كشيده شده است‪ .‬اين طبقه‌بندي به اين صورت‬ ‫است كه اقش��ار مرفه و ثروتمند جامعه به جمهوريخواهان‬ ‫راي مي‌دهند‪.‬‬ ‫درواقع به‌طور سنتي جمهوريخواهان خاستگاه سياسي‪-‬‬ ‫اقتصادي شان شمال آمريكاست‪ .‬شمال آمريكا يك منطقه‬ ‫ي بانك‌ها‪ ،‬بيمه‌ه��ا‪ ،‬كارخانه‌هاي‬ ‫صنعتي اس��ت كه تمام�� ‌‬ ‫اتومبيل‌سازي و بقيه ثروت‌هاي صنعتي را در خود جاي داده‬ ‫است‪ .‬در قس��مت جنوب آمريكا يعني از خط مياني به سمت‬ ‫جنوب به دلي��ل آبرفت‌هايي كه در اين قس��مت وجود دارد‪،‬‬ ‫اين منطقه تبديل به يك منطقه بسيار حاصلخيز كشاورزي‬ ‫شده است‪ .‬بنابراين طبقه مياني جامعه كه بيشتر به كارهاي‬ ‫كشاورزي و دامداري اشتغال دارند اغلب به دموكرات‌ها راي‬ ‫مي‌دهند‪ .‬همچنين انواع جمعيت در جنوب بيشتر متراكم شده‬ ‫و به همين خاطر حزب دموكرات راي بيشتري خواهد داشت‪.‬‬ ‫در جامعه آمريكا يك قش��ر نازكي وج��ود دارند كه ثروتمند‬ ‫هستند‪ ،‬اما اكثريت جامعه را طبقه متوسط تشكيل مي‌دهند؛‬ ‫اقشار متوسطي كه بيشتر به سمت رئيس‌جمهور دموكرات‬ ‫مايل هستند‪g .‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫آمريكا‬ ‫ياري پنهان‬ ‫چرا باراک اوباما به کلینتون نیاز دارد؟‬ ‫مترجم‪ :‬اشكان دوستار ‪ /‬نيوزويك‬ ‫بين‌الملل‬ ‫منجر به بدترین بحران اقتص��ادی از زمان رکود اقتصادی‬ ‫ش��ده را کنار بگذارد؛ وی همچنین می‌تواند تصمیماتی که‬ ‫رئیس‌جمهور اوباما برای بازس��ازی این اقتصاد نابس��امان‬ ‫به سمت توسعه و نه از اوج قدرت به اوج ذلت اتخاذ کرده را‬ ‫معتبر و قانونی بسازد‪ ،‬زیرا خود کلینتون نیز همان تصمیمات‬ ‫را اتخاذ کرد‪».‬‬ ‫برای ی��ک رئیس‌جمهور و یک حزب ک��ه باید راهی‬ ‫برای پیروزی در انتخابات پیدا کنند‪ ،‬جائیکه میزان بیکاری‬ ‫تقریبا باالی هشت درصد ثابت باقی می‌ماند و اکثریت عموم‬ ‫مردم متصدی اداره و کنترل اقتصاد را مردود می‌ش��مارند‪،‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫اوباما به بیل کلینتون نیاز دارد و به اعتراف رئیس‌جمهور‬ ‫اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهور اسبق آمریکا‪ ،‬بیل کلینتون در کنوانسیون‬ ‫ملی دموکرات‌ها در ش��ارلوت نقش مهمی‌در حوزه سیاست‬ ‫داخلی ایفا کرد‪ .‬باید توجه داش��ت در حزب دموکرات نسبت‬ ‫به رئیس‌جمهور اس��بق آمریکا هیچ پیام‌آور اقتصادی برتر‬ ‫دیگری وجود ندارد و همچنین اوباما به کلینتون نیاز مبرمی‬ ‫‌دارد‪.‬‬ ‫«کلینتون به طرز فوق‌العاده‌ای در سخنرانی‬ ‫پیرام��ون اقتصاد موث��ر اس��ت و آمریکایی‌ها را به‬ ‫یاد دوران کامیاب��ی و پررفاه گذش��ته می‌اندازد‪».‬‬ ‫این مطل��ب را هووارد ولفس��ان‪ ،‬معاون ش��هردار‬ ‫نیویورک و مش��اور ارش��د سابق س��ناتور هیالری‬ ‫راده��ام کلینت��ون‪ ،‬رقی��ب اوبام��ا در پس��ت‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ‪ 2008‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫دیگر مشاور ارشد کلینتون اضافه کرد‪« :‬او بهترین‬ ‫س��خنران در حزب‪ ،‬مس��تقل و به‌طور گسترده‌ای‬ ‫عامه‌پسند اس��ت‪ ».‬با وضعیت بد اقتصادی مسلط‬ ‫بر مردم‪ ،‬میزان باالی آمار بیکاری و بازار راکد و در‬ ‫جایی که رئیس‌جمهور اوباما در حال تقالس��ت که‬ ‫رای‌دهندگان دودل را قانع سازد که او طرح‌هایی در‬ ‫س��ر دارد که اوضاع را بهتر می‌کند‪ ،‬این کار عرصه‬ ‫را برای کلینت��ون تنگ‪‎‬تر و س��خت‌تر می‌کند؛ در‬ ‫جایی که فکر اقتصادی رای‌دهن��دگان مخصوصا‬ ‫برخی سفید‌پوستان افراطی به‌واسطه کمربند زنگ‬ ‫زده‌ای است که طبیعتا آنها را به سمت انتخاب حزب‬ ‫دموکرات سوق می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌طور خالصه رئیس‌جمهور اوباما و تیم او به‬ ‫خوبی می‌دانند که به بیلکلینتون نیاز دارند و برای‬ ‫حفظ اعتبارشان اجازه نمی‌دهند که کشمکش‌های‬ ‫گذش��ته آنها را به مسیری بکش��اند که به ضرورت‬ ‫آن اعت��راف نماین��د‪ .‬نقش حمای��ت اقتص��ادی و رهبری‬ ‫ش��عاردهندگان حامی‌ اوباما همان چیزی است که کلینتون‬ ‫به‌طور ذاتی با آن آشناس��ت و در طول هش��ت سال از سال‬ ‫‪ 1990‬در نگهداش��تن اقتصاد ملت ثابت ق��دم بوده و در آن‬ ‫مدت در رس��اندن پیام‌ه��ای اقتصادی حزب خود دس��ت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کلینتون به‌طور منظم مش��اوره دهن��ده اوباما در امور‬ ‫اقتص��ادی در ط��ول این مدت ب��وده و به‌طور مش��خصی‬ ‫حرف‌هایش را کاملا مستقیم و رک زده که این امر به اقتباس‬ ‫یک تباین در مورد این مساله با فرماندار سابق ماساچوست‬ ‫میت رامنی ارتباط دارد‪.‬‬ ‫این کلینتون بود که به‌طور مثال با شرح طرح اقتصادی‬ ‫رامنی مثل ج��ورج بوش و در اث��ر تعقیب آن بدان دس��ت‬ ‫پیدا کرد‪ .‬خطی که ه��م رئیس‌جمهور اوبام��ا و هم معاون‬ ‫وی جو‌بایدن به این نتیجه رس��یدند که در سخنرانی‌های‬ ‫معما‌گونه‌شان از آن استفاده بکنند‪.‬‬ ‫مشاور کلینتون در مورد وی می‌گوید‪« :‬رئیس‌جمهور‬ ‫اسبق‪ ،‬کلینتون می‌تواند سیاس��ت‌های اقتصادی که مازاد‬ ‫رک��ورد او را به کس��ری بودجه بی‌س��ابقه‌ای تبدیل کرده و‬ ‫توانایی کلینتون در طرح کردن بحث و استدالل اقتصادی‬ ‫و مخصوصا ساختن شرایطی علیه رامنی از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ .‬اثر نمادین قرار دادن کلینتون در چنین نقش‬ ‫‌ترفیع داده شده‌ای همان چیزی اس��ت که هر دو طرف آن‬ ‫را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند‪ ،‬اما در بی��ن هر دو گروه‪ ،‬حزب‬ ‫دموکرات و انتقاد‌نویسان سیاس��ی‪ ،‬این مساله پنهان و گم‬ ‫نمی‌ماند‪.‬کلینتون به وضوح در طول مبارزات اولیه انتخاباتی‬ ‫س��ال ‪ ،2008‬آزرده و مغش��وش ش��ده بود‪ ،‬چرا که تصور‬ ‫می‌کرد اوباما در برابر موفقيت او در سیاست در دهه نود قدم‬ ‫بر‌می‌دارد و در موارد متعددی اجازه داد که خشمش‬ ‫بروز پیدا کند‪ ،‬به‌ویژه در روی��داد کارولینای جنوبی‪.‬‬ ‫متحدان کلینتون به این نکته اشاره کردند که چنین‬ ‫چیزهایی برای یک مدت طوالنی نمی‌تواند مخفی‬ ‫بماند و باالخره آش��کار می‌شود و اش��اره کردند که‬ ‫رئیس‌جمهور اسبق نه تنها در کنوانسیون سال ‪2008‬‬ ‫در حمایت از اوباما صحبت کرد‪ ،‬بلکه حضوری منظم‬ ‫در جریان جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اوباما در‬ ‫اولین حضورش در دفت��رکار به‌عنوان رئیس‌جمهور‬ ‫نیز داشت‪.‬با وجود تمام چیزهایی که گفته شد‪ ،‬بعضی‬ ‫از افراد وجود خواهند داش��ت که تصمیم می‌گیرند‬ ‫کلینتون را به‌طور برجس��ته‌ای به‌عنوان یک تالش‬ ‫توس��ط تیم اوباما به نمایندگی برگزینن��د تا نهایتا با‬ ‫اعتراف به اینکه‪ ،‬آنها به«بوبا» نیاز دارند‪ ،‬زخم‌های‬ ‫ی بهبود یابند‪.‬‬ ‫قدیم ‌‬ ‫با توجه به سر باالیی جاده اقتصادی که اوباما‬ ‫به منظور پی��روزی در دور دوم در دو م��اه باید از آن‬ ‫صعود کند‪ ،‬او ب��ه تمام کمک‌هایی ک��ه می‌تواند از‬ ‫دیگران دریافت کند‪ ،‬نیازمند اس��ت‪ .‬یک موقعیت‬ ‫عجیب و غریب برای سیاستمداری که به‌عنوان یک‬ ‫هنرمند تک‌خوان یا ت��ک‌آواز‪ ،‬جایگاه و مقام خود را‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫قرار دادن کلینت��ون در چنین نق��ش حیاتی‪،‬‬ ‫شناخت واقعیت سیاس��ی جدید اوباماست‪ .‬امروز دیگر سال‬ ‫‪ 2008‬و شرایط حاکم بر آن وجود ندارد و از آن گذشته‪ ،‬تیم‬ ‫اوباما امیدوار اس��ت که راهی برای قرار دادن بهتر بازیکنان‬ ‫خود در این زمینه در لحظات پایانی مبارزات انتخاباتی پیدا‬ ‫کند‪« .‬مو الیتی»‪ ،‬مش��اور دموکرات و دس��تیار سابق رقیب‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری هیالری کلینتون گف��ت‪« :‬کلینتون در‬ ‫صحنه فقط به منزله نشانه‌ای از وحدت حزب نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫به‌منزله نش��انه‌ای اس��ت که همه ما را هیج��ان زده‪ ،‬آتش‬ ‫درونمان را شعله‌ور و همه ما را برای پیش��روی بهتر در راه‬ ‫هدف مشترکمان آماده می‌سازد‪g ».‬‬ ‫‪61‬‬
‫آمريكا‬ ‫اين كرسي گرفته شده است‬ ‫كمپين اوباما چگونه تبليغ ميكند؟‬ ‫جان آولن‪ /‬مترجم‪ :‬اشكان دوستار ‪ /‬تايم‬ ‫بين‌الملل‬ ‫ش��مایل‌نگاری «اوباما» به این دلیل اهمیت دارد که‬ ‫تقریبا غیرممکن اس��ت بتوان تصور ک��رد «میت رامنی»‬ ‫الهام‌بخش و القا‌کننده شور و شوق مردمی‌است‪.‬‬ ‫کاروان کنوانسیون دو هفتگی در حال حاضر در حال‬ ‫استراحت است و تامپا و شارلوت در معرض توجه و دید مردم‬ ‫نیستند‪ .‬پس چگونه این دو کنوانسیون در کنار هم و نزدیک‬ ‫به یکدیگر دیده ش��ده و مقایسه ش��د؟ گاهی اوقات بعضی‬ ‫کلیشه‌ها به‌طور واقعی مصداق پیدا کرده و گرد‌هم می‌آیند‪.‬‬ ‫جمهوریخواهان با یک رون��د فکری از پیش تصمیم گرفته‬ ‫شده که اصال انعطاف‌پذیر نیست‪ ،‬همسو می‌شوند در حالی‬ ‫که دموکرات‌ها عاشق می‌شوند‪.‬‬ ‫محافظه‌کاران در وهل��ه اول با چش��م‌انداز کنار‌زدن‬ ‫رئیس‌جمهور اوباما متحد شده‌اند‪ ،‬در حالی که الاقل در بین‬ ‫هم‌پیمانان لیبرال عش��ق و عالقه به او دیده می‌شود و قویا‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫بر اساس آنچه در رس��انه‪‎‬ها انعکاس داده شده به‌طور‬ ‫قطع این انتخابات یک انتخابات امیدوارکننده است و نوید‬ ‫تغییر را دارد‪ .‬دو ستاد مبارزات انتخاباتی در تالشند که به هر‬ ‫روش ممکن سمپاتی‌هایشان را به رای دادن علیه گروه دیگر‬ ‫تهییج کنند‪ .‬تثبیت اوضاع و برنامه‌های سیاسی مثبت اساسا‬ ‫در تلویزیون وجود خارجی نداشته؛ جایی که اکثر آمریکایی‌ها‬ ‫اخبار مربوط به ستاد مبارزات انتخاباتی را از نظر می‌گذرانند‪.‬‬ ‫نامزدی پ��ل رایان به بازگش��ت میت‌رامن��ی در بین‬ ‫سمپات‌ها قدرت بخشیده و اعتبارات سیاسی ستاد مبارزاتی‬ ‫وی را در بهتر یا بدتر شدن آن تقویت کرده است‪ .‬سخنرانان‬ ‫با دقت انتخاب ش��ده جناح راس��تی کنوانس��یون‪ ،‬از طرف‬ ‫دیگر به‌عنوان کرسی قضاوت ‪ 2016‬ش��ناخته شده‌اند که‬ ‫رئیس‌جمهور اوباما را با یک حالت حزن‌انگیز بلیغ مورد انتقاد‬ ‫قرار دادند؛ س��ندی که با هدف ارائه اجازه به رای‌دهندگان‬ ‫میانه‌رو به تیم آنها یک شانس دیگر می‌دهد‪.‬‬ ‫اما محدودیت‌هایی در استیناف یک دستورکار منفی‬ ‫اساسا وجود دارد که بیشتر از پش��تیبانی کردن از چشم‌انداز‬ ‫رئیس‌جمهور میت رامن��ی گروه و حزب دیگ��ر را از میدان‬ ‫خارج می‌کند‪ .‬همانطور ضربت ضعیف یک س��ویه خارج از‬ ‫تامپا نشان می‌دهد که هواخواهی با حرارت هنوز آنقدر منتشر‬ ‫نشده که رای‌دهندگان را به نوسان دربیاورد‪.‬‬ ‫این مقایسه در ش��ارلوت واضح بود‪« :‬دموکرات‌ها در‬ ‫مسیر کنوانسیون برانگیخته نش��ده‌اند تا بیشتر علیه حزب‬ ‫دیگر گام بردارند و صرفا به کاندیدای خودشان رای بدهند‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪62‬‬ ‫صرف‌نظر از این انتخابات‪ ،‬فلسفه خوشبینی اوباما در‬ ‫مبارزات انتخاباتی س��ال ‪ 2008‬بسیار مش��کل است که در‬ ‫ذهن وی در انتخابات جدید نیز مجسم شد‪ .‬اگر همانطوری‬ ‫که ماریو کومو گفت‪« :‬تو با ش��اعری مبارزه می‌کنی‪ ،‬اما در‬ ‫حکومتداری با یکنواختی و بی‌لطافت��ی و عاری از لطف‪».‬‬ ‫واژه یکنواختی و عاری از لطف ارائه ش��ده توس��ط دستگاه‬ ‫دولتی اوباما بسیار غیر‌الهام‌بخش بوده‪ ،‬مخصوصا در مقابل‬ ‫افت اقتصاد آهسته‌رو و کند؛ سخنرانی نامزدی هوشیارانه و‬ ‫نه بیش از حد رئیس‌جمهوری اوباما در اصل این حقیقت را‬ ‫تصدیق می‌کند‪.‬‬ ‫اما با بررسی حاشیه کنوانس��یون شارلوت‪ ،‬من شدیدا‬ ‫تحت تاثیر واقع ش��ده بودم و این به‌واسطه به تصویرکشی‬ ‫فوق‌العاده‌اوباما و نه صرفا به‌واس��طه پش��تیبانی تصویری‬ ‫فوق‌العاده از او بود که توس��ط مجموعه‌ای از تی‌شرت‌های‬ ‫چاپی منقش به تصویر او‪ ،‬دکمه‌ها‪ ،‬نقاش��ی‌ها‪ ،‬پوس��ترها و‬ ‫کتاب‌های کودکان پشتیبانی می‌شد‪.‬‬ ‫پوسترهایی وجود داشتند که بر بردباری اوباما داللت‬ ‫می‌کردند‪ ،‬تقویم‌ها و از قرار معل��وم کتاب‌های کودکان که‬ ‫توسط خود آنها منتشر شده بود؛ «من هرچیزی که بخواهم‬ ‫می‌توانم باش��م» تی‌ش��رت‌هایی با جمله چاپ شده «این‬ ‫کرسی گرفته شده است» و لیستی از ‪ 10‬دستاورد مهم اوباما‬ ‫تا به امروز که می‌شود گفت به اندازه کافی پرزور و موثر بوده‬ ‫که دفتر کار ارتباطات کاخ‌سفید بتواند یک یا دو چیز حداقل از‬ ‫آن بیاموزد‪ .‬نوعی از نقاشی‌های رنگ روغن از رئیس‌جمهور‬ ‫که در نسخه‌های محدودی چاپ شده بود وجود داشتند که‬ ‫اوباما را در کنار مارتین لوترکینگ‪ ،‬نلسون ماندال و مالکوم‬ ‫نشان می‌داد‪.‬‬ ‫منحصر به فردترین تصوی��ر از رئیس‌جمهور و بانوی‬ ‫اول کاخ س��فید که آنها را سوار بر اس��بی به همراه کینگ‪،‬‬ ‫محمدعلی و باب مارلی و دیگران به هفت ش��یوه باش��کوه‬ ‫نشان می‌داد‪ .‬یک مجسمه عظیم ش��نی از رئیس‌جمهور و‬ ‫حتی یک نگارخان��ه به میزبانی حزب ب��ا نیمی‌از موجودی‬ ‫خودشان که عقیده و نظر اوباما را تلخیص می‌کرد نیز وجود‬ ‫داشت (به‌عالوه یک در بطری غول پیکر از جنس موزائیک‬ ‫و با تصویر جک��ی کندی) به‌همراه یک س��ی‌‌دی به ارزش‬ ‫هفت‌دالر در مورد اوباما نیز وجود داشت‪.‬‬ ‫به‌طور سرجمع‪،‬اثر آن حقیقی و در مورد خاصی احمقانه‬ ‫بود‪ ،‬اما غیر‌عادی نبود و به سمت مکتب تفکر هویتی منحرف‬ ‫و گمراه نشد تا آنجایی که احس��اس عمیق طرفدارانش را‬ ‫منعکس می‌کند‪ .‬یک موازنه ربط‌دار آش��کار با ابراز عالقه‬ ‫جامعه کاتولیک ایرلندی برای ج��ان اف‌کندی وجود دارد‪،‬‬ ‫همانطوری که او اولین رئیس‌جمهور آنان بود و اوباما همیشه‬ ‫جایگاهی ش��بیه به آن در بنی��ادی محکمتر ب��رای جامعه‬ ‫آمریکایی‌های آفریقایی تبار مقرر خواهد داشت؛ جایگاهی‬ ‫که افتخار و میهن‌پرستی در یک نقطه تالقی به هم می‌رسند‬ ‫و نسل‌های آینده را در خدمت ب ‌ه عموم الهام می‌بخشند‪.‬‬ ‫چنین برآورد می‌گردد که نقطه روشن دیگر در تباین‪،‬‬ ‫تنوع تف��اوت بین تامپا و ش��ارلوت ب��ود‪ .‬جمهوریخواهان‬ ‫مراقب بودند که یک مجموعه گوناگون قطعی از سخنرانان‬ ‫برجسته و نخس��تین ش��امل مارکو روبیو‪ ،‬برایان سندوال‪،‬‬ ‫سوزانا مارتینز‪ ،‬نیکی هلی‪ ،‬تد کروز‪ ،‬و آرتور دیویس را از بین‬ ‫دیگران پیشنهاد کنند‪ .‬برخالف کلیشه‌ها‪ ،‬جمهوریخواهان‬ ‫در واقع مجموع��ه‌ای متنوع‌تر از فرمانداران را نس��بت به‬ ‫دموکرات‌ها‪ ،‬در حال حاضر به رخ می‌کشند که بسیار قابل‬ ‫توجه اس��ت‪ ،‬اما نمایندگان به‌طور نامتناس��بی مس��ن‌تر و‬ ‫ثروتمند تو حتی بیش��تر از اضافه کردن طبقه هبه‌کننده به‬ ‫معادله هستند‪.‬‬ ‫در می��ان دموکرات‌ها‪ ،‬تنوع نماین��ده احتماال باالتر از‬ ‫حد‌‌متوسط ملی در این نقطه بود‪ ،‬اما تنوع در سن و درآمدها‪،‬‬ ‫در نژاد و قومیت نیز آش��کار بود‪ .‬آمار اجتماعات انس��انی به‬ ‫منزله سرنوشت آنهاس��ت و کنوانسیون وابسته به حکومت‬ ‫ملی خیلی بیش��تر ش��بیه به آمریکای قرن ‪ 21‬اس��ت‪ .‬این‬ ‫یک خبر فوری نیست‪ ،‬بلکه یادآوری دیگری از ندای امداد‬ ‫رسانی و توسعه جمهوریخواهی است که وعده حصول آن‬ ‫در آینده‌ای نزدیک به مردم داده ش��ده و این حرکت نه تنها‬ ‫در شرایط به‌کارگیری نامزدی بلکه در جهت کمک به حوزه‬ ‫انتخاباتی نیز به سمت جلو در حرکت است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی تصویرکش��ی اوباما نه فقط به‌عنوان یک‬ ‫چیز جال��ب‪ ،‬بلکه به‌عنوان یک مس��اله قاب��ل توجه و مهم‬ ‫برجسته شد‪ ،‬زیرا تقریبا غیرممکن است که تصور کنیم که‬ ‫میت‌رامنی این نوع شور و شوق مردمی‌را به آنها القا می‌کند‪.‬‬ ‫به س��ادگی قرار گرفتن ن��ام رامنی در مع��رض جوک‌های‬ ‫مختلف مردم در مورد زبان‌بازی و حیله‌گری او این واقعیت‬ ‫را که عشق قابل خریداری نیست را خاطر نشان می‌کند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته دمو کرات‌ها تالش زی��ادی کردند که‬ ‫فاصله ایجاد ش��ده هواخواهی با حرارت در کنوانسیونشان‬ ‫را ب��ه حداق��ل ممک��ن برس��انند و آن فق��ط به واس��طه‬ ‫س��خنرانی‌های بانوی اول آنها بوبا و آقای بایدن نبود‪ .‬خود‬ ‫یک نامزد ریاس��ت‌جمهوری به منزله ی��ک چهره تاریخی‬ ‫است که با واقعیت‌های حاکم در عرصه جهانی قدم گذاشته و‬ ‫الهام‌بخش بسیاری از مردم در راهی است که سیاستمداران‬ ‫متاس��فانه به‌طور متوس��ط در انجام آن متعهد نیس��تند‪ .‬در‬ ‫انتخابات پيش رو عامل خونس��ردی اوباما به مقدار کمی به‬ ‫آمار انتخاباتی‌اش اضافه می‌کند‪g .‬‬
‫آمريكا‬ ‫مكث كوتاه‬ ‫پل رايان خود را براي مناظره آماده مي‌كند‬ ‫نويسنده‪ :‬فليشيا سانمز‪ /‬واشنگتن‌پست‬ ‫ابعاد خارجي رقابت محافظهكاران و ليبرالها‬ ‫خودنمایی آمریکایی‌ها درخصوص حقوق‌بشر در چین‬ ‫با فشارهای فراوان جای خود را به نگرانی برای بهبود کسب‬ ‫و کار و رفاه اجتماعی داده اس��ت‪ .‬تایم می‌نویس��د؛ اوباما در‬ ‫سخنرانی خود در کنگره ملی دموکرات‌ها‪ ،‬بر نقش قدرت‌های‬ ‫آسیایی در مبارزات انتخاباتی سال ‪ ۲۰۱۲‬تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫تایم‪ ،‬در ادامه این س��خنرانی اوباما با اشاره به تجربه ناکافی‬ ‫میت رامنی‪ ،‬رقیب جمهوریخواه خود درخصوص سیاست به‬ ‫او گفت‪« :‬شما نمی‌توانید برای دیپلماسی با پکن آماده باشید‪،‬‬ ‫تا قبل از اینکه نتوانید مس��ابقات المپیک را بدون توهین به‬ ‫دوستان نزدیک‌تان تماشا کنید‪ ».‬بر اساس این گزارش؛ بیش‬ ‫از هر موضوع دیگر بحث اوباما درب��اره چین مانند صحبت‬ ‫درخصوص یک موضوع داخلی ب��ود‪ .‬اوباما همچنین درباره‬ ‫دانشمندان و مدیرانی که از چین بیرون آمده‌اند نیز صحبت‬ ‫کرده و گفته اس��ت‪« :‬آمریکا باید سیستم آموزش و پرورش‬ ‫خود را به‌گونه‌ای تقویت کند تا ش��رکت‌ها به‌دنبال کارگران‬ ‫چینی نباش��ند‪ ».‬چین در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫یک هدف عادی بوده؛ اگرچه به اعتقاد بسیاری‪ ،‬قابلیت تبدیل‬ ‫شدن به یک هدف در عرصه سیاست خارجی را نیز دارد که‬ ‫البته به متوس��ط رای‌دهندگان این کش��ور بستگی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در انتخابات سال‌های گذش��ته مساله حقوق بشر در‬ ‫چین از اهمیت باالیی برخوردار بوده و کاندیداها برای کسی‬ ‫رقابت می‌کردند که با آنها همصدا باشد‪ .‬در انتخابات سال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بیل کلینتون‪ ،‬جورج ‪ H.W‬را مورد انتقاد قرار داد‪.‬‬ ‫بوش نیز در سال ‪ ‌۱۹۹۲‬کمپینی برای تسکین قصابان پکن‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬اما آن انتخاب در نهایت به نگرانی‌های اقتصادی‬ ‫تبدیل شد‪ .‬این در حالی است که در انتخابات امسال‪ ،‬چین به‬ ‫خودی خود به یک نگرانی اقتصادی برای آمریکا بدل شده‬ ‫و نه تنها کشوری که شش هزار مایل با ایاالت‌متحده فاصله‬ ‫داشته باشد‪ .‬در همین حال‪ ،‬یکی از اقتصاد‌دانان چینی بر این‬ ‫باور است‪« :‬موضوع خوب و جالب توجهی که در انتخابات این‬ ‫دوره ریاست‌جمهوری آمریکا وجود دارد‪ ،‬آن است که این بار‬ ‫چین تنها به‌عنوان یک سیاست خارجی مطرح نشده است‪».‬‬ ‫او گفته است‪« :‬همچنین این مساله‪ ،‬به یک موضوع داخلی‬ ‫در ایاالت‌متحده تبدیل شده به‌طوری که رابطه مستقیمی‌با‬ ‫ب ‌و کار آمریکا دارد‪».‬‬ ‫شکوفایی اقتصاد و فضای کس ‌‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬رامنی و معاون اجرایی‌اش پل رایان‪ ،‬از‬ ‫هم‌اکنون چین را وارد مبارزات انتخاباتی خود کرده‌اند‪ .‬رایان ماه‬ ‫گذشته به هوادارانش در اوهایو گفته بود‌؛ «اوباما گفته‪ ،‬ممکن‬ ‫است برای مالقات به چین بیاید به جای اینکه آنها با او مانند یک‬ ‫معضل رفتار کنند‪ ».‬کمپین انتخاباتی رایان‪ ،‬دولت اوباما را متهم‬ ‫کرده که بیش از ارزش پول این کشور از چین ادعای طلب حق‬ ‫کرده‪ ،‬به‌طوری که صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که این‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مساله چين‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫چگونه يك كاندي��دای معاونت بايد خ��ودش را براي‬ ‫رويارويي در مقابل بايدن‪ ،‬معاون رئيس‌جمهور و سياستمداري‬ ‫با‌تجربه زياد كه به‌واس��طه توانايي‌اش در سخنوري مشهور‬ ‫است‪ ،‬جلوي چشم ميليون‌ها نفر آماده نمايد؟ براي پل رايان‪،‬‬ ‫نامزد معاونت رياست‌جمهوري از حزب جمهوريخواه بحث و‬ ‫مناظره با بايدن به معني افزايش زمان صرف شده در اتاق‪‎‬هاي‬ ‫هتل و خواندن كتاب‪‎‬هاي ضخيم است؛ كتاب‌هاي ضخيمي‌‬ ‫كه به گفته دستيارانش وي در يك كوله‌پشتي به جاي كيف‬ ‫سامسونت حمل مي‌كند تا با خواندن آنها در جلسات توجيهي‬ ‫كم نياورد‪ .‬بع��د از دو بار تيت��ر روزنامه‌ها ش��دن‪ ،‬جمع‌آوري‬ ‫اعانه پشت درهاي بس��ته در كاليفرنيا و بازديد از دفتر مركزي‬ ‫گوگل براي ميزباني آنالين يك «پاتوق» با داوطلبان س��تاد‬ ‫مبازرات انتخاباتي‪ ،‬رايان از مبارزات انتخاباتي به مدت يك روز‬ ‫دس��ت مي‌كش��د تا با مش��اورانش تبادل نظر مخفيانه‌اي در‬ ‫پرتلند – اورگان داشته باشد؛ محل اولين روز آماده‌سازي‪‎‬هاي‬ ‫مناظ��ره‌اي او طب��ق گفت��ه دو نف��ر از مش��اوران رامني كه‬ ‫ب��ا وي س��فر مي‌كنند ني��ز همي��ن م��كان اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫رئيس‌جمه��ور «جو باي��دن» ب��االي ‪ 30‬س��ال در مجلس‬ ‫س��ناي اياالت‌‌متح��ده خدمت ك��رده اس��ت‪ ،‬دو ب��ار براي‬ ‫احراز مقام رياس��ت‌جمهوري مب��ارزه كرده و در چهار س��ال‬ ‫گذش��ته نيز به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور هم��راه اوباما بود‪.‬‬ ‫او يكي از با‌تجربه‌ترين مناظره‌كنندگان در زندگي سياس��ي‬ ‫آمريكاست و ما قطعا اين چالش را به آساني تلقي نمي‌كنيم؛‬ ‫اين مطلب را يكي از مشاوراني كه مجاز نبود به صورت عمومي‬ ‫آماده‌سازي‪‎‬هاي بحث و مناظره رايان را مطرح نمايد‪ ،‬به شرط‬ ‫مخفي ماندن نامش بيان كرد‪ .‬رايان و بايدن در تاريخ ‪ 11‬اكتبر‬ ‫در كالج مركزي دنويل – كنتاك��ي با يكديگر مناظره خواهند‬ ‫داشت‪ .‬يك روز كامل آماده‌سازي كه انتظار مي‌رود با يك مكث‬ ‫كوتاه براي تماشاي بازي ورزشي متوقف بشود به احتمال زياد‬ ‫روي موضوعات مناظره و سواالت بيشتر از خدمت به مردم و‬ ‫به عنوان بحثي مسخره تمركز خواهند كرد‪ .‬رايان از قبل وقتي‬ ‫را در نظر گرفته كه متناس��ب با بعضي از جلسات مطالعه او در‬ ‫دنباله فرآيند آماده‌سازي مناظره باشند‪ .‬براساس گفته يكي از‬ ‫آجودان‌هاي مخصوص‪ ،‬وي يكش��نبه گذشته در زادگاهش‬ ‫جينز ويل‪ ،‬ويدئويي از مناظره سال ‪ 2008‬بايدن به‌عنوان نامزد‬ ‫معاونت رياس��ت‌جمهوري در مقابل فرماندار اسبق آالسكا‪،‬‬ ‫س��ارا پالين را تماش��ا كرد‪ .‬رايان همچنين كتاب‌هاي خاص‬ ‫توجيهي كه توسط تيمي‌از مشاوران ستاد مبارزات انتخاباتي‬ ‫در طول كنوانسيون گردآوري ش��ده را مورد مطالعه قرار داده‬ ‫و تالش مي‌كند به مش��اوران خود در مورد استراتژي مناظره‬ ‫ي خود را در بهبود شرايط مناظره ارائه دهد‪ .‬يكي‬ ‫نظرات تفهيم ‌‬ ‫از جلس��ات مطالعاتي بعداز ظهر روز جمعه گذشته بود‪ ،‬وقتي‬ ‫كه بعد از يك تجم��ع مبارزات انتخاباتي در اس��پاركز – نوادا‪،‬‬ ‫رايان بيشتر از دو س��اعت را در هتل‌هايت در نزديكي «رنو»‬ ‫گذراند و نشست مخفيانه‌اي با مشاورانش داشت؛ مانند «ميت‬ ‫رامني» كه هفته گذشته در ورمونت پنهان شده بود و خودش‬ ‫را براي رويارويي روزهاي آينده در مقابل رئيس‌جمهور اوباما‬ ‫آماده مي‌كرد‪ ،‬انتظار مي‌رود ك��ه رايان براي كمپ مناظره‌اي‬ ‫خودش در زماني قبل از مناظره اصلي سر تسليم فرود بياورد‪،‬‬ ‫هرچند ك��ه در مورد زم��ان و مكان آن هن��وز تصميم‌گيري‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬س��تاد مبارزات انتخاباتي هنوز اعالم نكرده كه‬ ‫چه كسي نقش بايدن را در جلسه مناظره‌اي آماده‌سازي رايان‬ ‫بازي خواهد كرد‪ .‬هفته گذش��ته در مصاحبه كانال تلويزيوني‬ ‫فاكس‌نيوز‪ ،‬رايان گفت كه «نقطه مقابل وي شخصي خواهد‬ ‫بود كه كار خود را خوب بلد است‪ ».‬دستياران رايان اين عقيده‬ ‫را كه سياست خارجي ناحيه‌اي است كه او به‌طور خاصي نياز به‬ ‫تمركز روي آن خواهد داشت را رد كردند‪ .‬رايان به‌عنوان رئيس‬ ‫كميته بودجه مجلس نمايندگان و فردي براي درك مس��ائل‬ ‫وابسته به بودجه فدرال شناخته شده است‪ .‬اما وي در رابطه با‬ ‫مسائل سياست خارجي كمتر آشنايي و تبحر دارد و بايستي با‬ ‫حريفباتجربه‌تريبهنامبايدن‪،‬كسيكهبه‌عنوانرئيسكميته‬ ‫روابط خارجي مجلس سنا كار كرده است روبه‌رو شود‪ .‬يكي از‬ ‫دستياران رايان چندين فاكتور را عامل برتري وي معرفي كرده‬ ‫است؛ از جمله تجربه سفر خارج از كشور رايان به‌مدت ‪ 14‬سال‬ ‫به عنوان عضو كنگره‪ ،‬ابتكار عملش در اين رابطه كه مي‌تواند‬ ‫‪ 500‬بيليون دالر در اعتدال كاهش هزينه‌هاي دفاعي به دولت‬ ‫كمك كند و همچنين نظارت وي بر هزينه‌هاي دفاعي با توجه‬ ‫به اينكه «درصد اختصاص داده شده بودجه فدرال براي امنيت‬ ‫ملي و امنيت كشور بسيار باالست‪ ».‬رايان كسي است كه يك‬ ‫ماه قبل وارد ميدان مبارزات شد و براي پيشبرد سياست خود و‬ ‫توسعه آن در مناظره و بحث ماه اكتبر در حال تمرين است‪ .‬يكي‬ ‫از دستياران رامني در رابطه با مناظره پيش رو مي‌گويد‪« :‬تمركز‬ ‫بيشتر روي اين مساله اس��ت كه به جاي تبديل شدن به يك‬ ‫متخصص در مورد اين مسائل چگونه براي مناظره روي اين‬ ‫مسائل خودشان را آماده كنند‪ ».‬دستيار رامني معتقد است كه‬ ‫«او خيلي مي‌داند و در مورد خيلي چيزها مي‌داند‪ ».‬پس اين يك‬ ‫خط‌مشي و جريان لحظه‌اي نيست كه چگونه در يك ميدان‬ ‫سياسي خاص باهوش‪‎‬تر شويم‪ ،‬بلكه اين دقيقا همان چيزي‬ ‫است كه در مورد مناظره با ش��خصي كه واقعا يك مناظره‌گر‬ ‫باتجربه است‪ ،‬فكر مي‌كنيم‪g .‬‬ ‫اقدام می‌تواند موجب تضعیف کاذب فعالیت‌های تجاری پکن‬ ‫شود‪ .‬بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که رایان‬ ‫جلوی تهاجم به چین را گرفته و منتقد سیاست‌های اوباما در این‬ ‫بارهاست‪.‬همچنینسخنگویفعلیکاخسفیدنیزدرپیش‌بینی‬ ‫نتیجه آتی انتخابات آمریکا گفته است‪« :‬تصور من این است که‬ ‫اوباما در حال حاضر در حالت دفاعی قرار گرفته است‪ ».‬باراک‬ ‫اوباما در سخنرانی خود عنوان کرد که دولتش رویکرد سختی‬ ‫را در مقابل چین در پیش گرفته است‪« :‬ما دوباره قدرت را برای‬ ‫صلح از س��ر می‌گیریم و به نفع کارگرانم��ان در مقابل چین‬ ‫خواهیم ایستاد‪».‬‬ ‫تایم می‌نویسد‪« :‬به نظر می‌رسد که این گفته اوباما اشاره‬ ‫داشته باش��د به هفت موردی که او در خصوص شیو ‌ه تجارت‬ ‫چین با سازمان توسعه تجارت جهانی مطرح کرده بود که شامل‬ ‫ش��کایت از تعرفه روی یکی از بزرگترین شرکت‌های وسایل‬ ‫نقلیه موتوری ایاالت‌متحده آمریکا بوده است‪ ».‬سخنرانی اوباما‬ ‫در مقابل چین دو روز پس از بازگشت هیالری کلینتون از سفر‬ ‫خود به چین به‌عنوان منشی کابینه اتفاق افتاد‪ .‬سفر هیالری‬ ‫کلینتون به چین در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬ب��ا بحث‌هایی در خصوص‬ ‫بی‌اهمیت جلوه دادن همکاری‌های آمریکا و چین در خصوص‬ ‫مسائلی چون گسترش همکاری‌های اقتصادی همراه بود که‬ ‫با‌شدت گرفتن اختالفات پکن با همسایگانش بر سر مسائل‬ ‫ارضی از جمله جنوب دریای چین و جزی��ره ‪ ،Diaoyu‬این‬ ‫بی‌میلی‌ها نیز شدت گرفت‪.‬‬ ‫پسازاینسفرها‪،‬هیالریکلینتونازسویرسانه‌هامورد‬ ‫انتقاد قرار گرفت‪ .‬این رسانه‌ها در حالی‌که کلینتون را «دردساز»‬ ‫خوانده بودند او را به تخریب فضا و مسبب بی‌اعتمادی متقابل‬ ‫میان آمریکا و چین متهم کرده بودند‪g.‬‬ ‫‪63‬‬
‫فرهنگ‌‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ضدگلوله‬
‫برخي دچار سوء تفاهم شدند‬ ‫گفت و گو با مصطفي كيايي‪،‬كارگردان «ضدگلوله»‬ ‫‪1‬‬ ‫می‌شود گفت مصطفی کیایی که قبال «بعد از ظهر سگی سگی» را ساخته بود‪ ،‬کارگردان جوانی است که اسمش به‬ ‫تازگی در فیلم‌های بلند مطرح شده است‪ .‬او سال ‪ 88‬فيلم اولش را ساخت و سال گذشته در دوره‌اي كه شرايط اكران را‬ ‫فيلم‌سوزي توصيف مي‌كردند‪ ،‬به سالن‌هاي سينما راه يافت‪ .‬فيلم اول كيايي در زمره كمدي‌هاي سوپرماركتي توصيف شد‬ ‫كه تنها از انبوه بازيگران كارهاي طنز همچون رضا عطاران‪ ،‬مجيد صالحي‪ ،‬علي صادقي و بهاره رهنما سود مي‌برد‪ .‬فيلم‬ ‫داستان مهندس جواني بود كه ايده‌هاي نو و آينده‌سازانه‌اي دارد‪ ،‬اما وقتي با بي‌توجهي‌هاي مدير كارخانه مواجه مي‌شود‬ ‫تصميم مي‌گيرد خودش دست به‌كار شود‪ .‬اين دست به كار شدن كه با حركتي شبه‌تروريستي آغاز مي‌شود‪ ،‬درنهايت به‬ ‫گروگانگيري منجر مي‌شود و باقي قضايايي كه در آثاري با فيلمنامه‌ها و كارگرداني ضعيف و كليشه‌اي مواجه مي‌شويم‪.‬‬ ‫بعدازظهر سگي كه در گيشه هم فيلم چندان موفقي از آب درنيامد در ديد منتقدان به‌عنوان فيلمي تعريف شد كه طنز پيش‬ ‫و پا افتاده آن نه يك كار مفرح از آب درآمده نه حرف خاصي در متن و عمقش براي گفتن دارد‪ .‬كيايي که حاال دومین فیلم بلند‬ ‫سینمایی‌اش رادر فضاي جنگ ساخته‪‌،‬در دفاع از «‌ضدگلوله» که برای چندمین بار نگاه طنزآمیزی به جنگ و آدم‌هایش‬ ‫دارد‪ ،‬حرف می‌زند‪ .‬چه منتقدان و چه مخاطبان به‌طور نسبي نشان دادند كه نسبت به دومين كار بلند يك سينماگر جوان‬ ‫مواجهه بهتري دارند تا اثر قبلي‌اش‪ .‬اين در حالي است كه شايد فيلم قبلي او از نظر مولفه‌هاي بازارپسند از ابزار و وسايل‬ ‫بيشتري برخوردار بود‪ .‬البته كيايي كه مدعي است به كار با سوپراستارها اعتقادي ندارد نشان داده كه كال در ساخته‌هايش‬ ‫تمايل دارد از بازيگران شناخته‌شده و حتي چهره اس�تفاده كند‪ .‬به هر حال خودش معتقد است که ضدگلوله فیلم خوبی‬ ‫از کار درآمده و در کل راضی است‌‪ ،‬اما مگر می‌شود راضی بود و انتقاد نداشت؟‬ ‫در مورد فیلم حرف زیاد زده شده است‌‪ ،‬خود شما‬ ‫هم خیلی جا‌ها صحبت کرده‌اید‪ ،‬در مجموع فیلم‬ ‫را چطور دیده‌اید؟‬ ‫نظر منتقد‌ها چطور بود؟‬ ‫باتوجه به اینکه این جزو کارهای اول شماست‪،‬‬ ‫تعامل شما با تهیه‌کننده چطور بود؟‬ ‫‪ l‬تا جایی که مربوط به کارگردانی می‌شود همه چیز‬ ‫مربوط به من بود‪.‬‬ ‫درگیری زیادی با تهیه‌کننده نداشتید؟‬ ‫‪ l‬نه‪‌،‬عادت من درکار این است که همه پیشنهاد‌ها‬ ‫را می‌ش��نوم و در نهایت خودم تصمیم می‌گیرم‪ .‬چون فکر‬ ‫می‌کنم که با این روش کارمنسجم‌تری تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫چیزهای زی�ادی در مورد ش�باهت ای�ن فیلم با‬ ‫«لیلی با من است» گفته ش�ده‪‌،‬نظر شما در این‬ ‫مورد چیست؟‬ ‫‪ l‬این حرف‌ها برای این گفته می‌ش��ود که هر دو‬ ‫فیلم در فضای جنگ و جبهه ساخته شده است‪‌،‬در حالی که‬ ‫در واقع این دو فیلم هیچ شباهتی به هم ندارند و هیچ ربطی‬ ‫هم به هم ندارند‪.‬‬ ‫تا جایی ک�ه می‌دانم فضا‌ه�ای دیگری هم برای‬ ‫اینکه جریان قصه در آنه�ا اتفاق بیفتد مورد نظر‬ ‫بوده اس�ت‪‌،‬اما در نهایت فض�ای جنگ انتخاب‬ ‫شده‪ ،‬چرا با‌وجود همه سختی‌هایی که پرداختن‬ ‫به فضای جنگ‌دارد بازهم این ریس�ک را کرده‬ ‫و فضای جنگ را انتخاب کردید؟‬ ‫‪ l‬علت این بود که مرگ و خط��ر در فضای جنگ‬ ‫خیلی خیلی پررنگ‌تر از هر‌فضای دیگری است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل هم بود که ما فضای جنگ را انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫خیلی‌ها در مورد فیلم گفته‌اند که تکراری اس�ت‬ ‫و تجربه‌ه�ای دیگری در این فضا وجود داش�ته‬ ‫است‌؛ فکر نمی‌کنید پرداختن اين گونه به موضوع‬ ‫‪ l‬باید دست تولیدکننده را باز‌تر بگذارند‪ .‬اگر امکان‬ ‫بیشتری برای کار وجود داشته باشد می‌شود کار‌های بسیار‬ ‫زیاد و متفاوتی تولید کرد و از فضای طنزی که در آن زمان‬ ‫وجود داشته استفاده کرد‪.‬‬ ‫این چیزی اس��ت که خود رزمنده‌ها هم به آن اشاره‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در اکثر خاطرات می‌توانید آن فضای طنزی را که‬ ‫من به آن اشاره کردم ببینید‪ ،‬اما الزمه همه اینها این است‬ ‫که دست تولید کننده را باز‌تر بگذارند‪.‬‬ ‫چه‌ج�ور موانع�ی بر‌س�ر راه پرداخت�ن ب�ه این‬ ‫موضوعات وجود دارد؟‬ ‫‪ l‬خب متاس��فانه برخ��ي متولیان این ط��ور کار‌ها‬ ‫تنگ‌نظر هستند ‌و دید مثبتی به‌کار‌هایی که در این حوزه‬ ‫انجام می‌شود ندارند‪.‬‬ ‫به‌جای اینکه ب��ه کل کار توجه کنند جزیی و موردی‬ ‫نگاه می‌کنند‪ ،‬مفهوم را در نظر نمی‌گیرند و این حساسیت‌ها‬ ‫جلوی کار‌های خوب را می‌گیرد‪.‬‬ ‫ظاهرا این نگاه‌ها گریبان شما را هم گرفته است‪،‬‬ ‫‌بخشی‌هایی از فیلم را حذف كرده اند‪...‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬چند دقیقه‌ای از فیلم راحذف کرده‌اند‪.‬‬ ‫چند دقیقه؟‬ ‫‪ l‬حدود پنج دقیقه‌‪‌،‬در سکانس آخر‪.‬‬ ‫اعتراض نکردید؟‬ ‫‪ l‬چرا‪‌،‬اعتراض ه��م کردیم‪ ،‬اما چ��ون این اتفاق‬ ‫قبل از جشنواره افتاد‪ ،‬فرصت بسیار محدود بود‪‌،‬باید طوری‬ ‫برخورد می‌کردیم که فیلم به جشنواره برسد و عمال مجبور‬ ‫شدیم که حذف‌ها را قبول کنیم‪.‬‬ ‫با این وجود باز‌هم عده‌ای در سایت‌هایش�ان به‬ ‫فیلم تاخته‌اند‪ .‬عده‌ای فیلم را غیر‌ارزشی می‌دانند‬ ‫و آن را توهین به‌دفاع مقدس ارزیابی می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬آنهایی که چنین حرف‌های��ی می‌زنند باید برای‬ ‫حرفشان دلیل بیاورند‪‌،‬می‌گویند این فیلم درمورد روحانیت‬ ‫خوب عم��ل نكرده اس��ت‪‌،‬بگویند کدام س��کانس و کدام‬ ‫موضوع بوده که از آن اين تعبير و برداشت می‌شود؟ کسانی‬ ‫که این حرف‌ها را می‌زنند منظور دیگری دارند‪ .‬روحانیت هم‬ ‫در جریان جنگ مانند باقی مردم حضور داشته است‪ ،‬مانند‬ ‫باقی مردم لباس جبهه پوشیده و مانند باقی مردم جنگیده‬ ‫است‪ .‬روحانيت اتفاقا در جنگ تافته جدا بافته نبوده‌اند‪.‬‬ ‫وارد شدن به ساخت یک پروژه با موضوع دفاع‬ ‫مقدس‌‪ ،‬معموال کاری اس�ت که با‌حمایت دولتی‬ ‫آغاز می‌ش�ود در حالی که پروژه شما خصوصی‬ ‫اس�ت‪‌،‬این مس�اله کار را برای ش�ما سخت‌تر‬ ‫نکرد؟‬ ‫‪ l‬چرا‪‌،‬ش��رایط س��اخت فیل��م جنگ��ی در بخش‬ ‫خصوصی دشوار اس��ت‪ ،‬متاس��فانه از نظر مادی نه از نظر‬ ‫معنوی حمای��ت چندانی از پروژه انجام نش��د که اینکار را‬ ‫برای ما سخت‌تر هم کرد‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال پروژه‌ه��ای دفاع‌مقدس بيشترسفارش��ی‬ ‫ساخته شده‌اند‪ ،‬اما در اینکار چون فیلمنامه مورد تائید آنها‬ ‫نبود‪ ،‬هیچ حمایتی هم از ما انجام ندادند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪ l‬منتقد‌ها از همان اکران جشنواره‌ای ارتباط خوبی‬ ‫با فیلم گرفته بودند؛ نقد‌ها هم تا جاییکه دیده‌ام بیشتر مثبت‬ ‫بوده‪ ،‬اما از همه اینها مهم‌تر اينكه م��ردم از فیلم ما راضی‬ ‫هستند و با استقبال خوبی رو‌به‌رو شده است‪.‬‬ ‫با‌این‌حال باز هم گفته می‌شود که بسیاری از این‬ ‫فضا‌ها قبال تجربه شده است؟‬ ‫اما فقط این موضوع نبود‪‌،‬یک ع�ده هم گفته‌اند‬ ‫فیلم شامل مسائلی است که به تعبير آنها روايت‬ ‫مناسبي از روحانيت نداشته است‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬اگر منظورتان از ارزیابی‪‌،‬فروش فیلم است‌‪‌،‬باید‬ ‫بگویم فروش از هفته دوم خودش را باال کش��یده‪‌،‬می‌شود‬ ‫گفت که از وضعیت راضی هستم؛‌ مردم هم تا جايی که من‬ ‫دیده‌ام راضی بوده‌اند‪.‬‬ ‫کافی باشد؟‬ ‫‪ l‬فضای جنگ هن��وز این ظرفی��ت را دارد‪‌،‬هنوز‬ ‫داستان‌های بسیاری را می‌شود در این فضا ساخت‪ .‬نیرو‌های‬ ‫مردمی‌که در جبهه حاض��ر بودند هر‌ک��دام از یک فضای‬ ‫فرهنگی خاص خودشان آمده‌اند و ترکیب اینها در کنار هم‬ ‫آن هم در ش��رایط جنگ و خطر مرگی که هر‌لحظه تهدید‬ ‫آن وجود دارد‪‌،‬ظرفیت‌های خیلی زیادی را برای داستان و‬ ‫فیلم ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫‪ l‬من در این مورد صحبت نمی‌کنم‪ .‬در واقع آن قدر‬ ‫گفته‌ام و حرف زده‌ام که فکر می‌کنم توضیح دوباره بی‌معنی‬ ‫است‪ .‬آنهایی که چنین اعتراض‌هایی می‌کنند اصال فیلم را‬ ‫نفهمیده‌اند‪‌،‬به مفهوم فیلم توجه نمی‌کنند‪ .‬بعضی‌ها در مورد‬ ‫فیلم دچار سوء‌تفاهم ش��ده‌اند‪‌،‬اصال حرفی را که ما زده‌ایم‬ ‫نفهمیده‌اند‪ .‬ما اینجا تاکید کرده‌ایم که شهادت یک فیض‬ ‫است و این چیزی نیس��ت که نصيب هر‌‌کسی بشود‪ ،‬اما باز‬ ‫چنین حرف‌هایی می‌زنند‪ .‬خب معنی‌اش این است که اصال‬ ‫فیلم را نفهمیده‌اند‪.‬‬ ‫یعنی شما برای حمایت به نهاد‌ها مراجعه کردید‪،‬‬ ‫اما به نتیجه نرسیدید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬م��ا کار را به چند ج��ا بردیم‪ ،‬ام��ا آنها برای‬ ‫حمایت از کار شرط‌هایی داشتند‪‌،‬اما من این شرط‌ها را قبول‬ ‫نکردم و گفتم همین طرح را می‌سازم‪ .‬این شد که عمال از‬ ‫کار ما حمايتي نشد‪.‬‬ ‫ساختن فیلم جنگی دشواری‌های خودش را دارد‪،‬‬ ‫‌برای شما چگونه تجربه‌ای بود؟‬ ‫‪ l‬برای من تجربه خوبی بود‪ ،‬چون ش��خصا کسی‬ ‫هستم که دوست دارم چیز‌های مختلف را تجربه کنم و این‬ ‫هم تجربه خوبی بود‪.‬‬ ‫آنقدر خوب بود که برای ادام�ه کارتان بخواهید‬ ‫یک بار دیگر به‌سراغ یک پروژه جنگی بروید؟‬ ‫‪ l‬ش��اید باز هم به این فضا بپردازم‪ ،‬اما الزمه‌اش‬ ‫این است که فضا مناسب‌تر باشد‪‌،‬شاید اگر یک فضای بهتر‬ ‫شکل بگیرد طرح دیگری هم در مورد جنگ بسازم‪.‬‬ ‫منظورتان از بهتر شدن فضا چیست؟‬ ‫‪ l‬تا زمانی ک��ه اجازه بروز خالقی��ت در این حوزه‬ ‫نباشد‪‌،‬کارکردن سخت است‌‪ .‬اینکه اجازه استفاده ازخالقیت‬ ‫وجود ندارد باعث می‌شود که سینمای دفاع مقدس متوقف‬ ‫شود‪ ،‬با این ش��رایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این‬ ‫سینما پیشرفت کند‪‌،‬به خاطر همین شرایط است که شاهد‬ ‫فیلم‌های درخشان در این حوزه نیستیم‪g .‬‬ ‫‪65‬‬
‫فرهنگ‬ ‫نگاهی به فیلم ضد‌گلوله و حواشی‌اش‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هنوز حرفي براي گفتن هست‬ ‫س��ینمای جنگ��ی ما ک��ه از هم��ان اوایل س��ینمای‬ ‫دفاع‌مقدس نامیده ش��د‪ ،‬دارای حاش��یه‌هايي ب��وده از اين‬ ‫دس��ت که کدام آثارش به اینگونه س��ینما لطمه‌های در حد‬ ‫خیانت وارد می‌کنند‪ .‬از همان روزی که فیلم «برزخی‌ها» با‬ ‫حضور چهره‌هایی از سینما ساخته شد‪ ،‬این بحث مطرح شد‬ ‫که این فیلم با نگاهی ابزاری‪ ،‬دفاع از وطن را دستمایه فیلمی‬ ‫‌با همان حال و هوای فیلمفارس��ی کرده تا برخی چهره‌های‬ ‫سرش��ناس آن را برای ادام��ه حیات س��ینمایی تطهیر کند‪.‬‬ ‫پس از آن‪ ،‬در دهه ‪ 60‬که بخش��ی از رویک��رد هنری و ادبی‬ ‫رس��می به جنبه‌های حماسی و ایجاد ش��ور و روحیه در نزد‬ ‫مردم توجه داشت‪ ،‬آثاری چون «کانی‌مانگا» و «عقاب‌ها»‬ ‫با حضور هنرپیشه‌هایی چون سعید‌راد صف‌های طویلی در‬ ‫برابر سالن‌های سینما شکل داده و رکورد‌شکن شده بودند‪.‬‬ ‫همچنین بحث‌هایی مطرح شد که ناخالصی‌هایی به عرصه‬ ‫ارزش‌های انقالب و جنگ وارد شده است‪.‬‬ ‫مبنای چنی��ن ارزیابی‌هایی صرفا مقایس��ه ب��ا آثاری‬ ‫نیست که بیشتر لحن شعاری داشتند تا هنری‪ ،‬بلکه حضور‬ ‫چهره‌هایی جوانی بود که از اس��تعدادهای سرمایه های این‬ ‫حوزه محس��وب می‌ش��دند‪ .‬درواقع آثاری که امثال ابراهیم‬ ‫حاتمی‌کیا و رسول مالقلی‌پور در آن سال‌ها ارائه می‌کردند‪،‬‬ ‫معیاری بود که بسیاری با اتکا به آنها دیگر خروجی‌های این‬ ‫حوزه را ارزیابی می‌کردند‪ .‬این روند ادامه داشت تا آنکه کمال‬ ‫تبریزی که سابقه ساخت آثار اکران‌نشده‌ای را داشت‪ ،‬فیلم‬ ‫سینمایی «لیلی‌با من است» را با دستمایه طنز ساخت؛ فیلمی‬ ‫‌که از ابتدا با مقاومت‌هایی مواجه بود‪ ،‬اما در نهایت اثر ارائه‌شده‬ ‫که مانند بس��یاری آثار دیگر این حوزه پایان‌بندی منطبق با‬ ‫ارزش‌های انقالب و دفاع مقدس داشت و نیز میزان استقبال‬ ‫‪66‬‬ ‫مردمی‌به یک اثر دفاع مقدسی که پس از مدتی دست می‌داد‪،‬‬ ‫در نهایت راهی را برای دیگر فیلمسازان باز کرد که البته معبر‬ ‫آن پیش‌تر با برخی سکانس‌ها و کاراکترها در فیلم‌های دفاع‬ ‫مقدسی دیگر و نیز یک سریال تلویزیونی باز شده بود‪ .‬پس‬ ‫از آن ساخت فیلم‌هایی چون «پیک نیک در میدان جنگ» در‬ ‫این عرصه چندان به چشم نیامد‪ .‬ساخت فیلم‌های اخراجی‌های‬ ‫يك و دو مسعود ده‌نمکی هم آنقدر تحت‌تاثیر توجه‌ها به حضور‬ ‫او در مدیوم سینما و جنبه‌های سیاسی آن معطوف شد که به‬ ‫اصل طنز بودن آن آثار در عرصه دفاع مقدس توجه نداشت‪.‬‬ ‫پس از این کارنامه عمال کم‌ش��مار‪ ،‬این بار نوبت فیلمس��از‬ ‫جوانی به‌نام مصطفی کیایی بود که با س��اخت دومین فیلم‬ ‫سینمایی‌اش در این‌گونه‪ ،‬توجه‌ها را به خود جلب و اذهان را‬ ‫به آینده حضور فیلمساز با‌استعداد و جوانی در سینمای کشور‬ ‫امیدوار کند‪.‬‬ ‫در معرف��ي مصطفی کیای��ی می‌توان اش��اره کرد که‬ ‫متولد سال ‪ 1355‬در ش��هر کرج است‪ .‬او فعالیت هنری خود‬ ‫را از سال ‪ 1373‬در مرکز آموزش فیلمسازی اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی آغاز کرد و از سال ‪ 1376‬همزمان با تحصیل‬ ‫در رشته فیلمسازی در دانشگاه به‌عنوان دستیار کارگردان در‬ ‫مجموعه‌های تلویزیونی و سینمایی به کار مشغول شد‪ .‬کیایی‬ ‫پس از اتمام دوران تحصیل در سال ‪ ،1381‬به‌عنوان نویسنده‪،‬‬ ‫کارگردان و تدوینگر در برنامه‌های تلویزیونی فعالیت خود را‬ ‫ادامه داد و در این مدت برنامه‌های زیادی برای ش��بکه‌های‬ ‫مختلف تلویزیونی ساخت‪ .‬این تجربه‌اندوزی در نهایت منجر‬ ‫به آن شد که مصطفی کیایی در سال ‪ 1386‬درخواست پروانه‬ ‫ساخت فیلم «بعدازظهر سگی‌س��گی» را به اداره نظارت و‬ ‫ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه کند‪ ،‬اما موفق‬ ‫به اخذ پروانه ساخت نشد‪ .‬با تعویض تهیه‌کننده در سال ‪1388‬‬ ‫پروانه این فیلم سینمایی را اخذ کرد و اولین فیلم بلند سینمایی‬ ‫خود را جلوی دوربین برد‪ .‬او با همین فیلم هم بس��یاری را به‬ ‫آینده فیلمسازی خود امیدوار کرد‪ ،‬اما ساخت فیلم «ضدگلوله»‬ ‫که خودش دوست داشت نام «غیرمجاز» را بر آن بگذارد‪ ،‬اما‬ ‫مسئوالن وزارت ارش��اد چنین نظری نداشتند‪ ،‬مهر تاییدی‬ ‫شد بر این مدعا‪.‬‬ ‫خودش می‌گوی��د‪« :‬در زم��ان تولید فیلم س��ینمایی‬ ‫«بعداز ظهر سگی‌سگی» که در آن زمان آقای رضا رخشان‪،‬‬ ‫فیلمبردار آن بود‪ ،‬ایده‌ای یک‌خطی را از خاطره‌ای که شنیده‬ ‫بود تعریف کرد و گفت موقعیت خوبی برای فیلمنامه است‪.‬‬ ‫ابتدا از این ایده استقبال نکردم چرا‌که همیشه به‌دنبال نوگرایی‬ ‫هستم‪ .‬رخشان گفت حاال که کار نمی‌کنی حداقل فیلمنامه‬ ‫آن را برایم بنویس‪ .‬شروع به نگارش فیلمنامه کردم و در طول‬ ‫نگارش فهمیدم که فیلمنامه خوب جلو می‌رود‪.‬‬ ‫در نوشتن فیلمنامه سعی کردم طراحی موقعیت در آن‬ ‫به‌طور کامل شکل گرفته باشد‪ .‬هنگامی‌که نگارش فیلمنامه‬ ‫تمام شد‪ ،‬تهیه‌کننده خوشش آمد‪ ،‬فیلمنامه را دادم‪ .‬در آن زمان‬ ‫هنوز پروانه نمایش «بعدازظهر سگی‌سگی» را نگرفته بودم‬ ‫و نمی‌توانستم درخواست پروانه نمایش دیگری داشته باشم‬ ‫و‌دوستان نیز در ساخت فیلم عجله داشتند که به کمک یک‬ ‫کارگردان دیگر پروانه ساخت گرفتند‪ .‬اما رخشان گفت بهتر‬ ‫است خودت این فیلمنامه را کار کنی‪ .‬در آن زمان می‌خواستم‬ ‫فیلمنامه «آقازاده‌ها» را با جعفری جوزانی کار کنم و به‌دلیل‬ ‫س��فر جوزانی به آمریکا فاصله‌ای افتاد و در این میان پروانه‬ ‫ساخت گرفته شد و تولید فیلم را آغاز کردیم‪».‬‬ ‫به‌هر‌حال س��اخت فیلمی‌طنز در ح��وزه دفاع مقدس و‬ ‫مهم‌تر از آن س��اخت فیلمی‌در حوزه دف��اع مقدس در بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬جسارت‌هایی در خود داش��ت که وجه ریسکی آن‬ ‫را بس��یار پررنگ می‌کرد‪ .‬درنهایت نمایش فیلم در سی‌امین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر منتقدان و روزنامه‌نگاران را با خود همراه‬ ‫کرد و با حمایت آنها بود که در نهایت این فیلم در اکران عید فطر‬ ‫به پرد ‌ه س��ینماها راه یاف��ت‪ .‬هرچند این اک��ران در جریان‬
‫اختالف اخیر حوزه هن��ری و وزارت ارش��اد از ترکش‌های‬ ‫آن بی‌نصیب نب��ود‪ ،‬اما درحالی‌که این فیل��م جزو فیلم‌های‬ ‫مشکل‌دار برای اکران محسوب می‌ش��د‪ ،‬موفقیتی اولیه را‬ ‫در خود داش��ت‪ .‬در ادامه هم وقتی مخاطبان سینما تاکنون‬ ‫حدود ‪ 500‬میلیون تومان فروش را برای آن رقم زدند‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫برای دس��ت‌اندرکاران آن خبری خوش به‌ش��مار می‌رفت‪،‬‬ ‫بلکه هم برای س��ینمای دفاع مقدس و هم طرفداران ایجاد‬ ‫تنوع و خالقیت‌های جسورانه در این حوزه نیز تا همین حاال‬ ‫یک موفقیت بوده اس��ت‪ .‬به‌ویژه آنکه طرفداری منتقدانی با‬ ‫پیشینه نزدیکی به ارزش‌های انقالب و غیرروشنفکرانه رایج‪،‬‬ ‫فضا را برای مقابله مخالفان سخت کرد‪ .‬ضمن آنکه بخشی از‬ ‫انرژی این طیف به حاشیه‌های دیگری چون «گشت ارشاد»‬ ‫و «زندگی خصوصی» و غیره جلب ش��ده و درنهایت چندان‬ ‫مقابله‌ای با آن دیده نمی‌شود‪ ،‬اما همچنان بحث‌هایی مطرح‬ ‫است که بیش از آنکه به این اثر نظر داشته باشد به این نوع نگاه‬ ‫به جنگ تحمیلی هشت ساله معطوف است‪.‬‬ ‫مهديهاشميپسازسال‌هافعاليتدرسينمااولين‬ ‫نقشجنگي‌اشرادرحاليايفاكردكههمسرشهم‬ ‫گماننمي‌كردبپذيرد‪ ،‬اماحاالهمهخوشحالند‪.‬‬ ‫اولین تجربه جنگی مهدی‌هاشمی‬ ‫ژالهصامتيهرچندسال‌هاپسازتلهتئاتردومرغابيدرمه‬ ‫همچنانبازييكنواختوهميشهآشناييراايفامي‌كند‪ ،‬امادر‬ ‫ضدگلولهتحسينبسياريرابرانگيختهاست‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫در بررس��ی عوام��ل تاثیرگ��ذار در موفقیت‌نس��بی‬ ‫«ضدگلوله» از نقش بازیگران آن نمی‌شود غفلت کرد‪ .‬مهدی‬ ‫هاش��می این روزها با «ضد‌گلوله» به‌عن��وان اولین تجربه‬ ‫جنگی و دفاع مقدسی‌اش به روی پرده سینماها آمده است‪.‬‬ ‫هاشمی‌بازیگری که در سال ‪ 58‬با «زنده باد‪ »...‬خسرو‬ ‫س��ینایی فعالیت بازیگری‌اش را آغاز کرد‪ ،‬رفته رفته با بازی‬ ‫در مجموعه «سلطان و ش��بان» (داریوش فرهنگ‪)۱۳۶۰،‬‬ ‫و فیلم‌های «م��رگ یزدگرد» (به��رام بیضای��ی‪،)۱۳۶۱ ،‬‬ ‫«بگذار زندگ��ی کنم» (ش��اپور قری��ب‪ )۱۳۶۵ ،‬و «خارج از‬ ‫محدوده»(رخش��ان بنی‌اعتماد‪ )۱۳۶۶ ،‬به یکی از بازیگران‬ ‫شناخته شده تبدیل شد که در ادامه با حضور در آثاری چون‬ ‫«زرد قناری»‪« ،‬ش��کار خاموش»‪« ،‬ناصرالدین ش��اه آکتور‬ ‫سینما»‪« ،‬دو فیلم با یک بلیط»‪« ،‬همسر» « معجزه خنده»‪،‬‬ ‫«روزگار قریب» «هیچ»‪« ،‬آقا یوسف» و «آلزایمر» به‌عنوان‬ ‫یک بازیگر گزیده کار مطرح شد‪.‬‬ ‫این بازیگر س��ه فیلم «مصائب چارلی»‪« ،‬تلفن همراه‬ ‫رئیس‌جمهور» و «خانه پدری» را آماده اکران دارد که هرکدام‬ ‫بنا به دالیلی هنوز موفق به اکران عمومی نشده است‪.‬‬ ‫ی در «ضد‌گلوله» مصطفی کیایی برای اولین‬ ‫هاش��م ‌‬ ‫بار در یک فیلم جنگی حاضر ش��ده و نقش مردی حدود ‪50‬‬ ‫ساله را که در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس‌آنجلسی و‬ ‫فیلم‌های ویدئویی است بازی می‌کند‪ .‬اواسط دهه ‪ 60‬و اوج‬ ‫دوران جنگ در اثر یک اتفاق درمی‌یابد که توموری در س��ر‬ ‫دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند و به انگیزه شهید‬ ‫شدن راهی جبهه می‌شود‪ .‬او در جبهه هم سر نترسی دارد ولی‬ ‫در میانه آوردگاه خوف تمام وجودش را فرامی‌گیرد‪ .‬درنهایت‬ ‫اما نکته‌ای که اتفاقا در طرفداری برخ��ی منتقدان تند و تیز‬ ‫بسیار تاثیر داشته نتیجه‌گیری و پایان‌بندی فیلم است که با تم‬ ‫شعاری تحول آدم‌های مساله دار در حوزه دفاع مقدس تمام‬ ‫نمی‌شود‪ .‬طرفداران این پایان‌بندی با نگاه ارزشی معتقدند که‬ ‫این یعنی جبهه جای هر کس نیس��ت و جنگیدن و شهادت‬ ‫برای آرمان‌ها هم همی��ن طور‪ .‬کارگردان فیلم س��ینمایی‬ ‫«ضد‌گلوله» یکی از دالیل انتخاب بازیگران این فیلم را بازی‬ ‫زنده آنها دانسته و گفته که بازی سوپراستارها را قبول ندارد‪.‬‬ ‫کارگردان ضدگلوله می‌گوید‪« :‬زمان انتخاب بازیگران‬ ‫برایم مهم بود کسی که انتخاب می‌کنم‪ ،‬نقش را بازی نکند‬ ‫و خودش باش��د‪ .‬خیلی از بازیگران توانای سینمای ایران به‬ ‫معنای واقعی بازی می‌کنند و هیچ وقت در فیلم‌ها خودشان‬ ‫نیس��تند‪‌.‬ترجیح من این بود که از میان بازیگرانی گروهم را‬ ‫انتخاب کنم که نقش را شبیه زندگی واقعی بازی می‌کنند و به‬ ‫همین خاطر هم بازیگران این فیلم از میان تئاتری‌ها انتخاب‬ ‫شده‌اند‪ .‬من بازی سوپراستارها را قبول ندارم چون در فیلم‌ها‬ ‫خودشان نیستند‪».‬‬ ‫او البته در جایی هم گفته که می‌خواسته از رضا عطاران‬ ‫که این‌روزها با فیلم موفق «خوابم می‌آد» در سینماها حضور‬ ‫دارد استفاده کند‪« :‬در فیلمنامه شخصیت «سلیم» ‪ 35‬ساله‬ ‫بود و گزینه اول‪ ،‬آقای هاشمی نبود‪ ،‬وقتی سن شخصیت را در‬ ‫فیلم باال بردیم آقای هاشمی را انتخاب کردیم و پیشنهاد بازی‬ ‫را به وی دادیم‪ .‬پیشنهاد اولم به یک بازیگر بود که به دالیل‬ ‫مالی به توافق نرسیدیم‪ .‬اصوال اعتقاد دارم باید همه چیز در‬ ‫سینما متناسب باشد‪ .‬قرار نیست در فیلم ‪ 600‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫‪ 200‬میلیون تومان را برای دستمزد یک بازیگر پرداخت کرد‪.‬‬ ‫س��پس رضا عطاران انتخابم بود که وی کار جدیدی را آغاز‬ ‫کرد‪ .‬سپس با باال بردن سن ش��خصیت «سلیم» در فیلم از‬ ‫مهدی هاشمی درخواس��ت قبول نقش را کردیم‪ .‬زمانی که‬ ‫فیلمنامه را به گالب آدینه دادم‪ ،‬مهدی هاش��می در س��فر‬ ‫بود که ایشان گفت آقای هاش��می بعید است قبول کند‪ ،‬که‬ ‫خوش��بختانه بعد از خواندن فیلمنامه از سوی آقای‌هاشمی‪،‬‬ ‫شانس آوردیم و وی نقش را قبول کرد‪.‬‬ ‫در طول فیلم و بعد از ساخت فیلم و حتی زمان اکران آن‪،‬‬ ‫ی کار تو را‬ ‫رضا عطاران به من زنگ می‌زد و می‌گفت «هاشم ‌‬ ‫باال می‌برد» و همیشه به طنز می‌گفت که من باعث شدم فیلم‬ ‫تو بهتر شود‪ .‬اما خانم صامتی انتخاب اولم بود‪ .‬زمان نگارش‬ ‫فیلمنامه وی در ذهنم بود‪ .‬در انتخاب مسعود کرامتی هم بعد‬ ‫از انتخاب هاش��می به‌دنبال وی بودیم‪ .‬جن��س بازی وی را‬ ‫دوست دارم‪ .‬حکایت پرویز و سلیم را دوست داشتم؛ چرا که دو‬ ‫آدمی‌هستند که به دالیل مختلف به هم می‌رسند‪ .‬در کل این‬ ‫ارتباط را به سمت نوعی وسترن بردم‪».‬‬ ‫بازی بازیگران دیگر فیلم همچون مسعود کرامتی که‬ ‫موافقان و مخالفانی داشته‪ ،‬بازی ژاله صامتی که هرچند مانند‬ ‫دیگر نقش‌آفرینی‌هایش شده اما بیشتر طرفدار دارد تا مخالف‬ ‫و نیز برادر کارگردان فیلم در مجموع بازی‌های یکدستی را در‬ ‫این فیلم به‌نمایش گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫آیا ضدگلوله یک هجو است؟‬ ‫مسعودكرامتيعروسك‌گردان‪‌،‬بازيگر‪‌،‬كارگردانوغيره‪‌،‬در‬ ‫ضدگلولههمانلحنورفتارهميشگيبازي‌هايشرادارد‪ ،‬اما‬ ‫درنقشيكمجنونعاشقبازيهمسنگيداشتهاست‪.‬‬ ‫این فیلم در جشنواره فجر سال گذشته نامزد پنج رشته‬ ‫شد و توانس��ت دو جایزه را کس��ب کند‪ .‬مصطفی کیایی در‬ ‫پاس��خ به اظهارنظرهایی که «ضد‌گلول��ه» را فیلمی‌ هجو‬ ‫می‌دانند این‌گونه پاس��خ می‌ده��د که‪« :‬این فیل��م به هیچ‬ ‫عنوان هجو نیست و ما در این فیلم در هیچ صحنه‌ای شوخی‬ ‫اضافه‌ای نداشته‌ایم‪ .‬کس��انی که فیلم را سطحی می‌دانند با‬ ‫نگاهی س��طحی فیلم را دیده‌اند‪ ،‬در حالیکه «ضد‌گلوله» پر‬ ‫از موقعیت‌های طنز اس��ت که به هیچ وجه لودگی نیستند و‬ ‫در حقیقت لودگی به فضای خنداندن تماشاگر به هر قیمتی‬ ‫می‌گویند که در این فیلم اینگونه نیس��ت‪ .‬ضمن آنکه شاید‬ ‫به خاطر فضای جنگ باش��د ک��ه برخی این فیلم را‪ ،‬ش��بیه‬ ‫«اخراجی‌ها» و «لیلی با من اس��ت» می‌دانند‪ ،‬ولی این فیلم‬ ‫از نظر مضمون هیچ ش��باهتی ب��ه آن دو فیلم ن��دارد‪ .‬فرق‬ ‫«ضدگلوله» با فیلم «لیلی با من است» این است که در این‬ ‫فیلم کاراکتر اصلی به جبهه می‌رود تا کشته شود‪ .‬اما در لیلی‬ ‫با من است ش��خصیت اصلی می‌رود که کش��ته نشود‪ .‬این‬ ‫انگیزه‌ها باعث می‌شود تا س��یر درام فیلم از این نقطه شکل‬ ‫بگیرد‪ .‬زمانی که این فیلمنامه را می‌نوش��تم س��عی کردم تا‬ ‫فیلم‌های مشابه دیگر را رها کنم و فکرم به سراغ فیلم‌های‬ ‫دیگر نرود‪ .‬سعی کردم براساس موقعیتی که در داستان خودم‬ ‫طراحی شده‪ ،‬فیلمنامه را بنویسم‪ .‬معتقدم وقتی موقعیت کلی‬ ‫را طراحی می‌کنیم باید قصه خ��ود را بگوید و در این صورت‬ ‫است که فیلمنامه مستقل می‌شود‪ .‬تالش این بود که قصه‬ ‫را س ‌ر راست و درس��ت بگویم تا این فیلم به فیلم‌هایی با این‬ ‫موضوع گرایش پیدا نکند‪ .‬سعی کردیم تا صحنه‌های دهه ‪60‬‬ ‫را طبق ذهنیات خود نسبت به آن زمان بازسازی کنیم‪ .‬ریتم‬ ‫کندی که در فضای دهه ‪ 60‬در فیلم وجود دارد برای تلقین‬ ‫هر چه بیشتر این فضاست‪ ،‬اما در فضای جنگ سعی کرده‌ام‬ ‫ریتم‌ها را تند کنیم‪g ».‬‬ ‫‪67‬‬
‫دقیقا چه‌چیز‌هایی از فیلم حذف شده است؟‬ ‫‪ l‬یکس��ری دیالوگ‌ها و یک پالن بعد از جشنواره‬ ‫از فیلم حذف شد‪.‬‬ ‫قبل از جشنواره چطور؟‬ ‫‪ l‬قبل از جشنواره دقیقا یک س��کانس کامل را از‬ ‫فیلم در آوردند که به نظر خود من سکانس بسیار خوبی بود‪،‬‬ ‫‌اما خب تشخیص دادند که نباشد‪.‬‬ ‫اسم فیلم هم تغییر کرده است؟‬ ‫‪ l‬در ابتدا اسم فیلم «‌بزن بریم بهشت ‌» بود‪ ،‬اما بعد‬ ‫تغییر کرد و به همین عنوان «‌ضد گلوله»‌رسیدیم‪.‬‬ ‫انتقاد‌های�ی هس�ت ب�ه اینک�ه داس�تان فیل�م‬ ‫مش�ابه‌های زی�اد دیگری ه�م دارد‪ ‌،‬ع�ده‌ای از‬ ‫لیلی‌با‌م�ن اس�ت به‌عنوان س�لف ای�ن فیلم یاد‬ ‫می‌کنند‪ .‬چرا فضایی را انتخاب کردید که قبال هم‬ ‫تجربه شده بود؟‬ ‫‪ l‬احساس من این است که وقتی اعتقاد دارید که‬ ‫کاری درست اس��ت باید آن را انجام دهید‪.‬این فیلم سناریو‬ ‫دارد‪ ‌،‬توانایی جذب تماشاگر دارد و عام و خاصی که تا اینجا‬ ‫فیلم را دیده‌اند آن را دوست داشته‌اند‪.‬‬ ‫‌اما طرح شما یک طرح تجربه شده است‪...‬‬ ‫‪ l‬حاال چه اش��کالی دارد که یک سناریوي جنگی‬ ‫دیگر هم س��اخته ش��ود؟ وقت��ی قصه خوب باش��د ارزش‬ ‫سرمایه‌گذاری را دارد و این طرح و قصه خوب بود‪.‬‬ ‫با این وجود سرمایه‌گذاری روی یک طرح تجربه‬ ‫ش�ده‪ ،‬می‌تواند به نوعی خطر‌کردن باشد‪ .‬طرح‬ ‫قصه را چه کسی نوشته است؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬طرح قصه مال من است‪ .‬بعد آن را به آقاي کیایی‬ ‫دادم که بنویسد‪ ،‬انصافا هم خوب نوش��ت و من در نهایت‬ ‫نس��بت به کل کار حس خوبی دارم که امیدوارم همان‌طور‬ ‫که تا امروز خوب فروخته از این به بعد هم خوب بفروشد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫‪...‬و چرا این طرح را با کارگ�ردان تازه‌کاری مثل‬ ‫کیایی اجرا کردید؟‬ ‫گفت‌وگو با رضا رخشان‬ ‫‪3‬‬ ‫دوست دارم روي لبه تيغ راه بروم‬ ‫«‌ضد گلوله»‌فیلمی‌است که تا همین‌جا هم انتقاد‌های زیادی را به‌جان خریده است‌‪ .‬وقتی رویکرد طنز به فضای‬ ‫جنگ دیگر تازگی سال‌های قبل را ندارد‌‪ ،‬همین می‌شود که به ضد گلوله از یک طرف می‌گویند طرح تکراری دارد‪ ،‬یک‬ ‫گروه دیگر هم البته هس�تند که رويكرد و نتيجه‌گيري فيلم را توهين آميز مي دانند و از همان ابتدا صدای اعتراضشان‬ ‫بلند شده است‪ .‬با این حال رضا رخشان تهیه‌کننده فیلم از همه چیز راضی است و تاکید می‌کند که فروش فیلم روز به‬ ‫روز بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫در این وضعیت نامناسب اقتصاد و اکران‪‌،‬طبیعی‬ ‫است که اولین سوال از هر‌تهیه‌کننده‌ای ارزیابی‬ ‫فروش فیلمش باشد‪ .‬تا این جا از فروش راضی‬ ‫بودید؟‬ ‫‪ l‬فروش فیلم تا اینج��ا خوب ب��وده‪ ،‬از این جا به‬ ‫بعد را هم باید صبر کنیم و ببینیم ک��ه چه پیش می‌آید‪ .‬اما‬ ‫جمع‌بندی من تا این جا این است که هفته به هفته فروش‬ ‫بهتر می‌شود‪.‬‬ ‫اوضاع فروش شهرستان‌ها چه‌طور؟‬ ‫‪ l‬اکران شهرس��تان با فاصله از ته��ران به تازگی‬ ‫شروع شده‪‌،‬امیدوارم که در شهرستان هم خوب فروش کند‪.‬‬ ‫فروش جوابگوی هزینه‌ها بوده؟‬ ‫‪ l‬امیدواریم که باشد‪.‬‬ ‫در مجموع چقدر هزینه تولید شد؟‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ l‬در مجموع ‪ 600‬میلیون تومان تمام شد‪.‬‬ ‫این برای یک فیلم خصوصی ریس�ک نیس�ت؟‬ ‫کم پیش می‌آید ک�ه پروژه‌ه�ای دفاع‌مقدس را‬ ‫بخش خصوصی تهیه کند‪ .‬این پروژه‌ها معموال‬ ‫دولتی هستند‪...‬‬ ‫‪ l‬برای م��ن قصه مهم بود‪ .‬چون قصه را دوس��ت‬ ‫داش��تم فیلم را تهیه کردم و فکر هم می‌کنم که چیز خوبی‬ ‫از کار در آمده است‪.‬‬ ‫می‌گویند حجم اصالحیه‌هایی که به فیلم خورده‌‪،‬‬ ‫بخش زی�ادی از بار انتق�ادی و اجتماعی فیلم را‬ ‫برداشته‌‪ .‬در مجموع فیلم چقدر اصالحیه خورده؟‬ ‫‪ l‬خیل��ی نب��ود‪ ‌،‬ش��اید بش��ود گف��ت ک��ه حتی‬ ‫اصالحیه‌های کمی هم دامن ما را گرفته است‪ .‬در مجموع‬ ‫شاید به یک دقیقه هم نرسد‪.‬‬ ‫‪ l‬من و کیایی قبال هم با هم کار کرده بودیم‪ .‬فیلم‬ ‫«بعد از ظهر س��گی س��گی» کیای��ی را هم ق��رار بود من‬ ‫تهیه‌کنم‪ .‬حت��ی کار را هم با هم ش��روع کردی��م‪ ،‬اما بعد‬ ‫مشکالتی پیش‌آمد و تهیه فیلم را به جبران فیلم سپردیم‪،‬‬ ‫‌که البته خوب هم از کار در آمد و نتیجه راضی کننده بود‪.‬‬ ‫در مورد انتخاب بازیگر هم شما موثر بودید؟‬ ‫‪ l‬در مورد بازیگر‌ها هم با هم تعامل کردیم‪ ،‬باالخره‬ ‫چند نفر به س��لیقه من و چند نفر به سلیقه کیایی آمدند؛ اما‬ ‫در آن مورد هم تحمیل و اجب��اری در کار نبود‪ ،‬بلکه کاملا‬ ‫تعاملی بود‪.‬‬ ‫همچنان صحب�ت از ش�باهت‌های بس�یار زیاد‬ ‫طرح داستان شما و «داستان لیلی با من است»‬ ‫وجود دارد‪...‬‬ ‫‪ l‬البته صحب��ت در مورد ش��باهت ای��ن فیلم به‬ ‫فیلم‌های دیگری هم مطرح بوده است‪ ،‬خیلی هم زیاد گفته‬ ‫شده‪ ،‬اما من وقتی طرح را تهیه می‌کنم اصال به این چیز‌ها‬ ‫فکر نمی‌کردم‪ .‬جرق��ه‌ای به ذهن من زد که می‌توانس��ت‬ ‫در هر فضای دیگری هم اجرا شود‪.‬‬ ‫‌مثال در چه فضایی؟‬ ‫‪ l‬مثال می‌ش��د طرح را در یک فضاي پلیسی اجرا‬ ‫کرد‪ .‬ولی احساس کردیم که جنگ می‌تواند قدرت بیشتری‬ ‫به فیلم بدهد؛‌ ضمن اینکه همان جرقه‌ای هم که گفتم در‬ ‫فضای جنگ زده شد‪.‬‬ ‫چرا فضای جنگ؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬چرا فضای جنگ نه؟‬ ‫واقعیت این اس�ت ک�ه خیلی چیز‌ها را می‌ش�ود‬ ‫در فضای جنگی قرار داد که در فضای پلیسی هم‬ ‫می‌توان�د اتفاق بیفتد‪ .‬اصل ماجرا این اس�ت که‬ ‫قرار است یک نفر به سمت مرگ حرکت کند‌‪ ،‬حاال‬
‫این در هر‌فضایی می‌تواند اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‪ l‬اما یک سری حساسیت‌هایی روی جنگ و فضای‬ ‫جنگی وجود دارد که روی فضا‌های دیگر کم‌تر اس��ت‪ ‌،‬یا‬ ‫اصال وجود ندارد‪...‬‬ ‫نمی‌ش��ود این ط��ور فکر‌ه��ا را وارد کار ک��رد‪ .‬حتما‬ ‫حساسیت‌های بیش��تری روی فضای جنگی وجود دارد و‬ ‫این مساله قابل انکار هم نیست‪ ،‬اما این اخالق من است که‬ ‫دوست‌دارم روی لبه تیغ راه بروم‪.‬‬ ‫این کار را برای شما سخت‌تر می‌کند‪...‬‬ ‫‪ l‬کار را س��خت‌تر می‌کند‪ ،‬اما من از این س��ختی‬ ‫اس��تقبال می‌کنم‪ .‬دوس��ت دارم روی لبه تیغ راه‌بروم و در‬ ‫مورد فضا‌هایی که روی آنها حساسیت وجود دارد کار کنم‪.‬‬ ‫ولی عده‌ای هستند که فیلم را توهین به‌ارزش‌ها‬ ‫می‌دانند و این ناشی از همان حساسیت‌هاست‪...‬‬ ‫‪ l‬من هم این حرف‌ها را شنیده‌ام‪ ،‬اما اصال قبولش‬ ‫ندارم‪ .‬این فیلم بهترین فیلم جشنواره شده است‌‪ ،‬هنوز کسی‬ ‫را ندیده‌ام که از سالن س��ینما بیرون بیاید و بگوید که فیلم را‬ ‫دوست نداشته است‪ .‬همین که فیلم جایزه‌های زیادی گرفته‬ ‫و مردم هم از تماشای آن راضی هستند کافی است‪ .‬البته آن‬ ‫سکانس خیلی خوبی را که در انتهای فیلم بود‪‌،‬در آورده‌اند که‬ ‫اگر باقی می‌ماند رضایت مردم از فیلم باز هم بیشتر می‌شد‪.‬‬ ‫برخی هم گفته‌اند فیلم دفاع مقدس را زیر‌سوال‬ ‫برده است‪...‬‬ ‫‪ l‬مش��کل خاصی در این زمینه وجود نداشت‪ .‬من‬ ‫کال معتقدم ک��ه فیلم باید خودش بتواند بفروش��د‪.‬هر چند‬ ‫تبلیغات و پخش و مسائلی از این دست هم مهم هستند‪ ،‬اما‬ ‫فیلم باید خودش این ظرفیت را داشته باشد که بتواند گیشه‬ ‫را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫حاال فیلم توانسته است گیشه را به دست بیاورد؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬هنوز باید به فیلم فرصت داد تا‌خودش را به‬ ‫مخاطب بشناساند‪ .‬مدیر سینمای آزادی به من می‌گفت که‬ ‫در روز‌های اول اکران تنها با ‪ 15‬بلیت فروخته ش��ده انجام‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬اما حاال س��الن‌های اکران کاملا پر‌می‌شوند‪ .‬این‬ ‫یعنی فیلم کم کم خودش را به مخاطبش معرفی می‌کند و‬ ‫فروشی که در ابتدا کم بود‪‌،‬افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫صحبت‌هایی هم هست در مورد اینکه فیلم‌هایی‬ ‫که همزمان ب�ا کاله قرم�زی اکران ش�ده‌اند یا‬ ‫بعد از آن اکران خواهند ش�د ش�انس آورده‌اند‪،‬‬ ‫چون کاله‌قرمزی مردم را به س�ینما می‌کش�اند‬ ‫و این ب�رای فیلم‌ها یک موقعیت اس�ت که بهتر‬ ‫بفروشند‪...‬‬ ‫‪ l‬نمی‌شود از این به‌عنوان ش��انس یاد کرد‪ .‬ما نه‬ ‫می‌توانی��م بگوییم اکران همزمان با کاله‌قرمزی ش��انس‬ ‫است‪ ،‬نه می‌توانیم بگوییم این برای فیلم یک ضرر محسوب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ممکن بود که مثال فیلم را قبل از کاله‌قرمزی اکران‬ ‫کنند و بهتر بفروشد‪ ،‬ممکن هم بود که این اتفاق نیفتد‪ .‬در‬ ‫«ضدگلوله» بیش از انتظار‌ها بود‬ ‫بازي خوب بازيگران‬ ‫مسعود نجفی‬ ‫‪4‬‬ ‫کارگ��ردان «ضدگلوله» ت��ازه‌کار اس��ت‪ .‬باید بگویم‬ ‫به‌عنوان دومین کار کیایی انتظار چنین فیلمی‌را نداشتم‪ ،‬در‬ ‫واقع فیلم خیلی خوب از کار درآمده است‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از دالیلی که فیلم خ��ارج از انتظار‌ها بود‬ ‫همین داستان خیلی خوب و پرکشش فیلم باشد‪ .‬البته عده‌ای‬ ‫می‌گویند که داستان فیلم شباهت‌هایی با «لیلی با من است»‬ ‫دارد‪ ،‬اما من شخصا چنین تصوری ندارم‪.‬‬ ‫عالوه بر داستان خیلی خوبی که فیلم دارد‪ ،‬بازی‌های‬ ‫خیلی خوب از جمله بازی مهدی هاش��می هم جلب توجه‬ ‫می‌کند‪ .‬ش��نیده‌ام که قبل از دعوت از مهدی هاشمی برای‬ ‫این نقش‪ ،‬صحبت از رضا عطاران بوده است‪ .‬باید بگویم که‬ ‫به جز مهدی هاش��می هیچ کس دیگری نمی‌توانست این‬ ‫نقش را به این خوبی در بیاورد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین ویژگی فیلم این اس��ت که برخالف س��ایر‬ ‫کار‌هایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته می‌شود‪ ،‬پایان‌بندی‬ ‫این فیلم به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نبود و این یک نکته‬ ‫مثبت خیلی قوی برای این فیلم است‪.‬‬ ‫موسیقی فیلم هم از نقاط قوت است‪ ،‬وقتی فیلم را در‬ ‫جشنواره دیدم احساس کردم که موسیقی پایانی فیلم خیلی‬ ‫خوب معنی را منتقل می‌کرد‪ .‬البته ش��نیده‌ام که در نسخه‬ ‫نمایش عمومی موس��یقی پایانی فیلم تغییر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫امیدوارم که این تغییر ضربه‌ای به فیلم نزده باشد‪ .‬اما به هر‬ ‫حال اینکه پایان‌بندی فیلم شعاری و فرمایشی نیست نکته‬ ‫مثبتی است‪.‬‬ ‫همچنین باید بازی خیلی خوب ژاله صامتی در نقش‬ ‫همس��ر مهدی هاش��می را هم در نظر گرف��ت‪ .‬البته باقی‬ ‫بازيگران هم بسیار خوب ظاهر ش��ده‌اند‪ ،‬هم بازیگری که‬ ‫در نقش فرمانده بازی می‌کند‪ ،‬با‌وج��ود اینکه فکر می‌کنم‬ ‫بازیگر تازه‌کاری هم هست‪ ،‬نقش را خوب اجرا کرده و هم‬ ‫مسعود کرامتی که بعد از سال‌ها در یک فیلم سینمایی حاضر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مورد بازی‌ها باید قدرت بازیگران را در نظر گرفت‪،‬‬ ‫اما این هم نکته مثبتی است که کارگردان با وجود تازه‌کار و‬ ‫جوان بودن خیلی خوب از پس بازيگر‌ها برآمده است‪.‬‬ ‫اینها نش��ان می‌دهد ک��ه کیایی به‌رغ��م اینکه اولین‬ ‫حضور‌هایش را در فضای س��ینمایی تجربه می‌کند‪ ،‬قدرت‬ ‫یعنی اکران همزمان با کاله قرمزی روی‌گیش�ه‬ ‫شما تاثیرگذار نیست؟‬ ‫‪ l‬من این را قبول ندارم که بگویید اکران همزمان‬ ‫فیلم با کاله قرمزی خوب است یا بد‪ .‬دوست دارم اگر فیلم‬ ‫خوب اس��ت خودش بفروش��د و اگر خوب نیست خودش‬ ‫زمین بخورد‪.‬‬ ‫از شما خواسته شد که باتوجه به فضا راکد اکران‬ ‫فیلم را در این زمان اکران کنند؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬صرفا ی��ک اتفاق ب��ود‪ .‬گفتن��د همزمان با‬ ‫کاله‌قرمزی در اکران عید‌فطر ق��رار بگیرد و خوب همین‬ ‫اتفاق هم افتاد و البته یک مقداری هم این ایراد وارد است‬ ‫که اگر االن امکان اکران فراهم نمی‌شد دیگر زمان مناسبی‬ ‫برای اکران باقی‌نمی‌ماند‪.‬‬ ‫در مجموع از زمان اکران راضی هستید؟‬ ‫‪ l‬به هر حال زمان مناسبی بود‪‌،‬ما به خاطر هزینه‌ها‬ ‫اکران عید و تابستان را از دست‌دادیم و اگر حاال هم اکران‬ ‫نمی‌شد مشخص نیست که چه زمان دیگری برای اکران‬ ‫باقی‌می‌ماند‪.‬‬ ‫ظاهرا از همه چیز راضی هستید؟‬ ‫‪ l‬بله‪‌،‬امیدوارم که فیلم هم بتواند جایگاه خودش‬ ‫را به‌دست بیاورد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪142‬‬ ‫اعتراض‌ه�ای دیگ�ری ه�م هس�ت‪ ‌،‬ع�ده‌ای‬ ‫نوش�ته‌اند که فیل�م ش�ان روحانی�ت را در نظر‬ ‫از فضا‌های�ی ک�ه در اختیار اکران گذاشته‌ش�ده‬ ‫راضی هستید؟‬ ‫یعنی این همزمانی اکران‪...‬‬ ‫‪ l‬ه��ر اتفاق��ی ممک��ن ب��ود بیفت��د‪ .‬ممک��ن‬ ‫ب��ود زم��ان بهتری ب��رای اک��ران دراختی��ار م��ا بگذارند‬ ‫و فیل��م بهت��ر بفروش��د‪‌،‬ممک��ن ب��ود اک��ران عی��د‬ ‫را ب��ه م��ا بدهن��د و فیل��م رک��ورد بهت��ری در گیش��ه‬ ‫به دست بیاورد یا اینکه اکران تابس��تان را به ما می‌دادند و‬ ‫فیلم رکورد خوبی نمی‌زد‪ .‬به‌هر‌حال اینها چیز‌هایی نیست‬ ‫که بشود این طور در موردش اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬ببینید من این فیلم را دوس��ت دارم‪ ‌،‬بار‌ها آن را‬ ‫در سینما‌های مختلف و با آدم‌های مختلف دیده‌ام‪ .‬در همه‬ ‫اکران‌هایی که من حضور داش��ته‌ام مردم فیلم را دوس��ت‬ ‫داشته‌اند‪ ،‬خانواده دفاع مقدس هم فیلم را دوست داشته‌اند‪.‬‬ ‫تصور می‌کنم که بیشتر از من کسی این فیلم را ندیده است و‬ ‫در تمام اکران‌ها هم دیده‌ام که مردم راضی بوده‌اند‪.‬‬ ‫نگرفته است‪...‬‬ ‫‪ l‬اصال چنین چیزی را قبول ندارم‪ .‬فیلم اصال به‬ ‫فرياد گروهي توهين نکرده اس��ت‪ .‬همه چیز در فیلم وجود‬ ‫دارد‪ .‬تصور می‌کنم آنهایی که چنی��ن حرف‌هایی در مورد‬ ‫فیلم می‌زنند اصال آن را نفهمیده‌اند‪.‬‬ ‫هر صورت اکران نش��ان می‌دهد که فیلم باید خودش این‬ ‫ظرفیت و توانایی را داشته باشد که گیشه را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫هدایت بازیگران را دارد‪ ،‬چون با وجود قدرت بازیگران‪ ،‬نقش‬ ‫کارگردان هم خیلی موثر است‪.‬‬ ‫به غیر از بازی‌ها‪ ،‬صحنه‌ه��ای جنگی فیلم هم خیلی‬ ‫خوب از آب درآمده است‪ .‬در مجموع فیلم این قدرت را دارد‬ ‫که پیام خودش را خیلی کم‌رنگ و ظریف منتقل کند‪.‬‬ ‫اینکه فیلم ش��عارزده نیست نش��ان می‌دهد که دفاع‬ ‫مقدس و س��ینمای دفاع مقدس هنوز هم جای کار دارد‪ ،‬با‬ ‫وجود اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که فیلم ساختن در مورد‬ ‫دفاع مقدس به پایان رس��یده و حاال دیگر بای��د به زندگی‬ ‫رزمنده‌ها بعد از جنگ و تا دوران امروز پرداخته ش��ود‪ ،‬این‬ ‫فیلم به خوبی نش��ان داد که جنگ و س��ینمای جنگ هنوز‬ ‫جای کار دارد‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ری که بع��د از اکران عموم��ی این فیلمی‬ ‫‌در مورد آن صحبت شده‪ ،‬ش��ائبه توهین‌آمیز بودن فیلم به‬ ‫رزمندگان و دفاع مقدس است؛ باید تصریح کنم که به نظر‬ ‫من این فیلم اصال توهین‌آمیز نیست‪.‬‬ ‫سوال من این است که چرا عادت کرده‌ایم كه همه جا‬ ‫رزمندگان را یک عده انس��ان‌های خشک و رسمی معرفی‬ ‫کنیم‪ ،‬در صورتی که واقعا چنین چیزی نبوده اس��ت‪ ،‬به هر‬ ‫حال در میان رزمندگان هم آدم‌هایی خارج از کلیشه و فرم‬ ‫بوده‌اند و این فيلم به خوبی به آنها پرداخته است‪.‬‬ ‫«ضد‌گلول��ه» نش��ان داده ک��ه جن��گ و فض��ای‬ ‫درگیری‌های آن چقدر خوب می‌تواند آدم‌ها را متحول کند‪.‬‬ ‫در این فیلم می‌بینیم که ش��خصیت اصلی چطور در جریان‬ ‫اتفاقاتی که برایش رخ می‌دهد متحول می‌شود‪ .‬حاال شاید‬ ‫این تحول یک تح��ول کلی و عظیم نب��وده‪ ،‬اما به هر حال‬ ‫شخصیت اصلی فیلم تغییر کرده است‪ .‬این تغییر تحت تاثیر‬ ‫فضای جنگ بوده است‪g.‬‬ ‫‪69‬‬
‫ورزش‬ ‫باخت تاريخي‬ ‫ورزش‬ ‫از چاله به چاه‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫میلیاردرها حریف لبنان نشدند‬ ‫‪70‬‬
‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪1‬‬ ‫ورزش‬ ‫ش��اگردان کارلوس کی‌روش در سومین بازی مرحله‬ ‫نهایی راهیابی به جام‌جهان��ی برزیل یک رکورد جدید ثبت‬ ‫کردند؛ رکوردی که نه تنها به نفع فوتب��ال ایران نبود بلکه‬ ‫به‌ش��دت نگرانی‌ها در مورد این رشته ورزش��ی را افزایش‬ ‫داد‪ .‬تیم ایران در ادامه دور دوم از مرحله گروهی رقابت‌های‬ ‫مقدماتی جام‌جهان��ی ‪ ۲۰۱۴‬در منطقه آس��یا‪ ،‬مقابل لبنان‬ ‫شکست خورد‪ .‬اما نکته اصلی آنجا بود که این برای نخستین‬ ‫بار در تاریخ فوتبال ایران اس��ت که این تی��م مغلوب لبنان‬ ‫می‌شود و حتی گلی که در این رقابت دریافت شد اولین گل‬ ‫ملی لبنانی‌ها به ایران است‪ .‬در ترکیب ایران مهدی رحمتی‪،‬‬ ‫حسین ماهینی‪‌،‬هادی عقیلی‪ ،‬پژمان منتظری‪ ،‬پژمان نوری‬ ‫(‪ -۴۶‬احسان حاج‌صفی)‪ ،‬جواد نکونام‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬محمد‬ ‫نوری‪ ،‬محمدرضا خلعتبری (‪-۶۸‬محمد غالمی)‪ ،‬مس��عود‬ ‫شجاعی و کریم انصاری‌فرد (‪ -۴۶‬محمد قاضی) به میدان‬ ‫رفتند‪ .‬کارلوس کی‌روش در ش��رایطی از شجاعی استفاده‬ ‫کرد که پس از ماه‌ها مصدومیت‪ ،‬هنوز در بازی‌های رسمی‬ ‫برای باشگاهش به میدان نرفته است‪ .‬محمد نوری و کریم‬ ‫انصاری‌فرد هم در پرسپولیس نیمکت‌نشین هستند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬عملکرد سایر بازیکنان نیز چندان مطلوب‌تر از آنها نبود‪.‬‬ ‫بعد از چند حمله جسته و گریخته از دو تیم و در دقیقه‬ ‫‪ ۲۸‬بازی‪ ،‬این «روداعنت��ر» مدافع پیش‌تاخته لبناني بود که‬ ‫با استفاده از تعلل دفاع و اش��تباه رحمتی توانست اولین گل‬ ‫تاریخ فوتبال لبنان به ایران را به ثمر رساند‪ .‬بازیکنان ایران‬ ‫هم در ادامه مسابقه به نمایشی بدون برنامه و احساسی روی‬ ‫آوردند‪ .‬درگیری لفظی برخی بازیکنان از جمله علی کریمی‬ ‫‌با محمد نوری و سردرگمی‌در مقاطعی که ایران صاحب توپ‬ ‫می‌شد‪ ،‬حاکی از فقدان انسجام در زمین بود‪ .‬حمالتی که از‬ ‫جانب ایران در ادامه بازی صورت گرفت‪ ،‬منجر به فتح دروازه‬ ‫لبنان نشد و موقعیت‌های جواد نکونام و قاضی که جایگزین‬ ‫انصاری‌فرد شده بود هم از دس��ت رفت‪ .‬زمین‌خوردن‌های‬ ‫مکرر بازیکنان لبنان هم به کند شدن و توقف مداوم جریان‬ ‫بازی می‌انجامید‪ .‬البته در نیم��ه دوم فرصت‌های تیم ایران‬ ‫بیشتر بود اما یکبار هم دروازه لبنانی‌ها باز نشد و مدافعان این‬ ‫تیم در چند نوبت توپ را در آستانه ورود به دروازه دفع کردند‪.‬‬ ‫ایران با این شکست عالوه بر اینکه اولین باخت تاریخ‬ ‫خود مقابل لبنان را تجربه کرد‪ ،‬سه امتیاز حساس را از دست‬ ‫داد تا چهار امتیازی باقی بماند‪ .‬لبنان ه��م که تا قبل از این‬ ‫بازی فقط یک امتیاز داش��ت‪ ،‬حاال هم‌امتیاز ایران ش��ده‪.‬‬ ‫لبنانی‌ها قبل از بازی با ایران‪ ،‬در بیروت و دیداری دوستانه‬ ‫با سه گل مغلوب استرالیا شده بودند‪ .‬تیم ایران با این نتیجه‬ ‫کار خود را برای صعود به جام‌جهانی دشوار کرد‪ .‬داور بازی‬ ‫به پژمان نوری و محمد نوری از ایران کارت زرد نشان داد‪.‬‬ ‫عدم پخش زنده تلویزیونی مسابقه از صداوسیمای ایران هم‬ ‫موضوعی بود که به‌ش��دت بینندگان تلویزیونی را عصبانی‬ ‫کرد‪ ،‬البته شاید در مجموع باید گفت که آنها دیدن یک بازی‬ ‫اعصاب‌خرد کن را از دست دادند‪.‬‬ ‫در دیگر بازی این گروه‪ ،‬کره‌جنوبی در ازبکس��تان با‬ ‫نتیجه ‪ ۲-۲‬متوقف شد تا حاال ازبکس��تان هم با روحیه‌ای‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫‪72‬‬ ‫بهتر برای صعود به جام‌جهانی‪ ،‬به رقابت‌های خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫در جدول رده‌بندی‪ ،‬کره‌جنوبی با ‪ ۷‬امتیاز صدرنشین‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران‪ ،‬قطر و لبنان چهار امتیازی هس��تند که ایران‬ ‫با تفاضل گل بهتر در رده دوم ق��رار دارد‪ .‬ضمن اینکه لبنان‬ ‫هم یک بازی بیشتر انجام داده اس��ت‪ .‬در ادامه رقابت‌های‬ ‫این گ��روه‪ ،‬ای��ران روز‌ش��انزدهم اکتبر یعن��ی ‪ ۲۵‬مهر‪ ،‬در‬ ‫حس��اس‌ترین ب��ازی‌اش و در ورزش��گاه آزادی میزب��ان‬ ‫کره‌جنوبی اس��ت‪ .‬قطر هم در دوحه به مصاف ازبکس��تان‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫حاشیه‌های خود‌ساخته‬ ‫اما قبل از دیدار ایران و لبنان هم حاشیه‌های همیشگی‬ ‫برای تیم‌ملی فوتبال وجود داشت‪ .‬مهمترین موضوع تصمیم‬ ‫بازیکنان تیم‌ملی برای عدم‌مصاحبه با رسانه‌های گروهی‬ ‫بود‪ .‬این موضوع در دی��دار تدارکاتی ایران و اردن هم دیده‬ ‫شد؛ جایی که علی کریمی‌حتی حاضر نشد با دوربین صدا و‬ ‫سیما صحبت کند‪ .‬این تصمیم مدتی قبل و بعد از بازی‌های‬ ‫المپیک گرفته شد و بازیکنان فوتبال با اعالم اینکه رسانه‌ها‬ ‫به مصاحبه‌های آنان محتاج هس��تند و نه این بازیکنان به‬ ‫رس��انه‌ها‪ ،‬تصمیم گرفتند تا با خبرن��گاران صحبت نکنند‪.‬‬ ‫جالب آنکه این تصمیم مورد حمای��ت کارلوس کی‌روش‪،‬‬ ‫سرمربی تیم‌ملی هم قرار گرفت‪ .‬از سوی دیگر در حالی که‬ ‫بازیکنان مدعی بودند این تصمیم اختیاری است‪ ،‬اما خبر‌ها‬ ‫حکایت از آن داش��ت که بازیکنان بزرگ‌ت��ر تیم طوماری‬ ‫را جمع کرده و از ملی‌‌پوش��ان امضا گرفته‌اند تا با رسانه‌ها‬ ‫صحبت نکنند‪ .‬به ه��ر حال همزمان با رکورد‌ش��کنی‌ها و‬ ‫موفقیت‌های کاروان پ��ار المپیک ایران تی��م فوتبال هم‬ ‫رکورد‌شکنی کرد و با نخستین شکست تاریخ مقابل لبنان‬ ‫نشان داد این بازیکنان حق دارند تا این اندازه مغرور باشند و‬ ‫خود را تافته جدا‌بافته بدانند‪.‬‬ ‫ اینبار‪ ،‬خبرنگاران تحریم کردند!‬ ‫نمایندگان رس��انه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌ها و‬ ‫روزنامه‌ها که به لبنان رفته‌اند‪ ،‬با اجتناب از حضور در محل‬ ‫کنفرانس خبری از انجام گفت‌وگو با بازیکنان تیم‌ملی فوتبال‬ ‫ایران خودداری کردند‪ .‬در واقع بعد از بازی خبرنگاران حاضر‬ ‫نشدند به کنفرانس ذون بروند و تنها در اتاق نشست خبری‬ ‫برای صحبت‌های کی‌روش حاضر شدند‪.‬‬ ‫ فحاشی به کی‌روش‬ ‫فضای کنفرانس خبری کی‌روش هم بی‌حاشیه نبود‬ ‫و یکی از خبرنگاران لبنانی به کی‌روش فحاشی کرد و به او‬ ‫گفت‪« :‬خفه شو»‪ .‬این موضوع واکنش خبرنگاران ایرانی و‬ ‫جدال لفظی کی‌روش با او را در پی داش��ت و بر حاشیه‌های‬ ‫این بازی اضافه کرد‪ .‬ضمن آنکه بعد از پایان بازی خبر حضور‬ ‫تعدادی از بازیکنان در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی‬ ‫که به‌نوعی نشان‌دهنده بی‌تفاوتی آنها بود هم به‌شدت جلب‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫ سرانجام یک شایعه چند‌ساعته‬ ‫تنها ی��ک روز پس از ناکام��ی‌تیم‌ملی براب��ر لبنان‪،‬‬ ‫نزدیکان امیر قلعه‌نویی فرصت خوب��ی پیدا کردند تا باز هم‬ ‫در مانور رس��انه‌ای و تبلیغاتی‪ ،‬امیر قلعه‌نویی را جدی‌ترین‬ ‫گزینه جانشینی کی‌روش برشمرند‪ .‬وکیل سرمربی استقالل‬ ‫در تماس با چند خبرگزاری به آنها گفت که فدراسیون فوتبال‬ ‫مذاکراتی برای هدایت تیم‌ملی با امیر قلعه‌نویی داشته است‪.‬‬ ‫واکنش قلعه‌نوی��ی به این خبر نیز در ن��وع خود جالب توجه‬ ‫بود‪ .‬او نه تنها این خب��ر را تکذیب نکرد‪ ،‬بلک��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫«فعال در مورد این موضوع ح��رف نمی‌زنم»؛ اظهارنظری‬ ‫که بیش از پیش بازار ش��ایعه را به نف��ع وی داغ می‌کرد اما‬ ‫تنها چند ساعت طول نکشید که فدراس��یون فوتبال رسما‬ ‫در این م��ورد واکنش نش��ان داد و تاکید ک��رد که کارلوس‬ ‫کی‌روش ت��ا جام‌جهانی تیم‌ملی فوتبال ای��ران را همراهی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در بیانیه فدراس��یون فوتبال آمده‪ « :‬فدراسیون‬ ‫فوتبال قاطعان��ه از کارلوس ک��ی‌روش و کادر فنی تیم‌ملی‬ ‫فوتبال حمایت می‌کن��د‪ ».‬همچنین مدی��ر روابط عمومی‬ ‫فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب اظهار کرد‪« :‬فدراسیون‬ ‫به‌طور کامل از کارلوس کی‌روش‪ ،‬سرمربی تیم‌ملی حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬فدراس��یون فوتبال تا پایان جام جهانی با کی‌روش‬ ‫قرارداد دارد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬م��ا منتظریم که ک��ی‌روش و کادر فنی‬ ‫تیم‌ملی به ایران بازگردند تا نشس��تی با آنها داشته باشیم و‬ ‫درباره مس��ائل مختلف صحبت کنیم تا تصمیم بگیریم در‬ ‫آینده تیم‌ملی برای رس��یدن به موفقیت چه روندی را باید‬ ‫پیش بگی��رد‪ ».‬حس��ینی در ادامه گف��ت‪« :‬از طرف دیگر‬ ‫صحبت‌هایی که مبنی بر مذاکره فدراسیون فوتبال با برخی‬ ‫مربیان اس��ت را قویا تکذیب می‌کنیم‪ .‬در ضمن متاس��فانه‬ ‫برخی خبرنگاران لبنانی پس از ب��ازی ایران مقابل این تیم‬ ‫به کی‌روش توهین کرده‌اند‪ .‬مشخص است که رسانه‌های‬ ‫کشور جنبه برد را نداشته‌اند و فدراسیون هم ضمن تقبیح این‬ ‫عمل از طریق ‪ AFC‬این موضوع را دنبال می‌کند‪».‬‬ ‫این شایعه در حالی یک روز ذهن برخی رسانه‌ها را به‬ ‫خود مشغول کرد که برخی از رس��انه‌ها نیز با تكراري بودن‬ ‫چنین تاکتیک‌های تبلیغاتی‪ ،‬امی��ر قلعه‌نویی و نزدیکانش‬ ‫را سخت مورد انتقاد قرار دادند‪ .‬این ش��ایعه هر چه نداشت‬ ‫لطفش به برخی واکنش‌ها در مورد موضوع س��رمربیگری‬ ‫ی در مصاحبه‌ای تاکید کرد‬ ‫استقالل بود‪ ،‬وقتی پرویز مظلوم ‌‬ ‫که حاضر است در صورت جدایی قلعه‌نویی به استقالل بیاید‬ ‫و سرمربی آبی‌ها ش��ود‪ .‬وی گفت‪« :‬اگر استقالل پیشنهاد‬ ‫بدهد درباره‌اش فکر می‌کن��م‪ ».‬این اولین بار نیس��ت که‬ ‫موضوع س��رمربیگری قلعه‌نویی در تیم‌ملی مطرح می‌شود‬ ‫و فدراسیون فوتبال هم بالفاصله نسبت به آن موضع‌گیری‬ ‫می‌کند‪ .‬هر‌چند پیش از اینها یک بار نزدیکان وی در جوی‬ ‫رس��انه‌ای تاکید می‌کردند که امیر قرار است سرمربیگری‬ ‫پاختاکور ازبکستان را بر‌عهده بگیرد و مذاکرات جدی هم در‬ ‫این زمینه داشته است اما این خبر هم در آن مقطع از سوی‬ ‫باشگاه پاختاکور تکذیب شد‪g .‬‬
‫باید اختیارات کی‌روشکم شود‬ ‫آينده تيم ملي روشن نيست‬ ‫پرویز مظلومی ‪ /‬مربي فوتبال‬ ‫‪2‬‬ ‫ورزش‬ ‫کشور دیگری شده و با بستن قرارداد تیم‌ملی را رها می‌کند‬ ‫و به امارات می‌رود‪ .‬س��وال‌های بی‌جواب زی��ادی در مورد‬ ‫تیم‌ملی فوتبال ایران وجود دارد و من پیشنهاد می‌کنم در گام‬ ‫اول کمیته فنی تشکیل شده تا در مورد اتفاقاتی که در تیم‌ملی‬ ‫می‌افتد‪ ،‬بررسی دقیق صورت بگیرد‪ .‬هنوز وقت تیم‌ملی ایران‬ ‫تمام نشده است‪ .‬هنوز پنج بازی باقی مانده و تیم‌های دیگر‬ ‫هم امتیاز باالیی ندارند‪ .‬برای مثال تیم‌ملی قطر چهار امتیاز‬ ‫دارد‪ .‬ولی کره را باید از حاال تیم برنده بدانیم‪ .‬چرا که این تیم‬ ‫دو بازی خارج از خانه داشته و از این تعداد بازی هفت امتیاز‬ ‫کسب کرده است‪ .‬با برد عجیب تیم‌ملی لبنان‪ ،‬کی‌روش باید‬ ‫به خود بیاید و برای حل مشکالتی که ذکر شد فکری اساسی‬ ‫کند‪ ،‬در غیر این صورت ب��رای تیم‌ملی آینده خوبی پیش‌رو‬ ‫نخواهد بود‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫متاس��فانه هرچقدر در مورد تیم‌ملی فوتبال اظهارنظر‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬هی��چ فایده‌ای ندارد؛ چون گوش ش��نوایی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬امروز در ایران اختیار تمام و کمال تیم‌ملی به کی‌روش‬ ‫داده شده اس��ت‪ .‬نباید تا این حد از دستورات او پیروی شود‪.‬‬ ‫در هیچ کجای دنیا لیگ و جام‌حذف��ی را تعطیل نمی‌کنند‪.‬‬ ‫تیم‌ملی فوتبال ایران امروز از لحاظ کیفی با مشکالت بسیار‬ ‫زیادی مواجه اس��ت‪ .‬بازی با ازبکس��تان و قطر نمونه‌های‬ ‫اصلی در ای��ن زمینه بود‪ .‬در ب��ازی برابر قطر م��ا در مقابل‬ ‫‪ 10‬هزار نفر مس��اوی کردیم و بازی برابر لبنان هم از نظر‬ ‫من یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های تاریخ فوتبال ایران بود‪.‬‬ ‫ما در مقابل این تیم برابر تی��م رنکینگ ‪ 124‬بازی را واگذار‬ ‫کردیم‪ .‬این تیم حرفی برای گفتن نداشته و در فوتبال محلی‬ ‫از اعراب ندارد‪.‬‬ ‫بعد از ناکامی‌های قبلی‪ ،‬ما منتظر بودیم که کمیته فنی‬ ‫تشکیل شده و کارشناسان ایرانی نظر بدهند‪ .‬ولی آیا کمیته‬ ‫فنی تشکیل شد؟ آیا کی‌روش اجازه داد کسی در این مورد‬ ‫نظر فنی بدهد؟ کی‌روش به حرف هیچ‌کدام از کارشناسان‬ ‫ایرانی تواجه نداشته و کسی را در حد خود نمی‌داند‪ .‬کی‌روش‬ ‫تفکر مثبتی نس��بت به مربی��ان ایرانی نداش��ته و دائما هم‬ ‫جواب مربیان را می‌دهد و براب��ر آنها قرار می‌گیرد‪ ،‬در حالی‬ ‫که کارشناسان با هدف کمک به تیم‌ملی فوتبال اظهارنظر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫از تمام این موارد گذشته همه شاهد بازی تیم‌ملی ایران‬ ‫در برابر لبنان بودند‪ .‬در این بازی ما نه تاکتیک دیدیم و نه در‬ ‫تیم هماهنگی وجود داشت‪ .‬من به شخصه مخالف اردوهای‬ ‫طوالنی‌مدت و تعطیلی باش��گاه‌ها به خاطر تیم‌ملی فوتبال‬ ‫هستم‪ .‬این شرایط به درد فوتبال ایران نمی‌خورد‪ .‬کی‌روش‬ ‫توجهی به ش��رایط بازیکنان نداشته و لیست تیم‌ملی کاملا‬ ‫ایراد دارد‪ .‬او بازیکنان ناآماده یا ذخیره باشگاه‌ها را در لیست‬ ‫تیم‌ملی جای می‌دهد‪ .‬برای مثال در لیست کنونی تیم‌ملی‬ ‫می‌توانم به سه نفر اشاره کنم که دقیقا چنین شرایطی دارند‪.‬‬ ‫مثال مسعود شجاعی یکی از بازیکنان خوب تیم‌ملی ایران‬ ‫است‪ ،‬ولی امروز شرایطش وجود نداش��ت تا بعد از دو سال‬ ‫فیکس بازی کند‪ .‬این کار لطمه به تیم‌ملی و بازی شجاعی‬ ‫اس��ت‪ .‬بهترین تایم اس��تفاده از این بازیکن در این شرایط‬ ‫نیم‌ساعت است‪.‬‬ ‫کی‌روش دائما در تیم‌مل��ی نف��رات را تغییر می‌دهد‬ ‫و نتوانس��ته به ترکیب ثابتی برس��د‪ .‬او بارها و بارها ترکیب‬ ‫تیم‌ملی را عوض کرده است‪ .‬با این شرایط در تیم‌ملی آینده‬ ‫درخش��انی نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم موفقیت بزرگی با این‬ ‫مش��کالت عدیده امروز در انتظار ما باشد‪ .‬من این حرف‌ها‬ ‫را از روی دلسوزی می‌زنم و امیدوارم که به کسی برنخورد‬ ‫ولی باید این حقیقت را پذیرفت که برای موفقیت تیم‌ملی در‬ ‫درجه اول باید اختیارات کی‌روش کم شود‪ .‬او باید در حیطه‬ ‫اختیارات خود فعالیت کرده و نباید اختی��ارات تام و تمام به‬ ‫او داده ش��ود‪ .‬متاسفانه طبق سیاس��ت‌گذاری هیات‌رئیسه‬ ‫فدراس��یون فوتبال دس��ت او در هر زمینه‌ای که به فوتبال‬ ‫ایران مربوط می‌شود باز گذاشته ش��ده است‪ .‬با این شرایط‬ ‫من بعید می‌دانم تیم‌ملی ایران بتواند به مسابقات جام‌جهانی‬ ‫راه پیدا بکند‪.‬‬ ‫مشکل تیم‌ملی در چند نقطه جدی است‪ .‬برای مثال‬ ‫بدنس��از تیم‌ملی به‌دنبال قرارداد جدیدی که داش��ته راهی‬ ‫بدون شور و بدون هيجان‬ ‫چرا مردم به تيم ملي احساس خوبي ندارند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫امیر حاج‌رضایی‪/‬کارشناس فوتبال‬ ‫گرچه مربی در فوتبال رکن مهمی‌است‪ ،‬ولی همه چیز‬ ‫مربی نیست‪ .‬مسائلی مانند ارکان مدیریت‪ ،‬سرمایه‌گذاری و‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬ارکان گمشده فوتبال ایران هستند‪ .‬کی‌روش‬ ‫مربی بزرگی در س��طح فوتبال دنیاس��ت و مردم او را روی‬ ‫نیمک��ت تیم‌های افس��انه‌ای درجه یک دنی��ا دیده‌اند ولی‬ ‫بحثی که در اینجا مطرح است این که آیا مردم از عملکرد او‬ ‫در تیم‌ملی فوتبال ایران رضایت دارند؟ من تصور نمی‌کنم‬ ‫چنین باشد‪ .‬علت اینکه مردم با تیم‌ملی فوتبال ایران احساس‬ ‫راحتی نمی‌کنند‪ ،‬چند دلیل اصلی دارد‪ .‬در درجه اول خروجی‬ ‫تیم‌ملی فوتبال ایران از سال ‪ 2008‬بسیار ضعیف بوده است‪.‬‬ ‫تیم‌ملی فوتبال ایران در این مدت زمانی هیچ گونه موفقیتی‬ ‫نداشته‪ ،‬ما س��ال‌ها از راهیابی به المپیک بازمانده‌ایم‪ .‬مردم‬ ‫مدت‌هاست منتظر حضور تیم‌ملی فوتبال ایران در مسابقات‬ ‫جام‌جهانی هس��تند‪ .‬نتایجی که تیم‌ملی ایران کسب کرده‪،‬‬ ‫به هیچ‌وجه برای مردم قابل‌قبول نیست‪ .‬من دوست ندارم‬ ‫حرف‌های��ی را بر زبان بی��اورم که بوی ناامی��دی می‌دهد‪،‬‬ ‫ولی به‌عنوان ی��ک کارش��ناس و منتقد فوتب��ال باید همه‬ ‫واقعیت‌ها را مورد بررس��ی قرار بدهم‪ .‬نتایج تیم‌ملی نشان‬ ‫می‌دهد در این شرایط به س��ختی می‌توان آرزوی تیم‌ملی‬ ‫فوتبال برای حضور در جام‌جهانی را ب��رآورده کرد‪ .‬مردم از‬ ‫فوتبال حمایت نمی‌کنند چون نمی‌توانند با این رشته‌ای که‬ ‫هیچ‌گونه موفقیتی به دست نمی‌آورد همذات‌پنداری کنند‪ .‬در‬ ‫مسابقات المپیک دیدیم که در رشته‌های دیگر ورزشکاران‬ ‫با چه رش��ادتی به مدل طالی المپیک رس��یدند یا چند روز‬ ‫پیش تیم‌ملی والیبال ایران موفق شد به لیگ جهانی راه پیدا‬ ‫کند‪ .‬به همین دلیل تالش تیم‌ملی فوتبال در ش��رایطی که‬ ‫دستمزدها قابل مقایسه نیست برای مردم نتیجه‌ای نداشته و‬ ‫بدون جذابیت است‪ ،‬چون فوتبال کوچکترین شادی به مردم‬ ‫نمی‌بخشد‪.‬من بازی کره‌جنوبی و قطر را در دوحه از نزدیک‬ ‫تماشا کردم‪ .‬در این بازی نه تنها نتیجه بازی بلکه تمام ابعاد‬ ‫فنی‪ ،‬مالکیت توپ‪ ،‬خلق موقعیت و ایجاد فشار روی حریف‬ ‫کاملا یکطرفه و به س��ود کره‌ای‌ها بود‪.‬ام��ا در مورد بازی‬ ‫ایران و قطر‪ ،‬می‌توان گفت در این بازی ما شانس نداشتیم‬ ‫چون هیچ خطری را برای حریف خلق نکردیم‪ .‬بازی ایران‬ ‫کاملا راکد‪ ،‬آرام و در س��طح پایینی بود‪ .‬م��ن به جای مردم‬ ‫قضاوت نمی‌کنم‪ ،‬ولی چیزی که می‌بین��م نارضایتی تمام‬ ‫عالقه‌مندان به فوتبال است‪ .‬کی‌روش چند روز قبل در یکی‬ ‫از مصاحبه‌های مطبوعاتی‌اش عنوان کرده بود که س��طح‬ ‫کیفی بازیکنان ایرانی پایین اس��ت‪ .‬تا زمان��ی که او مربی‬ ‫تیم‌ملی است باید نظرش را محترم شمرد‪ .‬ولی او در تالش‬ ‫است تا با اضافه کردن بازیکنان دورگه تا حدودی سطح کیفی‬ ‫بازیکنان را باال ببرد‪ .‬هفت هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال‬ ‫گذش��ته و بازی‌ها هیچ هیجانی ندارد و حتی تماشای بازی‬ ‫مهمی‌مثل دربی بیشتر به یک شکنجه شبیه است‪.‬‬ ‫میلیاردها ری��ال هزینه در فوتب��ال در تیم‌هایی مانند‬ ‫استقالل و پرس��پولیس بدون خروجی است‪ .‬تیم ایران چند‬ ‫سال است که ستاره‌ای کشف نکرده است‪ .‬ستاره‌های ایرانی‬ ‫مانند کریم باقری‪ ،‬علی کریمی‌و مه��دی مهدوی‌کیا هم‬ ‫آخرین سال‌های بازی خود را می‌گذرانند‪ .‬لیگ ایران باید به‬ ‫تولید بازیکن برسد‪ .‬فوتبال ایران زاینده نیست‪ .‬نباید منتظر‬ ‫معجزه در فوتبال ایران باشیم‪ .‬فقط کار و تالش شبانه روزی‬ ‫مش��کالت را حل می‌کند و امیدوارم با هزینه‌های گزاف در‬ ‫سال‌های آینده شاهد یک خروجی خوب باشیم‪g .‬‬ ‫‪73‬‬
‫معماري‬ ‫كه ناگهان‬ ‫بي‌تفاوت شد‬ ‫چرا كارلوس كي‌روش تغيير كرد؟‬ ‫كارلوس كي‌روش كه با هياهوي‬ ‫فراوان سرمربيگري تيم ملي را قبول‬ ‫كرد‪‌،‬حاال تا حدود زيادي از شعارهاي‬ ‫روزهاي نخست خود فاصله گرفته‬ ‫است‪ .‬او فعال در قبال منتقدان بي‌تفاوتي‬ ‫پيشه كرده است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪4‬‬ ‫ميالد حجت‌االسالمي‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫فروردين ‪ 1390‬كه كارلوسكي‌روش هدايت تيم‌ملي‬ ‫فوتبال ايران را پذيرفت براي خانواده فوتبال اتفاقي بس��يار‬ ‫هيجان‌انگيز بود‪ .‬سرمربي اسبق تيم‌ملي پرتغال و رئال‌مادريد‬ ‫و البته دستيار الكس فرگوسن در منچس��تر‌يونايتد مرد اول‬ ‫تيم‌ملي ايران ش��ده بود و اين براي تيمي‌كه مي‌خواس��ت‬ ‫حضور در جام جهاني ‪ 2014‬برزيل را اس��تارت بزند‪ ،‬بس��يار‬ ‫رويايي بود‪ .‬اما در يك س��ال و اندي که از فعاليت اين مربي‬ ‫گذشته در روحيات و خلقيات او تغييرات زيادي پيش آمده و‬ ‫مرد پرتغالي به مرور از حرف‌ها‌ي آرماني خود فاصله گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اكنون منتق��دان او نگران آن هس��تند كه كي‌روش‬ ‫به‌جاي تحول فوتب��ال ايران خودش متحول ش��ده و ديگر‬ ‫آن هاله موفقيت روزهاي نخست دور سرش ديده نشود‪ .‬هر‬ ‫چند كه تيم‌ملي ايران همچنان با كي‌روش اميد زيادي براي‬ ‫حضور در جام‌جهاني دارد و زمان مناسبي براي قضاوت كردن‬ ‫نيست‪ ،‬اما آيا تنها خواسته فوتبال ايران از آوردن مربي چون‬ ‫كي‌روش‪ ،‬رفتن به جام جهاني بوده است؟ آيا همان اندازه كه‬ ‫خوليو والسكو توانس��ت روح تازه‌اي از موفقيت و حرفه‌اي‬ ‫ش��دن را به جان واليبال ايران بدمد‪ ،‬همت��اي پرتغالي او در‬ ‫تيم‌ملي فوتبال هم تاثيرگذار بوده است؟ حتي اگر تيم ايران‬ ‫با كي‌روش به جام‌جهاني برود‪ ،‬فرداي پس از رفتن اين مرد‬ ‫پرتغالي چه دستاورد ديگري غير از اين را مي‌توان از بركات‬ ‫حضور او در فوتبال ايران برشمرد؟ شايد براي يافتن پاسخ اين‬ ‫سوال‌ها ابتدا بايد به سراغ صورت‌مساله برويم؛ اينكه كي‌روش‬ ‫در اين يك‌س��ال و چند ماه چه بود و چه شد‪ ،‬چه گفت و چه‬ ‫مي‌خواست و اكنون چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد؟‬ ‫ او يك فرشته بود‬ ‫كي‌روش در مقام يك فرشته نجات به فوتبال ايران آمد‬ ‫و سوداي بزرگي در سر داشت‪ .‬او در نخستين نشست خبري از‬ ‫س ترابيان‪ ،‬نماينده فدراسيون فوتبال ايران‌‬ ‫روياهايي كه عبا ‌‬ ‫‪74‬‬ ‫ترسيم كرده بود سخن گفته و البته رويايي كه از قول فوتبال‬ ‫ايران به او گفته شد تنها رس��اندن ايران به جام جهاني بود و‬ ‫البته كي‌روش در آن زمان مسئوالنه اعالم كرد كه رسيدن‬ ‫به اين رويا آسان نخواهد بود‪ .‬كي‌روش در نخستين نشست‬ ‫خبري خود همچنين باشگاه‌ها‪ ،‬مربيان و رسانه‌ها را به ياري‬ ‫فراخواند و كمك آنها را در موفقيت تيم‌ملي ضروري عنوان‬ ‫كرد‪ ،‬جالب آنكه همين ي��اران كمكي به م��رور دركار او به‬ ‫نقاط تقابل و اختالف‌نظر تبديل شدند‪ .‬همچنين كي‌روش‬ ‫با تصميم خودش نظارت بر تيم‌ه��اي پايه را برعهده گرفت‬ ‫و به‌خصوص در مورد تيم اميد ك��ه براي راهيابي به المپيك‬ ‫تالش مي‌كرد‪ ،‬حسابي سنگ‌تمام گذاشت تا مشخص شود‬ ‫حتي اگر روياي فوتبال ايران هم نباشد او بدش نمي‌آيد كه‬ ‫منشا تحول و تاثيرگذاري در فوتبال كشورمان شود؛ نگاهي‬ ‫كه هر چه از كاركي‌روش در ايران گذشت و فشارها افزايش‬ ‫يافت از عمقش كاسته شد‪.‬‬ ‫ مي‌خواست متحول كند‪ ،‬متحول شد‬ ‫تنها يكي‪ ،‬دو هفته مانده به فاجعه حذف تيم اميد ايران‬ ‫به دليل اشتباه مبتديانه در بازي با عراق و در حالي كه كي‌روش‬ ‫ماه دوم كارش در ايران را پشت س��ر مي‌گذاشت‪ ،‬نخستين‬ ‫انتقاد سفت و سخت خود را از فدراس��يون انجام داد‪ .‬اردوي‬ ‫تيم اميد در اوكراين لغو شد تا كارلوس حسابي ناراحت شود و‬ ‫در آن مقطع بگويد‪ «:‬من آمده‌ام كه فوتبال ايران را دگرگون‬ ‫كنم و حاضر نيستم خودم عوض بشوم‪ .‬بنابراين اميدوارم اين‬ ‫اتفاقي كه افتاده است ديگر تكرار نشود‪ .‬ما بايد با هم كار كنيم‬ ‫و همه بايد در برنامه‌ه��اي تيم‌هاي ملي همكاري كنند‪ ».‬او‬ ‫وعده داد كه فوتبال ايران با نهاد آماتوري نمي‌تواند اين مربي‬ ‫حرفه‌اي را به زانو درآورد و او خواهد توانست غول بي‌خيالي و‬ ‫بي‌برنامگي فوتبال ما را شكست دهد‪ .‬اما اين روزها بسياري‬ ‫معتقدند كه كارلوس بزرگ هم خواسته يا ناخواسته در فوتبال‬ ‫ايران حل ش��ده و به اين نتيجه رس��يده كه وقتي خودشان‬ ‫نمي‌خواهند من بايد براي آنها چه كار كنم‪ .‬اما آيا اين فرآيند‬ ‫برآمده از بطن فوتبال ايران بود يا كي‌روش آنقدرها كه روياساز‬ ‫قوي بود در عمل توانمند نبود‪ .‬به اين موضوع خواهيم پرداخت‬ ‫اما پيش از آن عملكرد كي‌روش را در مرحله نخست راهيابي‬ ‫به دور نهايي جام‌جهاني بررسي مي‌كنيم‪.‬‬ ‫شجاع‌دل‬ ‫روزه��اي اولكارلوس ك��ي‌روش‪ ،‬روزه��اي خوب و‬ ‫اميدوار‌كنن��ده‌اي ب��ود‪ .‬تي��م اي��ران در مرحل��ه نخس��ت‬ ‫ت�لاش ب��راي راهيابي به ج��ام جهان��ي از پ��س اندونزي‬ ‫و بحري��ن به خوب��ي برآم��د‪ .‬برتري ب��ا ش��ش گل مقابل‬ ‫بحرين؛‌تيمي‌كه هم��واره گربه س��ياه فوتبال اي��ران بوده‬ ‫بس��يار دلچس��ب بود و اندونزي هم در دو ب��ازي هفت گل‬ ‫از ش��اگردان ك��ي‌روش درياف��ت ك��رد‪ .‬البت��ه تس��اوي‬ ‫يك‌‪‌-‬يك مقابل بحرين و توقف در دو بازي رفت و برگشت‬ ‫مقابل قطر كمي‌زنگ خطر را به صدا درآورد‪ .‬هرچند كه در‬ ‫بازي رفت مقابل قطر در دوحه‪ ،‬ايران به قول قطبي با دل‌شير‬ ‫بازي كرد و تس��اوي در بازي برگش��ت به نوعي به حساب‬ ‫تس��اهل بازيكنان تيم‌ملي براي حذف بحريني‌ها گذاش��ته‬ ‫شد‪‌.‬تركيب تيم ايران در بازي‌هاي اين مرحله كامال تهاجمي‬ ‫‌بود و بازي‌هاي قابل قبول همه را به كي‌روش اميدوار كرده‬ ‫بود‪ .‬اما كارلوس جديد در راه بود‪ .‬لغو بازي‌هاي تداركاتي منجر‬ ‫به مرخصي‌هاي طوالني مدت اين مربي شد و از سوي ديگر‬ ‫انتقادهاي او از شرايط فدراسيون فوتبال رنگ جدي‌تري به‬ ‫خود گرفت‪ .‬هر چن��د در زمان انتخابات فدراس��يون فوتبال‬ ‫به‌طور تلويحي از كفاشيان طرفداري كرد‪ ،‬اما مشخص بود‬ ‫كي‌روش از اوضاع ناراضي است‪ .‬يكي از نخستين قربانيان‬ ‫نارضايتي كي‌روش عباس‌ترابيان‪ ،‬سرپرست تيم‌ملي بود كه‬ ‫در جريان سفر به بحرين و اندونزي حسابي سرمربي تيم‌ملي‬ ‫را ناراضي كرد و در واقع همان نماينده‌اي كه پاي كي‌روش را‬ ‫به فوتبال ايران بازكرد خودش از سوي اين مربي بركنار شد‪ .‬در‬ ‫ادامه هم درگيري لفظي ميان كي‌روش و عزيزمحمدي باال‬ ‫گرفت‪ .‬به‌خصوص بعد از كنار رفتن عزيزمحمدي از فدراسيون‬
‫فوتبال و زماني كه او در مقام رئيس اتحاديه باشگاه‌ها عنوان‬ ‫كرد كه سرمربي تيم‌ملي در جريان تصميمات كنفدراسيون‬ ‫فوتبال آسيا براي تغيير برنامه‌هاي ليگ قهرمانان آسيا نيست‬ ‫كه اين موضوع واكنش شديدي را از سوي كي‌روش در پي‬ ‫داشت و او مدتي را به جنگ لفظي با عزيزمحمدي گذراند‪.‬‬ ‫ وارونگي‬ ‫ورزش‬ ‫ همه منتقدان كي‌روش‬ ‫همواره حلقه اتحاد مربيان وطني در مقابل مربي خارجي‬ ‫در فوتبال ايران پيوس��ته‌تر اس��ت و به نظر مي‌رسد به مرور‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫بي‌ترديد كارلوس كي‌روش در سال ‪ 91‬بسيار متفاوت از‬ ‫سال قبلش بود‪ .‬هرچند همچنان مرخصي رفتن‌هاي طوالني‬ ‫مدت ادامه داشت اما در برخي رفتارهاي او تغييرات بيشتري‬ ‫ديده مي‌ش��د‪ .‬او ديگر در مورد انتقادات س��كوت نمي‌كرد‪ ،‬با‬ ‫مطبوعات وارد چالش مي‌شد و بي‌پروا به همه چيز مي‌تاخت‪،‬‬ ‫از زمين كمپ گرفته تا ساير مس��ائل و به عنوان نمونه وقتي‬ ‫ديده مي‌شد كه كي‌روش با مدير باشگاهي چون فتح‌اهلل‌زاده‬ ‫ي شده يا وقتش را روي‬ ‫وارد كش��مكش طوالني مدت كالم ‌‬ ‫جدال با رس��انه‌ها و مصاحبه براي پاس��خ به مربيان مختلف‬ ‫مي‌گذارد‪ ،‬مشخص شد كه كي‌روش برخالف آرزويش تن به‬ ‫حاشيه‌هاي فوتبال ما داده است‪ .‬تيم ايران در نخستين بازي‬ ‫مرحله نهايي راهيابي به جام‌جهاني در خانه ازبكستان ميهمان‬ ‫بود‪ .‬در اين ديدار ديگر خبري از تيم جسور و تهاجمي‌كي‌روش‬ ‫نبود؛‌تركيبي جديد كه با خوش‌شانسي تمام بازي را با استفاده از‬ ‫غفلت بازيكنان ازبك‪ ،‬اشتباهات داوري و درخشش دروازه‌بان‬ ‫تيم‌ملي به سود خود خاتمه داد‪ .‬از همين جا بود كه انتقادها از‬ ‫تيم ايران آغاز شد‪ ،‬اما بازي ايران با قطر در تهران بود كه ديگر‬ ‫شبهه‌ها در مورد كارلوس كي‌روش را افزايش داد‪ .‬كي‌روش‬ ‫باز هم با‌تركيبي دگرگون به مصاف قط��ر رفت و دقيقا همان‬ ‫بازيكناني كه در بازي قبل ايران و قطر اين تيم را در آزادي به‬ ‫زحمت انداخته بودند اين بار از سوي او نيمكت‌نشين شدند و‬ ‫بعد از آن هم يك مرخصي طوالني‌مدت ديگر براي كي‌روش‪.‬‬ ‫چه بر سر اين مربي و تيمش آمده؟ اين سوال نگران‌كننده‌اي‬ ‫است كه هنوز باقي مانده است‪ .‬ورود مربيان و بازيكنان پرتغالي‬ ‫به فوتبال ايران هم يكي از حاش��يه‌هايي بود كه در مورد مرد‬ ‫پرتغالي مطرح شد و او هم در اين باره‌ترجيح داد سكوت كند‪.‬‬ ‫ائتالف تازه‌اي از منتقدان و مخالف��ان در ميان فوتبالی‌های‬ ‫ايران شكل گرفته است‪ ،‬اما نبايد فراموش كرد كه هر كدام از‬ ‫اين مخالفان يا منتقدان خود زاويه نگاه متفاوتي دارند‪ .‬مسلما‬ ‫نمي‌شود اس��م از مخالفت آورد و يادي از محمد مايلي‌كهن‬ ‫نكرد كه البت��ه او كال با مربي خارجي مخالف اس��ت و فرقي‬ ‫نمي‌كند كه اين مرب��ي مصطفي دنيزلي باش��د يا كارلوس‬ ‫كي‌روش‪ .‬بعد از دو بازي نخست ايران در مرحله نهايي راهيابي‬ ‫به جام‌جهاني برزيل مقابل ازبكستان و قطر كه اتفاقا همزمان با‬ ‫ناكامي‌تيم‌ملي واليبال در رسيدن به المپيك‪ 2012‬بود‪ ،‬محمد‬ ‫مايلي‌كهن به شدت هم كي‌روش و هم والسكو را مورد تهاجم‬ ‫قرار داد‪ .‬او مسئوالن ورزش را به اهمال در زمان عقد قرارداد‬ ‫با مربيان خارجي متهم كرد و از كفاشيان پرسيد‪« :‬چه معني‬ ‫دارد كه كي‌روش بعد از بازي‌هاي مرحله نخس��ت انتخابي‬ ‫جام‌جهاني ‪ 60‬روز تمام به مرخصي رفته و حتي جواب تلفن‬ ‫كفاشيان را هم نداده است‪ ».‬او معتقد است عيار كي‌روش در‬ ‫دو بازي ايران مقابل ازبكستان و قطر واضح شده‪ ،‬اما رسانه‌ها‬ ‫و منتقدان فقط چون اين مربي خارجي و اس��مش كي‌روش‬ ‫است با او مدارا مي‌كنند‪ ،‬در حالي كه اگر مربي ايراني بود‪ ،‬معلوم‬ ‫نبود چه باليي س��ر او مي‌آوردند‪ ».‬گروهي ديگر از منتقدان‬ ‫كي‌روش كال با برنامه‌ريزي‌هاي او مشكل دارند‪ .‬يكي از اين‬ ‫منتقدان كه البته اكنون ديگر كي‌روش از انتقادهايش خالص‬ ‫شده‪ ،‬پرويز مظلومي‌بود كه در زمان هدايت تيم استقالل يكي‬ ‫از ايراد‌گيران درجه يك سرمربي تيم‌ملي بود و در زمان هيچ‬ ‫اردويي نبود كه داد انتقاد سر ندهد‪ .‬او معتقد بود كه برنامه‌ريزي‬ ‫كي‌روش به‌خصوص براي تشكيل اردوها و بازي‌هاي دوستانه‬ ‫مناسب نيس��ت و بازيكنان را فرس��وده مي‌كند‪ .‬البته جدايي‬ ‫ي هم به معناي پايان انتقادات او نيس��ت و پرويز‌خان‬ ‫مظلوم ‌‬ ‫در آس��تانه بازي ايران و لبنان بار ديگر تاكيد كرد كه تيم‌ملي‬ ‫تحت هدايت كي‌روش انتظارات را برآورده نكرده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫خب از بخت كي‌روش اكنون نيمكت استقالل در اختيار امير‬ ‫قلعه‌نويي اس��ت كه اتفاقا به حمايت از كي‌روش اعتقاد دارد‪.‬‬ ‫البته اين موافقت قلعه‌نويي هم طبق معمول در تزهاي خود‬ ‫او خالصه مي‌شود و دليلش آن است كه قلعه نويي مي‌خواهد‬ ‫اثبات كند رسانه‌ها هميشه كارشان انتقاد است و فرق نمي‌كند‬ ‫كه قلعه‌نويي سرمربي تيم‌ملي باشد يا كي‌روش‪ .‬قلعه‌نويي و‬ ‫اس��تقالل اين فصل هم منتقدان كمي‌ندارند و او در واقع در‬ ‫سايه حمايت از كي‌روش مي‌خواهد بگويد عده‌اي هستند كه‬ ‫كارشان فقط انتقاد است‪ .‬از سوي ديگر منتقداني هستند كه‬ ‫در اصل معتقدند كي‌روش به درد فوتبال وطني نمي‌خورد‪ ،‬اما‬ ‫مشكل را از اين مربي نمي‌دانند‪ ،‬بلكه باور دارند ساختار فوتبال‬ ‫ايران قابلي��ت كار به چنين مربياني نمي‌ده��د‪ .‬مانند خداداد‬ ‫عزيزي كه مي‌گويد‪« :‬من مخالف حضور كي‌روش نيستم‪ ،‬اما‬ ‫مي‌گويم در فوتبال ايران بايد به مربي مثل كي‌روش پنج سال‬ ‫زمان داد‪ .‬او با وضعيت فعلي نمي‌تواند در فوتبال ايران موفق‬ ‫ش��ود‪ ،‬هرچند اعتقاد دارم اكنون وقت انتقاد نيس��ت و ايران‬ ‫مي‌تواند به جام جهاني برود‪».‬‬ ‫علي دايي هم با خداداد هم‌فكر اس��ت و اعتقاد دارد با‬ ‫وضع فعلي فوتبال ايران ك��ي‌روش بهتر از اين نمي‌تواند كار‬ ‫كند‪ .‬او هنوز ه��م از اتفاقاتي كه در زم��ان مربيگري‌اش در‬ ‫تيم‌ملي رخ داده مي‌گويد‪« :‬فدراس��يون م��ا براي بازي‌هاي‬ ‫تيم‌ملي نمي‌توان��د هماهنگي خوبي انجام ده��د و امكانات‬ ‫الزم را در اختي��ار كي‌روش بگ��ذارد‪ ،‬مش��كل از اين مربي‬ ‫نيس��ت بلكه مش��كل از مديريت فوتب��ال ايران اس��ت‪».‬‬ ‫در اين ميان نظر ديگري هم وجود دارد و آن هم نكته‌اي است‬ ‫كه در همين گزارش به آن اشاره شد‪ ،‬يعني تغيير شخصيت خود‬ ‫كي‌روش تحت تاثير فوتبال ايران كه به تازگي عبداهلل ويسي‪،‬‬ ‫سرمربي تيم پيكان هم به آن اشاره كرده و گفته‪« :‬كي‌روش در‬ ‫روزهاي اول كه به ايران آمده بود‪ ،‬طور ديگري رفتار مي‌كرد‬ ‫اما بعدها تغيير كرد و ديد كه چقدر توقعات باالست‪ .‬به نظرم‬ ‫كي‌روش برخالف روزهاي آغاز كارش محتاط و دست به عصا‬ ‫شده و‌ترس دارد‪ .‬اين مساله از تعويض‌هاي او و نحوه انتخاب‬ ‫بازيكنانش مشخص اس��ت‪ ».‬با اين حال ويسي هم معتقد‬ ‫است كه بايد به كي‌روش زمان داد تا او به مرور بازيكنان نامي‌‬ ‫تيم‌ملي را كنار گذاشته و نفرات با‌انگيزه را براي آينده جايگزين‬ ‫كند‪ .‬اما واقعا كي‌روش تغيير كرده است؟ اگر ديدگاه منتقدان‬ ‫بين‌المللي كي‌روش را مشاهده كنيم اين بار متوجه مي‌شويم‬ ‫كه اين مربي در زمان هدايت تيم‌ملي پرتغال هم به احتياط‬ ‫بيش از اندازه متهم بود و اتفاقا ژوزه‪ ،‬مربي فعلي پرسپوليس‬ ‫دقيقا يكي از منتقدان او در همين زمينه بود‪ .‬ژوزه و همفكرانش‬ ‫معتقد بودند كه كي‌روش مهمترين قابليت تيم تكنيكي پرتغال‬ ‫يعني سرعت تيم را گرفته و با بازي محتاطانه به‌اصطالح تيم‬ ‫را خفه كرده است‪ .‬به هر صورت كي‌روش همچنان كار خود‬ ‫را با وجود اين انتقادها پيش مي‌برد و اكنون بايد منتظر جدال‬ ‫چهارم تيم او مقابل كره جنوبي ماند‪g.‬‬ ‫رابطه مكانيكي كي‌روش با فوتبال ايران‬ ‫فاصلهگرفتنمردمازفوتباليست‌هايپولدار‬ ‫‪5‬‬ ‫بهمن فروتن‪ /‬کارشناس فوتبال‬ ‫کم ش��دن محبوبیت تیم‌ملی ایران در سال‌های اخیر‬ ‫یک مساله کاملا روانی اس��ت‪ .‬نه تنها در ایران بلکه در تمام‬ ‫دنیا مرسوم اس��ت که مردم افراد پولدار و متمول و کسانی را‬ ‫که در سطحی باالتر از جامعه قرار دارند‪ ،‬دوست ندارند‪ .‬دقیقا‬ ‫چنین مساله‌ای با گذشت زمان و پولدار شدن بازیکنان فوتبال‬ ‫در این رشته دیده می‌شود‪ .‬برای مثال در فوتبال امروز جهان و‬ ‫حتی ایران بازیکنان درآمدهای بیشتری نسبت به مردم عادی‬ ‫جامعه دارند‪ .‬این در حالی است که در سالیان دور فوتبالیست‌ها‬ ‫قش��ر فقیر جامعه بودند و به همین دلیل مردم آنها را دوست‬ ‫داشتند‪ .‬در دنیای پسامدرن امروز دیگر فوتبالیست‌های متمول‬ ‫مورد عالقه مردم عادی جامعه نیس��تند‪ .‬کی‌روش در فوتبال‬ ‫ایران سیس��تم‌های مختلفی را در پیش گرفت‪ .‬او تالشکرد‬ ‫فوتبال ایران را متحولکند و بارها سیس��تمش را عوض کرد‬ ‫یا به جذب بازیکنان دورگه ایرانی خارج از کش��ور روی آورد‪،‬‬ ‫ولی هنوز نتوانسته نتیجه‌ای که مد‌نظرش است را در فوتبال‬ ‫ایران به دست بیاورد‪ .‬به نظر من فوتبال ایران برای یک مربی‬ ‫بزرگ مثل کی‌روش کوچک است‪ .‬من احساس می‌کنم رابطه‬ ‫کی‌روش با فوتبال یک رابطه کاملا مکانیکی بوده و هیچ رابطه‬ ‫احساسی برقرار نیس��ت‪ .‬اگر قرار بود کی‌روش به فرض یک‬ ‫کار اقتصادی انجام داده و ب��رای مثال لوله‌های نفت را به‌هم‬ ‫بچسباند جنس کار محکم بوده و بعد از پایان کار هم همه از او‬ ‫متشکر بودند‪ .‬ولی نباید فراموش کرد که فوتبال در عین اینکه‬ ‫یک ورزش خشن و محکم است‪ ،‬بعد روانی باالیی داشته و یک‬ ‫ورزش کاملا احساسی اس��ت‪ ،‬چون افراد با آنها ارتباط برقرار‬ ‫می‌کنند‪ .‬کی‌روش در فوتبال ایران کاملا بدون عاطفه رفتار‬ ‫می‌کند‪ .‬او پول خوبی از فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده‬ ‫و در ازای آن پول هم براس��اس قراردادی که داشته کاری را‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬ولی در کنار آن نتوانسته با مردم ایران هیچ گونه‬ ‫ارتباطی برقرار بکند‪ .‬مردم ایران صرفا به مربی بزرگی چون‬ ‫کی‌روش احترام می‌گذارند‪ ،‬چرا که او تجربه حضور در تیم‌های‬ ‫بزرگی مانند تیم‌ملی پرتغال‪ ،‬منچستر‌یونایتد و رئال‌مادرید را‬ ‫داش��ته‪ ،‬ولی من با برنامه‌هایی که از این مربی دیده‌ام تصور‬ ‫نمی‌کنم مدت زمان زیادی را در ایران‌بماند‪ .‬اگر کی‌روش قصد‬ ‫حضور بلند‌مدت در ایران را داش��ت‪ ،‬به‌گونه دیگری برخورد‬ ‫می‌کرد‪ .‬برای مثال تجربیات بلند‌م��دت او در تیم‌های درجه‬ ‫یک دنیا کالس درسی برای مربیان ایرانی است‪ .‬باید‌ترتیبی‬ ‫اتخاذ می‌شد تا این مربی در طول سال‌ها حضور خود در ایران‬ ‫بتواند با مربیان ایرانی ارتباط برقرار کرده و آنها را آموزش بدهد‬ ‫ولی او هیچ تالشی در این زمینه نمی‌کند‪ .‬از نظر من کی‌روش‬ ‫یک مربی حرفه‌ای است که فقط برای کسب درآمد به ایران‬ ‫آمده اس��ت‪ .‬او مربی قهاری است که حساب‌شده عمل کرده‬ ‫و می‌خواهد در مدت زمان حضور خ��ود در ایران درآمد خوبی‬ ‫داشته باشد‪ .‬من دقیقا از مبلغ قرارداد او خبر ندارم‪ ،‬ولی بدون‬ ‫شک او با چهار یا پنج میلیارد پول به نسبت پولی که گرفته برای‬ ‫ما موفقیت کسب نکرده است‪.‬‬ ‫من به ش��خصه یکی از مربیانی بودم ک��ه از او حمایت‬ ‫می‌کردم‪ ،‬ولی با دیدن عملکرد و مناسب نبودن او برای ایران‬ ‫امروز یکی از بزرگترین منتقدان این مربی هستم‪ .‬او در ازای‬ ‫پول عظیمی‌که از فوتبال ایران گرفته‪ ،‬فوتبال خوبی به ما ارائه‬ ‫نداده است‪ .‬این قرارداد برای او فقط یک معامله بوده که بدون‬ ‫شک ایران ضرر کرده اس��ت‪ .‬در هر حال من تنها آرزویی که‬ ‫برای تیم‌ملی ایران دارم حضور در جام‌‌جهانی است‪g.‬‬ ‫‪75‬‬
‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫‪76‬‬
‫باخت به لبنان کاملا قابل پیش‌بینی بود‬ ‫تبعات نبود همدلي و رفاقت در تيم ملي‬ ‫حسین فرکی ‪ /‬مربي فوتبال‬ ‫‪6‬‬ ‫پیروزی لبنان به دلیل قدرت لبنان نبود‪ ،‬بلکه به خاطر‬ ‫عملکرد ضعیف تیم‌ملی ایران بود‪ .‬باتوجه به شرایط تیم‌ملی‬ ‫فوتبال و نتایجی که به دست می‌آید می‌توان به راحتی متوجه‬ ‫شد که تمرکز کی‌روش در تیم‌ملی برهم خورده است‪ .‬این‬ ‫عدم‌تمرکز باعث تصمیماتی گرفته شود که به نفع تیم‌ملی‬ ‫فوتبال نیس��ت‪ .‬بهترین ضرب‌المثل برای تیم‌ملی فوتبال‬ ‫ایران «از ماس��ت که برماست» اس��ت‪ .‬ما خودمان فضایی‬ ‫به کی‌روش دادیم که در نهایت اینطور نتیجه بگیرد‪ .‬وقتی‬ ‫سرمربی تیم‌ملی تمرکز خود را روی تعطیل کردن جام‌حذفی‪،‬‬ ‫لیگ ایران و‪ ...‬می‌گذارد بنابراین نمی‌تواند روی بازیکنانش‬ ‫در تیم‌ملی فوتبال تمرکز کند‪ .‬من به جرأت می‌توانم بگویم‬ ‫که باخت ایران با این حاشیه‌س��ازی‌های قب��ل از آن برابر‬ ‫تیم‌ملی لبنان کاملا قاب��ل پیش‌بینی بود‪ .‬م��ن در بازی با‬ ‫اردن هم کاملا متوجه شدم که تیم‌ملی فوتبال ایران دیگر‬ ‫تیم گذشته نیست‪ .‬در این تیم ش��ادابی و نشاط و همدلی و‬ ‫رفاقت وجود ندارد‪.‬‬ ‫علت اصلی موفق نش��دن تیم‌ملی فوتب��ال هم دقیقا‬ ‫همین مساله است‪ .‬تا زمانی که تیم‌ملی فوتبال مانند گذشته‬ ‫تیمی با‌نش��اط نباش��د که درآن بازیکنان همه با هم رابطه‬ ‫نزدیک داشته باشند‪ ،‬نمی‌توانیم شاهد بهبود شرایط تیم‌ملی‬ ‫فوتبال باشیم‪ .‬مسئوالن فوتبال باید با دقت مشکالت فوتبال‬ ‫را ریشه‌یابی کنند و منتظر کی‌روش نباشند تا شرایط تیم‌ملی‬ ‫فوتبال را با نظر خود با هر تغییری که مدنظرش است‪ ،‬عوض‬ ‫کند‪ .‬این اقدام��ات و دوری بازیکنان از هم باعث می‌ش��ود‬ ‫تیم‌ملی تیمی بی‌روحیه و مرده باشد و در میادین بین‌المللی‬ ‫هم نتیجه‌ای نگیرد‪ .‬اگ��ر ما از حاال از مش��کالت تیم‌ملی‬ ‫فوتبال جلوگیری نکنیم در دور برگش��ت بازی‌ها با حریفان‬ ‫سخت‌تری مواجه می‌شویم و نمی‌توانیم به موفقیت برسیم‪.‬‬ ‫در غیر این صورت با این شرایط کنونی نباید هیچ انتظاری‬ ‫از تیم‌ملی داشت‪.‬‬ ‫راه‌ح��ل مش��کالت کنونی تیم‌مل��ی فوتب��ال وفاق‬ ‫كريم اعظمي‬ ‫‪7‬‬ ‫علیرضا مرزبان چند س��الی اس��ت که در کنار زالتکو‬ ‫کرانچار با ای��ن مربی کروات هم��کاری می‌کن��د‪ .‬او که در‬ ‫تیم‌ملی صربس��تان و مونته‌نگرو هم در کنار کرانچار بود در‬ ‫مورد تیم‌ملی ایران و مش��کالتی که در این تی��م وجود دارد‬ ‫حرف‌های جالبی می‌زند‪ .‬او معتقد است که‬ ‫مشکل تیم‌ملیکارلوسکی‌روش نیست ولی‬ ‫یکی از مش��کالت اصلی این تیم دستیاران‬ ‫این مربی پرتغالی هستند که نمی‌توانند به‬ ‫او کمک کنند‪.‬‬ ‫مرزبان حرف‌های��ش را اینگونه آغاز‬ ‫می‌کند‪« :‬به نظر من بحث اصلی کی‌روش‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه دستیاران او هستند که نمی‌توانند‬ ‫به این مربی کمک کنند و در واقع نقشی در‬ ‫تیم‌ملی ندارند‪ .‬آنها نمی‌توانند تفکرات این‬ ‫مربی را به بازیکنان القا کنند و این در حالی‬ ‫است که دستیاران یک سرمربی نقش مهمی‬ ‫‌در یک تیم دارند‪ .‬آنها باید با بازیکنان ارتباط‬ ‫قوی داش��ته باش��ند‪ ،‬روی بازی‌های لیگ‬ ‫و عملکرد بازیکنان اش��راف کامل داش��ته‬ ‫باشند و در انتقال حرف‌ها و تفکرات سرمربی‬ ‫تبحر داشته باش��ند‪ ،‬ولی در تیم‌ملی اینطور‬ ‫نیست‪ .‬دیگر االن هیچ تیمی در آسیا از ایران‬ ‫نمی‌ترسد‪ ،‬ولی ما باید گام‌های بلندی برداریم‬ ‫و ش��هامت داشته باش��یم‪ ،‬اگر یک پرنده از‬ ‫مترسک بترسد مطمئنا از گرس��نگی می‌میرد‪ .‬ما باید کاری‬ ‫کنیم تا همه به تیم‌ملی ایران احترام بگذارند و دیگر مسائلی‬ ‫مثل احتیاط و محافظه‌کاری را کنار بگذاریم‪».‬‬ ‫مرزبان در پاس��خ به این س��وال که چرا تیم ما حتی با‬ ‫کارلوس کی‌روش هم تغیی��ر نکرده‪ ،‬می‌گوید‪« :‬م��ا باید از‬ ‫لحاظ ساختاری یکسری تغییرات داشته باشیم‪ .‬فوتبال ایران‬ ‫بازیکنان بسیار خوب و باکیفیتی دارد‪ ،‬ولی فکر می‌کنم در مورد‬ ‫معیار انتخاب بازیکنان تیم‌ملی نکات مبهمی‌وجود دارد که باید‬ ‫برای سرمربی روشن شود‪ .‬به‌عنوان مثال تیم‌هایی مثل بارسلونا‬ ‫و رئال‌مادرید براساس سیستمی‌که در تیم و باشگاه حاکم است‬ ‫بازیکن جذب می‌کنند و ج��ذب بازیکن جدید برای آنها یک‬ ‫مثلث شماره‪142‬‬ ‫گفت‌وگوباعليرضامرزباندربارهمربيگريكي‌روش‬ ‫معیار روشن و شفاف دارد‪ .‬فکر می‌کنم در این مورد باید بیشتر‬ ‫توضیح بدهم‪ ».‬او ادامه می‌دهد‪« :‬من فکر می‌کنم تیم‌ملی در‬ ‫معیار انتخاب بازیکنان مشکل دارد‪ .‬ما یا باید براساس سیستم‬ ‫و تاکتیکی که با آن بازی می‌کنیم بازیکنان را انتخاب کنیم یا‬ ‫اینکه بازیکنان آماده را انتخاب کنیم و بر این اساس و باتوجه‬ ‫به داشته‌هایمان‪ ،‬تاکتیک و استراتژی تیم را مشخص کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه هنوز مشخص نیست که معیار انتخاب چگونه و بر چه‬ ‫اساسی است و این موضوع نوعی سردرگمی‌به وجود می‌آورد و‬ ‫کار به جایی می‌رسد که وقتی فهرست تیم‌ملی اعالم می‌شود‬ ‫حرف و حدیث‌های مختلفی به وجود می‌آید‪».‬‬ ‫مرزب��ان ادامه می‌ده��د‪« :‬یکی از مش��کالت دیگر ما‬ ‫این اس��ت که بازیکنان را خوب آماده نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال وقتی با لبنان بازی داریم مربیان باید‬ ‫از مدت‌ها قبل آنالیز کاملی از این تیم داشته باشند‬ ‫و فیلم‌های مختلفی را در اختیار بازیکنان تیم‌ملی‬ ‫قرار دهند‪ .‬به‌عنوان مثال اگر قرار اس��ت احسان‬ ‫حاج‌صفی به‌عنوان مدافع چپ بازی کند باید بداند‬ ‫که بازیکن مقابلش چه خصوصیاتی دارد و ما بر‬ ‫همین اساس باید تمرینات را به بازیکنان معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬واقعا این یک س��وال مهم اس��ت که چرا‬ ‫اطالعات تیم‌های حریف خیلی دیر به بازیکنان‬ ‫تیم‌ملی می‌رس��د و فرصت زیادی وجود ندارد تا‬ ‫کادر فنی تیم حریف را به بازیکنان معرفی کند‪».‬‬ ‫مرزبان در قسمتی از حرف‌هایش می‌گوید‪:‬‬ ‫«موض��وع دیگر به س��رمربی تیم‌مل��ی مربوط‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او باید از لحاظ شخصیتی بازیکنانش‬ ‫را قوی کند و اعتم��اد به نفس آنه��ا را باال ببرد‪.‬‬ ‫تیم‌ملی ما حتی اگر از لحاظ درجه‌بندی و کیفیت‬ ‫به س��ه تیم الف‪،‬ب و ج تقسیم ش��ود باید خیلی‬ ‫راحت از تیم‌هایی مثل قط��ر‪ ،‬بحرین‪ ،‬اردون و‪...‬‬ ‫عبور کنیم‪ ،‬چون فوتبال ایران بازیکنان بس��یار‬ ‫باکیفیتی دارد‪ .‬من معتقدم نگرش کادر فنی تیم‌ملی به نحوه‬ ‫انتخاب بازیکنان‪،‬نحوه انتخاب تاکتیک و استراتژی تیم باید تا‬ ‫حدودی تغییر کند‪g».‬‬ ‫ورزش‬ ‫مصائبمحافظه‌كاريكارلوس‬ ‫ملی اس��ت‪ .‬از طرفی کس��ی نباید تیم‌ملی را تخریب کند‪.‬‬ ‫کارشناسان اگر نظری ارائه می‌دهند به‌دنبال خراب کردن‬ ‫کی‌روش در تیم‌ملی نباشند‪ .‬بلکه راهکارهای سازنده ارائه‬ ‫کنند‪ .‬مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال باید در جلسه‌هایی با‬ ‫بازیکنان صحبت کرده و از آنها درخواس��ت کنند که به‌طور‬ ‫جزئی مشکالت خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫در گذش��ته رئیس فدراس��یون فوتبال ف��ردی کاملا‬ ‫فوتبالی بوده و به تمام مش��کالت آگاه ب��ود‪ .‬در زمان دکتر‬ ‫دادکان هم��ه تصمیمات در فدراس��یون فوتب��ال حرفه‌ای‬ ‫بوده و مدیران با آگاهی از ش��رایط دقی��ق تیم‌ملی تصمیم‬ ‫می‌گرفتند‪ .‬در آن دوره افرادی مانند ش��اهرخی‪ ،‬سجادی‪،‬‬ ‫برانکو و‪ ...‬و تمامی‌اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال‬ ‫افرادی فوتبالی بودند که با این رش��ته بزرگ شده و عمری‬ ‫زندگی ک��رده بودند‪ .‬به همین دلیل می‌توانس��تند به خوبی‬ ‫بازیکنان و مش��کالت آنها را درک کرده و ریشه‌یابی کنند‪.‬‬ ‫عملکرد تیم‌مل��ی در آن زمان هم به‌طور قط��ع از عملکرد‬ ‫ضعیف تیم‌ملی در بازی‌های امروز بهتر بود‪ .‬علت اصلی آن‬ ‫هم همدلی و رفاقت بین همه فوتبالی‌ها بود‪ .‬فوتبال غیر از‬ ‫اینکه یک رشته ورزشی است بر پایه رفاقت و همدلی بوده و‬ ‫اگر اینطور نباشد جواب نمی‌دهد‪g .‬‬ ‫‪77‬‬
‫سيماي‬ ‫يك دفاع‬ ‫هشت فيلم برترهشت سال‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫ديـــدار‬ ‫با شروع جنگ تحمیلی‪ ،‬سینما هم به تبع از جامعه نگاه‬ ‫ویژه‌ای به این مساله داش��ت و خیلی زود ژانری در سینمای‬ ‫ایران متولد ش��د که «س��ینمای دفاع مق��دس» نامگذاری‬ ‫ش��د‪ .‬حتی با اتمام جن��گ تحمیلی هم این ژان��ر همچنان‬ ‫به حی��ات خود ادام��ه داد‪ .‬س��ینمای دفاع‌مق��دس صاحب‬ ‫فیلم‌های بیشماری اس��ت که دارای ارزش فراوانی در تاریخ‬ ‫سینمای ایران هس��تند‪ .‬فیلم‌هایی که برای همه ما بخشی‬ ‫زیبا از خاطرات س��ینمایی‌مان محسوب می‌ش��ود‪ .‬به بهانه‬ ‫س��ی و یکم ش��هریور ماه و آغاز هفته دفاع مقدس نگاهی‬ ‫داریم به ‪ 8‬فیلم خاطره برانگیز سینمای دفاع مقدس‪ .‬طبیعی‬ ‫است که این لیست هم مثل هر لیست دیگری می‌توانست‬ ‫فیلم‌های دیگری را هم در برگیرد و دایره فیلم‌های ارزشمند‬ ‫سینمای دفاع مقدس بسیار بیشتر از این لیست است‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪142‬‬ ‫‪۱‬ـ دیار عاشقان‬ ‫علی که سرباز احتیاط است‪ ،‬به جبهه فراخوانده می‌شود‪.‬‬ ‫او که زندگی‌اش را در صلح و آرامش گذرانده مایل نیست به‬ ‫خط مقدم اعزام شود‪ .‬روزها را به کار در آشپزخانه می‌گذراند تا‬ ‫آنکه با دوست قدیمی‌اش‪ ،‬مجتبی‪ ،‬که بسیجی است‪ ،‬رو به رو‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رابطه علی و مجتبی و بعد از مرگ مجتبی‪ ،‬علی را‬ ‫متحول می‌سازد‪ .‬آنچه در باال آمد خالصه فیلم دیار عاشقان‬ ‫است که در سال ‪ ۱۳۶۲‬به کارگردانی حسن کاربخش ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬در این فیلم دو ستاره آتی س��ینمای ایران یعنی خسرو‬ ‫شکیبایی و پرویز پرستویی بازی کردند‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ دیده‌بان‬ ‫ارتباط خط کمین با نیروهای خودی توسط دشمن قطع‬ ‫شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است‪ .‬مقابله و مقاومت‬ ‫نیروها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده‌بان جهت هدایت‬ ‫آتش سنگین اس��ت‪ .‬عارفی برای پیوس��تن به خط کمین و‬ ‫دیده‌بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن‬ ‫قرار دارد‪...‬‬ ‫دیده‌بان فیلمی‌ساده و بی‌تکلف از ابراهیم حاتمی‌کیاست‬ ‫که در سال ‪ ۱۳۶۷‬ساخته شد‪ .‬در همان سال‌ها حاتمی‌کیا فیلم‬ ‫مهاجر را هم ساخته بود که هر دو فیلم مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پرواز در شب‬ ‫یک گردان نیروهای ایرانی در محاصره ارتش دشمن‬ ‫قرار می‌گی��رد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب می‌شوند تا برای درخواست‬ ‫کمک خود را به قرارگاه برس��انند‪ .‬از آن میان س��ه تن کشته‬ ‫‪78‬‬ ‫می‌ش��وند و یکی خود را به قرارگاه می‌رساند‪ .‬فرمانده گردان‬ ‫ی محاصره دشمن را‬ ‫نیز برای تهیه آب آشامیدنی سربازان زخم ‌‬ ‫می‌شکند‪ ،‬اما کشته می‌شود‪ .‬قوای کمکی سر می‌رسند و پس از‬ ‫مقابله با دشمن بقیه افراد گردان را نجات می‌دهند‪ .‬این ساخته‬ ‫رسول مالقلی‌پور یکی از زیباترین و ماندگارترین فیلم‌های‬ ‫سینمای دفاع مقدس اس��ت‪ .‬از دیگر آثار مرحوم مالقلی‌پور‬ ‫می‌توان به سفر به چزابه و افق اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ هور در آتش‬ ‫بابا‌عقیل و پسرش رحمت راهی جبهه شده‌اند‪ .‬رحمت‬ ‫به خط‌مقدم منتقل ش��ده و بابا عقیل به علت کهولت سن‬ ‫پشت جبهه مانده تا در انبار نان خدمت کند‪ .‬بابا عقیل موقع‬ ‫مراجعت برای رحمت پیغام می‌فرستد تا او را مالقات کند‪،‬‬ ‫اما با شروع حمله دش��من رحمت فرصت نمی‌یابد به پشت‬ ‫جبهه برود‪ .‬بابا عقیل تصمیم می‌گی��رد به خط مقدم برود‪.‬‬ ‫یک جوان بس��یجی به نام ناخدا موالیی با قایق موتوری با‬ ‫او همراه می‌ش��ود‪ ،‬اما هر بار مانعی در راه دیدار پدر و پسر‬ ‫به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫آن دو وقتی تصمیم می‌گیرند به پشت جبهه بازگردند‪،‬‬ ‫قایقشان خراب می‌شود و به ناچار با یک بلم معمولی حرکت‬ ‫می‌کنند‪ .‬مه غلیظ موجب می‌شود که آن دو گم شوند‪ .‬بلم‬ ‫آنها وارد آبراهی می‌شود که در دو سویش نیروهای خودی‬ ‫و دش��من قرار گرفته‌اند‪ .‬با ش��روع درگیری موالیی به تیر‬ ‫س��ربازان عراقی زخمی‌می‌ش��ود و پدر و پس��ر یکدیگر را‬ ‫می‌یابند‪ .‬هور در آتش را عزیزاهلل حمید‌نژاد در سال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ کیمیا‬ ‫در آغاز جنگ تحمیلی‪ ،‬همس��ر «رضا» باردار است و‬ ‫باید مورد عمل جراحی قرار گیرد‪ .‬رضا او را به بیمارس��تان‬ ‫می‌رساند و خود به اسارت قوای دش��من در‌‌می‌آید‪ .‬همسر‬ ‫«رض��ا» حین عمل جراح��ی می‌میرد و «ش��کوه» جراح‪،‬‬ ‫فرزند «رضا» را نجات می‌دهد‪ .‬پس از گذشت ‪ 9‬سال‪ ،‬وقتی‬ ‫«رضا» از اسارت آزاد می‌ش��ود پی می‌برد که همه اعضای‬ ‫خانواده‌اش را از دس��ت داده‪ .‬حال او در جست‌وجوی تنها‬ ‫بازمانده خود‪ ،‬فرزندش اس��ت‪« .‬کیمیا» فرزند «رضا» نزد‬ ‫«شکوه» در مش��هد زندگی می‌کند‪ .‬مشکل اینجاست که‬ ‫«شکوه» به‌طور کامل به «کیمیا» وابسته است‪ ...‬کیمیا را‬ ‫احمدرضا درویش در سال ‪ ۱۳۷۳‬ساخته است‪.‬‬ ‫‪6‬ـ از کرخه تا راین‬ ‫س��عید که بر اثر بمب‌های ش��یمیایی نابینا ش��ده به‬ ‫همراه گروهی از همرزمانش ب��رای معالجه به آلمان اعزام‬ ‫می‌شود‪ .‬لیال‪ ،‬خواهر سعید که سال‌هاست در آلمان با شوهر‬ ‫آلمانی و پسرش��ان یوناس (یونس) زندگی می‌کند‪ ،‬سعید‬ ‫را در آسایشگاه می‌بیند‪ .‬بین س��عید و یونس رابطه عاطفی‬ ‫عمیقی برقرار می‌شود‪ .‬یکی از همرزمان بسیجی سعید قصد‬ ‫دارد پناهندگی کش��ور دیگری را بپذیرد و سعید و دوستان‬ ‫دیگرش نسبت به عمل او معترض هستند‪ .‬با کوشش‌های‬ ‫پزشکان متخصص یکی از چشم‌های سعید معالجه می‌شود‪،‬‬ ‫اما آزمایش‌هایی که روی او انجام می‌ش��ود روشن می‌کند‬ ‫که او بر اثر گازهای شیمیایی مبتال به نوعی سرطان خون‬ ‫شده است‪ .‬همس��ر او در ایران زایمان می‌کند و سعید پس‬ ‫از معالجه‌ای نافرجام می‌میرد و پس از مرگ او‪ ،‬خواهرش‬ ‫لیال عازم ایران می‌شود‪ .‬این فیلم و فیلم آژانس شیشه‌ای از‬ ‫بهترین فیلم‌ها در مورد بازماندگان جنگ است‪.‬‬ ‫‪7‬ـ لیلی با من است‬ ‫صادق مش��کینی فیلمبردار تلویزیون که بسیار زیاد‬ ‫از جبهه و جنگ می‌ترس��د برای اینکه بتوان��د از صندوق‬ ‫تلویزیون وام بگیرد تا خانه نیمه س��اخته‌اش را تکمیل کند‬ ‫باید برای فیلمبرداری فیلمی‌مس��تند از اس��رای عراقی به‬ ‫منطقه جنگی برود‪ .‬صادق ش��بانه وصیت��ی تنظیم می‌کند‬ ‫و فردا صبح به هم��راه آقای کمالی عازم منطقه می‌ش��ود‬ ‫و صادق برای اینکه پایش ب��ه جبهه و منطقه جنگی و خط‬ ‫مقدم نرسد حوادث عجیب و غریبی را رقم می‌زند‪.‬‬ ‫‪8‬ـ اتوبوس شب‬ ‫نوجوان رزمنده‌ای باید به تنهایی چندین اسیر عراقی را‬ ‫به پشت جبهه منتقل کند‪ ،‬اما در این کار با مشکالتی مواجه‬ ‫می‌شود و به دالیل مختلف‪ ،‬کسی با وی همکاری نمی‌کند‬ ‫و مجبور می‌شود این کار را به تنهایی انجام دهد و در این راه‬ ‫اتفاقاتی برایش پیش می‌آید‪ .‬اتوبوس شب ساخته کیومرث‬ ‫پور‌احمد در سال ‪ ۱۳۸۵‬ساخته شد‪g .‬‬
‫نمايش‬ ‫به صداي زمينگوشكن‬ ‫«فرهنگ و تمدن اسالم و ایران» عنوان کتابی است که به قلم هدایت‌اهلل ستوده‬ ‫برای آشنایی با فرهنگ‪ ،‬تمدن‪ ،‬اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی ایران پس از اسالم به‬ ‫رشته تحریر درآمده است‪.‬‬ ‫«فرهنگ و تمدن اسالم و ایران» عنوان کتابی است که در دو بخش به تبار‌شناسی‬ ‫فرهنگ و تمدن اسالم و ایران می‌پردازد‪ .‬نگارنده در بخش نخست به شیوه‌های زندگی‪،‬‬ ‫تمدن و دستاوردهای مردم ایران تا پیش از شکست ساسانیان پرداخته و در بخش دوم‬ ‫ایران پس از ورود اسالم را شرح و بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫نگارنده در بخش��ی از مقدمه کتاب می‌گوید‪« :‬حمله اعراب به ایران در سال ‪۳۱‬‬ ‫هجری‪ ،‬سقوط فرمانروایی ‪ ۴۲۸‬ساله ساسانیان را در پی داشت‪ .‬این امر موجب تحول‬ ‫تاریخی مهمی‌در ایران و فروپاشی ساختار طبقاتی آن شد‪ .‬با گرویدن بسیاری از ایرانیان‬ ‫به دین اسالم‪ ،‬فرهنگ مشترک ایرانی – اسالمی به وجود آمد و زبان عربی‪ ،‬زبان رسمی‬ ‫شد‪ ،‬ولی تمدن ایرانی از بین نرفت و حتی در اعراب نیز تاثیر گذاشت‪» .‬‬ ‫این کتاب شامل ‪ ۱۰‬فصل است که نگارنده در تالش است تا بتواند به برانگیختگی‬ ‫عالیق دانشجویان و عالقه‌مندان به مطالعه بیشتر در زمینه فرهنگ و تمدن اسالم و‬ ‫ایران یاری رساند و ذهن و تفکر آنان را برای پژوهش بیشتر بارور کند‪.‬‬ ‫«فرهنگ و تمدن اسالم و ایران» در دو بخش و ‪ 10‬فصل تنظیم شده که بخش‬ ‫اول شامل سه فصل آغازین کتاب اس��ت‪ .‬نگارنده در فصل نخست به فرهنگ و شیوه‬ ‫زندگی در جامعه براس��اس خاس��تگاه فرهنگ و ویژگی‌های آن در راستای هنجار‌ها‪،‬‬ ‫تفاوت‌ها‪ ،‬انباشت و اشاعه‪ ،‬پس‌افتادگی‌ها و گسست‌های فرهنگی می‌پردازد‪g .‬‬ ‫جالل تهراني يك داستان كوتاه‌‪ ،‬يك نمايشنامه كوتاه‌‪ ،‬مقداري ديالوگ و تعدادي‬ ‫شعر را با هم تلفيق كرده تا نمايش��نامه جديدش را با نام «به صداي زمين گوش كن»‬ ‫به صحنه ببرد‪.‬‬ ‫متن اين نمايش در طول تمريني دو ماهه كامل شد و قرار است از اوايل شهريور‬ ‫ماه در تاالر اصلي مولوي به صحنه برود‪.‬‬ ‫هرچند تهراني در نمايش‌هاي قبلي‌اش همچون «نفرتي تي»‪« ،‬تك سلولي‌ها»‬ ‫يا «هي مرد گنده گريه نكن» از عناصر ش��عر و داس��تان بهره‌گرفته ب��ود در نمايش‬ ‫جديدش شعر و داستان به‌طور مستقل و بدون اينكه تالشي براي دراماتيك‌ شدنشان‬ ‫انجام ش��ود‪ ‌،‬حضور دارند و اين تفاوت عمده اين پروژه با‌پروژه‌هاي قبلي اس��ت‪ ،‬اين‬ ‫تفاوت تا آنجا پيش‌رفته كه قرار اس��ت در طول اين اجرا صداي ضبط شده تعدادي از‬ ‫شاعران معاصر را بشنويم كه هر‌يك شعرهاي خودشان را مي‌خوانند‪.‬‬ ‫در اين اثر نمايشي ش��ش بازيگر پگاه خورطلب‌‪ ،‬مجيد آقا كريمي‌‪ ،‬محمدصادق‬ ‫س به ايفاي نقش‬ ‫ملكي‪‌،‬آرش(علي) فالحت پيش��ه‌‪ ،‬نجمه كاظم‌زاد ‌ه و حميد خوشنوي ‌‬ ‫مي‌پردازند‪.‬‬ ‫نمايش به صداي زمين گوش كن به كارگرداني جالل تهراني در تاالر مولوي به‬ ‫روي صحنه مي‌رود‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫در حریم الله‌ها‬ ‫سينما‬ ‫پر‌مخاطب‌ترينفيلمفرانسوي‬ ‫کتاب «در حریم الله‌ها» نوشته حجت‌االسالم محمدحسین رحیمیان‪ ،‬نماینده ولی‌فقیه‬ ‫در بنیاد شهید انقالب اسالمی که به مروری بر رسالت بنیاد شهید در نظام اسالمی می‌پردازد‪،‬‬ ‫از سوی نشر شاهد به چاپ چهارم رسیده است‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم محمد‌حس��ین رحیمیان‪ ،‬در پیش‌گفتار این اثر تامین سعادت مردم را‬ ‫مقصد اصلی برای دین اسالم و حکومت اس�لامی می‌داند و می‌نویسد‪« :‬از آنجا که شهید‪،‬‬ ‫تمام هستی خود را برای خدا و خدمت به دین و سعادت مردم نثار می‌کند‪ ،‬باالترین منزلت‬ ‫را نزد خداوند و مردم می‌یابد و ش��هید‌دادگان نیز در میان مردم از فضیلت واالیی برخوردار‬ ‫می‌شوند‪».‬‬ ‫ی ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و ارج‌گذاری به مقام شهیدان و ایثارگران را مبنای‬ ‫و ‌‬ ‫شکل‌گیری بنیاد‌شهید و امور ایثارگران می‌داند و معتقد است که بر همین اساس چگونگی و‬ ‫شیوه ارائه خدمات به‌کار گرفته شده در این نهاد از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫«در حریم الله‌ها» در چهار فصل «رابطه دین و حکومت اسالمی با مردم»‪« ،‬ارزش‬ ‫شهادت‪ ،‬شهید و ایثارگران»‪« ،‬بنیاد ش��هید و ایثارگران» و «سیاست‌ها و راهبرد‌ها در ارائه‬ ‫خدمات» تالیف شده است‪g .‬‬ ‫ديـــدار‬ ‫مكتوب‬ ‫فرهنگ و تمدن اسالم و ایران‬ ‫باب وودوارد در کتاب جدیدش با عنوان «بهای سیاس��ت» ب��ه جزئیات نبردی‬ ‫که تابستان س��ال پیش برای بدهی‌های دولتی بین کاخ سفید و کنگره جریان داشت‪،‬‬ ‫می‌پردازد و در این کتاب پشت صحنه این زورآزمایی شدید را برمال می‌کند‪.‬‬ ‫در این کتاب اوباما به‌عنوان کسی که مدام در حال مذاکره با رهبران کنگره بود‪،‬‬ ‫توصیف شده و این زمانی است که او سعی در تصویب الیحه‌ای داشت که می‌توانست از‬ ‫نشان دادن کوتاهی دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تابس��تان س��ال پیش ج��ان بوه��ر‪ ،‬س��خنگوی کاخ س��فید به‌عن��وان رهبر‬ ‫جمهوریخواهان به‌دنبال تصویب یک طرح پیشنهادی بود که سقف بدهی‌های دولت‬ ‫را افزایش می‌داد‪.‬‬ ‫این کتاب ناامیدی اوباما را زمانی که او سعی کرد تا رهبران کنگره را متقاعد کند که‬ ‫برنامه خود را عوض کنند‪ ،‬آن هم در شرایطی که حتی هری راید‪ ،‬رهبر سنا نیز پشت این‬ ‫برنامه بود را نشان می‌دهد‪ .‬او حتی گزارش می‌دهد که اوباما یک شب از بوهر خواست تا‬ ‫با او به بحث بنشیند و از موافقت با این طرح دست بردارد‪.‬‬ ‫سرانجام نیز اوباما تصمیم گرفت این طرح را وتو نکند و جمهوریخواهان نیز با دو‬ ‫رای کمتر مجبور شدند کار را به نظر دموکرات‌ها واگذار کنند‪ .‬باب وودوارد‪ ،‬روزنامه‌نگار‬ ‫و نویسنده کتاب‌های تحلیلي سیاسی و اقتصادی و یکی از دو روزنامه‌نگاری است که‬ ‫دست رئیس‌جمهور نیکسون را در رسوایی واترگیت رو کرد‪g .‬‬ ‫رمان «خدمتکار» نوشته کاترین استاکت با‌ترجمه شبنم سعادت از سوی انتشارات‬ ‫افراز منتشر شد‪.‬‬ ‫کتاب «خدمتکار» نخستین رمان استاکت‪ ،‬نویسنده آمریکایی است که در سال‬ ‫‪ 2009‬و پس از پنج سال تالش آن را منتش��ر کرده است‪ .‬این رمان که در ابتدا نزدیک‬ ‫به ‪ 60‬ناشر از انتشار آن سر باز زده‌اند‪ ،‬داستان خدمتکاران سیاهپوستی را روایت می‌کند‬ ‫که اوایل دهه ‪ 1960‬در شهر جکس��ون ایالت می‌سی‌سی‌پی در خانه سفید‌پوستان کار‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫رمان «خدمتکار» بعد از چاپ مورد اس��تقبال وس��یعی قرار گرفت و بالفاصله به‬ ‫سه زبان و در ‪ 32‬کشور منتشر ش��د‪ .‬ش��مارگان این کتاب تا ماه آگوست ‪ 2011‬از مرز‬ ‫پنج میلیون نس��خه گذش��ت و به مدت ‪ 100‬هفته در فهرس��ت پرفروش‌های نشریه‬ ‫نیویورک‌تایمز قرار داشت‪.‬‬ ‫این کتاب دارای عناوینی همچون کتاب برتر س��ال ‪ 2009‬سایت آمازون‪ ،‬برنده‬ ‫جایزه ایندیز چویس ‪ 2010‬و برنده بهترین کتاب ساینس مانیتور ‪ 2009‬است‪.‬‬ ‫در بخشی از این کتاب آمده است‪« :‬ایبیلین سینی نقره را جلویم می‌گیرد و به من‬ ‫بیسکویت تعارف می‌کند‪ .‬اس��تکان چای و یخم را پر می‌کند‪ ،‬انگار که غریبه هستیم‬ ‫همان‌طور که باید باشیم‪ .‬از وقتی که بسته را به نیویورک فرستادم دو بار خانه‌اش رفته‌ام‪،‬‬ ‫هر دو بار برای عوض کردن و دادن کتاب‌های کتابخانه‪».‬‬ ‫«خدمتکار» با شمارگان هزار و ‪100‬نسخه از سوی انتشارات «افراز» منتشر شده‬ ‫است‪ .‬این کتاب ‪ 600‬صفحه دارد و قیمت آن ‪18‬هزار و ‪ 500‬تومان است‪g .‬‬ ‫مثلت شماره‪142‬‬ ‫‫مکتوب‬ ‫بهایسیاست‬ ‫مكتوب‬ ‫خدمتکار‬ ‫كمدي فرانس��وي «‪( »Intouchables‬غير‌قابل لمس‌ها) ب��ه كارگرداني اليويه‬ ‫ناكاش و اريك تولدانو موفق شد ركورد «سرنوشت شگفت‌انگيز املي پولن» اثر ژان پي ير‬ ‫ژونه را –كه به مدت ‪‌10‬سال افتخار پرمخاطب‌ترين فيلم فرانسوي را در اختيار گرفته بود‪-‬‬ ‫بشكند و با فروش كلي ‪ 23/1‬ميليون بليت در خارج از مرزهاي فرانسه‪ ،‬عنوان پرفروش‌ترين‬ ‫فيلم فرانسوي زبان در جهان را به دست آورد‪.‬‬ ‫«‪ »Intouchables‬كه هنوز در انگلستان‪ ،‬استراليا و نيوزيلند به روي پرده نرفته‪،‬‬ ‫تا ابتداي سپتامبر ‪ ۲۰۱۲‬موفق‌ترين فيلم به‌نمايش در آمده در آلمان (با فروش ‪ 8/6‬ميليون‬ ‫بليت)‪ ،‬اس��پانيا (‪2/48‬ميليون بليت)‪ ،‬ايتاليا (‪ 2/47‬ميليون بليت) و كره‌جنوبي (‪ 1/7‬ميليون‬ ‫بليت) بوده است‪ .‬در فرانسه نيز براي «‪ »»Intouchables‬حدود ‪ ۴۰‬ميليون بليت سينما‬ ‫فروش رفته است‪.‬‬ ‫كمدي درام «‪ »Intouchables‬كه به همراه فيلم صامت «آرتيست» يكي از دو‬ ‫محصول موفق سينماي فرانسه در سال گذشته بود‪ ،‬اقتباسي از يك داستان واقعي است و‬ ‫قصه زندگي نويسنده اشراف زاده‌اي به نام فيليپ پوتزو دي بورگو را بازگو مي‌كند كه در اثر‬ ‫سقوط با چتر معلول مي‌شود و براي پرستاري از خود يك مرد جوان سياهپوست را استخدام‬ ‫لو‌ه��وا و ذائقه بازيگوش‬ ‫مي‌كند‪ ...‬اريك تولدان��و و اليويه ناكاش اين اي��ده جذاب را با حا ‌‬ ‫فرانسوي به عالي‌ترين وجه روايت كرده‌اند‪.‬‬ ‫طنز شيرين و لحن شوخ و شنگ فيلمنامه و بازي‌هاي درخشان فرانسوا كلوزه و عمر‬ ‫سي ‪-‬كه يكي از موفق‌ترين زوج‌هاي كمدي اين سال‌هاي سينما را تشكيل مي‌دهند‪ -‬به‬ ‫برجستگي‌هاي فيلم افزوده است‪ .‬س��ي براي اين نقش جايزه بهترين بازيگر نقش نخست‬ ‫مرد را در جشنواره فرانسوي سزار ‪ ۲۰۱۲‬دريافت كرد‪g .‬‬ ‫‪79‬‬
‫شهريار شعر‬ ‫‪27‬شهريور روز شعر و ادب فارسي‬ ‫ديـــدار‬ ‫به تقویم ما هنوز روز ‪ ۲۷‬ش��هریور‪ ،‬روز ش��عر و ادب‬ ‫فارسی اس��ت‪ .‬زمزمه‌ها بلند شده است که‬ ‫روز بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار‬ ‫آیا می‌تواند روز خوبی برای بزرگداشت شعر‬ ‫و ادب فارسی باشد که درازنای تاریخش پر از‬ ‫شاعران و ادیبانی است که این روزها عرصه‬ ‫تاریخ را پش��ت سر گذاش��ته‌اند و جغرافیا را‬ ‫مقهور قلم خویش کرده‌اند‪ .‬نام‌ها بس��یارند‬ ‫از روزی ک��ه رودکی بوی ج��وی مولیان را‬ ‫با واژه‌ها تصویر کرد تا به امروز ش��اعران و‬ ‫ادیبان سکوت نمی‌شناختند و همواره دنیا را‬ ‫با کالم جاودانه کردند‪ .‬این همان کاخ بلندی‬ ‫است که فردوسی پی افکنده‪ ،‬خیام و سعدی‬ ‫و حافظ و مولوی و نظامی و صائب و‪ ...‬در آن‬ ‫دیرزمانی منزل کردند و قند شیرین پارسی‬ ‫را در جهان گستراندند‪.‬‬ ‫حتی اگر نیما بیای��د و فرم‌ها را در هم‬ ‫بش��کند‪ ،‬باز هم ش��عر فارس��ی می‌تواند در‬ ‫این قالب نو هم جوالنگاه ش��اعرانی بزرگ‬ ‫و خوش‌س��خن باش��د‪ ...‬این که آیا روز ‪۲۷‬‬ ‫ش��هریور روز خوبی برای روز ش��عر فارسی‬ ‫هست یا نه‪ ،‬بحثی جداگانه‪ ،‬اما اینکه تقویم‬ ‫ما روزی به نام روز ش��عرو ادب فارسی دارد‪،‬‬ ‫خودش اتف��اق میمون و مبارکی اس��ت‪ .‬در‬ ‫تقویم ما ‪ ۸‬ش��اعر‪ ،‬روز بزرگداش��ت دارند؛‬ ‫‪ ۲۵‬فروردین روز عطار‪ ۳ ،‬اردیبهش��ت روز‬ ‫ش��یخ‌بهایی‪ ۱۱ ،‬اردیبهش��ت روز سعدی‪،‬‬ ‫‪۲۵‬اردیبهشت روز فردوسی‪ ۲۸ ،‬اردیبهشت‬ ‫روز خیام‪ ۲۷ ،‬شهریار روز شهریار‪ ۸ ،‬مهر روز‬ ‫مولوی و ‪ ۲۰‬مهر روز حافظ‪۲۷ ...‬ش��هریور‬ ‫هم ب��ه پیش��نهاد ی��ک نماینده س��ابق در‬ ‫مجلس‌شورای اسالمی به نام روز شعر و ادب‬ ‫فارسی نامگذاری ش��ده‪ ...‬همین بهانه کافی‬ ‫است تا نگاهی داشته باشیم به دنیای شعری و‬ ‫زندگی محمدحسین بهجت تبریزی یا استاد شهریار‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪142‬‬ ‫زندگی یک شهریار‬ ‫فرزند آقا سید‌اسماعیل موسوی معروف به حاج میر‌آقا‬ ‫‪80‬‬ ‫خشکنابی در سال ‪ 1325‬هجری قمری (شهریور ماه ‪1286‬‬ ‫هجری شمس��ی) در بازارچه میرزا نصراهلل تبریزی واقع در‬ ‫چای‌کنار چش��م به جهان گشود‪ .‬در س��ال ‪ 1328‬هجری‬ ‫قمری که تبریز آبستن حوادث خونین وقایع مشروطیت بود‪،‬‬ ‫پدرش او را به روستای قیش قورش��ان و خشکناب منتقل‬ ‫کرد‪ .‬دوره کودکی استاد در آغوش طبیعت و روستا سپری‬ ‫ش��د که منظومه حیدربابا مولود آن خاطرات است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1331‬هجری قمری پدرش او را جه��ت ادامه تحصیل به‬ ‫تبریز بازآورد و او نزد پدر شروع به فراگیری مقدمات ادبیات‬ ‫عرب کرده و در سال ‪ 1332‬هجری قمری جهت تحصیل‬ ‫اصول جدید به مدرسه متحده وارد شد و در همین سال اولین‬ ‫شعر رسمی خود را سرود و سپس به آموختن زبان فرانسه و‬ ‫علوم دینی نیز پرداخته و از فراگیری خوشنویسی نیز دریغ‬ ‫نمی‌کرد که بعدها کتابت قرآن‪ ،‬ثمره همین تجربت است‪.‬‬ ‫در سیزده سالگی اشعار شهریار با تخلص بهجت در مجله‬ ‫ادب به چاپ می‌رس��ید‪ .‬در بهمن ماه ‪ 1299‬شمسی برای‬ ‫اولین بار به تهران مس��افرت کرده و در سال ‪ 1300‬توسط‬ ‫لقمان‌الملک ج��راح در دارالفنون به تحصی��ل می‌پردازد‪.‬‬ ‫ش��هریار در تهران تخلص بهجت را نپس��ندیده و تخلص‬ ‫شهریار را پس از دو رکعت نماز و تفال از حافظ می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش��هریار از بدو ورود به تهران با اس��تاد ابوالحس��ن‬ ‫صبا آشنا شده و نواختن سه‌تار و مش��ق ردیف‌های سازی‬ ‫موسیقی ایرانی را از او فرامی‌گیرد‪ .‬او همزمان با تحصیل در‬ ‫دارالفنون به ادامه تحصیالت علوم دینی می‌پرداخت و در‬ ‫در سال ‪ 1313‬در زمانی که شهریار در خراسان بود‪ ،‬پدرش‬ ‫حاج میرآقا خش��کنابی به دیدار حق می‌شتابد‪ .‬او سپس در‬ ‫سال ‪ 1314‬به تهران بازگش��ته و از این پس آوازه شهرت‬ ‫او از مرزها فراتر می‌رود‪ .‬شهریار ش��عر فارسی و آذری را با‬ ‫مهارت تمام می‌سراید و در س��ال‌های ‪ 1329‬تا ‪ 1330‬اثر‬ ‫جاودانه خود حیدربابایه س�لام را خلق و برای همیش��ه به‬ ‫یادگار می‌گذارد‪.‬‬ ‫منظومه حیدربابا تنها در جماهیر شوروی به ‪ 90‬درصد‬ ‫زبان‌های موجود‌ترجمه و منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬در تیرماه‬ ‫‪ 1331‬مادرش دارفانی را وداع گف��ت‪ .‬در مرداد ماه ‪1332‬‬ ‫به تبریز آمده و با یکی از منس��وبین خود به نام خانم عزیزه‬ ‫عمید خالقی ازدواج می‌کند که حاصل این ازدواج سه فرزند‬ ‫به نام‌های شهرزاد و مریم و‌هادی است‪ .‬در حدود سال‌های‬ ‫‪ 1346‬شروع به نوشتن قرآن‪ ،‬به خط زیبای نسخ کرده که‬ ‫یک ثلث آن را به اتمام رسانده و دیوان اشعار فارسی استاد‬ ‫نیز چندین بار چاپ و بالفاصله نایاب ش��ده است‪ .‬در مدت‬ ‫اقامت در تبریز موفق به خلق اثر ارزنده سهندیه در رمانتیک‬ ‫ترکی می‌گ��ردد‪ .‬در س��ال ‪ 1350‬باز به تهران مس��افرت‬ ‫کرده و تجلیل‌های متعددی از ش��هریار ب��ه عمل می‌آید‪.‬‬ ‫استاد ش��هریار به لحاظ اشتهار در س��رودن اشعار کم‌نظیر‬ ‫در مدح امیرمومنان (ع) و ائمه‌اطهار علیه‌الس�لام به شاعر‬ ‫اهل‌بیت‌(ع) ش��هرت یافته‪ .‬او پس از یک دوره بیماری در‬ ‫‪ 27‬ش��هریور ماه ‪ 1367‬دارفانی را وداع و در مقبره الشعراء‬ ‫به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫مسجد سپهس��االر در حوزه درس شهید سید‌حسن مدرس‬ ‫حاضر می‌شد‪.‬‬ ‫درس��ال ‪ 1303‬وارد مدرس��ه طب می‌ش��ود و از این‬ ‫پس زندگی ش��ورانگیز و پرفراز و نش��یب او آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫شعر شهریار‬ ‫شهریار پیرو حافظ است‪ ،‬او شاعر غزل‬ ‫سرودن است‪ ،‬غزل‌هایی در اوج زیبایی که‬ ‫در آن صنایع بدیعی به اوج می‌رسد‪ .‬شهریار‬ ‫آن چنان حافظ را دوس��ت م��ی‌دارد و به او‬ ‫ارادت می‌ورزد که در شعری می‌گوید‪« :‬هر‬ ‫چه دارم همه از دولت حافظ دارم»‪ ،‬همچنین‬ ‫بیش��تر غزل‌های او یا تضمینی از غزل‌های‬ ‫حافظ اس��ت یا در همان سبک و همان وزن‬ ‫و همان ردیف و قافیه سروده شده است؛ اما‬ ‫میان ش��عر حافظ و ش��هریار تفاوت در این‬ ‫اس��ت که ش��هریار دایره محدود لغات را در‬ ‫دنیای کالس��یک ش��عر در هم شکسته و با‬ ‫اس��تفاده از لغات ام��روزی در فرمی‌قدیمی‬ ‫‌دایره بسته شعر کالسیک را شکسته است‪.‬‬ ‫در اشعار او روحی شاعرانه موج می‌زند که بر‬ ‫بال تخیلی پوینده و آفریننده در پرواز است و‬ ‫شعر او در هر زمینه که باشد از این خصیصه‬ ‫بهره‌‌مند است‪.‬‬ ‫او ب��ه نوآوری‪ ،‬گرایش��ی محس��وس‬ ‫دارد‪ .‬با همه انس با ش��عر اس��تادان پیشین‪،‬‬ ‫به‌خصوص س��عدی وحافظ‪ ،‬آزادیی که وی‬ ‫در زبان ش��عر برای خود قائل شده و هر نوع‬ ‫کلمه و ترکی��ب از زبان گفتار را در ش��عر به‬ ‫کار برده‪ ،‬حاکی از آن اس��ت که به اس��لوب‬ ‫پیشینیان‪ ،‬پایبند نمانده و خواسته است که از‬ ‫تمام امکانات و توانایی‌های زبان بهره‌جوید‪.‬‬ ‫شهریار برای اینکه تاثیر کالم و قدرت‬ ‫بیان خود را به مراتب بیشتر و عمیق‌تر بسازد‬ ‫از انواع صنایع بدیع با کمال مهارت استفاده‬ ‫ک��رده و در نظم خود به تش��بیه‪ ،‬اس��تعاره‪،‬‬ ‫مجاز‪ ،‬کنایه‪ ،‬تعریض‪ ،‬مبالغه‪ ،‬تضاد‪ ،‬تکریر‪،‬‬ ‫تش��خیص و انطاق‪ ،‬جناس‪ ،‬خطاب‪ ،‬ندا‪ ،‬سوال‪ ،‬استفهام و‬ ‫غیره‪ ،‬جا و اهمیت مخصوص داده است‪ .‬نکته دیگر در شعر‬ ‫شهریار تنوع اس��ت‪ ،‬او به دو زبان و در چندین و چند قالب‬ ‫شعری به استادی شعر می‌سرود‪g .‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رونمایی از پوستر جشنواره فیلم کودک توسط آ رمیتا رضایی نژاد‬ ‫گنجینه اسناد تاریخ آموزش و پرورش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نمایشگاهعکسفلسطینسرزمینپایدار‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪142‬‬ ‫اجرای نمایش ساقی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در تایلند‬ ‫ثبت جهانی گنبد قابوس در فهرست میراث جهانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نشست خبری ‪ 53‬سال نقاشی خط در ایران‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر‪:‬‬ ‫نهاد‌های مالی اسالمی به‌دنبال ارتقای عدالت‬ ‫و رفاه عمومی در جامعه هستند‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪142‬‬ ‫مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در همایش‬ ‫بانک��داری اس�لامی ضم��ن ارائ��ه مقاله‌ای به بررس��ی‬ ‫هنجارهای ی��ک نظام مال��ی اخالقی و ش��رایط نیل به‬ ‫نظام مالی اخالقی ایده‌آل در حوزه بانکداری پرداخت‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره کل روابط عمومی موسس��ه‌مالی و اعتباری‬ ‫مهر‪ ،‬دکتر غالمحس��ن تقی‌نتاج‪ ،‬مدیرعامل موسسه در‬ ‫بیست و س��ومین همایش بانکداری اسالمی که با محور‬ ‫ارتباط متقاب��ل تحوالت اقتص��ادی در نظ��ام بانکداری‬ ‫اسالمی به مدت دو روز در موسسه آموزش عالی بانکداری‬ ‫بانک مرکزی برگزار شد‪ ،‬ضمن تعریف اخالق کسب و کار‬ ‫و اخالق در صنعت مالی به تش��ریح نظام مالی اس�لامی‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬موضوع اخالق کس��ب و کار‪ ،‬بررس��ی‬ ‫ماهیت اجتماعی اخالقیات و بازخورد اثرات آن بر فضای‬ ‫کسب و کار اس��ت‪ ».‬وی با تبیین جنبه‌های مختلف نظام‬ ‫مالی اس�لامی‪ ،‬ادام��ه داد‪« :‬این نظام به‌عنوان بخش��ی‬ ‫از مالیه جهانی اس��ت که س��ریعا در حال رش��د اس��ت و‬ ‫دارایی‌ه��ای جهانی آن بال��غ بر ‪‌900‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫که از نقطه‌نظر اخالق نهادهای مالی اس�لامی به واسطه‬ ‫انطباقشان بر ش��ریعت عموما اخالقی قلمداد می‌شوند و‬ ‫به‌دنبال ارتقای عدالت و رفاه در جامعه هس��تند‪ ».‬نتاج در‬ ‫ادامه با بیان عوامل فراموشی اخالق در صنعت بانکداری‬ ‫به تفاوت دیدگاه دو نظام مالی اخالقی و متعارف اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪« :‬نظام بانکداری متعارف به واس��طه ماهیت‬ ‫ربوی آن‪ ،‬بده��ی‪ ،‬رقابت‪ ،‬کمیابی و توزی��ع نابرابر ثروت‬ ‫را‌ ترغی��ب می‌کن��د‪ ،‬به‌عالوه وج��ود انگیزه‌ه��ای صرفا‬ ‫س��ودجویانه باع��ث انح��راف ارزش‌ها از توس��عه ثروت‬ ‫واقعی به ایجاد ثروت‌های غیر‌مولد و نجومی‌ش��ده است‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬ی��ک نظام بانک��ی مبتنی بر اخ�لاق‪ ،‬رویکرد‬ ‫واقع‌بینانه‌تری را نس��بت ب��ه ثروت واقعی و پ��ول اتخاذ‬ ‫می‌کند و به‌دنبال حمایت از ارزش‌های افرادی اس��ت که‬ ‫با این نظام بانک��ی تعامل دارن��د‪ ».‬مدیرعامل بانک مهر‬ ‫اقتصاد (موسس��ه مالی و اعتباری مه��ر)‪ ،‬آزادی در انعقاد‬ ‫قرارداد‪ ،‬تاکید بر سود واقعی‪ ،‬عدم‌وجود نااطمینانی مفرط‬ ‫و ریسک‌پذیری غیرمعقول‪ ،‬ممنوعیت دستکاری و دخالت‬ ‫غیرمنصفانه در بازار‪ ،‬ح��ق معامله در قیمت‌های عادالنه‪،‬‬ ‫ش��فافیت اطالعات و مش��ارکت واقع��ی را از مهم‌ترین‬ ‫قائم‌مقام و عضو هیات‌مدیره‪:‬‬ ‫پست‌بانک بزرگترین و معتبرترین بانک دنیاست‬ ‫پس��ت بانک بزرگترین و معتبرترین بانک دنیاست‬ ‫که با ارائه خدمات متنوع خرده‌بانکی سابقه دیرینه‌ای در‬ ‫عرصه‌های بین‌المللی دارد‪ .‬مهندس فراهانی‪ ،‬قائم‌مقام و‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک در نشست مشترک با مسئوالن‬ ‫و کارکنان منطقه دو تهران ضمن بیان این مطلب اظهار‬ ‫داشت‪« :‬دس��تاوردها و عملکرد پست بانک در سال‌های‬ ‫اخیر فارغ از یکسری مشکالت و چالش‌های فراوان قابل‬ ‫دفاع است و مجموعه کارکنان آن با همدلی و همکاری به‬ ‫نحو شایسته‌ای خدمات خرده‌بانکداری را در مناطق روستایی و محروم کشور ارائه می‌کنند‪».‬‬ ‫قائم مقام پست‌بانک با اشاره به اس��تقبال کارکنان این بانک جهت کمک به مناطق زلزله‌‌زده‬ ‫آذربایجان شرقی اظهار داشت‪« :‬مجموعه مدیران و کارکنان پست‌بانک افرادی سالم و دلسوز‬ ‫هستند و با جلب رضایت خداوند امیدواریم نظم و س�لامت در بانک روز به روز نهادینه شود‪».‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره پس��ت‌بانک تصریح کرد‪« :‬حفظ حرمت و کرامت مشتریان وظیفه تک‌تک‬ ‫کارکنان پست‌بانک است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند‪ ،‬چون این کار مهمترین عامل‬ ‫حفظ و حراست بانک به حساب می‌آید‪ ».‬وی عنوان کرد‪« :‬باید حمایت همه‌جانبه از واحدهای‬ ‫اجرایی پس��ت‌بانک صورت پذیرد و واحدهای س��تادی نیز در خدمت اجرا باشند تا این بانک‬ ‫به‌عنوان یک بانک پویا و پیشگام در عرصه خدمت‌رسانی روز به روز تقویت شود‪g ».‬‬ ‫‪84‬‬ ‫اصول و هنجارهای نظام مالی اسالمی برشمرد و تصریح‬ ‫کرد‪« :‬اقتصاد‌دانان مس��لمان اخالق را در فلسفه اسالمی‬ ‫مقدم و غالب بر اقتص��اد می‌دانند و نظام مالی اس�لامی‬ ‫در برگیرنده نظ��ام مالی اخالقی بوده و بس��یار جامع‌تر از‬ ‫آن اس��ت‪ ».‬وی اصول ش��ش‌گانه‪ ،‬اعتماد متقابل‪ ،‬منافع‬ ‫متقابل‪ ،‬خوش‌نیتی‪ ،‬مصالحه و اغماض در کس��ب و کار‪،‬‬ ‫بهبود و اص��ل انحصار‌زدایی از موقعیت اف��راد را از جمله‬ ‫اصولی دانس��ت که در نظ��ام بانک��داری اخالقی رعایت‬ ‫می‌ش��وند و در ادامه دالیل توجیه رفتارهای غیر‌اخالقی‬ ‫در فضای کس��ب و کار را تبیین کرد‪ .‬نت��اج بازنگری و به‬ ‫روز کردن قان��ون عملیات بانک��ی بدون ربا ب��ا رویکرد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬آموزش کارکنان جهت آشنایی با مبانی‬ ‫عملی��ات بانکداری اس�لامی‪ ،‬فرهنگ‌س��ازی و آموزش‬ ‫جامعه توسط نهادهای ذیربط‪ ،‬توس��عه ابزارها و خدمات‬ ‫بانکی جدید جهت رف��ع موانع تحقق اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫تقویت کمیت��ه فقهی در نظام بانکی کش��ور برای نظارت‬ ‫بر اج��را و رفع موانع موجود در راس��تای اج��رای موازین‬ ‫اخالقی و ش��رعی را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که‬ ‫نظام بانکی با اجرای آن می‌تواند فعالیت خود را با قوانین‬ ‫شرع منطبق نماید‪.‬براساس این گزارش‪ ،‬در بخش انتهایی‬ ‫این مراسم‪ ،‬دکتر محمود بهمنی‪ ،‬مدیرکل بانک مرکزی؛‬ ‫دکتر طهماسب مظاهری‪ ،‬مدیرکل سابق بانک مرکزی؛‬ ‫مجید قاسمی‪ ،‬مدیرعامل بانک پاسارگاد؛ دکتر غالمحسن‬ ‫تقی‌نتاج‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه مالی و اعتباری مهر (بانک‬ ‫مهر اقتصاد)؛ دکت��ر مرتضی اله‌داد‪ ،‬مدیر‌موسس��ه عالی‬ ‫آموزش بانکداری اسالمی و دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی در‬ ‫میزگردی به جمع‌بندی بیست و سومین همایش بانکداری‬ ‫اسالمی پرداختند‪ .‬در این همایش دو روزه‪ ،‬اعضای هیات‌‬ ‫علمی‌ حوزه و دانش��گاه‪ ،‬صاحب‌نظران‪ ،‬اندیش��مندان و‬ ‫کارشناس��ان بانکی ب��ه موضوعاتی در خص��وص «نظام‬ ‫حسابرس��ی و کنت��رل داخل��ی بانک‌ها و نظ��ارت بانک‬ ‫مرک��زی»‪« ،‬محص��والت و خدم��ات نوی��ن بانک��ی»‪،‬‬ ‫« نوس��انات بازارهای مال��ی » و «رابطه سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی و نظ��ام بانکی کش��ور» پرداختن��د‪ .‬همچنین‬ ‫نمایشگاه بانکداری اس�لامی در حاشیه این همایش دایر‬ ‫بود که موسس��ه مال��ی و اعتباری مهر با ایج��اد غرفه‌ای‬ ‫گس��ترده که مورد بازدید بس��یاری از مس��ئولین بانکی و‬ ‫اقتصادی کش��ور نیز قرار گرفت‪ ،‬اقدام��ات و فعالیت‌ها و‬ ‫برنامه‌های آتی این مجموعه را در حوزه بانکداری بدون‬ ‫ربا مفصال به اطالع بازدید‌‌کنندگان رس��اند‪g.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سينا‪:‬‬ ‫بورس ارز ابزاری برای تعادل نرخ ارز است‬ ‫مدیرعامل بانک سینا با اش��اره به سه عامل‬ ‫افزایش قیمت ارز گفت‪« :‬به‌نظر نمی‌رس��د بورس‬ ‫ارز اقدام مناسبی باشد‪ ،‬زیرا ارز کاال نیست و ورود‬ ‫آن به بورس بی‌معناس��ت‪ ».‬عبدالناصر همتی در‬ ‫مورد دالیل افزایش نرخ ارز اظهار داشت‪« :‬عوامل‬ ‫متعددی در افزایش قیم��ت ارز تاثیرگذار بوده که‬ ‫یکی از آنها ناشی از مش��کالتی است که در نقل و‬ ‫انتقال ارز به وجود آمده است‪ ».‬وی افزود‪« :‬در کنار‬ ‫این عامل‪ ،‬سیاست ارزی‪ ،‬تناقضات و عملی نش��دن گفته‌های مسئوالن جو روانی افزایش‬ ‫قیمت را تشدید کرده است‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬عامل سوم افزایش قیمت ارز‪ ،‬سفته‌بازی است که‬ ‫عده‌ای به آن دامن می‌زنند تا بتوانند ارز‌هایی که در ماه‌های گذشته خریده‌اند را به فروش‬ ‫برسانند‪ .‬مدیرعامل بانک س��ینا در مورد بورس ارز گفت‪« :‬به نظر نمی‌رسد بورس ارز اقدام‬ ‫مناسبی باشد زیرا ارز کاال نیست و ورود آن به بورس بی‌معناست‪ ».‬وی با بیان این نکته که‬ ‫همه متقاضیان واقعی ارز نمی‌توانند از این بازار نیاز خود را تامین کنند‪ ،‬گفت‪« :‬در تمام دنیا‬ ‫بازار فارکس و بورس ارز وجود دارد اما در خرید و فروش ارز‌های مختلف با یکدیگر و باتوجه‬ ‫به نرخ سودها بازار‌ها ش��کل می‌گیرد‪ ».‬همتی تاکید کرد‪« :‬باتوجه به این شرایط موفقیت‬ ‫بورس ارز بعید اس��ت‪g».‬‬
‫لو‌نقل ريلي‬ ‫ضرورت توسعه حم ‌‬ ‫كاظم بروغني‬ ‫مشارکت کارکنان بانک انصار در جشن گلریزان آزادی زندانیان‬ ‫کارکنان بانک انصار در اقدامی‌خداپس��ندانه‬ ‫و خیرخواهانه‪ ،‬ب��رای آزادی تع��دادی از زندانیان‬ ‫نیازمن��د و محکومی��ن جرائم غیر‌عمد مش��ارکت‬ ‫کردن��د‪ .‬کارکنان بانک انص��ار در جریان برگزاری‬ ‫جش��ن گلریزان‪ ،‬کمک‌های نقدی خود را با هدف‬ ‫آزادی و بازگش��ت زندانی��ان بده��کار در جرائ��م‬ ‫غیر‌عمد به آغوش خانواده‌هایش��ان اه��دا کردند‪.‬‬ ‫یادآور می‌شود؛ بانک انصار با هدف حمایت ارزشی‬ ‫از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و فعالیت‌های مسئوالنه در چند سال اخیر همکاری خوبی‬ ‫با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور داشته است‪g .‬‬ ‫برگزاری قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک رفاه‬ ‫مراسم بیس��ت و شش��مین دوره قرعه‌کشی‬ ‫حس��اب‌های قرض‌الحس��نه پس‌‌ان��داز بانک رفاه‬ ‫با حضور اعضای هی��ات نظارت بر قرعه کش��ی و‬ ‫جمعی از مدیران بانک رفاه برگزار ش��د‪ .‬اس��ماعیل‬ ‫اهلل‌گانی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره بانک رفاه گفت‪« :‬هدف‬ ‫از برگزاری مراس��م قرع ‌ه کش��ی‪‌،‬ترغیب و تشویق‬ ‫بیش��تر مردم به امر س��پرده‌گذاری قرض‌الحس��نه‬ ‫اس��ت تا از این طریق نظام بانکی بتواند با پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه به یاری افراد نیازمند جامعه بشتابد‪ ».‬براساس این گزارش‪ 91 ،‬فقره‬ ‫کمک هزینه ‪ 250‬میلیون ریالی خرید واحد مس��کونی‪ 191 ،‬فقره کمک هزینه ‪ 130‬میلیون‬ ‫ریالی خرید خودرو‪ 291 ،‬فقره کمک هزینه ‪ 100‬میلیون ریالی کارت هدیه رفاه خانواده‪391 ،‬‬ ‫فقره کمک هزینه ‪ 60‬میلیون ریالی خرید سکه طال‪ 491 ،‬فقره کمک هزینه ‪ 50‬میلیون ریالی‬ ‫سفرهای زیارتی خانواده‪ 591 ،‬فقره کمک هزینه ‪ 20‬میلیون ریالی خرید صنایع دستی ایرانی‪،‬‬ ‫‪ 691‬فقره کمک هزینه تحصیلی ‪ 10‬میلیون ریالی و ‪ 791‬هزار جایزه نقدی ‪ 100‬هزار ریالی از‬ ‫ی نهایی برندگان قرعه‌کشی هفتم مهرماه‬ ‫جمله جوایز این دوره از قرعه‌کشی حساب‌ها بود‪ .‬اسام ‌‬ ‫سال جاری هم‌زمان با میالد با‌سعادت امام رضا(ع) اعالم خواهد شد‪g .‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪142‬‬ ‫قطار در هر كش��ور وسيله‌اي ايمن اس��ت‪ .‬آمار در حد‬ ‫صفر سوانح ريلي‪ ،‬وجود امكانات و خدمات متنوع در قطار‪،‬‬ ‫تامين امنيت حريم افراد و خانواده‌ها در طول سفر‪ ،‬ظرفيت‬ ‫باالي جابه‌جايي مسافر با يك قطار (برابر با حداقل ‪ 20‬الي‬ ‫‪ 30‬دستگاه اتوبوس يا ‪ 3‬الي ‪ 4‬فروند هواپيما)‪ ،‬عدم‌وقفه در‬ ‫حركت حتي در شرايط جوي نامناس��ب‪ ،‬تهيه بليت قطار از‬ ‫طريق اينترنت و مراكز فروش و امكان پيش‌خريد آن‪ ،‬ارزاني‬ ‫بهاي بليت (نرخ بليت قطار ح��دود يك چهارم بهاي واقعي‬ ‫است) و سهميه‌بندي مصرف سوخت موجب شده تا بسياري‬ ‫از مسافران‪ ،‬قطار را براي سفر خود انتخاب كنند‪ .‬در مجموع‬ ‫يكي از ش��اخص‌هاي اصلي توس��عه‌يافتگي در هر كشور‬ ‫وضعيت حمل و نقل آن اس��ت‪ .‬توس��عه حمل و نقل اثرات‬ ‫زيادي را در ساير بخش‌ها و زير‌ساخت‌هاي هر كشور برجاي‬ ‫گذاشته و بر ارتقاي متغيرهاي مهم اقتصادي نظير اشتغال‪،‬‬ ‫توليد‪ ،‬سرمايه‌گذاري و سطح اس��تاندارد زندگي و امنيت و‬ ‫آباداني جوامع تاثير مي‌گذارد‪ .‬بر همين اس��اس بسياري از‬ ‫كشورهاي پيشرفته برنامه توسعه ش��بكه‌هاي حمل‌و‌نقل‬ ‫خود را بر مبناي گسترش خطوط ريلي و استفاده هر چه بيشتر‬ ‫از قطار در مس��افرت‌هاي شهري و برون‌ش��هري طراحي‬ ‫كرده‌اند‪ .‬در كش��ور ما نيز طي س��ال‌هاي گذشته تحوالت‬ ‫لو‌نقل مسافري چه به لحاظ زير‌بنايي و‬ ‫خوبي در عرصه حم ‌‬ ‫چه روبنايي انجام گرفته و حضور موثر بخش‌هاي خصوصي‬ ‫نيز بر رونق اين صنعت افزوده است‪ .‬به‌طوري كه راه‌اندازي‬ ‫قطارهاي ويژه س��بز‪ ،‬س��يمرغ‪ ،‬دليجان و غزال از يكسو و‬ ‫راه‌اندازي‌ترن ست‌هاي تندرو و ريل باس‌ها از سوي ديگر‬ ‫توانسته راه‌آهن را از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن تغيير‬ ‫شكل داده و چشم‌انداز نويد‌بخشي را پيش روي هموطنان‬ ‫گرامي‌بگشايد‪ .‬با اين حال طي تغيير و تحوالتي كه با توجه‬ ‫به واگذاري شركت قطارهاي مسافري رجاء از سوي دولت‬ ‫به سازمان تامين اجتماعي بابت رد ديون در بخش مسافري‬ ‫راه‌آهن ايجاد ش��ده‪ ،‬ش��ركت رجاء ديگر دولتي محسوب‬ ‫نمي‌شود و اين در حالي اس��ت كه قيمت بليت آن همچنان‬ ‫دولتي باق��ي مانده اس��ت‪.‬بنابراين با توجه ب��ه اين رويكرد‬ ‫توقع مي‌رود قيمت بليت قطارهاي اين شركت واقعي شود‪.‬‬ ‫به‌طوري كه در مرحل��ه اول بليت قطارهاي ش��ركت رجاء‬ ‫ابتدا نسبت به ساير شركت‌هاي بخش خصوصي كه مالك‬ ‫قطار هستند همسان‌سازي شود و س��پس نسبت به واقعي‬ ‫كردن قيمت بليت گام برداش��ت‪ .‬در راستاي همانند‌سازي‬ ‫الزم به‌ذكر است با اينكه دو قطار با يك سازمان و خدمات‬ ‫مشخص يكي توس��ط بخش خصوصي از تهران به مشهد‬ ‫مي‌رود و قيمت بليت آن بالغ بر‪ 210‬هزار ريال اس��ت‪ ،‬حال‬ ‫اينكه قطار مش��ابه ولي در اختيار رجاء با فاصله بيشتر از قم‬ ‫به مشهد مقدس حركت مي‌كند‪ ،‬در حالي كه قيمت آن تنها‬ ‫‪ 126‬هزار ريال اس��ت‪ .‬اين در حالي است كه بر اساس ماده‬ ‫‪ 9‬قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي شركت‌هاي مسافري‬ ‫ريل��ي مي‌توانند قيمت بلي��ت خود را رقابت��ي كنند‪ .‬بخش‬ ‫مسافري نه تنها در ايران بلكه در س��اير كشورها نيز زيانده‬ ‫اس��ت‪ .‬با اين حال در كش��ور ما در مقايس��ه با ساير شقوق‬ ‫حمل و نقل نيز بخش ريلي در شرايط پايين‌تري قرار دارد‪.‬‬ ‫اگر مقايسه‌اي بين ساير شقوق حمل و نقل(درون‌شهري و‬ ‫برون‌شهري) با قطارهاي رجاء داشته باشيم‪ ،‬شاهد خواهيم‬ ‫بود كه قيمت بليت قطارهاي اين شركت باز هم ناچيز است‪.‬‬ ‫(مثال‪ :‬اگر قيمت كرايه تاكس��ي يا اتوبوس را با قيمت بليت‬ ‫قطار از ايستگاه راه‌آهن تهران تا مراغه با هم مقايسه كنيم‬ ‫شاهد هستيم كه قيمت بليت اين قطار ‪ 55‬هزار ريال بوده‪ ،‬در‬ ‫حالي كه قيمت بليت اتوبوس در همين مسير حداقل دو‌برابر‬ ‫اين مبلغ است‪ ،‬در حالي كه هزينه تمام شده قيمت بليت اين‬ ‫قطار با احتساب قيمت كشنده يا لكوموتيو و ساير هزينه‌هاي‬ ‫مربوطه اعم از اس��تهالك‪ ،‬راهبري و‪ ...‬بسيار بيشتر از اين‬ ‫مبلغ است‪ .‬با اينكه قيمت بليت قطار تهران‪-‬ساري ‪ 30‬هزار‬ ‫ريال بوده در حالي كه با احتساب قيمت كشنده اين قطار و‬ ‫ساير هزينه‌ها قيمت واقعي آن بس��يار بيشتر از مبلغ مذكور‬ ‫مي‌شود يا اينكه قيمت بليت قطار درود ‪ -‬انديمشك با مسير‬ ‫حدود ‪ 250‬كيلومتري و صعب‌العبور تنها ‪ 5‬هزار ريال است‪ ).‬با‬ ‫توجه به روند موجود از دولت محترم انتظار مي‌رود با توجه به‬ ‫حساسيت اين بخش و نظر به اقبال عمومي جهت سفر با اين‬ ‫وسيله ايمن‪ ،‬سازوكارهاي الزم را در راستاي حمايت هرچه‬ ‫بيشتر از اين بخش اعمال كرده و اجازه دهد شركت رجاء در‬ ‫سال‌هاي آغازين فعاليت غير‌دولتي خود امكان مانور بيشتر و‬ ‫بهتري براي فعاليت خود داشته باشد‪g.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت‪:‬‬ ‫بورس ارز ابزاری برای تعادل نرخ ارز است‬ ‫مدیرعامل بانک تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه بورس ارز یکی از راه‌های متعادل‬ ‫ک��ردن قیمت ارز اس��ت‪ ،‬گف��ت‪« :‬اگر‬ ‫حجم مب��ادالت و تعداد عرضه‌کنندگان‬ ‫و تقاضا‌کنندگان زیاد باش��د‪ ،‬بازار ثبات‬ ‫بیش��تری خواه��د داش��ت و هیجانات‬ ‫کاهش می‌یابد‪ ».‬محمد‌رضا رنجبر‌فالح‬ ‫در مورد بورس ارز و انتقادات وارد بر آن‬ ‫اظهار‌داشت‪« :‬بورس ارز یک ابزار است‬ ‫و این واقعیت‌ را باید بپذیریم که باید به سمت نرخ تعادلی ارز حرکت کنیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬هر‬ ‫کدام از ش��اخص‌‌های تقاضای نقدینگی‪ ،‬حجم نقدینگی‪ ،‬تقاضای انباشته شده یا شاخص‬ ‫برابری قدرت خرید را مد‌نظر قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که ارز باید به سمت نرخ‬ ‫تعادلی حرکت کند‪ ».‬مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد‪« :‬اینکه متعادل کردن قیمت ارز‬ ‫با چه ابزاری انجام شود‪ ،‬یکی از این سازوکارها می‌تواند بورس ارز باشد یا در روش دیگری‬ ‫می‌توان از بازار بین بانکی اس��تفاده کرد‪ ».‬وی در مورد اینکه برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫که ارز را نباید به‌عنوان یک کاال در نظر گرفت و با این اقدام بازار ارز دچار انتظارات تورمی‌‬ ‫می‌ش��ود و به همین دلیل نباید ارز را در بورس عرضه کرد‪ ،‬گفت‪« :‬اگر بورس ارز عمق پیدا‬ ‫کند و حجم مبادالت و تعداد عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان زیاد باش��د و محدود به چند‬ ‫بانک و صرافی نشود‪ ،‬بازار ثبات بیشتری خواهد داش��ت و هیجانات کاهش می‌یابد‪ ».‬وی‬ ‫درباره اینکه آی��ا هم‌اکنون عرضه‌کننده و متقاضی در بازار ارز زیاد اس��ت؟ اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫«این اقدام گام اول برای حرکت به سمت رقابتی ش��دن بازار ارز است و در هر صورت این‬ ‫رقابت سال‌ها در اقتصاد کش��ور ش��کل نگرفته و به دلیل حاکمیت نفت تنها بانک مرکزی‬ ‫عرضه‌کننده ارز بوده است‪ ».‬مدیرعامل بانک تجارت گفت‪« :‬قرار نیست بورس ارز یک بازار‬ ‫سلف و آتی باشد و ارز در این بازار به صورت نقد معامله‌ش��ود؛ در تمام دنیا مردم و بنگاه‌ها‬ ‫عرضه‌کننده ارز هستند و دولت‌ها نقشی در این امر ندارند‪ ».‬رنجبرفالح افزود‪« :‬هم‌اکنون‬ ‫صادرکنندگان غیر‌نفتی افزایش یافته‌اند و حجم صادرات غیر‌نفتی در سال‌های اخیر افزایش‬ ‫یافته که این فرصتی اس��ت برای عرضه‌کنندگان واقعی ارز تا س��هم خ��ود را از بازار ارز در‬ ‫مقایسه با بانک مرکزی افزایش دهند‪g ».‬‬ ‫‪85‬‬
‫مهندس نجم‌الدین خبرداد‬ ‫صدور‪ 50‬درصد تولید ایران خودرو تا سال ‪1395‬‬ ‫ایران خودرو براساس اس��تراتژی جهانی شدن‪ ،‬قصد‬ ‫دارد تا س��ال ‪ 1395‬ظرفیت تولید خودرو را به یک میلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار‌دس��تگاه برساند و س��االنه حدود ‪ 50‬درصد آن‬ ‫معادل ‪ 600‬هزار دستگاه خودرو را صادر کند‪ .‬مهندس جواد‬ ‫نجم‌الدین‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪« :‬حدود یک سوم حجم صادرات ایران‌خودرو در‬ ‫سایت‌های تولیدی در کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌های‬ ‫اس�لامی و بقیه نیز به صورت ص��ادرات خودرو‌های کامل‬ ‫خواهد بود‪ ».‬وی با بیان اینکه صادرات و ایجاد س��ایت در‬ ‫خارج از کش��ور دش��واری‌های بس��یاری دارد‪ ،‬خاطر‌نشان‬ ‫ایران خودرو تبریز طالیی شد‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪142‬‬ ‫ش��رکت ایران‌خودرو تبریز موفق به اخذ تندیس طالیی از همایش مل��ی کارآفرینی و‬ ‫ایجاد اشتغال در حفظ سرمایه‌های ملی شد‪ .‬در همایش ملی کارآفرینی و ایجاد اشتغال درحفظ‬ ‫سرمایه‌های ملی که در محل مرکز همایش‌های صد‌او‌سیمای جمهوری اسالمی برگزار شد از‬ ‫مهندس صادقیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو تبریز به‌عنوان کارآفرین نمونه سال ‪ 91‬تقدیر‬ ‫شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬شرکت ایران‌خودرو تبریز در پنج ماهه نخست سال جاری ‪ 26‬هزار‬ ‫و ‪ 200‬دستگاه وانت‌بار تولید و روانه بازار کرده است‪ .‬این شرکت توانسته تمامی‌استاندارد‌های‬ ‫مصوب و ‪ 36‬گانه س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران را برای تولید وانت‌بار و با موفقیت طی کند‪.‬‬ ‫همچنین برنامه تولید ایران‌‌خودرو تبریز در سال تولید ملی ‪ 120‬هزار دستگاه است‪g.‬‬ ‫تابلوهای اصلی« بانک آینده» نصب شد‬ ‫بانک آینده برای اولین بار تابلوهای اصلی خود را در ساختمان مرکزی بانک سابق تات‬ ‫نصب کرد‪ .‬در راس��تای مصوبات ش��ورای پول و اعتبار و تذکرات مکرر بانک مرکزی‪ ،‬اولین‬ ‫تابلوهای اصلی بانک آینده در محل ساختمان مرکزی بانک سابق تات نصب شد‪ .‬در این تابلوها‬ ‫نام انگلیسی بانک هم اصالح ش��ده و دیگر‌ترجمه آن به کار نرفته و همان آینده به انگلیسی‬ ‫درج شده است‪ .‬بر همین اساس قرار است کار نصب تابلوهای اصلی روی شعب این بانک هم‬ ‫از روزهای آینده آغاز شود‪ .‬بانک آینده از ادغام بانک تات و دو موسسه صالحین و آتی براساس‬ ‫مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شده است‪g.‬‬ ‫س��اخت‪« :‬ایجاد یک س��ایت خارجی به اندازه یک سایت‬ ‫داخلی با ‪ 10‬برابر ظرفیت زحمت زیادی دارد‪ ،‬اما این مسیری‬ ‫است که دنیا پیموده است‪ ».‬مهندس نجم‌الدین خاطر‌نشان‬ ‫س��اخت‪« :‬هریک میلیارد دالر صادرات‪ ،‬دو میلیارد دالر به‬ ‫درآمد ناخالص داخلی می‌افزاید و ‪ 23‬هزار شغل دانش‌محور‬ ‫ایجاد می‌کند‪ ».‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬سه‬ ‫رکن اصلی ب��رای تحقق ص��ادرات را الزام��ات اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی و فرهنگی عنوان کرد و خاطر نشان ساخت‪« :‬رسالت‬ ‫ایران خودرو صف‌شکنی و تحقق اهداف چشم‌انداز ‪ 20‬ساله‬ ‫اس��ت تا دیگران نیز به تبعیت از این شرکت حرکت کنند‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬ایران‌خودرو در پرتو همکاری‌های مش��ترک‬ ‫با خودروس��ازان معتبر خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های‬ ‫جدید در این بخش مهم از صنعت به سوی آینده‌ای هدفمند‬ ‫که متضم��ن موفقیت‌های جدید اس��ت ق��دم بر‌می‌دارد‪».‬‬ ‫مهندس نجم‌الدین تاکید کرد‪« :‬شرکت ایران‌خودرو همانند‬ ‫خودروسازان معتبر جهانی برای نیل به هدف‌های راهبردی‬ ‫خود در راس��تای حضور در بازارهای جهانی و دفاع از اعتبار‬ ‫صنعتی ایران در قالب برنامه‌های استراتژیک فعالیت‌های‬ ‫خ��ود را پیگیری کرده اس��ت‪ ».‬وی اظهار داش��ت‪« :‬ایران‬ ‫خودرو برای فراهم کردن زمینه‌های حض��ور در بازارهای‬ ‫هدف صادراتی بسترهای مناسبی را ایجاد کرد که از جمله‬ ‫آنها ایجاد زنجیره قطعه‌سازان‪ ،‬شکل‌دهی به مرکز طراحی‬ ‫خودرو‪ ،‬ارتقای ایمنی محصوالت و کاهش مصرف سوخت‬ ‫و آالیندگی‌های است‪g».‬‬ ‫برگزاری جشنواره فروش ویژه تابستانی باشگاه مشتریان آپکو‬ ‫باش��گاه مش��تریان آپکو در راس��تای ارائه خدمات‬ ‫متمایز به اعضای وفادار این ش��رکت‪ ،‬اقدام به برگزاری‬ ‫اولین جش��نواره فروش ویژه کرده اس��ت‪ .‬آپکو با هدف‬ ‫تکریم هرچه بیش��تر و پرداختن تخصصی‌تر به تقاضای‬ ‫مش��تریان خاص و طرفداران محصوالت آپشن به ارائه‬ ‫تخفیف به مشتریان باشگاه خود نیز اقدام کرده است‪ .‬این‬ ‫گزارش حاکی است؛ این ش��رکت پس از ارزیابی‌ کیفیت‬ ‫و نوع تقاضای مش��تریان در راس��تای بهبود و اصالح خدمات و ارائ��ه محصوالت جدیدتر‪،‬‬ ‫تصمیمات جدید در خصوص این مش��تریان گرفته و این هدف تا حدودی با تشکیل باشگاه‬ ‫مشتریان محقق شده است‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬در گام نخست برخی محصوالتی که تقاضای‬ ‫بیشتری برای آنها هست‪ ،‬با تخفیف به مشتریان عرضه خواهد شد‪ .‬براساس این طرح‪ ،‬آپکو‬ ‫به تمامی‌اعضای باشگاه مش��تریان خود ‪ 20‬درصد تخفیف در خرید دزدگیر تصویری آپکو‪،‬‬ ‫کروز کنترل‪ ،‬مولتی رهیاب آپکو‪ ،‬انواع رینگ‪ ،‬سنسور دنده‌عقب‪ ،‬پاورویندوز و یخچال ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬این جشنواره از ‪19‬شهریور آغاز و تا دوم مهرماه به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اعضای باش��گاه مش��تریان آپکو می‌توانند با مراجعه به هریک از مراکز فروش در تهران و‬ ‫سفارش تلفنی برای سایر شهرستان‌ها از خدمات و محصوالت در نظر گرفته شده با تخفیف‬ ‫ویژه استفاده کنند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت آپکو طرح‌های دیگری را نیز برای مشتریان باشگاه‬ ‫خود در نظر دارد که به تدریج اطالع‌رس��انی خواهد کرد‪g .‬‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو در تولید اعالم کرد‬ ‫تولید روزانه ایرانخودرو به ‪ 2800‬دستگاه رسيد‬ ‫با تدابیر اندیش��یده ش��ده در زمینه تامی��ن قطعات‪،‬‬ ‫تولید روزانه ایران خودرو درشهریورماه به ‪ 2400‬دستگاه‬ ‫می‌رس��د و این میزان تا پایان امس��ال ب��ه روزانه ‪2800‬‬ ‫دس��تگاه افزای��ش خواهد یاف��ت‪ .‬دکتر‌حس��ین نجاری‪،‬‬ ‫‪86‬‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل ای��ران خودرو در تولید ب��ا بیان این‬ ‫مطلب گف��ت‪« :‬ایران‌خودرو با آگاه��ی از تحول فناوری‬ ‫به‌عنوان یکی از جنبه‌های رشد اقتصادی‪ ،‬خرید و انتقال‬ ‫فناوری‪ ،‬تضمین کیفیت و تولی��د محصوالت جدید را در‬ ‫س��ال‌های اخیر محقق س��اخته اس��ت‪ ».‬وی با اشاره به‬ ‫آهنگ رش��د تولید در نیمه دوم س��ال جاری‪ ،‬خاطر‌نشان‬ ‫ساخت‪« :‬پارس و ‪ 405‬با موتور تی‌یو ‪ 5‬و تزئینات داخلی‬ ‫جدید از دی ماه سال جاری به بازار می‌آید‪ ».‬دکتر نجاری‪،‬‬ ‫بهبود کیفیت تولی��دات‪ ،‬اس��تفاده از فناوری‌های جدید‪،‬‬ ‫توجه به ارتقای کیفیت قطعات تولید داخل و حرکت برای‬ ‫تولید محصوالت جدید را از اهداف ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫ذکر کرد‪ .‬قائم‌مق��ام ایران‌خودرو از عرض��ه تندر‪ 90‬دنده‬ ‫اتوماتیک در نیمه دوم سال جاری خبر داد و اظهارداشت‪:‬‬ ‫«در پنج ماه نخس��ت س��ال ج��اری بی��ش از ‪ 200‬هزار‬ ‫دس��تگاه انواع خودرو تولید شد که ‪ ،405‬سمند‪،‬پژو پارس‬ ‫و تندر‪ 90‬از س��هم بیش��تری برخوردار بودند‪ ».‬وی تولید‬ ‫وان��ت در کالس‌ه��ای مختل��ف را از دیگ��ر برنامه‌های‬ ‫ایران خودرو دانس��ت و افزود‪« :‬در کنار وانت پیکان که با‬ ‫استانداردهای مصوب تولید می‌شود‪ ،‬وانت تندر‪ 90‬از نیمه‬ ‫دوم سال جاری عرضه می‌ش��ود‪ .‬همچنین وانت دیگری‬ ‫براس��اس توانمندی گروه صنعتی ایران خ��ودرو درحال‬ ‫طراحی اس��ت‪g».‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!