صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۴۱

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 141

هفته نامه مثلث شماره 141

‫جواد حقشناس‪ ،‬عضو شوراي مركزي اعتماد ملي ميگويد‪:‬‬ ‫«حمايت اصالحطلبان از يك كانديداي اصولگرا غيرمنطقي‬ ‫است‪ ،‬ولي اگر چنانچه در انتخابات آينده يك چهره شاخص‬ ‫اصالحطلب نتواند وارد عرصه رقابت ش��ود و از سوي ديگر‬ ‫از آنجايي كه جريان اصالحطلبي به دنبال تحريم انتخابات‬ ‫نيست عليالقاعده اعالم تحريم نميكند‪ ،‬بنابراين طبيعي‬ ‫اس��ت آن بخش��ي از بدنه اصالحطلب ك��ه ميخواهد در‬ ‫انتخابات ش��ركت كند از بهترين گزينه ك��ه مدافع حقوق و‬ ‫منافع ملي باشد در آن مقطع تاريخي حمايت كند‪».‬‬ ‫عضو ش��وراي مركزي اعتم��اد ملي درب��اره گرايش‬ ‫اصالحطلبان ب��ه قاليباف و ناطقنوري گفته اس��ت‪« :‬اين‬ ‫دو گزينه ب��ا يكديگر تفاوتهاي جدي دارن��د‪ .‬ناطقنوري‬ ‫از چهرههاي شاخصي اس��ت كه بعد از انقالب در سه دهه‬ ‫گذشته حضور جدي در عرصه سياسي داشته است‪ .‬بهطوري‬ ‫كه در يك مقطع يعني انتخابات ‪2‬خرداد ‪76‬چهره شاخص‬ ‫جريان اصولگرا در مقابل جريان اصالحطلب بود‪.‬‬ ‫در آن زم��ان ش��اهد عملك��رد و رفتار قاب��ل دفاع و‬ ‫دموكراتيكي از سوي ناطقنوري بوديم و در حاليكه ايشان‬ ‫رياست مجلس را برعهده داش��تند و رقيب شكستخورده‬ ‫اصالحطلب محسوب ميشد‪ ،‬اما رفتار هوشمندانه و متناسب‬ ‫با‬ ‫منافع ملي از خويش نش��ان دادند و ديديم حتي پيروزي‬ ‫آقاي خاتمي را هم تبريك گفتند‪.‬‬ ‫ناطقنوري از معدود چهرههاي اصولگراس��ت كه در‬ ‫هفت سال گذشته مواضع شفاف و صريحي نسبت به عملكرد‬ ‫دولت داشته و حتي در سالهاي گذشته بهدليل اين مواضع‬ ‫هزينههايي هم پرداخت كرده اس��ت‪ ،‬مث��ل برخوردهايي‬ ‫كه اخيرا در مش��هد با وي ص��ورت گرفته اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫برخوردهايي كه با ناطقنوري صورت ميگيرد نشاندهنده‬ ‫استقالل نظر و راي ايشان است‪ .‬به عقيده من اين استقالل‬ ‫راي قابل احترام است‪».‬‬ ‫وي تاكيد كرده است‪« :‬آقاي قاليباف هم در هفتسال‬ ‫گذش��ته عمال با حمايت چهرههاي اصالحطلب ش��وراي‬ ‫شهر تهران توانست به عنوان شهردار تهران انتخاب شود‪.‬‬ ‫خصوصا اينكه احمدينژاد با حضور ايش��ان در اين جايگاه‬ ‫مخالف بود‪».‬‬ ‫اين اظهارات عضو ش��وراي مركزي اعتمادملي البته‬ ‫با‬ ‫واكنش روزنامه كيهان نيز روبهرو شد‪ .‬كيهان با درج اين‬ ‫مصاحبه نوشت كه اصالحطلبان براي علياكبر ناطقنوري‬ ‫و محمدباقر قاليباف« تلهگذاري» كردهاند‪.‬‬ ‫رقابتپنهانهاشميوخاتمي‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ميان اصالح‌طلبان چه مي‌گذرد؟‬ ‫رقابت پنهان هاشمي و خاتمي‬ ‫ميان‌اصالح‌طلبان‌چه‌مي‌گذرد؟‬ ‫‪ 8‬هر چه به زمان برگزاري انتخابات رياس��تجمهوري‬ ‫نزديك ميش��ويم؛ گويا احتمال وقوع اي��ن گزينه جديتر‬ ‫ميشود؛ «حمايت اصالحطلبان از يك نامزد اصولگرا»‪.‬‬ ‫اگر به واكاواي و بررسي شرايط سياسي موجود ميان‬ ‫اصالحطلبان بپردازيم ب��ا اين گزاره مواجه ميش��ويم كه‬ ‫اصالحطلبان نيز همچون اصولگرايان به يك تصميم واحد‬ ‫نرس��يدهاند و طيفهاي مختلف ميان آنان هر يك نظري‬ ‫خاص درباره نحوه حض��ور در انتخاب��ات دارد‪ .‬آنچنان كه‬ ‫پيش از اين هم مطرح شده طيفهايي كه بر حضور مستقل‬ ‫اصالحطلبان تاكيد دارد‪ ،‬خود به دو دسته تقسيم ميشوند؛‬ ‫گروهي كه اصرار بر معرفي نامزد حداكثري دارند و گروهي‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهل‌ويكم ‪18/‬شهريورماه‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫ديگر به معرفي نامزدهايي از نسل دوم اصالحات تاكيد دارند‪.‬‬ ‫از ديگرس��و اما طيف ديگري نيز در مي��ان اين جناح‬ ‫سياس��ي وجود دارد؛ گروهي كه معتقد است اصالحطلبان‬ ‫در صورت معرفي نامزد مس��تقل حتي اگر پيروز هم شوند‬ ‫شانس و توفيق زيادي در ساختمان پاستور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫آنان باورشان اين است كه بايد از يك كانديداي اصولگرا كه‬ ‫تجانسهاي زيادي با آنها داشته باشد حمايت كرده و راه را‬ ‫براي ورود مجدد به قدرت رسمي براي آنان باز كند‪.‬‬ ‫تلهگذاري براي اصولگرايان‬ ‫بيشك در راس��تاي همين تحليلهاست كه محمد‬ ‫نامزد مستقل ميدهيم‬ ‫در عين حال و برخالف نظر اين طيف از اصالحطلبان‪،‬‬ ‫مجيد انص��اري‪ ،‬عضو ارش��د مجمع روحاني��ون ميگويد‪:‬‬ ‫«حيات سياس��ي يك جريان در اين اس��ت كه خودش در‬ ‫عرصهها حضور پيدا كند؛ بنابراين اگر ش��رايط مناس��ب در‬ ‫انتخابات آينده وجود داش��ته باشد طبيعتا اصالحطلبان بايد‬ ‫با‬ ‫هويت فكري و سياسي خودشان در انتخابات حضور پيدا‬ ‫كنند‪ ،‬اما اگر غير از اين بود بازهم صرف نظر از هويت از سوي‬ ‫يك جريان سياسي كار درستي نيست‪».‬‬ ‫او البته در ادامه گرايش اصالحطلبان را به كانديداي‬ ‫اصولگرايان از جمله قاليباف و ناطقنوري منتفي دانسته و‬ ‫گفته است‪« :‬براساس اطالعاتي كه ش��خصا در ارتباطم با‬ ‫اصالحطلبان كسب كردهام‪ ،‬حمايت از كانديداي اصولگرا از‬ ‫سوي اين اصالحطلبان را غيرممكن ميدانم‪».‬‬ ‫در همين راس��تا مصطفي كواكبي��ان‪ ،‬دبيركل حزب‬ ‫مردمس��االري ني��ز حماي��ت اصالحطلب��ان و حتي حزب‬ ‫متبوعش از محمدباقر قاليباف در انتخابات رياستجمهوري‬ ‫يازدهم را تكذيب كرده و گفته اس��ت‪« :‬اصالحطلبان خود‬ ‫ميتوانند نامزد معرفي كنند و ديگر نيازي نيست از نامزدي‬ ‫افرادي همچون علي الريجاني يا محمدباقر قاليباف حمايت‬ ‫كنند‪».‬‬ ‫‪46‬‬ ‫از كجا مي‌دانيد يك‌سال‬ ‫از عمر دولت باقي‌مانده؟‬ ‫منظور‬ ‫احمدي‌نژاد‬ ‫چه بود؟‬ ‫پرونده‌اي درباره نامزد‌هاي‬ ‫احتمالي حاميان دولت‬ ‫رفقا دور هم‬ ‫انتصاب‌هاي مبهم و تكراري‬ ‫در استقالل و پرسپوليس‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫عروسك‌ها اكران را نجات دادند‬ ‫گزارش‌هاوگفت‌وگوهاييدربارهفيلم‌هايتجاري‬ ‫ائتالف برسر دو نفر‬ ‫گزارشيازتحركاتانتخاباتياصولگرايان‬ ‫وسترن‌گرايي محافظه‌كاران آمريكا‬ ‫چه كساني سياست خارجي رامني را اداره مي‌كنند؟‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫اهميت انگيزه و محتوا‬ ‫در انقالب‌ها‬ ‫در انقالباتي كه در عالم واقع مي‌ش��ود يا در ش��ورش‌ها يا‬ ‫در كودتاها‪ ،‬يكي اصل اين ش��ورش و انق�لاب و كودتا‪ ،‬يكي‬ ‫انگيزه‌اش‪ ،‬يكي محتوايش؛ اينها س��ه امري است كه بايد در‬ ‫آن توجه كرد‪ .‬خودش��ان‪ ،‬خود انقالبات يا خود اينها ش��بيه‬ ‫به هم‌اند‪ ،‬يا ش��ورش اس��ت يا كودتاس��ت يا انقالب‪ ،‬صورتا‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪14 - 27‬‬ ‫احتمال نگارش نامه دوم وزراي سابق‬ ‫فرجام اختالس‬ ‫به برادرانم تهمت مي زنند‬ ‫سياست‬ ‫‪34-47‬‬ ‫منظور احمدي‌نژاد چه بود؟‬ ‫فراماسونر و حجتيه اي در دولت نداريم‬ ‫حاميان دولت نامزد مخصوص خود را دارند‬ ‫خاتمي در حال تسويه‌حساب با اصالح‌طلبان است‬ ‫ائتالف برسر دو نفر‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪48 - 59‬‬ ‫گسترش جنگ هاي منطقه اي‬ ‫بنيادگرايانمسيحي‬ ‫ازمحافظه‌كاري تا تي پارتي‌هاي دوآتشه‬ ‫پرزيدنت ناكام‬ ‫ماموريت غيرممكن اوالند‬ ‫رقابتپنهانهاشميوخاتمي‬ ‫سياست‬ ‫ميان اصالحطلبان چه ميگذرد؟‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫رقابت پنهان هاشمي و خاتمي‬ ‫‪8‬‬ ‫ميان‌اصالح‌طلبان‌چه‌مي‌گذرد؟‬ ‫هر چه به زمان برگزاري انتخابات رياس��تجمهوري‬ ‫نزديك ميش��ويم؛ گويا احتمال وقوع اي��ن گزينه جديتر‬ ‫ميشود؛ «حمايت اصالحطلبان از يك نامزد اصولگرا»‪.‬‬ ‫اگر به واكاواي و بررسي شرايط سياسي موجود ميان‬ ‫اصالحطلبان بپردازيم ب��ا اين گزاره مواجه ميش��ويم كه‬ ‫اصالحطلبان نيز همچون اصولگرايان به يك تصميم واحد‬ ‫نرس��يدهاند و طيفهاي مختلف ميان آنان هر يك نظري‬ ‫خاص درباره نحوه حض��ور در انتخاب��ات دارد‪ .‬آنچنان كه‬ ‫پيش از اين هم مطرح شده طيفهايي كه بر حضور مستقل‬ ‫اصالحطلبان تاكيد دارد‪ ،‬خود به دو دسته تقسيم ميشوند؛‬ ‫گروهي كه اصرار بر معرفي نامزد حداكثري دارند و گروهي‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهلويكم ‪18/‬شهريورماه‪ 92/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫ديگر به معرفي نامزدهايي از نسل دوم اصالحات تاكيد دارند‪.‬‬ ‫از ديگرس��و اما طيف ديگري نيز در مي��ان اين جناح‬ ‫سياس��ي وجود دارد؛ گروهي كه معتقد است اصالحطلبان‬ ‫در صورت معرفي نامزد مس��تقل حتي اگر پيروز هم شوند‬ ‫شانس و توفيق زيادي در ساختمان پاستور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫آنان باورشان اين است كه بايد از يك كانديداي اصولگرا كه‬ ‫تجانسهاي زيادي با آنها داشته باشد حمايت كرده و راه را‬ ‫براي ورود مجدد به قدرت رسمي براي آنان باز كند‪.‬‬ ‫تلهگذاري براي اصولگرايان‬ ‫بيشك در راس��تاي همين تحليلهاست كه محمد‬ ‫نامزد مستقل ميدهيم‬ ‫در عين حال و برخالف نظر اين طيف از اصالحطلبان‪،‬‬ ‫مجيد انص��اري‪ ،‬عضو ارش��د مجمع روحاني��ون ميگويد‪:‬‬ ‫«حيات سياس��ي يك جريان در اين اس��ت كه خودش در‬ ‫عرصهها حضور پيدا كند؛ بنابراين اگر ش��رايط مناس��ب در‬ ‫انتخابات آينده وجود داش��ته باشد طبيعتا اصالحطلبان بايد‬ ‫با هويت فكري و سياسي خودشان در انتخابات حضور پيدا‬ ‫كنند‪ ،‬اما اگر غير از اين بود بازهم صرف نظر از هويت از سوي‬ ‫يك جريان سياسي كار درستي نيست‪».‬‬ ‫او البته در ادامه گرايش اصالحطلبان را به كانديداي‬ ‫اصولگرايان از جمله قاليباف و ناطقنوري منتفي دانسته و‬ ‫گفته است‪« :‬براساس اطالعاتي كه ش��خصا در ارتباطم با‬ ‫اصالحطلبان كسب كردهام‪ ،‬حمايت از كانديداي اصولگرا از‬ ‫سوي اين اصالحطلبان را غيرممكن ميدانم‪».‬‬ ‫در همين راس��تا مصطفي كواكبي��ان‪ ،‬دبيركل حزب‬ ‫مردمس��االري ني��ز حماي��ت اصالحطلب��ان و حتي حزب‬ ‫متبوعش از محمدباقر قاليباف در انتخابات رياستجمهوري‬ ‫يازدهم را تكذيب كرده و گفته اس��ت‪« :‬اصالحطلبان خود‬ ‫ميتوانند نامزد معرفي كنند و ديگر نيازي نيست از نامزدي‬ ‫افرادي همچون علي الريجاني يا محمدباقر قاليباف حمايت‬ ‫كنند‪».‬‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫از كجا ميدانيد يكسال‬ ‫از عمر دولت باقيمانده؟‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫منظور‬ ‫احمدينژاد‬ ‫چه بود؟‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫پروندهاي درباره نامزدهاي‬ ‫احتمالي حاميان دولت‬ ‫عكس مربوط به‬ ‫جديدترين گفت‌وگوي‬ ‫احمدي‌نژاد در رسانه‬ ‫ملي است‬ ‫رفقا دور هم‬ ‫انتصابهاي مبهم و تكراري‬ ‫در استقالل و پرسپوليس‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫جواد حقشناس‪ ،‬عضو شوراي مركزي اعتماد ملي ميگويد‪:‬‬ ‫«حمايت اصالحطلبان از يك كانديداي اصولگرا غيرمنطقي‬ ‫است‪ ،‬ولي اگر چنانچه در انتخابات آينده يك چهره شاخص‬ ‫اصالحطلب نتواند وارد عرصه رقابت ش��ود و از سوي ديگر‬ ‫از آنجايي كه جريان اصالحطلبي به دنبال تحريم انتخابات‬ ‫نيست عليالقاعده اعالم تحريم نميكند‪ ،‬بنابراين طبيعي‬ ‫اس��ت آن بخش��ي از بدنه اصالحطلب ك��ه ميخواهد در‬ ‫انتخابات ش��ركت كند از بهترين گزينه ك��ه مدافع حقوق و‬ ‫منافع ملي باشد در آن مقطع تاريخي حمايت كند‪».‬‬ ‫عضو ش��وراي مركزي اعتم��اد ملي درب��اره گرايش‬ ‫اصالحطلبان ب��ه قاليباف و ناطقنوري گفته اس��ت‪« :‬اين‬ ‫دو گزينه ب��ا يكديگر تفاوتهاي جدي دارن��د‪ .‬ناطقنوري‬ ‫از چهرههاي شاخصي اس��ت كه بعد از انقالب در سه دهه‬ ‫گذشته حضور جدي در عرصه سياسي داشته است‪ .‬بهطوري‬ ‫كه در يك مقطع يعني انتخابات ‪2‬خرداد ‪76‬چهره شاخص‬ ‫جريان اصولگرا در مقابل جريان اصالحطلب بود‪.‬‬ ‫در آن زم��ان ش��اهد عملك��رد و رفتار قاب��ل دفاع و‬ ‫دموكراتيكي از سوي ناطقنوري بوديم و در حاليكه ايشان‬ ‫رياست مجلس را برعهده داش��تند و رقيب شكستخورده‬ ‫اصالحطلب محسوب ميشد‪ ،‬اما رفتار هوشمندانه و متناسب‬ ‫با منافع ملي از خويش نش��ان دادند و ديديم حتي پيروزي‬ ‫آقاي خاتمي را هم تبريك گفتند‪.‬‬ ‫ناطقنوري از معدود چهرههاي اصولگراس��ت كه در‬ ‫هفت سال گذشته مواضع شفاف و صريحي نسبت به عملكرد‬ ‫دولت داشته و حتي در سالهاي گذشته بهدليل اين مواضع‬ ‫هزينههايي هم پرداخت كرده اس��ت‪ ،‬مث��ل برخوردهايي‬ ‫كه اخيرا در مش��هد با وي ص��ورت گرفته اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫برخوردهايي كه با ناطقنوري صورت ميگيرد نشاندهنده‬ ‫استقالل نظر و راي ايشان است‪ .‬به عقيده من اين استقالل‬ ‫راي قابل احترام است‪».‬‬ ‫وي تاكيد كرده است‪« :‬آقاي قاليباف هم در هفتسال‬ ‫گذش��ته عمال با حمايت چهرههاي اصالحطلب ش��وراي‬ ‫شهر تهران توانست به عنوان شهردار تهران انتخاب شود‪.‬‬ ‫خصوصا اينكه احمدينژاد با حضور ايش��ان در اين جايگاه‬ ‫مخالف بود‪».‬‬ ‫اين اظهارات عضو ش��وراي مركزي اعتمادملي البته‬ ‫با واكنش روزنامه كيهان نيز روبهرو شد‪ .‬كيهان با درج اين‬ ‫مصاحبه نوشت كه اصالحطلبان براي علياكبر ناطقنوري‬ ‫و محمدباقر قاليباف« تلهگذاري» كردهاند‪.‬‬ ‫عروسكها اكران را نجات دادند‬ ‫گزارشهاوگفتوگوهاييدربارهفيلمهايتجاري‬ ‫مخاطبان عزيز‪ ،‬عذر ما را در افزايش قيمت مجله به دليل باالرفتن قيمت كاغذ بپذيرند‬ ‫ائتالف برسر دو نفر‬ ‫گزارشيازتحركاتانتخاباتياصولگرايان‬ ‫وسترنگرايي محافظهكاران آمريكا‬ ‫چه كساني سياست خارجي رامني را اداره ميكنند؟‬
‫مثل انس��ان‌ها مي‌ماند كه همه صورتش��ان مثل هم هست‬ ‫اما معناش��ان فرق با هم دارد‪ .‬انگيزه‌ها مهم است و محتواها‪.‬‬ ‫گاهي وقت‌ها انگيزه خوب است‪ ،‬محتوا خوب نيست‪ ،‬گاهي‬ ‫وقت‌ها محتوا خوب است‪ ،‬انگيزه درست نيست‪ .‬ممكن است‬ ‫يك نفر حاال ‪ -‬حاال نس��بت به يك نف��ر عرض مي‌كنم ‪ -‬يك‬ ‫نفر آدم ب��ا يك انگيزه خوبي بخواهد ي��ك كار خوبي به نظر‬ ‫خودش انجام بدهد و او بد باش��د‪ ،‬اين آدم مصاب است لكن‬ ‫كارش خالف اس��ت‪ .‬يك اشخاصي مي‌شود كه يك كارهاي‬ ‫خوبي انجام مي‌دهند با انگيزه بد‪ .‬مثال يك كسي كشف يك‬ ‫چيزي مي‌كند و انگيزه‌اش بد اس��ت ب��راي اين كار و كارش‬ ‫خوب اس��ت‪ ،‬يك وقت هم هر دويش خوب هستند‪ .‬انقالب‬ ‫فرهنگي هم همين جور است كه يك انقالب است كه تحول‬ ‫است از يك حالي به حالي ديگر‪ ،‬نه پيشبرد همان چيزي كه‬ ‫هست‪ .‬چنانچه انقالب جمهوري اسالمي‌ در كل هم همين‬ ‫طور است‪ ،‬يك انقالب ش��د توسط مردم‪ ،‬يك انگيزه انقالب‬ ‫بود و يك محتواي انقالب‪ .‬اميدوارم كه انگيزه انقالب در مردم‬ ‫الهي باش��د‪ .‬اما در انقالبات ممكن است كه ما انقالب بكنيم‪،‬‬ ‫يك حكومتي را برداري��م‪ ،‬يك حكومت ديگر براي خودمان‬ ‫درست كنيم‪ ،‬خودمان مي‌خواهيم به يك نوايي برسيم‪ ،‬كار‬ ‫نداريم ببينيم چه بشود‪ .‬اين چه محتوايش خوب باشد‪ ،‬چه‬ ‫محتوايش بد باشد براي ما فايده ندارد‪ ،‬براي اينكه مي‌خواهد‬ ‫تش��كيل بدهد وقتي انگيزه‌اش اين است كه فقط به دستش‬ ‫بيايد يك قدرتي‪ ،‬بخواهند قدرتمند باش��ند‪ ،‬او سابقي بوده‪،‬‬ ‫ما آن قدرت را از او بگيريم‪ ،‬خودمان بگيريم‪ .‬اين با او نس��بت‬ ‫به اصل مساله انگيزه فرقي ندارد؛ يعني‪ ،‬يك حكومتي رفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬يك حكومت ديگري هم آمده است‪ ،‬هر دويشان هم‬ ‫مثل هم هستند‪ ،‬مثل ساير كودتاها مي‌ماند كه در دنيا واقع‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اين فرقي با هم ندارد‪ .‬يك وقت اين است كه يك‬ ‫قيام مي‌شود‪ ،‬يك نهضتي مي‌ش��ود براي يك كار خوبي اما‬ ‫الهي نيست‪.‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪28 -33‬‬ ‫جمع واقع‌گرايي و آرمانگرايي‬ ‫اجالس فلسطيني در تهران‬ ‫معلم بودن و معلم ماندن‬ ‫طرح صادق قطب‌زاده چگونه برمال شد؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪66-73‬‬ ‫نوشدارو براي سينما‬ ‫عروسك‌هايسوپراستار‬ ‫كاش چند كاله‌قرمزي داشتيم‬ ‫سينمايگلخانه‌اينمي‌تواندبفروشد‬ ‫ورزش‬ ‫‪74 -79‬‬ ‫رفقا دور هم‬ ‫حلقهاصفهان‬ ‫شناسنامه‌ام صادره از تهران است‬ ‫اين دو نفر چه كمكي مي‌كنند؟‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬شاهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياسين سيف‌االسالم ‪ -‬اميد كرماني‌ها ‪ -‬زهره دياني ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫شيما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫فرحنازحسابي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬داوود جوكار‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد شكرالهي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو ‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي ‪ -‬مهندس مهرداد نصرت‌پور ‪ -‬حسين مجاهدي‬ ‫مهندس نظري توکلي ‪ -‬هادي انباردار ‪ -‬سيد عارف علوي ‪ -‬دکتر بهرامپور‬ ‫رضا راس��تي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‪ -‬عليرضا حس��ن زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬رواق‬ ‫توزيع‪ :‬نامه‌امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در خبرنامه اين هفته س�خنان رهب�ر معظم انقالب در دي�دار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان درج ش�ده‬ ‫اس�ت‪ .‬گزارش‌هايي درباره س�خنان رئيس قوه‌قضائيه‪‌،‬رئيس س�ازمان صدا و سيما‪‌،‬حاشيه‌هاي حضور‬ ‫بان‌كي‌مون در تهران‪ ،‬مصاحبه با صادق زيباكالم به همراه مرور رسانه‌ها از بخش هاي گوناگون خبرنامه‬ ‫اين هفته است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫ نگهبان بان‌كي‌مون‬ ‫ فرجام اختالس‬ ‫ با تمام وجود از نظام دفاع كردم‬ ‫ هشدار درباره متحجران‬ ‫‪14‬‬
‫رهبرمعظم انقالب در ديدار رئيس‬ ‫و اعضاي مجلس خبرگان رهبري‪:‬‬ ‫كشور در حال‬ ‫پيشرفت مطلوب است‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمي‬ ‫در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان ش��رايط كشور را‬ ‫در مجموع‪ ،‬در حال پيش��رفت مطلوب دانس��تند و با اشاره‬ ‫به برگزاري اجالس س��ران عدم‌تعهد در ته��ران به‌عنوان‬ ‫نمايش اقتدار‪ ،‬شكوه و عظمت نظام اسالمي‪ ،‬تاكيد كردند‪:‬‬ ‫«دشمنان ملت ايران‪ ،‬با حماقت خود‌اين اجالس را به يك‬ ‫جنگ ديپلماتيك با جمهوري‌اسالمي ايران تبديل كردند كه‬ ‫نتيجه آن شكست مفتضحانه آنها بود‪ ».‬رهبر‌انقالب‌اسالمي‬ ‫داش��تن يك جمع‌بندي صحيح و منطقي از وضعيت كشور‬ ‫را ضروري خواندن��د و افزودند‪« :‬ارزيابي مس��ائل از جهات‬ ‫گوناگون‪ ،‬نشانگر شرايط مناسب و خوب كشور براي نشان‬ ‫دادن عظمت اسالم است‪».‬‬ ‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي خاطرنشان كردند‪« :‬برگزاري‬ ‫موفقيت‌آميز اجالس سران عدم‌تعهد در تهران‪ ،‬يك نمونه از‬ ‫شرايط مهيا و آماده نظام فكري است كه جمهوري اسالمي‬ ‫ايران به‌دنيا ارائه كرده است‪».‬‬ ‫ايشان برگزاري اجالس سران عدم‌تعهد در تهران را از‬ ‫همه جهت‪ ،‬نمايش اقتدار‪ ،‬شكوه و عظمت دانستند و گفتند‪:‬‬ ‫«منشا اين شكوه و عظمت‪‌،‬همان تفكري است كه امام‌(ره)‬ ‫براساس اسالم‪ ،‬در كشور به‌وجود آورد و آن را پرورش داد تا‬ ‫رويش پيدا كرد‪».‬‬ ‫رهب��ر انق�لاب اس�لامي افزودند‪« :‬اجالس س��ران‬ ‫عدم‌تعهد در تهران‪ ،‬مي‌توانست همانند ساير اجالس‌هاي‬ ‫بين‌المللي‪ ،‬به‌صورت معمولي برگزار شود‪ ،‬اما شرايط سياسي‬ ‫دنيا و زمان و مكان برگزاري اج�لاس و همچنين حماقتي‬ ‫كه بدخواهان ملت اي��ران انجام دادند‌ موجب ش��د كه اين‬ ‫اجالس به پدي��ده‌اي تاثيرگذار و مورد توج��ه در دنيا و يك‬ ‫جنگ ديپلماتيك با جمهوري اسالمي ايران‌‪ ،‬تبديل شود‪».‬‬ ‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي افزودند‪« :‬تالش ش��د تا با‬ ‫برخي فضاسازي‌ها‪ ،‬جمهوري‌اسالمي ايران در اين اجالس‬ ‫خود‌سانس��وري كند و مواض��ع خود را به‌خص��وص بر ضد‬ ‫رژيم‌صهيونيستي اعالم نكند‪ ،‬اما اجالس آنچنان پرابهت‬ ‫برگزار شد كه اين تالش‌ها نيز نتيجه نداد‪».‬‬ ‫رهبر‌انقالب‌اسالمي حضور حدود دوسوم كشورهاي‬ ‫جهان را در نشست تهران و ايجاد زمينه براي اعالم مواضعي‬ ‫كه در اجالس‌هاي بين‌المللي ديگر بيان نمي‌شوند‪ ،‬از ديگر‬ ‫نقاط برجسته اجالس س��ران عدم تعهد دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫«مواضعي كه از زبان برخي روس��اي كشورها و هيات‌هاي‬ ‫حاضر در نشست تهران به‌ويژه انتقاد از ساختار سازمان ملل‬ ‫و ش��وراي امنيت و ديكتاتوري بين‌المللي حاكم بر جهان‪،‬‬ ‫بيان شد در اجالس‌هاي بين‌المللي مشابه آن سابقه ندارد‪».‬‬ ‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي يكي ديگر از نتايج برگزاري‬ ‫اجالس س��ران عدم‌تعهد در تهران را خنثي شدن تبليغات‬ ‫و هياهو در مورد تحريم‌ها دانس��تند و افزودند‪« :‬روس��اي‬ ‫كش��ورها و هيات‌هاي ش��ركت‌كننده در اجالس س��ران‬ ‫عدم‌تعهد‪ ،‬از نزديك جريان عادي زندگي و نش��اط مردم را‬ ‫در پايتخت و شهرهاي ديگر ديدند و در حاشيه اجالس نيز‬ ‫با مسئوالن كشور درخصوص قراردادهاي مختلف رايزني‬ ‫كردند‪ ».‬رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه نتيجه جنگ‬ ‫ديپلماتيك بدخواهان ملت ايران شكست مفتضحانه آنان‬ ‫بود‪ ،‬خاطرنشان كردند‪« :‬موفقيت و شكوه و عظمت اجالس‬ ‫تهران به‌گونه‌اي بود كه مخالفان نظام اسالمي و رسانه‌هاي‬ ‫آنها منفعل و مجبور به اعتراف به واقعيات شدند‪».‬‬ ‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي با اشاره به تعابير رسانه‌هاي‬ ‫غربي از جمله «سيلي ايران بر صورت معارضان» و «اقدام‬ ‫ايران در گوشمالي كس��اني كه مي‌خواس��تند او را منزوي‬ ‫كنند»‪ ،‬گفتند‪« :‬براساس قاعده قرآني‪ ،‬هر كاري كه دشمن را‬ ‫به عصبانيت وادارد‪ ،‬يك حسنه و عمل صالح است‪ ،‬بنابراين‬ ‫برگزاري باشكوه و موفقيت‌آميز اجالس سران عدم‌تعهد در‬ ‫تهران‪ ،‬يك عمل صالح بود‪ ».‬ايشان تاكيد كردند‪« :‬در مسائل‬ ‫مختلف از جمله مسائل داخلي بايد مراقب بود تا مغالطه‌ها ما‬ ‫را به اشتباه در تحليل گرفتار نكند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند‪« :‬ارزيابي من‬ ‫از شرايط اين است كه كش��ور‪ ،‬در مجموع در حال پيشرفت‬ ‫مطلوب است‪ ».‬حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي تاكيد كردند‪« :‬البته‬ ‫ممكن است در برخي مسائل اجرايي و فكري‪ ،‬نقاط ضعفي‬ ‫هم وجود داشته باش��د‪ ،‬اما ارزيابي از شرايط كشور با در‌نظر‬ ‫گرفتن همه نقاط قوت و پيش��رفت‌ها و برخي نقاط‌ضعف‪،‬‬ ‫اس��ت‪ ».‬در ابتداي اين ديدار آي��ت‌اهلل مهدوي‌كني‪ ،‬رئيس‬ ‫مجلس خبرگان رهب��ري ضمن ب��اارزش خواندن مباحث‬ ‫مطرح ش��ده در نشس��ت دوازدهم مجلس خبرگان گفت‪:‬‬ ‫«نشس��ت‌هاي مجلس خبرگان از لحاظ شكلي و محتوايي‬ ‫مهم اس��ت‪ ،‬زيرا علماي صاحبنام و صاحب‌نفوذ‪ ،‬از سراسر‬ ‫كش��ور حضور دارند و در مورد مس��ائل مختلف سياس��ي‪،‬‬ ‫اقتصادي‪ ،‬فرهنگي و بين‌المللي اظهار‌نظر مي‌كنند‪».‬‬ ‫در ادامه آي��ت‌اهلل محمدي‌يزدي‪ ،‬نايب‌رئيس مجلس‬ ‫خبرگان گزارشي از مهمترين محورهاي مطرح شده در اين‬ ‫اجالس ارائه كرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪« :‬قدرداني از برگزاري موفقيت‌آميز اجالس‬ ‫سران عدم‌تعهد در تهران‌‪ ،‬تاكيد بر بازسازي سريعتر مناطق‬ ‫زلزله‌زده استان آذربايجان‌شرقي‪ ،‬اقتصاد مقاومتي و شرايط‬ ‫اقتصادي كشور‪ ،‬مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه از جمله‬ ‫ف و مسائل س��وريه از جمله مباحثي بود كه در‬ ‫حجاب و عفا ‌‬ ‫نشست دوازدهم خبرگان مورد بحث قرار گرفتند‪g ».‬‬ ‫‪15‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫تامي‌ويتور‪ ،‬سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا وقتي‬ ‫روبه‌روي خبرنگاران نشست با س��والي مواجه شد كه پاسخ‬ ‫آن مي‌توانس��ت خيلي از ابهامات ماج��را را برمال كند‪ .‬چند‬ ‫روزي بود در صفحات روزنامه‌هاي آمريكايي خبری همراه‬ ‫با عكسي منتش��ر ش��ده بود كه خيلي‌ها را مثل يك سناتور‬ ‫آمريكايي شوكه كرده بود‪ .‬جفري فلتمن كه تا چند‌ماه پيش‬ ‫معاون هیالري كلينتون بود همراه دبيركل سازمان‌ملل متحد‬ ‫به تهران س��فر كرده بود و در ديدار با مقامات ايراني حضور‬ ‫داشت‪ .‬خبرنگار از تامي‌ويتور پرسيد كه آيا فلتمن در تهران‬ ‫پيامي‌را به مقام��ات ايراني داده بود و پاس��خ تنها يك كلمه‬ ‫بود و بعد س��كوت‪« :‬نه!» از نظر خيلي‌ها آنچ��ه در تهران با‬ ‫اجالس غيرمتعهد‌ها رخ داده بود‪ ،‬شكست فشارهاي آمريكا‬ ‫در عدم سفر بان‌كي‌مون به تهران بود و حاال نه تنها دبيركل‬ ‫به ايران سفر كرده بود‪ ،‬بلكه معاون سياسي‌اش كه تا چند‌ماه‬ ‫پيش معاون وزير امورخارجه آمري��كا بود نيز همراه وی بود‪.‬‬ ‫همان س��ناتور كه شوكه ش��ده بود به یک روزنامه اين گونه‬ ‫شكايت مي‌كند كه اوباما علنا شكست خورده‪ ،‬نه تنها در سفر‬ ‫بان‌كي‌مون‪ ،‬بلكه حتي نتوانس��ته فلتمن را از سفر به تهران‬ ‫منصرف كند‪ .‬اما او كيست كه اينگونه مورد توجه رسانه‌ها قرار‬ ‫گرفته است؟ شايد سناتورها را شوكه كرده است‪ ،‬اما برخي از‬ ‫جمله «النهار» ادعا كردند ك��ه بان‌كي‌مون به اصرار جفري‬ ‫فلتمن در شانزدهمین اجالس جنبش عدم‌تعهد حضور يافته‬ ‫اس��ت؟ اين چه معنايي را در پي دارد‪ .‬آيا سخنگوي شوراي‬ ‫امنيت‌ملي آمريكا با پاس��خ منفي اما قاطع خود در پس پرده‬ ‫س��خن ديگري داشته اس��ت؟ بايد فلتمن را بشناسيم‪ .‬سال‬ ‫‪ 2006‬و در جنگ ‪ 33‬روزه سيد‌حسن نصراهلل به ميان مردم‬ ‫آمد و از تالش‌هايي گفت كه توسط سفير آمريكا در بيروت بر‬ ‫ضد‌مقاومت انجام مي‌شود‪ .‬از همان موقع براي اولين‌بار نام‬ ‫جفري فلتمن بر سر زبان‌ها افتاد‪ .‬اما سيد گفته بود كه «من‬ ‫ن تريبون به تمام دروغ‌پ��ردازان و دروغگويان جهان‬ ‫از همي ‌‬ ‫عرب چه آنها كه در رس��انه‌ها و مطبوعات كار مي‌كنند و چه‬ ‫آنها كه در كانال‌هاي ماهواره‌اي مشغول به‌كار هستند و با پول‬ ‫«جفري فلتمن» قلم مي‌زنند‪ ،‬مي‌گويم که تاكنون در هيچ‬ ‫يك از كشورهاي عربي نه تنها دخالت نظامي‪ ،‬كه هيچ‌گونه‬ ‫دخالتي نداش��ته‌ايم و اگر زماني اين اتفاق روي دهد‪ ،‬جامعه‬ ‫بين‌المللي بداند كه اين ج��رات را داريم كه بگوييم در فالن‬ ‫كشور حضور داشته و جنگيده‌ايم و شهيد داده‌ايم‪ ».‬دبير‌كل‬ ‫سازمان ملل خرداد امسال جفري فلتمن‪ ،‬ديپلمات آمريكايي‬ ‫و سفير س��ابق آمريكا در لبنان را كه يهودي‌االصل است و‬ ‫ارتباط نزديكي با اسرائيل و البي ايپك دارد به‌عنوان معاون‬ ‫خود در امور خاورميانه منصوب كرد‪ .‬ب��ان كي‌مون‪ ‌،‬چندي‬ ‫پيش فلتمن را که به‌دليل شكس��ت در طرح براندازي نظام‬ ‫س��وريه مجبور به كناره‌گيري از مقام خود شده بود به سمت‬ ‫مدير سياسي سازمان‌ملل منصوب كرد‪ .‬بسياري از رسانه‌ها در‬ ‫تمام گزارش‌هاي خود نوشته بودند ك ‌ه او ارشدترين ديپلمات‬ ‫آمريكايي است كه پس از انقالب به‌تهران سفر كرده است‪.‬‬ ‫فلتمن به زبان‌هاي عربي‪ ،‬فرانسه و مجاري تسلط كامل دارد‪.‬‬ ‫او از ‪ 2004‬تا ‪ 2008‬ميالدي سفير آمريكا در لبنان بود‪ ،‬مدتي‬ ‫را نيز به‌عنوان ديپلمات در عراق‪ ،‬رژيم‌صهيونيستي‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫مجارستان ‌و هائيتي به سر برده است‪ .‬او اما پيش از اينكه به‬ ‫نيويورك برود روي طرحي براي برهم زدن محور مقاومت در‬ ‫سوريه و لبنان كار مي‌كرد‪ .‬براساس طرح او كه البته ناموفق‬ ‫هم شد دو‌طرح كودتا براي براندازي دولت بشار اسد در سوريه‬ ‫و كودتاي سياس��ي براي حذف ‪ 8‬مارس در لبنان در دستور‬ ‫كار قرار گرفت‪ .‬بعد از اينكه س��ناريوي آمريكا و متحدانش‬ ‫براي به خيابان‌ كشاندن مردم سوريه‪ ،‬تجزيه ارتش دمشق‬ ‫و موضوع دخالت نظامي زير پوشش شوراي امنيت شكست‬ ‫خورد‪ ،‬فلتمن سعي دارد كارت بازي ب‌ا تروريسم در سوريه را‬ ‫تجربه كند‪ .‬جفري فلتمن در‌صدد رهبري توطئه‌هاي سياسي‪،‬‬ ‫رسانه‌اي و اقتصادي عليه سوريه بود كه اين توطئه‌ها از دو بعد‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نگهبان بان‌كي‌مون‬ ‫چرا فلتمن به ايران آمد؟‬ ‫حض��ور جف��ري فلتم��ن و‬ ‫شكس��ت آمري��كا در تقاب��ل ب��ا‬ ‫ايران را باي��د در افزاي��ش نفوذ و‬ ‫نقش منطقه‌اي و جهاني تهران در‬ ‫تحوالت آينده منطق��ه به‌ويژه در‬ ‫عرصه سوريه و موضع‌گيري‌هاي‬ ‫قدرت‌هاي غرب��ي در قبال برنامه‬ ‫هسته‌اي ايران مشاهده كرد‬ ‫داخل سوريه و از مناطق اطراف هدايت و اجرا مي‌شد‪ .‬فلتمن‬ ‫براي اين كار در س��فر خود به بيروت با تعدادي از گروه‌هاي‬ ‫مخالف دولت اس��د ديدار كرد تا بيشترين ميزان كمك‌هاي‬ ‫لجستيك و نظامي خود را به گروه‌هاي مسلح در سوريه براي‬ ‫پيشبرد طرح براندازي دولت بشار اسد در اين كشور ارائه دهد‪.‬‬ ‫بر‌اساس طرح او اجراي عمليات‌تروريستي گسترده در داخل‬ ‫سوريه و تخريب تاسيسات زير‌بنايي و مراكز نظامي سوريه‬ ‫يكي از بخش‌هاي طرح جديد جفري فلتمن عليه سوريه بود‪.‬‬ ‫شايد به همين دليل است كه رهبري انقالب اسالمي وقتي‬ ‫بان‌كي‌مون دبيركل سازمان‌ملل در ديدار با او سخن از كمك‬ ‫ايران به حل بحران س��وريه كرد‪ ،‬مهمتري��ن راه‌حل بحران‬ ‫سوريه را عدم ارسال س�لاح به اين كشور توسط كشورهاي‬ ‫غربي دانستند كه به گمان بس��ياري هوشمندي رهبري در‬ ‫پاسخ به موضوع سوريه اش��اره ايشان به طرح فلتمن بود كه‬ ‫البته ناكام مانده ب��ود‪ .‬در اين ميان انگيره‌هاي حضور فلتمن‬ ‫در تهران از نگاه بس��ياري از تحليلگران تالش آمريكايي‌ها‬ ‫براي تماس مستقيم با ايران در خصوص موضوع هسته‌اي و‬ ‫سوريه است‪ .‬از نگاه آنها در مساله هسته‌اي واشنگتن بايد با‬ ‫ايران هسته‌اي كنار بيايد و خود را براي مرحله بعد از هسته‌اي‬ ‫شدن ايران آماده كند‪ .‬آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه راهبرد‬ ‫هوي ‌جو‌چماق ديگر گزينه مناسبي براي تعامل با ايران نيست‬ ‫و فش��ارهاي مختلف و تحريم‌هاي اقتص��ادي نيز بيش از‬ ‫اينكه بتواند به اقتصاد ايران ضربه وارد كند‪ ،‬اوضاع نابسامان‬ ‫بازارهاي غرب��ي و آمريكايي را تهديد كرده و بيش��تر به نفع‬ ‫دشمن اس��تراتژيك اياالت متحده يعني چين است و راه را‬ ‫براي يكه‌تازي اين كشور در بازارهاي جهاني باز مي‌كند‪ .‬شايد‬ ‫بتوان فش��ار مخالفت آمريكا با فشارهاي رژيم‌صهيونيستي‬ ‫براي عدم حضور بان كي‌مون در اين نشس��ت را نيز در اين‬ ‫راستا ارزيابي كرد؛ چراكه واشنگتن به دنبال برقراري كانال‬ ‫روابط ديپلماتيك خود با تهران است و اجالس سران عدم‌تعهد‬ ‫يك فرصت بي‌نظير براي استفاده آمريكا در اين راستا تلقي‬ ‫مي‌شود؛ فرصتي كه از دست دادن آن خسارت‌هاي زيادي را‬ ‫براي كاخ سفيد به بار خواهد آورد‪ .‬در مساله سوريه اما اجالس‬ ‫سران عدم‌تعهد در تهران بهترين فرصت براي غرب در اين‬ ‫زمينه بود‪ ،‬چه آنكه برگزاري اين اجالس از چند جنبه داراي‬ ‫اهميت بود‪ .‬ش��ايد در ابتداي كار بان كي‌م��ون كه پيش‌تر‬ ‫تحت‌‌فشار صهيونيست‌ها رسما به تهران ابالغ كرده بود كه‬ ‫در اجالس نم حاضر نخواهد ش��د‪ ،‬با طراحي جديد آمريكا از‬ ‫حضور قطعي خود در اجالس خبر داد‪.‬ش��ايد دليل اين مدعا‬ ‫روزنامه لبناني النهار بود كه نوشته بود بان كي‌مون به اصرار‬ ‫جفري فلتمن در شانزدهمين اجالس جنبش عدم تعهد حضور‬ ‫يافته است؛ بررسي جدي برنامه هسته‌اي ايران و درخواست‬ ‫از تهران براي نقش آفريني در حل سياس��ي بحران سوريه‬ ‫علت‌هاي اصلي اين تصميم عنوان شده است‪ .‬شاخص ديگر‬ ‫در تبيين اين موضوع ارائه طرح محمد المرسي‪ ،‬رئيس‌جمهور‬ ‫جديد مصر براي حل بحران در سوريه بود‪ ،‬وي كه بر اساس‬ ‫ديدگاه‌هاي اعتقادي خود متمايل به گروه‌هاي مخالف دولت‬ ‫سوريه اس��ت‪ ،‬در اقدامي‌ غافلگير كننده‪ ،‬فارغ از مشكالت‬ ‫داخلي مصر‪ ،‬طرحي را براي خروج از بحران سوريه ارائه داد‪.‬‬ ‫طرح المرسي شامل همكاري‌تركيه‪ ،‬ايران‪ ،‬عربستان و مصر‬ ‫براي حل بحران سوريه است و المرسي در عين مخالفت با‬ ‫حمله نظامي به سوريه معتقد است كش��ورهاي مذكور بايد‬ ‫براي حل بحران سوريه همكاري كنند‪ .‬بنابراين آثار حضور‬ ‫جفري فلتمن و شكس��ت آمريكا در تقابل با ايران را بايد در‬ ‫افزايش نفود و نقش منطقه‌اي و جهاني تهران در تحوالت‬ ‫آينده منطق��ه به‌ويژه در عرصه س��وريه و موضع‌گيري‌هاي‬ ‫قدرت‌هاي غربي در قبال برنامه هسته‌اي ايران مشاهده كرد‪.‬‬ ‫با اين حال فلتمن بيهوده به تهران نيامده بود؛ بان‌كي‌مون هم‬ ‫از موضوع هسته‌اي گفت و هم بحران سوريه و البته مواضع‬ ‫ايران را هم شنيد‪g .‬‬
‫احتمال نگارش نامه‬ ‫دوم وزراي سابق‬ ‫وزير سابق رفاه و تامين‌اجتماعي هدف ‪ ۱5‬عضو سابق‬ ‫كابينه احمدي‌نژاد از نگارش نامه ب��ه رهبرمعظم‌انقالب را‬ ‫«ارائه راهكار برون‌رفت از وضع موج��ود» عنوان كرده و از‬ ‫احتمال نگارش نامه ديگري در همين راستا خبر داده است‪.‬‬ ‫ارس��ال نام��ه جمع��ي از دولتم��ردان س��ابق ب��ه‬ ‫رهبرمعظم‌انقالب‪ ،‬از مهم‌ترين خبرهايي بود كه انتشار آن‬ ‫در روزهاي اخير‪ ،‬تاييد‌ها‪ ،‬تكذيب‌ها و واكنش‌هاي متفاوت‬ ‫چهره‌هاي سياس��ي و رس��انه‌اي را در پي داش��ت‪ .‬برخي با‬ ‫تقبيح اين كار و طرح برخي از گمانه‌ها درباره مسائل مطرح‬ ‫شده در اين نامه به مخالفت با آن پرداختند و از سوي ديگر‬ ‫منوچهر متكي و محمود فرش��يدي در مقام امضاكنندگان‬ ‫نامه مذك��ور‪ ،‬به ارائ��ه توضيحات��ي در دفاع از اق��دام خود‬ ‫برخاستند‪ .‬گفته مي‌ش��ود عالوه‌بر وزراي سابق امورخارجه‬ ‫و آم��وزش و پ��رورش‪ ،‬مصطفي پورمحمدي‪ ،‬س��يدكاظم‬ ‫وزيري‌هامانه و غالمحس��ين نوذري‪ ،‬داود دانش‌جعفري‪،‬‬ ‫پيغام‌هاي مهمي اين روزها رد و بدل مي‌شود‬ ‫ماريه ميرزاپور‬ ‫دن شاپيرو‪ ،‬سفير آمريكا در اسرائيل‪ ،‬يكشنبه گذشته‬ ‫در مصاحبه با كانال دو اس��رائيل گفت كه رسانه‌هاي اين‬ ‫كش��ور در مورد اختالف اس��رائيل و آمريكا بر سر حمله به‬ ‫ايران اغراق كرده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اين روايت‌ها از رابطه دو كشور «ربطي به‬ ‫روابط محكم و همكاري نزديك اسرائيل و آمريكا در مورد‬ ‫مساله‌اي حساس و مش��ترك ندارد‪ ».‬از نظر شاپيرو روابط‬ ‫دو كشور در بهترين سطح است‪« ،‬درس��ت همان‌‌طور كه‬ ‫بايد باشد‪».‬‬ ‫او همچنين ش��ايعه درگيري لفظي بنيامين نتانياهو‪،‬‬ ‫نخست‌وزير اسرائيل و مايك راجرز‪ ،‬يكي از اعضاي كنگره‬ ‫آمريكا را رد كرد و گفت كه در اين ديدار همه چيز دوستانه‬ ‫بوده است‪ .‬درست روز بعد از اين گفت‌وگو‪ ،‬پرخواننده‌ترين‬ ‫روزنامه اسرائيل‪ ،‬يوديت آرونوت ادعا كرد آمريكا از طريق‬ ‫دو كش��ور اروپايي به ايران پيامي‌ محرمانه فرستاده با اين‬ ‫مضمون كه در صورت حمل��ه نظامي اس��رائيل به ايران‪،‬‬ ‫آمريكا شريك اين اقدام نخواهد شد‪.‬‬ ‫اين روزنامه حتي مدعي ش��ده كه آمريكا در عوض‬ ‫از ايران خواس��ته به پايگاه‌هاي نظامي‌اش در منطقه حمله‬ ‫نكند‪ .‬دولت آمريكا اگرچه به دليل تعطيل��ي روز كارگر در‬ ‫اين كشور به‌سرعت به اين خبر واكنش نشان نداد‪ ،‬اما بعدا‬ ‫دوباره تاكيد كرد كه به امنيت اسرائيل قويا متعهد است‪.‬‬ ‫حتي نفس وجود چنين خبري‪ ،‬راست يا دروغ‪ ،‬نشان‬ ‫مي‌دهد كه بي‌هيچ اغراقي فاصله بين اسرائيل و آمريكا به‬ ‫آن نزديكي كه آقاي شاپيرو مي‌گويد نيست‪ .‬در آخرين پرده‬ ‫از اين نمايش ژنرال دمپسي‪ ،‬رئيس ستاد‌مشترك نيروهاي‬ ‫نظامي آمريكا‪ ،‬در مصاحبه‌اي ب��ا روزنامه گاردين گفت در‬ ‫صورتي كه اس��رائيل تصميم بگيرد به اي��ران حمله كند‪،‬‬ ‫آمريكا تمايلي به هم‌دستي در اين جنگ نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اين صريح‌ترين اظهارنظر يك��ي از باالترين مقامات‬ ‫نظامي آمريكا در مورد جنگ ايران و اس��رائيل بوده است‪.‬‬ ‫مقامات اسرائيل در واكنشي تند اظهارات ژنرال آمريكايي‬ ‫را نامفهوم و مغاير با پيوند اس��تراتژيك عمي��ق تل‌آويو و‬ ‫واشنگتن دانسته‌اند‪.‬‬ ‫اس��رائيل بارها به آمريكا و متحدانش معترض شده‬ ‫خبرنامه‬ ‫پشت‌پرده جدال لفظي نماينده آمريكا با نتانياهو‬ ‫كه كار را چنان كه بايد بر اس��رائيل س��خت نمي‌گيرند و از‬ ‫همه مهمتر هيچ اولتيماتوم جدي‌اي هم براي ايران تعيين‬ ‫نمي‌كنن��د؛ انتقادي ك��ه در اظهارنظرهاي اخي��ر مقامات‬ ‫اسرائيل هم پيرامون تحوالت اخير بازتاب يافت‪.‬‬ ‫مقامات اس��رائيل تالش مي‌كنند تا پيش از ش��روع‬ ‫مجمع عمومي س��ازمان‌ملل در آخرين هفته ماه س��پتامبر‬ ‫غرب را قانع كنند كه در جريان برگ��زاري اين اجالس در‬ ‫نيويورك موضعي قاطع در مقابل ايران اتخاذ كنند‪ .‬در اين‬ ‫ميان آمريكا ب��ار ديگر تاكيد كرده ديپلماس��ي و گفت‌وگو‬ ‫همچنان گزينه اول است‪.‬‬ ‫آمريكا از س��ويي ديگر نگران آن اس��ت كه هرگونه‬ ‫مشاركت در تحرك نظامي عليه ايران به شكافي عميق در‬ ‫روابط اين كشور و متحدان اروپايي‌اش منجر شود‪ .‬همين‬ ‫چند روز پيش بود ك��ه آنگال م��ركل‪ ،‬صدراعظم آلمان در‬ ‫تماسي تلفني با نتانياهو اسرائيل را از هرگونه اقدام نظامي‬ ‫عليه ايران بر حذر داشت و عواقب وخيم چنين جمله‌اي را‬ ‫يادآور شد‪.‬‬ ‫اس��رائيل به‌ش��دت نگران افزايش توان هس��ته‌اي‬ ‫ايران است و آمريكا هم اگرچه همواره تاكيد كرده كه اين‬ ‫نگراني مشترك است‪ ،‬نه تنها تمايلي به اقدام نظامي نشان‬ ‫نمي‌دهد‪ ،‬بلكه اي��ن اواخر در مخالفت ب��ا حمله يك‌جانبه‬ ‫اسرائيل به ايران پيغام‌هاي صريح‌تري به اسرائيل مي‌فرستد‬ ‫و حتي روزنامه‌اي اسرائيلي خبر از گفت‌وگوهايي بين ايران‬ ‫و آمريكا مي‌دهد‪.‬‬ ‫اگرچه برخ��ي گمانه‌ها حاك��ي از آنند كه اس��رائيل‬ ‫توان حمل��ه‌اي يك‌جانبه به ايران را ن��دارد‪ ،‬آمريكا نگران‬ ‫اقدامي‌ناگهاني و خودس��رانه از سوي اس��رائيل است‪ .‬اين‬ ‫كشمكش‌ها در آس��تانه انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا‬ ‫عيان‌تر ش��ده‌اند و به‌نظر مي‌رس��د اختالف آن قدر عميق‬ ‫هست كه ميت رامني‪ ،‬رقيب اوباما و نامزد جمهوريخواهان‪،‬‬ ‫آن را گواهي بر ناكارآمدي سياس��ت خارج��ي دولت اوباما‬ ‫بداند و س��كوي پرتابي براي جل��ب راي يهوديان آمريكا‬ ‫به‌سوي خود‪g .‬‬ ‫پرويز كاظمي جزئيات جديدي از نامه‬ ‫جنجالي را اعالم كرده است‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫پرويز كاظمي‪ ،‬محمدمهدي زاهدي‪ ،‬سيدمحمد جهرمي‌و‬ ‫عليرضا طهماسبي وزراي سابق نفت‪ ،‬اقتصاد و دارايي‪ ،‬رفاه و‬ ‫تامين‌اجتماعي‪ ،‬علوم و تحقيقات و فناوري و حسين دهقان‪،‬‬ ‫معاون سابق رئيس‌جمهور و رئيس سابق بنياد شهيد و امور‬ ‫ايثارگران و فرهاد رهبر‪ ،‬رئيس سابق مديريت برنامه‌ريزي‬ ‫از ديگر اعضاي كابينه احمدي‌نژاد بودند كه نامه به رهبري‬ ‫را امضا كردند‪ .‬از سوي ديگر نام غالمحسين الهام‪ ،‬حسين‬ ‫صفار‌هرندي‪ ،‬سيدمسعود ميركاظمي‪ ،‬عليرضا علي‌احمدي‪،‬‬ ‫كامران باقري‌لنكراني و محمد سليماني‪ ،‬سخنگوي دولت‬ ‫نهم و وزير سابق دادگستري و وزراي سابق فرهنگ و ارشاد‪،‬‬ ‫آموزش و پرورش‪ ،‬بهداش��ت و درمان و ارتباطات و فناوري‬ ‫اطالعات به‌عنوان كساني كه حاضر به امضاي نامه نشده و‬ ‫حتي معترض به آن بوده‌اند‪ ،‬مطرح شد‪ .‬پرويز كاظمي‪‌،‬عضو‬ ‫سابق دولت احمدي‌نژاد جزئيات جديدي در اين مورد گفته‬ ‫است‪« :‬مجموعه‌اي از مديران كه س��ابقه خدمت طوالني‬ ‫در مسئوليت‌هاي مختلف را داش��تند و هم صبغه آنها نشان‬ ‫مي‌دهد افرادي دلسوزند‪ ،‬بعد از نشس��ت‌هاي متعدد براي‬ ‫بررسي مسائل كالن اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و فرهنگي به اين‬ ‫جمع‌بندي رس��يدند كه مطالبي را درباره وضعيت موجود به‬ ‫استحضار مقام‌معظم‌رهبري برس��انند‪ .‬حضرت علي (ع) در‬ ‫نامه خودشان به مالك اش��تر فرمودند بايد بازرساني داشته‬ ‫باشي كه بعد از بررس��ي موضوعات به شما گزارش دهند و‬ ‫ما هم خود را به‌عنوان بازرس��ان بدون مواجب نظام تلقي و‬ ‫فكر مي‌كنيم اگ��ر مطالبي را به‌نظرمان مي‌رس��د در كمال‬ ‫صداقت و با حفظ حرمت‌ها بيان كنيم‪ .‬به نظرم نمي‌رس��د‬ ‫اشكالي داشته باشد كه بخواهيم ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي خود‬ ‫را درباره مس��ائلي كه به‌نظرمان مهم و قابل تامل است‪ ،‬به‬ ‫اطالع مقامات عالي نظام برسانيم و اتفاقا مقام‌معظم‌رهبري‬ ‫هميش��ه خواس��ته‌اند كه صاحب‌نظران و دلسوزان مطالب‬ ‫كارشناس��ي خود را بدون دغدغه و صريح بيان كنند‪ .‬البته‬ ‫بايد توجه داش��ت كه ارائه نظرات نباي��د مغرضانه صورت‬ ‫گيرد و تخطئه‌كننده و تخريب‌كننده نباشد و ما هم به‌عنوان‬ ‫مجموعه‌اي از خدمتگ��زاران نظام و مردم پس از بررس��ي‬ ‫مسائل كشور به اين جمع‌بندي رسيديم که مشكالتي وجود‬ ‫دارد و راهكارهاي‌مان را براي حل آنها ارائه كرديم‪.‬‬ ‫جمعي كه خدمت رهبري نامه نوش��تند‪ ،‬معتقدند كه‬ ‫تصميمات دنياي غرب ما را تحت ش��رايطي س��خت قرار‬ ‫مي‌دهد و ما باي��د در مواجه��ه با آنها‪ ،‬دست‌به‌دس��ت هم‬ ‫دهيم و خود را در برابر آنها تجهيز و واكس��ينه كنيم‪ .‬همه‬ ‫ما به‌گونه‌اي خ��ود را مديون انقالب و جمهوري‌اس�لامي‬ ‫مي‌دانيم و هر زمان كه احساس شود خطري نظام اسالمي‬ ‫را تهديد مي‌كند‪ ،‬بايد همه دست‌به‌دس��ت ه��م بدهيم و با‬ ‫همدلي و يكرنگ��ي و صداقت وارد صحنه ش��ويم تا خطر‬ ‫را دفع كنيم‪.‬‬ ‫اعتقاد ما اين اس��ت ك��ه االن باتوجه ب��ه تالش‌ها و‬ ‫توطئه‌هاي دش��من براي ضربه زدن به جمهوري اسالمي‬ ‫مثل اعمال تحريم‌ها و تشديدهاي آنها‪ ،‬در شرايط ويژه‌اي‬ ‫قرار داريم و از سويي ديگر با اتكا به توان داخلي در حال عبور‬ ‫از اين وضعيت هس��تيم و بايد خودم��ان را از بعد اقتصادي‪،‬‬ ‫اجتماعي‪ ،‬فرهنگي و حتي نظامي مجهز كنيم‪g ».‬‬ ‫‪17‬‬
‫دبيركل چهگفت؟‬ ‫دفتر دكتر واليتي متن سخنان‬ ‫بان‌كي‌مون را منتشر كرد‬ ‫فرجام اختالس‬ ‫حكم متهمان دادگاه فساد مالي بزرگ ابالغ شد‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫رئيس ش��عبه يك دادگاه انقالب‪ ،‬هفته گذش��ته حكم‬ ‫«مه‌آفريد خسروي»‪ ،‬متهم اصلي پرونده فساد بزرگ بانكي را‬ ‫به وكيل وي ابالغ كرد‪ .‬براساس خبري كه خبرگزاري‌ها منتشر‬ ‫كرده‌اند‪ ،‬حكم متهم اصلي پرونده فساد بزرگ مالي از سوي ناصر‬ ‫سراج‪،‬رئيسشعبهيكدادگاهانقالب‪،‬بهغالمعليرياحي‪،‬وكيل‬ ‫«مه‌آفريد خسروي» ابالغ شد‪ .‬اين حكم كه گفته مي‌شود بيش‬ ‫از هزار صفحه دارد‪ ،‬بدوي و در صورت اعتراض متهم و وكيل‬ ‫او قابل تجديدنظر است‪ .‬بر‌اس��اس اين گزارش‪ ،‬ابالغ احكام‬ ‫متهمان فساد سه‌هزار ميلياردي از روزهاي ابتدايي هفته گذشته‬ ‫آغاز شد و از مجموع‪ 39‬متهم پرونده كه محاكمه شده‌اند‪ ،‬چهار‬ ‫نفر به اعدام‪ ،‬دو نفر به حبس ابد و ساير متهمان نيز به حبس از‬ ‫‪ 25‬س��ال تا كمتر محكوم ش��ده‌اند‪ .‬براي متهمان همچنين‬ ‫مجازات‌هايي چ��ون «رد مال و پرداخت جريم��ه نقدي» در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬غالمعلي رياحي‪ ،‬وكيل «مه‌آفريد‬ ‫خسروي» متهم اصلي پرونده فس��اد بزرگ مالي گفته است‬ ‫كه موكلش به اتهام اخالل در نظام اقتصادي به اعدام محكوم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رياحي اظهار‌داش��ت‪« :‬احكام موكالنم از سوي‬ ‫دفتر ش��عبه يك دادگاه انقالب تهران به من ابالغ شد‪ ».‬وي‬ ‫تصريح كرد‪« :‬مه‌آفريد خس��روي مديرعامل شركت توسعه‬ ‫سرمايه‌گذاري امير‌منصور آريا به اتهام اخالل در نظام اقتصادي‬ ‫مفسد في‌االرض شناخته و به اعدام محكوم شده است‪ ».‬رياحي‬ ‫همچنين گفت كه موكلش به رد مال به بانك‌‌ها معادل دو‌هزار‬ ‫و ‪ 850‬ميليارد تومان و پرداخت يك‌چهارم اين مبلغ به‌عنوان‬ ‫جريمه به دولت محكوم شده اس��ت‪ .‬وكيل متهم رديف اول‬ ‫پروندهفسادسه‌هزارميليارديكهوكالتمسئولحقوقيووكيل‬ ‫شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا را هم برعهده دارد‪،‬‬ ‫از صدور حكم اعدام براي متهم رديف دوم اين پرونده نيز خبر‬ ‫داد‪ .‬به گفته رياحي ديگر محكوم به اعدام پرونده فساد بزرگ‬ ‫مالي مسئول امور مالي شركت امير‌منصور آرياست كه او نيز‬ ‫مانند دو متهم قبلي مفسد‌في‌االرض شناخته شده است‪ .‬وكيل‬ ‫«مه‌آفريد خسروي» در پايان گفت كه بر‌اساس قانون ‪ 20‬روز‬ ‫از تاريخ ابالغ حكم براي اعتراض به راي صادره در ديوان عالي‬ ‫كشور مهلت دارد كه پس از مشورت موكالنش در اين خصوص‬ ‫اقدام خواهد كرد‪g.‬‬ ‫براي رقابت با رامني؛‬ ‫اوباما انتخاب شد‬ ‫حزب دموكرات آمريكا «باراك اوباما» را براي شركت‬ ‫در انتخابات رياست‌جمهوري ماه نوامبر اين كشور نامزد كرد‪.‬‬ ‫«باراك اوبام��ا» براي ماندن در كاخ س��فيد با «ميت‬ ‫رامني» نامزد نهايي حزب جمهوريخواه رقابت مي‌كند‪.‬‬ ‫«بيل كلينتون»‪ ،‬رئيس‌جمهوري اسبق آمريكا با اعالم‬ ‫اين مطلب گفت‪« :‬اوباما نامزد نهايي حزب دموكرات براي‬ ‫شركت در انتخابات رياست‌جمهوري ششم نوامبر است‪».‬‬ ‫كلينتون در كنگره حزب دموكرات در ش��هر شارلوت‬ ‫ايالت كاروليناي ش��مالي گفت‪« :‬كس��ي را به‌عنوان نامزد‬ ‫دموكرات‌ها معرفي مي‌كند كه در سياست خارجي موثر عمل‬ ‫‪18‬‬ ‫كرده‪ ،‬اما در داخل آمريكا منتقداني دارد‪».‬‬ ‫رئيس‌جمهوري اسبق آمريكا ابراز اميدواري كرد که‬ ‫اوباما بار ديگر با پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري‪،‬‬ ‫س��كان هدايت آمريكا براي چهارسال ديگر را در دست‬ ‫می‌گيرد‪ .‬براساس آخرين نظرسنجي‌ها‪« ،‬ميت رامني»‪،‬‬ ‫نامزد جمهوريخواه در مقايس��ه با «باراك اوباما»‪ ،‬نامزد‬ ‫دموكرات در كاروليناي شمالي پيشتاز است‪ .‬گفتني است‬ ‫دو‪ ،‬س��وم راي‌دهندگان در انتخابات رياس��ت‌جمهوري‬ ‫آمريكا‪ ،‬اوباما را مسئول وضعيت بد اقتصادي اين كشور‬ ‫مي‌دانند‪g .‬‬ ‫علي‌اكب��ر واليت��ي‪ ،‬مش��اور ام��ور بين‌المل��ل‬ ‫رهبر معظم انقالب كه اين روزها شايعه كانديداتوري‌اش در‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم دهان به دهان مي‌چرخد‪،‬‬ ‫هفته گذشته با اظهارنظر درخصوص سخنان بان‌كي‌مون در‬ ‫ديدار با حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي خبرساز شد‪.‬‬ ‫اگرچه حاال بيش از يك هفته از پايان نشست شانزدهم‬ ‫غيرمتعهدها در ته��ران مي‌گذرد‪ ،‬ام��ا هر‌از‌گاهي خبرهاي‬ ‫متفاوتي از حاشيه‌هاي اين اجالس منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫ماج��را از آنجا آغاز ش��د كه واليتي در قامت مش��اور‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري در امور بين‌الملل پس از برگزاري اجالس‬ ‫جنبش عدم تعهد در تهران‪ ،‬با اش��اره به ديدار بان‌كي‌مون با‬ ‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي اظهار داشت كه دبيركل سازمان‬ ‫ملل خطاب به رهبر معظم‌انقالب گفت‪« :‬ش��ما فقط رهبر‬ ‫ايران نيستيد بلكه رهبري مذهبي جهان اسالم را هم برعهده‬ ‫داريد و ما خدمت شما رسيديم تا بگوييم ما را در حل مسائل‬ ‫منطقه به‌ويژه سوريه كمك كنيد‪ ،‬زيرا در اين‌باره به مشكل‬ ‫برخورده‌ايم‪».‬‬ ‫اما در اين ميان بي‌بي‌سي رس��انه دولتي انگليس كه‬ ‫از برگزاري اجالس نم در تهران ناخش��نود بوده و سياس��ت‬ ‫سانسور و بايكوت خبري نشس��ت تهران را در پيش گرفته‬ ‫بود‪ ،‬پس از اظهارنظر واليتي درصدد تش��كيك در سخنان‬ ‫وي برآمد‪.‬‬ ‫اين شبكه خبري در گفت‌وگويي با مارتين نريسكي‪،‬‬ ‫س��خنگوي بانكي‌مون انتس��اب اين س��خنان به دبيركل‬ ‫سازمان ملل را تكذيب كرد‪.‬‬ ‫ضرغامي ميان‬ ‫دانشجويان‬ ‫رئيس‌صداوسيما از بررسي مناظره‬ ‫انتخاباتي خبر داد‬ ‫سيزدهمين نشست ساالنه اتحاديه انجمن‌هاي اسالمي‬ ‫دانشجويان مس��تقل سراسر كش��ور هفته گذشته با حضور‬ ‫چهره‌هاي ش��اخص سياسي و مس��ئوالن نهادهاي مهمي‌‬ ‫همچون رسانه ملي و سازمان بازرسي كل كشور در حالي در‬ ‫دانشگاه شريف برگزار شد كه بحث انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫يازدهم در اين نشست بس��يار داغ بود‪ .‬عزت‌اهلل ضرغامي‪،‬‬ ‫‌رئيس س��ازمان صداوسيما در حاش��يه اين نشست در جمع‬ ‫خبرنگاران حضور يافت‪ .‬او در پاس��خ به اين سوال كه آيا در‬ ‫انتخابات رياس��ت‌جمهوري آينده هم مناظرات نامزدها در‬ ‫صد‌او‌س��يما برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪« :‬فعال در حال بررس��ي‬ ‫هس��تيم‪ ».‬رئيس رس��انه ملي در پاسخ به س��وال ديگري‬ ‫مبني‌بر اينكه آيا گزارشات و مستنداتي كه در ماه‌هاي مانده به‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري از اقدامات برخي دستگاه‌ها نشان‬ ‫داده مي‌شود‪ ،‬شائبه‌هايي در ذهن مخاطبين ايجاد نمي‌كند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬وظيفه رس��انه ملي پوشش دادن خدمات نظام است‬ ‫كه بخش عمده و گس��ترده اين خدمات توسط دولت انجام‬ ‫مي‌شود‪ ».‬ضرغامي‌افزود‪« :‬افراد زيادي به ما اشكال مي‌گيرند‬ ‫كه شما دستاوردهاي دولت را به اين صورت گسترده نشان‬
‫مي‌دهيد‪ ،‬شائبه‌هاي ديگري از آن برداشت مي‌شود و متاسفانه‬ ‫عده‌اي هم در اين خصوص مصاحبه كردند كه صداوس��يما‬ ‫تبديل به روابط عمومي دولت شده است‪ ».‬او همچنين گفت‪:‬‬ ‫«ما همانطور كه به اين نظ��رات بي‌توجهيم و اقدامات مهم‬ ‫دولت را به‌عنوان پيشرفت‌هاي نظام پوشش مي‌دهيم‪ ،‬اگر‬ ‫دستگاه‌هاي ديگر خدماتي داشته باشند مورد پوشش رسانه‬ ‫ملي قرار مي‌گيرد؛ شهرداري تهران هم در صورتي كه اقدامات‬ ‫ارزشمند و قابل‌توجهي انجام دهد‪ ،‬در چارچوب سياست كلي‬ ‫رسان ‌ه ملي كه پوشش دادن به خدمات و پيشرفت‌هاي نظام‬ ‫است‪ ،‬قرار مي‌گيرد؛ البته ممكن است قضاوت‌هايي صورت‬ ‫گيرد‪ ،‬اما دليل بر آن نمي‌ش��ود كه ما دس��تاوردها را پوشش‬ ‫ي همچنين درباره سخنان محمد المرسي‪،‬‬ ‫ندهيم‪ ».‬ضرغام ‌‬ ‫رئيس‌جمهور مصر در صد‌او‌سيما نيز پاسخگوي خبرنگاران‬ ‫بود؛ آنجا كه گفت‪« :‬بيشتر برنامه‌هاي اجالس به‌صورت زنده‬ ‫از شبكه‌هاي داخلي و برون‌مرزي رسانه ملي پخش مي‌شد؛‬ ‫بنابراين س��خنراني‌هايي كه ميهمانان در اجالس داش��تند‬ ‫به زبان‌هاي مختلف در ش��بكه‌هاي برون‌م��رزي با‌ترجمه‬ ‫خوب منعكس ش��د‪ ».‬رئيس سازمان صداوس��يما ادامه داد‪‌:‬‬ ‫«ترجمه‌هاي فارسي نيز از شبكه خبر پخش مي‌شد كه اين‬ ‫شبكه هم برنامه‌هاي اجالس و سخنراني‌ها را به‌صورت زنده‬ ‫پوشش مي‌داد و س��خنراني ميهمانان نيز به‌صورت فارسي‬ ‫‌ترجمه مي‌ش��د كه بعضا در برخي از شبكه‌هاي راديويي نيز‬ ‫همزمان پخش مي‌شد‪ ».‬او يادآور شد‪« :‬در هنگام سخنراني‬ ‫رئيس‌جمهور مصر ش��بكه يك نيز اين مراسم را به‌صورت‬ ‫زنده پخش مي‌ك��رد كه اش��كالي در پخش زن��ده به‌وجود‬ ‫آمد؛ بنابراين از مترجم ديگري تنها در همين ش��بكه براي‬ ‫سخنراني المرسي استفاده شد كه اين مترجم در يك اشتباه‬ ‫لفظي به جاي «سوريه»‪ ،‬گفت «بحرين» و همين موضوع‬ ‫دستاويزي براي رسانه‌هاي غربي شد‪ ».‬ضرغامي‌همچنين‬ ‫تاکید كرد‪« :‬محوريت پخش برنامه‌هاي اجالس شبكه خبر‬ ‫بود كه هم در داخل و هم در خارج از كشور برنامه‌هايش پخش‬ ‫مي‌شد و هيچ اشكالي در‌ ترجمه شبكه خبر وجود نداشت‪».‬‬ ‫رئيس رسانه ملي خاطرنش��ان كرد‪« :‬البته رسانه‌هاي غربي‬ ‫نيز اين اشتباه مترجم كه تنها در يك شبكه تلويزيوني ايران‬ ‫اتفاق افتاده بود را همچون يكي از عروس��ك‌هاي كارتون‬ ‫كاله‌قرمزي مي‌خواستند دستاويز قرار دهند اما آنقدر پوشش‬ ‫رس��انه‌اي ايران وس��يع و عالي بود كه اين سوءاستفاده آنان‬ ‫تاثير نداشت‪ ».‬او در س��خنراني خود در سيزدهمين نشست‬ ‫ساالنه اتحاديه انجمن‌هاي اسالمي دانشجويان مستقل نيز‬ ‫با‌اشاره به اينكه اين نشست‌ها ظرفيت خوبي است كه مباحثي‬ ‫را كه رهبري در ديدار با ش��ما مطرح كردن��د‪ ،‬مورد تحليل و‬ ‫تبيين قرار بگيرد‪ ،‬اظهار‌‌داش��ت‌‪« :‬انس��ان وقتي در دانشگاه‬ ‫صنعتي‌شريف اين جمعيت حزب‌اللهي را مي‌بيند‪ ،‬دلش گرم‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬زماني بود كه حتي در ايام پ��س از انقالب نيز اين‬ ‫فضا و حضور دانشجويان معتقد در دانشگاه‌ها با سختي‌هايي‬ ‫همراه بود‪ ».‬ضرغامي‌خطاب به دانشجويان گفت‪« :‬شما در‬ ‫كشور مي‌توانيد پرچمدار اخالق‌مداري باشيد‪ .‬در دانشگاه‌ها‬ ‫هم مي‌توانيد به كساني كه طرح شبهه مي‌كنند با اخالق‌تان‬ ‫پاس��خ دهيد و نه حتي با اس��تدالل‪ ».‬رئيس رس��انه ملي با‬ ‫اش��اره به فتنه ‪ 88‬گفت‪« :‬از فتن��ه ‪ 88‬به‌راحتي عبور نكنيد؛‬ ‫فتنه ‪ 88‬بس��يار پيچيده بود و اينكه اين فتنه به‌سادگي حل‬ ‫نمي‌شد به اين خاطر بود كه در مرحله اول‪ ،‬فتنه خواص بود‪،‬‬ ‫چه خواصي كه مثل س��ران فتنه علنا مقابل نظام ايستادند و‬ ‫مي‌دانستند كه در واقع تقلبي در كار نبوده است چه آنهايي كه‬ ‫سكوت مي‌كردند يا با حرف‌هاي دو‌پهلويشان هيزم به آتش‬ ‫ضدانقالب مي‌ريختند‪ ».‬ضرغامي‌در ادامه با اشاره به برگزاري‬ ‫شانزدهمين اجالس سران جنبش عدم‌تعهد در تهران گفت‪:‬‬ ‫«در هيچ دوره‌اي در دوره‌هاي ش��انزده‌گانه «نم»‪ ،‬اجالس‬ ‫سران جنبش عدم‌تعهد تا اين حد مصوبات‪ ،‬بيانيه‌ها‪ ،‬سندهاي‬ ‫جمعي‪ ،‬سخنراني‌ها و هم‌پوش��اني و تطبيق با سياست‌هاي‬ ‫جمهوري‌اسالمي را نداشته اس��ت‪ ».‬وي در ادامه با تاکید بر‬ ‫اينكه امروز مستقل‌ترين تشكل‌هاي دانشجويي در كشور را‬ ‫داريم‪ ،‬گفت‪« :‬هيچ جرياني در كشور به اندازه شما پشتوانه‌اي‬ ‫مثل رهبري ندارد‪ ،‬قدر اين نعم��ت را بدانيد‪ ».‬ضرغامي‌در‬ ‫پاسخ به انتقاد دانشجويان درخصوص حضور ديرهنگام در‬ ‫دانشگاه‌ها و نشست‌هاي دانش��جويي با تاکید بر اينكه اين‬ ‫اشكال به وي وارد است‪‌،‬گفت‪« :‬حضور كم من در دانشگاه دو‬ ‫دليل داشت؛ اوال آنكه عملكرد ما روي آنتن است و وجود دارد‬ ‫و توضيح دادن درباره چيزي كه هس��ت را ناصواب مي‌دانم؛‬ ‫دوما در حوزه جنگ نرم بسياري از اقدامات ما طبقه‌بندي دارد‬ ‫و ذهن من بايد بسيار آمادگي داشته باشد كه حرفي كه تحويل‬ ‫شما مي‌دهم مورد سوءاستفاده ديگران قرار نگيرد‪».‬‬ ‫ي در پاس��خ به انتقاد ديگر دانشجويان مبني‌بر‬ ‫ضرغام ‌‬ ‫ممنوع‌التصوير شدن برخي چهره‌هاي فرهنگي و حزب‌اللهي‬ ‫در رسانه ملي‪ ،‬اين ادعا را شديدا رد كرد‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪to exercise maximum influence in‬‬ ‫‪resolving this crisis in Syria. I think‬‬ ‫‪in this region, only Iran can play this‬‬ ‫‪......crucially important role‬‬ ‫«ايران داراي نقش مهمي‌اس��ت و ش��ما اين نقش را‬ ‫در ارتباط با وضعيت لبنان و ع��راق ايفا كرده‌ايد و من معتقد‬ ‫هستم كه شما بسيار نگران اوضاع بحرين مي‌باشيد‪.‬‬ ‫اينها موضوعاتي هستند كه ايران تاكنون در آنها نقش‬ ‫مهمي‌ايفا كرده و در آينده نيز اين نقش را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫من مايلم امروز راجع به يك موضوع تاکید نمايم و آن‬ ‫موضوع سوريه است‪ .‬يكي از اهداف مالقات بنده با جنابعالي‬ ‫درخواست از شما براي به‌كارگيري حداكثر نفوذ خود جهت‬ ‫حل و فصل بحران در سوريه است‪.‬‬ ‫من عقيده دارم كه در اي��ن منطقه تنها ايران مي‌تواند‬ ‫چنين نقش بسيار مهمي‌را ايفا نمايد‪»......‬‬ ‫دفتر‌واليت��ي در پايان اي��ن بيانيه تاکید ك��رد‪« :‬البته‬ ‫مناسب بود كه مسئوالن س��ازمان‌ملل‌متحد به اندرز رهبر‬ ‫معظم انقالب مبني‌بر شنيده نشدن س��خن آمريكا از زبان‬ ‫آنان توجه ك��رده و چنين بيان آش��كاري از دبيركل را مورد‬ ‫انكار قرار نمي‌دادند‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫اما علي‌اكبر واليتي ب��ار ديگر درصدد پاس��خگويي‬ ‫به اظهارات س��خنگوي مون برآمد‪ .‬دفتر مشاور بين‌الملل‬ ‫مقام معظم رهبري در پاسخ به مطلب منتشر شده در شبكه‬ ‫«بي‌بي‌س��ي» به نقل از «مارتين نريس��كي»‪ ،‬سخنگوي‬ ‫دبيركل سازمان ملل‪ ،‬بيانيه‌اي صادر كرد‪.‬‬ ‫دفتر دكتر واليتي در بيانيه‌اي چنين نوشت‪:‬‬ ‫«آنچه جناب آقاي دكتر واليتي از سخنان بان‌كي‌مون‪،‬‬ ‫دبيركل س��ازمان ملل متحد در جلس��ه دي��دار وي با رهبر‬ ‫معظم‌انقالب نقل كرده اس��ت‪ ،‬برگرفته از سخنان شخص‬ ‫آقاي بان‌كي‌مون است و طبيعتا اسناد صوتي و تصويري اين‬ ‫جلس��ه كه با حضور خبرنگاران برگزار شد‪ ،‬موجود است‪ .‬در‬ ‫آن جلسه دبيركل سازمان ملل از حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي‬ ‫چنين ياد كرد‪:‬‬ ‫‪As a supreme leader and also‬‬ ‫‪religious leader of not only Iran, but‬‬ ‫‪also this region, you can play crucially‬‬ ‫‪important role‬‬ ‫«به عنوان رهبر معظم و همچني��ن رهبر مذهبي نه‬ ‫تنها اي��ران‪ ،‬بلكه اين منطقه‪ ،‬ش��ما مي‌توانيد نقش بس��يار‬ ‫مهمي‌ايفا نمایيد‪».‬‬ ‫در جاي ديگر نيز دبيركل اين‌گونه اظهار‌داشت‪:‬‬ ‫;‪You have an important role to play‬‬ ‫‪you have been playing in the situation‬‬ ‫‪in Lebanon, Iraq. I know you are very‬‬ ‫‪much concerned for situation in‬‬ ‫‪.Bahrain‬‬ ‫‪These are all the areas that Iran has‬‬ ‫‪been playing and will continue to play‬‬ ‫‪.an important role‬‬ ‫‪I like to focus on one area today,‬‬ ‫‪on Syria. One of my main purposes‬‬ ‫‪of coming to meet you is to ask you‬‬ ‫‪19‬‬
‫رويداد‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫‪20‬‬
‫قاضي القضات ميان دانشجويان‬ ‫رئيس قوه قضائيه به سواالت پاسخ داد‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫آي��ت‌اهلل ص��ادق آملي‌الريجان��ي‪ ،‬قاضي‌القض��ات‬ ‫جمهوري اسالمي هفته گذش��ته در يك جمع دانشجويي‬ ‫حضور يافت و از عالقه خود به چنين جلساتي سخن گفت‪:‬‬ ‫«من از س��ابق طالب حضور در جلس��ات اين‌چنيني بودم‪.‬‬ ‫خصوصا زماني كه در كاره��اي اجرايي حضور نداش��تم و‬ ‫مخصوصا زماني كه جريان‌هاي روش��نفكري و اصالحات‬ ‫خيلي در كشور شلوغ مي‌كرد و دستگاه‌هاي اجرايي در خدمت‬ ‫اين افكار روشنفكري و التقاطي بودند‪ ».‬رئيس قوه‌قضائيه‬ ‫كه در دانش��گاه صنعتي‌ش��ريف و در س��يزدهمين نشست‬ ‫ساالنه اتحاديه انجمن‌هاي اس�لامي دانشجويان مستقل‬ ‫دانشگاه‌هاي سراس��ر كشور س��خن مي‌گفت‪ ،‬تاكيد كرد‪:‬‬ ‫«هيچ‌يك از ما مسئوالن نبايد خود را فراتر از نقد بدانيم‪ .‬نقد‬ ‫هم فقط اين نيست كه اشتباهات ذكر شود‪ ،‬ولي به هر حال‬ ‫نقد زمينه‌ساز پيشرفت است‪ .‬نقد اساس پيشرفت علم است و‬ ‫اين ايده‌اي كه دوستان مطرح مي‌كنند مبني‌بر نقد بر اساس‬ ‫موازين‪ ،‬ايده درستي اس��ت‪ ».‬او با تاكيد بر مبارزه دستگاه‬ ‫قضايي با مفاس��د اقتصادي يادآور ش��د‪« :‬در دو‪ ،‬سه سال‬ ‫اخير تالش‌هاي بسياري در زمين ‌ه مبارزه با مفاسد اقتصادي‬ ‫صورت گرفت و حسب پيش‌بيني مقام معظم رهبري مسلما‬ ‫تا اين مبارزه جدي آغاز ش��ود فريادها بلند مي‌شود كه البته‬ ‫بلند شده است كه نمون ‌ه آن رسيدگي به پروند ‌ه فساد سه هزار‬ ‫ميلياردي اس��ت‪ .‬البته هنوز اين پرونده متهماني دارد كه به‬ ‫اتهامات آنان رس��يدگي نش��ده و تا كنون براي ‪ 39‬نفر راي‬ ‫صادر شده است‪ ».‬آيت‌اهلل آملي‌الريجاني همچنين با اشاره‬ ‫به برخورد با مفاسد اجتماعي و فرهنگي گفت‪« :‬مي‌دانيد كه‬ ‫ميزان تعديات در جامعه بسيار زياد است‪ .‬در زمينه‌ مبارزه با‬ ‫سرقت مسلحانه بانك‌ها‪ ،‬قاچاق مواد مخدر و‪ ...‬ما به صورت‬ ‫جدي اقداماتي را در دستور كار قرار داده‌ايم و حتي برخي از‬ ‫پرونده‌ها را شخصا دنبال مي‌كردم‪ ».‬او با بيان اينكه گاليه از‬ ‫دستگاه قضايي دو‌‌نوع دارد‪ ،‬يكي از آنها را برخورد با رسانه‌ها‬ ‫و وبالگ‌ها عنوان كرد و ادام��ه داد‪« :‬نمي‌خواهم دفاع كنم‬ ‫كه هر برخوردي صحيح اس��ت‪ ،‬اما بايد بپذيريم كه گاهي‬ ‫حرف‌هاي موهني زده مي‌شود‪ .‬رسانه‌ها مي‌توانند عالمت‬ ‫سالمت جامعه باشند‪ ».‬رئيس دستگاه قضا با ذكر مثالي در‬ ‫اين خصوص گفت‪« :‬در يكي از س��ايت‌ها كه بيان مي‌كنند‬ ‫حامي‌ دولت هستند ـ كه شايد خود آقاي احمدي‌نژاد از آنها‬ ‫اطالعي نداشته باشد ـ مطلبي عنوان شده بود مبني‌بر اينكه‬ ‫‪ 285‬گوس��فند زنده خريداريم و عكسي از مجلس را منتشر‬ ‫كرده بود‪ .‬من اين كار را رضاخاني مي‌دانم‪».‬‬ ‫آيت‌اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه اين‌گونه اقدامات‬ ‫به دشمنان كمك مي‌كند تاكيد كرد‪« :‬آيا اين گونه سايت‌ها‬ ‫مي‌توانند بگويند حامي‌دولت هستيم؟ در مثالي ديگر به گفته‌‬ ‫من و س��خنان مقام معظم رهبري در مورد موضوعي اشاره‬ ‫كرده بودند كه خالف بود و من آن را خدمت رهبري نيز بردم‪.‬‬ ‫چرا بايد وبالگي عليه رئيس قوه قضائيه مطلب بنويسد؟ آيا‬ ‫آنها خيال مي‌كنند بنده مي‌توانم چنين خالف‌بيني را انجام‬ ‫دهم؟ يا در مطلب ديگري من و برادرانم را سه تفنگدار ناميده‬ ‫بودند‪ .‬البته ما بدمان نمي‌آيد تفنگ داش��ته باش��يم (خنده‬ ‫دانش��جويان)‪ .‬بايد به وج��دان خودمان برگرديم و به ش��ما‬ ‫توصيه مي‌كنم كه صداقت جواني خودتان را به حرف‌هاي‬ ‫خالف آلوده نكنيد‪».‬‬ ‫در ادامه‌ اين نشس��ت‪ ،‬يكي از دانشجويان عضو اين‬ ‫اتحاديه خطاب به رئيس قوه‌قضائيه گفت‪« :‬ما به هيچ‌عنوان‬ ‫منكر برخورد با بي‌ادبي‌ها و بي‌اخالقي‌ها نيستيم‪ .‬هيچ‌كس‬ ‫نبايد به كسي ديگر توهين كند اما سوال اصلي ما اين است‬ ‫چرا آنجا كه كسي نظام اسالمي را با نظام شاهنشاهي مقايسه‬ ‫كرد فقط با يك تذكر شفاهي مواجه شد؟ يا آنجا كه به يكي‬ ‫از علما توهين شد همين اتفاق افتاد؟»‬ ‫آيت‌اهلل آملي‌الريجاني پاسخ داد‪« :‬من نمي‌توانم انكار‬ ‫كنم كه ممكن است جايي تخطي شده باشد‪ .‬حاال من از اين‬ ‫دو مورد مطلع نيستم و نمي‌دانم توهين به كدام‌يك از علما‬ ‫مدنظر شماست‪ ».‬دانشجوي سوال‌‌كننده هم در اين هنگام‬ ‫گفت كه منظورم آيت‌اهلل مصباح يزدي اس��ت‪ .‬رئيس قوه‬ ‫قضائيه در ادامه پاسخ داد‪« :‬من از قبل انقالب خدمت آقاي‬ ‫مصباح يزدي مي‌رسيدم و واقعا شخصيت ايشان شخصيتي‬ ‫مهذب و مالست و اگر كس��ي توهين كرده باشد حتما الزم‬ ‫است برخورد ش��ود‪ .‬منتها ما در قانونمان نسبت به مقامات‬ ‫و مس��ئوالن بحث توهين آمده كه بايد برخورد شود‪ .‬برخي‬ ‫معتقدند كه توهين شاكي مي‌خواهد‪ .‬ما معتقديم كه توهين‬ ‫نس��بت به مقامات‪ ،‬ش��اكي نمي‌خواهد و اين امر در قانون‬ ‫مطبوعات تصريح شده اس��ت كه توهين نسبت به مقامات‬ ‫و مسئوالن مستثني از بحث آزادي بيان است‪ .‬من هم جزو‬ ‫همين قضات هس��تم و بر اين نظر هس��تم كه رسيدگي به‬ ‫جرم توهين به مقامات نياز به ش��اكي ندارد‪ .‬اين يك بحث‬ ‫كامال حقوقي اس��ت و در برخي روزنامه‌ها هم مي‌نويس��ند‬ ‫كه چرا بدون شكايت رسيدگي ش��ده است؟ در بند ‪ 8‬ماده ‪6‬‬ ‫قانون مطبوعات گفته شده كه توهين به مقامات‪ ،‬مستثني‬ ‫از آزادي بيان ذكر ش��ده در مطبوعات اس��ت‪ .‬مجازات هم‬ ‫همان مجازات ذكر ش��ده در قانون مجازات اسالمي است‬ ‫ولي من هيچ احاطه‌اي بر قضاتي كه اين نظر را ندارند‪ ،‬ندارم‬ ‫اما شخصا نظر من اين اس��ت‪ ».‬او در مورد عملكرد دستگاه‬ ‫قضايي در جريان فتنه سال ‪ 88‬اظهار كرد‪« :‬دستگاه قضايي‬ ‫در بحث فتنه خيلي خوب عمل كرد‪ .‬چند هزار نفر را يك‌باره‬ ‫به دستگاه قضايي آوردند‪ .‬هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد دستگاه‬ ‫قضاييكاري نكرده است‪ .‬برخي مس��ئوالن به مقام‌معظم‬ ‫رهبري نامه نوشتند و گفتند اينها را عفو كنيد‪ .‬شما همه چيز را‬ ‫نمي‌دانيد و الزم هم نيست بدانيد‪ .‬من نمي‌خواهم اسم ببرم‬ ‫ولي دستگاه قضايي خيلي خوب عملكرد‪ .‬به نظر من آنها هم‬ ‫فرزندان كشور هستند و برخي از اين افراد حسب فهم قضات‬ ‫ما متنبه شدند و كتبا نوشتند كه اشتباه كرديم‪».‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪« :‬من فك��ر مي‌كنم نظ��ام جمهوري‬ ‫اس�لامي آن‌قدر قدرت و عطوفت دارد كه اينها را ببخشد‪.‬‬ ‫عفو هم مربوط به مقام معظم رهبري است‪ .‬نمي‌شود كسي‬ ‫بگويد دس��تگاه قضايي كاري نكرده اس��ت‪ .‬مواردي وجود‬ ‫داش��ته كه يك پرونده‌ خالي به ما داده‌اند و حتي اسم كسي‬ ‫در آن نبوده است‪ .‬البته صاحب پرونده در خيابان خرابكاري‬ ‫كرده و دستگير شده است ولي علي‌اي‌حال دستگاه قضايي در‬ ‫رسيدگي به موضوع فتنه ‪ 88‬كار بزرگي انجام داد‪».‬‬ ‫در بخشي ديگر از اين نشست‪ ،‬مجري برنامه با اشاره‬ ‫به عملكرد برخي اف��راد در فتنه اظهار‌كرد‪« :‬ب��ا اين افراد با‬ ‫تساهل و تسامح رفتار شده و مصداقي هم كه آورده شده اين‬ ‫است كه برخي به‌راحتي به المپيك مي‌روند و برمي‌گردند‪».‬‬ ‫آيت‌اهلل آملي الريجاني در اين‌باره گفت‪« :‬اسم نبايد بياوريد‪.‬‬ ‫من هم از دانشجويان و هم از رسانه‌ها خواهش دارم كه ما را‬ ‫در محذوريت قرار ندهند‪ .‬بر‌اساس نص قانون نمي‌توان اسم‬ ‫كسي را قبل از قطعيت حكم منتش��ر كرد‪ .‬حتي از بستگان‬ ‫ما اس��م مي‌برند‪ .‬بيني و بين‌اهلل من دارم كار خودم را انجام‬ ‫مي‌دهم‪ .‬حتي قبل از اينكه كس��ي چيزي مطرح كند‪ ،‬لكن‬ ‫مواردي كه اعالم مي‌كنيد محكوميت قطعي دارند‪ ،‬انشاءاهلل‬ ‫الرحمان اجرا مي‌شود‪ ».‬رئيس دستگاه قضا اظهار‌كرد‪« :‬به‬ ‫نظر من اين نكته‌اي بسيار مهم و فرمايشي متين است‪ ،‬به‬ ‫لحاظ اينكه پشتوانه‌اي اخالقي و ديني دارد‪ .‬شما مي‌دانيد در‬ ‫باب زنا در قرآن و فقه آمده است كه حتي اگر كسي با چشمش‬ ‫اين تخلف را ببيند و اگر شهود به چهار تا نرسند بايد به سه نفر‬ ‫ديگر حد قذف زده ش��ود‪ .‬ما بايد تمكين و از اين حرف دفاع‬ ‫كنيم‪ .‬در همين قانون گفته شده است كه اگر كسي جرمي‌را‬ ‫به ديگري نسبت دهد ولي نتواند ثابت كند به مجازات مفتري‬ ‫محكوم خواهد شد‪ .‬خواهش من از شما دانشجويان هم اين‬ ‫است كه مدافع اين روند شويد‪ ».‬او با بيان اينكه ما نسبت‌هاي‬ ‫خالفي را كه به دولت مي‌دهند قب��ول نداريم‪ ،‬افزود‪« :‬من‬ ‫ليست بلندبااليي را از مواردي كه به دولت توهين شده‪ ،‬تهيه‬ ‫كرده‌ام و مواردي كه دادستان پيگيري كرده يا شكايت شده‬ ‫در حال رسيدگي است‪».‬‬ ‫در اين نشس��ت از رئيس قوه قضائيه پرسيده شد تا در‬ ‫خصوص حرف و حديث‌هايي که درباره برادرش مطرح است‬ ‫توزيع دهد‪ .‬آيت اهلل آملي الريجاني گفت‪« :‬قبل از اينکه اين‬ ‫حرفها مطرح ش��ود به من گزارش دادند و من توصيه اکيد‬ ‫کردم که به قاض��ي پيغام بدهند تا طب��ق وظيفه عمل کند‬ ‫و بداند اگر رعايت او را به‌خاطر من داش��ته باش��د من اولين‬ ‫نفري هستم که آن قاضي را به دادس��راي انتظامي قضات‬ ‫مي فرستم‪ ».‬وي گفت‪« :‬توصيه کردم آنچه را که حق است‬ ‫عمل کنند و فکر مي‌کنم حتما اين موضوع يک بعد سياسي‬ ‫هم دارد ‪ .‬رئيس قوه قضائيه گفت ‪« :‬ما دستگاه قضا هستيم‬ ‫و وظيفه خود را انجام مي دهيم اما بعد سياسي اين است که‬ ‫بيش از صدها هزار پرونده اخت�لاف در منابع طبيعي وجود‬ ‫دارد و چه ويژگي داشت که يکي از پرونده بيرون کشيده و در‬ ‫سايت ها پخش شود و حتي برخي به آن تعبير زمين خواري‬ ‫دادند آيا واقعا درست است که هنوز کسي که محکوم نشده‬ ‫برايش جرم تعيين ش��ود ‪ ».‬آملي الريجاني افزود ‪« :‬آنچه‬ ‫که به ما مربوط مي ش��ود اما فکر مي کنم پشت اين مسئله‬ ‫حفظ اموال عمومي و دغدغه حقوق مردم نيست بلکه جاي‬ ‫سياسي براي تخريب اس��ت‪ ».‬آملي الريجاني در پاسخ به‬ ‫سوال ديگر دانشجويي که آيا در انتخابات ‪ 92‬با توجه به اينکه‬ ‫برادرتان مستعد کانديداتوري است از وي حمايت مي کنيد يا‬ ‫خيرگفت ‪« :‬من در هيچ جلسه اي به طور رسمي و غير رسمي‬ ‫به اين موضوع ورود نک��ردم ‪ ».‬وي در ادامه با بيان برخي از‬ ‫ويژگيهاي الريجاني گفت ‪« :‬او در زماني که اصالح طلبان در‬ ‫کشور شلنگ انداخته بودند براي رهبري سينه سپر کرد و البته‬ ‫حاال يکدفعه شده ساکتين فتنه ‪ ».‬آيت اهلل آملي الريجاني‬ ‫با اش��اره به اينکه برادرش فردي صبور است گفت‪« :‬برخي‬ ‫تهمت ها به وي زدند و در شهر او حتي در مساجد چه تخريب‬ ‫ها که عليه وي انجام دادند اما من دفاع ش��خصي نمي کنم‬ ‫اما حيف مي دانم که نيروهاي معتقد و انقالبي به اين شکل‬ ‫تخريب ش��وند ‪ ».‬در ادامه دانشجويي پرس��يد دو سال قبل‬ ‫سر موضوع دانشگاه آزاد و وقف آن از ‪ 7‬انجمن دانشجويان‬ ‫شکايت شد و دادستاني ما را احضار کرد که ما انتظار نداشتيم‬ ‫با دانشجويان اينگونه برخورد کنند‪‌،‬اقدامات شما چه بود ؟‬ ‫آيت اهلل آمل��ي الريجاني پاس��خ داد ‪« :‬م��ن هم در‬ ‫خصوص وقف دانش��گاه آزاد با ش��ما هم نظر بودم و اينکه‬ ‫اين وقف صحيح نيست و در اصل اين مساله موافق بودم اما‬ ‫توهين به مجلس اشتباه بود ‪».‬‬ ‫وي گفت‪« :‬ممکن اس��ت نماينده‌اي اش��تباه کند اما‬ ‫عده‌اي در آن شرايط جلوي مجلس تجمع کردند و حرف‌هاي‬ ‫توهين‌آميز زدند حتي قوه قضائي��ه را هم که يک طرف اين‬ ‫قضيه بود متهم به دفاع از دانشگاه آزاد کردند ‪g ».‬‬ ‫‪21‬‬
‫بحرين را جايگزين كرد‪ ».‬در مقابل اظهارات وي گفتم؛ خير‬ ‫اين طور نبود‪ .‬چون من برنامه را ديدم و تلويزيون سخنراني‬ ‫المرسي درباره سوريه را نيز پخش كرد‪ .‬درباره سوريه من تنها‬ ‫مطلبي كه در الجزيره گفتم اين بود كه به هر حال علوي‌ها‬ ‫‪ 12‬درصد جمعيت سوريه را تشكيل مي‌دهند با توجه به آنكه‬ ‫جمعيت سوريه ‪ 22‬ميليون است بنابراين شمار جمعيت علوي‬ ‫‪ 2/5‬ميليون نفر است‪ ،‬حتي اگر همه غير‌‌علوي‌ها نيز مخالف‬ ‫بشار اسد باش��ند‪ ،‬نمي‌توان گفت هيچكس در سوريه حامي‌‬ ‫دولت دمشق نيس��ت‪ ،‬چون در اين كشور علوي يعني دولت‬ ‫دمشق و دولت دمشق يعني علوي‪ .‬ضمن آنكه بشار اسد در‬ ‫ميان غير‌علوي‌ها نيز پايگاه اجتماعي دارد و حمايت مردم از‬ ‫او منحصر به جمعيت علوي نمي‌شود‪.‬‬ ‫يك جايي هم درباره رابطه ايران و سوريه صحبت‬ ‫كرديد؟‬ ‫با تمام وجود از نظام دفاع كردم‬ ‫تو‌گو با صادق زيباكالم درباره مصاحبه‌اش با الجزيره‬ ‫گف ‌‬ ‫صادق زيباكالم‪ ،‬استاد دانشگاه و كارشناس مسائل سياسي است‪ .‬با وي درباره مصاحبه اخيرش با شبكه‬ ‫الجزيره انگليسيبهگفت‌وگونشستيم‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫ش�ما با ش�بكه الجزي�ره مصاحب�ه‌اي كرديد كه‬ ‫بخش‌هايي از آن بازتاب‌هاي زيادي در رسانه‌هاي‬ ‫داخلي داشت‪ ،‬ماجراي اين مصاحبه چه بود؟‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫تلويزيون الجزيره انگليس��ي يك برنامه هفتگي دارد‪،‬‬ ‫ي كه در كش��ورهاي‬ ‫اين برنامه عمدتا درباره تحوالت مهم ‌‬ ‫خاورميانه اتفاق افتاده‪ ،‬ميزگرد مي‌گذارد و در اين ميزگرد سعي‬ ‫مي‌كند سه نفر از افراد كارشناس و داراي ديدگاه‌هاي متفاوت‬ ‫را پاي بحث بياورد‪ .‬روز سه‌شنبه هفتم شهريور‌ماه كه اجالس‬ ‫جنبش غيرمتعهدها در تهران شروع ش��د مسئوالن برنامه‬ ‫يادشده در شبكه الجزيره با من تماس گرفتند و دعوت كردند‬ ‫تا در اين ميزگرد شركت كنم‪ .‬وقتي نام دو نفر ديگر را گفتند‬ ‫واقعيت دلم سوخت چون آن دو از نظر رويكرد سياسي به‌شدت‬ ‫مخالف نظام جمهوري اسالمي هستند ‪ -‬يعني اگر نظام بگويد‬ ‫ماست سفيد است آنها مي‌گويند ماست سياه است و آنها ادعا‬ ‫می‌کنند جمهوري اسالمي براي مردم‌فريبي مي‌گويد ماست‬ ‫سفيد است‪ .‬اگر نظام بگويد االن شب است آنها مي‌گويد خير‬ ‫هم‌اكنون روز است‪ -‬از طرفي من نمي‌توانستم براي الجزيره‬ ‫مصاحبه‌شونده معين كنم و بگويم چه كساني را براي مصاحبه‬ ‫دعوت كند و چه كساني را دعوت نكند‪.‬‬ ‫درباره سابقه آن دو مصاحبه شونده ديگر توضيح‬ ‫مي‌دهيد؟‬ ‫‪ l‬مصطفي عالني‪ ،‬مدي ‌ر امنيت و دفاع مركز تحقيقات‬ ‫خليج‌فارس در دبي‪ ،‬يك ش��يعه عراقي اس��ت و ش��خصي‬ ‫ديگر به نام مهدي خلجي از پژوهش��گران فعلي موسس��ه‬ ‫واشنگتن است كه تا وقتي ايران بود روحانيت را روي سرش‬ ‫مي‌گذاش��ت و حلوا حلوا مي‌كرد اما هم‌اكنون ضد‌انقالب و‬ ‫خصم و دش��من نظام جمهوري اس�لامي ايران شده است‪.‬‬ ‫مطالبي كه آنها درباره اجالس تهران و ايران گفتند اين‌قدر‬ ‫ناجوانمردانه بود كه يك آدم ليب��رال مثل من هم در موضع‬ ‫دفاع تمام‌قد از جمهوري اس�لامي ايران ق��رار گرفت‪ .‬البته‬ ‫معموال وقتي من در برابر كساني قرار مي‌گيرم كه براندازي‬ ‫نظام جمهوري اس�لامي را مي‌خواهند‪ ،‬با تم��ا ‌م وجود و قوا‬ ‫جلوي آنها مي‌ايس��تم و از جمهوري اسالمي دفاع مي‌كنم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اين رويكرد هميشگي من است و خيلي‌ها مي‌دانند كه چنين‬ ‫خلقياتي دارم‪ .‬جالب اس��ت كه الجزيره هم كه من را دعوت‬ ‫كرده بود آن دو نفر را مي‌ش��ناخت و مي‌دانس��ت كه مواضع‬ ‫آنها در قبال جمهوري‌اس�لامي چقدر خصمانه اس��ت‪ .‬يك‬ ‫زمان فرد به مس��اله‌اي يا كاري انتقاد دارد اما يك حالت هم‬ ‫است كه وي خواستار قطع حيات عامل آن كار است‪ ،‬اين دو با‬ ‫يكديگر متفاوتند‪ .‬خلجي و عالوي كه ديگر مصاحبه‌شوندگان‬ ‫برنامه الجزيره انگليسي بودند‪ ،‬مي‌گفتند اصال چرا جمهوري‬ ‫اسالمي هنوز پا برجاس��ت و براي چه اين نظام وجود دارد؟‬ ‫فعاليت مي‌كن��د و اصال چنين حكومتي نبايد حيات داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬وقتي آنها اين طور برخورد كردند‪ ،‬ديگر نمي‌توانستم‬ ‫تحمل كنم و با همه وجود جلوي آنها ايستادم و از نظام قرص‬ ‫و محكم دفاع كردم‪ .‬در چنين شرايطي من چنان از جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران دفاع مي‌كنم كه عناصر حزب‌اللهي و انصار‬ ‫حزب‌اهلل نيز مات و مبهوت مي‌مانند‪.‬‬ ‫رويكرد شما در همه مصاحبه با شبكه‌هاي خارجي‬ ‫همين است؟‬ ‫‪ l‬نوعا با شبكه‌هاي خارجي اين طور است‪ .‬يكشنبه‬ ‫(‪ 12‬ش��هريور) هم با ‪ CCTV‬چين مصاحبه كردم‪ .‬در واقع‬ ‫آن برنامه مناظره‌اي ميان من از جمهوري اس�لامي ايران‪،‬‬ ‫پروفسور الرنس ديويدسون از آمريكا و رئيس مرکز مطالعات‬ ‫اس��تراتژيك چين بود‪ .‬البته فكر نمي‌كنم آن برنامه را كسي‬ ‫در ايران ديده باشد اما برنامه به زبان انگليسي بود‪ .‬آنجا هم‬ ‫من در برابر فرد آمريكايي قرص و محكم از نظام جمهوري‬ ‫اسالمي ايران دفاع كردم‪ ،‬چون اينها مطالبي را مي‌گويند كه‬ ‫هر چقدر هم فرد مخالف نظام باشد مي‌بيند كه عدل و انصاف‬ ‫حكم مي‌كند بايد از جمهوري اسالمي دفاع كرد و نوعا من در‬ ‫مصاحبه با رسانه‌هاي خارجي خيلي از جمهوري اسالمي و‬ ‫كليت نظام دفاع مي‌كنم‪.‬‬ ‫ش�ما از موضع اي�ران در قبال س�وريه در برنامه‬ ‫الجزيره دفاع كرديد‪ ،‬در اين باره بيشتر بگوييد؟‬ ‫‪ l‬در آن برنامه آق��اي مهدي خلجي گفت «گوينده‬ ‫تلويزيون ايران تعم��دا و مخصوصا وقتي محمد المرس��ي‬ ‫رئيس‌جمهور مصر داشت درباره سوريه صحبت مي‌كرد نام‬ ‫‪ l‬من در آن برنامه گفتم مساله سوريه براي جمهوري‬ ‫اسالمي ايران يك مساله استراتژيك است‪ .‬سوريه تنها كشور‬ ‫عربي بود كه از ايران هنگام جنگ با عراق پش��تيباني كرد‪.‬‬ ‫همچنين سوريه تنها كشوري است كه درباره فلسطين مواضع‬ ‫يكس��اني با ايران دارد و از حزب‌اهلل لبن��ان نيز حمايت‌هاي‬ ‫صريحي به عمل مي‌آورد‪ ،‬بنابراين نوع روابط ايران با سوريه‬ ‫روابطي نيست كه يك‌شبه به‌وجود آمده باشد‪ .‬سوريه حامي‌‬ ‫ايران در دوران جنگ تحميلي بود‪ ،‬ه��م اكنون پل ارتباطي‬ ‫ميان ايران با گروه‌هاي مقاومت فلسطيني و لبناني همچون‬ ‫حماس و حزب‌اهلل است‪ .‬بر همين اساس ايران نمي‌تواند كنار‬ ‫بایستد و بگذارد هر اتفاقي در سوريه رخ دهد؛ چنين انتظاري‬ ‫را نبايد از تهران داشت‪.‬‬ ‫با توج�ه به اينكه هفته گذش�ته اجلاس جنبش‬ ‫عدم‌تعهد در تهران برگزار ش�د ارزيابي شما از‬ ‫اين اجالس چه بود؟‬ ‫‪ l‬برگزاري اج�لاس غير‌متعهدها در اي��ران به هر‬ ‫حال يك پيروزي سياسي براي ايران بود‪ .‬حقيقت اين است‬ ‫كه هم‌اكنون جمهوري اس�لامي ايران در مواجهه با آمريكا‬ ‫به ويژه درباره پرونده هس��ته‌اي با موقعيت حساسي رو‌به‌رو‬ ‫است‪ .‬مجموعه غرب‪ ،‬خيلي س��عي كرد ايران را در انزوا قرار‬ ‫دهد اما در ايزوله كردن كش��ور ما موفق نبود و نش��انه اين‬ ‫عدم توفيق هم حضور كش��ورهاي دنيا در مقياس وسيع در‬ ‫اجالس سران كش��ورهاي غير‌متعهد در تهران و نيز حضور‬ ‫ي م��ون‪ ،‬دبير‌كل س��ازمان ملل در اي��ن اجالس بود‪.‬‬ ‫بان‌ك ‌‬ ‫بايد اضافه كنم ك��ه در قبال اين اجالس و مس��اله ايران دو‬ ‫نكته مهم وج��ود دارد؛ نكته اول اينك��ه آمريكا به هيچ وجه‬ ‫نتوانست در منصرف كردن كشورها براي حضور در اجالس‬ ‫غير‌متعهدها در تهران موفق باش��د و نكته دوم هم اين بود‬ ‫كه ‪ 120‬كش��ور مختلف دنيا با وجود فش��ارهاي آمريكا در‬ ‫س��طوح بااليي اعم از پادش��اه‪ ،‬رئيس‌جمهور‪ ،‬نخست‌وزير‪،‬‬ ‫معاون رئيس‌جمهور‪ ،‬معاون نخس��ت‌وزير‪ ،‬وزي��ر خارجه و‬ ‫كارشناسان ارشد سياس��ي در اجالس تهران شركت كردند‪.‬‬ ‫به نظر من في‌نفس��ه برگزاري اج�لاس غيرمتعهدها براي‬ ‫ايران موفقيت‌آميز بود و ايران نشان داد كه داراي يك وزنه‬ ‫ي در منطقه و در جهان اس��ت و اين مس��اله‬ ‫سياس��ي مهم ‌‬ ‫گوياي آن اس��ت كه ايران امتيازات فراوان��ي عليه آمريكا و‬ ‫رژيم اس��رائيل در اختيار دارد‪ .‬البته بايد گفت و توجه برخي‬ ‫مسئوالن را به مسائل عرصه بين‌الملل جلب كرد كه بعضي‬ ‫سخنراني‌ها و موضع گيري‌هاي غيركارشناسي آنها در واقع‬ ‫كمكي به دشمن براي در انزوا قرار دادن ايران است‪.‬‬ ‫از نظر ديپلماسي و سياست خارجي اين اجالس‬ ‫چقدر توانست به ايران كمك كند؟‬ ‫‪ l‬از اين منظر خيلي كمك كرد كه ايران را در عرصه‬ ‫بين‌المللي و در سطح منطقه يك قدرت نشان دهد كه تمام‬ ‫نشده و نمي‌ش��ود‪ .‬اجالس تهران ثابت كرد كه ايران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زنده و مطرح است و قدرت‌هاي جهاني نمي‌توانند آن را‬ ‫در سطح منطقه و عرصه جهاني ناديده بگيرند‪ .‬به‌عبارت ديگر‬
‫مهمترين دستاورد اجالس غيرمتعهدها در تهران اين بود كه‬ ‫غربي‌ها و متحدان‌شان در منطقه ديدند كه ايران وجود دارد و‬ ‫يك قدرت مطرح است‪.‬‬ ‫س�طح میهمان‌ها را قابل‌قب�ول خوانديد‪ ،‬مواضع‬ ‫المرسي و بان كي‌مون را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫اجالس تهران چه اثري روي تحريم‌ها و دور زدن‬ ‫آنها داشت؟‬ ‫جنب�ش عدم‌تعه�د چق�در مي‌توان�د در اصالح‬ ‫س�اختار مجامع بين‌المللي همچون سازمان ملل‬ ‫متحد و آژانس تاثير بگذارد؟‬ ‫‪ l‬برخي معتقدند جنبش عدم‌تعهد بال موضوع شده‪،‬‬ ‫چون مي‌گويند تنها در عصر جنگ سرد پديده‌اي به نام جنبش‬ ‫عدم‌تعهد و غير‌متعهد بودن معنا و مفهوم‌داشت‪ .‬در آن دوره‬ ‫عدم استقالل در سياست خارجي‬ ‫چالش‌هاي مرسي در عرصه داخلي و خارجي‬ ‫حسن هاني‌زاده‬ ‫ديدار محمد المرس��ي رئيس‌جمهوري مصر از ايران و‬ ‫سخنراني او در شانزدهمين نشست سران جنبش عدم‌تعهد‬ ‫بازتاب‌هاي متفاوتي در عرصه رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌هاي‬ ‫جهان عرب داش��ت‪ .‬حضور المرس��ي به‌عنوان نخس��تين‬ ‫رئيس‌جمهور منتخب و غير‌‌نظامي كشور مصر در تهران كه‬ ‫براي نخستين‌بار بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران صورت‬ ‫مي‌گرفت به‌عنوان يك اقدام كامال شايسته در جهت نزديكي‬ ‫و ارتقاء روابط ديپلماتيك تهران‪ ،‬قاهره قابل ارزيابي اس��ت‪.‬‬ ‫با‌توجه به اينكه اساسا محمد المرسي سال‌ها عضو برجسته‬ ‫اخوان‌المسلمين در دوران رياست‌جمهوري حسني‌مبارك بوده‬ ‫و فعاليت مبارزاتي نيز داشته است‪ ،‬بنابراين رويكردها و مواضع‬ ‫وي به سمت و سوي كشورهاي اسالمي يك رويكرد كامال‬ ‫مثبت بوده است و حضور او در تهران مي‌توانست در راستاي‬ ‫ايجاد فضاي تعامل نزديك با ايران تلقي شود‪ .‬اما سخنراني‬ ‫او در جنبش عدم‌تعهد داراي تناقضات و اختالفات زيادي در‬ ‫سطح مواضع كشورهاي منطقه بود‪ .‬المرسي رئيس‌جمهور‬ ‫مصر در مورد وضعيت فلسطين اعالم كرد كه ملت فلسطين‬ ‫بايد سرنوش��ت ملي خود را خود تعيين كنن��د و اين به نوعي‬ ‫موضع‌گيري در راستاي كمك به فلس��طين بود كه ناشي از‬ ‫رويكرد سياسي و كليت نظام جديد مصر است‪ ،‬چرا‌كه نخستين‬ ‫گام دول��ت جديد مصر نيز بازگش��ايي گذرگاه رف��ح بود اين‬ ‫عملكرد محبوبيت محمد المرسي را در ميان ملت‌هاي عرب و‬ ‫اسالمي ارتقاء داد‪ .‬به‌همين دليل مردم و دولت ايران از اقدامات‬ ‫اين‌چنيني المرسي استقبال كردند‪ .‬اما در عين حال تناقضاتي‬ ‫در سياست خارجي جمهوري عربي مصر وجود دارد كه نشان‬ ‫مي‌دهداينسياستخارجيتحت‌تاثيرفضايداخليمنطقه‌اي‬ ‫و بين‌المللي قرار دارد‪ .‬در ابعاد داخلي با‌توجه به اينكه نيروهاي‬ ‫رژيم‌صهيونيستي همچنان در وزارت‌خارجه مصر حضور دارند‬ ‫و المرس��ي در مقام رئيس‌جمهور هنوز پاكس��ازي الزم را در‬ ‫دستگاه ديپلماسي كشور خود انجام نداده است شاهد تناقضات‬ ‫بسياري در مواضع هستيم‪ .‬اخيرا شاهد بوديم كه رئيس‌جمهور‬ ‫اين كشور سفير جديد مصر در تل‌آويو را تعيين كرد كه نشانه‬ ‫عدم تسلط الزم المرسي بر دس��تگاه ديپلماسي مصر است‪.‬‬ ‫به‌نظر مي‌آيد كه المرس��ي تحت‌تاثير و فشار شخصيت‌هاي‬ ‫وابسته به آمريكا و رژيم‌صهيونيستي قرار دارد و اين امر جايگاه‬ ‫او را در سطح منطقه‌اي كاهش مي‌دهد‪ .‬بنابراين به‌نظر مي‌آيد‬ ‫كه محمد‌المرسي نتوانسته در بعد سياست خارجي استقالل‬ ‫الزم را داشته باش��د‪ .‬در بعد منطقه‌اي با‌توجه به حضور فعال‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪ l‬معتق��دم اجالس تهران تاثي��ري روي تحريم‌ها‬ ‫نخواهد گذاش��ت‪ ،‬چون كش��ورهايي كه آمدند اوال از نظر‬ ‫صادرات و واردات و تجارت بين‌المللي اكثريت در قالب و در‬ ‫جايگاهي نيستند كه بتوانند در عرصه بين‌المللي مقابل نيروي‬ ‫اقتصادي آمريكا و اروپا بایستند و بگويند از تحريم‌هاي آنها‬ ‫حمايت نمي‌كنند و حاضرند مواد اوليه صنعتي‪ ،‬ماشين‌آالت‬ ‫و اجناس مختلف به ايران بفروشند يا از ايران نفت خريداري‬ ‫كنند چون خيلي از كش��ورها همچون كشورهاي آفريقايي‬ ‫به نان شبشان محتاج هستند و اقتصاد توانمندي ندارند كه‬ ‫حتي اگر مي‌خواستند تحريم‌ها را به شكلي رعايت نكنند و به‬ ‫ايران كمك كنند عمال نمي‌توانستند اين كار را انجام دهند‪.‬‬ ‫در مقابل ايران هم انتظار نداشت با آمدن اين ‪ 120‬كشور در‬ ‫زمينه تحريم‌ها گشايش و فرجي شود و از ‪ 12‬شهريور به بعد‬ ‫تحريم‌ها مقداري لغو و كمرنگ شود‪ .‬در كل معتقدم ايران از‬ ‫برگزاری این اجالس انتظار سبك‌تر ش��دن تحريم‌ها را به‬ ‫هيچ وجه نداشت‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫‪ l‬مواضع آنها از نظر جمهوري اسالمي ايران خيلي‬ ‫جالب نبود‪ ،‬اما نبايد به آنها خرده گرفت چون خيلي تالش شد‬ ‫تا رئيس‌جمهور مصر و دبيركل سازمان ملل متحد به تهران‬ ‫بيايند و در اجالس س��ران جنبش عدم‌تعهد ش��ركت كنند‪.‬‬ ‫المرسي و بانكي‌مون از نظر شخص خودشان معتقدند كه‬ ‫در اجالس تهران حقايق را گفتند و نبايد انتقادي به آنها وارد‬ ‫آورد‪ ،‬حتي اگر صحبت‌هاي‌شان به مذاق مسئوالن ديپلماسي‬ ‫كشور تلخ آمده باش��د‪ .‬نبايد فراموش كرد كه حميد بقايي از‬ ‫طرف رئيس‌جمهور براي دعوت از محمد المرسي به قاهره‬ ‫رفت‪ .‬آيا وي به جاي ديگري مثل هند هم براي اين كار سفر‬ ‫كرد؟ پاسخ منفي است‪ .‬فرس��تاده ويژه آقاي رئيس‌جمهور‬ ‫به مصر رفت تا آقاي محمد المرس��ي به تهران بيايد و وقتي‬ ‫رئيس‌جمهور مصر آمد‪ ،‬معاون وزير امورخارجه كش��ورمان‬ ‫گفت اين بزرگترين پيروزي ايران بود‪ .‬با اين تفس��ير وقتي‬ ‫محمد المرس��ي كه رئيس‌جمهور برگزيده اخوان‌المسلمين‬ ‫است دعوت ايران را قبول مي‌كند و در اجالس تهران شركت‬ ‫مي‌كند دستگاه ديپلماسي چه انتظاري از وي دارد؟ آيا انتظار‬ ‫داشت كه از بشار اسد دفاع كند؟ حال آنكه اخوان‌المسلمين‬ ‫س��وريه مهمترين و نيرومندترين اپوزیسيون دولت دمشق‬ ‫است‪ .‬مشكل دس��تگاه ديپلماسي كش��ورمان اين است كه‬ ‫مسائلي كه از نظر خودش در عرصه بين‌المللي دنبال مي‌كند‬ ‫فكر مي‌كند بقيه هم بايد همين مواضع را بگيرند‪ ،‬به همين‬ ‫علت برخي از مسئوالن وزارت‌خارجه بعد از سخنراني محمد‬ ‫المرس��ي گفتند وي تجربه سياس��ي ندارد و از پختگي الزم‬ ‫برخوردار نيس��ت‪ ،‬در صورتي كه اين قضاوت آنها درس��ت‬ ‫نبود‪ .‬اين قابل پيش‌بيني بود كه رئيس‌جمهور مصر در ابتداي‬ ‫سخنراني خود در اجالس تهران از نبي اكرم‌(ص) و صحابه‬ ‫ايشان ياد كند‪ ،‬اما برخي مسئوالن دولتي به ويژه وزارت‌خارجه‬ ‫اين مس��ائل را در نظر نمي‌گيرند‪ .‬بعد كه اتفاق مي‌افتد دچار‬ ‫حيرت و تعجب مي‌شوند و شروع به حمله كالمي‌مي‌كنند‪.‬‬ ‫آنها باید این ش��رایط را پیش‌بینی می‌کردن��د‪ .‬ايران از همه‬ ‫نهضت‌هاي رهايي‌‌بخش منطقه عليه حكومت‌هاي ديكتاتور‬ ‫همچون تونس‪ ،‬مصر‪ ،‬ليبي‪ ،‬يمن‪ ،‬عربستان و بحرين حمايت‬ ‫كرد و فق��ط وقتي چنين اتفاق��ي در س��وريه رخ داد برايش‬ ‫ناخوشايند بود‪ .‬شايد تهران‌ترجيح مي‌داد كه المرسي در قبال‬ ‫سوريه سكوت كند‪ ،‬اما اين طور نشد چون بيشتر كشورهايي‬ ‫كه به اجالس تهران آمدند كشورهاي جهان سومي‌يا در حال‬ ‫توسعه بودند و سوريه نيز از اين مساله مستثني نيست‪ ،‬بنابراين‬ ‫چطور مسئوالن دستگاه ديپلماسي فكر مي‌كنند كه مساله‬ ‫س��وريه به اجالس غيرمتعهدها مرتبط نبود و المرسي نبايد‬ ‫درباره وقايع اين كشور صحبت مي‌كرد‪.‬‬ ‫جهان تحت‌تأثير دو قدرت بزرگ بين‌المللي ش��رق و غرب‬ ‫بود و كش��ورهاي كمونيستي اروپايي س��ابق اتحاد جماهير‬ ‫شوروي را تشكيل داده بودند و آمريكا نيز نظام سرمايه‌داري‬ ‫غرب را رهبري مي‌كرد‪ ،‬بنابراين اين ايده كه متعهد سفت و‬ ‫سخت به هيچ‌كدام از دو نظام يادش��ده نيستيم در آن عصر‬ ‫مي‌توانست معنا و مفهوم پيدا كند‪ .‬انورسادات‪ ،‬قوام نكرومه‪،‬‬ ‫احمد سوكارنو‪ ،‬مارش��ال تيتو‪ ،‬نخست‌وزير هند در آن مقطع‬ ‫گرد‌هم آمدند و گفتند كه نمي‌خواهند وابسته به غرب و شرق‬ ‫باشند‪ ،‬اما االن نزديك به دو دهه مي‌شود كه بلوك شرق از‬ ‫هم فروپاشيد و روسيه و كشورهاي سابق اروپاي شرقي خود‬ ‫به س��مت و س��وي اقتصاد آزاد مي‌روند‪ ،‬حال آنكه كشوري‬ ‫بگويد غير‌متعهد است بال موضوع شده‪ ،‬چون نظام دو‌قطبي‬ ‫ديگر در جهان وجود ندارد‪ ،‬در عين حال كساني به اين نگاه‬ ‫اين طور پاسخ مي‌دهند كه درست است يكي از دو بلوك ديگر‬ ‫وجود ندارد ولي بلوك غرب به رهبري آمريكا همچنان وجود‬ ‫دارد و همچنان مي‌خواهد مابقي جهان را به زير سيطره خود‬ ‫بگيرد‪ .‬اينجا اين بحث مطرح مي‌شود كه شيوه درست براي‬ ‫رويارويي با غرب و در راس آن آمريكا چيس��ت؟ يك نگاه‪،‬‬ ‫نگاهی است که می‌گوید بايد در برابر غرب و آمريكا مقاومت‬ ‫كرد و ايس��تاد‪ ،‬يك نگاه ديگري هم وجود دارد كه ظرف دو‬ ‫دهه گذشته تقويت شده‪.‬‬ ‫اين نگاه مي‌گويد بهترين راه ايستادگي مقابل آمريكا‬ ‫مبارزه سياسي نيست‪ ،‬بلكه پيشرفت و صنعتي شدن و قدرت‬ ‫اقتصادي پيدا كردن اس��ت‪ .‬اين راه دوم را برخي كشورها در‬ ‫دو دهه گذش��ته برگزيدند و درصدي هم موفق هم ش��دند؛‬ ‫مثال برزيل هم‌اكنون هفتمين قدرت اقتصادي جهان است‬ ‫در حاليكه دو دهه گذشته برزيل يك كش��ور فقير و در حال‬ ‫توس��عه بود؛ در كنار آن آرژانتي��ن‪ ،‬مكزيك‪‌،‬تركيه‪ ،‬مالزي و‬ ‫خيلي كشورها با رفتن به سمت و سوي رفرم جدي اقتصادي‬ ‫و توسعه سياسي توانستند كشورهاي موفقي بشوند‪ ،‬به‌طوري‬ ‫كه مثل گذشته ديگر نمي‌توان به اين كشورها چيزي را ديكته‬ ‫كرد‪ ،‬يعني توان اقتصادي و سياسي شان به حدي از نيرومندي‬ ‫در عرصه بين‌المللي رس��يده كه مي‌توانند از منافع ملي‌شان‬ ‫مقابل آمريكا و اروپا دفاع كنند بدون آنكه مجبور شوند با غرب‬ ‫درگيري و ستيز پيدا كنند‪g .‬‬ ‫عربستان‌سعودي در مصر و روابطي كه در شكل‌هاي مختلف‬ ‫ميان اين دو كشور وجود دارد‪ ،‬تاثير‌پذيري بيشتر است‪ ،‬با توجه‬ ‫به اينكه عربستان‌سعودي ساالنه حدود چهار‌ميليارد دالر كمك‬ ‫مالي به مصر مي‌كند و همچنين نزديك به دو‌ميليون كارگر‬ ‫مصري در عربستان فعاليت مي‌كنند از اين‌رو عربستان سعودي‬ ‫تاثير سياس��ي فزاين��ده‌اي روي تصميم‌گيري‌هاي داخلي و‬ ‫خارجي مصر دارد‪ .‬بر همين اساس از آنجا كه عربستان‌سعودي‬ ‫تمايلي به برقراري رابطه عادي ميان ته��ران و قاهره ندارد‪،‬‬ ‫همواره در تالش اس��ت تا اين دو كش��ور از هم دور باشند و‬ ‫بر‌اساس تفاهم و نزديكي با يكديگر ارتباط برقرار نكنند‪ .‬اما‬ ‫در بعد بين‌الملل هم با‌توجه به اينكه آمريكا بر‌اساس قرار داد‬ ‫كمپ‌ديويد ساالنه كمك ‪‌2‬ميليارد دالري به مصر مي‌كند كه‬ ‫جداي از كمك‌هاي نظامي بر‌اساس قراردادهاي منعقد ميان‬ ‫اين دو كشور است‪ ،‬بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه مصر تا زماني‌كه‬ ‫تحت‌تاثير سياس��ت‌هاي خارجي و ديپلماس��ي آمريكاست‬ ‫نمي‌تواند به‌طور مستقل تصميم‌گيري كند‪ .‬از اين‌رو سخنراني‬ ‫محمد المرس��ي در ش��انزدهمين اجالس بين‌المللي سران‬ ‫جنبش عدم‌تعهد در تهران بيش��تر بر پايه ارائه پيام و حرفي‬ ‫براي عربستان‌س��عودي‪ ،‬اياالت متحده آمريكا و غرب بود‪.‬‬ ‫به‌طور كلي مي‌توان گفت كه جمهوري عربي مصر به اصولي‬ ‫كه ميان عربستان و آمريكا دارد همچنان پايبند است و شايد‬ ‫تهاجم محمد‌المرسي در سخنراني اجالس سران عدم‌تعهد به‬ ‫نظام سوريه و دولت بشار‌اسد نشان دهد كه المرسي تنها براي‬ ‫راضي كردن مجموعه اخوان‌المسلمين‪ ،‬عربستان‪ ،‬آمريكا و‬ ‫قطر گام برداشته است‪g .‬‬ ‫‪23‬‬
‫كامران دانشجو؛‬ ‫استادان سكوالر ديگر نبايد باشند‬ ‫وزير علوم مي‌گويد‪« :‬استادان سكوالر هنوز در دانشگاه وجود دارند اما‬ ‫ن تربيت است و دانشجو از استادش‬ ‫ديگر نبايد باشند‪ ،‬زيرا دانش�گاه مكا ‌‬ ‫الگو مي‌گيرد‪ ».‬كامران دانش�جو در پاس�خ ب�ه انتقاد يكي از دانش�جويان‬ ‫بس�يجي درخصوص حضور عناصري غيرمتناس�ب با اهداف نظام در بدنه‬ ‫وزارت علوم اظهار كرد‪« :‬بايد واقعيت‌ها را قبول كرد‪ ،‬در بدنه وزارت علوم‬ ‫عناصري وجود دارند كه متناسب با منويات نظام حركت نمي‌كنند‪ ،‬اما غالب‬ ‫عناصر وزارتخانه همراه با نظام هستند و در مسير انقالب حركت مي‌كنند‪».‬‬ ‫وي افزوده است‪« :‬باالخره در هر جايي عناصري جاهل و غافل وجود دارند‪،‬‬ ‫اما هنر ما اين اس�ت كه برآيند حركت تمام عناصر يك سيستم را در مسير‬ ‫اهداف انقالب قرار دهيم و آرمان‌هاي نظام را فراموش نكنيم‪ ».‬وزير علوم‪،‬‬ ‫ط با يكي ديگر از انتقادات دانشجويان‬ ‫تحقيقات و فناوري در ادامه در‌ارتبا ‌‬ ‫بسيجي به وضعيت فرهنگي دانشگاه‌ها و همچنين حضور اساتيد سكوالر‬ ‫در دانشگاه‌ها تصريح كرد‪« :‬دانشگاه در ايران در زمان حكومت رضا‌خان و‬ ‫در دوراني كه اوج غرب‌ستايي بود‪ ،‬شكل گرفت و عده‌اي به خارج از كشور‬ ‫رفته و دقيقا دانشگاه غرب را در ايران كپي‌برداري كردند‪g ».‬‬ ‫رامينمهمانپرست؛‬ ‫كسي درخواست بازديد نداد‬ ‫خبرنامه‬ ‫رامين مهمانپرست‪ ،‬سخنگوي دستگاه ديپلماس��ي و رئيس مركز ديپلماسي‬ ‫عمومي و رسانه‌اي وزارت امور‌خارجه هفته گذشته با حضور در برنامه نگاه يك كه از‬ ‫شبكه اول رسانه ملي پخش مي‌شود گزارشي از برگزاري نشست غيرمتعدها در تهران‬ ‫ارائه كرد‪ .‬او كه سخنگوي اجالس شانزدهم غيرمتعهدها بود درباره حضور المرسي و‬ ‫سخنراني وي گفت‪« :‬نطق رئيس‌جمهور مصر حائز نكات مهمي‌بود‪ .‬نكاتي كه درباره‬ ‫دفاع از استقالل كشورها و ملت فلسطين و‪ ...‬مطرح كرد‪ ،‬بسيار مهم بود‪ .‬ممكن است‬ ‫در مساله سوريه اختالف ديدگاه داشته باشيم كه كامال طبيعي است‪ ».‬او درباره مباحث‬ ‫هسته‌اي نيز گفت‪« :‬وقتي در جنبش عدم تعهد همه اعالم مي‌كنند كه كشورها بايد‬ ‫از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي استفاده كنند اين نشان مي‌دهد كه اينها جامعه بين‌الملل‬ ‫هستند نه چند كشور محدود‪ ».‬مهمانپرست در‬ ‫مورد بازديد هيات‌ها از تاسيسات هسته‌اي‬ ‫ايران نيز گفت‪« :‬هدف اصلي اجالس‬ ‫برنامه‌هاي كاري بود و ما به هيات‌ها‬ ‫اع�لام ك��رده بوديم كه در حاش��يه‬ ‫برنامه‌ها مي‌توانند از شهرها‪ ،‬پروژه‌ها‬ ‫و حتي تاسيسات هسته‌اي ما بازديد كنند‬ ‫اما درخواس��تي در اين‌باره وجود‬ ‫نداشت‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫‪24‬‬ ‫جانشين رئيس ستاد انتخابات كشور؛‬ ‫شرط سني نداريم‬ ‫جانشين رئيس ستاد انتخابات كش�ور گفته است‪« :‬شرط س�ني ‪ ۷۵‬سال كه براي‬ ‫نامزدهاي مجل�س وجود داش�ت‪ ،‬ب�راي نامزدهاي انتخاب�ات رياس�ت‌جمهوري مالك‬ ‫نيست‪».‬حس�نعلي نوري‪ ،‬مدي�ركل دفتر انتخابات وزارت كش�ور با تاكيد ب�ر اينكه براي‬ ‫ش�ركت‌كنندگان در انتخابات رياس�ت‌جمهوري ش�رط س�ني وجود ندارد‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫«شرط سني ‪ 75‬س�ال كه براي نامزدهاي مجلس وجود داشت براي نامزدهاي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري مالك نيست‪g ».‬‬ ‫علي الريجاني؛‬ ‫پیشنهاد برای حل بحران سوریه‬ ‫علي الريجاني‪ ،‬رئيس مجلس كه در دوره رياس��ت خود بر مجلس هشتم ايده ديپلماسي پارلماني را‬ ‫پايه‌گذاري كرد‪ ،‬هفته گذشته در گفت‌وگويي با شبكه تلويزيوني الميادين در خصوص بحران سوريه گفت‌وگو‬ ‫كرد‪.‬اودراينگفت‌وگوباتاکیدبراينكهمهمترينهدفآمريكايي‌هاازبه‌همريختناوضاعمنطقه‪،‬منفعت‌طلبي‬ ‫از غرب آسيا (خاورميانه) است‪ ،‬گفت‪« :‬آمريكايي‌ها فوق‌تخصص به‌هم ريختن اوضاع در منطقه را دارند‪».‬‬ ‫الريجاني با اشاره به تحوالت اخير در سوريه اظهار‌داشت‪« :‬به اعتقاد من حل شدن مناقشات در سوريه كه‬ ‫طي يك سال و نيم گذشته اتفاق افتاده با دخالت نظامي كشورهاي منطقه و غربي‌ها مرتفع نمي‌شود‪ ».‬او با‬ ‫تاکید بر اينكه براي برطرف شدن مسائل سوريه تمامي‌كشورهاي منطقه و به‌خصوص كشورهاي عربي بايد‬ ‫نقش تعيين‌كننده در حل مسالمت‌آميز مساله سوريه ايفا كنند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬طرح برخي مسائل نظامي و تغيير‬ ‫در حكومت سوريه از سوي كشورهاي غربي و به‌خصوص آمريكا مشكلي از اين كشور حل نكرده‪ ،‬بلكه بر‬ ‫مسائل گذشته نيز مي‌افزايد‪ ».‬رئيس قوه مقننه افزود‪« :‬در كشور سوريه تاكنون حوادث مختلفي رخ داده به‬ ‫نحوي كه برخي كشورها چه در منطقه و چه خارج از منطقه نيرو و سالح براي گسترش دموكراسي و تغيير‬ ‫حكومت در اين كشور مي‌فرستند‪ ،‬به‌طوري كه اوضاع سوريه نسبت به مصر متفاوت بوده و اين كشور شرايط‬ ‫ديگرينسبتبهديگركشورهاي‬ ‫عربي دارد كه ابع��اد آن بايد‬ ‫بررسي ش��ود‪ ».‬الريجاني‬ ‫اضافه كرد‪« :‬شرط‌گذاري‬ ‫در حل بحران سوريه چاره‬ ‫كار نيس��ت و كش��ورها بايد‬ ‫در راس��تاي گسترش دموكراسي‬ ‫در اين كش��ور تالش ك��رده و ابعاد‬ ‫مختلف را در خصوص حل مسائل در‬ ‫سوريه در نظر بگيرند‪ ».‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫«كشورهاي غربي و آمريكا همواره قصد‬ ‫تغيير در حكومت سوريه را دارند و معتقدند‬ ‫كه رئيس‌جمهور س��وريه بايد بركنار شود‪ ،‬اما‬ ‫جمهوري‌اسالمي معتقد اس��ت كه بايد مسائل به‬ ‫صورت مسالمت‌آميز حل شده و اصالحات در آن كشور از‬ ‫اين طريق انجام شود‪g».‬‬ ‫جبهه پايداري؛‬ ‫پيشنهادحسينصفارهرندي؛‬ ‫انتخاب اعضاي شوراي مركزي‬ ‫تشكيل تيم رياست‌جمهوري‬ ‫جبهه پايداري كه خود را پرچمدار گفتمان سوم تير ‪ 84‬مي‌داند‪ 15 ،‬عضو‬ ‫شوراي مركزي‌اش را انتخاب كرده است‪ .‬اين جبهه سياسي اصولگرا كه حاال يك‬ ‫سالي از تاسيسش مي‌گذرد در بدو فعاليت خود گفته بود كه هدفش فقط فعاليت‬ ‫گفتماني است و قصد فعاليت انتخاباتي ندارد‪ .‬هيات موسس جبهه پايداري بر‌اساس‬ ‫دستورالعمل اساسنامه اين جبهه‪ 15 ،‬عضو شوراي مركزي اين جبهه را انتخاب كرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قرار است پس از معرفي اعضاي شوراي مركزي‪ ،‬هيات موسس عمال از‬ ‫تصميم‌گيري‌هاي جبهه پايداري كنار برود‪.‬‬ ‫اساسنامه جبهه پايداري‪ ،‬هيات موسس را مسئول انتخاب شوراي مركزي كرده‬ ‫بود و اين هيات طبق اساسنامه اعضا را انتخاب كرده كه قرار است به‌زودي از سوي‬ ‫سخنگو معرفي شود‪.‬‬ ‫ي آقاتهراني‪ ،‬علي‌اصغر زارعي‪ ،‬سيدمحمود نبويان و‬ ‫صادق محصولي‪ ،‬مرتض ‌‬ ‫كامران باقري لنكراني از جمله اعضاي هيات موسس جبهه پايداري هستند‪g .‬‬ ‫يك وزير س��ابق دولت با بيان اينكه ما به جاي مطرح‬ ‫كردن پنج نفر بايد پنج تيم رياست‌جمهوري را مشخص كنيم‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪« :‬برنامه‌محوري و تيم‌محوري بايد مطالبه اصلي ما‬ ‫باشد‪ ».‬محمدحسين صفارهرندي‪ ،‬وزير سابق دولت افزوده‬ ‫اس��ت‪« :‬در انتخابات به‌دنبال اش��خاص بودن يك اشتباه و‬ ‫نگاهي انحرافي اس��ت و درواقع ما مدت‌هاست كه مشغول‬ ‫شخص‌محوري هس��تيم‪ ».‬صفارهرندي با اش��اره به عقبه‬ ‫تاريخي شخص‌محوري در انتخابات ادامه داده است‪« :‬در دو‬ ‫دهه اخير سنت انتخاباتي ما اين بوده كه اگر كسي مورد توافق‬ ‫عمومي است رئيس‌جمهور شود‪ ».‬وزير ارشاد دولت نهم بر‬ ‫همين اساس به ماجراي بني‌صدر در زمان صدر انقالب اشاره‬ ‫كرده و گفته است‪« :‬در آن زمان رقابتي جدي بين دو گرايش‬ ‫وجود داشت و سازمان‌هايي كه در حال حاضر منحل شده‌اند‬
‫رئيس جامعه مدرسين؛‬ ‫رحيم پورازغدي‪:‬‬ ‫هشدار درباره متحجران‬ ‫مدلي براي انتخابات آينده نداريم‬ ‫رحيم‌پورازغدي در مورد متحجران مي‌گويد كه اين جريان در پي «كادرسازي» در شهرهاي‬ ‫مختلف است‪ .‬وي در مراسم اختتاميه اجالس ساالنه اساتيد بسيجي در مشهد‪ ،‬با اشاره به شعار نه‬ ‫شرقي نه غربي جمهوري اسالمي‪ ،‬گفت‪« :‬از نظر برخي اين شعار يك توهم بيش نبود‪ ،‬حتي آنها‬ ‫معتقد بودند جمهوري اسالمي يك تناقض است و مثل كوسه ريش‌پهن است‪».‬‬ ‫عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي افزوده است‪« :‬در داخل كشور گروه‌هاي مختلف آگاهانه‬ ‫و ناآگاهانه در عمل با تمدن‌سازي مخالفت مي‌كنند‪ .‬گروهي كه جريان سكوالر هستند كه اصوال‬ ‫تمدن‌سازي ديني را قبول ندارند‪».‬‬ ‫وي افزود‪« :‬گروهي هم از موضع مذهبي اين حرف‌ها را مي‌زنند و دين را در حد س��ينه‌زني و‬ ‫آش نذري و عزاداري مي‌بينند‪ .‬گروه متحجران از اول هم با امام(ره) مخالف بودند و متاس��فانه در‬ ‫سال‌هاي اخير تقويت شدند‪».‬‬ ‫رحيم پورازغدی در تذكر و هشدار تصريح كرده است‪« :‬من به شخصه در شهر‌هاي مشهد‪،‬‬ ‫تهران و تبريز ديده‌ام كه آنها به ش��دت در حال فعاليت هستند و به اس��م مدرسه مذهبي در حال‬ ‫كادر‌سازي هستند‪».‬‬ ‫او تاكيد مي‌كند‪« :‬اينها همان گروهي هس��تند كه امام خميني (ره) مي‌گفت خون دلي كه از‬ ‫آنها خورده‌اند‪ ،‬از دست ساواك و شاه نخورده بودند‪».‬ازغدي ادامه داد‪« :‬اين افراد خودشان آدم‌هاي‬ ‫مسلماني هستند‪ ،‬ولي نتيجه حرف‌ها و افكارشان مخالفت با تمدن‌سازي اسالمي است‪».‬‬ ‫وي زير س��وال بردن پارادايم و مدلي كه تا پيش از انقالب‪ ،‬جهان توس��ط آن تحليل مي‌شد‬ ‫را يكي از واقعيت‌هاي پيچ تاريخي دانس��ت و گفت‪« :‬پيچ تاريخي يعني لحظاتي كه پرسش‌هاي‬ ‫راديكال مطرح مي‌شود و هر چه اين سواالت بيشتر و پاسخ به آنها دقيق‌تر انجام شود پيچ تاريخي‬ ‫س��ريعتر طي خواهد ش��د‪».‬عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد‪« :‬ما چيزي به عنوان‬ ‫تمدن خالي نداريم و اگر اين پرسش‌ها در دانشگاه‌ها حالجي نشوند و فقه‪ ،‬اصول‪ ،‬كالم و اخالق‪،‬‬ ‫جامعه‌شناسي و روانشناسي ما هم‌كاسه و منسجم نشود‪ ،‬نمي‌توان به اين پرسش‌ها پاسخ مناسب‬ ‫داد‪».‬‬ ‫رحيم‌پورازغدي تعارض چپ و راس��ت را مهمترين جرياني دانس��ت كه تمام اتفاقات دنيا را‬ ‫تعريف مي‌كرد و ادامه داد‪« :‬تئوري كه پيش از انقالب در حوزه‌هاي مختلف تغييرات جهان را تعريف‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬مدل تعارض چپ و راست بود تا پس از انقالب سال ‪ 1978‬كه پيچ تاريخي آغاز شد و اولين‬ ‫شعارهاي «نه شرقي و نه غربي» در اين انقالب بيان شد‪g ».‬‬ ‫رئيسجامعهمدرسينحوزهعلميهقمبااشارهبهاينكهجامعهمدرسينتابهحالدر‬ ‫خصوصانتخاباترياست‌جمهوريومدليبرايآنواردبحثنشده‪،‬گفتهاست‪«:‬طبعا‬ ‫مردم براي راي دادن در انتخابات آزاد هستند و به هر كس صالح بدانند‪ ،‬راي مي‌دهند‪».‬‬ ‫آيت‌اهلل محمد يزدي‪ ،‬رئيس جامعه مدرس�ين حوزه علميه قم در پاي�ان دوازدهمين‬ ‫اجالس خبرگان رهبري در جمع خبرنگاران با اش�اره به انتخابات رياس�ت‌جمهوري‬ ‫س�ال آينده گفت‪« :‬طبق قانون هر كس�ي را كه ش�وراي نگهبان تاييد صالحيت كند‪،‬‬ ‫مي‌تواند با توجه به مقررات تبليغ كند و مردم نيز به او راي دهند‪ ».‬وي در ادامه افزود‪« :‬هر‬ ‫كس كه صالح و مصلحت كشور باشد راي مي‌آورد‪ ».‬آيت‌اهلل يزدي در پاسخ به سوال‬ ‫خبرنگاري كه از وي ويژگي‌هاي كانديداي رياست‌جمهوري را پرسيد‪ ،‬گفت‪« :‬همان‬ ‫ويژگي‌هايي كه در قانون آمده است‪ ،‬بيشتر از آن چيز ديگري نيست‪ ».‬وي در خصوص‬ ‫حضور اصالح‌طلبان در انتخابات نيز تصريح كرد‪« :‬من اصالح‌طلب و غيراصالح‌طلب‬ ‫نمي‌شناسم بلكه مردم آزاد هستند‪ ».‬رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد‪:‬‬ ‫«طبعا مردم نيز موقع راي دادن آزاد هستند كه به هر كس كه صالح دانستند راي داده و‬ ‫وي را انتخاب كنند و اميدواريم هر كسي كه اصلح است‪ ،‬انتخاب شود‪g».‬‬ ‫پيشنهاد به محمود عباس‬ ‫«آنها دانش��جويان دفت��ر تحكيم را تحري��ك كردند كه در‬ ‫مقابل آقا گزينه‌اي مطرح كنند بنابراين وقتي اين خبر به امام‬ ‫رسيد فرمودند كه اين بچه‌بازي‌ها را كنار بگذاريد و از طريق‬ ‫موسوي اردبيلي پيغام دادند كه اين كار را انجام ندهيد‪ ».‬وزير‬ ‫ارشاد دولت نهم با تاكيد بر اينكه انتخابات سال ‪ 76‬به صورت‬ ‫جدي وارد فضاي دوقطبي شد‪ ،‬تصريح كرد‪« :‬در آن شرايط‬ ‫دو جريان به اسم حافظ وضع موجود و جرياني تحت عنوان‬ ‫تحول‌طلب شكل گرفت‪ ».‬وي ادامه داد‪« :‬نتيجه انتخابات‬ ‫س��ال ‪ 76‬نتيجه به س��طوح آمدن مردم از برخي روش‌هاي‬ ‫اجرايي زمان هاش��مي به ويژه در زمينه معيشتي و فرهنگي‬ ‫بود‪ ».‬وي با بيان اينكه خاتمي‌با زرنگي نگفت كه براي ادامه‬ ‫راه هاشمي به ميدان آمده‪ ،‬افزود‪« :‬اما بالعكس ناطق با برآورد‬ ‫غلطي كه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬ما مي‌خواهيم مسير هاشمي را ادامه‬ ‫دهيم‪ ،‬بنابراين در انتخابات شكست خورد‪ ».‬وي با بيان اينكه‬ ‫اصالح‌طلبان مي‌گويند شما به جاي شوراي نگهبان حرف‬ ‫مي‌زنيد‪ ،‬متذكر شد‪« :‬ما به‌عنوان بخش��ي از افكار عمومي‬ ‫اين مباحث را مطرح مي‌كنيم و معتقديم كس��اني كه قاعده‬ ‫خبرنامه‬ ‫محمدرض��ا فرقان��ي‪ ،‬مدي��ركل ام��ور بين‌المل��ل دفتر‬ ‫رئيس‌جمهور از پيش��نهاد محمود احمدي‌ن��ژاد براي ميزباني‬ ‫مذاكرات وحدت گروه‌هاي فلسطيني از سوي ايران خبر داده‬ ‫اس��ت‪ .‬مديركل امور بين‌الملل دفت��ر رئيس‌جمهور به ديدار‬ ‫دوجانبه محمود عباس‪ ،‬رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين‬ ‫و محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كش��ورمان در حاش��يه‬ ‫اجالس شانزدهم غيرمتعهدها در تهران اشاره كرده و گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬آقاي احمدي‌نژاد در اين ديدار بر ضرورت وحدت‬ ‫گروه‌هاي فلس��طيني‪ ،‬مبارزه با رژيم‌صهيونيستي و رعايت‬ ‫حقوق فلسطينيان تاکید كردند‪ ».‬به گفته فرقاني‪ ،‬رئيس‌جمهور‬ ‫در اين ديدار اعالم آمادگي كرده است كه ايران ميزباني گروه‌هاي‬ ‫فلسطيني را براي مذاكره در جهت وحدت اين گروه‌ها برعهده بگيرد‪.‬‬ ‫مديركل امور بين‌الملل دفتر رئيس‌جمهور در ادامه گفته است‪« :‬اين‬ ‫مساله تنها در حد يك ايده بود‪ ،‬چرا كه اين مذاكرات بسيار كوتاه بود‪.‬‬ ‫اما اين مساله نيز در مذاكرات مطرح شد‪ ».‬فرقاني تاکید كرده است‬ ‫كه البته طرف فلسطيني نيز از اين ايده استقبال كرده و آن را عملي‬ ‫دانسته است‪ .‬او درباره عملي ش��دن زمان اين نشست گفت‪« :‬بايد‬ ‫توجه كرد كه اين مس��اله يك ايده اس��ت و فاصله زيادي تا عملي‬ ‫كردن آن وجود دارد‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫همچون مجاهدين خلق در انتخابات دخيل بودند‪ ».‬وي ادامه‬ ‫داد‪« :‬پس از فرار بني‌صدر از كشور قرار شد رئيس‌جمهوري‬ ‫انتخاب كنيم كه س��يئات بني‌صدر را نداش��ته باشد بنابراين‬ ‫منتخب افكار عمومي رجايي بود‪ ».‬صفارهرندي افزوده است‪:‬‬ ‫«پس از شهادت شهيد رجايي رياست‌جمهوري حضرت آقا‬ ‫مطرح شد و ايشان مخالفي هم نداشت و در واقع همه پذيرفته‬ ‫بودند كه ايشان رئيس‌جمهور شود‪ ».‬وزير سابق دولت يادآور‬ ‫شده است‪« :‬در آن زمان عس��گراوالدي‪ ،‬زواره‌اي و شيباني‬ ‫براي رسميت انتخابات در اين عرصه وارد شدند و البته طي‬ ‫مصاحبه‌اي اعالم كردند كه ما ب��ه آقا راي مي‌دهيم‪ ».‬وي با‬ ‫بيان اينكه اين وضعيت تا دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫س��ال ‪ 72‬ادامه داشت‪ ،‬خاطرنش��ان كرده است‪« :‬كسي كه‬ ‫جسارت كرد و گفت ما به هاشمي انتقاد داريم احمد توكلي بود‬ ‫و در واقع وي دوره اول هاش��مي را نقد جدي كرد كه حاصل‬ ‫آن نيز راي قابل‌توجهي ب��راي توكلي بود‪ ».‬صفارهرندي در‬ ‫ادامه با اشاره به اينكه در سال ‪ 64‬برخي از بازيگوشان عرصه‬ ‫سياسي مي‌خواستند ش��خصي را مقابل آقا علم كنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محموداحمدي‌نژاد؛‬ ‫بازي را بر هم زدند‪ ،‬صالحيت ورود به بازي جديد را ندارند‪».‬‬ ‫صفارهرندي با بيان اينكه مشكل اصلي اصالحات اين بود‬ ‫كه در مباني اصلي خود وحدت نداشتند‪ ،‬يادآور شد‪« :‬در بين‬ ‫اين جريان از كساني كه نسبت به بقاي نظام دچار‌ترديد بودند‬ ‫تا افرادي كه ش��كي در وفاداري‌شان نيست‪ ،‬وجود داشت‪».‬‬ ‫وزير س��ابق دولت ادام��ه داد‪« :‬تا جايي كه بن��ده در جريان‬ ‫اصولگرايي رصد كردم تغيير در مباني را نديده‌ام‪ .‬هرچند ما‬ ‫در جبهه اصولگرايي برنامه‌هاي مختلفي را شاهد هستيم‪».‬‬ ‫وي با تاكيد بر اينكه در يك سالي كه تا انتخابات باقي مانده‬ ‫ما نبايد به دنبال مصاديق باشيم‪ ،‬گفت‪« :‬در واقع تا زماني كه‬ ‫مشخص نشود چه مي‌خواهيم نبايد سراغ اشخاص برويم‪».‬‬ ‫صفارهرندي به تولد گفتمان اصولگراي��ي در انتخابات دوم‬ ‫شوراي شهر در سال ‪ 81‬اشاره كرد و گفت‪« :‬اين تعبير را ما در‬ ‫روزنامه كيهان مطرح كرديم‪ ».‬وزير سابق دولت يادآور شد‪:‬‬ ‫«مجموعه‌اي به اس��م اصولگرايي هرچه عقبه داش��ته پاي‬ ‫يك شخص ريخته و او را به ميدان آورده اما آن شخص اين‬ ‫موضوع را حاشا مي‌كند‪g ».‬‬ ‫‪25‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫هاشميرفسنجانيو‬ ‫محمديزدي در حاشيه ديدار با‬ ‫مقاممعظمرهبري‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫پيام محرمانه‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫آيتاهلل جنتي در جلسهمجلس‬ ‫خبرگانرهبري‬ ‫يك هفته كه همه رس��انه‌هاي كشور درگير خبر‌هاي‬ ‫اجالس نم در تهران بودند و يك هفته بعد از آن‪ ،‬همه آنها به‬ ‫بازتاب اخبار اين اجالس پرداختند‪ .‬بنابراين در هفته گذشته‬ ‫اگر‌چه ديگر در خيابان‌ها خبري از ايس��ت‌هاي بازرس��ي‬ ‫نبود و هواپيماها مثل هميش��ه با كمي‌تاخير مس��افران را‬ ‫جابه‌جا مي‌كردند‪ ،‬اما اجالس س��ران عدم تعهد آنقدر مهم‬ ‫بود كه همچنان موضوع اول تحليل‌ها و اظهار‌نظر‌ها باشد‪.‬‬ ‫موضوعاتي مانن ‌د ترجمه صدا و سيما از سخنراني المرسي و‬ ‫اظهارات سخنگوي بان‌كي مون در مورد مالقات او با مقام‬ ‫معظم‌‌رهبري مهمترين محورهاي خبري بودند كه پس از‬ ‫اجالس مورد توجه قرار گرفتند‪ .‬ع�لاوه بر اين تحليل‌ها و‬ ‫تفس��ير‌ها از اجالس و تاثير آن بر تعامالت آينده ايران نيز‬ ‫بخش قابل‌توجهي از فضاي رسانه‌اي را تسخير كرده بود‪.‬‬ ‫خالصه يك هفته ديگر هم با اجالس تهران گذشت‪.‬‬ ‫هندسه ظالمانه جهاني‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫احمد توكلي و عزت اهلل ضرغامي‬ ‫درسيزدهميننشستساالنه‬ ‫اتحاديه انجمن‌هاي اسالمي‬ ‫دانشجويانمستقل‬ ‫روزنام��ه كيهان در س��رمقاله خ��ود درب��اره وظايف‬ ‫كش��ورهاي عضو به‌ويژه ايران پس از برگزاري اجالس نم‬ ‫نوش��ته اس��ت‪« :‬آنچه در فرداي پس از اجالس تهران بايد‬ ‫نصب‌العين اعضاي جنبش غيرمتعهد ش��ود‪ ،‬حركت در يك‬ ‫پيچ تاريخي حس��اس و سرنوشت‌س��از براي گ��ذار از نظام‬ ‫تك‌قطبي و ديكتاتوري غربي به‌س��وي ي��ك نظم و نظام‬ ‫نويني است كه در آن قطب‌هاي س��نتي قدرت جاي خود را‬ ‫به مجموعه‌اي از كش��ورها و فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي متنوع‬ ‫و با خاس��تگاه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي و سياسي‬ ‫مي‌دهد تا در پهنه گيتي‪« ،‬مديريت عادالنه» تحقق و عينيت‬ ‫بيابد‪ ».‬در اين يادداشت همچنين آمده است‪« :‬گام اول اين‬ ‫تعهد در اجالس تهران و با محوريت جمهوري اسالمي ايران‬ ‫و اجماع سران دو‌سوم كشورهاي جهان در جهت تغيير سياسي‬ ‫و اقتصادي نظام فعلي بين‌الملل برداشته شد و آن «نه بزرگ»‬ ‫به رژيم‌صهيونيستي بود‪».‬‬ ‫گرفتاري‌هاي نتانياهو‬ ‫ديدارالزهارباسعيدجليلي‬ ‫اج�لاس ته��ران بيش��ترين هزين��ه را ب��راي‬ ‫رژيم‌صهيونيستي داشته است‪ .‬وطن امروز در مورد دردسر‌هاي‬ ‫نخس��ت‌وزير اين رژيم نوشته اس��ت‪« :‬نتانياهو در يك ماه‬ ‫اخير بر سر اجالس س��ران عدم‌تعهد در تهران بعضا مواضع‬ ‫جنون‌آميزي گرفت و س��ران كش��ورها را با ان��واع جمالت‬ ‫س��خيف خطاب قرار داد‪ ».‬او در آخرين اظهار نظر خود پس‬ ‫از اجالس تهران هم گفت‪« :‬نمايندگان ‪ 120‬كش��ور جهان‬ ‫سخنان ضداس��رائيلي سران ايران را ش��نيدند اما هيچ‌كس‬ ‫بلند نشد‪ ،‬هيچ‌كس اعتراضي نكرد‪ ».‬اين گزارش همچنين‬ ‫افزوده است‪« :‬روزنامه اس��رائيلي يديعوت آحارانوت مدعي‬ ‫شد‪ ،‬مقامات ارش��د دولت اوباما در چند روز گذشته به تهران‬ ‫پيامي‌ارسال كرده‌اند مبني‌بر اينكه اگر اسرائيل براي حمله به‬ ‫تاسيسات هسته‌اي ايران تصميم بگيرد‪ ،‬آمريكا قصد ندارد در‬ ‫اين طرح به اسرائيل بپيوندد‪».‬‬ ‫تير ‪78‬‬ ‫روزنام��ه تهران‌ام��روز در صفح��ه سياس��ي خ��ود‬ ‫‪26‬‬
‫بخش‌هايي از گفت‌وگوي محمد‌عل��ي پور‌مختار را درباره‬ ‫حوادث تير ‪ 78‬نقل كرده است‪ .‬پورمختار در اين گفت‌وگو‬ ‫تصريح كرده‪« :‬آن ماجرا به نظرم روز پنجشنبه اتفاق افتاد و‬ ‫به صبح جمعه منتهي شد كه من تهران نبودم و در ماموريت‬ ‫بودم‪ .‬شب برگشتم ولي خبري نداشتم و صبح‌شنبه در محل‬ ‫كار يكي از همكاران اعالم كرد چنين اتفاقي رخ داده است‪».‬‬ ‫وي كه اكنون رئيس كميس��يون اصل نود است ادامه داده‪:‬‬ ‫«اعالم كردند جمعي از ماموري��ن يگان ويژه تهران بزرگ‬ ‫با دانشجويان درگير شده و در ادامه به كوي دانشگاه تهران‬ ‫وارد شده‌اند‪ ».‬وي روايت سردار نظري را اين‌گونه توضيح‬ ‫داده اس��ت‪« :‬چيزي كه عنوان ش��د اين بود كه حركتي را‬ ‫گروهي از دانشجويان شروع كرده بودند و به عوامل انتظامي‌‬ ‫سنگ‌پراني مي‌كردند‪ .‬بعد داخل كوي دانشگاه را آتش زده‬ ‫بودند و به امكانات عمومي آس��يب رس��اندند و بخش��ي از‬ ‫ي هم دنبال دستگيري آنها مي‌روند‪».‬‬ ‫عوامل نيروي‌انتظام ‌‬ ‫پاتك ديپلماتيك‬ ‫شفافيت در برخورد‬ ‫حسين نجابت‪ ،‬نماينده تهران در مجلس در گفت‌وگو‬ ‫با سايت فرارو گفته است‪« :‬در بحث مبارزه با فساد اقتصادي‬ ‫خبرنامه‬ ‫مجلس و انتخابات‬ ‫روزنامه آرمان در گزارش��ي به بررس��ي نح��وه ورود‬ ‫نمايندگان مجل��س به مباحث انتخابات رياس��ت‌جمهوري‬ ‫پرداخت��ه اس��ت‪ .‬در اين گزارش آمده اس��ت‪« :‬مجلس��يان‬ ‫بس��يار زودت��ر از جامعه ب��ه مباح��ث انتخابات��ي ورود پيدا‬ ‫كرده‌اند‪ .‬روزي نيكزاد از س��وي ره��روان واليت به‌عنوان‬ ‫كاندي��دا معرف��ي مي‌ش��ود و روز ديگر همين فراكس��يون‬ ‫تاكيد مي‌كند ك��ه اگر الريجان��ي كانديدا نش��د از قاليباف‬ ‫حماي��ت مي‌كنند و روزي ه��م يك عضو ش��وراي مركزي‬ ‫فراكس��يون اصولگراي��ان مجل��س‪ ،‬محمدباق��ر قاليباف‬ ‫و محسن رضايي را محتمل‌ترين كانديداهاي اصولگرايان در‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري آينده عنوان كرد‪ ».‬گزارش‌نويس‬ ‫آرمان به نقل از حسيني نماينده مجلس تصريح كرده‪« :‬اگر‬ ‫اصولگرايان عاقل باشند‪ ،‬بايد وحدت كنند اما اگر مثل گذشته‌‬ ‫اصالح‌طلبان متفرق شوند اين از اشتباهات آنها خواهد بود كه‬ ‫موجب مي‌شود رقيب‌شان پيروز شود‪ ،‬چراكه تفرقه هميشه‬ ‫موجب شكست خواهد شد‪».‬‬ ‫نامه عباس عبدي‬ ‫س��ايت عصر ايران نامه‌اي را منتش��ر كرده كه عباس‬ ‫عبدي چهار‌س��ال پيش ب��راي ميردام��ادي‪ ،‬دبيركل حزب‬ ‫مشاركت نوشته است‪ .‬وي در اين نامه با ابراز تاسف از نحوه‬ ‫ورود جبهه مشاركت به انتخابات آورده است‪« :‬متاسفانه نحوه‬ ‫ورود جبهه مش��اركت به موضوع انتخابات براساس تحليلي‬ ‫راهبردي و ريشه‌اي استوار نيست‪ .‬حداقل فرد ناظري چون‬ ‫بنده متوجه نمي‌شود كه مبناي حضور در انتخابات چيست؟ آيا‬ ‫دشمني با احمدي‌نژاد است؟ آيا نجات كشور است؟ آيا بودن‬ ‫به‌هر جهت است؟ آيا‌ترس از منفعل خطاب شدن است؟ آيا‬ ‫كسب قدرت است؟ آيا انجام اصالحات است؟» عبدي ادامه‬ ‫داده‪« :‬در واقع بخش��ي از جناح اصالح‌طلب با جلو انداختن‬ ‫ي مي‌خواهد پيروزي موقتي به دس��ت آورد‪ ،‬تا از‬ ‫آقاي خاتم ‌‬ ‫بن‌بست فعلي و نقد گذشته خالص شود‪ ،‬غافل از اينكه اين‬ ‫اقدام بيش از پيش بن‌بست را برمال مي‌كند و فرصت الزم را‬ ‫هم براي اصالح خط‌مشي از كنش��گران سياسي مي‌گيرد‪،‬‬ ‫ضمن آنكه سرمايه موجود را بيش از پيش مستهلك مي‌كند‪».‬‬ ‫وي تصريح كرده‪« :‬در مورد نامزدي آقاي خاتمي‌هم گرچه‬ ‫نظراتم را بيان كرده‌ام و حضورش را خيانتي مسلم به جنبش‬ ‫اصالحات مي‌دانم‪ ،‬اما در صورت حضور‪ ،‬بدون‌ترديد سكوت‬ ‫خواهم كرد و همه را به انتظار مش��اهده آينده نه چندان دور‬ ‫حواله خواهم داد‪».‬‬ ‫عباس عبدي‬ ‫در مصاحبه‬ ‫با سايت الف‬ ‫گفته است‬ ‫كه سرنوشت‬ ‫كشور برايش‬ ‫مهتر از‬ ‫اصالح‌طلبان‬ ‫است‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫سرمقاله‌نويس رسالت معتقد اس��ت ايران بايد منتظر‬ ‫اقدامات خصمانه غرب در واكنش به موفقيت‌هاي اجالس‬ ‫ي ايران‬ ‫تهران باشد‪ .‬وي نوشته است‪« :‬تك ديپلماسي تهاجم ‌‬ ‫در برگزاري شانزدهمين اجالس سران جنبش عدم تعهد در‬ ‫تهران‪ ،‬استكبار جهاني را س��خت عصباني كرده است‪ ».‬در‬ ‫اين يادداشت همچنين آمده است‪« :‬آمريكايي‌ها و شركاي‬ ‫اروپايي آنها از اين پس بايد فكري براي مشروعيت اقدامات‬ ‫تجاوزگران��ه خود عليه دول��ت و ملت ايران بكنند‪ .‬دو‌س��وم‬ ‫كش��ورهاي جهان در بيانيه تهران به‌طور صريح و ش��فاف‬ ‫اشغال سرزمين فلسطين و جنايات مستمر صهيونيست‌ها را‬ ‫علت اصلي بحران در خاورميانه تلقي كردند و خواهان اعاده‬ ‫حقوق ملي مردم فلسطين و ايجاد كشوري پايدار و مستقل‬ ‫در فلس��طين به پايتختي قدس ش��ريف ش��دند‪ ».‬او درباره‬ ‫پيام اين اجالس تصريح كرده‪« :‬دو‌س��وم كشورهاي جهان‬ ‫در اجالس تهران ب��ا صداي بلند اعالم كردن��د كه مبارزه با‬ ‫امپرياليسم‪ ،‬استعمار‪ ،‬استعمارنو‪ ،‬نژاد پرستي و آپارتايد‪ ،‬استكبار‬ ‫و تمامي‌اشكال مداخله خارجي‪ ،‬تجاوز‪ ،‬اشغال و سلطه‌جويي‬ ‫همچنان به‌عنوان محورهاي اصلي در سياست‌هاي جنبش‬ ‫غير‌متعهدها خواهد بود‪».‬‬ ‫دو عامل اصلي وجود دارد كه بايد مديريت ش��ود‪ .‬اول بحث‬ ‫شفافيت اس��ت‪ .‬كارهاي اقتصادي ما در س��طوحي شفاف‬ ‫نيس��تند و مديران مايلند ب��ا اختيارات رياس��تي و مديريتي‬ ‫اعمال‌نظر كنن��د كه همين امر باعث مي‌ش��ود روابط خيلي‬ ‫شفاف نباش��د‪ ».‬وي تصريح كرده‪« :‬موضوع مهم ديگري‬ ‫كه وجود دارد بح��ث بها دادن ب��ه رابطه و زير‌پا گذاش��تن‬ ‫ضابطه است‪ .‬يعني ما نوعا كارهاي خود را بر‌اساس توصيه‪،‬‬ ‫پارتي‌بازي و رانت‌خواري انجام مي‌دهيم كه اين موضوع خود‬ ‫منشاء تمامي‌مفاسد اس��ت‪ .‬يعني وقتي ميان افراد و نهادها‬ ‫تبعيض قائل ش��ويم و رويكردها متفاوت شود منشاء فساد‬ ‫خواهد شد‪ ».‬وي همچنين تاكيد كرده‪« :‬من فكر مي‌كنم اگر‬ ‫به جامعه اطمينان داده شود كه در راه مبارزه با فساد اقتصادي‬ ‫جديت وجود دارد‪ ،‬خيلي زود قانونگرايي حاكم خواهد شد‪».‬‬ ‫سايت‬ ‫تابناك از‬ ‫ارسال پيام‬ ‫محرمانه‬ ‫آمريكا‬ ‫درباره ايران‬ ‫خبر داده‬ ‫است‬ ‫مجله تايم اين‬ ‫شماره خود را به‬ ‫القاعده و يمن‬ ‫اختصاص داده‬ ‫است‬ ‫پيام محرمانه آمريكا‬ ‫س��ايت تابناك به نقل از روزنامه اس��رائيلي يديعوت‬ ‫آحارانوت از پيام محرمانه آمريكا به ايران درباره حمله اسرائيل‬ ‫خبر داده است‪ .‬اين روزنامه نوشته است‪« :‬مقامات عالي‌رتبه‬ ‫آمريكايي از طريق دو كشور اروپايي به ايران پيغام داده‌اند كه‬ ‫با‌توجه به احتمال حمله يكجانبه رژيم اسرائيل به تاسيسات‬ ‫هس��ته‌اي ايران‪ ،‬اين كش��ور از ايران انتظار دارد با حمله به‬ ‫پايگاه‌هايي آمريكايي‪ ،‬اين كش��ور را در جنگ وارد نكند‪».‬‬ ‫تابناك در اين‌باره نوش��ته اس��ت‪« :‬اين گزارش در شرايطي‬ ‫منتشر مي‌ش��ود كه بحث‌ها درباره ميزان هماهنگي آمريكا‬ ‫و رژيم اسرائيل بر سر حمله احتمالي به ايران شدت گرفته و‬ ‫با‌توجه به موضع‌گيري‌هاي اخير مقامات آمريكايي‪ ،‬اين گمانه‬ ‫كه آمريكا جدا با حمله به ايران مخالف اس��ت‪ ،‬قوت گرفته‬ ‫است‪ ».‬اين سايت خبري در گزارش خود ادامه داده‪« :‬در حالي‬ ‫كه مقامات اسرائيلي‪ ،‬همواره از ضرورت حمله به تاسيسات‬ ‫هسته‌اي ايران دم مي‌زنند و مدعي هستند در غير اين‌صورت‪،‬‬ ‫ايران به سمت توليد سالح هسته‌اي پيش خواهد رفت‪ ،‬آمريكا‬ ‫پياپي اعالم كرده كه راهكار مساله هس��ته‌اي ايران را از راه‬ ‫ديپلماسي مي‌داند‪g ».‬‬ ‫مجله اشپيگل‬ ‫به بحران‬ ‫مواد مخدر‬ ‫پرداخته‬ ‫است‬ ‫‪27‬‬
‫نقد و نظر‬ ‫‌جمع واقع‌گرايي‬ ‫وآرمانگرايي‬ ‫طرح ايران و سفر ابومازن به تهران‬ ‫نقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سفر محمود عباس به تهران‬ ‫گرچه به‌واسطه اجالس سران‬ ‫عدم‌تعهد صورت گرفت اما با‬ ‫خشم مقامات تل‌آويو مواجه شد؛‬ ‫به نحوي كه مساله ترور وي‬ ‫توسط اسرائيلي‌ها مطرح شد‪.‬‬ ‫گرچه ابومازن تمايل به طرح‬ ‫صلح غربي دارد‪ ،‬اما به‌خوبي‬ ‫مي‌داند كه هرگونه راه‌حل‬ ‫منطقه‌اي و جهاني براي حل‬ ‫مساله فلسطين بدون نظر ايران‬ ‫فاقد وجاهت است‬
‫‪1‬‬ ‫حسين شيخ‌االسالم‪/‬مشاور بين‌الملل رئيس مجلس‬ ‫نقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫س��فر ابومازن به تهران و ش��ركت وي در كنفرانس‬ ‫غيرمتعهدها فرصتي طاليي براي س��ازمان آزادي‌بخش‬ ‫فلس��طين بود كه نمي‌ت��وان آن را نادي��ده گرفت‪ .‬دعوت‬ ‫از محمود عباس‪ ،‬رئيس س��ازمان آزادي‌بخش فلس��طين‬ ‫براي ش��ركت در كنفرانس غيرمتعهدها در تهران در واقع‬ ‫فرصتي براي وي فراهم آورد تا به ايران يعني كشوري كه‬ ‫اولين سفارت فلسطين در آن افتتاح ش��د بيايد و پشتيباني‬ ‫‪120‬كشور را براي ارتقاي موقعيت سياسي سازمان آزادي‬ ‫بخش فلسطين در جهان و سازمان ملل كسب نمايد‪.‬‬ ‫آنچه در بيانيه تهران ذكر شد با حضور ابومازن و هيات‬ ‫فلسطيني از سازمان فتح و سازمان آزادي‌بخش بود و آنها‬ ‫كوچك‌تري��ن اعتراضي نكردند؛ حت��ي در قضيه پايتختي‬ ‫قدس ش��ريف نيز با ما همراهي هم كردند‪ .‬آيا آنها تصميم‬ ‫گرفته‌ان��د از قدرتي كه در اثر مقاومت و بيداري اس�لامي‪،‬‬ ‫سقوط مبارك و جانش��يني او با حكومت اخوان‌المسلمين‪،‬‬ ‫يار ديرينه فلسطين در مصر حاصل ش��ده به خط مقاومت‬ ‫نزديك‌تر ش��وند؟ آي��ا مواضع ام��روزي محمد المرس��ي‪،‬‬ ‫رئيس‌جمه��وري مصر در پ��وچ ناميدن مذاكرات س��ازش‬ ‫و درخواس��ت آزادي كل فلس��طين و تاكيد بر اينكه مساله‬ ‫فلسطين مس��اله نخس��ت جهان اسالم اس��ت‪ ،‬همچنين‬ ‫عظمتي كه خط مقاوم��ت در عزت‌آفريني داش��ته و ذلتي‬ ‫كه اس��رائيل و آمريكا در كنفرانس تهران متحمل ش��دند‬ ‫راهبرد س��ازش محمود عباس و س��ازمان آزادي‌بخش را‬ ‫تغيير خواهد داد؟ آيا آنها در سايه اقتدار جهان غيرمتعهدها‬ ‫و اسالم راهبرد وحدت فلسطيني حول مقاومت را جدي‌تر‬ ‫خواهند گرفت؟ آيا وقت آن نيس��ت كه از تجربه ‪20‬س��اله‬ ‫گفت‌وگوهاي سازش درس بگيرند؛‌كه چيزي جز ذلت به‌بار‬ ‫نياورده است‪ .‬منتظريم كه ببينيم‪.‬‬ ‫آنچه در رابطه با قضيه فلسطين در كنفرانس عدم‌تعهد‬ ‫در تهران اتفاق افتاد نقطه عطفي است در كار غير‌متعهدها‬ ‫پيرامون فلسطين‪ .‬غيرمتعهدها همواره موضع مثبتي نسبت‬ ‫به‌فلسطين داشته‪ ،‬چرا‌كه از جمله اصول اوليه اين جنبش‬ ‫مخالفت با اش��غال‪ ،‬تجاوز‪ ،‬دخالت در ام��ور داخلي ملت‌ها‬ ‫و احترام به حق حاكميت كشورهاس��ت‪ .‬اي��ن اصول تماما‬ ‫اصولي است كه توسط اس��رائيل نقض مي‌شود‪ .‬از ابتدايي‬ ‫كه جنبش غيرمتعهدها ايجاد ش��د موضع مثبتي نسبت به‬ ‫فلسطين داشت و ضداسرائيلي بود‪ ،‬به‌همين خاطر در طول‬ ‫زمان روي قضيه فلسطين كار كرد و تصميم گرفت كميته‬ ‫ويژه‌اي براي موضوع فلسطين تشكيل دهد‪.‬‬ ‫اين كميته ويژه از تعدادي وزير خارجه تشكيل شده‬ ‫كه هرگاه نياز باشد و پيش از كنفرانس سران جلسه تشكيل‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫امس��ال نيز قرار بود در رام‌اهلل جلسه تشكيل دهند اما‬ ‫به دليل اينكه ‪‌4‬نفر از وزرا از كشورهاي اسالمي بودند زماني‬ ‫كه مي‌خواستند به رام‌اهلل بروند اسرائيل به آنها ويزا نداد‪ .‬پس‬ ‫از اين تحول‪ ،‬گزارشي از كار كميته به كنفرانس سران دادند‬ ‫و در اطالعيه همبستگي كه س��ران در كنفرانس دادند اين‬ ‫كار را به‌شدت تقبيح كردند؛ آنها اين اقدام را مخالف عرف‬ ‫قوانين بين‌المللي اعالم كردند‪.‬‬ ‫اكنون سوال اينجاست كه چرا كنفرانس تهران يك‬ ‫نقطه عطفي پيرامون مساله فلس��طين به‌شمار مي‌آيد‪ .‬در‬ ‫حقيقت به‌دليل فرمايش��ات دقيق و مبس��وط رهبري اين‬ ‫كنفرانس يك نقطه عطف به‌حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫همچنين مساله ديگر اين است كه اين كنفرانس در‬ ‫تهران تشكيل شد و تمامي‌ ش��ركت‌كنندگان موضع ايران‬ ‫را همان موضع حضرت امام(ره) كه اس��رائيل را يك غده‬ ‫س��رطاني خوانده بودند كه بايد ريشه‌كن شود مي‌دانستند‪.‬‬ ‫بنابراين تمام كش��ورهايي كه به ايران آم��ده بودند موضع‬ ‫ايران و رهبر معظم انقالب را پيرامون رژيم‌صهيونيس��تي‬ ‫مي‌دانس��تند اما با اين حال به كشور ما آمدند‪ .‬اگرچه برخي‬ ‫از اين كش��ورها از طرف آمريكايي‌ها و اس��رائيلي‌ها تحت‬ ‫فشار بودند و برخي ديگر نيز اصال مواضع ايران را پيرامون‬ ‫اسرائيل قبول نداشتند‪ ،‬اما در اين كنفرانس شركت كردند‪.‬‬ ‫فرمايشات مقام معظم رهبري در ‪ 3‬بعد به قضيه فلسطين‬ ‫كمك كرد؛ نخست اينكه ايش��ان معنويت را به‌عنوان يك‬ ‫عامل مهم در مديريت سياسي و مديريت جهان وارد كردند‪،‬‬ ‫اين عامل خيلي جديد اس��ت و دنيا تاكنون به اين صورت‬ ‫اداره نمي‌شده است‪.‬‬ ‫ايشان خيلي حكيمانه معنويت را‌عنوان يك فاكتور‬ ‫و عامل معرفي كردند‪ .‬بعد ديگر اين بود كه ايش��ان تهاجم‬ ‫خيلي قوي و مقتدرانه‌اي به آمريكا داشتند و از ابعاد مختلف‬ ‫نشان دادند كه آمريكا ضعيف شده است‪ .‬مطابق فرمايشات‬ ‫حضرت آقا اين مساله كه آمريكا و اسرائيل مي‌خواستند اين‬ ‫اجالس در تهران با اين عظمت تشكيل نشود و به كشورها‬ ‫براي شركت نكردن در اجالس فش��ار آوردند را نيز بايد در‬ ‫محاسبات آينده دخيل دانست‪.‬‬ ‫نكته ديگري كه خيلي مهم اس��ت بخشي از سخنان‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري اس��ت كه پيرامون مساله فلسطين بيان‬ ‫داشتند‪ .‬ايشان با زبان خيلي ساده نش��ان دادند كه چگونه‬ ‫اين ظلم بزرگ تاريخي و جنايت عليه فلس��طيني‌ها انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬يعني س��رزمين متعلق به يك ملتي بوده و‬ ‫شناسنامه روشن و تاريخي داشته‪ ،‬اما اسرائيلي‌ها به زور و با‬ ‫سردرمداري انگليس اين سرزمين را از ملتش غصب كردند‬ ‫و به جماعت ديگري كه عمدتا از اروپا آورده بودند‪ ،‬دادند‪.‬‬ ‫اين يهوديان نيز فلس��طينيان را از خانه و كاشانه‌شان‬ ‫با زور و س�لاح راندند‪ .‬آنها تاكنون جنايات بس��ياري عليه‬ ‫فلس��طينيان مرتكب ش��دند از جمله جنايت صبرا و شتيال‬ ‫كه در كمپ‌هاي پناهندگان فلس��طيني صبرا و شتيال واقع‬ ‫در بيروت در س��پتامبر ‪ ،1982‬در دوران جنگ داخلي لبنان‬ ‫رخ داد‪.‬‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري با اشاره به اين وقايع ابعاد جنايت‬ ‫اسرائيل را نشان دادند و نظام ظالمانه بين‌المللي را مطرح و‬ ‫به‌عنوان نمونه نيز قضيه فلسطين را بيان داشتند‪ .‬ايشان در‬ ‫ابتداي سخنانشان تشريح كردند كه نظام ظالمانه بين‌المللي‬ ‫نياز به تغيير دارد و غيرمتعهده��ا بايد اين وظيفه را بر‌عهده‬ ‫بگيرن��د‪ ،‬چراكه اين جنب��ش در مقابل مهندس��ي معيوب‬ ‫بين‌المللي ايجاد شد‪ .‬س��پس نيز بيان داشتند كه بايد توجه‬ ‫داشت كه سرزمين‌هاي اشغالي متعلق به فلسطيني‌هاست‪.‬‬ ‫مقام معظم رهب��ري بحث همه پرس��ي پيرامون مس��اله‬ ‫فلسطين را بيان داشتند و خواستار آن شدند كه اين سرزمين‬ ‫به شكل اولش بازگردد‪.‬‬ ‫ي فلسطينيان‪،‬‬ ‫در همين راستا بحث همه‌پرسي از تمام ‌‬ ‫چه فلسطينيان ساكنين فعلي اين سرزمين و چه فلسطينياني‬ ‫كه اكنون خارج از اين منطقه هستند جداي از دينشان يعني‬ ‫مسلمان‪ ،‬مسيحي و يهودي مطرح شد‪ .‬قرار شد مطابق اين‬ ‫همه‌پرسي قانون‌ اساسي تدوين شود‪ ،‬انتخابات برگزار و در‬ ‫نهايت خود فلس��طينيان براي سرنوشت خودشان تصميم‬ ‫بگيرند‪.‬‬ ‫مقام‌معظم‌رهب��ري در اين رابطه به سياس��تمداران‬ ‫آمريكايي ني��ز نصيحتي كردن��د و متذكر ش��دند كه آنها‬ ‫هزينه‌هاي گزافي چه م��ادي و چه معن��وي در حمايت از‬ ‫جنايات اسرائيل پرداخته‌اند و اگر همين روند را ادامه دهند‬ ‫اين هزينه س��نگين‌تر خواهد ش��د‪ .‬براي نخس��تين بار در‬ ‫كنفرانس غيرمتعهدها قسمتي از بيانيه ‪ 11‬ماده‌اي تهران‬ ‫در رابطه با فلسطين است؛ يعني ماده دو اين بيانيه‪.‬‬ ‫متن ماده دو به اين صورت اس��ت‪« :‬اشغال سرزمين‬ ‫فلس��طين و جنايات مستمر رژيم‌صهيونيس��تي در اراضي‬ ‫اش��غالي همواره علت وضعيت بحران��ي در خاورميانه بوده‬ ‫است‪ .‬هر راه‌حلي براي اين بحران مستلزم پايان بخشيدن به‬ ‫اشغال‪ ،‬اعاده حق الينفك مردم فلسطين در خصوص حق‬ ‫تعيين سرنوش��ت آنها در ايجاد كشوري پايدار و مستقل در‬ ‫فلسطين به پايتختي قدس شريف است‪ .‬اعاده حقوق ملي‬ ‫مردم فلس��طين تنها راه برقراري صلحي پايدار و منصفانه‬ ‫در منطقه است‪».‬‬ ‫بنابراين مطابق اين بيانيه اش��غال و جنايات اسرائيل‬ ‫دليل وضعيت بحراني در خاورميانه اس��ت‪ .‬همچنين براي‬ ‫اولين بار اس��ت كه غيرمتعهدها بر س��رزمين دو دولتي در‬ ‫فلسطين تاكيد نمي‌كند و از قدس شرقي سخن نمي‌گويد‪.‬‬ ‫بنابراين اين بيانيه مغايرتي با ديدگاه‌ه��اي ايران پيرامون‬ ‫مساله فلس��طين ندارد‪ .‬جمهوري اس�لامي ايران همواره‬ ‫براين اعتقاد اس��ت كه كل س��رزمين فلس��طين متعلق به‬ ‫فلسطيني‌هاس��ت‪ ،‬يعني از نهر تا بحر‪ .‬س��ابق براين برخي‬ ‫از اين بندها قيدهايي مي‌خورد كه فلس��طينيان را محدود‬ ‫مي‌كرد مثال به تش��كيل سرزمين‌هاي س��ال ‪ 1967‬اشاره‬ ‫مي‌كرد يا پايتختي قدس شرقي را خواستار مي‌شد‪ ،‬ولي در‬ ‫بيانيه تهران اين موارد به چشم نمي‌خورد‪.‬‬ ‫در جمله آخر نيز به اين موضوع اش��اره ش��ده كه اگر‬ ‫قرار است در منطقه امنيت باش��د ديگر نبايد اسرائيل وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬بايد توجه داش��ت كه براي نخستين بار است‬ ‫كه در اجالس غير‌متعهدها بيانيه‌اي با اين ادبيات منتش��ر‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين مساله سابقه تاريخي دارد‪ ،‬چرا كه فتح قدس و‬ ‫بيت‌المقدس با فتح ديگر سرزمين‌هاي اسالمي تفاوت دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 15‬هجري و زمان خليفه اول وقتي س��پاه‬ ‫اس�لام روانه ش��امات ش��د و آن ديار را فتح ك��رد‪ ،‬متوجه‬ ‫بيت‌المقدس ش��د و پادش��اه روم كه كال مايوس شده بود‬ ‫عقب‌نشيني كرد و سپاه اسالم بيت‌المقدس را كه داراي برج‬ ‫و باروي بلند بود به مدت چهار ماه محاصره كرد‪ .‬آنها به‌خاطر‬ ‫قداست شهر تالش داش��تند بدون درگيري شهر را تسخير‬ ‫نمايند؛ در نهايت فرمانده س��پاه اسالم نامه‌اي براي اسقف‬ ‫شهر كه در غياب حاكم و ارتش روم رهبري شهر را در دست‬ ‫داشت نوشت كه ما قصد خونريزي نداريم و از آنان خواست‬ ‫تسليم شوند‪ .‬اسقف‌اعظم اعالم كرد با شرايطي آماده تسليم‬ ‫اس��ت ولي معاهده‌اي مي‌خواهد كه با خود خليفه بايد عقد‬ ‫نمايد‪ .‬فرمانده سپاه اسالم نيز براي عمر بن‌خطاب كه پس‬ ‫از فوت ابوبكر در آن زمان خليفه گرديده بود پيام فرس��تاد‪.‬‬ ‫خليفه دوم نيز با عثمان مشورت كرد و عثمان نظر داد كه تو‬ ‫نرو چرا كه اگر بروي خواسته آنها را اجرا كرده‌اي‪.‬‬ ‫وي به خليفه گفت كه بايد بماند و با قدرت وارد شهر‬ ‫ش��ود‪ .‬وقتي خليفه دوم ب��ا حضرت علي‌ب��ن ابي‌طالب(ع)‬ ‫مشورت كرد ايش��ان فرمودند كه برو زيرا در اين‌صورت با‬ ‫عزت و رحمت وارد شهر مي‌شوي و خداوند اين شهر را به‬ ‫دست تو فتح مي‌كند‪.‬‬ ‫او ني��ز مش��ورت ايش��ان را پذيرف��ت و ب��ه ط��رف‬ ‫بيت‌المقدس رف��ت‪ .‬آنها با خليفه دوم معاهده‌اي بس��تند و‬ ‫در آن شرط كردند كه نبايد آن منطقه را به يهوديان بدهد‪.‬‬ ‫خليفه دوم نيز تاكيد كرده بود كه اين سرزمين نبايد به دست‬ ‫يهوديان بيفتد؛ ما مس��لمين نيز بايد اين پيمان تاريخي را‬ ‫مدنظر داشته باشيم و نبايد اين تعهد تاريخي را برهم بزنيم‪.‬‬ ‫بنابراين حمايت از سرزمين فلسطين براي مسلمانان يك‬ ‫تعهد و وظيفه تاريخي و اسالمي است كه نبايد به هيچ وجه‬ ‫آن را ناديده بگيرند‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫اجالس فلسطيني در تهران‬ ‫آيا محمود عباس به محور مقاومت نزديك شده است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫حسين رويوران‪ /‬كارشناس مسائل خاورميانه‬ ‫نقدونظر‬ ‫برگزاري اجالس تهران و حضور برخي رهبران همچون‬ ‫بان‌كي‌مون‪ ،‬المرس��ي و محمود عباس اهميت زيادي دارد‪.‬‬ ‫طي اين اجالس به نوعي اجم��اع در تهران صورت گرفت و‬ ‫ده‌ها كشور با نماينده‌هاي سطح باال و پايين در اين اجالس‬ ‫حضور پيدا كردند؛ اين مساله نشان مي‌دهد كه سياست غرب‬ ‫در انزواي ايران موثر نبوده است‪ .‬در اين ميان رژيم‌صهيونيستي‬ ‫بيش از پيش تالش كرد تا به‌نوعي در برگزاري اين اجالس و‬ ‫حضور سران در آن خلل ايجاد كند تا جايي كه نتانياهو شخصا‬ ‫نكي‌مون تماس گرفته و از وي درخواست كرده است تا‬ ‫با با ‌‬ ‫در اجالس جنبش عدم‌تعهد حضور نيابد؛ اين مس��اله نشان‬ ‫مي‌دهد رژيم صهیونیس��تی تا چه حد از شكسته شدن حلقه‬ ‫انزوا نگران بود‪ .‬برگزاري اجالس در شرايطي كه غرب تصور‬ ‫مي‌كرد به‌دليل تحريم نفتي‪ ،‬ايران دچار مشكل شده است‪،‬‬ ‫نش��ان داد كه تحريم‌ها تاثيرات جزئي داشته و سياست كلي‬ ‫نظام همچنان به پيش مي‌رود‪ .‬در حقيقت حضور كشورهاي‬ ‫مختلف در اين اجالس نشانگر ظرفيت ايجاد نوعي همگرايي‬ ‫خارج از چارچوب غرب و به‌صورت گسترده است كه اهميت‬ ‫بسياري دارد‪ .‬س��فر محمود عباس به‌تهران براي شركت در‬ ‫اين اجالس نيز حرف و حديث‌هاي بس��ياري به‌وجود آورد و‬ ‫بيش از همه باعث نگراني رژيم‌صهيونيس��تي شد‪ .‬در رابطه‬ ‫با اين سفر بايد گفت س��فر عباس به‌تهران در طول اجالس‬ ‫غيرمتعهدها خيلي تعجب ندارد‪ ،‬چراكه فلس��طين عضو اين‬ ‫جنبش است و س��فر عباس و دعوت از وي نيز طبق پروتكل‬ ‫صورت گرفت‪ .‬بنابراين اين س��فر در چارچوب اجالس قابل‬ ‫تعريف اس��ت و نه در چارچوب روابط دو‌جانب��ه ميان ايران و‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫دولت خودگردان فلس��طين‪ .‬در اين ميان رژيم‌صهيونيستي‬ ‫كه همواره از ارتباط فلس��طينيان با ايران نگران اس��ت طي‬ ‫سفر ابومازن به تهران نگراني‌اش افزايش يافت‪ .‬اين نگراني‬ ‫اسرائيل از آنجا ناشي مي‌ش��ود كه اسرائيل احساس مي‌كند‬ ‫ي فلسطين و آرمان‌هاي فلسطينيان است و ممكن‬ ‫ايران حام ‌‬ ‫است اين مس��اله آرمانگرايي را در ميان فلسطينيان تقويت‬ ‫كند‪ ،‬به‌همين دليل اين نگراني هميش��ه وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫از ديگر سو رژيم‌صهيونيس��تي مي‌داند كه برخي كشورهاي‬ ‫حاضر در اجالس با اين رژيم رابطه خوبي ندارند و در نهايت‬ ‫نيز اين مجموعه در تعارض كامل با اسرائيل است‪ .‬اين نگاهي‬ ‫كه اس��رائيل دارد به‌طور طبيعي اس��رائيل را از سفر ابومازن‬ ‫به تهران نگ��ران كرده بود‪ .‬اج�لاس غيرمتعهدها در تهران‬ ‫دستاوردهاي زيادي براي فلسطين داشت‪ ،‬چرا كه ‪ 120‬كشور‬ ‫دنيا بر حقوق فلسطيني‌ها تاكيد كردند‪ .‬همچنين حمايت اين‬ ‫كشورها از عضويت دولت فلسطين در سازمان‌ملل نيز يكي‬ ‫از نيازهاي محمود عباس بود كه سابق بر اين نيز در اين رابطه‬ ‫اقدام كرده بود‪ .‬عضويت فلس��طين در سازمان ملل به‌عنوان‬ ‫دولت غيرعضو در مجمع عمومي در دستور پيگيري قرار دارد‪.‬‬ ‫بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه در اجالس دو سند‬ ‫پيوس��ت در ارتباط با فلس��طين وجود دارد كه يكي از آنها در‬ ‫ارتباط با حقوق فلسطيني‌ها و ضرورت عقب‌نشيني اسرائيل از‬ ‫مناطق ‪ 67‬است و ديگري در ارتباط با ‪‌11‬هزار زنداني سياسي‬ ‫فلسطيني است‪ .‬در اين زمينه فلس��طيني‌ها احساس كردند‬ ‫كه اين موضوع اندك‌‌اندك در حال بين‌المللي شدن است در‬ ‫حالي‌كه اسرائيل از اينكه اين موضوع بين‌المللي شود به‌شدت‬ ‫نگران است و به‌دنبال اين اس��ت كه اين موضوع همچنان‬ ‫به‌عنوان يك موضوع داخلي و ب��ه دور از نظارت بين‌المللي‬ ‫پيگيري شود‪ .‬اجالس تهران يك اجالس فلسطيني بود‪ ،‬زيرا‬ ‫ايران اساسا از آرمان فلسطين حمايت مي‌كند و به‌طور طبيعي‬ ‫در اين اجالس موضوع فلس��طين در اعالميه تهران مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬بندهاي مختلف اعالميه تهران در رابطه با فلس��طين‬ ‫است و اين به نفع جامعه فلسطين است‪ .‬همچنين دو پيوست‬ ‫در حاشيه مصاحبه جديد محمد علي‌آبادي‬ ‫‌ از انتخابات فرمايشي تا انتخابات دموكراتيك فدراسيون‌ها‬ ‫مرتضي بركتي‬ ‫از ميان همه روساي كميته‌هاي المپيك تنها او بود كه‬ ‫در ميدان المپيك پرچم تكان مي‌داد و شادمان دست‌هايش‬ ‫را در هوا مي‌چرخاند؛ صحنه‌اي آش��نا‪ .‬در ميان تماشاگران‬ ‫او بود كه با لباسي رسمي‪ ،‬پرچم در هوا در ميان تماشاگران‬ ‫به دوربين عكاس خبرگزاري رويترز نگاه مي‌كرد‪ ،‬عكسي‬ ‫به يادگار در جام‌جهاني ‪ 2008‬آلمان‪ .‬از اين عكس‌ها بسيار‬ ‫است؛ عكسي در استاديومي‌نيمه‌ساخته‪ ،‬عكسي در لباس‬ ‫تكواندوكاران‪ ،‬عكسي در قايق‪ ،‬عكسي با لباس فوتبال و ‪...‬‬ ‫محمد علي‌آب��ادي اين روزها در س��اختماني كه خود‬ ‫براي كميته ساخته است نشس��ته و در آخرين گفت‌وگوي‬ ‫خود با رس��انه‌ها گفته اس��ت كه حتي اگر به او وزارت‬ ‫ورزش هم پيش��نهاد كنند نخواه��د پذیرفت و در‬ ‫كميته المپيك خواهد ماند‪ ،‬چ��ه آنكه كارهاي‬ ‫‪30‬‬ ‫نيز در ارتباط با فلسطين در اين بيانيه وجود دارد‪ .‬تمامي‌اين‬ ‫موضوعات بيانگر آن است كه در اين اجالس توجه ويژه‌اي به‬ ‫مساله فلسطين شد كه اين مساله مي‌تواند به نفع آرمان‌هاي‬ ‫فلسطين باشد‪ .‬رهبري نيز در اين اجالس رهكردهاي مهم و‬ ‫شايان توجهي پيرامون فلس��طين بيان داشتند‪ .‬ايشان بحث‬ ‫همه‌پرس��ي را مطرح كردند كه طرح خيلي مهم و مطابق با‬ ‫هنجارهاي بين‌المللي اس��ت‪ .‬يعني به عب��ارت دقيق بحث‬ ‫بازگشت آوارگان و بحث همه‌پرس��ي براي اسرائيل بيش از‬ ‫ديگر طرح‌ها چالش‌برانگيز خواهد بود‪ ،‬زيرا در اينجا ديگر بحث‬ ‫نابودي اسرائيل مطرح نيس��ت‪ ،‬بلكه بحث تعيين سرنوشت‬ ‫توسط همه پرسي است‪ .‬اين مساله براي رژيم‌صهيونيستي‬ ‫خيلي مهم است و اين رژيم مي‌داند كه در صورت اجراي اين‬ ‫طرح دچار مشكالت بسياري خواهد شد‪ .‬اجالس غيرمتعهدها‬ ‫يك نوع موضع‌گيري سياسي است‪ ،‬چراكه اساسا غيرمتعهدها‬ ‫يك جنبش است نه يك س��ازمان كه يك ساختار مشخص‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اما ايران اكنون به‌عنوان رئيس اين اجالس‬ ‫تالش مي‌كند كه از امكان��ات موجود در جه��ت حمايت از‬ ‫فلسطين اس��تفاده كند يا به‌عبارت دقيق‌تر اكنون كشور ما‬ ‫تالشش در اين جهت است كه در اجالس مجمع كه تقريبا‬ ‫سه هفته ديگر برگزار مي‌ش��ود به‌گونه‌اي از بحث فلسطين‬ ‫حمايت كند و از پتانسيل ‪ 120‬كشور غيرمتعهد در حمايت از‬ ‫آرمان فلسطين و آزادسازي آن استفاده كند‪ .‬تمامي‌اين موارد‬ ‫براي جامعه فلسطين يك فرصت اس��ت‪ .‬البته اين مساله با‬ ‫بحث مقاومت فرق دارند‪ ،‬چرا ك��ه مقاومت تغييرات ميداني‬ ‫ايجاد مي‌كند اما حمايت غيرمتعهدها حمايت سياسي است‬ ‫كه بستر الزم را براي جامعه فلسطين فراهم مي‌كندبحثي كه‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري در ارتباط با رفراندوم مطرح كردند يك نوع‬ ‫جهش در گفتمان سياسي ايران در ارتباط با فلسطين است‪،‬‬ ‫چرا كه راهكار اين طرح رفراندوم است و راهكار بقيه طرح‌هاي‬ ‫پيشين ايران مقاومت بود‪ .‬بنابراين در راهكار مقاومت تغييرات‬ ‫براس��اس مبارزه و جهاد اس��ت ولي طرح رفراندوم براساس‬ ‫هنجارهاي بين‌المللي اس��ت‪ .‬آن طرح‌ها انقالبي است ولي‬ ‫اين طرح صلح آميز و مبتني‌بر راي جمعي اكثريت مردم است‪.‬‬ ‫بنابراين طرحي كه از جانب مقام‌معظم‌رهبري مطرح شد يك‬ ‫نوع انتقال در گفتمان‪ ،‬انتقال در شيوه‌ها و پذيرش بسياري از‬ ‫هنجارهاي بين‌المللي را در خود دارد‪ .‬شايد به‌همين دليل نيز‬ ‫رژيم‌صهيونيس��تي اين طرح را براي خود چالش‌برانگيزتر از‬ ‫باقي طرح‌ها مي‌داند‪g .‬‬ ‫عقب‌افتاده زيادي را دارد‪ .‬هفت‌س��ال پي��ش كه در همين‬ ‫روزها به رياست ورزش رسيد با لباسي ساده و سفيد به ميان‬ ‫ورزشي‌ها آمد‪ .‬در سالن فارسي آكادمي‌المپيك گفت كه از‬ ‫ورزش هيچ نمي‌داند‪ ،‬اما ورزش را مهم مي‌داند و با دو فرزند‬ ‫خود وقتي تيم‌ملي به جام‌جهاني صعود كرد در شادي مردم‬ ‫ش��ركت کرد‪ .‬او گفت كه در ورزش كارهاي بسياري نهفته‬ ‫اس��ت كه بايد آن را اجرايي كند و مهمترين آنها فقر اماكن‬ ‫ورزشي است‪ .‬با لباس سفيد به ورزش آمد اما وقتي رفت كه‬ ‫ديگر ورزش از نظر روابط وزارت ورزش و فدراسيون‌هاي‬ ‫ورزشي در بدترين ش��رايط خود قرار داشت‪ .‬شايد به همین‬ ‫دليل بود كه رئيس‌جمهور در كابينه دوم خود‪ ،‬مديريت او را‬ ‫در ورزش تداوم نداد؛ گرچه چهار سال براي وي كافي بود‬ ‫كه خان��ه‌اي زيبا در مجاورت س��اختمان ورزش براي خود‬ ‫بس��ازد و حاالاز همين خانه اس��ت كه وي بر طبل جدايي‬ ‫از دستگاه رس��مي ورزش مي‌كوبد‪ ،‬حتي اگر خود روزي در‬ ‫آن مديريت كرده باش��د‪ .‬محمد علي‌آبادي ورزش را چون‬ ‫خانه‌اي نيمه‌ساخته مي‌ديد و به‌همين دليل ساخت تا كاملش‬ ‫كند‪ ،‬ذهن مهندسي عمران او مي‌گفت اول زير‌بنا و بعد نما‪.‬‬ ‫تو‌ساز انقالبي اماكن ورزشي‬ ‫شايد همين بود كه وي با ساخ ‌‬ ‫در هر شهر و روستايي اقدام كرد‪ .‬سرعت باور نكردني‬ ‫در ساخت‌و‌س��از باعث ش��د كه وي در بسياري از‬
‫معلم بودن و معلم ماندن‬ ‫همه معلم‌هاي من؛ يادي از محسن افشار‬ ‫زهير توكلي‪ /‬نويسنده و شاعر‬ ‫بيدل دهلوي‬ ‫القصه‪ ،‬سال چهارم دبيرستان‪ ،‬دبير ادبيات برادرم همين‬ ‫آقاي عزيز از دس��ت رفته همين آقاي آموزگار محسن افشار‬ ‫بود‪ ،‬يعني س��ال تحصيلي ‪ 1369-70‬و تقدير چنين رفت كه‬ ‫دوازده سال بعد يعني سال تحصيلي‪ 1381-82‬روزي كه براي‬ ‫نخستين بار من به‌عنوان دبير ادبيات پايه اول پيش از نواخته‬ ‫شدن زنگ مدرس��ه پا به دفتر دبيران دبيرستان غیر‌انتفاعي‬ ‫روزبه مي‌گذارم با مرد س��يه‌چرده بلندبااليي روبه‌رو شوم كه‬ ‫دبير ادبيات پايه‌هاي دوم و سوم است به نام افشار و اول آشنايي‬ ‫ندهم تا ببينم كه چگونه آدمي‌است و واقعا اين همان افشاري‬ ‫اس��ت كه برادرم با آن همه اعجاب در تمام اين س��اليان از او‬ ‫مي‌گفت و بعدا آش��نايي بدهم و در درياي جوانمردي او غرق‬ ‫شوم‪ .‬آري؛ گلچين روزگار عجب خوش‌سليقه است‪...‬برادرم‬ ‫ي مي‌گفت ك��ه ديوانه‌اي بوده اس��ت در نوع خودش‬ ‫از معلم ‌‬ ‫كه تسلطي عجيب بر شاهنامه داشته و در دوران دانشجويي‬ ‫يك ماه از صبح تا شب معتكف كتابخانه‌اي شده بوده و ّ‬ ‫كل‬ ‫شاهنامه را خوانده بوده و من از خودش شنيده بودم كه در آن‬ ‫دوران رفيقش دكتر ايلخاني بعد از آن بوده كه بزرگترين استاد‬ ‫فلسفه قرون وسطي در ايران است و اينكه او و ايلخاني عنان‬ ‫به عنان مي‌تاخته‌اند و او به عشق معلمي‌پي درس دانشگاه را‬ ‫پس از ليسانس نگرفته بوده و هميشه از اصولي مي‌گفت كه‬ ‫به هيچ قيمتي حاضر نيست آن را رها كند و عين عبارتش اين‬ ‫بود‪«:‬ما يك رسالتي به دوش داريم كه به‌خاطر آن معلم ادبيات‬ ‫مانده‌ايم؛ ما قرار است ميراثي را به نسل‌هاي بعدي برسانيم»‬ ‫و يادم هست كه اين عبارات را وقتي از او شنيدم كه شديدا با‬ ‫مدرسه درگير بود‪ .‬دس��ت‌اندر‌كاران مدرسه نزد او متهم بودند‬ ‫به اينكه درس ادبيات را درسي فرعي و درجه دوم مي‌دانند و‬ ‫از آنجا كه مدرسه‪ ،‬خاص رشته رياضي است‪ ،‬با درس ادبيات‬ ‫به مثابه س��اعتي براي تنفس دانش‌آموزان در خالل ساعات‬ ‫سنگين دروس تخصصي برخورد مي‌كنند و انتظارشان اين‬ ‫است كه دبيران ادبيات كمي‌ذوقي با مساله برخورد كنند و آن‬ ‫سختگيري دبيران درس‌هايي مثل فيزيك و هندسه و مثلثات‬ ‫و جبر را روا ندارند‪ ،‬ولي مگر محسن افشار كوتا‌ه بيا بود؟ آري؛ او‬ ‫معلم سختگيري بود‪ ،‬نه شبيه بسياري از همكاران دكاندار ما كه‬ ‫اين سختگيري‪ ،‬بخشي از لوازم كاسبي‌شان است و تنها چيزي‬ ‫كه برايشان مهم است درصد قبولي كالسشان در كنكور و از‬ ‫آن سخيف‌تر رتبه كالسشان در آزمون‌هاي آزمايشي ادواري‬ ‫تستي است كه برخي موسسات برگزار مي‌كنند؛ اكنون حدود‬ ‫يك دهه است كه مدارس ممتاز شهر تهران و ساير شهرهاي‬ ‫بزرگ كشور به همين نوع آموزش تست ‪ -‬محور دچار شده‌اند‬ ‫كه دامنه‌اش تا مقطع ابتدايي هم گس��ترده است (دانش‌آموز‬ ‫ابتدايي به اجبار مدرسه در آزمون تستي مرآت شركت مي‌كند‬ ‫كه يك موسسه به شكل متحد و همزمان در مدارس تحت‬ ‫ليسانسش برگزار مي‌كند) و اولياي غافل و الكي‌خوش طبقه‬ ‫مرفه كه همه مثال تحصيلكرده‌اند ‪ ،‬كل��ي حال مي‌كنند كه‬ ‫نقدونظر‬ ‫دو‪ ،‬س��ه هفته پيش محسن افش��ار بر اثر سكته قلبي‬ ‫درگذشت‪ .‬اين خبري نيست كه جنبه رسانه‌اي داشته باشد و‬ ‫اين دوست‪ ،‬اين معلم‪ ،‬اين رادمرد آزاده وارسته‪ ،‬شهرتي نداشت‬ ‫تا خبر درگذشتش خبر تلقي شود و دست بر‌قضا خبرهايي مثل‬ ‫اين‪ ،‬اصل جنس خبرند كه معلمي‌مثل محسن افشار در اين‬ ‫روزگار كم‌پيدا مي‌شود؛ بسيار كم و با رفتن هركدام از اين مردان‬ ‫يك جاي خالي مي‌ماند كه هرگز پر نخواهد شد و جامعه روي‬ ‫دوش همين مردان گمنام است كه بر سر پاست‪ ،‬ولي رسانه‪،‬‬ ‫زندگي‌اش در سطح مي‌گذرد و حتما بايد وزيري‪ ،‬وكيلي و از اين‬ ‫قبيل‪ ،‬صاحب‌عنواني سرش را زمين گذاشته باشد تا كك رسانه‬ ‫بگزد و خبر مرگ آن آدم مرده را بلكه خبر خالي شدن آن مقام‬ ‫و منصب و عنوان را به گوش ساير مدعيان و آزمندان برساند‪.‬‬ ‫و ا ّما من؛ حجتي اس��توار دارم بر اينكه باي��د امروز خبر‬ ‫درگذشت محسن افشار را به شما –خواننده عزيزم ‪ -‬برسانم‪.‬‬ ‫اگر يادتان باش��د از چند ماه پيش يك نوش��ته دنباله‌دار را زير‬ ‫عنوان «همه معلم‌هاي من» آغاز كرده‌ام‪ .‬خب؛ محسن افشار‬ ‫اگرچه به‌ظاهر همكار من بود‪ ،‬من از او درس‌ها آموخته‌ام؛ چه‬ ‫درس زندگي و چه راه و رسم معلمي‌كه اصولي دارد اين كسب‬ ‫و كار و همزمان اين هنر و اين اصول را در هم‌نفسي با معدودي‬ ‫ي را هنر خود‬ ‫از معلمان قديمي‌مي‌شود آموخت و بس كه معلم ‌‬ ‫مي‌دانند و فراتر از آن ايمان و آرمانش��ان معلمي‌است و البته‬ ‫نسلشان رو به انقراض است و محسن افشار يكي از نمونه‌هاي‬ ‫اين گونه رو به انقراض انساني بود كه رفت و از مشاهده روزانه‬ ‫خيلي چيزها راحت شد‪ .‬پس جا دارد من در يكي از نوبت‌هاي‬ ‫آن نوشته دنباله‌دار‪ ،‬قلم را آزاد بگذارم كه حرف دل سوگوارم را‬ ‫روي كاغذ بياورد و تصويري ولو بريده بريده از مردي رسم كند‬ ‫كه كليدواژه شخصيتش «شرافت و آزادگي» بود‪.‬‬ ‫***‬ ‫برادر بزرگترم دوران نوجواني را در دبيرس��تان ش��هيد‬ ‫محسن چيت‌چيان گذراند‪ ،‬در چهارراه آب‌سردار‪ .‬اين دبيرستان‬ ‫از جمله مدارس‌خصوصي قبل از انقالب بود كه در توفان وزيده‬ ‫از اردوگاه سوسياليست‌هاي مسلمان دهه ‪ 60‬مسخ شدند و به‬ ‫مدرسه دولتي بدل گشتند‪ ،‬ولي شيوه اداره آن به همان سبك‬ ‫مدارس ممتاز ادامه يافته بود و اس��م شهيد مهندس محسن‬ ‫چيت‌چيان روي اين مدرس��ه هم به‌خاطر آن بود كه او و تني‬ ‫چند از دوستانش پايكار ايستادند تا اين مدرسه ممتاز‪ ،‬پس از‬ ‫دولتي شدن همچنان به همان كيفيت و همان اسلوب‪ ،‬كارش‬ ‫را دنبال كند‪ .‬چند س��ال پيش رفته بودم كوچ��ه حاج‌نايب در‬ ‫خيابان ناصر خسرو‪ ،‬به‌دنبال متون فارسي علماي متقدم شيعه‬ ‫مي‌گشتم‪ .‬آنجا مشتري روحاني پيري با لهجه غليظ‌تركي بودم‬ ‫كه كتابفروشي‌اش طبقه دوم پاساژ بود؛ كوچك و تاريك و نمور‬ ‫و همه چيز در اطراف غبارگرفته ولي از ويترين كه بگذريم‪ ،‬هر‬ ‫سه ضلع مغازه از كف زمين تا سقف كتاب بود در قفسه چيده‬ ‫و تازه روي زمين هم تا كمر كتاب بود‪ ،‬خوابانده روي هم و باال‬ ‫آمده و جاي ايستادني نه‪ .‬وقتي پس از خريدن يك گوني كتاب‪،‬‬ ‫از او كارت ويزيت خواستم‪ ،‬كارت ويزيت نداشت و روي كاغذي‬ ‫نوشت و داد دس��تم‪ :‬عبد‌الكريم چيت‌چيان‪ .‬پرسيدم و كاشف‬ ‫به‌عمل آمد كه پدر شهيد‌محسن است و برگشت تا كتابي را در‬ ‫قفسه پشت سرش جا‌به‌جا كند و برگشت و ر ّد بغض فروخورده‬ ‫را ديدم كه يك قطره درشت با سماجت در آن چشم‌خانه نشسته‬ ‫بود كه نه به خواهش پيرمرد گوش كرده ب��ود تا در زاويه‌اي از‬ ‫ماتم‌خانه قلبش بماند و به دريچه نگاه فوران نكند‪ ،‬نه مي‌چكيد‬ ‫تا به سرعت در همان فرصتي كه به بهانه جا‌به‌جا كردن كتاب‬ ‫روي از ما برگردانده بود از گونه پاكش كند‪:‬‬ ‫دوستان از بس در اين ويرانه‌ها گم گشته‌اند‬ ‫مي‌چكد اشكم ز چشم و خاك را بو مي‌كند‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫موضوعات ورزشي نتواند مديريت درستي را انجام دهد‪ .‬به‬ ‫گفته يكي از معاونان او‪ ،‬او در س��خت‌افزار مردي كوشا بود‬ ‫اما وقتي به موضوعات نرم‌افزاري و مسائل روزانه مديريتي‬ ‫ورزش برخورد مي‌كرد همواره با مجموعه‌اي از مشاوره‌ها‬ ‫دچار چالش مي شود‪ .‬از همان ابتدا كه مي‌خواست مديري‬ ‫را در فدراسيوني بگمارد‪ ،‬حاش��يه‌هاي بسياري همراهش‬ ‫بود‪ .‬شايد اوج اين حواشي دخالت وي در امور برگزاري يك‬ ‫مس��ابقه بود كه مجادله‌اي بزرگ را در پي داشت تا آنجا كه‬ ‫صدمات جبران‌ناپديري به س��ابقه مديريتي او زد‪ .‬دخالت‬ ‫از باال به پايين مديريت او در ورزش در فوتبال با داس��تان‬ ‫بركناري محمد دادكان در جام‌جهاني همراه شد‪ ،‬تا آنجا كه‬ ‫علي‌آبادي سوداي مديريت در فدراسيون فوتبال را داشت و‬ ‫ناكام ماند‪ .‬شايد در طول تاريخ ورزش از زمان تيمسار‌ها در‬ ‫رژيم گذشته تا محمد‌شاه حسيني و حاال محمد عباسي در‬ ‫ورزش‪ ،‬هيچ رئيس ورزشي نبود كه همانند محمد‌علي‌آبادي‬ ‫دوست داشته باش��د كه رئيس فوتبال شود‪ .‬دخالت وی در‬ ‫موضوعات جزئي فوتبال از انتخاب سرمربي براي تيم‌ملي‬ ‫كه با چراغ سبز او روزي امير قلعه‌نوعي سرمربي مي‌شود تا‬ ‫روزي كه علي دايي روي صندلي تيم‌ملي مي‌نشيند تا نحوه‬ ‫بليت‌فروشي در اس��تاديوم‌هاي ورزش��ي و تا حضور براي‬ ‫رياست فوتبال‪ ،‬نشان از آن داشت كه رئيس دستگاه ورزش‬ ‫رياست فدراس��يون فوتبال را بر مديريت در ورزش ترجیح‬ ‫می‌داد و ش��ايد هر دوي آنها را و بعد‌ها با رياست بر كميته‬ ‫المپيك‪ .‬او هرسه را دوست مي‌داشت‪.‬‬ ‫بسياري از كارشناس��ان مديريت علي‌‌آبادي را بيشتر‬ ‫از هر زمان ديگ��ري در ورزش آمران��ه توصيف مي‌كردند‪.‬‬ ‫فض��ل‌اهلل باقرزاده‪ ،‬رئيس فدراس��يون شمش��ير‌بازي ادعا‬ ‫مي‌كند به دلي��ل اينكه دس��تور تند س��ازمان‌تربيت‌بدني‬ ‫تحت مديريت علي‌آبادي مبني بر انتقال س��هام ش��ركتي‬ ‫تحت مديريت فدراسيون را به ش��ركتي ديگر اجرا نكرده‪،‬‬ ‫بركنار ش��ده و رياس��ت وقت ورزش فردي از بس��تگانش‬ ‫را به رياست فدراس��يون نشانده اس��ت‪ .‬در زمان مديريت‬ ‫علي‌آبادي بسياري از اين ادعاها را مي‌توان ديد كه نه تنها‬ ‫اصول اوليه آن رعايت نش��ده‪ ،‬بلكه هميشه اعتراض‌هايي‬ ‫را به دنبال داش��ته است‪ .‬سنت دخالت س��ازمان ورزش در‬ ‫انتخابات فدراسيون‌هاي ورزشي در زمان علي‌آبادي بيشتر‬ ‫از هر زماني و با دقت بيش��تري پيگيري مي‌شد تا آنجا كه‬ ‫وقتي رئيس ورزش خواس��ت در ساختماني كه خود ساخته‬ ‫بود بنشيند انتخابات كميته‌ملي المپيك براحتي محلي براي‬ ‫كساني بود كه در زمان مديريت علي‌آبادي در ورزش رئيس‬ ‫فدراسيون شده بودند و حاال مي‌توانستند به رئيس خود اداي‬ ‫دين كنند‪ .‬او اين روزها در گفت‌وگو‌هاي رس��انه‌اي‌اش از‬ ‫عدم دخالت دولت ‪ /‬سياست در ورزش سخن مي‌گويد كه‬ ‫خود روزگاري با مديريت آمرانه خود حتي نمي‌گذاشت روند‬ ‫طبيعي يك انتخابات ورزشي شكل گيرد و مثال در انتخابات‬ ‫فدراسيون فوتبال نگذاشت نامزدهاي مستقل ورود كنند تا با‬ ‫كانديداهاي فرمايشي به رقابت بپردازد‪ ،‬اما روند آينده همين‬ ‫نامزدهاي حداقلي كه براي داغ كردن تنور انتخابات آمده‬ ‫بودند را به رياست فوتبال نشاند تا دوران ناخوش فوتبال در‬ ‫دوران علي‌آبادي با رياست علي كفاش��يان ادامه پيدا كند‪.‬‬ ‫او به گذش��ته خود نيز كه صادقانه آن را حتي آمرانه انجام‬ ‫مي‌داد پشت كرده است و حاال سخن از عدم دخالت دولت‪/‬‬ ‫سياس��ت در ورزش مي‌گويد‪ .‬حتي اگر اين سخنان راست‬ ‫باشد از زبان كسي مي‌آيد كه خود روزگاري در عدم پايبندي‬ ‫به آن با صداقت بيش��تري به امروز عمل مي‌كرد‪ .‬براي او‬ ‫نگران هس��تيم چه آنكه حتي به قيمت تعليق ورزش ايران‬ ‫از ماندن س��خن مي‌گويد كه وقتي به خبرنگاري در لندن‬ ‫گفت كه كارهاي عقب افتاده‌اي در المپيك دارد با توجه به‬ ‫آنچه در حال وقوع است در ورزش كشور‪ ،‬بيشتر از هر زمان‬ ‫ديگري برايش نگران می‌ش��ویم كه اي��ن ماندگاري براي‬ ‫چيست و چه قيمتي خواهد داشت‪g .‬‬ ‫‪31‬‬
‫نقدونظر‬ ‫پولشان هدر نرفته و ش��هريه‌هاي نجومي‌كه به جيب گشاد‬ ‫اين مدارس س��رازير كرده‌اند در محلش خرج شده و مدارس‬ ‫هم شكر خدا به جا مي‌آورند كه از صدقه سر اين آزمون‌هاي‬ ‫تستي‪ ،‬هم نمايش موفقيت‌آميز و باب دلي از وجدان و تعهد‬ ‫كاري براي مشتريان معقول‌شان برپا كرده‌اند‪ ،‬هم خيالشان‬ ‫راحت است كه دانش‌آموزانشان از بغل اين فشار و پرس تستي‬ ‫چند و چندين ساله آنچنان به ماشين‌هاي خودكار و هوشمند‬ ‫تست‌زني بدل مي‌شوند كه توفيقش��ان در كنكور تضميني‬ ‫است و هر سال پس از اعالم نتايج كنكور چهره قربانيانشان‬ ‫و رتبه‌هاي يك رقمي‌و دو رقمي‌و س��ه رقمي‌آنها را بيلبورد‬ ‫مي‌كنند و بر سر در مدرس��ه مي‌آويزند تا مشتريان بيشتري‬ ‫شكار كنند و تنها چيزي كه در اين ميانه هيچ (تاكيد مي‌كنم‪:‬‬ ‫هيچ) اهميتي براي هيچ‌كس ندارد‪ ،‬پرس��ش و جست‌وجو و‬ ‫عطش دانستن است‪ .‬برخی هم همكاران ما هستند كه از اين‬ ‫خوان‌يغما لقمه‌اي دندان گير براي خود مي‌برند‪ .‬در عوض آنكه‬ ‫آرمان خود را زير پا گذاشته‌اند و آنهايي كه رندترند همچنان‬ ‫ژست ارباب فضل و دانش را حفظ كرده‌اند با مقادير معتنابهي‬ ‫از نظم و انضباط كه مثال معلم خودش بايد الگوي نظم باشد‬ ‫و در واقع براي خودشيريني پيش روسايشان يعني صاحبان‬ ‫ي را مي‌شناختم كه‬ ‫همين بنگاه‌هاي خدمات تس��تي (معلم ‌‬ ‫ماشينش وسط بزرگراه خراب شده بود و آن را كنار زده بود و‬ ‫با پسرش تماس گرفته بود و آدرس داده كه ماشين در فالن‬ ‫بزرگراه كيلومتر فالن است؛ بيا و يك فكري به حالش بكن و‬ ‫سپس ماشين دربستي كرايه كرده بود و خودش را درست در‬ ‫لحظاتي كه آينده‌س��ازان از پله‌ها باال مي‌رفتند يعني پيش از‬ ‫شروع كالس‌ها به مدرسه رسانده بود و مدير مدرسه نظم او را‬ ‫به رخ بقيه دبیران مي‌كشيد) و مبالغ آبرومندانه‌اي كت‌و شلوار‬ ‫اتو كشيده براي س��ر و پز معلم حرفه‌اي و سختگيري بغايت‬ ‫شرافتمندانه و درخور تقدير عليه جذب‌شدگان بنگاه مربوط‬ ‫يعني دانش‌آموز و اين سختگيري امروزين در چوب و فلك‬ ‫و‌تركه آلبالو متجلي نمي‌ش��ود‪ ،‬در زندگي پادگان‌واري جلوه‬ ‫مي‌كند كه ما با همكاري شوق‌انگيز اولياي دانش‌آموزان براي‬ ‫آنها رقم مي‌زنيم و دانش‌آموز در بهترين و سرنوشت‌سازترين‬ ‫سال‌هاي عمرش كه بايد زندگي بياموزد بايد تفريح كند و كتاب‬ ‫بخواند و رفيق‌بازي كند‪ ،‬كوه برود‪ ،‬سينما برود‪ ،‬ورزش كند و‬ ‫در يك كلمه در سال‌هايي كه نوجوان است بايد خود را بشناسد‬ ‫تمام وقتش به تست زدن پشت ميز امتحان مي‌گذرد (گاهي‬ ‫وقت‌ها در يك روز چند امتحان )‪.‬باري؛ محسن افشار سختگير‬ ‫بود ولي نه از اين دست س��ختگيري كاسب‌كارانه بسياري از‬ ‫همكاران ما‪ .‬امروز معلم خوب ادبيات كس��ي است كه تمام‬ ‫كتاب‌هاي كمك آموزشي را به‌روز مي‌خرد و مي‌داند كه از خط‬ ‫به خط كتاب ادبيات چه تست‌هايي استخراج شده است و چه‬ ‫تست‌هايي ممكن است استخراج شود ولي يك بار در عمرش‬ ‫بيهقي را از رو نخوانده و سال به سال از عيد تا عيد يك رمان هم‬ ‫نمي‌خواند؛ نه اينكه نخواهد بخواند‪ ،‬بلكه آن قدر سرش شلوغ‬ ‫است و از اين مدرسه به آن مدرس��ه و از اين آموزشگاه به آن‬ ‫آموزش��گاه و از اين درس خصوصي به آن يكي د‌ر تردد است‬ ‫كه فرصت سر خاراندن ندارد‪ .‬سختگيري محسن افشار از اين‬ ‫بابت بود كه ادبيات را تا مغز استخوان درك كرده بود و اصرار‬ ‫داشت كه به دانش‌آموز طوري درس بدهد كه او هم لذت ببرد‬ ‫و در عين حال ژرفاي اين دانش را دريابد‪ .‬و اما چگونه بود كه‬ ‫او پس از دو دهه تدريس در بهترين مدارس تهران در سال ‪81‬‬ ‫كه من ديدمش هنوز يك پيكان قراضه عهد بوق سوار بود؟‬ ‫اين‌گونه عزيزم اين‌گونه كه مثال در دبيرس��تان روزبه كه از‬ ‫اولين سال تاسيس‪ ،‬تدريس ادبيات همه پايه‌ها با او بود‪ ،‬وقتي‬ ‫كه مدرسه پا گرفت‪ ،‬به پيشنهاد خودش تدريس پايه چهارم را‬ ‫كه دستمزدش حداقل ‪ 1/5‬برابر است‪ ،‬به معلم ديگري دادند تا‬ ‫او به اصطالح خودش «كار پايه‌اي» را با فراغت بيشتري دنبال‬ ‫كند‪ .‬من كه در اين سيزده سال تدريسم نه ديده‌ام نه شنيده كه‬ ‫معلمي‌چنين از خود گذشته باشد؛ شما خود دانيد‪g...‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪32‬‬ ‫طرح صادق قطب‌زاده چگونه برمال شد؟‬ ‫خيانت به امانت‬ ‫داوود حشمتی‬ ‫‪ 24‬شهريور س��الگرد اعدام كسي اس��ت كه در پرواز‬ ‫انقالب در كنار حضرت امام(ره‌) نشست و وارد آسمان تهران‬ ‫شد‪ .‬او از جمله مريدان امام‌موسي صدر بود كه در مبارزات‬ ‫عليه رژيم‌پهلوي فعال بود‪ .‬سال‌ها در ايران و آمريكا تحت‬ ‫‌تعقيب ساواك قرار داش��ت تا آنجا كه مي‌گويند شاه ايران‬ ‫تالش كرده بود تا با استخدام يك مزدور در پاريس او را به‬ ‫قتل برس��اند‪ .‬همراهي قطب‌زاده با امام و انقالب تنها سه‬ ‫سال به‌طول انجاميد و در سال ‪ ٦١‬درحالي كه قصد داشت‬ ‫همزمان با ي��ك كودتاي نظامي منزل ام��ام در جماران را‬ ‫منفجر كند‪ ،‬بازداشت و سپس اعدام شد‪.‬‬ ‫كشف كودتا‬ ‫در مراحل اوليه كشف كودتا بسياري از مسئوالن در‬ ‫نظر داشتند تا با احضار و اخذ اطالعات وي او را از منجالبي‬ ‫كه ضدانقالب برايش ت��دارك ديده بود‪ ،‬خ��ارج كنند‪ .‬اما‬ ‫بعدها طبق نوارهايي كه از جلسات قطب‌زاده به دست آمد‪،‬‬ ‫مقارن با پيروزي‌هاي رزمندگان اس�لام او پيش��نهاد ترور‬ ‫امام را مطرح و روي اين مس��اله س��خت پافشاري مي‌كند‬ ‫و امكاناتي از قبيل منزل و مبلغ ‪ 750‬ه��زار تومان پول در‬ ‫اين رابطه فراهم مي‌كند‪ .‬حجت‌االسالم ري‌شهري‪ ،‬وزير‬ ‫وقت اطالعات در اين‌باره مي‌گويد‪...« :‬تعدادي از مسئوالن‬ ‫كشور كه در جريان اين توطئه بودند‪ ،‬نظرشان اين بود كه‬ ‫قطب‌زاده را از اين جهنم و از اين آلودگي نجات بدهيم‪ .‬نظر‬ ‫اين بود كه ي��ك روز بخواهيمش و بگويی��م اين جريان را‬ ‫مي‌دانيم و افرادي با تو هستند و مي‌دانيم افرادي كه از خارج‬ ‫و داخل در ارتباط با تو هستند مش��خص كن و بعد از اينكه‬ ‫همه مسائل را گفت‪ ،‬آزادش كنيم تا اينكه اين جريان پيش‬ ‫آمد‪ .‬مقارن عمليات فتح‌الفتوح قرار شد خانه شاه‌ويسي را با‬ ‫كمك مهندس فرزان در اختيار اين گ��روه قرار بدهند تا از‬ ‫آنجا كار را انجام دهند‪ .‬اين مساله كه مشخص شد و وقتي‬ ‫فهميديم اين مرد اينقدر كثيف است و مي‌خواهد يك چنين‬ ‫خيانتي به امت بكند ‪ -‬خيانتي كه ش��اه حاضر نش��د انجام‬ ‫دهد ‪ -‬وقتي مساله به اين شكل شد‪ ،‬تصميم گرفتيم ايشان‬ ‫را باز‌داشت كنيم‪»...‬‬ ‫پس از دس��تگيري‪ ،‬قط��ب‌زاده تمام��ي‌اتهامات را‬ ‫مردود دانس��ت ولي پس از اطالع از اينكه مسئوالن كشور‬ ‫در جريان بوده‌اند‪ ،‬به جرم خ��ود اعتراف كرد و كودتاي او و‬ ‫همدستانش عليه نظام جمهوري اسالمي با شكست مواجه‬ ‫شد‪ .‬او متولد‪ 1315‬بود و تحصيالت مقدماتي را در مدرسه‬ ‫دارالفنون به اتمام رس��اند‪ .‬پدرش يك تاجر بازاري بود‪ .‬او‬ ‫خيلي زود به اپوزيس��يون شاه تبديل و دلبس��ته مصدق و‬ ‫جبهه ملي شد‪ .‬پس از كودتاي ‪ 28‬مرداد‪ ،‬به عنوان نماينده‬ ‫دانش‌آم��وزان وارد نهضت مقاومت ملي ش��د و به فعاليت‬ ‫پرداخت‪ .‬در سال ‪ 1337‬براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت و‬ ‫در رشته زبان به تحصيل پرداخت‪ .‬اما پس از مدتي در جشني‬ ‫كه حكومت پهلوي در واشنگتن‌ترتيب داد‪ ،‬بر گوش سفير‬ ‫ايران «اردشير زاهدي» س��يلي مي‌زند و از آمريكا ديپورت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مدت‌ها س��رگردان بود تا باالخره در كانادا رحل‬ ‫اقامت مي‌گزيند‪ .‬حاال ديگر او يك انقالبي واقعي شده بود‪.‬‬ ‫س��اواك همواره به‌دنبال قط��ب‌زاده ب��ود و يك بار‬ ‫در ‪ 1353‬برادر او را در ايران دس��تگير كردن��د و به عنوان‬ ‫گروگان ش��ش ماه در زندان نگه داش��تند تا او خ��ود را به‬ ‫ساواك معرفي كند‪ ،‬اما اين كار بي‌نتيجه بود‪ .‬حتي ساواك‬ ‫برايش تروريس��ت اجير مي‌كند تا او را در پاريس بكشد‪ .‬اما‬ ‫او جان به‌در مي‌برد‪ .‬بعدها محمد‌رضا شاه پهلوي در آخرين‬ ‫مصاحبه زندگي‌اش كه درس��ت چند روز پيش از مرگش با‬ ‫ديويد فراست‪ ،‬خبرنگار شبكه ا‪.‬بي‪.‬سي‪.‬نيوز انجام داد‪ ،‬چنين‬ ‫گفت‪« :‬من باور نمي‌كنم همه اين كارها را آيت‌اهلل خميني‬ ‫به تنهايي انجام داده باشد‪ .‬او مشاوريني دارد‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫همه ما دو نفر از آنها را به خوبي مى‌شناسيم؛ ابراهيم يزدي‬ ‫و صادق قطب‌زاده‪ .‬قطب‌زاده دانشجوي بي‌استعدادي بود‬ ‫كه از دانشگاه اخراج شد‪ .‬گروهي او را عامل سيا و گروهي‬ ‫ديگر او را عامل كا‪.‬گ‪.‬ب مي‌دانند‪ ».‬بعد از اتفاقات س��ال‬ ‫‪ ١٣٤٢‬به نجف نزد امام خميني مي‌رود و س��پس به لبنان‬ ‫نزد امام‌موسي صدر رفته و جزو هواداران ايشان مي‌شود‪ .‬در‬ ‫همان زمان او با دس��تگاه اطالعاتي معمر قذافي‪ ،‬ديكتاتور‬ ‫سابق ليبي همكاري مي‌كرد‪ .‬نكته جالب اينكه بعدها همين‬ ‫دستگاه اطالعاتي امام‌موسي‌صدر(استاد معنوي قطب‌زاده)‬ ‫را مي‌ربايد و تاكنون نيز هيچ اثري از وي در دست نيست‪ .‬در‬ ‫خالل اجالس گوادالوپ كه در مكزيك برگزار شد‪ ،‬صادق‬ ‫قطب‌زاده به نمايندگي از امام خمين��ي(ره) در آن اجالس‬ ‫شركت كرد‪.‬‬ ‫پس از انقالب‬ ‫او در ابتداي انقالب يكي از اعضاي ش��وراي انقالب‬ ‫بود‪ .‬علي جنتي در مورد حضور ليبرال‌ها و امثال قطب‌زاده‬ ‫و بني‌صدر در ش��وراي انقالب و انتق��اد نيروهاي مذهبي‬ ‫مي‌گويد‪« :‬من با آقاي قدوسي ارتباط نزديك داشتم‪ .‬يك‬ ‫روز به ايش��ان گفتم چرا بني‌صدر و قطب‌زاده را در شوراي‬ ‫انقالب راه داده‌اند؟ ايش��ان گفت كه آقايان هم دل خوشي‬ ‫از آنها ندارند‪ ،‬اما نظر امام اين بود كه بايد در شوراي انقالب‬ ‫باشند كه ديگران فكر نكنند آخوندها آمده‌اند تا همه مراكز‬ ‫قدرت را در اختيار خود بگيرند‪ »...‬قطب‌زاده پس از روي كار‬ ‫آمدن دولت موقت عهده‌دار سرپرستي صداوسيما و سپس‬ ‫با حفظ سمت عهده‌دار وزارت امور‌خارجه دولت موقت شد‪.‬‬ ‫عالوه بر دولت موقت كه عباس اميرانتظام‪ ،‬سخنگوي آن‬ ‫چند بار از تبليغات غير‌مسئوالنه صداوسيماي تحت نظر او‬ ‫ش��كايت كرده بود‪ ،‬بني‌صدر نيز اتفاقات مربوط به تسخير‬ ‫النه‌جاسوسي را به گردن او مي‌اندازد‪ .‬بني‌صدر در اين باره‬ ‫چنين مي‌گويد‪« :‬من قطب‌زاده را در ف��رودگاه ديدم‪ .‬به او‬ ‫گفتم‪ :‬باالخره كار خودت را ك��ردي؟ جواب داد‪ :‬من كاري‬ ‫نكردم‪ .‬به او گفتم اين كاري است كه خودت كردي‪ ،‬خودت‬ ‫هم جمعش كن‪ .‬و به اين‌ترتيب پست وزارت‌امور خارجه را‬ ‫به او محول كردم‪ ».‬از آنجا كه قطب‌زاده به‌شدت به‌دنبال‬ ‫استرداد شاه به ايران بود‪ ،‬از همين‌‌رو عده‌اي در دولت معتقد‬ ‫بودند كه درخواس��ت دانش��جويان مبني‌بر استرداد شاه به‬ ‫ايران خواسته او بوده كه به دانشجويان القا كرده است‪.‬‬ ‫از دست دادن مناصب و موضع‌گيري عليه نظام‬ ‫به‌تدري��ج ب��ا از دس��ت دادن مناصبش خط‌مش��ي‬ ‫سياس��ي او هم تغيير كرد؛ تا جايي كه در برابر امام و نظام‬ ‫اس�لامي به توطئه‌گري پرداخ��ت‪ .‬احمد عباس��ي‪ ،‬داماد‬ ‫آيت‌اهلل‌ش��ريعتمداري و از اعضاي��ي ك��ه در كودتا همراه‬ ‫قطب‌زاده بود در اين ب��اره مي‌گويد‪ ...« :‬پ��س از بركناري‬ ‫قطب‌زاده از سمت‌هاي رسمي‌اش در كشور و بعد از اينكه‬
‫مي‌رسانديم‪ .‬تا درست در‌حالي كه تنها چند ساعت به‌شروع‬ ‫كودتا مانده بود‪ ،‬قطب‌زاده دستگير شد‪».‬‬ ‫اعترافات قطب‌زاده‬ ‫قطب‌زاده ش��كل‌گيري توطئه ب��راي براندازي نظام‬ ‫جمهوري‌اسالمي را اين‌گونه بيان مي‌كند‪« :‬از مدتي قبل‪،‬‬ ‫حدود س��ه ماه قبل‪ ،‬از يك سازمان افس��ري با من تماس‬ ‫گرفتند و بحث و گفت‌وگويي پيرامون تحليل ما از مسائلي‬ ‫كه فعال در كشور ما مي‌گذرد‪ ،‬ش��د‪ .‬در اين تحليل من يك‬ ‫مقدار نقطه‌نظرهايي داش��تم و آنها ه��م همچنين‪ .‬بعد از‬ ‫قبول نقطه‌نظرهاي من و چارچوبي كه بايد در آن باش��يم‪،‬‬ ‫بحث و گفت‌وگو راجع به قصد براندازي حكومت و نه نظام‬ ‫جمهوري ش��د كه در اطراف بيت امام چ��ه مي‌توان كرد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس‪ ،‬بحث اول آنها صحب��ت از محاصره بود و‬ ‫آنها درباره محاصره نقشه‌اي مي‌خواستند‪ .‬من اين نقشه را‬ ‫توسط يكي از دوستان (كه تهيه شده بود) به آنها دادم‪ .‬يك‬ ‫نقش��ه عادي بود‪ .‬آنها گفتند كه اين نقشه به‌نظر ما درست‬ ‫نمي‌آيد و بنابراين الزم است كه ما از نزديك برويم و آنجا را‬ ‫ببينيم‪ .‬آنها رفتند و من يكي از دوستاني كه در آنجا منزلي‬ ‫ـ بغل منزل امام ـ داشت را معرفي كردم و اينها رفتند و آن‬ ‫منزل را ديدند‪ .‬در مراجعت وقتي نشستيم صحبت كرديم‪،‬‬ ‫گفتند كه اين منزل محل بسيار مناسبي است براي انفجار‬ ‫وگفتند كه خيلي خوب و بحث راجع به محل انفجار صورت‬ ‫گرفت كه چگونه و به چه نوع‪ .‬هفته بعد ـ كه دو هفته قبل‬ ‫از دس��تگيري من بود ـ آمدند گفتند كه سازمان ما تصميم‬ ‫گرفته آنجا را از دو طريق بكوبد‪« :‬يك��ي با توپخانه‪ ،‬يكي‬ ‫هم احيانا با انفجار از داخل منزل‪ ...‬هدف از بين بردن همه‬ ‫سران حكومت من جمله امام [بود]‪ ».‬من در بدو امر دو نوع‬ ‫حالت رواني در برخورد با قضيه داشتم‪ ،‬يكي مساله آري يا‬ ‫نه‪ ،‬منتها متاسفانه در وهله اول گفتم خيلي خب اين مساله‬ ‫را بررسي كنيم و ببينيم چه‌كار مي‌شود كرد و «نه» نگفتم‪.‬‬ ‫آنها رفتند و نقشه را بررسي كردند و هفته بعد آمدند و گفتند‬ ‫كه ما فكر كرديم كه هم نقش��ه كوبيدن آنجا باشد و هم به‬ ‫حالت خونخواهي امام‪ ،‬بقيه كارها را انجام بدهيم‪ .‬في‌الواقع‬ ‫من از اينكه با اين نقشه در اول آن مخالفت نكردم‪ ،‬از لحاظ‬ ‫روحي خودم ناراحت بودم و تصميم داش��تم كه در جلس��ه‬ ‫نهايي كه صحبت اس��ت‪ ،‬مطلقا با كوبيدن جماران و منزل‬ ‫امام ‪ -‬به اعتبار عاطفي خودم نس��بت به امام ‪ -‬جلوگيري‬ ‫بكنم؛ ولي البته [با] بقيه نقش��ه مثل گرفتن سپاه‪ ،‬كميته‪،‬‬ ‫راديو و تلويزيون‪ ،‬محاصره جماران‪ ،‬من كامال موافق بودم‪.‬‬ ‫اين نقشه‌اي بود كه در واقع انجام و عملي شد‪ ،‬يعني تا آن‬ ‫مرحله؛ ولي همين‌طور كه ع��رض كردم به تصويب نهايي‬ ‫نرس��يد و ما هم در واقع قبل از آنكه اصال ماجرا به‌صورتي‬ ‫در‌بيايد‪ ،‬دستگير شديم‪».‬‬ ‫افراد حاضر در كودتا‬ ‫صر ف‌نظ��ر از آق��اي احم��د ‌عباس��ي‪ ،‬دام��اد‬ ‫آيت‌اهلل‌ش��ريعتمداري كه از اعضاي اصل��ي كودتا بود‪،‬‬ ‫قطب‌زاده در خاطراتش از ارتباط با آيت‌اهلل‌شريعتمداري‬ ‫س��خن گفته و اظهار م��ي‌دارد‪« :‬در بي��ن مراجع فقط‬ ‫با واسطه‌اي با ش��خص آيت‌اهلل ش��ريعتمداري مساله‬ ‫را درمي��ان گذاش��ته ب��ود‪ »...‬ش��ريعتمداري از طريق‬ ‫آقاي‌حجت‌االس�لام‌مهدوي كه امام جماعت مس��جد‬ ‫جامع‌قلهك بود مبل��غ پانصدهزار تومان به‌عنوان خريد‬ ‫خانه براي‌ آقاي قطب‌زاده ارسال مي‌كند و طبق همين‬ ‫اعترافات ايش��ان پيغام داده‪« :‬اگر براندازي انجام شد‪،‬‬ ‫ايشان تاييد خواهند كرد و اقدام خواهند كرد‪ ».‬قطب‌زاده‬ ‫در اعتراف��ات خود درباره هم��كاري با بعض��ي از افراد‬ ‫در خارج از كش��ور و كش��ورهاي بيگانه مي‌گويد‪« :‬من‬ ‫با آقايان نجف��ي و محمدحس��يني و زارع و رياضي [از‬ ‫عناصري كه قرار بود با كودتا همكاري كنند] اين بحث‬ ‫را بال‌استثنا كردم كه ما نبايد به هيچ سياستي و نيرويي‬ ‫در خارج از كشور متكي باشيم‪ .‬اين بحث را نيز با آقايان‬ ‫حبيب‌زاده و كامبي��زي در مدت طوالني نيز داش��تم و‬ ‫مس��ئوليت سياس��ت‌خارجي به‌عهده من گذاشته شد‪.‬‬ ‫حتي يك مورد آمدند و گفتند كه جلسه‌اي در استانبول‬ ‫يا آنكارا بوده است كه رضاپهلوي‪ ،‬بختيار و آريانا و يكي‬ ‫دو نفر ديگر در اين جلسه بوده‌اند‪ .‬آقايان مي‌خواستند ما‬ ‫سياس��ت خارجي خود را با اينها هماهنگ كنيم‪ ،‬اما من‬ ‫گفتم از لحاظ من هر‌كس هر‌كاري كه مي‌خواهد بكند‪،‬‬ ‫ولي من مواف��ق اين كار نيس��تم‪ ».‬همچنين مى‌گويند‬ ‫يكى از كس��انى كه در رابط��ه با اين كودتا دس��تگير و‬ ‫زندانى مى‌شود‪ ،‬شخصى اس��ت كه قطب‌زاده او را پير‬ ‫و مرش��د خود مى دانس��ت‪ .‬حتى اعتقاد داشت كه اين‬ ‫شخص داراى كرامت اس��ت و ضمير افراد را مى‌خواند‪.‬‬ ‫گويا ايشان بنا داش��ته‌اند با اصول طريقت الهوتى‪ ،‬راه‬ ‫اصالح دنيا را فراهم س��ازند‪ .‬يكي از نويسندگان مقيم‬ ‫انگليس در اين رابطه مي‌گويد از كسي شنيده است كه‬ ‫«شخصى در گروه قطب‌زاده نفوذ مى‌كند‪ ،‬اما چون هرگز‬ ‫استاد قطب‌زاده او را نديده بود تا با قدرت ماورائي خود‪،‬‬ ‫به ذاتش پى ببرد‪ ،‬بنابراين طرح آنها عقيم ماند و همگى‬ ‫قربانى اين دسيسه شدند‪».‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫تدارك كودتا‬ ‫قط��ب‌زاده پ��س از منزوي ش��دن ب��ه اي��ن نتيجه‬ ‫رس��يده بود كه انقالب از مس��ير خود منحرف شده و براي‬ ‫بازگرداندن آن به مس��ير اصلي راهي ج��ز برخورد نظامي‬ ‫وجود ندارد‪ .‬البته وي در بازجوي��ي حركت خود را براندازي‬ ‫نظام جمهوري‌اسالمي نمي‌داند و اعتقاد دارد اصال مساله‬ ‫براندازي نظام جمهوري‌اس�لامي مطرح نبود‪ ،‬بلكه نجات‬ ‫انقالب و جمهوري‌اسالمي ايران از دست كساني كه به‌نظر‬ ‫وي صالحيت حكومت كردن ندارند‪ ،‬مورد‌نظر بوده است‪.‬‬ ‫هدفي كه قطب‌زاده براي حركت خود ذكر كرده است‪ ،‬دقيقا‬ ‫همان هدف كودتاگ��ران نوژه بود كه دو س��ال قبل از او با‬ ‫شكست مواجه شدند‪ .‬صادق قطب‌زاده براي تحقق هدف‬ ‫خود حدود يك س��ال‌و‌نيم تالش كرد‪ .‬نورالدين كيانوري‬ ‫(دبيركل حزب توده ايران) با اش��اره به اين موارد مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ما از قصد توطئه قطب‌زاده آگاه شديم‪ ،‬بنابراين دو نفر از‬ ‫افسران حزب (سرهنگ عطاريان و سرهنگ كبيري) را در‬ ‫ستاد كودتا نفوذ داديم‪ .‬اخبار را به‌صورت منظم به مسئوالن‬ ‫پس از دستگيري صادق قطب‌زاده‪ ،‬دادگاه انقالب‬ ‫ارتش با عنايت به اتهامات وي‪ ،‬او را به‌عنوان ياغي و يكي‬ ‫از مصاديق بسيار روشن مفسد‪ ،‬محكوم به اعدام كرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ديگر خانه‌نشين شد و ديگر اسمي‌از او مطرح نبود و فعاليت‬ ‫رسمي نداشت‪ ،‬گاهي شنيده مي‌ش��د كه ايشان مي‌خواهد‬ ‫روزنامه‌اي داير كند به نام والعصر مس��تقال‪ .‬بعد مي‌گفتند‬ ‫كه نه پشيمان شده مي‌خواهد دوستاني جمع‌آوري كند و در‬ ‫نهادها و سازمان‌هاي مختلف هم حتي رفقايي دارد و پيدا‬ ‫كرده اس��ت و آن موقع‌ها صحبت مي‌كردند كه مي‌خواهد‬ ‫مثال يك تظاهراتي‪ ،‬اعتصابي راه بيندازد‪ .‬يك جبهه‌گيري‬ ‫در برابر جمه��وري اس�لامي بكن��د و مخالفت‌هايي ابراز‬ ‫كند‪»...‬‬ ‫قطب‌زاده شروع به موضع‌گيري عليه حزب جمهوري‬ ‫به دبيركل��ي آيت‌اهلل بهش��تي مي‌كن��د‪ .‬ارتباط��ات او در‬ ‫توطئه‌چيني عليه حزب جمهوري باعث مي‌ش��ود تا وي با‬ ‫حكم آيت‌اهلل قدوسي (دادستان كل انقالب) زنداني شود‪.‬‬ ‫مخالف��ان ديروز وي از جمل��ه بازرگان‪ ،‬بني ص��در و دكتر‬ ‫س��امي‌مقاالت متعددي را در حمايت از وي مي‌نويسند و‬ ‫معتقد هستند كه او در پي يك ش��نود تلفني بازداشت شده‬ ‫است‪ .‬قطب‌زاده به زودي آزاد مي‌ش��ود اما چندي بعد و در‬ ‫‪17‬فروردين‌ماه سال ‪ 1361‬خبر دس��تگيري قطب‌زاده به‬ ‫جرم كودتا عليه جمهوري‌اس�لامي و ترور ام��ام خميني‪،‬‬ ‫اعالم مي‌شود‪ .‬كودتاگران با دفن مقدار زيادي مواد منفجره‬ ‫در اطراف منزل امام در جماران‪ ،‬قصد توطئه به جان ايشان‬ ‫را داشته‌اند‪.‬‬ ‫پس از افشاي اسناد النه‌جاسوسي توسط دانشجويان‬ ‫پيرو خط‌امام مش��خص ش��د كه ن��وري‌زاده مالقات‌هاي‬ ‫مس��تمري را با يكي از ماموران ‪ CIA‬در ايران داش��ته‪ .‬به‬ ‫دنبال آن نوري‌زاده بازداش��ت و به كميت��ه مركزي منتقل‬ ‫مي‌شود‪ .‬او در خاطراتش مي‌گويد‪« :‬به من اجازه يك تلفن‬ ‫دادند و من با قط��ب‌زاده تماس گرفت��م‪ .‬او آمد و مقدمات‬ ‫آزادي من را از كميته مركزي فراهم ك��رد‪ ».‬وي در جاي‬ ‫ديگري از خاطراتش از قطب‌زاده به‌عنوان عامل فرارش از‬ ‫ايران نام مي‌برد و مي‌گويد كه «قطب‌زاده پاس��پورتم را به‬ ‫من داد تا بتوانم از ايران خارج شوم‪».‬‬ ‫كمي‌دقت مي‌تواند به راحتي اين موضوع را تفسير كند‬ ‫كه چطور قطب‌زاده با نزديكي به عناصر مساله‌دار از دامان‬ ‫انقالب جدا ش��د‪ .‬او كه پيش از اين از جان��ب امام‌خميني‬ ‫فرزند خود خطاب ش��ده بود‪ ،‬به جايي مي‌رسد كه مقدمات‬ ‫قتل ايش��ان را فراهم مي‌كند‪ .‬دقت در ارتباط نوري‌زاده و‬ ‫كودتاي نوژه‪ ،‬ارتباط نوري‌زاده و احزاب كومله و دموكرات‬ ‫(كه تا امروز همچنان ادامه دارد) و روابط نزديك قطب‌زاده‬ ‫و ن��وري‌زاده به‌‌راحتي نش��ان مي‌دهد كه ادع��اي اعتراف‬ ‫دروغين قطب زاده از جانب نوري‌زاده تا چه اندازه از درجه‬ ‫اعتبار برخوردار است‪.‬‬ ‫سرنوشت رهبران كودتا‬ ‫پس از دستگيري صادق قطب‌زاده‪ ،‬دادگاه انقالب‬ ‫ارتش با عنايت به اتهام��ات وي‪ ،‬او را به‌عنوان ياغي و‬ ‫يكي از مصاديق بسيار روش��ن مفسد‪ ،‬محكوم به اعدام‬ ‫كرد‪ .‬قطب‌زاده در آخرين لحظات اجراي حكم اعدامش‪،‬‬ ‫در جمع زندانيان اوين سخنراني كرد وضمن اعتراف به‬ ‫كودتا عليه جمهوري‌اس�لامي‪ ،‬از اقدام��ات خود اظهار‬ ‫پشيماني و ندامت كرد‪‌.‬قطب‌زاده كه در تاريخ ‪61 /1 /17‬‬ ‫بازداشت شده بود پس از س��ه جلسه محاكمه بر اساس‬ ‫راي دادگاه ارتش به اعدام محكوم شد و راي صادره در‬ ‫شب ‪24‬شهريور ‪ 1361‬اجرا شد‪g .‬‬ ‫‪33‬‬
‫سياست‌‬ ‫انتخابات كليد خورد‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‌منظور احمدي‌نژاد‬ ‫چه بود؟‬ ‫از كجا مي‌دانيد يك‌سال از عمر دولت باقي‌مانده؟‬ ‫بخشي از سخنان محمود احمدي نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني هفته گذشته با حاشيه‌هاي فراواني مواجه شده است‪ .‬آنجا كه رئيس‌جمهور با طعنه گفت‪:‬‬ ‫« از كجا مي دانيد كه يك سال به آخر دولت مانده؟» حاال اين اظهار نظر رئيس‌جمهور و برخي تحوالت ديگر گمانه‌زني‌هاي فراواني را پديد آورده است‪.‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪1‬‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫«از كجا مي‌دانيد كه يك س��ال به آخر دولت مانده؟»‬ ‫همين جمله محم��ود احمدي‌نژاد كافي بود ت��ا واكنش‌ها‬ ‫و تحليل‌ه��اي فراواني در فضايي كه ح��رف و حديث‌هاي‬ ‫متفاوتي در مورد كانديداهاي انتخاب��ات وجود دارد‪ ،‬مطرح‬ ‫شود‪ .‬حال آنكه همين جمله رئيس‌جمهور موجب شده است‬ ‫برخي تحليلگران و چهره‌هاي سياس��ي ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫برخي سخنان و اتفاقات ديگر ش��اهدي بر مدعاي قديمي‌‬ ‫خود پيدا كنند كه رئيس دولت ده��م طرح‌ها و برنامه‌هايي‬ ‫براي نامزد حامي��ان دولت دارد‪ .‬طرح‌ه��ا و برنامه‌هايي كه‬ ‫برخي آن را تكرار مدل پوتين و مدودف مي‌دانند‪ .‬احمدي‌نژاد‬ ‫‪‌17‬مرداد امس��ال هم در روز خبرنگار در پاسخ به اين سوال‬ ‫كه آينده سياس��ي خود را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟ گفته‬ ‫بود‪« :‬شما داريد من را تمام ش��ده تلقي مي‌كنيد‪ .‬صبر كنيد‬ ‫ببينيم چه پيش مي‌آيد‪ ».‬اما آنچه موجب ش��ده س��خنان‬ ‫هفته گذش��ته محمود احمدي‌ن��ژاد از جمل��ه «مزاح»ها و‬ ‫«شوخي»هاي هميش��گي او تلقي نش��ود انتشار همزمان‬ ‫سخنان منسوب به اسفنديار رحيم‌مشايي كه از سوي خود‬ ‫او تكذيب ش��د و نيز برخي مطالب مش��ابه در س��ايت‌هاي‬ ‫نزديك يا منسوب به چهره‌هاي دولتي است‪ .‬اظهاراتي كه‬ ‫مضمونشان اخبار مهمي‌را در اختيار قرار مي‌داد‪ .‬در اين ميان‬ ‫برخي چهره‌هاي سياس��ي‌ترجيح دادند از اين جمله محمود‬ ‫احمدي‌ن��ژاد به‌راحتي عب��ور نكنند‪ .‬در يك��ي از مهمترين‬ ‫اظهارنظرها رئيس مجلس خبرگان با بيان اينكه دولت‌ها در‬ ‫سال آخر كمي‌سست مي‌شوند ولي توصيه رهبري به دولت‬ ‫اين بود كه در فرصت باقيمان��ده كارها را جدي دنبال كنند‪،‬‬ ‫خطاب به دولت و رئيس‌جمهور گفت‪« :‬اين فكر نبايد باشد‬ ‫كه ما نيز بعدا هس��تيم يا اينكه كانديداي ما در دوره بعدي‬ ‫راي خواهد آورد‪ ».‬در همين راس��تا يك عضو هيات‌رئيسه‬ ‫مجلس درباره اين سخن رئيس‌جمهور كه «چه كسي گفته‬ ‫امسال سال پاياني دولت اس��ت؟» ابراز عقيده كرد‪« :‬دليل‬ ‫اصلي رئيس‌جمهور براي حضور در صدا‌و‌س��يما استفاده از‬ ‫رسانه ملي براي طرح انتخاباتي پوتين ‪ -‬مدودف است‪ ،‬اما‬ ‫رئيس‌جمهور بايد بداند ايران روسيه و ايشان هم پوتين نيست‬ ‫و مدودف مورد نظر آقاي احمدي‌نژاد نيز چنين جايگاهي در‬ ‫ميان افكار عمومي ندارد و نخواهد داشت‪ ».‬محمد دهقان‬ ‫كه اين س��خنان را به خبرگزاري مهر گفته همچنين تاكيد‬ ‫كرده اس��ت‪« :‬رئيس‌جمهور در اين گفت‌وگوي تلويزيوني‬ ‫حاضر نشد حقايق كش��ور مثل گراني و مشكالت مسكن‪،‬‬ ‫ارز‪ ،‬صنعت و كش��اورزي را بپذيرد وهيچ راه‌حل مشخصي‬ ‫نيز ارائه نداد‪ .‬رئيس‌جمهور همه مشكالت دولت را به گردن‬ ‫ديگران انداخت‪ .‬اين براي مردم قابل قبول نيست كه پس از‬ ‫هفت سال به‌جاي پاس��خگويي درباره مشكالت‪ ،‬فرافكني‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر اين نوع ادبيات در س��ال اول رياس��ت‌جمهوري‬ ‫احمدي‌نژاد وجود داش��ت مي‌گفتيم كه بي‌تجربه اس��ت و‬ ‫كم‌كم اصالح مي‌ش��ود ولي اين نوع ادبيات در س��ال آخر‬ ‫قبول نبوده و در شأن رياست‌جمهور و مردم و نظام جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران نيس��ت‪ ».‬وي البته گفت‪« :‬رئيس‌جمهور‬ ‫بايد بداند ايران روسيه و ايشان هم پوتين نيست و مدودف‬ ‫مورد نظر آق��اي احمدي‌نژاد نيز چني��ن جايگاهي در ميان‬ ‫افكار عمومي ندارد و نخواهد داش��ت‪ ،‬صحيح نيس��ت كه‬ ‫رئيس‌جمهور از رسانه ملي به‌گونه‌اي استفاده كند تا شائبه‬ ‫اس��تفاده بهره‌برداري انتخاباتي از آن پيش بيايد‪ ».‬دهقان‬ ‫گفت‪« :‬اگر مس��ئوالن قوا و نمايندگان مجلس در‌خصوص‬ ‫مس��ائل و مش��كالت اين دولت س��كوت كرده‌اند به‌دليل‬ ‫مصلحت فعلي كشور اس��ت‪ ،‬نبايد اين سكوت خيرخواهانه‬ ‫و دلسوزانه باعث سوءاس��تفاده و فرافكني ش��ود‪ ».‬صادق‬ ‫زيبا‌كالم نيز در مصاحبه‌اي به تحليل س��خنان احمدي‌نژاد‬ ‫پرداخت‪ .‬او گفت‪« :‬من فكر مي‌كنم كه به هيچ‌وجه پاس��خ‬ ‫ارائه ش��ده از س��وي آقاي احمدي‌نژاد مبني‌بر اينكه «‪ ...‬از‬ ‫كجا مي‌دانيد كه امسال سال پاياني دولت است‪ »...‬اتفاقي‬ ‫نبوده و ايشان به‌خوبي مي‌دانست كه اين پاسخ تا چه ميزان‬ ‫تو‌گوي تلويزيوني در جامعه سوال و اما‬ ‫مي‌تواند از فرداي گف ‌‬ ‫و اگر ايجاد كند‪ .‬هيچ‌كس به اندازه آقاي احمدي‌نژاد و حلقه‬ ‫نزديكانش بر اين امر واقف نيس��تند كه امسال‪ ،‬سال پاياني‬ ‫دولت اس��ت و به‌عبارتي دقيق‌تر ماه‌هاي پيش‌رو ماه‌هاي‬ ‫پاياني حضور در راس قدرت محس��وب مي‌ش��ود و س��ال‬ ‫آينده در چنين روزهايی كابينه دولت جديد هم راي اعتماد‬ ‫خود را از مجل��س اخذ كرده و آقاي احمدي‌ن��ژاد به نارمك‬ ‫برگشته و زندگي جديد را ش��روع كرده است‪ ».‬وي با تاكيد‬ ‫بر اينكه تنها در يك صورت خواب آقاي احمدي‌نژاد و حلقه‬ ‫نزديكانش تعبير خواهد شد و آن پيروزي عضوي از اين حلقه‬ ‫در انتخابات آينده است گفت‪« :‬در صورتي كه جبهه پايداري‬ ‫به زعامت آي��ت‌اهلل مصباح‌يزدي نتواند بر س��ر نامزد واحد‬ ‫اصولگرايان در انتخابات رياس��ت‌جمهوري با اصولگرايان‬ ‫س��نتي به زعامت آيت‌اهلل مهدوي‌كني به توافق برس��د و‬ ‫ش��كافي كه در انتخابات مجلس نهم وجود داشت پر نشده‬ ‫باقي بماند و هر‌يك از طرفين يك نام��زد را روانه انتخابات‬ ‫كنند و در‌‌نهايت نامزد جبهه پايداري پيروز شود آنوقت اين‬ ‫خواب تعبير خواهد شد‪ ».‬اين استاد دانشگاه افزود‪« :‬پيروزي‬ ‫نامزد جبهه پايداري يا نامزد مورد تاييد آيت‌اهلل‌مصباح يزدي‬ ‫مي‌تواند حضور احمدي‌ن��ژاد و حلقه نزديكانش را در قدرت‬ ‫تداوم بخشد و منجر به آن شود كه تفكر دولت كنوني حداقل‬ ‫براي چهار‌س��ال ديگر هم حاكم بماند‪ ».‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫«يعني ممكن است در اين صورت الگوي پوتين – مدودف‬ ‫كه هش��ت س��ال مدودف رئيس‌جمهوري روس��يه است و‬ ‫پوتين نخس��ت‌وزير و بالعكس را در ايران هم شاهد باشيم‪،‬‬ ‫به‌طوري كه در صورت ت��داوم حاكميت تفكر دولت كنوني‬ ‫با پيروزي يكي از اعضاي حلقه نزديكان آقاي احمدي‌نژاد‬ ‫در انتخابات رياست‌جمهوري س��ال آينده‪ ،‬احتمال حضور‬ ‫دوباره آقاي‌احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري بيش‬ ‫از پيش افزايش مي‌يابد‪ ».‬اما نادر قاضي‌پور‪ ،‬نماينده مجلس‬ ‫نيز از‌جمله افرادي بود كه ب��ه اظهارات احمدي‌نژاد واكنش‬ ‫نشان داد‪ .‬او در گفت‌وگو با س��ايت فردا با اشاره به سخنان‬ ‫احمدي‌نژاد تغيير اس��تانداران و فرمانداران كشور را در سال‬ ‫پاياني عمر دولت دهم نشان از برنامه‌ريزي‌هاي اين دولت‬ ‫براي ماندگاري عنوان كرد و مدعي شد‪« :‬خبرهايي از گوشه‬ ‫و كنار كشور به‌گوش مي‌رس��د‪ ،‬اين دولت براي راي‌آوري‬ ‫در انتخابات آتي فعاليت‌هايي را آغاز كرده اس��ت‪ ».‬روح‌اهلل‬ ‫بيگي‪ ،‬نماينده اصولگراي مجل��س در همين ارتباط با بيان‬ ‫اينكه طبيعتا هر دولتي از مش��اهده آخر عمر خود ناخشنود‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬اين دولت هم مانند ديگر دولت‌ها‬ ‫گمان مي‌كند كه هميشه مملكت را در اختيار خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حالي‌كه سياست و قدرت و دولت دست دولت نيست‪ ،‬بلكه‬ ‫دست مردمان با‌بصيرت است‪ .‬نفس انتخابات براي اين است‬ ‫كه مردم سرنوشت خود را رقم بزنند‪ .‬انتخابات برگزار مي‌شود‬ ‫تا جلوي يكه‌تازي‌هاي دولت گرفته ش��ود و اگر الزم است‬ ‫‌ترمز دولت گرفته شود‪ ،‬مردم بتوانند آن را متوقف كنند‪» .‬‬ ‫ سخنان مهمي‌كه تكذيب شد‬ ‫اما درس��ت چند س��اعت پيش از آغاز پخش سخنان‬ ‫محم��ود احمدي‌ن��ژاد اظهارات��ي منس��وب به اس��فنديار‬ ‫رحيم‌مشايي روي خروجي س��ايت بازتاب قرار گرفت كه با‬ ‫واكنش‌هاي بسيار گسترده‌اي مواجه شد‪ .‬سخناني كه البته‬ ‫همراستا با جمله جنجالي چند ساعت بعد محمود احمدي‌نژاد‬ ‫بود‪ .‬بازتاب‪ ،‬اي��ن خبر را به نقل از آنچ��ه آن را «بولتن‌هاي‬ ‫اصولگرايان» ناميده منتشر كرد‪ .‬اين سايت نوشت‪ :‬شنيده‬ ‫ش��ده در ماه رمضان مراس��م افطاري در س��اختمان كوثر‬ ‫صورت گرفته‪ .‬در اي��ن افطاري آقاي مش��ايي بحث‌هايي‬ ‫در مورد رابطه ش��ب قدر و حضرت زه��را(س) مطرح كرده‬ ‫است و مي‌گويد‪« :‬من به صراحت مي‌گويم از آقاياني كه در‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري مطرح هستند‪ ،‬من هيچ كم ندارم‪،‬‬ ‫نبايد بگذاريم برنامه‌هاي اين دول��ت زمين و ابتر بماند و به‬ ‫‪35‬‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪36‬‬ ‫فضل خدا و كمك دوستان‪ ،‬دولت آينده هم دست ما خواهد‬ ‫بود‪ ،‬شخص خودم هم اعالم آمادگي كرده ام و مي‌آيم‪ ،‬آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد بنده را متقاعد كرد تا حضور داشته باشم‪ .‬مديريت‬ ‫اين كار در دستان آقاي احمدي‌نژاد اس��ت‪ ،‬اگر او بگويد بيا‬ ‫مي‌آيم و اگر بگويد نيا نمي‌آي��م‪ ،‬من داليل مخالفت خود را‬ ‫در‌خصوص حضور در انتخابات به ايشان گفتم و ايشان هم‬ ‫داليل خود را گفتند و من قانع شدم‪ .‬احمدي‌نژاد شهر به شهر‬ ‫خواهد رف��ت و خواهد گفت كه اگ��ر مي‌خواهيد برنامه من‬ ‫(احمدي‌نژاد) ادامه پيدا كند‪ ،‬به فالني (مشايي) راي بدهيد و‬ ‫اين امر هم كامال قانوني است و ربطي به امكانات دولتي هم‬ ‫ندارد‪ .‬برنامه‌هاي دولت هم بر روي مردم بي‌تاثير نبوده است‪.‬‬ ‫سال ‪ 84‬و ‪ 88‬را به ياد بياوريد كه ما چقدر تنها بوديم‪ ،‬االن هم‬ ‫همان وضعيت وجود دارد‪ .‬خيلي‌ها االن مي‌ترسند كه قاليباف‬ ‫رئيس‌جمهور شود‪ ،‬اما او كه از هاشمي بزرگتر نيست‪ ،‬قاليباف‬ ‫خيلي ايرادها و گاف‌ها دارد و ما براي او برنام ‌ه مفصلي داريم‪،‬‬ ‫البته نباي��د االن برنامه‌هايمان را رو كني��م‪ .‬جبهه پيروان و‬ ‫موتلفه هم ش��امل افراد‪ ...‬شده‌اند و كارش��ان تمام است‪ ،‬و‬ ‫جديدترهاي آنها (رهپويان و ايثارگران) را هم در انتخابات‬ ‫شرايطشان را ديديم و تنها براي ما جامعتين مهم است ولي‬ ‫آن هم خطرناك نيست‪ ،‬در حال حاضر اختالف اصولگرايان‬ ‫به‌گونه‌اي است كه حاال‌حاالها بايد بدوند تا اين اختالفات‬ ‫حل شود‪ ... .‬آقاي احمدي‌نژاد معادالت همه اين‌ها را برهم‬ ‫ريخته است‪ .‬به‌رغم كارش��كني‌هايي كه وجود دارد‪ ،‬برخي‬ ‫مي‌خواهند رابطه رهبري با احمدي‌نژاد را خراب كنند‪ ،‬اين‬ ‫رابطه هم خيلي خوب و آرام است و با‪ ...‬هم تعاملي صورت‬ ‫گرفته و‪ ...‬هم نياز به بودجه دارد!!! و چون بودجه مي‌خواهند‬ ‫نمي‌توانند صريح وارد شوند‪».‬‬ ‫در ادامه اين خبر آمده است‪« :‬شنيده شده هفته گذشته‬ ‫آقاي ثمره‌هاشمي رس��ما‌ به‌عنوان مسئول س��تاد حاميان‬ ‫احمدي‌نژاد فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت‪ .‬گفته مي‌شود‬ ‫آقاي بقايي به‌عنوان اسپانسر مالي معرفي شده بود كه اين امر‬ ‫با مخالفت مشايي مواجه مي‌شود و قرار مي‌شود سيد‌حسن‬ ‫موسوي‪ ،‬مسئول امور مالي اين ستادها شود تا كار انتخابات را‬ ‫پيش ببرند‪ ».‬فرداي انتشار اين سخنان اگرچه روزنامه‌هاي‬ ‫بسياري به درج اين خبر پرداختند‪ ،‬يك روزنامه اما به‌صورت‬ ‫ويژه سخنان منسوب به اسفنديار رحيم‌‌مشايي را باز نشر داد‪.‬‬ ‫«مغرب» كه روزنامه‌اي تازه تاسيس است با درج كامل اين‬ ‫خبر بازتاب‪ ،‬عكس بزرگي از مشايي به همراه تيتر‪« :‬مشايي‪:‬‬ ‫مي‌آيم» را بر صفحه نخس��ت خ��ود ق��رار داد‪ .‬ماجرا آنقدر‬ ‫جنجالي ش��د كه دفتر رئيس‌جمهور كه رياستش بر عهده‬ ‫مشايي اس��ت‪ ،‬بيانيه‌اي در تكذيب اين خبر منتشر كرد‪ .‬در‬ ‫اين تكذيبيه آمده بود‪« :‬يكي از روزنامه‌ها‪ ،‬روز گذشته خبري‬ ‫ساختگي و دروغ درباره يك سخنراني از مهندس اسفنديار‬ ‫رحيم‌مشايي منتشر كرده كه در آن هيچ ذكري از زمان‪ ،‬مكان‬ ‫و حاضران در اين جلسه س��خنراني به ميان نيامده و همين‬ ‫خبر مجعول نيز به تصريح روزنامه‪ ،‬حاصل خبرسازي‌هاي‬ ‫بولتن‌هاي داخلي يكي از جريان هاي سياس��ي كشور است‬ ‫كه چنين عملكردي را جز با اصطالح سناريوسازي نمي‌توان‬ ‫توصيف كرد‪ ،‬بنابراين مقدمات و نتيجه‌گيري‌هاي اين خبر از‬ ‫اساس كذب است‪ .‬مركز ارتباطات‪ ،‬اطالعات و تبليغات دفتر‬ ‫رئيس‌جمهور ضمن تكذيب اين خبر دروغ‪ ،‬با توصيه چندين‬ ‫باره رس��انه‌ها به رعايت اصول حرفه‌اي و اخالق اسالمي‪،‬‬ ‫تاكيد مي‌كند كه ضمن طرح شكايت از اين روزنامه‪ ،‬دعوي‬ ‫حقوقي خ��ود را تا حص��ول نتيجه پيگي��ري خواهد كرد‪».‬‬ ‫در اطالعيه ديگ��ري از اين جنس نيز دفت��ر رئيس‌جمهور‬ ‫نوش��ت‪« :‬در پي انتش��ار اخباري منس��وب به جناب آقاي‬ ‫مش��ايي مبني‌بر اعالم كانديداتوري ايشان براي انتخابات‬ ‫رياس��ت‌جمهوري ضمن تكذيب ج��دي خبر‌مذكور اظهار‬ ‫مي‌دارد كه آقاي‌مشايي هيچ‌گاه و در هيچ محفل خصوصي يا‬ ‫عمومي در اين موضوع صحبتي نكرده است‪ ».‬اگر چه انتشار‬ ‫چنين اخباري (كه از اساس و تماما دروغ محض است) جاي‬ ‫تعجب فراوان دارد‪ ،‬لكن دادن جزئيات به يك خبر دروغ (كه‬ ‫با هدف القاي باور به صحت خبر در مخاطبان انجام گرفته‬ ‫است) از يك طراحي س��ازمان يافته براي تخريب ايشان و‬ ‫شخص رياس��ت‌جمهوري حكايت مي‌كند‪ ،‬تالش نافرجام‬ ‫و شكس��ت‌خورده‌اي كه به‌ويژه در دو سال گذشته در حجم‬ ‫سنگيني به‌عمل آمده است‪».‬‬ ‫مصاحبه مهم يك مقام آگاه‬ ‫اما اين روزها س��ايت‌هاي غير‌رس��مي هم در فضاي‬ ‫س��ايبري جايگاهي براي خ��ود يافته‌اند‪ .‬چنانك��ه با رصد‬ ‫وبالگ‌ها يا س��ايت‌هاي منس��وب به چهره‌هاي سياس��ي‬ ‫مي‌توان به اخباري مهم دست يافت‪ .‬در تحوالت مهم هفته‬ ‫گذشته و درست همزمان با ماجراي مربوط به انتشار سخنان‬ ‫جنجالي رئيس‌جمهور و نيز سخنان منس��وب به اسفنديار‬ ‫رحيم‌مشايي‪ ،‬س��ايت انس��ان كامل كه از جمله رسانه‌هاي‬ ‫نزديك به رئيس دفتر رئيس‌جمهور به‌شمار مي‌رود‪ ،‬خبري‬ ‫مهم را روي خروجي خود قرار داد‪ .‬اين سايت در مصاحبه با‬ ‫فردي كه از او به‌عنوان مقام آگاه نام برده است مواضع مهمي‬ ‫‌را منتشر كرد‪ .‬در اين مطلب آمده بود‪« :‬يك مقام آگاه با تاكيد‬ ‫بر اينكه احمدي‌نژاد نسبت به ادامه مسير عدالتخواهانه سال‬ ‫‪ ۸۴‬بسيار حساس است‪ ،‬گفت‪ :‬احمدي‌نژاد براي تداوم خط‬ ‫عدالت برنامه جدي دارد و معتقد است بدون شك دولت آينده‬ ‫ده برابر انقالبي‌تر از دولت كنوني خواهد بود‪ ».‬اين مقام آگاه‬ ‫افزود‪« :‬رئيس‌جمهور و مهندس مشايي از زمان شكل‌گيري‬ ‫توطئه انگليسي انحراف‪ ،‬دو تفكيك راهبردي را در فضاي‬ ‫سياسي رسانه‌اي كشور دنبال مي‌كردند كه از وقوع يكي از‬ ‫اين تفكيك‌ها بايد جلوگيري و به ب��روز تفكيك ديگر بايد‬ ‫كمك مي‌ش��د‪ .‬آنچه نبايد رخ مي‌داد جدايي احمدي‌نژاد از‬ ‫واليت بود كه به‌رغم تبليغات س��نگين‪ ،‬دشمنان نتوانستند‬ ‫جز در مي��ان اقليتي مح��دود و البته موثر‪ ،‬گ��زاره تفكيك‬ ‫احمدي‌نژاد از واليت را جا بيندازند و توده‌هاي ملت همچنان‬ ‫رئيس‌جمهور را سرباز رهبر انقالب مي‌دانند‪ ».‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫«آن تفكيكي كه بايد رخ مي‌داد و رئيس‌جمهور و مهندس‬ ‫مش��ايي آن را دنبال مي‌كردند اين بود ك��ه تمام گروه‌هاي‬ ‫سياسي كش��ور‪ ،‬با احمدي‌نژاد مرزبندي كنند‪ .‬اين مهم نيز‬ ‫محقق شد و بس��ياري از افراد و جناح‌هاي سياسي به‌‌خاطر‬ ‫حمايت از احمدي‌نژاد در گذش��ته توبه كردن��د‪ ».‬اين مقام‬ ‫عالي‌رتبه دولت��ي اضافه كرد‪« :‬با به نتيجه رس��يدن اين دو‬ ‫پروژه مهم فرصت تقلب گفتماني و ارائه احمدي‌نژاد بدلي از‬ ‫تمام احزاب سياسي كشور سلب شده و ضربه‌اي مهلك به‬ ‫اين جريانات وارد آمده است‪».‬‬ ‫اين مقام‌عالي رتبه در‌خصوص حمايت رئيس‌جمهور‬ ‫از مهندس مشايي در انتخابات رياست‌جمهوري آينده گفت‪:‬‬ ‫«هدف اصلي احمدي‌نژاد جلوگيري از مهندسي انتخابات و‬ ‫برگزاري آن در شرايط آزاد اس��ت و نتيجه چنين انتخاباتي‬ ‫قطعا پيروزي كانديداي عدالتخواهان و حاميان احمدي‌نژاد‬ ‫خواهد بود‪ ».‬وي با تاكيد بر اينكه احمدي‌نژاد نسبت به ادامه‬ ‫مس��ير عدالتخواهانه سال ‪ ۸۴‬بسيار حس��اس است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«احمدي‌نژاد براي تداوم خط عدال��ت برنامه جدي‌ای دارد‬ ‫و معتقد است بدون ش��ك دولت آينده ده‌برابر انقالبي‌تر از‬ ‫دولت كنوني خواهد بود‪ ».‬اين مقام آگاه با برشماري برخي‬ ‫از توطئه‌هاي شكل گرفته عليه دولت‪ ،‬تصريح كرد‪« :‬پروژه‬ ‫خلع يد از دولت‪ ،‬برگزاري انتخابات توسط كميسيوني تحت‬ ‫نظر مجمع تشخيص مصلحت و‪ ...‬همگي در حكم اعتراف‬ ‫زود هنگام به شكست و در جهت مهندسي انتخابات صورت‬ ‫گرفته است‪g ».‬‬ ‫روزنامه مغرب با انتشار بخش‌هايي از سخنان منسوب به‬ ‫اسفنديار رحيم مشايي حاشيه‌هاي فراواني را پديد آورد كه به‬ ‫سرعت تكذيب شد‬ ‫سايت انسان كامل از رسانه‌هاي نزديك به طيف حاميان‬ ‫دولت در مصاحبه با يك مقام آگاه حرف و حديث‌هاي متفاوتي‬ ‫را مطرح كرده است‬ ‫دفتر رئيس‌جمه��ور در اطالعيه‌اي خب��ر كانديداتوري‬ ‫اسفنديار رحيم مشايي را منتفي اعالم كرده و سخنان منسوب به‬ ‫او را تكذيب كرده است‬
‫فراماسونر وحجتيهاي در دولت نداريم‬ ‫‪2‬‬ ‫محمود احمدي‌نژاد به مردم چه گفت؟‬ ‫سخنان محمود احمدي‌نژاد باز‌هم خبر‌ساز شده است‪.‬‬ ‫اگر چه اين نخستين‌بار نيست كه يك گفت‌وگو و سخنراني‬ ‫محمود احمدي‌نژاد با واكنش‌هاي گس��ترده مواجه مي‌شود‬ ‫اما اين‌بار س��خنان رئيس‌جمهور به‌داليل متفاوتي اهميت‬ ‫مضاعفي يافت‪ .‬نزديك ش��دن به زمان برگزاري انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري هم بي‌شك از مهمترين دالیلي است كه‬ ‫موجب شده است تحليلگران و رسانه‌ها دقيق‌تر به بخش‌هاي‬ ‫مختلف سخنان احمدي‌نژاد نگاه كنند‪ .‬اظهارات رئيس‌جمهور‬ ‫كه با واكنش‌هاي گسترده‌اي از مخالفان و موافقان روبه‌رو‬ ‫شده اين بار به‌صورت زنده و در قالب گفت‌وگوي تلويزيوني با‬ ‫مردم از رسانه ملي پخش شده است‪.‬‬ ‫بايد به بنده در مديريت اعتماد كرد‬ ‫احمدي‌نژاد گفت‪« :‬اقتصاد بايد از يك نقطه مديريت‬ ‫شود و من هم در جلسه هيات دولت مطرح كردم و مقام معظم‬ ‫رهبري نيز گفتند كه «بله درس��ت همين است» بايد دولت‬ ‫مديريت كند و اين بسيار مهم است؛ قوه قضائيه و دستگاه‌هاي‬ ‫ديگر بايد نظارت كنند اما اگر يك دستگاه نظارتي بگويد تو‬ ‫بايد اين كار را بكني يا اينكه به بانك مركزي گفته شود به چه‬ ‫حقي ارز را باال نمي‌بري‪ ،‬معني نمي‌دهد‪ ».‬وي يادآور ش��د‪:‬‬ ‫«نظارت به اين معناست كه قانوني اجرا مي‌شود يا نه‪ ،‬اما اينكه‬ ‫گفته مي‌شود يك سد را اينجا بساز و جاي ديگر نساز اين ميز را‬ ‫نخر و ديگري را بخر‪ ،‬اينها دخالت در اجرا و تصميم‌گيري است‬ ‫و بايد با تفاهم مرزبندي‌هاي اين موارد را روشن كرد و باالخره‬ ‫ما اول كار هس��تيم‪ ».‬احمدي‌نژاد بر همين اساس به قانون‬ ‫برنامه اشاره كرد و گفت‪« :‬در آن آمده است كه دولت بايد اين‬ ‫ميزان اشتغال ايجاد كند‪ ،‬اگر بنا باشد به ما گفته شود اشتغال‬ ‫درست كن‪ 100 ،‬شغل در گلفروشي و ‪ 20‬شغل در جاي ديگر‬ ‫اما تنها ‪ 10‬تومان مي‌دهيم؛ با اين شرايط بايد گفت كه خودتان‬ ‫اين قانون را اجرا كنيد و اگر شدني است انجام دهيد و ما چه‬ ‫كاره هستيم‪ ».‬احمدي‌نژاد گفت‪« :‬به بنده يا هر‌كس ديگري‬ ‫بايد اعتماد وجود داشته باشد و دخالت‌هايي وجود داشته كه‬ ‫البته اين مساله از روي عمد نيست‪ ،‬بلكه دلسوزي است‪ ،‬اما‬ ‫مرزها بايد معلوم شود‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫شايد خاطرات دوران سكوت را بگويم‬ ‫احمدي‌نژاد با بيان اينكه در طول سال‌هاي اخير حد و مرز‬ ‫را نشناختند ولي ما سكوت كرديم اضافه كرد‪« :‬سكوت ما به‬ ‫حرمت دولت بود‪ ،‬چرا‌كه ما خودمان را كس��ي نمي‌دانيم كه‬ ‫ناراحت شويم‪ ».‬رئيس‌جمهور در پاس��خ به اين سوال كه آيا‬ ‫مي‌توانيد برخي از حرف‌هاي دوران س��كوت را االن بگوييد‬ ‫گفت‪« :‬اجازه دهيد كه اين حرف‌ها در سينه ما بماند ولي شايد‬ ‫در آينده خاطرات را بگوييم‪ ».‬احمدي‌نژاد با طرح اين پرسش‬ ‫كه چرا برخي مي‌خواهند بگويند كه ملت در انتخابشان اشتباه‬ ‫كرده‌اند اظهار‌داشت‪« :‬ما كه كسي نيستيم‪ ،‬ولي الاقل به ملت‬ ‫اگر مخالفت مي‌كردم‪ ،‬مس�ئول تمام مس�ائل‬ ‫مي‌شدم‬ ‫احمدي‌نژاد اظهار‌داشت‪« :‬يكي از مشكالت اقتصادي‬ ‫كه پيش آمد مشكل ارز بود و باالخره دشمن مسائلي را درست‬ ‫كرده بود‪ ،‬اما مقدار زيادي هم ناشي از آن بود كه باندهاي داخلي‬ ‫فقط براي اهداف سياسي و اقتصادي وارد شدند‪ ».‬وي افزود‪:‬‬ ‫«خودشان از يك طرف بازار ارز را به‌هم ريختند و از يك طرف‬ ‫دولت را متهم كردند و به دولت فح��ش دادند؛ خب اين واقعا‬ ‫اخالقي نيست‪».‬‬ ‫رئيس‌جمهور درباره هويت اخالل‌كنن��دگان در بازار ارز‬ ‫گفت كه اين افراد مشخص هستند و مقداري در يك سال و نيم‬ ‫اخير دولت دستش بسته شد‪ ،‬اما باالخره دست دولت باز مي‌شود‬ ‫و با آنها برخورد مي‌كنيم و خود ملت هم يقه آنها را مي‌گيرند و‬ ‫اين طور نيست كه تمام شده باشد‪ » .‬وي افزود‪« :‬تقاضاي كاذب‬ ‫در بازار التهاب ايجاد مي‌كند و اين به‌خاطر جنگ رواني سنگين‬ ‫و برخي عملكردهاي غلط بوده اس��ت‪ ».‬رئيس‌جمهور گفت‪:‬‬ ‫«‌نمي‌خواهم دولت را تطهير كنم و برخي همكاران هم اشتباه‬ ‫كردند چون به آنها گفته شده بود و هشدار داده شده بود و خود من‬ ‫بارها گفته بودم كه اين روش را اصالح كنند كه انجام ندادند‪».‬‬ ‫وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد افزايش سودهاي بانكي‬ ‫و مشكالت موجود براي بخش توليد افزود‪« :‬اين سوال‪ ،‬سوال‬ ‫بسيار مهمي‌است چرا كه روش بانكي امروز گرفتار شدن در‬ ‫يك حلقه بي‌انتهاست‪ .‬سال گذشته بازار ارز را به هم ريختند و‬ ‫گفتند بايد سود بانكي اصالح شود‪ .‬فضا را طوري درست كردند‬ ‫كه اگر من مخالفت مي‌كردم مسئول تمام اين مسائل مي‌شدم‪،‬‬ ‫باالخره من با باال رفتن س��ود بانكي موافقت كردم اما آيا اين‬ ‫مساله حل شد؟ به‌نظر من اين شيوه بانكداري يكي از معضالت‬ ‫مهم اقتصاد ماست‪».‬‬ ‫تشكيل هيات نظارت حق من است‬ ‫تو‌گو در مورد تشكيل‬ ‫وي در بخش ديگري از اين گف ‌‬ ‫هيات نظارت بر اجراي قانون‌اساس��ي و هدف از تشكيل آن‬ ‫اظهار داشت‪« :‬قانون‌اساس��ي مهمترين و اصلي‌ترين سند‬ ‫ملي اس��ت و باالتر از آن نداريم و قرآن و روايات در عمل به‬ ‫همين قانون اساسي تبديل شده‌اند‪ ».‬وي افزود‪« :‬در سال اول‬ ‫تصور من اين بود كه ما خيل��ي نياز به هيات نظارت نداريم و‬ ‫مي‌توان با تفاهم همه مسائل را حل كرد‪ ،‬ولي اين اواخر ديديم‬ ‫كه اينطور نيس��ت و خيلي از مسئوالن هستند كه حتي يك‬ ‫بار هم قانون‌اساس��ي را نخوانده‌اند‪ ».‬رئيس‌جمهور با تاكيد‬ ‫بر اينكه ما ضد قانون نيس��تيم‪ ،‬افزود‪« :‬رئيس‌جمهور تنها‬ ‫كسي اس��ت كه نماينده كل كشور اس��ت و اين خيلي مهم‬ ‫اس��ت هرچند نمايندگان مجلس محترمند ام��ا نماينده كل‬ ‫ملت نيس��تند؛ هرچند كه ممكن اس��ت بتوانند در كل امور‬ ‫دخالت كنند اما تنها كس��ي كه نماد تصميم ملت محسوب‬ ‫مي‌شود رئيس‌جمهور اس��ت و قانون اساسي هم اين اختيار‬ ‫را به او داده كه اگر چيزي را برخالف قانون يا مصلحت ملت‬ ‫ديد امضا نكند‪ ».‬وي با بيان اينكه رئيس‌جمهور طبق قانون‬ ‫مي‌تواند تذكر قانون اساس��ي دهد‪ ،‬گفت‪« :‬من تذكر قانون‬ ‫اساسي دادم ولي من را مسخره كردند چرا كه قانون اساسي‬ ‫را نمي‌دانستند‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫سياست خارجي ايران تكه‌تكه نيست و دولت‬ ‫متولي آن است‬ ‫در بخش��ي از اين اظه��ارات احمدي‌نژاد با اش��اره به‬ ‫ضرورت سفر خود به عربس��تان براي اجالس مكه و انتقاد‬ ‫برخي از اين مساله گفت‪« :‬اولين نكته اينجاست كه سياست‬ ‫خارجي نمي‌تواند تكه پاره باشد و هر‌كسي در مورد آن حرف‬ ‫بزند‪ .‬دولت مسئول اين كار اس��ت و آن را دنبال مي‌كند؛ نه‬ ‫اينكه هر‌كس‌تريبون پيدا كرد يك نيش به همسايه‌ها بزند‪،‬‬ ‫دولت آن را قبول ندارد‪ ».‬رئيس‌جمهور ادامه داد‪« :‬ما با يك‬ ‫رژيم رابطه نداريم و آن را از اساس قبول نداريم و در كنار اين‬ ‫با يك دولت نيز رابطه نداريم‪ .‬البته ما با ملت آن رابطه داريم‪،‬‬ ‫ما با ملت آمريكا مشكلي نداريم و آنها را دوست داريم و فقط‬ ‫گروه‌هايي هستند كه كاري كردند رابطه ما قطع شود وگرنه‬ ‫ما با بقيه دنيا دوس��ت هس��تيم‪ ».‬وي افزود‪« :‬برخي دخالت‬ ‫بيجا مي‌كنند و متوجه نمي‌ش��وند كه حرفي ك��ه بايد بزنند‬ ‫را بايد هماهنگ كنند‪ ،‬البته برخي رس��انه‌ها آزاد هس��تند و‬ ‫مي‌توانند نقد كنند اما آنها هم نبايد به مسئوالن كشورهاي‬ ‫ديگر توهين كنند و اين را ما قبول نداريم‪ ».‬احمدي‌نژاد ادامه‬ ‫داد‪« :‬توهين به رهبر يك كشور نه اخالق ماست و نه اخالق‬ ‫جمهوري اسالمي اس��ت‪ ».‬رئيس‌جمهور ادامه داد‪« :‬چرا ما‬ ‫بايد در اجالس عربستان حضور نداشته باشيم؛ ما با عربستان‬ ‫مش��كلي نداريم‪ ،‬دش��منان اصلي مي‌خواهند كه ما دشمن‬ ‫باشيم ولي ما چه دش��مني داريم‪ ».‬وي افزود‪« :‬چه وقت ما‬ ‫به سرزمين ديگران چشم داشتيم كه برخي مي‌ريزند جايي را‬ ‫داغان مي‌كنند‪ ،‬اين اخالق ملت ايران نيست‪ ».‬رئيس‌جمهور‬ ‫با تاكيد بر اينكه برخي مي‌خواهند بگويند ما خرج نكرديم؟‬ ‫اظهار‌داشت‪« :‬يعني چه خرج نكرده‌ايم‪ .‬اصال چرا نبايد خرج‬ ‫كنيم‪ ،‬بنده لوس‌بازي و رياكاري را دوست ندارم‪ ،‬باالخره وقتي‬ ‫ملتي مي‌خواهد بر تراز جهاني بنشيند بايد هزينه بدهد منتها‬ ‫خودمان نبايد اشرافي‌گري كنيم‪ ».‬وي همچنين در خصوص‬ ‫ماش��ين‌هاي ميهمانان اجالس نيز گفت‪« :‬ما بايد بهترين‬ ‫ماشين‌ها را در اختيار ميهمان‌هايمان قرار دهيم‪ ،‬ملت ايران‬ ‫مگر بهترين‌ها را در اختيار ميهمانان خ��ود قرار نمي‌دهند؟‬ ‫بهترين‌ها را بايد بياوريم‪ ،‬چرا‌كه اين عزت ملت ايران است‪».‬‬ ‫احترام بگذاريد‪ ،‬چرا‌كه من هم حتي يك لحظه حس نكردم‬ ‫كه باالتر از نوكر مردم هستم‪ ».‬احمدي‌نژاد اضافه كرد‪« :‬مثال‬ ‫اگر فردي مي‌خواهد سال ديگر رئيس‌جمهور شود مي‌تواند‬ ‫خودش را به ملت معرف��ي كند و ملت هم كه آگاه اس��ت و‬ ‫انتخاب مي‌كند‪ ،‬بر همين اساس توهين و تهمت جايي ندارد‪».‬‬ ‫احمدي‌نژاد گفت‪« :‬ما در اي��ران گفته‌ايم كه نيازمند‬ ‫اصالحات هستيم و يكي از آنها اصالح در نظام بانكي كشور‬ ‫است‪ ،‬باالخره بايد معلوم شود كه چه كسي مسئول چه كاري‬ ‫است‪ ،‬اگر مدرسه‌اي سه تا مدير داشته باشد نمي‌تواند كار خود‬ ‫را به درستي انجام دهد‪ ،‬خزانه دولت را آيا مي‌توان با چند مدير‬ ‫مديريت كرد و براي مرغ و گندم و شكر مي‌توان از سه نقطه‬ ‫تصميم گرفت؟» وي افزود‪« :‬مديري��ت بايد به‌طور متمركز‬ ‫در دست دولت باش��د و گاهي وقت‌ها اين مرزها با يكديگر‬ ‫مخلوط مي‌شوند و اين مشكل ايجاد مي‌كند‪».‬‬ ‫به‌خدا قسم در دولت فراماسونر‪ ،‬حجتيه و بهايي‬ ‫وجود ندارد‬ ‫وي يادآور شد‪« :‬دولت واقعا ش��بانه‌روز مشغول كار و‬ ‫تالش است و همكارانم در دولت با اخالص عمل مي‌كنند‪.‬‬ ‫بنده خدمت بزرگي بودم و گفت��م براي اخالص هيات دولت‬ ‫اين كافي نبود كه يك سال در برابر سنگين‌ترين هجمه‌هاي‬ ‫ناجوانمردانه به‌خاطر اين كشور سكوت كرد و وارد دعوا نشد‬ ‫تا كشور را به هم بريزد؟ و آن بزرگ اين حرف را تاييد كردند‪».‬‬ ‫وي با تاكيد بر اينكه دولت به‌دنبال قدرت نيست‪ ،‬گفت‪« :‬ما‬ ‫حزب‪ ،‬گروه و جلسه‌اي نداريم‪ .‬به‌خدا قسم هيچ‌كس در دولت‬ ‫فراماسونر يا حجتيه يا بهايي و خطر بزرگي بعد از صدر‌اسالم‬ ‫نيست و نه منحرف و نه خائن است‪ .‬دولت پاك است و ما روي‬ ‫اصول خود ايستاده‌ايم و اصولي كه سال اول گفته‌ايم محكم‬ ‫پاي آن هستيم‪ ».‬احمدي‌نژاد ادامه داد‪« :‬ما مي‌گویي ‌م رانت‪،‬‬ ‫تقلب و دروغگويي و پدرسوخته‌بازي نبايد باشد‪ ،‬نبايد از جيب‬ ‫ملت يك عده كاسبي كنند‪».‬‬ ‫رئيس‌جمهور گفت‪« :‬ما هميشه به‌دنبال حفظ ارزش‌ها‬ ‫بوده‌ايم و آنها كه مي‌گويند شما منحرف شده‌ايد‪ ،‬بايد بگويند‬ ‫از چه چيز منحرف شده‌ايم‪ ».‬وي افزود‪« :‬اگر صدها سال نيز‬ ‫بگذرد من حتي يك لحظه هم به زياده‌خواهان بله نخواهم‬ ‫گفت‪ ،‬ما ممكن است به‌خاطر برخي از مصالح سكوت كنيم‬ ‫اما تسليم نمي‌شويم‪ ».‬وي افزود‪« :‬سياه‌نمايي زحمات دولت‬ ‫بي‌معرفتي به ملت است‪ .‬بله‪ ،‬ما مشكالت هم داريم‪ .‬به‌خدا‬ ‫اگر دخالت نمي‌كردند دولت چنان بازار ارز را مديريت مي‌كرد‬ ‫كه ملت متوجه فشار دشمن نمي‌شد‪ ».‬رئيس‌جمهور درباره‬ ‫اينكه چه زماني اسامي‌مفسدان اقتصادي را با توجه به زمان‬ ‫يكساله باقيمانده از دولت اعالم خواهيد كرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«شما از كجا مي‌دانيد كه يك سال از عمر دولت باقي مانده‬ ‫است‪ .‬ملت هميشه هست و دولت نيز از آن ملت است‪g ».‬‬ ‫‪37‬‬
‫نمي‌كنند‪ .‬هم‌اكنون رويكرد دولت در اصالح قيمت‌ها تبعات‬ ‫منفي را در بخش صنعت و بخش كشاورزي به‌دنبال داشته‪،‬‬ ‫مشكالتي كه دولتمردان نتوانستند براي ساماندهي و مديريت‬ ‫آنها اقدامی كنند‪ ،‬البته ادعايش است ولي در عمل با مشكالتي‬ ‫مواجه هستند‪ .‬در قسمت سياس��ي نيز جريان خاص يكي از‬ ‫نقطه‌هايي اس��ت كه هنوز براي مردم روشن نشده و عوامل‬ ‫درون دولت هم مس��اله را توجيه مي‌كنند و طفره مي‌روند از‬ ‫اينكه بگويند اين جريان چه نقش��ي در برخي مسائل كشور‬ ‫دارد اما اين سوال عموم اس��ت و دولتمردان بايد به آن پاسخ‬ ‫روشن بدهند‪.‬‬ ‫در اينكه قطعا‬ ‫مجموعه‌اي از حاميان‬ ‫دولت با كشش و گرايش‬ ‫سياسي براي آينده برنامه‬ ‫دارند و تالش مي‌كنند‬ ‫شكي نيست‬ ‫دوره‌هاي قبلي هم روساي‌جمهور تالش داشتند‬ ‫شخصي همسو با خودشان س�ر كار آيد‪ .‬آيا مدل‬ ‫پوتين‪ -‬مدودفي در ايران قابل تحقق است؟‬ ‫حاميان دولت نامزد مخصوص خود را دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت و گو با عضو هيات رئيسه مجلس‬ ‫با حسين سبحاني‌نيا‪ ،‬عضو هيات‌رئيس�ه قوه قانونگذاري و نايب رئيس فراكسيون اكثريت مجلس درباره‬ ‫صحبت‌هاي رئيس‌جمهور مبني‌بر ادامه كار دولت در آينده به گفت‌وگو نشستيم‪.‬‬ ‫آق�اي احمدي‌ن�ژاد در مصاحب�ه تلويزيوني‬ ‫خود گفت كه امس�ال سال آخر دولت نيست‪،‬‬ ‫ارزيابي شما از اين صحبت چيست؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬همه صحبت‌ه��اي آق��اي رئيس‌جمهور را‬ ‫مشاهد نكردم‪ ،‬اما اين قسمت را ديدم كه مجري سوال‬ ‫كرد با‌توجه به اينكه س��ال پاياني دولت اس��ت و ش��ما‬ ‫گفته بوديد اس��امي‌‌ای در دس��ت داريد ك��ه به وقتش‬ ‫اع�لام مي‌كنيد‪ ،‬آن زمان هنوز فرا نرس��يده اس��ت كه‬ ‫آقاي‌دكتر‌احمدي‌نژاد به شوخي در البه‌الي جواب خود‬ ‫به اين سوال گفت «از كجا معلوم است پايان دوره دولت‬ ‫باشد؟ دولت منبعث از مردم است‪ ،‬مردم هستند و دولت‬ ‫هم خواهد ماند‪ ».‬طبيعتا مردم هستند‪ ،‬اما بايد ديد مردم‬ ‫چه نظري در انتخاب رئيس دولت آينده دارند چون اراده‬ ‫مردم در انتخابات آينده به‌هر شكل و صورتي مي‌تواند‬ ‫تبلور پيدا كند‪ .‬البته ش��ايد آقاي احمدي‌نژاد از ثمره كار‬ ‫دولت خود مطمئن باش��د‪ ،‬يعني خيالش از طرح‌هاي در‬ ‫دست انجام راحت است و فكر مي‌كند اگر آنها عملياتي‬ ‫شوند گزينه مطلوب دولت براي رياست‌جمهوري آينده‬ ‫راي مردم را كسب خواهد كرد و راه اين دولت ادامه پيدا‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫اگر صحبتي كه فرموديد صحت داشته باشد‬ ‫و مقامات دولتي بررس�ي كنند و پيگير ادامه‬ ‫رويك�رد خود در دول�ت يازدهم باش�ند فكر‬ ‫مي‌كنيد اي�ن اقدام چق�در با اقب�ال عمومي‬ ‫مواجه شود؟‬ ‫‪ l‬اگر قضاوت درباره اين مس��اله به افرادي از‬ ‫درون دولت محول شود آنها از نگاه مختص به خود آن را‬ ‫قطعا بيان مي‌كنند‪ ،‬يعني مي‌گويند برنامه‌اي كه داشتند و‬ ‫كارهايي كه در دست اقدام دارند مطمئنا راه را براي ادامه‬ ‫كار گزينه مطلوب آنها فراهم مي‌كند چون زمينه براي‬ ‫راي آوردن وي در انتخابات پيش‌رو كامال مهياست‪ ،‬البته‬ ‫اين نگاهي است كه آنها دارند اما شرايط عمومي چنين‬ ‫مطلبي را تاييد نمي‌كند‪ .‬هم‌اكنون خيلي از كساني كه در‬ ‫گذش��ته حامي‌ دولت آقاي احمدي‌نژاد بودند‪ ،‬امروز به‬ ‫منتقد سرسخت دولت بدل ش��دند مخصوصا آنكه آنها‬ ‫برخي از حركات دولت را درست نمي‌بينند‪ .‬گراني‪ ،‬تورم و‬ ‫ضعف‌هاي اجرايي در كنترل و مديريت مسائل اقتصادي‬ ‫‪38‬‬ ‫از جمله نكاتي اس��ت كه انتقاد جدي به آنها وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫دولت احمدي‌نژاد نكات مثبتي هم دارد كه الحق نمي‌توان‬ ‫آنها را انكار كرد ولي ضعف‌هاي آن در يكي دو سال اخير حاد‬ ‫شده به‌طوري كه مسئوالن هنوز نتوانستند براي آن چاره‌ای‬ ‫بیندیشند‪ .‬جرياني خاص كه در درون دولت وجود دارد هنوز‬ ‫اصالح نشده يا تالشي براي اصالح آن صورت نگرفته‪ ،‬خيلي‬ ‫تالش شد تا آن را توجيه‌كنند ولي اين توجيهات مورد قبول‬ ‫نيروهاي حزب‌اللهي و متدين جامعه قرار نگرفت و همچنان‬ ‫اين مساله براي آنها جاي س��وال و بحث است‪ .‬در كل شايد‬ ‫دولت براساس نگاه خود به‌كارنامه اجرايي هفت‌سال گذشته‬ ‫نمره‌عالي دهد‪ ،‬اما از نظر عمومي واقعيت چيز ديگري است‪.‬‬ ‫باز‌‌هم مي‌گويم كارهايي مثل مس��كن‌مهر‪ ،‬پرداخت نقدي‬ ‫يارانه‌ها يا برخي خدمات عمومي ديگ��ر از نقاط قوت دولت‬ ‫نهم و دهم بود ولي فرهيختگان جامعه و تحليلگران مسائل‬ ‫اقتصادي‪ ،‬اجتماع��ي و فرهنگي وقتي ريش��ه‌اي‌تر به همه‬ ‫كارهاي دولت ده��م و نهم نگاه مي‌كنن��د اقدامات مثبت و‬ ‫منفي دستگاه اجرايي را كنار هم مي‌بينند و بعد نمره مي‌دهند‪.‬‬ ‫از اين جهت فكر نمي‌كنم نگاه دولتي‌ها واقع‌بينانه باشد و فكر‬ ‫كنند كه دولت در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم هرچه‬ ‫بخواهد همان مي‌شود‪ ،‬ولي در اينكه قطعا يك مجموعه‌اي‬ ‫از حاميان دولت با كشش و گرايش سياسي براي آينده برنامه‬ ‫دارند و تالش مي‌كنند شكي نيست‪ ،‬آنها براي رقابت سياسي‬ ‫پيش‌رو‪ ،‬نامزد مخصوص به خود را دارند و مي‌كوشند كه آن‬ ‫را براي افكار عمومي جامعه جا بيندازند‪.‬‬ ‫اينكه مي‌گوييد م�ردم اقبالي به ت�دوام رويكرد‬ ‫دولت دهم نشان نمي‌دهند از چه جهت است؟‬ ‫‪ l‬عرض كردم در مس��ائل اقتص��ادي ضعف‌هايي‬ ‫وجود دارد كه دولت نتوانس��ت س��اماندهي كند‪ .‬اگر قانون‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها كه قانون خوبي بود درست عمل مي‌شد‬ ‫وضعيت شايد به شكلي ديگر رقم مي‌خورد‪ ،‬نظر مجلس آن‬ ‫بود كه اصالح قيمت‌ها با يك شيب ماليم انجام شود تا فشار‬ ‫اقتصادي كمتري به جامعه وارد آيد‪ ،‬اما دولت طرح پنج‌ساله‬ ‫را خواست در ‪ 2‬يا ‪ 3‬سال تمام كند از اين‌رو گام‌هاي بلندتري‬ ‫برداش��ت‪ ،‬اما در همان گام نخست با مش��كالت عديده‌اي‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬حاال رئيس‌جمهور مي‌خواهد دولت خودش را‬ ‫تبرئه كند و بار هزينه‌هاي اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫را به دوش مجلس بيندازد كه قطعا عموم مردم اين را قبول‬ ‫‪ l‬فكر نمي‌كنم چنين مس��اله‌اي زمينه داشته باشد‬ ‫كه به هر صورت اين جابه جايي‌ها ص��ورت مي‌گيرد‪ .‬مردم‬ ‫در گذشته هم نشان دادند كه در دوره دوم هر رئيس‌جمهور‬ ‫چگونه عمل مي‌كنند‪ ،‬چون بيش��تر مكنون��ات هر دولت در‬ ‫چهار سال دوم آن روشن مي‌شود‪ .‬در همين دولت هم بحث‬ ‫جريان انحرافي در دوره دوم مشخص شد‪ .‬اين جريان كه بروز‬ ‫و ظهور كرد اگر منوياتشان پياده مي‌شد خيلي از كارهاشان‬ ‫اكنون راحت‌ترجل��و مي‌رفت‪ ،‬بنابراين مردم از ارديبهش��ت‬ ‫سال گذشته بيش��تر به تفكرات درونی دولت پي مي‌برند‪ ،‬از‬ ‫اين رو فكر نمي‌كنم كه راه‌ترسيمي‌دولت مورد اقبال مردم‬ ‫قرار گيرد‪ .‬باتوجه به ش��رايطي كه كش��ور دارد و نگاهي كه‬ ‫مقام معظم رهب��ري ارائه مي‌كنند جامعه با دقت و بررس��ي‬ ‫همه‌جانبه به رئيس‌جمهور آينده راي خواهد داد‪ ،‬در واقع مردم‬ ‫جهت‌گيري‌هایشان را بر اين اساس تنظيم مي‌كنند‪.‬‬ ‫از چند وزی�ر يا نزدي�كان رئيس‌جمهور همچون‬ ‫عل�ي نيك�زاد وزي�ر راه و شهرس�ازي‪ ،‬علي‌اكبر‬ ‫صالحي وزير امورخارجه و اسفنديار رحيم‌مشایي‬ ‫رئيس‌دفت�ر دكت�ر احمدي‌نژاد ب�راي جايگزين‬ ‫شدن به جاي وي نام برده مي‌شود‪ ،‬فكر مي‌كنيد‬ ‫چه‌کسی مدودف ايران است؟‬ ‫‪ l‬گزينه‌هايي كه از آنها نام برده ش��د بيشتر تحليل‬ ‫رسانه‌هاست‪ ،‬چون از ناحيه خود اين افراد تاكنون هيچ اعالم‬ ‫رسمي انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراين ش��رايط نامزدي آنها‬ ‫در انتخابات پيش رو را هم اكنون نمي‌ش��ود به روش��ني به‬ ‫قضاوت نشست‪ .‬البته دولت دنبال گزينه‌اي است كه به تفكر‬ ‫آقاي احمدي‌نژاد نزديك باشد‪ ،‬از مقبوليت عمومي برخوردار و‬ ‫يك اعتبار نسبي بين‌المللي هم دارا باشد‪ ،‬ضمن آنكه برچسبي‬ ‫هم از جريان خاص درون دولت به آن نچسبد‪.‬‬ ‫غير از افراد يادشده احتمال دارد چه كسي نقش‬ ‫مدودف را در ايران ايفا كند؟‬ ‫‪ l‬غير از افراد ياشده ممكن است افراد ديگري مطرح‬ ‫شوند مثال سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند‬ ‫در اين قالب تعريف شود‪.‬‬ ‫آقاي جليلي كه مورد نظر برخي از اعضاي پايداري‬ ‫اس�ت و قرابت چنداني با آقاي احمدي نژاد ندارد‪،‬‬ ‫يكياز گزينه‌هاي احتماليجبهه پايداري است؟‬ ‫‪ l‬خب در عين‌حال نظر دولت نيز درباره آقاي جليلي‬ ‫منفي نيس��ت و حتي مي‌توان گفت به نگاه‪ ،‬مش��ي و روش‬ ‫آقاي‌دكتر احمدي‌نژاد نزديك اس��ت‪ ،‬ضمن آنكه مقبوليت‬ ‫داخلي‪ ،‬بين‌المللي و سالمت از نظر برچسب‌هاي سياسي سه‬ ‫ويژگي است كه آقاي جليلي آنها را دارد‪.‬‬ ‫هنوز گام دوم هدفمندي يارانه‌ها را دولت اجرايي‬ ‫نكرده اس�ت‪ ،‬احتمال دارد كه اواخر سال جاري‬ ‫دولت با افزايش نقدي يارانه‌ها اقبال عمومي را به‬ ‫سمت كانديداي مطلوب خود هدايت كند؟‬ ‫‪ l‬فكر نمي‌كنم چنين ش��رايطي فراهم شود چون‬ ‫آقاي‌فرزين هم اعالم كرده بحث اج��راي طرح هدفمندي‬
‫گزينه نهايي‬ ‫دولتي‌ها دنبال گزينه‌اي‬ ‫هستند كه به تفكر‬ ‫احمدي‌نژاد نزديك باشد‬ ‫يارانه‌ه��ا در مرحل��ه دوم عمل��ي نيس��ت‪ ،‬آق��اي‬ ‫رئيس‌جمهور نيز در مصاحبه تلويزيوني خود گفت‬ ‫ممكن است اين كار انجام شود‪ ،‬ولي چنين اطميناني‬ ‫در دولت ايش��ان براي اجراي مرحل��ه دوم اصالح‬ ‫قيمت‌ها وجود ندارد چون شرايط فراهم نيست‪ .‬اگر‬ ‫همان مرحله اول خوب عمل ش��ود و دولت از پس‬ ‫آن برآيد فكر مي‌كنم بهتر اس��ت تا در اين فرصت‬ ‫عوارضي كه ب��راي بخش صنعت‪ ،‬كش��اورزي و‬ ‫اقتصادي پيش آمد تا حدودي تعديل ش��ود‪ ،‬در آن‬ ‫صورت است كه دولت مي‌تواند به مرحله دوم اجراي‬ ‫طرح هدفمندي ورود پيدا كند‪.‬‬ ‫فكر مي‌كنيد دولت از چه روش تبليغاتي‬ ‫استفاده كند؟‬ ‫‪ l‬در هر صورت يكس��ري كارهاي ديگر‬ ‫مثل طرح مهر‪ ،‬مسكن مهر و طرح عمراني آخر سال‬ ‫ثمر مي‌دهد‪ ،‬گرچه عملياتي شدن اينها جاي بحث‬ ‫اس��ت اما به هر صورت در هر شهرس��تان و استان‬ ‫يكس��ري وعده‌هاي دول��ت در برنامه‌هايش حتما‬ ‫خواهد بود كه دولت مي‌توان��د براي نيت آينده‌اش‬ ‫از آنها استفاده كند‪.‬‬ ‫احتم�ال دارد كه محدودي�ت دو دوره‌اي‬ ‫براي رياست‌جمهوري برداشته شود؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬آن محدوديت قانون اساسي در اختيار‬ ‫رئيس‌جمهور يا مجلس نيست و بايد از ناحيه رهبري‬ ‫باش��د كه بعيد مي‌دانم مصالح عمومي كشور چنين‬ ‫مس��اله‌اي را ايجاب كن��د‪ ،‬زمان رياس��ت‌جمهوري‬ ‫آقاي هاشمي هم چنين بحثي مطرح شد‪ ،‬اما عملياتي‬ ‫نشد‪ .‬االن هم بعيد مي‌دانم كه چنين مساله‌اي اصال‬ ‫مطرح شود‪g.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪ l‬نه اين خيلي ربطي ب��ه انتخابات ندارد‪.‬‬ ‫سفر استاني امری بوده كه از همان اول دولت نهم‬ ‫شروع شد و مي‌تواند ادامه هم پيدا كند‪ .‬رئيس‌جمهور‬ ‫برخي جاها نرفت‪ ،‬باتوجه به اينكه مقام‌معظم‌رهبري‬ ‫گفتند دولتمردان كارهايشان را با همان قوت قبلي‬ ‫در يك س��ال باقيمانده پيگيري كنند‪ .‬دولت دنبال‬ ‫آن است كه كارش را انجام دهد و تغييري در رويه‬ ‫خودش ندهد‪ .‬البته منهاي اجراي مرحله دوم طرح‬ ‫هدفمندي‌يارانه‌ها‪ ،‬اين سفرها مي‌تواند زمينه‌سازي‬ ‫براي منويات آينده دولت باش��د ولي اين موضوع‬ ‫صد‌در‌صد نيست‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫آق�اي رئيس‌جمهور گويا بعد از س�فر به‬ ‫نيوي�ورك و ش�ركت در مجم�ع عمومي‬ ‫س�ازمان‌ملل متح�د‪ ،‬دوباره س�فرهاي‬ ‫اس�تاني را از س�ر مي‌گيرند‪ ،‬ب�ا توجه به‬ ‫اينكه كمتر از ‪ 9‬ماه به پاي�ان دولت دهم‬ ‫باق�ي اس�ت احتم�ال دارد اين روش�ي‬ ‫تبليغاتي باشد؟‬ ‫كانديداي نهايي كيست؟‬ ‫از وزيرخارجه تا وزير مسكن‬ ‫‪4‬‬ ‫اگر در دو دهه نخس��ت پس از انقالب رقابت سياسي‬ ‫همواره بين دو طيف مهم سياس��ي تحليل مي‌ش��د‪ ،‬حاال‬ ‫اما برخالف آن س��ال‌ها و دوره‌ها طي��ف ديگري نيز نقش‬ ‫مهمي‌در رقابت‌هاي انتخاباتي دارد؛ طيفي كه از آن بعنوان‬ ‫حاميان احمدي‌نژاد يا حاميان دولت ياد مي‌شود‪ .‬در آستانه‬ ‫انتخابات رياس��ت‌جمهوري يازدهم تحليلگران مس��ائل‬ ‫سياسي مي‌دانند كه پيش‌بيني فضاي سياسي در سال ‪92‬‬ ‫بدون رصد فعاليت‌هاي اين طيف سياسي و نيز مواضع آنان‬ ‫در انتخابات س��ال آينده امكان‌پذير نيست‪ .‬حاال رسانه‌ها و‬ ‫شخصيت‌هاي سياسي كنجكاوانه در پي رسيدن به پاسخ‬ ‫اين پرسش هستند‪« :‬چه كسي كانديداي نهايي دولتي‌ها‬ ‫خواهد بود‪ ».‬در اين ميان البته نام برخي چهره‌ها هم مطرح‬ ‫است؛ از اسفنديار رحيم‌مشايي تا علي‌اكبر صالحي‪.‬‬ ‫ اسفنديار رحيم‌مشايي؛ تكذيب يك سخنراني‬ ‫بي‌شك گزينه نخس��ت حاميان دولت كسي نيست‬ ‫جز اسفنديار رحيم‌مشايي‪ .‬ماجراي كانديداتوري اسفنديار‬ ‫رحيم‌مش��ايي براي انتخاب��ات رياس��ت‌جمهوري يازدهم‬ ‫به همان روزهاي اولي��ه تكيه زدن مج��دد احمدي‌نژاد بر‬ ‫صندلي پاستور بر‌مي‌گردد‪ .‬آنجا كه مشايي به سمت معاون‬ ‫اولي انتخاب شده بود و با انتشار يادداشتي از يك مخاطب‬ ‫در وب‌س��ايت ش��خصي‌اش نوش��ته بود كه «مخالفان از‬ ‫احتم��ال پيروزي مش��ايي در انتخابات رياس��ت‌جمهوري‬ ‫يازدهم مي‌ترس��ند‪ ».‬در اين يادداش��ت آمده بود‪« :‬راستي‬ ‫داس��تان چيس��ت كه اينگونه دولتمردي به نام مشايي را‬ ‫در تيررس دوست و دش��من قرار داده و وي را ناجوانمردانه‬ ‫س��يبل همه نگاه‌هاي موافق و مخالف ساخته است؟ هنوز‬ ‫جوهر انتخابات دهم رياست‌جمهوري و انتصاب مشايي به‬ ‫سمت معاون اولي رئيس‌جمهور خشك نشده‪ ،‬چه شده كه‬ ‫اين‌گونه بي‌محابا احمدي‌نژاد و مشايي در دايره مخالفت‌ها‬ ‫قرار گرفته‌اند؟ حمالتي در ناجوانمردانه‌ترين شكل ممكن‬ ‫به ژنرال ارشد دولت كه جسم و روح او را خسته كرده است‪،‬‬ ‫آيا پاياني خواهد داشت؟ و در يك كالم چرا مشايي نه؟»‬ ‫پيش از اي��ن نيز در آس��تانه انتخاب��ات مجلس دهم‬ ‫اخباري مبني بر حضور اسفنديار رحيم‌مشايي در انتخابات‬ ‫بعنوان نماينده رامسر منتشر شد‪ .‬اگرچه اين اخبار به زودي‬ ‫تكذيب شد‪ ،‬اما فاصله اندك انتشار خبر تا تكذيبيه فضايي‬ ‫را فراهم كرد تا نيروهاي دولت تست‌زني خود را در رابطه با‬ ‫نحوه برخورد و واكنش‌ها نسبت به حضور احتمالي مشايي‬ ‫در انتخابات‌ها انجام دهند‪ .‬اما هفته گذشته خبرهاي جالبي‬ ‫‪39‬‬
‫سياست‬ ‫در مورد اس��فنديار رحيم‌مش��ايي در رس��انه‌ها منتشر شد‪.‬‬ ‫اخباري كه البته با تكذيبي جدي از جانب دفتر مشايي مواجه‬ ‫شد و اخباري كه به نقل از اس��فنديار رحيم‌مشايي آمده بود‬ ‫كه او اعالم كرده به عرصه انتخابات مي آيد را تكذيب كرد‪.‬‬ ‫رس��انه‌ها اي��ن س��خنان را از محت��واي بولتني نقل‬ ‫قول كردند ك��ه در آن اخب��اري در ارتباط ب��ا برنامه‌هاي‬ ‫انتخاباتي دولت منتشر شده بود‪ .‬به نقل از اين منابع مشايي‬ ‫در اين جلس��ه با اش��اره به انتخاب��ات پي��ش رو مي‌گويد‪:‬‬ ‫« من به صراح��ت مي‌گوي��م از آقاياني ك��ه در انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري مطرح هس��تند‪ ،‬من هيچ كم ندارم‪ ،‬نبايد‬ ‫بگذاريم برنامه‌هاي اين دولت زمين و ابتر بماند و به فضل‬ ‫خدا و كمك دوستان‪ ،‬دولت آينده هم دست ما خواهد بود‪،‬‬ ‫ش��خص خودم هم اعالم آمادگي كرده‌ام و مي‌آيم‪ ،‬آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد بنده را متقاعد كرد تا حضور داشته باشم‪».‬‬ ‫او با اشاره به حمایت احمدی‌نژاد می‌افزاید‪« :‬مديريت‬ ‫اين كار در دستان آقاي احمدي‌نژاد است‪ ،‬اگر او بگويد بيا‬ ‫مي‌آيم و اگر بگويد نيا نمي‌آيم‪ ،‬من داليل مخالفت خود را‬ ‫در خصوص حضور در انتخابات به ايشان گفتم و ايشان هم‬ ‫داليل خود را گفتند و من قانع ش��دم‪ .‬احمدي‌نژاد شهر به‬ ‫شهر خواهد رفت و خواهد گفت كه اگر مي‌خواهيد برنامه‬ ‫من (احمدي‌نژاد) ادامه پيدا كند‪ ،‬به فالني (مش��ايي)راي‬ ‫بدهيد و اين امر هم كامال قانوني است و ربطي به امكانات‬ ‫دولتي هم ندارد‪ .‬برنامه‌هاي دولت هم روي مردم بي‌تاثير‬ ‫نبوده است‪».‬‬ ‫اين صحبت ها بالفاصله با تكذيب دفتر رئيس جمهور‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬در اطالعيه دفتر رئيس جمهور آمده بود‪« :‬در‬ ‫پي انتشار اخباري منس��وب به جناب آقاي مشايي مبني‌بر‬ ‫اعالم كانديداتوري ايشان براي انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫ضمن تكذيب ج��دي خبر‌مذكور اظهار م��ي‌دارد كه آقاي‬ ‫مش��ايي هيچ‌گاه و در هيچ محفل خصوصي يا عمومي در‬ ‫اين موضوع صحبتي نكرده اس��ت‪ .‬اگر چه انتش��ار چنين‬ ‫اخباري (كه از اس��اس و تماما دروغ محض اس��ت) جاي‬ ‫تعجب فراوان دارد‪ ،‬لكن دادن جزئيات به يك خبر دروغ (كه‬ ‫با هدف القاي باور به صحت خبر در مخاطبان انجام گرفته‬ ‫است) از يك طراحي س��ازمان يافته براي تخريب ايشان و‬ ‫شخص رياست‌جمهوري حكايت مي‌كند‪ ،‬تالش نافرجام‬ ‫و شكست‌خورده‌اي كه به‌ويژه در دو سال گذشته در حجم‬ ‫سنگيني به‌عمل آمده است‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ نيكزاد ؛ شايد بيايد‬ ‫اما حامي��ان دولت قطع��ا در مورد يك مس��اله ديگر‬ ‫ني��ز مي‌انديش��ند؛ «احتم��ال رد‌صالحي��ت مش��ايي»‪.‬‬ ‫بي‌شك اينچنين اس��ت كه آنان به افراد ديگري نيز براي‬ ‫كانديداتوري مي‌انديشند‪ .‬فردي كه هم به تفكرات محمود‬ ‫احمدي‌نژاد نزديك باش��د و هم توانايي راي‌آوري داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برخي معتقدند در ميان همه اف��راد موجود در كابينه‬ ‫علي نيكزاد‪ ،‬وزير مسكن و شهرسازي گزينه مناسبي است؛‬ ‫فردي كه گفته مي‌ش��ود در نظر‌س��نجي‌هايي كه تاكنون‬ ‫انجام شده جايگاه خوبي دارد‪ .‬علي نيكزاد در سال ‪ 1344‬در‬ ‫شهرستان ثمرين اردبيل به‌دنيا آمد‪.‬‬ ‫وي داراي م��درك كارشناس��ي مهندس��ي عمران و‬ ‫كارشناسي ارشد مديريت دولتي است‪ .‬نيكزاد در شهريور ‪88‬‬ ‫به عنوان وزير مسكن وارد كابينه دوم احمدي‌نژاد شد‪ .‬پس‬ ‫از بركناري بهبهاني وزير راه‪ ،‬توسط مجلس و كشمكش‌ها‬ ‫بر سر وزارت راه‪ ،‬اين وزارتخانه با وزارت مسكن ادغام و او‬ ‫اولين وزير راه‪ ،‬مسكن و شهرسازي ايران شد‪.‬‬ ‫نزديكي نيكزاد و رئيس‌دولت بود ك��ه او را در ركاب‬ ‫دكتر به جلسه پرسش‌و پاسخ نمايندگان از مجلس كشاند‪.‬‬ ‫نيكزاد به هم��راه چند وزيري كه پرس��ش‌هاي نمايندگان‬ ‫ارتباط با وزارتخانه آنها داش��ت‪‌،‬ترجيح داد در اين روز مهم‬ ‫‪40‬‬ ‫كه براي اولي��ن بار رئيس‌ دولتي در جمهوري اس�لامي به‬ ‫مجلس فراخوانده مي‌ش��ود‪ ‌،‬در كنار محمود احمدي‌نژاد از‬ ‫درهاي ساختمان س��بز پا به صحن علني مجلس بگذارد تا‬ ‫حمايتش از دكتر را به همه نشان دهد‪.‬‬ ‫نيكزاد جزو چند وزير و همراه دول��ت دهم بود كه در‬ ‫اواخر سال ‪ 90‬براي جلسه پرسش و پاسخ همراه با محمود‬ ‫احمدي‌نژاد به صحن علني مجلس رفت بي‌آنكه سواالت‬ ‫نمايندگان ارتباطي با وزارتخانه‌اش داش��ته باش��د‪ .‬برخي‬ ‫معتقدند نبايد از اين نكته به راحتي عبور كرد كه چرا رئيس‌‬ ‫دولت‌ترجيح داد از ميان همه همكارانش نيكزاد را به محل‬ ‫رويارويي با نمايندگان ببرد؟‬ ‫برخي از تحليلگران معتقدند ك��ه نيكزاد همان حلقه‬ ‫مفقوده اجرايي شدن «تئوري پوتين – مدودف» دولت دهم‬ ‫است؛ فردي كه با پشتكار و سختكوشي تالش مي‌كند تا در‬ ‫شهرستان‌‌ها از خود ردپايي مطلوب به جا بگذارد‪.‬‬ ‫او عالوه بر سفرهاي اس��تاني با هيات دولت بيش از‬ ‫دويست و سي سفر به شهرهاي مختلف براي انجام و افتتاح‬ ‫طرح‌هاي مسكن مهر را انجام داد و در يكي از آخرين سفرها‬ ‫دچار سانحه جاده‌اي ش��د‪ .‬حضور متداوم او در برنامه‌هاي‬ ‫مختلف س��يما‪ ،‬به دليل افتتاح‌ مس��كن‌مهر در ش��هرها و‬ ‫روستاهاي مختلف از او چهره‌اي مطرح ساخته و اين گمانه‬ ‫را قوت‌بخش��يده كه كانديداي اصلي دولت در زيرپوست‬ ‫مسكن مهر مشغول فعاليت انتخاباتي است‪.‬‬ ‫اين گمانه‌ها با واكنش برادر كوچك او روبه‌رو شد‪ .‬اكبر‬ ‫نيكزاد‪ ،‬برادر وزير راه اين هفته در گفت‌وگويي اعالم كرد‪:‬‬ ‫«فكر نمي‌كنم‪ ،‬چرا كه بنده يك بار از ايش��ان سوال كردم‬ ‫و ايش��ان گفتند قصد ورود به انتخابات رياست‌جمهوري را‬ ‫ندارند‪ ».‬در محافل سياسي شايع اس��ت كه او با اين شعار‬ ‫كانديدا خواهد شد‪« :‬بار ديگر مردي از جنس مردم»‪.‬‬ ‫ علي‌اكبر صالحي؛ رئيس‌جمهور ديپلمات؟!‬ ‫علي‌اكبر صالحي فردي است كه پس از منوچهر متكي‬ ‫به كرس��ي وزارت امور خارجه تكيه زده است‪ .‬شكي نيست‬ ‫كه صالحي در دوره بسيار حس��اس و مهمي‌ در اين پست‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬از زماني كه او در قامت وزير امور خارجه‬ ‫ظاهر ش��ده اتفاقات مهمي‌رخ داده؛ از بيداري اسالمي در‬ ‫كشور‌هاي مختلف تا تحوالت سوريه‪.‬‬ ‫در دوره او اما يك اتفاق مهم افتاد ؛ برگزاري اجالس‬ ‫بزرگ عدم‌تعهد در تهران‪ .‬اجالس��ي كه موجب ش��د او و‬ ‫فعاليت‌هايش در تيررس نگاه خبرنگاران و رس��انه‌ها قرار‬ ‫گيرد‪ .‬دكت��ر علي‌اكبر صالح��ي متول��د‪ 4‬فروردين ‪1328‬‬ ‫در كربالس��ت‪ .‬او جديد‌تري��ن و آخرين وزي��ر دولت دهم‬ ‫محسوب مي‌ش��ود‪ ،‬اما مس��ئوليت س��ازمان انرژي اتمي‪،‬‬ ‫صندلي عضويت كابينه را پيش‌تر به او داده بود‪ .‬صالحي در‬ ‫ميان اعضاي دولت دانشگاهي‌‌ترين چهره است‪.‬‬ ‫او در س��ال‌هاي پاياني ده��ه ‪ 60‬و اواي��ل دهه ‪70‬‬ ‫رياست مشهورترين دانشگاه مهندسي كشور يعني صنعتي‬ ‫شريف را به عهده داشته است‪ .‬او سپس در كسوت معاونت‬ ‫آموزشي وزارت علوم تا آخر دولت دوم هاشمي رفسنجاني‬ ‫مهمترين معاونت اين وزارتخانه را اداره كرد و پس از آن به‬ ‫فعاليت‌هاي بين‌المللي روي آورد و به س��ازمان كنفرانس‬ ‫اس�لامي پيوس��ت‪ .‬صالحي به زبان انگليسي تسلط كامل‬ ‫دارد‪ .‬نوع عملكرد او در اجالس عدم‌تعهد‌ها بار ديگر وي را‬ ‫به‌عنوان گزينه‌اي محتمل براي انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫مطرح س��اخته اس��ت‪ .‬صالحي البته خودش در پاس��خ به‬ ‫خبرنگاران كانديداتوري‌اش را تكذيب نكرده است‪.‬‬ ‫ الهام؛ يار ديروز‪ ،‬كانديداي فردا؟‬ ‫در ميان افرادي ك��ه از آنان به عنوان حلقه پيش��ين‬ ‫نزديك به محم��ود احمدي‌ن��ژاد ياد مي‌ش��ود‪ ،‬گويا فقط‬ ‫اين غالمحس��ين الهام اس��ت كه هنوز مي‌توان در برخي‬ ‫مراسم سياس��ي و غير‌سياس��ي او را در كنار رئيس‌جمهور‬ ‫ديد؛ برخالف افرادي كه حاال در قامت منتقد رئيس دولت‬ ‫ظاهر شده‌اند‪.‬‬ ‫غالمحس��ين الهام اگر چه از اف��راد نزديك به جبهه‬ ‫پايداري به‌ش��مار مي‌رود‪ ،‬ام��ا روابطش هنوز ب��ا محمود‬ ‫احمدي‌نژاد برقرار است‪.‬‬ ‫او فردي اس��ت كه مي‌تواند حلقه ارتباط مجدد برخي‬ ‫حاميان س��ابق و فعلي محمود احمدي‌نژاد باش��د‪ .‬يكي از‬ ‫گمانه‌زني‌ها در ارتباط با س��پردن نقش ويژه ب��ه الهام در‬ ‫رياست‌جمهوري آينده از طرف دولتي‌ها به مراسم ضيافت‬ ‫افطاري رئيس‌جمهور با نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي‬ ‫در مردادماه امسال بر‌مي‌گردد كه در آن الهام تنها كسي بود‬ ‫كه در كنار رئيس‌جمهور حضور داشت؛ حضوري كه براي‬ ‫همه تعجب‌برانگيز بود‪.‬‬ ‫غالمحس��ين الهام در ‪ ۱۳۳۸‬در دزفول زاده ش��د‪ .‬او‬ ‫حقوقدان‪ ،‬مدرس دانشگاه و از حقوقدانان شوراي نگهبان‬ ‫است‪ .‬پيش از اين وي سخنگوي دولت محمود احمدي‌نژاد‪،‬‬ ‫وزير دادگس��تري و رئيس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز‬ ‫بود‪ .‬او‪ ،‬عضو هيات علمي‌دانش��كده حقوق و علوم سياسي‬ ‫دانش��گاه تهران اس��ت و پيش از آن س��خنگوي شوراي‬ ‫نگهبان و مدتي نيز سخنگوي قوه‌قضائيه بوده‌است‪ .‬الهام‬ ‫در مرداد ‪ ۱۳۸۹‬توسط محمود احمدي‌نژاد به عنوان مشاور‬ ‫حقوقي رئيس‌جمهور منصوب شد‪ .‬پس از اتمام دولت نهم‬ ‫او به دليل قانوني كه به «دوش��غله‌ها» معروف شد از دولت‬ ‫كنار رفت‪.‬‬ ‫او پيش از اين در در آستانه انتخابات مجلس نهم گفته‬ ‫بود‪ ..‌« :‬جبهه پايداري اعالم يك جريان جديد نيست‪ ،‬بلكه‬ ‫همان طرفداران دولت هس��تند‪ ».‬الهام در همين همايش‬ ‫با اش��اره به اينكه انتخابات مجلس نه��م مقدمه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري آينده اس��ت معتقد است «رئيس‌جمهور‬ ‫آينده نيز يكي از نيروهاي خودي خواهد بود‪g ».‬‬ ‫تحليلگران مسائل سياسي مي‌دانند كه پيش‌بيني فضاي‬ ‫سياسي در سال ‪ 92‬بدون رصد فعاليت‌هاي حاميان دولت و‬ ‫نيز مواضع آنان در انتخابات سال آينده امكان‌پذير نيست‪.‬‬ ‫حاال رسانه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي كنجكاوانه در پي‬ ‫رسيدن به پاسخ اين پرسش هستند‪« :‬چه كسي كانديداي‬ ‫نهايي دولتي‌ها خواهد بود؟»‬
‫گمانه‌زني‌هايي است تا پايداري را وادار به موضع‌گيري كنند‬ ‫كه اين هم باالخره يك مقدار با اخالق رسانه‌اي فاصله دارد‪.‬‬ ‫از آنج�ا كه س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان اعالم‬ ‫كرد رجل‌ سياس�ي ب�راي نام�زدي در انتخابات‬ ‫محدوديت�ي ب�ه لح�اظ س�ني ندارن�د‪ ،‬چق�در‬ ‫حض�ور آق�اي هاش�مي در عرص�ه انتخاب�ات‬ ‫رياست‌جمهوري آينده مي‌تواند فضاي سياسي‬ ‫را تحت‌تاثير قرار دهد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫فاطمه آليا تا سال ‪ 87‬عضو جمعيت ايثارگران بود‪ ،‬اما بعد از ورود به مجلس هشتم اعالم كرد ديگر در اين تشكل‬ ‫سياسي عضويت ندارد و بعد از آن فعاليت‌هاي وي در چارچوب رايحه خوش خدمت بود تا آنكه جبهه پايداري تشكيل‬ ‫ش�د و اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از اعضاي هيات موس�س آن لقب گرفت و در فهرست‬ ‫انتخاباتي پايداري وارد انتخابات مجلس نهم شد و به نهاد قانونگذاري راه يافت‪ .‬با وي درباره آرايش فضاي سياسي‬ ‫كشور براي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم به گفت‌وگو نشستيم‪.‬‬ ‫بع�د از انتخاب�ات هيات‌رئيس�ه مجل�س نه�م‬ ‫گروه‌هاي سياسي اعم از اصولگرا و اصالح‌طلب‬ ‫تالش خود را ب�راي توفيق در عرص�ه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم شروع كردند‪ .‬ارزيابي‬ ‫شما از آرايش فضاي سياسي كشور چيست؟‬ ‫‪ l‬هم‌اكنون يك مقدار زود است كه روي مصاديق‬ ‫حرف بزنيم‪ ،‬باره��ا مقام معظ��م رهبري ب��راي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در طول ‪ 10‬دوره گذشته اشاره كردند كه‬ ‫ورود زود‌هنگام به‌رقابت‌هاي سياسي و تعيين مصداق آفت‬ ‫دارد و فضاي جامعه را ملتهب مي‌كند و عرصه خدمت‌رساني‬ ‫را تحت‌تاثي��ر قرار مي‌دهد‪ ،‬ام��ا به هر تقدير هي��چ كدام از‬ ‫جبهه‌هاي سياسي تاكنون نگفتند كه كانديدا نخواهند داشت‪.‬‬ ‫حتي از مصاديق هم كه سوال ش��ده همه اعالم كردند كه‬ ‫منتظرند تا به اقتضاي زمان تصميم بگيرند‪ .‬البته برخي حتي‬ ‫از دو سال پيش فعاليت انتخاباتی خود را شروع كردند چون‬ ‫نحوه فعاليت و نوع مواضع آنها نشان‌دار بود يا آنكه افرادي‬ ‫را براي انتقال پيام به مناطق دور و نزديك كش��ور گس��يل‬ ‫مي‌كردند‪ .‬در مجموع نوع پيام‌هايي كه مي‌دادند يا مسابقه‌اي‬ ‫كه براي تبريك گفتن يا موضعگيري درباره مسائل مختلف‬ ‫داش��تند و آثارش هم در رس��انه‌ها مش��هود بود مشخص‬ ‫مي‌كند كه آنها براي پيشي گرفتن از رقباي خود اين كارها‬ ‫را انجام مي‌دادن��د‪ .‬ف��ارغ از اين مس��ائل معتقدم صحبت‬ ‫ك��ردن روي مصاديق زود اس��ت‪ ،‬اما حض��ور در انتخابات‬ ‫را هم طيف‌ه��اي اصولگرايان و ه��م گروه‌هاي نزديك به‬ ‫اين گفتمان مط��رح كردند‪ ،‬مثال ائتالف مل��ي با محوريت‬ ‫آقايان هاشمي‌رفس��نجاني و ناطق‌نوري خ��ود را در طيفي‬ ‫از اصولگرايي تعريف مي‌كند‪ .‬به نظ��ر مي‌آيد كه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري آينده يك مقدار نسبت به دوره‌هاي گذشته‬ ‫وجه تمايز خاصي داشته باش��د‪ .‬حتي اصالح‌طلبان هم در‬ ‫موضع‌گيري گفتند از نامزد اصولگراي��ي كه بتواند منويات‬ ‫آنها را اجابت مي‌كند حمايت مي‌كنند ضمن آنكه آنها روي‬ ‫گزينه‌هاي خودشان هم در حال بررسي هستند‪.‬‬ ‫زمزمه‌هايي از احتم�ال حضور آقاي هاش�مي در‬ ‫انتخابات آتي رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود‪ .‬آيا‬ ‫جبهه پايداري از اين اتفاق استقبال كرده است؟‬ ‫‪ l‬كج��ا پاي��داري از اين حض��ور اس��تقبال كرده‬ ‫است؟ من كسي را س��راغ ندارم از جبهه پايداري كه چنين‬ ‫موضع‌گيري را انجام داده باشد‪.‬‬ ‫در خبر يكي از رس�انه‌ها به چنين نكته‌اي اشاره‬ ‫شده بود؟‬ ‫‪ l‬اي��ن ش��يطنت‌هاي رس��انه‌اي اس��ت‪ .‬اي��ن را‬ ‫مطرح مي‌كنن��د كه مجموع��ه پايداري را به ش��كلي وادار‬ ‫به موضع‌گيري كنند‪ .‬آنچه مس��لم اس��ت جبهه پايداري از‬ ‫ش��خصي نام نبرده و گفته قبل انتخابات روي معيارها كار‬ ‫مي‌كند و بعد از آن سعي مي‌كند همان فردي را كه داراي آن‬ ‫معيارهاست را برگزيند و از او حمايت كند‪ .‬بنابراين اين اخبار‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با عضو جبهه پايداري‬ ‫سياست‬ ‫‌خاتمي در حال تسويه‌حساب‬ ‫با اصالح‌طلبان است‬ ‫‪ l‬طبق قانون اگر ش��وراي نگهبان افرادي را تاييد‬ ‫كند‪ ،‬آنها با هر شرايطي كه داشته باشند مي‌توانند به ميدان‬ ‫رقابت بيايند و هيچ ايرادي هم ندارد‪ ،‬ادوار گذشته انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري نيز با ‪ 8 ،10‬و ‪ 4‬نامزد برگزار شد‪ ،‬اما بحث‬ ‫اين نيست كه قانون محدوديت س��ني براي نامزدها قائل‬ ‫باشد يا خير‪ ،‬بحث اساسي اين است كه ثقلكار قوه‌مجريه در‬ ‫حوزه اجرا تعريف مي‌شود و با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير‬ ‫اين حوزه شرايط جديدي را به لحاظ نحوه پيگيري مستمر‬ ‫كارها تجربه كرد و مقام معظم‌رهبري از واژه مجاهدت براي‬ ‫توصيف آن استفاده بنابراين حتي اگر منع قانوني نداشته باشد‬ ‫فعاليت در عرصه اجرايي سن باال را اقتضا نمي‌كند‪ .‬باالخره‬ ‫از يك س��ني ديگر توان اجرايي در افراد نيس��ت و به لحاظ‬ ‫سني آنها كش��ش كار اجرايي را ندارند‪ ،‬اين افراد اگر موجه‬ ‫باش��ند در اتاق فكرها مي‌توانند خدمت كنند چون مردم به‬ ‫يك مجموعه فعال پويا و شبانه روزي عادت كردند و از آنجا‬ ‫كه اين كشش جسمي‌در آقاي هاشمي ديده نمي‌شود‪ ،‬اقبال‬ ‫عمومي بعيد است به ايشان شكل بگيرد‪ .‬ضمن آنكه به لحاظ‬ ‫سياسي ائتالف ايشان با اصالح‌طلبان است‪ ،‬سكوت ايشان‬ ‫در زمان فتنه و وضعيت فرزندان‌شان از ديگر مسائلي است‬ ‫كه مردم براي رأي دادن به آنها توجه مي‌كنند‪ .‬باالخره ميزان‬ ‫رأي مهم اس��ت‪ .‬برخي افراد كه هم‌اكن��ون براي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم تبليغات مي‌كنند ميزان راي خود‬ ‫را مي‌دانند كه يك ميليون يا كمتر از يك ميليون بوده‪4 ،3 .‬‬ ‫نفر از كساني كه اين طرف و آن طرف نام خود را براي رقابت‬ ‫سياسي پيش رو مطرح مي‌كنند قبال اين عرصه را آزمايش‬ ‫كردند و از ميزان رأي خود مطلع هستند‪.‬‬ ‫در صحبت‌هايت�ان از ائتلاف مل�ي ب�ا محوريت‬ ‫آقاي‌ناطق‌نوري و آقاي هاشمي صحبت كرديد و‬ ‫توضيح داديد شرايط براي نامزدي آقاي هاشمي‬ ‫چگونه است‪ .‬درباره آقاي ناطق‌نوري چه ديدگاهي‬ ‫داريد؟‬ ‫‪ l‬اصالح‌طلب��ان به لحاظ مواضع‌ش��ان قبل و بعد‬ ‫از انتخابات سال ‪ 88‬مي‌دانند كه جايگاه و پايگاهي ندارند‪،‬‬ ‫بنابراين گزينه دوم آنها اين است كه از اردوگاه اصولگرايي‬ ‫فردي را نزديك به خود انتخاب كنند و دور وي جمع شوند‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير بارها جلسات مش��ترك آقايان ناطق و‬ ‫ي رس��انه‌اي ش��ده و اين دو با هم مراوداتي داشتند‪ ،‬از‬ ‫خاتم ‌‬ ‫اين رو بعيد نيس��ت كه اصالح‌طلبان در زمان بحران روي‬ ‫كسي مثل آقاي ناطق‌نوري‪ -‬كه در واقع زاويه با تفكر اصيل‬ ‫اصولگرايي دارد‪ -‬اجم��اع كنند‪ .‬اين زاويه ه��م در مواضع‬ ‫ايش��ان درباره رويدادهاي مختلف علني شد بنابراين براي‬ ‫اصالح‌طلبان بهتر است وقتي فردي شاخص را در ميان خود‬ ‫براي نامزدي در انتخابات نمي‌بينند گرد افرادي مثل آقايان‬ ‫هاشمي يا ناطق‌نوري حلقه بزنند‪ ،‬چون مواضع آنها را به خود‬ ‫نزديك‌تر مي‌بينند‪.‬‬ ‫یعنی مي‌گوييد كه پايگاه راي آقاي ناطق‌نوري در‬ ‫حوزه اصالح‌طلبي است‪ ،‬نه اصولگرايي؟‬ ‫‪ l‬االن نمي‌ش��ود قضاوت كرد‪ ،‬اما ايش��ان بعد از‬ ‫شكست در س��ال ‪ 76‬مدت‌ها در الك س��كوت فرو رفت و‬ ‫تالش و تحركي در حوزه اصولگرايي نداشت و بارها همان‬ ‫موقع اعالم كرد و رسانه‌ها پوشش دادند كه سن بازنشستگي‬ ‫من است و بايد به اتاق فكر بروم و عمال هم اين كار را كرد‪.‬‬ ‫امروز هم كه اصالح‌طلبان دارند به ايش��ان براي حضور در‬ ‫‪41‬‬
‫عرصه انتخابات پيشنهاد مي‌دهند واقعا براي مصلحت جامعه‬ ‫نيست‪ .‬باالخره مي‌گويند اگر متمسك به افرادي همچون‬ ‫آقاي ناطق‌نوري شوند فضاي بيشتری براي مطرح كردن‬ ‫خود پيدا مي‌كنند‪ ،‬بنابراين به آقايان ناطق‌نوري و هاشمي‬ ‫اميد بستند و االن تعارفاتي ميان آقاي ناطق و آقاي هاشمي‬ ‫در جريان اس��ت‪ .‬آقاي ناطق مي‌گويد شما بيايد در جاهايي‬ ‫هم آقاي هاشمي تشويق مي‌كنند كه آقاي ناطق به صحنه‬ ‫بيايد‪ .‬همه اينها در جهت مطرح شدن دوباره اصالح‌طلبان‬ ‫است‪ ،‬وگرنه بين اصولگرايان اين آقايان رأيي ندارند‪.‬‬ ‫يعني ش�ما مي‌گوييد كه اصولگراي�ان عالقه‌اي‬ ‫براي حضور آقاي ناطق‌نوري نشان ندادند و فقط‬ ‫اصالح‌طلبان دعوت‌كننده هستند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬دعوت‌كننده اصالح‌طلبان هستند‪ ،‬وگرنه در‬ ‫جريان اصولگرا چند نامزد مطرح هستند كه پايگاه و جايگاه‬ ‫اجتماعي براي خود قائلند كه البته اين مس��اله جاي بحث و‬ ‫ارزيابي دارد‪.‬‬ ‫زمان�ي نام آق�اي جليلي از س�وي برخي اعضاي‬ ‫جبهه پايداري مطرح شد‪ ،‬در اين جبهه وضعيت‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪ l‬پايداري روي هيچ ش��خصي نظر ن��دارد‪ .‬تا اين‬ ‫لحظه پايداري مصداقي روي حمايت از كس��ي وارد نشده‬ ‫است‪ ،‬در سواالتي كه از اعضاي پايداري پرسيده شده مثال‬ ‫گفتند كه نظر ش��ما روي آقاي لنكران��ي‪ ،‬جليلي و ديگران‬ ‫است‪ ،‬اينها گمانه‌زني‌هایی بيش نبوده و اعضاي پايداري نيز‬ ‫پاسخ گفتند که به موقع جبهه بررسي مي‌كند و نتيجه را به‬ ‫مردم اطالع مي‌دهد‪ ،‬بنابراين هيچ شخصي را جبهه پايداري‬ ‫به‌عنوان مصداق معرفي نكرده است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫آقاي كوثري‪ ،‬عضو جبهه پايداري در مصاحبه‌اي‬ ‫با مثل�ث دو ماه پي�ش گفتن�د پاي�داري از آقاي‬ ‫حداد‌عادل در انتخابات رياست‌جمهوري همانند‬ ‫انتخابات هيات‌رئيسه مجلس حمايت نمي‌كند‪،‬‬ ‫اما آقاي جليلي يكي از گزينه‌هاس�ت‪ ،‬شما چنين‬ ‫مساله‌اي را رد مي‌كنيد؟‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪ l‬مصاحبه آقاي كوث��ري را نمي‌دانم‪ ،‬اما با جديت‬ ‫عرض مي‌كنم كه جبهه پايداري هيچ كس را معرفي نكرده‪.‬‬ ‫اگر اس��م آقاي جليلي‪ ،‬ح��داد و لنكراني مطرح ش��ده اينها‬ ‫گمانه‌زني‌هايي بوده كه ديگران در مقاب��ل جبهه پايداري‬ ‫مطرح كردند‪ ،‬فعال ما روي مصداق هيچ سخني نمي‌گوييم و‬ ‫فعال روي معيارها و نياز جامعه كار مي‌كنيم‪.‬‬ ‫مدل حركتي پايداري در انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫يازدهم چیست؟ آيا در مدل وحدت وارد مي‌شود‬ ‫يا نامزد اختصاصي معرفي مي‌كند؟‬ ‫‪ l‬پايداري در ش��وراي مركزي روي معيارهايي كه‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري در انتخابات ديگر دادند كار مي‌كند‪ ،‬بعد‬ ‫افرادي كه در مع��رض كانديداتوري قرار دارند را بررس��ي‬ ‫و آنهايي كه ب��ا معيارها مطابق هس��تند را به جامعه معرفي‬ ‫مي‌كند‪ ،‬اما هم‌اكنون مدل خاصي طراحي نشده است‪.‬‬ ‫يعني پايداري به‌طور مس�تقل از بين نامزدها‪ ،‬آن‬ ‫فردي كه مطابقت بيشتري با معيارهاي اين جبهه‬ ‫داشته باشد را به جامعه معرفي مي‌كند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬پايداري روي معيارها كار مي‌كند و به ديگر‬ ‫گروه‌ها كاري ندارد و از بين كساني كه اعالم آمادگي مي‌كنند‬ ‫بررسي‌هاي الزم را انجام مي‌دهد و نامزد مدنظر را به مردم‬ ‫معرفي و از وي حمايت مي‌كند‪.‬‬ ‫از اخبار و تحليل‌هاي رسانه‌اي مختلف بر مي‌آيد‬ ‫كه دولت روي شخصيت‌هايي همچون علي‌اكبر‬ ‫صالحي يا علي نيك�زاد نظر دارد‪ .‬آي�ا پايداري با‬ ‫دولت در معرفي نامزد هماهنگ عمل خواهد كرد؟‬ ‫‪ l‬پايداري روي هيچ مصداقي تاكنون حرف نزده و‬ ‫براساس معيار كانديداي اصلح را انتخاب و به جامعه معرفي‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اما برخي پاي�داري را همچن�ان نزديك به دولت‬ ‫مي‌دانند؟‬ ‫‪ l‬اين را مي‌گوين��د‪ ،‬واقعيت چيز ديگري اس��ت؛ در‬ ‫انتخابات مجلس نهم هم مصاديق اي��ن صحبت‌ها زياد بود‪،‬‬ ‫اما عمال پايداري با اتكا به معيارهاي خ��ود ذيل توصيه‌هاي‬ ‫مقام معظ��م رهبري و زي��ر نظر آي��ت‌اهلل مصباح‌ي��زدي و‬ ‫آيت‌اهلل خوشوقت عمل كرد‪ .‬هم‌اكنون نيز قرار است شوراي‬ ‫فقهي در رأس اين تشكل قرار گيرد كه با مشورت علما و با‬ ‫اتكا به معيارهاي اس�لامي كه مقام معظ��م رهبري مطرح‬ ‫مي‌كنند جبهه پايداري افراد را ارزيابي مي‌كند‪.‬‬ ‫جبهه پاي�داري چه زمان�ي وارد عرصه انتخابات‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫‪ l‬پايداري وارد بحث انتخابات نش��ده‪ ،‬چون بحث‬ ‫انتخابات يك وظيفه از وظايف تشكل‌هاس��ت‪ .‬هم‌اكنون‬ ‫جبهه پاي��داري در حال انتخاب و معرفي اعضاي ش��وراي‬ ‫مركزي است‪ .‬بحث اساسنامه تش��كل در شرف جمع‌بندي‬ ‫است‪ ،‬اما جبهه‌پايداري فقط براي انتخابات تشكيل نشده‪،‬‬ ‫بلكه يكي از وظايف اين اس��ت و در زمان خود به آن خواهد‬ ‫پرداخت و رسالتش را انجام مي‌دهد‪ .‬هم‌اكنون هيات موسس‬ ‫در حال انتخاب اعضاي شوراي مركزي است‪.‬‬ ‫چ�ه زمان�ي ش�وراي مرك�زي جبه�ه پاي�داري‬ ‫مشخص مي‌شود؟‬ ‫‪ l‬هفته آينده سخنگوي جبهه پايداري اسامي‌افراد‬ ‫را كامل مي‌گويد‪.‬‬ ‫بع�د از آن جبهه‌پاي�داري وارد تعيي�ن معي�ار‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫‪ l‬االن جبهه پايداري اصال تصميمي‌براي پرداختن‬ ‫به مسائل انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم ندارد‪ ،‬اين هم‬ ‫ربطي به شوراي مركزي ندارد‪ .‬از زماني كه فعاليت نامزدها‬ ‫علني شد اين كار شروع مي‌ش��ود كه فكر مي‌كنم آذرماه يا‬ ‫دي ماه باش��د‪ .‬باز تأكيد مي‌كنم هر نوع ورود شتابزده آفتي‬ ‫به همراه خواهد داشت‪ .‬از زماني كه مقام‌معظم‌رهبري ورود‬ ‫پيدا مي‌كنند تش��كل‌ها بايد آن معيارها را در دستور‌كار قرار‬ ‫دهند و روي همان معيارها كار كنند‪.‬‬ ‫هم‌اكنون اعضاي جبهه‌پايداري در يك س�كوت‬ ‫رس�انه‌اي ب�ه س�ر مي‌برن�د‪ .‬آي�ا اي�ن تصميم‬ ‫تشكيالتي است يا به‌طور اتفاقي اعضاي شاخص‬ ‫اين جبه�ه كمت�ر در رس�انه‌ها ب�ه موضعگيري‬ ‫سياسي مي‌پردازند؟‬ ‫‪ l‬سكوتي نبوده‪ ،‬هر زماني الزم بود سخنگوي جبهه‬ ‫پايداري‪ ،‬آقاي دكتر لنكراني مصاحبه كردند‪.‬‬ ‫ام�ا ديگر ش�اهد موضع‌گي�ري سياس�ي آقايان‬ ‫نبويان‪ ،‬رس�ايي‪ ،‬كوچك‌زاده‪ ،‬زارعي و حسينیان‬ ‫نيس�تيم و اين افراد ت�ا مي‌توانن�د از اظهار‌نظر‬ ‫سياسي صريح اجتناب مي‌كنند؟‬ ‫‪ l‬خير اينطور نيس��ت‪ ،‬اي��ن موضع‌‌گيري‌ها خيلي‬ ‫طبيعي است‪ .‬زمان انتخابات‪ ،‬خيلي از مواضع شخصي و شايد‬ ‫بخشي از آن مواضع تش��كيالتي باشد اما از نظر تشكيالت‬ ‫مواضع را سخنگو بعد از جمع‌بندي اعالم مي‌كند‪.‬‬ ‫درب�اره برخ�ي نامزده�اي احتمال�ي انتخاب�ات‬ ‫رياس�ت‌جمهوري يازدهم صحبت ش�د‪ ،‬به نظر‬ ‫ش�ما آقاي خاتم�ي‌مي‌توان�د به عرص�ه رقابت‬ ‫سياسي پيش‌رو گام بگذارد؟‬ ‫‪ l‬فعال آقاي خاتمي‌ مش��غول تس��ويه حس��اب با‬ ‫اصالح‌طلبان اس��ت‪ ،‬حتي در آخرين مصاحب��ه هم گفتند‬ ‫جمعي از اصالح‌طلب��ان به وي فش��ار مي‌آورن��د و اضافه‬ ‫كردند كه همين‌ها هم سال ‪ 88‬به وي فش��ار آوردند و او را‬ ‫مجبور كردند كه از موسوي حمايت كند‪ .‬االن آقاي خاتمي‬ ‫‌مشغول دعواست‪ .‬اين اس��ت كه بخشي از اصالح‌طلبان بر‬ ‫كانديداتوري آقايان ناطق‌نوري يا هاش��مي متمركز شدند‪،‬‬ ‫چون آقاي خاتمي‌فعال گرفتار دعواست‪.‬‬ ‫اصالح‌طلب�ان مي‌توانند به س�مت معرفي نامزد‬ ‫اختصاصي پيش بروند؟‬ ‫‪ l‬ممكن است بخشي از اصالح‌طلبان كه معتدل‌تر‬ ‫هستند يا مواضع فاصله‌دار با نظام نداشتند مثل آقاي عارف‬ ‫يا كواكبيان وارد عرصه انتخابات شوند‪ ،‬يعني گروهي از بين‬ ‫اصالح‌طلبان با هم اجماع كنند و با يك آرامش بيش��تري‬ ‫بيايند در انتخابات شركت كنند‪ .‬در كل يا بين خودشان فردي‬ ‫اصالح‌طلب را معرفي مي‌كنند يا به اين نتيجه مي‌رسند كه‬ ‫به آقاي هاشمي نزديك ش��وند‪ .‬فارغ از اين مباحث معتقدم‬ ‫عارف جايگاه موجهي از خود در سال ‪ 88‬نشان داد‪ ،‬از فتنه ‪88‬‬ ‫حمايت نكرد و به مالقات زندانيان آن واقعه نرفت‪ ،‬بنابراين‬ ‫ممكن است جمع معتدلي به دور از افراط و تفريط بيايند براي‬ ‫انتخابات فعاليت كنند‪.‬‬ ‫سال ‪ 76‬فضاي سياسي كشور از نتيجه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري غافلگير شد؛ هم اصالح‌طلبان‬ ‫گفتن�د انتظار پي�روزي خاتمي‌را نداش�تند و هم‬ ‫اصولگرايان در شوك اين اتفاق سال‌ها به‌حاشيه‬ ‫رفتند تا بعد از انتخابات شوراي دوم شهر و روستا‬ ‫دوباره به صحنه حاكميت برگش�تند و توانس�تند‬ ‫يكي پس از ديگري عرصه‌هاي مختلف را از رقيب‬ ‫پس بگيرند‪ .‬سال ‪ 84‬نيز نامزدي رئيس‌جمهور‬ ‫شد كه كمتر كسي چنين پيش‌بيني داشت‪ ،‬با اين‬ ‫تفاسير سال ‪ 92‬احتمال غافلگيري دوباره وجود‬ ‫دارد يا خير؟‬ ‫‪ l‬هر دو احتمال وجود دارد‪ ،‬نظام جمهوري اسالمي‬ ‫ايران واليي است‪ .‬مثل نظام‌هاي غربي نيست كه افراد روي‬ ‫توان و داشته‌هاي خود بيايند فعاليت كنند و با اقبال مردمي‬ ‫‌مواجه شوند ‪ .‬آن چيزي كه اكنون بيشتر احتمال وقوع دارد‬ ‫اين است كه با‌توجه به تجربياتي كه از انتخابات گذشته بود‬ ‫و تشكل‌هايي كه شكل گرفتند كه به مردم معيار دهند و از‬ ‫ميان گزينه‌هاي معرفي شده همين تشكل‌ها يك نفر انتخاب‬ ‫شود چون انتخابات مجلس هم اين را نشان داد كه مردم به‬ ‫معيارها و به مقبوليت جايگاه مردمي‌تشكل‌ها و افراد معرفي‬ ‫شده از سوي آنها توجه مي‌كنند‪ ،‬بنابراين در مجموع احتمال‬ ‫پيروزي يك نامزد مورد حمايت تش��كل‌ها بيش��تر است تا‬ ‫اينكه يك پديده قابل پيش‌بيني كه درصدش كمتر اس��ت‬ ‫حائز‌اكثريت آرا شود‪ .‬با وجود تش��كل‌ها مردم سازماندهي‬ ‫مي‌شوند و وضعيت به س��مت و س��ويي مي‌رود كه افراد با‬ ‫برنامه و متكي به تشكل‌هاي شناخته شده به صحنه مي‌آيند‬ ‫و مردم با آگاهي به آنها راي مي‌دهند‪.‬‬ ‫خانم آليا! شما روزي عضو جمعيت ايثارگران بوديد‪،‬‬ ‫آخرين خبرها در مورد كانديداتوري آقاي حدادعادل‬ ‫اين اس�ت كه برخي چهره‌هاي اصلي ايثارگران و‬ ‫رهپويان انقالب اسلامي در حال تش�كيل س�تاد‬ ‫انتخاباتي ايشان هستند و جلسات در يكي از دفاتر‬ ‫اين چهره سياس�ي به صورت مس�تمر تش�كيل‬ ‫مي‌شود كه گويا برنامه‌ريزي اين جلسات بر عهده‬ ‫آقاي حسين فدايي‪ ،‬نماينده سابق تهران و دبير‌كل‬ ‫جمعيتايثارگراناست‪.‬دراينبين مهردادبذرپاش‬ ‫به صورت كامال محرمانه در حال اقدامات انتخاباتي‬ ‫براي حدادعادل است‪ ،‬آيا شما از اين وقايع اطالعي‬ ‫داريد؟‬ ‫‪ l‬خير‪ ،‬آخرين خبري كه دارم صحبت آقاي نجابت‬ ‫است كه گفته از مهرماه ايثارگران وارد معرفي مصداقي نامزد‬ ‫تحت حمايت خود مي‌ش��ود و غير از اين هم خبري نديدم‪.‬‬ ‫بحث تش��كيل س��تاد هم براي آقاي حدادع��ادل در ميان‬ ‫نبوده‪ ،‬البته يك خبري چندي پيش مطرح ش��د كه شخص‬ ‫آقاي حدادعادل تكذيب كرد‪.‬‬ ‫اين خبر چه زماني تكذيب شد؟‬ ‫‪ l‬حدود يك ماه پيش بود كه تش��كيل ستاد براي‬ ‫ايشان تكذيب شد‪g .‬‬
‫آلترناتيو‬ ‫كيست؟‬ ‫روزهاي مهم حاميان دولت در‬ ‫آستانه انتخابات‬ ‫مصطفي صادقي‬ ‫‪6‬‬ ‫سياست‬ ‫مجدد محمود‌احمدي‌نژاد برخ��ي از منتقدان دولت در ميانه‬ ‫جنجال‌ه��اي مربوط به انتصاب اس��فنديار رحيم‌مش��ايي‬ ‫گمانه‌اي را مطرح كردند كه از آن زم��ان تاكنون به عنوان‬ ‫يك گزينه محتمل براي آينده سياسي محمود احمدي‌نژاد‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫آنجا كه گفتن��د رئيس دولت دهم قص��د دارد از مدل‬ ‫سياسي همتاي س��ابق روسي‌اش اس��تفاده كرده و پس از‬ ‫گذشت يك دوره به صندلي ساختمان پاستور بازگردد؛ يعني‬ ‫همان مدل «پوتين – مدودف»‪.‬‬ ‫از آن زمان س��ه س��ال مي‌گذرد و اتفاقات زيادي هم‬ ‫رخ داده‪ ،‬اما همچنان بيشتر گمانه‌پردازي‌ها درباره تصميم‬ ‫محمود احمدي‌نژاد به همين م��دل باز‌مي‌گردد‪ .‬آنچه البته‬ ‫رس��انه‌هاي نزديك به دولت از آن به عنوان «تالش براي‬ ‫تداوم راه برقراري عدالت» نام مي‌برند‪ .‬به بيان ديگر رسانه‌ها‬ ‫و افراد نزديك به دولت بر اين باورند كه بايد فردي از جنس‬ ‫احمدي‌نژاد و البته نزديك به او بر صندلي رياست‌جمهوري‬ ‫تكيه بزند تا همچنان همان راه با همان خط‌مشي طي شود‪.‬‬ ‫اين چنين است كه نام‌هاي مختلفي از افراد نزديك به‬ ‫رئيس‌جمهور دهم براي بر تن كردن قبايي كه از او برجاي‬ ‫خواهد ماند مطرح شده‌اند‪.‬‬ ‫از علي نيكزاد كه بيش از همه مقابل دوربين رسانه ملي‬ ‫مي‌نشيند و با مباحث مربوط به مسكن مهر حاال براي اكثر‬ ‫ايراني‌ها فردي نام‌آشناست و گواه اين مدعا نيز نتايج برخي‬ ‫نظرسنجي‌هاس��ت تا علي‌اكبر صالحي‪ ،‬ديپلمات زبان‌دان‬ ‫كه به جاي منوچهر متكي حاال او فرد اول دستگاه سياست‬ ‫خارجي شده است‪ .‬يا غالمحس��ين الهام‪ ،‬رئيس دفتر سابق‬ ‫كه هنوز هم با همه حواشي پيش آمده در ساختمان پاستور‪،‬‬ ‫رئيس و رفيق س��ابق را همچون س��اير همقطارانش تنها‬ ‫نگذاش��ته و همچنان مي‌توان او را در برخي مراسم دولتي‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫رئيس‌جمهور هشتم چه كس��ي خواهد بود؟ اين حاال‬ ‫مهمترين سوال و كلي‌ترين پرسش��ي است كه ذهن اهالي‬ ‫سياست را به خود مشغول كرده است‪ .‬حاال هر گروهي چه از‬ ‫ميان اصولگراها و چه از مي��ان اصالح‌طلبان و البته حاميان‬ ‫دولت با رصد تحركات رقبا ب��ه برنامه‌ريزي براي انتخابات‬ ‫‪ 92‬مشغولند‪.‬‬ ‫در اين ميان از آغاز سال ‪ 91‬طيف‌هايي از اصولگرايان‬ ‫حتي زمان آغاز رس��مي فعاليت‌هاي مربوط ب��ه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري را اعالم كردند‪ ،‬گروه‌هايي از اصالح طلبان‬ ‫نيز از بررسي شرايط سياسي براي نحوه حضور سخن گفتند‬ ‫و از ديگر سو طيف موس��وم به حاميان دولت نيز البته چراغ‬ ‫خاموش طي مسير كرده و هر از گاهي به تست افكار عمومي‬ ‫با مطرح كردن چهره‌هايي از درون دولت پرداخت‪.‬‬ ‫اينها اما همه ماجرا نيس��ت و در نيمه دوم شهريور ‪91‬‬ ‫گويا سپهر سياسي ايران رنگي ديگر به خود گرفته است‪.‬‬ ‫اگر چه پيش‌بيني بس��ياري از ناظران سياسي اين بود‬ ‫كه با ورود به نيمه دوم س��ال و پاي��ان اجالس عدم‌تعهد‌ها‬ ‫تحركات گروه‌ها و جناح‌ها براي انتخابات پيش رو ش��دت‬ ‫مي‌يابد‪ ،‬اما شايد هيچ كس فكر نمي‌كرد به صورت همزمان‬ ‫و با فاصله اندك��ي از پايان اجالس تهران ش��اهد تحوالت‬ ‫مهم از ميان طيف سياسي دولت باشيم‪ .‬از آن جمله جنجالي‬ ‫محمود احمدي‌ن��ژاد «از کجا می دانید یک س��ال مانده به‬ ‫پایان عمر دولت؟ چه کسی گفته؟» تا انتشار سخنان تكذيب‬ ‫شده منس��وب به اسفنديار رحيم مش��ايي«دولت آینده هم‬ ‫دست ما خواهد بود» و البته برخي خبرها و مطالب سايت‌ها‬ ‫و رسانه‌هاي نزديك به حاميان دولت؛ همه و همه اين گزاره‬ ‫را پيش روي م��ا مي‌گذارد‪« :‬بايد منتظ��ر معرفي نامزد اين‬ ‫طيف باشيم‪».‬‬ ‫چه آنك��ه در اين بي��ن دو تكذيبي��ه دفتر اس��فنديار‬ ‫رحيم‌مش��ايي كه كانديداتوري‌اش را منتفي اعالم مي‌كند‬ ‫هم نتوانسته بار سياسي تحوالت مهم هفته گذشته مربوط‬ ‫به اين گروه را كم كند‪.‬‬ ‫به نظر مي رس��د حاال ديگر اين فق��ط اصالح‌طلبان‬ ‫نيستند كه موضوع اصلي رسانه‌ها براي گمانه‌پردازي باشند‬ ‫؛ اكنون بدون شك همه اهالي سياس��ت‪ ،‬با دقت‪ ،‬آنچه در‬ ‫هفته گذشته رخ داده و مطرح شده را مي‌نگرند و با واكاوي‬ ‫شرايط جديد نحوه سياست‌ورزي‌شان را در آستانه انتخابات‬ ‫پيش‌رو مي‌سنجند‪.‬‬ ‫اينكه طيف سياس��ي نزديك به دولت چ��ه برنامه‌اي‬ ‫براي انتخابات پيش رو دارد و نح��وه ورودش به اين رقابت‬ ‫چگونه خواهد بود البته بحث جديدي نيس��ت كه با مباحث‬ ‫هفته آغاز ش��ده باش��د؛ س��ال ‪ 88‬و اندكي پس از انتخاب‬ ‫در كنار همه نام‌هايي كه از سوي‬ ‫رسانه‌ها هر‌ازگاهي در كنار يكديگر‬ ‫رديف مي‌شوند‪ ،‬هنوز هم خيلي‌ها باور‬ ‫‌دارند اگر جانشيني دركار باشد‬ ‫‌ اين فرد كسي نخواهد بود‬ ‫جز اسفنديار رحيم‌مشايي‬ ‫دوشادوش محمود احمدي‌نژاد ديد‪.‬‬ ‫اما در كنار همه نام‌هاي اين‌چنيني كه از سوي رسانه‌ها‬ ‫هر‌از گاهي در كنار يكديگر رديف مي‌شوند‪ ،‬هنوز هم خيلي‌ها‬ ‫باور دارند اگر مدودفي در كار باشد اين فرد كسي نخواهد بود‬ ‫جز اسفنديار رحيم‌مشايي‪.‬‬ ‫او اگرچه در ميانه همه حواش��ي و جنجال‌هاي خبري‬ ‫موافقان و مخالفان «گويا بنا ب��ه توصيه‌هايي»‌ترجيح داد‬ ‫مدتي كس��ي او را حتي در قاب تصوير ه��م نبيند و حرفي و‬ ‫حديثي الاقل از جانب او مطرح نش��ود‪ ،‬اما اين گزاره يعني‬ ‫احتمال تبديل شدنش به «مدودف ايراني » آنقدر پر‌اهميت‬ ‫هست كه رسانه‌ها به سادگي از آن نگذرند‪.‬‬ ‫طرفه آنكه با مباحث جنجالي هفته گذشته اين گمانه‬ ‫بسيار پررنگ‌تر شده است‪ .‬اسفنديار رحيم‌مشايي البته تيتر‬ ‫روزنامه و سايت‌ها را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد فعال قصدي‬ ‫براي كانديداتوري ندارد‪.‬‬ ‫اما آيا او به واقع نامزد نهايي محم��ود احمدي‌نژاد در‬ ‫انتخابات ‪ 92‬خواهد بود؟‬ ‫اين سوال در همه اين سه سال با يك سوال مهم ديگر‬ ‫مواجه بوده اس��ت؛ اينكه او با توجه به همه حاشيه‌هايي كه‬ ‫پيرامونش در اين چند سال گذشته وجود داشته آيا مي‌تواند‬ ‫مجوز كانديداتوري را از شوراي نگهبان دريافت كند؟‬ ‫بس��ياري بر اين باورند كه اگر چني��ن‌ ترديدي وجود‬ ‫نداش��ت حاال ديگر نيازي به اين همه گمانه‌پردازي نبود و‬ ‫مي‌شد از او به عنوان نامزد قطعي طيف سياسي نزديك به‬ ‫دولت نام برد‪.‬‬ ‫حاال اما همين‌ترديد است كه موجب شده هم دولتي‌ها‬ ‫روي گزينه‌هاي ديگر فكر كنند‪ ،‬هم اهالي سياست شرايط‬ ‫را درصورت حضور احتمالي اس��فنديار رحيم‌مشايي بررسي‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫آخرين اخبار اما حاكي از اين اس��ت كه طيف سياسي‬ ‫حام��ي‌دولت به ي��ك گزينه مه��م ديگر در ص��ورت عدم‬ ‫كانديداتوري اس��فنديار رحيم‌مشايي رس��يده است‪ .‬فردي‬ ‫نام آشنا كه اگرچه نامش در هيچ كدام از تحليل‌هاي سياسي‬ ‫اخير نيامده اما مذاكرات مهمي‌با او انجام شده است‪ .‬فردي‬ ‫كه به خوب��ي مي‌تواند س��اير طيف‌هاي متماي��ل به دولت‬ ‫همچون جبهه پايداري را نيز متقاعد به حمايت كند‪.‬‬ ‫به نظ��ر مي‌رس��د در هفته‌ه��اي آينده باي��د منتظر‬ ‫معرفي‌شدن اين فرد باشيم‪g .‬‬ ‫ترديد در مورد تاييد صالحيت‬ ‫اسفنديار رحيم مشايي موجب‬ ‫شده هم دولتي‌ها روي گزينه‌هاي‬ ‫ديگر فكر كنند‪ ،‬هم اهالي سياست‬ ‫شرايط را درصورت حضور احتمالي‬ ‫اسفنديار رحيم‌مشايي بررسي كنند‬ ‫‪43‬‬
‫پيشنهاد آيت‌اهلل مهدوي‌كني‬ ‫ائتالفبرسر‬ ‫دو نفر‬ ‫‌تحركاتانتخاباتي اصولگرايان‬ ‫وارد فاز جديدي شده است‬ ‫‪7‬‬ ‫سياست‬ ‫با پايان يافتن اجالس غير‌متعهد‌ها در تهران و در آستانه‬ ‫ورود به نيمه دوم س��ال ‪ 91‬گويا حاال زمان رس��ميت يافتن‬ ‫فعاليت‌هاي انتخاباتي فرا رس��يده اس��ت‪ .‬اگر تا پيش از اين‬ ‫گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي‌ترجيح مي‌دادند پاسخ به اين سوال‬ ‫كه «چه برنامه‌اي براي انتخابات پيش رو داريد؟» را به آينده‬ ‫موكول كنند‪ ،‬حاال اما گويا‌ترجيح مي‌دهند با جزئيات بيشتري‪،‬‬ ‫از آنچه در نظر دارند سخن بگويند‪ .‬در اين ميان اصولگرايان‬ ‫كه در حال حاضر انديشه‌هاي متفاوتي در ميانشان وجود دارد‬ ‫نيز به فعاليت‌هاي انتخاباتي خود ش��دت بخشيده‌اند‪ .‬بعضي‬ ‫از چهره‌هاي اين جناح سياس��ي اكنون در واكنش به احتمال‬ ‫كانديداتوري از بررسي شرايط سياسي براي اعالم‌نظر در اين‬ ‫مورد خبر داده‌اند و برخي گروه‌ها و احزاب سياسي اصولگرا هم از‬ ‫آغاز به كار جدي ستادها و جلسات سياسي‌شان روايت كرده‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ جمعيت ايثارگران‪ :‬مهرماه كليد مي‌زنيم‬ ‫«جمعيت ايثارگران از اول مهرماه به صورت مصداقي در‬ ‫راستاي معرفي يك فرد اصلح براي انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫بر اساس گفتمان و چارچوب‌هاي موردنظرخود وارد صحنه‬ ‫‌مي‌ش��ود‪ ».‬اين خبر را احمد نجابت‪ ،‬عضو ش��وراي مركزي‬ ‫جمعيت ايثارگران اعالم كرده است‪ .‬او در عين حال با اشاره به‬ ‫اينكه در شرايط فعلي اسامي‌‌متعددي براي ورود به انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري مطرح شده گفته است‪« :‬اين جمعيت براي‬ ‫ورود به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري به صورت گفتماني‬ ‫وارد عمل شده و در اين راس��تا جلسات خود را برگزار مي‌كند‪،‬‬ ‫اما هنوز روي هيچ گزينه و مصداقي به توافق نرسيده است‪».‬‬ ‫ ائتالف پايداري و رهپويان؟‬ ‫ائتالف جبهه پاي��داري با جمعي��ت رهپويان و جميت‬ ‫ايثارگران در ماجراي انتخابات هيات‌رئيس��ه مجلس نهم كه‬ ‫موجب نزديك شدن اين رقباي پيشين به يكديگر شده بود‬ ‫اين س��وال را براي تحليلگران سياس��ي پديد آورده كه اين‬ ‫ائتالف سياسي آيا براي انتخابات رياست‌جمهوري هم پايدار‬ ‫خواهد بود و آيا جبهه پايداري در ساز و كار انتخاب نامزد واحد‬ ‫با اين دو تشكل سياسي اصولگرا همسو خواهد بود؟ عليرضا‬ ‫زاكاني‪ ،‬دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي همچنين‬ ‫در پاسخ به اين سوال كه «شما در سخنراني‌هاي خود گفتيد‬ ‫با جبهه پايداري در مجلس يك يد واحد هس��تيد‪ ،‬آيا ممكن‬ ‫‪44‬‬ ‫است براي انتخابات رياس��ت‌جمهوري با اين جبهه ائتالف‬ ‫كنيد» گفته است‪« :‬بحث ما هميش��ه تمركز در اعضا است‪.‬‬ ‫نگاهمان اين است كه در جبهه انقالب و در حوزه دفاع از منافع‬ ‫ملي با دوستان پيوستگي داش��ته باشيم چه قبل از انتخابات‪،‬‬ ‫چه بعد از انتخابات‪ .‬بنابراين رهپوي��ان و ايثارگران هيچ گروه‬ ‫اصولگرايي را نفي نمي‌كنند و همين رويه را در انتخابات آينده‬ ‫نيز پيش مي‌گيرند‪ ».‬دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي‬ ‫با بيان اينك��ه اصولگرايان تحولخواه قطعا ب��راي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري آينده كانديداي مستقل خواهند داشت‪ ،‬گفته‬ ‫است‪« :‬البته رهپويان و ايثارگران هيچ گاه گروه‌هاي اصولگرا‬ ‫را نفي نكرده‌اند و همين رويه را در انتخابات آينده نيز در پيش‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬اما آنچه مهم است اين كه ما هنوز وارد مصاديق‬ ‫نشديم و تا انتخابات زمان زيادي باقي مانده و در مرحله تبيين‬ ‫گفتمان هستيم‪».‬‬ ‫ سنتي‌ها‪ :‬برنامه تدوين مي‌كنيم‬ ‫اما اصولگرايان سنتي هم خود را براي حضور در انتخابات‬ ‫آماده مي‌كنند‪ .‬كريمي‌اصفهاني‪ ،‬دبير جامعه اصناف و بازار در‬ ‫اين مورد با بيان اينكه كار‌هاي انتخاباتي جبهه پيروان كليد‬ ‫خورده‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬افرادي براي پيگيري مس��ائل جانبي‬ ‫انتخابات مش��خص ش��ده‌اند‪ .‬پيش‌نويس انتخاباتي جبهه‬ ‫پيروان با حضور تمام اعضا از جمله دبيركل جبهه پيروان در‬ ‫دستور كار قرار گرفته و زماني كه نظر تمام اعضا را جلب كند‬ ‫نهايي مي‌شود‪ .‬پيش‌نويس انتخاباتي‪ ،‬گفتماني جبهه پيروان‬ ‫و همچنين بررسي نوع شعارها‪ ،‬اشكاالت قبلي و راهكارهاي‬ ‫آينده با حضور تمام اعضا از جمله حبيب‌اهلل عس��گراوالدي‬ ‫دبيركل جبهه پيروان در دستور كار قرار گرفته و زماني كه اين‬ ‫پيش‌نويس نظر تمام اعضا را جلب كند نهايي خواهد شد‪ .‬جبهه‬ ‫پيروان پس از بررسي شاخص‌ها مصداق‌هاي خود را مشخص‬ ‫خواهد كرد‪ ،‬هر چند در حال حاضر افراد زيادي در اين چارچوب‬ ‫مطرح هستند‪».‬‬ ‫ فراكسيون رهروان‪ :‬بحثي نكرديم‬ ‫پس از آنكه چندي پيش يكي از اعضاي فراكس��يون‬ ‫رهروان واليت اعالم كرد احتمال حمايت اين فراكس��يون‬ ‫از محمد‌باقر قاليباف وجود دارد‪ ،‬ح��اال كاظم جاللي‪ ،‬رئيس‬ ‫فراكس��يون رهروان واليت با بيان اينكه ممكن است برخي‬ ‫از اعضاي اين فراكس��يون درباره كاندي��داي انتخابات آتي‬ ‫رياس��ت‌جمهوري اظهار‌نظر كنند‪ ،‬گفته است‪« :‬فراكسيون‬ ‫رهروان واليت درباره نامزدهاي انتخابات به‌طور مصداقي ورود‬ ‫نكرده است‪ .‬فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت براساس‬ ‫تصميمات جمعي عمل مي‌كند و نتيجه اين تصميمات نيز تنها‬ ‫از طريق بيانيه يا توسط س��خنگو اعالم مي‌شود‪ .‬فراكسيون‬ ‫رهروان تاكنون هيچ بحثي درب��اره نامزدهاي انتخابات آتي‬ ‫رياست‌جمهوري نداشته و در صورتي كه بحث بر سر انتخابات‬ ‫را آغاز كند آن را به‌طور رسمي‌به مردم اطالع خواهد داد‪».‬‬
‫و رهپويان انقالب اسالمي در حال تشكيل ستاد انتخاباتي او‬ ‫هستند و جلسات فشرده‌اي در يكي از دفاتر اين چهره سياسي‬ ‫به صورت مستمر تشكيل مي‌شود كه گويا برنامه‌ريزي اين‬ ‫جلسات بر‌عهده حسين فدايي نماينده سابق تهران و دبير‌كل‬ ‫جمعيت ايثارگران است‪ .‬در اين بين ش��نيده مي‌شود مهرداد‬ ‫بذرپاش به صورت كامال محرمانه در حال اقدامات انتخاباتي‬ ‫براي حداد‌عادل اس��ت»‪ .‬در همين راستا سايت پارسينه كه‬ ‫از جمله س��ايت‌هاي نزديك به اصولگرايان اس��ت نوش��ته‬ ‫است‪« :‬بذرپاش در راس��تاي اقناع حداد‌عادل‪ ،‬از چندي پيش‬ ‫فعاليت سياسي در سطح كشور را آغاز كرده است‪ .‬ظاهرا نتايج‬ ‫نظرسنجي‌هايي كه او از مراكز اس��تان‌ها به حداد‌عادل ارائه‬ ‫داده‪ ،‬حداد‌عادل را براي كانديداتوري قانع كرده اس��ت‪ ».‬اين‬ ‫خبر البته با واكنش دفتر مهرداد بذرپاش مواجه و مورد تكذيب‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬گفته مي‌ش��ود دكتر غالمعلي حداد‌عادل از‬ ‫گزينه‌هاي اصلي مورد بررس��ي جمعيت ايثارگران‪ ،‬جمعيت‬ ‫رهپويان‪ ،‬برخي از اعضاي جبهه پايداري و برخي گروه‌هاي‬ ‫اصولگراي ديگر است‪.‬‬ ‫ آيا حدادعادل كانديدا مي‌شود؟‬ ‫اما از احزاب و گروه‌ها كه بگذريم اخبار مهمي‌پيرامون‬ ‫برخي ش��خصيت‌هاي اصولگرا نيز مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫جديد‌ترين تحول‪ ،‬پس از آنك��ه غالمعلي حداد‌عادل چندي‬ ‫ن كه‬ ‫پيش گفت كه «اگر روزي احساس تكليف كنم‪ ،‬همچنا ‌‬ ‫در انتخابات رياست مجلس در همين دوره اتفاق افتاد‪ ،‬به ميدان‬ ‫مي‌آيم»‪ .‬حاال برخي رسانه‌ها از تشكيل ستاد انتخاباتي او به‬ ‫رياست حسين فدايي‪ ،‬نماينده پيشين مجلس خبر مي‌دهند‪.‬‬ ‫خبرگزاري آريا در اين مورد نوشته اس��ت‪« :‬آخرين خبرها در‬ ‫مورد حداد‌عادل اين است كه برخي چهره‌هاي اصلي ايثارگران‬ ‫سياست‬ ‫در خبري ديگر موس��ي‌الرضا ثروتي‪ ،‬عضو فراكسيون‬ ‫رهروان واليت اعالم كرده اس��ت‪« :‬به عقيده بنده كس��ي‬ ‫مي‌تواند رئيس‌جمهور شود كه حداقل دو دوره سابقه نمايندگي‬ ‫در مجلس را داشته باشد‪ ،‬زيرا رئيس‌جمهوري كه در جريان‬ ‫كار مجلس نيست يا ارتباط ضعيف و كمي‌‌با مجلس دارد در‬ ‫آينده نمي‌تواند با مجلس كار كند‪ .‬به همين دليل دچار مشكل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬رئيس‌جمهور بايد با مراحل قانونگذاري و در راس‬ ‫امور بودن مجلس آشنايي داشته باشد و بداند اتخاذ تصميمات‬ ‫انفرادي و خ��ارج از س��اختار مجلس كار ك��ردن بدون آنكه‬ ‫نتيجه‌اي به دست آورد تنها هزينه‌هايي را براي كشور به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ ».‬به نظر مي‌رس��د فرد مورد نظر اين نماينده با‬ ‫مشخصات اعالم شده‪ ،‬علي الريجاني رئيس مجلس باشد‪.‬‬ ‫ محمد‌باقر قاليباف؛ تداوم سكوت‬ ‫محمد‌باقر قاليباف‪ ،‬ش��هردار تهران در هفته گذش��ته‬ ‫بار ديگر مورد توجه رس��انه‌ها قرار گرف��ت‪ .‬آنجا كه بار ديگر‬ ‫برخي از او به عن��وان كانديداي مورد‌نظ��ر اصالح‌‌طلبان نام‬ ‫بردند و آنجا كه برخي چهره‌هاي اصولگرا نظرشان را درباره‬ ‫قاليباف اعالم كردند‪ .‬تحول نخست واكنش روزنامه كيهان‬ ‫به مصاحبه يك چهره اصالح‌طلب بود‪ .‬روزنامه كيهان با درج‬ ‫خبر تمايل اصالح‌طلبان براي حمايت از قاليباف نوش��ت كه‬ ‫اصالح‌طلبان براي اين چهره اصولگرا تله‌گذاري كرده‌اند‪ .‬در‬ ‫واكنش به همين خبر بود كه سايت فردا از رسانه‌هاي نزديك‬ ‫به شهردار تهران در دو مصاحبه جداگانه به تحليل اين ماجرا‬ ‫پرداخت‪ .‬اين سايت نوشت‪« :‬تاكتيك‌هاي جنگ رواني جريان‬ ‫اصالحات چند صباحي است با حربه‌هاي خاص خود را نشان‬ ‫مي‌دهد‪ .‬اي��ن جنگ رواني با مواضعي نظي��ر حمايت جريان‬ ‫اصالحات در انتخابات رياست‌جمهوري از برخي چهره‌هاي‬ ‫اصولگرا ‪ -‬كه گاه��ا از آنها ب��ه عنوان نامزده��اي احتمالي‬ ‫انتخابات ياد مي‌شود‪ -‬آغاز شده اس��ت‪ .‬در اين راهبرد برخي‬ ‫از اعضاي سرشناس جريان دوم خرداد در هفته‌هاي اخير در‬ ‫مواضعي خاص و درخور تامل اعالم كردند كه در رقابت‌هاي‬ ‫پيش رو به حمايت از چهره‌هاي اصولگرا برخاسته و يكي از آنها‬ ‫را حسب برنامه‌هايش مورد تاييد قرار خواهند داد! اين شگرد‬ ‫اصالح‌طلبان براي تفرقه‌افكني با س��ادگي‌انگاري گروهي‬ ‫از اصولگرايان مواجه ش��ده و آنها را بر آن داشته تا با نگاهي‬ ‫س��طحي به صورت‌مس��اله‪ ،‬فريب جنگ رواني رقيب براي‬ ‫اختالف‌افكني را بخورند و تخريب چهره‌ه��اي مورد وثوق‬ ‫نظام را به همان وجهي كه رقيب مي‌خواهد سامان دهند‪ ».‬نادر‬ ‫قاضي‌پور و عوض حيدرپور از نمايندگان اصولگراي مجلس‬ ‫در گفت‌وگو با «فردا» بازي گرفته شدن برخي اصولگرايان را‬ ‫خواست ضد‌انقالب و جريان فتنه مي‌دانند و از گرفتار شدن در‬ ‫ توكلي‪ :‬كانديدا نمي‌شوم‬ ‫اما برخالف س��اير چهره‌هاي مطرح اصولگرا اين احمد‬ ‫توكلي اس��ت كه رس��ما و قطعا از عدم حضورش در انتخابات‬ ‫پيش‌روخبردادهاست‪.‬رئيسپيشينمركزپژوهش‌هايمجلس‬ ‫و چهره هميشه منتقد اصولگرا هفته گذشته در پاسخ به سوالي‬ ‫درباره احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري گفت كه‬ ‫فعال شرايط جسمي‌خوبي ندارد‪ .‬پيش از اين يك چهره نزديك‬ ‫بهاحمدتوكليبههفته‌نامهمثلثگفتهبودكهايننمايندهتهران‬ ‫به هيچ وجه قصد كانديداتوري در انتخابات را ندارد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ پور‌محمدي‪ :‬تيمم را معرفي مي‌كنم‬ ‫مصطفي پور‌محمدي‪ ،‬رئيس سازمان بازرسي كل كشور‬ ‫و از وزراي سابق كابينه محمود احمدي‌نژاد است‪ .‬او از ماه‌ها‬ ‫پيش گمانه‌هايي در مورد احتمال كانديداتوري‌اش وجود داشت‬ ‫و حاال به سبب نگارش نامه‌اي در مورد دولت كه جنجالي هم‬ ‫شده بار ديگر به عنوان چهره‌اي مطرح براي حضور در انتخابات‬ ‫مطرح شده اس��ت‪ .‬پورمحمدي هفته گذشته در پاسخ به اين‬ ‫سوال كه آيا به انتخابات رياست‌جمهوري فكر مي‌‌كنيد يا خير؟‬ ‫گفت‪« :‬من يكي از مديران عالي كشور هستم و در مورد همه‬ ‫چيز فكر مي‌كنم حتي رياست‌جمهوري‪ ».‬او همچنين در پاسخ‬ ‫به اين سوال كه آيا در صورت كانديدا شدن تيم همراه خود را‬ ‫معرفي مي‌كنيد؟ گفت‪« :‬هر وقت كانديدا شدم تيم همراه را‬ ‫هم معرفي خواهم كرد‪ ،‬اما االن جاي اين صحبت‌ها نيست‪».‬‬ ‫تاكتيك‌هاي جنگ رواني رقيب ابراز تاسف مي‌كنند‪.‬‬ ‫اما از سوي ديگر برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز نظرشان‬ ‫را در مورد كانديداتوري محمد‌باقر قاليب��اف اعالم كرده‌اند‪.‬‬ ‫احمدتوكلي در اين مورد گفته اس��ت‪« :‬ب��ه قاليباف در حوزه‬ ‫پيش��رفت و آباداني ش��هر نم��ره بااليي مي‌دهم ام��ا اينكه‬ ‫رئيس‌جمهور خوبي باشد يا نه شايد براي آن تصميم ديگري‬ ‫ي كه از او در مورد‬ ‫بگيرم‪ ».‬مصطفي پورمحمدي نيز هنگام�� ‌‬ ‫ش��رايط محمدباقر قاليباف براي حضور در انتخابات پرسيده‬ ‫شد گفته است‪« :‬امروز وقت قيمت‌گذاري و نمره دادن به افراد‬ ‫نيست‪ .‬من به فردي كه شما نام برديد به‌عنوان نامزد انتخابات‬ ‫نقدهاي جدي دارم اما بايد نشست و بر اساس يك آناليز دقيق‬ ‫نسبت به افراد نظر داد‪ .‬بايد منصفانه افراد با يكديگر مقايسه‬ ‫شوند و هر كدام به محك مالك‌ها گذاشته شوند تا فرد مطلوب‬ ‫انتخاب شود‪ ».‬در تحولي ديگر عليرضا زاكاني نيز در پاسخ به‬ ‫اين سوال كه چرا شما از آقاي قاليباف انتقاد نمي‌كنيد؟ چنين‬ ‫گفت‪« :‬بنده معموال س��عي دارم انتقاد از افراد را به خودشان‬ ‫منعكس كنم و كمتر به دنبال جنجال هستم؛ چرا كه معتقدم‬ ‫بايد فراتر از افراد به جبهه انقالب نگاه كرد‪ ».‬اين نوع اظهار‌نظر‬ ‫زاكاني با واكنش شديد رسانه‌هاي دولتي مواجه شد‪ .‬رسانه‌هاي‬ ‫نزديك به دولت در واكنش به اين اظهار‌نظر زاكاني در مطالب‬ ‫جداگانه‌اي به اعتراض پرداختند‪ .‬برخي رسانه‌ها هفته گذشته‬ ‫شايعه استعفاي محمد‌باقر قاليباف از سمت شهرداري تهران‬ ‫را تكذيب كردند‪ .‬پي��ش از اين مطرح بود ك��ه قاليباف قصد‬ ‫دارد اوايل زمس��تان با استعفا از ش��هرداري تهران به صورت‬ ‫رس��مي وارد رقابت انتخابات��ي ش��ود‪ .‬محمدباقرقاليباف اما‬ ‫تاكنون سخني درباره نامزدي در انتخابات درمجامع رسمي‬ ‫نگفته است‪.‬‬ ‫ ناطق‌نوري؛ رايزني‌هاي انتخاباتي‬ ‫رئيس مجلس پنجم اين روزها شرايط سياسي متفاوتي‬ ‫را سپري مي‌كند‪ .‬او كه از دو ماه پيش احتمال كانديداتوري‌اش‬ ‫در انتخابات رياس��ت‌جمهوري س��ال آينده مطرح شده حاال‬ ‫گويا اخبار جدي‌تري در موردش وج��ود دارد‪ .‬خبرگزاري آريا‬ ‫در مورد اين چهره اصولگرا نوشته اس��ت‪«:‬خبر رسيده كه او‬ ‫تيمي‌رسانه‌اي را به سرپرستي يكي از چهره‌هاي رسانه‌اي در‬ ‫سايت خبرآنالين و نيز يكي از چهره‌هاي رسانه‌اي سايت‌سفير‬ ‫كه از نزديكان اوست تش��كيل داده و با فراهم آمدن امكانات‬ ‫فني‪ ،‬سايت‌هاي خبري و وبالگي او آماده آغاز به كار است‪».‬‬ ‫علي‌اكب��ر ناطق نوري پس از دي��داري ك��ه در اردكان يزد با‬ ‫سيدمحمد خاتمي‌داشته اخيرا به ديدار اكبر هاشمي رفسنجاني‬ ‫نيز رفته است و براساس اخبار موجود برنامه‌اي براي ديدار با‬ ‫س��اير چهره‌هاي سياس��ي براي رايزني‌هاي انتخاباتي دارد‪.‬‬ ‫گويا اگر اتفاق خاصي نيافتد باي��د ناطق نوري را از هم اكنون‬ ‫از چهره‌هاي حاضر در انتخابات ‪ 92‬بدانيم‪ .‬سايت مشرق نيز‬ ‫در خبري مرتبط با علي اكبر ناطق نوري نوشته است‪« :‬علي‬ ‫اكبر ناطق نوري در ديدار با هاشمي رفسنجاني از وي خواسته‬ ‫است در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم به صورت شفاف و‬ ‫تاثير گذار ورود پيدا كند‪ .‬آقاي هاشمي هم گفته است مواضع‬ ‫خود را در موعد مقتضي بيان خواهد كرد‪».‬‬ ‫در جديدترين تحول آيت اهلل مهدوي كني پيشنهاد داده‬ ‫است كه اصولگرايان بر روي دو نفر ائتالف كنند‪g.‬‬ ‫‪45‬‬
‫سياست‬ ‫جواد حق‌شناس‪ ،‬عضو شوراي مركزي اعتماد ملي مي‌گويد‪:‬‬ ‫«حمايت اصالح‌طلبان از يك كانديداي اصولگرا غير‌منطقي‬ ‫است‪ ،‬ولي اگر چنانچه در انتخابات آينده يك چهره شاخص‬ ‫اصالح‌طلب نتواند وارد عرصه رقابت ش��ود و از سوي ديگر‬ ‫از آنجايي كه جريان اصالح‌طلبي به دنبال تحريم انتخابات‬ ‫نيست علي‌القاعده اعالم تحريم نمي‌كند‪ ،‬بنابراين طبيعي‬ ‫اس��ت آن بخش��ي از بدنه اصالح‌طلب ك��ه مي‌خواهد در‬ ‫انتخابات ش��ركت كند از بهترين گزينه ك��ه مدافع حقوق و‬ ‫منافع ملي باشد در آن مقطع تاريخي حمايت كند‪».‬‬ ‫عضو ش��وراي مركزي اعتم��اد ملي درب��اره گرايش‬ ‫اصالح‌طلبان ب��ه قاليباف و ناطق‌نوري گفته اس��ت‪« :‬اين‬ ‫دو گزينه ب��ا يكديگر تفاوت‌هاي جدي دارن��د‪ .‬ناطق‌نوري‬ ‫از چهره‌هاي شاخصي اس��ت كه بعد از انقالب در سه دهه‬ ‫گذشته حضور جدي در عرصه سياسي داشته است‪ .‬به‌طوري‬ ‫كه در يك مقطع يعني انتخابات ‪2‬خرداد ‪76‬چهره شاخص‬ ‫جريان اصولگرا در مقابل جريان اصالح‌طلب بود‪.‬‬ ‫در آن زم��ان ش��اهد عملك��رد و رفتار قاب��ل دفاع و‬ ‫دموكراتيكي از سوي ناطق‌نوري بوديم و در حالي‌كه ايشان‬ ‫رياست مجلس را برعهده داش��تند و رقيب شكست‌خورده‬ ‫اصالح‌طلب محسوب مي‌شد‪ ،‬اما رفتار هوشمندانه و متناسب‬ ‫با منافع ملي از خويش نش��ان دادند و ديديم حتي پيروزي‬ ‫آقاي خاتمي‌را هم تبريك گفتند‪.‬‬ ‫ناطق‌نوري از معدود چهره‌هاي اصولگراس��ت كه در‬ ‫هفت سال گذشته مواضع شفاف و صريحي نسبت به عملكرد‬ ‫دولت داشته و حتي در سال‌هاي گذشته به‌دليل اين مواضع‬ ‫هزينه‌هايي هم پرداخت كرده اس��ت‪ ،‬مث��ل برخوردهایي‬ ‫كه اخيرا در مش��هد با وي ص��ورت گرفته اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫برخوردهايي كه با ناطق‌نوري صورت مي‌گيرد نشان‌دهنده‬ ‫استقالل نظر و راي ايشان است‪ .‬به عقيده من اين استقالل‬ ‫راي قابل احترام است‪».‬‬ ‫وي تاكيد كرده است‪« :‬آقاي قاليباف هم در هفت‌سال‬ ‫گذش��ته عمال با حمايت چهره‌هاي اصالح‌طلب ش��وراي‬ ‫شهر تهران توانست به عنوان شهردار تهران انتخاب شود‪.‬‬ ‫خصوصا اينكه احمدي‌نژاد با حضور ايش��ان در اين جايگاه‬ ‫مخالف بود‪».‬‬ ‫اين اظهارات عضو ش��وراي مركزي اعتماد‌ملي البته‬ ‫با واكنش روزنامه كيهان نيز روبه‌رو شد‪ .‬كيهان با درج اين‬ ‫مصاحبه نوشت كه اصالح‌طلبان براي علي‌اكبر ناطق‌نوري‬ ‫و محمد‌باقر قاليباف« تله‌گذاري» كرده‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫رقابت پنهان هاشمي و خاتمي‬ ‫‪8‬‬ ‫ميان اصالح‌طلبان چه مي‌گذرد؟‬ ‫هر چه به زمان برگزاري انتخابات رياس��ت‌جمهوري‬ ‫نزديك مي‌ش��ويم؛ گويا احتمال وقوع اي��ن گزينه جدي‌تر‬ ‫مي‌شود؛ «حمايت اصالح‌طلبان از يك نامزد اصولگرا»‪.‬‬ ‫اگر به واكاواي و بررسي شرايط سياسي موجود ميان‬ ‫اصالح‌طلبان بپردازيم ب��ا اين گزاره مواجه مي‌ش��ويم كه‬ ‫اصالح‌طلبان نيز همچون اصولگرايان به يك تصميم واحد‬ ‫نرس��يده‌اند و طيف‌هاي مختلف ميان آنان هر يك نظري‬ ‫خاص درباره نحوه حض��ور در انتخاب��ات دارد‪ .‬آنچنان كه‬ ‫پيش از اين هم مطرح شده طيف‌هايي كه بر حضور مستقل‬ ‫اصالح‌طلبان تاكيد دارد‪ ،‬خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛‬ ‫گروهي كه اصرار بر معرفي نامزد حداكثري دارند و گروهي‬ ‫‪46‬‬ ‫ديگر به معرفي نامزدهايي از نسل دوم اصالحات تاكيد دارند‪.‬‬ ‫از ديگر‌س��و اما طيف ديگري نيز در مي��ان اين جناح‬ ‫سياس��ي وجود دارد؛ گروهي كه معتقد است اصالح‌طلبان‬ ‫در صورت معرفي نامزد مس��تقل حتي اگر پيروز هم شوند‬ ‫شانس و توفيق زيادي در ساختمان پاستور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫آنان باورشان اين است كه بايد از يك كانديداي اصولگرا كه‬ ‫تجانس‌هاي زيادي با آنها داشته باشد حمايت كرده و راه را‬ ‫براي ورود مجدد به قدرت رسمي براي آنان باز كند‪.‬‬ ‫ تله‌گذاري براي اصولگرايان‬ ‫بي‌شك در راس��تاي همين تحليل‌هاست كه محمد‬ ‫ نامزد مستقل مي‌دهيم‬ ‫در عين حال و بر‌خالف نظر اين طيف از اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫مجيد انص��اري‪ ،‬عضو ارش��د مجمع روحاني��ون مي‌گويد‪:‬‬ ‫«حيات سياس��ي يك جريان در اين اس��ت كه خودش در‬ ‫عرصه‌ها حضور پيدا كند؛ بنابراين اگر ش��رايط مناس��ب در‬ ‫انتخابات آينده وجود داش��ته باشد طبيعتا اصالح‌طلبان بايد‬ ‫با هويت فكري و سياسي خودشان در انتخابات حضور پيدا‬ ‫كنند‪ ،‬اما اگر غير از اين بود بازهم صرف نظر از هويت از سوي‬ ‫يك جريان سياسي كار درستي نيست‪».‬‬ ‫او البته در ادامه گرايش اصالح‌طلبان را به كانديداي‬ ‫اصولگرايان از جمله قاليباف و ناطق‌نوري منتفي دانسته و‬ ‫گفته است‪« :‬بر‌اساس اطالعاتي كه ش��خصا در ارتباطم با‬ ‫اصالح‌طلبان كسب كرده‌ام‪ ،‬حمايت از كانديداي اصولگرا از‬ ‫سوي اين اصالح‌طلبان را غيرممكن مي‌دانم‪».‬‬ ‫در همين راس��تا مصطفي كواكبي��ان‪ ،‬دبير‌كل حزب‬ ‫مردمس��االري ني��ز حماي��ت اصالح‌طلب��ان و حتي حزب‬ ‫متبوعش از محمد‌باقر قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫يازدهم را تكذيب كرده و گفته اس��ت‪« :‬اصالح‌طلبان خود‬ ‫مي‌توانند نامزد معرفي كنند و ديگر نيازي نيست از نامزدي‬ ‫افرادي همچون علي الريجاني يا محمد‌باقر قاليباف حمايت‬ ‫كنند‪».‬‬
‫ مخالفت اصالح‌طلبان با نامزد اصولگرا؟‬ ‫در تحولي ديگ��ر صادق زيب��ا‌كالم در موضعي جديد‬ ‫و بر‌خالف اظهار‌نظ��ر پيش��ينش مي‌گويد‪« :‬بس��ياري از‬ ‫اصالح‌طلبان ب��ا هيچ ي��ك از نامزدهاي اصولگ��را اعم از‬ ‫معتدلين‪ ،‬ميانه‌رو‌ها يا افراطي‌ها موافق نيستند‪».‬‬ ‫وي ادامه داده است‪« :‬راديكال‌هاي اصولگرا به شدت‬ ‫با كانديداتوري قاليباف و ناطق‌نوري مخالف هس��تند‪ ،‬زيرا‬ ‫قاليب��اف از يك حداقل اس��تقالل برخوردار اس��ت‪ .‬البته با‬ ‫ناطق‌نوري مخالف��ت بيش��تري خواهند داش��ت‪ ،‬چرا كه‬ ‫ناطق‌نوري حتي از قاليباف هم مستقل‌تر است‪ ،‬بنابراين آنها‌‬ ‫ترجيح مي‌دهند اصولگرايي كه تفكر راديكالي داشته باشد‬ ‫نامزد انتخابات شود‪».‬‬ ‫وي درباره ماجراي تله‌گذاري اصالح‌طلبان براي اين‬ ‫دو چهره اصولگرا نيز گفته است‪« :‬تله‌گذاري اصالح‌طلبان‬ ‫براي اصولگرايان از جمله اصطالحاتي اس��ت كه از سوي‬ ‫جريانات��ي از اصولگراي��ان مط��رح مي‌ش��ود‪ .‬در واقع آنها‬ ‫مي‌خواهند مانع حضور شخصيت‌هاي معتدل و متوازن در‬ ‫قدرت شوند از اين رو مدعي تله گذاري و فريب اصالح‌طلبان‬ ‫مي‌شوند در حالي كه بسياي از اصالح‌طلبان با هيچ يك از‬ ‫نامزدهاي اصولگرا اعم از معتدلين‪ ،‬ميانه‌روها يا افراطي‌ها‬ ‫موافق نيستند‪».‬‬ ‫اين اظهارنظر صادق زيبا‌كالم در حالي مطرح مي‌شود‬ ‫كه او پيش از اين حامي‌ط��رح حمايت اصالح‌طلبان از يك‬ ‫كانديداي اصولگرا خصوصا محمد‌باقر قاليباف و علي اكبر‬ ‫ناطق‌نوري بود‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫ آيا اصالح‌طلبان پايگاه دارند؟‬ ‫در هفته گذشته دو بحث در مورد حضور اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخابات مطرح بود؛ نخس��ت اينكه آيا آنها هنوز پايگاه‬ ‫اجتماعي پيش��ين را دارند؟ دوم اينكه آيا اساس��ا اين طيف‬ ‫سياسي اجازه حضور در انتخابات سال آينده را خواهد داشت؟‬ ‫قاس��م روانبخش‪ ،‬عضو ارش��د جبهه پايداري معتقد‬ ‫است كه اصالح‌طلبان ديگر پايگاه س��ابق را در ميان مردم‬ ‫ندارند و مي‌گويد‪ « :‬در سال گذشته نيز چون اصالح‌طلبان‬ ‫فكر مي‌كردند از توانايي الزم برخوردارند‪ ،‬بنابراين انتخابات‬ ‫مجلس نهم را تحريم كردند و فق��ط بخش كوچكي از اين‬ ‫طيف در انتخابات حضور يافتن��د‪ .‬در حقيقت اصالح‌طلبان‬ ‫فك��ر مي‌كردند با تحريم انتخابات تنها ش��اهد مش��اركت‬ ‫‪ 30‬درصدي مردم خواهند بود و از اي��ن طريق وزن باالي‬ ‫اصالح‌طلب��ان مش��خص مي‌ش��ود‪ .‬در حالي‌ك��ه ديديم‬ ‫‪ 65‬درصد م��ردم در انتخاب��ات حضور يافتن��د و حتي اين‬ ‫مشاركت از مش��اركت در انتخابات مجلس هشتم نيز بيشتر‬ ‫بود‪ .‬در انتخاب��ات مجلس نهم حتي ش��اهد بوديم دبيركل‬ ‫اصالح‌طلبان نتوانس��ت در س��منان آرای الزم را به‌دست‬ ‫آورد‪ .‬به عبارت ديگر عدم موفقيت اصالح‌طلبان بعد از فتنه‬ ‫‪ 88‬نش��ان داد اين طيف ديگر اقبال چنداني ندارد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر هم اتف��اق چنداني نيفتاده كه بگوييم ش��رايط براي‬ ‫اصالح‌طلبان تغيير كرده است‪».‬‬ ‫روانبخش البته مي‌گويد‪« :‬ممكن است اصالح‌طلبان‬ ‫بخواهند از تورم موجود و ش��رايط نامناس��ب اقتصادي در‬ ‫جهت تضعيف جريان اصولگرايي استفاده كنند و مردم را به‬ ‫سمت‌و‌سوي جريان اصالحات بازگردانند‪ ،‬اما مردم متوجه‬ ‫اين مسائل هستند‪ .‬اصالح‌طلبان نيز در دوران حاكميتشان‬ ‫گراني و تورم را در پرونده خود دارند‪ ،‬به‌طوري كه در دولت‬ ‫هاشمي تورم بااليي را شاهد بوديم‪ .‬از سوي ديگر آمار و ارقام‬ ‫ي وجود داش��ت‪.‬‬ ‫نگران‌كننده بيكاري و تورم در دولت خاتم ‌‬ ‫در واقع اينها با وجود آنكه در براب��ر غرب كرنش كردند‪ ،‬اما‬ ‫نتوانستند شرايط اقتصادي مطلوبي فراهم كنند‪ ».‬اسماعيل‬ ‫كوثري‪ ،‬عضو فراكسيون اصولگرايان نيز مي‌گويد‪« :‬به هيچ‬ ‫وجه مردم به سمت اصالح‌طلبان تمايل نشان نمي‌دهند‪ .‬در‬ ‫واقع خود اصالح‌طلبان هم اختالفات ش��ديدي با يكديگر‬ ‫دارند‪ ،‬از اين رو آنها قطعا به نتيجه نمي‌رس��ند كه بخواهند‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ بازگشت خاتمي؟‬ ‫در مي��ان هم��ه گمانه‌ه��اي انتخابات��ي پيرام��ون‬ ‫اصالح‌طلبان يك شايعه اين روزها خيلي پرنگ شده است؛‬ ‫«كانديداتوري سيد‌محمد خاتمي‪».‬‬ ‫او كه البته اين روزها به عن��وان يكي از افراد محوري‬ ‫اصالح‌طلب��ان مباحثي را در م��ورد نحوه حضور و اساس��ا‬ ‫انتخابات آين��ده مطرح ك��رده حاال خود به‌عن��وان يكي از‬ ‫گزينه‌هاي احتمالي ب��راي حضور در رقاب��ت انتخابات ‪92‬‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫او اما در چند جمع خصوصي و ديدارهاي مناسبتي در‬ ‫پاسخ به حاضران احتمال حضورش را رد كرده و اعالم كرده‬ ‫تمايلي ب��راي كانديداتوري ندارد‪ .‬او حت��ي در ديدار يكي از‬ ‫چهره‌هاي رسانه‌اي اصولگرا گفته است که حاضر است تعهد‬ ‫محضري دهد كه نامزد انتخابات پيش‌رو نخواهد شد‪ .‬گويا‬ ‫اين همه ماجرا نيست؛ به نظر مي‌رسد برخي از تئوریسين‌ها‬ ‫و تصميم‌سازان اصالح‌طلب بنا دارند تا سيد‌محمد خاتمي را‬ ‫به‌عنوان يك گزينه حداكثري متقاعد به‌حضور در انتخابات‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫محمد‌رضا تاب��ش كه خواهر‌زاده س��يد‌محمد خاتمي‬ ‫‌نيز هس��ت در اين مورد مي‌گويد‪« :‬اگ��ر چنانچه خاتمي‌در‬ ‫عرصه رقابت حضور پيدا كند درصد توفيق ايش��ان از همه‬ ‫كانديداهاي اصولگرا و اصالح‌طلب بيش��تر است‪ ،‬اما بنده‬ ‫بعيد مي‌دانم ايشان تمايلي داشته باشد در عرصه انتخابات‬ ‫مستقيما كانديدا شود‪».‬‬ ‫مصطف��ي كواكبي��ان‪ ،‬دبير‌كل حزب مردمس��االري‬ ‫پيش‌گام‌تر از ساير احزاب اصالح‌طلب هفته گذشته به‌صورت‬ ‫رسمي اعالم كرد‪« :‬در صورت حضور سيد‌محمد خاتمي‌ در‬ ‫عرصه انتخابات‪ ،‬حزب مردمساالري از وي حمايت خواهد‬ ‫كرد‪».‬‬ ‫او درباره اينكه آي��ا خاتمي‌مي‌تواند از فيلتر ش��وراي‬ ‫نگهبان عبور كند‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬ما جاي ش��وراي نگهبان‬ ‫نيس��تيم و نمي‌توانيم به جاي اين نهاد تصميم‌گيري كنيم‪.‬‬ ‫ش��وراي نگهبان هر تصميمي‌ كه گرفت ما ب��ه آن احترام‬ ‫مي‌گذاريم‪ ،‬اما بنده بعيد می‌دانم ش��وراي نگهبان مشكلي‬ ‫را براي صالحيت خاتمي‌به‌وجود آورد و به احتمال زياد اگر‬ ‫وي در انتخابات نامزد شود مي‌تواند تاييد صالحيت شود‪».‬‬ ‫خود را در معرض آزمايش قرار دهن��د‪ .‬اصالح‌طلبان در آن‬ ‫هشت سالي كه صاحب قدرت بودند نتوانستند كار مفيدي‬ ‫انجام دهند‪ ،‬ب��ه همين دليل مردم تمايلي ب��ه اين طيف در‬ ‫انتخابات آينده نيز نخواهند داشت‪ .‬در واقع اصالح‌طلبان تنها‬ ‫با هم بحث‌هايي انجام مي‌دهند كه فقط بگويند ما هستيم‪».‬‬ ‫عضو فراكسيون اصولگرايان البته تمايل اصالح‌طلبان‬ ‫و كانديداي اصولگرا را محتمل دانس��ته و گفته اس��ت‪« :‬از‬ ‫آنجاييكه اصالح‌طلبان نمي‌خواهند صددرصد از دور خارج‬ ‫ش��وند‪ ،‬بنابراين اين احتمال وجود دارد كه به سمت و سوي‬ ‫يكي از كانديداهاي اصولگرا گرايش پيدا كنند‪ ».‬كوثري در‬ ‫عين حال گفته اس��ت‪« :‬برخي از اصالح‌طلبان كه در فتنه‬ ‫‪ 88‬در جهت براندازي نظام اقدام كردند هيچ‌گاه مورد تاييد‬ ‫و قبول واقع نمي‌شوند‪ ،‬اما برخي از چهره‌هاي اين طيف تنها‬ ‫در حد سياسي كار و صحبت كردند كه مي‌توانند در انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم كانديدا شوند‪».‬‬ ‫حس��ين ابراهيمي‪‌،‬عضو جامعه روحانيت مبارز نيز در‬ ‫اين راستا معتقد است‪« :‬اصالح‌طلبان در دوران حاكميتشان‬ ‫عملكردهاي منفي داشتند كه بنده معتقدم مردم آن دوران را‬ ‫فراموش نكرده‌اند‪ .‬اصالح‌طلبان در فتنه ‪ 88‬در دام آمريكا و‬ ‫غربي‌ها افتادند و با عملكردشان عامل انقالب‌هاي مخملي‬ ‫در منطقه شدند‪ .‬اصالح‌طلبان به سبك آنها عليه نظام اقدام‬ ‫كردند‪ .‬اين س��وابق اصالح‌طلبان به راحت��ي از ذهن مردم‬ ‫پاك نمي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين اصالح‌طلبان به‌شرطي مي‌توانند‬ ‫در انتخابات حضور پيدا كنند كه گذشته خود را اصالح كرده‬ ‫باشند‪ ،‬اما تا اين لحظه چهره‌هاي اين طيف از اعمال گذشته‬ ‫اعالم برائت نكرده‌اند‪».‬‬ ‫از ديگر س��و اما مجي��د انصاري‪ ،‬عضو ارش��د مجمع‬ ‫روحانيون ب��اوري مخالف اي��ن چهره‌ه��اي اصالح‌طلب‬ ‫دارد و مي‌گوي��د‪« :‬اينكه اصولگرايان م��دام تاكيد مي‌كنند‬ ‫اصالح‌طلبان پايگاه اجتماع��ي مطلوبي ندارند‪ ،‬اگر جرياني‬ ‫پايگاه اجتماعي ن��دارد يا به تعبي��ر رقب��اي افراطي ما كه‬ ‫مدعي‌اند اصالحات مرده اس��ت چرا مدام عليه چهره‌هاي‬ ‫برجس��ته اصالح‌طلبان صحبت مي‌كنند‪ .‬در حقيقت اينها‬ ‫به سخن خود باور ندارند‪ .‬قطعا اكثريت قاطع مردم خواهان‬ ‫تقويت جريان اصالح‌طلب در همه ش��ئون و امور هستند و‬ ‫البته اصالحات را در چارچ��وب آرمان‌ها‪ ،‬ارزش‌ها و اهداف‬ ‫انقالب اسالمي جس��ت‌وجو مي‌كنند كه تبلور آن در قانون‬ ‫اساسي به‌خصوص در بخش حقوق اساسي مردم است‪g ».‬‬ ‫مجيد انصاري‪ ،‬عضو ارشد مجمع‬ ‫روحانيون مي‌گويد‪« :‬حيات سياسي‬ ‫يك جريان در اين است كه خودش‬ ‫در عرصه‌ها حضور پيدا كند؛ بنابراين‬ ‫اگر شرايط مناسب در انتخابات‬ ‫آينده وجود داشته باشد طبيعتا‬ ‫اصالح‌طلبان بايد با هويت فكري و‬ ‫سياسي خودشان در انتخابات‬ ‫حضور پيدا كنند‬ ‫‪47‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫رويارويي باز و كبوتر‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫گسترش جنگ هاي منطقهاي‬ ‫رامني چه ايدهاي براي اداره آمريكا و سياست خارجياش دارد؟‬ ‫‪1‬‬ ‫ابراهيم متقي‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري در آمريكا تابعي از ساختار‬ ‫قدرت سياس��ي در اين كشور اس��ت‪ .‬هرگاه كه رقابت‌هاي‬ ‫انتخاباتي در اين كش��ور آغاز مي‌ش��ود زمينه براي تحرك‬ ‫گروه‌هاي اجتماعي در چارچوب تظاهرات يا كنوانسيون‌هاي‬ ‫حزبي به‌وجود مي‌آيد‪ .‬اما واقعيت اين است كه ساختار قدرت‬ ‫در آمريكا ماهيت نخبه‌گرا دارد‪ .‬نخبه‌گرايي در اياالت متحده‬ ‫‪48‬‬ ‫به اين معناس��ت كه گروه‌هاي اجتماع��ي‪ ،‬پايگاه اجتماعي‬ ‫آنها و همچنين نيروهايي كه مي‌توانند نقش اجتماعي ايفا‬ ‫كنند هيچ‌گونه تاثيرگذاري در رون��د رقابت‌هاي انتخاباتي‬ ‫نخواهند داش��ت‪ .‬موضوع اصل��ي رقابت‪ ،‬بي��ن بازيگراني‬ ‫اس��ت كه از جايگاه موثري در ساختار اقتصادي و همچنين‬ ‫در حوزه قدرت راهبردي در آمري��كا برخوردارند‪ .‬نظاميان‪،‬‬ ‫مجموعه‌هاي فراصنعتي و گروه‌هاي��ي كه در توليد اقتصاد‬ ‫صنعتي‪ -‬نظامي ايفاگر نقش هس��تند‪ ،‬مهمترين نيروهايي‬ ‫محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند در روند رقابت‌هاي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در آمريكا تاثيرگذار باشند‪ .‬براساس چنين‬ ‫رويكردي پايگاه اجتماعي كانديداي رياست‌جمهوري شايد‬ ‫تاثير چنداني در ارتباط ب��ا رقابت‌هاي حزبي برجاي نگذارد‪.‬‬ ‫اگرچه برخي از تصميمات و همچنين بخشي از تحليل‌هايي‬ ‫كه امروز در مطبوعات و رس��انه‌هاي بين‌المللي در ارتباط با‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا وجود دارد اين موضوع را‬ ‫نشان مي‌دهد كه حزب جمهوريخواه داراي پايگاه تكنوكرات‬ ‫اس��ت و جايگاه اقتصادي‌اش به گروه‌هاي وابسته به حوزه‬ ‫وال‌اس��تريت تعلق دارد‪ .‬اين در حالي است كه دموكرات‌ها‬ ‫داراي جايگاه كامال متفاوتي هس��تند؛ شايد بتوان گفت كه‬ ‫دموكرات‌ها در فضاي مين‌‌اس��تريت قرار دارند و اليه‌هاي‬ ‫مربوط به طبقه متوس��ط اقتصادي و اجتماع��ي در آمريكا‬ ‫مربوط به آنهاست‪ .‬به همين‌ترتيب مي‌توان اين‌گونه مطرح‬ ‫كرد از لحاظ سنتي يهوديان پايگاه اجتماعي حزب دموكرات‬ ‫را در بر‌مي‌گيرند يا اينكه سياهپوستان تعلق بيشتري به حزب‬ ‫دموكرات در آمريكا دارند‪ .‬در حالي كه ش��مالي‌ها تعلق‌شان‬ ‫بيش��تر به حوزه حزب جمهوريخواه است و مناطق صنعتي‬ ‫شده در حوزه شمال ش��رق اياالت متحده به‌گونه‌اي سنتي‬ ‫تعلق به جمهوريخواهان دارد‪.‬‬ ‫بحث مهم ديگري كه وجود دارد اين اس��ت كه كدام‬ ‫گروه از نخبگان نقش تاثيرگذار و تعيين‌كننده‌تري در روند‬ ‫رقابت‌هاي رياس��ت‌جمهوري در آمريكا دارند‪ .‬واقعيت اين‬ ‫اس��ت كه ميت رامني متعلق به آن گروه از نخبگاني است‬
‫صهيونيسم نقاب‌دار‬ ‫كدام شركت‌ها‪ ،‬رسانه‌ها و البي‌ها طرفدار ميت رامني هستند؟‬ ‫محمودواعظي‪/‬معاونسياستخارجيمركزتحقيقاتاستراتژيك‬ ‫‪2‬‬ ‫ وضعي�ت و موقعي�ت سياس�ي – اجتماع�ي حزب‬ ‫جمهوريخواه در آمريكا‬ ‫به‌طور كلي قدرت سياس��ي در آمري��كا همواره زمينه‬ ‫رقابت دو حزب اصلي يعني حزب دموكرات و جمهوريخواه‬ ‫بوده است‪ .‬اگر‌چه نمي‌توان به‌طور دقيق خط‌كشي مشخصي‬ ‫در خصوص خاس��تگاه احزاب سياس��ي در اياالت متحده‬ ‫آمريكا انجام داد‪ ،‬اما با اين حال‪ ،‬ش��واهد حاكي از آن است‬ ‫كه ايالت‌هاي مركزي و جنوبي در آمريكا عمدتا تحت نفوذ‬ ‫جمهوريخواهان و ايالت‌هاي غربي‪ ،‬شمالي و شمال‌شرقي‬ ‫تحت نفوذ دموكرات‌ها قرار دارند‪ .‬به لحاظ اجتماعي‪ ،‬اقشار‬ ‫مرفه و پردرآمد‪ ،‬سرمايه‌داران‪ ،‬كارفرمايان‪ ،‬صاحبان صنايع‪،‬‬ ‫پروتس��تان‌ها‪ ،‬افراد مذهبي‪ ،‬ثروتمندان نفتي‪ ،‬زمين‌داران‪،‬‬ ‫كشاورزان و نظاميان عمدتا طرفدار جمهوريخواهان هستند‪.‬‬ ‫اين جريان عمدتا طرفدار كوچك‌س��ازي دولت و پيش��برد‬ ‫برنامه‌هاي افزايش ماليات و كاهش هزينه‌هاي دولتي است‪.‬‬ ‫در درون اين حزب‪ ،‬چند جناح سياسي عمده حضور دارند كه‬ ‫از جمله مي‌توان به محافظه‌كاران سنتي‪ ،‬نومحافظه‌كاران‪،‬‬ ‫مسيحيان راس��ت‌گرا و جناح ميانه اش��اره كرد‪ .‬در قياس با‬ ‫بين‌الملل‬ ‫به‌طور كل��ي رقابت‌هاي انتخابات رياس��ت‌جمهوري‬ ‫آمريكا كه هر‌چهار سال يك بار برگزار مي‌شود‪ ،‬شامل چهار‬ ‫مرحله اس��ت؛ انتخابات مقدماتي كه نامزدها معموال خود‬ ‫را جهت ش��ركت در مبارزات انتخاباتي معرفي مي‌كنند و يا‬ ‫از سوي حزب انتخاب و معرفي مي‌شوند‪ .‬كنوانسيون‌هاي‬ ‫ملي كه در تابستان سال برگزاري انتخابات اين كنوانسيون‌ها‬ ‫احزاب برپا مي‌گردد‪ .‬تمام‌گرايش��ات و تشكل‌هاي داخلي‬ ‫هر حزب مي‌بايد در اين مجمع ش��ركت ك��رده و طي يك‬ ‫دوره يك ماهه‪ ،‬هيات‌هاي شركت‌كننده از ميان نامزدهاي‬ ‫موجود‪ ،‬فرد مورد نظر خود را جهت شركت در مبارزات نهايي‬ ‫معرفي نمايند‪.‬‬ ‫رقابت انتخاباتي؛ تا روز برپاي��ي انتخابات‪ ،‬كانديداها‬ ‫با حمايت احزاب و طرفداران‪ ،‬مبارزات وس��يع و همه‌جانبه‬ ‫انتخاباتي خود را آغاز مي‌كنند و نهايتا هيات‌هاي انتخاباتي؛‬ ‫بر‌اساس قانون‌اساس��ي فدرال‪ ،‬رئيس‌جمهور از طرف يك‬ ‫كالج يا هيات انتخاباتي انتخاب‌مي شود‪.‬‬ ‫هر ايالت‪،‬كال��ج انتخاباتي خاص خ��ود را دارد و تعداد‬ ‫آن برابر با تعداد نماين��دگان آن ايال��ت در كنگره (مجلس‬ ‫نمايندگان و سنا) اس��ت‪ .‬هرچند تعداد نمايندگان اياالت در‬ ‫مجلس س��نا به‌طور يكس��ان‪ ،‬دو نفر براي هر ايالت در‌نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬اما تعداد اعضای مجلس نمايندگان براساس‬ ‫جمعيت هر ايالت است‪.‬‬ ‫دموكرات ها‪ ،‬بايد گف��ت كه اين حزب گرايش��ات مذهبي‬ ‫قوي‌تري دارد‪.‬‬ ‫نكت��ه بع��دي در خص��وص طيف‌ها و جري��ان هاي‬ ‫سياس��ي‪ ،‬اجتماعي و اقتصادي حامي‌ح��زب جمهوريخواه‬ ‫در داخل آمريكا ست‪ .‬به واقع جريان هاي راست مسيحي از‬ ‫حاميان جدي حزب جمهوريخواه به‌شمار مي‌آيند‪ .‬از سوي‬ ‫ديگر برخي از گروه‌هاي ذي‌نفوذ نظير البي صهيونيس��تي‬ ‫ايپك‪ ،‬گرايشات بيشتري به جريان راست اين حزب از خود‬ ‫نشان مي‌دهد‪ .‬از س��وي ديگر جريان اصلي و محافظه‌كار‬ ‫س��ازمان‌هاي يهودي‪ ،‬بس��يج منابع قابل‌‌توجهي به منظور‬ ‫اعطاي كمك هاي مالي به رسانه‌هاي خبري‪ ،‬شخصيت‌هاي‬ ‫بانفوذ و جريان هاي سياسي خاص در آمريكا انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫يهوديان به صورت س��نتي به دموكرات ها متمايل هستند‬ ‫اما در سال‌هاي اخير بخش��ي از يهوديان با‌عنوان يهوديان‬ ‫ارتدوكس به جمهوريخواهان متمايل ش��ده‌اند‪ .‬اين دسته از‬ ‫يهوديان نسبت به سايرين مواضع تندتري دارند‪.‬‬ ‫در آمريكا اكثر صاحبان مش��اغل و صناي��ع بزرگ و‬ ‫همچني��ن صناي��ع نظام��ي از مهمتري��ن حامي��ان مالي‬ ‫جمهوريخواهان به‌شمار مي‌آيند‪ .‬از عمده‌ترين شركت‌هاي‬ ‫بزرگ حامي‌حزب جمهوريخواه مي‌توان به شركت ديزني‪،‬‬ ‫جنرال‌الكتريك و جنرال‌موتور اش��اره ك��رد‪ .‬از جمله مراكز‬ ‫مطالعاتي و اتاق‌هاي فكري كه در آمريكا تا حدود بسياري به‬ ‫طيف جمهوريخواهان نزديك هستند نيز مي‌توان به موسسه‬ ‫امريكن اينترپرايز و بنياد هريتيج كه گرايش زيادي به راست‬ ‫افراطي دارد‪ ،‬اشاره كرد‪.‬‬ ‫نكته بع��دي در مورد حامي��ان رس��انه‌اي اين حزب‬ ‫است‪ .‬در آمريكا رس��انه‌هاي ديداري‪ ،‬شنيداري و نوشتاري‬ ‫بس��ياري وجود دارند كه به‌طور جدي از سياست‌هاي حزب‬ ‫جمهوريخواه پش��تيباني مي‌كنند‪ .‬از جمل��ه مهمترين اين‬ ‫رسانه‌ها مي‌توان به فاكس‌نيوز و س��ي بي اس اشاره كرد‪.‬‬ ‫همچني��ن ‪ News Corporation‬و آنچ��ه از آن تحت‬ ‫عنوان سازمان‌هاي رس��انه‌اي محافظه‌كاران ياد مي‌شود‪،‬‬ ‫شامل شبكه‌هايي مانند نيوز‌مكس و ‪World Net Daily‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در ميان روزنامه‌ها ش��ايد روزنامه واشنگتن‌پست و‬ ‫واش��نگتن‌تايمز از جمله مهمترين روزنامه‌هاي نزديك به‬ ‫جريان محافظه‌كاران باش��ند‪ .‬البته الزم به ذكر اس��ت كه‬ ‫حزب دموكرات نيز در بين اقشار مختلف جامعه و بخش‌هاي‬ ‫اقتصادي و ارباب رسانه حاميان خاص خود را دارد كه همواره‬ ‫در انتخابات گذشته دوش��ادوش يكديگر مبارزه انتخاباتي‬ ‫داشته‌اند و معموال تعداد آرا و طرفداران به‌هم نزديك است‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال آنچه به‌طور خالصه در خصوص انتخابات‬ ‫پيش‌رو مي‌توان گفت اينكه؛ در سيستم انتخابات مبتني‌بر‬ ‫الكترال كالج‪ ،‬هر نامزدي (اعم از دموكرات يا جمهوريخواه)‬ ‫كه در يك ايالت پيروز شود‪ ،‬كل آراي هيات‌هاي نمايندگي‬ ‫در آن ايالت را از آن خود خواهد ك��رد‪ .‬به‌عبارت ديگر برنده‬ ‫اكثريت آراء مردم در هر ايالت در انتخابات عمومي‪ ،‬معموال‬ ‫تمام آراي الكترال كالج آن ايال��ت را از آن خود خواهد كرد‪.‬‬ ‫نامزد حزب جمهوريخواه براي پيروزي در انتخابات نوامبر‬ ‫‪ ٢٠١٢‬مس��تلزم احراز نصف به عالوه يك رأي از ‪ 538‬راي‬ ‫هيات‌هاي نمايندگي (الكترال كالج) اس��ت‪ .‬بنابراين ميت‬ ‫رامني براي پيروزي بر رقيب دموكرات خود نيازمند اخذ ‪270‬‬ ‫راي الكترال كالج است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫كه به لحاظ اقتصادي در حوزه صنايع نظامي فعاليت دارند‪.‬‬ ‫به لحاظ راهبردي پايگاه اين گروه مربوط به افرادي همانند‬ ‫جان مك‌كين اس��ت‪ .‬اكنون مي‌توان اين موضوع را مطرح‬ ‫كرد كه افرادي همانند نيوت گينگريچ‪ ،‬جان بولتون به همراه‬ ‫رابرت كاگان و جان مك‌كين چهار بعد اصلي حمايت حزبي‬ ‫از ميت‌رامني را شامل مي‌شوند‪ .‬حرف اصلي آنها گسترش‬ ‫جنگ‌هاي منطقه‌اي است و از همه مهمتر اين است كه آنها‬ ‫بر اين موضوع تاكيد دارند كه اياالت‌متحده بايد هزينه‌هاي‬ ‫دفاعي خ��ودش را افزايش ده��د‪ .‬اوباما ن��گاه تعاملي را در‬ ‫ارتباط با هزينه‌هاي نظامي مورد پيگيري قرار مي‌دهد و بر‬ ‫الگوهاي تاكتيكي تاكيد دارد‪ .‬وي موضوعي به‌نام چاالكي‬ ‫را در رفتار اس��تراتژيك م��ورد بحث قرار مي‌ده��د‪ .‬اين در‬ ‫حالي اس��ت كه نگاه ميت رامني رفتارمح��ور و تكنولوژي‬ ‫محور است و برانجام اقدامات و عمليات نظامي گسترده‌تر‬ ‫تاكيد دارد‪ .‬در چنين ش��رايطي رون��د رقابت‌هاي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در اين دوره بسيار فشرده است تاجايي‌كه‬ ‫در فضاي موجود نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه باراك اوباما‬ ‫تنها يك درصد از رقيب جمهوريخواهش رامني جلوتر است‪.‬‬ ‫يعني اوباما ‪44‬درصد آرا و رامني ‪43‬درصد آرا را به خودشان‬ ‫اختصاص داده‌اند‪ .‬طبعا چنين وضعيت��ي در روند انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري كه تنها دو ماه ديگر برگزار مي‌شود تاثيرگذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬طي ماه‌هاي باقيمانده تا نوامبر‪ ،‬يعني سپتامبر و‬ ‫اكتبر همچنان نش��انه‌هاي تداوم روند موج��ود وجود دارد‪.‬‬ ‫هرچند كه گروه‌هاي محافظه‌كار تالش دارند تا اين وضعيت‬ ‫را براي افكار عموم��ي اياالت‌متحده تداعي كنند كه باراك‬ ‫اوباما نتوانس��ته از قدرت راهبردي كش��ور در جهت امنيت‬ ‫ملي استفاده كند‪ .‬موضوع مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي‬ ‫ايران را به‌‌عنوان نش��انه‌اي تلقي مي‌كنند ك��ه ناكارآمدي‬ ‫اوباما را منعكس مي‌كن��د‪ .‬اين در حالي اس��ت كه رويكرد‬ ‫حزب دموكرات كامال متفاوت اس��ت و نگاه‌شان اين است‬ ‫كه مهمترين مساله تغيير رفتار ايران است و اوباما توانسته‬ ‫از طريق رژيم‌ه��اي بين‌المللي و تحريم‌ه��اي چند‌جانبه و‬ ‫يك‌جانبه ايران را در وضعيت فش��ارهاي گسترده‌تري قرار‬ ‫ده��د‪ .‬بنابراين موضوعاتي همانند روس��يه‪ ،‬چي��ن و ايران‬ ‫س��ه موضوع محوري در ارتباط با رقابت‌هاي ميت رامني و‬ ‫باراك اوباما در حوزه سياس��ت خارجي محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫همچنين سرنوشت سوريه نيز تا دو ماه ديگر مي‌تواند روي‬ ‫روند رقابت‌هاي انتخاباتي تاثيرگذار باشد‪ .‬مجموعه‌هايي كه‬ ‫در حوزه نظامي پايگاه اجتماعي و سياسي باراك اوباما را در‬ ‫برمي‌گيرند كساني هستند كه بر ضرورت كاربرد قدرت نرم‬ ‫تاكيد دارند‪ .‬قدرت نرم موضوعي است كه از زمان به قدرت‬ ‫رسيدن جورج بوش توس��ط نوليبرال‌هاي سياست خارجي‬ ‫آمريكا مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به‌طور كلي سياس��تگذاري اجرايي در ح��وزه امنيتي‪،‬‬ ‫سياست خارجي و اقتصادي ماهيت س��اختاري دارد‪ .‬يعني‬ ‫افرادي كه ميت رامني به‌عنوان مش��اوران سياست خارجي‬ ‫يا معاون انتخاب كرده ش��ايد در اجراي اه��داف راهبردي‬ ‫اياالت‌متح��ده نتوانند به تنهايي تصميم��ات موثري اتخاذ‬ ‫كنند‪ .‬اما در عين حال كس��اني مانند راب��رت كاگان داراي‬ ‫رويكرد كامال متفاوتي نسبت به مجموعه نوليبرال هستند‬ ‫و طبعا اين افراد در سه‌مس��اله توليد قدرت‪ ،‬ديپلماسي اجبار‬ ‫و همچنين گس��ترش فضاي تهديد علي��ه بازيگران رقيب‬ ‫در حوزه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي تاكي��د دارند‪ .‬بنابراين‬ ‫ادبيات سياست خارجي آمريكا در ارتباط با تيم رامني كامال‬ ‫افراطي‌تر خواهد شد‪ .‬اين در حالي است كه هنوز مشخص‬ ‫نيست تصميم‌گيري در فضاي سياست‌خارجي چه وضعيتي‬ ‫داشته باشد‪ .‬به‌خصوص اينكه در روند رقابت‌هاي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در نوامبر ‪ 2012‬شاهد برگزاري انتخابات‬ ‫مجلس س��نا و مجلس نمايندگان آمريكا ني��ز خواهيم بود‪.‬‬ ‫در حقيقت سرنوش��ت كنگره آمريكا در روند سياستگذاري‬ ‫خارجي اياالت‌متحده نقش بسيار جدي خواهد داشت‪g .‬‬ ‫‪49‬‬
‫بنيادگرايان مسيحي‬ ‫‪3‬‬ ‫تاريخ آمريكا و چهره‌هاي مشهور حزب جمهوريخواه‬ ‫حزب جمهوريخواه اياالت‌متحده آمريكا يكي از دو حزب بزرگ اين كشور است كه به همراه حزب دموكرات‪ ،‬حكومت را در اين‬ ‫كشور در دست دارد‪ .‬اين حزب كه در تاريخ آمريكا روزهاي پرفرازونشيبي را سپري كرده اعضا و طرفداران بسياري دارد‪ .‬سياسيوني‬ ‫چون كيسينجر معروف‪ ،‬نيكسون‪ ،‬بوش پدر و پسر‪ ،‬ريگان و‪ ...‬در زير به برخي از چهره‌هاي مطرح جمهوريخواه اشاره شده و تالش‬ ‫شده به مهمترين اقدامات و اتفاقاتي كه در زمان آنها به وقوع پيوسته پرداخته شود‪.‬‬ ‫نيكسون؛ رسواي واترگيت‬ ‫بين‌الملل‬ ‫ريچارد نيكسون‪ ،‬سياستمدار جمهوريخواه و سي‌وهفتمين رئيس‌جمهور اياالت‬ ‫متحده آمريكا بود‪ .‬او از سال ‪ ۱۹۶۹‬تا ‪ ۱۹۷۴‬اين سمت را در اختيار داشت‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 1942‬به نيروي دريايي پيوست‪ ،‬تا پايان جنگ جهاني دوم در نقاط مختلف خدمت‬ ‫كرد و در سال ‪ 1946‬از كاليفرنيا به سمت نماينده كنگره برگزيده شد‪ .‬وي در ‪1950‬‬ ‫وارد سناي آمريكا شد‪ ،‬حدود سال ‪ 1953‬معاون دوايت آيزنهاور رئيس‌جمهور آمريكا‬ ‫شد و تا سال ‪ 1968‬در اين مقام باقي ماند‪ .‬نيكسون در انتخابات سال ‪ 1960‬از «جان‬ ‫اف‪ .‬كندي» شكست خورد ولي در انتخابات رياست‌جمهوري ‪ 1968‬دوباره از سوي‬ ‫حزب جمهوريخواه كانديدا ش�د و به كاخ‌س�فيد راه يافت‪.‬در باب سياست خارجي‬ ‫آمريكا در ‪ 25‬ژوئيه ‪ 1969‬نطقي ايراد كرد كه به «دكترين نيكس�ون» مش�هور شد؛‬ ‫پايان بخشيدن به جنگ ويتنام و عقب‌نش�يني از مواضع خود يكي از اصول مهم سياست خارجي او به‌شمار‬ ‫مي‌رفت‪ .‬نيكسون عالوه بر مساله ويتنام به موفقيت‌هاي مهم ديگري در سياست خارجي نائل شد ازجمله به‬ ‫برقراري رابطه با چين كمونيست‪ ،‬رفع تشنج در رابطه با شوروي و امضاي قرارداد محدود ساختن سالح‌هاي‬ ‫استراتژيك مي‌توان اشاره كرد‪ .‬در زمان رياست‌جمهوري وي با‌توجه به نزديكي روابط ايران و آمريكا در همه‬ ‫زمينه‌ها‪ ،‬نيكسون سفرهايي به ايران داشت‪ .‬نيكسون در انتخابات سال ‪ 1972‬نيز براي دومين بار به سمت‬ ‫رياست‌جمهوري آمريكا برگزيده شد ولي افشاي اقدامات غيرقانوني در جريان انتخابات و نصب دستگاههاي‬ ‫استراق‌سمع در محل كنوانسيون حزب دموكرات در س�اختمان واترگيت كه به «افتضاح واترگيت» معروف‬ ‫شد او را به استعفا از مقام خويش وادار ساخت‪ .‬ريچارد نيكسون اولين رئيس‌جمهور آمريكا بود كه مجبور به‬ ‫استعفا از مقام خودش شد‪ .‬وي در سن ‪ 81‬سالگي بر اثر سكته مغزي درگذشت‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫كيسينجر‌؛ مغز جمهوريخواهان‬ ‫هنري‌كيس�ينجر يكي از با‌نفوذترين چهره‌هاي حزب جمهوريخواه در‬ ‫امور سياست خارجه آمريكاست‪ .‬كيسينجر‪ ،‬استراتژيست معروف آمريكايي‬ ‫و وزير خارجه پيش�ين اين كش�ور در خان�واده‌اي يهودي‌االصل در كش�ور‬ ‫آلمان متولد ش�د اما در س�ال ‪ 1938‬و زماني كه آلمان تحت كنترل نازي‌ها‬ ‫بود به‌همراه خانواده‌اش به آمريكا گريخت و تابعيت اين كش�ور را گرفت‪.‬‬ ‫كيسينجر در دوره ريچارد نيكسون به‌عنوان وزير امور‌خارجه آمريكا مشغول‬ ‫به‌كار شد و پس از پايان دوره نيكسون به‌خاطر رسوايي واترگيت در همان‬ ‫س�مت با جرالد‌ف�ورد به هم�كاري ادام�ه داد‪ .‬وي در س�ال ‪ ۱۹۷۳‬ب ‌ه‌خاطر‬ ‫تالش‌هايش براي پايان بخشيدن به جنگ ويتنام جايزه صلح نوبل را گرفت‪.‬‬ ‫در ‪ 1970‬هنري كيسينجر رياس�ت يك گروه مطالعه درباره پايان دادن به‬ ‫جنگ ويتنام را به‌عهده داشت‪ .‬از ديگر فعاليت‌هاي موفقيت‌آميز كيسينجر‬ ‫مي‌توان به اين موارد اشاره كرد‪ :‬مذاكرات مربوط به محدودسازي سالح‌هاي‬ ‫استراتژيك ميان آمريكا و شوروي كه منجر به پيمان سالت شد و برقراري رابطه ميان آمريكا و چين‬ ‫با اجراي سياست معروف به ديپلماسي پينگ‌پنگ در ‪ .۱۹۷۲‬در هر صورت كيسينجر فردي رئاليست‬ ‫است كه سعي دارد تحوالت سياست خارجي آمريكا را در راستاي حفظ هژموني اين كشور هدايت‬ ‫كند؛ حال آنكه مدت‪‎‬هاست هژموني سياسي و استراتژيك آمريكا در جهان از بين رفته است‪ .‬وي در‬ ‫رابطه با ايران مي‌گويد‪« :‬نمي‌توان به ايران اجازه داد روياي حكومت امپراتوري بر منطقه‌اي را تحقق‬ ‫بخشد كه براي ساير مردم دنيا بسيار اهميت دارد‪ ».‬او عقيده دارد مي‌توان از طريق ديپلماسي مانع‬ ‫از دستيابي ايران به سالح اتمي‌شد‪ .‬كيس�ينجر همچنين جنگ را ادامه ديپلماسي مي‌داند كه در آن‬ ‫ديپلمات‌ها ابزار متفاوتي به‌كار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫‪50‬‬
‫رونالد ريگان؛ محبوب نومحافظه‌كاران‬ ‫رونالد ريگان را در تاريخ آمريكا يكي از محبوب‌ترين روس�اي جمه�ور از حزب جمهوريخواه‬ ‫مي‌دانند‪ .‬ريگان با اتكا به اوج‌گيري احساسات راست‌گرايانه در آمريكا در انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫ت‌متحده آمريكا سال ‪ 1980‬به پيروزي رسيد‪ .‬وي سال ‪ 1989‬در حالي كاخ سفيد را ترك كرد كه‬ ‫اياال ‌‬ ‫دو‌سوم مردم آمريكا عملكرد وي را در دوران زمامداري‌اش مورد تاييد قرار دادند‪ .‬اين باالترين نرخ‬ ‫رضايت افكار عمومي آمريكا از يك رئيس‌جمهور بازنشسته در دوران پس از جنگ جهاني دوم بود‪.‬‬ ‫اين سياستمدار ايلينويزي اگرچه دوراني طاليي را به‌عنوان بازيگر سينما سپري كرده بود‪ ،‬رفت ‌ه‌رفته‬ ‫جذب حزب جمهوريخواه اياالت متحده آمريكا و در نهايت عضو فعال اين حزب در سال ‪ 1966‬شد‪.‬‬ ‫ريگان تا س�ال ‪ 1975‬فرماندار ايالت كاليفرني�ا بود‪ .‬وي در رقابت‌هاي انتخابات�ي‌اش مقابل كارتر‬ ‫شعارهاي ميانه‌رو داد و توانست از نارضايتي دموكرات‌ها عليه اقدامات كارتر بهره مند شود‪ .‬ريگان سه ماه پس از ورود به كاخ سفيد‬ ‫مورد سوءقصد قرار گرفت‪ ،‬اما جان سالم به در برد‪ .‬جرات و جسارت وي در مواجهه با اين واقعه زمينه محبوبيت بيشتر وي در ميان‬ ‫افكار عمومي آمريكا را پديد آورد‪ .‬كنترل تورم و بهبود وضعيت اقتصادي زمينه انتخاب مجدد ريگان را در انتخابات سال ‪ 1984‬فراهم‬ ‫آورد‪ .‬او كه از حاميان اصلي عراق براي حمله به ايران به‌ش�مار مي‌رفت‪ ،‬با چرخش جنگ به سود ايران‪ ،‬براي بازنده نبودن اقدام به‬ ‫فروش اسلحه به ايران كرد و پس از ‪18‬ماه قصد مذاكره با ايران و برقراري روابط ديپلماتيك را داشت كه قضيه لو رفت و ماجراي‬ ‫موسوم به ماجراي مك‌فارلين يا ايران ‪ -‬كنترا به‌وجود آمد‪ .‬محبوبيت ريگان پس از ماجراي ايران ‪ -‬كنترا در سال ‪ 1986‬تنزل يافت‪.‬‬ ‫مذاكرات چهار روزه وي با «ميخائيل گورباچف»‪ ،‬رئيس‌جمهور وقت اتحاد شوروي را بايد نقطه عطفي در دوران زندگاني وي و تاريخ‬ ‫آمريكا ناميد‪ .‬وي در سال ‪ 1994‬دچار بيماري آلزايمر شد و ‪ 10‬سال بعد بر اثر همين بيماري درگذشت‪.‬‬ ‫بوش پدر؛ سخنگوي نظم نوين جهاني‬ ‫بين‌الملل‬ ‫جورج هربرت واكر بوش يا همان بوش پدر چهل و يكمين رئيس‌جمهور اياالت‌متحده آمريكا از‬ ‫حزب جمهوريخواه اياالت‌متحده آمري�كا بود‪ .‬بوش اول در دوران زمامداري ريگان در س�مت معاون‬ ‫وي مشغول به فعاليت بود‪ .‬وي در طول سال‌هاي ‪ ۷۱‬تا ‪ ۷۳‬ميالدي در زمان رياست‌جمهوري نيكسون‬ ‫سفير اياالت متحده در سازمان ملل و مدير سازمان سيا بود و قبل از آن سفير اياالت متحده در جمهوري‬ ‫خلق چين بود‪ .‬جورج ب�وش پدر پس از فارغ‌التحصيل�ي از آكادمي‌فليپس در هجده س�الگي با‌عنوان‬ ‫خلبان به ني�روي دريايي ارتش اياالت‌متحده پيوس�ت و به جنگ جهاني دوم رف�ت‪ .‬وي در انتخابات‬ ‫رياس�ت‌جمهوري اياالت متحده آمريكا س�ال ‪ ۱۹۸۸‬به‌عن�وان نامزد جمهوريخواهان مطرح ش�د و‬ ‫توانست مايكل دوكاكيس رقيب خود از حزب دموكرات اياالت‌متحده آمريكا را شكست دهد‪ .‬بوش در‬ ‫اولين سال زمامداري‌اش با بحران گروگانگيري لبنان مواجه شد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۱‬بوش در راس ائتالفي‬ ‫بين‌المللي متش�كل از برخي از كش�ورهاي غربي ‪ -‬آفريقايي و كش�ورهاي عرب حاشيه خليج‌فارس‬ ‫براي آزادي كويت از اشغال عراق وارد عمل شد‪ .‬آمريكا در س�ال ‪ ۱۹۹۱‬با ائتالفي از كشورهاي ديگر‬ ‫به كويت و س�پس به عراق حمله كرد و ارتش عراق را از كويت بيرون راند‪ .‬از عمليات حمله آمريكا به‬ ‫عراق به‌عنوان طوفان صحرا ياد مي‌شود‪ .‬همچنين دو محقق آمريكايي به نام‌هاي وبستر تارپلي و آنتون چايتكين كتابي به‬ ‫نام «زندگينامه غير‌رسمي جورج بوش» را در سال ‪ ۱۹۹۲‬منتشر كردند‪ .‬در اين كتاب سعي شده با استناد به اسناد و مدارك‬ ‫موجود پيوندهاي ميان اين خاندان و صاحبان صنايع تسليحاتي و شيميايي و شبكه‌هاي مالي مشكوك‪ ،‬آشكار شود‪ .‬انگيزه‬ ‫تاليف اين كتاب در ماه‌هاي ژانويه و فوريه سال ‪ ۱۹۹۱‬ميالدي و در جريان جنگ اول خليج‌فارس در نويسندگان ايجاد شد‪.‬‬ ‫آنها كتاب خود را اولين بيو‌گرافي واقعي جورج بوش اول معرفي كردند و مطالب مندرج در اتوبيوگرافي جورج‌بوش را سرشار‬ ‫از دروغ و تحريف واقعيات خواندند‪ .‬اين كتاب در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري نوامبر ‪ ۱۹۹۲‬منتشر شد‪ .‬در مقدمه اين‬ ‫كتاب‪ ،‬جورج بوش اول «كاليگوالي آمريكايي» ناميده شده و انديشه اصلي مندرج در كتاب چنين بيان شده است‪« :‬اگر در‬ ‫ت‌متحده آمريكا انتخاب شود‪ ،‬اين كشور و جهانيان‬ ‫نوامبر ‪ ۱۹۹۲‬جورج بوش براي دومين بار به‌عنوان رئيس‌جمهور اياال ‌‬ ‫با فاجعه‌اي در ابعاد عظيم مواجه خواهند شد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫مك‌كين؛ سناتور جنگ‌دوست‬ ‫سناتور جان مك كين‪ ،‬جمهوريخواه جنگ دوست را برخي به‌عنوان رقيب اوباما مي‌شناسند‪ .‬وي كه‬ ‫يك سياستمدار آمريكايي و سناتور كنوني ايالت آريزوناست طي انتخابات رياست‌جمهوري سال ‪ 2008‬از‬ ‫طرف حزب جمهوريخواه كانديدا شد و به رقابت با باراك اوباماي دموكرات پرداخت‪.‬وي در انتخابات سال‬ ‫‪ 2008‬با اختالف بسياري از ساكن فعلي كاخ سفيد شكست خورد‪ .‬وي كه سياست‌هاي افراط‌گرايانه‌اي‬ ‫را دنبال مي‌كند همواره‌خواهان فشار بيش�تر بر ايران و همچنين از حاميان اشغال عراق بود‪ .‬مك‌كين در‬ ‫سال ‪ 2003‬به اشغال عراق راي داد و از طرح جورج بوش براي افزايش نيرو در عراق نيز حمايت كرد‪ .‬وي‬ ‫طي مناظره‌هاي انتخاباتي پيشين بر سياست تشديد فشار و مجازات‪‎‬هاي اقتصادي توسط گروه بيشتري‬ ‫از كشورهاي غربي عليه ايران تمركز كرده بود و باورش بر اين بود كه براي جلوگيري از دستيابي ايران به‬ ‫سالح هسته‌اي در صورت لزوم ممكن است از ابزار نظامي استفاده كند‪ .‬مك‌كين سرباز جنگ ويتنام است‪،‬‬ ‫چند سال هم اسير جنگي بوده‌است‪ .‬وي زخم جنگ را بر صورت دارد و از جمله سياستمداران حامي‌جنگ‬ ‫در آمريكا به‌شمار مي‌آيد‪ .‬مك‌كين در جريان جنگ ويتنام به‌مدت ‪ ۵‬سال و نيم به اسارت گرفته شد‪ .‬برخي از او به‌عنوان قهرمان‬ ‫جنگ ياد مي‌كنند‪ ،‬چرا كه سال‌ها زير شكنجه سربازان ويتنامي‌بود‪ .‬اما عده‌اي نيز بحث خيانت وي به اياالت‌متحده با شركت در‬ ‫فيلم‌هاي تبليغاتي عليه آمريكا براي مردم ويتنام را مطرح مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫جمهوريخواهان نميتوانند‬ ‫عليه ايران اجماع درست كنند‬ ‫گفتوگو با فواد ايزدي درباره انتخابات آمريكا‬ ‫‪4‬‬ ‫انتخابات رياس�ت‌جمهوري اياالت‌متحده آمريكا همواره ب�راي ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار اس�ت‪.‬‬ ‫سياست خارجي اين كشور در قبال ايران در اين روزها كه بحث حمله نظامي عليه كشور ما از هر زمان ديگري داغ‌تر‬ ‫است‪ ،‬مي‌تواند بسيار مورد توجه باشد‪ .‬به همين خاطر گفت‌وگويي با فواد ايزدي‪ ،‬كارشناس مسائل آمريكا انجام‬ ‫داديم و نظر وي را پيرامون سياست خارجي جمهوريخواهان در صورت پيروزي‌شان بر دموكرات‌ها جويا شديم‪.‬‬ ‫وي معتقد است در كل جمهوريخواهان نسبت به حزب رقيب‌شان بيشتر درگير جنگ شده‌اند و اغلب جنگ‌هاي‬ ‫آمريكا در زمان رياست آنها بر كاخ سفيد اتفاق افتاده اما مساله‌اي كه بسيار اهميت دارد بحث ديپلماسي عمومي‬ ‫اين جريان و عدم موفقيت آنها در هماهنگ كردن هم‌پيمانانش�ان در خارج از آمريكاست‪ .‬به دليل همين ويژگي‬ ‫جريان محافظه‌كار آمريكا لزوما حضور آنها در كاخ سفيد براي كشوري مانند ايران بد نيست‪ ،‬چرا كه آنها در اجماع‬ ‫جهاني عليه ايران موفق نخواهند بود؛ آن چيزي براي ايران بد است كه در نهايت موجب اجماع عليه ايران شود‪.‬‬ ‫سعيده سادات فهري‬ ‫ي پيرامون مدل سياس�ت خارجي‬ ‫در ابتدا كم ‌‬ ‫نامزد جمهوريخواهان در صورت پيروزي در‬ ‫انتخابات توضيح دهيد؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪ l‬مدلي كه رامني ارائ��ه كرده تفاوت چنداني با‬ ‫مدل س��نتي جمهوريخواهان ندارد‪ .‬يعني صحبت‌هاي‬ ‫آقاي رامني و مجموعه افرادي كه به عنوان مش��اوران‬ ‫وي در سياست خارجي معرفي شده‌اند نشان مي‌دهد كه‬ ‫وي مي‌خواهد همان حالت سنتي جمهوريخواهان را در‬ ‫حوزه روابط آمريكا با كشورهاي ديگر ادامه دهد و چهره‬ ‫منتقدي نيست‪ .‬نكته ديگري كه در داخل كشور ما كمتر‬ ‫به آن توجه مي‌شود اين اس��ت كه در نهايت در ساختار‬ ‫سياست خارجه آمريكا قوه‌مقننه حرف آخر را مي‌زند نه‬ ‫قوه مجريه‪ .‬چرا كه كنترل كنگره آمريكا مخصوصا در‬ ‫حوزه سياست خارجي باالست‪ .‬در ساختار سياسي آمريكا‬ ‫معاونان وزير خارجه و سفرا نيز بايد از كنگره راي اعتماد‬ ‫بگيرند‪ .‬همچنين بودجه آمريكا نيز در اختيار كنگره است‬ ‫و آنها بنا بر نياز بخش‌هاي مختلف اين پول را تقس��يم‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اگر بخواهيم در رابطه با سياست خارجي رامني‬ ‫صحبت كنيم نه تنها در مورد وي و تيم سياست خارجه‬ ‫فعلي وي مي‌توان صحب��ت كرد بلكه اين مس��اله نيز‬ ‫اهميت دارد كه انتخابات نوامبر ‪ 2012‬چه تاثيري روي‬ ‫ساختار كنگره خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫آيا اين حالت را خواهيم داش�ت كه س�نا در‬ ‫دس�ت دموكرات‪‎‬ها باقي بمان�د‪( ...‬باتوجه به‬ ‫اينكه اختالف دموكرات و جمهوريخواهان در‬ ‫سنا كم اس�ت) پس از انتخابات پيش رو كل‬ ‫مجلس نماين�دگان دوباره باي�د راي بياورند‬ ‫چراكه دوره آن دوساله است‪ .‬در اين صورت‬ ‫آيا ش�اهد خواهيم بود ك�ه جمهوريخواهان‬ ‫حضور پررنگي در مجلس داشته باشند‪.‬‬ ‫اكنون مساله اين اس��ت كه اگر جمهوريخواهان‬ ‫در مجل��س نمايندگان اكثري��ت را به دس��ت بياورند و‬ ‫دموكرات‌ها سنا را از دست بدهند با دولتي مواجه خواهيم‬ ‫شد كه در قوه‌مجريه و مقننه يك حزب حاكم خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اساس قوانين س��نا هر حزبي كه يك نماينده بيشتر‬ ‫داشته باشد در نهايت رياست تمام كميسيون‌ها را تعيين‬ ‫خواهد كرد‪ .‬از اي��ن جهت مي‌توان گف��ت فاكتورهاي‬ ‫متعددي وجود دارد كه مطابق آنها بتوان پيرامون سياست‬ ‫‪52‬‬ ‫خارجي رامني بحث كرد‪.‬‬ ‫ارزيابي ش�ما از س�خنراني‌ها و صحبت‌هايي كه‬ ‫تاكنون ميت رامني ارائه كرده‪ ،‬چيست؟‬ ‫‪ l‬اخيرا رامني در كنوانس��يون ملي حزب در تمپاي‬ ‫فلوريدا س��خنراني داش��ت؛ اگر به متن اين سخنراني توجه‬ ‫ش��ود در‌مي‌يابيم كه براي نخستين بار از س��ال ‪ 1952‬يك‬ ‫كانديداي رياست‌جمهوري جمهوريخواه سخنراني كرده و‬ ‫در آن كلمه جنگ را به كار نبرده است‪ .‬از پس از جنگ جهاني‬ ‫دوم آمريكايي‌ها خودش��ان را درگير جنگ‌ه��اي متعددي‬ ‫كردند از جمله جنگ كره‪ ،‬ويتنام‪ ،‬لبنان‪،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫ديگر جنگ‌هاي كوچكتر‪ .‬در واقع بحث جنگ همواره يكي‬ ‫از مباحث اصل��ي بوده كه كانديداه��اي جمهوريخواه به آن‬ ‫مي‌پرداختند‪ .‬اين مس��اله كه يك كانديداي جمهوريخواه از‬ ‫جنگ صحبت نمي‌كند نش��ان‌دهنده اين اس��ت كه در حال‬ ‫حاضر نزد مردم آمريكا بحث جنگ خيل��ي خريدار ندارد‪ .‬به‬ ‫دنبال مش��كالتي كه جنگ‌هاي عراق و افغانس��تان براي‬ ‫آمريكا ايجاد كرد اين كشور توانمندي‌هايش در حوزه فكري‬ ‫مردم و لجستيك جنگ را از دست داده است‪ .‬اين مساله در‬ ‫صحبت‌هاي رامني نيز كامال مشهود بود و وي مي‌خواست‬ ‫بگويد برخالف جمهوريخواهان قبلي كه بحث جنگ را خيلي‬ ‫مطرح مي‌كردن��د‪ ،‬او حتي يكبار هم كلمه جن��گ را بر زبان‬ ‫نياورده است‪.‬‬ ‫هروقت كه بحث سياست خارجي آمريكا مطرح‬ ‫مي‌شود بحث سياس�ت اين كشور در قبال ايران‬ ‫و همچنين مس�اله حمله نظامي به كش�ور ما نيز‬ ‫جلب توجه مي‌كند‪ .‬به نظر شما در صورت روي كار‬ ‫آمدن جمهوريخواهان آيا حمل�ه نظامي به ايران‬ ‫محتمل‌تر خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬بايد توجه داش��ت كه در هر صورت ارتش آمريكا‬ ‫دولت پشت سر كنگره‬ ‫در ساختار سياست خارجه آمريكا‬ ‫قوه‌مقننه حرف آخر را مي‌زند‪ ،‬نه‬ ‫قوه‌مجريه‪ ،‬چرا كه كنترل كنگره‬ ‫آمريكا مخصوصا در حوزه سياست‬ ‫خارجي باالست‪.‬‬ ‫اكنون توانايي وارد شدن به يك جنگ ديگر را ندارد و اين‬ ‫مساله نيز در اظهارات مقامات ارشد ارتش ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫بسياري از همين مقامات از اظهارنظرها و ديدگاه‌هاي‬ ‫مقامات اسرائيلي پيرامون حمله به ايران انتقاد مي‌كنند و‬ ‫معتقدند اين حركت به نفع آمريكا نخواهد بود‪ .‬همچنين‬ ‫مساله ديگري كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد اين است‬ ‫كه جمهوريخواهان به صورت سنتي در هماهنگ كردن‬ ‫هم‌پيمانان‌ش��ان در خارج از آمري��كا موفقيت كمتري‬ ‫نسبت به دموكرات‌ها داشته‌اند‪ .‬به دليل نگاه ويژه‌اي كه‬ ‫اين حزب به خودش و دني��ا دارد معموال نمي‌تواند حتي‬ ‫هم پيمانان نزديك را در برخ��ي حوزه‌ها همراه كند‪ .‬اما‬ ‫دموكرات‌ها معموال از ادبيات نرم‌تري استفاده مي‌كنند‬ ‫و در اين زمين��ه موفق‌ترند‪ .‬به خاط��ر اين خصوصيت‬ ‫جمهوريخواهان لزوما حضور آنها در كاخ س��فيد براي‬ ‫كش��وري مانند ايران بد نيس��ت‪ ،‬چرا كه آنها در اجماع‬ ‫جهاني عليه ايران موف��ق نخواهند بود؛ آن چيزي براي‬ ‫ايران بد اس��ت كه در نهايت موجب اجم��اع عليه ايران‬ ‫شود‪ .‬رامني طي سفرهايي كه به خارج از آمريكا به عنوان‬ ‫كانديدای انتخابات رياست‌جمهوري انجام داد نخست‬ ‫به انگليس و سپس به س��رزمين‌هاي اشغالي رفت‪ .‬در‬ ‫انگليس وي صحبت‌هايي كرد كه حتي انگليسي‌ها كه‬ ‫نزديك‌ترين هم‌پيمانان آمريكا هستند نيز با آن مشكل‬ ‫داشتند‪ .‬تا جايي كه كامرون برخالف اظهارات رامني به‬ ‫ايراد سخنراني پرداخت‪ .‬بنابراين رامني حتي در سفري‬ ‫كه براي آشنايي و ايجاد روابط عمومي بود نتوانست نظر‬ ‫موافق انگليس را جلب كند‪.‬‬ ‫در انتها به نظر شما در حوزه سياست خارجي‪،‬‬ ‫دموكرات‌ها از جمهوريخواهان موفق‌تر عمل‬ ‫كرده‌اند؟‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬تاكن��ون در ح��وزه سياس��ت خارجي‬ ‫جمهوريخواهان در مقايس��ه ب��ا دموكرات‌ها موفقيت‬ ‫كمتري داش��ته‌اند و بيش��تر با اس��تفاده از زور آمريكا‬ ‫خواسته‌اند سياست‌هاي‌شان را پيش ببرند‪ .‬آنها معموال‬ ‫توجه كمتري به ديپلماسي عمومي دارند؛ مساله‌اي كه در‬ ‫سياست خارجي كشورها خيلي حائز اهميت است‪ .‬نگاهي‬ ‫كه جمهوريخواهان به كشورهايي مانند چين و روسيه‬ ‫دارند و ادبيات تندشان نسبت به اين كشورها‪ ،‬تعامل‌شان‬ ‫را با اين كشورها نيز مشكل‌تر كرده است‪g .‬‬
‫بازگشت به گذشته‬ ‫آيا سوسياليسم اروپايي بر ليبراليسم اروپايي چيره مي‌شود؟‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقريبا دو ماه ديگر تا انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا‬ ‫باقي مانده است؛ طي اين مدت مساله‪‎‬اي كه شايد خيلي براي‬ ‫مردم به‌خصوص راي‌دهندگان مستقل اهميت داشته باشد‬ ‫شعارهاي تبليغاتي دو حزب اصلي جمهوريخواه و دموكرات‬ ‫اس��ت‪.‬تاكنون اصلي‌ترين ش��عاري كه جمهوريخواهان در‬ ‫انتخابات رياس��ت‌جمهوري س��ال جاري مط��رح كرده‌اند‬ ‫بازگش��ت به گذش��ته و احياي قدرت آمريكاس��ت‪ .‬از ديد‬ ‫محافظه‌كاران آمريكا‪ ،‬پيروزي باراك اوباما در سال ‪ 2008‬و‬ ‫دوره چهارساله رياست‌جمهوري وي‪ ،‬انحراف از حركتي است‬ ‫كه جمهوريخواهان از چند سال پيش آغاز كرده بودند‪ .‬آنها‬ ‫معتقدند كه يك فرد به شدت ليبرال و متمايل به سوسياليسم‬ ‫اروپايي در راس قدرت قرار گرفته و تغييراتي اساس��ي را در‬ ‫ساختارهاي سياسي‪ ،‬اجتماعي و اقتصادي آمريكا پديد آورده‬ ‫است؛ بنابراين ش��عار اصلي ميت رامني بازگشت به گذشته‬ ‫است‪ .‬البته بخشي از اين شعار متوجه نياز به تغيير است؛ بايد‬ ‫توجه داش��ت نامزدهاي انتخابات در آمريكا همواره تالش‬ ‫مي‌كنند خودشان را مدافع تغيير معرفي كنند‪ .‬اما بازگشت به‬ ‫گذشته و رسيدن به وضعيتي كه سابق بر اين مطلوب بوده نيز‬ ‫از جمله اهداف فعلي نامزد جمهوريخواهان است‪ .‬اين مساله‬ ‫در حوزه‌هاي مختلف خودش را نش��ان مي‌دهد؛ در عرصه‬ ‫اقتصادي محافظ��ه‌كاران و جمهوريخواهان معتقدند اوباما‬ ‫تغييراتي را ايجاد كرده و با كمك هم‌حزبي‌هايش در كنگره‬ ‫قوانيني را تصويب كرده كه فعاليت را براي بخش خصوصي‬ ‫به كس��ب و كار كوچك محدود كرده و باعث شده كسري‬ ‫بودجه افزايش ياب��د و نرخ بيكاري به حدود هش��ت درصد‬ ‫برس��د‪ .‬در عرصه سياس��ت‌هاي اجتماعي معتقدند در پس‬ ‫قانون بيمه‌هاي درماني يك انحراف از اصول سرمايه‌داري‬ ‫ديده مي‌ش��ود كه تبعات زيادي دارد‪ .‬در عرصه سياس��ت‬ ‫خارجي نيز معتقدند حضور اوباما در كاخ سفيد از قدرت آمريكا‬ ‫كاسته و باعث شده در خارج از اين كشور كسي ديگر زياد به‬ ‫سياست‌هاي آمريكا بها ندهد‪ .‬آنها بر اين باورند كه به دنبال‬ ‫بين‌الملل‬ ‫اميرعلي ابوالفتح‪/‬كارشناس مسائل آمريكا‬ ‫سياست‌هاي اوباما‪ ،‬آمريكا متحدانش را از دست داده؛ به‌طور‬ ‫مشخص در مورد سوريه نتوانسته اقتداري از خودش نشان‬ ‫دهد و تغييرات مدنظر واشنگتن را دنبال كند‪ .‬بنابراين اصل‬ ‫شعار جمهوريخواهان بازگشت به قبل است‪ ،‬به‌گونه‌اي كه‬ ‫يادآور دوران رياست‌جمهوري جورج بوش باشد‪ .‬در عرصه‬ ‫اقتص��ادي جمهوريخواهان معتقدن��د دوران جورج بوش از‬ ‫دوره كنوني خيلي بهتر بوده و در عرصه سياست خارجي نيز‬ ‫دو جنگ افغانستان و عراق از ديد محافظه‌كاران به‌خصوص‬ ‫محافظه‌كاران نوين دوره طاليي ب��راي پيش بردن اهداف‬ ‫اياالت متحده بوده اس��ت‪ .‬پ��س از برگزاري كنوانس��يون‬ ‫ملي حزب مشخص ش��د كه ميت رامني و معاون وي يا به‬ ‫عبارت بهتر هم‌تيمي او‪ ،‬پل رايان‌تركيبي به‌وجود آورده‌اند و‬ ‫بخشي از محافظه‌كاران ميانه‌رو را نمايندگي مي‌كنند‪ .‬گروه‬ ‫محافظه‌كاران اقتصادي نيز معتقدند كه بايد سياس��ت‌هاي‬ ‫محافظه‌كارانه‌ت��ري را در عرصه اقتص��ادي پيش ببرند كه‬ ‫اين ديدگاه از جانب پل رايان نمايندگي مي‌ش��ود‪ .‬آماري كه‬ ‫موسسات نظرسنجي منتشر كرده‌اند بيانگر برتري اوباما بر‬ ‫رامني است؛ در نظرس��نجي‌ها بين ‪ 1/5‬تا دو درصد اوباما از‬ ‫رامني جلوتر است‪ .‬ميزان جمع‌آوري پولي كه جمهوريخواهان‬ ‫به‌دس��ت آورده‌اند‪ ،‬در حال حاضر كمتر از ميزان پولي است‬ ‫كه دموكرات‌ها جمع كرده‌اند‪ .‬بايد اشاره كرد كه نوعي عدم‬ ‫انسجام داخل حزب جمهوريخواه وجود دارد؛ اوال اينكه نامزد‬ ‫اين حزب يعني ميت رامني ش��خصيت كاريزماتيك ندارد‬ ‫و ويژگي‌هاي ش��خصي قابل‌قبولي براي جم��ع‌آوري آرا در‬ ‫وي مشاهده نمي‌ش��ود‪ .‬رامني يك مورمون است كه يك‬ ‫كليساي مستقل در بين كليس��اهاي آمريكا به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫اكثر راي‌دهندگان محافظه‌كار كه تعلقش��ان به كليساهاي‬ ‫متعدد پروتستاني اس��ت عالقه‌اي به يك رئيس‌جمهوري‬ ‫مورمون از خودشان نشان نمي‌دهند‪ .‬نكته بعدي اين است‬ ‫كه رامني فرد بسياري ثروتمندي است و در جامعه‌اي كه با‬ ‫بحران اقتصادي مواجه است و تعداد زيادي از مردم در تامين‬ ‫معيشت خود دچار مشكل هستند‪ ،‬حضور يك نامزد ثروتمند‬ ‫نقطه قوت براي آن حزب به ش��مار نمي‌آيد‪ .‬مجموعه اين‬ ‫عوامل سبب شده در حال حاضر شانس رامني براي پيروزي‬ ‫بر اوباما زياد نباشد‪ .‬حتي برخي از ارزيابي‌ها بيانگر آن است‬ ‫كه با وجود نرخ باالي بيكاري و نارضايت��ي از دولت اوباما‪،‬‬ ‫وي مي‌تواند براي دور بعدي هم در انتخابات پيروز شود‪.‬اگر‬ ‫بخواهيم جامعه آمريكا را بين دموكرات‌ها و جمهوريخواهان‬ ‫تقس��يم كنيم بايد گفت ك��ه ح��دود ‪35‬تا‪40‬درصد جامعه‬ ‫دموكرات و حدود‪35‬تا‪40‬درصد نيز جمهوريخواه هس��تند‪.‬‬ ‫براي اين گروه از مردم خيلي فرقي نمي‌كند كه چه كس��ي‬ ‫بيايد و چه برنام��ه‌اي ارائه دهد‪ .‬به‌عبارت ديگر كس��ي كه‬ ‫تعلقات ايدئولوژيك به حزب دموكرات داش��ته باش��د قطعا‬ ‫روز انتخابات به يك دموك��رات راي خواه��د داد‪ .‬بنابراين‬ ‫آنچه تعيين‌كننده نتيجه انتخابات اس��ت حدود ‪20‬درصد از‬ ‫راي‌دهندگان مستقل هس��تند كه در يك انتخابات ممكن‬ ‫است به يك دموكرات راي دهند و در يك انتخابات به يك‬ ‫جمهوريخواه‪ .‬عواملي كه اين تغيير را ايجاد مي‌كند شخصيت‬ ‫نامزد و برنامه‌هاي احزاب است‪ .‬آمار نشان مي‌دهد كه طي‬ ‫يك دهه گذشته بر تعداد راي‌دهندگان مستقل افزوده شده‬ ‫و دلي��ل آن نيز باال رفت��ن نارضايتي از هر دو حزب اس��ت‪.‬‬ ‫جمهوريخواهان به‌طور سنتي در ميان گروه‌هاي محافظه‌كار‬ ‫س��نتي ش��هرهاي كوچك و بين مرزها از اقبال بيش��تري‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬محافل مذهبي مانند كليساها و كساني‬ ‫كه به كليسا مي‌روند نيز بيشتر به س��مت جمهوريخواهان‬ ‫مايل هستند‪ .‬اما در بين راي‌دهندگان دموكرات اغلب جوانان‪،‬‬ ‫زنان‪ ،‬اتحاديه‌هاي كارگري و اقليت‌ها به چش��م مي‌خورند‪.‬‬ ‫اين اقليت مي‌تواند اقليت‌هاي نژادي مانند رنگين‌‌پوس��تان‬ ‫يا اقليت‌هاي ديني مانند مس��لمانان را شامل ش��ود‪ .‬البته‬ ‫خط‌كشي كامال مشخصي در اين رابطه وجود ندارد‪ ،‬چراكه‬ ‫بعضا ديده ش��ده در يك انتخابات تعداد زنان��ي كه به نامزد‬ ‫جمهوريخواه راي داده‌اند بيش��تر بوده است؛ به‌طور مثال در‬ ‫سال ‪ 1984‬تعداد زيادي از زنان به رونالد ريگان راي دادند‪.‬‬ ‫مطابق سياست‌هايي كه طي چهار سال گذشته از طرف دولت‬ ‫اوباما مطرح شده و برنامه‌هايي كه جمهوريخواهان طي اين‬ ‫مدت ارائه كرده‌اند‪ ،‬مي‌توان اينگون��ه نتيجه‌گيري كرد كه‬ ‫تعداد بيش��تري از جوانان‪ ،‬زنان و رنگين پوستان به اوباماي‬ ‫سياهپوست راي خواهند داد‪ .‬اما همه اين عوامل با يك استثنا‬ ‫مي‌تواند مواجه ش��ود و آن اينكه اگر نرخ بيكاري در آمريكا‬ ‫همچنان باال باشد و چش��م‌انداز اميدواركننده‌اي توسط تيم‬ ‫دموكرات ارائه نشود‪ ،‬مي‌تواند تمامي‌معادالت را برهم بزند و‬ ‫تعدادي از حاميان گذشته اوباما را به سمت ميت رامني سوق‬ ‫دهد‪ .‬اكنون ميت رامني‪ ،‬پل رايان را به عنوان نامزد معاونت‬ ‫رياست‌جمهوري برگزيده است‪ .‬كانديداهاي رياست‌جمهوري‬ ‫معموال س��عي مي‌كنند هرآنچه ندارند را در معاون خودشان‬ ‫پيدا كنند‪ .‬به عنوان مثال اگر يك نامزد جوان اس��ت معاون‬ ‫پير انتخاب مي‌كند؛ اگر سياهپوس��ت اس��ت سفيد پوست‬ ‫انتخاب مي‌كند؛ اگ��ر خودش گرايش‌هاي ليبرالي داش��ته‬ ‫باشد سعي مي‌كند معاونش را با گرايش��ات محافظه‌كارانه‬ ‫برگزيند‪ .‬براس��اس اين الگو ويژگي‌هايي كه رايان دارد نيز‬ ‫مي‌تواند تكميل‌كننده ويژگي‌هاي رامني باش��د‪ .‬رايان يك‬ ‫فرد جوان است و برخالف رامنيكه ثروتمند است يك فرد‬ ‫خودساخته‌اي است كه از پادويي در مك‌دونالد كارش را آغاز‬ ‫كرده است‪ .‬درس��ت در نقطه مقابل رامني كه ليبرال است و‬ ‫انتقاداتي از طرف محافظه‌كاران متعصب شامل حالش شده‪،‬‬ ‫رايان يك فرد قس��م‌خورده محافظه‌كار است كه سابقه‌اش‬ ‫در مقابله ب��ا بيمه‌هاي درماني اوبام��ا و بودجه‌هايي كه وي‬ ‫مطرح كرده كامال مشخص است‪ .‬اكنون اين اميد در ميان‬ ‫جمهوريخواهان افزايش يافته كه ش��ايد وجود رايان بتواند‬ ‫ترديدها را در ميان بخش��ي از راي‌دهندگان جمهوريخواه يا‬ ‫راي‌دهندگان مستقل رفع كند‪ .‬رايان يك نقطه قوت براي‬ ‫رامني محسوب مي‌شود و وي قادر است گروه‌هاي مذهبي‬ ‫را به س��مت خودش جلب كند‪ .‬بايد در نظر گرفت كه رايان‬ ‫كاتوليك است و اين مساله در جذب آراي كاتوليك‌ها تاثير‬ ‫بسزايي خواهد داش��ت‪ .‬همچنين معاون پيشنهادي رامني‬ ‫رابطه نزديكي با جنبش تي‌‌پارت��ي دارد‪ .‬اما با وجود معرفي‬ ‫رس��مي رايان هنوز فاصله تيم رامني‪-‬راي��ان از فاصله تيم‬ ‫اوباما‪-‬بايدن به قوت خودش باقي است و حضور وي سبب‬ ‫نشده كه رامني از برتري در مقابل اوباما برخوردار شود‪g .‬‬ ‫‪53‬‬
‫ازمحافظه‌كاري تا تي پارتي‌هاي دوآتشه‬ ‫‪6‬‬ ‫معرفي جريان‌هاي سياسي در حزب جمهوريخواه‬ ‫حزب جمهوريخواه را محافظه‌كاران تمام‌عيار بنا كردند؛ آنها كه ميل به پيشرفت و توسعه اقتصادي آمريكا در داخل داشتند و بي‌رغبت بودند نسبت به‬ ‫مداخله آشكار آمريكا در نظام جهاني‪ .‬محافظه‌كاران س�نتي پايبند به دكترين مونروئه بودند‪ ،‬حياط‌خلوت واشنگتن را در قاره آمريكا تعريف كرده بودند و از‬ ‫مداخله در ساير نقاط جهان پرهيز داشتند‪ .‬اما پس از جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد آمريكا به‌ناچار و برخالف ميل محافظه‌كاران جمهوريخواه دستي در‬ ‫سياست و قدرت بين‌الملل پيدا كرد و در رقابت با اتحا ‌د‌جماهير شوروي حياط‌خلوت خود را به ساير نقاط جهان گسترش داد‪ .‬چنين فرازوفرودي باعث شد كه‬ ‫حزب جمهوريخواه براي تكوين ايدئولوژي خود دست به بازسازي و تغيير چهره خود بزند‪ .‬به همين دليل براي خود و آمريكا رسالت جهاني قائل شد و با تعريف‬ ‫جهان به خير و شر درصدد برآمد در رقابت جهاني رقيب سوسياليست خود را به عقب براند‪ .‬ظهور رونالد‌ريگان و نو‌محافظه‌كاران آمريكايي نشانه‌اي بود از‬ ‫چنين تغيير و تحولي در ساختار حزبي آمريكا‪ .‬اين روند پس از پايان جنگ سرد و با حادثه ‪ 11‬سپتامبر تكميل شد و با ورود اولين رئيس‌جمهور سياهپوست به‬ ‫كاخ سفيد‪ ،‬روند پوست‌اندازي حزب جمهوريخواه با ظهور تي‌پارتي‌ها يا همان محافظه‌كاران راديكال تثبيت شد‪.‬‬ ‫محافظه‌كاران سنتي‌؛ انزواگرايي بهتر از مداخله جويي‬ ‫بين‌الملل‬ ‫در قرن نوزدهم با‌توجه به كيفي��ت روابط بين‌المللي‬ ‫و ظرفيت‌هاي داخلي آمريكا اين امكان ش��كل گرفت كه‬ ‫محافظه‌كاران نقش��ي اساس��ي در ش��كل دادن به فضاي‬ ‫روشنفكرانه حاكم بر قلمرو سياست خارجي برعهده داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬آنان با تاكيد ب��ر اولويت «توس��عه داخلي» گزينه‬ ‫انزواگرايي را مطلوب توصيف كردند‪.‬‬ ‫آنچه سبب موفقيت آنها در شكل دادن به جهت‌گيري‬ ‫قاره‌اي سياست خارجي آمريكا ش��د‪ ،‬همانا توفيق آنان در‬ ‫گسترش جغرافيايي آمريكا و گسترش حوزه نفوذ اين كشور‬ ‫بود‪ .‬پيگيري «سياس��ت خارجي قاره‌اي» اين امكان را به‬ ‫آمريكا داد كه از درگيري در معضالت اروپايي دور باش��د و‬ ‫نيازي به اين پيدا نكند كه در منازعات سرشار از هزينه‌هاي‬ ‫مادي و انساني دولت‌هاي اروپايي به جبهه‌گيري بپردازد‪.‬‬ ‫اين جناح از اصول ثابت و پايدار محافظه‌كاري نظير دولت‬ ‫كوچك و ماليات‪ ،‬كمتر جانبداري مي‌كند‪.‬‬ ‫چهره‌هاي ش��اخص اي��ن جن��اح‪ ،‬جورج‌دبليو بوش‬ ‫رئيس‌جمهوري اس��بق‪ ،‬دنيس‌هاس��ترت نماينده مجلس‬ ‫نمايندگان و س��ناتور بيل فريس��ت هس��تند‪ .‬كلوب ثروت‬ ‫عمده‌ترين تش��كل سياس��ي اين جناح ش��ناخته مي‌شود‪.‬‬ ‫اگرچه محافظ��ه‌كاران نوين به‌طور رس��مي در قالب جناح‬ ‫محافظه‌كاران س��نتي قرار نمي‌گيرند‪ ،‬اما روابط نزديكي با‬ ‫اين جناح و جناح مسيحيان راستگرا دارند‪.‬‬ ‫اولوي��ت اول برنامه‌ه��اي محافظ��ه‌كاران توجه به‬ ‫مس��ائل داخلي نظير مباحث��ي مانند اقتص��اد‪ ،‬امور رفاهي‬ ‫جامعه‪ ،‬وضعيت ماليات‌ها و اشتغال است و مباحث مربوط به‬ ‫سياست‌خارجي در اولويت بعدي قرار دارد‪ .‬محافظه‌كاران‬ ‫در سياس��ت خارجي طرفدار سياست آرام‌س��ازي و تعامل‬ ‫به‌خصوص در ارتباطات خود با روسيه و چين هستند‪.‬‬ ‫همچنين محافظه‌كاران در عين اعتق��اد به افزايش‬ ‫بودجه نظامي و تقويت ارتش‪ ،‬مداخله نظامي در كشورهاي‬ ‫ديگر و تغيير دولت‌ها را در اولوي��ت ندارند‪ .‬محافظه‌كاران‬ ‫س��نتي براي مقررات و نهاده��اي بين‌المللي به‌خصوص‬ ‫س��ازمان‌ملل‌متحد اصال��ت و احترام قائل ب��وده و معموال‬ ‫سياست‌هاي سلطه‌جويانه و مداخله‌گرايانه خود را با استفاده‬ ‫ابزاري از اين نهادها جلو مي‌برند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫وسترن‌گرايي محافظه‌كاران آمريكا‬ ‫چه كساني سياست خارجي رامني را اداره ميكنند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫تيم سياست خارجي نامزدهاي رياست‌جمهوري در اياالت‌متحده همواره براي كشورهايي كه اخبار انتخابات را رصد مي‌كنند از اهميت بااليي برخوردار است‪،‬‬ ‫چرا‌كه همين تيم در صورت پيروزي رهبرش در تعيين و تبيين ديپلماسي كشور حرف نخس�ت را خواهد زد‪ .‬در حال حاضر يكي از جنبه‌هاي اصلي و مهم رويكرد‬ ‫رامني در سياست خارجي‪ ،‬تيم مشاوران افراطي است كه او براي سخن گفتن از جانب ستاد تبليغاتي‌اش انتخاب كرده‌است‪ .‬در اين تيم مشاوراني ديده مي‌شوند‬ ‫كه به خاطر مواضع اسرائيلي‌شان در سياست خارجي آمريكا شهرت دارند‪ .‬ميشل ريس يكي از اين افراد است‪ .‬او كه در سال ‪ ۲۰۰۸‬هم در ستاد رامني مشاور بود‪،‬‬ ‫در مقايسه با نومحافظه‌كاران تندرويي مانند دن سنور و رابرت كاگان‪ ،‬يكي از ميانه‌روهاي ستاد رامني به‌حساب مي‌آيد‪ .‬با اين حال ستاد انتخاباتي رامني آشكارا‬ ‫نظرات ريس درباره اينكه آمريكا بايد به مذاكره با طالبان فكر كند تا به جنگ افغانستان پايان دهد را رد مي‌كند‪ .‬البته شخص رامني مذاكره آمريكا با طالبان را در‬ ‫شرايطي كه آنها سربازان آمريكايي را مي‌كشند درست نمي‌داند و معتقد است كه بايد بپذيرند آنها دشمن آمريكا هستند‪ .‬تحليلگران مي‌گويند افراطيون‪ ،‬كساني‬ ‫مانند ريس را در ستاد رامني به‌حاشيه رانده‌اند‪ .‬در حقيقت بعضي از مشاوران رامني در منتها‌اليه جناح راس�ت قرار مي‌گيرند و گاهي توصيه‌ها و قضاوت‌هايي را‬ ‫مطرح مي‌كنند كه نياز به فكر دوباره و تجديد‌نظر دارد‪.‬‬ ‫اعضاي تيم سياست خارجي رامني‬ ‫راب�رت كاگان‪ ،‬مش�اور سياس�ت خارج�ي‬ ‫رامني‪ :‬متمايل به گفت‌وگو با ايران‬ ‫مايكل ليدن‪ ،‬رئيس سابق سيا‪ :‬موافق حمله‬ ‫به ايران‬ ‫اريك ادلم�ن‪ ،‬ديپلمات كهنه‌كار و دس�تيار‬ ‫ديك چني‪ :‬موافق حمله آمريكا به ايران‬ ‫نورم كلمن‪ ،‬سناتور سابق و مشاور سياست‬ ‫خارجي ميت رامني‬ ‫تيم مش�اوران منطقه خاورميانه و آفريقاي‬ ‫رامني‪:‬‬ ‫جان هجار‬ ‫‪54‬‬ ‫تام‌هارب‬ ‫ابالن فريس از لبنان‬ ‫اميرعباس فخرآور از ايران‬ ‫فريد قدري‬ ‫شركوه عباس از سوريه‬ ‫مقدي خليل‬ ‫كمال ابراهيم از مصر‬ ‫محمد طاهير از سودان‬ ‫انجلوس آگوك از سودان‌جنوبي‬ ‫نورم كلمن‬ ‫وي پيش‌تر سناتور جمهوريخواه از ايالت‬ ‫مينستوتا بود كه در سال ‪ 2007‬گفت در صورتي كه‬ ‫اسرائيل بخواهد به ايران حمله‬ ‫كند‪ ،‬اياالت‌متحده نيز بايد به‬ ‫آن ملحق شود‪ .‬وي معتقد‬ ‫است هدف نهايي اين است‬ ‫كه ايران نتواند به سالح‬ ‫هسته‌اي دست يابد‪ .‬اين‬ ‫تنها مصالح آمريكا يا اسرائيل‬ ‫نيست‪ ،‬در واقع مصلحت‬ ‫جهاني است‪.‬‬
‫نومحافظه‌كاران‌؛رسالت‌گراييآمريكايي‬ ‫رئيس سابق سيا نيز بر اين باور است كه حمله به‬ ‫ايران ايده بدي نخواهد ب�ود‪ .‬وي تاكيد دارد كه گزينه‬ ‫نظامي از تمام�ي‌نتيجه‌هايي كه مي‌ت�وان تصور كرد‪،‬‬ ‫بدتر نيست‪.‬‬ ‫اريك ادلمن‬ ‫وي ديپلماتي با سابقه و دستيار ديك چني‪ ،‬معاون‬ ‫سابق رئيس‌جمهور آمريكاست‪ .‬وي در مقاله‌اي معتقد‬ ‫اس�ت كه آمريكا يا بايد ب�ه ايران حمله كن�د يا اينكه‬ ‫فعاليت‌هاي هس�ته‌اي جمهوري اسالمي را مهار كند‪.‬‬ ‫وي تاكيد دارد كه نبايد گزينه نظامي را حذف كرد‪ ،‬اما‬ ‫در عين حال باي�د به‌دنبال راه�كاري كم‌خطر‌تر براي‬ ‫مشكلي بزرگ مانند بن‌بست هسته‌اي ايران بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫مايكلليدن‬ ‫جنبش تي‌پارتي‪ ،‬جنبشي است كه از سال ‪ ۲۰۰۹‬و در پي مجموعه‌اي از اعتراضات محلي‬ ‫و ملي در آمريكا به‌وجود آمد‪ .‬اين جنبش‪ ،‬سياس��ي و متمايل به عقايد محافظه‌كاران است و در‬ ‫مقابل سياست‌هاي باراك اوباما قد علم كرد‪ .‬طرفداران اين جنبش‪ ،‬سياست‌هاي وي را چپي و‬ ‫سوسياليستي مي‌خواندند‪.‬‬ ‫نام اين جنبش برگرفته از واقعه‌اي مهم در تاريخ آمريكاس��ت‪« :‬در سال ‪ ،۱۷۷۳‬جمعي از‬ ‫مستعمره‌نشينان بريتانيايي در شهر بوستون‪ ،‬صندوق‌هاي چاي را كه قرار بود راهي بريتانيا شود‪،‬‬ ‫در اعتراض به مالياتي كه لندن به آنها بسته بود‪ ،‬به دريا ريختند‪ ،‬رخدادي كه به میهماني چاي‬ ‫بوستون يا بوستون تي پارتي معروف شد و يكي از اولين جرقه‌هاي انقالب آمريكا و استقالل اين‬ ‫كشور بود‪ ».‬سارا پيلين چهره برجس��ته طرفداران تي پارتي و سخنگوي غير‌رسمي اين جنبش‬ ‫است‪ .‬وي نامزد پيشين معاونت رياست‌جمهوري بود و به بت طرفداران تي‌پارتي و سخنگوي‬ ‫غيررسمي آنها بدل شد‪.‬‬ ‫تي‌پارتي در سال ‪ 2010‬به وزنه‌اي در صفحه شطرنج سياست آمريكا بدل شد و اين‬ ‫وزنه در كفه جمهوريخواهان سنگيني مي‌كرد‪ .‬اين جنبش در سال ‪ 2010‬براي انتخابات‬ ‫كنگره ‪ ۱۳۸‬نامزد معرف��ي كرد كه همگي جمهوريخواه بودن��د‪ .‬تمركز اين جنبش بر‬ ‫مس��ائل اقتصادي و نه اجتماعي اس��ت‪ .‬اين جنبش بر س��ه اصل مسئوليت‌پذيري‬ ‫در مقابل ماليات‌دهندگان‪ ‌،‬محدود كردن دولت و بازار آزاد پايبند اس��ت‪ .‬اعتراض‬ ‫شديد به كنگره و كاخ‌س��فيد و عدم اعتماد به سياستمداران‪ ،‬دولت و رسانه‌ها در‬ ‫اين جنبش مش��هود اس��ت و بس��ياري از اعضاي آن عقايد اجتماعي به شدت‬ ‫محافظه‌كارانه‌اي دارند‪.‬‬ ‫به‌گفته كريستينا بوتري‪ ،‬يكي از اعضاي اوليه جنبش اعتراضي چاي‪ ،‬حزب‬ ‫چاي هرگز درص��دد نبوده كه تبديل به يك حزب رس��مي س��وم (‌بعد از احزاب‬ ‫جمهوريخواه و دموكرات) يا نوعي نهاد سياس��ي رس��مي شود‪ ،‬بلكه‬ ‫اعضاي آن مي‌خواهند كه بر اح��زاب موجود تاثير بگذارند‪.‬‬ ‫اعضاي اين ح��زب مي‌دانند با چه چي��زي مخالفند اما بر‬ ‫اينكه چگونه انديشه‌هايشان را محقق كنند‪ ،‬اتفاق‌نظري‬ ‫ندارند‪ .‬به گفته او حزب چاي فاقد رهبريا‌ست‪g .‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫بعد از فروپاش��ي نظام كمونيسم مجددا ش��اهد ظهور دوباره محافظه‌كاري به‌عنوان‬ ‫نظريه غالب در شكل دادن به رفتارهاي سياسي خارجي آمريكا هستيم‪ .‬محافظه‌كاري‌اي‬ ‫كه امروزه نظاره‌گر آن هستيم متفاوت با نوع س��نتي آن است و موسوم به نومحافظه‌كاري‬ ‫است‪ .‬اين جناح نيز مانند اسالف خود بر اين اعتقاد هستند كه آمريكا باید يك نماد و سمبل‬ ‫باشد‪ .‬آنچه اين گروه را متمايز از محافظه‌كاران سنتي مي‌كند اين نگاه است كه تاثيرگذاري‬ ‫آمريكا در صحنه جهاني ناش��ي از منزوي بودن و دور بودن اين قلمرو نيست‪ ،‬بلكه حضور‬ ‫وسيع و همه‌‌گير عامل اساسي آن است‪ .‬محافظه‌كاران‌نوين يك جناح كم تعداد اما با نفوذ‬ ‫در داخل حزب جمهوريخواه اياالت‌‌متحده آمريكااس��ت‪ .‬اين گروه در اواس��ط دهه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫در پي رويكرد ليبراليس��تي بيل‌كلينتون اعالم موجوديت كردند‪ .‬بياني��ه پروژه قرن جديد‬ ‫اياالت‌متحده كه در ژوئن ‪ ۱۹۹۷‬منتش��ر ش��د انجيل محافظ��ه‌كاران نوين در‬ ‫اياالت‌متحده آمريكا به‌شمار مي‌آيد‪ .‬محافظه‌كاران‌نوين همانند جناح‌هاي‬ ‫س��نتي حزب جمهوريخواه از دولت حداقل و تقويت پايه‌هاي تجارت‬ ‫آزاد جانبداري مي‌كنند؛ اما نگرش انزواطلبانه جناح سنتي حزب را رد‬ ‫مي‌كنند‪ .‬به‌كارگيري ابزار قدرت در حل منازعات بين‌المللي و اجراي‬ ‫مش��روط تعهدات جهاني آمريكا از جمله اصول مهم محافظه‌كاران‬ ‫نوين در عرصه سياس��ت خارجي و امنيتي اس��ت‪ .‬نو‌محافظه‌كاران‬ ‫مي‌خواهند به وضع موجود و همگرايي سست بنياد پايان بخشند‪ .‬آنان‬ ‫به نقش سياست در تغيير و دگرگون‌س��ازي امور باور دارند‪ .‬در مورد‬ ‫امور داخلي آمريكا نومحافظه‌كاران نسبت به دولت رفاه انتقادهايي‬ ‫وارد كردند‪ .‬در مورد سياس��ت خارجي‪ ،‬اين گروه در س��ال‌هاي ‪۱۹۷۰‬‬ ‫سياست تنش‌زدايي را افشا مي‌كردند و مي‌گفتند كه چنين سياستي بيشتر‬ ‫به سود ش��وروي تمام مي‌ش��ود تا غرب‪ .‬نومحافظه‌كاران‌تراز‌نامه رهبران‬ ‫س��ال‌هاي ‪ ۱۹۶۰‬را به باد انتقاد مي‌گرفتند و ب��ا واقع‌بيني ديپلماتيك‬ ‫هنري كيسينجر مخالفت مي‌ورزيدند‪ .‬ايروينگ كريستول و نورمن‬ ‫پودهورتز بنيان‌گذاران گاهنامه كومانتري‪ ،‬دو تن از پدرخوانده‌هاي‬ ‫نيويوركي محافظه‌كاران نو از جناح چپ بودند‪g .‬‬ ‫جنبش تي‌پارتي‌؛ بديل كالسيك‌ها‬ ‫رابرت كاگان‬ ‫رابرت كاگان شايد مطرح‌ترين چهره در ميان اعضاي تيم سياست‬ ‫خارج�ي رامني به‌ش�مار مي‌آي�د‪ .‬راب�رت كاگان يكي از رهب�ران اصلي‬ ‫سياست‌خارجي محافظه‌كاران است‪ .‬وي به صراحت از تمايل به گفت‌وگو‬ ‫با ايران س�خن گفته اس�ت‪ .‬از بين نومحافظ�ه‌كاران آمريكايي كاگان‬ ‫بهترين و بيشترين فرصت را پيدا كرد تا در جريان حمله به عراق بار‌ها‬ ‫اعالم كند موافق اين حمله است و هنوز هم اين اوهام و تخيالت خود را‬ ‫با بيان اينكه تحوالت عرب سرچشمه از جنگ آمريكا با عراق‬ ‫گرفته است‪‌،‬ادامه مي‌دهد‪ .‬رابرت كاگان از خانواده‬ ‫نومحافظه‌كاران بدنام اس�ت و ب�رادر او طراح‬ ‫جنگ‌هاي فرقه‌اي عراق در سال ‪ ۲۰۰۷‬بود‪.‬‬ ‫اليوت كهن‬ ‫مدتي كوتاه پس از حمالت‌تروريس�تي ‪ 11‬س�پتامبر آمريكا‪،‬‬ ‫كهن كه اكنون رياست برنامه مطالعات استراتژيك در دانشگاه جان‬ ‫‌هاپكينز را بر‌عه�ده دارد‪ ،‬موضوع تغيير حكوم�ت در ايران را مطرح‬ ‫كرد و اين عقيده تا امروز تغيير نكرده است‪ .‬وي در سال ‪ 2009‬نيز بار‬ ‫ديگر از تغيير رژيم و حمله به ايران در صورت دستيابي به سالح‬ ‫هسته‌اي سخن گفت‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫آمريكا‬ ‫پرزيدنت ناكام‬ ‫طرح احياي اقتصادي اوباما جواب نداد‬ ‫مايكل گرونوالد‪/‬مترجم‪ :‬آزاده كشوردوست‬ ‫بين‌الملل‬ ‫طرح مش��وق ‪ 787‬ميليارد دالري آمري��كا را به‌طور‬ ‫قطع مي‌توان يك شکست سياس��ي ناميد؛ شكستي كه با‬ ‫امضاي اين طرح در نخس��تين ماه فعاليت «باراك اوباما»‬ ‫رئيس‌جمهوري آمريكا ثبت ش��د‪ .‬در چارچ��وب اين طرح‬ ‫ماليات ‪ 95‬درصد كارگ��ران كاهش يافت��ه و بودجه زيادي‬ ‫به بخ��ش مراقبت‌هاي بهداش��تي‪ ،‬آموزش‪ ،‬ان��رژي‪ ،‬امور‬ ‫زيرس��اختي و كمك به افراد آس��يب‌ديده از رك��ود بزرگ‬ ‫اقتصادي اختص��اص داده مي‌ش��د‪ .‬در اين ط��رح از منابع‬ ‫مالي عمومي براي محقق كردن خواس��ته‌هاي ش��خصي‬ ‫استفاده مي‌ش��د و طي مدت يك س��ال ميزان خوش‌بيني‬ ‫به موفقيت آن به ش��دت كاهش پيدا كرده ب��ود‪ .‬اين طرح‬ ‫همچنين در شكل‌گيري جنبش انتقادي «تي‌پارتي» شامل‬ ‫جمهوريخواهان تندرو نقش بسزايي داشت‪ .‬دموكرات‌هاي‬ ‫آمريكا به واسطه اين طرح تا جايي مورد استهزا قرار گرفتند‬ ‫كه بعد از مدتي اس��تفاده از واژه «مشوق» را متوقف كردند‪.‬‬ ‫اكنون بعد از حدود چهار سال‪ ،‬طرح احياي اقتصادي اوباما‬ ‫بار ديگ��ر در محوريت كمپي��ن انتخاباتي وي ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬از ديد «ميت رامن��ي» رقيب جمهوريخ��واه باراك‬ ‫اوباما در انتخابات شش��م ماه نوامبر‪ ،‬طرح مشوق اقتصادي‬ ‫كاري بي‌اهميت ب��ود كه بدون ايجاد فرصت ش��غلي براي‬ ‫آمريكايي‌ها‪ ،‬باعث افزايش ميزان بدهي‌هاي كش��ور شد‪.‬‬ ‫اوباما نيز امروز هر چند با آن قدرت سابق از طرح اقتصادي‬ ‫خود حمايت نمي‌كند‪ ،‬ولي معتقد است كه اين طرح آمريكا‬ ‫را از رو‌به‌رو شدن با دومين بحران اقتصادي نجات داده و با‬ ‫در نظر گرفتن چارچوبي براي اقتصادي پايدارتر و رقابتي‌تر‬ ‫در دراز‌مدت‪ ،‬در مدت زماني كوتاه به كابوس مالي اين كشور‬ ‫پايان داده است‪ .‬در همين حال ليبرال‌‌هاي ناراضي معتقدند‬ ‫كه طرح مش��وق اقتصادي دموكرات‌ها به دليل‌ترسو بودن‬ ‫بيش از حد اوباما بسيار محدود و ناكافي است و اين جمعيت‬ ‫بيكاران آمريكايي است كه بايد بهاي اين‌ترس و بي‌وجودي‬ ‫رئيس‌جمهوري را بپردازد‪ .‬با اين وجود شايد برخي از شواهد‬ ‫ظاهري حاكي از درس��ت بودن مواضع اوباما باشد‪ .‬ممكن‬ ‫اس��ت براي تازه‌كارها اين‌طور به نظر برسد كه مشوق‌هاي‬ ‫پيشنهادي رئيس‌جمهوري آمريكا واقعا باعث ايجاد تحرك‬ ‫اقتصادي شده‪ ،‬از سقوط آزاد اقتصادي و دومين بحران بزرگ‬ ‫مالي جلوگيري كرده و به ركود اقتصادي پايان داده اس��ت‪.‬‬ ‫برخي موسسات بزرگ كارشناسي اقتصادي آمريكا از جمله‬ ‫موسسه اعتبارسنجي «موديز»‪« ،‬گلدمن ساكس» و «جي‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪56‬‬ ‫پي مورگان چيس» روي اين مساله اتفاق نظر دارند كه توليد‬ ‫ناخالص داخلي آمريكا حداقل دو درصد افزايش يافته و طي‬ ‫دوران رياس��ت‌جمهوري اوباما حدود دو‌ميليون و ‪ 500‬هزار‬ ‫فرصت شغلي ايجاد يا حفظ شده است‪ .‬اين در حالي است كه‬ ‫انتظار مي‌رود نرخ بيكاري در آمريكا همچنان دو رقمی باشد‬ ‫و منتقدان دموكرات جمهوريخ��واه اوباما حتي نرخ بيكاري‬ ‫هشت درصد را هم «وحش��تناك» ارزيابي كرده‌‌اند‪ .‬آمريكا‬ ‫در سه‌ماهه چهارم سال ‪ 2008‬ميالدي وارد ركود اقتصادي‬ ‫ش��ده و ميزان بيكاري اين كش��ور در ژانويه سال ‪ 2009‬به‬ ‫باالترين ميزان خود رسيد‪ .‬با اين وجود بعد از تصويب طرح‬ ‫مش��وق‌هاي اقتصادي در ماه فوريه همان سال‪ ،‬نرخ توليد‬ ‫شاهد دومين رش��د بزرگ فصلي خود طي ‪ 25‬ساله گذشته‬ ‫بوده و نرخ اشتغال نيز بيشترين پيشرفت فصلي طي ‪ 30‬سال‬ ‫گذشته را تجربه كرد‪ .‬ركود اقتصادي نيز رسما در ماه ژوئن به‬ ‫پايان رسيد‪ .‬با اين همه تحليل بسياري از كارشناسان حاكي‬ ‫از شكست طرح مشوق‌هاي اقتصادي بود و منتقدان تاكيد‬ ‫مي‌كردند كه اين طرح به اندازه كافي «مشوق» نبوده است‪.‬‬ ‫مش��وق‌هاي اقتصادي «كينزي» از آن زمان به يك‬ ‫فوتبال سياسي تبديل شده اس��ت‪ .‬پيش از روي كار آمدن‬ ‫اوباما همه به اين مساله اعتقاد داش��تند كه در زمان بحران‬ ‫اقتصادي دولت با تزري��ق پول از طريق تغيير در سيس��تم‬ ‫مالياتي يا ساز وكار هزينه‌ها‪ ،‬مي‌تواند باعث رشد اقتصادي‬ ‫يا ايجاد فرصت‌هاي شغلي شود‪ .‬اوايل سال ‪ 2008‬ميالدي‬ ‫تمامي‌كانديداهاي دموكرات و جمهوريخواه طرحي در قالب‬ ‫اراده مشوق‌‌‌هاي اقتصادي را در برنامه خود داشتند‪ ،‬ولي طرح‬ ‫پيشنهادي رامني از همه آنها جامع‌تر بود‪ .‬جمهوريخواهان‬ ‫آمريكا همچنان س��از و كاره��اي اقتصاد كين��زي را براي‬ ‫تنظيم ماليات‪ ،‬هزينه‌هاي نظامي و س��اير مشوق‌هايي كه‬ ‫در‌صدد حمايت از آن هس��تند‪ ،‬به كار مي‌برند‪ .‬واضح است‬ ‫كه مهمترين مس��اله در قبال مشوق‌هاي اقتصادي‪ ،‬تجربه‬ ‫كش��ورهاي اروپايي مانند انگليس و اس��پانيا ب��وده كه بار‬ ‫ديگر بازگش��ت به دوران ركود اقتصادي و در پيش گرفتن‬ ‫سياست‌هاي رياضت اقتصادي را تجربه كرده‌اند‪.‬‬ ‫تاكيد يك رئيس‌جمهوري بر اين مساله كه شرايط بد‬ ‫اقتصادي بدون مشوق‌هاي مالي به مراتب بدتر خواهد شد‪،‬‬ ‫به لحاظي سياسي بسيار شرم‌آور است‪ .‬شايد چندان خوشايند‬ ‫نباش��د كه بگوييم ركود اقتصادي كه در اثر مشكالت مالي‬ ‫به وجود مي‌آيد ت��ا مدت‌ها بعد حل و فصل نمي‌ش��ود ولي‬ ‫متاسفانه اين مساله حقيقت دارد‪.‬‬ ‫اوايل ژانويه سال ‪ 2009‬ميالدي‪ ،‬تيم اقتصادي اوباما‬ ‫كه جديدا روي كار آمده بود گزارشي را منتشر كرد كه در آن‬ ‫هشدار داده شده بود كه در پيش نگرفتن سياست‌هاي احياي‬ ‫اقتصادي پيشنهادي دموكرات‌ها‪ ،‬ممكن است نرخ بيكاري را‬ ‫به ‪ 9‬درصد برساند‪ ،‬در صورتي كه اجراي اين طرح اقتصادي‬ ‫نرخ بيكاري را به زير هشت درصد مي‌رساند‪ .‬اين يك گاف‬ ‫بزرگ اقتصادي بود چرا‌كه به‌رغم اجراي اين سياس��ت‌ها‪،‬‬ ‫نرخ بيكاري به ‪ 10‬درصد رس��يد‪ .‬اوباما و گروه مشاورانش‬ ‫در همان زمان متوجه شده بودند كه برنامه احياي اقتصادي‬ ‫نمي‌تواند به تنهايي مشكل بيكاري را حل كند؛ در واقع پيش‬ ‫از آنكه اعتبار مالي مش��وق‌‌ها به اقتصاد بحران‌زده آمريكا‬ ‫تزريق شود‪ ،‬نرخ بيكاري از هشت درصد گذشته بود‪ .‬عالوه‬ ‫بر جمهوريخواهان آمريكا كه طرح مشوق‌هاي اقتصادي را‬
‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫«خودكشي اقتصادي دولت» مي‌دانستند‪ ،‬منتقدان لبيرال‬ ‫نيز آن را «مضح��ك و غيركارآم��د» ارزياب��ي مي‌كردند‪.‬‬ ‫«پاول كروگمن» برنده جايزه نوبل اقتصاد و س��تون‌نويس‬ ‫روزنامه «نيويورك تايمز» در اين‌باره نوشته است كه طرح‬ ‫مشوق‌هاي اقتصادي بخشي از ش��كاف‌هايي كه در كشور‬ ‫به وجود آمده بود را از بين برد و باعث احياي هشت ميليون‬ ‫فرصت شغلي ش��د كه در جريان ركود اقتصادي از بين رفته‬ ‫بودند‪ .‬كاهش بيشتر ماليات‌ها پول بيشتري را به بدنه اقتصاد‬ ‫تزريق كرده و فرصت‌هاي ش��غلي بيش��تري به ويژه براي‬ ‫كارگران ساختماني ايجاد کرده است‪ .‬همچنين كمك‌هاي‬ ‫بيش��تري به ايالت‌ها باعث ش��ده فرمانداران اين ايالت‌ها‬ ‫نيازي به جبران كسري بودجه از طريق افزايش ماليات‌ها‪،‬‬ ‫اخراج معلمان و ساير كارمندان دولت نداشته باشند و ديگر‬ ‫توجيهي براي محدود كردن ارائه خدمات پزش��كي و مدني‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬با اين وجود برنامه‌اي كه آنها براي كاهش‬ ‫هزينه و افزايش ماليات در نظر گرفت��ه بودند‪ ،‬تقريبا همان‬ ‫ميزان پولي كه مشوق‌هاي مالي به اقتصاد آمريكا وارد كرده‬ ‫بودند را از بدنه اقتصاد خارج مي‌ك��رد‪ .‬به اين‌ترتيب ميزان‬ ‫اشتغال در بخش دولتي در دوره رياست‌جمهوري اوباما دچار‬ ‫آسيبي جدي شد‪ .‬با همه اينها باور مرسوم ميان ليبرال‌هاي‬ ‫آمريكا مبني بر اينكه ارائه طرح مشوق‌هاي اقتصادي توسط‬ ‫اوباما گناهي بزرگ و نابخش��ودني ب��وده‪ ،‬چندان منصفانه‬ ‫نيست‪ .‬طرح احياي اقتصادي هنوز هم اعتبار زيادي داشت‬ ‫و جديدترين ارزيابي‌ها آن را ‪ 831‬ميليارد دالر برآورد كرده‬ ‫بود‪ .‬در ماه سپتامبر سال ‪ 2008‬ميالدي بسته محرك‌های‬ ‫اقتصادي به ارزش تنها ‪ 56‬ميليارد دالر به دليل راي منفي‬ ‫دو نماينده دموكرات در س��ناي آمريكا تصويب نشد و پس‬ ‫از طرح نه چن��دان محبوب نجات بانك‌ه��ا‪ ،‬كنگره تمايل‬ ‫كمتري به هزينه‌هاي بزرگ از خود نش��ان م��ي‌داد ولي تا‬ ‫اواخر ماه نوامبر‪ ،‬وضعيت به ش��دت تيره بازار باعث اجماع‬ ‫كارشناس��ان اقتصادي بر سر اين مساله ش��د كه كنگره به‬ ‫هر‌ترتيبي بايد وارد عمل ش��ود‪ .‬در همين راستا ‪ 387‬تن از‬ ‫اقتصاددان‌های چپگراي آمريكا ـ كه بسياري از آنها بعد‌ها‬ ‫از طرح مشوق‌هاي اقتصادي اوباما انتقاد كردند – خواستار‬ ‫ق مالي به ارزش تنها ‪ 300‬تا ‪ 400‬ميليارد‬ ‫تصویب بسته مشو ‌‬ ‫دالر ش��دند‪ .‬حتي تا ماه ژانوي��ه س��ال ‪ 2009‬ميالدي نيز‬ ‫«نانسي پلوسي» رئيس وقت مجلس نمايندگان آمريكا به‬ ‫تصويب بسته‌هاي مالي با ارزش بيش از ‪ 600‬ميليارد دالر‬ ‫تمايلي نداشت‪ .‬در واقع اوباما با سدي از هم‌پيمانان دموكرات‬ ‫خود رو‌به‌رو شده بود‪ .‬بس��ياري از منتقدان سرسخت اوباما‬ ‫اين مس��اله كه وي در ماه فوريه ‪ 2009‬نمي‌توانست بسته‬ ‫مشوق‌های پ ‌رو‌پيمان‌تري داشته باشد را مي‌پذيرند ولي تاكيد‬ ‫مي‌كنند كه اين سياستمدار دموكرات زماني كه ناكارآمدي و‬ ‫كافي نبودن اعتبار مالي اين طرح اثبات شده بود‪ ،‬مي‌توانست‬ ‫از كنگره درخواست كمك بيشتري كند‪ .‬واقعيت اين است‬ ‫كه بسياري از مشاوران اوباما تحليل درستي از شرايط نداشته‬ ‫و مشكالت را بيش از اندازه دستكم گرفته بودند‪.‬‬ ‫طرح مش��وق‌هاي اقتصادي همچنين به حوزه‌هايي‬ ‫مانند منابع تجديدپذير انرژي‪ ،‬منابع سوختي سالم‌تر‪ ،‬وسايل‬ ‫حمل و نقل برقي و امور زيرس��اختي توجهي خاص داشت‪.‬‬ ‫«بي��ل كلينتون» رئيس‌جمهوري اس��بق آمريكا در س��ال‬ ‫‪ 1999‬ميالدي اليحه‌اي پنج س��اله به ارزش شش ميليارد‬ ‫و ‪ 300‬ميليون دالر در ارتباط با انرژي‌هاي پاك پيش��نهاد‬ ‫داد ولي منتقدان آن را «غير‌واقع‌بينانه» ارزيابي كرده و اين‬ ‫طرح در نهايت رد شد‪ .‬يك دهه بعد اوباما طي نخستين ماه‬ ‫فعاليت خود به عنوان رئيس‌جمهوري آمريكا مبلغي معادل‬ ‫‪ 90‬ميليارد دالر را به بخش انرژي‌هاي پاك اختصاص داد‪.‬‬ ‫صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير بعد از بحران مالي سال ‪2008‬‬ ‫ميالدي در معرض نابودي كامل قرار گرفته بود ولي با اجراي‬ ‫طرح مشوق‌هاي مالي‪ ،‬اوباما موفق شد به وعده خود مبني‌بر‬ ‫دو‌برابركردن توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در دوره نخست‬ ‫رياست‌جمهوري‌اش عمل كند‪ .‬طرح احياي اقتصادي اوباما‬ ‫توجه ويژه‌اي نيز به ايجاد تغييرات بنيادين در نظام آموزش و‬ ‫همچنين سيستم بهداشت كشور داشت‪ .‬اين طرح همچنين‬ ‫مبلغي معادل هشت ميليارد دالر را براي شبكه حمل و نقل‬ ‫راه‌آهن اختصاص داد كه در نوع خود اقدامي‌مهم به ش��مار‬ ‫مي‌رود‪ .‬از طرف ديگر‪ ،‬متخصصان هش��دار داده بودند كه‬ ‫پنج درصد مبلغ اختصاص داده ش��ده به طرح مشوق‌هاي‬ ‫اقتصادي ممكن است در جريان فساد مالي مسئوالن‪ ،‬از بين‬ ‫برود‪ ،‬ولي بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه مبلغي‬ ‫كمتر از ‪ 10‬ميليون دالر طي اين روند از بين رفته كه معادل‬ ‫يك‌هزارم درصد بودجه طرح مش��وق‌هاي اقتصادي است‪.‬‬ ‫«ارل دواني» بازرس ارشد مالي فدرال كه مسئوليت نظارت‬ ‫بر طرح مشوق‌ها را بر‌عهده داش��ت‪ ،‬در اين‌باره گفته است‪:‬‬ ‫«فارغ از اينكه شما يك دموكرات‪ ،‬جمهوريخواه‪ ،‬كمونيست‬ ‫يا فردي با هر گرايش سياسي ديگري هستيد بايد عدم وقوع‬ ‫تخلف مالي بزرگ در اين طرح را تحسين كنيد‪».‬‬ ‫در سال ‪ 2006‬ميالدي‪ ،‬آمريكا ‪ 80‬درصد از نيازهاي‬ ‫توربين‌هاي ب��ادي خود را از طري��ق واردات تامين مي‌كرد‬ ‫ولي بعد از اجراي ط��رح احياي اقتصادي‪ ،‬مي��زان واردات‬ ‫در اين حوزه به حدود ‪ 40‬درصد رس��يد‪ .‬هر‌چند بس��ياري از‬ ‫اين كارخانه‌هاي جديد متعلق ب��ه خارجي‌ها بود ولي براي‬ ‫شهروندان آمريكايي فرصت شغلي ايجاد كرد‪ .‬واقعيت اين‬ ‫است كه در شرايط بحران‌زده اقتصاد آمريكا تفاوت زيادي‬ ‫وجود ندارد كه شهروندان اين كشور با يونيفورم كدام شركت‬ ‫سر كار مي‌روند‪.‬‬ ‫با همه اينه��ا و با‌توجه به ناكارآم��دي در حل و فصل‬ ‫چالش‌هاي اقتصادي و مش��كل بيكاري كه ش��ايد يكي از‬ ‫بزرگ‌تري��ن معضل‌ها براي خانواده‌هاي آمريكايي باش��د‪،‬‬ ‫اوباما نتوانست جاي خود را در ميان مردم باز كرده و خاطره‌اي‬ ‫مثبت از رئيس‌جمهوري چهل و چهارم در اذهان مردم آمريكا‬ ‫ايجاد كند‪ .‬بسياري از منتقدان جمهوريخواه يا حتي دموكرات‬ ‫رئيس‌جمه��وري آمريكا اج��راي طرح اقتص��ادي دولت را‬ ‫«اوبامائيسم» ناميده‌اند‪ .‬هر‌چند تا حدودي حق با اين منتقدان‬ ‫است ولي اين روند اقتصادي آن طورها هم كه آنها مي‌گويند‪،‬‬ ‫نيست‪ .‬از ديد جمهوريخواهان‪ ،‬طرح احياي اقتصادي اوباما‬ ‫چيزي غير از تالش اقتصادي كالس��يك شكس��ت‌خورده‬ ‫مالي ت��وام با بي‌مس��ئوليتي مالي و ع��دم هماهنگي نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ليبرال‌هاي آمريكا نيز معتقدند كه طرح مشوق‌هاي‬ ‫ل ترس��يم‬ ‫اقتصادي دموكرات‌ها‪ ،‬از اوباما چهره فردي منفع ‌‬ ‫كرده اس��ت؛ فردي منفعل كه بيش از آنكه روياهاي خود را‬ ‫دنبال كند به‌دنبال عقب‌نشيني از توافقات انجام شده است؛‬ ‫فردي كه تنها به دنب��ال پيدا كردن پناهگاه��ي امن براي‬ ‫خود بوده و قابليت انعطاف‌پذيري در برابر جمهوريخواهان‬ ‫غيرمنعطف را ندارد‪.‬‬ ‫ولي اين نوع موضع‌گيري‪ ،‬غير‌قابل قبول بوده است‪.‬‬ ‫طرح احياي اقتصادي شامل ‪ 300‬ميليارد دالر كاهش ماليات‬ ‫بود و باعث افزايش كسري بودجه كشور شد (اين مساله نكته‬ ‫اصل طرح مشوق كينزي بود) ولي تاثير آن در مقايسه با طرح‬ ‫كاهش ماليات‌ها در دوره «جورج بوش»‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫س��ابق آمريكا ناچيز اس��ت‪ .‬همچني��ن هزينه‌هايي كه در‬ ‫دوره بوش و به‌دنبال صرف مبالغ هنگفت در جنگ عراق و‬ ‫افغانستان به اقتصاد كشور تحميل شد و سقوط شديد درآمد‬ ‫و بازده طي دوران ركود اقتصادي‪ ،‬تا حدي اين اش��تباهات‬ ‫اوباما را قاب��ل هضم كرده اس��ت‪ .‬طرح احي��اي اقتصادي‬ ‫اوباما را همچنين مي‌توان يك تمرين مالي س��ودمند براي‬ ‫دولت آمريكا دانس��ت؛ تمريني كه نه تنها بدون فساد مالي‪،‬‬ ‫بي‌مس��ئوليتي‌هاي اجرايي‪ ،‬در چارچوب زماني مناسب و بر‬ ‫مبناي بودجه تعيين شده انجام شد‪ ،‬بلكه باعث ايجاد تحولي‬ ‫بوروكراتيك نيز شد‪ .‬اين طرح با ايجاد فضاي رقابتي تحولي‬ ‫چشمگير در پروژه‌‌هاي مختلف در سراسر آمريكا ايجاد كرد‪.‬‬ ‫واقعيت اين است كه طرح احياي اقتصادي اوباما باعث‬ ‫فاش شدن زودهنگام ماهيت اوباما شد و به‌سرعت شواهدي‬ ‫فراهم كرد كه نش��ان مي‌داد او همانطور كه خود مي‌گفت‪،‬‬ ‫يك تكنوكرات چپ ميانه و مهمتر از همه فردي عملگراست‪.‬‬ ‫فردي كه با س��ازش با مس��ائل به‌راحتي كنار مي‌آيد ولي از‬ ‫قضاوت‌هاي كارشناسان نگران است؛ فردي كه تمايلي به‬ ‫قرباني كردن دستاوردهاي خوب در ازاي رسيدن به ايده‌آل‌ها‬ ‫ندارد ولي در مسير رسيدن به هدف‌هاي بزرگ‪ ،‬مصمم است‪.‬‬ ‫اين طرح همچنين باور اوباما به دولت به‌عنوان سكاندار تغيير‬ ‫را اثبات كرد و در عين حال نش��ان داد كه وي بيش از آنكه‬ ‫تمايل به يك «دولت بزرگ» داش��ته باشد‪ ،‬متمايل به يك‬ ‫«دولت خوب» است‪ .‬اين طرح نخستين نشانه از اين بود كه‬ ‫اوباما به‌رغم برخي موضع‌گيري‌ها در كمپين انتخاباتي خود‬ ‫معتقد است كه طرح‌هايي كه به تصويب كنگره نمي‌رسند‪،‬‬ ‫قدرت ايجاد تغيير را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫در نهايت مي‌توان گفت كه اين طرح بارزترين نمونه‬ ‫براي رسيدن به تعبيري از «تغيير» مورد نظر اوباما بود‪ .‬اين‬ ‫تغيير به معناي حفاظت از اقتصاد در برابر نابودي است ولي‬ ‫در عين حال بر لزوم فراهم كردن زمينه‌اي است كه آمريكا‬ ‫در بس��تر آن بتواند در قرن ‪ 21‬رقابت كند‪ .‬در همين راس��تا‬ ‫اوباما از انرژي پاك‌تر‪ ،‬مدارس بهت��ر‪ ،‬اصالحات درماني و‬ ‫ماليات عادالنه‌تر براي شهروندان آمريكايي سخن مي‌گفت‬ ‫و در اين مسير تنها به‌دنبال توصيه‌هاي اخالقي نبود؛ بلكه‬ ‫هدف ايج��اد پيش‌نيازهاي اقتصادي ب��راي رهبري جديد‬ ‫را دنبال مي‌كرد‪ .‬او هش��دار داده بود كه آمري��كا نمي‌تواند‬ ‫در آماده كردن كودكان براي عصر اطالعات‪ ،‬س��ازماندهي‬ ‫استفاده از صنايع س��بز و همچنين بازنگري در هزينه‌هاي‬ ‫مراقبت‌هاي بهداشتي كه بسياري ازخانواده‌ها‪ ،‬شركت‌ها و‬ ‫همچنين كشور را ورشكست كرده است‪ ،‬ناكام بماند‪ .‬طرح‬ ‫احياي اقتصادي در تمامي‌اين مس��يرها گام‌هايي برداشته‬ ‫است؛ گام‌هايي كه گاه بزرگ بوده‌اند و آنچه مهم است اين‬ ‫كه اين طرح بعد از نزديك به چهار س��ال محور مذاكرات و‬ ‫رقابت‌هاي سياسي اس��ت‪ .‬در پايان مي‌توان گفت كه طرح‬ ‫احياي اقتصادي اوباما معجزه نكرد ولي باعث بهبود شرايط‬ ‫شد و اين همان مفهوم اصلي تغيير است‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬فارين پالسي‬ ‫با‌توجه به ناكارآمدي در حل و فصل چالش‌هاي‬ ‫اقتصادي و مشكل بيكاري كه شايد يكي از‬ ‫بزرگ‌ترين معضل‌ها براي خانواده‌هاي آمريكايي‬ ‫باشد‪ ،‬اوباما نتوانست جاي خود را در ميان مردم باز‬ ‫‌كرده و خاطره‌اي مثبت از رئيس‌جمهوري‬ ‫چهل و چهارم در اذهان مردم آمريكا ايجاد كند‬ ‫‪57‬‬
‫دست‌هاي خالي رامني‬ ‫كنوانسيون جمهوريخواهان بدون دستاورد براي محافظه‌كاران آمريكايي به پايان رسيد‬ ‫مايكل كهن‪/‬مترجم ‪ :‬اشكان دوستار‬ ‫بين‌الملل‬ ‫بعد از س��ه روز پوچ در تامپا‪ ،‬به نظر مي‌رسد كه حزب‬ ‫جمهوريخواه هيچ ايده‌اي در مورد چگونگي اجراي سياست‬ ‫خارجي آمريكا ندارد‪.‬‬ ‫تامپا‪ ،‬فلوريدا – دويس��ت و دو واژه‪ ،‬طول كل بخش‬ ‫سياس��ت خارجي س��خنراني «ميت رامن��ي» در تامپا بود‪.‬‬ ‫همانطوري كه وي نام��زدي حزب جمهوريخ��واه را براي‬ ‫رياس��ت‌جمهوري اياالت‌متحده آمريكا پذيرفت‪ ،‬اگر شما‬ ‫چش��م برهم مي‌زديد ممكن بود كه آن را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫همه مي‌دانند (زيرا بارها و بارها اظهار ش��ده است) كه اين‬ ‫يك انتخابات سياس��ت خارجي نخواهد بود‪ .‬اما سخنراني‬ ‫روز سي‌ام آگوست رامني هنوز هم قابل توجه بود‪ .‬يك بحث‬ ‫بدون محتوا راجع به چالش‌هاي جهاني پيش روي آمريكا‬ ‫و چشم‌انداز سياس��ت خارجي رامني‪ .‬حال آنكه نامفهومي‬ ‫‌سياس��ت خارجي جمهوريخواهان در اي��ن چرخه و مرحله‬ ‫تكميلي جديدي نسبت به س��خنراني طرفدارانه رامني اوج‬ ‫پيگيري آشكار حزب از بي‌اهميتي امنيت ملي بود‪.‬‬ ‫محتواي بعضي از راهكارهاي سياسي ناكام و ناقصي‬ ‫كه رامني در مورد امنيت‌ملي و سياست خارجي پيشنهاد كرد‬ ‫يا بسيار گمراه‌كننده يا حقيقتا نادرست بودند‪ .‬او يكبار ديگر‬ ‫رئيس‌جمهوري آمريكا را به انجام «س��فر معذرت‌خواهي»‬ ‫پس از به‌دست گرفتن قدرت متهم كرد؛ اتهامي‌كه بارها و‬ ‫بارها افشا و خنثي شده بود‪ .‬وي ادعا كرد كه امروزه آمريكا‬ ‫به‌دليل شكس��ت دركند كردن روند تهديد هسته‌اي ايران‬ ‫امنيت كمت��ري دارد؛ ادعايي كه با افش��اگري‌هايي اعالم‬ ‫كرده اس��ت كه آمريكا درگير توس��عه ويروس كامپيوتري‬ ‫استاكس‌نت بوده كه براساس برخي برآوردها‪ 18 ،‬ماه تا دو‬ ‫سال از پيشرفت تالش‌هاي هسته‌اي ايران جلوگيري كرده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬ضمن انتقاد رامني از رئيس‌جمهور براي‬ ‫ممانعت از مذاكرات با اي��ران‪ ،‬وي از ذكر اينكه اوباما به‌طور‬ ‫چشمگيري تحريم‌ها عليه ايران را افزايش داده و كمك به‬ ‫انزواي اقتصادي و ديپلماتيك تهران ك��رده‪ ،‬امتناع ورزيد‪.‬‬ ‫رامني بار ديگر آمريكا را به پرتاب اسرائيل «به زير اتوبوس»‬ ‫متهم كرد؛ «من گمان مي‌كنم كه ناظران و ش��اهدان همه‬ ‫چيز را مي‌بينند و مي‌دانند‪ ،‬اما اغلب ناظران منطقه‌اي از جمله‬ ‫معاون نخست‌وزير اس��رائيل و وزير دفاع اهود باراك اين را‬ ‫نادرس��ت تلقي مي‌كنند»‪ .‬وي بار ديگر ادعا كرد كه آمريكا‬ ‫از «هواداران ما در لهس��تان» دور ش��ده و «تعهدات دفاع‬ ‫موشكي ما» اتهام ديگري است كه به سادگي مانع تحقيق و‬ ‫موشكافي انتخاباتي نمي‌شود‪.‬‬ ‫پيش‌تر در سخنراني‌اش رامني ادعايي را براي نمايش‬ ‫خود مطرح كرد كه «كس��ر چندين‌تريليون دالر از بودجه‬ ‫ارتش ما توس��ط اوباما صدها هزار ش��غل را از ميان خواهد‬ ‫برد و همچنين امنيت ما را در معرض خط��ر بزرگتري قرار‬ ‫مي‌دهد‪ ».‬ام��ا از آنجايي كه اين كاهش‌ه��ا در طول مدت‬ ‫افتضاح حد بدهي سال قبل‪ ،‬توسط جمهوريخواهان مجلس‬ ‫نمايندگان شروع شده بودند (و توسط يكي از اعضاي كنگره‬ ‫به نام پل رايان به آن رأي داده شده بود)‪ ،‬انتقاد رامني شخصا‬ ‫تو خالي انعكاس پيدا كرد‪ .‬اساسا هيچ صحبتي از افغانستان‬ ‫نيست؛ جايي كه تقريبا هشتاد هزار سرباز آمريكايي نبردي را‬ ‫عليه طالبان ادامه مي‌دهند؛ جنگي كه رامني از آن پشتيباني‬ ‫مي‌كند و هيچ اشاره‌اي به سربازان نمي‌كند‪ .‬هيچ بحثي در‬ ‫مورد پاكستان‪ ،‬عراق ‌و تروريسم به‌جز ارائه يك ستايش نادر‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪58‬‬ ‫از اوباما آن‌هم به‌خاطر فرمان حمله ناگهاني به اين كشورها‬ ‫كه اسامه بن‌الدن را هالك كرد‪ ،‬نيست‪ .‬تقريبا هيچ حرفي از‬ ‫چين و مابقي آسيا نيست‪ .‬فقط وي به چين برچسب كنترل‬ ‫نرخ ارز زده است‪ .‬در واقع من گمان مي‌كنم كه اروپا مي‌تواند‬ ‫از حقيقت خط‌مشي رامني در استفاده از قوي‌ترين مجموعه‬ ‫متحدان آمريكا به‌عنوان لب مطلب لذت ببرد؛ هرچند يكبار‬ ‫ديگر كشور روسيه توسط رامني دش��من ژئوپلتيك شماره‬ ‫يك آمريكا ناميده شد و به‌طور غيرمس��تقيم به نفع آمريكا‬ ‫در جنگ‌هاي منطقه همسو شد‪ .‬با توجه به ديدگاه سياست‬ ‫خارجي‪ ،‬به نظر آمد كه حد و اندازه‌هاي آن اينطور باشد‪« :‬ما‬ ‫به آرما‌ن‌هاي دموكراتيك آمريكا عزت خواهيم داد چرا كه‬ ‫يك جهان آزاد‪ ،‬دنيايي صلح‌آميزتر است‪ .‬اين دو حزب‌گرايي‬ ‫در سياس��ت خارجي ميراث‌ ترومن و ريگان اس��ت و تحت‬ ‫رياست‌جمهوري من ما به آن يكبار ديگر برخواهيم گشت‪».‬‬ ‫براي يك نامزد انتخاباتي كه دائما شكايت مي‌كند كه‬ ‫اوباما رهبري آمريكا را تضعيف كرده و يك جو عدم‌اطمينان‬ ‫از نقش آمريكا در جه��ان بوج��ود آورد و برپايه يك آگهي‬ ‫رس��مي تبليغاتي با حداقل تجربه سياست خارجي‪ ،‬از آگهي‬ ‫رس��مي س��ال ‪ 1948‬دويي وارن‪ ،‬خيلي مش��كل است كه‬ ‫دريابيم چطور اين س��خنراني بيشتر شرايط اطمينان مجدد‬ ‫را فراهم كرد‪ .‬اگر آمريكا تحت رياس��ت‌جمهوري اوباما‪ ،‬در‬ ‫سطح بين‌المللي خيلي تضعيف شده‪ ،‬فكر مي‌كنم كه رامني‬ ‫حرف‌هاي بيشتري در بيان اين موضوع داشت‪.‬‬ ‫اما همه اينها به سرعت پيش رفت كه جمهوريخواهان‬ ‫به چه‌ترتيب امنيت‌ملي را در سراس��ر كل كنوانسيون ابتر‬ ‫سه روزه‌شان مورد مذاكره قرار دادند‪ .‬در روز ‪ 29‬آگوست‪ ،‬كه‬ ‫شايد به شكل طنز‌آميزي به‌عنوان شب امنيت ملي ثبت شده‬ ‫بود‪ ،‬نمايندگان طرح‌هاي سناتور جان مك‌كين و وزير اسبق‬ ‫امور‌خارجه كاندوليزا رايس را مورد مذاكره قرار داده بودند‪.‬‬ ‫اظه��ارات مك‌كي��ن تقريب��ا نش��ان‌دهنده تمام آن‬ ‫چيزهايي اس��ت كه ما از سياس��تمداران جمهوريخواه اين‬ ‫چرخه مبارزات انتخاباتي ش��نيده بودي��م‪ :‬رجز‌خواني‌هاي‬ ‫خيلي بعيد به اس��تثناگرايي آمريكايي و ه��دف‪ ،‬فراخواني‬ ‫كساني كه براي آزادي مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند‪ ،‬حمالت‬ ‫از روي دورويي به اوباما براي شكست در رهبري و اعتراضات‬ ‫عليه كاهش دفاعي كه طبق گفت��ه مك‌كين «يك ضربه‬ ‫فلج‌كننده به ارتش ماست‪ ».‬مهمتر از همه‪ ،‬با اين حال‪ ،‬آنچه‬ ‫اظهارات مك‌كي��ن را به نامزدهاي احزاب مرتبط س��اخته‬ ‫عدم برنامه‌ريزي ب��راي آينده بود‪ .‬وي به‌طور ش��فاهي به‬ ‫رئيس‌جمهور براي شكست سال ‪ 2009‬در پشتيباني مخالفان‬ ‫ي در سوريه حمله‌ور شد‪ ،‬اما‬ ‫ايراني و كاهش موقعيت تهاجم ‌‬ ‫به‌خصوص در مورد مساله اخير تا حدي كه يك رئيس‌جمهور‬ ‫جمهوريخواه بايد كاري متفاوت انجام دهد ش��عور و هوش‬ ‫سياسي در حد صفر از خود نش��ان داد كه البته در مورد اين‬ ‫موضوع رامني هيچ چيزي نگفت‪ .‬در واقع آنچه به‌خصوص‬ ‫در مورد لفاظي مك‌كين و رامني قابل توجه است‪ ،‬تمايز آنها‬ ‫با اوباما نيست‪ ،‬بلكه بيشتر حافظه وهم‌آور آنهاست كه شبيه‬ ‫رئيس‌جمهور جمهوريخواه گذش��ته اس��ت‪ .‬گوش دادن به‬ ‫مك‌‌كين و ادعاهاي او در م��ورد عظمت آمريكا و تهديدات‬ ‫بدوي و ني��از به‌ع��زم و اراده و رهبري آمري��كا نمونه‌اي از‬ ‫لفاظي با صداي بلند مورد اس��تفاده توس��ط رئيس‌جمهور‬ ‫جورج بوش بود‪.‬‬ ‫و اگر اين ارتباط به ان��دازه كافي براي بينندگان واضح‬ ‫نبوده‪ ،‬تيم رامني هم كاندوليزا رايس را براي اجراي نمايش‬ ‫خود جلو آوردند‪ .‬حضور رايس و ستايش بيش از اندازه براي‬ ‫اظهارات تس��كين‌دهنده او توس��ط هيات مطبوعات ملي‬ ‫بيانگر درجه عجيب و غريب فراموش��ي رياست‌جمهوري‬ ‫بوش بود كه كنوانسيون ملي جمهوريخواهان را حل و‌فصل‬ ‫كرد‪ .‬رايس ج��دا از «راب پرتمن» تنها چه��ره دولت بوش‬ ‫براي ايجاد يك ظاهر برجس��ته در كنوانسيون بود‪ .‬و جاي‬ ‫تعجب نيست كه بوش فقط در يك برنامه تلويزيوني اداي‬ ‫احترام حاضر شد و نامش عمال در مجموعه مقاالت هفتگي‬ ‫ذكر نش��د‪ .‬اظهارات رايس كه دوستان و دشمنان نمي‌دانند‬ ‫كه آمريكا در چه جايگاهي ق��رار دارد و بايد در آينده بر دنيا‬ ‫رهب��ري كند همه به ظاه��ر خوب و راهكارهاي سياس��ت‬ ‫خارجي جمهوريخواه��ان را دنبال مي‌كند‪ .‬ام��ا از فحواي‬ ‫كالم وي ممكن است كه ش��ما هرگز متوجه نشويد كه وي‬ ‫وزي��ر امور‌خارج��ه و مش��اور امنيت‌مل��ي پرفاجعه‌تري��ن‬ ‫سياس��ت‌خارجي دولت در تاريخ آمريكا بوده است‪ .‬در مورد‬ ‫يك نكته من اظهار‌نظر كردم كه اگر رايس به واژه «عراق»‬ ‫اشاره مي‌كرد‪ ،‬من كامپيوترم را مي‌خوردم‪ .‬واقعا مسرورم كه‬ ‫خوشبختانه كامپيوتر من مصرف نشده باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫س��خنراني رايس ش��بيه مك‌كين بود‪ ،‬به‌ط��ور قابل‬ ‫مالحظه‌اي شبيه هماني كه رامني ايراد كرد؛ مجموعه‌اي از‬ ‫سياست‌هاي خارجي مبتذل در مورد اينكه چگونه آمريكا يك‬ ‫ملت صرف‌نظر نكردني و ضامن يك جهان امن و مطمئن‬ ‫است‪ .‬با اين‌حال باز هم وي هيچ راهكاري براي اينكه چگونه‬ ‫دولت رامني اطمين��ان خواهد داد كه آمري��كا همچنان به‬ ‫پايبندي به ديدگاه رهبري جهاني ادامه مي‌دهد‪ ،‬ارائه نكرد‪.‬‬ ‫هر سه سخنراني با هم شواهد نگران‌كننده‌اي از چگونگي‬ ‫اجراي ايده‌هاي جمهوريخواهان در ام��ور بين‌المللي ارائه‬ ‫مي‌دهد‪ .‬روزگاري جمهوريخواهان مساله امنيت ملي را از آن‬ ‫خود مي‌دانستند‪ .‬از آنها نوراعتماد به نفس‪ ،‬تجربه و خودرأيي‬ ‫در چگونگي مديريت نقش واحد جهاني آمريكا مي‌تابيد‪ .‬اين‬ ‫خيلي زود است كه بگویيم آن روزها تمام شده است‪ ،‬اما عدم‬ ‫تمركز و توجه به مسائل سياست خارجي در اين كنوانسيون‬ ‫خيره‌كننده بود‪ .‬اين موضوع را به‌عنوان چيزي بيش از يك‬ ‫چاره‌انديش��ي موقت مورد مذاكره قرار نداده بودند‪ .‬حتي در‬ ‫سخنراني پذيرش نامزدي «پل راين» براي نامزدي معاون‬ ‫رئيس‌جمهوري وي چند جمله‌اي را بيشتر به آن اختصاص‬ ‫نداد‪ .‬شايد جمهوريخواهان به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنها‬ ‫نمي‌توانند اوباما را در سياس��ت خارجي شكست دهند‪ ،‬پس‬ ‫چرا به خودشان زحمت بدهند؟ از منظر سياسي نيز معنا پيدا‬ ‫مي‌كند؛ چسبيدن به مسائلي كه در آن امتياز و مزيتي داريد‪.‬‬ ‫اما زماني كه رئيس‌جمهورها انتخاب مي‌شوند هيچ مسئوليت‬ ‫بيش��تری به غير از سياس��ت خارجي ندارند‪ .‬صحنه جهاني‬ ‫جایي است كه آنها قادرند به صالحديد نسبتا وسيع و نظارت‬ ‫حداقل كنگره عمل كنند‪ .‬به‌عنوان نتيجه‪ ،‬داشتن يك ديدگاه‬ ‫سياست‌خارجي كه به وضوح تعريف شده چيزي نيست كه‬ ‫شما آن را در جعبه س��خنراني پذيرش خود چك كنيد بلكه‬ ‫چيزي است كه نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد وقت كافي‬ ‫براي آن بگذارند و در مورد آن تفكر كنند‪ ،‬توسعه‌اش بدهند‬ ‫و در بيان آن تبحر داشته باشند‪.‬‬ ‫همانطور ك��ه رئيس‌جمهور بوش به ي��اد ما مي‌آورد‪،‬‬ ‫بهاي سنگيني بايد پرداخت شود وقتي كه نامزدها با چنين‬ ‫كمبود ديدگاه سياست خارجي قدرت را در اختيار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫سخنراني رامنی نشان داد كه وی به اين مساله زياد عالقه‌مند‬ ‫نيست و اگر سه‌شب اخير به‌عنوان نشانه‌اي تلقي شود وي‬ ‫اكنون رهبري حزبي را بر عهده دارد كه به‌نظر همان شيوه را‬ ‫احساس مي‌كنند‪g .‬‬
‫ماموريت غيرممكن اوالند‬ ‫فرانسه همچنان در مسير ايده‌هاي ساركوزي حركت مي‌كند‬ ‫بروس كروملي ‪ /‬مترجم‪ :‬آزاده كشوردوست‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫«فرانسوا اوالند» رئيس جمهوري سوسياليست فرانسه‬ ‫در كمپين انتخاباتي خود در اوايل سال جاري ميالدي بر شعار‬ ‫«تغيير؛ همين حاال» تاكيد مي‌كرد‪ .‬اكن��ون تنها چهار ماه‬ ‫بعد از در اختيار گرفتن سمت رياست‌‌جمهوري‪ ،‬شهروندان‬ ‫فرانسوي و منتقدان چپ و راستش معتقدند كه او در مسير‬ ‫مقابله با رياضت‌مالي‪ ،‬تشويق به رشد اقتصادي از طريق خرج‬ ‫كردن و همچنين كاهش كسري بودجه فرانسه‪ ،‬در محقق‬ ‫كردن اين شعار چندان موفق نبوده است‪ .‬در واكنش به اين‬ ‫انتقادها‪ ،‬اوالن��د و كابينه «ژان‌مارك آيرو»‪ ،‬نخس��ت‌وزير‬ ‫فرانسه اكنون به‌دنبال نوعي از سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي‬ ‫كاري هس��تند كه انتظار مي‌‌رود راي‌دهندگان اين كش��ور‬ ‫به‌زودي شاهد نتايج آن باش��ند‪ .‬سوسياليست‌هاي فرانسه‬ ‫بايد به‌ط��ور هم‌زم��ان فراهمكردن مقدم��ات پيش‌نويس‬ ‫بودجه سال ‪ 2013‬ميالدي را تس��ريع كرده و طي اين روند‬ ‫كاهش هزينه ‪ 37‬ميليارد و ‪ 500‬ميليون دالري را نيز لحاظ‬ ‫كنند تا به اي��ن ترتيب تعهدات اروپا براي كاهش كس��ري‬ ‫بودجه فرانسه به سه درصد توليد ناخالص ملي تا سال آينده‬ ‫ميالدي محقق شود‪.‬‬ ‫سوسياليس��ت‌هاي فرانس��ه ك��ه ب��ه نظر مي‌رس��د‬ ‫نظرسنجي‌هاي اخير درباره كاهش محبوبيت اوالند آنها را‬ ‫نگرانكرده باشد‪ ،‬طي چند روز گذشته تالش‌‌هايي را انجام‬ ‫دادند تا شهروندان اين كشور را قانع كنند «تغيير‪ ،‬هم‌اكنون‬ ‫در حال رخ دادن است‪».‬‬ ‫دولتمردان فرانس��وي در نشس��ت ‪ 29‬آگوست طرح‬ ‫ايجاد ‪ 150‬هزار ش��غل براي جوانان را در دس��تور كار خود‬ ‫قرار دادند كه هزينه‌اي معادل دو ميليارد و ‪ 900‬ميليون دالر‬ ‫براي كشور خواهد داش��ت‪ .‬اندكي پيش از آن‪ ،‬دولت اوالند‬ ‫اعالم كرده ب��ود كه تصميم دارد دو هفته پيش از نشس��ت‬ ‫برنامه‌ريزي شده پارلمان در تاريخ ‪ 24‬سپتامبر‪ ،‬قانونگذاران‬ ‫فرانسوي را دور هم جمع كند تا طرح ايجاد مشاغل جديد كه‬ ‫يكي از تعهدات اصلي در تبلغيات انتخاباتي وي بود‪ ،‬هر چه‬ ‫سريع‌تر اجرايي شود‪.‬‬ ‫عالوه بر مس��اله اش��تغال جوانان‪ ،‬سوسياليست‌هاي‬ ‫فرانس��ه تالش كرده‌ان��د در ح��وزه اقتص��اد ني��ز از خود‬ ‫تحركات بيشتري نش��ان دهند‪ .‬در تاريخ ‪ 28‬آگوست‪« ،‬پير‬ ‫موسكوويسي» وزير دارايي فرانس��ه قدم در مسير جديدي‬ ‫گذاشته و مساله كاهش شش س��نتي بهاي بنزين كه يكي‬ ‫ديگر از تعه��دات انتخاباتي اوالند ب��ود را مطرح كرد‪ .‬طرح‬ ‫كاهش بنزين كه اعتبار آن به طور مس��اوي توس��ط دولت‬ ‫و شركت‌هاي نفتي تامين مي‌شود و هزينه‌اي معادل ‪300‬‬ ‫ميليون يورو براي فرانس��ه در بر دارد‪ ،‬كارآي��ي الزم براي‬ ‫جلب‌رضايت رانندگان اين كشور را نداش��ت‪ .‬با اين وجود‪،‬‬ ‫اين طرح در راستاي يكي ديگر از وعده‌هاي انتخاباتي اوالند‬ ‫مبني‌بر معلق ماندن قيمت گاز در صورت افزايش بهاي آن‬ ‫ن مشخصي در گذشته بود‪.‬‬ ‫نسبت به ميزا ‌‬ ‫واضح اس��ت كه اين طرح منعكس‌كنن��ده يك تغيير‬ ‫سريع است‪ ،‬ولي مشخص نيست كه آيا تحقق طرح ايجاد‬ ‫‪ 150‬هزار فرصت شغلي جديد براي جونان‪ ،‬افزايش حمايت‬ ‫مردمي از اوالند را به دنبال خواهد داش��ت يا خير‪ .‬بر‌مبناي‬ ‫اين طرح‪ ،‬افرادي كه در فرصت‌هاي جديد ش��غلي فعاليت‬ ‫مي‌كنن��د‪ 75 ،‬درص��د حداقل دس��تمزد مصوب كش��ور را‬ ‫دريافت خواهند كرد‪ .‬اين مش��اغل به‌جوانان و كارگراني كه‬ ‫از مهارت‌هاي الزم برخوردار نيستند‪ ،‬اختصاص داده شده و‬ ‫عمدتا بخش‌هاي توسعه از جمله صنعت گردشگري‪ ،‬فناوري‬ ‫اطالعات‪ ،‬پزشكي و تجارت‌هاي سبز را تحت پوشش قرار‬ ‫مي‌دهد‪ .‬به‌‌عنوان بخشي از اين طرح‪18 ،‬هزار فرصت شغلي‬ ‫جديد تدريس در مدارس دولتي‪ ،‬طي دو سال آينده به افراد‬ ‫واجد ش��رايط اختصاص داده مي‌ش��ود و اي��ن برنامه نيز‬ ‫بخش ديگري از وعده‌ه��اي انتخاباتي اوالند را محقق‬ ‫مي‌كند‪ .‬با اين وجود عده‌اي از منتقدان تاكيد مي‌كنند‬ ‫از آنجا كه بخش عمده‌اي از هزينه ايجاد اين مشاغل‬ ‫جديد از محل ماليات‌هاي مردمي تامين مي‌شود‪،‬‬ ‫فرصت‌هاي ش��غلي بالقوه نمي‌‌تواند آسيب ناشي‬ ‫از كاهش هزاران ش��غل در بخش خصوصي را‬ ‫جبران كند‪.‬‬ ‫هر چند طرح پيشنهادي اوالند از دست‬ ‫روي دست گذاشتن بهتر اس��ت‪ ،‬ولي به نظر‬ ‫نمي‌رسد گرهي از مشكل بيكاري در فرانسه‬ ‫كه ميزان آن در حال حاضر به حدود ‪ 10‬درصد‬ ‫و براي افراد زير ‪ 25‬سال به ‪ 23‬درصد رسيده‬ ‫است‪ ،‬باز كند‪ .‬از طرف ديگر‪ ،‬كارآيي اين طرح‬ ‫و ساير برنامه‌هايي كه دولت فرانسه تصميم‬ ‫دارد در آن س��رمايه‌گذاري كن��د بايد مورد‬ ‫بررس��ي و ارزيابي دقيق قرار بگيرد‪ .‬اوالند‬ ‫در كمپين انتخاباتي خود وعده داده بود كه‬ ‫بين سياست‌هاي رياضتي اعمال شده براي‬ ‫مقابله با بحران بدهي اروپا و اجراي طرح مشوق‌هاي مالي‬ ‫كه براي رشد اقتصادي نياز شديدي به آن احساس مي‌شود‪،‬‬ ‫توازن مجددي ايجاد كند‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسيد فرانس��وا اوالند در ماه ژوئن گذشته‬ ‫به كمك «ماريو مونتي»‪ ،‬نخس��ت‌وزير ايتالي��ا و «ماريانو‬ ‫راخوي»‪ ،‬نخست‌وزير اس��پانيا زماني كه در نشست منطقه‬ ‫يورو طرح مشوق‌هاي ‪ 162‬ميليارد دالري در برابر طرح قبلي‬ ‫رياضت‌هاي اقتصادي تصويب شد‪ ،‬به پيروزي قابل توجهي‬ ‫در برابر طرفداران سرسخت طرح رياضت اقتصادي از جمله‬ ‫«آنگال مركل» صدراعظم آلمان رسيد‪ .‬با اين وجود منتقدان‬ ‫معتقدند كه اين ساز و كار بسيار محدودتر از آن است كه بتواند‬ ‫تاثير اقتصادي واقعي داشته باشد‪ .‬واقعيت اين است كه روند‬ ‫ركود اقتصادي در اروپا همچنان ادامه دارد و حتي كشورهاي‬ ‫آلمان و فرانس��ه به‌عنوان بزرگ‌ترين قدرت‌هاي اقتصادي‬ ‫قاره سبز‪ ،‬با چالش‌‌هايي جدي رو‌به‌رو هستند‪.‬‬ ‫سياس��ت‌هاي اوالند بيش از هر چيز ديگر در راستاي‬ ‫رفع و رجوع مواضعي است كه منتقدان دولت اتخاذ كرده‌اند؛‬ ‫منتقداني كه معتقدند رئيس‌جمهوري سوسياليست فرانسه‬ ‫در عمل ب��ه راهكارهايي كه ب��راي نجات اروپا پيش��نهاد‬ ‫كرده بود‪ ،‬شكس��ت خورده اس��ت‪ .‬بحث هزينه‌ها‪ ،‬بخش‬ ‫آس��ان چالش‌هايي اس��ت كه او پيش رو دارد‪ .‬اوالند بايد از‬ ‫طريق كاهش هزينه‌ها يا تعيين س��از و كار درآمدي جديد‪،‬‬ ‫‪ 37‬ميليارد و ‪ 500‬ميليون‌دالر ذخي��ره كند تا از اين رهگذر‬ ‫بتواند وعده خود مبن��ي بر اين‌كه تا س��ال ‪ 2013‬ميالدي‬ ‫كسري بودجه را به س��ه درصد مي‌رس��اند‪ ،‬عملي كند‪ .‬هر‬ ‫چند دولت فرانس��ه مي‌تواند بخش��ي از اي��ن هزينه‌ها را از‬ ‫طريق افزايش ماليات‌ها (به‌ويژه با توجه به‌طرح اوالند براي‬ ‫اعمال مالي��ات ‪ 75‬درصدي براي اف��رادي كه بيش از يك‬ ‫ميليون و ‪ 250‬هزار دالر در ماه درآمد دارند) تامين كند‪ ،‬ولي‬ ‫پيش‌بيني درباره كاهش رشد اقتصادي به معناي آن است كه‬ ‫ميزان درآمد خزانه در سال آينده ميالدي از آنچه پيش‌بيني‬ ‫شده بود‪ ،‬بسيار كمتر است‪ .‬با همه اينها اولويت اصلي دولت‬ ‫فرانسه كاهش كسري بودجه اس��ت و بنابراين اعتبار مالي‬ ‫آن بايد از طريق كاهش بودجه همان دس��ته از برنامه‌هاي‬ ‫اجتماعي تامين ش��ود كه ط��رح ايجاد ‪ 150‬ه��زار فرصت‬ ‫شغلي جديد‪ ،‬زيرمجموعه آن اس��ت‪ .‬اين احتمال كه اوالند‬ ‫براي تحقق وعده‌هاي خود با چالش‌هاي مالي رو‌به‌رو شود‪،‬‬ ‫باعث شده هم‌پيمانان رئيس‌جمهوري فرانسه از او بخواهند‬ ‫به سياس��ت‌هاي ضد‌رياضتي خود ادامه داده و با دس��ت و‬ ‫پنجه نرم كردن با كاهش بودجه تا هر زمان كه الزم باشد‪،‬‬ ‫تالش كند وضعيت اقتصادي فرانسه را به جايگاه قبلي خود‬ ‫برگردانده و به طور معناداري با كسري بودجه مقابله كند‪ .‬در‬ ‫هر حال عدم تحقق اين اهداف طي يك س��ال‪ ،‬از بازگشت‬ ‫مجدد به ركود اقتصادي به مراتب بهتر است‪ .‬به همين دليل‬ ‫به نظر مي‌رسد اوالند مصمم اس��ت در عين حال كه براي‬ ‫تحقق تعهدات اروپاي��ي خود تالش مي‌كن��د‪ ،‬نيم نگاهي‬ ‫هم به تامين اعتبار مالي براي طرح مش��وق‌هاي اقتصادي‬ ‫داشته باشد‪ .‬در نهايت ممكن است در ميانه اين راه پر‌پيچ و‬ ‫خم و در شرايطي كه تمام گروه‌هاي سياسي فشار خود روي‬ ‫اوالند براي انتخاب قطعي بين گزينه‌هاي مختلف را افزايش‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬رئيس‌جمهوري سوسياليست فرانسه در تنگناي‬ ‫سياسي سختي قرار بگيرد‪ .‬دردناك‌تر اينكه اين فشار ممكن‬ ‫است تا ظهور نخستين نشانه‌هاي بهبود اقتصادي همچنان‬ ‫روي وي ادامه داشته باشد‪ .‬حقيت تلخ براي اوالند اين است‬ ‫كه هر چند فرانسه خواستار تغيير سريع است ولي زودتر آن‬ ‫مي‌خواهد شاهد بهبود شرايط اقتصادي باشد‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬تايم‬ ‫‪59‬‬
‫جهان جديد‌‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪60‬‬ ‫بازي برد‪ -‬برد غيرمتعهدها‬
‫در اجالس غيرمتعهد‌ها چه گذشت‬ ‫درس‌هاي تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد بدرالدين نجار‪ /‬روزنامه‌نگار آزاد لبناني‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫برگزاري اجالس شانزدهم سران عدم‌تعهد در تهران‬ ‫نه تنها جايگاه جمهوري اسالمي ايران را بهبود بخشيد‪ ،‬بلكه‬ ‫تمامي‌نقشه‌هاي س��لطه‌گران براي منزوي كردن ايران را‬ ‫نقش بر آب كرد‪ .‬مش��اركت بيشتر جنبش در اين اجالس نه‬ ‫تنها نشانه پشتيباني از عملكرد صحيح بين‌المللي ايران بود‪،‬‬ ‫بلكه نشانه اي از موافقت با برنامه‌هاي ايران در برابر غرب‬ ‫و به‌ويژه آمريكا بود‪.‬ش��ايد يكي از مهمترين نكات اجالس‬ ‫تهران جنبه اقتصادي آن بود كه باعث شد تمامي‌كشورها‬ ‫و حكومت‌هاي��ي كه براي من��زوي كردن ايران كوش��ش‬ ‫مي‌كردند با ناكامي‌ روبه‌رو ش��وند و بازتعري��ف جديدي از‬ ‫سياس��ت‌هاي ضدتحريمي‌ كه متعهد‌ها اتخاذ مي‌كنند در‬ ‫حوزه انرژي و مواد اوليه صادرات��ي ايران صورت گيرد‪ .‬اين‬ ‫موضوع را وزير نفت جمهوري اس�لامي اي��ران اعالم كرد‬ ‫ك��ه از پتانس��يل‌هاي ضدتحريمي‌اج�لاس غيرمتعهد‌ها‬ ‫اس��تفاده خواهد كرد‪ ،‬ام��ا اين اجالس ي��ك نقطه عطفي‬ ‫در دوران جديد خود داش��ت؛ س��خنراني آيت‌اهلل خامنه‌اي‪،‬‬ ‫رهبرانقالب اس�لامي ايران كه مقامي‌فراتر از كرسي‌هاي‬ ‫سياس��ي دارند و رهبر مذهبي ش��يعيان هس��تند در مراسم‬ ‫گش��ايش اجالس س��ران عدم‌تعهد تاثير بس��يار مهمي‌بر‬ ‫هيات‌هاي شركت‌كننده و حاضر در اجالس داشت؛ به‌ويژه‬ ‫س��خنان رهبر عاليقدر درباره پايبندي به نيروي هسته‌اي‬ ‫صلح‌آميز تاثير بس��زايي بر مقامات بين‌المللي از جمله بان‬ ‫كي‌مون دبيركل سازمان ملل متحد و بسياري از هي‌ات‌هاي‬ ‫شركت‌كننده داشت‪ ،‬به‌خصوص كه اينان بيشتر گزارش‌ها‬ ‫و خبره��ا درباره فعاليت‌هاي هس��ته‌اي اي��ران را از ديدگاه‬ ‫رسانه‌هاي غربي به‌دست مي‌آوردند‪ .‬سخنان رهبر عاليقدر‬ ‫انقالب اسالمي در اجالس سران عدم‌تعهد مهر تاييدي بر‬ ‫عملكرد و سياست‌هاي مثبت منطقه‌اي و بين‌المللي ايران‬ ‫بود؛ به‌خصوص كه بياني��ه پاياني اجالس با موافقت تمامي‬ ‫‌كش��ورهاي ش��ركت‌كننده صادر ش��د‪ .‬اين اقدام باعث شد‬ ‫تا اهميت جايگاه بين‌المللي ايران مس��تحكم‌تر از گذش��ته‬ ‫ش��ود و با ديدگاه مثبت بيش��تر كش��ورهاي جهان در كنار‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران و سياس��ت‌هاي آن قرار بگيرند‪.‬‬ ‫سخنراني رهبر عاليقدر ايران در اجالس عدم‌تعهد تهران در‬ ‫حقيقت روشن‌كننده موضع‌گيري ايران در برابر تحوالت و‬ ‫بحران‌هاي بين‌المللي بود و گذشته از اعالم موضع روشن و‬ ‫صريح جمهوري اسالمي ايران درباره فعاليت‌هاي صلح‌آميز‬ ‫هسته‌اي‪ ،‬موضع ايران را درباره بسياري و در حقيقت تمامي‌‬ ‫بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مش��خص كرد؛ از جمله‬ ‫بيداري اسالمي در كش��ورهاي منطقه از يك سو و مساله‬ ‫فلسطين از سوي ديگر‪ .‬تاكيد رهبر ايران بر موضع هميشگي‬ ‫ايران در مورد مس��اله فلس��طين خود نش��ان‌دهنده توجه‬ ‫جمهوري اسالمي ايران در حل اين بحران بود‪ .‬در حقيقت‬ ‫تاكيد آيت‌اهلل خامنه‌اي بر اجراي همه‌پرسي با شركت همه‬ ‫فلسطينيان چه در داخل سرزمين‌هاي اشغالي و چه در خارج‬ ‫از آن خود نشان‌دهنده ديدگاه مثبت ايران در برابر اين بحران‬ ‫منطقه‌اي ب��ود‪ .‬تبليغ��ات منفي رس��انه‌هاي غربي همواره‬ ‫مانع رسيدن ديدگاه‌ها و سياس��ت‌ها و عملكردهاي مثبت‬ ‫جمهوري اس�لامي به اطالع افكار عموم��ي غربي و حتى‬ ‫حكومت‌هاي غربي ش��ده بود تا آنجا كه بسياري از مقامات‬ ‫كش��ورهاي عدم‌تعهد و خبرنگاران غربي شركت‌كننده در‬ ‫اجالس از موضع‌گيري‌هاي ايران كه از سوي رهبري ايران‬ ‫و رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد اعالم شد و در حقيقت تاكيدي‬ ‫بود بر موضع‌گيري‌هاي هميشگي و استوار ايران‪ ،‬اطالعي‬ ‫نداش��تند‪ .‬موضع‌گيري ايران در برابر مس��اله فلسطين در‬ ‫واقع يك موضع‌گيري واقع‌بينانه اس��ت ك��ه همواره ايران‬ ‫بر آن تاكيد داشته و بايد مورد توجه مقامات بين‌المللي قرار‬ ‫گيرد به‌خصوص ك��ه ايران با دعوت حكوم��ت خودگردان‬ ‫فلسطين براي شركت در اين اجالس ثابت كرد از حقوق ملت‬ ‫بيگناه فلس��طين هواداري مي‌كند و نه از يك گروه خاص‪.‬‬ ‫نه تنها موضع‌گيري ايران درباره مس��اله فلسطين مقامات‬ ‫رژيم‌صهيونيس��تي را نگران كرد‪ ،‬بلكه ش��ركت بسياري از‬ ‫مقامات بين‌الملل��ي در اين اجالس باعث خش��م و نگراني‬ ‫آنها شد‪ .‬صهيونيست‌ها در آغاز سعي كرده بودند بسياري از‬ ‫مقامات بين‌المللي را از شركت در اجالس تهران بازدارند‪ ،‬اما‬ ‫هيچ يك از اين مقامات توجهي به اين هشدارها نشان ندادند‬ ‫و در اجالس تهران شركت كردند و از جمله دبير كل سازمان‬ ‫ملل متحد بان كي مون و بعضي از رهبران منطقه‌اي بودند‪.‬‬ ‫برگزاري اج�لاس ع��دم تعه��د در تهران نش��ان و‬ ‫عملكرده��اي اي��ران را ط��ي م��دت برگ��زاري اجالس و‬ ‫موضع‌گيري‌هايي كه جمهوري اسالمي ايران درباره مسائل‬ ‫بين‌المللي اتخاذ كرد را براي تمامي‌كش��ورهاي حاضر در‬ ‫تهران ثابت كرد‪ .‬عملكرده��اي واقع‌بينانه اي��ران در برابر‬ ‫مسائل بين‌المللي بر بسياري از آنها پوشيده مانده بود و اكنون‬ ‫آنها از واقعيت‌ها آگاه شده‌اند‪ ،‬گويي در گذشته نمي‌توانستند‬ ‫از اي��ن موضع‌گيري‌هاي ايران اطالع يابند و با ش��ركت در‬ ‫اجالس تهران بسياري از واقعيت‌ها بر آنان آشكار شد‪.‬‬ ‫پش��تيباني بي‌قيد و ش��رط كش��ورهاي عضو جنبش‬ ‫عدم‌تعهد از ايران طي اجالس تهران باعث ش��د بس��ياري‬ ‫از كش��ورهاي غربي و غيرغرب��ي كه با آمري��كا در تحريم‬ ‫نفتي ايران همسو شده بودند در سياست خود در برابر ايران‬ ‫تجديدنظر كنند چون منابع خبري اين كشورها رسانه‌هاي‬ ‫غربي بودند در حاليكه آنها اكنون به‌طور مستقيم از مواضع‬ ‫آشكار و مثبت ايران آگاهي يافته‌اند‪ ،‬ضمن اينكه خود شاهد‬ ‫پشتيباني كش��ورهاي عدم‌تعهد از عملكردهاي بين‌المللي‬ ‫ايران بودند و در نتيجه نتوانستند اين عملكرد مثبت و صحيح‬ ‫و نيز هواداري جدي بين‌المللي از ايران را ناديده بگيرند‪.‬‬ ‫برگزاري اجالس سران عدم‌تعهد در تهران با شركت‬ ‫‪ 120‬كشور خود نشان دهنده اطمينان كشورهاي جهان به‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران بود و در عين حال نش��ان‌دهنده‬ ‫موفقيت ايران در برگ��زاري بود كه در عي��ن حال مي‌تواند‬ ‫تاثير منفي بر تحريم‌هاي غرب عليه ايران بگذارد‪ .‬اين يك‬ ‫موفقيت براي يكي از محور‌هاي اصلي مقاومت بود‪g .‬‬ ‫‪61‬‬
‫تحليل صادق‌الحسيني از برگزاري اجالس تهران‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪2‬‬ ‫طرح ايران درسوريه برنده است‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫محمد صادق الحسيني‪ ،‬كارشناس‌ارشد مسائل استراتژيك كه اين روزها رئيس دفتر تهران شبكه‬ ‫الميادين است با ارائه تحليلي از آنچه در اجالس غيرمتعهد‌ها گذشته‪ ،‬مي‌گويد كه جهان در حال يك تحول‬ ‫بزرگ است و مركز اين تحول مي‌تواند ايران و محور مقاومت باشد‪ .‬وي در گفت‌وگو با مثلث به ارزيابي آنچه‬ ‫در اجالس تهران گذشت مي‌نشيند‪.‬‬ ‫در تهران چه گذشت؟ اين س�وال را از آن جهت‬ ‫مي‌پرسم كه قبل از برگزاري اجالس غيرمتعهد‌ها‬ ‫آمريكا و صهيونيس�ت‌ها سعي داش�تند آنچه در‬ ‫تهران مي‌گذرد را كم‌اثر كنند‪.‬آيا موفق بودند؟‬ ‫‪ l‬برگزاري دور شانزدهم اجالس سران غير‌متعهد در‬ ‫تهران و حضور دولتمردان ‪ 120‬كشور و سازمان منطقه‌اي و‬ ‫بين‌المللي در اين اجالس‪ ،‬خود پيام بزرگي دارد‪ .‬برگزاري اين‬ ‫اجالس در تهران ثابت مي‌كند هيچ‌كس از جمله قوي‌ترين‪،‬‬ ‫مسلح‌ترين و مجهزترين دولت استعماري جهان نه در منطقه‬ ‫و نه در دنيا بدون ايران نمي‌تواند كاري از پيش ببرد‪.‬‬ ‫اين را به چه دليل مي‌گوييد؛ ناموفق بودن آمريكا‬ ‫و اسرائيل براي عدم حضور رئيس‌جمهور مصر و‬ ‫دبيركل سازمان‌ملل؟‬ ‫‪ l‬هم اينها هست و هم نه‪ .‬ايران آن گونه كه ‪،5+1‬‬ ‫اروپا و آمريكا مي‌گفت منزوي نيست و تاريخ ثبت خواهد كرد‬ ‫كه ايران پرچم‌دار ايجاد تحولي جديد در نظام جهاني است‪.‬‬ ‫اين تحول از كجا سرچمشه مي‌گيرد؟‬ ‫‪ l‬اجالس تهران ي��ك ويژگي بزرگ داش��ت و آن‬ ‫سخنان رهبر فرزانه انقالب اسالمي بود؛ مقام‌معظم‌رهبري‬ ‫در تحليلي عميق و هوشمندانه مدت‌هاست تاكيد مي‌كنند‬ ‫كه در پيچ تاريخي مهمي‌به سر مي‌بريم و هندسه جغرافياي‬ ‫سياسي دنيا در حال تغيير است‪ .‬به عقيده ايشان نظام فرسوده‬ ‫جهاني باقي مانده معادله پيروزمندان جنگ جهاني دوم است‬ ‫و ديكتاتوري بر سازمان ملل و شوراي امنيت حاكم است و اين‬ ‫‪62‬‬ ‫نظام فرسوده به لحاظ فساد مديريتي الزم به اصالح است‪.‬‬ ‫درس��ت به همين دليل نياز مبرم به جنبش عدم‌تعهد حس‬ ‫مي‌شود تا اين جنبش فعاالنه و با مشاركت قوي‪ ،‬موثر و فعال‬ ‫در تغيير اين نظام تالش كن��د‪ .‬يكي از نظام‌هاي ظالمانه‌اي‬ ‫كه بايد به نظام جديد تغيير داده ش��ود همان غده س��رطاني‬ ‫رژيم‌صهيونيستي است‪ .‬مقام معظم‌رهبري مي‌فرمايند شكم‬ ‫حرام‌خوار رژيم‌صهيونيستي مي‌خواهد فلسطين را ببلعد و ما‬ ‫بايد از آن جلوگيري كنيم‪ .‬ايشان به جنبش عدم‌تعهد ياد‌آوري‬ ‫مي‌كنند كه نبايد اين جنبش وظيفه تاريخي خود را فراموش‬ ‫كند و بايد هرچه سريعتر به اين مساله رسيدگي شود‪.‬‬ ‫و البته رهبري در س�خنان خود از عدم وابستگي‬ ‫كشورها و استقالل س�خن گفتند؛اين مساله در‬ ‫واقع ي�ادآوري داليل تش�كيل جنبش ب�ود‪ .‬فكر‬ ‫مي‌كنيد با اجالس تهران‪ ،‬عدم‌تعهدي‌ها به اصل‬ ‫خود بازمي‌گردند؟‬ ‫ي اس��ت كه شما تعبير خوبي‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اين مساله مهم ‌‬ ‫كرديد؛ دميدن روح تازه به اين جنبش ك��ه در آن زمان تحت‬ ‫فلسفه استقالل در تصميم‌گيري و عدم وابستگي به ابرقدرت‌ها‬ ‫تشكيل ش��د‪ .‬در واقع فلسفه تش��كيل جنبش همان فلسفه‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران‪ ،‬انقالب امام خميني(ره) و شعار نه‬ ‫شرقي‪ -‬نه غربي است‪ .‬موضوع مهم ديگري كه رهبر فرزانه‬ ‫انقالب اسالمي مطرح كردند اين است كه در حال حاضر جامعه‬ ‫جهاني در ايران جمع شده است و اكثريت دنيا در ايران است نه‬ ‫در دست اقليت‌هاي امپرياليسم به رهبري آمريكا‪.‬‬ ‫نكته ديگر توصيه هاي رهبري به غرب بود‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اين مهم اس��ت‪ .‬مقام معظم رهب��ري آنها را‬ ‫نصيحت كرده‌اند‪ ،‬البته اگر نصيحت‌پذير باشند‪ .‬ايشان خطاب‬ ‫به آنها گفته‌اند كه بازگشت فلسطينيان را به وطن خودشان‬ ‫بپذيري��د و ميان س��اكنان و صاحبان اصلي فلس��طين‪ ،‬چه‬ ‫مسلمان‪ ،‬چه مسيحي و چه يهودي همه‌پرسي برگزار شود‪،‬‬ ‫چرا كه اينان صاحبان اصلي فلسطين هستند نه آن كساني‬ ‫كه به زور اين سرزمين را اش��غال كرده‌اند‪ .‬آنها از يك لحظه‬ ‫غفلت سوءاستفاده كردند و با كمك استعمار قديم‪ ،‬انگليس‬ ‫و استعمار جديد‪ ،‬آمريكا اين غده س��رطاني را در قلب جهان‬ ‫اسالم كاش��تند‪ .‬اگر واقعا قدرت‌هاي جهاني اهل نصيحت‬ ‫هستند بايد اين موضوع را بپذيرند‪ ،‬چرا كه مردم‪ ،‬حتي كشورها‬ ‫و دولت‌ها از اين نظام فرسوده بي‌عدالتي كه قادر به حل هيچ‬ ‫مساله‌اي در دنيا نيست خسته شده‌اند‪.‬‬ ‫بس�ياري معتقد بودند ك�ه اين س�خنان در واقع‬ ‫گشايشي بر مساله فلس�طين است و البته اعالم‬ ‫مواضع جمهوري اسلامي در س�طحي باال كه تا‬ ‫حدودي غبار ابهاماتي كه غرب در مساله فلسطين‬ ‫دور ايران به‌صورت مصنوعي ايجاد كرده را پاك‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬اين س��خنان در موضوع فلس��طين بسيار مهم و‬ ‫تاثيرگذار است و البته غربي‌ها س��عي مي‌كنند اين گونه القا‬ ‫كنند كه ايراني‌ها مخالف روند صلح در فلس��طين هستند و‬ ‫آنها گروه‌هاي به اصطالح‌تروريست را حمايت مي‌كنند كه‬ ‫البته سخنان واضح و روشن رهبري فرزانه انقالب اسالمي در‬ ‫روشن كردن ذهن بسياري از كشورها تاثيرگذار بود‪.‬‬ ‫موضوع ديگ�ر كه رهب�ري در اجلاس فرمودند‬ ‫مساله انرژي هس�ته‌اي و سخنانشان به صورت‬ ‫صري�ح در م�ورد مخالف�ت ب�ا جنگ‌افزاره�اي‬
‫هسته‌اي بود‪ .‬جدا از اينكه ايشان رهبر جمهوري‬ ‫اسالمي ايران هس�تند در واقع يك حكم مذهبي‬ ‫به‌عن�وان مرجع تقليد ني�ز صادر كردن�د و از اين‬ ‫جهت هم موضوع اهميت دارد‪.‬‬ ‫نظر ايران چيست؟‬ ‫‪ l‬ايران نظري داشت مبني‌بر اينكه دو طرف بدون‬ ‫پيش‌ش��رط پاي ميز مذاكره بيايند تا بر اساس اين مذاكرات‬ ‫بتوان مكانيس��م تغيير را پيدا كرد‪ .‬جهت موفقيت اين طرح‬ ‫عمل به س��ه ش��رط الزم بود؛ اول عدم دخال��ت خارجي‌ها‪.‬‬ ‫دوم عدم استفاده از خش��ونت و سوم عدم تحريك به وسيله‬ ‫اختالفات مذهبي و تاريخي‪.‬‬ ‫اين ط�رح ي�ك حال�ت اولي�ه دارد و البت�ه براي‬ ‫نخستين بار است كه اين گونه بيان مي‌شود‪ .‬چرا‬ ‫قابليت اجرايي نيافت؟ آيا اين درس�ت است كه‬ ‫اپوزيسيون‪ ،‬ايران را حامي‌اسد مي‌داند؟‬ ‫‪ l‬اين طرح اجرا نشد‪ ،‬اما ارتباط ايران با اپوزيسيون‬ ‫حفظ شده است‪ .‬مانع ديگر اين بود كه غربي‌ها كوفي عنان را‬ ‫ساكت كردند چون گفته بود كليد حل بحران سوريه در ايران‬ ‫است و ايران جزئي از راه حل است؛ در حالي كه آمريكا معتقد‬ ‫است ايران جزئي از مشكل است‪ .‬اما كوفي عنان كه ساكت‬ ‫ش��د‪ ،‬ايران در كنفرانس تهران عمال با طرح المرسي كه در‬ ‫كنفرانس كشورهاي اسالمي در مكه و نيز در تهران مطرح‬ ‫شد‪ ،‬جزئي از راه حل بحران شد؛يعني يك اجماع بين‌المللي در‬ ‫اين باره كه ايران جزیي از راه حل بحران سوريه است شكل‬ ‫گرفت‪ .‬حتي ش��خص دبيركل س��ازمان ملل از مقام معظم‬ ‫رهبري درخواست كردند ايران در بحران سوريه دخالت كند‬ ‫كه البته ايشان شرط كمك ايران به حل اين بحران را توقف‬ ‫دستاوردهاي اجالس سران عدم تعهد‬ ‫انقالب ديپلماتيك ايران‬ ‫‪3‬‬ ‫داوود حشمتي‬ ‫نشست سران كشورهاي غيرمتعهد در ايران و به‌دست‬ ‫گرفتن رياست آن يك پيروزي سياسي بزرگ براي ايران و‬ ‫يك شكست بزرگ براي آمريكا و يارانش بود‪ .‬‬ ‫حمايت عام اجالس از س��ند نهايي كنفرانس‪ ،‬بحث‬ ‫آمريكا بر منزوي بودن ايران را سس��ت و بي‌اس��اس كرد‪.‬‬ ‫اعالميه نهايي نشس��ت س��ران كش��ورهاي عضو جنبش‬ ‫عدم تعهد كه بزرگترين هماي��ش بين‌المللي در ايران پس‬ ‫از پيروزي انقالب اسالمي است‪ ،‬قوي‌ترين حمايت كالمي‌‬ ‫را از حق ايران در برخورداري از انرژي هس��ته‌اي و دفاع از‬ ‫نمايش تهران در برابر غرب به‌عمل آورد‪.‬‬ ‫اي��ن بيانيه در بن��د هفتم خ��ود به موض��وع فعاليت‬ ‫هسته‌‌اي صلح آميز اش��اره كرده و بيان داشته‪« :‬مصونيت‬ ‫فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي بايد محترم شمرده شود و‬ ‫هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيس��ات صلح آميز‬ ‫هس��ته‌اي فعال يا درحال س��اخت به منزله خطري جدي‬ ‫عليه انس��ان‌ها و محيط‌زيس��ت بوده و نقض جدي حقوق‬ ‫بين‌الملل‪ ،‬اصول و اهداف منش��ور مل��ل متحد و مقررات‬ ‫آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به‌ش��مار مي‌آيد‪ .‬لذا‪ ،‬تدوين‬ ‫سندي جامع و بين‌المللي كه حمله يا تهديد به حمله عليه‬ ‫تاسيسات هسته‌اي مورد استفاده براي توليد انرژي را منع‬ ‫كند‪ ،‬مورد نياز مبرم است‪».‬‬ ‫با اي�ن معادله المرس�ي ائتالف س�ه منهاي يك‬ ‫تش�كيل داده و طرح ايران در واق�ع حركتي براي‬ ‫مقابله با طرح‌هاي اين چنيني است‪.‬‬ ‫‪ l‬ايران ب��ا طرح جديد خ��ود قصد داش��ته‌تركيه و‬ ‫عربس��تان كه در طرح المرس��ي حضور دارند را از مذاكرات‬ ‫مربوط به حل بحران سوريه به حاشيه براند‪ .‬اين طرح به دو‬ ‫دليل عملياتي‌تر است؛ اول اينكه همانطور كه گفتيد در طرح‬ ‫المرسي عمال وضعيت مذاكره‌كنندگان سه به يك خواهد شد‪.‬‬ ‫يعني مصر‪ ،‬عربستان ‌و تركيه كه درباره سوريه نظر مشابهي‬ ‫دارند در يك جبهه ق��رار مي‌گيرند و اي��ران در جبهه ديگر‪.‬‬ ‫اما در طرح ايران گروه تماس واقع‌بينانه‌تر اس��ت و وضعيت‬ ‫مذاكره‌كنندگان يك به يك است و يك كشور بي‌طرف مثل‬ ‫ونزوئال نيز وجود دارد‪ .‬من معتقدم ايران دو اقدام انجام داده‬ ‫است؛ اول طرح مصر را عمال به حاش��يه رانده و عربستان و‬ ‫‌تركيه را كنار گذاشته است‪.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫يك مس�اله مهم در اجلاس مورد بح�ث بود كه‬ ‫‪ l‬براي پاسخ دادن به اين سوال بايد به بحران سوريه‬ ‫نگاهي از درون بيندازي��م‪ .‬به بحران س��وريه از چند جهت‬ ‫مي‌توان نگاه كرد؛ يكي مش��كل داخلي سوريه است كه در‬ ‫سيستم سياسي احتياج به تغيير جدي دارد‪ .‬در اين موضوع هم‬ ‫شخص بشار اسد و نظام حاكم بر سوريه و هم اپوزيسيون و‬ ‫مخالفان اتفاق نظر دارند‪ .‬يعني دو طرف تاكيد دارند كه تغيير‬ ‫الزم است‪ ،‬اما در شيوه و چگونگي تغيير با هم اختالف دارند‪.‬‬ ‫بخشي از اپوزيسيون كه در داخل سوريه هستند معتقد به تغيير‬ ‫از طريق گفت‌وگوي سياسي و آشتي ملي يا تشكيل كنفرانس‬ ‫وسيع ملي هستند كه شامل تمام عناصر جامعه سوريه است‪.‬‬ ‫اما بخشي ديگر از اپوزيسيون‌ترجيح دادند از طريق نظامي و‬ ‫ارتباط با خارجي‌ها از جمله آمريكا‪ ،‬اسرائيل‪ ،‬عربستان و قطر‬ ‫در پي‌اهداف خود باشند‪.‬‬ ‫‪ l‬به هر حال نزديكي‌هايي ميان بخشي از نيروهاي‬ ‫مخالف وجود دارد‪ .‬بر اين اس��اس او مي‌خواهد از كشورهاي‬ ‫ايران‌‪ ،‬تركيه و عربستان دعوت كند كه به مصر رفته و درباره‬ ‫حل بحران مذاك��ره كنند‪ .‬من معتقدم اكن��ون جنگ بدين‬ ‫صورت است كه كدام يك از طرفين‪ ،‬يعني محور مقاومت كه‬ ‫در راس آن ايران است موفق شود و راه حل سياسي مطلوبي‬ ‫ايجاد كند و يا غربي‌ها موفق ش��وند و بتوانند بش��ار اسد را‬ ‫سرنگون كنند كه به نظر من اين اقدام ديگر به هيچ‌وجه عملي‬ ‫نيست؛ چون عمال اين بحران را به جنگي بين‌المللي يا حداقل‬ ‫به جنگ منطقه‌اي وسيعي خواهد كشاند‪.‬‬ ‫ش�ايد به همين دليل المرسي در تهران اين گونه‬ ‫عليه سوريه سخن مي‌گويد‪.‬‬ ‫‪ l‬اين هم جزوي از بازي شطرنج است‪.‬ايران توانسته‬ ‫با فن ديپلماس��ي خود هم‌تركيه را كنار بگ��ذارد و هم طرح‬ ‫المرسي را به حاش��يه براند و هم عربستان را كه تمام تالش‬ ‫خود را كرد با كنفرانس اس�لامي در مك��ه اجالس تهران را‬ ‫تحت‌الشعاع قرار دهد‪ ،‬كيش و مات كند‪.‬به نظر من اجالس‬ ‫تهران از اين جهت مهم و تاثيرگذار در بحران سوريه بود؛ چه‬ ‫آنكه ايران از يك مشكل به نگاه غربي‌ها به يك طرف داراي‬ ‫ايده و مطرح شده به صورتي كه طرح ايران شامل كشورهايي‬ ‫بي‌طرف مثل ونزوئال و كشورهاي همسايه مثل عراق و لبنان‬ ‫دست به تشكيل يك ابتكار براي حل بحران سوريه به صورت‬ ‫مستقل بزنند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪ l‬ايشان به خوبي به اين مساله اشاره فرمودند‪ ،‬فرق‬ ‫گذاشتن ميان انرژي هسته‌اي مس��المت‌آميز و سالح‌هاي‬ ‫كش��تار جمعي يا هم��ان بمب ات��م‪ .‬رژيم‌صهيونيس��تي و‬ ‫كش��ورهاي بزرگ صادقانه عمل نمي‌كنن��د و نمي‌خواهند‬ ‫جهاني عاري از س�لاح‌هاي كش��تار جمعي‪ ،‬به‌خصوص در‬ ‫منطقه ما به‌‌وجود آيد‪ .‬برعكس آنها رژيم‌صهيونيس��تي را به‬ ‫انواع و اقسام سالح‌هاي هسته‌اي مجهز مي‌كنند‪ .‬در صورتي‬ ‫كه انرژي هسته‌اي مسالمت‌آميز را براي علوم مختلف‪ ،‬نجات‬ ‫انس��ان‌ها و درمان بيماري‌هاي صعب‌العالج منع مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين همان سياس��ت تبعيض‌نژادي اس��ت كه چندين بار نيز‬ ‫آقاي احمدي‌نژاد به آن اش��اره كردند‪ .‬همچنين شعار انرژي‬ ‫هسته‌اي براي همه‪ ،‬سالح كشتار جمعي براي هيچكس شعار‬ ‫بسيار زيبا و حكيمانه‌ای است كه رهبري آن را مطرح كردند‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبري خطاب به اعضاي جنبش عدم‌تعهد گفتند‬ ‫اگر واقعا جدي هس��تيد و براي حل مشكالت جهان تالش‬ ‫مي‌كنيد به اين نكات توجه كنيد‪ ،‬قدرت‌هاي بزرگ نام جهان‬ ‫سوم را بر ما گذاشتند و اين رفتاري تحقير‌آميز است‪ .‬از تشر و‬ ‫فشار قدرتمندان و استعمار قديم و جديد نترسيد و اين جسارت‬ ‫و جرات را داشته باشيد و در مقابل آنها بايستيد‪ ،‬چرا كه شما‬ ‫قادر به اين كار هستيد‪ .‬شما ثروت داريد و تمام مواد اوليه جهان‬ ‫در دست شماست‪ .‬اگر ما كشورهاي عدم‌تعهد بخواهيم و اراده‬ ‫كنيم مي‌توانيم سازماني فعال در جامعه جهاني باشيم و از اين‬ ‫پيچ تاريخي با سربلندي و سر‌افرازي عبور كنيم‪.‬‬ ‫نظام جديد متعدد الوجوه قابل اجراس��ت و تنها الزمه‬ ‫آن اين است كه اعضای اين جنبش نترسند‪ ،‬از خود جسارت‬ ‫به خرج دهند‪ ،‬با هم همكاري كنند و دست در دست هم دهند‬ ‫تا نظام جهاني جديد با مديريت مشترك تمام قواي جهان و‬ ‫در راس آن جنبش عدم‌تعهد و جهان اسالم به وجود آيد‪ .‬اين‬ ‫نكاتي كه مقام‌معظم‌رهبري به آن اش��اره فرمودند مي‌تواند‬ ‫منش��وري براي هر كش��ور‪ ،‬حزب يا هرگروهي كه بخواهد‬ ‫در منطقه يا در س��طح جهان فعايت كند‪ ،‬باش��د‪ .‬فرمايشات‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري در چند سطح تاثيرگذار خواهد بود‪ .‬در درجه‬ ‫اول در اين لحظه تاريخي كه مقام معظم رهبري سخنراني‬ ‫كردند‪ ،‬همه سخنان ايشان را ستايش كردند و اين سخنان را‬ ‫ي و فرامرزي و براي همه ملل‪ ،‬اقوام و حتي‬ ‫حكيمانه‪ ،‬فراقوم ‌‬ ‫اديان قابل اجرا دانستند‪.‬‬ ‫واكنش‌هايي هم داشت و آن هم مساله سوريه و‬ ‫سخنان آقاي المرسي بود‪ .‬شما فكر مي‌كنيد چرا‬ ‫رئيس‌جمهور به‌قول معروف انقالبي مصر جديد‬ ‫از سوريه در اجالس تهران انتقاد كرد‪ .‬آيا عمدي‬ ‫در کار بود؟!‬ ‫ورود سالح به داخل سوريه عنوان كردند‪.‬‬ ‫المرسي از يك طرف از طرحش سخن مي‌گويد و‬ ‫از طرف ديگر به اسد انتقاد مي‌كند‪.‬‬ ‫از ديگر دس��تاوردهاي اين اجالس آن بود كه ايران‬ ‫توانست مظلوميت خود را در به شهادت رساندن دانشمندان‬ ‫هسته‌اي توسط‌تروريسم دولتي اسرائيل در مقابل چشمان‬ ‫جهانيان قرار داده و آنه��ا را تحت‌تاثير قرار دهد‪ .‬تا آنجا كه‬ ‫در بند نه��م بيانيه در حمايت از ايران آمده اس��ت‪« :‬تمامي‬ ‫‌اقدامات‌تروريس��تي از جمله‌تروريس��م دولتي‪ ،‬بايد بدون‬ ‫هرگونه ابهامي‌محكوم شود‪ .‬همه دولت‌ها بايد در رابطه با‬ ‫تهديد‌تروريسم كه بر صلح‪ ،‬امنيت‪ ،‬ثبات و توسعه بسياري‬ ‫از كشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد تاثير منفي مي‌گذارد‪،‬‬ ‫به ته��دات بين‌المللي خود پايبند باش��ند و در جهت تحقق‬ ‫ي قربانيان‌تروريسم‬ ‫جهاني عاري از تروريسم بكوشند‪ .‬تمام ‌‬ ‫از جمله دانش��مندان و محققان ايراني كه قرباني اقدامات‬ ‫‌تروريستي ضد‌بشري ش��ده‌اند شايس��ته عميق‌ترين ابراز‬ ‫همدردي هس��تند‪ ».‬همچنين مواضع ايران در قبال مردم‬ ‫سوريه و فلسطين و همچنين انتقاد از ساختار سازمان‌ملل‪،‬‬ ‫ش��وراي امنيت و ديكتاتوري بين‌المللي حاكم بر جهان که‬ ‫بيان شد در اجالس‌هاي بين‌المللي و جهاني سابقه نداشته‬ ‫و مورد حمايت اعضا ق��رار گرفته و در بياني��ه پاياني بر آن‬ ‫تاكيد شد‪g .‬‬ ‫‪63‬‬
‫نگاهي به شانزدهمين اجالس غيرمتعهدها و تاثيرات آن‬ ‫بازگشت به تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫معن بشور ‪ /‬رئيس مركز عربي همبستگي بيروت‬ ‫جهان جديد‬ ‫افراطيون در دولت آمريكا و هواداران آنان حق داشتند‬ ‫ب��راي برپايي اجالس س��ران جنبش عدم تعه��د در تهران‬ ‫اظهار نگراني كنند و اگر عليه بعضي كش��ورها و سازمان‌ها‬ ‫و شخصيت‌ها از جمله دبيركل سازمان ملل متحد فشار وارد‬ ‫مي‌كردند تا از شركت در اين اجالس خودداري كنند يا اينكه‬ ‫سطح ش��ركت خود را پايين آورند باز هم حق داشتند‪ ،‬چون‬ ‫اوضاع و ش��رايط برپايي اجالس تهران از جنبه‌هايي مشابه‬ ‫اوضاع و شرايطي است كه اجالس باندونگ در آوريل ‪1955‬‬ ‫با آن روب��ه‌رو بود‪ .‬جمال عبدالناص��ر رئيس‌جمهوري مصر‪،‬‬ ‫چوئن الي رهبر چي��ن‪ ،‬جواهر لعل نه��رو رئيس‌جمهوري‬ ‫هند‪ ،‬مارشال تيتو رهبر يوگسالوي و رهبران ‪ 29‬كشور ديگر‬ ‫گردهم آمدند تا پايه‌هاي جنبش عدم تعهد را بنيان نهند و به‬ ‫دنبال آن نخستين اجالس عدم تعهد در سال ‪ 1961‬برگزار‬ ‫شد‪ .‬در آن هنگام و در آستانه برپايي اجالس سران عدم تعهد‬ ‫دو امپراتوري بزرگ انگليس و فرانس��ه كه در حال فروپاشي‬ ‫بودند تمامي‌كوش��ش‌هاي خود را براي ن��اكام گذاردن اين‬ ‫اجالس به‌كار گرفتند‪ ،‬چ��ه پيش از برگ��زاري و چه پس از‬ ‫آن‪ .‬در آن هنگام امپراتوري آمريكا هنوز آنچنان مطرح نبود‬ ‫اما در عين حال مايل به شكست اين جنبش و در عين حال‬ ‫مصادره ارثيه اين دو امپراتوري استعمارگر در حال فروپاشي‬ ‫بود‪ .‬در آن هنگام اجالس باندونگ برگزار شد همچنانكه امروز‬ ‫اجالس تهران برگزار ش��د‪ .‬در آن زمان درحاليكه تحوالت‬ ‫ي در سيس��تم روابط بين‌المللي به‌وقوع مي‌پيوس��ت از‬ ‫مهم ‌‬ ‫جمله اينكه بعضي كشورهاي بزرگ در حال فروپاشي بودند و‬ ‫كشورهاي ديگري قدرت مي‌يافتند و يك سيستم برجسته‬ ‫بين‌المللي كه در اجالس ‪ 1944‬در «يالتا» با شركت روزولت‪،‬‬ ‫رئيس‌جمهور آمريكا و استالين رهبر اتحادشوروي و چرچيل‬ ‫نخست‌وزير انگليس مورد توافق قرار گرفت كه براساس آن‬ ‫اين سه كشور پيش از پايان جنگ جهاني دوم درباره تقسيم‬ ‫نفوذ خود در جهان به توافق رس��يدند‪ .‬اجالس در تهران نيز‬ ‫در حالي برگزار شد كه جهان شاهد تحوالت بسيار مهمي‌در‬ ‫صحنه روابط بين‌المللي است از جمله اينكه بعضي ابرقدرت‌ها‬ ‫در حال فروپاش��ي و ديگري در حال قدرت يافتن هستند و‬ ‫همچنان كه پايه‌هاي سيس��تم جهاني كه جورج بوش پدر‪،‬‬ ‫رئيس‌جمهور اسبق آمريكا كه بر اثر جنگ جهاني اول عليه‬ ‫عراق آن را پايه‌گذاري كرد در حال فروپاش��ي است و پس از‬ ‫آن جورج بوش پس��ر جنگ جهاني دوم عليه عراق را به اجرا‬ ‫درآورد و پيامدهاي اين دو جنگ و فش��ارهايي كه بر اثر آن‬ ‫بر بعضي كش��ورهاي منطقه وارد گرديد‪ .‬اجالس باندونگ‬ ‫در سال ‪ 1955‬برگزار شد و شش س��ال پس از آن نخستين‬ ‫كنفرانس عدم تعهد در حالي در بلگراد برگزار شد كه نيروهاي‬ ‫قدرتمند منطقه‌اي و بين‌المللي مستقلي در حال رشد بودند‬ ‫تا آنجا كه اين كش��ورها از جنبش‌هاي اس��تقالل‌طلبانه در‬ ‫آفريقا و آس��يا و جنوب آفريقا حمايت كردند‪ .‬مش��ابه همين‬ ‫وضعيت هم‌اكنون و همزمان با اجالس تهران در حال وقوع‬ ‫است و بسياري از كش��ورها در حال رويارویی با سلطه‌گري‬ ‫اياالت‌متحده‌آمريكا در جهان يك‌قطبي هس��تند وش��ايد‬ ‫حضور گروه بريكس كه شامل روس��يه‪ ،‬چين و هند‪ ،‬برزيل‬ ‫و آفريقاي جنوبي و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي از آمريكاي‬ ‫التين گرفته تا جنوب ش��رق آسياس��ت‪ ،‬دليلي بر اين گفته‬ ‫باشد‪ .‬دو دهه ‪ 1950‬و ‪ 1960‬دهه‌هاي طالیي جنبش عدم‬ ‫تعهد به‌شمار مي‌آمد كه سال‌هاي همه‌‌گونه نبرد انقالبي عليه‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪64‬‬ ‫استعمار و نژادپرستي‪ ،‬جنگ‌هاي هند و چين‪ ،‬انقالب الجزاير‪،‬‬ ‫انقالب كوبا و بيداري آسيا و آفريقا يكي از مراحل فروپاشي‬ ‫اس��تعمار قديم و پيش��رفت جهان س��وم كه همواره جمال‬ ‫عبد‌الناصر آن را بي‌طرفي مثبت مي‌ناميد درحاليكه نهرو آن را‬ ‫عدم تعه��د «‪ »no Commitment‬نامگذاري كرده بود‬ ‫تا آنكه واژه «عدم تعهد» براي جنبش عنوان ش��د كه جاي‬ ‫سازمان را گرفت‪ .‬كنار گذاردن واژه سازمان براي اين بود تا از‬ ‫ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي جداسازي شود به‌خصوص كه‬ ‫پيش‌بيني شده ده‌ها كشور به عضويت اين جنبش درآيند و در‬ ‫نتيجه روياروي سازمان‌ملل متحد در خواهد آمد در حاليكه‬ ‫بنيانگذاران عدم تعهد در نظر داش��تند اي��ن جنبش نيروي‬ ‫قدرتمندي باشد براي اعمال فشار در داخل سازمان ملل و نه‬ ‫جانشين يا رقيب آن‪.‬‬ ‫در دهه نخس��ت قرن كنوني كه بدون‌ترديد مي‌توان‬ ‫آن را دوران مقاوم��ت و بيداري ملل عربي و اس�لامي ناميد‬ ‫از جمله آنكه مقاومت در عراق و افغانس��تان شكل گرفت تا‬ ‫آنجا كه امپراتوري آمريكا به لرزه درآمد و مقاومت فلسطين‬ ‫و لبنان نيز چنان در راه آزادسازي س��رزمين‌هاي اشغالي و از‬ ‫پاي درآوردن تجاوزگران صهيونيستي استوار و پايدار گشت‬ ‫كه به‌نظر مي‌رسد صهيونيست‌ها در حال بازگشت به جايگاه‬ ‫نخستين خود مي‌باشند در حاليكه گمان مي‌كردند پس از جنگ‬ ‫شش روزه س��ال ‪ 1967‬نجات يافته‌اند اما اكنون آنها به‌طور‬ ‫جدي نگران سرنوشت خود هس��تند‪ .‬دستاوردهاي مقاومت‬ ‫عربي و اسالمي تنها در مرحله رويارویي با نيروهاي اشغالگر‬ ‫نيست‪ ،‬بلكه موازنه در منطقه و جهان را مورد تجديدنظر قرار‬ ‫داد به‌طوري‌كه با سيس��تم حكومتهاي عرب��ي انقالب‌ها و‬ ‫بيداري‌ها در جهان عرب گس��ترش يافت و نظام تك‌قطبي‬ ‫جهان را م��ورد تغيير و تح��ول ق��رار داد ومرحله چندقطبي‬ ‫نويني در منطق��ه وجهان پايه‌گذاري گرديد‪ .‬در اينجاس��ت‬ ‫كه مي‌توان گفت اوضاع كنوني اجالس سران غيرمتعهد‌ها‬ ‫در تهران با دوران اج�لاس باندونگ در اوايل نيمه دوم قرن‬ ‫گذشته شباهت داشت چون جهان ديگر اسير يك قدرت به‬ ‫اصطالح برتر نيس��ت‪ ،‬بلكه نيروهاي برتر منطقه‌اي وجود‬ ‫دارند كه همانند ابرقدرت‌هاي بين‌المللي نمي‌باشند ولي در‬ ‫عين حال از امكانات و قدرت‌هاي خاصي برخوردار هستند كه‬ ‫مي‌توانند براساسي آن از سياست‌هاي مستقلي پيروي كنند‪.‬‬ ‫البته در دو دهه ‪ 1950‬و ‪ 1960‬و حتى ‪ 1970‬اوضاع و تحوالت‬ ‫بين‌المللي شفاف و روشن نبود و جنبش‌هاي انقالبي آسيا و‬ ‫آفريقا و آمريكاي التين ش��اهد شكست‌ها و ناكامي‌ها بود و‬ ‫استعمارگران و س��لطه‌طلبان توانستند بار ديگر جنبش‌هاي‬ ‫انقالبي را ناكام س��ازند و گاهي نيز جنگ ه��اي خانگي را‬ ‫برپاداش��تند از جمله با كودتائي حكومت بن‌بال در الجزاير را‬ ‫در سال ‪ 1967‬سرنگون كردند و س��وكارنو در اندونزي را در‬ ‫سال ‪ 1966‬از پاي درآوردند و جنگ عليه مصر و سوريه را در‬ ‫سال ‪ 1967‬به‌راه انداختند و پيش از آن لومومبا ر‌ا تروركردند‪،‬‬ ‫كونگو را تقسيم كردند‪ ،‬كوبا را به محاصره درآوردند‪ ،‬سنگال‬ ‫را درس��ال ‪ 1962‬از مالي جدا كردند و جنگ خانگي نيجريه‬ ‫را در سال ‪ 1966‬به راه انداختند‪ .‬همچنين درآغاز دهه ‪1970‬‬ ‫آلنده را‌ترور كردند و جنگ داخلي لبنان را شعله‌ور ساختند و‪....‬‬ ‫اما اصول ده گانه اج�لاس باندونگ همچنان پايدار و‬ ‫استوار مي‌ماند كه در تمامي‌دوران از اجالس باندونگ گرفته‬ ‫تا اجالس سران تهران و ديگر اجالس‌ها همان خواهد ماند‬ ‫كه مبارزه با استعمار و سلطه‌گري است‪.‬‬ ‫اين اصول دهگانه پايه هدف‌هاي هيجده‌گانه جنبش‬ ‫عدم تعهد است‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ احترام حقوق بشر اساسي و هدف‌ها منشور سازمان‬ ‫ملل متحد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ احترام استقالل و حق حاكميت تمامي‌كشورها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ برقراري برابري ميان تمامي‌نژادها و تمامي كشورها‬ ‫چه كوچك و چه بزرگ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ عدم دخالت در امور داخلي ديگر كش��ورها يا حمله‬ ‫به آنها‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ احترام حق حكومت‌ها در دفاع از خود به‌طور گروهي‬ ‫يا فردي براساس منشور سازمان ملل‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ عدم به‌كارگيري پيمان‌هاي گروهي براي تحقق‬ ‫هدف‌ه��اي خ��اص هري��ك از ابرقدرت‌ها و خ��ودداري از‬ ‫به‌كارگيري فشار عليه ديگران‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ خ��ودداري از تهديد يا اق��دام ب ‌ه هر ن��وع تجاوز و‬ ‫خودداري از به‌كارگيري زور عليه امنيت منطقه‌اي يا استقالل‬ ‫سياسي ديگر كشورها‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ به‌كارگي��ري راه‌حل‌هاي صلح‌آمي��ز براي تمامي‬ ‫كشمكش‌هاي بين‌المللي براساس منشور سازمان ملل متحد‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ تحكيم منافع مشترك و همكاري‌هاي متقابل‪.‬‬ ‫‪ 10‬ـ احترام‌گذاري به عدالت و تعهدات بين‌المللي‪.‬‬ ‫خالصه اينكه مي‌توان گفت كشورهاي شركت‌كننده در‬ ‫اجالس سران تهران هرچه باشند و در هرسطحي‪ ،‬در اجالس‬ ‫تهران شركت كرده بودند‪ .‬مي‌توان كنفرانس سران عدم‌تعهد‬ ‫در تهران را يك تحول چشمگير در روند اين جنبش به‌شمار‬ ‫آورد‪ .‬اجالس سران مي‌تواند جايگاه بين‌المللي واقعي را براي‬ ‫دستيابي به يك راه‌حل ملي براي بحران سوريه به‌شمار آورد‪،‬‬ ‫به‌گونه‌اي خواسته‌هاي مش��روع و دموكراتيك ملت سوريه‬ ‫جوابگو باشد و هرگونه نقشه‌هاي توطئه‌گرانه را براي از بين‬ ‫بردن اين كشور و نقش منطقه‌اي و بين‌المللي آن را از ميان‬ ‫بردارد‪ .‬همانطور كه محمد مرسي از طرح خود با مشاركت ايران‬ ‫در اين اجالس پرده‌برداري كرد و خواهان مشاركت ايران شد‪،‬‬ ‫موضوعي كه كشورهاي ديگر آن را برنمي‌تابند‪ .‬از نظر ايران و‬ ‫مقاومت راه‌حل بحران سوريه خواسته يا نخواسته در حقيقت‬ ‫بايد سوري باشد اما در عين حال مي‌تواند براساس منافع جهان‬ ‫عرب و همكاري‌هاي منطقه‌اي و تفاهم بين‌المللي صورت‬ ‫بگيرد كه تحقق چنين موضوعي در اجالس تهران صورت‬ ‫كليد خورد به‌خصوص اينكه محمد مرسي‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫مصر خواستار تشكيل يك كميس��يون چهارگانه با شركت‬ ‫ايران‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬مصر ‌و تركيه گرديده اس��ت‪ .‬در اين ميان‬ ‫مس��اله فلس��طين همچنان بالتكليف مي‌ماند به‌خصوص‬ ‫اينكه همواره موضوع روز بوده و هس��ت و س��رزمين‌هاي‬ ‫اشغالي فلسطين و عربي در حقيقت تنها سرزمين‌هاي اشغال‬ ‫شده كنوني در جهان به‌شمار مي‌آيد‪ .‬اين مهمترين خواست‬ ‫اجالس تهران بود كه در سخنان رهبري عاليقدر ايران آن را‬ ‫مشاهده كرديم؛ رژيم نژادپرست صهيونيستي نيز آخرين رژيم‬ ‫نژادپرست جهان است و رفتار اين رژيم كه تمامي‌پيمان‌ها و‬ ‫تصميم‌هاي بين‌المللي را رد كرده است در حقيقت در روزگار‬ ‫كنوني تنها رژيم سركوب‌گري است كه امنيت و صلح جهاني‬ ‫را به‌خطر انداخته است و اين وضعيت با ادامه چنين رفتاري‬ ‫از سوي آن همچنان اوضاع منطقه‌اي و بين‌المللي را ناپايدار‬ ‫مي‌كند و صلح جهاني را به‌خطر مي‌اندازد و در عين بر هواداران‬ ‫تل‌آويو فشار وارد مي‌كند‪ ،‬به‌خصوص كه نمايندگان نيروهاي‬ ‫مس��لح آمريكا بارها در برابر كنگره آمريكا اعالم كردند كه‬ ‫اسرائيل به‌صورت بار س��نگيني بر دوش منافع استراتژيك‬ ‫آمريكا درآمده اس��ت‪ .‬مساله فلس��طين بارديگر در اجالس‬ ‫تهران مورد تاكيد ق��رار گرفت تا همگان بدانن��د كه ايران‬ ‫باتوجه به اصول غيرمتعهد‌ها همچنان بر مواضع خود در مورد‬ ‫فلسطين استوار است‪.‬‬ ‫اجالس باندونگ اجالس بنيادين جنبش عدم تعهد بود‬ ‫اجالس سران تهران نيز توانست راه جنبش عدم تعهد را در‬ ‫نگهداري بي‌طرفي و راه مبارزه با سلطه‌گري استعمارگران و‬ ‫نژاد‌پرستي را قدم بردارد‪g .‬‬
‫استراتژيك همه عقايد كشورها مشترك باشد‪ .‬ممكن است‬ ‫صدها پرونده در عرصه بين‌المللي وجود داشته باشد كه اين‬ ‫دو كشور نظر مشتركي درباره آن داشته باشند‪ ،‬اما شايد در‬ ‫يك موضوع هم با هم اختالف‌نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫پس ش�ما س�خنان المرس�ي را در درج�ه دوم‬ ‫ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬به نظر من مهمترين مساله‌اي كه مي‌تواند‬ ‫اي��ران و مص��ر را به ه��م نزديك كند مس��اله فلس��طين‬ ‫اس��ت و بحث انرژي هس��ته‌اي‪ .‬به نظر من موضعگيري‬ ‫المرس��ي در تهران به هيچ وجه ناخوش��ايند نب��ود‪ ،‬چرا‌‌كه‬ ‫وي ديدگاه‌ه��اي خ��ودش را مط��رح ك��رد و جمه��وري‬ ‫اس�لامي ايران با س��عه صدر بااليي كه دارد از اين مساله‬ ‫ناراح��ت نمي‌ش��ود‪ .‬ضمن اينكه المرس��ي فق��ط مواضع‬ ‫كش��ور خودش را مط��رح ك��رد و در س��خنانش تحكمي‌‬ ‫وجود نداش��ت‪ ،‬خ��ب اين يك موضع مش��خص اس��ت و‬ ‫اگر مس��اله مهمي‌بود مورد توجه ديگر كش��ورها هم قرار‬ ‫مي‌گرفت اما نكت��ه اصلي اينك��ه موضع آقاي المرس��ي‬ ‫حتي در هيچ يك از بنده��اي بيانيه تهران نيامد‪ ،‬فقط يك‬ ‫نطق معمولي بود در ميان صدها نطق س��ران كش��ورهاي‬ ‫ديگر‪ .‬از اين جهت نبايد در مورد آن جنجال كرد‪ .‬مهم اين‬ ‫است كه مساله س��وريه مورد نظر آقاي مرسي مورد اجماع‬ ‫ديگر كش��ورها قرار نگرفت‪ ،‬چرا كه حداقل اگر اين مساله‬ ‫وجود داشت در بيانيه پاياني نشست مي‌آمد‪.‬‬ ‫متن سخنراني مرسي مهمتر از حاشيهها بود‬ ‫پيامدهاي اجالس تهران چ�ه بود؟ آيا مي‌توانيم‬ ‫بگوييم اجالس تهران نقطه عطفي براي مسائل‬ ‫مهمي‌چون سوريه‪ ،‬فلسطين و‪ ...‬است؟‬ ‫‪ l‬در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه اجالس‬ ‫تهران برخالف اقدام��ات آمريكايي‌ها ب��راي ايران نتايج‬ ‫مثبتي دربر داشت‪ .‬آمريكايي‌ها س��ال ‪ 2012‬را سال پايان‬ ‫مسائل مهم خاورميانه از جمله سال فشار براي مهار ايران‬ ‫می‌دانس��تند اما در حالي كه چند ماه به پايان س��ال مانده‪،‬‬ ‫ايران نه تنها در برابر فش��ارهاي آمريكا تسليم نشد‪ ،‬بلكه‬ ‫در شرايط بس��يار خوبي به سر مي‌برد و س��ه سازمان مهم‬ ‫جهاني و منطقه‌اي به‌طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم تحت‬ ‫مديريت جمهوري اس�لامي ايران هس��تند كه عبارتند از‬ ‫سازمان كش��ورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد كه در اجالس‬ ‫تهران بيش از ‪ 120‬كش��ور شركت داش��تند‪ .‬ايران رياست‬ ‫سه س��اله اين اجالس را برعهده دارد كه نشان‌دهنده اين‬ ‫است كه مديريت جمهوري اس�لامي بر يكي از بزرگترين‬ ‫بلوك‌هاي جهاني استوار شده و دو‌سوم كشورهاي سازمان‬ ‫ملل در بحران‌هاي منطقه‌اي توسط ايران به مشورت دعوت‬ ‫خواهند شد‪ .‬نكته مهم ديگر رياست كشور هم پيمان و دولت‬ ‫هم‌پيمان عراق بر اتحاديه عرب است كه با‌توجه به موقعيت‬ ‫خاص اس��تراتژيك اتحاديه عرب در تحوالت منطقه اي‪،‬‬ ‫عراق نيز جزو كشورهاي حامي‌ مقاومت محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫و س��ومين موقعيت برجس��ته ايران به رياست كشور‬ ‫متحد ايران بر اتحاديه آفريقاس��ت كه بيش از ‪ 52‬كش��ور‬ ‫را در ق��اره آفريقا مديريت مي‌كند‪ .‬در واقع تجمع اين س��ه‬ ‫سازمان براي كمك به ايران در تحوالت بين‌المللي بسيار‬ ‫راهگشاس��ت و شايد به همين دليل اس��ت كه مثلث اتحاد‬ ‫ميان ايران و كش��ورهاي دوس��ت و حام��ي‌مي‌تواند يك‬ ‫موقعيت تاريخي را به جمهوري‌اسالمي ايران بدهد‪ .‬ضمن‬ ‫اينكه بعد از اتمام دوره سه ساله ايران كشور دوست و متحد‬ ‫ونزوئال مديريت اجالس را برعهده دارد كه در واقع اين هم‬ ‫يك موقعيت خوب براي ايران خواهد بود‪.‬‬ ‫ايران و متحدانش مي‌توانند ب��ا كمك هم به اصالح‬ ‫ساختار و رويكردهاي س��نتي تعريف شده در سازمان ملل‬ ‫متحد اقدام كنند و در واقع مي‌توانند يك بلوك قدرتمند عليه‬ ‫كشورهاي قدرتمند ايجاد كنند‪ .‬همين مس��اله را در نطق‬ ‫مقام معظم رهبري در افتتاحيه اجالس ديديم كه سخنان‬ ‫مهم ايشان داللت به اصالح ساختار مديريت جهاني بود‪.‬‬ ‫يك�ي از موضوعات�ي ك�ه در اجالس ته�ران در‬ ‫بيانيه پايان�ي آن نيام�د‪ ،‬اما يك�ي از محورهاي‬ ‫اصلي اجالس بود‪ ،‬مس�اله س�وريه بود‪ .‬با توجه‬ ‫به سخنان المرس�ي و بانكي‌مون فكر مي‌كنيد‬ ‫اجالس تهران چه تاثيري بر مساله سوريه دارد؟‬ ‫‪ l‬ببينيد‪ ،‬اينجا يك مساله مهم وجود دارد كه بايد به‬ ‫آن توجه كرد‪ .‬اينكه در مورد سخنراني آقاي مرسي تبليغات‬ ‫به شدت گمراه‌كننده‌اي وجود داشت كه واقعيت موجود را‬ ‫درست منعكس نكرد‪ .‬اصل ماجرا حضور آقاي المرسي در‬ ‫اجالس تهران بود‪.‬‬ ‫اين مساله از اهميت ويژه‌اي برخوردار است‪ ،‬چرا كه‬ ‫بس��ياري به‌دنبال اين بودند كه او به ايران نيايد اما وي به‬ ‫تهران آمد و در واقع حضور وي در تهران مهمتر از سخنان‬ ‫وي بود‪ ،‬چرا كه ايران و مصر در حال شكل دادن به نوعي از‬ ‫همكاري‌هاي مشترك هستند كه براي جهان اسالم بسيار‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬از اين جهت خيلي الزم نيس��ت در يك اتحاد‬ ‫‪ l‬ببيني��د‪ ،‬همانطور كه گفتم مس��اله س��وريه در‬ ‫اجالس يك مساله عادي بود‪ ،‬يعني با وجود حضور اكثريت‬ ‫كشورهاي عربي در اجالس تهران كه آنها هم ديدگاه‌هاي‬ ‫خاصي در مورد سوريه دارند‪ ،‬مس��اله سوريه به عنوان يك‬ ‫مش��كل در اجالس مطرح نش��د و اين پيروزي جمهوري‬ ‫اسالمي ايران قلمداد مي‌شود‪ .‬در حداقلي‌ترين حالت مساله‬ ‫سوريه در اجالس مطرح شد كه المرس��ي و دو‪ ،‬سه دولت‬ ‫در مورد آن صحب��ت كردند و پرونده وي��ژه‌اي براي آن در‬ ‫اجالس تهران برگزار نشد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫برگزاري اجالس غيرمتعهدها در تهران هنوز ابعاد ناشناخته‌اي دارد كه تحليلگران را به ارائه نظرات‬ ‫متعددي واداشته است‪ .‬به گمان اين تحليلگران اجالس تهران در واقع نقطه‌عطفي در مسائل مهمي‌چون‬ ‫فلسطين‪ ،‬موضوع انرژي هسته‌اي و مساله سوريه بود‪ .‬اين مسائل را با سعداهلل زارعي‪ ،‬كارشناس مسائل‬ ‫استراتژيك در ميان مي‌گذاريم‪.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪5‬‬ ‫سعداهلل زارعي در گفت وگو با مثلث‬ ‫ام�ا س�خنان المرس�ي در واق�ع ن�گاه برخي از‬ ‫كشورهاي عربي نيز هست‪ .‬آيا فكر نمي‌كنيد كه‬ ‫طرح آقاي المرس�ي براي سوريه طرحي نيست‬ ‫كه بتوان روي آن تكيه ك�رد‪ .‬اين را از اين جهت‬ ‫مي‌گوئيم ك�ه س�خنان وي جانبدارانه اس�ت و‬ ‫كمكي به حل بحران سوريه نمي‌كند‪.‬‬ ‫بانكي‌مون ه�م در ديدار با رهب�ر معظم انقالب‬ ‫اسالمي در مورد سوريه س�خن گفت كه البته با‬ ‫پاسخ هوشمند ايشان مواجه شد‪ .‬آيا بان كي‌مون‬ ‫و فلتمن‪ ،‬معاون سابق وزير امور خارجه آمريكا‪،‬‬ ‫ماموريت ويژه‌اي در مورد سوريه داشتند؟‬ ‫‪ l‬بان كي‌مون نظرات خود را مطرح كرد و همانطور‬ ‫كه ش��ما اش��اره كرديد رهب��ري معظم انقالب اس�لامي‬ ‫مهمترين عامل حل بحران سوريه را توقف فروش و ارسال‬ ‫سالح به مخالفان دانس��تند‪ .‬رهبري فرمودند اگر سالح به‬ ‫افراد غيرمسئول در سوريه ارسال نشود بحران حل مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين ايشان در سخنان هوشمندانه‌اي تاكيد كردند اگر‬ ‫چنين رفتاري صورت گيرد و به مخالفان در هر كش��وري‬ ‫مثال اروپا س�لاح ارسال شود‪ ،‬كش��ورهاي اروپايي صحنه‬ ‫بحراني عميق‌تر از سوريه خواهند بود‪.‬‬ ‫آقاي فلتم�ن چطور؟ ايش�ان هم در اي�ن ديدار‬ ‫حض�ور داش�تند‪ ،‬بس�ياري از صاحب‌نظ�ران از‬ ‫ماموريت او سخن مي‌گفتند‪.‬‬ ‫‪ l‬حضور او خيلي اهميت نداشت‪ ،‬چرا‌كه وي همراه‬ ‫بانكي مون آمده بود و ايران طرف صحبتش با بانكي‌مون‬ ‫بود نه كس ديگري‪ .‬اين مس��اله را به‌طور ش��فاف در ديدار‬ ‫بانكي‌مون با رهبر‌معظم‌انقالب و رئيس‌جمهور مش��اهده‬ ‫كرديم كه مواضع ش��فاف و محكم ايران بيان ش��د‪ .‬اصال‬ ‫فرقي نمي‌كرد فلتمن باشد يا كس ديگري! ‪g‬‬ ‫‪65‬‬
‫فرهنگ‌‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫‪66‬‬ ‫نجات گيشه‬
‫نگاهي به عمليات احياي اكران فيلم در نيمه سال ‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نوشدارو براي سينما‬ ‫نفس عميق در سينماها‬ ‫سالمي‌با «بي‌خداحافظي»‬ ‫احمد اميني ‪ 60‬ساله كه حضور در سينما را با دستياري‬ ‫كارگردان در فيلم «دبيرس��تان» آغاز ك��رد و با «بچه‌هاي‬ ‫طالق» و «س��فر جادويي» ادامه داد‪ ،‬ششمين تجربه‌اش‬ ‫را در مقام كارگرداني پس از فيلم‌هاي��ي چون «غريبانه»‪،‬‬ ‫«چتري ب��راي دونف��ر» و «اي��ن زن حرف نمي‌زن��د»‪ ،‬با‬ ‫«بي‌خداحافظي» به جش��نواره فيلم فج��ر آورد‪ .‬اين فيلم‬ ‫ابتدا قرار بود با كارگرداني كيومرث پوراحمد جلوي دوربين‬ ‫برود‪ ،‬اما محمدنش��اط در مقام تهيه‌كننده اين فيلم‪ ،‬پس از‬ ‫آنكه پروانه ساخت آن را گرفت فيلمنامه را براي بررسي به‬ ‫كيومرث پوراحمد‪ ،‬كارگردان آثاري چون «گل يخ» و «شب‬ ‫فرهنگ‬ ‫اكران «كاله قرم��زي و بچه ننه»‪« ،‬ض��د گلوله» و‬ ‫«بي‌خداحافظي» روزهاي خوبي را براي س��ينما‌داران رقم‬ ‫زده اس��ت تا جايي‌كه برخي پرديس‌هاي سينمايي اعالم‬ ‫كردند اكران اين س��ه فيلم ش��رايطي را رقم زده است كه‬ ‫مجبور شدند سانس‌هاي ويژه‌اي را براي مخاطبان‌ در نظر‬ ‫بگيرند‪ .‬اين وضعيت تا جايي پيش رفته كه برخي معتقدند‬ ‫اكران همزمان فيلم «تو و من» در كنار اين سه فيلم براي‬ ‫آن لطمه‌آور خواهد بود‪ .‬البته از ابت��دا هم قرار بود پنج فيلم‬ ‫براي عيد فطر اكران شود‪ ،‬اما شايد حضور كاله قرمزي در‬ ‫جدول اكران اين تصميم را متوقف كرد‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال اين سخن‌ترجيع‌وار كالم مديران سينماها‬ ‫شده كه فروش «كاله قرمزي» بسيار عالي است و دو فيلم‬ ‫«ضد‌گلوله» و «بي‌خداحافظي» ه��م فروش خوبي دارند‪.‬‬ ‫جالب آنكه طبق توافقاتي‪ ،‬در كنار نمايش فيلم كاله قرمزي‬ ‫عروس��ك اين ش��خصيت نوس��تالژيك در كنار عروسك‬ ‫پسرخاله در سينماها عرضه شده كه قيمت آن از قبل تا زمان‬ ‫اكران صد درصد افزايش داشته است‪ .‬اين فيلم در مدت دو‬ ‫هفته نخست كه ركورد دست‌نيافتني دو و نيم ميليارد فروش‬ ‫را از س��رگذراند‪ ،‬به روزانه حدود ‪ 20‬ميلي��ون تومان در هر‬ ‫سينما هم رسيد و حتي بعضي ش��ب‌ها سينماهايي مجبور‬ ‫‌شدند براي ساعت يك‌ونيم بامداد هم سانس ويژه در نظر‬ ‫بگيرند‪ .‬اين فيلم پس از «گش��ت ارشاد» و «خوابم مي‌آد»‬ ‫سومين فيلم اكران امس��ال بوده كه به باشگاه ميلياردي‌ها‬ ‫راه يافته است‪ .‬حتي تعطيالت چندروزه به‌مناسبت برگزاري‬ ‫جنبش عدم تعهد در تهران هم با‌‌وجود فيلم‌هاي پرفروش‬ ‫س��ينماها را تعطيل نكرد و بلكه «كاله‌قرمزي و بچه ننه»‬ ‫در چند روز تعطيلي تهران در سينماهاي مختلف ركورد زد‬ ‫و مردم براي ديدن آن بعضا بين سينماها سرگردان شدند‪.‬‬ ‫اين فيلم ركورد‌هاي فروش س��ينماهاي «آزادي» را با ‪18‬‬ ‫ميليون تومان‪« ‌،‬اريكه ايرانيان» را ب��ا ‪ 17‬ميليون تومان‌‪،‬‬ ‫«زندگي» و «فرهن��گ» را با ‪ 12‬ميليون تومان و س��ينما‬ ‫«شكوفه» را با ‪ 10‬ميليون تومان و مجموع فروش تهران‬ ‫را با رقم ‪ 140‬ميليون تومان در يك ش��ب شكس��ت كه در‬ ‫حساب و كتاب فروش فيلم‌ها بسيار قابل توجه است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫س��ال ‪ 91‬تا نزديك نيمه آن براي اكران فيلم‌ها سال‬ ‫خوشايندي نبود‪ .‬درواقع مي‌توان گفت كه سينما در چند ماه‬ ‫اول امسال شرايطي را سپري كرد كه عمال اكران شدن و‬ ‫اكران نشدن فيلم‌ها در سينماها عمال چندان تفاوتي ايجاد‬ ‫نمي‌كرد جز اين‌كه نام فيلم‌ها را از فهرس��ت آثار پشت در‬ ‫اكران مانده به‌جرگ��ه فيلم‌هاي نمايش داده ش��ده منتقل‬ ‫مي‌كرد‪ .‬كارشناس��ان بخش��ي از اين وضعيت را به كيفيت‬ ‫فيلم‌هاي ارائه شده در جشنواره گذشته مرتبط مي‌دانند كه‬ ‫در سطح نازلي توصيف شد‪ .‬البته از نگاهي اين افت كيفيت‬ ‫را با وضعيت جشنواره قبل از آن نيز مي‌توان مرتبط دانست‬ ‫كه پس از يك دوره ركود و غيبت فيلمس��ازان در جشنواره‬ ‫پيش از آن‪ ،‬با يك حضور پرتعداد‪ ،‬فيلم‌هاي قابل بحثي را‬ ‫شاهد بوديم كه تنها يكي از آنها‪ ،‬اولين اسكار تاريخ سينماي‬ ‫ايران را به ارمغان آورد‪ .‬درواقع نوعي روند سينوسي از نظر‬ ‫كيفيت فيلم‌ها در جشنواره فيلم فجر كه بايد منتظر ماند آيا‬ ‫در جشنواره امسال به سمت صعود سير مي‌كند و علت افت‬ ‫كيفيت فيلم‌ها تنها به همين روند سينوس��ي مرتبط بوده يا‬ ‫اين بار علت‌هاي ديگري ه��م دارد و از اين افت خالصي‬ ‫نخواهيم داشت‪.‬‬ ‫يكي ديگ��ر از علت‌هاي حال ناخ��وش اين روزهاي‬ ‫سينماي كش��ور قطعا به اتفاقي برمي‌گردد كه به‌هر دليل و‬ ‫بدون آنكه در درستي يا نادرستي آن قضاوت داشته باشيم‪،‬‬ ‫در اكران نوروزي رخ داد و اثرات آن به ش��كل بسامدي تا‬ ‫ماه‌ها بعد ادامه يافت‪ .‬اكران پر‌حاش��يه سال ‪ 91‬در حالي با‬ ‫توقف نمايش دو فيلم «گشت ارش��اد» و «خصوصي» در‬ ‫سينماهاي حوزه هنري و ش��هرداري آغاز شد كه با اكران‬ ‫نشدن «پس‌كوچه‌هاي شمرون» و «خوابم مي‌آد» و اكران‬ ‫«شور ش��يرين» در س��ينماهاي حوزه هنري ادامه‌دار شد‪.‬‬ ‫چينش فيلم‌هاي اكران نوروز امسال از منظري طوري چيده‬ ‫شده بود كه موفقيت در گيش��ه را – به‌ويژه با حضور فيلم‬ ‫گشت ارشاد و فيلم عموفيتيله‌اي‌ها ‪ -‬تا حدي شاهد باشيم‬ ‫اما از منظرهايي ديگر تلقي‌هاي سياسي نسبت به انتخاب‬ ‫اين فيلم‌ها وجود داشت كه در نهايت با اعتراض‌هاي صورت‬ ‫گرفته و توقف نمايش‌ها‪ ،‬هم فروش محتمل برخي فيلم‌ها‬ ‫متوقف ش��د و هم اينكه نقطه آغازي ش��د بر اختالف بين‬ ‫حوزه هنري و ش��هرداري تهران از يكسو و شوراي صنفي‬ ‫نمايش و وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامي از سوي ديگر‪.‬‬ ‫جدالي كه شرايط مناس��بي را براي برخي سينماها و برخي‬ ‫فيلم‌ها به‌وجود نياورد و در نهايت ب��ا توافق و تفاهيمي‌كه‬ ‫در پايان ماه مبارك رمضان بين طرفين درگير ايجاد ش��د‪،‬‬ ‫نه ديگر شوراي صنفي اصرار داشت س��ينماهاي آزادي و‬ ‫استقالل بايد كتبا اعالم كنند كه فيلم «كال ‌ه قرمزي و بچه‬ ‫ننه» را اثري ارزشي مي‌دانند‪ ،‬نه حوزه هنري اصرار دارد كه‬ ‫شوراي صنفي نمايش را غيرقانوني اعالم كند‪.‬‬ ‫البته مس��ئوالن حوزه هنري كه شايد هيچ‌گاه گمان‬ ‫نمي‌كردند اعالمشان درباره غيرقابل نمايش بودن حداقل‬ ‫‪ 15‬فيلم از فيلم‌ه��اي به‌نمايش درآمده در جش��نواره فيلم‬ ‫فجر با چنان واكنش‌ها و پيامدهايي مواجه ش��ود‪ ،‬هيچ‌گاه‬ ‫اعالم نكردند از مواضعش��ان كوتاه آمده و پس نشسته‌اند‪.‬‬ ‫البته خيلي‌ه��ا را گمان بر اين ش��د كه در نهاي��ت اقتصاد‬ ‫س��ينما به اين تفاهم و آتش‌بس موقت انجاميده‪ ،‬اما به هر‬ ‫حال در كنار فيلم‌هايي چون «ب��رف روي كاج»‪« ،‬بي‌خود‬ ‫و بي‌جهت»‪« ،‬پذيرايي س��اده»‪« ،‬پل چوب��ي»‪« ،‬زندگي‬ ‫خصوصي آق��ا و خانم ميم»‪« ،‬خرس» و «من همس��رش‬ ‫هستم»‪ ،‬از «ضدگلوله» نيز به‌عنوان فيلمي‌ياد مي‌شد كه‬ ‫براي اكران مشكل خواهد داش��ت‪ ،‬اما در نهايت اين اتفاق‬ ‫افتاد و در كنار «كاله قرم��زي و بچه ننه»‪ ،‬اين فيلم خاص‬ ‫دفاع مقدسي هم – هرچند با كمي‌تغيير ‪ -‬جزو مشتري‌هاي‬ ‫جديد سينماهاي كشور شد كه خود مشتري‌هاي بسياري‬ ‫را به سينماها كشاند‪.‬‬ ‫يلدا» داد تا پس از انجام تغييراتي در آن‪ ،‬س��اخت فيلم آغاز‬ ‫شود‪ .‬او همان موقع اعالم كرد سه سال بود كه مي‌خواستم‬ ‫براي س��اخت چنين فيلمي‌ اقدام كنم‪ ،‬اما «رضا صادقي»‬ ‫هيچ‌گاه زير ب��ار نمي‌رفت و مي‌گفت من بازيگر نيس��تم تا‬ ‫آنكه آنقدر اين موضوع را مطرح كردم تا به هر حال راضي‬ ‫شد و براي اين كار قرارداد بست‪ .‬البته گويا وقتي با همكاري‬ ‫پيمان عباس��ي فيلمنامه‌اي براي اين كار نوشته مي‌شود‪،‬‬ ‫چهار نسخه آن به شكل‌هاي مختلف به كارگردانان مختلفي‬ ‫ارائه مي‌ش��ود و در نهايت در تصميم‌گيري نخس��ت قرار‬ ‫مي‌شود كه اين فيلم با كيومرث پوراحمد كه سابقه كارهاي‬ ‫مبتني بر موزيك را داشته‪ ،‬كليد بخورد‪ .‬ولي به هر حال در‬ ‫نهايت امر ساخت اين فيلم به احمد اميني مي‌رسد كه مدتي‬ ‫بود از فضاي سينمايي كشور دور بود و گويا قبل از پوراحمد‬ ‫هم يكي از كانديداهاي ساخت اين فيلم بوده اما چون اصال‬ ‫رضا صادقي و موس��يقي‌اش را نمي‌شناخته اين پيشنهاد را‬ ‫رد كرده بود‪ .‬اسم نهايي فيلم نيز همان اسم موقت ابتداي‬ ‫مراحل پيش‌توليد باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫رضا صادقي كه وقتي آثار او به ص��ورت زيرزميني و‬ ‫غيرمجاز ارائه ش��د هرچند بس��ياري از اهالي فن به خارج‬ ‫خواندن‌هاي متعدد او ايراد مي‌گرفتند‪ ،‬اما از س��وي جامعه‬ ‫جوان با استقبال مواجه شد‪ .‬پس از آن هم در ارائه آلبوم‌ها و‬ ‫برگزاري كنسرت‌هايش دوران موفقي را پشت‌سرگذاشت‬ ‫و رسانه‌ها از مشتريان دائم او بودند‪ .‬صادقي براي اين فيلم‬ ‫هم چند اثر آماده و ارائ��ه كرد و نام آلبوم موس��يقي در راه‬ ‫عرضه‌اش هم «بي‌خداحافظي» شده اس��ت‪ .‬در اين فيلم‬ ‫البته از چند اثر قديمي‌صادقي هم اس��تفاده شده و هرچند‬ ‫تاكيد شده بود قرار است قصه مجزايي داشته و مستندگونه‬ ‫درباره زندگي رضا صادقي نباشد‪ ،‬اما در عمل بسيار بر حضور‬ ‫و زندگي واقعي او متكي شده است‪ .‬خود صادقي هم وقتي‬ ‫با آغاز اكران فيلمش در مراس��م نمايش آن در زادگاهش‬ ‫بندرعباس حضور يافته بود‪ ،‬گفت‪« :‬افتخار مي‌كنم كه كار‬ ‫هنري خود را از محله «كمربندي» بندرعباس آغاز كردم و‬ ‫به تهران رسيدم و اكنون نام هرمزگان را در سراسر كشور و‬ ‫جهان برافراشته مي‌كنم‪ .‬اساسا احساس نمي‌كنم كه مردم‬ ‫براي ديدن يك فيلم س��ينمايي امروز گردهم جمع شدند‪،‬‬ ‫بلكه براي ديدن فرزند و همشهري خود به سينما آمده‌اند‪».‬‬ ‫غيرمجازي كه ضدگلوله شد‬ ‫يكي ديگر از فيلم‌هاي س��ه‌گانه‌اي كه البته ابتدا قرار‬ ‫بود پنج فيلم باشند و از چهارشنبه گذشته فيلم «من و تو»‬ ‫هم به آنها اضافه شده و ضلع چهارم را تشكيل داده است‪،‬‬ ‫فيلم «ضد گلوله» ساخته يك كارگردان جوان است كه از‬ ‫زمان جشنواره كه بخش��ي از توجه‌ها را به خود جلب كرده‬ ‫بود تا ماه‌هاي پس از آن كه همواره نام اين فيلم را در زمره‬ ‫فيلم‌هاي مشكل‌دار براي اكران قرار مي‌دادند تا نمايش آن‬ ‫كه با تغيير و حذفياتي همراه بود‪ ،‬همواره بخشي قابل توجه‬ ‫از خبرهاي سينمايي را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫براي اين فيلم در ابتدا نام «غيرمجاز» انتخاب ش��ده‬ ‫بوده كه به‌زعم س��ازندگان آن عالوه بر تناس��ب بيشتر با‬ ‫موضوع و داستان فيلم در فروش بيشتر آن نيز مي‌توانست‬ ‫ميسر باشد‪ ،‬با مخالفت وزارت ارشاد به ضد گلوله تغيير يافت‬ ‫تا يك عنوان ديگر به فهرست فيلم‌هاي طنز در حوزه دفاع‬ ‫مقدس افزوده شود؛ فيلم‌هايي كه معموال با استقبال خوبي‬ ‫از جانب مخاطب مواجه هستند‪g .‬‬ ‫‪67‬‬
‫عروسك‌هاي‬ ‫سوپراستار‬ ‫چرا فيلم كاله قرمزي‬ ‫خوب مي فروشد؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫عليرضا بهرامي‬ ‫‪2‬‬ ‫درست است كه كش��فيات باستان‌شناسي بيانگر آن‬ ‫است كه عروس��ك‌ها از هزاران س��ال پيش در زندگي بشر‬ ‫حضور و جايگاه داش��ته و خاطرات قديمي‌ها هم بيانگر آن‬ ‫است كه عروسك‌هاي خيمه‌شب‌بازي در كنار شبيه‌خواني‌ها‬ ‫و پرده‌هاي نقالي زماني از مهمترين س��رگرمي‌هاي موجود‬ ‫براي كودكان و حتي بزرگس��االن بوده‌اند‪ ،‬اما آنچه در دوره‬ ‫اخير واقعيت دارد اين اس��ت كه چه در س��طح جهاني و چه‬ ‫در ايران ش��خصيت‌هاي عروس��كي با ظهور و گس��ترش‬ ‫تلويزي��ون بوده‌ كه ش��يوع و گس��ترش يافت��ه و حتي بعدا‬ ‫بخشي از فضاي س��ينما را هم تس��خير كرده‌اند‪ .‬در عرصه‬ ‫جهان��ي در حدود نيمه‌قرن بيس��تم و در ايران ني��ز از اوايل‬ ‫دهه ‪ 40‬بود كه شخصيت‌هاي عروسكي در قاب تلويزيون‬ ‫حضور يافته و رفته‌رفته به ش��هرت رس��يدند‪ .‬اين روند در‬ ‫س��ال‌هاي پيش از پيروزي انقالب ادامه يافت‪ ،‬اما در دهه‬ ‫‪ 60‬بود كه با حض��ور جمعي از اس��تعدادهاي جوان كه اين‬ ‫روزها از چهره‌هاي برجس��ته عرصه هنر سينما‪ ،‬تلويزيون‬ ‫و تئاتر هس��تند‪ ،‬برنامه‌هاي تلويزيوني عروس��ك‌محور در‬ ‫تلويزيون ساخته شد‪ .‬اگر از برخي شخصيت‌هاي اينچنيني‬ ‫در مجموعه‌هاي «محله بروبيا» و «محله بهداشت» بگذريم‪،‬‬ ‫«درون» و «بيرون»‪« ،‬آقاي مبادا»‪« ،‬داداش» و «باباش» و‬ ‫«كار» و «انديشه» برخي از اين شخصيت‌هاي عروسكي را‬ ‫تشكيل مي‌دهند كه بعضا به شهرت‌هايي رسيده‌اند‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫نوستالژي مدرسه موش‌ها‬ ‫اما نقطه اوج اين جذابيت و شهرت را درباره مجموعه‬ ‫تلويزيوني «مدرس��ه موش‌ها» مي‌توان ديد‪ .‬اين مجموعه‬ ‫تلويزيوني ظهرهاي جمعه از تلويزيون پخش مي‌شد؛ آن هم‬ ‫در زماني كه برنامه‌هاي تلويزيوني بسيار محدود و حتي تعداد‬ ‫تلويزيون‌هاي رنگي بسيار محدودتر بودند‪ .‬در اين مجموعه‬ ‫مرضيه برومند كارگردان بود و محمد عليقلي آهنگس��از و‬ ‫سازنده سرودها‪.‬‬ ‫حميد جبلي‪ ،‬ايرج طهماس��ب‪ ،‬راضيه برومند‪ ،‬مسعود‬ ‫كرامتي‪ ،‬آزاده پورمخت��ار‪ ،‬كامبيز صميم مفخ��م و فاطمه‬ ‫معتمدآريا جزو گويندگان و عروس��ك‌گردان‌ها بودند كه در‬ ‫سال‌هاي بعد هر كدام به وزنه‌اي در اين حوزه تبديل شدند‪.‬‬ ‫اين مجموع��ه ابتدا قرار بود يك جنگ چند قس��متي‬ ‫باشد‪ ،‬اما وقتي با موفقيت مواجه شد مسئوالن گروه كودك‬ ‫تلويزيون آن را تداوم و توس��عه بخشيدند و شخصيت‌هاي‬ ‫مدرسه موش‌ها ش��د ش��خصيت‌هاي مورد عالقه بچه‌ها‬ ‫كه تمام نوشت‌افزار‪ ،‬كيف‌هاي مدرس��ه‪ ،‬دفتر و كتاب‌ها و‬ ‫لباس‌هايشان را طرح‌هاي آنها تسخير كرده بود‪ .‬در نهايت‬ ‫هم سال ‪ 63‬در اوج محبوبيت مدرسه موش‌ها بود كه فيلم‬ ‫سينمايي «ش��هرموش‌ها» ساخته ش��د و در حاليكه در آن‌‬ ‫سال‌ها فيلم‌هايي چون كاني‌مانگا و عقاب‌ها صف‌هاي طويل‬ ‫را در برابر سينماها شكل مي‌داد‪ ،‬اين فيلم عروسكي مختص‬ ‫كودكان و نوجوانان به يكي از رقباي آنها در ركوردش��كني‬ ‫تبديل شد‪.‬‬ ‫كاله‌قرمزي و غيره‬ ‫ش��ايد حاال ديگر بتوان آنها را زو ‌ج بي‌رقيب س��ينما و‬ ‫تلويزيون ايران دانست؛ آشنايي و دوستي كه سال ‪ 1350‬آغاز‬ ‫شد‪ .‬از آن زمان به بعد گويا حضورشان در سينما و تلويزيون‬ ‫بدجوري با هم گره خورده است‪ .‬حميد جبلي كه بدون شك‬ ‫عروسك‌هاي كاله‌قرمزي و پسرخاله بدون صداي او هيچ‬ ‫نوستالژي ندارند و ايرج طهماسب هم بعد از اين همه سال‬ ‫ديگر مي‌تواند نامش را به «آقاي ُمرجي» تغيير دهد!‬ ‫شايد كمتر كسي درباره «صندوق پست» شنيده باشد‪.‬‬ ‫جبلي سال ‪ 84‬در گفت‌وگو با ايسنا درباره تولد كاله‌قرمزي‬ ‫گفته بود‪« :‬همه‌چيز برمي‌گردد به مجموعه صندوق پست‬ ‫كه با همكاري ايرج طهماسب كار مي‌كرديم و براي اينكه‬ ‫برنامه فقط به خواندن نامه اختصاص پيدا نكند‪ ،‬هربار يك‬ ‫عروسك را به عنوان ميهمان دعوت مي‌كرديم‪ ،‬تا جايي‌كه‬ ‫حتي عروسك‌هاي آرشيو صدا و سيما هم تمام شد‪ .‬آن زمان‬ ‫از ميان عروسك‌هاي كهنه و زشتي كه ديگر قابليت استفاده‬ ‫نداشتند‪ ،‬عروسك يك حيوان را پيدا كرديم كه با تالش خانم‬ ‫محبوب بازسازي شد‪.‬‬ ‫بعدا وقتي اين عروسك را ديدم‪ ،‬با توجه به قيافه زشت‬ ‫و بد‌تركيب اين عروس��ك احس��اس كردم كه نبايد صداي‬ ‫جالبي هم داشته باشد‪ .‬برنامه اول كه با حضور كاله‌قرمزي‬ ‫ضبط شد‪ ،‬همه گفتند كه كار موفقي است‪ ،‬هرچند كه نبايد‬ ‫فراموش كنيم كه كاله‌قرمزي اساسا عروسك پررويي است‬ ‫و آخر سر هم به اصرار خودش ماند!»‬ ‫پ��س از آن‪ ،‬اي��رج طهماس��ب و حمي��د جبل��ي پاي‬ ‫كاله‌قرمزي و پس��رخاله را به س��ينما هم باز كردند و يكي‬ ‫از پرفروش‌ترين فيلم‌هاي سينمايي پس از انقالب ساخته‬ ‫شد‪ .‬استقبال مخاطبان و نوستالژي اين دو عروسك موجب‬ ‫شد‪ ،‬زوج طهماسب و جبلي خيلي زود سر زبان‌ها بيفتد‪ .‬طي‬ ‫‪ 19‬سال مجموعه‌هاي تلويزيوني «كاله‌قرمزي و جغجغه‬ ‫و فرف��ره»‪« ،‬كاله‌قرم��زي ‪« ،»2‬ژولي‌پول��ي و گالبي»‪،‬‬ ‫«كاله‌قرمزي در فرن��گ»‪« ،‬كاله‌قرمزي ‪ 90 ،88‬و ‪ »91‬و‬ ‫فيلم‌هاي سينمايي «كاله‌قرمزي و پسرخاله»‪« ،‬كاله‌قرمزي‬ ‫و سروناز» و «كاله‌قرمزي و بچه ننه» توسط اين دو ساخته‬ ‫و عروسك‌هاي محبوب كاله‌قرمزي به قدرتمندترين برند‬ ‫كودك و نوجوانان در حوزه سينما و تلويزيون تبديل شود‪.‬‬ ‫اگرچه ايرج طهماس��ب و حميد جبل��ي در فيلم‌هاي‬ ‫س��ينمايي مانند «زير درخ��ت هلو»‪« ،‬رفيق ب��د»‪« ،‬دختر‬ ‫شيريني‌فروش»‪« ،‬يكي بود يكي نبود» و‪ ...‬با هم كار كردند‪،‬‬ ‫اما هيچ كدام از‌آن فيلم‌ها نتوانس��ت از زير س��ايه سنگين‬ ‫نگاه مخاطبان به كاله‌قرمزي خارج شوند‪ .‬اكنون اگر ايرج‬ ‫طهماسب حتي يك فيلم جدي و رئال هم بازي كند‪ ،‬در ته‬ ‫ذهن خيلي از مخاطبانش «آقاي ُمرجي» است‪ .‬حميد جبلي‬ ‫هم آنقدر جاي كاله‌قرمزي و پسرخاله صحبت كرده كه شايد‬ ‫خيلي‌ها يادشان نيايد اوست كه به اين دو عروسك‪ ،‬صداي‬ ‫منحصر به فردش��ان را داده است‪ ،‬مانند آن پسرك كوچكي‬ ‫كه روي صندلي پشتي‌ام در سينما نشسته و وقتي جبلي در‬ ‫نقش قاضي دادگاه در «كاله‌قرمزي و بچه ننه» وارد صحنه‬ ‫مي‌شود و صحبت مي‌كند‪ ،‬با ذوق‌زدگي به مادرش مي‌گويد‪:‬‬ ‫«مامان ببين! صداشو شبيه كاله‌قرمزي كرده»!‬ ‫روزگار گلنار‬ ‫گلنار با پدربزرگ و مادربزرگش زندگي مي‌كند‪ .‬روزي‬ ‫به‌كنار چشمه مي‌رود تا آب بياورد‪ .‬باد دستمال آبي او را كه‬ ‫ي دس��تمال‬ ‫يادگار مادرش اس��ت‪ ،‬با خود مي‌برد‪ .‬گلنار در پ ‌‬ ‫به جنگل م��ي‌رود و راه را گم مي‌كند و گرفتار خاله خرس��ه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬خرس‌ها او را براي انجام كارهاي روزانه و پختن‬ ‫كلوچه پيش خود نگه مي‌دارند‪ .‬پدرب��زرگ و مادربزرگ به‬ ‫كمك اهالي به دنبال گلنار مي‌گردند‪ ،‬اما او را نمي‌يابند‪ .‬خاله‬ ‫قورباغه خود را به گلنار مي‌رساند و با هم نقشه‌اي براي فرار‬ ‫مي‌كش��ند‪ .‬گلنار به خرس‌ها مي‌گويد به شرطي پيش آنها‬
‫مي‌ماند كه يك س��بد بزرگ كلوچه دس��ت‌پخت او را براي‬ ‫خانواده‌اش به روس��تا ببرند‪ .‬خرس‌ه��ا مي‌پذيرند‪ .‬گلنار در‬ ‫سبد كلوچه پنهان مي‌ش��ود و بدين‌ترتيب همراه خرس‌ها‬ ‫به خان ‌ه باز مي‌گردد‪.‬‬ ‫اين خالصه داس��تان فيلمي‌اس��ت به‌نام گلنار كه در‬ ‫روزهاي پايان��ي جنگ و اوج موش��كباران كه مدرس��ه‌ها‬ ‫را ه��م تعطيل كرده ب��ود‪ ،‬بس��ياري از بچه‌ه��ا را به‌همراه‬ ‫خانواده‌هايشان به س��ينماها كشاند‪ .‬ش��هال رياحي و اكبر‬ ‫دودكار ازجمله بازيگران آن بودند و غزل شاكري نقش گلنار‬ ‫را ايفا مي‌كرد كه با چند شخصيت عروسكي مواجهه داشت‪.‬‬ ‫فيلم سينمايي شنگول و منگول هم سال بعد ساخته شد‬ ‫و به سينماها راه يافت‪ .‬البته پيش‌تر با همين نام مجموعه‌اي‬ ‫تلويزيوني هم ساخته شده و اساسا اين داستان فولكلوريك‬ ‫براي تمامي‌بچه‌هاي ديروز و امروز ايران آش��نا بوده است‪.‬‬ ‫ساخت اين‌گونه فيلم‌ها به‌صورت مقطعي در سال‌هاي بعد‬ ‫هم با س��اختن آثاري چون «الو‌الو من جوجوام» كه باز هم‬ ‫مرضيه برومند آن را كارگرداني كرد‪ ،‬تداوم يافت‪.‬‬ ‫كاش چند كاله‌قرمزي داشتيم‬ ‫گفت‌وگو با پخش‌كننده سه فيلم پرفروش اكران عيدفطر‬ ‫عروسك‌هايي كه فيلم نشدند‬ ‫دست‌كم در نيمي‌از س�الي كه در حال سپري كردنش هس�تيم وضعيت اكران س�ينماها چندان رضايت‌بخش‬ ‫نيست؛‌ با اين حال علي سرتيپي‪ ‌،‬مدير مركز پخش فيلميران كه پخش هر سه فيلم اكران عيدفطر را برعهده داشته‬ ‫و از اين ميان «كاله‌قرمزي» تا اينجا ركورد فروش را زده‪ ،‬مي‌گويد به نيمه دوم س�ال اميدوار اس�ت‪ .‬علي سرتيپي تا‬ ‫همين چند هفته پيش از اين سخن مي‌گفت كه هر اتفاقي كه بخواهد جلوي اكران عيدفطر را بگيرد‪ ،‬ضربه مهلكي به‬ ‫سينماي ايران و بخش خصوصي است‪ ،‬چراكه هر سه فيلم متعلق به بخش خصوصي است‪ ،‬فيلم‌هاي گراني هستند‬ ‫و سينماهاي تهران و شهرستان‌ها همه اميدشان به اكران اين فيلم‌هاست‪ .‬او حاال دغدغه كمتري دارد و به ماه‌هاي‬ ‫آتي هم اميدوار است‪.‬‬ ‫‪ l‬واقعيت اين اس��ت كه اكران اص�لا خوب نبود‪.‬‬ ‫با شرايطي كه داش��تيم و همه از كم و كيف آن خبر دارند‪،‬‬ ‫نيمه پرمشكلي را پشت‌سر گذاش��تيم كه البته مي‌توانست‬ ‫بهتر از اين باشد‪ ،‬اما متاس��فانه اتفاقاتي افتاد كه پيش‌بيني‬ ‫فروش‌هاي خ��وب و برخي برنامه‌ريزي‌ه��ا را خراب كرد‪.‬‬ ‫هرچند كه در اين اواخر نيم��ه اول‪ ‌،‬كاله‌قرمزي با موفقيت‬ ‫قابل پيش‌بيني كه ايجاد كرده‪ ،‬وضعيت را بهتر كرده است‪.‬‬ ‫‌اش�اره كرديد به اتفاقاتي كه اوضاع اكران را در‬ ‫نميه اول سال خراب كرده است‌‪ ،‬آن اوضاع دقيقا‬ ‫چه تاثيري داشت؟‬ ‫‪ l‬پيش‌بيني مي‌كرديم كه برخ��ي از فيلم‌ها اكران‬ ‫ش��وند اما اين اتفاق نيفتاد‪ .‬درگيري‌هايي هم كه بين حوزه‬ ‫هنري و شهرداري و معاون سينمايي پيش آمد اوضاع را بدتر‬ ‫كرد‪ .‬بعد هم كه اختالف‌هايي بين صنف و ارگان‌هاي دولتي‬ ‫پيش آمد‪ .‬در مجوع نيمه اول خوبي نبود‪.‬‬ ‫با وضعيت فعلي نيمه دوم س�ال را چطور ارزيابي‬ ‫مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬اميدواريم كه مشكالت حل بشود‪ ،‬يا حداقل كمتر‬ ‫بشود‌‪ ،‬تا وضعيت بهتر شود‪.‬‬ ‫خوش�بين هس�تيد كه اوضاع بهت�ري در انتظار‬ ‫سينما باشد؟‬ ‫‪ l‬اميدوارم؛ اميدوارم كه مشكالت حوزه هنري هم‬ ‫برطرف بشود‌‪ ،‬ولي خب شايد تا حدودي بعيد به‌نظر برسد‪.‬‬ ‫وضعي�ت اك�ران كاله قرمزي چطور اس�ت؟ يخ‬ ‫سينما آب شد؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬رقم فروش كاله‌قرمزي در اين مدت كوتاه‌‪،‬‬ ‫عجيب بود‪ .‬فيلم در كمتر از ‪ 20‬روز اكران به فروش بس��يار‬ ‫خوبي رسيده است‪ ،‬اميدواريم اين فروش ادامه پيدا كند‪ .‬در‬ ‫موقعيتي قرار داريم كه آدم فكر مي‌كند كاش سينماي ايران‪‌،‬‬ ‫چند تاي ديگر از اين عروسك‌هاي نازنين داشت‪ ،‬كه‌البته‬ ‫ظرفيتش را هم دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪3‬‬ ‫نيمي‌از سال تقريبا گذش�ته و مانده است شش‬ ‫ماه ديگر‪ .‬اوضاع نيم ‌ه اول بازار سينما چطور بود؟‬ ‫اينكه مي‌گوييد ف�روش كاله‌قرمزي عجيب بود‬ ‫براي چيست؟ يعني پيش‌بيني اين رقم را نكرده‬ ‫بوديد؟‬ ‫‪ l‬نه اينكه پيش‌بيني نكرده بوديم‪ ،‬به هر حال قابل‬ ‫پيش‌بيني بود كه بع��د از اين مدت كاله‌قرم��زي مي‌تواند‬ ‫فروش خوبي را به‌دست بياورد‪ ،‬اما اوضاع آنقدر خراب بود كه‬ ‫خيلي خوش‌‌بين نبوديم‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال خوش��حالم كه كاله قرمزي توانس��ت اين‬ ‫موفقيت را به‌دس��ت بياورد و اميدوارم كه روند روبه‌رشدش‬ ‫ادامه پيدا كند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫هرچند گاهي تجربه نسخه س��ينمايي مجموعه‌هاي‬ ‫تلويزيوني عروس��كي آن‌گونه موف��ق از آب درنيامدند كه‬ ‫نمونه اخير آن را در فيلم عموفتيله‌اي‌ها مي‌توان ديد‪ ،‬اما در‬ ‫مقابل شخصيت‌هاي موفق تلويزيوني در حوزه برنامه‌هاي‬ ‫عروسكي داشته‌ايم كه هيچ‌گاه دستمايه فيلم سينمايي قرار‬ ‫نگرفتند و چه‌بس��ا اگر اين‌گونه مي‌شد فيلم‌هاي پرفروشي‬ ‫از آب درمي‌آمدند‪ .‬عالوه بر مواردي چون ش��خصيت‌هاي‬ ‫شبه‌عروس��كي «چاق و الغ��ر»‪ ،‬از مجموعه‌هاي «خونه‬ ‫مادربزرگه»‪« ،‬زي‌زي‌گولو»‪« ،‬س��نجد» و «چرا» مي‌توان‬ ‫نام برد كه هيچ‌گاه پايشان به سينما باز نشد‪.‬‬ ‫ش��ايد خونه‌مادربزرگ��ه مش��هورترين و به‌نوع��ي‬ ‫مس��تعدترين در اين دسته بوده باش��د‪ .‬خونه مادربزرگه كه‬ ‫بازهم مرضيه برومند كارگرداني آن را برعهده داشت با يك‬ ‫تيم قوي ازجمل��ه در دوبله (رضا باب��ك‪ ،‬فاطمه معتمدآريا‪،‬‬ ‫بهرام شاه‌محمدلو‪ ،‬مريم سعادت و آزاده پورمختار) يكي از‬ ‫بهترين آثار كودك و نوجوان بعد از انقالب اس��ت‪ .‬موفقيت‬ ‫اين مجموعه به حدي بود كه سازندگانش را به فكر ساختن‬ ‫سري دوم آن (با اضافه كردن‌هاپوكومار) انداخت‪ .‬مادربزرگه‪،‬‬ ‫مخمل‪ ،‬آقا حنايي و گل‌باقالي خانم‪ ،‬نوك‌س��ياه و نوك‌طال‪،‬‬ ‫نبات‪ ،‬مراد‪‌،‬هاپوكومار و صاحب از ش��خصيت‌هاي معروف‬ ‫اين مجموعه و براي بس��ياري از ايرانيان ش��ناخته ش��ده‬ ‫هستند‪ .‬شايد اين مجموعه را از جنس آثاري چون «هادي‬ ‫و هدي» بتوان دانس��ت كه در روزگاري ك��ه انواع بازي‌ها‬ ‫و نمايش��گرهاي فيلم به ب��ازار نيامده بودن��د‪ ،‬لحظه‌هاي‬ ‫سرگرم‌كننده و نشاط‌آوري را براي بچه‌ها رقم مي‌زدند‪.‬‬ ‫برخي از شخصيت‌هاي تلويزيوني مانند زي‌زي‌گولو‬ ‫تاكنون موفق شده‌اند كه تشخص بسياري براي خود كسب‬ ‫كنند‪ ،‬درحالي‌كه بسياري ديگر همچون «داني» به اين حد‬ ‫از تشخص نتوانس��تند برس��ند‪ .‬زي‌زي‌گولو با صداي آزاده‬ ‫پورمختار در كنار بازيگراني چون مريم سعادت و اميرحسين‬ ‫صديق يكي از اين موارد است كه «جمال آقاي جمالي» او‬ ‫زماني سر زبان‌ها افتاده بود‪« .‬سنجد» با عروسك‌گرداني و‬ ‫گويندگي نگار استخر نيز يكي ديگر از همين عروسك‌هاست‬ ‫كه س��ال‌ها عالوه بر تلويزيون در مناسبت‌ها و جنگ‌هاي‬ ‫مختلف ش��اهد حضور او بوده‌ايم‪« .‬چرا» يكي ديگر از اين‬ ‫شخصيت‌هاست كه هرچند به دنياي س��ينما راه نيافت‪ ،‬اما‬ ‫عالوه بر جشن‌ها و جنگ‌ها‪ ،‬آلبوم‌هاي متعددي از‌ترانه‌هاي‬ ‫او به شبكه نمايش خانگي راه يافت و با فروش خود تجربه‬ ‫موفقي را رقم زد‪ .‬با همه اين احوال عروسك‌هاي ما تاكنون‬ ‫نتوانسته‌اند وسعت توزيع خارجي‌هايي چون باربي را به‌دست‬ ‫بياورند؛ همان‌طور ك��ه كارتون‌هاي ما را ي��اراي رقابت با‬ ‫مخلوقات والت‌ديزني و امثالهم نبوده است‪g .‬‬ ‫االن دو فيلم ديگر هم هست كه پيش‌بيني‌هايي‬ ‫مي‌شد فروش خوبي به دست بياورد‪ ‌،‬پيش‌بيني‬ ‫شما براي فروش «ضدگلوله» و «بي‌خداحافظي»‬ ‫چيست؟‬ ‫‪ l‬هم «ضد‌گلوله» هم «‌بي‌خداحافظي» فيلم‌هاي‬ ‫خوبي هس��تند‪ ‌،‬اما فكر مي‌كنم ضد‌گلوله فروش بيشتري‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اميدوارم هر دو اين فيلم‌ها بتوانند موفقيت‬ ‫مناسب خودشان را به‌دست بياورند‪.‬‬ ‫با وضعيتي كه در نيمه اول س�ال‪ ‌،‬سينما را درگير‬ ‫كرده بود‪‌،‬فك�ر مي‌كنيد در نيم�ه دوم چه چيزي‬ ‫در انتظار س�ينما خواهد بود؟ نيم�ه دوم مي‌تواند‬ ‫پر رونق‌تر باشد؟‬ ‫‪ l‬فيلم‌ه��اي خوبي آم��اده اكران هس��تند كه اگر‬ ‫بتوانند به سينما‌ها برس��ند مي‌توانند وضعيت فروش سينما‬ ‫را بهتر كنند‪.‬‬ ‫مثال چه فيلم‌هايي؟‬ ‫‪ l‬فيلم «پل چوبي» مهدي كرم‌پور يا فيلم «بي‌خود‬ ‫و بي‌جهت» آقاي كاهاني اگر اكران بشوند مي‌توانند در نيمه‬ ‫دوم سال نسبت به نيمه اول وضعيت بهتري را براي سينماي‬ ‫ايران فراهم كنند‪.‬‬ ‫پيش‌بيني خود شما چيست؟‬ ‫‪ l‬من اميدوارم كه شرايط اكران و سينما در نيمه دوم‬ ‫سال روند بهتري داشته باشد‪g .‬‬ ‫‪69‬‬
‫چهره‌ها چقدر در فروش فيلم‌ها موثرند؟‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهي به تاثير بازيگران در موفقيت فيلم‌هاي روي پرده‬ ‫فرهنگ‬ ‫قصه س��ينما و بازيگرانش ش��ايد مانند قص��ه مرغ و‬ ‫تخم‌مرغ است كه از سويي فيلم‌ها هس��تند كه بازيگران را‬ ‫ستاره مي‌كنند و از سوي ديگر‪ ،‬بازيگران ستاره هستند كه در‬ ‫بسياري مواقع موفقيت فيلم‌ها را تضمين مي‌كنند‪ .‬البته خيلي‬ ‫وقت‌ها هم بوده كه مجموع��ه‌اي از بازيگران چهره و حتي‬ ‫سوپراستار در يك فيلم كنار هم جمع شده‌اند اما درنهايت فيلم‬ ‫به موفقيت تجاري دست نيافته است‪ .‬فيلمي‌كه اخيرا با حضور‬ ‫و بازي محمدرضا گلزار به نمايش درآمد اما حتي نتوانس��ت‬ ‫هزينه خود را هم برگرداند يكي از اين نمونه‌هاست‪ .‬همانطور‬ ‫كه بازيگراني ه��م بوده‌اند كه در يك فيل��م خاص‪ ،‬موفق و‬ ‫ماندگار تاريخ سينما حضور داشته‌اند اما هيچ‌گاه نتوانسته‌اند به‬ ‫يك هنرپيشه آن‌چنان تاثيرگذاري تبديل شوند كه سرنوشت‬ ‫آثاري ديگر را هم رقم بزنند‪.‬‬ ‫با اين ديدگاه‪ ،‬نگاهي داش��ته‌ايم به سه فيلم حاضر در‬ ‫سالن‌هاي سينماي كشور كه با پرده نقره‌اي در واقع روزهايي‬ ‫طاليي را در اكران س��ال جاري براي س��ينماي كشور رقم‬ ‫زده‌اند‪ .‬س��ينمايي كه در ماه‌هاي گذشته از سال ‪ 91‬كه آن را‬ ‫به نيمه رسانده است‪ ،‬حال و روز چندان خوشي نداشته و حتي‬ ‫گاهي واژه بحران را براي توصيف آن به‌كار برده‌اند‪ .‬اما باالخره‬ ‫فيلم‌ه��اي «كاله‌قرمزي و بچه نن��ه»‪« ،‬بي‌خداحافظي» و‬ ‫«ضدگلوله» كه از چندي قبل به‌عنوان اكران عيدفطر روي‬ ‫پرده رفته‌اند‪ ،‬شرايط را به‌نوعي تغيير داده و آشتي دوباره مردم‬ ‫را با سينماها – حتي اگر مقطعي باشد – ايجاد كردند‪ .‬قطعا‬ ‫بازيگران و كاراكترهاي اين فيلم‌ه��ا در ايجاد اين موفقيت‬ ‫نقش چشمگيري داشتند تا بار ديگر مهر تاييد و تاكيدي باشند‬ ‫بر نقش زرق و برق‌ها در سرنوشت سينما و آثارش‪.‬‬ ‫در تيتراژ اين فيلم‌ها اگرچه نام بازيگران مطرحي مانند‬ ‫مهدي هاشمي و محمدرضا فروتن ديده مي‌شود‪ ،‬اما نمي‌توان‬ ‫آنها را يكه‌تاز ميدان و بازيگر پولساز براي تهيه‌كننده معرفي‬ ‫كرد‪ .‬ازسوي ديگر نمي‌توان نقش وجوه مشابهي را در اقبال‬ ‫مخاطب به اين فيلم‌ه��ا ناديده گرف��ت‪ ،‬ازجمله محبوبيت‬ ‫كم‌نظير يك كاراكتر عروسكي به‌نام كاله‌قرمزي و همچنين‬ ‫يك خواننده پاپ كه از چند س��ال پيش ب��ه او توجه ويژه‌اي‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پگاه آهنگراني هم به‌عنوان يكي از بازيگران سينماي‬ ‫ايران‪ ،‬سال گذشته «ورود آقايان ممنوع» را روي پرده داشت‬ ‫كه به لطف رامبد جوان و رضا عطاران به فروش چهار ميليارد‬ ‫توماني دست يافت‪« .‬آقا يوس��ف» و «راه آبي ابريشم» هم‬ ‫اخيرا با بازي او اكران شدند كه فروش مناسبي نداشتند‪.‬‬ ‫شقايق فراهاني‪ ،‬مژگان بيات‪ ،‬همايون ارشادي‪ ،‬افشين‬ ‫ي و هومن برق‌نورد هم‬ ‫‌هاشمي‪ ،‬پيام دهكردي‪ ،‬كوروش تهام ‌‬ ‫با اينكه بازيگران بسيار خوبي در سينما و تئاتر هستند اما هيچ‬ ‫كدام بازيگران گيشه‌اي محسوب نمي‌شوند‪ .‬البته رضا صادقي‬ ‫اگرچه بازيگر نيس��ت‪ ،‬اما به لطف ش��هرتش در خوانندگي‬ ‫باعث جذب تعدادي از مخاطبان و ش��ايد بيشتر برانگيختن‬ ‫كنجكاوي مخاطب براي ديدن اين فيلم شده است‪.‬‬ ‫«ضد‌‌گلوله» و باز هم مهدي هاشمي‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫در «ضد گلول��ه» كه يك فيلم كمدي جنگي اس��ت‪،‬‬ ‫ي هاشمي‪ ،‬مسعود كرامتي‪ ،‬ژاله صامتي‪ ،‬سعيد آقاخاني‪،‬‬ ‫مهد ‌‬ ‫مهدي فقيه و‪ ...‬بازي كرده‌اند‪ .‬بدون ش��ك‪ ،‬مهدي هاشمي‬ ‫ش��اخص‌ترين چهره اين فيلم در دنياي بازيگري است كه‬ ‫مخاطب هم او را به خوبي مي‌شناس��د‪ .‬هاشمي كه دو دوره‬ ‫قبل در جش��نواره فجر س��يمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد‬ ‫را دريافت ك��رده بود‪ ،‬در كمدي جنگ��ي «ضد‌گلوله» بازي‬ ‫متفاوتي را در كارنامه خود ثبت كرده است‪ .‬البته گروهي هم‬ ‫سفت و س��خت بر اين عقيده‌اند كه مهدي هاشمي در اين‬ ‫فيلم چيز جديدي ارائه نكرده و بازي‌اش همان چيزي است‬ ‫كه قبال دي��ده بوديم‪ .‬برخي هم بر اي��ن اعتقادند كه مهدي‬ ‫هاشمي همان بازي هميشگي‌اش را دارد‪ ،‬اما چون در قالب و‬ ‫فضايي جديد بوده احساس دلچسبي و تفاوت از آن به‌وجود‬ ‫آمده است‪.‬به‌هر‌حال هاشمي با تس��لط فراوان بر نقشش به‬ ‫همراه مس��عود كرامتي بار اصلي طنز داستان «ضدگلوله»‬ ‫را برعهده دارد‪ .‬مهدي هاش��مي از جمله بازيگراني است كه‬ ‫مخاطب عام هم او را به‌خوبي مي‌شناسد و به‌عبارتي مي‌توان‬ ‫گفت بازيگري گيشه‌پسند است‪ .‬طبيعتا بايد بخشي از فروش‬ ‫«ضدگلوله» را به‌دليل حضور هاشمي در اين فيلم دانست‪.‬در‬ ‫كنار‌هاشمي‪ ،‬مسعود كرامتي هم بازي خوبي را از خود در اين‬ ‫«بي‌خداحافظي»؛ تجميع ستاره‌ها‬ ‫فيلم س��ينمايي «بي‌خداحافظي» ساخته احمد اميني‪،‬‬ ‫كارگرداني كه آثاري متفاوت از اين نوع س��ينمايي را معموال‬ ‫از او شاهد بوده‌ايم‪ ،‬فيلمي‌پربازيگر است‪ :‬محمدرضا فروتن‪،‬‬ ‫پ��گاه آهنگراني‪ ،‬ش��قايق فراهاني‪ ،‬مژگان بي��ات‪ ،‬همايون‬ ‫ارشادي‪ ،‬افشين‌هاش��مي‪ ،‬پيام دهكردي‪ ،‬كوروش تهامي‌و‬ ‫هومن برق‌نورد نقش‌هاي آن را در كنار رضا صادقي‪ ،‬خواننده‬ ‫موسيقي پاپ‪ ،‬ايفا كرده‌اند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه «بي‌خداحافظ��ي» از نام‌آورتري��ن و بهترين‬ ‫بازيگران سينما و تئاتر اس��تفاده كرده است‪ ،‬اما هيچ‌كدام از‬ ‫آنها به خودي خود نمي‌توانند مخاطب انبوه را به س��ينماها‬ ‫بكش��انند‪ .‬محمدرضا فروتن در س��ال‌هاي گذشته سيمرغ‬ ‫بازيگري جشنواره فجر را كسب كرده بود و زماني طرفداران‬ ‫زيادي داشت‪ .‬آخرين حضور او روي پرده به فيلم «شبانه‌روز»‬ ‫بازمي‌گردد كه بس��يار پربازيگر بود‪ ،‬اما در عين حال فروشي‬ ‫متوسط داشت‪.‬‬ ‫در دو‪ ،‬سه سال گذشته «دموكراس��ي تو روز روشن»‪،‬‬ ‫«ديگري» و «چهل س��الگي» با بازي فروتن اكران شد‪ .‬او‬ ‫همچنين در فيلم سينمايي «خيابان‌هاي آرام» نقش پررنگي‬ ‫را ايفا كرده كه تاكنون مجالي براي اكران نيافته است‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫كاله‌قرمزي كه پس از‬ ‫اين سال‌ها ديگر خود را‬ ‫«آقاي كاله‌قرمزي» صدا‬ ‫مي‌زند‪ ،‬توانسته در سه عنوان‬ ‫از پرفروش‌ترين فيلم‌هاي‬ ‫سينماي ايران نقش ايفا كند‪ .‬او‬ ‫همچنين يكي از محبوب‌ترين‬ ‫شخصيت‌هاي كودك‪ ،‬نوجوان و‬ ‫حتي بزرگسال ايام عيدنوروز در‬ ‫تلويزيون بود‪ .‬در اكران اخير هم‬ ‫خيلي از سالن‌هاي سينما بيش‬ ‫از آنكه شاهد حضور كودكان و‬ ‫نوجوانان باشند‪ ،‬بزرگساالني را‬ ‫مي‌ديدند كه ب ‌ه بهانه بچه‌هايشان‬ ‫و حتي بسياري هم بدون بچه‌ها‬ ‫به‌تماشاي اين فيلم مي‌آيند‬ ‫كمدي جنگي به نمايش گذاشته اس��ت‪ ،‬اما كرامتي با تمام‬ ‫توانايي‌هايش در عرصه‌هاي مختلف بازيگري‪ ،‬كارگرداني‬ ‫و‪ ...‬جزو بازيگران گيشه‌پس��ند سينما محس��وب نمي‌شود‪.‬‬ ‫ساير بازيگران «ضدگلوله» مانند ژاله صامتي كه بازي بسيار‬ ‫درخش��ان و البته تكراري از خود به‌نمايش گذاش��ته‪ ،‬سعيد‬ ‫آقاخاني و مهدي فقيه را هم نمي‌توان بازيگراني گيشه‌پسند‬ ‫دانست كه مخاطب به‌خاطر آنها به سينما بيايد‪.‬‬ ‫«كاله‌قرمزي»‪ ،‬يكه‌تازي بدون توقف‬ ‫«كاله‌قرمزي و بچه ننه» س��ومين و اصلي‌ترين فيلم‬ ‫اكران عيدفطر اس��ت‪ .‬اين فيلم يك‌تنه توانسته سينما را در‬ ‫چند هفته اخير از بحران خارج كند و باعث شود سينماداران‬ ‫پس از پنج ماه يك نفس راحت بكشند‪ .‬شايد اگر اين فيلم‌ها‬ ‫نمي‌رس��يدند همين روزه��ا در خبرها مي‌ش��نيديم كه چند‬ ‫س��ينماي ديگر در پايتخت ورشكس��تگي خ��ود را اعالم و‬ ‫تا اط�لاع ثانوي – كه معموال هميش��گي اس��ت – كركره‬ ‫را پايين كش��يده و تعطي��ل كرده‌اند‪.‬كاله‌قرمزي جديد هم‬ ‫مانند دو قسمت قبلي خود يعني «كاله‌قرمزي و پسرخاله»‬ ‫و «كاله‌قرمزي و س��روناز» در حال تبديل شدن به يكي از‬ ‫پرفروش‌ترين فيلم‌هاي تاريخ س��ينماي ايران اس��ت‪ .‬اين‬ ‫فيلم در حدود دو هفته اك��ران مرز دو و ني��م ميليارد تومان‬ ‫فروش را رد كرد كه خود جزو ركوردها محس��وب مي‌شود‪.‬‬ ‫در سومين قسمت از فيلم‌هاي س��ينمايي كاله‌قرمزي‪ ،‬باز‬ ‫هم عروسك‌هاي «كاله‌قرمزي» و «پسرخاله» نقش‌هاي‬ ‫اصلي داستان را برعهده دارند و «پس��رعمه‌زا» هم در كنار‬ ‫آنها ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬درواقع اين‌بار‌تركي��ب حميد جبلي‬ ‫سرشناس را داريم در كنار محمدرضا هدايتي كه پيش‌تر او‬ ‫را ايفاگر نقش انواع پيرمرد ازجمله جهانگيرشاه در آثار مهران‬ ‫مديري ديده‌ايم‪.‬كاله‌قرمزي كه پس از اين سال‌ها ديگر خود‬ ‫را «آقاي كاله‌قرمزي» صدا مي‌زند‪ ،‬توانس��ته در سه عنوان‬ ‫از پرفروش‌ترين فيلم‌هاي س��ينماي ايران نق��ش ايفا كند‪.‬‬ ‫او همچنين يكي از محبوب‌ترين ش��خصيت‌هاي كودك‪،‬‬ ‫نوجوان و حتي بزرگس��ال ايام عيدنوروز در تلويزيون بود‪ .‬در‬ ‫اكران اخير هم خيلي از سالن‌هاي سينما بيش از آنكه شاهد‬ ‫حضور كودكان و نوجوانان باش��ند‪ ،‬بزرگساالني را مي‌ديدند‬ ‫كه به‌ بهانه بچه‌هايشان و حتي بس��ياري هم بدون بچه‌ها‬ ‫به‌تماشاي اين فيلم مي‌آيند‪.‬با اين حساب‪ ،‬بايد گفت «آقاي‬ ‫كاله‌قرمزي» احتماال پولسازترين بازيگر سينماي ايران است‬ ‫كه به لطف ايده‌هاي شگفت‌انگيز و خالقانه تيم سازنده اين‬ ‫فيلم به ‪ 18‬سالگي رسيده است‪g .‬‬
‫شايد بدتر از سال‌هاي قبل بوده است‪.‬‬ ‫‪ l‬من فكر نمي‌كنم كه تفاوت زيادي وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در س��ال‌هاي قبل هم معموال به‌همي��ن مقدار فيلم‬ ‫پرفروش و به همين مقدار فيلم شكست خورده داشته‌ايم‪ .‬در‬ ‫واقع اصال با شرايط امروز س��ينماي ما كه به آن اشاره كردم‬ ‫امكان ندارد كه تفاوتي ايجاد شود‪ .‬تا وقتي‌كه ساختار سينما‬ ‫تغيير نكند و اصالح نشود‪ ،‬هيچ اتفاقي نمي‌افتد‪.‬‬ ‫چه چيزي بايد اصالح شود؟‬ ‫‪ l‬سينماي ما در يك وضعيت گلخانه‌اي كار مي‌كند‪.‬‬ ‫‌آثار خوب س��ينماي جهان اصال وارد كش��ور نمي‌ش��وند و‬ ‫توليدكننده داخلي هم خيالش آس��وده اس��ت كه هيچ فيلم‬ ‫بهتري نيس��ت كه جاي فيلم او را در سالن‌هاي خالي سينما‬ ‫بگيرد‪ .‬با اين ش��كل اقتصاد رانتي‪ 1000 ،‬س��ال هم بگذرد‪،‬‬ ‫اتفاقي در سينماي ما نمي‌افتد‪.‬‬ ‫شما اشاره كرديد كه دعواهاي صنفي نمي‌تواند در‬ ‫وضعيت سينماي ما موثر باشد و روي فروش تاثير‬ ‫بگذارد‪ ،‬در صورتيكه عده‌اي معتقدند دليل وضعيت‬ ‫امسال سينماي ما دعواي صنفي است‪...‬‬ ‫سينماي گلخانه‌اي نمي‌تواند بفروشد‬ ‫‪5‬‬ ‫فاطمه كريمخان‬ ‫اكران در نيمه اول سال‌‪ ،‬چندان راضي‌‌كننده نبوده‬ ‫است و شايد بش�ود گفت كه به جز يكي‪ ،‬دو مورد‬ ‫هيچ فيلمي‌اصال به سالن‌هاي سينما نرسيده كه‬ ‫بفروش�د‪ .‬ش�ما وضعيت اكران نيمه اول سال را‬ ‫چطور ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬واقعيت اين است كه س��ينماي ايران‌‪ ،‬در كل‌يك‬ ‫س��ينماي ورشكس��ته اس��ت و اين مقدار فيلم هم كه اندكي‬ ‫بيشتر مي‌فروشند‪ ،‬در حقيقت به‌داليل خارج از سينماست كه‬ ‫مي‌فروشند‪ .‬آن چند فيلمي‌هم كه بيش��تر فروخته‌اند در واقع‬ ‫نتوانسته‌اند هزينه‌هاي توليد را هم جوابگو باشند‪ .‬در مجموع‬ ‫فروش فيلم‌ها نجات‌دهنده سينماي ايران نبوده است‌‪ ،‬اگر به‬ ‫همين چند فيلم پرفروش اخير نگاه كنيم‪ ،‬مي‌بينيم كه مثال در‬ ‫ميان فيلم‌هاي امسال‪ ،‬علت پرفروش بودن كاله‌قرمزي‌‪ ،‬سابقه‬ ‫عروس��ك‌ها و ارجاع‌هاي فيلم به مواردي اجتماعي است كه‬ ‫مردم روي آنها حساس هستند‪ .‬قالده‌هاي طال و گشت ارشاد‬ ‫هم اگ��ر ف��روش كرده‌ان��د‪ ،‬مهمترين دليل فروش‌ش��ان‬ ‫ارجاع‌ه��اي فرامتني به مس��ائل روز اجتماع��ي و حركت در‬ ‫اطراف خطوط قرمز است‪.‬‬ ‫چرا اين اتفاق افتاده است؟‬ ‫‪ l‬صنعت سينماي ما از خلق محصوالت پر فروش‬ ‫عاجز شده است‪ .‬سينما نتوانس��ته اعتماد مردم را به خودش‬ ‫جذب كند‪ ،‬طبقاتي كه س��نتي و روش��نفكر ناميده مي‌شوند‬ ‫از سينما فاصله گرفته‌اند‪ .‬طبقه متوسط هم به سينما اعتماد‬ ‫ندارد‪ .‬يعني مردم وقتي براي ديدن ي��ك فيلم از خانه خارج‬ ‫مي‌ش��وند‪ ‌،‬وقتي براي ديدن ي��ك فيلم هزين��ه مي‌كنند‪،‬‬ ‫خيال‌شان راحت نيست كه از ديدن فيلم لذت خواهند برد يا‬ ‫اينكه فيلم خوراك مناسبي براي تمام ذائقه‌هاي آنها خواهد‬ ‫بود يا نه‪.‬‬ ‫پس به‌نظر ش�ما اعتماد به س�ينما از دست رفته‬ ‫است؟ چه اتفاقي افتاده كه چنين اتفاقي افتاده؟‬ ‫‪ l‬اين مش��كل امروز و ديروز س��ينماي ما نيست‪،‬‬ ‫هميشه وجود داشته‪ .‬سينماي ما وابسته به نهادهاي رسمي‬ ‫است‪ .‬مساله دعواهاي صنفي نيست‪ .‬سينماي ما يك ساختار‬ ‫منسجم متكي بر اقتصاد ندارد كه هر استعدادي بتواند به اندازه‬ ‫خودش نمايان شود و فيلمي‌در مسير فروش بليت و ارتباط‬ ‫با تماشاگر بسازد‪ .‬س��ينماي ما همواره وابسته به يك‌سري‬ ‫نهاد‌هاي رسمي و دولتي يا محفل‌هاي روشنفكري بوده كه‬ ‫يك روز تصميم گرفته‌اند به همراهان‌شان نان برسانند‪ ،‬يك‬ ‫روز خواسته‌اند براي اعتالي اخالقي مردم فيلم بسازند‪ ،‬يك‬ ‫روز خواسته‌اند مردم را هدايت كنند‪ ،‬يك روز در راستاي فالن‬ ‫بخش��نامه عمل كرده‌اند و يك روز براي جش��نواره خارجي‬ ‫فيلم س��اخته‌اند و خالصه اغلب‪ ،‬ارتباطي با جيب تماشاگر‬ ‫نداشته‌اند‪ .‬ش��كل عادي عرضه و تقاضا در سينماي ايران و‬ ‫ارتباط با مخاطب‪ ،‬چه از جانب نهادهاي رسمي يا محفل‌هاي‬ ‫روشنفكري‪ ،‬پذيرفته نشده و حتي مذموم دانسته شده است‪.‬‬ ‫اين به شرايط كلي و عمومي سينماي ايران مربوط‬ ‫است‪ ‌،‬به‌طور خاص وضعيت نيم س�ال اول سال‬ ‫جاري را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬امسال هم تفاوت چنداني با سال‌هاي قبل نداشته؛‬ ‫تا وقتي سينماي ما كمپاني‌‪ ،‬شركت و تهيه‌كننده ندارد و يك‬ ‫ارتباط درست بين س��ينما و مردم شكل نمي‌گيرد و رقيب با‬ ‫كيفيت خارجي وجود ندارد‪ ،‬وضعيت همين است‪ .‬فقط داريم‬ ‫پول نفت را دور مي‌ريزيم‪.‬‬ ‫با اين حال برخي تصور مي‌كنند وضعيت امس�ال‬ ‫‪ l‬اتفاق خاصي قرار نيس��ت بيفت��د‪ .‬در اين فضاي‬ ‫محدود چيزي بهتر از اين قرار نيست از آب دربيايد‪ .‬حداقلش‬ ‫اين است كه با يك فشار و حركت اجتماعي‌‪ ،‬يا يك تابوشكني‬ ‫و زنده كردن يك نوستالژي‪ ،‬تعدادي از فيلم‌ها مي‌توانند كمي‬ ‫‌بيشتر بفروش��ند‪ .‬اما در هر حال تا وقتي كه سينما وارد بازار‬ ‫نش��ود و از وضعيت كاالي فرهنگي م��ورد حمايت دولت يا‬ ‫گروه‌هاي نخبه خاص خارج نشود‪ ،‬شرايط تغيير نخواهد كرد‪.‬‬ ‫س��ينماي ما نياز دارد كه تبديل به صنعت بشود‪‌،‬نياز دارد كه‬ ‫با فيلم‌هاي خارجي وارداتي روبه‌رو شود و ارتباط مستقيم با‬ ‫تماشاگر پيدا كند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫امير قادري‪‌،‬منتقد و روزنامه‌نگار سينمايي است‪‌،‬حرف زدن با او درباره وضعيت اكران در نيمه اول سال جاري كار‬ ‫چندان راحتي نيست وقتي همه چيز را در چارچوب كالن مشكالت قديمي‌سينماي كشور بررسي مي‌كند؛‌اما نمي‌شود‬ ‫همه چيز را در قالب‌هاي كوچك شش‌ماهه و دوره‌اي بررسي كرد و شايد اصال جاي اين بحث‌ها هم همينجا باشد‪.‬‬ ‫برخي فكر مي‌كنند با فيلم‌هايي كه روي پرده رفته‬ ‫و فيلم‌هايي كه در صف اكران است‌‪ ،‬نيمه دوم سال‬ ‫نسبت به نيمه اول وضعيت بهتري خواهد داشت‪.‬‬ ‫پيش‌بيني شما براي نيم سال دوم چيست؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫گفت‌وگو با امير قادري درباره اكران و وضعيت اين‌روزهاي سينما‬ ‫‪ l‬دعواهاي صنفي شايد بتوانند به‌ميزان بسيار كمي‬ ‫‌در سلب اعتماد مردم از سينما تاثيرگذار باشند‪ ،‬اما مساله اين‬ ‫اس��ت كه اين سيس��تم رانتي و گلخانه‌اي‌‪ ،‬از پايه ايراد دارد‪.‬‬ ‫اوضاع بسيار بد‌تر از اين حرف‌هاست‪ .‬در واقع سينماي ما امروز‬ ‫مثل يك حوض آب كوچك اس��ت كه اين دل مشغولي‌ها و‬ ‫درگيري‌ها هم نهايتا در همان حوض كوچك اتفاق مي‌افتد‪.‬‬ ‫در هر صورت اين يك درياچه يا دريا نيست؛ اين دعواها هم‬ ‫حداكثر بخشي از آب حوض را تكان مي‌دهد نه بيشتر‪.‬‬ ‫در ح�ال حاض�ر عالوه‌ب�ر كاله‌قرمزي ك�ه خوب‬ ‫مي‌فروش�د‪ ‌،‬دو فيلم ضدگلول�ه و بي‌خداحافظي‬ ‫هم روي پرده اس�ت‌‪ ،‬فروش اين فيلم‌ها را چطور‬ ‫ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬به‌نظر من ف��روش كاله‌قرمزي ب��ه اين دو فيلم‬ ‫كمك كرده اس��ت‪ .‬وقتي س��ينما وارد س��بد مصرف مردم‬ ‫مي‌شود‌‪ ،‬بعد مردم به سينما برمي‌گردند و اين باعث مي‌شود‬ ‫اين دو فيلم هم بفروشند‪ .‬اما واقعيت اين است كه هيچ‌كدام‬ ‫از اينها فيلم‌هايي نيستند كه مخاطب وسيع داشته باشند‪.‬‬ ‫‌فروش بي‌خداحافظي را چطور مي‌بينيد؟‬ ‫‪ l‬بي‌خداحافظي اتفاقا فيلمي‌بود كه ظرفيت فراواني‬ ‫براي پرفروش شدن داشت‌‪ ،‬چون به‌هرحال داستان يك فرد‬ ‫مشهور بود كه با تالش خودش به موفقيت رسيده است و از‬ ‫آن داستان‌هايي است كه مخاطب ايراني – و باتوجه به آثار‬ ‫توليد شده در س��ال‌هاي اخير‪ ،‬مخاطب جهاني‪ -‬هم به آن‬ ‫گرايش دارد و مردم دوس��ت دارند تماشا كنند‪ ،‬اما در شرايط‬ ‫نبود نگاه مدير يك كمپاني فيلمسازي به اين سوژه كه به روز‬ ‫حركت كند‪ ،‬چنين داس��تاني هم از مد افتاده‪‌،‬قديمي‌و تاريخ‬ ‫گذشته روايت شده است‪ .‬فرصت شكل دادن به يك قهرمان‬ ‫داستاني ديگر هم در اين محدوديت نگاه‪ ،‬از دست رفته است‪.‬‬ ‫تا وقتي كه ارتباط مردم و سينما به‌روز نباشد ‌و مخاطب سينما‬ ‫‪71‬‬
‫را هدايت نكند و ميزان ورود و خروج استعداد به اين صنعت‪،‬‬ ‫همين باشد‪ ،‬وضعيت به همين شكل خواهد ماند و اين معدود‬ ‫فرصت‌ها هم به دليل عدم برنامه‌ريزي و قرار گرفتن آدم‌ها در‬ ‫جاهاي اشتباه از بين مي‌رود‪.‬‬ ‫گفتند فيلم را اكران كنيد تا سينما‬ ‫از بحران خارج شود‬ ‫فكر مي‌كنيد فيل�م ضد‌گلول�ه‪‌،‬باتوجه ب�ه اينكه‬ ‫عده‌اي تصور مي‌كنند يك س�وژه تكراري دارد و‬ ‫قبال به اين مسائل پرداخته شده‪ ‌،‬چه شانسي در‬ ‫گيشه داشته باشد؟‬ ‫‪ l‬ضد‌گلوله‪ ‌،‬فيلمي‌ ب��ه‌نس��بت روان و با پرداخت‬ ‫جذاب است كه از بازي خوب مهدي هاشمي و انتخاب خوب‬ ‫بازيگران ديگر بهره مي‌برد‪ ،‬اما فروش آن به‌خاطر يك‌سري‬ ‫تابوشكني‌هايي است كه قبل از اين فيلم در ليلي با من است‪‌،‬‬ ‫اخراجي‌ها و حتي درگشت ارشاد هم تكرار شده است‪ .‬واقعيت‬ ‫اين اس��ت كه حداكثر انرژي حاصل از شكستن اين تابوها‬ ‫مصرف شده اس��ت‪ .‬وقتي بخواهيد با اين ايده‌هاي استفاده‬ ‫شده‪ ،‬تماشاگر را به سينما بياوريد‌‪ ،‬مدام نياز داريد كه تابو‌هاي‬ ‫جديدي را بشكنيد‪ ،‬چون قبال از ظرفيت‌ها استفاده شده است‪.‬‬ ‫و كاله‌قرمزي‪...‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬س��وءتفاهمي‌در مورد كاله‌قرمزي و بچه‌ننه رخ‬ ‫داده است‪ .‬اين يك فرصت درجه يك بود كه مي‌توانست به‬ ‫توليد فيلم مورد عالقه مردم منجر شود؛ اما حاصل كار يك‬ ‫چيز دم‌دستي و سطح پايين اس��ت كه تنها از آنچه تا به حال‬ ‫داشته استفاده كرده و ظرفيت تازه‌اي به‌وجود نياورده است‪ .‬از‬ ‫قابليت‌هاي نهفته برند شناخته شده‌اش ميان طبقات مختلف‬ ‫اجتماع استفاده كرده و با كنايه‌هاي اجتماعي و سياسي‌اش‪،‬‬ ‫جذابيت‌هاي ت��ازه‌اي به آن افزوده‌اند‪ ،‬ام��ا همه‌اش همين‪.‬‬ ‫چنين فرصتي با توليد يك فيلم با استانداردهاي بسيار پايين‬ ‫از دست رفته است‪.‬‬ ‫اگر بخواهم آن را با قسمت سوم يك مجموعه محبوب‬ ‫ديگر‪ ،‬يعني اسباب بازي ‪ 3‬مقايس��ه كنم‌‪ ،‬مي‌بينيم كه مثال‬ ‫آنجا شركت سازنده ‪ 10‬سال صبر كرده است تا يك داستان‬ ‫خوب پيدا كن��د‌‪ ،‬به‌جاي اينكه برند خ��ودش را مصرف كند‪‌،‬‬ ‫ظرفيت‌ه��اي تازه‌اي براي ش��خصيت‌ها و برن��دش ايجاد‬ ‫كرده اس��ت‪ ،‬عوض اينكه از مايه بخورد‪ .‬بخش��ي از فروش‬ ‫كاله‌قرمزي و بچه‌ننه هم مثل فروش اخراجي‌هاي ‪ 3‬است‪،‬‬ ‫‌يعني اين فيلم هم با دس��ت انداختن آگاهانه تمام نهادهاي‬ ‫نظم اجتماعي اس��ت كه مطرح شده اس��ت‪ .‬اما اين ويژگي‬ ‫براي تماش��اگر عام در تحليل‌هاي��ي كه همه اعتب��ار را به‬ ‫شخصيت مي‌دهد‪ ،‬گم شده است‪ .‬در حالي كه كاله‌قرمزي‬ ‫ايده خوبي بود ك��ه به‌همراه ش��خصيت كاله‌قرمزي و ايده‬ ‫آشتي طبقات مردم و قرار گرفتن در برابر طبقات مرسوم نظم‬ ‫اجتماعي مي‌توانست محصول دلپذيري از كار درآيد‪ ،‬كه با اين‬ ‫استانداردهاي نازل توليد و متني كه بسيار سردستانه نوشته‬ ‫شده است‪ ،‬از دست رفته است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫در نيمه دوم س�ال‌‪ ،‬با همه آن چيزي كه از شرايط‬ ‫س�ينماي اي�ران مي‌داني�م‪ ،‬وضعي�ت را چگونه‬ ‫مي‌بينيد باتوج�ه به آنچ�ه در م�ورد فيلم‌هاي در‬ ‫انتظار اكران شنيده مي‌شود‪ ‌،‬ممكن است سينما‬ ‫رونق بيشتري داشته باشد؟‬ ‫‪ l‬باز هم اينها در چارچوب هم��ان حوض كوچك‬ ‫قديمي‌اتفاق مي‌افتد‪ .‬فروش كاله قرمزي مي‌تواند چند فيلم‬ ‫ديگر را كه قرار است در آينده اكران شود تحت‌تاثير قرار دهد‪‌،‬‬ ‫در واقع اين شانس فيلم‌هايي اس��ت كه بعد از كاله‌قرمزي‬ ‫اكران مي‌شوند‪ .‬اما در مجموع من اميدوارم كه هرچه زودتر به‬ ‫سمت سينماي صنعتي حركت كنيم‌‪ ،‬يك سينماي بدون يارانه‬ ‫داشته باشيم كه هزينه‌اش تا حد امكان از جيب تماشاگرش‬ ‫تامين شود و در كنار ورود آزاد فيلم‌هاي خارجي بتواند از اين‬ ‫حوض كوچك خارج شود و درياچه‌اي بشود‪ .‬در اين صورت‬ ‫استعدادهاي فراوان اين كش��ور‪ ،‬براي نخستين بار در تاريخ‬ ‫توليد محصوالت فرهنگي‌اش‪ ،‬شكفته خواهد شد و به نتايج‬ ‫شاهكاري خواهد رسيد‪g .‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گفتوگوي مثلث با تهيه‌كننده بي‌خداحافظي‬ ‫سينما خيلي وقت‌ها به آدم‌ها كمك مي‌كند كه مشهور شوند‪‌،‬اما گاهي هم يك آدم مشهور به اين عرصه وارد مي‌شود‬ ‫تا آن طور كه محمد نشاط‪ ،‬تهيه‌كننده فيلم «بي‌خداحافظي» مي‌گويد‪ ،‬سينما را نجات دهد‪ .‬در اين فيلم به‌نظر مي‌رسد‬ ‫بيش از آنكه كارگردان ايده‌هايي براي اجرا داشته باشد‪ ،‬اين تهيه‌كننده بوده كه طرح را در ذهنش ريخته‪ ،‬لوازم و زواياي‬ ‫آن را چيده و بعد از يك كارگردان براي اجراي آن كمك گرفته است‪ .‬صرف پرداختن به زندگي يك ستاره البته جذابيت‌هاي‬ ‫خودش را دارد‌‪ ،‬اما دردسر‌هايش هم انگار يكي دو تا نبوده است‪ .‬ضمن آنكه ظاهرا اين فيلم آنطور كه پيش‌بيني شده بود‬ ‫هم به موفقيت در گيشه نايل نشده كه همه اين مباحث را خبرنگار مثلث با محمدنشاط در ميان گذاشته است‪.‬‬ ‫در وضعيتي كه همه تهيه‌كننده‌ها از مقدار ناكافي‬ ‫فروش ناراضي هس�تند‪ ‌،‬ب�ه نظر مي‌رس�د فيلم‬ ‫بي‌خداحافظي به خاطر سوژه جذابش هم كه شده‬ ‫مي‌تواند فروش خوبي را به دست بياورد‪ .‬فروش‬ ‫فيلم تا امروز چطور بود؟‬ ‫‪ l‬واقعيت اين است كه انتظار ما بيش از اين بود‪‌،‬اما تا‬ ‫حاال هم اگر انتظار ما كامال برآورده نشده بيشتر به خاطر يك‬ ‫سري محدوديت‌هايي است كه فيلم با آن رو به رو بود‪.‬‬ ‫مثال چه محدوديت‌هايي؟‬ ‫‪ l‬اول و مهم‌تر از همه اينك��ه در اين چند روزي كه‬ ‫از اكران مي‌گذرد‌به ما اجازه ندادند از صداي رضا صادقي در‬ ‫تيزر‌ها اس��تفاده كنيم‪ .‬خب اين باعث مي‌ش��ود كه مخاطب‬ ‫تكليفش با فيلم مشخص نباشد‪ .‬االن اگر به فيلم‌هاي روي‬ ‫اكران نگاه كنيد متوجه مي‌ش��ويد كه مثال تكليف مخاطب‬ ‫با كاله‌قرمزي روشن است‪‌،‬باالخره اين شخصيت ‪ 20‬سال‬ ‫سابقه دارد و مشخص است كه مردم او را مي‌شناسند‪‌،‬اما تكليف‬ ‫ي كه در تيزرش مي‌گويد درا ‌م هم مشخص‬ ‫مخاطب با فيلم ‌‬ ‫نيست‪ ،‬چه برسد به فيلم بي‌خداحافظي كه موسيقايي است و‬ ‫بعد صداي رضا صادقي در تيزرش شنيده نمي‌شود‪.‬‬ ‫چرا اصرار داشتيد كه صداي رضا صادقي در تيزر‬ ‫باشد؟‬ ‫‪ l‬در فيلم ما به شش كنسرت رضا صادقي پرداخته‌ايم‌‪،‬‬ ‫‌بايد صداي او در تيزر شنيده مي‌شد‌‪‌،‬با اين همه محدوديتي كه‬ ‫ما در تيزر‌ها داشتيم‪‌،‬با اين قيمت‌هاي باالي تيزر‌ه‌ا كه البته‬ ‫تلويزيون‪ 40‬تيزر رايگان به ما داد‌‪ ،‬اما ما مي‌خواستيم كه صداي‬ ‫رضا صادقي در تيزر باشد تا تكليف مخاطب با فيلم روشن شود‪.‬‬ ‫براي اينكه كااليي بفروشد شما بايد اول آن را خوب معرفي‬ ‫كنيد‌‪ ،‬اول اطالع‌رساني الزم است‪‌،‬بعد بايد فيلم در دسترس‬ ‫باشد و بعد كيفيت فيلم مطرح مي‌شود‪ .‬اگر اطالع‌رساني درست‬ ‫صورت نگيرد مردم نمي‌دانند با چه چيزي روبه‌رو خواهند شد‪.‬‬ ‫تبليغات را به نس�بت س�اير فيلم‌هاي روي پرده‬ ‫چطور ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫‪ l‬ام��كان تبليغ ما مث��ل كاله قرمزي نيس��ت‪ .‬اگر‬ ‫تلويزيون ‪ 40‬تيزر رايگان به ما داده است‌‪ ،‬سهم كاله‌قرمزي‬ ‫‪ 200‬تيزر بود‪ .‬تبليغات هم كه در كل قيمت‌هاي نجومي‌دارد‪.‬‬ ‫با اين وضعيت و سابقه كاله‌قرمزي مشخص است كه آن فيلم‬ ‫مي‌تواند فروش بيشتري به دس��ت بياورد‪ .‬كاله‌قرمزي اين‬ ‫شانس را داشت كه در شب عيد فطر يك ساعت و سي دقيقه‬ ‫آنتن شبكه دو را داشته باشد‌‪ ،‬همزمان تكرار آن هم در شبكه‬ ‫جام‌جم پخش شد‪ .‬اما پنج دقيقه از آنتن تلويزيون هم در اختيار‬ ‫ما نبوده‪ .‬متاسفانه اينطور نا‌برابري‌ها وجود دارد‪ ،‬در صورتي كه‬ ‫تلويزيون مي‌توانست اجازه دهد كه در اين مدت حداقل صداي‬ ‫رضا صادقي پخش شود تا مردم به يادش بيفتند‪.‬‬ ‫فروش فيلم تا به حال چطور بوده است؟‬ ‫‪ l‬براي اينكه بگوييم فروش چط��ور بوده بايد آن را‬ ‫مقايسه كنيم‪‌،‬اما اين مقايسه نبايد با اخراجي‌ها و كاله‌‌قرمزي‬ ‫باشد‪ .‬اگر به س��طح معمول فروش فيلم‌هاي سينماي ايران‬ ‫نگاه كنيم باز هم فكر مي‌كنم كه اي��ن فيلم ظرفيت دارد كه‬ ‫بيشتر از اين بفروشد‪.‬‬ ‫خيلي‌ها معتقد هستند كه چون اين فيلم هم‌زمان‬ ‫با كاله‌قرمزي اكران ش�ده‌‪ ،‬ش�انس آورده‪ .‬چون‬ ‫وقتي مردم ي�ك بار به س�ينما مي‌آيند ب�راي بار‬ ‫دوم هم خواهند آمد و اي�ن روي فروش فيلم‌هاي‬ ‫اك�ران همزمان ب�ا كاله‌قرمزي و بع�د از آن تاثير‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬به نظر ش�ما اين اكران همزمان به نفع‬ ‫فيلم تمام شد؟‬ ‫‪ l‬خ��ب دو نظر وج��ود دارد؛‌يكي اينك��ه فيلم‌هاي‬ ‫همزمان ب��ا كاله قرمزي بهت��ر مي‌فروش��ند و ديگر اينكه‬ ‫فيلم‌هايي كه بعد از كاله‌قرمزي اكران مي‌ش��وند ش��انس‬ ‫بيشتري دارند‌‪ ،‬اما اين چيزي نيست كه حاال بشود در موردش‬ ‫اظهار‌نظر كرد‪ .‬بايد صبر كنيم و ببينيم كه اين فيلم و فيلم‌هاي‬ ‫بعد از اين چقدر مي‌فروشند‪ .‬آنوقت آنها را با هم مقايسه كنيم‬ ‫و ببينيم كه آيا اكران همزمان در فروش فيلم‌ها موثر‌تر بوده يا‬ ‫اكران بعد از كاله‌قرمزي‪.‬‬ ‫نظر خود شما چيست؟ اكران هم‌زمان مطلوب‌تر‬ ‫بود يا اكران بعد از كاله قرمزي؟‬ ‫‪ l‬واقعيت اين است كه از من خواسته شد فيلم را به‬ ‫اكران بدهم تا سينما از اين بحران خارج شود‌‪ .‬من هم به‌هر‌حال‬ ‫روي حس��اب روابطي كه با صنف و دوستان ديگر وجود دارد‬ ‫قبول كرده‌ام‪ .‬هدف ما اين بود كه س��ينما نج��ات پيدا كند و‬ ‫وضعيت اكران بهتر شود‪.‬‬ ‫موثر بود؟‬ ‫‪ l‬بله‪‌،‬فكر مي‌كنم تا حدودي توانستيم به اين هدف‬ ‫برسيم‪ .‬تا حدودي فكر مي‌كنم س��ينما كم‌كم از آن وضعيت‬ ‫قبلي خارج مي‌شود‪.‬‬ ‫در كل فروش فيلم تا اينجا چطور بوده؟‬ ‫‪ l‬يكسري موانع وجود داشت‪ .‬مثال ما در شهرستان‌ها‬ ‫س��ينماهاي زي��ادي را در اختيار نداش��تيم‌‪ ،‬در ته��ران هم‬ ‫س��ينمايي‌هايي كه در اختيار ما هستند اغلب امكانات جانبي‬ ‫الزم را ندارند‌‪ ،‬مثال پاركينگ و رستوران يا كافه ندارند و همه‬ ‫اينها روي فروش فيلم تاثير مي‌گذارد‪ .‬البته مديران س��ينما‬ ‫آزادي يا مثال پرديس‌ها فوق‌الع��اده كار كرده‌اند‌‪ ،‬ولي بعضي‬ ‫سينما‌ها هم آنطور كه بايد دل نمي‌سوزانند و اينها در نهايت به‬ ‫ضرر فيلم تمام مي‌شود‪.‬‬ ‫در شهرستان‌ها هم‌‪ ،‬مثال مش��هد كه يك كالنشهر با‬ ‫مردم عالقه‌مند به سينماست ما هنوز منتظريم كه سينما هويزه‬ ‫افتتاح شود تا يكي از سالن‌هاي آن را به ما بدهند‪ .‬به هر حال‬ ‫اميدوارم اين اشكاالت هم يكي يكي برطرف شود‪ .‬اين فيلم‬
‫هنوز جاي فروش دارد‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬اين يك مستند است يا سينمايي؟‬ ‫‪ l‬كار ما با مستند تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد‌‪ ،‬مثال ما‬ ‫وارد حريم خصوصي رضا صادقي نشده‌ايم‪ .‬هدف ما اين بود‬ ‫كه الگوسازي كنيم‪ .‬اتفاقي هم كه در نهايت افتاد اين بود كه‬ ‫ما بخشي از زندگي رضا صادقي را در فيلم استفاده كرديم‪ .‬اما‬ ‫فيلم براي اينكه مخاطب را در سينما نگه دارد نياز به داستان‬ ‫دارد‪ .‬براي همين عالوه بر داستان‌هايي كه از زندگي خود رضا‬ ‫صادقي آمده بود‌‪ ،‬داس��تان‌هاي ديگري هم اضافه شد‌‪ ،‬مثال‬ ‫عش��ق قديمي‌و كما و‪ ...‬اينها در زندگي رض��ا صادقي اتفاق‬ ‫نيفتاده‪ ،‬اما ما آنها را به داستان اضافه كرديم‪ .‬فيلم در مجموع‬ ‫ي در مورد‬ ‫داستاني است و قالب مستند ندارد‪ .‬در واقع اين فيلم ‌‬ ‫ي با وجود رضا صادقي است‪.‬‬ ‫رضا صادقي نيست‪ ،‬بلكه فيلم ‌‬ ‫پيش‌بيني مي‌كنيد كه فروش بتواند پاس�خگوي‬ ‫هزينه‌هاي شما باشد؟‬ ‫‪ l‬اميدوارم كه اينطور باشد‪ .‬به هر حال مشكل تيزر‬ ‫هم در همين روز‌هاي اخير حل مي‌ش��ود‪ .‬اگر بتوانيم صداي‬ ‫رضا صادقي را روي تيزر‌ها داشته باشيم فيلم را بهتر معرفي‬ ‫كرده‌ايم‪.‬‬ ‫در جريان توليد فيلم كه از اي�ده تا فيلم هم خيلي‬ ‫طول كش�يد‌‪ ،‬حرف‌هايي وجود داش�ت‌‪ ،‬مثال رضا‬ ‫صادقي اول حاضر به حضور در فيلم نبود‌‪ ،‬اما ظاهرا‬ ‫بعدا قانع شد‪ .‬چه اتفاقي افتاد؟‬ ‫‪ l‬رضا صادقي اول راضي نبود‌‪ ،‬در واقع به خاطر اين‬ ‫بود كه يكسري نگراني‌هايي در مورد بازيگري داشت‪‌،‬يعني‬ ‫فكر مي‌كرد كه از عهده اين كار برنمي‌آيد‪.‬‬ ‫چه اتفاقي افتاد كه راضي شد؟‬ ‫‪ l‬صحبت كرديم و راضي شد‪.‬‬ ‫همين؟‬ ‫‪ l‬خب م��ن وقت��ي اجرا‌هاي رض��ا صادق��ي را در‬ ‫كنسرت‌هايش ديدم‪ ،‬احساس كردم مي‌تواند از پس بازي هم‬ ‫بر بيايد‪ .‬وقتي صحبت كرديم قرار شد مثال دور او چند بازيگر‬ ‫خوب قرار بگيرد‪ .‬پيام دهكردي هم به عنوان بازيگردان خيلي‬ ‫خوب كار كرد‪ .‬چهار ماه تمام با رض��ا صادقي كاركرد تا براي‬ ‫بازي آماده ش��ود‪ .‬اما در نهايت چيزي كه از كار درآمد خيلي‬ ‫خوب و رضايت‌بخش بود‪.‬‬ ‫واقعي�ت اي�ن اس�ت ك�ه از م�ن‬ ‫خواسته شد فيلم را به اكران بدهم‬ ‫تا سينما از اين بحران خارج شود‌‪.‬‬ ‫م�ن ه�م به‌هر‌حال روي حس�اب‬ ‫روابط�ي كه ب�ا صنف و دوس�تان‬ ‫ديگر وجود دارد قبول كرده‌ام‬ ‫طرح داستان نشان مي‌دهد كه شما با استفاده از‬ ‫شهرت رضا صادقي مردم را به سينما مي‌كشانيد‌‪،‬‬ ‫قاعدتا براي اين موضوع فكر كرده بوديد‪...‬‬ ‫‪ l‬بله‌‪ ،‬رضا صادق��ي در اين فيلم چه��ار‌ترانه جديد‬ ‫هم اجرا كرده و اين نشان مي‌دهد كه ما از شهرت او استفاده‬ ‫كرده‌ايم‪ .‬در واقع تاكيد ما روي شهرت او و مشكل جسماني‬ ‫بود كه او با آن زندگي مي‌كرد‪ .‬هدف ما اين بود كه يك الگو را‬ ‫به جوانان معرفي كنيم و اصال با همين هدف هم بود كه فيلم‬ ‫پروانه گرفت‌‪g .‬‬ ‫پس از بازي او هم راضي بوديد؟‬ ‫‪ l‬طرح فيلم كه آماده شد‌‪ ،‬با آقاي الوند و چند نفر ديگر‬ ‫از دوستان هم صحبت كردم‪‌،‬اما در همه موارد اختالف‌هايي‬ ‫به وجود آمد و كار نهايي نشد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪141‬‬ ‫ظاهرا در مورد كارگردان هم تغيير‌هايي به‌وجود آمد‪،‬‬ ‫‌يكبار هم با كارگردان ديگري به توافق رسيديد اما‬ ‫در نهايت فيلم را احمد اميني س�اخت‪ .‬چه اتفاقي‬ ‫افتاد؟‬ ‫تهييه كننده فيلم اميدوار بود‬ ‫با استفاده از ستاره هايي مثل‬ ‫محمدرضا فروتن بتواند‬ ‫به فروش خوبي دست پيدا‬ ‫كند‪ ،‬اما تاكنون فروش فيلم‬ ‫او تعريفي نداشته است‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬بله‪‌،‬رضا صادقي فكر مي‌كرد كه چون بازيگر نيست‬ ‫نمي‌تواند از پس نقش‌اش بربيايد‪ .‬اما در نهايت با انتخاب‌هايي‬ ‫كه براي نقش‌هاي مكمل انجام ش��د و تالش‌هاي ديگر در‬ ‫نهايت نتيجه رضايت‌بخش بود‪.‬‬ ‫جريان آمدن و رفتن كيومرث پوراحمد چه بود؟‬ ‫‪ l‬آقاي پوراحمد وقتي طرح را ديد‌‪ ،‬خيلي مايل بود كه‬ ‫فيلم را بسازد‪ .‬با آقاي پوراحمد حتي پروانه ساخت هم گرفتيم‪،‬‬ ‫اما بعد براي پوراحمد يك سفر فرانسه پيش آمد و بعد هم به‬ ‫خاطر آنكه او تعه��دي براي تئاتر به خانه هنرمندان داش��ت‬ ‫ميسر نشد‪.‬‬ ‫چطور به احمد اميني رسيديد؟‬ ‫‪ l‬از ابتدا هم م��ن به آقاي اميني تمايل داش��تم‪‌،‬اما‬ ‫ايشان در ابتدا موافق نبود‪.‬‬ ‫چه شد كه در نهايت همكاري را قبول كرد؟‬ ‫‪ l‬آقاي اميني مي‌گفت كه من اص�لا رضا صادقي‬ ‫را نمي‌شناسم كه بخواهم در موردش كار كنم‪ ،‬اما بعد ظاهرا‬ ‫اتفاقي با صداي صادقي آش��نا ش��دند و حدود يك سال بعد‬ ‫تصميم گرفتند پروژه را قبول كنند‪.‬‬ ‫با اين همه كش و قوس از كار نهايي راضي بوديد؟‬ ‫‪ l‬كامال راضي بودم‪.‬‬ ‫ظاهرا نقش شما در انتخاب عوامل و مراحل ديگر‬ ‫مربوط به ساخت خيلي پررنگ بوده‪...‬‬ ‫‪ l‬من از چهار سال قبل طرح اين كار را در ذهنم داشتم‬ ‫و آن را پيگيري مي‌كردم‪ ،‬براي همين هم بخش عمده‌اي از‬ ‫عوامل را چيده بودم‪ .‬تا سال ‪ 88‬رضا صادقي راضي نمي‌شد‪،‬‬ ‫چند‌بار هم نويسنده را عوض كرديم تا نهايتا تيم كامل شد و‬ ‫ساخت را شروع كرديم‪.‬‬ ‫با‌‌توجه به اينكه فيل�م در محوري�ت رضا صادقي‬ ‫ساخته ش�ده‪ ،‬عده‌اي تصور مي‌كنند فرم مستند‬ ‫‪73‬‬
‫ورزش‬ ‫انتصاب هاي مبهم‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫رفقا دور هم‬ ‫وزير ورزش بر چه اساسي اعضاي هيات مديره سرخابي را نصب كرد؟‬ ‫‪1‬‬ ‫مصطفي تاجيك‬ ‫آهنگ تغييرات را همين يك ماه پي��ش وزير ورزش‬ ‫نواخت؛ وقت��ي در گفت‌وگوي��ي دو‌پهلو از احتم��ال ايجاد‬ ‫تحوالتي در هيات‌مديره سرخابي‌ها خبر داد‪.‬‬ ‫محمد عباسي گفت‪« :‬البته تغييرات غيرممكن نيست‬ ‫و ممكن است انجام شود‪».‬‬ ‫اين اظهار‌نظر در حالي به تيتر درشت روزنامه‌ها تبديل‬ ‫شد كه خيلي‌ها نمي‌دانستند احمد رسولي‌نژاد در همان روزها‬ ‫اس��تعفايش را به آقاي وزير تقديم كرده اس��ت‪ .‬همان طور‬ ‫كه خود رئيس هيات‌مديره باشگاه استقالل در پايان هفته‬ ‫نخست شهريور اعالم كرد كه ‪ 40‬روز از تقديم استعفايش‬ ‫مي‌گذرد‪.‬‬ ‫رس��ولي‌نژاد اما در توضيحي كوتاه گفت‪« :‬با‌توجه به‬ ‫كارهاي فراواني كه در معاونت پارلماني و استاني وزير ورزش‬ ‫باقي مانده بود‪ 40 ،‬روز پيش استعفاي خودم را تقديم آقاي‬ ‫عباسي كردم و خوشحالم كه با اين استعفا موافقت شد‪».‬‬ ‫ي جدي براي مديران سرخابي بود‪ .‬دو مديري‬ ‫اين پيام ‌‬ ‫‪74‬‬ ‫لو‌انتقاالت در ك��ورس رقابت براي جذب‬ ‫كه در فص��ل نق ‌‬ ‫س��تاره‌ها هزينه‌هاي ميلياردي داش��تند اما هنوز هيچ يك‬ ‫از تيم ها در كورس تيم‌هاي باالي جدول قرار نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫در واقع زنگ خطر براي رويانيان و فتح‌اهلل‌زاده از هفته‬ ‫گذش��ته نواخته ش��د تا حركت‌هاي رو‌به‌جلو در دستور كار‬ ‫مديران‌عامل استقالل و پرسپوليس قرار بگيرد‪.‬‬ ‫فتح‌اهلل‌زاده مدير‌عاملي را به افشارزاده تعارف زد و تاكيد‬ ‫كرد كه ماندن در اس��تقالل ديگر چنگي ب��ه دلش نمي‌زند‬ ‫همانطور كه بارها با چنين اظهاراتي سعي كرده فضاي ادامه‬ ‫فعاليت خود در استقالل را هموار كند‪.‬‬ ‫وي گفت‪« :‬اي��ن تغييرات براي‌ترمي��م هيات‌مديره‬ ‫است و اميدوارم با اضافه شدن دوستان خوبم‪ ،‬هيات‌مديره‬ ‫بتواند بيش از پيش دركنار تيم باشد و ما را در مسير موفقيت‬ ‫هدايت كند‪».‬‬ ‫با اضافه شدن افش��ارزاده به باش��گاه استقالل‪ ،‬همه‬ ‫اعضاي هيات‌مديره بايد س��حرخيزي را تمرين كنند‪ ،‬چون‬ ‫ش��ايد جلس��ات هيات‌مديره از اين پس به ساعات نخست‬ ‫بامداد بیفتد‪ ،‬چرا كه دبير كميته ملي المپيك روز كاري‌اش‬ ‫را از ساعت پنج صبح آغاز مي‌كند‪ .‬فتح‌‌اهلل‌زاده اما با كنايه در‬ ‫اين‌باره مي‌گويد‪« :‬يك دست كليد از كليدهاي اتاق مديريت‬ ‫براي آقاي افشارزاده مي‌سازم كه از ساعت پنج صبح ايشان‬ ‫كار را شروع كنند‪ .‬من هم س��عي مي‌كنم تا پنج بعد‌از‌ظهر‬ ‫خودم را به او برسانم‪ ،‬من تا ديروقت‪ ،‬همان ساعاتي كه آقاي‬ ‫افشارزاده كارش را شروع مي‌كند در باشگاه هستم‪ .‬طوري‬ ‫برنامه‌ريزي مي‌كنيم كه از اين پس وقتي دارم پنج صبح از‬ ‫باشگاه مي‌روم‪ ،‬پستم را به حاجي افشارزاده بدهم تا باشگاه‬ ‫‪ 24‬ساعته فعال باشد‪».‬‬ ‫رويانيان نيز در مصاحبه‌اي اع�لام كرد كه مخلصانه‬ ‫حاضر اس��ت ديگر مديرعامل پرسپوليس نباش��د‪ ،‬اما اين‬ ‫پايان ماجرا نبود‪ .‬يكي از خبرگزاري‌ها‪ ،‬صبح روزي كه قرار‬ ‫بود اعضاي هيات‌مديره باشگاه‌هاي استقالل و پرسپوليس‬ ‫معرفي شود در خبري كه به‌نظر مي‌رسيد وظيفه حمايت از‬ ‫مديران‌عامل سرخابي را بر عهده دارد از شرط جالب روساي‬ ‫سرخابي براي وزير ورزش خبر داد‪.‬‬ ‫اين خبرگزاري نوشت‪« :‬به‌دنبال ايجاد تغيير و تحول‬ ‫در اعضاي هيات‌مديره دو باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس‬
‫ايجاد تغييرات در هيات مديره س��رخابي‌ها نشان‬ ‫مي‌دهد كه محمدعباسي اصال دل‌خوشي از وضعيت اين‬ ‫دو باش��گاه ندارد‪،‬همان‌طوري‌كه برخي از كارشناسان‬ ‫ورزشي دل خوشي از تصميمات عباس��ي ندارند‪ .‬با اين‬ ‫حال اراده او براي دور دادن به بعضي‌ها مثال زدني است‬ ‫چرا اصفهاني‌ها آمدند؟‬ ‫ورزش‬ ‫حاال چند روز از احكام جدي��د اعضاي هيات‌مديره دو‬ ‫باشگاه استقالل و پرسپوليس مي‌گذرد‪ .‬شايد مهمترين اتفاق‬ ‫در انتصابات اخير وزارت ورزش استفاده از دو مدير اصفهاني‬ ‫در دو هيات‌مديره دو باشگاه استقالل و پرسپوليس بود‪.‬‬ ‫بهرام افشارزاده به عضويت در هيات‌مديره استقالل در‬ ‫آمد و مهدي تاج هم پستي مشابه در هيات‌مديره پرسپوليس‬ ‫گرفت‪ .‬شايد حضور افشارزاده در هيات‌مديره استقالل هم به‬ ‫اندازه كافي تعجب آور بود‪ ،‬اما از آن عجيب‌تر حضور تاج كه‬ ‫يك سپاهاني قديمي‌است در هيات‌مديره پرسپوليس بود‪.‬‬ ‫تاج كه سال‌ها خودش را يك سپاهاني مي‌دانست در‬ ‫حالي دقيقا به باشگاه رقيب اين تيم يعني پرسپوليس پيوست‬ ‫كه اين حضور او به‌حتم از س��وي اصفهاني‌ه��ا و هواداران‬ ‫سپاهان پذيرفتني نيست و به‌نظر مي‌رسد او ديگر همچون‬ ‫سابق جايگاه سپاهاني خود را در اختيار نداشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه در فوتبال ما از اي��ن اتفاقات زي��اد رخ مي‌دهد‬ ‫اتفاقاتي كه هواداران هنوز به آن حساسيت دارند و به‌راحتي‬ ‫از كنار اين جابه‌جا شدن‌ها نمي‌گذرند‪.‬‬ ‫پس از معرفي اعضاي هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس‪،‬‬ ‫حاال خيلي‌ه��ا در انتظار انتخاب رئي��س جديد هيات‌مديره‬ ‫هس��تند كه تكليف اين موض��وع تا چند روز ديگر روش��ن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد رويانيان روز گذشته انصراف خود را به‌صورت‬ ‫رس��مي اعالم كرد و اين تصميم بعد از جلس��ه‌ مديرعامل‬ ‫پرسپوليس با مهدي تاج گرفته شد‪ .‬رويانيان و تاج در مورد‬ ‫شرايط مديريتي پرس��پوليس يكي‪ ،‬دو س��اعت با يكديگر‬ ‫گفت‌وگو كردند و گويا رويانيان با تاج كنار آمد تا براي رياست‬ ‫هيات‌مديره انصراف خود را اعالم كند‪.‬‬ ‫حاال تاج و فداحس��ين مالكي دو گزينه‌اي هستند كه‬ ‫يكي از آنها به‌عنوان رئيس هيات‌مديره انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫البته در اين خصوص يك نقطه ابهام‌آميز وجود دارد و آن هم‬ ‫نحوه انتخاب رئيس است‪.‬‬ ‫اما در جلس��ه هيات‌مديره باش��گاه اس��تقالل مقداد‬ ‫نجف‌نژاد رئيس هيات‌مديره اين باش��گاه شد و فتح‌اهلل‌زاده‬ ‫در سمت خود باقي ماند‪.‬‬ ‫تغييرات سرخابي‌ها حاال در حالي با مخالف‌خواني‌هايي‬ ‫همراه ش��ده اس��ت كه خيلي‌ها اعتق��اد دارند اس��تقالل و‬ ‫پرس��پوليس در مسير درس��تي هدايت نمي‌شوند و اعضاي‬ ‫جديد نمي‌توانند اين تيم‌ها را از بحران خارج كنند يا دست‌كم‬ ‫براي آينده سرخابي‌ها برنامه‌‌ريزي حرفه‌اي داشته باشند‪.‬‬ ‫از س��ويي ديگر برخي‌ها نيز مخالفان را به پيشداوري‬ ‫محكوم مي‌كنند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫و با‌توجه ب��ه اختالفات و چالش‌هاي ج��دي كه ميان احمد‬ ‫رس��ولي‌نژاد‪ ،‬رئيس س��ابق هيات‌مديره اس��تقالل و علي‬ ‫فتح‌اهلل‌زاده‪ ،‬مديرعامل اين باش��گاه به‌وجود آمد‪ ،‬رويانيان‬ ‫و فتح‌اهلل‌زاده براي جلوگي��ري از تنش‌هاي احتمالي از وزير‬ ‫ورزش و جوانان درخواست‌‌هايي داشتند؛ اينكه يا خودشان‬ ‫به‌عنوان رئيس هيات‌مديره فعاليت كنند يا اين دو باش��گاه‬ ‫رئيس هيات‌مديره نداشته باش��ند يا اينكه روساي جديد و‬ ‫اعضاي هيات‌مدي��ره در كارهاي اجرايي دخالتي نداش��ته‬ ‫باشند و فقط پيشنهادات خود را به مديران‌عامل ارائه دهند‪».‬‬ ‫موضع وزارت ورزش اما س��كوت ب��ود‪ .‬اعضا معرفي‬ ‫شدند‪ .‬طبق پيش‌بيني‌ها تاج به پرسپوليس رسيد و افشارزاده‬ ‫به عضويت هيات‌مديره استقالل درآمد اما با اعالم اسامي‬ ‫‌اعضاي جديد‪ ،‬هيات‌مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقالل‬ ‫تكميل شدند‪.‬‬ ‫طي احكام جداگانه‌اي از سوي دكتر عباسي‪ ،‬شهرياري‬ ‫و بهرام افشارزاده به جمع علي فتح‌‌اهلل‌زاده‪ ،‬مقداد نجف‌نژاد‬ ‫و اميدوار رضايي در هيات‌مديره اس��تقالل اضافه ش��دند‪.‬‬ ‫در هيات‌مديره پرسپوليس نيز فداحس��ين مالكي و مهدي‬ ‫تاج به جمع س��اير اعضاي هيات‌مديره كه رويانيان‪ ،‬محمد‬ ‫حسين‌نژاد فالح و علي پروين هستند‪ ،‬اضافه شدند‪ .‬پس از‬ ‫گذشت حدود يك سال از انتصاب‪ ،‬اعضاي هيات‌مديره دو‬ ‫باشگاه تغيير كردند‪.‬‬ ‫‪ 29‬ش��هريور س��ال ‪ 90‬وزير ورزش و جوانان‪ ،‬احمد‬ ‫رسولي‌نژاد‪ ،‬اميدوار رضايي‪ ،‬مقداد نجف‌نژاد‪ ،‬عبداهلل ساور‪،‬‬ ‫علي فتح‌اهلل‌زاده‪ ،‬ج��واد زرينچه و غالمحس��ين فرزامي‌را‬ ‫به‌عنوان اعضاي هيات‌مديره باش��گاه اس��تقالل و محمد‬ ‫رويانيان‪ ‌،‬علي پروين‪ ،‬لط��ف‌اهلل فروزنده دهكردي‪ ،‬محمد‬ ‫پنجعل��ي و محمد حس��ين‌نژاد ف�لاح به‌عن��وان اعضاي‬ ‫هيات‌مديره باشگاه پيروزي منصوب شده بودند‪.‬‬ ‫يك روز پس از معرفي اعضاي جديد‪ ،‬محمد عباس��ي‬ ‫فرصت خوبي پيدا كرده بود تا پاسخ روشني به حركت رو‌به‬ ‫جلوي رويانيان و فتح‌اهلل‌زاده بدهد‪ .‬وزير ورزش تاكيد كرد‪:‬‬ ‫«رويانيان و فتح‌اهلل‌زاده شرطي براي حضور در هيات‌مديره‬ ‫نداشتند‪».‬‬ ‫وي هرگونه شرط از سوي رويانيان و فتح‌اهلل‌زاده براي‬ ‫حضور به عنوان رئيس هيات‌مديره را رد كرد و گفت‪« :‬چنين‬ ‫چيزي وجود نداش��ت‪ ».‬مانور قدرت اما به اينجا ختم نشد‪.‬‬ ‫عباسي در ادامه گفت وگويش خاطرنشان كرد‪« :‬بعيد است‬ ‫كسي بتواند اين‌گونه شرط بگذارد (با خنده)‪».‬‬ ‫وزير ورزش در ميان اين طعنه‌ها نس��بت به موضوع‬ ‫واگذاري س��رخابي‌ها به بخش خصوصي نيز واكنش نشان‬ ‫داد‪« :‬طبق قانون بايد تا پايان س��ال ‪ 93‬اين دو باش��گاه به‬ ‫بخ��ش خصوصي واگ��ذار ش��وند و در حال فراه��م كردن‬ ‫مقدمات واگذاري هستيم و من هم موافقت خودم را در اين‬ ‫زمينه اعالم كردم‪».‬‬ ‫انتصاب‌های وزیر ورزش که پس از مدت کوتاهی در‬ ‫سطح هیات‌مدیره استقالل و پرسپولیس صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫به شدت قابل نقد است‪ .‬از پرسپولیس که شروع کنیم هیچ‬ ‫دلی��ل منطقی‌ای برای اضافه ش��دن مهدی تاج مش��اهده‬ ‫نمی‌شود‪ .‬تاج اصوال نمی‌تواند کمک چندانی به پرسپولیس‬ ‫کند‪ ،‬چراکه نه قدرت جذب منابع مالی برای این باشگاه دارد‬ ‫و نه مرجعیتی میان پرسپولیس��ی‌ها‪ .‬وضعیت نژاد‌فالح هم‬ ‫بهتر از این نیست‪.‬‬ ‫کاش آقای وزیر از ایشان می‌پرسیدند در این سال‌ها که‬ ‫در هیات‌مدیره پرسپولیس بوده‌اند چه دستاوردی داشته‌اند‬ ‫و برای پرس��پولیس چه کرده‌اند‪ .‬هم هواداران دوست دارند‬ ‫پاسخ ایشان را بشنوند و هم شاید برای خود آقای نژاد‌فالح‬ ‫هم جالب باشد که از عملکردش آگاه شود‪.‬‬ ‫در اس��تقالل اما واقعا انتصاب نجف‌ن��ژاد قابل هضم‬ ‫نیست‪ .‬او که در جریان حذف استقالل از آسیا به دلیل نرفتن‬ ‫به موقع فهرس��ت تیم از مقصران ش��ناخته می‌شود‪ ،‬معلوم‬ ‫نیست با چه مالک و میزانی عضو هیات‌مدیره شده و با چه‬ ‫استداللی برکرسی ریاست نشسته‪ .‬انتصاب او واقعا پرابهام‬ ‫است و جای سواالت فراوانی دارد‪ .‬حکایت بهرام افشارزاده‬ ‫هم که چندان تازه نیس��ت‪ .‬انتخابات کمیت��ه ملی المپیک‬ ‫نزدیک است و ارتباط او با شیخ‌احمد می‌تواند گزینه سازمان‬ ‫را به ساختمان کمیته المپیک برس��اند و افشارزاده را هم در‬ ‫سمتش ابقا کند‪.‬‬ ‫امیدوار رضایی هم در بهترین حالت نقشی هم‌سطح‬ ‫نژاد‌فالح در پرس��پولیس دارد‪ .‬او هم همیش��ه هست‪ ،‬با هر‬ ‫وزیری‪ .‬انتصابات آقای وزیر بسیار سوال‌برانگیز‪ ،‬ابهام‌آمیز‬ ‫و قابل انتقاد است‪.‬‬ ‫‪75‬‬
‫بهرام افشارزاده چهره‬ ‫مطرحي در ورزش‬ ‫كشور است‪ .‬او يكي از‬ ‫مديران هميشه حاضر‬ ‫ورزش طي چند دهه‬ ‫اخير است‪ ،‬اما همه اينها‬ ‫باعث نمي‌شود فوتبالي‌ها‬ ‫به اين تازه‌وارد‬ ‫هيات‌‌مديره استقالل‬ ‫لبخند بزنند؛ چه او هرگز‬ ‫چهره‌اي فوتبالي نبوده‬ ‫است‬ ‫حلقه اصفهان‬ ‫ورزش‬ ‫‪2‬‬ ‫مديران اصفهاني به فوتبال بازگشتند‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫افشارزاده به استقالل رسيد؛ اين خبر همان اندازه قابل‬ ‫تامل بود كه خبر پرسپوليسي شدن تاج!‬ ‫به��رام افش��ارزاده و مه��دي ت��اج ك��ه ه��ر دو از‬ ‫اصفهاني‌هاي ورزش كشور هس��تند‪ ،‬حال در شرايطي به‬ ‫هيات‌مديره دو باشگاه استقالل و پرس��پوليس پيوسته‌اند‬ ‫كه موافق��ان و مخالفاني دارند؛ موافقان��ي كه تاج را كمك‬ ‫حال پرسپوليس در بحران مي‌بينند و افشارزاده را وزنه‌اي‬ ‫براي هيات‌‌مديره استقالل‪ .‬در اين بين حلقه مفقوده ماجرا‬ ‫چيست؟ ش��ايد معماي حضور افش��ارزاده در هيات‌‌مديره‬ ‫باش��گاه اس��تقالل با دعواي آشكار عباس��ي‪ -‬علي‌آبادي‬ ‫بي‌ارتباط نيس��ت‪ .‬وقتي دبير كميته ملي المپيك آبان ماه‬ ‫خوشايندي را پيش روي خودش نمي‌بيند و البته در مورد تاج‬ ‫هم كم‌وبيش حدس‌هايي مطرح است كه به روحيه خاص‬ ‫او برمي‌گ��ردد‪ .‬اصفهاني‌هاي ورزش ح��اال به هيات‌‌مديره‬ ‫سرخابي‌ها رسيده‌اند‪.‬‬ ‫هاشمي‌طبا‪ ،‬سرحلقه اصفهاني‌هاي ورزش‬ ‫مصطف��ي هاش��مي‌طبا وزارت صناي��ع‪ ،‬مع��اون‬ ‫رئيس‌جمه��وري و رياس��ت س��ازمان‌ تربيت‌بدن��ي را در‬ ‫كارنامه‌اش دارد‪ .‬همچنين مدتي رئيس كميته ملي المپيك‬ ‫جمهوري اسالمي ايران بوده است‪.‬‬ ‫او وقتي به عرص��ه مديريت ورزش قدمگذاش��ت كه‬ ‫پيش از آن مديريت در صنعت را تجربه كرده بود‪ .‬ش��ايد به‬ ‫همين دليل تصميم گرفت سياست‌هاي غفوري‌فرد را ادامه‬ ‫دهد‪ .‬غفوري‌فرد‪ ،‬رئيس وقت سازمان‌تربيت بدني‪ ،‬سياست‬ ‫خاصي را آغاز كرده ب��ود‪ .‬او ورزش را نه به ديده عاملي تنها‬ ‫روحيه‌بخش‪ ،‬بلكه به‌عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم‬ ‫كش��ور دنبال مي‌كرد‪ .‬چه پيش از آن ورزش به‌خصوص در‬ ‫دوران جنگ عاملي روحيه‌بخش به شمار مي‌رفت‪ ،‬اما پس از‬ ‫جنگ مديراني همچون غفوري‌فرد و به تبع آن هاشمي‌طبا‬ ‫سعيكردند ورزش را توس��عه ببخشند‪ .‬به همين دليل است‬ ‫‪76‬‬ ‫كه گفته مي‌شود ورزش كشور در دوره هاشمي‌طبا به ثبات‬ ‫نسبي رس��يد‪ .‬در آن مقطع افرادي بودند كه اگرچه در دوره‬ ‫رياس��ت غفوري‌فرد در س��ازمان‌تربيت‌بدني جزو مديران‬ ‫ورزش بودند‪ ،‬اما هاشمي‌طبا با حفظ اين افراد و ميدان دادن‬ ‫به آنها باعث شد تا خود اين افراد بعدها از وي بعنوان سرحلقه‬ ‫اصفهاني‌هاي ورزش نام ببرند‪ .‬در واقع غفوري‌فرد آدم‌هاي‬ ‫صنعتي را به ورزش آورده بود‪ ،‬اما اين هاش��مي‌طبا بود كه‬ ‫چتر حمايتي‌اش را از اين اف��راد قطع نكرد و به‌نوعي همراه‬ ‫با سياست‌هاي رئيس قبلي گام برداشت‪ .‬اصفهاني‌ها يكي‬ ‫پس از ديگري در ورزش كشور پررنگ مي‌شدند‪ .‬كرباسيان‪،‬‬ ‫پوالدگر‪ ،‬رحيم��ي‪ ،‬تاج‪ ،‬خليلي��ان و‪ ...‬اصفهاني‌هايي كه از‬ ‫صنعت آمده بودند‪ .‬اين نام‌ها ش��ايد قرابت فكري خاصي‬ ‫به‌خصوص از لحاظ سياس��ي با هاش��مي‌طبا نداشتند‪ ،‬اما‬ ‫هاشمي‌طبا به ثبات ورزش مي‌انديش��يد‪ .‬هر چند پر و بال‬ ‫گرفتن همه اين نام‌ها را نمي‌ش��ود به هاشمي‌طبا ربط داد؛‬ ‫چه افراد پرنفوذي همچون اسالميان ‌و تركان نيز در قدرت‬ ‫گرفتن مدي��ران اصفهاني در ورزش كش��ور نقش مهمي‬ ‫‌داشتند‪.‬‬ ‫مرد سايه‌ها‬ ‫«من يك ماه بود كه به فدراسيون نمي‌رفتم‪ .‬از وقتي‬ ‫دچار حمله قلبي ش��دم‪ ،‬ديگر ناي كار كردن ندارم و قصد‬ ‫ندارم به اين زودي‌ها به شرايط كار برگردم‪».‬‬ ‫از اين اظهار‌نظر ش��ايد تنها چند‌م��اه مي‌گذرد‪ .‬حاال‬ ‫مهدي تاج سالم تر از گذشته به ميدان برگشته است‪ .‬قلبش‬ ‫هم ديگر درد نمي‌كند‪ .‬حتي به برخي از رفقاي رسانه‌اي خود‬ ‫خبر بازگشتش را ارسال مي كند‪.‬‬ ‫وقتي درباره مهدي تاج صحب��ت مي‌كنيم ناخودآگاه‬ ‫بازي‌خواني حرفه‌اي او به ذهن متبادر مي‌شود‪ .‬اين نقل‌قول‬ ‫خود تاج اس��ت كه مي‌گويد دوس��تان زي��ادي دارم كه در‬ ‫جناح‌هاي چپ و راست حضور دارند و شايد هيچكس بهتر‬ ‫از خود او شخصيتش را شرح نداده است‪ .‬به‌خصوص وقتي‬ ‫قرار است او بين خطوط رانندگي كند شايد تنها يك برنامه‬ ‫بي‌نقص تمركزش را به هم بزند‪ .‬در غير اين صورت او قواعد‬ ‫البي كردن را خوب مي‌شناسد‪ ،‬درس��ت مثل روزهايي كه‬ ‫در اتحاديه فوتبال در قامت دبير اين اتحاديه اصرار داشت‬ ‫همه اعضا بايد از گزينه‌اي فوتبالي مقابل گزينه س��ازمان‬ ‫‌تربيت‌بدني كه اتفاقا خود رئيس س��ازمان‌تربيت‌بدني بود‬ ‫حمايت كنند‪ ،‬اما با ب��ازي زيركانه‌اش در نهاي��ت خود را با‬ ‫محمد علي‌آبادي همراه كرد تا موجي از انتقادها از س��وي‬ ‫اعضاي اتحاديه فوتبال او و رفتارهاي خاصش را نشانه برود‪.‬‬ ‫مهدي تاج ام��ا پيش از آنكه به فدراس��يون فوتبال بپيوندد‬ ‫معاون اداره كل صنايع اس��تان اصفهان بود و سپس راهي‬ ‫كارخانه ذوب‌آهن شد‪ .‬همين انتقال باعث شد تا او عضويت‬ ‫در هيات‌‌مديره باش��گاه ذوب‌آهن را تجربه كند‪ ،‬اما اتفاق‬ ‫جالب آنجايي رخ داد كه او به باشگاه رقيب پيوست و رياست‬ ‫هيات‌‌مديره باش��گاه س��پاهان را بر‌عهده گرفت‪ .‬او بعدها‬ ‫روزنامه جهان فوتبال را منتشر كرد تا بيش از پيش خود را‬ ‫معرفي كند؛ اتفاقي كه تا ح��دود زيادي رخ داد تا خيلي‌ها با‬ ‫قابليت‌هاي خاص اين چهره آشنا ش��وند‪ .‬او تا همين سال‬ ‫گذشته عضو هيات‌رئيسه فدراسيون فوتبال بود؛ پستي كه‬ ‫پشت كردن به اتحاديه آن را نصيبش كرده بود‪ ،‬اما در نهايت‬ ‫اختالفاتش با علي كفاشيان به جايي رسيد كه مقابل رئيس‬ ‫فدراس��يون فوتبال قرار گرفت‪ .‬او اين‌بار هم قصد داشت با‬ ‫نزديك ش��دن به وزارت ورزش رقيبش يعني كفاشيان را‬ ‫كنار بزند‪ ،‬اما خبر نداشت كه پس از گذشت چهار سال قرار‬ ‫نيست با همان شيوه قديمي‌ پيروز ش��ود‪ .‬او كنار زده شد و‬ ‫در فدراسيون جديد جايي پيدا نكرد اما بازگشت او به عرصه‬ ‫مديريتي در نوع خود بي‌سابقه است؛ هنوز هيچ كس معماي‬ ‫حضور وي در هيات‌‌مديره باشگاه پرسپوليس را حل نكرده‬ ‫اس��ت؛ هر چند برخي‌ حدس‌هايي مي‌زنند ام��ا با اين حال‬ ‫حضور وي كه چهره‌اي بيشتر سپاهاني است در پرسپوليسي‬ ‫كه حاال خيلي‌ها ادعا دارن��د آنها بايد عضو هيات‌‌مديره‌اش‬ ‫باشند موضوع حيرت‌انگيزي است‪.‬‬ ‫افشارزاده؛ غريبه فوتبال‬ ‫بهرام افش��ارزاده چه��ره مطرحي در ورزش كش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬خيلي‌ها اعتقاد دارن��د او يكي از مديران هميش��ه‬ ‫حاضر ورزش طي چند دهه اخير است‪ ،‬اما همه اينها باعث‬
‫محمد پوالدگر تكواندو را از س��ال ‪ ۱۳۵۸‬نزد ش��هيد‬ ‫قورچاني در اصفهان آغ��از كرد‪ .‬وی دان هف��ت تكواندو از‬ ‫فدراس��يون جهاني تكواندو (‪ )WTF‬دارد و ب��ه عنوان داور‬ ‫و مربي بين‌المللي تكواندو نيز فعاليت‌هايي داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫رئيس هيات تكواندو قم‪ ،‬عضو ش��وراي اجرايي فدراسيون‬ ‫جهاني تكوان��دو‪ ،‬نايب رئيس اتحاديه تكواندو آس��يا‪ ،‬عضو‬ ‫ش��وراي اجرايي فدراس��يون جهاني تكواندو‪ ،‬عضو شوراي‬ ‫اجرايي كميته ملي المپيك ايران‪ ،‬حاال رياس��ت فدراسيون‬ ‫تكوان��دو را بر‌عه��ده دارد‪ .‬وي روحيات خ��اص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬در كارنامه مديريتي‌اش فراز و نشيب‌هايي وجود دارد؛‬ ‫يعني هم موفقيت‌هايي داش��ته و هم مانن��د المپيك ‪2012‬‬ ‫اشتباهات و ناكامي‌هايي ديده مي‌شود‪ .‬با اين حال اين چهره‬ ‫اصفهاني فرد خوشنامي‌به‌شمار مي‌رود‪ .‬وي به‌عنوان رئيس‬ ‫فدراسيون تكواندو سال گذشته با بازگشت رضا مهماندوست‬ ‫به س��رمربيگري تيم ملي تكواندو ايران به شدت مخالفت‬ ‫ي تكواندو‌كاران در المپيك ‪ 2012‬لندن‬ ‫كرد كه پس از ناكام ‌‬ ‫واكنش تند مهماندوس��ت و برخي مخالفان را درپي داشت‪.‬‬ ‫حلقه اصفهاني‌هاي ورزش اي��ران تنها به اي��ن نام‌ها ختم‬ ‫نمي‌شود‪ .‬افراد ديگري هم هستند كه از جمله آنها مي‌توان‬ ‫به سعيد زاد‌آذري‪ ،‬حسين كفعمي‪ ،‬حبيب‌اهلل ناظريان و البته‬ ‫چهره‌اي مهم همچون س��ردار‌تركان اشاره كرد كه رياست‬ ‫هيات فوتبال استان اصفهان را در سال ‪ 72‬بر عهده داشت و در‬ ‫كارخانه فوالد مباركه فرد بسيار با‌نفوذي به حساب مي‌آمد‪ .‬اما‬ ‫به واسطه اينكه بيشتر عالقه‌مند بود در صنايع نظامي خدمت‬ ‫كند‪ ،‬هيات فوتبال استان اصفهان را‌ ترك كرد تا محمد‌رضا‬ ‫ساكت ميداني پيدا كند و س��مت نايب‌رئيسي هيات فوتبال‬ ‫استان اصفهان را بر‌عهده بگيرد‪g .‬‬ ‫معلوم نیست به چه دلیل پذیرفت‬ ‫که عضو هیات‌مدیره استقالل شود‪،‬‬ ‫اما هرچه هست برای مردی که خیلی‬ ‫از پست‌های ورزشی را تجربه کرده‬ ‫عضویت در هیات‌مدیره یک باشگاه‬ ‫پیام خوبی در بر ندارد‪ .‬شاید او به‬ ‫روزهای پایانی عمر حرفه‌ای‌اش‬ ‫نزدیک می‌شود‪.‬‬ ‫سال گذشته موفق شد با سپاهان‬ ‫قهرمانی در لیگ برتر را تجربه وخود‬ ‫را به عنوان مدیری موفق به جامعه‬ ‫فوتبال معرفی کند؛ با این حال او‬ ‫امسال برای بیشتر مطرح شدن در‬ ‫حلقه مدیران ورزشی باید از عنوان‬ ‫سال گذشته خود دفاع کند؛ کار‬ ‫سختی به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫پوالدگر؛ مدير موفق‬ ‫ورزش‬ ‫خیلیدلشمی‌خواهدفرصتیایجاد‬ ‫شود تا با فدراسیون‌نشین‌ها و در‬ ‫راسهمهآنهاعلیکفاشیان‬ ‫تسویه حساب کند‪ ،‬شاید به‬ ‫همین‌دلیل همه توان خود را به کار‬ ‫گرفت که فعالیت حرفه‌ای‌اش را‬ ‫در باشگاه پرسپولیس دنبال کند‪.‬‬ ‫وقتي اصفهاني‌ها جابه‌جا شدند‬ ‫محمد‌رضا ساكت اگرچه با سپاهان افتخارات متعددي‬ ‫را كسب كرد‪ ،‬اما يك انتقاد همواره درباره‌اش وجود داشت؛‬ ‫او مدير هزينه بود‪ .‬او سال گذش��ته در حالي از مديرعاملي‬ ‫باشگاه سپاهان كناره‌گيري كرد كه به نظر مي‌رسيد وی را‬ ‫مجبور به استعفا كرده‌اند‪ .‬او يكي از اصفهاني‌هايي بود كه‬ ‫توانست در فوتبال ايران جايگاه مهمي‌را براي خودش ايجاد‬ ‫كند‪ ،‬اما با اضافه شدن غالمحسين حسيني به‌عنوان رئيس‬ ‫هيات‌مديره اين باشگاه روش��ن بود كه او ديگر در سپاهان‬ ‫جايي نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از همان ابتدا نيز ش��نيده مي‌شد كه ساكت و حسيني‬ ‫با توجه به اختالفاتي كه بين آنها وج��ود دارد قادر به ادامه‬ ‫همكاري نيستند و دير يا زود از هم جدا خواهند شد‪ .‬همزمان‬ ‫با اين تغييرات از س��وي ديگر اصغر دليلي در ذوب‌آهن نيز‬ ‫حلقه اصفهاني‌ه��اي ورزش را دچار تنش ك��رد‪ .‬حتي كار‬ ‫دليلي به دستگيري و بازداشت وي منتهي و اتهامات مالي‬ ‫نيز درباره او مطرح ش��د‪ .‬با اين حال محمد‌رضا ساكت جزو‬ ‫آن دسته از مديران اصفهاني است كه همواره براي بازگشت‬ ‫ي جانشين‬ ‫به فوتبال شانس بااليي دارد‪ .‬حاال عليرضا رحيم ‌‬ ‫وي در باشگاه س��پاهان است؛ جانش��يني كه سال گذشته‬ ‫موفق ش��د با س��پاهان قهرماني ليگ برتر را ب��ه كارنامه‬ ‫مديريتي‌اش اضافه كن��د‪ .‬وي در اصفه��ان و به‌طور كلي‬ ‫ورزش ايران چهره مطرحي اس��ت‪ .‬رحيمي‌فوتبالش را از‬ ‫تيم پايه سپاهان از سال ‪ ۱۳۴۸‬شروع كرد و تا سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫در اين تيم حضور داش��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬او به تيم اصلي‬ ‫سپاهان دعوت شد و در جام تخت‌جمشيد حضور داشت‪ .‬او‬ ‫در بين سال‌هاي ‪ ۱۳۵۲‬تا ‪ ۱۳۶۴‬به مدت ‪ ۱۲‬سال براي تيم‬ ‫سپاهان بازي كرد و س��پاهان تنها باشگاهي است كه وي‬ ‫در آن توپ زده اس��ت‪ .‬رحيمي‌در سال ‪ ۱۳۶۴‬و در سن ‪۳۰‬‬ ‫سالگي بازنشسته شد‪.‬‬ ‫پس از بازنشستگي عليرضا رحيمي‌ در سال ‪ ،۱۳۶۴‬او‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۵‬به‌عنوان عضو كميته فني باشگاه سپاهان‬ ‫انتخاب شد و تا سال ‪ ۱۳۶۹‬در اين پست مشغول به كار بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۹‬او ب��ه عضويت فدراس��يون هندبال‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫نمي‌ش��ود فوتبالي‌ها به اين تازه‌وارد هيات‌‌مديره استقالل‬ ‫لبخن��د بزنند؛ چه او هرگ��ز چهره‌اي فوتبالي نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫اين اصفهاني س��ختكوش در حال حاض��ر دبير‌كميته ملي‬ ‫المپيك است و طبق قانون تا آبان‌ماه اين سمت را در اختيار‬ ‫خواهد داشت‪ .‬او سال‌هاي متمادي در ژيمناستيك فعاليت‬ ‫داشته و در ميادين بين‌المللي افتخاراتي را هم كسب كرده‬ ‫است‪ .‬درباره بهرام افشارزاده نمي‌توان به بيوگرافي كاملي‬ ‫دس��ت پيدا كرد‪ .‬با اين حال او با روحيه خاصي كه دارد در‬ ‫ش��رحي از كارنامه حرفه‌اي خود حتي عناويني كه در دوره‬ ‫دبس��تان به دس��ت آورده را از قلم نينداخته اس��ت‪ .‬وي در‬ ‫سال ‪ 64‬به‌عنوان رئيس فدراس��يون ژيمناستيك انتخاب‬ ‫ش��د و اين اولين تجرب��ه مديريتي وي در ورزش كش��ور‬ ‫بود‪.‬او س��پس به بيس‌ب��ال و وزنه‌برداري رف��ت و در آنجا‬ ‫نيز رياس��ت فدراس��يون را بر‌عهده گرف��ت‪ .‬در واقع كمتر‬ ‫پس��ت مديريتي در ورزش وجود دارد كه بهرام افش��ارزاده‬ ‫آن را تجربه نكرده باشد‪ ،‬اما همه اينها را كه جمع كنيم يك‬ ‫واقعيت درباره او وجود دارد؛ او ح��اال به محل بازي وزارت‬ ‫ورزش تبديل شده اس��ت؛ جايي كه يك طرف نبرد محمد‬ ‫عباسي‪ ،‬وزير ورزش است و طرف ديگر محمد علي‌آبادي‬ ‫رئيس كميت��ه ملي المپيك‪ .‬افش��ارزاده اما با پيوس��تن به‬ ‫اس��تقالل خود را با رقيب علي‌آبادي همراه كرده و خواسته‬ ‫يا ناخواس��ته در ائتالف عليه علي‌آبادي نقش مهمي‌را ايفا‬ ‫مي‌كند‪ .‬موضوع��ي كه خود افش��ارزاده آن را قبول ندارد و‬ ‫واكنش منفي نش��ان مي‌دهد اما چه كس��ي است كه نداند‬ ‫او همواره بازي‌خواني خوب��ي دارد‪ .‬مخالف‌خواني‌ها درباره‬ ‫حضور افشارزاده در فوتبال از جايي نشات مي‌گيرد كه او در‬ ‫معدود تجربه‌هاي خود در همكاري با اهالي فوتبال سخت‬ ‫ناكام بوده اس��ت‪ .‬هنوز خيلي‌ها برخوردهاي عجيب وي با‬ ‫غالمحسين پيرواني‪ ،‬س��رمربي تيم اميد ايران را فراموش‬ ‫نكرده‌اند ك��ه در نهايت آنقدر حاشيه‌س��از ش��د كه مربي‬ ‫با‌اخالق فوتبال ايران تصميم گرفت اميدها را‌ترك كند‪ .‬او‬ ‫در حالي از موفقيت پيرواني و تيمش سخن مي‌گفت كه در‬ ‫برخي مصاحبه‌ها شرايط بس��يار بدي از لحاظ روحي براي‬ ‫كادر فني ايجاد مي‌كرد‪ .‬به‌عنوان مث��ال تنها چند روز پس‬ ‫از حض��ور در تمرينات تيم اميد و ابراز خرس��ندي از حضور‬ ‫پيرواني در راس كادر فني اين تيم در مصاحبه‌اي‌گفت اين‬ ‫تيم به مربي خارجي نياز دارد‪ .‬همه اين اتفاقات باعث شده تا‬ ‫افشارزاده نزد فوتبالي‌ها چهره چندان آشنايي نداشته نباشد‪.‬‬ ‫او براي فوتبالي‌ها هميشه حكم غريبه را دارد‪.‬‬ ‫در‌آمد و در سال ‪ ۱۳۷۲‬به عنوان رئيس فدراسيون هندبال‬ ‫انتخاب شد‪ .‬وي در تاريخ ‪ ۲۳‬اسفند سال ‪ ۱۳۸۸‬با اينكه در‬ ‫تاريخ ‪ ۱۳‬بهمن همان سال براي چهار سال ديگر به عنوان‬ ‫رئيس فدراس��يون هندبال انتخاب ش��ده بود از سمت خود‬ ‫استعفا كرد‪.‬‬ ‫وي در تاريخ ‪ ۱۸‬مرداد ‪ ۱۳۹۰‬با استعفاي محمدرضا‬ ‫س��اكت جانش��ين وی در مقام مديرعاملي باشگاه فوتبال‬ ‫سپاهان شد‪.‬‬ ‫‪77‬‬
‫شناسنامه‌ام صادره از تهران است‬ ‫تو‌گو با مصطفي هاشمي‌طبا درباره استفاده از مديران اصفهاني‬ ‫گف ‌‬ ‫‪3‬‬ ‫وقتي نام مصطفي هاشمي‌طبا را مي‌شنويم بي‌اختيار فكر و ذهنمان مي‌رود سمت و سوي سازمان‌تربيت‌بدني؛‬ ‫رياست او بر اين سازمان و البته طيف مديران اصفهاني كه توسط او وارد فدراسيون‌هاي ورزش شدند و زمام امور را‬ ‫به دست گرفتند‪.‬عليرضا رحيمي‪ ،‬محمد پوالدگر و مهدي كرباسيان مديراني بودند كه با حضور مصطفي هاشمي‌طبا‬ ‫رياست فدراسيون‌هاي هندبال‪ ،‬تكواند و بدمينتون را برعهده گرفتند‪ .‬البته كه هاشمي‌طبا از خود دفاع مي‌كند و مي‌گويد‬ ‫اصال اصفهاني نيست كه بخواهد از مديران اصفهاني حمايت كند‪ .‬هاشمي‌طبا خودش را اصفهاني نمي‌داند‪ ،‬براي حرف‬ ‫خود دليل هم مي‌آورد‪ .‬رئيس سابق س�ازمان‌ تربيت‌بدني با ذكر اين جمله اثبات مي‌كند كه اصفهاني نيست‪« :‬وقتي‬ ‫مي‌روم اصفهان نمازم را شكسته مي‌خوانم!» با اش�اره به اين مطلب كه مديران اصفهاني سهم مهمي در پيشرفت‬ ‫ورزش كشور داشته اند اين مصاحبه را بخوانيد‪.‬‬ ‫شما يكي از منتقدان وزارت ورزش هستيد و البته‬ ‫انتقادهاي شما در اكثر مواقع منطقي است و روي‬ ‫حس�اب و كتاب‪ .‬وزارت ورزش چن�د روز پيش‬ ‫اعضاي هي�ات مديره اس�تقالل و پرس�پوليس‬ ‫را انتخاب ك�رد‪ .‬آيا اي�ن اعضا قادرن�د دردي از‬ ‫دردهاي اين دو تيم پرطرفدار و بزرگ دوا كنند؟‬ ‫‪ l‬به نظ��ر من اعض��اي هيات مديره اي��ن دو تيم‬ ‫بايد به يك دليل انتخاب ش��وند‪ ،‬اما من دليل انتخاب اين‬ ‫افراد را هرگز نمي‌دان��م‪ .‬به همين دليل ه��م نمي‌توانم در‬ ‫مورد آن صحبت كن��م اما مي‌توانم درب��اره مابقي انتخاب‬ ‫هيات‌مديره‌ها حرف بزنم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫در روزهايي كه اين دو تيم پرطرفدار به‌خصوص‬ ‫استقالل با مشكالت عديده‌اي دست و پنجه نرم‬ ‫مي‌كنند كه يكي از آنها ملي است‪ ،‬آيا انتخاب اين‬ ‫اعضاي جديد مي‌توان�د كمي‌از دغدغه‌هاي اين‬ ‫دو باشگاه كم كند؟‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫‪ l‬اصال كاري ندارم آيا مي‌توانند مشكالت مالي را‬ ‫حل كنند يا نه‪ ،‬چرا كه هر وقت اين دو تيم اسپانسر نداشته‌اند‬ ‫منبع ثالثي به نام دولت به ميان آمده و تمام مشكالت را حل‬ ‫كرده‪ .‬من با اصل انتخاب هيات مدیریه مخالفم‪.‬‬ ‫دقيقا منظورتان چيست؟‬ ‫‪ l‬اينكه اول بايد هيات‌مديره انتخاب ش��ود و بعد‬ ‫اعضا دور هم بنش��ينند و مديرعامل را برگزينند‪ .‬بر اساس‬ ‫قانون تجارت ابتدا بايد اعضاي هيات‌مديره انتخاب شوند‬ ‫و آنها مديرعاملي را انتخاب كنند كه همسو با هيات‌مديره‬ ‫باشد‪ .‬به نظر من اين درست نيست كه مديرعامل را وزارت‬ ‫انتخاب كند ولي بعد از آن اعضاي هيات‌مديره معرفي شوند‪.‬‬ ‫شما در حالي از وزارت ورزش انتقاد مي‌كنيد كه‬ ‫در دوران رياستتان بر سازمان‌تربيت‌بدني خيلي‬ ‫از انتقادها هم به ش�ما وارد است‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫زماني كه شما رئيس سازمان‌تربيت‌بدني شديد‬ ‫سعي كرديد مديران اصفهاني كه همشهري‌تان‬ ‫بودند را به فدراسيون‌هاي ورزشي ببريد و از آنها‬ ‫استفاده كنيد‪...‬‬ ‫من اصال اهل قوم‌گرايي و نژادگرايي نيستم‪ .‬نمي‌دانم‬ ‫روي چه اصلي اين حرف را مي‌زنيد اما من در دوران حضورم‬ ‫به عنوان رئيس سازمان‌تربيت‌بدني سعي كردم از توانايي‬ ‫بهترين مديران استفاده كنم و برايم فرقي نداشت اين مدير‬ ‫اصفهاني باشد يا تبريزي يا اهل شيراز‪.‬‬ ‫اما خيلي‌ها معتقدند در شرايط برابر دو مدير‪ ،‬شما‬ ‫راي به مدي�ري مي‌داديد كه اه�ل اصفهان بود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال محمد پوالدگ�ر‪ ،‬عليرضا رحيمي‌‬ ‫يا مهدي كرباس�يان كه البته همگ�ي از مديران‬ ‫اصفهاني ورزش ايران محس�وب مي‌شوند‪ ،‬اما‬ ‫با نظر مستقيم شما وارد فدراس�يون‌ها شدند و‬ ‫البته اين نكته همچنان وج�ود دارد كه چون آنها‬ ‫‪78‬‬ ‫اصفهاني بودند رئيس فدراسيون شدند‪...‬‬ ‫‪ l‬با حرف‌هاي شما موافق نيستم‪ .‬آقاي پوالدگر كه‬ ‫از قبل در فدراسيون بود‪.‬‬ ‫ولي رئيس كه نبود‪...‬‬ ‫‪ l‬نايب‌رئيس بود‪ ،‬اما وقتي رئيس كنار رفت او آمد و‬ ‫زمام امور را به‌دست گرفت‪ .‬درباره اين تغييرات به هيچ‌وجه‬ ‫بحث اصفهان��ي و غير‌اصفهاني مطرح نب��ود‪ .‬رحيمي‌هم‬ ‫مدير‌كل‌تربيت‌بدني استان اصفهان بود كه از آنجا آمد و شد‬ ‫رئيس فدراسيون هندبال‪ .‬اين نظريه كه چون آنها اصفهاني‬ ‫بودند رئيس فدراسيون شدند هرگز درست نيست و نمي‌دانم‬ ‫چه کسانی اين شايعه‌ها را درست مي‌كنند‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال همچنان يك سري بحث وجود دارد كه‬ ‫شما به مديران اصفهاني بيشتر بها مي‌داديد‪...‬‬ ‫‪ l‬اصال در قاموس من اين نوع ن��گاه نمي‌گنجد‪.‬‬ ‫اصال مگر لشکر‌كش��ي اس��ت كه مي‌گويي��د اصفهاني يا‬ ‫غير‌اصفهاني؟ ممكن اس��ت يك مدير از رشت موفق باشد‬ ‫يا يكي از مش��هد بيايد و كار را به دس��ت بگيرد‪ .‬همانطور‬ ‫كه در دوران رياس��ت من ب��ر س��ازمان‌تربيت‌بدني چنين‬ ‫اتفاق��ي رخ داد‪ .‬داورزني از مش��هد آم��د و به‌عنوان رئيس‬ ‫فدراس��يون اسب‌س��واري انتخاب ش��د‪ .‬كارنامه و رزومه‬ ‫روس��اي فدراس��يون‌ها در زمان من موجود است‪ .‬برويد و‬ ‫ببينيد كجايي بودند و چه نتایجي به‌دست آوردند‪.‬‬ ‫ولي ب�ه يكباره تع�داد مدي�ران اصفهان�ي زياد‬ ‫باز هم مي‌گويم حرف شما را قبول ندارم‪ .‬برويد‬ ‫تحقيق كنيد و ببينيد در زمان من چند اصفهاني‬ ‫رئيس فدراسيون بودند‪‌40 .‬تا فدراسيون داشتيم‬ ‫اما فكر مي‌كنم يك‌‌دهم مديران اهل اصفهان‬ ‫بودند‪ .‬آقاي دادگر اهل استان آذربايجان بود و‬ ‫كامبوزيا هم اصليتي بلوچي داشت‪ .‬آيا اينها هم‬ ‫اصفهاني بودند؟‬ ‫شدند‪ .‬اين موضوع را مي‌پذيريد؟‬ ‫‪ l‬خب اصفه��ان از نظر صنع��ت‪ ،‬ادبيات و مذهب‬ ‫انسان‌هاي برجسته‌اي داشته‪ ،‬اصال خيلي از علما اصفهاني‬ ‫بوده‌اند‪ .‬آذربايجان و خراسان هم همين‌طور‪ .‬اينكه من بيايم‬ ‫و آدم‌ها را به‌خاطر اصفهاني يا غير‌اصفهاني بودن برگزينم‬ ‫حرف اش��تباهي اس��ت كه هرگز در دوران مديريت من به‬ ‫چشم نمي‌خورد‪ .‬اصال يك سوال از شما دارم‪.‬‬ ‫بفرماييد‪...‬‬ ‫‪ l‬مگر آقاي فائقي كه س��ال‌ها مع��اون من بود و‬ ‫انجام وظيفه مي‌كرد‪ ،‬اصفهاني بود؟ او اهل آذربايجان بود‪.‬‬ ‫آقاي رضوي كه او هم زماني معاون من بود اهل مازندران‬ ‫ي هم اصفهاني نبود‪ ،‬پس چطور‬ ‫بود و نه اصفهان‪ .‬دكتر خرم ‌‬ ‫شما اين صحبت‌ها را بیان می‌کنید؟‬ ‫ببينيد آقاي مهندس‪ ،‬بحث ما اين نيست كه آنها‬ ‫موفق نبوده‌اند‪ ،‬اتفاقا هميش�ه گفته‌اي�م كه اصفهان‬ ‫بهترين مديران ورزشي را در اختيار دارد‪ .‬بحث اصلي‬ ‫ما برمي‌گردد به ازدياد مديران اصفهاني پس از حضور‬ ‫شما در سازمان‌تربيت‌بدني‪...‬‬ ‫‪ l‬باز هم مي‌گويم حرف شما را قبول ندارم‪ .‬برويد‬ ‫تحقيق كنيد و ببيني��د در زمان من چن��د اصفهاني رئيس‬ ‫فدراس��يون بودند‪‌40 .‬تا فدراسيون داشتيم اما فكر مي‌كنم‬ ‫يك‌‌دهم مديران اه��ل اصفهان بودند‪ .‬آق��اي دادگر اهل‬ ‫استان آذربايجان بود و كامبوزيا هم اصليتي بلوچي داشت‪.‬‬ ‫آيا اينها هم اصفهاني بودند؟ تازه من تنها دو مثال زدم اما اگر‬ ‫بخواهيد با مدرك ثابت مي‌كنم كه من س��عي نكردم مدير‬ ‫اصفهاني بياورم‪.‬‬ ‫ولي از نظر ما همين مديران اصفهاني مثل رحيمي‬ ‫‌و پوالدگ�ر كه ش�ما آورده‌اي�د مدي�ران موفقي‬ ‫بودند‪...‬‬ ‫‪ l‬من نياوردم و كاري هم ندارم موفق بودند يا نه‪.‬‬ ‫هميشه نوع نگرشم به آدم‌ها فارغ از شهر‪ ،‬ديار‪ ،‬فاميل‪ ،‬قوم‬ ‫و قبيله بوده‪.‬‬
‫اما قانع نمي‌شويم‪ ،‬چرا‌‌كه ش�ما خودتان به اين‬ ‫دليل كه اصفهاني بوديد هواي مديران اصفهاني‬ ‫را نگه داشتيد‪...‬‬ ‫‪ l‬كي گفته من اصفهاني هس��تم؟ شناس��نامه‌ام‬ ‫صادره از تهران است!‬ ‫ولي اصليت‌تان اصفهاني است‪...‬‬ ‫‪ l‬پدر و مادر م��ن اصفهاني هس��تند‪ ،‬اما خودم در‬ ‫تهران به‌دنيا آمدم و در اين شهر هم بزرگ شدم‪ .‬خيلي كم‬ ‫به اصفهان مي‌رفتم و حتي االن هم كه مي‌روم نماز شكسته‬ ‫مي‌خوانم نه نماز كامل‪.‬‬ ‫ول�ي همانطور ك�ه گفتي�م يك�ي از خصوصيات‬ ‫اصفهان‌ تربيت بهترين مديران ورزشي است‪،‬‬ ‫موافقيد؟‬ ‫‪ l‬من آماري در اين زمينه ندارم‪ .‬مي‌توانم بپرس��م‬ ‫منظور شما چيست؟‬ ‫منظور ما افرادي مثل افشارزاده‪ ،‬ساكت‪ ،‬رحيمي‌و‬ ‫پوالدگر هستند‪...‬‬ ‫‪ l‬ببينيد ساز‌و‌كار باش��گاه فرق دارد با فدراسيون‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال ساز و كار و س��اختار باشگاه سپاهان طوري‬ ‫بود كه هم ساكت توانسته موفق شود و هم رحيمي‪ .‬ضمن‬ ‫اينكه با حرف ش��ما مخالفم ك��ه‌تربيت مدي��ران يكي از‬ ‫خصوصيات اصفهان اس��ت‪ .‬در اصفهان آدم برجسته زياد‬ ‫بوده و اين شهر تنها مدير خوب نداشته‪.‬‬ ‫مثال؟‬ ‫‪ l‬آقاي فرش��چيان بهترين مينياتوريس��ت ايران‬ ‫است‪ .‬س��روش صحت در كارگرداني يك استثنا محسوب‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬محمد اصفهاني جزو بهتري��ن خوانندگان ايران‬ ‫اس��ت‪ .‬كيومرث پوراحمد يك كارگردان فوق‌العاده است‪.‬‬ ‫ضمن اينكه اصفهان در زمينه مذهب هم يكي از شهر‌هاي‬ ‫مذهبي به‌شمار مي‌رود‪ .‬همان‌طور كه آذربايجان آدم‌هاي‬ ‫برجسته دارد و همچنين شيراز و بقيه شهرها‪.‬‬ ‫ولي خيلي از اصفه�ان و آدم‌هاي برجس�ته‌ اين‬ ‫شهر حرف زديد‪ .‬انگار تعصب داريد به اين شهر‬ ‫و اصفهاني هستيد واقعا‪...‬‬ ‫‪ l‬گفتم ك��ه اصليتم اصفهاني اس��ت اما در تهران‬ ‫بزرگ ش��ده‌ام‪ .‬ضمن اينكه گفت��م بقيه ش��هرهاي ايران‬ ‫هم آدم‌هاي برجس��ته زياد دارند‪ .‬در كل نگاهم به ورزش‬ ‫نگاه قومی و فاميل��ي نبود و واقعا اين موض��وع را از ته دل‬ ‫مي‌گويم‪g.‬‬ ‫اين دو نفر چهكمكي مي‌كنند؟‬ ‫درباره تغييرات مديريتي استقالل و پرسپوليس‬ ‫مهدي ربوشه‪/‬دبير ورزش مثلث‬ ‫‪4‬‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪141‬‬ ‫چه اتفاقي ب��راي تيم‌ه��اي دهم و ش��انزدهم ليگ‬ ‫برتر ش��وك محس��وب مي‌ش��د؟ تيم‌هايي كه هنوز دولت‬ ‫نگاه خاصي به آنه��ا دارد و اتفاقا ضعيف بودنش��ان را تاب‬ ‫نمي‌آورد‪ .‬شايد مديران بلند‌پايه ورزش از ميان چند انتخاب‬ ‫گزينه ايجاد تغييرات در هيات‌مديره دو باش��گاه استقالل‬ ‫و پرس��پوليس را انتخاب كرده‌اند و با اين اس��تدالل كه ما‬ ‫مي‌خواهيم هيات‌مديره س��رخابي‌ها را كامل كنيم دس��ت‬ ‫به كار ش��ده‌اند‪ .‬اگر نخواهيم ليس��ت جديد را دوباره مرور‬ ‫كنيم‪ ،‬دس��ت كم دو نام بيش از پيش خودنمايي مي‌كنند‪.‬‬ ‫نام‌هايي كه اتفاقا واكنش‌هاي متفاوتي را به خود ديده‌اند؛‬ ‫مهدي تاج و بهرام افشارزاده‪.‬‬ ‫به‌نظر نمي‌رس��د اين دو چهره ش��ناخته ش��ده براي‬ ‫استقالل و پرسپوليس شوك به حساب بيايند و مثال از هفته‬ ‫هشتم رقابت‌هاي ليگ سرخابي‌ها روي نوار برد بيفتند‪ .‬چند‬ ‫هفته ديگر هم اگر چنين اتفاق��ي رخ دهد محصول حضور‬ ‫اين افراد نبوده‪ ،‬چون اساس��ا مش��كل دو تيم پرسپوليس و‬ ‫استقالل نه از نداش��تن هيات‌مديره بلكه از مسائل ديگري‬ ‫نش��ات مي‌گيرد‪ .‬امير قلعه‌نويي بر‌خالف همه س��ال‌هاي‬ ‫درخشان خود در ليگ برتر هنوز نتوانسته استقاللي بسازد‬ ‫كه چش��م‌نواز بازيكند و در س��وي مقابل پيرمرد پرتغالي‬ ‫اصال در اندازه‌هاي يك معمار يا حتي يك مربي متوس��ط‬ ‫هم نشان نداده است‪ .‬حال اينكه گذشته مانوئل که از افتخار‬ ‫و قهرماني پر اس��ت‪ ،‬هرگز دل را خ��وش نمي‌كند‪ .‬درباره‬ ‫پرس��پوليس نكته مهمي‌ وجود دارد كه اين روزها كمتر به‬ ‫آن توجه مي‌شود؛ بازيكنان به خودباوري منفي رسيده‌اند؛‬ ‫اينكه آن قدر قدرت دارند كه اگ��ر اراده كنند حتي كاپلو را‬ ‫هم فراري مي‌دهند چه برسد به استيلي و دنيزلي و مانوئل!‬ ‫اگر بپذيري��م كه اي��ن واقعي��ت تلخ اي��ن روزهاي‬ ‫پرسپوليس اس��ت عجيب‌تر از آن اضافه شدن مهدي تاج‬ ‫به‌جريان تصميم‌گيرنده باشگاه پرسپوليس است‪ .‬چه شيوه‬ ‫مديريتي مهدي تاج پر است از حرف‌هاي دو‌پهلو‪ .‬پر است‬ ‫از موضع‌گيري‌هايي كه گاها تغيير كرده يا از اساس تكذيب‬ ‫شده اس��ت‪ .‬آيا اين ش��يوه به پرس��پوليس كمك مي‌كند؟‬ ‫نگاهي به ش��يوه مديريتي مهدي تاج در فدراسيون فوتبال‬ ‫چه بود؟ جز اينكه هرگز نه در كنار علي كفاشيان بلكه به‌طور‬ ‫غير‌مستقيم مقابل او قرار مي‌گرفت و سعي در تقويت جبهه‬ ‫خود داشت؟ اختالفي كه زيركي‌اش باعث شد تا در ماه‌هاي‬ ‫آخر عمر حضورش در فدراسيون رسانه‌اي شود!‬ ‫حاال اين چهره بايد در كنار محمد رويانيان قرار بگيرد‪.‬‬ ‫فردي كه جنس مديريتش كامال متفاوت اس��ت‪ .‬مرتب با‬ ‫رسانه‌ها صحبت مي‌كند‪ .‬شور دارد‪ .‬اگر چه پر‌شور بودنش‬ ‫گاهي به اش��تباهاتي مي‌انجامد اما با بازيكنان و كادر فني‬ ‫صريح اس��ت و خالصه از جنس ديگري اس��ت‪ .‬پس چرا‬ ‫مهدي تاج كه سابقه‌اش هرگز به پرسپوليس نمي‌رسد حاال‬ ‫جامه مديريت باشگاه پرس��پوليس به تن كرده است؟ شايد‬ ‫پاسخ اين معما در ماموريتي نهفته كه بناي آن مهار محمد‬ ‫رويانيان است‪.‬‬ ‫مهار آق��اي مدير‌عام��ل از آنچه ك��ه وزارت ورزش‬ ‫نسبت به آن حساس��يت پيدا كرده يا معترضش شده است‪.‬‬ ‫همان طور كه رئيس شدن مقداد نجف‌نژاد در هيات‌مديره‬ ‫اس��تقالل و اضافه ش��دن بهرام افش��ارزاده در آن باشگاه‬ ‫احتماال با همين هدف محقق ش��ده است وگر نه چه دليلي‬ ‫داشت فتح‌‌اهلل‌زاده در حركتي رو‌به جلو مديرعاملي استقالل‬ ‫را از همان تعارف‌هاي مخصوصش بزند و بگويد ماندن در‬ ‫اس��تقالل ديگر چنگي به دل نمي‌زند‪ .‬بهتر اس��ت به رتبه‬ ‫سرخابي‌ها برگرديم‪ .‬اس��تقالل دهم اس��ت و پرسپوليس‬ ‫شانزدهم‪ .‬هنوز حتي فوتبالي هم ارائه نمي‌كنند كه هوادار‬ ‫به آينده اين دو تيم اميدو ار شود‪ ،‬اما گويا در وزارت ورزش‬ ‫دغدغه‌ها چيز ديگري است‪ .‬دغدغه اصلي انگار مهار آقايان‬ ‫مديرعامل است‪ .‬هر چند نه تنها رتبه اين دو تيم در جدول‬ ‫ليگ‪ ،‬بلكه برخوردهاي سطح پايين اين دو نفر در رسانه‌ها‬ ‫جاي تحملي براي مدي��ران بلند‌پايه ورزش كش��ور باقي‬ ‫نگذاشته است‪ .‬هر‌چه باش��د مهدي تاج و افشارزاده به آن‬ ‫مرحله از پختگي رس��يده‌اند كه در روزنامه‌هاي ورزشي با‬ ‫ادبيات هواداران با يكديگر سخن نگويند‪ .‬انتصاب‌هاي اخير‬ ‫وزارت ورزش اما نش��ان مي‌دهد كه جريان تصميم‌گيرنده‬ ‫براي سرخابي‌ها هنوز در رش��ته فوتبال دست‌خط خوشي‬ ‫ندارد‪ .‬اگر انتصاب‌هاي اخير را خيلي خوشبينانه نگاه كنيم‬ ‫و در پس اين جابه‌جايي‌ها چش��م بر تس��ويه حس��اب‌ها و‬ ‫جاه‌طلبي‌هاي ش��خصي ببنديم الاقل يك واقعيت وجود‬ ‫دارد؛ اين چهره‌هاي ش��ناخته ش��ده نمي‌توانن��د چيزي به‬ ‫اين دو باش��گاه اضافه كنن��د‪ .‬وقتي علي فت��ح اهلل زاده به‬ ‫ديده طنز ب��ه حضور افش��ارزاده نگاه مي‌كن��د و مي‌گويد‪:‬‬ ‫«من ب��راي افش��ارزاده كليدهاي يدك مي‌س��ازم تا صبح‬ ‫زود كارش را ش��روع كند و خودم از بعد‌از‌ظهر به باش��گاه‬ ‫مي‌آيم» ديگر انتظ��ار وقوع تحول در اس��تقالل موضوع‬ ‫خنده‌داري است‪ ،‬همان‌طور كه حضور مهدي تاج كه يك‬ ‫چهره س��پاهاني است در پرس��پوليس نواهاي خوشي را به‬ ‫گوش نمي‌رساند‪ .‬ش��ايد مهدي تاج كم عالقه نيست جاي‬ ‫رويانيان را هم بگيرد‪ ،‬اما بد‌نيس��ت او به سرنوشت افرادي‬ ‫چون داريوش مصطفوي هم توجه كند‪ ،‬هر‌‌چه باش��د تاج‬ ‫آدم كم‌توجهي نيس��ت‪ .‬انتصاب‌هاي اخير و ايجاد تغييرات‬ ‫مديريتي يا به قول وزارت ورزش كامل كردن هيات‌مديره‬ ‫سرخابي‌ها راه‌حل برون‌رفت از بحران اين دو تيم نبود‪ .‬اگر‬ ‫در استقالل افشارزاده را چهره‌اي محافظه‌كار و قانع بدانيم‬ ‫در پرسپوليس پاي خيلي چيزها در بين است كه از جمله آن‬ ‫مي‌توان به خط و نشان مهدي تاج براي فدراسيون‌نشين‌ها‬ ‫اش��اره كرد‪ .‬در اين بين تكليف تيم‌هاي دهم و ش��انزدهم‬ ‫ليگ چه مي‌شود؟ س��والي است كه ش��ايد بعد از طرح آن‬ ‫دردش بيشتر هم بشود‪ .‬ش��ايد هيچ چيز معلوم نيست‪ ،‬اما‬ ‫حدس‌هايي مي‌توان زد‪g .‬‬ ‫علي فتح‌اهلل زاده به مديرعاملي استقالل عالقه‬ ‫خاصي دارد‪ ،‬حاال هر چقدر هم كه تالش كند باز‬ ‫هم رسانه‌ها متوجه اين عالقه‌مندي او هستند‪.‬‬ ‫جالب اينكه هر وقت احساس كند وزارت ورزش‬ ‫قصد كنار زدنش را دارد در مصاحبه‌اي رو به جلو‬ ‫مي‌گويد من ديگر نمي‌مانم‪.‬‬ ‫‪79‬‬
‫پاراالمپيك‬ ‫فرياد توانايي‬ ‫پاراالمپيك و لذت تام رقابت‬ ‫ديـــدار‬ ‫اينجا جايي براي توانستن اس��ت‪ ،‬جايي كه مي‌توان‬ ‫تمام نتوانس��تن‌هاي دنيا را شكس��ت داد و فريادي در دنيا‬ ‫سر مي‌گيرد كه آري مي‌توان‪ ،‬مي‌توان نقص‌ها را پشت سر‬ ‫گذاشت‪ ،‬مي‌توان نداشتن‌ها را با خواستن‌ها جايگزين كرد‪.‬‬ ‫ورزش كردن در اينجا بيشتر از آنكه رقابت با ديگران باشد‪،‬‬ ‫جدالي با خويش��تن اس��ت؛ جدالي كه در آن باورها تقويت‬ ‫مي‌شود‪ .‬جايي اس��ت براي آنكه بداني افسوس نداشتن‌ها‬ ‫را بايد به‌دور انداخ��ت و جاي آن را با توانس��تن‌ها پر كرد‪...‬‬ ‫اينجاست كه تمام بدن متحد مي‌شود تا جاي خالي آنجايي‬ ‫كه نيست را پر كند‪ .‬با خويشتن خويش مي‌جنگند و با غلبه‬ ‫بر اين نداش��تن تمام خويش��تن خويش را به‌كار مي‌گيرند‪،‬‬ ‫براي همين اس��ت كه مي‌گوييم اينجا رقابت با حريفان به‬ ‫اندازه رقابت با خود اهميت ندارد‪ ...‬و اينجاس��ت كه رقابت‪،‬‬ ‫ارزشي واالتر از يك ورزش پيدا مي‌كند و در مسير زيبا انسان‬ ‫به خودشناسي مي‌رسد‪ .‬آري اينجا پاراالمپيك است‪ ...‬جايي‬ ‫كه معلوليت ديگر علتي براي ضعف نيست و معنايي مي‌شود‬ ‫براي آنك��ه قوي‌تر باش��ي‪ .‬اينجا پاراالمپيك اس��ت‪ ،‬جايي‬ ‫که نفس ش��ركت در رقابت‌ها خودش يك پيروزي بزرگ‬ ‫است‪ ،‬فارغ از اينكه قوي‌‌تر باشي‪ ،‬س��ريع‌تر يا حتي آنكه به‬ ‫باالتر برسي‪ ...‬اينجا پاراالمپيك است‪ ،‬جايي براي احساس‬ ‫ناب‌ترين و تام‌ترين لذت رقابت‪...‬‬ ‫مثلت شماره‪141‬‬ ‫تاريخچه رقابت‌هاي پاراالمپيك‬ ‫درتاري��خ ‪ 28‬ج��والى ‪ ،1948‬روز برگزارى مراس��م‬ ‫افتتاحيه بازي‌هاى المپيك لندن ‪ ،1948‬دكتر گاتمن اولين‬ ‫دوره مسابقات براى ورزشكاران ويلچرى با نام «بازي‌هاى‬ ‫استوك مندويل» را برگزار كرد‪ .‬در سال ‪ 1952‬مجروحين‬ ‫جنگى هلند به اين جنبش پيوس��تند و كميت��ه بين‌المللى‬ ‫بازي‌هاى اس��توك مندويل (‪ )ISMGF‬تش��كيل شد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ 1960‬اولين دوره بازي‌هاى پاراالمپيك مستقيما بعد‬ ‫از بازي‌هاى المپيك در رم ايتاليا برگزار ش��د‪ .‬در اين رويداد‬ ‫از همان سالن‌هاى ورزش��ى و چارچوب مورد استفاده براى‬ ‫بازيهاى المپيك استفاده شد و ‪ 400‬ورزشكار از ‪ 23‬كشور در‬ ‫آن شركت داشتند‪ .‬اين بازي‌ها به همين رويه هر چهارسال‬ ‫يك‌بار بع��د از بازي‌ه��اى المپيك برگزار ش��د‪ .‬گروه‌هاى‬ ‫مختلف معلوليتى در مس��ابقات س��ال ‪ 1976‬به اين رويداد‬ ‫پيوس��تند و اولين دوره بازي‌هاى پاراالمپيك زمس��تانى در‬ ‫همان سال برگزار ش��د‪ .‬همچنين در سال ‪ 1960‬با حمايت‬ ‫فدراسيون جهانى مجروحين جنگى‪ ،‬يك كارگروه بين‌المللى‬ ‫در خصوص ورزش معل��والن به منظور بررس��ى و مطالعه‬ ‫مش��كالت ورزش معلوالن تشكيل ش��د‪ .‬اين‌كار منجر به‬ ‫ايجاد يك فدراسيون ورزش��ى بين‌المللى در سال ‪ 1964‬به‬ ‫نام ‪( ISOD‬سازمان بين‌المللى ورزش‌هاى معلوالن) شد‪.‬‬ ‫اين س��ازمان فرصت‌هايى را براى آن دسته از ورزشكارانى‬ ‫كه نمي‌توانستند زير‌مجموعه ‪ ISMGF‬قرار گيرند شامل‬ ‫معلوليت‌هاى نابينايى‪ ،‬قطع عضو‪ ،‬افراد مبتال به فلج مغز و‬ ‫پاراپژى را فراهم كرد‪ .‬در ابتدا ‪ 16‬كشور به عضويت ‪ISOD‬‬ ‫در‌آمدند و اين س��ازمان تالش فراوانى كرد تا ورزش��كاران‬ ‫نابينا و قطع‌عضو را در بازي‌ه��اى پاراالمپيك تورنتو ‪1976‬‬ ‫و مبتاليان به فلج مغز را در بازي‌ه��اى ‪ 1980‬آرنهم را وارد‬ ‫اولين تير طاليي تاريخ‬ ‫زهرا نعمتي اولين بانوي طاليي ايراني در پاراالمپيك‬ ‫«خدا را شكر مي‌كنم‪ .‬اين سخت‌ترين رقابت من بود و كار سختي پيش‌رو داشتم‪ .‬حريف‬ ‫ايتاليايي من بسيار خوب تير مي‌زد و خوشحالم كه سخت‌ترين پيكار عمرم را برنده شدم‪ .‬خواستن‬ ‫توانستن است‪ »...‬لحظه‌اي پس از اينكه تير او طال را نشان گرفت‪ ،‬اين جمالت را به زبان آورد‪.‬‬ ‫او زهرا نعمتي است؛ نخستين بانوي ايراني كه توانست در رقابت‌هاي پاراالمپيك مدال طال به‬ ‫دست آورد‪ .‬زهرا نعمتي‪ ،‬كماندار كشورمان در فينال ريكرو انفرادي زنان با نتيجه هفت بر سه‬ ‫مقابل اليزابت ميجنو از ايتاليا به پيروزي رسيد‪ .‬او در مرحله نيمه‌نهايي نيز مقابل كماندار ديگري‬ ‫از ايتاليا به برتري رس��يده بود‪ .‬نعمتي در پايان رقابت فينال خود در حالي كه از خوشحالي گريه‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬با پرچم ايران دور افتخار زد و مورد تشويق شديد تماشاگران قرار گرفت‪ .‬زهرا نعمتي‬ ‫متولد ‪ 14‬فروردين ‪ 1364‬است و با اين مدال طال در تاريخ ورزش ايران جاودانه شد‪g .‬‬ ‫‪80‬‬ ‫بازي‌هاي پاراالمپيك كند‪.‬‬ ‫رقابت‌هايي كه هر چهارس��ال يكبار درس��ت پس از‬ ‫پايان رقابت‌هاي المپيك تابستاني‪ ،‬برگزار مي‌شود تا گستره‬ ‫ورزش را به اندازه تمام انسان‌هاي روي زمين گسترش دهد‬ ‫و با اين رقابت‌ها بود كه ديگر سهم معلوالن حسرت نبود و‬ ‫آنها حضوري فعاالنه دارند‪.‬‬ ‫ايران در پاراالمپيك‬ ‫ايران و پاراالمپيك‪ ،‬تاريخي سرشار از افتخار را گوشزد‬ ‫مي‌كند‪ .‬امسال هفتمين حضور خود در رقابت‌هاي پاراالمپيك‬ ‫را تجربه مي‌كنيم‪ .‬ما همواره يكي از كش��ورهاي مدال‌آور‬ ‫اين رخداد ورزشي جهان بوده‌ايم‪ .‬ایران در اولين حضورش‬ ‫در رقابت‌هاي پاراالمپيك در س��ال ‪۱۹۸۸‬س��ئول با هشت‬ ‫مدال به رتبه ‪ ۲۸‬جهان دس��ت يافت‪ .‬در پاراالمپيك ‪۱۹۹۲‬‬ ‫يو‌هفتم دنيا ش��د‪ ،‬در ‪ ۱۹۹۶‬آتالنتا با ‪ ۱۷‬مدال‬ ‫بارسلون‪ ،‬س ‌‬ ‫به رتبه ‪ ۲۰‬دنيا رس��يد‪ ،‬در رقابت‌هاي ‪ ۲۰۰۰‬س��يدني با ‪۱۲‬‬ ‫طال‪ ،‬چهار نق��ره و هفت برنز جايگاه ش��انزدهمي‌دنيا را در‬ ‫ميان ‪ ۱۲۳‬كش��ور به‌‌دس��ت آورد‪ ،‬در ‪ ۲۰۰۴‬آتن هم جايگاه‬ ‫‪ ۲۳‬جهان را از آن خود كرد‪ ،‬در مسابقات پاراالمپيك پكن در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬موفق به كسب پنج نشان طال‪ ،‬شش نقره و سه‌‬ ‫برنز در ميان ‪ ۱۴۷‬كشور شد و به جايگاه ‪ ۲۲‬دست يافت‪ .‬فقط‬ ‫اگر به‌خاطر بياوريم كه تيم واليبال نشسته پر‌افتخار‌ترين تيم‬ ‫جهان است‪ ،‬مي‌تواند به مصداق مشت نمونه خروار وضعيت‬ ‫ورزش جانبازان ومعموالن را در ايران ارزيابي كرد‪...‬آري اين‬ ‫س��رزمين مردان و زناني دارد كه فرياد توانايي را در گستره‬ ‫جهان پخش مي‌كنند‪g .‬‬ ‫فرزين طاليي‬ ‫مجيد فرزين اراده را معني كرد‬ ‫وزنه‌برداري ايران تنها در المپيك نبود كه خوش درخش��يد‪ .‬در مسابقات پاراالمپيك هم‬ ‫مرداني بودند كه در جدال با آهن‪ ،‬طال صي��د كردند‪ .‬از جمله اين مردان مجيد فرزين اس��ت‪.‬‬ ‫وزنه‌بردار دسته ‪ 82/5‬كيلوگرم كشورمان مدال طال را از آن خود كرد‪.‬‬ ‫فرزين در حركت اول وزن��ه ‪ 233‬كيلوگرمي‌ را مهار كرد و در حركت دوم نيز موفق ش��د‬ ‫ي را مهار كند‪ .‬نماينده وزنه‌برداري كشورمان در پاراالمپيك ‪ 2012‬لندن در‬ ‫وزنه ‪ 235‬كيلوگرم ‌‬ ‫ي نيز موفق عمل كرد تا در نهايت با كسب مدال طال‬ ‫حركت س��وم در مهار وزنه ‪ 237‬كيلوگرم ‌‬ ‫به‌كار خود پايان دهد‪ .‬پس از مسجل شدن طالي فرزين‪ ،‬وي براي ركوردشكني به ميدان آمد‬ ‫و وزنه ‪ 244‬كيلويي را انتخاب كرد كه از پس اين كار برنيامد‪.‬در اين دس��ته وزنه‌برداران چين و‬ ‫مصر به‌ترتيب دوم و سوم شدند‪g .‬‬
‫جليل خواست و توانست‬ ‫خداحافظييككاپيتان‬ ‫علي حسيني طال گرفت و خداحافظي كرد‬ ‫اولين مدال طالي ايران را باقري گرفت‬ ‫علي حسيني‪ ،‬ورزشكار ايراني در مسابقات وزنه‌‌برداري‬ ‫قدرتي پاراالمپيك و در دسته ‪ ۷۵‬كيلوگرم موفق شد صاحب‬ ‫مدال طال شود‪ .‬علي حس��يني در حركت اول خود به راحتي‬ ‫وزنه ‪ ۲۱۶‬كيلويي را مهار كرد‪ .‬وزنه‌بردار ايران براي حركت‬ ‫دوم درخواس��ت وزنه ‪ ۲۲۰‬كيلويي كرد كه از پس اين وزنه‬ ‫هم برآمد و قهرمان پاراالمپيك ش��د‪ .‬حسيني كه خيالش از‬ ‫قهرماني راحت بود‪ ،‬در حركت سوم هم وزنه ‪ ۲۲۵‬كيلويي را زد‬ ‫و با اين حد‌نصاب مدال طال را بر گردن آويخت‪ .‬وزنه‌برداران‬ ‫مصر و چين در اين دسته به‌ترتيب با ركوردهاي ‪ ۲۱۹‬و ‪۲۱۳‬‬ ‫كيلوگرم نقره و برنز گرفتند‪ .‬وزنه‌بردار مصري براي حركت‬ ‫سوم خود درخواست وزنه ‪ ۲۲۴‬كيلوگرم كرده بود كه در مهار‬ ‫اولين مدال كاروان ايران در مسابقات پاراالمپيك لندن‬ ‫را جليل باقري به دست آورد‪ .‬جليل باقري‪ ،‬نماينده ايران در‬ ‫مسابقات پرتاب وزنه مردان موفق ش��د ركورد پاراالمپيك‬ ‫را در كالس ‪ F55‬بشكند و نخس��تين مدال طالي كاروان‬ ‫ورزشي ايران را در پاراالمپيك لندن به دست آورد‪ .‬او با پرتاب‬ ‫وزنه به فاصله ‪ 11/63‬متري رك��ورد پاراالمپيك در كالس‬ ‫خود را هشت سانتيمتر بهتر كرد‪ .‬باقري پس از كسب مدال‬ ‫طال گفت‪ «:‬خوشحالم كه مدال طالي پاراالمپيك را گرفتم‬ ‫تا گوشه‌اي از زحمات مربيانم را جبران كرده باشم‪ .‬مربيانم‬ ‫تالش چند ماهه‌اي را براي آماده كردن من داش��تند و اين‬ ‫مدال را به آنها تقديم مي‌كنم‪g ».‬‬ ‫آن ناموفق بود و با ‪ ۲۱۹‬به كار خود پايان داد‪ .‬حسيني پس از‬ ‫مسابقات گفت‪« :‬سومين حضورم در رقابت‌هاي پاراالمپيك با‬ ‫كسب مدال طال همراه شد و از همين جا از ميادين خداحافظي‬ ‫مي‌كنم و جاي خود را به جوان‌ها مي‌دهم‪g ».‬‬ ‫پيمان سرعت‬ ‫پيمان نصيري در دوي ‪ 1500‬متر طال گرفت‬ ‫غرور زيباي مرادي‬ ‫مدال طالي سيامند رحمان‬ ‫قوي‌ترين مرد پاراالمپيك هم ايراني است‬ ‫سيامند رحمان با ركوردش��كني موفق به كسب مدال‬ ‫طالي دس��ته فوق س��نگين وزنه‌برداري و هشتمين مدال‬ ‫طالي ايران در پاراالمپيك ش��د‪ .‬رقابت‌ه��اي وزنه‌برداري‬ ‫قدرتي بازي‌ه��اي پاراالمپيك در دس��ته فوق س��نگين با‬ ‫ركوردشكني و مدال طالي سيامند رحمان به پايان رسيد‪.‬‬ ‫س��يامند رحمان با بلند ك��ردن وزن��ه ‪ 270‬كيلوگرم ركورد‬ ‫پاراالمپيك را شكس��ت و در همان ابتداي كار مدال طالي‬ ‫ستاره‌اي به نام محسن كائدي‬ ‫نامي‌كه نبايد فراموش كرد‬ ‫فوران انرژي‬ ‫«خدا را شكر مي‌كنم كه چنين مدالي را گرفتم‪ .‬خودم‬ ‫پيش‌بيني مي‌كردم كه طال بگي��رم‪ .‬اكنون كه پرچم ايران‬ ‫بار ديگر برافراشته شد احساس غرور مي‌‌كنم‪.‬‬ ‫اميدوارم بچه‌هاي وزنه‌برداري از اين به بعد مدال‌هاي‬ ‫طال بگيرند‪ .‬اينكه طال گرفتم خوب اس��ت اما خوشحال‌تر‬ ‫مي‌ش��دم ركورد پاراالمپيك را مي‌زدم اما خيلي هم از اين‬ ‫بابت بد نش��د چون ركورد پاراالمپيك دست يك وزنه‌بردار‬ ‫ايراني است‪ ».‬نادر مرادي يك معدن انرژي است‪ ،‬اين انرژي‬ ‫را مي‌توان از همين مصاحبه هم دريافت كرد‪ ،‬او بالفاصله‬ ‫پس از كس��ب مدال طال‪ ،‬وعده دو مدال ط�لاي ديگر را‬ ‫هم داده بود‪ ....‬نادر مرادي با باالي س��ر ب��ردن وزنه ‪196‬‬ ‫كيلوگرمي‌به مدال طالي پاراالمپيك لندن رسيد‪.‬‬ ‫مرادي در حركات اول و دوم وزنه‌هاي ‪ 192‬و ‪ 196‬را‬ ‫ديـــدار‬ ‫مدال طال دست يافت‪.‬‬ ‫در اين ماده «پك دانيل» از لهستان با زمان سه دقيقه‬ ‫و ‪ ۵۹‬ثانيه و ‪ ۴۵‬ص��دم ثانيه به مدال نقره رس��يد و «رافائل‬ ‫كورك» از لهستان با حدنصاب س��ه دقيقه و ‪ ۵۹‬ثانيه و ‪۵۳‬‬ ‫صدم ثانيه مدال برنز را بر‌گردن آويخت‪g .‬‬ ‫مثلت شماره‪141‬‬ ‫سريع‌تر يكي از شعار‌هاي المپيك است كه مي‌تواند در‬ ‫پاراالمپيك هم مصداق داش��ته باشد‪.‬پيمان نصيري يكي از‬ ‫سريع‌ترين‌هاي المپيك است‪ .‬دونده معلول كشورمان مدال‬ ‫طالي مسابقات دووميداني بازي‌هاي پاراالمپيك لندن در‬ ‫كالس ‪ T20‬ماده ‪ ۱۵۰۰‬متر را برگردن آويخت و يازدهمين‬ ‫مدال را براي كاروان دلوار به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫مسابقات دووميداني پاراالمپيك لندن سه‌شنبه شب‬ ‫گذشته با رقابت دوندگان در كالس ‪ 20 T‬ماده ‪ ۱۵۰۰‬متر‬ ‫پيگيري شد‪ .‬نماينده كشورمان در اين رقابت كه در ورزشگاه‬ ‫المپيك پارك شهر لندن برگزار شد‪ ،‬پيمان نصيري بود كه‬ ‫با حدنصاب سه دقيقه و ‪ ۵۸‬ثانيه و ‪ ۴۹‬ثانيه قهرمان شد و به‬ ‫مهار كرد اما در حركت سوم در پرس وزنه ‪ 203‬كيلوگرمي‬ ‫‌ناكام ماند‪ .‬در وزن ‪ -60‬كيلوگرم مس��ابقات وزنه برداري‬ ‫پاراالمپيك لندن بعد از مرادي‪« ،‬ايفاني ناجوفور» از نيجريه‬ ‫با حدنصاب ‪ 188‬دوم ش��د و «يانگ» از چين با مهار وزنه‬ ‫‪ 185‬كيلوگرمي‌به مدال برنز رسيد‪g .‬‬ ‫نام او را به خاطر بس��پاريد‪ ،‬او معدني از استعداد است‪.‬‬ ‫يك س��تاره كه در پاراالمپيك همه كار ك��رد؛ طال گرفت‪،‬‬ ‫نقره گرفت و ركورد شكس��ت‪ .‬چه در پرتاب ني��زه و چه در‬ ‫پرتاب‌وزنه‪ .‬محسن كائدي‪ ،‬ورزشكار ايراني در رشته پرتاب‬ ‫نيزه (كالس اف ‪ )۳۴-۳۳‬توانست با پرتاب نيزه خود به طول‬ ‫‪ ۳۸‬متر و سي س��انتيمتر‪ ،‬صاحب مدال‌طال شود و كاروان‬ ‫پاراالمپيك ايران را صاحب س��ومين مدال طالي خود كند‪.‬‬ ‫محسن كائدي در پرتاب نيزه مردان موفق شد ركورد جهان‬ ‫را كه به خودش تعلق داشت بشكند‪ .‬وانگ يانژانگ از چين‬ ‫با هفت س��انتيمتر اختالف نقره گرفت و كم��ال كاردجنا از‬ ‫الجزاير صاحب مدال برنز شد‪ .‬او همچنان در كالس ‪F34‬‬ ‫با پرتاب وزنه به ميزان ‪ 12‬متر و ‪ 94‬سانتيمتر مدال نقره اين‬ ‫رقابت‌ها را بر گردن آويخت‪ .‬ورزشكار مراكشي با ‪ 13‬متر و‬ ‫‪ 10‬سانتيمتر ضمن شكستن ركورد جهان و المپيك صاحب‬ ‫مدال طال شد و نماينده فرانسه به مدال برنز رسيد‪g .‬‬ ‫خود را قطعي ك��رد‪ .‬رحمان در حركت دوم ه��م وزنه ‪280‬‬ ‫كيلويي را مهار كرد‪ .‬ملي‌پوش ايران براي حركت سوم خود‬ ‫به ركورد جهان كه ‪ 291‬كيلوگرم و متعلق به خودش است‬ ‫حمله كرد و وزنه‌اي ‪ 10‬كيلو سنگين‌تر يعني ‪ 301‬كيلوگرم را‬ ‫درخواست كرد كه يك دست او در باال آوردن وزنه كم آورد‬ ‫و اين ركورد ثبت نشد‪ .‬اما همانند المپيك كه قوي‌ترين مرد‬ ‫جهان يك ايراني بود‪ ،‬عنوان قوي‌ترين مرد پاراالمپيك هم‬ ‫به ملي‌پوش توانمند ايران رسيد‪.‬نزديك‌ترين رقيب رحمان‪،‬‬ ‫فاريس از عراق بود كه وزنه ‪ 242‬كيلويي را مهار كرد و نقره‬ ‫گرفت‪ .‬وزنه بردار كره‌‌جنوبي نيز به مدال برنز رسيد‪g .‬‬ ‫‪81‬‬
‫روز ملي ادبيات كودك‬ ‫‫مكتوب‬‬ ‫شوراي عالي انقالب فرهنگي با تاييد مصوبه شوراي فرهنگ عمومي‪ ۱۸ ،‬تير‪ ،‬روز درگذشت مهدي آذريزدي را به‌عنوان روز‬ ‫ادبيات كودك و نوجوان در تقويم ثبت كرد‪ .‬ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه ‪ 717‬خود و بنا بر پيشنهاد شوراي فرهنگي‬ ‫عمومي روز ‪ ۱۸‬تير را به‌عنوان روز ادبيات كودك و نوجوان ثبت كرد و بر اين اساس اين روز از سال آينده در تقويم رسمي كشور‬ ‫به‌عنوان روز ادبيات كودك و نوجوان ناميده خواهد شد‪.‬داستان نامگذاري اين تاريخ به‌عنوان روز ادبيات كودك و نوجوان از اوايل‬ ‫تابستان آغاز شد؛ زماني كه منصور واعظي‪ ،‬دبير شوراي فرهنگي عمومي در اظهار‌نظري از انتخاب اين روز كه سالروز درگذشت‬ ‫مهدي آذريزدي نيز هست‪ ،‬به‌عنوان روز ادبيات كودك و نوجوان در ش��وراي فرهنگ عمومي خبر داد‪.‬با اين حال شوراي عالي‬ ‫انقالب فرهنگي با تثبيت نظر شوراي فرهنگ عمومي‪ ۱۸ ،‬تيرماه را به‌طور رسمي به‌عنوان روز ادبيات كودك و نوجوان نامگذاري‬ ‫كرد‪.‬مهدي آذريزدي‪ ،‬نويسنده سرش��ناس آثار كودكان و نوجوانان و نويس��نده كتاب «قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب»‬ ‫‪ ۱۸‬تير ‪ ۱۳۸۸‬در سن ‪ ۸۸‬سالگي در‌گذشت‪g .‬‬ ‫چشمان بسته‪ ،‬دهان‌هاي گشوده‬ ‫مكتوب‬ ‫مكتوب‬ ‫ديـــدار‬ ‫ريشه‌ها و عوامل شكل‌گيري آش��وب‌هاي پس از انتخابات ‪ 88‬در كتابي با عنوان‬ ‫«چشمان بسته دهان‌هاي گش��وده» به قلم امير محبيان از سوي پژوهشگاه فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي منتشر شد‪.‬بررس��ي ريشه‌ها و عوامل‬ ‫شكل‌گيري آشوب‌هاي پس از انتخابات ‪ 88‬به‌عنوان يك طرح پژوهشي در سال ‪ 88‬در‬ ‫پژوهشگاه تعريف و محبيان به‌عنوان مجري اين طرح تعيين شد‪ .‬در اين كتاب ريشه‌ها‬ ‫و عوامل شكل‌گيري آشوب‌هاي پس از انتخابات ‪ 88‬واكاوي شده و سعي شده پاره‌اي از‬ ‫راهكارهاي محتمل براي كاستن از آسيب‌هاي چنين اتفاقاتي ارائه شود‪.‬‬ ‫محبيان در بخش��ي از مقدمه خود بر اين كتاب آورده است‪« :‬فارغ از قضاوت‌هاي‬ ‫مختلفي كه ممكن است پيرامون وضعيت پديد آمده در س��ال ‪ 88‬وجود داشته باشد‪ ،‬در‬ ‫يك نكته نمي‌توان‌ترديد كرد و آن اينكه آن مقط��ع داراي اثراتي مهم بر پيكره اجتماع‬ ‫و نيروهاي فعال در حوزه سياس��ت بود و طبعا در گذر زمان‪ ،‬هر جريان سياس��ي قرائت‬ ‫خاص خود را از رخدادها به مثابه تاريخ خواهد نگاش��ت؛ اما در اين كتاب‪ ،‬نويسنده سعي‬ ‫كرده به‌گونه‌اي فراتحليل(‪ )Meta Analysis‬و با اتكا به تحليل‌هاي موجود‪ ،‬به‌ويژه‬ ‫تحليل‌هاي هواداران جريان سبز‪ ،‬ذهنيت طراحان‪ ،‬برنامه‌ريزان و توليدگران فكري اين‬ ‫جريان را بكاود و تا حد امكان به ژرفاي تحليل‌هاي آنها رس��وخ كند‪».‬كتاب «چشمان‬ ‫بسته دهان‌هاي گش��وده» در ‪ 233‬صفحه و با قيمت ‪ 5900‬تومان از سوي پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامي مردادماه ‪ 1391‬منتشر شده‬ ‫است‪g .‬‬ ‫مثلت شماره‪141‬‬ ‫نمايش‬ ‫بازرس‌هاند واقعي‬ ‫نماي��ش «بازرس‌هان��د واقعي» به‌نويس��ندگي تام‬ ‫استوپارد‪‌،‬ترجمه امير امجد و كارگرداني بورژين عبدالرزاقي‬ ‫از پنجم‌شهريور ماه‌روي صحنه سالن گوشه فرهنگسراي‬ ‫نياوران مي‌رود‪ .‬اين نمايش داستان دو منتقد را روايت مي‌كند‬ ‫كه به تماشاي يك داستان معمايي‪ ،‬جنايي‪ ،‬پليسي نشسته‌اند‬ ‫تا درباره آن مقاله‌اي بنويسند‪ ،‬اما در حين اجرای نمايش هر‬ ‫دو به سمت كمدي كش��يده مي‌شوند و در مس��ير اتفاقات‬ ‫نمايش قرار مي‌گيرند تا جايي كه‪ ....‬داستان نمايش داخلي‬ ‫در مورد فرار يك ديوانه جنايتكار از زندان است كه بر اساس‬ ‫اطالعيه‌هاي پليس كه از راديو پخش مي‌شود رد او تا حوالي‬ ‫ملك اربابي مالدون در حومه اس��كس توسط بازرس‌ هاند‬ ‫رديابي شده است‪ .‬صحنه داخلي مربوط به اتاق‌نشيمن اين‬ ‫خانه اربابي است؛ جايي كه سينثيا‪ ،‬بيوه جوان و زيباي ارباب‬ ‫مالدون زندگي مي‌كند‪.‬نمايش «ب��ازرس‌هاند واقعي» به‬ ‫تهيه‌كنندگي امين زندگاني و نقش‌آفريني اليكا عبدالرزاقي‬ ‫بان��وي اول درب��ار‪ ،‬ميالد رحيم��ي‪ ،‬بابك كريم��ي‪ ،‬بهاره‬ ‫كيان‌افشار‪ ،‬شهروز شبستري‪ ،‬فواد اصفهاني‪ ،‬ساناز زماني‪،‬‬ ‫سينا فريد‪ ،‬نيما راد و امير آقاجان در سالن گوشه فرهنگسراي‬ ‫نياوران اجرا مي‌ش��ود‪ .‬بورژين عبدالرزاق��ي كارگردان اين‬ ‫نمايش در اسفند ماه ‪ 87‬نمايش «گفت‌وگوهاي پس از يك‬ ‫خاكسپاري» به نويسندگي يا‌س��مينا رضا را در كارگاه تئاتر‬ ‫سمندريان به‌روي صحنه برده است‪ .‬نمايش «بازرس‌هاند‬ ‫واقعي » تا ‪ 24‬ش��هريور ماه همه روزه در ساعت ‪ 20:30‬در‬ ‫سالن گوشه فرهنگسراي نياوران اجرا مي‌شود‪g .‬‬ ‫‪82‬‬ ‫مكتوب‬ ‫خاطرات خصوصي آرنولد‬ ‫كتاب خاطرات آرنولد شوارتزنگر با عنوان «يادآوري كامل‪ :‬قصه حقيقي و باورنكردني‬ ‫زندگي من» اول اكتبر منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫اين كتاب كه دربرگيرنده خاطرات يكي از مطرح‌ترين قهرمانان فيلم‌هاي اكش��ن‬ ‫‌هاليوود و فرماندار پيشين كاليفرنياست‪ ،‬اول اكتبر (‪ 10‬مهر) روانه بازار مي‌شود‪.‬‬ ‫آرنولد ش��وارتزنگر كه چهار بار قهرم��ان زيبايي اندام جهان ش��ده اين كتاب ‪656‬‬ ‫صفحه‌اي را از سوي انتشارات «سيمون اند شوستر» روانه بازار كتاب مي‌كند‪.‬‬ ‫عنوان اين كتاب كه از يكي از فيلم‌هاي معروف «آرنول��د» يعني «توتال ريكال»‬ ‫گرفته شده‪ ،‬به‌نوعي يادآور شهرت او در عالم سينما نيز هست‪.‬‬ ‫ش��وارتزنگر متولد ‪ ١٩٤٧‬در اتريش اس��ت كه در جواني راهي لندن شد و سپس به‬ ‫آمريكا مهاجرت كرد‪ .‬او با‌وجود نداش��تن اس��تعداد چندان در زمينه بازيگري به‌واس��طه‬ ‫بدنس��ازي كه از نوجواني به آن مي‌پرداخت وارد‌هاليوود شد و نخستين فيلمش در سال‬ ‫‪ ١٩٧٣‬بر پرده نقره‌اي نقش بس��ت‪ .‬او خیلی زود تبديل به قهرمان فيلم‌هاي اكشن شد و‬ ‫مدتي بعد نيز به‌عنوان فرماندار كاليفرنيا انتخاب شد‪.‬‬ ‫كتاب «يادآوري كامل» با همكاري «پيتر پتري» نوشته شده است‪ .‬به گفته انتشارات‬ ‫«سيمون اند شوستر» اين كتاب نه تنها مس��ائل تازه‌اي از زندگي او را در اختيار خواننده‬ ‫مي‌گذارد‪ ،‬بلكه براي نخس��تين بار گوش��ه‌هاي مهمي‌از زندگي خصوصي او را نيز عيان‬ ‫مي‌كند‪.‬اش��تياق زيادي براي اين كتاب به ويژه پس از جدايي آرنولد از همسرش «ماريا‬ ‫شرايور» روزنامه‌نگاري از خانواده «كندي» وجود دارد‪g .‬‬ ‫رويداد‬ ‫شاهكارگمنام‬ ‫برندگان جايزه هوگو‬ ‫«شاهكار گمنام» نام داستان كوتاهي از انوره‬ ‫دوبالزاك است كه همراه با يك داستان كوتاه ديگر‬ ‫در قال��ب يك كتاب ب��ا‌ترجمه مهش��يد نونهالي به‬ ‫كتابفروشي‌ها راه‌يافته است‪ .‬نونهالي اين داستان را از‬ ‫بهترين داستان‌هاي كوتاه بالزاك مي‌داند كه وجوهي‬ ‫روانشناس��انه و عميق را درباره نگاه يك هنرمند به‬ ‫زندگي نشان مي‌دهد‪« .‬ش��اهكار گمنام» كتابي در‬ ‫برگيرنده دو داستان كوتاه از انوره دوبالزاك‪ ،‬نويسنده‬ ‫قرن نوزدهمي‌فرانسه اس��ت كه به تازگي با‌ترجمه‬ ‫مهش��يد نونهالي راهي كتابفروش��ي‌ها شده است‪.‬‬ ‫اهميت اين داستان كوتاه دوبالزاك به اعتقاد بسياري‬ ‫از منتقدان آثارش به اندازه رمان‌هاي اوست و در ميان‬ ‫داستان‌هاي كوتاه اين نويس��نده نيز مي‌توان آن را‬ ‫شاخص‌ترين اثر به‌شمار آورد‪ .‬اين داستان به صورت‬ ‫پاورقي در يكي از نش��ريات فرانسه منتشر مي‌شده‬ ‫است‪ .‬بالزاك نويس��نده‌اي است كه به نقاشي بسيار‬ ‫عالقه‌مند بوده و اين عالقه در آثار داس��تاني او نفوذ‬ ‫كرده است‪ .‬داستان «شاهكار گمنام» درباره نقاشي‬ ‫است كه آنقدر كمال‌گراست كه در نهايت آثارش را‬ ‫نابود مي‌كند‪ .‬در بخشي از داستان «شاهكار گمنام»‬ ‫مي‌خوانيم‪« :‬ماموريت هنر تقلي��د كردن از طبيعت‬ ‫نيست‪‌،‬بلكه بيان آن اس��ت! تو كه يك نسخه‌بردار‬ ‫دون‌پايه نيستي‪ ،‬يك شاعري!» ‪g‬‬ ‫جاي��زه هوگو ك��ه از مهم‌تري��ن جواي��ز كتاب‌هاي‬ ‫علمي ‪‌-‬تخيلي آمريكا محس��وب مي‌شود‪ ،‬برندگان ‪2012‬‬ ‫خود را معرفي كرد‪ .‬در ميان برندگان اين جايزه جو والتون با‬ ‫رمان «در ميان ديگران» موفق شد نام خود را به‌عنوان برنده‬ ‫جايزه هوگو ‪ 2012‬در بخش رمان ثبت كند‪ .‬كتاب او دقيقا‬ ‫برعكس ماجراهاي هري‌پاتر نوش��ته شده و درباره دختري‬ ‫از يك خانواده جادوگر است كه به جاي مدرسه جادوگري‪،‬‬ ‫راهي يك مدرس��ه عادي مي‌ش��ود‪ .‬اين كتاب كه دومين‬ ‫جايزه خود را به دس��ت آورده پيش از اين جايزه «نبوال» را‬ ‫دريافت كرده بود و در ميان فهرست نامزدهاي جايزه جهان‬ ‫فانتزي نيز كه ماه نوامبر(آبان) برنده‌اش را معرفي مي‌كند‪،‬‬ ‫جاي دارد‪« .‬رقصي با اژدهاها» نوش��ته جورج‪.‬آر‪.‬آر‪.‬مارتين‪،‬‬ ‫«ضرب‌العجل» اثر ميرا گرانت‪« ،‬ش��هر سفارت» اثر چاينا‬ ‫ميويل و «لويتان برمي‌خيزد» اثر جيمز اس‪.‬آ‪.‬كوري رقباي او‬ ‫در اين بخش بودند‪.‬والتون متولد ولز است و ‪ 10‬سال پيش به‬ ‫كانادا مهاجرت كرده است‪ .‬او در وبالگ خود نوشت‪« :‬هنوز‬ ‫برايم باوركردني نيست‪ .‬از بردن جايزه نوبل شگفت زده شدم‬ ‫و حاال مي‌شنوم كه جايزه هوگو را هم برده‌ام‪».‬‬ ‫جايزه هوگو به نام هوگو گرينزبك‪ ،‬ناش��ر و نويسنده‌‬ ‫بنيانگ��ذار مجل��ه م��درن داس��تان‌هاي علم��ي ‪‌-‬تخيلي‬ ‫«اميزينگ اس��توريز» آمريكا بنيان نهاده ش��ده و از س��ال‬ ‫‪ 1953‬اهدا مي‌ش��ود‪ .‬برندگان اين رقابت پ��س از معرفي‬ ‫نامزدها توسط داوران‪ ،‬با راي آنالين عالقه‌مندان اين ژانر‬ ‫انتخاب شدند‪g .‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫حركت اعتقادي كرم‌زاده بازتاب جهاني داشت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افتتاحنخستینجشنوارهبینالمللیفیلمسازانمستقلافقنو‬ ‫بازدید کاروان های راهیان نور از منطقه عملیاتی قالویزان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عیادت قاسم رضایی قهرمان المپیک از کودکان سرطانی‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪141‬‬ ‫افتتاحبزرگترينمجتمعسينماييكشوردرمشهد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور‬ ‫نشست خبری گروه دستان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برداشتآفتابگردان‬ ‫‪83‬‬
‫بازا ر‬ ‫به اقدامات موسس��ه مالي و اعتباري مهر تاكيد كرد‪« :‬اين‬ ‫موسسه وابسته به پاك‌ترين و ارزش��مند‌ترين نهاد انقالبي‬ ‫است كه در حقيقت پيش��اني فعاليت‌هاي اقتصادي نظام را‬ ‫تش��كيل مي‌دهد و اعمال بانكداري در اين موسس��ه بسيار‬ ‫چشمگير است‪».‬‬ ‫آي�ت‌اهلل علم‌الهدي‪ :‬سلاح دش�منان براي‬ ‫مقابله با انقالب اسالمي اقتصادي است‬ ‫توسط موسسه مالي و اعتباري مهر در مشهد برگزار شد‬ ‫همایش جهاد عملی برای تحقق بانکداری اسالمی‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪141‬‬ ‫دومي��ن همايش مش��ترك مديران موسس��ه مالي و‬ ‫اعتباري مهر و مسئوالن حوزه نمايندگي ولي‌فقيه با‌‌عنوان‬ ‫جهاد عملي براي تحقق بانكداري اسالمي و با شعار «استقرار‬ ‫بانكداري اس�لامي‪ ،‬بسترس��از اقتصاد مقاومتي» به‌مدت‬ ‫سه روز در مشهد مقدس برگزار ش��د‪ .‬در اين همايش كه با‬ ‫شركت معاونين و مديران‌‌كل امور شعب موسسه‪ ،‬مسئوالن‬ ‫حوزه نمايندگي ولي‌فقيه سراس��ر كش��ور‪ ،‬علماي اعالم و‬ ‫اس��اتيد حوزه و دانشگاه برگزار ش��د‪ ،‬دكتر غالمحسن تقي‬ ‫نتاج – مدير‌عامل موسس��ه مهر‪ -‬گفت‪« :‬حذف ربا از تمام‬ ‫عمليات بانكي و انطباق تم��ام فعاليت‌هاي بانكي با موازين‬ ‫شرعي از مهمترين مولفه‌هاي بانكداري اسالمي است‪ ».‬نتاج‬ ‫با اشاره به تفاوت دو مقوله سود و ربا يادآور شد‪« :‬سود‪ ،‬حاصل‬ ‫بهره‌وري از به‌كارگيري عوامل توليد به‌ويژه كار و س��رمايه‬ ‫است‪ ،‬در حالي‌كه ربا حاصل بهره‌وري از سرمايه بدون توجه‬ ‫به بهره‌وري از س��اير عوامل توليد است‪ ».‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫«بانكداري يك عنوان وارداتي اس��ت و آنچه اصالت دارد‪،‬‬ ‫نظام مالي و اقتصادي اس��ت و مهمتري��ن دغدغه‌اي كه در‬ ‫حال حاضر در نظام بانكي كش��ور وجود دارد‪ ،‬اين است كه‬ ‫بتوانيم يك نظام رقيب براي بانكداري ربوي تعريف كنيم‪».‬‬ ‫مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر ادامه داد‪« :‬براي اين‬ ‫امر مي‌توان از جهان‌بيني اسالمي به منظور تسهيل در روابط‬ ‫اقتصادي استفاده كرد يا اينكه از بانكداري متعارف ربازدايي‬ ‫كنيم و اصول متعارض با اسالم را از آن حذف نماييم‪ ».‬وي‬ ‫ادامه داد‪« :‬تقسيم س��ود و زيان بين ذينفعان‪ ،‬شفاف‌سازي‬ ‫مس��ير مصرف منابع و نظ��ارت بر عمليات بانكي‪ ،‬اس��اس‬ ‫بانكداري اسالمي است‪ ».‬مديرعامل موسسه مالي و اعتباري‬ ‫مهر با اشاره به‌منابع اين مجموعه يادآور شد‪« :‬اين موسسه‬ ‫با حدود ‪‌10‬ميليون مشتري داراي بيش از ‪ 12‬ميليون حساب‬ ‫است و ‪‌21‬هزار ميليارد تومان از منابع و سرمايه اين مردم را در‬ ‫اختيار دارد كه هزار ميليارد تومان نيز از محل منابع سهامداران‬ ‫تامين شده است‪ ».‬نتاج با اشاره به رويكردها و اهداف موسسه‬ ‫مالي و اعتباري مهر ادامه داد‌‪« :‬پايبندي به اخالق اسالمي‪،‬‬ ‫‪84‬‬ ‫توجه به نياز مش��تري‪ ،‬التزام عملي به ش��ريعت دين مبين‬ ‫اس�لام‪ ،‬ريس��ك‌پذيري منطقي و عقالني در به‌كارگيري‬ ‫سپرده‌هاي سرمايه‌گذاران از مهمترين رويكردهاي مجموعه‬ ‫مهر به‌ش��مار مي‌روند‪ ».‬وي در پايان گفت‪« :‬اين موسس��ه‬ ‫هم‌اكنون در سراسر كش��ور ‪ 800‬ش��عبه دارد و ‪ 6‬هزار نفر‬ ‫به‌صورت مستقيم با آن همكاري مي‌كنند‪».‬‬ ‫آي�ت‌اهلل مصباح‌ي�زدي‪ :‬مهمتري�ن ضرورت‬ ‫عرصه اقتصادي‪ ،‬ايجاد بانكداري اسالمي است‬ ‫آيت‌اهلل علم الهدي ‪ ،‬امام‌جمعه مش��هد با بيان اينكه‬ ‫ايمان و باور به خدا و پيغمبر بي‌ترديد ب��ا مجاهدت با مال و‬ ‫جان مشخص مي‌شود گفت‪« :‬در بين دو مساله مجاهده با‬ ‫جان و مجاهده با مال بر‌اساس آيات قرآن خداوند متعال جهاد‬ ‫اقتصادي را مقدم كرده است‪ ».‬امام‌جمعه مردم مشهد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬در حال حاضر الگوي توسعه ايران اسالمي بايد مبتني‌بر‬ ‫توسعه دانش‌بنيان باشد و به فضل الهي در مسير اين نوع از‬ ‫توسعه به مراحل بسيار خوبي رس��يده‌ايم و بايد آن را ادامه‬ ‫دهيم‪ ».‬علم‌الهدي تصريح كرد‌‪« :‬دشمنان ما در حال حاضر‬ ‫در يك سرگيجه و بي‌برنامه‌گي محض به‌سر مي‌برند و تنها‬ ‫س�لاح آنها براي مقابله با انقالب اسالمي سالح اقتصادي‬ ‫است‪ ،‬زيرا در عرصه نظامي كامال مايوس شده‌اند‪».‬‬ ‫آيت‌اهلل كعبي‪ :‬برنامه راهبردي موسسه مهر در‬ ‫تحقق عملي بانكداري بدون ربا قابل تقدير است‬ ‫آيت‌اهلل مصباح يزدي‪ ،‬عضو مجلس خبرگان رهبري‬ ‫در اين همايش گفت‪« :‬روحانيت نقش بسيار مهمي‌در فراهم‬ ‫كردن بستر‌هاي فرهنگي براي استقرار بانكداري اسالمي‬ ‫دارد‪ ».‬اين استاد حوزه و دانش��گاه يادآور شد‪« :‬به‌رغم آنكه‬ ‫در عرصه اقتصاد‪ ،‬آمادگي‌ها و بسترس��ازي‌هاي الزم وجود‬ ‫نداشت در اين حوزه نيز ش��اهد تحوالت عظيمي‌بوده‌ايم و‬ ‫البته بايد عنوان كرد دلسوزان نظام‪ ،‬دست‌اندركاران انقالب‪،‬‬ ‫خانواده ش��هدا و عموم مردم كه هس��تي خود را براي زنده‬ ‫شدن مجدد اس�لام فدا كرده‌اند نس��بت به رعايت الزامات‬ ‫شرعي در بانكداري حساسيت‌هاي ويژه‌اي دارند‪ ».‬آيت‌اهلل‬ ‫مصباح‌يزدي ادامه داد‪« :‬يكي از مهمترين مسائل در عرصه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬ضرورت ايجاد بانكداري اسالمي است و بايد اذعان‬ ‫كرد كه اين مساله قبل از انقالب اسالمي نيز در حوزه‌هاي‬ ‫علميه مطرح بوده و درحدود نيم قرن قبل شهيد محمد‌باقر‬ ‫صدر كتاب بسيار جامع و مفيد«البنك الال ربوي» را در اين‬ ‫زمينه نگارش كرده است‪ ».‬وي افزود‪« :‬بعد از پيروزي انقالب‬ ‫اسالمي نيز به مساله بانكداري بدون ربا توجه بسيار جدي‌ای‬ ‫ش��د و قانون بانكداري بدون ربا در سال ‪ 62‬توسط مجلس‬ ‫ي نگهبان كه‬ ‫شوراي اسالمي تصويب و متعاقبا توسط شورا ‌‬ ‫متشكل از مجتهدين نيز هس��تند تصويب شد‪ ».‬وي عنوان‬ ‫كرد‪« :‬در حال حاضر يك‌سري نگراني‌هايي مبني‌بر اينكه‬ ‫آنچه در بانك‌ها عمل مي‌ش��ود دقيقا همان قانون است يا‬ ‫خير‪ ،‬وج��ود دارد‪ ».‬عضو مجلس خبرگان رهبري با اش��اره‬ ‫آيت‌اهلل كعبي ‪ ،‬عضو مجلس خبرگان رهبري در اين‬ ‫همايش ضمن تقدير از برنامه راهبردي موسسه در‌خصوص‬ ‫تحقق بانكداري بدون ربا‪ ،‬اظهار‌ك��رد‪« :‬در نظام جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران بعد از گذش��ت ‪ 30‬س��ال از تصويب قانون‬ ‫عمليات بانكي بدون ربا‪ ،‬اين ظرفيت ايجاد شده كه با استفاده‬ ‫از نظرات كارشناس��ان در حوزه فقه‪ ،‬اقتصاد و حقوق تحول‬ ‫عظيمي‌در بانكداري اسالمي شكل بگيرد‪ ».‬عضو مجلس‬ ‫خبرگان رهبري ادامه داد‪« :‬بانكداري ب��دون ربا تنها يكي‬ ‫از عناصر بانكداري اس�لامي اس��ت و در جامعه مدرسين و‬ ‫همچنين حوزه علميه قم اين آمادگي وجود دارد تا با تشكيل‬ ‫كارگروهي از كارشناس��ان بانكي و حوزوي‪ ،‬سند تحول در‬ ‫بانكداري اس�لامي تهيه و تدوين ش��ود‪ ».‬كعبي ادامه داد‪:‬‬ ‫«در بحث بانكداري اسالمي بايد ماهيت پول و اعتباري كه‬ ‫در چرخه گردش مالي وجود دارد‪ ،‬مورد بررس��ي قرار بگيرد‬ ‫و مجموعه ديدگاه‌هاي فقه��ي در اين زمينه به صورت يك‬ ‫منشور راهبردي تنظيم شود‪ ».‬عضو مجلس خبرگان رهبري‬ ‫گفت‪« :‬يكي از معضالتي كه در بانك��داري وجود دارد‪ ،‬اين‬ ‫است كه بانك‌ها در طول زمان به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل‬ ‫شوند‪ ،‬در حالي‌كه بانك‌ها بايد به وظايف اصلي خود كه همانا‬ ‫اعتباردهي‪ ،‬اعتبارگيري و واسطه‌گري است‪ ،‬اكتفا كنند و نبايد‬
‫تبديل به بنگاه اقتصادي شوند‪ ».‬وي تاكيد كرد‪« :‬بانك‌ها‬ ‫بدون جلب اعتماد عمومي نمي‌توانند در تجهيز منابع موفق‬ ‫عمل كنند و از سوي ديگر بايد تنوع خدمات و كيفيت آن را‬ ‫نيز افزايش دهند‪».‬‬ ‫دكت�ر موس�ويان‪ :‬اس�اس اقتص�اد اسلامي‬ ‫بر‌مبناي عقود مشاركتي و مبادله‌اي است‬ ‫استاندار خراسان‌رضوي با بيان اينكه براي توسعه بانكداري‬ ‫اسالمي كه بسترساز اقتصاد مقاومتي است بايد بيش از پيش‬ ‫تالش كرد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬ارائه طرح اقتصاد مقاومتي از سوي‬ ‫مقام‌معظم‌رهبري ابتكاري است كه عالوه بر انقباضي نبودن‪،‬‬ ‫سبب شناسايي و اس��تفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي‬ ‫موجود مي‌شود‪ ».‬وي در پايان از ابتكار عمل موسسه مالي و‬ ‫اعتباري مهر در‌خصوص برگزاري همايش جهاد عملي براي‬ ‫تحقق بانكداري اسالمي با رويكرد توجه به اقتصاد مقاومتي‬ ‫تقدير و تشكر كرد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌و‌المسلمين سعيدي‪ :‬پرداخت‬ ‫مابه‌‌التفاوت س�ود قطع�ي در موسس�ه مهر كار‬ ‫بزرگي بود‬ ‫اس�تاندار خراس�ان‌رضوي‪ :‬اقتصاد مقاومتي‬ ‫موجب شناسايي ظرفيت‌هاي اقتصادي مي‌شود‬ ‫اس��تاندار خراس��ان رضوي نيز در ادامه اين همايش‬ ‫اظهار‌كرد‪« :‬بانكداري به‌عنوان تكنيكي براي س��اماندهي‬ ‫امور پولي و مالي است و در اين ارتباط ايران با داشتن مراودات‬ ‫مالي گسترده با دنيا نيازمند فعاليت در اين چارچوب است‪».‬‬ ‫وي خاطرنش��ان ك��رد‪« :‬در حكومتي كه داعيه‌دار توس��عه‬ ‫فرهنگ ناب اس�لامي اس��ت بايد تمام اقدام��ات از جمله‬ ‫فعاليت‌هاي مالي منطبق با موازين اسالمی باشد‪ ».‬استاندار‬ ‫خراسان‌رضوي به شرايط اقتصاد در جهان امروز اشاره كرد‬ ‫و گفت‪« :‬در ش��رايط كنوني كه اقتصاد‌‌دان��ان براي رهايي‬ ‫از اوضاع نابس��امان نظام مال��ي به اقتص��اد رياضتي روي‬ ‫آورده‌اند بايد براي تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي نه تنها براي‬ ‫داخل كش��ور‪ ،‬بلكه براي انديش��مندان دنيا ت�لاش كرد‪».‬‬ ‫حجت‌االسالم سعيدي‪ ،‬نماينده ولي‌فقيه در سپاه كه‬ ‫از ديگر سخنرانان اين مراسم بود‪ ،‬رسالت دين مبين اسالم را‬ ‫تامين حيات طيبه در اين دنيا و سعادت ابدي در آخرت دانست‬ ‫و اظهار‌كرد‪« :‬حيات طيبه از نگاه بسياري از مفسران به‌حيات‬ ‫پاكيزه تعبير شده است كه ش��رط آن ايمان و عمل صالح در‬ ‫قلمرو فردي و حاكميتي است كه افراد جامعه اسالمي بايد در‬ ‫هر مقامي‌آن را مد‌‌نظر قرار دهند‪ ».‬وي جهل‪ ،‬غفلت‪ ،‬فقدان‬ ‫اراده و انگيزه را از عوامل انحراف برشمرد و افزود‪« :‬در اجراي‬ ‫بانكداري‌اسالمي بايد بسيار دقيق و شفاف بود و از عواملي‬ ‫كه موجب انحراف مي‌شوند پرهيز كرد‪ ».‬نماينده ولي‌فقيه‬ ‫در سپاه خاطر نش��ان كرد‪« :‬براي تحقق بانكداري اسالمي‬ ‫بايد به‌عواملي چون مديريت‪ ،‬ساختار سازماني و نظا ‌م اداري‪،‬‬ ‫جامعيت برنامه‌ها‪ ،‬نيروي انساني و تجهيزات توجه داشت كه‬ ‫همه اين عوامل بايد بر‌اساس شرع اسالمي و ضوابط موجود‬ ‫در بانك مركزي جنبه اجرايي به‌خود گيرد‪ ».‬حجت‌االسالم‬ ‫سعيدي ادامه داد‪« :‬در سيستم بانكي در مقام ضابطه مشكلي‬ ‫وجود ندارد اما متاسفانه در مقام عمل اشكاالتي داريم و قانون‬ ‫عملياتي نمي‌ش��ود يعني عقود در مقام عم��ل با واقعيت‌ها‬ ‫منطبق نيس��ت و جنبه صوري دارند‪ ،‬بنابراين مساله اصلي‪،‬‬ ‫اجراي قراردادها و دس��تورالعمل‌‌ها در مرحله اجراست‪ ،‬اين‬ ‫انطباق اگر درصدش باال باش��د جاي ش��كرگزاري دارد كه‬ ‫ما نزديكيم به آنچه كه بايد باش��د‪ ».‬وي با ابراز خرس��ندي‬ ‫از اقدام��ات صورت گرفت��ه در‌خصوص اج��راي بانكداري‬ ‫اسالمي در موسس��ه مالي و اعتباري مهر افزود‪« :‬در طول‬ ‫مدتي كه با دوستان مجموعه مهر كار مي‌كنيم‪ ،‬برآيند كارها‬ ‫رضايت‌بخش اس��ت‪ ،‬به صورتي كه تعهد براي پياده‌سازي‬ ‫بانكداري بدون ربا كامال مش��هود اس��ت كه نمونه آن كار‬ ‫بزرگ و قابل تقدير پرداخت مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب‬ ‫و سود قطعي بود‪».‬‬ ‫معاون اعتبارات موسسه مالي و اعتباري مهر‪:‬‬ ‫بانكداري اسالمي زمينه‌س�از شكوفايي اقتصاد‬ ‫اسالمي است‬ ‫حميدرضا نجف‌پور‪ ،‬معاون اعتب��ارات و تجهيز منابع‬ ‫موسسه‪ ،‬در نشس��ت خبري اين همايش اظهار كرد‪« :‬تمام‬ ‫بانك‌هاي كش��ور تالش مي‌كنند تا قانون عمليات بانكي‬ ‫بدون ربا را اجرايي كنند‪ ،‬اما موسس��ه‌مالي و اعتباري مهر‬ ‫تالش‌هاي چش��مگيري در راس��تاي پياده س��ازي قانون‬ ‫عمليات بانكي بدون ربا انج��ام داده كه آن را تبديل به يك‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪141‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمين دكتر سيد‌عباس موسويان ‪،‬‬ ‫ي دانشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ضمن‬ ‫عضو هيات‌‌علم ‌‬ ‫تمجيد از ابتكار عمل موسسه مالي و اعتباري مهر به‌واسطه‬ ‫پايبندي به الزامات ش��رعي و تهيه س��ند الزامات بانكداري‬ ‫بدون ربا در اين همايش با اشاره به آيات و روايات اسالمي در‬ ‫خصوص ربا گفت‪« :‬اگر بخواهيم گناه ربا را با ساير گناهان‬ ‫در قرآن مقايسه كنيم‪ ،‬تنها گناهي كه با آن قابل قياس است‬ ‫كفر و شرك به خداوند متعال است‪ ».‬موسويان در خصوص‬ ‫مقوله جريمه‌ها در فعاليت‌هاي بانكي‪ ،‬تصريح كرد‪« :‬به‌جز‬ ‫بهره ديركرد كه همه آن را ربا مي‌دانند‪ ،‬جريمه تاخير تاديه و‬ ‫وجه التزام‪ ،‬از نظر فقهي مورد اختالف بين علماست‪ ».‬اين‬ ‫استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه در حال حاضر فعاليت‌هاي‬ ‫بانكي بر‌اساس مصوبه شوراي نگهبان انجام مي‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ش��وراي نگهبان معتقد اس��ت كه اگر ضمن قرارداد‪ ،‬وجه‬ ‫التزام شرط شده باشد و طرفين آن را امضا كرده باشند‪ ،‬اين‬ ‫شرط جزو شرايط ضمن عقد است كه ربا محسوب نمي‌شود‬ ‫و بايد پرداخت شود‪ ».‬موس��ويان ادامه داد‪« :‬از نظر من وجه‬ ‫التزام باعث اشكال معامله با بانك‌ها نمي‌شود و از نظر شرعي‬ ‫حتي شخصي كه مرجع او وجه التزام را تائيد نكرده‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫معامله را انجام دهد‪ ،‬اما به شرطي كه مقيد باشد وجوه را به‬ ‫موقع پرداخت كند تا مشمول جريمه نشود‪».‬‬ ‫مدل و الگوي عملي و اجرايي كرده است‪ ».‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫«موسس��ه مالي و اعتباري مهر در حوزه بانكداري بدون ربا‬ ‫قريب يك دهه است كه تالش مي‌كند و براي اولين بار در‬ ‫كشور با تاسيس كميته فقهي بانكداري اسالمي و گنجاندن‬ ‫ساختار و سازمان اداره بانكداري اسالمي در چارت سازماني‬ ‫موسسه‪ ،‬توانسته بخشي از الزامات الگوي عملي بانكداري‬ ‫بدون ربا را در موسسه اجرايي نمايد‪ ».‬نجف‌پور افزود‪« :‬بعد‬ ‫از تصويب سند راهبردي‪ ،‬برنامه‌هاي عملياتي پياده‌سازي‬ ‫قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب شد و براي هر كدام‬ ‫از برنامه‌ها زمان‌بندي صورت گرف��ت كه براي تحقق اين‬ ‫سند راهبردي ‪ 12‬گام اساسي بايد برداشت‪ ».‬وي در ارتباط‬ ‫با گام‌هاي موثر در نظام بدون ربا اظهار كرد‪« :‬تدوين نظام‬ ‫جامع آموزش بانكداري اس�لامي‪ ،‬نظام نظارت ش��رعي و‬ ‫مهندس��ي مجدد نرم‌افزارهاي نظام بانكي كه بستر اجراي‬ ‫قوانين و مقررات اس��ت از جمله ‪ 12‬گام موثر در بانكداري‬ ‫بدون رباست‪ ».‬معاون اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالي‬ ‫و اعتباري مهر افزود‪« :‬در س��ه سال گذشته موسسه مالي و‬ ‫اعتباري مهر با همكاري مسئوالن حوزه نمايندگي ولي‌فقيه‬ ‫و با صرف پنج هزار و ‪ 500‬نفر ساعت كار كارشناسي‪ ،‬تاييديه‬ ‫ش��رعي تمامي‌ قراردادها و طرح‌هاي موسسه را اخذ كرده‬ ‫است‪ ».‬نجف‌پور يادآور شد‪« :‬بعد از اينكه ضوابط و مقررات‬ ‫جديد طراحي شد بيش از ‪ 294‬هزار نفر ساعت كارمندان را‬ ‫به لحاظ احكام فقهي بانكداري اس�لامي آموزش داديم و‬ ‫كتاب عقود اس�لامي را با تاكيد بر نحوه اجراي دقيق مفاد‬ ‫هر يك از عقد‌ها به‌عن��وان منبع اصلي آم��وزش كاركنان‬ ‫تدوين شد‪ ».‬معاون اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالي و‬ ‫اعتباري مهر در خصوص پرداخت مابه التفاوت سود قطعي‬ ‫گفت‪« :‬از سال ‪ 80‬تا ‪ 85‬سودي كه به سپرده‌گذاران به‌عنوان‬ ‫سود علي‌الحس��اب داده ش��ده بيشتر از س��ود قطعي بوده‪،‬‬ ‫ولي به‌رغم تحريم‌هاي چند س��ال اخير‪ ،‬موسس��ه توانست‬ ‫از بابت س��ال‌هاي ‪ 86‬تا ‪ 89‬مبلغ ‪ 204‬ميليارد تومان س��ود‬ ‫مازاد را به دارندگان حساب سپرده سرمايه‌گذاري به‌عنوان‬ ‫مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و سود قطعي پرداخت كند‪».‬‬ ‫وي خاطر‌نشان كرد‪« :‬كار بس��يار بزرگي كه اخيرا موسسه‬ ‫در زمينه بانكداري اسالمي انجام داد تدوين و اجراي طرح‬ ‫جهادي بانكداري اسالمي و جايزه ملي بانكداري اسالمي‬ ‫است كه به‌مناسبت هفته بانكداري اسالمي در شهريور ماه‬ ‫هر سال برگزار خواهد شد كه امسال اولين سال اجراي اين‬ ‫طرح بزرگ ملي بود‪».‬‬ ‫معاون اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالي و اعتباري‬ ‫مهر با اشاره به جايگاه بانكداري اسالمي و اقتصاد مقاومتي‬ ‫اظهار كرد‪« :‬اقتصاد هر كش��وري بايد در بستر بانك‌ها اجرا‬ ‫شود و بانك‌ها نقش اساسي در ايجاد و تنظيم اقتصاد كالن‬ ‫كشور دارند كه موسس��ه مالي و اعتباري مهر در اين راستا‬ ‫كارگروه‌هاي تخصصي را تشكيل داده و بسياري از مصوبات‬ ‫را به روش‌هاي اجرايي تبديل ك��رده و قريب به چهار هزار‬ ‫ميليارد تومان از منابع را در قالب مشاركت واقعي در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬پتروشيمي‪ ،‬نفت و گاز وارد كرده است‪ ».‬وي در پايان‬ ‫متذكر شد كه «انش��اءهلل با انجام اين فعاليت‌ها و جديت در‬ ‫اس��تقرار بانكداري بدون رب��ا بتوانيم رضاي��ت مقام معظم‬ ‫رهبري را كس��ب كرده و زمينه‌س��از ظهور امام زمان‌(عج)‬ ‫باشيم‪g ».‬‬ ‫‪85‬‬
‫مدیرعامل بانک انصار در خراسان رضوی اعالم کرد‬ ‫نزدیک به ‪10‬درصد کل جمعیت کشور مشتری ما هستند‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪141‬‬ ‫مدیرعامل بانک انصار گفت‪« :‬نزدیک به ‪10‬درصد‬ ‫کل جمعیت کشور‪ ،‬مشتری بانک انصار هستند که تقریبا‬ ‫این رق��م نزدیک به ‪ 7‬میلی��ون و ‪ 600‬هزار نفر را ش��امل‬ ‫می‌ش��ود‪ ».‬آیت ابراهیمی در نشس��تی خب��ری در محل‬ ‫سرپرستی ش��عب بانک انصار در خراس��ان رضوی اظهار‬ ‫ک��رد‪« :‬بانک انصار در سراس��ر کش��ور نزدی��ک به ‪700‬‬ ‫ش��عبه و باجه مس��تقل دارد و نزدیک به نه میلیون و ‪300‬‬ ‫هزار حس��اب فعال نیز در این بانک ثبت شده است‪ ».‬آیت‬ ‫ابراهیمی گفت‪« :‬س��پرده‌های بانک انصار عمدتا مردمی‬ ‫اس��ت و باید با افتخار اعالم کنیم که در س��ال گذشته در‬ ‫قالب تس��هیالت ارائه شده‪ ،‬موفق ش��دیم ‪ 600‬هزار گره‬ ‫را از مش��کالت اقتصادی مردم ب��از کنی��م‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫بازار عراق‪ ،‬تشنه محصوالت جديد صنعت خودروي ايران‬ ‫مديرنمايشگاه بين‌المللي و بازرگاني سليمانيه اعالم كرد‪« :‬بازار خودروي عراق و اقليم‬ ‫كردستان تش��نه محصوالت جديد صنعت خودرو ايران است‪ ».‬اريس سر‌كسيان درحاشيه‬ ‫بازديد از غرفه ايران‌خودرو در نمايشگاه س��ليمانيه با بيان اين مطلب گفت‪« :‬ايران‌خودرو‬ ‫با عرضه محصوالت خود س��هم‌مهمي‌ از بازار خودروي عراق و اقليم كردستان را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ ».‬وي افزود‪« :‬راهبرد مهم مديريت ارشد ايران‌خودرو مبني‌بر حضور‬ ‫در بازار‌هاي كش��ور‌هاي ح��وزه خليج‌فارس و عرض��ه محصوالت جديد و مشتري‌پس��ند‬ ‫يك اس��تراتژي برنده – برنده براي صنعت‌خودروي ايران اس��ت‪ .‬سر‌كس��يان با اشاره به‬ ‫توانمندي‌هاي گروه صنعتي ايران‌خودرو خاطر نش��ان س��اخت‪« :‬توليد خودرو‌هايي مانند‬ ‫سورن و رانا در شرايط سخت فضاي كس��ب و كار بين‌المللي و حضور در بازار‌هاي رقابتي‬ ‫دستمريزاد دارد‪ ».‬وي تاكيد كرد‪« :‬مردم عراق از سمند‌هاي ايران‌خودرو و خدمات پس از‬ ‫فروش آن راضي هستند و اين امر حكايت از مديریت ارشد گروه صنعتي ايران‌خودرو دارد که‬ ‫مشتري‌مداري را سر‌لوحه امور خود قرارداده‌اند‪ .‬گفتني است؛ نمايشگاه بين‌المللي سليمانيه‬ ‫از نهم شهريورماه با حضور ‪ 193‬شركت خارجي افتتاح شد‪g».‬‬ ‫«بانک انصار تمام منابع قرض‌الحس��نه‌ای را که در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬در قالب تس��هیالت به م��ردم واگ��ذار می‌کند‪ ،‬زیرا‬ ‫اساس�� ًا اعتقاد مجموعه انصار این اس��ت که باید از تمامی‬ ‫امکانات موجود برای خدمت رسانی بهتر به مردم استفاده‬ ‫کنی��م‪ ».‬مدیرعامل بانک انص��ار یادآور ش��د‪« :‬رقم کل‬ ‫قرض‌الحس��نه‌ای عامی که در اختیار بانک انصار است و‬ ‫به مردم واگذار کرده‌ایم‪ ،‬هفت هزار میلیارد ریال اس��ت‪».‬‬ ‫ابراهیمی با اش��اره به عملکرد مثبت بانک انصار در میان‬ ‫سیستم بانکی کش��ور عنوان کرد‪« :‬بانک انصار رتبه اول‬ ‫را در سیس��تم بانکداری دولتی و خصوصی در اختیار دارد‬ ‫و باید اعالم کنیم ک��ه مطالبات معوق بان��ک انصار‪ ،‬تنها‬ ‫چهار درصد اس��ت‪ ،‬در حالی که این رقم در کل سیس��تم‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬نزدیک به ‪18‬درصد است و حتی در بعضی از‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬تا ‪ 30‬و ‪ 40‬درصد نیز مطالبات معوقه وجود دارد‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت نهادینه شدن بانکداری اسالمی‬ ‫بیان کرد‪« :‬بعضی از موسسات مالی و اعتباری و همچنین‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬با هدف بانکداری بدون ربا اقدامات بسیار مثبتی را‬ ‫انجام داده‌اند‪ ،‬اما در یک جمع‌بندی کلی باید عنوان کرد که‬ ‫این روند اسالمی شدن‪ ،‬با سرعت پائینی انجام می‌شود‪».‬‬ ‫ابراهیمی گفت‪« :‬یکی از مس��ائلی که باید نهادینه ش��ود‬ ‫این اس��ت که در صورت اجرای بانکداری اسالمی‪ ،‬میزان‬ ‫ریسک به حداقل می‌رسد‪ ».‬مدیرعامل بانک انصار با اشاره‬ ‫به ادغام موسسات مالی و اعتباری با یکدیگر تصریح کرد‪:‬‬ ‫«اگر فلسفه و اصول ادغام رعایت ش��ود‪ ،‬باید عنوان کرد‬ ‫که این اقدام بس��یار مثبت اس��ت‪ ،‬زیرا به هر حال نیازمند‬ ‫این هستیم که پول رایج در کش��ور و همچنین نقدینگی‪،‬‬ ‫به درستی ساماندهی ش��ود و یکی از اقدامات در این راستا‬ ‫می‌تواند ساماندهی موسسات مالی و اعتباری باشد‪g».‬‬ ‫دستيابي ايران‌خودرو به دانش طراحي و ساخت قالب‌هاي داشبورد‬ ‫ش��ركت قالب‌هاي صنعتي ايرا ن‌خودرو در س��ال‬ ‫توليد ملي ب��ه دانش طراح��ي و تولي��د بزرگترين قالب‬ ‫داشبورد سمند داراي كيسه هوا دس��ت خواهد يافت كه‬ ‫اين امر بيش از ‪ 700‬هزار ي��ورو صرفه‌جويي ارزي درپي‬ ‫دارد‪ .‬غالمرض��ا عل��وي‪ ،‬مديرعامل ش��ركت قالب‌هاي‬ ‫صنعتي ايران‌خودرو ب��ا بيان اين مطلب اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫«اين پروژه با همكاري شركت س��اپكو صورت گرفته و‬ ‫بزرگترين شركت قالب‌سازي آلمان در چارچوب يك قرارداد پنج‌ساله تكنولوژي اين فناوري‬ ‫صنعتي را به ش��ركت قالب‌هاي صنعتي ايران‌خودرو انتقال داده اس��ت‪ ».‬وي افزود‪« :‬بيش‬ ‫از اين قالب‌هاي مذكور از كره‌جنوبي و اروپا وارد مي‌ش��د‪ ».‬عل��وي تاكيد كرد‪« :‬فوالدهاي‬ ‫موردنياز براي طراحي اين قالب از شركت فوالد اس��فراين تامين خواهد شد كه داراي همه‬ ‫استانداردهاي مورد نياز در قالب‌سازي اس��ت‪ ».‬به گفته وي با استفاده از دستاورد‌هاي اين‬ ‫پروژه ساخت بزرگترين قالب‌هاي پالستيك ساير محصوالت در آينده مدنظر است‪g .‬‬ ‫استقبال كشورهاي غير‌متعهد از محصوالت جديد ايران‌خودرو‬ ‫مقامات ارشد و مديران دولتي كر ه‌شمالي در ديدار‬ ‫از ايرا ن‌خ��ودرو‪ ،‬بر ل��زوم ش��كل‌گيري همكار ي‌هاي‬ ‫دو طرف در زمينه خودروس��ازي تاكي��د كردند‪ .‬در اين‬ ‫ديدار رئيس همكاري‌هاي بين‌المللي رياس��ت‌جمهوري‬ ‫كره‌شمالي كه در راس هيات سياسي و تجاري در حاشيه‬ ‫‪86‬‬ ‫ش��انزدهمين اجالس س��ران كش��ورهاي غير‌متعهد از‬ ‫ايرا ن‌خودرو ديدن مي‌كرد‪ ،‬خواهان معرفي محصوالت‬ ‫ايران‌خودرو در بازار كش��ورش ش��د‪ .‬وي تبادل خدمات‬ ‫مهندس��ي و انتقال فناوري را از ديگ��ر زمينه‌هاي مهم‬ ‫براي توس��عه همكار ي‌هاي ايران و كر ه‌شمالي دانست‬ ‫و گفت‪« :‬نظام توليد و محصوالت ايرا ن‌خودرو از سطح‬ ‫فناوري بااليي برخوردار اس��ت و چش��م‌انداز روش��ني‬ ‫را در روابط دو ط��رف رقم خواهد زد‪ ».‬اين مقام ارش��د‬ ‫كر ه‌ش��مالي كه براي ش��ركت در اجالس غير‌متعهدها‬ ‫در تهران به ايران س��فر كرده ب��ود‪ ،‬با قائم‌مق��ام توليد‬ ‫ايرا ن‌خودرو و معاونت صادرات دي��دار كرد و در جريان‬ ‫گزارش وضعي��ت توليد و ص��ادرات ايرا ن‌خ��ودرو قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در اين دي��دار دكتر نج��اري‪ ،‬قائم‌مق��ام توليد‬ ‫ايران‌خ��ودرو توس��عه هم��كاري در زمين��ه طراح��ي و‬ ‫توليدخودرو را موجب ايجاد هم‌افزايي بين كش��ورهاي‬ ‫غير‌متعه��د دانس��ت و اظهار داش��ت‪« :‬در اجالس اخير‬ ‫تهران بسياري از س��ران و مقامات اين كشورها خواهان‬ ‫ايجاد و توس��عه خطوط توليد ايران‌خودرو در كشورهاي‬ ‫متبوع خود ش��د ه‌اند‪ ».‬مدير همكار ي‌ه��اي بين‌المللي‬ ‫رياس��ت‌جمهوري كر ه‌ش��مالي و هيات هم��راه در اين‬ ‫ديدار‪ ،‬س��الن‌هاي مختل��ف ايران‌خودرو ش��امل پرس‪،‬‬ ‫مونتاژ و موتورس��ازي را از نزدي��ك ديدند و ب��ا فرآيند‬ ‫توليد در اين ش��ركت آشنا ش��دند‪ .‬وي و اعضاي هيات‬ ‫همراه در اين ديدار ضمن آزمايش و تس��ت محصوالت‬ ‫جديد ايران‌خودرو‪ ،‬اظهار اميدواري كردند به زودي اين‬ ‫محصوالت در سراس��ر جهان توس��عه پيدا كند‪g.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!