صفحه قبل

هفته نامه قاف قلم شماره ۶۱

صفحه بعد

هفته نامه قاف قلم شماره 61

هفته نامه قاف قلم شماره 61

‫گرفتار بازی های سیاسی‬ ‫شده ایم‬ ‫شرایط آلودگی هوا حادتر‬ ‫از زاینده‌رود است‬ ‫قیمت ‪1000‬تومان‬ ‫سال سوم‪ /‬شماره ‪/61‬یکشنبه ‪ 16‬دی ‪ 29 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫آقایاستاندار‪،‬مردمحقدارندبدانند‬ ‫رضاصالحیپژوه‪-‬مدیرمسئول‬ ‫در حال حضر بیش از چهل روز از معرفی استاندار جدید‬ ‫اصفهان می گذرد و هنوز خبــری از برنامه های این مدیر‬ ‫اصفهانی به گوش نمی رسد‪ .‬مدیریت استانی که این روزها‬ ‫بیش از هر زمان دیگری درگیر حواشی شده و در تب و تاب‬ ‫گرمای ســوء مدیریت در ادوار مختلف می سوزد‪ ،‬ظاهرا‬ ‫بنا ندارد از طریق رسانه های عمومی برنامه های دوسال‬ ‫آینده این استان را برای مردم تشریح کند‪ .‬برنامه هایی که‬ ‫بی شــک بدون حضور و همت مردم اجرای آن به سختی‬ ‫صورت می گیرد و این تاکید را می توان در نطق های گاه‬ ‫و بیگاه مسئوالن استان نیز دید که اگر مردم برای اجرای‬ ‫برنامه های مدیــران کمر همت نبندند‪ ،‬بــه هیچ عنوان‬ ‫عملیاتی نمی شود‪ .‬از این رو انتظار می رفت عباس رضایی‬ ‫تنها چند روز پس از معرفی‪ ،‬از اهالی رسانه استمداد بطلبد‬ ‫و با حضور در بین آن ها اقدام به تشــریح برنامه های خود‬ ‫نماید که این ســکوت بیش از ‪ 40‬روزه غیر از دو پیام چیز‬ ‫دیگری به اهالی فرهنگ مدار اصفهان متبادر نمی سازد‬ ‫که یا استاندار جدید اصفهان برنامه شایان ذکری برای اداره‬ ‫اصفهان ندارد و تنها به گذر زمان دل خوش کرده تا ببیند‬ ‫چه پیش می آید تا در لحظه تصمیم بگیرد که این یکی از‬ ‫چالش برانگیز ترین شیوه های مدیریتی است و یا این که‬ ‫هنوز قدرت رســانه را درک نکرده و بر اســاس یک تصور‬ ‫موسومبهدههشصتیمعتقداسترسانهابزاریبرایانتقال‬ ‫کارکردهاوعملکردهاینهادهایدولتیاستورسانههایی‬ ‫که قلم انتقادی دارند‪ ،‬موانعی بزرگ برای پیشبرد اهداف‬ ‫هستند‪ ،‬از این رو نیازی به ارایه برنامه های پیش رو به آن‬ ‫ها نمی بیند که این نگاه نیز باعث از دست دادن بازوهای‬ ‫توانمندمدیریتافکارعمومیمیگردد‪.‬‬ ‫تحصیل با بوی تند نفت؛‬ ‫جوالن بخاری نفتی در مدارس اصفهان‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫معاونسیاسیسپاهپاسداران‬ ‫انقالباسالمی‪:‬‬ ‫نمایندهمردماصفهاندر‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫تغییراتاجتماعیکلیدزد؛‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫دشمندنبالسرپوشگذاشتن‬ ‫بردستاوردهایانقالباست‬ ‫کسریبودجهبیانباطی‬ ‫مالیایجادمیکند‬ ‫خانوادههایایرانیدردایره‬ ‫تهدید‬ ‫سیاسیکاریدراصفهان‬ ‫جاییندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جناب آقای فرهاد کاوه آهنگر‬ ‫مدیریت محترم روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان‬ ‫مصیبــت درگذشــت خواهــر مکرمــه‬ ‫اتــان را تســلیت عــرض نمــوده و برای‬ ‫آن مرحومــه علــو درجــات و بــرای‬ ‫بازمانــدگان صبــر جمیــل خواهانــم‪.‬‬ ‫صالحی ژپوه ‪ -‬مدری مسئول‬ ‫‪5‬‬
‫‪2‬‬ ‫خبر استان‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/59‬یکشنبه ‪ 25‬آذر ‪8 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫سال سوم‪ /‬شماره ‪/61‬یکشنبه ‪ 16‬دی ‪ 29 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫معاونسیاسیسپاهپاسدارانانقالباسالمی‪:‬‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان‪:‬‬ ‫دشمندنبالسرپوشگذاشتنبردستاوردهایانقالباست‬ ‫شرایط آلودگی هوا حادتر‬ ‫از زاینده‌رود است‬ ‫رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫شرایط آالیندگی زیست محیطی شهر اصفهان‬ ‫بســیار حادتــر از موضــوع زاینده رود اســت‪،‬‬ ‫مدیریت شهری باید در بحث کاهش آالیندگی‬ ‫و بستر ســازی جهت مســائل زیست محیطی‪،‬‬ ‫حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد‪ .‬امیر احمد‬ ‫زندآور در آیین بهره بــرداری از خدمات جدید‬ ‫‪ ۱۵‬دوچرخه ســرا اظهار کرد‪ :‬موضوع دوچرخه‬ ‫ســواری یکی از موضوعاتی مهم در جهت رفع‬ ‫مسائل زیست محیطی اســت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫آالیندگی این روزهای سطح شهر اصفهان در حد‬ ‫بسیار خطرناک است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫آالیندگی های شــهر اصفهان‪ ،‬باید راه چاره ای‬ ‫برای رفع این معضل اندیشــیده شــود‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان تاکید کرد‪ :‬اگر مسیر و اهداف در‬ ‫جهت کاهش آالینده ها مشــخص نشــود‪ ،‬در‬ ‫آینده نه چندان دور شاهد بروز امراض مختلف‬ ‫حاصل از آالیندگی ها و ذرات معلقی که در هوای‬ ‫شهر پخش اســت‪ ،‬خواهیم بود از این رو باید به‬ ‫دنبال راهکارهای اساســی برویم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوع دوچرخه ســواری‪ ،‬توجه به زیرساخت‬ ‫های دوچرخه ســواری و ایجاد ایســتگاه های‬ ‫جدید‪ ،‬مســیری است که شــهرداری اصفهان‬ ‫طی ســال های گذشــته برای تحقق آن دنبال‬ ‫کرده است‪ .‬زندآور با بیان اینکه اگر می‌خواهیم‬ ‫دوچرخه ســواری را در جامعه نهادینه و به یک‬ ‫فرهنگ تبدیل کنیم‪ ،‬قطعاً زیرســاخت‪ ،‬ابزار و‬ ‫امکانات الزم را نیاز دارد و می طلبد که مدیریت‬ ‫شــهری زیرســاخت‌ها را مهیا کند‪ ،‬افــزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اوضاع و شــرایط مالی شهرداری ها که‬ ‫شــهرداری اصفهان نیز از آن مستثنی نیست‪،‬‬ ‫چاره ای جز رفتن به سمت استفاده از توان بخش‬ ‫خصوصی در جهت پیشــرفت امور شهر نداریم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ایجاد مسیرهای دوچرخه ایمن در‬ ‫نقاط مختلف شهر اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬باید به سمتی‬ ‫برویم که برای مردم اســتفاده هر چه بیشتر از‬ ‫دوچرخه را فرهنگ ســازی کنیم چون موضوع‬ ‫آالیندگی جدی اســت و یک چالش برای شهر‬ ‫است‪ .‬رییس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شرایط‬ ‫آالیندگی زیســت محیطی شهر اصفهان بسیار‬ ‫حادتر از موضوع زاینده رود اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدیریت شهری باید در بحث کاهش آالیندگی‬ ‫و بستر ســازی جهت مســائل زیست محیطی‪،‬‬ ‫حرف‌هایی برای گفتن داشــته باشیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتی صحبت از زاینده رود می‌شــود‪ ،‬مردم‬ ‫از شــورای شــهر انتظار دارند که زاینده رود را‬ ‫جاری کنیــم‪ ،‬در صورتی که ایــن اقدام وظیفه‬ ‫اصلی ما نیســت‪ ،‬درست اســت که تالش برای‬ ‫احیاء زاینده رود یک وظیفه ملی و عمومی برای‬ ‫شهر و کشور است‪ ،‬اما از مسائل زیست محیطی‬ ‫نمی توان شانه خالی کرد‪ ،‬چون به طور مستقیم‬ ‫با وظایف شهرداری مرتبط است‪.‬زندآور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر مردم امروز از شــورای شهر یا مدیریت‬ ‫شهری و شهردار ســؤال کنند که برای مسائل‬ ‫زیست‌محیطی و آالیندگی چه کردید؟‪ ،‬ما باید‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت‪ :‬دشمن‬ ‫درصدد سرپوش گذاشــتن بر روی دســتاوردهای انقالب‬ ‫اسالمی است‪ .‬سردار یداله جوانی اظهار کرد‪ :‬شاید این سؤال‬ ‫پیش آید که در ‪ 40‬سال اخیر در مورد دستاوردهای انقالب‬ ‫زیاد صحبت شــده و چه ضرورتی دارد دوباره این مسائل را‬ ‫مطرح کنیم‪ .‬معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫با بیان این که دشــمن درصدد ســرپوش گذاشــتن روی‬ ‫دســتاوردهای انقالب اسالمی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬تالش دشمن‬ ‫این است که با بزرگ‌نمایی مشکالت‪ ،‬نارسایی‌ها‪ ،‬کمبودها‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬گرانی و تورم‪ ،‬صحنه‌هــای مأیوس‌کننده‌ای برای‬ ‫جوانان ترسیم کند‪ .‬وی گفت‪ :‬دشمن با دروغ‌پراکنی درصدد‬ ‫است اینگونه القا کند که اگر انقالب نشده بود ایران ‪ 50‬سال‬ ‫جلوتر بود و می‌خواهد نسل انقالب را دچار فراموشی و نسبت‬ ‫به انقالب بدبین کند‪ .‬جوانی خاطرنشان کرد‪ :‬انکار مشکالتی‬ ‫همچون بیکاری‪ ،‬گرانی و تورم کار درســتی نیست اما آیا در‬ ‫هیچ کدام یک از کشورهای جهان این مشکالت وجود ندارد؛‬ ‫دشــمن می‌خواهد به جوانان القا کند که جمهوری اسالمی‬ ‫ناکارآمداستوپدرانمااشتباهکردندکهانقالبکردند‪.‬معاون‬ ‫سیاسی سپاه پاسداران انقالب اســامی با اشاره به فرموده‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر این که حفظ نظام از اوجب‬ ‫واجبات است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬ترامپ اعتراف کرد که داعش را‬ ‫آمریکا ایجاد کرده و تاکنون‪ 7‬هزار میلیارد دالر در جنگ‌های‬ ‫خاورمیانه خرج کرد‌ه و هیچ دستاوردی نداشته‌اند‪.‬وی با بیان‬ ‫این که به گفته ترامپ با این هزینه می‌تــوان دو بار آمریکا را‬ ‫از نو ســاخت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز آمریکا دچار ســخت‌ترین‬ ‫گرفتاری‌های اقتصــادی‪ ،‬فقر‪ ،‬محرومیت و بیکاری شــده‬ ‫است؛ یکی از دالیل رأی آوردن ترامپ وعده خروج از سوریه‬ ‫و پایان جنگ‌های این کشور در خاورمیانه بود‪ .‬جوانی عنوان‬ ‫داشت‪ :‬دشمن امروز با فشارهای خود در حال برجسته‌سازی‬ ‫مشکالت اقتصادی است؛ وقتی دستاوردهای انقالب اسالمی‬ ‫برایجوانانگفتهنشوددیگرازجوان‪ 20‬سالهانتظارینیست‪.‬‬ ‫معاون سیاسی سپاه پاســداران انقالب اسالمی اضافه کرد‪:‬‬ ‫برخیمی‌گویندافزایشتعداددانشگاه‌ها‪،‬سدهاوجاده‌هاپس‬ ‫از انقالب دستاورد محسوب نمی‌شود و حکومت پهلوی هم‬ ‫می‌توانست این اقدامات را انجام دهد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫هنر انقالب اسالمی این بود که عزت‪ ،‬استقالل و آزادی مردم‬ ‫را ایجاد کرد‪ .‬وی با بیان این که اقتدار ایران در دوره جمهوری‬ ‫اسالمی با پیش از انقالب غیر قابل مقایسه است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫ایران در حال حاضر در منطقه و جهان با عزت و اقتدار در مقابل‬ ‫دشمنان ایستاده است اما دشمن باز هم درصدد بدبین‌سازی‬ ‫جوانان نسبت به جمهوری اسالمی است‪ .‬جوانی با بیان این‬ ‫که فساد کنونی کشور ناشی از عدم اجرای آموزه‌های انقالبی‬ ‫است‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬نخستین دستاورد انقالب اسالمی این بود‬ ‫که ملت ایران را از چنگال آمریکا خارج کرد و به مردم استقالل‬ ‫و عزت داد؛ اگر انقالب نشده بود‪ ،‬مثل عربستان تحت سلطه‬ ‫آمریکا و «گاو شیرده» بودیم‪ .‬معاون سیاسی سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی متذکر شد‪ :‬امروز ملت ایران استقالل دارد و‬ ‫روی پای خود ایستاده است؛ باید برای جوانان تبیین کرد که‬ ‫آیا شما هم دوست داشتید گاو شیرده باشید‪ ،‬به گفته عوامل‬ ‫رژیم پهلوی پیش از انقالب‪ 60 ،‬هزار نیــروی آمریکایی در‬ ‫ایرانازپولنفتآقاییمی‌کردندودرتمامیتشکیالتمانفوذ‬ ‫داشتند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مردم‌ساالری دینی یکی از مهم‌ترین‬ ‫دستاوردهای انقالب اســامی اســت که ایران را در مسیر‬ ‫پیشرفتقراردادهاست؛اربابانقدیممی‌گفتندرعیتهمیشه‬ ‫باید رعیت باشد و نظام ســلطه هم می‌گوید باید در فناوری‪،‬‬ ‫علم‪ ،‬صنعت و دیگر دســتاوردها محتاج باشد‪ .‬جوانی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ایران پس از انقالب اسالمی پیشرفت واقعی کرد و اساس‬ ‫پیشرفترابهدستآورد؛تفاوترژیمپهلویبانظامجمهوری‬ ‫اسالمیاینبودکهسرسپردگانحاکمبرملتایرانمی‌گفتند‬ ‫ایرانییکآفتابههمنمی‌تواندبسازداماامامخمینی(ره)آمدتا‬ ‫بگوید ایرانی می‌تواند‪ .‬معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی ابراز داشت‪ :‬هنر جمهوری اسالمی این است که طی‬ ‫‪ 40‬سال فشار‪ ،‬تحریم‪ ،‬توطئه و جنگ توانست پیشرفت کند؛‬ ‫مستکبرانپیشازانقالباسالمیباسرکارگذاشتنحاکمان‬ ‫ناالیق بر مردم ایران‪ ،‬به مهندسان‪ ،‬مشاوران و طراحان بیگانه‬ ‫در کشور جایگا‌ه می‌دادند‪ .‬وی با بیان این که سهم تولید ایران‬ ‫پیش از انقالب اسالمی یک‌دهم درصد بوده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مستند بر آمارهای بین‌المللی سهم ایران در تولید علم‬ ‫‪ 20‬برابر شــده اســت و این اتفاق بزرگی است که مبتنی بر‬ ‫استقالل و دفع دست بیگانگان اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی رتبه نخســت ســرعت تولید علم در جهان را دارد؛‬ ‫دشمن با بزرگ‌نمایی گرانی و مشکالت اقتصادی بر روی همه‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی سرپوش می‌گذارد و به جوانان‬ ‫این‌گونه القا می‌کنند که پیش از انقالب گرانی و مشــکالت‬ ‫اقتصادی نبوده است‪ .‬جوانی با بیان این که نیروگاه هسته‌ای‬ ‫تهران در حوزه تولید رادیودارو با ســوخت ‪ 20‬درصد است‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬بخش مهمی از چرخه سوخت هسته‌ای کشور‬ ‫در بخش ‪ UCF‬اصفهان و غنی‌سازی آن در سایت هسته‌ای‬ ‫نطنز است؛ جمهوری اسالمی بدون استقالل نمی‌توانست به‬ ‫دانش هسته‌ای برسد‪ .‬معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی با بیان این که دستاورد انقالب «باور نیروهای جوان»‬ ‫است‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬جمهوری اســامی با تمام محدودیت‌ها و‬ ‫فشارهانخستینماهوارهخودراباماهواره‌برایرانیباموفقیتبه‬ ‫فضا پرتاب کرد‪ .‬وی اذعان داشت‪ :‬علی‌رغم خیانت‪ ،‬شیطنت‪،‬‬ ‫کارشکنی و نفوذ برای جلوگیری از کار مخترعان و مکتشفان‪،‬‬ ‫پیشرفت‌های زیادی داشــته‌ایم به طوری که ایران توانسته‬ ‫نخستیندارویگیاهیمقابلهبابیماریایدزدرجهانراتولید‬ ‫کند‪ .‬جوانی اضافه کرد‪ :‬ایران در ردیف ‪ 4‬قدرت برتر موشکی‬ ‫جهان است که نشان از توانمندی ملت ایران برای دفاع از خود‬ ‫است؛دستاوردجمهوریاسالمیایناستکهامنیتاجاره‌ای‬ ‫و با تکیه بر بیگانه ندارد و روی پای خود ایستاده است‪ ،‬جوان‬ ‫ایرانیبایدبهایندستاوردببالد‪.‬معاونسیاسیسپاهپاسداران‬ ‫انقالباسالمیبابیاناینکهمخالفانداخلینظامنمونه‌هایی‬ ‫از تصرف دشمن هستند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬پیش از انقالب اسالمی‬ ‫اگر ارزانی بود‪ ،‬مردم هم درآمد و نقدینگی چندانی نداشتند؛‬ ‫دستاورد انقالب اســامی این بود که ایران را از کمک کردن‬ ‫به ظالمی همچون رژیم صهیونیستی به کمک کردن به ملت‬ ‫مظلومجهانتبدیلکرد‪.‬ویبابیاناینکهامکاناتایرانپیش‬ ‫از انقالب اســامی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داشت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬جمهوری اسالمی با قدرت و اقتدار خود جهان اسالم‬ ‫را هم قدرتمند کرده اســت؛ امروز ایران دومین تولیدکننده‬ ‫بیودیزل و هشتمین کشــور تولیدکننده اورانیوم ‪ 20‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬گروه کاالدر فوالد‬ ‫مبارکه بومی‌سازی شد‬ ‫آمار بدهکاران دیه ‪17‬‬ ‫درصد کاهش یافت‬ ‫صدا و سیما حرف حق را به‬ ‫مردم برساند‬ ‫مدیر خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۶۰‬گروه کاالی مواد مصرفی‬ ‫مورد نیاز خطوط تولید فوالد مبارکه با به‌‬ ‫کارگیری راهبردهای اقتصاد مقاومتی و حمایت‬ ‫از شرکت‌های سازندۀ داخلی بومی‌سازی شده‬ ‫است‪ .‬محمدرضا ممتاز اظهار کرد‪ :‬در ابتدا‬ ‫سرمایه‌گذاری و اعتماد به شرکت‌های سازندۀ‬ ‫داخلی و دانش‌بنیان به ریسک‌پذیری باالیی نیاز‬ ‫داشت‪ ،‬اما فوالد مبارکه به‌عنوان موتور محرک‬ ‫بسیاری از صنایع باال و پایین‌دست با قبول این‬ ‫ریسک و حمایت مالی و فنی از این سازندگان‪،‬‬ ‫شرایطی فراهم کرد که در حال حاضر دانش فنی‬ ‫ساخت و تولید این تعداد کاالی مصرفی مورد نیاز‬ ‫صنعت فوالد کشور در شرایط تحریم به دست‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت‪ :‬آمار‬ ‫زندانیان مهریه استان اصفهان ‪ ۱۷‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬احمد خسروی وفا اظهار کرد‪ :‬در پی صدور‬ ‫بخشنامه از سوی قوه قضاییه مبنی بر ترتیبات‬ ‫ویژه در رسیدگی به پرونده محکومان تأدیه مهریه‪،‬‬ ‫اجرای مفاد این بخشنامه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با برگزاری جلسات مشترک‪ ،‬نتیجه‬ ‫تالش قضات ‪ ،‬کاهش ‪ ۱۷‬درصدی آمار زندانیان‬ ‫و محکومان مهریه در زندانهای استان رقم خورده‬ ‫است‪ .‬رییس کل دادگستری استان اصفهان در‬ ‫تشریح بیشتر مفاد این بخشنامه تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش قیمت طال و سکه‪ ،‬بر اساس این‬ ‫بخش‌نامه‪ ،‬دادگاه‌ها ترتیبی اتخاذ خواهند کرددکه‬ ‫درخواست‌های تعدیل اقساط‪ ،‬خارج از نوبت و بدون‬ ‫تعیینوقترسیدگیانجامشود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت‪ :‬دشمنان‬ ‫قصد دارند با ایجاد شبهه در فضای مجازی‪ ،‬مردم‬ ‫را نسبت به مسؤوالن نظام و دولت بدبین کنند و‬ ‫با دروغ پراکنی گسترده‪ ،‬مردم را از حکومت جدا‬ ‫سازند‪ .‬آیت‌اهلل سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار‬ ‫مدیرکل صدا و سیما مرکز اصفهان با بیان اینکه‬ ‫صدا و سیما باید حرف حق را به مردم برساند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دشمنان ما قصد دارند با ایجاد شبهه در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬مردم را نسبت به مسؤوالن نظام و دولت‬ ‫بدبین کنند و با دروغ‌پراکنی مردم را از حکومت جدا‬ ‫سازند‪ .‬نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در ادامه با‬ ‫اشارهبهحساسیت‌هایکارصداوسیماافزود‪:‬فرصت‬ ‫خدمت به مردم برای کارکنان و مدیران صداوسیما‬ ‫فراهم‌شده و باید قدر این نعمت الهی را بدانید و به‬ ‫دنبالبیانحقباشید‪.‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫صنایعدستیاصفهاندردنیا بینظیراست‬ ‫ایمنا‪ :‬مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اکنون در بخش صنایع دســتی در دنیــا نام اصفهان‬ ‫سرآمد است‪ .‬از تعداد ‪ ۴۵۰‬صنعت دســتی در ایران قریب‬ ‫به ‪ ۲۸۷‬مورد در اصفهان است و با برخورداری از این ظرفیت‬ ‫باال می تواند تحول بزرگی را درزمینه گســترش هنر ایجاد‬ ‫کرده و در خدمت ارزشهای کشور باشــد‪ .‬حجت االسالم و‬ ‫المسلمین محمد علی انصاری با ابراز خرسندی از برگزاری‬ ‫جشنواره ملی صنایع دســتی آیات قرآن به میزبانی استان‬ ‫اصفهان دربهمن ماه امسال ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما مسلمانان تکلیف‬ ‫و دٍین زیادی نســبت به قرآن داریم و هر چه داریم از برکت‬ ‫این کتاب آسمانی است‪ .‬قرآن کتاب معجره پیامبر و کتاب‬ ‫زندگی بوده و تدبیر زندگی انســانها در قــرآن وجود دارد و‬ ‫دست یابی بشــر به این تعالیم و بهره مندی از آن وابسته به‬ ‫توفیق افراد است‪ .‬وی با بیان اینکه این معجزه الهی در دست‬ ‫بشــر قرار دارد و همان طور که همه می دانیم هر چیزی که‬ ‫بخواهد به بهترین شــکل ارایه شــود باید هنرمندانه باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حقیقت هنر از نعمت هــای واالی خداوندی بوده‬ ‫که به بشر عطا شده است‪ .‬هر چیزی که در قالب هنر ریخته‬ ‫شود بی شک خواهان بیشــتری هم پیدا می کند‪ .‬مدیر کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫‪1‬‬ ‫خبر‬ ‫ویژه‬ ‫محور اسالم قرآن کریم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این کتاب آسمانی‬ ‫توصیه شــده که ازراه های صحیح و هنرمندانه بهره ببریم‪.‬‬ ‫هنر صنایع در بین رشــته های هنری یکی از رشــته هایی‬ ‫است که از نظر هنری بسیار ارزشمند و کاربردی است و این‬ ‫اتفاقی بسیار خوشــایند خواهد بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بعضی‬ ‫ازمراکز فرهنگی دنیا تا ‪ ۶۰۰‬صنعت دستی را تالیف کردند و‬ ‫در ایران قریب به ‪ ۴۵۰‬صنایع وجود دارد و این صنایع دستی‬ ‫به دست انسان و با ابزارها شــکل می گیرد و هنرمند آن را با‬ ‫هنرش خلق می کند‪ .‬حجت االسالم و المسلمین انصاری با‬ ‫تاکید بر اینکه در بین اســتان های کشور و شهرهای ایران‬ ‫در گذشــته و زمان حال اصفهان سرآمد است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫در بخش صنایع دســتی در دنیا نام اصفهان ســرآمد است‪.‬‬ ‫از تعداد ‪ ۴۵۰‬صنعت دســتی در ایران قریب به ‪ ۲۸۷‬مورد‬ ‫در اصفهان اســت و با برخورداری از این ظرفیت باالیی می‬ ‫تواند تحول بزرگی را درزمینه گســترش هنر ایجاد کرده و‬ ‫در خدمت ارزشهای کشور باشــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به برکت‬ ‫نظام مقدس جمهوری اســامی که خوشــبختانه امسال‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب اســت‪ ،‬تحوالت زیادی را در‬ ‫زمینه های هنری ایجاد شــده و و در گذشــته هم فعالیت‬ ‫های مردم ایران در بخش هنر بوده و آحاد مردم هنرشــان‬ ‫در بخش های صنایع دستی و ارزشــی وجود داشته و قابل‬ ‫انکار نیســت‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬بعد از پیروزی انقالب این هنرها شــکل نظام‬ ‫یافته ای پیدا کــرده و یکی از بخش های فعــال در وزارت‬ ‫فرهنگ و هنر اســامی معاونت فرهنگ قرآن و عترت است‬ ‫که در بخش گســترش فرهنگ قرآن فعالیت می کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از کارهای بســیار مهم انجام شده در این معاونت‬ ‫این بوده کــه تلفیقی از هنر و تعالیم قرآنی برای گســترش‬ ‫فرهنگ قرآنی و برای الهام گرفتن هنــر از آیات نورانی بنام‬ ‫جشنواره های آیات قرآنی تالیف کردند و استان ها مسوول‬ ‫انجام این برنامه هســتند و اصفهان هم یکی از مراکز بزرگ‬ ‫برگزاری جشــنواره ملی صنایع دســتی آیات است‪ .‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین انصاری با بیان اینکه این جشنواره ملی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬همه مردم و هنرمندان و عالقه مندان به حوزه‬ ‫صنایع دستی در کشــور می توانند در این جشنواره شرکت‬ ‫کنند و توفیق اجرای این جشــنواره به استان اصفهان داده‬ ‫شــده و متولی اصلی آن مدیریت قرآن و عتــرت اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫جشنواره در چهار بخش صنایع فلزی‪ ،‬چوب‪ ،‬بافت و سفال‬ ‫است و هنرمندان صنایع دســتی که از این نعمت خدادی‬ ‫برخوردارند می توانند آثار خودشان را به این جشنواره ملی‬ ‫ارســال کنند و روح این هنرمندان هم ارزشــمند بوده که‬ ‫در زمینه هنر آثــار هنرمندانه ای را خلق مــی کنند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه جشنواره ملی صنایع دستی آیات دارای شرایط‬ ‫ویژه ای اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور ایجاد خالقیت و جلوگیری‬ ‫از تکرار آثار در جشــنواره ها و باال بردن خالقیت هنرمندان‬ ‫باید آثار ارسالی ویژه جشــنواره امسال باشند و در جشنواره‬ ‫های قبلی این آثار شرکت داده نشده و جنبه تکراری نداشته‬ ‫باشند‪ .‬حجت االسالم و المسلمین انصاری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با حضور خوب هنرمندان اســتان اصفهان که در‬ ‫این حوزه سرآمد هستند شاهد برگزاری یک جشنواره خوب‬ ‫و ارزشمند به میزبانی اصفهان باشــیم و در پایان بهمن ماه‬ ‫با یک اختتامیه با شــکوهی ازآثار رســیده به این جشنواره‬ ‫رو به رو شــویم‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬سرمایه کشــور هنرمندان در حوزه خالقیت‬ ‫هنر هستند و آثار هنرمندانه خالق در این چهار فصل بزرگ‬ ‫که با نگاه قرآنی خلق شدند در مسابقه شرکت داده می شوند‬ ‫تا با کشف استعدادها این آثار خالق به مردم شناسانده شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در لشکر ‪ 8‬نجف اشرف‪:‬‬ ‫برخی تالش می‌کنند فتنه ‪ 88‬فراموش شود‬ ‫نماینده ولی فقیه در لشکر ‪ 8‬نجف اشرف‬ ‫گفت‪ :‬امروز در کشور تالش می‌کنند وقایع‬ ‫سال ‪ 88‬را به فراموشــی سپرده و اقدامات‬ ‫برخی افراد در آن ســال را رویدادی ساده‬ ‫تلقیکنند‪.‬حجت‌االسالممحسنطالب‌پور‬ ‫در جمع برخی از فعاالن سیاسی شهرستان‬ ‫شهرضا با اشاره به حضور شبانه ترامپ در‬ ‫کشور عراق‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حضور پنهانی و‬ ‫شبانه رئیس‌جمهور آمریکا و بازدید سرزده‬ ‫از پایگاه نظامیان این کشور در عراق نشان‬ ‫می‌دهد مردم منطقه از آمریکا و سیاســت‌های آن متنفر هســتند‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در لشــکر ‪ 8‬نجف اشــرف با بیان این‌که خروج نیروهای آمریکایی‬ ‫از سوریه نشان از شکست سیاست‌های این کشور در ســوریه است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫وجود شکست‌های پی در پی آمریکا‪ ،‬برخی از مسؤوالن از آمریکا و تهدیدهای‬ ‫بی‌اساس رهبران آن می‌ترسند‪ ،‬در حالی که رهبر معظم انقالب‪ ،‬افول قدرت‬ ‫سیاسی آمریکا و فروپاشی رژیم صهیونیســتی را پیش‌بینی کرده‌اند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به هزینه‌های میلیاردی آمریکا در کشور عراق بیان کرد‪ :‬آمریکا هزاران‬ ‫میلیارد دالر در این کشور هزینه کرد اما با این وجود رئیس‌جمهور این کشور‬ ‫به شکست سیاست‌های توسعه‌طلبانه رهبران آن اعتراف می‌کند‪ .‬طالب‌پور با‬ ‫اشــاره به دیدار رهبر معظم انقالب با نمایندگان فلسطینی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در این دیدار فرمودند‪ ،‬بزودی شــاهد تشــکیل حکومت‬ ‫فلســطینی خواهیم بود و دنیا به عظمت و اقتدار جوانان مبارز این کشور پی‌‬ ‫خواهد برد‪ .‬نماینده ولی فقیه در لشــکر ‪ 8‬نجف اشــرف با تأکید بر این‌که در‬ ‫دهه‌های اخیــر پیش‌بینی‌های رهبر معظــم انقالب در بســیاری از امور به‬ ‫حقیقت پیوسته و سبب شگفتی جهانیان شــده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از تحلیلگران داخلی و خارجی در جنگ ‪ 33‬روزه و یا در زمان بروز اغتشاشات‬ ‫تروریستی در ســوریه شکســت جبه ‌ه مقاومت و بشار اســد را پیش‌بینی‬ ‫می‌کردند‪ ،‬اما رهبر معظم انقالب به پیروزی مبارزان ســوری و شکست رژیم‬ ‫صهیونیستی تأکید کردند و امروز درستی پیش‌بینی مقام معظم رهبری ثابت‬ ‫شده است‪ .‬وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی رهبر معظم انقالب درباره تحوالت‬ ‫مختلف ناشی از جهان‌بینی الهی و تجربه سال‌ها مدیریت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ارایه تحلیل درست از تحوالت منطقه و جهان باید باورهای دینی و الهی تقویت‬ ‫شود‪ .‬طالب‌پور با تأکید بر این‌که بررسی مسائل باید بر اساس اخبار و اطالعات‬ ‫درست و منطقی باشد‪ ،‬افزود‪ :‬برخی افراد بر اساس آن‌چه از رسانه‌های بیگانه و‬ ‫ضد انقالب دریافت کرده‌اند‪ ،‬مسائل را تحلیل می‌کنند و اگر همه تحلیل‌گران‬ ‫و سیاســت‌مداران کشــور نیز مانند رهبر معظم انقالب با باورهای دینی و با‬ ‫پیش‌فرض‌های قرآنی به بررسی مســائل می‌پرداختند‪ ،‬شرایط کشور بهتر‬ ‫از امروز بود‪ .‬نماینده ولی فقیه در لشکر ‪ 8‬نجف اشــرف با اشاره به فتنه سال‬ ‫‪ ،88‬گفت‪ :‬سران اصلی فتنه سال ‪ 88‬رژیم صهیونیستی و آمریکا بودند که با‬ ‫استفاده از برخی عناصر داخلی قصد داشتند به اهداف خود برسند‪ .‬وی با بیان‬ ‫این‌که بصیرت به معنی دشمن‌شناســی دقیق و عمل به‌هنگام است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروز در کشور برخی افراد و حتی کسانی که ادعای انقالبی بودن دارند‪،‬‬ ‫تالش می‌کنند وقایع سال ‪ 88‬را به فراموشی سپرده و اقدامات برخی افراد در‬ ‫آن سال را رویدادی ساده تلقی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫نظارت بر ‪ 160‬بقعه‬ ‫متبرکه در نوروز‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اداره اوقاف و امور خیریه در ایام نوروز‬ ‫از ‪ 160‬امامزاده سطح استان بازدید و وضعیت‬ ‫عمرانی و فرهنگی آن‌ها را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم رضا صادقی صبح امروز در‬ ‫همایش یاوران وقف در این شهرستان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اداره اوقاف و امور خیریه در ایام نوروز از‬ ‫‪ 160‬امامزاده سطح استان بازدید می‌کند و‬ ‫وضعیت عمرانی و فرهنگی آن‌ها را بررسی‬ ‫می‌کند‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬چهار سال پیش در بقعه‬ ‫متبرکه سید جالل که برای بازدید آمدیم‬ ‫وضعیت عمرانی بسیار بدی داشت‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد و تنها ضریح‬ ‫آن ساخته نشده است که خیرین حتماً کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه بابیان اینکه باید بقاع‬ ‫متبرکه زیبا و فعالی برای امامزادگان داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کسی که به ساخت چنین‬ ‫مکانی به اندازه حتی هزار تومان کمک می‌کند‪،‬‬ ‫در آخرت چندین برابر پاداش می‌گیرد‪.‬مدیرکل‬ ‫اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان داشت‪:‬‬ ‫نماز‪ ،‬خمس و زکات واجب است‪ ،‬ولی نمازی که‬ ‫همراه با بصیرت نباشد ارزشی ندارد پس باید به‬ ‫فکر آخرت باشیم‪.‬‬ ‫کسری بودجه بی انباطی‬ ‫مالی ایجاد می کند‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬عدم بروز کسری بودجه در سال ‪،98‬‬ ‫اولویت مجلس و دولت است و تالش همکاران‬ ‫ما در مجلس شورای اسالمی این خواهد بود که‬ ‫با واقعی کردن درآمدها و هزینه‌ها و تراز کردن‬ ‫آن‌ها‪ ،‬از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگردر خصوص بودجه سال ‪98‬‬ ‫و الیحه ارائه شده به مجلس اظهار کرد‪ :‬عدم‬ ‫بروز کسری بودجه در سال ‪ ،98‬اولویت مجلس‬ ‫و دولت است و تالش همکاران ما در مجلس‬ ‫شورای اسالمی این خواهد بود که با واقعی کردن‬ ‫درآمدها و هزینه‌ها و تراز کردن آن‌ها‪ ،‬از ایجاد‬ ‫کسری بودجه جلوگیری کنند؛ چرا که کسری‬ ‫بودجه مهم‌ترین عامل ایجاد بی‌انضباطی مالی‬ ‫در اقتصاد است‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی همچنین یادآور شد‪ :‬وجود عدالت‬ ‫جغرافیایی در تخصیص بودجه حائز اهمیت است‬ ‫و با وجود اینکه نمایندگان باید به بودجه نگاهی‬ ‫ملی داشته باشند اما توسعه متوازن مناطق و‬ ‫توزیع یکسان اعتبارات باید مورد تأکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫فوالدگر ابراز داشت‪ :‬دولت خود باید به توسعه‬ ‫همه بخش‌های کشور توجه داشته باشد و اگر‬ ‫این نهاد در بودجه خود برای رفع مشکالت‬ ‫مناطق مختلف کشور برنامه مشخصی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬نمایندگان حوزه‌های مختلف نیز با ذهنی‬ ‫آسوده‌تر‪ ،‬مسائل ملی را دنبال خواهند کرد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫گرفتار بازی های سیاسی‬ ‫شده ایم‬ ‫سال سوم‪ /‬شماره ‪/61‬یکشنبه ‪ 16‬دی ‪ 29 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/59‬یکشنبه ‪ 25‬آذر ‪8 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫تقویم‬ ‫‪1‬‬ ‫اعضای باند سرقتی که اقدام به سرقت لوازم داخل‬ ‫خودروها در یکی از شهرهای جنوبی کشور می کرد‪،‬‬ ‫شناسایی و دستگیر شدند‪ .‬بیش از ‪ 120‬مورد سرقت‬ ‫از این باند کشف شد‪.‬‬ ‫‪97/10/14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪97/10/13‬‬ ‫زوج جوانی که اقدام به سرقت طالی کودک بچه ای‬ ‫‪ 5‬ساله کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند‪ .‬این‬ ‫زوج جوان از اتباع بیگانه بودند که اقدام به ربودن یک‬ ‫گردنبند و دو حلقه النگو کرده بودند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪97/10/15‬‬ ‫در اثر تصادف مرگباری در جاده اصفهان نطنز‪ ،‬یک‬ ‫دستگاه سواری سمند با یک کامیون برخورد کرد و در‬ ‫این تصادف سه نفر جان باخته و دو نفر نیز مصدوم شدند‪.‬‬ ‫گردش ناگهانی کامیون عامل این تصادف بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪97/10/12‬‬ ‫مرد جوانی که در حالت عادی نبود‪ ،‬با استفاده از تفنگ‬ ‫شکاری مربی بدنسازی خود را مورد اصابت قرار داد‪ .‬این‬ ‫قاتل ‪ 24‬ساله که در حین وقوع قتل مست بوده است‪ ،‬از‬ ‫برخورد مربی خود اظهار خشم کرده بود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪5‬‬ ‫میوهراهمزمانبا‬ ‫غذانخورید‬ ‫قافقلم‬ ‫نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬بازی‌های سیاسی‪،‬‬ ‫جناح‌های چپ و راست کشور را به این وضعیت‬ ‫رسانده است‪ .‬سمیه محمودی با اشاره به طرح‬ ‫شفافیت آرای نمایندگان مجلس‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫موافق طرح شفاف‌سازی آرای نمایندگان هستم‪،‬‬ ‫مردم حق دارند موضع‌گیری نماینده خود را‬ ‫بدانند‪.‬نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با انتقاد از این‌که برخی افراد‬ ‫طرح شفافیت آرای نمایندگان را هم سیاسی‬ ‫کردند و به حاشیه بردند‪ ،‬افزود‪ :‬آرای نمایندگان‬ ‫موجود است و مسأله مخفی وجود ندارد‪ .‬وی با‬ ‫بیان این‌که وظیفه اصلی نماینده قانون‌گذاری و‬ ‫نظارت بر اجرای قانون است‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫مدیون شهدا هستند‪ ،‬آن‌ها باید با عقل و منطق و‬ ‫به دور از احساسات درباره مسائل مختلف سخن‬ ‫بگویند و تصمیم بگیرند‪ .‬محمودی با بیان این‌که‬ ‫نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نماینده مجلس باید حافظ والیت فقیه‪،‬‬ ‫منافع مردم و کشور باشد و استقالل در رأی و‬ ‫عمل فراجناحی از مهمترین خصوصیات یک‬ ‫نماینده مجلس است‪ .‬نماینده مردم شهرضا‬ ‫و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫این‌که بازی‌های سیاسی‪ ،‬جناح‌های چپ‬ ‫و راست کشور را به این وضعیت رسانده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برخی افراد به خاطر منافع خود همه‬ ‫امور را سیاسی کرده‌اند‪ ،‬مستقالن و دلسوزان‬ ‫واقعی نظام و مدیران کارآمد‪ ،‬حامی والیت فقیه‬ ‫و حقوق مردم هستند و از سیاسی‌کاری پرهیز‬ ‫می‌کنند‪ .‬وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم‬ ‫کشور در دو نماد اصالح‌طلبی و اصول‌گرایی‬ ‫خالصه شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫امروز کشور و منطقه باید وحدت و همدلی را‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬در زمان جنگ هم تحریم و فشار‬ ‫خارجی وجود داشت‪ ،‬اما وحدت مردم و صداقت‬ ‫مسؤوالن سبب شد بر همه مشکالت و کمبودها‬ ‫غلبه کنیم‪ .‬محمودی با تأکید بر این‌که تندروی‬ ‫از جناح‌های چپ و راست به هیچ وجه پذیرفتنی‬ ‫نیست‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬در شرایط فعلی حفظ‬ ‫نظام‪ ،‬دفاع و پیروی از والیت فقیه و پاسداری‬ ‫از خون شهدا و ارزش‌های نظام وظیفه همه‬ ‫مردم است‪ .‬نماینده مردم شهرضا و دهاقان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان این‌که متولدان‬ ‫دهه ‪ 60‬وارث ناکارآمدی و مشکالت زیاد‬ ‫مدیریتی هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حل مشکالت‬ ‫اساسی کشور و شهرستان شهرضا با کنار‬ ‫گذاشتن خط‌کشی‌ها امکان‌پذیر است‪ ،‬افراد‬ ‫کاردان و الیق باید به دور از حاشیه‌ها به مردم‬ ‫خدمت کنند‪ .‬وی با تأکید بر این‌که حرکات‬ ‫پوپولیستی برخی از نمایندگان در شأن مجلس‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس باید عصاره فضایل ملت‬ ‫باشد و در این راستا نماینده باید تصمیمات‬ ‫عاقالنه بگیرد‪ .‬محمودی با اشاره به فراکسیون‬ ‫مستقلین مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫فراکسیون مستقلین‪ ،‬اثرگذارترین فراکسیون‬ ‫مجلس شورای اسالمی است و هر هفته وزرای‬ ‫مختلفی به این فراکسیون دعوت می‌شوند و‬ ‫نمایندگان درباره عملکرد آن‌ها سؤال می‌کنند‪.‬‬ ‫محمودی با بیان اینکه شهرضا به رشد شتابان‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر خواستار پیشرفت‬ ‫کشور و شهرستان شهرضا هستیم‪ ،‬باید در این‬ ‫راه نماینده را همراهی کنیم‪.‬‬ ‫تغییرات اجتماعی کلید زد؛‬ ‫خانوادههایایرانیدردایرهتهدید‬ ‫چندسالی است که شاهد ایجاد تغییرات گسترده در بنیان خانواده‌ها هستیم‪ ،‬به گونه‌ای که امروزه دیگر خانواده از‬ ‫کارکردونقشاصلیخودفاصلهگرفتهاست‪.‬‬ ‫هرچند در تحقق این امر عوامل مختلفی مانند اعمال‬ ‫سیاست‌های تک‌فرزندی‪ ،‬فرزندساالری‪ ،‬وجود دغدغه‌های‬ ‫اقتصادی و مواردی از این دست تاثیرگذار بوده است‪ .‬بدیهی‬ ‫است‪ ،‬امروزه تنها به‌دلیل استفاده بیش از حد از شبکه‌های‬ ‫اجتماعی شاهد گسست روابط میان اعضای خانواده هستیم‪،‬‬ ‫به گونه‌ای که دیگر اعضای خانواده تنها در کنار هم و در زیر‬ ‫یک سقف زندگی می‌کنند‪ ،‬اما از حال و روز هم اطالع چندانی‬ ‫ندارند و در مقابل بیشتر تمایل دارند که با گروه همساالن‪،‬‬ ‫اوقات خود را سپری کنند‪ .‬این خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز‬ ‫مشکالت بسیاری باشد‪ .‬از این‌رو برای تبیین پیامدهای منفی‬ ‫کاهش روابط خانوادگی و سست‌شدن بنیان خانواده این‬ ‫پدیده را در گفت‌وگو با نصرا‪ ...‬منصوری‪ ،‬روانشناس و مشاوره‬ ‫خانواده و زهرا بهادری‪ ،‬دکترای تخصصی روانشناسی بررسی‬ ‫کرده است که در ادامه می‌خوانید‪.‬یک روانشناس درخصوص‬ ‫آسیب‌های اجتماعی کاهش روابط میان اعضای خانواده‬ ‫می‌گوید‪ :‬به کاهش روابط عاطفی میان اعضای خانواده در علم‬ ‫روانشناسی طالق عاطفی گفته می‌شود که این امر بیشتر در‬ ‫سایه کاهش وقت گذاشتن برای یکدیگر‪ ،‬کاهش وابستگی‌ها‪،‬‬ ‫افزایش سرگرمی‌های برون‌زناشویی و خانوادگی و تمرکز بر‬ ‫مسائل بیرون از خانواده‪ ،‬فاش‌شدن رازها و اشتباهات اعضای‬ ‫خانواده‪ ،‬استفاده‌نکردن از راهبردهای کاربردی حل مساله‪،‬‬ ‫کاهشمیزاننوازشکالمی‪،‬نبوداعتمادمیاناعضایخانواده‪،‬‬ ‫به رخ‌کشیدن اشتباهات و فاجعه‌آمیز نشان‌دادن مشکالت‬ ‫موجود‪ ،‬پرداختن به مسائل گذشته به‌جای اندیشیدن‬ ‫به مخاطرات پیش‌رو‪ ،‬کاهش شور و هیجان در زندگی‪،‬‬ ‫اختصاص‌دادن زمان طوالنی برای تماشای فیلم و سریال‪،‬‬ ‫قبول‌نداشتنمشکلو‪...‬حادثمی‌شود‪.‬‬ ‫امروزه در بسیاری از خانواده‌ها این پدیده به‬ ‫چشم می‌خورد‪ .‬نصرا‪ ...‬منصوری در گفت‌وگو با‬ ‫«آرمان» می‌افزاید‪ :‬در بسیاری از موارد افراد به‬ ‫خاطر حاشیه‌هایی همچون فرزند‪ ،‬شغل‪ ،‬افراد‬ ‫جامعه و مواردی از این دست زندگی می‌کنند‬ ‫و خود و نیازهای خود را به ورطه فراموشی‬ ‫می‌سپارند‪ .‬به عبارت بهتر در صورت وقوع طالق‬ ‫عاطفی در خانواده‌ها شاهد بروز آسیب‌های‬ ‫به مراتب جدی‌تر از طالق رسمی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬او در ادامه تصریح می‌کند‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برخی از آقایان مجبور به انجام کار طوالنی برای‬ ‫تامین مخارج زندگی هستند که این خود باعث‬ ‫تضعیف ارتباط میان اعضای خانواده شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر امروزه بسیاری از زنان خواسته یا‬ ‫ناخواسته مجبور به کارکردن در خارج از منزل‬ ‫هستندکهاینهمانرژیزیادیراازآنهامی‌گیرد‬ ‫و می‌تواند باعث شود که دیگر زن توانایی و‬ ‫حوصلهپاسخگوییبهبسیاریازنیازهایاعضای‬ ‫خانواده را نداشته باشد‪ .‬منصوری در ارتباط با‬ ‫دالیل تمایل‌نداشتن فرزندان برای وقت‌گذرانی‬ ‫با والدین می‌گوید‪ :‬امروزه در سایه سیاست‌های‬ ‫تربیتیاشتباهبسیاریازفرزندانتمایلچندانی‬ ‫به حضور در جمع خانوادگی ندارند که این‬ ‫باعث فاصله‌گرفتن فرزندان از والدین شده است‬ ‫و بالطبع فرزندان خواهان سپری‌کردن اوقات‬ ‫خود با گروه همساالن هستند‪ .‬او ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫در بسیاری از موارد فرزندان بیشتر وقت خود را‬ ‫درشبکه‌هایاجتماعیمی‌گذارندووالدینخود‬ ‫را افرادی بی‌سواد می‌دانند‪ .‬این دسته از فرزندان‬ ‫بر این باور هستند که دیگر والدین هم‌سطح‬ ‫آنها نیستند و خود را باالتر از آنها می‌دانند‪ .‬از‬ ‫این‌رو هم از الگوهای رفتارهای والدین تبعیت‬ ‫نمی‌کنند و هم این که کمتر در جمع خانواده‬ ‫حاضر می‌شوند‪ .‬البته در این فرصت باید متذکر‬ ‫شد که خانواده‌ها نیز در این شرایط رفتار‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫سیاسی کاری در اصفهان جایی ندارد‬ ‫اســتاندار اصفهان گفت‪ :‬یکی از سیاســت های دولت عدم دخالت گرایش‬ ‫سیاسی در انجام امور است و اگر مدیری نمی تواند اینگونه عمل کند باید جای‬ ‫خود را به دیگران دهد‪ .‬عباس رضایی در گردهمایی فرمانداران و مدیران کل‬ ‫استانداری اصفهان که با حضور معاونین و مشــاورین استاندار برگزار گردید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدیران باید در زمان کوتــاه خدمت خود بگونه ای عمل کنند که‬ ‫نام نیک از خود باقی گذارند و نیت خود را در جهت رضای خدا خالص کنند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان بر ساده زیستی و پرهیز از هر گونه تجمل گرایی تاکید کرد‬ ‫و افزود‪ :‬مردم را با عمل و نه با گفتار خود دعوت به نیکی کنیم‪.‬عباس رضایی‬ ‫با بیان اینکه باید همدلی و همراهی بین پرسنل ایجاد شود‪ ،‬افزود‪ :‬باید حس‬ ‫کرامت بین کارمندان و ارباب رجوع حاکم شود‪ .‬نظم و انضباط اداری نخستین‬ ‫وظیفه هر مسئولی اســت و فرمانداران باید تمام وقت در محل خدمت خود‬ ‫حاضر باشــند و اگر به هر دلیلی این امکان برایشان وجود ندارد‪ ،‬باید از سمت‬ ‫خود استعفا دهد‪ .‬نماینده عالی دولت در اســتان با تاکید بر اینکه ماموریت‬ ‫ها باید با هماهنگی صــورت گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬ماموریت هــا و مرخصی مدیران و‬ ‫فرمانداران باید با ذکر جانشین صورت پذیرد و در غیر این صورت برخورد الزم‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬استاندار اصفهان با بیان اینکه فرمانداران باید حس پدر بودن‬ ‫مناسبی با فرزندان ندارند و خواسته و ناخواسته در‬ ‫جمع‌های خانوادگی فرزندان را کوچک می‌کنند‬ ‫که ثمره بارز این رفتار عالقه‌نداشتن فرزندان به‬ ‫حضور در میان اقوام خواهد بود‪ .‬منصوری بر این‬ ‫باور است که در حال حاضر مادیات نقشی کلیدی‬ ‫در خانواده ایفا می‌کند‪ .‬از این‌رو فرزندان در صورت‬ ‫دست‌نیافتن به خواسته‌هایشان سر ناسازگاری با‬ ‫والدین می‌گذارند و به‌دلیل اینکه در جمع از نظر‬ ‫مالی پایین‌تر از دیگران نباشند‪،‬در دورهمی‌های‬ ‫خانوادگی نیز شرکت نمی‌کنند‪ .‬این روانشناس‬ ‫در ارتباط با نقش استفاده از فضای مجازی را در‬ ‫کمرنگ‌شدنروابطمیاناعضایخانوادهمی‌گوید‪:‬‬ ‫افراد زمان بیشتری را در شبکه‌های مجازی سپری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تا جایی که خانواده دیگر از نقش اصلی‬ ‫خود باز مانده است؛ افراد تنها در زیر یک سقف‬ ‫زندگی می‌کنند‪ ،‬اما در عمل کمترین میزان‬ ‫مراودات و تبادل نظر را با هم دارند که این خود‬ ‫می‌تواند باعث از هم گسسته‌شدن کانون خانواده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اودرادامهبیانمی‌کند‪:‬اعضایخانوادهحتیهنگام‬ ‫صرف غذا نیز باهم نیستند و حتی در صورت کنار‬ ‫هم‌بودن به‌صورت فیزیکی وقت و انرژی خود را در‬ ‫شبکه‌های مجازی سپری می‌کنند که این نشان‬ ‫از جای خالی فرهنگسازی و ارائه آموزش‌های‬ ‫الزم برای چگونگی استفاده از فضای مجازی دارد‪.‬‬ ‫منصوری درخصوص پیامدهای منفی کاهش‬ ‫روابط میان اعضای خانواده می‌گوید‪ :‬به‌طور حتم‬ ‫یکی از بارزترین پیامدهای منفی کاهش روابط‬ ‫میان افراد خانواده افزایش دوستی‌های اجتماعی‬ ‫است‪ .‬او در ادامه می‌افزاید‪ :‬بسیاری از فرزندان‬ ‫تنها به‌دلیل مناسب جلوه‌دادن روابط به اصطالح‬ ‫آزاد و بی‌قید و شرط خود نام‌های جدیدی را برای‬ ‫آنها انتخاب کرده‌اند‪ ،‬به گونه‌ای که در جامعه‬ ‫امروز به وفور با واژه دوست اجتماعی مواجه‬ ‫می‌شویم‪ .‬افزایش آمار ازدواج سفید را می‌توان‬ ‫از دیگر تبعات منفی کاهش روابط خانوادگی‬ ‫دانست‪ ،‬چرا که امروزه خانواده‌ها نقش کمرنگی‬ ‫در تصمیم‌گیری فرزندان خود دارند‪ .‬این امر‬ ‫می‌تواند جای بسی تامل داشته باشد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بسیاری از افرادی که طالق می‌گیرند‪ ،‬تنها‬ ‫به انتخاب و تصمیم خود ازدواج کرده‌اند‪ .‬از این‌رو‬ ‫هنگام بروز مشکالت باز هم خانواده رفتار مناسبی‬ ‫را از خود بروز نمی‌دهد و با بیان جمالتی همچون‬ ‫خود را برای شهرستان ها به اثبات رسانند‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ یک از مسئوالن شرعا و‬ ‫قانونا نمی توانند گرایش سیاسی خود را در کار و اجرا دخالت دهند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه مدیران به عنوان کارگزاران دولت تدبیر و امید باید سیاست های دولت‬ ‫را دنبال کنند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از سیاست های دولت عدم دخالت گرایش سیاسی‬ ‫در انجام امور است و اگر مدیری نمی تواند اینگونه عمل کند باید جای خود را‬ ‫به دیگران دهد‪ .‬رضایی با بیان اینکه مدیران و فرمانداران به عنوان خادم همه‬ ‫اقشار جامعه باید با همه احزاب و گروه ها ارتباط داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬همدلی‬ ‫و همراهی با نمایندگان در مجلس شــورای اســامی و ائمه جمعه ضروری‬ ‫است‪ ،‬اما در تصمیم گیری ها باید مستقل عمل شــود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫فرماندارن و مدیران باید به مشکالت خانواده‌های شــهدا و ایثارگران و اقشار‬ ‫مختلف مردم رسیدگی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مردم تشنه محبت و خدمت مسئوالن‬ ‫هستند‪ .‬رضایی با اشاره به تحریم های آمریکا و جنگ نابرابر اقتصادی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کسی که بتواند شغلی در جامعه ایجاد کند قهرمان است و کسی هم که‬ ‫«انتخاب شایسته‌ای نداشتید» یا مواردی از این‬ ‫دست باز هم فرزند را از خانواده دورتر می‌کنند؛‬ ‫جوانامروزحوصلهسرزنشونصحیت‌هایبی‌حد‬ ‫و حصر را ندارد‪ .‬این روانشناس بر این باور است که‬ ‫کاهش روابط میان اعضای خانواده تاثیرات منفی‬ ‫را در جامعه به‌همراه خواهد داشت‪ ،‬چرا که شاهد‬ ‫شیوع روابط به اصطالح آزاد خواهیم بود که این‬ ‫روابط خود سالمت جامعه و سالمت روح و روان‬ ‫افراد را به مخاطره خواهد انداخت‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫ازدواج سفید هویت افراد به خطر انداخته است که‬ ‫در بیشتر موارد صدمات روحی و جسمی بسیاری‬ ‫را بر دختران وارد می‌کند‪ .‬این مشاور خانواده‬ ‫درخصوص راهکارهایی برای افزایش روابط‬ ‫خانوادگی می‌گوید‪ :‬به‌طور حتم احترام قائل‌شدن‬ ‫برای یکدیگر و ایجاد حس اعتماد میان اعضای‬ ‫خانواده می‌تواند منجر به افزایش ارتباط میان افراد‬ ‫خانواده شود‪ ،‬چرا که باید در نظر داشت‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر احترام در میان خانواده‌ها کمرنگ شده‬ ‫است و به‌راحتی شاهد بی‌احترامی‌های متعدد‬ ‫در میان افراد حاضر در خانواده هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫مشخص‌کردن زمانی برای استفاده از شبکه‌های‬ ‫مجازی می‌تواند تاثیر بسزایی در ایجاد تعامل‬ ‫بیشتر میان اعضای خانواده داشته باشد‪ ،‬چرا که‬ ‫افراد تمایل دارند تا زمان خود را در شبکه‌های‬ ‫اجتماعی بگذرانند‪ .‬منصوری در پایان می‌گوید‪:‬‬ ‫امروزه والدین دیگر انرژی یا زمان چندانی را برای‬ ‫فرزندان خود صرف نمی‌کنند‪ .‬از این‌رو فرزندان‬ ‫بیشتردرجمعهمساالنخودهستندکهاینخود‬ ‫می‌تواندباخطراتبسیاریهمراهباشد‪.‬‬ ‫شبکه‌هایاجتماعیوکاهشروابط‬ ‫خانوادگی‬ ‫روانشناس دیگری درخصوص کاهش روابط میان‬ ‫اعضای خانواده می‌گوید‪ :‬در دنیای متغیر امروز‬ ‫که گویی کمتر چیزی را می‌توان یافت که بدون‬ ‫دگرگونی باقی بماند‪ ،‬تغییر‪ ،‬نظام خانواده را هم‬ ‫در برگرفته است به گونه‌ای که امروزه شاهد بروز‬ ‫تغییرات عمده‌ای در نظام خانواده هستیم‪ .‬زهرا‬ ‫بهادری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌افزاید‪ :‬در‬ ‫واقع یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر جهان امروز‬ ‫دگرگونی در ساختار و کارکردهای نهاد خانواده‬ ‫است که این تحول ساختاری در ابعادی گسترده‬ ‫از تغییر در سبک زندگی و تعامالت و تبادالت‬ ‫ارتباطی تا انتقال ارزش‌ها و دگرگونی در مناسبات‬ ‫آنچه که‬ ‫درباره چرایی‬ ‫کاهش‬ ‫تعامالت‬ ‫والدین و‬ ‫فرزندان‬ ‫و تبعات‬ ‫این کاهش‬ ‫باید در نظر‬ ‫داشت‪ ،‬این‬ ‫است که‬ ‫باید نگاهی‬ ‫چندبعدی و‬ ‫سیستمی به‬ ‫این موضوع‬ ‫داشته باشیم‬ ‫بتواند و انجام ندهد خیانتکار است‪ .‬استانداراصفهان یکی از مالک های ارزیابی‬ ‫فرمانداران را اســتفاده از تبصره ‪ ۱۹‬عنوان کرد و افزود‪ :‬تسهیل امور تولید و‬ ‫کارآفرینی‪ ،‬خالقیت و نوآوری نیز از دیگر مالک های ارزیابی خواهد بود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اولویت امور باید اتمام پروژه‌های نیمه تمام باشد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫هر فرمانداری که بیشتر در جهت جذب ســرمایه تالش کند در جهت جلب‬ ‫رضای خدا و مردم گام برداشــته اســت و باید در این مسیر در تربیت جوانان‬ ‫فعال و باانگیزه برای جذب پست های مدیریتی در آینده و همچنین استفاده‬ ‫از بانوان در این پست ها شــجاعت الزم وجودداشته باشند‪ .‬رضایی با اشاره به‬ ‫لزوم تدوین سند آمایش سرزمین در شهرســتان ها یادآور شد‪ :‬برنامه برش‬ ‫شهرستانی سند آمایش سرزمین به شهرستان ها ارسال شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به جشن چهلمین پیروزی سالگرد انقالب اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید این جشن‬ ‫ها به صورت خودجوش و مردمی برگزار گردد و امیــد و وحدت و همدلی در‬ ‫جامعهافزایشیابد‪.‬‬ ‫فردی‪ ،‬اجتماعی و خانوادگی و‪ ...‬را دربر گرفته‬ ‫است‪ .‬او در ادامه بیان می‌کند‪ :‬شاید به جرات‬ ‫بتوان اذعان داشت که این تغییرات بیشترین‬ ‫اثرگذاری را روی کارکرد مثبت خانواده به‌ویژه‬ ‫به شکل کاهش تعامالت بین‌فردی خانواده‬ ‫داشته است‪ .‬آنچه که درباره چرایی کاهش‬ ‫تعامالت والدین و فرزندان و تبعات این کاهش‬ ‫باید در نظر داشت‪ ،‬این است که باید نگاهی‬ ‫چندبعدی و سیستمی به این موضوع داشته‬ ‫باشیم‪ .‬بهادری در ارتباط با دالیل کاهش‬ ‫روابط میان اعضای خانواده می‌گوید‪ :‬به‌طور‬ ‫حتم باید در نظر داشت که این ارتباط به‬ ‫یکباره سیری کاهشی و شکلی ناکارآمد به‬ ‫خود نگرفته است‪ ،‬بلکه با مرور زمان و با اعمال‬ ‫سیاست‌های نادرست به نقطه ناکارآمد امروز‬ ‫رسیده است‪.‬او تصریح می‌کند‪ :‬از این‌رو در‬ ‫آسیب‌‌شناسی و سبب‌شناسی علل زمینه‌ساز‬ ‫و تداوم‌بخش و تشدید‌کننده این بدکارکردی‬ ‫سیستمی‪،‬طبقه‌‌بندیدرقالبعواملفرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬روانشناختی‪ ،‬جامعه‬ ‫‌شناختی‪ ،‬سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و‬ ‫بلندمدت کشوری‪ ،‬دیدی تبیینی و تحلیلی‬ ‫برای اتخاذ رویکردهای مداخله‌ای تغییر‬ ‫الگوی تعامالت ناسازگار به تعامالت سازگار‬ ‫خواهد بود‪ .‬این روانشناس معتقد است که در‬ ‫گذشته عوامل مختلفی از شدت ناسازگاری‌ها‬ ‫در زندگی خانوادگی می‌کاست‪ ،‬اما در شرایط‬ ‫فعلی از هم‌گسیختن بافت سنتی جوامع و‬ ‫تغییرات گسترده مذکور‪ ،‬هزینه‌های اجتماعی‬ ‫و روانشناختی و اقتصادی باالیی را متوجه‬ ‫کل جامعه کرده است‪ .‬بهادری درخصوص‬ ‫کارکردهای خانواده می‌گوید‪ :‬خانواده بر‬ ‫اساس نوع رابطه با فرزندان بیشترین تاثیر را در‬ ‫ابتدا بر چگونگی شخصیت روانی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی آنها داشته و در مرحله بعد نیز‬ ‫به‌صورت غیرمستقیم جامعه را متاثر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به عبارت ساده‌تر تغییرات در خانواده به‬ ‫مرور زمان فرزندان را تغییر داده و با ورود آنها به‬ ‫عرصه اجتماع‪ ،‬جامعه دگرگون خواهد شد‪ .‬او‬ ‫در ادامه بیان می‌کند‪ :‬سالمت خانواده‪ ،‬نقش‬ ‫تعیین‌کننده‌ای در جامعه دارد‪ ،‬چرا که نرخ‬ ‫پایین سطوح ارتباطی در خانواده نشان‌دهنده‬ ‫تعارضاتحل‌نشدهدرون‌خانوادگیاست‪.‬‬ ‫مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشــت مصرف همزمان میوه‬ ‫با مواد غذایی را نادرســت دانســت و تاکید کرد‪ :‬مصرف‬ ‫میوه همراه با غذا منجر به چاقی و مشکل جسمی در افراد‬ ‫می‌شود‪ .‬دکتر یوسف نقیایی افزود‪ :‬چیزی ب ‌ه عنوان فساد‬ ‫میوه در بدن نداریم‪ ،‬هر میو‌ه خاصیتی دارد‪ ،‬از اینکه میوه‬ ‫همراه غذا یا در فاصله کمی بعد از آن صرف شود‪ ،‬مواد آن‬ ‫کمتر جذب بدن می شود و قند موجود در میوه می‌تواند‬ ‫منجر به جمع شدن چربی در بدن شود‪ .‬مدیر گروه تغذیه‬ ‫مرکز بهداشــت اســتان اضافه کرد‪ :‬افراد باید میان وعده‬ ‫صبحانه و ناهار در یک‌فاصله زمانی ‪ 2‬تا سه ساعت قبل از‬ ‫وعده غذایی میوه بخورند‪ .‬وی اعتقــاد دارد‪ ،‬میوه از جمله‬ ‫مواد غذایی است که در طول روز باید حتماً صرف شود زیرا‬ ‫تأمین‌کننده کربوهیدرات‌ها و دارای مقدار قابل‌توجهی از‬ ‫ویتامین و مواد معدنی و فیبر غذایی است‪ .‬این متخصص‬ ‫تغذیه بهترین زمان مصرف میوه را در میان وعده‌ها دانست‬ ‫و یادآور شــد‪ :‬میوه باید با فاصله قابل‌توجهی با وعده‌های‬ ‫اصلی غذا صرف شود که این کار منجر به استفاده مفید از‬ ‫میوه‌ها و جذب بیشتر مواد مغذی موجود در آن‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫نقیایی تصریح کرد‪ :‬روزانه ‪ 2‬تا چهار واحد میوه برای افراد‬ ‫بزرگسال توصیه می‌شــود که یک عدد سیب یا پرتقال‬ ‫متوسط‪ ،‬نصف موز یا انار و ‪ 2‬عدد خرما مصداق یک واحد‬ ‫محسوب می‌شوند‪ .‬مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مصرف میوه ب ‌ه هیچ‌عنوان نمی‌تواند جایگزین وعده‬ ‫غذایی شود زیرا قادر به تأمین مواد مورد نیاز وعده غذایی‬ ‫نیست ‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین حذف وعده غذایی مانند‬ ‫صبحانه یا شام و جایگزینی آن با میوه روش تغذیه سالم‬ ‫نیست‪ .‬نقیایی تصریح کرد‪ :‬بهتر است در وعده‌های غذایی‬ ‫اصلی از ترکیب خانواده نان و غالت و کمی مواد پروتئینی‬ ‫با اولویت حبوبات استفاده کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بعد‬ ‫از صرف میوه نباید آب نوشید‪ ،‬زیرا بیشتر تخمیر می‌شود‬ ‫و موجب جمع شدن گاز و ایجاد نفخ می‌شود و فرد دچار‬ ‫مشکلگوارشیمی‌شود‪.‬‬ ‫**میوهراکیمصرفکنیم؟‬ ‫میوه را باید چه زمانی مصرف کنیم؟‪ ،‬پرسشی است‪ ،‬این‬ ‫روزها با توجه به افزایش آمار افراد مبتال به اضافه وزن و چاق‬ ‫در جامعه ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرد‬ ‫و در مواردی هم موجب سردرگمی آنها شده است‪ .‬برخی‌‬ ‫افراد بدون استناد علمی اظهار می‌دارند‪ ،‬بایستی میوه را با‬ ‫معده خالی مصرف کرد‪ ،‬عده ای خالف نظر آنها را طرح می‬ ‫کنند‪ .‬در این میان بسیاری احساس می‌کنند‪ ،‬باید در طول‬ ‫روز میوه مصرف کرد و به زمان مصرف آن توجهی ندارند‪.‬‬ ‫مصرفمیوهبرایسالمتیافرادمفیداست‪،‬دربرنامهغذایی‬ ‫پزشکان‪ ،‬مصرف میوه برای تمام بیماری ها گنجانید‌ه شد‬ ‫که نشان از مفید بودن آن برای سالمتی روح و جسم افراد‬ ‫دارد‪ .‬میوه سرشــار از ویتامین‌ها و مــواد مغذی موردنیاز‬ ‫بدن هســت اما این نکته را باید بدانیــم که بهترین زمان‬ ‫برای خوردن میوه‌ها چه زمانی است؟متأســفانه باورهای‬ ‫نادرســت زیادی در مورد تغذیه و مسائل مربوط به آن در‬ ‫اینترنتوفضایمجازیوجوددارد‪،‬کهیکیازمتداول‌ترین‬ ‫سوژه‌های آن‪ ،‬تبلیغ بهترین زمان میوه خوردن است‪ .‬یکی‬ ‫ازباورهایاشتباهدرموردبهترینزمانمصرفمیوهمصرف‬ ‫آن با معده خالی است‪ ،‬در پس پرده این ادعا‪ ،‬دلیل منطقی‬ ‫وجود ندارد و از نظر علمی هم ثابت نشده است‪ .‬همچنین‬ ‫مصرف میو‌ه در زمان خاص برای افرادی که بیمار هستند‬ ‫متفاوت است‪ ،‬شاید خوردن میوه برای افراد سالم با معده‬ ‫خالی مشــکلی ایجاد نکند اما ممکن است برای بیماران‬ ‫گوارشی عوارضی داشته باشد‪.‬خبرنگار ایرنا در این ارتباط‬ ‫نظر دکتر حسن مظفری یکی از دیگر متخصصان تغذیه‬ ‫یزد را جویا شــد‪ ،‬وی می گوید‪ :‬میوه‌ها به دلیل دارا بودن‬ ‫موادمغذیگوناگونمثلویتامین‌هایگروه‪،B‬ویتامین‪C‬‬ ‫‪ ،A‬و امالح معدنی می‌توانند از ابتال به بیماری‌های مختلف‬ ‫پیشگیریکنند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪mail: ghaf.e.ghalam@gmail.com‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای محمد حسین سبحانی خوراسگانی دارای شناسنامه شماره ‪ 6174‬به‬ ‫شرح دادخواست به کالسه ‪ 3064 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی‬ ‫حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه سبحانی‬ ‫خوراسگانی بشناسنامه ‪ 140‬در تاریخ ‪ 97/3/15‬اقامتگاه دائمی خود بدورود‬ ‫زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 4‬دختر و‬ ‫همسر به اسامی‪ -1 :‬مهدی سبحانی خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 8349‬فرزند متوفی‪.‬‬ ‫‪ -2‬احمد سبحانی خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 30‬فرزند متوفی‪ -3‬نعمت اله سبحانی‬ ‫خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 841‬فرزند متوفی ‪ -4‬عصمت سبحانی خوراسگانی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 61‬فرزند متوفی ‪ -5‬عفت سبحانی خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 61‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -6‬عزت سبحانی خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 17‬فرزند متوفی‪ -7‬سکینه‬ ‫سبحانی خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 140‬فرزند متوفی‪ -8‬محمد حسین سبحانی‬ ‫خوراسگانی ش‪.‬ش ‪ 6174‬همسر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪10‬‬ ‫شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338270‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫خانم پروانه رنجکش آدرمنابادی دارای شناسنامه شماره ‪ 1214‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 2588 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رنجکش آدرمنابادی‬ ‫بشناسنامه ‪ 27‬در تاریخ ‪ 95/1/14‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 2‬دختر و همسر و‬ ‫مادر به اسامی‪ -1 :‬رضا رنجکش آدرمنابادی ش‪.‬ش ‪ 2591‬فرزند متوفی‪-2.‬‬ ‫محمد حسین رنجکش آدرمنابادی ش‪.‬ش ‪ 3191‬فرزند متوفی‪ -3‬حسن‬ ‫رنجکش آدرمنابادی ش‪.‬ش ‪ 1225‬فرزند متوفی ‪ -4‬پروانه رنجکش‬ ‫آدرمنابادی ش‪.‬ش ‪ 1214‬فرزند متوفی ‪ -5‬سمیه رنجکش آدرمنابادی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 91179‬فرزند متوفی‪ -6‬رمضان رنجکش آدرمنابادی ش‪.‬ش ‪1752‬‬ ‫همسر متوفی‪ -7‬سکینه حق شناس ش‪.‬ش ‪ 1763‬مادر متوفی و الغیر‪.‬اینک‬ ‫با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید‬ ‫تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338192‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای مرتضی حسینی دارای شناسنامه شماره ‪ 29‬به شرح دادخواست به‬ ‫کالسه ‪ 3047 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حیدری اصفهانی بشناسنامه ‪ 31‬در‬ ‫تاریخ ‪ 90/10/25‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت‬ ‫آن مرحوم منحصر است به یک پسر و ‪ 4‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬مرتضی‬ ‫حسینی ش‪.‬ش ‪ 29‬فرزند متوفی‪ -2.‬رضوان امیدنیان جزی ش‪.‬ش ‪1738‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -3‬فخرالسادات حسینی ش‪.‬ش ‪ 581‬فرزند متوفی ‪ -4‬اشرف‬ ‫السادات حسینی ش‪.‬ش ‪ 2158‬فرزند متوفی ‪ -5‬مهری حسینی آدرمنابادی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 2159‬فرزند متوفی‪ -6‬سید محمود حسینی آدرمنابادی ش‪.‬ش ‪2‬‬ ‫همسر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در‬ ‫یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬‬ ‫الف ‪338166‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای ابراهیم دری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره ‪ 2104‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3069 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی دری دولت آبادی‬ ‫بشناسنامه ‪ 119‬در تاریخ ‪ 97/10/1‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 2‬دختر و همسر به‬ ‫اسامی‪ -1 :‬محسن دری دولت آبادی ش‪.‬ش ‪ 1704‬فرزند متوفی‪ -2.‬مجید‬ ‫دری ش‪.‬ش ‪ 2584‬فرزند متوفی‪ -3‬ابراهیم دری دولت آبادی ش‪.‬ش ‪2104‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا دری دولت آبادی ش‪.‬ش ‪ 1663‬فرزند متوفی ‪ -5‬مریم‬ ‫دری دولت آبادی ش‪.‬ش ‪ 704‬فرزند متوفی‪ -6‬صدقه جعفرزاده ش‪.‬ش ‪3‬‬ ‫همسر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در‬ ‫یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬‬ ‫الف ‪338462‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای مجید شریف حسن آبادی دارای شناسنامه شماره ‪ 5479‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3068 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫سال دوم‪ /‬شماره ‪/59‬یکشنبه ‪ 25‬آذر ‪8 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت مال میرزایی سیچانی‬ ‫بشناسنامه ‪ 235‬در تاریخ ‪ 97/7/8‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و‪3‬دختر به اسامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجید شریف حسن آبادی ش‪.‬ش ‪ 5479‬فرزند متوفی‪ -2.‬محمد علی‬ ‫شریف ش‪.‬ش ‪ 630‬فرزند متوفی‪ -3‬سعید شریف ش‪.‬ش ‪ 2165‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -4‬مهناز شریف حسن آبادی ش‪.‬ش ‪ 1026‬فرزند متوفی ‪ -5‬پریناز‬ ‫شریف حسن آبادی ش‪.‬ش ‪ 2785‬فرزند متوفی‪ -6‬شهناز شریف حسن‬ ‫آبادی ش‪.‬ش ‪ 464‬فرزند متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به‬ ‫شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338470‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای حمید کریمی سبدانی دارای شناسنامه شماره ‪ 3429‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3071 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی‬ ‫حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت نجفی الموسوی‬ ‫بشناسنامه ‪ 449‬در تاریخ ‪ 97/9/7‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 2‬دختر و همسر به‬ ‫اسامی‪ -1 :‬حسین کریمی سبدانی ش‪.‬ش ‪ 20197‬فرزند متوفی‪ -2.‬حسن‬ ‫کریمی سبدانی ش‪.‬ش ‪ 20243‬فرزند متوفی‪ -3‬حمید کریمی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 3429‬فرزند متوفی ‪ -4‬مهین کریمی سبدانی ش‪.‬ش ‪ 500‬فرزند متوفی‬ ‫‪ -5‬شهین کریمی سبدانی ش‪.‬ش ‪ 57934‬فرزند متوفی‪ -6‬شکراله کریمی‬ ‫سبدانی ش‪.‬ش ‪ 44‬همسر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به‬ ‫شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338483‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫خانم فاطمه حیدری اسماعیل ترخانی دارای شناسنامه شماره ‪ 3‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3063 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس رضایی عمروآبادی‬ ‫بشناسنامه ‪ 1049‬در تاریخ ‪ 97/10/1‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و یک دختر و‬ ‫همسر به اسامی‪ -1 :‬سعید رضائی ش‪.‬ش ‪ 1997‬فرزند متوفی‪ -2.‬حمید‬ ‫رضائی عمروآبادی ش‪.‬ش ‪ 1427‬فرزند متوفی‪ -3‬مجید رضایی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 3021‬فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا رضائی عمرو آبادی ش‪.‬ش ‪ 1145‬فرزند متوفی‬ ‫‪ -5‬فاطمه حیدری اسماعیل ترخانی ش‪.‬ش ‪ 3‬همسر متوفی و الغیر‪.‬اینک با‬ ‫انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا‬ ‫هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338127‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫خانم فریبا خاتمی نیا دارای شناسنامه شماره ‪ 51336‬به شرح دادخواست‬ ‫به کالسه ‪ 3037 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان ملوک نجار اصفهان زاده بشناسنامه‬ ‫‪ 140‬در تاریخ ‪ 97/9/11‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه‬ ‫حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر و ‪ 2‬دختر و همسر به اسامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فریدون خاتمی نیا ش‪.‬ش ‪ 52719‬فرزند متوفی‪ -2.‬محمد خاتمی نیا‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 54625‬فرزند متوفی‪ -3‬فرح خاتمی نیا ش‪.‬ش ‪ 51347‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -4‬فریبا خاتمی نیا ش‪.‬ش ‪ 51346‬فرزند متوفی ‪ -5‬غالمعلی خاتمی‬ ‫فرد ش‪.‬ش ‪ 1019‬همسر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به‬ ‫شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338409‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای محمود هاشمی دارای شناسنامه شماره ‪ 13410‬به شرح دادخواست‬ ‫به کالسه ‪ 3065 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان علی هاشمی بشناسنامه ‪ 438‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/10/2‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن‬ ‫مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر و ‪ 2‬دختر به اسامی‪ -1 :‬فضل اله هاشمی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 19‬فرزند متوفی‪ -2.‬محمود هاشمی ش‪.‬ش ‪ 13410‬فرزند متوفی‪-3‬‬ ‫مریم هاشمی ش‪.‬ش ‪ 1271087952‬فرزند متوفی ‪ -4‬لیال هاشمی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 7757‬فرزند متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد‬ ‫واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف استان‬ ‫اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338266‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫خانم ناهید جعفریان دهنوی دارای شناسنامه شماره ‪ 203‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3067 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب سلیمانی دهنوی‬ ‫بشناسنامه ‪ 2024‬در تاریخ ‪ 97/5/29‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 3‬پسر و ‪ 4‬دختر و همسر‬ ‫به اسامی‪ -1 :‬محمدرضا جعفریان ده نوی ش‪.‬ش ‪ 62‬فرزند متوفی‪ -2.‬زهره‬ ‫جعفریان دهنوی ش‪.‬ش ‪ 750‬فرزند متوفی‪ -3‬هما جعفریان ده نوی ش‪.‬ش‬ ‫‪ 842‬فرزند متوفی ‪ -4‬ناهید جعفریان دهنوی ش‪.‬ش ‪ 203‬فرزند متوفی و‬ ‫الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی‬ ‫می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ‬ ‫نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338476‬‬ ‫سال سوم‪ /‬شماره ‪/61‬یکشنبه ‪ 16‬دی ‪ 29 /1397‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫رونوشتآگهیحصروراثت‬ ‫آقای علی کلکی نما دارای شناسنامه شماره ‪ 886‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 3029 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان آغابی بی شریف جوزدانی بشناسنامه ‪ 17562‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/5/24‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ 2‬پسر و ‪ 2‬دختر به اسامی‪ -1 :‬ابراهیم کلکی نما ش‪.‬ش ‪1162‬‬ ‫فرزند متوفی‪ -2.‬علی کلکی نما ش‪.‬ش ‪ 886‬فرزند متوفی‪ -3‬احترام کلکی نما‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 63‬فرزند متوفی ‪ -4‬عصمت کلکی نما ش‪.‬ش ‪ 6‬فرزند متوفی و الغیر‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید‬ ‫تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی‬ ‫ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪54‬‬ ‫شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪338477‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای علیرضا ملکی کهنگی دارای شناسنامه شماره ‪ 1929‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3066/97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معین ملکی بشناسنامه‬ ‫‪ 1278404351‬در تاریخ ‪ 97/6/23‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامی‪-1 :‬‬ ‫افسانه نظری کهنگی ش‪.‬ش ‪ 1180068149‬مادر متوفی‪ -2.‬علیرضا ملکی‬ ‫کهنگی ش‪.‬ش ‪ 1929‬پدر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به‬ ‫شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338364‬‬ ‫رونوشتآگهیحصروراثت‬ ‫خانم پروین قناعی سیچانی دارای شناسنامه شماره ‪ 132‬به شرح دادخواست به‬ ‫کالسه ‪2935 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شادروان آسیه قناعی فرزند محمد بشناسنامه ‪ 133‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/9/6‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم‬ ‫منحصر است به یک پسر و یک دختر به اسامی‪ -1 :‬سعید قناعی سیچانی فرزند‬ ‫حسین ش‪.‬ش ‪ 27‬فرزند متوفی‪ -2.‬پروین قناعی سیچانی فرزند حسین ش‪.‬ش‬ ‫‪ 132‬فرزند متوفی و الغیر‪ .‬ضمنا خواهان وصیت نامه ای از متوفی اعالم داشته‬ ‫که متوفیه در تاریخ ‪ 97/3/24‬به شماره ‪ 97/3/24-208379‬دفتراسناد رسمی‬ ‫شماره ‪ 71‬اصفهان نموده و فتوکپی مصدق آن را ارایه نموده و خواستار ملحوظ‬ ‫نمودن آن در گواهی حصر وراثت نامحدود می باشد‪ .‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی‬ ‫دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا‬ ‫تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختالف‬ ‫استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف‪338482‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫خانم گوهرتاج سیدین آزاد دارای شناسنامه شماره ‪ 208‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 2975 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست گواهی حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهران صابریان بروجنی‬ ‫بشناسنامه ‪ 251‬در تاریخ ‪ 83/8/4‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر به اسم‪ -1 :‬گوهرتاج‬ ‫سیدین آزاد ش‪.‬ش ‪ 208‬مادر متوفی‪ .‬و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی‬ ‫اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف‬ ‫یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪10‬‬ ‫شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338537‬‬ ‫رونوشتآگهیحصروراثت‬ ‫آقای محمد خاری قهجاورستانی دارای شناسنامه شماره ‪ 54‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالسه ‪ 3023 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره خاری قهجاورستانی بشناسنامه‬ ‫‪ 37‬در تاریخ ‪ 97/9/13‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت‬ ‫آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامی‪ -1 :‬محمد خاری قهجاورستانی‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 54‬پدر متوفی‪ -2.‬طاهره خارکن قهجاورستانی ش‪.‬ش ‪ 1‬مادر متوفی و‬ ‫الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این‬ ‫آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه‬ ‫‪ 54‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338195‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای علی کلکی نما دارای شناسنامه شماره ‪ 886‬به شرح دادخواست به‬ ‫کالسه ‪ 3028 /97‬ح‪ 54‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شادروان عباس کلکین نما بشناسنامه ‪ 14576‬در‬ ‫تاریخ ‪ 63/4/3‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه حین الفوت‬ ‫آن مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر و ‪ 2‬دختر و همسر به اسامی‪ -1 :‬ابراهیم‬ ‫کلکی نما ش‪.‬ش ‪ 1162‬فرزند متوفی‪ -2.‬علی کلکی نما ش‪.‬ش ‪ 886‬فرزند‬ ‫متوفی‪ -3‬احترام کلکی نما ش‪.‬ش ‪ 63‬فرزند متوفی ‪ -4‬عصمت کلکی نما‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 6‬فرزند متوفی ‪ -5‬آغابی بی شریف جوزدانی ش‪.‬ش ‪ 17562‬همسر‬ ‫متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک‬ ‫نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 54‬شورای حل اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬‬ ‫الف ‪338479‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتاحسانپرورشسالمتگسترسپاهان‬ ‫آگهی تغییرات شرکت احسان پرورش سالمت گستر سپاهان با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 2199‬و شناسه ملی ‪ 14003673566‬به استناد‬ ‫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 15/09/1397‬عذرا آراء به شماره‬ ‫ملی ‪ 1290002241‬با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ‪ 500 000‬ریال از‬ ‫صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و حقوق و سمتی در شرکت‬ ‫ندارد‪ .‬در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 1 500 000‬ریال به ‪ 1 000 000‬ریال‬ ‫کاهش یافت و ماده ‪ 4‬اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید‪ - .‬اسامی شرکاء و‬ ‫میزان سهم الشرکه فعلی هر یک بدین شرح میباشد ‪ :‬تبسم گودرزی دارنده ‪000‬‬ ‫‪ 500‬ریال سهم الشرکه و ایمانه نصراصفهانی دارنده‪ 500 000‬ریال سهم الشرکه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریلنجان(‪)338397‬‬ ‫رونوشت آگهی حصر وراثت‬ ‫آقای محمد چراغی دارای شناسنامه شماره ‪ 1374‬با وکالت امین خراجی‬ ‫به شرح دادخواست به کالسه ‪ 3024 /97‬ح‪ 10‬از این شورا درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا خراجی‬ ‫بشناسنامه ‪ 387‬در تاریخ ‪ 97/9/24‬اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته‬ ‫ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ‪ 2‬پسر و همسر و مادر و پدر‬ ‫به اسامی‪ -1 :‬امین خراجی ش‪.‬ش ‪ 5100177292‬فرزند متوفی‪ -2.‬نیما‬ ‫خراجی ش‪.‬ش ‪ 5100290668‬فرزند متوفی‪ -3‬زهرا سهرابی ش‪.‬ش ‪892‬‬ ‫همسر متوفی ‪ -4‬عصمت امیری شهرضایی ش‪.‬ش ‪ 17‬مادر متوفی ‪-5‬‬ ‫سهراب خراجی ش‪.‬ش ‪ 7‬پدر متوفی و الغیر‪.‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه به‬ ‫شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪ .‬رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل‬ ‫اختالف استان اصفهان‪ .‬م‪/‬الف ‪338314‬‬ ‫‪sms: +985000144550‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتبهداشتدرمانجرجانیمهرسپاهان‬ ‫آگهی تغییرات شرکت بهداشت درمان جرجانی مهر سپاهان شرکت تعاونی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 53640‬و شناسه ملی ‪ 14004723774‬به استناد صورتجلسه‬ ‫هیئت مدیره مورخ ‪ 25/08/1397‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬خانم زهرا بایگانه‬ ‫کدملی‪ )1293093955 (:‬به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر گوهریان‬ ‫کدملی‪ )1271016052 (:‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم الهه پوست‬ ‫دوز ‪ .‬کدملی‪ ) 1274123823 (:‬به سمت منشی هیئت مدیره و آقای امیر‬ ‫گوهریان ‪ .‬کدملی‪ ) 1271016052 (:‬به سمت مدیر عامل برای مدت ‪ 3‬سال‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک‪ ،‬سفته و برات و اوراق‬ ‫بهادارپس از تصویب هیأت مدیره‪ ،‬با امضای مدیرعامل و زهرا بایگانه و اوراق عادی‬ ‫با امضاء آقای امیر گوهریان ‪( .‬مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود ‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان(‪)338396‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتبهداشتدرمانجرجانیمهرسپاهان‬ ‫آگهی تغییرات شرکت بهداشت درمان جرجانی مهر سپاهان شرکت تعاونی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 53640‬و شناسه ملی ‪ 14004723774‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 25/08/1397‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد ‪ :‬ترازنامه و صورتهای مالی ‪ 1396‬به تصویب مجمع عمومی رسید‪.‬‬ ‫آخرین رقم سرمایه به مبلغ‪ 1050000000‬ریال گزارش گردید ‪ .‬زهرا‬ ‫بایگانه ‪ 1293093955‬و الهه پوست دوز ‪ 1271923823‬و امیر گوهریان‬ ‫‪ 1271016052‬به سمت اعضای اصلی و محمد کریم تسلیمی ‪1283228653‬‬ ‫و هنگامه فتاحی سده ‪ 5279652891‬به سمت اعضای علی البدل هیأت‬ ‫مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند‪.‬فرزاد کسایی کوپایی‬ ‫‪ 00505141732‬و جعفر گلکار خوزانی ‪ 1141626004‬به عنوان بازرسان‬ ‫اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان(‪)338395‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتمینیبوسرانانفوالدشهروحومه‬ ‫آگهی تغییرات شرکت تعاونی مینی بوسرانان فوالدشهر و حومه به شماره‬ ‫ثبت ‪ 29958‬و شناسه ملی ‪ 10260090848‬به استناد صورتجلسه هیئت‬ ‫مدیره مورخ ‪ 20/09/1397‬و نامه شماره‪ 11722/97‬مورخ‪21/9/1397‬‬ ‫اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان ‪ :‬عزت اله جعفری طادی‬ ‫کد ملی ‪ 1110384939‬به سمت رئیس هیئت مدیره ‪ -‬مهدی محمدی‬ ‫کد ملی ‪ 2850658553‬به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ‪ -‬فرشاد نادری‬ ‫اوج بغازی کد ملی ‪ 1282720211‬به سمت منشی هیئت مدیره ‪ -‬اصغر‬ ‫کیانی اشترجانی کد ملی ‪ 1110989431‬به سمت مدیر عامل ‪ -‬مجید‬ ‫آزاد منش به شماره ملی‪ 1289554358‬عضو اصلی ‪ -‬شهرام عبداللهی به‬ ‫شماره ملی‪ 1110903383‬عضو اصلی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره‬ ‫تاتاریخ‪31/4/1398‬انتخاب گردیدند ‪ .‬کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل‬ ‫جک سفته و برات و اوراق بهادر پس از تصویب هیات مدیره با امضای مدیر عامل‬ ‫و عزت اله جعفری رئیس هیئت مدیره و در غیاب عزت اله جعفری رئیس هیئت‬ ‫مدیره با امضای مهدی محمدی سمت نائب رئیس و مهر شرکت معتبر خواهد بود‬ ‫و اوراق عادی با امضای اصغر کیانی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان(‪)338394‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتبهبینتابش‬ ‫آگهی تغییرات شرکت به بین تابش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت‬ ‫‪ 2014‬و شناسه ملی ‪ 10101680327‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 21/09/1397‬مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی اصفهان به‬ ‫نشانی شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬مولوی ‪ ،‬کوچه گل‬ ‫مریم [‪ ، ]34‬خیابان مولوی ‪ ،‬پالک ‪ ، 320-‬ساختمان مولوی ‪ ،‬طبقه زیر زمین‬ ‫‪ ،‬واحد ‪ 11‬کدپستی ‪ 8149849786‬انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسناه به‬ ‫شرح فوق اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان (‪)338393‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتهمتسازهپارتاک‬ ‫آگهی تغییرات شرکت همت سازه پارتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبت ‪ 56753‬و شناسه ملی ‪ 14006080152‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 25/09/1397‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‬ ‫‪1 :‬ـ آقای محسن بخت همت به شماره ملی ‪2 1080216502‬ـ آقای احسان‬ ‫مرادخانی به شماره ملی ‪ 5100043458‬به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت‬ ‫بمدت نامحدود انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)338388‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتروستاییسپهرعمروآباد‬ ‫آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی سپهر عمروآباد به شماره ثبت ‪ 30‬و‬ ‫شناسه ملی ‪ 10260010081‬به استناد نامه شماره ‪363/741/184/3/205‬‬ ‫مورخ ‪ 22/09/1397‬اداره تعاون روستائی شهرستان شهرضا و صورتجلسه‬ ‫مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 17/07/1397‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬ترازنامه‬ ‫و صورتهای مالی منتهی به ‪ 29/12/1396‬به تصویب رسید‪ - .‬آقای امیر‬ ‫قلی محمودی به کدملی ‪ 1199527602‬و آقای اکبر یوسفیان به کدملی‬ ‫‪ 1199536288‬به سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ سرمایه شرکت به مبلغ ‪ 746910000‬ریال مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬اداره کل‬‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهرضا(‪)338387‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتخدماتیدهیاریهایبخشجلگهاصفهان‬ ‫آگهیتغییراتشرکتتعاونیخدماتیدهیارانبخشجلگهبهشمارهثبت‪28397‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260490940‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 24/08/1397‬و نامه شماره‪ 112003‬مورخ‪ 22/9/1397‬اداره‬ ‫تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان ‪ :‬ترازنامه منتهی به‪ 29/12/96‬به‬ ‫تصویب رسید ‪ .‬آخرین رقم سرمایه به مبلغ ‪ 4990409317‬ریال اعالم گردید ‪.‬‬ ‫عباس احمدی قمشانی به شماره ملی ‪ 5650015686‬به سمت بازرس اصلی ‪-‬‬ ‫علیرضا زورمندی کمدانی به شماره ملی ‪ 5659396372‬به سمت بازرس علی‬ ‫البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استاناصفهانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)338386‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتپخشسارینانوینکاشان‬ ‫آگهی تغییرات شرکت پخش سارینا نوین کاشان با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 5459‬و شناسه ملی ‪ 14003690957‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده مورخ ‪ 29/09/1397‬سید حجت مرصعی به شماره ملی‬ ‫‪ 1262370884‬با پرداخت مبلغ ‪ 17600000000‬ریال به صندوق شرکت‬ ‫سهم الشرکه خود را به میزان ‪ 20000000000‬ریال افزایش داد ‪ .‬حسین بلغد به‬ ‫شماره ملی ‪ 1260581969‬با پرداخت مبلغ ‪ 8800000000‬ریال به صندوق‬ ‫شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ‪ 10000000000‬ریال افزایش داد ‪ .‬فهیمه‬ ‫مبشر به شماره ملی ‪ 1262368618‬با پرداخت مبلغ ‪ 12600000000‬ریال به‬ ‫صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ‪ 15000000000‬ریال افزایش داد ‪.‬‬ ‫محسنفیضیخادمبشمارهملی‪ 1260405540‬باپرداختمبلغ‪5000000000‬‬ ‫ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد ‪ .‬در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ‬ ‫‪ 6000000000‬ریال به مبلغ ‪ 50000000000‬ریال افزایش و ماده ‪ 4‬اساسنامه‬ ‫بنحو مذکور اصالح گردید ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکتهاوموسساتغیرتجاریکاشان(‪)338385‬‬ ‫تاسیس‪،‬تغییراتشرکتخدماتیدهیاریهایبخشجلگهاصفهان‬ ‫آگهیتغییراتشرکتتعاونیخدماتیدهیارانبخشجلگهبهشمارهثبت‪28397‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260490940‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 24/08/1397‬و نامه شماره‪ 112003‬مورخ‪ 22/9/1397‬اداره تعاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان ‪ :‬محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی ‪:‬‬ ‫استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش جلگه ‪ ،‬دهستان امامزاده عبدالعزیز ‪،‬‬ ‫روستا امامزاده عبدالعزیز ‪ ،‬جاده اژیه اسالم آباد ‪ ،‬پالک ‪ ، 17‬طبقه همکف کد‬ ‫پستی‪ 8134173131‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح‬ ‫گردید ‪ .‬نام شرکت به « خدماتی دهیاری های بخش جلگه اصفهان » تغییر یافت‬ ‫و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهاناداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)338384‬‬ ‫قابل توجه صاحبان مشاغل و حرفه که در زمینه تولید ملی فعالیت می کنند‬ ‫شما می توانید در طرح ویژه زمستانی «پویا» از تخفیف های هفته نامه قاف قلم و پایگاه خبری همراز استفاده کنید‬ ‫معرفی محصول خود را به ما بسپارید‬ ‫تلفن‪35544162 :‬‬ ‫رایانامه ‪hamraznews@gmail.com :‬‬ ‫هفته نامه قاف قلم‬ ‫گروه تبلیغاتی پویا‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی همراز‬
‫شرایط‬ ‫از آلودگی هوا حادتر‬ ‫زایندهرود است‬ ‫‪8‬‬ ‫هفتهنامهفرهنگیاجتماعی‬ ‫آقای‬ ‫استاندار‪،‬مردمحق‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪61‬‬ ‫یکشنبه‪ 16‬دی‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ربیع الثانی‪1440‬‬ ‫‪6 JAN 2019 | NO.61‬‬ ‫سال‬ ‫دارندبدانند‬ ‫رضا‬ ‫صالحیپژوه‪-‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫در حال‬ ‫حضر بیش از‬ ‫اصفهان می گذرد و چهل روز از معرفی‬ ‫استاندار جدید‬ ‫هنوز‬ ‫اصفهانی به گوش نمی خبــری از برنامه‬ ‫های این مدیر‬ ‫رسد‪ .‬مدیریت‬ ‫بیش از‬ ‫هر زمان دیگری‬ ‫استانی که این روزها‬ ‫درگیر حواشی‬ ‫گرمای‬ ‫بنا ســوء مدیریت‬ ‫شده و در تب و تاب‬ ‫در ادوار مختلف‬ ‫ندارد‬ ‫از طریق رسانه های عمومی می سوزد‪ ،‬ظاهرا‬ ‫آینده این‬ ‫استان را برای مردم تشریح برنامه های دوسال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بی شــک بدون‬ ‫برنامه هایی که‬ ‫حضور و همت مردم‬ ‫صورت‬ ‫می گیرد و این تاکید را می اجرای آن به سختی‬ ‫و‬ ‫توان در‬ ‫بیگاه مسئوالن‬ ‫نطق های گاه‬ ‫استان نیز دید که‬ ‫اگر‬ ‫برنامه های‬ ‫مردم‬ ‫برای اجرای‬ ‫مدیــران کمر‬ ‫همت نبندند‪،‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫بــه هیچ عنوان‬ ‫تنها نمی شود‪ .‬از این رو‬ ‫انتظار می رفت‬ ‫چند روز پس از‬ ‫عباس رضایی‬ ‫و با حضور در بین آنمعرفی‪ ،‬از اهالی رسانه‬ ‫ها‬ ‫استمداد بطلبد‬ ‫اقدام به تشــریح‬ ‫نماید که این‬ ‫برنامه های خود‬ ‫ســکوت بیش‬ ‫از ‪ 40‬روزه غیر‬ ‫دیگری به اهالی‬ ‫از دو پیام چیز‬ ‫که یا استاندار فرهنگ مدار اصفهان‬ ‫جدید‬ ‫متبادر نمی سازد‬ ‫اصفهان برنامه شایان‬ ‫اصفهان‬ ‫ندارد و تنها به گذر زمان دل ذکری برای اداره‬ ‫خوش‬ ‫چه پیش می‬ ‫کرده تا ببیند‬ ‫آید تا در لحظه‬ ‫چالش‬ ‫تصمیم بگیرد‬ ‫که این یکی از‬ ‫هنوز برانگیز ترین شیوه‬ ‫های مدیریتی‬ ‫قدرت رســانه را‬ ‫است و یا این که‬ ‫درک نکرده و بر‬ ‫موسومبه‬ ‫دههشصتیمعتقداست اســاس یک تصور‬ ‫رسانه‬ ‫کارکردها‬ ‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫برایانتقال‬ ‫عملکردهای‬ ‫نهادهایدولتی‬ ‫که قلم‬ ‫انتقادی دارند‪ ،‬موانعی بزرگ استورسانههایی‬ ‫برای‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫از این رو نیازی به ارایه برنامه پیشبرد اهداف‬ ‫های‬ ‫ها نمی بیند‬ ‫پیش رو به آن‬ ‫که این نگاه نیز‬ ‫باعث از دست‬ ‫توانمندمدیریتافکار‬ ‫دادن بازوهای‬ ‫عمومیمیگردد‪.‬‬ ‫معاونسیاسی‬ ‫سپاهپاسداران‬ ‫انقالباسالمی‪:‬‬ ‫دشمندنبال‬ ‫سرپوشگذاشتن‬ ‫بر‬ ‫دستاوردهای‬ ‫انقالباست‬ ‫‪2‬‬ ‫جو‬ ‫سوم‪ /‬شماره‬ ‫الن بخاری ن‬ ‫‪/61‬یکشنبه ‪ 16‬دی‬ ‫تحصیل با‬ ‫گرفتار بازی‬ ‫های سیاسی‬ ‫شده ایم‬ ‫‪ 29 /1397‬ربیع‬ ‫بوی تند نفت؛‬ ‫الثانی‪1440‬‬ ‫قیمت‬ ‫فتی در مدا‬ ‫‪1000‬تومان‬ ‫رس اصفهان‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫نماینده‬ ‫مردماصفهاندر‬ ‫مجلس‬ ‫شورایاسالمی‬ ‫کسری‬ ‫مالیبودجهبیانباطی‬ ‫ایجادمیکند‬ ‫‪3‬‬ ‫تغییرات‬ ‫اجتماعیکلیدزد؛‬ ‫خانوادههای‬ ‫ایرانیدردایره‬ ‫تهدید‬ ‫‪4‬‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫سیاسی‬ ‫کاریدراصفهان‬ ‫جاییندارد‬ ‫‪5‬‬ ‫جناب‬ ‫آقای فرهاد‬ ‫مدیریت محترم‬ ‫کاوه آهنگر‬ ‫روابط عمومی‬ ‫سازمان آتش‬ ‫نشانی و خدمات‬ ‫مصیبـ‬ ‫ـت درگذشــت‬ ‫اتــان را تســلیت عـ خواهــر مکرمــه‬ ‫ـرض‬ ‫آن‬ ‫نمــوده و برای‬ ‫مرحومــه علــو‬ ‫بازمانــدگان صبــر درجــات و بــرای‬ ‫جمی‬ ‫ــل خواهانــم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬رضا صالحی پژوه‬ ‫سردبیر‪ :‬سپیده بارانی‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان آپادانا دوم‪ ،‬روبروی مسجد کاظمیه‪،‬‬ ‫کوی بهمن‪ ،‬پالک ‪52‬‬ ‫تلفن‪ 031-36632500 :‬چاپخانه‪ :‬رنگین کمان‬ ‫پیامبر اکرم (ص)‪:‬‬ ‫کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد‪( ،‬فردای قیامت)‬ ‫به شفاعت من نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ایمنی اصفهان‬ ‫صالحی ژپوه ‪ -‬مدری مسئول‬ ‫گزارش روز‬ ‫ایمنــا‪ :‬تحصیــل دانش‌آمــوزان اصفهانــی در چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۲‬کالس درس فرســوده‪ ۲۰ ،‬مدرســه‬ ‫کانکســی و شــش هــزار و ‪ ۲۶۹‬کالس درس نیازمنــد‬ ‫مقــاوم ســازی بیانگــر حــال ناخــوش فضــای آموزشــی‬ ‫در اســتان برخــوردار اصفهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا شــکاف طبقاتــی در مــدارس نیــز رخنــه‬ ‫کــرده و تنهــا بــا داشــتن پــول‪ ،‬قفــل درب مــدارس بــا‬ ‫کیفیــت بــاال بــر روی دانــش آمــوزان بــاز می‌شــود و‬ ‫چنانچــه دانش‌آمــوزان توانایــی مالــی نداشــته باشــند و‬ ‫یــا در مناطــق محــروم چشــم به جهان گشــوده باشــند‬ ‫ســهم آنهــا دیوارهــای شــکننده‪ ،‬بخاری‌هــای نفتــی و‬ ‫ســقف‌های چوبــی اســت کــه کیفیــت تحصیــل ایــن‬ ‫دانش‌آمــوزان را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد‪.‬‬ ‫مســئوالن بــر ایــن باورنــد کــه اســتان اصفهان اســتانی‬ ‫برخــوردار اســت کــه کمتــر بــا چالــش فضای آموزشــی‬ ‫رو بــه رو اســت‪ ،‬از ایــن رو بــه منظــور بررســی آخریــن‬ ‫وضعیــت فضــای فیزیکــی مــدارس در اســتان اصفهــان‬ ‫گفت‌وگویــی را بــا ســید مهــدی میربــد‪ ،‬مدیــر کل‬ ‫نوســازی و بهســازی مــدارس اســتان اصفهــان انجــام‬ ‫داده‌ایــم کــه متــن آن را در ادامــه مطلــب می‌خوانیــد‪.‬‬ ‫و اکنــون نیــز در ایــن مــدارس دانش‌آمــوزان در حــال‬ ‫تحصیــل هســتند‪ .‬دســته ســوم هــم فضاهایی هســتند‬ ‫بــاالی ‪ ۳۰‬ســال قدمــت دارنــد؛ ایــن فضاهــا ابتــدا بایــد‬ ‫مــورد بررســی قــرار گیرنــد‪ ،‬اگــر مــاک و معیارهــای‬ ‫آییــن نامه‌هــای ســازمان را نداشــته باشــند‪ ،‬جــزء‬ ‫دســته ســوم و یــا همــان دســته فرســوده و تخریبــی‬ ‫قــرار می‌گیرنــد کــه حــدود ‪ ۳۳‬درصــد از کل فضاهــا را‬ ‫تشــکیل می‌دهــد‪.‬‬ ‫چه تعداد از فضاهای آموزشی تحت پوشش‬ ‫فعالیت‌های آموزش و پرورش در استان اصفهان‬ ‫نیاز به بهسازی و نوسازی دارد؟‬ ‫براســاس اطالعــات موجــود در اســتان اصفهــان چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۲‬کالس درس بــه عنــوان کالس‌هــای‬ ‫تخریبــی اســتان و تعــداد شــش هــزار و ‪ ۲۶۹‬کالس‬ ‫درس جــزء کالس‌هــای نیازمنــد مقاوم‌ســازی‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫چه تعداد از فضاهای آموزشی آموزش و پرورش‬ ‫استان اصفهان اجاره‌ای است؟‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬امــا طــرح استانداردســازی سیســتم‌های‬ ‫گرمایشــی مــدارس اســت کــه اهمیــت بیشــتری دارد و‬ ‫ایــن طــرح از ســال ‪ ۹۳‬در اســتان اصفهان کلیــد خورد‪.‬‬ ‫در شــروع فعالیــت‪ ۲۵ ،‬درصــد فضاهــای آموزشــی‬ ‫اســتان اصفهــان از سیســتم گرمایشــی اســتاندارد‬ ‫برخــوردار بودنــد‪ ،‬در حــال حاضــر هــم حــدود ‪۶۵‬‬ ‫درصــد فضاهــا به سیســتم گرمایشــی اســتاندارد مجهز‬ ‫شــده‌اند‪ ۳۵ ،‬درصــد از فضاهــای باقــی مانــده نیازمنــد‬ ‫استانداردســازی در زمینــه سیســتم‌های گرمایشــی‬ ‫هســتند‪.‬تعداد بخاری‌هــای نفتــی مــدارس در اســتان‬ ‫اصفهــان چیــزی در حــدود یک‌هــزار و ‪ ۲۰۰‬عــدد‬ ‫اســت و یکــی از مهم‌تریــن اولویت‌هــای ســازمان‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان ایــن اســت کــه بخاری‌هــای‬ ‫نفتــی و غیراســتاندارد بــه طــور کل حــذف شــوند‪.‬‬ ‫معیار استاندارد بودن سیستم گرمایشی در‬ ‫مدارس چیست؟‬ ‫توضیــح اســتاندارد بــودن سیســتم گرمایشــی ایــن‬ ‫اســت کــه فضاهایــی کــه از سیســتم حــرارت مرکــزی‬ ‫یــا وســایل گرمایشــی دارای اســتاندارد کــه گازی و‬ ‫مناطقــی ماننــد خوروبیابانــک کــه در حال گازرســانی‬ ‫هســتند‪ ،‬در ابتــدا بایــد بررســی شــود که ایــن مناطق‬ ‫چــه تعــداد دانش‌آمــوز و فضــای آموزشــی دارد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه ممکــن اســت مناطقــی بــه طــور مثــال یــک‬ ‫کالس بــا تعــداد کمــی دانــش آمــوز داشــته باشــد و‬ ‫بــرای چنیــن مــواردی ایجــاد سیســتم حــرات مرکزی‬ ‫کــه اســتاندارد اســت‪ ،‬صرفــه اقتصــادی نــدارد و باید از‬ ‫بخاری‌هــای گازی هرمتیــک اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫آمار نوسازی مدارس استان اصفهان توسط‬ ‫خیرین و دولت را ارائه دهید؟‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد از فضاهــای فیزیکــی صرفـاً بــا اعتبــارات‬ ‫دولتــی و ‪ ۶۵‬درصــد فضاهــای فیزیکــی بــا مشــارکت‬ ‫خیریــن و یــا بــه طــور کامــل توســط خیرین ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫میزان اعتبارات دولت و فعالیت‌های خیرین برای‬ ‫ساخت و بهسازی مدارس در سازمان نوسازی‬ ‫مدارس چقدر است؟ فعالیت خیرین بیشتر در چه‬ ‫زمینه‌هاییاست؟‬ ‫تعــداد کالس‌هــای فرســوده و تخریبــی در کل کشــور‬ ‫تحصیل با بوی تند نفت؛‬ ‫جوالن بخاری نفتی در مدارس اصفهان‬ ‫چه تعداد از فضاهای آموزشی استان اصفهان‬ ‫استاندارد و چه تعداد غیراستاندارد است؟‬ ‫قبــل از هــر چیزی بایــد تعریفــی از فضاهای اســتاندارد‬ ‫فیزیکــی را بدانیــم‪ ،‬ســه دســته فضــای فیزیکــی‬ ‫داریــم کــه اولیــن آن فضاهــای مســتحکم هســتند‬ ‫کــه حــدود ‪ ۲۹‬درصــد از کل فضاهــا را تشــکیل‬ ‫می‌دهنــد‪ ،‬فضاهایــی را مســتحکم مــی گوینــد کــه‬ ‫طبــق آخریــن آییــن نامه‌هــا طراحــی و ســاخته شــده‬ ‫باشــند‪.‬فضاهای نیازمنــد مقاوم‌ســازی کــه حــدود ‪۳۸‬‬ ‫درصــد از فضاهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪،‬‬ ‫یکــی دیگــر از ســه دســته فضاهــای فیزیکــی مــدارس‬ ‫اســت کــه ایــن فضاهــا جدیــد نیســتند‪ ،‬امــا آنچنــان‬ ‫قدیمــی هــم نیســتند کــه جــزء مــدارس فرســوده قرار‬ ‫گیرنــد و بــا یــک مقــاوم ســازی قابــل اســتفاده اســت‬ ‫آمــوزش و پــرورش اســتان بیــش از ‪ ۲۵۰‬آموزشــگاه‬ ‫بــا یــک هــزار و ‪ ۲۰۰‬بــاب اتــاق درس بــا جمعیــت‬ ‫دانش‌آمــوزی بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار نفــر بــه صــورت‬ ‫اجــاره‌ای در اختیــار دارد کــه نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫ایــن فضاهــا در شــهرها قــرار گرفته‌انــد کــه بــرای‬ ‫تعــدادی از آنهــا از ســوی مالــک از دادگاه حکــم تخلیــه‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت سیستم گرمایشی و سرمایشی‬ ‫مدارس استان اصفهان به چه صورت است؟‬ ‫در مــورد سیســتم‌های گرمایشــی و سرمایشــی هــم‬ ‫بحــث ایمنــی بــه طــور حتــم مــورد بررســی قــرار‬ ‫می‌گیــرد‪ ،‬بیشــتر سیســتم‌های سرمایشــی اســتاندارد‬ ‫هســتند و مشــکل خاصــی در اســتاندارد ســازی آن‌هــا‬ ‫یــا نفتــی نباشــند‪ ،‬جــزء فضاهایــی قــرار می‌گیرنــد‬ ‫کــه سیســتم گرمایشی‌شــان اســتاندارد اســت و اگــر‬ ‫هــر چیــزی غیــر از ایــن تعریــف باشــد فضایــی اســت‬ ‫کــه سیســتم گرمایشــی اســتاندارد نــدارد‪ .‬البتــه‬ ‫بخاری‌هــای گازی اســتانداردی کــه از هــوای داخــل‬ ‫کالس اســتفاده نمی‌کننــد و بــه آن بخاری‌هــای‬ ‫«هرمتیــک» می‌گوینــد هــم جــزء وســایل گرمایشــی‬ ‫اســتاندارد محســوب می‌شــوند‪ .‬اســتان اصفهــان هنــوز‬ ‫هــم در مناطقــی ماننــد برخــی از روســتاهای فریــدون‬ ‫شــهر و ســمیرم بخاری‌هــای نفتــی و گازی دارد‪ ،‬البتــه‬ ‫برخــی از مناطــق اســتان هنــوز گاز رســانی نشــده‌اند‬ ‫و بایــد در ایــن مناطــق از سیسســتم‌های گرمایشــی‬ ‫تابشــی کــه بــا بــرق کار می‌کننــد اســتفاده شــود تــا‬ ‫خطــر جــدی دانش‌آمــوزان و معلمــان را تهدیــد نکنــد‪.‬‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۳۰‬درصــد فضاهــای موجــود را‬ ‫تشــکیل می‌دهــد کــه بــه طــور تقریبــی حــدود ‪۸۰‬‬ ‫الــی ‪ ۹۰‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای نوســازی‬ ‫و بهســازی ایــن فضاهــا نیــاز اســت و کل کشــور در‬ ‫بهتریــن وضعیــت اعتبــاری بــه طــور مثــال حــدود دو‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ســازمان نوســازی‬ ‫مــدارس کل کشــور اختصــاص می‌دهــد‪ .‬تفــاوت‬ ‫زیــادی بیــن اعتبــارات موجــود و اعتبــارات مــورد نیــاز‬ ‫وجــود دارد و اینجــا اســت کــه مشــارکت و حضــور‬ ‫پــر رنــگ خیریــن مشــخص می‌شــود‪ ،‬خیریــن در‬ ‫تمــام زمینه‌هایــی کــه ســازمان نوســازی مــدارس‬ ‫نیــاز بــه کمــک داشــته پــا بــه پــای دولــت و حتــی‬ ‫در ســال‌های گذشــته جلوتــر از سیســتم دولتــی قــدم‬ ‫برداشــته‌اند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه قاف قلم

هفته نامه قاف قلم شماره 59

هفته نامه قاف قلم شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
هفته نامه قاف قلم شماره 58

هفته نامه قاف قلم شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
هفته نامه قاف قلم شماره 57

هفته نامه قاف قلم شماره 57

شماره : ۵۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
هفته نامه قاف قلم شماره 56

هفته نامه قاف قلم شماره 56

شماره : ۵۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
هفته نامه قاف قلم شماره 55

هفته نامه قاف قلم شماره 55

شماره : ۵۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
هفته نامه قاف قلم شماره 54

هفته نامه قاف قلم شماره 54

شماره : ۵۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!