صفحه قبل

هفته نامه شنبه شماره ۱۴۱

صفحه بعد

هفته نامه شنبه شماره 141

هفته نامه شنبه شماره 141

‫اوﻟﯿﻦﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪاﺧﺘﺼﺎﺻﻰاﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫ﺷــﻨﺒﻪ‪ 28/‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ‪ /98‬ﺳﺎلﭘﻨﺠﻢ‪ /‬ﺷﻤﺎره‪141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪No.141\ Vol.5\ Sat\ May. 18th\ 2019‬‬ ‫‪16‬ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪12000‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫ﮔﺰارش ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزاراز‬ ‫رﺷﺪﻫﺎی ‪۵۰۰‬ﺗﺎ‪۱۰۰۰‬درﺻﺪی‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﺧﺒﺮﻣﯽ دﻫﺪ‬ ‫رﺷـــــــــﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎرﺎﺗپﻫﺎ‬ ‫دررﮐــــــــــﻮد‬ ‫اﻗﺘـــــــﺼﺎدی‬ ‫ﻗﺪﯽﻣ ﺑﺰرگ‬ ‫ﺑﻪﺳﻮی‬ ‫ﺷﻔﺎفﺳﺎزی‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی »ﺷﯿﭙﻮر« و‬ ‫»ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﻌﻼم‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮى آﻏﺎزﺑﻪﮐﺎر ﺗﯿﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى‬ ‫ﺷﯿﭙﻮر و ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻣﺪﯾﺮان دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ .‬رﺿﺎ ارﺑﺎﺑﯿﺎن‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﭙﻮر‪ ،‬درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ راهاﻧﺪازى‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺳﺎل ‪ ،90‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﯿﭙﻮر رﻗﻢزدن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻮد‪ .‬از ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدرو ﺗﺨﺼﺼﻰﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻐﺸﻮش ﺧﻮدرو ﺑﺮﻃﺮف‬ ‫‪9‬‬ ‫و ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ‪...‬‬ ‫ﺑﻠﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۵۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۳۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۱۰۰۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۵۰۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۱۰۰۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۲۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۶۰۰‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫‪۲۰‬درﺻﺪ‬ ‫‪5‬‬ ‫دول‪:‬‬ ‫ــﮑـــﻮمﮔـــﻼ‬ ‫اﻧﺠﺎمدﻫﯿﺪ‬ ‫ﻣـــﺎﻟـ‬ ‫ﻫﺎیاﺣﻤﻘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺸﺪهاﯾﺪﮐﺎر‬ ‫ﻮز‪۸۵‬ﺳﺎﻟﻪ ﻧ‬ ‫اﮔﺮﻫﻨ‬ ‫ﺳــﺮﻣــﻘﺎﻟــﻪ‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫ــﺸﮑﻼﺗﺘﺎن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑﻪ مﺑﮕـ ــﺬارﯾﺪ‬ ‫اﺣﱰا‬ ‫ﳖﺎﻏﻠﺒﻪﮐﻨﯿﺪ‬ ‫و ﺑﺮآ‬ ‫اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻰ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‬ ‫‪Sorry guy, I am‬‬ ‫!‪Here! Attack‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده ﺳــﺎﻟﺶ اﺳــﺖ‪ .‬ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻫﻔﺖوﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮى ﻣﺪرﺳــﻪ ﭘﯿﺎدهاش‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 3‬ﻣﻰآﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻪﺑﻨﺪى‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﮐﻤﻰ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺪسﻓﺮى ﺗﻮى ﮔﻮﺷﺶ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ رپﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﮔﻮش‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﻮى اﯾﻨﺴﺘﺎ ﻣﻰﭘﻠﮑﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﮐﻤﻰ ﮔﭗوﮔﻔــﺖ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎى‬ ‫درﺳــﻰاش ﻣﻰاﻧﺪازد‪ ،‬ﻣﻰرود ﺗﻮى‬ ‫اﺗﺎق ﺳﺮاغ ﭘﻰاسﻓﻮر و ﮔﯿﻢ‪ .‬ﻋﺼﺮ ﻫﻢ‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻰآﯾﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﯿﺎط ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪...‬‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪M‬‬
‫استارتاپی‌ها بخوانند‌‌!‬ ‫روید‌‌اد‌‬ ‫‪Event‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫مهمترین بخش یک کسب‌وکار اینترنتی محتوای آن‬ ‫است و این رویداد قصد دارد رویکرد‌های نوین تولید‬ ‫محتوا را به اشتراک بگذارد‪ .‬این رویداد روز دوشنبه‪،‬‬ ‫‪ 30‬اردیبهشت‌ماه‪ ،‬توسط سرویس وبینار ایوند برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محتوای‌برند‌‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ارتقاء سطح کیفی زندگی خانواده‌ها‬ ‫خرداد در راستای سیاست‌های راهبردی جمعیت‬ ‫‪ 3‬رویداد اســتارت‌آپی «ارتقاء سطح کیفیت‬ ‫زندگی در خانواده‌ها با استفاده از فناوری و‬ ‫نوآوری» برگزار می‌شود‪ .‬سالمت‪ ،‬بهداشت و تغذیه‪،‬‬ ‫بودجه‌بندی هزینه خانواده‪ ،‬تکریم سالمندان‪ ،‬ازدواج‬ ‫آســان‪ ،‬روانشناســی و امنیت خانواده‪ ،‬سرگرمی و‬ ‫کودک و ابزار خالقیت از جمله مهم‌ترین محورهای‬ ‫رویداد به شــمار می‌روند‪ .‬زمان برگزاری اول تا سوم‬ ‫خردادماه و مکان آن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی گرگان خواهد بود‪.‬‬ ‫جان ماکسول‬ ‫اگر می‌خواهیــد عرض خیابان را طی کنید‪ ،‬یک یا‬ ‫دو درجه تغییر مسیر آسیبی به شما نخواهد زد‪ .‬اما‬ ‫اگر می‌خواهید از عرض اقیانوس بگذرید چند درجه‬ ‫خطا در محاسبه می‌تواند شما را به دردسر بیندازد‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫خــبــر‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫رهیافت‌های نوین محتوا در توسعه برند‬ ‫اردیبهشت امروزه‪ ،‬اهمیت کســب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫‪ 30‬بیش از پیش بر همگان آشکار شده است؛‬ ‫اما راه‌اندازی سایت و صفحه در اینستاگرام‬ ‫به معنای راه‌اندازی کســب‌وکار اینترنتی نیســت‪.‬‬ ‫کارگاه ایده‌یابی کسب‌وکار‬ ‫چیستی کارآفرینی‪ ،‬انواع‬ ‫خرداد در این دوره درباره‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2‬آن و تفاوت‌هایش آموزش داده می‌شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬به‌طور ویــژه بــه تفاوت‌های‬ ‫استارتاپ‌ها با انواع دیگر کارآفرینی پرداخته خواهد‬ ‫شد‪ .‬تالش این کارگاه بر آن است تا شرکت‌کنندگان‬ ‫اطالعات الزم را درباره بوم ناب کسب کنند و ایده‌های‬ ‫خود را به روش صحیح بپرورانند و عملی کنند‪.‬‬ ‫این رویداد روز پنجشــنبه‪ 2 ،‬خردادماه‪ ،‬در دانشکده‬ ‫فیزیک دانشگاه تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کسب درآمد از طریق تولید ویدئوهای آموزشی‬ ‫خرداد این کارگاه به شما خواهد آموخت که برای‬ ‫‪ 2‬تولید ویدئوهای آموزشــی به چه وسایل و‬ ‫ابزارهایی نیــاز دارید‪ .‬اگــر درابتدای کار‬ ‫هستید ابزارهای مقدماتی به شما معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اگر قصد دارید ویدئوی حرفه‌ای بسازید این‬ ‫کارگاه برایتان مفیــد خواهد بود‪ .‬ایــن رویداد روز‬ ‫پنجشنبه‪ 2 ،‬خردادماه‪ ،‬با استفاده از سرویس وبینار‬ ‫ایوند و به صورت آنالین برگزار خواهد شد‬ ‫طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال‬ ‫خرداد در ایــن دوره بــه عالقه‌منــدان توســعه‬ ‫‪ 3‬کســب‌وکار در فضای دیجیتال و مدیران و‬ ‫کارشناسان اجرایی و مارکتینگ شرکت‌ها‬ ‫مفاهیم مهم آموزش داده خواهد شد‪ .‬نداشتن ایده و‬ ‫طرح اولیه برای پیاده‌ســازی اســتراتژی تبلیغات از‬ ‫بزرگترین دالیل شکست استارت‌آپ‌هاست‪.‬‬ ‫در این کارگاه ضمن بررسی کمپین‌های موفق ایرانی و‬ ‫خارجی دید جامعی نسبت به طرح‌ریزی‪ ،‬اجرا و آنالیز‬ ‫تبلیغات آنالین به‌دست خواهید آورد‪ .‬این کارگاه روز‬ ‫جمعه‪3 ،‬خردادماه‪ ،‬در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪N‬‬ ‫نخستینرویداد‬ ‫استارتاپیمساجد‬ ‫جهان اسالم‬ ‫خرداد رئیس ســتاد عالــی كانون‌های‬ ‫‪ 9‬فرهنگی هنری مســاجد كشور از‬ ‫برگزاری نخســتین رویداد [سه‬ ‫روزه‌ی] استارتاپی مساجد جهان اسالم در‬ ‫تهران خبر داد‪ .‬حجت‌االســام حبیب‌ رضا‬ ‫ارزانی بــا بیان اینکه برخــی از كانون‌های‬ ‫كشــور در عرصه تولید كارهای بسیار فاخر‬ ‫هنری و فرهنگی دارنــد و كاالهای خود را‬ ‫عرضه می‌كنند‪ ،‬بر ضرورت طراحی شبكه‬ ‫توزیع برای این كاالها تأکید کرد‪.‬‬ ‫مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار‬ ‫كرد‪« :‬بحث تولید فكر‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬نوآوری و‬ ‫خالقیت بسیار مهم اســت و در این حوزه‬ ‫چند هدف مشــخص داریم که یکی درباره‬ ‫کیفیت عرضه کاالست‪.‬‬ ‫امسال را ســال آموزش نامگذاری كردیم تا‬ ‫بسیاری از اعضای خالق كانون‌ها یاد بگیرند‬ ‫که عرضه کاال باید چه مدلی باشــد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬رویداد اســتارتاپی و ایده‌شو را ویژه‬ ‫مساجد كشور تعریف كردیم»‪.‬‬ ‫وی از راه‌انــدازی رویداد مســاجد جهان‬ ‫اســام خبر داد و گفت‪« :‬نخستین رویداد‬ ‫اســتارتاپی یا ایده‌شو مساجد جهان اسالم‬ ‫را به‌مدت ‪ ۳‬روز در تهــران برگزار خواهیم‬ ‫كرد و ایده‌هایمان را درباره جذب كودكان‬ ‫و نوجوانان جهان اسالم در مساجد آموزش‬ ‫خواهیم داد»‪.‬‬ ‫وی بر رویکرد وحدتی جهان اســام تأکید‬ ‫کرد و تمامی مساجد جهان اسالم را (به‌ویژه‬ ‫مســاجد كشــورهای عضو اكو) مخاطب و‬ ‫جامعه هــدف این رویداد عنوان دانســت‪.‬‬ ‫زمان برگزاری هنوز مشــخص نشده و قرار‬ ‫است اطالعات دقیق‌تر متعاقباً اعالم شود‪.‬‬ ‫«طلوع برکت» در‬ ‫دانشگاهامیرکبیر‬ ‫خرداد رویداد استارتاپی اسالمی‪-‬قرآنی‬ ‫‪« 1‬طلوع برکت»‪ ،‬با همکاری مرکز‬ ‫رشد فناوری‌ها و هنر قرآنی جهاد‬ ‫دانشــگاهی و کانون همگرایی رویکردهای‬ ‫بین‌المللیدانشگاهصنعتیامیرکبیر(کهربا)‪،‬‬ ‫در نمایشگاه بین‌المللی قرآن برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫افــراد عرالقه‌منــد در رشــته‌های فنی و‬ ‫برنامه‌نویسی‪ ،‬طراحی و گرافیک‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫کســب‌وکار و ایده‌پردازی می‌توانند در این‬ ‫رویداد شرکت کنند‪ .‬در این رویداد بین‌المللی‬ ‫عالقمنــدان می‌تواننــد در محورهــای‬ ‫گردشگری و توریســم‪ ،‬هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫معماری و دکوراسیون داخلی‪ ،‬اسباب‌بازی و‬ ‫بازی‌های رایانه‌ای‪ ،‬ســامت و محصوالت‬ ‫غذایی حالل‪ ،‬تولید محتوی چندرسانه‌ای‪،‬‬ ‫وب و اپلیکیشــن‪ ،‬مد و لباس اســامی به‬ ‫همفکری و رقابــت بپردازند‪ .‬بنــا به اعالم‬ ‫مسوالن برگزار کننده‪ ،‬در پایان رویداد فوق از‬ ‫سه گروه برتر تقدیر خواهد شد‪ .‬گفتنی است‬ ‫که ثبت‌نام در این رویداد رایگان بوده و عالق‌‬ ‫مندان می‌توانند جهت نام‌نویسی به نشانی‬ ‫الکترونیکــی ‪http://bit.ly/2DZpIzG‬‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬زمان برگزاری رویداد روزهای‬ ‫اول تا سوم خردادماه خواهد بود‪.‬‬ ‫همزمانبابیست‌وهفتمیننمایشگاهبین‌المللیقرآنکریمبرگزارشد‬ ‫تعامل استاراتیپ قرآین در هکاتون فین‌تک اسالیم‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گــزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫علی کاکا د‌‌‌‌‌‌‌زفولی‬ ‫رویداد هکاتون فین‌تک اســامی به‌همت مرکز‬ ‫رشــد فناوری‌ها و هنر قرآنی جهاد دانشــگاهی‬ ‫و دانشــگاه صنعتی امیرکبیر (کانون همگرایی‬ ‫رویکردهــای بین‌المللی امیرکبیــر ـ کهربا) در‬ ‫مصالی بین‌المللی قرآن برگزار شــد‪ .‬این رویداد‬ ‫یکــی از برنامه‌هــای جانبی بیســت‌وهفتمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بود و طی روزهای‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬اردیبهشت‌ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫د ر ا یــن گر د همایی ‪،‬بر نا مه‌نو یســان و‬ ‫توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری (طراحان گرافیکی‪،‬‬ ‫طراحــان واســط کاربــری و مدیران پــروژه)‬ ‫حضــور یافتند و دربــاره همکاری در توســعه‬ ‫پروژه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند‪ .‬ســاالنه‬ ‫یو‌فناوری رئیس‌جمهور از‬ ‫بازدید معاون علم ‌‬ ‫اکوسیستم نوآوری یزد‬ ‫اردیبهشت هفتــه پیــش‪ ،‬معــاون علمی‌و‌فنــاوری‬ ‫‪ 20‬رئیس‌جمهور در سفر خود به استان یزد‪ ،‬از‬ ‫برخی شرکت‌های زیســت‌بوم کارآفرینی و‬ ‫نوآوری بازدید کرد‪ .‬ســتاری با حضور در شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان «صافات انرژی یزد»‪« ،‬یگانه پارسه کویر»‪،‬‬ ‫«شوکا ایرانیان» و شــرکت «برچینکار» با فعاالن این‬ ‫شرکت‌ها به گفتگو نشست‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد ملی نخبگان با حضور در دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی یزد از واحدهای فناوری مستقر در این مرکز‬ ‫دیدن کرد‪ .‬از دیگر بخش‌های این سفر علمی و فناورانه‬ ‫بازدیــد از کارخانه نوآوری یزد و پــارک علم‌و‌فناوری‬ ‫شــهر بود‪ .‬بخش پایانی این ســفر به حضــور معاون‬ ‫علمی‌وفناوری ریاســت‌جمهوری در نشست شورای‬ ‫اقتصاد مقاومتی اســتان یزد اختصاص داشت که در‬ ‫جمع مسئوالن و فناوران استانی از الزمه‌های توسعه‬ ‫زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری‪ ،‬رونق کسب‌وکارهای‬ ‫دانش‌بنیان و استارتاپی سخن گفت‪ .‬وی در این نشست‬ ‫ابراز امیدواری کرد که چالش‌های اکوسیستم استان با‬ ‫شناسایی نقاط اصلی‪ ،‬برنامه‌ریزی برای آنها و تخصیص‬ ‫بهینه منابع برطرف شود‪.‬‬ ‫افطاری کارآفرینی در‬ ‫مشهد‬ ‫خرداد رویــداد «افطــاری کارآفرینی»‬ ‫‪ 9‬مشــهد می‌کوشــد که افراد را از‬ ‫حوز ه‌هــای مختلفــی چــون‬ ‫ســرمایه‌گذاری‪ ،‬کارآفرینی‪ ،‬دولت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و دانشگاه گرد هم آورد‪ .‬هدف این‬ ‫اســت که افراد در یک مهمانــی افطاری‬ ‫صمیمانــه دربــاره تجربه‌هــا و درس‌ها‪،‬‬ ‫دغدغه‌ها و موانــع‪ ،‬و فرصت‌ها و امیدها به‬ ‫گفتگو و هم‌اندیشی بپردازند‪ .‬این مهمانی‬ ‫افطاری به همت مرکــز نوآفرینی فینووا و‬ ‫شــتابدهنده هاوش برگزار می‌شود‪ ،‬به این‬ ‫امید که ضمن یافتن فرصت‌های نو‪ ،‬در جهت‬ ‫توسعه اکوسیستم نوآوری در شرق کشور‪،‬‬ ‫گامی بــردارد‪ .‬انتقال تجربیات و توســعه‬ ‫اکوسیســتم کســب‌وکارهای نوپا در شهر‬ ‫مشهد از جمله مهم‌ترین اهداف این برنامه‬ ‫عنوان شده اســت‪ .‬زمان برگزاری رویداد‬ ‫پنجشنبه‪ 9 ،‬خردادماه‪ ،‬و مکان آن پردیس‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد خواهد بود‪.‬‬ ‫چندیــن میلیــارد دالر در بازار جهان اســام‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌شود و در کشور ما نیز‪ ،‬با توجه‬ ‫به رشد ســریع اکوسیستم اســتارتاپی و تعداد‬ ‫قابل توجه مؤسســات قرآنی‪ ،‬فضای مناســبی‬ ‫برای تعامل اکوسیستم استارتاپی و اکوسیستم‬ ‫مؤسســات اســامی‪/‬قرآنی و نهادهــای مالی‪،‬‬ ‫ســرمایه‌گذاری و بانک‌ها وجود دارد‪ .‬مخاطبان‬ ‫این رویداد عالقه‌مندان به حوزه فین‌تک اسالمی‪،‬‬ ‫متخصصان حوزه فین‌تک‪ ،‬نمایندگان و کارمندان‬ ‫بخــش تحقیق‌وتوســعه بانک‌ها‪ ،‬مؤسســات‬ ‫سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی و اعتباری بودند‪.‬‬ ‫مهمتریــن اهداف ایــن گردهمایــی‪ :‬کمک به‬ ‫ترویج مبانی اســامی‌‪-‬قرآنی به‌وسیله ابزارهای‬ ‫کاربردی (بدون تحمیــل هزینه به دولت)‪ ،‬حل‬ ‫مسائل مرتبط با اکوسیســتم فین‌تک اسالمی‪،‬‬ ‫شناسایی سرمایه انسانی متخصص و عالقه‌مند‬ ‫به حوزه فین‌تک اسالمی‪ ،‬تسهیل تبادالت مالی‬ ‫در اکوسیستم مؤسسات اسالمی‌‪-‬قرآنی کشور‪،‬‬ ‫‪shanbepress.ir‬‬ ‫ترغیب مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و بانک‌ها‬ ‫به ســرمایه‌گذاری و تعامل با مؤسســات قرآنی‬ ‫و ســازمان‌های مردم‌نهاد‪ ،‬ترغیب اکوسیســتم‬ ‫مؤسسات و نهادهای اسالمی‌‪-‬قرآنی به استفاده از‬ ‫فناوری‌های مالی در حوزه شفاف‌سازی فعالیت‌ها‬ ‫و جذب حداکثری‪.‬‬ ‫گفتنی است که هکاتون فین‌تک اسالمی (یکی از‬ ‫صنایع رو‌به‌رشد در سطح بین‌الملل) نظر بسیاری‬ ‫از فعاالن بازارهای مالی بین‌المللی را جلب کرده‬ ‫است‪ .‬طی سال‌های اخیر‪ ،‬فین‌تک یا فناوری مالی‬ ‫به‌شکل قابل توجهی رشد کرده است و بسیاری‬ ‫از افراد و شرکت‌ها به این حوزه وارد شده و به ارائه‬ ‫خدمات پرداخته‌اند‪ .‬همچنین‪ ،‬برخی کشورهای‬ ‫اسالمی تالش کرده‌اند که به کاربران محصوالت‬ ‫مالی اســامی عرضه کننــد و در این خصوص‬ ‫شرکت‌های نوپای (اســتارت‌آپ) زیادی ایجاد‬ ‫شده‌ است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬رویدادهای بین‌المللی‬ ‫زیــادی در خصــوص فین‌تک اســامی برگزار‬ ‫می‌شــود که از جمله آنها جوایز جهانی فین‌تک‬ ‫اســامی اســت‪ .‬این جوایز به منظــور انتخاب‬ ‫کارهای برجســته در زمینه فین‌تک اسالمی یا‬ ‫آثار منطبق با شریعت طراحی شده‌اند‪ .‬برگزاری‬ ‫رویداد هکاتون فین‌تک اســامی نیز گامی مهم‬ ‫در این راستاست‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند که‬ ‫برگزاری چنین رویدادی که رویکردی اســامی‬ ‫به مباحث مالــی دارد‪ ،‬در حل‌وفصل چالش‌های‬ ‫اقتصاد مدرن با مبانی اسالمی مؤثر واقع می‌شود‪.‬‬ ‫نباید فراموش کــرد که مرکز رشــد واحدهای‬ ‫فناوری هنرهای قرآنی این رویداد را برگزار کرده‬ ‫است و جهاد دانشگاهی‪ ،‬خبرگزاری بین‌المللی‬ ‫قرآن (ایکنا)‪ ،‬ســازمان تجاری‌ســازی فناوری‬ ‫و اشــتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشــگاهی‪،‬‬ ‫معاونــت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬ستاد توســعه فناوری‌های هویت‌ساز و‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری در اجرای این‬ ‫برنامه مشارکت داشته‌اند‪.‬‬ ‫رونمایی‬ ‫از کمپین تأمین مالی جمعی پازل‌یار‬ ‫محتوای‌برند‌‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫روز پنج‌شــنبه‪ 29،‬اردیبهشت مراســم رونمایی رسمی‬ ‫از کمپیــن تأمین مالی جمعی پازل‌یار‪ ،‬در محل باشــگاه‬ ‫دانش‌بنیان شریف (باکس شریف)‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫اینمراسمبهمیزبانینیک‌استارتروپازل‌یاروباحضورجمعی‬ ‫از فعاالن حوزه اوتیسم و خانواده‌های افراد اوتیستیک برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این مراسم‪ ،‬ابتدا آقای اسماعیل خانیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نیکاستارتر‪،‬بهمعرفیچیستیوفرایندتأمینمالیجمعی‬ ‫پرداخت‪ .‬سپس‪ ،‬مدیرعامل پازل‌یار‪،‬‬ ‫آقای نیما حاج‌رسولی‌ها‪ ،‬به توضیح‬ ‫دغدغه این گروه و نحوه کار پازل‌یار‬ ‫پرداخت‪ .‬ایشــان گفتند‪« :‬ما قصد‬ ‫درمان افراد اوتیســتیک را نداریم؛‬ ‫چرا کــه آنها بیمار نیســتند‪ .‬این‬ ‫مجموعه قصد دارد با فراهم‌کردن‬ ‫بســتری بر پایه وب بــرای افراد‬ ‫اوتیستیک توانایی‌ها‪ ،‬استعدادها‬ ‫و ضریــب یادگیری ایــن افراد را‬ ‫با کمک تصاویر و پــازل افزایش‬ ‫دهد‪ .‬همچنین‪ ،‬ایــن مجموعه یکی از اهداف اصلی خود را‬ ‫آموزش جامعه برای درک هرچه بیشــتر افراد اوتیستیک‬ ‫و همچنین ایجــاد محیطی بهتر برای آمــوزش این افراد‬ ‫ِ‬ ‫اوتیستیک‬ ‫می‌داند‪ ».‬در پایان این همایش یکی از اعضای‬ ‫پازل‌یاربهمعرفیتجربهزندگیخودپرداخت‪.‬بهگفتهاو‪،‬فرد‬ ‫اوتیستیک بیمار نیست؛ بلکه صرفاً به دلیل تفاوت ساختار‬ ‫مغزی‌اش جهان را به گونه‌ای متفاوت درک می‌کند‪ .‬در این‬ ‫مراسم‪ ،‬اپلیکیشن پازل‌یار به‌عنوان راهکاری آموزشی برای‬ ‫کودکاناوتیستیکمعرفیشد‪.‬اپلیکیشنپازل‌یاربااستفاده‬ ‫ی تحت اندروید» می‌کوشد که مهارت‌های مختلف‬ ‫از «باز ‌‬ ‫کودکان اوتیستیک را پرورش دهد‪ .‬کمپین حمایت مالی‬ ‫جمعی [پازل‌یار] تا سه ماه آینده روی بستر نیک‌استارتر و با‬ ‫بسته‌هایمتنوعجهتدریافتحمایتهمگانیبرقراراست‪.‬‬
‫!‪Sorry guy, I am Here! Attack‬‬ ‫ﺳــﺮﻣــﻘﺎﻟــﻪ‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻰ‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖوﻧﯿﻢ‬ ‫ﺟﻠﻮى ﻣﺪرﺳــﻪ ﭘﯿﺎدهاش ﻣﻰﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 3‬ﻣﻰآﯾــﺪ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻪﺑﻨــﺪى ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﮐﻤﻰ‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺪسﻓﺮى ﺗﻮى ﮔﻮﺷــﺶ‬ ‫اﺳــﺖ و ﺑﻪ رپﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﮔﻮش‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﻮى اﯾﻨﺴﺘﺎ ﻣﻰﭘﻠﮑﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﻰ‬ ‫ﮔﭗوﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎى درﺳﻰاش‬ ‫ﻣﻰاﻧﺪازد‪ ،‬ﻣﻰرود ﺗﻮى اﺗﺎق ﺳﺮاغ ﭘﻰاسﻓﻮر‬ ‫و ﮔﯿﻢ‪ .‬ﻋﺼﺮ ﻫﻢ دوﺳــﺘﺎﻧﺶ ﻣﻰآﯾﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ‬ ‫ﺣﯿﺎط ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ درﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺐ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻰ آرام و ﮔﻮﯾﻰ اﺑﺪى‪...‬‬ ‫وﻗﺘﻰ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﺗﺤﺮﯾﻢ‪ ،‬ﺗﺮاﻣﭗ‪،‬‬ ‫ﮔﺮاﻧﻰ و‪ ...‬ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ﺻﺤﺒﺖﻫﺎى روزﻣﺮه ﻣﺎ‪:‬‬ ‫اﻣﺮوز ﮔﻮﺷــﺖ را ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ‪140‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺧﺮﯾﺪم ‪ ،‬ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﺷﮑﺮ و ﭼﺎى ﺟﻠﻮ‬ ‫ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﻮ ﺻﻒ ﮐﺸــﯿﺪهاﻧﺪ‪.‬ﮐﺎﻏﺬ از‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ‪2700‬ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه ‪17‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در دﻧﯿﺎى او ﮔﻮﯾﻰ ﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺴــﺖ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻪ ﮔﺮاﻧﻰ و ﺻﻒ‪ .‬ﺷﻤﺎرهﮔﺬاﺷــﺘﻦ‬ ‫ﺗﺮاﻣﭗ ﻫــﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓــﺎن اﺳــﺖ‪ .‬دﻏﺪﻏﻪ‬ ‫ﺑــﺰرگ اﯾــﻦ روزﻫﺎﯾــﺶ ﻧﺒﻮد ﻣﺴــﻰ در‬ ‫ﻓﯿﻨــﺎل ﻟﯿــﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﺎن اروﭘﺎﺳــﺖ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﭼــﻪ در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﻰﻫــﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔــﻰ و‬ ‫ﻧﺸﺴﺖوﺑﺮﺧﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ دارد‪ ،‬ﺑﺮاى‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺸــﺎر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﺗﭙﺴﻰ‬ ‫ﻧﮕﯿﺮ؛ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺮم! اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰش‬ ‫را در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻤﻰزﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﯾﻢ »اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮدى«‪.‬‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﯾﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻮن او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎلﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﮑﻠﻰاﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻤﻰ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺒﮏوﺳﯿﺎق زﻧﺪﮔﻰ‪.‬‬ ‫ﻫﻤــﻪ درسﻫــﺎى ﻣﺪرﺳــﻪ را از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ‪ ،‬ﻗﺮآن و ﻋﺮﺑﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﯾﺎﺿﻰ ‪ ،‬زﺑﺎن‬ ‫و ﻣﻬﺎرتﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﺮم را ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﺪل ‪ 20‬ﭘﺎس ﮐﺮده‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼوه‪ ،‬در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ‪ ،‬دوﻟﺖ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮى‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ و‪ ...‬را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﮐﻪ او و ﻫﻢﻧﺴﻼﻧﺶ زﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﺒﺮى ﻧﯿﺴــﺖ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻰ ﮐﺘﺎب درﺳﻰاش را ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﻣﻰرود‪،‬‬ ‫ﻣﻰﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ »اﻟﻦ ﭘﺮﯾﺶ« ﮐﺘﺎﺑﺶ‬ ‫را ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺎس ﮐﺮده ﺗﺎ وارد ﺑﺎزى ﺟﻮﻣﺎﻧﺠﻰ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر‪ ،‬و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﻤﺎن درﺟﻬﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﯾﻢ!‬ ‫اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ اى ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﺣﮑﻢ ﺑﺴﺘﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﻰ‬ ‫روى آن ﺳــﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻔﮑــﺮ و زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫دﻧﯿﺎﯾﺸــﺎن ﺳﺮك ﻣﻰﮐﺸــﻢ ﺣﺲ ﻣﻰﮐﻨﻢ‬ ‫ﺟﮏ ﻟﻮﺑﯿﺎى ﺳــﺤﺮآﻣﯿﺰم و ﺧــﻮدم را ﺑﺎﻻ و‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻣﻰﮐﺸــﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳــﻢ ﺑﺎﻻى اﺑﺮﻫﺎ و دﻧﯿﺎ و‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ و دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدم‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوم دﻧﺒــﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮل ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ »ﺷــﻨﺒﻪ« وﭘﺎﺳــﺦدادن ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‪»:‬آﺧﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭼﺮا ﭘﻮﻟﮑﻰ ﺷﺪه و راﯾﮕﺎن‬ ‫رﭘﻮرﺗﺎژ ﻣﻨﻮ ﭼﺎپ ﻧﻤﻰﮐﻨﻪ؟«‬ ‫ﻃــﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﮐــﻪ ﺑﻪ دﻧﯿــﺎى آﻧﻬﺎ ﺳــﺮك‬ ‫ﻣﻰﮐﺸــﻢ و رﻓﺖوآﻣﺪ دارم‪ ،‬ﺣﺲ ﻣﻰﮐﻨﻢ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪام ﯾﺎ اﻧﮕﺎر دارم ﺷــﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮم‪ .‬ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﻦ‪ ،‬آﺧﺮﯾــﻦ ﻧﻔﺮى ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷــﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻮدم‪ .‬ﻣﺪتﻫﺎﺳــﺖ ﺑــﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎى ﺧﺒﺮى‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻠﮕﺮام ﺳــﺮ ﻧﺰدهام‪.‬‬ ‫و ﺳﯿﺎﺳــﻰ و‬ ‫ِ‬ ‫آﻧﭽﻪ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﺳــﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺪون ﻣــﺮز و زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺪﯾﺪى روى‬ ‫ِ‬ ‫ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﺳــﺖ‪ .‬ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻬﺎن ﻧﺴــﻞ‬ ‫اﻧﺴــﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ دﻫﻪﻫﺸﺘﺎدى و ﺟﺎﻣﻌﻪاش‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺮاى ﻣﺠﺎﻟﻰ دﯾﮕﺮ‪ .‬آﻧﭽﻪ دارم‬ ‫از آﻧﻬــﺎ ﻣﻰآﻣﻮزم ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳــﻰ‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ‪ ،‬ﺑﺨﺼــﻮص ﻧﺎاﻣﯿﺪىﻫــﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺷــﻨﻮد اﺳﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﯿــﺰ را ﻣﻰﺷــﻨﻮﻧﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ؛ اﯾﻦ‬ ‫ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺗﻔﺎﻗــﺎت ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻣﺴــﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ و اﻫﺪﻓﺸــﺎن دارد‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷــﺎن را ﺑﺮﻫــﻢ ﻧﻤﻰزﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻘــﻂ ﻫﻤﯿﻦ‪ .‬ﺑﺪون‬ ‫ﻓﻠﺴــﻔﻪﺑﺎﻓﻰ‪ .‬زﻧﺪﮔﻰ و ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎى اوﻟﯿﻪ اﺳــﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﺧﺮدﻣﻨﺪى ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژىﻫﺎى‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن را ﯾﮑﺠﺎ دارد‪.‬‬ ‫اﻧﺴــﺎن ﻏﺬاﺟــﻮى ﺑﺮﺧــﻮردار از ﻫــﺮم‬ ‫ﻣﺎزﻟﻮﯾﻰ ﺑﺎ واى ﻓﺎى‪ ،‬اﯾﻨﺴــﺘﺎ و اﯾﻨﯿﺴــﺘﺎ‪...‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑــﺎ اﺣﺴــﺎس ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ‪ ،‬ﻋﻮاﻃﻒ‬ ‫اﻧﺴــﺎﻧﻰ و ﺣﺲ ﻫــﺎى ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪﺷــﺎن ﺟﻬﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ‪ .‬ﭼــﺮا ﮐــﻪ‬ ‫دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﺧﺒﺎر ﺑﯿﺴﺖوﺳﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎرﺳﺎﻋﺘﻪ‬ ‫اﺳــﺖ‪ ،‬از ﺗﺘﻠﻮ ﺗﺎ اﻣﯿﻨﻢ‪ ،‬از روﯾــﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﻰ ﺗﺎ‬ ‫ﮐﯿﻢ ﮐﺎرداﺷــﯿﺎن‪ ،‬از اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺎرﺳــﺎ و ﻣﻦﺳــﻰﺗﻰ‪ ،‬از دﯾﺠــﻰﮐﺎﻻ ﺗﺎ‬ ‫آﻣﺎزون و‪ ...‬ﺧﺒﺮ ﻣﻰﮔﻮﯾــﺪ‪ .‬اﯾﻨﺠﺎ در ﺗﻬﺮان‬ ‫ﯾﺎ ﺷــﯿﺮاز ﮔﯿﻢ ﺑﺎزى ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ‪ ،‬آﻧﻼﯾﻦ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻢﺑﺎزىﻫﺎﯾﺸــﺎن در ﻣﺎدرﯾﺪ‪ ،‬وﻟﺰ‪ ،‬ﭘﺎرﯾﺲ و‬ ‫ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮى ﻫﺎل ﺧﺎﻧﻪام‪،‬‬ ‫در ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ‪ ،‬ﻣﻰﺷــﻨﻮم ﮐﻪ ﯾﮑﻰ ﺗﻮى ﮔﻮش‬ ‫ﭘﺴــﺮم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰزﻧﺪ‪ :‬ﮐﺎﻣﺎن ﮐﺎﻣﺎن‪ ،‬ﮔﻮ ﮔﻮ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺸــﺘﺮ در ﻣــﻮرد آﻣﻮﺧﺘــﻪام از ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬آﻣﻮﺧﺘﻪاى‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ .‬ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ روى ﮐﺎرﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ دارم از ﻧﺴــﻞ دﻫﻪ ﻫﺸــﺘﺎد ﻣﻰآﻣﻮزم‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧــﺲ ﻧﺎاﻣﯿــﺪى ]اﺧﺒــﺎر و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﻰاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ[ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰم را در ﮐﺎر ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻘﺪان دﻏﺪﻏﻪ و ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫و ﮐﺸﻮرم ﻧﯿﺴــﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪى‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﺮابﺷﺪن در اﯾﻨﺴﺘﺎ‬ ‫و ﺑﺴﺖﻧﺸــﯿﻨﻰ در ﺗﻮﺋﯿﺘــﺮ‪ ،‬ﻣــﺮور ﺗﻤﺎم‬ ‫ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎى ﺧﺒﺮى و رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺒﺮﻫﺎى‬ ‫ﺑﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻮاس‬ ‫و ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ روى ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ ﺣﺴــﻦ روﺣﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮاﻣﭗ ﺷــﻤﺎره داده ﺗﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮش را‬ ‫از اﺗﺎق ﻣﻰآورد ﺑﯿﺮون و ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ‪:‬‬ ‫ﭼﻰ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﻰ ﮔﻔﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻰدﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺴــﻦ روﺣﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ‪ .‬ﺑﺎزﻣﻰﮔﺮدد ﭘﺎى‬ ‫ﭘﻰاسﻓﻮرش و ﻣﻰﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫!‪Sorry guy, I am Here! Attack‬‬ ‫ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو‬ ‫ﻧﺸﺴﺖﺧﺒﺮی»ﺷﯿﭙﻮر«و»ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ«ﺑﺎﻣﻮﺿﻮعﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺳﻼﻣﺖواﺳﺘﻌﻼمﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮدرو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاىﺑﺮﻧﺪ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫ﺑﯿﺴــﺖوﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸــﺖﻣﺎه‪ ،‬ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮى‬ ‫آﻏﺎزﺑﻪﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﺷﯿﭙﻮر و ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻣﺪﯾــﺮان دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬رﺿﺎ ارﺑﺎﺑﯿﺎن‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﭙﻮر‪ ،‬درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ‬ ‫راهاﻧﺪازى اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺸــﺘﺮك ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺳﺎل ‪،90‬‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﯿﭙﻮر رﻗﻢزدن‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻮد‪ .‬از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدرو ﺗﺨﺼﺼﻰﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را در ﺑﺎزار ﻣﻐﺸﻮش ﺧﻮدرو ﺑﺮﻃﺮف‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎرىﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﻰ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻪ اراﺋﻪ‬ ‫دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ رﺳــﯿﺪﯾﻢ‪ :‬ﻧﺨﺴــﺖ‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﻮدرو‪ .‬ﻫﺮ ﺧﻮدرو در ‪ 150‬ﺗــﺎ ‪ 200‬ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻰﺷــﻮد و ورﻗﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﭙﻮر‬ ‫ﺑــﺮاى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد‪ .‬اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺸﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه و در‬ ‫ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ زودى ﺑــﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻰ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮاى‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳــﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد‪ «.‬ﺑﺎﻗﺮى‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎرى را ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻔﺎفﺳﺎزى ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮدرو ﺑﺮﺷــﻤﺮد و ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫ﺑﻪ آﮔﻬﻰﻫﺎى ﺷﯿﭙﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻰ از‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﺎﺷــﯿﻦﻫﺎى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰﺷﺪه را از‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪارى ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﺨﺼﺺ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارى‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﺑﺎزار ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺧﻮدرو در ﻣﺤﻞ اﺳــﺖ‬ ‫و ﮔﺰارش ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ روى ﺳــﺎﯾﺖ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻰﮔﯿﺮد‪ .‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﻋﺮض ﺳﻰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻧﻘﺎط ﺗﻬــﺮان ﻣﻰروﻧﺪ و ﮐﺮج‪ ،‬اﺻﻔﻬﺎن و ﺷــﯿﺮاز ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪد راهاﻧﺪازى‬ ‫ﺳﺮوﯾﺲ در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ «.‬ﺑﺎﻗﺮى ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن‬ ‫ﮐﺮد‪» :‬ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ 110‬ﮐﺎرﺷــﻨﺎس دارﯾﻢ و اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺎزه ﻧﻘﻄﻪ ﺷــﺮوع ﮐﺎر ﻣﺎﺳــﺖ‪ .‬ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﺧﻮدرو‬ ‫را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪ .‬ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺎرﺷــﻨﺎس و‬ ‫اﺑﺰار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﺷــﯿﻦﻫﺎى ﻻﮐﭽﺮى ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ دﺳﺖﮐﻢ‬ ‫دوﻫﺰار ﺧــﻮدرو را در ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ «.‬ﮐﯿﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴــﺐوﮐﺎر ﺧﻮدروى ﺷﯿﭙﻮر‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﻣــﺎ ﺣﺮﻓﻪاىﮐﺮدن ﺑﺎزار ﺧﻮدروى‬ ‫اﯾﺮان اﺳﺖ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ روزاﻧﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار آﮔﻬﻰ‬ ‫ﺧﻮدرو دارﯾﻢ و ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮى ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻰ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو دارﻧﺪ ﺑﺮود و ﺧــﻮدروى ﻣﺪﻧﻈﺮ را از‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻰ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ زﯾﺮ‬ ‫آﮔﻬﻰ ﺷﯿﭙﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺪﻧﻪ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻗﯿﻤﺖ درج ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو و ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺳــﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل در‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﮓ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮب‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎﻟﻰ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدروﯾﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺪهآل ﺑﯿﺎﺑﺪ‪ .‬درﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺷﯿﭙﻮر ﻣﺤﻞ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎذب ﻧﻤﻰﺷــﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻌﻼم‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳــﺎس وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺎزار و اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ‪ ...‬ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارى ﺷــﻮد‪«.‬‬ ‫ﮐﯿﻬﺎﻧﻰ ﮔﻔــﺖ‪» :‬ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدروى ﮐﺸــﻮر‬ ‫را ﺣﺮﻓﻪاىﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺳﺮوﯾﺴــﻰ ﻃﺮاﺣﻰ‬ ‫ﮐﺮدهاﯾــﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺴــﺘﺮى‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺧﻮدروى ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن را‬ ‫از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻰ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارى ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﺧﻮدرو‬ ‫در ﺑﯿﺶ از ‪ 150‬ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد‪ «.‬ارﺑﺎﺑﯿﺎن‬ ‫در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ذىﻧﻔﻊﺑﻮدن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎهداران و‬ ‫ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳــﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤــﺖ اﺗﺤﺎدﯾــﻪ را اﻋﻼم‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬ ‫را ﺑﺮاى ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران آﺳــﺎن ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ و‬ ‫ﺑﻬﺮهاى از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻰﺑﺮﯾﻢ‪ «.‬ﺑﺎﻗﺮى در ﭘﺎﺳــﺦ‬ ‫ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺧﻮدرو در ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ دارﯾﻢ و ﭘﻰدرﭘﻰ ﺑﺮاى‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪«.‬‬ ‫ﺑﺎﻗﺮى در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺑﺴﯿﺎرى‬ ‫از ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﻻﻻﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻗﻮل‬ ‫ﻣﻌﺮوف‪ ،‬ﺗﻮى ﺳﺮ ﻣﺎل ﻣﻰزﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروى ﻓﺮوﺷﻨﺪه‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻰدﻫﯿﻢ‪ .‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺴﺘﻪﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪل و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدرو از ‪100‬ﻫﺰار ﺗــﺎ ‪500‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ «.‬ﺑﺎﻗﺮى در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﺮاد‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫دﻗﺖ و ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه‬ ‫ﻋﯿﺒﻰ اﺳﺎﺳﻰ را از ﻣﺎ ﻣﺨﻔﻰ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﻰ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻓﺴﺦ ﺷﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ را‬ ‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸــﮑﻼﺗﻰ‬ ‫ﺑﻪزودى ﮔﺰﯾﻨﻪ دو ﯾﺎ ﺳــﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻤﺎن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﮑﻞ اﺳــﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪه و‬ ‫ﮔﺰارش ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ روى آﮔﻬﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺑﺮاى‬ ‫ﺧﻮدرى ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاى او ﺑﺎز ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﯿﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺧﻮدرو را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده روى ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ از ‪ 100‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ‬ ‫‪ 400‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﻰﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ارﺳﺎل‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روى آﮔﻬﻰ ﺗﮓ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪه‬ ‫درج ﻣﻰﺷــﻮد و ﻓﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻰ ﺷــﻮد‪ .‬ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﻰ روزﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳــﺘﺎرتآﭘﻰ را ﻧﺸــﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ راه ﺟﺪﯾﺪى‬ ‫ﺑﺮاى روﻧﻖ اﻗﺘﺼــﺎدى در ﺣﻮزه ﺧــﻮدرو ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺸــﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارى در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻰ ﮐﻪ روزﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ را ﺑﺮاى اداﻣﻪ راه در ﺷــﯿﭙﻮر‬ ‫و اﻟﺒﺘــﻪ ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻰدﻫﺪ‪ «.‬وى اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫»ﻣﻮرد دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺴــﺶ‬ ‫را اراﺋــﻪ ﻣﻰدﻫﯿﻢ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ‬ ‫ﺷﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺗﮓﮔﺬارى ﮐﺮده و‬ ‫ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ و‪ ...‬رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدروﯾﻰ را‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺪهآل ﺧﻮدش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﯿﭙﻮر ﻣﺤﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﮐﺎذب‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﻰ ﻧﺸﻮد‪ «.‬ﺷــﯿﭙﻮر اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎرى را آﻏﺎز ﮐــﺮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ارﺑﺎﺑﯿﺎن‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺮماﻓﺰار‪ ،‬ﺑﻪ زودى ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ اﻣﻼك ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪى اﻋﻼم ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮑﻰ‬ ‫از ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎى اﻣﻦ ﺑﺮاى ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدى ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬رﻧﮓﺷﺪﮔﻰ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﻪ‪ ،‬ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺼﺎدف و ‪ ...‬ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮدرو ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدروى ﮐﺎرﮐﺮده ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو‪،‬‬ ‫ارزش واﻗﻌﻰ ﺧﻮدرو را ﺑــﺮاى ﺣﺎﻟﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ‬ ‫دﺳــﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﻰ ﺧﺮﯾﺪارى‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺰاﯾﺎى ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﻮﺷﺶ ‪100‬درﺻﺪى ﺧﻮدروﻫﺎ‪ ،‬اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدار‬ ‫ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل و ﺗﯿﭗﻫﺎى‬ ‫ﺧﻮدرو‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎى ﻣﻬﻢ‬ ‫در ﻗﯿﻤﺖ ﺧــﻮدرو و اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫واﻗﻌﻰ ﺑﺎزار‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪N e w s L e t t e r‬‬ ‫‪ 28‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ .1398‬ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ‪ .‬ﺷﻤﺎره ‪141‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ‬ ‫ﻫﺮﮐﺲ ﮔﻮش ﻧﺼﯿﺤﺖﻧﯿﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دل‬ ‫ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺴﭙﺎرد‪ ،‬ﺑﺴﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ از‬ ‫داﻧﺎﯾﺎن ﺑﺸﻨﻮد‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪N‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺎﺣﻰ‬ ‫‪۲۸‬درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی‬ ‫‪۱۸‬ﺳﺎل ﻓﺸﺎرﺧﻮن دارﻧﺪ‬ ‫ﺑــﺮادر ﺑﺰرﮔــﻮار و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘــﻪ ارﺟﻤﻨــﺪ‬ ‫ﺟﻨــﺎ ب آ ﻗــﺎ ى ا ﮐﺒــﺮ ﻫﺎ ﺷــﻤﻰ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل و ﺳــﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﻓﻮق را در »ﺷــﻨﺒﻪﻣﮓ« ﺧﻮﻧﺪم‬ ‫و ﺑــﺪ ﻧﺪﯾــﺪم واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎ ﺷــﻤﺎ در‬ ‫ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ﺗــﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﻰ‬ ‫ﮐﻪ درﯾﮑــﻰ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫــﺎى ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﺑﺎزار ﺳــﻼﻣﺖ در اﯾــﺮان اراﺋﻪ‬ ‫ﺷــﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﺻﻼحدﯾﺪ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﻣﻘﺘﻀــﻰ را اﺗﺨــﺎذ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ‪،‬‬ ‫آن ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰش ﺑﺮ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻰ و اوﻟﻮﯾﺘﺶ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎى ﺳﻼﻣﺘﻰ‬ ‫اﺳــﺖ‪ ،‬و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ‬ ‫ِ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ‪5‬ﺳــﺎل‪ ،‬اﻧﮕﯿﺰهاى ﺷﺪ ﺑﺮاى‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎر‪ .‬درﺑﺎره ﺑﺤﺚﻫﺎى ﺑﯿﺰﻧﺴــﻰ و‬ ‫ادﻟﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺪم رﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺮف زﯾﺎد اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ازﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪاى ﮐﻪ ﺑﺮاى ورود اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖدﻫﻰ و ﻣﺸــﺎوره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﻟﻰ ﻧﮑﺘﻪاى ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ‬ ‫و ﮐﯿﺒﻮرد ﺷــﻮم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻮد‪» :‬در‬ ‫ﻣﯿﺎن ‪80‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ‪5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد دارد و ‪75‬ﻣﯿﻠﯿﻮن آدم ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫در اﯾــﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ «.‬ﻓﻘﻂ‬ ‫درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎرى ﻓﺸــﺎرﺧﻮن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑــﺎر ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ ﮐــﻪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳــﻂ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮى ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫و ارزﯾﺎﺑﻰ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳــﺎل ‪ 2017‬ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 2018‬در ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﻟﻨﺴﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫‪ 3676‬ﻣﺤﻘﻖ از ‪ 146‬ﮐﺸــﻮر ﻣﺸــﺎرﮐﺖ‬ ‫داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﮐﺘــﺮ ﻣﻠــﮏزاده‪ ،‬ﻣﻌﺎون‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﻫﻢ در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ« ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ‬ ‫ﮐﻪ در اﯾﺮان ‪28‬درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻى ‪18‬ﺳــﺎل‬ ‫ﻓﺸــﺎرﺧﻮن دارﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻى ‪ 18‬ﺳﺎل‬ ‫اﯾﺮان ‪55‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳــﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫‪15‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸــﺎرﺧﻮن دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ در ﻣﻮرد دﯾﺎﺑﺖ آﻣﺎر وﺣﺸــﺘﻨﺎكﺗﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪10‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸــﻮر دﯾﺎﺑــﺖ دارد و‬ ‫‪25‬درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶدﯾﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‬ ‫و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺎ ‪20‬ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه‬ ‫‪25‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑــﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﻮﯾﻢ آﻣﺎر اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ ﺷــﺨﺼﺎً ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ارادت وﯾﮋه‬ ‫دارم اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻤﺎرى‬ ‫را از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﻰ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﯿﻠﻰ‬ ‫وﺧﯿﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫از آن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺴــﯿﺎر رﺳﻤﻰ‬ ‫و ﻣﺘﻘﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدم‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه و از ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﺑﯿﺰﻧﺴﻰ‬ ‫و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﺻﺮفﻧﻈــﺮ ﻣﻰﮐﻨﻢ‪ .‬زﯾﺮا ﺑﯿــﻢ آن دارم ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ آرزوى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺗﯿﻢ‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎر ﻋﺎﻟﻰ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﻬﻤﯿﻦ»ﻧﻮنﺑﺮﺑﺮی‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ« ﺳﺮ ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر‬ ‫ﻧﻬﻤﯿﻦ روﯾــﺪاد دورﻫﻤﻰ ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ اﺳــﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑــﺎ ﻋﻨﻮان‬ ‫»ﻧﻮنﺑﺮﺑﺮى ﺷــﻨﺒﻪ«‪ ،‬در ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن‬ ‫اوﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻰ ﺳــﯿﻨﺎ وىﺳــﻰ )ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺳــﯿﻨﺎ(‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﺮف اﻓﻄﺎر‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻻن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ‬ ‫و ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﻰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و‬ ‫در ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﻰ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى‬ ‫ﮐﺎرﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳــﺖ روﯾــﺪاد ﻧﻮنﺑﺮﺑﺮى ﺷــﻨﺒﻪ‬ ‫ﯾﮏ دورﻫﻤﻰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از اﺑﺘﺪاى‬ ‫ﺳــﺎل ‪ 97‬ﺑﻪﺻــﻮرت ﻣﻨﻈــﻢ و ﺑــﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﺪﯾــﺮان ﺻﻨﺪوقﻫــﺎى ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى‪،‬‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﺟﻤﻌــﻰ از ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ اﺳــﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻫــﺪف از ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ روﯾﺪاد‪ ،‬آﺷــﻨﺎﯾﻰ و‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﻰ اﺳــﺘﺎرﺗﺎﭘﻰﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻن اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎى‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻰ اﺳــﺖ و ﺗﻼش ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‪ ،‬زﻣﯿﻨــﻪاى ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎطﻫﺎى ﮐﺎرى‬ ‫ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ‪.‬‬
‫تیم شنبه‬ ‫شناسنامه‬ ‫مد‌‌‌‌‌یرمسئول وسرد‌‌‌‌‌بیر‪ :‬اکبر هاشمی‬ ‫معاون سرد‌‌‌‌‌بیر‪ :‬حامد رسولی‬ ‫سید علیرضا میرزامصطفی‬ ‫مد‌‌‌‌‌یرهنری‪‌‌‌‌‌ :‬‬ ‫تحریریه‪ :‬طاهرهخواجه‌گیری‬ ‫حامدرسولی‪،‬مریمتجلی‪،‬مهرانامیری‬ ‫‌‌فهیمهخراسانی‪‌‌‌‌‌ ،‬‬ ‫علید‌‌‌‌‌زفولی‪،‬آزادهخیرآبادی‪،‬فریباعوض‌زاده‪،‬پروانه‬ ‫حسین‌زاده‪،‬مژدهباقری‬ ‫حمیدابراهیمی‬ ‫‌‌‌‌‬ ‫صفحه‌آرا‪:‬‬ ‫ویرایش متن‪ :‬محسن محمودی‬ ‫مشاور مدیرمسئول‪ :‬ابراهیم هاشمی‬ ‫مجید خضری‌پور‬ ‫‌‌‌‌‌‬ ‫ویرایش عکس‪:‬‬ ‫مدیرارشد اجرایی‪ :‬مونا صارمی‬ ‫کارشناس ارشد مارکتینگ‪ :‬غزل حسینی‬ ‫مسئول فروشگاه اینترنتی شنبه‪ :‬فاطمه حاجی‌نسب‬ ‫اشتراک‪ :‬شادی بیگدلی‬ ‫همایش‌ها‪ :‬محمد بیگدلی‬ ‫آکادمی‪ :‬فرناز رضانیا‬ ‫کارشناس شبکه‌های اجتماعی‪ :‬تهمینه سلیمیان‬ ‫سرپرست بخش دیجیتال‪ :‬فریماه فراهانی‬ ‫شنبه تی‌وی‪ :‬علی شهبازی‬ ‫شنبه مگ انگلیسی‪ :‬احسان کاوه‌ئیان‬ ‫امور مالی‪ :‬حسین قربانپور‬ ‫خدمات و پشتیبانی‪ :‬علی اسفندیاری‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬عبداهلل محمدی‬ ‫لو‌نقل‪ :‬مهدیجلمبادانی‬ ‫حم ‌‬ ‫چاپ ‪ :‬سالم‬ ‫توزیع‪:‬شرکتاسپید‌‌‬ ‫تلفن بازرگانی و اشتراک‪021-86031306-7 :‬‬ ‫نشانی اینترنتی‪shanbemag.com :‬‬ ‫نشانی فروشگاه اینترنتی‪shop.shanbemag.co :‬‬ ‫ایمیل‪sardabir.shanbe@gmail.com:‬‬ ‫آد‌‌‌‌رس نشریه‪ :‬مطهری‪ ،‬علی اکبری‪ ،‬صحاف زاد‌‌‌‌ه‪،‬‬ ‫پالک‪ ،15‬طبقه اول‬ ‫با تشکر از‪ :‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫‌اولین‌هفته‌نام ‌ه‌اختصاصی‌استارتاپ‌ها‬ ‫شــنبه‪ 28 /‬اردیبهشت ‪‌/‬ســال‌پنجم‪‌/‬شـمــاره ‪141‬‬ ‫‪shanbemag1 No.141\ Vol.5\ Sat \ May 18 th \ 2019‬‬ ‫اقتصاددیجیتال‬ ‫‪DigitalEconomy‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ارزشفعلیبازارانقالبصنعتیچهارم‪160‬بیلیوندالراست‬ ‫انقالب چهارم صنعیت‪ ،‬به سوی تولید هومشند‬ ‫محتوای‌برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫نجمه رستگار‪ ،‬مهدی کاکاوند‪ ،‬علی زرمالی‬ ‫ســتاد اقتصاد دیجیتال معاونــت علمی‌وفناوری‬ ‫ریاســت‌جمهوری در راســتای تنوع‌بخشــی به‬ ‫اکوسیســتم مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی و‬ ‫ترویجــی را [در قالب کتــاب ‌] از منظر حوزه‌های‬ ‫فناوری‌محور و مسئله‌محور تهیه و توزیع کرده است‪.‬‬ ‫این ستاد با همکاری هفته‌نامه شنبه بر آن است که‬ ‫هر هفته فرصت‌های کســب‌وکاری پیشران را در‬ ‫حوزه‌های فناوری جدید معرفی کند‪ .‬در شماره‌های‬ ‫قبل اســتارتاپ‌های پیشــران هوش مصنوعی و‬ ‫استارتاپ‌های حوزه شهر هوشمند معرفی شدند و‬ ‫ن بار به معرفی حوزه‌های انقالب چهارم صنعتی‬ ‫ای ‌‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان این حــوزه در صورت تمایل می‌توانند‬ ‫نسخه کامل این سلسله‌گزارش‌ها را در قالب کتاب‬ ‫الکترونیک و از طریق سایت ستاد اقتصاد دیجیتال و‬ ‫هوشمند‌سازی‪،‬بهصورترایگان‪،‬دریافتکنند‪.‬نسل‬ ‫چهارم صنعت یا انقالب صنعتی چهارم(‪Industry‬‬ ‫‪ ) 4.0‬به اتوماســیون و تبادل داده در فناوری‌های‬ ‫تولیدی اطالق می‌شود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬به همگرایی‬ ‫تولید صنعتی و فناوری‌هــای اطالعات و ارتباطات‬ ‫صنعت نسل ‪ 4‬می‌گویند‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬شــکل‌گیری اینترنت اشــیاء‪ ،‬رشد هوش‬ ‫ن‌‪-‬انسان‪،‬‬ ‫ن‌‪-‬ماشینوماشی ‌‬ ‫مصنوعیوتعامالتماشی ‌‬ ‫بالکچینوبسترهایخدماتیدرمحیط‌هایتولیدی‬ ‫منجر به توسعه بیشــتر نسل چهارم صنعتی شده‬ ‫اســت‪ .‬نهایتاً‪ ،‬روندی که بر تولید صنعتی مبتنی بر‬ ‫نسل چهارم صنعت حاکم شده است منجر به توسعه‬ ‫کارخانه‌های هوشمند می‌شــود‪ .‬اتصال تجهیزات‬ ‫بی‌شمار به حســگرها و توانایی جمع‌آوری‪ ،‬انتقال‬ ‫و تفســیر داده‌ها‪ ،‬به‌طور همزمان‪ ،‬سطوح باالیی از‬ ‫کنترل و امکان ردیابــی اطالعات را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫این بدین معناست که انقالب صنعتی چهارم موجب‬ ‫اتصال ماشین‌ها‪ ،‬ابزارها و انسان‌ها به یکدیگر می‌شود‬ ‫و تعامل میان آنها را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫دو عنصر بســیار مهــم انقالب صنعتــی چهارم‬ ‫قابلیت‌های همکاری و اتصال‌اند‪ .‬در نســل چهارم‬ ‫صنعت‪ ،‬الزم اســت جریان مــداوم اطالعات بین‬ ‫ن‌‪-‬ماشــین‪،‬‬ ‫دســتگاه‌ها و اجــزاء‪ ،‬تعامــل ماشی ‌‬ ‫سیستم‌های تولیدی و بازیگران اصلی برقرار شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موضوعات مهم همکاری انسان با ربات‬ ‫اســت که در آن برخی از امور تولیدی به‌طور کام ً‬ ‫ال‬ ‫خودکار انجام می‌گیرند‪.‬‬ ‫رابط کاربری پیشرفته‌ای نیز به‌منظور برقراری این‬ ‫ارتباط توســعه یافته که غالباً شامل سیستم‌های‬ ‫عملیاتازراهدوروسیستم‌هایمبتنیبرمحیط‌های‬ ‫واقعیت افزوده است‪.‬‬ ‫بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که ارزش فعلی‬ ‫بازار انقالب صنعتی چهارم حدودا ً‪160‬بیلیون دالر‬ ‫است و انتظار می‌رود تا سال ‪ 2022‬تا ‪15‬درصد رشد‬ ‫کند‪ .‬بر اساس نتایج ارائه‌شده در برخی منابع‪ ،‬نسل‬ ‫چهارم صنعت هزینه‌های لجستیک و تولید را بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪30‬درصد و هزینه‌های مدیریت کیفیت را بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪20‬درصد کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫نقش اســتارتاپ‌ها در توســعه این مفهــوم [در‬ ‫صنایع مختلــف] کلیدی و پررنگ اســت‪ .‬صنایع‬ ‫بالغ و بی‌همتایی چون معــدن و نفت و گاز‪ ،‬ب ‌هیُمن‬ ‫پررنگ‌شدن و توسعه اکوسیستم‌ها‪ ،‬به‌مرور به سمت‬ ‫توسعه تولید هوشمند و انقالب چهارم می‌روند‪ .‬ما‬ ‫در کشــورمان صنایع پیر و حتی فرسوده‌ای داریم‬ ‫و حاال موقعیت بســیار جذابی بــرای کارآفرینان و‬ ‫نوآوران ایجاد شده تا با حل مشکالت کم‌کم آینده‬ ‫تولید کشور را به سمت دیجیتالی‌شدن و در نهایت‬ ‫هوشمند‌شدن سوق دهند‪.‬‬ ‫با ایــن اوصاف‪ ،‬در ادامه این مقالــه به معرفی چند‬ ‫استارتاپ فعال در حوزه تولید و کارخانه هوشمند‬ ‫می‌پردازیم تا فعاالن اکوسیستم استارتاپی کشور‬ ‫بیشتر به سمت‌وســوی این حوزه اســتراتژیک و‬ ‫آینده‌دار سوق داده شوند‪.‬‬ ‫‪ Micropsi industries‬به ســال ‪ 2014‬و در کشور‬ ‫آلمان تأسیس شد‪ ،‬شرکتی فعال در زمین ‌ه یادگیری‬ ‫ماشــینی برای ربات‌هــا و کنترل فراینــد‪ .‬ربات‬ ‫ساخته‌شده توسط این شــرکت ‪ MIRAI‬نام دارد و‬ ‫برای انجام فرایند‌های مونتــاژی پیچیده طراحی‌‬ ‫‪141‬‬ ‫شده است‪ .‬این ربات به تغییرات محیطی [در دقیقه]‬ ‫واکنش نشان می‌دهد و فعالیت‌هایش برنامه‌ریزی‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه آموزش داده‌شده است؛ این مهم به‌وسیله‌‬ ‫نمایش‪ ،‬تصحیح و تکرار انجام‌شــده است‪ .‬همین‬ ‫مسئلهموجبشدهکسانیکهمی‌خواهندازاینربات‬ ‫استفاده کنند مهارت‌های آن را بدون نیاز به نوشتن‬ ‫کد آموزش دهند‪ .‬نرم‌افزار این شــرکت دیتاها را از‬ ‫ربات‌ها جمع‌آوری می‌کند تا فرایند یادگیری برای‬ ‫آن‌ها آسان شود و کنترل ربات‌ها برای اپراتور ُمیسر‪.‬‬ ‫‪ Cambrian Intelligence‬یــک شــرکت‬ ‫توســعه‌دهنده‌ی کنترلر‌هــای ربات‌های صنعتی‬ ‫از راه دور است که ســال ‪ 2015‬در کشور انگلیس‬ ‫تأسیس شد‪ .‬این شــرکت با الهام از ابزار بازی‌های‬ ‫ویدئویی و همچنین واقعیت مجازی اقدام به ایجاد‬ ‫یک پلتفرم برای کنترل دســت‌ها و نحو ‌ه حرکت‬ ‫ربات‌های صنعتی از راه دور کرده است‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬این‬ ‫شرکت امکان آموزش ربات‌ها را از راه دور مهیا کرده‬ ‫است‪ .‬هدف این شرکت توسع ‌ه هوش مصنوعی برای‬ ‫ربات‌هاست (با ضریب هوشی در سطح انسان) تا این‬ ‫پلتفرم برای هر نوع رباتی به‌آسانی پیاده شود‪.‬‬ ‫‪ Zenrobotics‬سال‪ 2007‬و در کشور فنالند تأسیس‬ ‫شد‪ .‬این شــرکت به‌منظور تسهیل و تسریع فرایند‬ ‫تفکیک انواع پسماند از یکدیگر سیستمی مبتنی‬ ‫بر فناوری رباتیــک و ‪ Machine Vision‬ارائه کرده‬ ‫است که انواع پســماند خشک را به‌صورت خودکار‬ ‫شناسایی و آن‌ها را از هم جدا می‌کند‪ .‬این سیستم‬ ‫رباتیک که به‌منظور کاهش هزینه‌های جداسازی‬ ‫شکل‌گیری‬ ‫اینترنتاشیاء‪،‬‬ ‫رشدهوش‬ ‫مصنوعی‬ ‫وتعامالت‬ ‫ن‌‪-‬ماشین‬ ‫ماشی ‌‬ ‫ن‌‪-‬انسان‪،‬‬ ‫وماشی ‌‬ ‫بالکچینو‬ ‫بسترهای‬ ‫خدماتیدر‬ ‫محیط‌های‬ ‫تولیدیمنجر‬ ‫بهتوسعه نسل‬ ‫چهارمصنعتی‬ ‫شدهاست‬ ‫‪ 16‬صفحه‪‌12000 /‬تومان‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫پســماندها و باالتربردن کارایی آنها طراحی‌شده‌‬ ‫است قابلیت جداسازی قطعات پسماند باارزش را از‬ ‫زباله‌های جامد (با استفاده از بازوهای مکانیکی) دارد‪.‬‬ ‫فلزات‪ ،‬چوب‌ها‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬پالستیک‌ها و مقواها‬ ‫از جمله پســماندهای‌اند که با این ربات جداسازی‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬شرکت این سیستم‌های رباتیک را معموالً‬ ‫به شرکت‌های بازیافت و تفکیک پسماند می‌فروشد‪،‬‬ ‫هرچنــد در برخی مــوارد تولید‌کننــدگان عمده‌‬ ‫پسماندهای خشک نیز به‌منظور کاهش هزین ‌ه دفع‬ ‫پسماند خود از این سیستم بهره می‌برند‪.‬‬ ‫‪ StrongArm Tech‬یک تولید‌کننده جلیقه‌های‬ ‫کمکی برای کارگران اســت که سال ‪ ،2011‬در‬ ‫کشور آمریکا‪ ،‬تأسیس شد‪ .‬جلیقه‌های این شرکت‬ ‫به‌نحوی ارگونومیک ساخته‌ شده‌‌اند و بدون ایجاد‬ ‫مزاحمت بــرای کارگر بر نیــروی او می‌افزایند و‬ ‫بر توانایی‌اش در حمل مــواد‪ ،‬قطعات و ابزارهای‬ ‫ســنگین‪ .‬این جلیقه به‌صورت اتوماتیک به شکل‬ ‫بــدن فرد درمی‌آید و اجــازه‌ نمی‌دهد که بر بدن‬ ‫و ســتون فقرات فشار وارد شــود‪.‬همچنین‪ ،‬این‬ ‫جلیقه‌ها باعث جلوگیری از مصدومیت کارگران‬ ‫حین جا‌به‌جایی می‌شوند‪ .‬در طراحی این جلیقه‌ها‬ ‫به این نکته توجه شده است که نیروی واردشده از‬ ‫جانب اجسام به قسمت‌های عضالنی و قوی‌تر فرد‬ ‫منتقل شود تا فشار کمتری وارد آید‪.‬‬ ‫‪ Pzartech‬یک شــرکت توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار‬ ‫شناســایی قطعات ماشــین‌آالت صنعتی [برای‬ ‫بخش تعمیرات و تجهیــزات در صنایع مختلف]‬ ‫است که کارش را به‌وســیله‌ عکس‌برداری توسط‬ ‫تلفن همراه انجام می‌دهد‪ .‬این شرکت سال ‪،2015‬‬ ‫در رژیم اشغالگر قدس‪ ،‬تأسیس شد‪ .‬کارکرد این‬ ‫پلتفرم بسیار ساده است؛ شخصی که درون ماشین‬ ‫را بررســی می‌کند با تلفن همــراه خود از محیط‬ ‫داخلی ماشــین عکس می‌گیرد و در این پلتفرم‬ ‫آپلود می‌کند‪ .‬سپس این عکس در دیتا‌بیس این‬ ‫شرکت قرار می‌گیرد و قسمت‌ها و قطعات موجود‬ ‫در دستگاه را شناسایی و به کاربر معرفی می‌کند‪ .‬به‌‬ ‫عنوان‌مثال‪ ،‬دستگاهی را در نظر بگیرید که نیاز به‬ ‫تعمیر دارد؛ اما جای آن قطعه مشخص نیست‪ .‬این‬ ‫پلتفرم کمــک می‌کند که آن قطعه پیدا و نحوه‌ی‬ ‫دسترسی به آن مشخص شود‪ .‬همچنین‪ ،‬پلتفرم‬ ‫مزبور به اســتفاده‌کننده اطالعات کاملی درباره‌‬ ‫تمامی قطعات موجود در دستگاه ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ Pycom‬سال ‪ 2015‬در کشور انگلیس تأسیس شد‬ ‫و یک شــرکت مخترع سخت‌افزار و توسعه‌دهنده‌‬ ‫نرم‌افزار در حوزه‌ اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی‬ ‫است‪ .‬این شــرکت به‌یُمن اختراعاتش در زمینه‌‬ ‫سخت‌افزار‌های اینترنت اشیاء و نوآوری‌هایی که‬ ‫در زمینه‌ نرم‌افزار داشــته یکــی از یکپارچه‌ترین‬ ‫پلتفرم‌های اینترنــت اشــیاء را در دنیا به وجود‬ ‫آورده اســت‪ .‬نرم‌افزار‌ها و ســخت‌افزار‌های این‬ ‫شرکت برای تجهیز کسب‌و‌کار‌ها و صنایع تولیدی‬ ‫به اینترنت اشیاء به کار می‌روند‪ Pycom .‬با ایجاد‬ ‫یک اکوسیســتم ویژه موانعی را که بر سر راه این‬ ‫حوزه است حذف و دسترسی به اینترنت اشیاء را‬ ‫بسیار ساده کرده است‪ .‬سخت‌افزار‌های ارائه‌شده‬ ‫توســط این شرکت با قیمت بســیار مناسب و در‬ ‫مدل‌های مختلف (به همــراه نرم‌افزار‌های ویژه)‬ ‫در بــازار موجود هســتند‪ .‬هدف این اســتارتاپ‬ ‫تســهیل ابزارهای تصمیم‌گیری و پشتیبانی در‬ ‫خط تولید است‪ Massivit 3D.‬یک شرکت پیشگام‬ ‫در زمینه چاپگر‌های سه‌بعدی است که به‌وسیل ‌ه یک‬ ‫ال نوین و جدید به اسم توزیع ژل در‬ ‫روش چاپ کام ً‬ ‫چاپگر‌های سه‌بعدی باعث افزایش سرعت‪ ،‬اندازه‪،‬‬ ‫تطبیق‌پذیری و ســهولت در فرآیند چاپ می‌شود‪.‬‬ ‫این روش یک نرم‌افزار ویژه به نام ‪ Massivit‬نیز دارد‬ ‫کهامکانمقیاس‌گیری‪،‬چرخاندن‪،‬برشوپشتیبانی‬ ‫چاپ را فراهم می‌کند و خروجی آن‌یک فایل بهینه و‬ ‫آماد ‌ه چاپ است‪.‬‬ ‫این شرکت ســال ‪ ،2013‬در رژیم اشغالگر قدس‪،‬‬ ‫تأســیس شــد‪.‬عالقه‌مندان این حوزه در صورت‬ ‫تمایل می‌توانند نسخه کامل این سلسله‌گزارش‌ها‬ ‫را در قالب کتاب الکترونیک و از طریق سایت ستاد‬ ‫اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌سازی‪ ،‬به صورت رایگان‪،‬‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫محصوالت فرهنگی استارتاپی را‬ ‫از فروشگاه اینترنتی شنبه‬ ‫خریداری کنید‬
‫‪t‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺳﺎل‬ ‫‪r‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ 28‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ .1398‬ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ‪ .‬ﺷﻤﺎره ‪141‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﮔﺰارش ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار از رﺷﺪﻫﺎی ‪ ۵۰۰‬ﺗﺎ ‪ ۱۰۰۰‬درﺻﺪی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎدرﺳﺎل‪۹۷‬ﺧﺒﺮﻣﯽ دﻫﺪ‬ ‫رﺷﺪاﺳﺘﺎرﺎﺗپﻫﺎ دررﮐﻮداﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫‪O‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ﻃﺎﻫﺮه ﺧﻮاﺟﻪﮔﯿﺮى‬ ‫اﻫﺎﻟﻰ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﻰ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ‪ 97‬ﺳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﻰ ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫در ﯾﮏ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮏﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮد و ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ روﺑﻪﺟﻠﻮﯾﻰ ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮى اﮔﺮ‬ ‫درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺮﺧﻰ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣﺎرى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳــﺖ و آﻣﺎرى ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار از رﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل آن اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﺘﻌــﺪد و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻰ در اﯾﻦ ﮔﺰارش‬ ‫وﺟﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﭙﺴــﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ‬ ‫رﺷﺪ ﻧﺼﺐ در ﺳــﺎل ‪ 97‬از رﻗﯿﺐ ﺳﻨﺘﻰاش‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﻰ اﺳﻨﭗ‪ ،‬ﭘﯿﺸــﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ‬ ‫رﻗﺒﺎى ﭼﻐﺮ دﯾﮕﺮى ﻫــﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎزار از ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺗﮏﺑﻌﺪى ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬درآﻣﺪ ‪258‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﺮاﻧﻰ از دﯾﮕﺮ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳــﺒﻘﺖ اپﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن ﺗﺮب از‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﻰﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺖﺑﺮگ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺘﻰ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدى و در ﻣﯿﺎن‬ ‫اﻧﺒﻮﻫﻰ از ﯾﺄسﻫــﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪىﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮان‬ ‫ﺧﻮشاﻧﮕﯿﺰه ﺷﺎﻧﺲ رﺷــﺪ دارﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫در اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫آﻣﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪى ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 97‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 96‬داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﺳــﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﺷــﺎن‪،‬‬ ‫اپﻫﺎى ﭘﺮﻧﺼﺐ ﺳﺎل ‪ 97‬در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ‪،96‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎرﺑﺮان‪ ،‬آﻣﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑــﻪ ﺑﺎزىﻫﺎ‪ ،‬آﻣﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺘﺎنﻫﺎى‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺎزىﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﮐﺸﻮر و‪ ...‬اﯾﻦ‬ ‫آﻣﺎرﻫﺎ از رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎى‬ ‫اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﻰ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا آﻣﺎر و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى آﻣﺎرى ﻣﻬﻢاﻧﺪ؟‬ ‫اراﺋــﻪ آﻣﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ]ﺑﺨــﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ[‬ ‫اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳــﺘﺎرتآﭘﻰ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ‬ ‫اﺳــﺖ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳــﻰ‬ ‫را ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن راهاﻧﺪازى ﮐﺴــﺐوﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜ ً‬ ‫ﻼ ﯾﮑﻰ از ﻧﮑﺎت ﺟﺬاب دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻣﺎر‬ ‫اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫رﺟﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴــﺎن ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﻼف وﻗﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ دﻗﯿﻖ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرى و دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎرىرﺳﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻣﺎرى ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎزىﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻔﺎف و ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻰ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎن‬ ‫از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزىاى ﺧﺎص ﻧﮑﺘﻪاى را روﺷــﻦ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ :‬ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻼن‬ ‫ﺑﺎزى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف آن اﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﺳﻮدده ﯾﺎ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ دﯾﮕﺮى‬ ‫ﻫﻢ وﺟﻮد دارد‪ :‬ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺎزار آن اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﻰ و ﺑﮑﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎى‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ در آن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﻣﺎر اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﺐﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ‬ ‫داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷــﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺒﻨﺎى اﻗﺘﺼﺎدى دارد و‬ ‫ﺑﻪ ﺗــﻮان ﻣﺎﻟﻰ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد‪ .‬ﭘﺲ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان راﻫﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼــﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ﻣﺮدم‬ ‫آن ﻣﻨﻄﻘــﻪ از اﺑﺰارﻫﺎى روز ﭘﯿﺪا ﮐــﺮد‪ ،‬راﻫﻰ ﮐﻪ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز راهاﻧﺪازى ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ رﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳــﻰ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اپ و ﺷﯿﻮه‬ ‫اداره آن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬در ﻫﺮ ﺻﻮرت‪،‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺎً دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻮﮔﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺮدم ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻣﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدى اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 40‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ؛ ‪ 40‬ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺗﻌــــﺪاد ﻧﺼــــﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪ ﺑــــﺎزار روى‬ ‫دﺳــــﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻧﺪروﯾــﺪ از ﻣــﺮز ‪40‬ﻣﯿﻠﯿــﻮن‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳــﺖ‪ .‬از اﯾــﻦ رو‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ ﺑــﺎزار‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨــﻮان‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮى ﺑــﺮاى ﺗﻮزﯾــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ و ﺑﺎزىﻫــﺎ‬ ‫و وﯾﺪﺋــــﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺑــﺎ ﻫــﺪف اﯾﺠــــﺎد ﺗﺼﻮﯾــﺮى‬ ‫روﺷــﻦﺗﺮ از اﯾــﻦ ﺻﻨﻌــــﺖ‪ ،‬ﮐﻮﺷــﯿﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻰ از زواﯾــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در‬ ‫اﺧﺘﯿــﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﻗــﺮار دﻫــﺪ‪40 :‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ‪22 ،‬ﻫــﺰار ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪدﻫﻨﺪه‪132 ،‬ﻫﺰار‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ‪31‬ﻫﺰار ﺑــﺎزى؛ آﻣﺎرى ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻪ و‬ ‫اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ و ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺰرگ ﺑﺮاى ﻧﺎاﻣﯿﺪﻧﺸــﺪن؛ در‬ ‫ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ رﺷــﺪ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﮐﺮد‪ .‬ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮ آﻣﺎر ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮدﻣﺤﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﻰ از ﻫﺮ اپ و‬ ‫ﮐﺴﺐوﮐﺎرى ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﮐﻤﺎﮐﺎن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺷﺎخوﺑﺮگ ﻣﺤﺴﻮب ﺷــﻮﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﻰ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آپ در ﺻﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺼﺐ‬ ‫دﺳــﺘﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ را در ﺑﺮ ﻣﻰﮔﯿﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﺎﻧﮑﻰ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒــﻮض ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺷــﺎرژ اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ،97‬ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪ 1200‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﺑﺎزار ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮﻧﺼﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ آپ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى ﺳــﺎل ‪ ،97‬ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻧﺼﺐ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن‪ ،‬رﺷﺪ‬ ‫‪50‬درﺻﺪى داﺷــﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ‪9‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻓﻌﺎل را در ﺳــﺎل ‪ 97‬رﻗﻢ زده اﺳــﺖ‪ .‬اﯾﻦ رﺷﺪ‬ ‫در ﺣﺎﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى‬ ‫‪ 97‬و ‪ ،96‬اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى آى‪.‬ا‪.‬اس ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ‬ ‫و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮىﻫﺎى اپاﺳــﺘﻮر از دﺳﺖ دادﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا ً اﯾﻦ اﺗﻔــﺎق ﻣﺎﻧﻊ از رﺷــﺪ ﻧﺼﺐ اپﻫﺎى‬ ‫اﯾﺮاﻧﻰ ﻧﺸــﺪه و آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى اﻧﺪروﯾﺪى ﺟﺒﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از آپ‪،‬‬ ‫»ﻫﻔﺖ ﻫﺸــﺘﺎد« ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 97‬رﺷﺪ‬ ‫‪100‬درﺻﺪى را از ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎم ﻣﻠﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ‬ ‫‪ 100‬و ‪50‬درﺻﺪ رﺷﺪ و ﮐﺴﺐ ‪ 2‬و ‪ 1‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻓﻌﺎل در ﺳﺎل ‪ 97‬در ردهﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎپ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮى از دﺳــﺘﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻰ‪ 7‬درﺻﺪى داﺷﺘﻪ‬ ‫و روى ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار‪ ،‬ﺑﺮاى اﻋﻼم اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮض ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﻫﻤﺮاه ﺣﺬف‬ ‫آﻣﺎر‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﭘﯿﺶ ِ‬ ‫ﺷﺪه اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ 97‬در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳــﺎس آﻣﺎرى ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﺳــﺎل ‪ ،96‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت‪ ،‬اﯾﻮا‪ ،‬ﺷﺼﺖ و‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﯾﻦ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﺎن دﺳﺘﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴــﺖ رﺷﺪ ﻫﺰار درﺻﺪى‬ ‫را ﺑﻪ دﺳــﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﯾﻦ وﺷــﺼﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﮐﺪام ‪200‬درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ،97‬ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺎرﺑــﺮ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬ ‫‪ 1/6‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﻰ دﺳﺘﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬را‬ ‫ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ‪ ،‬اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫و ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ‪ 7 ،7‬و ‪ 6‬درﺻﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳﺘﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮان اﺳــﺘﺎنﻫﺎى آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ‪ ،‬ﺑﻮﺷﻬﺮ و‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلوﺑﺨﺘﯿﺎرى‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻰ ‪10‬درﺻﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻔﻰ ‪12‬درﺻﺪ و ﻣﻨﻔﻰ ‪13‬درﺻﺪ‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺣﺪ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾــﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ را‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎى ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ‪30‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺑﺮرﺳﻰﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫و ﻣﻨﻔﻰ ‪25‬درﺻﺪ )ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺒﻘﺖ ﺗﭙﺴــﻰ از اﺳــﻨﭗ در آﻣﺎر‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺧﺮﯾﺪ؛ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮب از رﻗﺒﺎ‬ ‫دﺳــﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ،97‬ﺑﯿﺶ از ‪2‬ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دﺳﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‪ ،‬دﯾﻮار ﺑﺎ‬ ‫‪20‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪17‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ رﺳﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺷــﯿﭙﻮر ﺑﺎ ‪10‬درﺻﺪ رﺷــﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ‪5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ رﺳــﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﯾﺠﻰﮐﺎﻻ‬ ‫‪20‬درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده‬ ‫و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪3‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ رﺳــﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺮب‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪50 ،96‬درﺻﺪ رﺷﺪ را در ﺳﺎل ‪،97‬‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل دﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ‪ .‬ﻧﺖﺑﺮگ ﺻﻔﺮدرﺻﺪ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل را در‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ‪ 96‬داﺷﺘﻪ و روى ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳــﺖ؛ وﻟــﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﭘﺮﻧﺼﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ )ﯾﻌﻨﻰ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺖ( ﺟﺎى دارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﻧﺼﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳــﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷــﺎره ﺷﺪ‪ ،‬آﻣﺎر دﯾﮕﺮى ﻫﻢ وﺟﻮد دارد‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ در ﺳﺎل ‪ 97‬ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿﺰان رﺷﺪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﻓﺎه ﻣﻦ‪ ،‬ﻫﻔﺘﺎدﺳﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻮروش‪،‬‬ ‫اﺳــﻨﭗﻣﺎرﮐﺖ و ﮐﻤﺪا ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫رﺷــﺪ ‪1000‬ﻫﺰار درﺻﺪى را در ﻣﯿﺰان ﻧﺼﺒﺸﺎن‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎزار ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫را روى ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧــﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺳﻤﻨﺎن و اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ‪،15‬‬ ‫‪ 14‬و ‪11‬درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ‬ ‫را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺎنﻫﺎى اﯾﻼم‪ ،‬ﺧﻮزﺳﺘﺎن و‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻰ‪22‬درﺻﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻔﻰ‪22‬درﺻﺪ‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد و‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻰ در‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰارش وﺟﻮد‬ ‫دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪﺗﭙﺴﻰﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ﻧﺼﺐ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 97‬از‬ ‫رﻗﯿﺐ ﺳﻨﺘﻰاش‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﻰاﺳﻨﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺸﻰﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ‬ ‫و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ رﻗﺒﺎى‬ ‫ﭼﻐﺮ دﯾﮕﺮى ﻫﻢ‬ ‫ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎزار از ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﺗﮏﺑﻌﺪى ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰﭘﺮدازد‬ ‫ﮐــﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳــﻔﺮﻫﺎى درونﺷــﻬﺮى و‬ ‫ﺑﺮونﺷــﻬﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دو دﺳــﺘﻪ »ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ«‬ ‫و »رﻓﺖوآﻣــﺪ« در ﺑﺎزار ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷــﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﺴﻰﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻰ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳــﺘﻪ ﺳﻔﺮ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺳــﺎل ‪ 97‬ﺗﺎﮐﺴــﻰآﻧﻼﯾﻦ ﺗﭙﺴﻰ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪30‬درﺻﺪ رﺷــﺪ ]ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺼــﺐ ﻓﻌﺎل[ از‬ ‫اﺳﻨﭗ ﭘﯿﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎى‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار‪ ،‬ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﭙﺴﻰ ‪2‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻓﻌﺎل دارد‪ .‬ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﭗ ‪20‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 96‬ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﮐﺮده اﺳــﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐﻫــﺎى اﯾﻦ اپ ﺑﻪ‬ ‫‪7‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺸﺎن‬ ‫اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد‪» .‬ﻧﺸﺎن« رﺷﺪى ‪500‬درﺻﺪ داﺷﺘﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ رﺳــﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬دﯾﮕﺮ‬ ‫اپ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ »ﺑﻠﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد‬ ‫‪1000‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ‬ ‫رﺳﯿﺪه و »ﻣﺎﮐﺴــﯿﻢ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ‪10‬درﺻﺪ رﺷﺪ‬ ‫ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬آﻣﺎر‬ ‫ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ و اﻧﮕﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﺴــﻰﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺑﻠﺪ‪ ،‬وى‪،‬‬ ‫ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ و اﺳﺘﻌﻼم ﺧﻼﻓﻰ ﺧﻮدرو‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺪام‬ ‫ﺑﺎ ‪1000‬درﺻﺪ رﺷﺪ‪ ،‬و اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎ ‪600‬درﺻﺪ‬ ‫رﺷﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﺼﺐ را در ﺳﺎل ‪ 97‬ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑــﺮ ﺑــﺎزار‪ 2/4 ،‬از‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را روى ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد‬ ‫ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﺼﺐ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳﺘﻪ ﺳﻔﺮ در اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺗﻬﺮان‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺮز و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪،‬‬ ‫اﺳــﺘﺎنﻫﺎى اﯾﻼم‪ ،‬ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳﺘﻪ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ‪8‬‬
‫ﮔﺰارش ﺳﺎل‬ ‫‪p o r t‬‬ ‫امور‌مالـی‬ ‫‪e‬‬ ‫شــکل ‪ 4‬نشــان میدهــد کــه در پایــان ســال ‪ ،۱۳۹۷‬کاربــران بــازار در هــر دســته بــه چــه تعــداد‬ ‫برنامــه دسترســی داشــتهاند‪.‬‬ ‫برنامـه‌ها‬ ‫‪R‬‬ ‫شــکل ‪ 4‬نشــان میدهــد کــه در پایــان ســال ‪ ،۱۳۹۷‬کاربــران بــازار در هــر دســته بــه چــه تعــداد‬ ‫برنامــه دسترســی داشــتهاند‪.‬‬ ‫هایی را دربرمیگیرد که خدمات بانکی‪ ،‬پرداخت قبوض یا خرید شارژ ارائه‬ ‫برنامه‬ ‫مالی‬ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ امور‬ ‫‪28‬دستهی‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪141‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ‪.‬‬ ‫‪ .1398‬ﺳﺎل‬ ‫میکنند‪ .‬در پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۱٬۲۰۰‬برنامه در این دسته دردسترس کاربران بازار قرار داشت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پرنصبترین این برنامهها و رشد هر یک از آنها از ابتدا تا انتهای سال ‪ ۱۳۹۷‬در نمودار ‪ ۸‬آمده است‪.۱‬‬ ‫امور‌مالـی‬ ‫دستهی امور مالی برنامههایی را دربرمیگیرد که خدمات بانکی‪ ،‬پرداخت قبوض یا خرید شارژ ارائه‬ ‫میکنند‪ .‬در پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۱٬۲۰۰‬برنامه در این دسته دردسترس کاربران بازار قرار داشت‪.‬‬ ‫پرنصبترین این برنامهها و رشد هر یک از آنها از ابتدا تا انتهای سال ‪ ۱۳۹۷‬در نمودار ‪ ۸‬آمده است‪.۱‬‬ ‫~‬ ‫‌‌‌رشد در مقایسه با سالگذشته‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬کاربران‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫آپ‬ ‫‪۱۰۰%‬‬ ‫هفتهشتاد‬ ‫‪۱۰۰%‬‬ ‫~‬ ‫همراهبانک ملت‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫آپ‬ ‫همراهبام ملی‬ ‫برنامــه‌های‬ ‫‌بازار‬ ‫برنامــه‌های‬ ‫‌بازار‬ ‫‌‌‌رشد در مقایسه با سالگذشته‬ ‫هفتهشتاد‬ ‫‪۱۰۰%‬تاپ‬ ‫‪-۷%‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫نمودار ‪۸‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫فعال‬ ‫‪ ۰‬میلیون نصب‬ ‫همراهبانک ملت‬ ‫‪۱۰۰%‬‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی امور مالی‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫‪-۷%‬‬ ‫همراهبام ملی‬ ‫تاپ‬ ‫خرید‬ ‫دســتهی خریــد برنامههایــی را شــامل اســت کــه بــه خریــد اینترنتــی کاال و خدمــات کمــک میکننــد‪.‬‬ ‫‌هاـتهی خریــد دردســترس کاربــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دسـ‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیــش از دوهــزار برنامــه از‬ ‫سایـر‌دسته‬ ‫نمــودار ‪ ۱۱‬پرنصبتریــن ایــن برنامههــا را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫سایـر‌دسته‌ها‬ ‫فهرست برنامههایی این دسته که در سال گذشته بیشترین میزان رشد نصب فعال را داشتند در نمودار ‪۹‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫آمده است‪.۱۸‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫نمودار ‪۸‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫میلیون نصب فعال‬ ‫خرید‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی امور مالی‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫همراهبانک تجارت‬ ‫‪ .۱‬در نمودارهای این گزارش برنامههای پیشفرض روی تلفنهای همراه حذف شده است؛ همچنین تنها نام برنامههایی آمده است که تا پایان سال‬ ‫اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬دردسترس کاربران بوده‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫ایوا‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬امور مالی‬ ‫‪~۲۰۰%‬‬ ‫شکل ‪4‬‬ ‫دســتهی خریــد برنامههایــی را شــامل اســت کــه بــه خریــد اینترنتــی کاال و خدمــات کمــک میکننــد‪.‬‬ ‫خریــد دردســترس کاربــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ـته‬ ‫تعدادـه از‬ ‫ـزار‪ 4‬برنامـ‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیــش از دوهـ‬ ‫هریدسته‬ ‫دسـدر‬ ‫برنامهها‬ ‫شکل‬ ‫نمــودار ‪ ۱۱‬پرنصبتریــن ایــن برنامههــا را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫شصت‬ ‫‪~۲۰۰%‬‬ ‫تعداد برنامهها در هر دسته‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‬ ‫~‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫همراهنوین‬ ‫‪ .۱‬در نمودارهای این گزارش برنامههای پیشفرض روی تلفنهای همراه حذف شده است؛ همچنین تنها نام برنامههایی آمده است که تا پایان سال‬ ‫سفر‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬دردسترس کاربران بودهاند‪.‬‬ ‫‪~۲۰۰%‬‬ ‫‪۱۰%‬‬ ‫همراهبانک مهر اقتصاد‬ ‫مالیهای درونشهری و برونشهری استفاده میشوند‪.‬‬ ‫برایامورسفر‬ ‫است | که‬ ‫های را‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫دستهی‬ ‫برنامهها‪:‬‬ ‫شامل سال ‪۹۷‬‬ ‫موبایلی در‬ ‫برنامه‬ ‫سفر صنعت‬ ‫‪ ۲۳‬رشد‬ ‫‪۱٬۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫~‬ ‫بیشترین رشد نصب فعال در میان برنامههای دستهی امور مالی‬ ‫برنامهی پرنصب این دسته در نمودار ‪ ۱4‬آمده است‪.۱‬‬ ‫سفر و کمترین تمایل به نصب برنامههای این دسته در کدام استانهاست‪.۲‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪۷%‬‬ ‫اصفهان‬ ‫تهران‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫‪-۱۰%‬‬ ‫‪-۱۲% ۳۰%‬‬ ‫‪-۱۳%‬‬ ‫‪۵۰۰%‬‬ ‫~‬ ‫بیشترین و کمترین تمایل به برنامههای دستهی امور مالی در ایران ‪۲۰%‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬امور مالی‬ ‫نمودار ‪۱4‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی سفر‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫نمودار ‪۱4‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫نمودار ‪۱۱‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫رفاه من‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫باشگاه مشتریان کوروش‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬خرید‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫اسنپمارکت‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۱۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰٬۰۰۰‬‬ ‫نمودار ‪۱۲‬‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫کمدا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫‪۱٬۰۰۰‬‬ ‫بیشترین رشد نصب فعال در میان برنامههای دستهی خرید‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬خرید‬ ‫کاربران بازار بهصورت متوسط ‪ ۱‬برنامه از این دسته روی تلفنهمراه خود نصب دارند‪ .‬نمودار ‪۱۳‬‬ ‫میلیون نصب فعال‬ ‫استانهایی را نشان میدهد که بیشترین و کمترین تمایل را به برنامههای این دسته نشان دادند‪.‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪ ۱‬برنامههای دو دستهی «سیروسفر» و «رفتوآمد» در بازار تجمیع شدهاند‪.‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫میانگین‬ ‫‪1‬‬ ‫وی‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬سفر‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۱۵%‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۱۴%‬‬ ‫استعام خافی خودرو‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫سمنان‬ ‫‪۱۱%‬‬ ‫البرز‬ ‫‪-۲۲%‬‬ ‫ایام‬ ‫ماکسیم‬ ‫‪-۲۲%‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪~۶۰۰%‬‬ ‫‪ ۲۷‬رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬سفر‬ ‫‪۱۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫نمودار ‪۱5‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫بلد‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی سفر‬ ‫‪ ۱‬برنامههای دو دستهی «سیروسفر» و «رفتوآمد» در بازار تجمیع شدهاند‪.‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱٬۰۰۰‬‬ ‫اتاقک‬ ‫‪-۲۵%‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫نمودار ‪۱۳‬‬ ‫بیشترین رشد نصب فعال در میان برنامههای دستهی سفر‬ ‫بهصورت متوسط‪ ،‬هر کاربر بازار ‪ ۲٫4‬برنامه از برنامههای این دسته روی تلفنهمراه خود نصب دارد‪ .‬در‬ ‫نمودار ‪ ۱۶‬میتوانید بیشترین و کمترین تمایل به برنامههای این دسته در استانهای کشور را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫بیشترین و کمترین تمایل به برنامههای دستهی خرید در ایران‬ ‫‪۲6‬‬ ‫کاربردی‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬خرید‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیــش از ‪۱۲‬هــزار برنامــه در دســتهی کاربــردی دردســترس کاربــران قــرار داشــت‪.‬‬ ‫پنــج برنامــهی پرنصــب ایــن دســته در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬در نمــودار ‪ ۱۹‬آمــده اســت‪.‬‬ ‫~‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫میانگین‬ ‫‪۲٫4‬‬ ‫‪۲۱%‬‬ ‫البرز‬ ‫‪۸%‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫ایام‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫‪-۱۸%‬‬ ‫‪-۲۳%‬‬ ‫‪-۲۷%‬‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫نمودار ‪۱۶‬‬ ‫‪۲8‬‬ ‫‪۳۰%‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۱۳%‬‬ ‫بیشترین و کمترین تمایل به برنامههای دستهی سفر در ایران‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬سفر‬ ‫نتبرگ‬ ‫میلیون نصب فعال‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی خرید‬ ‫بلد‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫ترب‬ ‫هفتادسی ‪۷۰۳۰‬‬ ‫نشان‬ ‫ماکسیم‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫بلد‬ ‫اسنپ‬ ‫‪۱۰%‬را نشان میدهد‪.‬‬ ‫نمودار ‪ ۱5‬برنامههای با بیشترین رشد نصب فعال دستهی سفر در طول سال گذشته‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫نشان‬ ‫‪ .۲‬اعداد این نمودار درصد اختالف تعداد برنامههای روی تلفنهمراه کاربران در هر استان با میانگین کشور را نشان میدهد‪.‬‬ ‫‪۵۰۰%‬‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی خرید‬ ‫‪۰%‬‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫‪ .۱‬نمودارهای این گزارش تنها برنامههایی را مقایسه کرده است که در انتهای سال از نظر نصب فعال‪ ،‬در میان ‪ ۳۰‬برنامهی اول در دستهی بررسیشده‬ ‫ماکسیم‬ ‫‪۳۰%‬‬ ‫تپسی‬ ‫‪۱۰%‬‬ ‫بودهاند‪ .‬نمایش نمودار بهصورت لگاریتمی است‪.‬‬ ‫میلیون نصب فعال‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫نمودار ‪ ۱۲‬برنامههایی را نشان میدهد که در سال گذشته بیشترین میزان رشد نصب فعال را داشتند‪.‬‬ ‫‌‌‌رشد در مقایسه با سالگذشته‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫فعال‬ ‫میلیون نصب‬ ‫دیجیکاال‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫اسنپ‬ ‫تپسی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫نمودار ‪۱۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫نمودار ‪۱۱‬‬ ‫~‬ ‫بوشهر‬ ‫‪۲4‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‌‌‌رشد در مقایسه با سالگذشته‬ ‫آذربایجان غربی‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪ ۱‬کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫است ‪.‬‬ ‫‪۶%‬‬ ‫دیوار‬ ‫ترب‬ ‫شیپور‬ ‫برگ‬ ‫‪۱۰%‬نت‬ ‫‪۰%‬‬ ‫میانگینهای درونشهری و برونشهری استفاده میشوند‪.‬‬ ‫سفر‬ ‫دستهی سفر برنامههایی را شامل است که برای ‪1٫6‬‬ ‫این دسته تمامی تاکسیهای آناین‪ ،‬برنامههای خرید بلیت و برنامههای مسیریابی را دربرمیگیرد‪ .‬پنج‬ ‫‪۷%‬‬ ‫دیجیکاال‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫بهصورت متوسط‪ ،‬هر کاربر بازار ‪ ۱٫۶‬برنامه از این دسته نصب کرده است‪ .‬نمودار ‪ ۱۰‬نشان میدهد‬ ‫برنامهی پرنصب این دسته در نمودار ‪ ۱4‬آمده‬ ‫شیپور‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫این دسته تمامی تاکسیهای آناین‪ ،‬برنامههای خرید بلیت و برنامههای مسیریابی را دربرمیگیرد‪ .‬پنج‬ ‫نمودار ‪۹‬‬ ‫دیوار‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫نمودار ‪۱۹‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫ایرانسل من‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫همراه من‬ ‫‪۰%‬‬ ‫تقویم فارسی‬ ‫‪۱۰%‬‬ ‫‪CamScanner‬‬ ‫‪-۱۰%‬‬ ‫ژوبین‬ ‫میلیون نصب فعال‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی کاربردی‬ ‫نمــودار ‪ ۲۰‬برنامههــای بــا بیشــترین رشــد نصــب فعــال دســتهی کاربــردی در طــول ســال گذشــته‬ ‫را نشــان میدهــد‪.‬‬
‫بهصــورت متوســط‪ ،‬هــر کاربــر بــازار ‪ ۱۶‬برنامــه از دســتهی کاربــردی روی تلفنهمــراه خــود نصــب‬ ‫دارد‪ .‬نمــودار ‪ ۲۱‬میــزان تمایــل بــه برنامههــای ایــن دســته در میــان اســتانهای کشــور را نشــان‬ ‫میدهــد‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺳﺎل‬ ‫‪t‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪R‬‬ ‫میانگین‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪ 28‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ .1398‬ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ‪ .‬ﺷﻤﺎره ‪141‬‬ ‫‪۴%‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪۴%‬‬ ‫کردستان‬ ‫‪۳%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪-۲%‬ــهی ســالم روی تلفنهمــراه‬ ‫ـه از دســتهی ورزش و تغذی‬ ‫بهصــورت متوســط‪ ،‬هــر کاربــر بــازار ‪ ۰٫۸‬برنامـ‬ ‫مازندران‬ ‫خــود نصــب دارد‪ .‬نمــودار ‪ ۲4‬میــزان تمایــل بــه برنامههــای ایــن دســته در میــان اســتانهای کشــور‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-۳%‬‬ ‫را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫‪-۵%‬‬ ‫یزد‬ ‫میانگین‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫‪۴%‬‬ ‫‪۴%‬‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫کرمانشاه‬ ‫بیشترین و کمترین تمایل به برنامههای دستهی کاربردی در ایران‪ ،‬بهتفکیک استان‬ ‫کردستان‬ ‫نمودار ‪۲۱‬‬ ‫‪۳%‬‬ ‫کاربردی‬ ‫ـه از دســتهی ورزش و تغذیــهی ســالم روی تلفنهمــراه‬ ‫بهصــورت متوســط‪ ،‬هــر کاربــر بــازار ‪ ۰٫۸‬برنامـ‬ ‫مازندراندر دســتهی کاربــردی ‪-۲%‬‬ ‫ـران قـ‬ ‫‪۱۲‬هــزار‬ ‫میـاز‬ ‫‪۲4‬ـش‬ ‫ـودار بیـ‬ ‫نمـ‪۱۳۹۷‬‬ ‫دارد‪.‬ــال‬ ‫ـبــان س‬ ‫درـپای‬ ‫ـت‪.‬ــور‬ ‫داشـکش‬ ‫ـرارهای‬ ‫ـتان‬ ‫کاربـاسـ‬ ‫ـترســان‬ ‫دردسـدر می‬ ‫برنامبــه برنامههــای ایــن دســته‬ ‫تمایــل‬ ‫ـزان‬ ‫خــود نص‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫بلوچستانســال ‪ ۱۳۹۷‬در نمــودار ‪ ۱۹‬آمــده اسـ‬ ‫ـته ودر پایــان‬ ‫ـد‪.‬ی پرنصــب ایــن دسـ‬ ‫برنامـــه‬ ‫ـانــج‬ ‫را نشـ پن‬ ‫سیستان‬ ‫‪-۳%‬‬ ‫میده‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫یزدمیانگین‬ ‫‪۰٫۸‬‬ ‫‪۱۷%‬‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫‪۳۰%‬‬ ‫ایرانسل من‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫همراه من‬ ‫مازندران‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫یزد‬ ‫میانگین‬ ‫‪۰٫۸‬‬ ‫‪۱۴%‬‬ ‫‪-۱۷%‬‬ ‫‪۱۰%‬‬ ‫‪-۱۰%‬‬ ‫ژوبین‬ ‫‪-۱۹%‬‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫فعال‬ ‫بهنصب‬ ‫میلیون‬ ‫شبکههای ‪۱‬‬ ‫کرمانشاه‪۲‬‬ ‫برنامههای ‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫کمترین ‪۵‬‬ ‫بیشترین و ‪۶‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫استان‬ ‫تفکیک‬ ‫اجتماعی در‪ ۰‬ایران‪،‬‬ ‫دستهی‬ ‫تمایل به‬ ‫نمودار ‪۱۹‬‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫‪۲۵۰‬‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫‪-۱۶%‬‬ ‫مازندران‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫یزد‬ ‫نمودار ‪۲4‬‬ ‫‪۱۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰٬۰۰۰‬‬ ‫نمودار ‪۲۰‬‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫بازی‬ ‫‪-۱۹%‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫هزار نصبفعال‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫آناین‬ ‫بدنساز‬ ‫کرفس‬ ‫رژیم‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫کرفس‬ ‫رژیم‬ ‫بدنسازی‬ ‫آموزش‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫بدنسازی‬ ‫آموزشکار‬ ‫فیتنس‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۱۰۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫آنتیویروس‬ ‫‪۱۰۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫همتا‬ ‫‪۱٬۰۰۰‬‬ ‫هزار نصبفعال‬ ‫‪ ۴۰۰%‬همراه سبز‬ ‫بدنساز آناین‬ ‫شهروندی‬ ‫تمایل به برنامههای دستهی شبکههای اجتماعی در ایران‪ ،‬بهتفکیکباجه‬ ‫استان‬ ‫بیشترین و کمترین‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫تقویم شمیم یاس ‪۹۸‬‬ ‫کمتر از میانگین‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬برنامهها‪ :‬ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪| ۹۷‬‬ ‫‪۲۵۰%‬‬ ‫‪۴۰۰%‬‬ ‫وزن در‪۳۰‬روز‬ ‫کاهشسبز‬ ‫همراه‬ ‫پرنصبترین برنامههای دستهی ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫دولت همراه‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫‪-۱۷%‬‬ ‫‪۱۵۰‬‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫‪۵%‬‬ ‫‪۲۵۰%‬‬ ‫کرفس‬ ‫کاهش وزن در‪۳۰‬روز‬ ‫تغذیهی‬ ‫ورزش و‬ ‫دستهی‬ ‫ترین‬ ‫نمودار ‪۲۲‬‬ ‫سالمو تغذیــهی ســالم در طــول‬ ‫ورزش‬ ‫ـتهی‬ ‫ـال دسـ‬ ‫های فعـ‬ ‫برنامهــب‬ ‫ـد نص‬ ‫پرنصبرشـ‬ ‫بیشــترین‬ ‫نمــودار ‪ ۲۲‬برنامههــای بــا‬ ‫ســال گذشــته را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫نمــودار ‪ ۲۰‬برنامههــای بــا بیشــترین رشــد نصــب فعــال دســتهی کاربــردی در طــول ســال گذشــته‬ ‫را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬کاربردی‬ ‫‪۱۵۰‬‬ ‫نمودار ‪۲۲‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫‪۵%‬‬ ‫‪Home Workout‬‬ ‫کرفس‬ ‫نمــودار ‪ ۲۲‬برنامههــای بــا بیشــترین رشــد نصــب فعــال دســتهی ورزش و تغذیــهی ســالم در طــول‬ ‫ســال گذشــته را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫کردستان‬ ‫های دستهی کاربردی‬ ‫پرنصبترین برنامه‬ ‫‪۱۳%‬‬ ‫‪۵%‬‬ ‫‪۵۰%‬‬ ‫‪Abs Workout‬‬ ‫‪Home‬‬ ‫‪Workout‬‬ ‫~‬ ‫‪۲۵۰‬‬ ‫‪CamScanner‬‬ ‫‪۵%‬‬ ‫‪Abs Workout‬‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫تقویم فارسی‬ ‫‪-۱۶%‬‬ ‫‪۰%‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬کاربردی‬ ‫‪ ۹۱۷%‬نمودار‪۲4۸‬‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیــش از چهارهــزار برنامــه در دســتهی ورزش و تغذیــهی ســالم دردســترس کاربران‬ ‫رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫~‌‌‌آمده اســت‪.‬‬ ‫قــرار داشــت‪ .‬پنــج برنامــهی پرنصــب ایــن دســته در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬در نمــودار ‪۲۲‬‬ ‫‪-۵%‬‬ ‫~‬ ‫کرمانشاه‬ ‫بیشتر از میانگین‬ ‫در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیــش از چهارهــزار برنامــه در دســتهی ورزش و تغذیــهی ســالم دردســترس کاربران‬ ‫ورزش‌و‌تغذیه‬ ‫‌ی‌سالمپرنصــب ایــن دســته در پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬در نمــودار ‪ ۲۲‬آمده اســت‪.‬‬ ‫برنامــهی‬ ‫قــرار داشــت‪ .‬پنــج‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫کردستان‬ ‫‪۱۴%‬‬ ‫نمودار ‪ ۲۱‬بیشترین و کمترین تمایل به برنامههای دستهی کاربردی در ایران‪ ،‬بهتفکیک استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪۱۳%‬‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫ورزش‌و‌تغذیه‌ی‌سالم‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بیشترین رشد نصب فعال در میان برنامههای دستهی کاربردی‬ ‫‪۱۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫نمودار ‪۲۳‬‬ ‫‪۱۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪<۱۰۰۰%‬‬ ‫فیتنسکار‬ ‫شمار زیره‬ ‫کالری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫‪۱٬۰۰۰‬‬ ‫بیشترین رشد نصب فعال در میان برنامههای دستهی ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫‪۱۰۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰٬۰۰۰‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫‪۱٬۰۰۰‬‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫نمودار ‪۲۳‬‬ ‫کالریشمار زیره‬ ‫بیشترین رشد نصب فعال در میان برنامههای دستهی ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫بازی‌ ها‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬کاربردی‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬برنامهها‪ :‬ورزش و تغذیهی سالم‬ ‫بازیهــای بــازار در دســتههای متفاوتــی قــرار میگیرنــد‪ .‬نمــودار ‪ ۲5‬نشــان میدهــد بازیهــای هــر‬ ‫دســته در انتهــای ســال ‪ ۱۳۹۷‬نســبت بــه انتهــای ســال ‪ ۱۳۹۶‬مجموعــاً چــه میــزان رشــد نصبفعــال‬ ‫بازی‬ ‫اند‪.‬‬ ‫داشــته‬ ‫بازیهــای بــازار در دســتههای متفاوتــی قــرار میگیرنــد‪ .‬نمــودار ‪ ۲5‬نشــان میدهــد بازیهــای هــر‬ ‫دســته در انتهــای ســال ‪ ۱۳۹۷‬نســبت بــه انتهــای ســال ‪ ۱۳۹۶‬مجموعــاً چــه میــزان رشــد نصبفعــال‬ ‫داشــتهاند‪.‬‬ ‫‪۳۱‬هزار‌‬ ‫بازی‬ ‫کلمات و دانستنیها‬ ‫خانوادگی‬ ‫کلمات و دانستنیها‬ ‫خانوادگی‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫بازی‌ها‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬کاربران‬ ‫پرنصب‌ترین‌‬ ‫برترین‌بازی‌‬ ‫به‌انتخاب‌کاربران‪‌:‬‬ ‫بازی‌ایرانی‪‌:‬‬ ‫آهنگتو‬ ‫صنعــت برنامههــای‬ ‫هــا‪ ،‬بــا بیــش از ‪۳۱‬هــزار برنامــه‪ ،‬از مهمتریــن بخشهــای‬ ‫دســتهی بازی‬ ‫آمیرزا‬ ‫موبایلــی اســت‪ .‬پنــج بــازی پرنصــب بــازار در پایــان ســال گذشــته در نمــودار ‪ ۲۶‬آمدهاســت‪.۱‬‬ ‫بیشترین‌رشد‌‬ ‫نصب‌فعال‌در‌دسته‌ی‪:‬‬ ‫کلمات‌و‌دانستنی‌ها‬ ‫‪۳۴٪‬‬ ‫‪۳۰%‬‬ ‫‪۴۰%‬‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫‪۱۰%‬‬ ‫نمودار ‪۲5‬‬ ‫‪۴۰%‬‬ ‫‪۲۰%‬‬ ‫‪۳۰%‬‬ ‫‪۰%‬‬ ‫‪-۱۰%‬‬ ‫‪-۳۰%‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫~‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫‪۲۰۰%‬‬ ‫‪-۴۰%‬‬ ‫رشد نصب فعال دستههای بازی‬ ‫‪۱۰%‬‬ ‫نمودار ‪۲5‬‬ ‫‪۰%‬‬ ‫‪-۱۰%‬‬ ‫‪-۳۰%‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫‪-۴۰%‬‬ ‫رشد نصب فعال دستههای بازی‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫‪Clash Of Clans‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫‪Swipe Brick Breaker‬‬ ‫‪۰%‬‬ ‫دســتهی بازیهــا‪ ،‬بــا بیــش از ‪۳۱‬هــزار برنامــه‪ ،‬از مهمتریــن بخشهــای صنعــت برنامههــای‬ ‫موبایلــی اســت‪ .‬پنــج بــازی پرنصــب بــازار در پایــان ســال گذشــته در نمــودار ‪ ۲۶‬آمدهاســت‪.۱‬‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬بازی‬ ‫نمودار ‪۲۶‬‬ ‫~‬ ‫‌‌‌رشد‌در‌مقایسه‌با‌سال‌گذشته‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬بازی‬ ‫‪۲۰۰%‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫‪Swipe Brick Breaker‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫نمودار ‪۲۶‬‬ ‫پرنصبترین بازیها‬ ‫در ســال گذشــته رشــد بیشــتر درآمــد بازیهــای ایرانــی را شــاهد بودیــم‪ .‬در ایــن ســال بازیهــای‬ ‫ایرانــی درآمــد خــود را ‪ 5۹‬درصــد افزایــش دادنــد‪.‬‬ ‫‪+5۹٪‬‬ ‫‪Clash Royal‬‬ ‫‪ ۰‬میلیون نصب فعال‬ ‫‪۹۷‬‬ ‫پرنصبترین بازیها‬ ‫در ســال گذشــته رشــد بیشــتر درآمــد بازیهــای ایرانــی را شــاهد بودیــم‪ .‬در ایــن ســال بازیهــای‬ ‫ایرانــی درآمــد خــود را ‪ 5۹‬درصــد افزایــش دادنــد‪.‬‬ ‫‪Clash Royal‬‬ ‫‪ ۰‬میلیون نصب فعال‬ ‫‪Quiz Of Kings‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫آمیرزا‬ ‫‪Clash Of Clans‬‬ ‫‪۰%‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫‪Quiz Of Kings‬‬ ‫‪-۲۰%‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬بازی‬ ‫آمیرزا‬ ‫نمودار ‪۲۷‬‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫رشد درآمد بازیهای ایرانی در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ .۱‬تمامی دستههای بازی در بازار تجمیع شدهاند‪.‬‬ ‫‪۳۷‬‬ ‫رشد صنعت برنامههای موبایلی در سال ‪ | ۹۷‬بازی‬
‫‪t‬‬ ‫گزارش سال‬ ‫‪r‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫گزارش کافه بازار از رشدهای ‪ 500‬تا ‪ 1000‬درصدی استارتاپ هادرسال‪97‬خبرمی دهد‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رشداستاراتپ ها دررکود‪ ‬اقتصادی‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪:5‬‬ ‫شبکه‌های اجتماعی و واتساپ برنده بزرگ‬ ‫سال ‪97‬‬ ‫به نظر می‌رســد که برنده اصلــی میدان جنگ‬ ‫پیام‌رسان‌ها و دولت و فیلترینگ کسی نبوده جز‬ ‫واتس‌اپ‪ .‬واتس‌اپ در سال ‪50 ،97‬درصد رشد را به‬ ‫لحاظ نصب تجربه کرده و به رقم ‪19‬میلیون نصب‬ ‫رسیده است‪ .‬نصب اینســتاگرام از طرف کاربران‬ ‫‪20‬درصد رشد داشــته و این شبکه اجتماعی به‬ ‫رقم ‪23‬میلیون نصب رســیده است‪ .‬نصب ایمو و‬ ‫اســکایپ هم هر کدام ‪10‬درصد رشد را در سال‬ ‫‪ 97‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌طور متوســط هر کاربر بازار روی تلفن همراه‬ ‫خود ‪ 8/7‬برنامه ر‌ا از دســته شبکه‌های اجتماعی‬ ‫نصب کرده است‪ .‬کردســتان‪ ،‬آذربایجان غربی و‬ ‫کهگیلویه‌وبویراحمد بیشترین تمایل را به نصب‬ ‫برنامه‌های دسته شــبکه‌های اجتماعی را از خود‬ ‫نشان داده‌اند و در صدر نصب‌کنندگان برنامه‌های‬ ‫این دسته قرار دارند‪ .‬ضمن اینکه خراسان رضوی‪،‬‬ ‫شمالی و جنوبی کمترین تعداد نصب را داشته‌اند‪.‬‬ ‫برنامه‌های کاربردی‬ ‫‪ { ...‬آکاد‌یم شنبه } ‪...‬‬ ‫‪22‬هزار تیم‬ ‫توسعه‌دهنده‪،‬‬ ‫با مجموع‬ ‫درآمد خالص‬ ‫‪258‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬تا‬ ‫پایان سال ‪97‬‬ ‫در کافه‌بازار‬ ‫فعالیت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است‬ ‫که بازی‌سازان‬ ‫ایرانی در سال‬ ‫‪ 97‬به لحاظ‬ ‫درآمدی‪،‬‬ ‫میزان رشد‬ ‫‪59‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده‌اند‬ ‫در پایان ســال ‪ ،97‬بیش از ‪12‬هــزار برنامه در‬ ‫دسته کاربردی در دســترس کاربران کافه بازار‬ ‫قرار داشته اســت‪ .‬برنامه کاربردی همراه من در‬ ‫سال ‪50 ،97‬درصد رشــد نصب را تجربه کرده و‬ ‫‪5‬میلیون نصب فعال را ثبت کرده و برنامه ایرانسل‬ ‫من ‪30‬درصد رشــد داشــته و به ‪8‬میلیون نصب‬ ‫فعال رسیده است‪ .‬تقویم فارسی که از برنامه‌های‬ ‫کاربردی و پرنصب بازار به شمار می‌رود در سال ‪97‬‬ ‫نسبت به سال ‪ ،96‬به لحاظ نصب رشدی را تجربه‬ ‫نکــرده و کماکان یک میلیون نصــب فعال دارد‪.‬‬ ‫گاهشمار ژوبین رشد منفی ‪10‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است؛ هر چند هنوز بیش از ‪600‬هزار نصب‬ ‫فعال دارد‪ Camscanner .‬دیگر برنامه کاربردی‬ ‫پرنصب است که نیم میلیون نصب دارد و در سال‬ ‫‪10 ،97‬درصد رشد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫هر کاربر بــازار به‌طور میانگیــن ‪ 16‬برنامه را از‬ ‫دسته کاربردی روی تلفن همراه خود نصب کرده‬ ‫است‪ .‬قابل ذکر است که برنامه‌هایی چون دولت‬ ‫همراه‪ ،‬تقویم شــمیم یاس ‪ ،98‬باجه شهروندی‪،‬‬ ‫آنتی‌ویروس و همتا با اینکه از برنامه‌های پرنصب‬ ‫کافه بازار نیستند سال ‪ 97‬هر کدام تا ‪1000‬درصد‬ ‫رشد داشــته‪-‬اند‪ .‬کاربران استان‌های کرمانشاه‪،‬‬ ‫کردســتان و کهگیلویه و بویراحمد بیشــترین‬ ‫نصــب از دســته برنامه‪-‬های کاربــردی را ثبت‬ ‫کرده‌اند و کاربران استان‌های مازندران‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچســتان و یزد کمترین تمایــل را به نصب‬ ‫برنامه‌های دسته کابردی داشته‌‌اند‪.‬‬ ‫دسته ورزش و تغذیه سالم‬ ‫در پایان ســال ‪ ،97‬بیش از ‪4‬هزار برنامه در این‬ ‫دســته در اختیار کاربران کافه بازار قرار داشــته‬ ‫اسـ�ت‪ .‬پنج برنامه پرنصب این دست ه �‪abs work‬‬ ‫‪ ،out، home workout‬کرفــس‪ ،‬کاهــش وزن‬ ‫در ‪30‬روز و همراه ســبز بوده‌اند‪ .‬همراه ســبز با‬ ‫اینکه تنها ‪100‬هزار نصب دارد اما در سال ‪ ،97‬به‬ ‫لحاظ نصب ‪400‬درصد رشد داشته است‪ .‬کاهش‬ ‫وزن در ‪30‬روز ‪250‬درصد رشــد را تجربه کرده و‬ ‫‪50 home workout‬درصد‪ .‬برنامه‌های کرفس و‬ ‫‪ abs workout‬هم هر کدام ‪5‬درصد رشــد نصب‬ ‫داشــته‪-‬اند‪ .‬کرفــس‪ home workout ،‬و ‪abs‬‬ ‫‪ workout‬هر کدام ‪200‬هزار نصب فعال دارند و‬ ‫همراه ســبز و کاهش وزن در ‪30‬روز نیز هر کدام‬ ‫‪100‬هزار نصب فعال دارند‪.‬‬ ‫به‌طور متوســط هر کاربــر بــازار ‪ 0/8‬برنامه از‬ ‫این دســته را روی تلفن همــراه خود نصب دارد‪.‬‬ ‫برنامه‌هایی مانند بدن‌ســاز آنالین‪ ،‬رژیم کرفس‪،‬‬ ‫آموزش بدنسازی‪ ،‬فیتنس‌کار و کالری‌شمار زیره‬ ‫در ســال ‪ 97‬بیش از ‪1000‬درصد رشد را تجربه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬نکته دیگر در مورد برنامه‌های دســته‬ ‫ورزش و تغذیه ســالم این اســت که کاربران در‬ ‫استان‌هایی چون کرمانشاه‪ ،‬کردستان و کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد بیشترین میزان نصب از این دسته را‬ ‫از آن خود کرده‌اند‪ .‬همچنین کاربران استان‌های‬ ‫مازندران‪ ،‬سیســتان و بلوچستان و یزد نسبت به‬ ‫سایر استان‌ها کمترین نصب از برنامه‌های دسته‬ ‫ورزش و تغذیه سالم را داشته‌اند‪.‬‬ ‫همین امر موجب شده تا رشد نصب فعال کافه‌بازار‬ ‫طی چهار سال اخیر رشدی فزایند ‌ه داشته باشد‪،‬‬ ‫به‌طوری که این پلتفرم در آغاز ســال ‪ 98‬رکورد‬ ‫بیش از ‪40‬میلیون نصب فعال را روی دستگاه‌های‬ ‫اندرویدی ثبت کند‪ .‬در اینجا رشد نصب بازار را در‬ ‫فروردین‌ماه چهار سال اخیر مرور می‌کنیم؛ بازار‬ ‫فروردین ســال ‪28 ،95‬میلیون نصب‪ ،‬فروردین‬ ‫ســال ‪32 ،96‬میلیون نصب‪ ،‬فروردین سال ‪،97‬‬ ‫‪36‬میلیون نصب و فروردین سال ‪ 98‬به ‪40‬میلیون‬ ‫نصب فعال رسیده است‪.‬‬ ‫‪31‬هزار بازی در کافه‌بازار موجود اســت و در این‬ ‫میان آهنگتو برترین بازی ســال ‪ 97‬به انتخاب‬ ‫کاربران بوده است‪ .‬همچنین‪ ،‬پرنصب‌ترین بازی‬ ‫ایرانی «آمیرزا»ست و بیشترین رشد نصب فعال‬ ‫در دسته کلمات و دانستنی‌ها بوده که ‪34‬درصد‬ ‫رشد را نشــان می‌دهد‪ .‬دسته خانوادگی با حدود‬ ‫‪5‬درصد رشــد‪ ،‬بعــد از کلمات و دانســتنی‌ها‪،‬‬ ‫بیشترین رشد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بازی آمیرزا در پایان سال ‪ 97‬و نسبت به سال ‪،96‬‬ ‫‪200‬درصد رشد داشته و به رقم سه میلیون نصب‬ ‫رســیده اســت‪ .‬بازی‌هایی چون کلش آف کلنز‪،‬‬ ‫کلش رویال و ‪ Swipe Brick Breaker‬رشد منفی‬ ‫‪20‬درصدی داشته‌اند و کوییز آف کینگ‪ ،‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ،96‬صفردرصد رشد داشته است‪ .‬نکته دیگر‬ ‫اینکه ‪ Swipe Brick Breaker‬و کلش آف کلنز هر‬ ‫کدام دو میلیون نصب دارند و کوییز آف کینگز و‬ ‫کلش رویال هــر کدام حدود یک میلیون نصب را‬ ‫پشت سر گذاشته‌اند‪ .‬همچنین‪ ،‬به لحاظ درآمدی‬ ‫بازی‌های ایرانی شاهد افزایش درآمدهایی خود‬ ‫بوده‌اند‪ .‬به‌طوری که در سال ‪ ،97‬بازی‌های ایرانی‬ ‫درآمد خود را تا ‪59‬درصد افزایش داده‌اند‪.‬‬ ‫نکته دیگر در مورد دسته بازی‌ها اینکه پنج بازی‬ ‫برتر‪ ،‬از نظر رشــد نصب فعال در سال ‪ 97‬و بدون‬ ‫مقایسه با ســال ‪ ،96‬از این قرار است‪ :‬اسنپ کیو‬ ‫و ‪ helix jump‬بــا ‪1000‬درصد رشــد‪ ،‬ادابازی‬ ‫‪1000‬درصد رشد‪ ،‬گشت پلیس ‪ 2‬با ‪800‬درصد‬ ‫رشــد و‪ Galaxy Attack: Alien Shooter‬بــا‬ ‫‪400‬درصد رشــد‪ .‬به‌طور میانگین هر کاربر بازار‬ ‫‪ 2/8‬بازی روی تلفن همراه خود دارد‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫استان‌های یزد‪ ،‬کرمان و سمنان بیشترین کاربران‬ ‫بازی‌ها را دارند و اســتان‌های خراســان شمالی‪،‬‬ ‫همدان و ایالم کمترین نصب بازی را داشته‌اند‪.‬‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬محرومیت‌ها و مبارز ‌ه با استارت‌آپ‌های‬ ‫خارجی و بستن بازار ایران به روی رقبای خارجی‪،‬‬ ‫موجب شده که بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی‬ ‫تنها بازیگر پرقدرت بازار باشــند‪ .‬این مهم قابل‬ ‫چشم‌پوشی و کتمان‌کردن نیست‪ .‬همین امر هم‬ ‫ن بدل کرده اســت‪ .‬اما بعضاً‬ ‫آنها را به یکه‌تاز میدا ‌‬ ‫سعی کرده‌‌اند با عملکردشــان کاربران زیادی را‬ ‫راضی نگه دارند‪ .‬اغلب کاربران کشــور ما از تلفن‬ ‫همراه اندرویدی اســتفاده می‌کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به‬ ‫مارکتی نیاز دارند که اپ‌های مورد نیازشان را از آن‬ ‫ی کاربران ایرانی محسوب‬ ‫بگیرند و این برگ برند ‌ه ‌‬ ‫می‌شود‪ .‬خصیصه فوق‌الذکر را حضور کاربران‪ ،‬با‬ ‫ثبت رکوردهای عجیــب و غریب‪ ،‬تأیید می‌کند‪.‬‬ ‫زیرا اگر به آمار مربوط به کاربران نگاه کنیم ارقام‬ ‫شگفت‌انگیزی ظاهر می‌شود‪.‬‬ ‫کافی است که به این آمار دقت کنید‪ :‬تا پایان سال‬ ‫‪1/6 ،97‬میلیارد دفعه دانلود یا به‌روزرسانی برنامه‬ ‫در بــازار صورت گرفته اســت‪ .‬همچنین‪ ،‬رکورد‬ ‫بیش از ‪31‬میلیون کاربر فعال ماهانه در این بازار‬ ‫ثبت شــده و کاربران بیش از ‪73‬میلیون امتیاز به‬ ‫انواع برنامه‌ها داده‌اند‪ .‬در این میان‪ ،‬رکورد و آمار‬ ‫مهم دیگری هم وجود دارد و آن این اســت که به‬ ‫صورت روزانه ‪8/2‬میلیون کاربر فعال در کافه‌بازار‬ ‫حضور داشته‌اند‪ .‬البته این آمار به کاربرانی مربوط‬ ‫می‌شــود که داخل ایران زندگی می‌کنند‪ .‬به این‬ ‫آمار باید بیش از ‪520‬هزار کاربر خارج از ایران را‬ ‫هم اضافه کرد‪ .‬ضمن اینکــه باید به این نکته هم‬ ‫اشاره شود که به‌طور میانگین ‪ 62‬برنامه روی هر‬ ‫دستگاه اندروید نصب شده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪59‬درصدی درآمد بازی‌های ایرانی‬ ‫در سال ‪97‬‬ ‫انتخاب کاربران‬ ‫کافه‌بازار هر ســال برترین برنامه‌هــا و بازی‌ها را‬ ‫به انتخاب کاربران معرفی می‌کند‪ .‬درســال ‪،97‬‬ ‫برنامه‌هــای قصه‌های قرآنی‪ ،‬بلــد و فیدیلیو‪ ،‬به‬ ‫انتخاب کاربران بازار‪ ،‬برتریــن برنامه‌ها بوده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بازی‌هــای آهنگتــو‪ ،‬موبایل لجندز‬ ‫(‪ )mobile legends‬و ســفره‌چی بــه انتخــاب‬ ‫کاربران رتبه‌های یک تا سه را به دست آورده‌اند‪.‬‬ ‫کافه‌بازار طی ســال‌های اخیر توانســته زمینه‬ ‫حضور کاربران زیادی را از سراســر ایران و حتی‬ ‫خــارج از ایــران [روی پلتفرمــش] فراهم کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نقدهای بســیاری هــم متوجه این‬ ‫پلتفــرم ایرانی اســت‪ .‬اما درآمــد ‪258‬میلیارد‬ ‫تومانی برنامه‌نویسان و بازیسان نشان می‌دهد که‬ ‫علی‌رغم انتقادهای فراوانی که بعضاً در مورد میزان‬ ‫درصدی که کافه‌بازار از برنامه‌نویسان می‌گیرد یا‬ ‫حتی حذف‌های گاه و بیگاه اپلیکیشن‌ها از روی‬ ‫ایــن پلتفر ‌م که نارضایتی‌های زیــادی را در بین‬ ‫برنامه‌نویســان و توسعه‌دهندگان ایجاد می‌کند‪،‬‬ ‫این پلتفرم کماکان توانسته میزبان جمع کثیری‬ ‫از جوانان برنامه‌نویس باشد و موقعیت کسب درآمد‬ ‫را برایشان ایجاد کند‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬طی ســال‌های اخیر‪ ،‬وجــود یک بازار‬ ‫اندرویــدی در ایران که بارهــا و بارها تحریم‌ها و‬ ‫سختگیری‌های اپ‌اســتور دامن دارندگان اپل و‬ ‫برنامه‌نویســان آی‌‪.‬او‌‪.‬اس را گرفته است‪ ،‬موجب‬ ‫شــده تا جوانان برنامه‌نویس و بازیساز جایگاهی‬ ‫برای معرفی اپ‌های خود در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫‪1/6‬میلیارد بار دانلود و به‌روزرسانی؛ کاری‬ ‫که کاربران بازار کر ‌ده‌اند‬ ‫تعداد تراکنش‌ها طی چهار سال اخیر‬ ‫سال ‪ ،97‬تعداد تراکنش‌های ساالنه کافه‌بازار به‬ ‫رشــد خود ادامه داد و جمعاً بیش از ‪15‬میلیون‬ ‫تراکنش موفــق برای خرید برنامه‌ها‪ ،‬اشــتراک‬ ‫و پرداخت‌هــای درون‌برنامــه‌ای در این پلتفرم‬ ‫صــورت گرفته اســت‪ .‬جالب اســت بدانید که‬ ‫تراکنش‌های موفق بازار طی ســال‌های ‪95 ،96‬‬ ‫و ‪ 94‬به‌ترتیب ن ُــه‌‪ ،‬دوازده‌ونیــم و چهارده‌ونیم‬ ‫میلیون بوده اســت‪ .‬باید یــادآوری کرد که این‬ ‫آمار شــامل تراکنش‌های مربوط بــه کاالهای‬ ‫غیردیجیتالی‪ ،‬مانند پرداخت‌های تاکســی‌های‬ ‫آنالین و فروشگاه‌های خرید اینترنتی‪ ،‬نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪258‬میلیارد تومان؛ درآمد توسعه‌دهندگان‬ ‫‪22‬هزار تیم توســعه‌دهنده‪ ،‬با مجمــوع درآمد‬ ‫خالص ‪258‬میلیارد تومان‪ ،‬تا پایان ســال ‪ 97‬در‬ ‫کافه‌بازار فعالیت کرده‌اند‪ .‬الزم به ذکر اســت که‬ ‫بازی‌سازان ایرانی در سال ‪ 97‬به لحاظ درآمدی‪،‬‬ ‫میزان رشــد ‪59‬درصــدی را تجربــه کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بیشترین سهم درآمد را در این بخش‬ ‫توسعه‌دهندگان تهرانی با ‪71/6‬درصد ازآن خود‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ضمن اینکه توســعه‌دهندگان خراسان‬ ‫رضوی با ‪11/8‬درصد و توســعه‌دهندگان استان‬ ‫البرز با ‪2/5‬درصد بیشترین درآمد را از کافه‌بازار‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫توســعه‌دهندگان تهران با ‪28‬درصد‪ ،‬خراســان‬ ‫رضــوی بــا ‪8‬درصــد و اصفهــان بــا ‪7‬درصد‬ ‫توســعه‌دهندگان عمــده کافه‌بازار را تشــکیل‬ ‫می‌دهند‪ .‬استان فارس هم حدودا ً سهمی بین ‪5‬‬ ‫تا ‪10‬درصد از توسعه‌دهندگان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬قم‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن‪ ،‬البرز و آذربایجان‌های‬ ‫شرقی و غربی بین ‪ 2‬تا ‪5‬درصد از توسعه‌دهندگان‬ ‫را در اختیار دارند و ســهم سایر استان‌های کشور‬ ‫کمتر از ‪2‬درصد است‪.‬‬ ‫وقتی به آمــار درآمدی توســعه‌دهندگان توجه‬ ‫می‌کنیم و پراکنش آنها را در چند اســتان خاص‬ ‫می‌بینیم‪ ،‬متوجه می‌شــویم که اگر زمینه‌های‬ ‫آشــنایی با تولید و توســعه محصول در ســایر‬ ‫استان‌های کشــور هم فراهم شود مدل درآمدی‬ ‫قابل توجهی برای جوانان ســایر شــهرها فراهم‬ ‫می‌شــود‪ .‬بنابراین‪ ،‬دیگر نیازی نیست که تهران‬ ‫مرکز و پناهگاه برنامه‌نویســان یا عالقه‌مندان به‬ ‫کسب‌وکارهای آی‌تی‌محور باشد‪.‬‬ ‫توســعه‌دهندگان ایرانی ‪164‬هزار برنامه‬ ‫تولید کرده‌اند‬ ‫نکتــه جالب توجــه دیگــر اینکــه در مجموع‬ ‫توســعه‌دهندگان کافه بازار در طول ســال‌های‬ ‫گذشــته بیش از ‪163‬هزار برنامــه و بازی تولید‬ ‫کرده‌اند که در حال حاضر در دســترس کاربران‬ ‫است‪ .‬آمار جذاب دیگری که وجود دارد این است‬ ‫که تا پایان سال ‪ ،97‬بیش از ‪ 1600‬توسعه‌دهنده‬ ‫ایرانی برنامه‌هایی بــا بیش از ‪10‬هزار نصب فعال‬ ‫تولیــد کرده‌اند‪ .‬همچنین‪ ،‬بیــش از ‪ 370‬ایرانی‬ ‫بازی‌هایی با بیش از ‪10‬هزار نصب فعال ساخته‌اند‪.‬‬ ‫باید به این ارقام قابل توجه نیز اشــاره شــود که‬ ‫پرنصب سال‬ ‫تعداد توسعه‌دهندگان با برنامه‌های‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1493 ،96‬نفر بوده و این میزان در ســال ‪ 97‬به‬ ‫بیش از ‪ 1600‬نفر رسیده است‪ .‬ضمن اینکه تعداد‬ ‫توسعه‌دهندگان با بازی‌های پرنصب در سال ‪،96‬‬ ‫‪ 345‬نفر بوده و این میزان در سال ‪ 97‬به ‪375‬نفر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫دیوار؛ پرنصب‌ترین برنام ‌ه ایرانی‬ ‫‪132‬هزار برنامــه در بازار وجــود دارد و در این‬ ‫میان «دیوار» عنــوان پرنصب‌ترین برنامه ایرانی‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬همچنین‪ ،‬برترین‬ ‫برنامه به انتخــاب کاربران قصه‌های قرآنی بوده و‬ ‫بیشترین رشــد نصب فعال در دسته امور مالی‪ ،‬با‬ ‫‪43‬درصد رشد‪ ،‬اتفاق افتاده است‪ .‬برنامه‌های بازار‬ ‫بر حسب خدمات و کاربردهایشان در دسته‌های‬ ‫متفاوتی قرار می‌گیرند‪ .‬بعد از برنامه‌های مربوط‬ ‫به امور مالی‪ ،‬دســته پیام‌رســان‌ها بیشــترین‬ ‫نصب را داشــته‌اند‪ .‬همچنین‪ ،‬برنامه‌های مربوط‬ ‫به دســته‌های رفت‌وآمد‪ ،‬خرید‪ ،‬ســیر و ســفر‪،‬‬ ‫شــبکه‌های اجتماعــی‪ ،‬ورزش و تغذیه ســالم‬ ‫و برنامه‌هــای کاربردی رشــد مثبتــی را تجربه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به نظر می‌رسد که برنامه‌های مربوط به‬ ‫نیازهای اولیه و برنامه‌های مربوط به نوع تغذیه و‬ ‫تندرستی[و نه برنامه‌های مربوط به رستوران‌ها]‬ ‫در اولویت کاربــران برای نصب قــرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫این مسئله نشــان می‌دهد که مسائل اقتصادی‬ ‫و مشکالت مالی در نصب برنامه‌ها مؤثر هستند‪.‬‬ ‫جالب است که دسته‌های ویدئو و رسانه‪ ،‬آشپزی‬ ‫و رستوران‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬کسب‌وکار‪ ،‬کتاب‬ ‫و منابــع‪ ،‬عکاســی‪ ،‬دارو و درمان‪ ،‬موســیقی و‬ ‫صدا‪ ،‬آموزش‪ ،‬شخصی‌ســازی‪ ،‬آب و هوا‪ ،‬ابزارها‪،‬‬ ‫ســرگرمی‪ ،‬ســبک زندگی و خبرها و نشــریات‬ ‫رشــد منفی داشــته‌اند که چهار مورد آخر رشد‬ ‫منفی بیش از ‪20‬درصــد را در کارنامه خود ثبت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ضمن اینکه باید توجه داشــت که عدد‬ ‫نصب فعــال در این نمودار با عدد نصب فعال بازار‬ ‫تعدیل شده است تا تأثیر افزایش کاربران بازار روی‬ ‫نصب دســته‌ها از بین برود‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬کاربران‬ ‫کافه‌بازار در پایان سال ‪ 97‬در دسته‌های مختلف‬ ‫به برنامه‌های متنوعی دسترسی داشته‌اند؛ به این‬ ‫ترتیب که در دسته امور مالی به ‪ 1200‬برنامه‪ ،‬در‬ ‫دســته خرید به ‪ 2072‬برنامه‪ ،‬در دسته سفر به‬ ‫‪ 2578‬برنامه‪ ،‬در دســته شبکه‌های اجتماعی به‬ ‫‪ 2227‬برنامه‪ ،‬در دســته برنامه‌های کاربردی به‬ ‫‪ 12024‬برنامه‪ ،‬در دسته ورزش و تغذیه سالم به‬ ‫‪ 4368‬برنامه و در سایر دسته به ‪107‬هزار و ‪422‬‬ ‫برنامه دسترسی داشته‌اند‪.‬‬
‫استارت‌آپ کره‌ای گروت نتورکس‬ ‫و محدودیت‌های فناوری‬ ‫اکوسیستمجهان‬ ‫‪WorldsEcosystem‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫ایجادیکمدلجایگزینبهجایکسب‌وکار‬ ‫فعلیشبکهبالکچین‬ ‫استارت‌آپ کره‌ایِ گروت نتورکس در حال ایجاد یک مدل‬ ‫جایگزین به جای کسب‌وکار فعلی شبکه بالکچین است‬ ‫که خدمات نقطه‌به‌نقطه ارائه می‌دهــد‪ .‬گروت از طریق‬ ‫بالکچین خود تحوالت بزرگــی را در بخش‌های مختلف‬ ‫کسب‌وکار موجب شده اســت‪ .‬این استارت‌آپ قصد دارد‬ ‫از طریق این مدل جایگزین به سه هدف اصلی خود دست‬ ‫یابد‪ .‬این اهداف عبارتنــد از تمرکززدایی کام ً‬ ‫ال اقتصادی‬ ‫(غیرسیاســی)‪ ،‬لجر نقطه‌به‌نقطه بــرای اقتصاد واقعی و‬ ‫مقیاس‌پذیری‪.‬‬ ‫سیستمی برای غلبه بر محدودیت‌های فناوری فعلی‬ ‫اکوسیســتم بالکچین فعلی با چالش‌هایی مواجه است‪:‬‬ ‫تمرکز اقتصادی‪ ،‬مقیاس‌پذیری و مقررات دولتی در زمینه‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی‪ .‬گروت امیدوار است که بر‬ ‫این چالش‌ها فائق آید‪.‬‬ ‫نظر تیم نوآوری فنــاوری گروت (به رهبــری نیانگ‪ ،‬از‬ ‫دپارتمان مهندسی کامپیوتر در دانشگاه اینها) این است که‬ ‫‪9‬‬ ‫اگر گروت یک اکوسیستم بالکچین بسازد محدودیت‌های‬ ‫فنی سیستم‌های کریپتوکارنســی از بین خواهد رفت‪ .‬از‬ ‫آنجا که گروت یک پلتفرم نقطه‌به‌نقطه اســت که بدون‬ ‫قدرت رایانش کار می‌کند‪ ،‬گروه‌های کوچک نمی‌توانند‬ ‫بر آن غلبه کنند‪.‬‬ ‫بابی آنسر‬ ‫آرزو راز موفقیــت در هــر کاری اســت‪ .‬نــه‬ ‫تحصیالت‪ ،‬نه اســتعدادهای مادرزادی‪ ،‬فقط‬ ‫آرزو‪.‬‬ ‫پشتیبانی برای ارائه شفافیت‬ ‫این شــرکت امیدوار اســت که نوآوری‌هایش به کاهش‬ ‫هزینه‌هــای تراکنــش کمــک کنــد و این کار بــا ارائه‬ ‫تراکنش‌های معتبر به شرکای کاری ممکن می‌شود‪ .‬اخیرا ً‬ ‫این استارت‌آپ شراکتی راهبردی با حنا فایننشیان گروپ‬ ‫داشته اســت‪ ،‬با این قصد که سیستم همکاری جامعی را‬ ‫به‌منظور توسعه مشــترک کسب‌وکارها و خدمات جدید‬ ‫مبتنی بر بالکچین ایجاد کند‪ .‬هدف هر دو شــرکت این‬ ‫اســت که به بازارهای داده راهکار ارائه دهند‪ ،‬پیشنهادی‬ ‫که شرایط برد‪-‬برد را نه تنها در کره‌جنوبی که در بازارهای‬ ‫بین‌المللی فین‌تک تضمین کند‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫زاننکارآفرینهرگزنبایدانامیدشوند‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫حامد رسولی‬ ‫مشهور اســت که بنیانگذاران و ســرمایه‌گذاران‬ ‫اکوسیستم فناوری عمدتاً مردان هستند‪ .‬اما طی‬ ‫سال‌های اخیر‪ ،‬بنیانگذاران و شرکای زن نیز ظهور‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬به‌ویژه در جنوب شــرقی آسیا‪ .‬این برای‬ ‫اکوسیســتم خبر خوبی است‪ .‬متأســفانه‪ ،‬رشد‬ ‫کارآفرینان و سرمایه‌گذاران زن هنوز کافی نیست‪.‬‬ ‫حــاال می‌خواهیم از چالش‌های زنــان بگوییم‪ ،‬از‬ ‫امیدشــان به اکوسیستم اســتارت‌آپ فناوری و‬ ‫توصیه‌هایشــان به زنانی که وارد این اکوسیستم‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫چالش‌های کاری زنان در کســب‌وکارهای‬ ‫مربوط به فناوری‬ ‫گریس تاهیر‪ ،‬هم‌بنیانگــذار مدیکو‪ ،‬می‌گوید که‬ ‫تعداد زنان کارآفرین حوزه فناوری کم است و این‬ ‫به‌نفع سایر زن‌هایی که می‌خواهند وارد اکوسیستم‬ ‫شوند نیست‪ .‬او معتقد است که حضور بنیانگذاران‪،‬‬ ‫کارآفرینان و ســرمایه‌گذاران زن موجب می‌شود‬ ‫که آنها اهدافشــان را با یکدیگر در میان بگذارند‪،‬‬ ‫درباره‌شان صحبت کنند و با چالش‌های مربوطه‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫تاهیر می‌گویــد‪« :‬هنوز خیلی‌هــا فکر می‌کنند‬ ‫مدیریــت زن‌ها به خوبی مردها نیســت‪ .‬باید این‬ ‫طرز فکر را از میان برد‪ .‬زیرا بر همه جوانب صنعت‬ ‫و شــرکت اثر می‌گذارد‪ .‬به عالوه‪ ،‬شــرایط ورود‬ ‫کارآفرینان زن به اکوسیستم دشوار می‌شود‪».‬‬ ‫ملیسا ایرن‪ ،‬شریک ایســت ونچرز‪ ،‬نیز درباره این‬ ‫دست تصورات می‌گوید‪« :‬ظاهراً‪ ،‬جامعه باور دارد‬ ‫که مردان ســریع‪ ،‬خالق و عمل‌گرا هستند‪ ،‬اما به‬ ‫جزئیات توجه کمتری دارنــد‪ .‬این ویژگی‌ها برای‬ ‫زنان برعکس اســت‪ :‬آنها دقیق و نکته‌بین‌اند‪ ،‬اما‬ ‫بی‌میل در قبول ریســک‌های بزرگ‪ .‬به نظر آنها‪،‬‬ ‫مردان در اکوسیستم‌های درحال‌رشد تصمیمات‬ ‫راهبردی بهتری می‌گیرند و زنان مجریان خوب این‬ ‫تصمیمات‌اند‪ ».‬به همین دلیل‪ ،‬زن‌ها همیشه با این‬ ‫چالش مواجهند که خود را با سرعت پیشرفت وفق‬ ‫دهند‪« :‬برقرارکردن تعادل میان سرعت و کیفیت‬ ‫سخت است‪».‬‬ ‫الیسا ستجا‪ ،‬هم‌بنیانگذار «فور کافی»‪ ،‬می‌گوید که‬ ‫منشــأ برخی چالش‌ها داخلی است‪« :‬زن‌ها تصور‬ ‫ِ‬ ‫صنعت به‌شدت رقابتی شایسته‬ ‫می‌کنند که در این‬ ‫جایگاه مناســبی نیستند و اعتماد به نفس ندارند‪.‬‬ ‫تعصبات جنســیتی موجب شده اســت که زنان‬ ‫نقش‌های مهم‌تر را نپذیرند‪ .‬زیرا فکر می‌کنند فاقد‬ ‫صالحیت الزم‌اند‪».‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬ماریــان رومانتیــر‪ ،‬بنیانگــذار‬ ‫«ممبرآی‌دی»‪ ،‬معتقد اســت کــه هنوز بخش‬ ‫بزرگی از زنان فارغ‌التحصیل کامپیوتر می‌خوانند‬ ‫یا ســابقه کار فناوری دارند‪ .‬او می‌گوید‪« :‬وقتی از‬ ‫امید به آینده کسب‌وکار فناوری در جنوب‬ ‫شرقی آسیا‬ ‫تقریباً هم ‌ه مدیران اجرایی زن امیدوارند که تأثیر‬ ‫بیشــتری روی جامعه بگذارنــد‪ .‬تاهیر می‌گوید‪:‬‬ ‫«امیدواریم که رشد کنیم‪ .‬هدف پیشرفت در زمینه‬ ‫پوشش خبری فالن شرکت که ایکس‌دالر سرمایه‬ ‫جذبمی‌کندنیست‪،‬بلکهثبتشرکت‌هایفناوری‬ ‫بیشتر به‌منظور تأثیرگذاری بر زندگی روزانه مردم‬ ‫است‪».‬‬ ‫رومانتیر می‌گویــد‪« :‬امیدوارم کســب‌وکارهای‬ ‫فناوری بیشتری در جنوب شرقی آسیا راه‌اندازی‬ ‫شود‪ ،‬گروه‌هایی که مأموریت اصلی‌شان کمک به‬ ‫زمین و حل مشکل اجتماعی و سالمت دنیاست‪».‬‬ ‫ایرن آرزو می‌کند که اقتصاد پیشرفت کند و سطح‬ ‫کیفی زندگی افراد بهتر شــود‪ .‬سوتجا هم امیدوار‬ ‫است که برای زنان فرصت‌های برابری ایجاد شود تا‬ ‫آنها نیز نقش رهبری را در صنعت فناوری ایفا کنند‪.‬‬ ‫توصیه زنان کارآفرین بــه تمامی زنانی که‬ ‫می‌خواهند در کسب‌وکار فناوری مشغول به‬ ‫کار شوند‬ ‫ملیساایرنمی‌گوید‪«:‬بهخودتانزمانبدهید!وقتی‬ ‫کارم را شروع کردم هیچی نمی‌دانستم و هنوز هم‬ ‫خیلی چیزها نمی‌دانم‪ .‬یادگیری پایان ندارد؛ پس‬ ‫بهتراستهمینامروزشروعکنید‪».‬تاهیرمی‌گوید‪:‬‬ ‫«مادامی که به مدل کسب‌وکارتان ایمان دارید به‬ ‫آن بچســبید‪ .‬نباید هیچ کسی جلویتان را بگیرد‪.‬‬ ‫خودتان را برای پیشــامدها آمــاده کنید و به فکر‬ ‫یافتن شریک یا منتور خوبی هم باشید‪ .‬طبق گفته‬ ‫رومانتیر‪ ،‬زنان کارآفرین هرگز نباید ناامید شوند‪.‬‬ ‫اگر سابقه کمی هم در حوزه فناوری داشته باشید‬ ‫می‌توانید شغل مناسبی پیدا کنید‪ .‬برای موفقیت‬ ‫در حوزه فناوری نیازی نیست که آدم مهمی باشید‪.‬‬ ‫می‌توانید کسب‌وکارتان را به‌اتکای مهارت‌هایتان‬ ‫آغاز کنید‪ ،‬توانایی‌هایی مانند خالقیت‪ ،‬علم‪ ،‬امور‬ ‫مالی‪ ،‬مدیریت و غیره‪.‬‬ ‫اگر فکر می‌کنید که ایده کسب‌وکارتان عالی است‬ ‫و جواب خواهد داد یک سیستم پشتیبانی خوب و‬ ‫شرکای مناسب پیدا کنید تا ایده‌تان را محقق کنند‪.‬‬ ‫الیسا سوتجا نیز می‌گوید‪« :‬با صداهای توی سرتان‬ ‫بجنگید‪ .‬ما لیاقت فرصت‌های مشابه همکاران مرد‬ ‫را داریم‪».‬‬ ‫بهخودتانزمان‬ ‫بدهید!وقتی‬ ‫کارم را شروع‬ ‫کردمهیچی‬ ‫یدانستمو‬ ‫نم ‌‬ ‫هنوزهمخیلی‬ ‫یدانم‪.‬‬ ‫چیزهانم ‌‬ ‫یادگیریپایان‬ ‫ندارد؛پسبهتر‬ ‫استهمین‬ ‫امروزشروع‬ ‫کنید‬ ‫هوآوی هم وی سی زد!‬ ‫هوآوی با ایجاد یک شرکت ســرمایه‌گذاری جدید در اکوسیستم خود‬ ‫به شرکتی فعال در حوزه ســرمایه خطرپذیر [فناوری پیشرفته چینی]‬ ‫تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫وبســایت چینی کیچاچا مدعی است که «هابل تکنولوژی» ماه آوریل و‬ ‫در «شنژن» اعالم موجودیت کرد‪ .‬این شرکت وابسته به هوآوی است و با‬ ‫سرمایه ‪104‬میلیون دالری به ثبت رسیده است و بای یی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز کنترل ریســک‌های مالی جهانی‬ ‫هوآوی‪ ،‬به‌عنوان رئیس شــرکت و نماینده‬ ‫قانونی آن تعیین شده است‪.‬‬ ‫بســیاری از ابرقدرت‌های فنــاوریِ چین‬ ‫در بیشــتر شــرکت‌های اینترنتی کشور‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌کنند‪ .‬لی جون‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫شیائومی‪ ،‬عالوه بر علی‌بابا و تنسنت یک‬ ‫شرکت ســرمایه‌گذاری خطرپذیر را به‬ ‫نام شــان‌وی [در سال ‪ ]2012‬تأسیس‬ ‫کرده است‪ .‬شــان‌وی‪ ،‬ضمن تمرکز بر‬ ‫دستگا‌ه‌های هوشمند و خدمات اینترنتی‪ ،‬به‌همراه شیائومی روی حدود‬ ‫‪ 100‬اســتارت‌آپ سرمایه‌گذاری کرده و آنها را وارد اکوسیستم اینترنت‬ ‫اشیاء شیائومی کرده است‪.‬‬ ‫وانگ روچن‪ ،‬بنیانگذار فروشگاه رســانه فناوری چینی کوارک پوینت‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬در بنیانگذاری هابل تکنولوژی پیام مهمی وجود دارد‪ .‬حاال‪،‬‬ ‫هوآوی در بازی پیچیده‌تری قرار گرفته است‪ .‬زیرا رشد‬ ‫درآمدش به‌شدت بر مشــتری و کسب‌وکار اینترنت‬ ‫اشیاء متکی اســت‪ .‬هوآوی مشــتریان بزرگی در‬ ‫بخش‌های خدمات کســب‌وکار‪ ،‬به‌ویژه در زمینه‬ ‫رایانش فضای ابری‪ ،‬دارد‪ .‬اما این شرکت بیشتر روی‬ ‫تحقیق وتوسعه تمرکز دارد و نسبت به دسترسی به‬ ‫دستگاه‌ها و اپلیکیشن‌ها بی‌توجه است‪».‬‬ ‫هوآوی تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای شرکتی در‬ ‫زمینه نگرانی‌های جهانی دربــاره امنیت تجهیزات‬ ‫شبکه خود معطوف کرده اســت‪ .‬طبق نتایج مالی‪،‬‬ ‫درآمد فروش شرکت از کسب‌وکار مصرفی‌اش ساالنه‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫رشد اکوسیستم‬ ‫های کوچک و تنزل‬ ‫اکوسیستم های بزرگ‬ ‫کانادا‬ ‫زنان کارآفرین شرق آسیا از دغدغه های استارتاپی شان می گویند‬ ‫صنعت فناوری صحبت می‌شــود‪ ،‬به‌طور خودکار‬ ‫یک تعصب جنسیتی به میدان می‌آید‪ .‬قطعاً ما در‬ ‫خصوص زنان مهندس با کمبود استعداد مواجهیم‪.‬‬ ‫تاکنون هیچ زن مســتعدی در زمینه فناوری از ما‬ ‫تقاضای کار نکرده اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬مایلیم زنان‬ ‫بیشتری استخدام کنیم‪».‬‬ ‫رمانتیر می‌گویــد‪« :‬به عنوان یک مادر شــاغل‪،‬‬ ‫احساس می‌کنم که باید دوبرابر مردان کار کنیم تا به‬ ‫اندازه آنها به رسمیت شناخته شویم‪ .‬زن‌هایی مثل‬ ‫من باید میان ایجاد یک کسب‌وکار موفق‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به خانواده و مراقبت از خود تعادل ایجاد کنند‪».‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪ %45.1‬رشد کرده است‪.‬‬ ‫وانگ انتظار دارد که «هابل تکنولوژی» مبلغ قابل توجهی را به توســعه‬ ‫اکوسیســتم هوآوی اختصاص دهد‪ .‬او می‌گوید‪« :‬نــوآوری در این بازار‬ ‫آسیب‌پذیر از شرکت‌کنندگان بیشــتر نشئت می‌گیرد و هوآوی باید در‬ ‫ساخت اکوسیستم خود نقش داشته باشد‪».‬‬ ‫قبل از تأسیس هابل تکنولوژی‪ ،‬تیم سرمایه‌گذاری داخلی هوآوی طی ده‬ ‫سال تنها ‪14‬معامله را جوش زده بود‪ .‬تاکنون‪ ،‬بزرگترین سرمایه‌گذاری‬ ‫شرکت خرید هوآوی ســیمانتک (در نوامبر ‪ )2011‬بوده است‪ ،‬آن هم‬ ‫زمانی کــه ابرقدرت مخابرات چیــن ‪530‬میلیون دالر بــرای مالکیت‬ ‫شرکتی به نام سیمانتک هزینه کرد‪ .‬هوآوی عالوه بر امنیت اینترنتی بر‬ ‫ذخیره‌سازی فضای ابری‪ ،‬مراکز داده و تولید تراشه تمرکز دارد‪.‬‬ ‫ابرقدرت مخابراتــی چین مبلغ زیــادی را در زمینه تحقیق‌وتوســعه‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده اســت‪ .‬این سرمایه‌گذاری هنگفت موجب شده که‬ ‫عده‌ای به مخالفت با کارآمدی صنعــت فناوری چین بپردازند‪ .‬لی گفته‬ ‫اســت که موفقیت در تحقیق‌وتوســعه را نمی‌توان با سرمایه محک زد‪.‬‬ ‫تقریباً تمامی نوآوری‌های چشمگیر را شرکت‌های کوچک رقم زده‌اند‪.‬‬ ‫عالوه بــر کانادا‪ ،‬آمریــکا و انگلســتان نیز از‬ ‫کشــورهای قدرتمند حوزه اکوسیستم‌های‬ ‫اســتارت‌آپی هســتند‪ .‬با این حــال‪ ،‬مراکز‬ ‫فناوری کانادا در مقایســه با سال ‪ 2017‬رتبه‬ ‫پایین‌تری دارند‪ .‬امســال‪ ،‬تورنتــو رتبه ‪ 15‬را‬ ‫کســب کرد و ونکور نیز با ســقوط از رتبه ‪18‬‬ ‫به رتبه ‪ 24‬رســید‪ .‬مونترآل نیز چهل‌ونهمین‬ ‫اکوسیستم استارت‌آپی قدرتمند معرفی شد‪.‬‬ ‫اما در شــرایطی که بزرگترین مراکز فناوری‬ ‫کانادا در حال سقوط هستند‪ ،‬اکوسیستم‌های‬ ‫کوچکتر این کشور در حال رشدند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫اوتاوا از رتبه ‪ 102‬به رتبه ‪ 63‬رتبه‌بندی جهانی‬ ‫صعود کرده اســت و ادمونتــون نیز اکنون در‬ ‫بین ‪ 100‬شهر برتر قرار دارد‪ .‬طبق گزارش‌ها‪،‬‬ ‫نقطه‌قوت اصلی کانادا توزیع مراکز استارت‌آپی‬ ‫قدرتمند است که در سراسر این کشور پخش‬ ‫شــده‌اند‪ .‬الگوریتم‌های اســتارت‌آپ بلینک‬ ‫هــزاران نقطه داده را روی بیــش از ‪50.000‬‬ ‫استارت‌آپ‪ ،‬شتاب‌دهنده و فضاهای همکاری‬ ‫که بخشی از جامعه جهانی استارت‌آپ بلینک‬ ‫هســتند‪ ،‬تجزیه و‌تحلیل می‌کنند‪ .‬همچنین‬ ‫از داده‌های به دســت‌آمده از شرکای جهانی‬ ‫(اعم از گرانچ‌بیس و سیمیالر وب) برای ایجاد‬ ‫سیستم رتبه‌بندی ساالنه استفاده می‌شود‪ .‬این‬ ‫رتبه‌بندینشان‌دهندهموفقیتفعلیترندهادر‬ ‫هر شهر است‪ .‬طبق این گزارش‪ ،‬ممکن است‬ ‫که رتبه باالی کانادا به هشــت شهر دیگر که‬ ‫رتبه‌شان بین ‪ 100‬تا ‪ 200‬است مربوط باشد‬ ‫ـ کلگــری کیتچنر‪ ،‬واترلو‪ ،‬کبــک‪ ،‬ویکتوریا‪،‬‬ ‫کینگستون و هالیفاکس‪ .‬استارت‌آپ بلینک‬ ‫به طور خاص دو مورد از این اکوسیســتم‌های‬ ‫در حال ظهور کانادا‪ ،‬کینگستون و ادمونتون‪ ،‬را‬ ‫بررسی و دلیل رشد این دو شهر را تحلیل کرده‬ ‫است‪ .‬کینگستون دارای راهبرد سرمایه‌گذاری‬ ‫مســتقیم خارجی‪ ،‬سرمایه انســانی و سبک‬ ‫زندگی است‪ .‬زیرساخت استارت‌آپی این شهر‬ ‫در سطح جهانی است‪ .‬در کینگستون سرمایه‬ ‫انسانی کافی اســت و دسترسی به بازار دشوار‬ ‫نیســت‪ .‬این شهر به‌عنوان ســریعترین شهر‬ ‫بی‌سیم آمریکای شمالی شناخته می‌شود‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬کینگستون بهترین شهر کانادا برای زنان‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬در این شهر تنوع زبانی وجود‬ ‫دارد و استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های مختلف‪ ،‬اعم‬ ‫از فناوری نظافت‪ ،‬شــهرهای هوشمند‪ ،‬غذا‪،‬‬ ‫کشاورزی و بیوتک‪ ،‬فعالیت دارند‪ .‬همین موارد‬ ‫موجب شده است که این شهر یک اکوسیستم‬ ‫استارت‌آپی پررونق داشــته باشد‪ .‬ادمونتون‬ ‫نیز از ســوی دیگر حدود ‪ 400‬شرکت فناوری‬ ‫را در خود جای داده اســت و یکی از پویاترین‬ ‫اکوسیستم‌های استارت‌آپی کانادا را دارد‪ .‬اکثر‬ ‫شرکت‌های این شهر در حوزه هوش مصنوعی و‬ ‫یادگیریماشینیونیزواقعیتمجازیوافزوده‪،‬‬ ‫اپلیکیشن‌های وب و همراه‪ ،‬بازی‌های ویدئویی‪،‬‬ ‫فناوری بهداشت و سالمت‪ ،‬و بیگ دیتا فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬این اکوسیســتم به دلیــل برخورداری‬ ‫از فرهنگ کارآفرینی قدرتمند و پشــتیبانی‬ ‫مؤسســات تحقیقاتــی برتر دنیــا رونق پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬ســال ‪ ،2018‬دولت چندین بار به‬ ‫مالی اکوسیستم استارت‌آپی پرداخت‪.‬‬ ‫تقویت ِ‬ ‫ادمونتون‪ 11‬فضای همکاری‪ ،‬سه شتاب‌دهنده‬ ‫و بیش از ‪ 20‬انکوباتور دارد و مؤسساتی مانند‬ ‫مرکز نــوآوری متابلومیکس و مؤسســه ملی‬ ‫فناوری نانو در این شــهر واقع شــده‌اند‪ .‬سال‬ ‫‪ 2017‬هم اولین دفتر هوش مصنوعی گوگل در‬ ‫اینشهرافتتاحشد‪.‬استارت‌آپبلینکمی‌گوید‬ ‫که اکوسیستم استارت‌آپی کلی کانادا در حال‬ ‫رشد است و این اکوسیستم بر عملکرد دولت‪،‬‬ ‫مطبوعات و مؤسســات دولتی اثر می‌گذارد و‬ ‫استارت‌آپ‌ها را به عنوان یک هدف راهبردی‬ ‫در کشور تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫شیائومی به دنبال‬ ‫توسعه آفالین در‬ ‫هند از طریق ‪10.000‬‬ ‫فروشگاه خرده‌فروشی‬ ‫ابرقدرت فناوری چین‪ ،‬شــیائومی‪ ،‬قصد دارد‬ ‫‪ 10.000‬فروشگاه خرده‌فروشی در هند افتتاح‬ ‫کند و پیش‌بینی می‌کند که فروش آفالین تا‬ ‫پایان امســال ‪50‬درصد از کسب‌وکارش را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ .‬طبق گفته منابع معتبر‪،‬‬ ‫شیائومی که فعالیت خود را به عنوان یک برند‬ ‫آنالین به ســال ‪ 2014‬آغاز کرده بود‪ ،‬اکنون‬ ‫شکل جدیدی از خرده‌فروشــی را با نام «می‬ ‫اســتودیو» در هند معرفی می‌کند تا با رقیب‬ ‫اصلی خود‪ ،‬سامسونگ‪ ،‬رقابت کند‪ .‬مانو جین‪،‬‬ ‫معاون و مدیر شیائومی‪ ،‬می‌گوید که این شرکت‬ ‫حدود دو ســال پیش متوجه شد که علی‌رغم‬ ‫تملکش بر ‪50‬درصد ســهم فــروش آنالین‬ ‫فعالیتآفالینناچیزیدارد‪.‬همانموقعشرکت‬ ‫توسعه آفالین خود را آغاز کرد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫این شرکت بیش از ‪ 6000‬فروشگاه با نام‌های‬ ‫می‌هومز‪ ،‬می پریفرد پارتنرز و می استورز دارد‪.‬‬ ‫جینمی‌گویدکهشیائومیقصدداردکهتاپایان‬ ‫سال بیش از ‪ 10.000‬فروشگاه خرده‌فروشی را‬ ‫در سراســر چهار کانال آفالین خود راه‌اندازی‬ ‫کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬حدود ‪50‬درصد از فروش تلفن‬ ‫هوشــمند آن در فروشگاه‌های آفالین صورت‬ ‫خواهد گرفت‪...‬‬ ‫نسخه کامل را در‬ ‫شنبه‌مگ بخوانید‬
‫بالک‌چین‬ ‫‪B l o c k c h a i n‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪10‬‬ ‫آنتونی رابینز‬ ‫خداوند هرگز مشکلی را سر راهمان نمی‌گذارد‪،‬‬ ‫مگر آنکه بداند شایستگی و گنجایش رویارویی‬ ‫با آن و توانایی از بین بردن آن را داریم‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫مزایای استفاده از‬ ‫تکنولوژی بالک‌چین در‬ ‫استارتاپ‬ ‫رابرت گریفیلد‪ ،‬بنیانگذار بازار ســهام مزدک‪،‬‬ ‫نقل‌قــول جالبی درباره فنــاوری بالک‌چین‬ ‫دارد‪ .‬مدیر بازار ویرتو فایننشــیال گفته است‪:‬‬ ‫«تکنولــوژی بالک‌چین تنها تعریف جدیدی‬ ‫از عملکرد تبادل مالی ارائه نداده؛ بلکه اقتصاد‬ ‫مالی جهان را دگرگون کرده است‪ ».‬سؤالی که‬ ‫با خواندن نقل‌قول رابرت گریفیلد به ذهنمان‬ ‫می‌رسد این اســت که بالک‌چین چیست و‬ ‫چه مزایایی دارد؟ بالک‌چین یا زنجیره بلوکی‬ ‫یک پایگاه داده‌ای توزیع‌شده است‪ .‬بالک‌چین‬ ‫سوابق تراکنش‌ها را با استفاده از شیوه خاصی‬ ‫از معماری داده‌هــا در زنجیره‌های متصل به‬ ‫یکدیگر ذخیره می‌کند‪ .‬نخستین بار‪ ،‬ارز رمزی‬ ‫تکنولوژی بالک‌چین را در معرض توجه قرار‬ ‫داد و اولین محصول ارز رمزی (بیت‌کوین) به‬ ‫چرخه معامالت اضافه شد‪.‬کم‌کمپتانسیل‌های‬ ‫تکنولوژی بالک‌چین نمــود بیرونی پیدا کرد‬ ‫و اســتارتاپ‌ها به این نتیجه رسیدند که تنها‬ ‫کاربرد بالک‌چین معامله با ارز رمزی نیست‪.‬‬ ‫بســیاری از هندی‌ها به بالک‌چین عالقه‌مند‬ ‫شده‌اند و این شگفت‌انگیز است‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫هند‪ ،‬آقای آرون جیتلی‪ ،‬بودجه‌ای را به توسعه‬ ‫و استفاده از فناوری بالک‌چین اختصاص داده‬ ‫است‪.‬استفادهازتکنولوژیبالک‌چیننخستین‬ ‫بار در صنعت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت‬ ‫و اســتارتاپ دومین صنعتی اســت که از این‬ ‫تکنولوژی بهره می‌برد‪ .‬استارتاپ‌ها و بازرگانان‬ ‫از تکنولــوژی خالقانه بالک‌چین اســتفاده‬ ‫می‌کننــد‪ .‬اســتفاده از بالک‌چین در صنعت‬ ‫اســتارتاپ منفعت زیادی دارد‪ .‬از مزایای مهم‬ ‫استفادهازبالک‌چیندسترسیآسانبهسرمایه‬ ‫است‪ .‬یکی از موانع بزرگ شرکت‪‎‬ها تأمین منابع‬ ‫مالی است و بیشتر مؤسســات مالی سنتی از‬ ‫شرکت‌های اســتارتاپی حمایت نمی‌کنند‪ .‬از‬ ‫نظر مؤسسات اعتباری‪ ،‬شرکت‌های استارتاپی‬ ‫همواره در معرض فروپاشی‌اند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫بالک‌چین کمک بزرگی در جهت تأمین بهتر‬ ‫نیازهای مالی شــرکت‌های استارتاپی است‪.‬‬ ‫تکنولوژی بالک‌چین ســرمایه شــرکت‌ها را‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬مهم نیســت کجای جهان‬ ‫هســتید؛ بالک‌چین ارسال و دریافت را در هر‬ ‫موقعیــت جغرافیایی ممکــن می‌کند‪ .‬تأیید‬ ‫زنجیره تأمین برای استارتاپ‌ها اهمیت ویژه‌ای‬ ‫دارد که با اســتفاده از بالک‌چین می‌توان به‬ ‫آن رســید‪ .‬بالک‌چین ابزار قدرتمندی برای‬ ‫مدیریت زنجیره تأمین اســت‪ .‬از کاربردهای‬ ‫مهــم بالک‌چین تعیین محــدوده معامالت‬ ‫و مسیر حرکت کاالست‪ .‬شــرکت‌ها‪ ،‬ب ‌هیُمن‬ ‫تأیی ِد زنجیره تأمین‪ ،‬فرایند انتقال را به صورت‬ ‫تجارت‌به‌تجارت انجام می‌دهند و در ادامه به‬ ‫عملیات پرداخت ترتیب اثر می‌دهند‪.‬‬ ‫بازرگانان همواره دنبــال قراردادهای قانونی‬ ‫تمام‌اتوماتیک بوده‌اند و بالک‌چین این امکان‬ ‫را برایشان فراهم کرده است‪ .‬کسب‌وکار ب ‌هیُمن‬ ‫بالک‌چین ســاده‌تر‪ ،‬ســریع‌تر و امن‌تر شده‬ ‫است‪ .‬معموالً اسناد و قراردادها موجب کندیِ‬ ‫فرایند معامالت می‌شوند‪ .‬بالک‌چین فرایند‬ ‫قراردادهای قانونی و اســناد را به‌طور خودکار‬ ‫انجام می‌دهد و از داده‪‎‬های محرمانه محافظت‬ ‫می‌کند‪ .‬امنیت داده‌هایــی که در بالک‌چین‬ ‫ذخیره می‌کنید همواره برقرار است‪ .‬داده‌های‬ ‫مندرج در بلوک‌های بالک‌چین رمزنگاری و به‬ ‫داده‌های قبلی متصل می‌شوند‪ .‬فرایند حفاظت‬ ‫از داده‌ها در تجارت ســنتی بســیار سخت و‬ ‫دردسرساز بود‪ .‬اما با کمک فناوری بالک‌چین‬ ‫داده‌های محرمانه شما محفوظ می‌ماند‪.‬‬ ‫الزمه هر کسب‌وکاری شفافیت و پاسخگویی‬ ‫اســت و شــرکت‌ها به منظور اعتمادسازی و‬ ‫جلب مشــتری باید عملکرد روشنی داشته و‬ ‫پاسخگوباشند‪.‬بالک‌چینفرصتمناسبیبرای‬ ‫شــرکت‌ها فراهم می‌آورد تا همزمان شفاف و‬ ‫نداده‌هارادسته‌بندی‬ ‫پاسخگوباشند‪.‬بالک‌چی ‌‬ ‫می‌کند و استفاده از داده‌ها به مجوز نیاز دارد‪.‬‬ ‫بالک‌چین به اســتارتاپ‌ها کمک می‌کند تا‬ ‫کارمندانشان را راحت‌تر استخدام کنند‪ .‬بخش‬ ‫مهمی از مشکالت شرکت‌ها به‌موجب سهولت‬ ‫استخدام برطرف می‌شود‪ .‬زیرا نیروی انسانی‬ ‫بخش مهم هر تجارت روبه‌رشــدی است‪ .‬اگر‬ ‫کارمندان رزومه خود را با اطالعات درســت‬ ‫بنویسند بهره‌گیری از بالک‌چین بسیار مفید‬ ‫خواهد بود و فرایند اســتخدام بهتر و سریع‌تر‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬اســتخدام یکی از چالش‌هایی‬ ‫اســت که مدیران منابع انســانی با آن دست‬ ‫وپنجه نرم می‌کنند‪ .‬مدیران منابع انسانی در‬ ‫صورت لزوم با شرکت‌های سابق ُمراجع تماس‬ ‫می‌گیرند و تاریخچ ‌ه سوابق متقاضی را بررسی‬ ‫می‌کنند‪.‬درحالیکهفناوریبالک‌چینساعات‬ ‫کاری ارزشمند کارمندان را بررسی و درخواست‬ ‫کاری افراد را تأیید می‌کند‪ .‬بالک‌چین مزایای‬ ‫زیادی دارد که هنوز کشف و استفاده نشده‌اند‪.‬‬ ‫بفرمائید قهوه بالکچینی!‬ ‫استارتاباکس چگونه سی هزار فروشگاه را به کشاورزان وصل می کند‬ ‫استارباکس هرگز از تکنولوژی برای افزایش سرمایه‬ ‫و ســودش غافل نمانده اســت‪ .‬از این رو همواره در‬ ‫پــی پیشــرفت‌های تکنولوژیک بــوده و در همین‬ ‫ِ‬ ‫راســتا با مایکروسافت مشــارکت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مشارکت‌های مایکروســافت و استارباکس از طریق‬ ‫نرم‌افزار بالک‌چین آزور و با ترکیب هوش مصنوعی و‬ ‫اینترنت اشیاء انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫مایکروسافت و استارباکس در کنفرانس توسعه‌دهی‬ ‫مایکروسافت که ‪ 6‬می ‪ 2019‬برگزار شد همکاریشان‬ ‫را در جهت پیشرفت و ابتکارات شرکت‌های قهوه اعالم‬ ‫کردند‪ .‬پیش‌تر‪ ،‬استارباکس در کنفرانسی از راه‌اندازی‬ ‫سیســتم بالک‌چین کشــاورزانش در کاستاریکا و‬ ‫کلمبیا خبر داده بود‪ .‬سیستم بالک‌چین استارباکس‬ ‫به مشــتریان امکان انتخاب محصــوالت را می‌دهد‪.‬‬ ‫آنها در قدم بعدی از حمایت‌های مایکروسافت بهره‬ ‫گرفتند تا قهوه‌هایشان را با دســتگاه‌های قهوه‌ساز‬ ‫هماهنگ کنند‪ .‬فروش جهانی اســتارباکس در سال‬ ‫‪ 2018‬بیــش از ‪24.7‬میلیارد دالر بــود‪ .‬این رقم در‬ ‫سال ‪ 2008‬تنها ‪4.50‬میلیارد دالر بود‪ .‬استارباکس‬ ‫طی سال‌های اخیر شکل [ســنتی] کارش را تغییر‬ ‫داده و ضمن اســتفاده از مزایای فناوری به شرکتی‬ ‫تکنیکی بدل شده اســت‪ .‬به گفته استال نادال‪ ،‬مدیر‬ ‫مایکروســافت‪ ،‬بیشتر شــرکت‌های قهوه از مزایای‬ ‫بالک‌چین و فناوری‌های جدید اســتفاده می‌کنند‌ـ‬ ‫همکاری بخش مهندســی نرم‌افزار اســتارباکس و‬ ‫مایکروســافت مثال خوبی است‪ .‬استارباکس به‌یمن‬ ‫‌‌‬ ‫خالقیت و اســتفاده از مدیریت زنجیره تأمین یکی‬ ‫از اجزای اصلی بالک‌چین قهوه اســت‪ .‬این شرکت‬ ‫در زمینه فعالیت‌های نو و ارائه ایده‌های هیجان‌انگیز‬ ‫پیش‌قدم بوده است‪.‬‬ ‫استارباکس در جستجوی ارتباط با تمامی ‪30.000‬‬ ‫فروشگا ‌ه خود است‪ .‬محصوالت استارباکس به‌لطف‬ ‫بالک‌چیــن ابرالجوردی در هر فروشــگاهی عرضه‬ ‫می‌شود‪ .‬ماشین‌‌های ساخت قهوه داده‌ها را به‌وسیله‬ ‫ابزارهای توانمندسازی اینترنت اشیاء بررسی و تعداد‬ ‫شات‌های قهوه را اندازه‌گیری می‌کنند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬دمــای قهــوه را می‌ســنجند‪.‬‬ ‫بالک‌چین‌های اولیه‌ مورد اســتفاده اســتارباکس‬ ‫ارتباط مصرف‌کننده‌های قهوه و کشاورزان را بررسی‬ ‫می‌کرد و در حال حاضر کشاورزان نیز از مزایای مالی‬ ‫تازه‌ای بهره می‌گیرند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ 50‬ســال از عمر اســتارباکس می‌گذرد‪.‬‬ ‫شــرکت قهوه اســتارباکس در ‪ 31‬مارچ ‪ ،1971‬در‬ ‫شهر سیاتل‪ ،‬تأسیس شــد‪ .‬بنیانگذاران استارباکس‬ ‫جرمی بالدوین‪ ،‬زیو سیگل و گوردن بوکر بودند‪ .‬این‬ ‫سه یکدیگر را طی دوران دانشجویی‌شان در دانشگاه‬ ‫سانفرانسیسکو مالقات کردند‪.‬‬ ‫آنها تحت‌تأثیر آلفردپیت‪ ،‬مؤسس قهوه و چای پیت‪،‬‬ ‫بودند و چگونگی تفت دانه‌های قهوه را از وی آموختند‪.‬‬ ‫بنیانگذاران استارباکس بر این عقیده بودند که بهتر‬ ‫است نام برندشان با حروف «اس» و «تی» شروع شود‪.‬‬ ‫سپس به واژه استاربو (شهری در کسکیدز) رسیدند‪.‬‬ ‫اما این پایان کار نام‌گذاری نبود و نهایتاً «استارباک»‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬نام ناخدای کتاب موبی دیک‪ ،‬اثر هرمان‬ ‫ملویل‪ .‬گوردن بوکر‪ ،‬یکی از بنیانگذاران استارباکس‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬هیچ ارتباط مستقیمی میان استارباکس‬ ‫و موبی‌دیک وجود ندارد‪».‬‬ ‫آشنایی با ‪ 8‬شرکت بالک‌چین‪ ،‬بیت‌کوین و ارز مخفی در سنگاپور‬ ‫از ملت هومشند ات چمش‌انداز هومشند اقتصادی‬ ‫در سنگاپور‬ ‫بالک‌چین‬ ‫هنوز در مراحل‬ ‫اولیه قرار دارد‪،‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این‬ ‫کشور اقدامات‬ ‫امیدبخشی‬ ‫در زمینه‬ ‫بالک‌چین‬ ‫انجام داده‬ ‫است‪.‬برنامه‬ ‫«چشم‌انداز‬ ‫هوشمند‬ ‫اقتصادی» در‬ ‫همین راستا‬ ‫است‬ ‫سنگاپور ظرفیت بدل‌شدن به اولین کشور هوشمند‬ ‫جهان را دارد‪ .‬انتظار می‌رود که بیشتر شرکت‌های‬ ‫دیجیتالی این کشــور تا ســال ‪ 2030‬رشد کنند و‬ ‫سنگاپور قطب تکنولوژیِ جهان شود‪ .‬برنامه «ملت‬ ‫هوشمند»جایگزین«چشم‌اندازهوشمنداقتصادی»‬ ‫شده است‪ .‬تمرکز سنگاپور روی فین‌تک است‪ .‬این‬ ‫روزها‪ ،‬یکی از نگرانی‌ها در زمین ‌ه نوآوری بالک‌چین‬ ‫است و سرمایه‌گذاران و افراد خالق آن را مورد بررسی‬ ‫قرار می‌دهند‪ .‬هسته اصلی این تکنولوژی بیت‌کوین‬ ‫است‪ .‬ظاهراً‪ ،‬بیت‌کوین خدمات صنعتی‌اقتصادی را‬ ‫دگرگون کرده است‪ .‬در سنگاپور بالک‌چین هنوز در‬ ‫مراحل اولیه قرار دارد‪ ،‬با این حال‪ ،‬این کشور اقدامات‬ ‫امیدبخشــی در زمینه بالک‌چین انجام داده است‪.‬‬ ‫با مشاهده ‪ 8‬شرکت بالک‌چین فعال در این کشور‬ ‫متوجه می‌شویم که تمرکز روی بیت‌کوین است‪.‬‬ ‫اتونوموس‬ ‫اتونوموسیکشرکتبالک‌چینسنگاپوریاستکه‬ ‫امکان همکاری کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار را‬ ‫در محیط‌های دیجیتالی فراهم می‌آورد‪ .‬اتونوموس‬ ‫به‌یاری تکنولــوژی بالک‌چین به کاهش اختالفات‬ ‫کمک می‌کند‪ ،‬حین رشــد فرایند اتحاد ســنتی با‬ ‫واســطه‌ها‪ .‬کاربران در پلتفرم از اشــکال مختلف‬ ‫اســتفاده می‌کنند و شرکت‌هایشــان را گسترش‬ ‫می‌دهند‪ .‬اتونوموس کارش را اوایل سال ‪ 2016‬آغاز‬ ‫کرد‪ .‬هان ورســترت‪ ،‬بنیانگذار این شرکت‪ ،‬معتقد‬ ‫اســت که اتونوموس دنبال همبســتگی در محیط‬ ‫دیجیتالی است‪.‬‬ ‫توســت شرکتی ســنگاپوری اســت که در زمینه‬ ‫بالک‌چین کار می‌کند‪ ،‬با شعار «ارسال سریع پول‪،‬‬ ‫ذخیره زمان»‪ .‬هدف این شــرکت انتقــال وجه به‬ ‫کشورهای جنوب شرقی آسیاست‪ .‬کارگران مهاج ِر‬ ‫کشــورهای جنو ‌‬ ‫ب شرقی آســیا از طریق شرکت‬ ‫‌چین توســت پول را ســریع و ارزان ارســال‬ ‫بالک ِ‬ ‫می‌کنند‪ .‬در اکتبر ‪ 2015‬درآمد توست ‪1.2‬میلیون‬ ‫دالر افزایش یافت‪ .‬در ابتدا‪ ،‬انتقال پول به فیلیپین از‬ ‫طریق توست انجام می‌شد‪ .‬اما اکنون این شرکت وجه‬ ‫را به تمامی کشــورهای جنوب شرقی آسیا منتقل‬ ‫می‌کند‪ .‬توست با طراحی اپلیکیشن موبایل انتقال‬ ‫وجه را ساده‌تر کرده است و تالش می‌کند که امنیت‬ ‫سخت‌افزاری و امضاءهای دیجیتالی را به خدماتش‬ ‫اضافه کند‪.‬‬ ‫دیجیکس‌گلوبال‬ ‫دیجیکس‌گلوبال سال‪ 2014‬تأسیس شد‪ .‬هدف این‬ ‫شرکت فروش طال از طریق ارز رمزی بود‪ .‬آنها در ابتدا‬ ‫به فکر دسترسی مردمی به طال بودند‪ ،‬آن هم از طریق‬ ‫طالی دیجیتالی‪ .‬مردم عادی با این روش به راحتی به‬ ‫طال دسترسی پیدا می‌کردند‪.‬‬ ‫کوین‌پیپ یک شــرکت پرداختی بر پایه بیت‌کوین‬ ‫است‪ .‬این شرکت پرنفوذ امکان انتقال وجه جهانی را‬ ‫فراهم می‌آورد‪ .‬هدف شرکت کوین‌پیپ ارائه راه‌حلی‬ ‫سریع و آسان به‌منظور کار با اجتماعات است‪ .‬کاربران‬ ‫کوین‌پیپ احتیاج ندارند که چیزی درباره بیت‌کوین‬ ‫بدانند‪ .‬کوین‌پیپ روش‌های مختلفی را برای پرداخت‬ ‫تاجران فراهم آورده اســت‪ .‬این راه‌حل‌ها یا آنالین‬ ‫هستند یا اپلیکیشن‌های فروش را شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫بازرگانــان پرداخت بیت‌کوین را از طریق شــرکت‬ ‫کوین‌پیپوضمندسترسیبهکیف‌پولموبایلی‌شان‬ ‫انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫دی‌ام‌مارکتــز شــرکتی نرم‌افزاری برای ســرمایه‬ ‫بازارهاست‪ .‬این شرکت تخصصی در زمینه تکنولوژی‬ ‫بالک‌چین فعالیت می‌کند‪ .‬دی‌ام‌مارکتز به سودآوری‬ ‫اقتصادی و کاهش هزینه‌های خدمات اقتصادی در‬ ‫معامالت واقعی کمک می‌کند‪ .‬دی‌ام مارکتز در لندن‬ ‫و سنگاپور شعبه دارد و یکی از ده استارتاپ برگزیده‬ ‫فین ِ‬ ‫‌تک سال ‪ 2015‬است‪.‬‬ ‫ریپل‌گیت‌‍وییاریپل‌سنگاپوراولیندروازهموج‌داردر‬ ‫سنگاپور است که فروش طال و نقره را کنترل می‌کند‪.‬‬ ‫ریپل‌گیت‌وی نوامبر‪ ،2013‬در جمهوری سنگاپور‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پرداخت‬ ‫تأسیس شد‪ .‬این شرکت کمک می‌کند که‬ ‫مشتریان از طریق شبکه‌های موج‌دار انجام شود‪.‬‬ ‫کوانتیفاید استز سال ‪ 2013‬تأسیس شد و هم‌اکنون‬ ‫یکشرکتسرمایه‌گذاریخصوصیاست‪.‬کوانتیفاید‬ ‫استز خدمات و آموزش‌های خرد را به‌منظور ذخیره‬ ‫و معامله فلزهای گرانبها و رمزارز [مثل بیت‌کوین]‬ ‫ارائــه می‌کند‪ .‬از دیگر خدمات این شــرکت باید به‬ ‫چک‌‌های بیت‌کوین و تبدیل بیت‌کوین به ارز اشاره‬ ‫کرد‪ .‬کوانتیفاید استز قابلیت خرید انواع مختلف طال‬ ‫و نقره را از طریق ماشین‌های بیت‌کوین داراست‪ .‬این‬ ‫ماشین‌ها در هکراسپیس سنگاپور قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫کوین‌هاکو شــرکتی در حوزه بیت‌کوین است‪ .‬این‬ ‫شرکت با ارائه خدمات بیت‌کوین والت‪ ،‬خرید‪ ،‬فروش‬ ‫و امنیت بیت‌کویــن را تضمین می‌کند‪ .‬کوین‌هاکو‬ ‫به سال ‪ 2015‬جایزه افتتاحیه هکاتون را ازآن خود‬ ‫کرد‪ .‬همان موقع بانک دی‌بی‌اس سنگاپور هکاتون را‬ ‫برگزار کرد‪ .‬شرکت کوین‌هاکو نظر سرمایه‌گذاران‬ ‫سیلیکون‌ولی (از قبیل تیم دراپر‪ ،‬جاش جونز و بوست‬ ‫وی ســی) را جلب کرده است‪ .‬این شرکت در آپریل‬ ‫‪ 2015‬به اولین شرکت آسیایی تبادل بیت‌کوین‪ ،‬با‬ ‫برنامه بیت‌کوین والت‪ ،‬بدل شد‪.‬‬ ‫هکاتون را با نام‌هایی چون روز هک‪ ،‬هک فست یا کد‬ ‫فست نیز می‌شناسند‪ .‬هکاتون رویدادی برای مالقات‬ ‫برنامه‌نویسان کامپیوتر و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار‬ ‫است‪ .‬در این رویداد مدیران پروژه‪ ،‬طراحان گرافیک‬ ‫و طراحان واسط کاربری نیز شرکت می‌کنند‪ .‬هدف‬ ‫ساخت نرم‌افزار یا ســخت‌افزاری کاربردی در پایان‬ ‫رویداد اســت‪ .‬معموالً رویداد هکاتــون به موضوع‬ ‫خاصی اختصاص می‌یابد که شامل استفاده از زبان‬ ‫برنامه‌نویســی یا کنترل‌کننده سیســتم می‌شود‪.‬‬ ‫هکاتون از دو واژه هک و ماراتون تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در اینجا هک به معنی برنامه‌نویسی است‪ ،‬نه امنیت‬ ‫کامپیوتر‪ .‬هکاتون برای اولین بــار در چهارم ژوئن‬ ‫‪ ،1999‬در کالگری کانادا‪ ،‬و توســط برنامه‌نویسان‬ ‫اوپن‌بی‌اس‌دی آغاز به کار کرد‪ .‬رویداد هکاتون انواع‬ ‫مختلفی دارد؛ گاه توجه برنامه‌نویســان به توسعه‬ ‫وب یا بازی‪‎‬های ویدئویی اســت و گاه به ســاختن‬ ‫اپلیکیشن‌های تلفن همراه‪.‬‬ ‫‪ 10‬استارت‌آپ بالک‌چین اروپایی نویدبخش‬ ‫کشکول بالکچین؛ از تجارت ماهی تا خرید ملک‬ ‫بالک‌چین زنجیره‌ای در حال رشــد است که به‬ ‫لیستی از سوابق متصل می‌شــود‪ .‬به این سوابق‬ ‫درهم‬ ‫بلــوک می‌گویند‪ .‬هر بلوک شــامل توابع‬ ‫ِ‬ ‫چندگانه یا اثر انگشــتی از بلوک قبلی اســت‪،‬‬ ‫حاوی برچسب زمانی و معامالت اطالعاتی دیگر‪.‬‬ ‫بالک‌چین‌ها به گونه‌ای طراحی شــده‌اند که در‬ ‫مقابل تغییرات اطالعاتــی مقاوم‌اند‪ .‬بالک‌چین‌‬ ‫به‌منظوراستفادهازدفترکلتوزیع‌شدهشبکه‌های‬ ‫همتابه‌همتا را مدیریت کرده و روابط میان بندهای‬ ‫مختلف بالک‌های جدید را ارزش‌گذاری می‌کند‪.‬‬ ‫طی سال‌های اخیر‪ ،‬استفاده از بالک‌چین منسوخ‬ ‫شده و هزاران رمزارز تولید شده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫استارتاپ‌های عرضه اولیه سکه افزایش یافته‌اند‪.‬‬ ‫از سویی‪ ،‬استارتاپ‌های اروپایی عرضه اولیه سکه‬ ‫مناســب استفاده‬ ‫را ادامه داده‌اند و دنبال راه‌های‬ ‫ِ‬ ‫از بالک‌چین هســتند‪ .‬تکنولوژی‌ها برنامه‌های‬ ‫کاربردی را پیــدا می‌کنند و بــرای محصوالت‬ ‫منطقی از آنها بهره می‌گیرند‪ .‬نقش تکنولوژی‌ها‬ ‫تأیید هویت است و در معامالت فین‌تک‪ ،‬مسابقات‬ ‫دیجیتالــی و حتی آموزش مورد اســتفاده قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬درادامه‪،‬دهاستارتاپبالک‌چیناروپایی‬ ‫را به شما معرفی می‌کنیم‪:‬‬ ‫ـ اســتارت‌آپ پرتغالی بیت‌کلیــک اولین بازار‬ ‫بالک‌چین برای تجارت ماهی است‪ .‬این استارتاپ‬ ‫ماهیگیران و خریداران را به یکدیگر وصل می‌کند‪.‬‬ ‫مالــکان رســتوران‌ها و خرده‌فروشــان به‌یمن‬ ‫این ارتباط قــادر خواهند بود هــر لحظه ماهی‬ ‫بخرند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید به قابلیت ردیابی مکان‬ ‫ماهیگیری نیز اشاره کرد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬کاهش‬ ‫چشم‌اندازهای اکوسیســتم غیرقانونی است‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪،‬ماهیگیریوضربه‌زدنبهجمعیتاقیانوس‬ ‫پیگیرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫ـ استارتاپ لگال‌نودز در سال ‪ 2018‬تأسیس شد‬ ‫و در لندن شروع به کار کرد‪ .‬لگال‌نودز از خدمات‬ ‫دفتر‌کل توزیع‌شده استفاده می‌کند‪ .‬این محیط از‬ ‫ارزرمزی استفاده و قوانین کشورهای مختلف را در‬ ‫حوزه عرضه اولیه سکه مقایسه می‌کند‪ .‬مشتریان‬ ‫این اســتارتاپ کشــوری را انتخاب می‌کنند و‬ ‫قوانین آنجا را با توجه به تکنولوژی‌های هوشمند‬ ‫می‌سنجند‪.‬‬ ‫ـ کار بالک‌چین نوفاند بر مبنای نشــانه‌گذاری‬ ‫امنیت داده‌ها و ســرمایه‌گذاری مساوی شروع‬ ‫شده اســت‪ .‬نوفاند در اوایل سپتامبر سال ‪2016‬‬ ‫کار خود را آغاز کرد‪ .‬نوفاند توسط مارسین رادوف‬ ‫و زویی آداموویز‪ ،‬در برلین‪ ،‬تأسیس شد‪ .‬آثنتک‬ ‫ریکیاویک و آثنتک برلین هزینه‌های مهمی برای‬ ‫تأیید هویت‌ها فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫ـ آثنتک محیطی است که هویت را در فرایندی‬ ‫‪60‬ثانیه‌ای تأیید می‌کند‪ .‬این استارتاپ محیطی‬ ‫امن بر پایــه بالک‌چین اســت و در ریکیاویک‪،‬‬ ‫پایتخت ایسلند‪ ،‬شروع به کار کرده است‪ .‬آثنتک‬ ‫از سال ‪ 2015‬تاکنون در حوزه امنیت کار می‌کند‪.‬‬ ‫ـ لندونومی یک استارتاپ حوزه خدمات مالی است‬ ‫که در اپریل ‪ ،2018‬در اسلو‪ ،‬پایتخت نروژ‪ ،‬شروع‬ ‫به کار کرد‪ .‬لندونومی‪ ،‬عالوه بر ارائه خدمات مالی‪،‬‬ ‫شبکه‌ای اجتماعی برای جوانان است که با استفاده‬ ‫از بالک‌چین تاریخچه‌ای معتبر می‌سازد‪.‬‬ ‫ـ امبروســوس یک شــبکه بالک‌چین اینترنت‬ ‫اشیاء برای شــرکت‌های غذایی و دارویی است‪.‬‬ ‫امبروسوس فعالیت خود را در شهر زوگ سوییس‬ ‫آغاز کرد‪ .‬کار امبروســوس تأمین امنیت زنجیره‬ ‫خودکار برای فراهم‌ســازی تاریخچه محصوالت‬ ‫است‪ .‬این استارتاپ اروپایی هویت‌های دیجیتالی‬ ‫مخصوصی می‌سازد‪ .‬امبروسوس طی سال جاری‬ ‫به یکی از ده استارتاپ برتر مجهز به اینترنت اشیاء‬ ‫بدل شده است‪.‬‬ ‫ـکارگوایکستکنولوژیارسالبارباابزارهایسریع‬ ‫و هوشمند است‪ .‬کارگوایکس سال‪ 2013‬تأسیس‬ ‫شد و در سائوپائولو فعالیت می‌کند‪ .‬کارگوایکس‬ ‫با ‪ 77‬کشور در ارتباط است و کار حمل‌ونقل آنها‬ ‫را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫‌چین شهر زوگ‬ ‫ـکولندی دیگر استارتاپ بالک ِ‬
‫آغاز راه‬ ‫‪S t a r t L i n e‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فروشگاه گردی و خرید اب صفرکیلومرت‬ ‫بنیانگذارانایناستارتاپکمبودسرمایهرامهمترینعامل کندشدن رشدمیدانند‌‬ ‫‪w‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪e‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪I‬‬ ‫آزاد‌‌‌ه خیرآباد‌‌‌ی‬ ‫دسترسی به محصوالت فروشگاه‌های سطح شهر‬ ‫از طریق اینترنت بسیار هیجان‌انگیز است؛ فرد به‬ ‫جای اینکه در پاساژهای مختلف دنبال محصول‬ ‫موردنظرش بگردد ایــن کار را از طریق اینترنت‬ ‫انجام می‌دهد‪ ،‬نه تنها در فروشگاه‌های شهر محل‬ ‫سکونتش که در فروشگاه‌های شهرهای دیگر‪.‬‬ ‫این کاری اســت که حســین گرجی و ســعید‬ ‫حسینی در استارتاپ صفر کیلومتر‪ ،‬انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫حســین گرجی می‌گوید‪« :‬تا پیش از راه‌اندازی‬ ‫این استارتاپ دانشــجو بودم‪ .‬ایده‌ی کار از آنجا‬ ‫شــکل گرفت که می‌دیدم مردم برای خرید کاال‬ ‫مجبورند به مغازه‌های مختلفی ســرک بکشند و‬ ‫گاه زمان کافی را برای انجــام این کار ندارند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل به فکر فراهم‌آوردن بستری افتادم که‬ ‫فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف و محصوالتشان‬ ‫را معرفی کند تا مشتریان محصول موردنظرشان‬ ‫را راحت‌تر پیدا کنند‪».‬‬ ‫ایده از چه زمانی شــکل گرفت و کی وارد‬ ‫بازار شدید؟‬ ‫تقریبــاً از آبان‌ماه ‪ 96‬کارهای ابتدایی را شــروع‬ ‫کردیم و تحقیقات بازار را انجــام دادیم و تقریباً‬ ‫از اواسط ســال ‪ 97‬کار را به صورت جدی شروع‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫در مورد صفر کیلومتر بیشتر بگویید! خدمات‬ ‫خود را در چه قالب‌هایی ارائه می‌دهید؟‬ ‫هدف صفــر کیلومتــر‪ ،‬همانطور کــه از نامش‬ ‫پیداست‪ ،‬این اســت که فاصله‌ی بین خریدار و‬ ‫فروشنده را صفر کند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬این امکان‬ ‫را برای خریداران فراهم کرده‌ایم که به مغازه‌های‬ ‫شهرهای دیگر هم دسترسی داشته باشند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫فردی که در شهر بوشهر زندگی می‌کند می‌تواند‬ ‫کاالی موردنظرش را از مغازه‌ای در شــهر رشت‬ ‫خریداری کند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬در ‪ 8‬حوزه فعالیت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬ولی به زودی و با توجه به فیدبک‌هایی‬ ‫که از بازار گرفته‌ایم (بیشترین تقاضا در زمینه‌ی‬ ‫دیجیتال‪ ،‬صنایع دستی و اکسسوری بوده) روی‬ ‫این سه حوزه تمرکز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این خدمــات چطور به کســب‌وکارها و‬ ‫مشتریان ارائه می‌شود؟‬ ‫هر کسی می‌تواند فروشــگاه [فیزیکی] خود را‬ ‫به صــورت آنالین در صفر کیلومتــر ایجاد کند‬ ‫و محصوالتش را در آن بارگــذاری نماید‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬هر فروشــگاه یک پنــل مدیریتی برای‬ ‫خود دارد که شانس فروش محصوالت را در دیگر‬ ‫شهرها افزایش می‌دهد‪ .‬مشتریان نیز می‌توانند‬ ‫شهر مد نظر خود را انتخاب‪ ،‬فروشگاه‌های آن را‬ ‫بررسی و محصول موردنظرشان را با محصوالت‬ ‫دیگر فروشــگاه‌ها مقایســه کننــد و در نهایت‬ ‫محصول باکیفیت را از فروشــگاهی که ارزان‌تر‬ ‫ارائه می‌دهد خریداری نمایند‪.‬‬ ‫فرایند ارسال را چطور ترتیب داده‌اید؟‬ ‫ما با شرکت پســت قرارداد داریم و محصوالت را‬ ‫پس از ثبت سفارش از فروشنده می‌گیریم و برای‬ ‫خریدار ارسال می‌کنیم‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬خدمات‬ ‫را از شهر قزوین شــروع کرده‌ایم و قصد داریم با‬ ‫گسترش کار در هر شــهر یک نمایندگی ایجاد‬ ‫کنیم تا فرایند بررســی و بسته‌بندی محصول را‬ ‫تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫تاکنون چند فروشگاه محصوالتشان را از‬ ‫این طریق بارگذاری کرده‌اند؟‬ ‫طی چند ماهی که وارد بازار شده‌ایم حدودا ً ‪97‬‬ ‫فروشگاه در سطح شهر قزوین محصوالت خود را‬ ‫معرفی کرده‌اند‪.‬‬ ‫سرمایه‌ی اولیه‌تان چقدر بود؟‬ ‫کار را بــا ‪ 30‬میلیــون تومان که از مرکز رشــد‬ ‫دانشگاه آزاد قزوین گرفتیم شــروع کردیم و از‬ ‫طرفی هم‌بنیانگذارم‪ ،‬سعید حسینی‪ ،‬نیز مواقعی‬ ‫که به ســرمایه احتیاج داشــتیم سرمایه‌گذاری‬ ‫کرد ‌ه است‪.‬‬ ‫با توجه به برآوردهایمان‪ ،‬شــاید ســال آینده به‬ ‫درآمدزایی خوبی برسیم‪.‬‬ ‫حجم بازاری کــه در آن فعالیت می‌کنید‬ ‫چقدر است و چند درصد آن را هدف‌گذاری‬ ‫کرده‌اید؟‬ ‫طبق آماری که وجود دارد‪ ،‬در سطح کشور حدود‬ ‫‪ 2‬میلیون واحد صنفی وجود دارد که از این تعداد‬ ‫حدود یک میلیون واحد توزیعی هســتند‪ .‬بازار‬ ‫هدف ما بــه صورت بالقوه همــه‌ی اینها را در بر‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در شرایط فعلی در شهر قزوین حدودا ً‬ ‫‪ 4000‬فروشــگاه وجود دارد که قصــد داریم با‬ ‫‪10‬درصد آنها (یعنی ‪ 400‬فروشگاه) وارد همکاری‬ ‫شده‪ ،‬پس از آن وارد شهرهای دیگر شویم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بیشــت ِر مخاطبان شــما‬ ‫کسب‌وکار آفالین و فیزیکی دارند و شاید کمتر‬ ‫با فضای کسب‌وکارهای آنالین سروکار داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬برای معرفی خود با چه چالش‌هایی‬ ‫مواجه بوده‌اید؟‬ ‫در ابتــدا چــرا‪ ،‬ولــی به‌تدریج و پــس از اولین‬ ‫فروش‌مان مشکالت کم شد‪ .‬شیوه‌ی کار به این‬ ‫صورت اســت که تیم ویزیتور ما به فروشــگاه‌ها‬ ‫مراجعه و کار را معرفی می‌کند؛ در ادامه‪ ،‬افرادی‬ ‫برای آموزش نحوه‌ی استفاده از سایت و عکاسی‬ ‫از محصــوالت فرســتاده می‌شــوند و به‌تدریج‬ ‫محصوالت فروشگاه در سایت قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫شــیوه‌ی درآمدزایی شما در صفر کیلومتر‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫صفرکیلومتر‬ ‫کشش بازار را چطور ارزیابی می‌کنید و کسبه‬ ‫و مشتریان چقدر تمایل دارند که از خدمات‬ ‫آنالین استفاده کنند؟‬ ‫همانطور که گفتــم‪ ،‬در ابتدای راه فضای کارمان‬ ‫برای کسبه ناآشنا بود‪ .‬به‌تدریج‪ ،‬به کار ما اعتماد‬ ‫کردند و پــس از فــروش برخی کاالهایشــان‬ ‫محصوالت جدید را بارگذاری کردند و فعالیتشان‬ ‫بیشتر شــد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬خریداران نیز تمایل‬ ‫زیادی بــرای اســتفاده از خدمات دارنــد‪ .‬زیرا‬ ‫می‌توانند محصول مورد نظرشــان را با کمترین‬ ‫قیمت در فروشگاه‌های مختلف پیدا و خریداری‬ ‫کنند‪ .‬بــا توجه به اینکه محصــوالتِ موجود در‬ ‫فروشگاه‌ها پیشتر خریداری شده‌اند بسیار ارزان‌تر‬ ‫از فروشگاه‌های آنالین عرضه می‌شوند‪.‬‬ ‫مهمترین چالشــی که تاکنون داشتید چه‬ ‫بوده است؟‬ ‫مهمترین مشکل همان مشکل مالی است‪ .‬زیرا ما‬ ‫برای کارکردن با افراد متخصص نیاز به ســرمایه‬ ‫داشــتیم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬برای معرفی محصوالت‬ ‫و بازاریابی نیز به منابع مالی احتیاج داشــتیم و‬ ‫نتوانستیم اسکیل کار را بزرگتر کنیم‪.‬‬ ‫درپورتفیلی پروژه بگیرید و پروژه تعریف کنید‬ ‫گزارش‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬خدمات را به صورت رایگان ارائه‬ ‫می‌دهیم‪ .‬ولی از یکی دو ماه دیگر اشتراک ماهانه‬ ‫می‌گیریم یا درصدی از هر فروش را برمی‌داریم‪.‬‬ ‫رامینزرتشتی‪:‬مهمترینمشکلماسرمایهاست‌‌‌‬ ‫‪e‬‬ ‫بنیانگذار‪:‬‬ ‫حسین گرجی‬ ‫و سعید حسینی‬ ‫سالشروعفعالیت‪97:‬‬ ‫محل استقرار‪:‬‬ ‫مرکز رشد دانشگاه آزاد‬ ‫قزوین‬ ‫اشتغالزایی‪9:‬نفر‬ ‫سرمایه اولیه‪:‬‬ ‫‪ 30‬میلیون تومان‬ ‫‪R‬‬ ‫مهد‌ی برزویی‬ ‫در سطح‬ ‫کشور حدود ‪2‬‬ ‫میلیونواحد‬ ‫صنفیوجود‬ ‫دارد که از این‬ ‫تعداد حدود‬ ‫یکمیلیون‬ ‫واحد توزیعی‬ ‫هستند‪ .‬بازار‬ ‫هدف ما به‬ ‫صورت بالقوه‬ ‫همه‌ی اینها را‬ ‫در بر می‌گیرد‬ ‫بنیانگذاران‪:‬‬ ‫رامین زرتشتی‬ ‫سالشروعفعالیت‪:‬‬ ‫بهمن ‪97‬‬ ‫محل استقرار‪:‬‬ ‫تهران‬ ‫اشتغالزایی‪ 4:‬نفر‬ ‫محل استقرار‪ :‬سمنان‬ ‫سرمایه‌ی اولیه‪:‬‬ ‫‪ 3‬میلیون تومان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫اســتارتاپ پورتفیلی به نشــانی توسط رامین‬ ‫زرتشتی بنیانگذاری شده که متولد کرج و ساکن‬ ‫سمنان است‪ .‬او ‪ 34‬سال دارد و در رشته کامپیوتر‬ ‫تحصیل کرده اســت‪ .‬او می‌گویــد‪« :‬من در یک‬ ‫شرکت صنعتی مشــغول به کار بودم و به صورت‬ ‫پروژه‌ای هم طراحی سایت انجام می‌دادم‪ .‬ولی از‬ ‫شرایطی که داشتم راضی نبودم و تمایل داشتم‬ ‫برای خود کســب‌وکاری داشــته باشم‪ .‬لیستی‬ ‫از ایده‌ها را در ســر داشــتم‪ .‬ولی به‌نظرم ایده‌ی‬ ‫پورتفیلی تازه بود و قب ً‬ ‫ال در این حوزه کاری انجام‬ ‫نشــده بود‪ .‬ایده‌ی من این بود که بستری برای‬ ‫کســب‌وکارهای پروژه‌محور فراهــم آوریم تا از‬ ‫این طریق نمونه‌کارهایشان را به مشتریان خود‬ ‫نشان دهند‪».‬‬ ‫‪portfili.com‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫پو ر تفیلی‬ ‫در پورتفیلی چه خدماتی ارائه می‌دهید؟‬ ‫در واقع‪ ،‬پورتفیلی بســتری اســت برای معرفی‬ ‫کسب‌وکارهای پروژه‌محور و نمایش نمونه‌کارها‬ ‫برای مشــتریان‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬کســب‌وکارها‬ ‫می‌توانند به‌منظور جلب اعتماد مشتریان جدید‬ ‫عضو ســایت شــوند و صفحه‌ی پروفایلی برای‬ ‫خود ایجاد کنند و نمونه‌کارهایِ در دست اجرا و‬ ‫اجرا‌شده‌شــان را معرفی کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬یک‬ ‫کسب‌وکار می‌تواند در چند رشته فعالیت داشته‬ ‫باشد و این تفاوت ســایت ما با سایت‌های مشابه‬ ‫است‪ .‬یک کسب‌وکار می‌تواند حوزه در چند شهر‬ ‫فعالیت کند‪ .‬کسب‌وکار می‌تواند در بخش معرفی‬ ‫پروژه‌ها نیز هزینه‌ی تمام‌شده‌ی هر پروژه‪ ،‬تاریخ‬ ‫اجرا‪ ،‬مــکان آن و اطالعات دیگــر را ذکر کند تا‬ ‫مشتریان اطالعات کاملی به دست آصورند‪.‬‬ ‫بیشتر چه کســب‌وکارهایی مخاطب شما‬ ‫هستند؟‬ ‫محدودیتی وجود ندارد و دســته‌بندی جامعی‬ ‫از فناوری اطالعات‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬مشــاوره و غیره‬ ‫داریم‪ .‬تاکنون بیشتر کسب‌وکارهای ساختمانی‬ ‫از این خدمات استفاده کرده‌اند‪ .‬ولی می‌خواهیم‬ ‫پراکندگــی را از نظر نوع کســب‌وکار و از حیث‬ ‫جغرافیایی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫کسب‌وکارهایی که از این خدمات استفاده‬ ‫می‌کنند باید آنالین باشند؟‬ ‫نه‪ ،‬نیازی نیســت‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬برخی از‬ ‫کسب‌وکارهایی که از خدمات استفاده کرده‌اند‬ ‫حتی سایت هم ندارند‪.‬‬ ‫طی چند ماهی که وارد بازار شــده‌اید‪ ،‬چه‬ ‫تعداد کسب‌وکار از این طریق معرفی شده‌اند‬ ‫و چند نفر کاربر از خدمات استفاده کرده‌اند؟‬ ‫تقریبــاً ‪ 90‬کســب‌وکار و حــدود ‪ 110‬پروژه و‬ ‫نمونــه‌کار معرفی شــده‌اند‪ .‬می‌توانیم از طریق‬ ‫پیام‌هایی که ثبت شده اســت تعداد کاربران را‬ ‫تخمین بزنیــم‪ .‬تاکنون حدود ‪ 60‬پیام توســط‬ ‫کاربران غیرعضو ثبت شــده اســت و برخی هم‬ ‫از طریــق تماس تلفنی با کســب‌وکارها ارتباط‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬هنوز کمپین‌های بازاریابی را شــروع‬ ‫نکرده‌ایم و حدس می‌زنیم که حدودا ً ‪ 200‬بازدید‬ ‫روزانه داریم‪.‬‬ ‫هزینه‌ی اســتفاده از ایــن خدمات برای‬ ‫کسب‌وکارها چقدر است؟‬ ‫آنهــا می‌توانند به صــورت نامحدود پــروژه و‬ ‫نمونه‌کارهــای خود را معرفی کننــد‪ .‬ولی برای‬ ‫اینکه در اولویــت باالتری قرار بگیرند باید اعتبار‬ ‫خریداری کنند‪ .‬نرخ هر اعتبــار ‪ 10‬هزار تومان‬ ‫اســت و اولویت با کســب‌وکاری است که اعتبار‬ ‫بیشتری دارد‪ .‬کســب‌وکارها آزادند که بر اساس‬ ‫نیازشــان اعتبار خریداری کنند تا به جایگاهی‬ ‫که می‌خواهند برسند؛ خرید اعتبار حالت رقابتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرمایه‌ی اولیه‌تان چقدر بود؟‬ ‫با سرمایه‌ای کمتر از ‪ 3‬میلیون تومان کار را شروع‬ ‫کردیم و برای جذب سرمایه نیز مذاکراتی انجام‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫ارزیابی‌تان از حجم بازاری که در آن فعالیت‬ ‫می‌کنید چیست؟‬ ‫به نظرم‪ ،‬حجم بازار به خودمان بســتگی دارد ـ‬ ‫اینکه چقدر می‌توانیم کســب‌وکارها را پوشش‬ ‫دهیم‪ .‬ولی اگر نیمی از ‪ 1000‬کسب‌وکاری که در‬ ‫سایت ثبت‌نام می‌کنند پول بدهند به حجم قابل‬ ‫قبولی از بازار دست یافته‌ایم‪.‬‬ ‫تاکنون با چه موانعی روبه‌رو بوده‌اید‪ ،‬موانعی‬ ‫که از سرعت پیشرفت کاسته باشند؟‬ ‫یکی از مهمترین مشکالت این بود که برای گذران‬ ‫زندگی مجبور بودیم جای دیگــری کار کنیم و‬ ‫نتوانســتیم به صورت تمام‌وقت روی استارتاپ‬ ‫کار کنیم‪ .‬مهمترین مشــکل ما ســرمایه است‪،‬‬ ‫چون اگر مشکلی هم در بخش فنی داشته باشیم‬ ‫قابل حل است‪.‬‬ ‫پورتفیلی‬ ‫بستری است‬ ‫برای معرفی‬ ‫کسب‌وکارهای‬ ‫پروژه‌محور‬ ‫و نمایش‬ ‫نمونه‌کارها‬ ‫برای‬ ‫مشتریان‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫عرضه‌یمحصوالت‬ ‫ارگانیگ تویسرکان در‬ ‫تازه‌چین‬ ‫اســتارتاپ تازه‌چین به نشانی ‪https://‬‬ ‫‪ /tazechin.com‬توســط حسن موحد و‬ ‫همسرش‪ ،‬زهرا ســبزعلی‪ ،‬در شهرستان‬ ‫تویسرکان بنیانگذاری شده است‪ .‬موحد‬ ‫متولد ســال ‪ 69‬اســت و فوق لیسانس‬ ‫کامپیوتر از دانشکاه آزاد تویسرکان دارد‪.‬‬ ‫همســرش نیز متولد ســال ‪ 73‬است و او‬ ‫نیز لیســانس کامپیوتر از دانشــگاه آزاد‬ ‫تویسرکان دارد‪.‬‬ ‫او می‌گویــد‪« :‬قبــل از راه‌انــدازی این‬ ‫استارتاپ توسعه‌دهنده‌ی وب بودم و این‬ ‫کار را بیش از ‪ 8‬ســال به شــکل فریلنسر‬ ‫انجــام مــی‌دادم و همچنان هــم انجام‬ ‫می‌دهم‪ .‬همچنین‪ ،‬در کنار پدرم به شکل‬ ‫پاره‌وقت فعالیت اقتصادی می‌کردم‪.‬‬ ‫ایــده‌ی تازه‌چین اینطور شــکل گرفت‬ ‫که می‌دیدم بســیاری از همشهری‌هایم‬ ‫به دلیل مشــکالت اقتصادی به تهران و‬ ‫شــهرهای دیگر مهاجــرت می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که در تویسرکان محصوالت ارگانیک‬ ‫متفاوتی کشت می‌شود که قابلیت فروش‬ ‫در شهرهای دیگر را دارد‪.‬‬ ‫مهمتریــن ایــن محصوالت گــردوی‬ ‫تویســرکان بود کــه محصــول اصلی و‬ ‫خاص این شــهر به حساب می‌آید ـ شهر‬ ‫تویسرکان با درختان گردو پوشیده شده‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬سال‌ها به فکر فروش‬ ‫اینترنتی خشــکبار بــودم؛ ولی به دالیل‬ ‫متفاوتی‪ ،‬از جملــه تحصیل و تفکر منفی‬ ‫اطرافیان و فقدان ســرمایه‪ ،‬این نقشــه‬ ‫عملی نشد‪.‬‬ ‫تا اینکه روزی در حیــن قدم‌زدن [در باغ‬ ‫گردوی خودمان] همسرم از برگ درختان‬ ‫گردو چید و به من گفت چرا برای خودت‬ ‫یک کسب‌وکار تازه راه نمی‌اندازی؟ او من‬ ‫را به این کار ترغیب کرد و ایده‌ی تازه‌چین‬ ‫در ذهنمان شکل گرفت و تصمیم گرفتیم‬ ‫بستری برای فروش اینترنتی محصوالت‬ ‫شهرمان فراهم کنیم‪».‬‬ ‫استارتاپ تازه‌چین یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫فروش مستقیم خشکبار با حداقل واسطه‬ ‫اســت‪ .‬در تازه‌چین ســعی شــده است‬ ‫محصوالت با ضمانت بازگشت و ضمانت‬ ‫اصالت ارائه شــود‪ .‬مشتریان می‌توانند به‬ ‫شکل مستقیم و از طریق سایت محصوالت‬ ‫تازه‌چیــن را خریداری کنند و با ارســال‬ ‫پیــام در تلگرام و اینســتاگرام تازه‌چین‬ ‫درخواست خرید خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬راه دو ِم ارتباط با مشــتریان‬ ‫اپلیکیشــن اندروید است که در مایکت و‬ ‫ایران‌اپ در دســترس و قابل دانلود است‪.‬‬ ‫تازه‌چین از بخش‌های مختلفی تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ :‬بخش خرید‪ ،‬بسته‌بندی و‬ ‫فــروش‪ .‬وظیفه‌ی مســئول بخش خرید‬ ‫تأیید کیفیــت محصوالتی اســت که از‬ ‫کشــاورزان خریداری می‌شــود و همین‌‬ ‫طور انبارکردن آنها‪ .‬محصوالت بر اساس‬ ‫وزنشــان بســته‌بندی می‌شــوند‪ .‬حین‬ ‫بســته‌بندی بر کیفیت محصوالت (برابر‬ ‫با فاکتور فــروش) نظارت می‌شــود‪ .‬در‬ ‫نهایــت‪ ،‬اتیکت آدرس بر بســته‌ها نصب‬ ‫می‌شود و مســئول بخش آنها را تحویل‬ ‫پست می‌دهد‪.‬‬ ‫تازه‌چین از مرداد‌ماه ســال ‪ 97‬به شکل‬ ‫کامل و با ســرمایه‌ی اولیــه‌ی ‪ 2‬میلیون‬ ‫تومان شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫تا امــروز حــدودا ً ‪ 600‬نفــر از خدمات‬ ‫تازه‌چین اســتفاده کرده‌انــد‪ .‬آنها برای‬ ‫معرفی خود بیشتر بر سئو تمرکز کرده‌اند‬ ‫و بر شــبکه‌های اجتماعی متفــاوت‪ ،‬از‬ ‫جمله بله و تلگرام و اینستاگرام‪ .‬مهمترین‬ ‫چالشی که تا به امروز با آن روبه‌رو بوده‌اند‬ ‫در حوزه بســته‌بندی بوده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬یکی دیگر از چالش‌ها کمبود سرمایه‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫دیجیتالمارکتینگ‬ ‫‪DigitalM ar keting‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کاترین پاندر‬ ‫قانون خالقیت این اســت که به جــای اینکه‬ ‫آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رؤیاهای‬ ‫محال هستند سرکوب کنیم‪ ،‬به‌طرزی سازنده‬ ‫به آنها بنگریم‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ 5‬راهکار عمده به‌منظور‬ ‫بهینه‌سازینمایه‬ ‫یکــی از مهم‌ترین اهداف وب‌ســایت‌های‬ ‫تجارت الکترونیک قرارگرفتن در ردیف اول‬ ‫جستجوهای اینترنتی است‪ .‬هر چه محتوای‬ ‫یک سایت رتبه خوبی در نمایه‌بندی دریافت‬ ‫کند و محتوایی قابل قبول و غیرتکراری ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬امکان اینکه نتایج بهتری را در جستجو‬ ‫به دست آورد بیشتر است‪ .‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫نکات در روند نمایش جستجوهای اینترنتی‬ ‫حفظ شــاخص یک وب‌ســایت تجاری در‬ ‫راستای بهینه‌سازی است و یکی از مهم‌ترین‬ ‫راهکارها برای حفظ این شاخص جلوگیری‬ ‫از ارائه محتوای تکراری اســت‪ .‬در ادامه‪ ،‬به‬ ‫پنج فرایند عمده جهــت نیل به این مقصود‬ ‫اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫وضعیت نمایه را بررسی کنید‬ ‫اگر کلمــات مرتبط با وب‌ســایت موردنظر‬ ‫را جســتجو کنید تکلیف انتخــاب کلمات‬ ‫کلیدی نیز روشــن می‌شــود‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫اندازه فهرســت مربوط بــه محتوایتان را در‬ ‫گوگل نشان می‌دهد‪ .‬در هر صورت‪ ،‬اگر نتایج‬ ‫مشاهده‌شده کم یا زیاد بودند مشکلی وجود‬ ‫دارد‪ .‬زیرا کم‌بــودن نتایج بیانگر پایین‌بودن‬ ‫ی گوگل است‪ .‬از‬ ‫رتبه‌ی سایت شما در نمای ‌ه ‌‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬نمایش یک نمایه‌ی بسیار طوالنی‬ ‫نیز از محتوای تکراری حکایت می‌کند‪.‬‬ ‫باید در مواجهه باکم‌بــودن نتایج موارد فوق‬ ‫مالحظه شــوند‪ :‬بازبینی نقشه‌ی سایت در‬ ‫ترافیک جستجو‪ ،‬شناســایی الگوهایی که‬ ‫نمایه نشــده‌اند‪ ،‬پیوندهای ورودی داخلی‪،‬‬ ‫خطاهــای اعتبارســنجی و‪ ...‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫مواجهه با نتایج بیش از حد نیز به این موارد‬ ‫توجه شــود‪ :‬بازبینی محتوا‪ ،‬یافتن عناوین و‬ ‫محتوای تکراری و حذف آنها‪.‬‬ ‫بهینه‌سازی نقشه‌ی سایت‬ ‫نقشه‌ی سایت جامع به جستجوی محتوای‬ ‫مناســب کمک می‌کند‪ .‬حتی از لینک‌های‬ ‫داخلی نیز مهم‌تر به نظر می‌رسد‪ .‬پس داشتن‬ ‫یک نقشه‌ی مناسب و جامع رتبه‌ی سایت را‬ ‫حین جستجوی کلمات کلیدی باال می‌برد و‬ ‫نمایه‌ی مناسب‌تری ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫تنظیم یک ســاختار کاربردی در وب‌سایت‬ ‫تقویت و رشــد لینک‌هــای داخلــی را در‬ ‫پــی دارد و محتوایی ســازمان‌یافته‌تر را به‬ ‫جستجوکنندگان ارائه می‌دهد‪ .‬خزنده‌های‬ ‫موتورهای جستجو‪ ،‬در صورت مواجهه با یک‬ ‫نقشه سایت جامع‪ ،‬موجودیت سایت موردنظر‬ ‫را به راحتی درک می‌کنند و از محتوای کامل‬ ‫آن آگاه می‌شوند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬هر چه نقشه‬ ‫سایت دقیق‌تر و فنی‌تر طراحی شود ارتباط‬ ‫مناســب‌تری با موتورهای جســتجو برقرار‬ ‫کرده‪ ،‬شانس نمایه‌شدن خود را باال می‌برد‪.‬‬ ‫اهمیت پارامترهای ‪URL‬‬ ‫س وب‌سایت‌های‬ ‫همه ما به‌طور مداوم با آدر ‌‬ ‫مختلفی ســروکار داریم که تحــت عنوان‬ ‫‪ URL‬شناخته می‌شــوند‪ .‬اما نکته‌ای که در‬ ‫رابطه با مبحث جاری مطرح می‌شــود این‬ ‫اســت که انتخــاب درســت ‪ URL‬و رعایت‬ ‫برخی پارامترهای مربوطه به بهینه‌ســازی‬ ‫شــاخص جســتجو و جلوگیری از محتوای‬ ‫تکراری یاری می‌رســاند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬به‬ ‫طراحان سایت پیشنهاد می‌شود که با رعایت‬ ‫برخی نکات ایــن پارامترها را در نظر بگیرند‪:‬‬ ‫اســتفاده از کدگذاری‌های استاندارد و عدم‬ ‫رمزگذاری‌های غیراستانداردی چون کاما‪،‬‬ ‫کاربــرد واژگان کلیدی هدفمنــد در ‪،URL‬‬ ‫اســتفاده از کوکی‌ها به جــای پارامتر‌های‬ ‫بیرونی و الخ‪.‬‬ ‫به‌طور کلی‪ ،‬اســتخدام افراد متخصصی که‬ ‫فنــی وب‌سایت‌ســازی دیده‌اند به‬ ‫آموزش‬ ‫ِ‬ ‫طراحی مناســب و کاربردیِ یک مکان‌یاب‬ ‫منحصر منبع (‪ )URL‬کمک می‌کند و فرایند‬ ‫جستجو را بهین ‌ه می‌سازد‪.‬‬ ‫عنصر فیلتر‬ ‫فیلترکردن برخی محتواهای وب‌سایت در‬ ‫بهینه‌ســازی فرایند نمایه‌شدن مؤثر است‪.‬‬ ‫امــا توجه به ایــن نکته ضروری اســت که‬ ‫کدام بخش فیلتر می‌شود‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬اگر‬ ‫عالمت‌گذاری برخی موار ِد وب‌سایت درست‬ ‫انجام شود جستجو بهتر خواهد شد‪ .‬مهم این‬ ‫است که موارد فیلترشده درست تشخیص‬ ‫داده شوند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬دسته‌بندی محصوالت یک‬ ‫وب‌ســایت در فرمت‌های معنــی‌دار امکان‬ ‫جستجو و نمایه‌شــدن دقیق‌تری را فراهم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬محققان معتقدند‬ ‫که باید فرایند فیلترینگ محصولی را مشخص‬ ‫کند که قابلیت جســتجوی شناخته‌شده را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫استفاده مناسب از ‪noindex‬‬ ‫همانگونه که ذکر شد‪ ،‬محتوای تکراری یکی از‬ ‫موانع عدم بهینه‌سازی شاخص‌های‬ ‫مهم‌ترین ِ‬ ‫یک وب‌ســایت تجاری اســت‪ .‬در این باره‪،‬‬ ‫اســتفاده‌ی مناســب و کاربردی از فرایند‬ ‫‪ noindex‬راهکار مناســبی است که کارکرد‬ ‫اصلی‌اش آگاه‌کردن موتورهای جســتجو از‬ ‫نمایه‌نکردن یک صفحه است‪ .‬فرایند مذکور‬ ‫مانع نمایه‌شدن محتواهای تکراری می‌شود‬ ‫ـ مانند صفحات عضویت و ورود به سیستم‪،‬‬ ‫سبدهای خرید‪ ،‬محصوالتی که به اندازه کافی‬ ‫منحصربه‌فرد نیستند و الخ‪.‬‬ ‫راه‌حل‌هایی در زمینه بازاریابی از طریق ارائه‌ی لینک‌‬ ‫چرا روی هر لینیک کلیک منی‌شود؟!‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫مینا یوسفی‬ ‫یافتن وب‌سایت‬ ‫ِ‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫مناسب به‌منظور‬ ‫به‌اشتراک‌گذاری‬ ‫لینک‌ها در‬ ‫فرایند اکتشاف‬ ‫و جستجو‬ ‫تحقق می‌یابد‪.‬‬ ‫اما قدم بعدی‬ ‫درپیش‌گرفتن‬ ‫فرایند مذاکره‬ ‫است‪ ،‬به‬ ‫این معنا که‬ ‫ممکن است‬ ‫برای قراردادن‬ ‫لینک‌ها در یک‬ ‫وب‌‌سایت نیاز به‬ ‫مذاکرات طوالنی‬ ‫داشته باشید‬ ‫یکی از نمونه‌های قابل توجه در دیجیتال‌مارکتینگ‬ ‫ک به شــمار می‌رود که‬ ‫بازاریابی از طریق ارائه‌ی لین ‌‬ ‫در رونــد بازاریابی مدرن اهمیت زیادی دارد‪ .‬اما این‬ ‫راهکار مدرن روی تیغــی دولبه راه می‌رود؛ در عین‬ ‫حال که روند بازاریابی دیجیتال را تسریع می‌بخشد‪،‬‬ ‫در مواردی به شکست منجر می‌شود‪ .‬مطمئناً برای‬ ‫بسیاری از بازاریاب‌ها پیش آمده که پاسخ مناسبی‬ ‫از سوی کاربران اینترنتی دریافت نکنند ـ کما اینکه‬ ‫بسیاریسیلعظیمایمیل‌هایتبلیغاتیرادرصندوق‬ ‫دریافت خود مشــاهده می‌کننــد و حتی به عنوان‬ ‫و محتوای آنها توجهی نمی‌کننــد‪ .‬در ادامه‪ ،‬به این‬ ‫بحث خواهیم پرداخت که چرا بسیاری از کاربران به‬ ‫لینک‌هایتبلیغاتیایمیلخودیاپیوند‌هایارائه‌شده‬ ‫در دیگر ســایت‌ها پاسخ نمی‌دهند و سعی خواهیم‬ ‫کرد راه‌حل‌های مفیدی را در زمینه کارایی این روش‬ ‫بازاریابی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫ایراد کار از محتواست!‬ ‫می‌توانگفتمحتواپاشنهآشیلیکلینکتبلیغاتی‬ ‫است که یا در قالب ایمیل برای کاربران ارسال می‌شود‬ ‫یا در سایر ســایت‌ها و وبالگ‌ها پیوند داده می‌شود‪.‬‬ ‫اگر محتوای ارائه‌شده مخاطبی جذب نکند‪ ،‬لینک‬ ‫موردنظر در بهترین حالت خوانده‌نشده باقی می‌ماند‬ ‫و در بسیاری از موارد نیز به‌دست کاربر حذف می‌شود‪.‬‬ ‫اگر هدف از ارائه‌ی یک لینک صرفــاً ورود کاربر به‬ ‫صفحه‌ی فروش محصوالت باشد چندان راه به جایی‬ ‫نخواهــد برد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بایــد در وهله‌ی اول دنبال‬ ‫محتوایی بود که برای مخاطب مفید باشــد؛ به این‬ ‫معنا که توجه او را به سوی خود جلب کند‪.‬‬ ‫مدیریت محتوا یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی روند‬ ‫بازاریابی است‪ .‬در گام اول باید دنبال ارائه‌ی محتوایی‬ ‫بود که با هدف‌گذاری وب‌سایت فروش شما همگام‬ ‫و در راستای اهداف اصلی شــرکت باشد‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫جســتجو در زمینه‌ی کلمات کلیــدی [درباره‌ی‬ ‫محصوالت و خدمات مشــابه] بــه مخاطب کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر شــما یک وب‌ســایت‬ ‫فروش محصوالت مراقبت‌های بهداشتی حیوانات‬ ‫خانگی داشته باشید‪ ،‬ارائه‌ی یک مقاله تخصصی در‬ ‫زمینه‌یبهتریننژادهایسگدریکایمیلتبلیغاتی‬ ‫تأثیرگذار نخواهد بود‪ .‬ممکن اســت افرادی دنبال‬ ‫خرید یک حیوان خانگی برای کودکان خود باشند‪.‬‬ ‫اما ارائه‌ی چنین محتوایی در صندوق ورودی ایمیل‬ ‫آنها را به صفحه‌ی شما راهنمایی نمی‌کند‪ ،‬حتی اگر‬ ‫مطلب فوق در محتوای اساسی وب‌سایت مفید باشد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬پیشنهاد می‌شود محتوایی را در ایمیل‌های‬ ‫تبلیغاتی بگنجانید که مطابق نیاز مخاطبان باشد و‬ ‫آنها را به صفحه‌ی اصلی‌تان پیوند دهد‪ .‬در صورتی که‬ ‫درصد زیادی از کاربران روی لینک ارائه‌شده کلیک‬ ‫نکنند‪ ،‬باید دنبال تغییــر محتوا و ارائه‌ی یک لینک‬ ‫جذاب‌تر و کاربردی‌تر باشید‪.‬‬ ‫برای تبادل لینک باید به اکتشاف روی آورد‬ ‫اگر شــما دنبال یک شــریک تجاری هســتید که‬ ‫لینک‌هایتــان را در فضای اینترنــت به مخاطبان‬ ‫ارائه دهد‪ ،‬باید بدانید که این کار نیازمند اکتشــاف‬ ‫است‪ .‬یعنی کار ساده‌ای نیست و زمان و دقت زیادی‬ ‫می‌طلبد‪ .‬بازاریابان دیجیتال معتقدند که یافتن یک‬ ‫سایت مناسب بســیار زمان‌بر است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬گام‬ ‫اول جستجو و کشف یک سایت مناسب برای تبادل‬ ‫ِ‬ ‫صحت محتوا و اهداف سایت مذکور‬ ‫لینک است؛ باید‬ ‫و مخاطبانش رصد شوند تا دریابید سایت مذکور برای‬ ‫ارائه‌ی لینک شما مفید است یا خیر‪.‬‬ ‫می‌توان در راستای اکتشاف و کندوکاو جهت یافتن‬ ‫یک سایت مناســب نکاتی را به عنوان دستورالعمل‬ ‫رعایت کرد تا در نهایت به نتیجه‌ی مطلوب رســید‪.‬‬ ‫توجه به کلمات کلیدی راهگشاســت‪ .‬آیا وب‌سایت‬ ‫مذکور از کلمات کلیدی مشابه شما استفاده می‌کند‬ ‫یا خیــر؟ فاکتورهایــی که در انتخــاب یک پارتنر‬ ‫اینترنتی و تبادل لینک به شــما کمک خواهد کرد‬ ‫عبارتند از‪ :‬رصد لینک‌های پربازخورد و حداقل سه‬ ‫نظر درباره‌ی آنها و نمره‌ای که سایت مذکور از لحاظ‬ ‫رعایت ابزارهای سئو دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ایمیل‌های اتوماتیک‌طور نفرستید‬ ‫روزانه ایمیل‌هــای خوانده‌نشــده‌ی زیادی حذف‬ ‫می‌شود! مطمئن باشید فقط شما نیستید که با سیل‬ ‫عظیمی از ایمیل‌های خوانده‌نشــده روبه‌رو است؛‬ ‫کاربران بسیاری وقت ندارند ایمیل‌های اتوماتیک را‬ ‫که برای عده زیادی ارسال می‌شود بخوانند‪ .‬نکته‌ی‬ ‫قابل توجه درباره‌ی لینک‌های مذکور این است که‬ ‫می‌توان این عــدم توجه را نوعی بازخورد تلقی کرد‪.‬‬ ‫شاید لینک‌هایی را به ایمیل‌های مختلف ارسال کرده‬ ‫و هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اید؛ این عدم پاسخگویی‬ ‫را نوعی پاسخ تلقی کنید‪ ،‬پاسخی که نشان‌دهنده‌ی‬ ‫ضعف و عدم کارایی چنین پیام‌هایی است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬توصیه می‌شود که در صورت عدم دریافت‬ ‫پاســخ از سوی کاربران ارســال چنین ایمیل‌هایی‬ ‫را متوقف کنید‪ .‬این یک حقیقت مســلم در فضای‬ ‫دیجیتال اســت که ایمیل‌هایی با فونت‌های بزرگ‬ ‫و بعضاً عجیب‌وغریب‪ ،‬شــکلک‌های متمایز و حتی‬ ‫نپُرکــن (مانند ســرمایه‌گذاری‌های‬ ‫عناوین ده ‌‬ ‫عظیم) توجه کاربــران را جلب نخواهد کرد‪ .‬پس در‬ ‫ارســال لینک‌های موردنظرتان به عناوین جذاب و‬ ‫مناسب ســلیقه‌ی مخاطب فکر کنید و محتوایی را‬ ‫ِ‬ ‫پیشــنهاد کنید که کاربردی باشد و امکان بازبینی‬ ‫داشته باشد‪ .‬ایمیل‌هایی که با فرمت‌های یکسان و به‬ ‫صورت اتوماتیک برای کاربران ارسال می‌شوند امکان‬ ‫بازخورد نداشته و هیچ پاسخی دریافت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫مذاکره خوب است‪ ،‬اما به اندازه!‬ ‫ِ‬ ‫وبــاگ مناســب به‌منظور‬ ‫یافتــن وب‌ســایت یا‬ ‫به‌اشــتراک‌گذاری لینک‌ها در فرایند اکتشــاف و‬ ‫جستجو تحقق می‌یابد‪ .‬اما قدم بعدی درپیش‌گرفتن‬ ‫فرایند مذاکره است‪ ،‬به این معنا که ممکن است برای‬ ‫قراردادن لینک‌ها در یک وب‌‌سایت نیاز به مذاکرات‬ ‫طوالنی داشته باشید‪ .‬شاید گاه وبالگی کشف کنید‬ ‫که حاوی محتوای مورد نظر شماســت و لینک‌تان‬ ‫را ضمن رعایت فنون بارگــذاری پیوندها در اختیار‬ ‫کاربران قرار می‌دهد‪ .‬اما همیشــه کار به این آسانی‬ ‫انجام نمی‌شــود و در بســیاری از مواقع به مذاکره‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫اکثر مدیران وب‌ســایت‌ها در حال‌وهوای ســایت‬ ‫خود هســتند و چندان از محتوای مورد نظر شما و‬ ‫اهداف‌تان آگاهی ندارند‪ .‬آنها بیش از آنکه دنبال انجام‬ ‫کار شما باشند‪ ،‬به فرایند تکمیل کار و اهداف خود فکر‬ ‫می‌کنند و متوجه اهمیت موضوع برای شما نیستند؛‬ ‫پس‪ ،‬آگاه‌کردن این وب‌مستران از فرایند کاری خود و‬ ‫درک موقعیت حساس لینک‌هایی که دنبال ارائه‌شان‬ ‫هستند کاری زمان‌بر خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه زمان سرمایه مهمی است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می‌شود مذاکرات را به صورت مختصر و در عین حال‬ ‫مفید برگزار کنید و برای نیل به این منظور نیز اهداف‬ ‫و اطالعات مورد نظر خود را در قالب یک ایمیل و به‬ ‫صورت مختصر و در عین حال واضح برای آنها ارسال‬ ‫کنید‪ .‬در ایمیل مذکور اهــداف خود را بیان کنید و‬ ‫درخواست به‌اشتراک‌گذاری لینک‌ها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫درپیش‌گرفتن چنین روشی موجب صرفه‌جویی در‬ ‫زمان می‌شــود؛ در عین حال که با این وب‌مستران‬ ‫وارد مذاکره می‌شوید وقت و انرژی زیادی نیز صرف‬ ‫نخواهید کرد‪ .‬اگر پاسخ مناسبی از سوی آنها دریافت‬ ‫کردید به ادامه‌ی مذاکره امیدوار باشید و با برخی از‬ ‫آنها وارد مراحل جدی‌تر شوید‪.‬‬ ‫درست پیگیری کنیم‬ ‫پیگیری تیغ دو لبه‌ای اســت که پاســخگویی و‬ ‫استقبال از لینک‌های شما را در پی خواهد داشت و‬ ‫در مواقعی هم به نادیده‌گرفتن کلی یک لینک منجر‬ ‫می‌شود‪ .‬پس در پیگیری ایمیل‌های تبلغیاتی خود‬ ‫باید بسیار حساس و آگاه عمل کنید‪ .‬شکی نیست‬ ‫که پیگیری بخشی از موفقیت است و هر پیامی که‬ ‫برای کاربران فرستاده می‌شود به این فرایند وابسته‬ ‫است‪ .‬اما نکته‌ی مهم این است که این پیگیری چه‬ ‫زمانی و تا چه اندازه‌ای ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫فرایند پیگیری را می‌توان از دو جهت بررسی کرد‪:‬‬ ‫یکی مربوط به تعداد ایمیل‌های پیگیری اســت ـ‬ ‫مث ً‬ ‫ال ایمیلی در زمینه‌ی محصوالت و خدمات‌تان‬ ‫فرســتاده‌اید و پاســخی دریافت نکرده‌اید‪ .‬باید‬ ‫به‌منظور پیگیری عاقبــت ایمیل‌تان ایمیل‌های‬ ‫یادآوری بفرســتید‪« :‬پیام مرا هنوز ندیده‌اید» یا‬ ‫«پاســخی به من نداده‌اید» و‪ ...‬تعداد آنها هم مهم‬ ‫اســت‪ ،‬به این معنا که اگر پس از ارســال بیش از‬ ‫هشــت ایمیل پاســخی دریافت نکردید مطمئن‬ ‫شــوید که این شیوه شکســت خورده است و باید‬ ‫دنبال تجدید محتوا و ارائه‌ی ایمیل‌های متفاوت و‬ ‫جذاب بود‪ .‬مورد بعدی نیز در رابطه با ایمیل‌هایی‬ ‫اســت که لینک آنها مشاهده شــده است؛ در این‬ ‫مرحله با کاربرانی ســروکار دارید که وارد فضای‬ ‫فروش شما شده‌اند و شــناختی نسبی از آنها پیدا‬ ‫کرده‌اید؛ بنابراین‪ ،‬می‌توانید با توجه به لینک‌هایی‬ ‫که مطالعه کرده‌اند‪ ،‬کلمات کلیدی‌ای که ســرچ‬ ‫کرده‌اند و [حتی در بهتریــن حالت] خریدهایی‬ ‫که انجام داده‌اند پیگیری مناســب‌تری داشــته و‬ ‫پیشنهادهای بهتری به آنها ارائه دهید‪.‬‬ ‫مرکز نوآوری مانا و ترویج سبک زندگی پویا و کارآفرینی‬ ‫محتوای‌برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫در فضای امروز کشور و در حوزه‌های مختلف نیاز به‬ ‫ورود افراد جوان و متخصص به‌شدت احساس می‌شود‪.‬‬ ‫فکر افراد جوان بازتر اســت و نگاشــان فراخ‌تر‪ .‬آنها‬ ‫می‌توانند در عرصه‌های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫کشور راه‌های جدیدی بگشایند‪ .‬مراکز نوآوری یکی از‬ ‫بسترهای مهم در جهت تسهیل و تشویق جوانان برای‬ ‫ورود به این عرصه هستند‪.‬‬ ‫این مراکز در کشورهای مختلف و با اهداف گوناگون‬ ‫و جامعه هدف متفاوت پدید آمده‌اند‪ .‬رســالت اصلی‬ ‫آنها حمایت از ایده‌های نو است‪ .‬هدف مرکز نوآوری‬ ‫مانا ترویج ســبک زندگی پویا و کارآفرینی در جامعه‬ ‫خانم‌های تحصیلکرده است‪ .‬این مرکز بعد از بررسی‬ ‫و مطالعات بســیار توســط ‪5‬نفر از فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشــگاه صنعتی شــریف تأسیس شــد و در حوزه‬ ‫نوآوری و فناوری شروع به فعالیت کرد‪« .‬مانا» دوره‬ ‫شتابدهی کسب‌وکارهای نوپا را سال ‪ 96‬کلید زد‪ ،‬با‬ ‫تشکیل شتابدهنده مانا و برگزاری رویداد استارت‌آپی‬ ‫«گوآپ» در دانشــگاه صنعتی شــریف‪ .‬در پایان آن‬ ‫رویداد‪ ،‬شتابدهنده ی مانا فعالیت شتابدهی تیم‌های‬ ‫‌آپی کیف‌ست‬ ‫کسب‌وکار را با جذب ‪4‬تیم اســتارت ِ‬ ‫(تولید کیف‌های قابل ست‌شدن با لباس‌های مختلف)‪،‬‬ ‫آی بیوتی (پلتفــرم خدمات جراحان و کلینیک‌های‬ ‫زیبایی)‪ ،‬ذره‌بین (طراحی پکیج‌های آزمایشگاهی)‬ ‫و یونیما (پلتفرم خدمات دانشــجویی) شــروع کرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مرکز نوآوری مانــا در اواخر فروردین‌ماه‬ ‫‪ 98‬اقدام به برگزار رویداد تازه‌ای با نام «نهال» کرد‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری ایــن رویداد پرورش نهال ایده‌های‬ ‫کسب‌وکار‪ ،‬به‌منظور تبدیل‌شدن به درختی تنومند‪،‬‬ ‫در بازار کشــور بود‪ .‬در پایان این رویــداد ایده‌های‬ ‫ارسالی به مانا داوری و حدودا ً ‪ 10‬ایده کسب‌وکاری‬ ‫[برتر] انتخاب خواهد شــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در مرحله‬ ‫پیش‌شتابدهی‪ ،‬افراد ایده‌هایشان را پرورش خواهند‬ ‫داد تا امــکان ورود خود را به بازار رقابت اصلی محک‬ ‫بزنند‪ .‬در این دو دوره‪ ،‬حوزه تیم‌های کســب‌وکاری‬ ‫با توجه بــه عالقه‌مندی‌ها و توانمندی‌های با اولویت‬ ‫باال در مخاطبان مانا انتخاب شــده است و تمرکز آن‬ ‫بر حوزه‌های آموزشی و فرهنگی بود‪ .‬با این حال‪ ،‬مانا‬ ‫به‌منظور پشــتیبانی از تیم‌های کارآفرینی درصدد‬ ‫‌ســنجی ورود به حوزه‌های دیگر نیز هســت‪.‬‬ ‫امکان‬ ‫ِ‬ ‫جامعه هدف اصلی مانا خانم‌هــای متخصص و اهل‬ ‫نوآوری‪ ،‬رشــد و کارآفرینی هستند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مرکز‬ ‫نوآوری مانا تالش کرده اســت کــه نیاز‌های جامعه‬ ‫هدف را در همه ابعاد درک کند و پاســخی متناسب‬ ‫با آن نیاز ارائه دهد‪ .‬این یکی از مهمترین نقاط تمایز‬ ‫مرکز نــوآوری مانــا [و زیربخش‌های آن] با ســایر‬ ‫مجموعه‌های مشــابه داخلی اســت ـ البته در سایر‬ ‫کشورها نمونه‌های مشابه وجود دارد‪ .‬امروزه‪ ،‬جامعه‬ ‫خانم‌ها در حوزه‌های مختلف و متناســب با شرایط و‬ ‫تخصص‌شــان فعالند‪ .‬با این حال‪ ،‬تحقیقات نشــان‬ ‫می‌دهد که پوشــش نیازهای این افراد متناســب با‬ ‫ویژگی‌هایشان نبوده است‪ .‬طراحی راهکار متناسب‬ ‫با این ویژگی‌ها نیازمند افرادی است که خود شرایط‬ ‫مشــابه را تجربه کرده باشند و با چالش‌های آن آشنا‬ ‫باشــند‪ .‬مانا به دلیل آشــنایی با جوانب مختلف این‬ ‫موضوع ســعی در ارائه الگویی مناسب برای جامعه‬ ‫هدف خود دارد‪ .‬از مواردی که در مرکز مانا پیش‌بینی‬ ‫شــده اســت بخش خدمات حمایتی مادران نوآور و‬ ‫کارآفرین است که با ارائه بستر مناسب برای نگهداری‬ ‫از فرزند و محیط کار اختصاصی برای افراد دارای فرزند‬ ‫کوچک‪ ،‬شرایط کاری را برای این بخش از جامعه نوآور‬ ‫و کارآفرین کشور تســهیل می‌کند و باعث آسودگی‬ ‫فکر مادران می‌شود‪ .‬همچنین‪ ،‬رویدادها و برنامه‌های‬ ‫مانا نیز متناسب با نیازهای این جامعه هدف تنظیم‬ ‫شده است‪ .‬مرکز نوآوری مانا با حمایت معاونت علمی‬ ‫ریاست‌جمهوی و توافق با دانشگاه علم‌وصنعت اقدام‬ ‫به ساخت ساختمان مرکز نوآوری مانا کرده است‪ .‬با‬ ‫توجه به هدف مانا و کارکردهای مکان مرکز نوآوری‬ ‫معماری عنصر مهم و تأثیرگذار در این مرکز خواهد‬ ‫بود‪ ،‬در نتیجه تالش شده است که در معماری مکان‬ ‫تمامی موارد الزم در جهت ایجاد فضای پویاتر کاری‬ ‫لحاظ شود‪ .‬همچنین‪ ،‬فضاســازی معماری داخلی‬ ‫مجموعه به صورتی است که حضور فرزندان در فضا‬ ‫خللی در روند کاری تیم‌های کسب‌وکاری و نوآوری‬ ‫ایجاد نکند‪ .‬این ســاختمان در تابســتان امسال در‬ ‫دانشگاه علم‌وصنعت افتتاح خواهد شد و امید است با‬ ‫این تغییر مکان برنامه‌های مرکز نوآوری مانا با سرعت‬ ‫و کیفیت بهتر در حوزه تقویت تیم‌های کسب‌وکاری‬ ‫فعلی و جذب بیشتر تیم‌های کسب‌وکاری و نوآوری‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬
‫‪h‬‬ ‫‪t‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪13‬‬ ‫جان ماکسول‬ ‫آنها کــه دید بلندی دارند مشــکالت را تحمل‬ ‫و جنبه‌هــای ناگوار را دفع و آنهــا را به فرصت‬ ‫تبدیل می‌کنند‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪2‬‬ ‫میلیارد دالری آمریکا در‬ ‫سالمت روسیه‬ ‫استراتژی سالمتی اپل و مقاومت پزشکان‬ ‫اب اپل واچ نوار قلب بگیرید!‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫شادی فریماه‬ ‫اگر بگوییم که «اپل» دیگر در حوزه سالمت جدی‬ ‫نیست بی‌انصافی نکرده‌ایم‪ .‬پارسال‪ ،‬اپل اعالم کرد‬ ‫که سازمان غذا و دارو دو قلم از محصوالتش را تأیید‬ ‫کرده است‪ .‬این شرکت طی ماه دسامبر ویژگی نوار‬ ‫قلب را به گزینه‌هایش اضافه کرد‪ .‬مجله اینترنتی‬ ‫موبی هلث نیوز با دکتر سامبال احمد دسیا‪ ،‬درباره‬ ‫برنامه‌هــای آینده اپل در حوزه ســامت‪ ،‬گفتگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫موبی هلث نیوز‪ :‬به نظرم‪ ،‬ســاعت‌های مجهز به‬ ‫قلب اپل مردم را هیجان‌زده کرده اســت و همه‬ ‫نوار ِ‬ ‫درباره‌اش حرف می‌زنند‪ .‬اولین باری که خبر ورود‬ ‫این محصول منتشر شــد برخی پزشکان علیه‌اش‬ ‫جبهه گرفتند‪ .‬آنها می‌گفتند مردم با داشــتن این‬ ‫ساعت‌ها توهم می‌زنند و فکر می‌کنند دچار حمله‬ ‫قلبی شده‌اند‪ .‬این پزشکان می‌گفتند‪« :‬مردم توی‬ ‫خیابان راه می‌روند و فکر می‌کنند گرفتار حمله قلبی‬ ‫شده‌اند‪ ،‬در حالی که هیچ حمله‌ای در کار نیست» یا از‬ ‫خود می‌پرسند‪« :‬اگر کاردیوگرام روی مچ دست باشد‬ ‫سنجش نتیجه و کنترل‬ ‫خوب است یا بد؟ به نظرم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حمله قلبی زمان‌بر است‪».‬‬ ‫دسیا‪ :‬شاید بد نباشد که داستانی برایتان تعریف‬ ‫کنم‪ .‬مــن‪ ،‬به‌عنــوان یک پزشــک‪ ،‬آدم بدبینی‬ ‫هستم‪ .‬در حقیقت‪ ،‬بدبینی جزء جدایی‌ناپذیر کار‬ ‫پزشکی است‪ .‬ما درباره همه‌چیز نگرانی داریم و به‬ ‫بیماران هم چنین احساسی داریم‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫خیلی از پزشــک‌ها دیگر کار نمی‌کنند‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫بازخوردهای خوبی از پزشــکان نگرفتیم‪ .‬در آن‌‬ ‫سو‪ ،‬داستان‌های مشتری‌ها فوق‌العاده بوده است‪.‬‬ ‫آنها چند نامه ارســال کردند و درباره تجربه‌شان‬ ‫در اســتفاده از نوارقلب گفتند‪ .‬ما این تجربه‌ها و‬ ‫آزمایش‌ها را مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدم‬ ‫که مشکل اصلی از فیبریالسیون دهلیزی است‪.‬‬ ‫موبی هلث نیوز‪ :‬پزشکان می‌گویند که شاید [افراد‬ ‫حاضر در] سیســتم ســامت چیزی از اطالعات‬ ‫نمی‌دانند‪ .‬مصرف‌کنندگان نوارقلب در مواجهه با‬ ‫این سیستم هیجان‌زده می‌شوند و شروع می‌کنند‬ ‫به حرف‌زدن با پزشــکان‪ ،‬در حالی که ثبت‌های‬ ‫ســامتی تغییرات زیادی را نشان می‌دهد‪ .‬ثبت‬ ‫نوارقلب اپل چطور با ثبت‌های ســامتی سازگار‬ ‫می‌شود؟‬ ‫دسیا‪ :‬چفت‌شدن‌ نوارقلب اپل و نوارقلب پزشکی‬ ‫به سود مشتری‌هاست و دموکراتیزه‌کردن اطالعات‬ ‫هم موجب اســتفاده مطلوب بیماران از اطالعات‬ ‫مربوطه می‌شود‪ .‬دستگاه‌های اندازه‌گیری سالمتی‬ ‫اجتماعات پزشکی را به وجود می‌آورند‪.‬‬ ‫موبی هلث نیوز‪ :‬این مســئله‌ای دوطرفه است‪.‬‬ ‫اینطور نیســت؟ می‌توان اطالعات سالمتی را در‬ ‫هلث کیت اپل تغییر داد؟‬ ‫دسیا‪ :‬بستگی به مؤسسه سالمتی آنها دارد‪ .‬برخی‬ ‫از مؤسسات سالمتی اجازه می‌دهند که اطالعات‬ ‫هلث کیت را با ثبت‌های واقعی خود مقایسه کنید‬ ‫و آنها را تغییر دهید‪ .‬همکارانم مسیر سالمتی افراد‬ ‫را مشــخص می‌کنند و پزشکان اطالعات پزشکی‬ ‫اشخاص را با همکارانشان به اشتراک می‌گذارند‪.‬‬ ‫موبی هلث نیوز‪ :‬جالب است‪ .‬پس‪ ،‬حتی اگر تعاملی‬ ‫وجود نداشته باشــد اطالعات بیماران را به دست‬ ‫می‌آورید‪ .‬اینطور نیست؟ داده‌های بیشتر بهترند‪.‬‬ ‫دسیا‪ :‬همینطور است؛ داد ‌ه بیشتر یعنی عملکرد‬ ‫بهتر‪.‬‬ ‫موبی هلث نیوز‪ :‬درباره این دو نوع نوارقلب زیاد‬ ‫شــنیده‌ام‪ .‬عده‌ای می‌گویند افــراد باالی ‪ 65‬و‬ ‫‪ 70‬سال بیشترین ســود را می‌برند‪ ،‬در حالی که‬ ‫آدم‌های ُمسن مصرف‌کنند ‌ه ساعت اپل نیستند‪.‬‬ ‫چشم‌انداز اپل را چطور می‌بینید؟‬ ‫دسیا‪ :‬می‌خواهم نکاتی به شما بگویم‪ :‬اول اینکه‬ ‫محصوالت ما برای همه اســت‪ ،‬نه برای قشــری‬ ‫خاص‪ .‬به عــاوه‪ ،‬ما با اجتماعات ســامتی کار‬ ‫می‌کنیم و چگونگی شناســایی فیبریالســیون‬ ‫دهلیــزی را آمــوزش می‌دهیــم‪ .‬همچنین‪ ،‬از‬ ‫راه‌هــای مقابله بــا فیبریالســیون دهلیزی در‬ ‫جمعیت سالمندان اطالع داریم‪ .‬اما نمی‌دانیم که‬ ‫جوانان و دیگر اقشار جامعه چطور با این مشکل‬ ‫نوارقلب‬ ‫دســت‌وپنجه نرم می‌کنند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ساعت اپل ما را از اوضاع بیماران هم آگاه می‌کند‪.‬‬ ‫موبی هلث نیوز‪ :‬می‌دانم کــه تیم کوک (عضو‬ ‫هیئت‌مدیره اپل) توجه ویژه‌ای به مبحث سالمت‬ ‫دارد و گاه درباره آینده اپل هم صحبت می‌کند‪ .‬به‬ ‫نظرتان نقش مهم اپل در زمینه سالمت چیست؟‬ ‫دسیا‪ :‬به نظرم‪ ،‬اینهــا عین حرف‌های تیم کوک‬ ‫است‪ .‬ما به اثرات «سالمت» فکر می‌کنیم‪ .‬یعنی‬ ‫می‌کوشــیم راهکارهایی برای شخصی‌ســازی‬ ‫اطالعات پزشــکی پیدا کنیم‪ .‬همچنین‪ ،‬داده‌ها‪،‬‬ ‫سالمت و آموزش را دموکراتیزه می‌کنیم‪.‬‬ ‫ازراه‌هایمقابله‬ ‫بافیبریالسیون‬ ‫دهلیزیدر‬ ‫جمعیت‬ ‫سالمندان‬ ‫اطالعداریم‪.‬‬ ‫یدانیم‬ ‫امانم ‌‬ ‫کهجوانانو‬ ‫دیگراقشار‬ ‫جامعهچطور‬ ‫بااینمشکل‬ ‫دست‌وپنجهنرم‬ ‫می‌کنند‬ ‫گام های بنیادی برای بیمارستان‌های هوشمند دیجیتالی‬ ‫تغییر مدیریت مســئله مهمی اســت و روش‌های‬ ‫مناسبی دارد‪ .‬به‌ نظر می‌رسد که تحوالت دیجیتالی‬ ‫دلهره‌آور و بنیادی هستند‪ .‬بخش تحقیقات رسانه‌ای‬ ‫مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت سالمت‪ ،‬هیمس‪،‬‬ ‫اولویت‌های اصلی مراقبت‌های ســامت حرفه‌ای را‬ ‫مشخص کرده اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬کمتر از ‪10‬درصد‬ ‫افراد اســتراتژی دیجیتالی را به‌صــورت کامل اجرا‬ ‫می‌کنند‪ .‬اخیرا ً تحوالت مراقبت سالمت دیجیتالی‬ ‫متالشــی شده اســت‪ .‬یک‌سو ِم شــرکت‌کنندگان‬ ‫در نظرســنجی‌های ســامت تغییراتی اساسی در‬ ‫ســرمایه‌گذاری انجــام می‌دهند‪ .‬یک‌ســو ِم دیگر‬ ‫اطالعــات را از افرادی کــه در این نظرســنجی‌ها‬ ‫شــرکت کرده‌اند جمع‌آوری می‌کنند‪ .‬اطالعات‬ ‫جمع‌آوری‌شده فرمول‌ها و برنامه‌ها را در بر می‌گیرد‬ ‫و دیگــران در دپارتمان‌ها از آنها اســتفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫تنها ‪2‬درص ِد شــرکت‌کنندگان سیســتم مراقبت از‬ ‫ســامتی بی‌برنامه‌اند یا فع ً‬ ‫ال‌کاری در این باره انجام‬ ‫نداده‌اند‪ .‬افرادی‌که هنوز در تغییرات دیجیتالی حضور‬ ‫نداشــته‌اند باید بدانند که دیجیتالی‌شدن مسئله‌ای‬ ‫است که بیش از هر چیزی تحوالت مدیریتی را موجب‬ ‫می‌شود‪ .‬با این حال‪ ،‬تغییرات دیجیتالی نقشی اساسی‬ ‫در مراقبت‌های پزشکی دارد‪ .‬در آینده نزدیک شاهد‬ ‫ورود بیمارستان‌های هوشــمند دیجیتالی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مایکل مونتس‪ ،‬مدیرعامل شــرکت نرم‌افزاری‬ ‫تاوت وایر‪ ،‬گفته است‪« :‬مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ساختمان‌ها کاری نو اســت‪ .‬اما تحوالت‬ ‫ِ‬ ‫بیمارستان‌ها اساســاً درباره پیشرفت تجربه بیماران‬ ‫است‪ ».‬شرکت نرم‌افزاری تاوت وایر به بیمارستان‌ها‬ ‫و ساختمان‌های هوشمند نرم‌افزار می‌فروشد‪ .‬مایکل‬ ‫مونتس صحبت‌های خود را درباره بیمارســتان‌های‬ ‫هوشمند اینگونه ادامه می‌دهد‪« :‬همه‌چیز به امنیت و‬ ‫آسایش بیماران و کارمندان مربوط است‪ .‬هزینه‌های‬ ‫تأثیرگذار نیز از اهمیت ویــژه‌ای برخوردارند‪ .‬مکان‬ ‫تجارت و همکاری‌ در زمینه‌های قدرتمند هزینه‌های‬ ‫زیادی به‌وجــود می‌آورند‪ .‬بر اســاس گفته برندون‬ ‫باکلــی‪ ،‬مدیــر تکنولوژی‌های مراقبت در شــرکت‬ ‫جانسون‪ ،‬فرایند تحوالت دیجیتالی پنج قدم اساسی‬ ‫دارد‪ .‬گام‌های بنیادی برای تحوالت دیجیتالی بدین‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫‪1‬ـ کار خود را با خطوط اولیه شروع کنید‬ ‫منظور از انجام کارها بر مبنای خطوط اولیه این است‬ ‫که به نقطه‌ای که در آن هستید نگاه کنید‪ .‬این مکان‬ ‫سیستم‌های وراثتی را نیز شــامل می‌شود‪ .‬به گفته‬ ‫برندون باکلی‪ ،‬این مسئله تنها به پرونده الکترونیک‬ ‫بیمار مربوط نیســت‪ .‬بلکه شامل ابزارهای سرگرمی‬ ‫بیمار‪ ،‬سیستم‌های موقعیت‌یاب واقعی و اندازه‪‎‬گیری‬ ‫از راه دور هم می‌شود‪ .‬وقتی روی کارتان تمرکز کنید‬ ‫ارزیابی پیشرفت راحت‌تر می‌شود‪ .‬باکلی توصیه کرده‬ ‫اســت که از فناوری‌ اطالعات برای پیشرفت امکانات‬ ‫پزشکی بهره بگیرید‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ملزومات را تعیین کنید‬ ‫قدم بعدی‪ ،‬پس از اســتفاده از فناوری‌اطالعات در‬ ‫امکانات پزشکی‪ ،‬طراحی گروه‌های اولویت‌بندی‌شده‬ ‫است‪ .‬پس‪ ،‬این گروه‌های کاری را با توجه به بودجه‬ ‫و امکانات مورد نیاز خود طراحی کنید‪ .‬باکلی توصیه‬ ‫می‌کند که از هنر امکان‌پذیری و اثبات آینده صحبت‬ ‫کنید‪ .‬از نظر مدیرعامل تــاوت وایر‪ ،‬همه می‌توانند‬ ‫به ‪100‬درصد چیزی که می‌خواهند برســند‪ .‬باکلی‬ ‫معتقد اســت که به‌منظور پیشــرفت د ‌ر تکنولوژی‬ ‫مراقبت پزشــکی باید از توقعات‌تــان بکاهید و در‬ ‫مرحله‌اول به فکر بازگشت سرمایه یا رضایت کامل‬ ‫بیماران نباشید‪.‬‬ ‫بلکــه شــیوه اســتفاده از تکنولوژی و رســیدن به‬ ‫شــاخص‌های اجرایی را مشخص کنید‪ .‬باکلی اضافه‬ ‫می‌کند‪« :‬باید رأی‌گیری و اجتماعات متفکرانه داشته‬ ‫باشید تا پروژه خود را به‌طور دقیق و کامل اجرا‌کنید‪.‬‬ ‫ادغام مردم و چشم‌اندازها دشوار است‪ .‬اما روش این‬ ‫ترکیب نقادانه‌تر از ادغام فناوری‌هاست‪».‬‬ ‫‪3‬ـ تکنولوژی و فرایند را بسازید‬ ‫ســاخت تکنولوژی و فرایند با گروهی طراحی‌شده‬ ‫در حوزه تکنولوژی شــروع می‌شــود و نقشه‌برداری‬ ‫از فرایند تعیین‌کننده چیزی اســت که می‌خواهید‬ ‫حل کنید‪.‬‬ ‫شــما به فناوری‌های نو و ادغام چند تکنولوژی نیاز‬ ‫دارید و به متد مشخصی به‌منظور ادغام تکنولوژی‌ها‪.‬‬ ‫باکلی می‌گوید‪«:‬برنامه‌ای برای آزمایش مســتندات‬ ‫بسازید و پایگاه داده‪ ،‬جداول‪ ،‬صورت‌جلسه‌ها و سطوح‬ ‫را با یکدیگر ادغام کنید‪ ».‬به عقیده مدیر جانســون‬ ‫کنترلز‪ ،‬مردم تمایل ندارند که به این سؤال مهم پاسخ‬ ‫دهند‪ :‬می‌دانیم مالک پروژه کیست؛ اما چه کسی کار‬ ‫ترکیب را انجام می‌دهد؟‬ ‫‪4‬ـ اجرا و ارائه‬ ‫اجرا و ارائه جزئیات کار ذهنی شــما را نقد می‌کند و‬ ‫پروژه‌تــان را فعال‌تر می‌کند‪ .‬به گفته مدیر شــرکت‬ ‫جانســون کنترلز‪ ،‬شــما تصمیماتی می‌گیرید و با‬ ‫آبشاری از تأثیرات جانبی مواجه می‌شوید‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬گسترش سیستمی جدید بر قابلیت همکاری‬ ‫با دیگر سیستم‌ها در یک مکان اثر می‌گذارد‪ .‬عموماً‪،‬‬ ‫زیرســاخت‌های فناوری اطالعات تصمیمات بی‌اثر‬ ‫را موجب می‌شــوند‪ .‬بیمارســتان‌ها باید بدانند چه‬ ‫می‌خواهند‪.‬‬ ‫‪-5‬از سرویس‌های جامع دردست‌اقدام مطمئن‬ ‫شوید و از آنها حمایت کنید‬ ‫اولین فــاز آزمایش ادغام اســت‪ .‬زیرا اشــتباه‌ها و‬ ‫مشکل‌ها طی دو هفته اول مشخص می‌شوند‪ .‬از نظر‬ ‫جانســون برکلی‪ ،‬تحوالت دیجیتالــی بیش از آنکه‬ ‫تکنولوژیک باشند به یکپارچه‌سازی مربوطند و باید‬ ‫ابزارهای پاسخگویی متنوعی داشته باشید‪ .‬نکته این‬ ‫اســت که نباید آنهایی را که با مردم [برای ترکیب]‬ ‫حرف می‌زنند مقصر دانســت‪ .‬یکــی از کارهایی که‬ ‫ی اطالعات انجام‬ ‫متخصصان بیوتکنولــوژی و فناور ‌‬ ‫می‌دهند «ترکیب» است‪.‬‬ ‫نقدهای بسیاری بر فرایندهای تغییر مدیریت وجود‬ ‫دارد‪ .‬بــا این حــال‪ ،‬مایکل مونتس‪ ،‬مدیر شــرکت‬ ‫نرم‌افزاری تاوت وایر‪ ،‬می‌گویــد‪« :‬تمرکز بر پویایی‪،‬‬ ‫جذب مردم و داشــتن تکنولوژی‌های پیشــرفته در‬ ‫محیط کار با مسئولیت مغایرت دارد‪ ».‬باکلی در ادامه‬ ‫می‌گوید‪« :‬کارمندان باید ارزش‌ها را ببینند‪».‬‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در حوزه‬ ‫سالمت روسیه به ‪2‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫این اســتارت‌آپ‌ها دریافته‌اند که می‌توان از‬ ‫طریق سالمت دیجیتال درآمدزایی کرد‪ .‬ایلیا‬ ‫پاولوف‪ ،‬از بنیانگذاران «برایت کپیتال»‪ ،‬معتقد‬ ‫است که پروژه‌های پزشکی به سرمایه زیادی‬ ‫نیاز دارند‪ .‬بنیانگدار و مدیــر پروژه «دکتر در‬ ‫کار»‪ ،‬استینسالو ساژین‪ ،‬از همکاری فیس‌بوک‬ ‫با پزشــکان خبر داده اســت‪ .‬در برنامه‌ای که‬ ‫برای این شبکه اجتماعی ساخته‌اند ‪200‬هزار‬ ‫متخصص روسی به فعالیت می‌پردازند‪ .‬ساژین‬ ‫می‌گوید‪« :‬حین ثبت برنامه‪ ،‬مدارک تحصیلی‬ ‫و ســابقه کاری تمامی متقاضیان را بررســی‬ ‫کردیم‪ ».‬پروژه دکتــر در کار ضمن معرفی و‬ ‫تبلیغ پزشــکان موفق به کسب درآمد شد‪ .‬به‬ ‫گفته ساژین‪ ،‬استارتاپ دکتر در کار رتبه بیستم‬ ‫بزرگترین شرکت‌ها را به دست آورده است‪.‬‬ ‫حال‪ ،‬تعدادی از استارتاپ‌های حوزه سالمت‬ ‫روســیه را بررســی می‌کنیم‪« :‬مدســک»‬ ‫ارائه‌دهنده خدماتی نظیر ثبت میزان سالمتی‬ ‫است‪ .‬مدســک نرم‌افزاری مدیریتی است که‬ ‫داده‌های پزشــکی بیماران را برای پزشــکان‬ ‫دســته‌بندی می‌کند‪ .‬از آنجایی که مدسک‬ ‫توســط خانواده‌ای پزشک توسعه یافته است‬ ‫مشــکالت پزشــکان را درک می‌کند‪ .‬اساس‬ ‫کار مدسک ســامت دیجیتال است‪ ،‬به این‬ ‫منظور کــه پزشــکان داده‌های بیمــاران را‬ ‫سریع‌تر و ساده‌تر تحلیل‌کنند‪« .‬نورماسحر»‬ ‫(نورماشــوگر) یک سیســتم کنترل آنالین‬ ‫است که عملکرد بیماران دیابتی را می‌سنجد‪.‬‬ ‫نورماســحر توســط کارآفرین جوان روسی‪،‬‬ ‫الکساندر پوگربلنی‪ ،‬تأسیس شد‪ .‬این سیستم‬ ‫برای درمان بیمــاران دیابتی حاضر در مراکز‬ ‫پزشــکی عمومی اقــدام می‌کنــد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬روســیه یکی از قطب‌‌های استارتاپی‬ ‫در زمینه ســامت دیجیتال اســت‪ .‬آرکادی‬ ‫مورینیز‪ ،‬از سرمایه‌گذاران نورماسحر‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«استارت‌آپ‌های سالمت دیجیتال در روسیه‬ ‫و سایر نقاط جای کار دارند‪ ،‬آن هم در مقایسه‬ ‫با ســایر زمینه‌ها‪ ».‬ویتاپورتــال یکی دیگر از‬ ‫استارت‪‎‬آپ‌های پزشکی حاضر در روسیه است‬ ‫که منابع پزشــکی را در دســترس پزشکان و‬ ‫داروخانه‌ها قرار می‌دهد‪« .‬الیف باتن» نیز یک‬ ‫سیستم هشدار پزشکی اســت‪ .‬این سیستم‬ ‫با سنسورهای هوشمندش به بیماران ناتوان‬ ‫کمک می‌کند تا زندگی آســوده‌ای داشــته‬ ‫باشند و در صورت نیاز با اورژانس تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سیستم هشدار الیف باتن دو بسته پیشنهادی‬ ‫دارد‪ :‬در اولی‪ ،‬افراد پیــام موقعیت اضطراری‬ ‫را از طریق تلفن همراه خود ارســال می‌کنند‬ ‫و سیســتم مکان‌یاب آنها را بــه نزدیکترین‬ ‫مرکز پزشــکی پیام می‌فرستد‪ .‬دومین بسته‬ ‫پیشــنهادی الیف باتــن النگویــی خاص با‬ ‫سنسورهای ارتباطی است‪ .‬استارتاپ مدروم‬ ‫در شهر نوووسیبیرســک روسیه شروع به کار‬ ‫کرد‪ .‬این اســتارتاپ دو مدل جهانی موفقیت‬ ‫را پیگیری می‌کند‪ .‬مدروم ســرویس پذیرش‬ ‫الکترونیکی و خدمات مقایســه‌ای پزشکی را‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬وبســایت مدروم نزدیکترین‬ ‫کلینیک یا پزشک را پیدا و پیشنهاد می‌کند‪.‬‬ ‫اســتارت‌آپ میروراچا یک وبسایت حرفه‌ای‬ ‫اجتماعی‬ ‫پزشکی اســت‪ ،‬همچون یک شبکه‬ ‫ِ‬ ‫مخصوص پزشــکان‪ .‬با این حــال‪ ،‬برخالف‬ ‫دیگر شــبکه‌های اجتماعی‪ ،‬پروژه‌هایی برای‬ ‫متخصصان پزشــکی به آن اضافه می‌شــود‪.‬‬ ‫استارتاپ میروراچا با شرکت خدمات پزشکی‬ ‫ژاپنی ام سه همکاری می‌کند‪.‬‬ ‫گوگل‌‌فیتاپلیکیشن‬ ‫آیفون می شود‬ ‫اپلیکیشــن گوگل‌فیــت تنها اپلیکیشــن‬ ‫ســامتی ‪ IOS‬برای کاربران آیفون اســت‪.‬‬ ‫بر اساس گزارشــی که سایت گوگل منتشر‬ ‫کرد‪ ،‬اپلیکیشن‌های سالمتی که با اپل هلث‬ ‫ارتباط برقرارمی‌کننــد (مثل چرخه‌خواب‪،‬‬ ‫کلوپ‌نیک‌ران و هداســپیس) با گوگل‌فیت‬ ‫همــگام می‌شــوند‪ .‬تفاوتــی نمی‌کند که‬ ‫شــما اپل‌واچ یا اندروید پوشــیدنی دارید؛‬ ‫گوگل‌‌فیت با ابزارهای شــما سازگار است‪.‬‬ ‫گوگل‌فیت تمرین‌های روزانه شما را کنترل‬ ‫و بــه خواب و فعالیت‌هــای مغزی مفیدتان‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬داده‌های اپلیکیشن اپل‌فیت‬ ‫منابع ســامتی‌اند‪ .‬اپلیکیشــن گوگل دو‬ ‫هدف اساســی دارد که شامل دقایق حرکت‬ ‫و مسائل مربوط به بیماری‌های قلبی است‪.‬‬ ‫در گوگل‌‌فیت هــر فعالیتی به‌طوراتوماتیک‬ ‫بررسی می‌شود‪ .‬اپل هیچ رازی درباره فروش‬ ‫و مصرف ساعت‌های هوشمند ندارد‪ .‬گوگل‬ ‫اعالم کرده اســت که بــه‌زودی گوگل‌‌فیت‬ ‫به یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشــن‌ها برای‬ ‫کاربــران آی‌اواس بــدل می‌شــود‪ .‬مجبور‬ ‫نیستید اطالعات شخصی‌تان را به گوگل‌فیت‬ ‫بدهید‪ .‬اما اگر این کار را انجام دهید و به‌ویژه‬ ‫درباره قد و وزن و جنسیت‌تان اطالع‌رسانی‬ ‫کنید ســطح فعالیت‌های نرم‌افزاریتان باال‬ ‫می‌رود‪ .‬در جدیدترین نمونه‌های گوگل‌فیت‬ ‫فعالیت‌هایی نظیر راه‌رفتــن و دویدن ثبت‬ ‫می‌شــود‪ .‬مردم با اســتفاده از گوگل‌فیت‬ ‫اهداف جدیدی را در زندگــی روزمره خود‬ ‫دنبال می‌کنند‪.‬‬
‫بازاریابی محتوا‬ ‫‪ContentMarketing‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪‌.1398‬سال‌پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چارلز آگوستین‬ ‫مفهوم نردبان چیست؟ پله‌هایی که به سمت باال‬ ‫می‌رود یا رسیدن به انتهای مسیر؟‬ ‫‪n‬‬ ‫ابزار محتوا‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫استفاده از نقشه‌ی‬ ‫حرارتی در بازاریابی‬ ‫محتوا‬ ‫این روزها بازاریاب‌های دیجیتال تقریباً همه‬ ‫چیز را اندازه‌گیری و رصد می‌کنند و این یک‬ ‫مزیت بــزرگ دارد‪ :‬شــما می‌توانید کارایی و‬ ‫میزان موفقیت کارتان را هــر لحظه و در هر‬ ‫نقطه‌ایازفرایندمارکتینگبسنجید‪.‬امابعضی‬ ‫وقت‌ها یک جای کار می‌لنگد‪ .‬داده‌های آماری‬ ‫همیشــه نتیجه‌ی قطعی را نشان نمی‌دهند‪.‬‬ ‫قطعاً هر چه تعداد کلیک‌ها افزایش یابد بهتر‬ ‫است‪ .‬اما اگر این کلیک‌ها تبدیل نشوند چه؟‬ ‫اگر شــما صدها و هزاران بازدیدکننده داشته‬ ‫باشــید و هیچ‌یک از شــما خرید نکنند چه‬ ‫خواهید کرد؟‬ ‫شما نیازمند تحلیل رفتار مشتری خود هستید‬ ‫و باید بدانید که چه چیزی روی مشتریان شما‬ ‫اثر می‌گذارد و چه چیزی آن‌ها را آزار می‌دهد‪.‬‬ ‫نقشــه حرارتی دقیقاً چنیــن کاری برایتان‬ ‫انجام می‌دهد‪ .‬تاکنون به اثربخشــی محتوا و‬ ‫المان‌های ســایت خود فکر کرده‌اید؟ به نظر‬ ‫شــما چرا دکمه‌ی خرید آمازون نارنجی‌رنگ‬ ‫است؟ توصیه می‌کنیم با اصطالح جدیدی به‬ ‫نام بهینه‌سازی نرخ تبدیل یا ‪ CRO‬که در مقاله‬ ‫پیشین به آن پرداختیم آشنا شوید‪ .‬در بازاریابی‬ ‫محتوا نقشه حرارتی یکی از ابزارهایی است که‬ ‫به رصدکردن اثربخشــی محتوا و المان‌های‬ ‫ســایت کمک می‌کند‪« .‬شــاید رصدکردن‬ ‫حرکت چشم مشــتریان و مخاطبان نکته‌ی‬ ‫شــگفت‌انگیزی در تبلیغات و طراحی باشد‪،‬‬ ‫چرا که چشــم‌ها رازهای زیــادی را در مورد‬ ‫تمایالت انسان آشــکار می‌کنند‪ ».‬در دنیای‬ ‫امروز‪ ،‬ابزارهای بصری متعددی دیتا و داده‌ها‬ ‫را به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهند‪ .‬نقشه‬ ‫حرارتی [در بازاریابی محتوا] نشــان می‌دهد‬ ‫که کاربران شــما بیشــتر با چه قسمت‌هایی‬ ‫از محتوای ســایت‌تان درگیر شده‌اند و کدام‬ ‫قسمت‌ها را نادیده گرفته‌اند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬باید‬ ‫همواره تجربه‌ی کاربری ســایت‌تان را رصد‬ ‫کنید و در صورت امکان تغییراتی انجام دهید‬ ‫روزاﻧﻪ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫اختیار‬ ‫کاربر در‬ ‫و نتیجه را متناسب با تجربه‌ی‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫کاملﺑﺼﻮرت‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد‬ ‫نقشه‬ ‫او قرار دهید‪ .‬در ادامه به بررســی‬ ‫آﻧﻼﯾﻦ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫حرارتی در بازاریابی محتوا می‌پردازیم‪ ،‬انواع‬ ‫آن را معرفی می‌کنیــم و نحوه‌ی رصدکردن‬ ‫این داده‌ها را شرح می‌دهیم‪.‬‬ ‫هیت‌مپ یا نقشه حرارتی چیست؟‬ ‫برنامه‌یزمانیبرایکمپینخودتعیینکنید‬ ‫چگونه یک کمپین موفق ابزاریایب محتوا‬ ‫داشته ابشیم؟‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Scroll Map‬‬ ‫‪Click Map‬‬ ‫‪Hover Map‬‬ ‫در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬فرامحتوا‬ ‫‪٪۱۶٫۰۱‬‬ ‫‪٪۱۰٫۱۲‬‬ ‫‪ ۳۰‬دﻗﯿـــﻘــﻪ‬ ‫‪٪۲۶٫۴۰‬‬ ‫‪٪۲۴٫۸۶‬‬ ‫زﯾــﺮ ‪ ۱۰‬دﻗﯿﻘـﻪ‬ ‫‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۲‬ﺳــــﺎﻋﺖ‬ ‫‪٪۳۲٫۵۸‬‬ ‫‪٪۳۶٫۷۱‬‬ ‫دیجیتال‬ ‫زندگیﻧﯿﺎزعادی‬ ‫‌زند‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮعرا می‬ ‫‪٪۲۸٫۳۲ ٪۲۵٫۰۰‬محتوا حرف اول‬ ‫و اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‪:‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ ۲‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣـــﻌﻪ آﻣﺎری‪ :‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫برای ارائه داشــته‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫هم ندارد؛ تاﺣــﺠﻢ ﻧﻤـــﻮﻧﻪ‪ ۱۲۷۳ :‬ﻧﻔﺮ‬ ‫زﻣﺎن ﭘﮋوﻫـــﺶ‪ ۶ :‬اﻟﯽ ‪ ۹‬ﻣﺮداد‬ ‫‪۱۳۹۷‬ب‌وکار آنالین‬ ‫کس‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهیک‬ ‫ـﺎن‪ :‬اگر‬ ‫هســتید‪.‬‬ ‫اﻟﮑﺎﻣﭗ‬ ‫باشید زنده ﻣﮑــــــــــ‬ ‫هســتید محتوا اولین و مهم‌ترین تعامل شــما با‬ ‫مخاطبان و مشتریان‌تان اســت‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫یکی از مزایای‬ ‫کســب‌وکارهای بزرگ تنها به انتشــار محتوا در‬ ‫کمپینبازاریابی‬ ‫ســایت بســنده نمی‌کنند‪ .‬امروزه‪ ،‬دنیای فعال‬ ‫محتواایناست‬ ‫بازاریابی محتوا‬ ‫دیجیتال مارکتینگ با کمپیــن‬ ‫ِ‬ ‫کهشماهمزمان سروکار دارد‪.‬‬ ‫‪ Heatmap‬نمای ‌ها‌ی دوبعدی است که میزان‬ ‫تعامــل کاربران را با صفحات شــما نشــان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در این نقشــه حرارتــی یک طیف‬ ‫رنگی بخش‌های پربازدید صفحات شــما را از‬ ‫(بخش‌هایی‬ ‫بخش‌های‬ ‫ســایتﺑﺮای‬ ‫خاکستری ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫آﻣﻮزﺷـــــﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫‌گیرند) متمایز‬ ‫که بیشــتر کاربران نادیده می‬ ‫اﻧﮕــــﯿﺰﺷﯽ‬ ‫می‌کند‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬این بخش‌ها با نام‌های‬ ‫ﺧـــــــــﺒﺮ‬ ‫گرم و سرد شناخته می‌شوند‪ .‬بخش گرم بیشتر‬ ‫ﺳـــــﺮﮔﺮﻣﯽ‬ ‫موردتوجه قرار می‌گیرد و بخش سرد کمتر‪.‬‬ ‫انواع مختلف نقشه حرارتی‬ ‫سه هیت‌مپ اصلی داریم که عبارتند از‪:‬‬ ‫ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪٪۴۳٫۵۰‬‬ ‫‪٪۴۲٫۷۱‬‬ ‫‪٪۱۸٫۹۱‬‬ ‫‪٪۱۳٫۷۶‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫‪٪۲۱٫۴۱‬‬ ‫‪٪۱۹٫۱۵‬‬ ‫‪٪۲۲٫۱۲‬‬ ‫هم فروش دارید‬ ‫وهمبرندینگ‪.‬‬ ‫‪ Finetza‬ابزار‬ ‫خوبی برای این‬ ‫کار است‪ .‬هم‬ ‫می‌توانیدبه‬ ‫صورت آنالین‬ ‫از آن استفاده‬ ‫کنیدوهمیک‬ ‫پالگینمختص‬ ‫وردپرس دارد‬ ‫که کار شما را به‬ ‫مراتبراحت‌تر‬ ‫می‌کند‬ ‫‪ ۸‬ﺗﺎ ‪۱۲‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫‪ ۱۲‬ﺗﺎ ‪۱۸‬‬ ‫‪٪۹٫۵۱‬‬ ‫‪ ۱۸‬ﺗﺎ ‪۲۱‬‬ ‫‪٪۲۱٫۳۳‬‬ ‫کمپین بازاریابی محتــوا یعنی بهره‌گیری‬ ‫از تمامی کانال‌ها و پتانســیل‌ها برای جذب‬ ‫مخاطب حداکثری‬ ‫فروشــگاهی دارید و قصد دارید نوروز یا تابستان‬ ‫کمپین‬ ‫شــما به یک‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮببینید؟‬ ‫بازارﺑﺮایویژه‌ای تدارک‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را‬ ‫‪٪۴۸٫۶۳‬‬ ‫‪٪۴۶٫۹۸‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫محصول‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫دارید‪.‬‬ ‫نیاز‬ ‫بازاریابی محتوا‬ ‫ﻣﺘــــﻦ وﺑﻼگ‬ ‫‪٪۱۸٫۰۸‬‬ ‫‪٪۱۹٫۸۵‬‬ ‫جذب‬ ‫برســانید؟ دنبال‬ ‫فروش‬ ‫جدیــد خود را به‬ ‫‪٪۱۱٫۸۳‬‬ ‫‪٪۱۳٫۰۷‬‬ ‫ﭘﺎدﮐـﺴـــــﺖ‬ ‫‪٪۱۴٫۱۹‬‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫اینها‬ ‫تمامی‬ ‫هستید؟‬ ‫خاص‬ ‫مشتری‌های‬ ‫اﯾﻨﻔـــﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫‪٪۲۱٫۴۶‬‬ ‫‪٪۲۰٫۱۰‬‬ ‫‪٪۱۱٫۱۶‬‬ ‫یک کمپین بازاریابی محتوا امکان‌پذیر است‪ .‬در‬ ‫‪٪۱۸٫۳۴‬‬ ‫ادامه‪ ،‬از این کمپین‌ها برایتان بیشتر خواهیم گفت‬ ‫‪٪۵۶٫۳۰‬‬ ‫و گام‌به‌گام تا اجرای یک کمپین موفق جلو خواهیم‬ ‫رفت‪ .‬درباره‌ی کمپین شــبکه‌های اجتماعی هم‬ ‫که زیرشــاخه‌ای از همین مورد است توضیحات‬ ‫تکمیلی را ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬اما برای رســیدن به نتیج ‌ها‌ی خوب الزم‬ ‫اســت که برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید‪ .‬یک‬ ‫کمپین تأثیرگذار باید تمامی موضوعات‪ ،‬عالیق‬ ‫و شاخصه‌های محتوایی الزم را شامل شود‪ .‬حاال‬ ‫چگونه برای این کار برنامه‌ریزی می‌کنید؟‬ ‫برنامه‌ی زمانی برای کمپین خود تعیین کنید‬ ‫بازاریابی محتوا و مخصوصاً‬ ‫بیشــت ِر کمپین‌های‬ ‫ِ‬ ‫کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی حین رویدادهای‬ ‫ویژه و هنگام تعطیالت و در بازه‌های زمانی خاصی‬ ‫برپا می‌شوند‪ .‬در ادامه‪ ،‬چند مورد از این زمان‌های‬ ‫خاص کــه مورد توجه کســب‌وکارها و برندهای‬ ‫مطرح جهان است آورده می‌شود‪.‬‬ ‫تعطیالت رسمی و عیدها‬ ‫ـ روزهای نام‌گذاری‌شــده و خاص در تقویم‪ :‬روز‬ ‫مادر‪ ،‬روز پدر‪ ،‬روز ولنتاین و‪...‬‬ ‫ـ مناســبت‌های محلــی‌ای چون فســتیوال‌ها‪،‬‬ ‫جشن‌ها و نمایشگاه‌ها‬ ‫ـ سالگردها یا جشنواره‌های مرتبط با خود شرکت‬ ‫و کسب‌وکار‬ ‫باید بدانید با چه هدفی و طی چه مدتی این کمپین‬ ‫را برپا می‌کنید‪ .‬می‌توانید از تقویم گوگل یا همان‬ ‫‪ Google Calendar‬هم استفاده کرده‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫خود را بــا روزهای باقی‌مانده تــا زمان برگزاری‬ ‫کمپین تنظیــم کنید‪ .‬باید لیســتی تمام‌عیار از‬ ‫مراس ‌م و مناسبت‌ها داشته باشید و کارهای مربوط‬ ‫ت و ریس کنید‪.‬‬ ‫به کمپین را تا زمان باقی‌مانده راس ‌‬ ‫می‌توانید از ‪ Google Trends‬هم استفاده کنید‪.‬‬ ‫چگونه؟ معموالً شناسایی مراس ‌م و موارد مربوط به‬ ‫کسب‌وکار شما از طریق گوگل ترند راحت‌تر است‪.‬‬ ‫حتــی می‌توانید بازه‌های زمانــی خاص و میزان‬ ‫جستجوی مخاطبان را هم در اینترنت استخراج‬ ‫کنید تا از حداکثر پتانسیل‌ها بهره ببرید‪.‬‬ ‫وﻗﺖ ﺧﻮد را‬ ‫باال و پایین‬ ‫‪ Scroll Map‬درصد اســکرول یــا‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮا‬ ‫به‬ ‫‌دهد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫رفتن کاربران را در صفحات‬ ‫دﻫﯿﺪ؟‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫‪ ۲۱‬ﺗﺎ ‪۲‬‬ ‫‪٪۵۰٫۷۲‬‬ ‫این معنا که کاربران شما تا چه حدی محتوای‬ ‫شما را خوانده‌اند و صفحه را اسکرول کرده‌اند‪.‬‬ ‫قســمت گرم محتواهای پرمخاطب را نشان‬ ‫می‌دهد و قسمت سرد محتواهای دیده‌نشده‬ ‫ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم را‬ ‫‪٪۶۱٫۵۸‬‬ ‫‪٪۷۱٫۲۶‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖی‌کنند تــا ‪Call-To-‬‬ ‫کمک م‬ ‫را‪ .‬ایــن داده‌ها‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫قدم‌به‌قدم با برنامه‌ریزی کمپین بازاریابی‬ ‫وﺑـــــــﻼگ‬ ‫‪٪۲۱٫۱۵‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای‬ ‫قســمت‌های پربازدید‬ ‫‪Actio‬های خود را در‬ ‫محتوا‬ ‫ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ‬ ‫‪٪۷٫۱۹‬‬ ‫‪٪۴٫۷۹‬‬ ‫اﯾـــــــﻤﯿﻞ‬ ‫تشــخیص‬ ‫ﺧﻮدی‌توانید‬ ‫همچنین‪ ،‬م‬ ‫قــرار دهید‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟‬ ‫ارتباط خود را با این مناسبت‌ها شناسایی‬ ‫اینکه کمپین خود را برای یــک روز بخصوص و‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﭼﺎﭘﯽ‬ ‫‪٪۱۰٫۰۷‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫دهید که محتوای طوالنی شما چقدر خوانده‬ ‫و تعیین کنید‬ ‫بازه‌ی زمانی خاصی در نظر بگیرید بسیار ایده‌آل‬ ‫شده است‪ Click Map .‬قسمت‌هایی از سایت‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫‪٪۴۹٫۵۴‬‬ ‫‪٪۵۹٫۸۰‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را‬ ‫شما را نشان می‌دهد که کاربران بیشتر روی‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫‪٪۱۴٫۱۱‬‬ ‫‪٪۱۵٫۳۶‬‬ ‫دارﯾﺪ؟‬ ‫آن‌ها کلیک کرده‌اند‪ .‬این داده‌ها نشان می‌دهد‬ ‫‪٪۲۷٫۳۰‬‬ ‫‪٪۱۸٫۳۰‬‬ ‫وﺑـــــــــــﻼگ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫های‬ ‫که کاربران شما چقدر به دکمه‌ها و ‪CTA‬‬ ‫وﺑﻼگ ﺷــــــــﺨﺼﯽ‬ ‫‪٪۹٫۰۵‬‬ ‫‪٪۶٫۵۴‬‬ ‫موجود در صفحات شما توجه نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬می‌توانید تشــخیص دهید که چه‬ ‫المان‌هایی باعث می‌شــود تا از کلیک‌کردن‬ ‫‪ 10‬ســؤال مطرح‌شده که پاسخ همه آن‌ها در ‪ 17‬حرف زیر اینستاگرام فرامحتوا کامنت کنید‪ .‬به ‪ 10‬نفر اولی که جدول‬ ‫روی قسمت‌های مختلف سایت شما منصرف‬ ‫موجود است‪ .‬بدیهی است که بسیاری از سؤاالت در برخی کامل‌شده را از طریق وب‌ســایت و ‪ 10‬نفر اولی که آن را از‬ ‫شــوند یا چه چیزی باعث ایجــاد دوگانگی و‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮ‬ ‫حروف مشترکند‪ .‬پاســخ صحیح هر ‪ 10‬سؤال را در صفحه طریق اینستاگرام برای ما ارسال می‌کنند یک مقاله رایگان‬ ‫ابهام در سایت شما می‌شو ‌د ـ برخی سایت‌ها‬ ‫مرتبط با جدول‪ ،‬در وب‌ســایت فرامحتوا‪ ،‬وارد یا در پست تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫آﻣﻮزﺷـــــــﯽ‬ ‫که تبلیغات کلیکی دارند در یک صفحه حاوی‬ ‫چند دکمه‌ی ‪ ‌Download‬هســتند‪ .‬این امر‬ ‫‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۲‬ﺳــــﺎﻋﺖ‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫موجب سردرگمی کاربر می‌شود‪Hover Map .‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪشما نشانگر‬ ‫نشان می‌دهد که کاربران‬ ‫ماوسﺑﺮﻧﺪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫را بیشتر در چه قسمت‌هایی و چگونه حرکت‬ ‫می‌دهند‪ .‬این قسمت در گوشی‌های موبایل بر‬ ‫اساس صفحه‌ی لمسی گوشی و نحوه‌ی لمس‬ ‫تصویر مشترک و ادراک مخاطبان از ویژگی‌های انسانی یک برند‬ ‫‪1‬‬ ‫کاربران عمل می‌کند‪ .‬قسمت‌های گرم نشان‬ ‫پیوند علوم مغز و اعصاب و تبلیغات در بررسی پاسخ‌های مغز به محرک‌های تبلیغاتی‬ ‫‪2‬‬ ‫می‌دهند که کاربران مدت زمان زیادی نشانگر‬ ‫حقیقت‪،‬‬ ‫ماوس را در آن نقاط قرار داده‌اند‪ .‬در‬ ‫توضیحی که مشتری به زبان خودش از تجربه‌اش در رابطه با یک محصول یا خدمت می‌دهد‬ ‫‪3‬‬ ‫این نقشه نشان می‌دهد که ساختار سایت شما‬ ‫توصیف یک موضوع به شیو ‌ه داستان‌گونه‪ ،‬به‌گونه‌ای که جزئیات و قهرمان آن در ذهن مخاطب بماند‬ ‫چه اثری بر کاربران می‌گذارد و منوی کاربری و‬ ‫‪4‬‬ ‫المان‌های موجود در صفحه چگونه ذهن کاربر‬ ‫سایت واکنش‌گرا و بهینه‌سازی شده برای همه پلتفرم‌ها (نظیر گوشی هوشمند‪ ،‬تبلت و‪)...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫را درگیر می‌کنند‪ .‬شــما می‌توانید با این ابزار‬ ‫فوق‌العاده سایت‌تان را بسنجید‪ ،‬آنالیز کنید‬ ‫مهمترین مرحله پس از برنامه‌ریزی و تولید محتوا‬ ‫‪6‬‬ ‫ن را بهینه‌سازی کرده‪ ،‬مشتریان‬ ‫و در نهایت آ ‌‬ ‫ک‌خواهد کرد‬ ‫پرسیدن سؤال‪ ،‬استفاده از اعداد‪ ،‬صفات تفضیلی و اصل کمیابی مخاطبان را وادار به کلی ‌‬ ‫بیشتری جذب کنید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حاال لیستی از تمامی رویدادها و مناسبت‌ها دارید‬ ‫و باید ببینید کدا ‌م یک از این مناسبت‌ها بیشتر به‬ ‫کارتان می‌آید (بهتر بگوییم‪ :‬مشتریان هدف شما‬ ‫بیشــتر با کدام یک از این رویدادها ارتباط برقرار‬ ‫می‌کنند؟) حاال باید زاویه‌دید مشترکی پیدا کنید‬ ‫و میان کمپین محتوایی و محصوالت خود با این‬ ‫رویدادها پل بزنید (ب ‌ه عنوان مثال‪ ،‬عید نوروز برای‬ ‫یک فروشگاه آنالین پوشاک و لباس بهترین زمان‬ ‫است‪ .‬زیرا همه دوست دارند لباس نو بخرند)؛ یعنی‬ ‫باید میان محصوالت و خدمات‌تان با روز و رویداد‬ ‫انتخاب‌شده اشتراکی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ SerpStat‬یکی از وب‌ســایت‌هایی اســت که به‬ ‫کارتان می‌آید‪ .‬چرا که بــرای برنامه‌ریزی فصلی‬ ‫زمانی محتوا بســیار کارآمد اســت‪ .‬می‌توانید‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫فیلترهای مختلف را امتحان کنید یا کلیدواژه‌هایِ‬ ‫مناســبت‌های خاص را استخراج کنید‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬می‌توانید آمار جســتجوی کلیدواژه‌های‬ ‫مرتبط بــا کمپین‌تان را طــی هفته‌های منتهی‬ ‫به کمپین اســتخراج کنید تا عالوه بر شناسایی‬ ‫رفتار‬ ‫مشتریان محتوای خود را نیز متناسب با آن‬ ‫ْ‬ ‫حال‌وهوا تولید کنید تا بیشتر دیده و خوانده شود‪.‬‬ ‫آنالیز کنید‬ ‫حاال کــه موضوعات و زمان برگــزاری کمپین را‬ ‫انتخاب کرده‌ایــد نوبت ایده‌پردازی اســت‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬حاال باید کمپین خود را بســازید‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪،‬‬ ‫باید در کمپین شــبکه‌‌های اجتماعی به‌مناسبت‬ ‫عید نوروز رابطه‌ای را که میان محصوالت خود و‬ ‫عید نوروز ســاخته‌اید توسط محتوای تصویری و‬ ‫متنی به کاربران نشان دهید‪ .‬حاال چگونه باید این‬ ‫ارتباط را نشان داد؟ این دقیقاً جایی است که باید‬ ‫ایده بدهید و ایده‌هایتان را مطرح و درباره‌شــان‬ ‫بحث کنید‪.‬‬ ‫این آنالیز صرفاً مربوط به ایده‌ها نیســت‪ .‬باید این‬ ‫موارد را به‌طور کامل بررسی و تحلیل کنید‪ :‬هشتگ‬ ‫مورد اســتفاده در کمپین شبکه‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫کلیدواژه‌های مورد استفاده در تبلیغات کلیکی و‬ ‫چگونگی تولید محتوای تأثیرگذار و ترغیب‌کننده‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬باید یک مزیت رقابتی هم داشته باشید‪.‬‬ ‫چون مطمئناً رقبای شما هم کمپین‌های مشابهی‬ ‫برپا می‌کنند‪ .‬باید طرح یک تخفیف ویژه‪ ،‬کدهای‬ ‫تخفیف و مواردی از این دست را هم بررسی کنید‪.‬‬ ‫شما باید یک ‪ USP‬داشته باشید‪ .‬یعنی یک جایگاه‬ ‫فروش یونیک و منحصربه‌فرد‪ ،‬یک ویژگی و مزیت‬ ‫رقابتی که صرفاً مختص شما باشد و شما را از بقیه‬ ‫رقبا متمایز کند‪.‬‬ ‫‪Call-to-Action‬های متناسب را شناسایی‬ ‫و از آنها استفاده کنید‬ ‫می‌توانیــد از دکمه‌های فراخــوان مختلفی در‬ ‫وب‌سایت خود استفاده کنید (همین االن بخرید‪،‬‬ ‫اضافه‌کردن به سبد خرید‪ ،‬فالوکردن‪ ،‬دانلود و‪)...‬‬ ‫یکی از مزایای کمپین بازاریابی محتوا این اســت‬ ‫که شما همزمان هم فروش دارید و هم برندینگ‪.‬‬ ‫‪ Finetza‬ابــزار خوبــی برای این کار اســت‪ .‬هم‬ ‫می‌توانید به صورت آنالین از آن استفاده کنید و‬ ‫هم یک پالگین مختص وردپرس دارد که کار شما‬ ‫را به مراتب راحت‌تر می‌کند‪ .‬با این ابزار می‌توانید‬ ‫اثربخشــی ‪Call-to-Action‬های وبسایت‌تان را‬ ‫استخراج کنید‪ .‬می‌توانید تغییراتی اعمال کرده‪،‬‬ ‫مجددا ً تأثیر این تغییرات را بررسی کنید‪ .‬با انجام‬ ‫این عملیات بــه راحتی «کال تو اکشــن‌»های‬ ‫متناسب با کمپین‌تان را پیدا می‌کنید‪.‬‬ ‫جمع‌بندی‬ ‫موفق‬ ‫حاال باید به یک سؤال پاسخ دهید‪ :‬کمپین‬ ‫ِ‬ ‫بازاریابی محتوا چطور کمپینی است؟ کمپینی که‬ ‫ِ‬ ‫به صورت همه‌جانبه‪ ،‬هم از نظر کیفی و هم از نظر‬ ‫زمانی‪ ،‬بهترین و متناسب‌ترین محتوا را در اختیار‬ ‫کاربران قرار دهد‪ .‬این کمپین‌های محتوایی زمانی‬ ‫به نتیجه می‌رسند که قدم‌به‌قدم جلو روید و چیزی‬ ‫را از قلم نیندازید‪ .‬همین حاال شروع کنید!‬ ‫جدول محتوا را حل کنید جایزه بگیرید‬ ‫اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ از ﻧـﻮع ﻣﯿﺪاﻧـﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف‬ ‫ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی اﻧﺘﺸـﺎری ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزدﯾـﺪ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺸـﺨﺼﯽ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫و ﻣـﺪت زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ وﻗـﺖ ﺻـﺮف‬ ‫ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد آنﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻓﺮاﻣﺤﺘـﻮا در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣـﭗ اﺟﺮا‬ ‫ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻬـﺎر روز ﻣﺘﻮاﻟـﯽ ‪ ۱۲۷۳‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن‬ ‫داد ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣـﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫وﯾﺪﯾﻮﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ ‪ ۱‬ﺗـﺎ ‪ ۲‬ﺳـﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد‬ ‫را در ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧـﯽ ‪ ۲۱‬اﻟـﯽ ‪ ۲‬ﺑﺎﻣـﺪاد ﺻـﺮف دﯾـﺪن‬ ‫آﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫این قالب محتوایی تا ‪ 80‬درصد نرخ تبدیل را در صفحات فرود افزایش می‌دهد‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین نمونه تصویرسازی‌شده روی کاغذ از ویدئو‪ ،‬انیمیشن و‪ ...‬جهت بیان روایت و داستان ویدئو‬ ‫‪10‬‬ ‫شخصیت برند مهربان‪ ،‬سنت‌گرا و مثبت‌اندیش‬ ‫پاسخ جدول شماره یک‬ ‫‪-1‬پرسونا ‪-2‬محتوا ‪-3‬بازاریابی محتوا ‪-4‬رپورتاژ ‪-5‬کلیدواژه ‪-6‬وبالگ ‪-7‬ویالگ ‪-8‬متاداده ‪-9‬وردپرس ‪-10‬تگ عنوان ‪-11‬تعداد‬ ‫‪-12‬وایت پیپر ‪-13‬ویمیل ‪-14‬حامی ‪-15‬همه‌پسند ‪-16‬دانا ‪-17‬حاکم ‪-18‬وبمستر ‪-19‬یو آی ‪-20‬محتوای ماندگار‬ ‫نقل قول‬ ‫من عاشق محتوام‪ .‬چون با محتوا م ‌‬ ‫یتوان زندگی افراد را برای‬ ‫یک‬ ‫ثانیه‪ ،‬یک روز یا حتی یک عمر تغییر داد‪ .‬محتوای عالی‬ ‫به‬ ‫افراد کمک می‌کند تا لحظه تأمل کنند و این تأمل ممکن‬ ‫ا‬ ‫ست‬ ‫زن‬ ‫دگی‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫‌ها‬ ‫را‬ ‫تغییر دهد‪.‬‬ ‫‪Jolie Miller‬‬ ‫استراتژیست محتوا‬ ‫فرهنگ لغت محتوا‬ ‫محتوای تولیدی کاربر (‪: )UGC‬‬ ‫به هر شــکلی از محتوا (مطالب وبالگ‌ها‪ ،‬ویکی‌ها‪ ،‬بح ‌‬ ‫ثهای‬ ‫گروهــی پســت‌ها‪ ،‬فای ‌‬ ‫لهــای صوتــی و تصویــری‪ ،‬تصاویــر‬ ‫دیجی‬ ‫تالی و سایر اشکال رسانه) که توسط کاربران یک سیستم‬ ‫آن‬ ‫الین‬ ‫ا‬ ‫یجاد‬ ‫م‬ ‫‌‬ ‫یشود و اغلب از طریق وب‌سای ‌‬ ‫تهای اجتماعی‬ ‫در‬ ‫دســترس قــرار می‌گیرد محتــوای تولیــدی کاربــر می‌گویند‪.‬‬ ‫فرو‬ ‫م‬ ‫‌ها‬ ‫یکی‬ ‫از درگا ‌ههای رایج تولید محتوا توسط کاربر یا ‪UGC‬‬ ‫‪ )(User Generated Content‬هستند‪.‬‬
‫برند و تبلیغات‬ ‫‌‌‬ ‫‪B r a n d & A d s‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪‌.1398‬سال‌پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پروفسور حسابی‬ ‫داشــتن هدف و رفتن به دنبالش خوب است‪،‬‬ ‫ولی عاشــق هدف بودن و گرفتارشــدن چیز‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫چشم‌انداز‬ ‫‪L a n d s c a p e‬‬ ‫تحقیقات بازار و طراحی‬ ‫لوگو؛ شکل‌دهی به‬ ‫هویت نام تجاری‬ ‫بازاریابیایمیلیبهشیوهگروپون‬ ‫در این ایمیل هیچگونه معامله‌ای وجود ندارد!‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فهیمه خراسانی‬ ‫با توجه به وفور خریدوفروش اینترنتی در سراســر‬ ‫جهان‪ ،‬استارت‌آپ‌های زیادی حول محور فروش‬ ‫شکل گرفته‌اند‪ .‬در میان کمپانی‌های خرده‌فروشی‬ ‫آنالین استارت‌آپ گروپون که سال ‪ 2008‬تأسیس‬ ‫شد نامی آشناست‪ .‬این شــرکت با داشتن بیش از‬ ‫دویست خرده‌فروشــی آنالین در اکثر نقاط جهان‬ ‫فعالیــت اقتصادی خود را دنبــال می‌کند‪ .‬پلتفرم‬ ‫گروپون امکان دسترسی به بازارهای محلی و ارائه‬ ‫تخفیف از سوی شرکت‌های فروشنده را امکان‌پذیر‬ ‫می‌کند و یک اســتارت‌آپ فروش واســطه‌ای نیز‬ ‫محسوب می‌شــود‪ .‬در ادامه به برخی از مهم‌ترین‬ ‫راهکارهای برندســازی و بازاریابی این استارت‌آپ‬ ‫اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫بازاریابی ایمیلی‪ :‬سکوی پرش گروپون‬ ‫این اســتارت‌آپ در آغــاز راه رویکــرد مهمی در‬ ‫پیش گرفت‪ :‬اســتفاده از ایمیل به‌عنــوان ابزاری‬ ‫تبلیغاتی‪ .‬شــاید نام بازاریابی ایمیلی مــا را به یاد‬ ‫دسته‌های عظی ‌م ایمیل‌های تبلیغاتی بیندازد که‬ ‫معموالً خوانده‌نشده از سیستم‌های کاربران حذف‬ ‫می‌شوند‪ .‬اما راهکارهای گروپون در استفاده از ایمیل‬ ‫حساب‌شده و دقیق بود‪ .‬یعنی کمپانی در وهله اول‬ ‫مخاطبان ایمیل‌هایش را به درستی انتخاب می‌کرد‬ ‫و در قدم دوم محتوایی متناسب با مخاطبان مذکور‬ ‫ارائه می‌داد‪.‬‬ ‫گروپون یک پلتفرم فروش و ارائه تخفیف است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬ابتدا سراغ هتل‌ها و رستوران‌ها رفت‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬در قدم اول شناخت مخاطبان و ارسال ایمیل به‬ ‫آنها نکته‌ای کلیدی است؛ مطمئناً‪ ،‬رستوران یا هتلی‬ ‫کهیکپلتفرمجامعتبلیغاتیداردواطالعاتِ مربوط‬ ‫به خدمات و تخفیف‌هایش را به گوش مشــتریان‬ ‫می‌رساند از چنین ایمیلی استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫آنچه در بازاریابی ایمیلی این شــرکت مورد توجه‬ ‫قرار می‌گیرد تأکید بر ایمیل هدفمند است‪.‬کار تیم‬ ‫بازاریابی این برند صرفاً ارسال ایمیل به گروه زیادی‬ ‫از کاربراننیست‪،‬بلکه ایمیل‌هابایدهدفمند باشند و‬ ‫باتوجهبهکاربرشناخته‌شدهارسالشوند‪.‬یکایمیل‬ ‫هدفمند نیازهای کاربران را شناسایی و محتوایی‬ ‫متناسب با خواسته‌های آنها ارسال می‌کند و نهایتاً‬ ‫تأثیرگذارتر است‪.‬‬ ‫تقسیم‌بندی‪ :‬راز موفقیت بازاریابی ایمیلی‬ ‫اســتارت‌آپ گروپون به‌منظور موفقیت در فرایند‬ ‫بازاریابی ایمیلی خود روند تقسیم‌بندی را در پیش‬ ‫گرفته اســت‪ .‬یعنی این کار را در سه بخش عمده‬ ‫جغرافیا‪ ،‬محصوالت و اشــخاص انجام می‌دهد‪ .‬در‬ ‫بخش مربوط بــه جغرافیا‪ ،‬جمــع‌آوری داده‌های‬ ‫مربوط بــه بازارهای محلــی و خصوصیات آنها در‬ ‫دســتور کار قرار می‌گیرد‪ ،‬به این معنا که مشخص‬ ‫می‌شود کدام سیستم در شــیوه معامالت محلی‬ ‫مناطق خاص حاکم است و چه محتوایی بازارهای‬ ‫ِ‬ ‫محلیرامجذوباینپلتفرممی‌کند‪.‬الزمهدستیابی‬ ‫به چنین اطالعاتی حضور افرادی است که بازارهای‬ ‫محلی را بشناســند‪ .‬به همین دلیــل‪ ،‬گروپون در‬ ‫تو را می شنوم‬ ‫تصویری که صدا هم دارد!‬ ‫حس‌آمیزی متون نوشــتاری و تصویری را جذاب‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫ترکیب دو حس در کنار یکدیگــر و جایگزینی یکی به جای‬ ‫دیگری حس‌آمیزی نام دارد؛ به عنوان مثال‪ ،‬همه با شنیدن‬ ‫نام آلوچه آب دهان خود را قــورت داده‪ ،‬مزه‌اش را در دهان‬ ‫احســاس می‌کنیم‪ ،‬چراکه دو حس چشایی و شنوایی‌مان‬ ‫درگیر شده‌اند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بسیاری از مواقع‪ ،‬ترکیب دو حس‬ ‫تجربه‌ای جمعی خلق می‌کند‪ .‬از طرفی‪ ،‬نتیجه یک تجربه‬ ‫به‌ندرت [برای یک فرد] خاص خواهد بود‪ .‬ســخن ما به آن‬ ‫دسته از تجربیاتی مربوط است که رویکرد جمعی و اجتماعی‬ ‫دارند و طیف گسترده‌ای از افراد را شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫«کوکاکوال» یکی از برندهای قدیمی و شناخته‌شده جهان‬ ‫اســت که مصرف‌‌کنندگان زیادی دارد و عطر‪ ،‬طعم‪ ،‬رنگ‬ ‫و شــکل محصوالتش برای گروه زیــادی از مردم جهان‬ ‫آشناست‪.‬همینشهرتوخاطرهجمعی‌ایکه«کوکاکوال»‬ ‫برای مخاطبان خود ایجاد کرده است در یکی از تبلیغات‬ ‫چاپی آن ب ‌ه کار رفته‪ ،‬جایی که تصویر حس بینایی و حتی‬ ‫شنوایی مخاطب را بر‌می‌انگیزد و نوعی حس‌آمیزی جالب‬ ‫توجه را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫این کمپین که سال جاری‪ ،‬در قالب سه تصویر‪ ،‬طراحی‬ ‫و ارائه شــده است نوشــابه کوکاکوال را در سه موقعیت‬ ‫متفاوت به تصویر می‌کشد؛ دو تصویر مربوط به بازکردن‬ ‫در نوشابه است‪ :‬گشودن د ِر مدل شیشه‌ای کوکاکوال‪،‬‬ ‫بازکردن د ِر مدل قوطی فلزی و گازهایی که از این نوشابه‬ ‫متصاعد می‌شود‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه در تصاویر مذکور این است که بیننده‬ ‫عالوه بر دیدن صدا را هم می‌شنود؛ تصویر گشودن در‬ ‫یک شیشه نوشابه ذهن بیننده را به چالش می‌کشد‬ ‫و صدای آن را نیز تداعی می‌کند‪ .‬دو نوع مختلف این‬ ‫نوشابه (شیشه و قوطی) از هم متمایز و به‌طور مجزا‬ ‫نشان داده شده‌اند‪ .‬زیرا اوالً صدای آنها متفاوت است ـ‬ ‫قطعاً مصرف‌کنندگان این برند هر دو نوع را آزمایش‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ثانیاً‪ ،‬تصویر نوشابه شیشه‌ای نوستالژیک‬ ‫است و خاطرات مخاطبان را زنده می‌کند‪.‬‬ ‫تصاویر به قدری گویا هســتند که بیننده بالفاصله‬ ‫بــا دیدن گاز‌های روی نوشــابه صــدای آن را نیز‬ ‫می‌شنود‪ ،‬اگرچه صدایی وجود ندارد! ایجاد چنین‬ ‫توهم شنیداری‌ای حاصل فریب‌دادن مغز است‪،‬‬ ‫چراکه صدایی وجود ندارد و در حقیقت بینندگان‬ ‫با ســکوت مواجه‌اند‪ .‬اما این سکوت یک سکوت‬ ‫معنی‌دار است و صدای خاطره‌انگیزی دارد‪.‬‬ ‫ارائه یک تصویــر و زنده‌کردن صدای آن اقدامی‬ ‫خودکار است که کوکاکوال طی زمان قابل توجهی‬ ‫به آن رسیده است‪ .‬در کمپین مذکور نیز از این‬ ‫نکته معنی‌دار استفاده مطلوبی شده است‪.‬‬ ‫راستای بازاریابی تهاجمی‌اش وقت و هزینه زیادی‬ ‫صرف کرده است‪.‬‬ ‫کار دیگری که این برند در زمینه ارســال ایمیل به‬ ‫کاربران انجام داده تقسیم‌بندی محصوالت (مانند‬ ‫سفر‪ ،‬معامالت روزانه‪ ،‬هتل‌های ارزان‌قیمت و الخ)‬ ‫اســت‪ .‬یعنی ضمن مرزبندی دقیق محصوالت و‬ ‫خدماتش هر یک را به‌طور جداگانه و در قالب یک‬ ‫ایمیل به مخاطبان ارائه می‌دهد‪ .‬شاید بخش‌بندی‬ ‫محصوالت و معرفــی جداگانه آنها بــه کاربرانی‬ ‫که به گونه‌ای هدفمند انتخاب شــده‌اند منجر به‬ ‫اثرگذاری و خوانده‌شدن ایمیل شود‪« .‬تقسیم‌بندی‬ ‫شــخصی» یک گام به کاربران نزدیک‌تر می‌شود و‬ ‫عموماً ایمیل‌هایــی را در بر می‌گیرد که به کاربران‬ ‫شناخته‌شده عرضه شده‌اند‪ .‬بررسی رفتار خریداران‬ ‫و شناسایی آنها از طریق فرم‌هایی که هنگام خرید پُر‬ ‫می‌کنند نزدیکی بیشتر برند و مخاطب را به دنبال‬ ‫دارد؛ یعنی مصرف‌کننده همچون مخاطب خاص‬ ‫در نظر گرفته می‌شود و ایمیل‌هایی مطابق با سابقه‬ ‫خرید خود و شــناختی که کمپانی از وی به دست‬ ‫آورده اســت دریافت می‌کند‪ .‬اطالعاتی چون سن‪،‬‬ ‫جنس‪ ،‬نحوه خرید و عالقه‌مندی‌ها به ارسال چنین‬ ‫ایمیل‌هایی کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫تعامل با مخاطبان در ایمیل‌ها‬ ‫شاید ارســال روزانه ایمیل‌های تبلیغاتی منجر به‬ ‫مقاومت کاربر شود‪ ،‬به گونه‌ای که خود را در مقابل‬ ‫چنین پیام‌هایی تنظیم کرده‪ ،‬به‌مرور زمان نسبت به‬ ‫آنها بی‌اعتنا شود؛ کمپانی گروپون برای رفع چنین‬ ‫مشکلی تعامل با کاربران را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده اســت‪ ،‬به این معنا که با ارائــه پیام‌های بعضاً‬ ‫متفاوت ایمیل‌های کلیشه‌ای خود را خنثی می‌کند‪.‬‬ ‫فرار از کلیشه‌های بازاریابی به این صورت است که‬ ‫به جای ایمیل‌های همیشگی از یک برند چیزهای‬ ‫غیرمنتظره‌ای تنظیم و ارسال می‌شود‪ .‬استفاده از‬ ‫عنوان‌های متفاوت و ارائــه تصاویر جذاب در یک‬ ‫ایمیلتأثیربیشتریایجادمی‌کند‪.‬مث ً‬ ‫ال‪،‬استارت‌آپ‬ ‫گروپون از طریق ارسال یک ایمیل با عنوان «در این‬ ‫ایمیل هیچگونه معامله‌ای وجود ندارد!» به مخاطب‬ ‫شوک وارد می‌کند و با این تلنگر او را به ایمیل‌های‬ ‫ارسالی خود حساس می‌کند‪ .‬پس از دریافت تعداد‬ ‫ل تبلغیاتی‪ ،‬پیامی از این دست کاربر را به‬ ‫زیادی ایمی ‌‬ ‫خواندن ایمیل‌های بعدی تشویق می‌کند‪.‬‬ ‫برجسته‌سازی عنصر زمان‬ ‫یکی از نکاتی که در کمپین‌های تبلیغاتی گروپون‬ ‫دیده می‌شــود و حتی بــه صورت یــک محتوای‬ ‫اصلی درآمده اهمیتی اســت که به عنصر زمان داده‬ ‫می‌شود‪ .‬بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهم‌ترین‬ ‫دســتاوردهای خرید آنالیــن صرفه‌جویی در وقت‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬این کمپانی با برجسته‌سازی‬ ‫مورد فوق یکی از نیازهای ضروری انســان مدرن را‬ ‫پوشش می‌دهد‪.‬گروپون عنصر زمان را در آگهی‌ها‬ ‫و کمپین‌های تبلیغاتی‌اش برجســته می‌کند و [با‬ ‫نشان‌دادن نیاز ضروری انسان به زمان کافی] تجربه‬ ‫یک خریــد آنالین را طــی کوتاه‌ترین زمان ممکن‬ ‫نوید می‌دهد‪.‬‬ ‫نسخه کامل را در‬ ‫شنبه‌مگ بخوانید‬ ‫معمــوالً دو اصطالح برند و لوگــو در کنار‬ ‫یکدیگر و حتی در مــواردی به جای هم به‬ ‫کار می‌روند؛ اما باید اذعان کرد که میان این‬ ‫دو تفاوت‌هایی وجــود دارد‪ :‬لوگو می‌تواند‬ ‫نماد یک کســب‌وکار باشد؛ اما مفهوم کلی‬ ‫یــک برند را منعکــس نمی‌کنــد‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬طراحــی لوگو قدم کوچکی اســت‬ ‫در راســتای توســعه نام تجاری و ساختن‬ ‫هویت یک شــرکت‪ .‬البته این کافی نیست‬ ‫و یک بیزینس‪ ،‬عالوه بــر لوگو‪ ،‬به مفاهیم‬ ‫و راهکارهای دیگری نیز نیاز دارد تا هویت‬ ‫تجاری اصیلی داشته باشد‪.‬‬ ‫جف بزوس معتقد اســت که نــام تجاری‬ ‫یعنی چیزهایی کــه درباره‌تان می‌گویند‪،‬‬ ‫حتی هنگامی که حضــور ندارید‍! پس نام‬ ‫تجاری یک برند مجموعه‌ای اســت کلی از‬ ‫مفاهیم برسازنده هویت و این موارد را شامل‬ ‫می‌شــود‪ :‬آنچه برند می‌گوید‪ ،‬ارزش‌های‬ ‫برند‪ ،‬نحوه ارتباط با محصوالت و احســاس‬ ‫مردم نسبت به آن‪.‬‬ ‫نام‌ تجاری در هر کسب‌وکاری اهمیت دارد‪.‬‬ ‫در ادامه با دو گام مهم در فرایند شکل‌دادن‬ ‫به هویت برند آشنا شوید‪:‬‬ ‫تحقیقات بازار‬ ‫کارتیم‬ ‫بازاریابیاین‬ ‫برندصرفاً‬ ‫ارسالایمیلبه‬ ‫گروه زیادی از‬ ‫کاربراننیست‪،‬‬ ‫بلکهایمیل‌ها‬ ‫بایدهدفمند‬ ‫باشندوبا‬ ‫توجهبهکاربر‬ ‫شناخته‌شده‬ ‫ارسال شوند‪.‬‬ ‫اولین گام برندســازی تکمیــل تحقیقات‬ ‫مربوط به بازار اســت که پنج مرحله انجام‬ ‫دارد‪ :‬مخاطبــان‪ ،‬ارزش‌گذاری‪ ،‬مأموریت‪،‬‬ ‫هویت و تجزیه‌وتحلیل ‪.SWOT‬‬ ‫شــناخت مخاطبان‪ :‬در مرحله اول باید‬ ‫مخاطبان برند را شــناخت‪ .‬بی‌شک‪ ،‬افراد‬ ‫مختلف چیزهای متفاوتــی می‌خواهند و‬ ‫مبنای هر کسب‌وکاری نیاز مردم است‪.‬‬ ‫ارزش‌گذاری‪ :‬در مرحله ارزش‌گذاری دنبال‬ ‫شاخصه‌های یک نام تجاری می‌گردیم؛ وجه‬ ‫تمایز یک برند از دیگر رقبا چیســت؟ این‬ ‫خصیصه هویت یک نام تجــاری را تعیین‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مأموریت‪ :‬بایــد ارزش برند را به مخاطبان‬ ‫شناســاند‪ .‬مأموریت هر برندی یافتن این‬ ‫نقشه راه خواهد بود‪.‬‬ ‫هویت‪ :‬این مرحله مربوط به زمانی اســت‬ ‫که به برند شــکل می‌دهیم؛ بدین منظور‪،‬‬ ‫باید از ابزارهایی مانند شــکل‪ ،‬رنگ‪ ،‬شعار‬ ‫و‪ ...‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫تجزیه‌وتحلیل‪ :‬به ایــن مرحله ‪SWOT‬‬ ‫ی اصلی یک‬ ‫می‌گویند‪ .‬می‌توان چهار ویژگ ‌‬ ‫برند را‪ ،‬به‌منظور نمایش یا عدم نمایش در‬ ‫نام تجاری‪ ،‬پیدا کرد‪ :‬نقاط قوت (‪ ،)S‬نقاط‬ ‫ضعف (‪ ،)w‬فرصت‌ها (‪ )O‬و تهدیدها (‪.)T‬‬ ‫طراحی لوگو‬ ‫وقتی کارهایی چون تجزیه‌وتحلیل دقیق‪،‬‬ ‫شناخت برند‪ ،‬ارزش‌ها‪ ،‬مخاطبان‪ ،‬مأموریت‬ ‫و‪ ...‬به انجام رســیدند شخصیت نام تجاری‬ ‫موردنظر شــکل گرفته است‪ .‬در گام بعدی‬ ‫نوبت به طراحی لوگو می‌رســد‪ .‬طراحی را‬ ‫سفیر خاموش یک نام تجاری دانسته‌اند و‬ ‫همین جمله اهمیت این مرحله را به خوبی‬ ‫روش می‌کند‪ .‬با توجه به اینکه لوگو عنصری‬ ‫حیاتی در روند شــکل‌دادن به هویت برند‬ ‫است به چهار نکته مرتبط اشاره خواهد شد‪:‬‬ ‫داشتن یک فرم جذاب‪ :‬لوگو یک سمبل‬ ‫اســت و در اولین برخورد مخاطــب با نام‬ ‫تجــاری دیده می‌شــود؛ در نتیجــه‪ ،‬باید‬ ‫فرم جالبی داشته باشــد‪ .‬یعنی‪ ،‬تصویری‬ ‫به‌یادماندنی و متناسب با برند و محصوالتش‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫رنگ‌بندی‪ :‬انتخاب رنگ‌های منحصربه‌فرد‬ ‫و تأثیرگــذار موجب نفوذ یــک نام تجاری‬ ‫و تثبیــت هویت آن می‌شــود‪ .‬بنابراین‪ ،‬به‬ ‫صاحبان کســب‌وکارها توصیه می‌شود که‬ ‫در مرحله ایجاد لوگو از رنگ‌های مناســب‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬مهم نیست که لوگو رنگی‬ ‫است یا سیاه‌وسفید‪ .‬مهم این است که کلیت‬ ‫شــکل یک لوگو با رنگ‌های آن همخوانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یکپارچگی و ثبات‪ :‬یکی از خصیصه‌های‬ ‫بارز لوگو ثبات آن اســت؛ بــه این معنا که‬ ‫هویت برنــد را در کلیتی یکپارچه منعکس‬ ‫کند‪ .‬بی‌ثباتی و شلختگی ذهن مخاطبان را‬ ‫پریشان می‌کند و تصویر واقعی و کاملی از‬ ‫نام تجاری نشان نخواهد داد‪.‬‬ ‫انعطاف‌پذیری‪ :‬عالوه بر ثبات و یکپارچگی‪،‬‬ ‫عنصر انعطاف‌پذیــری را هم نباید فراموش‬ ‫کرد‪ .‬البته این مورد تناقضی با عنصر قبلی‬ ‫ندارد؛ لوگو باید از ثبات مفهومی برخوردار‬ ‫بوده‪ ،‬قابلیت تنظیم‌شدن را در کمپین‌های‬ ‫مختلف و بعضاً مدرن داشته باشد؛ به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬در عیــن حفظ شــکل اصلی خود‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذیر باشــد و در نقاط و جایگاه‌های‬ ‫مختلف به کار رود‪.‬‬
‫چهره‌ها‬ ‫‪F i g u r e s‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ .1398‬سال پنجم ‪‌.‬شماره ‪141‬‬ ‫‪16‬‬ ‫آندره کرتز‬ ‫بسیاری از مردم نگاه می‌کنند ولی عده کمی از‬ ‫آن‌ها می‌بینند‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫تجربه زیسته‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫چیکی؛ خالق کتاب‌های‬ ‫آنالین یک دالری‬ ‫چیکــی ســرکار بنیانگــذار «کتاب‌های‬ ‫جاگرنات» است و انتشار کتاب‌های دیجیتالی‬ ‫را برعهده دارد‪ .‬ســایت کتاب‌های جاگرنات‬ ‫کمک می‌کند که آثار نویسنده‌های تازه‌کار‬ ‫خوانده شود‪ .‬در سایت کتاب‌های جاگرنات‬ ‫بخشی وجود دارد که نویسندگان می‌توانند‬ ‫آثار خــود را منتشــر کننــد‪« .‬کتاب‌های‬ ‫جاگرنات» عالوه بر وب‌ســایت اپلیکیشنی‬ ‫برای تلفــن همــراه دارد کــه خوانندگان‬ ‫می‌توانند کتاب‌های مورد نظرشــان را آنجا‬ ‫پیدا کنند و بخوانند‪ .‬ســرکار پیش از آنکه به‬ ‫همراه دورگاراگوناث نشر کتاب‌های جاگرنات‬ ‫را تأســیس کند‪ ،‬هفت ســال در انتشارات‬ ‫بلومزبریِ لندن کار کرده بود و بعد از آن (سال‬ ‫‪ )2006‬به رندوم هاوس دهلی پیوست‪ .‬سال‬ ‫‪ 2011‬چیکی سرکار یکی از ناشران مؤسسه‬ ‫پنگوئن در هند بــود‪ .‬ســال ‪ 2013‬رندوم‬ ‫هاوس و پنگوئن ادغام شدند و سرکار به فکر‬ ‫تأسیس مؤسسه‌ی نشر کتاب افتاد‪ .‬باالخره‪،‬‬ ‫سال ‪ 2015‬رؤیای چیکی سرکار به حقیقت‬ ‫پیوســت و کتاب‌های جاگرنات کار خود را‬ ‫آغاز کرد‪ .‬نام چیکی سرکار در جدول اقتصاد‬ ‫جهانی به عنوان یکــی از رهبران جوان دنیا‬ ‫آمده است‪ .‬ناندان نیلکانی‪ ،‬از سرمایه‌گذاران‬ ‫مشــهور هندی‪ ،‬در کتاب‌هــای جاگرنات‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده است‪ .‬مؤسسه انتشاراتی‬ ‫هارپرکالینز به‌تازگی (مــاه مارس ‪)2019‬‬ ‫همکاری خود را با کتاب‌های جاگرنات آغاز‬ ‫کرده است‪ .‬کتاب روزهای جزمین‪ ،‬نوشته‌‌ی‬ ‫بنیامین‪ ،‬نویسنده‌ی پاکســتانی‪ ،‬اولین بار‬ ‫توســط کتاب‌های جاگرنات منتشــر شد و‬ ‫جایزه‌ی جی‌ســی‌بی را ازآن خود کرد‪ .‬این‬ ‫جایزه مخصوص نویسندگان هندی‌ای است‬ ‫که داستان‌هایشان را به انگلیسی نوشته‌اند‪.‬‬ ‫جایزه جی‌ســی‌بی هــم به داســتان‌های‬ ‫کوتاه ترجمه‌شــده‌ای تعلــق می‌گیرد که‬ ‫نویســنده‌های هندی نوشــته‌اند‪ .‬از دیگر‬ ‫دستاوردهای کتاب‌های جاگرنات برنده‌شدن‬ ‫ســواتی چاتورودی‪ ،‬روزنامه‌نــگار «ایندین‬ ‫پرس»‪ ،‬در رقابت لندن پرس اســت‪ .‬سواتی‬ ‫چاتورودی جایزه‌ی لندن پرس را برای کتاب‬ ‫من تروی هستم دریافت کرد‪ .‬او کتاب خود‬ ‫را در سایت کتاب‌های جاگرنات منتشر کرده‬ ‫بود‪ .‬در زمانه‌ای که مردم تمام وقت خود را با‬ ‫تلفن‌های هوشمند سپری می‌کنند‪ ،‬چیکی‬ ‫سرکار راهی یافت تا فرهنگ ادبیات هوشمند‬ ‫را به مردم بیاموزد‪ .‬او تلفن‌های هوشمند را ابزار‬ ‫قدرتمندی برای انتشار کتاب می‌دانست‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬چیکی سرکار انقالبی در ادبیات نوین‬ ‫هند به وجود آورد‪ .‬اگرچه او نویسنده نیست‪،‬‬ ‫به نویسندگان کمک می‌کند تا آثار خود را به‬ ‫دست خوانندگان برسانند و حتی در مسابقات‬ ‫جهانی ادبیات شــرکت کنند‪ .‬برنامه‌نویسی‬ ‫سایت کتاب‌های جاگرنات به گونه‌ای است‬ ‫که هر فردی می‌تواند با آن کار کند‪ .‬با اینکه‬ ‫دغدغه‌ی اصلی ســرکار نمایش کتاب‌های‬ ‫تازه است از ادبیات کالسیک هم غافل نشده‪.‬‬ ‫اگر کســی به کتاب‌های جین آستین عالقه‬ ‫داشته باشد امکان دریافت رایگان کتاب‌های‬ ‫محبوبشدرسایتکتاب‌هایجاگرناتفراهم‬ ‫شده اســت‪ .‬کتاب‌های دیگر را نیز می‌توان‬ ‫با قیمتی بین ‪ 10‬تــا ‪ 250‬روپیه خریداری‬ ‫کرد‪ .‬در نمونه‌ی آزمایشــی ســایت بیش از‬ ‫یک میلیــون دانلود صورت گرفت‪ .‬ســپس‬ ‫اپلیکیشن کتاب‌های جاگرنات برای اندروید و‬ ‫آی‌اواس ساخته شد‪ .‬چیکی سرکار بعد از آغاز‬ ‫به کار اپلیکیشن کتاب‌های جاگرنات گفت‪:‬‬ ‫«مطمئنم این اپلیکیشن همان چیزی است‬ ‫که خواننده‌ها می‌خواستند‪ .‬اکنون می‌دانم که‬ ‫کتابخوان‌هایبمبئیشب‌هاکتابمی‌خوانند‬ ‫و بیشترین خرید از ســایت کتابخوان‌های‬ ‫بنگلور انجام شده است‪ .‬حاال متوجه شده‌ام‬ ‫که پروفایل مشــتریان به تجارتشان کمک‬ ‫زیــادی می‌کند‪ ».‬در حقیقــت‪ ،‬کتاب‌های‬ ‫جاگرنــات انقالبی در تلفن‌های هوشــمند‬ ‫هندی است‪ .‬چیکی سرکار در هشتم ژانویه‬ ‫سال جاری سخنرانی‌ای در تد داشت‪ .‬او در این‬ ‫سخنرانی درباره‌ی نسل جدید نویسندگان و‬ ‫کتابخوان‌ها و چگونگی تأســیس شرکتش‬ ‫صحبت کرد‪ .‬او در قســمتی از ســخنرانی‬ ‫خود در تد گفت‪« :‬به اطراف خود نگاه کنید‪،‬‬ ‫مترو‪ ،‬پارک‪ ،‬فرودگاه‪ ،‬رســتوران و حتی به‬ ‫ایــن کنفرانس! همه در دســت خود یا توی‬ ‫جیب‌شــان تلفن هوشمند دارند‪ .‬چند نفر از‬ ‫شما کتاب همراه خود دارد؟ خیلی کم‪ ،‬درست‬ ‫است؟ زمانی که برای پیاده‌روی از دفترم خارج‬ ‫می‌شــدم‪ ،‬خودم را در محاصره‌ی دریایی از‬ ‫متخصصان وابســته به تلفن‌های هوشمند‬ ‫می‌دیدم‪ .‬حتی یک نفر از آنها کتابی در دست‬ ‫نداشت‪ .‬دیدن این منظره ناراحتم می‌کرد‪ .‬من‬ ‫در تمامی زندگی فردی کتابخوان بوده‌ام‪ .‬پایه‬ ‫و اساس زندگی من کتاب است‪ .‬اولین مردی‬ ‫که عاشقش شدم آقای دارســی بود‪ .‬در ‪21‬‬ ‫ســالگی برای اولین بار کتاب هری پاتر را در‬ ‫تعطیالت تابستانی خواندم‪ .‬خیلی به خودم‬ ‫افتخار می‌کردم‪ .‬تمامی آن شــب مشــغول‬ ‫خواندن کتاب رمز داوینچی بودم‪ .‬می‌خواهم‬ ‫اعترافکنمحتیاکنونکهحالمخوشنیست‬ ‫با کتاب جنگ و صلح تولستوی به رختخواب‬ ‫می‌روم‪ .‬من هم مثل همه کسانی که در اطرافم‬ ‫می‌دیدم با تلفــن همراهم زندگی می‌کردم‪.‬‬ ‫موادغذایی را آنالین سفارش می‌دادم و بلیت‬ ‫سینما را با تلفن همراهم رزرو می‌کردم‪».‬‬ ‫نسخه کامل را در‬ ‫شنبه‌مگ بخوانید‬ ‫برنده جایزه خالقیت تایمز‬ ‫آدیتی آواستی کارآفرین جوان هندی‬ ‫آدیتی آواستی کارآفرین جوانی است که در زمینه تکنولوژی‬ ‫آموزشی فعالیت می‌کند‪ .‬او متولد دهم دسامبر‪ ،1981‬در‬ ‫پنجاب هندوســتان‪ ،‬اســت‪ .‬تحصیالت ابتدایی خود را در‬ ‫هندوستان به اتمام رســاند و برای تحصیالت تکمیلی به‬ ‫دانشگاه تجارت شیکاگو رفت‪ .‬آدیتی آواستی از همان دوران‬ ‫کودکی به فکر ایجاد شغلی مستقل بود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در‬ ‫خدمات مشاوره تاتا مشغول به کار شد‪ .‬بعد از دریافت مدرک‬ ‫ام بی ای‪ ،‬در مقا ِم مسئول استراتژیِ ساخت ابزارهای موبایلی‬ ‫به آفریقا سفر کرد‪ .‬آواستی سال ‪ 2012‬استارتاپ ا ِمبیب را‬ ‫راه اندازی کرد‪ .‬امبیب با سرمایه‌ای ‪700‬هزار دالری تأسیس‬ ‫شد‪ .‬این مبلغ را دوستان و اقوام آواستی فراهم کرده بودند‪.‬‬ ‫او در مرحله بعدی تأســیس اســتارتاپ امبیب از شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری کاالری و شرکت سرمایه‌گذاری الیت‌باکس‬ ‫کمک گرفت‪.‬‬ ‫هدف اصلی آدیتی آواســتی پیشــرفت و توسعه خدمات‬ ‫آموزشــی در هنــد بوده اســت‪ .‬وی نخســت در پرورش‬ ‫دانش‌آموزان راجستانی کوشــید‪ .‬زیرا در راجستان قبل از‬ ‫تأسیس امبیب کامپیوتر ناشناخته مانده بود‪ .‬دانش‌آموزان‬ ‫راجســتانی نه تنها کامپیوتر نداشــتند که ترک تحصیل‬ ‫هم می‌کردند‪ .‬آنها از رؤیاهای خود دســت می‌کشــیدند‬ ‫و آزمون‌های مهندســی و پزشــکی را امتحان نمی‌کردند‪.‬‬ ‫امبیب یک پلتفرم شخصی‌ســازی عمیق بــرای آموزش‬ ‫دانش‌آموزان است‪ .‬دانش‌پژوهان و اساتید ب ‌هیُمن استفاده از‬ ‫هوش مصنوعی و علوم داده‌ها در محیط امبیب قدرت ارائه و‬ ‫یادگیری پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫آدیتی آواستی در مورد اپلیکیشن بایجو گفته است‪« :‬بایجو‬ ‫شــرکت آموزش ویدئویی برای امبیب است‪ .‬آموزش‌های‬ ‫ویدئویی جنبه دست‌یابی شخصی دارند‪ .‬هدف ما این نیست‬ ‫که برای هر موضوعی ویدئو بســازیم‪ .‬با این حال‪ ،‬ســاخت‬ ‫رسانه‌های آموزشــی در فراگیری هر سبکی مؤثر است‪».‬‬ ‫بایجو اســتارتاپ یونیکورن هندی در حوزه آموزشی است‪.‬‬ ‫آواستی آموزش کارآفرینی را با هدف مردمی‌سازی شروع‬ ‫کرد‪ .‬اما در هندوستان تأسیس شرکتی در زمینه آموزش‪،‬‬ ‫آن هم با اســتفاده از فناوری‌های جدیــد‪ ،‬چالش‌برانگیز‬ ‫است‪ .‬سال ‪ ،2018‬موکش امبانی ‪73‬درصد از سهام امبیب‬ ‫را خرید‪ .‬آدیتی آواســتی طی ســال‌های فعالیتش جوایز‬ ‫کارآفرینی مختلفی گرفت و مصاحبه‌های گوناگونی انجام‬ ‫داد‪ .‬سال ‪ ،2015‬نام او در لیست کارآفرین‌های زیر ‪40‬سال‬ ‫قرار گرفت و دو سال بعد یکی از ‪ 100‬زنی بود که با بیسوادی‬ ‫مبارزه می‌کرد‪ .‬او جایزه مدیر سال را در فوریه ‪ 2018‬دریافت‬ ‫کرد و یک سال بعد توسط مجله کارآفرین و کنگره آموزش‬ ‫هند به عنوان کارآفرین زن ســال شــناخته شد‪ .‬آواستی‬ ‫مارس ‪ 2019‬هم برنده جایزه خالقیت سال از سوی مجله‬ ‫اقتصادی تایمز شد‪.‬‬ ‫مالکوم گالدول‪ :‬اگر هنوز‪85‬ساله نشده‌اید کارهای احمقانه انجام دهید‬ ‫‌‌‬ ‫به مشکالتتان احرتام بگذارید و بر آهنا غلبه کنید‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫پروانه حسین‌زاده‬ ‫مالکــوم گالدول‪ ،‬نویســنده‬ ‫‌‌‬ ‫پیشــنهاد اصلــی‬ ‫و تهیه‌کننــده‌ی پادکســت‪ ،‬بــه کارآفرینان این‬ ‫کبُعدی نباشــید! او بر این باور اســت که‬ ‫اســت‪ :‬ت ‌‬ ‫کبُعدی‌نبودن پیامی از جانب قلب او است‪ .‬مالکوم‬ ‫ت ‌‬ ‫‌گالدول یکی از برندهای قدرتمند رسانه‌ای است که‬ ‫هرگز از این مسئله سوءاستفاده نکرده و به خود غره‬ ‫نشده است‪ .‬مالکو ‌م گالدول سوم سپتامبر ‪ 1963‬در‬ ‫همپشایر انگلستان به دنیا آمد‪ .‬محل تولد او زادگاه‬ ‫بسیاری از افراد مشهور‪ ،‬از جمله نویسنده‌ی رمان‌های‬ ‫عاشقانه‌ی قرن نوزدهم‪ ،‬جین آستین‪ ،‬است‪ .‬گالدول‬ ‫در انگلســتان به دنیا آمده اســت؛ اما در نیویورک‬ ‫زندگی می‌کند و سال‌ها فعالیت‌های جامعه‌شناسانه‬ ‫انجام داده است‪ .‬ســال ‪ ،۲۰۰۵‬نام‪ ‬مالکوم گالدول‬ ‫در میان صد فرد با نفوذ مجله‌ی تایم دیده شــد‪ .‬وی‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۷‬جایزه‌ی نفر اول‪ ‬انجمن جامعه‌شناسی‬ ‫آمریکا‪ ‬را برای گزارش ممتازش درباره‌ی مســائل‬ ‫اجتماعی دریافت کرد‪ .‬گالدول در سال ‪ ۲۰۰۷‬موفق‬ ‫به دریافت مدرک افتخاری دکتری ادبی (‪Doctor‬‬ ‫‪ )of Letters‬از دانشــگاه واترلو شــد‪ .‬بــا این حال‪،‬‬ ‫نقدهای تندی بر آثار مالکــوم‌گالدول وجود دارد‪.‬‬ ‫زیرا او مسائل پیچیده را ساده‌سازی می‌کند‪ .‬مالکوم‬ ‫‌گالدول بیش از هر چیز به‌خاطر کتاب‌های نقطه اوج‬ ‫و پلک‌زدن معروف است‪ .‬این کتاب‌ها از پرفروش‌ترین‬ ‫کتاب‌های نیویورک تایمز بوده‌اند‪ .‬مالکوم‌گالدول‬ ‫به‌جای آنکه خود را به یک کار محدود کند کارهای‬ ‫مختلفی انجام می‌دهد‪ .‬اگرچه او نویسنده‌ای موفق‬ ‫و عضــو هیئت تحریریه هفته‌نامه نیویورکر اســت‬ ‫ترجیح می‌دهد خود را محــدود نکند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪ ،‬در آغاز‬ ‫کار تهیه‌کنندگی پادکست کار‌هایش «شوخی» بود‪.‬‬ ‫اما بعد از ســه فصل‪ ،‬لحن کارش جدی شد و برنامه‬ ‫تاریخ تجدیدنظرکننــده‌ی او یکی از بی‌نقص‌ترین‬ ‫برنامه‌هاست‪ .‬گالدول در هر قسمت از برنامه‌ی تاریخ‬ ‫تجدیدنظرکنندهدرباره‌یاشتباهاتصحبتمی‌کند‪.‬‬ ‫پادکست‌های گالدول توسط شرکت پانوپلی منتشر‬ ‫می‌شود‪ .‬او درباره‌ی قابلیت‌های تولید و تحوالت آن‬ ‫و از همه مهمتر درباره‌ی اینکه چرا کارآفرینان باید‬ ‫میان ایده و اجرا تعادل برقرارکنند صحبت می‌کند‪.‬‬ ‫در ادامه مصاحبــه‌ای از مالکوم‌گالدول را با مجله‌ی‬ ‫کارآفرین خواهید خواند‪.‬‬ ‫شــما گفتید کار پادکست را حین نوشتن‬ ‫دومین کتاب خود شروع کردید‪ .‬شاید برای‬ ‫کارآفرینان جالب و دلگرم‌کننده باشــد که‬ ‫بدانند فردی با نیرومندی شــما وجود دارد‪،‬‬ ‫کسی که همزمان چند کار را مدیریت می‌کند‪.‬‬ ‫همانطور که زمان می‌گذرد و بزرگتر می‌شوم بیشتر و‬ ‫بیشتر از ارزش‌های زمان سپاسگزارم‪ .‬اگر سعی کنید‬ ‫کار خالقانه‌ای انجام دهید زمان کوتاه می‌شود تا شما‬ ‫به انتظارات خود برسید و وقتی فضای کاری خود را‬ ‫می‌سازید زمان طوالنی می‌شود‪ .‬می‌توانید زندگی‬ ‫خود را بهتر بســازید و چیزهای بسیار بهتری خلق‬ ‫کنید‪ .‬برای من‪ ،‬منظم‌بــودن و مدیریت کارها تنها‬ ‫یک فرصت اســت‪ .‬برای همین‪ ،‬روی نفس‌کشیدن‬ ‫وآرامشم کار می‌کنم‪.‬‬ ‫جالب است! چون به نظر می‌رسد عقیده‌ی‬ ‫شما برخالف رازهای سنتی تولید است‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬به یاد داشته باشــید که من درباره تالش‌های‬ ‫خاصی صحبت می‌کنم‪ .‬خالق‌بودن یکی از همین‬ ‫کوشش‌هاست‪ .‬شــاید اگر می‌آموختم که چگونه‬ ‫برخی چیزها را ســاده و قابل اجرا کنم نظر متفاوتی‬ ‫می‌داشتم‪.‬‬ ‫با شنیدن حرف شما یاد پدرم افتادم‪ .‬پدرم‬ ‫ریاضیدان بود و بیش از ‪ 20‬ســال در کارش‬ ‫مشکل داشت‪ .‬طی این ‪ 20‬سال روی مشکلش‬ ‫کار کرد و باالخره یک روز به جواب رســید‪.‬‬ ‫شاید اگر به مشکالتش حمله‌ور می‌شد زودتر‬ ‫به نتیجه می‌رسید‪.‬‬ ‫یادآوری به‌موقع و ارزشمندی بود‪ .‬زیرا مردم معموالً‬ ‫از ریسک پرهیز می‌کنند و به مشکالت خود هجوم‬ ‫نمی‌برند‪ .‬آنها به این فکر می‌کننــد که اگر درخت‬ ‫بکاری سریع میوه نمی‌دهد و می‌گویند این کار شدنی‬ ‫نیست‪.‬درست است‪ .‬اما اگر کار خود را با فروتنی انجام‬ ‫دهید همه چیز شدنی است‪ .‬تقریباً همیشه مشکالت‬ ‫از توانایی‌هایتان بزرگتر است‪ .‬باید بیاموزید که چه‬ ‫موقع و چگونه به مشکالت خود احترام بگذارید و بر‬ ‫آنها غلبه کنید‪ .‬بخشی از احترام به مشکالت مربوط‬ ‫به درک شماست‪ .‬شــما می‌دانید کاری که در حال‬ ‫انجامش هســتید چقدر زمان می‌برد‪ .‬شاید این کار‬ ‫بیش از شش ماه زمان ببرد و شما نتوانید قبل از شش‬ ‫ماه تمامش کنید‪ .‬پس به جای غصه‌خوردن راهی پیدا‬ ‫کنید که این فرایند طوالنی‌تر نشود‪.‬‬ ‫بســیاری از نوشــته‌ها بر حل مشکالت‬ ‫متمرکزند‪ .‬مث ً‬ ‫ال مقاله‌ی استعداد افسانه‌ای که‬ ‫در «نیویورکر» چاپ کردید از این دست است‪.‬‬ ‫مقاله‌ی شما درباره‌ی ضرر ناشی از استخدام‬ ‫افراد نامناسب است‪ .‬معموالً کارآفرینان دنبال‬ ‫شناسایی اینگونه مشکالت‌اند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫یافتن راهی برای شناسایی مشکالت ساده‬ ‫نیست‪ .‬شما در این زمینه چه کار می‌کنید؟‬ ‫منهمیشهبیرونمی‌روموباکارآفرینانارتباطبرقرار‬ ‫می‌کنم‪ .‬این کار خیلی جواب می‌دهد‪ .‬دیدن مردمی‬ ‫که روی کاری ســرمایه‌گذاری می‌کنند و شکست‬ ‫می‌خورند عجیب نیســت‪ .‬شما از شکست‌ها درس‬ ‫می‌گیریدودفعه‌یبعدازتکرارشخودداریمی‌کنید‪.‬‬ ‫شما به عنوان یک کارفرمای کارآفرین همواره افراد‬ ‫جدیدیاستخداممی‌کنیدوبامسائلدیگریبرخورد‬ ‫دارید‪ .‬بر اساس نظریه‌های نظریه‌پردازان تمامی این‬ ‫مسائل مربوط به تفاوت و تغییر نسل‌هاست‪ .‬به‌ندرت‬ ‫می‌توانجلویسیرحوادثراگرفت‪.‬زیراهیچکسدر‬ ‫ی نمی‌ماند‪ ،‬مدیران عوض می‌شوند‬ ‫یک موقعیت باق ‌‬ ‫و نســل‌های جدید با ایده‌های تازه از راه می‌رسند‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬می‌توان تلفن را مثال زد‪ .‬تلفن از زمان‬ ‫اختراعشتغییراتزیادیکردهواکنوننسلجدیدی‬ ‫ازصنعتتلگرافاست‪.‬مخترع‌هایتلفنتکنولوژیرا‬ ‫می‌فهمیدند‪.‬ولیبهمدتسیسالهیچکستوجهی‬ ‫به آن نمی‌کرد‪ ،‬تا زمانی که آن مخترع‌ها از دنیا رفتند‬ ‫و نسل‌های جدید تلفن پدید آمد‪ .‬امروز دیگر کسی‬ ‫تلگراف را به یاد نمی‌آورد‪.‬‬ ‫وقتی با کارآفرینان صحبت می‌کنم‪ ،‬غالب ًا‬ ‫به نوشته‌ی شــما درباره‌ی کشف همزمان‬ ‫فکر می‌کنم که در مقابل زمان قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫تکثیر می‌شود و ارتباطات مردمی که ایده‌های‬ ‫خالقانه دارند قطع می‌شود‪ :‬همزمان‪ ،‬دو نفر‬ ‫محاسبهمی‌کنندودونفربهتوسعه‌یرنگ‌های‬ ‫عکاسی فکر می‌کنند‪ .‬تمامی این افراد خود را‬ ‫کارآفرین می‌پندارند‪ .‬کنجکاوم بدانم نگرش‬ ‫کارآفرینانه‌ی شما در مورد این افراد چگونه‬ ‫است و اشــخاصی از این دست چه کاری باید‬ ‫انجام دهند؟‬ ‫می‌توانیــد دو کار انجام دهیــد‪ .1 :‬در مورد اهمیت‬ ‫فروتنی فکر کنید و به یاد داشته باشید که عقاید افراد‬ ‫محترم اســت‪ .‬نباید تصور کنید که تنها فرد جهان‬ ‫هســتید که ایده‌ی جدیدی دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید‬ ‫متوجه باشید که معموالً ایده‌ها از دنیای اطرافمان‬ ‫می‌آیند‪ .2 .‬اهمیت اجرا را به خاطر بســپارید‪ .‬شاید‬ ‫ایده‌ی شــما کوچک‪ ،‬ارزان و بی‌ارزش به نظر برسد‪.‬‬ ‫ولی توانایی اجرایی شــما آنها را ارزشمند و تجاری‬ ‫می‌کند‪ .‬تنها به این دلیل که افراد زیادی در دنیا افکار‬ ‫یکسان دارند و جستجوهای مشابهی انجام می‌دهند‬ ‫نباید کارکنان گوگل را افراد کم هوشی تصور کنیم‪.‬‬ ‫حق با شماســت‪ .‬زیرا بزرگترین مخترعان‬ ‫تاریخ در اجرای ایده‌ها و افکارشان فوق‌العاده‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫دقیقاً‪ .‬به عنوان یک نویســنده کام ً‬ ‫ال بر این حقیقت‬ ‫واقفم‪ .‬چیزهای زیادی در طول دوران نویسندگی‌ام‬ ‫نوشته‌ام که پیش‌تر میلیون‌ها بار درباره‌شان نوشته‬ ‫بودم‪ .‬اما ارزش و محتوای نوشــته‌هایم به پرداخت‬ ‫ایده‌هایم بستگی دارد‪ .‬اص ً‬ ‫ال به این نکته فکر نمی‌کنم‬ ‫که کارهای ســابقم کم‌ارزش هســتند‪ .‬بلکه سعی‬ ‫بهترین خود باشم و احساس می‌کنم واقعاً به‬ ‫می‌کنم‬ ‫ِ‬ ‫موضوعات مهم و قابل افتخاری اندیشیده‌ام‪.‬‬ ‫شما مســیرهای مختلفی را در زندگی طی‬ ‫کرده‌اید و ایده‌های متفاوتی داشته‌اید‪ .‬چگونه‬ ‫افکار خود را توسعه دادید؟ آیا فکر می‌کردید‬ ‫یک روز برند اختصاصی خود را داشته باشید؟‬ ‫واقعاً به این مسئله فکر نمی‌کردم‪ .‬به نظرم‪ ،‬داشتن‬ ‫برند اختصاصی خطرناک اســت‪ .‬منظورم این است‬ ‫که اشــخاص خالق مجبور به توضیــح خود برای‬ ‫دیگران هستند‪ .‬اگر شما کار خالقانه‌ای انجام دهید‪،‬‬ ‫دیگران دائماً از شما درباره‌ی چگونگی انجام کارتان‬ ‫می‌پرسند‪ ،‬حتی اگر کارتان تعریف واضحی داشته‬ ‫باشد‪ .‬ذهن شما بعد از این سؤاالت محدود می‌شود و‬ ‫نمی‌توانید به چیز دیگری فکر کنید‪ .‬کم‌کم خودتان‬ ‫هــم از این محدودیــت لذت می‌بریــد و دیگر کار‬ ‫خالقانه‌ای انجام نمی‌دهید‪ .‬در این مواقع در جهت‬ ‫مخالف پرسش‌های اشــخاص تظاهر به انجام کار‬ ‫متفاوتی می‌کنم‪ .‬هرچند این کار همیشــه جواب‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬ولی در بیشتر مواقع مفید و قابل اجراست‪.‬‬ ‫این وقت‌ها احســاس می‌کنم که ذهنم به ماشین‬ ‫ایده‌پردازی بدل شده است‪.‬‬ ‫پس شما هرگز به حرف‌های دیگران و آنچه‬ ‫درباره‌ی شما می‌گویند فکر و توجه نمی‌کنید؟‬ ‫به نظرم‪ ،‬کارکردن با پیشــینه‌ی مخاطبان ایده‌ی‬ ‫خوبی نیست‪ .‬مردم به شــما گوش می‌کنند‪ .‬چون‬ ‫می‌خواهند بخشی از متن باشــند‪ .‬مردم کنجکاو‬ ‫هســتند و این یکی از مشکالتی اســت که من در‬ ‫کارم با محققان بازار دارم‪ .‬کسانی که کار تحقیقات‬ ‫بازار را انجام می‌دهند فرقی میان این دو گروه قائل‬ ‫نیستند‪ .‬وقتی فرد نمی‌تواند منظورش را بیان کند‬ ‫شما وارد ماجرا می‌شــوید‪ .‬وظیفه‌ی شما این است‬ ‫که آنها را با هدیه‌ای غافلگیر کنید‪ .‬من همان هدیه‌ی‬ ‫غافلگیرکننده در کسب‌وکارم هستم‪.‬‬ ‫درنهایتچگونهکارخودراتوضیحمی‌دهید؟‬ ‫آیا روشی برای تماشایفرصت‌ها دارید؟چطور‬ ‫می‌توانید مسیر درست را تشخیص دهید؟‬ ‫خنده‌دار اســت‪ ،‬اما کار در زمینه‌ی پادکست همه‬ ‫چیز را عوض کرد‪ .‬افکارم در مورد کاری که می‌کردم‬ ‫متحول شد‪ .‬هرگز فکر نمی‌کردم جسارت انجام کار‬ ‫دیگری را داشته باشم‪ .‬االن کاری را انجام می‌دهم که‬ ‫معموالً به آن فکر نمی‌کردم‪ .‬وقتی پادکست تولید‬ ‫می‌شود تهیه کننده‪ ،‬ویراستار و مهندس صدا حضور‬ ‫دارند‪ .‬در واقع‪ ،‬تولید پادکســت نیاز به کار تیمی و‬ ‫همــکاری همه‌جانبه دارد‪ .‬از طرفی‪ ،‬در پادکســت‬ ‫صدای مــن اهمیت دارد نه خودکارم‪ .‬من ســال‌ها‬ ‫نویسنده بودم و تولید پادکست کاری کام ً‬ ‫ال متفاوت‬ ‫با کار همیشگی‌ام بود‪ .‬یکی از عوامل مؤثر در تولید‬ ‫پادکستبهتریندوستمبود‪.‬خوشبختانهاوبنیانگذار‬ ‫شرکت تهیه‌ی پادکست بود و کارم ساده‌تر شد‪ .‬زمانی‬ ‫که به دیدن دوستم در شرکتش رفتم‪ ،‬او به من گفت‬ ‫چرا یک بار کار پادکست را شروع نمی‌کنی؟ با خودم‬ ‫گفتم چرا که نه؟ فکر می‌کردم بعد از یک ماه سراغ کار‬ ‫دیگری می‌روم‪ .‬اما این اتفاق نیفتاد‪ .‬شما باید قوانین‬ ‫خودســاخت ‌ه را رها کنید و کارهای متفاوتی انجام‬ ‫دهید‪ .‬سعی کردم فیلمنامه بنویسم؛ ولی نتوانستم‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال از این بابت ناراحت نبودم‪ .‬زیرا کارم واقعاً بامزه‬ ‫بود‪ .‬کالس‌های آموزشــی راه انداختم‪ ،‬در حالی که‬ ‫هرگز به انجامش فکر نکرده بودم‪ .‬مهم‌ترین نکته‌ای‬ ‫که در زندگی آموخته‌ام اعتماد به خود است‪ .‬در‬ ‫دنیا کارهای زیادی برای انجام‌دادن وجود دارد‪ .‬پس‬ ‫از انجام آنها نترســید‪ .‬تصمیم‌گیرنده شما هستید‪.‬‬ ‫ذهنتان را محدود نکنید‪ .‬اگر هنوز ‪85‬ساله نشده‌اید‬ ‫کارهــای احمقانه انجام دهیــد‪ .‬وقتی می‌خواهید‬ ‫خودتان را تعریف کنید به فرصت‌های پیش رویتان‬ ‫فکر کنید‪.‬‬ ‫کتاب های مالکوم در ایران‬ ‫در‬ ‫دنیا کارهای‬ ‫زیادی برای‬ ‫انجام‌دادن‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫پس از انجام‬ ‫آنهانترسید‪.‬‬ ‫تصمیم‌گیرنده‬ ‫شماهستید‪.‬‬ ‫ذهنتان را‬ ‫محدود‬ ‫نکنید‪.‬اگر‬ ‫هنوز‪85‬ساله‬ ‫نشده‌اید کارهای‬ ‫احمقانهانجام‬ ‫دهید‪ .‬وقتی‬ ‫می‌خواهید‬ ‫خودتان را‬ ‫تعریفکنید‬ ‫به فرصت‌های‬ ‫پیش رویتان‬ ‫فکرکنید‬ ‫تقریباً تمامی کتاب‌های مالکوم گالدول به فارسی ترجمه و‬ ‫منتشر شده است‪ .‬اولین کتاب مالکوم گالدول توسط مهدی قراچه‌داغی‪ ،‬با‬ ‫عنوان نقطه شروع‪ :‬چگونه چیزهای کوچک تفاوت‍های‬ ‫بزرگ را ایجاد می‌کنند‪ ،‬ترجمه شد و نشر دانش بهمن آن را منتشر کرد‪ .‬موضوع‬ ‫این کتاب روانشناســی اجتماعی است و در میان مجموعه‬ ‫کتاب‌های انتشارات روزبهان نیز حضور دارد‪ .‬فریبرز آذرنیا نخستین کتاب‬ ‫مالکوم گالدول را با نام نقطه‌عطف ترجمه کرده اســت‪.‬‬ ‫کتاب‌های دیگر گالدول پلک‌زدن‪ ،‬غیرمعمولی‌ها‪ :‬داستان موفقیت‪ ،‬آنچه آن‬ ‫ســگ دید‪ ،‬ماجراهای دیگر و داوود و جالوت هستند‪.‬‬ ‫کتاب پلک‌زدن را نشر پیکان‪ ،‬با عنوان در یک چشم‌به‌هم‌زدن؛ اندیشیدن بدون‬ ‫اندیشیدن‪ ،‬منتشرکرده است‪ .‬مترجم این اثر نیز مهدی‬ ‫قراچه‌داغی است‪ .‬کتاب غیرمعمولی‌ها‪ :‬داستان موفقیت چند ترجمه‌ی متفاوت‬ ‫دارد‪ .‬انتشارات کتاب آمه این اثر را با همین عنوان با‬ ‫ترجم‬ ‫ه‬ ‫‌ی‬ ‫م‬ ‫حمدرضا فرهادی‌پور منتشر کرده است و نشرنوین این کتاب را با عنوان‬ ‫از ما بهتران‪ :‬داستان موفقیت‪ ،‬با ترجمه‌ی حامد رح‬ ‫مانیان‪،‬‬ ‫روان‬ ‫ه‬ ‫‌ی‬ ‫بازار‬ ‫کتاب کرده است‪ .‬کتاب دیگر مالکوم‌گالدول آنچه آن سگ دید‬ ‫و ماجراهای دیگر در ایران با نام هنر شکس ‌‬ ‫تخوردن منتشر شده‌اند‪« .‬هنر شکس ‌‬ ‫تخوردن» و «داوود و جالوت» را شهرزاد بیات موحد‬ ‫ترجمه و انتشارات دانش بهمن چاپ کرده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه شماره 150

هفته نامه شنبه شماره 150

شماره : ۱۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه شنبه شماره 149

هفته نامه شنبه شماره 149

شماره : ۱۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه شنبه شماره 148

هفته نامه شنبه شماره 148

شماره : ۱۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه شنبه شماره 147

هفته نامه شنبه شماره 147

شماره : ۱۴۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
هفته نامه شنبه شماره 146

هفته نامه شنبه شماره 146

شماره : ۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه شنبه شماره 145

هفته نامه شنبه شماره 145

شماره : ۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!