صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۶۲

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫زیان خودروسازان‬ ‫وهم یا واقعیت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫احتکار لوازم یدکی‬ ‫و ماجرای داخلی‌سازی ‬ ‫وارداتی‌ها‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تبصره‌های خصوصی‌سازی یک صنعت‬ ‫این روزها در بیش��تر‌بخش‌هایی که به‌نوعی مدیریت دولتی حاکم شده‪،‬‬ ‫یکی از راهکارها برای حل مشکالت و رفع موانع در مسیر حرکت و پیشرفت‬ ‫اقتصادی کشور‌‪ ،‬خصوصی‌‌سازی است‪.‬‬ ‫ای��ن رویکرد در صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت دولتی که تحت‌تاثیر‬ ‫ن شده نیز مطرح است‪.‬‬ ‫تحریم‌ها و شرایط خاص داخلی دچار بحرا ‌‬ ‫از ی��ک س��و صنعت خ��ودرو ی��ک صنعت پیچیده به‌ش��مار م��ی‌رود و‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬خصوصی‌س��ازی دارای س��ازکاری خ��اص ب��ا جنبه‌های‬ ‫گوناگون در س��طوح مختلف ساختاری و س��ازمانی است و به‌راحتی محقق‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫خصوصی‌سازی پایانی بر‬ ‫اشتباهات مدیریتی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫واردات هیبرید‬ ‫سرآغاز تولید برقی‌ها‬ ‫‪4‬‬ ‫بهراد کوچولو‬ ‫و دوچرخه‌های نارنجی‬ ‫‪7‬‬ ‫واردات خودروهای هیبرید تبلیغی است‬ ‫‪4‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫زیان خودروسازان؛‬ ‫وهم یا واقعیت‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪ ۳۱‬تیر دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع زیان خود را بیش از ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعالم کردند‪ .‬این موضوع از چند منظر قابل بررس��ی است‪ .‬اما جالب اینجاست‌که برخالف‬ ‫انتظار شخصی من که منتظر سواالتی در مورد علل آن بودم‪ ،‬اکثریت در باره صحت‌وسقم آن‬ ‫گفت‌وگو می‌کردند‪ .‬باورم نمی‌شد کسی در زمینه صحت زیاندهی صنعت خودرو در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬شک داشته باشد‪ .‬چراکه خودم شخصا به‌عنوان یک کارشناس معمولی با اطالعات‬ ‫خیلی س��اده و بدیهی بارها محاس��به کرده ب��ودم و زیانی بیش از ای��ن را برای این صنعت‬ ‫پیش‌بینی و اعالم کردم‪ .‬هم‌اکنون تعجب من این است که چرا زیان اعالم‌شده خیلی کمتر‬ ‫از پیش‌بینی‌ها است‪ .‬اما با کمی دقت متوجه شدم علت اشتباهات من و امثال من این بود که‬ ‫مبنای تیراژ تولید را برنامه سال ‪ ۹۷‬در نظر گرفته بودیم‌درحالی‌که خودروسازان از برنامه‬ ‫تولید هم عقب ماندند و بدین‌ترتیب از آنجا که زیاندهی آنها متناس��ب با تعداد خروجی از‬ ‫خودروسازی است‪ ،‬میزان خسارت نیز کمتر بود‪ .‬اما چرا زیان‌دهی خودروسازان در چنین‬ ‫ش��رایطی قطعی است ‌؟ خیلی ساده است‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬ارزش متوسط ریال در مقابل دالر‬ ‫در صنع��ت و به‌طور خاص صنعت خودرو حدود ‪۵۸‬درصد کاهش پیدا کرد‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬نرخ‬ ‫موثر ‪ ۳۷۰۰‬تومان و در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۸۸۰۰‬ب��ود‪ .‬یادآوری می‌کنم به‌دلیل نوع و میزان‬ ‫تخصیص ارز طی سال‪ ،‬نرخ تورم در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه این امر باید قیمت خودروهای س��اخت داخل حداقل معادل همی��ن کاهش به مقدار‬ ‫‪۱۳۷‬درص��د افزایش می‌یافت‪ .‬البته از آنجا که معم��وال انتظار داریم هزینه‌های کارگری و‬ ‫مدیریت با دستور دولت ثابت بماند و فقط هزینه مواد و ورودی‌های بین‌المللی متغیر باشد و‬ ‫با دقت به این امر که حدود ‪۷۰‬درصد قیمت خودرو ناشی از مواداولیه آن است‪ ،‬باید حداقل‬ ‫ح��دود ‪۹۶‬درصد افزایش در قیمت خودرو را ش��اهد بودیم‪ .‬همین جا یادآوری کنم برخی‬ ‫تصور می‌کنند فقط به‌میزان ارزبری یک خودرو‪ ،‬قیمت خودرو وابسته به قیمت ارزش ریال‬ ‫اس��ت اما واقعیت این است که تمام مواد اولیه در ایران دارای مکانیزم قیمت‌گذاری معادل‬ ‫ارزش ریال هستند‪ .‬بنابراین وقتی ارزش ریال تغییر می‌کند‪ ،‬قیمت‌های مواداولیه تولیدی‬ ‫کشور که با قیمت‌های بین‌المللی خود را تطبیق می‌دهند‪ ،‬به همان نسبت تغییر می‌کنند‪.‬‬ ‫بماند که در این میان طبق دستور دولت‪ ،‬سطح حداقل دستمزدها و نهایت کل دستمزدها‬ ‫با تورمی حداقل ‪۲۰‬درصدی مواجه شد‪ .‬همچنین دولت از حقوق خود مانند هزینه انرژی‪،‬‬ ‫بیمه و مالیات و افزایش آنها به‌هیچ‌وجه کوتاه نیامد درحالی‌که سال گذشته بیش از ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در دو خودروس��از بزرگ زیان اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬دولت طبق قانون حداقل‬ ‫‪۹‬درص��د مالیات ارزش‌افزوده خود را مس��تقیم از روی هر فروش خ��ودرو می‌گیرد‪ .‬البته‬ ‫حقش اس��ت و باید بگیرد تا بتواند کش��ور را اداره کند‪ .‬اما ای��ن حرکت‌های قانونی نیز آثار‬ ‫خود را در افزایش هزینه‌های تولید‌گذاشت‪ .‬با تمام این اطالعات درست و البته تقریبی‪ ،‬هر‬ ‫آدم عاقلی متوجه می‌ش��ود که قیمت خودرو باید به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یابد اما دولت‬ ‫ب��ا مکانیزمی به‌نام ش��ورای رقابت برای جلوگیری از افزای��ش قیمت کاالهای مهم(و البته‬ ‫اساسی‌)‌با قیمت‌گذاری دستوری و اجازه فقط ‪۷.۲‬درصدی سبد خودرو‪ ،‬تالش کرد جلوی‬ ‫افزایش قیمت‌های کاالهایی مانند خودرو را بگیرد‪ .‬نتیجه خیلی واضح بود و در همان ابتدا‬ ‫از سوی کارشناسان پیش‌بینی شد‪‌،‬قیمت واقعی کاال در بازار باال می‌رود و تولیدکنندگان‬ ‫زیان می‌دهند‪ .‬اینکه االن شاهد بیش از ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان زیان در دو خودروساز اصلی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تعجب ندارد بلکه سوال این اس��ت که چرا مسئوالن اصول اقتصادی را تا این حد‬ ‫نادیده گرفتند ‌؟ اگر خودروسازان طبق برنامه خودرویی که در ابتدای سال ارائه کرده بودند‪،‬‬ ‫پیش‌می‌رفتند این زیان حداقل ‪۲۰‬درصد افزایش می‌یافت‪ .‬جالب اینجاست که همه شاهد‬ ‫بودیم که باوجود پیش‌فروش‌های دس��توری و انواع حرکت‌های تبلیغاتی مسئوالن مبنی‬ ‫بر اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده اس��ت باز هم شاهد افزایش قیمت‌های خودروهای تولیدی در‬ ‫بازار به س��طح پیش‌بینی ش��ده و حتی باالتر از آن بودیم‪ .‬به‌گونه‌ای که در مقاطعی حداقل‬ ‫‪۳۰‬درصد هم نس��بت به واقعیت‌ها حباب قیمتی داش��تیم‪ .‬این رفتار قانون‌گذار و مجری‬ ‫نه‌تنها باعث زیان صنعت خودرو ش��د بلکه زیان مردم را به‌عنوان مصرف‌کننده و س��هامدار‬ ‫به‌دنبال داش��ت‪ .‬زیان صنعت خودرو از جیب دولت و س��هامدار خارج می‌ش��ود و به جیب‬ ‫دالالن می‌رود‪ .‬البته دالالن هم جزء این ملت هستند اما نتیجه اقتصادی آن تجمع پول در‬ ‫ت است و این خالف اصول ما برای ایجاد یک جامعه‬ ‫دست عده‌ای خاص آن هم بدون زحم ‌‬ ‫عدالت‌محور است‪ .‬نکته‌ای دیگر که اذهان عمومی را درگیر می‌کند موضوع بهره‌وری و لزوم‬ ‫افزایش آن است‪ .‬چرا صنعت خودرو به خود این زحمت را نداد که بهره‌وری خود را باال ببرد‬ ‫تا این زیان کمتر ش��ود ‌؟ بهره‌وری در صنایع و به‌ویژه صنایع بزرگ از چند طریق مش��خص‬ ‫می‌تواند تغییر معناداری کند‪ ،‬تغییر فناوری‪ ،‬بهبود فرآیندها‪ ،‬تغییر محصول‪ ،‬بهبود رفتار‬ ‫منابع انس��انی‪ ،‬بهبود استفاده از منابع مالی و افزایش تیراژ‪ .‬تغییر فناوری‪ ،‬بهبود فرآیندها‬ ‫‌و تغییر محصول‪ ،‬برای آنکه به نتیجه معنی‌دار برسد نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است‬ ‫و در صنعتی که با زیان تولید می‌کند‪ ،‬یافت نمی‌ش��ود‪ .‬بهبود رفتار منابع انس��انی نیازمند‬ ‫ابزارهای مدیریتی و تعدیل نیرو است‪ .‬در کشور ما قوانین کار‪ ،‬نفوذهای سیاسی‪ ،‬پارتی‌بازی‬ ‫و تصمیمات پوپولیس��تی مس��ئوالن‪ ،‬ابزارهای کلیدی مدیریت منابع انسانی را از مدیران‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬حتی در بخش خصوصی گرفته است درنتیجه هر کاری برای بهبود بهره‌وری‬ ‫نیروی انسانی انجام شود‪‌،‬تغییر معناداری در بهره‌وری کل نشان نمی‌دهد‪ .‬بهبود استفاده‬ ‫از منابع مالی یکی از ابزارهای خوبی اس��ت که در س��ال‌های گذشته مدیران صنعت سعی‬ ‫کردند از آن حداکثر استفاده را کند اما مجموعه دستورالعمل‌های دولت باعث شد صنعت‬ ‫طی س��ال گذشته ناچار به اس��تفاده از منابع مالی گران‌قیمت شود‪ .‬حتی انتهای سال که‬ ‫دولت و مجلس تصمیم گرفتند به صنعت کمک کنند تا قطعه‌سازان نابود نشوند و از بیکاری‬ ‫هزاران کارگر جلوگیری ش��ود‪ ،‬تنها بخشی از نقدینگی با شرایط بسیار سخت و با بهره باال‬ ‫در اختیار خودروسازان قرار گرفت‪ .‬البته در مورد تبعات روش اجرای این طرح باید مفصل‬ ‫در جای دیگر توضیح داد اما همین قدر بدانید که نحوه کمک مس��تقیم به قطعه‌س��ازان‪،‬‬ ‫تبعات مدیریتی و ضدبهره‌وری به‌همراه داش��ت که نتای��ج آن به این زودی‌ها رفع نخواهد‬ ‫شد‪ .‬افزایش تیراژ تولید نیز یکی دیگر از عوامل بهبود بهره‌وری است که حداقل نتیجه آن‬ ‫کاهش هزینه‌های س��ربار تولید است‪ .‬این موضوع نیز به‌دلیل مشکالت اساسی فوق‌الذکر‬ ‫نه‌تنه��ا امکان‌پذیر نبود بلکه کاملا ب��ه صورت معکوس عمل کرد و تیراژ به‌طور معنی‌داری‬ ‫پایین آمد و البته همچنان در سال ‪ ۹۸‬باوجود تمام تالش‌ها و افزایش نسبی‪ ،‬همچنان زیر‬ ‫مقیاس‌های اقتصادی خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه باید باور کنیم که صنعت خودرو در سال ‪۹۷‬‬ ‫زیان‌ده بوده اس��ت‪ .‬همچنین از همین االن پیش‌بینی می‌کنم اگر تصمیماتی که مجلس‬ ‫برای بازگرداندن قیمت‌گذاری دس��تور گرفته اس��ت‪ ،‬اجرایی شود‪ ،‬این زیان‌دهی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ادامه خواهد یافت‪ .‬در وضعیت فعلی هم که کمی قیمت‌ها آزاد شده است‌باتوجه به رفع‬ ‫نشدنبیش��تر موانع تولید‪ ،‬کاهش ‪۳۶‬درصد ارزش موثر ریال نس��بت به سال قبل‪ ،‬تعهدات‬ ‫معوق زیاد خودروس��ازان با قیمت‌های س��ال قبل و سخت‌تر ش��دن تحریم‌ها و باال رفتن‬ ‫هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در تعمیق ساخت داخل‪ ،‬همچنان زیان‌دهی‬ ‫ادامه خواهدداشت‪.‬‬ ‫داخلی‌سازی ‪۱۰‬میلیارد دالری محصوالت وارداتی‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌های ساخت و رونق تولید پیرو تاکیدات مقام‌معظم رهبری درباره‬ ‫ساخت داخل برگزار شده و حضور معاونان رئیس‌جمهور‪ ،‬وزرا‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و مس��ئوالن قوه‌قضاییه در نمایش��گاه نشانگر‬ ‫اهمیت و جایگاه این نمایش��گاه بوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬هدف معرفی نیازها‬ ‫است تا شرکت‌های توانمند برای داخلی‌سازی آنها اعالم آمادگی کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬رحمانی به انعق��اد قراردادها در صنعت خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت‌هایی مانند سازه‌گستر‪ ،‬ساپکو و قطعه‌سازان‬ ‫‪۸۵‬میلی��ون یورو برای داخلی‌س��ازی قطعات و ملزومات مورد نیازش��ان‬ ‫قرارداد بستند‪ .‬همچنین ش��رکت‌هایی مانند مخابرات‪ ،‬ایرانسل و همراه‬ ‫اول هزاران قطعه برای داخلی‌سازی به نمایشگاه آورده بودند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید بر اینکه رس��انه‌ها به انعکاس‬ ‫مطل��وب فضای به وجود آمده برای تعمیق س��اخت داخل کمک کنند‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬داخلی‌س��ازی ‪۱۰‬میلیارد دالر اق�لام و قطعات وارداتی بین‬ ‫ش��رکت‌هایی که می‌خواهند س��اخت داخل کنند توزیع ش��ده است‪ ،‬تا‬ ‫ش��رکت‌های داخلی این قطعات را داخلی‌سازی کنند و این موضوع خود‬ ‫نقش مهمی در اشتغالزایی و ایجاد اشتغال جدید خواهد داشت‪.‬‬ ‫می‌کنند‪ .‬همچنین مواردی را به اس��تانها تفویض کردیم تا خودشان کار‬ ‫را با سرعت بیشتری جلو ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح مسیر خودروسازی در کشور‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت ارز نیز در این روزها تثبیت شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تثبیت نرخ ارز به نفع تنظیم بازار و تولید است و در این چند ماه کارهای‬ ‫بزرگی مانند همین نهضت س��اخت داخل نیز شروع شد که ظرفیت‌های‬ ‫جدیدی برای تولید و اشتغال در بردارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید بر اینکه وظیفه‌مان حمایت از تولید اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در استان‌ها تیم‌های کارشناسی تشکیل شده که به سراغ واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی می‌روند و مش��کالت و مس��ائل آنه��ا را جمع بندی‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫تامین مالی ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی ایران‌خودرو از طریق بازار سرمایه‬ ‫معاون مال��ی گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو از تامین مالی‬ ‫این شرکت با روش انتشار اوراق رهنی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬ابوالفضل اس��ماعیل‌زاده با اشاره به میزان تامین‬ ‫مالی انجام ش��ده ایران‌خودرو از طریق بازار س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫این خودروس��از در دو س��ال گذش��ته به میزان ‪۱۰‬هزار و‬ ‫‪۷۸‬میلیارد ریال از طریق دو ابزار تامین مالی از طریق بازار‬ ‫س��رمایه تامین منابع کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬نخستین ابزار‬ ‫تامین مالی نوین استفاده شده ازسوی شرکت ایران‌خودرو‬ ‫در ای��ن ب��ازه زمانی‪ ،‬اوراق مرابحه بوده که در س��ال ‪ ۹۶‬به‬ ‫حجم ‪۷‬هزار میلیارد ریال با نرخ سود ‪۱۸‬درصد ساالنه و با‬ ‫سررس��ید ‪ ۴‬ساله منتشر شد‪ ،‬این بار ایران‌خودرو از طریق‬ ‫انتشار اوراق رهنی حجمی معادل ‪۳‬هزار و ‪۷۸‬میلیارد ریال‬ ‫با نرخ س��ود ‪۱۶‬درصد س��االنه و با سررسید ‪ ۲‬ساله منتشر‬ ‫کرد‪ .‬اس��ماعیل‌زاده درباره لزوم اس��تفاده از سازکار اوراق‬ ‫رهن��ی به‌عنوان اب��زار تامین مالی گفت‪ :‬در انتش��ار اوراق‬ ‫رهنی‪ ،‬ش��رکت‌هایی که دارای مطالبات رهنی از مشتریان‬ ‫خود هس��تند‪ ،‬می‌توانند با واگ��ذاری مطالبات رهنی خود‬ ‫ب��ه نهاد واس��ط‪ ،‬تامین مالی کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن اوراق ایران‌خودرو از طری��ق واگذاری ‪۵۰‬هزار و ‪۴۵۷‬‬ ‫قرارداد از تس��هیالت رهنی اعطایی به مش��تریان خود به‬ ‫ش��رکت واس��ط مالی مهر یکم مطالبات خود را تبدیل به‬ ‫وجه نقد کرده و وجوه حاصل از انتش��ار در راس��تای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش استفاده خواهد شد‪ .‬معاون مالی گروه‬ ‫صنعت��ی ایران‌خودرو افزود‪ :‬عالوه‌ب��ر موضوع تامین مالی‬ ‫طراح��ی ابزاره��ای نوی��ن و تعامل جدی با بازار س��رمایه‬ ‫به‌عن��وان یک��ی از اصلی‌ترین منبع تامین وجه در تولید در‬ ‫دس��تورکار ایران‌خودرو ق��رار دارد تا از روش‌های گوناگون‬ ‫و متن��وع و به‌تب��ع آن حفظ و گس��ترش فعالیت‌های این‬ ‫شرکت را به‌همراه داشته باشد‪ .‬وی تبدیل مطالبات رهنی‬ ‫آینده به وجه نقد مورد استفاده در جریان تولید را از دیگر‬ ‫مزیت‌های این روش دانس��ت و گفت‪ :‬شرکت ایران‌خودرو‬ ‫به‌عنوان پیش��روترین تولیدکننده از این روش بهره می‌برد‪.‬‬ ‫اسماعیل‌زاده اظهار کرد‪ :‬سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق‬ ‫مراجعه به تمامی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس تهران‬ ‫نسبت‌به خرید اوراق اقدام کنند‪ .‬وی از بانک سپه به‌عنوان‬ ‫بانک ضامن اوراق نام برد و گفت‪ :‬ضمانت اصل و س��ود این‬ ‫اوراق را این بانک بر‌عهده داش��ته و تضمین نقدش��وندگی‬ ‫اوراق نیز ازسوی تامین سرمایه نوین و تامین سرمایه امید‬ ‫به‌عنوان بازارگردانان اوراق انجام ش��ده است‪ .‬اسماعیل‌زاده‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬س��اختار این اوراق به‌گونه‌ای طراحی ش��ده‬ ‫که تمامی ریس��ک‌های مربوط به س��رمایه‌گذاران پوشش‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬همچنین ایران‌خودرو به‌عن��وان عامل وصول‪،‬‬ ‫مسئولیت وصول تمامی اقساط مربوط به تسهیالت رهنی‬ ‫اعطایی به مشتریان خود را برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫با هدف تحقق خودکفایی و در حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫عقد قرارداد ‪۴۲۰‬میلیارد تومانی ساپکو با ‪ ۱۷‬سازنده داخلی‬ ‫ش��رکت س��اپکو در راس��تای بومی‌س��ازی قطعات‬ ‫پیشرفته خودرو با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو‪ ۲۱ ،‬پروژه به‬ ‫ارزش ‪۴۲۰‬میلیارد تومان با ‪۱۷‬سازنده داخلی امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در حاش��یه برگزاری نمایشگاه‬ ‫فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‪ ،‬قرارداد ساخت‬ ‫قطع��ات ب��ا فناوری باال بی��ن مدیرعامل س��اپکو و ‪۱۷‬‬ ‫سازنده برتر داخلی به امضا رسید‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫با اجرای این ‪ ۱۷‬قرارداد‪ ،‬برای دناپالس توربوش��ارژ به‬ ‫ازای ه��ر خودرو ‪۲۲۵‬یورو و برای دیگر خودروها به‌طور‬ ‫متوس��ط ‪۸۰‬یورو کاهش ارزبری برآورد شده است‪ .‬در‬ ‫مجم��وع و با لحاظ تیراژ س��االنه ‪۵۰۰‬ه��زار خودرو در‬ ‫س��ال‪۳۸ ،‬میلیون یورو صرفه‌جوی��ی ارزی برای صنعت‬ ‫قطعه کش��ور به ارمغان خواهد آورد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این‬ ‫قرارداده��ا به‌دنبال اعالم طرح ملی جه��اد خودکفایی‬ ‫از س��وی ساپکو و بس��یج صنایع گوناگون برای کاهش‬ ‫وابس��تگی در صنایع با ارزب��ری و دانش فنی باال به بار‬ ‫نشسته است‪.‬‬ ‫ایساکو با گذر از تحریم‌ها اول شد‬ ‫ش��رکت خدمات پ��س از فروش ایران‌خودرو(ایس��اکو)‬ ‫در س��ال «رونق تولید» با کس��ب باالتری��ن امتیاز در بین‬ ‫شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات‪ ،‬برای دهمین سال متوالی‬ ‫مقام نخست این حوزه را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬براس��اس نتایج ارزیابی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران از عملکرد شرکت‌های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬شرکت ایساکو‬ ‫ب��رای دهمین س��ال متوالی با کس��ب امتی��از ‪ ۸۲.۷۰‬که‬ ‫باالترین امتیاز کس��ب شده تا کنون در دوره‌های گوناگون‬ ‫ارزیاب��ی بوده‪ ،‬در بین تمامی ش��رکت‌های خودروس��از از‬ ‫جمله تولیدکننده و عرضه‌کننده‪ ،‬مقام نخس��ت را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫س��یدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو گفت‪ :‬در این دوره‬ ‫از ارزیابی‌ه��ا ‪ ۴۵‬ش��رکت خودروی��ی داخل��ی و خارجی و‬ ‫در مجموع ‪ ۲۰۴۰‬نمایندگی مجاز‪ ،‬مورد بررس��ی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران قرار گرفت و ش��رکت‬ ‫ایس��اکو با برخورداری از حدود ‪ ۸۰۰‬نمایندگی در سراسر‬ ‫کش��ور توانست در صدر شرکت‌های خدمات پس از فروش‬ ‫کشور قرار گیرد‪ .‬وی در این‌باره افزود‪ :‬اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﮏ در کل کشور در این دوره‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎدل ‪ ۷۱‬بوده و ش��رکت ایس��اکو با کسب امتیاز ‪۸۲.۷۰‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲‬امتی��از باالت��ر از خط معی��ار و از نظر آیین‌ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍیی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ در جایگاه‬ ‫«انطباق خیلی زیاد» قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو ادامه داد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬به‌دلیل مشکالت‬ ‫ناشی از فشار تحریم‌ها یکی از بحرانی‌ترین سال‌های صنعت‬ ‫کش��ور بوده‪،‬اما شرکت ایس��اکو با هدف قرار دادن افزایش‬ ‫رضایت مش��تریان و تالش چند برابری‪ ،‬توانس��ت در تمام‬ ‫شاخص‌های ارزیابی موفق عمل کند و این موفقیت حتی در‬ ‫ش��اخص «تامین قطعات» نیز نمود پیدا کرد‪ ،‬به نحوی که‬ ‫امتیاز شرکت ایساکو در این حوزه به عدد ‪ ۹۰‬رسید‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬این رشد چشمگیر در حالی به‌عنوان دستاورد‬ ‫اخی��ر گ��روه صنعتی ایران‌خودرو ثبت ش��د ک��ه به‌دلیل‬ ‫سختگیرانه‌تر شدن معیارهای پایش و روند نظارت شرکت‬ ‫بازرسی نسبت به تمام دوره‌های ارزیابی‪ ،‬افزایش هر صدم‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫خودروسازان و اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��دن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت‬ ‫استانداردس��ازی خ��ودرو تاح��دودی‬ ‫ب��ه ش��وخی گرفت��ه ش��ده‪ ،‬در حالیک��ه‬ ‫خودروس��ازان باید خودروی��ی جایگزین‬ ‫پراید کنند که از یک س��و نرخ مناس��بی‬ ‫داشته و از س��وی دیگر از استانداردهای‬ ‫الزم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫غالم‌محم��د زارع��ی در گفت‌وگ��و ب��ا خان��ه ملت‪،‬‬ ‫درباره وضعیت اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنج‌گانه‬ ‫در تولی��د خودروه��ای داخلی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫استانداردس��ازی خودرو تاحدودی به ش��وخی گرفته‬ ‫شده و باید هرچه سریع‌تر ازسوی خودروسازان عملی‬ ‫ش��ود تا مردم بتوانند از خودروهایی استفاده کنند که‬ ‫از ایمنی کافی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم بویراحمد و دنا در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ب��ا بیان اینکه خ��ودرو باید اس��تانداردهای‬ ‫الزم را به‌دس��ت آورد تا کش��ش و اعتم��اد در جامعه‬ ‫نس��بت به محصوالت داخلی ایجاد شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫برخ��ی پراید را قاتل مردم ایران می‌دانند‪ ،‬اما برخی از‬ ‫تصادف‌ها ناشی از اشتباه‌های رانندگی و جاده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برخ��ی صحبت‌ها مبنی ب��ر اینکه چرا‬ ‫درچند س��ال گذش��ته خط تولی��د پراید‬ ‫متوقف نش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬پرای��د بازار‬ ‫خوبی در کش��ورهای همس��ایه داشت از‬ ‫سوی دیگر بیش��تر مصرف‌کنندگان این‬ ‫خودرو طبقه کم‌درآمد جامعه هس��تند و‬ ‫این خودرو منبع درآمد افراد زیادی است‬ ‫به همین دلیل حذف پراید از خط تولید‪،‬‬ ‫مسئوالن را با تردید روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بی��ان ک��رد‪ :‬خودروس��ازان بای��د خودرویی‬ ‫جایگزی��ن پراید کنند که از یک س��و از نظر نرخ برای‬ ‫قش��ر کم‌درآمد جامعه مناسب بوده و از سوی دیگر‪ ،‬از‬ ‫اس��تانداردهای الزم برخوردار باشد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم ادامه داد‪ :‬اگرچه خودروس��ازان تمام‬ ‫ت�لاش خود را ب��رای تولید محص��والت متنوع به کار‬ ‫گرفته‌اند اماکمیت آنها در کیفیت لنگ می‌زند‪ .‬باید به‬ ‫جای تنوع محصوالت‪ ،‬خودرو باکیفیتی ساخته می‌شد‬ ‫که قابل رقابت با چهارچرخ‌های خارجی باش��د‪ .‬زارعی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خودروس��ازان تن��وع خودروهای تولیدی‬ ‫را افزای��ش دادند اما برای کیفیت آنه��ا اقدامی انجام‬ ‫ندادند‪ ،‬در واقع پلتفرم‌های گوناگونی طراحی شده اما‬ ‫به کیفیت محصوالت توجهی نشده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کامیون‌های تولید ش��ده در کارخانه مشکین‌شهر حدود ‪۴۰‬درصد از‬ ‫همتای وارداتی آنها‪ ،‬ارزان‌تر است‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت در توضیح سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده برای راه‌ان��دازی کارخانه کامیون‌سازی مشکین‌ش��هر‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخش خصوصی حدود ‪۴۰۰‬میلیارد تومان برای ساخت و‬ ‫راه‌اندازی این کارخانه هزینه کرده است‪ .‬نماینده مردم مشکین‌شهر‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬اگرچه شکل ظاهری کامیون‌های‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در ادامه درباره خودروهای در پارکینگ‬ ‫خودروس��ازان هم گفت‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬هزار خودرو به‌دلیل نبود کاتالیس��ت‬ ‫در پارکینگ‌ها مانده‌اند‪ .‬به‌گزارش ش��اتا‪ ،‬رضارحمانی در برنامه نگاه یک‬ ‫ش��بکه یک س��یما گفت‪ :‬وضعیت صنعت خودرو در ش��أن مردم کشور‬ ‫نیس��ت و بیشترین مشکالت را در این صنعت داریم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا بیان اینکه اصالح��ات را در صنعت خودرو آغ��از کرده‌ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در ش��روع وزارت من بحث حیات و ممات صنعت خودرو کش��ور‬ ‫مطرح بود‪ ،‬اما اکنون به س��مت اصالح کیفیت و نرخ و خصوصی‌س��ازی‬ ‫کردن واقعی این صنعت حرک��ت می‌کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬تعداد خودروهای‬ ‫کف پارکینگ‌های خودروس��ازان‪ ،‬کاهش یافته اس��ت و اگر یک خودرو‬ ‫قابل عرضه باش��د و خودرو‌س��ازان آن را عرضه نکنند‪ ،‬به‌طور قطع با آنها‬ ‫برخورد می‌کنیم‪ .‬او افزود‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬هزار خودرو به‌دلیل نبود کاتالیست‬ ‫در پارکینگ‌ها مانده‌اند‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬در صنعت خودرو مسیر اصالح را‬ ‫آغاز کرده‌ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بر سر دو راهی‬ ‫عض��و هیات‌رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اسالم��ی درباره‬ ‫افرادی ک��ه به‌دنبال خرید سه��ام دولت در‬ ‫«ایران‌خ��ودرو» و «سایپا» هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس ش��نیده‌ها برخ��ی از قطعه‌سازان‬ ‫مانن��د کروز به‌دنبال خری��د سهام دولت در‬ ‫ایران‌خ��ودرو و سایپ��ا هس��تند چراکه این‬ ‫ش��رکت‌ها درحال‌حاض��ر در خودروسازی‌ها‬ ‫سه��ام دارن��د و ب��ه این ص��ورت انحص��ار بیش��تری در‬ ‫خودروسازی‌ها ایجاد می‌ش��ود‪ .‬سیدجواد حسینی‌کیا در‬ ‫گفت‌وگ��و با خانه مل��ت درباره واگذاری سه��ام دولت در‬ ‫«ایران خودرو» و «سایپا»‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از پیش‌ش��رط‌های‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫حمایت از رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واگ��ذاری سهام دول��ت در ایران‌خودرو و سایپ��ا بود تا با‬ ‫تحق��ق این مهم دولت تصدی‌گری در خودروسازی را رها‬ ‫کرده و فقط نقش سیاست‌گذار‪ ،‬ناظر و حامی را ایفا کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬در‬ ‫صورتی که دولت تصدی‌گ��ری خود در خودروسازی‌ها را‬ ‫خاتمه دهد‪ ،‬می‌تواند در صورت خودداری خودروسازان از‬ ‫تولید خودروی باکیفی��ت و روزآمد‪ ،‬تعرفه واردات خودرو‬ ‫را صف��ر کرده و اج��ازه ورود خ��ودروی باکیفیت را صادر‬ ‫کامیون‌های داخلی ارزان‌تر از انواع خارجی‬ ‫این کارخانه ش��بیه بنز هس��تند اما پلتفرم و بدن��ه آنها ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫تولید داخل است‪ .‬این کارخانه به مرحله نصب ماش��ین‌آالت رسیده‬ ‫و امی��دوارم ت��ا دو ماه آینده ب��ا حضور رئیس‌جمه��وری در منطقه‬ ‫راه‌اندازی شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در مرحله نخست راه‌اندازی کارخانه‬ ‫کامیون‌سازی مش��کین شهر حدود ‪ ۵۰۰‬نفر و تا فروردین سال ‪،۹۹‬‬ ‫حدود هزار نفر مشغول می‌شوند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫با بیان اینکه در مرحله نهایی کارخانه کامیون‌سازی مشکین‌ش��هر ‪۵‬‬ ‫هزار نفر در این کارخانه مشغول به فعالیت می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد‬ ‫امتیاز در حوزه‌های مختلفی همچون ارزیابی نمایندگی‌ها‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی فرآینده��ای پذیرش تا ترخی��ص‪ ،‬فرآیند تامین‬ ‫قطعات و سایر حوزه‌ها برای تمام بخش‌‌های شرکت بسیار‬ ‫چالش‌برانگیز بود‪ .‬حسینی همچنین افزود‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬ارتقای درجه و کیفی��ت نمایندگی‌ها را‬ ‫یک��ی از مبناه��ای ارزیابی قرار داده و اع�لام کرده بود در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬دست‌کم ‪۳۵‬درصد نمایندگی‌های ش��رکت‌های‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش باید به رتبه یک ارتقا یابند؛ بر این‬ ‫اساس ش��رکت ایس��اکو به شکلی در شبکه خدمات پس از‬ ‫ف��روش ارتقا ایجاد کرد که ‪۵۲‬درصد از نمایندگی‌های این‬ ‫ش��رکت؛ یعنی بیش از ‪ ۳۵۰‬نمایندگی در سطح کش��ور‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر دارای رتبه یک ارائه خدمات هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ای��ن موفقیت را دستاورد رهنمودها و حمایت‌های هاش��م‬ ‫یک��ه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران‌خودرو و حاصل‬ ‫کوش��ش نمایندگی‌های مجاز و همکاران ش��رکت ایساکو‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بهره‌من��دی از فاکتورهایی همچون طرح‬ ‫پایش و ارتقای شبکه خدمات با بهره‌گیری از سامانه هوش‬ ‫تج��اری(‪ ،)BI‬اجرای طرح عارضه‌یاب��ی از نمایندگی‌های‬ ‫غیرممت��از ب��ا پذیرش باال به‌منظ��ور ارتقا ارائ��ه خدمات‪،‬‬ ‫اج��رای طرح پیگیری مش��تریان(فالوآپ)‪ ،‬پایش و کاهش‬ ‫م��دت زمان پذیرش تا ترخیص خ��ودرو؛ نظارت‪ ،‬کنترل و‬ ‫ترخی��ص خودروهای متوق��ف در نمایندگی‌ها(بیش از ‪۳‬‬ ‫روز) و توسع��ه نمایندگی‌های منتخب ارائه خدمات خاص‬ ‫و بهب��ود سطح دسترسی مش��تریان به این نمایندگی‌ها از‬ ‫عل��ل مهم دستیابی ب��ه این جایگاه بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیگی��ری و عارضه‌یاب��ی مراجعات تکراری خودروها به‬ ‫شبکه نمایندگی‌ها و کنترل کیفیت تعمیرات انجام شده از‬ ‫دیگر علل رشد شرکت ایساکو در ارزیابی‌های یادشده بوده‬ ‫است‪ .‬حسینی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انج��ام ش��ده در حوزه خدمات پس از ف��روش ایران‌‌خودرو‬ ‫ک��ه آمیخته به فن��اوری روز‪ ،‬خالقی��ت و نیازمند تالش و‬ ‫بالندگ��ی همکاران است‪ ،‬بتوانیم کیفی��ت ارائه خدمات را‬ ‫به‌طور مس��تمر بهبود بخشیم و با توان مضاعفی که حاصل‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال موفقی��ت پیاپی است‪ ،‬بتوانیم ب��ه دستاوردهای‬ ‫بزرگ‌تری در حوزه افزایش رضایت مشتریان دست یابیم‪.‬‬ ‫کند‪ ،‬در صورت تحقق این مهم خودروسازان‬ ‫فعالیت‌های خود را متناسب با ش��رایط روز‬ ‫تنظیم ک��رده و محصول باکیفی��ت و مورد‬ ‫رضای��ت م��ردم تولید می‌کنن��د‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براساس شنیده‌ها برخی از قطعه‌سازان‬ ‫مانن��د کروز به‌دنبال خری��د سهام دولت در‬ ‫ایران‌خ��ودرو و سایپ��ا هس��تند چراکه این‬ ‫ش��رکت‌ها درحال‌حاض��ر در خودروسازی‌ها‬ ‫سه��ام دارن��د و ب��ه ای��ن ص��ورت انحص��ار بیش��تر در‬ ‫خودروسازی‌ها ایجاد می‌شود‪ .‬عضو هیات‌رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬تعرفه‬ ‫واردات در اختیار دولت است و می‌توان با اولتیماتوم‌های‬ ‫مناس��ب خودروسازان را به ساخ��ت محصوالت باکیفیت‬ ‫مجب��ور کند‪ .‬ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم درباره‬ ‫صحبت‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه‬ ‫سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خودروسازی‌ها حیاط خلوت دولت هس��تند به‬ ‫همین دلیل برخی افراد ت�لاش می‌کنند از واگذاری آنها‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬حس��ینی‌کیا تصریح کرد‪ :‬برخی از افراد‬ ‫به‌دنبال این هستند که خودروسازی‌ها را نیز مانند دشت‬ ‫مغان‪ ،‬پاالیش��گاه کرمانش��اه و‪ ...‬به تاراج گذاشته و تهاتر‬ ‫کنند و صنعت خودرو را به غارت ببرند‪.‬‬ ‫صنعتی بی��ش از ‪ ۵‬هکتار و ‪ ۳۲‬سوله با بی��ش از ‪۲‬هزار مترمربع‬ ‫دارد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بدترین شرایط این کارخانه حدود ‪۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و به این ترتیب از حجم واردات کاسته‬ ‫می‌شود‪ .‬ملکی بیان کرد‪ :‬با وجود تامین نیاز داخل می‌توان شرایط‬ ‫صادرات کامیون‌های تولیدی به خارج از کش��ور را نیز فراهم کرد‪،‬‬ ‫زیرا کامیون‌ه��ای ساخت داخل حدود ‪۴۰‬درص��د از کامیون‌های‬ ‫وارداتی ارزان‌تر است‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫تبصره‌های خصوصی‌سازی یک صنعت‬ ‫شهناز صفائی‪ :‬این روزها در بیشتر‌بخش‌هایی‬ ‫که به‌نوع��ی مدیریت دولتی حاکم ش��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫راهکارها برای حل مشکالت و رفع موانع در مسیر‬ ‫حرکت و پیشرفت اقتصادی کشور‪ ‌،‬خصوصی‌‌سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن رویکرد در صنع��ت خ��ودرو به‌عنوان یک‬ ‫صنع��ت دولتی که تحت‌تاثیر تحریم‌ها و ش��رایط‬ ‫خاص داخلی دچار بحران‌ شده نیز مطرح است‪.‬‬ ‫از ی��ک سو صنعت خودرو ی��ک صنعت پیچیده‬ ‫به‌ش��مار می‌رود و از س��وی دیگر‪ ،‬خصوصی‌سازی‬ ‫دارای سازک��اری خ��اص ب��ا جنبه‌ه��ای گوناگون‬ ‫در سط��وح مختلف ساخت��اری و سازمانی است و‬ ‫به‌راحتی محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫با تمام این احوال می‌‌توان پیش از گام نهادن در‬ ‫این مس��یر با مطالعات کارش��ناسانه دقیق و بدون‬ ‫جهت‌گیری‪ ،‬یک چش��م‌‌انداز کلی و مشخص از آن‬ ‫ترسیم کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که این‬ ‫امر کمکی به صنعت بحران‌زده خودرو در کش��ور‬ ‫ما می‌کند ی��ا خیر و اگر پاسخ مثبت است در چه‬ ‫ش��رایطی این امر مفی��د و ثمربخش خواهد بود و‬ ‫آی��ا موفقیت این صنع��ت را در بلندمدت تضمین‬ ‫می‌کند؟‬ ‫به‌دلی��ل اهمیت خصوصی‌سازی‪ ،‬این موضوع در‬ ‫نشست‌های گوناگون فعاالن این صنعت نیز مطرح‬ ‫می‌ش��ود؛ چنانچه ابتدای هفته جاری در نشست‬ ‫خبری انجمن سازندگ��ان قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر این انجمن با اشاره به‬ ‫موضوع خصوصی‌س��ازی در این صنعت اظهارکرد‬ ‫که خصوصی‌سازی در کش��ور م��ا کارنامه چندان‬ ‫مناس��ب و قابل‌قبولی ندارد و صنایع واگذار ش��ده‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوصی‌ در بیش��تر واحده��ای خود‬ ‫ب��ا بحران‌هایی رو‌به‌رو ش��ده‌اند و اگ��ر قرار است‬ ‫خصوصی‌س��ازی به این ش��کل در صنعت خودرو‬ ‫دنبال شود با آن مخالف است‪.‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی یک راهک��ار مناسب برای حل‬ ‫مشکالت صنعت خودرو است البته در صورتی که‬ ‫این صنعت به اهلش واگذار شود و ارزش ریالی آن‬ ‫مورد ارزیابی دوباره قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌س�ازی فرآین�دی مه�م و‬ ‫زمان‌بر‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی‌سازی‪ ،‬پایانی بر‬ ‫اشتباهات مدیریتی صنعت خودرو‬ ‫و از لحاظ هزینه و قیمت تمام ش��ده‪ ،‬متورم است‪.‬‬ ‫چون ساختار این صنع��ت انحصاری است‪ ،‬رقابت‬ ‫در آن معنایی ندارد‪ .‬باید این ویژگی انحصارگرایی‬ ‫را از صنعت خودرو دور کنیم تا با رقابت‌پذیری به‬ ‫کیفیتی در سطح بین‌المللی برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت مش��کلی که متاسفانه‬ ‫تم��ام بخش‌ه��ای اقتص��ادی و سیاسی کش��ور را‬ ‫فراگرفته‪ ،‬فساد مالی است‪ ،‬باید با این فساد به‌طور‬ ‫جدی برخورد کنیم‪.‬‬ ‫در بخش خرید و فروش‪ ،‬توزیع‪ ،‬در شرکت‌های‬ ‫بازرگانی و در روابط‌خودروساز و قطعه‌ساز ش��اهد‬ ‫این فس��اد هس��تیم که موجب می‌شود سازندگان‬ ‫محصوالت بی‌کیفیت نفوذ بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رزم‌خ��واه تصریح کرد‪ :‬اگر ب��ه این موضوع‌ها در‬ ‫سط��ح کالن و به‌طور جدی توجه کرده و براساس‬ ‫آنها گام به گام مش��کالت ای��ن صنعت را برطرف‬ ‫کنی��م‪ ،‬می‌توان امیدوار بود این صنعت نجات پیدا‬ ‫کند‪ .‬البته تاکید می‌کن��م فقط با خصوصی‌سازی‬ ‫مش��کالت صنعت خودرو برطرف نمی‌ش��ود و در‬ ‫یک فرآیند زمان‌بر و چند وجهی با‬ ‫یک سلسله اقدام‌ها باید به صنعت‬ ‫خ��ودرو کم��ک کنی��م و آن را از‬ ‫بحران نجات دهیم‪.‬‬ ‫محس��ن رزم‌خ��واه از فع��االن صنع��ت خودرو‬ ‫در پاس��خ به ای��ن پرسش روزگارخ�ودرو که آیا‬ ‫خصوصی‌س��ازی به رفع مش��کالت صنعت خودرو‬ ‫کمک می‌کند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬برای حل مش��کالت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ی��ک سلس��له‬ ‫اقدام‌ه��ای ریش��ه‌ای و ساختاری‬ ‫باید انجام ش��ود و فقط با ش��و و‬ ‫تبلیغات‪ ،‬ش��اهد اتفاق خاصی در‬ ‫� استراتژی داشته‌باشیم‬ ‫این صنعت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫رض��ا رضای��ی یک��ی دیگ��ر از‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫کارش��ناسان صنعت خ��ودرو و از‬ ‫چند موضوع اساسی مطرح است‪.‬‬ ‫پیشکس��وت قطعه‌سازی نیز درباره‬ ‫نخس��ت اینک��ه بای��د استراتژی‬ ‫محسن رزم‌خواه‪:‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی در ای��ن صنع��ت‬ ‫داش��ته باش��یم یعن��ی در قالب‬ ‫ب��ه روزگارخ�ودرو گف��ت‪ :‬اگ��ر‬ ‫استرات��ژی که ب��رای این صنعت‬ ‫فقط با‬ ‫خصوصی‌سازی با هدف مش��خص‬ ‫تعری��ف می‌کنی��م‪ ،‬حرکت کنیم‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫توسعه صنعت خودرو انجام ش��ود‬ ‫و ب��ه تحقیق و توسع��ه بپردازیم‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫و به‌طور زیربنای��ی در این صنعت‬ ‫دومی��ن مس��ئل ‌ه مالکیت صنعت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬به‌ط��ور قطع در رفع‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬دولتی بودن رانت‬ ‫مش��کالت ای��ن بخ��ش تاثیرگذار‬ ‫را به‌دنب��ال دارد‪ ‌،‬ضم��ن اینک��ه‬ ‫برطرف نمی‌شود‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این راستا‪ ،‬نخس��ت‬ ‫پیشرفتی برای این صنعت حاصل‬ ‫و در یک فرآیند‬ ‫بای��د زیرساخت‌ه��ا را فراه��م‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫زمانبر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در مقاب��ل ب��ا خصوصی‌سازی‬ ‫رقاب��ت ش��کل می‌گی��رد و این و چند وجهی با یک‬ ‫بدون ه��دف و برنامه مش��خص‬ ‫و ب��دون توج��ه ب��ه نق��اط قوت و‬ ‫رویک��رد رقابت��ی‪ ،‬ب��ر کیفی��ت سلسله اقدام‌ها‬ ‫محصوالت تاثیر می‌گذارد و سبب می‌توانیم به صنعت ضعف ای��ن صنعت نمی‌ت��وان این‬ ‫برنام��ه را ب��ا موفقیت پی��ش برد‪.‬‬ ‫رفع بحران‌‌های ناشی از رانت‌های‬ ‫خودرو کمک کنیم‬ ‫خصوصی‌سازی یک فرآیند زمانبر‬ ‫دولتی می‌شود‪.‬‬ ‫سومی��ن موض��وع ب��ه سیاسی و آن را از بحران‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر ای��ن رویکرد‬ ‫نه‌تنه��ا در صنعت خودرو‪ ،‬بلکه در‬ ‫بودن صنعت خ��ودرو برمی‌گردد‪.‬‬ ‫نجات دهیم‬ ‫ع دیگر هم‬ ‫تم��ام بخش‌ها و صنای�� ‌‬ ‫باید ارتباط‌مان را با دنیای خارج‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫بیش��تر ک��رده و ب��ا کش��ورهای‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬موضوع مه��م و قابل‪‎‬توجه‬ ‫صاح��ب فناوری و صنعت روز جهان ارتباط برقرار‬ ‫در حرک��ت به سم��ت خصوصی‌س��ازی این است‬ ‫کنیم‪ .‬این اتفاق‌ها به‌سرعت رخ‌نمی‌دهد و نیازمند‬ ‫ک��ه بخش‌خصوصی جامع‌الش��رایط بخش دولتی‬ ‫زمان است‪.‬‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬در این مس��یر دول��ت باید در‬ ‫رزم‌خ��واه با بیان اینکه چهارمین مورد‪ ،‬ساختار‬ ‫سط��ح کالن بر روند کارها نظارت داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫داخلی صنعت خودرو کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬دولت چی��ن تصمیم گرفته تعداد‬ ‫ساختار داخلی صنعت خودرو در کشور ما نامتوازن‬ ‫تمایل به‬ ‫خرید سهام‬ ‫خودروسازان‬ ‫بدون‬ ‫سوددهی‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫در نخس��تین ماه‌های امسال کارشناسان‬ ‫ب��ازار سرمای��ه ب��ا توج��ه ب��ه رش��د سهام‬ ‫خودروسازان اعالم کردن��د با این روند باید‬ ‫در انتظ��ار رش��د ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درص��دی سهام‬ ‫خودروس��ازان باش��یم‪ .‬ای��ن در حالی است‬ ‫که با نزدیک ش��دن به زمان مجامع بورسی‬ ‫خودروس��ازان تاکی��د بر تجدی��د ارزیابی و‬ ‫ف��روش دارایی‌های مازاد ب��ا هدف خروج از‬ ‫زیان انباشته ش��رکت‌ها مطرح و بر اجرایی‬ ‫شدن آن است‪.‬‬ ‫به اعتقاد فعاالن بازار سرمایه این اقدام‌ها‬ ‫را می‌توان به نوع��ی نیروی محرک صنعت‬ ‫خودروسازی‌ه��ای خود را از ‪ ۵۶‬خودروساز به ‪۱۵‬‬ ‫خودروساز کاهش دهد‪ ،‬زیرا برای این کار در سطح‬ ‫کالن برنامه‌ریزی کرده و با هدف مش��خصی پیش‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫برنام��ه‌ دیگری که این غ��ول خودرو‌سازی دارد‬ ‫ای��ن است ک��ه در مدت ‪ ۵‬س��ال تولید ‪۴‬درصدی‬ ‫خودروه��ای برقی خود را ب��ه ‪۲۵‬درصد برساند؛ از‬ ‫ای��ن‌رو برنامه‌ریزی کرده و ب��ه خودروسازان خود‬ ‫اعالم ک��رده که ‪۵۰‬درصد قیمت خ��ودرو برقی را‬ ‫خریدار بپردازد و ‪۵۰‬درصد باقیمانده را دولت بدون‬ ‫بهره ب��ه خریدار پرداخت کند‪ .‬تمام این تصمیم‌ها‬ ‫برگرفت��ه از برنامه‌ریزی‌ه��ا و سیاست‌‌گذاری‌های‬ ‫کالن در این کشور است‪.‬‬ ‫در چین بدون برنامه و مطالعه کارشناسانه کاری‬ ‫انجام نمی‌شود‪ .‬در سطح سازمانی‪ ،‬معاونت خودرو‬ ‫دارد و با همین رویک��ردی که در پیش گرفته در‬ ‫م��دت ‪ ۲۰‬سال توانس��ته تیراژ تولید خ��ود را به‬ ‫‪۲۲‬میلیون خودرو در سال برساند‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه ما نی��ز در صنعت خودرو‬ ‫کش��ور بای��د در گ��ام نخس��ت‬ ‫زیرساخت‌ه��ا را فراه��م کنی��م‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از تامین زیرساخت‌ها‪،‬‬ ‫� سخن‌پایانی‬ ‫در ادامه بای��د قوانین را بازنگری‬ ‫در یک نگاه کالن و فراموضوعی‪،‬‬ ‫و اص�لاح کنی��م‪ .‬سیاست‌ه��ای‬ ‫نه‌تنها ب��رای خصوصی‌س��ازی در‬ ‫تش��ویقی ب��رای خودروس��از‪،‬‬ ‫صنعت خ��ودرو‪ ،‬بلک��ه در تمامی‬ ‫قطعه‌ساز و مصرف‌کننده داش��ته‬ ‫بخش‌ه��ا و ب��رای تم��ام تغییراتی‬ ‫باش��یم و تمام اینها یعنی دولت‬ ‫رضا رضایی‪:‬‬ ‫ک��ه از سط��وح کوچک ت��ا بزرگ‬ ‫سیاست‌گذاری ک�لان را برعهده‬ ‫به‌دنبال انجام آن هستیم و به باور‬ ‫بگیرد و بخ��ش خصوصی نیز در‬ ‫صنعت خودرو‪،‬‬ ‫کارشناسان راهکاری برای حل یک‬ ‫مرحله اجرا ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫صنعت پیچیده‌ای‬ ‫مشکل یا رفع یک مانع است‪ ،‬آنچه‬ ‫وی افزود‪ :‬زمان��ی که تصمیم‬ ‫است و نیاز به‬ ‫بیشتر خودنمایی و مسیر حرکت را‬ ‫گرفتیم در مسیر خصوصی‌سازی‬ ‫افرادی خالق با‬ ‫ش��فاف می‌کند‪ ،‬پژوهش و مطالعه‬ ‫گام برداریم باید ب��ا برنامه پیش‬ ‫کارش��ناسانه و برنامه‌ریزی ش��ده‬ ‫برویم‪ ،‬اهداف مش��خصی داش��ته جهان‌بینی و توان‬ ‫باشیم و برنامه‌‌ریزی کنیم چراکه دسترسی به فناوری است‪.‬‬ ‫این یک اص��ل اساسی است که‬ ‫داش��تن برنام��ه مرحل��ه بس��یار‬ ‫مهمی ب��رای رسیدن به موفقیت و دانش روز دارد؛‬ ‫همیش��ه و همه جا کارب��رد دارد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه‌ب��ر اینه��ا در کن��ار بنابراین مدیریت‬ ‫عالوه‌بر این‪ ،‬برای حل یک مشکل‬ ‫بای��د راهکارهای��ی چندجانب��ه را‬ ‫اقدام‌های��ی که بای��د انجام‌دهیم این صنعت باید با‬ ‫باید ش��فاف‌سازی و روش��نگری بررسی‌های دقیق و مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫بناب��ر آنچه کارش��ناسان صنعت‬ ‫کنیم تا در ه��ر مرحله گام‌هایی‬ ‫ک��ه برمی‌داری��م مش��خص و در کارشناسانه به افراد خ��ودرو مط��رح کردن��د و م��ا‬ ‫شایست ‌ه و کاردان‬ ‫بخش‌هایی از آنها را در این گزارش‬ ‫مسیر موفقیت باشد‪.‬‬ ‫آورده‌ایم‪ ،‬مش��کالت ای��ن صنعت‬ ‫رضای��ی در ادامه اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سپرده شود‬ ‫فقط ب��ا خصوصی‌س��ازی برطرف‬ ‫البت��ه خصوصی‌س��ازی زم��ان‬ ‫نخواهد ش��د و الزمه کمک به این‬ ‫می‌خواه��د و بای��د در عین حال‬ ‫صنع��ت برای خ��روج از وضعی��ت بحرانی کنونی‪،‬‬ ‫که اه��داف بلندمدت داری��م‪ ،‬در دوره‌های زمانی‬ ‫همه‌جانبه‌نگری است‪.‬‬ ‫مش��خص اهداف خاصی را برای ه��ر دوره تعریف‬ ‫البته که خصوصی‌سازی ی��ک راهکار قابل‌قبول‬ ‫و ت�لاش کنیم براساس این برنامه به اهداف دست‬ ‫ب��رای کمک ساخت��اری به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫یابیم‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬بدانیم پس از یک سال کدام‬ ‫است اما برطرف کننده تمام مشکالت این صنعت‬ ‫هدف ما و چگونه باید محقق ش��ود و میزان تحقق‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یافت��ن آن هدف را در همان مقطع زمانی پیگیری‬ ‫خ��ودرو دانس��ت ک��ه در نهای��ت منجر به‬ ‫افزایش سه��ام خودروسازان و خوش��حالی‬ ‫سهامداران آنها خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین خزلی‌خرازی‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫ب��ازار سرمایه در گفت‌وگو ب��ا خودروکار‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به سود عملیاتی منفی ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از در چند وقت اخی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت‌ها نه تنها س��ودده نبوده‌اند‪ ،‬بلکه با‬ ‫زیان انباش��ته زیادی روبه‌رو شده‌اند اما بنا‬ ‫به‌دالیلی‪ ،‬هنوز رغبت برای خرید سهام آنها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل افزایش تقاضا‬ ‫برای خرید سه��ام خودروسازان به دو دلیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رضای��ی در پایان ب��ا بیان اینکه بح��ث فناوری‬ ‫و داش��تن دانش روز هم مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫توجه به تمام مواردی که مطرح ش��د باید نقش��ه‬ ‫راه داش��ته باش��یم؛ یعنی از استرات��ژی مصوب و‬ ‫مش��خصی پی��روی کنی��م‪ .‬هر سال رهب��ر معظم‬ ‫انقالب ش��عارهایی خوبی را ب��رای نام‌گذاری سال‬ ‫انتخاب‌می‌کنند ک��ه در ذات خود خوب است اما‬ ‫ای��ن ش��عارها در جایی کارآیی دارد که به ش��عور‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬صنعت پیچی��ده‌ای است و نیاز‬ ‫به اف��رادی خالق با جهان‌بین��ی و توان دسترسی‬ ‫به فناوری و دانش روز دارد؛ بنابراین مدیریت این‬ ‫صنعت باید با بررسی‌های دقیق و کارش��ناسانه به‬ ‫افراد شایسته‌ و کاردان سپرده شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه ابزارکار بخ��ش خصوصی باید‬ ‫فراه��م باش��د و دست من بخ��ش خصوصی را باز‬ ‫بگذارن��د‪ .‬وقتی دست من را ببندن��د و مرا به آب‬ ‫بیندازن��د که نمی‌توانم ش��نا کنم‪ .‬با تم��ام اینها‪،‬‬ ‫معتقدم با در اختیار داشتن دانش‬ ‫و فناوری فرصت داریم و می‌توانیم‬ ‫موفق شویم‪.‬‬ ‫است؛ نخستین دلیل معافیت مالیاتی دولت‬ ‫برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی‌های خودروسازان است‪.‬‬ ‫خودروسازان از جمله شرکت‌هایی هستند‬ ‫ک��ه دارایی‌های زیادی ب��ا قیمت‌های بهای‬ ‫دفت��ری در صورت‌های دفت��ری آنها وجود‬ ‫دارد ک��ه به این دلی��ل می‌توانند با افزایش‬ ‫سرمایه نس��بت به خروج خود از زیان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خزلی‌خرازی دلی��ل بعدی افزایش رغبت‬ ‫ب��رای خرید سه��ام خودروس��ازان را امکان‬ ‫ف��روش دارایی‌های غیرمول��د از سوی آنها‬ ‫‌دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬براساس سیاست‌های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خودروسازان‬ ‫مکل��ف ش��ده‌اند ش��رکت‌های زیرمجموعه‬ ‫و دارایی‌ه��ای غیرمول��د خ��ود را به فروش‬ ‫بگذارند که در صورت این اتفاق‪ ،‬سود خوبی‬ ‫برای آنها به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فضل مجام��ع خودرویی‬ ‫گفت‪ :‬با این اقدام‌ها شرکت‌های خودروسازی‬ ‫از زیان خارج می‌شوند؛ بنابراین با اعالم این‬ ‫اقدام‌ه��ا در مجامع‪ ،‬تقاضا برای خرید سهام‬ ‫افزای��ش می‌یابد که این امر در نهایت منجر‬ ‫به افزایش نرخ سهام خودروسازان می‌شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫بخش عمده مش��کالت صنعت خودرو کشور به‌دلیل مدیریت نادرستی است که‬ ‫از دولتی بودن آن نشأت می‌گیرد‪ .‬دولتی بودن صنعت خودرو به‌طور همزمان رانت‬ ‫و فس��اد را دیکته می‌کند و امروز ش��اهدیم که رانت و فساد به شکل‌های مختلف‬ ‫گریبانگیر این صنعت ش��ده و حتی فعالیت مدیران سالم را هم با مش��کل روبه‌رو‬ ‫کرده است‪ .‬هر جا مدیریت دولتی حاکم باش��د چنین مش��کالتی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫امر به دولت هم بس��تگی ندارد؛ یعنی در هر دولتی‪ ،‬مالکیت دولتی این مس��ائل را‬ ‫به‌وجود خواهد آورد‪ .‬ش��اید بهتر است بگویی��م درحال‌حاضر صنعت خودرو ما نه‬ ‫خصوصی است و نه دولتی و اصطالح درست‌تر این است که بگوییم صنعت خودرو‬ ‫م��ا به‌نوعی بی‌صاحب اس��ت‪ .‬اگر این صنعت دولتی ب��ود و دولت خود را پاسخگو‬ ‫می‌دانس��ت‪ ،‬بسیاری از این مس��ائلی که اکنون با آنها روبه‌رو هستیم مانند رانت و‬ ‫فساد در نهادهای قضایی قابل‌پیگیری و دولت هم پاسخگو بود‪.‬‬ ‫امروز وقتی به اصطالح به صنعت خودرو می‌گویید دولتی‪ ،‬عده‌ای مدعی می‌شوند‬ ‫که این صنعت خصوصی است و وقتی می‌گویید خصوصی‪ ،‬در مقابل کسی پاسخگو‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته در بین کشورهای جهان نمونه‌های موفقی از شرکت‌های دولتی هم‬ ‫وجود دارند‪ ،‬مثل شرکت اف‌ای‪‎‬دبلیو(‪ ) FAW‬که یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین‬ ‫خودروسازان دولتی چین است‪ .‬مدیران این خودروساز از سوی دولت چین انتخاب‬ ‫می‌ش��وند و نظارت ب��ر فعالیت آن به‌ط��ور کامل از سوی دولت اس��ت‪ .‬دولت در‬ ‫قب��ال همه موض ‌وع‌های مربوط به این خودروساز پاسخگو است و نهادهای نظارتی‬ ‫می‌توانند به مسائل مربوط به عملکرد این شرکت خودرویی ورود کنند‪.‬‬ ‫اما در کش��ور م��ا این‌گونه نیس��ت‪ .‬به‌عنوان نمون��ه‪ ،‬مدیرعامل ی��ک مجموعه‬ ‫خودرویی در سال‌های گذش��ته این مجموعه خودرویی را به‌دلیل اشتب‌اه‌های مکرر‬ ‫مدیریتی با چالش‌ها و مش��کالتی روبه‌رو کرده است اما در این‌باره به کس��ی هم‬ ‫پاسخگو نیس��ت‪ .‬اگر از مدیریت این مجموعه درباره سرمایه‌گذاری‌هایی که ش��ده‬ ‫پرسش شود پاسخی داده نمی‌شود‪ .‬یا اگر درباره عملکرد خودروسازها در ثبت‌نام‌ها‬ ‫و پیش‌فروش‌ها سوال ش��ود پاسخی نخواهید ش��نید‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اگر بپرسید‬ ‫چ��را در بهمن سال گذش��ته برای تحویل فوری ثبت‌نام ش��ده اما هنوز خودرو به‬ ‫مشتریان تحویل نشده‪ ،‬پاسخی داده نمی‌شود‪ .‬اشتباهات مدیریتی زیادی در سطح‬ ‫خودروسازها انجام می‌ش��ود که کسی درباره آنها سوال نمی‌کند و البته کسی هم‬ ‫پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫ح��ال اگر این یک مجموعه خصوص��ی با یک مدیریت خصوصی واقعی بود‪ ،‬آنها‬ ‫حاض��ر نبودند سرمایه‌های خود را به مدیری که تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی با‬ ‫آینده‌های نامشخص می‌گیرد‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫وقتی می‌گوییم این واحد خودروسازی دولتی است یعنی سرمایه‌ای از بیت‌المال‬ ‫ب��ه خودروساز تزریق می‌ش��ود و او هم درباره تصمیم‌های��ی که می‌گیرد‪ ،‬پاسخگو‬ ‫نیس��ت که تنها نتیجه آن یک ساختار دولتی بدون نظم و برنامه است‪ .‬اینها همه‬ ‫نشان می‌دهد اگر این صنعت‪ ،‬خصوصی بود این مشکالت ایجاد نمی‌شد‪.‬‬ ‫به فرموده رهبر معظم انقالب‪ ،‬ما باید به سمت خصوصی‌سازی برویم‪ .‬خط‌مشی‬ ‫کل��ی و استراتژی کالن نظام این است ک��ه به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند‪.‬‬ ‫هرچن��د می‌توان برای ای��ن صنعت یک مدل توسعه‌ای در نظ��ر گرفت که در آن‬ ‫ش��رکت بزرگ دولتی وجود داش��ته باش��د و می‌توان برای آن مدل‌های گوناگون‬ ‫دیگر تعریف کرد‪ .‬البته در همه کشورهای جهان این موضوع که آیا مدل توسعه‌ای‬ ‫دولتی موفق است یا مدل توسعه خصوصی محل بحث است‪ .‬تاکید می‪‎‬کنم بیشتر‬ ‫مش��کالت صنعت خودرو ما ناش��ی از دولتی بودن و به‪‎‬دنبال آن مدیریت نادرست‬ ‫است و در این‌باره باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫وقت��ی یک ساخت��ار اقتصادی درست براساس مدل هزینه‪-‬فایده ش��کل بگیرد‪،‬‬ ‫افرادی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چون به‌دنبال سود خود هس��تند‬ ‫مجموع��ه خود را به دست مدیران ناشایس��ت نخواهند سپرد‪ .‬در واقع نخس��تین‬ ‫مش��کل صنعت خودرو ما در حوزه مدیریتی نبود شایس��ته‌ساالری و در مقابل آن‬ ‫رواج پدیده خویشاوندساالری است‪ .‬زمانی که در همه قسمت‌ها رانت نفوذ می‌کند‬ ‫ای��ن رانت در حوزه مدیریت به خویش��اوندساالری تبدیل می‌ش��ود‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫تعداد زیادی از مدیران صنعت خودرو بر اساس روابط خویشاوندی در این سمت‪‎‬ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬نه براساس شایستگی‌‪ .‬اینها همان کسانی هستند که حقوق‌های نجومی‬ ‫می‪‎‬گیرند و این مکانیسم شایسته‪‎‬ای نیست‪.‬‬ ‫اگر ‪ ۵۰‬هزار نفر در یک مجموعه خودروسازی مش��غول به کار هستند‪ ،‬پس این‬ ‫واح��د خودروسازی باید ساالنه ‪۲‬میلیون خودرو ب��رای بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫تولی��د کند‪ .‬وقتی به جای ای��ن ‪ ۲‬میلیون‪ ،‬تیراژ تولید آن فق��ط ‪ ۵۰‬هزار خودرو‬ ‫اس��ت دیگر نیازی به ‪ ۵۰‬هزار نفر نیروی انس��انی ندارد‪ .‬م��ا در واقع در قالب یک‬ ‫مدل دولتی دست‌مان در جیب مردم است و از منافع مردم هزینه می‌کنیم و سود‬ ‫آن را بخ��ش خاص می‌برد‪ .‬این بخش خاص متاسفانه زنجیر‌‌وار به مبادی قدرت و‬ ‫ثروت متصل هس��تند‪ .‬با تمام این مش��کالت در ظاهر امر تعداد زیادی در صنعت‬ ‫خودرو مشغول فعالیت هستند‪ ،‬کشور صنعت خودرو دارد و به ظاهر در این صنعت‬ ‫اشتغالزایی وجود دارد و تولید ناخالص ملی را باال می‌بریم‪ ،‬اما واقعیت این است که‬ ‫بخش عمده منافع این صنعت با رانت و فساد به جیب افراد خاصی می‌رود‪ .‬به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬وقت��ی بخواهیم به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم این افراد نخس��تین‬ ‫مانع در مسیر اجرایی‌شدن آن هستند و سعی دارند فرآیند آن به سختی بیفتد و‬ ‫برداشت غلطی از خصوصی‌سازی را انتشار می‌دهند‪.‬‬ ‫در راست��ای خصوصی‌‌سازی صنعت خودرو باید گام به گام پیش برویم و در گام‬ ‫نخست باید شرکت‌های اقماری آنها را به فروش برسانیم‪ .‬همین طرح اگر بخواهد‬ ‫اجرایی شود فرآیند آن ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال زمان می‌برد‪ .‬در مرحله پایانی خودروساز واگذار‬ ‫می‌شود‪ .‬به‌هرحال حجم سرمایه‌گذاری و قیمت واقعی این خودروسازها بسیار باال‬ ‫است‪ .‬البته ما در زنجیره تامین قطعه‌سازان بزرگی داریم که می‌توانند وارد فرآیند‬ ‫خصوصی‌سازی ش��وند و قسمت‌های گوناگون را می‌توان به این قطعه‪‎‬سازان واگذار‬ ‫کرد‪ .‬در واقع باید سازکارهایی در نظر گرفت که در آن سازکارها مردم به‌طور واقعی‬ ‫وارد مشارکت شوند و سهام خودرو‌سازها توزیع و یک هیات‌مدیره واقعی برای آنها‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ .‬راهکارهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد و باید روی آنها فکر‬ ‫کنیم‪ .‬باید بر اساس خط‌مش��ی کلی نظام به سمت خصوصی‌سازی پیش برویم و‬ ‫از تشت‌آرا فاصله بگیریم‪ ،‬روش‌های دیگر را تجربه کرده و با تمام قدرت به سمت‬ ‫خصوصی‌سازی حرکت کنیم‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات هیبرید‬ ‫سرآغاز تولید برقی‌ها‬ ‫سعید مدنی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫واردات خودرو در راستای مش��کالتی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫نیز محدودیت‌های ارزی به‌وجود آمد به یکباره ممنوع شد‪ .‬جلوگیری از واردات‬ ‫خودرو سبب ش��د تا قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی که عمدتا لوکس‬ ‫بودن��د ب��اال رفته و بر نرخ خودروه��ای داخلی هم تاثیر بگذارن��د‪ .‬به هر ترتیب‬ ‫مجموع مشکالت ایجاد شده ناشی از ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬اعمال تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه علیه صنعت خودرو ایران از سوی امریکا‪ ،‬ترک ش��رکت‌های اروپایی و‬ ‫شرکای خودروسازان همه و همه سبب شد تا بازار دچار آشفتگی و التهاب شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد در چنین ش��رایطی اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫مصوب��ه‌ای با عنوان «ط��رح ساماندهی بازار خودرو»‪ ،‬تعیی��ن کردند که واردات‬ ‫خودروهای سواری هیبرید و برقی تا زمان تولید آنها در داخل کشور از پرداخت‬ ‫حقوق ورودی معاف هس��تند شاید شروع یک حرکت خوب باشد و ثمره خوبی‬ ‫برای بازار و صنعت خودرو داش��ته باشد‪ .‬به‌هرحال خودروهای هیبرید مشکالت‬ ‫زیست‌محیطی و آلودگی هوا را ندارند و امروزه دنیا به سمت و سوی این خودروها‬ ‫حرک��ت کرده است و ما نی��ز باید به این سمت حرکت کنی��م‪ .‬اگرچه در ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های الزم را در این زمینه انجام نداده‌ایم و راه طوالنی در پیش است‪.‬‬ ‫اما از آنجایی که همه دنیا به سمت و سوی تولید خودروهای هیبریدی رفته‌اند ما هم‬ ‫باید با واردات این موضوع را در صنعت خودرو کشور کلید بزنیم تا از غافله عقب نمانیم‪.‬‬ ‫به هر ترتی��ب ممکن است بحث مطرح ش��دن واردات خودروهای هیبرید باب‬ ‫فتحی نیز برای باز ش��دن مجدد واردات خ��ودرو و رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش‬ ‫خودرو باش��د‪ .‬اما نباید این موضوع نیز نادیده گرفته شود که مشکالت ارزی نیز‬ ‫به قوت خود باقی است و احتماال مجلس نیز در این قضایا در حال رایزنی است‪.‬‬ ‫اما در نهایت واردات خودرو باید آزاد ش��ود و مشکالت ارزی را باید به‌گونه‌ای‬ ‫دیگر حل کرد‪.‬پیش‌تر هم مطرح بود که این مسئله بدون انتقال ارز باشد‪.‬‬ ‫افراد بس��یاری در خارج از کش��ور هس��تند که سرمایه‌دار بوده و می‌توانند به‬ ‫واردات خودرو نیز کمک کنند و با توجه به شرایط فعلی خودرو در کشور حاشیه‬ ‫سود خوبی برای آنها به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ن امر محق��ق ش��ود تالطم ب��ازار ت��ا ح��دودی فروک��ش می‌کند‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د مراق��ب بود ک��ه روند انتق��ال ارز از داخل نباش��د که م��ا را دچار‬ ‫مش��کل کند و ب��ا ارز‌های سرمایه‌گذاران خارج از کش��ور و منش��ا آن خارج از‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬در غیر ای��ن ص��ورت هزین��ه ارزی سنگینی را برای کش��ور به‬ ‫هم��راه داش��ته و در این ش��رایط چنی��ن هزین��ه‌ای را نمی‌ت��وان تامین کرد‪.‬‬ ‫باید باور کنی��م که واردات خودروهای هیبرید فض��ای خودروسازی‌ها را بهبود‬ ‫می‌بخش��د و به روزآمدی صنعت خودرو کمک می‌کند‪ .‬اگرچه حرکت به سوی‬ ‫تولید خودروهای برقی زمان‌بر است و تا هنگامی که نتوانیم این خودروها را در‬ ‫ایران تولید کنیم واردات خودروها ادامه خواهد داشت اما نباید از این نکته غافل‬ ‫ش��د که واردات خودروهای هیبرید باید با هدف تولید باشد‪ .‬باید با شرکت‌های‬ ‫معتبر خارجی تولید خودروهای برقی همکاری شود تا بتوانیم با یک سازماندهی‬ ‫ای��ن خودروه��ا را وارد کنیم و در آینده در جهت ساخ��ت این خودروها مذاکره‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اگر بتوان واردات خودرو را به ساخت داخل گره زد برگه برنده‌ای‬ ‫برای ما خواهد بود‪ .‬اما این موضوع به ش��رطی انجام می‌ش��ود که در قراردادها‬ ‫ی شود‪ .‬ضمن آنکه واردات این‬ ‫این مطلب دیده ش��ده و در این زمینه آینده‌نگر ‌‬ ‫خودروها نباید به ش��کل پراکنده باش��د که در بحث خدمات پس از فروش آنها‬ ‫دچار مش��کل ش��ویم‪ .‬در این‌باره باید یک یا دو ش��رکت معتبر انتخاب و مجوز‬ ‫واردات برای آنها صادر ش��ود و این ش��رط هم باید مدنظر قرار بگیرد که ساخت‬ ‫داخل این خودروها در ایران نیز پیگیری شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اما و اگرهای خصوصی‌سازی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬نگاه ما هم‬ ‫براساس تجربه‌های کش��ورهای موفق در حوزه خودروسازی به این سو است که‬ ‫دولت فقط در جایگاه سیاست‌گذاری قرار داشته باشد و از این طریق برنامه‌های‬ ‫بلندمدتی را برای رسیدن به اهداف مشخص ترسیم کند‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی‌پور در گفت‌وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬نشس��تی در کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن به‌منظور بررسی ایرادات ش��ورای نگهب��ان از طرح ساماندهی‬ ‫خودرو تش��کیل شد و اصالحات مورد نظر شورای شورای نگهبان روی آن انجام‬ ‫و طرح برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح‪ ،‬خصوصی‌سازی صنعت‬ ‫خودرو بود که مجلس به دولت مهلت ‪۳‬ساله برای خروج از فهرست سهامداران‬ ‫دو خودروساز بزرگ داخلی داده بود‪ .‬شورای نگهبان این را مغایر با قانون اساسی‬ ‫دانسته و تاکید داشته که براساس ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسی نباید بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫سهام این صنایع بخش خصوصی قرار گیرد‪ .‬کمیس��یون بر این اساس تغییرات‬ ‫خ��ود را بر طرح اعمال کرد‪ .‬ایرادات دیگر ش��ورای نگهبان به این طرح ش��امل‬ ‫یک سلسله اشکاالت شکلی بود که با هماهنگی فرهنگستان‪ ،‬معادل فارسی آن‬ ‫جایگزین شد‪ .‬نورقلی‌پور درباره زمان مورد انتظار برای تصویب نهایی در صحن‬ ‫و ارسال برای تایید در شورای نگهبان گفت‪ :‬با توجه به اینکه این طرح با فوریت‬ ‫بررسی و تصویب شده بود احتمال می‌رود در نخستین فرصت ممکن در صحن‬ ‫مطرح شده و تا دو هفته آینده کار آن در مجلس به پایان رسد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫ص��ورت تصویب و تایید نهایی این طرح‪ ،‬تمامی قوانین مربوط به صنعت خودرو‬ ‫در موارد یاد شده در این طرح لغو خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬البته اگر ایرادات جزیی که‬ ‫به عقیده من بر طرح وارد است در صحن علنی رفع نشود طرح از طرف شورای‬ ‫نگهبان دوباره برای اصالح به مجلس عودت داده خواهد ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ممکن است این طرح بتواند اصالحات مختصری ایجاد کند اما به نظر نمی‌رسد‬ ‫تح��ول خاصی در صنعت خودرو ایجاد کند چراکه کامل نبوده و با وجود مطرح‬ ‫کردن موارد مخالفت و ناقص در کمیس��یون ایرادات مورد نظر رفع نشد‪ .‬اگر ما‬ ‫نتوانیم شرکت‌های خودروسازی عمده خود را به‌طور کامل خصوصی‌سازی کنیم‬ ‫باز هم چالش‌های فعلی و دهه‌های گذشته را دوباره تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گزارش روزگارخودرو از صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبرید‬ ‫واردات خودروهای هیبرید تبلیغی است‬ ‫س�پیده قاضی‌ن�ژاد‪ :‬واردات خودروه��ای هیبرید در‬ ‫حالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طرح‬ ‫ساماندهی بازار خودرو مطرح شده است که واردات خودرو‬ ‫ممنوع و ثبت‌سفارش ب��رای واردکنندگان نیز امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر شورای نگهبان به‌تازگی نسبت به آن‬ ‫ایراداتی وارد کرد و دوباره به مجلس ارجاع شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارخودرو‪ ،‬در اواخر اردیبهشت امسال‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه‌ای با عنوان‬ ‫«طرح ساماندهی بازار خودرو» تعرفه واردات خودروهای‬ ‫س��واری هیبرید و برقی ت��ا زمان تولید آنه��ا در داخل‬ ‫کش��ور را صفر کرده و این خودروه��ا از پرداخت حقوق‬ ‫ورودی معاف ش��دند‪ .‬برخی کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫نی��ز بر این بن��د از طرح ساماندهی ب��ازار خودرو منتقد‬ ‫بوده و عنوان می‌کنند درحال‌حاضر ش��رایط اقتصادی و‬ ‫سیاسی کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که حتی اگر واردات‬ ‫ای��ن نوع خودروها بدون تعرف��ه و یا حتی با وضع تعرفه‬ ‫آزاد هم باش��د‪ ،‬ش��رکت‌های واردکننده خودرو به دلیل‬ ‫محدودیت‌ه��ای ارزی و محدودی��ت انتق��ال پول و نیز‬ ‫تحریم‌ه��ای موجود‪ ،‬عمال امکان واردات ندارند؛ بنابراین‬ ‫بحث بر سر این نکات در شرایط فعلی مثمرثمر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای واگذاری‬ ‫در همین رابط��ه محمد منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ب��ه خبرنگار‬ ‫روزگارخ�ودرو گفت‪ :‬یکی از ایرادات��ی که به موضوع‬ ‫صفر ش��دن تعرفه واردات خودروه��ای هیبرید از سوی‬ ‫شورای نگهبان وارد شده موضوع خصوصی‌سازی صنعت‬ ‫خودرو است‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��ورای نگهبان عنوان کرده که‬ ‫در این مس��ئله مجموعه دولت حتما باید حضور داشته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین این مسئله باید در صحن مجلس بررسی‬ ‫ش��ده و ممکن است به مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫نیز ارجاع شود‪ .‬بنابراین با این ایراد امکان واگذاری سهام‬ ‫دولت در خودروسازان میس��ر نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از ایراداتی که ش��ورای نگهبان به این طرح گرفته‬ ‫وجود کلمات انگلیسی همانند جوینت‌ونچر و‪ ...‬است که‬ ‫باید حذف و با واژه فارسی جایگزین شوند که انجام شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��اوه تاکید ک��رد‪ :‬با ش��رایطی که‬ ‫خودروسازان دارند موضوع واگ��ذاری صنعت خودرو به‬ ‫بخش خصوصی نیاز به چاره‌اندیش��ی دارد‪ .‬بر اساس بند‬ ‫ج اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساسی دولت موظف ش��ده است تا‬ ‫‪۸۰‬درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی‬ ‫واگذار کند اما ‪۲۰‬درصد باقی مانده باید در اختیار دولت‬ ‫باشد‪ .‬بر اساس سخنان محمد منصوری‪ ،‬شورای نگهبان‬ ‫تاکید دارد ‪۲۰‬درصد از سهام خودروسازان باید در اختیار‬ ‫دولت باقی بماند و چون موضوع تعرفه‌گذاری واردات از‬ ‫جمل��ه ابزارهای اقتصادی در اختیار قوه مجریه است که‬ ‫معموال برای ساماندهی بخش��ی از ب��ازار و یا حمایت از‬ ‫صنعتی خاص مورد استفاده ق��رار می‌گیرد؛ بنابراین به‬ ‫نظر می‌رسد ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم‬ ‫در اختیار دولت‪ ،‬درست نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چانه‌زنی برای موضوعی که وجود ندارد‬ ‫منص��وری در پاسخ به ای��ن پرسش چه ضرورتی دارد‬ ‫ک��ه موض��وع واردات خودروه��ای هیبری��د در مجلس‬ ‫و در ط��رح ساماندهی بازار خودرو مطرح ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر واردات هی��چ خودروی��ی صرفه‌اقتصادی‬ ‫نداش��ته و امکان‌پذی��ر نیس��ت‪ .‬ممنوعی��ت واردات در‬ ‫ش��رایط فعلی کمک مناسبی ب��ه تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بود و در حقیقت واردات خودروهای هیبرید با دالر آزاد‬ ‫هی��چ توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬از س��وی دیگر هزینه‌های‬ ‫گمرکی در چنین شرایطی برای ترخیص بسیار باالست‬ ‫و به‌طور قطع ش��رایط واردات برای هیچ مدل خودرویی‬ ‫مهیا نیس��ت و واردات خودرو در هال��ه‌ای از ابهام است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬مطرح ش��دن بح��ث واردات خودروهای‬ ‫هیبرید به سبب ایجاد رقابت برای بازار و تولیدکنندگان‬ ‫و استف��اده و ترویج انرژی‌های پاک بود اما واردات با ارز‬ ‫آزاد هم مسئله‌ای نیست که به آن بپردازیم‪ .‬اکنون باید‬ ‫تولید داخل حمایت شود تا حداقل رونق تولید در امسال‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هیبرید موضوعی نمایشی‬ ‫عل��ی ش��کوهی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو و فعال‬ ‫ب��ازار نی��ز در همین رابطه ب��ه روزگارخ�ودرو گفت‪:‬‬ ‫از اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬ک��ه واردات خودرو در ای��ران دچار‬ ‫سکته ش��د تا به امروز مش��کل ادامه داشته است‪ .‬به‬ ‫محمد منصوری‪:‬‬ ‫شرایط‬ ‫واردات برای‬ ‫هیچ مدل‬ ‫خودرویی مهیا‬ ‫نیست و‬ ‫واردات خودرو‬ ‫در هاله‌ای از‬ ‫ابهام است‬ ‫علی شکوهی‪:‬‬ ‫مطرح کردن‬ ‫موضوع واردات‬ ‫خودروهای‬ ‫هیبرید در طرح‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار خودرو تنها‬ ‫جنبه تبلیغاتی‬ ‫دارد‬ ‫نظ��ر می‌رسد مطرح کردن موض��وع واردات خودروهای‬ ‫هیبری��د در ط��رح ساماندهی ب��ازار خ��ودرو تنها جنبه‬ ‫تبلیغاتی داش��ته و تصور می‌کنند با مطرح کردن چنین‬ ‫موضوعاتی به آرام کردن جو بازار خودرو کمک می‌شود‬ ‫درحالی‌که آش��فتگی بازار مربوط به موضوع‌های دیگری‬ ‫است‪ .‬مشتریان به واردکنندگان مراجعه و مطالبات‌شان‬ ‫را می‌خواهن��د و آنه��ا هم چون بدون تکلیف هس��تند‪،‬‬ ‫نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند‪ .‬در کنار آن‪،‬‬ ‫ب��ازار نمی‌تواند قیمت‌ه��ا را به‌درستی کنترل و مدیریت‬ ‫کند‪ .‬در نهایت زیان این موضوع متوجه مصرف‌کنندگان‬ ‫ب��وده ضمن آنک��ه هیچ‌گونه نظم و اصول��ی را برای بازار‬ ‫ایج��اد نخواهد ک��رد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تعرف�� ‌ه و روند واردات‬ ‫خودرو مش��خص است و مطرح کردن موضوعات جدید‬ ‫همانن��د صفر کردن تعرفه هیبریدها از سوی نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی فقط نمایش است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬سال ‪ ۹۶‬با مش��کالتی‬ ‫روبه‌رو ش��دیم که نتیجه ممنوعی��ت واردات برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫بود‪ .‬قرار بود رویه واردات خودرو مشخص شود اما اکنون‬ ‫شاهد هستیم پس از ‪ ۲‬سال رویه واردات هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت‪ .‬هر بار از سوی مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬سازمان محیط‌زیس��ت‬ ‫و‪ ...‬مش��کل روی مش��کل اضافه می‌ش��ود‪ .‬در حقیقیت‬ ‫می‌توان گفت این موضوع ارتباطی با واقعیت خودروهای‬ ‫هیبری��د ن��دارد و مصوب��ه‌ای که از س��وی مجلس برای‬ ‫واردات خودروه��ای برقی و هیبرید با تعرفه صفر درصد‬ ‫به امضا رسید تنها یک کار رسانه‌ای بود‪.‬‬ ‫شکوهی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که در این سامانه امکان‬ ‫ثبت‌سفارش وجود نداشته باشد حتی با مصوبات مجلس‬ ‫نی��ز امک��ان واردات وجود نخواهد داش��ت این در حالی‬ ‫است که در مصوبه مجلس‪ ،‬قواعد گمرکی این خودروها‬ ‫مدنظ��ر است نه ثبت‌سفارش آنه��ا‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫خودروهای هیبرید اجازه ثبت‌سفارش ندارند پس چگونه‬ ‫قرار است وارد ش��وند که تعرفه تعیین می‌ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫آنک��ه واقعیت بازار خودرو با آنچه نش��ان داده می‌ش��ود‬ ‫بس��یار متف��اوت است به‌ط��وری که تاثی��ر خودروهای‬ ‫وارداتی در بازار‪ ،‬بزرگ نش��ان داده می‌ش��ود درحالی‌که‬ ‫مهدی دادفر‪:‬‬ ‫با طرح واردات‬ ‫هیبرید‌ها موافقت‬ ‫نمی‌شود چراکه‬ ‫هربار موضوعی‬ ‫در حوزه واردات‬ ‫مطرح شده‬ ‫اما سرانجامی‬ ‫نداشته است‬ ‫سهم خودروهای واردات��ی ‪ ۴‬تا ‪۶‬درصد کل بازار خودرو‬ ‫بوده اما این سهم را بیش از ‪۲۰‬درصد نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو در مورد آنکه بح��ث واردات‬ ‫خودروه��ای هیبری��د در جه��ت تروی��ج استف��اده از‬ ‫انرژی‌ه��ای پاک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درصد و ع��دد آالیندگی‬ ‫ناشی از خودروهای سواری آنقدر پایین است که اصال با‬ ‫موارد دیگر قابل قیاس نیست‪ .‬اگر بخواهید عدد ناشی از‬ ‫آالیندگی موتورسیکلت‌های کاربراتوری که هنوز در حال‬ ‫تردد هس��تند و کامیون‌های حمل زباله و کاال را در نظر‬ ‫بگیرید بیش��تر این موضوع نمود پیدا می‌کند‪ .‬در ضمن‬ ‫می��زان واردات خودروهای هیبرید و برقی آنقدر کوچک‬ ‫و ک��م است که اصال قابل قیاس با خودروهای تولیدی و‬ ‫وارداتی بنزینی نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر زیرساخت‌ها برای‬ ‫ورود این خودروها در کش��ور فراهم نیست‪ .‬در کشور نه‬ ‫ایس��تگاه‌های ش��ارژ برق این خودروه��ا موجود است نه‬ ‫ایس��تگاه‌های تعویض باتری‪ .‬از لح��اظ خدمات فنی نیز‬ ‫هیچ زیرساختی هم برای خدمات‌دهی ایجاد نشده است‬ ‫و قطعات آنها نیز در کش��ور موجود نیست‪ .‬در نتیجه تا‬ ‫این زیرساخت‌ها وجود نداش��ته باش��د امکان واردات در‬ ‫حجم زیاد برای این خودروها وجود نداش��ته و نمی‌توان‬ ‫گفت ب��ا واردات هیبریدها می‌ش��ود استفاده از سوخت‬ ‫پ��اک را تروی��ج داد‪ .‬او همچنین عنوان ک��رد‪ :‬دولت نیز‬ ‫اعالم کرده است که در جنگ اقتصادی هیچ هدفی برای‬ ‫واردات خ��ودرو ندارد و مطرح ش��دن این بحث‌ها سوال‬ ‫برانگیز است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی بی‌سرانجام‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو نیز‬ ‫همانند علی ش��کوهی به تبلیغاتی بودن موضوع اش��اره‬ ‫ک��رد و معتقد است‪ ،‬در موضوعات مطرح ش��ده همانند‬ ‫صفر ش��دن تعرفه هیبرید‌ها و آزاد شدن واردات این نوع‬ ‫خودروها ن��ه در جهت آسایش مردم و حفظ منافع ملی‬ ‫بلکه مانوری سیاسی است‪.‬‬ ‫او به روزگارخودرو گفت‪ :‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫و مع��اون حقوق��ی رئیس‌جمهوری دو بخش��نامه صادر‬ ‫کردند یکی از آنه��ا در سال ‪ ۹۵‬بوده و دیگری دو هفته‬ ‫پیش و در این بخش��نامه‌ها قید شده که نظر تشکل‌های‬ ‫تخصصی و کارشناسان خبره در کلیه مصوبات و قوانین‬ ‫گرفته شود‪ .‬اما در این موضوع چه کسی از واردکنندگان‬ ‫نظرش را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫می‌دانیم که با طرح واردات هیبرید‌ها موافقت نمی‌ش��ود‬ ‫چراکه هربار موضوعی در حوزه واردات مطرح ش��ده اما‬ ‫سرانجامی ن��دارد‪ .‬این موضوعات فق��ط جنبه تبلیغاتی‬ ‫دارد‪ .‬یک بار بحث هیبرید‌ها مطرح می‌ش��ود و بار دیگر‬ ‫موض��وع واردات خودروهای دس��ت دوم به میان می‌آید‬ ‫ام��ا آنچه دغدغه امروز ما در بحث واردات است ترخیص‬ ‫خودروهایی است که دو سال است در گمرکات کش��ور‬ ‫در ح��ال خ��اک خوردن اس��ت‪ .‬ما می‌خواهیم ش��رایط‬ ‫به‌گونه‌ای رق��م بخورد که بتوانیم خودروها را ترخیص و‬ ‫به صاحبان‌شان تحویل دهیم‪.‬‬ ‫دادف��ر تاکید کرد‪ :‬من به عنوان نماینده واردکنندگان‬ ‫اعالم می‌کنم این فعاالن خودرویی دیگر به دنبال واردات‬ ‫خودرو و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیس��تند‪ .‬تعدادی‬ ‫اف��راد و گروه وجود دارن��د که هم در حوزه واردات و هم‬ ‫تولید وارد ش��ده و وابستگی‌های سیاسی دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫در ای��ن فضا دیگ��ر جایی برای واردکنن��ده غیرسیاسی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬او اضافه ک��رد‪ :‬عده‌ای ب��ه دنبال حذف‬ ‫واردکنندگان خودرو هس��تند ک��ه در حال تحقق است‪.‬‬ ‫دادف��ر ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در عم��ل فعالی��ت تجاری‬ ‫شرکت‌های واردکننده به صفر رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به‌ط��ور قطع با این رون��د در آینده خبری از بزرگان این‬ ‫صنف نخواهد بود چراکه حجم فعالیت‌های آنها به حدود‬ ‫‪۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اقدامات اخیر در‬ ‫ای��ن حوزه را غیرعلمی و دور از منطق دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫همچن��ان ب��ر این موضوع تاکی��د دارم که ای��ن اقدام با‬ ‫برنامه‌ریزی بوده که افراد به هدف از پیش تعیین ش��ده‬ ‫خود رسیدند‪ .‬او با بیان اینکه در مجموع ‪۱۴‬هزار نفر در‬ ‫ش��رکت‌های واردکننده مش��غول به کار بوده اند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬از این تعداد نیروی کار هم اکنون تنها ‪ ۳‬تا ‪۴‬هزار‬ ‫نف��ر مش��غول فعالیت هس��تند این در حال��ی است که‬ ‫برخی از واردکنندگان نیز اقدام به تعطیلی ش��رکت‌های‬ ‫زیرمجموعه خ��ود کرده‌اند‪ .‬دادفر اضاف��ه کرد‪ :‬برخی از‬ ‫ش��رکت‌ها نیز با اخراج تمام نیروهای کاری خود‪ ،‬دفاتر‬ ‫این ش��رکت‌ها را تعطیل کرد ‌ه و برخی از ش��رکت‌ها نیز‬ ‫در انتظ��ار ترخیص باقی مانده خودروهای دپو ش��ده در‬ ‫گمرکات هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫بس��یاری از کارشناسان خودرویی معتقدند با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی‪ ،‬بحث بر سر صفر شدن‬ ‫تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی بیه��وده بوده و در‬ ‫ش��رایطی که واردکنندگان هنوز از ترخیص خودروهای‬ ‫دپو ش��ده در گمرک عاجزند چنی��ن تصمیماتی نه تنها‬ ‫هیچ کمکی به ساماندهی بازار خودرو نمی‌کند بلکه فقط‬ ‫وق��ت و زمان را برای ارائه راهکارهای اصولی و انجام آن‬ ‫هدر می‌دهد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫پژو ‪‌2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫رنو ساندرو استپ‌وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪76/012/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪87/800/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪163/000/000‬‬ ‫‪94/000/000‬‬ ‫‪308/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫‪45/300/000‬‬ ‫‪56/200/000‬‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫‪293/000/000‬‬ ‫‪177/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی‌ال‌اس‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس تی ان‌ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف‌اسپرت‬ ‫لکسوس اچ ان‌ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪720/000/000‬‬ ‫‪680/000/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫‪880/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪710/000/000‬‬ ‫‪690/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪970/000/000‬‬ ‫‪1/380/000/000‬‬ ‫‪1/390/000/000‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫خودرویی‌ها آماده حضور در نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫امسال نمایش��گاه صنعت خودرو آلمان به دوره ‪ ۶۸‬خود‬ ‫وارد خواهد شد و هر روز بر مخاطبان آن اضافه می‌شود‪ .‬با‬ ‫توجه به این که صنعت خودرو آلمان بسیار پیشرفته است و‬ ‫زادگاه‌های برندهای بسیار مشهور مانند بنز‪ ،‬ب‌ام‌و‪ ،‬آئودی‪،‬‬ ‫فولکس‌واگن و‪ ...‬در این کش��ور قرار دارد افراد بسیار زیادی‬ ‫منتظر حضور در این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های خودروی��ی تنها از کش��ور آلم��ان در این‬ ‫نمایش��گاه حاضر نخواهند ش��د چرا که این رویداد یکی از‬ ‫م��واردی است که برندهای مختل��ف می‌توانند محصوالت‬ ‫خ��ود را به بهترین ش��کل در معرض دی��د مخاطبان قرار‬ ‫دهند‪ .‬الزم به ذکر است که شرکت‌های خودروساز معموال‬ ‫تمرکز خاص��ی بر روی چنین نمایش��گاه‌های بزرگی دارند‬ ‫چراک��ه این نمایش��گاه‌ها می‌توانند تاثیر بس��زایی در آمار‬ ‫فروش آنها داشته باشند‪.‬‬ ‫خودروه��ای مفهومی نی��ز یک��ی از جذابیت‌های بزرگ‬ ‫چنین رویدادهایی به ش��مار می‌روند ک��ه عالوه بر جذاب‬ ‫بودن‪ ،‬خودروسازان به وسیل��ه آن توانایی‌ها و فناوری‌های‬ ‫جدی��د خ��ود را به رخ رقیب��ان خود می‌کش��ند‪ .‬دوره ‪۶۸‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو آلمان از تاریخ ‪ ۲۱‬ش��هریور آغاز خواهد‬ ‫شد و تا ‪ ۱۰‬روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو فرانکف��ورت‪ ،‬ی��ک فرصت‬ ‫استثنای��ی برای فعاالن صنعت خودروس��ازی است‪ .‬امروزه‬ ‫صنعت خ��ودرو یکی از مهم‌ترین صنایع برای کش��ورهای‬ ‫مختلف است که بخش مهمی از درآمد یک کشور را شامل‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما مهم‌تر از مسئله درآمد‪ ،‬می‌توان صنعت فناوری‬ ‫یک کش��ور را با نگاه به خودروهای آن کشور تشخیص داد‬ ‫که در چه مرحله‌ای است و پیشرفت‌های آن در مقابل رقبا‬ ‫به چه ص��ورت خواهد بود‪ .‬یک��ی از جذابترین و مهم‌ترین‬ ‫نمایشگاه‌های صنعت خودرو جهان نمایشگاه صنعت خودرو‬ ‫فرانکفورت است‪.‬‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لحظه‌شماری برای نمایشگاه ‪SEMA 2019‬‬ ‫خودروهای تیونینگ شده آماده حضور در الس‌وگاس‬ ‫ش�روین اش�یدری‪ :‬نمایش��گاه سما (‪ )SEMA‬محلی ب��رای به نمایش‬ ‫درآوردن خودروهای تیونینگ ش��ده و دیزاین ش��ده با ظاهری خاص است‪.‬‬ ‫در میان خودروهای موجود در این نمایش��گاه مواردی وجود دارد که از بقیه‬ ‫خاص‌تر بوده و طرفداران بیش��تری دارد‪ .‬این نمایش��گاه یک فضای مناسب‬ ‫برای کمپانی‌ها و شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود تا با افزایش کارایی‬ ‫و قدرت عملکردی محصوالتشان به یکدیگر فخر فروخته و قدرت‌نمایی کنند‪.‬‬ ‫با این وجود در سمای سال گذش��ته برخی از تولیدکنندگان خودرو به غیر‬ ‫از محصوالت عجیب و قدرتمند‪ ،‬محصوالت زیبا و ارزش��مندی را نیز به سما‬ ‫آورده بودند‪ .‬ش��اید در نمایش��گاه‌های خودروی اروپایی ش��اهد رنگ و لعاب‬ ‫و ظواه��ر با پرستیژ و زیبایی باش��ید یا در نمایش��گاه‌های آسیایی فناوری و‬ ‫گزینه‌های متعددی را در خودروها بیابید اما در سما اصالحات و تغییرات در‬ ‫یک نسخه خاص می‌توانند جذاب‌تر باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به سما ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‹ ‹سما از کجا شروع شد؟‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۰‬ت��ا امروز‪ ،‬ه��ر سال ش��رکت‌های تولیدکنن��د ‌ه تجهیزات‬ ‫افترمارک��ت‪ ،‬برندهای تیونینگ‪ ،‬خودروسازان‪ ،‬کارگاه‌های کوچک ش��خصی‬ ‫خودرو و تمام عالقه‌مندان دنیای تیونینگ در مرکز همایش‌های الس‌وگاس‬ ‫آمریک��ا‪ ،‬گردهم می‌آین��د‪ .‬سما به‌عن��وان بزرگ‌ترین نمایش��گاه تیونینگ‪،‬‬ ‫ش��خصی‌سازی و قطعات افترمارکت دنیا از سال ‪ ۱۹۶۷‬پس از ش��کل‌گیری‬ ‫انجم��ن تج��ارت قطع��ات وی��ژه (‪Specialty Equipment Market‬‬ ‫‪ )Association‬در سال ‪ ،۱۹۶۳‬ش��کل گرفت‪ .‬این نمایش��گاه در سال‌های‬ ‫اول تأسیس‪ ،‬تنها چهار بار از سال ‪ ۱۹۶۷‬تا آغاز ده ‌ه ‪ ۱۹۹۰‬برگزار ش��د اما‬ ‫بعد از آن‪ ،‬هر سال میزبان عاشقان تیونینگ بوده است‪.‬‬ ‫با وجود این که این نمایش��گاه به صورت سالیانه است اما در برخی موارد‬ ‫شاهد این هستیم که ‪ ۳‬سال بین برگزاری‌ها فاصله افتاده است‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫سما که به صورت تخصصی به تجهیزات ویژه و افترمارکت خودروها وابس��ته‬ ‫است می‌توانید شاهد خودروهای تیونینگ شده چه در ظاهر و چه در بخش‬ ‫فنی باش��ید‪ .‬سم��ا در حقیقت همانطور که گفته ش��د مخف��ف انجمن بازار‬ ‫تجهیزات ویژه در زمینه خودرویی است و خودروسازان در زمینه محصوالت‬ ‫افترمارکت خود سعی می‌کنند در این نمایشگاه بدرخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات برگزاری سما ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نمایشگاه خودرو الس وگاس (‪ )SEMA Show‬از ‪ ۱۴‬الی ‪ ۱۷‬آبان ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در ش��هر الس وگاس کش��ور ایاالت متحده آمریکا برگزار می‌شود‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودرو الس وگاس یا سما مهمترين نمايش��گاه محص��والت ويژه خودرو در‬ ‫جه��ان است‪ .‬اين رويداد نخبگان صنع��ت و جديدترين محصوالت را در يك‬ ‫مك��ان‪ ،‬یعنی مركز نمايش��گاه‌هاي الس وگاس گرد هم مي‌آورد‪ .‬نمايش��گاه‬ ‫تجهيزات خودرو الس وگاس به عنوان بخش��ي از نمایشگاه ‪ ،AAIW‬بيش‬ ‫از ‪ ١٠٠٠٠٠‬تن از پيش��گامان صنعت از بيش از ‪ ١٠٠‬كش��ور جهان را جذب‬ ‫هنسی ولوسی راپتور ‪V8‬‬ ‫فورد جی تی سری کربن‬ ‫هنسی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تیونر آمریکایی محسوب می‌شود‪ .‬آنها بیشتر‬ ‫روی خودروه��ای عضالنی آمریکایی تمرک��ز می‌کنند و طی سال‌های اخیر‪ ،‬فورد اف‬ ‫‪ ۱۵۰‬راپتور یکی از محبوب‌ترین محصوالت آنها بوده است‪ .‬هنسی از فرصت نمایشگاه‬ ‫سما برای رونمایی از آخرین پروژه خود استفاده کرد‪ .‬آنها در این پروژه یک پیشرانه‬ ‫‪ ۵‬لیتری ‪ 8‬سیلندر خورجینی ‪ ۷۵۸‬اسب بخاری سوپرش��ارژردار فورد را زیر کاپوتی‬ ‫نصب کرده‌اند که قب ً‬ ‫ال یک پیش��رانه ‪ ۶‬سیلن��در خورجینی توربو دوقلوی ‪ ۴۵۰‬اسب‬ ‫بخاری اکوبوست آنجا قرار داش��ت‪ .‬هنس��ی فقط ‪ ۱۰۰‬دستگاه از این خودرو خواهد‬ ‫ساخت و قیمت پایه آن را ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۹۵۰‬دالر تعیین کرده است‪.‬‬ ‫داج دیمن تمام کربنی‬ ‫در نمایشگاه سما امسال‪ ،‬شرکت ‪Speedkore‬‬ ‫پروژه‌های بس��یار جذاب و با کیفیت فوق العاده‬ ‫باال را ب��ا خود آورده است‪ .‬یک��ی از جذاب‌ترین‬ ‫آنها بدون شک این داج دیمن کاملا فیبر کربنی‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که طراح��ی بدنه آن فوق العاده‬ ‫است‪ ،‬ولی این پرفورمنس کم نظیر آن است که‬ ‫این پ��روژه را از دیگر مدل‌ه��ای ‪Speedkore‬‬ ‫متفاوت می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو از هم��ان پیش��رانه ‪ 6/2‬لیتری‬ ‫هِم��ی ‪ 8‬سیلن��در خورجین��ی سوپرش��ارژردار‬ ‫م��دل استان��دارد‪ Speedkore ،‬موف��ق ش��ده‬ ‫‪ ‌۱۲۰۰‬اس��ب بخار قدرت استخراج کند‪ .‬این کار‬ ‫به لطف سوپرش��ارژر بزرگ‌تر‪ ،‬ارتقای دریچه گاز‬ ‫و همچنین یک دریچه ورودی هوای سرد جدید‬ ‫عملی شده است‪.‬‬ ‫داج رم‌های تقویت شده‬ ‫موپ��ار نس��خه‌ای متف��اوت از ‪Ram Rebel‬‬ ‫را در نمایش��گاه سما به نمایش گذاش��ت که به‬ ‫تجهیزات خاصی نیز مجهز بود‪.‬‬ ‫یکی از نکات جالب در مورد این خودرو‪ ،‬رنگ‬ ‫متفاوت و خاص آن است‪ .‬به طور کلی ارتفاع این‬ ‫خ��ودرو ‪ ۲‬اینچ افزای��ش یافته است ضمن اینکه‬ ‫رین��گ ‪ ۱۸‬اینچ و الستیک ‪ ۳۵‬این��چ گودیر بر‬ ‫روی آن ق��رار گرفته است‪ .‬ع�لاوه بر این خودرو‬ ‫نس��خه‌ای با ارتفاع کمتر نیز در این نمایش��گاه‬ ‫به نمایش گذاش��ته شده است که ‪ ۲‬اینچ ارتفاع‬ ‫کمتر نسبت به نسخه استاندارد دارد‪.‬‬ ‫فورد جی‌تی تیونینگ شده‬ ‫دو شرکت ‪ Magnaflow‬و ‪Superformance‬‬ ‫با همک��اری یکدیگ��ر در نمایش��گاه سما سال‬ ‫گذشته ظاهر شدند‪.‬‬ ‫ای��ن دو ش��رکت تغیی��ری ب��ر روی فورد‬ ‫‪ GT40‬انج��ام داده‌اند و بر روی آن پیش��رانه‬ ‫‪ ۳.۵‬لیت��ری ‪ ۶‬سیلن��در اکوبوس��ت به جای‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر تنفس طبیعی قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر تغییری ک��ه در بخش فنی ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ ،‬رنگ‌آمی��زی این خ��ودرو با‬ ‫رنگ‌ه��ای قرمز‪ ،‬سفید و آب��ی باعث یادآوری‬ ‫نسخه کالسیک جی‌تی می‌شود‪.‬‬ ‫فرصت‌هاي بيش��مار سودآور ب��ازار خودروهاي باري‪ ،‬ش��اسي بلند‪ ،‬خاص و‬ ‫تفريحي مي‌نمايد‪ .‬این نمایش��گاه براي حضار سمينارهاي آموزشي‪ ،‬جلسات‬ ‫معرفي محص��والت‪ ،‬رويدادهاي ويژه و فرصت‌هاي ايجاد ارتباط و بس��یاری‬ ‫امکانات دیگر را فراهم مي‌كند‪ .‬نمايشگاه خودرو الس وگاس تضمين مي‌کند‬ ‫که تجربه حضور موفق و مفيدی خواهيد داش��ت‪ .‬با ش��ركت در اين رويداد‬ ‫مي‌توان جديدتري��ن كاالها را به بيش از ‪ ‌٦٠٠٠٠‬خريدار از تمام بخش هاي‬ ‫صنع��ت تجهيزات خ��اص خودرو عرضه کرد‪ .‬الزم به ذک��ر است که در حال‬ ‫حاضر ثبت‌نام برای خرید بلیت این رویداد شروع شده است‪.‬‬ ‫نکت ‌ه مهم چند سال اخیر سما‪ ،‬حضور پررنگ خودروسازان مشهور جهان و‬ ‫ارائ ‌ه نمونه‌های منحصربه‌فرد با همکاری شرکت‌های تیونینگ است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬ه��م انواع خودروهای ژاپنی‪ ،‬کره‌ای‪ ،‬اروپایی و آمریکایی در مدل‌های‬ ‫مختلف سدان‪ ،‬هاچ‌بک‪ ،‬کوپه‪ ،‬کروک‪ ،‬شاسی‌بلند‪ ،‬کراس‌اور‪ ،‬وانت پیکاپ و ‪...‬‬ ‫قهرمانان اصلی سما بودند‪.‬‬ ‫بخ��ش بزرگی از سم��ا ‪ ،۲۰۱۸‬مانند تمام نمایش��گاه‌های تیونینگ بزرگ‬ ‫جه��ان‪ ،‬در اختی��ار خودروهای ژاپن��ی‪ ،‬به‌خصوص مدل‌ه��ای اسپرت دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬بود‪ .‬قطعه‌سازان و تیونره��ا‪ ،‬جدیدترین محصوالت خود را‬ ‫با پیشکس��وتان دنی��ای تیونینگ خودرو‪ ،‬به‌نمایش گذاش��تند‪ .‬البته در کنار‬ ‫خودروها‪ ،‬تولیدکنندگان قطعات افترمارکت ژاپن که همیش��ه باکیفیت‌ترین‬ ‫محص��والت را عرض��ه کرده‌اند‪ ،‬به سراغ مدل‌ه��ای جدید و حتی محصوالت‬ ‫خودروسازان خارج از کشور خورشید تابان هم رفتند‪.‬‬ ‫برخالف خودروسازان ژاپنی و آمریکایی‌ها‪ ،‬اروپایی‌ها چندان به تیونینگ و‬ ‫شخصی‌سازی اهمیت نمی‌دهند؛ البته مردم این منطقه‪ ،‬نظر دیگری دارند‪.‬‬ ‫تیونره��ای اروپای��ی با استف��اده از قطع��ات افترمارکت ساخ��ت ژاپن در‬ ‫ق��وای فنی‪ ،‬رینگ و کیت بدن��ه‪ ،‬محصوالت بی‌ام‌و‪ ،‬آئ��ودی‪ ،‬فولکس واگن‪،‬‬ ‫المبورگینی‪ ،‬مک‌الرن‪ ،‬فراری‪ ،‬جگوار‪ ،‬پورش��ه و مرسدس بنز را به‌شیو ‌ه خود‬ ‫ش��خصی‌سازی می‌کنند‪ .‬خودروسازان و تیونرهای آمریکایی هرسال در خانه‬ ‫نمایش قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬با انواع محصوالت متفاوت فورد‪ ،‬رم‪ ،‬دوج‪ ،‬ش��ورولت و حتی‬ ‫کادیالک باشکوه برگزار شد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬کن بالک رانند ‌ه مشهور با تعدادی‬ ‫از خودروهای خاص خود نظیر وانت جدید هونی‌تراک و موستانگ هونیکورن‪،‬‬ ‫در نمایشگاه حضور داشت‪.‬‬ ‫در م��ورد خودروسازان کره‌ای نیز باید گف��ت‪ ،‬این خودروسازان در دنیای‬ ‫تیونین��گ چندان مورد نظر نیس��تند اما کی��ا با همکاری تیون��ر آمریکایی‬ ‫‪ ،DUB‬نمون��ه‌ای متفاوت از س��دان لوک��س ‪ K900‬و استینگر ‪ GT‬را به‬ ‫سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬آورد‪ .‬در ادامه ب��ه معرفی برخ��ی از تیونینگ‌های خاص سال‬ ‫گذشته می‌پردازیم‪.‬‬ ‫ش��رکت فورد به عنوان یکی از ش��رکت‌های خودروساز‬ ‫بزرگ که مستقیما در سما شرکت کرده‪ ،‬سال گذشته یک‬ ‫م��دل جدید فورد جی تی به نام س��ری کربن را رونمایی‬ ‫ک��رد‪ .‬این مدل جدید از آپش��ن‌های فیبر کربنی بس��یار‬ ‫زیادی از جمله رینگ‌های فیبر کربنی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ف��ورد با استف��اده از فیبر کرب��ن در بخش‌های مختلف‬ ‫خ��ودرو از جمل��ه ستون جل��و و پنل ه��ای پایینی بدنه‬ ‫توانسته ‪ ۱۸‬کیلوگرم از وزن خودرو را کم کند‪.‬‬ ‫تسال مدل اس ‪Unplugged Performance‬‬ ‫ش��رکت‌های تیونینگ معموال عالق��ه زیادی‬ ‫ب��ه کار روی محصوالت تس�لا ندارن��د‪ .‬علت آن‬ ‫بیش��تر اوقات پیچیدگی‌های فنی و تکنولوژیکی‬ ‫زی��اد پلت فرم‌ه��ای آن و همچنین ترس خراب‬ ‫کردن آنها است‪ .‬ش��رکت تیونر ‪Unplugged‬‬ ‫‪ Performance‬ی��ک دستگ��اه تس�لا م��دل‬ ‫اس ک��ه مبتنی بر مدل ‪ P100D‬ساخته ش��ده‬ ‫را ب��ه نمایش��گاه سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬آورد‪ .‬کیت بدنه‬ ‫‪ S-APEX‬خ��ودرو از ‪ ۱۹‬قطع��ه فیب��ر کربنی‬ ‫تشکیل شده که عرض آن را تقریبا ‪ ۴۰‬میلی‌متر‬ ‫بیشتر می‌کند‪ .‬رینگ‌های فیبر کربنی ‪03-UP‬‬ ‫ساخ��ت ‪ Unplugged Performance‬در‬ ‫مقایسه با رینگ‌های استاندارد خودرو ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫وزن کمتری دارند‪.‬‬ ‫نوع خاصی از کامارو‬ ‫ش��ورولت رنگی جذاب و متفاوت را برای‬ ‫جدیدترین نسخه کامارو عرضه کرده است‪.‬‬ ‫این رنگ توسط شورولت شوک نامیده شده‬ ‫که بسیار براق به نظر می‌رسد‪ .‬عالوه بر ارائه‬ ‫کام��ارو با این رنگ‪ ،‬تجهیزات دیگری نظیر‬ ‫بال مشکی‌‪ ،‬سیس��تم تهویه پیشرانه بهینه‬ ‫ش��ده‌‪ ،‬صندلی‌های مس��ابقه‌ای‪ ،‬ترمزهای‬ ‫برمبو و سیس��تم تعلیق متفاوت با نس��خه‬ ‫استاندارد بر روی این خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫نیس��ان در نمایش��گاه سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬م��دل‬ ‫‪ ۳۷۰Z‬که خودروی اسپرت نسبتاً قدیمی آنها‬ ‫محسوب می‌شود را با یک پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫خورجین��ی توربو ‪ ۳‬لیتری ک��ه از اینفینیتی‬ ‫‪ S Q60‬ق��رض گرفت��ه ش��ده‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫قطع��ات ش��اسی و رینگ‌هایی جدی��د به روز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برخ�لاف این تغییر پیش��رانه بس��یار قابل‬ ‫توجه‪ ،‬نیس��ان با همک��اری تیون��ر آمریکایی‬ ‫‪ MA Motorsports‬یک مجموعه فالیویل‬ ‫و کالچ مخص��وص ‪ ۳۷۰Z‬را طراحی کرده که‬ ‫ب��ا همان گیربکس دست��ی ‪ 6‬سرعت محبوب‬ ‫هواداران این خودرو کار می‌کند‪.‬‬ ‫فورد ماستنگ عضالنی‬ ‫فورد چندین کیت بدنه برای ماستنگ‬ ‫جدید در نظر گرفته است که پک شماره‬ ‫‪ ۱‬در این نمایشگاه مد نظر قرار دارد‪ .‬قرار‬ ‫گرفت��ن این پکیج بر روی ماستنگ باعث‬ ‫ش��ده چهره‌ای جذاب‌ت��ر و در عین حال‬ ‫عضالنی‌تر به این خودرو ببخشد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این کی��ت‪ ،‬رینگ‌های ‪ ۱۹‬اینچی بر روی‬ ‫ماستنگ قرار گرفته که ‪ ۹.۵‬اینچ در جلو‬ ‫و ‪ ۱۰‬اینچ در عقب پهنای بیشتری دارد‪.‬‬ ‫کیا استینگر جی تی و ‪K900‬‬ ‫در نمایش��گاه سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬کیا از یک نس��خه‬ ‫ب��ا طراحی فوق الع��اده تهاجمی س��دان بزرگ‬ ‫خ��ود‪ K900 ،‬و همچنی��ن استینگ��ر رونمایی‬ ‫ک��رد‪ K900 .‬که یک سدان هم ان��دازه بی ام و‬ ‫سری ‪ ۷‬محسوب می‌شود به یک جلوپنجره تیره‬ ‫جدی��د‪ ،‬رینگ‌های ب��زرگ ‪ ۲۴‬اینچی و طراحی‬ ‫کابین سفارش��ی مجهز ش��ده است‪ .‬نمی‌گوییم‬ ‫این خودرو زیبا نیست‪ ،‬اما این استینگر جی تی‬ ‫است که به لطف گلگیرهای پهن و عضالنی خود‬ ‫نیسان ‪23 Project Clubsport‬‬ ‫توانسته نظر خیلی‌ها را در نمایشگاه سما ‪۲۰۱۸‬‬ ‫به خود جلب کند‪.‬‬ ‫نسخه خاص فراری ‪۳۲۸‬‬ ‫یک پ��روژه عجیب و غریب دیگر که به لیس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬راه یافت ف��راری ‪ ۳۲۸‬ساخت فردی‬ ‫ب��ه نام بات��ن است‪ .‬مالک آن‪ ،‬می��چ باتن خودرو را‬ ‫ب��ا استفاده از آینه‌های یک ‪ ،GT3 ۴۵۸‬چراغ‌های‬ ‫مه ش��کن ی��ک ف��راری ‪ GTO ۲۸۸‬و رنگ بدنه‬ ‫‪ Grigio Media Ferrari‬ساخت��ه اس��ت‪ .‬در‬ ‫ساخت بدن��ه آن از کربن کوالر استفاده ش��ده که‬ ‫استحک��ام فوق العاده باالیی به آن داده است‪ .‬آقای‬ ‫باتن خ��ودروی خ��ود را به سیس��تم تعلیق بادی‬ ‫‪ AccuAir e-Level‬مجه��ز ک��رده و دو جف��ت‬ ‫رینگ ‪ Rotiform DNO‬هم ظاهر کالسیک آن‬ ‫را کامل کرده‌اند‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت‌و‌گو با دبیر کل انجمن پاالیشگاه‌های روغن‌سازی ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫تکذیب افزایش مجدد قیمت روغن موتور‬ ‫حمیدرضا خلیلی‪ ،‬دبیر کل انجمن پاالیشگاه‌های روغن‌سازی‬ ‫ای��ران در خصوص افزایش قیمت روغ��ن موتور گفت‪ :‬به هیچ‬ ‫وجه صحبت رسم��ی و مکاتبه برای گرانی مجدد روغن موتور‬ ‫ص��ورت نگرفته است‪ .‬اگر در ای��ن خصوص رسانه‌های مختلف‬ ‫صحبت‌هایی کرده‌اند خبر ذکر شده مورد تایید انجمن نیست‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است امسال قیمت خوراک شرکت‌های روغن‌سازی‬ ‫بی��ش از صد در صد و مواد افزودنی تا ‪ ۲‬برابر افزایش داش��ت‬ ‫همچنین بقیه ملزومات تولید از جمله ظروف و بس��ته‌بندی ‪۳‬‬ ‫برابر افزایش قیمت را تجربه کرد‪ .‬تا این لحظه سازمان حمایت‬ ‫ب��ر اساس مجوز رسم��ی از طرف کارگروه تنظی��م بازار اجازه‬ ‫افزای��ش قیمت ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬درصدی ب��ه ترتیب برای محصوالت‬ ‫دیزل��ی و بنزین��ی را داده است‪ .‬این کار کام�لا قانونی بود در‬ ‫حالی که افزایش بهای تمام شده محصوالت بیش از این رقم‌ها‬ ‫اس��ت اما با توجه به فضای فعلی جامع��ه روی این درصدها با‬ ‫سازمان حمایت به توافق رسیدیم‪ .‬وی در خصوص تامین مواد‬ ‫اولیه اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر مواد اولیه پایه خوراکی هس��ت‬ ‫که از پاالیشگاه‌های نفت دریافت می‌شود و تامین آن به صورت‬ ‫داخلی است‪ .‬بخ��ش دیگری از مواد اولیه مربوط به افزودنی‌ها‬ ‫اس��ت که نمونه‌های خارجی آن در حال وارد ش��دن است‪ .‬ارز‬ ‫م��ورد نیاز این نوع مواد افزودن��ی نیز از صادرات محصوالت به‬ ‫خارج از کشور تامین می‌شود‪ .‬بحث صادرات در مورد شرکت‌ها‬ ‫متفاوت است چرا که برای برخی از آنها عمده فروش از طریق‬ ‫صادرات اس��ت و برخی دیگر بازار داخل��ی را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫نکته این است که ش��رکت‌های تولیدکننده هم‌اکنون بیش از‬ ‫نیاز داخل در حال تولید روغن موتور هستند و هیچ مشکلی از‬ ‫این بابت وجود ندارد‪ .‬ما ‪ ۸۰۰‬هزار تن ظرفیت تولید در کشور‬ ‫داریم که کل نیاز در بدترین شرایط ممکن ‪ ۵۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫پرونده ویژه روزگار خودرو درباره وضعیت تامین قطعات خودرو در بازار‬ ‫احتکار لوازم یدکی و ماجرای داخلی سازی وارداتی ها‬ ‫ش�روین اوش�یدری‪ :‬این روزها تقلب در بازار لوازم یدکی و‬ ‫روانکارهای خودرو نه تنها به یکی از معضالت بزرگ خریداران‪،‬‬ ‫بلکه به مش��کلی برای تعمیرکاران تبدیل ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫تقلب‪ ،‬افزایش قیمت‌ها باعث ش��ده صاحبان خودرو در فواصل‬ ‫زمانی بیشتری نس��بت به تعویض قطعات و روانکارهای خودرو‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫به‌طور کلی‪ ،‬بس��یاری از خریداران ل��وازم یدکی دچار معضل‬ ‫ش��ده‌اند و حتی حاضرند تا چندین برابر قیمت واقعی قطعات را‬ ‫پرداخت کنند اما قطعه اصلی به‌دست آنها برسد‪.‬‬ ‫قطعات و به‌ویژه روغن موتورهای تقلبی می‌توانند آسیب‌های‬ ‫جبران‌ناپذی��ری به خودرو وارد کنند و در نهایت خرج سنگینی‬ ‫روی دست مش��تری بگذارند‪ .‬درباره وضعیت بازار لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو به‌‌طور مفصل گفت‌وگویی ب��ا دو نماینده مجلس‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو و رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو‬ ‫ته��ران انجام داده‌ایم ک��ه در ادامه این گزارش مش��روح آن را‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه‌س�ازان داخل�ی ف�روش اینترنت�ی راه‬ ‫می‌اندازند‬ ‫‹ ‹اوضاع تامین قطعات بهتر خواهد شد‬ ‫منصوری درباره ف��روش اینترنتی قطعه‌س��ازان گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می‌رود تا چند ماه آینده وضعیت عرضه و تامین قطعات خودرو‬ ‫مناسب ش��ود و خودروس��ازان نیز به‌طور مس��تقیم و اینترنتی‬ ‫محصوالت خود را به مصرف‌کنندگان بفروشند‪.‬‬ ‫قطعه‌سازان داخلی برای تامین بازار مشکلی ندارند‪ ،‬اما دالالن‬ ‫از آنه��ا محص��والت را می‌گیرن��د و خود به ف��روش می‌رسانند‪.‬‬ ‫سازندگ��ان قطع��ات از این به بع��د محصوالت خ��ود را به‌طور‬ ‫مس��تقیم به مردم عرضه خواهند ک��رد‪ .‬با وجود افزایش قیمت‪،‬‬ ‫قطعه‌سازان به چنین تصمیمی رسیده‌اند چراکه دالالن قطعات‬ ‫را می‌گرفتن��د و احتکار می‌کردند‪ .‬بیش��تر قطعه‌سازان به‌دنبال‬ ‫این هس��تند که ف��روش خود را به‌‌طور اینترنت��ی انجام دهند و‬ ‫محصوالت را با پیک موتوری به‌دست مشتریان برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکار قطعات کمیاب‬ ‫منص��وری در زمینه واردات قطعه گفت‪ :‬ب��ا وجود اینکه نرخ‬ ‫دالر باال رفته اما همچنان از نقاط گوناگون قطعات به کشور وارد‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬البته ما هیچ مسئولیتی در قبال لوازم یدکی وارداتی‬ ‫نداری��م‪ .‬قطعاتی که در داخل تولید می‌ش��وند نیازی به واردات‬ ‫ندارند و به‌سادگی نیاز بازار را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫قطعات چینی در بازار به‌ش��دت زیاد ش��ده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫قطعات احتکار شده‌اند و این رویکرد را به‌طور ویژه برای قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروهای وارداتی و همچنین قطعات کمیاب‪ ،‬شاهد‬ ‫هس��تیم‪ .‬احتکارکنندگان در حال حاضر سود می‌برند اما به‌طور‬ ‫قطع در آینده نزدیک این بساط جمع خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت ل�وازم یدک�ی خ�ودرو‪ ،‬کنترل نش�ده و‬ ‫نامتعارف است‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو هیات‌رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس درب��اره قیمت لوازم یدکی در ب��ازار گفت‪ :‬ما در زمینه‬ ‫لواز ‌م یدکی کمبود نداریم‪ ،‬اما متاسفانه قیمت‌ها نامتعارف است‬ ‫و کنترل‌ش��ده نیست‪ .‬بیش��تر افراد از نحوه توزیع و قیمت‌ها در‬ ‫بازار لوازم یدکی گالیه دارند‪ .‬متاسفانه بر قیمت لوازم یدکی در‬ ‫بازار هیچ نهادی نظارت ندارد و بیش��تر گالیه‌‌مندی‌ها در زمینه‬ ‫قیمت این محصوالت است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬عده‌ای ممک��ن است برخ��ی از قطعاتی که در‬ ‫ب��ازار کمیاب اس��ت را احتکار کنند و به ب��ازار عرضه نکنند که‬ ‫مش��کالتی ایجاد می‌کند‪ .‬در زمینه لوازم یدکی که داخل کشور‬ ‫تولید می‌شود‪ ،‬مشکل چندانی نداریم و در این بخش فقط قدری‬ ‫در کنترل بازار وضعیت نامناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود قطعات چینی به کشور‬ ‫رضی��ان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه قطع��ات چینی در حجم باالیی‬ ‫وارد ب��ازار می‌ش��ود و کنترلی بر می��زان واردات و کیفیت آنها‬ ‫نیس��ت‪ .‬درباره یک‌سری از قطعات که از طریق تولیدکنندگان‬ ‫ن نمی‌ش��ود‪ ،‬شاهد ورود نوع تقلبی و بدون کیفیت‬ ‫داخلی تامی ‌‬ ‫این قطعات به بازار هستیم که برای خریداران مسائل گوناگونی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫محمدرض��ا منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫درباره وضعی��ت تامین لوازم یدکی خودرو در ب��ازار اظهارکرد‪:‬‬ ‫عرض��ه و تقاضا در ب��ازار لوازم یدکی با ه��م همخوانی ندارند و‬ ‫برخ��ی از افراد نیز در این بازار اقدام به احتکار قطعات کرده‌اند‪.‬‬ ‫تا چند ماه آینده آنقدر تعداد شرکت‌های تحویل لوازم یدکی به‬ ‫منازل افزایش می‌یابد که وضعیت آنهایی که احتکار کرده‌اند را‬ ‫بد خواهد کرد‪.‬‬ ‫دالالن وارد ب��ازار لوازم یدکی ش��د ‌ه و قطعات را تا چندین برابر‬ ‫قیمت به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫در همی��ن راستا فضا برای فروش��ندگان اینترنت��ی در حال باز‬ ‫شدن است و از طریق این شرکت‌ها قطعات به‌سادگی به دست‬ ‫مشتریان و تعمیرگاه‌ها می‌رسد‪.‬‬ ‫بنابراین پیشنهاد می‌کنیم فروش��ندگان کاالها را به مردم ارائه‬ ‫دهند و انصاف داش��ته باش��ند چراکه در غیر ای��ن صورت بازار‬ ‫جدیدی برای فروشندگان اینترنتی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫را ایجاد کرده است و باید این مشکالت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫بیش��تر قطعاتی که از خارج کش��ور ب��ه بازار ای��ران راه پیدا‬ ‫می‌کنند از چین وارد می‌ش��وند و دالالن این بازار به‌دلیل اینکه‬ ‫خرید چنین قطعاتی سود باالیی دارد و ارزان تمام می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫این سمت می‌روند‪.‬‬ ‫� تقل�ب در روغ�ن گیربک�س ‪۱۰‬برابر روغ�ن موتور‬ ‫است‬ ‫‹ ‹توزیع قطعات ازسوی قطعه‌سازان‬ ‫رضی��ان درباره توزی��ع قطعات به بازار گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برخ��ی از قطع��ات وارداتی تحریم ش��ده و امک��ان ورود آنها از‬ ‫مج��اری قانون��ی وجود ندارد ک��ه همین امر ب��ازار قطعات را با‬ ‫مشکالتی روبه‌رو و نابسامان کرده است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد قطعات وارداتی هس��تند و با توجه به اینکه‬ ‫بخ��ش عم��ده‌ای از این قطع��ات چینی است‪ ،‬احتم��اال تقلبی‬ ‫هس��تند و عمر زی��ادی ندارند‪ .‬این موضوع باید مدیریت ش��ود‬ ‫و راه‌ح��ل آن ای��ن است که قطع��ات از مج��اری قطعه‌‌سازان و‬ ‫خودروس��ازان و به طوراینترنتی یا از طریق نمایندگی‌های مجاز‬ ‫به بازار راه پیدا کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از قطعات خودروها در واحدهای قطعه‌سازی داخل‬ ‫کشور تولید می‌شود و به‌دنبال آن توزیع قطعات نیز باید از سوی‬ ‫همان قطعه‌سازان انجام ش��ود‪ .‬این نابس��امانی ناشی از نداشتن‬ ‫برنامه‌ریزی درست و مناسب در وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫و واحده��ای خودروسازی است‪ .‬قطعه‌سازان می‌توانند در تامین‬ ‫بازار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫در صورتی که ش��رکت‌های خودروس��ازی با هم هماهنگ‬ ‫باش��ند این امکان وجود دارد ک��ه قطعات مختلف به بازار راه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی است در ش��رکت‌های داخلی یک‌س��ری خودرو کف‬ ‫پارکینگ‌ها مانده بود ک��ه به‌دلیل کمبود قطعه به این وضعیت‬ ‫دچار ش��ده بودن��د؛ بنابراین قطعه‌س��ازان باید ب��رای رفع این‬ ‫مشکالت در راستای تامین بازار همکاری می‌کردند‪.‬‬ ‫اعالم ش��ده بود تمامی این خودروها تا ش��هریور سال جاری‬ ‫تکمیل می‌شوند و وضعیت آنها مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر اط�لاع دقیقی وجود ندارد ک��ه چه میزان از‬ ‫مشکل نقص قطعه این خودروها برطرف شده است‪.‬‬ ‫مش��کل تعداد زیادی از این خودروها برطرف ش��ده و میزان‬ ‫خودروه��ای ناقص کف پارکینگ‌ها کاه��ش یافته است‪ .‬برخی‬ ‫از قطعات وارداتی هس��تند و مش��کل از سمت همین قطعات و‬ ‫تامی��ن آنها است‪ .‬مش��کالتی در زمین��ه واردات چنین قطعاتی‬ ‫وجود داشت که در حال حاضر برطرف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیچ و خم‌ه�ای تامین لوازم یدکی خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره وضعیت‬ ‫ل��وازم یدکی خودروه��ای وارداتی در بازار اظه��ار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر وضعیت لوازم یدکی درب��اره خودروهای وارداتی به هیچ‬ ‫وجه مناسب نیس��ت‪ .‬قطعات مربوط ب��ه خودروهای وارداتی در‬ ‫بازار وجود دارد‪ ،‬اما بس��یاری از آنها در گمرکات باقی‌مانده است‬ ‫و به‌دلیل مشکالت فراوان امکان ترخیص آنها وجود ندارد‪.‬‬ ‫بح��ث تحریم و انتقال ارز باعث ش��ده مش��کالتی ب��رای تامین‬ ‫قطع��ات ایجاد ش��ود که البته ب��ا برنامه‌ریزی قاب��ل حل است‪.‬‬ ‫خودروی��ی که برند روز دنیا اس��ت در تمامی نقاط دنیا قطعات‬ ‫آن عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪:‬‬ ‫دالالن وارد بازار‬ ‫لوازم یدکی شده‌‬ ‫و قطعات را تا‬ ‫چندین برابر‬ ‫قیمت به فروش‬ ‫می‌رسانند‪ .‬در‬ ‫همین راستا فضا‬ ‫برای فروشندگان‬ ‫اینترنتی در حال‬ ‫باز شدن است و از‬ ‫طریق این شرکت‌ها‬ ‫قطعات به‌سادگی به‬ ‫دست مشتریان و‬ ‫تعمیرگاه‌ها می‌رسد‬ ‫عبداهلل رضیان‪:‬‬ ‫بیشتر قطعاتی که از‬ ‫خارج کشور به بازار‬ ‫ایران راه پیدا‬ ‫می‌کنند از چین‬ ‫وارد می‌شوند‬ ‫و دالالن این بازار‬ ‫به‌دلیل اینکه خرید‬ ‫چنین قطعاتی سود‬ ‫باالیی دارد و ارزان‬ ‫تمام می‌شود‪ ،‬به‬ ‫این سمت می‌روند‪ .‬‬ ‫در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد قطعات‬ ‫وارداتی هستند‬ ‫‹ ‹واردات قطعات تقلبی به کشور‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬در ح��وزه خودروهای وارداتی قطعات تقلبی‬ ‫وجود دارد‪ .‬هر جایی که سود داش��ته و فضای نظارتی و رقابتی‬ ‫آن کم باش��د‪ ،‬تقل��ب در آن به‌وجود خواهد آم��د‪ .‬درباره تامین‬ ‫قطعات اجازه ورود افراد برای این کار دچار مشکل است‪.‬‬ ‫اگر دارای نمایندگی باش��ید این امکان وجود دارد که بتوانید‬ ‫ب��ا ثبت سفارش اقدام به واردات قطعه کنید‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫نیز باید به اتحادیه لوازم یدکی مراجعه کنید و راه دیگری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در حالتی که راه‌ها بس��ته می‌شود‪ ،‬قاچاق انجام می‌شود‪.‬‬ ‫کمبود در بازار سبب قاچاق قطعات می‌شود و قطعات تقلبی به‬ ‫کش��ور راه پیدا می‌کند‪ .‬اگر فعاالن این حوزه بتوانند به‌سادگی‬ ‫قطعات را به کشور وارد کنند شرایط بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬اگر کسی می‌تواند قطعه‌ای را از خارج به کشور‬ ‫وارد کن��د این اجازه به او داده ش��ود‪ .‬البت��ه در این زمینه تنها‬ ‫ی��ک مانع به‌ن��ام استاندارد وجود خواهد داش��ت که باید به آن‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫ما در حال حاضر در ش��رایطی قرار داریم که به همگان اجازه‬ ‫واردات قطع��ه داده نمی‌ش��ود و به همین دلی��ل در بازار لوازم‬ ‫یدکی کمبود داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹زی�ر و ب�م س�اخت داخ�ل قطع�ات خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫وی درب��اره ساخ��ت داخل قطعات به ذک��ر نکاتی پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬قطعه‌س��ازان داخلی یقینا می‌توانن��د در ساخت قطعات‬ ‫مرتبط با خودروهای وارداتی نیز یک‌سری فعالیت‌‌ها انجام دهند‬ ‫مهدی دادفر‪:‬‬ ‫قطعه‌سازان داخلی‬ ‫یقینا می‌توانند در‬ ‫ساخت قطعات مرتبط‬ ‫با خودروهای وارداتی‬ ‫ت‌هایی‬ ‫نیزفعالی ‌‬ ‫انجام دهند اما نکاتی‬ ‫در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬در اینجا فقط‬ ‫خواستن مطرح نیست‬ ‫بلکه تکنولوژي و‬ ‫اقتصادی بودن نیز‬ ‫جزو مواردی است که‬ ‫باید در ساخت قطعات‬ ‫به آن توجه کرد‬ ‫علیرضا نیک‌آئین‪:‬‬ ‫پیشنهاد می‌شود‬ ‫که قطعات ایرانی بر‬ ‫روی خودروها نصب‬ ‫شود چرا که از لحاظ‬ ‫بحث گارانتی شرایط‬ ‫مشخصی دارند‬ ‫و امکان پیگیری‬ ‫وجود دارد‪ .‬قطعات‬ ‫خارجی که وارد‬ ‫بازار شده و شکل و‬ ‫شمایل آن‌ها مشابه‬ ‫نمونه‌های اصلی‬ ‫است از نظر ما‬ ‫همگی رد هستند‬ ‫اما نکاتی در این زمینه وجود دارد‪ .‬در اینجا فقط خواستن مطرح‬ ‫نیس��ت بلکه تکنولوژي و اقتصادی بودن نیز جزو مواردی است‬ ‫که باید در ساخت قطعات به آن توجه کرد‪ .‬اگر می‌خواهید وارد‬ ‫ساخت قطعه‌ای ش��وید نخس��ت باید قالب‌سازی انجام شود که‬ ‫هزینه‌ب��ر است‪ .‬سرمایه‌گذاری باید متناسب با تعداد خودروهای‬ ‫موجود در کش��ور و مصارف آن باش��د‪ .‬با توجه ب��ه اینکه تولید‬ ‫برخی از قطعات توجیه اقتصادی ندارد بس��یاری از قطعه‌سازان‬ ‫وارد این حوزه نمی‌ش��وند‪ .‬ش��رکتی که به‌عنوان مثال در حال‬ ‫ساخت واتر پمپ خودرو پرای��د است توانایی ساخت این قطعه‬ ‫برای خودرویی مانند لکس��وس را نیز دارد البته پیچیدگی‌های‬ ‫آن کمی بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت لنت ترمز در واحدهای داخل کشور‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬نکته مهم اینجاست‬ ‫که تعداد خودروهای وارداتی در کشور ما محدود است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل قطعه‌سازان سرمایه خود را روی ساخت قالب قطعه‌ای که‬ ‫صرفه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬نمی‌گذارند‪ .‬گفتنی است تنها جایی که‬ ‫قطعه‌س��ازان داخلی به آن ورود کرده‌ان��د در ساخت لنت ترمز‬ ‫اس��ت چراکه این قطعه مصرفی اس��ت و قالب خاصی نیز ندارد‪.‬‬ ‫تولید این قطعه سخت نیست و فروش آن به نسبت سریع است‬ ‫و حتی اگر فردی به ندرت از خودرو خود استفاده کند به‌احتمال‬ ‫زی��اد ساالنه یک تا ‪ ۲‬بار نیاز ب��ه تعویض لنت پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بیش��تر لنت‌ها به نوعی طراحی ش��ده که فقط ب��رای یک نوع‬ ‫خودرو استفاده می‌ش��ود‪ .‬قرار بر ای��ن است واردات قطعاتی که‬ ‫تولید داخل ندارند‪ ،‬آزاد شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا نیک‌آئین‪ ،‬رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در‬ ‫زمینه قیمت و تقلبی بودن روغن موتورها در بازار گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫‪ ۴‬ش��رکت اصل��ی روغن‌ساز ‪ ۷۰‬درصد قیمت‌ه��ا را تغییر دادند و‬ ‫بس��یار راحت قیمت‌ها تثبیت ش��د‪ .‬در حال حاضر روغن‌موتور با‬ ‫‪ ۷۰‬درصد قیمت باالتر نس��بت به گذش��ته به فروش می‌رسد که‬ ‫این کار منجر ش��د تقلبی‌ها در بازار به‌ویژه در نمونه‌های خارجی‬ ‫به ‪ ۲‬برابر برسد‪ .‬مش��کالت زیادی نیز برای تعمیرکاران در نتیجه‬ ‫همین کار به‌وجود آمده چراکه صاحب خودرو ممکن است نمونه‬ ‫تقلب��ی را بخرد و پس از تعویض روغن‌موتور‪ ،‬پیش��رانه خودرو با‬ ‫مشکل روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫در نهایت هیچ‌کس جوابگو نیست و نمی‌توان سراغ فروشنده روغن‬ ‫رفت ضمن اینکه مالک نیز زیر بار هیچ حرفی نمی‌رود‪ .‬این موارد‬ ‫به دادگاه‌ها و بخش‌های کارشناسی می‌رود و با صرف مدت زمان‬ ‫زی��اد در نهای��ت باید به این نکته پی برد که روغن دارای مش��کل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشخیص روغن موتور اصل از تقلبی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمی‌توان نکته‌ای درباره تشخیص روغن‌موتورهای‬ ‫تقلب��ی اع�لام کرد و ب��رای پی بردن به تقلبی ب��ودن باید هر فرد‬ ‫یک آزمایش��گاه داشته باش��د که امکان‌پذیر نیست‪ .‬بسته‌بندی‌ها‬ ‫و چاپ‌ه��ای امروز به‌ش��دت نزدیک به نمونه‌ه��ای اصلی است و‬ ‫دستگاه‌های پیشرفته‌ای در این زمینه وارد شده است‪.‬‬ ‫پی��ش از این مکانیک‌ها می‌توانس��تند نمون��ه تقلبی را از اصلی‬ ‫تش��خیص دهند اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد‪ .‬به طور‬ ‫کلی توصیه می‌کنم مردم از نمونه‌های ایرانی و تعویض روغنی‌های‬ ‫دارای جواز خرید استفاده کنند‪.‬‬ ‫جوازها نصب ش��ده هس��تند ضمن اینکه اپلیکیش��نی ازسوی‬ ‫انجمن ساخته ش��ده که در آن فهرست تعمیرگاه‌های مجاز وجود‬ ‫دارد و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت روغن گیربکس‌های بازار‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تعمیرکاران درباره وضعی��ت روغن گیربکس‬ ‫در ب��ازار اظهار ک��رد‪ :‬مابقی روانکارها از جمله روغن گیربکس نیز‬ ‫دچار افزایش قیمت ش��ده‌اند‪ .‬بخش اعظمی از روغن گیربکس به‬ ‫ص��ورت وارداتی اس��ت و به‌عنوان مثال ممکن است ‪ ۴‬لیتر از یک‬ ‫روغن بیش از یک میلیون تومان قیمت داش��ته باش��د‪ .‬در این نوع‬ ‫روغن‌ها می‌توان گفت تقلب ‪ ۱۰‬برابر بیشتر از روغن‌موتور صورت‬ ‫می‌پذی��رد‪ .‬در این زمینه با بازرس��ی اتاق اصناف هماهنگی انجام‬ ‫شده تا از ورود نمونه‌های تقلبی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ایرانی بخرید‬ ‫وی در م��ورد خری��داری قطعات و لوزام یدک��ی خودرو به ذکر‬ ‫نکاتی پرداخت و گفت‪ :‬پیش��نهاد می‌ش��ود ک��ه قطعات ایرانی بر‬ ‫روی خودروها نصب ش��ود چرا که از لحاظ بحث گارانتی ش��رایط‬ ‫مشخصی دارند و امکان پیگیری وجود دارد‪.‬‬ ‫قطعات خارجی که وارد بازار شده و شکل و شمایل آن‌ها مشابه‬ ‫نمونه‌های اصلی است از نظر ما همگی رد هستند‪ .‬نمی‌توان گفت‬ ‫تمام قطعات خارجی تقلبی هستند اما این نکته را می‌توان درباره‬ ‫بخش اعظمی از آنها اعالم کرد‪.‬‬ ‫هن��وز موج��ودی بازار از قب��ل در انبارها وج��ود دارد اما بخش‬ ‫عمده‌ای از قطعات خارجی در این زمینه تقلبی هستند‪.‬‬
‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت موتور سیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دردسرهای برقی شدن‬ ‫الزامی دیگر در صنعت موتورسیکلت معلق شد‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬صنع��ت موتورسیکل��ت به‌طور‬ ‫تقریب��ی از سال ‪ ۹۴‬پوست‌اندازی خود را آغاز کرد‪ .‬پیش از‬ ‫این زمزمه‌هایی مبنی بر ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های‬ ‫کاربراتوری‌ها ش��نیده می‌شد‪ .‬آلودگی هوا که یکی از دالیل‬ ‫آن ب��ه وسایل حمل‌ونق��ل فرسوده و نی��ز موتورسیکلت‌ها‬ ‫برمی‌گش��ت باعث شد تولیدکنندگانی که بیش از نیم قرن‬ ‫تولی��د سی‌جی ‪ ۱۲۵‬کاربرات��وری را در دستورکار خود قرار‬ ‫داده بودند‪ ،‬مجبور به تغییر رویه شوند‪ .‬سیستم کاربراتوری‬ ‫به‌دلی��ل امکان تغیی��ر سوخت‌رسان��ی آن از سوی صاحب‬ ‫موتورسیکل��ت منجر به مصرف سوخت بیش��تر و در نتیجه‬ ‫آلودگ��ی بیش��تر هوا می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو کارش��ناسان برای‬ ‫جلوگی��ری از این میزان آالیندگ��ی خواستار تغییر فناوری‬ ‫در صنعت موتورسیکلت کشور شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای ممنوعیت کاربراتوری‌ها‬ ‫‹ ‹اجباری شدن استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫تحوالت صنعت موتورسیکلت به اینجا پایان نیافت‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬بح��ث استاندارد یورو‪ ۴‬و تولید موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫به جای بنزینی مطرح شد‪.‬‬ ‫اجباری شدن استاندارد یورو ‪ ۴‬دوباره تولید موتورسیکلت‌‬ ‫را برای مدت��ی متوقف کرد‪‌،‬اما در نهای��ت پیگیری دوباره‬ ‫انجم��ن صنعت موتورسیکلت سبب ش��د اجرای این طرح‬ ‫ب��رای یک سال به تعویق بیفت��د‪ .‬در این فاصله وقفه تولید‬ ‫و ناآش��نایی افراد نس��بت به سیس��تم انژکت��وری و عادت‬ ‫مصرف‌کننده به تغییرات سوخت‌رسانی برای شتاب بیشتر‬ ‫ب��ازار تقاض��ا را تحت‌تاثیر ق��رار داد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬روند‬ ‫ی و نیز گرانی آن(البته‬ ‫خدمات‌ده��ی موتورسیکلت‌های برق ‌‬ ‫بیش��تر هزینه این وسیله حمل‌ونقل مرب��وط به باتری آن‬ ‫است) منجر به کسادی بازار آن شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت پالک به شرط اسقاط‬ ‫از ‪ ۳‬تیر ‪ ۹۵‬ثبت‌سفارش و واردات انجین‌های کاربراتوری‬ ‫ممنوع و در ادامه از ابتدای مهر همان سال قرار شد پرونده‬ ‫ب��ا تحق��ق استان��دارد یورو ‪ ۴‬ب��رای س��ال ‪ ،۹۷‬موضوع‬ ‫موتورسیکلت‌ه��ای کاربراتوری بس��ته و تولید آنها متوقف اجباری ش��دن ح��ذف کاربراتوری‌ه��ا از چرخه حمل‌ونقل‬ ‫ش��ود‪ .‬در این می��ان‪ ،‬برخی تولیدکنندگان ک��ه از موضوع پیش آمد و هر تولید‌کننده موظف ش��د برای پالک‌گذاری‬ ‫ممنوعی��ت واردات انجین‌های کاربرات��وری آگاه بودند‪ ،‬در ه��ر موتورسیکلت‪ ،‬یک برگه اسق��اط ارائه دهد که این امر‬ ‫چند ماه نخست سال ‪ ۹۵‬مبادرت به ثبت‌سفارش انجین‌های دوب��اره پالک‌گذاری موتورسیکلت را با اختالل روبه‌رو کرد‪.‬‬ ‫کاربراتوری بیش از سال‌های گذشته کردند‬ ‫از ابتدای آبان ‪ ۹۷‬تولید دوباره متوقف شد‪.‬‬ ‫و در نتیجه با ممنوعیت تولید این انجین‌ها‬ ‫با توقف حدود ‪ ۴‬ماهه تولید و پیگیری‌های‬ ‫از ابتدای‬ ‫از مه��ر ‪ ،۹۵‬سرمایه‌های زی��ادی در انبارها‬ ‫دوب��اره انجم��ن صنع��ت موتورسیکل��ت‌‪،‬‬ ‫خرداد امسال‪،‬‬ ‫دپو شد که این امر اعتراض‌هایی را از سوی‬ ‫اجرای طرح با مهلت��ی یک‌ساله به بهمن‬ ‫تولیدکنندگان به همراه داشت‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬موکول ش��د‪ .‬موضوع ب��ه اینجا پایان‬ ‫تولیدکنندگانی‬ ‫کاربرات��وری‬ ‫تولی��د موتورسیکلت‌ه��ای‬ ‫نیاف��ت‪ .‬در ادامه اخت�لاف دیدگاه‌ها و در‬ ‫که ‪۱۰‬درصد‬ ‫برای ‪ ۴‬ماه متوقف و با پیگیری‌های انجمن‬ ‫نتیجه برداش��ت‌های متف��اوت از دو ماده‬ ‫محصوالت‬ ‫صنع��ت موتورسیکلت دوباره مجوز ساخت‬ ‫‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ای��ن مصوبه(ارائ��ه برگه اسقاط‬ ‫خود را به‬ ‫انجین‌ه��ای کاربراتوری تا پایان سال صادر‬ ‫موتورسیکل��ت ب��ه‌ازای پالک‌گ��ذاری هر‬ ‫ش��د‪ .‬مجوز تولید دوباره موتورسیکلت‌های موتورسیکلت‌های موتورسیکل��ت و اجب��اری ش��دن تولی��د‬ ‫موتورسیکلت‌ه��ای برق��ی در واحده��ای‬ ‫کاربرات��ور ‌ی با چالش‌های بس��یاری همراه برقی اختصاص‬ ‫بود‪ ،‬به‌گونه‌ای که قرار ش��د برای جلوگیری‬ ‫صنعت��ی) منجربه ممنوعیت‌ه��ای بعدی‬ ‫نداده بودند‬ ‫از ورود حجم زیادی از این موتورسیکلت‌ها‬ ‫شد‪ .‬انجمن به نمایندگی از تولیدکنندگان‬ ‫با ممنوعیت‬ ‫ب��ه بازار که به‌طور قطع سال‌ها زمان اسقاط‬ ‫به‌دنبال این بود که برای آمادگی بیش��تر‬ ‫آنه��ا به تعویق می‌افت��اد و در عمل تاثیری‬ ‫و همچنین فراهم شدن موتورسیکلت‌های‬ ‫شماره‌گذاری‬ ‫تمام‬ ‫در کاه��ش آلودگ��ی ه��وا نداش��ت‪،‬‬ ‫اسقاطی‪ ،‬ال��زام برگه اسق��اط و نیز تولید‬ ‫روبه‌رو شدند‬ ‫تولیدکنندگ��ان آمار انجین‌های موجود در‬ ‫موتورسیکل��ت برق��ی برای ی��ک سال به‬ ‫انبارهای خود را اعالم کنند‪ .‬آمارها نش��ان‬ ‫تعویق بیفتد‪ ،‬اما گویا مس��ئوالن مربوط(‬ ‫می‌داد حجم زیادی از انجین‌های کاربراتوری‪ ،‬بیش از میزان پلی��س راه��ور) این موض��وع را فقط مربوط ب��ه ارائه برگه‬ ‫مصرف یک‌ساله به کش��ور وارد ش��ده است‪ .‬قرار شد وزارت اسقاط دانسته و الزام تولید موتورسیکلت برقی را همچنان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت آمار انجین‌ه��ای کاربراتوری را با برای تولیدکنندگان اجباری می‌دانس��ت؛ از این‌رو پس از ‪۳‬‬ ‫شماره شاسی به پلیس راهور اعالم کند تا فقط همان تعداد ماه از ابالغ این مصوبه که بهمن ‪ ۹۷‬بود دوباره پالک‌گذاری‬ ‫موتورسیکلت پالک‌گذاری ش��وند‪ .‬حجم باالی انجین‌های و تولید موتورسیکلت در خرداد ‪ ۹۸‬متوقف ش��د‪ .‬از ابتدای‬ ‫کاربراتوری باعث شد این وزارتخانه ناگزیر به تعدیل و صدور خرداد امس��ال‪ ،‬تولیدکنندگانی ک��ه ‪۱۰‬درصد محصوالت‬ ‫مج��وز برای تعدادی از آنها ش��ود‪ ،‬ام��ا در نهایت با اعتراض خ��ود را به موتورسیکلت‌های برق��ی اختصاص نداده بودند‬ ‫تولیدکنندگ��ان مجوز برای پالک‌گذاری تمام این انجین‌ها با ممنوعیت ش��ماره‌گذاری روبه‌رو شدند که دوباره انجمن‬ ‫صادر ش��د‪ .‬برای کاهش این حجم قرار بود بخش��ی از این صنع��ت موتورسیکل��ت به‌دنبال دادخواه��ی از صنف خود‬ ‫موتورسیکلت‌ها به کش��ورهای همس��ایه صادر ش��ود اما در پیگیر ماجرا شد‪.‬‬ ‫نهایت سر از بازار داخل درآوردند‪ .‬این موضوع ادامه داشت تا ‹ ‹اختالف بین‌نهادی‬ ‫اینکه در روزهای پایانی بهمن ‪ ۹۵‬دوباره مجوز ساخت برای‬ ‫فرسودگ��ی صنعت موتورسیکلت کش��ور اینکه نیم قرن‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری صادر و در کمتر از ‪ ۲‬ماه بیش ب��ر ی��ک روال تولید داش��ت و به‌جای تولیدکنن��ده واقعی‬ ‫از نیاز بازار موتورسیکلت کاربراتوری تولید شد‪ .‬پلیس راهور بیش��تر فعاالن این صنع��ت مونتاژکار هس��تند تحوالت را‬ ‫این حجم ش��ماره را پیش‌بینی نکرده بود از این‌رو بخش��ی با سختی‌های��ی همراه کرد‪ .‬از سوی دیگ��ر اجبار تغییرات‬ ‫از موتورسیکلت‌ه��ا با پالک ‪ ۹۵‬در سال ‪ ۹۶‬ش��ماره‌گذاری در فاصل��ه زمانی کوت��اه و صدور مجوزها و بخش��نامه‌های‬ ‫ش��دند‪ .‬به این ترتیب پالک‌گ��ذاری کاربراتوری‌ها در ‪ ۳‬ماه متنوع‪ ،‬مس��ائل این صنعت را بس��یار پیچیده کرده است‪.‬‬ ‫نخست سال ‪ ۹۶‬هم ادامه داشت‪ .‬به این ترتیب با توقف کامل اختالف آرا بین تولیدکنندگان موتورسیکلت‪ ،‬کارش��ناسان‬ ‫تولید کاربراتوری موتورسیکلت‌های انژکتوری جایگزین آنها سازمان محیط‌زیس��ت‪ ،‬کارگروه مل��ی آلودگی هوا و پلیس‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫راهور سبب ش��ده این صنعت با تنش‌های بس��یاری همراه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫رهرو‬ ‫رهرو‬ ‫آپاچی‬ ‫آپاچی(انژکتور)‬ ‫آپاچی‬ ‫آپاچی(انژکتور)‬ ‫راکز‬ ‫تی‌وی‌اس وگو‬ ‫ان‌اف‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫بنلی‬ ‫تک‌تاز‬ ‫تک‌تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫‪125‬سی‌سی‬ ‫‪200‬سی‌سی‬ ‫‪150‬سی‌سی‬ ‫‪160‬سی‌سی‬ ‫‪180‬سی‌سی‬ ‫‪200‬سی‌سی‬ ‫‪125‬سی‌سی‬ ‫‪110‬سی‌سی‬ ‫‪200‬سی‌سی‬ ‫‪150‬سی‌سی‬ ‫‪150‬سی‌سی‬ ‫‪150‬سی‌سی‬ ‫‪125‬سی‌سی‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫باش��د‪ .‬از این‌رو‪ ،‬زمانی که طرحی برای این صنعت مصوب‬ ‫می‌ش��ود در هم��ان ابتدای ام��ر با اختالف بی��ن نهادهای‬ ‫گوناگ��ون ناکارآمد می‌ماند و در نهای��ت به تعویق می‌افتد‪.‬‬ ‫به‌طور معمول‪ ،‬صنعتگران معتقدند مصوبات بدون مشورت‬ ‫با فعاالن ای��ن صنعت ابالغ و اجرایی می‌ش��ود درحالی‌که‬ ‫تولیدکنندگان هم مش��کالت خ��ود را دارند‪ .‬نبود مدیریت‬ ‫منس��جم در این صنعت و مس��ئولیتی ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در هدایت آن دارد سبب ش��ده صنعت‬ ‫موتورسیکل��ت‪ ،‬باری به هر جهت ب��ه راه خود ادامه دهد و‬ ‫هر روز آسیب‌پذیرتر از دیروز شود‪ ،‬بدون اینکه شاهد اتفاق‬ ‫بنیادین در این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت‌های متفاوت از یک مصوبه‬ ‫براس��اس مصوبه ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۶‬درب��اره قانون هوای پاک و‬ ‫اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده‪ ،‬هیات‌وزیران مصوبه‌ای را � هزینه برقی‌ها و کسادی بازار آن‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورسیکل��ت درب��اره تولی��د‬ ‫ابالغ کرد که دو ماده ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬آن مربوط به موتورسیکلت‬ ‫ب��ود‪ .‬براس��اس م��اده ‪ ۱۱‬ب��رای ه��ر موتورسیکلت��ی که موتورسیکلت‌ه��ای برق��ی ه��م اظهار ک��رد‪ :‬ب��رای تولید‬ ‫تولیدکنن��ده برای دریافت مجوز پ�لاک اقدام می‌کند باید موتورسیکلت برقی مش��کل زیرساختی وج��ود ندارد فقط‬ ‫گواهی اسقاط ارائه ش��ود‪ .‬ماده ‪ ۱۲‬ه��م تولیدکنندگان را بازار تقاضای محدود آن سبب ش��ده ت��ا سازندگان رغبتی‬ ‫موظف کرده ‪۱۰‬درص��د سبد محصوالت ‪ ۳‬ماهه خود را به ب��ه تولی��د موتورسیکلت برقی نداش��ته باش��ند‪ .‬برقی‌های‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی اختصاص دهند‪ ،‬در غیر این صورت تولید ش��ده در انبارها هس��تند و فعالیت در تولید این نوع‬ ‫موتورسیکل��ت منج��ر ب��ه خ��واب سرمایه‬ ‫برابر هر موتورسیکلت برای پالک‌گذاری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ش��رایطی که مشکالت تامین‬ ‫باید ‪ ۳‬برگه اسق��اط موتورسیکلت ارائه‬ ‫با پیگیری‌های‬ ‫مناب��ع مالی واحده��ای صنعتی را با چالش‬ ‫ش��ود‪ .‬همان‌طور که آمد اج��رای ماده‬ ‫انجمن‬ ‫روب��ه‌رو کرده این امر معض�لات را مضاعف‬ ‫‪ ۱۱‬ب��ا پیگیری‌های انجمن یک سال به‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وی در ادام��ه درباره نس��بت آمار‬ ‫تعویق افتاد و طرح برای بهمن سال ‪ ۹۸‬باالخره ماده ‪۱۲‬‬ ‫تولید برقی‌ه��ا به موتورسیکلت‌های بنزینی‬ ‫الزام شد‪ .‬البته بنابر سخنان دبیر انجمن‬ ‫مصوبه ‪ ۳۰‬مهر‬ ‫گفت‪ :‬شاید یک‌دهم کل تولید موتورسیکلت‬ ‫صنعت موتورسیکل��ت‪ ،‬انجمن به‌دنبال‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫در کش��ور مربوط به انواع موتورسیکلت‌های‬ ‫تعوی��ق این طرح چ��ه در بحث اسقاط‬ ‫درباره قانون‬ ‫برقی باشد‪ .‬ضمن آنکه همچنان مردم تمایل‬ ‫موتورسیکلت و چه اختصاص ‪۱۰‬درصد‬ ‫محص��والت ب��ه موتورسیکلت‌ه��ای هوای پاک و اسقاط به خرید موتورسیکلت‌های کاربراتوری دارند‬ ‫که استفاده آن آسان‌تر و قیمت آن پایین‌تر‬ ‫برقی ب��ود‪ ،‬ام��ا برداش��ت‌های متفاوت موتورسیکلت‌های‬ ‫است‪ .‬مسئله موتورسیکلت‌های برقی بیشتر‬ ‫منجر به این ش��د که دوب��اره از ابتدای‬ ‫خ��رداد پس از گذش��ت ‪ ۳‬م��اه تاخیر فرسوده‪ ،‬برای یک مربوط به خدمات پس از فروش آنها است و‬ ‫سال‬ ‫بسیاری از خریدار از نبود خدمات‪ ،‬گالیه‌مند‬ ‫در اج��رای طرح اسق��اط‪ ،‬پالک‌گذاری‬ ‫هس��تند‪ .‬نبود باتری در بازار و اما و اگرهای‬ ‫موتورسیکلت متوقف ش��ود زیرا پلیس‬ ‫به تعویق افتاد‬ ‫گارانت��ی قطعات ای��ن موتورسیکلت به‌ویژه‬ ‫راه��ور معتقد بود م��اده ‪ ۱۲‬الزم‌االجرا‬ ‫در بحث باتری‪ ،‬باعث ش��ده تا افراد نس��بت‬ ‫ب��وده و تولیدکنندگانی که نتوانس��تند‬ ‫به خرید آن محتاط‌تر باش��ند‪ .‬هزینه باالی‬ ‫‪۱۰‬درصد تولید خود را به موتورسیکلت‬ ‫برقی اختصاص دهند برای پالک‌گذاری باید ‪ ۳‬برگه اسقاط خودروه��ای برق��ی نیاز ب��ه خدمات‌دهی مطل��وب دارد تا‬ ‫ارائ��ه دهند؛ از این‌رو تا روش��ن ش��دن موض��وع‪ ،‬دوباره از مصرف‌کنندگان تشویق ش��وند برای سالمت محیط‌زیست‬ ‫خرداد امس��ال ش��ماره‌گذاری موتورسیکلت متوقف ش��د‪ .‬و کاه��ش آلودگ��ی هوا نس��بت به خرید و استف��اده از آن‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬براساس ماده ‪ ،۱۱‬ه��ر تولیدکننده موظف استقبال بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬ضیامقدم مشکل تولید‬ ‫است برای دریافت شماره برای هر موتورسیکلت‪ ،‬یک برگه موتورسیکلت‌های برقی را تامین نقدینگی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اسقاط تحویل دهد و با توجه به ماده ‪ ۱۲‬نیز تولیدکنندگان ق��درت خرید م��ردم کاهش یافت��ه و افراد ت��وان پرداخت‬ ‫موتورسیکلت مکلف هس��تند در هر ب��ازده زمانی ‪ ۳‬ماهه‪ ،‬هزینه موتورسیکلت برقی را ندارند‪ .‬البته مشکل دیگر خأل‬ ‫‪۱۰‬درص��د تولی��دات خود را ب��ه موتورسیکلت‌ه��ای برقی زیرساختی در بحث ش��ارژ باتری ای��ن نوع موتورسیکلت‌ها‬ ‫اختصاص دهن��د‪ ،‬در غیر این صورت برای پالک‌گذاری هر اس��ت‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکل��ت در پاسخ به این‬ ‫ی داخلی‌سازی نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬کشور‬ ‫موتورسیکلت بنزینی(انژکت��وری) باید ‪ ۳‬برگه اسقاط ارائه پرسش که چرا باتر ‌‬ ‫در تولید باتری‌های اسیدی مشکلی ندارد اما چالش در تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست تعویق اسقاط‬ ‫و تامین باتری‌های لیتیومی است‪ .‬وی با اشاره به آمار تولید‬ ‫در این‌ب��اره دوب��اره انجمن نامه‌نگاری‌های��ی را با وزارت ‪ ۳‬ماهه نخست سال نس��بت به مشابه سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشت و رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت امس��ال ‪30‬هزار و ‪ ۲۱۱‬موتورسیکلت‬ ‫مع��دن و تجارت خواسته تولیدکنندگ��ان موتورسیکلت را تولید ش��د که نس��بت به ‪ ۳‬ماهه نخست سال ‪۱۰ ۹۷،‬هزار‬ ‫به مع��اون اول رئیس‌جمهوری اعالم ک��رد‪ .‬در ادامه بهمن و ‪ ۹۳۱‬دستگاه افزایش تولید داشتیم‪ .‬ضیامقدم در تشریح‬ ‫ضیاءمقدم‪ ،‬دبی��ر انجمن صنعت موتورسیکلت کش��ور در آمار تولید عنوان کرد‪ :‬فروردین‪ ،‬اردیبهش��ت و خرداد سال‬ ‫گفت‌وگ��و با روزگارخودرو گفت‪ :‬ب��ا پیگیری‌های انجمن ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪ ۷۲۶۴ ،۵۶‬و ‪ ۱۱۹۶۰‬موتورسیکلت تولید شد‬ ‫باالخره م��اده ‪ ۱۲‬مصوبه ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۶‬درب��اره قانون هوای و س��ال ‪ ۹۸‬این تعداد به ترتی��ب ‪ ۲۰۶۹۹ ،۲۴۹۴‬و ‪۷۰۱۸‬‬ ‫پ��اک و اسقاط موتورسیکلت‌های فرس��وده‪ ،‬برای یک سال موتورسیکلت بود‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت‌ و دوچرخه‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪20000/000‬‬ ‫‪27000/000‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪24/000/000‬‬ ‫‪23/000/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫‪16/000/000‬‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪7/800/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫‪11/500/000‬‬ ‫به تعویق افتاد‪ .‬این موضوع ‪ 6‬تیر ابالغ ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫پ��س از توقف تولید نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬این موضوع سال‬ ‫‪ ۹۸‬هم تکرار ش��د و پالک‌گ��ذاری به مدت ‪ ۴۵‬روز متوقف‬ ‫ب��ود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که در این مدت آیا تولید‬ ‫هم متوقف بود‪ ،‬گفت‪ :‬چون باید مشتری سفارش محصول‬ ‫بدهد تا مش��خص باش��د موتورسیکلت برای کدام استان یا‬ ‫ش��هر پالک درخواست ش��ود کم‌وبیش تولی��د هم متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬به‌طور معمول تولیدکنندگان مازاد تولید ندارند و بر‬ ‫اساس آمار درخواستی موتورسیکلت تولید و افراد بنکدار و‬ ‫فروش��گاه‌دار تحویل می‌ش��ود‪ .‬البته این مسئله برای پایان‬ ‫س��ال متفاوت بوده و چون بازار ش��ب عی��د ممکن است با‬ ‫تقاضای بیش��تری روبه‌رو باش��د تولیدکنندگ��ان با درصد‬ ‫بیشتری تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۷)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۸)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۱‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۲‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱۳۶‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱00‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2018‬‬ ‫اینتنس مدل چمپیون ‪2‬‬ ‫دنده‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫‪1/950/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪2/100/000‬‬ ‫‪2/050/000‬‬ ‫‪2/200/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪2/300/000‬‬ ‫‪2/250/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/550/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪2/400/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫‪8/200/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫بهراد کوچولو‬ ‫و دوچرخه‌های نارنجی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫هفته گذش��ته در یکی از ش��بکه‌های اجتماعی‪ ،‬مطالب��ی را خواندم که‬ ‫به‌نظرم آمد یا موضوع مورد نظر خوب ترجمه نش��ده یا اینکه واقعا گوینده‬ ‫به آنها باور داشته است‪.‬‬ ‫در بخشی از این نوشتار آمده بود‪« :‬محمد رشید می‌گوید آدم دانایی که‬ ‫برای جامعه‌‌ای نادان مجاهدت می‌کند‪ ،‬مانند کس��ی است که خود را آتش‬ ‫می‌زند تا روشنایی را برای آدمی نابینا ایجاد کند»‪.‬‬ ‫یا «وی��ل دورانت در پایان داستانش درباره سرکش��یدن جام ش��وکران‬ ‫توس��ط سقراط می‌گوید‪ :‬بدا به حال آدمی که بخواهد جامعه‌ای را پیش از‬ ‫آنکه موعد بیدار شدنش فرا رسیده باشد‪ ،‬بیدار کند‪».‬‬ ‫ب��ر هر دو دیدگاه نقد اساسی وارد است‪ .‬اگر مجاهدت یک فرد دانا برای‬ ‫اف��راد نادان‪ ،‬مثل آتش زدن خود برای نابینا باش��د هی��چ حرکتی نباید تا‬ ‫امروز ش��کل می‌گرفت و مفهوم جامعه و به‌دنب��ال آن فرهنگ‌سازی دچار‬ ‫ایستایی شده‪ ،‬ادامه نمی‌یافت و متوقف می‌شد و جامعه بشری دیگر وجود‬ ‫خارجی نداشت‪.‬‬ ‫چگونه ممک��ن است مجاهدت فردی دانا برای جامعه مفید نباش��د‪ ،‬در‬ ‫حالی که در جوامع گوناگون ش��اهد تحوالت فکری و رفتاری هستیم‪ .‬اگر‬ ‫روش��نایی برای فرد نابینا ب��ود که در خوش��بینانه‌ترین حالت آن باید در‬ ‫همان جامعه ابتدایی و پیشا سنگی باقی مانده باشیم و دیروز و امروز معنا‬ ‫و مفهومی برای ما نداشته باشد‪.‬‬ ‫اگر ویل دورانت در دوران ما بود باید از او می‌پرسیدیم چه کسی تعیین‬ ‫می‌کند موعد بیدار ش��دن و دانایی در یک جامعه‪ ،‬چه زمانی است‪ .‬ش��اید‬ ‫روش��نگری سقراط در سوفسطاییان پدر تاثیر نداشت‪ ،‬اما در فرزندان آنها‬ ‫چط��ور؟ در جوانانی که هن��وز آمادگی تغییر و تح��والت را دارند‪ ،‬چگونه‬ ‫اس��ت؟ مگر غیر از این است که کودک��ان و نوجوانان ظرفیت باالیی برای‬ ‫تربیت‌پذیری دارند و ش��ور جوانی ح��ال و حوصله تغییرات آنها را تضمین‬ ‫می‌کند؟‬ ‫به ام��روز و نظر خودم درباره یکی از طرح‌های خوب برگردم‪ .‬پیش‌تر به‬ ‫طرح «بی‌دود» نوعی دیدگاه نقادانه داشتم که مردم عادت کرده به‌راحتی‬ ‫خودرو و موتورسیکلت از آن استقبالی که باید داشته باشند‪ ،‬ندارند و البته‬ ‫این نگاه نقادانه‪ ،‬بیشتر به نوع ساخت و کیفیت دوچرخه‌ها برمی‌گشت‪.‬‬ ‫هر طرحی در ابتدا اگر خوب نتواند رضایت جامعه مخاطب را جلب کند‬ ‫در ادام��ه جا انداخت��ن آن و فرهنگ‌سازی برای آن بس��یار سخت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬فرهنگ‌سازی ب��رای دوچرخه‌سواری یکی از الزامات کش��ور ما است‬ ‫زیرا در کش��ور هشدارها نس��بت به آلودگی هوا به‌ویژه در کالنشهرها مدام‬ ‫تکرار می‌شود‪.‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬نگاه مثبتی به دوچرخه‌های نارنجی نشسته در گوشه و کنار‬ ‫ش��هر به انتظار مشتری نداشتم‪ .‬اما در دیداری دوستانه در یکی از کافه‌ها‪،‬‬ ‫یکی از همکاران با پسرش آمده بود‪.‬‬ ‫پس��ر کوچولو وقتی فهمید در حوزه خودرو فعالیت دارم از دوچرخه‌های‬ ‫نارنج��ی‌ پرسی��د‪ .‬پرسش‌های او هم برخالف نگاه م��ن‪ ،‬نقادانه نبود‪ .‬بهراد‬ ‫به‌دنب��ال اطالع��ات مثبت و از حضور این دوچرخه‌ه��ای نارنجی در سطح‬ ‫ش��هر خوشحال بود‪ .‬در ادامه نقد دیدگاه بزرگان باید سوزنی هم به خودم‬ ‫می‌زدم‪ .‬پس��ر کوچولو پرسش‌های زیادی کرد و فهمیدم این جامعه تشنه‬ ‫دوچرخه‌سواری است‪.‬‬ ‫این کودکان‪ ،‬بزرگس��االن فردا هستند و به‌طور قطع اگر طرح استفاده از‬ ‫دوچرخ��ه ادامه پیدا کند آنه��ا را در آینده‌ای نه‌چندان دور‪ ،‬در حال رکاب‬ ‫زدن خواهی��م دید‪ ،‬نه در خودروهایی تک‌سرنش��ین ک��ه در تمام ساعات‬ ‫ش��بانه‌روز‪ ،‬در ش��لوغی صبحگاهی و ترافیک عصرگاه��ی‪ ،‬زمان را با خیره‬ ‫شدن به جلو و اعصاب‌های بهم ریخته‪ ،‬به هیچ می‌فروشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افت ‪ ۲۱‬درصدی تولید الستیک‬ ‫بررسی آمارهای منتش��ر ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت حاکی‬ ‫از تولی��د ‪ ۴۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تن الستیک خودرو در به��ار ‪ ۹۸‬و افت ‪۲۱.۶‬‬ ‫درصدی آن در مقایسه با سال گذشته است‪.‬‬ ‫بررسی آماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکی از این است که‬ ‫در بهار امس��ال ‪ ۱۱۹‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تن روغن موت��ور صنعتی تصفیه اول‬ ‫تولید ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ‪ ۲۰.۵‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در مدت یاد ش��ده‪ ،‬تولید دوده با افت ‪ ۵.۶‬درصدی در مقایس��ه با سال‬ ‫گذشته به ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ 4‬هزار و ‪ ۲۸۴‬تراکتور در کشور تولید شد‪ .‬این‬ ‫آمار در مقایسه با ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۲۶.۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اما در مدت یادش��ده تولید کمباین با افت ‪۳۹.۴‬درصدی در همسنجی با‬ ‫سال گذشته به ‪ ۸۶‬عدد رسید‪.‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫اینفو‬ ‫مطبوعات‪100 :‬درصد خودروهای ون کشور فرسوده هستند‬ ‫چهره هفته‬ ‫‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومان خسارت‌صنعت خودرو با لغو برجام‬ ‫خس��ارت برآوردی وارده به صنعت خودرو به‌دلیل عمل نکردن‬ ‫به تعهدات پس��ابرجامی طرف‌های خارج��ی به‌خاطر تحریم‌های‬ ‫امریکا معادل ‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومان است که قطعه‌سازان کشور‬ ‫انتظار دارند این خس��ارت از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دادگاه‌ه��ای بین‌المللی مطرح و از کش��ورهای طرف قرارداد‬ ‫گرفت��ه ش��ود‪ .‬در رسانه‌ها خبرها بیش��تر در راستای خس��ارت‬ ‫ش��رکت‌های خودروی��ی طرف خارج��ی با خ��روج از ایران است‬ ‫درحالی‌که با انعقاد قراردادهای پس��ابرجامی بیشتر قطعه‌سازان‬ ‫و البت��ه خودروسازان به س��وی فراهم کردن ماش��ین‌آالت و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز ای��ن همکاری‌ها رفتن��د؛ از جمله برخی قطعه‌س��ازان قالب‌های قطعات‬ ‫خودروه��ای جدی��د را ساختند و حتی به ساخت نمون��ه رسیدند‪ ،‬اما با قطع‬ ‫همکاری طرف‌های خارجی‪ ،‬تمام این سرمایه‌ها بدون استفاده در کارخانجات‬ ‫باق��ی مانده اس��ت‪ .‬آرش محبی‌نژاد‪ ،‬دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه‌سازی کش��ور در گفت‌وگ��و با ایران‌اکونومیس��ت گفت‪:‬‬ ‫سه‌شنبه اول مرداد‪ ،‬انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی‬ ‫کش��ور نامه‌ای برای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال کرده ضمن آنکه‬ ‫رونوش��ت آن ب��رای دفت��ر مقام‌معظم رهب��ری‪ ،‬معاون وزی��ر و خودروسازان‬ ‫زده ش��ده است‪ .‬در این نامه برآورد ش��ده خس��ارت‌های تحریم حداقل برای‬ ‫صنع��ت خودرو ‪۱۲۰‬ه��زار میلیارد تومان بوده است‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از این مبلغ‬ ‫‪۳۰‬ه��زار میلیارد توم��ان خودروسازان متضرر ش��ده‌اند و حدود‬ ‫‪۱۵‬ه��زار میلیارد تومان مربوط به قطعه‌سازان ایرانی است‪ .‬مابقی‬ ‫خس��ارت‌ها در دیگر بخش‌های این صنعت شامل خواب سرمایه‪،‬‬ ‫تولی��د خودروه��ای ناقص و بیکاری نیروهای ک��ار متخصص و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه در ادامه اظهار کرد‪ :‬این ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان را دولت جمهوری اسالمی ایران باید علیه امریکا‬ ‫طرح دع��وی کند و همچنین علیه کس��انی ک��ه معاهده برجام‬ ‫را امضا کردن��د و قراردادهای جوینت‌ونچر پس��ابرجامی با ایران‬ ‫منعق��د اما در نهایت قطع همکاری کردند مانند ش��رکت‌های فرانس��وی پژو‪،‬‬ ‫رنو‪ ،‬سیتروئن و شرکت آلمانی فولکس‌واگن و شرکت سوئدی ولوو‪ .‬همچنین‬ ‫قطعه‌سازان وابسته به این شرکت‌ها که با قطعه‌سازان ایرانی قرارداد همکاری‬ ‫امض��ا و پس از تهدید امریکا همکاری خود را تعلیق و ایران ترک کردند‪ .‬این‬ ‫چال��ش وارده به قطعه‌سازان را چه کس��ی پاسخگو است؟ و چه کس��ی قرار‬ ‫است زیان‌ه��ا را بپردازد؟ محبی‌نژاد در ادامه سخنان خود با اش��اره به اعالم‬ ‫ش��کایت به دادگاه‌های بین‌المللی گفت‪ :‬خس��ارت برآوردی وارده به صنعت‬ ‫خودرو به‌دلیل عدم عمل به تعهدات پس��ابرجامی طرف‌های خارجی به‌خاطر‬ ‫تحریم‌های امریکا معادل ‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومان است که قطعه‌سازان کشور‬ ‫انتظار دارند این خسارت از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران در دادگاه‌های‬ ‫بین‌المللی مطرح و از کشورهای طرف قرارداد گرفته شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫هشدار انجمن پاالیشگاه‌های روغن‌سازی ایران به افزایش ‪۱۹‬درصدی نرخ خوراک در مرداد‬ ‫افزایش نرخ خوراک روغن موتور و کاهش صادرات‬ ‫به‌گزارش روزگارخودرو‪ ،‬انجمن پاالیش��گاه‌های‬ ‫روغن‌سازی ایران‪ ،‬متش��کل از کارخانه‌های اصلی‬ ‫تولید انواع روغن‌های خودرو و صنعتی در کش��ور‬ ‫ک��ه بیش از ‪۹۰‬درص��د نیاز بازار داخل��ی به انواع‬ ‫محصوالت روانکار را تامین می‌کند‪ ،‬در اطالعیه‌ای‬ ‫ب��ه نرخ جدی��د خ��وراک مصرفی ای��ن واحدهای‬ ‫صنعت��ی که از س��وی ش��رکت‌های پاالیش نفت‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬واکنش نش��ان داد‪ .‬در بخشی از این‬ ‫اطالعیه آمده که افزایش ‪۱۹‬درصدی نرخ خوراک‬ ‫کارخانه‌های روغن‌سازی(لوبکات) در مرداد امسال‪،‬‬ ‫در عمل موجب غیراقتصادی شدن عملیات تولیدی‬ ‫در این واحدها شده و بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬با توجه به اینکه ناوگان‌های حمل‌ونقل‬ ‫ج��اده‌ای‪ ،‬حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬حمل‌ونق��ل دریایی و‬ ‫بسیاری از صنایع و حتی خانوارها‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫اصلی ای��ن ک��االی استراتژیک هس��تند‪ ،‬تصمیم‬ ‫افزایش ناگهانی ن��رخ خوراک براساس فرمولی که‬ ‫اساس��ا منطبق با ش��رایط فعلی حاک��م بر فضای‬ ‫اقتصادی کشور نیست‪ ،‬هرج‌ومرج در بازار و تضییع‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را به‌دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نرخ خوراک واحدهای‬ ‫روغن‌سازی از ابتدای امس��ال تاکن��ون ‪۳۸‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته و این در حالی اس��ت که نرخ انواع‬ ‫روغن‌ه��ای موت��ور ثابت و تحت نظ��ارت سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنندگ��ان و تولید‌کنندگان است‪.‬‬ ‫میزان افزایش ن��رخ خوراک از ابتدای سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکن��ون حدود ‪۴۲۵‬درصد ب��وده که فقط در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬افزایش��ی به میزان ‪۱۸۲‬درص��د را تجربه‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬ارزش این خوراک به‌ط��ور تقریبی‬ ‫معادل با ارزش‪ HSFO ۱۸۰‬در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬در حالی که این فرآورده در بازار خلیج‌فارس‬ ‫با تخفیف حداقل ‪ ۵۰‬دالری به مش��تریان خارجی‬ ‫عرضه می‌شود‪ ،‬در بازار داخلی با قیمتی ‪۱۵‬درصد‬ ‫باالتر از ن��رخ پایه‪ ،‬در اختی��ار تولید‌کنندگان که‬ ‫عمده نیاز بازار داخل را تامین می‌کنند قرار گرفته‬ ‫ک��ه این موضوع جای تامل فراوان دارد‪ .‬در بخش‬ ‫پایانی این اطالعیه تاکید ش��ده است؛ در سالی که‬ ‫بنا به بیانات رهبر معظم انقالب با نام «رونق تولید»‬ ‫نام‌گذاری شده‪ ،‬فشار حداکثری به تولید‌کنندگان‬ ‫و در نهایت مردم عادی ک��ه مصرف‌کنندگان این‬ ‫نوع محصوالت به‌ش��کل تجاری یا خانگی هستند‪،‬‬ ‫در ازای ش��ناسایی سود باالتر برای ش��رکت‌های‬ ‫پاالی��ش نف��ت‪ ،‬موضوعی نیس��ت ک��ه نهادهای‬ ‫نظارت��ی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌راحتی از کنار‬ ‫آن عبور کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬با توجه به نرخ فعلی‬ ‫خ��وراک‪ ،‬نه‌تنها تولی��د داخلی ان��واع محصوالت‬ ‫روانک��ار از حیز انتفاع خارج ش��ده‪ ،‬بلکه صادرات‬ ‫ای��ن محصوالت نیز ب��ا زیانی قابل توج��ه روبه‌رو‬ ‫شده و ارزآوری شرکت‌های تولیدی را نیز به‌شدت‬ ‫تحت‌تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

شماره : ۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!