صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۶۰

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

‫‌یکشنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مديريت برنامه‌هاي‬ ‫كوتاه‌مدت‌‬ ‫‪2‬‬ ‫معاینه فنی مقوله‌ای‬ ‫برای انتفاع‬ ‫یا حفاظت‬ ‫از جان شهروندان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تولید ‪ 301‬با مشارکت ‪ 300‬سازنده ایرانی‬ ‫‪2‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دناپالس به گیربکس اتوماتیک مجهز می‌شود‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران‌خ��ودرو به‌منظور پاس��خگویی به نیاز و‬ ‫تقاض��ای بازار به محص��والت با گیربک��س اتوماتیک‪ ،‬محصول‬ ‫دناپالس را به گیربکس اتوماتیک ‪ ۶‬سرعته مجهز می‌کند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گیربکس ‪ ۶‬سرعته اتوماتیک از نوع ‪AT‬‬ ‫ب��رای نصب در محصول دناپالس طراحی و تولید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این گیربکس منطبق بر اس��تانداردهای روز‪ ،‬س��بک و کم‌حجم‬ ‫بوده و دارای مزایای رقابتی نسبت به خودروهای مشابه در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تفاده از این گیربکس پیشرفته سبب حصول بهترین‬ ‫عملکرد در هنگام ش��روع حرکت و ش��تاب باال همراه با کاهش‬ ‫مصرف س��وخت می‌ش��ود‪ .‬منطق کنترلی ای��ن گیربکس برای‬ ‫رس��یدن به کیفیت مطلوب در هن��گام تعویض دنده‪ ،‬با توجه به‬ ‫ش��رایط مختلف رانندگی توس��عه داده شده است‪ .‬این گیربکس‬ ‫مدرن در خودرو دناپالس مجهز به سیستم‌های کنترلی و انتقال‬ ‫قدرت به روز‪ ،‬سبب کاهش وزن و ابعاد‪ ،‬ضمن حفظ عملکرد باال‬ ‫ش��ده است‪ .‬محاسبات و بررس��ی‌های انجام شده نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫بکارگی��ری این گیربکس ش��تاب خودرو و دس��تیابی به صفر تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬را در زم��ان کمتر از ‪ ۱۰‬ثانی��ه امکان‌پذیر می‌کند‪ .‬کاهش‬ ‫مص��رف س��وخت به دلیل ‪ ۶‬س��رعته بودن و همچنین نس��بت‬ ‫دنده‌ه��ای بهین��ه و دیفرانس��یل انتخاب ش��ده از دیگر مزایای‬ ‫بهره‌گیری از این نوع گیربکس اس��ت‪ .‬مبدل گش��تاور به روز و‬ ‫مدرن اس��تفاده ش��ده در گیربکس اتوماتیک ‪ ۶‬سرعته‪ ،‬ظرفیت‬ ‫شتاب‌گیری مناسب‪ ،‬شیب‌پیمایی قوی و قابلیت کشش باالیی را‬ ‫در دناپالس ایجاد کرده است‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬کالیبراسیون مجدد‬ ‫در سطح خودرو و موتور‪ ،‬سبب ارتقای بیشتر بازدهی و همچنین‬ ‫کاهش مضاعف مصرف سوخت به همراه تطبیق آن برای شرایط‬ ‫آب‌وهوایی کش��ور می‌ش��ود‪ .‬به منظور انطب��اق این گیربکس با‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی ایران‪ ،‬از مبدل انتقال حرارت روغن به آب‬ ‫باالتر بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫گیربکس‌های ‪ ۸‬س��رعته با ظرفیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬روغن قابل تعویض برای این نوع گیربکس موجب‬ ‫کیفیت بهتر و دوام بیشتر قطعات می‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مديريت برنامه‌هاي كوتاه‌مدت‌‬ ‫(قسمت پانزدهم)‬ ‫تولید ‪ 301‬با مشارکت ‪ 300‬سازنده ایرانی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫سفر هميشه بهانه خوبي است براي ننوشتن!‬ ‫ام��ا مهرباني همراهان روزنام��ه و تلفن‌هاي خوانندگان‪ ،‬هر بهانه‌اي را از‬ ‫قلمزنان مطبوعات و من‌جمله حقير گرفته است‪.‬‬ ‫ضمن آن‌که حضور در بالد فرنگ هميشه براي اهل قلم فرصتي است كه‬ ‫اگر خداوند رحمان عمري دهد‪ ،‬مقايس��ه‌‌هایي بين استعدادهاي خدادادي‬ ‫سرزمين هميشه سبزمان با غرب داشته باشيم‪.‬‬ ‫با يك دوس��ت كنار بركه آبي در فرنگ قدم مي‌زنيم‪ ،‬براي من از تفاوت‬ ‫مديريت‌ه��اي ايران��ي و عرب‌ها با مديريت چش��م‌بادامي‌ها و مديريت‌هاي‬ ‫غرب��ي می‌گوید‪ .‬او معتقد اس��ت مديري��ت عرب‌ها لحظه‌اي اس��ت‪ ،‬آن‌ها‬ ‫يك قدم جلوتر از پايش��ان را نمي‌بينند‪ ،‬آن‌ها افسارش��ان را به دست غرب‬ ‫س��پرده‌اند تا حال‌شان خوش بگذرد‪ ،‬اما مديريت ايراني وضعش بهتر است‪،‬‬ ‫برنامه‌ريزي ‪ 4‬تا ‪5‬س��اله دارد‪ ،‬در حالي ك��ه غربي‌ها برنامه‌ريزي ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫س��اله ارائه مي‌كنند‪ ،‬ام��ا ژاپني‌ها به برنامه‌ريزي ‪30‬س��اله فكر مي‌كنند و‬ ‫هرچه مي‌كارند‪ ،‬حداقل ‪ 30‬سال بعد و برای یک عمر درو مي‌كنند و‪....‬‬ ‫دوس��ت ايراني برايم همان قصه معروف ايراني و ژاپني را مي‌گويد؛ آن‌كه‬ ‫اول��ي به فكر ماه��ي گرفتن با قالب ب��ود و ديگري به فك��ر چگونگي تور‬ ‫ساختن‪ ،‬اولي يكي‌يكي مي‌گرفت و مصرف مي‌كرد و ديگري گله گله و‪...‬‬ ‫دوس��ت هموطن با دلس��وختگي از فرصت‌هايي كه به دليل نبودن تفكر‬ ‫مديريت علمي‪ ،‬به س��رعت از دس��ت مي‌رود مي‌گويد و مدام مثال مي‌زند‬ ‫و از پيش��رفت فناوري تا امكانات تحقيقي دانش��گاه‌ها‪ ،‬از مسائل سياسي و‬ ‫اقتصادي تا رفاه اجتماعي مردم را بازگو مي‌كند‪.‬‬ ‫ت خيابان‌ها اش��اره مي‌كند و‬ ‫او ب��ه س��نگفرش پياده‌روها و نوع آس��فال ‌‬ ‫آس��فالت‌هاي وطني را كه جگر زليخا هس��تند با آسفالت‌هاي مقاومي كه‬ ‫در اتوبان‌هاي غربي و يك‌بار اما براي هميشه مي‌ريزند‪ ،‬مقايسه مي‌كند‪.‬‬ ‫ن��گاه او كه به اتومبيل‌ه��اي فرنگی مي‌افتد از صنعت عقب افتاده خودرو‬ ‫در ايران مي‌گويد و تعداد توليد س��اليانه پيكان ‪35‬ساله را در مقدار بنزين‬ ‫مصرفي آن ضرب مي‌كند و ميلياردها دالر كه فقط از مصرف سوخت مازاد‬ ‫آن به هوا رفته اس��ت را نتيجه مديريت ايراني مي‌داند‪ .‬سطل آشغال‌ها هم‬ ‫بهانه‌اي اس��ت تا از چگونگي بازيافت كاغذ و شيش��ه بگويد و این‌که در هر‬ ‫خانه‌اي س��ه نوع س��طل مقاوم كار گذاش��ته‌اند و در پياده‌روها هر ‪ 20‬متر‬ ‫يك س��طل آشغال وجود دارد و سر هر چهارراهي يك توالت عمومي است‬ ‫و درخت‌ه��ا و گل‌ه��ا و چمن‌ها را كه مي‌بينيم از كش��اورزي و زمين‌هاي‬ ‫زراعتي خشك شده خودمان مي‌گويد‪.‬‬ ‫هر چند قدمي كه برمي‌داريم‪ ،‬يك تلفن عمومي اس��ت كه يك ش��ماره‬ ‫هم روي كابين آن نوش��ته ش��ده است و دوس��ت ايراني مي‌پرسد‪ ،‬آيا اين‬ ‫كار س��ختي اس��ت كه مخابرات ما هم همين كار را بكند و با افزایش تلفن‬ ‫عموم��ی‪ ،‬م��ردم را بي‌نياز کند‪ ،‬چه عيبي دارد ش��ماره تلف��ن را هم روي‬ ‫كابين‌ها بنويسند تا مردم در صورت نياز از آن استفاده كنند‪.‬‬ ‫دوستم وقتي از حرف‌زدن خسته مي‌شود‪ ،‬سوال مي‌كند‪« :‬حاال اونجا چه‬ ‫خبره؟» مي‌گويم خبري نيس��ت‪ ،‬جز سالمتي حضرتعالي‪ ،‬اما همان‌طور كه‬ ‫گفتي‪ ،‬برنامه‌ريزي توس��عه مديريتي ما ‪ 3‬تا ‪4‬ساله است و ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال هم‬ ‫طول مي‌كشد تا همين برنامه نوشته و تصويب شود‪.‬‬ ‫حكايت برنامه‌هاي كوتاه‌مدت‪ ،‬ميان‌مدت و درازمدتي كه اين مدير يا آن‬ ‫مدي��ر در اين چند دهه طراحي و ارائه كرده‌اند‪ ،‬خواب و خيال‌هايي اس��ت‬ ‫كه گاهي هرگز تحقق نمي‌يابند و معموال قبل از این‌که اجرايي شوند مدير‬ ‫عوض مي‌ش��ود و يا دولت مي‌رود؛ يا مجل��س تغيير مي‌كند يا وزير بركنار‬ ‫مي‌شود يا مديركل مي‌ميرد و نتيجه آن هزاران طرح نيمه‌كاره‌اي است كه‬ ‫رها مانده است‪.‬‬ ‫معم��وال در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت‪ ،‬س��ال اول به خ��وش و بش مي‌گذرد‪،‬‬ ‫سال دوم كارشناس��ان به طرح و برنامه‌ريزي مي‌پردازند‪ ،‬سال سوم كلنگ‬ ‫مي‌خورد‪ ،‬س��ال چهارم هم حس��اب و كتاب‌ها را مي‌بندند و اسب مديريت‬ ‫را ب��راي ميداني ديگر زين مي‌كنند و طرح قبلي را به ديگري وامي‌گذارند‬ ‫ك��ه ظاهرا پاياني هم بر اين قصه تغيير و تحول‌ها در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬زيرا كه بعض��ي از مديريت‌ها‪ ،‬عاش��ق برنامه‌هاي كوتاه‌مدت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برنامه‌ه��اي كوتاه‌م��دت امكان نقد و بررس��ي را از منتق��دان مي‌گيرد و‬ ‫مديريت‌ه��اي بعدي را ملزم به ادامه همان ط��رح و برنامه نمي‌كند‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف طرح‌ها مشخص نمي‌شود‪.‬‬ ‫معم��وال مديريت برنامه‌ه��اي كوتاه‌مدت به عهده همان مديراني اس��ت‬ ‫كه به هر لطايف‌الحيلي كه ش��ده دو دس��تي ميز رياس��ت و مديرعاملي را‬ ‫چسبيده‌اند و بيرق‌شان با هر مدير و وزير باالدستي هم‌جهت است‪.‬‬ ‫مديريت‌هاي كوتاه‌مدت آن‌چنان به مقام دل بسته‌اند كه جدا كردن‌شان‬ ‫از ات��اق رياس��ت‪ ،‬كار هر «رس��تمي» نيس��ت‪ .‬آن‌ها براي مان��دن در اتاق‬ ‫مديرعامل��ي‪ ،‬فرصت حتي يك گام برداش��تن را هم ندارند‪ ،‬بازديدكردن از‬ ‫زيرمجموعه و تالش براي آش��نايي با مش��كالت كاري را در حد جلس��ات‬ ‫ماهانه با مديران زيردس��ت كافي مي‌دانند و يافتن بيماري و پيداكردن راه‬ ‫درمان براي بيماري سازمان را كاري عبث مي‌پندارند‪.‬‬ ‫مديريت‌هايي كه به طرح‌هاي كوتاه‌مدت فكر مي‌كنند معتقدند س��ري را‬ ‫كه درد نمي‌كند‪ ،‬دستمال نمي‌بندند‪ .‬همين كه در همان طرح كوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫آش آن‌ها پخته شود‪ ،‬كافي است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو با بیان اینکه پ��ژو ‪ ۳۰۱‬پروژه‌ای‬ ‫ملی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این نخستین‌بار است که تولید‬ ‫خودرویی با عمق خودکفایی باال در کش��ور راه‌اندازی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری در نخس��تین‬ ‫نشست ساپکو با سازندگان پژو ‪ ۳۰۱‬از دریافت تاییدیه‬ ‫خودکفای��ی ‪۶۰‬درص��دی این خودرو از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و افزود‪ :‬از مهم‌ترین‬ ‫مسائلی که در این پروژه اجرا خواهد شد‪ ،‬مستندسازی‬ ‫فرآیندهاس��ت که متاس��فانه درباره پروژه‌های پیشین‬ ‫به‌دلی��ل انج��ام ای��ن کار ازس��وی ش��ریکان خارجی‬ ‫مستنداتی در دست نداریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ش��اخص‌های اصل��ی انتخ��اب‬ ‫تامین‌کنندگان در این پ��روژه گفت‪ :‬توان تولید قطعه‬ ‫با بیش��ترین عمق خودکفایی‪ ،‬تولید محصول براساس‬ ‫ن��رخ رقابتی‪ ،‬وجود زیرس��اخت برای ص��ادرات و توان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در پروژه از مهم‌ترین عواملی است که‬ ‫توانمندی سازندگان را برای ما آشکار خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو از برنام��ه ای��ن ش��رکت برای‬ ‫متوازن‌س��ازی قطعه‌س��ازان براس��اس رویکرد ماژوالر‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪ :‬براس��اس ای��ن برنامه برای هر‬ ‫قطعه دس��ت‌کم دو س��ازنده و حداکثر ‪ ۳‬منبع تامین‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬منصوری س��رمایه‌گذاری انجام شده‬ ‫تاکنون ب��رای خودکفایی قطعات بدون قالب‌های بدنه‬ ‫را ‪ ۲۸۰‬میلی��ارد ری��ال و ‪ ۶۳‬میلیون یورو اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نباید فراموش کنیم س��رمایه‌گذاری زیادی در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته ازس��وی ایران خودرو و سازندگان برای‬ ‫این پروژه انجام شده و باید این پروژه را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی از ابالغ سیاس��ت‌های جدید س��اپکو در راستای‬ ‫توس��عه س��ازندگان‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬ارتقای رضایت‬ ‫مشتریان و توسعه خودکفایی محصوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران خودرو در آغاز با ‪۷۰‬درصد‬ ‫ساخت داخل آن را تولید خواهد‬ ‫با این اس��تراتژی هم فرآیند و هم تمامی قطعات محصول‬ ‫محص��ول را برای تامی��ن کیفیت‬ ‫ک��رد‪ .‬پیرمحم��دی خاطرنش��ان‬ ‫قطعات مورد توج��ه قرار خواهیم ‪ ۳۰۱‬دارای تولیدکننده‬ ‫ک��رد‪ ۳۰۱ :‬محصول��ی دارای‬ ‫در میان سازندگان‬ ‫داد‪ .‬مع��اون طراح��ی و توس��عه‬ ‫اس��تانداردهای ‪ ۸۵‬گان��ه و روز‬ ‫جهان اس��ت که محصولی دارای‬ ‫محصول جدید ای��ران خودرو نیز داخلی است‪ .‬قرار بود‬ ‫در این نشست ضمن ارائه گزارشی‬ ‫این استانداردها برای نخستین‌بار‬ ‫تولید این محصول‬ ‫از روند تولید محصول ‪ ۳۰۱‬گفت‪:‬‬ ‫ازس��وی ایران خودرو ب��ه تولید‬ ‫با نرخ داخلی‌سازی‬ ‫پلتفرم ای��ن محصول مبنایی برای‬ ‫خواهد رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح و‬ ‫‪۴۰‬درصد آغاز شود‬ ‫تولی��د و عرض��ه ‪ ۴‬خ��ودرو دیگر‬ ‫مدارک بخشی از قطعات از سوی‬ ‫ازس��وی ایران خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��رکت پژو دریافت شده بود اما‬ ‫اما ایران خودرو در‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درص��د فاقد مدرک و‬ ‫عادل پیرمحمدی افزود‪ :‬با دستور آغاز با ‪۷۰‬درصد ساخت‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران‬ ‫نقشه بود که با استفاده از تجربه‬ ‫داخل آن را تولید‬ ‫خ��ودرو پ��س از ترک پ��ژو پروژه‬ ‫و توان س��ازندگان داخلی درحال‬ ‫خواهد کرد‬ ‫تولید پژو ‪ ۳۰۱‬با اس��تفاده از توان‬ ‫توس��عه اس��ت‪ .‬معاون طراحی و‬ ‫س��ازندگان توانمند کش��ور فعال‬ ‫توس��عه محص��ول جدی��د ایران‬ ‫شد‪ .‬وی ترک پژو را فرصتی برای خودکفایی در تولید خودرو از آمادگی زنجی��ره تامین برای تولید محصول‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با توجه به پیش‌بینی‌های انجام جدید این خودروس��از تا پایان امسال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫شده در قرارداد‪ ،‬امکان توسعه و خودکفایی تولید ‪ ۳۰۱‬تولید ‪ ۳۰۱‬ضامن آینده صنعت خودرو کش��ور خواهد‬ ‫بدون حضور پژو نیز امکان‌پذیر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ود‪ ،‬ایران خودرو چند محص��ول دیگر در کالس‌های‬ ‫مدیرپروژه ‪ ۳۰۱‬با اشاره به مشارکت ‪ ۳۰۰‬سازنده در گوناگ��ون را نیز بر مبنای پلتف��رم ‪ ۳۰۱‬تولید و عرضه‬ ‫فرآیند تامین و تولید قطعات این محصول‪ ،‬پیش��رفت خواه��د کرد‪ .‬وی درباره آماده‌س��ازی خ��ط تولید این‬ ‫در اج��رای پ��روژه را حاص��ل کار گروه��ی و همکاری خودرو اظهارکرد‪ :‬درحال‌حاضر خط تولیدی با ظرفیت‬ ‫س��ازندگان کش��ور عنوان کرد و گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر تولید ‪ ۱۶‬خودرو از محصول ‪ ۳۰۱‬در هر س��اعت ایجاد‬ ‫در مرحله توس��عه‌ای قطعات و محصول هس��تیم و تا شده که با همکاری و همت سازندگان و تامین‌کنندگان‬ ‫نیمه دوم امس��ال قالب قطع��ات به‌ویژه در بخش بدنه به بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫طراحی و س��اخته خواهد ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۱۵‬قالب ساز‬ ‫پیرمحمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری‬ ‫درحال س��اخت ‪ ۱۹۷‬قالب محصول ‪ ۳۰۱‬هستند‪ .‬وی که درحال انجام است فقط برای پژو ‪ ۳۰۱‬نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫افزود‪ :‬تمامی قطعات محصول ‪ ۳۰۱‬دارای تولیدکننده محصوالت دیگری براس��اس ای��ن پلتفرم تولید خواهد‬ ‫در میان س��ازندگان داخلی اس��ت‪ .‬قرار بود تولید این ش��د که براساس استانداردهای زیست محیطی خواهد‬ ‫محصول با نرخ داخلی‌س��ازی ‪۴۰‬درصد آغاز ش��ود اما ب��ود‪ .‬دبیر انجمن قطعه‌س��ازان نیز در این نشس��ت با‬ ‫با اجرای موفق برنامه تولید و عرضه محصول به بازار‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد سهم بازار خودرو به سایپا رسید‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در دوماه نخس��ت‬ ‫امسال‪۵۰.۱ ،‬درصد از سهم بازار خودرو کشور را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬این‬ ‫گروه در دوماهه نخس��ت امسال تعداد ‪۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۴۹‬خ��ودرو تولید کرد و با تس��ریع در عرضه‬ ‫محصول به بازار موفق ش��د ‪۵۰.۱‬درصد س��هم‬ ‫بازار خ��ودرو را به‌خود اختص��اص دهد تا عم ً‬ ‫ال‬ ‫به خودروساز نخست کش��ور تبدیل شود‪ .‬گروه‬ ‫ت امسال نیز‬ ‫خودروسازی س��ایپا در اردیبهش�� ‌‬ ‫موفق ش��ده بود بیش از ‪۴۲‬ه��زار خودرو تولید‬ ‫کرده و عنوان خودروساز اول کشور را از آن خود‬ ‫کند‪ .‬اس��تراتژی افزایش تولید خودرو از ابتدای‬ ‫امسال در گروه خودروسازی سایپا در دستورکار‬ ‫قرار گرفت��ه و این مجموعه قص��د دارد تا پایان‬ ‫امس��ال میزان تولید را با وج��ود محدودیت‌ها و‬ ‫موانع فراروی تولید‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫بیان اینک��ه در پروژه ‪ ۳۰۱‬درونزایی م��ورد نظر رهبر‬ ‫معظم انق�لاب درباره اقتص��اد مقاومتی اتف��اق افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گردهمایی خودروس��ازان و قطعه‌سازان بدون‬ ‫حض��ور پژو را از مزیت‌های بزرگ این پروژه برش��مرد‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و اظهار ک��رد‪ :‬از جمله ن��کات این پروژه‬ ‫رویکرد ماژوالر اس��ت که تداخل در ساخت قطعات را‬ ‫از بی��ن برد و مدیریت پروژه را ب��ا اختصاص هر قطعه‬ ‫به س��ازنده مورد نظر ب��ه بهترین مدل به اجرا درآورده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اج��رای این پروژه را در ش��رایط اقتصادی‬ ‫کنونی از صنعت خودرو کش��ور کاری ارزنده برش��مرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬پس از خروج ش��رکت‌های خارجی در س��ال‬ ‫گذشته درکنوانس��یونی مشترک با س��ازندگان ایرانی‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬امروز می‌توان دید که موج‌های روی‬ ‫آب رفته و تنها س��ازندگان داخلی به‌عنوان سنگ‌های‬ ‫رودخان��ه پایدار ایس��تاده‌اند‪ .‬بیگلو در ادامه با اش��اره‬ ‫به مش��کل نقدینگی س��ازندگان برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از س��ازندگانی ک��ه در بخش‌های مختلف‬ ‫صدای رس��ایی دارند‪ ،‬برای تامین نقدینگی پروژه‌های‬ ‫آینده طلب یاری می‌کنیم‪ .‬دبیر انجمن قطعه‌س��ازان‬ ‫با درخواس��ت حفظ مالکیت معن��وی قطعات تولیدی‪،‬‬ ‫هریک از س��ازندگان س��رمایه‌گذار در این پروژه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروز وظیفه ما قطعه‌س��ازان است که با همدلی و‬ ‫همکاری خودروهای ناقص خودروسازان را جمع کرده‬ ‫و از تنش بازار بکاهیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نخس��تین نشست مش��ترک ساپکو‬ ‫و س��ازندگان پروژه ‪ ۳۰۱‬با هدف اعالم سیاس��ت‌های‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو درباره تولید این خودرو و‬ ‫رویکردهای جدید س��اپکو در توس��عه زنجیره تامین و‬ ‫خودکفایی برگزار ش��د‪ .‬همسوسازی سازندگان و اعالم‬ ‫آخری��ن وضعیت‪ ،‬اهداف کیفی و زمانبندی اجرای این‬ ‫پروژه از دیگر اهداف برگزاری این نشست بود‪.‬‬ ‫سایپا پویش ملی داخلی‌سازی قطعات خودرو را راه‌اندازی کرد‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا از‬ ‫راه‌اندازی پویش ملی داخلی‌س��ازی قطعات‬ ‫خودرو برای نخس��تین‌بار در صنعت خودرو‬ ‫کشور در گروه سایپا خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬سیدجواد سلیمانی‬ ‫با اش��اره به تأکید رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت داخلی برای رفع‬ ‫نی��از تولیدی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح قرار‬ ‫اس��ت از توان و دانش پژوهشگران‪ ،‬نخبگان و‬ ‫دانشگاهیان کشور باهدف توسعه داخلی‌سازی‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬س��اخت محصوالت جدید و همچنین کاهش‬ ‫ارزبری در صنعت خودرو استفاده شود‪ .‬وی تحقق شعار رونق‬ ‫تولید را تضمین‌کننده اقتدار کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬باهدف‬ ‫اج��رای اقتصاد مقاومتی و رونق‌بخش��ی به تولید داخل‪ ،‬گروه‬ ‫سایپا برای نخستین بار در صنعت خودرو کشور و در یک اقدام‬ ‫مبتکرانه‪ ،‬از تمامی ش��رکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی کشور‬ ‫دعوت کرده تا طرح‌ها و ایده‌های خود را به این مجموعه ارائه‬ ‫کنند‪ .‬مدیرعامل گروه س��ایپا تصریح کرد‪ :‬ضرورت استفاده از‬ ‫توان ش��رکت‌ها و صنعتگران ایرانی در کنار وجود تحریم‌های‬ ‫بین‌المللی و محدودیت‌ه��ا در زمینه واردات‬ ‫قطعات پیشرفته خودرویی و همکاری نکردن‬ ‫ش��ریکان خارجی که منجرب��ه حذف برخی‬ ‫محص��والت از خط��وط خودروس��ازان و در‬ ‫نهایت‪ ،‬ع��دم امکان تحویل خودروهای تولید‬ ‫مش��ترک شده‪ ،‬باعث ش��د گروه سایپا تالش‬ ‫کند شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتگران‪ ،‬به‬ ‫تولید قطعات پیش��رفته خودرویی سوق پیدا‬ ‫کنند‪ .‬سلیمانی تاکید کرد‪ :‬سایپا قصد دارد تا‬ ‫هرگون��ه پژوهش‪ ،‬طرح علمی و مطالعاتی و یا‬ ‫ایده ناب قابل اجرا در زمینه طراحی‪ ،‬کاربری و ساخت قطعات‬ ‫با محور بومی‌س��ازی فناوری‌های پیشرفته خودرویی را مورد‬ ‫حمایت و بهره‌برداری قرار دهد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت پژوهش��گران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬صنعتگ��ران و‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و‬ ‫دقیق‌تر با مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به آدرس‬ ‫‪ www.airicsaipa.com‬تماس گرفته یا از نمایش��گاه دائمی‬ ‫قطعات بومی‌نش��ده مورد نیاز گروه سایپا در شرکت سازه‌گستر‬ ‫واقع در کیلومتر ‪ ۹‬جاده مخصوص تهران‪ -‬کرج بازدید کنند‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫چالش‌های تولید‬ ‫محمود نجفی‌س�هی‪ -‬عضو انجم�ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه استان سمنان‪ :‬شرایط نابسامان و کاملا‬ ‫بالتکلیف فعالیت‌های اقتصادی مولد به‌ویژه واحدهای تولیدی‬ ‫و نب��ود ارتباط منطق��ی علمی و اقتصادی با جهان‪ ،‬نداش��تن‬ ‫قوانی��ن و مقررات مناس��ب و پایدار و جزی��ره‌ای عمل کردن‬ ‫تمام سازمان‌ها و نهادهای تاثیرگذار بر تولید و محدودیت‌های‬ ‫موجود‪ ،‬باعث ش��ده خطوط تولید و دانش تولید محصوالت ما‬ ‫از نظ��ر‌روزآمد بودن دچار عقب‌افتادگی زیادی باش��د‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حفظ شرایط موجود بسیار مشکل است و عالقه چندانی‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری جدی��د در صنعت و تولی��د وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه از نظر نیروی انس��انی متخصص و کارآمد‬ ‫در ش��رایط خوبی قرار داریم‪ ،‬عالوه‌بر مواردی که اش��اره شد‪،‬‬ ‫تولی��دات دانش‌بنیان محدودیت‌ه‌ا و مش��کالت مضاعفی دارد‬ ‫که در ادامه به آنها اش��اره ش��ده اس��ت‪ .۱ .‬ارتباط با شرکت‌ها‬ ‫و مراک��ز صاحب فن��اوری روز جهان برقرار نیس��ت‪ .۲ .‬امکان‬ ‫اینکه بتوانیم ماش��ین‌آالت و تجهیزات م��ورد نیاز برای تولید‬ ‫را به‌دس��ت آوریم حتی اگر دانش فنی الزم وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .۳ .‬تامین نقدینگی برای انجام کارها‪ ،‬روال مناسب‬ ‫و مش��خصی ندارد‪ .۴ .‬مرجع یا مرکز تاثیر‌گذاری برای حمایت‬ ‫از افرادی که با اس��تفاده از فناوری‌های نوین دس��ت به تولید‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫می‌زنند‪ ،‬نداریم‪ .۵ .‬ارتباط منطقی و کارآیی بین پژوهش‌های‬ ‫دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها با نیازهای صنعتی کشور برقرار نیست‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که از این نظر پیشرفت بسیار خوبی داشته‌اند‪،‬‬ ‫پژوهش‌های دانش��گاهی و پایان‌نامه‌ها براساس نیاز بخش‌های‬ ‫صنعتی و تولیدی انجام می‌شود و این ارتباط و اقدام دو جانبه‬ ‫تاثیر بسیاری بر رشد کیفیت تولیدات و ایجاد دانش‌های نوین‬ ‫ه��م در دانش��گاه‌ها و مراکز پژوهش��ی و ه��م در بخش تولید‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وقتی این مشکالت و موانع وجود دارد و شرایط‬ ‫مناس��بی برای تولید داخلی نداریم‪ ،‬چگونه می‌توانیم صادرات‬ ‫پایدار و سودآور داشته باشیم؟‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫«های‌تک»‌ها با تامین نقدینگی بومی‌سازی می‌شوند‬ ‫مهدیه احمدی‪ :‬بس��یاری معتقدند صنعتگران داخلی با از دست دادن‬ ‫زمان طالیی س��ال‌های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬فرصت‌سوزی کردند‪ ،‬زیرا می‌توانستند با‬ ‫وجود ارز ارزان‌قیمت و درهای باز دیپلماس��ی سیاس��ی‪ ،‬دانش فنی را وارد‬ ‫کشور کنند‪ .‬به هر روی این زمان از دست رفت و تجربه نشان داده با آغاز‬ ‫تهدیدها‪ ،‬انرژی برای غلبه بر مش��کالت بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬به قولی‪ ،‬در‬ ‫سختی‌ها شکوفایی نهفته است‪.‬‬ ‫برای حرکت به سوی خودکفایی در صنعت خودرو باید دانش فنی مربوط‬ ‫منتقل ش��ود چراکه زیرس��اخت‌ها با شکل‌گیری ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫فراهم شده است‪ .‬در این راستا‪ ،‬ضرورت دارد دولت به‌طور جدی ورود کرده‬ ‫و به این صنعت کمک مادی و معنوی کند‪ .‬تزریق تس��هیالت بدون بهره و‬ ‫کنترل بر هزینه‌کرد این تسهیالت برای بومی‌سازی قطعات «های‌تک» ما‬ ‫را به نتیجه می‌رس��اند‪ .‬البته در این میان‪ ،‬تعامل قطعه‌ساز و خودروساز راه‬ ‫رسیدن به مقصد را کوتاه‌تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو یک��ی از اس��تراتژیک‌ترین صنای��ع و از ش��اخص‌های‬ ‫توسعه‌یافتگی است‪ .‬مس��ئوالن مربوط باید کمر همت بر یاری صنعتگران‬ ‫ببندند و از آنها درباره دستاوردها در هر ایستگاه زمانی‪ ،‬گزارش بخواهند‪.‬‬ ‫ش��ورای رقابت بود‪ ،‬واکاوی ش��ود‪ ،‬موضوع شفاف‌تر می‌ش��ود‪ .‬تا زمانی که‬ ‫وظیفه قیمت‌گذاری خودروها را ش��ورای رقابت در اختیار داش��ت‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ودرو هم��واره محتاج و لنگ نقدینگ��ی بود‪ .‬در این ش��رایط که تامین‬ ‫نقدینگی برای خرید مواد اولیه روزمره دچار مشکل است چگونه صنعتگران‬ ‫می‌توانند برای بومی‌سازی قطعاتی که بسیار سرمایه‌بر هستند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫دس��ت‌کم از سال ‪ ۹۳‬تا امروز این فرصت به تولیدکننده داخلی داده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بر توان داخلی باید تکیه کرد‬ ‫‹ ‹دولت ورود کند‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌س��ازان کشور در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چالش فعلی داخلی‌س��ازی قطعات «های‌تک» چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کار‪ ،‬نش��د‬ ‫ندارد‪ ،‬اما باید به‌دنبال آن بود و برای تحقق این امر از یک سلس��له مسائل‬ ‫چشم‌پوشی کرد‪ .‬حتی می‌توانیم صادرات داشته باشیم همان‌طور که امروز‬ ‫آنهایی که توانسته‌اند با دانش روز حرکت کنند‪ ،‬صادرات هم دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با س��اخت داخل هم ارزبری کاهش می‌یابد و هم می‌توان‬ ‫براس��اس سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود در کشور اشتغالزایی کرد‪ .‬دانش‬ ‫فنی و ماش��ین‌آالت باید وارد شود که نیاز به نقدینگی دارد و دالر ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومانی می‌خواهد‪ .‬درحال‌حاضر هر سازنده‌ای نمی‌تواند دالر ‪۱۱‬هزار تومانی‬ ‫را برای خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هزینه کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه خ��ودرو با بی��ان اینکه س��رمایه‌گذاری کالن��ی برای‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹ارزش‌افزوده بومی‌سازی‬ ‫محمد ش��هپری یک��ی از فعاالن حوزه قطعه درباره بومی‌س��ازی قطعات‬ ‫فوق‌پیش��رفته معتقد اس��ت که در ش��رایط فعلی هم با وج��ود امکانات و‬ ‫ظرفیت‌های مناس��بی که در کشور داریم‪ ،‬رس��یدن به مرحله خودکفایی‬ ‫امکان‌پذی��ر اس��ت‪ .‬وی در این‌باره اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از صنعتگران یک‬ ‫فرصت طالیی را از دس��ت دادند‪ .‬زمانی که تحریم‌ها در نیمه‌نخس��ت دهه‬ ‫‪ ۹۰‬برداش��ته شد بخش صنعت‪ ،‬ش��رایط مطلوبی برای آغاز این امر داشت‬ ‫و به‌راحتی می‌توانس��ت فناوری‌های مورد نیاز را وارد کند و به سراغ تحقق‬ ‫خودکفایی برود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬البته درحال‌حاضر هم می‌‌توان به این هدف‬ ‫رسید و یکی از رازهای موفقیت واحدهای تولیدی در این زمینه این است‬ ‫ک��ه از ظرفیت و امکانات موجود نهایت اس��تفاده را کرده و تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌س��ازان کشور یادآور شد‪ :‬ساخت قطعات‬ ‫فوق‌پیش��رفته در ش��رایط فعلی ارزش‌افزوده بسیار باالیی به‌دنبال دارد که‬ ‫به‌طور قطع نرخ آنها را تا ‪۵۰‬درصد کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫تولید قطعات «های‌تک» نیاز به س��رمایه‌گذاری سنگینی دارد‪ ،‬از این‌رو‬ ‫تیراژ برای ورود به عرصه س��اخت‪ ،‬مهم اس��ت‪ .‬ش��هپری در پاسخ به این‬ ‫پرسش که آیا با تیراژی که ممکن است این قطعات در داخل داشته باشند‪،‬‬ ‫ب��از هم نرخ آنها کمتر از انواع خارجی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪«‌.‬های‌تک‌»ها‬ ‫ش��امل چند قطعه خاص مانند گیربکس اتومات‪ ،‬ترمز «ای‌بی‌اس»(‪)ABS‬‬ ‫و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬چ��را پس از این همه مدت هنوز نتوانس��ته‌ایم در راس��تای‬ ‫داخل‌س��ازی ترمز‌ای‌بی‌اس حرکت کنیم؟ این یک قطع ‌ه پیچیده نیست و‬ ‫می‌توان آن را تولید کرد‪ :‬پس به دنبال داخلی‌سازی آن نبودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاری برای س��اخت این قطعه س��نگین است اما به‬ ‫لحاظ تیراژ و نیاز کشور کاملا ضروری بوده و توجیه اقتصادی دارد‪ .‬فرهنگ‬ ‫م��ردم تغییر کرده و همه خواهان خودرو اتومات هس��تند؛ بنابراین صنعت‬ ‫خودرو کشور به این فناوری نیاز دارد‪.‬‬ ‫شهپری معتقد است نباید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که واردات جذاب‬ ‫باشد‪ ،‬اگرچه تولیدکننده واقعی هیچ‌گاه به سوی واردات نمی‌رود‪.‬‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات نیاز اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اینجاس��ت که نقش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت نمایان می‌ش��ود‪ ،‬اینک��ه وزارتخانه بتواند‬ ‫کمک و حمایت کند تا قطعه‌س��ازانی که چنین ظرفیتی دارند و می‌توانند‬ ‫قطعات مورد نیاز کش��ور را تولید کنند با تامین نقدینگی مورد نیازشان به‬ ‫این سمت و سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫ش��هپری عنوان کرد‪ :‬امروز صندوق ذخیره ارزی با سود ‪۳.۵‬درصدی وام‬ ‫می‌دهد تا صنعتگران ماش��ین‌آالت مورد نیاز را خریداری و وارد کنند‪ ،‬اما‬ ‫این وام ارزی است و هنگام بازپرداخت این سود ‪ ۳ .‌۵‬درصد با نرخ ارز روز‬ ‫خواهد بود‪ .‬از این‌رو همه صنعتگران نگران هستند که اگر به‌طور مثال‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز ‪۲۰‬هزار تومان شود‪ ،‬چگونه می‌توانند مبلغ وام را برگردانند‪.‬‬ ‫این تامین‌کننده قطعات خودرو تصریح کرد‪ :‬اگر ش��رایطی گذاشته شود‬ ‫که این وام ارزی‪ ،‬در قالب ریالی تس��ویه ش��ود‪ ،‬بسیار گره‌گشا خواهد بود‪.‬‬ ‫هنوز این پیشنهاد پذیرفته نشده و صنعتگران برای گرفتن این وام با وجود‬ ‫بهره پایین آن‪ ،‬واهمه دارند‪.‬‬ ‫ش��هپری با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی مورد نیاز س��رمایه‌گذاری تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬کش��ور ظرفیت مطلوبی برای س��اخت داخل تمام قطعات از جمله‬ ‫«های‌تک»‌ها دارد‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا انرژی ارزان در اختیار داریم و هنوز هم نرخ‬ ‫مواد اولیه داخلی نس��بت به نرخ جهانی ارزان‌تر اس��ت‪ ،‬اما برای حرکت در‬ ‫این مسیر نیازمند نقدینگی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی‪ ،‬چالش اصلی‬ ‫فرهاد به‌نیا از دیگر فعاالن صنعت خودرو با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی جهان س��ازنده قطع��ات «های‌تک» نیس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان در زمین��ه ایربگ‪ ،‬قطعات الکترونیک‪ ،‬انجی��ن‪ ،‬ای‌بی‌اس و‪...‬‬ ‫خدمات‌گیرنده از ش��رکت‌های دیگر هستند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬بوش در زمینه‬ ‫ایربگ و‌ای‌بی‌اس خدمات‌دهی می‌کند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ش��رایط ایران خاص اس��ت و با توجه به این امر چه بای��د کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫توانایی س��اخت قطعات «های‌تک» وج��ود دارد همان‌طور که متخصصان‬ ‫داخلی توانس��تند در زمینه انرژی هسته‌ای به موفقیت برسند یا در ساخت‬ ‫موش��ک‌های دوربرد جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان قرار بگیریم‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫س��اخت قطعات «های‌تک» در کش��ور‪ ،‬کمبود نقدینگی و س��رمایه‌گذاری‬ ‫سنگین این قطعات است‪ .‬این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬نبود منابع مالی کافی‬ ‫س��بب شده تولیدکنندگان کمتر به بخش تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬توجه‬ ‫و در این بخش مهم س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬جبران کمبود نقدینگی بیش��تر‬ ‫وظیفه دولت است که از طریق شبکه بانکی به واحدهای تولیدی که توانایی‬ ‫ی «های‌تک»‌ها را دارند‪ ،‬کمک کند تا با سرمایه‌گذاری درست‬ ‫داخلی‌س��از ‌‬ ‫نسبت‌به بومی‌سازی قطعات اقدام کنند‪ .‬این در حالی است که امروز بحث‬ ‫تامین نقدینگی بیشتر به این سو رفته که تولید کنونی متوقف نشود‪.‬‬ ‫چهار ستاره برای دناپالس‬ ‫نتای��ج ارزیابی کیفی��ت خودروهای تولید س��اخت داخل‬ ‫منتهی به اردیبهشت ‪ ۹۸‬نش��ان می‌دهد محصول دناپالس‬ ‫ایران‌خودرو توانسته ‪ ۴‬ستاره کیفیت را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گ��زارش ارزیابی کیفیت خودروهای‬ ‫س��اخت داخل شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‬ ‫منته��ی به اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬بیانگر ارتق��ای کیفیت محصول‬ ‫دناپالس ایران‌خودرو است‪ .‬به استناد گزارش اردیبهشت این‬ ‫ش��رکت ارزیابی‌کننده‪ ،‬محصول دناپالس توانسته با ارتقای‬ ‫کیفی��ت در فرآین��د تامی��ن و تولید‪ ،‬به س��طح کیفی چهار‬ ‫ستاره ارتقا یابد‪ .‬این دستاورد حاصل حمایت‌های مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران‌خودرو‪ ،‬برنامه‌ری��زی و تالش گروهی و‬ ‫مس��تمر تمامی کارکنان و مهندس��ان این گروه صنعتی در‬ ‫بخش‌های تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬کیفیت و مهندس��ی است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬محصوالت گ��روه صنعتی ایران‌خ��ودرو همچنان در‬ ‫کسب س��تاره‌های کیفیت پیشتاز و سرآمد بوده و بیشترین‬ ‫ستاره‌ها به سبد محصوالت این شرکت تعلق دارد‪ .‬پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫تنها محصول تولید داخل است که توانسته ‪ ۵‬ستاره کیفیت‬ ‫را از آن خ��ود کند‪ .‬دناپالس نیز مانند محصوالت س��وزوکی‬ ‫گرندویت��ارا‪ ،‬تندر‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪،‬‬ ‫تندر‪ ۹۰‬پالس و پژو ‪ ۲۰۷‬دارنده چهار ستاره کیفیت است‪.‬‬ ‫به‌نیا در پاس��خ به این پرس��ش که این منابع مال��ی با وجود چالش‌های‬ ‫پیش‌روی اقتصاد چگونه قابل تامین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت پول‌هایی خارج از‬ ‫کشور بابت صادرات دارد‪ ،‬ارزهایی که با مشکالت نقل‌وانتقال نمی‌توان آنها‬ ‫را وارد کش��ور کرد‪ .‬بنا به‌گفته بان��ک مرکزی حدود ‪۱۳۰‬میلیارد دالر پول‬ ‫خارج از کشور داریم‪ .‬اگر بانک مرکزی همت کند می‌توان با این ارز به جای‬ ‫خری��د کاال‪ ،‬دانش فنی مربوط به س��اخت قطعات «های‌تک» را خریداری‬ ‫و وارد کش��ور کرد‪ .‬س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های‬ ‫ن زیرساخت‌ها فراهم‬ ‫خودرویی با بیان اینکه با فعالیت واحدهای دانش‌بنیا ‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به‌جرات می‌توان گف��ت واحدهای تولیدی با کمک این‬ ‫ش��رکت‌ها می‌توانند در مدت ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال‪ ،‬س��خت‌ترین قطعات را‬ ‫بومی‌سازی کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرکت فروشنده‬ ‫خارجی به‌دلیل ای��ن همکاری مورد هجمه و تحریم امریکا قرار نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر این امر به بخش خصوصی س��پرده ش��ود آنها راه‌های انتقال را‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬درحال‌حاضر که بی��ش از ‪ ۹‬ماه از وضع تحریم‌ها علیه کش��ور‬ ‫گذش��ته‪ ،‬صنعت خ��ودرو با وجود نیاز به قطع��ات‌«های‌تک» فعال بوده و‬ ‫تولید هرگز متوقف نشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واقعیت این است که بخش خصوصی توانست ‌ه راه‌هایی پیدا کند‬ ‫که دانش فنی‪ ،‬قالب‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت مورد نیاز را وارد کند‪ .‬گام‬ ‫نهادن در مس��یر س��اخت قطعات در داخل کشور در همکاری مجموعه‌ای‬ ‫از دولت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬تولیدکننده و شرکت‌های دانش‌بنیان دست‌یافتنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی دیرکرد در بومی‌سازی «های‌تک»‌ها‬ ‫به‌نی��ا درب��اره دلیل این موضوع ک��ه چرا تا امروز قطعات فوق‌پیش��رفته‬ ‫داخلی‌سازی نشده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه سیاستی داریم که جای گالیه دارد‬ ‫و آن هم سیاس��ت آتش‌نشانی اس��ت‪ .‬وقتی جایی آتش می‌گیرد ماموران‬ ‫آتش‌نشانی با تمام قوا برای خاموش کردن آتش بسیج می‌شوند‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫در ای��ن حوزه باید پیش از اینکه آتش‌س��وزی اتفاق بیفتد‪ ،‬اقدام‌های الزم‬ ‫را انجام می‌دادیم‪.‬‬ ‫بخش��ی از این گالیه‌ها به قطعه‌سازان برمی‌گردد زیرا زمانی که درهای‬ ‫همکاری بین‌المللی باز بود و می‌توانس��تند دانش فنی مورد نیاز را به‌دست‬ ‫آورند‪ ،‬انرژی و ارز ارزان را صرف واردات قطعات کردند‪ .‬یا خارج از کش��ور‬ ‫س��رمایه‌گذاری و سپس قطعه س��اخته ش��ده را وارد می‌کردند‪ .‬این عضو‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی معتقد است این مسئله‬ ‫مربوط به بدنه صنعت قطعه کشور نبوده و شاید تعداد کمی مبادرت به این‬ ‫امر کرده باشند که انگشت‌شمار هستند‪.‬‬ ‫به‌نی��ا گفت‪ :‬اگر پرونده صنعت خودرو از س��ال ‪ ۹۳‬تا کنون که زیر نظر‬ ‫بومی‌سازی قطعات «های‌تک» سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد و بنابر این‬ ‫گزارش‪ ،‬کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی‪ ،‬فعالیت روزانه صنعتگران را‬ ‫با دشوارهای بسیاری همراه کرده است‪ .‬فعاالن صنعت خودرو کشور عنوان‬ ‫می‌کنن��د دولت باید به این صنعت کمک‌های مادی و حمایت‌های معنوی‬ ‫کند‪ .‬در ادامه به س��راغ مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفتیم‬ ‫و درب��اره برنامه‌های این وزارتخانه برای داخلی‌س��ازی قطعات «های‌تک»‬ ‫از وی پرس‌وج��و کردیم‪ .‬صادق نجفی درب��اره تولید قطعات «های‌تک» و‬ ‫تامی��ن نقدینگی برای تولیدکنندگان این صنعت گفت‪ :‬برای بومی‌س��ازی‬ ‫قطعات فوق‌پیش��رفته باید چند برنامه را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬نخست‬ ‫خودروس��ازان باید با قطعه‌س��ازان برای تولید و تامین قطعات «های‌تک»‬ ‫قراردادهای بلندمدت ببندند تا قطعه‌س��از نس��بت به بازار محصوالتی که‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده‪ ،‬مطمئن شود‪ .‬برنامه دیگر این است که با داخلی‌سازی‬ ‫این قطعات‪ ،‬واردات آنها ممنوع ش��ود تا خدش��ه‌ای ب��ه تولید داخل وارد‬ ‫نشود‪ .‬مورد سوم هم موضوع کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫اس��ت تا قطعه‌سازان بتوانند مشکالت این بخش را برطرف کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توانمند ش��دن صنعتگران‪ ،‬مسیر خودکفایی با سرعت بیشتری طی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬صنعتگران نیاز ب��ه نقدینگی و از دولت انتظار حمایت‬ ‫دارند‪ .‬مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه وزارتخانه در این زمینه چه کمک��ی می‌تواند به فعاالن صنعت خودرو‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قراردادهای بلندمدت بسته شود مشتری می‌تواند بخشی‬ ‫از پ��ول را به‌عن��وان پیش‌پرداخت به تولیدکننده بپردازد و قطعه‌س��از هم‬ ‫می‌تواند با این پول تجهیزات و ماشین‌آالت مورد نیاز خود را وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌مندی از دانش‌بنیان‌ها‬ ‫وی با اش��اره به بخش نرم‌افزاری تولید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دانش فنی مورد نیاز‬ ‫را باید با کمک ش��رکت‌های استا ‌رت‌آپ و دانش‌بنیان داخلی به‌دست آورد‪.‬‬ ‫نمی‌توان فقط پول تزریق کنیم تا واردات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬در برخی بخش‌ها‪ ،‬زیرس��اخت‌ها فراهم شده و باید از توانمندی‌ها‬ ‫و ظرفیت‌های داخلی برای به حداقل رساندن وابستگی‌ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با مهندس��ی معکوس هم دانش قطعات‬ ‫قابل دستیابی هس��تند‪ .‬برای تولید فقط ماشین‌آالت و سرمایه در گردش‬ ‫نیاز است و اینکه محصوالت بازار و مشتری داشته باشند‪ .‬نباید اجازه دهیم‬ ‫قطعات مانند گذش��ته وارد ش��ود‪ .‬باید نظارت و کنترل‌ها دقیق باش��د تا‬ ‫تولیدکننده خود را ملزم به داخلی‌سازی کند‪.‬‬ ‫مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است فردی که نسبت‬ ‫به تولید عشق داشته باشد با ایستادگی و همت‪ ،‬محصوالت مورد نیاز را به‬ ‫هر نحوی تولید و تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به تبصره ‪ ۱۸‬قان��ون بودجه افزود‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای تامین سرمایه در گردش صنعتگرانی که اهلیت تولید‬ ‫دارند‪ ،‬کمک خواهد کرد‪ .‬براس��اس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه اگر ابالغ شود‬ ‫که صنعتگران برای تامین س��رمایه در گردش خ��ود می‌توانند وام با بهره‬ ‫‪۱۸‬درصدی دریافت کنند‪ ،‬وزارتخانه ‪۲‬درصد آن را یارانه می‌دهد و این وام‬ ‫با سود ‪۱۶‬درصد در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه باید با گام‌های کوچک کار را شروع کنیم و کم‌کم آن‬ ‫را توس��عه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬نباید تولیدکننده فقط با تکیه بر تسهیالت دولتی‬ ‫حرک��ت کند‪ ،‬چراکه این رویک��رد تحقق نیافتن اه��داف تولید را به‌دنبال‬ ‫دارد‪ .‬بای��د درون واحدهای صنفی و صنعتی‪ ،‬هم��ت و اراده‌ای برای تولید‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم پیگیر موضوع است‬ ‫و برگزاری نمایش��گاه قطعات مورد نیاز در همین راس��تا بوده تا بتوانیم از‬ ‫توانمندی‌ها و امکانات داخلی بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫پایش وضعیت صنعت الستیک با اشتغالزایی ‪۱۶‬هزار نفری‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سلس��له‬ ‫نشست‌های تخصصی پایش صنایع کل کشور اعالم کرد‪ :‬صنعت‬ ‫الستیک با اشتغالزایی ‪۱۶‬هزار نفری توانایی تامین کل تایر‌های‬ ‫خودرو‌ه��ای پژو‪ ،‬پراید و س��مند و همچنین برخ��ی از تایر‌های‬ ‫باری در کشور را دارد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬فرشاد مقیمی در نشست‬ ‫پای��ش وضعیت صنایع غیر‌فلزی ک��ه به‌طور تخصصی به صنعت‬ ‫الس��تیک پرداخته ش��د‪ ،‬با تش��ریح وضعیت این صنعت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روند تولید الستیک با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده‬ ‫‌حدود ‪۲۹۰‬هزار تن در نظر گرفته شده که با اتخاذ مکانیسم‌های‬ ‫اجرایی امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان به این هدف‌گذاری‬ ‫دس��ت یابیم‪ .‬مقیمی با اش��اره به مش��کالت صنعت الس��تیک‬ ‫ک��ه به‌طور عم��ده در حوزه تخصیص‪ ،‬تامی��ن و انتقال ارز برای‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه و افزایش هزینه تولید قرار داش��ت نکاتی را‬ ‫ارائه و خاطرنش��ان کرد‪ :‬رفع مش��کالت صنع��ت تایر با توجه به‬ ‫توان ب��االی این صنعت در تامی��ن حدود‪۷۰‬درصد کل نیاز تایر‬ ‫کشور در اولویت بوده و در این‌باره تمهیدات الزم نیز انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یادآوری کرد‪ :‬این صنع��ت با تامین حدود ‪۶۰‬درصد‬ ‫وزنی و ‪۵۰‬درصد ارزش��ی مواد اولیه از داخل کشور نقش مهمی‬ ‫در خوداتکای��ی ای��ن کاالی راهبردی در کش��ور دارد و ما برای‬ ‫رفع مش��کالت این صنعت همانند س��ایر صنایع اقدام‌های الزم‬ ‫را انج��ام خواهی��م داد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫تاکید بر پویایی انجمن‌ها در شناس��ایی وضعیت بحرانی صنایع‪،‬‬ ‫خواستار اعالم دالیل تاثیرگذار بر روند تولید بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫در بخش‌های گوناگون صنعتی شد و خاطرنشان‌کرد‪ :‬تشکل‌های‬ ‫صنعتی با توجه به ارتباط مس��تمر ب��ا صنایع مختلف از نزدیک‬ ‫در جریان چالش‌های بخش‌های گوناگون صنعتی کش��ور بوده و‬ ‫می‌توانند پیش از بروز مشکالت احتمالی‪ ،‬چالش‌ها و دغدغه‌ها را‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل کنند تا اقدام‌های الزم‬ ‫برای پیشگیری از کاهش ظرفیت تولید انجام شود‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در نشس��ت تخصصی پایش صنعت الس��تیک که با حضور دبیر‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان و نمایندگانی از این صنعت برگزار ش��د؛‬ ‫پیش��نهادهایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی صنعت الستیک‬ ‫مانند تس��ریع در تخصی��ص ارز مورد نیاز‪ ،‬آزاد‌س��ازی صادرات‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی برای افزای��ش کیفیت انواع الس��تیک و حضور در‬ ‫بازاره��ای جهانی و بازنگری در وضعیت بخش‌های اصلی صنعت‬ ‫مطرح و تصمیم‌هایی در راس��تای رف��ع دغدغه‌های این صنعت‬ ‫گرفته شد‪ .‬همچنین در این نشست مقرر شد پرونده‌های مربوط‬ ‫به صنعت الس��تیک در نشس��ت آینده کارگروه ارزی مشترک با‬ ‫بانک مرکزی مورد بازنگری و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی‬ ‫این بخش قرار گیرد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دادستان به موضوع چندشغله بودن مدیران خودروسازی‌ها ورود کند‬ ‫نایب‌رئی��س کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد است دادستان باید به عنوان حافظ منافع مردم‬ ‫و مدعی‌العموم به موضوع چندشغله بودن مدیران خودروسازی‬ ‫ورود کن��د‪ .‬محم��د کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫چند شغله بودن مدیران شرکت‌های خودروسازی و حضور آنها‬ ‫در هیات‌مدیره بانک‌ها و برخی ش��رکت‌های پتروشیمی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت باید با جدیت شرایطی فراهم کند تا این مدیران یک شغله‬ ‫ش��وند‪ .‬نماینده مردم در مجلس دهم چند ش��غله بودن مدیران‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی را اجحاف در حق مردم دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی تعارض منافع دارند به‬ ‫همین دلیل مدیران شرکت‌های خودروسازی که در هیات‌مدیره‬ ‫بانک‌ه��ا هس��تند بای��د از میان مش��اغل خود یک��ی را انتخاب‬ ‫کنند‪ .‬کاظمی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا حضور مدیران‬ ‫خودروسازی در هیات‌مدیره شرکت‌ها از نظر قانونی مشکل دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بله؛ مش��کل قانونی دارد چراکه تعارض منافع‬ ‫ایج��اد می‌کند و دادس��تان به عنوان حاف��ظ منافع ملی و مردم‬ ‫باید به موضوع رس��یدگی کند‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و‬ ‫حقوقی مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این سوال که کدام‬ ‫نهاد باید از چند شغله بودن مدیران خودروسازی شکایت کند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید رس��یدگی کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدیران خودروس��ازان را تعیین‬ ‫کرده اس��ت چگونه می‌تواند از چند ش��غله بودن مدیران انتقاد‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این موارد دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع‬ ‫مردم و مدعی‌العموم ورود کند‪ .‬کاظمی همچنین درباره انحصار‬ ‫در بازار قطعه‌س��ازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعه‌سازان تابع قراردادهایی‬ ‫هس��تند که با خودروس��ازان منعقد می‌شود اما اگر قطعه‌سازان‬ ‫ش��رایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با س��ختی روبه‌رو ش��ده‬ ‫و مش��کل امنیتی ش��ود می‌توان قطعه‌س��از متخلف را به عنوان‬ ‫اخاللگر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد‪.‬‬ ‫معاینه فنی مقوله‌ای برای انتفاع یا حفاظت از جان شهروندان‬ ‫انجم��ن صنفی مراکز معاینه فن��ی خودرو در چندین‬ ‫مقال��ه متعدد بر این مورد که برخی از مدیران در جهت‬ ‫س��ازمان محوری حرکت کرده و س�لایق شخصی خود‬ ‫را به‌جای قانونمداری به سیس��تم تحمیل کرده‌اند را به‬ ‫نش��ر رسانده است‪ .‬در جهت تایید این مطلب که فرآیند‬ ‫معاینه فنی خودرو با این رویه انحراف از محور اساس��ی‬ ‫خود پیدا کرده‪ ،‬مهندس سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه‬ ‫و مدیری��ت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کش��ور‬ ‫در مصاحب��ه‌ای با خبرگزاری ف��ارس نظرهایی را مطرح‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬وی در این زمینه گفت‪ :‬البته در ش��ماره‌های‬ ‫آتی به تحلیل این مصاحبه خواهیم پرداخت‪ .‬البته الزم‬ ‫به‌ذکر اس��ت که هر کدام از موارد عنوان ش��ده معضلی‬ ‫اس��ت که چالش‌ه��ای بس��یاری را برای ای��ن فرآیند و‬ ‫مدیران بخش خصوصی به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫البته طی چند س��ال گذشته س��امانه یکپارچه معاینه‬ ‫فنی خودرو ایران «س��یمفا»‪ ،‬جهت ساماندهی و نظارت‬ ‫بر عملکرد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای س��بک‬ ‫کشور‪ ،‬توسط اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی‬ ‫کل کشور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در ادامه س��عید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌‌های‬ ‫حمل ونقل عمومی کش��ور در پاس��خ به پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر نحوه عملکرد این اتحادیه در چند س��ال اخیر گفت‪:‬‬ ‫اخیرا جلس��ه‌ای توسط ستاد معاینه فنی خودرو با تعداد‬ ‫معدودی از ش��هرداری‌ها در قالب نشس��ت معاینه فنی‬ ‫کالنش��هرها برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده که از جمله‬ ‫آن تشکیل اتحادیه ستادهای معاینه فنی خودرو و دیگر‬ ‫موضوعات است‪.‬‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬دوره‌ای و دوس��تانه بوده و مطرح شدن‬ ‫چنین مباحثی ناش��ی از عدم اش��رافیت متولیان جلسه‬ ‫به قوانین بوده؛ چراکه ورود چند تن تحت عنوان س��تاد‬ ‫معاین��ه فنی خودرو در مباحثی که مبنای قانونی ندارد‪،‬‬ ‫از اساس غیرقابل پذیرش و مردود است‪.‬‬ ‫€ €آی�ا مراکز معاینه فنی در ش�هرهای کش�ور از‬ ‫لحاظ تجهیزات و عملکرد تفاوت دارند؟‬ ‫ع�لاوه بر این‌که ب��رای احداث و اعط��ای کد فعالیت‬ ‫کارشناس��ان اتحادی��ه بازدی��د میدانی و ارائ��ه گزارش‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬س��امانه یکپارچه معاینه فنی ی��ا به‌اصطالح‬ ‫همان س��امانه «سیمفا» یک س��امانه نظارتی است و به‬ ‫ص��ورت آنالین عملکرد تمامی مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫را در سراس��ر کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد‬ ‫و تفاوت��ی بین تجهیزات و عملکرد مراکز معاینه فنی در‬ ‫شهرهای کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنده معتقدم الزم اس��ت نظارت توس��ط کارگروه‌های‬ ‫اس��تانی بی��ش از این ص��ورت بگیرد‪ ،‬هرچن��د با وجود‬ ‫س��امانه «سیمفا» تخلف در مراکز به حداقل رسیده ولی‬ ‫اصرار ما به جهت جلوگیری از دست‌کاری داده‌ها توسط‬ ‫کاربران مراکز بر رمزگذاری مقادیر توس��ط دستگاه‌ها و‬ ‫تجهیزات بوده‪ ،‬پس باید دید چه کس��انی و به چه علت‬ ‫از این موضوع امتن��اع می‌ورزند و می‌خواهند نظارت بر‬ ‫عملکرد آنها کم‌رنگ شود‪.‬‬ ‫€ €برخی اظهارنظرها مطرح ش�ده مبنی بر این‌که‬ ‫مردودی خودروها در معاینه فنی شهر تهران بیش‬ ‫از سایر شهرهاست؟‬ ‫بله‪ ،‬درس��ت اس��ت؛ اما به دلیل اجرای معاینه فنی با‬ ‫حدود مجاز آالیندگی جدید ی��ا همان معاینه فنی برتر‬ ‫اس��ت که ضریب مردودی را بیش از ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫داده به طوری که اگر در س��ایر مراکز کش��ور نیز حدود‬ ‫مج��از جدید معاین��ه فنی اج��را و لحاظ ش��ود‪ ،‬تعداد‬ ‫مردودی خودروها از لحاظ آالیندگی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫€ €آی�ا مراک�ز معاین�ه فن�ی در سراس�ر کش�ور‬ ‫می‌توانند گواهی معاینه فنی برتر صادر کنند؟‬ ‫بر اس��اس اص��رار رئی��س س��ابق س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت مبنی بر تجهیز تمامی مراکز معاینه فنی‬ ‫سطح کشور برای انجام معاینه فنی برتر ‪ ۹۰‬درصد مراکز‬ ‫معاین��ه فنی کش��ور متحمل هزینه‌ه��ای فراوانی جهت‬ ‫انجام معاینه فنی برتر ش��ده‌اند تا بتوانند گواهی معاینه‬ ‫فنی با حدود مجاز جدید (برتر) ابالغی سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت را صادر کنن��د؛ بنابراین ‪ ۹۰‬درصد مراکز‬ ‫معاینه فنی در سراس��ر کش��ور برای این مهم تجهیزات‬ ‫الزم خری��داری کرده و آماده ص��دور گواهینامه معاینه‬ ‫فنی برتر هستند‪ ،‬هرچند هم اکنون نیز می‌توانند صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €در مورد طرح ‪ LEZ‬چه توضیحاتی دارید؟‬ ‫طرح ‪ LEZ‬توس��ط وزارت کش��ور در سراسر شهرهای‬ ‫کش��ور اجرا شد‪ ،‬لذا این اتفاق افتاد و تمامی زیرساخت‌ها‬ ‫در سامانه «س��یمفا» ایجاد شد و در اکثر کالنشهرها نیز‬ ‫زیرس��اخت‌ها فراهم شده اما جای بسی تأمل دارد‪ .‬گاهی‬ ‫در ای��ن خصوص افراد غیرمس��ئول در اجرای فرآیند که‬ ‫می‌توان گفت به معنی واقعی غیرمسئول بوده و هستند‪،‬‬ ‫اظهارنظراتی می‌کنند که عملکردهای صورت گرفته را به‬ ‫سمت و سوی خود جهت می‌دهند‪.‬‬ ‫€ €آیا می‌توان نام این افراد را برد؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬اخیرا ش��اهد بودیم ش��خصی به عنوان مش��اور‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیست هر چند جایگاه قانونی و‬ ‫حقوق��ی آن جای تأم��ل دارد‪ ،‬در خصوص طرح ‪ LEZ‬و‬ ‫اج��رای فرایند معاینه فنی و موضوع��ات دیگر اظهارنظر‬ ‫کرده‪ ،‬البته ما خدا را شاکریم؛ چرا که این سازمان تمامی‬ ‫دغدغه‌های خود را برط��رف کرده و امروز معاینه فنی از‬ ‫نظر این افراد بسیار جایگاه پیدا کرده‪ ،‬هرچند متولی آن‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫€ €چه نظ�ری در خصوص آیین‌نامه معاینه فنی که‬ ‫توس�ط س�ازمان حفاظت محیط‌زیس�ت ابالغ شده‬ ‫دارید؟‬ ‫آیین نامه ابالغ‌ش��ده که یقینا ریاست سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت به دلیل عدم آش��نایی و توجه به پیشینه‬ ‫معاینه فنی و همچنین بدون لحاظ کردن نظر کارشناسان‬ ‫و حتی نظر س��ازمان ش��هرداری‌ها و دهیاری‌های کشور‬ ‫چنی��ن آیین‌نام��ه‌ای را ابالغ کرده که اج��رای آن تبعات‬ ‫اجتماع��ی برای مردم ایجاد می‌کند‪ .‬چرا که تجهیز مراکز‬ ‫معاینه فنی سراسر کشور به لوازم اندازه‌‌گیری دور باال در‬ ‫معاینه فن��ی (صدور گواهینامه معاینه فنی برتر) با تاکید‬ ‫بر ابالغیه ریاس��ت سابق س��ازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫صورت گرفته و مراکز مجب��ور به تحمل هزینه‌های قابل‬ ‫توجهی ش��دند به طوری که در برخی مراکز معاینه فنی‬ ‫برای تجهیز هر خط مبلغ ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫ش��ده تا بتوانند گواهینام��ه معاینه فنی ب��ا حدود مجاز‬ ‫شورای عالی محیط‌زیست صادر کنند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد پیش‌نویس چنین ابالغیه‌ای توسط افراد‬ ‫خاص با نگاه خاص به معاینه فنی تهیه و تنظیم شده‪ ،‬لذا‬ ‫آقای کالنتری ریاست سازمان بایستی هوشمندانه به این‬ ‫قضی��ه ورود و با این موضوع برخورد کند که ش��ائبه نگاه‬ ‫اقتص��ادی و تجاری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معاینه فنی در آن س��ازمان ایجاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ورود شرکت‌های بازرس��ی و دریافت وجه از‬ ‫مراکز جهت ارزیابی و بازرسی در آینده به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫البته همان‌گونه که اش��اره ک��ردم یقینا اجازه نخواهیم‬ ‫داد جایگاه یک دستگاه حاکمیتی مانند وزارت کشور و به‬ ‫تبع آن ش��هرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و کارگروه‌های‬ ‫اس��تانی به ریاس��ت معاونی��ن هماهنگی ام��ور عمرانی‬ ‫استانداری‌ها تضعیف شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا مراک�ز معاینه فنی ب�ه عنوان ی�ک مقوله‬ ‫درآمدزایی در نظر گرفته شده است؟‬ ‫متأس��فانه در بعض��ی از ش��هرها مخصوص��اً بعض��ی‬ ‫کالنش��هرهای کش��ور به مقوله معاینه فنی به جای نگاه‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬نگاه اقتصادی و تج��اری دارند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫ش��هری با س��رمایه‌گذاری بس��یار ناچیز مث� ً‬ ‫لا تهیه یک‬ ‫سوخت‌سنج و یا نصب دوربین و‪ ...‬در منافع و درآمد یک‬ ‫مرکز مش��ارکت دارد و بخش خصوص��ی را وادار می‌کند‬ ‫بخش قابل توجهی از درآمد خود را در اختیار ش��هرداری‬ ‫قرار دهد که با وجود دس��تگاه نظارتی امیدواریم این مهم‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €چ�را در بعض�ی مراک�ز بازدی�د چش�می انجام‬ ‫نمی‌شود؟‬ ‫تمامی مراکز بایستی طبق مصوبه دولت در مراکز خود‬ ‫بازدی��د چش��می خودروهای دوگانه‌س��وز را انجام دهند؛‬ ‫چراک��ه مراک��ز معاینه فن��ی‪ ‌،‬مراکز خدماتی به‌حس��اب‬ ‫می‌آید و ش��هرداری‌ها می‌بایست در چارچوب مقررات در‬ ‫این راس��تا خدماتی نیز ارائه دهند ولی متأس��فانه برخی‬ ‫از مراک��ز تحت نظارت ش��هرداری‌ها تاکنون از انجام این‬ ‫وظیف��ه قانونی ب��ه دلیل خاص خ��ودداری و از انجام آن‬ ‫به ش��کل‌های مختلف طفره می‌روند و همین امر موجب‬ ‫سردرگمی مراجعان و بعضا موجب ورود واسطه‌ها به این‬ ‫حوزه شده و درنهایت هزینه‌های غیرمتعارف را به مالکان‬ ‫خودروهای دوگانه‌سوز تحمیل می‌کند‪.‬‬ ‫€ €میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی کش�ور با‬ ‫توجه به اجرای طرح ‪ LEZ‬نس�بت به سال گذشته‬ ‫چه تغییری داش�ته و اس�تقبال م�ردم چگونه بوده‬ ‫است؟‬ ‫با توجه به آمار موجود در سامانه «سیمفا» اجرای طرح‬ ‫‪ LEZ‬سبب رشد قابل مالحظه مراجعات به مراکز معاینه‬ ‫فنی سراسر کشور شده و تعداد خودروهای مراجعه‌کننده‬ ‫ب��ه ‪ ۵۹۰‬مرکز معاینه فنی کش��ور ب��ا ‪ ۷۵۰‬خط مکانیزه‬ ‫آزمون خودرو رشد حدود ‪ ۲۵‬درصدی را باعث شده است‪.‬‬ ‫تع��داد خودروه��ای مراجعه‌کنن��ده در س��ال ‪۱۰ ،۹۶‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۶۱۳‬خودرو و در س��ال ‪۱۲ ،۹۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۴۷‬هزار و ‪ ۹۸۱‬خودرو بوده است که از تعداد‬ ‫خودروهای مراجعه‌کننده در سال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار و ‪ ۵۰۴‬خودرو موفق به دریافت گواهی معاینه‬ ‫فنی ش��ده و سهم مراکز معاینه فنی شهر تهران به خاطر‬ ‫اجرای طرح ‪ LEZ‬حدودا بین ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۳‬درصد می‌باشد‪.‬‬ ‫€ €چن�د درص�د خودروه�ا در تس�ت معاینه فنی‬ ‫مردود شدند و بیش�ترین میزان مردودی خودروها‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬مربوط به چه آیتمی بود؟‬ ‫س��امانه «س��یمفا» به صورت تمام‌ وقت فعالیت تمامی‬ ‫مراکز معاینه فنی را کنترل می‌کند و بر اساس آماری که‬ ‫از این سامانه استخراج شده است‪ ۲۷ ،‬درصد از خودروها‬ ‫در مراکز معاینه فن��ی از نظر ایمنی و آالیندگی و عیوب‬ ‫ظاه��ری مردود ش��دند که بیش��ترین می��زان مردودی‬ ‫خودروه��ا در س��ال گذش��ته مربوط به بح��ث آالیندگی‬ ‫خودروها بود و حدود ‪ ۶۹‬درصد از کل مردودی‌ها مربوط‬ ‫به این آیتم بوده است‪.‬‬ ‫بنگاه‌داری شهرداری ‬ ‫عب�اس مجيدي ن�ژاد‪ -‬مدير عام�ل مراکز صنفي‬ ‫معاين�ه فني خ�ودرو‪ :‬الگوها و پيش��نهادات ارائه‌ش��ده‬ ‫براي ايجاد تحول در س��اختار س��ازمان‌هاي دولتي داراي‬ ‫رويک��ردي درون‌س��ازماني ب��وده و تغيي��رات مؤلفه‌هاي‬ ‫دروني س��اختار س��ازماني دولت را مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫در حال��ي که در دنياي پرتالطم موج��ود عوامل محيطي‬ ‫نقش تعيين‌کننده‌اي بر س��اختار و رفتار سازمان‌ها دارند‪.‬‬ ‫در جوامع توس��عه‌يافته عوامل قدرتمندي نظير رس��انه و‬ ‫س��ازمان‌هاي مردم نهاد در س��اختارهاي دولتي‪ ،‬معموال‬ ‫نقش‌آفريني مي‌کنند‪ .‬در ش��رايطي ک��ه اگر جامعه مدني‬ ‫شکل گرفته و س��ازمان يافته باشد‪ ،‬مي‌توان از اين قدرت‬ ‫و جاي��گاه به‌عنوان عوامل فش��ار بيروني‪ ،‬ب��راي مديريت‬ ‫تغيير در س��ازمان‌هاي دولتي‪ ،‬بهره ب��رد بنابراين مي‌توان‬ ‫ب��ا رويک��ردي برون‌س��ازماني و از طريق ايج��اد و تقويت‬ ‫س��ازمان‌هاي مردم نه��اد و نهادهاي غيردولت��ي در کنار‬ ‫بخش دولتي و افزايش قدرت چانه‌زني‪ ،‬ايجاد سازکارهاي‬ ‫منطقي و قانوني در جهت مطالبات جمعي‪ ،‬فرآيند تحول‬ ‫اداري دس��تخوش تغييرات شده و اثرات آن را در کاهش‬ ‫هزينه‌ها و کوتاه‌شدن زمان نظام اداري در نهاد‌هاي دولتي‬ ‫خواهيم ديد‪.‬‬ ‫الگوهايي که تاکنون در حوزه تغييرات در س��ازمان‌هاي‬ ‫دولت��ي مط��رح ش��ده‪ ،‬توج��ه الزم را در تاثيرگ��ذاري‬ ‫س��ازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي نداشته و از آن غفلت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هر چند نق��ش مهمي براي مش��ارکت‌هاي‬ ‫سياس��ي‪ ،‬اقتصادي و اجتماعي مردم در قانون اساسي در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و در فص��ول مختلف آن بر جايگاه مردم‬ ‫و تش��کل‌هاي آنها تاکيد گرديد‪ ،‬با اين حال نقش‪ ،‬اهميت‬ ‫و حدود فعاليت‌ها براي توس��عه س��ازمان‌هاي مردم‌نهاد و‬ ‫نهادهاي غيردولتي ک��ه مي‌تواند فرآيندهاي تحول اداري‬ ‫را کوتاه‪ ،‬و کم‌هزينه کند‪ ،‬هنوز تا حدود زيادي ناش��ناخته‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫روند توس��عه بر دو رکن استوار است‪ .‬بسترسازي دولتي‬ ‫و خدمات صادقانه بخش خصوصي‪ .‬اگر اين ش��رايط مهيا‬ ‫نشود روند توسعه دچار چالش‌هاي بطني خواهد شد‪.‬‬ ‫دول��ت در فرآيند توس��عه‪ ،‬ب��ا چالش‌ه��ا و رويکردهاي‬ ‫گوناگ��ون اقتصادي مواجه خواهد بود‪ .‬اولين وظيفه دولت‬ ‫در جوام��ع‪ ،‬حفظ نظم و تامين امنيت ب��وده در حالي‌که‬ ‫با گس��ترش و پيچيدگ��ي روابط انس��اني‪ ،‬نقش و وظايف‬ ‫دول��ت نيز ابعاد ديگر به خود گرفت��ه و روابط مختلفي از‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي را ش��امل ش��د؛ اما‬ ‫اين‌که چه حدي براي دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد‪،‬‬ ‫موضوعي پيچيده اس��ت که ديدگاه‌ها و مکاتب متفاوتي را‬ ‫در جهان موجب شده است‪.‬‬ ‫البته اين معضل در فرآيند اقتصادي کنوني بيش از حد‬ ‫چالش‌برانگيز شده که دولتمردان نيز مقرر بدان هستند‪.‬‬ ‫براساس گزارش ايرنا‪ ،‬روزنامه «ايران» در اين خصوص‪،‬‬ ‫عن��وان «همه بخش‌ه��اي دولتي بايد بنگاه��داري را رها‬ ‫کنند» به سراغ اين دستورالعمل رفت‪.‬‬ ‫محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهوري در حاشيه‬ ‫نشست هيات دولت‪ ،‬خروج نيروهاي مسلح از فعاليت‌هاي‬ ‫اقتص��ادي را تصميمي خواند که رييس جمهوري روي آن‬ ‫مصمم است‪ .‬وي با بيان اينکه دولت معتقد است تا جايي‬ ‫که مي‌توانيم‪ ،‬بايد تصدي گري خود را کم کنيم تا به صفر‬ ‫برس��د‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در مقابل بايد ت�لاش کنيم از بخش‬ ‫خصوص��ي واقعي حمايت و آن را س��اماندهي کنيم تا اين‬ ‫بخش بتواند فعاليت کند‪ .‬ريي��س دفتر رييس جمهوري‪،‬‬ ‫بنگاه‌داري را متعلق به مردم و بخش خصوصي دانس��ت و‬ ‫با اش��اره به اينکه (واگذاري) مربوط به همه اعضاي دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نه اينکه فقط نيروهاي مس��لح باشند‪،‬‬ ‫بلک��ه همه بخش‌هاي دول��ت که به هر دليل��ي در دولت‬ ‫گذش��ته بابت طلب يا به نوعي کارخانه يا شرکتي واگذار‬ ‫شده‪ ،‬بايد اين‌ها را به مردم واگذار کنند‪.‬‬ ‫با وجود اين اظهار نظرها باز هم عرصه بر فعاالن کس��ب‬ ‫و کار سخت است و در مقاله مير محمد صادقي به درستي‬ ‫تحليل مي‌شود‪:‬‬ ‫« اما چطور مي‌ش��ود که با وج��ود اين کارنامه همچنان‬ ‫نگاه ضد س��رمايه‌داري و کارآفرين��ي در بدنه بروکراتيک‬ ‫کش��ور وجود دارد؟ با وجود اس��ناد باالدستي نظام اداري‬ ‫اي��ران با بيش از ‪ 4.5‬ميلي��ون کارمند‪ ،‬بيش از ‪ 185‬هزار‬ ‫ن��وع قانون و بيش از ‪ 2‬هزار نوع مجوز و بخش��نامه‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫يک تنه در مقابل خصوصي‌س��ازي ايس��تاده است‪ .‬امروز‬ ‫اع��داد به ما نش��ان مي‌دهند که بي��ش از ‪ 36‬هزار کارت‬ ‫بازرگاني فعال در کش��ور وجود دارد‪ ،‬تعداد بس��يار زيادي‬ ‫ش��رکت ثبت شده و خيل کثيري از کارآفرينان متعهد در‬
‫یکشنبه‬ ‫شکسته شدن قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور گفت‪ :‬ب��ا تکمیل و عرض��ه خودروهای‬ ‫ناقص موجود در دو کارخانه بزرگ خودروس��ازی قیمت‌های‬ ‫غیرواقعی فعلی در بازار خودرو شکسته خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که مش��کالت از جایی ش��روع شد که در‬ ‫س��ال‌های اخیر و تا قبل از س��ال گذش��ته‪ ،‬شورای رقابت در‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودروها ورود ک��رده و قیمت‌های غیرواقعی‬ ‫برای خودروها تعیین کرد که به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک‬ ‫به ‪۲۰‬هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد ش��د و توان‬ ‫شرکت‌های خودروساز را در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان‬ ‫از بی��ن برد بنابراین آنها نیز نتوانس��تند ب��ه موقع مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود را تأمین کنند‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور با بیان اینکه برای‬ ‫تصمیم‌گیری جهت حل این معضل نیز دیر اقدام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما به هر حال قیمت‌ها را به سمت قیمت‌های اعالمی از سوی‬ ‫خودروس��ازان و در حاشیه بازار بردند که البته آن هم عملی‬ ‫ن مشخص شد‪ .‬این‬ ‫نشد و تنها قیمت حاشیه بازار برای بهم ‌‬ ‫باعث شد که در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که‬ ‫وجود داش��ت و تبلیغاتی که در این زمینه انجام شد بسیاری‬ ‫از مردم و بیش��تر دالالن به این بازار هجوم بیاورند و دالالن‬ ‫قیمت‌ها را در بازار باال ببرند‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫اف��زود‪ :‬بنابرای��ن با توجه به اینکه بیش از ‪۱۵۰‬هزار خودروی‬ ‫ناق��ص در کارخانه‌ها منتظر قطعه هس��تند و قطعه‌ها نیز در‬ ‫انتظار نقدینگی؛ در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و‬ ‫به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمت‌های غیرواقعی‬ ‫را در ب��ازار خواهد شکس��ت و به قیمت‌ه��ای واقعی نزدیک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نجفی‌منش در ادامه اظهار کرد‪ :‬بنابراین به مردم‬ ‫توصیه می‌کنیم در این شرایط حفظ ارزش دارایی‌های خود‬ ‫را در بازار خودرو جست‌وجو نکنند‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لزوم تدوين استاندارد مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫محمدج�واد ش�ريفي – كارش�ناس ارش�د صناي�ع‪ :‬بر اس��اس‬ ‫دس��تورالعمل ماده ‪ 3‬ایین نامه اجرایی معاینه فنی مراکز معاینه ملزم به‬ ‫ایجاد شرایط استاندارد هستند‪ .‬البته در دستورالعمل نیز به شفافیت در‬ ‫این فرآیند موارد را عنوان نکرده است‪.‬‬ ‫با ابالغ قانون ه��وای پاک و چند مصاحبه متفاوت استانداردس��ازی‬ ‫نیز به روش دیگر مواد در دس��تورالعمل نیز رویه سلیقه‌ای پیدا کرده و‬ ‫هریک از اعضای کارگروه معاینه فنی در کشور نظرات خود را بر اساس‬ ‫منافع س��ازمانی و س��یلقه ش��خصی مطرح می‌کنند‪ .‬لذا انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی با تش��کیل یک تیم منتخ��ب از اعضاء و با رایزنی با‬ ‫اس��تادان در این حوزه در جهت تدوین اس��تاندارد در این بخش اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از تمامی اس��تادان و مدیران محترم در نهاد‌های دولتی و‬ ‫مدی��ران مراکز معاینه فنی که بتواند در این مبحث کمکی به تهیه یک‬ ‫دستنامه یا یک کتاب مرجع (‪ )Reference work‬دعوت به همکاری‬ ‫می‌ش��ود تا در این مهم گامی بایس��ته و شایسته برداش��ته شود‪.‬البته‬ ‫ای��ن نکته را نباید فراموش کرد که ای��ن هندک بوک می تواند موجب‬ ‫یکسان‌س��ازی در مراکز شده و از برداشت‌های س��لیقه‌ای و جداسازی‬ ‫مراکز جلوگیری به عمل آید‪( .‬انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو)‬ ‫همانط��ور که می‌دانیم مراک��ز معاینه فنی با محوری��ت خدماتی جزء‬ ‫سازمان‌های خدمات‌محور هستند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در این‌گونه سازمان‌ها محوریت اصلی بر رضایتمندی‬ ‫مشتریان استوار است‪ ،‬تدوین استاندارد به منظور رعایت قوانین و مقررات‬ ‫از قبل تدوین ش��ده الزم به نظر می‌رس��د تا بتوان مهمترین شاخص در‬ ‫ای��ن مراکز که ارائه نوعی خدمت به مش��تریان‪ ،‬مح��ور حرکت آنها بوده‬ ‫یعنی به رضایتمندی مش��تریان نایل آمد؛ لذا با ارائه این استاندارد عالوه‬ ‫بر شاخص ذکر شده خواهیم توانست به معیارهای دیگر که از فلسفه‌های‬ ‫وجودی مراکز معاینه فنی در کشور است یعنی دستیابی به هوای پاک و‬ ‫عاری از آلودگی و محیط زیس��ت سالم و مهم‌تر از همه ایمنی و سالمت‬ ‫شهروندان که با تردد خودروهای ایمن حادث خواهد شد‪ ،‬نائل شویم‪.‬‬ ‫در ابت��دا به تاریخچه مختص��ری از چگونگی پیدای��ش و ایجاد مراکز‬ ‫معاین��ه فنی در کش��ور و چگونگ��ی س��ازماندهی این مراکز از س��وی‬ ‫سازمانهای متولی از جمله وزارت کشور‪ ,‬سازمان همیاری‌ها و دهیاری‌ها‬ ‫و اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور می‌پردازیم‪.‬‬ ‫الگوی مناس��ب جهت ارزیابی عملک��رد و نحوه پایش‬ ‫در س��ال ‪ 1353‬ب��رای اولی��ن بار موضوع بررس��ی‬ ‫فعالیت این مراکز از موضوعات مهم و قابل تامل اس��ت‬ ‫آالیندگ��ی و س�لامت خودروها به‌طور رس��می مطرح‬ ‫تا بتوان به صورت يك فرآيند سيس��تمي و منس��جم و‬ ‫و در قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگی انج��ام معاینه فنی‬ ‫با بهره‌گيري از الگوي مناس��ب و علمي برعملكرد آنها‬ ‫الزامی ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1372‬س��تاد مرک��زی معاینه‬ ‫نظارت كرد‪.‬‬ ‫فن��ی خودروهای تهران زیر نظ��ر معاونت حمل و نقل‬ ‫به همین منظور در راستای تدوین و تنظیم استاندارد‬ ‫و ترافیک شهرداری تهران تش��کیل گردید‪ .‬با تصویب‬ ‫مراک��ز معاینه فن��ی‪ ،‬این موضوعات بای��د در نظر گرفته‬ ‫بیانی��ه‌ای با عن��وان «‌هوای پاک» در مجلس ش��ورای‬ ‫شود‪:‬‬ ‫اسالمی در سال ‪ 1374‬موضوع جدی‌تری تلقی شد‪.‬‬ ‫استقرار سیستم مدیریت کیفیت ‪ISO 9001‬‬ ‫از همین س��ال تجهی��ز ‪ 93‬تعمیرگاه مج��از به ‪100‬‬ ‫رعایت نظام آراستگی محیط کار ‪S 5‬‬ ‫دس��تگاه سنجش و تس��ت آلودگی هوا آغاز شد‬ ‫تدوی��ن آیین نامه‌ه��ای پذی��رش و ترخیص‬ ‫و در سال ‪ 1375‬ش��رکت گسترش معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫با ابالغ قانون هوای پاک‬ ‫تهران تعداد ‪ 1900‬دستگاه خودرو عمومی را با‬ ‫دس��تورالعمل مکان‌یاب��ی و جانمای��ی مراکز‬ ‫و چند مصاحبه متفاوت‬ ‫اعطای تسهیالت دوگانه سوز کرد و به نوعي گام‬ ‫معاینه فنی در شهرها‬ ‫مهمي در راس��تاي كاهش آلودگي هوا برداشته‬ ‫تهیه و تنظیم نقشه جامع و منسجم برای ارائه‬ ‫استانداردسازی نیز‬ ‫ش��د و در نهایت در س��ال ‪ 1378‬طرح تاسیس‬ ‫به متقاضیان بر اساس تعداد خطوط معاینه فنی‬ ‫به روش دیگر مواد در‬ ‫مراکز معاینه فنی بررس��ی و یک سال بعد اولین‬ ‫‪Lay out‬‬ ‫دستورالعمل نیز رویه‬ ‫مرکز معاینه فنی مکانی��زه در پارکینگ بیهقی‬ ‫تهیه نرم‌افزار جام��ع در مراکز معاینه فنی به‬ ‫سلیقه‌ای پیدا کرده و‬ ‫تهران تاسیس شد‪.‬‬ ‫منظور محاسبات مالی و آماری‬ ‫ل��ذا از آن تاریخ تاکنون بر گس��ترش کمی‬ ‫اس��تقرار سیس��تم نظرس��نجی از مشتریان و‬ ‫هریک از اعضای کارگروه‬ ‫راه‌های ارتباط با آنها ‪CRM‬‬ ‫مراکز معاینه فنی تاکید ش��ده اما از نظر کیفی معاینه فنی در کشور نظرات‬ ‫چندان تغییرات قابل چشمگیري در این حوزه‬ ‫یکی از م��واردی که باید در استانداردس��ازی‬ ‫خود را بر اساس منافع‬ ‫ایج��اد نش��ده اس��ت و تنها به تدوی��ن و تهیه‬ ‫مراکز معاینه فنی در نظر گرفته شود ایجاد نظام‬ ‫سازمانی و سیلقه شخصی‬ ‫یک آیین‌نامه اجرای��ی نحوه انجام معاینه فنی‬ ‫ارزیابی بر عملکرد آنها و تش��ویق و تنبیه مراکز‬ ‫خودروها از س��ال ‪ 1383‬به بعد بسنده شده و‬ ‫خواهد بود که می‌تواند در وقفه‌های زمانی شش‬ ‫مطرح می‌کنند‬ ‫با ویرایش و تغییراتی که در س��الهای ‪ 1393‬و‬ ‫ماهه یعنی دو بار در سال انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪ 1395‬در آن اعمال شده از طریق دفتر ریاست جمهوری به استانداری‬ ‫این ارزیابی بر اس��اس ش��اخص‌های ذیل ص��ورت خواهد پذیرفت که‬ ‫سراسر كشور ابالغ شده اس��ت‪ .‬همچنين با تشكيل ستادهاي مركزي به‌طور مستقیم در پایش عملکرد مراکز معاینه فنی تاثیرگذار خواهد بود‪:‬‬ ‫معاين��ه فني در معاونت‌هاي حمل و نقل و ترافيك اس��تانداري‌ها و با‬ ‫رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و دستورالعمل ابالغی وزارت صنایع‬ ‫عضوي��ت نمايندگان راهور و محيط زيس��ت بر عملك��رد مراكز معاينه‬ ‫رضایتمندی مشتریان‬ ‫فن��ي نظارت مي‌کنند لذا تدوین یک اس��تاندارد و همچنین ارائه یک‬ ‫عملکرد مدیران مراکز معاینه فنی‬ ‫باید در نظر داشت که این امر مهم باید از سوی یک سازمان بی‌طرف‬ ‫و ثال��ث که در ح��وزه ارزیابی مراکز خدمات خودرویی س��ابقه فعالیت‬ ‫داش��ته و تجربه خوبی در ارزیابی سازمان‌های خدماتی دارد انجام شود‬ ‫و می‌دانیم که اين امر در خصوص نمایندگی‌های خدمات پس از فروش‬ ‫خودروس��ازي در کشور از جانب سازمان بازرس��ی و کیفیت استاندارد‬ ‫ایران ‪ ISQI‬اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک قبل از تهیه و تدوین این استاندارد نیازسنجی‌هایی خواهد‬ ‫ش��د که نقش اساس��ی و پایه‌ای در این موضوع ایف��ا خواهد کرد و به‬ ‫این منظور تش��کیل یک کمیته فنی با حض��ور افراد متخصص در این‬ ‫ح��وزه با بهره‌گی��ری از افراد صاحب‌نظر و باتجرب��ه می‌تواند بر کیفیت‬ ‫این موض��وع بیفزاید كه اين كميته عالوه بر تهيه و تدوين اس��تاندارد‬ ‫مراك��ز معاين��ه فني كش��ور مي‌تواند به‌عن��وان يك مرجع ب��ه منظور‬ ‫تطبي��ق (‪ )Customize‬ک��ردن قوانين و مقررات مورد درخواس��تي‬ ‫از س��ازمانهاي متولي از جمله محيط زيس��ت و اداره استاندارد و‪ ...‬كه‬ ‫ب��ه طور ناگهاني به مراكز معاينه فني ابالغ مي‌ش��ود اظهارنظر کرده و‬ ‫ش��رايط واقعي جامعه و ميزان كيفيت خودروها را با توجه به خواس��ته‬ ‫سازمان‌هاي مذكور بررسي و اظهارنظر کند و از درگيري و بروز اختالف‬ ‫بین رانندگان و مراكز معاينه فني جلوگيري کند‪.‬‬ ‫باید در نظر داش��ت این اتفاق در این ح��وزه دیر یا زود باید به وقوع‬ ‫بپیون��دد و پس از تهی��ه و تدوین به منظور اظهار نظر درباره کیفیت یا‬ ‫ایجاد تغییرات به مدیران س��ازمان‌های متولی امر معاینه فنی ارس��ال‬ ‫خواهد ش��د كه اين موضوع پس از اخذ تاييدي��ه نهايي هنگام مراجعه‬ ‫اف��راد به منظور دریافت مجوز و راه اندازي مركز معاينه فني به صورت‬ ‫يك مرجع قابل اس��تناد به آنها تحويل خواهد شد؛ باید در نظر داشت‬ ‫در راس��تای تنظیم این استاندارد از منابع و مراجع ذیل باید بهره‌گیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو‬ ‫آیین‌نامه اجرای ماده ‪ 3‬نحوه نحوه انجام معاینه فنی‬ ‫روش اجرایی اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان صنعت خودرو‬ ‫استاندارد ‪ISO 9001‬‬ ‫قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو‬ ‫ چالش در معاینه فنی‬ ‫عرصه صنعت کش��ور فعاليت مي‌کنند‪ .‬دولت به پش��توانه‬ ‫اس��ناد باالدستي مانند سند اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي‬ ‫اقتصادي رئيس‌جمهوري مي‌تواند فرآيند ناقص اجرا شده‬ ‫خصوصي‌س��ازي و عمل به اصل ‪ 44‬قانون اساسي را آغاز‬ ‫کن��د اما فارغ از عزم ملي که براي اين فرآيند نياز اس��ت‪،‬‬ ‫به پش��توانه اعتقادي و بينش‌مند هم ني��از داريم؛ به اين‬ ‫معنا که دس��تگاه اداري ايران ب��ه درک دقيقي از راهبرد‬ ‫اش��تغالزايي مولد با اتکا به سرمايه‌هاي غيرنفتي اما پايدار‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اين س��رمايه ن��ه در اختيار دولت که در دس��ت بخش‬ ‫خصوصي ايراني‪ ،‬سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه گذاران‬ ‫خارج��ي مقي��م خارج از کش��ور اس��ت‪ .‬دول��ت اگر قصد‬ ‫واگذاري بنگاه‌هاي اقتص��ادي به بخش خصوصي را دارد‪،‬‬ ‫همزم��ان با بسترس��ازي قوانين و مقررات بايد به س��مت‬ ‫اصالح ذهن‌ها برود‪.‬‬ ‫عارضه بنگاهداري با شکل‌گيري و به بار نشستن سايت‬ ‫«س��يمفا» بر مراکز معاينه فني مستولي شده است‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه در اين فرآيند‪ ،‬اين عارضه گرچه زمينه مادي را‬ ‫خواهد داشت اما اثرات اين ديدگاه را در انحراف از محور و‬ ‫اهداف مراکز معاينه فني بايد دانست که براي سنديت اين‬ ‫تحليل در افزايش تصادفات در سال ‪ 97‬بايد جستجو کرد‪.‬‬ ‫در راس��تا بنگاه��داري در مراک��ز معاينه فن��ي انحصار‬ ‫به‌وجود آمده و ب��راي حفظ انحصار به اجبار بايد قانون را‬ ‫دور زد و در ادامه براي تثبت شرايط از دامپينگ بهره برد‪.‬‬ ‫با وجود زيرساخت‌هاي الزم براي معاينه فني برتر‬ ‫نزدیک ب�ه ‪ 80‬درصد از مراک�ز معاينه فني فقط در‬ ‫مراکز يک ستاد کالنش�هر امکان صدور وجود دارد‬ ‫و الباقي مراکز حق صدور ندارند‪.‬‬ ‫تمامي خودرو‌هاي ش��هر تهران که موفق به اخذ معاينه‬ ‫فني برتر ش��وند از تخفيف ‪ ۲۰‬درصدي ورود به طرح‌هاي‬ ‫ترافيکي برخوردار خواهند ش��د‪ .‬براي مثال اگر خودرويي‬ ‫در س��اعات اوج ترافي��ک يعني بين س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۶‬در‬ ‫مح��دوده طرح ترافيک ت��ردد کند‪ ،‬به‌ص��ورت عادي و با‬ ‫داش��تن معاينه فني معمولي باي��د ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬درحالي‌که در همين س��اعت‪ ،‬خودرو‌هاي داراي‬ ‫معاين��ه فني برتر ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۴۰‬تومان پرداخت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در اي��ن بخش مديريت ش��هري را هم براس��اس منافع‬ ‫س��ازماني زير س��وال برده‌اند‪ .‬سياس��ت مديريت نقاط پر‬ ‫تراکم ش��هري مبنايي براي طرح ترافيک است‪ .‬به منظور‬ ‫کاه��ش تقاض��ا در ناحيه مورد نظر هزين��ه‌اي تعيين و از‬ ‫افرادي که وارد اين محدوده مي‌شوند اخذ خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫معيار مديريت شهري نه بر اساس کسب درآمد بلکه ايجاد‬ ‫محدوديت براي تردد خواهد بود‪.‬‬ ‫براي دستیابی به اين مهم ديدگاه مديريت براي تشويق‬ ‫تخفي��ف در قيمت معاينه فني خواهد بود که براي تمامي‬ ‫مراکز معاينه فني خودرو نيز جاري باش��د در صورتي که‬ ‫ب��ا تخفيف براي هزينه ط��رح ترافيک افراد مايل به خريد‬ ‫ط��رح و در نهايت معضالت نقاط پ��ر تراکم به قوت خود‬ ‫باقي خواهد ماند‪ .‬کار به‌اين جا نيز ختم نمي‌ش��ود؛ حتي‬ ‫مغاير با قانون هواي پاک با لحاظ آنکه بر اساس آيين‌نامه‬ ‫ابالغي به خودروسازان و تعيين استاندارد يورو‪ 4‬خودروها‬ ‫با وجود آنکه داراي اين شرايط هستند اما بازهم مجبور به‬ ‫اخذ معاينه فني شده‌اند‪.‬‬ ‫« طب��ق قانون‪ ،‬خودرو‌هاي نو (صف��ر کيلومتر) تا چهار‬ ‫س��ال از اخذ معاينه فني معاف هس��تند‪ ،‬اما اين معافيت‬ ‫به منزله داش��تن معاينه فني برتر (براس��اس ضوابط طرح‬ ‫ترافي��ک کاهش) نيس��ت بلکه مال��کان خودرو‌هاي نو نيز‬ ‫براي بهره‌مندي از تخفي��ف ‪ ۲۰‬درصدي عوارض ورود به‬ ‫مح��دوده طرح ترافيک و زوج و فرد‪ ،‬بايد نس��بت به اخذ‬ ‫معاينه فني برتر خودرو اقدام کنند‪».‬‬ ‫شرايط موجود چالش‌هاي بس��ياري براي مراکز معاينه‬ ‫فني به‌وجود‌آورده اس��ت‪ .‬منافع س��ازماني ب��ه گونه رقم‬ ‫خورده که هر ستاد و هر کارگروه استاني راه خود را دارند‪.‬‬ ‫در اصفهان با قراردادهاي خود س��اخته به انحناي مختلف‬ ‫از مراکز وجه دريافت مي‌شود‪.‬‬ ‫در کردس��تان براي آمارس��ازي اشتغال اس��تاني مانند‬ ‫نقل و نبات مراکزی س��اخته مي‌ش��ود به شکلي که ديگر‬ ‫معاينه فني از ماهيت خود خارج شده و هم صرفا به‌دنبال‬ ‫درآمد و س��رمايه‌گذاري از دس��ت رفته خود هس��تند‪ .‬در‬ ‫مقابل در بعضي از استان‌ها کارگروه براساس سايت سيمفا‬ ‫اطالعات مراکز را به‌دست آورده‌اند‪ .‬با شرايط به‌وجود آمده‬ ‫اقتصادي در اس��تان‌ها افراد با رايزني با نمايندگان خود و‬ ‫ديگر متنفذان در استان براي احداث‪ ،‬به هر دري مي‌زنند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 88‬چالشي بين افس��ران با مديران در مراکز‬ ‫به‌وج��ود آمد که منجر به حذف افس��ران در مراکز معاينه‬ ‫فني شد‪.‬‬ ‫ام��روز هم اي��ن چالش به گون��ه‌ای ديگر با س��تادها و‬ ‫کارگروه‌ه��اي اس��تاني به‌وجود‌آمده اس��ت‪ .‬تجربه حذف‬ ‫افسران در مراکز معاينه فني اين دستاورد را براي مديران‬ ‫مراکز داشته که بايد صورت مسئله به درستي طرح شود با‬ ‫حذف يکي از اعضا چالش به گونه ديگر تجلي خواهد کرد‪.‬‬ ‫لذا با تدوين يک آيين‌نامه جديد با رعايت جايگاه حقوقي‬ ‫هر ي��ک از ذي‌نفعان چه به صورت مادي و چه به صورت‬ ‫جايگاه سازماني ملزوم به نظر مي‌رسد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫آغاز مذاکرات رسمی برای ادغام رنو و فیات‪-‬کرایسلر‬ ‫در ماه مارس س��ال جاری نخستین شایعات در رابطه با‬ ‫احتمال ادغام رنو و فیات‪-‬کرایس��لر مطرح و گفته شد که‬ ‫ممکن اس��ت ادغام کامل این دو خودروساز طی یک سال‬ ‫آینده صورت گیرد‪ .‬حال مشخص شده این شایعات صحت‬ ‫داش��ته‌اند زیرا از یک سو فیات‪-‬کرایس��لر تأیید کرده که‬ ‫پیشنهاد ادغامی ‪ 50-50‬به رنو داده است و از سوی دیگر‬ ‫رنو هم طی بیانیه‌ای پاس��خ داده که این پیشنهاد دوستانه‬ ‫فیات‪-‬کرایس��لر را موردبررسی قرار داده و با عالقه فرصت‬ ‫چنین ادغام تجاری که موجب رونق گروه رنو خواهد ش��د‬ ‫را موردمطالعه قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد ب��ه دنبال بحث‌ه��ای پیش��ین میان دو‬ ‫خودروس��از برای شناسایی محصوالت‪ ،‬توسعه فناوری‌های‬ ‫جدید و جغرافیایی که می‌توانند باهم ش��ریک باش��ند از‬ ‫سوی فیات‪-‬کرایسلر مطرح شده است‪ .‬به گفته بلومبرگ‪،‬‬ ‫این دو خودروس��از باهم در رابطه با ی��ک عملیات اتصال‬ ‫گفت‌وگو می‌کنند که می‌تواند به ادغام کامل منجر ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه به ادعای این منبع‪ ،‬این ادغام فقط به رنو اختصاص‬ ‫دارد و نیس��ان و میتسوبیش��ی را حداق��ل در ابتدا درگیر‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬گفته می‌ش��ود رنو بدون موافق��ت هیچ‌کدام از‬ ‫شرکای ژاپنی خود در حال مذاکره با فیات‪-‬کرایسلر است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر ادغام این دو شرکت صورت گیرد‪ ،‬برندهای‬ ‫فیات‪-‬کرایس��لر مثل جیپ‪ ،‬دوج‪ ،‬رم‪ ،‬مازراتی و آلفارومئو‬ ‫با برندهای رنو ش��امل داچیا‪ ،‬الدا‪ ،‬رنو‪ ،‬سامسونگ و آلپاین‬ ‫تحت مالکی��ت و مدیریت ی��ک گروه خودروس��ازی قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اگ��ر مذاک��رات با موفقیت ب��ه نتیجه برس��د‪ ،‬این ادغام‬ ‫بزرگ‌تری��ن اتحاد خودرویی جهان را تش��کیل خواهد داد‬ ‫که س��االنه بیش از ‪ 15‬میلیون خودرو به فروش می‌رساند‬ ‫و در ای��ن صورت گ��روه فولکس‌واگن عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫خودروساز دنیا را واگذار خواهد کرد‪.‬‬ ‫معرفی ایمن‌ت‬ ‫ری‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‌ب‬ ‫لن‬ ‫د‬ ‫های لوکس سا‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫‌‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‌‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ای امن‬ ‫ل ‪2019‬‬ ‫در حال حاضر خودروهای س��واری س��نتی تنها س��هم حدود ‪ 30‬درصدی‬ ‫از بازار را در اختیار دارند و مش��تریان تمام تمرکز خود را روی خرید کراس‬ ‫اوورها و شاس��ی بلندهای جدید گذاش��ته‌اند‪ .‬خبرهای منتش��ر ش��ده نشان‬ ‫می‌ده��د این خودروها هم‌اکنون س��هم بیش از ‪ 60‬درصدی از س��بد فروش‬ ‫برندهای لوکس‌ساز را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫دلیل اس��تقبال زیاد از این خودروها کام ً‬ ‫ال روش��ن است‪ .‬محصوالت لوکس‬ ‫ظراف��ت طراحی را با ویژگی‌های پیش��رفته ترکیب کرده‌اند و دارای موقعیت‬ ‫رانندگی و میدان دید خوبی هستند‪.‬‬ ‫همچنین کراس‌اوورهای ش��کل گرفته بر پایه خودروهای س��واری کابینی‬ ‫جادار داشته و ورود و خروج به داخل آنها به آسانی صورت می‌گیرد‪ .‬برخی از‬ ‫این خودروها حتی ویژگی‌های اسپرتی هم دارند‪ .‬اما هم ‌ه کراس اوورها مثل‬ ‫هم نیس��تند و برخی از آنها در زمینه‌ حفاظت از سرنش��ینان و سیستم‌های‬ ‫کراس اوور جمع‌وجور ‪ RDX‬در سال‬ ‫‪ 2019‬رتبه‌بندی ایمنی ‪Top Safety‬‬ ‫‪ +Pick‬را به دست آورده است‪ .‬سیستم‬ ‫ترمز اضطراری خودکار این شاس��ی‌بلند‬ ‫که به‌صورت استاندارد وجود دارد امتیاز‬ ‫عالی را کس��ب کرده اس��ت‪ .‬چراغ‌های‬ ‫جلوی ‪ LED‬سفارش��ی آک��ورا ‪RDX‬‬ ‫نیز نقش بسزایی در کسب این امتیازات‬ ‫بازی کرده‌اند‪ .‬این خودرو در تست‌های‬ ‫تصادف حفاظت از سرنشینان که توسط‬ ‫‪ NHTSA‬برگزار ش��ده هم ‪ 5‬س��تاره‬ ‫ایمنی به دست آورده است‪.‬‬ ‫آکورا ‪RDX‬‬ ‫پیش��گیری از تصادف عملک��رد بهتری دارند‪ .‬ما نگاهی به داده‌های منتش��ر‬ ‫شده توسط موسسه بیمه ایمنی بزرگراه‌ها ‪ IIHS‬و اداره‌ ملی ایمنی ترافیک‬ ‫بزرگراه��ی ‪ NHTSA‬انداخته‌ایم تا ببینیم که کدام کراس‌اوورها و شاس��ی‬ ‫بلندهای لوکس در س��ال جاری ایمن‌تر از رقبا بوده‌اند‪ .‬همه‌ این خودروها به‬ ‫جز یکی جزو برندهای لوکس اروپایی هستند‪.‬‬ ‫همه‌ خودروهای حاضر در این لیس��ت رتب ‌ه ایمنی ‪ Top Safety Pick‬و‬ ‫‪ +Top Safety Pick‬را ‪ IIHS‬به دس��ت آورده‌اند‪ NHTSA .‬نیز به این‬ ‫خودروها ‪ 5‬ستار ‌ه ایمنی در بخش حفاظت از سرنشینان اعطا کرده است‪.‬‬ ‫اگر یک خودرو بخواهد رتب ‌ه ایمنی ‪ Top Safety Pick‬را به دس��ت آورد‬ ‫باید در تست‌های تصادف اورلپ کوچک سمت راننده‪ ،‬اورلپ جلویی‪ ،‬کناری‪،‬‬ ‫اس��تحکام س��قف و تس��ت‌های حفاظت از س��ر امتیاز خوب را کسب کند و‬ ‫حداقل امتیاز اورلپ کوچک سمت سرنشین آن نیز قابل‌قبول یا خوب باشد‪.‬‬ ‫شاس��ی‌بلند لوکس آئودی یک پرچم‌دار ‪5‬‬ ‫نفره است‪ .‬این خودرو قبال در صورت تجهیز‬ ‫ب��ه چراغ‌های ‪ LED‬سفارش��ی ک��ه امتیاز‬ ‫قابل‌قبول داش��تند توانس��ته بود رتبه‌بندی‬ ‫ایمنی ‪ Top Safety Pick‬را کس��ب کند‪.‬‬ ‫البته چراغ‌های جل��وی پای ‌ه ‪ Q8‬رتبه‌بندی‬ ‫ایمنی ضعیف داش��ته‌اند‪ .‬شاسی‌بلند آئودی‬ ‫از نظر حفاظت سرنش��ینان موفق به دریافت‬ ‫امتیاز خوب ش��ده و سیستم ترمز اضطراری‬ ‫آن‌هم رتبه‌بندی عالی را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‪ Q8‬از ‪ NHTSA‬نیز ‪ 5‬س��تاره ایمنی برای‬ ‫حفاظت سرنشینان کسب کرده است‪.‬‬ ‫ب ام و ‪X3‬‬ ‫‪ X3‬ب��رادر بزرگ‌ت��ر ‪X‬‬ ‫ب��وده و از ‪ IIHS‬باالتری��ن‬ ‫امتیاز ایمنی را کسب کرده‬ ‫است‪ .‬سیستم ترمز خودکار‬ ‫این شاس��ی‌بلند امتیاز عالی‬ ‫را دریاف��ت ک��رده ام��ا این‬ ‫سیس��تم با پکیج سفارشی‬ ‫دس��تیار رانن��ده عرض��ه‬ ‫می‌ش��ود‪ X3 .‬همچنی��ن‬ ‫از ‪ NHTSA‬موف��ق ب��ه‬ ‫دریاف��ت ‪ 5‬س��تاره ایمن��ی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این شاس��ی‌بلند میان س��ایز قبال با‬ ‫نام ‪ M‬کالس شناخته می‌شد‪ .‬امتیاز‬ ‫‪ +Top Safety Pick‬این خودرو به‬ ‫خاطر تست‌های تصادف عالی‪ ،‬سیستم‬ ‫ترمز خودکار عالی و چراغ‌های جلوی‬ ‫خوب بوده است‪ .‬البته سیستم ترمز و‬ ‫چراغ‌های یاد شده به‌صورت سفارشی‬ ‫در دسترس هستند‪ .‬چراغ‌های جلوی‬ ‫هالوژن��ی ‪ GLE‬امتی��از ضعی��ف را‬ ‫دریافت کرده‌اند‪ NHTSA .‬فعال این‬ ‫خودرو را تست نکرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن خودرویی که می‌خواهد این رتبه را به دس��ت آورد باید به‌صورت‬ ‫اس��تاندارد یا سفارش��ی از سیس��تم ترمز خودکار با امتیاز پیش��رفته یا عالی‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬در نهایت چراغ‌های جلو نیز باید از نظر عملکرد خود امتیاز‬ ‫خوب یا قابل‌قبول را کسب کنند‪.‬‬ ‫اما برای کس��ب رتب�� ‌ه ایمنی ‪ +Top Safety Pick‬ی��ک خودرو با امتیاز‬ ‫خوب را برای هر دو تس��ت تصادف سمت سرنش��ین و چراغ‌های جلو کسب‬ ‫کند‪ .‬البته باید این نکته را در نظر داشت که عملکرد چراغ‌های جلو بسته به‬ ‫سیستم‌های نورپردازی استاندارد یا سفارشی خودروها فرق می‌کند‪.‬‬ ‫برای مث��ال ‪ IIHS‬می‌گوید ولوو ‪ XC40‬در ص��ورت تجهیز به چراغ‌های‬ ‫جلوی ‪ LED‬امتیاز خوب را به دست آورده و امتیاز کلی آن ‪Top Safety‬‬ ‫‪ +Pick‬است؛ اما نسخه‌های پایه از چراغ‌های استاندارد استفاده کرده و امتیاز‬ ‫ضعیف را به دست می‌آورند که دلیل آن به نورپایین مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫آئودی ‪Q8‬‬ ‫ب ام و ‪X5‬‬ ‫این شاس��ی‌بلند نیز با نس��ل جدید‬ ‫خود وارد سال ‪ 2019‬شده و خودرویی‬ ‫امن و اسپرت اس��ت که در تست‌های‬ ‫تصادف نیز خوش درخش��یده اس��ت‪.‬‬ ‫سیس��تم ترمز خودکار ‪ X5‬توانس��ته‬ ‫رتبه‌بن��دی عال��ی را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫چراغ‌های جلوی ‪/LED‬لیزر سفارشی‬ ‫ب ام و ب��ا دریاف��ت امتیاز خوب باعث‬ ‫ش��ده‌اند امتیاز کلی این خودرو ‪Top‬‬ ‫‪ +Safety Pick‬باشد‪ 5 .‬ستار ‌ه ایمنی‬ ‫‪ NHTSA‬نی��ز به این خ��ودرو تعلق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪GLE‬‬ ‫ول��وو ‪ XC40‬در س��ال ج��اری‬ ‫معرفی شده و امتیاز ‪Top Safety‬‬ ‫‪ Pick‬را از ‪ IIHS‬دریاف��ت ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته این امتی��از با تجهیز خودرو‬ ‫ب��ه چراغ‌ه��ای ‪ LED‬ب��ا نورباالی‬ ‫خ��ودکار ب��ه دس��ت آمده اس��ت‪.‬‬ ‫چراغ‌های استاندارد این شاسی‌بلند‬ ‫امتیاز ضعیف را کسب می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ NHTSA‬فع�لا این خ��ودرو را‬ ‫بررسی نکرده است‪.‬‬ ‫متاسفانه انتشار رتبه‌بندی‌های ایمنی ‪ IIHS‬و ‪ NHTSA‬چند ماه پس از‬ ‫ورود خودروها به بازار صورت می‌گیرد‪ .‬در واقع ‪ NHTSA‬هنوز نتایج تست‬ ‫تصادف ‪ 3‬خودرو حاضر در این لیست را منتشر نکرده است‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای لوکس گرانبها و دیگر محصوالت با تیراژ تولید پایین‬ ‫معموال از این لیس��ت کنار گذاشته ش��ده‌اند‪ .‬شایان ذکر است اگرچه ‪IIHS‬‬ ‫رتبه‌بندی ایمنی خود برای تس�لا م��دل ‪ X‬را اعالم نکرده اما این خودرو در‬ ‫زمینه‌ حفاظت از سرنش��ینان باالترین امتیاز برای شاس��ی بلندها را از سوی‬ ‫‪ NHTSA‬دریاف��ت کرده اس��ت‪ .‬این خودرو نه تنها در تس��ت‌های تصادف‬ ‫جلویی و جانبی باالترین امتیازات را کسب کرده بلکه تنها شاسی‌بلند از نوع‬ ‫خود اس��ت که ‪ 5‬ستاره را برای حفاظت از سرنشینان در زمان چپ کردن به‬ ‫دس��ت آورده است‪ .‬دلیل این کار مجموعه باتری بزرگ است که باعث ایجاد‬ ‫مرکز ثقل پایین‌تری می‌شود‪.‬‬ ‫ب ام و ‪X2‬‬ ‫کراس‌اوور کوچک و اس��پرت‬ ‫ب ام و ‪ X2‬از ‪ IIHS‬امتی��از‬ ‫‪ Top Safety Pick‬را دریافت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو در‬ ‫تمام��ی زمینه‌ها به جز عملکرد‬ ‫چراغ‌های ‪ LED‬سفارشی امتیاز‬ ‫خوب داشته است‪ .‬سیستم ترمز‬ ‫خودکار شاس��ی‌بلند ب ام و نیز‬ ‫به‌صورت پیش��رفته طبقه بندی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو فعال‬ ‫توس��ط ‪ NHTSA‬تست نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪GLC‬‬ ‫ای��ن شاس��ی‌بلند جمع‌وج��ور در‬ ‫نس��خه‌های گوناگون��ی عرضه می‌ش��ود‬ ‫ک��ه از جمل ‌ه آنها می‌توان به نس��خه‌های‬ ‫‪ AMG‬اش��اره ک��رد‪ GLC .‬ب��ه خاطر‬ ‫تست‌های تصادف عالی خود و امتیاز باال‬ ‫برای سیس��تم ترمز خودکارش موفق به‬ ‫کسب رتبه ایمنی ‪+Top Safety Pick‬‬ ‫شده است‪ .‬چراغ‌های جلوی سفارشی این‬ ‫خودرو امتیاز خوب را دریافت کرده‌اند اما‬ ‫امتیاز چراغ‌های اس��تاندارد آن قابل‌قبول‬ ‫ب��وده اس��ت‪ NHTSA .‬هم ‪ 5‬س��تاره‬ ‫ایمنی به این شاسی‌بلند داده است‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC40‬‬ ‫ب��رادر بزرگ‌ت��ر ‪ XC40‬امتیاز ‪Top‬‬ ‫‪ Safety Pick‬را دریاف��ت ک��رده ام��ا‬ ‫دلیل دست نیافتن آن به امتیاز پالس به‬ ‫چراغ‌های جلوی ‪ LED‬مربوط می‌ش��ود‬ ‫که امتیاز قابل‌قبول را دارند‪.‬‬ ‫چراغ‌ه��ای اس��تاندارد ای��ن خ��ودرو‬ ‫امتی��از م��رزی را دارند‪ .‬این خ��ودرو به‬ ‫خاطر تس��ت‌های تصادف امتیاز باالترین‬ ‫امتی��ازات را داش��ته و سیس��تم ترم��ز‬ ‫خودکارش نیز عالی اس��ت‪NHTSA .‬‬ ‫نیز ‪ 5‬ستاره ایمنی به ‪ XC60‬داده است‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC60‬‬
‫یکشنبه‬ ‫معرفی اشکودا ساپرب اسپرت الین فیس لیفت‬ ‫اش��کودا هم‌زمان با معرفی رسمی ساپرب فیس لیفت اقدام‬ ‫به رونمایی از نسخه‌های متنوع این خودرو هم کرده و یکی از‬ ‫آنها مدل ساپرب اسپرت الین است‪.‬‬ ‫اگرچه تریم اسپرت الین برای اولین بار در این خودرو بکار‬ ‫نرفته اما اشکودا خواسته با رونمایی از آن ظاهر منحصربه‌فرد‬ ‫و تجهی��زات اس��پرت الین را برجس��ته کن��د‪ .‬کار را با بدنه‌‬ ‫خودرو آغاز می‌کنیم که دارای عناصر مش��کی در جلوپنجره‌‬ ‫متمایز‪ ،‬س��پر جلو‪ ،‬رینگ‌های ‪ 18‬اینچی زنی��ت و نوار افقی‬ ‫بین چراغ‌های پشتی ‪ LED‬است‪ .‬چراغ‌های جلوی ماتریکس‬ ‫‪ LED‬نیز به‌صورت اس��تاندارد در این نس��خه ب��کار رفته‌اند‪.‬‬ ‫همچنین ارتفاع خودرو در مقایس��ه با نس��خه‌های استاندارد‬ ‫ساپرب حدود ‪ 10‬میلی‌متر کمتر است‪ .‬رینگ‌های ‪ 19‬اینچی‬ ‫مش��کی نیز به‌صورت سفارشی در دس��ترس افرادی است که‬ ‫خواهان ظاهر متمایزتر برای اش��کودا س��اپرب اسپورت الین‬ ‫هستند‪ .‬داخل کابین این نسخه از ساپرب صندلی‌های اسپرت‬ ‫با پوشش چرم و آلکانترا نصب شده است‪ .‬این صندلی‌ها دارای‬ ‫پشت‌سری‌های یکپارچه و دوخت‌های متضاد هستند‪ .‬فرمان‬ ‫چرمی س��ه پ��ره‪ ،‬نوارهای دکوراتیو با ظاه��ر کربنی و عناصر‬ ‫کرومی نیز از دیگر ویژگی‌های بخش داخلی س��اپرب اسپرت‬ ‫الین هستند‪ .‬پوشش سقف و ستون‌ها را نیز می‌توان با پوشش‬ ‫آلکانترای مشکی س��فارش داد اما این بخش هزینه اضافی را‬ ‫در بر خواهد داشت‪ .‬از دیگر ویژگی‌های استاندارد این خودرو‬ ‫می‌ت��وان ب��ه ورود بدون کلی��د‪ ،‬نورپ��ردازی داخلی ‪ LED‬و‬ ‫مانیتور پرفورمنس ویژه اش��اره کرد‪ .‬اشکودا ساپرب اسپورت‬ ‫الین همچون قبل با پیش��رانه‌های متنوعی در دسترس بوده‬ ‫اما یک پیشرانه برای آن قابل سفارش نیست که عبارت است‬ ‫از نس��خ ‌ه ‪ 1.6‬لیتری دیزلی ‪ 120‬اسب بخاری‪ .‬شاخص‌ترین‬ ‫پیشران ‌ه این خودرو از نوع ‪ 2‬لیتری توربوی ‪ 272‬اسب بخاری‬ ‫خواه��د بود که نه تنه��ا قدرت مناس��بی دارد بلکه به‌صورت‬ ‫استاندارد با سیستم چهار چرخ محرک همراه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی د ر هفته‌ای که گذشت‬ ‫ (قیمت‌ها به تومان است) ‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪89/900/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪181/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت کارخانه‪67/888/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪87/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪154/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف تولید‬ ‫قیمت‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪156/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪303/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت کارخانه‪38/541/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪50/400/000:‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه‪:‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪173/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت کارخانه‪50/603/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪60/800/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت کارخانه‪80/754/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت کارخانه‪127/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪192/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت کارخانه‪220/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪316/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪115/400/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪188/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪122/700/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪205/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪.......................:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪980/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪----------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪850/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪870/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪780/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪......................... :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس ‪300‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪...........................:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 5 1398‬شوال ‪ 9 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫نه قیمت‌های دستوری‪ ،‬نه قیمت‌های دالالن‬ ‫علی وقفچی ‪ -‬عضو فراکس�یون توس�عه صادرات مجلس شورای اسالمی‪ :‬ب ‌ه‬ ‫واس��طه عدم وجود یک مسیر مش��خص برای صنعت خودرو در کش��ور امروز شاهد بروز‬ ‫مشکالت فراوانی در این حوزه هستیم‪ .‬در کشور ما مرجعی برای سنجش میزان تقاضا در‬ ‫جامعه وجود ندارد که بتوان بر اس��اس نیاز جامعه‪ ،‬میزان عرضه را تعیین کرد و همچنین‬ ‫تناس��ب بین قیمت تمام ش��ده در کارخانه و بازار نیز به صورت دقیق تعریف نش��ده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این موارد بازار رقابتی ضعیف در داخل کش��ور و سوء‌اس��تفاده‌هایی که عده‌ای‬ ‫منفع��ت طلب در این حوزه انجام می‌دهند موجب ب ‌ه وجود آمدن این وضعیت نابس��امان‬ ‫در بازار خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی‌که ما با پدیده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز‬ ‫و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و گران ش��دن آن مواجهیم طبیعی اس��ت که ش��اهد‬ ‫افزایش قیمت‌ها نیز باش��یم‪ .‬البته این افزایش قیمت‌ها باید بر اس��اس افزایش قیمت‌های‬ ‫واقعی و قیمت تمام شده باشد‪ .‬نه قیمت‌های دستوری و یا قیمت‌های تعیین شده از سوی‬ ‫س��ودجویان‪ .‬در کشور ما بر خالف کش��ورهای پیشرفته دنیا برنامه ثابت و مشخصی برای‬ ‫پیش��برد اهداف اقتصادی وجود ندارد ‪ .‬در ش��رایطی که بانک ها برای سپرده گذاران سود‬ ‫‪20‬درصد تضمین کنند و برای تولید کنندگان حتی یک درصد هم تضمین س��ود نداریم‬ ‫چطور می توان انتظار رونق در تولید داش��ت‪ .‬کش��وری که برای تولید ارزش قائل نباشد و‬ ‫مشکالت پیش‌روی تولید را حذف نکند مطمئنا با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد‪ .‬تنها‬ ‫زمانی می توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت که میزان تولید افزایش یافته باشد‪ .‬اگر ما با‬ ‫بسترسازی و تعیین مشوق ‪،‬سرمایه های سرگردان را به سمت تولید هدایت کنیم عالوه بر‬ ‫استفاده از این سرمایه‌ها در راستای افزایش رونق تولید از هجوم این سرمایه‌ها در شرایط‬ ‫خاص و ایجاد اخالل در اقتصاد کش��ور نیز جلوگیری به‌عمل می‌آید‪ .‬همچنین الزم اس��ت‬ ‫حداکثر س��ود در نظر گرفته شده برای س��پرده‌ها بیش از ‪ 5‬درصد نباشد چون تا زمانیکه‬ ‫س��رمایه داران بدون هیچ ریس��ک و دغدغه ای س��ود مورد نظر خود را دریافت کنند و از‬ ‫طرفی تولید هم با چالش‌های بسیار مواجه باشد رغبتی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

شماره : ۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!