صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۵۹

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیریتلی‌لی‌پوتی‬ ‫در بازرسی‬ ‫خودروهای‬ ‫دوگانه‌سوز‬ ‫ترويج فرهنگ‬ ‫شفاف‌سازي توسط‬ ‫مديران‪ ،‬پادزهر‬ ‫فرهنگ توطئه است‌‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫قطعه‌سازی و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫پرداخت تسهیالت‪ ،‬نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عزم دولت برای تولید خودروهای برقی‬ ‫ل گذش��ته‪،‬‬ ‫یک��ی از برنامه‌ه��ای وزارت نیرو در چند س��ا ‌‬ ‫برقی‌ک��ردن خودروهای موجود در کش��ور عنوان ش��ده که‬ ‫به‌تازگی رنگ جدی‌تری به خود گرفته و به نظر می‌رسد عزم‬ ‫دولت برای اجرای این طرح پر رنگ‌تر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براساس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی‬ ‫وزارت نیرو باید تا سال ‪۲۰۵۰‬میالدی(‪۱۴۲۸-۲۹‬خورشیدی)‬ ‫حدود ‪۷۰‬درصد خودروها و موتورس��یکلت‌ها برقی شوند که‬ ‫البت��ه با توجه به اینک��ه موتورس��یکلت‌ها ‪۴‬برابر خودروهای‬ ‫معمولی آلودگی ایجاد می‌کنند‪ ،‬برقی کردن این وسیله نقلیه‬ ‫در اولویت ق��رار دارد‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬وزارت نیرو در حال فراهم‬ ‫کردن شرایطی اس��ت تا در زمان‌های غیراوج(پیک) با نصب‬ ‫تجهیزات مورد نی��از‪ ،‬خودروهای برقی را در مکان‌های مورد‬ ‫نظر شارژ کند‪ .‬همچنین به‌دنبال ایجاد شرایط ارتباط مناسب‬ ‫تولید باتری و خودرو برقی در ایران است‪.‬‬ ‫عب��اس علی‌آب��ادی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت مپن��ا از ایجاد‬ ‫س��ازکاری برای برقی کردن خودروها خبر داده و اعالم کرده‬ ‫درحال‌حاض��ر با دو خودروس��از خصوصی ب��رای برقی‌کردن‬ ‫خودروهای فعلی مذاکره شده تا بتوان با تدابیری‪ ،‬خودروهای‬ ‫فعلی را دو موتوره ک��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به‌زودی در برج میالد‬ ‫نخستین ایستگاه شارژ خودروهای برقی راه‌اندازی می‌شود و‬ ‫این ایستگاه‌ها می‌توانند در کمتر از یک ربع تا ‪۲۰‬دقیقه برای‬ ‫‪۲۵۰‬کیلومتر‪ ،‬خودرو برقی را شارژ کنند‪ .‬همچنین سیدزمان‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر با بیان اینکه‬ ‫با برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌های انجام شده هیچ مشکلی از سوی‬ ‫توانی��ر برای تامین برق خودروها و موتورس��یکلت‌های برقی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬اظهار کرده که براس��اس سیاس��ت دولت برای‬ ‫اجرای این طرح اکنون در مجلس ش��ورای اسالمی مذاکراتی‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت ت��ا بتوان هر س��ال تولی��د ‪۱۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت‌های معمولی کاهش پیدا کند و به موتورسیکلت‬ ‫برقی تبدیل شود‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫ترويج فرهنگ شفاف‌سازي توسط مديران‬ ‫پادزهر فرهنگ توطئه است‌‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫فاش مي‌گويم و از گفته خود دلشادم‌‬ ‫بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم‌‬ ‫خودروساز مدیریت کند تا رونق تولید محقق شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی چگونه توس��عه را در صنعت‬ ‫خودرو تجربه کنیم؟ با وجود مشکالت نقدینگی و تحریم‬ ‫«رون��ق تولی��د» در این صنع��ت محقق می‌ش��ود؟ امید‬ ‫رضایی‪ ،‬عضو هیات‪‎‬مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‪‎‬س��ازی کش��ور در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫خودرو به این پرسش‪‎‬ها پاسخ می‌دهد‪.‬‬ ‫کش��ور در ش��رایط تحریمی قرار دارد‪ .‬در این موقعیت‬ ‫تحقق «رونق تولید» با دش��واری‌هایی همراه است‪ .‬البته‬ ‫کارشناس��ان این تهدیدها را فرص��ت طالیی می‪‎‬دانند که‬ ‫می‪‎‬تواند به‪‎‬خودکفایی بیشتر منجر شود‪.‬‬ ‫€ €پیشنهاد شما به‪‎‬عنوان یک صنعتگر برای تحقق‬ ‫شعار ملی چیست؟‬ ‫هر زمان که بحران یا مشکلی در جامعه یا حتی در یک‬ ‫س��ازمان کوچک رخ می‌دهد برای رف��ع آن هدف‪‎‬گذاری‬ ‫می‪‎‬کنن��د‪ .‬نقطه هدفی تعریف می‪‎‬ش��ود که پس از مدت‬ ‫زمانی معین باید به آن برسیم‪ .‬درنتیجه هدف‪‎‬گذاری برای‬ ‫حرکت در مس��یر درست اس��ت اینکه تصمیم می‏گیریم‬ ‫از ش��رایط فقرزا دور ش��ده و به س��مت بهره‪‎‬وری حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬توسعه چگونه به‪‎‬وجود می‪‎‬آید؟ افراد به‪‎‬دنبال بهبود‬ ‫به ارتقا می‪‎‬اندیش��ند‪ .‬ذات انس��ان این‏گونه اس��ت که در‬ ‫یک جای��گاه توقف نمی‪‎‬کند‪ .‬س��یری‪‎‬ناپذیر بودن او برای‬ ‫بهتر ش��دن منجر به حرکت فعاالنه می‌ش��ود‪ .‬در شرایط‬ ‫بحران ناگزیر به تغییر هس��تیم‪ .‬یکی از مولفه‪‎‬های توسعه‬ ‫در جه��ان‪ ،‬کارآفرینی اس��ت‪ .‬این امر نق��ش کلیدی در‬ ‫جوامع توس��عه‪‎‬یافته دارد‪ .‬کارآفرینان در ش��رایط بحرانی‬ ‫تقس��یم می‪‎‬ش��وند به کارآفری��ن فرصت‪‎‬طل��ب (‌فرصت‬ ‫س��نج) و کارآفری��ن اجب��اری‪ .‬کارآفری��ن فرصت‪‎‬طلب از‬ ‫مش��کالت به‪‎‬وجود آمده فرصت را شناسایی کرده‪ ،‬هزینه‬ ‫می‪‎‬کند تا به س��ود مشخصی برس��د‪ .‬توجه داشته باشیم‬ ‫منظ��ور از کارآفرین فرصت‪‎‬طلب‪ ،‬اس��تفاده از فرصت‪‎‬ها و‬ ‫به‪‎‬دس��ت آوردن س��ود از احتکار‪ ،‬قاچاق و‪ ...‬نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫فرصت‪‎‬طلب��ی از فاصله (گپ) جامعه برای پر کردن و نیز‬ ‫سود درست و معقول است‪ .‬در شرایط بحرانی که به‪‎‬دلیل‬ ‫تهدیدهای بیرونی و مشکالت اقتصادی در آن قرار داریم‬ ‫تعداد کارآفرین‌های فرصت‪‎‬طلب کم اس��ت زیرا رس��یدن‬ ‫به س��ود موردنظر خطرپذیری باالیی دارد‪ .‬در این شرایط‬ ‫کارآفرین به اجبار نقش بازی می‌کند‪ .‬به‪‎‬دلیل مش��کالت‪،‬‬ ‫فرد بیکار می‌شود‪ .‬نمی‪‎‬تواند به‪‎‬راحتی کار پیدا کند‪ .‬جامعه‬ ‫در رکود اشتغال و در شیب افزایش بیکاری است‪ .‬مجبور‬ ‫است برای خودش کاری راه‪‎‬اندازی کند‪ .‬نتایج مقاله‪‎‬ای در‬ ‫دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درصد باالیی از کارآفرینان‬ ‫جهان از این دس��ته هس��تند‪ .‬بنابراین برای تحقق رونق‬ ‫تولید‪ ،‬با تعریف صورت مس��ئله‪ ،‬تصمیم‪‎‬س��ازی می‪‎‬کنیم‪.‬‬ ‫برای هر ه��دف ابزارهای خاصی الزم اس��ت و تاکید من‬ ‫روی این قسمت موضوع است‪ .‬با تعریف این شعار از سوی‬ ‫باالترین مقام کشوری یعنی تمام نیروهای اجرایی بخش‬ ‫خصوصی و دولتی بس��یج هس��تند تا رون��ق تولید اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬اما اگر جزیره‪‎‬ای عمل کنیم و هر فرد و نهادی رونق‬ ‫را در حوزه خودش بنگرد‪ ،‬بعید است به هدف برسیم زیرا‬ ‫این رویکرد نشان می‌دهد هنوز زیرساخت‪‎‬ها آماده نیست‪.‬‬ ‫اگر تم��ام نهادهای اجرایی با اولویت‪‎‬بن��دی با هم تعامل‬ ‫برقرار کنند‪ ،‬این امری ش��دنی است‪ .‬جایی هزینه و زمان‬ ‫زیادی الزم اس��ت‪ ،‬جایی دیگر ب��ا هزینه معمولی و زمان‬ ‫محدود ه��م یک هدف تحقق یافتنی اس��ت و جایی هم‬ ‫هزینه ش��ده و فقط به نظارت نیاز دارد‪ .‬مثالی بزنم؛ همه‬ ‫در تعطیالت نوروز مش��غول دیدوبازدید بودند‪ .‬کسی باور‬ ‫نمی‪‎‬کرد سیل کل کشور را فرابگیرد‪ .‬کل نهاد‪‎‬های اجرایی‬ ‫و غیراجرایی‪ ،‬نظامی و غیرنظامی برای رفع بحران بس��یج‬ ‫ش��دند زیرا جان افراد در خطر بود‪ .‬همین س��ناریو را هم‬ ‫در تولید اجرا کنیم چراکه اینجا هم صحبت از بقا اس��ت‪.‬‬ ‫اگر در س��یل خطر مرگ انس��ان‌ها وجود دارد‪ ،‬در بحران‬ ‫اقتصادی هم به‪‎‬مرور تولید به کام مرگ فرو می‪‎‬رود‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲‬ماه از سال گذشته چه برنامه خاصی چیده شده است؟‬ ‫من قطعه‪‎‬س��از خسته شدم از بس گفتم کمبود نقدینگی‬ ‫دارم‪ ،‬خجالت می‪‎‬کشم مدام از کمبود مالی بگویم‪۴ .‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان به صنعت قطعه تزریق ش��د چقدر تولید‬ ‫رونق گرفت؟ ‪۷‬هزار یا ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان دیگر واریز‬ ‫شود یا حتی هزاران میلیارد تومان هزینه کنیم‪ ،‬تا بینش‬ ‫ما نس��بت به تولید درست نشود درد را نمی‌توانیم درمان‬ ‫کنیم‪ .‬اگر امروز به‪‎‬فکر نباش��یم خط تولید تحلیل می‪‎‬رود‪،‬‬ ‫فرصت‪‎‬ها را از دست می‪‎‬دهیم و ارتباطات بین‪‎‬المللی قطع‬ ‫می‌شود‪ .‬مش��کل اینجاست که هنوز بر اساس نسخه‪‎‬های‬ ‫گذشته عمل می‪‎‬کنیم‪ .‬توجه داشته باشیم ذات زندگی با‬ ‫تهدید ش��کل گرفته نمی‪‎‬توان گفت رش��د و توسعه بدون‬ ‫تهدید محقق می‪‎‬ش��ود‪ .‬هر جامعه‪‎‬ای تهدیدها را دارد اما‬ ‫برای ما نوسان‌های آن بیشتر است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق‌‬ ‫كه در اين دامگه حادثه چون افتاد ‌م‬ ‫حافظ‬ ‫ ‬ ‫يادداش��ت‪« ،‬مديريت پ��اس‌كاري» يا «عينا جهت اس��تحضار‪ ،‬رهنمود الزم‪ ،‬دس��تور‬ ‫مقتض��ي» در مطبوع��ات بازتاب‌هاي متفاوتي داش��ت‪ ،‬در ده‌ها دي��دار حضوري و تلفني‪،‬‬ ‫دوستان و خوانندگاني كه از جان عزيزترند‪ ،‬با ابراز محبت‪ ،‬متذكر شدند كه بعد از خواندن‬ ‫يادداش��ت‪ ،‬پيداكردن واژه‌اي ديگر براي عينيت بخش��يدن به نامه‌هايي كه در دستور كار‬ ‫دارند‪ ،‬كمي مشكل شده است‪.‬‬ ‫يك روز‪ ،‬عزيزي هم حكايت مي‌كرد كه بعد از خواندن اين يادداش��ت نمي‌توانم به مقام‬ ‫باالتر بنويس��م «جهت رهنمود الزم» و ضمنا ترك عادت برايم مشكل‌آفرين شده است و از‬ ‫من سوال مي‌كرد‪ ،‬حاال كه اين يادداشت را نوشته‌اي‪ ،‬درمان چيست؟‬ ‫گفتم درمان‪ ،‬تغيير مفهوم دو كلمه نيس��ت‪ ،‬درمان‪ ،‬حل كردن مشكل در محدوده شرح‬ ‫وظايف خودت‪ ،‬بدون مراجعه به مدير باالتر است و يا نهايتاً سوال كردن از طريق حضوري و‬ ‫تلفني از مدير ارشد‪ .‬بايد خودمان را باور كنيم تا بتوانيم پاسخگوي مراجعان و مردم باشيم‪.‬‬ ‫در ش��ماره ‪ -27‬فروردين ‪ 1381‬در مجله س��ازماني بانك مسكن هم عينا اين حرف‌ها را‬ ‫نوشته‌ام‪ .‬چاپ دوباره يادداشت‌‌هايي در تيراژ محدود در يك خبرنامه سازماني و با مخاطبان‬ ‫مشخص و بعد‌ها در يك روزنامه در ابعاد بزرگ‌تر كشوري و مخاطبان گوناگون سازمان‌هاي‬ ‫مختلف با عكس‌العمل‌هايي شبيه كاركنان همان سازمان‪ ،‬نشان از يك درد همگاني است‪.‬‬ ‫خواننده‌اي تلفني مي‌گفت كه اين يادداشت را از روزنامه جدا كرده‌ام و به هر سازماني كه‬ ‫مراجعه مي‌كنم تا مي‌خواهند مرا پاس‌كاري کنند‪ ،‬آن را جلوی رويشان مي‌گذارم و در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬این یادداشت‪ ،‬حالل مشكالتم شده است و‪...‬‬ ‫در همان ش��ماره مجله بانک مس��کن نوش��ته بودم كه اين قلم كمي جسور و خام است‪،‬‬ ‫نپخته است و با كمي تشويق در‪« ،‬دامگه حادثه‌اي» كه حافظ رحمت‌ا‪ ...‬عليه ترسيم كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مي‌افتد و البته عيبي ه��م ندارد‪ ،‬خودمان هم بي‌ميل نيس��تيم كه در «تور» صياد‬ ‫روزگار اسير باشيم‪.‬‬ ‫اما يادداشت‌هاي مديريتي كه زير سايه يادداشت‌هاي پراكنده سال‌هاست اين‌ور و آن‌ور‬ ‫چاپ ش��ده‌اند‪ ،‬معموال زود جوانمرگ مي‌ش��وند؛ زيرا نويسنده آن ياد نگرفته است كه مثل‬ ‫بعض��ي از مديران آرام بيايد‪ ،‬آرام حرف بزند‪ ،‬آرام رهنم��ود بدهد‪ ،‬آرام تصميم بگيرد‪ ،‬آرام‬ ‫برود و آرام بميرد‪.‬‬ ‫ام��ان از اين آرام آمدن و آرام رفتن كه با روح و س��ليقه م��ن همخواني ندارد‪ ،‬با اين حال‬ ‫يادداشت‌هاي پراكنده تالشي است براي فرهنگ شفاف‌سازي‪ ،‬اطالع‌رساني به موقع‪ ،‬اشاره‬ ‫به مش��كالت درون‌سازماني‪ ،‬نيش��تري بر زخم‌هاي چركين و راهي براي ارتقاي مديريت و‬ ‫نظام مردم‌ساالري در حيطه فرهنگ ايران اسالمي‪.‬‬ ‫من فرهنگ شفاف‌سازي را مناس��ب‌ترين پادزهر براي فرهنگ توطئه مي‌دانم‪ .‬فرهنگ‬ ‫توطئه با خود دردهاي فراوان براي جامعه انس��اني و س��ازماني در اين سال‌ها همراه داشته‬ ‫است و بايد با تالش همگاني آن را از بين برد‪.‬‬ ‫همه سياس��تمداران و فرهنگس��ازان در همه جهان تالش مي‌كنند كه با هوش��ياري و‬ ‫اطالع‌رساني به‌موقع از مرد ‌م و سرزمين‌شان مراقبت كنند تا قبل از آن‌كه دردهاي كوچك‬ ‫تبديل به زخم‌هاي بزرگ ش��وند‪ ،‬نس��بت به شناس��ايي درد و درمان آن پيشگيري و اقدام‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫مديريت‌ها در هر نظامي تالش مي‌كنند تا راه رس��يدن ب��ه پيروزي‌هاي بزرگ را هموار‬ ‫كنن��د‪ ،‬براي ارتقاي س��ازمان‌ها‪ ،‬وزارتخانه‌ه��ا‪ ،‬نهادها و حتي يك س��ازمان كوچك‪ ،‬بايد‬ ‫هوش��يارانه و به كمك اطالع‌رس��اني به موقع در شفاف‌س��ازي محيط كار اقدام كرد‪ .‬براي‬ ‫جلوگيري از فرهنگ توطئه كه زاييده عدم تعهد‪ ،‬عدم پايبندي به اصول اخالقي‪ ،‬بيكاري‪،‬‬ ‫كم‌كاري و عدم مراقبت مديريتي است‪ ،‬بايد اقدام‌هاي پيشگيرانه كنيم‪.‬‬ ‫«فرهنگ توطئه» بس��تر مناس��بي براي ايجاد بيماري انگلي مفاسد مالي است‪ .‬معموال‬ ‫«فرهنگ توطئه» توس��ط دو گروه در سازمان‌ها آغاز مي‌شود‪ ،‬يكي توسط گروه ساده‌دالن‬ ‫و نادانان و كم‌انديش��ان كه بيشتر راوي و بازگوي ش��نيده‌ها هستند و در توسعه «فرهنگ‬ ‫توطئه» از طريق ايجاد ش��ايعه با این جمله مش��هور «شنيده مي‌شود» آب به آسياب گروه‬ ‫اصل��ي ايجادكننده «فرهن��گ توطئه» كه معم��وال افرادي تيزه��وش‪ ،‬جاه‌طلب‪ ،‬آگاه به‬ ‫جريان‌هاي سازماني‪ ،‬فرصت‌طلب‪ ،‬سوءاستفاده‌چي و متاسفانه حتي داراي مسئوليت‌هاي‬ ‫تصميم‌گيري هم هستند‪ ،‬مي‌ريزند‪.‬‬ ‫اي��ن گروه با ايج��اد نطفه اصلي «فرهنگ توطئه» و با فراخواني نيروهاي پايين‌دس��ت و‬ ‫كم‌مايه مسير اصلي جريان را از سمت خود به سمت ديگران هدايت مي‌كنند و فضا را چنان‬ ‫آش��فته و مسموم جلوه مي‌دهند كه تشخيص س��ره از ناسره‪ ،‬كار مشكلي مي‌شود‪ .‬معموال‬ ‫گروه ايجادكنندگان فرهنگ توطئه از فرصت‌هاي تاريخي براي گل‌آلودكردن آب و گرفتن‬ ‫ماهي‌هاي درشت اقتصادي و مالي بهره مي‌جويند‪.‬‬ ‫در كار اجراي��ي‪ ،‬حت��ي تصميم‌گيري مديران باالتر بدون هماهنگ��ي با مديران مياني و‬ ‫پايين‌دس��ت به بار نمي‌نشيند‪ .‬بهترين تصميمات سازماني مثل قصه واگذاري همان قالب‬ ‫يخ است‪ ،‬وقتي كه دست به دست مي‌شود‪ ،‬به مشتري يك قطره آب مي‌رسد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در آخرين س��خنان خ��ود دقيقا به جايگاه اين‌گونه مديران اش��اره‬ ‫كرده‌اند‪:‬‬ ‫«در كار اجرايي‪ ،‬مدير دستور مي‌دهد‪ ،‬معاون مامور معين مي‌كند‪ ،‬اما كننده كار نه وزير‬ ‫اس��ت و نه معاون‪ ،‬كننده كار ديگرانند‪ ،‬يك سلس��له مراتب انساني است و هر كدام از آن‌ها‬ ‫هم يك اراده‌اي دارند‪ ،‬يعني مثل يك ماش��ين نيس��تند كه وقتي دگمه‌اش را زدي‪ ،‬بنا كند‬ ‫كارك��ردن و تا آخر محصول بدهد‪ ،‬نه‪ ،‬دگمه‌اش را هم كه مي‌زني‪ ،‬بين راه مي‌بينيد كه يك‬ ‫حلقه‪ ،‬كار خودش را انجام نمي‌دهد‪».‬‬ ‫فرهن��گ كم‌كاري‪ ،‬فرهنگ بي‌كاري‪ ،‬فرهن��گ فاميلي و فرهنگ خيانت در همان حلقه‬ ‫فرهنگ توطئه‪ ،‬كار خودش را انجام مي‌دهد‪ .‬مديران ارشد بايد تالش كنند كه حلقه توطئه‬ ‫را در سازمان خود شناسايي نمايند و فرمان موال علي(ع) را آويزه گوش كنند‪.‬‬ ‫«در امور كارگزارانت ژرف بنگر و بر مبناي ارزيابي درس��ت به كارشان بگمار‪ ،‬نه به انگيزه‬ ‫گرايش‌هاي شخصي و نه بر مبناي خودكامگي‪».‬‬ ‫یکی از اعضای هیات‪‎‬مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‪‎‬سازی‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که آیا وقتی برنامه نخس��ت با اختیارات داده ش��ود باید خودروس��از پاس��خگو باشد‪.‬‬ ‫چیده ش��ده‪ ،‬به برنامه دوم هم اندیش��یده‪‎‬ایم؟ اگر پازل حرف قطعه‪‎‬س��از این اس��ت که برای پایین آمدن هزینه‪،‬‬ ‫نخس��ت درس��ت چیده نش��ود‪ ،‬راهکار بعدی چیس��ت؟ ارز تعلق گرفته ش��ده به‪‎‬جای تولید صرف واردات قطعات‬ ‫کش��ور ما به‪‎‬لحاظ ایدئولوژی و سیاس��ی شرایط خاصی کامل شده است‪ .‬ارزبری هر مدلی مشخص است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫دارد و همیش��ه در مع��رض تهدیده��ای بیرونی اس��ت‪ .‬نمونه‪ ،‬پژو‪۲۶۰۰ ،‬دالر ارزبری دارد‪ .‬داخلی‪‎‬س��ازی زمان‪‎‬بر‬ ‫نمی‪‎‬توانی��م ب��رای توس��عه با ی��ک برنامه پی��ش برویم؛ اس��ت‪ .‬در خوش��بینانه‪‎‬ترین نگاه اگر قطعات «های‪‎‬تک»‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬به برنامه دوم و س��وم هم نی��از داریم‪ .‬آیا در نباش��د بین ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۹‬ماه زمان نیاز اس��ت‪ .‬با هدف‪‎‬گذاری‬ ‫صنعت خودرو ارتباط خودروس��از و قطعه‪‎‬س��از به خوبی و ش��یب ملایم‪ ،‬مرحله به مرحله (به‌عنوان مثال س��الی‬ ‫تعریف ش��ده اس��ت؟ آی��ا تعریف فقط همین اس��ت که ‪۱۰‬درصد) می‪‎‬توان عمق س��اخت داخل را ارتقا بخشید‪.‬‬ ‫خودروساز مش��تری محصوالت قطعه‪‎‬س��از است؟ با این به‪‎‬ط��ور میانگین تمام خودروها حدود ‪۲‬هزار دالر ارزبری‬ ‫تعریف می‪‎‬توان به رونق تولید رس��ید؟ در ش��رایطی که دارن��د‪ .‬هر ‪ ۳‬ماه باید بودجه‪‎‬ای تعریف کرد و کار را پیش‬ ‫تولید تهدید شده دیگر این تعریف که قطعه‪‎‬ساز پیمانکار برد‪ .‬اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تامین کند‪ ،‬کار آغاز‬ ‫خودروساز و خودروساز کارفرمای او است‪ ،‬جواب پرسش خواهد شد‪ .‬اما اگر حتی یک قطعه از این پازل نباشد این‬ ‫ما را نمی‪‎‬دهد‪ .‬درحال‪‎‬حاضر قطعه‪‎‬س��از و خودروساز یک کارها به سرانجام نمی‪‎‬رسد‪ .‬با تالش‪‎‬های قطعه‪‎‬ساز بود که‬ ‫مولفه هستند‪ .‬هر دو تحریم شده‪‎‬اند‪ .‬آنها باید با هم یکی ‪۴‬هزار میلیارد دالر پرداخت ش��د و حاال نوبت خودروساز‬ ‫ش��وند‪ .‬اگر هر یک به‪‎‬تنهایی فق��ط تهدید خود را ببیند‪ ،‬اس��ت که با پذیرش مسئولیت‪ ،‬س��کاندار تولید و تحقق‬ ‫صد س��ال دیگر هم نمی‪‎‬توان توسعه را تجربه کرد‪ .‬به‪‎‬نظر تولی��د یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار خ��ودرو را بر‪‎‬عهده بگیرد‪.‬‬ ‫می‪‎‬رسد به‪‎‬دلیل تهدید مش��ترک بیرونی‪ ،‬این ارتباط در دوباره من از زبان قطعه‪‎‬س��از صحبت می‪‎‬کنم؛ قطعه‌س��از‬ ‫حال شکل‪‎‬گیری است‪ .‬ارتباط بین قطعه‪‎‬ساز و خودروساز می‌گوید خودروس��از از من می‌خواهد قطعه‪‎‬ای را با فالن‬ ‫در حال ش��کل‪‎‬گیری اس��ت‪ .‬اینکه این موض��وع را قبول نرخ تولید کنم اما چون ممکن نیس��ت با استفاده از ارز با‬ ‫داریم با اینکه واقعا ش��کل‪‎‬بگیرد‪ ،‬متفاوت است‪ .‬در اولی عنوان س��اخت داخل و با نرخ پایین‪‎‬تر آن را وارد می‪‎‬کنم‪.‬‬ ‫این باور هنوز به‪‎‬وجود نیامده اس��ت‪ .‬دولت مدعی اس��ت خودروس��از هم از این موضوع آگاه است‪ .‬همین امر باعث‬ ‫ش��ده امروز خودروها تجاری نشوند زیرا‬ ‫مجوز برای پرداخت تس��هیالت داده شده‬ ‫داخلی‪‎‬سازی بر اساس ادعایی که داشتیم‪،‬‬ ‫و حرف خودروساز هم این است که مبلغ‬ ‫حرف‬ ‫انجام نشده اس��ت‪ .‬تمام قطعاتی که نیاز‬ ‫به قطعه‪‎‬ساز تزریق شده است‪ .‬آیا با تمام‬ ‫قطعه‪‎‬ساز‬ ‫ب��ه تامین ارز دارند‪ ،‬مش��خص هس��تند‪.‬‬ ‫این تالش‪‎‬ها تیراژ خودرو افزایش یافت یا‬ ‫این است‬ ‫در قانون هم کاالی��ی که در داخل تولید‬ ‫هن��وز ‪۱۰۵‬هزار خ��ودرو در کف کارخانه‬ ‫می‌شود‪ ،‬اجازه واردات ندارد‪ .‬اینجا کنترل‬ ‫تجاری نش��ده‪‎‬اند؟ ه��ر نه��اد در جایگاه‬ ‫که برای‬ ‫کارس��از است‪ .‬اگر یک مرجع ورود کند و‬ ‫خ��ودش کارش را انج��ام داده ام��ا هنوز‬ ‫پایین آمدن‬ ‫ماموری��ت به یک نهاد داده ش��ود کنترل‬ ‫به‪‎‬نتیجه نرسیده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫هزینه‪ ،‬ارز‬ ‫€ €به‪‎‬این‪‎‬ترتی�ب ای�ن پ�ازل کام�ل‬ ‫راحت‪‎‬ت��ر خواهد بود‪ .‬احتم��ال دور زدن‬ ‫تعلق گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬چرا؟‬ ‫قان��ون هم کمتر اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه با‬ ‫اینکه‬ ‫‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫ه‬ ‫کرد‬ ‫عم��ل‬ ‫چ��ون جزیره‪‎‬ای‬ ‫این ن��رخ ارز نمی‪‎‬توان قطعه‪‎‬ای را ارزان‪‎‬تر‬ ‫شده به‪‎‬جای‬ ‫وظای��ف حاکمی��ت مش��خص اس��ت‪،‬‬ ‫وارد کرد‪ .‬شاید در گذشته چنین کاری با‬ ‫تولید صرف‬ ‫خودروساز بابت ماموریتی که به او سپرده‬ ‫ارز مبادله‪‎‬ای ممکن ب��ود اما امروز صرفه‬ ‫واردات‬ ‫شد(تولید ساالنه یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬چالش بعدی نقل‪‎‬وانتقال‬ ‫قطعات کامل‬ ‫خودرو) تکلیف مشخصی دارد‪ ،‬قطعه‪‎‬ساز‬ ‫ارز اس��ت‪۲۶۰۰ .‬دالر ارز مورد نیاز پژو با‬ ‫هم باید براس��اس قرارداد تولید داش��ته‬ ‫نرخ نیمایی ‪۲۶‬میلیون تومان می‪‎‬شود‪ .‬اگر‬ ‫شده است‬ ‫باشد خودرو نمی‪‎‬شود‪ .‬دولت مدعی است‬ ‫هزینه حمل‪‎‬ونقل در این عدد دیده نشده‬ ‫بودجه در اختیار خودروس��از قرار گرفته‬ ‫باشد‪ ،‬دوباره هزینه‪‎‬ها باالتر می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫خودروساز هم می‪‎‬گوید تحویل قطعه‏ساز شده‪ ،‬قطعه‏ساز � چرا برای رونق تولید س�کانداری خودروس�از را‬ ‫هم می‌گوید تمام مبلغ را بابت بدهی‪‎‬های گذشته هزینه پیشنهاد می‌کنید؟‬ ‫مدیری��ت تولید خودرو نمی‪‎‬تواند در اختیار قطعه‪‎‬س��از‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫€ €چگونه م�ی توان از عملکرد جزی�ره‪‎‬ای نهادها باشد زیرا ‪ ۱۲۰۰‬صنعتگر در این حوزه فعالیت دارند‪ .‬اگر‬ ‫نجات یافت؟‬ ‫مدیریت در اختیار وزارتخانه باشد‪ ،‬نظارت سخت می‌شود‬ ‫ماموری��ت رونق تولید خودرو به ‪ ۳‬ضلع وزارت صنعت‪ ،‬زیرا باید هم خودروس��از و هم قطعه‪‎‬س��از را تحت کنترل‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬خودروس��از و قطعه‪‎‬ساز داده شده است‪ .‬داش��ته باش��د‪ .‬برای جلوگیری از بهانه‪‎‬تراش��ی بهتر است‬ ‫براس��اس شواهد‪ ،‬وزارتخانه هم ماموریت را به خودروساز ماموریت به خودروس��از داده ش��ود‪ ،‬مس��ئولیت و اختیار‬ ‫محول کرده و از او خواسته امسال دست‌کم یک میلیون و تولید هم در دس��ت او باش��د‪ .‬پس از گذش��ت ‪ ۴‬دهه از‬ ‫‪۱۰۰‬هزار خودرو تولید و عرضه کند‪ .‬ماموریت خودروساز انقالب خودروس��از را متعهد کنیم که پای کار بایس��تد‪.‬‬ ‫مش��خص اس��ت آیا اختیارات آن هم داده ش��ده است؟ وقتی برنامه‪‎‬ریزی‌ها دقیق باشد اشکاالت و نواقص کار هم‬ ‫به‪‎‬ط��ور نمونه‪ ،‬خ��ودش نرخ را تعیین کن��د‪ .‬نرخ قطعات مشخص می‪‎‬شود‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬با مشخص شدن میزان‬ ‫زنجیره تامین را بروزرسانی کند‪ .‬یا تولید می‌شود به‪‎‬شرط ارز مورد نیاز‪ ،‬ممکن است بانک مرکزی اعالم کند تامین‬ ‫اینکه بانک مرکزی ارز مورد نیازش را تامین کند‪ .‬گمرک چنین مبلغی ممکن نیس��ت و برنامه‪‎‬ها برای تعداد کمتر‬ ‫ب��ا او و بدنه زنجیره تامین او همکاری کند‪ .‬اگر ماموریت تغییر کند‪ .‬اما به‪‎‬طور قط��ع‪ ،‬برای تولید ‪۵۵۰‬هزار خودرو‬ ‫به یک مجموعه داده ش��د اختیارات و پشتیبانی هم باید از س��وی هر خودروساز وزارتخانه محاسبه کرده و از بابت‬ ‫به همان مجموعه محول شود‪.‬‬ ‫فراهم بودن ارز مورد نیاز مطمئن است‪.‬‬ ‫€ €آیا قطعه‪‎‬ساز اعتماد می‪‎‬کند که این ماموریت با € €ب�ا کمب�ود نقدینگ�ی ک�ه واحده�ای صنفی و‬ ‫صنعتی دارند‪ ،‬چقدر سرمایه برای تحقق تولید یک‬ ‫تمام اختیاراتش به خودروساز سپرده شود؟‬ ‫در ش��رایط فعلی بحث از اعتماد گذشته است‪ .‬اعتماد میلیون و ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو نیاز است؟‬ ‫مبل��غ ارزی ب��ا توجه ب��ه ارزبری هر خودرو مش��خص و‬ ‫نکنیم زمان را از دس��ت داده‌ایم‪ .‬وقت��ی ماموریت همراه‬ ‫مبلغ ریالی هم براس��اس هزینه م��واد اولیه قابل پیگیری و‬ ‫محاسبه ش��ده است‪ .‬تولیدکنندگان مواد اولیه همه دولتی‬ ‫هس��تند و نرخ در اختیار دولت اس��ت‪ .‬در ادامه فقط مبلغ‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬هزینه ماش��ین‪‎‬آالت و آب‪ ،‬برق و‪ ...‬می‪‎‬ماند‪ .‬حال‬ ‫باید پرس��ید آیا در این ‪ ۲‬ماه برنامه‪‎‬ها مش��خص و امکانات‬ ‫مورد نیاز برآورد ش��ده یا فقط عنوان می‪‎‬ش��ود هدف‪ ،‬تولید‬ ‫یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار خودرو اس��ت؟ ت��ا امروز چقدر ارز‬ ‫تامین ش��ده و چقدر قطعات مورد نیاز وارد شده است؟ اگر‬ ‫ارز نباشد صنعتگر ناگزیر باید ارز مورد نیازش را از بازار آزاد‬ ‫تهیه کند‪ ،‬چ��ون نمی‪‎‬تواند خط تولید را تعطیل کند‪ .‬برای‬ ‫ایجاد یک ش��غل بین ‪ ۳۵۰‬تا ‪۴۰۰‬میلیون تومان س��رمایه‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬ارزش مالی ش��اغالن صنعت قطعه با ‪۵۵۰‬هزار‬ ‫نفر نیروی انسانی براس��اس ‪۴۰۰‬میلیون تومان‪۲۲۰ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫€ €آیا پیش�نهاد واگذاری مدیریت با تمام اختیارات‬ ‫به خودروساز‪ ،‬به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫شده است؟ در ادامه چالش دانش فنی مورد نیاز برای‬ ‫داخلی‪‎‬سازی قطعات چگونه برطرف خواهد شد؟‬ ‫این پیشنهاد هنوز داده نشده و در این گفت‌وگو نظر خود‬ ‫را برای تحقق ش��عار رونق تولی��د بیان کردم که نیاز به کار‬ ‫کارشناسی دارد‪ .‬تمام قطعاتی که ارزبری دارند‪ ،‬جزو قطعات‬ ‫«های‪‎‬تک» نیستند‪ .‬داخلی‪‎‬سازی ‪ ۳۰‬یا ‪۵۰‬درصد قطعات تا‬ ‫چند سال نخست‪ ،‬امری دشوار نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €چرا ‪۵۰‬درصد؟ مگر خودروهای قدیمی ‪۸۰‬درصد‬ ‫داخلی‪‎‬سازی نشده‪‎‬اند؟‬ ‫اگر پژو ‪۸۰‬درصد داخلی‪‎‬س��ازی شده بود چرا ‪۲۶۰۰‬دالر‬ ‫ارزبری دارد‪ .‬به درصدها نباید کاری داشت‪ .‬میزان ارزبری هر‬ ‫خودرو مشخص است و با مبنا قرار دادن ‪ ۱۰۰‬برای قطعات‬ ‫ارزبر از کل قطعات‪ ،‬هر سال باید بخشی از آنها بومی‪‎‬سازی‬ ‫ش��ود‪ .‬اما بومی‪‎‬س��ازی قطعات خ��اص و «های‪‎‬تک» باید از‬ ‫همین امروز آغاز ش��ود‪ .‬در این‪‎‬باره شرکت‪‎‬های دانش‪‎‬بنیان‪،‬‬ ‫سرمایه‪‎‬گذاران بخش دولتی و خصوصی باید کمک کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به تی�راژ محدود داخل�ی و حجم باالی‬ ‫سرمایه‪ ،‬چگونه می‪‎‬توان این ریسک را انجام داد؟‬ ‫کشورهای زیادی به این سمت رفته‪‎‬اند‪ .‬در شرایط خاص‬ ‫جنگ و ش��روع حرکت در مس��یر توس��عه‪‎‬یافتگی بسیاری‬ ‫از کش��ورها قطع��ات «های‪‎‬ت��ک» را با وجود تی��راژ پایین‪،‬‬ ‫داخلی‪‎‬س��ازی کرده‪‎‬اند‪ .‬گاهی برای بومی‪‎‬سازی فقط عوامل‬ ‫اقتصادی و نرخ مهم نیست‪ .‬درحال‪‎‬حاضر در شرایط تحریم‬ ‫ناگزیر به انجام این کار هس��تیم که در آن دانش و نوآوری‬ ‫هم نهفته اس��ت‪ .‬در این ش��رایط کارآفرینی به اجبار است؛‬ ‫روی کاغذ توجیه ندارد اما باید ساخت‪.‬‬ ‫€ €آیا امکان سرمایه‪‎‬گذاری مورد نیاز فراهم است؟‬ ‫باید به اندازه‪‎‬ای که س��رمایه داریم داخلی‪‎‬س��ازی را آغاز‬ ‫کنیم‪ .‬اگر مبلغ مورد نظر به‪‎‬طور کامل تامین نشد‪ ،‬در مدت‬ ‫زمان بیش��تر داخلی‪‎‬س��ازی انجام می‌ش��ود‪ .‬موتورمحرک‪،‬‬ ‫حج��م س��رمایه و دانش فنی اس��ت که در اختی��ار داریم‪.‬‬ ‫س��پس می‪‎‬ت��وان زمان‪‎‬بندی ک��رد‪ .‬زمانی که مش��کالت و‬ ‫محدودیت‪‎‬های فعلی را نداش��تیم اصراری از سوی مشتری‬ ‫نبود که بخش مهندس��ی و تحقیق و توس��عه تقویت شود‪.‬‬ ‫قطعه‪‎‬س��از هزین��ه این بخش‪‎‬ه��ا را حداقل ک��رده و بحث‬ ‫اقتص��ادی را مطرح کرد؛ در نتیجه به‪‎‬جای س��اخت داخل‪،‬‬ ‫قطعات وارد می‏شد‪.‬‬ ‫� تحریم‌ها برای کشور در دوره‏های مختلف تکرار شد‪.‬‬ ‫چرا بومی‪‎‬سازی در همان دوره‪‎‬ها با جدیت دنبال نشد؟‬ ‫درحال‪‎‬حاضر نباید دنبال مقصر باش��یم‪ .‬امروز باید برخی‬ ‫قطعات که های‪‎‬تک هستند و روی عملکرد و انتظار مشتری‬ ‫تاثیر زیادی ندارند‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫€ €مثل چه قطعاتی؟‬ ‫مانن��د ترمز ای‪‎‬بی‪‎‬اس که پیش‌تر هم روی خودروها نبود‪.‬‬ ‫ناگزی��ر ب��رای رفع برخی چالش‪‎‬ها باید این کار را کرد‪ .‬البته‬ ‫این مثال س��ختی بود و ش��اید خیلی‪‎‬ها ب��ا آن کنار نیایند‪.‬‬ ‫برخی آپش��ن‪‎‬ها مثل مجموع��ه مالتی‪‎‬پلکس خودرو را باید‬ ‫کم کرد‪ .‬چین برای نخستین‌بار که پژو‪ ۲۰۶‬را در کشورش‬ ‫س��اخت‪ ،‬آن را ارزان‪‎‬س��ازی کرد‪ .‬در آن دوره پژو ارزان‪‎‬ترین‬ ‫خودرو بود‪ .‬در حال‪‎‬حاضر‪ ،‬بیشتر خودروهای ما زیرپوشش‬ ‫مالتی‪‎‬پلکس (ش��بکه یکپارچه رایانه‌ای) هستند‪ .‬این اقدام‬ ‫هزینه س��نگینی دارد چراکه ‪ ۸۰‬ت��ا ‪۹۰‬درصد آن وارداتی‬ ‫است‪ .‬اگر بخش زیادی از خودروها تجاری نمی‪‎‬شوند به‪‎‬دلیل‬ ‫نب��ود قطعات ای‪‎‬بی‪‎‬اس و ایربگ اس��ت‪ .‬ای��ن تصمیم‌هایی‬ ‫اس��ت که خودروس��از وقتی مسئول تولید باشد‪ ،‬می‪‎‬تواند با‬ ‫صالحدید سازمان استاندارد بگیرد‪ .‬استاندارد باید براساس‬ ‫ظرفی��ت و امکانات داخلی تعریف ش��ود‪ .‬در برخی قطعات‬ ‫می‪‎‬توان جایگزین پیدا کرد و اگر نشد‪ ،‬ناگزیر به حذف برخی‬ ‫آپشن‪‎‬ها هستیم‪ .‬برای رونق تولید با شرایط تحریم نمی‪‎‬توان‬ ‫با فرمول قبل برنامه نوشت و حرکت کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫تجاری شدن خودروها منوط‌‌به تامین مواد اولیه‬ ‫نایب‌رئی��س انجم��ن صنایع تخصصی همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور گفت‪ :‬درحال‌حاضر به‌دلیل شرایط کشور‪،‬‬ ‫بخش��ی از تولی��دات خودروس��ازان قابلیت تجاری ش��دن پیدا‬ ‫نمی‌کن��د و حدود ‪۱۰۰‬ه��زار خودرو ناقص در ک��ف کارخانه‌ها‬ ‫موجود است‪ .‬مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫بخش زیادی از ‪۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت اولیه پرداختی از‬ ‫سوی خودروس��ازان به قطعه‌سازان فقط صرف خرید مواد اولیه‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چنانچه باقیمانده تسهیالت ‪۱۱‬هزار میلیاردی‬ ‫که وعده داده شده در اختیار قطعه‌سازان قرار نگیرد‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز صنعت قطعه به پایان رس��یده اس��ت و مش��کالت این‬ ‫صنعت و به‌دنبال آن صنعت خودرو بیشتر خواهد شد‪ .‬وی یادآور‬ ‫شد‪ :‬مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان حدود ‪۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بوده که پرداخت ‪۴‬هزارمیلیارد تومان اولیه در سال گذشته‬ ‫تنها یک‌پنجم آن بود‪ .‬به‌تبع قطعه‌س��ازی هم دارای هزینه‌های‬ ‫دیگ��ر مانند معوق��ات بانکی‪ ،‬بدهی به پیمان��کاران زیرمجموعه‬ ‫خود و‪ ...‬اس��ت که بخش��ی از پول دریافتی صرف این دس��ت از‬ ‫هزینه‌ها ش��ده و باقی آن را قطعه و مواد اولیه تهیه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫چنانچه تسهیالت باقیمانده از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان‬ ‫پرداخت نش��ود‪ ،‬مش��کالت عدیده‌ای در تهیه م��واد اولیه ایجاد‬ ‫خواهد شد چراکه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان نیز رو به پایان‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که مواد مورد نیاز برای‬ ‫تولید در دس��ترس فعاالن این حوزه قرار نگیرد‪ ،‬ش��رایط صنعت‬ ‫قطعه بهبود نخواهد یافت‪ .‬وی ماشین‌آالت جدید را راهی برای‬ ‫بهبود بهره‌وری‪ ،‬تولید بهتر و دسترسی به کیفیت بیشتر دانسته‬ ‫و معتقد اس��ت که این امر نیازمند س��رمایه‌گذاری بزرگی است‬ ‫که درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیست‪ .‬در این شرایط بخشی از کار‬ ‫ب��ا امی��د به آینده پی��ش می‌رود ضمن آنکه الزم اس��ت افق کار‬ ‫نیز مشخص و ثبات اقتصادی افزایش یابد تا سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫انجام شده ثمربخش باشند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه‌سازی و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی‬ ‫پرداخت تسهیالت‪ ،‬نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد‬ ‫مهدی�ه احمدی‪ :‬واردات ب��دون انتقال ارز یک��ی از مطالبات صنعت قطعه‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌ه��ای خودرویی پیش‌تر گفته بود آزادس��ازی واردات بدون انتقال ارز‬ ‫یکی از موضوع‌هایی است که در سال ‪ ۹۸‬از سوی انجمن پیگیری می‌شود‪ ،‬زیرا‬ ‫دست قطعه‌ساز را برای دور زدن تحریم‌ها و تهیه مواد اولیه و محصوالت مورد‬ ‫نیازش باز می‌گذارد‪ .‬ابتدای دهه ‪ ۹۰‬با روش واردات بدون انتقال ارز توانستیم‬ ‫تحریم‌ها را دور بزنیم‪ .‬س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬صنعتگران با اس��تفاده از صرافی‌ها‪،‬‬ ‫حواله‌ها را ارس��ال می‌کردند‪ .‬واردات مواد اولیه و محصوالت مورد نیاز در زمان‬ ‫تحریم هم انجام می‌شد‪ ،‬چراکه تالش صنعتگر حفظ تولید است‪.‬‬ ‫در این راس��تا گمرک ایران اعالم کرد با تصویب دولت‪ ،‬ثبت‌سفارش خرید و‬ ‫واردات م��واد اولیه‪ ،‬قطعات و ملزومات ض��روری خطوط تولید بدون انتقال ارز‬ ‫تا س��قف ‪۳۰۰‬میلیون دالر آزاد شده است‪ .‬گمرک ایران همچنین تاکید کرده‬ ‫که اس��تفاده از این ش��یوه واردات ب��رای هر بازرگان‪ ،‬تنه��ا یک‌بار و برای یک‬ ‫پرونده و حداکثر به میزان ‪۳۰‬هزار دالر طی سال ‪ ۱۳۹۸‬امکان‌پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین نوع ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها به‌طور حتم باید «یورو» باشد‬ ‫و بازرگانان باید پیش از اظهار کاال در گمرک‪ ،‬اطالعات منش��ا ارز را در سامانه‬ ‫جامع تجارت ثبت کنند‪ .‬منابع واردات بدون انتقال ارز خارج از ش��بکه بانکی‬ ‫یعنی بازار آزاد ارز یا ارز موجود در خارج از کشور تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت و ادامه فعالیت‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه‬ ‫ب��ا بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز نیز الزم اس��ت تا بخش��ی از مش��کالت‬ ‫نقدینگی رفع شود‪ ،‬گفت‪ :‬با برآوردی که انجمن ابتدای سال از نرخ مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز صنعت قطعه کرد مش��خص ش��د این صنعت ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کس��ری نقدینگی دارد‪ .‬اگر خوشبینانه فرض کنیم این ‪۸۴۴‬میلیون یورو داده‬ ‫ش��ود و با همان نرخ قبلی محاس��به کنیم حدود ‪۸‬هزار میلیارد تومان دوباره‬ ‫کسری بودجه در صنعت قطعه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬با برآوردی ک��ه درباره خودروهایی که‬ ‫ک��ف کارخانه‌ها هس��تند‪ ،‬داریم درحال‌حاضر ارزش ریال��ی آنها بیش از ‪۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ .‬اما به‌دلیل کس��ری قطعات به گردش مالی خودروس��از‬ ‫و قطعه‌س��از برنمی‌گردد (البته بخش��ی از پول این خودروها از خریدار گرفته‬ ‫شده است)‪ .‬بنابراین اگر تمام این مسائل را در کنار هم بگذاریم تا هنگامی که‬ ‫قطعه‌س��از مشکالتش رفع نشود در عمل نباید انتظار تغییر و تحول در صنعت‬ ‫خودرو داش��ت‪ .‬بدون‌شک باید مشکل قطعه‌سازان حل شود تا این لکوموتیو به‬ ‫حرکت درآید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹تسهیالت ریالی پرداخت شود‬ ‫رضا هاشمی از اعضای هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی در زمینه واردات بدون انتقال ارز گفت‪ :‬دولت اگر زمینه واردات مواد‬ ‫اولیه را بدون انتقال ارز فراهم کند‪ ،‬کارس��از است‪ .‬ضمن اینکه امروز دیگر ارز‬ ‫به کار من قطعه‌ساز نمی‌آید و باید تسهیالت در قالب ریالی پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر باقیمانده تسهیالت از ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان که ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان آن س��ال قبل پرداخت شد هم‌اکنون در قالب ریالی در اختیار قطعه‌ساز‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬به‌درد تولید می‌خ��ورد اگر یکی‌دو ماه دیگر پرداخت ش��ود حکم‬ ‫نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به اینک��ه در حال‌حاضر ارز به کار صنعتگر‬ ‫این حوزه نمی‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬دولت اگر به معنای واقعی به فکر صنایع داخلی است‬ ‫باید تس��هیالت باقیمانده را به ریال تامین کند‪ .‬ضمن آنکه قطعه‌س��ازان مبلغ‬ ‫را رایگان درخواس��ت نکرده اس��ت پس از انجام امور مورد نیاز مبلغ برگردانده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاس��فانه تا امروز این تسهیالت پرداخت نشده و در حد حرف‬ ‫باقی مانده است‪ .‬هاشمی با بیان اینکه مشکل فعلی واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫نقدینگی و منابع مالی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ش��رکت‌های گوناگونی از خودروساز‬ ‫طلب چند هزار میلیارد تومانی دارند که اگر بخشی از این پول پرداخت شود‪،‬‬ ‫فعالیت آنها ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬خودروساز ندارد‪ .‬از این‌رو قرار بر این بود دولت این پول را در‬ ‫اختیار قطعه‌سازان قرار دهد‪ .‬باید نقدینگی قطعه‌ساز تا حدودی تامین شود تا‬ ‫او بتواند اقتصاد تولید را بچرخاند‪ .‬اگر این زمان از دس��ت برود دیگر تسهیالت‬ ‫کارساز نخواهد بود‪.‬‬ ‫پرداخت این ‪۴‬هزار میلیارد حتی تا ش��ب عی��د به طول انجامید‪ .‬با توجه به‬ ‫این وضعیت پیش‌بینی می‌شود پرداخت باقیمانده تسهیالت تا چه زمانی انجام‬ ‫ش��ود؟ عضو هیات‌مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی‬ ‫بانک‌ها‬ ‫باد می‌کارند‬ ‫تا توفان‬ ‫درو کنند‬ ‫افزود‪ :‬ش��واهد نشان می‌دهد این تسهیالت قرار نیست به این زودی به صنعت‬ ‫قطعه تزریق ش��ود‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬اگر امروز نرخ دالر ‪۱۵‬هزار تومان اس��ت‪،‬‬ ‫محصولی که دیروز با ‪۱۳‬هزار تومان قابل خرید بود امروز تفاوت ‪۲‬هزار تومانی‬ ‫دارد و این تفاوت قیمت‌ها رقم س��نگینی روی دس��ت صنعتگر می‌گذارد‪ .‬گذر‬ ‫ت را از ما می‌گیرد و پرداخت تس��هیالت دردی از صنعتگر درمان‬ ‫زم��ان فرص ‌‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬ب��ه این دلیل که ن��رخ ارز و تورم در حال افزایش اس��ت و به همان‬ ‫نس��بت قدرت خرید کاهش یافته است‪ .‬بارها تکرار شده که باید از موقعیت‌ها‬ ‫ب جدی به تولید و صنعت می‌زند‪.‬‬ ‫اس��تفاده کنیم چراکه فرصت‌سوزی‌ها آسی ‌‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬زمان از دس��ت برود‪ ،‬ریال هم دیگر ب��ه کار صنعتگر نمی‌آید‪.‬‬ ‫تحریم را نباید دست‌کم گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و چالش خودکفایی‬ ‫هاش��می با بیان اینکه بدون پول نمی‌توان تولید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫مثل این اس��ت که از سرباز بخواهید بدون گلوله بجنگد‪ .‬ضمن آنکه قطعه‌ساز‬ ‫پول از دولت نمی‌خواهد فقط می‌خواهد بخشی از طلب‌هایی که دارد‪ ،‬پرداخت‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که خودروساز هم به دلیل مشکالت تحریمی نمی‌تواند‬ ‫خیل��ی از اقالم را تهیه کند در نتیجه فروش ندارند(چ��را باید ‪۷۰‬هزار خودرو‬ ‫تجاری نش��ده باش��د زیرا به امید رس��یدن قطعه‪ ،‬ناقص تولید شده‌اند و قطعه‬ ‫نرس��یده اس��ت)‪ .‬بنابراین خودروس��از پولی ندارند که بدهی خود را بپردازند‪.‬‬ ‫ای��ن موارد همچون زنجیره به یکدیگ��ر متصل بوده و تولید را با چالش روبه‌رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬باید همه مش��کالت را دید و راهکار پیش��نهاد داد‪ .‬هنوز بخشی‬ ‫از کانتینره��ای قطعات در گمرکات ترخیص نش��د ‌ه اس��ت‪ .‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در این‌باره هم به مشکالت‬ ‫نقدینگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از مش��کالت ب��ه خودتحریمی خودمان‬ ‫علیرض�ا یعقوبی‌آوینی‪ -‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو‪ :‬فعاالن‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاران و صنعتگران واقفند که اقتصاد کش��ور با سختی‌های‬ ‫زیاد و در عین حال جدید و بدیعی روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬از تحریم‌های‬ ‫جدی��د بین‌المللی گرفته تا کمب��ود نقدینگی‪ ،‬مش��کالت تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬فرسودگی ماش��ین‌آالت و فناوری‪ ،‬نوسان‌های نرخ ارز و افزایش‬ ‫بی‌رویه قاچاق کاال‪ .‬یکی از مسائل مهم در این شرایط‪ ،‬اوضاع و احوال‬ ‫نظ��ام بانکداری در رابطه با تولید و نقش تاثیر‌گذار دولت در رفع موانع‬ ‫حساس و نفسگیر برای تولید‌کننده است‪.‬‬ ‫منطق نظام بانکی کشورمان بر پایه نظام دولتی است یعنی فرهنگ‬ ‫دولت��ی ب��ا مدیران دولتی آن ه��م با نگاه خلق پ��ول‪ .‬حتی در صورت‬ ‫تعطیلی کارگاه‌های تولیدی که مطلق اس��ت در چنین نظام اقتصادی‬ ‫تنها س��رمایه‌داران و ش��رکت‌های بزرگ دارای تمکین مالی باال قدرت‬ ‫مانور دارند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬جنگ قیمتی برای س��ود بانکی فرصتی‬ ‫طالیی را برای موسسه‌های مالی غیرمجاز و غیرمتشکل به‌وجود آورده‬ ‫تا با اعالم نرخ سود علی‌الحساب باالتر از نرخ سود بانک‌ها به این جنگ‬ ‫‹ ‹پرداخت ریالی و یورویی‬ ‫در ادامه دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور‬ ‫با بیان اینکه قطعه‌سازان هم به تسهیالت ریالی و هم یورویی نیاز دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از واردات هم باید ب��دون انتقال ارز باش��د‪ .‬آرش محبی‌نژاد گفت‪ :‬در‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪۱۱‬هزار میلیارد تومانی قرار بود ‪۴‬هزار میلیارد تومان ریالی‬ ‫و ‪۸۴۴‬میلیون یورو چین در قالب ارز پرداخت ش��ود که در همان زمان(دی و‬ ‫بهمن س��ال ‪ ۹۷‬مصوب ش��د) به نرخ ارز نیمایی معادل ‪۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می‌شد‪ .‬بنابراین از ابتدا صحبت از پرداخت این مبلغ به یورو بود‪ ،‬نه ریال‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در زمینه ‪۸۴۴‬میلیون یورو با‬ ‫بانک مرکزی مذاکراتی داش��ت تا مبلغ را در اختیار خودروساز و قطعه‌ساز قرار‬ ‫دهد‪ .‬با اختصاص این پول ازسوی بانک مرکزی‪ ،‬قرار بود بانک‌ها مبلغ موردنظر‬ ‫را حواله کنند اما در ادامه خودروساز و قطعه‌ساز بدهی خود را ریالی به تاریخ‬ ‫روز بپردازند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه مشکل اساسی این مسئله نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم��ه صنعتگران از چین واردات ندارند و یورو و یوان چین به‌کار آنها نمی‌آید‪.‬‬ ‫حتی اگر بتوانند این ارز را از چین به کش��ورهای مبدا مانند اروپا‪ ،‬خاوردور و‪...‬‬ ‫برای واردات محصوالت‌ش��ان حواله کنند‪ ،‬هزینه‌های سربار زیادی دارد‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه حواله کردن یورو برای خیلی از کشورها غیرممکن است‪.‬‬ ‫دامن بزنند و س��پرده‌های بیش��تری از م��ردم را برای‬ ‫خ��ود جلب کنند‪ .‬اما تولی��د و تولید‌کننده کجای این‬ ‫نظام بانکی قرار گرفته است؟ زمانی که قانون عملیات‬ ‫بانک��ی بدون ربا در دهه ‪۶۰‬خورش��یدی ب��رای ایجاد‬ ‫تع��ادل در موازن��ه پرداخت‌ها و تس��هیل در مبادالت‬ ‫بازرگان��ی و گس��ترش فعالیت‌ه��ای بخ��ش تولید به‬ ‫تصویب رسید‪ ،‬فعاالن صنعت گمان می‌کردند بانک‌ها‬ ‫می‌توانند به‌عنوان یک ش��ریک اقتصادی مطمئن در‬ ‫تامین سرمایه در گردش کمک حال آنها باشند و چون‬ ‫بانک‌ها براس��اس قانون مصوب مجاز به عملیات ربوی‬ ‫نبودند‪ ،‬این اقدام از س��وی تولیدکنندگان به منزله یک انقالب صنعتی‬ ‫در تح��والت نظام تولیدی‪‌-‬بانکداری تلقی می‌ش��د‪ ،‬اما تصور چه بود و‬ ‫حاال چه ش��د؟ اصل اساس��ی در ش��روع یک صنعت پایدار و مولد در‬ ‫کشورهای اروپایی و پیشرفته بر پایه پرداخت تسهیالت ارزان‌قیمت از‬ ‫سوی بانک‌ها و تنفس چند ساله در پرداخت اصل و سود ناچیز ازسوی‬ ‫تولید وانت ‪۳۸‬درصدی کاهش یافت‬ ‫جدیدترین آمار انجمن خودروس��ازان ایران نشان می‌دهد‬ ‫که تولید انواع وانت در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪۳۸ ،‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس آمار اعالم شده تولید وانت در‬ ‫فروردین امس��ال به ‪ ۱۹۱۶‬وانت رس��یده که نسبت به تعداد‬ ‫‪ ۳۰۹۰‬مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪۳۸ ،‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس این آمار تولید وانت در گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪۹۷.۳‬درص��د کاه��ش یافته و به ‪ ۸‬وانت رس��یده اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در فروردین‌ س��ال ‪ ۲۹۱ ،۹۷‬وانت تولید کرده بود‪ .‬پس از آن گروه‬ ‫بهمن با تولید ‪ ۳۰۴‬خودرو در فروردین امسال نسبت به ‪ ۶۲۱‬تولید شده در‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬ضمن آنکه برخی قطعه‌س��ازان ‪۱۰۰‬درصد قطعات‌شان بومی‌سازی‬ ‫شده و تنها به‌لحاظ مواد اولیه وابستگی ارزی دارند‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬بعضی‬ ‫صنعتگران زمانی که باید به‌دنبال داخلی‌س��ازی می‌بودند‪ ،‬به این س��و حرکت‬ ‫نکردند و امروز وابستگی ارزشان مشکالتی را در روند تولیدشان به‌وجود آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪۵۱ ،‬درصد کاهش تولید داشته است‪.‬‬ ‫آمار منتش��ر ش��ده از سوی انجمن خودروس��ازان ایران نشان‬ ‫می‌ده��د که میزان تولید وانت در گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫نی��ز با کاهش ‪۲۳.۸‬درصدی همراه ب��وده و از ‪ ۲۰۹۵‬وانت در‬ ‫فروردین سال گذشته به ‪ ۱۵۹۶‬دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫در میان تولیدکنندگان وانت‪ ،‬ش��رکت س��ازه‌های خودروی‬ ‫دیار با وجود اینکه فروردین س��ال گذشته تولید وانتی نداشته‬ ‫است‪ ،‬امسال ‪ ۸‬وانت تولید کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت ارس خودرو دی��زل با وج��ود اینکه در‬ ‫فروردین س��ال گذش��ته ‪ ۸۳‬دس��تگاه تولید وانت داش��ته؛ فروردین امسال‬ ‫محصولی تولید نکرده و شاهد کاهش ‪۱۰۰‬درصدی این برند هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود منابع مالی‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی‬ ‫کشور با بیان اینکه یورو چین الزم است اما کافی نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫صنعت خودرو بتواند س��االنه یک میلیون و ‪۲۵۰‬هزار خودرو تولید کند حدود‬ ‫‪ ۵.۵‬میلی��ارد یورو نیاز دارد که این مبلغ برای تامین نیاز قطعات خط تولید و‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی توضیح داد‪ :‬اگر فرض ش��ود ‪ ۳.۵‬میلیارد یورو را از مبادی‬ ‫رسمی و بانکی از جمله ‪۸۴۴‬میلیون یورو را حواله کنیم‪ ،‬هنوز یک تا ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫یورو صنعت خودرو کش��ور نیاز دارد ک��ه باید از طریق واردات بدون انتقال ارز‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای این امر‪ ،‬بان��ک مرکزی ‪۳۰۰‬میلیون دالر تایید کرده اما‬ ‫دارای محدودیت‌های زیادی اس��ت‪ .‬نخست اینکه ‪۳۰۰‬میلیون دالر حدود ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪۱۵‬درصد نیاز خودروسازی کشور است و هر شرکت هم ‪۳۰‬هزار دالر بیشتر‬ ‫نمی‌توان دریافت کند‪ .‬بنابراین بیش��تر به ش��وخی شبیه اس��ت زیرا فقط نیاز‬ ‫صنعت قطعه کش��ور یک تا ‪۲‬میلیارد یورو واردات بدون انتقال ارز است‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه این مبلغ(یک تا ‪۲‬میلیارد یورو) در مقابل کل گردش مالی کش��ور رقمی‬ ‫نیست و توجیه‌اش هم این است که تنها صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬نفت و پتروش��یمی حتی مازاد ارز دارند که باید این ارز مازاد را عرضه‬ ‫کنند که نمی‌کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره‬ ‫به تش��کیل کارگروه ضدتحریم در صنعت خودرو گفت‪ :‬مصوبات این کارگروه‬ ‫ملی باید الزم‌االجرا هم باش��د‪ .‬تمام موارد باید با هم حل ش��ود تا چرخ تولید‬ ‫به حرکت درآید‪.‬‬ ‫محبی‌ن��ژاد در پایان گفت‪ :‬این ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان کس��ری نقدینگی در‬ ‫صنعت قطعه جدا از مطالباتی اس��ت که خودروس��از باید به این صنعت تزریق‬ ‫کن��د و این عدد فقط مربوط به افزایش نهاده‌های تولید اس��ت‪ .‬این مبلغ باید‬ ‫پرداخت ش��ود یا اینکه خودروس��از بدهی خود را یک ماهه بپردازد تا ‪۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مورد نیاز تامین شود‪.‬‬ ‫دریافت‌کننده بوده ت��ا جایی‌که مصرف‌کننده کاال نیز‬ ‫از این تس��هیالت برخوردار ش��ده و با افزایش قدرت‬ ‫خرید‪ ،‬ضمن کنت��رل تورم‪ ،‬پیامدهای مثبتی در روند‬ ‫کیف��ی و کمی محصول ایجاد می‌ش��ود‪ .‬اما این قانون‬ ‫ساده بانکداری و توسعه صنعتی در کشورمان با تدوین‬ ‫قوانین ضدتولیدی در راستای ایجاد ثروت و سودآوری‬ ‫بانک‌ها طور دیگری تعریف ش��ده ت��ا جایی‌که امروزه‬ ‫نظ��ام بانکداری با دریافت انواع س��ود مرکب و پله‌ای‬ ‫در چارچوب برخی قرارداد‌ها ب ‌ه رکن اساسی مشکالت‬ ‫و خانه‌خرابی و امیدکشی تولید‌کننده و مصرف‌کننده‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ .‬تولید‌کننده پس از گذشتن از پیچ‌وخم‌های متوالی‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات و محیط‌زیست به وثیقه محور بودن شبکه بانکی برخورد‬ ‫می‌کند‪ ،‬وثیقه‌هایی که تا تعطیلی ش��رکت‌های تولیدی پیش‌می‌روند‬ ‫آنهم به‌واس��طه نگاه یک‌طرفه سیاس��ت‌گذاران اقتصادی به سودآوری‬ ‫بانک‌ها و پرداخت زیان و س��ود کالن متعلق به تسهیالت‪ ،‬آن هم فقط‬ ‫از س��وی دریافت‌کننده بدون هیچ‌گونه پایش و بررسی علل زیان‌دهی‬ ‫ش��رکت‌ها که نمونه ب��ارز آن را می‌توان در معوقات میلیاردی ناش��ی‬ ‫از جرای��م تاخیر در پرداخت تس��هیالت مالی سررس��ید ش��رکت‌های‬ ‫بورسی و غیربورس��ی و به‌ویژه خودروسازان و شرکت‌های تابع آنها در‬ ‫صورت‌های مالی ب ‌ه روش��نی مشاهده کرد‪ .‬در نهایت تحریم‌ها با وجود‬ ‫فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی دارای نعمت بزرگی بود و سبب عیان‬ ‫شدن ضعف مدیریت در بخش‌هایی از کشور و به‌ویژه در نظام بانکداری‬ ‫چه در بخش دولتی و چه در بخش خصولتی ش��د‪ .‬ش��بکه و مدیریت‬ ‫بانکداری کشورمان با بس��تن وزنه‌های از جنس انواع سود‪ ،‬وثیقه‌های‬ ‫کالن‪ ،‬توجیهات گوناگون در پرداخت نکردن تسهیالت ارزان‌قیمت به‬ ‫پ��ای تولید‌کننده همواره باد می‌کارند تا توفان درو کنند‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫به‌دنبال ریش��ه‌یابی و وقایع‌نگری از علل ضعف ساختار صنعت کشور و‬ ‫رفع موانع تولید باشیم‪ ،‬نخست باید سیاست‌گذاران اقتصادی با سازکار‬ ‫درس��ت‪ ،‬قانون بانک��داری بدون ربا را اجرایی کنند تا ش��اید در آینده‬ ‫بتوانیم به‌فکر لذت بردن از رونق تولید باشیم‪.‬‬ ‫نظارت واقعی و حذف دالالن بازار خودرو‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬باید دس��ت دالالن‪ ،‬فرصت‌طلب��ان و منفعت‌طلبان را از‬ ‫بازار خودرو قطع کرد و هزینه‌ها کنترل ش��ود‪ ،‬آنگاه می‪‎‬توان‬ ‫به‌طور جدی با گرانی قیمت خودرو مبارزه کرد‪.‬‬ ‫ک��وروش کرم‌پورحقیقی در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت با انتقاد‬ ‫از افزای��ش بی‌رویه قیمت خودورهای داخلی و خارجی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر نظارت‌ها واقعی و درس��ت باش��د‪ ،‬کارها براس��اس نتایج‬ ‫کارشناس��ی پیش برود و دس��ت دالالن کوتاه ش��ود ش��اهد‬ ‫این‌گون��ه افزایش بی‌رویه قیمت خودروه��ا نخواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬قیمت خودرو باید یک س��وم نرخ کنونی در بازار باش��د اما بی‌تعهدی‬ ‫ی واحد‌های خودروسازی‬ ‫مس��ئوالن و دالالن مانع آن شد ‌ه اس��ت‪ .‬هزینه‌ها ‌‬ ‫همچون هزینه آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و دستمزد کارگر در شرایط فعلی‬ ‫و براس��اس قیمت دالر‪ ،‬حدود یک چهارم گذش��ته شده است‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬اگر در گذش��ته ‪۴‬میلیون تومان‪ ،‬هزار دالر بود‬ ‫اکن��ون به هر کارگر براس��اس قیم��ت دالر کنونی‪ ،‬حدود یک‬ ‫چهارم حقوق پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫کرم‌پورحقیق��ی ب��ا اعتقاد ب��ه اینکه اگرچ��ه تولید خودرو‬ ‫هزینه‌هایی دارد اما اگر این هزینه‌ها کارشناس��ی محاس��به و‬ ‫هزینه ش��وند‪ ،‬قیمت خودرو تا این حد باال نخواهد بود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید دست دالالن‪ ،‬فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان را از بازار‬ ‫خودرو قطع کرد و هزینه‌ها کنترل ش��ود آنگاه می‪‎‬توان به‌طور جدی با گرانی‬ ‫قیمت خودرو مبارزه کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تعهدات معوق ایران‌خودرو تا زمستان امسال به‌روز می‌شود‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش ایران‌خ��ودرو از اجرای تمامی‬ ‫تعهدات معوق تا پایان امسال و حتی تا زمستان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬اه��ورا گلی��اری با بی��ان اینکه‬ ‫فروش‌فوری روزانه ایران‌خودرو با برنامه و محاس��به دقیق‬ ‫اس��ت گف��ت‪ :‬فروش‌فوری به‌عن��وان ابزاری ب��رای کنترل‬ ‫وضعی��ت بازار نش��ان داد ک��ه می‌تواند موث��ر عمل کند‪،‬‬ ‫همانطور که افزایش لجام گس��یخته قیمت در بازار اسفند‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬با اتخاذ و ابالغ و اجرای این سیاست کنترل‬ ‫ش��د‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬وقتی واسطه‌ها و افرادی که خودرو را‬ ‫با هدف س��رمایه وارد بازار می‌کنند تا نهایت سود را ببرند‪،‬‬ ‫تنه��ا عرضه‌کننده خودرو در ب��ازار بوده و رقیبی برای آنان‬ ‫وجود نداشته باش��د نمی‌توان انتظار داشت که قیمت بازار‬ ‫کنترل شود‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش ایران‌خودرو اج��رای طرح‬ ‫فروش‌فوری اس��فند گذش��ته را موفق ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫موفق ش��دیم قیمت‌ها را کنترل کنیم و کاهش دهیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬دس��ته‌ای از مشتریان افرادی هستند که در صف‬ ‫انتظار تحویل خودرو هس��تند‪ ،‬دس��ته‌ای از مش��تریان نیز‬ ‫نیاز روز ب��ه خودرو دارند‪ .‬اگر طرح فروش خودرو توس��ط‬ ‫خودروساز اجرا نشود‪ ،‬مشتری برای رفع نیاز خود ناچار به‬ ‫مراجعه به واس��طه‌گران است‪ .‬با اجرای طرح فروش فوری‪،‬‬ ‫صدای دیگری به جز صدای واس��طه‌گران در بازار ش��نیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬گلیاری تصریح ک��رد‪ :‬زمانی جذابیت برای خرید‬ ‫کم می‌شود که فاصله قیمت کارخانه و بازار کمتر شود و در‬ ‫آن زمان فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری‬ ‫ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره تعه��دات معوق گفت‪ :‬تعداد بس��یار ناچیزی‬ ‫از تعه��دات محصول ‪ ۲۰۰۸‬از س��ال ‪ ۹۶‬باقی مانده که در‬ ‫همین روزهای آینده اجرا خواهد شد‪ ،‬ایران‌خودرو تعهدات‬ ‫سال گذشته را نیز به ماه‌های پایانی رسانده است‪.‬‬ ‫مدیریت لی‌لی‌پوتی در بازرسی خودروهای دوگانه‌سوز‬ ‫عباس مجیدی‌نژاد‪ -‬مدیرعامل انجمن‌های صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو‪ :‬در بخش خبری ‪ 20:30‬روز‬ ‫یکش��نبه مورخ ‪ 98/2/22‬خبری از سرگردانی شهروندان‬ ‫برای صاحبان خودروهای دوگانه‌سوز را به تصویر کشیده‬ ‫ش��ده بود‪ .‬جای تاسف اس��ت که نهاد‌های دولتی چگونه‬ ‫ش��هروندان را در بالتکلیف��ی قرار داده‌ان��د و برای به رخ‬ ‫کشیدن قانونمداری سازمان خود از هیچ اذیت و آزاری ابا‬ ‫ندارند و برای رسیدن به مقصود‪ ،‬حتی قانون‌سازی را هم‬ ‫مجاز دانس��ته و در جهت اهداف سازمانی مورد نظر خود‬ ‫حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫خبر مذکور حاکی از آن بود که خودروهای دوگانه‌سوز‬ ‫کارخانه‌ای موظف به نصب گیج فشار در داخل موتور بوده‬ ‫و خودروس��از از نصب آن کوتاهی کرده‌است‪ ،‬لذا از طرف‬ ‫یکی از ستادهای معاینه فنی بر اساس استاندارد خودروها‬ ‫صاحبان خودروهای دوگانه‌س��وز را موظ��ف به نصب آن‬ ‫کرده و در صورت ع��دم رعایت این مورد از صدور معاینه‬ ‫فن��ی برای این خودروها ممانعت به عمل آورده‌اند‪ .‬در هر‬ ‫صورت در این فرآیند نهاد‌های متولی ذی‌ربط دچار تخلف‬ ‫قانونی شده‌اند‪.‬‬ ‫برای بررس��ی این موضوع‬ ‫آگاهی داش��تن چند نکته‬ ‫از استاندارد ضروری است؛‬ ‫هدف از تایید نوع عبارت‬ ‫است از تعیین رویه تایید‬ ‫نوع (‪ )T.A‬وسایل نقلیه‪،‬‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌ه��ای‬ ‫فنی مجزا كه در‬ ‫تطاب��ق با الزامات فنی مربوط به هریك از اس��تانداردهای‬ ‫جداگانه و همچنین فهرس��ت كامل سیستم‌ها‪ ،‬قطعات و‬ ‫مجموعه‌های فنی مجزا تحت پوش��ش این اس��تانداردها‬ ‫است‪ .‬مهم‌ترین مرجع استاندارد در این فرآیند استاندارد‬ ‫‪ 7598‬خودروها با س��وخت گاز طبیعی فشرده ( (‪CNG‬‬ ‫– ویژگی‌ه��ا و روش آزم��ون مجموع��ه قطعات گازس��وز‬ ‫‪ CNG‬و الزام��ات نصب آنها بر روی خودرو) اس��ت‪ .‬البته‬ ‫از نتایج تایید نوع خ��ودرو می‌توان به حصول اطمینان از‬ ‫ت محیطی و عملكردی در‬ ‫رعایت ویژگی‌های ایمنی‪ ،‬زیس ‌‬ ‫طراحی و س��اخت آن اش��اره کرد‪ .‬تایید نوع در خودروها‬ ‫با انجام آزمون‌ها‪ ،‬بررس��ی و تحلیل م��دارك و گزارش‌ها‬ ‫و همچنین بازرس��ی‌های ادواری از فرآیندهای خط تولید‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه‬ ‫س��ال ‪ 1384‬در ماده ‪ 2‬ش��رط تردد وس��ایل نقلیه الزام‬ ‫داشتن پالک بوده و شرایط دریافت آن نیز در همین ماده‬ ‫آورده شده است‪:‬‬ ‫« ماده ‪‌2‬ـ هر وس��یله نقلیه موت��وری و غیرموتوری و‬ ‫ی��دک متصل ک��ه در راه‏ها حرکت می‏کن��د و همچنین‬ ‫وسایل نقلیه موتوری ویژه کش��اورزی‪ ،‬صنعتی و عمرانی‬ ‫باید دارای ش��ماره باش��ند‪ .‬رانندگی با وسایل نقلیه‏ای که‬ ‫شماره یا پالک نداشته یا دارای شماره و یا پالک غیرمجاز‬ ‫باش��ند‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ ،‬مگر آن که پیش��تر مجوز حرکت‬ ‫از راهنمای��ی و رانندگ��ی دریافت کرده و همراه داش��ته‬ ‫باش��ند؛ مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد‬ ‫خودروهای متخل��ف از این ماده‪ ،‬تا انجام ش��ماره‏گذاری‬ ‫جلوگیری به عمل خواهند آورد‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ 1‬ـ ت��ا زمان��ی ک��ه انج��ام عملی��ات‬ ‫شماره‏گذاری وس��ایل نقلیه کشاورزی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و عمران��ی به طور کامل از س��وی راهنمایی و‬ ‫رانندگی صورت نپذیرفته است و پس از آن‪،‬‬ ‫تردد این وسایل براساس دستورالعملی‬ ‫که به تایید وزارتخانه‏های کشور و راه‬ ‫و ترابری می‏رسد‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تبص�ره ‪ 2‬ـ خودروه�ا و‬ ‫موتورس�یکلت‏ها و دوچرخه‏های‬ ‫س�اخت داخ�ل و واردات�ی از‬ ‫نظ�ر ایمن�ی و کیفی�ت بای�د‬ ‫استانداردهای مصوب مؤسسه‬ ‫اس�تاندارد و تحقیق�ات‬ ‫صنعتی ایران را دارا‬ ‫باشند و به عالوه از نظر آلودگی‏های زیست محیطی‪،‬‬ ‫استانداردهای مصوب ش�ورای‏عالی حفاظت محیط‬ ‫زیست را رعایت کرده باشند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ 3‬ـ تش��خیص انواع وسایل نقلیه غیرموتوری که‬ ‫باید شمار ‏ه گذاری شوند با راهنمایی و رانندگی است‪ ،‬مگر‬ ‫در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشد‪».‬‬ ‫با مطالعه‌ای حتی گذرا از همین مختصر احوالی تحریر‬ ‫ش��ده حقوق ش��هروندی چقدر تضییع ش��ده اس��ت؛ در‬ ‫استاندارد ‪ 9181‬برای تعریف (‪ )T.A‬آمده است‪:‬‬ ‫« الزامات دربرگیرنده تایید نوع (‪ )T.A‬خودرو است که‬ ‫در زمان تایید‪ ،‬اولین زمان پالک ش��دن یا ورود به چرخه‬ ‫حم��ل و نقل معتبر بوده و یا با الزامات اصالحی یا قوانین‬ ‫ملی منطبق باشد‪».‬‬ ‫هنگام��ی که خ��ودرو وارد چرخه حمل و نقل ش��ود بر‬ ‫اس��اس آیین‌نامه م��ورد تایید نهاد‌ه��ای ذی‌ربط از جمله‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬س��ازمان محیط زیست‬ ‫و اداره کل اس��تاندارد ب��وده و از طریق پلی��س راهور نیز‬ ‫ش��ماره‌گذاری آن ص��ورت می‌پذیرد‪ .‬چگونه یک س��تاد‬ ‫معاینه فنی در یک کالن ش��هر می‌تواند این سیس��تم را‬ ‫قبول نداش��ته باشد و خود با قانون‌سازی موجب دردسرها‬ ‫و ناراحتی مردم ش��ود‪ .‬البته این ادبی��ات در بین مدیران‬ ‫مدعی نهاد‌های دولتی متداول ش��ده اس��ت؛ در پس این‬ ‫رفتار سیاس��ی مدی��ران هر یک به‌دنبال کس��ب موقعیت‬ ‫جایگاهی خود هس��تند که بر نهاد‌های نظارتی بازرس��ی‪،‬‬ ‫تکلیف خواهد ب��ود که این‌گونه رفتار غیر مردمی را مورد‬ ‫بررسی و کنکاش قرار داده تا حقوق شهروندی مورد تعدی‬ ‫قرار نگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه نگارنده قصد الپوش��انی کم فروش��ی و کم‌کاری‬ ‫خودروس��ازان را نداشته که آنها هم به نوبه خود با قطعات‬ ‫بی‌کیفیت و انج��ام ندادن تعهدات خود در حقوق مردمی‬ ‫تع��دی کرده‌اند‪ .‬یکی از مواردی که می‌توان به آن اش��اره‬ ‫کرد کاتالیست در خودروهای داخلی است‪ .‬حسینی‌منش‬ ‫مدیر عامل ستاد معاینه فنی تهران در این خصوص عنوان‬ ‫کرده‌اس��ت‪ « :‬نصب پوکه خالی به‌جای کاتالیست کاهش‬ ‫آلودگ��ی با دوربین مخفی س��ازمان صداوس��یما از برخی‬ ‫اقدامات خودروس��ازان فیلم‌‌برداری شده و مستندی تهیه‬ ‫شد مبنی بر اینکه در خودرو تولید داخلی کاتالیستی‬ ‫ب ش�ده است که بر روی آن نوشته‌شده‬ ‫بسته و نص ‌‬ ‫این کاتالیست فاقد الزام آالیندگی است‪.‬‬ ‫حسینی‌منش در ادامه گفته‌است‪« :‬این کاتالیست فاقد‬ ‫الزام آالیندگی اس��ت و براساس استاندارد یورو ‪ ،۲‬خودرو‬ ‫باید کاتالیس��تی داشته باش��د که میزان هیدروکربن‌ها و‬ ‫منواکسید کربن را کاهش دهد؛ این قطعه یعنی کاتالیست‪.‬‬ ‫وقتی کاتالیستی فاقد الزام آالیندگی باشد‪ ،‬یعنی یک پوکه‬ ‫خالی و ناکارآمد زیر خودرو بسته‌شده است که در کاهش‬ ‫آلودگی و آالیندگی تأثیری ندارد‪».‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کیومرث کالنتری‪ ،‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان تهران گفته است‪ :‬سخت‌گیری در‬ ‫اس��تانداردهای معاینه فن��ی‪ ،‬تبدیل س��وخت نیروگاه‌ها‬ ‫و واحدهای ب��زرگ صنعتی از نفت کوره به گاز‪ ،‬مس��ائل‬ ‫مرب��وط به مدیریت ه��وا‪ ،‬طرح کاه��ش و برخورد پلیس‬ ‫ب��ا خودروه��ای آالینده و ده‌ها اقدام دیگری که در س��ال‬ ‫گذش��ته بر اس��اس مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫کالنتری در ادامه با بیان اینکه نصب کنیستر و کاتالیست‬ ‫در خودروه��ا از تکالیف قانونی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت موظف است طبق‬ ‫قان�ون این موضوع را پیگیری کند تا این قطعات در‬ ‫خودروها نصب شود و همچنین در ادوار تعویض این‬ ‫قطعات هم نظارت و پیگیری الزم را خواهد داشت‪.‬‬ ‫این گونه رفتار مدیریتی در پی چه مقاصدی هس��تند‪.‬‬ ‫س��ازمان محوری و تحمیل س�لایق ش��خصی جایگزین‬ ‫منافع ملی در جهت ش��خصی کردن قانون برآمده‌اند‪ .‬در‬ ‫همین راستا با هماهنگی سازمانی در سازمان‌های ذی‌نفع‬ ‫این‌گونه معضالت و چالش‌ها برای ش��هروندان برنامه‌ریزی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ادامه همین تفکر مدیر دیگری مطرح کرده‬ ‫است‪:‬‬ ‫« در خص��وص طرح ‪ LEZ‬باید گفت ب��ر مبنای طرح‬ ‫‪ LEZ‬ب��ه خودروهایی که از س��طح آالیندگی مناس��بی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬امتیاز داده می‌شود و با خودروهایی که بیش‬ ‫از سطح مجاز آالیندگی دارند‪ ،‬برخورد می‌شود و در نتیجه‬ ‫آن به‌تدریج خودروهای س��طح شهر به سمت سالم شدن‬ ‫می‌روند‪ ،‬زیرا وقتی صاحبان خودروهای آالینده مدام‬ ‫برای ورود به محدوده‌های مختلف شهر با ممنوعیت‬ ‫یا جریمه مواجه ش�وند‪ ،‬باالخره خس�ته می‌شوند و‬ ‫به سمت نوس�ازی و تعمیر خودروهای خود حرکت‬ ‫می‌کنند‪ .‬فلس�فه ‪ LEZ‬در همه دنیا همین است که‬ ‫پاالیش ناوگان اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫حس��ینی منش نیز درس��یزدهمین نشس��ت ستادهای‬ ‫معاینه فن��ی خودروهای کالن تصریح ک��رد‪ :‬معاینه فنی‬ ‫خودروهای دوگانه‌س��وز به بخش دیگری س��پرده ش��ود؛‬ ‫حال با این دقت نظر برای یک قطعه سیاس��ت خس��تگی‬ ‫مردم پیگی��ری می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه یکی دیگر‬ ‫از درخواس��ت‌های ما منفک ش��دن بخ��ش معاینه فنی‬ ‫خودروهای س��ی‌ان‌جی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‌دلیل حساسیت‬ ‫ویژه این خودروها پیشنهاد دادیم که معاینه فنی آنها به‬ ‫س��تاد دیگری سپرده شود تا بتوان به‌صورت تخصصی‌تر‬ ‫آن را کنترل کرد‪.‬‬ ‫در دو س��ال اخیر با نوس��انات ارزی و چند برابر شدن‬ ‫قیمت لوازم‪ ،‬قطعات‪ ،‬الستیک و ثابت بودن نرخ خدمات‬ ‫در ای��ن گون��ه فرآینده��ا این رفت��ار س��ازمان محوری‬ ‫چالش‌های مضاعفی را برای شهروندان ایجاد کرده است‬ ‫اما این هیمه هنگامی بیش��تر می‌شود که در رسانه ملی‬ ‫هم در یک گزارش خبری آن را بزرگنمایی می‌کنند‪.‬‬ ‫مصاحبه مذکور چند ش��هروند را به تصویر کش��یده و‬ ‫تمامی آنه��ا از الزام به پرداخت هزینه حدود س��یصد و‬ ‫پنج��اه ه��زار تومانی برای نصب قطعات عنوان ش��ده را‬ ‫مطرح کرده‌اند‪.‬‬ ‫نکته مغفول در این فرآیند این اس��ت که چرا فقط در‬ ‫یک کالن‌ش��هر این مورد کشف و پیگیری می‌شود؟ این‬ ‫اس��تانداردها ملی بوده و یا در یک کالنشهر باید به اجرا‬ ‫در بیاید‪ .‬مدیریت حمل و نقل چه در بخش درون و چه‬ ‫برون ش��هری نیازمند بازنگری و درک ش��رایط حاکم و‬ ‫معض�لات و چالش‌ها بوده که ب��ا مدیریتی لی لی پوتی‬ ‫که باید گف��ت با خود محوری‌ه��ای مدیریتی نمی‌توان‬ ‫پیش��بردی داش��ت‪ .‬در انتها درد یک��ی از اعضای صنف‬ ‫حمل و نقل می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد‪.‬‬ ‫به نقل از س��ایت تین نیوز داوودی عضو هیات‌ مدیره‬ ‫کانون سراس��ری انجمن‌های صنفی رانندگان مس��افری‬ ‫کش��ور گفته است‪ :‬س��ال ‪ 97‬را در حالی سپری کردیم‬ ‫که س��خت‌ترین س��ال برای ن��اوگان حمل‌ونقل عمومی‬ ‫جاده‌ای بود‪.‬‬ ‫در س��الی که گذشت از بی‌عدالتی‌ها‪ ،‬دسترنج‌مان و از‬ ‫بی‌مهری‌ها کمرمان شکست و اگر این روند ادامه یابد و‬ ‫کس��ی به داد ناوگان جاده‌ای نرسد به‌طور یقین ناوگان‬ ‫درسال جدید با این کمر شکسته زمین‌گیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬صنف حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای‬ ‫و به خصوص بخش مس��افر تنها صنفی است که دراین‬ ‫تورم وگرانی با کرایه س��ال ‪ 96‬و ‪ 97‬اقدام به جابه‌جایی‬ ‫مسافر می‌کند و اگر هم افزایشی در ایام نوروز داشته در‬ ‫یک بازه زمانی ‪ 20‬روزه بوده و آن هم به‌خاطر یکس��ری‬ ‫خال��ی بودن ناوگان اس��ت و مج��ددا ً کرایه‌ه��ا به روال‬ ‫گذشته بازگشته‌اند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫حباب قیمتی خودرو می‌شکند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫معتقد است با سیاست‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مبن��ی بر فروش فوری و فروش خودروس��ازان ‪۵‬درصد زیر‬ ‫قیمت بازار روند کاهش��ی قیمت خ��ودرو ادامه‌دار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬رمضانعلی س��بحانی‌فر در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به کاهش قیمت خودرو در ب��ازار در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاست‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫فروش فوری در بلندمدت توانس��ت تا حدودی قیمت‌ها را‬ ‫کاهشی کرده و بازار خودرو را سامان دهد‪ .‬نماینده مردم در‬ ‫مجلس دهم افزود‪ :‬سیاس��ت فروش فوری و فروش خودرو‬ ‫‪۵‬درصد زیر قیمت بازار باعث افزایش تولید خودروس��ازان‬ ‫شد‪ ،‬در نتیجه با عرضه بیشتر بازار تا حدودی باید کنترل و‬ ‫قیمت‌ها روند نزولی گرفته و متعادل شود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫کنترل قیمت‌سازی در فضای مجازی و جلوگیری از جوالن‬ ‫دالالن نه تنه��ا از افزایش قیمت خودرو در بازار جلوگیری‬ ‫شد بلکه کاهش قیمت چهارچرخ‌ها در روزهای اخیر را نیز‬ ‫رقم زد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه در صورتی که مردم سرمایه‌های خود‬ ‫را روانه بازار خودرو نکنند حباب قیمتی خودرو می‌شکند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورتی که میزان تولید خودروسازان‬ ‫افزای��ش پیدا کند ‪-‬که با توجه به بررس��ی روند تولید این‬ ‫ش��رکت‌ها در ماه‌های اخیر موضوع دور از انتظاری نیست‪-‬‬ ‫کاه��ش قیمت خ��ودرو تداوم داش��ته و بازار س��اماندهی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬سبحانی‌فر ادامه داد‪ :‬از آنجا که افزایش تولید در‬ ‫دستورکار خودروسازان قرار گرفته و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تمام توان خود را برای کاهش قیمت چهارچرخ‌ها‬ ‫در بازار به کار می‌برد کاهش بیش��تر قیمت خودرو در بازار‬ ‫طی روزهای آینده حتمی اس��ت‪ .‬گفتنی است اردیبهشت‬ ‫ب��ازار خودرو تجرب��ه‌ای جدید در بحث قیمت‌ها داش��ت و‬ ‫دوباره نرخ‌ها روند صعودی به خود گرفتند‪.‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تاثیر استانداردهای اجباری در صنعت خودرو‬ ‫محمد طاهر رستگاری‪ ،‬دانش�جوی دکترای مهندسی مکانیک‪-‬‬ ‫تبدیل انرژی‪ :‬هرچند طرح استاندارد‌س��ازی خودروهاي داخلي از س��ال‬ ‫‪ 76‬آغاز ش��د و موسسه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی كشور برای اجرای‬ ‫این طرح از اس��تانداردهای موجود در کشورهای اروپایی الگوبرداری کرد‪،‬‬ ‫ام��ا با توجه به مصوبه هیات دولت‪ ،‬استاندارد‌س��ازی در صنعت خودرو به‬ ‫طور جدی از سال ‪ 89‬اجباری شد‪.‬‬ ‫به این طریق س��ال ‪ 89‬را می‌توان س��ال ارتقاي استانداردهای ایمنی و‬ ‫آالیندگی خودرو دانست‪ .‬براساس مصوبه شوراي عالي استاندارد‪ ،‬از ابتدای‬ ‫س��ال آتی خودروس��ازان ملزم به نصب ایربگ (کیس��ه هوا)‪( ABS ،‬ترمز‬ ‫ضد قفل) و اجرای اس��تانداردهای ‪ 55‬گانه (‪ 51‬استاندارد عملكردي و ‪4‬‬ ‫اس��تاندارد محيط زيست) و بر اساس مصوبه هیات وزیران ملزم به اجرای‬ ‫اس��تاندارد آالیندگی یورو ‪ 3‬خواهند بود‪ .‬این در حالی اس��ت که از سال‬ ‫‪ 89‬خودروس��ازان عالوه بر استانداردهای مذکور ملزم به اجرای استراتژی‬ ‫توس��عه صنعتی خودرو نیز شده‌اند که در اين استراتژی نیز تعهداتی برای‬ ‫خودروسازان از نظر ایمنی و آالیندگی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اجرای چهار اس��تاندارد مذکور آن هم به صورت یکباره در حالی اس��ت‬ ‫که خودروس��ازان داخلي طی چند دهه گذشته و به لطف باالبودن تعرفه‬ ‫و فعالي��ت در يك بازار انحصاري داخلي توانس��ته‌اند به تي��راژ انبوهي از‬ ‫خودروهايي با كيفيت پایین دس��ت پيدا كنند‪ ،‬حال با گذشت نزدیک به‬ ‫نیم قرن از فعالیت صنعت خودروس��ازی در کشور‪ ،‬خودروسازان مصوباتی‬ ‫را در س��ال جاری پیش رو دارند که اجرای آنها مي‌تواند در نهایت موجب‬ ‫ارتقاي کیفیت خودروهای داخلی و ارتقاي صنعت خودرو در کشور شود‪.‬‬ ‫تاخیرهای صورت گرفته در ارتقاي استانداردسازی در صنعت خودرو در‬ ‫حالی اس��ت که ش��رکت‌هایی که قدمتی به مراتب کمتر از صنعت خودرو‬ ‫ما دارند‪ ،‬با اجرای اس��تانداردهای جهانی توانسته‌اند به برندهای مطرح در‬ ‫دنیا تبدیل شوند‪.‬‬ ‫رش��د سایر کشورها در این صنعت در حالی است که خودروسازان ما به‬ ‫لطف حمایت‌های دولتی تاکنون نتوانس��ته‌اند به جایگاه مناس��بی در این‬ ‫صنعت دس��ت پیدا کنند‪ .‬طی سال‌های گذشته موسسه استاندارد‪ ،‬راهور‬ ‫ناجا و س��ازمان محيط‌زيست كه مجوز شماره‌گذاري خودروهاي توليدي‬ ‫را ص��ادر مي‌كنند‪ ،‬بارها خودروس��ازان را به دلي��ل پايين بودن كيفيت و‬ ‫همچنين عدم ايمني الزم‪ ،‬تهديد به توقف ش��ماره‌گذاري كردند‪ ،‬اما ايده‬ ‫حمايت از این صنعت تاکنون مانع از اجراي این امر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای ‪ 55‬گانه موجود در صنعت خودرو در ایران‬ ‫این اس��تانداردها جزو مصوبات یكصد و س��ومین اجالس شورای عالی‬ ‫اس��تاندارد در تاریخ ‪ 1381/12/25‬اس��ت که بر اس��اس آن خودروسازان‬ ‫داخلی موظف شدند استانداردهای مذکور را در تولیدات خود رعایت کنند‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای اجباری خودرو از جمله موضوعات غیرقابل چشم‌پوشی در‬ ‫همه دنیاس��ت‪ .‬موضوعاتی مانند تامین ایمنی‪ ،‬مصرف سوخت و کیفیت از‬ ‫الزامات اجباری اس��ت که به‌دلیل ارتباط مستقیم با جان مصرف‌کنندگان‬ ‫هیچ قصوری در اجرای آن پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫‪ )۳‬اندازه‌گیری‌ه��ا بای��د در هوایی مطلوب صورت گی��رد‪ .‬همچنین به‌جز‬ ‫فردی که در نزدیکی دس��تگاه هشداردهنده شنیداری و یا میکروفون‪ ،‬اعداد‬ ‫را قرائت می‌کند‪ ،‬نباید کس��ی حضور داش��ته باشد‪ .‬اگر یک ناظر در نزدیک‬ ‫دس��تگاه و یا میکروفن حضور داش��ته باش��د‪ ،‬ممکن اس��ت تا میزان زیادی‬ ‫اطالعات خوانده شده از تجهیزات را تحت تأثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ )۴‬نوس��انات عقربه‪ ،‬نش��انگر که مربوط به ویژگی‌های تراز صدای عمومی‬ ‫نیست‪ ،‬هنگام خواندن اعداد مدنظر قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون های دوام‬ ‫وس��یله هش��داردهنده باید با یکی از ولتاژهای نامی مش��خص ش��ده در‬ ‫بندهای اس��تاندارد و از طریق سیم‌های ارتباطی دارای یکی از مقاومت‌های‬ ‫مشخص شده در بندهای استاندارد‪ ،‬تغذیه شود‪.‬‬ ‫هش��داردهنده بای��د ‪ ۵۰‬هزارب��ار و هربار ب��ه مدت یک ثانی��ه با مکث ‪۴‬‬ ‫ثانی��ه‌ای‪ ،‬عمل کند‪ .‬هش��داردهنده باید به کمک جری��ان هوایی که دارای‬ ‫سرعت تقریبی ‪۱۰‬متر برثانیه باشد‪ ،‬تهویه شود‪.‬‬ ‫درصورتی ک��ه آزمون در محفظه‌ای بی پژواک انجام می‌ش��ود باید حجم‬ ‫محفظه به اندازه کافی باش��د تا حرارت منتشر شده به وسیله هشداردهنده‬ ‫در طی آزمون دوام‪ ،‬تبادل ش��ود‪ .‬دمای محی��ط اتاق آزمون باید بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درجه سلسیوس باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون های اکوستیک‪:‬‬ ‫اس��تاندارد خودرو‪ ،‬وسایل هش��دار دهنده شنیداری‪،‬‬ ‫ویژگی‌ها و روش آزمون‪ ،‬توسط شرکت بازرسی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران در کمیسیون‌های مربوط‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫و در بیست و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو‬ ‫و نیرومحرک��ه م��ورخ ‪ ۸۱/۱۰/۰۲‬موردتأیید قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اس��تاندارد به استناد بند یک ماده ‪ ۳‬قانون اصالح‬ ‫قوانین و مقررات مؤسس��ه استاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫ایران مصوب بهمن ماه‪ ،۱۳۷۱‬به عنوان اس��تاندارد ملی‬ ‫ایران منتشر شده اس��ت‪ .‬هدف از تدوین این استاندارد‪ ،‬بیان ویژگی‌هایی‬ ‫الزامی برای هش��داردهنده‌های ش��نیداری اس��ت‪ .‬تمام��ی خودروها باید‬ ‫بتوانند این ویژگی‌ها را در طول مدت کارکرد معینی‪ ،‬حفظ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اندازه‌گیری تراز صدا‪:‬‬ ‫هش��داردهنده باید در ناحیه‌ای کام ً‬ ‫ال باز و ساکت (صدای زمینه اعم از‬ ‫صدای محیط و صدای باد باید حداقل‪ dBA( ۱۰‬زیر صدای اندازه گیری‬ ‫ش��ده باش��د) و یا در محفظه‌ای بی پژواک‪ ،‬آزمایش شود‪ .‬میکروفونی که‬ ‫برای اندازه‌گیری اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬باید در جهتی باش��د که تراز صدای‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده حداکثر بوده و در ‪۲‬متری جلوی وس��یله هشداردهنده‬ ‫باش��د‪ .‬میکروفون و وسیله هش��داردهنده باید در ارتفاع ‪۱/۲‬‬ ‫متری باالی س��طح زمین قرار گرفته باشند‪ .‬اندازه گیری‌های‬ ‫تراز صدا باید در مقیاس شبکه وزن دهنده ‪ A‬استاندارد ‪IEC‬‬ ‫و توس��ط چند ترازسنج صورت گیرد‪ .‬وس��یله هشداردهنده‬ ‫بای��د با ولتاژ ‪ ۱۳ ،۶/۵‬یا ‪ ۲۶‬ولت ک��ه درخروجی منبع توان‬ ‫الکتریکی اندازه‌گیری ش��ده و به ترتی��ب مطابق با ولتاژهای‬ ‫نامی ‪ ،۱۲ ،۶‬یا ‪ ۲۴‬ولت اس��ت‪ ،‬تغذیه شود‪ .‬فاصله زمانی بین‬ ‫لحظه فعال‌سازی و لحظه‌ای که صدا به حداقل تراز می‌رسد‪،‬‬ ‫نباید از ‪ ۰/۲‬ثانیه بیش��تر شود‪ .‬این اندازه‌گیری‌ها دردمای ‪۵‬‬ ‫‪ ۲۰‬درجه سلسیوس انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط محیطی الزم برای انجام تست تراز صدا‪:‬‬ ‫تس��ت تراز صدای خودرو باید در محیطی خاص با شرایط آب و هوایی‬ ‫معین‪ ،‬انجام شود‪ .‬برخی از این موارد به طور خالصه عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ )۱‬ناحی��ه مذکور باید به صورت فضای باز با ش��عاع ‪ ۵۰‬متر باش��د که‬ ‫دارای بخش مرکزی با حداقل شعاع ‪۲۰‬متر است‪.‬‬ ‫‪ )۲‬محل موردنظر باید هموار بوده و با بتون‪ ،‬آس��فالت و یا س��ایر مواد‬ ‫مش��ابه تسطیح ش��ده باشد‪ .‬ناحیه موردنیاز برای تس��ت‪ ،‬نباید پوشیده از‬ ‫برف‪ ،‬چمن بلند‪ ،‬خاکستر و یا نرمه خاک باشد‪.‬‬ ‫آزمون باید درمحیطی بی‌پژواک انجام ش��ود‪ .‬وس��یله هش��داردهنده باید‬ ‫توس��ط قطعاتی که به وسیله سازنده تهیه ش��ده‌اند‪ ،‬بر روی پایه‌ای که وزن‬ ‫آن حداقل ‪ ۱۰‬برابر وزن هش��داردهنده بوده و کمتر از ‪ ۳۰‬کیلوگرم نیست‪،‬‬ ‫محکم ش��ود‪ .‬وس��یله هش��داردهنده تحت آزمون و میکروفن‪ ،‬باید در یک‬ ‫ارتفاع قرار بگیرند‪.‬‬ ‫میکروفن باید در جلوی هش��داردهنده و در جهتی باش��د که تراز صدای‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده حداکثر باشد‪ .‬مقاومت س��یم‌های ارتباطی باید مطابق با‬ ‫بندهای استاندارد باشد‪.‬‬ ‫ولت��اژ مؤث��ر باید مطاب��ق با اس��تاندارد باش��د‪ .‬طیف صدای منتش��ره از‬ ‫هش��داردهنده که در فاصله ‪۲‬متری اندازه‌گیری شده است‪ ،‬باید در محدوده‬ ‫باند فرکانس ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪ ۳۵۵۰‬هرتز‪ ،‬فشار صدایی باالتر از هر مؤلفه فرکانس‬ ‫ب��االی ‪ ۳۵۵۰‬هرتز رزنانس ده��د‪ .‬همچنین طیف صدا در هیچ حالتی نباید‬ ‫کمتر از ‪ dB(A( ۱۰۵‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تست هشداردهنده شنیداری در حالت نصب روی خودرو‬ ‫در هنگام تأیید نوع یک خودرو‪ ،‬ویژگی‌های هش��داردهنده نصب ش��ده بر‬ ‫آن‪ ،‬باید مطابق ذیل موردآزمون قرار گیرد‪ .‬تراز فش��ار صدای هشداردهنده‬ ‫در زمانی که روی خودرو نصب ش��ده است‪ ،‬باید در ‪۷‬متری جلو خودرو‪ ،‬در‬ ‫مکانی باز و تا حدامکان هموار‪ ،‬اندازه‌گیری شود‪.‬‬ ‫موتور خ��ودرو باید خاموش باش��د و ولتاژ مؤثر باید مطابق با اس��تاندارد‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‪ .‬ـ اندازه گیری ها باید در مقیاس ش��بکه وزن دهنده ‪A‬‬ ‫مربوط به اس��تاندارد ‪ IEC‬انجام ش��وند‪ .‬این حداکث��ر نباید از ‪dB(A( ۹۳‬‬ ‫کمتر شود‪.‬‬ ‫توربو شارژر‌ها و نحوه عملکرد آن در موتور‬ ‫محمدجوادش�ريفي‪ -‬كارش�ناس ارش�د مكاني�ك و مش�اور‬ ‫هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‪:‬‬ ‫‹ ‹تعریف ‪:‬‬ ‫وس��یله‌ای که باعث پر ش��دن هوا در محفظه س��یلندر موتور ش��ده و‬ ‫راندم��ان موت��ور را افزای��ش می‌دهد و ب��ا دمیدن هوای بیش��تر و ورود‬ ‫اکسیژن زیاد احتراق بهتری در محفظه موتور ایجاد می‌شود‪ .‬این وسیله‬ ‫نی��روی خود را از دودهای خروجی موتور می‌گیرد‪ .‬در حالت عادی ورود‬ ‫هوا با حرکت رو به پایین پیستون در داخل سیلندر و با کمک فشار جو‬ ‫انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫توربو ش��ارژر جریان هوای ورودی ب��ه محفظه موتور را تقویت کرده و‬ ‫باعث افزایش فش��ار هوا نس��بت به دو برابر فش��ار جو می‌شود و این امر‬ ‫س��بب افزایش قدرت خروجی و گشتاور موتور از ‪ 25‬به ‪ 40‬درصد بسته‬ ‫به طراحی آن می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه ‪:‬‬ ‫همان‌طور که مي‌دانید هر چه از س��طح زمین ارتفاع می‌گیریم میزان‬ ‫فش��ار و غلظت هوا کاهش می‌یابد‪ .‬در س��ال ‪ 1905‬یکی از مهندس��ان‬ ‫مکانیک س��وئیس برای جبران کاهش فشار و غلظت اکسیژن مورد نیاز‬ ‫براي احتراق در موتور هواپیما سیستمی به‌نام توربو شارژ را طراحی کرد‬ ‫و برای اولین بار در جنگنده‌های اس��پیت فایر انگلیسی به‌کار گرفت پس‬ ‫از جنگ جهانی دوم و منقرض ش��دن موتورهای پیس��تونی در هواپیما‬ ‫توبوشارژ منحصر به صنعت خودرو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات و اجزای تشکیل دهنده توربوشارژرر ‪:‬‬ ‫توربو ش��ارژ از دو قسمت اصلی به‌نام توربین و کمپرسور تشکیل شده‬ ‫که به اگزوز خودرو متصل می‌ش��ود و ان��رژی حرکتی خود را از گازهای‬ ‫خروجی از محفظه اگزوز تامین می‌کند‪ .‬گازهای خروجی باعث چرخش‬ ‫توربین و انتقال نیروی توربین توس��ط یک ش��فت به کمپرسور و باعث‬ ‫مکش بیشتر هوا به داخل موتور می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از اشکاالت این سیستم در سرعت‌های باال افزایش دمای ورودی‬ ‫است که احتراق پیش از ورود هوا به محفظه سیلندر را باعث می‌شود که‬ ‫در اصطالح «لگد زدن خودرو» می‌گویند و به منظور رفع این اشکال یک‬ ‫رادیاتور آلومینیومی در ورودی محفظه هوا قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع توربو شارژ ‪:‬‬ ‫توربوشارژرر ساده حلزونی‬ ‫توربوشارژرر ساده حلزونی با افزاینده موتور‬ ‫توربوشاژ ضربانی‬ ‫‹ ‹راهکارهای�ی ب�رای جلوگی�ری از خراب�ی‬ ‫توربوشارژرر ‪:‬‬ ‫در اولی��ن گام بای��د روغ��ن موتور تمام س��ینتیک برای‬ ‫خ��ودرو م��ورد نظ��ر انتخ��اب کنی��د‪ .‬در گام دوم باید به‬ ‫نگهداری این قطعه توجه داش��ته باشید به این صورت که‬ ‫در کارکرده��ای پایین‌تر اقدام به تعوی��ض روغن موتور و فیلتر آن کرده‬ ‫ت��ا اطمینان حاصل کنید که هی��چ آلودگی داخل محیط روانکاری ورود‬ ‫پیدا نکرده است‪ .‬طبق آمار‪ ،‬بیشترین خرابی گزارش شده از توربوشارژرر‬ ‫ناشی از ورود ذرات و اجسام خارجی کوچک به داخل توربوشارژرر است‬ ‫که باید سرویس فیلتر هوا به موقع صورت گیرد‪.‬‬ ‫در تعوی��ض به‌موقع روغن موتور و فیلتر روغن و همچنین تمیز کردن‬ ‫مح��ل اتصال فیلتر روغن از ذرات و اجس��ام خارجی و واش��ر باید دقت‬ ‫ک��رد و در هنگام تعویض فیلتر روغن با اس��تفاده از چراغ قوه داخل آن‬ ‫را با دقت نگاه کرد تا اینکه جس��م خارجی داخل فیلتر نشده باشد و در‬ ‫هنگام نصب مقداری روغن داخل فیلتر ریخته ش��ود تا پس از اس��تارت‬ ‫زدن صدمه کمتری به موتور وارد شود تا روغن با سرعت بیشتر به سمت‬ ‫باال هدایت ش��ده و سریعتر به توربوشارژرر انتقال یابد و عمر بلبرینگ‌ها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن موتور چگونه توربوشارژرر را نجات می‌دهد؟‬ ‫با توجه به اینکه روانکار اصلی خودرو حاوی مواد شوینده و حل کننده‬ ‫اس��ت می‌توان انتظار داش��ت که دوده تولید ش��ده بر اث��ر احتراق روی‬ ‫قطعات فلزی جمع نخواهد شد‪.‬‬ ‫در اینجا ادیتیوها هستند که نقش خود را نشان می‌دهند و از تشکیل‬ ‫رسوب جلوگیری می‌کنند به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که دمای‬ ‫توربوش��ارژرر کنترل ش��ود‪ .‬لذا باید توجه داشت که روغن‌های سینتیک‬ ‫بیش از روغن‌های معدنی به تمیز نگه‌داشتن منافذ روغن در توربوشارژرر‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫� روش‌ه�ای عمل�ی جه�ت کاهش اس�تهالک‬ ‫توربوشارژرر در هنگام استارت‬ ‫اولین موردی که باعث بروز فشار به توربو شارژ و فرسایش‬ ‫هر چه س��ریعتر آن می‌ش��ود این اس��ت که خودرو را روشن‬ ‫کرده و بالفاصله حرکت کنید‪ .‬از زمانی که خودرو را روش��ن‬ ‫می‌کنی��د در مدت چند ثانیه کلی اتفاق رخ می‌دهد که یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن اتفاق��ات جریان روغن از پمپ روغن به س��وی‬ ‫توربوشارژرر است‪ .‬هنگامی که موتور خودرو‬ ‫را روش��ن می‌کنی��د ابتدا تاخیر بس��یار‬ ‫اندکی وجود دارد تا روغن از کارتر به توربوش��ارژر‬ ‫برسد و در این مدت توربوشارژر با سرعت بسیار‬ ‫باالتر از س��رعت موتور در حال چرخیدن اس��ت‪.‬‬ ‫می‌دانیم که روغن تنها روانکار جهت توربوشارژر‬ ‫اس��ت بنابرای��ن انتقال صحیح و س��ریع روغن به‬ ‫توربوشارژر بس��یار مهم بوده تا از صدمه رسیدن به‬ ‫بلبرینگ آن جلوگیری ش��ود‪ .‬در ای��ن حالت بهترین کار‬ ‫این است که بعد از استارت زدن اجازه دهیم موتور خودرو‬ ‫به‌م��دت ‪ 2‬دقیقه درجا کار کند‪ .‬اگر خ��ودرو کمتر از ‪3‬‬ ‫ساعت خاموش مانده باشد می‌توان مدت‌زمان کارکردن‬ ‫درجا را حدود ‪30‬ثانیه کاهش داد‪.‬‬ ‫این موضوع دلیل س��اده‌ای دارد و آن هم دمای روغن‬ ‫اس��ت؛ در صورتی که مدت‌زم��ان خاموش بودن خودرو‬ ‫زیاد باش��د روغن سرد و سفت شده و نمی‌تواند به‌خوبی‬ ‫از مجاری و مسیر فیلترها عبور کند و سیستم روغن‌کاری‬ ‫ب��ه کن��دی کار می‌کند‪ .‬دمای ایده‌آل ب��رای جریان یافتن‬ ‫روانکاری خوب روغن بین ‪ 82‬تا ‪ 98‬درجه سانتی گراد است‬ ‫و در روزی که هوا س��رد باشد ممکن است ‪20‬دقیقه طول بکشد‬ ‫تا به دمای یاد ش��ده برس��د و بعد از آن بهتر اس��ت به‌مدت ‪ 5‬دقیقه‬ ‫ب��ه آرام��ی رانندگی صورت گیرد ت��ا موتور کاملا گرم ش��ده و بتواند‬ ‫وظیفه خود را که روغن‌کاری تمام قسمت‌های مهم توربوشارژر است‪،‬‬ ‫به‌درستی انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹روش عمل�ی جه�ت کاهش اس�تهالک توربوش�ارژر در‬ ‫هنگام خاموش کردن‬ ‫در خصوص موتورهای مجهز به توربوش��ارژر می‌دانیم که سرعت چرخش‬ ‫توربین توربوشارژر باالست و روغن مورد نیاز خود را از موتور دریافت می‌کند‬ ‫بنابرای��ن منطق حکم می‌کند که قبل از خاموش کردن س��رعت چرخش‬ ‫توربی��ن کاهش پیدا کند‪ .‬برای این کار بهتر اس��ت اج��ازه دهیم موتور‬ ‫‪ ‌5‬دقیقه درجا کار کند تا سرعت چرخش توربین توربوشارژر کاهش پیدا‬ ‫کند و س��پس موتور را خاموش کنیم‪ .‬این امر سبب کاهش استهالک‬ ‫و فرس��ایش بلبرینگ‌ه��ای‬ ‫توربوشارژر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پرسه مرسدس بنز کانسپت ‪ EQV‬در خیابان‌های بارسلونا‬ ‫با حضوری کوتاه‌مدت در خیابان‌های بارس��لونای اسپانیا‪،‬‬ ‫مرس��دس بنز اولین سفر شهری رسمی کانسپت ‪ EQV‬را‬ ‫رقم زد و البته به هم��گان ثابت کرد که این خودرو چیزی‬ ‫بیش از یک چهار چرخ نمایش��ی اس��ت‪ .‬البت��ه ما قب ً‬ ‫ال این‬ ‫موضوع را در نمایش��گاه ژنو ‪ 2019‬متوجه شده بودیم زیرا‬ ‫مرس��دس در این رویداد اعالم کرده بود نسخ ‌ه تولیدی این‬ ‫کانس��پت را روانه ب��ازار خواهد کرد‪ .‬ظاه��را ً مدل تولیدی‬ ‫کانسپت ‪ EQV‬تا چند ماه آینده و در نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫‪ 2019‬رونمایی خواهد ش��د‪ EQV .‬که اساساً نسخ ‌ه بدون‬ ‫آالیندگی از مرسدس ‪ V‬کالس است به دنبال ایجاد تحول‬ ‫شگرف در کالس خودروهای ‪ MPV‬است‪ .‬این خودرو طیف‬ ‫متنوع��ی از مصرف‌کنندگان را هدف گرفته که از خانواده‌ها‬ ‫تا ناوگان‌های مختلف را ش��امل می‌شود‪ .‬مرسدس با افتخار‬ ‫این کانس��پت را اولین مینی ون لوکس تمام الکتریکی دنیا‬ ‫می‌نامد‪ .‬ما هنوز نمی‌دانیم که آیا نس��خ ‌ه تولیدی به‌صورت‬ ‫کامل به این کانس��پت وفادار باقی خواه��د ماند یا خیر اما‬ ‫کانس��پت یاد شده فضای داخلی و کابین بسیار برجسته‌ای‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬مهم‌ترین نکته اینکه این خ��ودرو برد ‪400‬‬ ‫کیلومت��ری دارد‪ .‬ی��ک باتری لیتیوم‪-‬یون��ی ‪ 100‬کیلووات‬ ‫س��اعتی با عملکرد شارژ س��ریع وجود دارد که می‌تواند در‬ ‫‪ 15‬دقیق��ه ب��رد ‪ 100‬کیلومتری را ایجاد کن��د‪ .‬این باتری‬ ‫ک��ه در کف قرار گرفته فضای بیش��تری را در کابین ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬باتری مورد بحث نیروبخش یک پیشران ‌ه الکتریکی‬ ‫نصب ش��ده در اکسل جلو بوده و این مجموعه قدرت ‪204‬‬ ‫اسب بخاری دارد‪ .‬به لطف حداکثر سرعت ‪ 160‬کیلومتری‪،‬‬ ‫کانس��پت ‪ EQV‬در بزرگراه‌ها نیز عملکرد مناسبی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬جلو پنجره خاص محص��والت ‪ EQ‬با نوار ‪ LED‬و‬ ‫چراغ‌ه��ای جلوی مدرن‌تر از جمل��ه ویژگی‌های بصری این‬ ‫کانس��پت هس��تند درحالی‌که در کابین نیز می‌توان انتظار‬ ‫همه‌چیز از جمله متریال نرم و فناوری‌های مدرن را داشت‪.‬‬ ‫معرفی گران‌قیمت‌ترین خودروهای جدید دنیا‬ ‫عزیزان میلیون دالری‬ ‫‌بوگات�ی در نمایش�گاه ژن�و امس�ال خ�ودرو وی�ژه‌ای به‌ن�ام‬ ‫‪ La Voiture Noire‬را رونمای�ی ک�رد‪ .‬هرچن�د قیم�ت پایه این‬ ‫خودرو ‪12.5‬میلیون دالر اعالم شده اما با قیمت ‪ 18.7‬میلیون دالر‬ ‫به فروش رسیده است و بدین ترتیب گران‌ترین خودرو جدید دنیا‬ ‫لق�ب گرفت‪ .‬حال قصد داری�م در این مطلب به بهان�ه معرفی این‬ ‫بوگاتی خ�اص که عنوان گران‌ترین خودرو دنیا را از آن خود کرده‬ ‫اس�ت‪ 10 ،‬خودرو گران‌قیمت دنیا را معرف�ی کنیم تا ببینیم بعد از‬ ‫‪ La Voiture Noire‬چه خودروهایی بیشترین قیمت را دارند‪.‬‬ ‫‪ -10‬فراری سرجیو پینین‌فارینا‬ ‫‪ -9‬آستون‌مارتین والکری‬ ‫‪ W -7‬موتور الیکان هایپراسپرت‬ ‫‪ -6‬المبورگینی وننو‬ ‫قیمت‪ 3 :‬میلیون دالر‬ ‫فراری س��رجیو پینین‌فارینا که احتماالً یکی‬ ‫از زیباترین خودروهای این لیس��ت محس��وب‬ ‫می‌شود‪ 3 ،‬میلیون دالر قیمت دارد‪ .‬فراری تنها‬ ‫شش دس��تگاه از این خودرو را در سال ‪2015‬‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫سرجیو پینین‌فارینا که بر اساس فراری ‪458‬‬ ‫س��اخته شده‪ ،‬از همان پیشرانه ‪ 4.5‬لیتری ‪V8‬‬ ‫تنفس طبیعی با ‪ 562‬اسب بخار قدرت استفاده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫قیمت‪ 3.4 :‬میلیون دالر‬ ‫ش��رکت ‪ W‬موتور ک��ه در دوبی واقع‬ ‫اس��ت با معرفی مدل چش��مگیر الیکان‬ ‫هایپراس��پرت در س��ال ‪ 2013‬دنی��ا رو‬ ‫ش��وکه کرد‪ .‬با وج��ود ویژگی‌هایی مثل‬ ‫چراغ‌ه��ای ‪ LED‬تیتانیوم��ی که ‪420‬‬ ‫الم��اس ‪ 15‬قیراطی در آنه��ا به‌کار رفته‬ ‫و همین‌طور یک صفحه‌نمایش سه‌بعدی‬ ‫در کنس��ول مرکزی‪ ،‬ج��ای تعجب نبود‬ ‫که الیکان هایپراس��پرت در زمان معرفی‬ ‫س��ومین خودرو گران‌قیمت دنیا محس��وب می‌ش��د اما حاال در لیس��ت ما در رتبه هفتم قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫هایپرکار اماراتی اما هنوز هم خودرویی بسیار وحشی با قلبی قدرتمند است زیرا در سینه آن یک نیروگاه ‪3.7‬‬ ‫لیتری شش سیلندر توئین توربو با ‪ 780‬اسب بخار قدرت و ‪ 960‬نیوتن متر گشتاور قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بوگاتی دیوو‬ ‫قیمت‪ 5.8 :‬میلیون دالر‬ ‫بوگات��ی در فس��تیوال گودوود س��ال‬ ‫گذش��ته از محصول جدیدی به‌نام دیوو‬ ‫پرده‌ب��رداری ک��رد‪ .‬البته ای��ن خودرو بر‬ ‫اساس ش��یرون س��اخته ش��ده اما بدنه‬ ‫آن به‌ط��ور کامل از نو طراحی و س��اخته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬دیوو به‌منظور احیای سنت‬ ‫اتاق‌س��ازی بوگاتی تولید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دیوو در بخش فنی اما تفاوتی با ش��یرون‬ ‫ندارد و در آن از همان پیشرانه ‪ 8‬لیتری‬ ‫‪16‬سیلندر معروف بوگاتی استفاده شده‬ ‫که ‪ 1500‬اسب بخار قدرت دارد‪ .‬به دلیل‬ ‫افزایش داون‌فورس در دیوو‪ ،‬حداکثر سرعت آن نسبت به شیرون کمتر و روی ‪ 380‬کیلومتر بر ساعت محدود‬ ‫شده است اما در عوض این مدل در پیست‌ها عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫قیمت‪ 3.2 :‬میلیون دالر‬ ‫هایپرکار هیبریدی جدید آستون‌مارتین حتی هنوز‬ ‫به بازار عرضه نش��ده اس��ت اما تمامی نمونه‌های آن‬ ‫هرکدام با قیمت ‪ 3.2‬میلیون دالر فروخته ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫ق��وای محرکه هیبریدی این خودرو از یک پیش��رانه‬ ‫‪ 6.5‬لیتری ‪ V12‬تنفس طبیعی س��اخت کاس��ورث‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬مجموع خروجی این سیستم‬ ‫‪ 1160‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 900‬نیوتن متر گش��تاور‬ ‫اس��ت‪ .‬آس��تون‌مارتین تنها ‪ 150‬دس��تگاه از نسخه‬ ‫استاندارد والکری را تولید خواهد کرد درحالی‌که بعدا ً از نسخه ‪ AMR‬نیز ‪ 25‬دستگاه ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬بوگاتی شیرون اسپرت‬ ‫قیمت‪ 3.3 :‬میلیون دالر‬ ‫بوگاتی شیرون اسپرت با قیمت ‪ 3.3‬میلیون دالر‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 300‬هزار دالر از شیرون معمولی گران‌تر است‪ .‬این مدل‬ ‫که در نمایش��گاه ژنو س��ال گذش��ته معرفی شد‪ ،‬از لحاظ‬ ‫فنی به‌طور کامل با نس��خه اس��تاندارد یکس��ان است و از‬ ‫همان نیروگاه ‪ W16‬با ‪ 1500‬اس��ب بخار قدرت استفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬شیرون اسپرت اما به لطف استفاده از قطعات فیبر‬ ‫کربنی بیش��تر‪ 18 ،‬کیلوگرم از شیرون استاندارد سبک‌تر‬ ‫است‪ .‬درحالی‌که شیرون معمولی بیشتر در خط مستقیم‬ ‫برتری دارد‪ ،‬شیرون اسپرت به لطف کاهش وزن و افزایش پویایی‪ ،‬به یک بوگاتی مناسب پیست تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬کوئنیگ‌زگ ‪CCXR Trevita‬‬ ‫قیمت‪ 4.5 :‬میلیون دالر‬ ‫وننو سوپراسپرت تولید محدودی است‬ ‫که بر اس��اس اونتادور س��اخته شده و در‬ ‫س��ال‌های ‪ 2014‬و ‪ 2015‬المبورگین��ی‬ ‫تنها ‪ 14‬دستگاه از آن‌را تولید کرده است‪.‬‬ ‫از این تعداد ‪ 5‬دس��تگاه کوپه و ‪ 9‬دستگاه‬ ‫رودس��تر هس��تند ک��ه در زم��ان معرفی‬ ‫هرکدام ‪ 4.5‬میلیون دالر قیمت داشتند؛‬ ‫بنابراین وننو گران‌ترین المبورگینی تاریخ‬ ‫تا به امروز محس��وب می‌شود‪ .‬این خودرو‬ ‫از نس��خه قوی‌تری از پیشرانه ‪ 6.5‬لیتری‬ ‫‪ V12‬اونتادور اس��تفاده می‌کند که خروجی آن به ‪ 740‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 610‬نیوتن متر گشتاور افزایش یافته‬ ‫است و به لطف این نیروی بیشتر می‌تواند ظرف ‪ 2.9‬ثانیه از صفر به سرعت ‪ 96‬کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫قیمت‪ 4.8 :‬میلیون دالر‬ ‫‪ CCXR Trevita‬گران‌تری��ن‬ ‫س��اخته کوئنی��گ‌زگ ت��ا ب��ه امروز‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ .‬این خودرو نسخه‬ ‫تولی��د مح��دودی از م��دل ‪CCXR‬‬ ‫محس��وب می‌ش��ود که در بدنه آن از‬ ‫فیب��ر کربن پوش��یده ش��ده با الماس‬ ‫اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬این ماده خاص‬ ‫که به‌طور کامل توس��ط کوئنیگ‌زگ‬ ‫توس��عه یافت��ه اس��ت‪ ،‬روش جدید و‬ ‫منحصربه‌فردی برای استفاده از فیبر‬ ‫کربن است‪ CCXR Trevita .‬به یک پیشرانه ‪ 4.8‬لیتری ‪ V8‬توئین توربو با ‪ 1018‬اسب بخار قدرت و ‪1080‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور مجهز است‪ .‬کوئنیگ‌زگ تنها سه دستگاه از این خودرو خاص تولید کرده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬رولزرویس سوئیپ‌تیل‬ ‫‪ -3‬مایباخ اکسلرو‬ ‫قیمت‪ 8 :‬میلیون دالر‬ ‫برخالف خودروهای قبلی این لیس��ت‪،‬‬ ‫مایب��اخ اکس��لرو خودرویی تک س��اخت‬ ‫ب��وده و تنها یک دس��تگاه از آن س��اخته‬ ‫شده است‪ .‬ش��رکت الستیک‌سازی فولدا‬ ‫ک��ه زیرمجموعه آلمانی ش��رکت گودیر‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬به‌منظ��ور آزمایش‬ ‫الستیک‌های جدید خود سفارش ساخت‬ ‫این سوپراس��پرت خیره‌کننده را به دایملر‬ ‫داد‪ .‬اکس��لرو که در سال ‪ 2005‬رونمایی‬ ‫شد‪ ،‬روی شاسی سدان‌های مایباخ ساخته‬ ‫ش��ده بود و یک نیروگاه ‪ 5.9‬لیتری ‪V12‬‬ ‫توئین توربو نیز به‌طور اختصاصی توس��ط مایباخ برای آن س��اخته ش��د‪ .‬این موتور ‪ 700‬اسب بخار قدرت و ‪1020‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور دارد‪ .‬به لطف این موتور‪ ،‬حداکثر سرعت اکسلرو به ‪ 350‬کیلومتر بر ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫قیمت‪ 12.8 :‬میلیون دالر‬ ‫رولزرویس س��وئیپ‌تیل در زمان‬ ‫معرفی در س��ال ‪ 2017‬گران‌ترین‬ ‫خ��ودرو دنی��ا محس��وب می‌ش��د‬ ‫هرچن��د ک��ه ای��ن قیم��ت به‌طور‬ ‫رس��می توس��ط رولزرویس تأیید‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫س��وئیپ‌تیل خودرو دست‌سازی‬ ‫است که از اتاق‌سازی‌های دهه‌های‬ ‫‪ 20‬و ‪ 30‬می�لادی اله��ام گرفت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرآیند س��اخت این خودرو بیش‬ ‫از ‪ 4‬سال طول کشید و سپس برای اولین بار در فستیوال ‪Concorso d’Eleganza Villa d’Este‬‬ ‫سال ‪ 2017‬رونمایی شد‪ .‬سوئیپ‌تیل هم مانند مایباخ اکسلرو خودرویی تک ساخت است‪.‬‬ ‫‪ -1‬بوگاتی ‪La Voiture Noire‬‬ ‫قیمت‪ 18.7 :‬میلیون دالر‬ ‫هرچند برچسب قیمت پایه این بوگاتی برابر با ‪ 12.5‬میلیون دالر است‬ ‫اما با قیمت ‪ 18.7‬میلیون دالر به فروش رسیده و رسماً گران‌ترین‬ ‫خودرو دنیا لقب گرفته اس��ت‪ .‬این بوگاتی تک س��اخت که بر‬ ‫اساس شیرون ساخته شده‪ ،‬تفسیر مدرنی از خودرو شخصی‬ ‫ژان بوگاتی یعنی تایپ ‪ 57‬آتالنتیک محس��وب می‌ش��ود‪ .‬در س��ینه ‪La Voiture‬‬ ‫‪ Noire‬همچنان همان قلب ‪ W16‬تعداد‪ 4‬توربو ش��یرون می‌تپد که ‪ 1500‬اس��ب‬ ‫بخ��ار ق��درت و ‪ 1600‬نیوتن متر گش��تاور دارد‪ .‬از جمله ویژگی‌های برجس��ته این‬ ‫ساخته خاص بوگاتی می‌توان به ‪ 6‬سر اگزوز‪ ،‬رینگ‌های منحصربه‌فرد جدید و دماغه‬ ‫تهاجمی اشاره کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫مهندسی نشان را هرگز انجام نمی‌دهیم‬ ‫امیده��ا برای تولید پیکاپ توس��ط ب‌ام‌و کام ً‬ ‫ال نقش بر‬ ‫آب شده زیرا مدیر بخش استرالیای این خودروساز آلمانی‬ ‫تأیید کرده این امر هرگز رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫ویکرام پاوا همچنین خاطرنش��ان ساخته این برند هرگز‬ ‫به دنبال مهندسی نشان نخواهد بود‪.‬‬ ‫این مدیر ارش��د در مصاحبه با نش��ریه‌ ‪ Go Auto‬در‬ ‫واقع همان گفته‌های مدیر تحقیق و توسعه‌ ب‌ام‌و را تأیید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پیکاپ‌ه��ا در س��ال‌های اخیر رش��د قابل‌توجهی از نظر‬ ‫تقاضا و بازار داش��ته‌اند اما نسخه‌های لوکس این خودروها‬ ‫ب��ازار بس��یار مح��دودی دارند‪ .‬البت��ه که اش��اره‌ مقامات‬ ‫رده‌ب��االی ب‌ام‌و به مرس��دس بنز ‪ X‬کالس اس��ت که از‬ ‫پلتفرم نیس��ان ناوارا و نش��ان ستاره س��ه پر مرسدس بنز‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫پاوا اضافه کرده تولید پیکاپ با س��بد محصوالت ب‌ام‌و‬ ‫همخوان��ی نداش��ته و در آینده هم‌چنی��ن کاری صورت‬ ‫نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫باواریایی‌ها کام� ً‬ ‫لا روی محصوالت لوکس خود متمرکز‬ ‫هستند و اص ً‬ ‫ال به تولید پیکاپی لوکس فکر نمی‌کنند‪ .‬این‬ ‫مدیر ارش��د تصریح کرده اس��ت‪ :‬من واقعاً نیازی به تولید‬ ‫چنین خودرویی در زمان حاضر نمی‌بینم‪.‬‬ ‫م��ا کام ً‬ ‫ال روی محصوالت لوکس خ��ود تمرکز کرده‌ایم‬ ‫و م��ن فکر می‌کن��م ب‌ام‌و به وضوح ای��ن کار و همچنین‬ ‫استراتژی آینده را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ایدئولوژی ب‌ام‌و س��اده اس��ت‪ :‬به منظور س��اخت یک‬ ‫پیکاپ بس��یار خوب باید یک شاس��ی بدن��ه روی فریم را‬ ‫توسعه داد که فرآیندی بسیار هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫چیزی که مرسدس با ‪ X‬کالس انجام داده تنها به‌منظور‬ ‫کاهش هزینه‌ها است و البته با فلسف ‌ه برند در تضاد است‪.‬‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 18‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی د ر هفته‌ای که گذشت‬ ‫ (قیمت‌ها به تومان است) ‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪89/900/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪205/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت کارخانه‪67/888/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪94/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت کارخانه‪76/700/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪420/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف تولید‬ ‫قیمت‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪156/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪333/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت کارخانه‪38/541/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪52/400/000:‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه‪85/000/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪191/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت کارخانه‪50/603/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪65/200/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت کارخانه‪80/754/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪125/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت کارخانه‪127/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪217/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت کارخانه‪220/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪350/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪115/400/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪210/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪122/700/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪.......................:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪880/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪870/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/070/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪----------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪---------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪930/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪860/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪830/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪......................... :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس ‪300‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪...........................:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 1398‬رمضان ‪ 18 1440‬مه ‪ 2019‬سال سوم شماره ‪59‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫افزایش کیفیت با واگذاری به بخش خصوصی‬ ‫اصغر س�لیمی ‪ -‬عضو کمیسیون ش�وراها و امور داخلی کشور در مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی‪ :‬یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بحث خودرو اس��ت‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو به مدت چند س��ال به دلیل عدم رقابت‪ ،‬رش��د و پیشرفت الزم را نداشته‌ایم‬ ‫که یکی از علل آن این بوده که خودروس��ازان همواره پش��توانه دولتی داش��ته و اگر‬ ‫دچار مش��کل مالی می‌ش��دند منابع دولتی به آنان تزریق می‌شده است‪ .‬راهکار این‬ ‫اس��ت که عوارض و مالیات‌های گمرکی را به حداقل برس��انیم تا رقابت ایجاد شود و‬ ‫در یک فرصت ‪ 2‬تا ‪ 3‬س��اله به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا بخش خصوصی به‬ ‫دلیل منافع مالی خود هم که ش��ده باید کیفیت را افزایش دهد‪ ،‬آپش��ن‌ها و امکانات‬ ‫بهتری ارائه دهد و نیز به دلیل داشتن نگاه صادراتی کیفیت خودروها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫با وضعیت فعلی‪ ،‬آینده خوبی برای خودروس��ازی کشور تصور نمی‌شود‪ .‬قطعا عده‌ای‬ ‫پیگی��ر بحث تولید داخلی خودرو هس��تند اما چه هزینه‌ای بای��د برای تولید داخلی‬ ‫بپردازیم؟ آیا وقتی که نظارت و رقابت وجود ندارد صحیح اس��ت که هر محصولی را‬ ‫تولید و به مردم عرضه کنند؟ آیا این امر به نفع کشور است؟‬ ‫قطعا باید ایمنی کافی‪ ،‬کیفیت‪ ،‬مرغوبیت و فناوری روز دنیا در صنعت خودرو وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬ما در حوزه‌های دفاعی‪ ،‬موش��کی و صنایع نظامی پیشرفت‌های بسیار‬ ‫خوبی داشته‌ایم و قطعا اگر اراده قوی در صنعت خودروسازی داشته باشیم می‌توانیم‬ ‫موفق شویم چرا که فناوری الزم در صنعت خودرو نسبت به فناوری موشک و صنایع‬ ‫دفاعی پایین‌تر است‪ .‬چطور در صنایع دفاعی موفق می‌شویم با کشورهای دنیا رقابت‬ ‫کنیم و جزء کش��ورهای برتر منطقه و دنیا باشیم اما در حوزه خودرو با توجه به اینکه‬ ‫فناوری آن بس��یار پایین‌تر از صنعت موشک اس��ت هنوز در جا می‌زنیم؟ تنها راهکار‬ ‫این اس��ت که صنعت خودروسازی و س��ایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی تحویل‬ ‫داده شوند و دولت نیز حس رقابت را ایجاد کند و در یک دوره زمانی‪ ،‬عوارض گمرکی‬ ‫تا حدود ‪ 5‬سال کاهش یابد و به ‪ 10‬یا ‪ 20‬درصد برسد تا این رقابت سنگین شود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

شماره : ۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!