صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۵۷

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

هفته نامه روزگار خودرو شماره 57

‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫ستاد ملی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫مديريت‌های ساي ‌ه‬ ‫هزاردستان‬ ‫سازمان‌هاي غيررسمي‌‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ساخت خودروهای پرتیراژ قدیمی همچنان در دستور کار است‬ ‫نوستالژی روی خط تولید خودروسازان‬ ‫‪3‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بایدها و نبایدهای تحقق شعار ملی‬ ‫مرتض�ی مصطف�وی‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪ -‬رهب��ر معظم‬ ‫انقالب امس��ال را ب�� ‌ه «رونق تولید» نامگ��ذاری کرده‪‎‬اند‪ .‬به اذعان‬ ‫تمام کارشناس��ان و صاحب‌نظر مس��ئله تولید‪ ،‬قوام هر اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌ویژه اگر این تولی��د در بخش‪‎‬های صنعتی با ارزش‌افزوده‬ ‫باال همچون صنعت خودرو باش��د‪ .‬تولید در صنعت خودرو به علت‬ ‫ناکارآمدی مدیریت و تحریم‪‎‬ها با چالش‪‎‬های فراوانی روبه‌رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬کمبود نقدینگی‪ ،‬تامین نش��دن قطعات مورد نیاز‪ ،‬زیان‪‎‬ده‬ ‫بودن شرکت‌های خودروسازی‪ ،‬کیفیت پایین برخی از محصوالت‬ ‫پرتی��راژ‪ ،‬بهره‪‎‬وری پایین نی��روی کار‪ ،‬تحقیق و توس��عه ضعیف‪،‬‬ ‫تغییرات مدیریتی سیاس��ی و‪ ...‬از جمله موضوع‌هایی است که این‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫کارشناسان صنعت موتورسیکلت عنوان کردند‬ ‫مديريت‌های ساي ‌‬ ‫ه‬ ‫هزاردستان سازمان‌هاي غيررسمي‌‬ ‫اشباع بازار موتورسیکلت در سال ‪۹۸‬‬ ‫(قسمت دوازدهم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی صنع��ت موتورس��یکلت از‬ ‫جمله صنایعی اس��ت که با وج��ود جامعه آماری فراوان‪،‬‬ ‫کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬چند س��الی اس��ت‬ ‫برنامه‌ه��ای جدیدی در زمانی کوت��اه برای تولیدات این‬ ‫صنعت اجرا می‌ش��ود تا پس از س��ال‌ها دوری این حوزه‬ ‫از فناوری‪ ،‬تحوالت اساسی را بر‌ای آن رقم بزنند‪ .‬از آغاز‬ ‫این تغییرات س��ال به س��ال میزان تولید کاهش یافته و‬ ‫به‌دلیل مش��کالت تولیدکنندگان و توق��ف تولید‪ ،‬تیراژ‬ ‫حداقلی بوده اس��ت؛ اما به برکت تولید انبوه پایان سال‬ ‫‪ ۹۶‬و اوایل س��ال ‪ ،۹۷‬هنوز بازار ای��ن صنعت با کمبود‬ ‫روبه‌رو نشده و بنا بر نظر فعاالن این بازار‪ ،‬امسال نیز این‬ ‫بازار بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید چه وضعیتی دارد‬ ‫بهم��ن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫درباره وضعیت تولید و پیش‌بینی برای س��ال جدید این‬ ‫صنعت گفت‪ :‬سال گذشته به‌دلیل اجرایی شدن ‪ ۲‬قانون‬ ‫افزایش س��طح اس��تاندارد به یورو‪ ۴‬و همچنین اجرای‬ ‫طرح اسقاط‪ ،‬تولیدکنندگان ‪ ۴‬ماه نخست و ‪ ۴‬ماه پایانی‬ ‫سال توقف تولید داشتند و به این ترتیب ‪ ۸‬ماه از ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫سال فعالیتی نداشتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امس��ال هم مش��کالتی درباره م��اده ‪۱۲‬‬ ‫مصوبه طرح اس��قاط سال گذش��ته وجود دارد‪ .‬در ماده‬ ‫‪ ۱۱‬این ط��رح به ازای هر پالکی ک��ه تولیدکننده برای‬ ‫موتورس��یکلت نو خود درخواس��ت می‌کند‪ ،‬باید گواهی‬ ‫اسقاط تحویل دهد‪ .‬ماده ‪ ۱۲‬هم درباره موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی اس��ت که می‌گوید ‪۱۰‬درصد س��بد محصول تولید‬ ‫کارخانجات باید به موتورس��یکلت برقی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫در ص��ورت تحق��ق نیافتن این میزان‪ ،‬بای��د برای پالک‬ ‫ک��ردن یک موتورس��یکلت معادل ‪ ۳‬گواهی اس��قاط در‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر تولیدکننده‌ای نتواند‬ ‫موتورسیکلت برقی را وارد سبد محصوالت تولیدی خود‬ ‫کند باید گواهی ‪ ۳‬موتورس��یکلت را برای دریافت پالک‬ ‫موتورسیکلت نو ارائه دهد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنعت موتورس��یکلت ادام��ه داد‪ :‬چون‬ ‫مسئله اس��قاط برای یک س��ال به تعویق افتاد در حال‬ ‫استعالم هستیم که ماده ‪ ۱۲‬هم شامل این موضوع است‬ ‫یا خیر؟ اگر تعویق طرح اس��قاط ش��امل این ماده نشود‬ ‫صنعت موتورسیکلت‪ ،‬دوباره توقف تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ‪۳۰‬مهر ‪ ۹۷‬مصوب ‌ه طرح اس��قاط برای‬ ‫پالک‌گذاری موتورسیکلت تصویب و از اول آبان اجرایی‬ ‫ش��د‪ .‬این امر منجر به توقف چند ماهه تولید شد که در‬ ‫نهایت در بهمن همان سال طرح تعلیق و به سال آینده‬ ‫(بهمن امسال) موکول شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه مردم را تشویق به اسقاط کنیم‬ ‫ضیامقدم در ادامه به طرح پیش��نهادی انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت به سازمان محیط‌زیست اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫قرار اس��ت طرح بررسی و پاسخ اعالم شود‪ .‬این پیشنهاد‬ ‫ش��یوه‌نامه‌ای برای چگونه عمل کردن طرح اسقاط ارائه‬ ‫داده تا زودتر به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه مذاک��رات انجمن با یک��ی از بانک‌ها پرداخت‬ ‫و اف��زود‪ :‬با رایزنی و مذاکره از یکی از بانک‌ها خواس��ته‬ ‫ش��ده تا به متقاضیان طرح اسقاط وام اختصاص دهد‪ .‬به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫ازجمله مديريت‌هايي كه سايه سنگين‌شان بر فرهنگ مديريت از ديرباز تاريخ در همه‬ ‫جوامع و خصوصا جوامع صنعتي غرب وجود داشته و دارد‪ ،‬مديريت سايه است‪.‬‬ ‫در مديريت س��ايه‪ ،‬ظاهرا فردي بر مس��ند مديريت نشس��ته و دلش خوش اس��ت كه‬ ‫مديرعامل‪ ،‬وزير و وكيل اس��ت‪ ،‬ولي در باطن‪ ،‬فرد يا افراد ديگري بر س��ازمان او حكومت‬ ‫مي‌كنند و فرمان مي‌رانند‪.‬‬ ‫مديريت س��ايه ب��ه دور از هرگونه تصميم‌گيري ظاهري و قانون��ي و با حضور كمتر در‬ ‫سيستم اداري و با استفاده از ابزار نيروي انساني و ايجاد موج‪ ،‬دامنه قدرت خود را تا ساحل‬ ‫امن پنهان‌كاري گسترش مي‌دهد‪.‬‬ ‫مديريت س��ايه هميشه پشت س��ر مديريت اصلي پنهان ش��ده و حركت مي‌كند‪ .‬اين‬ ‫مديريت چون ظاهر سايه‌وار دارد‪ ،‬به نظر بزرگ‌تر‪ ،‬وحشتناك‌تر و حتي ترسناك‌تر به نظر‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬مديريت س��ايه با ابزار و امكانات و نيروهاي وفاداري كه به مرور براي خود جمع‬ ‫كرده است‪ ،‬از خود تصوير هزارچهره مي‌سازد و «هزاردستان» تاريخ مي‌شود‪.‬‬ ‫پدرخوانده‌ها در همين سيس��تم مافيايي زاييده مي‌ش��وند و معموال در س��ازمان‌هاي‬ ‫اقتصادي حضور پررنگ‌تري دارند و آنها را مي‌توان در خروجي‌هاي مالي‪ ،‬بهتر مش��اهده‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫«هزاردس��تان» معموال به مسائل سياسي‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬هنري‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬علمي و‪ ...‬عالقه‬ ‫ندارد و فقط بخش اقتصادي را درك مي‌كند و توجهي به ساير امور جزئي ندارد و از هنر و‬ ‫فرهنگ و سياست هم فقط بوي اقتصادش را مي‌فهمد‪.‬‬ ‫تفكر «هزاردس��تان» با گذشت زمان و حضور بيش��تر در يك سازمان‪ ،‬توانمندي‌هاي‬ ‫بيشتر پيدا مي‌كند كه گاهي قادرند حتي سازمان‌هاي جديدتري را در دل سازمان اصلي‬ ‫خلق كنند‪ .‬تولد انواع شركت‌ها و موسسات و‪ ...‬هریک براي انجام يك كار خاص در پوشش‬ ‫سازمان اصلي مانند حلقه‌هاي زنجير بر قدرت مدير مي‌افزايد‪ ،‬خلق اين مجموعه دانه‌هاي‬ ‫تس��بيح در دس��تان او‪ ،‬از «هزاردس��تان»‪ ،‬قدرت نيرومندي مي‌س��ازد كه با به‌كارگيري‬ ‫فرهنگ شوم توطئه‪ ،‬هر روز قوي‌تر هم مي‌شود‪.‬‬ ‫مديريت‌هاي سايه دل به فرهنگ شايعه مي‌بندند و در ترويج آن از هيچ كوششي دريغ‬ ‫نمي‌ورزند‪ ،‬آنها از اطالع‌رس��اني غیرش��فاف و ضعف مديران اصل��ي حداكثر بهره‌برداري‬ ‫را مي‌كنند‪ .‬آنها با دامن زدن به انواع ش��ايعات و گس��ترش آنه��ا در دل مديريت ظاهري‪،‬‬ ‫حكومت كوچك خود را آرام‌آرام‪ ،‬اما سايه‌وار مي‌گسترانند‪.‬‬ ‫اي��ن تفكر به ظاهرس��ازي اهميت مي‌دهد‪ ،‬خ��ود را موجه جلوه مي‌دهد‪ ،‬با اس��تفاده‬ ‫از پيش��نهاد دادن‪ ،‬مش��ورت كردن‪ ،‬دلس��وزي و راهنمايي و امثال آن‪ ،‬عوامل خود را در‬ ‫پست‌هاي كوچك و بزرگ مي‌نشاند و سفره را لحظه به لحظه بزرگ‌تر مي‌كند‪.‬‬ ‫مديريت س��ايه در پش��ت وزير‪ ،‬وكيل و مديرعامل پنهان مي‌ش��ود‪ ،‬عوام��ل خود را از‬ ‫نيروهاي خدماتي تا روس��اي ادارات‪ ،‬از كاركنان ساده تا هيات‌مديره‌ها گسترش مي‌دهد‪،‬‬ ‫براي خودش با استفاده از مديريت‌هاي فاميلي و رفاقتي‪« ،‬قلع ‌ه الموت» محكمي مي‌سازد‬ ‫و تالش مي‌كند در طيف دايره خود‪ ،‬از آدم‌هاي كم‌مايه‪ ،‬اما فرصت‌طلب‪ ،‬زبان‌باز‪ ،‬متملق‪،‬‬ ‫بله قربان‌گو و قدرت‌طلب استفاده نمايد‪.‬‬ ‫مديريت س��ايه‪ ،‬بنيانگذار س��ازمان‌هاي غيررسمي در دل س��ازمان‌هاي رسمي است‪.‬‬ ‫يكي از مديران ارجمند در جلس��ات شوراي مديران يك سازمان هميشه به سازمان‌هاي‬ ‫غيررسمي كه در سازمان رسمي زاييده شد ‌ه بودند و هر روز گسترش مي‌يافتند و با رقابت‬ ‫خود باعث ضعف مديريت و تصميم‌گيري‌هاي جمعي ش��ده بودند‪ ،‬رسما اشاره مي‌كرد و‬ ‫مدیرعامل و هیات‌مدیره به جاي خشك كردن ريشه اين قارچ سمي‪ ،‬فقط مي‌خنديدند!‬ ‫س��ازمان‌هاي غيررسمي‪ ،‬نام ديگر مديريت سايه است كه با ظاهر فريبنده و به سرعت‬ ‫اين امكان را فراهم مي‌س��ازند كه هركس كه س��از مخالف با آنها مي‌نوازد را به ترفندهاي‬ ‫گوناگون كنار بگذارند‪.‬‬ ‫مديريت‌هاي س��ايه با خدعه و نيرنگ و دش��مني و دوستي وارد مي‌شوند‪ ،‬آنها به ظاهر‬ ‫هيچ چيز براي خودشان نمي‌خواهند‪ ،‬آنها هميشه توصيه به كارگيري ديگران را مي‌كنند‪،‬‬ ‫عوامل‌ش��ان را در مس��ئوليت‌هاي ديگر به كار مي‌گيرند و بعد از منافع پيوس��ته همديگر‬ ‫بهره‌مند مي‌شوند‪.‬‬ ‫مديريت‌هاي سايه ازجمله مديريت‌هايي است كه در بخش‌هاي اقتصادي جوامع غربي‬ ‫از رشد و نفوذ بيشتري برخوردار است تاجايي كه انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا در دل‬ ‫مديريت‌هاي «هزاردستان» و گاهي با فريب افكار عمومي شكل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫مديريت س��ايه ظاهر ترس��ناك دارد‪ ،‬هرچقدر هوا گرگ و ميش‌تر باشد و نور كمتري‬ ‫بتابد‪ ،‬بيشتر جان مي‌گيرد و زور بيشتري پيدا مي‌كند‪.‬‬ ‫آنها با رش��د انگلي تبديل به غول بي‌ش��اخ و دمي مي‌ش��وند كه هزارپاي س��ازمان نام‬ ‫مي‌گيرند و امكان مبارزه با آنها سخت‌تر مي‌شود‪ ،‬اما همان‌طور كه از نامشان پيداست‪ ،‬در‬ ‫سايه قرار دارند و از آفتاب و نور گريزان هستند‪.‬‬ ‫مديريت سايه با همه قدرتش درمقابل چراغ روشنايي علم و دانش و صداقت و صراحت و‬ ‫واقعيت سريع ازبين مي‌رود‪ .‬با طلوع اولين سپيده‪ ،‬كمرنگ مي‌شود و با تابش اشعه آفتاب‪،‬‬ ‫سايه وجود منحوس‌شان از سازمان‌ها محو مي‌گردد‪.‬‬ ‫آفتاب س��ازمان با شفاف‌سازي س��ازماني‪ ،‬اطالع‌رس��اني دقيق‪ ،‬پاسخگويي مناسب‪،‬‬ ‫به‌كارگيري نيروهاي عاشق‪ ،‬متعهد و شايسته‌ساالري متخصصان واقعي شكل مي‌گيرد‪،‬‬ ‫استفاده از آفتاب سازمان‪ ،‬ابزار مقابله و از بين رفتن اين‌گونه مديريت‌هاي مافيايي است‪.‬‬ ‫مديريت س��ايه به ظاهر قدرتمند اس��ت اما توخالي است‪ ،‬سايه است‪ ،‬نور هرچه بيشتر‬ ‫شود‪ ،‬سايه كوچك‌تر و كمرنگ‌تر مي‌شود‪.‬‬ ‫افش��اگري‪ ،‬گفتن و نوشتن‪ ،‬مديريت‌هاي سايه را مي‌ترساند و به تاريكخانه مي‌فرستد‪،‬‬ ‫اس��تفاده از نيروي جمعي كاركنان س��طوح مياني و پاييني با بهره‌گيري از مديريت‌هاي‬ ‫دلس��وخته و اليق و دوري‌گزيني از محافظه‌كاران دلبسته به ميز و صندلي‪ ،‬مديريت‌هاي‬ ‫سايه را در همه بخش‌ها و خصوصا بخش‌هاي اقتصادي ازبين خواهد برد‪.‬‬ ‫كس��اني كه دل به نيروي جمعي جوامع خود مي‌بندن��د‪ ،‬از هيچ كس باكي ندارند‪ .‬آنها‬ ‫ب��ه كمك توانمندي نيروي جمعي در دهان قدرتمندان زمانه هم مي‌زنند‪ ،‬همان‌طور كه‬ ‫امام(ره) زد‪ ،‬اگر دنبال سرمشق باشيم‪ ،‬به آفتاب اطالع‌رساني و شفاف‌سازي سازمان‌ها كه‬ ‫رهبر‌معظم انقالب فرمودند فكر مي‌كنيم‪.‬‬ ‫روزها ش��رکت‌های خودروسازی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‪.‬‬ ‫حال در چنین ش��رایطی چه سیاس��تی را بای��د در پیش گرفت تا‬ ‫عالوه‪‎‬بر حل مشکالت‪ ،‬تولید نیز رونق یابد‪ .‬از جنبه‪‎‬های گوناگون‪،‬‬ ‫پاس��خ این پرسش اساس��ی متفاوت است که ریشه این موضوع در‬ ‫نوع نگاه به مس��ئله تولید نهفته اس��ت؛ اینکه مس��ئوالن‪ ،‬مدیران‬ ‫خودروسازی و مردم به‌عنوان ‪ ۳‬بازیگر اصلی بازار خودرو چگونه به‬ ‫تولید نگاه می‌کنند نقطه افتراق و اش��تراک پاسخ‪‎‬های این پرسش‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین برای پاسخ به این پرس��ش دو نکته اساسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬نخست آنکه از منظر کدام بازیگر به تولید نگاه می‌شود و نگاه‬ ‫آن بازیگر به تولید چگونه است؟ چراکه نگاه هر یک از اضالع مثلث‬ ‫مصرف‪‎‬کنن��ده‪ ،‬دولت و تولیدکننده دارای فواید و هزینه‪‎‬های ویژه‬ ‫خود اس��ت‪ .‬دومین نکته نیز انتخاب نگاه بهینه‪‎‬تر اس��ت‪ .‬از منظر‬ ‫اقتصاد بخش عمومی‪ ،‬سیاستی بهینه و کاراست که در آن سیاست‬ ‫رفاه آحاد مردم افزایش یابد و یا بر اثر اعمال آن سیاس��ت‪ ،‬حداقل‬ ‫رفاه هیچ کس��ی کاهش نیابد‪ .‬هر چند ش��اید رس��یدن و به‪‎‬دست‬ ‫آوردن چنین سیاس��تی در عمل ش��دنی نباش��د اما به‌عنوان یک‬ ‫چشم‪‎‬انداز به ما نشان می‌دهد که کدام سیاست و رفتار مطلوب‪‎‬تر و‬ ‫بهینه‪‎‬تر است‪ .‬بنابراین با توجه به این دو نکته بیان شده پیش از هر‬ ‫تصمیمی باید مشخص شود که از منظر کدام بازیگر به رونق تولید‬ ‫نگاه می‌شود و این نگاه دارای چه چارچوبی است‪.‬‬ ‫این ترتیب افراد با رغبت بیشتر و دغدغه کمتر مبادرت‬ ‫ب��ه انجام اس��قاط خواهند ک��رد‪ .‬دبی��ر انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر پیشنهادها ارائه‬ ‫شده‪ ،‬قرار است در نشست‌های مشترک موضوع‌ها بحث‬ ‫و بررس��ی ش��ود که در صورت قابلیت اجرا کار از سوی‬ ‫متصدیان امر آغاز شود و جلو برود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی تاکید ک��رد‪ :‬انجمن هیچ‌گاه مخالف‬ ‫اس��قاط نبود‪ ،‬بلک��ه اعتراض به نحوه اجرای آن داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬دول��ت به‌دنبال جم��ع‌آوری موتورس��یکلت‌های‬ ‫کاربراتوری فرس��وده و در حال تردد در کالنشهرها بوده‬ ‫زیرا کارشناس��ان یکی از منابع آلودگ��ی هوای تهران را‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربرات��وری و فرس��وده می‌دانند‪ .‬با‬ ‫مطرح کردن الزام اسقاط و توقف تولید‪ ،‬موتورسیکلت‌های‬ ‫انژکتوری وارد چرخه مصرف نمی‌ش��وند و کاربراتوری‌ها‬ ‫باقی می‌مانند از این رو باید نخس��ت بس��تر این الزام را‬ ‫فراهم کرد و مردم را تش��ویق به اس��قاط کرد سپس از‬ ‫تولیدکننده پیگیری طرح را خواست‪.‬‬ ‫ضیامقدم گفت‪ :‬در طرحی که انجمن پیش��نهاد داده‬ ‫تولید انژکتوری انجام می‌ش��ود و کاربراتوری‌ها کم‌کم از‬ ‫سطح کالنشهرها جمع‌آوری خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت درباره الزام امسال‬ ‫به رعایت استاندارد یورو‪ ۴‬هم گفت‪ :‬در این‌باره مشکلی‬ ‫وجود ندارد و از ابتدای امس��ال تولیدکنندگان براساس‬ ‫استاندارد یورو‪ ۴‬تولید دارند‪.‬‬ ‫ضیامق��دم درباره موتورس��یکلت‌های چینی و هندی‬ ‫موجود در بازار اظهارکرد‪ :‬برخی مدل‌های موتورسیکلت‌‬ ‫هندی به این دلیل که آمار بس��یار پایینی دارند ساخت‬ ‫قطعات آنها در کش��ور صرفه اقتص��ادی ندارد؛ از این‌رو‪،‬‬ ‫قطعات وارد می‌ش��ود‪ ،‬اما برای موتورسیکلت‌های چینی‬ ‫حدود ‪۶۵‬درصد قطعات داخلی‌سازی شده‌اند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت با اشاره به روند نزولی‬ ‫تولید موتورسیکلت خاطرنشان کرد‪ :‬حداکثر تولید سال‬ ‫بازار خودرو و مدیریت نقدینگی‬ ‫عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬برای جلوگی��ری از اثر تورمی‬ ‫سال جدید باید نقدینگی از جامعه جمع‌آوری‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدقس��یم عثمان��ی در گفت‌وگو با‬ ‫خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به راهکار مناس��ب برای‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو گفت‪ :‬دول��ت باید‬ ‫برای جمع‌آوری نقدینگ��ی موجود در بازار از‬ ‫مکانیس��م‌های کوتاه‌مدت اس��تفاده کند‪ .‬این‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬برای جم��ع‌آوری نقدینگی موجود در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬دولت بای��د هزین�� ‌‪‎‬ه آن را نیز پرداخت‬ ‫کن��د تا بتواند پ��ول را از دس��ت مردم جمع‬ ‫کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬م��ردم برای حفظ ارزش‬ ‫پول خود به‌دنبال خرید خودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬مس��کن‬ ‫و‪ ...‬هستند‪ .‬عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اظهارکرد‪ :‬از نظر مردم‪ ،‬نرخ‬ ‫س��ود بانکی پایین اس��ت و پا‌س��خگوی تورم‬ ‫موجود نیست بنابراین به گمان مردم بهترین‬ ‫راه��کار برای حفظ ارزش پ��ول خرید خودرو‬ ‫اس��ت چراکه خرید این کاال قاچاق محسوب‬ ‫نمی‌ش��ود در حالی که با خرید سکه و ارز در‬ ‫حجم زیاد برچس��ب‌هایی مانند «سلطان» به‬ ‫فرد اطالق می‌ش��ود؛ بنابرای��ن افزایش حجم‬ ‫تقاضا در این ب��ازار زمینه گرانی چهارچرخ‌ها‬ ‫را فراهم کرده اس��ت‪ .‬این نماین��ده مردم در‬ ‫مجلس دهم خاطرنشان کرد‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از اثر تورمی سال جدید باید نقدینگی به‌طور‬ ‫موقت از جامعه جمع و به س��مت بخش‌های‬ ‫اقتصادی مولد هدایت ش��ود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪:‬‬ ‫در برنامه‌ریزی برای اصالح امور اقتصادی باید‬ ‫به تمامی بازارها توجه ش��ود‪ .‬عثمانی با بیان‬ ‫اینکه دولت برای جمع‌آوری نقدینگی موجود‬ ‫در بازار باید راهکار اساسی داشته باشد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سرمایه‌های موجود باید در مسیر تولید و‬ ‫اشتغال قرار گیرد‪.‬‬ ‫گذشته حدود ‪۸۵‬هزار موتورسیکلت بود و نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬با تولید ‪۱۵۳‬هزار موتورسیکلت‪ ،‬کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در واقع از س��ال ‪ ۹۵‬ش��اهد روند کاه��ش تولید در این‬ ‫صنعت بودیم که اوج آن سال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬رقم خورد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنع��ت موتورس��یکلت در ادامه درباره‬ ‫مشکل عرضه و تقاضا در این بازار عنوان کرد‪ :‬بازار تقاضا‬ ‫وج��ود دارد که باید عرضه انجام ش��ود‪ ،‬ش��اید به لحاظ‬ ‫آماری مانند س��ال‌های قبل نباشد زیرا مصرف‌کنندگان‬ ‫به‌تازگ��ی با فناوری انژکتوری ک��ه جایگزین کاربراتوری‬ ‫ش��ده آش��نا ش��ده‌اند که امیدواری��م روند اس��تقبال از‬ ‫انژکتوری‌ها سال به سال بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تعمیرگاه‌ه��ا هم نیاز ب��ه تجهیزات جدید‬ ‫داش��تند و اینکه به لحاظ نرم‌افزاری و س��خت‌افزاری با‬ ‫این فناوری آشنا شوند و آموزش‌های الزم را فرا بگیرند‪.‬‬ ‫هنوز استقبال از کاربراتوری حتی کارکرده‌های آن‪ ،‬زیاد‬ ‫اس��ت که باید با مشوق‌هایی با خروج موتورسیکلت‌های‬ ‫فرسوده بازار انژکتوری‌ها را گرم کرد‪.‬‬ ‫ضیامق��دم اظهارک��رد‪ :‬تحق��ق ای��ن ام��ر ه��م برای‬ ‫تولیدکنن��ده و هم مصرف‌کننده مفی��د خواهد بود و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬اهداف مورد نظر دولت در راستای کاهش‬ ‫آلودگی هوا محقق می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی وضعیت بازار ‪۹۸‬‬ ‫عنوان می‌ش��ود گران ش��دن خودروها و کاهش توان‬ ‫خرید مردم سبب شده بازار موتورسیکلت‌ها گرم‌تر شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در ادامه به سراغ محمد خادم‌منصوری‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخه رفتیم‬ ‫و وی درب��اره مدل‌ه��ای موج��ود در بازار گف��ت‪ :‬تولید‬ ‫موتورس��یکلت به معنای واقعی در کش��ور وجود ندارد‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬انجین از کش��ورهای هن��د و چین وارد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یا هوندا ‪ ۱۳۵‬بدنه در داخل تولید می‌شود اما‬ ‫سایر قطعات وارد و در کارخانه‌ها مونتاژ می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته برخی موتورسیکلت‌های هندی به‌طور‬ ‫کام��ل مونتاژ می‌ش��وند ام��ا قطعات بخش��ی از مدل‌ها‬ ‫داخلی‌سازی شده که به لحاظ کیفیت در سطح مطلوبی‬ ‫قرار دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درباره تولید انجین هم اقدام‌هایی‬ ‫در حال انجام اس��ت تا خط تولید آن در کشور راه‌اندازی‬ ‫ش��ود که با تحریم‌ها روبه‌رو شدیم‪ .‬امید است این قطعه‬ ‫مهم موتورسیکلت نیز بومی‌سازی شود زیرا توان ساخت‬ ‫آن در داخ��ل وج��ود دارد‪ .‬تنها حمایت الزم اس��ت که‬ ‫دولتمردان و مدیران مربوط قول همکاری داده‌اند‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخه درباره‬ ‫وضعی��ت بازار در س��ال جدید هم گفت‪ :‬چ��ون واردات‬ ‫انجین امسال با مش��کالتی روبه‌رو است اگر همین‌گونه‬ ‫پیش برود و ثبت‌سفارش��ی انجام نشود‪ ،‬ممکن است در‬ ‫ادامه با کمبود روبه‌رو شویم‪ .‬البته برای سال ‪ ۹۸‬مشکلی‬ ‫وجود ندارد و به اندازه کافی موجودی در انبارها داریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬چون قش��ر موتورسیکلت‌سوار از افراد‬ ‫کم‌درآمد کشور هستند باال رفتن قیمت‌ها باعث شده تا‬ ‫بازار تقاضا کاهش یابد‪ .‬شاید پیش‌تر‪ ،‬افراد بیشتر تمایل‬ ‫داشتند موتورس��یکلت خود را با نو تعویض کنند اما در‬ ‫شرایط حاضر آنها ترجیح می‌دهند موتورسیکلت خود را‬ ‫تعمیر و مدت بیشتری از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫ت کند‬ ‫‹ ‹دولت باید حمای ‌‬ ‫خادم‌منصوری درباره وضعیت نرخ این وسیله نقلیه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬بارها گفته شده وقتی کاالیی خریداری‬ ‫نش��ود نرخ آن ثابت می‌ماند‪ .‬البته دس��تمزدها و برخی‬ ‫هزینه‌ه��ا افزای��ش یافته اما در حدی نیس��ت که درصد‬ ‫باالیی را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��تقبال م��ردم از بازار موتورس��یکلت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال‌حاضر کاربراتوری دیگر تولید نمی‌شود‬ ‫و در ماه آخر سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تا تولید و پالک‬ ‫شد که در انبار دپو و در طول این سال‌ها فروخته شدند‪.‬‬ ‫مدل‌های انژکتوری و برقی هم با نس��بت کمتر در حال‬ ‫فروش است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توجه داشته باشیم موتورسیکلت برقی تعریف‬ ‫خاصی دارد و باید به مس��ئله خدمات پس از فروش آن‬ ‫توجه ویژه شود‪ .‬مهم‌ترین قطعه این نوع موتورسیکلت‌ها‬ ‫باتری است که نباید از کیفیت پایینی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫او در گالیه نس��بت به برخی مدل‌های موتورس��یکلت‬ ‫برقی گف��ت‪ :‬بارها گفته‌ام به‌دلیل ش��یبی که در تهران‬ ‫وج��ود دارد بای��د موتورس��یکلت‌های برق��ی از ق��درت‬ ‫باالیی برخوردار باش��د تا جوابگوی این جغرافیا باش��د‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت‌های ‪ ۵‬ت��ا ‪۷‬میلی��ون تومان��ی نمی‌تواند‬ ‫پاس��خگوی این نوع جغرافیا باشد و بیشتر خریداران را‬ ‫گرفتار می‌کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موتورسیکلت‌های با کیفیت مطلوب در‬ ‫کشورهای اروپایی افزود‪ :‬باید دولت ورود و حمایت کند‪.‬‬ ‫یاران ‌ه به خریداران اختصاص دهد تا مردم استقبال کنند‪.‬‬ ‫خادم‌منصوری درباره آمار کاربراتوری‌ها در بازار گفت‪:‬‬ ‫تعداد زیادی نیس��تند‪ ،‬اما به‌دلیل راحتی استفاده از آن‪،‬‬ ‫مردم بیش��تر به‌دنبال این نوع موتورس��یکلت هس��تند‪.‬‬ ‫حتی دیده می‌ش��ود خریداران‪ ،‬موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫می‌خرند ام��ا متاس��فانه در ادامه آن را ب��ه کاربراتوری‬ ‫تبدیل می‌کنند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو به بهانه سیل‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬وقوع س��یل باعث‬ ‫ش��ده تا دالالن زیر سایه بی‌توجهی و غفلت‬ ‫مسئوالن زمینه افزایش نرخ خودرو را فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا منص��وری در گفت‌وگو با خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬با اش��اره به افزایش ن��رخ خودرو در‬ ‫روزهای گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه نرخ‬ ‫خودروهای داخلی ارتباطی با نرخ ارز ندارند‬ ‫اما با نوس��ان‌های ارزی نرخ چهارچرخ‌ها نیز‬ ‫افزایش و کاهش پی��دا می‌کند و از آنجایی‬ ‫که دالر در روزهای اخیر افزایش نرخ داشت‬ ‫گرانی خودرو نیز دور از انتظار نبود‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه س��وداگران‬ ‫به‌دنبال افزایش نرخ خودرو در پی باال رفتن‬ ‫نرخ دالر هستند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر دالالن‬ ‫برای دولت تعیین تکلی��ف می‌کنند به‌طور‬ ‫مثال زمان��ی که این افراد تصمیم می‌گیرند‬ ‫آبلیم��و را گران کنند‪ ،‬به‌راحت��ی این امر را‬ ‫اجرایی می‌کنن��د‪ .‬وی با بیان اینکه مادامی‬ ‫که س��ود بانکی باال باشد رونق تولید محقق‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای رفع مش��کالت‬ ‫موج��ود در گام نخس��ت بای��د ارزش پول‬ ‫ملی را ثابت و س��ود بانکی را کاهش داد در‬ ‫این ش��رایط برنامه‌ریزی برای رونق تولید و‬ ‫کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان‬ ‫اینک��ه در فض��ای آلوده سوءاس��تفاده‌گران‬ ‫ب��ا بازار گرم��ی به مقاصد خود دس��ت پیدا‬ ‫ک��رده و گرانی را رقم می‌زنند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬دالالن با راهکارهای��ی مانند افزایش‬ ‫حجم خرید در قیمت‌های باال زمینه گرانی‬ ‫را فراه��م می‌کنند به ط��ور مثال‪ ،‬خانه‌های‬ ‫منطق��ه‌ای را در مرحله نخس��ت با نرخ باال‬ ‫خریداری می‌کنن��د و پس از اینکه گرانی و‬ ‫افزای��ش نرخ جا افتاد ب��ه راحتی زمین‌ها و‬ ‫خانه‌های خود را ب��ا قیمت‌های چندبرابری‬ ‫به مردم تحمیل می‌کنند‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهتری��ن راهکار برای کاهش نرخ‬ ‫خودرو افزای��ش عرضه یا خودداری مردم از‬ ‫خرید آن است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وقوع س��یل باعث ش��ده‬ ‫ت��ا دالالن و سوءاس��تفاده‌گران زیر س��ایه‬ ‫بی‌توجهی و غفلت مسئوالن زمینه افزایش‬ ‫ن��رخ خ��ودرو را فراه��م کنن��د چراکه هر‬ ‫س��ال پس از تعطیلی ن��وروز در فروردین و‬ ‫اردیبهش��ت بازار خودرو کساد شده و تقاضا‬ ‫کاهش پیدا می‌کند در این ش��رایط دلیلی‬ ‫برای گرانی خودرو وجود ندارد‪ .‬منصوری با‬ ‫بیان اینکه دالالن ش��رایط کنونی را فضایی‬ ‫برای فروش خودروهای دپو شده می‌دانند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر با توجه به افزایش نرخ‬ ‫خودرو‪ ،‬مصرف‌کننده واقع��ی از بازار حذف‬ ‫ش��ده اس��ت چراکه مردم امیدی به خرید‬ ‫خودرو ندارند در این ش��رایط تقاضا کاهش‬ ‫پی��دا می‌کند و ن��رخ خودرو ن��ه تنها نباید‬ ‫افزایش پیدا کند بلکه باید کاهشی شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫پیش فروش خودروسازان‪ ،‬بازار خودرو را تعدیل می کند‬ ‫رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران گفت‪ :‬انتظار می‌رود با پیش فروش خودروسازان‪ ،‬بازار‬ ‫ش��رایط متعادل‌تری را تجربه کند اما دس��تکم ‪ 2‬تا ‪ 3‬هفته‬ ‫به طول می‌انجامد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬س��عید موتمن��ی افزود‪ :‬بازار خودرو‬ ‫از نیمه دوم اس��فندماه به دلیل افزایش عرضه شرکت‌ها‪ ،‬به‬ ‫ش��رایط تعادل نزدیک ش��ده بود و قیمت‌ه��ای منطقی‌تری‬ ‫اعالم می‌ش��د ام��ا در هفته گذش��ته ( ‪ 19‬فروردین) دوباره‬ ‫رون��د افزایش��ی را تجربه ک��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫عرضه‌کننده خودرو به طور معمول در روزهای آخر س��ال به‬ ‫دلیل تغییر در سیس��تم‌های فروش یا مدل خودروها و غیره‬ ‫هیچ خودرویی را فاکتور نمی‌کنند و به این ترتیب خالیی در‬ ‫بازار ایجاد می‌ش��ود اما عده‌ای با سوء‌استفاده از این شرایط‬ ‫به افزایش سلیقه‌ای نرخ‌ها اقدام کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هفته‬ ‫گذشته یکی از شرکت‌های داخلی قیمت یکی از محصوالت‬ ‫شاسی بلند مونتاژی خود را به طور سلیقه ای تا ‪ 26‬میلیون‬ ‫تومان افزای��ش داد‪ ،‬در حالی که اتفاق خاصی در هفته‌های‬ ‫آغازین امس��ال نیفتاده بود‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‌داران‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬ای��ن افزایش قیمت بار روانی داش��ت و بهای‬ ‫محصوالتی نظیر س��راتو‪ ،‬پژو ‪ 2008‬و چانگان تا ‪ 25‬میلیون‬ ‫تومان افزای��ش یافت‪ .‬این مقام صنف��ی همچنین پژو ‪206‬‬ ‫را مثال زد که قیمت آن در روزهای گذش��ته در مقایس��ه با‬ ‫واپس��ین روزهای سال گذش��ته‪ ،‬تا ‪ 14‬میلیون تومان رشد‬ ‫ک��رد و به عب��ارت دیگر به قیمت‌های نیم��ه دوم بهمن ماه‬ ‫در بازار بازگش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این حال این قیمت‌های‬ ‫غیرمنطقی با اقبال مواجه نشد و خریداران استقبالی نکردند‪.‬‬ ‫وی خواستار آن شد تا نهادهای نظارتی اجازه ندهند برخی‬ ‫شرکت‌ها در شرایط کنونی به افزایش دلخواه قیمت‌ها اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا امس��ال افزایش ش��مارگان تولید و تعادل‌بخشی‬ ‫بازار دنبال می‌شود و بهم ریختن آن درست نیست‪.‬‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولیدات وطنی‪ ،‬بی‌کیفیت و گران‬ ‫بررسی‌ها نش��ان می‌دهد دو خودروساز داخلی عمال با یکدیگر رقابت‬ ‫ندارند‪ .‬این دو خودروس��از در بازه‌های قیمتی یکدیگر ورود نمی‌کنند و‬ ‫وجود بازار تضمین‌ش��ده‪ ،‬مشوقی برای عدم حرکت آنها به سمت تولید‬ ‫محصوالت قدیمی و کاهش کیفیت است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس عمده سیاس��ت‌هایی که دولت برای توس��عه صنعت‬ ‫خودرو در ایران پیگیری کرده را می‌توان ذیل سیاس��ت‌های زیر خالصه‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ایران؛ بهشت خودروسازان داخلی‬ ‫‹ ‹سیاست تعرفه واردات خودرو در ایران‬ ‫با توج��ه به تاریخچه سیاس��ت‌های تعرفه‌ای در ایران ک��ه همواره با‬ ‫تعرفه‌ه��ای باال همراه بوده‪ ،‬قیمت خودروهای وارداتی در ایران هیچ‌گاه‬ ‫نزدی��ک ب��ه خودروهای پرتیراژ ب��ازار داخلی نبوده اس��ت‪ .‬از همین رو‬ ‫تحت چنین ش��رایطی خودروسازان هرگز تهدیدی از جانب خودروهای‬ ‫واردات��ی ب��رای تولیدات و بازار خ��ود حس نمی‌کردند و این سیاس��ت‬ ‫نتوانس��ت انگیزه مدیران خودروس��ازی برای توس��عه محصول‪ ،‬خروج‬ ‫محصوالت قدیمی و تحقیق و توسعه به منظور از دست ندادن بازار خود‬ ‫را تحریک و ترغیب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه واردات قطعات‬ ‫بر اس��اس جدول تعرفه واردات قطعات منفصله به ازای ساخت داخل‬ ‫بی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد تعرفه واردات قطعات خودرو یکس��ان اس��ت‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو ب��رای تولیدکننده هی��چ انگی��زه‌ای ایجاد نمی‌کن��د که عمق‬ ‫داخلی‌س��ازی خود را در بین ب��ازه افزایش دهد‪ .‬عالوه ب��ر این یکی از‬ ‫نقاط ضعف بزرگ این سیاس��ت تعرفه‌ای این اس��ت که ش��یب نسبت‬ ‫کاهش نرخ تعرفه به افزایش عمق داخلی‌س��ازی منفی است‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر اگر عمق داخلی‌س��ازی از ‪ ۲۰‬ب��ه ‪ ۳۰‬درصد (افزایش ‪ ۱۰‬درصد)‬ ‫برس��د‪ ،‬تعرفه به میزان ‪ ۸‬درصد (‪ )۴۰-۳۲=۸‬کاهش می‌یابد ولی اگر از‬ ‫عمق داخلی‌س��ازی ‪ ۳۰‬درصد به ‪ ۴۰‬درصد برس��د (افزایش ‪ ۱۰‬درصد)‬ ‫تعرف��ه تنه��ا ‪ ۶‬درصد کاهش می‌یاب��د‪ .‬این در حالی اس��ت که هر چه‬ ‫عمق داخلی‌سازی بیش��ر باشد اضافه‌کردن داخلی‌سازی آن پر هزینه‌تر‬ ‫خواه��د بود زیرا فناوری قطعات تولیدی باالتر خواهد رفت‪ .‬این ش��یوه‬ ‫تعرفه‌گ��ذاری نه تنه��ا تولیدکننده را به افزایش س��اخت داخل ترغیب‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬بلکه این س��یگنال را به تولیدکننده می‌دهد که پرس��ودترین‬ ‫حالت تولید خودرو در ایران‪ ،‬تولید با حداقل میزان داخلی‌سازی است‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از ای��رادات ب��زرگ سیاس��ت تعرف��ه واردات قطعات و‬ ‫اندازه‌گیری س��اخت داخل‪ ،‬عدم اندازه گیری میزان ساخت داخل برای‬ ‫خودروهای پرتیراژ و با س��اخت داخل باالس��ت‪ .‬این نح��وه رویارویی با‬ ‫خودروس��از‪ ،‬عمال ای��ن امکان را به او می‌دهد که ب��دون آنکه با زیان و‬ ‫محدودیتی مواجه باشد‪ ،‬به سمت تغییر منابع تامین خود از شرکت‌های‬ ‫داخلی به شرکت‌های خارجی حرکت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست برقراری انحصار به منظور رشد صنایع داخلی‬ ‫در بازار خودرو ایران تنها دو خودروس��از که به صورت سنتی بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬سال در س��اختار صنعت خودرو ایران فعالیت می‌کنند‪ ،‬در مجموع‬ ‫ح��دود ‪ ۹۰‬درصد از س��هم بازار را در اختیار دارند‪ .‬س��ایر ب��ازار میان‬ ‫خودروس��ازان بس��یار کوچک داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف دیگر با توجه به تعرف ‌ه باالی واردات خودرو به کش��ور‪،‬‬ ‫خودروهای وارداتی عمال رقابت را ایجاد نمی‌کنند‪.‬‬ ‫نکته بس��یار مهم در مورد بازار خودرو ایران این اس��ت که همین دو‬ ‫خودروساز داخلی عمال با یکدیگر رقابت نمی‌کنند‪ .‬زیرا با بررسی قیمت‬ ‫محصوالت گروه صنعتی ایران‌ خودرو و گروه س��ایپا مش��خص می‌شود‬ ‫این دو خودروس��از در بازه‌های قیمتی یکدیگ��ر ورود ندارند و هرکدام‬ ‫در بازه‌ه��ای قیمتی جداگانه به عرضه خ��ودرو می‌پردازند‪ .‬تحت چنین‬ ‫شرایطی خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی‌کنند و وجود بازار‬ ‫تضمین ش��ده‪ ،‬نه تنه��ا انگیزه‌های اقتصادی خودروس��ازان را در جهت‬ ‫گام برداشتن به سوی توس��عه محصول‪ ،‬به روزرسانی تولیدات‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت و‪ ...‬تقویت نمی‌کند‪ ،‬بلکه مش��وق عدم حرکت خودروس��ازان به‬ ‫سمت حفظ محصوالت گذشته و کاهش کیفیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫بر اس��اس فرمولی که ش��ورای رقابت به کار می‌گرفت‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫تابعیت بس��یار پایینی از کیفیت تولیدات داشت‪ .‬از همین رو عمال این‬ ‫شیوه قیمت‌گذاری خودروسازان را تشویق می‌کند که به منظور افزایش‬ ‫س��ود محصوالت خود تا جایی که می‌توانند ب��ا کاهش کیفیت قطعات‬ ‫تولیدی هزینه تمام ش��ده خود را کاهش داده و س��ود بیش��تری کسب‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین نتیجه این سیاس��ت‌گذاری حاکمی��ت‪ ،‬کاهش کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی و عدم تحریک انگیزه خودروس��ازان برای حرکت به‬ ‫س��مت تولیدات با کیفیت اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مکانیسم شورای رقابت‬ ‫دارای ایرادات بزرگ دیگری نیز هس��ت که از جمله آنها می‌توان موارد‬ ‫زیر را بر شمرد‪:‬‬ ‫‪ -‬وابس��ته بودن تصمیمات به نظر چند فرد محدود که به دلیل لحاظ‬ ‫ش��دن منافع فردی و جمعی در تصمیم‌گیری‌ها‪ ،‬امکان بروز فس��اد در‬ ‫تصمیمات شورا هموار است‪.‬‬ ‫ به دلیل وابس��تگی تصمیمات قیمتی به افراد‪ ،‬با توجه به فشارهای‬‫اجتماعی‪ ،‬مصلحت‌س��نجی‌های غیر اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ فرآیند تصمیم‌گیری در شورای رقابت دارای مکانیسمی فعال و پویا‬‫نس��بت به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید نیس��ت از همین رو‪ ،‬شورای‬ ‫رقابت به تغییرات قیمتی بسیار دیر واکنش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫البته راه حل آس��یب های فوق واگذاری قیمت خودرو به بازار نیست‬ ‫چرا که واگذاری قیمت به بازار نیز خود دارای مش��کالت فراوانی اس��ت‬ ‫از جمل��ه اینک��ه واگذاری قیمت به بازار در ش��رایط ب��ازار انحصاری به‬ ‫معنای واگذاری قیمت به عرضه‌ کنندگان است‪ .‬در واقع عرضه‌ کنندگان‬ ‫بر اس��اس میزان عرضه محصول در ب��ازار می‌توانند قیمت را افزایش یا‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫زمان��ی که قیمت در اختی��ار عرضه کننده قرار گی��رد‪ ،‬عرضه‌ کننده‬ ‫ب��ا توجه به مش��کالتی که مواردی از جمله تامین س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫انب��ار‌داری و‪ ...‬دارد‪ ،‬انگیزه بیش��تری برای عدم افزایش تیراژ و کس��ب‬ ‫حاشیه سودهای باالتر در بلندمدت خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ران ب��ازار خ��ودرو ب��ا عمق ب��اال ک��ه دارای عرض��ه‌ کننده و‬ ‫تقاضا‌کننده‌هایی با تعداد باال باش��د و قوانی��ن مدونی (همچون بورس)‬ ‫حاکم باشد وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت‌های مالی دولت از خودروسازان‬ ‫طی س��الیان گذش��ته حمایت مالی دولت از خودروس��ازان منوط به‬ ‫عملکرد یا رفتار خاصی از سوی خودروسازان که آنها را وادار به حرکت‬ ‫به س��مت توسعه صنایع خودروس��ازی کند‪ ،‬نکرده است‪ .‬در این شرایط‬ ‫خودروس��ازان هرگ��ز در جهت توس��عه‪ ،‬حرکتی نخواهن��د کرد چراکه‬ ‫جریان حمایت دولتی مستمر و القید بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای خودرویی‬ ‫از جمل��ه دالی��ل ناموفق ب��ودن اس��تانداردهای خودروی��ی‪ ،‬حمایت‬ ‫دائمی دولت از خودروس��ازان اس��ت ک��ه عموما با به تعوی��ق انداختن‬ ‫زمان الزامی ش��دن اس��تانداردها و همچنین کاستن از شدت آن است‪.‬‬ ‫در ایران اس��تانداردها نتوانس��ته به عنوان اهرمی ب��رای ترغیب و تنبیه‬ ‫خودروسازان برای حرکت به سمت توسعه موفق ظاهر شود‪ ،‬چرا که هر‬ ‫بار استانداردها یا اجرا نش��ده یا به دلیل تعویقات طوالنی مدت کارایی‬ ‫خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫ساخت خودروهای پرتیراژ قدیمی همچنان در دستور کار است‬ ‫در حالی خودروس��ازان دلیل افزایش قیمت محصوالت‌شان همین‌طور‬ ‫ت��داوم تولید محص��والت قدیمی خ��ود را مرب��وط به تحریم‌ه��ا عنوان‬ ‫می‌کردند که در ش��رایط بازگشت خودروس��ازان بزرگ و شرکای سنتی‬ ‫خود نیز نتوانستند قراردادهای قابل قبولی برای ساخت خودروهای جدید‬ ‫ب��ا کیفیت و ارزان با این ش��رکت‌های بزرگ منعق��د کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مصرف کننده نیز در ش��رایط حال حاض��ر مجبور به تبعیت از‬ ‫قیمت‌های بازار هس��تند و محصوالت با تولید چند دهه‌ای خودروسازان‬ ‫را خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫در این خصوص رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط پیش آمده و تش��دید تحریم‌ها‪ ،‬ساخت‬ ‫خودروهای پرتیراژ قدیمی همچون پژو ‪ 405‬و پراید همچنان در دس��تور‬ ‫کار اس��ت و این موضوع تا زمان برداش��ته ش��دن تحریم‌ها ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خودرونوی��س‪ ،‬محمدرض��ا نجفی من��ش اف��زود‪ :‬اکنون‬ ‫خودروس��ازان بزرگی نظیر رنو و پژو پش��ت درهای ای��ران منتظرند تا به‬ ‫محض برداشته شدن تحریم‌ها دوباره به بازار کشورمان بازگردند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اولویت امروز صنعت خودرو و قطعه‌س��ازی باید ارتقای‬ ‫داخلی‌س��ازی باشد‪ .‬در واپسین روزهای سال گذش��ته «فرشاد مقیمی»‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد ش��رکت‬ ‫رنو س��رمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران کرده و منتظر مش��خص شدن‬ ‫تحریم‌هاست‪ ،‬تحلیل ما بازگشت این شرکت خوروسازی به بازار کشور در‬ ‫آینده است‪ .‬پیش‌تر «بهزاد اعتمادی» قائم مقام ایدرو نیز اعالم کرده بود‬ ‫با اعمال تحریم‌ها امروز به ناچار مجبور به برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو‬ ‫در پازل تحریم هس��تیم‪ ،‬این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی انجام‬ ‫شده مقرر بود خودروهایی نظیر پراید و پژو ‪ 405‬که عمر زیادی از حضور‬ ‫آنها در جاده‌ها و خیابان‌های کش��ور می‌گذرد‪ ،‬از خط تولید کنار گذاشته‬ ‫ش��وند و خودروهای جدید را جایگزین کنیم‪ ،‬اما ب��ه ناچار باید تولیدات‬ ‫قبلی را ادامه دهیم تا صنعت خودرو دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫نوستالژی روی خط تولید خودروسازان‬ ‫‹ ‹تولید یک میلیون و ‪ 200‬هزار خودرو در سال ‪98‬‬ ‫نجف��ی من��ش تولید یک میلی��ون و ‪ 200‬هزار خودرو در س��ال ‪ 98‬را‬ ‫ناممکن ندانس��ت‪ ،‬اما آن را مش��روط به تامین ش��دن چند عامل اساسی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی‪ ،‬نخستین شرط برای تحقق این هدف را تعدیل قیمت‬ ‫قطعات عنوان کرد‪ ،‬زیرا به اعتقاد وی قطعه‌سازان عالوه بر افزایش قیمت‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬ب��ا افزایش ‪ 45‬درصدی هزینه‌های کارکنان در س��ال جدید‬ ‫مواجهند‪.‬‬ ‫وی خواس��تار آن شد تا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز حداکثر یک‬ ‫ماه��ه (یعن��ی یک ماه پس از تحویل کاال) انجام ش��ود‪ ،‬زیرا مزیت خرید‬ ‫اعتباری را از دست داده اند و باید مواد مورد نیاز خود را نقدی خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نجفی منش‪ ،‬همچنین تس��هیل در تامین قطع��ات و مواد مورد نیاز از‬ ‫منابع داخلی و خارجی را خواستار شد تا فرآیند تولید‪ ،‬زمانبر و فرسایشی‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬ب��رای تامین مواد خارجی مورد نی��از که امکان تولید‬ ‫داخل آنها وجود ندارد‪ ،‬هرچند تامین بخش��ی از آنها به اس��تان‌ها واگذار‬ ‫شده‪ ،‬اما هنوز زمانبر است و برای تخصیص ارز آن از سوی بانک مرکزی‬ ‫مش��کل وجود دارد؛ همچنین قطعه‌س��ازان خواهان آن هستند که تامین‬ ‫مواد داخلی نیز بیش از یک هفته به طول نینجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬تا ‪ 4‬برابر شدن قیمت مواد اولیه‬ ‫رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌س��ازان کشور در ادامه‬ ‫به ‪ 2‬تا ‪ 4‬برابر ش��دن قیمت مواد اولیه مورد نیاز نس��بت به سال گذشته‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این شرایط تس��هیالت مورد نیاز قطعه‌سازان باید‬ ‫دس��ت‌ کم ‪ 2‬برابر ش��ود و بانک‌ها نیز در اعطای این تسهیالت وثیقه‌های‬ ‫جدید مطالبه نکنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی دیگر از مطالبات قطعه‌سازان از‬ ‫سال گذش��ته حل نشده باقی مانده که یکی از آنها پرداخت ما‌به‌التفاوت‬ ‫ارزی به نرخ نیمایی است‪.‬‬ ‫نجف��ی منش توضیح داد‪ :‬بیش��تر خرید قطعه‌س��ازان از ش��رکت‌های‬ ‫خارجی در سال‌های گذشته و پیش از تحریم‌ها به طور اعتباری و زمانی‬ ‫ک��ه هنوز نرخ ارز ‪ 3800‬تومان بوده انجام ش��ده و کاالهای تولید ش��ده‬ ‫به قیمت‌های مصوب فروخته ش��ده اس��ت‪ ،‬اما اکنون دولت پرداخت مابه‬ ‫التفاوت ارزی با نرخ نیمایی را خواس��تار ش��ده که به معنای ورشکستگی‬ ‫قطعه‌سازان است‪.‬‬ ‫وی درباره پرداخت تس��هیالت ارزی وعده داده شده به قطعه‌سازان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن زمینه بانک مرکزی هرچند حاضر به پرداخت ارز اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا دریافت آن را ‪ 9‬ماه بعد به قیم��ت روز مطالبه می‌کند که در صورت‬ ‫افزایش قیمت ارز به زیان قطعه‌سازان خواهد بود‪.‬‬ ‫نجفی منش بیان داش��ت‪ :‬پیش��نهاد قطعه‌س��ازان‪ ،‬دریافت ریالی این‬ ‫تس��هیالت و بازپرداخت آن به همراه س��ود مربوط است که تاکنون مورد‬ ‫موافقت قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬پ��س از اینکه ‪ 14‬بهمن س��ال گذش��ته معاون امور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو‬ ‫از تخصی��ص ‪4‬ه��زار میلیارد تومان به ‪ 2‬ش��رکت بزرگ ای��ران خودرو و‬ ‫س��ایپا خب��ر داد‪ ،‬عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه‌س��ازان در‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��از آغاز و مقرر ش��د بانک‌ها مطابق فهرس��تی که‬ ‫خودروس��ازان در اختیارش��ان قرار دادن��د‪ ،‬مبالغ را به طور مس��تقیم به‬ ‫قطعه‌سازان پرداخت کنند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید خودرو در ‪ 6‬ماه گذشته به ‪ 3‬برابر افزایش یافت‬ ‫نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع گفت‪ :‬تولید خودرو در‬ ‫کشور در ‪ 6‬ماهه گذشته به ‪ 3‬برابر افزایش یافت تا در موعد‬ ‫مقرر خودرو به ثبت نام کنندگان تحویل شود‪.‬‬ ‫به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬رضا علیزاده اظهار داش��ت‪ :‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نشس��ت کمیس��یون صنایع‬ ‫برای پاس��خگویی به پرس��ش های چند تن از اعضای این‬ ‫کمیس��یون حضور داش��تند که نمایندگان سواالت خود را‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نماین��دگان از توضیح��ات وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تقریبا قانع ش��ده‌اند و در ‪ 2‬مورد قرار شد‬ ‫گروهی برای رسیدگی به مش��کالت منطقه‌ای نمایندگان‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬یکی از پرس��ش‌های نمایندگان بح��ث واگذاری‬ ‫واحده��ای صنعتی بود که به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مرب��وط نمی‌ش��ود و ب��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫برمی‌گردد؛ پرسش دیگر درباره مشکل تحویل خودرو بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نمایندگان اینگونه س��وال خود را مطرح‬ ‫کرده‌ان��د که چرا خ��ودرو به ثبت نام کنن��دگان در موعد‬ ‫مق��رر تحویل داده نمی‌ش��ود؛ وزیر هم پاس��خ داد پیش‌تر‬ ‫پیش‌فروش بس��یار انجام می شد اما تعداد خودرو به اندازه‬ ‫تعداد پیش فروش شده نبود‪ ،‬به همین منظور تالش کردیم‬ ‫تولید خودرو را در ‪ 6‬ماهه گذشته به ‪3‬برابر افزایش دهیم تا‬ ‫بتوانیم در موعد مقرر به ثبت نام کنندگان تحویل دهیم‪.‬‬ ‫علیزاده در پاسخ به این پرسش که آیا در نشست بررسی‬ ‫ض��رورت انجام تحقیق و تفحص از ش��رکت ملی صنایع و‬ ‫پتروشیمی انجام شده است یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی این طرح با‬ ‫توجه به طوالنی ش��دن پاسخ به پرسش‌های آقایان حاجی‬ ‫دلیگانی‪ ،‬س��اداتی نژاد و پژمانفر به نشس��ت بعدی موکول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ستاد ملی معاینه فنی‬ ‫عباس مجی�دی نژاد‪ ،‬رئی�س انجمن‌های صنف�ی مراکز معاینه‬ ‫فن�ی‪ :‬در چند ش��ماره قبل مبحث آیین‌نامه اجرای��ی انجام معاینه فنی‬ ‫خودرو را مورد نقد و بررسی قرار دادیم‪ .‬در اولین مقاله‪ ،‬ضرورت بازنگری‬ ‫و اصالح آیین‌نامه مطرح شد و در مقاله مذکور خالء موجود مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫« اگرچه روند مناس��باتی در مراکز معاینه فنی خودرو رو به رشد بوده‬ ‫و تغییرات اساس��ی در مراکز معاینه فنی به‌وج��ود آمده و تجهیزات آن‬ ‫بروز رس��انی شده اس��ت اما متناسب با این رش��د در مراکز معاینه فنی‪،‬‬ ‫آیین‌نامه و دس��تورالعمل اجرایی آن جوابگوی این روند نبوده و نتوانسته‬ ‫نیازهای اجتماعی و تخصصی این فرآیند را پاسخگو باشد‪».‬‬ ‫در مقاله بعدی به تدوین یک برنامه بومی‌س��ازی شده براساس شرایط‬ ‫حاضر خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫« با گذش��ت هجده س��ال از عمر معاینه فنی خودرو بر اس��اس قانون‬ ‫وص��ول برخی از درآمدهای دولت و مص��رف آن در موارد معین مصوب‬ ‫س��ال ‪ 1380‬هنوز ی��ک آیین‌نامه و در پی آن دس��تورالعمل اجرایی به‬ ‫صورت کارشناسی شده وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاینه فنی خودرو در کش��ور نه بر اس��اس ی��ک برنامه‌ریزی بلکه به‬ ‫صورت ی��ک الگو‌برداری از دیگر کش��ورها صورت گرفت��ه و مبادرت به‬ ‫راه‌اندازی آن کرده‌اند‪ .‬بر این اس��اس بس��یاری از معضالت مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو را در همین نکته باید جستجو کرد‪».‬‬ ‫در مقال��ه نق��ص فنی در مراک��ز معاینه فنی خودرو ب��ه یکی دیگر از‬ ‫خالء‌های ایین نامه می‌پردازیم‪.‬‬ ‫« ب��ه دلیل تعارض در تعاریف و خالءه��ای موجود در قوانین مختلف‬ ‫باالدس��تی‪ ،‬نقص فنی موث��ر اولیه صرفا در مراکز معاینه فنی جس��تجو‬ ‫ش��د در صورتی که بر طبق استاندارد وس��یله نقلیه‪ ،‬سیستم‪ ،‬قطعات و‬ ‫مجموع��ه فنی مجزا باید لحاظ و مورد کارشناس��ی قرار بگیرد‪ .‬ضرورت‬ ‫مش��خص کردن عملکرد هر یک از مجریان این سیستم و تعیین جایگاه‬ ‫س��ازمانی آنها در هنگام حادثه برای ارجاع به قوه قضایی به استناد ماده‬ ‫‪ 32‬قانون هوای پاک ضروری به نظر می‌رسد‪».‬‬ ‫در این مجال س��تاد ملی معاینه فنی خودرو را مورد کنکاش و بررسی‬ ‫قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫در آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی خودرو در ماده (‪ )1‬بند (د)‬ ‫آن برای تعریف ستاد معاینه فنی آمده است‪:‬‬ ‫« ستاد معاینه فنی خودرو‪ :‬تشکیالت متمرکز برای برنامه‌ریزی‪ ،‬هدایت‪،‬‬ ‫نظارت و کنترل فعالیت مراکز معاینه فنی سبک و سنگین است‪».‬‬ ‫برداش��ت‌های صورت گرفت��ه از این تعریف در مراکز س��بک با مراکز‬ ‫س��نگین متفاوت بوده است‪ .‬در مراکز سبک ستاد معاینه فنی خودرو در‬ ‫شهرداری هر شهر تشکیل و کلیه امور محول به آن ستاد داده شده است‪.‬‬ ‫اما در مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در ماده (‪ )40‬دستورالعمل‬ ‫ماده (‪: )3‬‬ ‫« نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی سنگین وظیفه کنترل و نظارت‬ ‫برفعالیت مراکز معاینه فنی س��نگین استان مربوطه را به عهده داشته و‬ ‫از روش گوناگون نظیر س��امانه یکپارچه و اعزام تیم نظارتی نس��بت به‬ ‫پایش و نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی سنگین اقدام خواهند کرد‪».‬‬ ‫تبصره ‪ : 2‬کنترل نحوه نظارت نمایندگی س��تاد معاینه فنی س��نگین‬ ‫در اس��تان بر مراکز معاینه فنی سنگین تحت پوشش از طریق کار گروه‬ ‫استانی معاینه فنی انجام خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ :3‬نظ��ارت عالی ب��ر عملکرد مراک��ز معاینه فنی س��نگین و‬ ‫نمایندگی‌های استانی با ستاد معاینه فنی سنگین است‪».‬‬ ‫از ابالغ دس��تورالعمل ماده(‪ )3‬از س��ال ‪ 95‬حدود ‪3‬سال گذشته و در‬ ‫طی این مدت ثابت ش��ده که برداشت ستاد معاینه فنی خودرو در مراکز‬ ‫س��بک یک طرح ملی را به یک طرح محلی تبدیل کرده و در ش��هرهای‬ ‫مختلف ش��هرداری‌ها با س�لایق و برداشت ش��خصی خود این فرآیند را‬ ‫پیاده‌سازی کردند‪.‬‬ ‫مشخص ش�ده است که ستاد معاینه فنی س�نگین در سازمان‬ ‫راهداری در عمل در طی این مدت برداش�تی درست از یک طرح‬ ‫ملی داشته و دارای انسجام درونی در مراکز است‪ .‬لذا وجود ستاد‬ ‫ملی معاین�ه فنی خودرو ی�ک ضرورت عینی در ش�رایط حاضر‬ ‫است‪ .‬حال باید ساختار این ستاد ملی را مشخص و تعریف کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس تعریف‪ ،‬س��تاد ملی برای وحدت رویه و یکپارچه‌س��ازی در‬ ‫کشور برنامه‌ریزی و هدایت را به عهده داشته و برای نظارت نیز می‌تواند‬ ‫از کارگروه استانی بهره ببرد‪.‬‬ ‫س��تاد ملی معاینه فنی خودرو‪ :‬تش��کیالتی متمرکز برای برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫هدایت‪ ،‬نظارت و کنترل امور مدیریتی و نظارت بر کارگروه‌های اس��تانی‬ ‫و مراکز معاینه فنی سبک و سنگین در کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین معضالت حاضر وجود دو س��ازمان مستقل سبک و‬ ‫س��نگین در فرآیند معاینه فنی خودرو بوده اس��ت که ضرورت یکپارچه‬ ‫بودن دراین سیستم الزامی به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫البته وجود دو س��ازمان مس��تقل در حمل و نقل یک معضل اساس��ی‬ ‫در س��اختار حمل و نقل کش��ور است اما در ش��رایط حاضر به‌دلیل عدم‬ ‫همخوانی که در برداش��ت از س��تاد معاین��ه فنی خ��ودرو در آیین‌نامه‬ ‫می‌توان��د یکی از مصداق‌های آن باش��د‪ ،‬فرایند معاین��ه دچار این تفکر‬ ‫ش��ده است‪ .‬برای ساختار ستاد ملی معاینه فنی خودرو در کشور تدوین‬ ‫برنامه و جایگاه هر یک از دستگاه‌های دولتی‪ ،‬عمومی و بخش خصوصی‬ ‫و تفکیک امور س��تادی از بخش اجرایی آن می‌تواند برای دس��تیابی به‬ ‫اهداف معاینه فنی موثر باشد‪.‬‬ ‫س��تاد معاینه فنی خودرو از دو قسمت تشکیل می‌شود‪ :‬بخش اجرایی‬ ‫و بخش مدیریتی‪.‬‬ ‫بخ��ش اجرای��ی‪ :‬ای��ن بخ��ش مانن��د دیگ��ر کش��ور‌های‬ ‫جهان(انگلستان‪،‬ژاپن‪،‬س��نگاپور وترکیه) از یک سمن(‪ )N.G.O‬تشکیل‬ ‫شده با نماینده حقوقی سازمان دولتی ذیربط‪.‬‬ ‫وظایف این سازمان (‪ )N.G.O‬برنامه‌ریزی‪ ،‬طراحی سازمانی‪ ،‬طراحی‬ ‫اس��تعالمات مورد نیاز ذینفعان‪ ،‬تهیه فهرس��ت تجهیزات مورد استفاده‬ ‫در مراک��ز معاینه فنی خودرو مبتنی بر اس��تانداردهای روز جهانی‪ ،‬تهیه‬ ‫آیین‌نامه‪ ،‬دستورالعمل‪ ،‬بخشنامه‌های اجرایی‪ ،‬ارائه پالن کارشناسی شده‬ ‫برای مکان‌یابی مراکز معاینه فنی خودرو‪ ،‬تدوین سر فصل‌ها و برنامه‌های‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬ارائه نرخ‌نامه برای معاینه فنی خودرو‪ ،‬برنامه‌ریزی در احداث‬ ‫مراکز معاینه فنی در نقاط محروم کش��ور که توجیه اقتصادی نداشته اما‬ ‫بنا بر حقوق شهروندی ضروری است‪.‬‬ ‫بخش مدیریتی‪ :‬بخش مدیریتی آن از س��ازمان‌های متولی منطبق بر‬ ‫ماده ‪ 3‬آیین‌نامه تش��کیل شده و کلیه موارد تدوین شده را بررسی و در‬ ‫صورت تایید به کارگروه‌های استانی و مراکز معاینه فنی سبک و سنگین‬ ‫کشور ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫دس��تیابی به یک آیین‌نامه مش��مول تدوین برنام��ه‌ای مدون با لحاظ‬ ‫جایگاه س��ازمانی ه��ر یک از ذینفعان و با دیدگاه بومی‌س��ازی ش��ده و‬ ‫می‌تواند راهنمای عمل ما در این فرایند باشد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫تکلیف خودروهای جا مانده در گمرک چه می‌شود؟‬ ‫واردات خودرو از چند ماه گذشته به یکی از پر بحث‌ترین‬ ‫موضوعات تبدیل ش��ده است‪ ،‬به‌طوری‌که در سال گذشته‬ ‫به دلیل شرایط خاص ارزی ورود آن به کشور متوقف شد‪.‬‬ ‫باش��گاه خبرنگاران ج��وان نوش��ت‪ :‬در ‪ ۱۲‬دی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خبری منتش��ر شد‪ ،‬مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی مج��وز ترخیص ‪ ۱۳‬هزار خ��ودرو را صادر کرده‬ ‫است‪ ،‬بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ ‪ ۱۶‬دی‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ابالغ کرد؛ اما ح��دود ‪ ۲۰‬روز مانده به پایان مهلت‬ ‫‪ ۴‬ماهه این مصوبه طبق آم��ار فقط‪ ۲۰۰‬خودرو از گمرک‬ ‫ترخیص شد‪.‬‬ ‫عالوه بر بالتکلیف بودن ترخیص خودروهای وارد ش��ده‬ ‫از گمرک‪ ،‬یکی از چالش‌های این موضوع برای مش��تریان‪،‬‬ ‫قیمت نهایی اس��ت‪ .‬به عنوان مثال خودرویی که در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬با قیمت تمام ش��ده ‪ ۹۹‬میلیون تومان ثبت نام ش��ده‬ ‫بود در حال حاضر بیش از ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان قیمت پیدا‬ ‫کرده و معلوم نیست در چنین شرایطی مشتری چه مبلغی‬ ‫را باید پرداخت کند‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجلس گفت‪ :‬پس از جلس��ات مکرر مقرر ش��د تا‬ ‫در هفته‌ه��ای آینده یک س��ری از خودروهای دپو ش��ده‬ ‫در گمرک وارد بازار ش��ود‪ ،‬اما خیلی از ثبت س��فارش‌های‬ ‫خودروهای وارداتی مشکل حقوقی دارد و سازمان بازرسی‬ ‫به این موضوع وارد شده است‪.‬‬ ‫رضی��ان اف��زود‪ :‬ی��ک پروس��ه پیچی��ده‌ای در خصوص‬ ‫خودروه��ای واردات��ی ایج��اد ش��ده و تخلف��ات در ثبت‬ ‫س��فارش‌ها باالس��ت و در برخی موارد قوه قضاییه شخصا‬ ‫وارد رون��د بررس��ی پرونده‌ها ش��ده اس��ت و بای��د پس از‬ ‫بررسی‌ها کارهای ترخیص خودرو انجام شود و خودروهایی‬ ‫که مشمول ترخیص نشوند‪ ،‬متروکه می‌شوند یا مرجوع به‬ ‫خارج از کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ق‬ ‫سیستم ترمز و تحلیل عملکرد آن‬ ‫در دستگاه تست ترمز در مراکز معاینه فنی‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫سم‬ ‫تپ‬ ‫‹ ‹الستیک‌ها‬ ‫بررس��ی اندازه‪ ،‬ظرفیت تحمل بار و عالمت‌های مندرج روی تایر و انطباق‬ ‫آنها با استانداردهای ارائه شده توسط شرکت سازنده و تطابق رینگ چرخ با‬ ‫الستیک خودرو یکی از بهترین عوامل در انتخاب الستیک خودرو است لذا‬ ‫در بازدید چشمی باید کنترل شود و پس از انتخاب صحیح الستیک خودرو‬ ‫باید الس��تیک فاقد هرگونه آسیب‌دیدگی جدی و کم بودن عاج و ساییدگی‬ ‫باش��د زیرا استاندارد نبودن عاج الس��تیک باعث ساییدگی و سرخوردن آن‬ ‫هنگام تست ترمز روی غلطک‌های دستگاه تست سه گانه خواهد شد و این‬ ‫ساییدگی باعث افت دقت دستگاه شده و نمی‌توان بر پارامترهای خروجی از‬ ‫دستگاه صحه‌گذاری کرد‪ .‬تایرهای عاج زده نیز نباید از حد استاندارد پایین‌تر‬ ‫باشند زیرا کم بودن عمق شیار نیز بر عملکرد غلطک‌ها درمیزان اندازه‌گیری‬ ‫نیروی ترمز و جذب آن موثرخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط آب وهوایی‬ ‫یکی ازعوامل موثر درمیزان عملکرد سیس��تم ترمز دستگاه تست سه گانه‬ ‫ش��رایط آب و هوایی اس��ت به‌خصوص هنگام بارندگی یا یخ‌زده بودن سطح‬ ‫الس��تیک هنگام بارش برف که باعث س��اییدگی و لغزش الس��تیک‌ها روی‬ ‫غلطک دستگاه تست سه‌گانه می‌شود و عامل مهمی بردقت عملکرد سیستم‬ ‫اندازه‌گیری دس��تگاه تس��ت س��ه‌گانه و جذب نیروی ترمز توسط غلطک‌ها‬ ‫است‪ .‬لذا باید دقت کرد هنگام تست‪ ،‬شرایط آب و هوایی و محیطی مناسب‬ ‫باشد تا بتوان برخروجی پارامترهای دستگاه صحه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز‬ ‫درب��اره این عامل باید دقت الزم و کاف��ی درمیزان ضخامت لنت‌های جلو و‬ ‫کفش��ک‌های لنت عقب مالحظه ش��ود و اندازه آن نباید از استاندارد پایین‌تر‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین عالوه بر لنت‌ها باید سطوح کاس��ه چرخ‌های عقب و دیسک‬ ‫چرخ جلو نیز صاف و صیقلی باشد تا به بهترین شکل نیروی ترمز را جذب کند‪.‬‬ ‫درصورتیکه روی سطح دیسک چرخ جلو و کاسه چرخ‌های عقب شیار و خط‬ ‫خوردگی باشد عالوه بر ایجاد صدای ناهنجار باعث خوردگی لنت‌ها و همچنین‬ ‫کاهش دقت عملکرد سیس��تم ترمز خواهد شد که این مساله درهنگام بازدید‬ ‫چشمی توسط آزمون‌گر قابل مشاهده و تشخیص می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهرم ترمز دستی‬ ‫هنگام تست و اندازه‌گیری شتاب ترمز‌دستی عواملی که در نحوه عملکرد آن‬ ‫موثر بوده که ش��امل سالم بودن کابل و روکش کابل ترمز دستی‪ ،‬ریگالژ بودن‬ ‫سیس��تم ترمز دستی و اهرم‌های متصل به کفشک‌های ترمزدستی هستند که‬ ‫هنگام بازدید چشمی توس��ط آزمون‌گر می‌توان نسبت به سالم بودن اتصاالت‬ ‫آن اطمینان حاصل کرد زیرا ش��ل بودن اتصاالت می‌تواند برعملکرد سیس��تم‬ ‫ترم��ز موثر بوده لذا بای��د دقت کرد جابه‌جای��ی غیرعادی اهرم‌ه��ا‪ ،‬میله‌ها و‬ ‫مجموعه اتصاالت که نش��ان دهنده تنظیم نبودن آنها و سایش هنگام عملکرد‬ ‫این سیستم است‪.‬‬ ‫نی‬ ‫ایا‬ ‫محمد جواد شریفی کارشناس ارشد مکانیک‪ ،‬مشاور رئیس هیات‬ ‫مدی�ره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خ�ودرو‪ :‬در ادامه مطالب ارائه‬ ‫ش��ده در خصوص عملکرد سیس��تم ترمز خودرو در این قس��مت از مقاله‬ ‫به بررس��ی نحوه عملکرد سیس��تم ترمز در دستگاه تس��ت سه گانه مستقر‬ ‫در مراک��ز معاینه فن��ی خودرو می‌پردازیم لذا باتوجه ب��ه اینکه تنها مرجع‬ ‫قابل اس��تناد در ایران استاندارد ملی ش��ماره ‪ 9181‬که توسط سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران تدوین و معرفی شده است و هدف از آن تعیین اصول کلی‬ ‫برای معاینه فنی خودرو‪ ،‬جهت بازرس��ی صالحیت تردد وس��ایل نقلیه است‬ ‫آزمون‌های این استاندارد را با استفاده از روش و تجهیزات جاری مستقر در‬ ‫مراک��ز معاینه فنی خودرو می‌توان اندازه‌گیری کرد و پارامترهای خروجی را‬ ‫براس��اس معیارهای پذیرش مورد قبول ی��ا مردود اعالم کرد‪ .‬درباره عملکرد‬ ‫سیستم ترمز سه معیار معرفی شده است که عبارتند از‪:‬‬ ‫ شتاب ترمزگیری‬‫ نیروی ترمز و نداشتن توازن‬‫در ابتدا قبل از معرفی و میزان معیارهای پذیرش یا مردودی شاخص‌های‬ ‫ذکرش��ده به تحلیل عوامل موثر در عملکرد سیس��تم ترمز در دستگاه تست‬ ‫سه گانه می‌پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کالیبراسیون‬ ‫براساس استانداردهای تدوین شده باید دقت کرد کالیبراسیون این دستگاه‬ ‫تست س��ه گانه در وقفه‌های زمانی مشخص شده توسط شرکت سازنده انجام‬ ‫ش��ود که این زمان درحال حاضر س��االنه یکبار اس��ت‪ .‬درصورت انجام نشدن‬ ‫کالیبراس��یون نمی‌توان برخروجی اطالعات به‌دس��ت آمده از دس��تگاه تست‬ ‫س��ه‌گانه صحه‌گذاری کرد زیرا دق��ت الزم را برای اندازه‌گیری نیرو و ش��تاب‬ ‫ترمز نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مهارت اپراتور‬ ‫ای��ن عامل یک��ی از مهمتری��ن و اصلی‌ترین عوامل درنح��وه اندازه‌گیری و‬ ‫عملکرد سیس��تم هنگام آزمون اس��ت که میزان مه��ارت اپراتور و آزمون‌گر‬ ‫خودرو و زمان فشردن پدال ترمز بسیار در میزان و مقدار پارامترهای خروجی‬ ‫دستگاه تست ترمز موثر است‪.‬‬ ‫تحلیل پارامترهای خروجی از دستگاه تست ترمز‬ ‫‪ – 1‬شتاب ترمز‬ ‫همانگونه که از تعریف ش��تاب مش��خص اس��ت به هرگونه تغییر در میزان‬ ‫س��رعت را بیان می‌کند‪ .‬در سیستم ترمز خودرو پس از فشردن بر پدال ترمز‬ ‫س��رعت خودرو به ش��دت کاهش پیدا کرده و انرژی حرکتی خودرو توس��ط‬ ‫نیرویی که از طریق لنت‌های ترمز به چرخ‌ها وارد شده‪ ،‬موجب کاهش سرعت‬ ‫خودرو با استفاده از نیروی اصطکاک چرخ‌ها و لنت‌ها خواهد شد و انرژی‌های‬ ‫موجود در این تغییرات ضمن ایجاد صدا به حرارت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است در سیستم ترمز شتاب از نوع کاهش سرعت بوده و به‬ ‫آن شتاب منفی می‌گویند‪ .‬معیار پذیرش شتاب ترمزگیری در دستگاه تست‬ ‫سه گانه برای چرخ‌های جلو و عقب هر خودرو حداقل ‪ 50‬درصد است و نبود‬ ‫توازن بین محورها نیز باید حداقل ‪ 40‬درصد باشد و مقادیر بیشتر از این باعث‬ ‫مردود شدن خودرو می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬شتاب ترمز دستی‬ ‫با توجه به اینکه می‌دانیم ترمز دس��تی در کنار صندلی‬ ‫راننده قرارداشته و ضامنی در کنار‬ ‫آن تعبیه ش��ده اس��ت و از نظر کلی نظر به تعریف ترمز دستی که از نوع ترمز‬ ‫ثانوی��ه خودرو بوده و از نظر اهمیت در درجه دوم بعد از ترمز اولیه که همان‬ ‫ترمز پایی است قرار دارد و در هنگام عملکرد فقط روی چرخهای عقب نیروی‬ ‫ترمز را اعمال می‌کند و ضروری اس��ت که اپراتور هنگام آزمون به خوبی اهرم‬ ‫را به س��مت باال بکش��د و با توجه به استانداردهای تعریف شده معیار پذیرش‬ ‫ش��تاب ترمز دس��تی درمراکز آزمون برای هر خودرو حداقل ‪ 12‬درصد باشد‪.‬‬ ‫در قس��مت انتهایی به منظور آگاهی بیشتر نس��بت به اطالعات بیان شده به‬ ‫تعری��ف نبود توازن می‌پردازی��م که این پارامتر حاصل از اختالف بیش��ترین‬ ‫نیرو با کمترین نیروی ترمز وارد ش��ده به چرخ‌ها‪ ،‬تقس��یم بر بیش��ترین نیرو‬ ‫به‌بدست می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹متعلقات سیستم ترمز‬ ‫براس��اس بازدید چشمی صورت گرفته توسط اپراتور هنگام پذیرش می‌توان‬ ‫برس��الم یا معیوب بودن سیس��تم و متعلقات ترمز که شامل کابل‌ها‪ ،‬اهرم ها‪،‬‬ ‫لول��ه های ترمز و‪ ...‬بوده بررس��ی و دقت الزم را ک��رد که مثل بریدن اتصاالت‬ ‫و یا پارگی س��یم و کابل ترمز برعملکرد آنها هنگام تس��ت موثر است یا وجود‬ ‫عام��ل دیگر که مانع از عملکرد خوب اهرم‌های ترمز می‌ش��ود که این موضوع‬ ‫هنگام بازدید چش��می قابل رویت و تش��خیص است‪ .‬لذا درصورت بروز نشتی‬ ‫در لوله‌های ترمز یا پمپ ترمز عملکرد سیستم ترمز هنگام فشردن پدال ترمز‬ ‫اپراتور کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬الزم به توضیح است کثیفی و نشتی روغن در‬ ‫کلیپرها یا س��یلندر ترمز منجر به افت دقت اندازه‌گیری نیروی وارد ش��ده به‬ ‫پدال توس��ط اپراتور خواهد شد که در این حالت نیز نمی‌توان برنتایج به‌دست‬ ‫آمده از دستگاه تست سه گانه صحه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫گازسوز کردن موتورهای بنزینی و دیزلی و چالش‌های زیست محیطی‬ ‫مهدی دوزندگان‪ ،‬عضو هسته س�وخت احتراق و آالیندگی دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف و مدیر دپارتمان کنترل آالیندگی شرکت بازرسی رهام‪:‬‬ ‫افزایش قیمت س��وخت بنزین در کنار ذخایر گس��ترده گاز طبیعی در کش��ور‬ ‫س��بب شده استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت مصرفی خودروهای سبک‬ ‫افزایش چش��مگیری پی��دا کند‪ .‬در این بین یکی از چالش‌ه��ای موجود‪ ،‬اثرات‬ ‫زیست محیطی ناشی از گازسوز کردن خودروها است‪ .‬خودروهای گازسوز خود‬ ‫به دو نوع پایه دوگانه‌س��وز و دوگانه‌س��وز پس از تولید تقس��یم‌بندی می‌شوند‪.‬‬ ‫در خودروهای پایه دوگانه س��وز‪ ،‬گاز طبیعی توس��ط کارخانه سازنده خودرو به‬ ‫عنوان سوخت مصرفی تعریف شده و پارامترهای عملکردی موتور بر اساس هر‬ ‫دو نوع س��وخت بنزین و گاز بهینه می‌شوند‪ .‬به عنوان مثال سنسور نسبت هوا‬ ‫به سوخت (المبدا سنسور) بر اساس هر دو نوع سوخت کالیبره شده و با ارسال‬ ‫اطالعات دقیق‌تر به سیس��تم کنترلی (‪ )ECU‬میزان پاشش سوخت را به دقت‬ ‫کنترل کرده و س��بب باال رفتن راندمان احتراق در هر دو س��وخت می‌ش��ود‪ .‬با‬ ‫توجه به ترکیب هیدروکربن‌های نس��وخته متفاوت برای س��وخت بنزین و گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬کاتالیس��ت سه راهه این خودروها برای عملکرد هرچه بهتر در کاهش‬ ‫ن رو‪ ،‬نگرانی عمده‌ای‬ ‫آالینده‌ه��ای گازی به طور بهینه طراحی می‌ش��وند‪ .‬از ای ‌‬ ‫متوجه آالینده‌های زیست محیطی خودروهای پایه دوگانه سوز وجود نداشته و‬ ‫این خودروها با هر دو س��وخت خود قادر به گذراندن سطوح آالیندگی مد نظر‬ ‫سازمان‌های استاندارد و محیط زیست هستند‪.‬‬ ‫ب�ا وج�ود اینکه گاز طبیعی س�وخت پاک ش�مرده می‌ش�ود‪ ،‬اما‬ ‫نگرانی‌هایی پیرام�ون آالینده‌های خروج�ی از خودروهای دوگانه‬ ‫س�وز دس�تی وجود دارد‪ .‬در حال حاضر فرآیند دوگانه سوز کردن‬ ‫خودروه�ای بنزین س�وز ب�دون هیچ اس�تاندارد و دس�تورالعملی‬ ‫اجرایی می‌ش�ود‪ .‬در این نوع از خودروها سیس�تم کنترلی خودرو‬ ‫برای کار با س�وخت گاز بهینه نشده و سنسور المبدا تنها بر اساس‬ ‫سوخت بنزینی قادر به عملکرد صحیح است‪.‬‬ ‫عملک�رد نادرس�ت سنس�ور المبدا س�بب ش�ده در خودروهای‬ ‫دوگانه س�وز دس�تی‪ ،‬میزان پاشش س�وخت به محفظه احتراق در‬ ‫حالت بهینه نباشد‪.‬‬ ‫عالوه بر احتراق ناقص و تولید آالینده‌های گازی بیش�تر‪ ،‬کالیبره‬ ‫نبودن سنس�ور هوا به سوخت سبب ش�ده در خودروهای گازسوز‬ ‫دستی کاتالیس�ت س�ه راهه عملکرد ضعیف‌تری نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫عل�ت این امر را می‌توان در نیاز کاتالیس�ت س�ه‌راه ب�ه ‪ 1=λ‬برای‬ ‫عملکرد بهینه جستجو کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر خودروهای سواری‪ ،‬ردپای خودروهای گازسوز در ناوگان خودروهای‬ ‫سنگین نیز به چشم می‌خورد‪ .‬تولید ذرات معلق کمتر نسبت به خودروهای‬ ‫دیزلی سبب شده گازس��وز کردن خودروها به عنوان راهکاری برای کاهش‬ ‫آالیندگی هوا در کالنش��هرهای کش��ور پیشنهاد ش��ود‪ .‬در کالنشهر تهران‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد از اتوبوس‌های حمل و نقل درون‌ش��هری از نوع گازس��وز‬ ‫اس��ت‪ .‬لذا بررس��ی وضعیت عملکرد و میزان انتش��ار آالیندگی این نوع از‬ ‫خودروهای سنگین ضروری بوده و الزمه دستیابی به اهداف تعیین‌شده در‬ ‫برنامه بهبود کیفیت هوا است‪.‬‬ ‫با وجود کاهش چشمگیر در مقادیر انتشار آالیندگی ذرات معلق‪ ،‬سوخت‬ ‫گاز طبیعی در صورت استفاده نکردن از کاتالیست سه راهه‪ ،‬اثرات نامطلوبی‬ ‫بر آالینده‌های گازی نظیر گاز مونواکسیدکربن و هیدروکربن‌های نسوخته‪،‬‬ ‫نس��بت به خودرو دیزل‪ ،‬خواهد داش��ت‪ .‬از این رو می‌توان اذعان داشت که‬ ‫تولید خودروهای گازس��وز سنگین به منظور کاهش آالینده‌های خروجی از‬ ‫موتور احتراقی مس��تلزم استفاده از کاتالیست‌های اکسنده با عمر و بازدهی‬ ‫باال است‪.‬‬ ‫از دیگر موارد الزم به ذکر اثرات گلخانه‌ای ناش��ی از مصرف گاز طبیعی به‬ ‫عنوان س��وخت جایگزین بنزین و دیزل است‪ .‬با توجه به اینکه این سوخت‬ ‫به صورت سیال گازی بوده‪ ،‬احتمال نشت آن در مراحل تولید‪ ،‬آماده‌سازی‬ ‫و حتی از سیس��تم سوخت‌رس��انی خودرو وجود دارد‪ .‬مطالعات انجام شده‬ ‫نش��ان می‌ده��د در صورت عدم کنترل مناس��ب روی چرخه س��وخت گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬اس��تفاده از این نوع سوخت می‌تواند سبب تشدید اثرات گلخانه‌ای‬ ‫ناشی از خودروهای احتراق داخلی شود‪.‬‬ ‫از دیگ��ر چالش‌های پیش��رو در زمینه اس��تفاده از گاز طبیعی به عنوان‬ ‫سوخت خودروهای سواری و سنگین فرآیند بازرسی و معاینه فنی این نوع‬ ‫خودروها است که تحقیقات و مطالعات بیشتری را ایجاب می‌کند‪.‬‬ ‫در پایان الزم به ذکر است که با وجود منابع سرشار گاز طبیعی در‬ ‫کشور‪ ،‬گازس�وز کردن خودروها با رعایت نکات فنی و نظارتی الزم‬ ‫می‌توان�د گامی اثربخ�ش در کاهش آالیندگی هوای کالنش�هرهای‬ ‫کشور به شمار رود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کارلوس گوس��ن مدیرعامل اسبق رنو‪-‬نیسان پس از یورش‬ ‫مقام��ات ژاپنی به محل اقامتش در توکیو و برای چهارمین بار‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫بنا به گزارش اتونیوز‪ ،‬گوسن به خاطر اتهام خیانت‌درامانت‬ ‫بازداش��ت شده است‪ .‬او قبال نیز سه بار بازداشت شده بود اما ‪6‬‬ ‫مارس و پس از تامین وثیقه از زندان آزاد شد‪.‬‬ ‫دادستان‌های ژاپن گفته‌اند این بار گوسن را به خاطر پرداخت‬ ‫‪ 34.2‬میلیون دالری به نماینده‌ فروش عمان بازداشت کرده‌اند‪.‬‬ ‫احتماال بخش��ی از ای��ن پول برای خرید قایق لوکس گوس��ن‬ ‫هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬گوسن پس از بازداش��ت خود تأکید داشته‬ ‫بازداشت دوباره کارلوس گوسن‬ ‫که عقب‌نشینی نخواهد کرد و تحت‌تأثیر این فضاسازی‌ها قرار‬ ‫نخواهد گرفت‪ .‬او گفته است بازداشت من ظالمانه و خودسرانه‬ ‫اس��ت‪ .‬این برنامه بخش��ی از تالش‌های برخی مقامات نیسان‬ ‫برای وادار کردن من به س��کوت است‪ .‬چرا تالش دارند من را‬ ‫بشکنند؟ من شکست نخواهم خورد‪.‬‬ ‫بازداش��ت اخیر گوس��ن تنها اندکی پس از توئیت مهم او رخ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬او گفته بود که درباره‌ اتفاقات چند ماه اخیر حقایق‬ ‫را افشا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اس��بق رنو‪-‬نیس��ان اظهار کرده است‪ :‬من هفته‌‬ ‫آینده داس��تان خود را در کنفرانس��ی خبری بازگو خواهم کرد‪.‬‬ ‫با بازداش��ت دوباره‌ من‪ ،‬دادس��تان‌ها این فرصت را فعال از من‬ ‫گرفته‌اند اما من حقیقت را خواهم گفت‪.‬‬ ‫مطمئنم که اگر دادرس��ی عادالنه‌ای انجام ش��ود بیگناهی‬ ‫من اثبات خواهد شد‪.‬‬ ‫اگرچه دادس��تان‌های ژاپن به‌طور رسمی گوسن را بازداشت‬ ‫کرده‌اند اما هنوز مش��خص نیس��ت که آیا او در بازداشت باقی‬ ‫خواهد ماند یا نه‪.‬‬ ‫ظاهرا مقامات ژاپنی پرونده‌ جدیدی برای گوسن باز کرده و‬ ‫روی پرداختی‌های او و نیس��ان به ش��ریک تجاری یاد شده در‬ ‫عمان تمرکز کرده‌اند‪.‬‬ ‫معرفی سریع‌ترین خودروهای الکتریکی بازار‬ ‫وقتی جاده را برق می‌گیرد‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫یکی از مزیت‌های خودروهای الکتریکی در مقایس�ه‬ ‫با نمونه‌های درون‌س�وز ش�تاب‌گیری فوق‌العاده س�ریع‬ ‫آنهاس�ت‪ .‬دلی�ل این امر تولید گش�تاور آن�ی خودروهای‬ ‫الکتریکی است‪ .‬پیشرانه‌های درون‌سوز منحنی گشتاوری‬ ‫دارن�د که در ابت�دا کم و انته�ای منحنی کمترین می�زان بوده و‬ ‫بیشترین میزان گشتاور در وسط آن تولید می‌شود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫خودروهای الکتریکی دارای گیربکس تک دنده‌ای هس�تند که با‬ ‫توجه به نبود دنده‌های باالتر‪ ،‬پیش�رانه را به‌س�رعت باال می‌برد‪.‬‬ ‫به همین دلیل با فش�ردن پدال گاز خودروهای الکتریکی ش�اهد‬ ‫افزای�ش قابل‌توجه و مداوم س�رعت خواهیم ب�ود‪ .‬در واقع یکی‬ ‫از س�ریع‌ترین خودروهای تولیدی دنیا تسلا مدل ‪ S‬است که در‬ ‫نس�خ ‌ه ‪ P100D‬خود از دو پیش�رانه الکتریکی و حالت دیوانه‌وار‬ ‫‪ Ludicrous‬س�ود می‌ب�رد‪ .‬این موش�ک زمینی تنه�ا در عرض‬ ‫تسال مدل ‪S‬‬ ‫‪ 2/4‬ثانیه از س�کون به س�رعت ‪ 96‬کیلومتر در س�اعت می‌رسد‪ .‬‬ ‫تسلا سال آینده نیز نسل جدید رودس�تر را معرفی خواهد کرد‬ ‫که از نظر ش�تاب‌گیری باعث ش�رمندگی مدل ‪ S‬می‌ش�ود‪ .‬تسال‬ ‫رودس�تر تنها در ‪ 1/9‬ثانیه از س�کون به س�رعت ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫س�اعت خواهد رس�ید و حداکثر س�رعت آن نیز از ‪ 400‬کیلومتر‬ ‫در س�اعت فراتر خواه�د رف�ت‪ .‬از دیگر خودروه�ای الکتریکی‬ ‫س��ریع‌ترین خ��ودرو الکتریکی امریکا در نس��خ ‌ه پرفورمنس خ��ود غوغا به پا می‌کن��د‪ .‬با محدوده‬ ‫الکتریک��ی ‪ 507‬کیلومت��ری‪ ،‬این خودرو در ‪ 2/4‬ثانیه از س��کون به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می‌رسد‪ .‬نسخ ‌ه استاندارد این سدان الکتریکی شتاب ‪ 4/1‬ثانیه‌ای داشته اما برد بیشتری دارد که برابر‬ ‫با ‪ 539‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫شورولت بولت‬ ‫بولت با یک‌بار ش��ارژ برد ‪ 383‬کیلومتری داشته و پیشران ‌ه الکتریکی آن‬ ‫قدرت ‪ 200‬اسبی تولید می‌کند‪.‬‬ ‫بولت برای رس��یدن به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت به ‪ 6/5‬ثانیه زمان‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫پرفروش در امریکا که س�اخت تسال نیستند می‌توان به شورولت‬ ‫بولت الکتریکی اش�اره کرد که شتاب ‪ 6/5‬ثانیه‌ای دارد و نیسان‬ ‫لیف هم در ‪ 7/7‬ثانیه از س�کون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫می‌رسد‪ .‬در سال جدید هم شاهد تولید آئودی ‪ E-Tron‬و جگوار‬ ‫آی پیس بودیم که ش�تاب آنها به ترتیب ‪ 5/5‬و ‪ 4/5‬ثانیه اس�ت‪.‬‬ ‫کندترین خودرو الکتریکی امس�ال که ارزان‌ترین آنها نیز اس�ت‬ ‫تسال مدل ‪X‬‬ ‫کراس اوور بزرگ و خانوادگی تسال مدل ‪ X‬عملکرد تقریبا مشابهی با برادر سدانش داشته و در ‪2/8‬‬ ‫ثانیه از س��کون به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می‌رسد‪ .‬با یک‌بار شارژ هم می‌توان ‪ 456‬کیلومتر را‬ ‫طی کرد‪ .‬نسخ ‌ه استاندارد این خودرو برد ‪ 475‬کیلومتری داشته اما کمی کندتر است و شتاب آن ‪4/7‬‬ ‫ثانیه اعالم شده است‪.‬‬ ‫ب‌ام‌و ‪ i3‬مدل ‪2019‬‬ ‫نس��خ ‌ه ‪ S‬ب ام و ‪ i3‬الکتریکی ش��تاب ‪ 6/8‬ثانیه‌ای داش��ته و از پیشران ‌ه‬ ‫الکتریکی ‪ 181‬اس��ب بخاری س��ود می‌برد‪ .‬مدل پای ‌ه ای��ن خودرو آلمانی‬ ‫ش��تاب ‪ 7/2‬ثانیه‌ای دارد‪ .‬به‌روزرسانی سال ‪ 2019‬این خودرو باعث نصب‬ ‫باتری جدیدی شده که برد ‪ 246‬کیلومتری را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫اس�مارت ‪ EQ‬فورتو با ش�تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ‪ 11/4‬ثانی ‌ه‬ ‫است‪ .‬این خودرو ‪‌23‬هزار و ‪ 9‌ 00‬دالر قیمت دارد‪ .‬ما در این لیست‬ ‫‪‌7‬خ�ودرو الکتریک�ی را معرف�ی کرده‌ایم که مناس�ب خریداران‬ ‫نگران محیط‌زیست و ماش�ین باز هستند‪ .‬هم ‌ه این خودروها در‬ ‫کمتر از ‪ 7‬ثانیه به س�رعت ‪ 96‬کیلومتر در س�اعت می‌رسند‪ .‬این‬ ‫عملکرد همین چند سال پیش مختص کوپه‌های اسپرت بود‪.‬‬ ‫تسال مدل ‪3‬‬ ‫سدان تسال مدل ‪ 3‬شاید همانند برادران خود شتاب دیوانه‌کننده‌ای نداشته باشد اما اصال کند نیست‪.‬‬ ‫نس��خ ‌ه پرفورمنس دوال موتور این خودرو تنها ‪ 3/3‬ثانیه زمان برای رس��یدن به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت نیاز دارد و با یک‌بار شارژ هم ‪ 499‬کیلومتر را می‌پیماید‪ .‬نسخ ‌ه برد بلند این خودرو شتاب‬ ‫‪ ‌4/5‬ثانیه‌ای دارد و مدل رده میانی هم در ‪ 5/6‬ثانیه شتاب خود را ثبت می‌کند‪.‬‬ ‫جگوار آی پیس‬ ‫ت��از ‌ه وارد این کالس جگوار آی پیس اس��ت که به ف��رم یک کراس اوور‬ ‫اسپرت و جذاب عرض‌اندام می‌کند‪ .‬پیشرانه‌های الکتریکی این خودرو قدرت‬ ‫‪ 395‬اسب بخاری تولید می‌کنند و باعث ایجاد شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ساعت ‪ 4/5‬ثانیه‌ای می‌شوند‪ .‬این خودرو برد ‪ 376‬کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫آئودی ‪E-Tron‬‬ ‫دو پیش��رانه‌ الکتریک��ی این خ��ودرو باعث ایجاد سیس��تم چهار چرخ‬ ‫محرک ش��ده و شتاب ‪ 5/5‬ثانیه‌ای را به ارمغان می‌آورند‪ .‬حداکثر سرعت‬ ‫‪ E-Tron‬براب��ر با ‪ 200‬کیلومتر در س��اعت و مح��دوده حرکتی آن نیز‬ ‫‪ 399‬کیلومتر است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫پرداخت وام‌های دانشجویان از سوی هیوندای‬ ‫هیوندای به دنبال کمک کردن به افرادی است که عالوه‬ ‫بر س��ود بردن از خرید خودرویی جدید‪ ،‬خواهان تس��ویه‌‬ ‫وام‌های دانشجویی نیز هس��تند‪ .‬این خودروساز کره‌ای در‬ ‫ح��ال آزمایش برنام ‌ه جدیدی با نام کمک به دانش��جویان‬ ‫است و حداکثر ‪ 900‬دالر از بدهی‌های دانشجویان را تسویه‬ ‫می‌کند‪ .‬البته برای اس��تفاده از این مزیت جدید باید یکی‬ ‫از محصوالت صفرکیلومتر هیون��دای را خریده یا لیزینگ‬ ‫کنی��د و اینکه فعال این برنامه مخت��ص کالیفرنیا و آریزونا‬ ‫است‪ .‬یکی از مدیران هیوندای امریکا می‌گوید‪ :‬ما می‌دانیم‬ ‫که وام‌های دانشجویی یکی از مهم‌ترین استرس‌های مالی‬ ‫مردم بوده و می‌خواهیم این مشکل را حل کرده و در عین‬ ‫حال مزیت‌های خرید یک خودرو جدید را نیز به آنها نشان‬ ‫دهیم‪ .‬حل کردن مشکالت دقیقا همان هدفی است که ما‬ ‫دنبال می‌کنیم و با پرداخت بخش��ی از وام‌های دانشجویی‬ ‫مستقیما به مشتریان کمک می‌کنیم‪.‬‬ ‫به منظور تحقق این برنامه‪ ،‬هیوندای با شرکت ‪Gradifi‬‬ ‫ک��ه در همین زمینه فعالیت می‌کند همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر خریدار تمامی ش��رایط الزم را داش��ته باش��د کدی‬ ‫مخص��وص دریافت خواهد کرد و در آنجا با انتخاب خودرو‬ ‫و نمایندگی مورد نظر خواهد توانست از این برنامه استفاده‬ ‫کن��د‪ .‬زمانی که تمامی جزئیات تأیید ش��د‪ ،‬حداکثر مبلغ‬ ‫‪ 900‬دالری بابت تسوی ‌ه وام دانشجویی پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫هیوندای می‌گوید ‪ 44‬میلیون امریکایی در مجموع ‪1.5‬‬ ‫تریلیون دالر وام دانشجویی را بایستی پرداخت کنند‪ .‬البته‬ ‫پرداخت ‪ 900‬دالر توس��ط این خودروساز خیلی به چشم‬ ‫نمی‌آی��د مخصوصا اینکه در زمان خرید خودرو با بررس��ی‬ ‫ش��رایط بهتر می‌توان تخفیف‌های بزرگ‌تری را به دس��ت‬ ‫آورد؛ اما خب این هم یک نوآوری از سوی هیوندای بوده و‬ ‫اگر بازخوردهای آن مثبت باشد احتماال در دیگر ایالت‌های‬ ‫امریکا نیز به راه خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‪ 31‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬آوریل ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی د ر هفته‌ای که گذشت‬ ‫ (قیمت‌ها به تومان است) ‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪89/900/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪152/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/888/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪76/700/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪71/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪340/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف تولید‬ ‫قیمت بازار‪440/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪156/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪282/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪49/900/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪111/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪85/000/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪144/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪59/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪80/754/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪97/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪127/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪177/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪220/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪280/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪115/400/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪167/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪122/700/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪780/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪465/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪630/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪----------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪---------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪675/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪680/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪460/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪900/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/300/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪885/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 31‬فروردین ‪ 14 1398‬شعبان ‪ 20 1440‬آوریل ‪ 2019‬سال سوم شماره ‪57‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫تحقق رونق تولید مستلزم وضع قوانین‬ ‫تسهیل کننده است‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬عضو انجمن س�ازندگان قطع�ات و مجموعه های خودرو‪:‬‬ ‫برای تحقق رونق تولید در س��ال ‪ ،98‬مس��ئولین باید قوانین دس��ت و پا گیر را‬ ‫حذف و قوانین تسهیل کننده را جایگزین و وضع کنند و یک کمیته با قدرت باال‬ ‫متش��کل از وزرا تشکیل ش��ود تا به عنوان نمونه در صنعت قطعه و خودرو موانع‬ ‫را برطرف و تس��هیالت و نقدینگی را نس��بت به سال گذش��ته بهتر تامین کنند‪.‬‬ ‫درخصوص امکان پیش��رفت صنعت قطعه در حوزه صادرات در سال ‪ 98‬با توجه‬ ‫به نقدینگی تخصیص یافته‪ ،‬نقدینگی وارد ش��ده به صنعت قطعه س��ازی‪ ،‬بسیار‬ ‫موثر بود و موجب شد اکثر قطعه‌سازان از ورشکستگی و توقف کامل خارج شوند‬ ‫و افزایش تولید نیز به وقوع پیوس��ت‪ .‬تاثیر ورود این نقدینگی که هنوز پرداخت‬ ‫بخشی از آن باقی مانده به صنعت قطعه‌سازی کشور در جلوگیری از ورشکستگی‬ ‫تولیدکنن��دگان و اخراج نیرو و افزایش تولید بس��یار موث��ر و مثبت بوده‪ ،‬اگرچه‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه بخشی از اثربخشی این نقدینگی را از قطعه‌سازان گرفت‬ ‫اما در مجموع‪ ،‬ورود این نقدینگی امری مثبت و خوب بود‪ .‬اگر تامین منابع مالی‬ ‫قطعه‌س��ازان به خوبی انجام شود و مطالبات قطعه‌س��ازان از جانب خودروسازان‬ ‫‪ 4‬ماهه پرداخت ش��ود عالوه بر اینکه قطعات مورد نیاز خودروسازان بهتر تامین‬ ‫می‌شود‪ ،‬کیفیت قطعات بهبود می‌یابد و افزایش تولید نیز ممکن می‌شود‪ .‬مساله‬ ‫صادرات موانع و مشکالتی را بر سر راه دارد و چندان به ظرفیت تولید قطعه‌سازان‬ ‫و پول بس��تگی ندارد‪ .‬بعضی از قطعه‌س��ازان از نظر فناوری‪ ،‬توانمندی و محصول‬ ‫برای انجام صادرات را دارند‪ ،‬اما مش��کالت بر س��ر راه صادرات ش��امل مشکالت‬ ‫سیاس��ی در اثر تش��دید تحریم ها‪ ،‬مش��کالت حمل و نقل به عل��ت تحریم‌ها و‬ ‫مشکالت بانکی و نقل و انتقال پول است‪.‬‬ ‫حضور پر رنگ آمیکو در مناطق سیل‌زده همچنان ادامه دارد‬ ‫ب�ه گزارش گس�ترش‌نیوز‪ ،‬محصوالت آمیک�و با حضور‬ ‫پررن�گ در امدادرس�انی ب�ه هموطن�ان آس�یب‌دیده از‬ ‫س�یل و با توجه به مس�دود بودن راه‌های ارتباطی برخی‬ ‫از مناط�ق‪ ،‬به یاری جمعیت هلال احمر ایران آمد و طی‬ ‫روزهای گذش�ته و برای دومین ب�ار‪ ،‬کاروان خودرو‌های‬ ‫آمیکو راهی مناطق سیل‌زده شد‪.‬‬ ‫این محموله ش�امل م�واد غذایی‪ ،‬آب معدنی‪ ،‬کیس�ه‬ ‫خ�واب‪ ،‬پتو‪ ،‬زیرانداز‪ ،‬لباس‪ ،‬م�واد اولیه خوراکی و اقالم‬ ‫دیگر اس�ت که در قالب ‪ ۱۰‬کامیونت و ‪ ۴‬پیکاپ به جهت‬ ‫انتق�ال قایق‌های ام�داد و نجات هالل احم�ر و توزیع در‬ ‫مناطق صعب‌العبور در استان‌های مذکور بارگیری شدند‪.‬‬ ‫محموله کمک‌های ارس�الی با هماهنگی مرتضی رضایی‪،‬‬ ‫رئیس هالل احمر استان تهران بارگیری و ارسال شد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬پیکاپ و کامیونت‌های آمیکو به طور ثابت در مناطق‬ ‫سیل‌زده در حال بارگیری به مناطق صعب‌العبور هستند‬ ‫و س�ایر کامیونت‌ها در رفت‌وآم�د و بارگیری از تهران به‬ ‫خوزستان جهت ارسال اقالم و کمک‌های مردمی از هالل‬ ‫احمر و پایگاهی هالل احمر در سطح شهر تهران هستند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!