صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۴۱

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 41

هفته نامه روزگار خودرو شماره 41

‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مدیران مسئولی‬ ‫که خیلی مسئول هستند‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫قیمت ارز چگونه‬ ‫تعیین می‌شود؟‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫خودورهای‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫به کجا می‌روند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات برای انتخاب یک نفر از مدیران مس��ئول هر دو س��ال‬ ‫یک بار برگزار می‌شود‪ .‬براساس ماده ‪ ۱۰‬قانون مطبوعات‪ ،‬اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪ -‬یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی یا نماینده تام‌االختیار وی که به‌طور معمول معاونت‬ ‫مطبوعاتی است‪.‬‬ ‫ج‪ -‬یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس‪.‬‬ ‫د‪ -‬یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی‪.‬‬ ‫ه‪ -‬یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنها‪.‬‬ ‫و‪ -‬یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای‌عالی حوزه علمیه قم‪.‬‬ ‫ز‪ -‬یکی از اعضای شورای‌عالی انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا‪.‬‬ ‫همچنی��ن دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تش��کیل‬ ‫می‌شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می‌کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز ریاست‬ ‫هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و پاس��خگوی عملکرد هیات یادش��ده در مجلس و‬ ‫دیگر مراجع ذی‌صالح است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی با‬ ‫دانش‌بنیان‌ها‬ ‫‪4‬‬ ‫برترین سوپراسپرت حال حاضر جهان کدام است؟‬ ‫سریع و خشن‬ ‫‪11‬‬ ‫چرا برخی خلبان‌ها می‌روند و برخی؛ نه؟‬ ‫‪12‬‬ ‫آشنایی با عجیب‌ترین قوانین خودرویی دنیا‬ ‫قانون‌های عجیب برای بی‌قانون‌ها‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫خارجی‌ها متقاضی‬ ‫خلبانان باتجربه ایرانی‬ ‫حنای تحریم‌های بیرونی در مقابل‬ ‫خودتحریمی‌ها رنگی ندارد‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫الزام برای تدوین بسته خودرویی‬ ‫جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫در حاشیه این جلسه از تالش برای کاهش نرخ الستیک خبر داد و‬ ‫درباره نرخ خودرو نیز گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت الزام کرده‬ ‫‌است‌‪ ،‬بس��ته‌ای برای نرخ خودرو با لحاظ خدمات و ارتقای کیفیت‌‬ ‫تنظیم شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا کالمی در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعضای کارگروه کمک کردند که نرخ الس��تیک در بازار کاهش یابد‬ ‫و با اقتصادی ش��دن تولید‪ ،‬به طور قطع کاهش نرخ خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفت ‌ه وی قرار شد تولید‌کنندگان الستیک سواری با بیش از ‪۷۰‬‬ ‫یا ‪ ۸۰‬درصد ضریب تولید در برطرف کردن نیاز داخلی تالش کنند‬ ‫که به طور قطع کاهش نرخ حاشیه بازار را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌ای برای نرخ خودرو تنظیم شود‬ ‫کالمی در ادامه در زمینه نرخ خودرو گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت الزام کرده است که بسته‌ای برای قیمت خودرو تنظیم شود‬ ‫و بای��د خدمات‌پ��س از فروش و ارتقای کیفیت خ��ودرو نیز در آن‬ ‫دیده ش��ود و به موضوع نرخ هم در کنار آن پرداخته خواهد شد که‬ ‫هنوز بسته مصوب نشده و در حال طرح در کارگروه‌های کارشناسی‬ ‫است‪ .‬مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی‪ ،‬تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنعت‪‌،‬مع��دن و تجارت در زمینه قیمت‌گذاری کاالهای اساس��ی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬نظام قیمت‌گذاری در برخی کاالها بر حس��ب عرضه‬ ‫و تقاضا اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت یکی از خواس��ته فعاالن حوزه خودرو‬ ‫خروج ش��ورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروها است‪ .‬آنها معتقدند‬ ‫قیمت خودرو باید در حاش��یه بازار تعیین شود و نباید قیمت‌گذاری‬ ‫دستوری اعالم شود زیرا این امر منجر به التهاب و تشنج بازار خودرو‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این فضا هم بیشتر سودجویان و سوداگران از موقعیت‬ ‫اس��تفاده کرده و س��ود می‌برند‪ .‬حال باید منتظر تصمیم نهایی در‬ ‫بحث قیمت خودروها بود‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫قیمت ارز چگونه تعیین می‌شود؟‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫در دوشماره گذشته نوشتم که چرا ارزش ریال با سنت برابر نمی‌شود؟‬ ‫چرا هر ‪ 100‬ریال ما با یک‌یورو یا دالر برابر نیست؟‬ ‫همچنی��ن توضی��ح مختصری دادم که ارز چیس��ت‪ .‬منظ��ور از نرخ ارز‬ ‫خارجی عبارت اس��ت از مق��داری از واحد پول ملی یک کش��ور که برای‬ ‫به‌دست آوردن واحد پول کشور دیگری‪ ،‬باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫در این قسمت به موضوع نرخ برابری ارزها می‌پردازیم‪.‬‬ ‫نرخ برابری ارز چیست؟‬ ‫آنطور که در فیلم س��ینمایی مارمولک شنیدیم‪ ،‬راه‌های رسیدن به خدا‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬راه‌ها و مکانیسم‌های گوناگونی برای تعیین نرخ ارز و محاسبه‬ ‫آن نیز وجود دارد که هر زمان نرخ برابری ریال با سایر ارزها دچار نوسان‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬کارشناس��ان بر اس��تفاده از یکی از آنها تاکید و دولت‌ها هم از‬ ‫‌یک��ی از این راه‌ه��ا بیماری اقتصاد خود را به‌ط��ور موقتی یا قطعی درمان‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫همانطور که درگذش��ته گفتم‪ ،‬منظور از ارز اس��تفاده از اسکناس‪ ،‬حواله‬ ‫یا چک در مبادالت خارجی برای پرداخت‌هاست‪ .‬در واقع می‌توان نرخ ارز‬ ‫را ارزش برابری یک واحد پول خارجی با پول داخلی یک کش��ور دانست؛‬ ‫به‌عب��ارت دیگر بهای خرید یا فروش ی��ک واحد پول خارجی به پول رایج‬ ‫کشور را نرخ ارز می‌گویند‪.‬‬ ‫نوسان‌های پول ملی همه کشورها از جمله کشور ما در برابر پول خارجی‬ ‫یا به‌عبارتی نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬همواره یکی از چالش‌های دوره‌ای در اقتصاد‬ ‫هم��ه دولت‌ها بوده اس��ت‪ .‬البته در ادامه خواهم گفت که این ش��رایط در‬ ‫کش��ورهای گوناگون به‌ط��ور کامل با هم متفاوت اس��ت و در اقتصادهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬این نوس��ان‌ها به‌مراتب کمت��ر‪ ،‬قابل پیش‌بینی‌ت��ر‌ و حتی گاه‬ ‫قابل‌کنترل‌تر است‪‍.‬‬ ‫به‌طور کلی ارزش پول ملی یک کش��ور نس��بت به پول‌ س��ایر کشورها‬ ‫تابعی از نظام ارزی حاکم بر آن کش��ور و امکانات داخلی و توانمندی‌های‬ ‫‌خ��دادادی از قبی��ل مع��ادن و ذخای��ری مانن��د ط�لا‪ ،‬نف��ت و گاز آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته مدیریت ارزی و پولی هر کش��وری از ذخایر آن اهمیت بیش��تری‬ ‫دارد؛ وگرنه قیمت ارز که بزرگ‌ترین پش��توانه آن طالس��ت باید در افریقا‬ ‫باالت��ر از هر ارز دیگری ب��ود و امروز به‌خاطر معادن ط�لا باید واحد پول‬ ‫افریقا(راند) جای دالر می‌نشس��ت و افریق��ا با آن طبیعت بی‌نظیر و ثروت‬ ‫خ��دادادی چنی��ن ملت فقیری نداش��ت‪ .‬به‌‌طور معمول در ش��بکه بانکی‬ ‫می‌گویند‪ ،‬نظام ارزی یک کشور باید با تراز پرداخت‌های آن ارتباط متقابلی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬نظام‌ ارزی باید سازکاری برای اصالح کسری‌ها یا مازادهای‬ ‫‌قابل‌توجه و پایدار تراز پرداخت‌ها داش��ته باشد و آن را به‌نوعی پیش‌بینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫«نظام فقط طال»‪« ،‬نظام پایه طال و ارز»‪« ،‬نظام ارزی ش��ناور» و «نظام‬ ‫ارزی ش��ناور مدیریت‌ش��ده» باتوجه ب��ه منابعی مانند نفت و س��نگ‌های‬ ‫گران‌قیم��ت‪‌4 ،‬نظام پایه مطرح برای تعیین نرخ ارز هس��تند‪ ،‬البته موارد‬ ‫دیگری هم این روزها مطرح شده که آخرین آنها «نظام پول‌های مجازی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫از آنجایی که ش��رایط امروز ایران با دیگر کش��ورها متفاوت و تحریم‌ها‬ ‫‪40‬س��ال اس��ت با ما همراه و ‪۸‬س��ال جنگ ناعادالنه بر ما تحمیل ش��ده‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های ارزی کش��ور متناسب با این ش��رایط طراحی می‌شود‪ .‬علت‬ ‫تفاوت این موضوع نیز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و مشتقات‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫رئیس��ان بانک مرکزی ایران بارها اعالم کرده‌اند که نظام ارزی کشور ما‬ ‫«نظام شناور مدیریت‌شده» است‪ .‬در این نظام قرار است عرضه و تقاضای‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ برابری را مش��خص کند‪ ،‬اما در همه این س��ال‌ها بانک مرکزی با‬ ‫دخالت در بازار ارز‪ ،‬محدوده نوس��ان‌های آن را کنترل کرد؛ بنابراین مدل‬ ‫«نظام ش��ناور مدیریت شده» در کشور ما با مفهوم مدیریت دولتی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در ش��رایط عادی باعث می‌ش��ود‬ ‫بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل‌توجهی در اختیار داش��ته باش��د و هر زمان‬ ‫تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد‪ ،‬از آنها استفاده کند‪.‬‬ ‫البت��ه گاهی که تقاضا برای ارز بس��یار باال م��ی‌رود و حتی ذخایر بانک‬ ‫مرک��زی نیز کفایت نمی‌کند و نرخ‌ها به‌طور جهش��ی افزای��ش دارد‪ ،‬این‬ ‫جهش‌ها تصنعی و س��اخته و پرداخته کس��انی اس��ت که منافع خاصی را‬ ‫دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بارها پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی نرخی را برای دالر‬ ‫تعیی��ن کند که باتوجه به پش��توانه ذخای��ر ارزی خود بتوان��د از آن نرخ‬ ‫حمای��ت کند‪ .‬همزمان این افراد به بانک مرکزی توصیه می‌کنند ماهانه و‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن تفاضل تورم داخلی و خارجی به نرخ دالر و یورو اضافه‬ ‫کند تا از ش��وک‌های ارزی جلوگیری ش��ود که خیلی ب��ه این مدل توجه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال در ماه‌های گذش��ته و همزمان با افزایش ن��رخ ارز یکی از‬ ‫موضوع‌هایی که مطرح می‌ش��د‪ ،‬لزوم مداخله بان��ک مرکزی در بازار برای‬ ‫مقابل��ه با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز بود ک��ه عده‌ای از اقتصاددانان مانند‬ ‫دکت��ر راغف��ر به صراحت ای��ن افزایش قیمت را خواس��ته دول��ت و بانک‬ ‫مرک��زی اعالم کردند تا جبران بدهی‌های س��نگین بانک‌های خصوصی و‬ ‫صندوق‌های قرض‌الحس��نه‌ ورشکس��ته و بدهی ریالی دولت به پیمانکاران‬ ‫از جیب مردم باشد‪.‬‬ ‫قیمت یک‌کاالی خارجی در داخل کش��ور‪ ،‬وابسته به قیمت آن‌کاال در‬ ‫مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌ کشور است‪ .‬براساس این‌ قاعده اگر هزینه‌های‬ ‫‌جنبی مبادله‪ ،‬ناچیز باش��د‪ ،‬قیمت ی��ک‌ کاال در همه جا باتوجه به قیمت‬ ‫‌ارز‪ ،‬یکس��ان و در ش��رایط ایده‌آل قدرت خرید ی��ک ارز در داخل و خارج‬ ‫یکسان خواهد بود که متاسفانه در این زمینه هم با طمع‌ورزی فروشندگان‬ ‫خ��رد و کالن و نبود نظارت صنفی روبه‌رو ش��ده‌ایم و کاالها به قیمت‌های‬ ‫‌گوناگ��ون در بازار عرضه می‌ش��ود ک��ه مردم را ه��ر روز بی‌تاب‌تر کرده و‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا‪ :‬هیچ خودروسازی در دنیا یافت نمی‌شود که تمامی قطعات خودرو را خودش تولید کند‬ ‫هیچ خودروسازی تمامی قطعاتش را خودش تولید نمی‌کند‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت‪ :‬هی��چ‬ ‫خودروس��ازی در دنیا یافت نمی‌ش��ود ک��ه تمامی قطعات‬ ‫خودرو را خودش تولید کند و بر همین اساس سایپا هم در‬ ‫تامین بعضی از قطعات محصوالتش از کشورهای دیگر بهره‬ ‫گرفته است و بنابراین کوییک با طراحی پلتفرم داخلی‪ ،‬یک‬ ‫خودرو تماما ایرانی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز؛ محمدرضا س��روش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودرو‌س��ازی گفت‪ :‬با توجه ب��ه تحریم‌های ظالمانه‪،‬‬ ‫محدودیت‌هایی در قطعه‌سازی کشور ایجاد شده و بر همین‬ ‫اس��اس تاکید ما بر روی تولید خودروهایی اس��ت که عمق‬ ‫ساخت داخل بیشتری دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا اف��زود‪ :‬بنابراین با‬ ‫همکاری قطعه‌سازان کشور و همکاران گروه سایپا در تالش‬ ‫هس��تیم تا پلتفرم‌های گروه ایک��س ‪ ۱۰۰‬و ایکس ‪ ۲۰۰‬را‬ ‫توسعه دهیم و پاسخگوی نیاز بازار باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره نح��وه جایگزین��ی‬ ‫خودروهای گروه رنو با محصوالت داخلی گروه سایپا گفت‪:‬‬ ‫به دلی��ل خروج رنو از کش��ور و عمل نکردن ب��ه تعهدات‪،‬‬ ‫بخش��ی از تعهدات ایجاد شده ش��رکت پارس‌خودرو درباره‬ ‫گروه رنو‪ ،‬مازاد بر قطعات موجود در این ش��رکت اس��ت که‬ ‫باید به نحوی به این موارد پاسخ داده شود و بر همین اساس‬ ‫پیشنهادهای مختلفی در این باره ارائه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن عذرخواهی بابت‬ ‫تاخیر در تحویل خودروهای گروه رنو گفت‪ :‬ش��رکت رنو در‬ ‫تعه��د خود خلف وعده کرده اس��ت و بر همین اس��اس در‬ ‫تامین قطعات با مش��کل روبه‌رو هس��تیم و این محدودیتی‬ ‫که برای کش��ور بوده‪ ،‬خارج از اراده خودروسازان ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��روش ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع ب��ا درک متقابل تمامی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬این مشکل به نحو مطلوب رفع خواهد شد‪ .‬البته‬ ‫به دنبال روش‌هایی هس��تیم که بر اس��اس آن مش��تریان‬ ‫بتوانند با بهترین جایگزینی محصول و البته بر اس��اس توان‬ ‫تولید به شرایط خوبی دست یابند‪.‬‬ ‫وی درباره تولید خودرو کوییک گفت‪ :‬طراحی پلتفرم این‬ ‫خ��ودرو کاملا داخلی اس��ت و با ت�لاش همکارانم در مرکز‬ ‫تحقیقات و نوآوری س��ایپا پلتفرم ای��ن محصول طراحی و‬ ‫تولید شده است و از این جهت کاملا ایرانی است‪.‬‬ ‫دولت حاضر نیست دست از تصدی‌گری صنعت خودرو بردارد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در صنعت خودرو سیاس��ت‌های دوگانه‌ای وج��ود دارد و دلیل این‬ ‫موضوع این است که دو ش��رکت بزرگ خودروسازی کشور‪ ،‬معلوم‬ ‫نیس��ت که خصوصی هس��تند یا دولتی‪ .‬بنابراین تصمیم‌گیری‌ها و‬ ‫سیاس��ت‌های کلی در برخی ش��رایط و مواقع شیب خصوصی و در‬ ‫برخی مواقع شیب دولتی دارند‪.‬‬ ‫حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬به‌دنبال این‌گونه‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها تناقض ایجاد ش��ده و در پاس��خ ب��ه مصرف‌کننده‪،‬‬ ‫دالیل آنها گاه دولتی و گاه خصوصی عنوان می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬خودروسازان عنوان می‌کنند که این تعداد کارگر در این‬ ‫شرکت‌ها در حال کار هستند و اگر به هر دلیلی خدشه‌ای به صنعت‬ ‫خودروسازی وارد شود این تعداد از افراد بیکار خواهند شد و از این‬ ‫موضوع به‌عنوان یک حربه استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته با هیچ‌یک از این‬ ‫توجیه‌ها و حربه‌ها مش��کالت این صنعت حل نشده و وضعیت بدتر‬ ‫هم ش��ده اس��ت زیرا زمانی که قانونی وضع می‌ش��ود همان لحظه‬ ‫نتیجه نمی‌دهد‪ ،‬بلکه چند س��ال بعد باید منتظر نتیجه آن بود‪ .‬در‬ ‫نهایت مجموعه قوانین متناقض در صنعت خودرو باعث شده که به‬ ‫مرور زمان ش��اهد افت کیفیت خودروها و نبود تعادل در این حوزه‬ ‫نیز باشیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چنانچه تصمیم‌گیری مش��خص و درس��تی در این باره‬ ‫اتخاذ ش��ود خدمت بسیار قابل س��تایش و فراموش‌نشدنی در حق‬ ‫مردم ش��ده اس��ت زیرا این موضوع در حوزه‌ه��ای گوناگونی مانند‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬امنیت جان م��ردم‪ ،‬کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬رفاه‬ ‫اجتماعی و حتی اشتغال تاثیر‌گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره آزاد‌سازی‬ ‫نرخ خ��ودرو گفت‪ :‬در بحث خصوصی‌س��ازی ای��ن موضوع مطرح‬ ‫اس��ت که س��ازمان‌ها یا ش��رکت‌ها پس از خصوصی‌س��ازی به‌طور‬ ‫کام��ل از دولت جدا می‌ش��وند و فقط بح��ث رگوالتوری(تنظیم و‬ ‫کنترل) در دس��ت دول��ت باقی می‌مان��د ام��ا درحال‌حاضر دولت‬ ‫‌تصدی‌گ��ری می‌کن��د و حاض��ر نیس��ت دس��ت از این سیاس��ت‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫زرآبادی در ادامه بیان کرد‪ :‬تا زمانی که تصدی‌گری حدف نشود‬ ‫نمی‌توان سیاس��ت معقولی در صنعت خودرو داش��ت و در شرایط‬ ‫بحرانی به جای اینکه مردم آخرین الیه‌ای باشند که زیر فشار قرار‬ ‫می‌گیرند نخس��تین الیه بوده‌اند و این یک اشکال اساسی است که‬ ‫باید رفع شود‪.‬‬ ‫او در توضیح بیش��تر گف��ت‪ :‬البته درب��اره تامین قطعات‬ ‫خودرو بر اس��اس دو عامل کیفیت باالتر و نرخ تمام ش��ده‬ ‫کمتر‪ ،‬بعضی از قطعات از خارج تامین می‌شود‪.‬‬ ‫س��روش اف��زود‪ :‬در اقتصاد کش��ور متغیر اصل��ی نرخ ارز‬ ‫اس��ت و با تغییر این نرخ‪ ،‬قیمت محصوالت تحت‌تاثیر قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬از این رو افزایش ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری نرخ ارز در کش��ور‬ ‫عاملی شده که سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی دچار‬ ‫چالش ش��ود‪ .‬عالوه‌بر این قیمت تمام ش��ده محصوالت هم‬ ‫به طور عمده باالتر از نرخ فروش اس��ت که این موضوع هم‬ ‫عاملی مضاعف در کاهش س��رمایه در گردش شرکت سایپا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا درب��اره بدهی‬ ‫خودروسازان به قطعه‌سازان گفت‪ :‬سرمایه در گردش شرکت‬ ‫برای فعالیت‌های جاری‪ ،‬تولید و زنجیره تامین مورد استفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرد و به واس��طه محدودیت ایجاد ش��ده ناگزیر‬ ‫بخشی از مطالبات قطعه‌سازان با تاخیر پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بر اس��اس پیش��نهاداتی که به‬ ‫مراجع ذی‌صالح درباره افزایش نرخ محصوالت ارائه ش��ده‪،‬‬ ‫هرچه زودتر تصمیم‌گیری انجام ش��ود تا بتوانیم بخش��ی از‬ ‫بدهی‌های معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫سروش گفت‪ :‬امیدوارم در کوتاه‌ترین وقت‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫از س��وی مراجع ذی‌صالح و به ش��کل عادالن��ه و منصفانه‬ ‫بررس��ی و اعالم ش��ود زیرا با تصمیم‌گیری سریع‌تر در این‬ ‫باره‪ ،‬از ایجاد خس��ارت بیش��تر به صنعت خودرو جلوگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت خودرو در صورت ثبات ارزی‬ ‫یک کارش��ناس بازار خودرو گفت‪ :‬قیمت خودرو در‬ ‫بازار در صورت ثابت بودن نرخ ارز‪ ،‬ارزان خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادآنالین‪ ،‬امیرحسین کاکایی درباره‬ ‫عوام��ل تاثیر‌گذار بر کاهش نرخ خ��ودرو توضیح داد‪:‬‬ ‫چند اتفاق در طول یک‌ماه و نیم گذش��ته رخ داد که‬ ‫بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد؛ نخست ثبات نرخ ارز‬ ‫و به‌طور کل اقتصاد کالن کشور بود زیرا قیمت خودرو‬ ‫ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد‪ .‬دوم بحث آزادسازی‬ ‫قیمت خودرو و تعیین نرخ ازس��وی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫ب��ود‪ .‬اگرچه این کار هنوز به مرحله اجرا نرس��یده اما‬ ‫ج��و روانی آن تاثیر خود را در کاه��ش دالالن بازار و‬ ‫قیمت‌ها گذاشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه علم و صنعت با تاکید بر‬ ‫اینکه قیمت خودرو به‌دلیل حاشیه سود باالی دالالن‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعیین نرخ خودرو ازسوی‬ ‫خودروسازان‪ ،‬حاشیه سود را کاهش می‌دهد و حضور‬ ‫دالالن را کمرنگ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازار خودرو همچنین به نقش محدود‬ ‫پیش‌فروش‌ها در کاهش نرخ اشاره کرد و گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫زمان تحوی��ل خودرو‌های پیش‌فروش ش��ده طوالنی‬ ‫اس��ت و در عمل در حال حاضر نباید بر قیمت‌ها تاثیر‬ ‫بگ��ذارد اما ج��و روانی آن تا ح��دودی در کاهش نرخ‬ ‫خودرو تاثیر داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬با پیش‌فروش خودرو حاش��یه س��ود‬ ‫کاهش می‌یابد و عرضه افزایش خواهد یافت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل نرخ خودرو ارزان خواهد شد و دیدیم که فقط با‬ ‫اع�لام پیش‌فروش‪ ،‬چه تعداد از افراد خودرو‌های خود‬ ‫را از ترس متضرر ش��دن وارد بازار کردند در حالى که‬ ‫تقاضایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاکای��ی با بی��ان اینکه آینده این ب��ازار به دو عامل‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬نخس��ت قیم��ت خودرو‬ ‫به‌ش��دت تحت‌تاثیر اقتصاد کالن به‌ویژه نرخ ارز است‪،‬‬ ‫بنابراین اگر در این‌باره ثبات وجود داشته باشد قیمت‬ ‫خودرو ارزان خواهد شد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بح��ث بازنگری در بازار خودرو مدتی‬ ‫است که مطرح شده اما به نتیجه نمی‌رسد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه زیان‌دهی خودروسازان افزایش یافته اگر به این‬ ‫موضوع رسیدگی نشود بازار خودرو دوباره دچار شوک‬ ‫قیمتی خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫بهترین فرصت برای اقدام دولت و تنظیم بازار اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در حال حاضر دولت ظرفیت خوبی برای‬ ‫اجرای تصمیم‌های درس��ت دارد و اگر به‌سرعت عمل‬ ‫نکند‪ ،‬راهکارهای بعدی نتیجه‌ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌علمی دانش��گاه علم و صنع��ت افزود‪:‬‬ ‫زیان ‪۴‬هزار میلیاردی خودروس��ازان و بدهی ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیاردی آنها به قطعه‌س��ازان زنگ خطری اس��ت که‬ ‫درباره قفل ش��دن صنعت خودرو و نابودی آن هشدار‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬به همین دلیل دولت بای��د در این وضعیت‬ ‫فرصت‌س��وزی نکند و با اقدام‌های مناسب جلوی ضرر‬ ‫بیشتر را بگیرد‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی و ورشکستگی صنعت قطعه‬ ‫در حالی خودروس��ازان اق��دام به پیش‌فروش‬ ‫محصوالت خود کرده‌اند که به‌دنبال تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه خارج��ی و اتخ��اذ سیاس��ت‌های‬ ‫س��ختگیرانه ارزی و مالی در کشور (تحریم‌های‬ ‫داخلی)‪ ،‬قطعه‌س��ازان ب��رای واردات مواد اولیه‬ ‫و واردکنن��دگان ب��رای واردات قطعات منفصله‬ ‫ب��ا معضالتی روبه‌رو هس��تند که بی‌ش��ک این‬ ‫ام��ر روی تی��راژ خودروه��ا و انج��ام تعه��دات‬ ‫خودروسازان تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدمه��دی ش��کورزاده در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخودرو‪ ،‬به تشریح مش��کالت و چالش‌های‬ ‫صنعت خودرو و قطعه‌س��ازی کش��ور پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬مهم‌تری��ن معضلی ک��ه صنعتگران با‬ ‫آن روبه‌رو هستند‪ ،‬مس��ائل ارزی است‪ .‬شرایط‬ ‫به‌گون��ه‌ای رقم خ��ورده که نمی‌دانی��م قادر به‬ ‫واردات مواد اولیه هس��تیم یا خیر‪ .‬همچنین به‬ ‫علت نوسان‌های نرخ ارز و چند نرخی بودن آن‬ ‫نمی‌دانی��م محصوالت خود را ب��ا چه قیمتی به‬ ‫خودروسازان عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬بخش��نامه‌های‬ ‫بانک مرکزی که به‌طور عمده عطف به ماس��بق‬ ‫ش��ده‪ ،‬قطعه‌س��ازان را در تعیین نرخ تمام شده‬ ‫محص��والت و اعالم آن به خودروس��ازان ناتوان‬ ‫کرده اس��ت و از س��ویی خودروس��ازان به‌دلیل‬ ‫نبود تناس��ب بی��ن نرخ تمام ش��ده و فروش‪ ،‬با‬ ‫زیان انباش��ته‌ای روبه‌رو هستند که توان خرید‬ ‫محص��والت قطعه‌س��ازان با قیمت‌ه��ای جدید‬ ‫را ندارن��د؛ بنابراین قطعه‌س��ازان با ضرر و زیان‬ ‫زیادی روبه‌رو بوده‌اند که با یک محاسبه می‌توان‬ ‫گفت قطعه‌سازان ورشکسته شده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه‌س��ازی خراس��ان‬ ‫رضوی خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالتی که تا ‪۱۰‬روز‬ ‫گذش��ته از داخل کش��ور نش��ات گرفته بود به‬ ‫مس��ائل خارجی و ارتباطات بانک��ی با خارج از‬ ‫کش��ور اضافه شده اس��ت و با پیوستن چین به‬ ‫تحریم‌ه��ا تمامی ثبت‌س��فارش‌ها معلق مانده‬ ‫و تم��ام امکاناتی که در گذش��ته ب��رای واردات‬ ‫بدون نقل و انتقال پول در اختیار داش��تیم از ما‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با وجود همکاری‬ ‫گمرک با قطعه‌س��ازان متاسفانه س��امانه ارزی‬ ‫کش��ور اجازه واردات را نمی‌دهد‪ .‬شکورزاده در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬برخی م��واد اولیه وارداتی از‬ ‫بازار تهیه می‌ش��وند که درحال‌حاضر با کمبود‬ ‫و افزای��ش قیمت‌ها روبه‌رو ش��ده‌ایم‪ .‬همچنین‬ ‫واحدهایی که خود اقدام ب��ه واردات مواد اولیه‬ ‫می‌کردند‪ ،‬به‌دلیل س��امانه ارزی کشور و صدور‬ ‫بخش��نامه‌های گوناگ��ون و متغیر بانک مرکزی‬ ‫و همچنی��ن تفاوت‌هایی که در ن��رخ ارز وجود‬ ‫دارد شامل ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ارز نیمایی بانکی‪،‬‬ ‫نیمای��ی اش��خاص و ارز آزاد‪ ،‬در عمل وارداتی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬واردکنندگان در ردیف‌های ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬ارزی قرار گرفته‌اند و براساس سهمیه‌بندی‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬س��همیه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت یک‌میلیارد دالر در ماه اس��ت که این‬ ‫رق��م پاس��خگوی متقاضیان ارز نیس��ت‪ .‬او در‬ ‫ادامه به معضل س��رمایه در گردش اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سال گذشته با ‪۱۰‬درصد ال‌سی واردات‬ ‫انجام می‌ش��د و قطعه‌س��ازان بخش��ی از منابع‬ ‫مالی خ��ود را برای ترخیص اختصاص می‌دادند‬ ‫ام��ا درحال‌حاضر چنانچه وارداتی انجام و مجوز‬ ‫ثبت‌سفارش داده ش��ود باید ‪100‬درصد هزینه‬ ‫کاال به اضاف��ه ‪۳۵‬درصد وثیقه بانک‌ها پرداخت‬ ‫ش��ود تا در ‪2‬ماه آینده کاال به‌دس��ت قطعه‌ساز‬ ‫برس��د‪ .‬این فعال صنعت قطع��ه در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رایط عنوان ش��ده در حالی اس��ت که‬ ‫واردات قطع��ه ب��ا ارز ‪۹‬ه��زار تومان��ی نیمایی‬ ‫امکان‌پذیر است و قطعه‌س��ازان چنین حجمی‬ ‫از نقدینگ��ی در اختیار ندارن��د‪ .‬نبود نقدینگی‬ ‫و س��رمایه در گردش و اختصاص نیافتن ارز از‬ ‫چالش‌های بزرگ واردکنندگان است‪.‬‬ ‫وی عام��ل زی��ان‌ده بودن صنعت خ��ودرو را‬ ‫نحوه قیمت‌گذاری آن دانس��ت و گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫محصوالت ب��ا قیمت‌های منطقی عرضه ش��ود‬ ‫خودروسازان قادر به متعادل‌سازی سود و زیان‬ ‫مجموعه‌های خود هس��تند؛ بنابراین زمانی که‬ ‫قطع��ات ب��ا ارز آزاد ی��ا حتی نیمایی به‌دس��ت‬ ‫خودروس��ازان می‌رس��د در حالی ک��ه قیمت‌ها‬ ‫دستوری تعیین می‌شود شرکت‌های خودروساز‬ ‫دچار ضرر و زیان خواهند شد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده در ادامه اف��زود‪ :‬در بهترین حالت‬ ‫قطعات با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به‌دست خودروسازان‬ ‫می‌رس��د و از س��ویی مواد اولیه‌ای که در بازار‬ ‫وج��ود دارد مانند مس و آلومینی��وم با قیمتی‬ ‫بسیار بیش��تر از بازار سرمایه به‌دست قطعه‌ساز‬ ‫می‌رس��د به این ترتیب نرخ تمام شده تولیدات‬ ‫قطعه‌سازان چند برابر شده که این روند سقوط‬ ‫آزاد قطعه‌سازان را به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در ‪۵‬ماه گذشته قطعه‌سازان‬ ‫متحم��ل ض��رر و زیان‌ه��ای زیادی ش��ده‌اند و‬ ‫حتی اگر خودروسازان اقدام به اصالح قیمت‌ها‬ ‫براس��اس ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی هم کرده باشند‪ ،‬در‬ ‫قرارداد‌ها به آن اش��اره نش��ده است عالوه‌بر آن‬ ‫افزایش نرخ محصوالت خودروس��ازان در حدی‬ ‫نیس��ت که جبران‌کنن��ده مابه‌التفاوت‌های نرخ‬ ‫ارز باشد‪.‬‬ ‫شکورزاده تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولیدات قطعه‌س��ازان ب��ا ارز ‪۸‬هزار‬ ‫تومانی اس��ت و ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به فروش‬ ‫می‌رس��انند و در واق��ع نرخ ف��روش پایین‌تر از‬ ‫هزینه تمام شده اس��ت به‌طور قطع دچار ضرر‬ ‫و زیان خواهند ش��د همچنین با توجه به اینکه‬ ‫خودروس��ازان محصوالت خود را با زیان عرضه‬ ‫می‌کنند در عمل مناب��ع مالی در اختیار ندارند‬ ‫که بتوانند مطالبات خود را بپردازند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫ورود نظارتی مجلس به بخشنامه بحث‌برانگیز سایپا‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬به طور قطع کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بررس��ی و‬ ‫ورود به موضوع صدور بخشنامه سایپا به مشتریان را در دستور کار‬ ‫قرار می‌دهد‪ .‬ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره بخشنامه سایپا‬ ‫ب��ه مش��تریان در زمینه تحویل پراید به جای س��اندرو و تندر ‪90‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موضوع بخش��نامه سایپا به مشتریان محصوالت رنو را‬ ‫از طریق رس��انه‌ها مطلع شده‌ام و تا کنون در این زمینه با مدیران‬ ‫خودروسازی سایپا مکاتباتی نداشته‌ام‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه موضوع تحویل‬ ‫ندادن محصوالت رنو تولید شده در گروه خودروسازی سایپا را در‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن شورای اسالمی بررسی می‌کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت��ی که خودرویی برای تحوی��ل وجود ندارد باید محصولی‬ ‫به مش��تریان تحویل دهندکه متضرر نش��وند و ارزش پول آنها نیز‬ ‫حفظ شود‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به اینکه به طور قطع کمیسیون صنایع و معادن بررسی و‬ ‫ورود به موضوع صدور بخشنامه سایپا به مشتریان را در دستور کار‬ ‫قرار می‌دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‬ ‫بخشنامه صادر شده از سوی خودروسازی سایپا به مشتریان از بُعد‬ ‫نظارتی است‪ .‬ملکی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مجلس به قراردادها‬ ‫ورود نمی‌کند اما در ش��رایطی که مش��تریان ش��کایتی را داشته‬ ‫باش��د از جایگاه نظارت��ی خود به مس��ائل ورود و آنها را مورد نقد‬ ‫و بررس��ی قرار می‌دهد‪ .‬گفتنی اس��ت شرکت سایپا در اطالعيه‌ای‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ :‬با توجه به همكاري نکردن ش��ركت رنو درباره‬ ‫انجام تعهدات خود و ضمن عذرخواهي از مش��تريان‪ ،‬به استحضار‬ ‫تمام متقاضي خانواده رنو مي‌رس��اند‪ ،‬بخش��نامه جايگزيني رنو به‬ ‫صورت كامال اختياري است‪ .‬همچنين در اين اطالعيه تاكيد شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مشترياني كه خواهان انصراف هس��تند‪ ،‬مي‌توانند براساس‬ ‫بخش��نامه مذكور از ‪ 30‬تا ‪36‬درصد سود با توجه به زمان انصراف‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫ایده‌ها‬ ‫تبدیل‌کننده‬ ‫ما به فورد‬ ‫تویوتا و‬ ‫وال‌مارت‌ها‬ ‫نیاز خود‪ ،‬فهرس��تی ش��امل عرضه‌کنندگان معتبر‬ ‫پذیرفته ش��ده را تهیه می‌کنند که در زمان نیاز به یک‬ ‫کاال یا خدم��ات خاص‪ ،‬در کوتاه‌ترین زمان بتوانند به نیاز‬ ‫خود دست پیدا کنند) و به صنعتگران داخلی سپرده شده‬ ‫تا تولید و تامین قطعات مورد نظر را انجام دهند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ب��ه خودکفایی مورد نظر دس��ت خواهیم‬ ‫یافت‪ .‬در نتیجه داخلی‌سازی این قطعات نیز آغاز شده است‪.‬‬ ‫€ €یعنی تامین قطعات به قطعه‌س�از داخلی سپرده‬ ‫شده است؟‬ ‫بله‪ .‬در تمام دنیا همین‌گونه عمل می‌ش��ود‪ .‬خودروساز‬ ‫نخست قطعات را از کشور مادر وارد و در ادامه ساخت آن‬ ‫را به قطعه‌سازان زیرمجموعه خود محول می‌کند‪ .‬قرارداد‬ ‫می‌بن��دد و زنجیره تامین متعهد به بومی‌س��ازی و تامین‬ ‫قطعات می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب انتقال فناوری به کش��ور‬ ‫هم محقق می‌شود‪.‬‬ ‫€ € آیا برای س�ال آینده تیراژ تولید کوییک مانند‬ ‫س�ایر خودروها خواهد بود یا آمار تولید آن محدود‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫ه��دف و تالش ما این اس��ت که تی��راژ تولید مدل‌های‬ ‫قدیم��ی را کاه��ش دهی��م و کویی��ک و‪( SP ۱۰۰‬رهام)‬ ‫جایگزین خودروهای قدیمی شوند‪.‬‬ ‫€ € رهام در تامین قطعات مشکل کوییک را ندارد؟‬ ‫ب��رای تامین قطعات رهام به‌عن��وان یک خودرو داخلی‬ ‫مش��کلی وجود ندارد زیرا قطعات مورد نیاز برای تولید آن‬ ‫تا پایان سال تامین شده است‪.‬‬ ‫€ € به‌ط�ور معم�ول‪ ،‬تولی�د برخ�ی قطع�ات مانند‬ ‫تجهیزات الکترونیکی در اختیار شرکت‌های معدود‬ ‫و خاص�ی بوده ک�ه آنها ای�ن قطعات را ب�رای تمام‬ ‫خودروسازان دنیا تامین می‌کنند‪ .‬با وجود تحریم‌ها‪،‬‬ ‫آیا خودروس�ازان داخل�ی در این بخش با مش�کل‬ ‫روب�ه‌رو نخواهند ب�ود؟ و آیا ش�رکت‌های چینی در‬ ‫این‌باره با ما همکاری خواهند کرد؟‬ ‫بله‪ .‬به‌عنوان نمونه برای ‪ ECU‬و س��ایر قطعات در این‬ ‫بخش‪ ،‬همکاری با ش��رکت‌های چینی ادامه دارد و پس از‬ ‫تولید انبوه خودروهای بومی جدید‪ ،‬واردات قطعات انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این محصوالت به قطعات «های‌تک» معروف هس��تند‬ ‫که به دانش فنی و س��رمایه‌گذاری باالی��ی نیاز دارند که‬ ‫به‌طور معمول‪ ،‬فقط ش��رکت‌های مع��دودی در این حوزه‬ ‫در حال فعالیت هستند و این قطعات را عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر به فعالیت خودروس��ازان جهان نگاه��ی بیندازیم‬ ‫مش��اهده می‌کنیم که نحوه عملکرد آنها در س��اخت‬ ‫حامد هدائ�ی‪ /‬اقتصاددان رفتاری‪ :‬قرار اس��ت آنچه را برای تغییر‬ ‫محیط کار نیاز است‪ ،‬به شما ارائه دهیم تا محیط کار تبدیل به محیطی‬ ‫شود که افراد در آن از روی میل و اراده خودشان هر روز بهترین عملکرد‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫ما در کس��ب‌وکار و تجارت درباره ایدئولوژی صحبت نمی‌کنیم اما اگر‬ ‫نگاهی به عقب و تاریخ بیندازیم متوجه می‌ش��ویم که گویا زدوخوردها و‬ ‫نزاع‌های ایدئولوژیک برای پیش��رفت بشر حیاتی بوده‌اند‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اختالف بین تمامیت‌خواهان و دموکراس��ی‌خواهان یا بین تجارت آزاد و‬ ‫مرکانتیلیس��م‪ .‬به نظر امروز ما به یک انقالب ایدئولوژیک در کس��ب‌وکار‬ ‫نیاز داریم‪ .‬تمام سازمان‌های ما حول محور ایدئولوژی کنترل بنا شده‌اند‪.‬‬ ‫بروکراسی هم نتیجه و زاییده ایدئولوژی کنترل در سازمان‌هاست‪ .‬کنترل‬ ‫و پایش زمانی معنا پیدا می‌کنند که س��ازمانی منظم و متمرکز داش��ته‬ ‫باش��یم و درباره مسائل اساس��ی اتفاق‌نظر وجود داشته باش��د‪ .‬اما ما به‬ ‫س��ازمان‌هایی هم نیاز داریم که باز‪ ،‬شفاف و آزاد باشند‪ .‬برای رسیدن به‬ ‫این مهم نیاز اس��ت در اصولی که اساس س��ازمان ما را تشکیل داده‌اند‪،‬‬ ‫تجدیدنظر کنیم‪ .‬بله‪ ،‬ام��روز ما نیاز به رویکردها و روندهای نوین داریم‪.‬‬ ‫حال نکته مهم‌تر این اس��ت که چگونه مترقی‌ترین ش��رکت‌ها‪ ،‬مدل‌های‬ ‫نوین اصالح‌ش��ده مدیریتی را حول ارزش‌هایی که عالوه‌بر نظم و کنترل‪،‬‬ ‫به آزادی‪ ،‬شفافیت و مشارکت احترام می‌گذارند‪ ،‬به‌وجود می‌آورند‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم ایده‌ها می‌توانند تغییرات زی��ادی به‌وجود آورند؛ این‬ ‫ایده‌ه��ا بر طرز زندگ��ی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬تفکر و حتی رواب��ط عاطفی ما تاثیر‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬ایده‌ها زندگی انسان‌ها را گسترش داد ‌ه و الهام‌بخش‬ ‫تغیی��رات بود ‌ه و اقتصاد جهانی را به‌وج��ود آورده‌اند‪ .‬ایده‌ها‬ ‫مهم هستند‪ .‬بدون ایده‌ها‪ ،‬اقتصاد ما هرگز از کشاورزی‬ ‫ب��ه صنعت و به عصر اطالع��ات انتقال پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایده‌ها تاکنون به کس��ب‌وکار ما ش��کل‬ ‫بخش��یده‌اند‪ .‬به چند مثال می‌پردازم؛ حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال پیش فردریک تیلور‪ ،‬مدیریت علمی را ابداع‬ ‫ش‌های روزان��ه و پرکاربردی منجر‬ ‫کرد که ب��ه رو ‌‬ ‫ش��د‪ .‬روش‌هایی مانند قطع��ات تعویض‌پذیر و خط‬ ‫مونت��اژ‪ .‬تیل��ور با یک م��داد‪ ،‬تخته زیردس��تی و یک‬ ‫زمان‌س��نج‪ ،‬مسیر کسب‌وکار را برای همیشه تغییر داد‪ .‬با‬ ‫به‌کار بردن مدیریت علمی‪ ،‬فورد جایگاه خیلی خوبی به‌دس��ت‬ ‫آورد و بهتری��ن خودرو‌ه��ا را در جهان تولید و صدها ه��زار نفر از مردم‬ ‫را اس��تخدام کرد و در آن زمان س��لطان بازار ش��د‪ .‬پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم‪ ،‬صنع��ت ژاپن نابود و به‌دلیل کیفیت پایین کاالهایش معروف ش��د‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یاد بگیر خوب اطاعت کنی‬ ‫گیربکس کوییک تامین می‌شود‬ ‫خودروها به این‌گونه اس��ت که بخش��ی از قطعات‬ ‫واردات��ی و برخی دیگ��ر از قطعات‪ ،‬براس��اس فناوری‬ ‫موجود کشورشان ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫€ €آی�ا سازه‌گس�تر ب�رای داخلی‌س�ازی قطعات با‬ ‫قطعه‌س�ازان داخلی مذاکره‌ای انجام داده و قرارداد‬ ‫جدیدی بسته شده است؟‬ ‫برای کدام محصوالت؟‬ ‫€ €خودروهای�ی ک�ه به قطع�ات خارجی وابس�ته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این شرکت روی قطعات زیادی مطالعه و بررسی و اقدام‬ ‫به بومی‌س��ازی آنها کرده است‪ .‬بخشی از قطعات به دانش‬ ‫فن��ی باالیی نیاز دارند که در این‌باره سازه‌گس��تر با برخی‬ ‫قطعه‌سازان قوی و با دانش فنی باال در زنجیره تامین خود‬ ‫گفت‌وگو داشته و با کمک آنها قرار است برخی از قطعات‬ ‫که واردات آنها با وجود تحریم با مشکالتی روبه‌رو است از‬ ‫داخل تامین شود‪ .‬به‌طور کلی برنامه‌ریزی‌های الزم انجام‬ ‫ش��ده و تمهیدات برای تامین قطعات خودروهایی که در‬ ‫گروه تولیدی س��ایپا در حال ساخت است‪ ،‬اندیشیده شده‬ ‫و مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €قطعه‌سازان عنوان کرده‌اند‪ ،‬به‌شرط تامین مواد‬ ‫اولی�ه می‌توانند روند داخلی‌س�ازی ب�رای حداکثر‬ ‫قطعات را انجام دهند و درحال‌حاضر مشکل اساسی‬ ‫تولید‪ ،‬کمبود و گرانی مواد اولیه مورد نیاز است‪ .‬آیا‬ ‫خودروس�ازان در این زمینه می‌توانند دس�ت‌کم به‬ ‫زنجیره تامین خود کمک و مواد اولیه مورد نیاز آنها‬ ‫را تامین کنند؟‬ ‫اگر شورای رقابت از زنجیره قیمت‌گذاری خودرو حذف‬ ‫و نرخ خودروها منطقی شود و خودروساز به شکل معقول‬ ‫بتوان��د نرخ محص��والت خود را افزایش ده��د‪ ،‬می‌توان با‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬سیاست‌گذاری‌های برد‪-‬برد بین خودروساز و‬ ‫قطعه‌ساز داشت‪ .‬در ادامه این امر مشکالت زنجیره تامین‬ ‫نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در واق�ع آی�ا منظ�ور این اس�ت که ب�ا افزایش‬ ‫قیمت‌ها س�رمایه‌گذاری جدیدی انجام و مشکالت‬ ‫صنعتگر کمتر خواهد شد؟‬ ‫بله زیرا افزایش داخلی‌س��ازی نیاز به نقدینگی و منابع‬ ‫مالی زی��ادی برای قالب‌س��ازی تا تولید اقتص��ادی دارد‪.‬‬ ‫بودج��ه نیاز اس��ت و با آزاد ش��دن قیمت‌ه��ا‪ ،‬محصوالت‬ ‫رقابتی ب��رای بازار تولی��د و تامین خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات نوسازی ش��ده و در ادامه منجر‬ ‫به ارتقای س��طح فناوری و در نهایت افزایش سطح کیفی‬ ‫محص��والت می‌ش��ود در نتیج��ه ق��ادر خواهیم بود‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعامل شرکت سازه‌گستر‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫مدتی است اخباری مبنی بر توقف تولید خودرو ملی‬ ‫«کوییک» در فضای مجازی منتش��ر می‌شود‪ .‬این خودرو‬ ‫به‌عنوان دومین خودرو ملی س��ایپا و سومین خودرو ملی‬ ‫کشور پس از سمند به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫پس از رونمایی از کوییک در پایان سال‪ ،۹۶‬پیش‌فروش‬ ‫آن ازسوی سایپا آغاز و با استقبال مردم روبه‌رو شد‪ .‬پس از‬ ‫نخستین مرحله پیش‌فروش برنامه دیگری از سوی سایپا‬ ‫برای پیش‌فروش این خودرو ملی درنظر گرفته نشد‪.‬‬ ‫در خبره��ای فض��ای مج��ازی از بخش��نامه محرمان��ه‬ ‫این خودروس��از ب��ه نمایندگی‌ه��ای فروش آم��ده که از‬ ‫ثبت‌نام‌کنندگان خواس��ته‌اند درخواس��ت ای��ن مدل را با‬ ‫س��اینا تعویض کنند‪ .‬عنوان می‌ش��ود این اخبار حاکی از‬ ‫توقف تولید سومین خودرو ملی کشور است‪.‬‬ ‫همچنین در این خبرها آمده س��ایپا اعالم کرده به‌دلیل‬ ‫افزایش نرخ دالر و باال رفتن نرخ قطعات کوییک که به‌طور‬ ‫عمده خارجی است‪ ،‬این خودروساز قصد ندارد آن را با نرخ‬ ‫پیش‌فروش شده به مشتریان تحویل دهد‪.‬‬ ‫ح��ال برخ��ی کارشناس��ان می‌گویند چگونه س��ایپا از‬ ‫خودرویی که کمترین داخلی‌س��ازی قطعات را دارد‪ ،‬به‌نام‬ ‫خودرو ملی رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه گفت‌وگوی��ی با معص��وم نجفی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت سازه‌گس��تر‪ ،‬تامین‌کننده قطعات خودروهای گروه‬ ‫تولیدی سایپا داشتیم‪ .‬به گفته وی این مشکل برطرف شده‬ ‫و تولید کوییک ادامه خواهد داشت‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫€ €کمت�ر از ‪۲‬م�اه ب�ه ال�زام اس�تانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه باق�ی مان�ده و از س�وی دیگ�ر‬ ‫خودروس�ازان قرار اس�ت برخی مدل‌های جدید را‬ ‫جایگزین خودروهای قدیمی که به لحاظ استاندارد‬ ‫ق�ادر به پ�اس ک�ردن مولفه‌های جدید اس�تاندارد‬ ‫نیس�تند‪ ،‬کنن�د‪ .‬به‌عن�وان نمون�ه‪ ،‬گفته می‌ش�ود‬ ‫کویی�ک جایگزی�ن پراید تک‌س�تاره می‌ش�ود اما‬ ‫خبرهایی حکایت از توق�ف تولید کوییک دارد‪ .‬آیا‬ ‫این موضوع صحت دارد؟‬ ‫تولید کوییک متوقف نش��ده و مشکل تامین گیربکس‬ ‫اتومات آن بود‪ .‬این قطعه قرار است ازسوی شرکت «پانچ»‬ ‫بلژیک تامین ش��ود‪ .‬شرایط تحریم مش��کالتی را به‌وجود‬ ‫آورده که البته در حال برطرف ش��دن اس��ت و نگرانی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €آیا همکاری این ش�رکت با س�ایپا به‌دلیل فشار‬ ‫تحریم‌ها متوقف شده است؟‬ ‫خیر‪ .‬مش��کلی وجود ندارد و تمهیداتی اندیش��یده شده‬ ‫و قرار اس��ت شرکت پانچ براس��اس تعهدات خود همچون‬ ‫گذشته با ما همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ‪۳‬هزار گیربکس اتومات مورد نیاز تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €این تعداد براساس آمار پیش‌فروش شده است؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫€ €ب�رای اس�تمرار تولی�د و متوقف نش�دن تولید‬ ‫کوییک‪ ،‬برنامه شرکت سایپا چیست؟‬ ‫به‌طور قطع‪ ،‬همکاری با ش��رکت بلژیک��ی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬آمار ‪۳‬هزار گیربکس مربوط به مرحله نخست این‬ ‫مشارکت است که تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €نگرانی‌هایی ازس�وی خریداران کوییک به‌وجود‬ ‫آمده است‪ .‬آیا تا پایان سال کوییک‌های پیش‌فروش‬ ‫شده به‌دست صاحبان‌شان برسد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬تالش ما این اس��ت که براس��اس تعه��دی که به‬ ‫مش��تریان خود داریم خودروهای پیش‌فروش ش��ده را در‬ ‫زمان مقرر به‌دس��ت صاحبان‌شان برسانیم‪ .‬مشکل تامین‬ ‫گیربکس بود که برطرف شده است‪.‬‬ ‫€ €چند درصد این خودرو ملی داخلی‌سازی شده و‬ ‫چند درصد وابسته به واردات است؟‬ ‫قطعات کوییک به‌طور تقریبی بومی‌س��ازی ش��ده‪ ،‬تنها‬ ‫چند قطعه محدود اس��ت که باید وارد ش��ود‪ .‬این قطعات‬ ‫وندور(در زنجیره تامین‪ ،‬به شرکت بازرگانی معتبری اطالق‬ ‫می‌شود که تامین‌کننده کاال یا خدمات هستند‪ .‬خریداران‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬با ارزیابی عرضه‌کنندگان کاال و خدمات مورد‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫ معاون سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران‬ ‫خودکفایی مورد نظر را محقق کنیم‪.‬‬ ‫€قطعه‌س�ازان بخش�ی از چالش‌ه�ای‬ ‫€‬ ‫نقدینگ�ی واحده�ای تولی�دی خ�ود را مرب�وط به‬ ‫مطالبات معوقه‌ش�ان می‌دانند ک�ه منجر به کاهش‬ ‫س�رمایه در گ�ردش آنها ش�ده اس�ت‪ .‬ب�ا افزایش‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬خودروساز می‌تواند رضایت زنجیره تامین‬ ‫خود را به‌دست آورند؟‬ ‫تجارت و بازرگانی بدون بدهی و مطالبه نیس��ت‪ .‬سعی‬ ‫سازه‌گستر این است که پرداخت هزینه‌ها را در زمان مقرر‬ ‫انج��ام دهد و و عدالت را رعایت کند‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫قطعات��ی که صنعتگ��ران تولید و تامی��ن می‌کنند به‌طور‬ ‫مس��اوی نقدینگی را به واحدهای صنعتی تزریق کنند‪ .‬تا‬ ‫ام��روز هم با تمام مش��کالت و التهاب‌های��ی که برای این‬ ‫صنعت تاثیرگذار کش��ور وجود داشت تولید را بدون وقفه‬ ‫در زنجیره تامین و خودروسازی ادامه داده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €در پایان اگر س�خنی در راس�تای رف�ع نگرانی‬ ‫مردم به‌عنوان یک مقام مدیریتی در صنعت خودرو‬ ‫کشور دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫ج��ای نگرانی نیس��ت زیرا خودروس��ازان از جمله گروه‬ ‫تولیدی س��ایپا برای عبور از تحریم‌های ظالمانه تمهیدات‬ ‫الزم را اندیشیده اس��ت‪ .‬محصوالت قدیمی با پلتفرم‌های‬ ‫پرای��د و تیبا با مدل‌های جدی��د کوییک و رهام جایگزین‬ ‫خواهد شد‪.‬س��عی ش��ده تا خودکفایی قطعات س��رلوحه‬ ‫برنامه‌های گروه تولیدی س��ایپا باشد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬امیدواریم‬ ‫در زم��ان مقرر به تمام تعهدات خ��ود در قبال خریداران‬ ‫عمل کنیم و خودروها را به موقع به‌دس��ت صاحبان‌ش��ان‬ ‫برسانیم‪ .‬سایپا تالش دارد مردم را از خود راضی نگه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت ‪۱۹‬بهم��ن ‪ ۹۵‬در آیینی ب��ا همکاری‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و شرکت‬ ‫پانچ بلژیک س��اخت گیربکس اتومات برای خودروهای‬ ‫دنا و س��اینا آغاز ش��د‪ .‬با توجه به تاکید وزیر پیش��ین‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(محمدرضا نعمت‌زاده) مبنی بر‬ ‫اس��تفاده از فناوری روز جه��ان در صنعت خودرو و نیز‬ ‫بومی‌س��ازی قطعات تصمیم به سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫تولید گیربکس ‪CVT‬گرفته که با مذاکرات انجام شده‬ ‫با ش��رکت‌های گوناگون فعال در ای��ن زمینه‪ ،‬درنهایت‬ ‫با گروه پانچ بلژیک و انگلیس‪ ،‬با مش��ارکت ‪۲۰‬درصدی‬ ‫ای��درو و ‪۸۰‬درصدی طرف خارجی تفاهمنامه همکاری‬ ‫به امضا رسید‪ .‬حال باید دید این پروژه در کدام ایستگاه‬ ‫اس��ت و چقدر قابل توسعه به سایر مدل‌های خودرویی‬ ‫کشور را دارد‪.‬‬ ‫طی دو دهه ژاپن به خانه قدرتمند صنعت جهان تبدیل ش��د‪ .‬این تغییر‬ ‫بس��یار بزرگ و در عین حال دور از انتظار بود‪ .‬اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫مدیریت جامع کیفی��ت(‪ ،)TQM‬این روش نظام‌مند با حذف دورریزها‬ ‫و اس��تفاده از روش‌ه��ای آماری کیفی��ت را وارد تاروپود س��ازمان‬ ‫می‌کند‪ .‬قدرت مدیریت جام��ع کیفیت‪ ،‬تویوتا را قادر کرد‬ ‫به بزرگ‌ترین کارخانه تولید خودرو جهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫تنها ‪۲۰‬س��ال پی��ش‪ ،‬خرده‌فروش��ی معمولی به‌نام‬ ‫وال‌مارت کارآمدترین ش��بکه توزیع در جهان را از‬ ‫طریق بارکد‪ ،‬اس��کنرهای چش��می و آی‌دی(‪)ID‬‬ ‫با فرکان��س رادیویی توس��عه داد‪ .‬وال‌مارت‪ ،‬رهبر‬ ‫زنجی��ره تامین در جهان ش��د‪ .‬وال‌مارت ش��بکه‬ ‫پیچی��ده‌ای از فروش��گاه‌ها و مراک��ز توزیع و تولید‬ ‫را در سراس��ر جهان به‌وج��ود آورد و با این کار امروز‬ ‫وال‌مارت ‪۴‬براب��ر بزرگ‌تر از نزدیک‌ترین رقیبش با بیش‬ ‫از ‪۴۰۰‬میلیارد دالر فروش س��االنه و‪۶/۱‬میلیون کارمند است‪.‬‬ ‫وال‌م��ارت جایگاه خ��ود را به‌عنوان بزرگ‌تری��ن کارفرمای خصوصی در‬ ‫جه��ان تثبیت کرد‪ .‬ایده‌ها واقعا مهم هس��تند و ش��رکت‌ها را از س��طح‬ ‫متوس��ط به عال��ی تغییر می‌دهند‪ .‬ایده‌های بزرگ بعدی که چش��م‌انداز‬ ‫خاطره‌ای ش��نیدنی و آموزنده از سال‌های دهه ‪ ۸۰‬دارم؛ زمانی که مشاور‬ ‫صنعت خودرو کش��ور بودم و پلتفرم مش��ترک ال ‪ ۹۰‬در دستور کار وزارت‬ ‫صنایع و معادن وقت بود‪ .‬در آن زمان و به‌دنبال قبول مشارکت رنو با ایران‬ ‫در ساخت داخلی ال ‪ ۹۰‬که با جنجال بسیاری همراه شد! مقرر شده بود رنو‬ ‫با مشارکت قطعه‌سازان داخلی اقدام به تولید ال ‪ ۹۰‬در کشور کند‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��رکت‌های قطعه‌ساز مذاکرات گسترده‌ای را با رنو پی می‌گرفتند؛ از جمله‬ ‫بزرگ‌ترین قطعه‌ساز داخل کشور که تولیدکننده تزئینات داخلی و صندلی‬ ‫خ��ودرو بود و متقاض��ی تامین صندلی ال ‪ .۹۰‬قائم‌مقام ش��رکت ایرانی که‬ ‫مهندس��ی با سابقه خدمتی ‪۲۵‬س��اله در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور‬ ‫بود‪ ،‬تعریف می‌کرد‪ :‬پس از اعالم تقاضای ما‪ ،‬کارشناسان رنو به شرکت آمده‬ ‫و از تمام بخش‌های فنی ما بازدید و توان تولید و دانش مهندس��ی ما را نیز‬ ‫تایید کردند‪ ،‬اما در پایان ش��رط عقد قرارداد را مش��ارکت ما با یک شرکت‬ ‫توانمن��د خارجی عنوان کردند که بالفاصله با واکنش منفی ما روبه‌رو ش��د‬ ‫زیرا تردید نداش��تیم که این ش��رط‪ ،‬فقط بهانه‌ای اس��ت برای تقسیم سود‬ ‫حاص��ل از مش��ارکت با یک خارجی که به‌زور می‌خواهد مهمان این س��فره‬ ‫پهن و آماده ش��ود! اما در نهایت مخالفت‌ه��ای ما نتیجه نداد و ما ناگزیر به‬ ‫تن دادن به این خفت (!) شدیم و احساسی داشتیم که انگار در حال انعقاد‬ ‫یک قرارداد ترکمنچای دیگر بودیم! ش��رکت پیش��نهادی آنها «فورشیا» ی‬ ‫فرانس��وی بود؛ بزرگ‌ترین صندلی‌س��از خودرو اروپا با بی��ش از ‪ ۷۰‬بیلیون‬ ‫یورو گردش مالی س��االنه و ده‌ها هزار نیروی متخصص‪ .‬وقتی کارشناس��ان‬ ‫فورش��یا به‌دعوت رنو به ایران آمدند و از خطوط تولید ما بازدید کردند‪ ،‬در‬ ‫نهایت موافقت کردند برای تامین صندلی ال ‪ ۹۰‬با ما قرارداد (جوینت‌ونچر)‬ ‫ببندن��د؛ اما ش��رطی را مطرح کردند ک��ه خون را در رگ‌ه��ای ما منجمد‬ ‫کرد! ش��رط آنها این بود که برای دو سال تحت لیسانس بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫صندلی‌س��از امریکا تولید کنیم! تصور کنید فورش��یا به‌عن��وان بزرگ‌ترین‬ ‫تامین‌کنن��ده صندلی اروپا‪ ،‬متقاضی آن بود که تحت لیس��انس و مدیریت‬ ‫رقی��ب خود تولید خارجی کند! موضوعی که برای ما غیرقابل درک و هضم‬ ‫بود! وقتی یادآوری کردیم که شما فورشیا هستید با این سابقه طالیی و این‬ ‫همه مزیت و توان تولید و مهندس��ی با برندهای بزرگ اروپایی‪ ،‬می‌خواهید‬ ‫زیر بلیت رقیب خودتان بروید؟! مس��ئول هیات کارشناسی با لحنی که گویا‬ ‫دارد یک واقعیت بدیهی را بازگو می‌کند‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬اینها همه درست! اما ما‬ ‫تجربه تولید و تامین صندلی در خارج از اروپا را نداریم‪ .‬درست است که آنها‬ ‫بزرگ‌ترین رقیب بین‌المللی ما هس��تند‪ ،‬اما در سطح برون‌قاره‌ای و جهانی‬ ‫تجربه‌های بس��یاری دارند که برای ما حیاتی اس��ت و آنچه اکنون برای ما‬ ‫اهمیت دارد اطمینان به پاسخگویی به‌موقع به شرکت رنو در ایران است‪ ،‬نه‬ ‫اینکه رقیب ما چه فکری خواهد کرد! در این لحظه قائم‌مقام شرکت ایرانی‬ ‫به من نگاه کرد و با تاسف‌بارترین لحنی که تا آن روز از او شنیده بودم‪ ،‬نجوا‬ ‫کرد‪ :‬من امروز تازه فهمیدم که چقدر بیس��وادم و چقدر ساده‌لوحانه مسائل‬ ‫را قضاوت می‌کردم! ما اکراه داشتیم که بزرگ‌ترین صندلی‌ساز اروپا شریک‬ ‫تجاری ما شود که حضورش در هر دقیقه می‌توانست دانش و بینش تولیدی‬ ‫ما را بس��ط و عمق بخش��د؛ حال آنکه آنها خود به‌دنب��ال بزرگ‌ترین رقیب‬ ‫خ��ود می‌رون��د تا از او خواهش کنند که دانش خ��ود را به آنها انتقال دهد!‬ ‫این تفاوت در انگاره‌های ذهنی و حتی فرهنگی ماس��ت که بس��تر مس��تعد‬ ‫اقتصادی ما را تبدی��ل به بزرگ‌ترین آوردگاه آزمون و خطای مدیران کرده‬ ‫و به تبع آن بس��یاری از فرصت‌ها را س��وزانده است‪ .‬بی‌تردید تاریخ بسیاری‬ ‫از کشورها آکنده از تجربه‌هایی است که شاید امروز ما به آنها مبتالییم‪ ،‬اما‬ ‫صحبت بر سر تسلیم یا توفیق ما در این بزنگاه‌ها نیست‪ ،‬بلکه رویکرد ما در‬ ‫رویارویی با این رخدادهاس��ت و اینکه تا چه حد از این ظرفیت‌های تاریخی‬ ‫سایر ملت‌ها بهره می‌بریم؟! چرا سخت به هوش تحصیلی خود می‌چسبیم و‬ ‫تمایلی به گرفتن مشاوره‌های علمی‪-‬تجربی نداریم؟! و چرا برای دوباره‌کاری‬ ‫همیشه وقت و بودجه کافی داریم‪ ،‬اما برای مشورت‪ ،‬برنامه‌ریزی و همراهی‬ ‫با موج‌های جهانی‪ ،‬نه فرصت داریم‪ ،‬نه پول و نه اعتقاد؟! این تهدیدی است‬ ‫ک��ه می‌توان آن را «توهم هوش برت��ر» نامید و نبود درک و فهم و اراده در‬ ‫اص�لاح آن‪ ،‬به‌طور قطع اث��رات ویرانگر و جبران‌ناپذی��ری را بر آینده نظام‬ ‫تولیدی و اقتصادی کش��ور باقی خواهد گذاش��ت‪ .‬جمله معروفی ترجیع‌بند‬ ‫مدارس تربیت مدیر دنیاست مبنی بر اینکه «اگر می‌خواهی فرمانده بزرگی‬ ‫ش��وی‪ ،‬ابتدا یاد بگیر که خوب اطاعت کنی!» بس��یاری از ما چه در س��طح‬ ‫خانواده‪ ،‬چه بنگاه و چه سازمان‪ ،‬از این پیش‌شرط مدیریت غفلت می‌کنیم و‬ ‫گمان داریم که تمام راز مدیریت فقط در «میز» آن نهفته است! کافی است‬ ‫پش��ت «میز مدیریت» بنش��ینیم تا تمام علوم مدیریتی دنیا به یکباره بر ما‬ ‫نازل شود و ما را بی‌نیاز از مشورت و آموزه‌های دیگران کند! و دردناک‌تر از‬ ‫آن اینکه‪ ،‬معتقدیم مدیری که وابسته به مشورت و مشارکت دیگران باشد‪،‬‬ ‫بیس��واد و ضعیف اس��ت! و اینچنین است که س��رطان فاجعه در این بستر‬ ‫نادانی زاده شده و آرام آرام تمام سلول‌های زنده را مبتال می‌کند و پیش از‬ ‫آنکه درمان شود‪ ،‬نابودمان می‌سازد!‬ ‫کس��ب‌وکار را می‌تواند تغییر دهند‪ ،‬چیست؟ در طول چند سال گذشته‪،‬‬ ‫پژوهش��گران عملکرد گروه کوچکی از شرکت‌ها را بررسی کرده‌اند که از‬ ‫شرکت‌های مشابه خود عملکرد بهتری داشتند‪ .‬آنها متوجه مسئله مهمی‬ ‫ش��دند؛ دلیل آن شانس نبوده اس��ت‪ .‬این شرکت‌ها رشد سریع ایده‌های‬ ‫ب��زرگ بعدی را پیدا کرده‌اند و ب��ه آنها اهمیت داده‌اند‪ .‬مدیریت عملکرد‬ ‫درآمد(‪ )RPM‬ش��یوه‌ای نظام‌مند برای شناسایی محرک‌ها و موانع رشد‬ ‫است که به کمک اهرم‌های اقتصادی‪ ،‬نوسان‌های رشد اقتصادی را اندازه‬ ‫می‌گیرد‪ .‬آرپی‌ام یا مدیریت عملکرد درآمد‪ ،‬در روشی که رهبران تجاری‬ ‫نتای��ج حاص��ل از بازاریابی و فروش را تجزی��ه و تحلیل می‌کنند‪ ،‬انقالب‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬برای نخس��تین‌بار شرکت‌ها توانس��تند برای تخصیص منابع‪،‬‬ ‫براس��اس مدارک و ش��واهد تصمیم‌های هوش��مند بگیرند تا به درآمدی‬ ‫قاب��ل پیش‌بینی و اندازه‌گیری و همچنین پایدار دس��ت یابند‪ .‬نتیجه آن‬ ‫عملکرد بس��یار عالی بود‪ .‬به این ترتیب شرکت‌ها می‌توانند مشتری را با‬ ‫نرخ پایین‌تری جذب کنند‪ ،‬معامالت را س��ریع‌تر پایان دهند و بازگشت‬ ‫س��رمایه باالتری از فعالیت‌های بازاریابی و فروش خود داشته باشند‪ .‬این‬ ‫مزی��ت رقابتی برتر اس��ت‪ .‬می‌بینید که ایده‌ها واقعا مهم هس��تند و این‬ ‫مزی��ت رقابتی برتر اس��ت و ایده‌هایی همچون مدیری��ت عملکرد درآمد‬ ‫می‌توانند ما را به فورد‪ ،‬تویوتا و وال‌مارت‌های آینده تبدیل کنند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دانش‌بنیان‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نایب‌رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن‪ ،‬نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور گفت‪ :‬برخی به به��ای زیان‌ده��ی و نابودی‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان‪ ،‬مان��ع واقعی ش��دن قیمت خودرو‬ ‫ش��ده‌اند اما مگر می‌ش��ود همه چیز افزایش نرخ داشته باشند اما‬ ‫قیمت خودرو ثابت بماند؟ مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چند سالی است قیمت‌گذاری‌های تحمیلی و غیرواقعی‬ ‫که ازسوی ش��ورای رقابت انجام می‌شود‪ ،‬باعث زیان خودروسازان‬ ‫و ضعیف ش��دن این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬این وضعیت باعث شده‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ خودروس��ازی در ‪۶‬ماه نخس��ت امسال ‪۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان زیان کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین به نظر می‌رسد نخستین‬ ‫چرا قیمت خودرو واقعی نمی‌شود؟‬ ‫گام وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬جلوگیری از تداوم این‬ ‫ضرر و زیان‌ها باش��د‪ .‬درحال‌حاضر ش��ورای رقابت وضعیت هر دو‬ ‫خودروس��از بزرگ و حتی قطعه‌سازان را به شکست کشانده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور ادامه داد‪ :‬ناآگاهی چند نفر‪ ،‬کل صنعت خودرو و‬ ‫تعداد زیادی شغل را به خطر انداخته و صنعت قطع ‌ه و خودرو را به‬ ‫نابودی کشانده است‪ .‬مگر می‌شود در کشور همه چیز و همه اقالم‬ ‫افزایش نرخ داش��ته باش��ند اما قیمت خودرو ثابت بماند؟ به نظر‬ ‫می‌رس��د برخی افراد با سیاس��ت‌های خود به‌دنبال نابودی صنعت‬ ‫هس��تند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬همین سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث‬ ‫وارد آم��دن زیان ‪۲۰‬هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫شده است‪ .‬نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازی کشور یادآور ش��د‪ :‬بنابراین الزم است که وزارتخانه‬ ‫ی را اص�لاح کرده و پیگیر موضوع باش��د‪ .‬اگر‬ ‫این سیاس��ت‌گذار ‌‬ ‫ی خود ادامه دهد‪ ،‬انتظاری بیش از آنچه‬ ‫دولت بخواهد به بنگاه‌دار ‌‬ ‫شرایط امروز اس��ت‪ ،‬انتظار داشت‪ .‬مطلب‌زاده خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫‪۲‬دهه گذش��ته به‌دلیل سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‌های کالن برون‌مرزی و درون‌مرزی‬ ‫انجام ش��ده که امکان بازگشت سرمایه در آنها وجود نداشته مانند‬ ‫سایت‌های خودروسازی ایجاد شده در ونزوئال و‪. ...‬‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی با دانش‌بنیان‌ها‬ ‫حر کت‬ ‫دان��ش در مس��یر‬ ‫پیشرفت همچون فرهنگ توقف ندارد‬ ‫اما به‌طور قطع‪ ،‬دانش نسبت به فرهنگ با‬ ‫سرعت بیش��تری حرکت می‌کند؛ به‌طوری که‬ ‫عنوان می‌شود پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی هر‬ ‫چند دقیقه یکبار دچار تغییر و تحول می‌شوند‪.‬‬ ‫یک��ی از علوم پویا در ح��وزه صنعت‪ ،‬فناوری نانو‬ ‫اس��ت که یک��ی از بس��ترهای آن صنع��ت خودرو‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬س��اخت مواد اولیه به‌کار رفته در‬ ‫قطع��ات اصلی و حتی محص��والت جانبی خودرو از‬ ‫جمله مواردی است که در تولید آنها از فناوری نانو بهره‌‬ ‫گرفته می‌شود‪ .‬در بحث شوینده‌ها پژوهشگران حوزه فناوری‬ ‫نانو به کاربرد برخی نانوامولس��یون‌ها پی برده‌اند‪ .‬در ساخت این‬ ‫نوع شوینده‌ها از نانوامولسیون تری‌گلیسیرید بر پایه آب استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬به‌دلیل آنکه در فرموالسیون این محصوالت الکل وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬تاثیر مخرب بر س��طح نداشته و حتی زودتر از محصوالت‬ ‫حاوی الکل خشک می‌شوند‪ .‬همچنین این پاک‌کننده‌ها برخالف‬ ‫محصوالت مش��ابه که دارای قدرت اس��یدی یا قلیایی هستند و‬ ‫به مرور زمان موجب آس��یب دیدن س��طوح می‌شوند‪ ،‬اسیدی یا‬ ‫قلیایی نبوده و به س��طح زیان نمی‌رسانند‪ .‬این محصوالت بدون‬ ‫اس��تفاده از آب به‌وس��یله نانوذرات س��طوح را تمیز و با توجه به‬ ‫ویژگ��ی آنتی‌اس��تاتیک از تجمع گردوغبار بر س��طوح جلوگیری‬ ‫می‌کنند‪ .‬همچنین عنوان می‌شود این محصوالت بسته به غلظت‬ ‫نانوامولسیون استفاده شده می‌توانند در قالب پاک‌کننده شیشه‪،‬‬ ‫بدن��ه و موتور خودرو تولید ش��وند و مورد اس��تفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که شوینده‌های ش��یمیایی‪ ،‬سفیدکننده‌ها و‬ ‫پاک‌کننده‌ه��ا با فرمول مولکولی خاص خود به‌ش��کل محلول در‬ ‫آب‪ ،‬وارد ش��بکه پس��اب خانگی می‌شوند‪ .‬این پس��اب از طریق‬ ‫چاه‌های فاضالب به‌طور مستقیم وارد منابع محدود آب زیرزمینی‬ ‫ش��ده و این منابع را به مواد ش��یمیایی مض��ری که به‌طور عمده‬ ‫کربن‪ ،‬گوگرد‪ ،‬هالوژن‌ها و نیتروژن هستند‪ ،‬آلوده می‌کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬این مواد شیمیایی در محیط آبی‪ ،‬بستر مناسبی برای ایجاد‬ ‫ترکیبات جدید هس��تند در حالی که شوینده‌های با پایه گیاهی‪،‬‬ ‫سازگاری کامل با محیط‌زیست دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت دوستدار طبیعت‬ ‫بهت��اش هدایتی‌من��ش‪ ،‬مدیربازرگان��ی یک��ی از ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان ک��ه در زمین��ه ش��وینده‌های نانویی فعالی��ت دارد‪،‬‬ ‫درب��اره محصوالت خ��ود گفت‪ :‬تولی��د و فروش‬ ‫محصوالت گیاهی کارواش این برند از س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬آغاز شده که به ‪ ۴‬گروه شوینده رینگ‬ ‫و الس��تیک‪ ،‬صندل��ی چرم و داش��بورد‪،‬‬ ‫بدن��ه و موت��ور و نیز شیشه‌ش��ور خودرو‬ ‫که ضدبخار اس��ت‪ ،‬تقس��یم می‌شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬محص��والت به‌طور کام��ل گیاهی‬ ‫بوده و آس��یبی به خودرو نمی‌رسانند‪ .‬این‬ ‫ش��وینده‌ها با فناوری نانو س��اخته شده‌اند و‬ ‫قدرت ش��ویندگی و پاک‌کنندگی آنها نس��بت به‬ ‫محصوالت شیمیایی باالتر است‪ .‬همچنین به‌دلیل آنتی‌استاتیک‬ ‫بودن‪ ،‬ماندگاری بیشتری نسبت به کارواش با روش سنتی دارند‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از محصوالت نانویی‪ ،‬خودرو تنها یک‌بار در هفته نیاز‬ ‫به کارواش دارد‪ ،‬در حالی که در روش‌های س��نتی این نیاز به ‪۳‬‬ ‫بار در هفته می‌رس��د‪ .‬این فعال حوزه نانو درب��اره مواد اولیه این‬ ‫محص��والت گیاهی گفت‪ :‬مواد اولیه مورد اس��تفاده به‌طور کامل‬ ‫داخلی و تش��کیل ش��ده از روغن کرچک‪ ،‬جوهر س��یب و صمغ‬ ‫درخت بنه است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات مقصد بعدی‬ ‫هدایتی‌من��ش درب��اره ص��ادرات ای��ن محصوالت نی��ز گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر تامی��ن بازار داخ��ل را برعهده داریم ام��ا به‌تازگی‬ ‫ق��راردادی با روس��یه منعقد کرده‌ایم که با افزای��ش میزان تولید‬ ‫ص��ادرات به این کش��ور را ت��ا پایان م��اه جاری در دس��تور کار‬ ‫ق��رار داده‌ای��م‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬هدف‌گذاری بع��دی ما صادرات به‬ ‫کش��ورهای گرجس��تان‪ ،‬ارمنس��تان و همچنین اروپاست‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب ‪۳۰‬درص��د تولیدات واحد م��ا به بازاره��ای جهانی صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این مدیر بازرگانی ش��رکت مهرتاش درباره ظرفیت‬ ‫تولید این شرکت دانش‌بنیان افزود‪ :‬ظرفیت اسمی تولید این واحد‬ ‫باالس��ت اما به این دلیل که ب��ازار داخلی هنوز این محصوالت را‬ ‫به‌خوبی نمی‌شناس��د و تنها نیم دهه است که این نوع محصوالت‬ ‫وارد بازار ش��ده‪ ،‬نیاز به زمان بیش��تری ب��رای پذیرش دارد و این‬ ‫در حالی اس��ت که ش��وینده‌های ش��یمیایی فعالیت نیم قرنی در‬ ‫کش��ور دارند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬ظرفیت خالی زی��ادی داریم و امروز فقط‬ ‫‪۵‬درصد بازار داخل در اختیار شوینده‌های نانو فناوری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬هدایتی‌منش اظهار کرد‪ :‬ص��ادرات محصوالت نانو فناوری‬ ‫به مجموعه‌های دانش‌بنیان کم��ک زیادی می‌کند زیرا نقدینگی‬ ‫قابل‌قبولی را به این‌گونه واحدهای تولیدی کشور وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬چالش و دغدغه اصلی ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی است‪ .‬وقتی منابع مالی خوبی به چرخه تولید وارد شود‬ ‫کمک بس��یاری به امر تحقیق و توس��عه و نی��ز برنامه‌ریزی برای‬ ‫افزای��ش میزان تولید خواهد ک��رد‪ .‬این فعال حوزه صنعت با بیان‬ ‫اینکه ‪۳۰‬درصد شوینده‌های نانویی تولید شده در این واحد صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬همچنان ‪۵۰‬درصد ظرفیت اسمی‬ ‫این ش��رکت خالی است و با گسترش بازار می‌توانیم میزان تولید‬ ‫خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ت تمام شده‬ ‫‹ ‹کاهش قیم ‌‬ ‫هدایتی‌منش درباره نرخ شوینده‌های نانویی نسبت به انواع دیگر‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت‌ها به‌طور کامل رقابتی بوده زیرا مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫شوینده‌های شیمیایی وارداتی و وابسته به نرخ ارز بوده و با شرایط‬ ‫اقتصادی موجود و نوس��ان‌هایی که نرخ ارز دارد نرخ تمام ش��ده‬ ‫برای تولید این نوع شوینده‌ها باالست‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬یک شیشه‬ ‫‪۵۰۰‬میل ش��وینده معمول��ی از برندهای مع��روف ‪۷۵۰۰‬تومان و‬ ‫شیشه‌شور ‪۸۰۰‬میل فناوری شده ‪۹۵۰۰‬تومان است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫از سال‪ ۹۲‬که فعالیت خود را آغاز کردیم بیشتر روی زیرساخت‌ها‬ ‫متمرکز بودیم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که آیا به خودروسازان‬ ‫پیش��نهاد شده که شوینده‌های نانو فناوری این مجموعه به‌عنوان‬ ‫یک بس��ته زمان خری��د خودرو در اختیار خری��داران قرار بگیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با خودروسازان در این زمینه مذاکره شد اما آنها نپذیرفتند‪.‬‬ ‫حتی نرخ بسیار پایینی پیشنهاد دادیم که به نوعی خودروساز این‬ ‫بسته را به خریدار به‌عنوان هدیه بدهد که باز هم قبول نکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود منابع مالی تولید‬ ‫هدایتی‌منش مش��کل ش��رکت‌های دانش‌بنیان را س��رمایه در‬ ‫گردش دانست و گفت‪ :‬بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکل در واحدهای‬ ‫تولیدی ایران سرمایه در گردش است‪ .‬برای تامین منابع مالی اگر‬ ‫حمایت واقعی بستری برای ادامه راه پدران‬ ‫مس�عود تهرانچی‪ /‬پیشکسوت صنعت خودرو‪ :‬اس��تقالل هر خانواده‪ ،‬شهر و‬ ‫کشور به‌طور مستقیم بستگی به وضعیت اقتصادی آن جامعه دارد‪ .‬اگر آن جامعه در‬ ‫التهاب نباشد پیشرفتش سریع‌تر اتفاق می‌افتد اما اگر با مشکل و تنش‌های اقتصادی‬ ‫روبه‌رو باشد هیچ‌یک از ظرفیت‌های سه‌گانه اقتصادی یعنی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پاس��خگوی درآمدزایی آن جامعه نخواهد بود‪ .‬اگرچه تجارت تنها برای کس��انی که‬ ‫قدرت مالی زیادی دارند کارساز بوده چون می‌توانند در بستر اقتصادی بیمار‪ ،‬چندین‬ ‫برابر سود غیرعادالنه داشته باشند‪.‬‬ ‫تج��ارت در اختیار تعداد کمی از افراد اس��ت که آمار باالی��ی را به خود اختصاص‬ ‫نداده‌اند‪ ،‬در نتیجه مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند‪ .‬همچنین در شرایط نوسانات ارزی‬ ‫زمینه احتکار فراهم می‌ش��ود و افراد محصوالت خ��ود را احتکار کرده به امید روزی‬ ‫که با س��ود بیشتری در ش��رایط ناپایدار اقتصادی به‌فروش برسانند‪ .‬متاسفانه در این‬ ‫جوامع که فرهنگ مش��کل دارد هر کس به دنبال برداش��تن کاله دیگری است‪ ،‬گویا‬ ‫در ردیفی هر فرد کاله نفر جلوی خود را برمی‌دارد غافل از آنکه دیگری در پشت سر‬ ‫وی در حال برداشتن کاله او است‪ .‬به این ترتیب در یک دایره همه منتظر هستند تا‬ ‫کاله دیگری را بردارند و در یک نگاه تمام کاله‌ها روی هوا است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بخش کشاورزی کشور رو به نابودی است‪ .‬دلیل آن را بی‌آبی عنوان‬ ‫می‌کنند در حالی که در حقیقت ناکارآمدی مدیریت در این بخش‪ ،‬کشاورزی کشور‬ ‫را به این نقطه رسانده است‪.‬‬ ‫بی‌آب��ی امری فراگیر در جهان بوده ک��ه با مدیریت این معضل را حل کرده‌اند اما‬ ‫ضعف ما در بخش مدیریت س��بب ش��ده نتوانیم کش��اورز را در شهر خود که پدر و‬ ‫مادرش در آنجا کشاورزی کرده‌اند نگه داریم‪ .‬از این رو کشاورز زمین خود را فروخته‬ ‫و به ش��هرهای بزرگ‌تر کوچ کرده و با پول فروش زمین کشاورزی خانه و خودرویی‬ ‫لوکس می‌خرد‪ .‬در ادامه روس��تاها خالی از ساکنان بومی شده و افراد جوان به جای‬ ‫فعالیت در کشاورزی مهاجرت می‌کنند‪ .‬پیشینه راه‌اندازی واحدهای تولیدی به دهه‬ ‫‪ ۴۰‬بازمی‌گ��ردد و در ده��ه ‪ ۵۰‬افراد هرچه داش��تند‪ ،‬می‌فروختند و کارخانه و واحد‬ ‫ی از دهه ‪ ۴۰‬آغاز‬ ‫تولی��دی راه‌اندازی می‌کردند‪ .‬از این‌رو ش��کوفایی واحدهای تولید ‌‬ ‫ش��د‪ .‬این امر در دهه ‪ ۵۰‬نیز ادامه یافت تا اینکه دس��تور داده شد سهام کارخانجات‬ ‫به نام کارگرها ش��ود‪ .‬مدیران و س��رمایه‌گذاران که با هزینه زیاد اقدام به راه‌اندازی‬ ‫کارخانه‌های خود کرده و با عظمت در حال فعالیت بودند‪ ،‬مجبور شدند سهام خود را‬ ‫به کارگران‌شان واگذار کنند (البته کارگران نیز حق داشتند در سهام کارخانه شریک‬ ‫باشند اما نباید عملکرد به این شدت انجام می‌شد)‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو‪ ،‬اق��دام ب��ه خارج کردن س��رمایه‌های خ��ود کردند‪ .‬به ای��ن ترتیب اگر‬ ‫می‌خواستند برای کارخانه‌های خود مواد اولیه یا ماشین‌آالت وارد کنند با ارتباطات‬ ‫با شریکان خارجی به عنوان مثال کاالیی یک میلیون دالری را ‪ ۳‬میلیون دالر فاکتور‬ ‫می‌کردند و به این ترتیب مابه‌التفاوت در حس��اب‌های خارج این سرمایه‌دارها ذخیره‬ ‫می‌شد‪ .‬به‌یاد دارم یکی از کارخانه‌ها در سال ‪ ۱۳۵۵‬به جای ماشین‌آالت در جعبه‌ها‬ ‫آجر گذاش��ته و از طریق گمرک وارد کش��ور کرده بود‪ .‬در واقع پول ماش��ین‌آالت را‬ ‫پرداخته و آجر وارد کرده بود‪ .‬به این ترتیب در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬بیش��تر س��هامداران و‬ ‫مدیران کارخانه‌ها از ترس نابودی سرمایه‌های‌شان آن را خارج کردند‪.‬‬ ‫معضل مدیریت در بخش صنعت و کش��اورزی پیشینه طوالنی دارد و همچنان در‬ ‫این زمینه ضعف داریم‪ .‬درحال‌حاضر شاهد هستیم پیشکسوتانی که در جوانی واحد‬ ‫تولیدی راه‌اندازی کرده و تمام عمر خود را برای توسعه و شکوفایی آن صرف کرده‌اند‪،‬‬ ‫امیدشان این است که این سرمایه از سوی نسل بعد به‌وسیله فرزندان‌شان ادامه پیدا‬ ‫کند اما س��وءمدیریت‌ها انگیزه را از آنها گرفته و فرزندان تمایلی به ادامه راه پدر در‬ ‫امر تولید صنعتی یا کشاورزی ندارند‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده بیش��تر ش��رکت‌هایی که به ش��کل متفرقه در ایران راه‌اندازی‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬پا نگرفته‌اند‪ .‬ما ایرانی‌ها در کار بس��یار موفق هستیم اما در فعالیت جمعی‬ ‫راه به جایی نمی‌بریم‪ .‬به این ترتیب وقتی افراد مختلف با عقیده‌های متفاوت گردهم‬ ‫جمع می‌ش��وند‪ ،‬نمی‌توانند به ش��کل ریش��ه‌ای و پایه‌ای در آن حوزه باش��ند‪ ،‬به‌جز‬ ‫شرکت‌های خانوادگی‪ .‬به عنوان نمونه بزرگ‌ترین شرکت‌های خانوادگی که در ایران‬ ‫پا گرفته بودند موفق بودند و زمانی که ش��رکت‌ها از قالب خانوادگی خارج ش��دند به‬ ‫نوعی دچار اضمحالل شدند‪.‬‬ ‫امروز نیز دولت باید شرایطی را فراهم کند تا حمایت از صنعت و کشاورزی در عمل‬ ‫دیده شود‪ .‬در غیر این‌صورت تولید در کارخانه‌هایی که سال‌ها پیش راه‌اندازی شده‬ ‫و صاحبان اصلی آن امروز از پیشکس��وتان صنایع به شمار می‌روند‪ ،‬متوقف می‌شود‪.‬‬ ‫امروز فرزندان صاحبان صنایع دیگر تمایلی به ادامه فعالیت‌های تولیدی ندارند‪.‬‬ ‫به بانک‌ها هم مراجعه ش��ود بروکراس��ی اداری زمان زیادی را از‬ ‫تولیدکننده می‌گیرد‪ .‬همچنین درخواس��ت انواع مدارک به‌عنوان‬ ‫نمونه برای ‪۵‬میلیارد تومان وام وثیقه ‪ ۵‬میلیاردی نیاز اس��ت که‬ ‫کار را دش��وار می‌کن��د‪ .‬اگر واحد تولیدی ای��ن مبلغ را در اختیار‬ ‫داشت که برای گرفتن وام اقدام نمی‌کرد‪ .‬این فعال حوزه فناوری‬ ‫نانو خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله تولیدکننده‌های داخلی هستیم که‬ ‫تم��ام مواد اولیه مورد نی��از خود را از داخل تامی��ن می‌کنیم اما‬ ‫به‌جای پش��تیبانی و کاهش دغدغه‌های صنعتگر به‌ویژه در زمان‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬سنگ‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬هدایتی‌منش گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫دانش‌بنیان ارزبری نداش��ته و حتی ارزآور اس��ت از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم اگر حمایت نمی‌شود‪ ،‬سنگ‌اندازی هم نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت دانش‌بنیان برای خودروهای بومی‬ ‫فناوری نانو گس��تردگی زیادی دارد زیرا با استفاده از مواد اولیه‬ ‫فناوری ش��ده عمر محصوالت نیز افزایش می‌یابد‪ .‬آزیتا شادمان‪،‬‬ ‫از دیگر فعاالن شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬به استفاده از این فناوری‬ ‫در ساخت داشبوردهای برخی خودروهای ملی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مس��تربچ‌های آنتی یو وی‌ها (این مستربچ بیشتر بر پایه پلی‌اتیلن‬ ‫ی��ا پلی‌پروپیلن ب��وده و از تخریب محصول در برابر اش��عه ماوراء‬ ‫ش و ضدشعله در این‬ ‫بنفش خورش��ید جلوگیری می‌کند)‪ ،‬ضدخ ‌‬ ‫ش��رکت ساخته و تحویل متقاضی می‌ش��ود‪ .‬مستربچ‌های یو وی‬ ‫بیش��تر برای رودری‌ها و داش��بورد استفاده می‌ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫ویژگی این فناوری برای س��اخت داش��بورد توضیح داد‪ :‬داشبورد‬ ‫در مع��رض نور خورش��ید ب��وده و به مرور رنگ خود را از دس��ت‬ ‫می‌ده��د یا حتی ترک خورده و می‌ش��کند و مزی��ت این فناوری‬ ‫(یو وی) این اس��ت که با افزودن آن به مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫برای ساخت داشبورد باعث مقاومت بیشتر آن در برابر تغییر رنگ‬ ‫می‌شود‪ .‬مسئول روابط عمومی ش��رکت پارسا پلیمرشریف ادامه‬ ‫داد‪ :‬ادع��ا نداریم این فناوری ‪۱۰‬درصد مانع تغییر رنگ می‌ش��ود‬ ‫ام��ا به‌طور قطع تا ‪ ۸۰‬درص��د اثرگذاری نور خورش��ید را خنثی‬ ‫می‌کند‪ .‬به این ترتیب می‌توان گفت عمر داش��بورد افزایش یافته‬ ‫و ظاهر آن نو باقی می‌ماند‪ .‬ش��ادمان با اش��اره ب��ه فعالیت بیش‬ ‫از یک دهه‌ای این ش��رکت دانش‌بنیان گف��ت‪ :‬فعالیت خود را از‬ ‫س��ال ‪ ۸۶‬آغاز کردیم و روی مواد اولیه نانو برای مصارف گوناگون‬ ‫پژوهش‌های بس��یاری انج��ام داده‌ایم که محص��والت فعلی این‬ ‫ش��رکت از نتایج این مطالعات داخلی است‪ .‬شادمان درباره تولید‬ ‫انبوه استفاده از فناوری مستربچ یو وی اظهار کرد‪ :‬با خودروسازان‬ ‫و زیرمجموعه‌های آنها در حال همکاری هستیم و این مواد برای‬ ‫ساخت داشبورد خودروها در گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت‬ ‫سایپا مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬او درباره تاثیر این مواد در نرخ‬ ‫تمام شده‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی است استفاده از فناوری جدید هزینه‌ها‬ ‫را در ابت��دا افزایش می‌دهد‪ .‬وی درباره مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫این ش��رکت دانش‌بنیان افزود‪ :‬بخش��ی از این مواد وارداتی است‬ ‫که ش��رکت در حال انجام مطالعات مهندس��ی روی آنهاست اما‬ ‫بخش زیادی از این مواد از س��وی شرکت‌های پتروشیمی داخلی‬ ‫تهیه می‌ش��ود‪ .‬این کارش��ناس حوزه نانو درباره پیشینه استفاده‬ ‫از ای��ن م��واد در جهان گفت‪ :‬در ایران حدود یک دهه اس��ت که‬ ‫مستربچ‌های آنتی یو وی در محصوالت گوناگون صنعتی استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما پیش��ینه کاربرد آنها در س��طح جهان طوالنی‌تر و‬ ‫گسترده‌تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات‬ ‫ش��ادمان درب��اره بازاره��ای جهان��ی محصوالت این ش��رکت‬ ‫دانش‌بنیان داخلی گفت‪ :‬سعی در توسعه بازارهای خود داریم اما‬ ‫درحال‌حاضر محصوالت ما فقط به کشورهای ترکیه و چین صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬با رایزنی‌هایی که در حال انجام آنها هس��تیم‬ ‫به‪‎‬طور قطع بازارهای فرامرزی گس��ترش می‌یابد و البته توانایی و‬ ‫ظرفیت وجود دارد‪ ،‬اگر برخی محدودیت‌ها رفع ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫مش��کالت تحریم و تهیه مواد اولیه وارداتی هم اظهار کرد‪ :‬تولید‬ ‫سخت شده اما متوقف نشده است و این شرکت نیز بدون تعدیل‬ ‫نی��رو همچنان به تعهدات خود عمل می‌کند‪ .‬البته تولید امس��ال‬ ‫نسبت به سال گذشته کمتر شده زیرا با کاهش تیراژ تولید خودرو‬ ‫به همان نس��بت تقاضا برای این مواد نانویی هم کمتر شده است‪.‬‬ ‫شادمان در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث صادرات و تولید داخل‬ ‫نی��از به بازاریابی داریم و باید متقاضیان داخلی به خرید از داخل‬ ‫ترغیب ش��وند زیرا برخی شرکت‌ها هنوز این مواد را از چین وارد‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تاثیر قطع همکاری‌های بین‌المللی بر اجرای استانداردهای خودرویی‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫درباره اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درحال‌حاضر س��ازمان ملی اس��تاندارد بر‬ ‫رعایت ضوابط مشخص‌ش��ده در ب��ازه زمانی مورد نظر‬ ‫تاکید دارد اما همه می‌دانیم مشکالت و محدودیت‌هایی‬ ‫برای خودروسازان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫اش��کان گلپایگان��ی درباره اج��رای اس��تانداردهای‬ ‫ج‌گانه در گفت‌وگ��و ب��ا خبرخ��ودر ‌و اظهار‬ ‫هش��تادوپن ‌‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر س��ازمان استاندارد بر رعایت ضوابط‬ ‫مش��خص ش��ده در بازه زمانی مورد نظ��ر تاکید دارد‬ ‫ام��ا همه می‌دانی��م مش��کالت و محدودیت‌هایی برای‬ ‫خودروسازان ایجاد ش��ده که تامین قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و حتی همکاری با برخی ش��رکت‌های اروپایی را دچار‬ ‫خدشه کرده است و سازمان ملی استاندارد نیز بنا ندارد‬ ‫با رفت��اری یک‌طرفه و بی‌اثر‪ ،‬فش��ار بی‌نتیجه‌ای را به‬ ‫شرکت‌های خودروساز وارد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین با تش��کیل کارگروه‌هایی با حضور‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬چگونگی عملیاتی ش��دن این استانداردها‬ ‫در دس��ت بررس��ی است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬به‌منظور‬ ‫انجام قس��مت‌هایی از آزمون که با ش��رکت ما سروکار‬ ‫دارد در تالش برای همکاری با جایگاه‌های آزمایش��ی‬ ‫هس��تیم ک��ه امکان همکاری با کش��ور را داش��ته و از‬ ‫کیفی��ت باال نیز برخوردار هس��تند تا عالوه‌بر عملیاتی‬ ‫شدن اس��تانداردهای تعیین ش��ده در زمان‌های خود‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های خودرویی نیز با محدودیت‌ها و الزام‌هایی‬ ‫روبه‌رو نشوند که توان اجرای آنها را نداشته باشند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در واقع با ش��کل‌گیری فضای منطقی‬ ‫و کارشناس��ی و با مالحظه شرایط واقع‌بینانه صنعت و‬ ‫کشور به سمت اجرای استاندارد‌ها در حرکت هستیم‪ .‬‬ ‫گلپایگان��ی در ادام��ه افزود‪ :‬اس��تانداردها با داش��تن‬ ‫چارچوبی مشخص‪ ،‬قابلیت تغییر ندارند و خودروسازان‬ ‫باید خود را با آنها منطبق کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه باید امکاناتی به‌منظور‬ ‫توانمندسازی خودروس��ازان برای عمل به استاندارد‌ها‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان ملی اس��تاندارد با در نظر‬ ‫گرفتن ش��رایط خودروسازان و با بررسی مشکالت آنها‬ ‫در کنارشان ایستاده است‪.‬‬ ‫او یکی از مشکالت اشاره شده را تشریح کرد و افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی اس��تانداردها براس��اس آزمون انجام می‌شود‬ ‫ک��ه با توجه به نبود امکانات ب��رای انجام برخی از این‬ ‫ن‌ها در کش��ور‪ ،‬به‌طور عمده ازسوی مراکز آزمون‬ ‫آزمو ‌‬ ‫اروپایی انجام می‌ش��دند؛ بنابراین با توجه به ش��رایط‬ ‫به‌وجود آمده بس��یاری از ای��ن مراکز که با ما همکاری‬ ‫داش��ته و‌آزمون همولوگیشن که یکی از الزام‌های این‬ ‫استاندارد‌هاست را انجام می‌دادند با خودروسازان قطع‬ ‫رابط��ه کرده و محدودیت‌های‌آزم��ون اروپایی حتی با‬ ‫رنو و پژو فرانس��ه برای شرکت‌های خودروساز به‌وجود‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سازمان ملی استاندارد خودروسازان را در‬ ‫این شرایط بحرانی تنها نگذاشته و در تکاپو برای یافتن‬ ‫مراکز‌آزمون جدید اس��ت تا از طریق مذاکره‪ ،‬مسیری‬ ‫پیش‌روی خودروسازان قرار دهد که بتوانند‌آزمون‌های‬ ‫الزم را در آن مراکز‌آزمون انجام دهند‪.‬‬ ‫گلپایگانی یادآور ش��د‪ :‬در فضایی که با درک متقابل‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد در تالش برای رفع‬ ‫مشکالت خودروس��ازان برای رسیدن به استاندارد‌های‬ ‫جدید است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫عرضه خودرو صفر به قیمت بازار از کانال نامعلوم‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران گفت‪:‬‬ ‫هر تعداد خودرو صفر نیاز باش��د‪ ،‬می‌توان با قیمت بازار خرید‪ ،‬در‬ ‫حالی که کانال عرضه این خودرو‌ها نامعلوم است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی با اشاره به اینکه اگر خودروسازان مدعی کمبود‬ ‫قطعه و مش��کل در تولید خودرو هس��تند‪ ،‬چگونه این محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده اس��ت‪ ،‬به خبرخودرو گفت‪ :‬هم��ه خودروهای عرضه‬ ‫ش��ده به بازار به‌روز‪ ،‬دارای پالک و کارتکس هس��تند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر لزوم نظارت بیش��تر بر بازار خ��ودرو گفت‪ :‬درحال‌حاضر هر نوع‬ ‫خودرو کمتر از ‪ 45‬میلیون تومان و مونتاژی متقاضی داشته باشد‪،‬‬ ‫می‌توان��د آن را ب��ا قیمت بازار تهیه کند و در این زمینه مش��کلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در گفت‌وگو با خبر خودرو با بیان اینکه س��ایت‌ها و کانال‌ها‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬زمینه نابس��امانی بسیاری در بازار خودرو بود ‌ه و‬ ‫تاثیر زیادی در این آش��فتگی داشته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است‬ ‫که در این‌باره نظارتی وجود ندارد‪ .‬این فعال بازار خودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫در مدتی که بازار خودرو دچار آش��فتگی ش��د سایت‌ها به صورت‬ ‫متحد قیمت‌هایی را اعالم می‌کردند که واقعیت نداشت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در حالی که پراید ‪ 111‬به قیمت ‪37‬میلیون و ‪ 500‬تومان‬ ‫در بازار عرضه شده در سایت‌های با قیمت ‪45‬میلیون تومان فروش‬ ‫آن را ثبت کرده‌اند‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫خودرو تهران با بیان اینکه بازار خودرو در رکود اس��ت و متقاضی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود این ش��رایط‪ ،‬ما ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت‌ها هس��تیم که مصاحبه‌های صاحبان ش��رکت‌های سازنده‬ ‫درباره بدهی‌های س��نگین به قطعه‌س��ازان و مشکالت این بخش‪،‬‬ ‫عامل این افزایش قیمت‌ها بوده اس��ت‪ .‬موتمنی با اشاره به افزایش‬ ‫بدون‌دلیل ‪ 10‬تا ‪25‬میلیون تومانی در قیمت خودروهای مونتاژی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون حاشیه بازار خودروهای کمتر از ‪ 30‬میلیون تومان‬ ‫از ‪ 12‬ت��ا ‪14‬میلیون تومان‪ ،‬خودروهای ‪ 30‬تا ‪45‬میلیون تومان از‬ ‫‪ 21‬ت��ا ‪35‬میلیون تومان و خودروه��ای ‪ 45‬تا ‪55‬میلیون تومان از‬ ‫‪ 43‬تا ‪56‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حنای تحریم‌های بیرونی در مقابل خودتحریمی‌ها رنگی ندارد‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫مرحله دوم تحریم‌ها در حالی آغاز می‌شود که صنعتگران معتقدند این تحریم‌ها‬ ‫نمی‌تواند تاثیر زیادی روی تولیدات داخلی داش��ته باش��د‪ .‬آنها بیش��تر مش��کالت‬ ‫کنونی را ناش��ی از خودتحریمی‌ها دانس��ته و عنوان می‌کنند این صنایع باالدستی‬ ‫و پایین‌دستی هس��تند که با عملکرد نامناسب یکدیگر را دچار چالش‌های اساسی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ضمن آنکه برنامه‌های تسهیالتی ازسوی مدیران دولتی در حد حرف باقی‬ ‫مانده است و اجرایی نمی‌شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ ،‬تحریم‌ها فرصتی برای خالقیت و نوآوری است و به‌نوعی انگیزه‬ ‫اف��راد را ب��رای غلبه بر چالش‌های خارجی بیش��تر می‌کند‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬تالش‌ها در‬ ‫راستای ادامه حیات نه تنها فشارهای خارجی را کم‌رنگ کرده‪ ،‬بلکه پویایی بیشتری‬ ‫را برای واحدهای صنعتی به ارمغان می‌آورد‪ ،‬به‌شرط اینکه مشکالت داخلی برطرف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی که نوک پیکان اهداف تحریمی امریکا‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬عزم خود را جزم کرده تا تولید را مانند ش��رایط عادی ادامه دهد‪ .‬حال‬ ‫باید دید فعاالن این صنعت چقدر می‌توانند با کاهش وابستگی خود به شرکت‌های‬ ‫خارج��ی فعالیت خود را ادام��ه دهند و ظرفیت بخش صنعت برای داخلی‌س��ازی‬ ‫قطعات مورد نیاز وارداتی چقدر است‪.‬‬ ‫قطعه‌ای تامین ش��ود می‌توان با کم��ک دانش داخلی و متخصص��ان آموزش‌دیده‬ ‫طراحی و س��اخت آن را دنب��ال کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقا تحریم‌ه��ا بهترین موقعیت برای‬ ‫صنعتگران به‌منظور افزایش فعالیت‌ها و نش��ان دادن توانمندی‌های داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫من تولیدکننده اگر مطمئن باش��م مواد اولیه مورد نیازم قابل تهیه اس��ت طراحی‬ ‫قطعات را س��فارش می‌دهم و با قالب‌س��ازی بس��یاری از قطعاتی که پیش از این‬ ‫وارد می‌ش��د‪ ،‬داخلی‌س��ازی را با باالترین درصد ادامه می‌دهم‪ .‬ضمن آنکه افزایش‬ ‫تولید زمینه اشتغالزایی را به‌وجود می‌آورد و می‌توان از نیروهای جوان و متخصص‬ ‫بیشتری بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ناکارآمد‬ ‫‹ ‹بی‌اثری تحریم بیرونی با وجود خودتحریمی‌ها‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازی کش��ور در این‌باره گفت‪ :‬صنعت قطعه به لحاظ علم و تجربه کارنامه‬ ‫مطلوبی دارد و تنها مش��کل آن وجود کاستی‌هایی در بخش ماشین‌آالت و سرمایه‬ ‫است‪ .‬در واقع نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی خطوط تولید یکی از نیازهای فعلی‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحریم‌ها نمی‌تواند بر نوس��ازی ماش��ین‌آالت و تجهیزات تاثیر زیادی‬ ‫داش��ته باشد و مانع بزرگی ایجاد کند زیرا این قابلیت وجود دارد که بخشی از این‬ ‫سخت‌افزارها با توانمندی‌های داخلی ساخته شود‪ .‬همچنین بخشی از ماشین‌آالتی‬ ‫که در صنایع دیگر بدون اس��تفاده مانده را می‌توان به بخش‌های مورد نظر منتقل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی اس��تان مرکزی‬ ‫مهم‌تری��ن چالش برای نوس��ازی تجهیزات واحدهای تولی��دی را کمبود نقدینگی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬اگر خودروس��ازان بدهی و مطالب��ات قطعه‌س��ازان را بپردازند و‬ ‫سازکاری ایجاد و سرمایه در گردش قطعه‌ساز تامین شود‪ ،‬به‌طور قطع این تحریم‌ها‬ ‫اثر خاصی روی صنعت به‌ویژه صنعت خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬کش��ور به لحاظ ان��رژی‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص و تجربه‬ ‫کمبودی ندارد‪ ،‬فقط ضعف ما منجسم عمل نکردن در بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها‬ ‫کنار یکدیگر است‪ .‬البته دلیل این امر نیز دلسردی تولیدکنندگان ناشی از فشارهای‬ ‫مالی بوده که انگیزه آنها را از بین برده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬منابعی که باید قطعه‌س��از برای‬ ‫بخش تحقیق و توسعه‪ ،‬نوسازی و بهینه‌سازی خط تولید‪ ،‬تهیه مواد اولیه و پرداخت‬ ‫حقوق نیروی انسانی در اختیار داشته باشد‪ ،‬به‌نوعی بلوکه شده و بهای محصوالتش‬ ‫به موقع پرداخت نمی‌شود‪ .‬به این ترتیب و با ادامه این شرایط اعتبارش را در بازار‬ ‫از دست داده و تمام معادالت مالی او بهم ریخته است‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور‬ ‫با بیان اینکه مطالبات معوقه و تامین نش��دن س��رمایه در گردش قطعه‌ساز‪ ،‬چالش‬ ‫بزرگ بخش تولید و داخلی‌سازی قطعات است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر شدن‬ ‫نرخ نهاده‌های تولید‪ ،‬تحریم‌های بیرونی تاثیر زیادی بر این بخش‌ها ندارد‪.‬‬ ‫ع به یکدیگر گره خورده‬ ‫‹ ‹مناف ‌‬ ‫رعنایی درباره چگونگی تامین س��رمایه در گردش قطعه‌سازان گفت‪ :‬نخست باید‬ ‫خودروس��ازان ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان بدهی خود را تس��ویه کنند تا خون تازه‌ای در‬ ‫رگ‌ه��ای تولید جریان یابد‪ .‬به این ترتیب منابع الزم جهت بهینه‌س��ازی خطوط و‬ ‫اهمیت‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫برای خروج‬ ‫خودروهای‬ ‫فرسوده‬ ‫تهیه مواد اولیه در اختیار صنعتگر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر این امر محقق ش��ود با وجود تحریم‪ ،‬می‌ت��وان تیراژ تولید و درصد‬ ‫داخلی‌سازی‌ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫به‌عنوان یک قطعه‌س��از این اطمینان را می‌دهم که به‌دلیل توانمندی باالیی که در‬ ‫صنع��ت قطعه وجود دارد‪ ،‬می‌توانیم ب��ر تحریم‌ها غلبه کنیم و تنها این تحریم‌های‬ ‫داخلی است که مشکل‌ساز شده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر با بی��ان اینکه برنامه‌ری��زی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نیز‬ ‫خودروس��ازان باید درراستای راه‌اندازی و پویایی واحدهای صنعتی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تحریم‌های داخلی است که قطعه‌ساز را فلج کرده و ‪۵۰‬درصد واحدهای قطعه‌سازی‬ ‫به‌دلیل مشکالت داخلی‪ ،‬غیرفعال شده یا با کمترین ظرفیت در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫رعنایی عنوان کرد‪ :‬این نتیجه ناش��ی از تصمیم‌گیری‌های نادرس��ت در س��طوح‬ ‫باالس��ت و اینکه خودروس��از ب��اور ندارد منافعش با قطعه‌س��از یکی اس��ت‪ .‬منافع‬ ‫خودروساز به منافع قطعه‌ساز گره خورده و پیشرفت یکی منوط به پیشرفت دیگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹غلبه تحریم‌های داخلی بر تولید‬ ‫در ادامه عضو انجمن مدیران صنایع خراس��ان رضوی هم به‌عنوان یکی از فعاالن‬ ‫صنعت قطعه به گرانی و کمبود مواد اولیه داخلی اشاره کرد و مشکالت این بخش‬ ‫را بیش از تحریم‌ها و واردات مواد اولیه دانست‪ .‬محمد منوری‪ ،‬با گالیه گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫مش��کالت مربوط به امور داخلی و مواد اولیه‌ای اس��ت که در داخل تولید و تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مس‪ ،‬فوالد و‪ ...‬در کش��ور تولید می‌ش��ود اما پرسش این است که چرا به‬ ‫بازار عرضه نمی‌شود‪ ،‬چرا باید برای این مواد‪ ،‬بازار آزاد و سیاه داشته باشیم‪ ،‬چالش‬ ‫اساسی این مسئله است‪.‬‬ ‫آرش محبی‌ن�ژاد‪ /‬دبی�ر انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن‬ ‫نیرومحرک�ه و قطعه‌س�ازان کش�ور‪ :‬آمار و اطالعات موجود نش��ان‬ ‫می‌دهد بخش��ی از ح��دود ‪۱۷‬میلیون خودرو در حال تردد در کش��ور‪،‬‬ ‫فرس��وده و دودزا هستند‪ .‬به‌عنوان نمونه یک پیکان مدل ‪ ۸۵‬که به‌طور‬ ‫کامل هم تنظیم شده‪ ۶۰ ،‬برابر خودرویی که در کشور با استانداردهای‬ ‫جهانی در حال تولید است‪ ،‬آلودگی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫ح��ال ف��رض کنید موتور این خودرو درس��ت عمل نکن��د که در این‬ ‫صورت درصد آلودگی آن افزایش می‌یابد و به همان نس��بت مش��کالت‬ ‫او افزود‪ :‬صنعت در بحث دانش فنی‪ ،‬ظرفیت‌های تولید و‪ ...‬مش��کلی ندارد‪ .‬امروز‬ ‫کس��انی ک��ه در صنعت قطعه فعالیت دارند به‌دلیل کمب��ود و نبود مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هس��تند‪ .‬ضروری اس��ت در ش��رایط فعلی‬ ‫این معضل رفع شود‪.‬‬ ‫این صنعتگر خاطرنشان کرد‪ :‬ما متخصصان و کارشناسان زیادی در کشور داریم‬ ‫نیروهای تحصیلکرده‪ ،‬جوان و آماده کار که می‌توانند تولید را با آخرین فناوری ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬تمام صنعتگران از جمله قطعه‌س��ازان می‌توانند نیازهای خط تولید صنایع‬ ‫داخلی را تامین کنند اما برخی عملکردها از سوی عده‌ای از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫باعث شده تا تولید محصوالت نهایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین‌گیری پروژه‌های جدید با کمبود مواد اولیه‬ ‫منوری با بیان اینکه قطعات تولیدی خود را تا ‪۷۰‬درصد داخلی‌سازی کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما پروژه‌های زیادی برای داخلی‌س��ازی قطعات دنبال می‌کردیم اما کمبود و گرانی‬ ‫مواد اولیه انجام برخی از آنها را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تولید محصوالت از سال گذشته تا امسال به لحاظ تعداد افزایش‬ ‫یافت��ه و قرار بود این ام��ر ادامه پیدا کند اما معضل تهیه م��واد اولیه ادامه راه را با‬ ‫مش��کل روبه‌رو کرده است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬ش��مش آلومینیوم‪ ،‬سال گذشته ‪۶‬هزار‬ ‫تومان بود‪ ۲ ،‬ماه پیش ‪۱۲‬هزار تومان عرضه می‌شد و درحال‌حاضر با ‪ ۳۲‬تا ‪۳۵‬هزار‬ ‫تومان در بازار پیدا نمی‌شود‪ .‬این وضعیت نیاز به رسیدگی و نظارت دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه تولیدکننده داخلی است و مواد اولیه مورد نیاز آن هم‬ ‫از داخل تهیه می‌ش��ود چرا به‌دست صنعتگر نمی‌رسد؟ چرا من قطعه‌سازان باید با‬ ‫التماس از یک انباردار ورق فوالد مورد نیاز خود را به هر قیمتی خریداری کنم تنها‬ ‫برای اینکه خط تولیدم نخوابد؟‬ ‫عض��و انجمن مدیران صنایع خراس��ان رضوی ب��ا تاکید بر اینکه م��واد اولیه هر‬ ‫را بیش��تر می‌کن��د‪ .‬اگر بین ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصد خودروهای کش��ور دودزا‬ ‫باش��ند باید دید چند درصد آلودگی هوا مربوط به این بخش اس��ت‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬سیاست‌گذاران کشور که به فکر کاهش آلودگی هوا هستند باید‬ ‫برای خروج و جایگزینی خودروهای فرس��وده که بخش زیادی از آنها در‬ ‫کالنش��هر تهران در حال تردد هستند‪ ،‬سرمایه‌گذاری کنند‪ .‬این مسئله‬ ‫باید در اولویت باش��د زیرا با تحقق آن سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم‪ .‬این‬ ‫روزها‪ ،‬بحث استفاده از خودروهای هیبریدی داغ است در حالی که امروز‬ ‫آلودگی محیط‌زیست خودروهای برقی برای کشورهای پیشرفته تبدیل‬ ‫منوری که بیش از ‪ ۳۰۰‬نوع محصول (قطعات منفصله) را در واحد صنعتی خود‬ ‫تولید می‌کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اس��تارت به‌طور کامل در شرکت ما تولید می‌شود و چون‬ ‫برخی قطعات آن جزو قطعات مصرفی اس��ت به‌طور جداگانه برای بازار لوازم یدکی‬ ‫هم تولید و تامین قطعه داریم‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬این قطعات پیش‌تر از چین وارد می‌شد که سهم بازار داخل را برای‬ ‫تولیدکنن��ده کم کرده و قدرت رقابت را از صنعتگر گرفته بود‪ .‬با ممنوعیت واردات‬ ‫محصوالتی که تولید مشابه داشتند فضا به سود تولید داخل شد اما متاسفانه دوباره‬ ‫مشکل مواد اولیه صنعتگر را گرفتار خود کرده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به کمبود قطعات گفت‪ :‬ما پیش‌تر نقطه صفر برای‬ ‫محصوالت انبار شده خود نداشتیم اما درحال‌حاضر ‪۴۰‬درصد از قطعات دارای نقطه‬ ‫صفر هستند؛ به این معنی که اگر در گذشته با تماس مشتری می‌توانستیم بالفاصله‬ ‫محصوالت را ارس��ال کنیم امروز برای ‪۴۰‬درصد کاالها موجودی انبار نداریم چون‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به دست‌مان نرسیده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به دلیل‬ ‫نداشتن مواد اولیه ساخت یک قطعه تکمیلی‪ ،‬قطعه اصلی ساخته نشده و به شکل‬ ‫ناقص در کارخانه دپو شده است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن مدیران صنایع خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬قیمت‌ه��ا کمر تولید را‬ ‫خ��م کرده و م��س که کیلویی حدود ‪۳۰‬ه��زار تومان بود امروز ب��ه ‪۹۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬چرا؟ در این شرایط چگونه تولیدکننده می‌تواند فعالیت داشته باشد و‬ ‫محصوالت رقابتی تولید کند‪ .‬حتی در این شرایط هم قطعه‌ساز راضی به تهیه مواد‬ ‫اولیه با نرخ باال اس��ت اما متاس��فانه در بازار موجودی نیست‪ .‬به عنوان مثال‪ ۲ ،‬ماه‬ ‫است سیم الکی را سفارش داده‌ایم ولی هنوز به دست‌مان نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همت برای تولید با وجود مشکالت‬ ‫منوری درباره وابس��تگی ارزی این واحد صنعتی گفت‪ :‬فقط ‪۱۵‬درصد مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز ما وارداتی است که البته راحت‌تر قابل تهیه هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خرید تجهیزات جدید در راستای توسعه داخلی‌سازی با فناوری‬ ‫روز دنیا اظهار کرد‪ :‬دس��تگاه پرس جدید خریداری ش��ده تا برخی قطعات از جمله‬ ‫شفت‌دنده‪ ،‬استارت‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬با فناوری روز ساخته شوند‪ .‬قالب‌ها آماده شده و‬ ‫نمونه‌ها هم ساخته ش��ده‌اند‪ .‬داخلی‌سازی این قطعات قرار است برای نخستین بار‬ ‫در ش��رکت ما انجام شود‪ .‬این قطعه‌س��از اظهار کرد‪ :‬می‌توانیم با توانمندی داخلی‬ ‫ظرفیت تولید را ‪۲‬برابر افزایش دهیم‪ ،‬ضمن آنکه داخلی‌سازی‌ها را هم توسعه داده‬ ‫و وابستگی خود را کاهش می‌دهیم‪.‬منوری در پایان تاکید کرد‪ :‬انتظار حمایت‌های‬ ‫مال��ی از دول��ت نداریم اما باید قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی را کنترل کند و روی‬ ‫این بازار نظارت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫با وجود اینکه نرخ خودرو از س��وی ش��ورای رقابت تعیین تکلیف ش��ده و اجازه‬ ‫افزایش نرخ به آن داده نمی‌شود اما نرخ نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه که در‬ ‫داخل تولید می‌ش��وند در ‪ ۲‬سال گذشته روند صعودی زیادی داشته است‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت‌ها در این حوزه از نیمه دوم سال ‪ ۹۵‬آغاز شد و گالیه‌های بسیاری را به‌دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬صنعتگران بارها عنوان کرده‌اند باید عملکرد به شکل کامل باشد و‬ ‫این‪ ،‬نوعی تناقض در رفتارهای اجرایی است که نرخ برخی محصوالت تحت کنترل‬ ‫باشد و دسته‌ای دیگر در بازار تعیین تکلیف شوند‪.‬‬ ‫به یک بحران ش��ده اس��ت‪ .‬باتری‌های این خودروها ک��ه پس از مدتی‬ ‫فرسوده می‌شوند از جمله ضایعاتی است که برای این کشورها معضالتی‬ ‫را به‌وجود آورده و هنوز راهکار مناس��بی برای رفع آن پیدا نش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین ممکن است خودروهای برقی مزیت‌هایی داشته باشند اما اینکه‬ ‫تنها دنباله‌رو کش��ورهای صنعتی باش��یم‪ ،‬کارساز نیست و باید خود نیز‬ ‫در این زمینه مطالعاتی داش��ته باش��یم‪.‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر حتی امروز‬ ‫خودروهای برقی تولید ش��ود تا ‪ ۱۰‬سال آینده روی کاهش آلودگی هوا‬ ‫کالنشهرهای کشور به اندازه خروج خودروهای فرسوده اثرگذار نخواهد‬ ‫بود‪ .‬در اینجا الزم است آماری درباره ایجاد آلودگی موتور خودروها اعالم‬ ‫کنم؛ اختالف آلودگی هوا در بعضی گازهای آالینده بین موتورهای یورو‬ ‫‪ ۲‬با یورو ‪ ۴‬بین ‪ ۲‬و ‪ ۳‬برابر اس��ت و در بخش��ی دیگر یک و نیم برابر‪ .‬اما‬ ‫اخت�لاف آلودگی هوا بین موتور یورو ‪ ۲‬با موتورهای قدیمی بیش از ‪۲۰‬‬ ‫برابر است و اگر این خودروها فرسوده باشند این اختالف به بیش از این‬ ‫می‌رسد‪ .‬نتیجه اینکه درحال‌حاضر بحران خودروها و موتورسیکلت‌های‬ ‫فرس��وده و نیز تردد کشنده‌های دیزلی قدیمی بیش از موضوع تولید یا‬ ‫استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی است‪.‬‬ ‫حمایت دولت برای عبور صنعت خودرو از بحران‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین س��ایپا گف��ت‪ :‬چنانچ��ه‬ ‫زیرس��اخت‌های اقتصادی و فضای کس��ب‌وکار کشور‬ ‫اصالح نش��ود این بنگاه‌ها به‪‎‬س��ختی فعالیت خواهند‬ ‫ک��رد زیرا توس��عه بنگاه‌های اقتصادی مانند ش��نا در‬ ‫باتالق و خالف جهت رودخانه انرژی‌بر است؛ بنابراین‬ ‫باید فضای کسب‌وکار در کشور اصالح شود‪.‬‬ ‫س��عید مدنی در گفت‌وگو ب��ا خبرخودرو‪ ،‬به برخی‬ ‫راهکار‌ها ب��رای اصالح فضای کس��ب‌وکار پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬عالوه‌بر اصالح نرخ ارز باید شرکت‌ها خصوصی‬ ‫شوند و نظام قیمت‌گذاری و دخالت دولت در اداره این‬ ‫بنگاه‌ها برداشته شود و با ایجاد فضای شایسته‌ساالری‬ ‫از فرار نخبگان کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت در فضای کنونی بسیار‬ ‫دشوار شده است و باید به بنگاه‌های خصوصی کمک‬ ‫کنند و از مش��وق‌های صادراتی اس��تفاده شود تا در‬ ‫زمینه ص��ادرات مطلوب‌تر عمل کنی��م زیرا موفقیت‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی به ویژه خودرو در صادرات منجر‬ ‫به حضور رقابتی‪ ،‬ارتقای کیفیت محصوالت و توسعه‬ ‫این بنگاه‌ها خواهد شد که با اصالح فضای کسب‌وکار‬ ‫به‪‎‬طور خودکار بخش خصوصی و مردم توسعه را ایجاد‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین سایپا در ادامه گفت‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مشکالت‪ ،‬عبور نکردن بخش صنعت کشور از انقالب‬ ‫دوم و س��وم صنعتی اس��ت در حالی که موج چهارم‬ ‫انقالب صنعتی در کش��ور‌های اروپایی و ژاپن ‪۱۰‬سال‬ ‫است‪ ،‬آغاز شده و براساس آن هزینه تامین مواد اولیه‬ ‫و نرخ تمام ش��ده تولیدات ت��ا حد زیادی کاهش پیدا‬ ‫ک��رده و در مقاب��ل محصوالت با کیفیت‌ت��ری تولید‬ ‫می‌ش��ود که موجب کاهش مصرف سوخت و برطرف‬ ‫شدن مسائل زیست‌محیطی شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫کش��ور عقب‌تر از جهان در حال حرکت است و حتی‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کارگروهی به‪‎‬منظور‬ ‫آمادگ��ی ب��رای ورود کش��ور به موج چه��ارم انقالب‬ ‫صنعت��ی با کمک ش��رکت‌های دانش‌بنیان و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند فعالیت‌هایی در حال انجام است اما‬ ‫در نمونه‪‎‬های کوچک که باید در سطح بسیار بزرگ‌تر‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به اینکه صنای��ع ما متعلق به‬ ‫انق�لاب دوم صنعتی یا در برخ��ی بخش‪‎‬ها متعلق به‬ ‫اوایل موج س��وم اس��ت تا چند س��ال آین��ده ن ‪‎‬ه تنها‬ ‫توسعه‌ای نخواهند داشت‪ ،‬بلکه واحدهای صنعتی ما از‬ ‫تولید باز می‌ایستند زیرا هزینه تمام‪‎‬شده تولیدات‪‎‬شان‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ .‬البته این نکته را مد نظر قرار دهیم‬ ‫که برای پیوس��تن به موج چهارم بای��د ارتباط‌مان با‬ ‫جهان بهتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت نقدینگی‬ ‫مدنی درب��اره چرایی ب��ه تعویق افت��ادن پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه‌س��ازان هم گفت‪ :‬مدیران شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی باید بس��یار هوش��مندانه عمل کنند و‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ‪۸۰‬درصد تولی��د خودرو به قطعات‬ ‫وابسته است باید ‪۷۰‬درصد فروش خودرو به مطالبات‬ ‫قطعه‌س��ازان اختصاص یاب��د تا با جب��ران مطالبات‬ ‫گذشته‪ ،‬تولید قطعه‌سازان متوقف نشود و با ‪۳۰‬درصد‬ ‫باقیمانده بنگاه‌های خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در گذش��ته ‪۶۵‬درصد فروش‬ ‫س��ایپا به مطالبات قطعه‌س��ازان اختص��اص می‌یافت‬ ‫و همین ام��ر باعث کاهش م��دت پرداخت مطالبات‬ ‫از ح��دود ‪۹‬ماه تا یک‪‎‬س��ال به ‪۵‬ماه ش��ده و در حال‬ ‫کاهش بود‪ .‬در واقع باید پول قطعه‌سازان را از ابتدا از‬ ‫پیش‌فروش‌ها کنار گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا گفت‪ :‬با توجه به بدهی‬ ‫ب��االی ش��رکت‌های خودروس��از به بانک‌ه��ا به‪‎‬دلیل‬ ‫زی��ان‌ده بودن تولی��د و فروش محص��والت باید این‬ ‫مسئله در نظام قیمت‌گذاری برطرف شود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت زیان‌ها س��نگین‌تر خواهد شد‪ .‬اما برای جبران‬ ‫زیان باید اقدام‪‎‬های دیگ��ری مانند فروش دارایی‌ها و‬ ‫همکاری با ش��ریکان جدید به‪‎‬منظور س��رمایه‌گذاری‬ ‫و افزای��ش س��رمایه انج��ام ش��ود که البت��ه چنانچه‬ ‫شرکت‌های خودروساز س��ودده نباشند‪ ،‬سرمایه‌گذار‬ ‫جدی��د ورود پی��دا نمی‌کن��د و افزایش س��رمایه‌ای‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬چنانچ��ه ق��رار بر این‬ ‫باشد خودروس��از بدهی‌های گذشته خود را به‪‎‬وسیله‬ ‫پیش‌فروش‌ه��ای فعل��ی پرداخت کند دچ��ار بحران‬ ‫خواهی��م ش��د‪ ،‬زیرا زم��ان تحویل خ��ودرو باید پول‬ ‫پیش‌فروش‌ه��ای جدی��د را که به همان قطعه‌س��از‬ ‫اختص��اص دارد به پیش‌فروش‌ه��ای قبلی اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬متاس��فانه ‪۴‬سال اس��ت در خودروسازی‌ها به‬ ‫این شکل عمل می‌کنند که منجر به تعویق پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه‌سازان شده است‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬بنابرای��ن بای��د در ش��رایط فعلی‬ ‫‪۷۰‬درصد س��هم فروش را به قطعه‌س��ازان اختصاص‬ ‫دهند و ‪۳۰‬درص��د باقی مانده به اضافه بقیه درآمد‌ها‬ ‫را ص��رف هزینه‌ه��ای خود کنند‪ .‬وی اذع��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به س��نگین بودن میزان بدهی‌ه��ا و باال بودن‬ ‫رقم تسهیالتی که خودروسازان گرفته‌اند‪ ،‬دولت باید‬ ‫تنفس ‪ ۲‬یا ‪۳‬س��اله ب��رای بازپرداخت اصل و فرع این‬ ‫تس��هیالت به خودروس��ازان بدهد تا از طریق گردش‬ ‫نقدینگ��ی ق��ادر به پرداخ��ت مطالبات قطعه‌س��ازان‬ ‫باش��ند تا خطوط تولید قطعه‌س��ازان متوقف نش��ود‪ .‬‬ ‫مدنی تصریح کرد‪ :‬در این راس��تا باید با نظارت دولت‬ ‫یک‪‎‬میلیارد دالر به هر یک از دو خودروس��از پرداخت‬ ‫شود تا نیمی از آن صرف خرید قطعات و نیمی از آن‬ ‫صرف توسعه شرکت‌ها شود تا بتوانند روی پای خود‬ ‫بایستند‪ .‬دولت س��ال‌های زیادی نرخ خودرو را ثابت‬ ‫نگهداشته و یکباره شاهد جهش ناگهانی قیمت‌ها در‬ ‫ب��ازار بودیم در صورتی که اگر قیمت خودرو به‌تدریج‬ ‫افزایش می‌یافت‪ ،‬ش��اهد ای��ن جهش که بحران مالی‬ ‫را به‌دنبال داش��ته اس��ت‪ ،‬نبودیم‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫ضروری اس��ت دول��ت از خودروس��ازان حمایت کند‬ ‫مانن��د دولت‌های اروپایی ک��ه در بروز بحران به یاری‬ ‫شرکت‌های خودروساز می‌شتابند‪.‬‬
‫مشکالت نقدینگی مانع توسعه صنعت خودرو‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫آزادسازی نرخ خودرو اظهار کرد‪ :‬آزادسازی نرخ برای خودروسازانی که‬ ‫تمام امکانات‌شان را با ارزهای پایین تهیه کرده‌اند‪ ،‬معنایی ندارد‪ .‬اما در‬ ‫عین حال باید با در نظر گرفتن شرایط خودروسازان‪ ،‬موضوع آزادسازی‬ ‫ن��رخ از طریق مراجع قانونی مانند ش��ورای رقابت حل و فصل ش��ود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرخودرو تصریح کرد‪ :‬موضوع‬ ‫آزادسازی قیمت خودرو دارای ابعاد گوناگونی است که باید به تمام آنها‬ ‫توجه داش��ت‪ .‬از آنجا که ارز مورد نیاز خودروسازان تحت حمایت‌های‬ ‫دولت و با اس��تفاده از تس��هیالت نهادهای گوناگون اقتصادی و بانکی‬ ‫تامین ش��ده‪ ،‬ارزهای ارزان بوده و آزادسازی آن معنا ندارد اما در عین‬ ‫حال مس��ائل و مشکالت آنها باید از طریق مراجع قانونی برطرف شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان‌های تبریز‪ ،‬آذرشهر و اسکو در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬قطعه‌سازان و خودروسازان‪ ،‬هر دو‪ ،‬باید به سمت کاهش‬ ‫وابس��تگی به خارج حرکت کنند‪ .‬بدیهی اس��ت قطعه‌سازی که تمام یا‬ ‫بخشی از قطعات مورد نیاز خود را در قالب مواد اولیه یا قطعات منفصله‬ ‫با واردات تامین می‌کند با نوسان‌های نرخ ارز مشکالتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫چنانچه خودروسازان و قطعه‌سازان اقدام به داخلی‌سازی ‪100‬درصدی‬ ‫کنند‪ ،‬تا حدود زیادی مشکالت‌ش��ان برطرف خواهد ش��د و در س��ایه‬ ‫بی‌نیازی از تامین ارز‪ ،‬ش��اهد رهایی از معضالت خواهند بود‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره چرایی‬ ‫ثبات نرخ خودرو در ش��رایطی که هیچ کاالیی در کش��ور ثبات قیمتی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره قیمت‌گذاری خ��ودرو‪ ،‬نهادهای قانونی مانند‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت باید‬ ‫واقع‌بینانه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫بنابراین نتیجه بررسی نهادهای قانونی تعیین‌کننده افزایش‪ ،‬کاهش‬ ‫یا ثابت ماندن قیمت‌هاس��ت‪ .‬فرهنگی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی طرحی به‌منظور ساماندهی‬ ‫ب��ازار خودرو مطرح ش��ده که براس��اس آن پیش‌بینی ش��ده در کنار‬ ‫برچس��ب انرژی‪ ،‬برچس��بی به‌منظور نش��ان دادن درصد تولید داخل‬ ‫خودروها روی آنها نصب شود‪.‬‬ ‫بررسی نقش آزمون فشار هیدرواستاتیک روی سیلندرهای ‪CNG۱‬‬ ‫حس��ن کریم‪ ،‬رئیس کمیته متناظ��ر ‪gas-ISO-TC۵۸‬‬ ‫‪ ،cylinders‬مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و بازرس��ی فنی‬ ‫آزماگستر نیما‪ ،‬تهران‬ ‫مقدمه‬ ‫با وجود س��ابقه بازرسی و آزمون دورهای س��یلندرهای گاز‬ ‫در حوزه س��یلندرهای صنعتی‪ ،‬بیمارس��تانی‪ ،‬آتش‌نش��انی‪،‬‬ ‫غواص��ی و‪ ...‬از س��وی آزمایش��گاههای همکار س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬اخیرا با آغاز طرح معاین��ه فنی خودروهای‬ ‫گازسوز ‪ ،CNG‬سواالت زیادی در بین بازرسان‪ ،‬کارشناسان‪،‬‬ ‫مراکز آزمایش��گاهی و مراکز معاینه فنی مطرح اس��ت‪ .‬عمده‬ ‫این سواالت حول محور موضوعات بازرس��ی و آزمون ادواری‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی به دلیل نوع متفاوت طراحی‬ ‫این سیلندرها‪ ،‬الزامات ویژه ساخت و حساسیت ویژه کاربری‬ ‫عمومی آنها نسبت به سایر سیلندرها است‪ .‬از سواالتی که این‬ ‫روزها زیاد شنیده می‌شود عبارتند از‪:‬‬ ‫آی��ا آزم��ون فش��ار هیدرواس��تاتیک ب��ا فش��ار ‪1‌.‌5‬براب��ر‬ ‫فش��ارکاری(‪۳۰۰‬بار)‪ ،‬در ادوار تعیی��ن ش��ده در اس��تاندارد‬ ‫بازرس��ی دورهای(‪ )ISIRI۹۴۲۶‬آثار تخریبی روی سیلندر‬ ‫‪ CNG‬ندارد؟‬ ‫آیا آزمون ادواری هیدرواس��تاتیک باعث کاهش عمر سیلندر‬ ‫نمی‌شود؟‬ ‫آیا جایگزی��ن بهتری ب��رای آزمون هیدرواس��تاتیک وجود‬ ‫ندارد؟‬ ‫در این مقال��ه و سلس��له مقاالت آینده س��عی می‌ش��ود با‬ ‫اس��تفاده از منابع و مراجع معتبر‪ ،‬تجربی��ات نگارنده و نتایج‬ ‫آزمون روی بیش از ‪۵‬هزار سیلندر ‪ CNG‬تا حد امکان به این‬ ‫سواالت و سواالتی از این دست پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تناد ب��ه اس��تاندارد مل��ی‪ ISIRI ۲۱۵۰۱‬تح��ت‬ ‫عن��وان «س��یلندرهای گاز اصط�لاح شناس��ی»‪ ،‬ب��ه ظروف‬ ‫تحت فش��ار تا ظرفیت آبی ‪ ۱۵۰‬لیتر س��یلندر گفته می‌شود‬ ‫بنابرای��ن در این مقال��ه جهت رعای��ت واژگان اس��تاندارد به‬ ‫جای واژه مخ��زن ‪ CNG‬از واژه س��یلندر‪ CNG‬اس��تفاده‬ ‫‌‬ ‫می‌شود‪]۱[.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بیش��ترین س��یلندرهای نصب ش��ده‬ ‫روی خودروه��ا از نوع س��یلندرهای‪ CNG ۱‬آن ه��م از نوع‬ ‫فوالدی اس��ت بنابرای��ن این مقال��ه صرفا موضوع��ات مربوط‬ ‫ب��ه س��یلندرهای‪CNG ۱‬را پوش��ش می‌ده��د و منظور از‬ ‫سیلندرهای ‪ CNG‬در این مقاله‪ ،‬سیلندرهای نوع ‪ ۱‬فوالدی‬ ‫است‪ .‬موضوعات مربوط به س��یلندرهای‪CNG ۳،CNG ۲‬‬ ‫و‪ CNG ۴‬به ویژه‪ CNG ۲‬که در اتوبوس��ها کاربرد وس��یعی‬ ‫دارند در مقاالت بعدی ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫منظور از سیلندر نوع ‪ )CNG ۱(۱‬سیلندر تمام فلزی است‬ ‫و می‌توان این نوع سیلندر را از هر آلیاژی از فوالد یا آلومینیوم‬ ‫س��اخت که با الزامات کیفیتی مقرر در اس��تاندارد طراحی آن‬ ‫انطباق داشته باشند‪.‬‬ ‫منظور از س��یلندر نوع ‪ )CNG ۲(۲‬که به آنها سیلندر کمر‬ ‫پیچ نیز اطالق می‌شود سیلندری اس��ت با الیه داخلی فلزی و‬ ‫الیاف پیوس��ته آغش��ته به رزین به صورت کمر پیچ که جهت‬ ‫تقویت به طور محیطی روی بخش استوانه‌ای سیلندر پیچیده‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫منظور از س��یلندر نوع‪)CNG ۳( ۳‬که به آنها سیلندر تمام‬ ‫پیچ نیز اطالق می‌شود سیلندری اس��ت با الیه داخلی فلزی و‬ ‫الیاف پیوس��ته آغش��ته به رزین در دو جهت طولی و محیطی‬ ‫جهت تقویت روی سیلندر پیچیده شده‌اند‪.‬‬ ‫منظور از س��یلندر نوع‪)CNG ۴(۴‬که به آنها سیلندر تمام‬ ‫کامپوزیت نیز اطالق می‌شود سیلندری اس��ت با الیه داخلی‬ ‫غیرفلزی که تمامی بدنه آن با الیاف پیوس��ته آغشته به رزین‬ ‫تقویت شده است‪.‬‬ ‫در شکل(‪ )۱‬انواع سیلندرهای فوق ارائه شده است‪.‬‬ ‫شکل (‪ :)۱‬انواع سیلندرهای ‪CNG‬‬ ‫‹ ‹مقایس�ه س�یلندر ‪ CNG‬خودروی�ی ب�ا س�ایر‬ ‫سیلندرها‬ ‫ب��ا توجه به ن��وع کارب��ری عموم��ی س��یلندرهای ‪CNG‬‬ ‫خودروی��ی و خطرات بالق��وه‌ای که این س��یلندرها در هنگام‬ ‫اس��تفاده در راه‌ها‪ ،‬جاده‌ها و محیط‌های اقلیمی متفاوت با آن‬ ‫مواجهند‪ ،‬از این رو مراجع و اس��تانداردهای ساخت و بازرسی‬ ‫این س��یلندرها با مراجع سایر س��یلندرهای گاز متفاوت بوده‬ ‫و به واسطه حساس��یت‌های مذکور‪ ،‬اس��تانداردهای مرتبط با‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی‪ ،‬الزامات سخت‌گیرانه‌تری را‬ ‫نسبت به سایر سیلندرها وضع نموده‌اند‪.‬‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی در بس��یاری از کشورها بر‬ ‫اساس اس��تاندارد بین‌المللی و معتبر‪ ISO ۱۱۴۳۹‬و در ایران‬ ‫بر اس��اس فصل چهارم اس��تاندارد ملی‪ ۷۵۹۷ISIRI‬ساخته‬ ‫می‌ش��وند که الزامات هر دو اس��تاندارد تقریبا با هم مشابهند‪.‬‬ ‫[‪]۲‬‬ ‫در دامن��ه کاربرداس��تاندارد‪ ،۱۱۴۳۹ISO‬س��یلندرهای‬ ‫‪ CNG‬خودرویی ب��ا عن��وان ‪light-weight refillable‬‬ ‫‪ gas cylinders‬معرفی می‌ش��ود یعنی سیلندرهایی با وزن‬ ‫س��بک‪ .‬بنابراین طراحی و مواد مصرفی و روش س��اخت این‬ ‫سیلندرها باید به گونه‌ای باش��د که کمترین ضخامت ممکن‪،‬‬ ‫حاصل ش��ود ت��ا عالوه‌بر کاهش اس��تهالک خ��ودرو‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت نیز به واسطه سبک شدن سیلندر به حداقل برسد که‬ ‫این ضخامت پایین سیلندر (در مقایس��ه با سایر سیلندرهای‬ ‫مع��ادل) نی��ز حساس��یت س��یلندرهای ‪ CNG‬را مضاع��ف‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫خطرات بالقوه ناش��ی از حمالت ش��یمیایی و مکانیکی که‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی را در هنگام اس��تفاده تهدید‬ ‫می‌کند عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬خطر آب‪ ،‬چه آب ناش��ی از غوطه‌وری س��یلندر در آن یا‬ ‫آبی که بر روی سیلندر پاشیده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خطر نم��ک‪ ،‬چه به واس��طه تم��اس خودروهایی که در‬ ‫محیط‌های دریایی کار می‌کنن��د و چه نمک‌هایی که در فصل‬ ‫سرما برای ذوب کردن برف استفاده می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خطر ناش��ی از برخورد س��نگ ریزه در ک��ف جاده‌ها با‬ ‫سیلندر‬ ‫‪-۴‬خطر ناشی از تماس با اسیدها‪ ،‬قلیا‌ها‪ ،‬حالل‌ها‪ ،‬کودها‬ ‫‪ -۵‬خطر ناشی از تماس با س��یاالت موجود در خودرو مانند‬ ‫روغن‪ ،‬اسید باتری‪ ،‬ضدیخ‪ ،‬بنزین‪ ،‬روغن هیدرولیک‬ ‫‪ -۶‬خطر تماس با دود اگزوز خودرو‬ ‫‪ -۷‬خطر تصادف‬ ‫‪ -۸‬خطر ناشی از نیروهای دینامیک‬ ‫‪ -۹‬خطر آزمون دوره‌ای غیراستاندارد‬ ‫دالیل ف��وق موج��ب می‌ش��ود حساس��یت س��یلندرهای‬ ‫‪ CNG‬خودروی��ی و پیرو آن اس��تانداردهای آنها نس��بت به‬ ‫سایر س��یلندرها متمایز ش��ود‪ .‬این در حالی است که بسیاری‬ ‫از سیلندرهای فوالدی بدون درز از جمله سیلندرهای ‪CNG‬‬ ‫جایگاهی بر اساس اس��تاندارد‪ ISO ۹۸۰۹‬که معادل ملی آن‬ ‫استاندارد‪ ISIRI ۷۹۰۹‬است‪ ،‬ساخته می‌شوند‪.‬‬ ‫مرجع بازرسی ادواری سیلندرهای ‪ CNG‬خودرویی نیز با‬ ‫سایر سیلندرها متفاوت است‪ .‬اس��تاندارد ملی‪ISIRI ۹۴۲۶‬‬ ‫با عنوان «مخ��ازن گاز‪-‬بازرس��ی نصب و بازس��نجی مخازن‬ ‫‌فش��ار زیاد نصب ش��ده بر روی خودروه��ا» که از اس��تاندارد‬ ‫‪ ISO ۱۹۰۷۸‬اقتب��اس ش��ده‪ ،‬مرج��ع بازرس��ی ادواری‬ ‫سیلندرهای ‪ CNG‬خودرویی است‪.‬‬ ‫در حالی که مرجع بازرس��ی و آزمون س��ایر س��یلندرهای‬ ‫ف��والدی از جمل��ه س��یلندرهای ‪ CNG‬جایگاه��ی‪،‬‬ ‫اس��تاندارد ملی‪ ۶۷۹۲ISIRI‬ب��ا عنوان «س��یلندرهای گاز‪-‬‬ ‫‌س��یلندرهای فوالدی بدون درز‪-‬بازرس��ی و آزمون دوره‌ای»‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون‌ه�ای اصل�ی روی س�یلندرهای ‪CNG‬‬ ‫خودرویی براساس استانداردهای ملی‬ ‫همان‌گونه که در بند ‪ ۱-۷‬اس��تاندارد مل��ی‪ISIRI ۹۴۲۶‬‬ ‫ال��زام ش��ده اس��ت س��یلندرهای ‪ CNG‬خودروی��ی بای��د‬ ‫در بازه‌ه��ای زمانی‪۳۶‬ماه��ه تح��ت بازرس��ی چش��می و در‬ ‫بازه‌های‪۷۲‬ماهه طبق اس��تاندارد مل��ی‪ ISIRI ۶۷۹۲‬تحت‬ ‫آزمون فشار هیدرواس��تاتیک قرار گیرند‪ .‬الزم به توضیح است‬ ‫در اصالحیه استاندارد ملی‪ ISIRI ۶۷۹۲‬که در سال ‪۱۳۹۵‬به‬ ‫تصویب رسید‪ ،‬آورده ش��ده‪ :‬آزمون فشار هر سیلندر الزاما باید‬ ‫به روش ‪(VHT‬آزمون فش��ار انبس��اط حجمی) انجام شود‪.‬‬ ‫بنابراین طبق قانون‪ ،‬انجام آزمون فش��ار به روش ‪ VHT‬روی‬ ‫سیلندرهای ‪ CNG‬خودرویی الزامی است‪]۵ ،۴ ،۳[ .‬‬ ‫از طرف��ی در بند ‪ ۱۱‬اس��تاندارد ملی‪ ISIRI ۶۷۹۲‬اش��اره‬ ‫ش��ده اس��ت که هر س��یلندر باید طبق بازه زمانی مش��خص‬ ‫ش��ده برای یکی از دو آزمون فش��ار یا آلتراس��ونیک(‪ )UT‬به‬ ‫آزمایشگاه ذی‌صالح ارائه شود بنابراین آزمایشگاه‌ها می‌توانند‬ ‫به جای آزمون ‪VHT‬ر روی س��یلندرها‪ ،‬تجهیزات مخصوص‬ ‫‪ UT‬ویژه س��یلندرهای گاز را مطابق با بند‪۴-۱۱‬اس��تاندارد‬ ‫مل��ی ‪ ISIRI ۶۷۹۲‬تهی��ه و ب��رای آزمون دوره‌ای س��یلندر‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬عالوه‌بر این مخاطبان باید بدانند که بر اساس‬ ‫استاندارد‪ ISIRI ۶۷۹۲‬درصورتی که س��یلندری در یکی از‬ ‫آزمون های‪VHT‬یا ‪ UT‬مردود شود نباید از روش دوم برای‬ ‫تایید روش اول استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون ‪ VHT‬یا ‪UT‬‬ ‫قب��ل از پاس��خ به ای��ن س��وال الزم ب��ه توضیح اس��ت که‬ ‫آزمون‌های ‪VHT‬ی��ا ‪ ،UT‬هر یک ب��ه تنهای��ی نمی‌توانند‬ ‫س�لامت یک س��یلندر را برای توانایی ادامه س��رویس تعیین‬ ‫کنند‪ .‬از مهم‌ترین اقدام��ات بازرس باتجرب��ه و آموزش دیده‬ ‫جه��ت ارزیابی یک س��یلندر پ��س از اطمینان از شناس��ایی‬ ‫س��یلندر و اطمینان از هویت و اس��تاندارد بودن س��اخت آن‪،‬‬ ‫بازرسی چشمی دقیقی اس��ت که باید از داخل و بیرون مخزن‬ ‫انجام شود‪ .‬تجربه و شناخت بازرس در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫سیلندر‪ ،‬بازرسی ادواری انواع سیلندر و استانداردهای مربوطه‬ ‫نقش مهمی در این ارزیابی دارد‪.‬‬ ‫مجموعه فعالیت‌هایی که باید برای تایید سالمت مجدد یک‬ ‫سیلندر‪ CNG‬جهت ادامه س��رویس انجام شود در استاندارد‬ ‫ملی‪ ISIRI ۹۴۲۶‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫اما در پاسخ به این سوال که کدام یک از روش‌های ‪ UT‬که‬ ‫توسط دس��تگاه‌های مختلف با هدف عیب‌یابی‪ ،‬سطح سیلندر‬ ‫را اس��کن می‌کنند یا آزمون فش��ار ‪ VHT‬که با اعمال فشار‬ ‫‪۳۰۰‬بار (‪‌1‌.‌5‬برابر فشارکاری س��یلندر) جهت تعیین مقاومت‬ ‫بدنه و درصد انبس��اط حجمی دائمی انجام می‌شود به عنوان‬ ‫بخش��ی از فرآیند تایید س�لامت یک س��یلندر برای ارزیابی‬ ‫توانایی ادامه سرویس سیلندر بهتر و کامل‌تر است‪ ،‬بهتر است‬ ‫ابتدا به مثال زیر توجه شود‪:‬‬ ‫فرض کنی��د میخواهیم توانایی فردی را هن��گام بلند کردن‬ ‫وزنه ‪ ۲۰۰‬کیلویی بررس��ی کنیم برای این کار دو روش وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬از ف��رد بخواهیم ک��ه وزنه ‪ ۳۰۰‬کیلوی��ی را بلند‬ ‫کند‪ .‬این آزمون بسیار سنگین است اگر فرد بتواند این وزنه را‬ ‫بدون تغییرات جدی در توانایی خ��ود بلند کند‪ ،‬پس می‌تواند‬ ‫به راحتی وزنه ‪ ۲۰۰‬کیلویی را نیز باال ببرد‪ .‬اما باید دقت ش��ود‬ ‫که در این آزمون آس��یب نبیند و تغییرات جدی در توانایی او‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬فرد با دستگاه ‪ UT‬اسکن ش��ده و از این طریق‪،‬‬ ‫عکس‌های حجم و اندازه ماهیچه آن فرد توسط فرد متخصص‬ ‫تفسیر شود و بنابر تش��خیص مفس��ر از تصاویر به‌دست آمده‬ ‫توانایی فرد بررس��ی می‌ش��ود‪ .‬مس��ئله‌ای که در اینجا مطرح‬ ‫است این اس��ت که در عکس‪ ،‬همه نقص های موجود مشاهده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫شما کدامیک از این دو روش را انتخاب می کنید؟‬ ‫با توجه ب��ه هزینه‌های ک��م و بی‌نیازی از تخص��ص زیاد در‬ ‫زمینه تفس��یر نتایج آزمون‪ ،‬روش اول روش بهتری اس��ت‪ .‬اما‬ ‫روش اول دارای نقاط ضعف زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اگر نحوه بلند کردن فرد درس��ت و اس��تاندارد نباش��د‬ ‫می‌تواند آس��یب‌های جب��ران ناپذیری را به ف��رد وارد کند به‬ ‫طوری که کاملا یک فرد ناکارآمد شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬درصورت��ی که ان��دازه وزن��ه ‪۳۰۰‬کیلوی��ی دارای دقت‬ ‫الزم نباشد نتیجه آزمون درس��ت نخواهد بود‪ .‬اگر وزن دقیق‬ ‫وزنه کمتر از ‪ ۳۰۰‬کیلو باش��د توانایی فرد به درستی سنجیده‬ ‫نخواهد شد و اگر از حد تعیین شده بیش��تر باشد باز می‌تواند‬ ‫موجب آسیب به فرد و ناکارآمدی او شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صورتی که شرایط محیطی از جمله فشار و دمای هوا‬ ‫با ش��رایط اس��تانداردی که برای آن فرد تعریف شده متفاوت‬ ‫باشد می‌تواند در عملکرد او برای بلند کردن وزنه تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫بنابراین برای اینکه عملکرد واقعی این فرد س��نجیده شود‬ ‫باید ش��رایط اس��تانداردی برای عملیات بلند کردن او فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در صورتی که شرایط استاندارد برای آزمون فراهم شود ولی‬ ‫فرد در هنگام بلند کردن آس��یب ببیند در این حالت دو دلیل‬ ‫اصلی در مورد ناتوانی وجود دارد اول اینکه پیکربندی این فرد‬ ‫ذاتا برای چنین کاری ساخته نشده است و از ابتدا توانایی بلند‬ ‫کردن این وزنه را نداشته است و دوم اینکه در طول زندگی این‬ ‫فرد‪ ،‬پیکربندی آن دچار آسیب شده است‪.‬‬ ‫حال به موضوع س��یلندر بر میگردیم‪ :‬کلیه آزمایش��گاه‌های‬ ‫آزم��ون س��یلندر ‪CNG‬در ای��ران ب��ه واس��طه هزین��ه‬ ‫سرمایه‌گذاری اولیه پایین و بی‌نیازی از افراد متخصص جهت‬ ‫تفس��یر نتایج آزم��ون از روش ‪(VHT‬روش اول) اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان می‌دهد که این آزمون روش مناس��بی جهت‬ ‫بررس��ی آس��یب‌هایی همچ��ون کاه��ش ضخامت ناش��ی از‬ ‫خوردگی‪ ،‬نشتی‪ ،‬ساییدگی و‪( ...‬البته نه برای میکرو ترک‌ها) و‬ ‫تغییر ماهیت فلز سیلندر به واسطه اعمال حرارت بیش از حد‬ ‫است‪ .‬البته این روش برای بررسی س��یلندرهایی که در زمان‬ ‫س��اخت‪ ،‬روش س��اخت آنها (به ویژه بخش عملیات حرارتی)‬ ‫به درستی انجام نشده وحتی مش��کالت طراحی دارند و بدون‬ ‫نظارت با همان کیفیت وارد چرخه مصرف ش��ده‌اند نیز روش‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫آمار آزمون ‪ VHT‬انجام ش��ده روی بیش از ‪۵‬هزار سیلندر‬ ‫‪ CNG‬نش��ان می‌دهد که عمده س��یلندرهای مردود ش��ده‬ ‫در آزمون ‪ VHT‬ن��ه به دلیل عی��وب ایجاد ش��ده در هنگام‬ ‫س��رویس بلکه مربوط به س��یلندرهای بی‌کیفیتی اس��ت که‬ ‫عمدتا با بعضی برندهای چینی وارد کشور ش��ده‌اند‪ .‬بنابراین‬ ‫آزمون ‪VHT‬روش مناس��بی برای خارج کردن سیلندرهای‬ ‫غیراستاندارد موجود در چرخه مصرف می‌باشد‪.‬‬ ‫عالوه‌بر این درصورتی‌ک��ه روش ‪ VHT‬همانند مثال فوق‬ ‫به درستی و در شرایط استاندارد انجام نشود می‌تواند عالوه‌بر‬ ‫وارد کردن خس��ارت به س��یلندر‪ ،‬به تجهیزات و حتی نفرات‬ ‫نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری برس��اند‪ .‬انجام آزمون دورهای‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬توس��ط مراکز آزمون بی‌تجربه و بدون‬ ‫تخصص و نب��ود نظارت صحی��ح روی عملکرد آنه��ا می‌تواند‬ ‫توانایی یک س��یلندر را در ادامه س��رویس از بین برده یا عمر‬ ‫آن را کم کند‪.‬‬ ‫ش��رایط غیراس��تانداردی که ممکن اس��ت زمان آزمون به‬ ‫روش ‪ VHT‬موجب آسیب‌رسانی به سیلندر شود عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اعمال فشار ناگهانی به سیلندر‬ ‫‪ -۲‬اعمال فش��ار بیش از رواداری تعیین ش��ده در استاندارد‬ ‫(‪۳‬درصد فش��ار آزمون یا ‪ ۱۰‬بار هر کدام کمتر است که برای‬ ‫س��یلندرهای ‪ ۳۰۹ ،CNG‬بار می‌ش��ود) به دلی��ل کالیبره‬ ‫نبودن دستگاه آزمون‬ ‫‪ -۳‬استفاده از اتصاالت نامناس��ب برای بستن سیلندر روی‬ ‫دستگاه آزمون و از بین بردن رزوه‌های سیلندر‬ ‫‪ - ۴‬اعمال حرارت بیش از حد (‪۳۰۰‬درجه سلسیوس) برای‬ ‫خشک کردن س��یلندر پس از آزمون یا آتش‌سوزی احتمالی‬ ‫زمان بازکردن سیلندر از روی خودرو‬ ‫‪ -۵‬آسیب‌های مکانیکی ناشی از جابه‌جایی سیلندر‬ ‫‪ -۶‬اس��تفاده از م��واد غیراس��تاندارد جهت شست‌وش��وی‬ ‫سیلندر‬ ‫بنابراین ب��ا توجه به توضیحات ارائه ش��ده می‌ت��وان نتیجه‬ ‫گرفت که آزمون ‪VHT‬در صورتی که درس��ت و اس��تاندارد‬ ‫انجام ش��ود معیار بس��یار خوبی برای تش��خیص توانایی یک‬ ‫سیلندر برای ادامه سرویس اس��ت به ویژه در کشورمان ایران‬ ‫که در مقاطع مختلف انواع س��یلندرها با کیفیت‌های متفاوت‬ ‫وارد چرخه مصرف شده‌اند‪.‬‬ ‫از طرفی درصورتی که این آزمون توسط مراکز آزمایشگاهی‬ ‫غیرحرفهای به ش��کل غیراستاندارد انجام ش��وند باید منتظر‬ ‫اتفاقات خیلی بدتر از واردات سیلندرهای بی‌کیفیت بود‪.‬‬ ‫اما روش ‪ UT‬عالوه ب��ر محدودیت‌های هزینه‌ه��ا و نیاز به‬ ‫تخصص ش��خص آزمونگر‪ ،‬هم��ه نقص‌های موج��ود در یک‬ ‫سیلندر معیوب را نشان نمی‌دهد از‌جمله نقایصی که به دلیل‬ ‫‌شنبه‬ ‫آس��یب‌های حرارتی در خواص مکانیکی فلز س��یلندر ایجاد‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫مقاالتربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪9‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬توضیحات تکمیلی آزمون ‪ UT‬در سلس��له‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫آینده ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫بررسی آثار مخرب احتمالی ناشی از آزمون فشار‪VHT‬‬ ‫در صورتی که آزمون ‪ VHT‬به درس��تی روی س��یلندرها‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬آیا فش��ار ‪۳۰۰‬بار باع��ث تخریب س��یلندرهای‬ ‫‪ CNG‬نمی‌شود؟‬ ‫همان گونه که در مقدمه این مقاله آورده شده است با توجه‬ ‫به حساس��یت‌های اشاره شده در مورد س��یلندرهای ‪،CNG‬‬ ‫این س��یلندرها باید آزمون‌های وی��ژه‌ا‌ی را در زمان طراحی و‬ ‫ساخت برآورده نمایند‪.‬‬ ‫قبل از تولید س��یلندر‪ ،‬طراحی س��یلندر باید توسط بازرس‬ ‫مرجع تایید ش��ده باش��د (تایید نوعی یا ‪)type approval‬‬ ‫در تایید نوعی‪ ،‬غیر از مس��تندات طراحی که ب��ه بازرس ارائه‬ ‫می‌ش��ود باید آزمون‌های نوع��ی(‪ )Prototype tests‬روی‬ ‫نمونه س��یلندرهای س��اخته ش��ده از آن نوع انجام ش��ود که‬ ‫ای��ن آزمون‌ه��ا در بن��د ‪ ۵-۷‬اس��تاندارد‪ ISO ۱۱۴۳۹‬برای‬ ‫س��یلندرهای‪ CNG ۱‬آورده شده اس��ت‪ .‬یکی از آزمون‌های‬ ‫‌ویژهای که صرفا بر روی س��یلندرهای‪ CNG ۲،CNG ۱‬و‬ ‫‪ CNG ۳‬ب��رای تایید طراحی نوع س��یلندر انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫آزمون ‪ LBB‬اس��ت‪ LBB.‬مخف��ف عب��ارت ‪leak before‬‬ ‫‪ break‬یعنی نشت قبل از شکست است‪.‬‬ ‫بند ‪ ۷ -۲۶‬از اس��تاندارد ملی‪ ISIRI ۷۵۹۸‬نیز این آزمون‬ ‫را برای تایید نوعی س��ه نوع س��یلندر مذکور الزام کرده است‪.‬‬ ‫طبق بند ‪ ۶‬پیوست ‪ A‬از اس��تاندارد ‪ ، ISO ۱۱۴۳۹‬سه نمونه‬ ‫س��یلندر از هز طرحی باید تحت آزمون ‪ LBB‬ق��رار گیرد‪ .‬در‬ ‫این آزمون هر س��یلندر با آب یا هر مایع مناسب جهت آزمون‬ ‫پر شده و با نرخ ‪۱۰‬س��یکل در دقیقه تحت فشار چرخه‌ای ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪۳۰۰‬بار قرار می‌گی��رد‪ .‬هر گونه نقص روی س��یلندر باید به‬ ‫صورت نشت باشد نه پارگی یا شکست‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان می‌دهد که س��یلندرهای‪ CNG ۱‬با طراحی‬ ‫اس��تاندارد در این آزمون خیلی بیش��تر از چرخه عمرشان که‬ ‫عموما بین ‪۱۵‬هزار تا ‪۲۰‬هزار (‪۱۰۰۰‬چرخه در س��ال ضربدر‬ ‫طول عمر سیلندر) است را بدون نقص طی می‌کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫با فرض اس��تاندارد بودن سیلندر و دس��تکاری نکردن و تغییر‬ ‫ندادن معیارهای طراحی نوع س��یلندر نگرانی در زمینه انجام‬ ‫آزمون فشار ‪۳۰۰‬بار در آزمون دوره‌ای سیلندرهای‪CNG ۱‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه‌گیری‬ ‫آزمون ‪ VHT‬در مقایس��ه ب��ا آزم��ون ‪ UT‬ارزیابی بهتری‬ ‫از توانایی یک س��یلندر برای ادامه س��رویس در یک بازرسی‬ ‫دورهای نش��ان می‌ده��د‪ .‬به وی��ژه در م��ورد س��یلندرهای‬ ‫غیراس��تانداردی که به هر دلیل وارد چرخه مصرف ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫الزامات طراحی و س��اخت و آزمون‌های سخت‌گیرانه در زمان‬ ‫ساخت سیلندرهای‪ CNG ۱‬خطر تخریب سیلندر استاندارد‬ ‫در زمان اعمال فش��ار ‪۳۰۰‬بار را به صفر می‌رس��اند‪ .‬مگر آنکه‬ ‫متغیرهای طراحی نوعی س��یلندر دس��تکاری ش��ده یا تغییر‬ ‫یافته باش��ند یا طی آزمون دوره‌ای دقت الزم در انجام آزمون‬ ‫دورهای انجام نش��ود‪ .‬بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده‬ ‫میتوان نتیجه گرفت که آزمون ‪ VHT‬در صورتی که درست و‬ ‫استاندارد انجام شود معیار بسیار خوبی برای تشخیص توانایی‬ ‫یک س��یلندر برای ادامه سرویس اس��ت به ویژه در کشورمان‬ ‫ایران ک��ه در مقاطع مختلف انواع س��یلندرها ب��ا کیفیت‌های‬ ‫متفاوت وارد چرخه مصرف ش��ده‌اند‪ .‬از طرف��ی درصورتی که‬ ‫این آزمون توس��ط مراکز آزمایش��گاهی غیرحرفه‌ای به شکل‬ ‫غیراس��تاندارد انجام ش��وند باید منتظر اتفاقات خیلی بدتر از‬ ‫واردات سیلندرهای بی‌کیفیت بود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫راهکار کاهش نرخ خودرو‪ ،‬معافیت مالیاتی خودروسازان است‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬باید خودروسازان را به‌طورموقت از پرداخت مالیات‬ ‫ارزش‌اف��زوده معاف کرد زیرا این موضوع باعث کاهش نرخ خودرو‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره تعیین‬ ‫نرخ جدید خودروهای تولی��د داخل تا هفته آینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه خودرو دولت باید در شرایط اقتصادی و اجتماعی با توجه به‬ ‫نوسان‌های نرخ ارز بخشی از بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را‬ ‫به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اعمال کند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه دولت مهلتی ‪2‬ساله در اختیار خودروسازان‬ ‫قرار دهد و پس از گذش��ت ‪2‬سال تعرفه واردات خودرو را به صفر‬ ‫برس��اند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت می‌تواند برای بروزرس��انی صنعت خودرو در‬ ‫مهلت ‪2‬س��اله پیش��نهادی‪ ،‬وام‌های بلندمدت و کم‌بهر ‌ه در اختیار‬ ‫خودروسازان قرار دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫خودروس��از باید بتواند در مدت ‪2‬سال تولیدات خود را بروزرسانی‬ ‫کند ت��ا خودرو‌هایی ارزان‌قیمت‪ ،‬صادرات‌محور و رقابت‌پذیر تولید‬ ‫کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولیدات خودروسازان باید پس از حمایت‌های الزم‪،‬‬ ‫قدرت رقابت و تصاحب بازارهای جهانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره اینکه قشر متوسط و ضعیف جامعه دیگر توان خرید‬ ‫خودرو ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی ظرفیت افزایش نرخ‬ ‫خودروهای تولید داخل با وجود اینکه نرخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫باالتر اس��ت‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬حس��ینی‌کیا در پایان با تاکید بر اینکه‬ ‫مردم توان خرید خودرو را ندارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خودروسازان را‬ ‫باید به‌طور موقت از پرداخ��ت مالیات ارزش‌افزوده معاف کرد زیرا‬ ‫این موضوع باعث کاهش نرخ خودرو می‌ش��ود‪ ،‬ضمن آنکه مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده بسیاری از قطعات خریداری شده از سوی قطعه‌سازان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برون سپاری با بی‌مسئولیتی مدیران دولتی‬ ‫خودروهای دوگانه سوز به کجا می‌روند؟‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ ،‬رئی�س هیات‌مدیره انجمن مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو‪:‬‬ ‫برون‌س��پاری‪ ،‬عب��ارت اس��ت از واگذاری تمام یا بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت‌های یک س��ازمان به یک گروه یا سازمان تخصصی‬ ‫در جه��ت کاهش هزینه و کس��ب امکان کیفی��ت برتر‪ .‬برای‬ ‫تحقق کیفیت برتر مش��ارکت بخ��ش خصوصی در فرآیندهای‬ ‫مختلف ضروری بوده و از توان این مشارکت می‌تواند در جذب‬ ‫موضوع‌هایی مانند سرمایه‪ ،‬نیروهای تخصصی و توان مدیریتی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در ارتباط با تعریف برون‌سپاری آورده شده است‪:‬‬ ‫«چنی��ن امری در واقع در حکم تحولی بنیادی در س��اختار‬ ‫س��ازمان‌های جهان فرداس��ت‪ .‬ای��ن بدان معناس��ت که دیگر‬ ‫الزامی نیست س��ازمان‌های بزرگ به تشکیالتی بدل شوند که‬ ‫تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند‪ .‬این قبیل‬ ‫سازمان‌ها به تشکیالتی تبدیل می‌شوند که به درآمدهای عالی‬ ‫و بهره‌وری باال دس��ت پیدا می‌کنند زی��را تنها بر فعالیت‌هایی‬ ‫تمرکز می‌کنند ک��ه برای آنها ماموری��ت یافته‌اند‪ .‬کارهایی را‬ ‫انجام می‌دهند که دقیقا به اهداف س��ازمانی آنها مربوط است‪.‬‬ ‫کارهای��ی را به خوبی می‌شناس��ند و به جزئیات آن آش��نایند‪،‬‬ ‫مابق��ی فعالیت‌های خدماتی این گونه س��ازمان‌ها به نهادهای‬ ‫بیرونی واگذار می‌شود‪».‬‬ ‫اما پنداری این معنا در س��ازمان‌های دولت��ی ایران به گونه‬ ‫دیگری تفس��یر می‌شود‪ .‬برون‌س��پاری یعنی انتقال مسئولیت‬ ‫جه��ت بهره‌ب��رداری در مواقع ضروری به س��ازمان‌های بخش‬ ‫خصوص��ی برای یافت��ن مقصر‪ .‬مصداق این معنا و تفس��یر آن‬ ‫را در حوزه‌ه��ای مختل��ف دولتی به وفور می‌ت��وان یافت‪ .‬یکی‬ ‫از موارد در تفس��یر این معنا در خودروهای دوگانه‌س��وز کشور‬ ‫انجام ش��ده است و از یک طرح که می‌توانست راهکار مناسبی‬ ‫برای کاهش س��وخت خودروهای بنزینی باش��د به یک معضل‬ ‫اجتماعی تبدیل شده و حتی امروزه جان مردم را نیز در خطر‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫قدم��ت دوگانه‌س��وز کردن خودروهای را از س��ال ‪۵۴‬با گاز‬ ‫‪ .L.P.G‬باید دانست‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬و با تخصیص بودجه اعتباری‬ ‫و حمایت دولتی این روند رشد بیشتری پیدا کرد‪ .‬در این باره از‬ ‫وزارتخانه‌های مسئول می‌تواند به وزارت کشور‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت نفت اش��اره کرد و سازمان‌های متولی‬ ‫مس��ئول هم از سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان حفاظت‬ ‫از محیط‌زیست نام برد‪ .‬با کمال تاسف هیچ یک از سازمان‌های‬ ‫مس��ئول برنامه و در پی آن از جایگاه مشخصی در این فرآیند‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ .‬برنامه‌ریزی نداش��تن عاملی در جهت یک‬ ‫روند نادرست و بی‌ثباتی سازمانی شده است‪.‬‬ ‫این روند نادرست و بی‌ثباتی در سازمان متولی را باید در نبود‬ ‫دانش الزم و کافی در این سازمان‌ها جست‌وجو کرد که عواقب‬ ‫این بی‌مدیریتی را در بدو امر شهروندان و در ادامه سازمان‌های‬ ‫بخش خصوصی ذی‌نفع در فرآیند متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫این بی‌مسئولیت‌ها و بی‌مدیریتی‌هایی که تا کنون برای آنها‬ ‫تدبیری اندیش��یده نش��ده و با بی‌برنامگی پیش رفته و هزینه‬ ‫گزاف اجتماعی را به شهروندان و هزینه‌های مادی زیادی را به‬ ‫بخش خصوصی تحمل کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن معضلی که به این معضالت حاضر باید اضافه کرد‬ ‫خودروهای مخزن دوگانه‌سوز است که در کارگاه‌های غیرمجاز‬ ‫نصب ش��ده و آمار درس��تی نیز در اختیار سازمان‌های متولی‬ ‫نبوده و هیچ یک از سازمان‌های متولی دولتی نیز مسئولیت به‬ ‫فرجام رسانده این شرایط را به عهده نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��اری این قصه س��ر دراز دارد و بح��ث آن در و این مجمل‬ ‫نمی‌گنج��د‪ .‬ام��ا بالتکلیف��ی در ای��ن فرآیند‪ ،‬نب��ود نظارت و‬ ‫مسئولیت‌پذیری سازمان‌های دولتی بسترهای مناسبی جهت‬ ‫جرم و تخلفات متعددی از سوی افراد سودجو را به‌وجود آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گونه‌ای که خود دولتمردان اقرار به نبود بازرس��ی و‬ ‫جعلیات متعدد به‌وجود آمده کرده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از خطرات در این فرآیند مربوط به مخازن تحت فش��ار‬ ‫گاز ‪ C.N.G‬اس��ت که نظارتی از طرف سازمان‌های متولی بر‬ ‫این فرآیند وجود ندارد‪ .‬مش��کل اساسی این است که سازمان‬ ‫متولی کیست؟ چقدر نظارت بر آزمایشگاه‌های هیدرو استاتیک‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫در صورتی که مخازنی که در آزمایش��گاه‌های تس��ت هیدرو‬ ‫اس��تاتیک آزمون را پ��اس نمی‌کنند چه نظارت��ی بر امحا این‬ ‫مخازن وجود دارد؟ آیا به انحا مختلف امکان آنکه افراد سودجو‬ ‫با روش‌های مختلف این مخازن را وارد بازار کنند وجود ندارد؟‬ ‫در ص��ورت ای��ن اتفاق که ش��واهد اولیه حاک��ی از وجود این‬ ‫سوءاس��تفاده است‪ ،‬جان ش��هروندان در خطر جدی قرار دارد‬ ‫چه وزارتخانه و چه سازمانی مسئول جان ملت خواهد بود؟‬ ‫بی‌ش��ک در نبود نظارت دولتی بستر الزم برای افراد سودجو‬ ‫مهیا ش��ده است اما در این شرایط برداشت سازمان‌های متولی‬ ‫در این امر در جهت برون‌س��پاری انتقال مس��ئولیت خود بوده‬ ‫و فق��ط به محک��وم کردند بخ��ش خصوصی در ای��ن فرآیند‬ ‫پرداخته‌اند اما از نبود حضور مس��تمر خ��ود در این‌باره بحثی‬ ‫به میان نمی‌آورند‪.‬‬ ‫ح��ال اگر افرادی س��ودجو بنابر زمینه‌س��ازی به‌وجود آمده‬ ‫خطایی را انجام می‌دهند نباید بخش خصوصی و ‪‌N.G.U‬های‬ ‫مرتبط را مقصر قلمداد کرد‪.‬‬ ‫باری ضرورت بازنگری و تعیین جایگاه س��ازمانی در هر یک‬ ‫از س��ازمان‌های متولی و به‌تبع آن جایگاه بخش خصوصی در‬ ‫بخش‌های آزمون‪ ،‬آزمایشگاه و بازرسی ضروری به نظر می‌رسد‬ ‫تا بیش از این حقوق شهروندان تضییع نشود‪.‬‬ ‫تحليل شاخص‌هاي موثر در نحوه ارائه خدمات معاينه فني‬ ‫سید جواد شریفی‪ ،‬کارشناس ارشد مدیریت صنعتی‪:‬‬ ‫از آنجا كه مراكز معاينه فني جزو س��ازمان‌هاي خدمات‌محور‬ ‫هستند‪ ،‬با بررس��ي‌های انجام گرفته ش��اخص‌ها و عوامل موثر‬ ‫در اين حوزه به‌وی��ژه كيفيت ارائه خدمات معاين��ه فني آنها را‬ ‫مي‌توان به شرح ذيل مطرح کرد‪:‬‬ ‫ هزينه (‪)Cost‬‬‫ نيروي انساني (‪)People‬‬‫ زمان (‪)Time‬‬‫‪ -‬كيفيت خودرو (‪)Quality‬‬ ‫ش��دكه زمان تعميرات خودرو بر اس��اس دفترچه اس��تاندارد‬ ‫تعميرات��ي خودروها كه توس��ط كمپاني س��ازنده خ��ودرو و‬ ‫واحد خدم��ات پس از ف��روش آن ش��ركت تهي��ه و در اختيار‬ ‫‌عامليت‌ه��ا و نمايندگي‌هاي مجاز تعميراتي و مش��تريان قرار‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹كيفيت خودرو (‪)Quality‬‬ ‫كيفيت خودرو يكي از پارامترهاي موث��ر در خرابي و عيوب‬ ‫حادث در خودرو اس��ت كه اين ش��اخص بس��تگي به كمپاني‬ ‫خودروس��از و نحوه ارائه محصوالت آن در بازار دارد‪ .‬مهم‌ترين‬ ‫مس��ئله در تعيي��ن كيفيت خدم��ات س��ازمان‌هاي خدماتي‬ ‫سنجش ساختار كيفيت اس��ت كه با بهره‌گيري از مدل آرماني‬ ‫(بهتري��ن روش محاس��به كيفي��ت در طراحي يك سيس��تم‬ ‫خدماتي است) اين فرآيند مبتني بر پرداختن به موقعيت‌هاي‬ ‫چندمنظ��وره درون يك چار چ��وب كل��ي برنامه‌ريزي خطي‬ ‫است كه در اين مدل هر هدف به عنوان يك آرمان مد نظر قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬در محاسبات انجام شده بر اساس اين مدل رتبه‌بندي‬ ‫تجهيزات خدمات��ي و كنترل كيفي��ت از مقي��اس ‪ 1‬تا ‪ 10‬در‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬بر اس��اس نظريه «گرتنوس دوگونه»‬ ‫كيفيت خدمات ارائه شده اس��ت؛ الف‪ :‬كيفيت فني (تكنيكي)‬ ‫يا آنچه مش��تريان از ارائه‌دهنده خدمات دريافت مي‌كنند‪ .‬ب‪:‬‬ ‫كيفيت كاركردي يعني شيوه‌اي كه مشتريان خدمات دريافت‬ ‫مي‌كنند و معيار سنجش اين عملكرد و اثربخشي آن در انديشه‬ ‫مش��تري‌مداري مي‌ت��وان به‌دس��ت آورد كه به آن بازگش��ت‬ ‫مشتري به س��ازمان خدماتي كه خود آن يك شاخص سنجش‬ ‫عملكرد آن است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در كش��ور ژاپن فرآيند معاينه فني خودروها‬ ‫بر اساس عمر خودرو متغير است و بس��ته به طول عمر خودرو‬ ‫چگونگي و مدت زمان انجام معاينه فني تغيير خواهد كرد‪ .‬در‬ ‫جدول ذيل ش��اخص كيفي خودروها بر اس��اس تقسيم‌بندي‬ ‫س��بك و س��نگين بر اس��اس محاس��بات انجام ش��ده توسط‬ ‫‌ش��ركت بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد اي��ران به ش��رح ذيل‬ ‫است‪:‬‬ ‫‹ ‹هزينه‬ ‫موضوع مخارج معاينه فني يكي از عوام��ل موثر و تاثيرگذار‬ ‫در هنگام مراجعه رانندگان به مراكز معاينه فني اس��ت كه اين‬ ‫موضوع عالوه‌ب��ر هزينه‌هاي مص��وب هيات‌وزي��ران ( آخرين‬ ‫ابالغيه نرخ م��ورخ ‪ ) 95 /1/ 25‬اس��ت و با توجه ب��ه آمارهاي‬ ‫موجود حدود ‪22‬درص��د از خودروهاي مراجعه‌كننده به مراكز‬ ‫معاينه فني معيوب بوده و باید ب��ه تعميرگاه‌هاي مجاز مراجعه‬ ‫کرده و رفع عيب کنند؛ اين عيوب شامل عيوب ظاهري و فني‬ ‫است كه عيوب فني ش��امل ( آاليندگي موتور‪ -‬خرابي سيستم‬ ‫تعليق – خرابي سيس��تم ترمز – خرابي سيس��تم روشنايي) و‬ ‫عيوب ظاهري ش��امل ( فرس��ودگي الس��تيك – فرس��ودگي‬ ‫بدنه خودرو – شكس��تگي شيش��ه‌ها و رنگ خودرو ) می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراين به منظور محاس��به هزينه پرداختي مراجعه به مراكز‬ ‫معاينه فني درباره خودروهاي س��الم كه براساس نرخ مصوب‬ ‫خودروهاي تك‌سوز سواري مبلغ ‪ 220،000‬ريال و دوگانه‌سوز‬ ‫‪ 440،000‬ري��ال و همچنين خودروهاي س��نگين ‪350،000‬‬ ‫ريال است ولي درباره خودروهاي معيوب عالوه‌بر مبالغ عنوان‬ ‫شده‪ ،‬هزينه‌هايي نيز باید نس��بت به رفع عيوب مشخص شده‬ ‫در برگه اطالعات فني خودرو كه توس��ط كارشناس فني مركز‬ ‫معاينه فني تاييد و به رانندگان تحويل داده مي شود پرداخت‬ ‫شود كه براي محاسبات اين قسمت بر اس��اس نمونه آماري از‬ ‫چند مركز معانيه فني و تعداد ‪ 10‬هزار خودرو كه به اين مراكز‬ ‫مراجعه کرده‌اند و بر اس��اس مدل برنامه‌ريزي خطي محاسبه‬ ‫شده است كه به شرح ذيل ارائه می‌ش��ود‪ :‬بر اساس محاسبات‬ ‫انجام شده هزينه رفع عيوب فني در خودروهاي سبك به طور‬ ‫متوس��ط به ازای هر خرابي مبلغ حدود ‪ 1،180،000‬ريال و به‬ ‫‌ازای هر عیب ظاهري به طور متوس��ط مبل��غ ‪ 250،000‬ريال‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنين ممكن اس��ت يك خودرو داراي چند عيب مختلف‬ ‫فني و ظاهري باشدكه در اين صورت هزينه تعمير آن به مراتب‬ ‫بيش��تر از این مبالغ است‪ .‬اين ش��اخص را مي‌توان اصلي‌ترين‬ ‫عامل موثر در مراجعات به مراكز معاينه فني دانست كه عوامل‬ ‫محيطي‪ ،‬آب‌وهوايي‪ ،‬وضعیت اقتصادي مردم و تورم كه عامل‬ ‫افزايش نرخ قطعات يدكي بوده نيز بر آن موثر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع انساني‬ ‫منابع انس��اني متخصص و ماهر يكي از شاخص‌هاي ارزيابي‬ ‫مدي��ران ب��وده و مدي��ران مراكز معاين��ه فني باید نس��بت به‬ ‫جذب و به كارگيري افراد متخصص و ب��ا تجربه در جايگاه‌ها و‬ ‫ايستگاه‌هاي كاري نهايت دقت را به‌كار گيرند زيرا اين عمل در‬ ‫صورت بی‌دقتی در جذب افراد با قابليت مناس��ب موجب عدم‬ ‫كارايي و ايجاد ضرر و زيان و دوب��اره كاري به مراجعه‌كنندگان‬ ‫و تست مجدد خودرو خواهد شد اگر عيوب به خوبي تشخيص‬ ‫داده نش��ود و در صورت راهنمايي نادرس��ت مراجعه‌كنندگان‬ ‫توس��ط آزمونگر يا كارش��ناس فني مركز‪ ،‬باعث اتالف وقت و‬ ‫هزينه‌هاي مشتريان خواهد شد عالوه‌بر اين در صورت نداشتن‬ ‫مهارت كافي آزمونگر موجب آسيب رس��اندن به دستگاه‌هاي‬ ‫آزمون و اعمال هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري غيرضروري به‬ ‫مراكز معاينه فني خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین در اين بخ��ش تخصص‌ها و مهارت‌ه��اي هر يك از‬ ‫آيين‌نامه م��اده ‪ 3‬مصوب هيات‌وزي��ران زمان اس��تاندارد ‪18‬‬ ‫دقيقه براي انجام تمامي فرآيندهاي معاينه فني در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اين زمان از هنگام ورود خودرو ب��ه مركز معاينه‬ ‫فني و از آغاز پذيرش خودرو ش��روع شده و س��پس مرحله به‬ ‫مرحله ت��ا انجام آزمون‌ه��اي مختلف ش��امل آاليندگي موتور‬ ‫و سيس��تم تعليق‪ ،‬ترمز‪ ،‬روش��نايي‪ ،‬برق و وضعي��ت ظاهري‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬اين زمان در صورت س��الم ب��ودن وضعيت فني‬ ‫و ظاهري خودرو برآورد ش��ده اس��ت ب��دون در نظ��ر گرفتن‬ ‫مدت زمان انتظار خ��ودرو در صف ورود ب��ه مراكز معاينه فني‬ ‫مدت زم��ان ‪ 18‬دقيقه ب��راي انج��ام تمام فرآيندهاي تس��ت‬ ‫خودرو زمان س��نجي ش��ده وكفاي��ت مي‌كند ول��ي در حالت‬ ‫بروز خراب��ي و عيوب فن��ي در خودروها بر اس��اس نوع خرابي‬ ‫( فني – ظاه��ري ) زم��ان انج��ام تعمي��رات ‪TM ( Time‬‬ ‫‪ ) Maintenanc‬ب��ه زمان انجام معاينه فن��ي اضافه خواهد‬ ‫پرسنل مراكز معاينه فني به شرح ذيل عنوان مي‌شود‪.‬‬ ‫الف –كارمند پذيرش‪ :‬فوق‌ديپل��م كامپيوتر و داراي مدرك ‬ ‫‪ICDL‬‬ ‫ب ‪ -‬آزمونگر خودرو‪ :‬فوق‌ديپل��م مكانيك و داراي حداقل دو‬ ‫سال تجربه فني و حرفه‌اي‬ ‫ج – كارش��ناس فن��ي‪ :‬كارش��ناس مكاني��ك خ��ودرو و يا‬ ‫رشته‌هاي مرتبط با دو سال تجربه كاري‬ ‫د – مدي��ر مركزمعاينه فني‪ :‬كارش��ناس مديريت خدمات يا‬ ‫‪ MBA‬با حداقل دو سال تجربه كاري‬ ‫براي بررس��ي اين شاخص الزم اس��ت ضريبي از خودروهاي‬ ‫مردود مراجعه مرحله دوم به‌دس��ت آورد كه يك مرحله مردود‬ ‫ش��ده و عامل آن خطاي اپراتور و آزمونگر خودرو و تشخيص و‬ ‫تاييد آن توسط كارشناس فني اس��ت‪ .‬با توجه به ارزيابي انجام‬ ‫شده از مراكز معاينه فني و برآورد ‪ 1000‬خودرو مراجعه‌کننده‬ ‫به مركز در جامعه آماري ‪۲‬درصد از مراجعات مرحله دوم ناشي‬ ‫از خطاي انس��اني و اپراتوري در تشخيص عيوب فني خودروها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خيلي خوب‬ ‫خوب‬ ‫قابل قبول‬ ‫حداقل قبول‬ ‫سنگين‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درب��اره زمان انج��ام فرآيند معاين��ه فني خودرو بر اس��اس‬ ‫سبك‬ ‫‪20‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‹ ‹زمان (‪)Time‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فیس‌لیفت زود هنگام چری تیگو ‪5x‬‬ ‫چری در نمایش��گاه ش��انگهای ‪ 2017‬در م��اه آوریل برای اولین‬ ‫ب��ار کراس‌اوور جدیدی به نام تیگ��و ‪ 5x‬را معرفی و از پاییز همان‬ ‫س��ال آن‌را به بازار چین عرضه کرد؛ اما پس از گذش��ت یک سال‪،‬‬ ‫تیگ��و ‪ 5x‬از لحاظ ف��روش انتظارات چری را برآورده نکرده اس��ت‬ ‫به‌گونه‌ای که طی هفت ماه نخس��ت س��ال ج��اری تنها ‪ 40‬هزار و‬ ‫‪ 608‬دستگاه فروش داش��ته درحالی‌که برای مقایسه‪ ،‬مث ً‬ ‫ال فروش‬ ‫بائوج��ون ‪ 510‬در همین م��دت بیش از ‪ 250‬هزار دس��تگاه بوده‬ ‫است‪ .‬یکی از دالیل موفق نبودن تیگو ‪ 5x‬در بازار‪ ،‬طراحی ظاهری‬ ‫خاص آن اس��ت ک��ه گویی به مذاق چینی‌ها خوش نیامده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل درحالی‌که تنها ح��دود یک س��ال از عرضه این‬ ‫کراس‌اوور ساب‌کامپکت به بازار می‌گذرد‪ ،‬چری اقدام به فیس‌لیفت‬ ‫آن برای مدل ‪ 2019‬کرده اس��ت‪ .‬معلوم نیس��ت س��ر طراح جدید‬ ‫چری یعنی «‪ »Briton Kevin Rice‬که قب ً‬ ‫ال در مزدا و ب‌ام‌و کار‬ ‫می‌کرده‪ ،‬در فیس‌لیفت تیگو ‪ 5x‬نقش��ی داشته یا نه اما درهرحال‬ ‫نس��خه جدید این خودرو قطعاً زیباتر از قبل ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫فیس‌لیفت‪ ،‬عمده تغییرات در نمای جلویی خودرو صورت گرفته و‬ ‫این تغییرات کام ً‬ ‫ال با نگاه به مدل تیگو ‪ 8‬ایجاد ش��ده‌اند به‌گونه‌ای‬ ‫که فرم چراغ‌ها‪ ،‬جلوپنجره و سپر تیگو ‪ 5x‬بسیار به تیگو ‪ 8‬شباهت‬ ‫دارد‪ .‬در طرفین سپر جلو خودرو نیز ورودی‌های هوای مربع شکلی‬ ‫دیده می‌ش��ود که دقیقاً مثل تیگو ‪ ،8‬یک نوار کرومی در میانه آنها‬ ‫تارگا‬ ‫کابریولت‬ ‫‪01‬‬ ‫کشیده شده است‪ .‬این نوار دی‌الیت‌ها را هم درون خود جای داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طورکلی این تغییرات‪ ،‬نمای متعارف‌تری به بخش جلویی‬ ‫تیگو ‪ 5x‬بخش��یده‌اند‪ .‬در بخش جانبی اساس��اً تفاوتی بین نسخه‬ ‫فیس‌لیفت ش��ده ب��ا مدل قدیمی وجود ندارد ام��ا در بخش عقبی‬ ‫تغییراتی جزئی به چشم می‌خورد‪ .‬در اینجا‪ ،‬نوار کرومی قبلی حاال‬ ‫تا میانه چراغ‌ها کشیده شده و قسمت پایینی سپر که قب ً‬ ‫ال همرنگ‬ ‫بدنه بود‪ ،‬به رنگ مش��کی درآمده اس��ت‪ .‬همچنین سر اگزوزهای‬ ‫نمایش��ی تغییراتی را تجربه کرده‌اند‪ .‬این تغییرات به همراه محافظ‬ ‫نقره‌ای‌رنگ جدید‪ ،‬نمای بس��یار ش��یک‌تر و پویاتری را در قسمت‬ ‫عقبی تیگو ‪ 5x‬ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫در خان�واده ‪ 911‬ح�دود دو دهه خبری از نس�خه‬ ‫کابریولت نبود تا اینکه سرانجام در سال ‪ 1982‬برای‬ ‫اولی�ن بار نس�خه کابریولت هم ارائه ش�د‪ .‬این مدل‬ ‫هنوز هم در خانواده ‪ 911‬حضور دارد و در نسخه‌های‬ ‫مختلفی تولید می‌ش�ود‪ .‬سقف ‪ 911‬کابریولت از نوع‬ ‫پارچه‌ای یا همان سافت تاپ است‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫تنها دو سال بعد از معرفی ‪ 911‬یعنی در سال ‪ 1966‬نسخه تارگا برای‬ ‫آن ارائه شد‪ .‬در این مدل خودروها‪ ،‬قسمت عقبی سقف شامل شیشه‬ ‫و پنجره‌های عقب و همین‌طور س�تون ‪ B‬ثابت اس�ت و فقط قس�مت‬ ‫باالی سر راننده و سرنشین جلو باز می‌شود‪ .‬نسخه تارگا از سال ‪1966‬‬ ‫تاکنون در بین مدل‌های ‪ 911‬حضور داشته اما از نسل ‪ 993‬در اصل به‬ ‫یک سانروف ساده تبدیل شد تا اینکه در نسل کنونی‪ ،‬پورشه بار دیگر‬ ‫نسخه تارگا را به شکل اصلی و درست خود ارائه کرد‪.‬‬ ‫اسپیداستر‬ ‫‪03‬‬ ‫معرفی کامل مدل‌های مختلف نسل کنونی پورشه ‪911‬‬ ‫نگین آلمانی‬ ‫‪GT3‬‬ ‫این مدل نسخه‌ای اسپرت و عملکردی در خانواده ‪ 911‬محسوب می‌شود‬ ‫که بیش از همه روی لذت خالص رانندگی تمرکز دارد‪ .‬بدین منظور‪GT3 ،‬‬ ‫به پیش�رانه ‪ 4‬لیتری ‪ H6‬تنفس طبیعی مجهز ش�ده که ‪ 500‬اس�ب بخار‬ ‫قدرت و ‪ 460‬نیوتن متر گش�تاور دارد‪ GT3 .‬تنها نس�خه تنفس طبیعی‬ ‫در خانواده ‪ 911‬محس�وب می‌ش�ود‪ .‬البته مدل تولید محدود اسپیداستر‬ ‫هم از همین موتور استفاده میکند‪ .‬برخالف دیگر مدل‌ها‪ ،‬گیربکس دستی‬ ‫‪ GT3‬از نوع شش سرعته است اما همان گیربکس هفت سرعته دوکالچه‬ ‫هم برای آن قابل س�فارش اس�ت‪ GT3 .‬صرف ًا به‌صورت کوپه و با سیستم‬ ‫انتقال قدرت دیفرانس�یل عقب عرضه می‌ش�ود‪ .‬در ظاهر نیز ورودی‌های‬ ‫ه�وای بزرگ‌تر در س�پر جلو و بال بزرگ عق�ب‪ GT3 ،‬را از دیگر مدل‌ها‬ ‫متمای�ز ک�رده و بر ش�خصیت عملک�ردی آن تأکید دارن�د‪ .‬در این مدل‬ ‫صندلی‌های عقب هم حذف شده‌اند‪.‬‬ ‫کاررا ‪GTS 4‬‬ ‫مث�ل دو نس�خه قبل�ی‪ ،‬نمون�ه چهارچ�رخ محرک‬ ‫‌کاررا ‪ GTS‬ه�م ب�ا ن�ام کاررا ‪ GTS 4‬عرض�ه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بازه�م مثل مدل‌ه�ای کاررا ‪ 4‬و کاررا ‪ ،4S‬در کاررا ‪4‬‬ ‫‪ GTS‬هم نس�خه تارگا ارائه می‌گردد؛ اما این آخرین و‬ ‫قوی‌ترین مدل تارگا اس�ت و مدل‌های بعدی هیچ‌کدام‬ ‫به‌صورت تارگا ارائه نمی‌شوند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توربو ‪S‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ای�ن م�دل نس�خه قدرتمندت�ری از م�دل توربو‬ ‫محس�وب می‌ش�ود و بنابراین از همان پیشرانه ‪3.8‬‬ ‫لیتری توئین توربو اس�تفاده می‌کند که خروجی آن‬ ‫به ‪ 580‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 750‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫توربو ‪ S‬هم مانند توربو در دو مدل کوپه و کابریولت‬ ‫و صرف� ًا با س�امانه چهارچ�رخ مح�رک و گیربکس‬ ‫دوکالچه عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪RS GT3‬‬ ‫کاررا ‪GTS‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قدرتمندترین نسخه س�ری کاررا‪ GTS ،‬نام دارد‪.‬‬ ‫این م�دل نیز همچن�ان از همان پیش�رانه ‪ 3‬لیتری‬ ‫‪ H6‬توئین توربوی مدل‌های کاررا و کاررا ‪ S‬استفاده‬ ‫می‌کن�د ولی خروجی این موتور در نس�خه ‪ GTS‬به‬ ‫‪ 450‬اس�ب بخار ق�درت و ‪ 550‬نیوتن متر گش�تاور‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬گیربکس‌ها‪ ،‬سیستم انتقال‬ ‫ق�درت و مدل‌ه�ای کاررا ‪ GTS‬نیز هی�چ تفاوتی با‬ ‫کاررا و کاررا ‪ S‬ندارند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب�رای کس�انی که حت�ی نس�خه ‪ GT3‬را کافی نمی‌دانند‪ ،‬پورش�ه نس�خه‬ ‫اسپرت‌تری از آن‌را با نام ‪ RS GT3‬ارائه کرده است‪ .‬این مدل به همان پیشرانه‬ ‫‪ 4‬لیتری تنفس طبیعی مجهز است اما خروجی آن به ‪ 520‬اسب بخار قدرت و‬ ‫‪ 470‬نیوتن متر گش�تاور افزایش یافته است‪ RS GT3 .‬فقط با گیربکس هفت‬ ‫س�رعته اتوماتیک دوکالچه ارائه می‌ش�ود‪ .‬این مدل در بی�رون هم از قطعات‬ ‫ویژه‌ای مثل ورودی‌های ه�وا روی گلگیرهای عقب و روی درب صندوق جلو‪،‬‬ ‫اس�پلیتر بزرگ‌تر‪ ،‬بال عقب بزرگ‌تر و نوش�ته ‪ RS GT3‬روی درها برخوردار‬ ‫است که ظاهر آن‌را بیشتر به خودروهای مسابقه‌ای شبیه کرده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫‌شنبه‬ ‫کاهش فروش خودرو در چین پس از ‪ 30‬سال؟‬ ‫حدود ‪ 30‬س��ال اس��ت که بازار خودرو چین در حال رشد بوده‬ ‫و در سال ‪ 2009‬با پش��ت سر گذاشتن آمریکا به بزرگ‌ترین بازار‬ ‫خودرویی دنیا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫البته بنا ب��ه گزارش جدید رویترز‪ ،‬فروش خ��ودرو چین در ماه‬ ‫اکتبر با افت ‪ 11.7‬درصدی مواجه ش��ده و شاید این موضوع اولین‬ ‫جرقه برای افت فروش این بازار از سال ‪ 1990‬تاکنون باشد‪.‬‬ ‫انجمن خودروس��ازان چی��ن ‪ CAAM‬پیش‌بینی کرده فروش‬ ‫خودرو بازار چین در مقایسه با سال پیش ‪ 3‬درصد افزایش می‌یابد‬ ‫اما اعالم شده که از ماه ژانویه تا پایان اکتبر فروش انباشته این بازار‬ ‫برابر با ‪ 22‬میلیون و ‪ 870‬هزار دستگاه بوده که در مقایسه با مدت‬ ‫غی�ر از س�ه مدلی که معرف�ی کردیم‪ ،‬در خان�واده ‪ 911‬مدل‬ ‫چهارمی هم بنام اسپیداس�تر وج�ود دارد که البت�ه به‌اندازه‬ ‫نس�خه‌های قبلی شناخته‌ش�ده نیس�ت زیرا اغلب در تعداد‬ ‫محدودی و تنها یک س�ال در هر نسل تولید شده است‪ .‬نسخه‬ ‫اسپیداس�تر که برای اولین بار در س�ال ‪ 1989‬در خانواده ‪911‬‬ ‫دیده ش�د‪ ،‬همواره در س�ال‌های پایانی عمر هر نس�ل معرفی‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬در نسل کنونی هم نس�خه اسپیداستر در نمایشگاه‬ ‫پاریس امس�ال در قالب یک کانسپت نزدیک به تولید معرفی‬ ‫شد و قرار است نسخه تولیدی آن سال آینده عرضه شود‪.‬‬ ‫مشابه س��ال پیش یک‌دهم درصد افت را نشان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 380‬هزار خودرو در ماه اکتبر به فروش رسیده که به‬ ‫ای��ن ترتیب برای چهارمین ماه متوالی ش��اهد افت فروش در بازار‬ ‫چین هس��تیم‪ .‬افت فروش ماه اکتبر نیز بیشترین کاهش فروش از‬ ‫سال ‪ 2012‬تاکنون است‪.‬‬ ‫مدی��ر یکی از مؤسس��ات مش��اوره‌ای صنعت خ��ودرو در چین‬ ‫می‌گوید‪ :‬اوضاع تا پایان س��ال خیلی خوب به نظر نمی‌رس��د زیرا‬ ‫بازار در حال افت بوده است‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنشان ساخته منتظر فعالیت خودروسازان برای‬ ‫افزایش فروش است و اگر سازندگان اصلی کاری انجام ندهند شاید‬ ‫کاررا‬ ‫‪04‬‬ ‫نس�خه پایه ‪ 911‬کاررا ن�ام دارد که ضعیف‌تری�ن و ارزان‌ترین عضو‬ ‫خانواده محس�وب می‌شود‪ .‬این مدل به پیش�رانه ‪ 3‬لیتری ‪ H6‬توئین‬ ‫توربو با ‪ 370‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 450‬نیوتن متر گشتاور مجهز است‪.‬‬ ‫برای انتقال این نیرو هم گیربکس‌های هفت س�رعته دس�تی یا هفت‬ ‫س�رعته اتوماتیک دوکالچه در نظر گرفته شده است‪ .‬سیستم انتقال‬ ‫ق�درت کاررا از ن�وع دیفرانس�یل عقب اس�ت و در دو نس�خه کوپه و‬ ‫کابریولت ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫پورش�ه ‪ 911‬نام جاودانه و پرافتخاری اس�ت که ش�اید نیازی به معرفی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ای�ن اس�طوره آلمانی بی�ش از نیم‌قرن اس�ت که همچ�ون نگینی در بی�ن خودروهای‬ ‫اس�پرت و سوپراس�پرت دنی�ا می‌درخش�د‪ .‬در ط�ول این س�ال‌ها و در طی نس�ل‌های‬ ‫گوناگون‪ ،‬پورش�ه همواره ‪ 911‬را ارتقاء داده و انواع بس�یار مختلفی از آن‌را تولید کرده‬ ‫اس�ت؛ اما تنوع مدل‌های این خودرو در نس�ل کنونی به اوج خود رس�یده و این نس�ل‬ ‫که با کد ‪ 991‬ش�ناخته می‌ش�ود در نس�خه‌ها و مدل‌های بس�یار زیادی به بازار عرضه‬ ‫افت فروش بازار چین شدید باشد‪.‬‬ ‫جنگ تجاری با آمریکا و افزایش تعرفه‌ها نیز در این افت فروش‬ ‫نقش دارد‪ .‬رویترز ادعا می‌کند تعدادی از نمایندگی‌های خودرویی‬ ‫در حال حاضر تخفیف‌های زیادی برای جذب مش��تریان می‌دهند‬ ‫و ای��ن امر دولت را به کاه��ش قابل‌توجه مالیات خرید خودروهای‬ ‫کوچک سوق داده است‪.‬‬ ‫خبر خوب اینکه فروش خودروهای الکتریکی و پالگین هیبریدی‬ ‫در ‪ 10‬ماه ابتدایی س��ال جاری ب��ا افزایش ‪ 75.6‬درصدی به ‪860‬‬ ‫هزار دس��تگاه رسیده که افزایش قابل‌توجهی را در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال پیش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫کاررا ‪4‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫این م�دل در اصل نس�خه چهارچرخ مح�رک کاررا‬ ‫محس�وب می‌شود و عدد ‪ 4‬در نام آن‌هم به همین معنا‬ ‫اس�ت‪ .‬کاررا ‪ 4‬غیر از سیس�تم انتقال ق�درت تفاوت‬ ‫دیگری ب�ا کاررا ندارد و از هم�ان موتور و گیربکس‌ها‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫البته کاررا ‪ 4‬عالوه بر کوپه و کابریولت‪ ،‬در مدل تارگا‬ ‫هم قابل انتخاب است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کاررا ‪T‬‬ ‫‪06‬‬ ‫این مدل‪ ،‬نس�خه ویژه‌ای از کاررا اس�ت‪ .‬کاررا ‪ T‬در قوای محرکه با‬ ‫کاررا تفاوتی ندارد اما پورشه با انجام اقداماتی مثل حذف صندلی‌های‬ ‫عقب و مواد عایق صدا‪ ،‬وزن آن‌را ‪ 20‬کیلوگرم کاهش داده اس�ت‪ .‬این‬ ‫مدل به سیس�تم مدیریت تعلیق فعال پورش�ه مجهز شده و سیستم‬ ‫فرمان گیری چرخ‌های عقب هم برای آن قابل س�فارش اس�ت که این‬ ‫ویژگی‌ها در کاررا وجود ندارند‪ .‬کاررا ‪ T‬صرف ًا به‌صورت کوپه و با انتقال‬ ‫قدرت دیفرانسیل عقب عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫می‌گردد تا جایی که حتی ممکن اس�ت این تنوع برای برخی گیج‌کننده باشد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل قصد داریم در این مطلب تمامی مدل‌های نس�ل کنونی ‪ 911‬را به‌طور کامل معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬این نس�ل از ‪ 911‬برای اولین بار در نمایش�گاه فرانکفورت ‪ 2011‬رونمایی ش�د و در‬ ‫س�ال ‪ 2015‬نیز به‌روزرس�انی و فیس‌لیفت میان‌دوره‌ای خود را تجربه کرد؛ اما نسل ‪991‬‬ ‫هم‌اکنون به آخر عمر خود رسیده و به‌زودی نسل جدید ‪ 911‬معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫اولی�ن و اصلی‌تری�ن نوع ‪ ،911‬مدل کوپه اس�ت چراک�ه این خودرو در ابتدا در س�ال‬ ‫‪ 1964‬به‌صورت کوپه ‪ 2+2‬معرفی ش�د‪ .‬این نسخه همچنان محبوب‌ترین سبک بدنه ‪911‬‬ ‫محسوب می‌شود و همچنین از بیشترین تنوع نسخه‌ها هم برخوردار است‪.‬‬ ‫توربو ‪S Exclusive‬‬ ‫این مدل نسخه ویژه و تولید محدودی از توربو ‪ S‬است‬ ‫که در فستیوال گودوود ‪ 2017‬معرفی شد‪Exclusive .‬‬ ‫از لحاظ قوای محرکه تفاوتی با توربو ‪ S‬معمولی ندارد و‬ ‫تنها قدرت آن به ‪ 607‬اسب بخار افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این مدل صرف ًا به‌صورت کوپه و تنها در ‪ 500‬دستگاه‬ ‫ساخته شد‪ .‬و نهایت ًا به باالترین‪ ،‬قوی‌ترین و گران‌ترین‬ ‫عضو خانواده ‪ 911‬یعنی مدل ‪ RS GT2‬رسیدیم که در‬ ‫اصل پرچم‌دار این خانواده محسوب می‌شود‪ .‬در سینه‬ ‫این مدل همان پیشرانه ‪ 3.8‬لیتری مدل توربو قرار دارد‬ ‫اما با ایجاد تغییراتی‪ ،‬قدرت این موتور به رقم فوق‌العاده‬ ‫‪ 700‬اسب بخار رسیده است‪ .‬انتقال این نیرو هم توسط‬ ‫همان گیربکس دوکالچه صورت می‌گیرد اما ‪RS GT2‬‬ ‫برخالف مدل‌های توربو صرف ًا به‌صورت دیفرانسیل عقب‬ ‫عرضه می‌شود‪ .‬این مدل در ظاهر هم با ویژگی‌هایی مثل‬ ‫ورودی‌های هوای بسیار بزرگ و بال بزرگ عقب‪ ،‬کام ً‬ ‫ال‬ ‫از دیگر مدل‌ها متمایز شده است‪ RS GT2 .‬هم مانند‬ ‫مدل‌های ‪ GT3‬فقط به‌صورت کوپه تولید می‌شود و‬ ‫صندلی‌های عقب هم در آن حذف شده‌اند‪.‬‬ ‫توربو‬ ‫بعد از مدل‌های ‪ ،GT3‬مدل توربو قرار دارد که برخالف‬ ‫آن‌ها‪ ،‬ظاهر س�اده‌تری دارد ولی بااین‌حال با برخورداری‬ ‫ویژگی‌های�ی چ�ون ورودی‌ه�ای ه�وای روی گلگیرهای‬ ‫عقب‪ ،‬دی‌الیت‌های متفاوت‪ ،‬چهار سر اگزوز منحصربه‌فرد‬ ‫و اس�پویلر عقب‪ ،‬هنوز هم از مدل‌های کاررا متمایز شده‬ ‫است‪ 911 .‬توربو از پیش�رانه ‪ 3.8‬لیتری ‪ H6‬توئین توربو‬ ‫اس�تفاده می‌کند که ‪ 540‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 710‬نیوتن‬ ‫متر گشتاور دارد‪.‬‬ ‫کاررا ‪S‬‬ ‫کاررا ‪4S‬‬ ‫‪10‬‬ ‫همانن�د م�دل کاررا که نس�خه‬ ‫چهارچرخ محرک آن با نام کاررا ‪4‬‬ ‫عرضه می‌ش�ود‪ ،‬نسخه چهارچرخ‬ ‫مح�رک کاررا ‪ S‬ه�م کاررا ‪ 4S‬نام‬ ‫دارد‪ .‬همچنی�ن در ای�ن مدل هم‬ ‫برخالف کاررا ‪ ،S‬نسخه تارگا ارائه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫ای�ن مدل نس�خه قدرتمندت�ری از کاررا محس�وب‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬کاررا ‪ S‬از همان پیشرانه ‪ 3‬لیتری ‪ H6‬توئین‬ ‫توربو اس�تفاده می‌کن�د اما خروجی آن به ‪ 420‬اس�ب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 500‬نیوتن متر گشتاور افزایش پیدا کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬گیربکس‌ها نیز همان نمونه‌های هفت س�رعته‬ ‫دس�تی و دوکالچه هس�تند‪ .‬کاررا ‪ S‬هم مانند کاررا با‬ ‫سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل عقب و در دو نسخه‬ ‫کوپه و کابریولت عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پایتخت جهانی سوپرکارها‬ ‫مطالعه‌ای جدید نشان داده لندن پایتخت جهانی سوپرکارهاست‪.‬‬ ‫ای��ن مطالعه بر مبن��ای تحلیل تصاوی��ر برنامه اش��تراک تصاویر‬ ‫اینس��تاگرام انجام ش��ده اس��ت تحقیق یاد ش��ده توس��ط خرده‌‬ ‫ف��روش باتجرب��ه ‪ Activity Superstore‬و ب��ا تحلیل تصاویر‬ ‫‪ 12‬خودروس��از مختلف از جمل��ه فراری‪ ،‬المبورگین��ی و پاگانی‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬این موسس��ه دریافته که از میان ‪ 148‬میلیون‬ ‫تصویر سوپرکارهای به اشتراک گذاشته شده در سه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 6‬میلیون و ‪ 100‬هزار تصویر در لندن گرفته ش��ده‌اند‪ .‬مس��کو با‬ ‫‪ 5‬میلی��ون و ‪ 900‬ه��زار تصوی��ر در رتب��ه دوم و لس‌آنجلس با ‪4‬‬ ‫میلیون تصویر به اش��تراک گذاشته شده در اینستاگرام رتبه سوم‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬از جمله مکان‌های محبوب برای‬ ‫تصویربرداری از سوپرکارها در لندن می‌توان به مغازه بسیار مشهور‬ ‫‪ ،Harrods‬هت��ل پارک ت��اور و خیاب��ان ‪ Sloane‬در نایت بریج‬ ‫و همچنی��ن می��دان ‪ Lowendes‬در بلگراویا و هتل دورچس��تر‬ ‫در م��ی فیر اش��اره کرد‪ .‬نیوی��ورک نیز با ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 700‬هزار‬ ‫تصویر اینس��تاگرامی پنجمین شهر محبوب برای سوپرکارها بوده‬ ‫و رتبه شش��م نیز با ‪ 3‬میلیون و ‪ 600‬هزار تصویر به دوبی رسیده‬ ‫اس��ت؛ اما موضوع س��ورپرایز کننده جایگاه موناکو در این مطالعه‬ ‫جالب اس��ت‪ .‬موناکو پایین‌تر از پاریس و استانبول در رتبه هشتم‬ ‫محبوب‌ترین مکان‌ها برای تصویربرداران س��وپرکارها جای گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اش��توتگارت و تورنتو نیز تکمیل کنند ‌ه فهرست ‪ 10‬تایی‬ ‫محبوب‌ترین مکان‌ها برای تصویربرداری از س��وپرکارها در جهان‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از مدی��ران ‪ Activity Superstore‬می‌گوید‪ :‬ما‬ ‫در دوران نمایش سوپرکارها زندگی می‌کنیم‪ .‬جایی که میلیاردرها‬ ‫از خودروه��ای جذاب خود برای تحت تأثی��ر قرار دادن بینندگان‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬واضح است که این رفتار جواب داده چراکه تنها‬ ‫در س��ه سال گذش��ته ‪ 148‬میلیون تصویر از س��وپرکارها در این‬ ‫شبکه اجتماعی منتشر شده است‪ .‬شاید طرفداران دوآتشه زیادی‬ ‫وجود داش��ته باش��ند اما تقریباً هم ‌ه مردم این خودروهای زیبا را‬ ‫تحسین می‌کنند‪.‬‬ ‫همراه با ‪ 9‬نسل جگوار ‪XJ‬‬ ‫سرگذشت پلنگ ‪XJ‬‬ ‫‪ XJ‬از سال ‪ 1968‬در خط تولید جگوار بوده است و تنها دو سال بعد از معرفی‪ ،‬به پرچم‌دار این برند بریتانیایی تبدیل شد‪ .‬هم‌اکنون پنجاه سال از زمان‬ ‫معرفی این سدان لوکس می‌گذرد و هنوز هم عنوان پرچم‌دار جگوار را در اختیار دارد‪ .‬این خودرو تاکنون در ‪ 9‬نسل تولید شده و در هر نسل لوکس‌تر و‬ ‫بزرگ‌تر از قبل شده است؛ بنابراین دیدن اینکه جگوار در طول چندین نسل چگونه ‪ XJ‬را بروز کرده و ویژگی‌های خاص ظاهری آن‌را با زمان تطبیق داده‬ ‫است بسیار جذاب خواهد بود‪ .‬بدین منظور‪ ،‬سایت ‪ BudgetDirect‬تصاویری از تمامی نسل‌های جگوار ‪ XJ‬تهیه کرده که تشخیص تغییرات هر نسل آن‌را‬ ‫ساده‌تر می‌کند‪ .‬در ادامه می‌توانید این تصاویر را به همراه اطالعات کوتاهی از هر نسل این سدان نمادین بریتانیایی مالحظه کنید‪.‬‬ ‫‪jaguar xj‬‬ ‫نسل اول ‪ 1968‬تا ‪1973‬‬ ‫نس�ل اول ‪ XJ‬با نام س�ری ‪ 1‬ش�ناخته می‌شود‪ .‬برای‬ ‫س�اخت این خودرو قطعات زی�ادی از دیگر محصوالت‬ ‫آن زمان جگوار قرض گرفته ش�ده بود‪ .‬تا پیش از ارائه‬ ‫پیش�رانه ‪ V12‬در سال ‪ ،1972‬نسل اول ‪ XJ‬با دو موتور‬ ‫شش سیلندر خطی به بازار عرضه می‌شد‪ .‬نسخه ‪V12‬‬ ‫ام�ا می‌توانس�ت به حداکثر س�رعتی در ح�دود ‪225‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند‪ .‬در همان سال ‪1972‬‬ ‫نسخه کشیده ‪ XJ‬هم عرضه شد که فاصله محوری آن‬ ‫با ‪ 10‬س�انتیمتر افزایش‪ ،‬فضای بیش�تری را در اختیار‬ ‫سرنشینان عقب قرار می‌داد‪.‬‬ ‫نسل دوم ‪ 1973‬تا ‪1979‬‬ ‫نسل سوم ‪ 1979‬تا ‪1986‬‬ ‫نس�ل س�وم ‪ XJ‬نیز همچنان یک به‌روزرسانی روی‬ ‫نس�ل قبلی محسوب می‌ش�د‪ .‬تغییرات ظاهری جزئی‬ ‫این نسل توسط پینین‌فارینا انجام گرفت‪.‬‬ ‫این تغییرات ش�امل سپرهای پالس�تیکی با قاب‬ ‫کرومی‪ ،‬خط س�قف اصالح‌شده‪ ،‬دس�تگیره درهای‬ ‫کش�یدنی و جلوپنج�ره صرف ًا با میله‌ه�ای عمودی‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫این نسل از ‪ XJ‬با دو پیشرانه شش سیلندر خطی‬ ‫‌و ی�ک نمون�ه ‪ V12‬صرف ًا به‌صورت کش�یده عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نس�ل دوم ‪ XJ‬با به‌روزرس�انی‌های داخلی و خارجی در‬ ‫سال ‪ 1973‬معرفی شد‪ .‬در این نسل یک پیشرانه دیگر هم‬ ‫به فهرست موتورهای آن اضافه شد که از نوع ‪ 3/4‬لیتری‬ ‫ش�ش سیلندر خطی بود‪ .‬به‌منظور تطابق با استانداردهای‬ ‫ایمنی ف�درال ایاالت‌متحده‪ ،‬جگوار مجب�ور به بازطراحی‬ ‫س�پرهای جلو و عقب ‪ XJ‬ش�د‪ .‬این موضوع موجب ش�د‬ ‫که جلوپنجره خودرو در این نسل کوچک‌تر از نسل قبلی‬ ‫شود‪ .‬این نسل از ‪ XJ‬در ابتدا با دو فاصله محوری مختلف‬ ‫عرضه ش�د اما در س�ال ‪ 1974‬نس�خه کوتاه کن�ار رفت و‬ ‫خودرو تنها با فاصله محوری کشیده عرضه شد‪.‬‬ ‫نسل ششم ‪ 1997‬تا ‪2003‬‬ ‫نسل ششم ‪ XJ‬در طراحی پیشرفت‌هایی جزئی نسبت به نسل قبلی‬ ‫تجربه کرد به‌گونه‌ای که تفاوت‌های ظاهری میان نس�ل پنجم و ششم‬ ‫صرف ًا به لنز چراغ‌های جلو و چراغ‌های مه شکن محدود می‌شد که به‬ ‫شکل دایره درآمده بودند؛ اما در زیر کاپوت تغییرات بزرگ‌تری انجام‬ ‫گرفته بود زیرا موتورهای ش�ش س�یلندر خط�ی و ‪ V12‬با نمونه‌های‬ ‫‪ V8‬جایگزین ش�دند؛ بنابراین ازاین‌پس در فهرست پیشرانه‌های ‪XJ‬‬ ‫خبری از موتور ‪ V12‬نبود‪.‬‬ ‫نسل هفتم ‪ 2003‬تا ‪2007‬‬ ‫در س�ال ‪ 2003‬دومین به‌روزرس�انی کلی ‪ XJ‬انجام گرفت و نس�ل‬ ‫هفت�م آن با شاس�ی و طراحی بیرون�ی کام ً‬ ‫ال جدید معرفی ش�د‪ .‬در‬ ‫این نس�ل به‌طور گس�ترده‌ای از آلومینیوم استفاده شده بود‪ .‬هرچند‬ ‫این نس�ل از ‪ XJ‬به‌اندازه کافی س�بک شده بود که دوباره امکان ارائه‬ ‫موتورهای شش سیلندر برای آن فراهم شد اما جگوار همچنان آن‌را‬ ‫ب�ا موتوره�ای ‪ V8‬بزرگ‌تر و قوی‌تر ب�ه بازار عرضه ک�رد‪ .‬در بخش‬ ‫طراحی نیز همچنان سنت چهار چراغ گرد ادامه پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫نسل چهارم ‪ 1986‬تا ‪1994‬‬ ‫نسل پنجم ‪ 1994‬تا ‪1997‬‬ ‫ف�ورد در س�ال ‪ 1990‬مالکی�ت جگ�وار را در اختیار‬ ‫گرفت و در س�ال ‪ 1994‬با کمک خ�ود جگوار اقدام به‬ ‫ساخت نسل پنجم ‪ XJ‬کرد‪ .‬به‌روزرسانی ظاهری عمده‬ ‫این نسل در قسمت جلویی صورت گرفته بود و دوباره‬ ‫طرح چهار چراغ گرد که در نس�ل قبل�ی با چراغ‌های‬ ‫مستطیل ش�کل جایگزین شده بودند به ‪ XJ‬بازگشت‪.‬‬ ‫این نس�ل هم با موتورهای ش�ش سیلندر خطی و یک‬ ‫نمونه ‪ V12‬ارائه ش�د‪ .‬در همین نس�ل‪ ،‬جگوار مدل ‪XJ‬‬ ‫‪ R‬را هم معرفی کرد که اولین محصول سوپرش�ارژ در‬ ‫تاریخ این شرکت به شمار می رفت‪.‬‬ ‫در س�ال ‪ 1986‬با معرفی نس�ل چه�ارم ‪ ،XJ‬جگوار‬ ‫ش�یوه نام‌گذاری سری را کنار گذاشت و این نسل را با‬ ‫کد ‪ XJ40‬معرفی کرد‪ .‬توسعه نسل چهارم ‪ XJ‬در اوایل‬ ‫ده�ه ‪ 70‬آغاز ش�ده بود اما این پروژه ب�ا تأخیر زیادی‬ ‫مواجه ش�د و سرانجام این نس�ل کام ً‬ ‫ال جدید در سال‬ ‫‪ 1986‬معرفی ش�د‪ .‬جگوار در این نس�ل کیفیت ‪ XJ‬را‬ ‫بهبود داد‪ ،‬استحکام شاسی را افزایش داد‪ ،‬سروصدای‬ ‫کابین را کاهش داد و وزن آن‌را پایین آورد‪ .‬این پلتفرم‬ ‫جدید همچنین به‌ط�ور قابل‌توجهی طراحی ‪ XJ‬را هم‬ ‫تغییر داد‪.‬‬ ‫نسل هشتم ‪ 2007‬تا ‪2009‬‬ ‫نسل هشتم ‪ XJ‬با به‌روزرس�انی جزئی و طراحی مجدد جلو و عقب‬ ‫که شامل جلوپنجره جدید و سپرهای تجدیدنظر شده می‌شد معرفی‬ ‫ش�د‪ .‬در این نس�ل از کروم کمتری در نمای بیرونی خودرو اس�تفاده‬ ‫شده بود‪ .‬در این نس�ل همچنین جگوار لوگوی خود را از روی کاپوت‬ ‫ب�ه درون جلوپنجره منتقل کرد‪ .‬در نس�ل هش�تم ‪ XJ‬همچنان ارائه‬ ‫موتورهای ‪ V8‬ادامه یافت اما یک پیشرانه ‪ V6‬هم به آنها اضافه شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2007‬نیز فورد اعالم کرد که قصد فروش جگوار را دارد‪.‬‬ ‫نسل نهم ‪ 2009‬تاکنون‬ ‫جگوار که ش�رکت جدیدی‪ ،‬یعنی تاتا موتور را به‌عنوان مالک خود‬ ‫می‌دید‪ ،‬در س�ال ‪ 2009‬نس�ل جدید ‪ XJ‬را معرفی ک�رد‪ .‬هرچند ‪XJ‬‬ ‫جدید از طراحی کام ً‬ ‫ال متفاوتی نسبت به نسل قبلی برخوردار بود اما‬ ‫از همان معماری نس�ل قبلی استفاده می‌کرد‪ .‬پروژه طراحی این نسل‬ ‫که در سال ‪ 2005‬آغاز شده بود‪ ،‬کام ً‬ ‫ال از ویژگی‌های سنتی ‪ XJ‬فاصله‬ ‫گرفته بود‪ .‬در فهرس�ت موتورهای نس�ل نهم ‪ XJ‬همچنان موتورهای‬ ‫شش سیلندر و هشت س�یلندر وجود داشت اما برای اولین بار برای‬ ‫آن موتور چهار سیلندر و شش سیلندر سوپرشارژ هم ارائه شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫پیوستن طراح سابق مزدا به چری‬ ‫طراح��ی نقش��ی اساس��ی و حیات��ی در صنعت خ��ودرو دارد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان چینی ای��ن پیام را ب��ه خوبی دریاف��ت کرده‌اند و‬ ‫ب��ه همین خاط��ر از طراح��ان و کمپانی‌های با اس��تعداد اروپایی‬ ‫ب��رای طراح��ی محصوالت خود اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬از جمل ‌ه این‬ ‫خودروسازان می‌توان به چری اشاره کرد‪.‬‬ ‫چری که یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور چین است طراح‬ ‫باسابقه مزدا کوین رایس را به استخدام خود درآورده است‪ .‬رایس‬ ‫کار خود را حدود یک ماه پیش در چری آغاز کرده است‪.‬‬ ‫این طراح با سابقه برای اوپل‪ ،‬ایتال دیزاین و ‪ BMW‬کار کرده‬ ‫و در طراح��ی ظاهری خودروهای ب‌ام‌و س��ری ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪ 4‬نقش‬ ‫داشته است اما اصلی‌ترین سابقه کار رایس به مزدا مربوط می‌شود‬ ‫ک��ه در ابتدا به عنوان طراح ارش��د و س��پس به عن��وان مدیرکل‬ ‫اس��تودیوی طراحی این برند در اروپا منصوب می‌ش��ود‪ .‬رایس در‬ ‫سمت جدید خود به شکل‌گیری ‪ 3-CX ،5-MX‬و کانسپت‌هایی‬ ‫همچون ‪ RX‬ویژن و ویژن کوپه کمک کرده است‪ .‬کانسپت ویژن‬ ‫کوپه توانس��ته بود عنوان زیباترین خودرو مفهومی س��ال را نیز به‬ ‫دست آورد‪.‬‬ ‫رایس که در دانشگاه کاونتری تحصیل کرده مزدا را در ماه اوت‬ ‫ترک کرد و البته هیچ خبری از مقصد بعدی او منتش��ر نشد اما‬ ‫بیانی ‌ه خبری منتشر شده تأیید کرد که مقصد جدیدش کمپانی‬ ‫چری و برند جدید اکسید است‪ .‬او در شغل جدید خود به عنوان‬ ‫معاون جهانی بخش طراحی این خودروس��از مش��غول ش��ده و‬ ‫در مرکز تحقیق و توس��عه جدید چ��ری در رانهایم انجام‌وظیفه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫این مدیر با سابقه درباره سمت جدید خود گفته است‪ :‬برخالف‬ ‫آنچ��ه که برخ��ی از مردم ب��اور دارند‪ ،‬وضعیت فعل��ی من یکی از‬ ‫جذاب‌ترین ش��رایط در کل حرف ‌ه من ب��وده و انرژی فوق‌العاده‌ای‬ ‫از چینی‌ه��ا می‌گیرم‪ .‬اوضاع به س��رعت پیش م��ی‌رود به گونه‌ای‬ ‫ک��ه بهترین طراحان نیز ب��ا چالش روبرو ب��وده و تالش می‌کنند‬ ‫جهت‌گیری طراحی خودرو در آینده را پیش‌بینی کنند‪.‬‬ ‫المبورگینی اوراکان پرفورمانته‬ ‫نس�خه استاندارد المبورگینی اوراکان سوپراسپرت چندان جدیدی نیست چراکه این مدل در سال‬ ‫‪ 2014‬به‌عنوان جایگزینی برای مدل گاالردو معرفی شد ولی ما در این رقابت با مدل اوراکان پرفورمانته‬ ‫کار داریم که برای اولین بار در نمایشگاه ژنو ‪ 2017‬رونمایی شد‪ .‬این مدل از همان پیشرانه ‪ 5/2‬لیتری‬ ‫‪ V10‬تنفس طبیعی نس�خه استاندارد اس�تفاده می‌کند اما خروجی آن به ‪ 640‬اسب بخار قدرت و ‪600‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور افزایش پیدا کرده اما بااین‌حال اوراکان پرفورمانته هنوز هم ضعیف‌ترین خودروی‬ ‫این جمع به شمار می رود‪ .‬البته نباید فراموش کرد که اوراکان تنها خودروی تنفس طبیعی این رقابت‬ ‫اس�ت‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬در قس�مت‌های مختلف پرفورمانته از کامپوزیت فیبر کربنی جدیدی استفاده‬ ‫ش�ده که ابداع خود المبورگینی اس�ت و از ای�ن طریق وزن خودرو کاهش پیدا کرده اس�ت‪ .‬اوراکان‬ ‫پرفورمانت�ه با ثبت زمان ‪ 6‬دقیقه و ‪ 52‬ثانیه در پیس�ت نوربرگ‌رینگ توانس�ت برای مقطعی رکورد‬ ‫سریع‌ترین خودروی تولیدی این پیست را به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سوپراسپرت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پورشه ‪RS GT2 911‬‬ ‫برترین سوپراسپرت حال حاضر جهان‬ ‫کدام است؟‬ ‫سریع و خشن‬ ‫پس از انتظاری طوالنی‪ ،‬پورش�ه نهایت ًا در فس�تیوال گودوود سال ‪ 2017‬قوی‌ترین‪ ،‬سریع‌ترین‬ ‫و بهترین عضو خانواده نس�ل کنونی ‪ 911‬یعنی مدل ‪ RS GT2‬را رسم ًا رونمایی کرد‪ .‬نسل جدید‬ ‫‪ RS GT2‬از همان پیش�رانه ‪ 3/8‬لیتری ش�ش س�یلندر تخت توئین توربوی مدل ‪ 911‬توربو ‪S‬‬ ‫اس�تفاده می‌کند اما در این پیش�رانه تغییراتی مثل استفاده از توربوش�ارژرهای بزرگ‌تر انجام‬ ‫گرفت�ه و بنابراین حاال خروجی آن به ‪ 700‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 750‬نیوتن متر گش�تاور افزایش‬ ‫پیدا کرده اس�ت‪ .‬همچنین درحالی‌که در مدل توربو ‪ S‬قدرت موتور به هر چهارچرخ انتقال پیدا‬ ‫می‌کن�د‪ ،‬در ‪ RS GT2‬تمام�ی نیروی عظیم پیش�رانه صرف ًا به چرخ‌های عقب منتقل می ش�ود‬ ‫ت�ا هیج�ان رانندگی با این هیوال دوچندان ش�ود‪ RS GT2 911 .‬در جهنم س�بز نیز کوالک کرد‬ ‫و ب�ا ثبت زم�ان ‪ 6‬دقیقه و ‪ 47‬ثانیه و با مغل�وب کردن المبورگین�ی اوراکان پرفورمانته‪ ،‬رکورد‬ ‫سریع‌ترین خودروی تولیدی نوربرگ‌رینگ را از آن خود نمود‪.‬‬ ‫برای طرفداران خودرو‪ ،‬دنیای سوپراسپرت‌ها همواره بسیار جذاب و هیجان‌انگیز‬ ‫بوده اس��ت تا جایی که هرچند بس��یاری از دوس��تداران خودروها توانایی خرید‬ ‫سوپراس��پرت‌ها را ندارند اما حتی خواندن مش��خصات فن��ی و دیدن تصاویر این‬ ‫خودروها نیز برای آنان لذت‌بخش اس��ت‪ .‬ح��ال اما طی چند وقت اخیر‪ ،‬جذابیت‬ ‫دنیای سوپراس��پرت‌ها بسیار افزایش یافته است زیرا طی حدود یک سال گذشته‬ ‫همواره سوپراس��پرت‌های جدی��د و فوق‌العاده‌ای با فواصلی کوت��اه از هم معرفی‬ ‫ش��ده‌اند که هواداران را بیش‌ازپیش به وجد آورده‌اند‪ .‬به همین دلیل این س��ؤال‬ ‫پیش می‌آید که بهترین سوپراس��پرت حال حاضر دنیا کدام اس��ت و می‌خواهیم‬ ‫در این مطلب به این س��ؤال پاس��خ دهیم ولی قصد نداریم این سوپراسپرت‌ها را‬ ‫به‌طور عملی و حرفه‌ای باهم مقایس��ه کنیم بلکه پاسخ این سؤال را در قالب یک‬ ‫نظرس��نجی س��اده به ش��ما واگذار می‌کنیم اما پیش از آن‪ ،‬شرکت‌کنندگان این‬ ‫رقابت بزرگ که ش��امل پنج نمونه از برترین و جدیدترین سوپراس��پرت‌های حال‬ ‫حاضر دنیا می‌شود را به‌طور کوتاه و اجمالی معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه ژن��و ‪ 2017‬یعن��ی دقیقاً هم‌زم��ان با المبورگین��ی اوراکان‬ ‫پرفورمانته‪ ،‬مک‌الرن هم جدیدترین سوپراسپرت خود به نام ‪ 720S‬که جایگزین‬ ‫مدل ‪ 650S‬به شمار می رود را رسماً رونمایی کرد‪ .‬البته برخالف دیگر سوپراسپرت‌های این فهرست که همگی نسخه‌های‬ ‫ارتقاءیافته و قدرتمندتر از نمونه‌های استاندارد هستند‪ ،‬مک‌الرن ‪ 720S‬خود نمونه‌ای اصلی و استاندارد به شمار می رود ‪.‬‬ ‫‪ 720S‬که نسل دوم سوپراسپرت‌های مک‌الرن به شمار می رود ‪ ،‬خودرویی کام ً‬ ‫ال جدید است‪ .‬این سوپراسپرت بریتانیایی‬ ‫از یک پیشرانه ‪ 4‬لیتری ‪ V8‬توئین توربو استفاده می‌کند که بر اساس همان موتور ‪ 3/8‬لیتری ‪ V8‬قبلی ساخته شده اما‬ ‫تغییراتی کلی در آن انجام گرفته به‌گونه‌ای که حدود ‪ 40‬درصد از قطعات آن کام ً‬ ‫ال جدید است‪ .‬نتیجه این تغییرات‪ ،‬تولید‬ ‫‪ 720‬اسب بخار قدرت و ‪ 770‬نیوتن متر گشتاور است‪ .‬مک‌الرن همچنین به فکر کاهش وزن ‪ 720S‬هم بوده و به همین‬ ‫دلیل در آن از ساختاری فیبر کربنی به همراه بدنه‌ای آلومینیومی استفاده کرده است‪ .‬حال با توجه به معرفی کوتاهی که‬ ‫از هریک از این پنج سوپراس��پرت برتر دنیا به عمل آمد و با بررس��ی مش��خصات فنی و عملکردی آنها‪ ،‬به نظر شما از بین‬ ‫این خودروها‪ ،‬کدام‌یک شایسته عنوان بهترین سوپراسپرت دنیا هستند و کدام‌یک از این سوپراسپرت‌ها را برتر می دانید؟‬ ‫همانن��د ‪ ،RS GT2‬م��دل ‪ ZR1‬ه��م قوی‌تری��ن و‬ ‫س��ریع‌ترین نس��خه ک��وروت به ش��مار می رود‪ .‬نس��ل‬ ‫جدید این هیوالی آمریکایی برای اولین بار در نمایش��گاه‬ ‫خودروی دوبی ‪ 2017‬رونمایی ش��د‪ .‬ک��وروت ‪ ZR1‬در زیر‬ ‫کاپ��وت خ��ود نیروگاه��ی ‪ 6/2‬لیتری ‪ V8‬را پنهان کرده ک��ه در اصل همان موتور ‪ 6/2‬لیتری سوپرش��ارژ‬ ‫مورداس��تفاده در مدل ‪ Z06‬است اما تغییراتی در این موتور ایجاد شده که ازجمله آنها می‌توان به استفاده‬ ‫از سوپرشارژر بزرگ‌تر اشاره کرد؛ بنابراین حاال این موتور در ‪ ZR1‬قدرتی برابر با ‪ 755‬اسب بخار و گشتاور‬ ‫خیره‌کنن��ده‌ای مع��ادل ‪ 970‬نیوتن متر تولید می‌کند‪ .‬بدین ترتیب ک��وروت ‪ ZR1‬قوی‌ترین و همین‌طور‬ ‫ارزان‌ترین سوپراس��پرت این جمع اس��ت؛ اما عالوه ب��ر افزایش قدرت موتور‪ ،‬پرچ��م‌دار خانواده کوروت به‬ ‫تجهیزات آئرودینامیکی فراوانی هم مجهز ش��ده تا برای رقابتی همه‌جانبه با سوپراسپرت‌های اروپایی آماده‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که برخالف رقبا‪ ،‬پیشرانه کوروت در قسمت جلوی آن قرار دارد‪.‬‬ ‫مانند دیگر سوپراسپرت‌های این فهرست‪ ،‬فراری هم چندی پیش نسخه قدرتمندتری‬ ‫از مدل ‪ 488‬خود را با نام ‪ 488‬پیس��تا معرفی کرد تا از قافله سوپراس��پرت‌های فوق‬ ‫عملکردی عقب نماند‪ .‬این سوپراس��پرت ایتالیایی ک��ه جدیدترین عضو این جمع به‬ ‫ش��مار می رود و در اصل جایگزینی برای مدل ‪ 458‬اسپش��یاله به ش��مار می‌رود‪ ،‬در‬ ‫س��ینه خود همان موتور ‪ 3/9‬لیتری ‪ V8‬توئین توربوی ‪ 488‬استاندارد را پنهان کرده‬ ‫که البته حاال با تغییراتی خروجی آن به ‪ 720‬اسب بخار قدرت و ‪ 770‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫رس��یده و قوی‌ترین پیشرانه هشت س��یلندر تاریخ فراری است؛ اما عالوه بر این‪ ،‬در ‪488‬‬ ‫پیستا تغییرات آئرودینامیکی هم انجام شده که داون‌فورس آن‌را نسبت به نسخه استاندارد ‪20‬‬ ‫درصد افزایش داده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که وزن جدیدترین ساخته مهندسان مارانلو حدود ‪ 90‬کیلوگرم‬ ‫کاهش داشته است تا اصالحات و بهینه‌سازی‌های ‪ 488‬پیستا تکمیل گردد‪ .‬البته این ویژگی‌ها ارزان به دست‬ ‫نمی‌آید به‌گونه‌ای که فراری ‪ 488‬پیستا گران‌ترین خودروی این رقابت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‪Huracan Performante‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ساخت هواپیمای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬نفره در دستور کار‬ ‫رئی��س پژوهش��گاه هوافضا با اش��اره ب��ه ناکامی پروژه س��اخت‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬در کش��ور گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه‌ریزی‌های‬ ‫صورت گرفته در حال حاضر س��اخت هواپیماهای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬نفره در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد‪ .‬فتح اله امی در گفت‌وگو با ایس��نا با اشاره به‬ ‫فعالیت‌های پژوهش��گاه فضایی در بخش هوای��ی افزود‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫ش��ده است که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬هواپیمای پهن‌پیکر مسافری ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفره را طراحی کنیم که این طرح در دستور کار قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای تحقق این هدف‪ ،‬در حال حاضر طراحی هواپیمای‬ ‫س��بک ‪ ۲‬تا ‪ ۱۹‬نفره برنامه‌ریزی ش��ده است‪ .‬امی با تاکید بر اینکه‬ ‫طراح��ی هواپیماهای ‪ ۴ ،۲‬و ‪ ۶‬نفره در بخ��ش خصوصی و دولتی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫برخ�ی خلبانان می‌گویند پایین ب�ودن درآمد خلبانان‬ ‫باتجرب�ه در ای�ران از یک س�و و ش�رایط ج�ذاب کار در‬ ‫ایرالین‌های خارجی از س�وی دیگر‪ ،‬موجب شده تعدادی‬ ‫از خلبانان ایرانی اقدام به مهاجرت کنند یا دس�ت‌کم به‬ ‫این موضوع عالقه‌مند شده باشند‪ .‬باتوجه به تعداد اندک‬ ‫خلبانان ایرانی باتجربه در مقایسه با نیازهای کشور‪ ،‬این‬ ‫مس�ئله می‌تواند ب�رای صنعت هوانوردی ما دردسرس�از‬ ‫شود؛ به‌ویژه اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که نوسازی‬ ‫گس�ترده‌ای در ناوگان هوایی‪-‬مانند آنچ�ه بعد از توافق‬ ‫برجام در دستور کار بود‪ -‬آغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬ایرالین‌های خارجی بیش�تر‬ ‫به‌دنبال خلبانان باتجربه ایرانی هس�تند که سرمایه‌های‬ ‫صنعت هوانوردی کشور به‌شمار می‌روند و از دست دادن‬ ‫آنها‪ ،‬می‌تواند آسیب‌رسان باشد‪.‬‬ ‫ش�هرام بابایی‪ ،‬یکی از خلبانان کشورمان در گفت‌وگو‬ ‫با روزگار خودرو با اش�اره به مس�ئله خ�روج خلبانان از‬ ‫کش�ور اظه�ار ک�رد‪ :‬در این زمین�ه بحث ج�ذب خلبان‬ ‫صفرکیلومتر مطرح نیس�ت و تمام ایرالین‌های خارجی‪،‬‬ ‫خلبان�ی را می‌خواهند که میزان مش�خصی پ�رواز روی‬ ‫تایپ هواپیمای مدنظرشان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت‌های خارجی بهای تجربه خلبان‬ ‫ایرانی را می‌پردازند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به شهرت و توان‬ ‫خلبانان ایرانی‪ ،‬بیش�تر ایرالین‌های جهان به استفاده از‬ ‫خلبانان ما تمایل دارند زیرا ش�رایط پ�روازی ایرانی‌ها را‬ ‫می‌دانند؛ به‌عنوان مثال ما با ایرباس�ی پرواز می‌کنیم که‬ ‫ممکن است متعلق به ‪ ۳۰‬سال پیش باشد‪.‬‬ ‫بابایی با بیان اینکه باتوجه به کمبود ناوگان‪ ،‬تعداد کمی‬ ‫خلبان در کشور استخدام شده‌اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫اینکه ایران کش�وری با یک میلیون و ‪ ۸۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع وس�عت و دارای ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعیت اس�ت‪ ،‬هم‬ ‫خلبان و هم هواپیما کم دارد‪.‬‬ ‫وی درب�اره مزیت‌ه�ا و معای�ب فعالی�ت خلبان�ان در‬ ‫ایرالین‌های خارج�ی اظهار کرد‪ :‬از جمله دش�واری‌های‬ ‫فرد این اس�ت که باید خود را با ش�رایط کش�ور خارجی‬ ‫انطب�اق دهد اما باتوجه به اختالف بس�یار زیادی که بین‬ ‫درآمد و حقوق خلبانان در ایران با کشورهای دیگر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬عجیب نیست که برخی خلبانان کار در یک ایرالین‬ ‫خارجی را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫به‌گفت�ه وی در برخی م�وارد‪ ،‬حقوق یک ی�ا ‪ ۲‬ماه کار‬ ‫ک�ردن در یک ایرالین خارجی برابر با درآمدی اس�ت که‬ ‫یک خلبان بعد از بیش از ‪ ۱۰‬س�ال کار در ایرالین داخلی‬ ‫به‌دست می‌آورد‪.‬‬ ‫این خلبان یادآور شد‪ :‬عمر پروازی خلبانان پایین است‬ ‫و همیش�ه برای پرواز فرصت ندارند و ممکن است با یک‬ ‫اتفاق یا بیماری س�اده برای همیشه امکان کار را از دست‬ ‫بدهند‪ .‬از س�وی دیگر باتوجه به اینکه همیشه باید‬ ‫در حال مطالعه و در حوزه خود‪ ،‬به‌روز باش�ند‪،‬‬ ‫فرصت برای کار دیگری ندارند؛ بنابراین‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه‌ریزی ما برای ساخت‬ ‫هواپیماه��ای با ظرفیت باالتر از آن‪ ،‬هواپیماهای ‪ ۸‬نفره تا ‪ ۱۹‬نفره‬ ‫است که این طرح آغاز شده و در حال انجام است‪ .‬رئیس پژوهشگاه‬ ‫هوافضا با اش��اره به تجربه ناموفق طراحی و ساخت هواپیمای ایران‬ ‫‪ ۱۴۰‬تاکید کرد‪ :‬طرح س��اخت هواپیم��ای ایران ‪ ۱۴۰‬یک طراحی‬ ‫داخلی نبود‪ ،‬بلکه انتقال فناوری بود که در انتقال فناوری برخی از‬ ‫شاخص‌ها در نظر گرفته نشده بود و از این نظر مشکالتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی دردالیل س��قوط این هواپیما توضیح داد‪ :‬علت سقوط‪ ،‬رعایت‬ ‫نشدن برخی استانداردها در زمینه حمل مسافر و بار بود‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫که این هواپیما ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم بار اضافه داش��ت که حادثه‌ساز شد‪.‬‬ ‫وقتی فرصت ش�غلی با درآمد باال در کشوری دیگر برای‬ ‫آنها پی�ش می‌آید‪ ،‬احتم�ال اینکه فرد این پیش�نهاد را‬ ‫بپذیرد باالست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س�وی دیگر باتوجه به محدودیت‌هایی که‬ ‫برخی کش�ورها در تعامل با ایران دارند‪ ،‬برخی ایرالین‌ها‬ ‫ممکن است مجوز کوتاه‌مدتی برای جذب خلبانان ایرانی‬ ‫گرفته باش�ند‪ ،‬ب�ه همین دلی�ل‪ ،‬اگر خلب�ان ایرانی زود‬ ‫تصمیم خ�ود را نگیرد‪ ،‬ممکن اس�ت آن فرصت کاری را‬ ‫هم از دست بدهد‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکید بر اینکه پایی�ن آمدن ارزش ریال‪ ،‬موجب‬ ‫افزای�ش جذابیت مهاجرت ب�رای خلبانان ایرانی ش�ده‪،‬‬ ‫گف�ت‪ :‬ایرالین‌های خارجی امکان�ات و مزیت‌های جانبی‬ ‫گوناگون�ی ب�رای خلبانان در نظر می‌گیرن�د‪ ،‬در حالی که‬ ‫در ایران به جز ایران‌ایر که از گذشته مزیت‌هایی داشته‪،‬‬ ‫شرکت دیگری امکانات و تسهیالت خاصی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ترین تقاضا ب�رای خلبانان ایران�ی در هند و‬ ‫ترکیه‬ ‫به‌گفت�ه وی‪ ،‬عالوه بر هند و ترکیه ک�ه به‌دنبال جذب‬ ‫خلبانان ایرانی هس�تند‪ ،‬کشورهایی مانند امارات‪ ،‬کویت‬ ‫و بحری�ن نیز تمایل زیادی به اس�تفاده از خلبانان ایرانی‬ ‫دارن�د‪ .‬البته باتوجه به مش�کالتی که برخی کش�ورهای‬ ‫عرب با پاسپورت ایرانی دارند‪ ،‬افراد دوپاسپورته‪ ،‬ساده‌تر‬ ‫می‌توانند جذب ایرالین این کشورها شوند‪.‬‬ ‫این خلبان با اش�اره به کمب�ود خلبان باتجربه در ایران‬ ‫گف�ت‪ :‬درحال‌حاضر با کمب�ود خلبان در کش�ور روبه‌رو‬ ‫هس�تیم و اگر همی�ن خلبان‌هایی که در کش�ور فعالیت‬ ‫می‌کنند تصمیم به مهاجرت بگیرند‪ ،‬چه کس�ی نیازهای‬ ‫کشور را برآورده خواهد کرد؟‬ ‫به‌گفت�ه او‪ ،‬اکنون برخ�ی ایرالین‌های ایران�ی به‌دلیل‬ ‫مهاجرت خلبان‌های خود‪ ،‬با معضل روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫بابای�ی توضی�ح داد‪ :‬دو تایپ ای‌ت�ی‌آر و ایرباس ‪۳۲۰‬‬ ‫هواپیماه�ای پرکاربرد در هند هس�تند و ما این دو تایپ‬ ‫را در ایرالین‌های ایران داریم‪ .‬در تایپ ایرباس ‪ ۳۲۰‬شاید‬ ‫در مجموع ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬خلبان باتجربه و فعال در سراس�ر‬ ‫کشور داشته باشیم که اگر از این تعداد‪ ،‬برخی تصمیم به‬ ‫مهاجرت بگیرند طبیعی اس�ت برخی ایرالین‌ها با مشکل‬ ‫روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ش�رایط سیاسی کش�ور به‌گونه‌ای پیش‬ ‫ب�رود که بتوانیم تع�داد زیادی هواپیمای نو و پیش�رفته‬ ‫داش�ته باش�یم‪ ،‬تکلیف خلبان مورد نیاز ب�رای آنها چه‬ ‫می‌ش�ود؟ آیا می‌توان به س�رعت خلبانی تربیت کرد که‬ ‫میزان باالی ساعت پروازی با هواپیماهای گوناگون داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫این خلب�ان معتقد اس�ت باتوجه به ش�رایط اقتصادی‬ ‫چرا برخی خلبان‌ها می‌روند و برخی؛ نه؟‬ ‫امی تناسب نداشتن موتور این هواپیما با شرایط اقلیمی کشور را از‬ ‫دیگر دالیل س��قوط آن عنوان کرد و یادآور شد‪ :‬پرواز این هواپیما‬ ‫در شرایط آب و هوای گرم و با بار اضافه موجب سقوط آن شد‪ ،‬ولی‬ ‫استانداردها در طراحی بدنه و اویونیک ایران ‪ ۱۴۰‬رعایت شده بود‪.‬‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬با مش��ارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ‬ ‫می‌ش��د که در ‪ ۱۹‬مرداد س��ال ‪ ۹۳‬در مسیر تهران ‪ -‬طبس با ‪۴۸‬‬ ‫سرنشین هنگام بلند شدن از انتهای باند فرودگاه مهرآباد در شمال‬ ‫جاده مخصوص کرج س��قوط کرد‪ .‬پ��س از این حادثه که منجر به‬ ‫جان باختن ‪ ۴۰‬نفر از سرنشینان این هواپیما شد‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫وقت دستور توقف پرواز این نوع هواپیماها را صادر کرد‪.‬‬ ‫فعلی کش�ور‪ ،‬افزایش سطح درآمد خلبانان به‌گونه‌ای که‬ ‫با خلبانان خارجی برابری کند‪ ،‬امکان‌پذیر نیست و همین‬ ‫مسئله موجب می‌شود انگیزه مهاجرت خلبانان باال باشد‪.‬‬ ‫وی با اش�اره به اینکه درحال‌حاضر خلبانان در بسیاری‬ ‫از کش�ورها بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۹‬هزار دالر دستمزد دارند‪ ،‬یادآور‬ ‫ش�د‪ :‬البته خلبان‌های ایرانی نیز انتظار ندارند دستمزدی‬ ‫برابر با خارجی‌ها داش�ته باش�ند اما اگر ش�رکت‌ها برای‬ ‫ارتقای شرایط کاری و درآمدی خلبان‌ها تالش و دست‌کم‬ ‫یک‌چهارم درآمدی که می‌توانند در خارج داش�ته باشند‬ ‫را برای آنها فراهم کنند‪ ،‬این مهاجرت انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهاجرت خلبانان مشکل‌آفرین نیست‬ ‫یکی دیگر از خلبانان کش�ورمان معتقد اس�ت مسئله‬ ‫مهاج�رت در میان خلبان�ان مانند مش�اغل دیگر‪ ،‬امری‬ ‫عادی است و در این زمینه بحرانی در کشور وجود ندارد‬ ‫اما آنچه جای نگرانی دارد‪ ،‬به کار گرفته نش�دن خلبانان‬ ‫تازه فارغ‌التحصیل شده و جوان و تربیت خلبانان باتجربه‬ ‫برای آینده است‪.‬‬ ‫حامد جوادی در گفت‌وگو ب�ا روزگار خودرو با تاکید بر‬ ‫اینکه مس�ئله مهاجرت خلبانان‪ ،‬مانند مهاجرت در سایر‬ ‫مشاغل‪ ،‬امری عادی در سراسر دنیاست‪ ،‬افزود‪ :‬کشور ما‬ ‫تنها جایی است که در آن به مسئله مهاجرت نگاه دیگری‬ ‫دارند؛ وگرنه همه انس�ان‌ها حق دارند تصمیم بگیرند در‬ ‫زمینه‌های کاری گوناگون از کشوری به کشور دیگر بروند‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکید بر اینکه انتخاب کش�ور دیگری از س�وی‬ ‫خلبان�ان ایرانی ب�رای کار‪ ،‬به نظام خلبانی ما در کش�ور‬ ‫آس�یبی نخواهد رس�اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شغل خلبانی ماهیت‬ ‫ماجراجویان�ه و فردی که این ش�غل را انتخ�اب می‌کند‪،‬‬ ‫روحیه ماجراجویی دارد؛ بنابراین بدیهی اس�ت که تمایل‬ ‫داشته باشد ش�رایط گوناگون و متفاوتی را در این حرفه‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫از این منظر‪ ،‬کار کردن در یک کش�ور و نظام هوانوردی‬ ‫دیگ�ر‪ ،‬تجربه‌ای متفاوت ب�رای خلب�ان و زمینه‌ای برای‬ ‫ارتق�ای کیفی�ت کار او خواهد بود؛ آن هم در ش�رایطی‬ ‫ک�ه درحال‌حاضر برخی تایپ‌های هواپیما در ایران وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این خلبان با بیان اینکه ارتقای درآمد تنها دلیل خروج‬ ‫خلبان�ان از کش�ور و مهاجرت به کش�ور دیگر نیس�ت‪،‬‬ ‫گف�ت‪ :‬همین ح�اال بس�یاری از خلبانان کش�ور باوجود‬ ‫پیش�نهادهای فراوان از سوی برخی ایرالین‌های خارجی‬ ‫ب�ا درآمدی ‪ ۳‬برابر درآمد فعلی‪ ،‬حاضر به کار در خارج از‬ ‫ایران نیستند و این نشان می‌دهد بحث مالی تنها انگیزه‬ ‫خروج خلبانان از کشور نیست‪.‬‬ ‫جوادی با بیان اینکه انتخاب کش�ور دیگری برای درس‬ ‫خوان�دن‪ ،‬کار یا زندگی را می‌ت�وان نوعی تعامل با جهان‬ ‫دانس�ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هوانوردی صنعتی بین‌المللی است‬ ‫و زبان�ی مش�ترک در همه ج�ای دنیا دارد‪ .‬اگ�ر خلبانی‬ ‫مهاج�رت کن�د‪ ،‬خطری صنع�ت هوانوردی م�ا را تهدید‬ ‫نمی‌کن�د و از این منظر انتقادی به مهاجرت خلبانان وارد‬ ‫نیست و این‌گونه نیست که در این حوزه‪ ،‬بحث فرار مغزها‬ ‫خارجی‌ها متقاضی خلبانان باتجربه ایرانی‬ ‫مطرح باش�د ی�ا مهاجرت خلبانان مش�کلی برای صنعت‬ ‫هوانوردی ایجاد کند‪ .‬درواق�ع موج مهاجرت خلبانان که‬ ‫برخی از آن سخن می‌گویند‪ ،‬واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫جوادی ب�ا بیان اینکه م�دارس خلبانی یک�ی از مراکز‬ ‫تربیت خلبان در ایران اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این آموزشگاه‌ها‬ ‫جوان‌ها آموزش می‌بینند و آزمون‌های استاندارد را از سر‬ ‫می‌گذرانند تا وارد ایرالین‌ها شوند‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر اینکه از نظر س�رمایه انس�انی در حوزه‬ ‫خلبانی‪ ،‬مشکلی در کشور نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته برخی‬ ‫محدودیت‌ها وجود دارد و همه نمی‌توانند خلبان حرفه‌ای‬ ‫ش�وند زی�را تع�داد هواپیماه�ای موج�ود در تایپ‌های‬ ‫گوناگون در کشور محدود است‪.‬‬ ‫جوادی یادآور شد‪ :‬بازنشس�تگان نیروی هوایی به‌طور‬ ‫معم�ول در ‪ ۴۷‬ت�ا ‪ ۴۸‬س�الگی و بعد از ‪ ۳۰‬س�ال خدمت‬ ‫بازنشسته می‌ش�وند‪ .‬این افراد اگر سالمت الزم را داشته‬ ‫باشند براساس قانون می‌توانند تا ‪۶۵‬سالگی پرواز کنند؛‬ ‫بنابراین صنعت هوان�وردی غیرنظامی ما از این بخش نیز‬ ‫می‌تواند نیرو تامین کند‪.‬‬ ‫به‌گفته این خلبان‪ ،‬فرصت شغلی برای همه کسانی که‬ ‫مدرک خلبانی دارند در خارج از کش�ور فراهم نیس�ت و‬ ‫ایرالین‌ه�ای خارجی به‌دنبال خلبانان باتجربه هس�تند؛‬ ‫یعنی کس�انی که میزان ساعت پروازی مشخصی با تایپ‬ ‫خاصی از هواپیمای مسافربری داشته باشند که دست‌کم‬ ‫‪ ۵۰۰‬ساعت است؛ بنابراین این تصور که جوان‌های خلبان‬ ‫آموزش‌دیده‪ ،‬به‌دلیل نبود فرصت شغلی در کشور ناچار به‬ ‫خروج از کشور می‌شوند‪ ،‬درست نیست زیرا ایرالین‌های‬ ‫خارجی به‌دنبال خلبانان باتجربه هستند‪.‬‬ ‫ج�وادی با اظهار بی‌اطالعی از آمار دقیق خلبانان بیکار‬ ‫در کش�ور گفت‪ :‬در یک مقطع زمانی گفته می‌شد ‪ ۲‬هزار‬ ‫خلبان آموزش‌دی�ده و فارغ‌التحصی�ل خلبانی داریم که‬ ‫جذب ایرالینی نشده‌اند‪.‬‬ ‫او تاکی�د ک�رد‪ :‬به‌نظر می‌رس�د تع�داد زی�ادی جوان‬ ‫آموزش‌دیده خلبان در کش�ور داریم و باتوجه به آنچه در‬ ‫آموزش�گاه‌های خلبانی می‌بینیم این تعداد رو به افزایش‬ ‫اس�ت و ش�اید از هر ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬در بهتری�ن حالت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نفر‬ ‫جذب ایرالین‌ها شوند‪.‬‬ ‫ج�وادی با اش�اره ب�ه اینک�ه هن�د و ترکی�ه از جمله‬ ‫کش�ورهایی هس�تند که به جذب خلبان�ان ایرانی تمایل‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬برخالف ایران‪ ،‬کش�ورهای سراس�ر جهان با‬ ‫کمبود خلبان روبه‌رو هستند‪ .‬علت این امر شاید باال بودن‬ ‫هزینه‌های آموزش و تمایل پایین مردم به این حوزه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم به‌کارگیری نیروهای تازه‌نفس‬ ‫این خلبان با بیان اینکه در ایران با کمبود خلبان روبه‌رو‬ ‫نیستیم بلکه خلبان مازاد داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‌نظر می‌رسد‬ ‫در ایرالین‌ها اقبال بیش�تری به خلبانان بازنشسته ارتش‬ ‫نس�بت به جوانان تازه فارغ‌التخصیل شده وجود دارد که‬ ‫برای حل این مش�کل باید برنامه‌ریزی شود‪ .‬گرچه نیروی‬ ‫بازنشس�ته تجربه باالیی دارد اما انگی�زه نیروی جوان را‬ ‫نمی‌توان در کسی که ‪ ۳۰‬سال کار کرده پیدا کرد‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر نبود فرصت‌های ش�غلی در کش�ور برای‬ ‫خلبانان تازه فارغ‌التحصیل ش�ده گفت‪ :‬باید راهی ایجاد‬ ‫شود تا به جوان‌ترها که سرشار از انگیزه و انرژی هستند‪،‬‬ ‫اعتماد شود‪.‬‬ ‫جوادی معتقد اس�ت مهاج�رت خلبانان ج�ای نگرانی‬ ‫ن�دارد؛ به ش�رط اینکه نظام آم�وزش و تربیت خلبان در‬ ‫کشور ساماندهی شود‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬یکی از مشکالت فعلی جذب خلبان این‬ ‫است که بسیاری از ایرالین‌ها از جمله ایرالین‌های جدید‪،‬‬ ‫فراخوان اس�تخدام خلبان می‌دهن�د و در آن محدودیت‬ ‫س�نی می‌گذارند‪ ،‬درحالی که براس�اس قان�ون‪ ،‬خلبان تا‬ ‫‪۶۵‬س�الگی مجاز به فعالیت اس�ت‪ .‬ازس�وی دیگر برخی‬ ‫ایرالین‌ها شرط داشتن تایپ هواپیما را برای جذب خلبان‬ ‫می‌گذارن�د‪ ،‬در حالی که چنی�ن محدودیت‌هایی از اینکه‬ ‫خلبان�ان و فارغ‌التحصیالن جدید جذب بازار کار ش�وند‪،‬‬ ‫جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫این خلبان با تاکید بر لزوم اصالح قوانین و سیاست‌های‬ ‫جذب خلبانان جوان گفت‪ :‬اگر ش�رایط استخدام خلبانان‬ ‫اصالح نش�ود‪ ،‬در آینده با موجی از خلبانان بیکار روبه‌رو‬ ‫خواهیم ش�د که گواهینامه خلبانی دارن�د اما نمی‌توانند‬ ‫پرواز کنند‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬آنچ�ه درحال‌حاضر نگران‌کننده اس�ت‬ ‫اس�تفاده نکردن از نیروه�ای جوان و سرش�ار از انگیزه‬ ‫در این حوزه اس�ت که جای آنها را اف�رادی گرفته‌اند که‬ ‫سال‌هاس�ت در حال فعالیت هس�تند؛ از همین رو شاید‬ ‫مهاجرت خلبانان باتجربه به س�ود جوان‌ترها باش�د زیرا‬ ‫آنها نیز به‌عنوان نیروه�ای پرانرژی و پرانگیزه‪ ،‬درنهایت‬ ‫عرصه‌ای برای فعالیت پیدا خواهند کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫همه امکانات و دوربین‌ها برای اجرای طرح «کاهش» آماده است‬ ‫رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه همه امکانات و دوربین‌ها‬ ‫برای اجرای طرح کاهش و اعمال جریمه خودروهای بدون معاینه‬ ‫فنی آماده است‪ ،‬گفت‪ :‬فقط به دلیل حجم صف‌ها در مراکز معاینه‬ ‫فن��ی تصمیم گرفتیم به مردم فرصت دهیم تا نس��بت به دریافت‬ ‫برگه معاینه فنی اقدام کنند و زمانی که این صف‌ها کم ش��ود آغاز‬ ‫طرح کاهش اعالم خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سردار حسین‬ ‫رحیم��ی با بی��ان اینکه معاینه فنی یک ام��ر الزم و ضروری برای‬ ‫امنیت خودروها و س�لامتی و ایمنی مردم است که جزو نیازهای‬ ‫ش��هر ‪ 13‬میلیونی مثل تهران به شمار می‌رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫معاینه فنی باید به گونه‌ای باش��د ک��ه امکانات برای دریافت برگه‬ ‫معاینه فنی فراهم باش��د‪ .‬در ابتدای آبان که روز آغاز طرح کاهش‬ ‫ب��ود؛ حجم صف‌ها در مراکز معاین��ه فنی باال بود‪ .‬بنابراین تصمیم‬ ‫گرفتی��م به مردم برای دریافت برگ��ه معاینه فنی مهلت بدهیم تا‬ ‫این مش��کل حل ش��ود‪ .‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر‬ ‫اینکه باید همه رانندگانی که معاینه فنی ندارند نسبت به دریافت‬ ‫آن در زم��ان مناس��ب اقدام کنن��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��هروندان نباید‬ ‫دریاف��ت گواهی معاینه فنی را به لحظ��ه آخر موکول کنند‪ ،‬چون‬ ‫هر لحظه ممکن است اعالم کنیم که افراد بدون معاینه فنی اعمال‬ ‫جریمه می‌شوند‪ .‬س��ردار رحیمی ادامه داد‪ :‬در ابتدای آبان برخی‬ ‫از شهروندان ‪ 10‬تا ‪ 12‬ساعت در صف معاینه فنی بودند‪ .‬بنابراین‬ ‫برای کاهش فشار به مردم تصمیم گرفتیم فرصتی را به آنها بدهیم‬ ‫تا بتوانند نس��بت به دریافت برگه معاینه فنی اقدام کنند‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظام��ی تهران بزرگ تاکید کرد‪ :‬زمان��ی که صف‌های مراجعه به‬ ‫مراکز معاینه فنی کم شود‪ ،‬آغاز طرح کاهش اعالم خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه در ش��رایط حاضر همه امکانات و دوربین‌ها برای‬ ‫اجرای طرح کاهش و اعمال جریمه برای خودروهای بدون معاینه‬ ‫فنی آماده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در شرایط حاضر هم بگوییم ‪ 48‬ساعت‬ ‫دیگر اجرای طرح ش��روع می‌ش��ود دوباره عده‌ای به مراکز معاینه‬ ‫فنی مراجعه کرده و دوباره صف تشکیل می‌شود‪ .‬البته این آخرین‬ ‫مهلتی است که برای دریافت برگه معاینه فنی داده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تهران نیاز به تامین ‪ ۲‬هزار واگن مترو‪ ۳۵۰۰ ،‬اتوبوس و نوسازی ‪ ۱۷‬هزار تاکسی دارد‬ ‫آزمون سخت حمل و نقلی پیش روی حناچی‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫سرنوش��ت شهردار جدید تهران هفته گذش��ته باالخره مشخص شد و پیروز حناچی‬ ‫به س��اختمان خیابان بهش��ت رفت تا با چالش‌های ریزودرشت پایتخت وارد نبرد شود‪.‬‬ ‫آلودگی هوای تهران و مش��کالت حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که‬ ‫حناچی به عنوان شهردار باید با آنها دست و پنجه نرم کند چراکه این روزها تاکسیرانی‬ ‫و اتوبوسرانی تهران از فرسودگی و کمبود ناوگان رنج می‌برند و مترو نیز به دلیل کمبود‬ ‫واگن و بهره‌برداری دیرهنگام برخی ایس��تگاه‌ها‪ ،‬نتوانس��ته مشوق خوبی برای کاهش‬ ‫سفرهای شهروندان با خودروهای شخصی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خودرو‪ ،‬بس��یاری معتقدند ش��یوه مدیریت ‪ ۱۲‬س��اله محمدباقر‬ ‫قالیباف در ش��هرداری تهران اگرچه با س��ازندگی همراه بود اما این توسعه‪ ،‬محدود به‬ ‫زیرساخت‌ها و مبتنی بر خودرومحوری و شهرفروشی بدون درنظر گرفتن اولویت‌ها بود‪.‬‬ ‫برای نمونه اگرچه در ‪ ۱۲‬س��ال گذشته با س��اخت بیش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر بزرگراه‪ ،‬افق‬ ‫بزرگراه‌س��ازی پیش‌بینی شده در چشم‌انداز تهران زودتر از موعد مقرر محقق شده اما‬ ‫طول مترو ساخته شده با میزان تعریف شده در برنامه فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫حمل‌ونقل عمومی تهران ش��امل تاکس��یرانی‪ ،‬اتوبوس��رانی و مترو از بخش‌های مهم‬ ‫مدیریت شهری در هر کالنشهری است؛ به‌ویژه در تهران که هر روز حدود ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫س��فر درون‌ش��هری را تجربه می‌کند و حمل‌ونقل عمومی س��هم حدود ‪ ۵۰‬درصدی از‬ ‫این س��فرها دارد‪ .‬با توجه به فرسودگی بخش زیادی از ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی‬ ‫و وجود مش��کالتی در س��اخت و تامین ناوگان مترو‪ ،‬س��اماندهی حمل‌ونقل عمومی از‬ ‫مهم‌ترین چالش‌های شهردار جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود واگن در مترو‬ ‫در یک دهه گذش��ته مترو تهران از نظر میزان تونل و تعداد ایس��تگاه‌ها پیشرفت ‪۲‬‬ ‫برابری داش��ته و درحال‌حاضر با داش��تن ‪ ۱۳۰۰‬واگن روزانه حدود ‪ ۳‬میلیون مس��افر‬ ‫جابه‌جا می‌کند‪ .‬مس��ئوالن می‌گویند این تعداد واگن پاس��خگوی نیازهای مترو تهران‬ ‫نیست و دست‌کم باید ‪ ۲‬هزار واگن دیگر به مترو افزوده شود‪.‬‬ ‫مترو هنوز به اولویت نخست تهرانی‌ها برای جابه‌جایی و سفرهای درون‌شهری تبدیل‬ ‫نش��ده است‪ .‬براساس آمار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران در سال ‪۹۵‬‬ ‫س��هم مترو از جابه‌جایی‌های پایتخت ‪۲۰.۵‬درصد‪ ،‬سهم اتوبوس و مینی‌بوس ‪۲۵‬درصد‬ ‫و سهم تاکسی ‪۲۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اس��تقبال کمتر از مترو در تهران را می‌توان به کمبود واگن و ش��لوغی‬ ‫بیش از اندازه واگن‌ها نس��بت داد‪ .‬براس��اس آمار معاونت حمل‌ونقل و ترافیک تهران‪،‬‬ ‫مترو تهران با داش��تن ‪ ۱۳۰۰‬واگن یکی از ‪ ۱۰‬مترو پرمس��افر جهان و از نظر شاخص‬ ‫تعداد مس��افر بر کیلومتر‪ ،‬یکی از ‪ ۲۰‬مترو پرتراکم جهان است‪ .‬درحال‌حاضر روزانه ‪۳‬‬ ‫میلیون س��فر درون‌شهری با مترو انجام می‌ش��ود که این رقم باید به ‪ ۱۰‬میلیون سفر‬ ‫در روز برسد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گفته کارشناس��ان‪ ،‬مترو تهران همین حاال هم از برنامه شهرداری‬ ‫عقب اس��ت؛ به گفته منتقدان‪ ،‬درحال‌حاضر براس��اس برنامه شهرداری‪ ،‬به جای حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر مترو فعلی(س��اخته ش��ده و در حال س��اخت) باید حدود ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫مترو در تهران داش��ته باش��یم‪ .‬همچنین براساس چشم‌انداز توسعه مترو تعداد خطوط‬ ‫مترو تهران باید از ‪ ۷‬خط به ‪ ۱۲‬و تعداد ایستگاه‌ها باید از ‪ ۱۰۷‬ایستگاه فعلی به ‪۲۷۵‬‬ ‫ایستگاه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی نیمی از ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫براساس آمار اعالم شده از سوی سازمان اتوبوسرانی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬اتوبوس در تهران‬ ‫فعالیت می‌کنند که ‪۵۰‬درصد آنها فرسوده است و هر ماه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬اتوبوس نیز به سن‬ ‫فرسودگی می‌رسد و به آمار ناوگان فرسوده اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫پیمان سنندجی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه وضعیت فرسودگی اتوبوس‌های‬ ‫پایتخت نامناس��ب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اتوبوس‌های دوکابین ش��هر تهران به سن فرسودگی‬ ‫رسیده‌اند و به همین دلیل است که میزان مردودی در معاینه فنی اتوبوس‌های تهران‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬سنندجی با بیان اینکه سال‌ها است تهران با موضوع فرسودگی‬ ‫اتوبوس‌ها روبه‌رو بوده‪ ،‬گفت‪ :‬تا وقتی بخش��ی از کمبودها از سوی دولت جبران نشود‪،‬‬ ‫نمی‌توانیم اتوبوسی را از رده خارج کنیم و مجبوریم با تعمیر اتوبوس‌های فرسوده‪ ،‬آنها‬ ‫را به هر زحمتی که شده در ناوگان حفظ کنیم‪ ،‬هرچند برای برخی از این اتوبوس‌ها به‬ ‫لحاظ ش��کل ظاهری و نظافت نمی‌توان کاری کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی‬ ‫با بیان اینکه میانگین س��ن ناوگان اتوبوسرانی به ‪ ۹.۵‬سال رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای‬ ‫کاهش س��ن ناوگان و توسعه شبکه به اتوبوس‌های جدید نیاز داریم و نیاز فوری تهران‬ ‫برای نوس��ازی ناوگان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس اس��ت‪ .‬در عین حال اگر بخواهیم ش��بکه‬ ‫اتوبوسرانی را توسعه دهیم به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس دیگر هم نیاز داریم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫درمجموع تهران به ‪ ۷‬هزار اتوبوس جدید نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد ‪ ۱۷‬هزار تاکسی فرسوده در پایتخت‬ ‫از میان حدود ‪ ۸۰‬هزار تاکسی فعال در شهر تهران‪ ،‬حدود ‪ ۱۷‬هزار تاکسی بیش از ‪۵‬‬ ‫ساله هستند و به این معنی است که حدود ‪ ۲۰‬درصد ناوگان تاکسیرانی تهران فرسوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سال ‪ ۹۴‬طرحی سراسری در کش��ور کلید خورد که براساس آن قرار بود ‪۹۰‬‬ ‫هزار تاکس��ی و ‪ ۴‬هزار اتوبوس درون‌ش��هری در همه کالنشهرها نوسازی شوند‪ .‬اگرچه‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��د با اجرای این طرح تا پایان سال ‪ ۹۶‬همه تاکسی‌های فرسوده تهران‬ ‫با تاکس��ی‌های نو تعویض شوند اما مش��کالتی مانند بدعهدی خودروسازان در تحویل‬ ‫به‌موقع و افزایش نرخ خودرو مانع از تحقق این وعده شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تاکنون حدود ‪ ۱۳‬هزار راننده مالک‬ ‫خودرو فرس��وده برای نوس��ازی ثبت‌نام کرده‌اند اما به دلیل مش��کالت اداری و مسائل‬ ‫بانکی‪ ،‬نوس��ازی خودروهای آنها به کندی پیش می‌رود‪ .‬به گفته علیرضا قنادان امسال‬ ‫باید حدود ‪ ۱۰‬هزار خودرو نوس��ازی شود که س��هم نوسازی در ‪ ۳‬ماه نخست سال‪۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تاکس��ی بود اما به دلیل مش��کالت پیش آم��ده در روند تولید خودرو این‬ ‫چرخه متوقف شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قوانین رانندگی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ف��ورد یک کمپان��ی اسکوتر‌س��از الکتریکی را خری��داری کرده و‬ ‫جنرال موتورز نیز جدیدترین خودروسازی است که در حال توسعه‬ ‫دوچرخه‌های الکتریکی اس��ت‪ .‬حاال هم نوبت به سئات رسیده که از‬ ‫اولین اس��کوتر الکتریکی خود رونمایی می‌کند‪ .‬خودروسازان کم‌کم‬ ‫دریافتن��د تعداد خریداران خودرو در ح��ال کاهش بوده و این افت‬ ‫خرید در میان جوانان بیش��تر خودش را نش��ان می‌دهد‪ .‬برای مثال‬ ‫سئات می‌گوید هم‌اکنون خریداران خودروهایی با سن زیر ‪ 30‬سال‬ ‫ح��دود ‪ 20‬درصد کمتر ش��ده‌اند‪ .‬ترافیک زی��اد‪ ،‬نبود جای پارک و‬ ‫افزایش مناطق سبز در مراکز شهری باعث کاهش جذابیت خودروها‬ ‫ش��ده و افت فروش ش��ان همین موضوع را نشان می‌دهد‪ .‬این مورد‬ ‫ارزان‌ترین محصول تولیدی سئات‬ ‫ل و نقل الکتریکی‬ ‫نشانه‌ای از تغییر نیازهای حمل‌و نقل بوده و حم ‌‬ ‫ارزان‌قیمت در س��ال‌های اخیر محبوبیت بیش��تری به دست آورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل است که س��ئات انتخاب کرده تا ‪ eXS‬کیک‬ ‫اس��کوتر را بسازد‪ .‬سئات از این وس��یله به عنوان راه‌حل حمل‌ونقل‬ ‫عال��ی برای کاربرانی ن��ام می‌برد که خواهان اس��تفاده کارا و پایدار‬ ‫از مس��یر هستند‪ eXS .‬که منحصرا ً توس��ط سئات طراحی شده از‬ ‫فناوری الکتریکی مدل ‪ ES2‬س��ود می‌برد‪ eXS .‬کیک اس��کوتر را‬ ‫می‌توان برای پوش��ش فاصل��ه باقی مانده از هر س��فر مخصوصاً در‬ ‫مکان‌هایی که دسترس��ی به آن سخت اس��ت استفاده کرد‪ .‬باتری‪-‬‬ ‫پیش��رانه ترکیبی این اسکوتر الکتریکی باعث ایجاد حداکثر سرعت‬ ‫‪ 25‬کیلومت��ر در س��اعت و حداکثر ب��رد ‪ 45‬کیلومتری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مشتریان همچنین می‌توانند باتری اضافی را انتخاب کنند که باعث‬ ‫افزایش محدود حرکتی می‌شود‪ .‬این اسکوتر الکتریکی از رینگ‌های‬ ‫‪ 8‬اینچی و سیستم تعلیق جلو و عقب برای هندلینگ و راحتی بهتر‬ ‫س��ود می‌برد‪ .‬از دیگر ویژگی‌های برجسته آن می‌توان به چرخ‌های‬ ‫جلو و عقب ‪ ،LED‬نورپردازی سفارشی‪ ،‬صفحه‌نمایش ‪ ،LCD‬کروز‬ ‫کنترل و… اش��اره کرد‪ .‬بهای این اسکوتر از ‪ 599‬یورو شروع شده‬ ‫و در تمامی نمایندگی‌های س��ئات اس��پانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫س��وئیس و پرتغال در دس��ترس اس��ت‪ .‬عرض ‌ه این اسکوتر در دیگر‬ ‫بازارهای اروپایی از سال آینده شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫آشنایی با عجیب‌ترین قوانین خودرویی دنیا‬ ‫قانون‌های عجیب‬ ‫برای بی‌قانون‌ها‬ ‫خودروهای مدرن ویترینی از مهندسی پیچیده بوده و در عین حال یک سالح متحرک محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫هزاران کیلو فلز و شیشه در حال عبور با سرعت‌های زیاد از خیابان بوده و تنها چیزی که آنها را از‬ ‫برخورد با دیگران باز می‌دارد انسانی است که روی صندلی راننده نشسته البته در مواردی همچون‬ ‫محصوالت تسال عملکرد خودران نیز به بهبود ایمنی کمک می‌کند؛ اما چه معیاری تعیین‬ ‫می‌کند که ترکیبی از گوشت و پوست و استخوان خودرو را چگونه براند؟‬ ‫قوانین رانندگی توسط دولت‌ها به تصویب رسیده‌اند و در اکثر موارد برای ایمنی‬ ‫استفاده‌کنندگان از جاده‌ها هستند اما در برخی کشورها‪ ،‬این قوانین واقعاً‬ ‫عجیب هستند‪ .‬در ادامه شما را با عجیب‌ترین قوانین‬ ‫خودرویی سراسر جهان آشنا می‌کنیم‪.‬‬ ‫مسابقات حیوانات را در‬ ‫بزرگراه برگزار نکنید (کانادا)‬ ‫ضرورتی به راندن‬ ‫خودرو با لباس نیست‬ ‫(آلمان)‬ ‫خب حاال از مرز گذشته و به انتاریوی کانادا می‌رویم جایی‬ ‫که اجاز ‌ه برگزاری مسابقات حیوانات در بزرگراه را ندارید‪ .‬در بخشی‬ ‫از قانون تصویب شده آمده هیچ فردی نباید در بزرگراه سوار اسب یا‬ ‫حیوانی دیگر بوده و مسابقه دهد‪ .‬تصور کنید سوار یک گوزن یا خرس شده و‬ ‫در بزرگراه می‌تازید‪ .‬صحن ‌ه خنده‌داری خواهد شد…‬ ‫ژرمن‌ها به نظم و انضباط معروف بوده و‬ ‫معموالً بیشتر از دیگران در کارهای خود دقیق‬ ‫و سختگیر هستند‪ .‬کنترل وسیله برای ژرمن‌ها‬ ‫مهم‌ترین چیز بوده و آنها معموالً محدودیت‌ها را‬ ‫به خوبی نشان می‌دهند؛ اما حتی گاهی اوقات‬ ‫هم قانون‌گذاران آلمانی از این‌ور بام می‌افتند‪.‬‬ ‫طبق قانون تصویب شده در این کشور‪،‬‬ ‫داخل وسیله نقلیه به عنوان فضای شخصی‬ ‫تلقی می شود‪ ،‬بنابراین شما می‌توانید سری‬ ‫‪ ،3‬گلف و یا هر خودرو دیگر خود را بدون‬ ‫پوشیدن لباس برانید‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫نوشیدن آب در زمان‬ ‫رانندگی ممنوع (قبرس)‬ ‫تصور کنید که با خانواده خود در حال سفر هستید‪.‬‬ ‫موسیقی پخش می‌شود‪ ،‬کودکان آواز می‌خوانند و‬ ‫پس از چند ساعت شما کمی احساس تشنگی‬ ‫می‌کنید‪ .‬چند جرعه آب به کسی صدمه‬ ‫نخواهد زد نه؟ اما نه! اگر در قبرس باشید و‬ ‫پشت فرمان تشنه شوید باید خودرو را کنار‬ ‫کشیده و پس از خاموش کردن آن آب‬ ‫بخورید‪ .‬سؤال ما این است که آیا این‬ ‫ممنوعیت تنها مختص آب است یا‬ ‫سایر نوشیدنی‌های مجاز و غیرمجاز‬ ‫را در نظر می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫پس از ساعت ‪ 9‬شب‬ ‫بوق نزنید (امریکا‪،‬‬ ‫آرکانزاس)‬ ‫امریکایی‌ها به خاطر تمام قوانین عجیب‌وغریب خود‬ ‫شناخته می‌شوند اما این یکی توجه ما را به خود جلب‬ ‫کرده است‪ .‬تصور کنید که جلوی یک ساندویچ فروشی‬ ‫پارک کرده و می‌خواهید یک ساندویچ سفارش دهید‪ .‬در‬ ‫همین حال دوستان خود را در حال عبور از خیابان‬ ‫می‌بینید‪ .‬چه‌کار خواهید کرد؟ معموالً شما برای‬ ‫آنها بوق می‌زنید؛ اما اگر ساعت از ‪ 9‬شب گذشته‬ ‫باشد و در ایالت آرکانزاس باشید شاید به خاطر این‬ ‫کار جریمه شوید‪ .‬اید ‌ه تصویب این قانون را‬ ‫نمی‌دانیم اما خب باعث شده در فهرست ما‬ ‫حضور یابد‪.‬‬ ‫همراه داشتن یک‬ ‫عینک اضافی الزامی‬ ‫است (اسپانیا)‬ ‫‪02‬‬ ‫همراه داشتن‬ ‫نفس سنج الزامی است‬ ‫(فرانسه)‬ ‫سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید سوار‬ ‫شتر بوده و در بزرگراه به دنبال قانون‌شکنی باشد‪ .‬خب شهروندان‬ ‫نوادا اگر مایل به شترسواری باشند می‌توانند به الس‌وگاس بروند و‬ ‫احتماالً با توجه زیادی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫خیابان‌های یک‌طرفه تنها برای حرکت در یک‌جهت‬ ‫هستند‪ .‬حرکت برخالف جهت ترافیک می‌تواند‬ ‫بسیار خطرناک باشد اما این مورد در ایالت‬ ‫آالبامای امریکا محلی از اعراب ندارد چراکه‬ ‫خالف جهت رفتن منع قانونی ندارد‪ .‬ما پلیس‬ ‫راهنمایی رانندگی نیستیم اما حدس می‌زنیم‬ ‫رانندگی با چراغ‌های جلوی خاموش در‬ ‫شب هم منعی نداشته باشد‪ .‬البته این‬ ‫یکی را امتحان نکنید‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫واضح است که افراد عینکی باید در زمان‬ ‫رانندگی این وسیله را با خود به همراه داشته‬ ‫باشند اما در اسپانیا اگر شما فردی عینکی‬ ‫باشید حتماً باید یک عینک دیگر را نیز‬ ‫همیشه در خودرو به همراه داشته باشید‪.‬‬ ‫البته این قانون در سال ‪ 1997‬بازنگری‬ ‫شده و دیگر الزامی نیست اما‬ ‫هنوز هم توسط پلیس توصیه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫شاید فرانسه به خاطر نوشیدنی‌های الکلی‬ ‫شناخته شده باشد اما صبر آنها برای رانندگی‬ ‫تحت تأثیر مشروبات الکلی زیر صفر است‪ .‬اگر‬ ‫میزان الکل موجود در خون بیشتر از ‪ 0.02‬درصد‬ ‫باشد شما مستقیماً به پلیس معرفی خواهید‬ ‫شد‪ .‬به منظور اطمینان از اینکه شما با‬ ‫مستی زیاد پشت فرمان قرار نمی‌گیرید‬ ‫قانونی تصویب شده که حمل نفس سنج‬ ‫(تست الکل از طریق تنفس) در خودرو را‬ ‫الزامی می‌کند‪.‬‬ ‫حرکت در خالف مسیر‬ ‫قانونی است‬ ‫(امریکا‪ ،‬آالباما)‬ ‫‪08‬‬ ‫‪03‬‬ ‫شترسواری در‬ ‫بزرگراه ممنوع‬ ‫(امریکا‪ ،‬نوادا)‬ ‫تمام شدن بنزین‬ ‫ممنوع (آلمان‪/‬امریکا‬ ‫اوهایو)‬ ‫‪06‬‬ ‫رد شدن از گل ‌‬ ‫ه‬ ‫حیوانات در جاده‌ها‬ ‫ممنوع (استرالیا)‬ ‫در آلمان که گاهی اوقات محدودیت سرعت‬ ‫وجود ندارد تمام کردن بنزین در بزرگراه‬ ‫غیرقانونی است‪ .‬در صورت تمام شدن بنزین‬ ‫جریمه خواهید شد‪ .‬البته تنها آلمان نیست که‬ ‫چنین قانونی را تصویب کرده زیرا اوهایو نیز‬ ‫چنین قانونی را دارد؛ هرچند این قانون تنها‬ ‫در بزرگراه اعمال نمی‌شود بلکه تمام‬ ‫کردن بنزین در خیابان‌ها نیز‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫جاده‌ها برای خودروها ساخته شده‌اند اما در‬ ‫استرالیا حیوانات هم سهمی از راه دارند‪ .‬رد‬ ‫شدن از گل ‌ه حیوانات در این کشور ممنوع‬ ‫بوده و در صورت مشاهده گله باید کنار کشیده‪،‬‬ ‫خودرو را خاموش کرده و منتظر رد شدن‬ ‫گله بمانید‪ .‬اگر تالش کنید که از میان‬ ‫حیوانات عبور کنید شاید با جریمه‌ای‬ ‫‪ 141‬دالری در ایالت ویکتوریای‬ ‫استرالیا روبه رو شوید‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫منبع‪carbuzz :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫بوگاتی شیرون به سرعت ‪ 450‬کیلومتر بر ساعت می‌رسد‬ ‫بس��یاری بر ای��ن باورن��د که بوگات��ی ش��یرون می‌تواند به‬ ‫حداکث��ر س��رعتی در حدود ‪ 480‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت‬ ‫پی��دا کند اما فع�ل ً‬ ‫ا هیچ‌کس نمی‌تواند این ادع��ا را ثابت کند‬ ‫زیرا حداکثر س��رعت این هایپرکار به‌صورت الکترونیکی روی‬ ‫‪ 420‬کیلومتر بر ساعت محدود شده است‪ .‬همچنین متأسفانه‬ ‫‌ثبت رکورد جدید س��رعت نیز برای این شرکت در اولویت قرار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بااین‌حال‪ ،‬مدیر اجرایی بوگاتی «اس��تفان وینکلمن» معتقد‬ ‫اس��ت که شیرون می‌تواند به سرعتی خیلی بیشتر از آنچه که‬ ‫در حال حاضر امکان‌پذیر است‪ ،‬دست پیدا کند اما ثبت رکورد‬ ‫س��رعت جدید معن��ی چندانی ن��دارد‪ .‬وی در این رابطه گفته‬ ‫است‪:‬‬ ‫فکر می‌کنم ش��یرون بتواند به‌س��ادگی به س��رعت ‪ 440‬یا‬ ‫‪ 450‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت یابد ولی ما آزمایشی در این‬ ‫رابطه انجام نداده‌ایم‪ .‬این کار س��ختی برای ما نیست ولی فع ً‬ ‫ال‬ ‫ضرورتی برای انجام آن نمی‌بینیم‪.‬‬ ‫به گفته وینکلمن‪ ،‬بوگاتی قصد دارد بجای حداکثر س��رعت‪،‬‬ ‫روی هندلینگ و زمان پیست تمرکز کند و مدل دیوو که اخیرا ً‬ ‫معرفی ش��ده دقیقاً آنچه که بوگاتی می‌خواهد روی آن تمرکز‬ ‫کند را نش��ان می‌دهد‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬پکی��ج آئرودینامیکی‬ ‫دی��وو ارتقاء پیدا ک��رده که این موضوع حداکثر س��رعت آن‌را‬ ‫از ‪ 420‬ب��ه ‪ 380‬کیلومتر بر س��اعت کاهش داده اما در عوض‬ ‫عملکرد خودرو در پیست بهبود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وینکلمن در ادامه اضافه کرده اس��ت‪ :‬حداکثر س��رعت تنها‬ ‫بخش��ی از عملکرد یک خودرو است اما چیزی که بیشتر برای‬ ‫یک هایپراسپرت اهمیت دارد‪ ،‬عملکرد باال در پیچ‌ها و پیست‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در دیوو باید بین حداکثر س��رعت و عملکرد بهتر در‬ ‫پیست تصمیم می‌گرفتیم و نهایتاً گزینه دوم را انتخاب کردیم‬ ‫که به نظر درست می‌رسد؛ بنابراین حداکثر سرعت مطلق فع ً‬ ‫ال‬ ‫در دستور کار ما نیست‪.‬‬ ‫‪ 26‬آبان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫(قیمت‌ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪95/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪304/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪310/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪114/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪71/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/800/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪119/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪132/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪498/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪557/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪430/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪545/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪545/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪358/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 000/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 26‬آبان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬اکرم امینی‪ ،‬فاطمه امیر احمدی ‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫همزمان با آزادسازی قیمت‌ها حقوق و‬ ‫دستمزدها افزایش یابد‬ ‫محمدرض�ا منص�وری ‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و مع�ادن مجلس‬ ‫شورای اسلامی‪ :‬الزمه حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان و آزادسازی‬ ‫نرخ خودرو‪ ،‬افزایش حقوق و دس��تمزد ش��هروندان است در غیر این صورت‬ ‫آزادسازی قیمت‌ها ازجمله نرخ خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث‬ ‫ناامیدی و نارضایتی در جامعه می‌ش��ود‪ .‬اگر قصد آزادس��ازی نرخ را داش��ته‬ ‫باش��یم باید در تمام زمینه‌ها آزادس��ازی انجام شود و حقوق افراد نیز باید به‬ ‫ش��کل آزاد پرداخت شود‪ .‬ما آزادسازی را می‌توانیم انجام دهیم زیرا نرخ دالر‬ ‫‪ ۵‬برابر ش��ده و نرخ خ��ودرو نیز باید افزایش یابد ولی آیا حقوق و دس��تمزد‬ ‫افراد نیز باال رفته اس��ت؟ نمی‌ش��ود آزادسازی را در همه‌جا اعمال کنیم ولی‬ ‫حقوق و درآمدها مانند گذشته دولتی باشد‪ .‬من با آزادسازی قیمت‌ها موافق‬ ‫هستم زیرا رانت و فساد از بین می‌رود و به نسبت آن اگر نرخ خودرو ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫برابر می‌ش��ود‪ ،‬باید درآمدها افزایش یابد‪ .‬بحث درآمدهای مردم مطرح است‬ ‫و نارضایت��ی که پیش خواه��د آمد‪ .‬اگر این اتفاق بیفت��د‪ ،‬یک جوان ممکن‬ ‫اس��ت مالحظه کند که با ‪ ۱۰‬س��ال کار کردن نیز نمی‌تواند یک خودرو تهیه‬ ‫کن��د و ای��ن امر موجب ناامیدی در جامعه می‌ش��ود که باید با دوراندیش��ی‬ ‫بیش��تری قیمت‌ها را اصالح کنی��م‪ .‬نرخ خودرو باید افزای��ش پیدا کند ولی‬ ‫چون خودرو تبدیل به کاالی س��رمایه‌ای شده و حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده‪،‬‬ ‫این امر خطرناک اس��ت و افزایش نرخ این کاال باعث نارضایتی می‌ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی به جای ‪ ۲‬لیوان شیر ‪ ۱‬لیوان بخورد شاید خیلی باعث ناامیدی نشود‬ ‫ولی افزایش چند برابری نرخ خودرو مردم را ناامید می‌کند‪ .‬شخص باید چند‬ ‫سال کار کند تا یک خودرو خریداری کند؟ در جهان مردم با کار چند ماهه‬ ‫می‌توانن��د یک خودرو تهیه کنند‪ .‬ب��ا توجه به افزایش ‪ ۲‬برابری نرخ ارز و ارز‬ ‫‪ ۸۴۰۰‬تومانی نیمایی و افزایش نیافتن نرخ خودرو باید حمایتی از خودروساز‬ ‫انجام ش��ود ولی با سیستم دولتی یا خصولتی به هر حال ورشکسته هستند‪.‬‬ ‫مسئوالن ما خوابند یا خود را به خواب زده‌اند‪ .‬این پیش‌بینی ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫بود که ایران‌خودرو و سایپا همه ورشکست می‌شوند زیرا نهادی که صاحبش‬ ‫در زیانش ش��ریک نیست و هزاران نوع هزینه‌های س��ربار و بهره‌وری پایین‬ ‫دارد به شکست می‌رسد‪.‬‬ ‫مدیران مسئولی که خیلی مسئول هستند‬ ‫ناصربزرگمهر‪ ،‬صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫انتخابات هیات نظارت ب��ر مطبوعات برای انتخاب یک‬ ‫نفر از مدیران مس��ئول هر دو س��ال یک بار برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۱۰‬قانون مطبوعات‪ ،‬اعضای هیأت نظارت بر‬ ‫مطبوعات عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪ -‬یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام‌االختیار‬ ‫وی که به‌طور معمول معاونت مطبوعاتی است‪.‬‬ ‫ج‪ -‬یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب‬ ‫مجلس‪.‬‬ ‫د‪ -‬یکی از اس��تادان دانش��گاه به انتخاب وزیر فرهنگ و‬ ‫آموزش عالی‪.‬‬ ‫ه‪ -‬یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنها‪.‬‬ ‫و‪ -‬یکی از اس��تادان حوزه علمیه به انتخاب شورای‌عالی‬ ‫حوزه علمیه قم‪.‬‬ ‫ز‪ -‬یکی از اعضای شورای‌عالی انقالب فرهنگی به انتخاب‬ ‫آن شورا‪.‬‬ ‫همچنی��ن دبیرخانه هی��ات نظارت با امکان��ات وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تشکیل می‌ش��ود و زیر نظر آن‬ ‫هیات انجام وظیفه می‌کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫نیز ریاس��ت هیات نظارت بر مطبوع��ات را بر عهده دارد و‬ ‫پاسخگوی عملکرد هیات یادشده در مجلس و دیگر مراجع‬ ‫ذی‌صالح است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت قانون‪:‬‬ ‫کاری به تمامی مش��کالت قانون مطبوعات و ایراد‌های‬ ‫وارده به آن ندارم که بحثی جداگانه می‌طلبد و در ظاهر قرار‬ ‫است قانون مطبوعات اصالح شود که به‌طور حتم مواردی‬ ‫در الیحه جدید دیده شده است؛ اما چند نکته درباره هیات‬ ‫نظارت وجود دارد؛ یکی انتصابی بودن نماینده قوه قضاییه‪،‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬حوزه علمیه‪ ،‬شورای انقالب فرهنگی و وزارت‬ ‫ارش��اد که در عمل ‪ ۵‬عضو انتصابی از حاکمیت و دولت در‬ ‫برابر ‪ ۲‬عضو انتخابی‪ ،‬یکی از بین نمایندگان مجلس و یکی‬ ‫هم از بین مدیران مسئول است‪.‬‬ ‫در زمان نوش��تن این قانون در س��ال‌ها قبل‪ ،‬تعداد کل‬ ‫مطبوعات کش��ور ب��ه هزار هم نمی‌رس��ید و اگر مالک هر‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نش��ریه ب��وده‪ ،‬باید اکن��ون دس��ت‌کم ‪ ۷‬نماینده‬ ‫از مطبوع��ات در این هیات حضور یابن��د؛ مانند انتخابات‬ ‫کش��وری که با تغیی��ر جمعیت‪ ،‬تعداد نماین��دگان مردم‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫دوم آنک��ه بقیه اعضای این هیات نماینده نهادها و قوای‬ ‫دیگر هس��تند و در جای دیگر دفتر و دستک دارند و معاش‬ ‫آنها تامین اس��ت‪ ،‬اما برای نماینده مدیران مس��ئول هیچ‬ ‫س��ازکاری پیش‌بینی نش��ده و اگر قرار باش��د در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫نمایندگ��ی‪ ،‬با دس��ت‌اندرکاران هر ی��ک از مطبوعات ‪20‬‬ ‫دقیق��ه مالقات کند‪ ،‬عمر نوح می‌طلبد و بدیهی اس��ت که‬ ‫نماینده مدیران مس��ئول به هی��چ کاری جز این نمی‌تواند‬ ‫ورود کند‪ .‬او بودجه می‌خواهد و اگر از شهرستان‌ها انتخاب‬ ‫ش��ود دس��ت‌کم هفته‌ای یک بار باید به تهران بیاید و اصال ‬ ‫تهران‌نشین شود؛ مانند نمایندگان مجلس‪...‬‬ ‫س��وم همین نداش��تن وقت کاف��ی تبدیل ب��ه یکی از‬ ‫معضالت اساس��ی نماینده مدیران مسئول شده و اعتراض‬ ‫مطبوعاتی‌ها را به‌دنبال داشته است‪ .‬در این چند دوره فقط‬ ‫به‌خاطر یکی ش��دن نماینده وزارت ارش��اد یعنی معاونت‬ ‫مطبوعاتی با نماینده مدیران مسئول‪ ،‬این امکان فراهم شد‬ ‫که ایشان با دانش و تجربه خود بتواند موازنه‌ای نسبی بین‬ ‫این وظایف و آن وظایف برقرار کند‪.‬‬ ‫چهارم یکی ش��دن نماینده مدیران مسئول مطبوعات‬ ‫و معاونت مطبوعاتی در چند س��ال‪ ،‬نش��انه دولتی ش��دن‬ ‫نماینده مدیران مسئول تلقی شد و گروه‌هایی به مخالفت‬ ‫ن‌ه��ای گوناگون‬ ‫برخاس��ته‌اند و در فض��ای مجازی کمپی ‌‬ ‫تشکیل ش��ده و به این انتخاب که البته کاملا قانونی است‪،‬‬ ‫اعتراض دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه نماینده‪:‬‬ ‫نماینده مدیران مسئول شرح وظایفی در قانون دارد که‬ ‫خیلی س��اده است‪ ،‬اما خالصه ش��ده آن در قانون و شرع و‬ ‫عرف این اس��ت که نماینده مدیران مسئول‪ ،‬در همه حال‬ ‫بای��د نماینده مدیران مس��ئول و متوجه باش��د که رأی او‬ ‫همیش��ه باید برای هر روزنامه و نشریه‌ای (در هر موردی)‬ ‫ش باشد و باید‬ ‫مثبت باشد؛ حتی اگر برخالف نظر شخصی‌ا ‌‬ ‫از متقاضیان مجوز و اش��تباه‌های بع��دی مطبوعات در هر‬ ‫شرایطی بدون اما و اگر حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت کمپین‌های حمایتی و معترضان‪:‬‬ ‫با یک بررس��ی اجمالی در نوشته‌های دوستان اهل خرد‬ ‫رس��انه در گروه‌های گوناگون پیرام��ون انتخابات نماینده‬ ‫مدیرمسئول مطبوعات‪ ،‬متاسفانه متوجه می‌شویم که‪:‬‬ ‫‪ .۱‬من اهل فرهنگ و سواد نیستم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موضوعات را قاطی می‌کنم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روزنامه‌نگار حرفه‌ای کم داریم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سواد رسانه ندارم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قانون را نمی‌شناسم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توقعات بیجا دارم‪.‬‬ ‫‪ .۷‬فرصت‌طلب هستم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تحمل نقد را نداریم‪.‬‬ ‫‪ .۹‬و‪( ...‬البته خودم را عرض می‌کنم‪).‬‬ ‫‹ ‹ابراز چند اشکال از طرف اهل قلم‪:‬‬ ‫اش��کال‌هایی ک��ه اه��ل قلم بیش��تر در یادداش��ت‌ها و‬ ‫پیام‌ه��ای خود گفته بودند‪ ،‬در ظاهر هیچ ربطی به نماینده‬ ‫مدیران مس��ئول ندارد‪ ،‬زی��را به‌نظرم براس��اس ماده ‪۱۱‬‬ ‫قانون مطبوعات‪ ،‬رس��یدگی به درخواس��ت صدور پروانه و‬ ‫تشخیص صالحیت متقاضی و مدیر مسئول بر‌عهده هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات اس��ت والغیر‪ ،‬اما از آنجایی که در چند‬ ‫دوره نماینده مدیران مس��ئول و مع��اون مطبوعاتی یکی‬ ‫بوده‪ ،‬حاال همه مشکالت به گردن نماینده مدیران مسئول‬ ‫انداخته شده و می‌گویند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬طرح بیمه خبرنگاران بد بوده است‪.‬‬ ‫به‌نظر من این طرح بس��یار اصولی و درست و در حمایت‬ ‫از بدنه روزنامه‌نگاری کش��ور یعنی خبرن��گاران بوده و اگر‬ ‫چهارتا مدیرمس��ئول فرصت‌طلب مثل م��ن‪ ،‬عمه‪ ،‬خاله و‬ ‫رفیق‌شان را در فهرست نمی‌گنجاندند‪ ،‬الزم نبود که اصل‬ ‫ایده لغو ش��ود‪ .‬مگر با عمل چهار نفر که س��رعت غیرمجاز‬ ‫می‌رون��د و تصادف می‌کنند‪ ،‬س��اخت اتومبیل را متوقف و‬ ‫کارگر خودروس��از را از بیمه حذف می‌کنند‪ .‬اگر عیبی در‬ ‫این طرح وجود داشته‪ ،‬باید در بین مدیران مسئول به‌دنبال‬ ‫متهم گشت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬طرح اشتراک بد بوده است‪.‬‬ ‫طرح اشتراک یک ایده نو و در حمایت از مطبوعات بود که‬ ‫در این زمینه هم چند مدیر مسئول‪ ،‬با چند اپراتور متخلف‬ ‫زدوبند می‌کنند و بدون توزیع نش��ریه‪ ،‬پ��ول می‌گیرند و‬ ‫درعم��ل به‌نوعی دزدی می‌کنند‪ .‬در چنین ش��رایطی باید‬ ‫به‌دنب��ال راه‌حل برای پاکیزه ک��ردن موضوع و پیدا کردن‬ ‫مجرمان بگردیم و راهکارهای مناسب‌تر اجرایی ارائه کنیم؛‬ ‫نه فردی را که ایده نو ارائه کرده‪ ،‬محاکمه کنیم؟‬ ‫‪ .۳‬طرح رتبه‌بندی بد است‪.‬‬ ‫خداوند هم انسان‌ها را رتبه‌بندی کرده است‪ ،‬بدون شک‪،‬‬ ‫تبعی��ض کار بدی اس��ت و خدا و پیغمب��ر و امام و امت هم‬ ‫نمی‌پسندند‪ ،‬اما چه کس��ی گفته رتبه‌بندی بد است‪ .‬مگر‬ ‫می‌ش��ود شاگرد اول دانش��گاه از همان امتیازی برخوردار‬ ‫باش��د که آخرین نفر برخوردار است؟ تاکنون شما شاگرد‬ ‫س��اعی را با ش��اگرد تنبل در یک ترازو گذاش��ته‌اید؟ مگر‬ ‫می‌ش��ود یک روزنامه که حتی تیترزنی را بلد نیست با یک‬ ‫روزنامه حرفه‌ای یکس��ان دید و مقایس��ه ک��رد و برای آنها‬ ‫کمک برابر پرداخت کرد؟‬ ‫‪ .۴‬شیوه پرداخت یارانه بد است‪.‬‬ ‫چرا بد اس��ت؟ چون به م��ا نداده‌اند یا کم داده‌اند؛ حرف‬ ‫درستی اس��ت‪ ،‬باید عدالتی براس��اس همان رتبه‌بندی و‬ ‫جایگاه هر نش��ریه وجود داش��ته باش��د‪ ،‬باید براساس یک‬ ‫معیار‪ ،‬یک س��نگ مح��ک‪ ،‬یک متر مش��خص‪ ،‬خالصی و‬ ‫ناخالصی عیار یک نش��ریه دیده شود‪ .‬اگر آن معیارها غلط‬ ‫اس��ت باید برای اصالح آنها پیشنهاد داد که متاسفانه هنوز‬ ‫در ارش��اد کسانی هس��تند که این بی‌عدالتی را سلیقه‌ای‬ ‫دنبال می‌کنند و توجهی هم به اعتراض‌های ما در اداره کل‬ ‫مطبوعات داخلی نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نظارت بد است‪.‬‬ ‫نظارت بر چه چیز و چه کسی بد است؟‬ ‫ آیا تاکن��ون حتی یک نوبت پروانه مدیرمس��ئولی که‬‫حقوق خبرنگار را می‌خورد باطل شده است؟‬ ‫ آی��ا ب��ر موض��وع اج��اره دادن روزنامه‌ه��ا ازس��وی‬‫مدیرمسئوالن نظارت کرده‌اند؟‬ ‫ آی��ا روزنامه‌های بی‌کیفیت ب��ا بدترین کمیت چاپ و‬‫با تیراژ چندتایی و صددرصد (کپی‌پیس��ت) که به اعتماد‬ ‫عمومی جامعه به مطبوعات لطمه زده‌اند‪ ،‬نظارت کرده‌اند؟‬ ‫ آی��ا یک بار از برخی مدیران مس��ئولی که در خانواده‬‫ما به‌ط��ور معمول بیش��تر از همه مدعی هس��تند و هنوز‬ ‫نمی‌دانن��د مطبوع��ات را با ک��دام «ط‪،‬ت» می‌نویس��ند‪،‬‬ ‫نظارتی شده است؟‬ ‫ آیا مدیرانی که سال‌هاس��ت‪ ،‬از امتیاز پروانه‌هایی بهره‬‫می‌برند که الفبای آن را نمی‌دانند هرگز مورد پرس��ش قرار‬ ‫گرفته‌اند؟‬ ‫ مدیر مس��ئوالنی را می‌شناسم که کتاب نمی‌خوانند‪،‬‬‫تئاتر نمی‌روند‪ ،‬سفر نکرده‌اند‪ ،‬با سینما و نقاشی و موسیقی‬ ‫و دین و مذهب بیگانه هستند‪ ،‬تجربه نیندوخته‌اند‪ ،‬اما یک‬ ‫مدرک لیس��انس از شعبه فالن دانشگاه دارقوزآبادی بدون‬ ‫حضور در کالس و درس و مشق دریافت کرده‌اند و همیشه‬ ‫مدعی کس��انی هستند که سرش��ان را پایین می‌اندازند و‬ ‫کارشان را می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تعدد تشکل‌ها و انجمن‌ها بد است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه م��ن هم با برخ��ی از دوس��تان همصدا‬ ‫هس��تم که نبای��د هرکس از مادرش قهر ک��رد‪ ،‬برود و یک‬ ‫گروه تش��کیل دهد‪ .‬باید یکی‪ ،‬دو تشکل اولیه را هر دوره با‬ ‫انتخابات سالم‌تر و اصالح اساسنامه‌ها و نظارت بیشتر اعضا‬ ‫تقویت و حفظ کرد‪ .‬تشکیل ‪ 8 ، 7‬انجمن و چندین گروه در‬ ‫عمل خاصیتی تا امروز برای اصحاب رس��انه نداشته است‪.‬‬ ‫کدام یک از این تش��کل‌ها می‌توانند مدعی باشند که گلی‬ ‫بر س��ر مطبوعات زده‌اند؛ جز گرفتن حق عضویت و جلسه‬ ‫خصوصی با این و آن برای معرفی خودش��ان و اس��تفاده از‬ ‫رانت‌های یواشکی و شخصی‪...‬‬ ‫‪ .۷‬شفافیت بد است‪.‬‬ ‫بله انتش��ار فهرس��ت کمک‌ها و یارانه‌ها بد است‪ ،‬چون‬ ‫معلوم می‌ش��ود ک��ه به ما چقدر کمک ش��ده و زیرمیزی و‬ ‫رومیزی گرفتیم‪ .‬این فریاد کسانی است که در این سال‌ها‬ ‫کمک‌ه��ای میلیاردی و میلی��ون دالری گرفتند‪ .‬معاونت‬ ‫مطبوعات��ی اگر همین یک کار را به‌عنوان کارنامه ارائه کند‬ ‫و ادام��ه دهد‪ ،‬نمره قبولی می‌گیرد‪ .‬تازه یادمان باش��د که‬ ‫همه فهرست‌های این ‪ ۴۰‬سال گذشته منتشر نشده است‪،‬‬ ‫حواله‌ه��ای کاغذ و فیلم و زینگ در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬منتش��ر‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬کمک‌های مالی در زم��ان انتخابات اخیر و‬ ‫قبلی‌ها منتشر نشده اس��ت‪ ،‬اما همین یک بخش کوچک‬ ‫مربوط به ‪ 8 ، 7‬س��ال گذشته که منتش��ر شد‪ ،‬معلوم کرد‬ ‫آن کمک‌ه��ای ‪ ۷۰۰‬هزار دالری و ی��ک میلیون دالری و‬ ‫میلیون‌ها تومان دیگر به چه کسانی داده شده است‪.‬‬ ‫‪ .8‬نامزدهای قبلی و فعلی بد هستند‪.‬‬ ‫اتهام‌زنی اگر بدترین ش��یوه عالم و آدم نباشد‪ ،‬دست‌کم‬ ‫ب��ه گفته امام صادق (ع) حرمت مس��لمان و هر انس��انی از‬ ‫کعبه کمتر نیست‪.‬‬ ‫‪ .9‬چرا این همه نامزد شده‌اند؟‬ ‫یکی جوان اس��ت و عالقه دارد که مطرح شود‪ ،‬چه عیبی‬ ‫دارد؟‬ ‫یکی عالقه‌مند و پرش��ور است و می‌خواهد باز هم تالش‬ ‫کند و خودش را نشان دهد‪ ،‬چه عیبی دارد؟‬ ‫ت دیگر چند رأی بیش��تر نی��اورده اما‬ ‫یک��ی در انتخابا ‌‬ ‫می‌خواهد باز هم ش��انس خود را امتح��ان کند‪ ،‬چه عیبی‬ ‫دارد؟‬ ‫یکی انس��ان بسیار خوبی اس��ت اما در مدیریت فالن جا‬ ‫به‌نظر شما ضعیف بوده‪ ،‬چه عیبی دارد؟‬ ‫یکی نامزد می‌شود که فقط نامزد شده باشد‪ ،‬از لغت نامزد‬ ‫خوشش می‌آید‪.‬‬ ‫یکی نامزد می‌شود که دیده شود و بقیه نامش را بشنوند‬ ‫و بدانند هست و بعد هم انصراف بدهد‪.‬‬ ‫یکی نامزد می‌شود تا از فهرست یارانه حذف نشود‪.‬‬ ‫یکی نامزد می‌ش��ود که بعد نانی به دیگری قرض بدهد و‬ ‫بگوید به نفع تو خارج شدم‪.‬‬ ‫یکی چند دوره نماینده بوده و حاال هم نامزد می‌ش��ود‪،‬‬ ‫خواس��تید رأی بدهی��د‪ ،‬نخواس��تید رأی ندهی��د‪ .‬همه‬ ‫خوش��بختانه رسانه دارید؛ نظرتان را مکتوب کنید‪ ،‬درباره‬ ‫کارشان نظر بدهید؛ هیچ کس بد نیست‪.‬‬ ‫‪ .10‬نگرانی بد است‪.‬‬ ‫نگران باش��ید که در این بازی کس��ی رأی بیاورد که بعد‬ ‫چراغ بردارید و دنبال قبلی‌ها بگردید‪ .‬باید مدیران مسئول‬ ‫به‌عنوان پیشگامان فرهیختگی جامعه با دست‌کم مدرک‬ ‫تحصیلی لیس��انس‪ ،‬به‌دنب��ال فرد توانا‪ ،‬از خود گذش��ته‪،‬‬ ‫کارآمد و بدون غرض و مرض باش��ند؛ چندتا سراغ دارید؟‬ ‫معرفی کنید‪ ،‬رأی من مال شما‪.‬‬ ‫‪ .11‬می‌توان صد تای دیگر هم نوشت‪....‬‬ ‫‹ ‹ اما راه‌حل و پیشنهاد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬چه کس��انی آماده هستند که بنویسند کل یارانه‌های‬ ‫ارش��اد قط��ع تا مان��دگاری مطبوعات معلوم ش��ود و دوغ‬ ‫دوشاب خودش را نش��ان دهد‪ .‬تا روزی که ما به‌دنبال یک‬ ‫ریال و چند میلیارد ارشاد باشیم‪ ،‬مطبوعات آزاد و توانمند‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواه��ش کنیم که ارش��اد کل یارانه‌ه��ا را در ایجاد‬ ‫یک زیرس��اخت مانند یک مدیا‌سنتر هزینه کند و به هیچ‬ ‫روزنامه و نش��ریه‌ای چند س��ال یارانه داده نشود و بعد یک‬ ‫مکان در اختیارش قرار گیرد مانند مس��کن مهر؛ زمین هم‬ ‫که مال دولت است و مجانی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به‌جای اینکه بگوییم آگهی به فالن روزنامه (حمایت)‬ ‫داده نش��ود‪ ،‬بای��د گفت ف�لان روزنام��ه را خصوصی و به‬ ‫کارکنان��ش واگذار کنید؛ به ج��ای ماهی دادن‪ ،‬به آموزش‬ ‫ماهی‌گیری فکر کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از مجل��س و دول��ت بخواهیم که هم��ه روزنامه‌های‬ ‫دولتی براس��اس اصل ‪ ۴۴‬و دس��تور رهبر معظم انقالب به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شوند؛ ایران‪ ،‬همشهری و ‪...‬‬ ‫‪ .۵‬تنها روزنامه‌ای که در تاریخ مطبوعات ایران توانس��ت‬ ‫س��هامداری و از دول��ت جدا و به کارکنانش واگذار ش��ود‪،‬‬ ‫روزنام��ه صمت بوده که متاس��فانه از ط��رف همین ‪3 ، 2‬‬ ‫روزنامه خصولتی‌ها و خصوصی‌های یارانه‌بگیر و وابس��ته‬ ‫به افراد و گروه‌های خاص بیش��تر مورد حمله قرار گرفت‪،‬‬ ‫اما همین روش س��هامداری می‌تواند به‌عنوان الگو در بقیه‬ ‫روزنامه‌ه��ا مانند ایران‪ ،‬همش��هری‪ ،‬ش��هروند‪ ،‬حمایت‪،‬‬ ‫خراسان‪ ،‬جام‌جم‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬اطالعات‪ ،‬کیهان و‪ ...‬مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬باید جلوی انتشار همه نشریه‌های داخلی سازمان‌های‬ ‫دولتی‪ ،‬هواپیمایی‌ها و‪ ...‬که بیش��ترین آگهی را می‌گیرند‪،‬‬ ‫بدون استثنا گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬باید نماینده مدیران مسئول بتواند با تغییر اختیارات‬ ‫قانونی درب��اره کاغذ و یارانه و‪ ...‬به ارش��اد تذکر بدهد و در‬ ‫اصالح قوانین تالش کند‪.‬‬ ‫‪ .8‬نماینده مدیران مس��ئول باید بتواند مافیای توزیع را‬ ‫افش��ا و از این فرصت برای گفت‌وگو و مصاحبه با رس��انه‌ها‬ ‫اس��تفاده کند و درباره کیوسک‌ها با شهرداری به گفت‌وگو‬ ‫بنشیند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مطبوعات به خواننده نیاز دارند‪ .‬مهم‌تر از مس��ئوالن‪،‬‬ ‫مردم هس��تند که به مطبوعات اعتماد ندارند و نمی‌خرند‬ ‫و نمی‌خوانند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تنها راه بازگش��ت مردم به سمت مطبوعات‪ ،‬آزادی‬ ‫مطبوعات است‪ .‬نماینده مدیران مسئول باید بتواند بقیه را‬ ‫قان��ع کند که به هر چیزی گی��ر و اخطار ندهند و به دادگاه‬ ‫نفرستند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت باید مدیر‪،‬‬ ‫توانمند‪ ،‬باس��واد و حرفه‌ای باش��د و بتواند با یک نگاه دوغ‬ ‫و دوش��اب را در مطبوعات تش��خیص ده��د‪ .‬مدیر کوتوله‬ ‫نمی‌تواند نماینده چندهزار مدیر مسئول باشد‪.‬‬ ‫‪ .12‬در مجل��س ‪ ۳‬نماینده (آقای��ان وکیلی‪ ،‬کواکبیان و‬ ‫حضرتی) رسما با کمک مطبوعاتی‌ها رأی آورده‌اند و مطرح‬ ‫شدند؛ تاکنون چه کاری برای مطبوعات کردند؟‬ ‫‪ .۱۳‬در ماج��رای اخی��ر روزنام��ه ابتکار که خ��ود آقای‬ ‫وکیل��ی در هیات نظارت اس��ت‪ ،‬هیات ب��ه روزنامه ابتکار‬ ‫اخطار می‌دهد و روزنامه هم مس��ئولیت را گردن خبرنگار‬ ‫می‌ان��دازد‪ ،‬در حالی که آق��ای وکیلی نباید اص�لا زیر بار‬ ‫موض��وع می‌رفت‪ ،‬زیرا در گ��زارش مربوط هیچ توهینی به‬ ‫مقدسات نشده بود‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬قانون اصالح ش��ود؛ حداکث��ر دو دوره برای هر کس‬ ‫ب��ا دو دوره تنفس تا جوان‌ترها ه��م بتوانند توانایی خود را‬ ‫نمایش دهند‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬حاال با این ش��رایط خدا وکیلی چه کسی می‌خواهد‬ ‫نامزد باشد‪ .‬ش��ما خودتان به کسانی که الفبای بحث را در‬ ‫کار گروهی و در ای��ن کمپین‌ها نمی‌دانند رأی می‌دهید؟‬ ‫به کس��ی که یک بار به او اعتم��اد کردید اما او بودجه چند‬ ‫میلی��اردی انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری را بی��ن خود و‬ ‫‪ 4‬رفیق��ش تقس��یم کرد رأی می‌دهید؟ به کس��ی که یک‬ ‫روزنامه هزار نس��خه‌ای با دو کارمند را نمی‌تواند اداره کند‬ ‫رأی می‌دهی��د؟ به کس��ی که فقط فحاش��ی می‌کند رأی‬ ‫می‌دهید؟ به کسی که در ظاهر حرفی می‌زند و در باطن کار‬ ‫دیگری می‌کند رأی می‌دهید؟ به کسی که تحمل شنیدن‬ ‫ندارد رأی می‌دهید؟ به کس��ی که منافع فردی را به منافع‬ ‫جمعی ترجیح می‌دهد رأی می‌دهید؟‬ ‫مواظ��ب باش��یم؛ هرانتخاب��ات دانایی جمعی م��ا را به‬ ‫امتحان می‌گیرد‪ .‬والسالم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!