صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۳۶

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 36

هفته نامه روزگار خودرو شماره 36

‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫ضرورت پویش «مطالبه تغییر‬ ‫رویه مدیریتی کشور»‬ ‫‪3‬‬ ‫ساختار اقتصادی کشور‬ ‫چاالک نیست‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫منافع برخی‬ ‫افراد مانع سقوط‬ ‫قیمت‌ها در بازار‬ ‫چگونگی تحقق‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫(‪)۱۲‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫مردم به جنگ قیــمت‌ها می‌روند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الگو بگیریم اما درست‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫شاه‌کلید واردات خودرو‬ ‫کجاست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارشی از بازار صنعت خودرو‬ ‫تولیدات انحصاری‬ ‫قیمت‌گذاری اجباری‬ ‫‪6‬‬ ‫باتوجه به صدور حکم دادگاه الهه به نفع ایران بیان شد‬ ‫‪10‬‬ ‫ طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫افزایش امیدواری به ورود‬ ‫هواپیما‌های برجامی‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫چگونگی تحقق‬ ‫مسئولیت اجتماعی (‪)۱۲‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها برای حکومت در مفهوم توس��عه پای��دار ظهور کرده‬ ‫و س��ازمان‌های بین‌المللی نیز به‌دلیل تس��لط این مفهوم در جه��ان رقابتی چون برنامه‬ ‫توس��عه س��ازمان ملل س��عی کرده‌اند این مفهوم را در بین مدیران ش��رکت‌ها در قالب‬ ‫اهداف توس��عه هزاره س��وم مطرح کنند‪ .‬با پیوس��تن ایران به اعالمیه توس��عه هزاره در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪1379‬خورشیدی)که براساس آن کشورها متعهد شده‌اند تا سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪1394‬خورشیدی)به ‪ ۸‬هدف توسعه‌ای مانند ریشه‌کنی فقر‪ ،‬گرسنگی‪،‬‬ ‫ایدز‪ ،‬کاهش مرگ‌ومیر کودکان‪ ،‬دستیابی به آموزش ابتدایی‪ ،‬دستیابی به محیط‌زیست‬ ‫پایدار و‪ ..‬با اس��تفاده از تمامی امکانات و ابزارهای الزم با استانداردهای تعیین‌شده دست‬ ‫یابن��د‪ ،‬دفاتر و آژانس‌های س��ازمان ملل در ایران فعالیت‌های خ��ود را در این زمینه آغاز‬ ‫کردن��د و ش��رکت‌های ایرانی هم به مش��ارکت اجتماعی در تحقق اه��داف هزاره دعوت‬ ‫ش��دند‪ .‬کارگروه ملی اهداف توسعه هزاره با مس��ئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و‬ ‫عضویت بخش خصوصی‪ ،‬تشکل‌های صنعتی‪ ،‬نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی‪،‬‬ ‫دفاتر و آژانس‌های س��ازمان ملل و س��ازمان‌های اجرایی‪ ،‬تشکیل شد تا روند دستیابی به‬ ‫اهداف توسعه هزاره تسهیل شود و تمامی ذی‌نفعان از نقش خود در تحقق اهداف توسعه‬ ‫هزاره آگاه ش��وند‪ .‬کارگروه ملی بخش خصوصی و اهداف توس��عه هزاره متشکل از تمام‬ ‫تشکل‌های بخش خصوصی است؛ ازجمله اتاق بازرگانی‪ ،‬مجمع امور صنفی تهران‪ ،‬خانه‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬س��ازمان تعاون تهران‪ ،‬کنفدراسیون صنعت‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫فدراس��یون کارفرمایان‪ ،‬خانه کارگر و تعدادی از تش��کل‌های جامعه مدنی غیردولتی که‬ ‫در قالب عضو ناظر ش��رکت می‌کنند‪ .‬کارگروه سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی نیز‬ ‫شامل تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی است‪.‬‬ ‫حدود یک دهه از طرح موضوع مسئولیت اجتماعی به‌معنای امروزی آن در ایران‬ ‫می‌گذرد اما هنوز این موضوع فراگیر نش��ده و در اولویت فعالیت تمامی شرکت‌های‬ ‫کوچک و بزرگ قرار نگرفته که توس��عه و بسط این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و‬ ‫افزایش آگاهی‌های عمومی است‪ ،‬به‌طوریکه تمامی شرکت‌ها به این باور برسند که‬ ‫اگر امروز اجتماع را نبینند فردا نیز در اجتماع دیده نخواهند شد‪.‬‬ ‫به‌منظور مدیریت امور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پیشنهاد می‌‌شود این مراحل‬ ‫در شرکت‌ها به مرحله اجرا درآید‪.‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬بازبینی وضعیت موجود‬ ‫‪ -‌ ۱‬مرور گزارش‌های موجود در ش��رکت در زمینه وضعیت مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫شرکتی و بررسی رکوردهای پیشین و فعلی‬ ‫‪ -‌ ۲‬تهیه گزارش��ی درباره وضعیت مس��ئولیت‌های اجتماعی ش��رکتی و سنجش‬ ‫میزان تعهد مجموعه نسبت به این مفهوم‬ ‫مرحله دوم‪ :‬ایجاد آگاهی و تعهد‬ ‫‪ -‌ ۱‬مش��خص ک��ردن اقدام‌ه��ا ب��رای ایج��اد آگاه��ی و تعه��د‪ -‌ ۲‬تدوی��ن یک‬ ‫برنام��ه آموزش��ی ‪ -‌ ۳‬تدوین ی��ک برنامه زمانی ‪ -‌ ۴‬مش��خص کردن مس��ئولیت‌ها‬ ‫‪ -‌ ۵‬مشخص کردن ریسک‌ها ‪ -‌ ۶‬مشخص کردن هزینه‌ها‬ ‫مرحله سوم‪ :‬تعریف محدوده‌های دقیق اقدام‬ ‫‪ -۱‬مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت در رهب��ری و فرآینده��ای درون س��ازمان‬ ‫‪ -۲‬مسئولیت اجتماعی شرکت در بازار و صنعت ‪ -۳‬مسئولیت اجتماعی شرکت در‬ ‫محیط کار ‪ -۴‬مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط‌زیست ‪ -۵‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت در جامعه و کشور‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬شناسایی ذی‌نفعان و تبیین خواسته‌ها و انتظار‌ها‬ ‫‪ -‌ ۱‬تهی��ه فهرس��تی از تمام��ی ذی‌نفع��ان ‪ -۲‬هماهنگ��ی ب��ا مدی��ران ب��رای‬ ‫اولویت‌بن��دی ذی‌نفع��ان ‪ -۳‬تهی��ه فهرس��ت و پرس��ش‌نامه‌هایی ب��رای تبیی��ن‬ ‫خواس��ته‌ها و انتظاره��ا ‪ -۴‬تجزی��ه ‌و تحلی��ل پرسش��نامه‌ها و گفت‌وگوه��ا‬ ‫‪ -‌ ۵‬تعریف ش��اخص‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی ‪ -‌ ۶‬هماهنگی با مدیران برای‬ ‫اولویت‌بندی خواس��ته‌های ذی‌نفعان باتوجه به اطالع��ات موجود ‪ -‌ ۷‬تهیه و تدوین‬ ‫گزارشی درباره شکاف میان عملکرد و نقطه مطلوب‬ ‫مرحله پنجم‪ :‬برنامه‌ریزی و تعریف پروژه‌های بهبود‬ ‫در ای��ن مرحله باتوجه به نتایج به‌دس��ت‌آمده از مراحل پیش پروژه‌های بهبودی‬ ‫متناسب با نیازهای شرکت و زیرمجموعه‌های آن تعریف می‌‌شود که هر پروژه دارای‬ ‫جزئیات ویژه‌ای از برنامه‌ریزی‪ ،‬نظارت و اجرا است‪.‬‬ ‫مرحله ششم‪ :‬ارائه چارچوب گزارش ساالنه مسئولیت شرکتی و ارزیابی‬ ‫باتوجه با ش��اخص‌های به‌دس��ت‌آمده‪ ،‬نتای��ج حاصل از پروژه‌ه��ا اندازه‌گیری و با‬ ‫خط‌مش��ی مس��ئولیت‌های اجتماعی مطابقت داده می‌ش��ود و درنهایت می‌توان با‬ ‫ارزیابی آن براس��اس اس��تانداردهای موجود جهانی از صحت حرکت در این مس��یر‬ ‫اطمین��ان حاص��ل کرد‪ .‬مقوله ‪ CSR‬در ایران‪ ،‬بحثی کاملا جدید اس��ت و حتی در‬ ‫میان شرکت‌های بازار سرمایه کشور که سهامدار عام دارد نیز هنوز این موضوع وارد‬ ‫ترازنامه‌ها و فعالیت‌های مالی و اقتصادی و فرهنگی و اطالع‌رسانی آنها نشده است‪.‬‬ ‫به‌تازگی در میان تمامی س��من‌های جهان‪« ،‬محک»‪ ،‬موسس��ه خیریه حمایت از‬ ‫کودکان س��رطانی ایران‪ ،‬چهارم ش��د‪ .‬در این رویداد‪ ۲۴۰ ،‬شرکت امریکایی حضور‬ ‫داشتند و این اتفاق بزرگی بود‪ .‬در حال‌حاضر جهان چنین دیدگاهی را به ایران پیدا‬ ‫کرده که در کشوری که اغلب مردم گرفتارند‪ ،‬به گرفتاران کمک می‌شود‪.‬‬ ‫بودجه‌ای که برای محک در نظر گرفته‌شده‪ ،‬از برخی سازمان‌ها بیشتر است‪ .‬یعنی‬ ‫مردم اینچنین از سازمانی که به آن اعتماد دارند‪ ،‬حمایت می‌کنند و این سازمان هم‬ ‫بدون مرز کودکان را معالجه می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین ترتیب مس��ــئولیت اجتماعی در ایران در حال جا افتادن اس��ت‪.‬‬ ‫شــاید برخی‌ها هزینه مسئولیت اجتماعی را در بودجه ساالنه خود قرار ندهند‪،‬‬ ‫اما کارخانه‌هایی داریم که نانوش��ــته یا نوشته‪ ،‬س��االنه به موسسه‌های خیریه‬ ‫کم��ک می‌کنند‪ .‬برخی به‌طور غیرمس��تقیم کمک می‌کنن��د‪ .‬به‌طور مثال یک‬ ‫ش��رکت به‌عنوان هدیه ساالنه به کارکنان خود‪ ،‬بسته‌های کوچک زعفرانی را از‬ ‫یک تولیدکننده زعفران که بخشی از سود حاصل از کار خود را به موسسه‌های‬ ‫خیری��ه پرداخ��ت می‌کند‪ ،‬خری��داری می‌کن��د و آن را در اختی��ار کارکنان و‬ ‫مخاطبانش قرار می‌دهد‪ .‬با این کار‪ ،‬شرکت که سهامی عام است‪ ،‬از فعالیت‌های‬ ‫خیریه به‌طور غیرمستقیم حمایت و با این رفتار سازمانی سبز‪ ،‬به توسعه اخالق‬ ‫ن دست در کشورمان‬ ‫کسب‌وکار در ایران کمک کرده است‪ .‬البته نمونه‌هایی از ای ‌‬ ‫بسیار است‪ .‬سازمان ایمیدرو (سازمان توسع ‌ه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران) ازجمله ش��رکت‌های دولتی اس��ت که مس��ئولیت اجتماع��ی را در دوره‬ ‫مدیریت جدید خود در سرلوحه وظایف خویش قرار داده است‪.‬‬ ‫*در مجموعه یادداش��ت‌های مسئولیت‌های اجتماعی از ده‌ها مقاله در اینترنت و‬ ‫دنیای مجازی استفاد ‌ه شده که از نویسندگان آنها قدردانی می‌شود‪ .‬متاسفانه بیشتر‬ ‫این نوشته‌ها دارای مشخصات نبودند‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه تایر و آزادسازی تایرهای موجود در گمرک زنجان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان با اشاره‬ ‫به نگرانی‌های به‌وجودآمده درباره تامین تایر خودروهای س��نگین‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه نس��بت ب��ه کاهش تعرفه گمرک��ی تایرها و‬ ‫آزادس��ازی تایرهای موجود در گمرک و اموال تملیکی اقدام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گزارش شاتا‪ ،‬ناصر فغفوری با بیان این مطلب افزود‪ :‬عالوه‌بر این‬ ‫در نیمه دوم س��ال اقدام‌های مربوط در راستای ثبت‌سفارش‌های‬ ‫جدید در حال انجام است که به‌طور قطع این کار به رفع مشکالت‬ ‫خودروهای حمل کاال و خودروهای سنگین کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآورش��د‪ :‬به‌منظور جلوگی��ری از تخلفات صنفی‬ ‫اصن��اف و سوءاس��تفاده‌های احتمال��ی در این ح��وزه بازدیدهای‬ ‫مستمری ازس��وی تیم بازرسی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان زنجان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان با بیان‬ ‫اینکه براس��اس آمار‪ ،‬در ‪۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۲۴‬هزار بازرسی از‬ ‫اصناف استان انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬البته بازرسی‌ها در ‪3‬ماه دوم سال‬ ‫تشدید شده و آمار آن ‪۱۳‬هزار مورد بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تعداد پرونده‌های تش��کیل شده در نیمه‬ ‫نخست امسال هزار و ‪۳۴۸‬مورد بوده‪ ،‬اضافه‌کرد‪ :‬در ‪3‬ماه دوم سال‬ ‫به‌دلیل حساسیت وضعیت بازار پرونده‌های متشکله ‪۵۷‬درصد رشد‬ ‫داشته‌اند‪ .‬فغفوری همچنین تعداد شکایات مردمی واصله در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری را هزار و ‪۱۴۷‬مورد اعالم کرد و گفت‪ :‬البته‬ ‫در ‪3‬ماه دوم سال تعداد ش��کایات ‪۱۱۴‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت یکی از گالیه‌ها و اعتراض‌ه��ای کامیونداران کمبود‬ ‫قطع��ات و گران��ی آن در بازار لوازم یدکی خ��ودرو بوده که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تدابیری که اندیشیده در حال رسیدگی‬ ‫و پیگیری موضوع اس��ت‪ .‬در همین راستا برای تامین نیاز بازار در‬ ‫زمینه تایرهای سنگین در ‪۲‬هفته گذشته آمار زیادی از الستیک‌ها‬ ‫از گمرکات کش��ور ترخیص شده و در اختیار صاحبان خودرو قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت خودروهای‬ ‫داخلی در بازار‬ ‫رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل‬ ‫کرج از کاهش نس��بی قیمت خودروهای گران قیمت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در بین ماش��ین‌های گران قیمت‪ ،‬حتی تا ‪100‬‬ ‫میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته‌ایم‪.‬‬ ‫حمید کریمی با اش��اره به وضعیت ب��ازار خرید و فروش‬ ‫خودرو از کاهش نسبی قیمت خودروهای گران قیمت خبر‬ ‫داد و به ایسنا گفت‪ :‬در بین ماشین‌های گران قیمت‪ ،‬حتی‬ ‫تا ‪ 100‬میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته‌ایم که البته‬ ‫افزایش قبلی و کاهش فعلی قیمت همگی رابطه مس��تقیم‬ ‫با نوسانات ارزی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته در می��ان خودروهای داخلی هم کاهش‬ ‫قیم��ت داش��ته‌ایم به طوری ک��ه در برخ��ی محصوالت تا‬ ‫‪7‬میلیون توم��ان هم افت قیمت وج��ود دارد که البته این‬ ‫کاهش قیمت در انواع خودرو ثمره کاهش تقاضا برای خرید‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریمی از هزینه زیاد دفترخانه‌ها برای ثبت خودرو خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬یکی از عل��ل گرانی خودرو ب��اال بودن هزینه‬ ‫دفترخانه‌ها اس��ت‪ .‬گاهی این هزینه برای صاحب خودرو تا‬ ‫دو میلیون توم��ان آب می‌خورد؛ البته ما ش��اهد رقم‌هایی‬ ‫باالتر حتی تا ‪7‬میلیون تومان هم بوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در خصوص چش��م‌انداز بازار خودرو تا پایان سال نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬به صراحت نمی‌توان در این خصوص نظر داد اما در‬ ‫ه��ر ح��ال امیدواریم از این وضعیت به بهترین ش��کل گذر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کریمی در خصوص وضعیت آشفته بازار در کشور و ضعف‬ ‫کارکردهای نظارت��ی در این بخش‪ ،‬گفت‪ :‬این نکته صحیح‬ ‫است که مسئوالن باید وضع اقتصادی کشور را سر و سامان‬ ‫بدهند ولی به این معنی نیس��ت که مردم هیچ مسئولیت و‬ ‫وظیفه‌ای ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم خودشان باید در بازار تعادل ایجاد کنند‬ ‫و ب��ه نوعی تنظیم بازار کنن��د؛ زمانی که عده‌ای از مردم به‬ ‫فروشگاه‌ها هجوم می‌برند و مازاد بر نیاز خود خرید می‌کنند‬ ‫و اجناس خریداری ش��ده را در خانه‌هایشان انبار می‌کنند‬ ‫چه تفاوتی ب��ا محتکران دارند؟ بنابرای��ن باید این موضوع‬ ‫فرهنگ‌سازی شود تا هیچ کس مازاد نیاز خود خرید نکند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز تصریح کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که ما فقط به یک قوطی رب گوجه فرنگی نیاز داریم اما ‪10‬‬ ‫عدد می‌خریم مس��لما دچار کمبود و گرانی هم می‌ش��ویم؛‬ ‫بخش��ی از علت گرانی و تورم به همین رفتارهای محتکرانه‬ ‫باز می‌گردد‪.‬‬ ‫‌آمبوالنس‌های پیشرفته‬ ‫به ناوگان وزارت بهداشت پیوست‬ ‫به منظور نوس��ازی ناوگان اورژانس کش��ور‪ ،‬در مراسمی‬ ‫ب��ا حض��ور وزیر بهداش��ت‪ ،‬مدی��ران عام��ل ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫ایران‌خ��ودرو دیزل و جمع��ی از مدیران ارش��د این گروه‬ ‫صنعتی‪ ۳۰۰ ،‬آمبوالنس به ناوگان وزارت بهداشت تحویل‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در این مراس��م که محس��ن‬ ‫صالحی‌نی��ا معاون امور صنایع و امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل صنایع خودرو و نی��رو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حضور داش��تند ‪ ۳۰۰‬دستگاه آمبوالنس اسپرینتر‬ ‫‪ ۳۱۵‬به صورت تجهیز ش��ده توسط ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫دیزل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن آمبوالنس‌ه��ا بر پایه خ��ودرو ون اس��پیرنتر ‪۳۱۵‬‬ ‫دیزلی مرس��دس بنز ب��ا موت��ور ‪۲۲LA DE OM۶۵۱‬‬ ‫و قدرت ‪ ۱۵۰‬اس��ب بخار و گیربکس دس��تی ‪ ۶+۱‬دنده‪،‬‬ ‫تولی��د ش��ده‌اند‪ .‬از جمله امکان��ات فنی آنه��ا می‌توان به‬ ‫فرم��ان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع‪ ،‬سیس��تم ترمز‬ ‫هیدرولیک و سیس��تم‌های کمکی ‪ABS، ASR، EBD،‬‬ ‫‪ ESP‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫شیش��ه‌باالبر برق��ی‪ ،‬صندل��ی قاب��ل تنظی��م راننده و‬ ‫کمک‌راننده‪ ،‬چراغ مه‌شکن‪ ،‬گرمکن شیشه در‌‌های عقب و‬ ‫لزوم نصب فیلتردوده برای اتوبوس‌های خصوصی‬ ‫مع��اون حمل‌ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری ته��ران ب��ر ل��زوم نص��ب‬ ‫س��االنه فیلت��ر دوده روی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اتوبوس‌ه��ای بخ��ش خصوصی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن پورسید‬ ‫آقایی در م��ورد تاثیر نصب فیلتردوده‬ ‫ب��ر کاهش آلودگی هوا ب��ا بیان اینکه‬ ‫برای رف��ع ‪100‬درص��دی آالیندگی‬ ‫اتوبوس‌ه��ا الزم اس��ت ک��ه از فیلتر‬ ‫دوده اس��تفاده ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��رای‬ ‫رف��ع کام��ل آالیندگ��ی ذرات معلق‬ ‫نی��از ب��ه فیلت��ر دوده داری��م که این‬ ‫توازن باید‬ ‫در بازار‬ ‫خودرو‬ ‫برقرار شود‬ ‫کار ه��م در حال انجام ش��دن اس��ت‬ ‫ام��ا نرخ ه��ر فیلت��ر دوده با ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ق��رارداد ‪۱۰۰‬‬ ‫دس��تگاه فیلت��ر دوده منعقد ش��ده و‬ ‫رایزنی برای خرید ‪ ۱۰۰‬دستگاه دیگر‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه این اس��ت که‬ ‫برای ‪ ۷۰۰‬دستگاه اتوبوس فیلتر دوده‬ ‫خریداری کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون حمل‌ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری تهران در مورد س��رانجام‬ ‫نص��ب فیلت��ر دوده روی اتوبوس‌های‬ ‫برگزاری آزمون الکترونیکی کارکنان ایران‌خودرو‬ ‫بخ��ش خصوص��ی نیز گف��ت‪ :‬منتظر‬ ‫بودی��م ک��ه فرآین��د خری��د فیلت��ر‬ ‫دوده ب��رای اتوبوس‌ه��ای ش��رکت‬ ‫واحد به س��رانجام برس��د ت��ا بتوانیم‬ ‫بخ��ش خصوص��ی را مل��زم کنی��م‬ ‫که نس��بت ب��ه خری��د فیلت��ر دوده‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ر همین اس��اس در‬ ‫جلس��ه ش��ورای معاون��ت حمل‌ونقل‬ ‫ش��هرداری تصمی��م بر این ش��د که‬ ‫شرکت‌های پیمانکار بخش خصوصی‬ ‫اتوبوس��رانی ملزم ش��وند س��االنه ‪۱۰‬‬ ‫درص��د از اتوبوس‌های خ��ود را مجهز‬ ‫به فیلت��ر دوده کنند که به نظر امری‬ ‫محال نیس��ت زیرا بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫اتوبوس��رانی بخ��ش خصوص��ی ‪۳۰۰‬‬ ‫اتوب��وس دارد ک��ه ‪ ۱۰‬درصد آن‌‪۳۰‬‬ ‫اتوبوس می‌ش��ود که ب��ار مالی آن نیز‬ ‫زیاد نخواهد بود‪.‬‬ ‫پورس��ید آقای��ی اظهار ک��رد‪ :‬قرار‬ ‫ش��د معاونت حمل‌ونقل نیز به عنوان‬ ‫تشویق‪ ،‬پیمایش و یارانه اتوبوس‌های‬ ‫دارای فیلت��ر دوده را بیش��تر کن��د تا‬ ‫جبران هزینه شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال‌حاضر ش��اهد آش��فته‌بازاری در زمینه ارز‪،‬‬ ‫س��که و خودرو هس��تیم و مردم اعتمادی به س��رمایه‌گذاری ندارند‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت هرچه س��ریع‌تر این وضعیت ازس��وی مدیران مربوط‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرخودرو‪ ،‬با اس��تناد به اظهارات‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬زمانی که محمد ش��ریعتمداری‬ ‫اع�لام می‌کن��د خودروه��ای کمت��ر از ‪۴۵‬میلیون توم��ان فقط‪ ۵‬تا‬ ‫شیش��ه جلو‪ ،‬قفل مرکزی‪ ،‬فیلتر جداکننده آب و گازوئیل‪،‬‬ ‫کروز کنترل‪ ،‬بخاری درج��ا آب گرم‪ ،‬چراغ ‪Day Light‬‬ ‫و دو در کش��ویی در طرفی��ن از جمله دیگ��ر امکانات این‬ ‫محصول اس��ت که می‌توان��د به‌عنوان خ��ودرو آمبوالنس‬ ‫کالس ‪ B‬بخشی از نیاز کشور را برطرف کند‪ .‬شرکت معتبر‬ ‫‪ Gifa‬فرانس��ه به عنوان کاربری‌ساز آمبوالنس در تجهیز و‬ ‫تبدیل این خودروها مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫در این آمبوالنس‌ها از پیش��رفته‌ترین تجهیزات استفاده‬ ‫ش��ده که شامل زیرس��ازی قوی و عایق‌کاری و کف‌سازی‬ ‫یکپارچه مقاوم در برابر س��ایش‪ ،‬دیوار جداکننده به همراه‬ ‫پنجره و پرده‪ ،‬کابینت‪ PVC‬با شیش��ه‌های طلقی شفاف‪،‬‬ ‫نیمکت کامل صندوق‌ش��ونده‪ ،‬صندلی پرس��تار‪ ،‬برانکارد‬ ‫اصلی ‪ ،POWER Assisted‬ونتیالتور است‪.‬‬ ‫همچنین این آمبوالنس‌ها به دس��تگاه ‪ DC‬ش��وک‪۶ ،‬‬ ‫عدد خروجی ‪ ۲۲۰‬ولت و ‪ ۱۲‬ولت‪ ،‬کیف احیاء‪ ،‬ساکش��ن‬ ‫پرتابل‪ ،‬دو سیلندر اکسیژن مجهز به مانیتور‪ ،‬پانل محافظ‬ ‫الکتریکی‪ ،‬کپسول آتش‌نش��انی‪ ،‬هواکش سقفی‪ ،‬سیستم‬ ‫گرمایش و سرمایش‪ ،‬آویز سِ ُرم‪ ،‬آژیر و میکروفن‪ ،‬نمایشگر‬ ‫و تنظیم‌کنن��ده دم��ای کابین بیم��ار‪Base Support ،‬‬ ‫الکترو پنوماتیک تجهیز شده است‪.‬‬ ‫آزمون الکترونیکی سراس��ری کارکنان‬ ‫نمایندگی‌ه��ای مج��از ایران‌خ��ودرو در‬ ‫ح��وزه خدم��ات پ��س از ف��روش‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به‌گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ن آزمون‬ ‫به‌عنوان مهم‌تری��ن و بزرگ‌ترین امتحان‬ ‫مهارت‌س��نجی در ح��وزه خدمات پس از‬ ‫فروش در سطح کش��ور‪ ،‬در دو مرحله در‬ ‫روزهای‪ ۱۱‬و ‪۱۲‬مهر به شکل الکترونیکی‬ ‫اجرا ش��د و در روزهای‪ ۱۸‬و ‪۱۹‬مهر نیز به‬ ‫شکل کتبی و حضوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در آزم��ون الکترونیکی مدی��ران خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬مس��ئوالن امور مشتریان‪،‬‬ ‫مسئوالن انبار و کارشناسان پذیرش شاغل‬ ‫در نمایندگی‌ه��ای مج��از ایران‌خودرو در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬به رقابت با هم‌قطاران خود‬ ‫پرداختند‪ .‬در بخش کتبی نیز استادکاران‬ ‫فنی(مکانی��ک‪ ،‬برق‌کار‪ ،‬جلوبن��دی‌‌کار و‬ ‫گازسوزکار) شرکت خواهند داشت‪ .‬برای‬ ‫ش��رکت در این آزمون‪ ،‬شرکت‌کنندگان‪،‬‬ ‫از طری��ق مراجع��ه ب��ه س��ایت آم��وزش‬ ‫الکترونیکی مدیریت آموزش فنی ایساکو‬ ‫به نش��انی‪www.isacoelearning.ir‬‬ ‫در تاریخ و زمان تعیین‌شده و در نوبت‌های‬ ‫متفاوت برای هر یک از ‪۴‬شغل مورد نظر‪،‬‬ ‫به پرس��ش‌‌های فنی و تخصصی‪ ،‬ب ‌ه شکل‬ ‫الکترونیکی پاس��خ دادن��د‪ .‬از مزیت‌های‬ ‫برگزاری این آزمون‌ها تحقق اهداف گروه‬ ‫صنعت��ی ایران‌خودرو درباره ب��ه‌روزآوری‬ ‫دان��ش تخصصی نیروی‌انس��انی و تقویت‬ ‫فرهنگ یادگیری است‪ .‬همچنین برگزاری‬ ‫الکترونیک��ی دوره‌ه��ا و آزمون‌ها کاهش‬ ‫قاب��ل توجه زم��ان و هزینه‌های آموزش و‬ ‫آزم��ون را به‌دنبال دارد‪ .‬بنابراین گزارش‪،‬‬ ‫نتایج ای��ن آزمون‌ه��ا بر امتی��از خبرگی‬ ‫افراد ش��رکت‌کننده‪ ،‬تاثیر مستقیم داشته‬ ‫و هدف کل��ی از برنامه‌ریزی و اجرای این‬ ‫آزمون‌ه��ا عالوه‌بر ارتقای هر چه بیش��تر‬ ‫‪۷‬میلیون تومان افزایش نرخ داشته‌اند‪ ،‬بیانگر بی‌ثباتی در بازار است؛‬ ‫بنابرای��ن باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با در نظر گرفتن نظر‬ ‫تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان توازن را در این بازار برقرار کند‪.‬‬ ‫او حضور ش��ورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را مفید دانس��ت‬ ‫و افزود‪ :‬حضور ش��ورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری و حفظ تعادل‬ ‫بازار خودرو مطلوب اس��ت ام��ا باید بر تصمیم‌های ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫پایش و نظارت جدی انجام ش��ود تا تصمیم‌های گرفته‌ش��ده ازسوی‬ ‫ش��ورا براس��اس واقعیت‌های موج��ود در جامعه باش��د‪ .‬از این‌رو‪ ،‬در‬ ‫س��طح دانش فنی و تخصص��ی و افزایش‬ ‫مهارت کارکنان‪ ،‬ارائه خدمات اس��تاندارد‬ ‫و مناسب به مشتریان شرکت ایران‌خودرو‬ ‫و افزایش رضایت آنه��ا از خدمات پس از‬ ‫فروش اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت این آزمون از‬ ‫سال‪ ۱۳۸۷‬در شرکت ایساکو برگزار شده‬ ‫و ط��ی آن دانش کارکنان نمایندگی‌ها در‬ ‫دو ح��وزه فنی و غیرفن��ی در یک آزمون‬ ‫مورد پایش و بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫اما از س��ال گذشته همگام با فراگیر شدن‬ ‫س��امانه‌های آموزش و آزمون مجازی‪ ،‬این‬ ‫آزمون به دو ص��ورت الکترونیک و کتبی‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تصمیم‌گیری‌های این ش��ورا برای قیمت‌گ��ذاری خودرو باید نرخ ارز‬ ‫و تورم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بهرام‌نیا درباره آزاد‌س��ازی نرخ خودرو تصریح‌کرد‪ :‬حتی اگر قیمت‬ ‫خودرو از حالت دستوری خارج شود دولت باید بر نحوه قیمت‌گذاری‬ ‫نظارت داش��ته باش��د‪ .‬اگر صنعت خودرو کاملا خصوصی هم ش��ود‪،‬‬ ‫نهاده��ای حاکمیتی باید ب��ر قیمت‌گذاری خودرو نظ��ارت و کنترل‬ ‫داش��ته باش��ند زیرا کیفیت محصوالت‪ ،‬میزان عرضه و قیمت‌ها نیاز‬ ‫به پایش دقیق دارند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫اتوبوس‌های دست دوم وارد می‌شود؟‬ ‫زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که برخی سازمان‌ها به بهانه تحریم به‬ ‫دنبال واردات اتوبوس‌های دست دوم درون‌شهری هستند؛ آن هم در‬ ‫شرایطی که ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بدون استفاده مانده است‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اتوبوس یک‬ ‫محصول ویژه اس��ت که مشتری عام نداشته و مشتریان و خریداران‬ ‫اصلی آن ‪۳‬گروه شهرداری‌ها‪ ،‬سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و‬ ‫شرکت تعاونی اتوبوسرانی هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه درحال‌حاضر‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد ظرفیت ش��رکت‌های داخل��ی تولیدکننده اتوبوس‬ ‫به دلیل نداشتن س��فارش بدون استفاده مانده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی شنیده می‌شود که برخی ش��هرداری‌ها با این بهانه‬ ‫که واردات قطعات خودرو(‪ )CKD‬به ایران تحریم ش��ده اما واردات‬ ‫خودروی آماده(‪ )CBU‬تحریم نیست‪ ،‬به دنبال واردات اتوبوس‌های‬ ‫درونشهری آن هم از نوع دست دوم و کارکرده هستند‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬چنین زمزمه‌هایی در حالی شنیده می‌شود‬ ‫که خودروس��ازان داخلی با وجود تحریم‌ه��ا توانایی واردات قطعات‬ ‫و تولید اتوبوس‌های درونش��هری را دارن��د و درحال‌حاضر نیز تولید‬ ‫این محصول در ش��رکت‌های داخلی در حال انجام است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه واردات اتوبوس دارای منافع خاص برای عده‌ای است که‬ ‫این منافع موجب ش��ده این افراد بدون توجه به ظرفیت و توانمندی‬ ‫خودروس��ازان داخلی به دنبال واردات باشند و بهانه آنها نیز تحریم‬ ‫و ضرورت پاس��خگویی ب��ه نیاز مردم در ش��بکه حمل‌ونقل عمومی‬ ‫درونشهری است‪ .‬کریمی‌سنجری با بیان اینکه واردات اتوبوس دست‬ ‫دوم عالوه‌ب��ر ضرب��ه زدن به توان تولید داخل در ش��أن مردم ایران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که تولیدکنندگان داخلی توانایی‬ ‫تولید اتوبوس با هر مشخصات و کیفیتی را دارند‪ ،‬واردات اتوبوس آن‬ ‫هم از نوع دست دوم و کارکرده بر خالف شأن و منافع ملی ایرانیان‬ ‫اس��ت‪ .‬کریمی‌سنجری خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه‌بر این در شرایط فعلی‬ ‫که منابع ارزی کش��ور محدود اس��ت‪ ،‬خروج مق��دار قابل‌توجهی ارز‬ ‫برای واردات محصولی که توان تولید داخلی آن وجود دارد بر خالف‬ ‫ضوابط و راهبردهای کالن ملی است‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫تحلیل بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مردم به جنگ قیمت‌ها می‌روند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫چندی است که درخواس��تی مبنی‌بر تحریم ملی خرید‬ ‫خودروهای صفر‪ ،‬طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬لوازم‌خانگی و تلفن همراه‬ ‫راه‌اندازی شده است‪ .‬در این اعالمیه آمده است که می‌توانیم‬ ‫با نخریدن به مدت دو ماه قیمت‌ها را واقعی کنیم‪.‬‬ ‫پرس��ش این ش��ده اس��ت که آیا این امر راهکاری برای‬ ‫کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد بود؟ فرصت‌ها و تهدیدهای‬ ‫این پویش چیست؟ آیا چنین حرکت‌های جمعی و مردمی‬ ‫نتیجه مورد انتظار را حاصل می‌کند؟‬ ‫‹ ‹راهکاری کوتاه‌مدت‬ ‫در این ب��اره امراهلل امین��ی‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانش��گاه‬ ‫عالمه‌طباطبای��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از عناصر اصل��ی افزایش‬ ‫قیمت‌ها تقاضا برای محصوالت اس��ت‪ .‬ت��ا زمانی که تقاضا‬ ‫داریم طبیعی است با نبود عرضه‪ ،‬قیمت‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا مطرح کردن این پرس��ش که چ��را تقاضا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقدینگ��ی موجود در دس��ت م��ردم‪ ،‬برخی‬ ‫نهادها و ش��رکت‌ها منجر ش��ده که آمار تقاضا بیش از حد‬ ‫معمول باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر مردم خودجوش خرید نداشته‬ ‫باشند بستری برای افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگر از بعد ملی یا فرهنگی به وضعیت بازار فعلی‬ ‫کشور نگاه کنیم راهکار‪ ،‬نخریدن مردم است‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫وقتی در کش��ور همسایه مشکل دالر به وجود آمد مردم با‬ ‫درخواست دولت دالرهای خود را به بانک‌ها برگرداندند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته نخریدن‬ ‫تمام راه‌حل نیست بلکه بخش��ی از دالیل باال رفتن دالر و‬ ‫سکه مربوط به سیاس��ت‌های دولت به‌ویژه در بخش بانک‬ ‫مرکزی اس��ت زیرا با توجه به ش��رایط سیاسی و اقتصادی‬ ‫کشور باید پیش از این‪ ،‬مسائل پیش‌بینی می‌شد‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به مش��کالت ب��ازار ارز ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫کاه��ش نرخ دالر راه‌های مختلف بس��یاری در علم اقتصاد‬ ‫وجود دارد‪ .‬تعجب این اس��ت که چرا دولت و بانک مرکزی‬ ‫اق��دام نمی‌کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬پویش نخریدن مطلوب اس��ت‬ ‫ام��ا تمام کار نیس��ت‪ .‬در کنار این موض��وع باید دولت هم‬ ‫سیاس��ت‌هایی در پی��ش بگیرد و تمهی��دات الزم را از بعد‬ ‫مسائل داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬راه‌ان��دازی پویش راهی کوتاه‌م��دت برای حل‬ ‫مش��کالت بازار ای��ن کاالها بوده و امری مطلوب اس��ت اما‬ ‫توجه بـه مسائل جانبـی اهمیـت زیادی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه عالمه‌طباطبایی با اش��اره به‬ ‫ریش��ه‌یابی مش��کالت گفت‪ :‬بهترین راه��کار برون‌رفت از‬ ‫وضعیت آشفته ریشه‌یابی مسائل است؛ چرا شرایط به اینجا‬ ‫می‌رس��د که مردم بخواهند خودجوش پویش تحریم ملی‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫امین��ی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط بحرانی می‌توان‬ ‫حقیقت را دریافت که ادعای تولیدکننده درباره خودکفایی‬ ‫ملی واقعیت ندارد‪ .‬کاالهای چینی چند سالی است که بازار‬ ‫ایران را در دست گرفته‌اند و در شرایط فعلی نتیجه چنین‬ ‫امری ملموس شده است‪.‬‬ ‫گ تمار عیار اقتصادی‬ ‫‹ ‹جن ‌‬ ‫سیاست‌های کشور در شرایط بحرانی و غیربحرانی به طور‬ ‫عموم کوتاه‌مدت بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بیشتر کارشناسان‬ ‫اقتصا ‌د معتقدند برای مش��کالت‪ ،‬سیاس��ت‌های اتخاذ‌شده‬ ‫مس��کن بوده و درمان‌کننده قطعی معضل‌ها نیس��تند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانش��گاه علم‬ ‫و صنعت ضمن اس��تقبال از پویش «تحریم ملی‬ ‫برای کاهش قیمت‌ها» گفت‪ :‬این تنها راه اس��ت که کشور‬ ‫می‌تواند از بحران موجود عبور کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��اید این‌گون��ه رفتارها‬ ‫مخالفان زیادی داش��ته باش��د اما توجه داشته باشیم امروز‬ ‫کشور در بین یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است‪ ،‬بماند که‬ ‫عملکرد دولتمردان در بعضی بخش‌ها نامناسب بوده است‪.‬‬ ‫این روزها تصویرهای زیادی از گمرکات پخش می‌شود که‬ ‫در حال ترخیص کاالها هستند‪ .‬اما واقعیت این است که در‬ ‫‪ ۶‬ماه گذشته روش‌های مدیریتی گمرک‪ ،‬تولیدکننده را با‬ ‫چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده که منجر به کاهش شدید‬ ‫تیراژ تولید در کشور شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد دولت‬ ‫ادامه داد‪ :‬دیرکردهایی داش��تیم اما امروز اقدام‌های دولتی‬ ‫برای تسهیل تولید در دستور کار قرار گرفته است که تیراژ‬ ‫تولید به روال گذشته برگردد؛ از پوشک تا خودرو‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬البته وضعیت سکه با کاالهای دیگر تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬پرس��ش این اس��ت که اگر حتی سکه هم قابل تولید‬ ‫باش��د تا کجا می‌توان تولید کرد؟ در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫ش��اهد بودیم که با پیش‌فروش س��که دولت خواست نرخ‬ ‫آن را ثاب��ت نگه دارد با این اس��تدالل ک��ه برخی به عنوان‬ ‫ارائه«هدی��ه» از این کاال اس��تفاده می‌کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬ربع‬ ‫س��که از تمام‌س��که گران‌تر بود زیرا برای آن مصرف‌کننده‬ ‫بیش��تری وجود داش��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این امر نه‌تنها منجر به‬ ‫ثبات قیمت‌ها نشد بلکه زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حجم تقاضا در بازار خودرو گفت‪ :‬متقاضی‬ ‫در ب��ازار خودرو با هدف تبدیل س��رمایه به کاال ورود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬مصرف‌کننده حاضر اس��ت برای آن هر‬ ‫مبلغی را بپردازد‪ .‬بس��یاری متقاضی واقعی نیستند تنها به‬ ‫دلیل ترس از آینده یا حرص س��ود بیش��تر به بازار هجوم‬ ‫می‌آورند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانش��گاه عل��م و صنعت جو‬ ‫روانی را بی‌تاثیر بر آش��فتگی بازار کش��ور ندانست و گفت‪:‬‬ ‫حتی ش��اهد هجوم تقاضا برای خرید رب گوجه‌فرنگی هم‬ ‫بودی��م‪ .‬وقتی یک نفر به جای ی��ک قوطی چندین قوطی‬ ‫خریداری می‌کند خود به خود کاهش کاال رخ می‌دهد‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬هنگامی که مردم با صحنه قفس��ه‌های خالی روبه‌رو‬ ‫ش��وند ناگهان حساس ش��ده و ترغیب به خرید می‌شوند‪،‬‬ ‫حتی بدون داش��تن نی��از واقعی‪ .‬طبیعی اس��ت در چنین‬ ‫شرایطی باید منتظر افزایش قیمت‌ها بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درب��اره خودرو هم همی��ن اتفاق افتاد؛‬ ‫وقت��ی ظرفیت یک پیش‌فروش در مدت ‪ ۳۰‬دقیقه تکمیل‬ ‫می‌ش��ود ناخودآگاه توجه دیگران به موضوع جلب می‌شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬حتی اگر مردم برای کاالیی نیاز فعلی نداش��ته‬ ‫باشند باز هم برای خرید اقدام می‌کنند‪ .‬در ادامه صف خرید‬ ‫افزایش پیدا می‌کند حرص دالالن باال می‌گیرد و کش��ش‬ ‫بازار صعودی می‌شود‪ .‬باز هم حاشیه بازار بیشتر شده و این‬ ‫رویه نادرست پیش می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر حرکت‌های جمعی‬ ‫رفتار مردم در اینجا چه تاثیری دارد؟ کاکایی در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬مواردی در دنیا تجربه ش��ده که تاکید می‌کند‬ ‫پویش‌های مردمی تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬اگر همه با هم در‬ ‫مقاب��ل افزایش نرخ نامعقول ایس��تادگی کنیم خود‌‌به‌خود‬ ‫تولیدکننده برای بازار داش��تن‪ ،‬قیمت‌ها را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬بازار به تعادل منطقی می‌رس��د‪ .‬مش��کل ما‬ ‫در کش��ور این اس��ت که در این آش��فته‌بازار بیش از آنکه‬ ‫تولیدکننده سود داشته باشد دالل نفع می‌برد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو افزود‪ :‬مکانیسم برخورد با چنین‬ ‫مشکالتی متفاوت است؛ زمانی تولیدکننده نرخ محصوالتش‬ ‫را غیرمنطقی باال می‌برد‪ .‬در زمانی دیگر این افزایش ناشی‬ ‫از فعالیت واس��طه‌ها و دالالن بازار اس��ت‪ .‬بر اساس ادعای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین خودروس��ازان‪،‬‬ ‫سود حاش��یه بازار به‌دست خودروساز نرس��یده و با وجود‬ ‫افزایش نرخ تمام‌شده آنها با زیان در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که اگر مردم مدتی خودرو نخرند‬ ‫چ��ه اتفاقی می‌افت��د؟ کاکایی در ادام��ه توضیح‌های خود‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دالالن به امید پول بیش��تر خرید می‌کنند و‬ ‫مدت‌زمانی که سرمایه‌ش��ان نیز می‌خوابد مهم اس��ت‪ .‬این‬ ‫وضعی��ت باید به‌ه��م بریزد‪ .‬در ب��ازار آش��فته‪ ،‬دالل امروز‬ ‫می‌خر‌د و فردا با سود باال می‌فروشد‪ .‬سوددهی در این بازار‬ ‫به قدری باال اس��ت که با خرید کد ملی اقدام به ثبت‌نام‬ ‫ضرورت پویش «مطالبه تغییر رویه مدیریتی کشور»‬ ‫فربد زاوه‪/‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬هر گونه‬ ‫توقف تقاضا رکودی ش��کل می‌دهد که فروش��نده را‬ ‫مجبور می‌کن ‌د نرخ محصوالت خود را تعدیل کند‪ .‬در‬ ‫نهایت فش��ار به دلیل نیاز به نقدینگی منجر می‌شود‬ ‫ک��ه قیمت‌ها کاه��ش یابد‪ .‬باید توجه داش��ت پویش‬ ‫تحریم مل��ی در حوزه خودرو پ��س از پیش‌فروش و‬ ‫ثبت‌نام دو ش��رکت بزرگ خودروس��از کش��ور اتفاق‬ ‫افتاده که حداقل حجم��ی از متقاضیان خودر ‌و مورد‬ ‫نظر ثبت‌نام کرده‌اند و خریدار زیادی(متقاضی واقعی)‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬پ��س به طور کلی اینک��ه پویش و این‬ ‫حرکت اجتماعی چقدر عمومی شود قابل پیش‌بینی‬ ‫نیست و زیاد به آن خوشبین نیستم زیرا به طور عموم‬ ‫حرکت‌های اجتماعی در ایران به راحتی قابل شکسته‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬مانند تجربه قبل در پویش نخریدن‬ ‫پراید؛ کافی اس��ت وامی تخصیص پی��دا کند و برای‬ ‫دریافت و خرید دعـوا هـم می‌ش��ود و افراد فراموش‬ ‫می‌کنند که برای چه هدفی صـف ایس��تاده‌اند‪ .‬فراتر‬ ‫از این مس��ئله‪ ،‬س��طح قیمتی محصوالت به اعدادی‬ ‫رس��یده که مـردم به لحاظ مالی دیگر توانایی خـرید‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬با افزایش چند برابری قیمت‌ها تقاضا‬ ‫خود به خود پایین آمده اس��ت‪ .‬رکود ش��روع شده و‬ ‫رکود بس��یار س��نگین و کشنده‌ای اس��ت‪ .‬با شرایط‬ ‫اقتصادی موجود کش��ور به راحتی از این رکود خارج‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬این حرکت‌ها بیشتر ش��بیه این است که‬ ‫ایس��تاده‌ایم و نتیجه مسابقه اعالم شده و حاال پویش‬ ‫برگ��زار می‌کنیم‪ .‬حال باید پرس��ید هدف این پویش‬ ‫برای نتیجه‌ای که اعالم شـده چیست؟ درحال‌حاضر‬ ‫بازار به‌دست سرمایه‌گذاران و دالالن اداره می‌شود‪ ،‬نه‬ ‫مصرف‌کننده واقعی‪ .‬کسانی که در حال خرید هستند‬ ‫به قصد سرمایه‌گذاری‪ ،‬اقدام به خرید می‌کنند‪ .‬قصد‬ ‫آنها ه��م حفظ دارایی و نفع از این بازار اس��ت‪ .‬رویه‬ ‫حفظ ارزش دارایی باعث ش��ده تا ش��اهد چنین بازار‬ ‫آشفته‌ای باش��یم‪ .‬متهم ردیف اول‌به‌‌هم‌ریختگی دو‬ ‫بازار خودروهای وارداتی و داخلی مردم نیستند‪ .‬وقتی‬ ‫در سیاس��ت‌های واردات خ��ودرو زمان��ی بحث امحا‬ ‫مطرح می‌شود و زمانی سامانه بسته می‌شود اما ثبت‬ ‫سفارش انجام می‌ش��ود و‪ ...‬خود زمینه‌ساز مشکالت‬ ‫بوده‌ای��م‪ .‬از س��وی دیگر هم با عنوان س��اخت داخل‬ ‫ممنوعیت واردات ابالغ شد و همچنان سیاست‌هایی‬ ‫که از پیش اجرا شده ادامه دارد‪ .‬تصمیم‌های نادرست‬ ‫به قدری تاثیر منفی داشته که فراخوان‌ها تاثیر زیادی‬ ‫نداش��ته‌اند‪ .‬پویش هم همین اس��ت تا زمانی که در‬ ‫این بخش‌ها پارادایم‌های فکری تغییر نکند یا تعدادی‬ ‫را بابت این به‌هم‌ریختگ��ی تنبیه نکنیم حرکت‌های‬ ‫جمعی بازتاب زیادی ندارد‪.‬‬ ‫تمام مش��کالت امروز به لحاظ بازه زمانی‪ ،‬زودتر از‬ ‫شروع تحریم‌ها آغاز شده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬ناآگاهی‬ ‫برخی مدیران خودروس��ازان مش��کالت را دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬یک��ی از مدیران خودروس��از‬ ‫اع�لام ک��رد تحریم برای م��ا جوک اس��ت در حالی‬ ‫که ش��اید برای او جوک باش��د برای م��ردم این‌گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬تا زمانی که این سیاس��ت‌ها را تغییر ندهیم‬ ‫و اصرار داش��ته باش��یم همین تفکر و رویه نادرست‬ ‫دنبال ش��ود راه‌اندازی این پویش‌ها به نتیجه خاصی‬ ‫نمی‌رس��د‪ .‬اگر بناست پویشی برگزار شود باید پویش‬ ‫مطالبه تغییر رویه مدیریتی کش��ور باشد‪ .‬وزیری که‬ ‫با چند س��ال تجرب��ه‪ ،‬اعالم می‌کند مس��ائل امروز با‬ ‫تصمیم‌گیری‌هایی که داش��ته قابل پیش‌بینی نبوده‬ ‫بای��د تنبیه ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬راه‌ان��دازی پویش به نام‬ ‫اصالح رویه و دیدگاه مدیریتی مفیدتر است‪.‬‬ ‫خودرو می‌کنند(ش��نیده‌ها حاکی است که کد ملی با مبلغ‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان خرید و فروش می‌ش��ود البته با ش��رطی‬ ‫که خودروسازان برای پیش‌فروش محصوالت‌شان گذاشته‬ ‫بودند این امر قابل پیش‌بینی بود)‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر این س��ود‬ ‫در مدت‌زم��ان بیش��تری به جیب دالالن ب��رود انگیزه آنها‬ ‫کمتر می‌شود؛ اگرچه باز هم به دنبال راه‌حل‌های جدیدی‬ ‫خواهند بود‪ .‬س��رمایه‌دارانی که از راه‌های نادرس��ت درآمد‬ ‫کسب می‌کنند باز هم حاشیه‌سازی کرده و اجازه نمی‌دهند‬ ‫بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نقش‬ ‫دول��ت برای کاهش هیجان موجود گف��ت‪ :‬اگر بتوانیم این‬ ‫هیج��ان را کاهش دهی��م نیازه��ای کاذب از بین می‌رود‪،‬‬ ‫به‌ویژه درباره کاالهای��ی مانند خودرو که عمر بلندی دارد‪.‬‬ ‫امیدواریم دولتم��ردان از این نوع رفتارهای جمعی(پویش)‬ ‫درس بگیرند زیرا نظام با مردم زنده است و دولت باید برای‬ ‫مردم شبانه‌روزی کار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی و زیان‌های آن‬ ‫کاکایی معتقد اس��ت پویش می‌توان��د تاثیر مثبتی بر‬ ‫تعادل قیمت‌ها داشته باشد اما به طور قطع در بعضی کاالها‬ ‫مانند خ��ودرو همچنان کمبودهایی وجود خواهد داش��ت‬ ‫ام��ا نباید این کمبود ب��ا واردات خودرو پر ش��ود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫کش��ورهای تحریم‌کننده اجازه نمی‌دهند قطعات مورد نیاز‬ ‫به کشور وارد شود تا مشکالت ادامه پیدا کند‪ .‬اما اگر پویش‬ ‫درست عمل کند آرامش تا حدودی به بازار برمی‌گردد‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬مردم باید در کنار پویش آستانه تحمل‌شان‬ ‫را نیز باال ببرند تا موفقیت مورد انتظار به‌دست آید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به نقش دالالن‬ ‫در آش��فتگی بازار اظهار کرد‪ :‬معتقدم دالالن ستون پنجم‬ ‫دشمن هستند و از وضعیت مردم سوءاستفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫کاکایی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین‪ ،‬پویش مناسب‬ ‫است به شرط اینکه مردم احساسی عمل نکنند و به دنبال‬ ‫نتیجه آنی نباش��د‪ .‬نتایج به مرور حاصل می‌ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫قطع همه دالالن علیه آن جوس��ازی خواهند داشت‪ .‬باید با‬ ‫آگاهی و آرامش حرکت کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬توجه داشته باشیم‬ ‫تحریم ملی ب��ه معنی نخریدن مطلق نیس��ت بلکه هدف‪،‬‬ ‫درست خریدن است‪.‬‬ ‫بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ‪ ۷‬هزار میلیارد است‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودروی��ی گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر جم��ع دیون دو‬ ‫خودروساز سایپا و ایران‌خودرو به قطعه‌سازان حدود‬ ‫‪۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت که مقداری از این رقم‬ ‫سررسید شده است‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و در گفت‌وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو با‬ ‫اش��اره به آخری��ن وضعیت مطالبات قطعه‌س��ازان‬ ‫از خودروس��ازان‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر جمع دیون‬ ‫دو خودروساز س��ایپا و ایران‌خودرو به قطعه‌سازان‬ ‫حدود ‪۷‬هزار میلیاردتومان است که مقداری از این‬ ‫رقم سررسید شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر روند حرک��ت در این بخش مانند‬ ‫سال گذشته بود با میزان باالتری از مطالبات روبه‌رو‬ ‫بودیم زیرا حوزه قطعه‌س��ازی با مشکل افت تولید‬ ‫و کاه��ش گردش مالی مواجه ش��ده و با وجود این‬ ‫مسئله مبلغ مطالبات نسبت به سال گذشته کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬به‌طورقطع این‬ ‫عدد نشانگر وضعیت واقعی نیست زیرا درحال‌حاضر‬ ‫با نرخ س��رکوب ش��ده خودرو و به‌دنبال آن قیمت‬ ‫تعدیل‌ش��ده قطعات روبه‌رو هستیم و ارزش واقعی‬ ‫قطعات بیش از مبلغ مطالبات است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫قطعه‌ای که به‌دلیل قرارداد قبلی به مبلغ ‪ 100‬هزار‬ ‫تومان به خودروساز فروخته می‌شود‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫ارزش آن دست‌کم معادل ‪۱۷۰‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر قیمت‌ها واقعی شود این رقم افزایش‬ ‫چند درصدی خواهد داش��ت اما درحال‌حاضر آنچه‬ ‫در سامانه خودروسازان ثبت‌شده و قطعه‌سازان آن‬ ‫را دریاف��ت خواهند کرد‪ ،‬حدود ‪۷‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیگلو افزود‪ :‬این مبلغ به گفته خودروسازان مبلغ‬ ‫صف��ر روزه مطالب��ات کل بوده‪ ،‬به ای��ن معنی که‬ ‫این مبلغ حتی موارد سررس��ید نشده را نیز شامل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما برای پرداخت مبالغی که سررس��یده‬ ‫ش��ده نگرانی‌های��ی وج��ود دارد‪ .‬خودروس��ازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان به‌ش��دت زیر فش��ار کمبود نقدینگی‬ ‫هستند و منابع مالی واحدها به‌شدت کاهش یافته‬ ‫و قدرت نقدینگی کمتر از یک بیستم شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خریده��ای اعتب��اری‪ ،‬خریدهای‬ ‫خارج��ی و یوزانس‌ه��ا همگ��ی ب��ه پرداخت‌های‬ ‫‪۱۳۰‬درصدی نقدی تبدیل شده و مشکالت زیادی‬ ‫در این زمینه وجود دارد‪ .‬حتی اگر مبلغ سررس��ید‬ ‫ش��ده یا کل مطالبات نیز وصول شود مشکلی را از‬ ‫صنعت قطعه برطرف نمی‌کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی درباره کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته‬ ‫و تاثیر آن بر قطعه‌سازی گفت‪ :‬این مسئله بر حوزه‬ ‫قطعه‌س��ازی تاثیری نداشته به‌دلیل اینکه مبادالت‬ ‫قطعه‌سازان در بازار ثانویه انجام شده و مرجع خرید‬ ‫ارز قطعه‌سازان بازارثانویه بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫ارز ثانوی��ه دچار تغییر نش��ده و کاهش و افزایش‬ ‫نرخ ارز در بازار آزاد تاثیری بر روند کار قطعه‌سازان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان گفت‪ :‬خودروس��از با نرخ معلوم و‬ ‫مصوب اقدام به ف��روش می‌کند و تغییرات قیمتی‬ ‫را با مجوز ش��ورای رقابت اعمال خواهد کرد و برای‬ ‫قطعه‌س��ازان نیز ن��رخ ارز و مواد اولی��ه خارجی و‬ ‫داخلی معلوم اس��ت بنابراین تغییر نرخ ارز در بازار‬ ‫آزاد تاثیری بر صنعت قطعه و خودرو نداشته اما بر‬ ‫جو روانی بازار و حاشیه بازار تاثیر دارد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت و بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت ساخت رنو در ساوه به کجا رسید؟‬ ‫نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن شهرس��تان از ظرفیت باالیی ب��رای تبدیل ش��دن به قطب‬ ‫خودروسازی کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا منصوری در آیی��ن بهره‌برداری از‬ ‫نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش س��ایپا در س��اوه‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬گش��ایش این مجموعه در س��اوه یک��ی از نیازهای ضروری‬ ‫ش��هروندان ب��ود و مانع از تردد آنها به س��ایر ش��هرها برای خرید‬ ‫خودرو و تامین لوازم یدکی شده و موجب صرفه‌جویی در هزینه و‬ ‫زمان خواهد شد‪ .‬امیدواریم با گشایش این نمایندگی و توسعه آن‪،‬‬ ‫اطالعات مردم در صنعت خودرو به‌روزتر شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اوه و زرندیه در ادامه به فعالیت صنعت خودرو‬ ‫در ای��ن شهرس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬تعهد اس��تقرار ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی رنو در شهرس��تان س��اوه ب��ه وجود آمده اس��ت و‬ ‫با برداش��تن تحریم‌ها ش��رکت فرانس��وی فعالیت خود را در ساوه‬ ‫برای س��اخت رنو آغاز خواهد ک��رد‪ .‬اعمال تحریم‌ها موجب توقف‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های خارجی در نقاط مختلف کش��ور ش��ده است‬ ‫و با برداش��ته ش��دن تحریم‌ه��ا روند س��رمایه‌گذاری‌های خارجی‬ ‫مانند اس��تقرار رنوی فرانسه در س��اوه از سر گرفته می‌شود‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به ساخت یک‬ ‫شرکت خودروس��ازی دیگر در شهرستان ساوه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت تا ‪ ۷‬برابر ظرفیت فعلی شرکت خودروسازی «بن‌رو»‬ ‫در این شهرس��تان توانایی تولید خودرو دارد که با س��اخت ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار متر س��وله و با انتخاب ش��رکت خودروس��از خارجی و جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار فعالیت خود را با اشتغالزایی باال آغاز خواهد کرد‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬سالن رنگ این شرکت خودروساز قادر است ‪ ۳۲‬خودرو‬ ‫را در س��اعت آماده تولید کند در حالی که در شرکت بن‌رو ساوه‪،‬‬ ‫ظرفیت سالن رنگ‪ ۷ ،‬خودرو در ساعت است‪ .‬منصوری به شرکت‬ ‫سوم خودروسازی که در آینده نزدیک کلنگ‌زنی خواهد شد‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت دیگری با استقرار در ساوه نقطه عطفی برای‬ ‫تبدیل این شهرستان به قطب صنعت خودرو کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫کد ملی هم دست‌آویز سوداگران شد‬ ‫چگونه می‌توان ثبات را ب��ه بازار خودرو برگرداند؟ چگونه‬ ‫بای��د دس��ت دالالن را از این بازار کوتاه کرد؟ دس��تورهای‬ ‫جدی��د و ورود نهاده��ای قانونی و اجرایی به مس��ئله بازار‪،‬‬ ‫قیمت‌ها را تا ح��دودی تعدیل می‌کند اما آنچه در چند ماه‬ ‫اخیر مس��لم شده این اس��ت که این وضعیت پایدار نبوده و‬ ‫دوباره فرمان بازار به‌دس��ت کسانی می‌افتد که منفعت‌طلب‬ ‫بوده و به‌دنبال سود بیشتر برای خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه نشدن به موقع خودرو‬ ‫س��عید موتمن��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران درباره بازارخودرو گفت‪ :‬مشتریان‬ ‫بالتکلیف هس��تند زی��را قیمت‌ها در بازار در تالطم اس��ت‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر‪ ،‬خودروس��ازان‪ ،‬محصوالت خ��ود را به بازار‬ ‫عرض��ه نمی‌کنند و منتظر افزایش قیمت‌ها هس��تند‪ .‬زمانی‬ ‫که به‌شکل قطره‌چکانی خودرو به بازار عرضه شود‪ ،‬اختالف‬ ‫قیمت‌ها طبیعی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه گفت��ه خودروس��ازان اگ��ر تولی��د روزانه‬ ‫‪۱۵۰۰‬خ��ودرو اس��ت فقط ب��ا عرضه محص��والت ‪۳‬روز این‬ ‫کارخانه‌ه��ا‪ ،‬ب��ازار ب��ه تعادل نس��بی می‌رس��د و بین ‪۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد قیمت‌ها شکسته می‌شود‪.‬‬ ‫این فعال بازارخودرو درباره وضعیت پیش‌فروش ازس��وی‬ ‫خودروس��ازان نی��ز اظهارک��رد‪ :‬به‌طور معم��ول در موضوع‬ ‫پیش‌ف��روش خودرو به تعهدات ب��رای تحویل به‌موقع عمل‬ ‫نمی‌شود و این مسئله نیاز به رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬البته باید واقعیت‌ها را پذیرفت که تورم‬ ‫امس��ال با سال گذش��ته متفاوت بوده اس��ت و به‌طور قطع‪،‬‬ ‫ای��ن امر روی نرخ خودروها تاثی��ر دارد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫خودرویی به ش��کل سی‌کی‌دی با ارز ‪۹‬هزار تومان وارد شود‬ ‫ن��رخ آن در بازار داخل ‪۵۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬برای‬ ‫خودروه��ای داخلی نیز که بیش از ‪۹۰‬درصد داخلی‌س��ازی‬ ‫ش��ده‌اند و ح��دود ‪۷‬درصد ارزب��ری دارند‪ ،‬بای��د بین ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪۱۸‬درص��د افزای��ش ن��رخ را انتظار داش��ت‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬باید‬ ‫قیمت‌ها مشخص باشد تا ثبات نسبی بر بازار حاکم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫ب��ا بیان اینکه خودروس��ازان باید موظف به عرضه خودرو به‬ ‫بازار ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌ف��روش خودروها باید با مدت زمان‬ ‫تحویل کوتاه‌تری همراه باش��د زیرا تحوی��ل خودرو پس از‬ ‫یک یا ‪۲‬سال تاثیری بر ساماندهی بازار آن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫موتمنی در پایان گفت‪ :‬در نتیجه نابس��امانی‌های موجود‬ ‫در بازار‪ ،‬به‌دلیل عرضه ناکافی خودرو در ‪۲‬ماه گذش��ته بوده‬ ‫در حالی که با تزریق مناس��ب محصوالت به بازار بسیاری از‬ ‫چالش‌های موجود در این بخش برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با متخلف ثبت‌نام‌کننده‬ ‫براس��اس نظ��ر فعاالن بازار خ��ودرو عرضه ک��م منجر به‬ ‫نابس��امانی این بازار شده اس��ت‪ .‬فعاالن این عرصه معتقدند‬ ‫اگر خودروس��ازان همکاری بیش��تری برای تامین نیاز بازار‬ ‫داشته باشند حجم زیادی از مشکالت از بین می‌رود‪.‬‬ ‫در ادامه خودروسازان برای کاهش هیجان‌های کاذب بازار‬ ‫مبادرت به پیش‌فروش برخی محصوالت خود کردند‪ .‬در این‬ ‫راستا برای کوتاه شدن دست سودجویان از بازارخودرو‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د خریدار خودرو تا یک س��ال حق فروش آن را نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن آنکه اگر فردی در چند ماه گذشته خودرویی‬ ‫را خریداری کرده است‪ ،‬اجازه ثبت‌نام دوباره نداشته باشد تا‬ ‫ثبت‌نام برای دیگران امکان‌پذیر شود‪.‬‬ ‫از سوی‌دیگر‪ ،‬کس��انی که در ثبت‌نام محصوالت سایپا موفق‬ ‫به پیش‌خرید خودروهای این شرکت شدند‪ ،‬نمی‌توانستند برای‬ ‫ثبت‌نام محصوالت ایران‌خودرو اقدام کنند‪ .‬اما س��ودجویان که‬ ‫همیش��ه راهی ب��رای دور زدن قوانین دارند این ب��ار با پدیده‬ ‫خرید کدملی ب��ه بازار خودرو وارد ش��دند‪ .‬هنگام پیش‌فروش‬ ‫خودروسازان با مراجعه به سایت دیوار و با جست‌وجوی کد ملی‬ ‫در بخ��ش آگهی‌ها با تعداد زیادی از آگهی‌های فروش کد ملی‬ ‫روبه‌رو می‌ش��وید که نرخ آنها از یک تا ‪۷‬میلیون تومان بود‪ .‬در‬ ‫این آشفته‌بازار هرکس قیمتی برای کدملی خود تعیین می‌کرد‪.‬‬ ‫در ادامه گفت‌وگویی با قاس��م خاکی‌جوان‪ ،‬رئیس اداره ارتباط‬ ‫با رس��انه‌های گروه خودروسازی سایپا داشتیم و موضوع خرید‬ ‫و فروش کدملی را ازس��وی این کارشناس پیگیری کردیم‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خودروسازان به مواردی‬ ‫برخ��ورد کرده بودن��د که فردی با کارت مل��ی دیگری ثبت‌نام‬ ‫داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع ازس��وی خودروس��از قابل پیگیری‬ ‫نیس��ت زیرا کد ملی در س��ایت برای پیش‌خرید ثبت می‌شود‬ ‫و مش��خص نیس��ت این کد برای خریدار واقعی اس��ت یا خیر‪.‬‬ ‫این موضوعی اس��ت که در رس��انه‌ها مطرح شده و هنوز تایید‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش‌تر این موض��وع در حوزه‌های دیگر(اجاره‬ ‫کارت‌ه��ای بازرگان��ی) اتف��اق افت��اده ب��وده ک��ه آن را به‬ ‫پیش‌فروش‌های خودرو هم ارتباط دادند‪ .‬هنوز این مس��ئله‬ ‫اثبات نشده‪ ،‬ضمن آنکه قابل اثبات هم نیست‪.‬‬ ‫رئیس اداره ارتباط با رس��انه‌های گروه خودروسازی سایپا‬ ‫درباره پیگیری ثبت خودرو با کارت ملی دیگری‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع ازسوی خودروساز قابل پیگیری نیست باید پلیس و‬ ‫نهادهای نظارتی پیگیر این مس��ئله باشند و به آن رسیدگی‬ ‫کنند‪ .‬خودروساز به‌عنوان فروشنده قدرت نظارتی و اجرایی‬ ‫ندارد و زمانی هم که خودروس��از متوجه این موضوع ش��ود‬ ‫که چنین تخلفی در ثبت‌نام‌ها رخ داده‪ ،‬به‌طورحتم برخورد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کالهبرداری بزرگ به نام «تغییر کارکرد»‬ ‫موضوع تغییر کارکرد خودروها از گذشته تاکنون در‬ ‫حال اجرا بوده و نه‌تنها در ایران بلکه در س��ایر کشورها‬ ‫نیز انجام می‌ش��ود‪ .‬با تغییرات نرخ خودروها وسوسه‌ها‬ ‫برای انجام این کار بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«گس��ترش‌نیوز»‪ ،‬در ش��رایط کنونی با توجه به اینکه‬ ‫نرخ خودروها سربه‌فلک کشیده است‪ ،‬بسیاری از خرید‬ ‫خودرو صفر کیلومتر منصرف شده‌اند و به سمت خرید‬ ‫خودروهای کارکرده می‌روند‪ .‬با توجه به اینکه همچنان‬ ‫بسیاری از خودروهای کارکرده از کیفیت بهتری نسبت‬ ‫به خودروهای جدید به‌ویژه داخلی‌ها برخوردار اس��ت‬ ‫می‌ت��وان از این لحاظ به آنها اعتماد بیش��تری کرد اما‬ ‫در این میان یک مش��کل اساس��ی وجود دارد؛ عده‌ای‬ ‫از دارن��دگان خودروه��ا اقدام به تغییر کیلومتر ش��مار‬ ‫خودروهای‌شان می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طمع برای سود بیشتر‬ ‫خودروه��ا به طور کلی دارای دو نوع کیلومترش��مار‬ ‫هس��تند که از نوع مکانیکی یا دیجیتالی هس��تند‪ .‬نوع‬ ‫مکانیکی مربوط به خودروهای به‌نسبت قدیمی است و‬ ‫در خودروهای جدید از نوع دیجیتالی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در هر دو مدل این کیلومترشمارها امکان تغییر کارکرد‬ ‫وجود دارد که به این کار کالکینگ نیز گفته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فروش��ندگان خودرو به‌ویژه آنهایی ک��ه بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار کیلومتر کارکرد دارند در برخ��ی موارد اقدام به‬ ‫کاه��ش کیلومتر ش��مار می‌کنند زیرا ه��ر چه کارکرد‬ ‫خ��ودرو پایین‌تر باش��د نرخ باالت��ری دارد که این کار‬ ‫را می‌ت��وان نوع��ی کالهبرداری تلقی کرد‪ .‬اینجاس��ت‬ ‫که پای صداقت به می��ان می‌آید و هر چند که ممکن‬ ‫اس��ت در میان خودروهای کارکرده تعداد خودروهایی‬ ‫که دارای کارکرد واقعی هس��تند بس��یار بیش��تر باشد‬ ‫اما چنین موضوعی درحال‌حاضر در کش��ورمان وجود‬ ‫دارد‪ .‬فروش��ندگان برای کسب پول بیشتر با مراجعه به‬ ‫کیلومترسازی‌ها اقدام به تغییر کارکرد خودرو می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدعه‌ای دیگر‬ ‫با مراجعه به کیلومترس��ازی‌ها افرادی هس��تند که به‬ ‫س��ادگی در مدت‌زمانی کوتاه کیلومتر کارکرد خودرو را‬ ‫به رقم مورد نظر ش��ما کاهش می‌دهند‪ .‬کاهش کارکرد‬ ‫خ��ودرو نه‌تنها در ایران بلکه در س��ایر کش��ورها به‌ویژه‬ ‫در اروپ��ا نیز وجود دارد‪ .‬تغییر کارک��رد خودروهایی که‬ ‫دارای کیلومترش��مار مکانیکی هس��تند بس��یار ساده‌تر‬ ‫انجام می‌ش��ود و کافی اس��ت بخش مورد نظر باز ش��ود‬ ‫و به اندازه دلخواه تغییر کند نکته جالب اینجاس��ت که‬ ‫تغییر کارکرد کیلومترشمارهای امروزی حتی ساده‌تر از‬ ‫مدل‌های مکانیکی اس��ت و به راحتی با اس��تفاده از یک‬ ‫نرم‌افزار و سیس��تم کامپیوتر کارک��رد خودرو تغییر داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به طور کل��ی راه‌حل دقیقی برای تش��خیص‬ ‫کارکرد واقعی خودرو وجود ندارد و همیشه این احتمال‬ ‫هس��ت که کیلومترشمار خودرو دستکاری شده باشد‪ .‬تا‬ ‫زمانی که خودروها در خیابان‌ها تردد دارند همیشه با این‬ ‫پدیده روبه‌رو هستیم و امکان تقلب در این زمینه خواهد‬ ‫بود‪ .‬به عنوان نخس��تین نکته در هنگام خرید می‌توانید‬ ‫به ظاهر خ��ودرو توجه کنید‪ ،‬چه در بخش داخلی و چه‬ ‫در بخش خارجی خودرو‪ .‬می‌توانید با مش��اهده کیفیت‬ ‫کابی��ن‪ ،‬کف‌پایی‌ها‪ ،‬کیفیت داش��بورد‪ ،‬روکش غربیلک‬ ‫فرم��ان‪ ،‬روک��ش صندلی‌ها و بس��یاری از م��وارد دیگر‬ ‫تا حدودی می��زان کارکرد خودرو را متوجه ش��وید‪ .‬هر‬ ‫چن��د که صاحب خودرو می‌تواند با تغییر بخش ظاهری‬ ‫از قبیل خریدن روکش و س��ایر موارد از متوجه ش��دن‬ ‫خریدار جلوگیری کند‪ .‬به عن��وان نکته بعدی می‌توانید‬ ‫ب��ه وضعیت تایرها توجه کنید که میزان آج تایرها چقدر‬ ‫اس��ت و چند درصد از آنها مصرف شده است که در این‬ ‫زمینه نیز فروشنده می‌تواند به طور کلی تایرها را تعویض‬ ‫کن��د‪ .‬نکته دیگری که می‌توان بررس��ی ک��رد وضعیت‬ ‫پدال‌ها به‌ویژه پدال گاز اس��ت که می‌توان از روی میزان‬ ‫س��اییدگی آن به کارکرد خودرو پی برد زیرا خودرویی با‬ ‫کارکرد حدود ‪ ۵۰‬هزار کیلومتر نباید س��اییدگی بیش از‬ ‫حد روی پدال داش��ته باش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬به عنوان مورد‬ ‫پایانی می‌توان به وضعیت رادیاتور خودرو توجه کرد زیرا‬ ‫در خودروهای با کارکرد باال فاصله میان پره‌های رادیاتور‬ ‫افزای��ش می‌یابد که این مورد را کارشناس��ان می‌توانند‬ ‫تش��خیص دهند‪ .‬سرانجام می‌توان گفت کارشناسانی در‬ ‫این زمینه وجود دارند که می‌توانند به خرید شما کمک‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهترین روش این اس��ت که با پرداخت‬ ‫هزینه از س�لامت خ��ودرو به کمک کارشناس��ان باخبر‬ ‫شوید و از هزینه‌های بیشتر در آینده جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بازار‬ ‫در تماس��ی که خبرنگار «گس��ترش‌نیوز» با تعدادی‬ ‫از کیلومترسازی‌ها گرفته است‪ ،‬بیشتر این تعمیرگاه‌ها‬ ‫بدون رد کردن درخواست‪ ،‬فرآیند تغییر کارکرد خودرو‬ ‫را برعهده می‌گیرند‪ .‬مسئله قابل اهمیت این است که‬ ‫هیچ‌گونه نظارتی بر این ن��وع تعمیرگاه‌ها وجود ندارد‬ ‫و تمام��ی آنه��ا با دریافت مبلغی ناچیز نس��بت به نرخ‬ ‫خودرو‪ ،‬کارکرد را به دلخواه مش��تری کاهش می‌دهند‪.‬‬ ‫نرخ تغییر کارکرد خودروها با توجه به سال ساخت‪ ،‬نوع‬ ‫و کامپیوتر خودرو است و برای خودرو داخلی در حدود‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‪ .‬تغییر کارکرد‬ ‫برای خودروهای تندر‪ ،۹۰‬پژو‪ ،۲۰۶‬پراید و پژو‪ ۴۰۵‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۹۰ ،۱۵۰ ،۸۰‬و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان اعالم می‌شود‬ ‫و برای خودروهایی مانند مزدا‪ ،۳‬رنو مگان و کیا سراتو‬ ‫به ترتی��ب قیمت‌هایی بین ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫دریافت می‌شود‪.‬‬ ‫خاکی‌جوان تاکید کرد‪ :‬حتی این موضوع یعنی شناسایی‬ ‫خریدار واقعی از غیرواقعی که به‌دنبال س��ود بیشتر مبادرت‬ ‫ب��ه خرید چند خ��ودرو ک��رده‪ ،‬هنگام تحویل خ��ودرو هم‬ ‫امکان‌پذیر نیست‪ .‬وظیفه خودروساز در چنین موضوعی این‬ ‫است که با محرز شدن تخلف با آن برخورد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بدلی برای راهکارها از سوی سودجویان‬ ‫در ادامه به س��راغ یک کارش��ناس صنعت خودرو رفتیم‪.‬‬ ‫آرم��ان خالق��ی‪ ،‬عضو هیات‌مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درب��اره پیامدهای چنین پدی��ده‌ای در آینده‬ ‫بازارخ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬ما درباره یک ُمس��کن برای بازار خودرو‬ ‫صحب��ت می‌کنیم اما آیا این ُمس��کن به ان��دازه کافی قوی‬ ‫است؟ در حقیقت کمبود خودرو در بازار و حتی حس کمبود‬ ‫آن‪ ،‬سبب ش��ده تا تقاضا برای خودرو به‌شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وقتی صنعت خودرو دچار چنین چالش اساسی شد مدیران‬ ‫مربوط تازه به فکر ارائه راه‌حل افتاده‌اند‪ .‬هم‌اکنون ما درباره‬ ‫معلولی صحبت می‌کنیم(آشفتگی بازار) تا بررسی کنیم آیا‬ ‫نح��وه توزیع و عرضه خودرو در آن منطقی بوده یا خیر؟ آیا‬ ‫با این شیوه‌ها می‌توانیم با ش��رایط رانتی ایجادشده‪ ،‬مقابله‬ ‫کنی��م یا خیر‪ ،‬یا برعکس ش��رایطی را به‌وجود می‌آوریم که‬ ‫زمینه رانت برای عده‌ای فراهم شود؟‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وضعی��ت فعل��ی همچ��ون خری��د بلی��ت‬ ‫بخت‌آزمایی است که هرکس بتواند در سامانه ثبت‌نام کند‪،‬‬ ‫برده و از موهبت شکاف قیمت‌های کارخانه و بازار بهره‌مند‬ ‫شده است؛ در نتیجه این روند نمی‌تواند قابل‌قبول باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در‬ ‫این‌باره به چند مس��ئله دیگر اشاره کرد و گفت‪ :‬نخست باید‬ ‫دید بازار کش��ش این قیمت‌ها را دارد یا اینکه بیشتر گرفتار‬ ‫دالل‌بازی می‌ش��ود‪ ،‬زیرا ب��ا پیش‌ف��روش خودروها به نرخ‬ ‫کارخانه تنها عده‌ای می‌توانند ثبت‌نام کنند و طبیعی است‬ ‫تعداد زیادی نتوانند از این موقعیت بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به‌طور قطع‪ ،‬با مطرح ش��دن پیش‌ش��رط کدملی‬ ‫برای پیش‌فروش‌ها ازس��وی خودروسازان‪ ،‬دوباره دالالن به‬ ‫دنب��ال راه‌حل جدیدی می‌روند ک��ه در آینده پیامدهای آن‬ ‫معضل اجتماعی دیگری اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اینکه افراد‬ ‫برای به‌نام زدن خودرو‪ ،‬بر س��ر قیمت‌ها به توافق می‌رسند‬ ‫یا خیر‪ ،‬جزو مس��ائلی اس��ت که در آینده مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا ممکن اس��ت اختالف‌ها باال بگیرد و به برخی‬ ‫مشکالت اجتماعی دامن بزند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ :‬ظرفیت تولید خودروس��ازان محدود و‬ ‫تقاضا برای خودرو باالس��ت؛ به این ترتیب باید فضا را برای‬ ‫خودروسازان خصوصی هموار کرد تا دست‌کم خودروسازان‬ ‫در فضای��ی رقابتی‌ت��ر وارد فعالیت‌ه��ای اقتصادی ش��وند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬باز کردن فضا برای ورود خودروهای مش��ابه‬ ‫به داخل کش��ور تا به ش��کلی بتوان به تقاضاهای بازار پاسخ‬ ‫داد‪ ،‬می‌توان��د راهکار دیگری برای رفع مش��کالت این بازار‬ ‫باشد‪ .‬اگر بازار را تشنه نگه داریم این عطش موجب افزایش‬ ‫بیشتر قیمت‌ها شده در حالی که خودروساز توان و ظرفیت‬ ‫پاسخگویی به آنها را ندارند‪.‬‬ ‫خالقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه همه ترغیب شده‌اند‬ ‫برای حفظ ارزش سرمایه‌ای که دارند‪ ،‬خودرو بخرند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب یک کاالی مصرفی بادوام تبدیل به کاالی سرمایه‌ای‬ ‫شده اس��ت‪ .‬هر بار با هر راهکاری‪ ،‬کسانی که به‌دنبال سود‬ ‫بیش��تر هس��تند از بازار‪ ،‬بدل آن راهکار را پیدا می‌کنند‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬باید ریش��ه‌ای با معضل و مش��کالت ح��وزه خودرو‬ ‫برخورد ش��ود تا به مش��کالت و چالش‌ه��ای جدیدتر دچار‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫مافیای صنعت خودرو سد راه ورود هیبریدی‌ها‬ ‫عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬خودروهای هیبریدی ب��ا قیمت‌های‬ ‫منطقی و به نس��بت ارزان در جهان تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فناوری این نوع خودروها در کاهش آلودگی هوا تاثیر‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬همایون هاش��می با اشاره به‬ ‫اینکه تولیدات داخلی در صنعت خودرو از قافله جهانی‬ ‫بسیار عقب است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو درکشور دچار‬ ‫آسیب‌ها و مشکالت بسیاری است‪ .‬به طورحتم‪ ،‬وجود‬ ‫مشکالت و نابس��امانی‌ها در این صنعت سبب شده تا‬ ‫خودروهای بی‌کیفیتی تولید شود که خروجی آن فقط‬ ‫افزایش آلودگی هوا است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن میان وجود برخی دس��ت‌های‬ ‫پش��ت پرده در صنعت خودرو س��بب شده که نه تنها‬ ‫کیفی��ت خودروهای داخلی افزایش پیدا نکند‪ ،‬بلکه از‬ ‫واردات صنای��ع مربوط به خودروه��ای هیبریدی نیز‬ ‫استقبالی نشود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه عقب‌ماندگی‌ها در اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫پیش��رفته صنع��ت خ��ودرو در افزایش آس��یب‌های‬ ‫بهداش��تی و درمان��ی از جمله بیماری‌های ناش��ی از‬ ‫آلودگ��ی هوا نقش موث��ری دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬وجود رانت‬ ‫درالیه‌های گوناگون بخش اقتصادی س��بب شده که‬ ‫صنعت خودرو کشور همتراز و همگام با صنایع خودرو‬ ‫در جهان حرکت نکند‪ .‬درحال‌حاضر صنایع خودرو در‬ ‫جهان پیش��رفت‌های زیادی داشته و در همین راستا‬ ‫بیش��تر کش��ورهای صنعتی در زمینه آلودگی هوای‬ ‫مش��کالت کمتری دارند زیرا اس��تفاده از خودروهای‬ ‫باکیفی��ت از جمل��ه هیبریدی و برق��ی باعث کاهش‬ ‫معضالت زیست‌محیطی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در کش��ورهای پیش��رفته از‬ ‫خودروهای دیزلی با میزان پایین آالیندگی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصریح‌ک��رد‪ :‬ضم��ن اینک��ه خودروه��ای‬ ‫هیبری��دی یا تمام برقی در بیش��تر نقاط جهان مورد‬ ‫توجه مصرف‌کنندگان و خری��داران خودرو قرار دارد‪،‬‬ ‫اما ش��واهد در کش��ورها حاکی از آن است که اولویت‬ ‫اول کش��ور سالمت مردم و مسائل بهداشتی و درمانی‬ ‫نیست‪ .‬در ‪ ۲‬سال گذش��ته برخی نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی برای ورود فناوری تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی در داخل کش��ور ب��ا هدف ایجاد رقابت بین‬ ‫خودروهای داخلی تالش‌های بس��یاری داش��تند اما‬ ‫متاس��فانه به‌دلیل برخی البی‌ها این مسئله در حاشیه‬ ‫ق��رار گرفت به‌ط��وری که در مقطع��ی تعرفه واردات‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی افزایش یافت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ب��ا انتقاد از آش��فتگی ش��رایط و بی‌رغبتی‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو در ورود خودروه��ای برق��ی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این مش��کالت همه نش��ان از وج��ود مافیا و‬ ‫پش��ت‌پرده‌هایی در صنع��ت خودرو کش��ور دارد و تا‬ ‫زمان��ی که دولت خ��ود را از این گ��رداب خارج نکند‬ ‫و نق��ش نظارتی خود را در تولی��دات داخلی افزایش‬ ‫نده��د‪ ،‬مش��کالت ادامه خواه��د داش��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار پیش��رفت‌های قابل‌قبولی در‬ ‫این صنعت داشت‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به ضرورت خصوصی‌س��ازی و‬ ‫اجرای وظایف حاکمیتی ازس��وی دولت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫در تمامی بخش‌ها از جمله صنعت خودرو بنگاهداری‬ ‫کرده و روز به روز مش��کالت در این بخش‌ها افزایش‬ ‫یافته است؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود که تا پیش‬ ‫از پایان فرصت‌ها‪ ،‬معضالت صنعت خودرو را رفع کند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫منافع برخی افراد مانع سقوط قیمت‌ها در بازار‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬تاثیر منافع‬ ‫برخ��ی افراد ک��ه محصوالت را خریداری کرده‌ان��د و قطعات را در‬ ‫اختیار دارند اجازه نمی‌دهد تغییرات بازار انجام شود و این موضوع‬ ‫از مشخصه‌های بازار است‪.‬‬ ‫فری��دون احمدی در گفت‌وگو با خان��ه ملت‪ ،‬درباره افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای تولید داخل ط��ی ماه‌های اخیر در ب��ازار‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت‌ها غیرطبیعی بوده و باید متناس��ب با میزان ارزبری‬ ‫قطعات و افزایش نرخ ارز اجازه داده شود که قیمت قطعات یدکی‬ ‫متعادل شود‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در خواست افزایش نیافتن قیمت‌ها در بازار‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو از ابتدای تیر امس��ال‬ ‫با هدف س��همیه‌بندی ارز ابالغ ش��د زیرا با ش��روع‬ ‫تحریم‌ها نیاز است نخست کاالهای ضروری از جمله‬ ‫مواد غذایی و دارویی مدیریت و وارد شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ممنوعی��ت مطل��ق واردات منج��ر به‬ ‫آشفتگی بیشتر بازار خودرو شد‪ ،‬نابسامانی که پیش‬ ‫از این نیز وجود داش��ت‪ .‬از این‌رو‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با طرح س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو به‌دنبال لغو ممنوعیت مطلق واردات هستند‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از احتمال لغو ممنوعیت‬ ‫واردات خ��ودرو در آینده نزدی��ک خبر داده و گفته‬ ‫اس��ت که در بررس��ی دوباره طرح س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو در کمیس��یون‪ ،‬تغییرات و اصالحاتی درباره‬ ‫آن اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬از دیگر اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد است در‬ ‫ش��رایط فعلی یکی از دالیل نابسامانی بازار خودرو‪،‬‬ ‫ممنوعیت مطلق واردات خودرو اس��ت‪ .‬او گفته بود‬ ‫ک��ه ممنوعیت مطلق واردات خ��ودرو الزم نبود‪ .‬اگر‬ ‫کسانی بتوانند از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور‬ ‫برای این موضوع بهره بگیرند و به‌نوعی بدون انتقال‬ ‫ارز محصوالت را وارد کنند‪ ،‬مش��کلی برای واردات‪،‬‬ ‫بدون خروج ارز نخواهیم داشت‪ .‬امروز خودرو بخشی‬ ‫از سبد محصوالت مصرفی خانوارها شده و نمی‌توان‬ ‫از زاویه نظام سوسیالیستی به مردم امر کرد که تنها‬ ‫ملزم به خرید ‪۲‬یا ‪۵‬مدل خودرو هس��تید‪ .‬سلیقه‌ها‬ ‫متفاوت است و بعضی به‌دنبال استفاده از خودروهای‬ ‫خاص بوده و هزینه آن را هم می‌پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص دپوشده‌ها‬ ‫پ��س از ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫خودروه��ا که پیش‌تر ثبت‌س��فارش و وارد گمرکات‬ ‫کش��ور ش��ده بود‪ ،‬به‌دلیل برخی تخلفات‪ ،‬درگمرک‬ ‫انبار شد و اجازه ترخیص ندارند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬افرادی که‬ ‫قرار بود خودروهای خود را در ‪۳‬ماه گذشته دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬بالتکلیف مانده‌اند‪.‬‬ ‫زمانی اعالم ش��د واردکنندگان بای��د مابه‌التفاوت‬ ‫با وجود تغییرات نرخ ارز و از س��وی دیگر افزایش قیمت بر اساس‬ ‫مش��خصه‌های روانی صحیح نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید با در نظر گرفتن‬ ‫تغییرات در نرخ ارزی ک��ه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد‬ ‫قیمت‌ها را اصالح کنیم‪ .‬نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه افزایش نرخ قطعات یدک��ی و خودروها در بازار‬ ‫تناسبی با نرخ ارز نداشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شاهد هستیم که اعداد و‬ ‫ارقام افزایش نرخ خودروهای تولید داخل و وارداتی موجود در بازار‬ ‫منطق ندارد و با محاسبات همخوانی نمی‌کند‪ .‬وی درباره اینکه آیا‬ ‫نهاد‌ه��ای نظارتی بر قیمت‌های موجود نظ��ارت ندارند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نهاد‌ه��ای نظارت��ی باید در بازار نقش بیش��تری داش��ته باش��ند‬ ‫شاه‌کلید واردات خودرو کجاست؟‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و ارز مرجع فعلی را پرداخت کنند‬ ‫تا مجوز ترخیص برای کاالهای آنها صادر ش��ود اما‬ ‫در ادامه ش��اهد هستیم که این موضوع بدون تغییر‬ ‫همچنان باقی مانده است‪ .‬چندی پیش معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از احتمال ترخیص خودروها‬ ‫خبر داده و گفته‪ ،‬در حال کار کارشناسی برای ارائه‬ ‫پیشنهادی درباره رفع مش��کل خودروهای وارداتی‬ ‫مانده در کمرگ هستیم‪.‬‬ ‫مجتب��ی خس��روتاج در این‌باره اظه��ار کرده بود‪:‬‬ ‫شرکت‌های واردکننده خودرو براساس قراردادهایی‬ ‫که با مشتریان خود منعقد کرده‌اند اقدام به واردات‬ ‫خ��ودرو کرده بودند ک��ه به‌دلیل همزمان ش��دن با‬ ‫برخی تخلفات مربوط به ثبت‌س��فارش‪ ،‬واردات این‬ ‫خودروها نیز با مش��کل روبه‌رو شد‪ .‬به‌دلیل آنکه این‬ ‫مسئله باعث شده تا این شرکت‌ها نتوانند به تعهدات‬ ‫خود در قبال مشتریان عمل کنند از ما خواسته شده‬ ‫برای رفع این مشکل پیش��نهادی ارائه کنیم که در‬ ‫این زمینه بررسی‌های کارشناسی آغاز شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه‌تجارت ای��ران یک��ی از‬ ‫راهکاره��ای پیش��نهادی را ارائ��ه مج��وز واردات به‬ ‫خودروهای انبارش��ده در گمرک کش��ور عنوان کرده‬ ‫و گفت��ه ب��ود‪ :‬یکی از پیش��نهادها این اس��ت که به‬ ‫خودروهای��ی ک��ه در گم��رک مانده مج��وز دهیم تا‬ ‫ترخیص شوند که این امر مستلزم مصوبه هیات‌وزیران‬ ‫است‪ .‬پیشنهادهایی در این زمینه به هیات‌دولت ارائه‬ ‫می‌ش��ود و هیات‌وزیران هر تصمیم��ی در این زمینه‬ ‫بگیرد ما براساس آن عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره آخری��ن وضعیت پرونده موس��وم به‬ ‫تخل��ف در ثبت‌س��فارش خودروه��ا ه��م گفته بود‪:‬‬ ‫پرونده در اختیار نهاد قضایی قرار دارد و غالمحسین‬ ‫محس��نی‌اژه‌ای و عب��اس جعفری‌دولت‌آب��ادی در‬ ‫چندین مصاحبه در این زمینه اطالع‌رسانی کرده‌اند‬ ‫و ما هم منتظر هستیم تا نتایج نهایی اعالم شود‪.‬‬ ‫خس��روتاج درباره باز شدن س��امانه ثبت‌سفارش‬ ‫خ��ودرو هم تاکید ک��رده بود که در این‌ب��اره هنوز‬ ‫تصمیم جدیدی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح برنامه‌ها‬ ‫در این زمینه داریوش اسماعیلی نیز در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا اقتصادآنالین با بیان اینک��ه احتمال زیادی دارد‪،‬‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود و تعرفه‌های‬ ‫واردات تغیی��ر کن��د‪ ،‬گفت��ه ب��ود‪ :‬براس��اس طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو نباید ممنوعی��ت واردات‬ ‫داشته باشیم و با این اقدام ممکن است تعرفه‌ها باال‬ ‫و پایین ش��ود‪ .‬در واقع موضوعی باعنوان ممنوعیت‪،‬‬ ‫معنی ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با بررس��ی دوب��اره طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو‪ ،‬تغیی��رات و اصالحاتی در‬ ‫آن اعمال خواهد ش��د‪ ،‬بیان کرده بود‪ :‬به‌طور حتم‪،‬‬ ‫این طرح اصالح و تکمیل می‌ش��ود که اصالحات آن‬ ‫به‌وی��ژه درباره کیفی��ت خودروه��ای تولید داخل و‬ ‫تحقیق و توسعه در صنعت خودرو بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بازار‬ ‫فری��دون احمدی هم معتقد اس��ت ک��ه هرچه‬ ‫جلوتر می‌رویم این‌گونه به نظر می‌رس��د که مسئله‬ ‫را خودمان پیچی��ده کرده‌ایم‪ .‬او پیش‌تر گفته بود‪:‬‬ ‫در نگاه کالن ض��رورت دارد هر امری در فرآیندی‬ ‫مدیریت شده‪ ،‬اجرا شود‪ .‬در واقع‪ ،‬به‌جای ممنوعیت‬ ‫واردات بای��د انج��ام واردات مدیری��ت می‌ش��د‪.‬‬ ‫ممنوعیت راحت اس��ت اما پاسخگوی تمامی ابعاد‬ ‫مسئله نیست‪ .‬باید با مدیریت تمام زوایای موضوع‬ ‫س��نجیده شود‪ .‬بخشی از گرانی بازار خودرو مربوط‬ ‫به ممنوعیت مطلق واردات اس��ت زیرا سلیقه‌های‬ ‫گوناگ��ون تامین نش��ده و این مس��ئله فض��ا را به‬ ‫سود فعاالن س��ودجو در این بازار سوق می‌دهد تا‬ ‫قیمت‌ها را براساس خواست خود مدیریت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسکاری از زمینی به زمین دیگر‬ ‫در ادامه مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو درباره وضعی��ت خودروهای انبار ش��ده در‬ ‫گمرکات کش��ور گفت‪ :‬به گفته مس��ئوالن مربوط‪،‬‬ ‫مقرر شده تمهیداتی اندیش��یده شود تا خودروهای‬ ‫انبار شده در گمرکات‪ ،‬ترخیص شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره رون��د اداری ترخیص ای��ن خودروها‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬روند اداری این موضوع بسیار پیچیده‌تر از‬ ‫گذشته شده و سازمان توسعه‌تجارت ایران برنامه‌ای‬ ‫ب��رای ترخیص این خودروها ندارد‪ .‬همه امور به این‬ ‫موضوع موکول ش��ده ک��ه باید از حراس��ت وزارت‬ ‫بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان افزایش یافت‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که قطعه‌سازان‬ ‫دچار مش��کل کمب��ود نقدینگی و س��رمایه در گردش‬ ‫هس��تند‪ ،‬بدهی خودروس��ازان به قطعه‌س��ازان از مرز‬ ‫‪۱۵‬هزار میلیاردتومان عبور ک��رده و به حدود ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪ .‬آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با وجود تمام نشست‌ها‪ ،‬مالقات‌ها‬ ‫و وعده‌های داده ش��ده در چند هفته گذشته برای رفع‬ ‫درحال‌حاضر س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫فعال‌تر ش��ده است‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت‌ها به‌سرعت اتفاق‬ ‫نمی‌افت��د اما انتظ��ار داریم تا در بلندمدت نرخ خ��ودرو و قطعات‬ ‫یدکی به تعادل برس��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬منحن��ی افزایش قیمت‌ها در‬ ‫فضای روانی اتفاق می‌افتد و ش��یب تندی دارد اما کاهش قیمت‌ها‬ ‫به‌دلیل اینکه عده‌ای منافع خود را از دست می‌دهند با تأنی انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬احمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تاثیر منافع برخی افراد‬ ‫ک��ه محصوالت را خریداری کرده‌اند و قطع��ات را در اختیار دارند‬ ‫اجازه نمی‌دهد تغییراتی در بازار به‌وجود آید‪.‬‬ ‫مشکالت صنایع خودرو و قطعه‪ ،‬در عمل اتفاق مثبتی‬ ‫در ای��ن زمینه رخ نداده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫چند ماه گذش��ته نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫نرخ مواد اولیه قطعه‌سازی رشد حدود ‪۳‬برابری داشته‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان‌کرد‪ :‬این موضوع به این معناس��ت که در‬ ‫ش��رایط جدید‪ ،‬نقدینگی قطعه‌سازان نسبت به گذشته‬ ‫باید ‪۳‬برابر شود درحالی‌که به‌دلیل افزایش نیافتن نرخ‬ ‫قطعات متناس��ب با نرخ تورم‪ ،‬نقدینگ��ی این واحدها‬ ‫به حدود یک‌س��وم کاهش یافته اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی‬ ‫کش��ور ادام��ه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی خودروس��ازان‬ ‫نی��ز به‌دلیل جلوگی��ری دولت از واقعی‌س��ازی قیمت‬ ‫خودروها و زیان‌دهی‪ ،‬از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان‬ ‫ناتوان هس��تند به‌گون��ه‌ای که این مطالب��ات از حدود‬ ‫‪۱۵‬هزارمیلیارد توم��ان به حدود ‪۲۰‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به‌دلیل این شرایط در چند‬ ‫ماه گذشته تعداد قابل‌توجهی از واحدهای قطعه‌سازی‬ ‫به تعطیلی کش��یده ش��ده و بیش از ‪۱۵۰‬ه��زار نفر از‬ ‫نیروه��ای ش��اغل در این واحدها نی��ز تعدیل یا تعلیق‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬محبی‌ن��ژاد با بی��ان اینکه مس��ئوالن دولتی‬ ‫نیز در چنین ش��رایطی بیش��تر به فکر رفع مش��کالت‬ ‫خودروسازان هستند تا قطعه‌سازان‪ ،‬تصریح‌کرد‪ :‬هشدار‬ ‫می‌دهیم اگر وضعیت به همین شکل پیش برود تا ‪۲‬ماه‬ ‫آینده تعداد نیروهای تعدیل یا تعلیق ش��ده در صنعت‬ ‫قطع��ه به ‪۲۵۰‬هزارنفر افزای��ش خواهد یافت‪ .‬پیش از‬ ‫این رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازی کشور اظهار‌کرده بود که میزان مطالبات‬ ‫قطعه‌سازان از خودروس��ازان به حدود ‪۱۵‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬این در حالی است که دبیر انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی این رقم را‬ ‫‪۷‬میلیاردتومان عنوان کرده است‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استعالم گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با حراس��ت وزارتخانه ارتباط گرفته شد‬ ‫اما آنها هم عنوان می‌کنند آنچه تخلف بوده پیش‌تر‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودروهای وارداتی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫نام شرکت‌ها و افراد متخلف مشخص است اما اینکه‬ ‫چرا در مسیر ترخیص س��ایر خودروها سنگ‌اندازی‬ ‫می‌شود‪ ،‬معلوم نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫مردم که قرارداد پیش‌خرید خودرو داش��ته‌اند پس‬ ‫از چند ماه خودروهای مورد نظر خود را می‌خواهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط نمایندگی‌ها بالتکلیف مانده‌اند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د س��ازمان توس��عه تجارت در انجام‬ ‫وظایف خود اهمال می‌کند‪ .‬این امر در شرایط فعلی‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه و فسخ قراردادها‬ ‫دادفر در پاس��خ به این پرس��ش که در این مدت‬ ‫چه تعداد از خریداران خواس��تار برگشت وجه خود‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬درصد فسخ قراردادها بسیار کم است‬ ‫و مردم به‌دنبال خودروهای خود هستند‪ .‬قیمت‌ها در‬ ‫بازار خودرو افزایش زیادی داشته و خریداران ترجیح‬ ‫می‌دهند خودرو خود را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫به هر حال با ترخیص خودروها به نظر می‌رس��د‬ ‫مابه‌التف��اوت ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬توم��ان و ارز مرجع‬ ‫فعلی باید پرداخت ش��ود که تقریبا ‪ ۲‬برابر خواهد‬ ‫بود‪ .‬این فعال ب��ازار خودروهای وارداتی در این‌باره‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬با پرداخت مابه‌التفاوت باز هم نرخ‬ ‫خودروها نسبت به قیمت‌های موجود بازار پایین‌تر‬ ‫اس��ت زیرا در بازار کش��ور ثبات قیمتی در این‌باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگ��ر در بدبینانه‌ترین حال��ت به این موضوع توجه‬ ‫کنیم و خودروها تا پایان سال مجوز ترخیص دریافت‬ ‫نکنند‪ ،‬نمایندگی‌ها ملزم به پرداخت جریمه خواهند‬ ‫ش��د؟ وی در این‌باره به جریمه‌ه��ای دیرکرد روزانه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر وضعیت این‌گونه پیش برود‬ ‫ش��رکت‌های واردکننده خودرو ورشکست می‌شوند‪،‬‬ ‫زیرا نمایندگی‌ها به ازای هر روز دیرکرد باید بس��ته‬ ‫به نوع قرارداد بین ‪ ۱۸‬تا ‪۳۰‬درصد جریمه بپردازند‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در تماس‌های��ی با روزنامه‪ ،‬برخ��ی از افراد تمایل‬ ‫دارن��د که قرارداده��ای خود را فس��خ کنند و مبلغ‬ ‫پرداختی آنها برگشت داده شود اما برخی شرکت‌ها‬ ‫تمایلی به این امر ندارند‪ .‬دادفر در این‌باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫بین نمایندگی‌ها این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد اما‬ ‫برخی ش��رکت‌ها تمایلی به فس��خ قراردادها ندارند‬ ‫زی��را مبالغ را به ش��رکت م��ادر پرداخت��ه کرده‌اند‬ ‫و اگ��ر بخواهن��د هزینه م��ازادی پرداخ��ت کنند‪،‬‬ ‫درعمل ورشکس��ت می‌ش��وند‪.‬او ادامه داد‪ :‬البته این‬ ‫نمایندگی‌ها در شرایط فعلی فروش هم ندارند که به‬ ‫این ترتیب از یکی پول را بگیرند و به دیگری بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت و موانع قانونی‬ ‫واردات‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه چند درص��د خودروهای‬ ‫ثبت‌س��فارش شده‪ ،‬وارد کشور ش��ده و چند درصد‬ ‫در گمرکات سایر کش��ورها باقی مانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصد س��فارش‌های نمایندگی‌ها تامین شده و‬ ‫افزون بر ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد محصوالت وارد کشور شده‬ ‫و باقیمانده این س��فارش‌ها در گمرکات کشورهایی‬ ‫مانند امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬صربستان و‪ ...‬باقی مانده‌اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرای��ی این موضوع گفت‪ :‬از س��ویی‬ ‫هزینه انبار گمرکات کشور برای این حجم از خودرو‬ ‫بس��یار باالست و ازسوی دیگر‪ ،‬ممکن است مشمول‬ ‫قانون اموال تملیکی شوند‪ .‬با توجه به فضایی که در‬ ‫گمرکات وجود دارد ممکن است با واردات خودروها‬ ‫برای بررسی بیشتر برگه توقیف همه آنها صادر شود؛‬ ‫بنابراین تم��ام نمایندگی‌ها می‌توانن��د خودروهای‬ ‫سفارش‌ش��ده خود را وارد کنن��د اما به‌دالیلی که به‬ ‫آن اشاره شد‪ ،‬واردکننده ترجیح داده خودروها را در‬ ‫کمرگات کشورهای دیگر نگه دارند‪.‬‬ ‫دادفر در ادامه مش��کالت قانونی کش��ور در بحث‬ ‫واردات خ��ودرو عن��وان ک��رد‪ :‬ما هن��وز خط مرزی‬ ‫گمرک و پیش از آن را نمی‌شناس��یم و در قوانین و‬ ‫مقررات برای آنها تفکیک قائل نیستیم‪ .‬ممکن است‬ ‫کاال قبل از خط مرزی توقیف شود در حالی که هنوز‬ ‫وارد کشور نشده است‪.‬‬ ‫وی در توضیح مشمولیت اموال تملیکی هم گفت‪:‬‬ ‫ه��ر فردی می‌تواند تا ‪۳‬بار نگهداری کاالهای خود را‬ ‫در گمرکات تمدید کند ام��ا این احتمال هم وجود‬ ‫دارد ک��ه با تمدید موافقت نش��ود که در این صورت‬ ‫جزو اموال تملیکی درخواهد آمد‪ .‬ضمن اینکه هزینه‬ ‫انبارداری گمرکات کشور باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد راهکار‬ ‫دادفر در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد انجمن‬ ‫ب��رای برون‌رف��ت از وضعیت فعلی چیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انجم��ن به‌عنوان تنها نهاد تخصص��ی غیردولتی در‬ ‫بح��ث واردات خ��ودرو‪ ،‬بارها پیش��نهاد خ��ود را به‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬مع��اون اول رئیس‌جمهوری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬معاونان وزی��ر‪ ،‬نهادهای‬ ‫نظارتی و مجلس شورای اسالمی(کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی) به‌ط��ور کتبی‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬پیشنهاد این است که خودروهای‬ ‫باقیمانده در گمرک‪ ،‬هزینه‌های آنها پرداخت ش��ده‬ ‫و نمی‌توانن��د ارتباط��ی ب��ه ارز و انتقال ارز داش��ته‬ ‫باش��ند بنابراین باید ترخیص ش��وند‪ .‬بارها هم این‬ ‫موضوع عنوان ش��ده که تمام��ی محصوالت موجود‬ ‫در گم��رکات متعلق به مردم هس��تند و باید به این‬ ‫محص��والت چه مربوط به نمایندگی‌ها باش��د و چه‬ ‫غیرنمایندگی‌ها‪ ،‬اجازه ترخیص داده شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بیش��تر این توق��ف در گمرکات‬ ‫ن��ه به‌دلیل تخل��ف در واردات‪ ،‬بلکه مربوط به تغییر‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات در کوتاه‌مدت بوده اس��ت‪ .‬او در‬ ‫ادامه پیش��نهاد انجمن گفت‪ :‬درخواست ما این بود‬ ‫که رون��د خ��روج خودروهای موج��ود در گمرکات‬ ‫تسهیل ش��ود زیرا این خودروها دارای قبض انبار و‬ ‫برگه گمرکی هستندو با ترخیص آنها هم کمکی به‬ ‫ساماندهی بازار خودرو کشور می‌شود و هم به لحاظ‬ ‫اخالقی و حرفه‌ای شرکت‌های واردکننده می‌توانند‬ ‫نس��بت به تعهدات خود به م��ردم عمل کنند‪ .‬دادفر‬ ‫در پایان درباره زمان دیرک��رد پرداخت خودروهای‬ ‫پیش‌خرید ش��ده ب��ه ‪۱۴‬ماه اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫به‌دالیل گوناگونی از جمل��ه تغییرات قانونی‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال‬ ‫مردم عمل کنند و بسیاری از آنها هنوز نتوانسته‌اند‬ ‫خودروهای افرادی را که س��ال گذش��ته پیش‌خرید‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫وضعیت قیمتی بازار خودرو بسامان می‌شود؟‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران گفت‪ :‬در صورتی‌ک��ه نرخ ارز در بازار‬ ‫آزاد به همین شکل پیش رود و تثبیت شود‪ ،‬باز هم‬ ‫ش��اهد کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال س��قوط نرخ ارز در بازار آزاد‪ ،‬نرخ خودروهای‬ ‫داخل��ی و وارداتی در بازار به طور میانگین بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در روزهای بعد از آن ش��اهد‬ ‫تثبی��ت نس��بی ن��رخ ارز آزاد در قیمت‌های کاهش‬ ‫یافته بودیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ثبات نرخ ارز آزاد‬ ‫در قیمت‌ه��ای کاهش یافته فعلی در روزهای آینده‬ ‫نیز ادامه داش��ته باشد‪ ،‬باز هم شاهد موج جدیدی از‬ ‫کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران ادام��ه داد‪ :‬اگر در چند روز آینده نرخ‬ ‫ارز آزاد در قیمت‌های فعلی به ثبات برس��د‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کس��انی که پیش از این اقدام به خرید و نگهداری‬ ‫خودرو با هدف افزایش قیمت‌ها کرده‌اند‪ ،‬فروش��نده‬ ‫ش��ده و ب��ا افزایش عرضه در ب��ازار قیمت‌ها کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن در صورتی‌ک��ه در روزهای‬ ‫آینده عالوه‌بر تثبیت نرخ‪ ،‬ش��اهد کاهش بیشتر نرخ‬ ‫ارز در ب��ازار آزاد باش��یم‪ ،‬کاهش قیمت‌ه��ا در بازار‬ ‫خودرو بیشتر و قابل توجه‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز آزاد باعث‬ ‫خروج سفته‌بازان از بازار خودرو خواهد شد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورتی‌که ارز در نرخ مش��خصی به ثبات‬ ‫برسد و دالالن و س��فته‌بازان از نوسان‌های صعودی‬ ‫نرخ ارز ناامید ش��وند‪ ،‬این افراد دیگر انگیزه‌ای برای‬ ‫نگه��داری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و کس��ب‬ ‫سود نخواهند داشت و برای جلوگیری از بلوکه شدن‬ ‫نقدینگی خ��ود برای فروش خودروه��ای در اختیار‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫موتمن��ی گفت‪ :‬این موضوع تاثی��ر مثبتی بر بازار‬ ‫خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمت‌ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قیمت‌گذاری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کاهش نرخ الستیک خودرو به‌زودی‬ ‫نایب‌رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی از کاهش‬ ‫دس��ت‌کم ‪۴۵‬درصدی نرخ الستیک خودرو در روزهای آینده خبر‬ ‫داد‪ .‬سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬با انتقاد از افزایش‬ ‫نرخ الستیک خودروهای سنگین و سبک‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه افزایش‬ ‫قیمت‌ها به‌دلیل افزایش چش��مگیر نرخ ارز در کشور بوده و به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬نرخ این محصوالت در هفته‌های آینده باید کاهش معناداری‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬معض��ل احتکار را‬ ‫یکی از عوامل تش��دید چشمگیر نرخ الستیک دانست و اظهارکرد‪:‬‬ ‫سودجویان در چند ماه گذشته اقدام‌های بسیاری در زمینه احتکار‬ ‫الستیک خودروهای سبک و سنگین انجام داده‌اند‪ .‬البته بخشی از‬ ‫این انبارها از س��وی نهاد‌های انتظامی و نظارتی کشف شده‌اند اما‬ ‫نهاد قضایی باید برخورد ویژه‌ای با محتکران داشته باشد‪.‬‬ ‫علوی با اشاره به طراحی سامانه«افق» برای بررسی دقیق واردات‬ ‫و توزیع الستیک در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬عملیاتی شدن این سامانه کمک‬ ‫شایانی به توزیع عادالنه الستیک در کشور می‌کند و به‌طور قطع‪،‬‬ ‫شفاف‌س��ازی نظام خری��د و توزیع می‌تواند از ب��روز دالل‌بازی در‬ ‫ای��ن حوزه جلوگیری کند‪ .‬نایب‌رئیس کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫بر ض��رورت کاهش دس��ت‌کم ‪۴۵‬درصدی نرخ الس��تیک خودرو‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی نرخ الس��تیک بر اس��اس‬ ‫ثبت‌سفارش‌های قبلی اعالم می‌شود اما در روزهای آینده با توجه‬ ‫ب��ه کاهش نرخ ارز‪ ،‬باید نرخ این محصوالت کاهش زیادی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪ :‬حتی برخی از‬ ‫تجهیزات کامیون‌ها باید به نرخ قبل از گرانی‌ها برگردد؛ بنابراین در‬ ‫ش��رایط کنونی باال بودن قیمت‌ها منطقی و مطلوب نیست‪ .‬علوی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در بح��ث کامیونداران نیز دول��ت در این مقطع زمانی‬ ‫بای��د کمک اعتب��اری را در قالب یارانه برای حمایت از این قش��ر‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬گفتنی اس��ت تایرهای خودروهای سنگین در بازار‬ ‫به یکباره مانند سایر کاال‌ها بسیار افزایش یافت و این مسئله یکی‬ ‫از چالش‌های اساسی صاحبان این خودروها شد‪.‬‬ ‫گزارشی از بازار صنعت خودرو‬ ‫تولیدات انحصاری قیمت‌گذاری اجباری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫بازار خ��ودرو و آش��فتگی آن هم��ه را دچار نوعی‬ ‫سردرگمی کرده اس��ت‪ .‬این موضوع نشانگر آن است‬ ‫که گویا برخی مدیران نیز نسخه‌ای برای برون‌رفت از‬ ‫ش��رایط ندارند و با آزم��ون و خطا راهکارهای خود را‬ ‫ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫در حال��ی که خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان پیگیر‬ ‫ح��ذف قیمت‌گذاری دس��توری خودرو هس��تند این‬ ‫موضوع در جلسه شورای رقابت با متصدیان امر مطرح‬ ‫و به گفته عضو ناظر شورای رقابت‪ ،‬در مجلس شورای‬ ‫اسالمی رد شد‪ .‬ولی ملکی با رد حذف شورای رقابت‪،‬‬ ‫از قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد همچنان قیمت‌ها‬ ‫از این کان��ال برای خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارجاع به نهادی باالتر‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه شورای رقابت‬ ‫در زمینه قیمت‌گذاری حضور خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫ش��ورای رقابت و چند نهاد دیگر درباره قیمت‌گذاری‬ ‫کاال و خدمات نامه داده است که بر اساس آن‪ ،‬تعیین‬ ‫قیمت‌ها از س��وی این نهاد باید به تایید ستاد تنظیم‬ ‫بازار برسد و سپس اعالم شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اگر شورای‬ ‫رقاب��ت قیمتی تعیین کند ضرورت دارد به طور حتم‬ ‫به تایید ستاد تنظیم بازار برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این باره ش��ورای‌عالی اقتصاد به وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این اختی��ار را داده و او نیز‬ ‫آن را به زیرمجموعه‌های خود اعالم کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫امر(تایید قیمت‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار) به نوعی‬ ‫ح��ق وتو هم به ش��مار می‌رود‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬برای‬ ‫قیمت‌گذاری همچنان شورای رقابت ورود می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته در این باره ش��ورای رقابت هم‬ ‫تصمیم گرفت موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام در صنعت‬ ‫عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره تصمیم‌های گرفته‌شده در جلسه هفته گذشته‬ ‫شورای رقابت گفت‪ :‬در بخشی دیگر موضوع ادغام‬ ‫در خودروس��ازی‌ها مطرح ش��د‪ .‬ادغام بحثی‬ ‫است که در صنایع از جمله خودرو پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫ملکی با اش��اره به طرح اختالف درباره عضویت یک‬ ‫شرکت قطعه‌س��از در اعضای هیات‌مدیره ایران‌خودرو‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اعضای هیات‌مدیره ایران‌خودرو عضوی‬ ‫اس��ت که از بیرون آمده است‪ .‬این امر موجب شده تا‬ ‫سایر قطعه‌سازان به این امر اعتراض کنند‪.‬‬ ‫پیش‌ت��ر در این ب��اره رئی��س انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌های خودرویی خبر داده بود‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت کنسرس��یومی در صنعت قطعه تش��کیل شود‬ ‫که تمام قطعه‌س��ازان در آن مش��ارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫این مس��ئله بس��یار مهم اس��ت و دامنه فعالیت‌ها را‬ ‫گسترش می‌دهد و ادامه حیات را تضمین می‌کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید خصوصی‌س��ازی صنعت خودرو بر اساس‬ ‫اصل ‪ ،۴۴‬این کنسرس��یوم حضوری فعال و تاثیرگذار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬مرتضی مرتضوی ضمن گالیه از روند‬ ‫تولید و داخلی‌سازی خودروسازان خصوصی گفته بود‪:‬‬ ‫دستاورد خودروس��ازان خصوصی برای صنعت قطعه‬ ‫چیس��ت؟ آنها در فعالیت خود ب��ه نوعی قانون را دور‬ ‫می‌زنن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬س��هام خودروس��ازان باید تحت‬ ‫کنسرسیوم قطعه‌سازان واگذار شود‪.‬‬ ‫ملکی ادامه داد‪ :‬سایر قطعه‌سازان علیه این شرکت‬ ‫قطعه‌سازی اعتراض و شکایت دارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شرکت‬ ‫نام‌برده از خود دفاع کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬به‌تازگی الیحه‌ای‬ ‫برای شورای رقابت فرستاده‌اند که فرصت بررسی آن‬ ‫فراهم نبود‪ .‬از این رو‪ ،‬به جلسه بعد موکول شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬قانون ادغ��ام از نو بازنگری ش��د زیرا در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬نوشته شده بود‪ .‬رسیدگی به این موضوع در‬ ‫جلسه‌های بعد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی چه می‌گوید‬ ‫ملکی درباره ضرورت ش��کل‌گیری شورای رقابت و‬ ‫قیمت‌گ��ذاری آن برای خودروها ب��ه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬یک فص��ل از این اصل‬ ‫مربوط به ش��ورای رقابت است‪ .‬در واقع‪ ،‬در تولید هر‬ ‫کاالیی که انحصار وجود داش��ته باشد شورای رقابت‬ ‫برای قیمت‌گذاری ورود می‌کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بحث رقابت مطرح اس��ت؛ باید صنایع‬ ‫م��ا بتوانن��د رقابت را در خود ایجاد کنند تا از ش��کل‬ ‫انحصاری خارج شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید خودروهایی که‬ ‫حداکثر در اختیار دو خودروس��از است نوعی انحصار‬ ‫به ش��مار رفته زیرا حداکثر بازار مصرف هم مربوط به‬ ‫همین خودروها است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر پیامدهای منفی بر هم‬ ‫امید رضای��ی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور معتقد به پیچیده‬ ‫شدن نس��خه جدید برای قیمت‌گذاری خودرو است‪.‬‬ ‫او در زمینه وضعیت بازار فعلی کش��ور به «گس��ترش‬ ‫صنعت»گفت‪ :‬آغاز س��ال ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان بود و پس‬ ‫از چن��د م��اه به اوج خ��ود تا ‪ ۱۸‬هزار تومان رس��ید‪.‬‬ ‫ام��روز دوباره س��خن از دالر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬ه��زار تومانی‬ ‫گفته می‌ش��ود‪ .‬این موضوع دلیل متقنی برای تعریف‬ ‫قیمت‌ها در حاشیه بازار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که نرخ ارز در بازار ثبات نداش��ته‬ ‫باشد س��ایر بازارها را هم تحت‌الش��عاع قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫نابسامانی بازار خودرو نیز ناشی از همین مسئله است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت وقتی خودروساز‪ ،‬قطعات خود را با نرخ‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تهی��ه کرده با همان ن��رخ محصوالت را به‬ ‫فروش برس��اند و زمانی که دالر ‪ ۱۷‬هزار تومان شود‬ ‫الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و‬ ‫بازیاف��ت خودروهای فرس��وده‪ ،‬گفت‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مص��وب کرد که خودروس��ازان ب��ه ازای هر ‪۴‬خودرو‬ ‫تولیدی‪ ،‬یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫مصطف��ی جودی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫براساس مصوبه سال‪ ۱۳۸۸‬هیات دولت‪ ،‬خودروسازان‬ ‫بای��د معادل ‪۳۰‬درصد تولیدات‌ش��ان و واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو نی��ز متناس��ب ب��ا حج��م واردات‪ ،‬تعدادی‬ ‫خودرو فرس��وده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از س��ال‪ ۱۳۹۲‬اجرای این قانون‬ ‫برای واردکنندگان خودرو آغاز شد‪ ،‬خاطرنشان‌کرد‪ :‬با‬ ‫این حال خودروس��ازان از اجرای این قانون خودداری‬ ‫کردند تا اینکه س��رانجام سال گذش��ته هیات دولت‬ ‫مصوبه پیش��ین خود در زمینه الزام خودروس��ازان به‬ ‫اسقاط خودروهای فرسوده را لغو کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و‬ ‫بازیافت خودروهای فرس��وده ادامه داد‪ :‬این وضعیت‬ ‫در حال��ی اس��ت که از ابت��دای تیر با ممنوع ش��دن‬ ‫واردات خ��ودرو‪ ،‬فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف‬ ‫و به‌دنبال آن اس��قاط خودروهای فرسوده نیز متوقف‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در چنین شرایطی هفته گذشته‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫تبص��ره‌ای به ماده ‪۸‬قانون ه��وای پاک اضافه کرد که‬ ‫براساس آن خودروسازان به ازای هر ‪۴‬خودرو تولیدی‬ ‫باید یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه مصوبه کمیس��یون صنایع باید در‬ ‫صحن علنی مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح ش��ده‬ ‫و ب��ه تصویب نهایی برس��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا این موضوع‬ ‫موافقت کنند تا فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده از‬ ‫وضعیت توقف فعلی خارج ش��ود؛ آن هم در شرایطی‬ ‫که در آس��تانه فصل تش��دید آلودگی هوا هس��تیم و‬ ‫اجرایی ش��دن این قانون تاثی��ر مثبتی در این زمینه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬جودی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫مرکز اسقاط خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که‬ ‫به‌دنبال ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬فعالیت آنها متوقف‬ ‫ش��ده و ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬باعث به خطر افتادن س��رمایه‬ ‫بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال موجود در این‬ ‫مراکز خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت‌ها به همان نسبت تغییر کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار درباره نوس��ان‌های ب��ازار ارز یادآور‬ ‫شد‪ :‬نوسان‌های ش��دید دالر از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومان و‬ ‫سپس کاهش تا ‪ ۱۰‬هزار تومان نشان‌دهنده این است‬ ‫ک��ه مانند اقالم دیگر که باید به عنوان کاالی مصرفی‬ ‫به آن نگاه ش��ود نه انحصاری‪ ،‬بازار تعیین‌کننده نرخ‬ ‫خودروها باشد‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه موضوع بازار نابس��امان ارز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قیمت‌ها به ش��کل دس��توری پایین نگه داشته‬ ‫شدند اما در بازه کمتر از ‪ ۷‬ماه نوسان‌های ارزی اتفاق‬ ‫افتاد و ش��اهد افزایش بی��ش از ‪ ۴۰۰‬درصدی بودیم‪.‬‬ ‫فعالیت در این شرایط برای تولیدکننده ساده نیست‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور با اشاره به گرانی مواد اولیه گفت‪ :‬با‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه این‌گونه نیست که تولیدکننده‬ ‫هزینه‌ه��ا را نپ��ردازد اما ب��ه طور قطع نوس��ان‌های‬ ‫لحظه‌ای تاثیر منفی بر تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خودتحریمی ادامه داد‪ :‬از آغاز سال‬ ‫صنعتگر یادآور ش��د ک��ه ما در صنع��ت دچار نوعی‬ ‫خودتحریم��ی ش��ده‌ایم‪ .‬در تصمیم‌گی��ری و درایت‬ ‫مدیریتی‪ ،‬ضعیف عمل کردیم‪.‬‬ ‫او ب��ه گالیه گفت‪ :‬آیا نمی‌ش��د تصمیمی که امروز‬ ‫درباره ارز و بازار آن گرفته ش��د زودتر اتخاذ می‌شد؟‬ ‫البته هنوز مشخص نیس��ت کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار‬ ‫باش��د‪ .‬اما این باال و پایین ش��دن‌ها نشان داده که هر‬ ‫زمان دولت اراده کرده توانسته قیمت‌ها را کنترل کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اظهار کرد‪ :‬اصرار داریم نرخ‬ ‫خودرو از حالت انحصاری و دس��توری خارج شود زیرا‬ ‫این موضوع کمک زیادی به صنعت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد رقابتی‬ ‫رضایی در ادامه با اش��اره به فلسفه وجودی شورای‬ ‫رقاب��ت گفت‪ :‬این ش��ورا ب��رای کااله��ای انحصاری‬ ‫ش��کل گرفته و تمام بح��ث امروز ه��م روی موضوع‬ ‫انحصاری ب��ودن صنعت خودرو اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬هر‬ ‫کاالیی در فهرس��ت محص��والت انحصاری قرار بگیرد‬ ‫شامل قیمت‌گذاری ش��ورای رقابت می‌شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫قیمت‌گذاری دس��توری از سوی ش��ورای رقابت برای‬ ‫کاالهای انحصاری یک قانون اس��ت و کسی نمی‌تواند‬ ‫آن را وتو کند‪ .‬قانون خود این نس��خه را تجویز کرده‬ ‫ساختار اقتصادی کشور چاالک نیست‬ ‫رضا رضایی‪/‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫صنعت قطعه روزهای سرنوشت‌س��ازی را سپری می‌کند‪.‬‬ ‫کسانی که در این شرایط فعالیت‌شان را ادامه دهند‪ ،‬بسیار‬ ‫توانمند خواهند شد و به طور قطع از ریزش تعداد فعاالن‬ ‫این صنعت کاس��ته خواهد ش��د‪ .‬برجام و حضور همتایان‬ ‫بین‌المللی به عنوان شریک‪ ،‬چه در صنعت خودرو و چه در‬ ‫صنعت قطعه س��بب شد تا سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در‬ ‫این دو حوزه انجام ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یکی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی نزدیک ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری‬ ‫ک��رد که با آغاز تحریم‌ها پروژه‌ها نیمه‌کاره رها ش��د‪ .‬اگر‬ ‫این طرح‌ها به نتیجه می‌رس��ید ش��رایط بس��یار مطلوبی‬ ‫ب��رای قطعه‌س��ازی رقم می‌خ��ورد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬طرف‬ ‫خارجی هم سرمایه‌گذاری داش��ت اما ضرر اصلی متوجه‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی است زیرا نسبت به شریک بین‌المللی‬ ‫خود س��رمایه‌گذاری بیشتری داشتند‪ .‬امروز ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫خوشه صنعتی تامین‌کننده قطعات صنعت خودرو هستند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬صنایعی اس��تراتژیک در کشور به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو مقام س��وم را در تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬یکی از ضعف‌های مدیریتی کشور این است‬ ‫که پیش‌بینی نداریم‪ .‬از نظر س��اختار س��ازمانی و فعالیت‬ ‫بنگاه��ی در اقتصاد و صنعت بای��د به گونه‌ای برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ود که کمترین چالش را داشته باش��یم‪ .‬اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور که رفاه جامعه را رقم می‌زند افزایش تولید همراه‬ ‫با محصوالتی کیفی و رقابتی اس��ت‪ .‬پایان دهه ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫به صنعت خودرو و قطعه رسیدگی شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬توسعه‬ ‫اتف��اق افتاد ام��ا کم‌کم عارضه بیم��اری از ناحیه عملکرد‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬بیمه و‪ ...‬نمود پیدا کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬دس��تمزدها و‪ ...‬افزایش یافت ب��ه طوری که هزینه‬ ‫یک بنگاه دو برابر ش��د‪ .‬این در حالی است که در صنعت‬ ‫خودرو نمی‌توان قیمت‌ه��ا را افزایش داد‪ .‬بزرگ‌ترین نیاز‬ ‫هر بنگاه اقتصادی نقدینگی اس��ت که در ش��رایط امروز‬ ‫بای��د دو برابر ش��ود‪.‬امروز چالش تولید نی��از به نقدینگی‬ ‫‪ ۲‬برابر اس��ت زیرا اجناس نقد ش��ده و بانک در مقایس��ه‬ ‫ثبت‌سفارش و خرید یک‌میلیارد دالر قطعه خودرو انجام شد‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازی کشور گفت‪ :‬با توجه به اینکه تحریم‬ ‫خودرو جزو تحریم‌های اولیه بود‪ ،‬برای پیشگیری از‬ ‫ضرر و زیان‪ ،‬یک‌میلیارد دالر قطعات ثبت سفارش‬ ‫و خریداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش می��زان‪ ،‬محمدرضا نجفی‌منش درباره‬ ‫مشکالت ترخیص کاال‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مشکل ترخیص‬ ‫کاال ارتباطی به گمرک ندارد‪ ،‬بلکه مجموع قوانینی‬ ‫اس��ت که جلوی گمرک قرار داده ش��ده تا با انجام‬ ‫دادن آنها بتوان کاالها را ترخیص کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازی کشور افزود‪ :‬باید مقررات دست‌وپاگیر‬ ‫را ح��ذف کنیم تا راه برای انج��ام فعالیت‌ها هموار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره برطرف‌ش��دن مش��کالت پرداخ��ت‬ ‫مابه‌التف��اوت ارز گف��ت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فهرس��ت ‪۱۲۹‬صفح��ه‌ای را تهیه کرده که‬ ‫کاالهای این فهرست ش��امل پرداخت مابه‌التفاوت‬ ‫نمی‌ش��ود اما تعدادی از قطعات باید مابه‌التفاوت را‬ ‫برای ترخیص بپردازند‪ .‬واحدهای تولیدی یک‌به‌یک‬ ‫در ح��ال مراجعه به وزارتخانه هس��تند که بتوانند‬ ‫مشکالت را برطرف کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره ب��ه افرادی که‬ ‫کاالهایی را در گذش��ته به صورت نسیه یا اعتباری‬ ‫خری��داری کرده‌ان��د و درحال‌حاضر باید پول آن را‬ ‫بپردازند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نباید این افراد را به تهیه‬ ‫ارز به س��امانه نیما ارج��اع دهیم به‌دلیل اینکه این‬ ‫افراد کاالها را به‌عن��وان نمونه‪ ،‬با دالر ‪۳‬هزارتومان‬ ‫وارد کرده و فروخته‌اند و اگر بخواهند درحال‌حاضر‬ ‫با ارز نیمایی بپردازند‪ ،‬متضرر می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازی کش��ور ادامه داد‪ :‬بسیاری از افراد برای‬ ‫واردات ماش��ین‌آالت پیش‌پرداخت‌هایی به طرف‌های‬ ‫خارجی داش��ته‌اند و اکنون ب��رای وارد کردن آن باید‬ ‫باق��ی مبل��غ را با ارز نیمای��ی پرداخت کنن��د که به‬ ‫واحدهای صنعتی فشار مضاعفی وارد می‌کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یادآورش��د‪ :‬در گذش��ته‬ ‫برخی ش��رکت‌های تجاری م��واد اولیه و تجهیزات‬ ‫کارخانه‌ه��ا را وارد می‌کردند ام��ا درحال‌حاضر به‬ ‫شرکت تجاری تخصیص ارز نمی‌دهند و واحدهای‬ ‫تولیدی خ��ود باید نس��بت به واردات م��واد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز اق��دام کنند ک��ه در برخی م��وارد این‬ ‫اس��ت و خ��ودش نیز باید با ش��رایط موج��ود در آن‬ ‫بازنگری دوباره داشته باشد‪.‬‬ ‫در صورت��ی این ام��ر امکان‌پذیر اس��ت که صنعت‬ ‫خودرو کش��ور خصوصی ش��ود و در کنار این موضوع‬ ‫خودروه��ا رقابتی ش��ده و تعرف��ه واردات خودرو نیز‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬عض��و انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه‌س��ازی کش��ور در توضی��ح این‬ ‫موض��وع گفت‪ :‬راه��کار خروج صنعت خ��ودرو از این‬ ‫شرایط خصوصی‌س��ازی اس��ت‪ .‬در کنار این امر باید‬ ‫ب��ه موازات آن ب��ه فعالیت‌هایی زیربنای��ی پرداخت و‬ ‫تعرفه واردات نیز معقول شود‪ .‬اگر قرار است ریشه‌ای‬ ‫برخورد ش��ود باید صنعت خودرو به س��وی خصوصی‬ ‫ش��دن حرکت کند‪ .‬در غیر این ص��ورت حمایت‌های‬ ‫مقطعی دولت از خودروس��ازی ب��ا افزایش تعرفه‌ها و‬ ‫ممنوعی��ت واردات و نیز دادن یاران��ه به تولید منجر‬ ‫به تداوم ش��رایط موجود می‌شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۹۰‬تاکنون در کمتر از ‪ ۷‬س��ال چند بار شاهد چنین‬ ‫ش��وک‌هایی در بازار خ��ودرو بوده‌ایم‪ .‬اگ��ر به دنبال‬ ‫رقابتی کردن خودروها هستیم و قصد داریم به لحاظ‬ ‫کیفیت و اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬رضایت مش��تریان‬ ‫را تامین کنیم و صادرات داش��ته باش��یم باید یک بار‬ ‫برای همیشه به‌طور ریشه‌ای با موضوع صنعت خودرو‬ ‫برخورد کنیم‪ .‬برخورد مسکنی تا جایی پاسخگو است‪.‬‬ ‫برای کار درازمدت این روش سم است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تایید قیمت‌ها از س��وی ستاد تنظیم بازار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی در کنار شورای رقابت ستاد تنظیم بازار هم قرار‬ ‫می‌گیرد مس��ئله را حل نکرده‌ایم بلکه صورت مسئله‬ ‫را کمرن��گ می‌کنیم‪ .‬با یک ب��ام و دو هوا پیش رفتن‬ ‫مش��کلی را از تولیدکننده رف��ع نمی‌کند ضمن آنکه‬ ‫مصرف‌کننده هم دچار س��ردرگمی ش��ده و نمی‌داند‬ ‫خرید کند یا خیر‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬این مس��ئله یک بار برای همیشه در‬ ‫موضوع مسکن رفع و قیمت‌گذاری دستوری برداشته‬ ‫شد‪ .‬عرضه و تقاضا در این بازار سخن آخر را می‌گوید‬ ‫نه قیمت‌های درج‌ش��ده در مطبوعات و سایت‌ها‪ .‬این‬ ‫خریدار و فروشنده هستند که بر سر قیمتی بر اساس‬ ‫بازار به توافق می‌رس��ند‪ .‬برای خودرو هم باید همین‬ ‫باش��د که خریدار و فروش��نده نرخ نهایی را تعیین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کار با دش��واری‌های بس��یاری همراه است‪ .‬باید به‬ ‫ش��رکت‌های تجاری مج��وز دهند تا م��واد اولیه و‬ ‫ملزوماتی که در داخل قابلیت ساخت ندارد را وارد‬ ‫کنند تا نیازهای واحدهای صنعتی تامین شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره آمار قطعات وارد ش��ده نیز گفت‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه اینکه تحری��م خودرو ج��زو تحریم‌های‬ ‫اولیه ب��ود‪ ،‬برای پیش��گیری از ض��رر و زیان‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد دالر تخصیص ارز و قطعات ثبت‌س��فارش‬ ‫و خریداری ش��د که بخشی از آن وارد شده و باقی‬ ‫هم در حال وارد شدن است‪ .‬نجفی‌منش همچنین‬ ‫درباره مطالبات قطعه‌س��ازان اظهارکرد‪ :‬درخواست‬ ‫صنعتگ��ران پرداخ��ت مطالبات یک‌ماهه اس��ت تا‬ ‫بتوانن��د هزینه مواد اولیه م��ورد نیاز خود را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با گذش��ته تامین نقدینگ��ی نمی‌کند‪ .‬در کن��ار این امر‪،‬‬ ‫قطعه‌سازان مش��کالت افزون‌تری دارند زیرا خودروسازان‬ ‫در زمان پرداخت مطالبات تجدیدنظر نمی‌کنند در حالی‬ ‫که قطعه‌س��از باید مواد اولیه مورد نیاز خود را نقد بخرد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬فضای متالطم برای بنگاه‌های قطعه‌س��ازی به‬ ‫وجود آمده اس��ت‪ .‬س��اختار اقتصادی کشورهای صنعتی‬ ‫چاالک اس��ت اما برای ما این‌گونه نیس��ت‪ .‬هر چه آنها در‬ ‫برنامه‌ریزی با سرعت عمل می‌کنند ما در شرایط بحرانی‬ ‫بیشتر متحیر و سرگردان می‌شویم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫الگو بگیریم اما درست‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪/‬روزنامه‌نگار‪ :‬کشورهای صنعتی چگونه از‬ ‫صنعت بومی خود دفاع می‌کنند؟ این پرس��ش اساس��ی است که‬ ‫می‌تواند برای کشورهایی مانند ایران راهگشا باشد‪.‬‬ ‫نیازس��نجی‪ ،‬شناس��ایی صاحبان فناوری خارجی و کارفرمایان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تهیه طرح چگونگ��ی انتقال دانش فنی به کش��ور‪ ،‬نحوه‬ ‫سرمایه‌گذاری و تامین مالی‪ ،‬زمان‌بندی و ایجاد امکانات تحقیق و‬ ‫توسعه از مهم‌ترین ارکان فرآیند استفاده حداکثری از توان طراحی‬ ‫و مهندسی ساخت داخل است که با سیاست‌های تشویقی می‌توان‬ ‫ب��ه نتیجه مورد انتظار در تولیدات صنعتی به‌ویژه در قطعه‌س��ازی‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬در کش��ورهای صنعتی مدیران باالدست یک واحد‬ ‫تولیدی را تنها یک ش��غل نمی‌بینند‪ ،‬بلکه محاس��به می‌کنند که‬ ‫دس��تاوردها و تاثیرات جانبی آن چیس��ت؟ به‌طور قطع‪ ،‬اگر پس‬ ‫از س��نجش‪ ،‬دستاوردهای مثبت زیادی به همراه داشته باشد سود‬ ‫آن نصیب کل کش��ور می‌ش��ود و به حمایت نیاز دارد‪ .‬برای ارتقا و‬ ‫موفقیت صنعت کش��ور می‌توان از برخی الگوهای تجربه‌ش��ده در‬ ‫س��ایر کشورها بهره گرفت‪ .‬کشورهایی که در عرصه تولید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و ارتباطات بین‌المللی موفق عمل کرده‌اند‪ .‬آزمون و خطا‪ ،‬انرژی و‬ ‫زمان را از صنعتگر می‌گیرد و در نهایت در مس��یری که گام نهاده‬ ‫راه به‌جایی نمی‌برد زیرا علوم به س��رعت در حال پیشرفت هستند‬ ‫و به همان نس��بت فناوری‌ها در حال نو ش��دن است‪ .‬در حالی که‬ ‫پیامدهای منفی آزمون و خطا س��ایر حوزه‌های غیرصنعتی را هم‬ ‫تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است آسیب‌های اجتماعی زیادی‬ ‫به‌دنبال داشته باشد‪ .‬الگوگیری هم مدیریت می‌خواهد اینکه بتوان‬ ‫با سنجش درست نیازها و مشخصات کشور‪ ،‬بهترین شیوه را برای‬ ‫حرکت‌های تولیدی در صنعت انتخاب کرد‪ .‬حتی مهم است آنچه‬ ‫به عنوان الگو انتخاب می‌کنیم‪ ،‬با روش‌های نادرس��ت گزینش��ی‪،‬‬ ‫آن را ناکارآم��د نکنیم‪ .‬به‌طور معمول الگوب��رداری در حوزه علوم‬ ‫انسانی‪ ،‬گرفتن بخشی و حذف بخشی دیگر بود از این‌رو‪ ،‬نه تنها به‬ ‫نتیجه مورد انتظار دس��ت نیافتیم که به بیراه رفتیم؛ بنابراین برای‬ ‫الگوگیری هم باید درست عمل کرد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فرار سرمایه‌ها‬ ‫بیش از دو ماه از ش��روع مرحله نخست تحریم‌ها نگذشته که‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا با نش��انه گرفت��ن صنعت خودرو‪ ،‬بخش‬ ‫تولید را با چالش روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫پن��اه بردن واحدهای صنعتی به وام و تس��هیالت بانکی خطر‬ ‫نابودی را برای آنها بیش��تر کرده اس��ت اما هستند فعاالنی که‬ ‫ب��ا آینده‌نگری و مدیریت‪ ،‬توانس��ته‌اند به س�لامت از این برهه‬ ‫سرنوشت‌ساز عبور کنند‪.‬‬ ‫از یک سو‪ ،‬باید تولیدکننده برای روزهای سخت راهکار داشته‬ ‫باش��د و از س��وی دیگر‪ ،‬دولتمردان هم باید فضای کس��ب‌وکار‬ ‫مناسب را برای چنین موقعیت‌هایی فراهم کنند‪.‬‬ ‫ام��روز صنعت خودرو و به دنب��ال آن‪ ،‬زیرمجموعه‌های آنها با‬ ‫س��ختی در حال فعالیت هس��تند و مشخص نیست برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫پایانی س��ال چه سرنوشتی خواهند داش��ت‪ .‬برخی درباره افت‬ ‫تیراژ س��خن می‌گوین��د و بعضی دیگر مدعی هس��تند با توجه‬ ‫ب��ه پیش‌بینی‌های‌ش��ان‪ ،‬تولید را افزایش خواهن��د داد و اجازه‬ ‫نمی‌دهند تحریم‌ها اختاللی در تولیدش��ان ب��ه وجود آورد‪ .‬اما‬ ‫به هر حال نمی‌توان منکر ش��رایط س��خت آینده شد‪ .‬خروج از‬ ‫این وضعیت تدبیر دولت و مدیران دولتی را می‌طلبد که چگونه‬ ‫سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت و نوآوری‬ ‫مصطفی کاظ��م‌زاده‪ ،‬یکی از فعاالن صنعت قطعه در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت‌های قطعه‌س��از برای خودکفایی صنعت خودرو‬ ‫کش��ور به وجود آمده‌اند و مهم‌ترین هدف بومی‌س��ازی قطعات‬ ‫خودروه��ا در داخل بود‪ .‬وی که در زمینه تولید و تامین رودری‬ ‫خودرو فعالیت دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به مرور زمان با توجه به اینکه‬ ‫مش��تری نی��از دارد تغیی��ر را ببیند و دوس��ت دارد که زیبایی‬ ‫بیش��تری در خودرو خود داش��ته باش��د طراحی‌ه��ای مختلف‬ ‫رودری در کشور آغاز ش��د و طرح‌هایی که امروز مشتری روی‬ ‫رودری‌های پژو به‌ویژه در پژوپارس می‌بیند محصولی اس��ت که‬ ‫با مشارکت شرکت برنز و گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬فلسفه ایجاد صنعت قطعه داخلی‌سازی بود که‬ ‫به مرور با توجه به س��لیقه مشتری و فناوری‌های روز طرح‌های‬ ‫مختلف قطعات تریم داخلی خودرو از جمله رودری انجام و اجرا‬ ‫شد‪ .‬در این راستا‪ ،‬سعی ما نوآوری و خالقیت است‪ .‬برای توسعه‬ ‫صنعتگر ناگزیر است نگاهی به خودروهای جدید داشته باشد و‬ ‫با آن نگاه به تامین قطعات خودروهای داخلی بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه اظهار کرد‪ :‬نگاه نبای��د تنها به بازار‬ ‫داخل باش��د بلکه فناوری بسیار مهم اس��ت و به‌ویژه در زمینه‬ ‫اش��تغالزایی و آموزش نیروی انس��انی متخصص که در ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت بسیار راهگشا است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ماشین‌آالت‬ ‫صنعت خودرو کش��ور در یکی دو سال گذشته به سوی تولید‬ ‫خودروه��ای جدی��د با طراح��ی پلتفرم‌های بومی رفته اس��ت‪.‬‬ ‫کاظم‌زاده درب��اره تامین قطعات تریم داخلی خودروهای جدید‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد محصوالت خودروهای داخلی در این‬ ‫ش��رکت تولید می‌ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬در زمینه برخی خودروهای‬ ‫مونتاژی فعالیت داریم‪ .‬تولید رودری خودروهای جدید از جمله‬ ‫کوییک و خودروهای پلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬در دستور کار این شرکت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫او درباره تحول و توس��عه محصوالت بومی کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه داشبورد در حال کار روی نوع خاصی به نام «سافت‌داچ»‬ ‫هستیم‪ .‬مزیت این داشبورد این است که رویه‌ای که مشتری با‬ ‫آن در تماس است نرم است و حتی نوع دوخت و رنگ متفاوتی‬ ‫ب��ا انواع ام��روزی دارد‪ .‬تم��ام تالش‌ها تنها در راس��تای تامین‬ ‫رضایت مشتریان است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت یادآور ش��د‪ :‬حتی با وج��ود تحریم‪ ،‬برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬پروژه‌های��ی تعریف کرده‌ایم که تا س��ال ‪ ۱۴۰۱‬تولید‬ ‫محصوالت ما حداقل دو و نیم برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت‌های س��خت‌افزاری این ش��رکت گفت‪ :‬به‬ ‫نوعی با آینده‌نگری نسبت به وضعیت تحریمی کشور‪ ،‬در حوزه‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت ورود کرده‌ایم‪ .‬نمونه‌ای از ماشین جوش‬ ‫حدود یک دهه پیش از ایتالیا خریداری شد‪ .‬امروز همان ماشین‬ ‫را بهتر و انرژی کمتر در داخل ساخته‌ایم‪.‬‬ ‫کاظم‌زاده در این باره افزود‪ :‬درحال‌حاضر می‌توانیم س��فارش‬ ‫قب��ول کنیم و برای س��ایر هم��کاران فعال در صنع��ت نیز این‬ ‫ماشین را با یک‌پنجم نرخ مشابه خارجی بسازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید یا تجارت‬ ‫در حالی که برخی قطعه‌سازان با آینده‌نگری سعی می‌کنند‬ ‫حرکت رو به جلوی خ��ود را حفظ کنند بعضی دیگر ناگزیر‬ ‫به حذف ش��دن هس��تند‪ .‬برخی صنعتگران با نگرانی نسبت‬ ‫به آینده س��عی در حفظ موقعیت و س��رمایه خود می‌کنند‪.‬‬ ‫چیزی که مس��لم اس��ت اینکه تولید به‌ویژه در حوزه خودرو‬ ‫و قطعه بس��یار سخت شده اس��ت‪ .‬در ادامه بررسی وضعیت‬ ‫تولید قطعات و تامین نیاز خودروس��ازان‪ ،‬علی‌اکبر جوانروح‬ ‫به «روزگار خودرو» گف��ت‪ :‬با توجه به حجم ثبت‌نام خودرو‬ ‫افکار عمومی خواستار شفاف‌سازی هزینه‌کردها از سوی خودروسازان‬ ‫مرتضی مصطفوی‪/‬کارشناس اقتصاد‪ :‬در حالی‬ ‫خودروس��ازان موضوع افزایش نرخ خ��ودرو را مطرح‬ ‫می‌کنند که ش��اهد افزایش ش��دید ن��رخ خودرو در‬ ‫بازار هستیم‪ .‬خودروسازان مدعی هستند که به‌دالیل‬ ‫گوناگون ازجمله افزایش نرخ ارز و فاصله ش��دید نرخ‬ ‫کارخان��ه تا بازار‪ ،‬فروش خودرو با نرخ نزدیک به بازار‬ ‫می‌توان��د در میان‌مدت منجر ب��ه کاهش قیمت‌ها و‬ ‫ساماندهی آن شود‪ .‬قطعه‌س��ازان نیز ضمن اشاره به‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬خواس��تار افزایش نرخ خودرو‬ ‫هس��تند‪ .‬موضوع قابل توجه این است که علت اصلی‬ ‫درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش نرخ خودرو‬ ‫فقط مس��ائل مرتبط با فشارهای خارجی و همچنین‬ ‫افزای��ش نرخ مواد اولیه اس��ت یا موضوع‌های دیگری‬ ‫هم مطرح است؟‬ ‫به‌طور کلی درباره ریشه افزایش نرخ خودرو درچند‬ ‫ماه گذش��ته چند نظریه مطرح ش��ده اس��ت؛ برخی‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو را علت اصل��ی می‌دانند؛‬ ‫برخی به متغیرهای برون‌زا و تحمیلی به اقتصاد ایران‬ ‫از جمله تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز اش��اره می‌کنند؛‬ ‫برخ��ی وجود دالالن در ب��ازار را به‌عنوان عامل اصلی‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها برمی‌ش��مارند و برخ��ی دیگر نیز‬ ‫ناکارآم��دی مدیریت��ی را ریش��ه مش��کالت عن��وان‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬جدا از اینکه کدام ی��ک از عوامل مدیریت‬ ‫ناکارآمد خودروس��ازان‪ ،‬ش��رایط بازار یا فش��ارهای‬ ‫خارج��ی علت اصلی افزایش نرخ و حتی درخواس��ت‬ ‫خودروسازان برای افزایش دوباره نرخ است‪ ،‬باید توجه‬ ‫داش��ت که می‌توان ریش��ه این موضوع را در ساختار‬ ‫هزینه‌ه��ای خودروس��ازان و مبن��ای قیمت‌گ��ذاری‬ ‫خودروه��ا ردیابی ک��رد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬ت��ا زمانی که‬ ‫مدل و نحوه تعیین نرخ خودرو به‌طور دقیق مشخص‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی‌توان اظهارنظر کرد که علت نوس��ان‌های‬ ‫قیمتی اخیر در بازار چیس��ت؟ ت��ا زمانی که میزان‪،‬‬ ‫نوع و سرفصل هزینه‌های خودروسازان مشخص نشود‬ ‫نمی‌توان هزینه‌های اضافی و ضروری خودروس��ازان‬ ‫به همراه س��هم عوام��ل گوناگ��ون در افزایش نرخ را‬ ‫مش��خص کرد‪ .‬بنابراین شفاف‌سازی در نوع هزینه و‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو حلقه گمش��ده برای ریش��ه‌یابی‬ ‫این مسئله است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی صنعت خ��ودرو به نظر‬ ‫می‌رسد همچون انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬صنعت خودرو و به‌ویژه خودروس��ازان دولتی‬ ‫نیازمند شفاف‌س��ازی هس��تند‪ .‬شفاف‌س��ازی به‌ویژه‬ ‫ن��وع هزینه‌ها که یکی از پایه‌ه��ای اصلی تعیین نرخ‬ ‫خودرو به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬موضوع الزم‌االجرایی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس افکار عمومی خواس��تار روش��ن شدن‬ ‫واقعیت‌های موجود در خودروس��ازی اس��ت تا بتواند‬ ‫قضاوت منصفانه‌ای داشته باشد‪ .‬قدر مسلم‪ ،‬با انتشار‬ ‫دقیق دخل و خرج خودروس��ازان‪ ،‬مردم و مسئوالن‬ ‫به‌راحتی می‌توانند درباره علت افزایش نرخ خودروها‬ ‫و درخواس��ت خودروس��ازان مبنی بر افزایش دوباره‬ ‫نرخ‌ها اعالم نظر کنند‪.‬‬ ‫در کش��ور به نظر می‌رس��د روند تولید بدون افت تیراژ ادامه‬ ‫پیدا کند‪ .‬از این رو‪ ،‬قطعه‌س��ازان و زنجی��ره تامین هم باید‬ ‫هم‌راستای خودروسازان حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه طور قط��ع نمی‌توان منکر ش��د که تولید‬ ‫روزه��ای س��ختی را در پی��ش دارد‪ .‬برخ��ی تولیدکنندگان به‬ ‫کش��ورهای باثبات اقتص��ادی پناه برده‌اند ت��ا حاصل یک عمر‬ ‫تالش‌شان از بین نرود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درحال‌حاضر با کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬تمام سرمایه‬ ‫در گ��ردش تولیدکنندگانی که کاالی خود را عرضه می‌کنند و‬ ‫هزین��ه آن را نمی‌توانند در مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه دریافت کنند‪ ،‬نابود‬ ‫شده است‪ .‬سود اندک تولید و اندوخته‌های این صنعتگران برای‬ ‫توسعه‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬جبران بخشی از خسارت‌های واردشده بر اثر‬ ‫کاهش ارزش پول ملی و زیان انباش��ته مانند بیماری سرطان‪،‬‬ ‫آنها را به سمت نابودی کشانده است‪.‬‬ ‫جوان��روح ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬با توجه به اس��تقبال‬ ‫م��ردم برای جلوگیری از کاهش س��رمایه خ��ود و ثبت‌نام برای‬ ‫پیش‌خری��د خودروها به طور قطع تولید خ��ودرو با تیراژ باالتر‬ ‫باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی به فضای ناس��الم تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬صنعتگر برای‬ ‫تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز‪ ،‬به سمت بانک‌ها‬ ‫هدای��ت می‌ش��ود اما در نهای��ت تنها کس��انی می‌توانند از این‬ ‫تسهیالت استفاده کنند که بتوانند با رانت بیش از ارزش وثیقه‬ ‫خود وام دریافت کنند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬با ادامه این روند حیات تولید ادامه پیدا نمی‌کند‬ ‫و محصوالت از طریق تجارت تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط نامناسب صنعتی‬ ‫جوانروح درباره فضای تولیدی و تجاری ایران گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخی مس��ئوالن اقتصادی معتقدند برگشت سرمایه در تجارت‬ ‫زودت��ر از تولی��د اتف��اق می‌افتد و ب��ا دانش ناق��ص خود اعالم‬ ‫می‌کنند نقدینگی در اقتصاد ای��ران بیش از توان تولید داخلی‬ ‫افزایش یافته اس��ت و ناگزیر ارزش پ��ول ملی باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫غاف��ل از آنکه افزایش نقدینگی بر اثر کاهش ارزش پول ملی به‬ ‫وجود می‌آید و این جریان از آغاز انقالب در هر دولتی پیگیری‬ ‫ش��ده تا اینکه ارزش پول ملی م��ا درحال‌حاضر از ‪ ۷۰‬ریال در‬ ‫مقاب��ل هر دالر به ‪ ۲‬هزار برابر کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬هرچه‬ ‫ارزش پول ملی کاهش یابد نقدینگی بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬کاهش بهره بانکی به جای حمایت‬ ‫از تولید در جهت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی انجام‬ ‫می‌ش��ود به این صورت که کاهش بهره بانکی با افزایش نرخ ارز‬ ‫از طرف بانک مرکزی مصادف ش��ده و به طور مشخص با هدف‬ ‫هدایت س��رمایه به سمت خرید ارز و باال بردن نرخ آن با هدف‬ ‫از بی��ن بردن تولید اتفاق می‌افتد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با کاهش ارزش پول‬ ‫مل��ی نه‌تنها نقدینگی پایین نمی‌آید بلکه عدد آن افزایش یافته‬ ‫و حرک��ت اقتصاد را کندتر می‌کند یا به حد توقف می‌رس��اند‪.‬‬ ‫قطعه‌س��ازان و تولیدکنندگان از این امر مس��تثنا نیستند مگر‬ ‫آنهایی که بتوانند با رانت قیمت‌های خود را اصالح و ارز ارزان‌تر‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫جوان��روح در پایان اظهار کرد‪ :‬در این موقعیت طبیعی اس��ت‬ ‫برخی برای حفظ دارایی خود‪ ،‬سرمایه‌شان را به کشورهای دیگر‬ ‫که دارای ثبات اقتصادی هستند‪ ،‬منتقل کنند‪.‬‬ ‫مالزی سومین خودرو ملی خود را تولید می‌کند‬ ‫به‌دنبال پیش��نهاد ماهاتیر محمد‪ ،‬نخست‌وزیر مالزی‬ ‫و بنیان‌گ��ذار صنعت خودرو ملی در این کش��ور‪ ،‬برای‬ ‫ساخت سومین نوع خودرو‪ ،‬مسئوالن این صنعت اعالم‬ ‫کردند قرار اس��ت مدل جدید تا ‪۲‬س��ال آینده به بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬به‌گ��زارش ایرنا‪ ،‬مالزی درصدد س��اخت‬ ‫خودرو جدیدی اس��ت ک��ه از فناوری‌های نوین در آن‬ ‫استفاده شده و قابل ارائه به بازارهای جهانی باشد‪ .‬این‬ ‫مدل تحت پروژه جدید خودرو ملی با عنوان ‪NNCP‬‬ ‫قرار دارد که ازس��وی نخس��ت‌وزیر ماهاتیر مطرح شده‬ ‫است‪ .‬محمد یوس��ف‪ ،‬رئیس گروه صنایع فناوری‌های‬ ‫نوین دولتی ‪ MIGHT‬درباره اقدام‌های انجام ش��ده‬ ‫در این زمین��ه گزارش داد‪ :‬براس��اس برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام ش��ده نمون��ه اولیه این خودرو تا س��ال آینده به‬ ‫بازاره��ای داخلی مالزی و تا ‪۲‬س��ال آینده به بازارهای‬ ‫جهانی ارائه می‌شود‪ .‬بنابر این گزارش مراحل طراحی‬ ‫و نوآوری و آزمایش��گاهی آن تا پایان امس��ال به پایان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در خودرو ملی جدید مالزی‬ ‫صد درص��د از تمام فناوری‌های نوین جهان در صنعت‬ ‫خودرو اس��تفاده خواهد شد و روش‌های تولید معمولی‬ ‫خ��ودرو را طی نخواهد کرد‪ .‬به گفته محمد یوس��ف‪،‬‬ ‫مالزی در فهرس��ت ‪۹‬کشور نخس��ت جهان در تولید و‬ ‫صادرات ب��ا فناوری‌های پیش��رفته به‌وی��ژه در عرصه‬ ‫خ��ودرو آن ه��م با ظرفی��ت و توانمندی باالس��ت که‬ ‫همگی ناشی از بکارگیری از نتایج تازه‌ترین پژوهش‌ها‬ ‫در این زمینه است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫تولیدکنندگان دس��ت‌کم ‪۲۰‬نشان خودرو در جهان در‬ ‫این کش��ور دفتر و نمایندگی دارند و مالزی می‌تواند با‬ ‫این صنایع پرقدرت نیز برای س��اخت خودرو همکاری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬شرکت ملی خودروسازی مالزی با عنوان‬ ‫پروتون در س��ال ‪۱۳۶۱‬خورش��یدی (‪ ۱۹۸۳‬میالدی)‬ ‫ازسوی ماهاتیر محمد نخست‌وزیر وقت مالزی تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن ش��رکت در طول ی��ک دهه بعد توانس��ت‬ ‫‪۴۷‬درص��د بازار داخلی این کش��ور ب��ا جمعیت حدود‬ ‫‪۳۰‬میلی��ون نفر را در اختیار بگیرد زی��را دولت مالزی‬ ‫مردم این کش��ور را برای اس��تفاده از خودروهای ملی‬ ‫از طریق ارائه وام خرید تش��ویق می‌ک��رد‪ .‬اما این رقم‬ ‫به‌دلیل کاهش میزان رقابت‌پذیری این ش��رکت درباره‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش و رقابت ش��دید خودروهای‬ ‫خارجی تا س��ال ‪ )۲۰۱۷(۱۳۹۵‬ب��ه ‪۱۴‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬شرکت خودروسازی چینی ‪Zhejiang Geely‬‬ ‫‪ Holding Group‬س��ال گذشته ‪۴۹.۹‬درصد سهام‬ ‫شرکت خودروسازی پروتون را خریداری کرد‪« .‬پرودوا»‬ ‫و «نازا» دو ش��رکت دیگر خودروسازی مالزی هستند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی پرودا نیز سال گذشته ‪۴۰‬درصد از سهام‬ ‫اتحادیه خودروس��ازی مالزی را به خود اختصاص داده‬ ‫بود و بسیاری از تولیداتش را در داخل مالزی به فروش‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ماهاتی��ر محمد‪ ،‬نخس��ت‌وزیر جدید مال��زی پس از‬ ‫بازگش��ت به قدرت در اردیبهش��ت امس��ال پیشنهاد‬ ‫س��اخت خودرو سوم ملی در این کشور را مطرح کرد و‬ ‫موضوع را مورد پیگیری قرار داد‪.‬‬ ‫واردات اتوبوس‌های کارکرده صحت دارد؟‬ ‫این روزها در حالی برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی برخی شرکت‌ها برای واردات اتوبوس‌های‬ ‫کارکرده به ناوگان اتوبوس��رانی را زمزمه می‌کنند که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اع�لام کرده چنین‬ ‫مجوزی صادر نکرده اس��ت و با واردکنندگان برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایرنا‪ ،‬در مرداد امس��ال ‪۱۸۳‬مینی‌بوس و‬ ‫میدل‌باس و ‪۵۹‬اتوبوس در داخل کش��ور تولید ش��د؛‬ ‫اگرچه تولید اتوبوس در این ماه در مقایس��ه با مرداد‬ ‫سال گذش��ته(‪۱۶۲‬اتوبوس) کاهش داشت اما در تیر‬ ‫امسال ‪۷۸‬اتوبوس و همچنین در بهار امسال هزار و ‪۲‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی‌بوس و ون در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته خبرها حاکی از آن بود که برخی‬ ‫س��ازمان‌ها به بهانه تحریم به‌دنبال واردات اتوبوس به‬ ‫کشور هستند و در حالی که خطوط تولید اتوبوس‌های‬ ‫داخلی به‌دلیل کمبود تقاضا‪ ،‬با کمتر از ظرفیت اسمی‬ ‫خ��ود تولید می‌کنند و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بدون اس��تفاده مانده‪ ،‬به‌دنبال واردات آن هم واردات‬ ‫اتوبوس‌های دست‌دوم درون‌شهری هستند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬مشکل اصلی در این ماجرا‪،‬‬ ‫تابع سازمان اتوبوس��رانی تهران برای واردات ‪۱۰‬هزار‬ ‫اتوبوس دس��ت دوم با اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۵ ،۴‬و ‪۶‬‬ ‫درخواس��ت داده‌اند اما تاکن��ون وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با ورود این اتوبوس‌ها موافقت نکرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬روزانه بخشی از مسافران با خودروهای‬ ‫ش��خصی جابه‌ج��ا می‌ش��وند و با در نظ��ر گرفتن این‬ ‫موضوع و استاندارد ظرفیت جابه‌جایی مسافر در سطح‬ ‫شهر تهران‪ ،‬حدود ‪۱۰‬هزار اتوبوس جدید برای توسعه‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل شهری مورد نیاز است‪.‬‬ ‫کم‌توجهی دولت و همچنین شهرداری‌ها به تولیدات‬ ‫داخل اس��ت زیرا اتوبوس به‌عنوان کاالیی گران‌قیمت‬ ‫و س��رمایه‌ای‪ ،‬چندان امکان فروش به‌طور شخصی به‬ ‫افراد را نداش��ته و باید در قال��ب قراردادهای کالن به‬ ‫فروش برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه واردات اتوبوس‬ ‫در این پیون��د‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ورود‬ ‫اتوبوس‌های کارکرده به کش��ور را ش��ایعه‌ای بی‌پایه و‬ ‫اساس دانسته و اعالم کرده است که این وزارتخانه هیچ‬ ‫مج��وزی ب��رای واردات اتوبوس دس��ت دوم و کارکرده‬ ‫صادر نکرده و صد درصد با این موضوع مخالف است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنای��ع خودرو و‬ ‫نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫کش��ور جای خودروهای اس��قاطی نیس��ت و اگر چنین‬ ‫اتفاقی افتاده باشد‪ ،‬به شدت با آن برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬بررس��ی‌ها حاک��ی اس��ت برخی‬ ‫شرکت‌های بخش خصوصی وابسته به اتوبوسرانی در‬ ‫راستای اجرای برنامه صرفه‌جویی در مصرف سوخت و‬ ‫همچنین مصوبه‌های هوای پاک‪ ،‬واردات اتوبوس‌های‬ ‫درون‌شهری دست دوم و کارکرده را در برنامه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات از اتحادیه اروپا‬ ‫‹ ‹برنامه‌ری�زی ب�رای واردات ‪۱۰‬ه�زار‬ ‫اتوبوس کارکرده‬ ‫غالمحسین مصلح‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره یک شرکت‬ ‫بخش خصوصی که زیر نظر شرکت اتوبوسرانی تهران‬ ‫فعالیت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت در تالش است تا‬ ‫اتوبوس‌های تا ‪۳‬س��ال کارکرده خارجی را به کش��ور‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬واردات اتوبوس‌های نو به کش��ور‬ ‫ممنوع اس��ت اما بررس��ی‌ها نش��ان می‌ده��د ناوگان‬ ‫اتوبوس شهری تهران با عمر متوسط باالی ‪۱۱‬سال از‬ ‫علل اصلی آالیندگی هوای پایتخت به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫مصل��ح اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت‌های بخ��ش خصوصی‬ ‫این فع��ال صنع��ت حمل‌ونقل ش��هری گفت‪ :‬این‬ ‫اتوبوس‌ه��ا از اتحادی��ه اروپا و کش��ورهایی همچون‬ ‫فرانسه‪ ،‬آلمان و اسپانیا وارد می‌شوند و در این زمینه‬ ‫مذاکره‌های الزم به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکیدک��رد‪ :‬ورود ای��ن تعداد اتوبوس مس��تلزم‬ ‫تامین ارز‪ ،‬دریافت مجوز قانونی و موافقت بانک ایرانی‬ ‫برای انجام نقل و انتقال‌های مالی است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخش خصوصی ادام��ه داد‪ :‬صرفه‌جویی‬ ‫در مصرف س��وخت و هوای پاک از مواردی است که‬ ‫بای��د دولت برای تحقق آن یارانه بپردازد و ما درصدد‬ ‫هستیم این یارانه برای واردات اتوبوس‌های دست دوم‬ ‫تخصیص یابد تا آلودگی هوا کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره این ش��رکت حمل‌ونقل شهری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واردات هر اتوبوس با ش��رایط یادشده با ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان تمام می‌ش��ود که‬ ‫نصف نرخ اتوبوس‌های ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ممنوعی��ت واردات موت��ور‪ ،‬گیربک��س و‬ ‫دیفرانس��یل به‌دلیل تحریم‌ها اشاره‌کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫برای س��اخت اتوبوس در داخل‪ ،‬موتور و گیربکس از‬ ‫خارج وارد می‌ش��ود که نیازمن��د پرداخت تعرفه‌های‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬همچنی��ن مالی��ات ارزش‌افزوده و س��ایر‬ ‫هزینه‌هاست اما واردات اتوبوس کارکرده مشمول این‬ ‫هزینه‌ها نمی‌شود‪.‬‬ ‫مصلح یادآور شد‪۱۶ :‬شرکت زیرمجموعه اتوبوسرانی‬ ‫ته��ران به‌دنبال واردات این تعداد اتوبوس کارکرده به‬ ‫کشور هستند اما تاکنون هیچ حمایتی از سوی دولت‬ ‫برای نوسازی ناوگان انجام نشده است‪.‬‬ ‫گفتنی است مشتریان و خریداران اصلی اتوبوس‌ها‬ ‫‪۳‬گ��روه س��ازمان ش��هرداری‌های وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫شهرداری‌ها و شرکت تعاونی اتوبوسرانی هستند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حمله به زمان‬ ‫شاید خودرو دیفرانسیل عقب هولدن کومودور به تاریخ پیوسته‬ ‫باشد اما این خودروساز از پرفورمنس خداحافظی نکرده و به تازگی‬ ‫کانس��پت تایم اتک را معرفی کرده اس��ت‪ .‬این خودرو که تنها در‬ ‫دنی��ای مجازی حضور دارد کام ً‬ ‫ال توس��ط ج��ی ام هولدن طراحی‬ ‫شده و ادای احترامی به اولین پیروزی این شرکت در ‪Bathurst‬‬ ‫سال ‪ 1968‬محسوب می‌ش��ود‪ .‬اگرچه شنیدن اینکه کانسپت یاد‬ ‫ش��ده تنها در دنیای مجازی دیده می‌شود کمی ناامیدکننده است‬ ‫اما هول��دن می‌گوید این خ��ودرو برای ارائ��ه حداکثر پرفورمنس‬ ‫طراحی شده اس��ت‪ .‬کانسپت تایم اتک از چهار پیشران ‌ه الکتریکی‬ ‫استفاده می‌کند‪ .‬هر پیش��ران ‌ه الکتریکی قدرت ‪ 335‬اسب بخاری‬ ‫داشته و باعث می‌شوند کانسپت چهار چرخ محرک هولدن قدرت‬ ‫ترکیبی ‪ 1341‬اسبی و گشتاور ‪ 3240‬نیوتون متری داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به این ارقام بزرگ هولدن می‌گوید خودرو یاد شده شتاب‬ ‫صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در س��اعت ‪ 1/25‬ثانیه‌ای و حداکثر س��رعت‬ ‫‪ 480‬کیلومتر در ساعتی خواهد داشت‪ .‬این برند همچنین تخمین‬ ‫می‌زند خودرو یاد شده می‌تواند یک دور پیست مونت پانوراما را در‬ ‫حدود ‪ 1‬دقیقه و ‪ 29/30‬ثانیه طی کند‪ .‬به عنوان بخشی از فرایند‬ ‫تمرکز روی پرفورمنس حداکثری‪ ،‬این خودرو با یک شاسی کربن‬ ‫کامپوزیتی که از س��اختار شانه عسلی س��لولزی تشکیل می‌شود‬ ‫تصور ش��ده است‪ .‬تایم اتک همچنین دارای قطعات فیبر کربنی و‬ ‫‪ 10‬مدل خودرویی که راه ‪ C8‬کوروت موتور وسط را هموار کردند‬ ‫رویایی که هیچ‌گاه خاموش نشد‬ ‫گرندپری ‪ ۱۲‬س�اعته سبرینگ در س�ال ‪ ۱۹۵۷‬است‪.‬‬ ‫راننده‌ای با ن�ام جان فیچ (‪ )John Fitch‬تنها پس از ‪۲‬‬ ‫ساعت رقابت در یک کوروت س�وپر اسپرت‪ ،‬خود را به‬ ‫بیرون از پیس�ت پرت می‌کند‪ .‬آنچه به مقامات مسئول‬ ‫ب�ه صورت رس�می گفته ش�ده‪ ،‬مش�کل در بوش�ینگ‬ ‫سیستم دیفرانسیل عقب بوده‪ ،‬اما دلیل واقعی برای این‬ ‫کناره‌گیری زود هنگام این اس�ت که «فیچ» نتوانس�ته‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫«گرم�ا» را تحمل کند‪ .‬لوله‌های اگ�زوز به درون بدنه‌ای‬ ‫که به صورت آزمایش�ی از جنس منیزیم س�اخته شده‪،‬‬ ‫نف�وذ کرده بودن�د و پای راننده را تا آس�تانه س�وخت‬ ‫پیش بردن�د‪ .‬زورا آرکوس‪ -‬دانت�وف (‪Zora Arkus-‬‬ ‫‪ ،)Duntov‬پیشوای کوروت در آن زمان‪ ،‬پس از ارزیابی‬ ‫دالیل این شکست‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬منبع گرما می‌بایست در‬ ‫پشت‌سر راننده باشد‪.‬‬ ‫‪ 882-XP‬کوروت پروتوتایپ مدل ‪۱۹۷۰‬‬ ‫فورد با ارائه مدل دی ماتسو پانترا در نمایشگاه نیویورک در سال ‪ ۱۹۷۰‬سر و صدای عجیبی به‬ ‫پا کرد و مسئوالن جنرال‌موتورز برای غلبه بر این جو‪ ،‬کانسپت ‪ 882-XP‬را معرفی کردند که یک‬ ‫خودرو دیفرانسیل عقب با قطعاتی از «اولدزموبیل تورنادو» بود‪.‬‬ ‫‪ 895-XP‬مدل ‪۱۹۷۲‬‬ ‫محصول مشترک جنرال‌موتورز و «رینالدز متالز» با بدنه‌ای از جنس آلومینیوم‪ ،‬وزنش به اندازه‬ ‫ن تمام می‌شد‬ ‫‪ ۲۲۶‬کیلوگرم سبک‌تر از نمونه با بدنه فوالدی بود‪ .‬اما ساخت این خودرو بسیار گرا ‌‬ ‫و بنابراین‪ ،‬راهی به خط تولید پیدا نکرد‪.‬‬ ‫تو روتور مدل ‪۱۹۷۳‬‬ ‫این خودرو که در نمایشگاه فرانکفورت به نمایش درآمد‪ ،‬ترکیبی از شاسی پورشه ‪ 914‬و یک‬ ‫موتور وانکل ‪ ۱۸۰‬اسب‌بخاری را در خود داشت که در پوششی از بدنه با طراحی جنرال‌موتورز‬ ‫قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫فور روتور مدل ‪۱۹۷۳‬‬ ‫در سالن نمایشگاه پاریس در سال ‪ ،۱۹۷۳‬طراحی مورد عالقه «آرکوس‪-‬‬ ‫دانتوف» حضور داشت؛ آن هم با دو موتور وانکل که با چرخ‌های عقب ارتباط‬ ‫داشتند‪ .‬پس از مختومه شدن برنامه موتورهای «روتاری» در جنرال‌موتورز‪،‬‬ ‫این کمپانی موتورهای بلوک کوچک ‪ 8-V‬را بر اساس برنامه‌های پیشرانه‬ ‫خود قرار داد و این خودرو موسوم به «آئرو‪-‬وت» را ارائه کرد‪.‬‬ ‫ایندی مدل ‪۱۹۸۶‬‬ ‫این خودرو برجسته تکنولوژیک مجهز به یک ‪ 8-V‬تووین‪-‬توربو بود‪ ،‬چهار چرخ متحرک‬ ‫داشت و از سیستم‌های تعلیق هوشمند و سیستم فرمان چهار چرخ استفاده‬ ‫می‌کرد‪ .‬این مدل در سال ‪ ۱۹۹۰‬به ‪ CERV III‬تغییر‬ ‫نام داد و در نسخه جدید از‬ ‫یک موتور بزرگ تر و‬ ‫پنل‌های سبک‌تر در‬ ‫بدنه بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫از آن زم�ان ب�ه بع�د‪ ،‬رؤی�ای «آرکوس‪-‬دانتوف» در‬ ‫تولید یک کوروت موتور وس�ط‪ ،‬هیچ‌گاه خاموش نشد و‬ ‫میراث وی به صورت مجموعه‌ای از نمونه‌های آزمایشی‪،‬‬ ‫پروتوتایپ‪ ،‬کانس�پت و برخی مدل‌ه�ای تولیدی که در‬ ‫آخر به ش�ورولت کوروت ‪ C8‬مدل ‪ ۲۰۲۰‬می‌رس�ند‪ ،‬در‬ ‫دنیای خودرو باقی ماند‪.‬‬ ‫تیتانیومی در سیس��تم تعلیق و بدنه‌ای از جنس کربن کوالر است‪.‬‬ ‫علیرغ��م حضور در دنیایی غیرواقعی‪ ،‬هولدن گفته کانس��پت تایم‬ ‫اتک با همکاری تیم مهندسی‌اش توسعه یافته است‪ .‬آنها با استفاده‬ ‫از مدل خلق ش��ده با پرینت س��ه‌بعدی دیجیتالی اقدام به طراحی‬ ‫تایم اتک کرده‌اند‪ .‬اگرچه تصمیم هولدن برای معرفی یک کانسپت‬ ‫در دنیای مجازی عجیب به نظر می‌رسد اما مدیر طراحی این برند‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬پایان نمایشگاه‌های خودرویی در استرالیا حفره‌ای در‬ ‫فرهنگ خودرویی این کشور ایجاد کرده و ما هم نمی‌توانیم لذت‪،‬‬ ‫هیجان و خالقیت خود با س��اخت خودروهای کانسپت فیزیکی را‬ ‫به عموم مردم نشان دهیم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫ب‌ام‌و پیکاپ هرگز‬ ‫ب‌ام‌و ق��ول خود درباره عدم پیروی از مرس��دس بنز و ورود به‬ ‫بازار پیکاپ ها را تکرار کرده اس��ت‪ .‬این خودروس��از معتقد است‬ ‫بازار پیکاپ‌های لوکس به اندازه‌ای کوچک اس��ت که ارزش ورود‬ ‫به آن را ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره ب‌ام‌و مسئول توسعه خودروهای این برند در‬ ‫مصاحبه با نشریه موتورینگ گفته است‪ :‬ما تا به اینجا هر کاری‬ ‫کرده‌ایم؛ اما س��اخت پیکاپ اص ً‬ ‫ال با مأموریت ما سازگاری ندارد‪.‬‬ ‫از نظ��ر ما کالس پیکاپ‌های لوکس بس��یار کوچک بوده زیرا ما‬ ‫محصوالتی با قیمت باال داریم‪.‬‬ ‫بن��ا به گفت ‌ه ‪ ،Klaus Fröhlich‬تنه��ا برخی بازارها همچون‬ ‫استرالیا و شاید آمریکای شمالی تقاضای کافی برای تولید پیکاپی‬ ‫لوکس و سودده دارند‪.‬‬ ‫این مدیر بلند پایه اس��تفاده از پلتفرم‌های کنونی این ش��رکت‬ ‫برای س��اخت پیکاپ را رد کرده و تولید چنین پیکاپی با استفاده‬ ‫از شاسی مونوکوک را بسیار سطحی دانسته است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ب‌ام‌و نیازمند اس��تفاده از شاس��ی بدنه روی فریم برای س��اخت‬ ‫پی��کاپ بوده و خب هزین ‌ه چنین کاری بس��یار باال بوده و ارزش‬ ‫تجاری ندارد‪.‬‬ ‫مرس��دس بنز به خاطر رابط ‌ه نزدیکی که با رنو و نیس��ان دارد‬ ‫بر این مش��کل فائق آمده و ‪ X‬کالس را س��اخته اس��ت‪ .‬پیکاپ‬ ‫‪06‬‬ ‫‪ CERV I‬مدل ‪۱۹۶۰‬‬ ‫«آرکوس‪ -‬دانتوف» برای بررسی‬ ‫نظریه‌هایش‪ ،‬مدل تک‌سرنشینه‬ ‫«وسیله نقلیه تحقیقاتی تجربی‬ ‫شورولت» یا ‪ CERV‬را ساخت‪ .‬این‬ ‫خودرو با یک موتور ‪ 8-V‬به قدرت ‪ ۳۵۳‬اسب‌بخار همراه بود که از‬ ‫طریق یک گیربکس ‪ ۴‬دنده‪ ،‬چرخ‌های عقب را به حرکت در می‌آورد‪.‬‬ ‫‪ CERV I‬به عنوان نمونه آزمایشی برای مدل تولیدی ‪ C2‬کوروت‬ ‫بود که در آن از یک سیستم تعلیق مستقل در عقب استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫آرکوس‪ -‬دانتوف پس از اینکه با این خودرو به سمت رشته‌کوه‌های‬ ‫راکی رفت‪ ،‬سرعت ‪ ۳۳۱‬کیلومتر بر ساعت را در پیست آزمایشی‬ ‫«میلفورد» (متعلق به جنرال‌موتورز) نیز تجربه کرد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫مرسدس شاس��ی بدنه روی فریم مشترک با نیس��ان ناوارا و رنو‬ ‫آالسکان دارد‪.‬‬ ‫اوایل سال جاری خبرهایی درباره فشار نمایندگی‌های ب‌ام‌و در‬ ‫استرالیا به شرکت برای ساخت رقیب مرسدس ‪ X‬کالس منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل ب‌ام‌و اس��ترالیا در آن زم��ان گفته بود‪ :‬ما عالقه‌‬ ‫بس��یار زیادی به پیکاپ‌ها داریم و معتقدیم که ب‌ام‌و باید نگاهی‬ ‫به این کالس داشته باشد‪.‬‬ ‫در این بین نزدیک‌ترین س��اخته به پی��کاپ کارخانه‌ای ب‌ام‌و‬ ‫تولید بخش پرفورمنس ‪ M‬بوده است‪ .‬این تیم مهندسی چندین‬ ‫نسل سری ‪ 3‬را به پیکاپ های کوچک تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪ CERV II‬مدل ‪۱۹۶۴‬‬ ‫مدل بع�دی ‪ CERV‬آرکوس‪ -‬دانتوف‪،‬‬ ‫این رودس�تر اسپرت بود‪ .‬در این خودرو‪،‬‬ ‫یک شاس�ی «مونوک�وک»‪ ،‬مجهز به یک‬ ‫موت�ور ‪ 8-V‬بلوک کوچ�ک با حجم ‪6/2‬‬ ‫بود که از طریق دو ترانس‌آکس�ل‪ ،‬تم�ام چهار چرخ را به گردش‬ ‫درمی‌آورد (فراری ‪ FF‬نیز از یک ترکیب مشابه استفاده می‌کند)‪.‬‬ ‫محاس�بات این پیش‌بینی را می‌کرد که این خودرو در کمتر از ‪۳‬‬ ‫ثانیه به س�رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س�اعت برسد و حداکثر سرعتی‬ ‫برابر ‪ ۳۴۴‬کیلومتر بر ساعت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫استرو ‪ II‬مدل ‪۱۹۶۸‬‬ ‫بخ�ش تحقیق�ات و توس�عه‬ ‫جنرال‌موت�ورز در پاس�خ ب�ه م�دل‬ ‫مس�ابقه‌ای موفق ف�ورد ‪ ،GT40‬یک‬ ‫کانس�پت قابل‌توجه برای نمایش�گاه‬ ‫اتومبیل نیویورک در آن س�ال‌ها آماده کرد‪ .‬پیشرانه شامل یک‬ ‫موت�ور بلوک بزرگ ‪ 8-V‬با قدرت ‪ ۳۹۰‬اس�ب‌بخار بود که از یک‬ ‫ترانس‌آکسل ‪ ۲‬سرعته از پونتیاک تمپست استفاده می‌کرد‪.‬‬ ‫کادیالک سی‌ین مدل ‪۲۰۰۲‬‬ ‫کادیالک ‪ ۱۰۰‬سالگی خود را با این سوپرماشین جشن گرفت‪ .‬سی‌ین‬ ‫یک خودرو دو سرنشینه با طراحی تیغه‌ای بود که یک پیشرانه ‪ 12-V‬با‬ ‫گنجایش ‪ 7/5‬لیتر و قدرت ‪ ۷۵۰‬اسب‌بخار در خود داشت و برای انتقال‬ ‫قدرت از گیربکس ‪ ۶‬سرعته مجهز به پدال‌شیفتر استفاده می‌کرد‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬یک بدنه کمپوزیت کربنی باعث شد تا وزن خودرو در این پروژه در همان سطح ‪ ۱۵۲۰‬کیلوگرم‬ ‫باقی بماند‪ .‬البته این خودرو نامی از «کوروت» به همراه نداشت‪ ،‬ولی شبیه به هیچ‌کدام از کانسپت‌های دیگر‬ ‫موتور وسط نبود‪.‬‬ ‫طرح‌های پیشنهادی مهندسی ‪ C7‬بین سال‌های ‪ ۲۰۰۶‬تا ‪۲۰۰۷‬‬ ‫در این زمان‪ ،‬نمونه موتور وس��ط کوروت‪ ،‬بیش از هر چیز به «تولید» نزدیک شده‬ ‫بود‪ .‬گروه کوروت در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬ش��روع به بررس��ی راه‌های بهبود عملکرد طراحی‬ ‫موتور وسط و اصالح دوباره ابعاد خودرو برای این منظور کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دپارتمان‬ ‫طراح��ی جنرال‌موت��ورز‪ ،‬یک مدل «خ��اک رس» با ابعاد واقعی تولید کرد و س��پس‬ ‫‪10‬‬ ‫نوبت به ده‌ها نمونه با مقیاس‌های مختلف رس��ید‪ .‬اما رکورد بی‌سابقه و ورشکستگی‬ ‫جنرال‌موتورز در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬باعث ش��د تا ای��ن برنامه ناتمام بماند‪ .‬اما مس��ئوالن‬ ‫سرس��ختانه رؤیای «موتور وس��ط» را دنبال کردند؛ واحد مهندسی که کار خود را در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۶‬آغاز کرده‪ ،‬در نهایت میوه خود را در سال ‪ ۲۰۲۰‬برداشت خواهد کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اختالف مجلس با سازمان هواپیمایی درباره نرخ بلیت پروازهای اربعین‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی معتقد است نرخ‬ ‫اعالم ش��ده برای پرواز تهران‪-‬نجف‪-‬ته��ران به بهای ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬گران اس��ت و نرخ مناس��ب برای این پرواز‪ ،‬یک‌میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫محمدرضا رضایی‌کوچی گفت‪ :‬کمیسیون عمران مجلس از شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی خواس��ته که قیمت بلیت هواپیما ب��رای پروازهای اربعین‪،‬‬ ‫حدود یک‌میلیون و ‪ 600‬هزار تومان باش��د‪ .‬اعتراض رئیس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس به نرخ پروازهای اربعین در حالی اس��ت که س��خنگوی‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری نرخ تعیین شده برای بلیت پرواز تهران‪-‬‬ ‫نجف‪-‬ته��ران در ای��ام اربعین را حاصل توافق ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬رضا جعفرزاده با بیان اینکه نرخ اعالم شده درباره پروازهای‬ ‫اربعین‪ ،‬حاصل توافق رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی و نیز توافق ش��رکت‌های هواپیمایی با یکدیگر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌طور قطع شرکت‌های هواپیمایی در این توافق محاسبات ویژه کسب‬ ‫و کار خ��ود را انج��ام داده و عوامل مختلف موث��ر در نرخ‌گذاری را در‬ ‫نظر گرفته‌اند‪ .‬رئیس روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کشوری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬قیمت بلیت پرواز در ایام اربعین برای مسیر تهران‪-‬نجف‪-‬تهران و‬ ‫تهران‪-‬بغداد‪-‬ته��ران به صورت دوطرفه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و‬ ‫به صورت یکطرفه یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‪ .‬همچنین پرواز‬ ‫مشهد‪-‬نجف‪-‬مشهد به صورت دوطرفه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و‬ ‫ب��ه صورت یکطرفه یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان قیمت دارد‪ .‬قیمت‬ ‫پرواز از سایر شهرها نیز مشابه قیمت پروازهای تهران است‪ .‬سخنگوی‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره به برنامه‌ریزی برای فروش بدون‬ ‫مش��کل بلیت‌ه��ای اربعین گفت‪ :‬به زودی اس��امی مراکز مجاز فروش‬ ‫پروازهای اربعین اعالم خواهد ش��د‪ .‬جعفرزاده با بیان اینکه نرخ اعالم‬ ‫ش��ده برای دو مس��یر پروازی از مشهد و تهران به نجف و بغداد‪ ،‬تغییر‬ ‫ت هواپیما آزاد اس��ت و سازمان هواپیمایی‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ بلی ‌‬ ‫کشوری نمی‌تواند برای شرکت‌های هوایی در این زمینه تعیین تکلیف‬ ‫کند‪ .‬بااین‌حال مدیران شرکت‌های هواپیمایی برای کمک به زائران این‬ ‫مسیر و سفر معنوی نرخ‌ها را در این حد حفظ کردند‪.‬‬ ‫باتوجه به صدور حکم دادگاه الهه به نفع ایران بیان شد‬ ‫افزایش امیدواری به ورود هواپیما‌های برجامی‬ ‫آسمان آسیابانی‬ ‫صدور رأی دادگاه بین‌المللی الهه به سود ایران‪ ،‬امیدواری‌ها نسبت‬ ‫به ورود هواپیماهای نو به کش�ورمان را افزایش داده اس�ت‪ .‬براساس‬ ‫حکمی که دادگاه الهه در هفته های گذش�ته صادر کرد‪ ،‬دولت امریکا‬ ‫از اعمال تحریم در حوزه‌هایی که جان انس�ان‌ها را به خطر می‌اندازد‪،‬‬ ‫منع ش�د‪ .‬یک�ی از این حوزه‌ه�ا صنعت هوان�وردی و تامین قطعات و‬ ‫پ�س از اجرایی ش�دن برجام‪ ،‬ای�ران ق�رارداد خرید ‪۱۰۰‬‬ ‫ایرباس‪ ۸۰ ،‬بوئینگ و ‪ ۲۰‬ای‌تی‌آر را با ش�رکت‌های س�ازنده‬ ‫ای�ن هواپیماها به امضا رس�اند اما تاکن�ون فقط ‪ ۳‬ایرباس و‬ ‫‪ ۱۳‬ای‌تی‌آر وارد کش�ور ش�ده و قرارداد با بوئینگ در عمل‬ ‫لغو ش�ده است‪ .‬شرکت‌های هواپیماساز موظف هستند برای‬ ‫فروش هر هواپیمایی که دست‌کم ‪ ۱۰‬درصد تجهیزات آنها از‬ ‫سوی شرکت‌های امریکایی ساخته شده از وزارت خزانه‌داری‬ ‫این کش�ور مجوز دریاف�ت کنند و اکن�ون باتوجه به خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬این ش�رکت‌ها ام�کان تحویل هواپیماهای‬ ‫خریداری ش�ده را به ایران ندارند‪ .‬گرچ�ه بعد از صدور رای‬ ‫دی�وان الهه‪ ،‬امریکا اعالم کرد از پیمان مودت خارج خواهد‬ ‫تجهیزات هوایی است و بر همین اساس‪ ،‬مسئوالن و کارشناسان حوزه‬ ‫هوای�ی معتقدند این حکم‪ ،‬می‌تواند بس�تر ورود هواپیماهای جدید و‬ ‫قطعات مورد نیاز صنعت هوانوردی به کشورمان را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬دیوان بین‌المللی الهه پس از رسیدگی به‬ ‫درخواست ایران مبنی بر مغایرت تصمیم امریکا یعنی خروج از برجام‬ ‫و برق�راری تحریم‌های اقتص�ادی علیه ایران با پیم�ان مودت ‪۱۹۵۵‬‬ ‫احتمال تداوم ورود هواپیما به ایران‬ ‫ش�د تا ملزم به رعایت رأی دیوان الهه نباش�د اما در ایران‪،‬‬ ‫امیدواری نسبت به اجرای این رأی و فراهم شدن بستر ورود‬ ‫هواپیماهای نو شکل گرفته است‪ .‬اصغر فخریه کاشان‪ ،‬عضو‬ ‫ارش�د تیم مذاکره‌کننده خرید هواپیماها با اش�اره به تاثیر‬ ‫ای�ن رأی در خرید هواپیماهای نو و ورود آنها به ایران گفت‪:‬‬ ‫وقتی باالترین نهاد قضایی بین‌المللی به س�ود ایران و علیه‬ ‫امری�کا حکم داده‪ ،‬می‌توان امیدوار ب�ود قراردادها بار دیگر‬ ‫وارد روند مثبتی شوند‪ .‬به‌گفته وی‪ ،‬با این حکم شرکت‌های‬ ‫هواپیماس�از می‌توانند از نظر حقوقی‪ ،‬پشتوانه‌ای قوی برای‬ ‫فروش هواپیما به ایران داش�ته باش�ند؛ هرچند همچنان با‬ ‫مش�کل دریافت مجوز از دولت امریکا ب�رای خرید هواپیما‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۳۴‬شمس�ی)‪ ،‬حکمی ص�ادر و در آن اعالم کرد برخی از‬ ‫تحریم‌ه�ای ضد ایران�ی امریکا مرتبط با برخی حق�وق و تعهدات دو‬ ‫طرف در معاهده مودت است‪.‬‬ ‫براس�اس اعالم دیوان اله�ه‪ ،‬تحریم‌های امریکا به ایران خس�ارت‬ ‫اقتصادی به‌وی�ژه در صنعت هوانوردی وارد کرده و به‌دلیل تحریم‌ها‪،‬‬ ‫تهی�ه غ�ذا و دارو دش�وارتر ش�ده و بانک‌ها مش�غول خ�ارج کردن‬ ‫روبه‌رو هستیم‪ .‬فخریه کاش�ان با بیان اینکه ایران می‌تواند‬ ‫مذاک�ره خود ب�ا ش�رکت‌های هواپیماس�از مانن�د ایرباس‪،‬‬ ‫ای‌تی‌آر و دیگر ش�رکت‌ها را از سر بگیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته‬ ‫واکن�ش امریکا در مقابل این حک�م بین‌المللی تعیین‌کننده‬ ‫خواهد بود؛ با این حال‪ ،‬حکم دادگاه الهه الزم‌االجراس�ت و‬ ‫در صورت خودداری این کش�ور از اجرای آن‪ ،‬ممکن اس�ت‬ ‫این بحث حتی در ش�ورای امنیت س�ازمان مل�ل نیز مطرح‬ ‫ش�ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‌ط�ور قطع صدور ای�ن حکم برای ما‬ ‫امیدوارکننده اس�ت اما برای اظهارنظ�ر قطعی درباره آینده‬ ‫قراردادهای خرید هواپیما از سوی ایران باید منتظر واکنش‬ ‫امریکا و پیگیری شرکت‌های هواپیماساز باشیم‪.‬‬ ‫یکی از کارشناس�ان صنعت هوانوردی معتقد اس�ت‬ ‫گرچ�ه در حکم دیوان الهه‪ ،‬به مس�ئله خرید هواپیما‬ ‫به‌طور مس�تقیم اش�اره نش�ده اما می‌توان برداشتی‬ ‫مبنی بر فراهم بودن زمینه خرید هواپیمای جدید نیز‬ ‫از این حکم داشت‪.‬‬ ‫علیرض�ا منظری در گفت‌وگو با ما با اش�اره به حکم‬ ‫اله�ه اظهار ک�رد‪ :‬دیوان اله�ه با صدور ای�ن حکم از‬ ‫امریکا خواس�ته در چارچوب تعه�د منطبق با پیمان‬ ‫مودت تا ص�دور حکم نهایی‪ ،‬ملاحظات�ی را در زمینه‬ ‫تج�ارت آزاد و نق�ل و انتق�ال مال�ی مرتبط ب�ا موارد‬ ‫انسان‌دوس�تانه مانند لوازم‪ ،‬قطعات و خدمات مربوط‬ ‫به ایمنی هوانوردی کشوری رعایت کند‪.‬‬ ‫منظ�ری افزود‪ :‬با در نظر گرفت�ن این حکم می‌توان‬ ‫به حکم نهایی نیز امیدوار بود زیرا این حکم دست‌کم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زمینه ورود هواپیما فراهم شد‬ ‫نش�ان می‌دهد که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران از‬ ‫نظر حقوق�ی درباره مخالفت با برق�راری تحریم‌ها‪ ،‬از‬ ‫س�وی جامعه بین‌المللی قابل پذیرش اس�ت؛ بنابراین‬ ‫دول�ت امریکا مجاز به برقراری تحریم در زمینه خرید‬ ‫و فروش ل�وازم و قطع�ات هواپیما و س�ایر تجهیزات‬ ‫هوان�وردی و خدم�ات تعمیر و نگهداری آنها نیس�ت‬ ‫زیرا برای جان انسان‌ها و ایمنی هوانوردی خطرآفرین‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌گفته این کارش�ناس‪ ،‬در صورتی که امریکا به هر‬ ‫دلیل�ی در جهت اج�را نکردن حکم گام ب�ردارد‪ ،‬باید‬ ‫پاس�خگوی اعمال غیرقانونی خود در برابر کشورهای‬ ‫جهان باشد‪.‬‬ ‫معاون پیش�ین س�ازمان هواپیمایی کشوری اضافه‬ ‫ک�رد‪ :‬با ص�دور چنین حکم�ی‪ ،‬امکان اجرایی ش�دن‬ ‫مفاد قراردادهای پیش�ین و نی�ز معامله‌های آینده در‬ ‫زمینه تعمیر‪ ،‬نگهداری و تامین قطعات و سایر خدمات‬ ‫مرتب�ط ب�ا آن فراه�م می‌ش�ود‪ .‬البته درب�اره خرید‬ ‫هواپیم�ا‪ ،‬از آنجا که موضوع ب�ه صراحت در این حکم‬ ‫بیان نش�ده‪ ،‬می‌تواند محل اختالف باش�د؛ هرچند با‬ ‫تفسیر موس�ع‪ ،‬می‌توان گفت مفهوم این حکم‪ ،‬خرید‬ ‫هواپیما را نیز شامل می‌شود‪.‬‬ ‫منظری معتقد اس�ت اگر امریکا اراده‌ای برای اجرای‬ ‫حکم داش�ته باش�د و بخواهد آن را به اج�را درآورد‪،‬‬ ‫معامله هواپیما هم می‌تواند امکان‌پذیر شود که در این‬ ‫صورت‪ ،‬امیدی برای ورود هواپیماهای خریداری شده‬ ‫پیشین یا خرید هواپیمای جدید وجود خواهد داشت؛‬ ‫در غیر این صورت حت�ی اجرای همان مفاهیم صریح‬ ‫مندرج در حکم هم امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرط ورود هواپیماهای خریداری شده‬ ‫یک�ی دیگ�ر از کارشناس�ان صنع�ت هوانوردی‬ ‫کش�ورمان معتق�د اس�ت گرچ�ه حک�م دادگاه‬ ‫اله�ه الزم‌االجراس�ت ام�ا ب�رای اینک�ه ای�ران‬ ‫بتوان�د ب�ا اس�تفاده از این حک�م در زمین�ه ورود‬ ‫هواپیماه�ای خری�داری ش�ده گام�ی ب�ردارد‪،‬‬ ‫‌نیازمن�د عملک�رد قدرتمن�د وزارت ام�ور خارجه‬ ‫اس�ت‪ .‬علیرضا بحیرایی با بیان اینکه نکته بس�یار‬ ‫مه�م درب�اره رأی دادگاه بین‌المللی الهه‪ ،‬ش�یوه‬ ‫اجرای آن اس�ت‪ ،‬ب�ه تین‌نیوز گف�ت‪ :‬حکم دادگاه‬ ‫اله�ه می‌تواند در جوام�ع بین‌الملل�ی و مذاکرات‬ ‫ب�رای ورود هواپیما موثر باش�د ام�ا موضوع اصلی‬ ‫دارایی خود از کس�ب‌وکارهای ایران هستند؛ بر همین اساس‪ ،‬دیوان‬ ‫بین‌الملل�ی دادگس�تری در رأی نهای�ی خ�ود‪ ،‬امری�کا را ملزم کرد‬ ‫براس�اس معاهده مودت همه موانع ناش�ی از تحریم‌های ‪ ۱۵‬مرداد در‬ ‫زمینه صدور دارو‪ ،‬وسایل پزشکی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬هواپیما و قطعات آن‬ ‫و بازرس�ی‌های مربوط به ایران را بردارد و تضمین دهد تراکنش‌های‬ ‫مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد‪.‬‬ ‫این رأی‪ ،‬الزم‌االجرا بودن آن است و مهم آن است‬ ‫ک�ه امریکا اقدام ب�ه اجرای آن خواهد ک�رد یا نه‪.‬‬ ‫این کارش�ناس نقش وزارت ام�ور خارجه ایران در‬ ‫اجرای این حکم و تاثیر آن در صنعت هوانوردی را‬ ‫بسیار مهم دانست و افزود‪ :‬اگر وزارت امور خارجه‬ ‫بتوان�د در این زمینه عملک�رد دقیق و قدرتمندی‬ ‫داش�ته باشد‪ ،‬ممکن است زمینه ورود هواپیماهای‬ ‫خریداری ش�ده ب�ه ایران فراهم ش�ود‪v .‬او یادآور‬ ‫ش�د‪ :‬ورود هواپیماه�ای خریداری ش�ده به ایران‬ ‫نیازمند تامین مالی اس�ت که در شرایط فعلی‪ ،‬این‬ ‫مسئله چندان امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫درخواست سازمان هواپیمایی ایران از دیگر کشورها‬ ‫باتوجه به حکم دیوان الهه به س�ود ایران‪ ،‬س�ازمان هواپیمایی کش�وری‬ ‫بیانی�ه‌ای ص�ادر کرد که در آن بر لزوم پیروی نکردن ش�رکت‌های س�ازنده‬ ‫هواپیم�ا و قطعات هوان�وردی از تحریم‌های امریکا علیه ایران تاکید ش�ده‬ ‫است‪ .‬در این بیانیه آمده است‪ :‬سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ضمن اعالم رسمی این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی‬ ‫امریکا در حوزه هواپیمایی کش�وری ایران در تناقض آش�کار با روح و مفاد‬ ‫کنوانس�یون بین‌المللی هواپیمایی کشوری است‪ ،‬اهداف عالی این صنعت را‬ ‫به شکلی جهانی با چالش روبه‌رو می‌کند‪ ،‬دسترسی مردم و ملت‌های جهان‬ ‫را به حمل‌ونق�ل هوایی ایمن‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬کارآمد و قابل اطمینان خدش�ه‌دار‬ ‫می‌کن�د و آثاری ج�دی و فوری بر حقوق کش�ورهای متعاهد کنوانس�یون‬ ‫شیکاگو دارد؛ از تمامی سازمان‌های هواپیمایی کشوری متعاهد کنوانسیون‬ ‫بین‌الملل�ی هواپیمای�ی کش�وری می‌خواه�د ضمن به‌رس�میت نش�ناختن‬ ‫تحریم‌های اعالم ش�ده امریکا در زمینه هوان�وردی غیرنظامی ایران‪ ،‬تالش‬ ‫خود را برای توس�عه همکاری‌های بین‌المللی هواپیمایی با س�ایر کش�ورها‬ ‫به‌وی�ژه ایران به‌عن�وان یک عضو متعهد این پیمان به خرج داده و با هر نوع‬ ‫محدودیت بر س�ر راه ش�رکت‌های ایرانی در حوزه حمل‌ونقل هوایی‪ ،‬به‌طور‬ ‫قاطع برخورد کنند‪ .‬در این بیانیه‪ ،‬از سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‬ ‫خواس�ته شده تمامی شرکت‌های س�ازنده محصوالت و قطعات هوانوردی را‬ ‫ملزم کند که متعهد به اجرای قرارداد و تفاهم‌های بسته شده با شرکت‌های‬ ‫ایرانی باش�ند و به پش�تیبانی از س�خت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که از سوی‬ ‫شرکت‌های ایرانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد‪ ،‬بپردازند و مسئولیت آنها‬ ‫را در زمینه ایمنی و استمرار عملیات این تجهیزات یادآوری کند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫تامین ‪۳۰‬هزار الستيك اتوبوس برای سفرهای اربعین‬ ‫مديركل دفتر حمل و نقل مس��افر سازمان راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده‌ای گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬هزار الس��تيك اتوب��وس مورد نياز ناوگان‬ ‫اتوبوس��راني جابه‌جايي زائران اربعين حس��ینی در استان‌هاي سراسر‬ ‫كشور از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تامین و بین متقاضيان‬ ‫توزيع مي‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش روزگار خودرو به نق��ل از روابط‌عمومي‬ ‫سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي‪ ،‬محسن حاجي‌اسماعيلي در‬ ‫نشست تخصصي رسيدگي به مشكالت رانندگان مسافربري جاده‌اي‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس پيگيري‌هاي به عمل آمده از س��وي اين س��ازمان و‬ ‫اعالم رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬معاون امنيتي‬ ‫و انتظامي وزير كش��ور و رئيس س��تاد مركزي اربعين حس��يني(ع)‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره توزيع الس��تيك مورد نياز‬ ‫ناوگان اتوبوس��راني‪ ،‬مقرر شده ‪ ۳۰‬هزار الس��تيك اتوبوس به زودي‬ ‫در استان‌هاي سراس��ر كشور توزیع شود‪ .‬وي تاکید کرد‪ :‬انجمن‌هاي‬ ‫صنفي رانندگان مسافربري اتوبوسراني باید درخواست‌ها و مطالبه‌های‬ ‫خود را به اداره‌های كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان‌ها ارائه‬ ‫کرده و الستيك‌ها را براساس سهميه تعيين شده در هر استان ميان‬ ‫رانندگان ناوگان مسافربري توزيع كنند‪ .‬حاجي اسماعيلي با اشاره به‬ ‫برخی تخلفات ش��ركت‌هاي حمل و نقل مسافربري در صدور صورت‬ ‫وضعيت‌ه��اي صوري و غيرواقعي و همچنين اخذ كميس��يون اضافي‬ ‫از رانن��دگان گف��ت‪ :‬در ماه‌ه��اي اخير به پروند ‌ه تخلف ‪ ۸۳‬ش��ركت‬ ‫مسافربري از سوي كميسيون‌هاي استاني ماده ‪ ۱۲‬رسيدگي و احكام‬ ‫متناس��ب در این زمینه صادر ش��ده است‪ .‬مديركل دفتر حمل و نقل‬ ‫مس��افر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد‪ :‬بیشتر اين‬ ‫تخلفات مربوط به اخذ كميسيون اضافي از رانندگان‪ ،‬داللي و تطبیق‬ ‫نداشتن مبلغ مندرج در بليت با مبلغ مندرج در صورت وضعيت بوده‬ ‫است و آراي مربوط به اين تخلفات از تعطيلي پروانه فعاليت تا جريمه‬ ‫نقدي و تذكر كتبي صادر ش��ده اس��ت‪ .‬در اين نشس��ت‪ ،‬نمايندگان‬ ‫كانون سراس��ري انجمن‌هاي صنفي رانندگان مسافربري اتوبوسراني‬ ‫و س��واري كرايه‪ ،‬ضمن بيان مس��ائل و مش��كالت رانندگان‪ ،‬نظرها و‬ ‫پيشنهادهاي خود را در رسيدگي به اين مشكالت ارائه كردند‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده‌ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عملیات حفاری تونل البرز به طول ‪ 6400‬متر پایان یافت‬ ‫ساخت طوالنی‌ترین تونل ایران در آزادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫عملی��ات حف��اری تون��ل ش��رقی الب��رز به‌عنوان‬ ‫طوالنی‌ترین تون��ل جاده‌ای خاورمیانه ب��ه طول ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬متر در قطعه دوم آزادراه تهران‪ -‬شمال با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرسازی به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬آیین پای��ان عملیات حفاری‬ ‫تونل ش��رقی البرز واقع در منطقه ‪ ۲‬آزادراه تهران‪-‬شمال‪،‬‬ ‫صبح ش��نبه‪ ۱۴ ،‬مه��ر با حضور عباس آخون��دی وزیر راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬محمد س��عیدی‌کیارئیس بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫خی��راهلل خادم��ی مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل‌ونقل‪ ،‬مه��رداد تقی‌زاده معاون حمل‌ونقل‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و جمع��ی دیگ��ر از مدی��ران این‬ ‫وزارتخانه در محل پروژه برگزار شد‪.‬‬ ‫عب��اس آخوندی در آیین پایان عملی��ات حفاری بخش‬ ‫ش��رقی تونل البرز گف��ت‪ :‬پ��روژه آزادراه تهران‪-‬ش��مال‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین پروژه مهندس��ی ایران به‌ش��مار می‌رود که در‬ ‫طول تاریخ مهندسی ایران بی‌سابقه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در پای��ان عملیات اجرای��ی و بهره‌برداری از‬ ‫این پروژه‪ ،‬ملت ایران ش��اهد خواهند بود که اثر مهندسی‬ ‫فوق‌العاده‌ای خلق شده که می‌توان به مهندسی ایران بالید‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه اجزای این پروژه‬ ‫در نوع خود ارزشمند و قابل‌توجه است‪ ،‬گفت‪ :‬فناوری‌های‬ ‫نوینی ازجمله روس��ازی بتنی در این پروژه به کار رفته که‬ ‫مردم از آن بهره‌مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قطعه نخست آزادراه تهران‪-‬شمال به طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬دارای ‪ ۱۸‬تونل و ‪ ۱۸‬پل است‪ .‬در این قطعه تونل‬ ‫تال��ون به طول ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬متر وجود دارد که تا پیش‬ ‫از ساخت تونل البرز‪ ،‬بزرگ‌ترین تونل جاده‌ای ایران بود‪.‬‬ ‫آخوندی افزود‪ :‬در این پروژه برای نخس��تین بار در ایران‬ ‫ش��اهد اجرای تونل دوپوسته هستیم که طول پوسته دوم‬ ‫آن به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر می‌رسد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی کنترل آتش در تونل را‬ ‫از مهم‌ترین ویژگی‌های مهندس��ی این پروژه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در این پروژه ش��اهد حض��ور و فعالیت ‪ ۶‬پیمانکار‬ ‫ایران��ی مجهز به تجهیزات روس��ازی بتنی هس��تیم‪ .‬البته‬ ‫فضای رقابت در اجرای روسازی بتنی نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫آخون��دی با بیان اینکه س��یمان در ایران به‌راحتی تولید‬ ‫می‌ش��ود و می‌توانیم قی��ر تولیدی را ص��ادر کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر اجرای رویه بتنی نس��بت به آسفالت ارزان‌تر‬ ‫تمام می‌ش��ود‪ .‬طول عمر مفید اسمی رویه بتنی ‪ ۲۵‬سال‬ ‫است اما تا ‪ ۵۰‬سال هم مشاهده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ۹۱‬درصدی قطعه یک آزادراه‬ ‫در این آیین همچنین خیراهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تا‬ ‫امروز آزادراه تهران‪ -‬ش��مال‪ ،‬هر ماه ‪ ۱.۵‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داشته‪ ،‬این در حالی است که پیش از سال ‪ ۹۲‬در‬ ‫‪ ۱۷‬سال گذشته‪ ،‬پیشرفت فیزیکی این پروژه کمتر از ‪۱.۵‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۲‬به بعد تحول جدی در پیش��رفت‬ ‫فیزیکی این پروژه به‌وجود آمد و به حد مطلوبی رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به طول ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬متری تونل البرز‬ ‫گفت‪ :‬این تونل دو طرف جبهه البرز یعنی قس��مت جنوبی‬ ‫و ش��مالی البرز را ب��ا آب و هواهای متف��اوت به هم وصل‬ ‫می‌کند و با س��اخت آن‪ ،‬پیچ‌های باالی ‪۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫در این محور حذف خواهد شد‪ .‬دومین تونل بزرگ جاده‌ای‬ ‫کش��ور‪ ،‬تونل تالون در منطقه ی��ک آزادراه به طول ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۰‬مت��ر و پس از آن تونل امامزاده هاش��م به طول ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬متر اس��ت‪ .‬خادمی با اشاره به حفاری دوطرفه‬ ‫تونل البرز گفت‪ ۴ :‬هزار متر از یک طرف و ‪ ۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫متر از طرف دیگر حفاری شد و وقتی دو طرف تونل به هم‬ ‫رس��یدند از نظر ارتفاع‪ ،‬خطا در حد سانتی‌متر هم‬ ‫وجود نداش��ت و این نش��ان از دقت مهندسی‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫کش��ور با بیان اینکه منطقه یک آزادراه تهران‪-‬ش��مال ‪۹۱‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳۲‬کیلومتر منطقه‬ ‫ی��ک‪ ۳۲ ،‬کیلومتر تونل و ‪ ۳.۱‬کیلومت��ر پل بزرگ دره‌ای‬ ‫ساخته شد و بقیه نیز دیوار حائل است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ‪ ۳۲‬کیلومتر مس��یر در منطقه نخس��ت‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬کیلومتر روس��ازی بتنی اجرا ش��ده که امسال به پایان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬خادمی گفت‪ :‬منطقه دوم آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫به ط��ول ‪ ۲۲‬کیلومتر‪ ۱۲ ،‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‬ ‫که با در نظر گرفتن تونل البرز پیشرفت فیزیکی آن ‪۲۳.۴‬‬ ‫درصد اس��ت و امیدواریم تا سال ‪ ۱۴۰۰‬منطقه دوم آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫ادامه داد‪ :‬در منطقه یک آزادراه‪ ،‬دومین تونل بزرگ کشور‬ ‫به طول ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۸۰‬متر اجرا ش��د‪ .‬این منطقه به جاده‬ ‫فعلی چالوس متصل می‌شود و برای گشایش آن باید همه‬ ‫موارد ایمنی را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باید همه جت‌فن‌ها‪ ،‬هواکش‌ها‪ ،‬روشنایی‬ ‫و س��امانه هوش��مند در این پروژه تکمیل ش��ود تا زیر بار‬ ‫ترافیک برود‪ ،‬زیرا با تکمیل این پروژه و اتصال آن به جاده‬ ‫موجود ممکن است در ایام پرتقاضا ترافیک پس زده شود‪.‬‬ ‫خادم��ی با بیان اینکه منطقه ی��ک آزادراه از لحاظ فنی‬ ‫و اجرای��ی تا پایان امس��ال تکمیل می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید از‬ ‫نظ��ر ایمنی خیال‌م��ان در این پروژه راحت باش��د‪ .‬در این‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتر مسیر‪ ،‬فقط ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر کابل‌گذاری برای‬ ‫روشنایی‌ها‪ ،‬جت‌فن‌ها و سامانه هوشمند اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫کشور با بیان اینکه جت‌فن‌ها خریداری و وارد کشور شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ورودی آزادراه در منطقه یک و اتصال آن‬ ‫به جاده‪ ،‬تونل ‪ ۱۵۰‬مت��ری و پل اتصال جاده‬ ‫موجود به آزادراه اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در منطقه دو تونل ش��رقی البرز عملیات‬ ‫الینی تا پایان س��ال تمام می‌ش��ود‪ .‬تونل دسترس��ی هم‬ ‫حفاری ش��ده اما در الین غربی باید برخی مس��ائل لحاظ‬ ‫ش��ود‪ .‬خادمی توضیح داد‪ :‬در تونل غرب��ی البرز ابتدا قرار‬ ‫بود عملیات حفاری با تی‌بی‌ام اجرا و قراردادها منعقد شود‬ ‫اما با مشکالتی روبه‌رو شدیم و قرار شد تی‌بی‌ام را از جای‬ ‫دیگ��ر تهیه کنند‪ .‬اگر این کار انجام ش��ود اجرای عملیات‬ ‫آغاز می‌شود‪ ،‬در غیر این صورت به‌طور سنتی‪ ،‬تونل غربی‬ ‫البرز را حفاری می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پیش‌بین��ی می‌کنی��م اگر تونل غرب��ی البرز با‬ ‫تی‌بی‌ام حفاری ش��ود‪ ،‬س��اخت آن ‪۴‬ساله به پایان برسد و‬ ‫اگر حفاری به شکل سنتی باشد ‪ ۵.۵‬ساله تکمیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل تونل شرقی البرز تا پایان سال‬ ‫در بخش دیگ��ری از آیین پایان عملی��ات حفاری تونل‬ ‫ش��رقی البرز‪ ،‬منوچهر خواجه دلویی‪ ،‬نماینده تام‌االختیار‬ ‫بنیاد مستضعفان در آزادراه تهران‪-‬شمال گفت‌‪ :‬تونل البرز‬ ‫به طول ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر ش��امل س��ه رشته تونل یعنی‬ ‫تونل رفت‪ ،‬تونل برگشت و تونل دسترسی است‪.‬‬ ‫خواج��ه دلویی اف��زود‪ :‬در هر ‪ ۶۰۰‬متر از مس��یر تونل‪،‬‬ ‫دس��تک ارتباط بین تونل‌های اصلی و تونل‌های دسترسی‬ ‫وجود دارد و قطر تونل اصلی ‪ ۱۳‬متر است‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬پارکینگ در کناره مس��یر تونل پیش‌بینی شده است و‬ ‫شیب تونل ‪ ۰.۶‬تا یک درصد است‪.‬‬ ‫نماینده تام‌االختیار بنیاد در آزادراه تهران‪ -‬شمال افزود‪:‬‬ ‫عرض تمام ش��ده تونل ‪ ۱۰‬متر و ارتفاع تمام ش��ده در تاج‬ ‫‪ ۹.۲‬است‪ .‬این تونل بعد از منطقه یک که مسیر را ‪ ۶۰‬متر‬ ‫کوتاه‌تر می‌کند‪ ،‬مسیر آزادراه را ‪ ۶‬کیلومتر کوتاه‌تر کرده و‬ ‫مناطق صعب‌العبور را حذف می‌کند‪.‬‬ ‫نماین��ده تام‌االختیار بنیاد در آزادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال با بیان اینکه سنس��ورهای حساس��یت گاز‪،‬‬ ‫شیر آب‪ ،‬بادس��نج و دیگر مصداق‌های ایمنی در این تونل‬ ‫مورد توجه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری مش��اوران ایرانی‬ ‫و ایتالیای��ی‪ ،‬اتص��ال دو طرف تونل ش��رقی البرز به خوبی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫خواجه دلوی��ی اظهار کرد‪‌:‬همچنی��ن الینینگ تونل به‬ ‫صورت هم‌زمان پیش رفته اس��ت و تا چند ماه آینده مسیر‬ ‫الینینگ به طور کامل به پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫وی یادآوری کرد‪ :‬ای��ن تونل طوالنی‌ترین تونل جاده‌ای‬ ‫کشور به شمار می‌رود و دو جبهه شمالی و جنوبی البرز را‬ ‫به یکدیگر متصل می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی‌های تونل البرز‬ ‫ق��رارداد حف��اری و الینینگ تون��ل البرز در س��ال ‪۸۹‬‬ ‫بس��ته ش��د اما اقدامات ویژه‌ای برای ساخت دهانه شمالی‬ ‫و جنوبی در اواخر سال ‪ ۹۳‬انجام شد‪ .‬این پروژه از شرایط‬ ‫زمین‌شناسی ویژه‌ای برخوردار است که ازجمله آن می‌توان‬ ‫به ناپایداری زمین‌ساختی و ورم‌های گسلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مجموعه تونل البرز شامل ‪ ۳‬رشته تونل طولی به طول ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬متر رفت و برگشت و دسترسی است‪ .‬در بخش‬ ‫تونل‌های دسترسی در هر ‪ ۶۰۰‬متر دستک‌های نفررو و هر‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر دستک‌های ماشین‌رو قابل‌مشاهده است‪.‬‬ ‫قطر تونل اصلی ‪۱۳‬متر است و در هر ‪ ۵۰۰‬متر پارکینگی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از مزایای این تونل می‌توان به‬ ‫کاهش زمان و مصرف س��وخت اش��اره ک��رد‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫ارتفاعات کندوان از مس��یر حرکت به ش��مال به‌طور کامل‬ ‫حذف می‌شود‪ .‬همچنین این تونل دارای سقف دوم کاذب‬ ‫برای جداسازی هوای پاک از آلوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن تونل جت‌فن‌های پرقدرت دمنده و مکنده نصب‬ ‫ش��ده و از سامانه حساس به انواع گازها‪ ،‬مهار آتش‪ ،‬تهویه‬ ‫هوا و مدیریت هوشمند ترافیک بهره می‌برد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کشنده‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دوج چلنجر ‪ SRT‬هلکت ‪ Redeye‬روانه خط تولید شد‬ ‫دوج چلنج��ر ‪ SRT‬دیم��ن به لطف اس��تایل عضالن��ی خود و‬ ‫پیشران ‌ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 6/2‬لیتری سوپرشارژردار که قدرت ‪ 840‬اسبی‬ ‫و گشتاور ‪ 1042‬نیوتون متری دارد از محبوبیت فوق‌العاده‌ای بین‬ ‫طرفداران برخوردار اس��ت؛ اما متأس��فانه این خودرو تنها به تعداد‬ ‫محدود تولید ش��د و دیگر نمی‌توان آن را به‌صورت صفرکیلومتر از‬ ‫کارخانه خریداری کرد‪.‬‬ ‫اگرچه خداحافظی با دیمن سخت است اما دوج بیکار ننشسته و‬ ‫اق��دام به تولید اولین نمون ‌ه چلنجر ‪ SRT‬هلکت ‪2019 Redeye‬‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خودروس��از امریکایی می‌گوی��د ‪ Redeye‬تحت‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 6/2‬لیتری آن بسیاری از‬ ‫‌‌‬ ‫تاثیر دیمن بوده و‬ ‫ویژگی‌های دیمن را داراس��ت‪.‬از جمله ویژگی‌های اصلی پیش��رانه‬ ‫می‌توان به سوپرش��ارژر ‪ 2/7‬لیتری‪ ،‬پیستون‌های قوی‌تر‪ ،‬سیستم‬ ‫تزریق سوخت مخصوص و سیستم روان‌کنندگی ارتقا یافته اشاره‬ ‫کرد‪ .‬اگرچه چلنجر ‪ SRT‬هلکت ‪ Redeye‬پیش��ران ‌ه مش��ابهی با‬ ‫دیمن دارد اما قدرت آن ‪ 797‬اس��ب بخار و گش��تاورش هم ‪957‬‬ ‫نیوتون متر است‪ .‬البته فاصل ‌ه بین دو خودرو زیاد نیست زیرا دیمن‬ ‫هم تنها ‪ 808‬اسب بخار قدرت و ‪ 972‬نیوتون متر گشتاور در زمان‬ ‫استفاده از سوخت با اکتان ‪ 91‬دارد‪ .‬از نظر پرفورمنس‪Redeye ،‬‬ ‫می‌تواند تنها در عرض ‪ 3/4‬ثانیه از س��کون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت برسد و سقف س��رعت ‪ 326‬کیلومتر در ساعت را ثبت‬ ‫کند‪ .‬دوج می‌گوید این خودرو مس��افت ‪ 400‬متر را در ‪ 10/8‬ثانیه‬ ‫و با س��رعت ‪ 210‬کیلومتر در ساعت طی می‌کند‪ .‬این آمار و ارقام‬ ‫برای خودرویی که قیم��ت پای ‌ه ‪ 69‬هزار و ‪ 650‬دالری دارد کام ً‬ ‫ال‬ ‫احس��اس‌برانگیز اس��ت‪ .‬البته باید گفت به این قیمت باید ‪1700‬‬ ‫دالر مالی��ات خودروهای پرمص��رف و ‪ 1395‬دالر هزین ‌ه تحویل را‬ ‫نی��ز اضافه کرد‪ .‬از طرف دیگر دیم��ن را داریم که قیمت پای ‌ه ‪84‬‬ ‫ه��زار و ‪ 995‬دالری داش��ته و البته پیدا ک��ردن آن با این قیمت‬ ‫تقریباً غیرممکن است‪ .‬با تمامی این تفاسیر‪ ،‬چلنجر ‪ SRT‬هلکت‬ ‫‪ Redeye‬پرفورمنس��ی مش��ابه دیمن را با ‪ 13‬ه��زار و ‪ 345‬دالر‬ ‫کمتر ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫بهترین کِ شنده بین‌المللی سال ‪2019‬‬ ‫فورد ‪ F-Max‬سفینه‌ جاده‌ها‬ ‫فورد اتوس��ان (‪ )Ford Otosan‬شرکتی است که در سال‬ ‫‪ 1959‬با مش��ارکت فورد به‌عنوان پش��تیبان فنی و ش��رکت‬ ‫ترکیه‌ای کوچ هلدینگ به‌عنوان سرمایه‌گذار در ترکیه تأسیس‬ ‫ش��د و تا به امروز به تولید ون‌های تجاری و کامیون‌های فورد‬ ‫در این کش��ور می‌پردازد‪ .‬این ش��رکت ک��ه بزرگ‌ترین پایگاه‬ ‫تولید وس��ایل نقلیه تجاری فورد در اروپا محس��وب می‌شود‪،‬‬ ‫در نمایشگاه وسایل نقلیه تجاری ‪ IAA‬هانوفر امسال‪ ،‬کِشنده‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدیدی به نام ‪ F-Max‬را معرفی کرده است‪F-Max .‬‬ ‫که نام خود را از س��ری ‪ F‬افس��انه‌ای فورد گرفته است‪ ،‬معیار‬ ‫جدیدی را در بخش کِشنده‌ها تعیین کرده و نام خود را در بین‬ ‫برندهای جهانی پیشرو در زمینه وسایل نقلیه تجاری سنگین‬ ‫مطرح کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فورد اتوس��ان «حیدر ی ِنیگون» ضمن س��تودن‬ ‫موفقیت شصت‌س��اله این شرکت‪ F-Max ،‬را نقطه عطفی در‬ ‫تاریخ وسایل نقلیه سنگین و تجاری فورد دانسته است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفته است‪ :‬فورد اتوسان چهارمین همکاری موفقیت‌آمیز‬ ‫فورد در سراس��ر دنیا محسوب می‌ش��ود‪ .‬امروز ما در ‪ 33‬بازار‬ ‫مختلف فعال هستیم و خدمات پس از فروش را در ‪ 142‬نقطه‬ ‫مختلف به ش��بکه‌های حمل‌ونقل بین‌الملل��ی ارائه می‌کنیم‪.‬‬ ‫هدف ما افزایش حضور به ‪ 51‬بازار تا سال ‪ 2020‬است‪.‬‬ ‫وی در مورد ‪ F-Max‬نیز گفته است‪ :‬ما کِشنده جدید خود‬ ‫را طب��ق اصول راحتی‪ ،‬قدرت‪ ،‬کارآیی و فناوری فورد توس��عه‬ ‫داده‌ایم و برای اطمینان از اینکه طراحی کِش��نده بیش��ترین‬ ‫عمل‌گرایی و کارآیی را تضمین کند‪ ،‬ما هر قس��مت و هر جزء‬ ‫آن‌را بارها و بارها بررسی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹کابینی راحت‌تر از خانه‬ ‫‪ F-Max‬از کابین��ی راح��ت و لوک��س با طراح��ی مدرن و‬ ‫رویک��رد راننده محور برخوردار اس��ت‪ .‬طراحی داش��بورد آن‬ ‫که به س��بک کاکپیت هواپیما شکل گرفته‪ ،‬تمامی قسمت‌ها‬ ‫و کنترلرها را در دس��ترس راننده قرار داده اس��ت و به‌منظور‬ ‫افزای��ش لذت رانندگ��ی حتی به جزئیات کوچ��ک هم توجه‬ ‫ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کابین ‪ F-Max‬با ‪ 2/5‬متر عرض و‬ ‫کف کام ً‬ ‫ال مس��طحی که تا سقف ‪ 2/16‬متر فاصله دارد‪ ،‬بسیار‬ ‫جادار است‪ .‬در کابین این کِشنده همچنین محفظه‌هایی برای‬ ‫قرار دادن اش��یاء مش��ابه هواپیما و همین‌طور یک تخت تاشو‬ ‫نوآورانه ‪ 90‬درجه هم تعبیه ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه عالوه‪ ،‬به لطف‬ ‫صدای کم پیش��رانه و اس��تفاده از مواد عای��ق صدا‪F-Max ،‬‬ ‫از لحاظ س��کوت و آرامش داخلی‪ ،‬بهترین کِش��نده در کالس‬ ‫خود محسوب می‌ش��ود‪ .‬تجهیزات و ویژگی‌هایی چون امکان‬ ‫کنت��رل نورپردازی داخلی هم از قس��مت تختخ��واب و هم از‬ ‫قسمت راننده‪ ،‬سیستم کنترل تهویه اتوماتیک و قابلیت تنظیم‬ ‫غربیلک فرمان‪ ،‬کابین ‪ F-Max‬را بس��یار راحت س��اخته‌اند‬ ‫درحالی‌ک��ه صندلی راننده با قابلیت تنظیم ‪ 26‬س��انتیمتری‪،‬‬ ‫طراحی ارگونومیک و روکش پارچه‌ای با کیفیت باال‪ ،‬بیشترین‬ ‫راحتی را در این کالس فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوای محرکه کارآ و کم‌مصرف‬ ‫فورد ‪ F-Max‬به یک پیشرانه ‪ 13‬لیتری عملکرد باال مجهز‬ ‫شده که ‪ 500‬اس��ب بخار قدرت‪ 2500 ،‬نیوتن متر گشتاور و‬ ‫‪ 400‬کیل��ووات قدرت ترمز تولید می‌کند‪ .‬این پیش��رانه که از‬ ‫یک توربوش��ارژر هندسه متغیر س��ود می‌برد‪ ،‬در کنار طراحی‬ ‫آئرودینامیکی کام ً‬ ‫ال جدید کِشنده‪ ،‬موجب کاهش ‪ 6‬درصدی‬ ‫مصرف سوخت نسبت به مدل‌های قبلی شده است‪ .‬این موتور‬ ‫به مدتی بیش از پنج س��ال توسط ‪ 500‬مهندس فورد اتوسان‬ ‫طراحی و آزمایش ش��ده اس��ت‪ .‬این آزمایش‌ها با اس��تفاده از‬ ‫‪ 233‬پروتوتایپ در یازده کش��ور مختلف در چهار قاره صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬درکل این پیش��رانه ‪15.500‬ساعت تست‌های‬ ‫آزمایش��گاهی را پشت سر گذاش��ته و در بیش از ‪ 4/8‬میلیون‬ ‫کیلومتر مورد آزمایش‌های جاده‌ای قرار گرفته است؛ بنابراین‬ ‫ب��ه ادعای فورد‪ ،‬این موت��ور حداکثر عملکرد و حداقل مصرف‬ ‫سوخت را در هر ش��رایط جاده‌ای ارائه می‌کند‪ .‬انتقال نیروی‬ ‫این پیشرانه نیز توسط یک گیربکس ‪ 12‬سرعته اتوماتیک ‪ZF‬‬ ‫ب��ا حاالت مختلفی مثل ‪ Eco‬ص��ورت می‌گیرد که به کاهش‬ ‫مصرف سوخت کمک می‌کند‪.‬‬ ‫کلی مالکیت کِشنده را پایین می‌آورد‪ .‬فورد این کِشنده جدید‬ ‫خود را به فناوری انقالبی ‪ ConnecTruck‬هم مجهز کرده‬ ‫که مزایای فراوان��ی را ارائه می‌کند‪ .‬این فناوری راننده را قادر‬ ‫می‌کند که با کِش��نده خود ارتباط برقرار کند و با اس��تفاده از‬ ‫نرم‌افزار‪ ،‬امکان نظارت از راه دور بر وسیله را هم فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫این فناوری همچنین با نقش��ه توپوگرافی هم همراه شده که‬ ‫به ‪ F-Max‬کمک می‌کند تا ش��رایط جاده را تجزی ‌ه و تحلیل‬ ‫کند‪ .‬این ویژگی‪ ،‬کارآیی کِش��نده را بهبود بخشیده و مصرف‬ ‫سوخت آن‌را تا ‪ 4‬درصد کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ F-Max‬به طیف گسترده‌ای از سیستم‌های کمک‌راننده‬ ‫هم مجهز ش��ده که ازجمل��ه آنها می‌توان ب��ه کروز کنترل‬ ‫تطبیقی‪ ،‬ترمز اضطراری پیش��رفته‪ ،‬سیس��تم کمکی شروع‬ ‫حرک��ت در سراش��یبی‌ها‪ ،‬هش��دار خروج از خط‪ ،‬سیس��تم‬ ‫محدودیت سرعت قابل تنظیم و سیستم کنترل الکترونیکی‬ ‫پایداری اشاره کرد‪ .‬این سیستم‌ها در جاده‌ها بسیار کاربردی‬ ‫و ارزش��مند هس��تند‪ .‬در صفحه آمپر این کِشنده پیشرفته‬ ‫امریکایی نیز یک صفحه‌نمایش ‪ 8‬اینچی ‪ TFT‬رنگی تعبیه‬ ‫شده اس��ت که همه‌چیز از فشار باد تایرها گرفته تا وضعیت‬ ‫دمای��ی را مقابل راننده به نمای��ش درمی‌آورد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫یک نمایش��گر لمس��ی ‪ 7/2‬اینچی هم برای ارائه سیس��تم‬ ‫اطالعاتی‪-‬سرگرمی در نظر گرفته شده که به اتصال بلوتوث‬ ‫و کارپلی اپل مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب به‌عنوان کامیون بین‌المللی سال ‪2019‬‬ ‫کِش��نده جدید فورد ‪ F-Max‬در اولین نمایش جهانی خود‬ ‫در نمایش��گاه وس��ایل نقلیه تجاری ‪ ،IAA‬جایزه ارزشمند و‬ ‫معتبر کامیون بین‌المللی سال ‪ 2019‬را به دست آورده است‪.‬‬ ‫هیات‌داوران رقابت کامیون بین‌المللی س��ال از روزنامه‌نگاران‬ ‫برجس��ته و حرفه‌ای از ‪ 23‬کش��ور اروپایی مختلف تش��کیل‬ ‫شده اس��ت که این داوران ارزیابی‌های دقیقی را برای انتخاب‬ ‫کامیون بین‌المللی س��ال ‪ 2019‬انجام داده‌اند‪ F-Max .‬پس‬ ‫از گذراندن آزمایش��ات جاده‌ای در دس��ته‌های مختلف و قرار‬ ‫گرفتن تحت بررس��ی‌های دقیق در معیاره��ای کلیدی نظیر‬ ‫نوآوری‌های تکنولوژیکی‪ ،‬راحتی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬توانایی‌های رانندگی‪،‬‬ ‫مصرف سوخت و هزینه کلی مالکیت‪ ،‬باالترین امتیاز را کسب‬ ‫کرده و با مغلوب س��اختن رقبای سرسخت خود‪ ،‬برنده جایزه‬ ‫کامیون بین‌المللی سال ‪ 2019‬شد‪.‬‬ ‫جایزه کامیون بین‌المللی سال ‪ 2019‬در نمایشگاه وسایل‬ ‫نقلیه تجاری ‪ IAA‬توسط رئیس هیات‌داوران رقابت کامیون‬ ‫بین‌الملل��ی س��ال «‪ »Gianenrico Griffini‬ب��ه رئیس‬ ‫شرکت فورد اتوس��ان «حیدر ی ِنیگون» اهدا شد‪ .‬این جایزه‬ ‫موفقی��ت بزرگی برای کِش��نده جدید ‪ F-Max‬محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ینیگون دراین‌باره گفته اس��ت‪ :‬پیروزی در رقابت‬ ‫کامیون بین‌المللی س��ال گام بس��یار مهمی به سمت آینده‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫‪Ford Trucks F-Max‬‬ ‫‹ ‹فناوری‌های پیشرو‬ ‫در ‪ F-Max‬هزینه‌های نگهداری تا ‪ 7‬درصد کاهش یافته و‬ ‫فواصل بین سرویس آن بیشتر شده که این ویژگی هزینه‌های‬
‫‌شنبه‬ ‫پیش‌فروش بلیت قطارهای اربعین از ‪ ۲۱‬مهر‬ ‫معاون مسافری شرکت راه‌آهن از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای‬ ‫ویژه جابه‌جایی زائران اربعین حس��ینی از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح روز ‪۲۱‬‬ ‫مهر خبر داد و گفت‪ :‬بس��ته پیشنهادی برای تسهیل رفت و برگشت‬ ‫زائران در کش��ور عراق برای متقاضیان قط��ار ترکیبی تهران‪-‬مهران‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روزگار خودرو از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی میرحسن موسوی گفت‪ :‬از ‪ ۲۸‬مهر تا ‪ ۱۱‬آبان ‪ ۱۶۰‬قطار‬ ‫مسافری فوق‌العاده و ‪ ۱۳۴‬قطار ترکیبی تهران‪-‬مهران در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬قطار ترکیبی تهران‪-‬مهران به گونه‌ای است که‬ ‫قطار از مبدا تهران به س��مت ایستگاه کرمانشاه حرکت خود را آغاز‬ ‫می‌کند و سپس مسافران از ایستگاه کرمانشاه تا پایانه مرزی مهران‬ ‫با اس��تفاده از اتوبوس‌های چارتر ش��ده از سوی شرکت‌های خدمات‬ ‫دهنده به زائران جابه‌جا می‌شوند‪ .‬معاون مسافری راه‌آهن گفت‪ :‬یک‬ ‫بسته پیش��نهادی برای متقاضیان بلیت قطار ترکیبی تهران‪-‬مهران‬ ‫پیش‌بینی شده اس��ت که بر مبنای آن می‌توانند بلیت تهران‪-‬نجف‬ ‫در مس��یر رفت و کربال‪-‬مه��ران و ترکیبی مهران‪-‬تهران در مس��یر‬ ‫برگش��ت را پیش از آغاز س��فر خریداری کنند‪ .‬موسوی یادآور شد‪:‬‬ ‫هزینه‌های تهیه بلیت جابه‌جایی زائران در خاک کش��ور همس��ایه با‬ ‫ارز خارجی باید تهیه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ ۲۶ :‬قطار فوق‌العاده در مسیر‬ ‫جنوب پیش‌بینی ش��ده و یک قطار ریل‌باس از ایستگاه خرمشهر در‬ ‫مرز ریلی شلمچه به صورت ‪ ۲۴‬ساعته برای جابجایی مسافران از مرز‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬معاون مسافری شرکت راه‌آهن خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬درمجموع ‪ ۲۸۰‬هزار نفر صندلی برای متقاضیان س��فر به کربال‬ ‫پیش‌بینی ش��ده اس��ت که نسبت به سال گذش��ته ‪ ۲۷‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬وی از آغاز پیش فروش بلیت‌های قطار اربعین از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبح روز ش��نبه ‪ ۲۱‬مهر ‪ ۹۷‬خبرداد و گفت‪ :‬مسافران می‌توانند‬ ‫ت بلیت‌ها را از طریق ارتباط با سامانه‬ ‫اطالعات دیگر و همچنین قیم ‌‬ ‫صدای مس��افر به ش��ماره تماس ‪ ۰۲۱۵۱۴۹‬دریاف��ت کنند‪ .‬معاون‬ ‫مس��افری راه‌آهن خاطرنشان کرد‪ :‬امسال مسیر تبریز‪ -‬وان به‌عنوان‬ ‫قطار بین‌المللی راه‌اندازی و مقرر ش��د با تعمیر راه‌آهن آنکارا ازسوی‬ ‫ترکیه تا دو ماه آینده قطار تهران‪ -‬آنکارا‪ -‬استانبول راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیگیری ‪ 15‬ماهه شرکت‌های ریلی نتیجه داد‬ ‫امین اکرمی‬ ‫بی‌توجهی س�ازمان ام�ور مالیات�ی به محاس�به مالیات‬ ‫ارزش افزوده ش�رکت‌های ریلی با «نرخ صفر» که در قالب‬ ‫برنامه شش�م توس�عه ابالغ ش�ده‪ ،‬در حالی ک�ه حدود ‪۱۵‬‬ ‫ماه از ابلاغ این برنامه می‌گذرد‪ ،‬دردس�رها و هزینه‌هایی‬ ‫برای ش�رکت‌های ریلی ایجاد کرده بود ام�ا آنطور که یک‬ ‫عضو هی�ات مدیره راه‌آه�ن می‌گوید‪ ،‬س�رانجام پیگیری‬ ‫ش�رکت‌های ریلی برای اعمال نرخ صف�ر در تعیین مالیات‬ ‫ارزش افزوده این ش�رکت‌ها به نتیجه رس�یده و مقرر شده‬ ‫مالیات ارزش افزوده شرکت‌های ریلی با نرخ صفر محاسبه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬براس�اس بن�د «ب» م�اده‬ ‫‪ ۵۲‬قان�ون برنامه شش�م‪ ،‬ن�رخ مالیاتی که بخ�ش ریلی از‬ ‫مصرف‌کنن�ده یعن�ی مس�افران و صاحب�ان کاال می‌گیرد‪،‬‬ ‫صفر است؛ به این ش�کل که برای محاسبه آن‪ ،‬بهای بلیت‬ ‫و بارنام�ه ضرب�در صفر درصد می‌ش�ود و در س�وی دیگر‪،‬‬ ‫مابه‌التفاوت این مالیات ب�ا مالیات‌هایی که این بخش برای‬ ‫تامی�ن نهاده‌ه�ای م�ورد نی�از قطارهای باری و مس�افری‬ ‫پرداخت کرده قابل اس�ترداد است اما این مسئله‪ ،‬از سوی‬ ‫سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫آنطور که کارشناسان پیش‌تر به ما گفت ‌ه بودند‪ ،‬این شیوه‬ ‫معافیت در سال‌های گذشته به ضرر شرکت‌های حمل‌ونقل‬ ‫ریلی مس�افری ب�وده زیرا در حال�ی که آنها از مس�افران‬ ‫پول مازادی بابت مالی�ات ارزش افزوده دریافت نمی‌کنند‪،‬‬ ‫مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی آنها به دیگران ازس�وی‬ ‫س�ازمان امور مالیاتی به آنها بازگردانده نمی‌شود و امکان‬ ‫تهاتر مالیاتی وجود ن�دارد‪ .‬گرچه در اثر این معافیت‪ ،‬نرخ‬ ‫بلی�ت به اندازه درصد مالیات ارزش افزوده کاهش داش�ته‬ ‫نرخ مالیات ارزش افزوده حمل‌ونقل ریلی صفر شد‬ ‫اما در مقابل‪ ،‬فشار آن به شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری‬ ‫به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد ش�ده و هزینه‌های آن را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫بع�د از ‪ ۱۵‬ماه پیگیری ش�رکت‌های ریل�ی برای رفع این‬ ‫مش�کل‪ ،‬روز گذش�ته عضو هیات مدیره راه‌آهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از حل این مشکل خبر داد‪.‬‬ ‫س�عید رسولی هفته گذشته در نشس�ت با خبرنگاران با‬ ‫اش�اره به تاکید رهب�ر معظم انقالب بر توس�عه حمل‌ونقل‬ ‫ریل�ی در بن�د ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬سیاس�ت‌های کلی برنامه شش�م‬ ‫توس�عه گفت‪ :‬در بند ‪ ۲۴‬این سیاس�ت‌ها بر مزیت رقابتی‬ ‫حمل‌ونق�ل ریلی و در بند ‪ ۲۵‬بر اتص�ال مراکز عمده بار به‬ ‫ش�بکه ریلی تاکید شده است‪ .‬توجه به این مسائل در کنار‬ ‫توسعه کریدورهای ترانزیتی‪ ،‬با همراهی دولت و مجلس به‬ ‫توسعه حمل‌ونقل ریلی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره راه‌آهن گفت‪ :‬محاس�به مالیات ارزش‬ ‫اف�زوده خدمات حمل‌ونقل ریلی در برنامه شش�م برمبنای‬ ‫ن�رخ صفر بود اما تا ‪ ۳۰‬ش�هریور امس�ال اختالف‌نظری در‬ ‫اجرای این حکم در سازمان امور مالیاتی وجود داشت‪.‬‬ ‫رس�ولی افزود‪ :‬در این زمینه جلسه‌های گوناگون برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬مباحثی در کمیس�یون‌های مجلس شورای اسالمی‬ ‫مطرح ش�د و به نتیجه نرس�ید؛ بنابراین از معاونت حقوقی‬ ‫ریاس�ت جمه�وری ک�ه مس�ئولیت قض�اوت و داوری بین‬ ‫س�ازمان‌های اجرایی را برعه�ده دارد‪ ،‬تقاض�ا کردیم این‬ ‫موضوع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫عضو هی�ات مدیره راه‌آه�ن بیان کرد‪ :‬در ای�ن زمینه با‬ ‫حض�ور مس�ئوالن راه‌آه�ن‪ ،‬نمایندگان بخ�ش غیردولتی‬ ‫فعال در حمل‌ونقل ریلی و مس�ئوالن سازمان امور مالیاتی‬ ‫جلس�ه‌هایی برگزار و در نهایت اواخر شهریور امسال رأی‬ ‫معاونت حقوقی صادر و به ابهام‌های مطرح شده پاسخ داده‬ ‫ش�د‪ .‬رس�ولی ادامه داد‪ :‬یکی از ابهام‌ها این بود که تعریف‬ ‫ن�رخ صف�ر در قانون مالی�ات ارزش افزوده وج�ود ندارد و‬ ‫بن�ا به نظر س�ازمان ام�ور مالیات�ی این موض�وع غیرقابل‬ ‫اجرا بود ک�ه معاونت حقوقی ریاس�ت‌جمهوری اعالم کرد‬ ‫تعریف نرخ صفر در مالی�ات ارزش افزوده محل اجرا دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره راه‌آه�ن افزود‪ :‬همچنین معاون حقوقی‬ ‫رئیس‌جمه�وری اعلام کرد خدم�ات حمل‌ونق�ل عمومی‬ ‫به‌طور مطلق در قانون قید شده و شامل حمل ریلی مسافر‬ ‫و بار اس�ت؛ بنابراین مالیات ارزش افزوده صفر ش�امل هر‬ ‫دو بخش می‌ش�ود‪ .‬عضو هیات مدی�ره راه‌آهن اظهار کرد‪:‬‬ ‫همچنین عنوان ش�د اعتب�ار مالیاتی ارزش اف�زوده قابل‬ ‫استرداد است که این موضوع از ابتدای اجرای قانون برنامه‬ ‫شش�م قابل‌اجراس�ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اجرایی ش�دن این‬ ‫حکم هرچه از شرکت‌های ریلی بابت مالیات ارزش افزوده‬ ‫دریافت می‌ش�د‪ ،‬از س�بد هزینه‌های‌ش�ان حذف و مزیت‬ ‫رقابتی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی�ره راه‌آهن ادامه داد‪ :‬ریل با جاده رقابت‬ ‫اصل�ی ن�دارد؛ موض�وع مهم اس�تفاده از ظرفی�ت ریل به‬ ‫جای جاده اس�ت ک�ه باید این ظرفیت‌ها ارتق�ا یابد‪ .‬جایی‬ ‫ک�ه امکان حض�ور ریلی فراهم نیس�ت‪ ،‬باید ج�اده وارد و‬ ‫حمل‌ونقل ترکیبی تشکیل شود‪ .‬عضو هیات مدیره راه‌آهن‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به موفقیت در حل مسئله بند «ب» ماده ‪۵۲‬‬ ‫قانون برنامه ششم توس�عه امیدواریم تا پایان امسال همه‬ ‫ظرفیت‌های برنامه ششم در توسعه ریلی عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی اظه�ار کرد‪ :‬رف�ع ابهام‌های بند «ال�ف» ماده ‪ ۵۲‬هم‬ ‫از اولویت‌ه�ای بعدی ماس�ت که بابت پیگیری تس�هیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی به بهره‌برداران ریلی است‪.‬‬ ‫عض�و هی�ات مدی�ره راه‌آه�ن اظه�ار ک�رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫مس�ائلی مانن�د اختص�اص یک درص�د از درآم�د فروش‬ ‫نفت‌گاز به حمل‌ونقل ریلی محقق ش�ود‪ .‬همچنین ش�مول‬ ‫سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان سرمایه‌گذاری‬ ‫در مناطق محروم اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی درب�اره برگردان�دن مالی�ات ارزش افزوده‌ه�ای‬ ‫ش�رکت‌های ریلی مربوط به پیش از مهر و از ابتدای اجرای‬ ‫برنام�ه شش�م توضیح داد‪ :‬ای�ن موضوع در برنامه شش�م‬ ‫عنوان شده بود اما ابهام‌هایی داشت که پایان شهریور رفع‬ ‫ش�د؛ بنابراین از زمان اجرای برنامه شش�م باید پرداختی‬ ‫شرکت‌ها بابت مالیات ارزش افزوده برگردانده شود‪.‬‬ ‫رس�ولی ادامه داد‪ :‬س�ازمان امور مالیاتی هم پذیرفته که‬ ‫اگ�ر معاونت حقوق�ی رأی داد‪ ،‬آنها هم تمکی�ن کنند‪ .‬وی‬ ‫در تش�ریح تفاوت معافیت مالیات�ی با مالیات صفر توضیح‬ ‫داد‪ :‬معافیت مالیاتی موضوع مطلوبی برای دولت‌ها نیس�ت‬ ‫و دولت‌ها مایل هستند برای شفاف‌سازی‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫کمتر و عدد صفر بیشتر باشد‪.‬‬ ‫رس�ولی اظهار کرد‪ :‬در معافیت مالیات�ی پرداخت‌کننده‬ ‫ت معاف می‌ش�ود ام�ا در مالیات صف�ر در واقع‬ ‫از پرداخ� ‌‬ ‫معاف نمی‌ش�ود و فق�ط نرخ صفر درج می‌ش�ود‪ .‬همچنین‬ ‫در معافی�ت مالیاتی پرداخت‌های پیش�ین بازنمی‌گردد اما‬ ‫در ن�رخ صفر مالی�ات ارزش افزوده آنچه پرداخت ش�ده‪،‬‬ ‫برگردانده می‌شود‪.‬‬ ‫عضو هی�ات مدیره راه‌آهن گفت‪ :‬قانون نرخ صفر مالیات‬ ‫ارزش افزوده برای ش�رکت‌های ریلی تا پایان برنامه ششم‬ ‫ادامه دارد‪ .‬این موضوع ش�امل مصرف‌کننده نیس�ت‪ ،‬بلکه‬ ‫ش�امل خدمات‌دهندگان بخش ریلی در حوزه بار و مسافر‬ ‫و لکوموتیو است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش هزینه‌ه�ای بخ�ش ریل�ی به دلی�ل اجرا‬ ‫نشدن قانون‬ ‫به گ�زارش روزگار خودرو‪ ،‬اجرا نش�دن قانون محاس�به‬ ‫مالیات ارزش افزوده شرکت‌های ریلی با نرخ صفر‪ ،‬پیش‌تر‬ ‫با اعتراض راه‌آهن روبه‌رو شده بود‪.‬‬ ‫ن�وراهلل بیرانوند‪ ،‬معاون برنامه‌ری�زی و اقتصاد حمل‌ونقل‬ ‫ش�رکت راه‌آهن با اشاره به اجرا نش�دن بند «ب» ماده ‪۵۲‬‬ ‫قانون برنامه شش�م توسعه از سوی س�ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور گفت‪ :‬براساس این بند‪ ،‬مالیات ارزش افزوده خدمات‬ ‫حمل‌ونق�ل ریلی عالوه بر معافیت‌های یادش�ده در بند ‪۱۲‬‬ ‫م�اده ‪ ۱۲‬قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاس�به‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیرانوند افزود‪ :‬گرچه قانون‌گذار براس�اس بند «ب» ماده‬ ‫‪ ۵۲‬قانون برنامه شش�م توس�عه مبنی بر محاس�به مالیات‬ ‫ارزش اف�زوده خدم�ات حمل‌ونقل ریلی با ن�رخ صفر‪ ،‬این‬ ‫بخش را از پرداخت مالیات معاف کرده اما با گذش�ت بیش‬ ‫از ی�ک س�ال از تصویب‪ ،‬این قانون هن�وز وارد فاز اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به‌گفته بیرانوند‪ ،‬اجرایی نش�دن این بند و شیوه‌نامه‌های‬ ‫اجرای�ی آن‪ ،‬موجب پدید آمدن مش�کالتی در صورت‌های‬ ‫مالی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و در نهایت متضرر شدن‬ ‫آنها می‌شود‪.‬‬ ‫بیرانون�د با بیان اینکه با معافی�ت پرداخت مالیات ارزش‬ ‫اف�زوده‪ ،‬هزینه تمام‌ش�ده ش�رکت‌های حمل‌ونق�ل ریلی‬ ‫کاه�ش می‌یابد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این بند از س�وی قانون‌گذار با‬ ‫ه�دف ایجاد مزی�ت رقابتی در حمل‌ونقل ریلی نس�بت به‬ ‫س�ایر ش�یوه‌های حمل‌ونقل و افزایش مطلوبیت این شیوه‬ ‫حمل‌ونقل تدوین شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نیسان تایتان و ماموریت‌های امداد و نجات‬ ‫نیسان تاریخچ ‌ه طول و درازی در معرفی پیکاپ‌های تک‌وتنهای‬ ‫سفارش��ی تایتان داشته و این بار هم ش��اهد معرفی مدلی جدید‬ ‫هس��تیم‪ .‬ای��ن خودروس��از ژاپنی پیکاپ وی��ژه‌ای را ب��ا توجه به‬ ‫ویژگی‌ه��ای خاص صلیب س��رخ امریکا طراحی ک��رده و آن را به‬ ‫مرکز فرماندهی متحرک و کمک‌های اولیه در شرایط خاص تبدیل‬ ‫کرده است‪ .‬حاصل کار هم کاملا برجسته است‪.‬‬ ‫جرمی تاکر‪ ،‬معاون بخش بازاریابی و ارتباطات نیس��ان امریکای‬ ‫شمالی درباره این تایتان خاص می‌گوید‪ :‬ما امیدواریم این مدل از‬ ‫تایتان که برای تامین نیازهای صلیب سرخ آمریکا ساخته شده به‬ ‫انجام مأموریت‌های س��خت و دشوار کمک کند‪ .‬این همان چیزی‬ ‫است که باعث ایجاد تفاوت بین تایتان و رقبا می‌شود‪.‬‬ ‫این پیکاپ سفارشی که بر پای ‌ه نسخه‌ی میدنایت ادیشن کرو کب‬ ‫تایتان ‪ XD‬بنا ش��ده از فریم نردبانی و تجاری برای پش��تیبانی از‬ ‫جعبه سبک‌وزن سفارشی نصب شده در بخش بار سود می‌برد‪ .‬این‬ ‫جعبه که پوشش سفارشی دارد مرکز فرماندهی و طیف وسیعی از‬ ‫ویژگی‌های راحت مورد نیاز در زمان مأموریت‌های اضطراری را در‬ ‫خود جای داده است‪ .‬داخل کابین شاهد فضایی سفارشی متشکل‬ ‫از نیمک��ت‪ ،‬آش��پزخانه متحرک‪ ،‬س��ینک و مایکرو وی��و‪ ،‬ژنراتور‪،‬‬ ‫پانل‌های خورش��یدی و هات اس��پات وای فای هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫فضایی برای کمک‌های اولیه و محفظه قرار دادن گروه‌های خونی‬ ‫تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫اما این تایتان اولتیمیت س��رویس سفارش��ی از چندین ویژگی‬ ‫ظاه��ری برای ایجاد ظاهری با ابهت و خش��ن س��ود برده اس��ت‪.‬‬ ‫س��پر خاص‪ ،‬وین��چ ‪ 12S‬پالتینی��م‪ ،‬رینگ‌های ب��زرگ به همراه‬ ‫الستیک‌های آفرود‪ ،‬چراغ‌های محوری باجا دیزاین‪ ،‬کیت افزایش‬ ‫ارتفاع سیس��تم تعلیق و باک س��وخت ‪ 75‬گالن��ی از ویژگی‌های‬ ‫ای��ن پیکاپ ویژه اس��ت‪ .‬در دل این تایتان هم پیش��رانه ‪ 5‬لیتری‬ ‫توربودیزل کامینز قرار دارد‪ .‬این اولین باری نیس��ت که نیس��ان و‬ ‫صلیب س��رخ آمریکا همکاری می‌کنند‪ .‬در ‪ 5‬سال گذشته نیسان‬ ‫‪ 2/5‬میلیون دالر کمک به خیریه کرده است‪.‬‬ ‫وقتی تایتان شمشیر را از رو می‌بندد‬ ‫ای��ن پروژه جدید تو غرب کانادا منو مجبور کرده که به دنبال‬ ‫یک تراک بگردم‪ ،‬راستش��و بخواهید من هم که از خدا خواسته؛‬ ‫باالخره تو امریکای شمالی زندگی کنی‪ ،‬باید یه تراک هم داشته‬ ‫باشی‪ ،‬میگن هر مرد واقعی باید یه تراک داشته باشه‪.‬‬ ‫از فورد و ‪ GMC‬و ‪ Chevy‬و ‪ Dodge‬خیلی چیزا می‌دونم‪،‬‬ ‫ولی حاال با تولد دوباره مدل تایتان‪ ،‬وقتش رس��یده یک سری به‬ ‫نیس��ان بزنیم‪ .‬مدل قبلی تنها نکته خوبی که داشت اسمش بود‬ ‫که هنوز هم سر جاش هست‪.‬‬ ‫منشی شیک‌پوش نیس��ان (در کمال تعجب) منو به فروشنده‬ ‫میان‌س��الی که اتفاقاً بس��یار هم خوش‌رو بود راهنمایی کرد‪ .‬تا‬ ‫فهمید می‌خوام تایتان جدید رو ببینم‪ ،‬دیدم با کلید اومد‪ ،‬گفت‬ ‫ماش��ین رو ببر واس��ه ‪ ۴-۳‬روز برونش‪ .‬انتظار این پیش��نهاد رو‬ ‫نداشتم‪ ،‬فکر کنم اونم عضو کانال ‪ YouTube‬من شده‪ ،‬میدونه‬ ‫با کی طرفه‪ .‬شما هم اگر عضو نشدین معطل نکنین‪.‬‬ ‫کلید ماش��ین خ��ودم رو به��ش دادم و با عجله رفتم س��راغ‬ ‫پارکینگ‪ ،‬نیسان آبی رنگ غول‌پیکری جلوی پارکینگ منتظرم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یه چرخی دور تراک زدم‪ ،‬پالتینیوم رزرو بود‪ ،‬یعنی دیگه تهش‬ ‫ب��ود‪ ،‬اص ً‬ ‫ال خود خدای تایتان بود‪ .‬موتور هم که با اجازتون ‪۴۰۰‬‬ ‫اس��ب و ‪ ۸‬س��یلندر (اآلن می‌دونم ‪ ۴‬تا هستن میان میگن ‪۳۹۰‬‬ ‫اسب…) تورکش هم خیلی زیاد بود (همون ‪ ۴۰۰‬تا)‪ ،‬رینگ‌های‬ ‫‪ ۲۰‬اینچی با تایرهای الس��تیک ‪ ۶۰/۲۷۵‬ارتفاع ماش��ین طوری‬ ‫برده باال که اگر قد کوتاه هستی باید نردبون بزاری زیر پات‪.‬‬ ‫در رو که باز ک��ردم‪ ،‬واقعاً جا خوردم‪ .‬چرم قهوه‌ای صندلی‌ها‪،‬‬ ‫با دوخت خاص‪ ،‬دور فرمون که همش چوب بود‪ ،‬لعنتی‌ها حتی‬ ‫دس��ته دنده که کنار فرمون هست رو هم با چرم دوخته بودنش‪.‬‬ ‫کنسول وسط که به اندازه یه چمدون جا داشت و روش هم آرم‬ ‫پالتینی��وم رزرو رو داغ زده ب��ودن‪ .‬البته این آرم رو همه جا زده‬ ‫بودن که یادتون نره ‪ ۶۰‬هزار چوب س��لفیدین‪ ،‬داش��بورد رو که‬ ‫ک ً‬ ‫ال با چرم جلدش کردن‪ ،‬اونم چه چرمی‪ .‬نگاهی به در میندازم‬ ‫با این سیس��تم موس��یقی حرفه‌ای و یک خ��روار کروم و چرم و‬ ‫چوب‪ ،‬فورد ‪ LIMITED F۱۵۰‬هم ش��رمنده میش��ه پیشش‪،‬‬ ‫حتی موکت‌های کف ماشین رو هم با دو رنگ قهوه‌ای و مشکی‬ ‫ساختن‪.‬‬ ‫دکمه اس��تارت رو فش��ار میدم‪ ،‬غرش موتور هش��ت سیلندر‬ ‫چیزی هست که همیشه لبخند رو لبتون میاره ولی یهو چشمم‬ ‫میفته به سیستم اینفوتینمنت‪ ،‬منو یاد ماشین‌های سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫می‌ندازه‪ ،‬گرافیک افتضاح هس��ت‪ ،‬رزولوش��ن هم تعریفی نداره‪،‬‬ ‫ولی دوربین ‪ ۳۶۰‬واس��ه تراکی ک��ه اندازه یک آپارتمان ‪ ۱‬خوابه‬ ‫هست چیز خوبی هست‪ .‬از پارکینگ نیسان می‌زنم بیرون اشاره‬ ‫به پدال گاز و ش��تاب بدون وقفه اولین چیزی که حس می‌کنم‪،‬‬ ‫چون موتور توربو نیست‪ ،‬هیچ مکثی وجود نداره‪.‬‬ ‫باک بنزین ‪ ۱۰۰‬لیتر بنزین توش��ه و من هیچ برنامه‌ای ندارم‪.‬‬ ‫اولی��ن خروجی اتوبان ترانس کانادا و همه جاده که ماله خودمه‪.‬‬ ‫ماشین‌های جلویی با دیدن گریل تایتان که اندازه دهن یه غول‬ ‫هس��ت و ‪LED‬های عمودی که چهره بسیار تهاجمی به ماشین‬ ‫داده بودن‪ ،‬بی‌اختیار کنار می‌رفتن‪ ،‬مثل همیشه تعویض دستی‬ ‫دن��ده رو از روی دس��ته دنده انجام میدم که ب��ا توجه به جاش‬ ‫خیلی هم بد نیس��ت‪ ،‬ولی دور موت��ور ‪ ۴۰۰۰‬پایین‌تر نباید بیاد‪.‬‬ ‫وقتی این هش��ت سیلندر و سیس��تم تزریق مستقیم و سیستم‬ ‫مدرن تایمینگ س��وپاپ‌ها‪ ،‬اگ��زوز رو داغ کردن‪ ،‬اونوقت صدای‬ ‫موتور شبیه شلیک یک مسلسل کالیبر ‪ ۵۰‬میشه‪ ،‬دلم نمیخواد‬ ‫پامو از پدال بردارم‪ ،‬دلم می‌خواد تا میشه فشارش بدم‪ .‬این کوه‬ ‫آب��ی رنگ با ‪ 2/2‬تن وزن تصمیم نداره دس��ت از ش��تاب‌گیری‬ ‫ب��رداره‪ ،‬در حالی م��ن هنوز یه دس��تی دارم رانندگی می‌کنم و‬ ‫چن��ان رو ای��ن چرم لطیف ل��م دادم که انگار دارم فیلم تماش��ا‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫هرچی من بیش��تر به پدال گاز فش��ار می��دم‪ ،‬عقربه بنزین‬ ‫بیش��تر پایین میره‪ ،‬حاال دیگه مصرف بنزین شده ‪ ۲۲‬لیتر‪ ،‬با‬ ‫اینکه پشت ماشین سبک هست ولی اص ً‬ ‫ال حس بی‌فرمونی یا‬ ‫ناامن��ی نداره و روندنش راح��ت و بدون تصحیح کردن دائمی‬ ‫فرمون هست‪.‬‬ ‫فضای جادار صندلی‌های عقب به همراه صندلی گرم‌کن و پریز‬ ‫ب��رق و ‪ USB‬پورت‪ ،‬فضای راحتی برای صندلی عقب درس��ت‬ ‫کرده‪ ،‬فضای بار‪ ،‬اس��تاندارد با کاور مخصوص میاد و در عقب با‬ ‫ریموت قفل میشه و به‌صورت آروم باز و بسته میشه‪LED .‬های‬ ‫پشت اتاق و مخصوص قسمت بار‪ ،‬کار در تاریکی رو بسیار راحت‬ ‫کردن‪ ،‬هرچند این هیوالی ژاپنی به اندازه رقیباش نمیکشه ولی‬ ‫با ‪ ۹۷۰۰‬پوند قدرت کش��ش تقریباً هر چیزی که شما بخواهید‬ ‫رو میکشه مگر تصمیم داشته باشید تانک دنبال خودتون بکشید‬ ‫و به راحتی تا یک تن میتونید بارش بزنید‪ .‬هرچند باز هم جلوی‬ ‫رقبای امریکای کم میاره‪.‬‬ ‫گیربکس هفت دنده بدون شک نقطه درخشش تایتان نیست‪.‬‬ ‫بعض��ی وقت‌ها یادش میره دنده رو عوض کنه که این موضوع تو‬ ‫کم کردن دنده خیلی آزار دهنده میشه‪.‬‬ ‫سیس��تم صوتی حرف��ه‌ای ‪ Rockford Fosgate‬با صدای‬ ‫بسیار خوب و از آریزونا برای مشتری‌های آمریکایی ساخته شده‬ ‫که تداعی‌کننده مرد‪ ،‬تراکش و مزرعه‌اش هست‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۳‬روزی که من با این تراک بودم‪ ،‬عاشق کابین راحت‬ ‫و لوکس��ش شدم‪ .‬هرچند که گیربکسش بیشتر مواقع رو اعصابم‬ ‫ب��ود‪ ،‬ولی صدای موتورش حال و هوام رو عوض می‌کرد‪ .‬مصرف‬ ‫بنزینش وحش��تناک بود که رقیباش هم به همین بدی هستن‪.‬‬ ‫البت��ه این‌طوری که م��ن روندمش تعجب ه��م نباید میکردین‪.‬‬ ‫سیستم کامپیوتر نیسان به نظر من بدترین در این گروه هست و‬ ‫در برابر رقبای امریکایی هیچ شانسی نداره‪ .‬دلم می‌خواست با اره‬ ‫مانیتور رو ببرم و در بیارم‪ .‬طراحی خارجیش بسیار چشمگیر بود‬ ‫و همه دوسش داشتن بخصوص که این رنگ آبی بسیار زیبا بود‪.‬‬ ‫ول��ی من تصمی��م گرفتم که به‌ج��ای تراک ژاپن��ی که برای‬ ‫امریکایی‌ها س��اخته ش��ده‪ ،‬برم س��راغ ‪ ۱۵۰۰ RAM‬با همون‬ ‫موتور دوست‌داش��تنی ‪ HEIMI‬که تا آخر دنیا میش��ه باهاش‬ ‫بری و هیچ وقت ناامیدت نمیکنه‪.‬‬ ‫هم��ه چیز ای��ن ‪ Titan‬خوب ب��ود ولی یه چیزی��ش بود که‬ ‫نمیدونم چی بود‪ ،‬تو راه برگش��ت از اس��پیکرهای ماشین صدای‬ ‫مارک نافلر میامد که آهن��گ ‪What`s matter with you‬‬ ‫‪ baby‬رو می‌خوند که دقیقاً سؤالی بود که من از تایتان داشتم‪.‬‬ ‫‪TITAN‬‬
‫‌شنبه‬ ‫کیا دیگر خودرو دو درب نمی‌سازد‬ ‫ه��ر روز بر تعداد خودروس��ازانی که دیگ��ر محصوالت دو درب‬ ‫عرضه نمی‌کنند افزوده می‌ش��ود‪ .‬بازار خودرو بیش��تر به س��مت‬ ‫خودروه��ای مرس��وم و کارب��ردی تمایل پیدا می‌کن��د و یکی از‬ ‫مش��هورترین فرم‌های بدن��ه یعنی دو درب به تاری��خ می‌پیوندد‪.‬‬ ‫به‌طور مثال می‌توان به س��ئات اش��اره کرد که دیگر مدل‌های دو‬ ‫درب لئون و ‪ Mii‬را عرضه نمی‌کند‪.‬‬ ‫دیگر مثال این وضعیت س��ومین نسل کیا سید است که اخیرا ً‬ ‫معرفی ش��ده و بجای مدل جذاب هاچبک‪/‬کوپ ‌ه پروس��ید شاهد‬ ‫تولی��د مدل کاربردی‌تر و البته جذاب پروس��ید ش��وتینگ بریک‬ ‫هس��تیم‪ .‬ظاهرا ً کی��ا تنها به همین خودرو بس��نده نکرده و گفته‬ ‫دیگر برنامه‌ای برای تولید محصوالت دو درب در آینده ندارد‪.‬‬ ‫مدیر طراحی کیا اروپا در خالل مصاحبه‌ای که با ‪CarAdvice‬‬ ‫داش��ته چگونگی تصمیم‌گیری مقامات این برند برای عدم تولید‬ ‫پروسید دو درب و فکر کردن به گزینه‌ای دیگر را شرح داده است‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬ما درس��ت در حال ش��روع فرایند طراحی نس��ل‬ ‫جدید پروس��ید بودیم که مقامات مربوطه گفتند پروسید دیگر‬ ‫مرده و ما نس��ل جدید این خودرو را نخواهیم داش��ت؛ و ش��ما‬ ‫می‌توانی��د قیاف ‌ه افراد تیممان را تصور کنید‪ .‬به خاطر اینکه این‬ ‫کالس در اروپا ناپدید می‌شود دیگر شاهد هاچبک‌های سه درب‬ ‫نخواهید بود‪.‬‬ ‫مدیر طراحی کیا در اروپا اید ‌ه بسیار جذابی برای جایگزین یک‬ ‫هاچب��ک دو درب رو به موت داش��ته‌اند‪ :‬محض رضای خدا دیگر‬ ‫خودرو س��ه درب نس��از زیرا آنها فورا ً با تولیدش مخالفت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬ما با دیدن این شرایط به پاسخ جالب‌توجهی رسیدیم‪.‬‬ ‫و این پاس��خ جالب‌توجه همان خودرویی است که به آن اشاره‬ ‫کردی��م یعنی پروس��ید ش��وتینگ بریک که چن��د روز پیش در‬ ‫نمایشگاه خودرو پاریس معرفی شد‪ .‬این خودرو را با سید اسپرت‬ ‫واگن عادی اش��تباه نگیرید‪ .‬البته ه��ر دو خودرو تقریباً فضای بار‬ ‫یکس��انی دارند؛ تولید این خودرو از ماه آینده شروع خواهد شد و‬ ‫سفارش آن‌هم از اوایل سال آینده کلید می‌خورد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫(قیمت‌ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪57/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪91/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪305/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪199/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪69/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪124/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪670/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪375/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪680/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/080/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/070/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫شاهد خود تحریمی‌ها بوده‌ایم‬ ‫رضا رضایی ‪ -‬عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‪:‬‬ ‫در جریان تحریم‌های گذش��ته با موانعی مانند امکان‌پذیر نبودن نقل و انتقال‬ ‫پول از طریق سیستم‌های بانکی بین‌المللی و وارد نشدن مواد اولیه و ماشین‌آالت‬ ‫مواج��ه بوده‌ایم‪ .‬نمی‌دانیم علت چیس��ت اما ش��رایط فعلی بس��یار س��خت‌تر از‬ ‫گذش��ته بوده و در بخش تولید بیشتر خودنمایی کرده است‪ .‬در این بین صنعت‬ ‫قطعه‌س��ازی تحت تاثیر تحریم گذش��ته شرایط مناس��بی از نظر اقتصادی و به‬ ‫روز کردن ماش��ین‌آالت همچنین ارتقای فناوری و دانش فنی ندارد و نتوانس��ت‬ ‫تکمیل و به روز ش��ود‪ .‬پس از توافقنامه برجام ش��اهد بودیم گروه‌ها و هیات‌های‬ ‫متعدد خارجی قصد س��رمایه‌گذاری در بخش‌های عمده کش��ور داشتند که این‬ ‫حضور در صنعت خودرو و قطعه پر رنگ‌تر بود و منجر به مش��ارکت‌های خارجی‬ ‫ش��د و امروز همان مشارکت‌ها به معضلی برای صنایع خودرو کشور تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از قطعه‌سازان از طریق مواد اولیه یا قطعات نیم ساخته های‌تک به‬ ‫ش��رکت‌های اروپایی متصل بودند و بخشی از قطعات از آن طریق تامین‌می‌شد‬ ‫و همچنین بخش��ی نیز برای تولید خودروهای پس��ا برجام باید وارد می‌ش��د لذا‬ ‫مجموعه‌ای از این عوامل قطعه‌س��ازان را در سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی قرار داد‪.‬‬ ‫پس از خروج امریکا از برجام شرکت‌هایی که برای انتقال دانش فنی به ایران آمده‬ ‫و به هرطریق برای افزایش سطح دانش فنی قطعه‌سازان و خودروسازان دست به‬ ‫اقدام زده بودند یکباره بدون چون و چرا کش��ور را ترک کردند لذا تمامی در‌های‬ ‫همکاری با خارج از کشور بسته شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر دولت ضوابط و مقرراتی به منظور مواجهه با ش��رایط بحرانی‬ ‫تدوی��ن نکرده اس��ت؛ همانطور که علمی به رخداد ح��وادث غیر مترقبه طبیعی‬ ‫نداریم و باید برای مقابله با هر پیش آمدی به اس��تحکام بناها و س��ازه‌های خود‬ ‫بپردازیم تا متحمل زیان کمتری شویم همین اتفاق در کشور افتاده است بنابراین‬ ‫با خروج ش��رکت‌های خارجی شاهد خودتحریمی‌ها بوده‌ایم که مانند تحریم‌های‬ ‫خارج��ی موثر بوده‌اند‪ .‬مگرچه اتفاقی رخ داده که مواد اولیه پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلومینی��وم و مس ‪3‬برابر افزایش قیمت یافته اس��ت یا ب��رای تولید خودروهای‬ ‫پسابرجام که پروژه‌های مربوط را خودمان ارائه داده‌ایم بهمن ماه گذشته میلگرد‬ ‫را با قیمت ‪2‬هزار و ‪ 300‬تومان ریداری کرده‌ایم اما امروز به ‪4‬هزار و ‪ 400‬تومان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬این روند مشکلی داخلی است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!