صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۳۵

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 35

هفته نامه روزگار خودرو شماره 35

‫اختصاص ارز برای‬ ‫تامین الستیک‬ ‫کامیون‌داران‬ ‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫ورود معیوب‌ها به چرخه مصرف‬ ‫ظهور مرجوعی ها‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیریت سخت‬ ‫زمستانی که در‬ ‫پیش است!‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید تایر برای خودروهای باری و اتوبوس تا پایان مرداد امسال‬ ‫با رش��د ‪ ۱۲‬درصدی در همسنجی با س��ال گذشته‪ ،‬به ‪ ۲۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۳۶‬ت��ن معادل ‪ ۴۰۸‬ه��زار و ‪۴۴۸‬حلقه افزایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه امسال ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۹۹‬تن الستیک بایاس و ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۳۷‬تن الس��تیک رادیال برای خودروهای باری و اتوبوس تولید‬ ‫شد‪ .‬تا پایان مرداد‌سال گذشته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۸۷‬تن الستیک باری‬ ‫و اتوبوس تولید ش��د که ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۴۵‬تن الس��تیک بایاس و ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۴۲‬تن الس��تیک رادیال بود‪ .‬برپای��ه این گزارش‪ ،‬از ‪۱۵‬‬ ‫تیر تا ‪ ۳‬مهر امسال ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۴۱۸‬تن الستیک سواری و باری‬ ‫در اندازه‌های مختلف در سراس��ر کش��ور از سوی ‪ ۶‬شرکت بزرگ‬ ‫تولید تایر سنگین ‪۱۲‬درصد رشد کرد‬ ‫تولیدکننده توزیع ش��ده است‪ .‬اکنون ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪ ۷۹۵‬خودرو در‬ ‫ناوگان س��نگین جاده‌ای کش��ور فعالیت می‌کند و هر استان برای‬ ‫اختصاص الس��تیک تولیدی و وارداتی سهمیه مشخصی دارد‪ .‬در‬ ‫روزهای گذش��ته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای س��اماندهی‬ ‫بازار الس��تیک تدابیری اتخاذ کرد که توزیع الس��تیک اتوبوس��ی‬ ‫رادی��ال با نرخ مصوب‪ ،‬تخصیص و تامین ارز برای واردات تایرهای‬ ‫س��نگین و تالش برای کاهش حقوق گمرک��ی از ‪ ۲۷‬به ‪ ۵‬درصد‬ ‫از مهم‌تری��ن آنها بود‪ .‬این وزارتخانه در پی تصمیم س��تاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬نمایندگی‌ها را به ثبت روزانه شمار الستیک‌های تولید داخل‬ ‫و توزیع در س��امانه و ارائه حواله با هماهنگ��ی اداره‌های راهداری‬ ‫اختصاص ارز برای تامین الستیک کامیون‌داران‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت سخت زمستانی که در پیش است!‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در ‪ ۵‬ماهه اول امس��ال نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته صادرات محصوالت غذایی ‪ ۲۱.۱‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره مس��ائل کامیونداران ‪ ،‬گفت‪ :‬کامیونداران مجموعه‌ای از مش��کالت را‬ ‫در ارتباط با صنف خود بیان کردند‪ .‬یکی از مش��کالت آنان تامین‬ ‫الستیک است که با تامین ارز به موقع که بانک مرکزی قصد‬ ‫دارد از طری��ق بانک‌های عامل انجام دهد مقرر ش��ده در‬ ‫مهرماه ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر برای انجام این مهم اختصاص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین قرار اس��ت در ماه‌های آینده‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫سرخ‌پوستان از رئیس جدید پرسیدند‪ :‬آیا زمستان سختی در پیش است؟‬ ‫رئیس جوان قبیله که نمی‌دانس��ت چه پاس��خی بدهد گف��ت‪ :‬برای احتیاط‬ ‫بروید هیزم تهیه کنید‪ .‬س��پس به س��ازمان هواشناس��ی زنگ زد‪ :‬آقا امس��ال‬ ‫زمستان سختی در پیش است؟ و پاسخ شنید‪ :‬این‌طور به نظر می‌آید‪.‬‬ ‫پس رئیس دس��تور داد که بیش��تر هیزم جمع کنند و بع��د یک‌بار دیگر به‬ ‫س��ازمان هواشناس��ی زنگ زد‪ :‬ش��ما نظر قبلی‌تان را تأیید می‌کنید؟ و پاسخ‬ ‫شنید‪ :‬صددرصد!‬ ‫رئیس دس��تور داد که همه سرخپوس��تان‪ ،‬تمام توان‌شان را برای جمع‌آوری‬ ‫هیزم بیش��تر به‌کار ببرند‪ .‬سپس دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد‪ :‬آقا شما‬ ‫مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است؟‬ ‫و پاس��خ شنید‪ :‬بگذار این‌طور بگویم؛ س��ردترین زمستان در تاریخ معاصر را‬ ‫در پیش داریم‪.‬‬ ‫رئیس پرسید‪ :‬از کجا می‌دانید؟‬ ‫و پاسخ شنید‪ :‬چون سرخ‌پوست‌ها دارند دیوانه‌وار هیزم جمع می‌کنند!‬ ‫برخی وقت‌ها ما خودمان مس��بب وقایع اطراف‌مان هس��تیم‪ .‬آنچه در ‪ 3‬ماه‬ ‫گذشته به‌ویژه آخرین ماه تابستان در کشور ما رخ داد‪ ،‬نشانه روشن و واضح از‬ ‫ع کردن هیزم به‌دست خودمان برای روشن کردن آتش زیاده‌خواهی جمعی‬ ‫جم ‌‬ ‫سرمایه‌دار و زالوصفتانی بوده و هست که با مکیدن خون مردم عادی‪ ،‬بزرگ و‬ ‫بزرگ‌تر می‌شوند و بر سرمایه‌های خود می‌افزایند‪.‬‬ ‫نگران��ی مردم از تحریم و برجام‪ ،‬سیاس��ت‌های یک ب��ام و دوهوای بعضی از‬ ‫دولتی��ان‪ ،‬ضعف آش��کار بانک مرکزی‪ ،‬حض��ور مدیریت‌های کوتول��ه در انواع‬ ‫س��مت‌ها و پست‌های گوناگون و نبود قدرت تصمیم‌گیری واحد‪ ،‬جماعت را به‬ ‫سمت‌وسوی خرید و احتکار خانگی هدایت کرد‪.‬‬ ‫نگرانی از آینده‌ای مبهم و پایین آمدن روز ب ‌ه روز ارزش ریال و باال رفتن ارز‬ ‫و سکه و طال و کاهش سرمایه‌های کوچکی که مردم در سال‌های طوالنی کار‬ ‫و زندگی اندوخته کرده‌اند‪ ،‬بزرگ‌ترین عامل برای هجوم به بازار پول و سرمایه‬ ‫ب��وده و خواهد بود‪ .‬مردمی که باید به فکر اس��تفاده از لحظات گرانقدر زندگی‬ ‫باشند بیش��تر در فکر حفظ ثروت‌های کوچک خود هستند و حفظ ثروت‌های‬ ‫کوچک فقط با تبدیل‌ش��دن به ارز و س��که امکان‌پذیر است؛ همین مهم‌ترین‬ ‫دلیل هجوم مردم برای جمع‌آوری هیزم اس��ت و باعث گرانی و سوءاس��تفاده‬ ‫دالالن و صاحبان سرمایه‌های کالن می‌شود‪.‬‬ ‫متاسفانه در چنین جو و شرایطی بعضی‌ها که تخم‌‌مرغ خانگی تولید می‌کنند‬ ‫و گوج��ه و پیاز و س��یب‌زمینی می‌کارند هم هر روز ن��رخ تخم‌مرغ‌ها و گوجه‬ ‫و پی��از را با ارز محاس��به می‌کنن��د و قیمت‌ها را باال و باالت��ر می‌برند تا املت‬ ‫تهیه‌ش��ده ازسوی مردم ارزان تمام نشود‪ ،‬گاهی باید از مرغ‌های خانگی بیشتر‬ ‫از خروس‌های پرسروصدای همسایه‌ها ترسید‪.‬‬ ‫من هم می‌دانم که گرانی‌ها و بی‌ضابطگی در قیمت‌ها ریشه در مدیریت‌های‬ ‫ضعیف و کنترل نداشتن نهادهای مسئول داشته و دارد‪ .‬متأسفانه مدیریت‌های‬ ‫فامیلی و رفاقتی و نادان همچنان می‌تازند اما بدون ش��ک متحد نبودن مردم‬ ‫و نبود فرهنگ درس��ت خری��د و نگرانی‌های با دلیل و بی‌دلیل مردم‪ ،‬همچنان‬ ‫نقش مؤثرتری نسبت به موضوع مدیریت دارد‪ .‬نقشی که مردم در هر جامعه‌ای‬ ‫بازی می‌کنند مهم‌ترین نقش نمایشنامه حیات انسانی است‪ .‬در جامعه‌شناسی‬ ‫اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی‪ ،‬تصمیم‌گیری‌های مردم حرف اول و آخر‬ ‫برای هرگونه نظریه‌پردازی و نتیجه نهایی اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د در ش��رایط‬ ‫پیچیده‌ای که ملت ما قرار گرفته باید رفتارهای جمعی را یک‌بار دیگر بازتعریف‬ ‫کنی��م و تصمیم بگیریم که از منافع فردی عبور کنیم و به تصمیم‌های جمعی‬ ‫بپردازیم و سود خود را در سود همگانی ببینیم‪.‬‬ ‫جمع‌کردن چند دالر و چند پوش��ک و چند رب گوجه‌فرنگی رفع مش��کل‬ ‫بلندمدت هیچ فردی را تضمین نمی‌کند‪ ،‬اما نمونه‌های بس��یاری در دنیا نشان‬ ‫داده که در یک حرکت جمعی‪ ،‬فرصت‌طلبان به‌س��رعت عقب‌نشینی می‌کنند‬ ‫و از س��ودجویی دس��ت برمی‌دارند‪ .‬همین چند ماه پی��ش مردم آلمان در یک‬ ‫حرکت همگانی چند روزی از خرید ش��یر و لبنیات خ��ودداری کردند و آنگال‬ ‫مرکل به‌طور رسمی از مردم تشکر و عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫هجوم مردم برای خرید اتومبیل بی‌کیفیت و گران‌قیمت‪ ،‬تبدیل ریال به ارز‪،‬‬ ‫جمع‌آوری اجناس مصرفی و هرگونه تفکر مبتنی بر احتکار و استفاده از فرصت‬ ‫برای سودآوری در بلندمدت محکوم‌به ضرر و نابودی فردی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫حاال به‌نظر ش��ما خودرو‪ ،‬دالر‪ ،‬سکه‪ ،‬گوشت‪ ،‬مرغ و‪ ...‬باز هم گران می‌شود!؟‬ ‫اگر من و شما کمتر هیزم جمع کنیم!‬ ‫خبر‬ ‫مخالفت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به‬ ‫ستاد تنظیم بازار‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی از مخالفت‬ ‫شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جلس��ه هفته‬ ‫گذش��ته که با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه‌سازان‬ ‫با هدف بررس��ی مش��کالت این صنایع برگزار ش��د‪ ،‬رئیس سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان گ��زارش داد ک��ه مق��رر ش��ده وظیفه‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو به س��تاد تنظیم بازار واگذار ش��ود‪ .‬البته رئیس شورای‬ ‫رقابت که در جلس��ه حضور داش��ت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که‬ ‫در صورت تحقق این موضوع‪ ،‬به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی با بیان‬ ‫اینکه در این جلس��ه گزارش��ی از مش��کالت صنعت خودرو و قطعه از جمله‬ ‫مش��کل ترخیص مواد اولیه از گمرک به دلیل تخصیص نیافتن ارز ارائه شد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این زمینه مدیرعامل گم��رک وعده داد در صورتی که‬ ‫بانک عامل در دست اجرا بودن روند تخصیص ارز برای واردات را تایید کند‪،‬‬ ‫گم��رک برای ترخیص ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد مواد اولی��ه متوقف در گمرک اقدام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫نجفی‌منش افزود‪ :‬در این جلس��ه همچنین گزارش��ی از مش��کالت صنایع‬ ‫قطعه ارائه و اظهار ش��د که در چند ماه گذشته حدود ‪ ۷۰‬واحد قطعه‌سازی‬ ‫تعطیل و حدود ‪ ۳۰‬درصد نیروهای شاغل در این صنعت تعدیل شده‌اند که‬ ‫وزیر کشور وعده داد مشکالت موجود‪ ،‬پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود‪.‬‬ ‫اس��تان‌ها و شهرستان‌ها برای رس��یدن کاال به‌دست مصرف‌کننده‬ ‫ملزم کرد‪ .‬شرکت‌های واردکننده نیز باید اطالعات و برنامه ماهانه‬ ‫را در ای��ن زمین��ه ثبت و ارائ��ه کنند‪ .‬الس��تیک‌های تولید داخل‬ ‫برخالف سایر اقالم مصرفی بازار در چند سال گذشته با نرخ ثابت‬ ‫عرضه ش��ده بود اما ماه گذش��ته در پی نوس��ان نرخ دالر و نیاز به‬ ‫واردات فرآورده‌های پتروش��یمی و س��ایر نهاده‌های وارداتی‪ ،‬نرخ‬ ‫الس��تیک نیز افزایش یافت‪ .‬آمارهای منتشرش��ده نشان می‌دهد‬ ‫س��االنه ‪ ۳۵۰‬هزار تن تایر در کشور مصرف می‌شود که ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫تن آن تولید داخل اس��ت‪ .‬بیش��تر تایرها از چین‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزی و‬ ‫کره جنوبی وارد می‌شود‪.‬‬ ‫ت خودروها باشید‬ ‫منتظر کاهش بیشتر قیم ‌‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی‌که نرخ ارز در بازار آزاد به همین ش��کل پیش رود‬ ‫و تثبیت ش��ود‪ ،‬باز هم ش��اهد کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو‬ ‫خواهیم بود‪ .‬سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به‌دنبال‬ ‫سقوط نرخ ارز در بازار آزاد‪ ،‬نرخ خودروهای داخلی و وارداتی به‌طور‬ ‫میانگین بین ‪ ۲‬تا ‪۵۰‬میلیون تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در روزهای پس از آن ش��اهد تثبیت نسبی نرخ‬ ‫ارز آزاد در قیمت‌های کاهش یافته بودیم‪ ،‬خاطرنشان‌کرد‪ :‬اگر ثبات‬ ‫نرخ ارز آزاد در قیمت‌های کاهش یافته فعلی در روزهای آینده نیز‬ ‫ماهانه ‪ ۸۰‬میلیون دالر برای موضوع الس��تیک کامیونداران اختصاص یابد تا‬ ‫به این ترتیب مشکل کامین‌داران رفع شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یادآور ش��د‪ :‬واردات الس��تیک ماش��ین‌آالت‬ ‫س��نگین آغاز شده و بخشی از الس��تیک‌ها در گمرکات ترخیص شده که در‬ ‫اختیار س��ازمان راهداری مراکز مختلف قرار گرفته است و این کار‬ ‫ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬حدود ی��ک ماه قبل برخی‬ ‫کامیونداران به دلیل گرانی لوازم یدکی خودروهای‌شان‬ ‫از جمل��ه تای��ر به نش��انه اعت��راض دس��ت از فعالیت‬ ‫کشیدند‪ .‬در ادامه‪ ،‬مدیران باالدستی برای ساماندهی‬ ‫وضعی��ت بازار ل��وازم یدکی خودرو به‌وی��ژه در بخش‬ ‫تایرهای کش��نده ضمن تخصیص ارز مورد نیاز‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات را کاهش و از ‪ 27‬به ‪ ۵‬درصد رسانده‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برخ��ی واحده��ای صنعت��ی ب��ه س��وی‬ ‫ظرفیت‌س��ازی حرکت کردند و س��عی دارند با افزایش تیراژ‬ ‫ب��ازار داخل را پوش��ش دهند‪ .‬ب��ه طور نمونه یک��ی از راهکارهای‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)ترغیب بخش خصوصی به‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش تولید و مشارکت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی با آنها است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬به نوعی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را تضمین کرده‬ ‫و حجم نقدینگی را به سوی صنعت و تولید هدایت می‌کند‪.‬‬ ‫در راس��تای تامین تایرهای مورد نیاز کش��ور ایدرو س��ال گذشته کارخانه‬ ‫آریاتایر هامون را در اس��تان سیستان و بلوچس��تان راه‌اندازی کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫مدی��ر اجرای طرح‌های صنعتی این س��ازمان از اجرای ط��رح تولید تایرهای‬ ‫فوق س��نگین خودروهای راه‌سازی‪ ،‬لودری‪ ،‬کش��اورزی و صنعتی درکارخانه‬ ‫تایر هامون اس��تان سیستان و بلوچس��تان خبر داد‪ .‬رضا الهیاری با اشاره به‬ ‫فراهم ش��دن زیرس��اخت‌ها از عقد قرارداد جدید ماش��ین‌آالت از نیمه دوم‬ ‫امس��ال با حدود ‪ ۱۰‬میلیون یورو و اش��تغالزایی ‪ ۱۲۰‬نف��ر خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس برنامه برای اجرای طرح قرار اس��ت آماده کردن زیرس��اخت‌ها در‬ ‫مدت ‪۱۸‬ماه به پایان برس��د‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در کارخانه آریاتایر هامون عالوه‌بر‬ ‫تایرهای فوق‌سنگین‪ ،‬تایر سواری ‪ PCR‬و تایرهای کامیونی‪-‬اتوبوسی ‪TBR‬‬ ‫در مجموع با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تن در س��ال به تولید خواهد رس��ید‪ .‬صنعت‬ ‫تایر بخش مهمی از قطعات اصلی زنجیره تامین صنعت خودرو است که با در‬ ‫اختیار داشتن حدود ‪ ۱۵‬هزار اشتغال مستقیم و تولید ساالنه نزدیک به ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬نقش قابل‌توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی دارند‪ .‬کارخانه‬ ‫آریاتای��ر هام��ون به علت واقع ش��دن در منطقه کمتر‌برخوردار سیس��تان و‬ ‫بلوچستان با سرمایه‌گذاری ‪ ۱۰۰‬درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در دست ساخت است که ظرفیت خوبی را در کشور ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫حال باید دید با تمام تدابیر اندیشیده‌ش��ده‪ ،‬مشکل صنف کامیونداران در‬ ‫بخش تایر حل خواهد ش��د یا خی��ر‪ .‬اگرچه دولت برای رفع مش��کالت این‬ ‫صن��ف تعرفه‌ه��ا را نیز کاه��ش داد اما این امر گالیه‌هایی را از س��وی برخی‬ ‫تولیدکنندگان به دنبال داشت زیرا آنها معتقدند این امر انگیزه سرمایه‌گذاری‬ ‫را از صنعتگر می‌گیرد‪.‬‬ ‫ل پاس��خگوی نیازهای خودروهای تجاری‬ ‫از یک س��و‪ ،‬ظرفیت تولید داخ ‌‬ ‫نبوده ضمن آنکه به لحاظ فناوری‪ ،‬با استانداردهای جهانی فاصله دارد‪ .‬سال‌ها‬ ‫از راه‌اندازی کارخانه‌های تایرسازی در کشور می‌گذرد اما در این فاصله تعداد‬ ‫محدودی برای روزآمد ش��دن اقدام کرده‌اند‪ .‬ای��ن امر(کاهش تعرفه واردات‬ ‫تایرهای سنگین) شاید تلنگری به تولیدکنندگان داخلی باشد تا جدی‌تر در‬ ‫راستای افزایش ظرفیت و رفتن به سوی فناوری گام بردارند‪.‬‬ ‫هشدارایران‌خودرو درباره پیامدهای حقوقی خرید و فروش کد ملی‬ ‫ادامه داش��ته باشد‪ ،‬باز هم ش��اهد موج جدیدی از کاهش قیمت‌ها‬ ‫در بازار خودرو خواهیم بود‪ .‬رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران ادامه داد‪ :‬اگر در چند روز آینده نرخ ارز‬ ‫آزاد در قیمت‌های فعلی به ثبات برسد‪ ،‬بسیاری از کسانی که پیش‬ ‫از ای��ن اقدام به خرید و نگهداری خ��ودرو با هدف افزایش قیمت‌ها‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬فروش��نده شده و با افزایش عرضه در بازار قیمت‌ها کاهش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی‌ک��ه در روزهای آینده عالوه بر‬ ‫تثبیت نرخ‪ ،‬شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد باشیم‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت‌ها در بازار خودرو بیشتر و قابل توجه‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران‌خودرو در ط��رح پیش‌فروش ‪۵۳‬‬ ‫هزار خودرو‪ ،‬با برنامه‌ریزی دقیق تمام تالش خود را برای‬ ‫توزی��ع عادالنه محصوالت میان متقاضی��ان انجام داد اما‬ ‫متاس��فانه برخی افراد فرصت‌طلب از فضای ایجاد ش��ده‬ ‫سوءاس��تفاده کرده و کدملی خود را با قیمت‌های گزاف‬ ‫در اختیار مش��تریان ایران‌خودرو قرار داده‌اند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران‌خودرو ضم��ن تاکید بر‬ ‫پیامدهای حقوقی خرید و فروش کد ملی از سوی برخی‬ ‫افراد‪ ،‬نس��بت به عواقب این اقدام هش��دار داد‪ .‬برمبنای‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬پس از اعالم طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫برخی افراد برای افزایش شانس ثبت‌نام‪ ،‬اقدام به خرید کد‬ ‫ملی افراد دیگر کرده و خودرو را با نام فرد فروش��نده کد‬ ‫ملی ثبت‌نام کرده‌اند‪ .‬گروه صنعتی ایران‌خودرو مسئولیت‬ ‫عواقب این اقدام را برعهده طرف‌ها در این خرید و فروش‬ ‫دانست و بر بی‌ارتباط بودن این موضوع به فرآیند فروش‬ ‫ایران‌خودرو تاکید کرد‪ .‬این ش��رکت خاطرنشان می‌کند‬ ‫ضرر و زی��ان احتمال��ی و پیامدهای حقوق��ی این اقدام‬ ‫برعهده خریدار و فروشنده کد ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫با هدف بومی‌سازی تولید قطعات محصوالت ایران‌خودرو انجام شد‬ ‫مدیرعامل س��اپکو گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫ارتقای سطح توانمندی زنجیره تامین‬ ‫خ��ودرو تا س��طح تامین‌کنن��دگان با‬ ‫خدم��ات کامل(‪ )FSS‬با ه��دف تولید‬ ‫خودرو در کالس جهانی را در دس��تور‬ ‫کار قرار داده است‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬حس��ین‬ ‫نج��اری عن��وان ک��رد‪ :‬س��ازندگان‬ ‫همکار س��اپکو ب��ه عنوان س��ازندگان‬ ‫ب��ا خدم��ات کام��ل(‪ )FSS‬مل��زم به‬ ‫داش��تن قابلیت‌هایی مانن��د طراحی و‬ ‫توس��عه‪ ،‬برنامه‌های کنت��رل و نظارت‪،‬‬ ‫اعتبارسنجی‪ ،‬ساخت نمونه اولیه قطعه‬ ‫و ارائه خدمات مهندسی خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬توانمندی در کنترل‬ ‫فرآین��د تولید و کنت��رل مالی از دیگر‬ ‫ویژگی‌های سازندگان ساپکو است‪.‬‬ ‫نج��اری کیفی��ت‪ ،‬زم��ان و هزین��ه‬ ‫را از جمل��ه ش��اخص‌های کلی��دی‬ ‫تامین‌کنن��دگان زنجی��ره تامی��ن در‬ ‫س��طح جهانی برش��مرد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هر یک از این عوامل‪ ،‬شاخص‌هایی‬ ‫مانند طراحی محص��ول‪ ،‬فرآیند تولید‬ ‫قطعه‪ ،‬طراحی و س��اخت قالب و ابزار‪،‬‬ ‫م��واد اولیه و تولید قطعات اس��تاندارد‬ ‫ارائه بسته حمایتی ساپکو از سازندگان داخلی‬ ‫ارزش‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫نج��اری در تبیی��ن سیاس��ت‌های‬ ‫حمایت��ی س��اپکو در راس��تای‬ ‫تش��ویق س��ازندگان زنجی��ره تامی��ن‬ ‫و س��فارش‌گذاری س��اخت قال��ب ب��ه‬ ‫قالب‌س��ازان داخلی گف��ت‪ :‬قالب‌هایی‬ ‫که پیش‌تر بومی‌س��ازی شده‌اند اما به‬ ‫سبب مزایای رقابتی در خارج از کشور‬ ‫س��فارش‌گذاری می‌ش��وند و همچنین‬ ‫قالب‌های��ی ک��ه تا‌کنون بومی‌س��ازی‬ ‫نش��ده‌اند در این بس��ته حمایتی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی کاه��ش تعداد سرش��کن هزینه‬ ‫قالب در قرارداد تامین قطعه‪ ،‬پرداخت‬ ‫بخش��ی از هزینه قالب‌س��ازی از محل‬ ‫مطالبات تامین‌کنن��دگان و تخصیص‬ ‫بودجه قالب‌س��ازی به تامین‌کنندگانی‬ ‫که س��اخت قالب را در داخل از کشور‬ ‫س��فارش‌گذاری می‌کنن��د را از نتایج‬ ‫بسته تشویقی ساپکو به تامین‌کنندگان‬ ‫برای س��فارش‌گذاری پروژه‌های جدید‬ ‫به قالب‌سازان داخلی دانست‪.‬‬ ‫نج��اری ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫مس��تقیم تامی��ن هزین��ه قال��ب از‬ ‫س��وی س��اپکو از طریق عقد ق��رارداد‬ ‫ب��ا ش��رکت‌های قالب‌س��از داخل��ی‪،‬‬ ‫همکاری‌های فنی‌مهندسی برای انتقال‬ ‫فن��اوری طراحی و س��اخت قالب‌های‬ ‫مورد نظر و پشتیبانی و همکاری برای‬ ‫تامین فوالد و قطعات اس��تاندارد قالب‬ ‫از نتای��ج حمای��ت از س��ازندگان برای‬ ‫تولید قالب‌هایی که تاکنون بومی‌سازی‬ ‫نشده‌اند خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح رویک��رد م��اژوالر‬ ‫س��اپکو در تامین قطع��ات محصوالت‬ ‫ایران‌خ��ودرو گف��ت‪ :‬ای��ن رویکرد در‬ ‫‪ ۵‬بخ��ش موت��ور و ق��وای محرک��ه‪،‬‬ ‫س��امانه‌های برق و الکترونیک‪ ،‬بدنه و‬ ‫مکانیس��م‌ها‪ ،‬شاسی و ش��بکه تعلیق و‬ ‫ترمز و تزئینات داخلی و خارجی دنبال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��اختار شکست ماژوالر‬ ‫ساپکو ش��امل ‪ ۵‬مگاماژول‪ ۱۴ ،‬ماژول‪،‬‬ ‫‪ ۵۶‬سیس��تم و ‪ ۱۹۹‬زیرسیستم است‬ ‫که ما بدون حضور ش��ریک خارجی و‬ ‫به ش��کل مستقل در این حوزه‌ها پیش‬ ‫خواهیم رفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو افزود‪ :‬دس��تیابی‬ ‫ب��ه دانش و فناوری طراحی و س��اخت‬ ‫قالب‌س��ازی پیش��رفته متناس��ب ب��ا‬ ‫فرآیندهای تولید و تحقق بومی‌س��ازی‬ ‫س��اخت قالب‌های مورد نی��از زنجیره‬ ‫تامی��ن تا س��طح ‪ ۸۵‬درصد تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از اه��داف ارتق��ای س��طح‬ ‫بومی‌سازی ساپکو است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تش��ریح اهداف بومی‌س��ازی‬ ‫س��اپکو تا س��ال ‪ ۱۴۱۰‬گفت‪ :‬طراحی‬ ‫و ساخت داخل تمامی قالب‌های مورد‬ ‫نی��از زنجیره تامی��ن و تکمیل زنجیره‬ ‫تامی��ن قطع��ات اس��تاندارد و ف��والد‬ ‫مصرف��ی صنای��ع داخلی قالب‌س��ازی‬ ‫هدف ساپکو تا سال ‪ ۱۴۰۴‬است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایجاد ش��بکه‬ ‫یکپارچ��ه تامی��ن‪ ،‬طراحی و س��اخت‬ ‫قال��ب و ابزار و در نهای��ت ورود به بازار‬ ‫صادراتی هدف س��اپکو تا سال ‪۱۴۱۰‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نج��اری در ادامه برنامه‌های س��اپکو‬ ‫در بومی‌سازی ‪ ۳‬حوزه قطعات پرسی‪،‬‬ ‫پلیم��ری و قطع��ات ریخته‌گ��ری و‬ ‫دایکست را تشریح کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬یک��ی از گالیه‌های‬ ‫قطعه‌س��ازان ای��ن ب��ود ک��ه هزین��ه‬ ‫قالب‌س��ازی را خود آنها باید پرداخت‬ ‫کنند در حالی که روال صنعت خودرو‬ ‫دنی��ا این‌گونه اس��ت ک��ه هزینه‌های‬ ‫قالب‌سازی قطعات با خودروساز است‪.‬‬ ‫برنامه حمایتی ش��رکت س��اپکو برای‬ ‫تولید قالب‌های جدی��د می‌تواند نکته‬ ‫مثبتی در ارتقای توان مالی واحدهای‬ ‫صنعت��ی باش��د‪ .‬درحال‌حاض��ر بعضی‬ ‫از قال��ب قطعات خودروه��ای جدید از‬ ‫س��وی قطعه‌س��ازان ساخته ش��ده اما‬ ‫تعلی��ق همکاری‌ها س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این بخش را بی‌استفاده کرده است‪ .‬پژو‬ ‫‪ ۳۰۱‬یکی از مدل‌هایی اس��ت که قرار‬ ‫بود با درصد باالی بومی‌سازی تولید آن‬ ‫آغاز ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬چند سالی است‬ ‫که صنعتگران درگیر قالب‌سازی‪ ،‬آماده‬ ‫کردن نمونه و تایید نهایی هس��تند‪ .‬با‬ ‫به ثمر رس��یدن داخلی‌س��ازی بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬درص��دی قطع��ات این م��دل باید‬ ‫دید سرنوشت تولید این خودرو به کجا‬ ‫می‌رسد‪ .‬آیا قطعه‌سازان و خودروسازان‬ ‫می‌توانن��د در ارائه محصوالت جدید با‬ ‫ات��کا به توان داخ��ل‪ ،‬تولید در مقیاس‬ ‫داشته باشند؟‬
‫‌شنبه‬ ‫تبلیغات دلگرم‌کننده «بی‌دود»‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ /‬روزنامه‌نگار‪ :‬صنعت دوچرخه در کش��ور‬ ‫یکی از صنایع مغفول مانده است که اخبار ضدونقیض درباره تولید‬ ‫آن شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫در حالی‌ک��ه برخی به تعطیل��ی کارخانه‌های دوچرخه‌س��ازی‬ ‫داخلی اش��اره می‌کنند بعضی از کارشناس��ان این ادعا را رد کرده‬ ‫و آن را جوسازی برای این صنعت می‌دانند‪.‬‬ ‫البته این در حالی است که حتی استفاده‌کنندگان دوچرخه نیز‬ ‫آش��نایی چندانی با تولیدات بومی ندارند و بیشتر برند‌های مشهور‬ ‫جهانی مدنظ��ر حرفه‌ای‌کاران اس��ت‪ .‬دوچرخه به عنوان وس��یله‬ ‫حمل‌ونقل پاک امروز توجه کش��ورهای بس��یاری را به خود جلب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ران نی��ز گروهی عالقه‌مند به ورزش و نیز در راس��تای‬ ‫حف��ظ محیط‌زیس��ت با ش��عار هوای پ��اک‪ ،‬گ��روه رکاب‌زنان‬ ‫دوچرخه کش��ور را تش��کیل داده‌اند و به دنبال همگانی کردن‬ ‫اس��تفاده از این وسیله نقلیه هستند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تبلیغات‬ ‫شهرداری در این حوزه با عنوان وسیله حمل‌ونقل بی‌دود بسیار‬ ‫دلگرم‌کننده است‪.‬‬ ‫مترو ب��ه عنوان یکی از وس��ایل حمل‌ونقل عموم��ی پاک خود‬ ‫تبلیغ‌کننده طرح دوچرخه اس��ت‪ .‬این امر نش��ان می‌دهد در کنار‬ ‫خودروه��ای برقی‪ ،‬دوچرخ��ه نیز در کانون توج��ه مدیران دولتی‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫قرار گرفته و برای اس��تفاده از آن‪ ،‬که البت��ه هزینه کمتری دارد‪،‬‬ ‫تالش‌های جمعی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫برای عمومی ش��دن مسئله باید زیرس��اخت‌ها فراهم باشد زیرا‬ ‫اگر طرحی در آغاز به نیازها یا انتظارات مخاطب خود پاسخ ندهد‬ ‫نوعی بدبینی به وجود می‌آورد که در حافظه تاریخی مردم به ثبت‬ ‫می‌رسد‪ .‬فرهنگ اس��تفاده از دوچرخه زمانی عمومیت می‌یابد که‬ ‫نسبت به سایر وسایل نقلیه مزیتی داشته باشد‪.‬‬ ‫حال بای��د دید در ادامه طرح «بیدود» ک��ه خود ظرفیتی برای‬ ‫تولید در داخل به وجود آورده اس��ت چقدر می‌تواند در جلب نظر‬ ‫شهروندان در کالنشهر تهران موفق عمل کند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سفیر برزیل در دیدار با رئیس هیات‌عامل ایدرو خبر داد‪:‬‬ ‫س��فیر برزیل در دیدار با معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل ایدرو‬ ‫از نهایی شدن تفاهمنامه همکاری ایران و برزیل با‌هدف افزایش‬ ‫سطح روابط تجاری دو کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرو‌نی��وز‪ ،‬رودریگ��و س��انتوس گف��ت‪ :‬مبل��غ‬ ‫سرمایه‌گذاری این یادداشت تفاهم از یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫یورو آغاز می‌ش��ود و تا ‪ ۵‬میلیارد یورو متناسب با نوع پروژه‌های‬ ‫همکاری قابلیت افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��فیر برزیل همچنین خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬مبادالت بین‌بانکی‬ ‫بر‌اس��اس توافق و معرفی بانک‌های عام��ل طرف‌ها انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل ایدرو در این دیدار توضیح‌هایی‬ ‫در‌باره نحوه و ادامه همکاری با شرکت‌های برزیلی ارائه کرد‪.‬‬ ‫منصور معظمی در این جلس��ه ش��رایط همکاری شرکت‌های‬ ‫ایران‌خودرو و س��ایپا با دو خودرو‌س��از برزیلی مارکوپولو و کایو‬ ‫را تشریح کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور بین‌الملل ایدرو با اش��اره‬ ‫به پیش��ینه مذاکرات دو ط��رف گفت‪ :‬در راس��تای اجرای مفاد‬ ‫یادداشت تفاهم همکاری‌های صنعتی‪ ،‬برپایی سمینار صنعتی به‬ ‫منظور آشنایی شرکت‌های دوطرف با ظرفیت‌های موجود نیز به‬ ‫عنوان برنامه کوتاه‌مدت کلیدی مد‌نظر است‪.‬‬ ‫گفتنی است در راستای همکاری‌های بین‌المللی صنعت خودرو‬ ‫یادداشت تفاهم همکاری ایران و برزیل نهایی شد‬ ‫کشور سفیر سوئد در تهران گفت‪ :‬ولوو از ایران نرفته است‪.‬‬ ‫فس��خ یک‌جانب��ه قرارداده��ای خارج��ی به‌وی��ژه در صنایع‬ ‫خودروس��ازی از جان��ب خودروس��ازانی مانن��د فولکس‌واگ��ن‪،‬‬ ‫رنو‌س��یتروئن و به‌تازگی خودروس��ازی س��نگین «ولوو»‪ ،‬باعث‬ ‫تالطم‌های��ی در بازار خودرو در ایران ش��ده اس��ت که نمونه آن‬ ‫را می‌توان در تحویل ندادن خودرو به مش��تریانی دید که ماه‌ها‬ ‫است ثبت‌نام کرده‌اند‪.‬‬ ‫هانا س��انگلند گفت‪ :‬ش��رکت‌های مورد‌تحریم به‌دنبال راه‌حل‬ ‫حقوقی برای بازگشت هستند‪.‬‬ ‫هانا سانگلند‪ ،‬سفیر سوئد در ایران در حاشیه همایش گسترش‬ ‫داوری‌کشورهای در‌حال توسعه که در تهران برگزار شد‪ ،‬خروج‬ ‫ش��رکت خودروسازی س��نگین ولوو از ایران را تکذیب کرد و به‬ ‫خبر‌‌آنالی��ن گف��ت‪ :‬آنها به دلی��ل تحریم حج��م کار خود را کم‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬س��فیر س��وئد در ای��ران می‌گوید ک��ه غول‬ ‫خودروس��ازی این کشور اروپایی‪ ،‬همکاری خود را با شرکت‌های‬ ‫ایرانی قطع نکرده است‪.‬‬ ‫به گفته س��انگلند‪ ،‬شرکت‌های بزرگ سوئدی ده‌ها سال است‬ ‫در ایران کار می‌کنند و تحریم‌های اخیر باعث رفتن آنها از کشور‬ ‫ما نشده است‪.‬‬ ‫وی به این پرسش که درباره فسخ یک‌جانبه قرارداد شرکت‌های‬ ‫س��وئدی با ایران توضیح دهید که آیا ب ‌ه دلیل تحریم بود‪ ،‬پاسخ‬ ‫داد‪ :‬بله‪ .‬ش��رکت‌های بزرگ صنعتی م��ا در ایران در‌‌حال تجارت‬ ‫هس��تند و همین‌طور دهه‌هاس��ت که مش��غول این کار هستند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر سوئدی‌ها با مش��کالتی روبه‌رو هستند و همچنان‬ ‫تالش می‌کنند تجارت با ایران را سر‌پا نگه دارند‪.‬‬ ‫س��فیر سوئد در ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه‬ ‫چطور شرکت‌های سوئدی می‌خواهند مشکالتی را که در تجارت‬ ‫با ایران برای‌ش��ان پیش آم��ده‪ ،‬برطرف کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید ببینیم‬ ‫در آین��ده چ��ه اتفاقی می‌افتد‪ .‬ما همچن��ان در حال پیدا کردن‬ ‫راه‌حل‌هایی برای مش��کالت مربوط به تبادالت مالی هس��تیم تا‬ ‫ش��رکت‌هایی که مورد‌تحریم‌ها قرار ندارن��د بتوانند در ایران کار‬ ‫کنند‪ .‬ش��رکت‌هایی هم ک��ه تحت تاثیر تحریم ق��رار می‌گیرند‬ ‫می‌توانن��د از نه��اد داوری ب��ه عن��وان راهی برای ح��ل و فصل‬ ‫اختالف‌های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت‌های خودروس��ازی ما قرارداد خود را فسخ‬ ‫نکرده‌ان��د بلکه حجم کار خود را کاهش داده‌اند و دنبال راه‌هایی‬ ‫هستند که تجارت خود در ایران را نگه دارند‪.‬‬ ‫س��انگلند با اش��اره به اینکه گفته می‌شود خودروسازی ولوو با‬ ‫ایران قطع همکاری کرده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تحریم باعث قطع‬ ‫همکاری‌ها نش��ده است‪ .‬آنها قراردادشان را فسخ نکرده‌اند و تنها‬ ‫حجم همکاری خود را کاهش داده‌اند‪.‬‬ ‫قیمت‌های نجومی برای فروش کد ملی‬ ‫شرکت ایران‌خودرو در دو هفته متوالی پیش‌فروش‬ ‫محصوالت خود را در حالی آغاز کرد که جهت حذف‬ ‫دالالن شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفته بود‪ .‬با‬ ‫وجود روش‌های مختلفی که ایران‌خودرو به کار گرفت‬ ‫ام��ا دالالن روش جدی��دی برای کس��ب درآمد پیدا‬ ‫کرده‌اند که در ادامه این گزارش به آن می‌پردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬به تازگ��ی پیش از اینکه‬ ‫پیش‌فروش محصوالت ایران‌خودرو آغاز شود‪ ،‬شرکت‬ ‫س��ایپا پیش‌فروش��ی را برای محصوالت خود در نظر‬ ‫گرف��ت و عده‌ای نیز در این پیش‌فروش‪ ،‬خودرو مورد‬ ‫نظرش��ان را ب��ا اس��تفاده از کد ملی ثبت‌ن��ام کردند‪.‬‬ ‫این ش��رکت برای ح��ذف دالالن روش جدیدی را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داد و کد ملی افرادی را که در‬ ‫پیش‌فروش سایپا شرکت کرد ‌ه بودند را دریافت کرد و‬ ‫از ثبت‌نام این افراد جلوگیری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دالل به سبک ایران‌خودرو‬ ‫ایران‌خ��ودرو ب��رای پیش‌فروش محص��والت خود‪،‬‬ ‫تفکیک بر اساس کد ملی در نظر گرفت بدین صورت‬ ‫که سه‌شنبه هفته نخست تنها افرادی که رقم آخر کد‬ ‫ملی آنها ‪ ۱‬بود می‌توانس��تند ثبت‌نام کنند‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب ارقام ‪ ۲‬و ‪ ۳‬در روز چهارش��نبه‪ ۴ ،‬و ‪ ۵‬در روز‬ ‫پنجشنبه‪ ۶ ،‬و ‪ ۷‬در روز شنبه‪ ۸ ،‬و ‪ ۹‬در روز یکشنبه و‬ ‫رقم صفر نیز در روز دوشنبه هفته دوم امکان ثبت‌نام‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر این مورد‪ ،‬ایران‌خودرو تاکید کرده اس��ت‬ ‫افرادی که در ‪ ۱۸‬ماه گذش��ته از این ش��رکت خودرو‬ ‫خریداری کرده‌اند امکان ثبت‌نام نداش��ته و همچنین‬ ‫فرد مورد نظر باید به س��ن قانونی رسیده و گواهینامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حسب رقم آخر برای فروش گذاشته شده‌اند و قیمت‬ ‫آ‌نه��ا نیز از یک تا ‪ ۷‬میلیون بود‪ .‬در این آش��فته بازار‬ ‫هر ک��س قیمتی برای کد ملی خ��ود تعیین می‌کند‬ ‫و ه��ر چه به روز‌های پایانی ثبت‌نام نزدیک‌تر ش��دیم‬ ‫وضعیت حساس‌تر شده و قیمت‌های باالتری از سوی‬ ‫آگهی‌کنندگان برای کد ملی گذاشته می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه انجام معامله‬ ‫‹ ‹روش جدید کسب درآمد‬ ‫در این میان ب��ا وجود اینکه همچنان قیمت نهایی‬ ‫خودروها و زمان تحویل آنها مشخص نبود اما عده‌ای‬ ‫از دالالن به دنبال ثبت‌نام تعداد بیش��تر برای س��ود‬ ‫بیش��تر از بازار خودرو بودند‪ .‬از این رو روش جدیدی‬ ‫برای کس��ب درآمد پیدا کرده‌ان��د و با آمادگی برخی‬ ‫برای ف��روش کد ملی خود از ای��ن طریق مبادرت به‬ ‫خرید کردند‪ .‬اگر به س��ایت «دیوار» س��ر بزنید و کد‬ ‫مل��ی را در بخش آگهی‌ها جس��ت‌وجو کنید با تعداد‬ ‫بس��یار زی��ادی از آگهی‌های فروش ک��د ملی مواجه‬ ‫می‌ش��وید‪ .‬کد ملی‌هایی که از روز اول پیش‌فروش بر‬ ‫حمایتی از صنعت خودرو نمی‌شود‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه عل��م و صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که امریکا صنعت خودرو ایران را مورد تحریم‬ ‫قرار داده است برخی سازمان‌ها همچون شورای رقابت‬ ‫به جای کمک به این صنعت‪ ،‬بر سر راه آن سنگ‌اندازی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکایی در گفت‌وگو با ایسن‌ا اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��اهد بودیم که امریکا در نخس��تین تحریم خود ضد‬ ‫ایران‪ ،‬صنعت خودر ‌و ما را هدف قرار داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه این موض��وع نش��ان می‌دهد‬ ‫امریکایی‌ه��ا ب��ه خوبی به نق��ش صنعت خ��ودرو در‬ ‫توس��عه اقتصادی و حفظ و گسترش اشتغال در ایران‬ ‫پ��ی برده‌اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر چ��ه از نیمه مرداد‬ ‫تحریم‌های امریکا ضد صنعت خودر ‌و ایران آغاز شد اما‬ ‫ورود قوه‬ ‫قضاییه به‬ ‫موضوع‬ ‫ترخیص‬ ‫قطعات‬ ‫در عمل‪ ،‬از اردیبهش��ت و پس از اعالم ترامپ مبنی‌بر‬ ‫خروج امریکا از برجام‪ ،‬تمام خودروسازان خارجی فعال‬ ‫در ایران همکاری خود را با خودروسازان داخلی تعلیق‬ ‫کردند‪ .‬عضو هیات‌علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬در واقع‪ ،‬تحریم صنعت‬ ‫خ��ودر ‌و ایران نه از موعد اعالم‌ش��ده در نیمه مرداد که‬ ‫از اردیبهش��ت و پس از خروج رس��می امریکا از برجام‬ ‫آغاز شد و به دلیل پیامدهای همین تحریم‌ها است که‬ ‫در ‪ ۲‬ماه گذش��ته تیراژ تولید خودرو در خودروس��ازان‬ ‫داخلی برخالف روند ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬سیر نزولی به‬ ‫خود گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی متاسفانه شاهدیم که‬ ‫برخی سازمان‌های دولتی همچون شورای رقابت نه‌تنها‬ ‫زنجی��ره تامین صنعت خودرو کش��ور همچنان درگیر مش��کالت بحث‬ ‫پرداخت مابه‌التفاوت ارزی است و این موضوع مانع بزرگی بر سر راه تولید‬ ‫قطعه‌سازان کشور به وجود آورده است‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو در گفت‌وگو با خبرخودرو در این زمینه گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫وضعیت و مشکالت گذشته به قوت خود باقی بوده و با وجود آنکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر وزارتخانه‌های مرتبط فهرس��ت قطعاتی‬ ‫را که الزم اس��ت ش��امل معافیت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شوند اعالم‬ ‫کرده‌ان��د اما بانک مرکزی و گم��رک در اقدامی هماهنگ از قانون پیروی‬ ‫نکرده و تفسیر نادرست خود را از قانون دارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه‌ه��ای خودرویی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ه صنعت خودرو ب��رای مقابله با تحریم‌ه��ای امریکا‬ ‫کمکی نکرده‌اند بلکه در مس��یر حرکت این صنعت نیز‬ ‫مانع‌تراشی کرده و می‌کنند‪.‬‬ ‫کاکای��ی با بیان اینکه به عن��وان مثال‪ ،‬قیمت‌گذاری‬ ‫دس��توری خودرو در ش��رایط فعلی ب��ه مانع بزرگی بر‬ ‫س��ر راه بقای صنعت خودرو و قطعه تبدیل شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در شرایطی که نرخ ارز و مواد اولیه مصرفی‬ ‫صنع��ت خودرو و قطعه بی��ش از دو برابر افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬چطور شورای رقابت انتظار دارد که قطعه‌سازان‬ ‫و در نتیجه‪ ،‬خودروسازان محصوالت‌شان را با نرخ‌های‬ ‫سابق تولید و عرضه کنند؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی اصرار بر س��رکوب‬ ‫قیمت��ی و جلوگیری از واقعی ش��دن ن��رخ خودرو در‬ ‫کارخانه‌ه��ای س��ازنده به منزله ضرب��ه زدن به صنعت‬ ‫خودرو و قطعه و ایجاد ش��رایط برای خروج منابع مالی‬ ‫از این صنایع به جیب دالالن و واس��طه‌های بازار است‬ ‫و ادام��ه این وضعی��ت در ماه‌های آین��ده باعث از بین‬ ‫رفتن هزاران فرصت ش��غلی در صنعت خودرو و قطعه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در شرایطی که صنعت‬ ‫خودرو م��ورد تحریم و هجمه‌های خارجی قرار گرفته‪،‬‬ ‫حداق��ل انتظار از س��ازمان‌های داخلی این اس��ت که‬ ‫اگ��ر کمکی به این صنعت نمی‌کنن��د حداقل برای آن‬ ‫مانع‌تراشی نیز نکنند‪.‬‬ ‫‌‌براس��اس آخرین آمار اعالم��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تولید انواع خودرو در مرداد امس��ال به طور‬ ‫میانگین ‪ ۳۸‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در تماس تلفنی خبرنگار گس��ترش‌نیوز با تعدادی‬ ‫از آگهی‌کنندگان کد ملی این نکته مش��خص شد که‬ ‫س��ازکار خاصی برای فروش این نوع کد‌ملی‌ها وجود‬ ‫ندارد زیرا هر ف��ردی قیمت متفاوتی را برای کد ملی‬ ‫خود در نظر گرفته بود و روش مش��خصی برای خرید‬ ‫کد ملی وجود نداشت‪ .‬در متن آگهی‌ها معموال شاهد‬ ‫این هستیم که فرد مورد نظر مواردی از جمله داشتن‬ ‫گواهینامه و عدم ثبت‌نام خودرو در پیش‌فروش سایپا‬ ‫و ایران‌خودرو در ‪ ۱۸‬ماه اخیر را عنوان کرده بودند اما‬ ‫مشتریان یا به اصطالح دالالن نمی‌توانستند به چنین‬ ‫مواردی اعتماد کنند‪ .‬در صورتی که بخواهید کد ملی‬ ‫را خریداری کنید نمی‌توان به فروشنده اطمینان کرد‬ ‫بنابراین چاره‌ای جز نوش��تن قولنامه یا سند محضری‬ ‫وج��ود ندارد در نتیج��ه باید دارا ب��ودن گواهینامه و‬ ‫«عدم ثبت‌نام فروش��نده کد ملی در س��ند ذکر شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن این مورد نیز قید ش��ود که پس از تحویل‬ ‫گرفتن خودرو از سوی صاحب کد ملی‪ ،‬خودرو به نام‬ ‫فرد خریدار کد ملی سند زده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همیشه را ‌ه گریزی پیدا می‌شود‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی ت��ا کن��ون روش‌های‬ ‫مختلفی را برای ح��ذف دالالن در پیش گرفته‌اند اما‬ ‫می‌توان گفت بیش��تر این روش‌ه��ا ناکارآمد بوده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه طوری که بازار جدی��دی راه افتاد و افرادی از این‬ ‫طریق اقدام به کس��ب درآمد کردند‪ .‬بنابراین به نظر‬ ‫می‌رسد چنین راهکار‌هایی خطرناک بوده زیرا زمینه‬ ‫ایج��اد روش‌های مختلف جهت کالهبرداری را فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫توقیف محموله ‪ ۲۵‬تنی قاچاق قطعات مستعمل‬ ‫ک یک محموله ‪ ۲۵‬تنی قاچاق قطعات‬ ‫ماموران گمر ‌‬ ‫مستعمل خودرو ترانزیتی را کشف و توقیف کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گم��رک ایران‪ ،‬ماموران گمرک باش��ماق‬ ‫مری��وان در ی��ک عملیات‪ ،‬ب��ا هوش��یاری و رصد یک‬ ‫محموله تزانزیتی قطعات مس��تعمل‪ ،‬موفق شدند‪۲۵ ،‬‬ ‫تن ضایعات قطعات موتور را شناس��ایی و کشف کنند‬ ‫که جایگزین قطعات مستعمل به ارزش ‪ ۸‬میلیارد ریال‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫ماموران گمرک باشماق با رصد یک محموله ترانزیتی‬ ‫قطعات مستعمل‪ ،‬پس از مشکوک شدن به آن و کنترل‬ ‫و رهگی��ری اطالع��ات محموله از طریق س��امانه‌های‬ ‫هوش��مند الکترونیکی‪ ،‬برای بررس��ی و ارزیابی دقیق‬ ‫آن اقدام کردند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬پس از بازرسی‬ ‫این محموله ترانزیتی خروجی‪ ،‬مشخص ش ‌د ‪ ۲۵‬تن از‬ ‫‪ ۲۷.۵‬تن محموله مورد نظر به ارزش حدود ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫ری��ال در داخل کش��ور تخلیه و به ج��ای آن ضایعات‬ ‫مرب��وط به قطعات موتور‪ ،‬گیربکس و اکس��ل بارگیری‬ ‫شده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬این محموله به دلیل‬ ‫دستکاری و جابه‌جا کردن بار کاالی ترانزیتی بر اساس‬ ‫قانون مش��مول قاچاق می‌ش��ود‪ .‬درحال‌حاضر واردات‬ ‫قطعات یدکی مستعمل به کشور ممنوع است‪ .‬محموله‬ ‫کشف‌شده‪ ،‬پس از توقیف از سوی ماموران گمرک برای‬ ‫انجام مراحل قضایی به مرجع رس��یدگی‌کننده تحویل‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫پس از الکترونیکی شدن گمرک و تجهیز این سازمان‬ ‫به س��امانه‌های هوشمند‪ ،‬کنترل محموله‌های ترانزیتی‬ ‫و رهگی��ری اطالعات از این طریق انجام می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫اق��دام نه‌تنها کنترل و شناس��ایی محموله را س��رعت‬ ‫بخش��یده بلکه ریسک قاچاق در محموله‌های ترانزیتی‬ ‫را نیز باال برده است‪.‬‬ ‫توزیع الستیک سنگین بین رانندگان کامیون با نرخ مصوب‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس با اش��اره به اینکه تامین و‬ ‫توزیع الستیک س��نگین همچنان ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬الستیک‌های سنگین‬ ‫مخص��وص کامیون‌ها اع��م از تولید داخل و واردات��ی بین رانندگان‬ ‫کامیون اس��تان از طریق اداره کل راهداری با نرخ مصوب توزیع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬عل��ی همتی اف��زود‪ :‬رانن��دگان دارای‬ ‫ش��رایط می‌توانند با دریافت حوال��ه از اداره کل راهداری‪،‬‬ ‫الس��تیک مورد نیاز خود را با نرخ مصوب سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان دریاف��ت کنند‪ ،‬در این‬ ‫راستا توزیع‌کنندگان هم حق فروش خارج از معرفی‌نامه‌های‬ ‫صادرشد‌ه را ندارند و در صورت مشاهده مصداق تخلف عرضه‬ ‫خارج از شبکه مجاز‪ ،‬با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫همتی اضافه کرد‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سعی کرده از‬ ‫آغاز طرح و س��همیه‌بندی الس��تیک در استان فارس از تمامی ظرفیت‌ها‬ ‫استفاده کند تا بتواند سهمیه مناسبی را از آنچه در حال تولید و واردات است جذب‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرده سازندگان و قطعه‌سازان بدهکار اعم از بدهی‌های‬ ‫مربوط به خریدهای گذشته که به صورت اعتباری انجام شده‌یا خریدهای‬ ‫جدید‪ ،‬ب��رای ترخیص کاال ملزم به پرداخت مبل��غ مابه‌التفاوت بوده و تا‬ ‫زمانی که این مبلغ پرداخت نش��ود گمرک‪ ،‬کاال و مواد خریداری شده را‬ ‫تحوی��ل نخواهد داد و در ای��ن باره بانک مرکزی و گمرک هماهنگ عمل‬ ‫کرده‌اند‪ .‬وی افزود‪ :‬از آنجا که انجمن‪ ،‬نماینده قطعه‌س��ازان کشور بوده و‬ ‫پیگیری وضعیت و احقاق حق قطعه‌سازان را وظیفه خود می‌داند‪ ،‬فرآیند‬ ‫ش��کایت به دیوان عدالت اداری را آغ��از کرده و امیدوار به حل موضوع از‬ ‫مجرای قوه قضاییه است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫کند تا بخشی از مشکالت قشر زحمتکش کامیونداران رفع شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬غیر از سهمیه‌هایی که تاکنون به استان‬ ‫وارد شده و از سوی اداره کل راهداری در حال توزیع است در چند‬ ‫روز گذش��ته تاکنون نیز حدود ‪ ۲۰۰۰‬حلقه الس��تیک سنگین‬ ‫اعالم سهمیه شده است‪.‬‬ ‫همتی یادآور ش��د‪ :‬تامین و توزیع الس��تیک در اس��تان‬ ‫فارس به صورت آنی و مس��تمر در حال پیگیری اس��ت و‬ ‫در روزهای آینده نیز ش��اهد اختصاص سهمیه خوبی برای‬ ‫استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازرس��ان بر نحوه توزیع این الس��تیک‌ها نظارت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬رانن��دگان می‌توانند با مراجع��ه به اداره‬ ‫کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نس��بت ب��ه هماهنگی دریافت‬ ‫الستیک اقدام کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این کار برای حمایت و تامین نیازهای‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای‪ ،‬حمل کاالی برون‌شهری استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این زمینه همکاری کاملی داش��ته و مدارک‪ ،‬قوانین و مصوبه‌های الزم را‬ ‫ابالغ کرده اما متاسفانه بانک مرکزی و گمرک از اجرای قانون تمرد کرده‬ ‫و به همین دلیل معتقد به حل موضوع از طریق قوه قضاییه هستیم‪.‬‬ ‫بیگلو درباره وضعیت آینده صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬پیش‌بینی آینده‬ ‫دش��وار بوده اما مسلم است تا زمانی که قیمت‌گذاری آزاد نشود نمی‌توان‬ ‫آینده خوبی متصور بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در آخرین کنفرانسی که داشتیم اعالم‬ ‫کردیم موج بیکاری از شهریور آغاز خواهد شد و متاسفانه این اتفاق افتاد‬ ‫و چه خوب اس��ت اگر بیمه تامین اجتماعی آم��ار بیکارانی را که از پایان‬ ‫شهریور قراردادشان تمدید نشده و آمار بیکارانی که هر روز بر تعدادشان‬ ‫افزوده می‌شود را منتشر کند‪.‬‬ ‫البت��ه ت��ا زمانی که قیمت‌گ��ذاری خودرو به لحاظ فرم��ول و از حیث‬ ‫آزادسازی اصالح نشود این رویه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های خودروی��ی افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نرخ تمام نهاده‌های تولید و مواد اولیه داخلی و خارجی که‬ ‫منش��أ استفاده ارزی دارند ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر ش��ده و طبیعی است که ناچار به‬ ‫افزایش نرخ خودرو به همین نسبت هستیم‪.‬‬ ‫بیگل��و در پایان اظهار کرد‪ :‬با توجه به س��رعت قاب��ل قبولی که روند‬ ‫بررس��ی در دیوان عدال��ت اداری دارد امیدواریم پ��س از ارائه الیحه از‬ ‫طریق انجمن در این هفته‪ ،‬روند بررس��ی با سرعت پیش رفته و نتیجه‬ ‫مطلوب به‌دست آید‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کنترل اجرای قوانین برای ساماندهی بازار‬ ‫سعید باستانی‪ /‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی‪ :‬مجل��س ش��ورای اس�لامی دارای وظایف و‬ ‫مس��ئولیت‌های مشخصی است و بیشتر در حوزه تدوین و تصویب‬ ‫قوانین‪ ،‬همچنین کنترل اجرای مصوبه‌ها فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در زمینه تولید و بازار‪ ،‬وظیفه مجلس شورای اسالمی کنترل‬ ‫اجرای قوانین است‪ .‬رصد می‌کند آیا مجموعه قوانینی که تدوین‬ ‫و تصویب ش��ده در اجرا مش��کالتی را به وجود آورده اس��ت یا‬ ‫خیر‪ ،‬یا چالش‌ها پس از اجرای قوانین چیست؛ زیرا ممکن است‬ ‫قوانینی وضع ش��ده باش��د که بازدارنده مناسبی برای تخلف‌ها‬ ‫نب��وده که این‌گونه موارد باید از س��وی مدیران ح��وزه اجرا به‬ ‫مجلس اعالم شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬قوانین مورد بازنگری و اصالح‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫نابس��امانی بازار تنها مربوط به صنعت خودرو و قطعه نیس��ت و‬ ‫در س��ایر حوزه‌های تولید نیز چنین چالش‌های��ی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫کنار مجلس‪ ،‬س��ایر س��ازمان‌ها و نهادهای دولتی ق��رار دارند که‬ ‫ب��ه اجرایی ش��دن قوانین کمک می‌کنند‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬در بازار‬ ‫خ��ودرو و قطعات لوازم‌یدک��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫س��ازکارهای خود را ارائه دهد و روی بازار نظارت داش��ته باشد‪ .‬با‬ ‫مشاهده مشکالت قانونی مجلس برای اصالح قوانین ورود می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬س��ایر نهاده��ا روش‌های ارزیابی دارن��د که می‌تواند در‬ ‫ساماندهی وضعیت موجود کارآمد باشد‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ه��م منافع مصرف‌کننده را در نظ��ر دارد و هم منافع تولیدکننده‬ ‫و راه��کار برون‌رفت از وضعیت موجود همراه��ی و همکاری تمام‬ ‫نهادهای مرتبط با موضوع اس��ت‪ .‬ضروری اس��ت ب��ا همفکری به‬ ‫نتیجه یکس��ان رسید زیرا اینکه هر بخش��ی به تنهایی به موضوع‬ ‫بپردازد‪ ،‬نمی‌تواند نتیجه مورد انتظار را محقق کند‪.‬‬ ‫مدیریت به جای ممنـــــوعیت‬ ‫س�اماندهی بازار خ�ودرو یکی از اه�داف مدیران وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت در ش�رایط فعلی اس�ت‪ .‬داریوش‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی از بررس�ی دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬از‬ ‫احتمال زیاد لغو ممنوعیت واردات خودرو در آینده نزدیک‬ ‫خبر داده و گفته در بررس�ی دوباره طرح س�اماندهی بازار‬ ‫خودرو در کمیس�یون‪ ،‬تغیی�رات و اصالحاتی در آن اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ق�رار بود(هفته دوم مهر) طرحی در ب�اره واردات دوباره‬ ‫خودرو در مجلس عنوان ش�ود‪ .‬برخ�ی نمایندگان تصمیم‬ ‫ممنوعی�ت مطل�ق واردات خودرو را درس�ت ندانس�ته و‬ ‫معتقدن�د این موضوع پیش از هر تصمیم�ی باید مدیریت‬ ‫می‌ش�د زیرا مدیریت واردات بر کاه�ش قیمت‌ها در بازار‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتخاذ روش‌های ناصحیح مدیریتی‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره لغو ممنوعیت واردات خودرو گفت‪:‬‬ ‫پیش از ش�رایط موجود صنع�ت و واردات خودرو ضروری‬ ‫اس�ت که وضعی�ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روش�ن‬ ‫ش�ود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬نخس�ت باید متولی بازار سر جای خود‬ ‫باشد تا در ادامه بتوان بازار را ساماندهی نسبی کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬معتقدم در شرایط فعلی یکی از دالیل نابسامانی‬ ‫بازار خودرو ممنوعیت مطلق واردات خودرو بود‪.‬‬ ‫نماین�ده م�ردم در مجلس ش�ورای اسلامی ب�ه دالیل‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو اش�اره ک�رد و گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫به دو دلیل از س�وی وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت ابالغ‬ ‫شد؛ نخست ورود خودروهای بسیار لوکس و ایجاد شکاف‬ ‫طبقاتی در جامعه و مس�ئله دیگر خروج ارز از کش�ور بود‪.‬‬ ‫اس�تدالل این اس�ت که در ش�رایط امروز و به لحاظ ارزی‬ ‫اقتصاد کش�ور در تنگنا قرار دارد و به صالح نیس�ت که از‬ ‫ارز موجود ب�رای واردات خودرو اس�تفاده کرد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫واردات خودرو به طور کامل ممنوع شد‪.‬‬ ‫احم�دی در ادام�ه ضمن بی�ان اینک�ه ممنوعیت مطلق‬ ‫واردات خ�ودرو الزم نب�ود‪ ،‬گف�ت‪ :‬اگر کس�انی بتوانند از‬ ‫سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور برای این موضوع بهره‬ ‫بگیرن�د و به نوعی بدون انتقال ارز محصوالت را وارد کنند‬ ‫چالش کمبود ارز را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬امروز خودرو بخش�ی از س�بد محص�والت مصرفی‬ ‫خانوارها اس�ت و نمی‌توان از زاویه نظام سوسیالیس�تی به‬ ‫مردم امر کرد که تنها ملزم به خرید ‪ ۲‬یا ‪ ۵‬مدل خودرویی‬ ‫هس�تید‪ .‬سلیقه‌ها متفاوت است و بعضی به دنبال استفاده‬ ‫از خودروه�ای خاص بوده و هزینه آن را هم می‌پردازند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬هزینه از منابع ارزی کشور صرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫او یادآور ش�د‪ :‬در نتیج�ه‪ ،‬ممکن اس�ت راه‌هایی وجود‬ ‫داش�ته باش�د که بدون خروج ارز بتوان خودروهای مورد‬ ‫نیاز بازار کشور را وارد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همفکری نیاز است‬ ‫احم�دی درباره رفع این مس�ئله و نق�ش مجلس گفت‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسلامی در تالش بود که تصمیم‌های الزم‬ ‫در خود دولت گرفته شود و کارشناسان حوزه خودرو فعال‬ ‫در دولت از طریق انجمن و اتحادیه‌ها با همفکری یکدیگر و‬ ‫نظر مجلس تصمیمی کارساز را اتخاذ کنند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫با هم‌اندیشی راهی برای خروج از ممنوعیت مطلق به‌دست‬ ‫می‌آمد‪.‬‬ ‫وی به محدودیت تولید داخل اش�اره کرد و گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از خودروها در حوزه معدن و برای کارهای س�نگین اس�ت‬ ‫که در داخل ساخت نداریم‪ .‬در داخل خودروهای محدود با‬ ‫کاربری محدود تولید می‌شود‪.‬‬ ‫ای�ن عضو کمیس�یون صنای�ع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسالمی بخش�ی از ممنوعیت‌ها را مربوط به حجم موتور و‬ ‫میزان سوخت آنها دانست و گفت‪ :‬یکی از دالیلی که سبب‬ ‫ش�ده تا خودروهای ب�ا حجم موتور باال وارد نش�وند بحث‬ ‫مصرف سوخت آنها اس�ت اما همان‌طور که گفتم‪ ،‬می‌توان‬ ‫روی تمام این مسائل مدیریت داشت و تصمیم‌گیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به جای مدیریت‪ ،‬ممنوع می‌کنیم‬ ‫احم�دی اظهار کرد‪ :‬هرچ�ه جلوتر می‌روی�م این‌طور به‬ ‫نظر می‌رس�د که مسئله را خودمان پیچیده کرده‌ایم‪ .‬البته‬ ‫بخش�ی هم مربوط به فضای روانی بازار اس�ت‪ .‬مردم برای‬ ‫خودروی�ی ثبت‌نام می‌کنند که نمی‌دانند چه مدلی اس�ت‬ ‫و قرار اس�ت چه زمانی تحویل داده ش�ود‪ .‬هیچ جای دنیا‬ ‫مردم محصولی را ک�ه ندیده‌اند‪ ،‬نمی‌خرند اما در جامعه ما‬ ‫برای کاالیی که نرخ و زمان تحویل آن مشخص نیست صف‬ ‫خرید وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬البت�ه بای�د به م�ردم ح�ق داد که وقتی‬ ‫احساس می‌کنند ارزش پول‌ش�ان در حال کاهش است به‬ ‫هر طریقی آن را به کاال تبدیل کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬تبدیل پول‬ ‫به محصولی مانند خودرو و زمین و‪ ...‬به مراتب‪ ،‬بهتر از آن‬ ‫است که سرمایه‌ها تبدیل به ارز شده و در خانه‌ها نگه‌داری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ای�ن عضو کمیس�یون صنای�ع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسلامی تاکید ک�رد‪ :‬بازار خ�ودرو نیاز به تدبی�ر جامع‌تر‬ ‫و کارشناس�ی‌تر دارد‪ .‬متاس�فانه وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بیش از اندازه بزرگ اس�ت و حواش�ی بازار خودرو‬ ‫در بحث ثبت‌سفارش‌ها موضوع را پیچیده کرد‪ .‬وزارتخانه‬ ‫سیاس�ت‌های انقباضی‌تر در پیش گرفت زیرا نمی‌خواست‬ ‫گرفتار حواش�ی شود‪ .‬اما و اگرهایی به وجود آمد و کنترل‬ ‫بازار س�خت‌تر ش�د و چون آمادگی اعمال کنترل و نظارت‬ ‫در وزارتخانه وجود ن�دارد واردات خودرو را به طور مطلق‬ ‫ممنوع کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬در ادامه این موضوع ش�اهد هستیم‬ ‫مسائل دیگری به وجود آمد‪.‬‬ ‫او به مدیریت نادرس�ت در اعمال برخی تصمیم‌ها اشاره‬ ‫ک�رد و گفت‪ :‬در نگاه کالن ضرورت دارد هر امری مدیریت‬ ‫ش�ده اجرا ش�ود‪ .‬در واقع‪ ،‬به جای ممنوعیت واردات باید‬ ‫واردات مدیریت می‌شد‪ .‬ممنوعیت واردات راحت است اما‬ ‫پاس�خگوی تمام ابعاد موضوع نیست‪ .‬باید با مدیریت تمام‬ ‫ابعاد را س�نجید‪ .‬در واردات به هر ح�ال ابزار تعرفه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی تصری�ح ک�رد‪ :‬جری�ان واردات را می‌توان ب�ا تعرفه‬ ‫کنت�رل ک�رد‪ .‬بخش�ی از گران�ی بازار خ�ودرو مرب�وط به‬ ‫ممنوعی�ت مطلق واردات اس�ت زیرا س�لیقه‌های مختلف‬ ‫تامین نمی‌ش�ود و این مسئله فضا را به نفع فعالیت دالالن‬ ‫برای افزایش قیمت‌ها می‌کند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش�ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخ�ی متقاضی�ان خودروه�ای خارجی متمای�ل به خرید‬ ‫خودروه�ای داخل�ی ش�ده‌اند و این امر عرض�ه و تقاضا را‬ ‫به‌هم زده و طبیعی است شاهد آشفتگی قیمت‌ها باشیم‪.‬‬ ‫احم�دی در پایان گفت‪ :‬به هر حال امیدواریم در این باره‬ ‫دول�ت هر چه زودتر تصمیم‌ه�ای جدی را اتخاذ و وضعیت‬ ‫موجود را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزفروشی ممنوع‬ ‫در ادامه‪ ،‬به س�راغ یک کارشناس صنعت خودرو رفتیم‪.‬‬ ‫عبداهلل توکلی‌الهیجانی درباره اینکه آیا واردات خودرو در‬ ‫تناقض با حمایت از کاالی ایرانی است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬اصوال‬ ‫واردات بی‌هدف به‌ویژه در صنعتی که حداقل در ‪ ۵۰‬س�ال‬ ‫گذشته زیرس�اخت‌های اساس�ی در آن ایجاد شده است‪،‬‬ ‫تنها به ناب�ودی صنایع داخلی می‌انجامد‪ ،‬آن‌هم در کاالیی‬ ‫مانن�د خودرو که ب�ازار داخلی تقاضای بی�ش از یک و نیم‬ ‫میلیون خودرو در س�ال دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫که منابع ارزی کشور محدود شده‪ ،‬اختصاص ارز به واردات‬ ‫خودرو در عمل‪ ،‬هدر دادن منابع ارزی کش�ور در بحبوحه‬ ‫جنگ اقتصادی است‪.‬‬ ‫این کارش�ناس صنعت خودرو تاکید ک�رد‪ :‬نه‌تنها درباره‬ ‫واردات ‪ CBU‬بلک�ه حتی در زمینه واردات قطعات ‪CKD‬‬ ‫نیز باید با تامل بیشتری عمل کرد‪.‬‬ ‫توکلی‌الهیجانی با اش�اره به اینک�ه اختصاص ارز باید به‬ ‫موثرترین وجه ممکن انجام ش�ود‪ ،‬گفت‪ :‬تخصیص ارز تنها‬ ‫ب�رای رفع موانع خودروهایی با برند داخلی باید باش�د که‬ ‫نخس�ت بیش�ترین تیراژ را دارند و در نتیجه‪ ،‬به بیشترین‬ ‫نیاز داخل پاس�خ می‌دهند و دوم اینکه بیش�ترین اشتغال‬ ‫را در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی داخل داشته‌اند‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬دست‌ودلبازی در منابع ارزی کشور آن هم‬ ‫در میان این جنگ تمام‌عیار اقتصادی بی‌معنا است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات بی‌تاثیر در کاهش قیمت‌ها‬ ‫توکلی‌الهیجانی در پاس�خ ب�ه پرسش�ی مبنی‌بر اینکه‬ ‫واردات خ�ودرو چقدر بر کاهش قیمت‌ه�ا در بازار اثرگذار‬ ‫اس�ت‪ ،‬گفت‪ :‬واردات خ�ودرو تاثیری بر س�اماندهی بازار‬ ‫خ�ودرو و شکس�تن حباب‌ه�ای قیمتی موجود و ش�کاف‬ ‫بین ن�رخ کارخانه و بازار ندارد زیرا به طور عمومی واردات‬ ‫خ�ودرو در بهترین حال�ت(در س�ال‌های ‪ ۹۵‬و ‪ )۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬ت�ا ‪ ۸۰‬هزار دس�تگاه نیاز بازار خ�ودرو را در بخش‌های‬ ‫گران‌قیمت‌ها پاسخ داده‌اند‪ .‬حال آنکه این بخش با توجه به‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور رشدی نداشته و در عمل‪ ،‬تقاضای‬ ‫زی�ادی برای خودروهای لوکس وجود ندارد‪ .‬با آزاد ش�دن‬ ‫واردات خودرو‪ ،‬آیا می‌توان کیا پیکانتوی ‪ ۱۵‬هزار دالری را‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان فروخت؟ حال پرسش این است‬ ‫که در این بخش آماری برای تقاضا چقدر است؟‬ ‫‹ ‹هزینه‌کرد ارزی برای تولید‬ ‫این کارش�ناس حوزه خودرو با اشاره به جنگ تمام عیار‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬در زمینه س�اماندهی ب�ازار خودرو باید به‬ ‫راهکارهایی توجه شود که با تخصیص کمترین منابع ارزی‪،‬‬ ‫بیش�ترین تاثیر را بر آرام کردن تالطم‌های موجود داشته‬ ‫باش�یم‪ .‬وی گفت‪ :‬معتق�دم تمرکز روی رف�ع موانع تولید‬ ‫خودروهای پرتیراژ داخلی ب�ه جای هدر دادن منابع ارزی‬ ‫در واردات صرف کارآمدتر اس�ت‪ .‬ما برای تکمیل یک تیبا‬ ‫یا یک س�مند نی�از به ‪ ۱۰۰۰‬دالر ارز داری�م حال آنکه برای‬ ‫پاس�خگویی به نیاز بازار از طریق واردات خودرو دست‌کم‬ ‫‪ ۱۰‬هزار دالر ارز باید از کش�ور خارج ش�ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حتی‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به این خودروها برای پاسخگویی‬ ‫سریع به نیاز بازار اولویت دارد‪.‬‬ ‫توکلی‌الهیجانی افزود‪ :‬حاال این تخصیص یارانه می‌تواند‬ ‫با آزادس�ازی نرخ خودروهای داخل�ی و تخصیص وام‌های‬ ‫کم‌بهره به مصرف‌کنندگان ب�رای جلوگیری از ایجاد رانت‬ ‫در این حوزه‌ها باشد‪ .‬به هر حال آنچه اهمیت دارد سرعت‬ ‫تصمیم‌گی�ری و جس�ارت تصمیم‌ه�ای س�خت اس�ت اما‬ ‫متاس�فانه در این روزها فقط نظاره‌گر مسئله‌ای هستیم که‬ ‫روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫محصوالت گمنام پژو در کشور‬ ‫از گذشته تا‌کنون خودروهای مختلفی از برند پژو وارد‬ ‫کشور شده‌اند که از این میان می‌توان محبوب‌ترین آنها‬ ‫را پژو ‪ ۲۰۶‬دانس��ت‪ .‬اما ‪ ۳‬خودرو از این برند وجود دارد‬ ‫که به دالیل مختلف در فروش با شکست روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش‌نیوز» شرکت ایران‌خودرو وظیفه‬ ‫مونتاژ و واردات محصوالت پژو در ایران را بر‌عهده داشته‬ ‫که در فروش محصوالتی مانند ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬موفق عمل‬ ‫کرده اس��ت و همچنان نیز این شرکت به عرضه این دو‬ ‫خودرو ادامه می‌دهد‪ .‬از جمله محصوالت جدید پژو نیز‬ ‫می‌توان به مدل ‪ ۲۰۰۸‬اش��اره کرد که تعداد محدودی‬ ‫از آن وارد بازار ش��ده و اس��تقبال خوبی نیز از آن شده‬ ‫است اما به دلیل اعمال تحریم‌های مختلف مشکالتی در‬ ‫زمینه تولید و عرضه آن به وجود آمد‪ .‬محصوالتی نیز از‬ ‫پژو در ایران وجود دارند که به گونه‌ای گمنام به ش��مار‬ ‫می‌روند و می‌توان لق��ب بدفروش‌ترین خودروهای این‬ ‫برن��د در ایران را ب ‌ه آنها داد‪ .‬در ادامه‪ ،‬درباره خودروهای‬ ‫مورد اشاره توضیح می‌دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۴۰۷‬‬ ‫برخ��ی از خودروه��ای پژو با وجود نق��اط قوت‪ ،‬به‬ ‫دلیل ضعف‌هایی که داشتند‪ ،‬نتوانستند در بازار ایران‬ ‫به فروش موفقی دس��ت یابند‪ .‬پ��ژو ‪ ۴۰۷‬یکی از این‬ ‫محصوالت است که تولید آن از سال ‪ ۲۰۰۴‬آغاز شد‬ ‫و تا س��ال ‪ ۲۰۱۰‬نیز ادامه یاف��ت و پس از آن‪ ،‬مدل‬ ‫‪ ۵۰۸‬جایگزین این خودرو شد‪ .‬نکته جالب اینجاست‬ ‫که مدل ‪ ۵۰۸‬نیز‌مانند ‪ ۴۰۷‬یکی از سدان‌های ناموفق‬ ‫بازار ایران است‪ .‬شرکت ایران‌خودرو‪ ،‬ثبت‌نام پژو ‪۴۰۷‬‬ ‫را از س��ال ‪ ۱۳۸۷‬آغاز کرد؛ خودرویی که با توجه به‬ ‫ظاه��ر متفاوت و پیش��رانه قدرتمن��د انتظار می‌رفت‬ ‫ب��ه فروش موفقی در ایران دس��ت یابد‪ .‬قیمت‌گذاری‬ ‫نامناس��ب در مقایس��ه با رقیبان یک��ی از اصلی‌ترین‬ ‫دالیل شکست این خودرو در کشور بود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫چهره متفاوت ‪ ۴۰۷‬نیز در این شکست بی‌تاثیر نبود‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار‌های منتشر‌شده‪ ۱۵۰۰ ،‬دستگاه از این‬ ‫خودرو از س��وی ایران‌خودرو به کشور وارد شد و باقی‬ ‫که نزدیک به ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه اس��ت به واس��طه افراد‬ ‫مختلف وارد شد‪ .‬پژو ‪ ۴۰۷‬در بخش فنی از پیشرانه ‪۲‬‬ ‫لیتری ‪ ۴‬س��یلندر با بیشترین توان ‪ ۱۴۳‬اسب بخار و‬ ‫حداکثر گشتاور ‪ ۲۰۰‬نیوتن‌متر بهره می‌برد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫همچنان می‌توان این خودرو را از گزینه‌های پر‌قدرت‬ ‫در بازار خودروها کارکرده دانست‪ ۴۰۷ .‬از جعبه‌دنده‬ ‫است مشکالتی در بازار وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫‪ ۵‬سرعته دستی و ‪ ۴‬سرعته اتوماتیک بهره می‌برد که‬ ‫به ترتیب‪ ،‬در زمان‌ه��ای ‪ ۹.۱‬و ‪ ۱۰.۵‬ثانیه می‌توانند‬ ‫از حالت س��کون به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫خبرهای خوش درباره ‪ ۲۰۰۸‬و ‪C‌۳‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور‬ ‫اعالم کرد که با تامین ش��دن قطعات مورد نیاز‪ ،‬تمام خودروهای‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��یتروئن ‪ C‌۳‬که پیش‌فروش ش��ده‌اند تولید و‬ ‫تحویل خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫پ��س از برج��ام و ورود خودروس��ازان بین‌المللی به ایران‪،‬‬ ‫ایران‌خ��ودرو همکاری با پژو و س��ایپا هم��کاری خود را با‬ ‫س��یتروئن آغاز کردند‪ .‬وی با بیان اینکه این دو خودروساز‬ ‫فرانس��وی ب��رای ورود به بازار ایران ملزم به س��رمایه‌گذاری‬ ‫در ایران ش��دند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دنبال آن در گام نخست‬ ‫همکاری مش��ترک خودروس��ازان ایرانی و فرانسوی‪ ،‬دو خودر ‌و پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و سیتروئن‪ C‌۳‬به خطوط تولید آمده و تعداد قابل توجهی از این‬ ‫خودروها پیش‌فروش شد‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کشور ادامه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬پس از‬ ‫خروج امریکا از برجام با فش��ارهای غیرقانونی این کشور به‬ ‫ش��رکت‌های بین‌المللی‪ ،‬دو شرکت پژو و سیتروئن مجبور‬ ‫به تعلیق فعالیت‌های خود در ایران شدند‪.‬‬ ‫نجفی‌منش افزود‪ :‬با وجود تعلیق فعالیت پژو‌س��یتروئن‬ ‫در ای��ران‪ ،‬ب��ر اس��اس جدیدتری��ن اخبار به‌دس��ت آمده‬ ‫تم��ام قطع��ات الزم برای تولی��د خودروهای پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫س��یتروئن‪ C‌۳‬پیش‌فروش شده در گذش��ته‪ ،‬تامین شده و در‬ ‫آینده این خودروها تولید و تحویل خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬در کل می‌توان این خ��ودرو را از لحاظ‬ ‫طراحی داخل‪ ،‬خارجی و مش��خصات فنی قابل قبول‬ ‫دانس��ت اما از نظر پیدا ک��ردن قطعات یدکی ممکن‬ ‫مدل ‪ ۳۰۱‬پژو در تعداد بس��یار محدودی به کشور‬ ‫راه یافت و دالیل مختلفی باعث استقبال نشدن از این‬ ‫نوع ش��د‪ .‬با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه کشور‪ ،‬نرخ‬ ‫محصوالت پژو با رش��د چشمگیری روبه‌رو شد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه پژو ‪ ۳۰۱‬در مدل ‪ ۲۰۱۶‬به کش��ور وارد ش��ده‬ ‫بود در حالی که نسل جدید آن در خارج از کشور در‬ ‫حال عرضه اس��ت‪ .‬تمامی این موارد در کنار چهره به‬ ‫نسبت ساده این خودرو باعث شکست این خودرو در‬ ‫ایران شده اس��ت‪ .‬پژو ‪ ۳۰۱‬در بخش فنی از پیشرانه‬ ‫‪ ۴‬سیلندر ‪ ۱.۶‬لیتری با حداکثر توان ‪ ۱۱۴‬اسب بخار‬ ‫و بیشترین گش��تاور ‪ ۱۵۰‬نیوتن‌متر بهره می‌برد‪ .‬این‬ ‫خودرو به جعبه‌دنده ‪ ۶‬س��رعتی اتوماتیک مجهز شده‬ ‫است که توان پیشرانه را به محور جلو منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫با توج��ه به آمار و ارقام گفته‌ش��ده نمی‌توان ‪ ۳۰۱‬را‬ ‫خودروی��ی پر‌قدرت دانس��ت و تنها نکت��ه مثبت آن‬ ‫ت کم(‪ ۶.۶‬لیتر در هر‬ ‫مصرف سوخت ترکیبی به نسب ‌‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیومتر) است‪ .‬در نهایت‪ ،‬می‌توان گفت با وجود‬ ‫اینک��ه محصوالت پژو از کیفیت قابل قبولی برخوردار‬ ‫هس��تند اما به دالیل مختلف بیان‌ش��ده‪ ،‬این خودرو‬ ‫نتوانس��ت در بازار ایران طرفداران زیادی را به سمت‬ ‫خود جذب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۵۰۸‬یکی از جدیدتری��ن محصوالت این برند‬ ‫فرانس��وی در ایران به شمار می‌رود که فروش آن نیز‬ ‫مانند دو مدل دیگر با ش��ک و تردید همراه است‪ .‬این‬ ‫خودرو به طور ناخواس��ته در رقابت با رنو تلیس��مان‬ ‫قرار گرف��ت‪ .‬با توجه ب��ه امکانات و مقایس��ه کاربرد‬ ‫این دو خودرو‪ ،‬عموم خریداران به س��مت تلیس��مان‬ ‫رفتند‪ .‬ش��اید بتوان چهره جذاب‌تر و امکانات بیش��تر‬ ‫تلیس��مان را از جمله دالیل موفقیت آن در بازار ایران‬ ‫دانست‪ .‬پژو ‪ ۵۰۸‬در بخش فنی از پیشرانه ‪ ۱.۶‬لیتری‬ ‫توربو با بیش��ترین توان و ‪ ۱۶۳‬اسب بخار و بیشترین‬ ‫گشتاور ‪ ۲۴۰‬نیوتن‌متر بهره می‌برد‪ .‬در این بخش نیز‬ ‫رنو تلیس��مان عملکرد بهتری دارد و بیش��ترین توان‬ ‫‪ ۱۹۰‬اس��ب بخار را در اختیار خری��دار قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۸‬در مدت‌زمان ‪ ۸.۹‬ثانیه می‌تواند به سرعت ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت دست یابد که این فرآیند از طریق‬ ‫جعبه‌دنده ‪ ۶‬سرعته اتوماتیک انجام می‌شود‪.‬‬ ‫تولید و تحویل محصوالت سایپادیزل سرعت گرفت‬ ‫ش��رکت س��ایپا‌دیزل در ‪ ۶‬ماه نخست س��ال با تولید ‪ ۲۰۱۶‬دس��تگاه از انواع‬ ‫محصوالت تجاری‪ ،‬نس��بت به تولید ‪ ۱۳۰۴‬دستگاه در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫رشد ‪ ۵۵‬درصدی تولید را تجربه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬این ش��رکت با رش��د تولید و فروش انواع محصوالت تجاری‬ ‫در نیمه نخس��ت امسال نس��بت به سال گذشته‪ ،‬توانس��ت ضمن اجرای بخشی‬ ‫از برنامه‌های تدوین‌شده خود در سال ‪ ،۹۷‬پاسخگوی نیاز مشتریان نیز باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬کامیون ولوو ‪ FH۵۰۰‬با تولید ‪ ۹۲۱‬دستگاه‪ ،‬بیشترین‬ ‫تیراژ تولید در بین محصوالت سایپادیزل در ‪ ۶‬ما ‌ه نخست امسال‌را داشت و پس‬ ‫از آن کامیون��ت فوت��ون ‪ ۸.۵‬تن با تولید ‪ ۳۵۰‬دس��تگاه و کامیونت فوتون ‪ ۶‬تن‬ ‫خوابدار با تولید ‪ ۲۵۰‬دس��تگاه‪ ،‬س��هم باالیی از محصوالت تولیدی این مجموعه‬ ‫صنعتی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬س��ایپادیزل در ‪ ۶‬ما‌ه نخست امسال موفق ش ‌د ‪۱۸۳۶‬دستگاه از انواع‬ ‫محص��والت را به مش��تریان تحویل دهد که این آمار نس��بت ب��ه تحویل ‪۱۲۱۱‬‬ ‫دس��تگاه در مدت مشابه سال ‪ ،۹۶‬نشان از رشد ‪ ۵۲‬درصدی تحویل محصول به‬ ‫مش��تری دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در نیمه نخست سال‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۷۸۲‬کامیون ولوو‬ ‫‪ FH۵۰۰‬به مش��تریان تحویل داده ش��ده و پس از این محصول‪‌۲۰۰ ،‬کامیونت‬ ‫فوت��ون ‪ ۶‬ت��ن خواب��دار و ‪‌۱۸۷‬کامیونت فوتون ‪ ۸‬تن از بیش��ترین تیراژ در بین‬ ‫محصوالت تحویل داده شده به مشتریان برخوردار هستند‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود ب��ا برنامه‌ریزی‌های انجام‌ش��ده و در ص��ورت حمایت و‬ ‫پش��تیبانی س��ازمان‌های ذی‌ربط‪ ،‬در ‪ ۶‬ما ‌ه دوم امس��ال با تولید کامیون ‪ KX‬به‬ ‫عنوان محصول جایگزین ولوو در طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل‪ ،‬تولید و عرضه‬ ‫خودروهای تجاری در شرکت سایپادیزل با سرعت بیشتری ادامه یابد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫ن به برون‬ ‫تغییر نگاه از درو ‌‬ ‫رضا رضایی‪ /‬کارش�ناس صنعت قطعه‪ :‬در ‪ ۴‬دهه گذشته(اگر‬ ‫مس��ائل تحریم و جنگ را کنار بگذاریم) شکل کالن صنعت کشور‬ ‫بیش��تر در حالت درون‌گرا طراح��ی و حرکت می‌کرد و نگاه ویژه‌ای‬ ‫به برون‌گرایی وجود نداش��ت به این معنی که حضور صنعتگران در‬ ‫بازاره��ای رقابت��ی و صادرات کمرنگ بوده اس��ت‪ .‬این موضوع خود‬ ‫مس��ئله‌ای کالن برای سیاس��ت‌گذاران کشور به ش��مار می‌رود‪ .‬در‬ ‫نتیجه این مس��ئولیت س��نگین برعهده مدیران و مسئوالن اجرایی‬ ‫باالدس��ت کشور اس��ت تا تحولی بزرگ در این رویه به وجود آورند‪.‬‬ ‫صنعتگران در تاریخچه تولید خود نگاه به بازار داخل داش��ته‌اند در‬ ‫حالی که الزم اس��ت از این پوسته خارج ش��ویم و‌مانند کشورهای‬ ‫صنعتی و توس��عه‌یافته این موضوع را مدنظ��ر قرار دهیم که با نگاه‬ ‫ب��ه بازارهای فراملی تولید و فعالیت خود را ادامه دهیم‪ .‬البته اینکه‬ ‫چه صنایعی در کش��ور فعالیت داش��ته باشند به سیاست‌های کالن‬ ‫کش��وری در بخش اقتصاد و صنعت برمی‌گردد‪ .‬همچنین اینکه در‬ ‫کدام بخش توانمندی کش��ور بیش��تر بوده و به همان س��مت برای‬ ‫تامین بازار داخل و نیز صادرات حرکت کنیم از مسائلی است که در‬ ‫اتخاذ تصمیم‌ها باید لحاظ ش��ود‪ .‬در ‪ ۴‬دهه گذشته سیاست‌گذاران‬ ‫به این اصل مهم توجه نکردند یا اگر توجه داش��تند بس��یار محدود‬ ‫بود‪ .‬این چالش بزرگی برای تولید صنعتی کش��ور به ش��مار می‌رود‬ ‫که به رس��یدگی جدی نیاز دارد زیرا ساختار‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫تجهیزات نرم‌افزاری و س��خت‌افزاری با دی��د درون‌گرایی جلو آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬سهم داش��تن در بازار جهانی کار راحتی نیست و الزم است‬ ‫رویکردهای سیاست‌گذاران به این سمت چرخش داشته باشد‪ .‬توجه‬ ‫ویژه مس��ئوالن کش��ور باید زمینه این تحول را ب��ه وجود آورد که‬ ‫صنع��ت برون‌گرا و صادرات‌محور باش��د‪ .‬همچنین این موضوع باید‬ ‫مبنای توس��عه برای صنایع جدید باشد‪ .‬در این بستر صنعت قطعه‬ ‫نیز یکی از این صنایع است که امروز نیازمند چنین نگاه و رویکردی‬ ‫اس��ت‪ .‬برای تحقق این امر مهم‪ ،‬تحوالت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‬ ‫در ماشین‌آالت‪ ،‬فناوری‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬مهارت‌های مدیریتی‪ ،‬حمایت‬ ‫و پشتیبانی‌های دولتی برای حضور جهانی نیاز است‪.‬‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه‌سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ارز معامله‌شده را از صنعتگر پس می‌گیرند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ب��ا ممنوعیت واردات محصوالتی که مش��ابه تولید‬ ‫داخل دارند مش��کالت زیادی برای تولیدکنندگان به‬ ‫وجود آمد‪.‬‬ ‫بسیاری پیش‌تر با ارز دولتی اقالم مورد نیاز خود را‬ ‫سفارش داده بودند اما پس از ورود به گمرکات کشور‬ ‫اج��ازه ترخیص به آنها داده نش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬نزدیک‬ ‫ب��ه دو ماه مواد در گمرکات دپ��و بودند به طوری که‬ ‫منج��ر به گالیه و اعتراض تم��ام صنعتگران از جمله‬ ‫قطعه‌سازان شد‪ .‬برخی عنوان می‌کردند مواد اولیه‌ای‬ ‫که وارد کرده‌اند تاریخ مصرف محدودی دارد و ممکن‬ ‫اس��ت پس از گذشت چند ماه فاس��د شود‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫با پیگیری‌های مدی��ران صنایع‪ ،‬مجوز ترخیص برای‬ ‫برخی از مواد اولیه و محصوالت صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬به س��راغ شاپور سامعی‪ ،‬نایب‌رئیس انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی رفتیم و‬ ‫موضوع را از وی پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫€ €آیا ترخیص م�واد اولیه و قطعات منفصله از‬ ‫گمرک با پرداخ�ت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز‬ ‫مرجع انجام ش�د یا قطعه‌س�ازان جزو فهرستی‬ ‫بودن�د که از هر گونه پرداخت هزینه‌های اضافه‬ ‫معاف شدند؟‬ ‫برخی اقالم صنعتگ��ران این حوزه جزو محصوالت‬ ‫مع��اف از پرداخت مابه‌التف��اوت ارز دولتی و ارز آزاد‬ ‫هستند‪ .‬در واقع‪ ،‬ابتدا فهرست ‪ ۳۲۰۰‬قلم از کاالهای‬ ‫ح��وزه قطعه از س��وی محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تهیه و ب��ه بانک مرکزی‬ ‫ارسال شد‪ .‬با این نامه‪ ،‬وزیر اعالم کرد این اقالم معاف‬ ‫از پرداخت مابه‌التفاوت هستند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر قطعات تولید و تامین ش��ده از سوی‬ ‫قطعه‌سازان برای خودروس��ازان با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت و هیچ قطعه‌س��ازی محصوالتش را با قیمتی‬ ‫باالتر عرضه نکرده است در حالی که نزدیک به دو ماه‬ ‫اس��ت که صنعتگران این حوزه با دالر ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫توم��ان خرید و فعالی��ت می‌کنند(البته این قیمت‌ها‬ ‫نوسان دارد و هر روز باالتر می‌رود)‪.‬‬ ‫بعض��ی از کاالها به دالی��ل مختلفی از قلم افتاده و‬ ‫یکی از دالیل حذف محصوالت‪ ،‬تولید مش��ابه آن در‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬طبیعی بود که این قطعات یا مواد اولیه‬ ‫از فهرس��ت محصوالت‪ ،‬معافیت پرداخت مابه‌التفاوت‬ ‫ارز دولتی و ارز مرجع حذف شوند‪.‬‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو‬ ‫نشست‌هایی با مدیران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داشت و برخی از مسائل توضیح داده شد‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬قطعه دیگر به فهرس��ت نخس��ت‬ ‫اضافه شد زیرا به اشتباه حذف شده بودند‪.‬‬ ‫البت��ه تاکن��ون بانک مرک��زی اقالم جدی��د را به‬ ‫فهرس��ت قبلی اضافه نکرده اس��ت اما ب��ه هر حال از‬ ‫سوی وزارتخانه این اقالم هم از پرداخت مابه‌التفاوت‬ ‫ارزی معاف شده‌اند‪.‬‬ ‫در کنار این مس��ئله‪ ،‬تعدادی از محصوالت به دلیل‬ ‫تولید داخل از س��وی وزارتخانه حذف شدند‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬در زمینه ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد مش��کالت قطعه‌س��ازان رفع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد قطعات که برای خرید‬ ‫قب��ل از ‪ ۱۵‬مرداد ش��امل ارز دولت��ی ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫بودن��د‪ ،‬از این تاری��خ به بعد ش��امل ارز «نیما»یی و‬ ‫قیمت‌های روز خواهند شد‪.‬‬ ‫البته گمرک درب��اره ترخیص تمام این محصوالت‬ ‫بر اس��اس مصوبه‌های قبلی‪ ،‬اف��راد را به بانک ارجاع‬ ‫می‌دهد و بانک نی��ز پیرو فرم‌های گمرک از ما تعهد‬ ‫حق پرداخت مابه‌التفاوت را می‌گیرد که اگر در آینده‬ ‫من واردکننده شامل این قانون(پرداخت مابه‌التفاوت)‬ ‫شدم این مبلغ را به طور حتم بپردازم‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد قطعات خرید‬ ‫پیش از ‪ ۱۵‬مرداد ش��امل قانون پرداخت مابه‌التفاوت‬ ‫ارز دولتی و مرجع نیستند و بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد باید‬ ‫این مبلغ را بپردازند‪.‬‬ ‫€ €زمان�ی انجمن از عملکرد گمرک گالیه‌هایی‬ ‫داش�ت‪ .‬با توجه به این توضیح‌ها‪ ،‬مش�کالت تا‬ ‫حدودی رفع شده است؟‬ ‫بله‪ .‬ب��ا پیگیری مدی��ران و مس��ئوالن‪ ،‬گمرک در‬ ‫حال همکاری اس��ت‪ .‬تاکید مقام��ات بود که با توجه‬ ‫به وضعیت تحریمی به‌وی��ژه اینکه صنعت خودرو در‬ ‫این بحث هدف نخس��ت تحریم‌ها اس��ت روند کارها‬ ‫آسان شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬گمرک هم��کاری الزم را با صنعتگر دارد‬ ‫به طوری ک��ه اگر واردکننده هیچ مدرک و س��ندی‬ ‫برای ش��امل بودن یا نب��ودن پرداخ��ت مابه‌التفاوت‬ ‫ارزی در اختیار نداش��ته باشد‪ ،‬گمرک تعهد می‌گیرد‬ ‫که در مدت‌زمانی اس��ناد تحویل داده می‌ش��ود و در‬ ‫ادامه تا حد زیادی محصوالت مجوز ترخیص دریافت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با درایت مس��ئوالن و مدیران دولتی‬ ‫و مدیریت خود گمرک اجازه داده نش��د تا خط تولید‬ ‫قطعه‌سازی و در نهایت خودروسازی متوقف شود‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬نهایت همکاری می‌ش��ود ت��ا فعالیت‌ها ادامه‬ ‫پیدا کند؛ اگرچه تولید در حال سپری کردن روزهای‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫€ €گفتید تولید وضعیت س�ختی دارد‪ .‬با وجود‬ ‫ترخیص مواد اولیه‪ ،‬مشکل چیست؟‬ ‫یکی از مس��ائلی که باعث دغدغه صنعتگران شده‪،‬‬ ‫ارز به‌ویژه ارز «نیما»یی اس��ت‪ .‬از ‪ ۱۵‬مرداد پرداخت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان منتفی شده و ارز نیمایی دردسرهای‬ ‫خاص خود را دارد‪ .‬قطعه‌س��از ثبت س��فارش می‌کند‬ ‫و ب��رای دریاف��ت ارز به بانک مرکزی می‌رس��د و در‬ ‫نهای��ت به بانک عام��ل اطالع داده می‌ش��ود که این‬ ‫صنعتگ��ر مش��مول گرفتن برای مث��ال‪ ،‬یک میلیون‬ ‫یورو برای واردات اس��ت‪ .‬اما در ادام��ه‪ ،‬این صنعتگر‬ ‫است که موظف است یوروی مورد نیاز خود را از بازار‬ ‫تهیه کند‪ .‬مثل دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیس��ت که بانک‬ ‫تخصیص ارز داده و پرداخت شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید ب��ه دنب��ال صادرکنندگانی مانند‬ ‫پتروشیمی‌ها باش��یم تا ارز مورد نیاز خود را دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬ش��رایط به گونه‌ای اس��ت که دو طرف باید با‬ ‫مذاک��ره ارز را ردوب��دل کنند‪ .‬در دو هفته گذش��ته‬ ‫شاهد بودیم که ارزهای یورو و دالر چقدر افزایش نرخ‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬این افزایش از سوی شرکت‌هایی است که‬ ‫صادرات داشته‌اند و موظف به فروش ارز خود به سایر‬ ‫صنعتگران برای واردات کاالهای ضروری بوده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬دولت به این شرکت‌ها اجازه داده که آنها‬ ‫درصدی از پول خود را به ش��کل اسکناس وارد کشور‬ ‫کنند در حالی که برای من واردکننده این اس��کناس‬ ‫کارساز نیست‪ .‬برای کسانی مفید است که ارز را برای‬ ‫مسافرت می‌خرند یا می‌خرند تا به عنوان سرمایه نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر در بحث ارز‪ ،‬این است که دالر حواله‬ ‫با اسکناس بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تومان تفاوت نرخ دارد‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬اگر ارزش اسکناس یک دالری ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان باشد حواله آن ‪ ۱۵‬هزار تومان می‌شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬به نفع ش��رکت پتروش��یمی اس��ت که ارز‬ ‫صادراتی خود را به اس��کناس تبدیل کند که ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان اضافه‌تر از بازار دریافت کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬با ای��ن وضعیت صنعتگ��ر نمی‌تواند از‬ ‫صنای��ع صادرات��ی ارزی دریافت کنند‪ .‬ه��رگاه برای‬ ‫دریافت ارز مراجعه می‌کنیم به آینده محول می‌شود‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬مرداد هر چه گذش��ته‪ ،‬شرایط بدتر و سخت‌تر‬ ‫ش��ده و حدود یک هفته است که هیچ‌کس نتوانسته‬ ‫از س��امانه «نیما» ب��ه راحتی ارز مورد نی��از خود را‬ ‫خریداری کند مگر با هزاران ترفند که بسیار گران‌تر‬ ‫از ارزی است که اعالم می‌کنند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬همچنان با کمبود نقدینگی از یک س��و‬ ‫و نخریدن محصوالت مورد نیاز از س��وی دیگر روبه‌رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از صنعتگ�ران از خرید م�واد اولیه‬ ‫داخلی نیز گالیه‌مند هس�تند که نرخ آنها چند‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫پایه قیمت��ی خرید مواد اولیه خودروس��ازان مانند‬ ‫مس‪ ،‬روی‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬چ��دن‪ ،‬آهن‪ ،‬فوالد و‪ ...‬بورس‬ ‫اس��ت در حال��ی که به لح��اظ توان مالی ش��رکت‌ها‬ ‫نمی‌توانن��د از بورس خرید کنن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ناگزیر‬ ‫باید از بازار محصوالت را خریداری کنند که نرخ آنها‬ ‫شورای رقابت در بازار خودرو چه نقشی دارد؟‬ ‫یک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو گفت‪ :‬نقش��ی که‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��ورای رقابت در صنعت خ��ودرو بازی‬ ‫می‌کن��د کمک به جریان داللی و واس��طه‌گری در بازار‬ ‫خ��ودرو اس��ت‪ .‬حس��ن کریمی‌س��نجری در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��ن‌ا اظه��ار کرد‪ :‬ش��ورای رقابت ب��ا قیمت‌گذاری‬ ‫دس��توری و جلوگیری از واقعی شدن نرخ خودرو نه‌تنها‬ ‫به تولیدکنندگان این محصول آس��یب می‌زند بلکه حق‬ ‫مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را هم ضایع می‌کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شرایطی که نرخ خودرو در بازار آزاد فاصله‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی با قیمت‌ها در کارخانه‌های س��ازنده دارد‬ ‫هرچه خودروس��ازان تالش کنن��د و فیلترهایی را برای‬ ‫ح��ذف دالالن از چرخ��ه خرید خودرو ایج��اد کنند باز‬ ‫هم خودرو ب ‌ه دس��ت مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫پیش‌فروش تازه ایران‌خودرو شاهد بودیم در شرایطی که‬ ‫این ش��رکت برای حذف واسطه‌ها شرط خودرو نداشتن‬ ‫در زم��ان خرید خودرو را مطرح کرد‪ ،‬این‌بار برخی افراد‬ ‫بدون خ��ودرو اقدام به اج��اره دادن کارت ملی خود به‬ ‫دالالن و واس��طه‌ها کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬در واقع‪ ،‬به دلیل‬ ‫تفاوت ش��دید نرخ خودرو در کارخانه و بازار‪ ،‬این دالالن‬ ‫هستند که با روش‌های مختلف قوانین را دور زده و مانع‬ ‫از رسیدن خودروهای تولیدی ب ‌ه دست مصرف‌کنندگان‬ ‫واقعی می‌ش��وند‪ .‬کریمی‌سنجری با بیان اینکه از آن سو‬ ‫نیز کارخانه‌های خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی به دلیل‬ ‫قیمت‌گذاری دستوری مجبور هستند محصول خود را با‬ ‫قیمتی کمتر از نرخ‌های تمام‌ش��ده و واقعی عرضه کنند‬ ‫و زیان می‌کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در واقع‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫با اقدام خود در جلوگیری از واقعی شدن نرخ خودرو به‬ ‫خودروسازان و قطعه‌سازان و نیز مصرف‌کنندگان آسیب‬ ‫می‌زند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشخص نیست چه منافعی وجود‬ ‫دارد که شورای رقابت اصرار بر ادامه یک سیاست غلط و‬ ‫جلوگیری از واقعی شدن قیمت‌ها دارد‪ .‬وقتی تولیدکننده‬ ‫و مصرف‌کنن��ده از این سیاس��ت ضرب��ه می‌خورند چه‬ ‫منافعی در میان اس��ت که از اص�لاح وضعیت و واقعی‬ ‫شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌شود‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر ش��اهدیم که به دلیل‬ ‫واقعی نبودن نرخ خودرو در کارخانه‌های س��ازنده‪ ،‬برای‬ ‫خرید ‪ ۵۰‬هزار خودرو حدود ‪ ۱۱‬میلیون نفر به س��ایت‬ ‫فروش خودروساز مراجعه می‌کنند‪ .‬طبیعی است که ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۹۵۰‬هزار نف��ر از این اف��راد موفق به خرید‬ ‫خ��ودرو نش��ده و نارضایتی‌های��ی را به وج��ود می‌آورد‌‬ ‫در حال��ی که اگ��ر نرخ خودرو در کارخانه‌های س��ازنده‬ ‫واقع��ی بود دیگر این هجوم تقاض��ا به طرح‌های فروش‬ ‫خودروسازان وجود نداشت و مصرف‌کنندگان واقعی نیز‬ ‫از خرید خودرو محروم نمی‌شدند‪.‬‬ ‫به‌ش��دت افزایش یافته اس��ت‪ .‬تا اینجا قطعه‌سازان با‬ ‫تمام این مشکالت و کمبودها و تحریم‌های امریکایی‬ ‫و داخل��ی فعالیت خ��ود را ادامه داده‌ان��د اما روزگار‬ ‫س��ختی دارند‪ .‬هر روز محصوالت گران‌تر از روز پیش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €از س�وی دیگ�ر‪ ،‬همچنان اصرار ب�ر کنترل‬ ‫نرخ خودروها است‪ .‬صنعتگر مخالفتی با حضور‬ ‫تعزیرات‪ ،‬ش�ورای رقاب�ت‪ ،‬ش�ورای حمایت از‬ ‫مصرف‌کنن�ده و تولیدکننده ن�دارد و به دنبال‬ ‫این اس�ت که دالل در این بس�تر سود نبرد‪ .‬اما‬ ‫وقتی نرخ محصوالت اولیه برای ساخت محصول‬ ‫نهایی آزاد اس�ت چرا باید نرخ محصوالت دیگر‬ ‫کنترل شود؟‬ ‫بس��یاری از رس��انه‌ها و مدیران و مسئوالن دولتی‪،‬‬ ‫مخالف افزایش نرخ خودروها هستند؛ ایرادی ندارد اما‬ ‫باید در نرخ ارز‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬نیز تجدیدنظر ش��ود و‬ ‫کنترل و نظارت روی قیمت‌های این بخش از صنعت‬ ‫نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫نبای��د فراموش کنی��م وقتی قیمت‌ه��ا در صنعت‬ ‫خودرو کنترلی است قطعه‌ساز و خودروساز کوچک‌تر‬ ‫و ضعیف‌تر ش��ده در حالی که حاش��یه سود دالالن و‬ ‫واسطه‌ها افزایش یافته و تعدادشان بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫€ €برای تف�اوت قیمتی به‌وجودآمده ش�نیده‬ ‫می‌شود قطعه‌س�از ناگزیر به افزایش ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نرخ محصوالت خود اس�ت‪ .‬اما خودروس�از این‬ ‫امر را نپذیرفته است‪ .‬این موضوع چقدر صحت‬ ‫دارد؟‬ ‫اگر محصوالت با دالر آزاد هم س��اخته شود عددی‬ ‫که قطعه‌س��از اع�لام می‌کند مبن��ای قیمت‌گذاری‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬آنالیز از س��وی خود خودروس��از انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫افزای��ش رق��م ‪ ۸۰‬درص��دی قیمت‌ها ب��رای تمام‬ ‫قطعات یکسان نیس��ت زیرا برخی محصوالت از مواد‬ ‫اولیه داخلی استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫البت��ه نرخ م��واد اولیه داخلی ه��م افزایش یافته و‬ ‫قیمت‌ها نسبت به گذشته تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫نحوه قیمت‌گذاری قطعات از س��وی خودروسازان‬ ‫بدین گونه اس��ت که ه��ر چند ماه یک بار اس��ناد و‬ ‫م��دارک در اختیار قس��مت اقتصادی خودروس��ازان‬ ‫قرار می‌گیرد و درباره هزینه‌های تمام‌ش��ده گفت‌وگو‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اس��ناد و م��دارک خرید به خودروس��ازان‬ ‫ارائه می‌ش��ود و آنه��ا نیز به طور اتفاق��ی چند مورد‬ ‫را بررس��ی کرده و با تایید نرخ‌ه��ا‪ ،‬میانگین گرفته و‬ ‫با محاس��به عددی تعیین می‌ش��ود‪ .‬در طول دو ماه‬ ‫گذش��ته نرخ ارز و مواد اولیه به طور تقریبی دو برابر‬ ‫شده اس��ت اما این‌گونه نیس��ت که با حرف و سخن‬ ‫خودروس��از بپذی��رد بلک��ه از من صنعتگ��ر مدرک‬ ‫خری��د م��واد اولیه مورد نی��ازم را‪ ،‬آن ه��م از بورس‬ ‫می‌خواهد‪ .‬اگر از بیرون بخرم این تفاوت نرخ را قبول‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫خرید ارز س��همیه‌ای دارای چندین مرحله است که‬ ‫گاه��ی اتفاق می‌افتد قطعه‌س��از تا پای��ان کار رفته اما‬ ‫امضای پایانی انجام نش��ده و کارها نیمه‌کاره رها شده‬ ‫است یا در حالی که هزینه ریالی ارز مورد نظر از منابع‬ ‫اعالم شده برای گرفتن ارز صادراتی(دریافت ارز نیما از‬ ‫منابع صادراتی) پرداخته ش��ده‪ ،‬در نهایت شرکت مورد‬ ‫نظر عنوان می‌کند به دالیل مش��کالتی که در س��امانه‬ ‫پیش آمده نمی‌تواند ارز مورد نظر را بفروشد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫صنعتگر باید ریال واریز شده را دوباره پس بگیرد‪.‬‬ ‫€ €با این وضعیت چگونه می‌توان تولید داشت؟‬ ‫نرخ مواد اولیه فوالد‪ ،‬روی و‪ ...‬آزاد است‪ .‬آیا باید‬ ‫فقط نرخ خودرو کنترل شود؟‬ ‫با ثبت س��فارش ارز و واریز مبلغ ب��ه ریال تا مرحله‬ ‫نهایی یک م��اه پول نزد آنها می‌ماند در ش��رایطی که‬ ‫قیمت‌ه��ا روزانه در حال تغییر اس��ت‪ .‬با این وضعیت‪،‬‬ ‫س��رمایه در جای دیگ��ر نگهداری می‌ش��ود در حالی‬ ‫که ارزش س��رمایه در حال کاهش یافتن اس��ت‪ .‬هفته‬ ‫گذش��ته انجمن حدود ‪ ۴۰‬نامه از قطعه‌سازان مختلف‬ ‫کوچک از سراسر کش��ور دریافت کرد که اعالم کردند‬ ‫ب��ه دلیل مش��کالت ارزی و مواد اولی��ه و نقدینگی در‬ ‫ح��ال تعطیلی هس��تند و از انجمن کمک خواس��تند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای اس��تمرار تولی��د و فعالیت‌ها دولت باید‬ ‫هرچه زودتر به راه چاره‌ای برای صنعت خودرو و قطعه‬ ‫کشور بیندیشد‪.‬‬ ‫کمبود سرب و کاغذ معضل باتری‌سازان کشور‬ ‫معاون اتحادیه باتری‌س��ازان کش��ور اظهار کرد‪ :‬بازار‬ ‫بات��ری نیز مانند بازار س��ایر کاالها وضعیت وخیمی را‬ ‫پش��ت س��ر می‌گذارد‪ .‬یکی از مهم‌ترین مشکالت این‬ ‫حوزه صادرات س��رب است و مشکالت به خودی خود‬ ‫تصدیق می‌کنند که صادرات بی‌مورد سرب در شرایطی‬ ‫که در داخل کشور کمبود وجود دارد باید متوقف شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬تقی علی اکب��ری‪ ،‬معاون‬ ‫اتحادیه باتری‌سازان کش��ور به ارائه توضیحاتی درباره‬ ‫ب��ازار وخیم باتری خودرو در کش��ور پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫بازار باتری نیز مانند بازار سایر کاالها وضعیت وخیمی‬ ‫را پش��ت س��ر می‌گذارد‪ .‬یکی از مهم‌ترین مش��کالت‬ ‫این حوزه صادرات س��رب است و مشکالت به خودی‬ ‫خود تصدیق می‌کنند که صادرات بی‌مورد س��رب در‬ ‫ش��رایطی که در داخل کش��ور کمبود وجود دارد باید‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬صادرات و کمبود س��رب موجب‬ ‫شده نرخ باتری فرسوده و کار کرده به ازای هر آمپر ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان شود‪ .‬ضمن آنکه باتری‌سازان عالوه‬ ‫بر کمبود س��رب با کمبود کاغذ مصرفی برای استفاده‬ ‫در داخل باتری نیز مواجه بوده و به دلیل کمبود مواد‬ ‫اولیه میزان تولید کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به تازگی با حضور وزیر دفاع دو خط تولید‬ ‫جدید در صبا ش��هر افتتاح ش��د اما همچنان می‌توان‬ ‫گفت که تولید پاسخگوی میزان نیاز کشور نیست‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از گذش��ته یکی از مش��کالت باتری‌سازان‪،‬‬ ‫ورود بات��ری قاچ��اق به کش��ور بوده ک��ه پیش‌تر در‬ ‫ش��رایطی که حدود ‪ 3‬ت��ا ‪ 5‬میلیون باتری قاچاق وارد‬ ‫کش��ور می‌ش��د به ‪ ۷‬نهاد از جمله اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعزیرات و‪ ...‬نامه‌نگاری‬ ‫ش��د و خطر ورود باتری‌های قاچاق و همچنین آینده‬ ‫وخی��م بازار باتری را ظرف ‪ 3‬س��ال پیش رو گوش��زد‬ ‫کردیم اما توجهی نشد‪.‬‬ ‫معاون اتحادیه باتری‌سازان درباره افزایش نرخ باتری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نرخ باتری خودرو پراید از ‪ ۱۱۰‬هزار تومان‬ ‫به ‪ ۳۹۰‬هزار تومان رس��یده‪ ،‬ضمن آنکه خریدار ناچار‬ ‫اس��ت باتری فرس��وده را نیز تحویل ده��د‪ ،‬بنابراین با‬ ‫احتساب ‪ ۴‬هزار تومان به ازای هر آمپر باتری فرسوده‪،‬‬ ‫مبلغی حدود ‪ ۲۴۰‬هزار تومان نیز بابت باتری فرسوده‬ ‫پرداخت ش��ده و در مجم��وع برای یک بات��ری پراید‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬هزار تومان هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره واردات باتری گفت‪ :‬درحال‌حاضر نزدیک‬ ‫به ‪100‬درصد باتری مصرفی کشور تولید داخل بوده و‬ ‫میزان واردات باتری بس��یار اندک است زیرا با دالر ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬هزار تومان واردات و فروش باتری خارجی بسیار‬ ‫دش��وار شده و عده‌ای که با فراخوان اعطای ارز به نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان اقدام به واردات کرده‌اند در نهایت ناچار‬ ‫به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند‪.‬‬ ‫این صنعتگر افزود‪ :‬بیشتر باتری‌های وارداتی از کره‬ ‫به امارات و از آنجا به ایران منتقل می‌شود و باتری‌های‬ ‫کمتری از ترکیه که باتری‌های خوبی تولید می‌کند به‬ ‫کشور وارد می‌شود‪.‬‬ ‫علی‌اکبری اظهار کرد‪ :‬با توجه به گرانی باتری و تنوع‬ ‫اندک محصوالت در بازار‪ ،‬قدرت انتخاب مردم بس��یار‬ ‫محدود ش��ده و شهروندان تنها در صدد رفع نیاز باتری‬ ‫مصرفی خودرو خود بوده و قدرت انتخاب اندکی دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره وجود باتری تقلبی ی��ا کارکرده در بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی‌توان گفت باتری تقلبی در بازار وجود دارد‬ ‫اما باتری تاریخ گذشته به وفور در بازار یافت می‌شود‪،‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬درحال‌حاضر که در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به س��ر‬ ‫می‌بری��م اقدام به عرضه و فروش باتری س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫بدون گارانتی می‌ش��ود و مصرف‌کننده مدت کوتاهی‬ ‫پ��س از خرید‪ ،‬ناچار به تعویض دوب��اره باتری خودرو‬ ‫خود خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اتحادیه باتری‌س��ازان اظهارکرد‪ :‬در حالی که‬ ‫فروشگاه‌های لوازم یدکی اقدام به فروش باتری خودرو‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بس��یاری از باتری‌س��ازان باتری برای فروش‬ ‫در اختیار نداش��ته و این یکی دیگر از مش��کالت این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫علی‌اکبری در پای��ان گفت‪ :‬درحال‌حاضر باتری‌های‬ ‫س��اخت ایران از کیفیت خوب و قابل قبولی برخوردار‬ ‫بوده اما میزان تولید داخل پاس��خگوی نیاز نیست زیرا‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۱۱‬کارخانه تولید باتری در کشور وجود‬ ‫دارد که در مجموع کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون باتری از سوی‬ ‫ای��ن کارخانه‌ه��ا تولید می‌ش��ود در حال��ی که میزان‬ ‫مصرف و نیاز کشور بیش از ‪ ۲۰‬میلیون باتری است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازار ل��وازم یدکی خودرو یکی از حوزه‌هایی اس��ت‬ ‫که در چند سال گذش��ته دچار نوعی نابسامانی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش‌تر‪ ،‬این بازار با معضالتی همچون قطعات‬ ‫قاچ��اق و بی‌کیفیت درگیر بوده اما امروز با ممنوعیت‬ ‫واردات و سختگیری‌هایی که در این زمینه از آغاز تیر‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعمال شد تا‬ ‫حدودی معضل قاچاق کمرنگ شده است‪ .‬مشکلی که‬ ‫امروز این بازار را دوباره به خود مشغول کرده موضوع‬ ‫برگش��ت قطعات معیوب به چرخه مصرف است‪ .‬این‬ ‫ام��ر گالیه تعمیرکاران را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫این‌ب��اره این موضوع از س��وی رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫تعمیرکاران خودرو تهران تایید شد اما رئیس اتحادیه‬ ‫لوازم یدکی خودرو آن را رد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌تعهدی در بازار‬ ‫مصطفی نیک‌آیین‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره درس��تی فروش قطعات مرجوعی‬ ‫پ��س از اص�لاح گفت‪ :‬قطعات یدکی ک��ه مرجوعی و‬ ‫معیوب هس��تند در بازار لوازم یدکی در حال ورود به‬ ‫ت که‬ ‫چرخه مصرف بوده است‪ .‬از این رو‪ ،‬برخی قطعا ‌‬ ‫برای تعمیرات خودرو به‌دس��ت تعمیرکاران می‌رسند‬ ‫معیوب هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع تحریف نشود که قطعه‌سازان‬ ‫مب��ادرت به ارائه این قطعات می‌کنن��د بلکه با وجود‬ ‫کمبود‪ ،‬محص��والت معیوب که مرجوعی هس��تند از‬ ‫س��وی فروش��ندگان وارد چرخه مصرف می‌ش��ود‪ .‬او‬ ‫در این ب��اره تاکید کرد‪ :‬این قطعات به چرخه مصرف‬ ‫می‌آید و تعمیرکاران ناگزیر به تعمیر آنها هستند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف تعمیرکاران خ��ودرو تهران‬ ‫درباره اینکه تعمیر و اس��تفاده ای��ن قطعات به لحاظ‬ ‫ایمنی مشکل‌س��از نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬شاید به لحاظ‬ ‫ایمنی مسئله‌س��از نباش��د اما از نظر اص��ول اخالقی‬ ‫تجارت ایراد دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنف تعمی��رکاران درب��اره این موضوع‬ ‫تاثیر‌پذیری تولید از تالطم سیاسی‬ ‫آرش محبی‌ن�ژاد‪ /‬دبی�ر انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س�ازی کشور‪ :‬کش��ورهای صنعتی در دفاع از‬ ‫صنای��ع بومی خود به‌وی��ژه در زمینه صنعت خودرو و قطعه به فضای‬ ‫ایجاد‌شده کسب‌وکار توجه ویژه‌ای دارند‪ .‬در این حوزه باید دو مسئله‬ ‫را مطرح کرد؛ قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار شرکت‌های‬ ‫صنعتی که در کش��ورهای توسعه‌یافته به‌شدت حامی تولید و مشوق‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت به این معنی که بیشتر قوانین برای تشویق به‬ ‫تولید بومی وضع ش��ده یا مشوق‌هایی برای توسعه تولید داخل است‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم که از موضوع نخس��ت هم مهم‌تر اس��ت تفکیک اقتصاد‬ ‫و صنعت از سیاس��ت ب��وده و در واقع تصمیم‌های سیاس��ی مختلف‬ ‫کمتری��ن تاثیر اقتص��ادی را بر بخش‌ه��ای تولیدی و ش��رکت‌های‬ ‫خصوصی می‌گذارد در حالی که ش��اهد هس��تیم تمام امور در ایران‬ ‫تحت‌تاثیر مس��ائل سیاسی اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬با تغییر یک دولت‬ ‫ی��ا مجلس کل برنامه‌های صنعت��ی و تولیدی به‌هم می‌ریزد‪ .‬می‌توان‬ ‫این‌ط��ور نتیج��ه گرفت که بخ��ش خصوصی در عمل‪ ،‬بیش��تر تابع‬ ‫تغییر‌ها و تالطم‌های سیاس��ی است تا تحول‌های اقتصادی‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫با این روند به برنامه‌ها و اسناد باالدستی کشور کمترین اهمیت داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬کشورهایی مانند مالزی یا ترکیه دارای اهداف و برنامه‌های‬ ‫بلندمدت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬س��اله هستند که در واقع همان اسناد باالدستی‬ ‫اس��ت که فصل‌الخطاب تمام بخش‌ها اس��ت‪ .‬با تغییر دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و سایر نهادهای دولتی تمام مدیران موظف و مکلف‬ ‫به انجام برنامه‌های پیش��ین هس��تند‪ .‬در حالی که در کش��ور ما این‬ ‫برنامه‌ها به ش��کل س��لیقه‌ای انجام می‌ش��ود و هر دولت‪ ،‬مجلس و‪...‬‬ ‫برداشت شخصی از اسناد باالدستی دارد‪ .‬درحال‌حاضر شاهد هستیم‬ ‫حتی در زمینه اهداف برنامه کالن ‪ ۱۴۰۴‬و چشم‌انداز صنعت هنوز در‬ ‫مسیر قرار نگرفته‌ایم و دست یافتن به اهداف افق ‪ ۱۴۰۴‬دور از ذهن‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تفاوت اساسی ما با کشورهای صنعتی و حتی‬ ‫در حال توس��عه مانند هند‪ ،‬ترکیه یا برزیل که از اقتصادهای نوظهور‬ ‫دنیا هستند این است که قوانین و مقررات‌شان به‌شدت حمایتی و در‬ ‫راستای فضای کسب‌وکار و تسهیل تولید وضع می‌شود‪.‬‬ ‫ورود مرجوعی‌ها به چرخه مصرف‬ ‫که چند درصد قطعاتی که وارد چرخه مصرف ش��ده‬ ‫معیوب هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درصدی نمی‌توان تعیین کرد‬ ‫زیرا برای آمار دقیق نیاز به بررس��ی است‪ .‬اما می‌توان‬ ‫گفت درصد قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫تعمیرکاران خودرو ته��ران در این باره گفت‪ :‬این‌طور‬ ‫نیس��ت؛ در ش��رایط کنونی تعمیرگاه‌ها دچار کمبود‬ ‫چنین محصوالتی هستند زیرا یکی از مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولی��د روغن موتور(ادتیوها) وارداتی اس��ت و در‬ ‫بازار موجود نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خودرو تهران در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی مبنی‌بر اینکه آیا کمبود قطعات‬ ‫ل��وازم یدکی خ��ودرو مش��کلی را ب��رای تعمیرکاران‬ ‫به لح��اظ تعمیر به وجود آورده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه تعمیرات به شکل استاندارد در کشور انجام‬ ‫نمی‌ش��ود زیرا برخی قطعات هنگام مراجعه خودرو به‬ ‫مکانیکی‌ها نیاز به تعویض دارند اما کمیابی محصوالت‬ ‫س��بب ش��ده تا همان قطعه نیازمند تعویض‪ ،‬تعمیر و‬ ‫دوباره اس��تفاده ش��ود که به لحاظ اس��تاندارد دارای‬ ‫اشکال‌هایی است‪.‬‬ ‫نیک‌آیین درباره این موضوع که با ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫چند درصد مراجعه‌ها به تعمیرگاه کاهش یافته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آمار خودروهایی که نی��از به تعمیر و تعویض قطعات‬ ‫دارند باال اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر خودروهای زیادی در‬ ‫خیابان‌ها تردد دارند که متاس��فانه معیوب بوده و نیاز‬ ‫به تعمیر دارن ‌د اما به دلیل نبود قطعه و گرانی آنها در‬ ‫کنار کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬صاحبان خودرو کمتر‬ ‫مراجعه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روز خ��ود تعمیرکاران ب��رای خرید‬ ‫روغن موتور دچار مش��کل هس��تند در حالی که یکی‬ ‫از محص��والت جانبی خودرو بوده که تولید داخل هم‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬پیش‌تر یکی از تولیدکنندگان روغن‬ ‫موتور گفته بود که تولید همچون گذشته ادامه دارد و‬ ‫این روزها کمبودی در بازار محصوالت جانبی خودرو‬ ‫وجود ندارد اما ممکن اس��ت با آغاز فصل سرما برخی‬ ‫محصوالت در بازار کمیاب شوند‪ .‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫نیک‌آیی��ن درباره چالش در زمینه قطعات‪ ،‬به اقالم‬ ‫پرمصرف اش��اره کرد و گفت‪ :‬قطعاتی مانند لنت ترمز‬ ‫برای خودروهای لوکس چالش اصلی این حوزه است‬ ‫زی��را با تولید لنت ترمز در کش��ور‪ ،‬واردات آن ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بر اساس مصوبه ابالغی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هر کاالیی که مش��ابه س��اخت داخل‬ ‫داش��ته باشد وارداتش ممنوع اس��ت‪ .‬این فعال صنف‬ ‫تعمیرکاران ادامه داد‪ :‬توان تولید باکیفیت محصوالت‬ ‫خودروهای لوکس در کشور وجود ندارد‪ .‬این امر ما را‬ ‫دچار چالش کرده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬سایر اقالم مانند‬ ‫فیلتر و روغن موتور از جمله محصوالتی هس��تند که‬ ‫امروز پاسخگوی نیاز داخل نیستند‪ .‬به نظر می‌رسد با‬ ‫نزدیک شدن به فصل سرما و نیاز به برخی محصوالت‬ ‫مانند ضدیخ مشکالت تعمیرکاران بیشتر شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خودرو تهران در‬ ‫این باره توضیح داد‪ :‬درحال‌حاضر مش��کلی درباره این‬ ‫نوع اق�لام نداریم اما باید پیش‌بینی‌ه��ای الزم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش مراجع�ه صاحب�ان خ�ودرو ب�ه‬ ‫تعمیرگاه‌ها‬ ‫‹ ‹لوکس‌ها و چالش قطعات‬ ‫‹ ‹تغییر دستمزدها‬ ‫نیک‌آیین در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه با افزایش‬ ‫حجم کار ب��رای تعمیر قطعات معیوب آیا دس��تمزد‬ ‫تعمیرکاران افزایش یافته اس��ت ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫دس��تمزدها تغییری نداش��ته اس��ت‪ .‬حت��ی با وجود‬ ‫افزای��ش حجم کارهایی از این دس��ت(تعمیر قطعات‬ ‫معیوب) تعمیرکاران دستمزد اضافه‌تری نمی‌گیرند و‬ ‫فقط همان ‪ ۱۰‬درصد افزایشی آغاز سال است‪.‬‬ ‫او درباره مجرای تعیین نرخ دستمزد به اتاق اصناف‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬درصد دستمزدها را این نهاد برای‬ ‫صنف تعمیرکاران تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات کمیاب و گران‬ ‫نیک‌آیی��ن درباره قطعات ل��وازم یدکی خودروهای‬ ‫سنگین هم گفت‪ :‬نرخ قطعات تجاری‌ها بسیار افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬ضمن آنکه کمبودهایی نیز در بازار وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت موجود افزو‌د‪ :‬جای بسی شگفتی‬ ‫است که با وجود تولید قطعات در داخل‪ ،‬شاهد کمبود‬ ‫و افزایش قیمت‌ها هستیم‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش از وضعی��ت موجود باید‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ای الزم انج��ام و برای ش��رایط پیش‌رو‬ ‫برنامه‌ریزی می‌شد‪ .‬نبود برنامه امروز ما را دچار بحران‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نیک‌آیی��ن در پایان گفت‪ :‬کمب��ود و گرانی قطعات‬ ‫چند صن��ف را از کامیونداران تا تعمی��رکاران با خود‬ ‫درگی��ر کرده اس��ت‪ .‬اگر ای��ن روند ادام��ه پیدا کند‬ ‫مشکالت برای نیمه دوم سال بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت اتحادیه بر بازار‬ ‫کمب��ود تیراژ منجر به اس��تفاده دوب��اره از قطعات‬ ‫مرجوع��ی در بازار ش��ده‌اما الزم اس��ت اتحادیه روی‬ ‫این موضوع حساس��یت داش��ته و آن را پیگیری کند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬به س��راغ رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو‬ ‫رفتیم‪ .‬غالمرضا بخش��ی‌زاده‪ ،‬درب��اره فروش قطعات‬ ‫معی��وب و مرجوعی در بازار گفت‪ :‬این‌گونه نیس��ت و‬ ‫این موضوع نمی‌تواند صحت داشته باشد‪ .‬در هر صنف‬ ‫و حوزه‌ای ممکن اس��ت افرادی باشند که تخلف کنند‬ ‫که انگشت‌شمار و محدود هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از روی زیاده‌خواهی ش��اید به این‬ ‫س��مت حرکت کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬اتحادیه کمیس��یون‬ ‫رس��یدگی به ش��کایت‌ها دارد‪ .‬افراد و کارشناس��انی‬ ‫تعیین ش��ده‌اند که مش��غول راهنمایی و رسیدگی به‬ ‫ش��کایت‌های خریداران هس��تند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با چنین‬ ‫فروش��ندگانی برخورد می‌ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه لوازم‬ ‫یدکی خودرو تاکید کرد‪ :‬به هر صورت در کمیس��یون‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۷‬نفر اتحادیه تش��کیل ش��ده تا به ش��کایت‌ها و‬ ‫درخواس��ت‌ها رس��یدگی ش��ود و در صورت هرگونه‬ ‫تخلفی برخورد می‌ش��ود‪ .‬بخش��ی‌زاده درب��اره نحوه‬ ‫برخورد گفت‪ :‬س��عی می‌ش��ود به عدالت رفتار شود و‬ ‫حق کسی ضایع نشود‪ .‬در این باره هر کاری نیاز باشد‬ ‫اتحادیه آن را پیگیری می‌کند و انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫رونق قطعه‌سازی زمینه نجات صنعت خودرو کشور‬ ‫در حالی که سخن از خصوصی‌سازی واقعی صنعت‬ ‫خ��ودرو به می��ان می‌آید یک��ی از کارشناس��ان این‬ ‫صنعت ورود س��رمایه‌گذار بخ��ش خصوصی با تجربه‬ ‫و کارآزموده را به این حوزه بعید می‌داند‪.‬‬ ‫ام��راهلل امین��ی در گفت‌وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫تاثیر خصوصی‌س��ازی خودروسازی در حل مشکالت‬ ‫ای��ن صنعت اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور بعید به نظر می‌رس��د بخ��ش خصوصی وارد‬ ‫سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حض��ور بخ��ش خصوص��ی هم��واره‬ ‫رضایت‌بخش اس��ت اما باید س��رمایه‌گذارانی که در‬ ‫ح��وزه خودرو وارد می‌ش��وند دارای تجربه‪ ،‬مهارت و‬ ‫تخصص‌های الزم باشند و یک خودروساز و قطعه‌ساز‬ ‫حقیقی و در یک کالم تولید‌کننده واقعی باش��ند که‬ ‫چنین س��رمایه‌گذاری با این ویژگی‌ها در کش��ور ما‬ ‫ورود نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی س��رمایه‌گذاری نک��ردن بخ��ش خصوصی در‬ ‫صنع��ت خودرو را متاثر از ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬س��ود‌دهی حضور در بازار به مراتب‬ ‫بیش��تر از س��رمایه‌گذاری در تولی��د اس��ت بنابراین‬ ‫ش��اهد هس��تیم بخش خصوصی تمای��ل چندانی به‬ ‫سرمایه‌گذاری در تولید ندارد‪ .‬البته در صنعت خودرو‬ ‫ش��رایط به مراتب بهتر از س��ایر بخش‌ها است اما باز‬ ‫هم شاهد حضور س��رمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی در‬ ‫صنعت خودرو نیستیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی شرایط‬ ‫فروش و واگذاری س��هام کارخانه‌های خودروس��ازی‬ ‫را مهم خواند و گفت‪ :‬ش��رایط ف��روش کارخانه‌های‬ ‫خودروسازی و واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی‬ ‫بس��یار اهمی��ت دارد اینکه کارخانه را ب��ا چه نرخ و‬ ‫شرایطی واگذار کنند و واگذاری سهام‌ها به چه شکل‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫امین��ی رونق قطعه‌س��ازی را تنه��ا راه ادامه تولید‬ ‫خودروهای ‪ ۴‬س��تاره خواند و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها بر محور رونق قطعه‌س��ازی انجام شود‬ ‫زیرا در گذش��ته وابس��تگی باالیی به قطعات چینی‬ ‫داشتیم که تحریم‌ها این ضعف را آشکار کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین برای حل مشکل تولید خودروهای باکیفیت‬ ‫با توجه به نرخ ارز و ش��رایط به وج��ود آمده باید به‬ ‫تولیدات و نیروی قطعه‌سازان داخلی تکیه کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی درباره نحوه قیمت‌گذاری‬ ‫خ��ودرو نی��ز گفت‪ :‬ش��رایط ویژه‌ای ک��ه در آن قرار‬ ‫گرفته‌ایم می‌طلبد نظارت‌ها واقعی‌تر ش��ده و بر نرخ‬ ‫تمام شده محصوالت خودروسازان نظارت دقیق‌تری‬ ‫تبدیل «شورولت سیلورادو» به غول ‪ ۶‬چرخ‬ ‫شرکت هنس��ی از جمله تیونر‌های مشهور امریکایی‬ ‫اس��ت که به س��اخت خودروهای عجی��ب و غریب و با‬ ‫توان باال مشهور اس��ت‪ .‬این شرکت به‌تازگی تغییراتی‬ ‫روی شورولت سیلورادو داده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش‌نیوز» خودروهای ‪ ۶‬چرخ تا‌کنون‬ ‫از س��وی برندهای مختلفی عرضه شده‌اند که از جمله‬ ‫مشهورترین آن می‌توان به مرسدس‌بنز جی کالس ‪۶×۶‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬ش��رکت هنسی به عنوان یکی از تیونرهای‬ ‫مط��رح امریکایی عالقه خاصی ب��ه تبدیل خودروها به‬ ‫نمونه‌های ‪ ۶‬چرخ دارد‪ .‬این شرکت پیش از این پیکاپ‬ ‫فورد رپتور را به خودرویی ‪ ۶‬چرخ با حداکثر توان ‪۷۰۰‬‬ ‫اسب بخار تبدیل کرده بود‪ .‬به طور کلی می‌توان گفت‬ ‫اضاف��ه کردن یک محور بیش��تر به خودرو و در نهایت‪،‬‬ ‫اضافه ش��دن دو چرخ بیشتر می‌تواند در نخستین قدم‬ ‫سبب جلب توجه بیشتر شود‪ ،‬ضمن اینکه چسبندگی‬ ‫بیشتری نیز برای خودرو در پی خواهد داشت‪ .‬شرکت‬ ‫هنس��ی تصمیمی گرفت مبنی‌بر اینکه پس از رپتور به‬ ‫س��راغ سیلورادو برود‪ .‬این دو خودرو در حقیقت رقابت‬ ‫تنگاتنگی در بازار پیکاپ‌های امریکایی با یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬طرفداران خودروه��ای ‪ ۶‬چرخ نیز می‌توانند‬ ‫یک��ی از این دو پیکاپ را انتخاب کنند‪ .‬هنس��ی عنوان‬ ‫جدید برای این پیکاپ در نظر گرفته است که گولیاث‬ ‫نام دارد و این پیکاپ جدیدترین محصول از هنسی به‬ ‫شمار می‌رود‪ .‬شرکت هنسی نه‌تنها تغییراتی در بخش‬ ‫ظاهری و اضافه کردن محور جدید به این خودرو انجام‬ ‫داده بلکه در بخش پیش��رانه نیز تغییراتی ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات فنی‬ ‫هنس��ی گولیاث از پیش��رانه‪ HPE ۷۰۰‬سوپرشارژ‬ ‫‪ ۸‬س��یلندر با حجم ‪ ۶.۲‬لیتر بهره می‌برد‪ .‬این پیشرانه‬ ‫توانایی تولید ‪ ۷۰۵‬اس��ب بخار و حداکثر گشتاور ‪۹۱۵‬‬ ‫نیوتن‌متر را دارد‪ .‬هنسی تغییراتی روی شورولت کامارو‬ ‫نیز انجام داده اما پیشرانه‌ای که برای این خودرو در نظر‬ ‫گرفته ش��ده کاملا متفاوت است و می‌تواند این پیکاپ‬ ‫غول پیکر را در ‪ ۴.۵‬ثانیه به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت برساند‪ .‬تا‌کنون اطالعات دقیقی درباره وزن این‬ ‫خودرو ب ‌ه دس��ت نیامده است‪ .‬طول قسمت بار گولیاث‬ ‫‪ ۲۰.۳‬س��انتی‌متر شده ضمن اینکه سیستم تعلیق این‬ ‫خودرو به طور کلی در بخش عقب تغییر یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹گارانتی و قیمت‬ ‫یکی از نکات جالبی که درباره هنس��ی گولیاث می‌توان‬ ‫به آن اشاره کرد‪ ،‬مدت گارانتی آن است که هنسی ‪ ۳‬سال‬ ‫یا ‪ ۵۸‬هزار کیلومتر این خودرو را گارانتی کرده است‪ .‬البته‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که نسخه دیگری از این خودرو با‬ ‫توان ‪ ۸۰۸‬اسب بخار‪ ،‬سیستم ترمز برمبو و طراحی داخلی‬ ‫منحصربه‌فرد وجود دارد اما برای این نس��خه گارانتی در‬ ‫نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬قیمت این خ��ودرو ‪ ۳۷۵‬هزار‬ ‫دالر اعالم ش��ده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به نرخ اعالم‌شده‬ ‫می‌توان گفت خری��داران نگرانی از بابت گارانتی و چنین‬ ‫مسائلی نخواهند داشت‪ .‬در نهایت‪ ،‬باید به این نکته اشاره‬ ‫کرد که فقط ‪ ۲۴‬دستگاه از این خودرو ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب قیمت‌های اعالم ش��ده واقعی‌تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫امینی خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان حمایت در گذشته‬ ‫عملک��رد بهتری داش��ت اما متاس��فانه درحال‌حاضر‬ ‫ش��رکت‌ها به حال خود رها شده‌اند و با هر روشی که‬ ‫می‌خواهند نرخ را تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫وی به تفاوت نرخ کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تفاوت نرخ در بازار بیانگر نبود تولید و عرضه به میزان‬ ‫مورد نیاز است چنانچه خودروساز تولیداتش را عرضه‬ ‫کند و دس��ت دالالن کوتاه شود شاهد کاهش التهاب‬ ‫در بازار خواهیم بود زیرا واسطه‌های خاص‪ ،‬خودرو را‬ ‫از کارخانه خریداری کرده و با قیمتی بسیار باالتر در‬ ‫بازار عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن طرح‌های��ی مانند فروش‬ ‫خودرو با کارت ملی و نبود قدرت فروش به مدت یک‬ ‫یا دو سال می‌تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکی��د کرد‪ :‬روش‬ ‫قیمت‌گذاری کنونی صحیح نیست زیرا در طرح‌های‬ ‫پی��ش فروش‪ ،‬قیمت‌ها علی‌الحس��اب اس��ت و زمان‬ ‫تحوی��ل با توجه به ن��رخ بازار خودرو را به مش��تری‬ ‫تحوی��ل می‌دهن��د و این در حالی اس��ت که نرخ در‬ ‫بازار متاثر از میزان عرضه خودروسازان است‪ .‬بنابراین‬ ‫ممکن است در این بین تبانی رخ دهد و خودروساز با‬ ‫کاهش عرضه‪ ،‬قیمت‌ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی بر لزوم نظارت بر تولید و عرضه خودروسازان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬سازمان حمایت نظارت دقیقی‬ ‫بر تولید کارخانجات خودروس��ازی ندارد در حالی‬ ‫ک��ه باید عالوه‌ب��ر تولید بر عرض��ه محصوالت نیز‬ ‫نظارت شود‪.‬‬ ‫او ب��ازده اقتص��ادی صنع��ت خ��ودرو را مطل��وب‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬ب��ازده اقتصادی صنعت خودرو‬ ‫رضایت‌بخش اس��ت اما هزینه‌های سربار این صنعت‬ ‫باال است‪ .‬هزینه‌هایی مثل نیروی انسانی و هزینه‌های‬ ‫بانکی که برای رس��یدن به بازدهی بیش��تر باید این‬ ‫هزینه‌ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی صنعت خودرو کش��ور با تورم نیروی‬ ‫انس��انی روبه‌رو است و خودروسازان باید برای تعدیل‬ ‫نیرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫امین��ی کارآیی و به��ره‌وری در صنع��ت خودرو را‬ ‫نامطل��وب خواند و گفت‪ :‬عالوه‌بر هزینه‌های س��ربار‪،‬‬ ‫کارآیی و بهره‌وری نیز در صنعت خودرو کشور پایین‬ ‫اس��ت بنابراین برای بهبود به��ره‌وری باید نیروی کار‬ ‫آموزش دیده و با انگیزه وارد صنعت ش��ود و از تجربه‬ ‫خودروسازان دنیا الگوگیری شود‪.‬‬ ‫آرامش بازار تایر‌های سنگین در آینده‌ای نزدیک‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان تای��ر گف��ت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬ش��رکت ب��رای واردات تایر اقدام ک��رده و در صف‬ ‫واردات ق��رار گرفته‌ان��د و اگر رون��د تخصیص ارز برای‬ ‫واردکنندگان تس��ریع یاب��د بازار تایره��ای کامیونی و‬ ‫اتوبوسی به آرامش خواهد رسید‪.‬‬ ‫س��ید محمد میرعابدینی‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫تایر در گفت‌وگو با خودروکار اظهار کرد‪ :‬در جلس��ه‌ای‬ ‫که در محل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪،‬‬ ‫مقرر ش��د تا روند تخصیص ارز ب��رای واردات تایر‌های‬ ‫کامیونی و اتوبوس��ی تسریع یابد و با فوریت انجام شود‬ ‫و ب��رای دو ماه آینده س��قف ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واردکنندگان برای ثبت سفارش و ترخیص‬ ‫و کار‌ه��ای اداری اق��دام کرده‌اند و تا چن��د روز آینده‬ ‫وضعیت مشخص خواهد شد که این تخصیص ارز انجام‬ ‫می‌ش��ود یا خیر‪ .‬اما بر اساس سخنان بیان شده هدف‬ ‫تسهیل در روند تامین تایرهای مورد نیاز کشور است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان تایر در زمینه پیش‌بینی‬ ‫آین��ده ب��ازار تایر عنوان ک��رد‪ :‬اگر در رون��د واردات و‬ ‫ترخیص تایر‌های س��نگین خللی ایجاد نش��ود احتماال‬ ‫در این بخش با مش��کلی روبه‌رو نخواهیم ش��د‪ .‬اما در‬ ‫بخش سواری از آنجایی که تعرفه آن تغییر نکرده است‬ ‫و تعرفه آن ‪ ۴۰‬است و قرار است ارز ثانویه ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومانی به آن اختصاص پیدا کند ممکن است مشکالتی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که آیا احتمال افزایش‬ ‫دوباره قیمت‌ها در بخش تایر‌های کامیونی و اتوبوس��ی‬ ‫وجود دارد بیان کرد‪ :‬اکنون قیمت‌ها مش��خص ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ه��ر واردکننده‌ای ک��ه واردات انج��ام می‌دهد‬ ‫گزارش خود را به انجمن ارس��ال و انجمن نیز با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هماهنگ می‌کند و بر اس��اس‬ ‫ن��رخ مص��وب‪ ،‬واردکننده به نماینده ف��روش محصول‬ ‫وارد ش��ده خود را می‌فروش��د‪ .‬نماینده فروش هم حق‬ ‫فروش به هیچ کسی را ندارد مگر آنکه حواله حمل‌ونقل‬ ‫سازمان جاده‌ای به دستش برسد‪.‬‬ ‫ب��ه همین علت افزایش قیمت‌های ناگهانی در بخش‬ ‫تایر‌های س��نگین امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬از سویی اگرچه‬ ‫نس��بت به سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم‬ ‫اما از آنجایی که تعرفه واردات تایر‌های س��نگین از ‪۲۶‬‬ ‫به ‪ ۵‬درصد کاهش یافته تایر‌های جدیدی که قرار است‬ ‫وارد ش��ود دیگر آن افزایش نرخ را نخواهد داشت‪ .‬اگر‬ ‫روند تخصیص ارز به درس��تی پیش رود بازار تایر‌های‬ ‫سنگین به زودی به آرامش می‌رسد‪.‬‬ ‫میرعابدینی همچنین با تکذیب خبر فرصت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫به تاجران برای واردات تایر تصریح کرد‪ :‬واردکنندگان‬ ‫ب��دون هیچ بازه زمانی خاص��ی می‌توانند برای واردات‬ ‫اقدام کنن��د‪ .‬اکنون بیش از ‪ ۳۰‬ش��رکت برای واردات‬ ‫تای��ر اقدام کرده‌ان��د و در صف واردات ق��رار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوعی که عنوان ش��ده برای زمانی اس��ت که‬ ‫واردکننده‌ای در میان نباش��د اما اکنون چنین چیزی‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫گالیه‌های یک راننده از طرح جایگزینی تاکسی فرسوده‬ ‫طرح نوس��ازی تاکسی‌ها فرسوده چندس��الی است که در کشور‬ ‫کلی��د خورده و بس��یاری از صاحب��ان خودروهای فرس��وده نیز با‬ ‫حضور در آن توانس��ته بودند موفق به جایگزینی خودرو فرس��وده‬ ‫خود ش��وند اما از سال گذش��ته به دلیل بروز برخی اختالف‌نظرها‬ ‫میان خودروس��از عامل و گمرک‪ ،‬هراز چند گاهی طرح نوسازی با‬ ‫توقف همراه ش��ده و خودروس��از عامل از تحویل خودرو و صدور‬ ‫پیش‌فاکتور برای متقاضیان خودداری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تین‌نیوز‪ ،‬یکی از رانندگان تاکسی تهرانی که متقاضی‬ ‫ت در طرح نوسازی تاکسی‌های پایتخت بوده و بیش از یک‬ ‫ش��رک ‌‬ ‫س��ال است برای دریافت خودرو در انتظار بازگشایی سایت شرکت‬ ‫خودروس��از که در این طرح مش��ارکت دارد‪ ،‬است‪ ،‬گفت‪ :‬شهریور‬ ‫س��ال گذشته بود که به دنبال اعالم س��ازمان تاکسیرانی اقدام به‬ ‫انجام امور اولیه تحویل تاکس��ی فرس��وده خود ک��ردم اما به دلیل‬ ‫بسته ش��دن سایت شرکت خودروساز تا به امروز تاکسی جدید به‬ ‫بنده تحویل داده نشده است‪.‬‬ ‫رضا یوس��فی که برای بار دوم اقدام به نوس��ازی تاکس��ی خود‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه باوجود اینکه مراح��ل اداری الزم برای‬ ‫دریافت خودرو ن��و را طی کردم و منتظر تحویل خودرو جایگزین‬ ‫بودم‪ ،‬ش��رکت خودروس��از عامل در صدور پیش‌فاکتور برای من و‬ ‫تعداد زیادی از همکاران تاکسیران خودداری می‌کند‪.‬‬ ‫این راننده تاکسی با بیان اینکه برای دریافت وام ‪ 20‬میلیونی به‬ ‫بانک پارس��یان مراجعه کردم و آنها من را به بانک تجارت معرفی‬ ‫کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک تجارت نیز با بس��ته شدن سایت شرکت‬ ‫خودروساز‪ ،‬از پرداخت وام به من و همکارانم خودداری کرده است‪.‬‬ ‫یوس��فی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مدت‌ها اس��ت به دلیل فرس��ودگی‬ ‫تاکسی‌‌ام نمی‌توانم در شهر فعالیت کنم و خانه‌نشین شده و ناگزیر‬ ‫از کمک گرفتن از فرزندان خود در تامین معاش خانواده هستم‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروسازی که در طرح نوس��ازی تاکسی‌ها همکاری‬ ‫می‌کند‪ ،‬درباره علت توقف طرح نوسازی تاکسی‌ها هنوز توضیحی‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فرسوده‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خروج خودروهای فرسوده از ناوگان تاکسیرانی به کندی پیش می‌رود‬ ‫توقف نوسازی ‪ ۱۲۰‬هزار تاکسی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫تردد حدود ‪۱۲۰‬هزار تاکسی با سن باالی ‪ ۱۰‬سال‬ ‫در خیابان‌های سراس��ر کش��ور روایتگر فرسوده بودن‬ ‫حدود یک س��وم مجموع تاکس��ی‌های ش��هری است‬ ‫و مس��ئوالن می‌گویند تا پایان س��ال حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تاکسی ش��هری دیگر نیز در سراس��ر کشور به جمع‬ ‫تاکسی‌های فرسوده افزوده می‌ش��ود‪ .‬گرچه نوسازی‬ ‫تاکس��ی‌های فرسوده سراسر کش��ور در قالب طرحی‬ ‫کالن‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۴‬کلی��د خورد ام��ا به‌دلیل اختالف‬ ‫پیش‌آم��ده بی��ن خودروس��از حاضر در ای��ن طرح و‬ ‫گمرک‪ ،‬برنامه نوس��ازی پیش از اجرای کامل متوقف‬ ‫شد و همین مسئله‪ ،‬تشدید فرسودگی ناوگان سراسر‬ ‫کشور را به‌دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬در بهمن سال ‪ ۹۴‬اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی‌های ش��هری کش��ور اعالم کرد ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تاکس��ی فرسوده در قالب یک طرح سراسری کشوری‬ ‫ب��ا دریاف��ت وام ‪۲۰‬میلیون تومانی نوس��ازی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬در آن زمان اعالم ش��د طرح سراسری نوسازی‬ ‫براساس تفاهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت کش��ور‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬تاکسیرانی و یک‬ ‫شرکت خودروس��از اجرایی خواهد شد‪ ۱۶۵ ،‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه برای آن تعریف شده و با همکاری چند‬ ‫بانک عامل‪ ،‬تاکسی‌های فرسوده با خودرو نو جایگزین‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه برنامه‌ریزی‌های انجا ‌م ش��ده از س��وی‬ ‫نهاده��ای دس��ت‌اندرکار در ط��رح‬ ‫نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی سراسر‬ ‫کش��ور‪ ،‬ثبت‌ن��ام ‪ ۹۰‬هزار تاکس��ی‬ ‫فرسوده برای نوس��ازی و جایگزینی‬ ‫ب��ا خودروهای نو از دهه فجر س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬آغاز و اعالم شد تحویل خودروها‬ ‫از اسفند همان س��ال آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس چش��م‌انداز این طرح قرار‬ ‫بود ت��ا پایان ش��هریور ‪ ۹۵‬همه ‪۹۰‬‬ ‫هزار تاکس��ی فرس��وده با خودرو نو‬ ‫جایگزین ش��وند اما با گذشت بیش‬ ‫از دو س��ال از زمان وعده داده شده‪،‬‬ ‫نه‌تنها این طرح به س��رانجام نرسید‬ ‫بلکه مدتی است متوقف شده است‪.‬‬ ‫اج��رای این طرح در خرداد ‪ ۹۵‬آغاز‬ ‫و در بهمن ‪ ۹۶‬متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹علت توقف نوسازی‬ ‫مرتض��ی ضامن��ی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی‬ ‫ش��هری کش��ور در بیان عل��ت توقف طرح نوس��ازی‬ ‫تاکس��ی‌های فرس��وده به مه��ر گفت‪ :‬تا بهمن س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۷۲‬هزار تاکسی فرس��وده از رده خارج و ‪۶۲‬‬ ‫هزار تاکس��ی ن��و جایگزین این خودروهای فرس��وده‬ ‫ش��دند‪ .‬اختالف ‪۱۰‬هزارتایی خودروهای فرس��وده و‬ ‫نو نیز مربوط به تاکس��ی‌هایی است که فرآیند اسقاط‬ ‫را ط��ی ک��رده بودن��د و تمایلی به فعالی��ت در حوزه‬ ‫تاکسیرانی نداشتند‪ .‬به‌گفته وی‪ ،‬چشم‌انداز این طرح‬ ‫نوس��ازی ‪ ۹۰‬هزار تاکس��ی بود اما به‌دلیل انباشتگی‬ ‫بدهی گمرک به خودروس��ازان‪ ،‬بعد از خروج ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫تاکسی از ناوگان‪ ،‬روند نوسازی متوقف شد‪ .‬ضامنی در‬ ‫این زمینه توضیح داد‪ :‬برای اسقاط هر خودرو‪ ،‬گمرک‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون توم��ان به حس��اب‬ ‫ش��رکت خودروساز کارسازی‬ ‫می‌کرد ک��ه به‌دلیل تعداد‬ ‫باالی تاکس��ی فرس��وده‬ ‫و پیش‌بین��ی نش��دن اعتب��ارات الزم‪ ،‬گم��رک ب��ه‬ ‫ش��رکت خودروس��از ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان بدهکار شد‬ ‫و خودروس��از اعالم کرد تا وقت��ی این بدهی پرداخت‬ ‫نشود‪ ،‬خودرو جدیدی تحویل داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه او‪ ،‬ای��ن مش��کل در س��ال ‪ ۹۷‬برطرف و‬ ‫بودجه الزم در این زمینه پیش‌بینی ش��د اما به‌دلیل‬ ‫نوس��ان‌های ن��رخ ارز و وضعی��ت اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫شرکت خودروس��از که ‪ ۸۰۰‬پیش‌فاکتور صادر کرده‬ ‫بود‪ ،‬به‌طور غیررس��می اعالم کرد در ح��وزه تولید با‬ ‫مش��کل روبه‌رو شده‪ ،‬این درحالی است که دو خودرو‬ ‫در نظر گرفته ش��ده برای تاکسی‪ ،‬سمند و پژو یعنی‬ ‫دو محصول داخلی و ملی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری با تاکید بر‬ ‫اینکه نوسازی حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تاکسی فرسوده دیگر‬ ‫نیز در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای مطلوب این‬ ‫ط��رح ارکان گوناگونی دارد ک��ه یک پایه آن‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫هس��تند و باید در پرداخت تس��هیالت با سود کمتر‬ ‫کمک کنند‪ .‬مس��ئله مه��م دیگر نی��ز ارزش گواهی‬ ‫اس��قاط تاکس��ی‌های فرسوده اس��ت که باید ازسوی‬ ‫دولت محاسبه و میزان آن برای خودروساز‪ ،‬کارسازی‬ ‫شود‪ .‬این مهم‌ترین چالش اتحادیه تاکسیرانی شهری‬ ‫در اجرای طرح نوسازی است زیرا اعتبار در نظر گرفته‬ ‫ش��ده متناسب با حجم اسقاط نیست‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫طرح در چند مرحله متوقف شده است‪.‬‬ ‫ضامنی وعده داد در صورت تامین ش��رایط مطلوب‬ ‫و همکاری نهاده��ای گوناگون در این طرح‪ ۳۰ ،‬هزار‬ ‫تاکس��ی و ‪۱۰‬ه��زار ون‬ ‫ت��ا پایان س��ال ‪۹۷‬‬ ‫نوس��ازی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬به‌گفت��ه او‬ ‫احتمال دارد برلیانس و آریو نیز به فهرست خودروهای‬ ‫جایگزین تاکسی‌های فرسوده افزوده شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به طرح نوسازی تاکسیرانی‬ ‫در طرح کشوری نوس��ازی تاکسی‌های فرسوده که‬ ‫مدتی است متوقف شده‪ ۲۰۰ ،‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫ارزان‌قیمت به مالکان تاکسی‌های فرسوده ارائه و ‪۵۰‬‬ ‫میلی��ون ریال معادل ارزش ریالی دو گواهی اس��قاط‬ ‫ازسوی گمرک به حساب خودروساز پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۵‬میلیون ریال بابت الش��ه خودرو به‌عنوان‬ ‫آورده مالک تاکسی فرسوده لحاظ می‌شود؛ به‌عبارتی‬ ‫جم��ع آن ‪ ۲۵‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار توم��ان و باقی‬ ‫ارزش خودرو از سوی مالک تاکسی فرسوده پرداخت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مس��ئوالن‪ ،‬طرح نوس��ازی تاکس��ی‌های‬ ‫فرسوده به صورت کلید به کلید تعریف شده و هرکس‬ ‫ک��ه خودرو خود را برای اس��قاط تحوی��ل می‌دهد تا‬ ‫‪ ۴۸‬س��اعت بعد خ��ودرو نو را تحوی��ل می‌گیرد‪ .‬آنها‬ ‫می‌گویند اگر تحویل خودرو نو به کس��ی بیش از این‬ ‫طول کش��یده‪ ،‬به این دلیل است که راننده‌ای به‌طور‬ ‫داوطلبانه‪ ،‬فرآیند اس��قاط را پی��ش از زمانی که باید‪،‬‬ ‫ط��ی و زودت��ر از موعد‪ ،‬خودرو خود را اس��قاط کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس اعالم مس��ئوالن‪ ،‬نرخ سود تسهیالت‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون��ی تاکس��ی‌های فرس��وده ‪ ۱۸‬درصد بوده‬ ‫و دوره بازپرداخ��ت آن‪ ۴۸ ،‬ماه اس��ت‪ .‬س��مند و پژو‬ ‫خودروهای جایگزین در طرح نوس��ازی تاکسی‌های‬ ‫فرسوده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت رانندگان برای نوسازی‬ ‫گرچه مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری‪ ،‬بدهی‬ ‫گمرک به شرکت خودروساز را عامل اصلی توقف طرح‬ ‫نوسازی تاکس��ی‌های سراسر کشور عنوان می‌کند اما‬ ‫سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫معتقد است بهره باالی تسهیالت بانکی این طرح نیز‬ ‫تبدیل به عاملی برای مش��ارکت نکردن رانندگان در‬ ‫این طرح شده است‪.‬‬ ‫صدیف بدری در این زمینه گفت‪ :‬گرچه براس��اس‬ ‫توافق به‌عمل آمده‪ ،‬برخی بانک‌ها متعهد ش��ده‌اند در‬ ‫اجرای طرح نوسازی تاکسی‌ها همکاری داشته باشند‬ ‫ام��ا باتوجه به نرخ باالی س��ود تس��هیالت این طرح‪،‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد نظام بانکی در این زمینه ضعیف عمل‬ ‫کرده و در پرداخت تسهیالت همکاری الزم را ندارد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نرخ باالی سود تسهیالت بانکی‬ ‫می‌تواند طرح را برای همیش��ه ناتم��ام بگذارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نرخ سود تسهیالت باید براساس وضعیت مالی و‬ ‫توان اقتصادی رانندگان تاکسی تعیین شود اما در این‬ ‫طرح به این مس��ئله بی‌توجهی شده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫بیشتر رانندگان تمایلی به مشارکت در طرح ندارند‪.‬‬ ‫بدری ادامه داد‪ :‬میزان تس��هیالت نوسازی و شیوه‬ ‫بازپرداخت آن باید با دخل و خرج رانندگان تاکس��ی‬ ‫هماهنگی داش��ته باشد اما اکنون ش��رایط به‌گونه‌ای‬ ‫پیش می‌رود که رانندگان تاکس��ی به‌دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به کار با خودرو فرس��وده ادامه می‌دهند و‬ ‫این مس��ئله بر مشکالت آلودگی هوا در سراسر کشور‬ ‫می‌افزاید‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عمران معتقد‬ ‫اس��ت عالوه ب��ر ل��زوم انعطاف‬ ‫نش��ان دادن گمرک و ش��رکت‬ ‫خودروس��از ب��رای اجرای طرح‬ ‫نوسازی تاکس��ی‌های فرسوده‪،‬‬ ‫بانک‌ها نیز باید انعطاف بیشتری‬ ‫برای اجرای این طرح که اثرات‬ ‫مثبت بر کل اقتصاد کشور دارد‪،‬‬ ‫نشان دهند‪ .‬از سوی دیگر دولت‬ ‫نیز می‌تواند ب��ا اختصاص منابع‬ ‫بیش��تر ب��ه ای��ن ط��رح و تقبل‬ ‫درص��دی از نرخ به��ره‪ ،‬به روند‬ ‫نوسازی سرعت بخشد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫استفاده از اسکنر اثرانگشت در خودروها‬ ‫س��وئیچ‌های خودرویی به زودی می‌توانند قطعه‌ای غیرضروری‬ ‫ب��ه نظ��ر برس��ند زی��را فناوری‌هایی که پی��ش از ای��ن حتی در‬ ‫اس��مارت‌فون‌های می��ان رده به کار رفته‌ان��د در آینده‌ای نزدیک‬ ‫وارد دنیای خودروها نیز خواهند ش��د‪ .‬خودروهایی که دسترسی‬ ‫بدون کلید دارند این روزها کام ً‬ ‫ال معمول هس��تند اما این ویژگی‬ ‫نش��ان داده که یک ریسک امنیتی است زیرا س��ارقان می‌توانند‬ ‫خودروهای مجهز به سیس��تم ورود ب��دون کلید را هک کنند‪ .‬در‬ ‫واقع س��ارقان به آسانی می‌توانند دستگاه‌هایی بخرند که سیگنال‬ ‫کلی��د را خوانده و تکرار می‌کند‪ .‬برخی دس��تگاه‌ها ب��ه اندازه‌ای‬ ‫قوی هس��تند که می‌توانند س��یگنال کلید را از میان دیوارها هم‬ ‫بگیرند و فورا ً خودرو را باز کنند‪ .‬شرکت‌های بیمه و خودروسازان‬ ‫ی معتقد است‬ ‫از این ریس��ک آگاه هس��تند و یک ش��رکت فناور ‌‬ ‫اسکن اثرانگش��ت‪ ،‬تشخیص چهره و شبکیه چشم در خودروهای‬ ‫آینده به کار خواهد رفت‪ .‬ش��رکت سیناپتیکس در حال کار روی‬ ‫روش‌های خالقان ‌ه جدیدی برای دسترس��ی مالکان به خودروهای‬ ‫خود اس��ت که از جمله آنها می‌توان به اسکنرهای اثرانگشت برای‬ ‫باز کردن خودرو و استارت پیشرانه اشاره کرد‪ .‬معاون این شرکت‬ ‫در مصاحبه ب��ا دیترویت فری پرس گفته که کلیدهای خودرویی‬ ‫کام ً‬ ‫ال حذف نمی‌ش��وند اما ب��ا دیگر دس��تگاه‌های امنیتی جفت‬ ‫خواهند شد‪ .‬او گفته است‪ :‬شما دیگر تنها به کلید و سوئیچ تکیه‬ ‫باجاج اونجر‬ ‫‪Bajaj Avenger‬‬ ‫اونجر در حقیقت نمی‌تواند یک کروزر‬ ‫واقع�ی باش�د بلک�ه در طراح�ی آن از‬ ‫کروزرها الگو گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب�رای درک بهت�ر موض�وع می‌توان به‬ ‫تفاوت بی�ن خودروه�ای ‪ SUV‬و کراس‬ ‫آور اش�اره کرد که در میدان عمل فاصله‬ ‫بسیاری دارند‪.‬‬ ‫اونج�ر محص�ول کمپان�ی باج�اج‬ ‫هندوس�تان ب�وده و از ی�ک انجین ‪220‬‬ ‫سی‌س�ی چهارزمانه بهره می‌برد که درمجموع ‪ 18‬اس�ب بخار‬ ‫نیرو تولید می‌کند‪.‬‬ ‫حداکثر س�رعت اس�می اونجر ‪ 120‬کیلومتر اس�ت‪ .‬هرچند‬ ‫موتورس�یکلت‌های کالس ک�روزر اساس� ًا برای تاپ اس�پید و‬ ‫سرعت‌های باال طراحی نشده‌اند و نباید خیلی روی این رقم‌ها‬ ‫حساب کرد‪.‬‬ ‫اونجر علیرغم گمنامی شرکت سازنده و مشخصات نه‌چندان‬ ‫ویژه‌اش‪ ،‬محصول نس�بت ًا با کیفیتی اس�ت و در قیاس با سایر‬ ‫محصوالت باجاج ضریب استهالک و در نتیجه هزینه نگهداری‬ ‫پایین‌تری دارد‪.‬‬ ‫سیس�تم تعلیق باجاج مزیت ویژه‌ای ندارد و قدیمی اس�ت‬ ‫ولی با این‌حال به خاطر طراحی خوب زین سواری نرم و راحتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ترم�ز جلو از نوع دیس�کی بوده که راضی‌کننده اس�ت ولی‬ ‫ترمز کاسه‌ای محور عقب یک نقطه ضعف برای اونجر است‪.‬‬ ‫موتورسیکلت باجاج یک محصول ارزان قیمت است و نباید‬ ‫از آن انتظارهای ویژه داشته باشید‪.‬‬ ‫هرچند این موتورس�یکلت برای س�واری چند ساعته داخل‬ ‫شهر و سفرهای کوتاه برون‌شهری گزینه خوبی است ولی برای‬ ‫رایدهای طوالنی آزاردهنده خواهد بود‪.‬‬ ‫موضوع دیگر اینکه در س�اخت این موتور از آلیاژهای ارزان‬ ‫قیمت اس�تفاده ش�ده و طراحی آن ضعف‌های�ی دارد ازجمله‬ ‫اینکه در دورهای باال انجین و فرمان به لرزش می‌افتند که این‬ ‫ضعف برای موتورسیکلت کروزر قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫م�دل صفر کیلومتر باج�اج اونجر در بازار لحظ�ه‌ای و دچار‬ ‫الته�اب ما که قیمت موتورس�یکلت‌ها ه�ر روز در حال تغییر‬ ‫اس�ت در ح�ال حاضر حدود ‪ 18‬میلیون تومان اس�ت‪( .‬قبل از‬ ‫ش�روع بحران ارزی قیمت این موتورسیکلت ‪ 8‬میلیون تومان‬ ‫بود! جالب اس�ت بدانید به‌تازگی مدل جدیدی از اونجر توسط‬ ‫باج) ج هند معرفی شده که قرار است با مدل قدیمی جایگزین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نخواهید کرد‪ .‬این وس��یله یک کلید و یک اثرانگشت خواهد بود‪.‬‬ ‫م��ا آن را لم��س خواهیم کرد‪ ،‬صدایش را خواهیم ش��نید و آن را‬ ‫خواهیم دید‪ .‬ما تمامی حس‌ها‪ ،‬مزه‌ها و بوها را پوش��ش خواهیم‬ ‫داد‪ .‬اسکنرهای اثرانگشت در خودروها نه تنها باعث امنیت بیشتر‬ ‫خودروها خواهند ش��د بلکه باعث خواهند ش��د دسترسی به آنها‬ ‫زمان‌بندی ش��ود‪ .‬برای مثال والدین می‌توانن��د عناصر معینی از‬ ‫خ��ودرو خود همچون میزان قدرت تولی��دی را در زمان معینی و‬ ‫ب��رای کاربری خاص تنظیم کنند‪ .‬همچنین برخی جزئیات راننده‬ ‫می‌تواند در اثرانگش��ت ذخیره ش��ود که از جمله آنها می‌توان به‬ ‫موقعیت صندلی و موزیک‌های مورد عالقه اشاره کرد‪.‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن چه ش‬ ‫ک‬ ‫کرو‬ ‫زر کالسی خا‬ ‫ص از موتور‬ ‫سی‬ ‫راند ‌‬ ‫ن‬ ‫کل‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫النی‌مدت‬ ‫ست که اساساً‬ ‫ط‬ ‫را‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫��ده‬ ‫کرو‬ ‫��ه بدن راک‬ ‫و کمترین خ‬ ‫ب منتقل م‬ ‫زر الستیک و‬ ‫‌‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ین‬ ‫کن‬ ‫ی‬ ‫د‪.‬‬ ‫‌‬ ‫گ‬ ‫شا‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫��‬ ‫ای‬ ‫ی تا‬ ‫ی به ن‬ ‫همه‬ ‫ن مدل موت‬ ‫چیز در این‬ ‫سبت پهن دا‬ ‫حد ممکن نر‬ ‫ورس��یکل ‌‬ ‫کالس طور‬ ‫م و ارتفاع آ‬ ‫رند و درمجم‬ ‫تها ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫در نظ��ر گ‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫پی‬ ‫ی‬ ‫فت‬ ‫دی‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫‌ب‬ ‫ک‬ ‫��‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ین‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫اع‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌‬ ‫ی‬ ‫یش��ود و‬ ‫ی شده تا‬ ‫تها بدو‬ ‫ه سطح ز‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ممک‬ ‫ب‬ ‫پ�‬ ‫ست‬ ‫خواهید برای‬ ‫بت‬ ‫�ا‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫وان‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫(ر‬ ‫د‬ ‫��ن زاوی ‌هدار‬ ‫ضیح م‬ ‫کاب) و‬ ‫موتورس��و‬ ‫کنی��د‪ ،‬ن‬ ‫و راحت طرا‬ ‫ختصر راجع ب‬ ‫زین نیز تا ح‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫معم‬ ‫ی‬ ‫ً‬ ‫م‬ ‫اری کند‪ .‬اما‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫وت‬ ‫با‬ ‫ال‬ ‫‌‬ ‫ی‬ ‫گاهی بینداز‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ور‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫��‬ ‫ن‬ ‫��‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫س�‬ ‫وند‪.‬‬ ‫ه زیا‬ ‫�یکل ‌‬ ‫این مو‬ ‫تها‬ ‫تأکی��د ک‬ ‫دی به ترک‌ن‬ ‫در کالس کرو‬ ‫ضوع بپردازی‬ ‫تر‬ ‫شی‬ ‫زر‬ ‫ی کروز م ‌‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫یخ‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫نی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫نیم که با هر‬ ‫م‬ ‫هی‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫وت‬ ‫‌‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫ور‬ ‫داکثر آس‬ ‫س��یکلت‬ ‫شود و زین‬ ‫ای‬ ‫م��ا در ایران‬ ‫از‬ ‫کمتر از ان‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ای‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫کا‬ ‫تا‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ور‬ ‫ری‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫س را‬ ‫د یک‬ ‫دار است‪ .‬م‬ ‫پیش رویما‬ ‫داش��ته باشی‬ ‫وتورسیکل ‌‬ ‫توجه به این‬ ‫ن اس��ت‪ .‬قطعاً‬ ‫تهای‬ ‫م چه گزین ‌ه‬ ‫ه‬ ‫نب‬ ‫ای‬ ‫ای‬ ‫او‬ ‫اصل که در‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫نت‬ ‫از‬ ‫ظ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫��ر‬ ‫ار زیا‬ ‫ست‪ ،‬به تق‬ ‫چیز ش��ما ب‬ ‫دی داش��ته‬ ‫سی ‌مبندی گز‬ ‫اید به بودجه‬ ‫باشیم! ک‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫��‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫گ‬ ‫زا‬ ‫نه‬ ‫زینه کروز قا‬ ‫زینه‌ای ا‬ ‫ساس قیمت ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫تی‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫رگال فالکن‬ ‫اما گزینه دوم ما که قیمت‬ ‫نس�بت ًا باالت�ری در قیاس با‬ ‫اونجر دارد‪ ،‬موتورس�یکلت‬ ‫کروزر فالکن است‪.‬‬ ‫فالک�ن توس�ط ش�عبه‬ ‫چینی کمپان�ی رگال رپتور‬ ‫تولید ش�ده و از انجین ‪250‬‬ ‫سی‌س�ی با حداکث�ر قدرت‬ ‫‪ 13‬کیل�ووات در ‪ 8500‬دور‬ ‫در دقیقه بهره می‌برد‪.‬‬ ‫حداکثر سرعت اسمی ‪ 130‬کیلومتر در ساعت برای این‬ ‫موتورسیکلت معرفی شده هرچند بازهم تأکید می‌کنیم‬ ‫ب�رای موتورهای ک�روزر نباید به تاپ اس�پید توجه کرد‬ ‫چون طراحی‌شان مناسب این سرعت‌ها نیست‪.‬‬ ‫قطع� ًا با توجه به تفاوت قیمت‪ ،‬فالکن نس�بت به اونجر‬ ‫طراحی به‌مراتب بهتری دارد و روزآمدتر است‪.‬‬ ‫همچنین حجم انجین نیز ‪ 30‬سی‌س�ی بیشتر از اونجر‬ ‫است که در نوع خودش مزیتی است‪.‬‬ ‫هرچند انجین ‪ 250‬سی‌سی که برای خانواده رگال ارائه‬ ‫می‌ش�ود طراحی قدیمی دارد و خروجی قدرت آن اص ً‬ ‫ال‬ ‫در حد انتظار برای این حجم و سیلندر نیست‪.‬‬ ‫مدل سیس�تم تعلیق فالکن تقریب ًا مش�ابه اونجر است‬ ‫ولی س�واری نرم‌تری دارد‪ .‬این به خاط�ر آلیاژ بهتر بکار‬ ‫رفته در موتورسیکلت و همچنین زین باکیفیت آن است‪.‬‬ ‫مزی�ت مه�م دیگ�ر آن این اس�ت که چ�رخ عقب نیز‬ ‫برخالف اونجر از ترمز دیسکی بهره می‌برد‪.‬‬ ‫همچنی�ن طراحی بهتر رکاب‌ها و فرمان رانندگی را در‬ ‫فالکن راحت‌تر می‌کند‪ .‬در س�رعت‌های باال نیز فرمان و‬ ‫بدنه موتورسیکلت کمتر به لرزش می‌افتد‪.‬‬ ‫هرچند بازهم برای سفرهای برون‌شهری طوالنی‌مدت‬ ‫به خاطر سیس�تم تعلیق ضعیف می‌تواند خس�ته‌کننده‬ ‫باشد‪ .‬در حال حاضر قیمت موتورسیکلت رگال فالکن در‬ ‫بازار حدود ‪ 30‬میلیون تومان است‪( .‬قبل از شروع بحران‬ ‫ارزی قیمت این موتورسیکلت ‪ 15‬میلیون تومان بود!‬
‫‌شنبه‬ ‫عالی به توان دو‬ ‫بخش ‪ M‬ب‌ام‌و اخیرا ً محصوالت فوق‌العاده‌ای تولید کرده است‪.‬‬ ‫اول از همه شاهد معرفی ‪ M2‬کامپتیشن جدید بودیم و هم‌اکنون‬ ‫نیز نس��خه ارتقا یافت ‌ه سوپر سدان پرچم‌دار ‪ M5‬کامپتیشن همراه‬ ‫ماس��ت‪ .‬این خودرو دارای پیش��رانه‌ای پرتوان‌تر‪ ،‬سیستم تعلیق با‬ ‫تنظیمات متفاوت و همچنین برخی به‌روزرسانی‌های ظاهری است‪.‬‬ ‫این خودرو را می‌توان با نش��ان‌های مش��کی براق و رینگ‌های ‪20‬‬ ‫اینچی آلیاژی جدید تشخیص داد‪ .‬زیر کاپوت هم پیشرانه نام‌آشنای‬ ‫‪ 8‬سیلندر ‪ 4/4‬لیتری توئین توربو با قدرت ‪ 616‬اسب بخار خوابیده‬ ‫که هم‌اکنون ‪ 24‬اس��ب بخار قدرت بیش��تری دارد‪ .‬اگرچه گشتاور‬ ‫‪ M5‬کامپتیشن افزایش نیافته اما ‪ 750‬نیوتون متر تولیدی پیشرانه‬ ‫کام ً‬ ‫ال کفایت می‌کند‪ .‬نهایتاً باید به اگزوز جدیدی اش��اره کنیم که‬ ‫تالش دارد جری��ان گازهای بهتر و صدای پرطنین‌تری ایجاد کند‪.‬‬ ‫اگرچه اصالحات اساس��ی روی پیش��رانه ص��ورت نگرفته اما کاری‬ ‫که ب‌ام‌و روی شاس��ی انجام داده توجه بیش��تری را به خود جلب‬ ‫می‌کند‪ .‬ب��رای نمونه باید گفت ارتفاع خ��ودرو ‪ 7‬میلی‌متر کاهش‬ ‫یافته و فنرها نیز ‪ 10‬درصد س��فت‌تر هس��تند‪ .‬نهایتاً باید به اکسل‬ ‫عقب اش��اره کنیم ک��ه دارای مفصل‌های قوی‌ت��ر بجای نمونه‌های‬ ‫الستیکی قبلی هستند‪ .‬زمانی که به یک سری پیچ پی‌درپی حمله‬ ‫کنید شاهد تأثیر تنظیمات متفاوت سیستم تعلیق خواهید بود‪ .‬در‬ ‫این حالت از پایداری و چابکی باالی س��وپر س��دان ب‌ام‌و استقبال‬ ‫ی داش��تن ی‬ ‫ک موتورسی‬ ‫کل‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫رو‬ ‫زی��د‪ .‬در ه‬ ‫زر صرف‬ ‫ر حال بای��د‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫وضوع‬ ‫بودجه و مب‬ ‫لغ��ی‪ ،‬در ای‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫��‬ ‫‌‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ایی‬ ‫ت برای‬ ‫انتخاب خوا‬ ‫هید داشت‪ .‬با‬ ‫ر ایران همی‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫قی‬ ‫مت مهم‌ت‬ ‫ری‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫وی‬ ‫ت‬ ‫ین ‌هها بر اسا‬ ‫س قیمت م‬ ‫ابل پالک کردن در ی‌پردازیم‪ .‬در‬ ‫ایران‬ ‫‌‬ ‫ن‬ ‫داریم که بر‬ ‫ها را بررسی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هیوسانگ آکویال‬ ‫باالتری�ن‬ ‫و‬ ‫بهتری�ن‬ ‫موتورس�یکلت کروزری که در‬ ‫ایران می‌توانیم انتخاب بکنیم‪،‬‬ ‫آکویال است‪.‬‬ ‫آکویلا محص�ول کمپان�ی‬ ‫هیوس�انگ کش�ور کره جنوبی‬ ‫مو‬ ‫اس�ت که در واقع برند اس� ‌‬ ‫رسم‌داری به‌حساب می‌آید‪.‬‬ ‫هیوس�انگ آکویلا از ی�ک‬ ‫انجی�ن ‪ 250‬سی‌س�ی با حداکثر ق�درت ‪ 26‬اس�ب بخار بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬حداکثر سرعت اس�می آن نیز ‪ 170‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫آکویلا در واقع از نظر طراحی یک س�ر و گردن از دو گزینه‬ ‫قبل�ی باالتر اس�ت و در طراحی شاس�ی آن از مدل کروز ‪650‬‬ ‫سی‌سی معروف هیوسانگ بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫کمک‌های دوشاخ تلس�کوپی جلو از نظر طراحی جدیدتر‬ ‫هس�تند و در گرفت�ن ضرب�ه بهت�ر از اونج�ر و فالکن عمل‬ ‫می‌کنن�د‪ .‬کمک‌های عقب نیز کیفی�ت خوبی دارند؛ هرچند‬ ‫رضایت کام�ل را بر نمی‌انگیزند‪ .‬طراح�ی زین‌های آکویال تا‬ ‫ح�دی از کروزهای مش�هور هارلی دیویدس�ون الگو گرفته‬ ‫اس�ت و آس�ایش مثال‌زدنی را ب�رای راکب فراه�م می‌کند‪.‬‬ ‫کلیه!؟‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫طراحی رکاب‌ها نیز به س�بک صفحه‌ای هارلی دیویدس�ون‬ ‫و بهت�ر از دو مدل قبلی اس�ت‪ .‬رینگ‌های آکویال به س�بک‬ ‫یک ک�روزر واقعی و خیلی محکم و بادوام طراحی ش�ده‌اند‬ ‫و اگ�زوز نیز از آکویال ‪ 650‬الگو گرفته اس�ت‪ .‬هرچند آکویال ‬ ‫به‌خوبی می‌تواند به س�رعت‌های باال دس�ت یاب�د و در این‬ ‫زمینه انجین توانمندی دارد ولی ترمز کاس�ه‌ای محور عقب‬ ‫آن ضعف بزرگی اس�ت ک�ه کنت�رل آن را در مواقع بحرانی‬ ‫دشوار می‌کند‪ .‬درمجموع آکویال برای سفرهای طوالنی‌مدت‬ ‫برون‌ش�هری و سواری داخل شهر س�واری راحت‌تری دارد‪.‬‬ ‫هرچن�د طبیعت� ًا قیم�ت باالتری ه�م دارد‪ .‬در ح�ال حاضر‬ ‫قیمت موتورس�یکلت هیوس�انگ آکویال در بازار حدود ‪55‬‬ ‫میلیون تومان اس�ت‪( .‬قبل از شروع بحران ارزی قیمت این‬ ‫موتورس�یکلت ‪ 26‬میلیون تومان بود)‪ .‬درنهایت مایه تأسف‬ ‫اس�ت که ب�ازار مهجور موتورس�یکلت‌های کش�ور عزیز ما‬ ‫همیش�ه از محدودیت تنوع رنج می‌برد و در کالس کروز نیز‬ ‫در این سطح قیمت فقط یک گزینه برای انتخاب وجود دارد‬ ‫که این بازار موتورسیکلت ایران را غیررقابتی‌تر و شرایط را‬ ‫بیش از پیش به ضرر مصرف‌کننده می‌کند‪ .‬از طرفی نوس�ان‬ ‫ارزی و افزایش قیمت شدید موتورسیکلت‌ها‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫اغلب آنها را به گزینه‌هایی دس�ت‌نیافتنی برای عمده اقشار‬ ‫ایرانی تبدیل کرده است که اص ً‬ ‫ال خبر خوبی نیست‪.‬‬ ‫‪Regal Raptor‬‬ ‫‪Falcon‬‬ ‫‪Hyosung Hquila‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خواهید کرد‪ .‬این خودرو هم‌اکنون پاس��خ‌های س��ریع‌تری داشته و‬ ‫فرمان آن از توازن وزنی خوبی برخوردار اس��ت و به فرامین راننده‬ ‫ب��ا دقت گوش می‌دهد‪ .‬اگرچه ‪ M5‬کامپتیش��ن در هنگام عبور از‬ ‫پیچ‌ها تیزتر عمل می‌کند اما در خط مستقیم واقعاً سریع‌تر نیست‪.‬‬ ‫اگرچ��ه اگزوز کارای ای��ن خودرو صدای پرطنی��ن و جذابی تولید‬ ‫می‌کند اما ش��ما نیازمند استخراج تک‌تک اسب‌ها از دل پیشرانه ‪8‬‬ ‫سیلندر هستید تا به این ترتیب بتوانید پرفورمنس بیشتر خودرو را‬ ‫تشخیص دهید‪ .‬خوشبختانه ترمزهای سرامیک کربنی این خودرو‬ ‫قدرت توقف فوق‌الع��اده‌ای دارند‪ .‬البته قیم��ت ‪ 7495‬پوندی این‬ ‫ترمزها را نمی‌توان به این سادگی‌ها فراموش کرد‪.‬‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برای واردات واگن نیاز به قانون‌گذاری نیست‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫جلوگیری از ورود واگن به کشور گفت‪ :‬مشکلی که در کشور وجود‬ ‫دارد در بخش��نامه‌هایی است که ازس��وی دولت ابالغ می‌شود؛ به‬ ‫ای��ن صورت که ب��ه موضوعات به‌صورت صفر و یک نگاه می‌ش��ود‬ ‫به‌گونه‌ای که یا واردات را به‌طور کامل ممنوع می‌کنند یا به‌صورت‬ ‫کامل آزاد که این مسئله از اساس اشتباه است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬سیده حمیده‬ ‫زرآبادی اف��زود‪ :‬اگر روی واردات کاال مطالعه کارشناس��ی صورت‬ ‫گیرد و بر اس��اس نیازی که وجود دارد کاال وارد ش��ود و در کنار‬ ‫آن بخشی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین شود‬ ‫مشکالت حل خواهد شد‪ .‬البته باید دقت کرد که نظارت دقیقی بر‬ ‫این مس��ئله باشد تا گزارش‌ها و اطالعات به دست آمده به‌درستی‬ ‫جمع‌آوری شده و قابل استناد باشند‪.‬‬ ‫زرآبادی با تاکید بر اینکه واردات واگن به کش��ور نیازمند قانون‬ ‫جدید نیست تصریح کرد‪ :‬باید وزارتخانه‌ها نیاز را تشخیص داده و‬ ‫بر اساس آن‪ ،‬کاال را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره مش��کالت کامیونداران نی��ز گفت‪ :‬اگ��ر وعده‌های‬ ‫داده‌ش��ده به کامیونداران در همه زمینه‌ه��ا تحقق یابد اعتراضات‬ ‫آنها به پایان می‌رس��د‪ .‬زرآبادی با تش��ریح مش��کل افزایش قیمت‬ ‫الس��تیک موردنیاز کامیونداران در بازار تصریح کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫مصوبه‌ای اجرایی ش��د که واردات الس��تیک و مواد اولیه آن با ارز‬ ‫دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی انجام ش��ود که ب��ا این مصوبه کارخانه‌های‬ ‫داخلی که تولیدکننده الس��تیک ماشین‌های سنگین بودند دچار‬ ‫مشکل ش��دند و به همین دلیل مشکالت تامین الستیک مضاعف‬ ‫شد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از س��وی دیگر پس از اینکه مصوبه مذکور اجرایی ش��د بستر‬ ‫واس��طه‌گری برای واردات با ارز دولتی و احتکار و فروش با ارز آزاد‬ ‫فراهم ش��د و با توزیع نادرست نیز همراه شد که باعث شد مشکل‬ ‫تهیه الس��تیک برای کامیونداران با ای��ن مصوبه و اقدامات پس‌از‬ ‫آن حل نشود‪.‬‬ ‫یک فعال حمل ونقل ریلی مسافری‪:‬‬ ‫آسمان آسیابانی‬ ‫دو برابر شدن نرخ یک واگن مسافری و رسیدن بهای‬ ‫ای�ن واگن به ‪ ۸‬میلیارد تومان‪ ،‬فقط یکی از مش�کالت‬ ‫ش�رکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری در ماه‌های اخیر‬ ‫است‪ .‬این شرکت‌ها که بهای بلیت قطار را از تیر امسال‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش داده‌اند باز هم از مش�کالت ناش�ی از‬ ‫گرانی ارز و افزایش هزینه‌های جانبی خود گالیه دارند‬ ‫و می‌گویند اگر دولت به دادش�ان نرس�د‪ ،‬شاید عطای‬ ‫حمل‌ونقل ریل�ی را به لقایش ببخش�ند؛ همان‌طور که‬ ‫در س�ال‌های اخیر چند ش�رکت همین کار را کرده‌اند‪.‬‬ ‫مش�کالت حمل‌ونق�ل ریل�ی‪ ،‬حکایتی قدیمی اس�ت‬ ‫ک�ه هربار از زب�ان یکی از فع�االن این بخ�ش و هربار‬ ‫از زاوی�ه‌ای جدید روایت می‌ش�ود‪ .‬این بار ابوالقاس�م‬ ‫سعیدی‪ ،‬از مدیران پیشین شرکت راه‌آهن و مدیرعامل‬ ‫مهتاب س�یرجم (از ش�رکت‌های حمل‌ونقل ریلی فعال‬ ‫در بخش مس�افر) از مش�کالت این بخ�ش‪ ،‬به ویژه در‬ ‫روزهای گرانی نرخ ارز با ما س�خن گفته اس�ت که این‬ ‫گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €به‌تازگی کرایه قطارهای مسافری افزایش پیدا کرده‬ ‫اس�ت؛ با این حال ب�از هم دس�ت‌اندرکاران حمل‌ونقل‬ ‫ریلی می‌گویند کار در این حوزه به‌صرفه نیست‪...‬‬ ‫آذر ‪ ۹۴‬آخرین باری ب�ود که نرخ بلیت قطار افزایش‬ ‫پیدا ک�رد‪ ،‬به همین دلیل تیر امس�ال بعد از حدود ‪۳۰‬‬ ‫ماه ثب�ات‪ ،‬نرخ بلیت قط�ار افزایش یاف�ت‪ .‬حمل‌ونقل‬ ‫ریلی درواقع یک بخش خدماتی اس�ت و در این بخش‪،‬‬ ‫هر سال دس�تمزد کارگران افزایش می‌یابد‪ .‬در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش�ته دس�تمزد کارگران حدود ‪ ۴۰‬درص�د افزایش‬ ‫داش�ته و در کنار آن هزینه برخ�ی خدمات جانبی نیز‬ ‫افزایش داش�ته اس�ت‪ .‬به عنوان نمون�ه هزینه خرید و‬ ‫حتی شست‌وش�وی مالفه برای ما افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ب�ه همین دلی�ل در اثر افزای�ش هزینه‌ه�ای مختلف‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل ریل�ی نیز بعد از ‪ ۳۰‬م�اه تصمیم به افزایش‬ ‫نرخ بلیت گرفت و بلیت قطار ‪ ۱۰‬درصد گران شد‪.‬‬ ‫€ €اما برخی مس�افران می‌گویند این افزایش قیمت‌ها‬ ‫منطقی نیست‪...‬‬ ‫در بحث افزایش نرخ بلیت‪ ،‬باید ش�رایط شرکت‌های‬ ‫ریل�ی را هم درنظر گرفت‪ .‬در کنار افزایش هزینه‌ها‪ ،‬ما‬ ‫بلیت قطار باید باز هم گران شود‬ ‫مسئله تامین ارز و هزینه‌های ارزی را نیز داریم‪ .‬هزینه‬ ‫قطع�ات یدکی قطارها ارزی اس�ت و ما نی�ز با افزایش‬ ‫بی‌س�ابقه نرخ ارز روبه‌رو هس�تیم که این مس�ئله هم‬ ‫در کنار افزایش قیمت‌ها‪ ،‬هزینه‌های ما را افزایش داده‬ ‫اس�ت‪ .‬بنابراین در این شرایط‪ ،‬به‌نظر نمی‌رسد افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درص�دی که موردنظر ش�رکت‌های ریلی بوده عدد‬ ‫بزرگی باشد‪.‬‬ ‫€ €یعنی افزای�ش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ بلیت مدنظر ش�ما‬ ‫بوده است؟‬ ‫در انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬درصدی نرخ بلیت را درنظر گرفته بودیم اما‬ ‫از آنجا که مشتری‌های بخش ریلی‪ ،‬بیشتر از طبقه‌های‬ ‫متوس�ط و محروم جامعه هستند پیش‌بینی کردیم که‬ ‫بازار کشش افزایش بیش از ‪ ۲۰‬درصد را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این رقم را به ش�رکت راه‌آهن اعالم کردیم و فقط با ‪۱۰‬‬ ‫درصد افزای�ش موافقت ش�د که این می�زان افزایش‪،‬‬ ‫هزینه‌های ما را پوشش نمی‌دهد‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن این افزایش نرخ ب�ا موافقت راه‌آهن بوده‬ ‫است؟‬ ‫براس�اس م�اده ‪ ۹‬قان�ون دسترس�ی آزاد به ش�بکه‬ ‫ریل�ی‪ ،‬کرایه حم�ل ریلی بار و مس�افر‪ ،‬ب�ه روش‌های‬ ‫جداگانه‌ای محاس�به می‌ش�ود‪ .‬در بخش باری‪ ،‬راه‌آهن‬ ‫در تعیی�ن ن�رخ کرایه حمل دخال�ت دارد اما در زمینه‬ ‫کرای�ه حمل مس�افر‪ ،‬تعیین تعرفه با راه‌آهن نیس�ت و‬ ‫م بگیرند و نتیجه را به اطالع‬ ‫خود ش�رکت‌ها باید تصمی ‌‬ ‫راه‌آهن برس�انند اما برداشت راه‌آهن این است که باید‬ ‫میزان افزایش نرخ بلی�ت را تایید کند‪ .‬درواقع ما فقط‬ ‫وظیف�ه داریم تصمیم خود درباره میزان افزایش نرخ را‬ ‫به اطالع راه‌آهن برسانیم تا در جریان موضوع باشد اما‬ ‫آنها معتقدن�د باید نرخ را تایید کنن�د و چون راه‌آهن‬ ‫نق�ش حاکمیتی دارد‪ ،‬م�ا نیز به ناچار ای�ن وضعیت را‬ ‫پذیرفته‌ایم‪.‬‬ ‫€ €چرا افزایش ‪ ۱۰‬درصدی نرخ بلیت به صرفه نیست؟‬ ‫ب�ا این می�زان افزایش‪ ،‬مش�کالت ما حل نمی‌ش�ود‪.‬‬ ‫درواقع بخش ریلی در وضعیتی است که نیاز به حمایت‬ ‫ویژه برای حل مشکالتش دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ یک‬ ‫واگن مس�افری‪ ،‬حداقل ‪ ۷۰۰‬هزار یورو است‪ .‬البته این‬ ‫نرخ برای یک واگن اروپایی نرخ بس�یار مناسبی است‬ ‫اما اگر یورو را به نرخ ‪ ۶‬ماه پیش در نظر بگیریم هزینه‬ ‫ای�ن واگن ‪ ۴‬میلیارد تومان می‌ش�د اما اکنون حدود ‪۸‬‬ ‫میلیارد تومان برای خرید یک واگن باید بپردازیم‪ .‬اگر‬ ‫این رقم را در بانک بگذاریم و سود آن را دریافت کنیم‬ ‫به صرفه‌تر از س�رمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی است‬ ‫زیرا نه مالیات به آن تعلق می‌گیرد و نه ریسکی دارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه هزینه‌ه�ای ب�االی حمل‌ونق�ل ریلی‪،‬‬ ‫ک دولت است؟‬ ‫معتقدید این حوزه نیازمند کم ‌‬ ‫بل�ه‪ .‬البته فقط بحث س�رمایه‌گذاری نیس�ت و بحث‬ ‫ریس�ک و مش�کالتی که در جری�ان کار پیش می‌آید‬ ‫را نی�ز داریم‪ .‬یک ش�رکت ریلی حداقل ب�رای ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کرده است که عالوه بر حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫با مشکالت حوزه انسانی نیز سر و کار داریم و به همین‬ ‫دلی�ل‪ ،‬باید نگاه وی�ژه‌ای به این بخش ش�ود تا انگیزه‬ ‫ادامه کار از سوی شرکت‌ها وجود داشته باشد‪ .‬در تمام‬ ‫دنی�ا حمل‌ونقل ریلی از س�وی دول�ت موردتوجه ویژه‬ ‫ق�رار می‌گی�رد البته این توجه به این دلیل نیس�ت که‬ ‫حمل‌ونقل ریلی زیان‌ده است‪ .‬حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬بخشی‬ ‫س�ودده اس�ت اما آثار مثبت اقتصادی ای�ن بخش در‬ ‫س�ایر بخش‌ها نمایان می‌شود‪ .‬این بخش مانند آموزش‬ ‫و پرورش اس�ت ک�ه آث�ار آن در س�ایر بخش‌ها دیده‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬آیا کس�ی می‌تواند ادعا کند نه�اد آموزش و‬ ‫پرورش سودده نیست!‬ ‫€ €در س�ال‌های گذشته ش�اهد این بودیم که سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش نرخ‬ ‫بلیت قطار مخالفت می‌کرد‪ .‬درحال‌حاضر نظر دولت در‬ ‫این زمینه چیست؟‬ ‫پیشنهاد ما افزایش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت‌ها بوده و ماده‬ ‫‪ ۹‬قانون دسترس�ی به ش�بکه ریلی تصریح می‌کند که‬ ‫میزان این افزایش را خود شرکت‌ها باید تعیین کنند اما‬ ‫نه‌تنها راه‌آهن در این زمینه نظر می‌دهد بلکه س�ازمان‬ ‫حمایت هم ضوابطی ب�رای خود دارد که ما باید رعایت‬ ‫کنی�م‪ .‬در این زمینه با تعدد قانون و بخش�نامه روبه‌رو‬ ‫هستیم که کار را دشوار می‌کند‪ .‬درواقع سازمان حمایت‬ ‫می‌گوید نرخ‌ها تکلیفی است‪ .‬ما هم مشکلی نداریم که‬ ‫نرخ‌ها تکلیفی باش�د اما به شرط اینکه براساس قانون‬ ‫دسترسی آزاد به ش�بکه ریلی‪ ،‬دولت مابه‌التفاوت نرخ‬ ‫موردنظر ما و نرخ تکلیفی را به ما بپردازد‪.‬‬ ‫€ € بهتر اس�ت کمک دولت به بخش ریلی چگونه و در‬ ‫چه قالبی باشد؟‬ ‫دولت باید تس�هیالتی به بخش ریلی بپردازد که این‬ ‫بخش تحرک پیدا کند‪ .‬چند سالی است سرمایه‌گذاری‬ ‫جدیدی در بخش مس�افری ریلی نش�ده و کسی واگن‬ ‫خری�داری نک�رده اس�ت‪ .‬واگن‌ها عمر مفی�دی دارند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر عمر ناوگان مسافری کشور هنوز کمتر از‬ ‫‪ ۳۰‬س�ال اما لب مرز اس�ت و تا چند س�ال دیگر دچار‬ ‫فرسودگی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €مدتی پیش نیز اعالم ش�ده بود که واگن‌های باالی‬ ‫‪۳۰‬س�ال باید از سیر خارج ش�وند اما این تصمیم اجرا‬ ‫نشد‪...‬‬ ‫بله‪ .‬راه‌آهن نیز نس�بت به فرسودگی واگن‌ها حساس‬ ‫ش�ده و به همین دلیل گفت�ه بود واگن‌ه�ای باالی ‪۳۰‬‬ ‫س�ال نباید سیر داش�ته باش�ند و اگرچه اجرا نشد اما‬ ‫به نظر می‌رس�د هنوز همین نظ�ر را دارد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس�ت که ناوگان ما هر لحظه به س�ن ‪ ۳۰‬سالگی و گذر‬ ‫از مرز فرس�ودگی نزدیک‌تر می‌ش�ود و به‌تدریج واگن‬ ‫جوانی در ناوگان نمی‌ماند‪ .‬از س�وی دیگر واگن کاالیی‬ ‫نیس�ت که هر لحظه تصمیم گرفتیم‪ ،‬سفارش بدهیم و‬ ‫آن را تحویل بگیریم‪ .‬از زمانی که برای س�فارش واگن‬ ‫مس�افری قرارداد بس�ته می‌ش�ود تا زمانی ک�ه واگن‬ ‫به‌دس�ت ما می‌رس�د‪ ،‬در بهترین حالت دستکم ‪ ۲‬سال‬ ‫تا ‪ ۳۰‬ماه طول می‌کشد‪.‬‬ ‫€ €بنابراین عالوه بر بحث هزینه‌ها‪ ،‬در زمینه خرید واگن‬ ‫و تامین ناوگان نیز دولت باید به این بخش کمک کند؟‬ ‫بل�ه‪ .‬دول�ت و نهاده�ای تصمیم‌گیر بای�د مزیت‌های‬ ‫متعدد حمل‌ونقل ریلی مانند بحث اشتغال‪ ،‬صرفه‌جویی‬ ‫ب�اال در مصرف س�وخت‪ ،‬کاهش آلودگی ه�وا و کاهش‬ ‫س�وانح و حوادث جاده‌ای را درنظر بگیرند و این بخش‬ ‫را در اولویت توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €از جمل�ه قوانینی که قرار بود کمکی به بخش ریلی‬ ‫باشد قانون معروف به بند «ق» است که به نظر می‌رسد‬ ‫اجرایی نشده است‪...‬‬ ‫بله‪ .‬بند «ق» تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ۹۲‬می‌گوید‬ ‫دول�ت بای�د از محل منابع ناش�ی از صادرات س�وخت‬ ‫صرفه‌جویی ش�ده در حمل‌ونقل بار و مسافر‪ ،‬بودجه‌ای‬ ‫به س�رمایه‌گذاران طرف قرارداد راه‌آه�ن بپردازد‪ .‬این‬ ‫قان�ون اگرچ�ه مصوبه ش�ورای اقتصاد را ه�م دارد اما‬ ‫تاکن�ون هیچ ش�رکتی از ای�ن قانون اس�تفاده نکرده‬ ‫زیرا ش�رایط اج�رای آن به گونه‌ای نیس�ت که بتوان از‬ ‫آن اس�تفاده کرد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬هر ش�رکت باید اعالم‬ ‫کند در س�ال گذش�ته چقدر و در امسال چقدر مسافر‬ ‫داش�ته و افزایش آنها چقدر بوده اس�ت اما این قانون‪،‬‬ ‫می�زان افزای�ش در کل بخ�ش را درنظ�ر می‌گیرد و ‪۳‬‬ ‫درصد این افزایش را نیز درنظر نمی‌گیرد و می‌گوید اگر‬ ‫جابه‌جایی رشدی داشته‪ ،‬تا سقف ‪ ۳‬درصد آن ناشی از‬ ‫س�رمایه‌گذاری آن بخش است‪ .‬بنابراین پیچیدگی‌های‬ ‫این مصوبه و مس�ائل اداری موجب شده کسی تاکنون‬ ‫نتواند از این قانون استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد ش�ما در زمینه حمایت مطلوب دولت از‬ ‫بخش ریلی چیست؟‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۶‬کارخانه واگن‌س�ازی در کشور داریم‬ ‫ک�ه همگی زی�ر نظ�ر وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬دول�ت می‌تواند همانطور که به بخش‬ ‫جاده‌ای در تامین ن�اوگان کمک می‌کند به بخش ریلی‬ ‫هم کم�ک کرده و به عنوان مثال اعلام کند که به هر‬ ‫کسی که از این شرکت‌ها واگن خریداری کند‪ ،‬تا سقف‬ ‫‪ ۵۰‬درص�د هزین�ه را می‌پردازد یا وام ب�ا بهره پایین به‬ ‫او می‌ده�د‪ .‬این ن�وع حمایت‪ ،‬ملموس اس�ت و موجب‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌ش�ود‪ .‬تا چند سال پیش‪ ۱۳ ،‬شرکت‬ ‫فعال در بخش حمل‌ونقل ریلی مس�افری داش�تیم اما‬ ‫اکنون این عدد به ‪ ۹‬رس�یده اس�ت که از این میان نیز‬ ‫برخی در صدد فروش ناوگان هستند‪.‬‬ ‫بیشتر ش�رکت‌هایی که هنوز در این بخش مانده‌اند‬ ‫س�ود عملیات�ی ندارن�د و اگ�ر ه�م س�ودی دارن�د‪،‬‬ ‫غیرعملیاتی اس�ت‪ .‬به عنوان نمونه ش�رکتی‪ ۵ ،‬س�ال‬ ‫پی�ش واگنی به نرخ ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان خریده و اکنون‬ ‫همان واگن را به ش�رکت دیگر به نرخ ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫یُفروش�د که این س�ود‪ ،‬غیرعملیاتی است‪ .‬بنابراین‬ ‫م ‌‬ ‫بخش ریلی نیاز به کمک‌های ملموس دارد تا برای ادامه‬ ‫حیات‪ ،‬انگیزه داشته باشد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫تاثیر طرح ترافیک جدید بر ترافیک اول مهر‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با ارائه گزارش‬ ‫از تغیی��رات ترافیک در هفته نخس��ت مهر‪ ،‬تاثی��رات اجرای طرح‬ ‫ترافیک جدید و دیگر تدابیر این حوزه را بر مبنای آمار و اطالعات‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬اطالع��ات برگرفت��ه از دوربین‌ه��ای کنترل‬ ‫هوش��مند‪ ،‬تحلیل طول ص��ف ترافیک و س��امانه‌های پالک‌خوان‬ ‫نش��ان می‌دهد که ترافیک روزهای اول تا پنجم مهر ‪ ۹۷‬نس��بت‬ ‫به دوره زمانی مش��ابه در سال گذشته کاهش داشته و این کاهش‬ ‫در محدوده طرح ترافیک به‌ویژه در س��اعت‌های اوج صبح و عصر‬ ‫مشهود بوده است‪.‬‬ ‫این گزارش نش��ان می‌دهد متوسط سرعت ناوگان حمل و نقل‬ ‫همگانی در هفته نخست مهر ‪ ۹۷‬نسبت به زمان مشابه در سال ‪۹۶‬‬ ‫در روزهای کاری ‪ ۴‬درصد و در روز پنجش��نبه ‪ ۱۸‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت؛ تغییری که برای خطوط تن��درو ‪ BRT‬به مراتب‬ ‫مشهودتر بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش‪‌،‬همچنین ب��ه داده‌ه��ای برگرفته از س��امانه‬ ‫پالک‌خوان اش��اره شده اس��ت که نش��ان می‌دهد میزان ورود به‬ ‫محدوده طرح ترافیک در هفته نخس��ت مهر ‪ ۹۷‬نس��بت به زمان‬ ‫مش��ابه در سال ‪ ۹۶‬به طور متوسط ‪ ۱۲‬درصد در ساعت اوج صبح‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین ورود به مح��دوده زوج و فرد در‬ ‫طول روز به طور متوس��ط با کاهش ‪ ۲۰‬درصدی و تردد در داخل‬ ‫محدوده طرح ترافیک با کاهش ‪ ۳۰‬درصدی نس��بت به س��ال ‪۹۶‬‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬کیلومتراژ ترافیک در هفته نخست مهر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫نس��بت به زمان مشابه در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با افزایش ‪ ۲۵‬درصدی در‬ ‫س��اعت اوج ترافی��ک صبح و افزایش ‪ ۱۳‬درصدی در س��اعت اوج‬ ‫ترافی��ک عصر روزهای کاری همراه بوده اس��ت که این افزایش را‬ ‫باید ناشی از قرارگیری این روزها در سال ‪ ۹۶‬در ایام محرم دانست‪.‬‬ ‫اما مقایسه این آمار با زمان مشابه در سال ‪ ۱۳۹۵‬که هنوز دهه‬ ‫نخس��ت محرم آغاز نشده بود‪ ،‬حاکی از کاهش ‪ ۶.۵‬درصدی در دو‬ ‫بازه زمانی اوج ترافیک صبح و عصر است‪.‬‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اجرای طوالنی‌مدت طرح زوج و فرد تاثیر معکوس دارد‬ ‫«احتمال باران اسیدی» در پاییز پایتخت‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫پاییز هرس��ال اگرچه با شور و هیجان شروع سال‬ ‫تحصیلی آغاز می‌شود اما افزایش ترافیک و آلودگی‬ ‫هوا‪ ،‬موضوعی اس��ت که این هیج��ان را با نگرانی و‬ ‫اضطراب همراه می‌کند‪ .‬وقوع پدیده وارونگی و سرد‬ ‫شدن هوا در این فصل موجب می‌شود ذرات آالینده‬ ‫در پایین‌ترین س��طح جو قرار گرفت��ه و آلودگی به‬ ‫شدت افزایش یابد‪ .‬براساس آمار اعالم شده از سوی‬ ‫ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬پایتخت پاییز‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬را با ‪ ۴۰‬روز آلوده پشت‌سر گذاشت و در‬ ‫آلوده‌ترین شرایط هوایی ‪ ۴‬سال اخیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬براس��اس اعالم شرکت‬ ‫کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬ه��وای تهران ب��ر اثر ت��ردد وس��ایل نقلیه‬ ‫بی‌کیفیت و مهیا ش��دن ش��رایط وارونگی‪ ،‬همواره‬ ‫در مع��رض آلودگی و ش��رایط بحرانی ب��وده و هر‬ ‫روز‪ ،‬رقمی ح��دود ‪ ۲‬هزار تن آالینده‌های جوی در‬ ‫این ش��هر تولید می‌شود که پایداری جوی می‌تواند‬ ‫شرایط را به سمت حبس و بازتولید شدن آالینده‌ها‬ ‫در جو تهران پیش برد‪ .‬درواقع غلظت ذرات آالینده‬ ‫در نیمه دوم سال بیش از ‪ ۲‬برابر نیمه نخست سال‬ ‫اس��ت و به‌ویژه در محدوده آبان تا بهمن هر س��ال‪،‬‬ ‫ته��ران با بحران افزایش غلظت آالینده ذرات معلق‬ ‫کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون روبه‌رو است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه خودروها س��هم ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫در آلودگی هوای تهران دارند‪ ،‬بیش��ترین اقدام‌های‬ ‫انجام ش��ده در س��ال‌های اخیر برای روبه‌رو شدن‬ ‫ب��ا این وضعیت‪ ،‬متمرکز ب��ر کاهش تردد خودروها‬ ‫بوده است‪ .‬با این وجود به نظر می‌رسد این اقدام‌ها‬ ‫بیشتر مقطعی و در کاهش آلودگی هوا‪ ،‬کم‌اثر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمله این اقدام‌ها می‌توان به طرح زوج و‬ ‫فرد اش��اره کرد که در روزه��ای اوج آلودگی هوا از‬ ‫در خانه‌ها اجرا می‌ش��ود اما خود مسئوالن مدیریت‬ ‫ش��هری در سال‌های گذشته اعالم کردند که زوج و‬ ‫فرد آلودگی هوا را فقط ‪ ۴‬درصد کاهش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زوج و ف�رد تاثیر معکوس در آلودگی‬ ‫هوا دارد‬ ‫پیش‌تر مسئوالن از تاثیر اندک طرح زوج و فرد بر‬ ‫کاهش آلودگی هوای تهران سخن گفته بودند و حاال‬ ‫مقاله‌ای که به تازگی در مجله ‪Transportation‬‬ ‫‪ Research‬منتش��ر شده مدعی است این طرح نه‬ ‫تنها آلودگی هوای پایتخت را کاهش نداده‪ ،‬بلکه آن‬ ‫را افزایش هم داده است!‬ ‫این تحقیق که نتایج آن در خبرگزاری مهر منتشر‬ ‫شده‪ ،‬با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و پیش‌بینی‬ ‫آلودگی هوا ازس��وی ش��رکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫تهران انجام ش��ده و بر اس��اس یافته‌های آن‪ ،‬طرح‬ ‫زوج و ف��رد در بلندمدت‪۲ ،‬درصد تولید ذرات معلق‬ ‫خودرویی تهران را افزایش داده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در اث��ر اجرای طرح زوج و‬ ‫فرد‪ ،‬فقط خودروهای ش��خصی براساس پالک آنها‬ ‫اجازه ورود به محدوده طرح را پیدا می‌کنند و سایر‬ ‫ناوگان بدون محدودیت می‌توانند در محدوده تردد‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین اجرایی ش��دن طرح ترافیکی زوج و‬ ‫ف��رد به صورت بلندم��دت باعث کاهش حجم تردد‬ ‫خودروهای س��واری در تهران تا ‪ ۱۱‬درصد شده اما‬ ‫به دلیل تقاضای س��فر موجود در محدوده‪ ،‬کاهش‬ ‫تردد خودروهای سواری موجب افزایش تردد سایر‬ ‫ناوگان‌ها از جمله تاکسی‪ ،‬مینی‌بوس و اتوبوس واحد‬ ‫به ترتیب به میزان ‪ ۸ ،۱۶‬و ‪ ۸‬درصد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫محاس��بات انجام گرفته با استفاده از سامانه سیاهه‬ ‫انتشار ش��هر تهران نشان می‌دهد که اجرایی شدن‬ ‫طرح زوج و فرد‪ ،‬س��بب کاهش انتش��ار خودرویی‬ ‫آالینده‌های مونوکس��یدکربن‪ ،‬اکسیدهای نیتروژن‪،‬‬ ‫هیدروکربن‌ها و اکس��یدهای گوگرد در شهر تهران‬ ‫ب��ه ترتیب به می��زان ‪ ۵ ،۲.۵ ،۴‬و ‪ ۲‬درصد ش��ده‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اجرای بلندمدت طرح زوج‬ ‫و فرد‪ ،‬منجر به افزایش انتش��ار ذرات معلق ناشی از‬ ‫خودروها‪ ،‬به عنوان مهم‌ترین آالینده شهر تهران به‬ ‫میزان ‪ ۲‬درصد در کل شهر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه مدیریت ش�هری ب�رای کاهش‬ ‫آلودگی هوا‬ ‫یکی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران ضمن اشاره‬ ‫ب��ه اینکه بازنگ��ری در طرح زوج و فرد در دس��تور‬ ‫کار مدیریت ش��هری اس��ت‪ ،‬برخی اقدامات شورا و‬ ‫شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا را تشریح‬ ‫ک��رد‪ .‬زه��را صدراعظم ن��وری‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫سالمت شورای ش��هر تهران با اشاره به ابالغ قانون‬ ‫هوای پاک در اوایل تابس��تان سال گذشته از سوی‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬ای��ن قانون جام��ع‪ ،‬تکالیف��ی برای‬ ‫دس��تگاه‌های مختلف در زمینه رس��یدن به هوای‬ ‫پاک مشخص کرده است و در همین راستا‪ ،‬شورای‬ ‫ش��هر این موض��وع را رصد می‌کند و ت��ا جایی که‬ ‫می‌تواند از دستگاه‌های مختلف مطالبه‌گری می‌کند‬ ‫تا این قانون درست اجرا شود‪ .‬باید سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت نیز بتواند به عنوان سازمان ناظر این‬ ‫دس��تگاه‌ها را رصد و از آنها مطالبه کند تا قانون را‬ ‫درست اجرا کنند‪ .‬وی معتقد است شهرداری تهران‬ ‫باید فرهنگ جامعه و سازکارها را به سمتی هدایت‬ ‫کند که حمل‌ونقل عمومی بیش��تر موردتوجه قرار‬ ‫گیرد و برای این موض��وع باید وضعیت حمل‌ونقل‬ ‫عموم��ی بهب��ود یاب��د‪ .‬در این زمینه در دس��ترس‬ ‫ب��ودن اتوبوس و مترو در دس��تور کار ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬صدراعظم نوری با اشاره به اینکه اگر بتوانیم‬ ‫تجهیزات و امکانات مترو را افزایش دهیم‪ ،‬مسافران‬ ‫بیشتری با س��رعت بیش��تر می‌توانند از این شیوه‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از دولت خواسته‌ایم توجه‬ ‫بیش��تری به مترو در برنامه‌ریزی‌ها داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر اس��اس مصوبه دولت‪ ،‬قرار اس��ت ‪۲‬‬ ‫هزار دس��تگاه واگن به کالنش��هرها اختصاص پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬هزار واگن س��هم تهران اس��ت و چون هنوز‬ ‫برخی کالنش��هرها مترو ندارند‪ ،‬شاید سهم آنها هم‬ ‫ب��ه تهران اختصاص یابد ک��ه در این صورت ممکن‬ ‫اس��ت ‪ ۱۵۰۰‬واگن به مترو تهران افزوده ش��ود که‬ ‫ای��ن کار می‌تواند گشایش��ی در حمل‌ونقل عمومی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬این عضو ش��ورای ش��هر تهران با تاکید‬ ‫بر لزوم خروج اتوبوس‌های فرسوده از ناوگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اتوبوس‌ها به دلیل دیزلی بودن آلودگی زیادی‬ ‫ایج��اد می‌کنند که تع��دادی از ای��ن خودروها در‬ ‫تملک شهرداری است‪ .‬از این‌رو در برنامه شهرداری‬ ‫ب��ا اختصاص اعتب��ارات الزم‪ ،‬قرار ش��ده اتوبوس‌ها‬ ‫ب��ه فیلتر دوده مجهز ش��وند و براین‌اس��اس‪ ،‬برای‬ ‫اتوبوس‌های��ی هم ک��ه در اختیار بخش خصوصی و‬ ‫پیمانکاران است‪ ،‬قرار است در سال‌های آینده فیلتر‬ ‫دوده الزامی شود‪ .‬وی با بیان اینکه موضوع دیگری‬ ‫که ش��ورا پیگیری می‌کند‪ ،‬موتورس��یکلت‌ها است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬موتورسیکلت‌های کاربراتوری آلودگی بسیار‬ ‫زی��ادی دارند‪ .‬هر موتورس��یکلت در ی��ک کیلومتر‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬گرم آلودگی منتش��ر می‌کند این بدان‬ ‫معنی است که هر موتورسیکلت ‪ ۴‬برابر یک خودرو‬ ‫آلودگی دارد‪ .‬بنابراین اگر بتوان بخش خصوصی را‬ ‫ترغی��ب کرد تا در این ح��وزه فعالیت کند و دولت‬ ‫وام‌های بلندمدت کم‌بهره برای تولید موتورسیکلت‬ ‫برقی اختصاص دهد بخش��ی از آلودگی هوا کاسته‬ ‫می‌شود‪ .‬عضو شورای پنجم شهر تهران اضافه کرد‪:‬‬ ‫در بحث آلودگی هوا باید مجموعه‌ای از دس��تگاه‌ها‬ ‫با هم همکاری کنند و در این زمینه‪ ،‬نقش دولت و‬ ‫مجلس باید پررنگ باشد و همه عوامل و دستگاه‌ها‬ ‫بای��د در کنار هم قرار گیرند تا اتفاق خوش��ایندی‬ ‫ب��رای حل مش��کل آلودگی هوا بیفت��د‪ .‬صدراعظم‬ ‫نوری اقدام دیگری که ش��هرداری در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده اس��ت را تشریح کرد و گفت‪ :‬موضوع‬ ‫بازنگری طرح ترافیک و محدوده‌های زوج و فرد در‬ ‫دس��تور کار است تا بررسی شود که آیا این طرح‌ها‬ ‫توانس��ته‌اند میزان ترافیک و آلودگی هوا را کاهش‬ ‫دهند یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹چند پیش�نهاد جدید برای درمان درد‬ ‫آلودگی هوا‬ ‫در کنار همه راهکارهایی که مدیران ش��هری‬ ‫و اعضای شورای ش��هر برای کاهش آلودگی هوای‬ ‫پایتخت پیشنهاد می‌دهند‪ ،‬گروه‌های پژوهشی نیز‬ ‫راهکارهایی ب��رای درمان ای��ن درد ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه اندیش��کده سیاست‌گذاری صنعتی‬ ‫امیرکبیر به عنوان یک گروه پژوهش��ی‪ ،‬راهکارهای‬ ‫پیش��نهادی خود در این زمینه را در قالب ‪ ۷‬بند در‬ ‫بخ��ش راهکارهای کوتاه‌مدت و ف��وری و ‪ ۸‬بند در‬ ‫بخش راهکارهای بلندمدت ارائه کرده است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش این گروه پژوهش��ی‪ ،‬در تهران برای کنترل‬ ‫آلودگی هوا باید اقدامات کوتاه‌مدت زیر انجام شود‪:‬‬ ‫پرهیز از اجرای طرح زوج و فرد از در خانه‌ها‪ ،‬پرهیز‬ ‫از گسترش محدوده طرح ترافیک به محدوده طرح‬ ‫زوج و فرد‪ ،‬ممنوع ش��دن تردد خودروهای سواری‬ ‫با س��ن بیش از ‪ ۱۵‬س��ال در محدوده طرح زوج و‬ ‫فرد در روزهای اوج آلودگی هوا‪ ،‬ممنوع شدن تردد‬ ‫اتوبوس‌های عمومی و خصوصی با س��ن بیش از ‪۸‬‬ ‫سال در ش��هر در روزهای اوج آلودگی هوا‪ ،‬ممنوع‬ ‫ش��دن تردد خودروهای سنگین از جمله کامیونت‪،‬‬ ‫کامیون و تریلی با سن بیش از ‪ ۱۰‬سال در روزهای‬ ‫اوج‬ ‫آلودگ��ی هوا‬ ‫و ممنوع ش��دن‬ ‫ت��ردد کامیون‌ه��ای‬ ‫حم��ل ش��ن و ماس��ه در‬ ‫روزه��ای اوج آلودگی ه��وا‪ .‬در‬ ‫ای��ن گ��زارش همچنین ب��ر اقدامات‬ ‫زیر به عن��وان راهکارهای میان‌م��دت و بلندمدت‬ ‫برای روبه‌روش��دن با آلودگی هوا تاکید شده است‪:‬‬ ‫ال��زام و پایش دائمی نصب فیلت��ر دوده روی همه‬ ‫خودروه��ای س��نگین و اتوبوس‌ه��ای حمل‌ونقل‬ ‫شهری‪ ،‬افزایش اسقاط خودروهای فرسوده‪ ،‬ممنوع‬ ‫ش��دن تردد خودروهای سواری با سن بیش از ‪۲۰‬‬ ‫سال‪ .‬ممنوع شدن شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های‬ ‫کاربراتوری‪ ،‬اصالح و توس��عه س��ازکارهای اسقاط‬ ‫موتورسیکلت‌های فرسوده‪ ،‬نوسازی ناوگان اتوبوس‬ ‫حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری‪ ،‬ممنوع شدن تردد‬ ‫اتوبوس‌های با سن بیش از ‪ ۱۰‬سال و کامیون‌های‬ ‫با سن بیش از ‪ ۱۵‬سال در روزهای اوج آلودگی هوا‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ظاهرا ً نس��ل جدید مرسدس بنز ‪ SL‬با بدنه‌ای سبک‌تر و زیباتر و‬ ‫قوای محرک ‌ه بهتر در حال توس��عه بوده و انتظار می‌رود حول‌وحوش‬ ‫س��ال ‪ 2020‬وارد فرآیند فروش ش��ود‪ .‬البته اینها ادعاهای نش��ریه‌‬ ‫اتوکار اس��ت‪ .‬این نش��ریه چندین پیش‌بینی جالب هم دربار ‌ه گرند‬ ‫تورر مرس��دس بنز داشته اس��ت‪ .‬اولین و مهم‌ترین نکته اینکه نسل‬ ‫هشتم مرسدس ‪ SL‬به سنت‌های پیشین خود بازمی‌گردد و از سقف‬ ‫نرم پارچه‌ای اس��تفاده می‌کند‪ .‬این نمونه جایگزین س��قف سخت و‬ ‫پیچید ‌ه نس��ل قبلی و یک نسل قبل‌تر ‪ SL‬خواهد شد‪ .‬خودرو مورد‬ ‫بح��ث از پلتفرمی کام ً‬ ‫ال جدید اس��تفاده خواهد کرد و انتظار می‌رود‬ ‫در فرآیند توسع ‌ه آن مهندسان بخش پرفورمنس ‪ AMG‬هم حضور‬ ‫مفهومی ها در پاریس‬ ‫شایعاتی درباره مرسدس ‪SL 2020‬‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬معماری جدید ‪ SL‬که آلومینیوم زیادی در آن بکار‬ ‫خواهد رفت با جانش��ین ‪ AMG GT‬مشترک خواهد بود بنابراین‬ ‫این دو خودرو اس��پرت و لوکس از سیس��تم تعلیق‪ ،‬اکسل‪ ،‬سیستم‬ ‫فرمان‪ ،‬معماری ‪ 48‬ولتی الکتریکی و قوای محرک ‌ه هیبریدی یکسانی‬ ‫اس��تفاده خواهند کرد‪ .‬مدل گرند تورر مرسدس ظاهرا ً دارای آرایش‬ ‫پیشرانه ترانس اکس��ل خواهد بود و گیربکس دوکالچه اتوماتیک با‬ ‫اکس��ل عقب یکپارچه خواهد ش��د‪ .‬پلتفرم ‪( MSA‬معماری اسپرت‬ ‫مدوالر) باعث خواهد ش��د نس��ل جدید ‪ SL‬بهبودهای قابل‌توجهی‬ ‫داشته باشد‪ .‬از جمل ‌ه این مزیت‌ها می‌توان به وزن کمتر و توزیع وزن‬ ‫ل اش��اره کرد‪ .‬همچنین تناسب ابعاد نسل جدید‬ ‫بهتر بین دو اکس�� ‌‬ ‫‪ SL‬نیز بهتر از نسل پیشین خواهد بود‪ .‬یک منبع ناشناس به اتوکار‬ ‫گفته است‪ :‬پلتفرم جدید آزادی عمل بیشتری را ما به اعطا می‌کند‪.‬‬ ‫فاصله بیشتری بین اکس��ل جلو و دیواره آتش وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این امر باعث ایجاد تناس��ب ابعاد سنتی‌تری می‌شود‪ .‬این خودرو به‬ ‫ویژه در عقب طراحی بهتری خواهد داش��ت زیرا دیگر سقف سختی‬ ‫وجود ندارد که ارتفاع و پهنای ‪ SL‬را تحت تأثیر قرار دهد‪ .‬طیفی از‬ ‫پیشرانه‌های بنزینی هیبریدی شده هم برای نسل جدید ‪ SL‬مدنظر‬ ‫قرار خواهند گرفت‪ .‬از جمله مدل‌های این خودرو می‌توان به نس��خه‬ ‫پرچم‌دار ‪ 63 SL‬اش��اره کرد که پیش��ران ‌ه ‪ 8‬سیلندر الکتریکی شده‬ ‫را ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمایش�گاه خودرو پاریس را پس از نمایش�گاه خودرو ژنو ‪ ۲۰۱۸‬باید بزرگترین نمایش�گاه صنعت خودرو در جهان دانس�ت که در آن خودروس�ازان از آخرین‬ ‫محصوالت و طرح‌های مفهومی آیند ‌ه خود پرده برداری می‌کنند‪ .‬این نمایش�گاه از س�ال ‪ ۱۸۹۸‬هر دوس�ال یکبار برگزار می‌شود و یکی از قدیمی‌ترین رویداد‌ها‬ ‫در اروپاست‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫میو ‌ه ممنوعه بازار آمریکا‬ ‫نیس��ان ترا به‌صورت رسمی در نمایش��گاه خودرو پکن ‪2018‬‬ ‫معرفی ش��د و فروش آن نیز قب ً‬ ‫ال در بازارهای چین و جنوب شرق‬ ‫آس��یا آغاز شده است‪ .‬علیرغم شایعات منتشر شده درباره احتمال‬ ‫عرض ‌ه ترا در بازار آمریکا به نظر می‌رسد ژاپنی‌ها حداقل در مقطع‬ ‫کنونی عالقه‌ای برای عرض ‌ه شاس��ی‌بلند جدی��د خود در این بازار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مهندس ارشد ترا برنامه‌های نیسان برای عدم عرضه این خودرو‬ ‫در آمریکا را تأیید کرده اس��ت‪ .‬او اخیرا ً اع�لام کرده عرض ‌ه ترا در‬ ‫آمریکا مطرح نیست‪ .‬اگرچه ابعاد ترا برای بازار آمریکا بسیار مناسب‬ ‫اس��ت اما قوانین ایمنی و دیگر مشکالت باعث شده‌اند فروش این‬ ‫شاسی‌بلند هفت نفره بدنه روی فریم در آمریکا غیرممکن باشد‪.‬‬ ‫این مهندس ارش��د گفته اس��ت‪ :‬بازار آمریکا یکی از سخت‌ترین‬ ‫بازاره��ا نه تنها از نظر آزمایش‌های تص��ادف بلکه از نظر انتظارات‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫ترا که اساس��اً شاس��ی‌بلندی با ریش��ه‌های پیکاپ ناواراست در‬ ‫جایگاهی بین مدل کامپکت ایکس تریل‪-‬روگ و شاس��ی‌بلند فول‬ ‫س��ایز پاترول‪-‬آرمادا قرار می‌گیرد‪ .‬ت��را باید به مصاف خودروهایی‬ ‫همچون تویوتا فورچونر‪ ،‬میتسوبیشی پاجرو اسپورت‪ ،‬فورد اورست‪،‬‬ ‫ش��ورولت تریل بیلرز و ایس��وزو ‪ MU-X‬برود‪ .‬این خودرو با سه‬ ‫پیش��رانه عرضه می‌شود که گزین ‌ه پایه یک پیش��ران ‌ه ‪ 2/5‬لیتری‬ ‫بنزینی با ‪ 180‬اسب بخار قدرت است‪.‬‬ ‫موضوع جالب اینکه دو پیش��ران ‌ه دیزلی دیگر این خودرو قدرت‬ ‫مش��ابهی دارند‪ .‬پیشرانه‌های ‪ 2/3‬لیتری توئین توربو و ‪ 2.5‬لیتری‬ ‫توربو هر دو قدرت ‪ 188‬اس��ب بخار تولی��د می‌کنند‪ .‬گیربکس ‪6‬‬ ‫سرعته دس��تی یا ‪ 7‬س��رعته اتوماتیک هم گزینه‌های پیش روی‬ ‫خریداران هس��تند‪ .‬دیگر حقیقت جالب درباره نیسان ترا این است‬ ‫که خودرو موردبحث در چین با پیکربندی ‪ 5‬نفره عرضه می‌ش��ود‬ ‫اما مدل ‪ 7‬نفره طویل‌تر در فیلیپین عرضه شده است‪ .‬بازار اندونزی‬ ‫هم ش��اهد عرضه نسخ ‌ه ‪ 7‬نفره بوده است‪ .‬همین خودرو در تایلند‬ ‫نیز ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫آموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کارهایی که نباید با اتومبیل خود انجام دهید‬ ‫‪1‬‬ ‫دست نزن جیـــزه‬ ‫‪2‬‬ ‫هیچ‌گاه برای رسیدن به «مصرف سوخت‬ ‫کمتر» تایرهای خود را بیش از حد باد نکنید‬ ‫فضای مجازی مملو از شواهد و افرادی است که با رساندن فشار باد الستیک به باالی آنچه در دیواره تایر نوشته‬ ‫شده‪ ،‬مصرف سوخت اتومبیل خود را کاهش داده‌اند‪ .‬اما آنچه این افراد به شما نمی‌گویند‪ ،‬این است که در‬ ‫این حالت‪« ،‬سواری» سخت‌تر از قبل می‌شود‪ ،‬استهالک تایرها اضافه می‌شود‪ ،‬اتومبیل به فاصله بیشتری‬ ‫برای توقف نیاز خواهد داشت و هزینه تعمیر قطعات سیستم تعلیق افزایش خواهد یافت‪ .‬میزان فشار باد‬ ‫پیشنهادی برای الستیک در قالب یک برگه رسمیدر داخل فریم درب راننده قرار داده شده و بر اساس‬ ‫وزن خودرو و بهترین وضعیت هندلینگ تعیین شده است‪ .‬اگر می‌خواهید بار بسیار سنگینی را با‬ ‫خود حمل کنید‪ ،‬استفاده از حداکثر فشار باد الستیک‌ها مانعی ندارد‪ ،‬ولی بعدا ً که بار را از روی‬ ‫خودرویتان برداشتید‪ ،‬باید به میزان فشار مناسب برگردید‪ .‬رانندگی با تایرهایی که بیش از حد‪،‬‬ ‫باد شده‌اند‪ ،‬باعث کاهش مقاومت غلتشی شده و می‌تواند اندکی باعث کاهش مصرف سوخت‬ ‫شود‪ .‬این به معنای آن است که سطح کوچک تری از الستیک‌ها با جاده در تماس خواهد‬ ‫بود و در نتیجه‪ ،‬کشش کمتری در اختیار خواهید داشت‪ .‬این موضوع باعث افزایش فاصله‬ ‫توقف شده و احتمال لیز خوردن بر جاده‌های خیس را افزایش می‌دهد‪ .‬ضمناً عمر تایر‬ ‫نیز کاهش خواهد یافت‪ .‬همچنین تایرهایی که فشار زیادی دارند‪ ،‬شوک‌های بیشتری‬ ‫به سیستم تعلیق وارد می‌کنند و در نتیجه‪ ،‬کیفیت سواری را برای سرنشینان‬ ‫کاهش می‌دهند‪ .‬در همین حال‪ ،‬استهالک قسمت‌هایی مانند استرات‌ها‪ ،‬شوک‌ها‪،‬‬ ‫اتصاالت و بازوهای کنترل نیز با سرعت بیشتری رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫هیچ‌گاه روغن ترمز و روغن هیدرولیک‬ ‫را با یکدیگر اشتباه نگیرید‬ ‫مبرد یا ضد یخ‌های‬ ‫هیچ‌گاه از مایع ّ‬ ‫نامناسب استفاده نکنید‬ ‫استفاده از مایع مناسب برای سیستم خنک‌کننده‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در عمر قطعات این سیستم و موتور دارد‪ .‬نوع این مایع‬ ‫چیزی است که در دفترچه راهنمای خودرو شما درج شده‬ ‫است‪ .‬در صورتی که از مایع نامناسب یا مخلوطی از دو مایع‬ ‫برای سیستم خنک‌کننده خودرویتان استفاده کنید‪ ،‬حتماً‬ ‫خیلی زود به قسمت‌هایی مانند پمپ آب‪ ،‬رادیاتور‪ ،‬لوله‌های‬ ‫انتقال حرارت صدمه می‌زنید‪ .‬این موضوع به این دلیل است‬ ‫که عناصر بازدارنده خوردگی برای برخی مواد خاص در انجین‬ ‫و سیستم خنک‌کننده طراحی شده‌اند‪ .‬همچنین استفاده از‬ ‫مبرد نامناسب می‌تواند به‌راحتی باعث خرابی پوشش‌ها‬ ‫مایع ّ‬ ‫و واشرهای پالستیکی در موتورهای خودروهای جدید‬ ‫شود؛ خرابی که شاید تا قبل از ‪ ۸‬هزار کیلومتر خود‬ ‫را نشان ندهد‪ .‬بنابراین به جای آنکه یک مبرد‬ ‫«یونیورسال» برای خودرویتان تهیه کنید‪،‬‬ ‫سعی کنید با صرف کمی هزینه بیشتر‪ ،‬مایع‬ ‫مخصوص آن را بخرید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫از مایع «یونیورسال» برای سیستم‬ ‫فرمان یا گیربکس استفاده نکنید‬ ‫یک بطری کوچک از روغن هیدرولیک فرمان‪ ،‬از لحاظ ظاهری فرق چندانی‬ ‫با روغن ترمز ندارد‪ .‬خیلی از کسانی که در خانه تعویض این روغن‌ها را انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬این اشتباه را می‌کنند و تعداد این اشتباهات بیشتر از آن چیزی است‬ ‫که فکرش را می‌کنید‪ .‬در هر صورت‪ ،‬ریختن جابجای هر کدام از این روغن‌ها‬ ‫در سیستم فرمان یا ترمز می‌توان هزینه‌ای تا یک هزار دالر در بر داشته‬ ‫باشد‪ .‬روغن فرمان در سیستم ترمز باعث می‌شود که واشرها متورم‬ ‫شده و کل عملکرد سیستم دچار اختالل گردد‪ .‬تعمیرکار نیز برای‬ ‫حل این مشکل باید قسمت‌هایی مانند سیلندر اصلی‪ ،‬کالیپرها‬ ‫و سوپاپ‌های تنظیم را تعمیر یا تعویض کند‪ .‬همچنین گاهی‬ ‫اوقات نوبت به تعویض قطعات گران‌قیمت ‪ ABS‬می‌رسد‪.‬‬ ‫قرار دادن روغن ترمز در سیستم فرمان نیز به این دلیل‬ ‫که روغن ترمز «روان‌کننده» نیست‪ ،‬موجب خرابی‬ ‫پمپ و دنده فرمان می‌شود‪ .‬بنابراین همیشه قبل‬ ‫از اینکه بخواهید مخزن سیستم فرمان یا ترمز‬ ‫را با روغن پر کنید‪ ،‬حداقل دو بار بطری آن‬ ‫را چک کنید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بسیاری از سازندگان اعالم می‌کنند که‬ ‫روغن‌های فرمان و گیربکس «یونیورسال»‬ ‫آنها برای هر نوع خودرویی کار می‌کند؛‬ ‫چیزی که بسیاری از خودروسازان آن را‬ ‫رد می‌کنند‪ .‬امروزه مقادیر متفاوتی برای‬ ‫ویسکوزیته و مواد افزودنی برای انواع‬ ‫مختلف سیستم فرمان و گیربکس پیشنهاد‬ ‫می‌شود و طبیعی است که یک نوع روغن‬ ‫نمی‌تواند برای هر خودرویی استفاده شود‪.‬‬ ‫نوع مخصوص روغن برای استفاده در سیستم‬ ‫فرمان گیربکس‪ ،‬مستقیماً در دفترچه‬ ‫راهنمای خودرو شما درج شده و برای در‬ ‫امان ماندن از خسارت به قطعات گران‌قیمت‬ ‫این سیستم‌ها‪ ،‬شاید بهتر است اندکی وقت‬ ‫و هزینه بیشتر برای پیدا این روغن‌ها‬ ‫صرف کنید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هیچ‌گاه برای تست «دینام»‪ ،‬کابل‬ ‫باتری را جدا نکنید‬ ‫سال‌ها پیش امکان این وجود داشت که بدون خاموش‬ ‫کردن موتور‪ ،‬کابل باتری را جدا کنید و دینام اتومبیل‌تان را‬ ‫آزمایش کنید‪ .‬در این حالت‪ ،‬اگر موتور همچنان به عملکرد‬ ‫خود ادامه می‌داد‪ ،‬ثابت می‌شد که آلترناتور سالم است‪.‬‬ ‫اما هیچ‌گاه نباید این تست را بر روی یک خودرو مدرن یا‬ ‫تراک با سیستم‌های کامپیوتری و الکترونیکی انجام دهید؛‬ ‫چرا که در این حالت‪ ،‬آلترناتور باید یک تغییر ولتاژ ناگهانی‬ ‫بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۱۲۵‬ولت را در عرض ‪ ۴۰‬میکروثانیه تحمل‬ ‫کند‪ .‬این تغییر ولتاژ نمی‌تواند آسیبی به یک خودرو قدیمی‬ ‫غیرکامپیوتری وارد کند‪ ،‬اما در مدل‌های جدید‪ ،‬به سرعت‬ ‫می‌تواند باعث سوختن قطعات گران‌قیمت الکترونیکی‬ ‫و کامپیوتری شود‪ .‬هر خودرویی که بعد از سال‌های‬ ‫اولیه دهه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی ساخته‪ ،‬حتماً حداقل‬ ‫یک کامپیوتر را در خود دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫راه‌حل‌های قدیمی را کنار بگذارید و به سراغ‬ ‫استفاده از یک «ولت‌متر» بروید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وقتی چراغ روغن روشن است‪،‬‬ ‫رانندگی نکنید‬ ‫همه خودروها دارای یک چراغ نش��انگر «فشار پایین روغن» هستند‪ .‬اگر در هنگام رانندگی‪ ،‬این چراغ‬ ‫برای شما روشن شد‪ ،‬به این معناست که مقدار روغن خودرویتان به میزان خطرناکی‪ ،‬پایین است و یا‬ ‫اینکه روغن تمام ش��ده است‪ .‬همچنین ش��اید نشان‌دهنده این موضوع باشد که یک نشت جدی در‬ ‫سیستم وجود دارد‪ ،‬یا اینکه یک مانع در مجرای روغن ایجاد شده و یا اینکه پمپ روغن با مشکل‬ ‫روبروس��ت‪ .‬در هر صورت‪ ،‬پس از مشاهده روشن‌شدن این چراغ‪ ،‬کنار بزنید و موتور را خاموش‬ ‫کنید‪ .‬سپس کاپوت را بلند کرده و سطح روغن را بررسی کنید‪ .‬اگر «شاخص» میزان روغن‬ ‫را بس��یار کم و یا خالی نش��ان می‌داد‪ ،‬باید قبل از اینکه دوباره اس��تارت بزنید‪ ،‬به روغن‬ ‫موت��ور اضافه کنید‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬در عرض فقط چند دقیقه می‌توانید با هزینه‌ای‬ ‫در حد ‪ ۴‬هزار دالر روبرو ش��وید‪ .‬به رانندگی تا نزدیکترین فروش��گاه‪ ،‬حتی فکر هم‬ ‫نکنید‪ .‬ضمن اینکه مراقب باش��ید که مخزن روغ��ن را خیلی پُر نکنید‪ .‬اگر از این‬ ‫طریق مش��اهده کردید که روغن به اندازه کافی دارید‪ ،‬احتماالً با مشکل بزرگتر‬ ‫و جدی‌تری روبرو هستید و باید حتماً به یک مکانیک مراجعه کنید‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫وقتی با این مشکل در جاده برخورد کنید‪ ،‬هیچ‌کار خاصی نمی‌توانید انجام‬ ‫دهید؛ حتی نمی‌توانید به یک دوس��ت اطالع دهید تا برای ش��ما روغن‬ ‫موتور بیاورد و فقط باید به یک یدک‌کش تلفن کنید‪ .‬مطمئناً هزینه‬ ‫یدک‌کش کمتر از هزینه تمام سیستم یک موتور است‪.‬‬ ‫هیچ‌گاه با یک باک که کمتر از یک‌چهارم‬ ‫بنزین دارد‪ ،‬رانندگی نکنید‬ ‫‪7‬‬ ‫تقریباً در تمام خودروهای انژکتوری‪ ،‬یک پمپ سوخت الکترونیکی وجود دارد که درست در زیر‬ ‫باک بنزین قرار گرفته اس��ت‪ .‬این جانمایی از طرف خودروس��ازان‪ ،‬به‌دلیل نیاز به خنک‌شدن و‬ ‫قرار گرفتن در یک درج ‌ه حرارت ایمن در کنار باک بنزین است‪ .‬اما اگر به طور مداوم با باکی‬ ‫ک چهارم بنزین در خود دارد‪ ،‬س��طح پایین س��وخت همیشه‬ ‫رانندگی کنید که کمتر از ی ‌‬ ‫نمی‌تواند میزان خنک‌کنندگی الزم برای پمپ را تأمین کند و در نتیجه‪ ،‬به‌زودی شاهد‬ ‫خرابی پمپ س��وخت خواهید بود‪ .‬جایگزین پمپ س��وخت در داخل باک می‌تواند‬ ‫هزینه‌ای حدود ‪ ۷۰۰‬دالر در بر داش��ته باش��د‪ .‬البته «حرارت بیش از حد» تنها‬ ‫نگرانی در این زمینه نیس��ت‪ .‬موضوع دیگر‪ ،‬مکیده‌شدن ذرات رسوب از بخش‬ ‫زیرین باک به درون پمپ است‪ .‬این ذرات می‌توانند از فیلتر «جورابی» باک‬ ‫عبور کنند‪ ،‬پروانه‌های پمپ را بپوش��انند و در نتیجه‪ ،‬باعث کاهش فشار‬ ‫س��وخت شوند‪ .‬البته این هش��دار نباید باعث شود که هر لحظه که به‬ ‫ک چهارم باک می‌رس��ید‪ ،‬با نگرانی ب��ه دنبال پمپ بنزین‬ ‫س��طح ی ‌‬ ‫باش��ید؛ چرا که پمپ سوخت به‌راحتی می‌تواند خود را با شرایط‬ ‫ک��م‌بنزینی وفق ده��د‪ .‬ولی اگر بخواهید ب��ه رانندگی با این‬ ‫روند ادامه دهید‪ ،‬احتمال آس��یب دیدن به پمپ سوخت و‬ ‫هزینه‌های باالی تعمیرات افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫هیچ‌گاه از روغن نامناسب‬ ‫استفاده نکنید‬ ‫‪8‬‬ ‫خودروس��ازان همواره به دنبال کاهش مصرف سوخت در محصوالتش��ان بوده‌اند‪ .‬موتورهای جدیدتر با‬ ‫دقت بیشتری ساخته می‌شوند و شامل مکانیزم‌های با فناوری پیشرفته (نظیر سیستم زمان‌بندی متغیر‬ ‫س��وپاپ‌ها و توربوشارژرها) هستند که قدرت بیش��تر و مصرف‌سوخت پایین‌تری را برای خودروها به‬ ‫ارمغان می‌آورند‪ .‬در سیس��تم‌های دارای زمان‌بندی متغیر س��وپاپ‌ها یا ‪ ،VVT‬روغن فش��رده به‬ ‫ص��ورت «پالس» به درون مجراهای هیدرولیک هدایت می‌ش��ود تا وضعیت میل‌بادامک تنظیم‬ ‫شود‪ .‬زمان‌بندی این پالس و حرکات متعاقب میل‌بادامک‪ ،‬همگی به نوع روغن و ویسکوزیته‬ ‫مندرج در دفترچه راهنمای خودرو بس��تگی دارند‪« .‬کامپیوتر خودرو» زمان‌بندی پالس را‬ ‫بر اس��اس «درجه حرارت موتور» و «میزان تحریک پدال توسط راننده» تغییر می‌دهد‪.‬‬ ‫تمام این موارد تنها در صورتی به‌درس��تی عمل می‌کنند که ش��ما از روغن مناس��ب‬ ‫خودرویتان استفاده کرده باشید‪ .‬روغن مناسب برای توربوشارژرها نیز جنبه حیاتی‬ ‫دارد‪ .‬توربوش��ارژرهای مدرن می‌توانند س��رعت باالیی معادل ‪ ۲۴۰‬هزار دور بر‬ ‫دقیقه داش��ته باش��ند و در نتیجه‪ ،‬یاتاقان‌های آنها بای��د همواره روغن‌خنک‬ ‫و خنک ش��ود‪ .‬اگر از روغن‌های دیگر با ویس��کوزیته متفاوت استفاده شود‪،‬‬ ‫سرعت جریان روغن تغییر کرده‪ ،‬یاتاقان‌های توربوشارژر دچار گرمایش‬ ‫بی��ش از حد ش��ده و به‌زودی نی��از به تعمیر و یا تعوی��ض این قطعه‬ ‫گران‌قیمت از خودرویتان پیدا خواهید کرد‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پرده‌برداری از پورشه ‪ 911‬اسپیدستر کانسپت‬ ‫پی��روی معرفی جهانی در اوایل تابس��تان س��ال جاری و حضور‬ ‫در فس��تیوال سرعت گوودوود‪ ،‬پورشه ‪ 911‬اسپیدستر کانسپت به‬ ‫گردهمایی ‪ Rennsport Reunion VI‬در کالیفرنیا آمد‪.‬‬ ‫این کانس��پت نزدیک به مرحله تولید طب��ق انتظارات به تعداد‬ ‫محدودی تولید خواهد شد و تجرب ‌ه رانندگی ناب و منحصربه‌فردی‬ ‫ارائ��ه خواهد کرد‪ .‬خودرو مورد بحث ک��ه دارای رنگ بدن ‌ه نقره‌ای‬ ‫متالیک و س��فید است با همکاری پورشه موتور اسپرت تولید شده‬ ‫و اولین ایده از اس��تراتژی طراحی هریتیج این ش��رکت را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬اسپیدس��تر کانسپت که بر پایه پلتفرم نسل فعلی ‪ 991‬و‬ ‫شاس��ی ‪ GT3‬ساخته ش��ده از همان پیشرانه ‪ 6‬سیلندر ‪ 4‬لیتری‬ ‫تخت و تنفس طبیعی ‪ R 911‬س��ود ب��رده و دارای یک گیربکس‬ ‫‪ 6‬س��رعته دستی است‪ .‬تصمیم رس��می برای تولید این خودرو به‬ ‫زودی گرفته خواهد ش��د اما تاکنون تصاویر جاسوس��ی زیادی از‬ ‫این خودرو بدون پوش��ش اس��تتاری زیادی ثبت شده است و این‬ ‫ام��ر نش��ان می‌دهد که ش��انس تولید چنین خودرویی باالس��ت‪.‬‬ ‫آخرین باری که ما پورش��ه را در حال ساخت یک ‪ 911‬اسپیدستر‬ ‫دیدیم به س��ال ‪ 2010‬بازمی‌گردد که آن زمان تنها ‪ 356‬دستگاه‬ ‫از مدل دونفره ساخته شده بر پای ‌ه ‪ 997‬عرضه شد‪ .‬نام اسپیدستر‬ ‫تاریخچه‌ای طول و دراز دارد‪ .‬پیشگام این نام خودرو رودستر ‪356‬‬ ‫‪ 1500‬آمریکا بود که در س��ال ‪ 1952‬عرضه شد و از بدنه‌ای تمام‬ ‫آلومینیومی سود می‌برد‪ .‬تنها ‪ 16‬دستگاه از این خودرو تولید شد‪.‬‬ ‫پس از آن نمون ‌ه بس��یار ارزان‌تری در س��ال ‪ 1954‬تولید ش��د که‬ ‫ترکیبی از بدن ‌ه فوالدی یک کوپه با شیش ‌ه جلوی تخت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫کمتر کابین و… بود‪ .‬هنرپیشه معروف هالیوود یعنی جیمز دین با‬ ‫این خودرو جان خود را از دست داد‪ .‬دیگر نسخه‌های این خودرو تا‬ ‫سال ‪ 1988‬ساخته نشدند اما در این سال بود که نسخه اسپیدستر‬ ‫از ‪ 911‬معرفی شد‪.‬‬ ‫پذیرش مسئولیت اجتماعی در هلدینگ‬ ‫اکتوور کو‬ ‫مس�ئولیت اجتماعی ش�رکت‌ها‪ ،‬از جس�تارهای‬ ‫اخالق کسب‌وکار است که به نقش شرکت‌ها در حوزه‬ ‫اجتماع می‌پردازد‪ .‬در واقع مس�ئولیت اجتماعی شرکتی‪،‬‬ ‫مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت‬ ‫حف�ظ‪ ،‬مراقب�ت و کمک ب�ه جامعه‌ای ک�ه در آن فعالیت‬ ‫می‌کند‪ ،‬انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیریت هلدینگ اکتور علی‌رغم داش�تن کس�ب‌وکار‬ ‫گسترده در جهت توسعه زیربخش‌های مهم و جدید در‬ ‫حوزه تولید و توزیع دارو از طرفی و نیز بخش تولید مواد‬ ‫غذایی و پخش آن در سراس�ر کش�ور در قالب شرکت‬ ‫آم�اده لذیذ‪ ،‬نیز معتقد اس�ت که در پیوند مس�ئولیت‬ ‫ای�ن هلدینگ در براب�ر جامعه‪ ،‬انس�ان‌ها و محیطی که‬ ‫در آن فعالیت می‌کند‪ ،‬از جس�تارهای اقتصادی و مالی‬ ‫بای�د فراتر رود و فعالیت‌های�ی را در کنار آن به صورت‬ ‫داوطلبان�ه انج�ام دهد ک�ه پیش‌برنده س�ود و منفعت‬ ‫اجتماعی بوده و مطلقا ربطی به منافع س�ازمانی نداشته‬ ‫و در چارچوب�ی که قانون به‌عنوان وظیفه‪ ،‬برای ایش�ان‬ ‫تعیین نموده است‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫مس�ئوالنه عمل کردن‪ ،‬موضوعی است که تاثیر‌گذاری‬ ‫مس�تقیم آن بر محورهای تشکیل‌دهنده توسعه پایدار‬ ‫یعنی اقتصاد‪ ،‬محیط‌زیس�ت و جامعه اس�ت‪ .‬همین امر‬ ‫موجب طرح ‪ CSR‬در داخل کشور است‪.‬‬ ‫باعنای�ت ب�ه همی�ن تعری�ف‪ ،‬ب�ازوی انج�ام ام�ور‬ ‫دیگرخواه�ی و انجام وظایف مس�ئوالنه در حوزه‬ ‫جامعه‪ ،‬از سال ‪ ،١٣٧٦‬با عنوان موسسه خیریه شادروان‬ ‫دکت�ر مصطف�ی نراق�ی به س�اخت موسس�ه فرهنگی‬ ‫آموزشی به همین عنوان‪ ،‬در کهریزک کرج اقدام نموده‬ ‫و در قالب حض�ور فعال در هیات‌مدی�ره و هیات امنای‬ ‫کهریزک‪ ،‬بی�ش از ‪ ٢٨٠٠‬مددجو که ‪٤٠٠‬نفر آن بیماران‬ ‫ام‌اس می‌باش�ند را تحت پوشش قرار داده است‪ .‬خیریه‬ ‫دکت�ر مصطف�ی نراق�ی درحال‌حاضر توس�ط فرزندان‬ ‫ش�ادروان حمایت و توسط بانو طاهباز‪ ،‬همسر شادروان‬ ‫دکتر مصطفی نراقی مدیریت می‌ش�ود‪ ،‬لذا حمایت‌های‬ ‫مال�ی و مس�ئولیت‌پذیری دو مجموعه ب�زرگ دارویی‬ ‫کش�ور با نام اکتوور کو و مجموعه غذایی و شرکت‌های‬ ‫پخ�ش مربوط�ه‪ ،‬ب�ا نام آم�اده لذی�ذ در ای�ن خصوص‬ ‫کمک‌رس�انی مالی به سیس�تم منظم خیریه مذکور در‬ ‫بخش‌های مختلف است‪.‬‬ ‫همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید‪ ،‬مهر مهربان‪ ،‬یکی‬ ‫دیگ�ر از برنامه‌ها و اهداف از پیش تعیین ش�ده خیریه‬ ‫دکتر نراقی نیز در حاش�یه ش�هر مقدس مش�هد به بار‬ ‫نشست و صدها دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫توانس�تند در کالس‌های درسی که با همت این خاندان‪،‬‬ ‫س�اخته و زیر نظر سازمان نوس�ازی مدارس راه‌اندازی‬ ‫شده بود‪ ،‬حضور بهم رسانند‪ .‬این دست اقدامات در واقع‬ ‫در ادامه پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط مدیران این‬ ‫سیس�تم‪ ،‬در کنار به‌کارگیری بیش از ‪٢٧٠٠‬نیرو و ایجاد‬ ‫کس�ب‌وکارهای جدی�د و در نهای�ت اش�تغالزایی برای‬ ‫جوانان مستعد و فعال این سرزمین است‪ .‬‬ ‫زنگ دو مکان آموزشی مدرن و مجهز‪ ،‬همزمان با آغاز‬ ‫س�ال تحصیلی‪ ،‬با نام مدرسه دخترانه فروردین طاهباز‬ ‫و دبیرس�تان دختران�ه باق�ر طاهب�از در منطقه محروم‬ ‫ساختمان‪ ،‬شهرک حاش�یه‌ای شهر مقدس مشهد با نام‬ ‫شهرک شهیدباهنر کوچه‌های باریک حر به‌صدا درآمد‪.‬‬ ‫شایان ذکر اس�ت این مجموعه‌های آموزشی در زمینی‬ ‫به مس�احت بیش از ‪٣٠٠٠‬مترمرب�ع و زیر بنای کل بیش‬ ‫از ‪١٥٠٠‬مت�ر مربع با هدف ج�ذب و فراهم‌آوری امکانات‬ ‫کس�ب علم‪ ،‬برای بی�ش از ‪١٠٠٠‬دانش‌آموز آغ�از به‌کار‬ ‫نمود و آیین مه�رورزی در ابتدای مهرماه اینچنین زیبا‬ ‫با لبخند دخترکان دبس�تانی و دبیرس�تانی به پاییز نیز‬ ‫رنگ زیبایی بخش�ید‪ .‬موسسات آموزشی فوق در ادامه‬ ‫گس�ترش طرح احداث هنرس�تان دخترانه کار و دانش‬ ‫ربابه طاهباز در س�ال ‪ ١٣٧٧‬ساخته شدند که در زمینی‬ ‫به مساحت بیش از ‪٥٠٠٠‬متر مربع با زیر بنای ‪١٤٠٠‬متری‪،‬‬ ‫ب�ه آموزش دختران ای�ن منطقه محروم در رش�ته‌های‬ ‫گرافی�ک‪ ،‬خیاطی‪ ،‬گلدوزی‪ ،‬گیاه�ان دارویی و پرورش‬ ‫قارچ پرداخته است‪ .‬‬ ‫بدیهی است کلیه مخارج هنرجویان کم‌بضاعت ازجمله‬ ‫لوازم‌التحری�ر‪ ،‬چ�رخ خیاطی و‪ ...‬توس�ط خیریه تامین‬ ‫ش�ده است‪ .‬در ش�هر کرج نیز از نمونه‌های خیرخواهی‬ ‫و دیگردوس�تی این خاندان در قالب کمک‌رس�انی‌های‬ ‫ش�رکتی ک�م نیس�ت‪ ،‬هنرس�تان پس�رانه در زمین�ی‬ ‫ب�ه مس�احت‪٤٨٠٠‬متر مرب�ع ک�ه زیربنای�ی در حدود‬ ‫‪١٢٠٠‬مترمرب�ع دارد و درحال‌حاض�ر ‪٤٠٠‬دانش‌آم�وز در‬ ‫این هنرستان مشغول به فعالیت هستند و در رشته‌های‬ ‫الکترونیک‪ ،‬نقشه‌کشی‪ ،‬مکانیک خودرو‪ ،‬مهارت‌آموزی‬ ‫ی‌کنند‪.‬‬ ‫م ‌‬ ‫شایان ذکر است ساخت مترو در نزدیکی این هنرستان‪،‬‬ ‫علی‌رغ�م داش�تن مزایای بس�یار‪ ،‬محیط ورزش�ی این‬ ‫مجموع�ه و حیاطی برای بودن‌ها و جس�ت‌وخیز جوانان‬ ‫را به‌صورت کامل بلعیده و ش�اید اقبال بلند ایشان‪ ،‬نظر‬ ‫شهردار و استاندار اس�تان البرز و منطقه حصارک کرج‬ ‫را راضی به تعمیم س�وله ورزشی شهدای حصارک کرج‬ ‫به‌عنوان متمم این محیط آموزش�ی کند و ما هم در این‬ ‫بخش‪ ،‬این خبر خوب را اعالم کنیم تا محیط‌های دولتی‬ ‫هر چه بیشتر به همیاری‌های بخش‌های خصوصی توجه‬ ‫نموده و اس�باب دلخوشی‌ش�ان را بابت باقیات صالحات‬ ‫فراهم آورند و حداقل بخش دعوا و جدل بر سر این گونه‬ ‫غصب‌های بی‌بازگشت پایان پذیرد‪ .‬‬ ‫در جمع‌بن�دی نهای�ی و کل�ی از آنچه به‌عن�وان مثال‬ ‫مناس�ب ‪CRS‬در داخل ایران عزیز ک�ه البته مثال‌هایی‬ ‫از این دس�ت کم نیس�ت‪ ،‬می‌توان‪ ،‬فعالیت‌های عمومی‬ ‫این ش�رکت‌ها را در قالب چهار قس�مت‪ ،‬تغذیه‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫تحصی�ل و تامی�ن جهیزی�ه خالصه ک�رد و ب�ا توجه به‬ ‫مثال‌ه�ای ب�ارز موج�ود‪ ،‬فعالیت‌ه�ای توام ب�ا پذیرش‬ ‫مسئولیت اجتماعی را در این شرکت‌ها به صورت کلی بر‬ ‫در‪ 12‬سرمقاله ش�نبه‌های گذش�ته صمت‪ ،‬به صورت گسترده‬ ‫ب�ه مفهوم مس�ئولیت اجتماع�ی پرداختی�م‪ ،‬در آن مجموعه‬ ‫یادداش�ت‌ها‪ ،‬چالش‌ه�ای موج�ود و فرصت‌ه�ای مس�ئولیت‬ ‫اجتماعی ش�رکت‌ها و افراد در جهت تفهیم هر چه بیشتر آنها‬ ‫و تعمی�م بین افراد حقیقی و حقوق جامعه نیز از نکاتی بود که‬ ‫به آن اشاره کردیم‪.‬‬ ‫روزنامه صمت در جهت وظیفه اخالقی برای توس�عه مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬از کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها که در این زمینه تالش‬ ‫کرده‌اند دع�وت می‌کند که فعالیت‌های خود را اعالم نمایند تا‬ ‫به شکل مناسب ارائه گردد‪.‬‬ ‫محور آموزش‪ ،‬تعریف کرد‪ .‬همانگونه که به‌صورت‬ ‫پراکنده نیز بدان اش�اره شد‪ ،‬هلدینگ اکتوور کو در‬ ‫جهت انجام و رونق تولید در داخل کشور و ایجاد زمینه‬ ‫مناس�ب اش�تغال در محیط‌هایی بالغ بر ‪٤٠٠٠٠‬متر مربع‬ ‫مختص تولی�دات دارو و ‪٦٩٠٠٠‬مترمربع فضای متعلق به‬ ‫تولیدات غذایی ک�ه در تنوعی بیش از ‪٤٠٠‬نوع محصول‬ ‫با عناوین تجاری الیت‪ ،‬کوپا و‪٢٧٠٠...‬نفر را مشغول بکار‬ ‫نموده و باری از دوش بازار کسب‌وکار برمی‌دارد‪١٧٠ .‬نوع‬ ‫محصول دارویی نیز درهمین مجموعه جهت بی‌نیازی از‬ ‫بازارهای خارجی تولی�د می‌گردد که به صادرات دارو به‬ ‫کش�ورهایی همچون افغانس�تان‪ ،‬بحرین‪ ،‬عراق‪ ،‬روسیه‬ ‫و‪ ...‬در ‪١٤‬ح�وزه درمان�ی همچ�ون داروهای س�رطانی‪،‬‬ ‫بیماری‌ه�ای خ�اص‪ ،‬ب�ه تخصصی ب�ودن فعالی�ت این‬ ‫ش�رکت‌ها و گس�تردگی این مجموعه‌ها می‌توان بیشتر‬ ‫پ�ی برد‪ .‬باید افزود که واحدهای تحقیق و توس�عه قلب‬ ‫تپنده فعالیت‌های این هلدینگ محس�وب می‌ش�ود که‬ ‫در قس�مت فعالیت‌های اجتماعی نیز بسیار کمک‌رسان‬ ‫و موثر در حوزه آموزش اس�ت‪ .‬بدون شک ارائه گزارش‬ ‫عملکرد این مجموعه خیریه‪ ،‬تعمیم حوزه کسب‌وکار به‬ ‫حوزه فعالیت‌های مس�ئوالنه اجتماعی‪ ،‬اسباب گسترش‬ ‫فرهنگ خیرخواهی و دیگرخواهی است‪ .‬در شماره‌های‬ ‫ل‌های دیگر‪ ،‬به این مقوله بیش�تر خواهیم‬ ‫بعد با ذکر مثا ‌‬ ‫پرداخت‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫عملکرد قابل‌توجه تسال مدل ‪3‬‬ ‫یک زمانی همه از میزان سریع بودن خودروهای الکتریکی بسیار‬ ‫سورپرایز می‌شدند‪.‬‬ ‫زمانی بود که ویدئوهای ش��تاب گیری س��دان‌های تسال مدل ‪S‬‬ ‫در دست هم ‌ه ماشین بازها می‌چرخید اما آنهایی که دل در گروی‬ ‫نمونه‌های بنزینی حجیم داشتند از این موضوع خوشحال نبودند‪.‬‬ ‫این روزها هم ‌ه ما می‌دانیم که خودروهای الکتریکی پرفورمنس‬ ‫در خط مس��تقیم عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند اما حتی با دانس��تن‬ ‫همین موضوع هم دیدن میزان سریع بودن تسال مدل ‪ 3‬جدید در‬ ‫خط مستقیم کام ً‬ ‫ال احساس‌برانگیز است‪.‬‬ ‫از آنجایی که تحویل این خودرو به مشتریان شروع شده بنابراین‬ ‫برخی ویدئوها نشان می‌دهد که مدل ‪ 3‬به جنگ برخی سدان‌های‬ ‫اس��پرت احتراق داخلی از جمله ب‌ام‌و ‪ M3‬رفته است‪ .‬این خودرو‬ ‫در مسابقه‌های یاد شده عملکرد بسیار خوبی داشته است‪.‬‬ ‫این بار یک مدل ‪ 3‬پرفورمنس مس��ی رنگ در خط درگ حاضر‬ ‫ش��ده و در طرف دیگر هم فورد موس��تانگ اصالح شده قرار دارد‪.‬‬ ‫این خودرو رکورد قابل‌توجه ‪ 11/75‬ثانیه را در مس��افت ‪ 400‬متر‬ ‫ثبت کرده اس��ت‪ .‬در رکوردگیری بعدی همزمان ‪ 11/72‬به دست‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫برای مقایس��ه ب��د نیس��ت بدانی��د ب‌ام‌و ‪ M3‬ب��ا قطعات ‪M‬‬ ‫پرفورمن��س رک��ورد ‪ 400‬مت��ر ‪ 12/1‬ثانیه‌ای داش��ته اما برخی‬ ‫نمونه‌ه��ای کارخانه‌ای هم رکوردی در بازه ‪ 11‬ثانیه ثبت کرده‌اند‪.‬‬ ‫آن چیزی که باعث می‌شود مدل ‪ 3‬پرفورمنس این‌گونه سریع باشد‬ ‫دو پیشران ‌ه الکتریکی است که نیرو را به چرخ‌های عقب می‌فرستد‪.‬‬ ‫این خودرو می‌تواند در حدود ‪ 3‬ثانیه از س��کون به س��رعت ‪100‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برسد و تمامی این کارها را در سکوت کامل و‬ ‫بدون هرگونه اسپین زدن چرخ‌ها انجام دهد‪ .‬اگرچه تسال در خط‬ ‫مس��تقیم کام ً‬ ‫ال سریع اس��ت اما ما هنوز هم ترجیح می‌دهیم یک‬ ‫‪ M3‬را برانی��م‪ .‬این خ��ودرو نه تنها صدای جذاب‌ت��ری دارد بلکه‬ ‫ایجاد کمی اس��پین در چرخ‌ها و داش��تن لحظاتی هیجان‌انگیز در‬ ‫پشت فرمان باعث ایجاد تجرب ‌ه کام ً‬ ‫ال خاصی می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 14‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫(قیمت‌ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪58/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪93/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪310/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪310/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪209/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/300/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪70/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪136/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪211/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪129/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪520/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪680/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪375/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪550/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪550/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/050/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/045/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 14‬مهر ‪ 26 1397‬محرم ‪ 6 1440‬اکتبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪35‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم خبر‬ ‫آخرین راه حل برای قیمت خودرو‬ ‫پیمان یزدان‌بخش ‪ -‬مس�ئول کمیسیون کسب و کار انجمن قطعه سازان‬ ‫ایران‪ :‬اگر قیمت‌گذاری بر اس��اس فرمولهای واقعی یا بر اساس کشف قیمت خودرو‬ ‫در بازار بورس انجام شود عالوه بر اینکه مصرف‌کننده شاهد کاهش قیمت خواهد بود‪،‬‬ ‫خودروس��از و قطعه‌س��از نیز می‌توانند از ما‌به التفاوتی که باعث ضررشان شده رهایی‬ ‫یابند‪ .‬در حال حاضر اصل قضیه ترخیص مواد اولیه از گمرک با توجه به لزوم پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارزی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و مشکل رفع نشده و تعدادی از‬ ‫قطعه‌سازان هنوز با این مانع رو به رو هستند‪ .‬متاسفانه در حال حاضر هر دو مواد اولیه‬ ‫خارجی و داخلی افزایش قیکت دارمد و در عمل با توجه به قیمت ارز و عدم تخصیص‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی به قطعه‌سازان به دلیل اینکه در رده کاالهای اساسی قرار نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫قطعه‌ساز باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه یا نیمایی تهیه کند و بنابراین با افزایش‬ ‫دو تا دو و نیم برابری قیمت مواد اولیه خارجی مواجه اس��ت‪ .‬در باره آن بخش از مواد‬ ‫اولیه تولید داخل که از بازار آزاد تهیه می‌ش��وند نیز وضعیت از خریدهای بین‌المللی‬ ‫وخیم‌تر بوده و برای خرید محصوالت ش��یمیایی در بازار داخل با این مش��کل مواجه‬ ‫هس��تیم‪ .‬یکی از اتفاقات عجیبی که هیچ کس مس��ئولیت آن را نپذیرفته و در جهت‬ ‫رفع آن اقدام نمی‌ش��ود قیمت‌گذاری خودرو به صورت دس��توری در شورای رقابت‬ ‫بوده که در این خصوص گفته می‌شود قیمت‌گذاری بر مبنای میزان تورم استعالمی‬ ‫از بانک مرکزی صورت می‌گیرد اما آنچه مش��اهده می‌شود تفاوت قیمت ‪ 16‬میلیون‬ ‫تومانی خودرو پراید در کارخانه و بازار بوده که در این فرآیند قطعه‌س��از‪ ،‬خودروساز و‬ ‫مصرف‌کننده نهایی در حال زیاندهی بوده و تنها دالالن و واس��طه‌ها در حال منفعت‬ ‫مادی هس��تند و در این فرآیند هیچ اتفاقی در زمینه کاهش قیمت خودرو نمی‌افتد‪.‬‬ ‫اقداماتی نظیر پیش فروش شرکت سایپا یا ایران خودرو نیز باعث تغییر قیمت‌ها نشد‬ ‫زیرا با روند کاهش ارزش ریال رویارو هستیم که زیان این مساله متوجه مصرف‌کننده‬ ‫نهایی‪ ،‬خودروس��از و قطعه‌ساز است‪ .‬در حوزه قطعه‌سازی با تعدیل نیرو مواجه بوده و‬ ‫برخی از قطعه‌سازان با یک شیفت و برخی دیگر با یک و نیم الی دو شیفت مشغول به‬ ‫کار بوده و با کاهش ‪ 30‬درصدی نیرو و حقوق معوق کارکنان به دلیل کمبود نقدینگی‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬وقتی مسئله افزایش قیمت قطعات با خودروساز مطرح می‌شود پاسخ‬ ‫آنها این است که قیمت فروش مصوب است و افزایش قیمت هفت درصدی که شورای‬ ‫رقابت در ابتدای امس��ال مصوب کرد پاس��خگوی وضعیت بازار و فروش نبوده و تاثیر‬ ‫مثبتی بر جا نگذاشته است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!