صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۳۰

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 30

هفته نامه روزگار خودرو شماره 30

‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫با وجود نهادهای‬ ‫نظارتی احتکار‬ ‫خودرو منطقی‬ ‫نیست‬ ‫اهمیت روزافزون‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫افزایش سقف تسهیالت‬ ‫خودروسازان و‬ ‫پرداخت مطالبات معوقه‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه صنعتی و ضرورت‬ ‫آموزش‬ ‫با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان و‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو تکرار‬ ‫نمی‌شود‬ ‫‪8‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫طراحی خودروهای برقی‬ ‫انجام شد اما از تولید بازماند‬ ‫دروغگویی بس است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تکلیف کارگران صنعت خودرو‬ ‫چه می‌شود؟‬ ‫‪8‬‬ ‫پلیس‪ ،‬دوچرخه‌سوار شد‬ ‫سرتان کاله گذاشتیم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫براساس مصوبه شورای شهر تهران انجام می‌شود‬ ‫در‬ ‫توقف پراید پشت ِ‬ ‫سرویس مدارس‬ ‫‪9‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با وجود نهادهای نظارتی احتکار خودرو منطقی نیست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به خبر احت��کار خودرو واکنش‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد شریعتمداری در واکنش به خبر احتکار‬ ‫خودرو‪ ،‬در توییتر نوش��ت‪« :‬روزانه بیش از ‪ ۳‬هزار خودرو در کشور‬ ‫تولید می‌ش��ود و ط��ی ‪ ۷‬روز تحویل خریداران می‌ش��ود‪ .‬با وجود‬ ‫نهادهای نظارتی متعدد(‪ ،)۱۳۵ ،۱۱۰ ،۱۲۴‬تامین پارکینگ برای‬ ‫احتکار این تع��داد(روزی ‪۱۸۰۰۰‬م) و جریم��ه تاخیر در تحویل‪،‬‬ ‫احتکار خودرو منطقی نیس��ت‪ .‬با این حال اگر اطالع دقیقی دهید‬ ‫بررسی می‌شود»‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی (‪)۸‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫با استفاده از ‪ CSR‬و توجه به مسئولیت اجتماعی می‌توان با مشتریان خود‬ ‫ارتباط بهتری برقرار کرد‪ .‬چون این ارتباط گرفتن از طریق کار ثانویه و خیر و‬ ‫مناسب است‪ ،‬راحت‌تر انجام می‌شود‪ CSR .‬موجب می‌شود عالوه بر ارتباط با‬ ‫مشتریان و مخاطبان‪ ،‬کارکنان و کارمندان یک شرکت و سازمان هم با یکدیگر‬ ‫بیشتر در ارتباط باشند و درزمینه مشترکی با هم کار کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های بورس��ی‪ ،‬ش��رکت‌های س��هامی عام ی��ا ش��رکت‌هایی که در‬ ‫ب��ازار س��رمایه فعال هس��تند و ه��زاران س��هامدار دارند‪ ،‬باید بی��ش از دیگر‬ ‫ش��رکت‌ها به مقوله ‪ CSR‬توجه کنند‪ .‬این روزها بس��یاری از س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��ه فعالیت‌ه��ای جانبی ش��رکت‌هایی که در آنه��ا پول می‌گذارن��د‪ ،‬اهمیت‬ ‫زیــادی می‌دهند‪.‬‬ ‫برای بسیاری از سرمایه‌گذاران‪ ،‬سرمایه‌گذاری تنها راهی برای پول درآوردن‬ ‫و به‌دس��ت آوردن سود زیاد نیس��ت‪ .‬همان‌طور که در ابتدای گفتار ارائه شد‪،‬‬ ‫نگاه برخی سهامداران به ترازنامه‌ها‪ ،‬از تک‌بعدی به سه‌بعدی تغییر کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی س��رمایه‌گذاران در ش��رکت‌هایی س��رمایه‌گذاری می‌کنن��د‬ ‫ک��ه ب��رای محیط‌زیس��ت بی‌ض��رر باش��د‪ .‬به‌ط��ور مث��ال از ش��رکت‌های‬ ‫تنباک��و‪ ،‬ش��رکت‌های ل��وازم دفاع��ی و جنگ��ی ی��ا تولیدکنن��دگان نف��ت‬ ‫حمایت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫برخی سرمایه‌گذاران‪ ،‬شرکت‌هایی را وارد سبد بورسی خود می‌کنند که باور‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬آن شرکت‌ها برای محیط‌زیست اهمیت قائل هســتند و به آن‬ ‫توجه دارند‪ .‬همین‌طور در بسیاری از شرکت‌های بورسی و بزرگ‪ ،‬یک کارگروه‬ ‫مسئولیت اجتماعی‪ ،‬در سطح هیات‌مدیره تشکیل‌شده است‪.‬‬ ‫ب��رای مدی��ران امروز دیگر کافی نیس��ت ک��ه وظایفی چ��ون برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫سازمان‌دهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند؛ بلکه پاسخ‌گویی‬ ‫به نیازهای جامعه و خواس��ت شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی‪ ،‬از زمره‬ ‫وظایف بااهمیت‌تر آنها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫موافقان س��رمایه‌گذاری روی مسئولیت اجتماعی ادعا می‌کنند اگر شرکتی‬ ‫برای جامعه و حفظ محیط‌زیس��ت اهمیت قائل ش��ود پس از گذش��ت زمان‪،‬‬ ‫تالش این شرکت‌ها باعث می‌شود ارزش سهام آنها در بازار افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان پیش��نهاد می‌کنند اگر کس��ب‌وکاری دارید ک��ه برای معرفی‬ ‫اثربخش و گس��ترده آن به جامعه مخاطبان بالقوه و بالفعل‪ ،‬به دنبال راهکاری‬ ‫هس��تید‪ ،‬تمرکز روی ‪ CSR‬می‌تواند ارزشمند باش��د‪ ۶ .‬توصیه زیر را در نظر‬ ‫داشته باشید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بازیافت پس��ماند‪ :‬برای جامعه‪ ،‬محیط‌زیس��ت‪ ،‬رس��انه‌ها‪ ،‬مش��تریان و‬ ‫ذی‌نفعان‪ ،‬اهمیت دارد که بدانند‪ ،‬ش��رکت ش��ما پس��ماند تولیدشده از تولید‬ ‫کاال و خدمات��را چگونه مدیری��ت می‌کند‪ .‬روی این مقول��ه کار و برنامه‌ریزی‬ ‫کنید‪ .‬به‌ویژه برای ش��رکت‌های ساختمانی‪ ،‬تولیدکنندگان لوازم ساختمانی و‬ ‫شیمیایی این موضوع راهبردی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حقوق کارکنان‪ :‬برابری جنسیتی در حقوق و دستمزد کارکنان آقا و خانم‬ ‫و فراهم کردن فضای کاری به‌گونه‌ای که کارکنان‪ ،‬احس��اس خوب و خوش��ی‬ ‫در زمان کار داش��ته باشند‪ ،‬بخشی از مواردی است که مسئولیت اجتماعی به‬ ‫آن توجه دارد؛ هرچند ربطی به مسئولیت اجتماعی به‌طور مستقیم ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ذی‌نفع��ان‪ :‬ذی‌نفع��ان خ��ود را دریابید‪ .‬اگر فعالیت ش��ما س��روصدای‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬آالیندگی زیس��ت‌محیطی دارد‪ ،‬حمل‌ونقل کاالی ش��رکت شما‪،‬‬ ‫مزاحمت‌های��ی ب��رای همس��ایه‌ها دارد‪ ،‬به فک��ر کاهش این موارد باش��ید و‬ ‫روش‌های خالقانه و دستاوردهای خود را در گزارش ساالنه منتشر کنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فعالیت‌ه��ای خیرخواهانه‪ :‬یک��ی از روش‌های توس��عه ‪ ،CSR‬می‌تواند‬ ‫مشارکت غیرمستقیم در فعالیت‌های نیکوکاری در سراسر کشور باشد‪ .‬کمک‬ ‫به انجمن خیرین مدرسه‌س��از و همکاری در فعالیت‌های نیکوکاری‪ ،‬پرس��تیژ‬ ‫شرکت را در بلندمدت و میان‌مدت ارتقا می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کس��ب‌وکار سبز‪ :‬کسب‌وکار س��بز در میان شرکت‌های ایرانی چه بزرگ‬ ‫و چه بورس��ی‪ ،‬جدی گرفته نمی‌شود‪ .‬اگر ش��رکتی‪ ،‬خود را موظف به رعایت‬ ‫اصول و الزام‌های کس��ب‌وکار سبز کند‪ ،‬اعتبار خاصی پیدا کرده و نوعی تبلیغ‬ ‫غیرمس��تقیم فعالیت‌های جامعه‌محور خود را در دس��تور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف انرژی‪ ،‬کاهش مصرف کاغذ و س��وخت‌های فس��یلی در‬ ‫فعالیت‌های روزانه و هفتگی‪ ،‬مبانی کسب‌وکار سبز شرکت‌ها را نمایان می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬آم��وزش کارکن��ان‪ :‬ب��رای موفقی��ت در مقول��ه جدی��د مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بای��د مدی��ران و کارکن��ان‪ ،‬آم��وزش الزم را ببینن��د‪ .‬ب��رای این‬ ‫کار بای��د ش��رکت‌ها هزین��ه کنن��د و از مش��اوران متخص��ص و برنامه‌ریزان‬ ‫حرف��ه‌ای ای��ن ح��وزه ک��ه تجربه‌ه��ای جهان��ی دارند به��ره ببرن��د و خود‬ ‫را موظ��ف ب��ه پیاده‌س��ازی کس��ب‌وکار س��بز در راس��تای تامی��ن مناف��ع‬ ‫عمومی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«رانا» با آپشن‌های جدید تا پایان امسال‬ ‫به بازار می‌آید‬ ‫«رانا»ی بهبودیافته با آپش��ن‌های مورد نظر مشتریان تا پایان سال به بازار عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حمید م��رادی‪ ،‬قائم‌مقام اجرایی مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با اعالم این خبر گفت‪ :‬تولید رانای فعلی نیز ادامه خواهد داشت‬ ‫و مدل جدید با افزودن آپشن‌هایی به خواست مشتری تولید خواهد شد‪ .‬وی عرضه‬ ‫دنا با گیربکس اتوماتیک را نیز از دیگر برنامه‌های توس��عه محصوالت ایران خودرو‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر مراحل صحه‌گذاری این محصول در حال انجام است‬ ‫و تا یک سال آینده به تولید تجاری خواهد رسید‪ .‬مرادی ظرفیت تولید ساالنه دنا با‬ ‫گیربکس اتوماتیک را بیش از ‪ ۱۰‬هزار خودرو اعالم کرد‪ .‬قائم‌مقام اجرایی مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو توس��عه قوای محرکه را از دیگ��ر برنامه‌های ایران‌خودرو‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬درحال‌حاضر موتورهای‪ EF‌۷ ،XU‌۷ ،TU‌۳ ،TU‌۵‬تولید می‌شود‬ ‫که سهم باالیی در سبد تولید قوای محرکه دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفیت تولید محصول‬ ‫‪ ۲۰۶‬پالس مجهز به موتور‪ TU‌۳‬را به روزانه ‪ ۴۰۰‬خودرو افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۲۰۶ :‬پالس قابلیت‌های جدیدی دارد که برای مش��تری جذابیت‬ ‫باالت��ری خواهد داش��ت‪ .‬مرادی ارتقای موتور ملی ‪ EF‌۷‬به س��طح اس��تانداردهای‬ ‫آالیندگی یورو‌‪ ۵‬را از برنامه‌های مهم ایران‌خودرو عنوان کرد که از س��وی ش��رکت‬ ‫تحقیق��ات موتور ایپکو در حال انجام اس��ت و اف��زود‪ :‬ایران‌خ��ودرو آمادگی تولید‬ ‫محصوالت با استاندارد یورو‪ ۵‬را دارد‪.‬‬ ‫الستیک‌های غیراستاندارد بسیاری از سوانح‬ ‫مرگبار خیابان‌های ایران را رقم می‌زنند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش‌نیوز‪ ،‬شاید جالب‌ترین آن‪،‬‬ ‫پدیده‌ای اس��ت که در فض��ای مجازی گل کرد‬ ‫و آن عاج‌دار کردن الس��تیک‌های دس��ت‌دوم و‬ ‫فروش آن به جای الس��تیک نو اس��ت‪ .‬عال ‌وه‌بر‬ ‫این‪ ،‬اعضای انجمن الستیک ایران می‌گویند که‬ ‫انبارهای‌ش��ان پر از الستیک‌های چینی درجه‬ ‫چندم اس��ت که فقط به دلی��ل ارزانی در بازار‬ ‫ایران جای خود را باز کرده‌اند‪.‬‬ ‫الس��تیک‌های قاچ��اق‪ ،‬بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫الس��تیک‌های غیراس��تاندارد بازار ایران است‬ ‫ک��ه بنا بر اع�لام انجمن الس��تیک‪ ،‬حدود ‪۲۵‬‬ ‫درصد س��هم ب��ازار ایران را به خ��ود اختصاص‬ ‫می‌دهند‪ .‬الس��تیک‌های تاریخ مصرف گذشته‬ ‫بخش دیگری از این بازار هستند و حاال تمامی‬ ‫این پدیده‌های بازار الس��تیک در سوانح مرگبار‬ ‫نقش‌آفرینی می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگان با الستیک‌های کهنه کنار‬ ‫می‌آیند‬ ‫ب��ه طور تقریبی نیمی از الس��تیک‌های بازار‬ ‫ایران خارجی اس��ت‪ .‬با توجه به س��رانه مصرف‬ ‫تایر هر خودرو‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن الس��تیک‬ ‫در ای��ران مص��رف می‌ش��ود که رییس س��ابق‬ ‫انجمن الستیک می‌گوید‪ :‬سهم تولیدات داخلی‬ ‫از می��زان مصرف حدود ‪ ۲۵۰‬ه��زار تن بوده و‬ ‫‪۱۵۰‬ه��زار ت��ن دیگ��ر از مح��ل واردات تامین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫البته سماواتی‪ ،‬رییس سابق اتحادیه الستیک‬ ‫و روغ��ن بر این باور اس��ت که این روزها میزان‬ ‫مصرف تایر در کشور کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پیش از اینکه نرخ الس��تیک در بازار نجومی‬ ‫ش��ود‪ ،‬بسیاری از دارندگان خودرو بعد از اینکه‬ ‫‪ ۶۰‬درصد عاج الس��تیک‌ها س��اییده می‌ش��د‪،‬‬ ‫الس��تیک‌های خود را ع��وض می‌کردند اما این‬ ‫روزه��ا به دلیل کاهش ق��درت خرید خانوارها‪،‬‬ ‫رانندگان سعی می‌کنند تا آنجا که ممکن است‬ ‫تایره��ای خ��ود را نگه دارن��د و از آنها حداکثر‬ ‫استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو داخلی با الستیک خارجی‬ ‫تقاضای خودروس��ازان و نیاز ب��ازار برای تایر‬ ‫سایز ‪ ۱۳‬مورد اس��تفاده پراید ساالنه ‪۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار حلقه است که تمامی آن در داخل‬ ‫کشور تولید می‌شود و در نتیجه‪ ،‬نیاز به واردات‬ ‫الس��تیک س��ایز ‪ ۱۳‬نداریم‪ .‬در مورد الستیک‬ ‫س��ایز ‪ ۱۴‬مورد اس��تفاده پژو نیز نیاز س��االنه‬ ‫خودروس��از و بازار ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار حلقه‬ ‫است و از این تعداد ‪۴‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار حلقه‬ ‫در داخل تولید می‌شود و باید حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تایر وارد کشور شود‪ .‬همچنین برای تایر سمند‬ ‫که سایز ‪ ۱۵‬دارد‪ ،‬ساالنه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫روزگذش��ته ماج��رای اته��ام احتکار خ��ودرو ب��ا تکذیب برخی‬ ‫مجلس��ی‌ها روبه‌رو ش��د‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی ضم��ن رد احت��کار خودرو از س��وی‬ ‫خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان بازرسی در ‪ ۳‬ایستگاه برای نظارت بر‬ ‫کار خودروسازان مستقر شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این زمینه نظارت‬ ‫مستقیم وجود دارد‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی افزود‪ :‬عالوه‌بر این‪ ،‬با توجه ب��ه حجم تولیدی‬ ‫خودروها این مسئله در ش��رایط کنونی نه‌تنها نمی‌تواند به عنوان‬ ‫مش��کل اساسی بازار خودرو مطرح ش��ود بلکه منطقی هم به نظر‬ ‫گرانی ‪ ۸۰‬درصدی الستیک در بازار‬ ‫حلقه نیاز است که ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار حلقه‬ ‫آن به کوش��ش تایرسازان داخلی تولید می‌شود‬ ‫و بای��د رقمی حدود ‪ ۲۸۰‬ه��زار حلقه تایر وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انبارهای‌مان پ�ر از تایرهای چینی‬ ‫است‬ ‫«انبارهای‌م��ان پر از تایره��ای چینی درجه‬ ‫چندم اس��ت‪ ».‬آن‌گونه که رییس سابق انجمن‬ ‫الس��تیک و روغن می‌گوید‪ ،‬این الستیک‌های‬ ‫درج��ه چندم چینی به دلیل نرخ ارزان در بازار‬ ‫ایران طرف��داران زیادی دارد‌‪ .‬با‌توجه به این‌که‬ ‫این الس��تیک‌ها به دلیل مواد اولیه بی‌کیفیتی‬ ‫که در تولیدشان استفاده می‌شود‪ ،‬عمرشان در‬ ‫برخی موارد نصف تولیدات داخلی هم نیست‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه کیفیت تایرهای داخلی‬ ‫قابل رقابت با محصوالت مش��ابه تولیدشده در‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اخص‌های‬ ‫ش��انزده‌گانه‌ای برای سنجش کیفیت الستیک‬ ‫وجود دارد و بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی‬ ‫تایرهای داخلی رتبه‌بندی می‌شوند اما نباید به‬ ‫استانداردهای اجباری اکتفا کرد و برای ارتقای‬ ‫کیفیت باید تالش کرد‪.‬‬ ‫فعاالن بازار بر این باورند که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫الس��تیک‌های موجود در بازار قاچاق هس��تند‪.‬‬ ‫عباس حلوایی‪ ،‬عضو انجمن الس��تیک که این‬ ‫تایره��ا را تهدی��دی برای جان م��ردم می‌داند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬بیش��تر الس��تیک‌هایی که به صورت‬ ‫قاچاق وارد کشور می‌شوند‪ ،‬تاریخ انقضای‌شان‬ ‫سر رسیده است و هیچ تضمینی درباره کیفیت‬ ‫آنها وجود ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه تاری��خ تولی��د و انقضای‬ ‫الس��تیک‌های قاچ��اق در داخ��ل دس��تکاری‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬الستیک‌های به ظاهر نویی که‬ ‫بی‌دلیل در جاده‌های کش��ور می‌ترکند‪ ،‬همان‬ ‫الستیک‌های تاریخ‌گذشته‌ای هستند که مدتی‬ ‫زیر آفتاب مانده و فاسد و به صورت قاچاق وارد‬ ‫ایران شده‌اند‪.‬‬ ‫حلوایی ب��ا بیان اینک��ه خدمات‌دهی پس از‬ ‫فروش برای الستیک‌های وارداتی اجباری است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬براس��اس مقررات س��ازمان حمایت‬ ‫مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫واردکننده باید به مدت ‪ ۵‬س��ال از تاریخ تولید‬ ‫تایر ضمانت کیفیت به‌همراه ضمانت‌نامه کتبی‬ ‫معتبر به مصرف‌کننده ارائه دهد‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫این قانون در کشور ما رعایت نمی‌شود‪.‬‬ ‫او عم��ده الس��تیک‌های قاچ��اق را از ن��وع‬ ‫اتوبوس��ی و کامیونی عنوان ک��رد و افزود‪ :‬نرخ‬ ‫الس��تیک‌های قاچاق ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ارزان‌تر‬ ‫از سایر الستیک‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی الستیک‌ها‬ ‫الس��تیک در ب��ازار ‪ ‌۸۰‬درصد گران‌تر ش��د‪.‬‬ ‫رییس س��ابق اتحادیه الستیک و روغن در این‬ ‫‌ب��اره می‌گوید‪ :‬تایرهای خودروه��ای وارداتی و‬ ‫س��نگین از محل واردات تامین می‌شود و نرخ‬ ‫آنها به‌طور مس��تقیم به دالر بستگی دارد و از‬ ‫طرف��ی مواد اولیه الس��تیک‌هایی که در داخل‬ ‫تولید می‌ش��ود‪ ،‬وارداتی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرگونه‬ ‫تغییر بهای دالر بازار‪ ،‬قیمت‌ها را در بازار باال و‬ ‫پایین می‌کند‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه که این فعال ب��ازار توضیح می‌دهد‪:‬‬ ‫آش��فتگی در بازار تایرهای سایز بزرگ مربوط‬ ‫ب��ه خودروه��ای وارداتی بیش��تر از ب��ازار تایر‬ ‫خودروهای س��واری داخلی اس��ت‪ .‬کم‌ش��دن‬ ‫ذخی��ره تایر موجود در انباره��ا‪ ،‬واردات کج‌دار‬ ‫و مریز و غیرپیوس��ته و احتکار برخی تایرهای‬ ‫خاص و پرفروش باعث ش��ده قیمت‌ها از ش��ب‬ ‫عید تا به حال تا مرز ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی یک میلیون تومانی الستیک‬ ‫خودروهای لوکس‬ ‫احس��ان یکی از فروش��ندگان تایر در شمال‬ ‫تهران است که می‌گوید نرخ تایر ‪۱۹/۵۵/۲۳۵‬‬ ‫مرب��وط ب��ه هیون��دای س��انتافه ک��ه یکی از‬ ‫پرمصرف‌ترین تایرهای موجود در بازار است‪ ،‬از‬ ‫قب��ل عید تاکنون بیش از ی��ک‌میلیون تومان‬ ‫ک میلی��ون تومان به‬ ‫گ��ران ش��ده و از حدود ی ‌‬ ‫ازای ی��ک جفت به ح��دود ‪ ۲ ،۲‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که واردات چنین سایزهایی‬ ‫از تای��ر به ش��کل رس��می ممنوع نیس��ت اما‬ ‫مش��خص نیس��ت که ش��رکت‌های واردکننده‬ ‫و فع��ال در بازار تایر تاکن��ون موفق به دریافت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ش��ده‌اند یا خیر؟ در صورت‬ ‫تامین ارز نیز به ظاهر واس��طه‌گری به‌شدت در‬ ‫بازار افزایش یافت��ه و محموله تایرهای وارداتی‬ ‫ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ظرف چند دقیقه توس��ط‬ ‫واس��طه‌ها خریداری ش��ده و بعد از چند دست‬ ‫گ��ردش با قیمت‌های گزافی ب��ه مصرف‌کننده‬ ‫بسته حمایتی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی در راه است‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع خ��ودرو و‬ ‫نیرو محرک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تدوی��ن بس��ته جدید دولت‬ ‫برای حمایت از صنایع خودروس��ازی و‬ ‫قطعه‌سازی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬بازار خودرو کشور در‬ ‫ماه‌های گذشته فراز و نشیب فراوانی را‬ ‫تجرب��ه کرد؛ خ��روج یک‌‌طرفه امریکا از‬ ‫برجام و در پ��ی آن زمزمه‌ها و احتمال‬ ‫کاهش یا قطع همکاری برخی شریکان‬ ‫خارج��ی خودروس��ازان ایران��ی و نی��ز‬ ‫در انتشار‬ ‫خبر افزایش‬ ‫نرخ خودرو‬ ‫غیرحرفه‌ای‬ ‫عمل شد‬ ‫نمی‌رسد زیرا در واقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است‬ ‫و هم��ه فعالیت‌ه��ا را زیر نظر دارد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اتهام احتکار خودرو‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغییر نرخ خودروهای داخلی گفت‪ :‬تغییراتی که‬ ‫در بازار خ��ودور به‌تازگی رخ داده با افزایش نرخ خودروها متفاوت‬ ‫است‪ .‬باال رفتن نرخ خودروهای داخلی بعد از تغییر نرخ ارز طبیعی‬ ‫باس��تانی اظهار کرد‪ :‬بخش زیادی از قطع��ات خودروهای‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدی از خارج از کش��ور وارد می‌ش��وند و این باعث تاثیرگذاری‬ ‫نرخ ارز بر بازار این خودروها شده است‪.‬‬ ‫موافقت ش��ورای رقابت ب��ا افزایش نرخ‬ ‫خودروهای تولید داخل که کمتر از ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان نرخ دارند‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫نرخ در بازار شد‪.‬‬ ‫آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودروهای‬ ‫خارجی بیش��تر بود‪ ،‬به‌ویژه آنکه از ‪۲۱‬‬ ‫فروردین‪ ،‬همزمان با اعالم سیاست‌های‬ ‫ارزی جدید‪ ،‬تا پایان خرداد امسال بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬میلیون ی��ورو برای واردات این‬ ‫کاال اختصاص یاف��ت؛ البته از آغاز تیر‪،‬‬ ‫ش��یوه‌نامه ممنوعیت ثبت س��فارش و‬ ‫‹ ‹چین صادرکننده اصلی الستیک به‬ ‫ایران‬ ‫تولیدکنندگان اصلی تایر در جهان کشورهای‬ ‫امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان و‬ ‫ایتالیا هس��تند که درحال‌حاضر غیر از امریکا‪،‬‬ ‫واردات تای��ر از بقی��ه کش��ورها را داریم‪ ،‬البته‬ ‫کش��ورهایی مانن��د ترکیه‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬اندونزی و‬ ‫مال��زی هم تولیدکننده هس��تند ک��ه فناوری‬ ‫وارداتی دارند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به آمارها نش��ان می‌ده��د چین به‬ ‫تنهای��ی ح��دود ‪ ۳۰‬درصد تایر دنی��ا را تامین‬ ‫می‌کن��د‪ .‬گمرک می‌گوی��د‪ ۳۹ :‬درصد واردات‬ ‫تایر ای��ران از چین‪ ۲۰ ،‬درصد از کره‪ ۷ ،‬درصد‬ ‫از ژاپن‪ ۵ ،‬درصد از ترکیه و ‪۱۳‬درصد از امارات‬ ‫بوده است‪ ،‬البته نباید فراموش کرد محصوالتی‬ ‫که از امارات وارد ایران می‌ش��ود‪ ،‬تولیدات سایر‬ ‫‹ ‹غیرقانون�ی اس�ت ام�ا برخ�ورد‬ ‫نمی‌کنیم‬ ‫درباره اینکه این الستیک‌ها با جان رانندگان‬ ‫ب��ازی می‌کنن��د یا خی��ر‪ ،‬فعاالن ب��ازار تهران‬ ‫عقای��د متف��اوت و حتی متناقض��ی دارند‌‪ .‬آنها‬ ‫تاکید می‌کنند که در بازار ایران الس��تیک‌های‬ ‫چینی غیراستاندارد و الستیک‌های قاچاق زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬عباس سماواتی‪ ،‬رییس س��ابق اتحادیه‬ ‫الستیک و روغن می‌گوید‪ :‬این کار تخلف است‬ ‫و واحده��ای صنف��ی براس��اس قوانین مصوب‬ ‫اتحادی��ه اجازه چنین کاری ندارند‪ .‬البته او این‬ ‫نکته را هم اضافه می‌کند که با وجود غیرقانونی‬ ‫بودن این کار‪ ،‬اتحادیه به دلیل مش��کالت این‬ ‫روزهای بازار برخوردی با این افراد نمی‌کند‪.‬‬ ‫بازنگری در شیوه‌نامه خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫واردات خودروهای خارجی ابالغ شد‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا‪،‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به ایرنا گفته بود‪ :‬اگر س��طح‬ ‫عمومی قیمت‌ه��ا افزایش یابد‪ ،‬منطقی‬ ‫است که به سقف تسهیالت خودروسازان‬ ‫نیز افزوده شود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬به شورای‬ ‫پول و اعتبار پیش��نهادهایی شد و برای‬ ‫کل خودروسازی کشور حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال افزایش س��قف تسهیالت‬ ‫درخواست شده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬امیرحس��ین قناتی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنایع خ��ودرو و نیرو‬ ‫محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت به دنب��ال حمایت مالی از‬ ‫صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این بسته همه منابع‬ ‫الزم ب��رای حمایت از خودروس��ازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان پیش‌بینی شده و به‌زودی‬ ‫جزئیات آن منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫قناتی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه و ارز م��ورد نیاز از جمل��ه موارد‬ ‫پیش‌بینی ش��ده در این بسته حمایتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬شورای رقابت نباید از تصمیم‌های آینده‌ای که برای خودروهای‬ ‫زی��ر ‪ ۴۵‬میلی��ون تومان خواهد گرف��ت‪ ،‬به عوامل حاشیه‌س��از بازار‬ ‫پیش‌آگاهی دهد‪.‬‬ ‫رض��ا علیزاده به ایس��نا گف��ت‪ :‬واس��طه‌ها و دالالن ب��ازار خودرو‬ ‫اصلی‌ترین افراد و جریان‌هایی هستند که از پیش‌آگاهی‌های شورای‬ ‫رقابت نهایت سوءاس��تفاده را می‌کنن ‌د در حالی که شورای رقابت به‬ ‫جای پیش‌آگاهی یا به عبارت بهتر‪ ،‬چراغ سبز به دالالن بازار خودرو‬ ‫بای��د پس از تصمیم‌گیری و به اج��را درآوردن مصوباتش برای مثال‪،‬‬ ‫اعالم کند که نرخ فالن خودروها با فالن درصد افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫نهایی فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کمب��ود تایر در بازار نش��ان‬ ‫از کاه��ش حج��م واردات یا احتکار گس��ترده‬ ‫ای��ن کاالی مصرفی در ب��ازار دارد اما به دلیل‬ ‫حض��ور واس��طه‌های غیررس��می‪ ،‬در عمل‪ ،‬راه‬ ‫چندان مش��خصی نیز برای پیگیری قیمت‌های‬ ‫گ��زاف فعل��ی از طری��ق س��ازمان حمای��ت از‬ ‫مصرف‌کنندگان یا س��امانه تعزیرات قابل تصور‬ ‫نیست‪ .‬مجموع این شرایط باعث شده بسیاری‬ ‫از دارندگان خودروهای وارداتی قدیمی(مربوط‬ ‫به س��ال ‪ ۲۰۱۶‬و ماقبل) که ح��اال نیاز به تایر‬ ‫پیدا کرده‌اند‪ ،‬ب��ا کمبود این کاالی ضروری در‬ ‫بازار روبه‌رو شده و ناچار به خرید با قیمت‌های‬ ‫غیرمنطقی شوند‪.‬‬ ‫از هم��ه بدت��ر آنک��ه پایانی نیز ب��رای وضع‬ ‫موجود قابل تصور نیس��ت و در ص��ورت ادامه‬ ‫یافتن این روند و نامشخص بودن نحوه فعالیت‬ ‫واردکنندگان تایر‪ ،‬قطعا قیمت‌ها روند افزایشی‬ ‫خ��ود را حفظ خواهد کرد و ش��رایط به مراتب‬ ‫بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫قبل از خرید الس��تیک به م��وارد زیر دقت‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کیفیت و ظاهر هر ‪ ۴‬الستیک باید مانند‬ ‫هم باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ابعاد الس��تیک‌ها باید متناس��ب با رینگ‬ ‫چرخ‌ها باش��د‪ ،‬بی‌‌تناسب اندازه‌های الستیک با‬ ‫رینگ چرخ باعث فرسایش سریع آن می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قط��ر خارجی بزرگ‌تر از ان��دازه معمول‬ ‫رینگ و الس��تیک باع��ث از بی��ن رفتن دقت‬ ‫سرعت‌س��نج‪ ،‬برهم‌خ��وردن تناس��ب س��اعت‬ ‫دورانی موتور نس��بت به س��رعت خ��ودرو‪ ،‬باال‬ ‫رفتن مصرف س��وخت و کم شدن شتاب اولیه‬ ‫خودرو می‌ش��ود‪ .‬سازندگان الستیک کلیه ابعاد‬ ‫آنها را برای جلوگیری از موارد ذکرش��ده دقیقا‬ ‫مورد بررسی قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬الستیک زاپاس خودرو باید برای استفاده‬ ‫در مسافت‌های کوتاه و همراه با سرعت متوسط‬ ‫خودرو باشد‪.‬‬ ‫«الس��تیک‌های کهن��ه را می‌خرن��د‪ ،‬عاج‌دار‬ ‫می‌کنن��د و دوب��اره می‌فروش��ند‪ .‬همی��ن‬ ‫الس��تیک‌های غیراس��تاندارد وقتی سر پیچ‌ها‬ ‫می‌ترکند‪ ،‬س��وانح خطرناک ایج��اد می‌کنند‪».‬‬ ‫ای��ن خالصه مضم��ون ویدئویی اس��ت که در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر شده و موجی از نگرانی‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬گرچه فروشندگان بازار تهران‬ ‫این موضوع را تایید می‌کنند‪ ،‬اما عباس حلوایی‪،‬‬ ‫عضو انجمن الس��تیک ایران موارد مصرف این‬ ‫الس��تیک‌ها را در چرخ‌دس��تی‌ها و تجهی��زات‬ ‫کش��اورزی در ش��الیزارها می‌دان��د‪ .‬آن‌گون��ه‬ ‫ک��ه این فعال ب��ازار می‌گوید این الس��تیک‌ها‬ ‫به‌راحتی برای مصرف‌کنندگان قابل تش��خیص‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬برخ��ی از واحدهای صنفی‬ ‫الستیک‌های مش��کل‌داری که خودروسازان به‬ ‫مزایده می‌گذارند یا تایرهایی را که سمساری‌ها‬ ‫از م��ردم می‌خرن��د‪ ،‬دوب��اره ع��اج‌دار ک��رده و‬ ‫می‌فروشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو از برنامه‌ریزی برای‬ ‫بازنگری در ش��ی ‌وه‌نامه «شرایط‪ ،‬ضوابط‬ ‫و ارزیابی خدم��ات پس از فروش صنعت‬ ‫خودرو» خب��ر داد‪ .‬عباس��علی غیاثی در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ش��ی ‌وه‌نامه ش��رایط‪ ،‬ضواب��ط و ارزیاب��ی‬ ‫خدم��ات پس از فروش صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫ش��اخص‌های ای��ن ارزیابی هر دو س��ال‬ ‫یک بار بای��د مورد بازنگری ق��رار بگیرد‬ ‫و ب��ه‌روز ش��ود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در‬ ‫ویرایش‌(بازنگری) چهارم این ش��ی ‌وه‌نامه‬ ‫عنوان ش��ده که ای��ن بازنگری در صورت‬ ‫نیاز انجام خواهد ش��د‪ .‬در این شرایط از‬ ‫حدود دو سال پیش مجموعه شرکت‌های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو برای واقعی‬ ‫کردن ش��اخص‌ها با شرایط روز‪ ،‬تقاضای‬ ‫بازنگری در این شی ‌وه‌نامه که مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬اس��ت را دارن��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲۹‬شهریور ‪ ۱۳۹۶‬درخواست بازنگری در‬ ‫ش��ی ‌وه‌نامه خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫را ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ارس��ال کرده‌ایم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از آن‬ ‫زمان تاکنون با وجود چندین‌بار پیگیری‪،‬‬ ‫وزارتخانه پاسخی در این باره نداده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت‌های خدمات‬ ‫پس از ف��روش خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫انجمن به همراه نامه درخواست بازنگری‬ ‫در ش��ی ‌وه‌نامه ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی‬ ‫خدم��ات پس از فروش صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای اعضای خود در این زمینه‬ ‫را نیز ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارس��ال کرده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫پیش��نهادها شاخص‌های ارزیابی خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو با توجه به ش��رایط‬ ‫ن��ه اینکه قبل از هرگونه تصمیم‌گی��ری خبر از افزایش نرخ در آینده‬ ‫نزدیک دهد‪.‬‬ ‫وی اعالم خبر افزایش نرخ در آینده نزدیک از سوی شورای رقابت‬ ‫را رفتاری غیرحرفه‌ای و نادرس��ت دانست و اظهار کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫در هر دوره‌ای اعالم می‌کنند با توجه به نوسان‌های نرخ ارز و افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه‪ ،‬تولید خودرو با قیمت‌های جاری غیر‌اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫این مسئله از نظر روانی موجب افزایش فشار روانی به اعضای شورای‬ ‫رقابت و به دنبال آن آثار و پیامدهای بعدی می‌شود‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درب��اره مطرح ش��دن چندب��اره درخواس��ت مدیران عام��ل برخی‬ ‫روز بازنگری ش��ده اس��ت که در صورت‬ ‫تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫اجرای��ی و اعمال خواهند ش��د‪ .‬غیاثی با‬ ‫بیان اینکه بازنگری در شی ‌وه‌نامه شرایط‪،‬‬ ‫ضوابط و ارزیاب��ی خدمات پس از فروش‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ارتقای س��طح خدمات‬ ‫عرضه‌‌ش��ده در این ح��وزه را ب��ه دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرچه‬ ‫زودت��ر در این باره اق��دام کند و بازنگری‬ ‫پنجم این شی ‌وه‌نامه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫شرکت‌های خودروسازی برای افزایش نرخ گفت‪ :‬مدیران چند شرکت‬ ‫بزرگ خودروس��ازی چندین بار اعالم کرده‌اند به دلیل ملزم ش��دن‬ ‫خودروس��ازان به تهیه ارز مورد نیازشان از بازار آزاد‪ ،‬نرخ خودروهای‬ ‫تولیدی‌ش��ان تناس��بی با افزایش هزینه‌های تولید ن��دارد به همین‬ ‫دلی��ل فروش خودرو به نرخ قبل از آزادس��ازی نرخ ارز دیگر به‌صرفه‬ ‫نیست‪ .‬بنا بر اعالم مدیران عامل شرکت‌های خودروساز‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫قطعات داخلی و وارداتی خودرو‪ ،‬فروش خودرو به قیمت‌های قبل را‬ ‫غیر‌اقتصادی کرده است‪ .‬اصرار خودروسازان بر این مسئله موجب زیر‬ ‫فش��ار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این‬ ‫شرکت‌ها شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫شکسته شدن زمان در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت‪ ،‬بستری برای موفقیت تولید‬ ‫محمود نجفی‌سهی‪ -‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س�ازی کش�ور‪ :‬هدف‌گذاری یکی از نخستین‬ ‫پله‌های صعود اس��ت‪ .‬برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ریزی نیاز است‬ ‫ام��ا در ادامه‪ ،‬رصد موقعیت‌ها از نظر اینکه کجای اهداف و برنامه‌ها قرار‬ ‫داریم از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید زمان تقسیم‌بندی و‬ ‫شکسته شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی گفته می‌شود در مدت یک سال یا ‪ ۳‬سال‬ ‫آینده باید به این درصد رسید‪ ،‬سخنی کلی است که به نوعی خطاپذیری‬ ‫را افزایش می‌دهد در حالی که اگر این تعداد س��ال‌ها تقس��یم شوند و به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬عنوان شود تا ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬باید در این نقطه باشیم‬ ‫و نقطه هدف نیمه دوم س��ال نیز مشخص باشد با شکسته شدن زمان‌ها‬ ‫بین برنامه‌ها رس��یدن به اهداف را آس��ان‌تر و سریع‌تر می‌کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید زمان برای تقسیم کار کوتاه شود و برای هر برنامه‌ای مشخص باشد‬ ‫در هر تاریخ باید کجا باش��یم‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬وقتی قرار است در مدت‬ ‫‪ ۳‬س��ال ‪ ۸۰‬درصد قطعات خودرویی داخلی‌سازی شود اما در پایان این ‪۳‬‬ ‫س��ال به این عدد نرس��یم دیگر کاری از پیش نخواهیم برد و فقط زمان‬ ‫را از دس��ت داده‌ایم‪ .‬بنابراین اص��رار دارم جدول زمان‌بندی به زمان‌های‬ ‫کوتاه‌تری خرد ش��ود‪ .‬اگر این امر از سوی صنعتگران تکرار و دنبال شود‬ ‫در برنامه‌ریزی‌ها به یک قانون تبدیل می‌ش��ود‪ ،‬برعکس آنچه امروز در‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها و برنامه‌ها تدوین و دیده شده اس��ت‪ .‬باید از سخنان‬ ‫کلی گذر کرد و به‌طور جدی برنامه‌ریزی داش��ت و آن را لحظه به لحظه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫کنترل و دنبال کرد‪ .‬باید هر ‪ ۳‬یا ‪ ۶‬ماه رصد ش��ود کجا هستیم وبرنامه‌ها‬ ‫چه نقطه‌ای را نش��ان می‌دهند‪ .‬اگر ارزیابی‌های کوتاه‌مدت نش��ان داد از‬ ‫برنامه‌ها عقب هس��تیم تا فرصت باقی است فکری برای ادامه فعالیت‌ها‬ ‫کرد‪ .‬می‌توان درباره‌اش مذاکره کرد که چرا به برنامه تعیین شده نرسیدیم‬ ‫و دالیل آن پیگیری ش��ود‪ .‬هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در صنعت خودرو‬ ‫و قطعه باید این‌گونه باشد تا گام‌های بلندی در این صنایع برداشته شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اصرار دارم برنامه‌های زمانی باید در زمان‌های کوتاه در کنترل‬ ‫باشند‪ .‬اجرای چنین شیوه‌ای به نفع صنعت و اقتصاد کالن کشور است‪.‬‬ ‫با زمان‌های کوتاه و در کنترل اگر مش��کالتی مانع تحقق برنامه‌ها ش��د‬ ‫که قابل پیش‌بینی نیز نبودند در فاصله باقی‌مانده فرصت جبران دارند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫برقی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از وضعیت تولید خودروهای برقی در کشور‬ ‫طراحی خودروهای برقی انجام شد اما از تولید بازماند‬ ‫ایدرو با همکاری استرالیا‬ ‫خودرو برقی می‌سازد‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) توافقنامه همکاری با‬ ‫شرکت «آواس‌گروپ» استرالیا برای تولید‬ ‫موتورسیکلت و خودرو برقی امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬بر اساس این‬ ‫توافقنامه‪ ،‬طرف استرالیایی متعهد شد عالوه‌بر‬ ‫انتقال فناوری‪ ،‬برای سرمایه‌گذاری ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی در زمینه ساخت خودرو و‬ ‫موتورسیکلت و نیز سایر وسایل برقی با‬ ‫همکاری ایدرو اقدام کند‪.‬‬ ‫به گفته سید علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بین‌الملل ایدرو‪ ،‬آواس‌گروپ‪ ،‬ایران را به‬ ‫عنوان مرکز منطقه‌ای غرب آسیا‪ ،‬آسیای‬ ‫مرکزی و روسیه‪ ،‬برای ساخت و صادرات‬ ‫وسایل نقلیه و خودروهای برقی برگزیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عراقچی با اشاره به نقش توسعه‌ای ایدرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آواس‌گروپ متعهد به ایجاد مرکز‬ ‫ق و‌توسعه در ایران شده و همکاری‌های‬ ‫تحقی ‌‬ ‫این شرکت در سایر شرکت‌های منطقه با‬ ‫نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت آواس‌گروپ به طور عمده تحقیق‌‬ ‫و توسعه‪ ،‬تولید و فروش باتری‌های شارژی‪،‬‬ ‫وسایل نقلیه الکتریکی و تولیدات مرتبط با‬ ‫نرخ مناسب و فناوری روزآمد در این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این توافقنامه را بهزاد اعتمادی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل‌ونقل و سید علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بین‌الملل ایدرو به نمایندگی طرف ایرانی و‬ ‫کریس کاکس‪ ،‬مدیر بازرگانی آواس‌گروپ‬ ‫استرالیا امضا کرده‌اند‪.‬‬ ‫س��وخت‌های فس��یلی یکی از دالیل اصل��ی آلودگی هوا‬ ‫بوده که بسیاری از کشورهای صنعتی را به سوی استفاده از‬ ‫سوخت‌های پاک هدایت کرده است‪ .‬پیش‌بینی می‌شود قرن‬ ‫آینده در اختیار خودروهای برقی‪ ،‬آفتابی و خودران‌ها باشد و‬ ‫کم‌کم فصل استفاده از بنزینی‌ها و گازی‌ها به پایان برسد‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه خودرو کش��ور بارها اعالم کرده‌اند اگر امروز‬ ‫کش��ور تولید این خودروها را در دس��تور کار قرار ندهد فردا‬ ‫دیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی‌های بومی‌شده‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بود که یکی از خودروسازان داخلی اعالم کرد با‬ ‫هم��کاری بلژیک روی دو مدل خودر ‌و برقی در حال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬به موازات این امر و با همکاری این کشور‪ ،‬گیربکس‬ ‫اتومات با توجه به مدل‌های داخلی طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید پس از گذش��ت دو س��ال طراحی و تولید‬ ‫خودروهای برقی به کجا رس��یده است؟ شهرام آزادی‪ ،‬یکی‬ ‫از کارشناس��ان و فع��االن حوزه خودرو عن��وان کرد‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع امکان تولید خودروهای برقی در کش��ور وجود دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به توافق‌های انجام‌شده با بلژیک قرار است به شکل‬ ‫مشارکتی نخستین خودروهای برقی طراحی و ساخته شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬نخستین خودر ‌و برقی طراحی و‬ ‫نمونه‌سازی ش��د‪ .‬در ادامه همکاری‌ها قرار بود مدل دوم که‬ ‫کمبود قطعه‬ ‫گریبانگیر‬ ‫خودروسازی‬ ‫شد‬ ‫در کالس باالتری است طراحی شود و به مرحله تولید برسد‬ ‫که پروژه فعال متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬این فعال صنعت خودرو‬ ‫درباره چرای��ی این موضوع گفت‪ :‬به دلی��ل حمایت نکردن‬ ‫لو‌نقل‬ ‫دولت در استفاده از خودروهای برقی برای ناوگان حم ‌‬ ‫عمومی همکاری ادامه نیافت‪ .‬در واقع امری که باعث شده‬ ‫تا این پروژه توس��عه نیابد‪ ،‬این است که تضمینی برای بازار‬ ‫ف��روش آن در ایران وجود ن��دارد‪ .‬با توجه به نرخ باالیی که‬ ‫خودروه��ای برقی دارند باید در اس��تفاده از ای��ن خودروها‪،‬‬ ‫الیحه‌ای به تصویب هیات دولت می‌رس��ید که انجام نش��د‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره‬ ‫به نرخ ‪ ۲‬برابری برقی‌ها نس��بت به بنزینی‌ها گفت‪ :‬در عمل‬ ‫اگ��ر امتیازاتی برای اس��تفاده از این خودروها قائل نش��ویم‬ ‫به‌ویژه در سیس��تم تاکس��یرانی و حمل‌ونق��ل عمومی برای‬ ‫مردم توجیه اقتصادی ندارد که از این خودروها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید دولت مش��وق‌هایی برای این خودروها در‬ ‫نظر می‌گرفت که به دلیل حمایت نشدن متوقف شد و اقدام‬ ‫جدی در تولید انجام نشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو گفت‪ :‬اگر در این زمینه تنها بحث‬ ‫واردات مطرح باش��د به آس��یب جدی صنع��ت خودرو منجر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وق��تی می‌توانی��م در داخل با کم��ک فناوری‬ ‫انتقال‌یافته از خارج‪ ،‬تولید کنی��م دلیلی برای واردات خودرو‬ ‫صنعت قطع ‌ه کش��ور از گذش��ته تاکنون با فراز و نش��یب‌های مختلفی‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬این صنع��ت در دوران برجام در حال تجربه ش��رایط‬ ‫بهتری بود که بازگش��ت تحریم‌ها باعث شد صنعت قطعه‌سازی کشور به‬ ‫روزهای بد خویش در گذشته بازگردد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین مش��کالت قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور درحال‌حاضر بس��تانکاری‌های مختلفی اس��ت که از شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی دارن��د و در نتیجه آن‪‌،‬کمبود نقدینگ��ی‪ ،‬تنش‌های ارزی‪،‬‬ ‫تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه باعث ش��ده است اوضاع صنعت خودروسازی‬ ‫و قطعه‌س��ازی کشور تا این حد بحرانی شود؛ بحرانی شدن شرایط به این‬ ‫ص��ورت که درحال‌حاضر حدود ‪ ۷۰‬هزار خودرو به دلیل کس��ری قطعات‬ ‫در کارخانه‌های خودروس��ازی بالتکلیف مانده‌اند‪ .‬کمبود حتی یک قطعه‬ ‫برقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی خودروس��از داخلی اع�لام کرده که امکان‬ ‫تولید خودر ‌و برقی را دارد باید با تس��هیالت و مش��وق‌های‬ ‫الزم او را به ادامه کار امیدوار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی شد‪ ،‬تولید نشد‬ ‫آزادی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی‌بر اینکه پ��روژه تولید‬ ‫خودرو برقی تا کجا پیش رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی مفهومی‬ ‫دو مدل در کشور انجام شده‪ ،‬نمونه اول که در سطح کالس‬ ‫‪ B‬اس��ت‪ ،‬نمونه‌سازی ش��د‪ .‬نمونه دوم در سطح کالس ‪C‬‬ ‫بوده که مناسب تاکسیرانی اس��ت اما هنوز به پایان نرسیده‬ ‫و متوقف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کالس ‪ B‬برای اس��تفاده مردم عادی و سامانه‬ ‫حمل‌ونقل‌هایی مانند آژانس‌ها و تاکسی‌های آنالین مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس خودرو تاکید کرد‪ :‬اگر دولت‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��ور و ش��هرداری حمایت و اس��تفاده از این خودروها را‬ ‫برای حمل‌ونقل عمومی اجباری کنند‪ ،‬مش��کل آلودگی هوا‬ ‫و زیست‌محیطی شهرهای بزرگ و کالنشهری مانند تهران‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��روز بس��یاری از مدل‌های خودروه��ای داخلی‪ ،‬قدیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این پرس��ش به وج��ود می‌آید که با‬ ‫ش��رایط امروز چق��در می‌توان بدون دغدغه به س��وی تولید‬ ‫‹ ‹ طراحی جدید بدون توجیه اقتصادی‬ ‫عض��و هیات‌علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبنی‌بر اینکه با وج��ود تحریم‌ها آیا‬ ‫می‌ت��وان به س��وی تولی��د خودروهای برقی رف��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروژه تولید خودروهای برقی چند س��الی است که در کشور‬ ‫با س��رمایه‌گذاری زیادی آغاز و برای توسعه آن نمونه‌سازی‬ ‫در زمینه خودروس��ازی می‌تواند مشکل‌ساز شود و در نهایت کارخانه‌های‬ ‫خودروس��ازی با مشکالت مختلفی روبه‌رو می‌شوند و در بسیاری از موارد‬ ‫برای تعدیل نیرو اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫وضعی��ت خودروس��ازان خصوصی نس��بت به خودروس��ازان دولتی در‬ ‫شرایط حال حاضر وخیم‌تر است چرا‌که شرکت‌های دولتی از حمایت‌های‬ ‫دولت برخوردار می‌ش��وند و تعدیل نیروی کمتری دارند اما خودروسازان‬ ‫خصوصی مجبور به تعدیل نیرو هس��تند‪ .‬از ط��رف دیگر‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه‌س��ازان نیز وجود ندارد‪ .‬یکی از مش��کالت اصلی این است‬ ‫که خودروسازان نرخ قطعات را با ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی گذشته با قطعه‌سازان‬ ‫محاس��به می‌کنند در صورتی که قطعه‌سازان ارز مورد نیاز خود را به نرخ‬ ‫آزاد تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫خودروسازان از افزایش نرخ خودروها استقبال خواهند کرد‬ ‫در چند روز گذشته نرخ انواع خودروهای داخلی روند افزایشی داشت‪ .‬ممکن است‬ ‫در آینده‌ای نزدیک شاهد رکودی جدید در بازار باشیم‪ .‬یکی از فعاالن بازار خودرو با‬ ‫بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬چنانچه قیمت‌ها در هفته جاری باز هم باال برود‪ ،‬رکود‬ ‫در بازار افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫کاظ��م محمدی‌نیکخ��واه در گفت‌وگو با خبرخ��ودر ‌و درباره‬ ‫افزایش نرخ دوباره خودروها از س��وی ش��ورای رقابت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی افزایش نرخ خودروه��ای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان از س��وی ش��ورای رقابت می‌تواند مفید واقع‬ ‫ش��ود زیرا عالوه‌بر کاهش نرخ خودروه��ا می‌تواند به ایجاد‬ ‫ثبات در بازار منجر شود‪.‬‬ ‫به گفته این فعال بازار‪ ،‬خودرو به طور قطع خودروس��ازان از‬ ‫افزایش نرخ خودروها از سوی شورای رقابت استقبال خواهند کرد‬ ‫و تولید خودرو را با انگیزه بیشتری ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫وی درب��اره آخرین وضعیت بازار خودروه��ای وارداتی گفت‪ :‬طی هفته‬ ‫گذش��ته تغییرات قیمت��ی در بازار خودروهای وارداتی نامحس��وس بود و با توجه به‬ ‫بالتکلیف��ی خریدار و فروش��نده‪ ،‬درحال‌حاض��ر در این بازار خرید و فروش��ی انجام‬ ‫ش این‌گونه‬ ‫خودروهای برقی حرکت کرد؟ آزادی به این پرس ‌‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬نرخ باتری این خودروها هنوز در دنیا باال اس��ت‬ ‫و کش��ورها به طور مستقیم به س��وی تولید و استفاده انبوه‬ ‫از خودروه��ای برقی نرفته‌ان��د‪ .‬برنامه دارند در چند س��ال‬ ‫آینده(اف��ق ‪۱۴۰۸‬ش��مسی و ‪۲۰۳۰‬میالدی) حدود ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درص��د خودروها را برقی کنن��د‪ .‬اگر بخواهیم به‬ ‫س��وی خودروهای برقی حرکت کنیم دو مشکل وجود دارد؛‬ ‫نخس��ت حجم س��رمایه‌گذاری باالیی که نیاز است و دیگر‬ ‫اینک��ه حدود ‪ ۵۰‬درص��د قطعات مورد نیاز اع��م از باتری و‬ ‫موت��ور الکتریکی و‪ ...‬باید از خارج تامین ش��ود‪ .‬این قطعات‬ ‫محصوالتی نیس��تند که در کش��ور حداق��ل در‌حال‌حاضر‬ ‫سازنده داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استراتژی صنعت خودرو داخل در زمینه برقی‌ها‬ ‫باید همگام با دنیا باش��د‪ .‬نمی‌توانیم عقب‌تر یا جلوتر باشیم‬ ‫زیرا از نظر اقتصادی توجیه ندارد‪.‬‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو افزود‪ :‬اگر ارز مورد نیاز خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان در اختیار آنها قرار گیرد تحرکی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت که درصد ارزبری برای خودروهای داخلی متفاوت‬ ‫است و باید بر اساس درصد ارزبری هر خودرو‪ ،‬قیمت‌ها تعیین شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ب��ه هر حال نرخ واقعی خودرو کمتر از چیزی‬ ‫است که درحال‌حاضر در بازار شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در چند هفته گذشته برخی از خودروها بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درص��د افزایش نرخ داش��ته‌اند در صورتی که به طور واقعی و‬ ‫پس از بررسی‌های شورای رقابت نرخ خودرو به طور احتمالی‬ ‫در ح��دود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درص��د افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫محمدی‌نیکخواه در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه خریداران واقعی‬ ‫خ��ودرو توصی��ه می‌کنم که خودروها را با نرخ باال و برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫خری��داری نکنند زیرا در آینده احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد و ممکن اس��ت‬ ‫افراد متضرر شوند‬ ‫ش��د‪ .‬نمونه‌ها ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��امانه‬ ‫تاکس��یرانی عرضه و جلسه‌هایی با وزارتخانه برگزار‌شد‪ .‬این‬ ‫موض��وع مربوط ب��ه دوره قبل دولت اس��ت‪ .‬در همان دوره‬ ‫تصمیم‌هایی گرفته ش��د اما در شرایط جدید به نظر می‌رسد‬ ‫وزارتخانه این موضوع را از دستور کار خود خارج کرده است‪.‬‬ ‫آزادی در پای��ان گف��ت‪ :‬تولی��د خودروه��ای جدید توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد زیرا تیراژ آن در آغاز دس��ت‌کم تا ‪ ۵‬س��ال‪،‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۵‬هزار دستگاه خواهد بود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید روی‬ ‫پلتفرم‌های قبلی موجود که فناوری پیش��رفته دارند کار را‬ ‫ادامه داد و محصوالت الکتریکی را تعریف کرد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود با همکاری‌های جدید برای چه سالی‬ ‫تولید خودروهای برقی در کشور آغاز شود‪ ،‬گفت‪ :‬همان‌گونه‬ ‫ک��ه امروز خودروهای جدید بنزینی یا هیبریدی را به ش��کل‬ ‫‪ CKD‬وارد می‌کنی��م‪ ،‬می‌توانیم ب��رای ورود این خودروها‬ ‫نیز به این ش��کل اقدام کنیم‪ .‬پیش‌بینی جهانی برای تولید‬ ‫خودروه��ای برقی این اس��ت که تا س��ال ‪ ۱۴۲۸‬حدود ‪۱۵‬‬ ‫میلیون خودرو برقی در سراس��ر جهان تردد داشته باشند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬ما نیز باید گام‌های موثری در این زمینه برداریم که‬ ‫از صنعت خودرو جهان عقب نمانیم‪.‬‬ ‫محس��ن رزم‌خ��واه از دیگر فعاالن این ح��وزه در ادامه به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬صنعت خودرو کشور نیاز دارد تا‬ ‫با فناوری جدید دنیا آش��نا ش��ود و تولید برقی‌ها را در دستور‬ ‫کار خ��ود قرار دهد‪ .‬خودروهای برقی و هیبریدی از نیازهای‬ ‫کالنش��هرها اس��ت و کمک زی��ادی به س�لامت جامعه و‬ ‫محیط‌زیست می‌کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ضروری اس��ت مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫ی بررسی امکان تولید این خودروها فعالیت‬ ‫خودروسازان برا ‌‬ ‫خود را آغاز و پیش‌نیازهای آن را برآورد‌ه کنند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه خودرو در پاس��خ به پرسشی مبنی‌بر اینکه‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو در زمین��ه زیرس��اخت‌ها گفت‪:‬‬ ‫زیرس��اخت‌ها فراهم است و باید خودروسازان از همین امروز‬ ‫برقی را در کارخانه‌ها فراهم کنند‪.‬‬ ‫امکان تولید خودروه��ای ‌‌‬ ‫نخس��ت به شکل ‪ CKD‬وارد و سپس مانند سایر خودروها‬ ‫به مرور ساخت داخل شوند‪.‬‬ ‫رزم‌خواه اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو کش��ور به یک جهش‬ ‫تکنولوژیکی نیاز دارد تا عقب‌ماندگی قبلی را جبران کند‪ .‬در‬ ‫این زمینه حرکت به سوی تولید خودروهای هیبریدی و برقی‬ ‫به عنوان سوخت پاک بهترین فرصت برای خودروسازان به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ CKD‬وارد و بومی‌سازی کنیم‬ ‫بهرام شهریاری‪ ،‬کارش��ناس حوزه خودرو در‌باره مشکالت قطعه‌سازان‬ ‫افزود‪ :‬قطعه‌س��ازان از گذشته تا‌کنون با مشکالت مختلفی دست و پنجه‬ ‫نرم می‌کردند‪ .‬از جمله مش��کالت قدیمی آنها می‌توان به تامین نقدینگی‬ ‫اش��اره کرد که با وجود تحریم‌ها و تنش‌های مختلف ارزی ش��رایط برای‬ ‫قطعه‌س��ازان سخت‌تر شده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬یکی از مشکالت اصلی با‬ ‫وجود افزایش نرخ‌ها‪ ،‬به موقع نرسیدن مواد اولیه به تولید است‪.‬‬ ‫وی در زمینه مش��کالت مربوط به تامین نقدینگی قطعه‌س��ازان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از جمله مواردی که باعث ایجاد مشکل برای قطعه‌سازان شده است‬ ‫نحوه تخصیص ارز به آنها اس��ت به صورتی ک��ه تخصیص ارز حتی برای‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات مختلفی که در صنعت قطع ‌ه اس��تفاده می‌شود‬ ‫فراموش ش��ده است‪ .‬در نهایت قطعه‌س��ازان نیازهای خود را از طریق ارز‬ ‫‹ ‹جه�ش تکنولوژیک�ی ض�رورت صنع�ت‬ ‫خودرو‬ ‫آزاد برطرف می‌کنند‪ .‬هزینه سنگینی که قطعه‌سازان و خودروسازان برای‬ ‫پروژه‌های مرتبط با ش��رکت پژو انجام دادند باعث ایجاد بدهی‌های بانکی‬ ‫زیادی شده است‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو درباره راه‌حل‌های پیش رو‬ ‫برای عبور از شرایط موجود اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو و قطع ‌ه با فشارهای‬ ‫گسترده‌ای روبه‌رو است و راه‌حل‌هایی که می‌توان برای عبور از این شرایط‬ ‫داد م��وارد جامع و متفاوتی اس��ت‪ .‬از جمله این راه‌حل‌ها ایجاد رقابت در‬ ‫صنعت خودروسازی کشور و تعامل با سایر کشورها و خودروسازان است‪.‬‬ ‫چنین مواردی نیز امکان‌پذیر نیست مگر اینکه مسئوالن دولتی اقدام‌های‬ ‫موثری را در این زمینه انجام دهند‪ .‬شهریاری افزود‪ :‬در صورتی که صنعت‬ ‫خودرو کش��ور خصوصی شود و شریک‌های خارجی مختلف داشته باشیم‬ ‫امکان بهبود شرایط وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫اهداف کیفی صنعت خودرو تعیین و ابالغ شد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اه��داف کیفی صنعت خودرو در ‪ ۳‬حوزه کیفیت محصول‪،‬‬ ‫خدمات فروش و خدمات پس از فروش را برای امس��ال تعیین و برای اجرا به خودروس��ازان‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان عالی‌ترین نهاد‬ ‫سیاست‌گذار صنعتی در ایران‪ ،‬وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد‬ ‫شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬به‌تازگی این وزارتخانه اهداف کیفی صنعت خودرو‬ ‫در ‪ ۳‬حوزه کیفیت محصول‪ ،‬خدمات فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای س��واری در س��ال کاری ‪ ۱۳۹۷‬را تعیین و برای اجرا به‬ ‫خودروسازان ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫بررسی این ابالغیه نشان می‌دهد که بر اساس هدف‌گذاری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬شاخص «رضایت مشتریان‬ ‫از کیفیت اولیه خودروهای سواری» باید به عدد ‪ ۷۱۲‬امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‪،‬‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬این هدف‌گذاری در حالی اس��ت که در آخرین ارزیابی شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬میانگین رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری برابر‬ ‫با ‪ ۶۸۹‬امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز بوده است‪.‬‬ ‫در ش��اخص «میزان رضایتمندی مش��تریان از خدمات فروش خودروهای س��واری» نیز‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هدف‌گذاری کرده که تا پایان امسال این شاخص به عدد ‪۷۵۰‬‬ ‫امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‪ ،‬ارتقا یابد‪ .‬این در حالی است که در آخرین ارزیابی انجام‌شده متوسط‬ ‫رضایتمندی مش��تریان از خدمات فروش خودروهای سواری برابر با ‪ ۶۷۲‬امتیاز‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز بوده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬براساس هدف‌گذاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬در ش��اخص «میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات‬ ‫پس از فروش خودروهای سواری» میانگین رضایتمندی مشتریان تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬باید به عدد ‪ ۷۶۵‬امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‪ ،‬ارتقا یابد‪ .‬در‬ ‫آخرین ارزیابی انجام‌شده در این باره میانگین رضایتمندی مشتریان‬ ‫از خدمات پس از فروش خودروهای س��واری براب��ر با ‪ ۶۹۸‬امتیاز از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬امتیاز بوده است‪.‬‬ ‫اهداف کیفی تعیین ش��ده برای صنعت خودرو چندی پیش از سوی‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تمام‬ ‫شرکت‌های خودروس��از و واردکننده خودرو ابالغ و از این شرکت‌ها خواسته شده‬ ‫درصد پیشرفت برای تحقق اهداف تعیین‌شده در هر یک از حوزه‌های سه‌گانه یاد شده را به‬ ‫صورت ماهانه به این وزارتخانه گزارش کنند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حذف واسطه‌ها از بازار لوازم یدکی با چه ابزاری؟‬ ‫حبیب‌ال�ه محم�ودان ‪ -‬نایب‌ریی�س انجم�ن س�ازندگان‬ ‫قطع�ات موتورس�یکلت و دوچرخه‪ :‬بازار ایران همیش��ه مطلوب‬ ‫کش��ورهای خارجی بوده و بخش��ی از درآمد چین حاصل فعالیت در این‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬با شرکتی چینی گفت‌وگو کردیم و به آنها پیشنهاد ساخت و‬ ‫تامین قطعات از ایران را دادیم‪.‬‬ ‫طرف‪ c‬اعالم کرد نرخ قطعات در ایران باالس��ت‪ .‬شرکت تضمین کرد‬ ‫قطعات را با نرخ ارزان‌تر از چین در اختیار آنها قرار دهد اما پاسخ آنها این‬ ‫ن ترتیب‪ ،‬امید به فروش‬ ‫بود که به‌‌هیچ‌عنوان تمایلی به خرید ندارند‪ .‬به‌ای ‌‬ ‫قطعات به چین نزدیک به صفر است‪.‬‬ ‫دلیل اینکه آنها در بازی نابرابر بازار کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و‬ ‫اج��ازه نمی‌دهند تولیدات ایرانی در بازار خودش جایگاه و موقعیت برتری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬وجود واسطه‌های داخلی است‪.‬‬ ‫ای��ن واس��طه‌ها با دریاف��ت مبلغ هنگفت��ی قطعات چین��ی را در بازار‬ ‫ب��ه ف��روش می‌رس��انند در حالی که قطعات ایرانی س��هم بس��یار کمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور باید بررسی‌های دقیقی از این مسئله داشته‬ ‫باش��د زیرا این دست از واسطه‌ها و فروش��ندگان با شبکه مافیایی ضمن‬ ‫فروش قطعات وارداتی و نیز نپرداختن مالیات و ارزش‌افزوده‪ ،‬سودهای‬ ‫کالنی ب ‌ه دست آورده‌اند در حالی‌که تولیدکنندگان موظف هستند همیشه‬ ‫مالیات ارزش‌افزوده خود را اظهار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه طور ج��دی می‌تواند دس��ت‬ ‫پیگی��ری س��ازمان ام��ور مالیات��ی ‌‌‬ ‫ای��ن واس��طه‌ها را ب��ا گرفت��ن مالی��ات از آنه��ا‪ ،‬کوت��اه کن��د‪ .‬در‬ ‫ش��رایط حاض��ر نبای��د اج��ازه سوءاس��تفاده از ب��ازار آش��فته داخل��ی را‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تحریم‌ها و ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه تولید داخل‪ ،‬فرصتی‬ ‫اس��ت تا بخش زیادی از بازار داخ��ل در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تولید و عرضه‪ ،‬سرگردان دستورالعمل‌ها‬ ‫سبقت موتورسیکلت‌های کارکرد ‌ه از نو‬ ‫بازار خودرو از آغاز س��ال‪ ،‬ش��اهد نوسان‌های قیمتی‬ ‫زی��ادی بود اما نرخ موتورس��یکلت ب��ا مدیریت انجمن‬ ‫و اتحادیه‌ه��ای ای��ن صنف‪ ،‬فقط بی��ن ‪۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬خبرهای هفته پایانی م��رداد حاکی از‬ ‫رون��د صعودی قیمت‌ها در بازار موتورس��یکلت اس��ت‬ ‫که یکی از دالیل این امر الزامی ش��دن ش��ماره‌گذاری‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی بوده است‪.‬‬ ‫پیش‌تر برقی‌ها معاف از پالک‌گذاری بودند اما چون‬ ‫این روند سبب شد تا بیمه این نوع موتورسیکلت‌ها در‬ ‫هاله‌ای از ابهام باشد ش��ماره‌گذاری برقی‌ها در دستور‬ ‫کار پلیس راهور قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی‌ها ملزم به شماره‌گذاری شدند‬ ‫بهم��ن ضیاءمق��دم‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت درباره وضعیت بازار این وس��یله نقلیه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنابر شیوه‌نامه پلیس راهور‪ ،‬براساس قوانینی که‬ ‫این نهاد دارد تمام موتورسیکلت‌ها ملزم به شماره‌گذاری‬ ‫شده‌اند‪ .‬وی با اش��اره به بخشنامه پلیس راهور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن بخش��نامه آمده ک��ه تعدادی از ش��رکت‌های‬ ‫تولیدی و بازرگانی برای فروش موتورسیکلت‌های برقی‬ ‫بدون‌پالک اقدام کرده‌اند که در صورت مش��اهده باید‬ ‫توقیف شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت در پاسخ‬ ‫به پرسش��ی مبنی‌ب��ر اینکه ای��ن قانون ش��امل تمام‬ ‫موتورس��یکلت‌های برقی در سطح شهر می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌احتمال زیاد‪ ،‬این قانون ش��امل تمام موتورسیکلت‌ها‬ ‫چ��ه آنهای��ی ک��ه پیش‌ت��ر فروخت��ه ش��ده‌اند و چه‬ ‫موتورس��یکلت‌های جدید می‌ش��ود‪ .‬برای روشن شدن‬ ‫موضوع انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت قرار است‬ ‫نشس��تی با پلیس راهور داش��ته باش��د و پرسش‌هایی‬ ‫درباره جزئیات این شیوه‌نامه مطرح کند‪.‬‬ ‫او در ادامه به اس��تقبال مردم از موتورس��یکلت‌های‬ ‫برقی پرداخ��ت و گفت‪ :‬برقی‌ها اقبال زی��ادی در بازار‬ ‫نداش��تند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬آمار فروش آنها خیلی باال نبوده و‬ ‫ی این موتورسیکلت‌ها دشوار نیست‪.‬‬ ‫شماره‌گذار ‌‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت موتورس��یکلت درب��اره رابطه‬ ‫پالک‌گذاری و افزایش قیمت‌ها توضیح داد‪ :‬بازار تقاضا‬ ‫بسیار پایین است و شماره‌گذاری نمی‌تواند دلیلی برای‬ ‫افزایش قیمت‌ها باشد‪ .‬نرخ محصوالت بیشتر تحت‌تاثیر‬ ‫نوسان‌های ارزی است‪.‬‬ ‫وی در این‌باره افزود‪ :‬موتورسیکلت جزو اولویت دوم‬ ‫برای دریافت ارز قرار دارد؛ ممکن اس��ت یکی دیگر از‬ ‫دالیل گرانی موتورسیکلت این امر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستور بدون اجرا‬ ‫ضیاءمقدم در ادامه گفت‌وگو به قطعات دپو‌ش��ده در‬ ‫کمرگات کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬خبرها نشان می‌دهد‬ ‫مسئوالن برای متوقف نش��دن تولید‪ ،‬دستور ترخیص‬ ‫مواد اولیه و قطعات م��ورد نیاز تولید را بدون پرداخت‬ ‫مابه‌التف��اوت ن��رخ ارز دولتی و آزاد ص��ادر کرده‌اند اما‬ ‫گمرکات هنوز برای ترخیص قطعات و حتی مواد اولیه‬ ‫اقدام نکرده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نوع��ی بالتکلیف��ی در واحدهای صنعتی‬ ‫حکفرماست که تولید را تحت‌الش��عاع قرار داده است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه مصوبه ‪۱۶‬مرداد‌(ترخی��ص بدون پرداخت‬ ‫مابه‌التفاوت) هنوز اقدام جدی انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از بازار دست دوم‌ها‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت یادآور شد‪:‬‬ ‫بازار تقاضای این وس��یله نقلیه نسبت به سال گذشته‬ ‫دچار افت زیادی ش��ده و آمارها نش��ان می‌دهد تولید‬ ‫امسال زیر ‪۵۰‬هزار موتورسیکلت بوده است‪.‬‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود چ��ون ن��رخ خودروه��ا ب��ه یکباره‬ ‫افزایش بسیاری داش��ته این مسئله سبب شده تا بازار‬ ‫موتورس��یکلت تا حدودی گرم شود و افراد برای خرید‬ ‫به این بازار روی‌آورند‪ .‬ضیاءمقدم دراین‌باره گفت‪ :‬این‬ ‫موض��وع‌صحت ن��دارد زیرا بازار خ��ودرو و جنس نیاز‬ ‫مشتری با بازار موتورسیکلت متفاوت است‪ .‬امروز قشر‬ ‫ضعیف جامعه که بیش��تر متقاضی موتورسیکلت است‪،‬‬ ‫وقتی نرخ این وسیله نقلیه از ‪ ۳‬تا ‪۴‬میلیون به ‪۶‬میلیون‬ ‫می‌رسد دیگر امکان خری ‌د آن را ندارد‪.‬‬ ‫وی از اس��تقبال مردم نس��بت به موتورسیکلت‌های‬ ‫کار‌کرده خبر داد و گفت‪ :‬مش��کل بزرگی که امروز در‬ ‫بازار موتورس��یکلت ایجاد ش��ده این است که مردم به‬ ‫سوی خرید موتورسیکلت‌های دست دوم روی آورده‌اند‬ ‫و تفاوتی ندارد کاربراتوری باش��د ی��ا انژکتوری‪ .‬به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬این امر به تش��دید آلودگ��ی در آینده‌ای نزدیک‬ ‫منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ضیاءمق��دم در پای��ان گفت‪ :‬به‌دلی��ل بالتکلیفی که‬ ‫در ش��رایط حاضر وج��ود دارد وضعیت تولی��د و بازار‬ ‫موتورس��یکلت خیل��ی مناس��ب نیس��ت‪ .‬محصوالت‬ ‫سفارش‌شده ترخیص نمی‌شود و با توجه به نوسان‌های‬ ‫ارزی که وجود دارد نمی‌ت��وان نرخ نهایی تعیین کرد‪.‬‬ ‫این وضعیت س��بب ش��ده تا تولیدکننده نتواند بازاری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت عرضه موتورسیکلت‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به‌سراغ محمد خادم‌منصوری‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه رفتیم‪.‬‬ ‫او درب��اره وضعیت قیمت‌ها گفت‪ :‬ب��ه لحاظ نرخ‪ ،‬بازار‬ ‫نسبت به گذش��ته تغییر زیادی نداش��ته است‪ .‬برخی‬ ‫واردکنن��دگان ک��ه دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی ب��رای قطعات‬ ‫دریاف��ت کرده بودند ب��ا همان نرخ‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده را‬ ‫محاس��به و محصوالت را ب��ه بازار عرض��ه کرده‌اند‪ .‬از‬ ‫این‌رو‪ ،‬شاید تفاوت نرخ بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز عمده مشکالت دپو شدن مواد‬ ‫اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی در گمرکات‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وقتی عرضه کاهش یاب��د به‌طور قطع‬ ‫به‌دنبال آن‪ ،‬قیمت‌ها نیز تغییر خواهند کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫درباره وضعیت بازار تقاض��ا نیز گفت‪ :‬چون تولید افت‬ ‫کرده می‌توان گفت آمار تقاضا باالتر از عرضه است‪ .‬در‬ ‫وضعیت حاضر یکی از تولیدکنندگان برای توازن عرضه‬ ‫و تقاضا برای پیش‌فروش محصوالت اقدام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬واسطه‌ها که موتورسیکلت را خریداری و‬ ‫در انبار دپو می‌کنند‪ ،‬حذف می‌شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه پیش‌فروش موتورس��یکلت ازنظر‬ ‫زمانی با خودرو متفاوت است و اغلب پس از یک‌هفته‪،‬‬ ‫محصول تحویل مش��تری می‌شود‪ .‬وی درباره استقبال‬ ‫تولیدکنندگان از این طرح گفت‪ :‬فعال یک تولیدکننده‬ ‫آن را‌اجرا کرده و هنوز گسترده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ موتورسیکلت هم سرمایه شد‬ ‫در ادامه‪ ،‬خادم‌منصوری از تمایل برخی ش��هروندان‬ ‫به خرید این کاال و حضور در بازار موتورس��یکلت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬موتورس��یکلت نی��ز مانند خودرو به کاالی‬ ‫س��رمایه‌ای برای قش��ر ضعیف‌تر جامعه تبدیل شده و‬ ‫افراد بدون نیاز به موتورس��یکلت این کاال را خریداری‬ ‫و در من��زل نگهداری می‌کنن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬پیش‌فروش‬ ‫موتورس��یکلت می‌تواند مانع از بروز مشکالتی همچون‬ ‫افزایش حبابی قیمت‌ها در این بازار شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خرید موتورس��یکلت به‌عنوان‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬بیشتر شامل موتورسیکلت‌های هندی‬ ‫ی اقبال زیادی‬ ‫می‌ش��ود و از موتورس��یکلت‌های چین�� ‌‬ ‫نشده‌است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که س��ازندگان هن��دی حتی‬ ‫اجازه س��اخت کوچک‌تری��ن قطعه را ب��ه تولیدکننده‬ ‫ایران��ی نمی‌دهن��د و حتی عن��وان می‌ش��ود مونتاژ را‬ ‫ه��م خود انجام می‌دهند‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه در این‌باره گفت‪ :‬برای رفتن‬ ‫به‌س��وی تولید موتورس��یکلت‌های پیش��رفته یکی از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی خط تولید سیلندر موتورسیکلت‬ ‫را وارد کرده است‪ .‬قرار بود این پروژه مهر کلید بخورد‬ ‫اما تحریم‌ها اجرای آن را به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫خادم‌منص��وری در پایان تاکید کرد‪ :‬موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫صنعتی پیچیده نیست که نتوان به این سو حرکت کرد‬ ‫اما وضعیت فعلی ادام��ه فعالیت‌ها را برای روزآمدی با‬ ‫چالش روبه‌رو کرده است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬تعداد نیروی‬ ‫انس��انی کارخانه‌ای که ب��ا حدود ‪۶۰۰‬نیروی انس��انی‬ ‫ت می‌کرد به‌دلیل مش��کالت‪ ،‬به ‪ ۱۰۰‬نفر کاهش‬ ‫فعالی ‌‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این موضوع در س��ال تولی��د و حمایت از‬ ‫تولید ملی مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در حال‌روزآمد شدن بود اما‬ ‫فرس��ودگی آن سبب ش��ده تا در نوس‌ان‌های اقتصادی‬ ‫بیش��تر آسیب‌پذیر باشد‪ .‬حال باید دید با این وضعیت‪،‬‬ ‫سرنوشت کارخانه‌های مونتاژکننده چه خواهد شد‪ .‬آیا‬ ‫ش��رایط حاضر باعث غربالگ��ری در این صنعت خواهد‬ ‫شد و تولیدکننده واقعی از مونتاژکننده جدا می‌شود؟‬ ‫پیش از خرید ضبط خودرو این گزارش را بخوانید‬ ‫انتخاب سیس��تم صوتی مناس��ب برای یک خودرو‬ ‫با توجه به گس��تردگی قابلیت‌ها و برندهای گوناگون‬ ‫آن‪ ،‬ممکن است باعث سردرگمی شود‪ .‬در این نوشتار‬ ‫قصد داریم ان��واع رادیوپخش‌های مورد اس��تفاده در‬ ‫خودروها را معرفی کرده و نحوه انتخاب درس��ت آنها‬ ‫را برای شما بگوییم‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬ب��رای برخ��ورداری از‬ ‫یک سیس��تم صوتی مناس��ب در گام نخست به یک‬ ‫رادیوپخ��ش یا هدیونی��ت نیاز داری��د‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫هدیونیت‌ها با ویژگی‌های گوناگون و تاثیرگذار مانند‬ ‫قابلیت پخش سی‌دی‪ ،‬بلوتوث‪ ،‬پخش از روی فلش و‬ ‫مموری‌کارت و‪ ...‬عرضه می‌ش��وند‪ .‬در نهایت اینکه هر‬ ‫چه تعداد قابلیت‌ها باالتر می‌رود هزینه بیش��تری نیز‬ ‫برای خرید هدیونیت متحمل خواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف‌تان از خرید چیست؟‬ ‫به‌ط��ور کل��ی باید ب��رای خود مش��خص کنید که‬ ‫درحال‌حاضر و در آینده از یک هدیونیت چه انتظاری‬ ‫یا انتظاراتی دارید یا خواهید داش��ت؛ بر این اس��اس‬ ‫می‌توانید بهترین هدیونیت را انتخاب کنید‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬اگ��ر در آین��ده می‌خواهی��د از آمپلی‌فایر یا‬ ‫ساب‌ووفر استفاده کنید‪ ،‬به‌دنبال هدیونیت‌هایی بروید‬ ‫که خروجی الزم برای این کارآیی را داش��ته باشد‪ .‬اما‬ ‫اگر به‌دنبال استفاده عادی از هدیونیت هستید‪ ،‬برای‬ ‫گس��ترده باش��د اما در نهایت نتیجه محسوس نخواهد‬ ‫بود و می‌توانید به این پارامتر توجه نکنید‪.‬‬ ‫آن هزینه زیادی نکنید‪ .‬تجربه نش��ان‌داده بسیاری از‬ ‫خریدارانی که بدون برنامه روانه این بازار می‌ش��وند‪،‬‬ ‫هنگام دیدن برندها و محصوالت گوناگون موجود در‬ ‫بازار دچار سردرگمی شده و با خریدی نامناسب روانه‬ ‫منزل می‌شوند‪ .‬همین موضوع باعث شده به سرعت از‬ ‫خرید خود پش��یمان شوند و نسبت به تغییر آن اقدام‬ ‫کنند و این ی��ک اقدام غیراقتصادی اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫پیش از آنکه به س��مت مغازه‌های خرید‌وفروش لوازم‬ ‫صوتی خودرو روانه شوید‪ ،‬نخست انتظارات خود را از‬ ‫هدیونیت مش��خص کنید تا با ورود به مغازه‌ها درگیر‬ ‫تعریف و تمجیدهای مغازه‌داران نشوید‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد خروجی‬ ‫اگر در آینده قصد استفاده از ساب‌ووفر و آمپلی‌فایر‬ ‫را داری��د بای��د ب��ه تع��داد خروجی‌ه��ای هدیونیت‬ ‫خود توج��ه کنید‪ .‬خروجی هدیونی��ت با نام«‪RCA‬‬ ‫‪ »OUTPUTK‬ش��ناخته می‌ش��ود و هدیونیت‌ها‬ ‫دس��ت‌کم یک‌جفت خروجی را دارن��د‪ .‬در صورتی‌که‬ ‫تنه��ا از یک‌آمپل‌فایر اس��تفاده می‌کنی��د یک‌جفت‬ ‫خروجی جوابگوی نیاز شماس��ت اما در صورتی‌که در‬ ‫سیس��تم خود از ساب‌ووفر اس��تفاده می‌کنید باید از‬ ‫رادیوپخش‌هایی اس��تفاده کنید که دست‌کم ‪۲‬جفت‬ ‫خروج��ی دارند‪ .‬با اس��تفاده از خروجی س��وم ش��ما‬ ‫می‌توانید تعداد آمپلی‌ها و بلندگوهای مورد اس��تفاده‬ ‫خود را افزایش دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر برند‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین م��واردی که بای��د هنگام خرید‬ ‫هدیونی��ت ب��ه آن توجه کنی��د انتخ��اب آن از میان‬ ‫برندهای معتبر اس��ت؛ چراکه امروزه برندهای چینی‬ ‫و متفرقه در بازار زیاد شده است‪ .‬درحال‌حاضر دربازار‬ ‫بس��یاری از نمونه‌های تقلبی با اسم برند اصلی عرضه‬ ‫می‌ش��وند؛ بنابراین بهترین راه‌ح��ل انتخاب برندهای‬ ‫معتبر اس��ت به‌ویژه آنهایی که توسط نمایندگی‌های‬ ‫اصل��ی و باضمانتنام��ه عرض��ه می‌ش��وند‪ .‬از جمل��ه‬ ‫کمپانی‌های مش��هوری ک��ه به س��اخت رادیوپخش‬ ‫می‌پردازند می‌توان به س��ونی‪ ،‬جی‌وی‌س��ی‪ ،‬کنوود و‬ ‫پایونیر اشاره کرد‪ ،‬ضمن اینکه برخی از این کمپانی‌ها‬ ‫‹ ‹پورت ورودی‬ ‫به‌ط��ور تخصصی تنها در زمینه سیس��تم‌های صوتی‬ ‫فعالیت می‌کنند؛ بنابراین انتخاب آنها منطقی‌تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توان خروجی‬ ‫ت��وان خروجی ی��ا قدرت پخش هدیونی��ت از جمله‬ ‫موضوع‌های��ی اس��ت که هن��گام خرید ب��ا آن روبه‌رو‬ ‫می‌شوید و ممکن است فروش��ندگان روی این گزینه‬ ‫جزئیات طرح پلیس برای ترخیص خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی‬ ‫رییس پلیس پایتخت از ترخیص ‪۲۸۰۰‬خودرو و موتورس��یکلت دارای جریمه‬ ‫بیش از یک‌میلیون تومان از پارکینگ‌ها در طرح ویژه پلیس خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سردار حسین رحیمی درباره اقدامات پلیس برای بازگشایی‬ ‫مدارس و فرا رس��یدن مهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پلیس در این زمینه برنامه‌ریزی‌های خود‬ ‫را انجام داده و من به شهروندان قول می‌دهم که با اقدامات انجام‌شده در ‪2‬هفته‬ ‫نخست مهر مشکل ترافیکی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه آم��وزش رانندگان س��رویس‌های مدارس نیز آغاز ش��ده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درخواس��ت م��ن از ش��هروندان و خانواده‌ها این اس��ت که از‬ ‫س��رویس‌های مجاز مدارس اس��تفاده کنند‪ .‬وی همچنین از اس��تقرار پلیس در‬ ‫اطراف مراکز خرید در آستانه خریدهای مدارس خبر داد و گفت‪ :‬پلیس در اطراف‬ ‫مراکز خرید و هر جا که نیاز باشد‪ ،‬حضور داشته و عالوه بر آن‪ ،‬نبرای روان‌سازی‬ ‫ترافیک و تامین امنیت شهروندان اقدام خواهد کرد‪ .‬رحیمی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره ترخیص خودروها و موتورس��یکلت‌های توقیفی دارای بیش از یک‌میلیون‬ ‫جریمه به مناسبت دهه والیت نیز افزود‪ :‬به مناسبت فرا رسیدن دهه والیت این‬ ‫طرح اجرا ش��ده و ب��ه همکاران‌مان توصیه کردیم که با اغم��اض با این تخلفات‬ ‫برخورد کرده و نسبت به تسهیل کار این افراد اقدام کنند‪.‬‬ ‫مانورهای فراوانی بدهند اما به‌طور کلی می‌توانید به آن‬ ‫توجه نکنید‪ .‬اگر به‌دنبال خرید هدیونیت با قیمت‌های‬ ‫بیش از ‪۲۰۰‬هزار تومان هس��تید‪ ،‬بیشتر برندها دارای‬ ‫‪۴‬خروجی ‪‌۵۰‬وات هستند و در برخی موارد فروشندگان‬ ‫هدیونیت‌های��ی ب��ا ‪۴‬خروجی و ‪۵۲‬وات به ش��ما ارائه‬ ‫می‌دهند‪ .‬ش��اید تصور کنید تغییرات این اعداد بسیار‬ ‫امروزه بیشتر رادیوپخش‌ها امکان پخش موسیقی از‬ ‫طریق فلش‌مموری را فراهم می‌کنند اما درحال‌حاضر‬ ‫استفاده از بلوتوث نیز بس��یار رایج شده؛ بنابراین اگر‬ ‫به‌دنبال راحتی بیشتر هستید می‌توانید هدیونیت‌هایی‬ ‫را با قابلی��ت پخش از طریق بلوت��وث انتخاب کنید‪،‬‬ ‫هر چند این ن��وع هدیونیت‌ها قیمت‌های باالتری نیز‬ ‫دارند‪ .‬یکی دیگر از موارد‪ ،‬قابلیت سازگاری با سیستم‬ ‫عامل‌های آندروید و ‪ IOS‬است که می‌تواند براساس‬ ‫نیازفرد انتخاب شود‪ .‬در نهایت اگر هدیونیتی انتخاب‬ ‫می‌کنید که سیس��تم بلوتوث ندارد‪ ،‬پیشنهاد می‌شود‬ ‫به مجهز بودن آن به پورت‪ AUX‬توجه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹اینترفیس‬ ‫بعضی از پخش‌ها عالوه بر ریموت‌کنترل بی‌س��یم‪،‬‬ ‫قابلی��ت اتصال به اینترفیس که همان ریموت کنترل‬ ‫با س��یم اس��ت و می‌توان آن را در خودروهایی مانند‬ ‫پژو‪ ۲۰۶‬و زانتیا نصب کرد را نیز دارند‪ .‬امروزه شرکت‬ ‫پایونی��ر اینترفیس‌های��ی را روانه ب��ازار می‌کند که از‬ ‫قابلیت ساپورت بیشتر ماشین‌ها برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رادیوپخش‌های دمودار‬ ‫اگر به‌دنبال جذابیت‌های بیش��تر هس��تید و میزان‬ ‫هزینه‌ای که می‌پردازید برای‌تان مهم نیست می‌توانید‬ ‫هدیونیت‌هایی را که دمودار هستند‪ ،‬خریداری کنید‪.‬‬ ‫دمودار بودن به این معناس��ت ک��ه هدیونیت هنگام‬ ‫پخ��ش موزیک‌انیمیش��ن‌های کوتاه��ی را به نمایش‬ ‫می‌گذارد که می‌تواند برای سرنش��ینان جذاب باشد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به‌عنوان قابلیت یک‬ ‫هدیونیت معرفی ش��ود امکان تغیی��ر رنگ کلیدها و‬ ‫صفحه نمایش است و اگر به این مورد عالقه دارید از‬ ‫فروشنده درباره آن بپرسید که هدیونیت مورد نظرتان‬ ‫این قابلیت را دارد یا خیر؟‬ ‫نابسامانی بازار خودرو و نقش شورای رقابت‬ ‫عضو هیات‌رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬اعالم‬ ‫زودهنگام افزایش نرخ خودرو ازس��وی شورای رقابت اقدامی نادرست و در جهت تشدید‬ ‫نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو بود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حسینی‌کیا به ایلنا گفت‪ :‬به‌طور قطع در این شرایط افزایش نرخ خودرو‬ ‫به صالح نبوده و نیس��ت و جامعه بیش از این کش��ش افزایش قیمت‌ها را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از خودروسازان باید حمایت‬ ‫شود اما راه‌حل آن انتشار خبر افزایش قیمت‌ها نیست‪ ،‬بلکه در این آشفته‌بازار اقتصادی‪،‬‬ ‫کاه��ش نرخ مالیات‌ها و س��ایر ع��وارض مرتبط با صنعت خودروس��ازی موجب کاهش‬ ‫هزینه‌ها و به‌صرفه شدن تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی آزادس��ازی نرخ خودرو در بلندمدت را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬آزادس��ازی نرخ‬ ‫خودرو از خواس��ته‌های دیرینه خودروس��ازان اس��ت اما این اقدام در شرایط فعلی بازار به‬ ‫صالح نیست‪.‬‬ ‫حس��ینی‌کیا ادامه داد‪ :‬عملیاتی ش��دن این ایده نیازمند به اجرا درآمدن سیاست‌های‬ ‫حمایت��ی و موکول کردن این تصمیم به فروکش کردن ش��وک نابس��امانی‌های ارزی و‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬
‫توسعه صنعتی و ضرورت آموزش‬ ‫محمدرضا مالکی‪ -‬فعال صنعت خ�ودرو‪ :‬واحدهای تولیدی با‬ ‫دانش��گاه‌های علمی‌کاربردی برای آموزش نیروهای انسانی خود در حال‬ ‫همکاری هس��تند‪ .‬واحدهای پیش��رو برای اجرای این امر مهم پیشگام‬ ‫شده‌اند زیرا ضرورت فعالیت امروز است‪ .‬همچنین باید توجه داشت‪ ،‬برای‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی مدرک مالک نیست‪.‬‬ ‫تحصیالت و مدرک ممکن است در انتخاب یا موفقیت فرد معیار‬ ‫باش��د اما مالک نیس��ت و فق��ط می‌توان افراد فع��ال در واحدهای‬ ‫تولی��دی خود را تش��ویق کرد تا مهارت‌های‌ش��ان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫حال برای افزایش مهارت ممکن اس��ت برخی وارد آموزش��گاه‌های‬ ‫فنی و حرفه‌ای شوند یا برخی به حوزه نظری و دانشگاه‌ها و با توجه‬ ‫به فراخور س��ازمان مورد نظر خود به قسمت‌های مختلف آموزشی‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت در ش��رایط متغیری که اقتصاد و صنعت کشور دارد‬ ‫برخی واحدها اقدام نکنند چون معتقدند این امر برای آنها هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫البته این دیدگاهی اش��تباه است زیرا نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه‬ ‫هر س��ازمانی است و پرورش و ارتقای این منابع انسانی کمک زیادی به‬ ‫توسعه و خودکفایی خواهد کرد‪ .‬اگر سازمانی برای این امر ارزش قائل‬ ‫نباشد در آینده‌ای نه‌چندان دور با مشکل روبه‌رو خواهد شد‪ .‬واحدهایی که‬ ‫در این زمینه روزآمد نیستند دیر یا زود باید جای خود را به دیگری دهند‪.‬‬ ‫همچنین در بحث آسیب‌شناس��ی آموزش در کش��ور مشکالت ریشه‌ای‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب نیز در س��خنان خود بارها به آن اشاره و عنوان‬ ‫کرده‌ان��د که یک سلس��له مباحث قالب گرفته ش��ده به س��ازمان‌ها و‬ ‫نهادهای علمی و آموزش��ی خ��ود وارد کرده‌ایم و از این مباحث برای‬ ‫آموزش دانش��جویان و حتی دانش‌آموزان استفاده می‌کنیم‪ .‬این امر‬ ‫به این معنی اس��ت که مطالب و آموزش‌ها بومی‌سازی نشده و از دل‬ ‫جامعه بیرون نیامده است و دانشگاه‌های علمی‌کاربردی کشور نیز از‬ ‫این امر مس��تثنا نیس��تند‪ .‬نمی‌توان منکر ضعف‌ها در امر آموزش‌های‬ ‫رسمی کشور شد اما با این وجود معتقدم آموزش دادن بهتر از آموزش‬ ‫ندادن است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت‌وگو با رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫دروغگویی بس است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫آش��فته‌بازار خودرو یا از کنترل مدیران و مس��ئوالن‬ ‫مربوط خارج ش��ده یا مدیران بناب��ر مصلحت‌هایی به‬ ‫آن ورود نمی‌کنند‪ .‬دو برابر ش��دن قیمت‌ها برای تمام‬ ‫مدل‌های داخلی امری نیست که بر کسی پوشیده باشد‪.‬‬ ‫عنوان می‌شود شورای رقابت اجازه افزایش قیمت‌ها را‬ ‫نمی‌دهد در حالی که فعاالن این حوزه خواهان افزایش‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی هستند‪ .‬به نظر می‌رسد بدون اینکه‬ ‫قانون��ی تصویب ش��ود آرام‌آرام درخواس��ت‌ها در حال‬ ‫محقق شدن هستند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬گفت‌وگوی��ی با س��عید موتمن��ی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫داشتیم که می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €خبرها حاک�ی از صعودی ش�دن دوباره نرخ‬ ‫خودروها در بازار است‪ .‬دلیل این امر چیست؟‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬هفته اس��ت که شرکت‌های خودروساز‬ ‫محصول��ی فاکتور نمی‌کنن��د و خودروهایی که به بازار‬ ‫عرضه شده‌اند از محل فروش عمده آنها به یک سلسله‬ ‫نمایندگی‌های خاص بوده است‪ .‬این خودروها به شکل‬ ‫«کارتکسی» و «ویرایشی» در اختیار این نمایندگی‌ها‬ ‫قرار گرفته و آنها هم با نرخ روز به بازار عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €فروش ویرایشی چیست؟‬ ‫پیش‌تر شرکت‌های خودروساز محصوالت خود را به‬ ‫شکل کارتکس��ی به نمایندگی‌ها می‌فروختند(بسته‌ای‬ ‫که برای مثال‪ ،‬ش��امل ‪ ۳‬پراید و ‪ ۲‬سراتو می‌شد)‪ .‬پس‬ ‫از اعتراض فعاالن بازار به این ش��یوه‪ ،‬فروش کارتکسی‬ ‫متوقف و فروش ویرایش��ی جایگزین آن ش��د‪ .‬در این‬ ‫شیوه پول و مش��خصات خریدار گرفته می‌شود و پس‬ ‫از یک هفته یا ‪ ۱۰‬روز خودرو پالک ش��ده تحویل داده‬ ‫می‌شود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬که نرخ واقعی‬ ‫آن ‪ ۳۲‬میلیون تومان اس��ت با این ش��یوه و به واسطه‬ ‫نمایندگی‌های خاص خودروس��ازان ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫در بازار خرید و فروش می‌شود‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب‪ ،‬نمایشگاه‌داران نباید خودرویی‬ ‫برای عرضه داشته باشند؟‬ ‫بله‪ .‬یکی از خودروس��ازان ‪ ۲۹‬مرداد ثبت‌نام داش��ت‬ ‫در حال��ی ک��ه ‪ ۲۲‬همی��ن م��اه در بخش��نامه‌ای ب��ه‬ ‫نمایندگی‌های خود به ش��کل س��بدی بی��ن ‪ ۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان با موع��د تحویل بهمن‪ ،‬خودرو فروخته‬ ‫است‪ .‬اگر فردی به شکل شخصی‪ ،‬خودرویی را ثبت‌نام‬ ‫کند ‪ ۱۵‬درصد سود دریافت می‌کند اما بر اساس همین‬ ‫بخشنامه به نمایندگی‌ها ‪ ۲۰‬درصد سود تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫همین خودروهایی که نمایندگی‌ها به ش��کل سبدی‬ ‫تا س��قف ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان خری��داری کرده‌اند پس‬ ‫از چند هفته به‌دس��ت مشتری می‌رس��د اما با قیمتی‬ ‫که خود خودروس��از تعیین کرده اس��ت‪ .‬پرس��ش این‬ ‫اس��ت چرا نمایندگی‌ها که س��ود ‪ ۲۰‬درص��د خود را‬ ‫دریاف��ت کرده‌اند پژو ‪ ۳۶‬میلیون تومانی را ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫می‌فروش��ند؟ ‪ ۲۴‬میلیون تومان هزینه اضافه دریافت‬ ‫ش��ده به جیب چه کسی یا کس��انی می‌رود؟ مسئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید بررس��ی کنند‪ .‬به‬ ‫ط��ور قطع به جیب دالالنی ش��رکت‌های خودروس��از‬ ‫می‌رود که در قالب نمایندگی‪ ،‬مبادرت به خرید سبدی‬ ‫خ��ودرو کرده‌اند زیرا ب��ه مردم عادی س��بدی خودرو‬ ‫فروخته نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €نمایش�گاه‌داران چگون�ه محص�والت خود را‬ ‫تهیه می‌کنند؟‬ ‫با همین نمایندگی‌ها تماس می‌گیریم و خودرو را به‬ ‫نرخ روز می‌خریم و با دریافت حق کمیسیون در اختیار‬ ‫مشتری می‌گذاریم‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫شاید ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به نمایشگاه‌دار برسد‪.‬‬ ‫وقتی س��امانه فروش خودروها از سوی خودروسازان‬ ‫باز می‌ش��ود‪ ،‬عنوان می‌کنند سرمایه‌های سرگردان به‬ ‫ای��ن بازار هجوم آورده‌اند و دالالن‪ ،‬حباب قیمتی را در‬ ‫بازار دامن زده‌اند‪ .‬درحال‌حاضر موضوع روش��ن ش��ده‬ ‫و ش��ایعه‌پراکنی و دروغگویی بس اس��ت‪ .‬هر رسانه‌ای‬ ‫گزارش میدانی درباره وضعیت بازار خودرو داشته باشد‬ ‫متوجه می‌ش��ود تمام خودروها با نرخ باال از کانال این‬ ‫نمایندگی‌ها به بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر مردم بخواهند خری�دی کنند‪ ،‬ناگزیر به‬ ‫خری�د دو برابری از همین نمایندگی‌ها هس�تند‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫در ش��رایط حاض��ر خریداری وجود ن��دارد زیرا بازار‬ ‫در اختیار واسطه‌ها اس��ت‪ .‬در یک سو‪ ،‬نمایندگی‌های‬ ‫خاص قرار دارند و در سوی دیگر‪ ،‬لیدرهای آنها که در‬ ‫شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد‪ .‬تاکید‬ ‫می‌کنم اگر گزارش میدانی داش��ته باشید روزی حتی‬ ‫یک معامله خودرویی انجام نمی‌ش��ود‪ .‬اگر قیمت‌ها به‬ ‫شکل نجومی باال می‌رود در نمایشگاه‌ها خرید و فروشی‬ ‫انجام نمی‌شود بلکه خودروها از طریق انتشار آگهی در‬ ‫مطبوعات به طور قطره‌چکانی فروخته می‌شود؛ به این‬ ‫شکل که نمایندگی‌ها با مدیریت به شکل قطره‌چکانی‬ ‫خودروها را به بازار عرضه کرده تا قیمت‌ها روند نزولی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن‪ ،‬به متقاضیان واقعی توصیه می‌کنم‬ ‫در شرایط فعلی خریدی نداشته باشند زیرا بازار‬ ‫در اختیار واس�طه‌ها اس�ت‪ .‬قیمت‌ها س�لیقه‌ای‬ ‫تعیین می‌شود‪ .‬نهادهای نظارتی باید برای کنترل‬ ‫ورود کنند و آشفتگی موجود را از بین ببرند‪ .‬چرا‬ ‫باید پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬طی ‪ ۲‬روز افزایش ‪ ۶‬میلیونی‬ ‫داشته باش�د؟ در ‪ ۳‬هفته اخیر چه اتفاقی افتاده‬ ‫که باید قیمت‌ها افزایش نجومی پیدا کند؟‬ ‫در جلسه‌ای که خودروس��ازان با نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برگ��زار کرده‌ان��د برای آزادس��ازی‬ ‫قیمت‌ها چراغ س��بزی از سوی مجلس نشان داده شده‬ ‫و خودروس��ازان اعالم کرده‌اند با ‪ ۵‬درصد سود حاشیه‬ ‫بازار‪ ،‬قیمت‌ها را تعیین خواهند کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اکن��ون فصل خرید خودرو نیس��ت زیرا‬ ‫قیمت‌ها واقعی نیس��تند‪ .‬پرایدی که تک‌س��تاره است‬ ‫و اس��تانداردهای مورد نیاز را برای تحویل به مش��تری‬ ‫ن��دارد بای��د ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۶‬میلیون توم��ان در بازار خرید و‬ ‫فروش ش��ود؛ خودرویی که نرخ واقعی آن ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده حتی اگر مردم صبر کنند و خرید‬ ‫نداشته باشند قیمت‌ها به نرخ اولیه برنمی‌گردد‪.‬‬ ‫€ €توجه داش�ته باشیم اگر بر اس�اس معیارها و‬ ‫اس�تانداردهای جهانی خودروها را ارزیابی کنیم‪،‬‬ ‫بر مبن�ای کیفیت و اس�تانداردها ه�ر مدل نرخ‬ ‫جهانی دارد‪ .‬پرس�ش این اس�ت که آی�ا پراید یا‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬با آپش�ن‌هایی که دارند ‪ ۳۶‬و ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان ارزش قیمتی دارند؟‬ ‫با مهیا بودن شرایط تنها واسطه‌ها برای سود اندوزی‬ ‫مب��ادرت ب��ه خرید می‌کنن��د‪ .‬این س��خن را به دلیل‬ ‫کمبود لوازم یدکی در بازار‬ ‫عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدک��ی اتومبیل و ماش��ین‌آالت‬ ‫ته��ران درب��اره ترخیص ل��وازم یدکی‬ ‫موجود در گمرکات اظهار کرد‪ :‬به علت‬ ‫پرداخت نک��ردن مابه‌التفاوت ارز دولتی‬ ‫و مرج��ع کاالی عده‌ای از واردکنندگان‬ ‫ک��ه با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ثبت س��فارش‬ ‫داش��ته‌اند‪ ،‬همچن��ان در گمرکات باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫ابراهی��م غف��وری در گفت‌وگ��و‬ ‫ب��ا خبرخ��ودرو در ادام��ه با اش��اره‬ ‫توقف تولید‬ ‫خودروهای‬ ‫ناایمن‬ ‫ب��ه اعتراض‌ه��ای واردکنن��دگان به‬ ‫پرداخ��ت مابه‌التفاوت گف��ت‪ :‬در پی‬ ‫اعالم پرداخت مابه‌التفاوت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی با ارز ‪ ۸۴۰۰‬تومانی عده‌ای از‬ ‫واردکنن��دگان اعتراض‌های خود را با‬ ‫اتحادی��ه در میان گذاش��تند و ما نیز‬ ‫ش��کایات آنه��ا را به مراج��ع مربوطه‬ ‫منعک��س کردی��م‪ .‬همچنی��ن خ��ود‬ ‫معترضان نی��ز به دیوان عدالت اداری‬ ‫نام��ه نوش��تند و از آنها درخواس��ت‬ ‫معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت کردند‬ ‫بازدید مدیران ارشد ایساکو از نمایندگی‌های مجاز‬ ‫اما تاکنون این اعتراض‌ها نتیجه‌ای در‬ ‫بر نداشته است‪.‬‬ ‫ت مدی��ره اتحادیه‬ ‫ای��ن عض��و هی��ا ‌‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدک��ی اتومبی��ل‬ ‫و ماش��ین‌آالت ته��ران ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫واردکنن��دگان ب��رای ترخیص کاالهای‬ ‫خود با مش��کل روبه‌رو هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬چنانچه ش��رایط ب��ه همین منوال‬ ‫پیش برود متاس��فانه به‌زودی با مشکل‬ ‫کمب��ود ل��وازم یدکی در کش��ور مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره مخالفت قطعه‌س��ازان با‬ ‫واردات ل��وازم یدکی بیان ک��رد‪ :‬با این‬ ‫مطل��ب که ابت��دا بای��د ارز م��ورد نیاز‬ ‫قطعه‌سازان تامین شود تا از توقف تولید‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ ،‬کاملا موافق هس��تیم‬ ‫اما اینکه نیازی ب��ه واردات لوازم یدکی‬ ‫وجود ندارد نیز غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫غف��وری در ادام��ه اف��زود‪ :‬از آنجا که‬ ‫تمامی ل��وازم و قطعات یدکی مورد نیاز‬ ‫مصرف‌کنندگان در داخل کش��ور تولید‬ ‫نمی‌شود؛ بخش��ی از لوازم یدکی را باید‬ ‫از خارج کش��ور تامین کرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫درحال‌حاض��ر در ل��وازم یدک��ی که در‬ ‫ریی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد از اجرای��ی ش��دن اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج‌گانه خودرویی از ابتدای دی امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬نی��ره پیروزبخت با بی��ان اینکه تغییری‬ ‫در برنامه اجرایی کردن اس��تانداردهای هش��تادوپنج‌گانه خودرویی‬ ‫به‌وجود نیام��ده‪ ،‬افزود‪ :‬آمادگی داریم به خودروس��ازان و هر واحد‬ ‫تولی��دی دیگر برای ارتقای کیفیت‪ ،‬مش��اوره دهی��م‪ .‬گرچه راضی‬ ‫فعالیت روزانه‌ای که در این بازار دارم‪ ،‬عنوان می‌کنم‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاض�ر در نمایش�گاه خودت�ان چ�ه‬ ‫خودروهایی برای عرضه وجود دارد؟‬ ‫اگر بررسی شود‪ ،‬مدتی است که تمام نمایشگاه‌داران‬ ‫خودروهای خارجی عرضه می‌کنند و با انحصار فروشی‬ ‫که برای خودروهای داخلی به وجود آمده خودرو ایرانی‬ ‫در نمایشگاه‌ها دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه ش�رایط موجود می‌ت�وان گفت‬ ‫نمایش�گاه‌داران ب�رای متقاضی�ان خودروه�ای‬ ‫داخلی خدمات‌دهی ندارند؟‬ ‫اگر فردی به دنبال مدلی باشد‪ ،‬با یکی از نمایندگی‌ها‬ ‫تماس می‌گیری��م و خودروها را با ن��رخ روز خریداری‬ ‫ک��رده و با گرفتن حق کمیس��یون آن را به مش��تری‬ ‫می‌فروش��یم‪ .‬ممکن است این نمایندگی‌ها اعالم کنند‬ ‫به شکل ویرایش��ی خرید و فروش دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫پول و مشخصات داده ش��ود و پس از دو هفته خودرو‬ ‫را تحویل بگیریم‪.‬‬ ‫€ €البته تاکید می‌کنم تمام نمایندگی‌ها این‌گونه‬ ‫عمل نمی‌کنند و معدود نمایندگی‌هایی هس�تند‬ ‫که حدود ‪ ۲‬س�ال اس�ت انحصار در ف�روش را به‬ ‫وجود آورده‌اند و بازار را مدیریت می‌کنند‪.‬‬ ‫بیش��تر این نمایندگی‌ها برای شهرستان‌ها هستند‬ ‫که در تهران دفتری دایر کرده‌اند‪ .‬آنها با سرمایه‌گذاری‬ ‫زیادی که داشته‌اند بازار را مدیریت می‌کنند‪.‬‬ ‫€ € چرا عنوان می‌کنید بیش�تر این نمایندگی‌ها‬ ‫از شهرستان‌ها هستند؟‬ ‫ب��ر اس��اس بررس��ی‌های اتحادی��ه‪ ،‬ح��دود ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫نمایندگ��ی خودروه��ای ب��ازار را تامی��ن می‌کنند که‬ ‫مربوط به ش��رکت‌های بزرگ شهرستانی هستند‪ .‬آنها‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاری هنگفت مبادرت به خرید س��بدی‬ ‫کرده‌اند در حالی که شیوه خرید و فروش این است که‬ ‫کسانی که به شکل عمده خرید می‌کنند محصول را به‬ ‫نرخ کارخانه و شرکت‪ ،‬به بازار عرضه کنند؛ شیوه‌ای که‬ ‫در تم��ام دنیا رواج دارد زی��را ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫خود را از شرکت مادر دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫€ €انتق�اد من این اس�ت که چ�را در ای�ن بازار‬ ‫آش�فته نهاد یا س�ازمانی نظارت ن�دارد و حقوق‬ ‫مصرف‌کننده تضعیف می‌ش�ود؟ همه س�ازمان‌ها‬ ‫به واقعیت امر آگاه هس�تند اما دلیل سکوت آنها‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهانه‌هایی مانند تحری��م مربوط به ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذشته است در حالی که امروز خودروهای ساخته‌شده‬ ‫ب��ا ارز دولتی زیر ‪ ۴‬هزار توم��ان‪ ،‬با قیمت‌های نجومی‬ ‫به فروش می‌رس��د‪ ،‬ضمن آنکه ن��رخ خودروهایی باال‬ ‫رفته که مدعی بودیم داخلی‌س��ازی شده‌اند و قطعات‬ ‫آن از داخل تامین می‌ش��ود‪ .‬این خودروها چند درصد‬ ‫ارزبری داشته‌اند؟ س��مندی که اعالم می‌شود بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بومی‌س��ازی ش��ده و به عنوان خودرو ملی‬ ‫از آن ن��ام می‌بریم چقدر وابس��تگی ارزی دارد؟ اکنون‬ ‫زمانی است که باید عملکرد خودروسازان بررسی شود‬ ‫که نکند آدرس غلط داده باش��ند‪ .‬خودرو جزو کاالهای‬ ‫ضروری در زندگی ش��هری ش��ده و هر کس بر اساس‬ ‫درآمد خان��واده مدلی را تهیه می‌کند‪ .‬نباید حق مردم‬ ‫را ضایع کنیم‪.‬‬ ‫€ €سخن آخر‬ ‫در بح��ث چ��راغ س��بز مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫خودروس��ازان برای افزایش قیمت‌ه��ا‪ ،‬هفته پیش‪ ،‬رضا‬ ‫علیزاده‪ ،‬نایب‌رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی عنوان کرده بود که دخالت نداش��تن‬ ‫شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده و‬ ‫هیچ‌کس با آن موافقت نکرده اس��ت‪ .‬خودروهای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلی��ون تومان را که ش��ورای رقابت آنها را قیمت‌گذاری‬ ‫می‌کند‪ ،‬اقش��ار آس��یب‌پذیر جامعه مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌دهند و اگر افزایش قیمتی داش��ته باش��ند این قش��ر‬ ‫هرگز نمی‌توانند به خودرو دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی گفت��ه بود که خودروس��ازان اع�لام می‌کنند با‬ ‫توجه به افزایش ن��رخ دالر و مواد اولیه مورد نیاز‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام‌شده محصوالت آنها نیز باید افزایش پیدا کند‪ ،‬این‬ ‫امر به بررس��ی نیاز دارد تا مش��خص شود چند درصد‬ ‫محصولی مانند پراید‪ ،‬به ارز وابسته است‪ .‬ضروری است‬ ‫شرکت‌های خودروساز شبکه مدیریت خود را اصالح و‬ ‫با منطق و کار کارشناسی مطالب و پیشنهادهای خود‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫داخل کشور تولید می‌شود نیز با کمبود‬ ‫مواجه هس��تیم و واردات ل��وازم یدکی‬ ‫اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه افزایش ن��رخ لوازم‬ ‫یدک��ی در بازار گفت‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬ن��رخ ان��واع ل��وازم یدکی در‬ ‫ب��ازار حداقل دو برابر ش��ده و بیش��تر‬ ‫فروشندگان عنوان می‌کنند که کاالیی‬ ‫را که امروز می‌فروش��ند فردا نمی‌توانند‬ ‫با همان نرخ بخرند و جایگزین کنند؛ هر‬ ‫چند باوجود همه مشکالت درحال‌حاضر‬ ‫کمبودی در بازار احس��اس نمی‌شود اما‬ ‫چنانچ��ه کاالهای موج��ود در گمرکات‬ ‫ترخیص نش��ود‪ ،‬به‌زودی با کمبود لوازم‬ ‫یدکی در بازار مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫غفوری با اشاره به طوالنی‌مدت بودن‬ ‫زمان ثب��ت س��فارش تا دریاف��ت کاال‬ ‫افزود‪ :‬از زمان ثبت س��فارش تا دریافت‬ ‫کاال حدود ‪ ۳‬ماه زمان الزم اس��ت؛ البته‬ ‫اگر مش��کالتی در گم��رک مانند آنچه‬ ‫هم‌اکنون شاهد هستیم رخ دهد به‌طور‬ ‫قطع زمان بسیار بیشتری الزم است که‬ ‫به نوبه خود کمبود لوازم یدکی در بازار‬ ‫را تشدید می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل و مدیران ارش��د شرکت‬ ‫خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫(ایس��اکو) همزم��ان ب��ا تعطی�لات‬ ‫تابستانی ش��رکت‌های خودروسازی‪،‬‬ ‫از نمایندگی‌های مجاز ش��هر گرگان‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مدیران ارش��د‬ ‫ایس��اکو بازدید از اس��تان‌های مختلف‬ ‫را به‌منظ��ور نظ��ارت و آگاهی از نحوه و‬ ‫چگونگی ارائه خدمات به مش��تریان در‬ ‫دستور کار خود قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫در همین راستا مدیران ایساکو ضمن‬ ‫سفر به استان ایالم در نمایندگی‌های‬ ‫ایران‌خ��ودرو در ش��هرهای ای�لام‪،‬‬ ‫مه��ران و پایانه مرزی حاضر ش��دند‬ ‫و ضم��ن بازدی��د از نمایندگی‌ه��ا‪،‬‬ ‫طرح اربعین خدم��ات پس از فروش‬ ‫ایران‌خودرو را نیز مورد بررس��ی قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به حجم سفرهای‬ ‫مس��افران ب��ه اس��تان‌های ش��مالی‪،‬‬ ‫مدیران ایس��اکو به گرگان سفر کرده‬ ‫و از نزدی��ک روند ارائ��ه خدمات این‬ ‫نمایندگی در ش��هر گ��رگان را مورد‬ ‫نیس��تیم صنعت ما آسیب ببیند اما در درجه اول‪ ،‬سالمت و ایمنی‬ ‫مردم مهم‌تر است؛ بنابراین از اول دی استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‬ ‫را اجرایی می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با خودروسازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال‬ ‫هماهنگی هس��تیم تا از اول دی که بازرس��ی‌ها در راستای استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج‌گانه شروع می‌شود‪ ،‬در هر کدام از خودروها به یقین برسیم که‬ ‫بازدید قرار دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید ب��ر ارائ��ه خدمات‬ ‫مطلوب‌تر به مش��تریان تاکید ش��د؛‬ ‫ضمن آنک��ه نمایندگی‌ه��ای گرگان‬ ‫موضوعات و مس��ائل خ��ود را مطرح‬ ‫کرده‌اند و مقرر ش��د در ادامه تمامی‬ ‫موضوعات بررس��ی و راهکارهای الزم‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫س��ید رض��ا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران‌خ��ودرو پ��س از بازدید از برخی‬ ‫نمایندگی‌های غرب و شمال کشور‪ ،‬با‬ ‫ورود به ارومیه از نمایندگی‌های مجاز‬ ‫ک��د ‪،۱۹۳۱ ،۱۹۴۵ ،۱۹۰۷ ،۱۹۳۹‬‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬و ‪ ۱۹۲۱‬بازدی��د ک��رد و ب��ه‬ ‫طور مستقیم به گفت‌وگو با مشتریان‬ ‫مراجعه‌کنن��ده به ای��ن نمایندگی‌ها‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از نظ��رات مدی��ران‬ ‫نمایندگی‌ها بیش از پیش آگاه ش��د‬ ‫و ب��رای تس��ریع در ارائ��ه خدمات به‬ ‫مشتریان و تسهیل فرآیندها‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم را ب��ه هیات همراه خ��ود یادآور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حس��ینی باتوج��ه ب��ه ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی اخی��ر‪ ،‬تاکید وی��ژه‌ای به‬ ‫مدی��ران نمایندگی‌ها درباره تس��ریع‬ ‫در ترخی��ص خودروه��ای هموطنان‬ ‫نمی‌تواند این استانداردها را بگذراند و شرایط ناایمنی را برای مردم فراهم‬ ‫می‌کند توقف تولید این دسته از خودروها را اعالم‌کنیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه البته این رویه زمان‌بر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است خودروهایی از هم‌اکنون این استانداردها را پاس کنند‬ ‫یا دارا باش��ند‪ ،‬ممکن اس��ت خودروی��ی یکماهه اس��تاندارد را پاس کند‬ ‫ام��ا خودرو دیگر همان واحد را یک س��ال بعد پاس کن��د اما اگر پس از‬ ‫داشت و تصریح کرد‪ :‬خودروها باید به‬ ‫نحوی تعمیر و تحویل ش��وند که نیاز‬ ‫به بازگش��ت به تعمیرگاه به کمترین‬ ‫میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫مدتی مش��خص شود ش��رایط آن خودرو اجازه پاس کردن استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج‌گانه را نمی‌ده��د آن زمان فهرس��ت آن خودروها را اعالم و‬ ‫تولیدشان را متوقف می‌کنیم‪.‬‬ ‫پیروزبخت اضافه کرد‪ :‬البته تا زمانی که بررس��ی می‌کنیم تولید خودرو‬ ‫ادامه دارد اما بعد از گذراندن استانداردهای موردنظر‪ ،‬خودروهای تولیدی‬ ‫وارد بازار می‌شوند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صادرات با اصالحات درونی و بیرونی تولید‬ ‫س�یدجواد حس�ینی‌کیا‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش�ورای اسلامی‪ :‬س��ال حمایت از کاال و تولید ملی است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید تمام دس��ت‌اندرکاران تولید بس��تر را برای تحقق این امر‬ ‫مهم فراهم کنند‪.‬‬ ‫آنچه در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی دنبال‬ ‫می‌ش��ود حمایت همه‌جانبه از تولید داخل اس��ت‪ .‬در این مس��ئله یکی از‬ ‫س��رفصل‌ها این اس��ت که تسهیالت بانکی به س��مت تولید و اشتغال با‬ ‫ن��رخ پایین‌ت��ر جهت‌گیری ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬نظارت ب��ر کیفیت تولیدات‬ ‫داخلی با محور صادرات‪ ،‬جلوگیری از ورود کاالی قاچاق و ایجاد ظرفیت‬ ‫تس��هیالت برای خرید کاالی ایرانی از دیگر برنامه‌ها است که در دستور‬ ‫کار کمیس��یون قرار دارد‪ .‬در نهایت نیز بخش��ی مرب��وط به فرهنگ و‬ ‫فرهنگ‌سازی می‌شود که تحقق آن برعهده رسانه و اصحاب رسانه است‬ ‫تا مردم را به سمتی هدایت کنند که به محصوالت داخلی اعتماد کرده و‬ ‫از کاالی ایرانی در بازار داخل استقبال شود‪.‬‬ ‫ارزش‌افزوده‪ ،‬مس��ئله دیگری اس��ت که در حال پیگیری است‪ .‬قانون‬ ‫ارزش‌افزوده به طور کامل تدوین ش��ده اس��ت ام��ا در عمل چالش‌هایی‬ ‫دارد که باید رس��یدگی ش��ود‪ .‬در قانون ارزش‌افزوده آمده است هنگامی‬ ‫که کاال تولید می‌ش��ود در پایان‪ ۹ ،‬درص��د ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده‬ ‫دریافت ش��ود در حال��ی که در عمل در بخش‌ه��ای مختلف این مالیات‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ .‬اگر ارزش‌افزوده برای واحدهای تولیدی تجمیع ش��ود‬ ‫در بح��ث هزینه‌ها تغییرات چش��مگیری به وجود می‌آید‪ .‬کمیس��یون به‬ ‫دنبال ش��فاف کردن موضوع اس��ت تا چاره‌اندیشی برای چالش‌های این‬ ‫مسئله داشته باشد‪.‬‬ ‫هزینه تمام‌ش��ده محصوالت داخلی باالس��ت که بخشی شاید خارج از‬ ‫حیطه مس��ئولیت کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫امروز کشورها بیشتر مراحل تولید را به شکل اتوماسیون و رباتیک انجام‬ ‫می‌دهند و هزینه‌های خود را بسیار کاهش داده‌اند‪ .‬رفتن به این سو باید‬ ‫جزو برنامه‌های تولیدکننده باش��د تا در کنار اصالحات بیرونی از س��وی‬ ‫مجری��ان قان��ون‪ ،‬هزینه تمام‌ش��ده در واحدهای صنعت��ی کاهش یابد و‬ ‫قیمت‌های رقابتی بازار جهانی را به روی کاالهای ایرانی باز کند‪.‬‬ ‫گزارشی از وضعیت بازار خودروهای وارداتی و خدمات پس از فروش آنها‬ ‫حقوق مصرف‌کننده حتی در قانون دریافت خسارت هم تضعیف شده است‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫گاهی مخاطبان روزنامه پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند که انتظار دارند‬ ‫از طریق خبرنگاران به جواب خود برس��ند‪ .‬یکی از رس��الت‌های رسانه و‬ ‫خبرنگار هم پاسخگویی به همین پرسش‌ها است‪.‬‬ ‫از دغدغه‌های ام��روز خریداران خودرو‪ ،‬تحوی��ل ندادن محصوالت به‬ ‫آنها اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نگرانی‌های زی��ادی درباره پیش‌خری��د خودرو و‬ ‫تحوی��ل ندادن به موقع یا کل��ی خودرو به متقاضیان وج��ود دارد‪ .‬برخی‬ ‫ثبت‌نام‌کنن��دگان بیان می‌کنند خرید قطعی کرده‌ان��د و قرار بوده خودرو‬ ‫پس از دو ماه تحویل آنها داده ش��ود اما ممنوعیت واردات مش��کالتی را‬ ‫در روند ترخیص خودروها به وجود آورده اس��ت‪ .‬امروز نیز عنوان می‌شود‬ ‫افرادی که ثبت س��فارش در زمان قانونی داش��ته‌اند‪ ،‬می‌توانند با پرداخت‬ ‫مابه‌التف��اوت ارز دولت��ی و ارز مرجع خودروها را ترخیص کنند‪ .‬پرس��ش‬ ‫خریداران این اس��ت که آیا این هزینه اضافه نیز از آنها گرفته خواهد شد‬ ‫یا چون خرید قطعی داش��ته‌اند‪ ،‬پرداخت مبلغ مورد نظر ش��امل حال آنها‬ ‫نمی‌ش��ود؟ همچنین بحث چگونگی خدمات پ��س از فروش نمایندگی با‬ ‫توجه به شرایط جدید از دیگر پرسش‌های خریداران است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت از نوع آزاد‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره پرداخت‌های جدید‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که خرید قطعی داش��ته‌اند باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز‬ ‫مرجع را به شرکت‌های واردکننده بپردازند و آنها نیز برای ترخیص خودرو‬ ‫این مبلغ را به دولت پرداخت کنند تا مجوز صادر و خودرو ترخیص ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این خودروها ش��امل ثبت س��فارش‌هایی می‌شود که در زمان‬ ‫قانونی انجام و محصوالت وارد و در گمرکات دپو شده است‪ .‬البته بخشی‬ ‫از این خودروها هنوز وارد نش��ده‌اند‪ .‬بیشترین چالش این خودروها مربوط‬ ‫به قیمت‌گذاری بوده است‪ .‬از این رو‪ ،‬بر اساس آخرین تصمیم‌ها قرار شد‬ ‫مابه‌التفاوت از ثبت‌نام‌کنندگان دریافت و به دولت پرداخت و سپس خودرو‬ ‫تحویل داده شود‪ .‬او درباره آمار این خودروها به حدود ‪ ۴‬هزار خودرو اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این عدد مربوط به ثبت‌نام‌کنندگانی اس��ت که به طور قطعی‬ ‫ثبت سفارش داشته‌اند و هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو اف��زود‪ :‬ممنوعیتی که درباره برخی خودروها(آمار‬ ‫‪ ۶۴۸۱‬خودرو اعالم‌ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) وجود‬ ‫دارد متفاوت با این ‪۴‬هزار خودرو اس��ت‪ .‬ابتدا با دس��تور قضایی ترخیص‬ ‫تمام خودروها ممنوع ش��د‪ .‬در ادامه برای ترخیص تعدادی که در زمان باز‬ ‫بودن سامانه ثبت سفارش و به شکل قانونی انجام شده مکلف به پرداخت‬ ‫مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز مرجع شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالشی از نوع وارداتی‬ ‫دادف��ر در ادامه درب��اره خودروهای وارداتی به چند چالش اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از چالش‌های موج��ود در بازار خودروه��ای وارداتی قانون کلی‬ ‫ممنوعیت واردات اس��ت‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬منوط ش��دن ترخیص خودروهای‬ ‫ثبت س��فارش قانون��ی به پرداخت مابه‌التف��اوت ارز دولتی و آزاد و چالش‬ ‫دیگر‪ ،‬تخلف افرادی اس��ت که امروز هم خ��ودرو غیر قانونی دارند و هم‬ ‫قانونی‪ .‬مش��کالت در این حوزه به نوعی پیچیده شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امروز مش��کل‪ ،‬قانون نیس��ت چون قانون روشن و مشخص است‪ .‬چالش‬ ‫مربوط به شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه است‪.‬‬ ‫او درباره خأل ب��ازار خودروهای وارداتی گفت‪ :‬با توجه به تقاضای ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرویی که در بازار وجود دارد ‪ ۴‬هزار خودرو آمار باالیی نیس��ت‪.‬‬ ‫از آغاز س��ال تاکنون حدود ‪ ۱۰‬هزار خودرو وارد شده است‪ .‬اکنون‬ ‫خودرو کاالی مرجع به شمار می‌رود‪ .‬اگر ورود خودروهای خارجی آزاد‬ ‫شود نرخ خودروهای داخلی نیز کاهش پیدا کرده و حباب موجود در بازار‬ ‫از بی��ن می‌رود‪ .‬این امر در کن��ار فروکش کردن نرخ خودروهای وارداتی‬ ‫است‪ .‬آثار روانی این موضوع روی مسائل دیگر هم تاثیر دارد‪ .‬پرسش این‬ ‫است که چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌ها به نرخ اولیه خود برگردد در‬ ‫حالی که تجربه نش��ان داده این کاهش نرخ نمی‌تواند خیلی زیاد باش��د‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت‪ :‬به طور قطع قیمت‌ها‬ ‫به قبل برنمی‌گردد اما تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر نکته مهمی است که‬ ‫نباید فراموش ش��ود‪ .‬ما معتقدیم واردات باید به ش��یوه سال ‪ ۹۵‬برگردد و‬ ‫نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها هر دو فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگر عرضه آغاز ش��ود‪ ،‬تقاضا پاس��خ داده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وقتی عرضه از تقاضا پیش��ی بگیرد به طور قطع برای رقابت‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬در کنار این مسئله کسانی که خودرو را به عنوان سرمایه‬ ‫نزد خود نگه داشته‌اند با سقوط قیمت‌ها آنها را وارد بازار می‌کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بازار اشباع می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬در حرکت نخس��ت می‌توانیم ش��اهد‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی باش��یم و اث��ر روانی این موضوع به نظم مورد‬ ‫انتظار در بازار منجر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احترام به نظر مشتری‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به پرسش��ی مبنی‌بر اینکه‬ ‫چرا واردات خودرو از سوی گری‌مارکت‌ها(واردکنندگان غیر نمایندگی)‬ ‫ممنوع ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ماده ‪ ۴‬قانون حمایت از مصرف‌کننده می‌گوید تمامی‬ ‫عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهای س��رمایه‌ای‬ ‫از جمله خودرو مکلف به داش��تن نمایندگی رسمی‪ ،‬تعمیرگاه مجاز‪ ،‬تامین‬ ‫قطعات یدکی و خدمات‌دهی پس از فروش و سرویس‌دهی هستند‪ .‬هدف‬ ‫از این قانون نیز آس��ودگی‌خاطر مصرف‌کننده از محصول خریداری‌ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع امری مطلوب اس��ت اما در تعریف اقتصاد آمده‪ ،‬خود‬ ‫مصرف‌کنن��ده اس��ت که بهترین س��بد کاالیی را انتخ��اب می‌کند‪ .‬پس‬ ‫مصرف‌کننده خود صاحب تش��خیص اس��ت‪ .‬تاکید حاکمیت می‌تواند‬ ‫این باشد که کاالیی به کشور وارد شود که نمایندگی داشته باشد اما نباید‬ ‫الزام وجود داش��ته باشد که فقط نمایندگی‌ها مجاز به واردات هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬وقتی محصولی گارانتی داشته باشد و نمایندگی رسمی هم موظف‬ ‫به خدمات‌دهی باش��د فرقی نمی‌کند آن کاال را چه کسی وارد کند‪ .‬اگر از‬ ‫س��وی گری‌مارکت هم خودرو وارد شد نمایندگی موظف به خدمات‌دهی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬خریدار مختار اس��ت خودرویی مانند ب‌ام‌و را با گارانتی‬ ‫بخرد یا بدون گارانتی‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ممکن است‬ ‫مدل خودرویی وارد شود که در کشور نمایندگی نداشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد تنها یک ‪ Vin Number‬را مجاز به واردات‬ ‫می‌داند؛ کد ‪ ۱۸‬رقمی که مورد تایید این سازمان بوده و نمایندگی آن در‬ ‫ایران فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫دادفر تاکید کرد‪ :‬باید مانع انحصارطلبی ش��د زیرا اگر ش��رکتی بخواهد‬ ‫خدمات پس از فروش داش��ته باش��د نوعی از خدمات می‌دهد که انگیزه‬ ‫خرید از گری‌مارکت و را ارائه خرید بدون خدمات پس از فروش را س��لب‬ ‫می‌کند‪ .‬بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش بازاری ش��ناخته ش��ده‬ ‫در جهان است‪ .‬بیشتر دولت‌ها از ظرفیت این نوع بازار به عنوان اهرمی‬ ‫برای کنترل رقابت اس��تفاده می‌کنند که منافع حداکثری مصرف‌کننده را‬ ‫از این طریق تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگی‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬در زمینه خدمات پس از فروش محصوالت و تفاوت این امر‬ ‫برای نمایندگی‌ها و غیرنمایندگی‌ها «گس��ترش صنعت» به سراغ صادق‬ ‫بش��یری‪ ،‬عضو مجمع ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور رفت‪.‬‬ ‫او درباره الزام خدمات‌دهی پس از فروش و فعالیت نداشتن گری‌مارکت‌ها‬ ‫گفت‪ :‬پرس��ش این اس��ت که چه تفاوتی وج��ود دارد بین نمایندگی‌هایی‬ ‫ک��ه در کش��ور فعالیت دارن��د و خدمات پ��س از فروش موث��ر ندارند با‬ ‫گری‌مارکت‌ها که این خدمات را نمی‌دهند؟‬ ‫وی درباره چرایی خدمات‌دهی نامناس��ب از س��وی نمایندگی‌ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ خدمات‌دهی به بهانه بی‌ثباتی نرخ ارز باال اس��ت‪ ،‬ضمن آنکه کمبود‬ ‫قطعات نیز در نمایندگی‌ها وجود دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬خدمات‌دهی پس از فروش‬ ‫نامناس��ب با نداشتن این سرویس‌دهی تفاوت چندانی ندارد‪ .‬کارآمد نبودن‬ ‫خدمات موجب سرگردانی مش��تری‪ ،‬اتالف وقت و خسارت به او می‌شود‪.‬‬ ‫چ��را نمایندگی‌ه��ا نمی‌توانند خدمات پس از فروش��ی که ب��ه آن متعهد‬ ‫هس��تند‪ ،‬ارائ��ه دهند؟ وی در این باره گفت‪ :‬دالی��ل زیادی وجود دارد که‬ ‫یکی از آنها مربوط به بی‌ثباتی بازار ارز اس��ت‪ .‬بخشی مربوط به مشکالت‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این نمایندگی‌ها نمی‌خواهند س��رمایه در‬ ‫گردش خود را غیرفعال نگه دارند و به اصطالح‪ ،‬بخوابانند‪ .‬تامین و پوشش‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروها مس��تلزم این اس��ت که نمایندگی‌ها انبار داشته‬ ‫باش��ند و قطعات پرمصرف و کم‌مصرف را دپو کنند و سپس در زمان الزم‬ ‫توزیع کنند و در حداقل زمان ممکن به مشتری برسانند‪ .‬نمایندگی‌ها حاضر‬ ‫به این هزینه‌کرد نیستند‪ .‬او درباره اینکه آیا نمایندگی‌ها در سایر کشورها‬ ‫این هزینه‌کرد را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ورهای دیگر به طور معمول خودرو‬ ‫تحویل داده و اس��قاط آن دریافت می‌شود در حالی که در کشور ما خودرو‬ ‫پیش‌فروش و س��پس تحویل داده می‌ش��ود‪ .‬در واقع به دلیل شرایط‬ ‫رقابتی ناسالم‪ ،‬نمایندگی‌ها به خدمات‌دهی مناسب مبادرت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق مصرف‌کننده در قانون هم رعایت نمی‌شود‬ ‫عضو مجم��ع ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کش��ور ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬در صورت توقف‌های‬ ‫نامتعارف خودرو از س��وی تعمیرگاه‌های ای��ن نمایندگی‌ها‪ ،‬آنها مکلف به‬ ‫پرداخت جریمه به مشتری هستند اما متاسفانه پیگیری دریافت خسارت به‬ ‫قدری دشوار و پیچیده است که مشتری عطای آن را به لقایش می‌بخشد‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح توقف نامتعارف نیز توضی��ح داد‪ :‬زمانی که خودرویی به‬ ‫تعمی��رگاه می‌رود و قطعه مورد نیازش موجود نباش��د ممکن اس��ت توقف‬ ‫زیادی ناشی از ضعف خدمات‌دهی و کمبود قطعه داشته باشد‪ .‬قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬درصدی را مشخص کرده که بابت توقف خودرو‬ ‫در تعمیرگاه و تاخیر تحویل به مش��تری خس��ارت پرداخت ش��ود اما فرآیند‬ ‫دریافت پیچیده و پرزحمت است که افراد از دریافت آن صرف‌نظر می‌کنند‪.‬‬ ‫بش��یری در پایان گفت‪ :‬از این رو‪ ،‬ش��رکت‌ها به بهانه‌های مختلف از‬ ‫پذیرش خودرو طفره می‌روند و به مش��تری عنوان می‌کنند اگر می‌خواهد‬ ‫خودرویش در تعمیرگاه متوقف نشود خود قطعه مورد نیاز را تهیه کند‪.‬‬ ‫نارضایتی بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در کمین بازار وارداتی‌ها‬ ‫از زمان��ی که واردات خودرو ممن��وع و تحریم‌های‬ ‫امریکا علیه ایران آغاز ش��د‪ ،‬مشکالت صنعت خودرو‬ ‫از جمل��ه نح��وه خرید و فروش خودروه��ا تا خدمات‬ ‫پس از فروش‌ش��ان نیز آغاز ش��د ت��ا جایی که برخی‬ ‫از کارشناس��ان صنع��ت خودرو معتقدن��د در صورت‬ ‫ادامه مش��کالت خودروهای وارداتی‪ ،‬کاهش خدماتی‬ ‫همچون گارانتی‪ ،‬سرویس‌های دوره‌ای و نبود قطعات‬ ‫و ل��وازم یدکی بازار را با حدود یک میلیون مش��تری‬ ‫ناراضی روبه‌رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬زمزمه‌ه��ای افزایش نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی از بهمن س��ال گذش��ته آغاز شد‬ ‫و در نهایت از آغاز امس��ال و همراه با نوسان‌های نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بازار خرید و ف��روش خودروهای وارداتی افزایش‬ ‫دو برابری نرخ را تجربه کرد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش و تهیه قطع��ات و ل��وازم یدکی این‬ ‫خودروه��ا نیز در بخش نرخ رون��د صعودی در پیش‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این در حالی است که از آغاز مرداد امسال ترخیص‬ ‫نشدن قطعات خودرو که تا‌کنون نیز ادامه یافته است‪،‬‬ ‫ب��ه خدمات پس از فروش ش��رکت‌های عرضه‌کننده‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه دارندگان خودروهای وارداتی و مونتاژ داخلی‬ ‫آس��یب‌هایی وارد کرده‪ ،‬به گون��ه‌ای که حتی برخی‬ ‫سرویس‌های دوره‌ای که روی برگه گارانتی درج شده‬ ‫بود نیز حذف شده و در برخی موارد با دریافت هزینه‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫البته برخی شرکت‌ها یا شعب خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای واردات��ی و مونتاژ داخلی می‌گویند که به‬ ‫دلیل نبود قطعات و لوازم یدکی کافی عالوه‌بر افزایش‬ ‫قیم��ت‪ ،‬امکان تعمی��ر ندارند و برخی س��رویس‌های‬ ‫دوره‌ای ی��ا کاه��ش یافته یا دیگر به ص��ورت رایگان‬ ‫انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح است‪ ،‬در شرایط فعلی که‬ ‫نرخ خودروهای وارداتی روند صعودی در پیش گرفته‌‬ ‫و ه��ر روز بر حباب آنها در بازار افزوده می‌ش��ود و از‬ ‫طرف��ی دیگ��ر‪ ،‬خدمات پس از فروش آنها با مش��کل‬ ‫ن بازار خود را‬ ‫تامین قطعه روبه‌رو است‪ ،‬چگونه می‌توا ‌‬ ‫همچنان س��ر پا نگه داشت زیرا مشتریان خودروهای‬ ‫لوکس و وارداتی خواهان خودروهای با کیفیت خاص‬ ‫و متفاوت با خودروهای داخلی هس��تند و شاید هرگز‬ ‫مشتریان خودروهای پر‌آپش��ن‪ ،‬خودروهای داخلی و‬ ‫حتی مونتاژی‌ها را خریداری نکنند‪.‬‬ ‫علی شکوهی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در این باره‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر افزون‌بر ‪ ۶۳۰‬هزار خودرو وارداتی‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال موجود اس��ت که اگر این تع��داد از نبود‬ ‫قطعات خودرو و کیفیت سرویس‌دهی و خدمات پس‬ ‫از فروش ناراضی باش��ند‪ ،‬مش��کالت زیادی در کمین‬ ‫این صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬همین مش��کل درباره محصوالت‬ ‫مونتاژ داخلی نیز امکان‌پذیر اس��ت زیرا به طور قطع‬ ‫ای��ن رویه برای خودروهای مدل کیا‪ ،‬س��راتو س��اپیا‪،‬‬ ‫گروه چانگان و محصوالتی که سن زیادی برای مونتاژ‬ ‫ندارند‪ ،‬پیش می‌آید‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫تولیدات خودروهای مونتاژی و ادامه مشکالت یاد‌شده‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت نارضایتی حدود ی��ک میلیون نفری از‬ ‫دارندگان این خودروها را ش��اهد باشیم‪ .‬اگر این افراد‬ ‫نتوانند از خودر ‌و خود اس��تفاده کنند یا خودروش��ان‬ ‫هر روز با کمبود قطعات یدکی همراه باش��د‪ ،‬تا حدی‬ ‫سرمایه‌شان از دست رفته تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫ش��کوهی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن می��ان نبای��د‬ ‫فق��ط خودروه��ای واردات��ی را مدنظر ق��رار داد زیرا‬ ‫همین مش��کالت ب��رای خودروهای تولید ی��ا مونتاژ‬ ‫داخل��ی(‪ )CKD‬نیز رخ می‌دهد ام��ا نکته اصلی این‬ ‫اس��ت که درحال‌حاضر خدمات پس از فروش در چه‬ ‫سطحی از کیفیت عرضه می‌شوند و آیا میزان رضایت‬ ‫مدنظر را برای خریداران رقم می‌زند؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اکنون به دلیل مشکالت موجود درباره‬ ‫واردات قطع��ات خ��ودرو‪ ،‬کیفیت خدمت‌رس��انی به‬ ‫مشتریان به‌ش��دت کاهش یافته است‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫یا بسیاری از کاالها در دسترس مشتریان نیست یا با‬ ‫افزایش دو برابری نرخ همراه شده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته شکوهی‪ ،‬گرچه نرخ تامین قطعات خودرو با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اعالم ش��ده است اما در عمل همان‬ ‫هم اجرایی نش��ده و در نهایت قطعات ب��ا ارز آزاد به‬ ‫بازار می‌رسند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو اظه��ار کرد‪ :‬تجربه‬ ‫نش��ان داد ‌ه ن��رخ ارز مبادله‌ای ب��رای واردات قطعات‬ ‫خودرو فق��ط در حد حرف اس��ت و در عمل اجرایی‬ ‫نخواهد شد که در ادامه آن‪ ،‬قطعات به سختی به بازار‬ ‫مصرف می‌رس��د و به طور طبیعی کیفیت قطعات نیز‬ ‫با کاهش همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ادامه این روند نتیجه‌ای مثبت دربر نخواهد‬ ‫داشت زیرا نتیجه این روند وجود تعداد زیادی مشتری‬ ‫ناراضی خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��کوهی در پاس��خ به اینکه اکنون باید یا تعداد‬ ‫زی��ادی از دارن��دگان خودروه��ای واردات��ی ک��ه‬ ‫خودروهای‌ش��ان نیاز ب��ه س��رویس‌های دوره‌ای و‬ ‫تامین قطعات و لوازم یدکی دارد اما قطعاتی موجود‬ ‫نیست و باید چه راهکاری اجرایی شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ه طور طبیعی افرادی که خودروه��ای وارداتی را‬ ‫با نرخ بیش��تری خریدار می‌کنند‪ ،‬به دنبال کیفیت‬ ‫محصول و رضایت بیش��تری هستند و نیاز به حس‬ ‫بهت��ر در رانندگی دارند‪ .‬اما این حس تا جایی ادامه‬ ‫می‌یابد و در صورتی است که قطعاتی نباشد تا این‬ ‫خودرو به خوبی حرکت کند‪ ،‬دیگر آن خودرو با نرخ‬ ‫باال به کاری می‌آید؟‬ ‫به گفته او‪ ،‬با ادامه روند کمبود قطعات خودروهای‬ ‫واردات��ی‪ ،‬ناگهان پس از مدتی‪ ،‬آرامش در رانندگی با‬ ‫خودروهای چند‌صد میلیون تومانی و لوکس‪ ،‬درست‬ ‫برعکس به نقطه «عدم آرامش» تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��کوهی تصریح ک��رد‪ :‬حال اگ��ر متولیان صنعت‬ ‫خ��ودرو نتوانند ب��رای تامین قطعات و ل��وازم یدکی‬ ‫خودروه��ا و همچنی��ن خدمات‌دهی پ��س از فروش‬ ‫خودروه��ای فروش‌رفته اقدامی انجام دهند‪ ،‬در آینده‬ ‫با حجم زیادی از مش��تریان ش��اکی و ناراضی روبه‌رو‬ ‫خواهند بود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫افزایش سقف تسهیالت خودروسازان و پرداخت مطالبات معوقه‬ ‫عض��و هیات‌مدیره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی گفت‪ :‬با توجه به افزایش نرخ بازار باید س��قف تس��هیالت‬ ‫خودروس��ازان ب��اال رود تا آنه��ا هم بتوانن��د بدین وس��یله مطالبات‬ ‫قطعه‌سازان را بپردازند‪.‬‬ ‫فره��اد بهنیا در گفت‌وگ��و با ایلنا‪ ،‬درباره خبر تدوین بس��ته حمایتی از‬ ‫قطعه‌س��ازان و خودروس��ازان در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫انجمن هنوز هیچ اطالعی از این بس��ته ندارد و نمی‌داند قرار اس��ت چه‬ ‫نوع تسهیالتی برای قطعه‌سازان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ابتدا در نحوه ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اختالف نظر‬ ‫وجود داش��ت و مدیران اصرار داش��تند که باید مابه‌التفاوت با ارز بازار‬ ‫آزاد پرداخت ش��ود اما س��رانجام با مذاکرات فراوان و ارائه مس��تندات‬ ‫توانس��تیم اجازه ترخی��ص همان قطعاتی که در آن زمان وارد ش��د را‬ ‫به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اشتباهی که در این بین به وجود آمده این است که‬ ‫برخی فکر می‌کنند از این به بعد ارز قطعه‌س��ازان ‪ ۴۲۰۰‬تومان محاس��به‬ ‫خواهد شد و این خبر را به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعالم‬ ‫کرده‌اند در صورتی که چنین امری درست نیست و هنوز مبنای محاسبات‬ ‫ارز برای ما همان بازار ثانویه است و فقط کاالهایی که در آغاز سال با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان وارد شده اجازه ترخیص یافته‌اند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬انجمن تا امروز چندین جلسه با مسئوالن‬ ‫داشته و نظرهای خود را مطرح کرده است‪ ،‬آنها نیز قول همکاری داده‌اند‬ ‫اما اینکه بس��ته حمایتی دارای چه جزئیاتی است‪ ،‬خبر نداریم‪ .‬باید منتظر‬ ‫بمانیم تا جزئیات آن اعالم ش��ود‪ .‬مهم‌ترین خواس��ته ما این اس��ت که‬ ‫شورای رقابت از سیکل قیمت‌گذاری در خودرو حذف شود و اجازه دهند‬ ‫ب��ازار‪ ،‬نرخ را تعیین کن��د‪ .‬امروز مابه‌التفاوت قیمت‌ها ب��ه جای اینکه به‬ ‫تولیدکننده برسد فقط به جیب دالالن می‌رود‪.‬‬ ‫بهنی��ا اظهار کرد‪ :‬نکته دیگ��ر آنکه با توجه به افزای��ش نرخ بازار باید‬ ‫سقف تسهیالت خودروسازان افزایش یابد تا آنها هم بتوانند بدین وسیله‬ ‫مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه‌سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی چرایی واردات کاال به جای فناوری‬ ‫شرایط‪ ،‬صنعتگر را محدود به حیات فردا کرده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ای��ن روزها فعاالن صنعت خودرو‪ ،‬ش��رایط پرچالش��ی را تجربه‬ ‫می‌کنند‪ .‬تغییر پیوس��ته قوانین در چند روز و چند هفته‪ ،‬تولید را‬ ‫مختل کرده و تولیدکننده را در بالتکلیفی قرار داده است‪.‬‬ ‫در حالی که تولیدکننده برای مدیریت دوره تحریمی س��عی در‬ ‫خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز داش��ت‪ ،‬با ورود بخشی از این‬ ‫کاالها مجوز ترخیص صادر نش��د‪ .‬درخواست پرداخت مابه‌التفاوت‬ ‫ارز دولتی و آزاد به دپوی قطعات و خالی ش��دن انبارها منجر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی پرس��ش این اس��ت که چرا هزینه‌کردهای‬ ‫دولت��ی و خصوصی خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان به س��وی تولید‬ ‫فناوری یا حتی واردات آن س��وق پیدا نکرده است؟ کشوری که در‬ ‫دوره‌های مختلف‪ ،‬تحریم را تجربه کرده صنعتگر را باید هوش��مند‬ ‫می‌کرد تا به جای واردات و وابستگی کاالیی به خوداتکایی فناوری‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫این مس��ئله‌ای بود که در میزگردی با حضور اصغر خسروشاهی‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��اپور س��امعی نایب‌رئیس‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه‌ه��ای خودرویی و نیز محمد‬ ‫ش��هپری عضو هیات‌مدیره این انجمن به آن پرداخته‌ایم و در ادامه‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫€ €چرا صنعتگران حوزه خودرو به‌ویژه قطعه‌سازان با بیش‬ ‫از دو ده�ه فعالیت همچن�ان واردکننده قطعات هس�تند و‬ ‫با توجه ب�ه تجربه تحریمی‪ ،‬چ�را ارز دریافتی برای واردات‬ ‫فن�اوری و حتی خودکفای�ی در این زمین�ه اختصاص داده‬ ‫نشد؟‬ ‫محمد شهپری‪ :‬ش��رایطی که در چند سال گذشته برای صنعت‬ ‫خودرو رقم خورد س��بب ش��د جهش‌هایی مانند ن��رخ دالر از یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان به ‪ ۳‬هزار تومان را ش��اهد باش��یم‪ .‬روند افزایش‬ ‫قیمت‌ها تا به امروز ادامه یافته است‪ .‬مسائلی این‌چنینی سبب شد‬ ‫تا تمام قطعه‌سازان درگیر مس��ائل روزمره واحدهای صنعتی خود‬ ‫باشند‪ ،‬برای اینکه بتوانند فقط به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫برای توس��عه و حرکت به س��وی فناوری باید بر اس��اس حاشیه‬ ‫س��ود گام برداشت‪ .‬بر اساس شرایطی که قطعه‌ساز در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال‬ ‫گذش��ته با آن درگیر اس��ت بدون حاش��یه س��ود فعالیت دارد و با‬ ‫قطعیت می‌گوییم حتی قطعه‌س��از از جیب خ��ود هزینه می‌کند‪،‬‬ ‫ب��ه این معنی که بدون س��ود تولی��د دارد‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬باید مازاد‬ ‫درآمد وجود داش��ته باشد تا بتوان روی تحقیق و توسعه یا نوآوری‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرد‪ .‬با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته‬ ‫داشتیم تمام تالش‌ها به این سو بود تا یک سلسله قطعات تولید و‬ ‫تامین شود برای اینکه خودروسازی متوقف نشود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��از به دلیل کمبود نقدینگی که در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬با آن روبه‌رو بوده همیشه با تاخیر هزینه قطعه‌سازان را پرداخته‬ ‫کرده اس��ت در حالی ک��ه پیش‌تر خودروس��از ‪ ۴۵‬روز هزینه‌ها را‬ ‫پرداخت می‌کرد‪ .‬قطعه‌س��از ضمن دریافت مطالبات در زمان مقرر‪،‬‬ ‫می‌توانست سود حاصل از تولید را برای روزآمد خود هزینه کند اما‬ ‫این موضوع ادامه نیافت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در کنار افزایش ارز‪ ،‬مواد اولیه به لحاظ قیمتی جهش‬ ‫زیادی داشتند‪ .‬اگر از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۷‬بررسی شود متوجه می‌شوید‬ ‫فقط فوالد مبارکه چقدر افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬به همان نسبت هزینه تولید قطعه‌ساز هم افزایش یافته‬ ‫اما چون نباید نرخ قطعات را تغییر دهد ناگزیر حاش��یه سود خود‬ ‫را در نظر نگرفته اس��ت‪ .‬به م��رور واحدهای بزرگ صنعتی کوچک‬ ‫و کوچک‌تر ش��دند‪ .‬پس اگر انتظار داریم به این س��و حرکت کنیم‬ ‫و فناوری وارد یا خود آن را تولید کنیم باید گفت س��رمایه‌گذاری‬ ‫جدید نیاز داریم که صنعتگ��ر در اختیار ندارد‪ .‬توانی برای صنعت‬ ‫قطعه نمانده که بخواهد سرمایه‌گذاری جدیدکند‪.‬‬ ‫€ €پ�س می‌ت�وان این‌گونه پنداش�ت ک�ه آنچ�ه دولت به‬ ‫عنوان تس�هیالت در اختیار قطعه‌ساز قرار داده فقط صرف‬ ‫هزینه‌های روزمره آن شده است؟‬ ‫بله‪ .‬در شرایطی که تمام کاالها و خدمات‪ ،‬روند افزایش قیمتی رو‬ ‫به باالیی داش��ته‌اند تسهیالت دولتی فقط هزینه‌های روزمره واحد‬ ‫صنعتی را تامین کرده است‪ .‬افزایش در چند زمینه‪ ،‬نرخ تمام‌شده‬ ‫را برای قطعه‌س��از باال برده اما تاثیری بر نرخ قطعات نداشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬حاش��یه س��ود کاهش پیدا کرده و م��ازادی برای تولید‬ ‫فناوری باقی نمانده است‪.‬‬ ‫ش��اپور سامعی‪ :‬اشاره به تسهیالت ش��د در حالی که تا امروز ما‬ ‫تس��هیالتی از دولت دریافت نکرده‌ایم؛ نه دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫و نه دولت‌های قبل‌تر‪.‬‬ ‫اگر منظور از تسهیالت‪ ،‬تسهیالت بانکی است همه با چالش‌های‬ ‫این بخش آگاه هستند‪ .‬سودهای ‪ ۲۴‬درصد تا بیش از ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫موسس��ه‌های مالی و اعتباری نتیجه‌ای جز پرداخت بهره‪ ،‬دیرکرد‪،‬‬ ‫س��ود مرکب و‪ ...‬نداش��ته و روزبه‌روز توان مالی صنعتگر را کاسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس پرسش نخس��ت‪ ،‬باید شرکتی که در حال تولید است‪،‬‬ ‫خودکفای��ی خود را باال می‌برده و ماش��ین‌آالت و تجهیزات روزآمد‬ ‫وارد می‌کرده تا عمق ساخت داخل را افزایش می‌داده و خود مرجع‬ ‫فناوری می‌ش��ده است‪ .‬اگر کش��ورهای صنعتی به این سو حرکت‬ ‫کرده‌اند و پیش��تاز دنیا هستند تسهیالت بانکی را با کمترین بهره‬ ‫یا حتی بدون س��ود در اختی��ار تولیدکنندگان ق��رار داده‌اند و در‬ ‫ادامه شرکت را مکلف می‌کنند به جای واردات مواد اولیه به سوی‬ ‫فناوری و نوآوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫درباره شرکت‌های فعال قطعه‌سازی کشور چنین شرایطی تجربه‬ ‫نش��ده و آنچه ت��ا امروز ما به عنوان تس��هیالت دریافت کرده‌ایم با‬ ‫بهره‌های بس��یار باال بوده و کمکی برای خرید فناوری و دانش فنی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬شرایطی که همیشه داشته‌ایم و سبب شده تا تنها‬ ‫به فردای خود بیندیشیم این است که در بهترین شرایط به عنوان‬ ‫اولویت دوم‪ ،‬ارز به قطعه‌ساز تعلق گرفته و بر اساس آن موظف بوده‬ ‫با نرخ پایه‌ای که تعیین ش��ده بدون افزایش قیمت‌ها به خودروساز‬ ‫قطعه تحویل دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬سال‌ها است که صنعتگر حوزه قطعه‬ ‫فرصتی برای جان گرفتن نداشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برای دریاف��ت و انتقال فن��اوری عالوه‌بر تحریم‌های‬ ‫داخلی زیر فشار خارجی بوده‌ایم‪ .‬چین تا حدودی با ایران همکاری‬ ‫دارد اما درباره س��ایر کش��ورها به طور نمونه‪ ،‬شرکت ما که با ژاپن‬ ‫و س��نگاپور همکاری دارد همیش��ه در شرایط س��خت تحریمی با‬ ‫دش��واری محصوالت مورد نیاز را خرید ‌ه است‪ .‬نمی‌توانستیم برای‬ ‫روزآمدی‪ ،‬تجهیزات فناوری وارد کنیم؛ ماش��ین‌آالت داده نمی‌شد‬ ‫یا با مش��کالت بس��یار و هزینه‌های ب��اال‪ ،‬اب��زار در اختیارمان قرار‬ ‫می‌گرف��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬فرصت و زمان الزم را قطعه‌س��از نداش��ته که‬ ‫فناوری وارد کند و در ادامه خود به آن سو گام بردارد‪.‬‬ ‫تاکید می‌کنم امروز وقتی به صنعت خودرو نگاه می‌کنیم نسبت‬ ‫به سایر صنایع به لحاظ فناوری روزآمدتر است‪ .‬برخی صنایع فعال‬ ‫کشور بس��یار فرس��وده و قدیمی بوده و هنوز به شیوه‌های سنتی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬قطعه‌سازان و خودروسازان چند پله جلوتر‬ ‫از صنایع دیگر کشورها هستند‪.‬‬ ‫وقتی در مجموع بررس��ی شود بخش‌های دیگر اعم از بهداشت‪،‬‬ ‫آموزش‌وپ��رورش‪ ،‬راه‌س��ازی و‪ ...‬چالش‌های��ی دارن��د‪ ،‬یک صنعت‬ ‫نمی‌تواند خیلی نسبت به سایر صنایع شاخص و روزآمدتر باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به ش��رایط کشور همه در یک سطح قرار دارند‪ .‬در این میان‬ ‫با اس��تدالل و منطق می‌توان گفت صنعت خودرو به لحاظ نوآوری‬ ‫و روزآمدی پیش��تازتر از بقیه بوده و تاکن��ون بهترین فعالیتی که‬ ‫می‌توانسته را انجام داده است‪.‬‬ ‫صنعتگر حوزه قطعه با ایثار‪ ،‬به فعالیت خود بدون هیچ حاش��یه‬ ‫س��ودی ادامه داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬هزار نفر فرصت ش��غلی ایجاد کرده «ما به خود دس��تمریزاد‬ ‫می‌گوییم»‪.‬‬ ‫€ €قطعه‌س�ازان معتقدند تس�هیالتی برای رفتن به س�وی‬ ‫فناوری از س�وی دولت‌ها پرداخت نش�ده اس�ت‪ .‬چرا امروز‬ ‫وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت برنام�ه‌ای ب�رای هدایت‬ ‫صنعتگر به سوی واردات و ساخت فناوری در داخل ندارد؟‬ ‫اصغر خسروش��اهی‪ :‬در مجم��وع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تنها مجرای تصمیم‌گیر صنعت خودرو کشور نیست‪ .‬وزارتخانه‌ها و‬ ‫سازمان‌های دیگر نیز دخیل هستند‪.‬‬ ‫پیش از خرید لنت ترمز این گزارش را بخوانید‬ ‫فراوان شده پیشنهاد می‌شود هر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر از لنت‌های‬ ‫خودرو بازدید کنید‪ .‬در این صورت امکان آس��یب رس��یدن به‬ ‫دیس��ک‌های خودرو نیز کاهش می‌یاب��د و متحمل هزینه باال‬ ‫برای تعویض دیسک‌های ترمز نخواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز ارگانیک‬ ‫یکی از انواع لنت‌های ترمز نمونه‌های ارگانیک بدون آزبست‬ ‫اس��ت که این نوع لنت‌ها در ماشین‌آالت صنعتی نیز استفاده‬ ‫می‌ش��ود و به‌دلیل داشتن س��اختار نرم‪ ،‬بی‌صدا کار می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌دلی��ل نرم بودن مواد این نوع لنت‌ها‪ ،‬عمر آنها بس��یار کمتر‬ ‫از س��ایر لنت‌ها اس��ت و اس��تفاده از آنها برای خودروهایی که‬ ‫تردد باالیی در شهرها دارند مانند تاکسی‌ها پیشنهاد نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز سرامیکی‬ ‫لنت ترمزهای س��رامیکی درحال‌حاضر جزو پیش��رفته‌ترین‬ ‫نمونه‌ها به‌ش��مار می‌روند که از آنها در خودروهای مسابقه‌ای‬ ‫نیز بهره می‌برند‪ .‬این نوع لنت‌ها به جای فوالد از مس ساخته‬ ‫می‌شوند و مس نیز باعث انتقال حرارت به نحو بهتری می‌شود‪.‬‬ ‫عالو ‌ه بر این اس��تفاده از مس باعث افزایش عمر لنت و کاهش‬ ‫خوردگی آن در طول زمان می‌ش��ود‪ .‬یکی دیگر از مزایای این‬ ‫نوع لنت‌ها کم‌صدا بودن آنها است و از معایب آنها نیز می‌توان‬ ‫به نرخ باالی‌شان نسبت به سایر لنت‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز نیمه‌فلز‬ ‫یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر خودرویی ترمز آن اس��ت که‬ ‫باید به آن توجه ویژه‌ای ش��ود‪ .‬باتوجه به اینکه لنت ترمز انواع‬ ‫مختلفی دارد ممکن اس��ت خریداران در انتخاب درست دچار‬ ‫س��ردرگمی شوند؛ بنابراین در نوش��تار پیش رو قصد داریم به‬ ‫معرفی انواع لنت ترمزها و نحوه خرید درست بپردازیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬خودرو ب��رای توق��ف نیازمند‬ ‫اصطکاک اس��ت و تولید اصطکاک در سیس��تم ترمز را لنت‌ها‬ ‫بر عهده دارند‪ .‬لنت‌ها روی دیسک فشرده می‌شوند و درنهایت‬ ‫اصطکاک میان لنت و دیس��ک باعث کاهش سرعت خودرو یا‬ ‫ت ترمز به تعداد‬ ‫توقف آن می‌شود‪ .‬در طول ماه‌ها و سال‌ها‪ ،‬لن ‌‬ ‫بس��یار زیادی روی دیسک خودرو فشرده می‌ش��ود؛ بنابراین‬ ‫باید در رس��یدگی به لنت‌ها و تعویض به‌موقع آن توجه خاصی‬ ‫داشت زیرا ممکن است باعث آسیب رسیدن به دیسک ترمز و‬ ‫در نهایت ایجاد خطرهای جبران‌ناپذیر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان عمر لنت ترمز چقدر است؟‬ ‫به‌طور کلی قانون مشخصی برای میزان عمر لنت ترمز وجود‬ ‫ندارد‪ .‬طول عمر لنت ترمز به عوامل مختلفی از جمله نوع لنت‬ ‫و نحوه رانندگی بس��تگی دارد‪ .‬به‌ط��ور معمول لنت‌های ترمز‬ ‫باکیفیت در ش��رایط رانندگی معمول حدود ‪ ۸۰‬هزار کیلومتر‬ ‫عم��ر می‌کنند ام��ا باتوجه به اینکه لنت‌ه��ای متفرقه در بازار‬ ‫این نوع لنت‌ها از جمله مرس��وم‌ترین مدل‌هایی است که در‬ ‫خودروهای س��واری از آنها استفاده می‌شود‪ .‬این نوع لنت‌ها از‬ ‫آهن و استیل و مقدار زیادی گرافیت تشکیل می‌شوند که این‬ ‫مواد باعث انتقال حرارت مناسبی در لنت خواهد شد‪ .‬لنت‌های‬ ‫ترم��ز نیمه‌فلزی خنک‌تر از نمونه‌های ارگانیک کار می‌کنند و‬ ‫در نهایت از عمر بیش��تری نیز برخوردار هستند‪ .‬به طور کلی‬ ‫می‌توان گفت این نوع لنت‌ها برای رانندگی‌ها و ش��رایط عادی‬ ‫مناسب و از لحاظ اقتصادی به‌صرفه است‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز فلزی‬ ‫از ای��ن نوع لنت‌ها بیش��تر ب��رای خودروهای مس��ابقه‌ای یا‬ ‫رانندگی در شرایط س��خت استفاده می‌شود و در ساخت آنها‬ ‫ب��رای دس��تیابی به این ام��ر باید تمام وزارتخانه‌ه��ا و نهادهای‬ ‫مرتبط کمک کنند و برنامه‌ریزی واحد انجام شود تا بر اساس نقشه‬ ‫راه واحد صنعت رشد و توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت تالش‬ ‫کرده تا پیش��رفت محقق شود اما این‌گونه نیست که وزارتخانه هر‬ ‫آنچه بخواهد‪ ،‬بتواند انجام دهد‪.‬‬ ‫با نگاه کالن‌تر به موضوع بپردازم‪ .‬پرس��ش ش��ما این بود چرا در‬ ‫چند س��ال گذش��ته قطعه وارد کردیم و به س��وی فناوری حرکت‬ ‫نکردیم؛ نیاز به بحث‌های ریش��ه‌ای دارد‪ .‬نخست اینکه کشور باید‬ ‫برای صنعت خودرو برنامه داشته باشد که متاسفانه ندارد‪.‬‬ ‫بای��د برنامه‌ای بلندمدت و ‪ ۱۰‬س��اله تدوین ش��ود و اینکه قرار‬ ‫اس��ت از چه نقط��ه‌ای به چه نقطه‌ای برس��یم‪ ،‬روش‌های حمایتی‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬ضمن آنکه هنگام اجرا کنترل شوند‪ .‬به‌جز دهه ‪۷۰‬‬ ‫که صنعت خودرو دارای برنامه‌ای خاص بود و قطعه‌س��ازان در این‬ ‫دوره به وجود آمدند و صنعت رشد مناسبی داشت در هیچ مقطعی‬ ‫با برنامه‌ای مدون حرکت نکرده‌ایم‪ .‬اس��تمرار فعالیت امروز نتیجه‬ ‫رشد همان دوره است زیرا در عمل پس از آن برنامه‌ای نداشتیم‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬به عنوان صنعتی بین‌المللی در کشور صاحب برنامه‌ای‬ ‫بلندمدت و ادامه‌دار نبود و نیس��ت‪ .‬به‌ش��دت دچ��ار روزمرگی‬ ‫هس��تیم‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬زمانی شرایط ارزی مناسبی داریم مانند‬ ‫دولت نهم و دهم که روی ارز یارانه می‌پردازد‪ ،‬نرخ ارز پایین نگه‬ ‫داشته می‌ش��ود در نتیجه‪ ،‬تولید توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت با توجه به نرخ تورم هیچ سازنده‌ای خود را برای تولید به‬ ‫زحمت نمی‌اندازد‪.‬‬ ‫بیش��تر صنعتگران در این مقطع زمانی به جای س��اخت داخل‬ ‫مشغول واردات‌ش��دند زیرا با دالر یک هزار تومانی تولید به‌صرفه‬ ‫نب��ود‪ .‬صنعتگ��ر در فعالیت س��ود و زیان خ��ود را می‌بیند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط مطلوب ارزی به جای رقابت و افزایش عمق ساخت داخل‬ ‫و به قول شما حرکت به سوی فناوری‪ ،‬ترغیب به واردات می‌شود‪.‬‬ ‫حال در شرایط تحریمی‪ ،‬ارز مورد نیاز صنعتگر تامین نمی‌شود‪.‬‬ ‫قانون درب��اره تخصیص ارز و واردات تغیی��ر می‌کند و صنعتگر به‬ ‫نوعی دیگر گرفتار چالش‌ها می‌ش��ود‪ .‬ناگزیر برای تامین مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز بای��د ارز گران‌تر تهیه کند‪ .‬این تناقض‌ه��ا و رفتارهای‬ ‫نادرس��ت در نظام دولت��ی صنعتگر را بالتکلیف می‌کن��د زیرا اگر‬ ‫س��رمایه‌گذاری کند‪ ،‬ممکن اس��ت نرخ ارز پایی��ن بیاید و با وجود‬ ‫سرمایه‌گذاری هنگفت دوباره واردات از تولید پیشی گیرد‪.‬‬ ‫این بی‌بر‌نامگی در سطح کالن کشور وجود دارد و باعث می‌شود‬ ‫تا همه متاثر از آن باش��ند؛ قطعه‌ساز و خودروساز هم جزئی از آن‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر برنامه اقتصادی این‌گونه تدوین می‌شد که هر سال با‬ ‫رش��د نرخ تورم‪ ،‬نرخ ارز نیز افزایش می‌یافت گرفتاری امروز کمتر‬ ‫بود‪ .‬خودروس��از و قطعه‌س��از خود را با شرایط منطبق می‌کردند و‬ ‫امروز دچار شوک اقتصادی نمی‌شدیم‪.‬‬ ‫حرکت‌های زیگزاگی به آس��یب جدی صنعت و در بعد کالن به‬ ‫آسیب به اقتصاد منجر می‌شود و این موضوع فقط مربوط به صنعت‬ ‫خودرو و قطعه نیست؛ باقی صنایع هم دچار این معضل هستند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر اگر با درایت برنامه‌ریزی ش��ود و دولت بتواند خوب‬ ‫هدایت کند شرایط تحریمی امروز فرصتی برای تقویت تولید داخل‬ ‫اس��ت زیرا نخس��ت اینکه با افزایش نرخ ارز تولید صرفه اقتصادی‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬صادرات هم می‌تواند توسعه یابد‪ ،‬منتها صنعتگر‬ ‫باید بداند چه ارزی با چه قیمتی قرار است پرداخت شود‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ فروش با هزینه‌کردها منطبق باشد‪.‬‬ ‫پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز‬ ‫از فوالد ذوب ش��ده بدون مواد افزودنی اس��تفاده ش��ده است‪.‬‬ ‫در ای��ن لنت‌ها از مواد از روان‌کننده‌ه��ای کامپوزیت به جای‬ ‫گرافیت استفاده می‌ش��ود‪ .‬این دسته از لنت ترمزها قدرت به‬ ‫نسبت باالیی در متوقف کردن خودروها دارند اما به‌دلیل ایجاد‬ ‫غبار فراوان و همچنین صدای زیاد و عمر کوتاه‪ ،‬برای مصارف‬ ‫شهری و مسابقه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه موقع لنت ترمز را عوض کنیم؟‬ ‫یک��ی از اصلی‌ترین مواردی که می‌تواند نش��ان‌دهنده زمان‬ ‫تعویض لنت ترمز باش��د‪ ،‬کاهش س��طح روغن ترمز است که‬ ‫البته این حالت مربوط به زمانی اس��ت که نش��تی روغن ترمز‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬عالوه بر مورد یادشده سوت کشیدن لنت‬ ‫ترمز هنگام ترمزگیری نیز از جمله مواردی اس��ت که می‌تواند‬ ‫نش��ان‌دهنده تمام شدن لنت ترمز باش��د؛ هر چند در صورت‬ ‫استفاده از لنت ترمز نامرغوب امکان سوت کشیدن وجود دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در برخی خودروها سنسور لنت ترمز وجود دارد‬ ‫که با فرارس��یدن زمان تعویض لنت ترمز هش��داری در پشت‬ ‫آمپ��ر خودرو نمایش داده می‌ش��ود‪ .‬ازجمله نش��انه‌های دیگر‬ ‫فرارس��یدن زم��ان تعویض لنت می‌توان به بلند ش��دن دود از‬ ‫دیسک‌ها‪ ،‬چرب ش��دن لنت‌ها و انحراف خودرو از مسیر خود‬ ‫در هنگام ترمز گرفتن اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت لنت در بازار‬ ‫درحال‌حاض��ر در ب��ازار نرخ لنت جلو پ��ژو ‪ ۲۰۶‬از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان شروع می‌شود و در گران‌ترین حالت خود به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان می‌رسد‪ .‬همچنین این نرخ برای لنت عقب از ‪ ۶۵‬تا ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬لنت ترمز جلو پراید قیمتی بین ‪ ۴۵‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان دارد و این نرخ برای لنت عقب نیز بین ‪ ۴۵‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬لنت ترمز جلو تندر ‪ ۹۰‬در ارزان‌ترین حالت‬ ‫‪ ۶۹‬هزار تومان و در گران‌ترین حالت ‪ ۱۸۵‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫در نهایت می‌توان گفت بهتر است در زمینه موارد مهمی مانند‬ ‫لن��ت ترمز به انتخاب برندهای معتب��ر و باکیفیت دقت کنید‪،‬‬ ‫در غیر این صورت ممکن اس��ت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را‬ ‫متحمل شوید‪.‬‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران باهدف حمایت از کاالی ایرانی در بخشنامه‌ای‬ ‫به گمرکات سراس��ر کش��ور‪ ،‬ش��یوه جدید ترخیص کاالهای مش��مول دریافت‬ ‫مابه‌التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هیات وزیران در ‪ ۲۴‬مرداد براس��اس اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی‬ ‫برای س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز بند پنجم بس��ته ارزی را که ‪ ۱۴‬مرداد به‬ ‫تصویب رسیده بود‪ ،‬اصالح کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این اصالحیه در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی‪،‬‬ ‫ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از ‪ ۱۶‬مرداد از طریق بانک یا سامانه نیما‬ ‫پذیرفته ش��ده اما کاالی مربوط ترخیص نشده باشد‪ ،‬بانک عامل موظف است با‬ ‫اخذ تعهدنام��ه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان‬ ‫تامی��ن ت��ا نرخ ارز بازار هن��گام ترخیص کاال‪ ،‬به ازای ه��ر دالر ‪ ۲۸۰۰‬تومان به‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران پرداخت کند‪.‬‬ ‫براس��اس این اصالحیه چنانچه متقاضی این مبلغ را پرداخت نکند بانک عامل‬ ‫باید واردکننده را به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی معرفی کند تا ارز‬ ‫برای موارد بعدی به او اختصاص داده نشود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬قطعات یدکی خط تولید و مواد‬ ‫ش��یمیایی و مص��رف خط تولید و طرح‌ه��ای مرتبط با هر یک از دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی‪ ،‬م��واد اولیه وارداتی‪ ،‬مواد اولیه دارو‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و قطعات لوازم‬ ‫یدکی تجهیزات پزشکی از این قانون مستثنا هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی چن��دی پیش اع�لام کرده بود‬ ‫ک��ه واردکنن��دگان کاالها با رویه بانک��ی‪ ،‬باید برای دریاف��ت تاییدیه و پرداخت‬ ‫مابه‌التفاوت ارزی به س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از ‪۱۶‬‬ ‫م��رداد‪ ،‬بابت ارز کاالهایی که به صورت بانکی یا در س��امانه نیما تامین ش��ده و‬ ‫ترخیص آنها انجام نشده است‪ ،‬مابه‌التفاوت ارزی دریافت کند‪.‬‬ ‫بند پنجم بس��ته ارزی دولت مقرر کرده آن دس��ته از واردکنندگانی که با نرخ‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ثبت سفارش شده‌اند اما هنوز کاالهای آنها وارد کشور نشده یا‬ ‫از گمرک ترخیص نش��ده‌اند‪ ،‬باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند تا امکان ورود‬ ‫کاالی آنها به کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬با این اوصاف و محاس��به نرخ ‪ ۲۸۰۰‬تومانی‬ ‫مابه‌التف��اوت ارزی‪ ،‬نرخ دالر مورد نظر دولت برای واردات کاالها به جز کاالهای‬ ‫ضروری و اساسی ‪۷‬هزار تومان است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کارگران‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چالش دانشگاه‌های علمی‌کاربردی برای تربیت متخصص‬ ‫غالمعلی قرایی‪ -‬قائم‌مقام دانش�گاه جامع علمی‌کاربردی‬ ‫ایران‪ ،‬لوازم و قطعه‪:‬دانش��گاه جامع علمی‌کاربردی‪ ،‬دانش��گاهی‬ ‫دولتی و وابسته به وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری است‪.‬‬ ‫ه��دف از تاس��یس ای��ن مرکز افزایش س��طح مهارت ش��اغالن‬ ‫بخش‌های مختلف اقتصادی و مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان‬ ‫مراکز آموزش��ی بود که تجربه اجرایی کافی نداشتند‪ .‬امروز عمده‬ ‫مس��ائلی که دانش��گاه‌های علمی‌کاربردی را با چالش روبه‌رو کرده‬ ‫وضعیت مالی دانش��جویان اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این دانش��گاه امروز‬ ‫گرفتار کمبود دانشجو و صندلی‌های خالی است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬تبلیغاتی که برخی دانش��گاه‌ها دارند مانند کارشناسی‬ ‫ارش��د بدون کنکور‪ ،‬تخفیف ویژه ش��هریه به مناس��ب عید نوروز‪،‬‬ ‫اقس��اط شهریه و‪ ...‬باعث می‌شود تا جذب دانشجوی بیشتر نسبت‬ ‫به علمی‌کاربردی‌ها داشته باشند‪.‬‬ ‫دانش��گاه جامع علمی‌کارب��ردی ایران‪ ،‬لوازم و قطعه‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬یک هزار و ‪ ۳۰۰‬دانش��جو داش��ت اما امروز این آمار بسیار‬ ‫افت کرده اس��ت‪ .‬در حالی که فارغ‌التحصیل این دانشگاه به لحاظ‬ ‫تجرب��ی حداقل یک ب��ار موتور خودرو را باز و بس��ته می‌کنند‪ .‬در‬ ‫س��ایر دانش��گاه‌ها این کار عملی ب��ه معنایی که در این دانش��گاه‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬انجام نمی‌ش��ود‪ .‬بر اس��اس اهداف دانش��گاه‌های‬ ‫علمی‌کاربردی‪ ،‬دروس و رش��ته‌ها عمل��ی و اجرایی دارد تا بتوانیم‬ ‫توان کاری افرادی که مشغول هستند را ارتقای علمی دهیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬واحدهای صنعتی‌تولیدی باید با تش��ویق نیروهای انسانی‪ ،‬آنها‬ ‫را برای آموزش تخصصی در بخش��ی که مش��غول هستند‪ ،‬ترغیب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در دانش��گاه‌های علمی‌کاربردی بیش��تر کالس‌ها با کارگاه‌های‬ ‫عملی برگزار می‌ش��وند‪ .‬اگر قرار است زمینه اشتغال به کار فراهم‬ ‫شود کسی می‌تواند در بازار کار کند که از نظر علمی و کاربردی کار‬ ‫را یاد گرفته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬می‌توان گفت دانشگاه علمی‌کاربردی‬ ‫هنوز ش��ناخته نشده و والدین درباره تحصیل فرزندان‌شان در این‬ ‫نوع مراکز هنوز توجیه نشده‌اند‪.‬‬ ‫گزارشی از موج تعدیل نیرو در شرکت‌های خودروسازی‬ ‫مدت زمان زیادی از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام‬ ‫نگذش��ت که بسیاری از شرکت‌های خودروساز بین‌المللی‬ ‫از توق��ف همکاری خود با ش��رکت‌های ایرانی خبر دادند‪.‬‬ ‫در نتیجه ای��ن تصمیم‌ها‪ ،‬تعدیل نیروی گس��ترده‌ای در‬ ‫ای��ن حوزه اتفاق افتاد ک��ه پیامدهای خود را دارد‪ .‬در این‬ ‫گزارش به این موضوع پرداخته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش‌نیوز‪ ،‬تاکن��ون تعداد زی��ادی از‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی هم��کاری خود را با ای��ران قطع‬ ‫کرده‌ان��د و این تصمیم‌گی��ری‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور را‬ ‫با بحران‌ه��ای مختلفی روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬صنع��ت قطعه کش��ور نیز دچار چالش ش��ده و‬ ‫بس��یاری از قطعه‌س��ازان مطرح جهانی از جمله فورش��یا‬ ‫فعالیت خ��ود را در ایران متوقف کرده‌اند‪ .‬تمام این موارد‬ ‫و بس��ته ش��دن واردات خودرو باعث تولید و بازار خودرو‬ ‫با مش��کالتی روبه‌رو ش��ود‪ .‬کاهش تولید در شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی و وارد نش��دن خ��ودرو درنهایت چ��اره‌ای جز‬ ‫تعدی��ل نیرو ب��رای خودروس��ازان و واردکنن��دگان باقی‬ ‫نگذاشته است‪.‬‬ ‫ش��نیده‌ها حاکی از این اس��ت که برخی شرکت‌های‬ ‫واردکننده رسمی تا ‪ ۵۰‬درصد تعدیل نیرو داشته‌اند‪ .‬در‬ ‫نتیجه بسیاری از کارمندان و کارگرانی که در زمینه‌های‬ ‫مرتبط با خودروس��ازی و قطعه‌سازی فعالیت می‌کردند‪،‬‬ ‫به‌س��ادگی از کار بی��کار ش��ده‌اند‪ .‬به‌طور کل��ی تعدیل‬ ‫نی��رو و بیکاری فعاالن این بخ��ش تنها تاثیر کوچکی از‬ ‫تصمیم‌های مختلفی اس��ت که در ح��وزه خودرو گرفته‬ ‫ش��ده و در ادامه به طور قطع آش��فتگی در بازار تامین‬ ‫قطع��ات و ارائ��ه خدم��ات پ��س از فروش نی��ز گریبان‬ ‫شرکت‌ها و مردم را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬کارش��ناس حوزه خودرو درب��اره تعدیل‬ ‫نیروهای اخیر شرکت‌های واردکننده و خودروسازان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعدیل نیرو در ش��رکت‌های خودروسازی خصوصی‬ ‫به‌طور کلی تاثیر خاصی برای کارمندان و کارگران نخواهد‬ ‫گذاش��ت زیرا شرکت‌های خودروس��ازی خصوصی به‌طور‬ ‫معمول برای کارکنان خود بیمه بیکاری در نظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم بیمه بیکاری‬ ‫می‌توان��د راه��کار مفیدی برای عبور از این حالت باش��د‪.‬‬ ‫هرچند ممکن است در این دوره درآمد کارکنان با کاهش‬ ‫روبه‌رو ش��ود اما به‌ط��ور کلی بیمه بی��کاری برای چنین‬ ‫مواقعی در نظر گرفته شده و به احتمال زیاد خودروسازان‬ ‫خصوصی چنین بیمه‌هایی را در نظر گرفته‌اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی کارگ��ران عنوان کرده‌اند‬ ‫ب��رای دریافت بیمه بیکاری وعده س��ال آین��ده را به آنها‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو درب��اره ادامه بحران در‬ ‫ای��ن صنعت و ش��رایط خودروس��ازان دولتی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫شرکت‌های خودروسازی خصوصی چاره‌ای جز تعدیل نیرو‬ ‫در شرایط حاضر نداشتند و تنها راه کمک به کارکنان‌شان‬ ‫بیمه بیکاری اس��ت اما از شرکت‌های خودروسازی دولتی‬ ‫به ش��یوه‌های گوناگونی حمایت می‌ش��ود؛ بنابراین آنها با‬ ‫چالش‌های کمتری روبه‌رو خواهند ش��د‪ .‬درباره ش��رایط‬ ‫فعلی نیز پیش‌بینی می‌ش��ود که همیش��گی نخواهد بود‬ ‫و در تمامی دوران تحریم‪ ،‬زمان‌هایی با س��ختگیری‌های‬ ‫ش��دیدی مواجه ش��دیم اما پس از آن به ش��رایط آرام‌تر‬ ‫بازگش��تیم ی��ا در نهایت روش مقابله ب��ا تحریم‌ها را پیدا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫مدن��ی درباره پیامدهای تعدیل نیرو ادامه داد‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫بیش از آنکه به دولت‌ها فشار بیاورد باعث ایجاد فشارهای‬ ‫مضاع��ف بر مردم می‌ش��ود اما دولت نی��ز تالش می‌کند‬ ‫اث��رات تحری��م را کاهش دهد‪ .‬یکی از اث��رات تحریم‌ها و‬ ‫تعدی��ل نیرو ایجاد ضعف در بخش خدمات پس از فروش‬ ‫اس��ت که درنهایت می‌تواند منجر به دسترسی نداشتن به‬ ‫قطعات مختلف برای خودروها ش��ود ی��ا تامین قطعات با‬ ‫هزینه‌های بس��یار باالتری نس��بت به گذشته انجام شود‪.‬‬ ‫در پای��ان می‌توان گفت تنها راه‌حل عبور از ش��رایط حال‬ ‫حاضر‪ ،‬مدارا کردن در زمینه‌های مختلف است و می‌توان‬ ‫با کاهش مصرف خودروها‪ ،‬نیاز به استفاده از خدمات پس‬ ‫از فروش یا قطعات مختلف را کاهش داد تا شرایط به روال‬ ‫گذشته بازگردد‪.‬‬ ‫ساماندهی آژانس‌ها و خودروهای حمل بار‬ ‫ع��ده‌ای ب��رای جابه‌جای��ی‪ ،‬وانت‌ب��ار پالک س��فید‬ ‫می‌خرن��د تا بتوانن��د از تخفیف ‪۵۰‬درص��دی آن برای‬ ‫پرداخت عوارض استفاده کنند که با ساماندهی فعالیت‬ ‫خودروهای حمل بار این مشکل برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن پورس��یدآقایی در حاشیه‬ ‫نشس��ت ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬ب��ا حض��ور در جمع‬ ‫خبرن��گاران با بیان اینکه ی��ک فوریت الحاق تبصره‌ای‬ ‫ب��ه ماده‪ ۴‬الیحه تعیی��ن نرخ عوارض ب��ا رای اکثریت‬ ‫به تصویب رس��یده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این تبص��ره درباره‬ ‫س��اماندهی آژانس‌ها و خودروهای حمل بار اس��ت‪ .‬در‬ ‫گذشته مصوباتی درباره ساماندهی جداگانه این وسایل‬ ‫حمل‌ونقلی وجود داشت اما اکنون الیحه ساماندهی و‬ ‫طرح ترافیک به‌هم متصل ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫آژانس‌ها و وانت‌بارها باید برای اس��تفاده از تخفیف در‬ ‫پرداخت عوارض‪ ،‬سفرهای خود را در سامانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��اهدیم برخی از اف��راد از طرح‬ ‫ترافیک آژانس‌ها اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬اما حتی یک روز‬ ‫هم در آژانس‌ها فعالیت نداش��ته و ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با اجرای طرح س��اماندهی که تنه��ا یک فوریت آن به‬ ‫تصویب رس��یده‪ ،‬این مش��کل حل می‌ش��ود زیرا باید‬ ‫دست‌کم ‪۳‬سفر را در روز ثبت کنند‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران با بیان اینکه در حوزه بار نیز ما‬ ‫با خرید وانت‌بارهای پالک‌های س��فید روبه‌رو هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عده‌ای ب��رای جابه‌جایی‪ ،‬وانت‌بار پالک س��فید‬ ‫می‌خرن��د تا بتوانن��د از تخفیف ‪۵۰‬درص��دی پرداخت‬ ‫عوارض اس��تفاده کنند که حاال با س��اماندهی فعالیت‬ ‫وانت‌بارها این مسئله نیز مشکالت برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪۵‬ه��زار دوچرخه اش��تراکی وارد‬ ‫پایتخت می‌ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬درحال‌حاضر نس��ل‬ ‫جدیدی از دوچرخه‌های اش��تراکی رونمایی شد ‌ه است‬ ‫ک��ه افراد می‌توانند از این دوچرخه‌ها اس��تفاده کرده و‬ ‫پس از اتمام سفر دوچرخه را در هر خیابانی رها کنند‪.‬‬ ‫پورس��یدآقایی با بیان اینکه درحال‌حاضر مسیرهای‬ ‫ش��رقی‪-‬غربی تهران ب��رای دوچرخه‌س��واری در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در ادامه دوچرخه‌های برقی که با‬ ‫رکاب زدن سیس��تم موتور آنها فعال می‌شود نیز برای‬ ‫مسیرهای ش��مالی‪-‬جنوبی وارد بازار می‌شوند که هم‬ ‫به س�لامتی مردم و هم به کاه��ش آلودگی هوا کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ترافی��ک ابت��دای مه��ر به‌دنب��ال تردد‬ ‫کامیون‌ه��ای حام��ل م��واد غذایی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ‪2‬هفته‬ ‫نخس��ت مهر تردد کامیون‌های توزیع کاال در محدوده‬ ‫زوج و فرد و طرح ترافیک از ساعت ‪ ۶‬تا ‪۱۰‬صبح ممنوع‬ ‫اس��ت و در حال تدوین بقیه اقدامات ضدترافیکی برای‬ ‫شروع مهر هستیم‪.‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو تکرار نمی‌شود‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬جامعه به‌هیچ عنوان آمادگی‬ ‫افزایش نرخ خودرو مانند آنچه در سال‌های ‪ ۹۰‬و ‪۹۱‬‬ ‫پیش آمد را ندارد اما باید مراقب بود تا خودروسازان‬ ‫و قطعه‌سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر در گفت‌وگو با ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫در هفته‌ه��ای گذش��ته نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‌وگوها و نشست‌هایی را با خودروسازان‬ ‫و مس��ئوالن صنایع کش��ور در زمینه ش��رایط فعلی‬ ‫بازارخ��ودرو‪ ،‬نرخ و چگونگی توزیع آنها داش��تند‪ .‬به‬ ‫گفته این نماینده مجلس‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور از‬ ‫اشکاالت ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب‬ ‫رنج می‌برد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬این صنعت گرفت��ار نوعی انحصار‬ ‫و مدیریت ش��به‌دولتی اس��ت و در چنین شرایطی‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت عرض��ه و تقاضا در این بازار‬ ‫حاکم ش��ده و بهب��ود کیفیت‪ ،‬رقابتی ش��دن نرخ و‬ ‫خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد‪.‬‬ ‫فوالدگر ادامه داد‪ :‬در این شرایط‪ ،‬خواستار اصالح‬ ‫ساختار‪ ،‬حرکت به س��مت خصوصی‌سازی واقعی و‬ ‫خ��روج از انحص��ار این صنعت هس��تیم و معتقدیم‬ ‫در ای��ن زمان اس��ت که عرض��ه و تقاض��ا می‌تواند‬ ‫تعیین‌کننده نرخ باشد‪ ،‬نه قیمت‌گذاری دستوری‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون ش��ورای رقاب��ت در خودروهای‬ ‫کمتر از ‪۴۵‬میلیون‪ ،‬وارد عرصه انحصار ش��ده است‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی یادآور‬ ‫شد‪ :‬در س��ال‪ ،۹۴‬ماده‪۵۹‬قانون اجرای سیاست‌های‬ ‫کلی اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی اصالح شد؛ به این ترتیب‬ ‫که شورای رقابت باید زمینه‌های انحصار را به دولت‬ ‫معرف��ی و دول��ت نیز ب��ه تش��کیل رگوالتوری(نهاد‬ ‫تنظیم‌گر بخشی) اقدام کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این ماده هر چند اصالح ش��ده اما‬ ‫تنظی��م و ابالغ آن زمانبر بوده و در آن زمان اس��ت‬ ‫که شورای رقابت دیگر در قیمت‌گذاری خودرو ورود‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫فوالدگر تاکید کرد‪ :‬از ش��رایط فعلی آش��فته بازار‬ ‫خودرو راضی نیستیم و از آن حمایت نمی‌کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حرف خودروسازان در شرایط فعلی این است‬ ‫که با افزایش قیمت‌های مواد اولیه فلزی و غیرفلزی‬ ‫به‌دلیل افزایش نرخ ارز‪ ،‬نمی‌توان با قیمت‌های قبلی‬ ‫تولید کرد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این موضوع باید‬ ‫به دقت بررسی و س��هم ارزبری هر خودرو مشخص‬ ‫ش��ود و پس از آن ش��ورای رقابت برای خودروهای‬ ‫انحصاری و س��ازمان حمای��ت از مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان برای خودروهای رقابتی‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫رسمی مشخص کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دلیل افزایش یکباره نرخ خودروها‬ ‫در هفته‌های گذشته‪ ،‬باال رفتن تقاضاست که راهکار‬ ‫آن‪ ،‬مشخص شدن افزایش قیمت‌ها به‌شکل منطقی‬ ‫و قانونی(براس��اس میزان ارزبری و س��هم مواد اولیه‬ ‫وابس��ته به ارز) یا کاهش حاش��یه س��ود و افزایش‬ ‫بهره‌وری ازس��وی خودروس��ازان است تا نرخ رسمی‬ ‫کارخانه مشخص شود‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر اظه��ار کرد‪ :‬بای��د با تدوین اس��تراتژی‬ ‫مناس��ب و اصالح ساختارها‪ ،‬صنعت خودرو کشور را‬ ‫از انحصار خارج کنیم که در غیر این صورت کیفیت‬ ‫و خدم��ات پس از فروش رش��د نک��رده و قیمت‌ها‬ ‫رقابتی نمی‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس‪ ،‬ش��رایط فعل��ی را به مثابه‬ ‫مرحله گذار توصیف ک��رد که باید از آن عبور کنیم‬ ‫تا با افزایش نظارت‌ها‪ ،‬اصالح س��اختار شکل بگیرد‬ ‫و ش��اهد ش��کل‌گیری رگوالتوری در صنعت خودرو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫افزایش آمار خودروهای ناقص‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازی کش��ور گف��ت‪ :‬تع��داد خودروهای��ی که‬ ‫به‌دلیل کس��ری قطعات به ش��کل ناقص تولید و در کف‬ ‫کارخانه‌های س��ازنده متوقف ش��ده‌اند‪ ،‬به حدود ‪۷۰‬هزار‬ ‫خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫آرش محبی‌ن��ژاد در گفت‌وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه خودروس��ازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان‬ ‫ناتوان هس��تند و همین موضوع موجب ایجاد مش��کل در‬ ‫تامین نقدینگی قطعه‌سازان و تولید قطعات شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در هفته‌های گذش��ته تنوع و تعداد‬ ‫قطعاتی که قطعه‌سازان نمی‌توانند تولیدکنند‪ ،‬بیشتر شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک خودرو از بیش از ‪۳‬هزار نوع‬ ‫قطعه تشکیل شده که در صورت کمبود حتی یکی از این‬ ‫قطعات‪ ،‬خودرو به‌اصطال ‌ح تجاری نشده و در کارخانه‌های‬ ‫تولیدکننده متوقف می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور ادامه داد‪ :‬در هفته‌های گذشته وضعیت‬ ‫قطعه‌سازان بدتر ش��ده و ناتوانی خودروسازان از پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه‌سازان نیز مشکالت را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ش��رایط در کوتاه‌مدت ‪ ۳‬اقدام مهم‬ ‫باید انجام ش��ود که صنعت خودرو و قطعه‌س��ازی از این‬ ‫بحران خارج ش��ود؛ نخس��تین اق��دام‪ ،‬تس��هیالت‌دهی‬ ‫ب��ه ارزش بی��ش از ‪۱۰‬هزار میلیارد توم��ان به هر یک از‬ ‫شرکت‌های بزرگ خودروس��ازی برای پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه‌سازان است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خودرو با بی��ان اینکه با تغییرات نرخ‬ ‫ارز میزان س��رمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به‬ ‫کمتر از نصف رسیده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دومین اقدام مهم برای‬ ‫خروج از این وضعیت‪ ،‬عرضه کافی و با نرخ مناس��ب مواد‬ ‫اولی��ه به‌طور عم��ده دولتی مانند ف��والد‪ ،‬فلزات رنگین و‬ ‫محصوالت پتروشیمی است که نرخ آنها در بازار به‌شدت‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ومین اقدام کوتاه‌م��دت برای خروج‬ ‫صنعت خودرو و قطعه از این بحران‪ ،‬آزادسازی نرخ خودرو‬ ‫و واقعی شدن نرخ قطعات تحویلی به خودروسازان است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر خودروس��ازان هنوز قطعات خریداری شده از‬ ‫قطعه‌سازان را با نرخ ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی سابق قیمت‌گذاری‬ ‫می‌کنند در حالی که قطعه‌س��ازان ارز مورد نیاز را به نرخ‬ ‫آزاد تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امیدواری��م در تعطیالت‬ ‫تابس��تانی یک هفت��ه‌ای خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان‪،‬‬ ‫بخش��ی از خودروه��ای ناقص��ی ک��ه کس��ری قطعات‬ ‫آنها تامین ش��ده‪ ،‬تکمیل ش��ود و ش��اهد کاه��ش تعداد‬ ‫‪۷۰‬ه��زار خ��ودرو ناق��ص متوقف‌ش��ده در کارخانه‌های‬ ‫خودروسازی باشیم‪.‬‬ ‫موظف به توزیع سوخت هستیم‪ ،‬نه کنترل مصرف‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده‌های نفتی‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئول توزیع س��وخت در کش��ور هستیم‪ ،‬اما‬ ‫مبارزه با قاچاق س��وخت و کنترل مص��رف‪ ،‬از وظایف‬ ‫ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده‌های نفتی نیس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش وزارت نفت‪ ،‬س��یدمحمدرضا موس��وی‌خواه‪،‬‬ ‫درباره انتش��ار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت‬ ‫در جنوب‌شرق کشور و سرازیر شدن کارت‌های مهاجر‬ ‫به استان سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت ملی‬ ‫پخ��ش فرآورده‌های نفتی‪ ،‬تنه��ا وظیفه توزیع مطلوب‬ ‫سوخت در سراسر کش��ور را بر‌عهده دارد‪ ،‬سوختی که‬ ‫از انبارهای ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده‌های نفتی به‬ ‫جایگاه‌های عرضه س��وخت می‌رسد اما مبارزه با قاچاق‬ ‫سوخت و کنترل مصرف‪ ،‬از وظایف شرکت ملی پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی نیس��ت‪ .‬وی ش��رکت ملی پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی را متولی اصلی پخش انواع فرآورده‌‬ ‫در سراسر کش��ور عنوان کرد و با تاکید بر اینکه پایش‬ ‫توزیع فرآورده بر‌عهده این ش��رکت نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫م��ا با وجود آنکه وظیفه‌ای ب��رای مراحل پس از توزیع‬ ‫سوخت مانند مبارزه با قاچاق نداریم اما در همه بخش‌ها‬ ‫با هر س��ازمان و نهادی همکاری خوبی برقرار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫همه بخش‌های س��ازمانی خود را ب��ه‌کار گرفته‌ایم تا با‬ ‫قاچاق سوخت مبارزه و توسعه خارج از شبکه را کنترل‬ ‫کنیم و توزیع مناسب سوخت را انجام دهیم‪‌.‬ای کاش‬ ‫همه س��ازمان‌ها کار خود را به خوبی انجام می‌دادند تا‬ ‫امروز شاهد این نابسامانی‌ها نبودیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پخش فرآورده‌های نفتی‪ ،‬با اش��اره به اینکه مبارزه‬ ‫با قاچاق س��وخت‪ ،‬س��ازمان و مسئوالن مربوط به خود‬ ‫را دارد‪ ،‬اع�لام کرد‪ :‬این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت‬ ‫نف��ت ن��دارد‪ .‬توجه به ای��ن نکته الزم اس��ت که وقتی‬ ‫شاهد مهاجرت کارت‌های سوخت به استان‌های مرزی‬ ‫هستیم؛ یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کار‬ ‫خود را به‌درستی انجام داده است و قاچاقچیان سوخت‬ ‫مجبور ش��ده‌اند برای تامین س��وخت م��ورد نیاز خود‪،‬‬ ‫کارت‌های مردم را خریداری کنند‪ ،‬زیرا در اس��تان‌های‬ ‫مرزی‪ ،‬سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت خود شخص‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬او مرجع تصمیم‌گیری برای استفاده از‬ ‫کارت‌های س��وخت خودروها را وزارت نفت اعالم کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬از س��ال‪ ۱۳۹۴‬با تک نرخی ش��دن بنزین‬ ‫و به‌دنبال آن‪ ،‬در پی مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫(ماده‌ی��ک قان��ون توس��عه حمل‌ونقل عموم��ی)‪ ،‬الزام‬ ‫استفاده از کارت سوخت کم‌رنگ شد‪ .‬به همین سبب‪،‬‬ ‫ب��ا افزای��ش مراجعه‌های مردمی ب��ه جایگاه‌ها و همراه‬ ‫نداش��تن کارت سوخت و پدید آمدن صف‌های طوالنی‬ ‫در پمپ‌بنزین‌ه��ا‪ ،‬تع��داد کارت‌های جای��گاه‌داران را‬ ‫افزایش دادیم تا کسانی که کارت سوخت همراه ندارند‪،‬‬ ‫با مشکلی روبه‌رو نشوند‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکنون قص��د داریم تعداد‬ ‫کارت‌های س��وخت جایگاه‌داران را به حداقل برسانیم‪،‬‬ ‫پ��س از آن صاحب��ان خودرو که کارت س��وخت دارند‬ ‫از کارت ش��خصی خودرو برای س��وخت‌گیری استفاده‬ ‫می‌کنند و کسانی که کارت سوخت ندارند برای دریافت‬ ‫سوخت و استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران‪ ،‬معطل‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬البته این طرح پس از ابالغ قانونی‪ ،‬اجرا‬ ‫می‌شود‪ .‬موسوی‌خواه درباره راهکارهای ارائه شده برای‬ ‫کنترل قاچاق س��وخت مبنی بر افزایش نرخ سوخت یا‬ ‫صادرات فرآورده‌ها به کش��ورهای همسایه‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫عده‌ای توقع دارند که س��وخت با نرخ بس��یار ارزان در‬ ‫اختیارش��ان قرار گیرد تا بدون در نظ��ر گرفتن منافع‬ ‫کش��ور و م��ردم‪ ،‬آن را با نرخ بس��یار باالت��ر به فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬این افراد یا با مقررات صادرات و واردات آشنا‬ ‫نیستند یا به‌دنبال ایجاد رانت‌های قیمتی هستند تا به‬ ‫س��ودهای کالن دست یابند‪ ،‬بدون آنکه برای‌شان مهم‬ ‫باش��د که دولت برای تامین س��وخت چ��ه هزینه‌ای را‬ ‫متقبل شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫رتبه اول نیسان در آالیندگی و پراید در انحراف فرمان‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران با اشاره به افزایش مراجعات‬ ‫ب��ه مراک��ز معاینه فنی گفت‪ :‬بیش��ترین آمار م��ردودی از منظر‬ ‫آالیندگی مربوط به نیس��ان و از لح��اظ انحراف فرمان مربوط به‬ ‫پراید است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سید نواب حسینی‌منش با اشاره به مراجعه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰‬هزار خودرو به مراکز معاینه فنی در س��ال گذشته‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬میزان مراجعه خودروها ب��ه مراکز معاینه فنی در ‪۵‬‬ ‫ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی عل��ت افزایش مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی را باال‬ ‫رفتن س��ن خودرو‌ها و پایان معافیت از اخ��ذ معاینه فنی‪ ،‬طرح‬ ‫ترافی��ک جدی��د و لحاظ تخفی��ف برای اخذ معاین��ه فنی برتر و‬ ‫همچنین هش��دارهای اعالم ش��ده به دنبال اجرای طرح کاهش‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران تصریح کرد‪ :‬بیشترین دلیل‬ ‫م��ردودی در تهران با ‪ ۴۵‬درصد مربوط به آالیندگی و پس از آن‬ ‫به ترتیب مش��کل ترمز‪ ،‬کمک فنر و عیوب ظاهری بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بیشتر خودروها تک نقص نیستند و چند نقص را به‬ ‫صورت همزمان دارند‪.‬‬ ‫وی درمورد معاینه فنی برتر نیز گفت‪ ۱۳۰ :‬هزار خودرو موفق‬ ‫به دریافت معاینه فنی برتر ش��ده‌اند که بخش��ی از این تعداد را‬ ‫خودروهای معاف از معاینه زیر ‪ ۴‬س��ال تش��کیل می‌دهند که با‬ ‫انگیزه تخفیف طرح ترافیک مراجعه کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه حس��ینی‌منش‪ ۷۵ ،‬درص��د خودروه��ای‬ ‫مراجعه‌کنن��ده ب��رای دریاف��ت معاینه فن��ی مردود می‌ش��وند‬ ‫ک��ه پ��س از اص�لاح معای��ب‪ ،‬ای��ن رق��م ب��ه ‪ ۵۰‬درص��د‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان و براساس مصوبه شورای شهر تهران انجام می‌شود‬ ‫در سرویس مدارس‬ ‫توقف پراید پشت ِ‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫حدود ‪۱۰‬هزار راننده در تهران چند س��الی اس��ت تابستان را با کابوس‬ ‫بیکاری به پاییز می‌رس��انند‪ .‬ش��غل این افراد رانندگان س��رویس مدرسه‬ ‫ف شده اما از آنجاکه نتوانسته‌اند خودرویی بهتر از پراید تهیه کنند در‬ ‫تعری ‌‬ ‫معرض خطر بیکاری هستند‪.‬‬ ‫ماجرا به یکی از مصوبات ش��ورای شهر تهران بازمی‌گردد که در آن بر‬ ‫حذف خودرو پراید از ناوگان س��رویس مدارس تاکید ش��ده و گرچه یکی‬ ‫دو سالی از تصویب آن می‌گذرد اما هنوز اجرایی نشده تا کابوس بیکاری‬ ‫دس��ت از سر رانندگان این خودروها برندارد‪ .‬البته در مصوبه شورای شهر‬ ‫در زمین��ه حذف خودرو پراید از ناوگان س��رویس م��دارس‪ ،‬رانندگان زن‬ ‫مستثنا شده‌اند و قرار است فقط پرایدهایی که رانندگان‌شان مرد هستند از‬ ‫سرویس مدارس حذف شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خ��ودرو‪ ،‬زمزمه‌های حذف خودرو پرای��د از ناوگان‬ ‫س��رویس مدارس پایتخت چند س��الی اس��ت که از س��وی مسئوالن و‬ ‫تصمیم‌گیران حوزه حمل‌ونقل و ترافیک ش��هر ش��نیده می‌ش��د تا اینکه‬ ‫شهریور سال گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر‬ ‫تهران در جلسه‌ای با حضور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری‪ ،‬رئیس‬ ‫پلیس راهور تهران بزرگ و نمایندگان آموزش‌وپرورش شهر تهران‪ ،‬با این‬ ‫مسئله موافقت کردند‪.‬‬ ‫در آن زمان اعالم شد این مصوبه با شروع سال تحصیلی ‪ ۹۶-۹۷‬اجرا‬ ‫می‌ش��ود اما این سال تحصیلی در حالی به پایان رسید که پراید همچنان‬ ‫نقش فعالی در جابه‌جایی دانش‌آموزان بازی می‌کرد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫سازمان تاکسیرانی با ارسال بخشنامه‌ای به شرکت‌های خصوصی در حوزه‬ ‫س��رویس مدرسه‪ ،‬اعالم کرد که شرط فعالیت این شرکت‌های خصوصی‬ ‫در حوزه سرویس و معرفی آنها به مدارس‪ ،‬حذف خودرو پراید است‪.‬‬ ‫آمار س��ازمان تاکسیرانی تهران نش��ان می‌دهد درحال‌حاضر حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار پراید در س��رویس مدارس تهران فعالیت دارند‪ .‬رئیس انجمن اولیا و‬ ‫مربیان آموزش و پرورش شهر تهران نیز می‌گوید ‪ ۴۶‬درصد خودروهای‬ ‫سرویس مدارس شهر تهران‪ ،‬پراید است که براساس مصوبه جدید شورای‬ ‫شهر فعالیت آنها باید متوقف شود‪.‬‬ ‫کامی��اب صدری در این زمینه به ایلنا گفت‪ :‬به‌دلیل آمار باالی تصادف‬ ‫پراید و نبود آپش��ن‌های ایمنی‪ ،‬این دی��دگاه وجود دارد که پراید نباید در‬ ‫ناوگان س��رویس مدارس وجود داشته باش��د‪ ،‬از سوی دیگر ضعیف‌ترین‬ ‫قش��ر جامعه ما که بیش��تر زنان سرپرس��ت خانواده یا مردانی هستند که‬ ‫بضاعت مالی خوبی ندارند با این خودرو ارزان‌قیمت امرار معاش می‌کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم یکباره این همه خودرو را از ناوگان س��رویس‬ ‫م��دارس حذف کنی��م هم به افراد ضعیفی که با پراید به‌عنوان س��رویس‬ ‫مدارس کار می‌کنند آس��یب می‌رسد و هم با چالش جایگزینی خودرو در‬ ‫سرویس مدرسه روبه‌رو می‌شویم‪ ،‬به همین دلیل پراید باید در یک برنامه‬ ‫‪۱۰‬ساله از ناوگان سرویس مدارس حذف شود‪.‬‬ ‫صدری گفت‪ :‬برهمین اس��اس توافق ش��د باتوجه به قانونی که دولت‬ ‫برای خروج خودروهای مستعمل در نظر گرفته و عمر مفید یک خودرو ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اعالم ش��ده‪ ،‬مدل‌های پایین‌تر از سال ‪ ۸۶‬در سال ‪ ۹۷‬حق ورود به‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل س��رویس مدارس را نداشته باشند و فرصت بروزرسانی‬ ‫خودرو به رانندگان دیگر هم داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تناقض‌های مصوبه‬ ‫گرچه حذف پراید از ناوگان سرویس مدارس تهران مصوبه شورای شهر‬ ‫است اما یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از لزوم تغییر‬ ‫بخش‌هایی از این مصوبه سخن می‌گوید‪.‬‬ ‫حس��ن خلیل‌آبادی به روزگار خودرو گفت‪ :‬ایمنی پایین پراید مسئوالن‬ ‫آموزش‌وپ��رورش را وادار ک��رده ب��رای افزایش ایمنی و حفظ س�لامتی‬ ‫دانش‌آموزان به فکر حذف این خودرو از ناوگان س��رویس مدارس بیفتند‬ ‫ت��ا آن را با خودرو ایمن‌تری جایگزین کنند‪ .‬بر این اس��اس این خودروها‬ ‫به‌تدریج باید از گردونه حمل‌ونقل دانش‌آموزان حذف شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که مستثنا کردن زنان از مصوبه حذف خودرو پراید با این مسئله‬ ‫ک��ه علت صدور این مصوبه‪ ،‬حفظ ایمنی اس��ت تناقض دارد توضیح داد‪:‬‬ ‫از آنجا که برخی بانوان راننده سرپرس��ت خانواده هس��تند و از راه فعالیت‬ ‫در س��رویس مدارس روزگار می‌گذرانند‪ ،‬با مستثنا کردن آنها تالش شده‬ ‫ن دست مسائل متناقض در جامعه ما زیاد‬ ‫از آنها حمایت ش��ود‪ .‬البته از ای ‌‬ ‫به چشم می‌خورد!‬ ‫‹ ‹‪10‬هزار نفر بیکار می‌شوند؟‬ ‫براس��اس مصوبه شورای شهر تهران از سال تحصیلی جدید پراید نباید‬ ‫دیگر جایی در چرخه حمل‌ونقل دانش‌آموزان تهران داش��ته باشد که این‬ ‫مس��ئله می‌تواند به معنی بروز مش��کالت ش��غلی و درآمدی برای حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار نفر باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه این پرس��ش مطرح می‌شود که آیا این امکان وجود ندارد‬ ‫ک��ه به‌جای حذف پراید از ناوگان س��رویس مدارس و بیکار ش��دن تعداد‬ ‫زیادی راننده‪ ،‬تس��هیالتی برای ارتقای خودرو این رانندگان فراهم و جلو‬ ‫بیکاری این افراد گرفته شود؟‬ ‫خلیل‌آبادی در پاس��خ به این پرس��ش گفت‪ :‬پیشنهاد خوبی است و اگر‬ ‫الیحه مربوط به حذف خودرو پراید از ناوگان مدارس به صحن شورا بیاید‬ ‫در این زمینه تذکر خواهم داد‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر یادآور شد‪ :‬البته شورای شهر و آموزش‌وپرورش‬ ‫این تصمی��م را برای حفظ ایمنی و س�لامت دانش‌آموزان در حمل‌ونقل‬ ‫شهری گرفته‌اند و بحث اشتغال رانندگان را می‌توان در سازمان تاکسیرانی‬ ‫پیگیری کرد‪.‬‬ ‫به‌هرحال باید تالش ش��ود ضمن حفظ ایمنی دانش‌آموزان‪ ،‬آسیبی به‬ ‫کسانی که راننده پراید هستند و در سرویس مدارس فعالیت می‌کنند وارد‬ ‫نشود‪ .‬در این زمینه باید در حد امکان تسهیالت مالی برای تبدیل خودرو‬ ‫به رانندگان ارائه ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای‬ ‫ش��هر تهران تصریح کرد‪ :‬آمار نش��ان می‌دهد پراید جزو ناایمن‌ترین‬ ‫خودروهای کشور است که تصادف‌ها و تلفات زیادی به‌ویژه در جاده‌ها‬ ‫داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در کنار تصمیم‌هایی مانند حذف‬ ‫ای��ن خودرو از س��رویس مدارس‪ ،‬باید تردد این خودرو در کل کش��ور‬ ‫محدود شود و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ارتقای ایمنی این‬ ‫خودرو اقدام‌های مناسبی انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل ایمنی باید ریشه‌ای حل شود‬ ‫گرچه در مصوبه ش��ورای ش��هر تهران بر اجرای آن در سال تحصیلی‬ ‫‪ ۹۶-۹۷‬تأکید شده بود و مسئوالن می‌گویند این مصوبه از سال تحصیلی‬ ‫جدید‪ ،‬با تاخیری یک‌س��اله اجرا خواهد شد اما خلیل‌آبادی به اجرای این‬ ‫مصوبه چندان خوش‌بین نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای شهر تهران احتمال‬ ‫اجرایی شدن مصوبه یادشده را کم دانست و توضیح داد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫وقتی مدارس با ش��رکت‌های تاکس��یرانی درزمینه س��رویس مدارس‬ ‫قرارداد می‌بندند‪ ،‬گفته می‌ش��ود س��ال تولید خودروه��ا نباید از تاریخ‬ ‫مش��خصی پایین‌تر باشد و ش��رط‌های دیگری نیز گذاشته می‌شود‬ ‫اما در عمل می‌بینیم ش��رط س��نی و برخی شرط‌های دیگر در ناوگان‬ ‫مدارس رعایت نمی‌ش��ود زیرا پولی که به رانندگان به‌عنوان دستمزد‬ ‫س��رویس مدرسه پرداخت می‌ش��ود کفاف نوس��ازی را نمی‌دهد و از‬ ‫ل باالتر دارن��د کار در این‬ ‫س��وی دیگر برای کس��انی که خودرو مد ‌‬ ‫حوزه به‌صرفه نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای ش��هر تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه وظیفه نظارت بر رعایت اس��تانداردهای ایمنی خودروهای فعال در‬ ‫ناوگان مدارس بر عهده تاکسیرانی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برخی موارد دست‬ ‫تاکسیرانی هم بسته است و ناگزیر است از بضاعت موجود استفاده کند که‬ ‫ممکن است شامل خودروهای پراید و خودروهای مسن نیز باشد‪ .‬البته این‬ ‫مزیت را هم نباید فراموش کنیم که رانندگانی که با نظارت تاکسیرانی کار‬ ‫می‌کنند از نظر اخالقی و رفتاری تایید شده‌اند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر ل��زوم بازنگری در طرح حذف پراید از ناوگان س��رویس‬ ‫مدارس بیان کرد‪ :‬مش��کالت ایمنی را باید به‌طور اساسی و ریشه‌ای حل‬ ‫کرد و نمی‌توان با محروم کردن بخشی از جامعه از یک شغل در راستای‬ ‫ارتقای ایمنی اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت‌ها توجهی به مصوبه ندارند!‬ ‫گرچه مسئوالن آموزش‌وپرورش و نیز شورای شهری‌ها از ابالغ مصوبه‬ ‫حذف پراید از ناوگان س��رویس مدارس به شرکت‌های تاکسیرانی سخن‬ ‫می‌گویند اما پیگیری ما از برخی شرکت‌های طرف قرارداد تاکسیرانی در‬ ‫زمینه تامین س��رویس مدرسه نش��ان می‌دهد آنها این مصوبه را لغو شده‬ ‫می‌دانند و برنامه‌ای برای اجرای آن ندارند‪.‬‬ ‫برخی فعاالن تاکس��یرانی به روزگار خودرو اعالم کردند که در زمینه‬ ‫حذف پراید از س��رویس مدارس جلساتی با حضور مدیران شرکت‌های‬ ‫تاکسیرانی در سازمان تاکسیرانی برگزار شده اما در این زمینه شیوه‌نامه‬ ‫رس��می به آنها ابالغ نشده و شرکت‌ها نیز این تصمیم را لغو شده تلقی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دوچرخه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫جزییات ساخت خطوط مترو در حومه تهران‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اس��تان تهران با اشاره به‬ ‫تکمیل خطوط ریلی میان شهرس��تان‌های اس��تان با ش��هر تهران‬ ‫گفت‪ :‬با تکمیل این خطوط ش��بکه ریلی رینگی در اس��تان تهران‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬نعمت اهلل ترکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��اخت مترو پردیس‪-‬دماوند در دس��تور کار است و بخش زیادی‬ ‫از کار آن انجام ش��ده است‪ .‬این پروژه به صورت مشارکتی با سهم‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی برای ش��رکت عمران و سهم ‪ ۳۰‬درصدی برای دولت‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪.‬وی افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود مقدمات اجرای‬ ‫این پروژه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با تخصیص ردیف اعتباری فراهم ش��ود‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کار اجرای��ی و عملیات��ی این خط آغاز ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬مطالعات س��اخت مترو تهران‪-‬پاکدش��ت به اتمام رسیده‬ ‫و اجرای آن از س��وی راه‌آهن در حال پیگیری اس��ت و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود ای��ن خ��ط از نیم��ه دوم امس��ال کار خود را آغ��از کند‪.‬‬ ‫ترک��ی ادام��ه داد‪ :‬مطالعات خط مت��رو تهران‪-‬اسالمش��هر نیز به‬ ‫اتمام رس��یده‪ ،‬البته اتصال تهران به اسالمش��هر در دو بخش مترو‬ ‫تهران‪-‬اسالمش��هر و قط��ار حوم��ه‌ای تهران‪-‬اسالمش��هر پیگیری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برای قطار حومه‌ای ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از محل درآمدی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی اعتبار تامین شده است‪ .‬در بحث مترو نیز‬ ‫مذاکره میان ش��هرداری تهران و اسالمش��هر در حال انجام است و‬ ‫ب��ه زودی این موضوع تعیین تکلیف و تا پایان ش��هریور‪ ،‬مس��ئول‬ ‫س��اخت این خط مش��خص می‌ش��ود‪ .‬ب��ا تکمیل ای��ن خطوط در‬ ‫شهرس��تان‌های پیرامونی غرب تهران مانند قدس‪ ،‬مالرد‪ ،‬ش��هریار‬ ‫و رب��اط کریم‪ ،‬حمل‌ونق��ل ریلی به طور کامل برقرار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی درباره مترو فرودگاه ام��ام خمینی(ره) گفت‪ :‬این خط بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و امسال به بهره‌برداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬مطالعات ب��رای ادامه این خط از ف��رودگاه امام به پرند نیز‬ ‫تکمیل شده و بخش نخست کار نیز نهایی شده است‪.‬‬ ‫همزمان با اجرای طرح دوچرخه اشتراکی در تهران‬ ‫پلیس‪ ،‬دوچرخه‌سوار شد‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫همزم��ان با اجرای طرح دوچرخه اش��تراکی در‬ ‫پایتخت‪ ،‬نخس��تین گروهان پلیس دوچرخه‌سوار‬ ‫کار خود را در تهران آغاز کرد‪ .‬قرار است مسیرهای‬ ‫مربوط به دوچرخه‌س��واران ازسوی گروهان پلیس‬ ‫دوچرخه‌سوار محافظت ش��ود‪ .‬به گزارش روزگار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬طرح اس��تفاده از دوچرخه اش��تراکی‪ ،‬از‬ ‫‪6‬شهریور و همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی دوچرخه ش��هری در ته��ران آغاز به‌کار‬ ‫کرد‪ .‬این طرح حاصل تالش ش��هرداری تهران در‬ ‫راستای توسعه استفاده همگانی از دوچرخه است‪.‬‬ ‫آن‌طور که مس��ئوالن اجرایی می‌گویند این طرح‬ ‫قرار اس��ت به‌طور پایل��وت در مناط��ق ‪۱۱ ،۷ ،۶‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬ته��ران اجرا ش��ود و پ��س از آن به مرور در‬ ‫تمامی پایتخت گسترش پیدا کند‪ .‬به گفته مهدی‬ ‫حسن‌زاده‪ ،‬مش��اور شهردار تهران در حوزه توسعه‬ ‫دوچرخه‌س��واری‪ ،‬این یکی از نخستین طرح‌هایی‬ ‫اس��ت که در راستای یک برنامه مدون در پایتخت‬ ‫در حال اجراس��ت و امید ب��رای موفقیت آن زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تفاده از دوچرخه‪ ،‬راهکاری مرسوم در‬ ‫همه جهان در زمینه کنترل آلودگی هوا و ترافیک‬ ‫است و شهرداری تهران در نظر دارد این طرح را در‬ ‫گام نخس��ت به مدت ‪۵‬سال اجرا کند‪ .‬حسن‌زاده‬ ‫معتقد است با توجه به برنامه مدونی که در این‌باره‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود زیرا‬ ‫شاهد افزایش استفاده از دوچرخه در شهر هستیم‬ ‫اما بودجه‌ای که به این طرح اختصاص یافته برای‬ ‫س��ال‌های آینده کافی نیست‪ .‬به گفته حسن‌زاده‬ ‫اجرای ط��رح دوچرخه‌های اش��تراکی با همکاری‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است‪ .‬وی در این‬ ‫زمین��ه گفت‪ :‬در اثر این همکاری‪ ،‬دوچرخه از نظر‬ ‫قانونی وسیله نقلیه به‌شمار می‌آید و در زمان بروز‬ ‫هرگون��ه اتفاقی‪ ،‬مانند دیگر وس��ایل نقلیه درباره‬ ‫آنها اقدام می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن در زمینه همکاری‬ ‫پلیس با ش��هرداری در این ط��رح‪ ،‬گروهان پلیس‬ ‫دوچرخه‌سوار تشکیل شده است‪.‬‬ ‫برخورد پلیس دوچرخه‌سوار با تخلفات اجتماعی‬ ‫در مراس��م آغاز به‌کار پلیس دوچرخه‌سوار در‬ ‫پایتخت‪ ،‬سردار حسین رحیمی‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی ته��ران بزرگ نیز گف��ت‪ :‬به‌عنوان یک‬ ‫ش��هروند وقتی در خیابان‌ها دوچرخه‌س��واری را‬ ‫می‌بینم‪ ،‬نگرانش می‌ش��وم زیرا زیرس��اخت‌های‬ ‫چنین اقداماتی در شهر ما وجود ندارد‪ .‬البته خود‬ ‫دوچرخه‌سواران هم گاهی اصول ایمنی را رعایت‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬کاله ایمنی ندارند یا‬ ‫در قسمتی از خیابان رانندگی می‌کنند که خطر‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬س��ردار رحیمی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫‪۷۵‬درصد کشته‌های ما در خیابان‌ها موتورسواران‬ ‫و عابران هستند و این نشان می‌دهد که فرهنگ‬ ‫استفاده از موتور و دوچرخه در کشور ما مناسب‬ ‫نیس��ت‪ .‬بر همین اساس کالس‌های زیادی برای‬ ‫رانندگان متخلف برگزار کرده و در اجباری بودن‬ ‫این کالس‌ها کوتاهی نمی‌کنیم‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫ته��ران بزرگ درباره طرح پلیس دوچرخه‌س��وار‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این شکل از پلیس برای اشاعه‬ ‫فرهنگ دوچرخه‌س��واری راه‌اندازی شده است و‬ ‫در حوزه راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌کند که‬ ‫در آن تعقی��ب و گری��ز جایی ندارد و بیش��تر با‬ ‫تخلفات اجتماعی روبه‌رو هس��تیم‪ .‬ما حتی برای‬ ‫پلیس به فکر اس��تفاده از موتور برقی هستیم تا‬ ‫به سهم خود از آالیندگی‌ها کم کنیم‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید اراده جمعی داشته باشیم که آالینده‌ها‬ ‫را در س��طح ش��هر کم کنیم و بدانیم که هرقدر‬ ‫ش��هر آلوده باش��د خودمان و فرزندمان بیش��تر‬ ‫آسیب خواهیم دید‪.‬‬ ‫نیم‌ساعت دوچرخه‌سواری؛ ‪۱۵۰۰‬تومان‬ ‫در طرح دوچرخه اش��تراکی هزینه استفاده از‬ ‫دوچرخ��ه برای هر ‪ 30‬دقیقه‪ ،‬بین هزار تا هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان خواهد بود‪ .‬حس��ین قاسمی‪ ،‬مجری‬ ‫ط��رح دوچرخه‌های اش��تراکی ضم��ن بیان این‬ ‫مطل��ب‪ ،‬درباره نحوه دریاف��ت دوچرخه در قالب‬ ‫این طرح گفت‪ :‬شهروندان با مراجعه به وب‌سایت‬ ‫‪ www.bdood.ir‬می‌توانند اپلیکیشن اندروید‬ ‫طرح را دانلود و پس از آن ثبت‌نام کنند‪ .‬س��پس‬ ‫همزمان با اعالم درخواست دوچرخه با استفاده از‬ ‫اپلیکیشن و مشاهده نزدیک‌ترین دوچرخه‪ ،‬با قرار‬ ‫دادن بارکد اپلیکیشن روی قفل‌های هوشمندی‬ ‫ک��ه روی وس��یله تعبیه ش��ده‪ ،‬امکان اس��تفاده‬ ‫از دوچرخ��ه فراهم می‌ش��ود‪ .‬به گفته قاس��می‬ ‫همزمان با ثبت‌نام در طرح‪ ،‬مبلغی به‌عنوان حق‬ ‫عضویت از شهروند دریافت می‌شود تا فرد امکان‬ ‫استفاده از تمام دوچرخه‌های عمومی در کشور را‬ ‫داشته باشد‪ .‬سپس شهروندان با پرداخت مبلغی‬ ‫به‌‌طور قرض‌الحسنه که شامل بیمه سرنشین هم‬ ‫می‌شود‪ ،‬امکان اس��تفاده از دوچرخه و پرداخت‬ ‫هزینه را خواهند داش��ت‪ .‬مجری طرح دوچرخه‬ ‫اش��تراکی با بیان اینکه در ابت��دا طرح دوچرخه‬ ‫اشتراکی در محدوده خیابان‌های شهید مطهری‪،‬‬ ‫شهید بهش��تی‪ ،‬بلوار کش��اورز و خیابان انقالب‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک��ی از ویژگی‌های‬ ‫مهم طرح این است که بر خالف سایر طرح‌های‬ ‫مش��ابه‪ ،‬ش��هروندان مجبور به تحویل دوچرخه‬ ‫به ایس��تگاه نیس��تند‪ ،‬به این معن��ی که فرد در‬ ‫ه��ر بخش از محدوده ای��ن خیابان‌ها می‌تواند با‬ ‫استفاده از اپلیکیش��ن دوچرخه را قفل و پس از‬ ‫آن رها کند‪.‬‬ ‫جزئیات طرح دوچرخه اشتراکی‬ ‫برای اجرای طرح دوچرخه اش�تراکی‪ ،‬نسل‬ ‫جدی�دی از دوچرخه‌های اش�تراکی رونمایی‬ ‫ش�ده که افراد می‌توانند از آنها استفاده کرده‬ ‫و پس از اتمام سفر‪ ،‬دوچرخه را در هر خیابانی‬ ‫ره�ا کنند‪ .‬در حال حاضر مس�یرهای ش�رقی‬ ‫غربی ته�ران ب�رای دوچرخه‌س�واری در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫محسن پورس�یدآقایی‪ ،‬معاون حمل‌ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری تهران درباره جزئیات طرح‬ ‫دوچرخه اش�تراکی گف�ت‪ :‬در قالب این طرح‪،‬‬ ‫شهروندان با نصب اپلیکیشن روی تلفن همراه‬ ‫می‌توانند تقاضای خود برای دریافت دوچرخه‬ ‫را ثبت و با استفاده از دستگاه‪ GPS‬که داخل‬ ‫بدنه دوچرخه نصب ش�ده است‪ ،‬نزدیک‌ترین‬ ‫دوچرخ�ه را انتخاب کنند‪ .‬پورس�یدآقایی با‬ ‫بیان اینکه از ‪6‬ش�هریور و همزمان با برگزاری‬ ‫نمایش�گاه دوچرخه‪ ،‬طرح دوچرخه اشتراکی‬ ‫با ورود ‪۵‬ه�زار دوچرخه به خیابان‌های تهران‬ ‫آغ�از ش�د‪ ،‬گف�ت‪ :‬دوچرخه‌ه�ا با هم�کاری‬ ‫س�رمایه‌گذار خصوصی در اختیار ش�هروندان‬ ‫قرار گرفته اس�ت‪ .‬پورس�یدآقایی با تاکید بر‬ ‫اینکه یکی از ش�روط ش�هرداری تهران برای‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬لحاظ بیمه سرنشین و رعایت‬ ‫تمامی مقررات ایمنی از س�وی س�رمایه‌گذار‬ ‫اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬با در نظر گرفتن این ش�روط از‬ ‫سوی بخش خصوصی‪ ،‬شهرداری تهران پروانه‬ ‫عمومی برای اجرای طرح دوچرخه اش�تراکی‬ ‫را ص�ادر کرده اس�ت و معتقدیم با اس�تقبال‬ ‫خ�وب ش�هروندان‪ ،‬در آین�ده بس�یاری از‬ ‫سرمایه‌گذاران در این طرح مشارکت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی یادآوری کرد‪ :‬محدودیت خاصی برای‬ ‫اس�تفاده بانوان از دوچرخه پیش‌بینی نش�ده‬ ‫است و اگر دوچرخه‌سواری با رعایت شئونات‬ ‫اسالمی انجام ش�ود و موجب شکستن برخی‬ ‫حدود نشود مشکلی پیش نمی‌آید‪ ،‬مگر آنکه‬ ‫محدودیت از جای دیگری باشد‪.‬‬ ‫مزایای پلیس دوچرخه‌سوار‬ ‫س��ردار محمدرضا مهمان��دار‪ ،‬ریی��س پلیس راهور‬ ‫پایتخت نیز در مراسم آغاز به کار پلیس دوچرخه‌سوار‬ ‫و همزم��ان با اج��رای طرح دوچرخه اش��تراکی گفت‪:‬‬ ‫پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی تهران ب��زرگ با هدف‬ ‫ارتقای فرهنگ عب��ور و مرور کاربران ترافیکی و ایجاد‬ ‫انضب��اط ترافیکی به‌ویژه در معاب��ر پرترافیک اقدام به‬ ‫راه‌اندازی پلیس دوچرخه‌س��وار کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مرحله نخس��ت اجرای این ط��رح‪ ،‬در مناطق ‪ ۶‬و ‪۱۲‬‬ ‫با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران اجرا می‌ش��ود‪ .‬رییس پلی��س راهور تهران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬هدف از ای��ن اجرای این ط��رح ارتقای فرهنگ‬ ‫عب��ور و مرور کارب��ران ترافیکی در زمینه اس��تفاده از‬ ‫دوچرخ��ه‪ ،‬برق��راری نظم و ایمنی ترافیک و س��هولت‬ ‫حرکت در معابر و خیابان‌های منتخب مناطق ‪ ۶‬و ‪،۱۲‬‬ ‫جلوگیری از توقف وسایل نقلیه در محل‌های غیرمجاز‪،‬‬ ‫طرح کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مس��افر‪،‬‬ ‫کاهش زمان حضور پلیس در معابر پرترافیک و افزایش‬ ‫قدرت مانور ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این ط��رح در دو ش��یفت صبح و‬ ‫عصر اجرا می‌ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در این راس��تا پلیس‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی مأموریت دارد ب��ا به‌کارگیری‬ ‫عوام��ل خود‪ ،‬نس��بت به ارتقای فرهن��گ عبور و مرور‬ ‫کاربران ترافیک��ی‪ ،‬ترویج فرهنگ دوچرخه‌س��واری و‬ ‫ایجاد تسهیالت ترافیکی در محدوده پرترافیک به‌ویژه‬ ‫در مح��دوده بازار تهران و محوره��ای منتهی به آن با‬ ‫اجرای طرح پلیس دوچرخه‌س��وار اقدام کند‪ .‬س��ردار‬ ‫مهماندار با اش��اره به پیشینه اس��تفاده از دوچرخه در‬ ‫انجام ماموریت‌های پلیس در سطح جهان گفت‪ :‬پیش‬ ‫از فراگیر شدن وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬دوچرخه ابزاری‬ ‫کارآمد در انجام ماموریت‌های روزانه پلیس به ویژه در‬ ‫نقاط شهری و مس��کونی بوده است‪ .‬وی گفت‪ :‬امروزه‬ ‫در بیش��تر کشورهای دنیا افسران پلیس دوچرخه‌سوار‬ ‫به تعداد زیاد مش��اهده می شود که این امر در ارتقای‬ ‫فرهنگ عب��ور و مرور نق��ش مؤث��ری دارد‪ .‬دوچرخه‬ ‫مزیت‌های زیادی همچون س��بک و سریع بودن دارد‪،‬‬ ‫به‌ع�لاوه فاقد هر ن��وع آالیندگی صوتی و ش��یمیایی‬ ‫بوده و از قابلیت تحرک باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬تعامل‬ ‫پلیس و ش��هرداری در زمینه توس��عه دوچرخه‌سواری‬ ‫محمدعلی افشانی‪ ،‬ش��هردار تهران نیز در مراسم آغاز‬ ‫به کار پلیس دوچرخه‌س��وار با بیان اینکه حمل و نقل‬ ‫عمومی بخش مهمی از زندگی ش��هروندان محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ش��اخص‌های زیس��ت‌پذیری‬ ‫بهتر در ش��هرها اس��تفاده از انواع حمل و نقلی اس��ت‬ ‫که حاصل آن منجر به آلودگی هوا نشود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه آلودگی هوا و ترافیک معضل مهم ش��هر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از وسیله‌ای که هیچ‌گونه آلودگی نداشته‬ ‫باش��د می‌تواند در کاهش این چالش‌ها به ما کمک کند‬ ‫و دوچرخ��ه یکی از این وس��ایل حمل و نقل اس��ت که‬ ‫هیچ‌گونه آالینده‌ای به ش��هر اضافه نمی‌کند‪ .‬افش��انی با‬ ‫اش��اره به طرح استفاده از دوچرخه‌های مشارکتی گفت‪:‬‬ ‫این دوچرخه‌ها را می‌توانیم در هر نقطه از شهر رها کنیم‬ ‫و ش��هروند دیگری از آن اس��تفاده کند‪.‬وی درباره ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های الزم برای استفاده دوچرخه گفت‪ :‬به هر‬ ‫میزان که زیرساخت‌ها فراهم شود از آن استفاده خواهیم‬ ‫کرد و نباید خود را محدود کنیم که تمامی زیرساخت‌ها‬ ‫تکمیل شود و بعد از دوچرخه استفاده کنیم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫آکورا ‪ ،۲۰۱۹ NSX‬پرفورمنس بهتر با رنگ نارنجی‬ ‫ان��گار همی��ن دیروز ب��ود که خبر معرف��ی آک��ورا ‪ NSX‬را کار کردیم!‬ ‫حاال ‪ 3‬س��ال از زمان معرفی این خودرو در نمایش��گاه دیترویت می‌گذرد‬ ‫و زمان فیس‌لیفت س��وپرکوپه آکورا فرا رسیده است‪ ۲۰۱۹ NSX .‬که در‬ ‫نمایش��گاه پبل بیچ حضور یافته از رنگ بدنه جدید‪ ،‬برخی‌بروزرسانی‌های‬ ‫فنی و پکیج جدید سود می‌برد‪ .‬رنگ بدنه نارنجی ترمال واضح‌ترین تغییر‬ ‫این خودرو اس��ت‪ .‬نام این رنگ از پیست مسابقه ترمال در کالیفرنیا گرفته‬ ‫شده و وفاداری رنگی آکورا به پیست‌های مسابقه مشهور در سراسر جهان‬ ‫را ادامه می‌دهد؛ البته تنها بدنه نیس��ت که رنگ جدیدی را پذیرا شده زیرا‬ ‫کالیپرهای ترمز نیز هم‌اکنون به رنگ نارنجی هس��تند‪ .‬این رنگ جدید با‬ ‫برخی تغییرات بدنه همراه ش��ده است‪ .‬آکورا ‪ ۲۰۱۹ NSX‬جلوپنجره‌ای‬ ‫تیره دارد‪ ،‬درحالی‌که در نس��خه قبلی رنگ نقره‌ای داش��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫محیط اطراف جلوپنجره‪ ،‬ورودی‌های هوای جلو و س��پر عقب نیز از عناصر‬ ‫تیره براق اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬این خودرو دارای پکیج‌های فیبر کربنی و‬ ‫یک اس��پویلر از همین جنس اس��ت‪ .‬کابین نیز چرم آب��ی ایندیگو و طرح‬ ‫آلکانترا دارد‪ .‬تجهیزات اس��تاندارد ‪ NSX‬مدل ‪ ۲۰۱۹‬شامل صندلی‌های‬ ‫برق��ی با تنظی��م در ‪ ۴‬جهت‪ ،‬ناوبری ماهواره‌ای‪ ،‬سیس��تم صوتی مرغوب‪،‬‬ ‫حس��گرهای پ��ارک جلو و عقب و پدال‌های آلومینیومی اس��پرت اس��ت‪.‬‬ ‫خریداران همچنین می‌توانند صندلی‌های اس��پرت با تنظیم دس��تی که‬ ‫پوش��ش چرم و آلکانترا دارد را نیز بدون پرداخت هزینه‌ای اضافی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬اما تغییرات این خودرو ژاپنی تنها به پوس��ت آن مربوط نمی‌ش��وند‪.‬‬ ‫ب��ه لطف میله‌های پایدارکننده بزرگ‌تر‪ ،‬آک��ورا ‪ ۲۰۱۹ NSX‬در جلو ‪۲۶‬‬ ‫درصد و در عقب ‪ ۱۹‬درصد س��فت‌تر است‪ .‬با تنظیم دوباره سیستم تعلیق‬ ‫و اس��تفاده از الس��تیک‌های مخصوص کانتیننتال اسپرت کانتکت ‪ ،۶‬این‬ ‫کوپه اسپرت در پیست سوزوکا ‪ ۲‬ثانیه سریع‌تر از مدل پیشین است‪ .‬البته‬ ‫قدرت خودرو تغییری نکرده اس��ت‪ .‬زیر کاپ��وت آکورا ‪ NSX‬فیس لیفت‬ ‫ش��ده پیشرانه ‪ ۶‬سیلندر توئین توربوی هیبریدی قرار گرفته که همچنان‬ ‫قدرت ‪ ۵۷۳‬اسب بخاری و گشتاور ‪ ۶۴۵‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫آموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی ‪ ۵‬آپشنی که نباید پول اضافه برای آنها داد‬ ‫پولت رو دور نریز‬ ‫خری�داران ایران�ی‪ ،‬آپشن‌دوس�ت هس�تند و نمونه آن‬ ‫را می‌ت�وان در س�فارش گرم‌ک�ن صندل�ی و حت�ی فرمان‬ ‫گرم‌کن‌دار در این س�رزمین که بیش�تر گرم است‪ ،‬دید‪ .‬اما‬ ‫آیا آپش�ن‌های متنوعی که خودروس�ازان عرضه می‌کنند‬ ‫ارزش اضافه پرداخت را دارند؟ در این نوش�تار شما را با ‪۵‬‬ ‫آپش�نی که از دیدگاه سایت ‪ Cars.co‬ارزش پرداخت پول‬ ‫اضافی را ندارند آشنا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خرید خودرو جدید با صرف هزینه زیادی همراه است اما‬ ‫همه ما این را قبل از خرید می‌دانیم و به دلیل اینکه بسیاری‬ ‫از مصرف‌کنندگان احساس می‌کنند خودرو مورد نظرشان‬ ‫باید خاص باشد خودروس�ازان یا برخی نمایندگی‌ها طیف‬ ‫وسیع و متنوعی از آپشن‌ها را عرضه می‌کنند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بس�یاری از آپش�ن‌هایی که پیش از این عرضه می‌ش�دند‬ ‫هم‌اکنون ب�ه‌صورت اس�تاندارد در خودروه�ا وجود دارد‬ ‫ک�ه از جمله آنها می‌توان به ش�بکه تهوی�ه مطبوع‪ ،‬فرمان‬ ‫هیدرولیک و کیسه‌های هوا اشاره کرد‪.‬‬ ‫اما هنوز هم برخی از آپش�ن‌ها وج�ود دارند که صادقانه‬ ‫بای�د گفت ب�ه‌دردنخور هس�تند‪ .‬بل�ه‪ ،‬ش�ما می‌خواهید‬ ‫خودروی�ی که می‌خرید یکتا باش�د اما به ط�ور قطع بودن‬ ‫پول بیش�تر در حس�اب‌تان اولویت باالت�ری دارد‪ .‬این‌طور‬ ‫نیست؟ برخی آپشن‌ها ارزش اضافه‌پرداخت دارند و برخی‬ ‫حتی می‌توانند جان شما را حفظ کنند اما هنوز هم مواردی‬ ‫هس�ت که نه‌تنها پول‌تان را حرام می‌کنن�د بلکه در زمان‬ ‫فروش خودرو هیچ ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند‪.‬‬ ‫این ش�ما و ای�ن هم ‪ ۵‬آپش�ن اضافه‌ای ک�ه ارزش هزینه‌کرد‬ ‫بیشتر ندارند‬ ‫‹ ‹ناوبری ماهواره‌ای‬ ‫سیس�تم‌های ناوبری ماهواره‌ای در عص�ر پیش از ظهور‬ ‫گوشی‌های هوشمند یک ویژگی لوکس به شمار می‌رفتند‪.‬‬ ‫این روزها سیس�تم‌های ناوبری یکپارچه به‌طور گس�ترده‌‬ ‫در دس�ترس بوده ام�ا هنوز هم خرید آنها هزینه‌بر اس�ت‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬سیس�تم ناوبری ‪ MMI‬پالس آئودی را در نظر‬ ‫بگیرید که در مدل‪ A‌۳‬اس�پرت بک ب�ا هزینه قابل‌توجهی‬ ‫ارائه می‌ش�ود‪ .‬این سیستم اطالعات مسیر و ترافیک را به‬ ‫اطالع راننده می‌رس�اند‪ .‬اگر خواهان ناوبری پایه باشید باز‬ ‫هم بای�د چند‌صد دالری بپردازید ک�ه برابر با اختالف نرخ‬ ‫مدل موردنظر با یک تریم باالتر اس�ت‪ .‬با وجود برنامه‌هایی‬ ‫همچون «گوگل‌مپ» و «ویز»‪ ،‬دلیل چندانی برای س�فارش‬ ‫ناوبری ماهواره‌ای به‌ویژه در زمانی که تنها از برنامه ناوبری‬ ‫روی گوش�ی اس�تفاده می‌کنید‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬این برنامه‌ها‬ ‫حداقل اس�تفاده از اینترنت را داش�ته و بس�یار ارزان‌تر از‬ ‫سیستم‌های ناوبری خودرویی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صندلی‌ه�ای تهویه‌دار به هم�راه و بدون عملکرد‬ ‫ماساژ‬ ‫صندلی‌های گرم‌ش�ونده خوب هستند و همیشه در آب‌و‬ ‫هوای سرد به درد می‌خورند‪ .‬این صندلی‌ها به نسبت ارزان‬ ‫هم به ش�مار می‌آیند‪ .‬اگر خواهان صندلی‌های گرم و سرد‬ ‫شونده باشید که به طور معمول با تنظیمات برقی هم همراه‬ ‫هستند نرخ آپشن مورد نظر بیش از ‪ ۳‬برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫یک صندل�ی جلوی تهویه‌دار در مرس�دس بنز ‪ E‬کالس‬ ‫چند هزار دالر نرخ دارد که در زمان فروش خودرو به چشم‬ ‫نخواهد آمد و صندلی‌های ماس�اژوردار هم این‌گونه بوده و‬ ‫شما به‌ندرت نیازمند ماساژ خواهید بود‪ .‬مهم نیست که این‬ ‫صندلی‌ها به چند روش بدن را ماس�اژ می‌دهند زیرا هرگز‬ ‫عملکرد مناسب ماساژ واقعی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹س ‌ان‌روف و سقف پانوراما‬ ‫اگر به دنبال این هس�تید ک�ه ب‌ام‌و ‪ ۳X‬جدید خود را با‬ ‫سان‌روف پانورامیک برقی خریداری کنید پس انتظار چند‬ ‫هزار دالر نرخ بیش�تر را داش�ته باش�ید‪ .‬این بهایی گزاف‬ ‫برای داش�تن شیش�ه‌ای باالی سر اس�ت که اجازه می‌دهد‬ ‫نور آفتاب به س�رتان بتابد و کابین خودرو را در تابستان به‬ ‫یک گلخانه تبدیل کند‪ .‬روزهایی که اجازه داشتید سرتان‬ ‫را از س�ان‌روف بی�رون آوری�د و داد بزنید گذش�ت ‌ه اس�ت‬ ‫بنابراین آیا واقعا نیازی به این آپش�ن وج�ود دارد؟ اگر به‬ ‫دنبال این هس�تید که احساس حضور در یک خودرو روباز‬ ‫را شبیه‌س�ازی کنید شاید بهتر باش�د به دنبال خرید یک‬ ‫خودرو روباز باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مه‌شکن‌ها‬ ‫خودروس�ازان بیش�تری می‌خواهند مه‌شکن‌های جلو را‬ ‫حذف کنند و این امر ثابت می‌کند که سفارش مه‌شکن‌های‬ ‫جل�و واقعا ه�در دادن پ�ول اس�ت‪ .‬نیویورک‌تایمز گزارش‬ ‫داده مه‌شکن‌ها سال گذش�ته از سوی خودروسازان حذف‬ ‫شده‌اند زیرا به لطف چراغ‌های جلوی تکنولوژیک امروزی‬ ‫دیگر نیازی به آنها وجود ندارد‪ .‬دیگر پرسشی که در زمان‬ ‫س�فارش این آپشن باید از خود بپرسید این است که واقعا‬ ‫چه مقدار از مه‌ش�کن اس�تفاده می‌کنید؟ اگر در منطقه‌ای‬ ‫زندگی می‌کنید که م ‌ه وجود ندارد بنابراین سفارش آن در‬ ‫خودرو حرام کردن پول است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بس�یاری از مه‌شکن‌ها بیشتر شبیه نور جانبی‬ ‫عمل کرده و کارآیی واقعی چندانی ندارند‪ .‬مه‌شکن‌ها تنها‬ ‫محدوده کمی از جلوی خودرو را روشن می‌کنند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫می‌توانید بدون آن‌هم رانندگی کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ رینگ‌های بزرگ‬ ‫ای�ن مورد به ن�وع خودرویی که می‌خرید بس�تگی دارد‬ ‫اما بیش�تر اوقات رینگ‌های بزرگ‌تر کاملا باعث هدر‌رفت‬ ‫بودج�ه ش�ما می‌ش�وند‪ .‬اگ�ر خواه�ان ی�ک ب‌ام‌و ‪ ۳x‬با‬ ‫رینگ‌های ‪ ۲۱‬اینچی هستید باید باز هم چند هزار دالری را‬ ‫کنار بگذارید‪ .‬همه این پول در واقع صرف کمی زیباس�ازی‬ ‫ظاهر خودرو می‌ش�ود‪ .‬ش�اید احس�اس کنید همین دلیل‬ ‫برای س�فارش یاد‌شده کافی است اما تا زمانی که بخواهید‬ ‫الس�تیک‌ها را تعویض کنی�د صبر کنید! نرخ الس�تیک با‬ ‫توج�ه به اندازه رینگ افزایش می‌یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش�اید در‬ ‫هنگام تعویض الس�تیک آرزو کنید کاش همان رینگ‌های‬ ‫‪ ۱۶‬اینچی عادی را نگه می‌داش�تید‪ .‬تا زمانی که هدف شما‬ ‫از س�فارش رینگ‌های بزرگ‌تر بهبود هندلینگ و پایداری‬ ‫خودرو در پیس�ت و امثال آن نباش�د باید بدانید که صرف‬ ‫هزین�ه برای آنه�ا دلیلی ن�دارد‪ .‬جدای از هم�ه اینها یک‬ ‫قانون کلی وجود دارد‪ :‬هرچه دیواره الستیک کوتاه‌تر باشد‬ ‫سواری خودرو سفت‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫فق�ط برخی آپش�ن‌های معدود وج�ود دارند ک�ه می‌توان‬ ‫پول خ�ود را برای آنها صرف کرد‪ .‬ای�ن موضوع را‌‌باید پیش‬ ‫از س�فارش آپشن‌ها در نظر داش�ت‪ .‬خرید خود را نه با قلب‬ ‫بلکه با عقل انجام دهید و در زمان نگاه به فهرس�ت آپشن‌ها‬ ‫از خود بپرس�ید که آیا واقعا به آنها نیاز دارید یا خیر‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ش�ما می‌توانید پول زیادی را صرفه‌جویی کنید و در‬ ‫زمان فروش خودر ‌و خود احتمال حمله قلبی را کاهش دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹مورد قابل ذکر داخلی‬ ‫یکی از به درد نخورترین آپشن‌هایی که صنعت خودرو به‬ ‫خود دیده‪ ،‬زه جانبی پراید است که البته نیازی نیست شما‬ ‫آن را س�فارش دهید‪ .‬خود خودروس�از گرامی پول زه را از‬ ‫شما گرفته و به دالیل کاملا عملی و مهندسی زه را از روی‬ ‫درهای پراید حذف کرده تا به این ترتیب‪ ،‬ظاهر نوینی برای‬ ‫پراید س�ی و چند میلیون تومانی ش�ما ایجاد شود‪ .‬حال از‬ ‫این همه خالقیت لذت ببر خریدار گرامی‪...‬‬ ‫منبع‪cars :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دارکان اسپایدر‬ ‫‪Drakan-Spyder‬‬ ‫دارکان اس��پایدر یک خودرو اسپرت س��بک است که در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی برای‬ ‫رقابت با خودروهایی چون آریل اتم و ‪ BAC‬مونو معرفی شد‪ .‬طراحی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫ساخت این خودرو دو نفره در کالیفرنیا انجام شده است‪ .‬دارکان اسپایدر به پیشرانه‬ ‫‪ ۸‬س��یلندر ‪ LS ۳‬جنرال‌موتورز مجهز ش��ده که ‪ ۴۵۰‬اس��ب بخار قدرت دارد‪ .‬این‬ ‫خودرو اما وزن بسیار سبکی برابر با ‪ ۹۰۷‬کیلوگرم دارد که این وزن پایین در کنار‬ ‫قدرت مناسب پیشرانه موجب شده بتواند طی فقط ‪ ۳/۲‬ثانیه از صفر به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برس��د و در نهایت‪ ،‬به حداکثر سرعت ‪ ۲۶۵‬کیلومتر در ساعت‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬دارکان اسپایدر با نرخ ‪ ۱۲۵‬هزار دالر به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫فراخوان ‪ ۵۰‬هزار کابل شارژ فورد‬ ‫تا اینجا بیش��تر فراخوان‌ها (اگر نگوییم هم��ه فراخوان‌ها) به خودروها‬ ‫مربوط بوده‌اند‪ ،‬اما تولی��د خودروهای الکتریکی به این معنی اس��ت که‬ ‫آیتم‌های دیگ��ری هم می‌توانند وارد بازی ش��وند‪ .‬مثال ب��ارز این قضیه‬ ‫فورد اس��ت که در حال فراخوان حدود ‪ ۵۰‬هزار کابل ش��ارژی است که‬ ‫با ‪ 3‬خودرو الکتریکی محبوب خود عرضه کرده است‪ .‬دلیل این فراخوان‬ ‫نگرانی‌ها درباره احتمال آتش‌س��وزی اس��ت‪ .‬این خودروساز امریکایی با‬ ‫انتشار بیانیه‌ای تایید کرده کابل‌های یادش��ده همراه مدل‌های فوکوس‬ ‫الکتریکی‪ ،‬فیوژن انرژی و ‪ C‬مک��س انرژی تحویل داده ش��ده‌اند‪ .‬بنا به‬ ‫گفته فورد اگر سیم شارژی که به س��وکت موردنظر زده می‌شود آسیب‬ ‫‪2‬‬ ‫دیده باشد احتمال افزایش دما وجود دارد و اگر خروجی بیش از حد گرم‬ ‫شود آتش‌سوزی محتمل است‪ .‬فورد ادعا می‌کند در گذشته گزارش‌هایی‬ ‫درباره آتش‌سوزی از مش��تریان دریافت کرده اما به آماری در این زمینه‬ ‫اشاره نکرده اس��ت‪ .‬نمایندگی‌های فورد به‌منظور حل این مشکل شروع‬ ‫به تحویل کابل ش��ارژهای جدی��دی خواهند کرد که حاوی وس��یله‌ای‬ ‫برای تش��خیص میزان داغ ش��دن خروجی اس��ت و در ص��ورت افزایش‬ ‫بیش از حد دما باعث توقف شارژ خواهد شد‪ .‬واضح است که دریافت این‬ ‫کابل‌های شارژ هیچ هزینه‌ای برای مصرف‌کنندگان دربرنخواهد داشت‪.‬‬ ‫در نخس��تین فرصت با مالکان خودروهای تحت تاثیر این مشکل تماس‬ ‫آنتروس‬ ‫‪Anteros‬‬ ‫این یک ماسل‌کار امریکایی‬ ‫با استایل اروپایی است که‬ ‫در کالیفرنیا تولید می‌شود‪.‬‬ ‫آنتروس روی پلتفرم شورولت‬ ‫کوروت ‪C ۶‬ساخته شده اما‬ ‫از بدنه‌ای تمام فیبر کربنی با‬ ‫استایل منحصر‪ ،‬کابین تمام‬ ‫چرمی و طیفی از ویژگی‌های‬ ‫عملکردی برخوردار است‪ .‬در‬ ‫زیر کاپوت این ماشین نیز یک‬ ‫پیشرانه ‪ LS‌۳‬بای‌توربو قرار‬ ‫دارد که ‪ ۶۰۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬تولید آنتروس‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی به‌صورت‬ ‫دست‌ساز آغاز شده و ‪۱۴۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر نرخ دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پانوز ا َوِ زانو‬ ‫‪Panoz-Avezzano‬‬ ‫پانوز بیشتر به ساخت خودروهای مسابقه‌ای‬ ‫شهرت دارد اما این شرکت که در جورجیا واقع‬ ‫است‪ ،‬خودروهای جاده‌ای هم تولید می‌کند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون در وب‌سایت پانوز ‪ ۸‬خودرو اسپرت‬ ‫جاده‌ای دیده می‌شود که جدیدترین آنها‬ ‫ا َ ِوزانو(‪ )Avezzano‬نام دارد‪ .‬به گفته سازنده‪،‬‬ ‫این خودرو صدایی همچون رعد و سرعتی‬ ‫همچون برق دارد‪ .‬اوزانو بدنه سبک‌وزنی از جنس‬ ‫آلومینیوم و فیبر کربن دارد که روی شاسی‬ ‫فوالدی با لوله‌های آلومینیومی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در زیر کاپوت این ماشین نیز یک موتور ‪۶/۲‬‬ ‫لیتری ‪ V ۸‬قرار دارد که ‪ ۴۳۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می‌کند اما امکان سفارش نسخه قدرتمندتر‬ ‫ن هم وجود دارد‪ .‬نیروی هر‬ ‫‪ ۵۸۰‬اسب بخاری آ ‌‬ ‫دو نسخه این موتور به وسیل ‌ه یک گیربکس ‪۶‬‬ ‫سرعته دستی انتقال پیدا می‌کند‪ .‬نرخ پانوز اوزانو‬ ‫از ‪ ۱۶۹‬هزار دالر شروع می‌شود‪.‬‬ ‫معرفی ناشناخته‌ترین خودروهای امریکایی‬ ‫‪6‬‬ ‫گمنام‌ها‬ ‫!!!!!‬ ‫‪‌ VLF Force1‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی آقای «باب لوتز» که قبال سِ َمت‌های برجسته‌ای‬ ‫در ‪ ۳‬خودروساز بزرگ ایاالت‌متحده یعنی فورد‪ ،‬جنرال‌موتورز و‬ ‫کرایسلر داشت به همراه کارآفرینی به نام «گیلبرت ویالرئال»‪ ،‬شرکت‬ ‫خودروسازی کوچکی به نام ‪ VL Automotiv‬را تاسیس کرد‪ .‬نام این‬ ‫شرکت از حرف ابتدایی نام خانوادگی این دو شخص یعنی ‪Villarreal‬‬ ‫و ‪ Lutz‬گرفته شده بود‪ .‬سپس طراح برجسته خودرو‪ ،‬آقای «هنرینک‬ ‫فیسکر» هم پس از خروج از شرکت فیسکر که خودش تاسیس کرده‬ ‫بود‪ ،‬به شرکت ‪ VL‬پیوسته و مدیرعامل این شرکت شد‪ .‬پس‌از این‪ ،‬با‬ ‫اضافه شدن حرف ابتدایی نام خانوادگی فیسکر‪ ،‬نام شرکت به ‪VLF‬‬ ‫تغییر پیدا کرد‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی مدل ‪ Destino‬را‬ ‫معرفی کرد که بر اساس فیسکر کارما ساخته شده بود و اساسا نسخه‬ ‫‪ ۸‬سیلندر کارما به شمار می‌رفت‪ .‬سپس در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی شرکت‬ ‫‪ VLF‬سوپراسپرتی به نام ‪ ۱Force‬را معرفی کرد‪ .‬این خودرو که برای‬ ‫نخستین‌بار در نمایشگاه دیترویت رونمایی شد‪ ،‬بر اساس دوج وایپر‬ ‫ساخته و از سوی هنریک فیسکر طراحی شده بود‪ ۱Force .‬از همان‬ ‫موتور ‪ ۸/۴‬لیتری ‪ V ۱۰‬وایپر استفاده می‌کند اما این موتور تقویت شده و‬ ‫قدرت آن به ‪ ۷۴۵‬اسب بخار رسیده است‪ .‬از این خودرو فقط ‪ ۵۰‬دستگاه‬ ‫ساخته شده که هرکدام ‪ ۲۸۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر نرخ دارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫این خودرو اساسا نسخه‌ای‬ ‫بازمهندسی‌شده از نوبل ‪M ۴۰۰‬‬ ‫است‪ .‬شرکت راشن که در فلوریدا‬ ‫واقع است‪ ،‬در پایان دهه ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میالدی حق استفاده از شاسی نوبل‬ ‫را خریداری کرد و به سرعت دست‬ ‫به کار شد تا ‪ Q‌۱‬را با ظاهری بهتر‬ ‫و تجهیزاتی بیشتر نسبت به ‪۴۰۰‬‬ ‫‪ M‬تولید کند‪ .‬در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی نیز راشن نسخه به‌روز شده‌‬ ‫از ‪ Q‌۱‬را با نسخه قدرتمندتری‬ ‫از پیشرانه ‪V ۶‬بای‌توربوی فورد‬ ‫معرفی کرد‪ .‬این نسخه جدید ‪۵۱۰‬‬ ‫اسب بخار قدرت و ‪ ۷۰۵‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور داشته و می‌تواند طی فقط‬ ‫‪ ۲/۸‬ثانیه از صفر به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در ساعت برسد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مانند تعدادی از خودروهای این‬ ‫فهرست‪ ،‬راینو ‪ GX‬هم روی‬ ‫پلتفرم خودرو دیگری‪ ،‬یعنی فورد‬ ‫‪ F‌۴۵۰‬ساخته شده است اما این‬ ‫هیوال آن‌قدر منحصر است که خود‬ ‫را کاملا از تراک‌فورد جدا می‌کند‪.‬‬ ‫راینو خودرو بسیار غول‌پیکری‬ ‫است ب ‌ه گونه‌ای که ‪ ۵/۷‬متر طول‪،‬‬ ‫‪ ۲/۴‬متر عرض و ‪ ۲/۲‬متر ارتفاع‬ ‫دارد تا از همه‌جا و همه‌چیز عبور‬ ‫کند‪ .‬این خودرو با دو پیشرانه‬ ‫مختلف ‪ ۶/۷‬لیتری ‪V ۸‬توربودیزل‬ ‫یا ‪ ۶/۸‬لیتری ‪ V‌۱۰‬تنفس طبیعی‬ ‫عرضه می‌شود که نرخ اولی از ‪۲۲۹‬‬ ‫هزار دالر و دومی از ‪ ۲۳۹‬هزار دالر‬ ‫آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫گرفته خواهد ش��د‪ .‬همچنین به آنها گفته خواهد ش��د که نوع خروجی‬ ‫برق موردنیاز را در نظر بگیرن��د‪ .‬فوکوس‌های الکتریکی درگیر این قضیه‬ ‫بین ‪ ۱۵‬سپتامبر تا ‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۰۱۵‬ساخته ش��ده‌اند‪ .‬مدل‌های فیوژن‬ ‫نیازمن��د کابل‌های جدید نی��ز در مکزیک و بین ‪ ۴‬س��پتامبر ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪۵‬‬ ‫مارس ‪ ۲۰۱۵‬س��اخته ش��ده‌اند‪ .‬درنهایت باید گفت مدل‌های ‪ C‬مکس‬ ‫انرژی تحت تاثی��ر این فراخوان نی��ز در بازه زمان��ی ‪ ۱۳‬آوریل ‪ ۲۰۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۰۱۵‬روی خ��ط تولید رفته‌اند‪ .‬در مجم��وع ‪ ۴۹‬هزار و ‪۱۹۷‬‬ ‫دستگاه از این ‪ 3‬خودرو الکتریکی در امریکا و ‪ ۱۳۲۷‬دستگاه نیز در کانادا‬ ‫فراخوان شده‌اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫این خودرو که در کالیفرنیا‬ ‫ساخته می‌شود‪ ،‬ظاهر‬ ‫کالسیک را با عملکردی‬ ‫مدرن ترکیب کرده است‪.‬‬ ‫برای تامین نیروی مورد‬ ‫نیاز لوکرا ‪ LC ۴۷۰‬دو‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‪ LS‌۳‬یا‬ ‫‪ LS‌۷‬قابل انتخاب است که‬ ‫اولی ‪ ۴۳۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫دارد اما دومی قوی‌تر بوده‬ ‫و ‪ ۵۰۵‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬انتقال نیروی‬ ‫هر دوی این موتورها اما‬ ‫به وسیله یک گیربکس‬ ‫‪ ۵‬سرعته دستی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لوکرا ‪LC ۴۷۰‬‬ ‫‪Lucra-LC470‬‬ ‫اکوئس باس ‪۷۷۰‬‬ ‫‪Equus-Bass‬‬ ‫شرکتی به نام اکوئس‌(‪ )Equus‬که‬ ‫در دیترویت واقع است در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی ماسل‌کار جذابی به‬ ‫نام باس ‪ ۷۷۰‬را معرفی کرد‪ .‬این‬ ‫خودرو که با الهام از موستانگ‌های‬ ‫کالسیک طراحی شده‪ ،‬از یک‬ ‫نیروگاه ‪ ۶/۲‬لیتری ‪ V‌۸‬سوپرشارژ‬ ‫استفاده می‌کند که ‪ ۶۴۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت دارد؛ اما برای کسانی که‬ ‫خودرو قدرتمندتری می‌خواهند‪،‬‬ ‫اکوئس نسخه اصالح‌شده‌ای از‬ ‫شورولت کوروت را هم با نام‬ ‫‪ Throwback‬تولید کرده که ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اسب بخار قدرت دارد‪ .‬نرخ باس‬ ‫‪ ۷۷۰‬اما از ‪ ۲۵۰‬هزار دالر آغاز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫سال‌ها است که در صنعت خودرو امریکا ‪ ۳‬نام بزرگ جنرال‌موتورز‪ ،‬فورد و کرایسلر وجود دارد‪ .‬این ‪ ۳‬غول خودروسازی دیترویتی بخش عمده‌ای از فروش خودرو در امریکا را به خود‬ ‫د به همین‬ ‫اختصاص داده‌اند اما اگر نگاه دقیق‌تری به خودروهای ساخت امریکا داشته باشیم‪ ،‬خودروسازان کوچک و ناشناخته‌ای را می‌بینیم که شاید خیلی‌ها حتی از وجود آنها بی‌خبر باشن ‌‬ ‫دلیل قصد داریم در این مطلب ناشناخته‌ترین خودروهای امریکایی را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫راشن ‪Q ۱‬‬ ‫‪Rossion-Q1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فالکون ‪F ۷‬‬ ‫‪Falcon-F7‬‬ ‫این خودرو ساخت شرکتی به نام فالکون‬ ‫موتوراسپرت است که در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی‬ ‫در میشیگان تاسیس شد‪ .‬این شرکت نخستین‬ ‫نسخه تولیدی فالکون ‪ F‌۷‬را در نمایشگاه‬ ‫دیترویت ‪ ۲۰۱۰‬معرفی کرد‪ .‬این خودرو به یک‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر مجهز است که ‪ ۱۱۰۰‬اسب‬ ‫بخار قدرت دارد‪ .‬این در حالی است که فالکون‬ ‫‪ F ۷‬از فیبر کربن و کِوالر ساخته شده و به‬ ‫همین دلیل وزن آن به ‪ ۱۲۶۳‬کیلوگرم رسیده‬ ‫است‪ .‬این سوپراسپرت امریکایی به لطف وزن‬ ‫سبک و قدرت بسیار زیاد‪ ،‬می‌تواند طی فقط‬ ‫‪ ۲/۷‬ثانیه از صفر به سرعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برسد در حالی‌که توانایی دستیابی به‬ ‫حداکثر سرعت ‪ ۳۲۰‬کیلومتر در ساعت را هم‬ ‫دارد‪ .‬نرخ فالکون ‪ ۷F‬با توجه به تیپ‌ها‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۱۹۵‬هزار تا ‪ ۳۹۵‬هزار دالر متغیر است‪.‬‬ ‫راینو ‪GX‬‬ ‫‪Rhino-GX‬‬ ‫‪10‬‬ ‫واندرهال ونیز‬ ‫‪Vanderhall-Venice‬‬ ‫شرکت واندرهال که در ایالت یوتا واقع است‪،‬‬ ‫خودرو سه‌چرخ یگانه‌ای به نام «ونیز» را تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬این اسپرت سه‌چرخ به یک پیشرانه‬ ‫‪ ۱/۴‬لیتری ‪ ۴‬سیلندر توربوشارژ ساخت‬ ‫جنرال‌موتورز مجهز است که ‪ ۲۰۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت دارد‪ .‬ونیز با تکیه بر این موتور می‌تواند‬ ‫طی فقط ‪ ۴/۵‬ثانیه از صفر به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪ .‬واندرهال‬ ‫اما نسخه‌های دیگری از این خودرو را هم‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬مدل اول‪ ،‬نسخه لوکس‌تری به‬ ‫نام الگونا است که به تجهیزات بیشتری مانند‬ ‫صندلی‌های چرمی پریمیوم‪ ،‬سیستم صوتی‬ ‫با بلوتوث‪ ،‬تعلیق قابل تنظیم و تهویه مطبوع‬ ‫مجهز است‪ .‬مدل دوم اما یک نسخه الکتریکی‬ ‫به نام ادیسون است که البته فعال فقط‬ ‫پروتوتایپ آن ساخته شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫پرده‌برداری از کانسپت فوق‌العاده مرسدس ‪ EQ‬سیلور آرو‬ ‫مرس��دس با معرفی کانس��پت برجس��ته ‪ EQ‬س��یلور آرو در هفته‬ ‫خودرویی مونتری ما را به ‪ ۸۰‬سال پیش برده است‪ .‬فرم آئرودینامیک‬ ‫این خودرو مفهومی به‌طور مس��تقیم از خودرو رکوردش��کن ‪W۱۲۵‬‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬الهام گرفته اس��ت‪ .‬این خودرو قادر بود در آن زمان به رکورد‬ ‫فوق‌العاده س��رعت ‪ ۴۳۲‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت یابد‪ .‬به‌جای الهام‬ ‫گرفتن از پیش��رانه ‪ ۱۲‬س��یلندر سوپرش��ارژردار‪ ،‬مدل مفهومی جدید‬ ‫مرسدس قوای محرکه تمام الکتریکی دارد‪ .‬خودرو مفهومی مرسدس‬ ‫با قدرت ‪ ۷۳۸‬اس��ب بخاری و مجموعه باتری ‪ ۸۰‬کیلووات س��اعتی‬ ‫تجسم شده است‪ .‬مرسدس می‌داند که ناله پیشرانه الکتریکی در نظر‬ ‫کس��انی ک��ه در مس��ابقات جان خود را از دس��ت‬ ‫می‌دهند‪ ،‬عالقه شدید و دیوانه‌واری به مسابقه دادن‬ ‫دارن��د و به‌نوع��ی حتی اگر این عالقه به مرگ‌ش��ان‬ ‫منتهی ش��ود‪ ،‬مرگ با افتخاری خواه��د بود‪ ،‬اما این‬ ‫تعداد کشته‪ ،‬صبح که از خواب بیدار می‌شوند نه‌تنها‬ ‫احتمالی به مرگ خودش��ان نمی‌دهند‪ ،‬بلکه حتی به‬ ‫تصادف ه��م فکر نمی‌کنند و به‌ق��ول معروف«مرگ‬ ‫برای همس��ایه اس��ت»‪ .‬اگر این‌گونه فکر نمی‌کردند‬ ‫دلی��ل مرگ ‪ 50‬ت��ا ‪‌70‬درصد از ه��ر ‪5000‬هموطن‬ ‫عزیزمان‪ ،‬استفاده نکردن از کاله ایمنی مناسب نبود‪.‬‬ ‫ش��اید پیش خود بگویید که چ��را باید به تصادف‬ ‫فکر کنیم‪ ،‬دلیلش خیلی س��اده است؛ در گام نخست‬ ‫ش��ما وقتی به ش��رایط بحرانی فکر می‌کنید طبیعتا‬ ‫تا جایی که ممکن اس��ت وس��ایل و ابزارتان را برای‬ ‫جلوگیری از آس��یب‌دیدن یا دست‌کم صدمات جانی‬ ‫کمتر‪ ،‬آماده می‌کنید‪ .‬دلیل دوم این اس��ت که سوانح‬ ‫خیلی سریع اتفاق می‌افتند و وقتی برای فکر کردن و‬ ‫سپس واکنش نشان دادن نخواهید داشت‪.‬‬ ‫ی ش��ما مثالی از‬ ‫برای روش��ن‌تر شدن موضوع برا ‌‬ ‫دنی��ای خلبانی و پ��رواز می‌زنیم‪ .‬برای دانش��جویان‬ ‫این رش��ته ت��ا پیش از رس��یدن ب��ه مرحل��ه پرواز‬ ‫کالس‌ه��ای تئوری زیادی از انجی��ن و آئرودینامیک‬ ‫گرفته تا هواشناس��ی و نقش��ه‌خوانی برگزار می‌شود‬ ‫ک��ه ب��رای قبول��ی یک‌ب��ار امتح��ان دادن و گرفتن‬ ‫دس��ت‌کم ‪70‬نم��ره از ‪100‬نمره کفای��ت می‌کند اما‬ ‫درس موقعیت‌ه��ای اضط��راری ی��ا ‪Emergency‬‬ ‫را باید ‪ 100‬بگیرید و آمادگی داش��ته باش��ید که در‬ ‫ه��ر لحظه و حتی پای پرواز آموزش��ی و روی باند از‬ ‫این امتحان‪100‬نمره را کس��ب کنید وگرنه حتی اگر‬ ‫‪10‬بار هم از این امتحان نمره کامل گرفته باشید‪ ،‬آن‬ ‫روز را باید به خانه برگردید و استراحت کنید‪ ،‬چراکه‬ ‫وقتی شما نمی‌توانید از یک امتحان کتبی نمره کامل‬ ‫کس��ب کنید با قرار گرفتن در موقعیت عمل‪ ،‬به‌طور‬ ‫حتم کار دس��ت خودتان خواهید داد‪ .‬در ادامه برای‬ ‫موتورس��واران نیز مطالبی آمده ت��ا در موقعیت‌های‬ ‫اضط��راری و قبل از آن‪ ،‬چه بای��د بکنند که خواندن‬ ‫آن را ب��ه ش��ما توصیه می‌کنی��م‪ .‬در این مطلب هم‬ ‫س��عی کردیم تا شما را برای خرید یک کاله کاسکت‬ ‫خوب و مناس��ب راهنمایی کنیم‪ .‬ب��ه امید روزی که‬ ‫دیگر کسی در کش��ور عزیزمان جان خود را به‌دلیل‬ ‫اس��تفاده نکردن از یک وسیله س��اده و در دسترس‬ ‫عم��وم‪ ،‬از دس��ت ندهد و عزیزان خ��ود را با یک غم‬ ‫بزرگ تنها نگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جنس کاله کاسکت چیست و انواع آن‬ ‫کدامند؟‬ ‫به‌طور کلی هدف اس��تفاده از کاله کاس��کت حفظ‬ ‫ایمنی و جلوگیری از ضایعه‌های مغزی و آسیب‌های‬ ‫ظاهری(ک��ه در برخی مواقع از م��رگ هم بدترند) و‬ ‫عالقه‌مندان خودرویی هرگز مش��ابه غرش پیش��رانه‌ای احتراق داخلی‬ ‫نخواه��د ب��ود؛ بنابرای��ن رانندگان این خودرو مخی��ر خواهند بود بین‬ ‫شنیدن صدای پیشرانه یک خودرو فرمول ‪ ۱‬یا غرش پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫مرس��دس‪-‬ای‌ام‌جی یک��ی را انتخاب کنند‪ .‬تنه��ا یک نفر می‌تواند در‬ ‫کابین ‪ EQ‬سیلور آرو قرار بگیرد و این یک نفر در مرکز خودرو خواهد‬ ‫نشست‪ .‬در اطراف راننده یک بدنه سبک قرار گرفته که از جنس فیبر‬ ‫کربن است و به آسانی می‌تواند هوا را بشکافد‪ .‬نمای عقب نیز پذیرای‬ ‫یک اس��پویلر فعال ش��ده که می‌تواند در مواقع ضروری گسترش یابد‪.‬‬ ‫کاوره��ای متالیک بخش��ی از رینگ‌ه��ای ‪ ۲۴‬اینچی را پنهان کرده‌اند‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫اما بخشی که دیده می‌شود دارای حدود ‪ ۱۶۸‬پره است‪ .‬رنگ نقره‌ای‬ ‫‪ Alubeam‬نیز ادای احترامی به رنگ کالسیک خودروهای مسابقه‌ای‬ ‫پیکان نقره‌ای مرس��دس اس��ت‪ .‬باوجود اینکه کانس��پت مرسدس تنها‬ ‫یک نفر را می‌پذیرد‪ ،‬طول آن ‪ ۵/۳‬متر است‪ .‬داخل کابین نیز ترکیبی‬ ‫از متریال طبیعی همچون چرم و چوب و ش��اخص‌های پیش��رفته و‬ ‫همچنین پشت‌آمپرهای دیجیتالی است‪ .‬در مرکز غربیلک فرمان هم‬ ‫دومین صفحه‌نمایش قرار گرفته است‪ .‬آلکانترای نقره‌ای هم دو سمت‬ ‫کاکپیت را پوشانده است‪ .‬مرسدس در کابین ‪ EQ‬سیلور آرو یک ویدئو‬ ‫گیم کوچک را نیز تدارک دیده است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫راهنمای خرید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نش��انه این اس��ت که وزن متعادلی برای شما دارد و‬ ‫قابل استفاده است‪ ،‬هرچند وزن کاله به‌طور معمول‬ ‫روی جعبه آن قید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زاویه دید‬ ‫راهنمای خرید کاله کاسکت‬ ‫سرتان کاله گذاشتیم‬ ‫اگر با توجه به موارد ذکر ش��ده کاله کاسکت مورد‬ ‫نظر خودتان را انتخاب کرده‌اید‪ ،‬بد نیست بدانید که‬ ‫دو نکته مهم همچنان باقی است‪ ،‬اما این دو موضوع‬ ‫به‌طور معم��ول از س��وی خریداران کاله کاس��کت‬ ‫موتورس��واری جدی گرفته نمی‌ش��ود‪ ،‬در حالی که‬ ‫از اصلی‌تری��ن م��وارد انتخاب کاله ایمن��ی یا همان‬ ‫کاسکت مناسب است‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته زاوی��ه دید جانبی و ب��االی کاله‬ ‫کاس��کت هنگام قرار گرفتن روی س��ر کاربر اس��ت‪،‬‬ ‫به‌طوری که کاله استاندارد از لحاظ زاویه دید جانبی‬ ‫باید بیش��تر از ‪105‬درجه را پوشش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫زاویه دید باالی کاربر کاله کاس��کت هنگام استفاده‬ ‫از اهمیت ویژه‌ای هنگام رانندگی برخوردار اس��ت و‬ ‫براساس تحقیقات و استانداردهای موجود نمی‌تواند‬ ‫کمتر از ‪ 7‬درجه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اندازه کاله‬ ‫باطنی دیگر روی س��ر و صورت هنگام بروز س��وانح‬ ‫موتورسواری اس��ت‪ ،‬بنابراین نخستین مشخصه یک‬ ‫کاله‌کاس��کت خ��وب مقاوم��ت آن در مقاب��ل ضربه‬ ‫اس��ت اما کار ب��ه همین‌جا ختم نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫موارد بس��یار دیگری باقی است که باید هنگام خرید‬ ‫کاله‌کاسکت موتور به آن دقت کنید‪.‬‬ ‫ساختار بدنه کاله‌کاسکت از ‪3‬بخش عمده تشکیل‬ ‫ش��ده که‌نخس��تین الیه آن قس��مت بیرونی کاله یا‬ ‫همان چیزی اس��ت ک��ه ما می‌بینیم‪ .‬ای��ن الیه باید‬ ‫براس��اس وظیفه‌ای که برعهده دارد بس��یار سخت و‬ ‫مقاوم در مقابل ضربه و سایش باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫س��ازندگان س��عی می‌کنند آن را از موادی سبک و‬ ‫مق��اوم تهیه کنند که عمده‌ترین آنها از ماده‌ای به‌نام‬ ‫‪ ABS‬س��اخته می‌ش��ود‪ .‬این نوع ماده عالوه بر وزن‬ ‫پایین‪ ،‬مقاومت باالیی در مقابل ضربه‌های وارده دارد‪.‬‬ ‫اما الیه داخلی‪ ،‬به‌طور معمول از یونولیت س��اخته‬ ‫می‌ش��ود و بای��د جلوی انتقال نیرو به س��ر را بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان دلیل انتخاب این م��اده را قدرت جذب‬ ‫باالی آن عنوان کرده‌اند و می‌گویند یونولیت به‌دلیل‬ ‫خلل و فرج فراوان عالوه بر جلوگیری از انتقال ضربه‪،‬‬ ‫ماده‌ای کام ً‬ ‫ال قابل اعتماد برای تهویه هوا داخل کاله‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که روی ای��ن یونولیت با‬ ‫پارچه‌ای به‌عنوان روکش که حساسیت خاصی برای‬ ‫پوست سر و صورت ایجاد نمی‌کند‪ ،‬پوشانده شده که‬ ‫به زیبایی داخل کاله می‌افزاید‪.‬‬ ‫در نهایت نوبت به طلق مقابل کاله می‌رس��یم‪ ،‬این‬ ‫قطعه نیز از موادی که ضریب ش��فافیت باالیی دارند‪،‬‬ ‫ساخته می‌ش��ود و استاندارد انتخاب مواد پالستیکی‬ ‫در ای��ن بخ��ش ازس��وی کارشناس��ان ‪‌85‬درص��د‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬الزم به یادآوری است که طلق‬ ‫کاله‌کاس��کت همانند شیش��ه جلوی خودرو باید در‬ ‫مقابل خراش و ضربه مقاومت مناس��بی داشته باشد‬ ‫و بهتر اس��ت که این طلق کمی هم دودی باش��د تا‬ ‫آفتاب چش��م راننده را اذیت نکند‪ .‬اگر این‌گونه نبود‬ ‫می‌توانید خودتان از عینک‌های ضدآفتاب مخصوص‬ ‫که برای ایمنی بیش��تر نه از جنس شیشه هستند و‬ ‫نه‌درصدشان این‌قدر زیاد اس��ت که با ورود به تونل‪،‬‬ ‫دید ش��ما را به‌کلی از بین ببرد‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬البته‬ ‫برخی از کاله‌ها چنین عینکی را روی خود دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع کاله کاسکت‬ ‫‪ 1‬ـ کاله ایمنی نیمه‪ :‬چیزی ش��بیه به کالهی که‬ ‫کارگ��ران و مهندس��ان هنگام کار در س��اختمان‌ها‪،‬‬ ‫مع��ادن و‪ ...‬بر س��ر می‌نهن��د به همراه ی��ک بند که‬ ‫بدترین نوع کاله کاسکت به‌شمار آمده و تنها از کاسه‬ ‫سر محافظت می‌کند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ کاله ایمنی سه‌چهارم‪ :‬در این نوع کاله کاسکت‬ ‫عالوه بر محافظت از کاسه سر‪ ،‬گوش‌ها و طرفین سر‬ ‫نیز محافظت خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ کاله‌های کامل‪ :‬کاله کاسکت‌های کامل عالوه‬ ‫بر محافظت از س��ر و گوش‌های موتورس��وار‪ ،‬دارای‬ ‫محافظ فک نیز هس��تند که در ان��واع گوناگون فک‬ ‫متحرک‪ ،‬فک جداش��ونده و ف��ک ثابت در بازار یافت‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫ف��ک متح��رک‪ :‬در حقیقت طلق این ن��وع از کاله‬ ‫کاس��کت ب��ه فک متصل اس��ت و به هم��راه فک به‬ ‫قسمت باالی کاله هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫فک جداشونده‪ :‬در این مدل‪ ،‬فک را می‌توان کاملا‬ ‫از کاله کاسکت جدا کرده و به‌طور معمول در قسمت‬ ‫عقب کاله نصب کرد‪.‬‬ ‫فک ثابت‪ :‬همان‌طور که از اسمش پیداست فک در‬ ‫این مدل کاملا ثابت بوده و ش��کل یکدس��تی با بدنه‬ ‫دارد‪ .‬بهترین نوع کاله ایمنی نیز همین مدل است‪.‬‬ ‫‪-4‬کاله کراس‪ :‬ش��بیه به کاله کامل اس��ت همراه‬ ‫ب��ا یک برآمدگی باالی پیش��انی که نقش س��ایه‌بان‬ ‫را ایفا می‌کن��د با این تفاوت که طل��ق ندارد چراکه‬ ‫کراس سواران به‌طور معمول از عینک‌های مخصوصی‬ ‫به‌جای طلق استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزن استاندارد برای کاله کاسکت‬ ‫نکته‌ای که به‌طور معمول برای موتورسواران هنگام‬ ‫اس��تفاده یا خرید کاله کاس��کت مناسب دردسرساز‬ ‫می‌شود‪ ،‬بحث وزن کاسکت است‪ .‬براساس اظهارنظر‬ ‫کارشناسان کاله کاس��کت مناسب موتورسواری باید‬ ‫وزنی بین یک‌س��وم کیلوگرم تا یک‌شش��م کیلوگرم‬ ‫داشته باشد‪ .‬به یاد داش��ته باشید هرگز وزن کاله را‬ ‫با دست خودتان اندازه نگیرید چون به‌هیچ‌عنوان این‬ ‫کار اصولی نیست‪ ،‬بلکه باید کاله را روی سر خودتان‬ ‫به ص��ورت اصولی قرار دهید و اگر ب��ه ناحیه گردن‬ ‫شما فشار اضافه وارد نکرد و باعث ناراحتی شما نشد‪،‬‬ ‫اما اگر از بحث زاویه دید مناسب در کاله‌کاسکت‌ها‬ ‫بگذریم‪ ،‬نوبت به اندازه و سایز کاله می‌رسد موضوعی‬ ‫که می‌تواند ضمانتی برای س�لامت و حفاظت از سر‬ ‫موتورس��وار هن��گام تصادف باش��د‪ ،‬چون براس��اس‬ ‫تحقیقات انجام ش��ده بس��یاری از کاله کاس��کت‌ها‬ ‫به‌دلی��ل انتخاب نادرس��ت کارب��ر و البته اس��تفاده‬ ‫غیراصول��ی هن��گام راندن موتورس��یکلت در صحنه‬ ‫تصادف از س��ر موتورسوار جدا شده و هیچ حفاظتی‬ ‫در مقابل ضربه برای کاربر نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاله کاس�کت دارای ‪3‬س�ایز اس�ت که‬ ‫عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ بزرگ ‪ 580‬تا ‪ 600‬میلی‌متر‬ ‫‪ 2‬ـ متوسط ‪ 560‬تا ‪ 580‬میلی‌متر‬ ‫‪ 3‬ـ کوچک ‪ 540‬تا ‪ 560‬میلی‌متر‬ ‫همیش��ه هنگام خرید سایزی را انتخاب کنید که‬ ‫احس��اس می‌کنی��د کمی برایتان تنگ اس��ت‬ ‫چراک��ه کاله هم مثل کفش جا باز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع‌بن�دی‬ ‫باقی‌مانده‬ ‫و‬ ‫ن�کات‬ ‫همان‌طور که مرور شد بهترین نوع‬ ‫کاله کاس��کت‪ ،‬کاله کام��ل از نوع فک‬ ‫ثابت است چراکه در صورت وارد شدن‬ ‫ضربه و یا برخورد به زمین از سمت‬ ‫ف��ک‪ ،‬به لح��اظ اس��تحکام‬ ‫کام ً‬ ‫ال مقاوم بوده و همانند‬ ‫فک متغیره��ا احتمال جدا‬ ‫شدن از محل اتصال و وارد‬ ‫ساختن ضربه به صورت شما را ندارد‪ .‬اگر هم هنگام‬ ‫خرید با فک متغیرهایی مواجه شدید که عنوان کاله‬ ‫ری��س را با خود به یدک می‌کش��ند‪ ،‬پیش خود فکر‬ ‫نکنید که چون این کاله برای ریس ساخته شده پس‬ ‫لزوماً بهتر از فک ثابت است چون در هیچ کجای دنیا‬ ‫و حتی در همین ایران ‪ ،‬موتورس��واران اجازه ورود به‬ ‫پیست مسابقه را با کاله‌های فک متغیر ندارند‪.‬‬ ‫هنگام خرید س��ر خود را درون کاله به سمت‌های‬ ‫گوناگون بچرخانید تا از راحتی کاله مطمئن ش��وید‬ ‫و دق��ت کنید که اگر کاله از س��مت چپ و راس��ت‬ ‫به‌خوبی روی صورت ش��ما کیپ می‌شود از پشت هم‬ ‫این چنین باشد‪.‬‬ ‫هن��گام اس��تفاده از کاله به‌ط��ور حتم بن��د آن را‬ ‫ببندید وگرنه ممکن اس��ت در هنگام تصادف از سر‬ ‫شما بیرون بیاید‪.‬‬ ‫اگر محدودیت مالی نداری��د می‌توانید از برندهای‬ ‫مطرحی همچون ‪ Arai‬یا ‪ agv‬استفاده کنید‪ ،‬البته‬ ‫این توصیه کمی گران اس��ت و به کار کسانی می‌آید‬ ‫که موتورس��واری را به‌طورحرف��ه‌ای دنبال می‌کنند‬ ‫چراک��ه خری��د از این برنده��ا چن��د میلیونی خرج‬ ‫برمی‌دارد و نسبت به خیلی از موتورهایی که هر روز‬ ‫در خیابان می‌بینید هم گران‌تر هستند‪.‬‬ ‫در آخر باز هم خواهش داریم که با جان خود بازی‬ ‫نکنید اگر هم به فکر خود نیس��تید به فکر کس��انی‬ ‫باش��ید که در خانه چش��م‌به راه ش��ما هستند‪ .‬البته‬ ‫مشکل جایی حادتر می‌ش��ود که می‌بینیم خیلی‌ها‬ ‫کاله هم دارن��د‪ ،‬اما آن را فقط به‌عنوان دکوری روی‬ ‫موتورش��ان اس��تفاده می‌کنند و در بعضی مواقع هم‬ ‫لطف ک��رده و برای جلوگیری از جریمه ش��دن‪ ،‬آن‬ ‫را روی س��ر خود قرار می‌دهند‪ .‬در این مطلب سعی‬ ‫کردیم که کاله خوبی بر سر شما بگذاریم و امیدواریم‬ ‫ش��ما هم کمی به فکر باشید‪ ،‬باور کنید که نه حادثه‬ ‫خبر می‌دهد و نه مرگ برای همسایه است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی کانسپت الکتریکی آئودی ‪ PB۱۸‬در پبل پیچ‬ ‫آئودی در گردهمایی پبل‌بیچ امسال از یک کانسپت تمام الکتریکی‬ ‫به‌نام ‪ PB۱۸‬پرده‌برداری کرده است‪ .‬این خودرو یک سوپراسپرت تمام‬ ‫الکتریکی است که به‌طور خاص برای رانندگی هیجان‌انگیز طراحی شده‪،‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل در ‪ PB۱۸‬هیچ فناوری رانندگی نیمه‌خودرانی به کار‬ ‫نرفته اس��ت‪ .‬در قس��مت جلویی این سوپراسپرت الکتریکی‪ ،‬جلوپنجره‬ ‫معروف آئودی در ابعادی بسیار بزرگ به چشم می‌خورد اما نمای جانبی‬ ‫و عقبی نش��ان می‌دهد ‪ PB۱۸‬در اصل یک هاچ‌بک س��ه‌در اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو به ‪ 3‬موتور الکتریکی مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از این موتورها‬ ‫که ‪ ۲۰۱‬اس��ب بخار قدرت دارد‪ ،‬در قس��مت جلوی خودرو نصب شده‪،‬‬ ‫درحالی‌که دو موتور دیگر با ‪ ۶۰۴‬اس��ب بخار قدرت در قس��مت عقب‬ ‫قرار گرفته‌اند و نیروی خود را به چرخ‌های عقب انتقال می‌دهند‪ .‬این‬ ‫سیس��تم در رانندگی معمول درمجموع ‪ ۶۷۱‬اس��ب بخار قدرت و ‪۸۳۰‬‬ ‫نیوت��ن مت��ر گش��تاور را در اختیار رانن��ده قرار می‌دهد اما اگر راننده به‬ ‫نیروی بیش��تری نیاز داش��ته باش��د‪ ،‬حداکثر توان سیستم برابر با ‪۷۶۴‬‬ ‫اسب بخار قدرت ارائه می‌شود‪ .‬با چنین قدرتی‪ ،‬سرعت ‪ PB۱۸‬در کمی‬ ‫بیش��تر از ‪ ۲‬ثانیه از صفر به صد کیلومتر در س��اعت می‌رس��د‪ .‬اما قوای‬ ‫محرکه ‪ PB۱۸‬فراتر از نیروی قابل‌توجهی که تولید می‌کند‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫طراحی شده که بسیار کارآمد باشد‪ .‬به این منظور‪ ،‬موتورهای الکتریکی‬ ‫مس��ئولیت کاهش س��رعت خودرو در هنگام ترمزگیری در سرعت‌های‬ ‫پایین را هم بر عهده دارند و از این طریق مقدار قابل‌توجهی از انرژی‬ ‫احیا می‌‌ش��ود‪ .‬همچنین نصب موتورهای الکتریکی در محورهای جلو‬ ‫و عقب امکان تجهیز خودرو به سیستم مدیریت کنترل گشتاور را هم‬ ‫به آئودی داده که با سیستم تثبیت‌کننده الکترونیکی کار می‌کند‪ .‬این‬ ‫سیستم به‌منظور ارائه بهترین عملکرد ممکن‪ ،‬قدرت را بسته به نیاز هر‬ ‫چرخ توزیع می‌کند‪ .‬یکی دیگر از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این خودرو‬ ‫طراحی کابین آن اس��ت که بس��ته به نیاز راننده امکان ایجاد ترکیب‬ ‫دونفره یا تک‌نفره را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫محبوبیت شاس��ی‌بلندها و کراس‌اوورها سال به سال‬ ‫افزای��ش می‌یابد و به‌ط��ور تقریبی هم ‌ه خودروس��ازان‬ ‫هم‌اکنون تالش می‌کنند تکه‌ای از این کیک موفقیت را‬ ‫برای خود بردارند‪ .‬شاسی‌بلندهای دو دیفرانسیل مدرن‬ ‫ترکیبی از استایل خشن‪ ،‬توانایی حرکت در تمام سطوح‬ ‫و فضای داخلی و بار زیاد هس��تند که سواری خوبی در‬ ‫جاده داش��ته و به‌طور تقریبی جذابیت��ی جهانی دارند‪.‬‬ ‫البت��ه این خودروها می‌توانند گران هم باش��ند و قیمت‬ ‫باالی آنها باعث می‌ش��ود س��طح خری��داران محدودی‬ ‫داش��ته باشند؛ بنابراین تالش داش��ته‌ایم در این مطلب‬ ‫بهترین شاسی‌بلندهای دو دیفرانسیل ارزان و کارکرده را‬ ‫خدمت شما عزیزان معرفی کنیم‪ .‬خرید یک شاسی‌بلند‬ ‫دو دیفرانس��یل کارک��رده بهترین راه ب��رای لذت بردن‬ ‫از طبیعت بوده و مدل‌های دس��ت‌دوم زی��ادی در بازار‬ ‫وجود دارند که سلیقه‌های گوناگون را پوشش می‌دهند‪.‬‬ ‫دالیل زیادی ب��رای انتخاب شاس��ی‌بلندها وجود دارد‪.‬‬ ‫با فضای زیادت��ر از هاچ‌بک‌ها‪ ،‬شاس��ی‌بلندها می‌توانند‬ ‫ب��ه کار خانواده‌ها بیایند و البت��ه طراحی بهتری هم در‬ ‫مقایس��ه با مینی‌ون‌ها دارند‪ .‬سیستم چهارچرخ محرک‬ ‫ه��م می‌توان��د یک ابزار کارآمد باش��د ت��ا در جاده‌های‬ ‫ناهموار با آرامش‌خاطر بیش��تری حرک��ت کنید‪.‬اگرچه‬ ‫برخی افراد از سیس��تم‌چهار چرخ مح��رک برای آفرود‬ ‫س��نگین اس��تفاده می‌کنند اما در بخش لوکس ماجرا‪،‬‬ ‫مدل‌های��ی وج��ود دارند ک��ه جایگزی��ن لیموزین‌های‬ ‫لوکس می‌ش��وند‪ .‬این دسته از خودروها در چند ده‌سال‬ ‫گذش��ته تغییرات زیادی داش��ته و از یک وس��یله فقط‬ ‫کاربردی به محصوالتی ش��یک تبدیل شده‌اند‪.‬صرف‌نظر‬ ‫از بودجه خریدار‪ ،‬شاس��ی‌بلندهای زی��ادی وجود دارند‬ ‫ک��ه توانایی‌های زیادی داش��ته و البت��ه از نظر قابلیت‬ ‫اطمینان و هزینه‌های مالکیت نیز در وضعیت خوبی قرار‬ ‫دارند‪ .‬البته این در صورتی اس��ت که انتخاب مناس��بی‬ ‫داش��ته باش��ید‪ .‬این ش��ما و این هم فهرس��ت بهترین‬ ‫شاسی‌بلندهای دو دیفرانسیل ارزان‌قیمت‪.‬‬ ‫توانایی‌های بس��یار گسترده‌ای دارد‪ .‬نیازی به گفتن‬ ‫نیس��ت که لندروور یک خودرو فوق‌العاده عالی در‬ ‫آفرود ب��وده و البته در جاده نیز عملکرد مناس��بی‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫با وجود پیش��رانه ب��زرگ دیزلی‪ ،‬ی��ک گیربکس‬ ‫اتوماتی��ک ن��رم و یک��ی از بهتری��ن موقعیت‌های‬ ‫رانندگی از پش��ت فرم��ان‪ ،‬دیس��کاوری خودرویی‬ ‫دوست‌داشتنی است‪.‬‬ ‫ام��ا نقطه‌ضعف ای��ن خودرو هزینه‌ه��ای مالکیت‬ ‫ب��اال و مش��کالت مربوط به قابلیت اطمینان اس��ت‬ ‫اما با یافتن نمونه‌های خ��وب هرگز از انتخاب خود‬ ‫پشیمان نخواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجروور اووک‬ ‫‹ ‹نیسان قشقایی‬ ‫معرفی بهترین شاسی‌بلندهای دو دیفرانسیل ارزان‌قیمت‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪20 :‬هزار و ‪795‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌3 :‬هزار و ‪‌‌‌‌500‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌4 :‬سیلندر ‪‌‌1/5‬لیتری ‪‌‌‌108‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌5/2 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2007‬‬ ‫قش��قایی جزو برندگان بازی کراس‌اووره��ا بوده اما‬ ‫موفقی��ت زیاد آن تنه��ا به‌خاطر این نیس��ت که جزو‬ ‫نخستین بازیگران کالس است‪.‬‬ ‫بخشی از موفقیت قشقایی مرهون بسیار خوب بودن‬ ‫خودش هم هس��ت زیرا فضای زی��ادی برای خانواده‌ها‬ ‫داشته و موقعیت راننده درست همانی است که از یک‬ ‫شاس��ی‌بلند انتظار می‌رود‪ .‬درعین‌حال هزینه‌های این‬ ‫خودرو در حد یک هاچ‌بک مرسوم ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوزوکی ‪S-Cross 4-SX‬‬ ‫قیمت‬ ‫در زم��ان‬ ‫صف��ر ب��ودن‪:‬‬ ‫‪‌27‬هزار و ‪‌‌‌‌295‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌8 :‬هزار و ‪‌‌‌‌750‬پوند‬ ‫پیشرانه‪4 :‬سیلندر ‪‌‌2/2‬لیتری ‪‌‌‌194‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌6/7 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2009‬‬ ‫کیاسورنتو یک شاسی‌بلند خوب برای افرادی است که‬ ‫به‌دنبال حد بیش��تر فضای کابی��ن و تجهیزات با مبلغی‬ ‫مناسب هس��تند‪ .‬اگرچه س��ورنتو فاقد تجربه رانندگی‬ ‫خودرویی مانند ب‌ام‌و ‪ X5‬اس��ت اما ش��ما یک قدبلند‬ ‫‪‌7‬نفری جادار با پیش��رانه‌ای دیزلی دریافت می‌کنید که‬ ‫دارای تجهی��زات مناس��بی مانند صندلی‌ه��ای چرمی‪،‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع دو ناحیه‌ای و بلوتوث است‪.‬‬ ‫س��ورنتو از نظر ظرفیت یدک‌کش��ی ه��م خودرویی‬ ‫خوب اس��ت اما در نظر داش��ته باش��ید ک��ه مدل‌های‬ ‫اتوماتیک ظرفیت یدک‌کش��ی ‪‌2‬تنی دارند‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫مدل‌های دستی ظرفیت ‪ 2/5‬تنی دارند‪.‬‬ ‫کیـک‌های دستـه دوم‬ ‫قیمت در زم��ان صفر بودن‪‌19 :‬هزار و‬ ‫‪‌‌‌‌795‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌9 :‬هزار و ‪‌‌‌‌250‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌4 :‬سیلندر ‪‌‌1/4‬لیتری ‪‌‌‌138‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌6 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2014‬‬ ‫شاید رنگید کمی کوچک‌تر از محصوالت اسطوره‌ای‬ ‫جیپ باشد و زیرساخت آن به محصوالت فیات مربوط‬ ‫ش��ود اما رنگی��د توجه‌ه��ای زیادی را ب��ه خود جلب‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ش��اید اس��تایل عجی��ب آن در زمان��ی ک��ه بدانید‬ ‫قابلیت‌های حرکت باالیی در زمین‌های ناهموار دارد از‬ ‫یادتان برد‪ .‬رنگید رقبایی مانند نیسان جوک‪ ،‬سوزوکی‬ ‫ویتارا و اشکودا یتی داشته اما رنگید به‌طورقطع خودرو‬ ‫متفاوت و برجسته‌ای است‪.‬‬ ‫پیشرانه‪‌‌4 :‬سیلندر ‪‌‌2‬لیتری ‪‌‌‌143‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌4/8 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌5 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2010‬‬ ‫اگرچه احیای مینی توس��ط ب‌ام‌و با موفقیت همراه‬ ‫شد اما این برند بریتانیایی نیازهای خانواده‌هایی را که‬ ‫نیازمند فضای بیشتر هس��تند را برآورده نکرده است‪.‬‬ ‫پاسخ این خودروس��از به خانواده‌های پرجمعیت مدل‬ ‫کانتری‌من‪ 2010‬بود که بزرگ‌ترین محصول مینی تا‬ ‫آن تاریخ بوده و همچنین‌‌‌نخستین محصول مینی با ‪5‬‬ ‫در و سیستم چهار چرخ محرک است‪.‬‬ ‫این کراس‌اوور فرمول برن��د ‌ه طراحی خاطره‌انگیز و‬ ‫فضای کابین زیاد را ارائه می‌کند‬ ‫فضای بار ‪‌‌782‬لیتری گرن��د چروکی به‌طور تقریبی‬ ‫ن یک شاسی‌بلند‬ ‫دوبرابر یک هاچ‌بک خانوادگی است‪ .‬ای ‌‬ ‫مناسب است که اگرچه فاقد متریال بوکس یا دینامیک‬ ‫شاس��ی بلنده��ای ب‌ام‌و‪ ،‬آئودی و لندروور نیس��ت اما‬ ‫هنوز هم ویژگی‌های برجست ‌ه خود را داراست‪.‬‬ ‫تجهیزات و فضای کابین زیاد باعث جذابیت بیش��تر‬ ‫گرند چروکی شده‌اند و وجود نشان جیپ هم به معنی‬ ‫توانایی آفرود باالست‪ .‬این خودرو ایده‌آل خانواده‌هایی‬ ‫هس��تند که آخر هفته‌ه��ای خود را ب��ه دل جنگل‌ها‬ ‫می‌زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لندروور دیسکاوری‬ ‫‹ ‹جیپ گرند‌چروکی‬ ‫‹ ‹مینی‌کانتری‌من‬ ‫‹ ‹جیپ رنگید‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌16 :‬هزار و ‪‌‌‌‌249‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪6 :‬هزار و ‪‌‌‌‌599‬پوند‬ ‫پیشرانه‪4 :‬سیلندر ‪‌‌1/6‬لیتری ‪‌‌‌118‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌5/5 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2013‬‬ ‫ای��ن خودرو در زمان صفر بودن ی��ک کراس اوور به‬ ‫ابعاد قش��قایی و با قیمت جوک ب��ود و همین رویه در‬ ‫بازار دس��ت‌دوم‌ها نیز صادق است‪S-Cross 4-SX .‬‬ ‫ش��یک‌ترین خ��ودرو کالس خود نیس��ت اما صندوقی‬ ‫ب��زرگ و فض��ای کافی برای سرنش��ینان بالغ در عقب‬ ‫دارد‪ .‬سوزوکی همچنین از س��واری و تجهیزات خوب‬ ‫در بیشتر نسخه‌های خود سود می‌برد‪.‬‬ ‫به‌دنبال نسخه‌هایی نباشید که دارای سان‌روف پانورامیک‬ ‫هستند زیرا فضای سر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫تنها نس��خه‌هایی که دارای نش��ان ‪ alldrive‬هس��تند از‬ ‫سیستم چهارچرخ محرک سود می‌برند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا سورنتو‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌29 :‬هزار و ‪‌‌‌‌310‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌13 :‬هزار و ‪‌‌‌‌990‬پوند‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌44 :‬هزار و ‪‌‌‌‌995‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌19 :‬هزار و ‪‌‌‌‌995‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌6 :‬سیلندر ‪‌‌3‬لیتری ‪‌‌‌246‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌7/5 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌4 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2011‬‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌47 :‬هزار و ‪‌‌‌‌695‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌19 :‬هزار و ‪‌‌‌‌995‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌6 :‬سیلندر ‪‌‌3‬لیتری ‪‌‌‌242‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌9/3 :‬لیتر در هر صدکیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌4 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2006‬‬ ‫لن��دروور دیس��کاوری‪ 4‬همواره ب��ه مثابه چاقوی‬ ‫سوئیس��ی صنعت خ��ودرو بوده اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌44 :‬هزار و ‪‌‌‌‌240‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪19 :‬هزار و ‪‌‌‌‌995‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌4 :‬سیلندر ‪‌‌2/2‬لیتری ‪‌‌‌190‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌6/5 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2011‬‬ ‫اووک خودرو س��ال‪ 2011‬اتو اکسپرس شده و در‬ ‫این مدت موفقیت خوبی داش��ته اس��ت‪ .‬خریداران‬ ‫ج��ذب طراحی برجس��ته و قیمت مناس��ب اووک‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫این خودرو به فرم ‪ 3‬و ‪5‬در عرض ‌ه شده و مدل‌های‬ ‫‪5‬در دارای فض��ای کابی��ن مناس��ب و درعین‌حال‬ ‫طراح��ی چش��مگیری هس��تند‪ .‬اگرچ��ه رقب��ای‬ ‫جادارت��ر و لوکس‌تر دیگری در بازار وجود دارند اما‬ ‫هیچ‌کدام آنها به اندازه اووک سرها را به سوی خود‬ ‫برنمی‌گردانند‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪Q7‬‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌47 :‬هزار و ‪‌‌‌‌13‬پوند‬ ‫قیمت فعلی‪‌20 :‬هزار و ‪‌‌‌‌500‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌6 :‬سیلندر ‪‌‌3‬لیتری ‪‌‌‌242‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌7/4 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌4 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2006‬‬ ‫‪‌‌‌Q7‬نخستین شاسی‌بلند آئودی بود و‌‌‌نخستین‌ها‬ ‫همیشه بیشترین توجهات را به خود جلب می‌کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع به جز توانایی آفرود مح��دود‪ ،‬این خودرو‬ ‫در هر زمینه‌ای می‌درخشد‪ .‬برای مثال فضای بیش‬ ‫از ح��د نیازی برای ‪7‬نفر وجود داش��ته و کابین نیز‬ ‫کیفیت باالیی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫این خودرو حتی با پیشرانه ‪‌‌12‬سیلندر ‪‌‌6‬لیتری و‬ ‫گش��تاور ‪ 1000‬نیوتون‌متری هم عرضه شده است‪.‬‬ ‫البته بیشتر افراد نسخه ‪‌‌6‬سیلندر ‪‌‌3‬لیتری را انتخاب‬ ‫می‌کنند که بهترین ترکیب از پرفورمنس‪ ،‬آرامش و‬ ‫مصرف سوخت را به نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجروور‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪‌96 :‬هزار و ‪‌‌‌‌550‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪‌39 :‬هزار و ‪‌‌‌‌750‬پوند‬ ‫پیشرانه‪‌‌8 :‬سیلندر ‪‌‌4/4‬لیتری ‪‌‌‌339‬اسب‌بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪‌8/7 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪‌‌‌5 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2010‬‬ ‫در این‌ب��ازه قیمت��ی ش��ما نی��ازی ب��ه خرید هر‬ ‫شاس��ی‌بلندی نیس��تید زیرا می‌توانید بهترین آنها‬ ‫یعن��ی رنج��روور را بخرید‪ .‬حتی نی��ازی به انتخاب‬ ‫م��دل پای��ه ه��م ندارید‪ .‬بل��ه با قیمت ی��ک اووک‬ ‫صفرکیلومت��ر ش��ما می‌توانی��د پش��ت فرمان یک‬ ‫رنج��روور ‪4‬س��اله ب��ا پیش��رانه ‪‌‌8‬س��یلندر ریلکس‬ ‫بنشینید‪.‬‬ ‫در عوض صاحب شاسی‌بلندی می‌شوید که دارای‬ ‫اش��رافیت باالیی بوده و کمتر خودرویی این میزان‬ ‫تجم��ل را دارد‪ .‬البته هزینه‌های مالکیت این خودرو‬ ‫کمی باالس��ت‪ ،‬اما ش��کی وجود ندارد که رنجروور‬ ‫خودرویی آرام و نرم اس��ت که مناس��ب س��فرهای‬ ‫طوالنی و یدک‌کشی است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫طراحی کابین جت ایرباس ازسوی پاگانی‬ ‫پاگانی خودروس��ازی کوچک با تولید انبوه در ایتالیا مس��تقر اس��ت و‬ ‫پیش��رانه‌های قدرتمند و متریال فیبر کربنی را بس��یار دوست دارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در گردهمایی پبل بیچ ‪ ۲۰۱۸‬حضور یافت که برای جلب‌توجه‬ ‫در این رویداد نیازی به معرفی یک س��وپرکار جدید یا کانسپتی وحشی‬ ‫نداش��ت‪ .‬به‌جای این کارها پاگانی نتایج همکاری با ایرباس را به نمایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬این خودروس��از برای نخس��تین بار اقدام ب��ه طراحی‬ ‫کابین‌های سفارش��ی جت‌های ایرباس کرده و ماکت‌ه��ای آن را در پبل‬ ‫بیچ به نمایش درآورد‪ .‬کابین مورد بحث برجس��ته است و از فیبر کربن و‬ ‫چرم زیادی در شکل‌گیری آن استفاده ش��د‪ .‬دیواره کار شده بین فضای‬ ‫کنفرانس و سالن استراحت می‌تواند با فش��ار یک دکمه از حالت مات به‬ ‫ش��فاف تبدیل ش��ود‪ .‬کف کابین نیز از کفپوش چرم نرم و چوب ساخته‬ ‫شده است‪ .‬فلز استفاده ش��ده برای چراغ‌ها ترکیبی از ‪LED‬هایی است‬ ‫که می‌توانند نورپ��ردازی جذابی را ایجاد کنند‪ .‬البته ش��وکه‌کننده‌ترین‬ ‫ویژگی کابین هواپیمای ایرباس س��قف آن اس��ت‪ .‬سقف آس��مانی این‬ ‫هواپیما دیدی زنده از آس��مان باالی سر سرنش��ینان را ایجاد می‌کند و‬ ‫حس فراخ��ی و آزادی مثال‌زدنی‌ای را به ارمغان می‌آورد‪ .‬کابین بیش��تر‬ ‫ش��بیه هتل‌های فوق لوکس است و ش��باهت چندانی به داخل یک جت‬ ‫ن��دارد‪ .‬آلبرتو پیکول��و طراح و مدیر بخ��ش کابین محص��والت پاگانی و‬ ‫سیلوین ماریات مدیر طراحی خالق و کانسپت‌های این خودروساز پروژه‬ ‫مورد بحث را اج��را کرده‌اند و در طراحی کابین آزادی عمل گس��ترده‌ای‬ ‫داشته‌اند‪ .‬پاگانی همچنین هوایرا رودستر منحصربه‌فردی را به پبل بیچ‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬این خودرو که فالکن نام دارد‪ ،‬نام خود را از بزرگ‌ترین گونه‬ ‫ش��اهین گرفته اس��ت‪ .‬خودرو مورد بحث دارای رنگ بدنه س��فید و آبی‬ ‫است و از عناصر بدنه زرد روشن سود می‌برد‪ .‬این رنگ‌ها نیز از رنگ بدن‬ ‫ش��اهین مورد بحث الهام گرفته‌اند‪ .‬طراحی بخش جلویی نیز ما را به یاد‬ ‫نوک ش��اهین می‌اندازد‪ .‬داخل کابین این هوایرای سفارشی نیز پوشش‬ ‫منحصربه‌فردی دارد که شامل دوخت‌های زرد شاهین است‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول آگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌ای که گذشت‬ ‫(قیمت‌ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای‌ال‌ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس‌ال‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪62/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی‌یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪100/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪260/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪300/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪40/000/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪84/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ آلومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪46/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪76/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی‌اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪131/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ‌وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪123/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪359/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪389/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪555/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪165/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪215/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی‌اف جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی‌تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪645/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان‌ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪935/000/000:‬‬
‫کارتون‬ ‫پراید ‪ 40‬میلیونی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 10‬شهریور‪ 20 1397‬ذی‌الحجه ‪ 1439‬اول آگوست ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫آزادسازی نرخ خودرو و شکاف قیمتی‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درب��اره آزادس��ازی نرخ خ��ودرو باید گفت ن��رخ خودروه��ا تاکنون بر‬ ‫مبنای ارز ‪ ۳۸۰۰‬تومانی محاس��به می‌ش��د اما چنانچ��ه از این پس قرار‬ ‫باش��د قطعات و مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌س��ازان و خودروس��ازان با ارز‬ ‫آزاد ‪ ۸۴۰۰‬تومانی تامین ش��ود به‌طورحتم باید ن��رخ خودروها را دوباره‬ ‫ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ش��رایطی که در بازار خودرو به‌وجود آمده‪ ،‬ناش��ی از تغییرات نرخ ارز‬ ‫است؛ بنابراین شورای رقابت‪ ،‬دولت و مجلس باید چاره‌ای برای خروج از‬ ‫این شرایط بیندیشند‪.‬‬ ‫از طرف��ی بای��د گفت تعادل بین عرضه و تقاضا در ب��ازار خودرو به هم‬ ‫خورده است‪ .‬همچنین مش��کالتی که خودروسازان با آنها مواجه هستند‬ ‫مانن��د کمبود قطعه و تحریم‌ها موجب ش��ده تولید خودرو کاهش یابد و‬ ‫از سوی دیگر متاسفانه با تبدیل شدن خودرو به یک کاالی سرمایه‌ای با‬ ‫افزایش تقاضا در بازار خودرو روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫تقاضای واقعی به اندازه‌ای که ش��اهد هس��تیم نیست و متاسفانه افراد‬ ‫برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود به خرید خودرو روی آوره‌اند‬ ‫ک��ه این امر موجب ش��ده تقاضای کاذب در بازار ش��کل بگیرد‪ .‬این نبود‬ ‫تعادل بین عرضه و تقاضا ش��کاف قیمتی را رقم زده اس��ت؛ به‌طوری که‬ ‫حتی باوجود افزایش نرخ باز هم تقاضا وجود دارد‪.‬‬ ‫آزادس��ازی نرخ خودرو ممکن است ش��کاف قیمتی را کمی کمتر کند‬ ‫اما مادامی که عرضه از تقاضا کمتر باش��د شکاف قیمتی همچنان پابرجا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی باید فکری ب��ه حال افزایش عرض��ه و کاهش تقاضا‬ ‫کرد‪ .‬از طرف��ی اعتماد مردم به ارزش پول ملی کاهش یافته و همه افراد‬ ‫تمایل دارند برای حفظ ارزش سرمایه خود‪ ،‬آن را تبدیل به خودرو کنند؛‬ ‫بنابراین باید چاره‌ای اندیشید و بازار را از این حالت خارج کرد‪.‬‬ ‫البته بازار ارز کمی ثبات یافته و چنانچه این ثبات پایدار باشد به‌طورقطع‬ ‫شرایط بهتر و مشکل تولیدکنندگان تا حدودی مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!