صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۲۰

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 20

هفته نامه روزگار خودرو شماره 20

‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫ماجرای تخلف‬ ‫در واردات ‪۶۴۰۰‬‬ ‫خودرو چه بود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید قطعات و چالش‌های‬ ‫اصلی آن‬ ‫ش��رکت فرانس��وی رنو اعالم ک��رد باوجود‬ ‫تحریم‌ه��ای امری��کا در ای��ران می‌مان��د‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬کارلوس گوسن‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت گفت رنو ایران را ترک‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬مدیرعامل رنو در نشس��ت ساالنه‬ ‫سهامداران این ش��رکت اظهار کرد‪ :‬حتی اگر‬ ‫مجبور به کاهش ش��دید تولید باش��یم‪ ،‬آن را‬ ‫رها نخواهیم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این اقدام شرکت‬ ‫رنو برای زمانی که بازار دوباره گشوده می‌شود‪،‬‬ ‫یک مزیت به‌شمار می‌رود‪ .‬چند روز پیش هم‬ ‫مدیرعامل رنو پارس اظهارات مش��ابهی درباره‬ ‫‪4‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫اسب سرکش مصرف بنزین‬ ‫هنوز می‌تازد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫این موض��وع داش��ته اس��ت‪ .‬در روزهایی که‬ ‫محدودیت‌های بین‌المللی علیه کشور افزایش‬ ‫یافته و صنعت خودرو نیز به س��هم خود از این‬ ‫ماجرا متأثر ش��ده اس��ت‪ ،‬رنویی‌ها صحبت از‬ ‫ماندن می‌کنند و در ظاهر قصد پش��ت کردن‬ ‫به صنعت و بازار خودرو ایران را ندارند‪ .‬آن‌طور‬ ‫که مدیرعامل رنو پارس (شرکت تامین‌کننده‬ ‫قطعات محصوالت رنو در ایران) در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا تاکید کرده‪ ،‬رنو باوجود محدودیت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬می‌خواه��د حض��وری طوالنی و‬ ‫استراتژیک در ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫پیش‌بینی الزم برای ماندن‬ ‫شرکت‌های خودروساز خارجی‬ ‫‪7‬‬ ‫برترین سوپراسپرت حال حاضر دنیا کدام است؟‬ ‫موشک‌های زمینی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫رفیق بی‌کلک‬ ‫رنـو‬ ‫افزایش تولید ملی‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت و کرامت نیروی انسانی‬ ‫صنعتی که‬ ‫در خود گرفتار آمده است‬ ‫‪2‬‬ ‫باوجود تحریم‌های امریکا‪ ،‬خودروساز فرانسوی در ایران می‌ماند‬ ‫زنجیره تامین رقابت‌پذیر‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫خودروسازان‬ ‫فرصت‌سوزی کردند‬ ‫توان ساخت‬ ‫خودرو و نیرو‬ ‫محرکه از بزرگترین‬ ‫مولفه‌های پیشرفت‬ ‫صنعتی است‬ ‫احواالت این روزهای بازار خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫خودرو گرمی چند؟‬ ‫‪10‬‬ ‫رییس س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‌(ایدرو) با بیان اینکه پیش‌بینی الزم برای‬ ‫ماندن شرکت‌های خودروساز خارجی در ایران‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی در خدمات‌دهی این‬ ‫شرکت‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫منصور معظمی در گفت‌وگ��و با مهر با بیان‬ ‫اینک��ه در تح��والت اخی��ر و خ��روج امریکا از‬ ‫برج��ام برخی ش��رکت‌های خارج��ی اقدام به‬ ‫تعلی��ق فعالی��ت خود در ای��ران کردن��د‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‌‪ :‬قراردادها طبق روال در حال انجام اس��ت‬ ‫و ش��رکت‌های خارجی ب��رای عمل به تعهدات‬ ‫و ادام��ه فعالیت خود در ای��ران از انگیزه کافی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود آنکه هنوز خودروس��ازان‬ ‫ایرانی واکنش��ی نس��بت ب��ه تعلی��ق فعالیت‬ ‫شرکت‌های خارجی نشان ندادند اما باید گفت‬ ‫در این قراردادها به طور کامل برای این شرایط‬ ‫پیش‌بینی الزم شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در آیین رونمایی از نخستین موتور دیزل ملی‬ ‫توان ساخت خودرو و نیرو محرکه از بزرگترین مولفه‌های پیشرفت صنعتی است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬توان ساخت خودرو و نیرو محرکه‬ ‫یکی از بزرگترین شاخص‌ها و مولفه‌های پیشرفت صنعتی کشور است‬ ‫و امیدواریم در س��ال اول ‪ ۱۰‬دس��تگاه موتور دیزل ملی ‪ ۱۳۰۰‬اس��ب‬ ‫بخار تحویل صنعت حمل‌ونقل کش��ور ش��ود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در آیین رونمایی از خط‬ ‫تولید نخس��تین موتور تجاری دیزل س��نگین ملی ‪ ۱۳۰۰‬اسب بخار‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عمق س��اخت داخل و تجاری‌س��ازی ای��ن موتور از موارد‬ ‫قابل توجه آن اس��ت که از زحمات مهندسان‪ ،‬طراحان‪ ،‬تکنیسین‌ها و‬ ‫اندیشمندان این ایده برای ایجاد این توان بزرگ مهندسی که با فناوری‬ ‫باال بومی ش��ده است‪ ،‬قدردانی می‌کنم‪ .‬وی توان ساخت صنایع خودرو‬ ‫و نیرو محرکه را یکی از بزرگترین ش��اخص‌ها و مولفه‌های پیش��رفت‬ ‫صنعتی کش��ور دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬خرسندیم که توانستیم در این‬ ‫زمینه قدم‌های بزرگی را برداریم و امیدوارم در آینده به توانمندی‌های‬ ‫بیش��تری دس��ت یابیم‪ .‬ش��ریعتمداری با تاکید بر اهمیت موتورهای‬ ‫دیزلی‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬موتورهای دیزل��ی به دلیل توان و قدرت باالیی که‬ ‫می‌توانند برای فعالیت‌های محرکه به وجود بیاورند برای همه کشورها‬ ‫دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای هستند و استفاده‌های گوناگونی که از این‬ ‫موتور در فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی و دریایی می‌ش��ود اهمیت این‬ ‫صنعت را بیشتر می‌کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان با تشکر‬ ‫از وزی��ر راه و شهرس��ازی به عنوان نخس��تین و مهم‌ترین خریدار این‬ ‫موتورها پس از تجاری‌س��ازی گفت‪ :‬امروز روز اول تجاری‌س��ازی این‬ ‫موتورها اس��ت که امیدواریم در س��ال اول ‪ ۱۰‬دس��تگاه موتور تحویل‬ ‫صنعت حمل‌ونقل کش��ور ش��ود‪ .‬الزم به یادآوری است که خط تولید‬ ‫دیزل ملی ‪ ۱۳۰۰‬اسب بخار شرکت دیزل سنگین ایران(دسا) سه‌شنبه‬ ‫با حض��ور وزرای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دفاع و پش��تیبانی نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬راه و شهرس��ازی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در‬ ‫محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران رونمایی شد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫زنجیره تامین رقابت‌پذیر در صنعت خودرو‬ ‫پیش‌بینی الزم برای ماندن شرکت‌های‬ ‫خودروساز خارجی‬ ‫عبداهلل توکلی‌الهیجانی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران‪ ،‬امس��ال در حالی برگزار‬ ‫ش��د که محوریت این همایش به زنجیره تامی��ن رقابت‌پذیر در صنعت خودرو‬ ‫اختصاص یافته بود اما س��وال اینجاس��ت که وقتی از زنجیره تامین رقابت‌پذیر‬ ‫در صنع��ت خودرو صحبت می‌کنیم دقیقا تعریف‌مان چیس��ت؟ و آیا از هزار و‬ ‫دویس��ت سازنده‌ای (به نقل از آمار ارائه شده از سخنرانان کلیدی در همایش)‬ ‫که در صنعت خودروی ایران مشغولند‪ ،‬چه تعداد از آنها می‌توانند مطابق با این‬ ‫تعریف‪ ،‬مطابق با استانداردهای جهانی‪ ،‬رقابت‌پذیر تلقی شوند‪.‬‬ ‫آی��ا زمانی که از تامین‌کننده رقابت‌پذیر در صنعت خودرو صحبت می‌کنیم‪،‬‬ ‫اش��اره ما تنها به وجود تجهیزات و ماش��ین‌آالت مدرن در حوزه تولید اس��ت؟‬ ‫پاس��خ این پرس��ش در فضای کنونی صنعت خودروی دنیا‪ ،‬قطعا منفی اس��ت‬ ‫یعن��ی صرف وجود ماش��ین‌آالت م��درن و حتی برقراری نظام‌ه��ای کیفی در‬ ‫حوزه فرآیندهای س��اخت نمی‌تواند به تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو ش��انس باقی مان��دن در گردونه رقابت روزاف��زون در صنعت خودرو را‬ ‫اعطا نماید‪ .‬امروزه مدل کسب‌وکار در صنعت خودروی دنیا به‌گونه‌ای است که‬ ‫تنها به سازندگانی که اصطالحاً ‪FSS‬یا ‪FULL SERVICE SUPPLIER‬‬ ‫هستند‪ ،‬امکان می‌دهد تا با خودروسازان همکاری کنند‪ ،‬این سازندگان آنهایی‬ ‫هستند که توانایی طراحی قطعات و مجموعه‌های خود را متناسب با تعاریف و‬ ‫اهداف مشخص شده توسط خودروساز دارا هستند (اهداف مذکور تمام اهداف‬ ‫کیف��ی و کارکردی قطعات‪ ،‬اهداف قیمتی و البت��ه ملزومات تامینی قطعات را‬ ‫در برمی‌گیرد) بنابراین طراحی تفصیلی قطعه و سیس��تم نه توسط خودروساز‬ ‫بلکه براس��اس صورت مسئله تعریف شده توسط خودروساز توسط تامین‌کننده‬ ‫مرتبط انجام می‌گیرد و س��پس براس��اس آن طراحی فرآیند س��اخت و مونتاژ‬ ‫متناظر با آن نیز تکمیل می‌ش��ود بر این اساس تامین‌کننده‌ای که قابلیت‌های‬ ‫طراحی و توسعه محصول و فرآیند مرتبط با قطعه و یا سیستم خود را داراست‬ ‫در اتحادی اس��تراتژیک با خودروس��از در یک پروژه طراحی و توسعه محصول‬ ‫مشارکت می‌کند و خودروساز نیز متعهد است تا تامین قطعه مذکور را در بازار‬ ‫ه��دف در بازه زمانی معینی و با مقیاس اقتصادی تولید‪ ،‬از طریق آن س��ازنده‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫آن‌گونه که گفته شد در این مدل که مدل حاکم بر صنعت خودروی دنیاست‪،‬‬ ‫س��ازندگان و زنجیره تامین نقشی بسیار فراتر از تنها تولیدکنندگان قطعات و‬ ‫سیستم‌های خودرویی به‌عهده دارد‪ ،‬زنجیره تامین خودروساز مشارکت خود را‬ ‫از زمان فرآیند طراحی و توس��عه محصول با خودروساز آغاز می‌کند و براساس‬ ‫تعه��د متقابل ش��کل گرفته بر روی اهداف مذکور ت��ا تامین قطعات در چرخه‬ ‫عم��ر محصول ادامه می‌دهد‪ ،‬با توجه به این نقش پررنگ س��خن راندن از یک‬ ‫خودروساز بدون اشاره به زنجیره تامین مرتبط با آن کاملا بی‌معناست‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫درک روش��ن این مدل حاکم بر رابطه خودروس��از و زنجیره تامین‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫آنکه سمت‌وسویی روشن در جهت توانمندسازی قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان‬ ‫فع��ال در صنع��ت خودروی ایران را مش��خص می‌کند از مانع��ی جدی در راه‬ ‫افزایش داخلی‌س��ازی قطعات و مجموعه‌های محصوالت ش��رکت‌های خارجی‬ ‫حاض��ر در صنعت خ��ودروی ایران پرده برمی‌دارد‪ .‬ما وقت��ی که از حضور یک‬ ‫خودروس��از خارجی در ایران س��خن می‌گوییم‪ ،‬نانوش��ته اما جاری‪ ،‬از حضو ِر‬ ‫غالب زنجیره تامین مرتبط با آن خودروس��از در بازار خودروی کش��ور س��خن‬ ‫گفته‌ایم‪ ،‬بنایراین به‌واسطه تعهدی که هر خودروساز خارجی به هنگام طراحی‬ ‫و توس��عه محصول خ��ود با زنجیره تامین وابس��ته به خود ایجاد کرده اس��ت‬ ‫(به‌واس��طه مشارکت زنجیره تامین در فرآیند طراحی و توسعه سیستم مرتبط‬ ‫با آن محصول خاص) انتظار بخردانه‌ای نخواهد بود که تامین قطعات خودروی‬ ‫خود را به تامین‌کنندگان داخلی بس��پارد مگر آنکه هزینه‌های تحمیل شده به‬ ‫زنجی��ره تامین خ��ود را طلب کند که آن نیز مزیت رقابت��ی تولید داخل را در‬ ‫درازمدت از بین خواهد برد‪ .‬درباره این نکته ش��اید بتوان به یکی از مهم‌ترین‬ ‫دالیل عدم توفیق برنامه‌های س��اخت داخل محصوالت خارجی در کشور اشاره‬ ‫کند و البته روش��ن سازد که چرا دل سپردن به وعده‌های ساخت داخل باالی‬ ‫خودروهای خارجی در ایران چندان واقع‌بینانه نیست‪.‬‬ ‫ب��ه هر صورت می‌توان گف��ت که تامین‌کنندگان ما زمان��ی می‌توانند مزیت‬ ‫رقابت��ی در فضای کنونی صنعت خ��ودرو را ایجاد کنند که بتوانند به‌واس��طه‬ ‫قابلیت‌ه��ای طراحی و توس��عه توامان محص��ول و فرآیند مرتبط با سیس��تم‬ ‫نقش پررنگی در فرآیند طراحی و توس��عه‬ ‫خود‪ ،‬به‌عنوان زنجیره تامین ‪ِ ،FSS‬‬ ‫محصوالت جدید خودروس��ازان‪ ،‬ایفا کنند‪ ،‬قابلیت‌های��ی که به‌جرات می‌توان‬ ‫گف��ت ک��ه حتی جهت‌گیری ب��رای توانمندس��ازیِ آن تنها در تع��داد قلیل و‬ ‫انگشت‌شماری از سازندگان داخلی وجود دارد و الزم است با درک اهمیت این‬ ‫موضوع‪ ،‬گام‌های جدی‌تری در این راستا برداشته شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از شنبه دوم تیر آغاز می‌شود‬ ‫مرحله سوم فروش قطعی محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫مرحله س��وم پیش فروش محصوالت گروه صنعتی ایران‌خودرو ویژه عید فطر‬ ‫آغاز می‌شود‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس؛ مرحله س��وم پیش ف��روش خودرو‌های پ��ر طرفدار‬ ‫ایران‌خودرو از جمله خانواده محصوالت پژو ‪ ،۴۰۵‬پژو ‪ ،۲۰۶‬پژو پارس‪ ،‬س��مند‬ ‫و رانا با موعد تحویل مهر تا اسفند ‪ ۹۷‬عرضه شده است‪ .‬نرخ محصوالت در این‬ ‫ط��رح قطعی و پرداخت آن در دو مرحله خواهد بود‪ .‬واریز ودیعه دوم این طرح‬ ‫مشارکت در تولید‪ ،‬یک ماه پس از نام‌نویسی از اول تا دهم مرداد‪ ۹۷‬تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برمبنای این گزارش‪ ،‬به منظور حفظ حقوق مشتریان واقعی محصوالت‬ ‫و جلوگیری از سوءاستفاده برخی واسطه‌ها و سودجویان‪ ،‬در طرح پیش فروش‬ ‫قطع��ی دو مرحله‌ای صلح قرارداد و خرید انصرافی امکان‌پذیر نبوده و خودرو به‬ ‫شخص ثبت نام‌کننده تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مجاز بودن هر کد ملی برای نام‌نویس��ی تنها یک دس��تگاه خودرو و ثبت‌نام‬ ‫مش��تریان حقیقی از دیگر اهرم‌ه��ای نظارتی ایران‌خودرو ب��رای حفظ حقوق‬ ‫مشتریان واقعی در این طرح است‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح روز شنبه دوم تیر به پایگاه اینترنتی‬ ‫فروش محصوالت ایران خودرو به نش��انی ‪ esale.ikco.ir‬مراجعه و نس��بت به‬ ‫ثبت‌نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس س�ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌(ایدرو) با بیان‬ ‫اینکه پیش‌بینی الزم برای ماندن شرکت‌های خودروساز خارجی‬ ‫در ایران شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی در خدمات‌دهی این شرکت‌ها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫منصور معظمی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در تحوالت اخیر‬ ‫و خروج امریکا از برجام برخی شرکت‌های خارجی اقدام به تعلیق‬ ‫فعالی�ت خود در ایران کردند‪ ،‬ابراز ک�رد‌‪ :‬قراردادها طبق روال در‬ ‫حال انجام اس�ت و ش�رکت‌های خارجی برای عم�ل به تعهدات و‬ ‫ادامه فعالیت خود در ایران از انگیزه کافی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود آنکه هنوز خودروسازان ایرانی واکنشی‬ ‫نسبت به تعلیق فعالیت ش�رکت‌های خارجی نشان ندادند‬ ‫ام�ا باید گفت در ای�ن قرارداده�ا به طور کامل ب�رای این‬ ‫شرایط پیش‌بینی الزم شده است‪.‬‬ ‫ریی�س س�ازمان گس�ترش و‬ ‫نوس�ازی صنای�ع ای�ران‬ ‫ادامه داد‪ :‬هیچ‌گونه مشکلی در خدمات‌دهی شامل تامین قطعات‬ ‫لوازم‌یدکی در خودروهای تولید داخل مش�ترک با ش�رکت‌های‬ ‫اروپایی وجود ندارد و خودروهای پیش‌فروش شده به موقع‬ ‫به‌دست مشتریان خواهد رسید‪.‬‬ ‫معظم�ی با بی�ان اینک�ه ای�درو از طرح‌های اش�تغالزایی‬ ‫حمایت می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی در ش�رایط تحریم پس‬ ‫از خروج امریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور را غلوآمیز‬ ‫ب�رای مردم تصویرس�ازی می‌کنند که این امر مانع توس�عه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه توجه به شعار سال باید مبنای کار‬ ‫برنامه‌ریزان بر حمایت از تولیدکنندگان داخل باشد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬در س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع‬ ‫ایران نیز اس�تفاده از ظرفیت‌ه�ای تولید داخل در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر هیات‌عامل س�ازمان ایدرو از راه‌اندازی‬ ‫گمرک منطقه ویژه اقتصادی در گرمس�ار خبر‬ ‫داد و ابراز کرد‪ :‬در این منطقه پس از گذشت ‪۲۰‬‬ ‫ماه از کلنگ‌زنی ‪ ۱۱‬قرارداد س�رمایه‌گذاری‬ ‫بس�ته شده اس�ت که با رفع موانع و تقویت‬ ‫زیرس�اخت‌ها می‌توان صنایع اشتغالزا را‬ ‫در این منطقه راه‌ان�دازی کرد‪ .‬معظمی با‬ ‫بیان اینکه گرمس�ار به دلیل نزدیکی به‬ ‫پایتخت از ش�رایط مطلوب�ی در حوزه‬ ‫سرمایه‌گذاری برخوردار است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توس�عه منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمس�ار اش�تغالزایی در گرمس�ار‬ ‫رونق خواهد گرفت اما برای تحقق‬ ‫این هدف بای�د همچنان به دنبال‬ ‫ج�ذب س�رمایه‌گذاران بخ�ش‬ ‫خصوصی باشیم‪.‬‬ ‫وزارتخانه‬ ‫توضیح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره شماره‌گذاری مجدد کاربراتوری‌ها‬ ‫مدی��رکل نیرو محرکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫مورد درخواس��ت وزاری صنعت و کش��ور از دولت مبنی بر‬ ‫ش��ماره‌گذاری ‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری علیرغم‬ ‫قانون توقف شماره‌گذاری این موتورسیکلت‌ها توضیح داد‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قناتی‪ ،‬درباره درخواست ش��ماره‌گذاری ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار موتورس��یکلت کاربراتوری که از س��وی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزیر کش��ور به معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫ارسال ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این درخواس��ت مربوط به‬ ‫موتورس��یکلت‌هایی اس��ت ک��ه در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬و توس��ط‬ ‫شرکت‌های بسیار کوچک تولید شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۱۰ :‬هزار موتورس��یکلت مربوطه نتوانسته‌اند‬ ‫شماره‌گذاری ش��وند و به همین دلیل درخواست خود را در‬ ‫ارتباط با ش��ماره‌گذاری اعالم کرده‌اند‪ .‬باید بدانیم که تولید‬ ‫جدیدی انجام نش��ده و این ‪ ۱۰‬هزار دس��تگاه موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری در سال ‪ ۱۳۹۵‬تولید شده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرکل خ��ودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در پاس��خ به اینکه مهلت قانونی جهت شماره‌گذاری‬ ‫به کلیه موتورسیکلت‌های کاربراتوری ارائه شده بود و انجمن‬ ‫موتورسیکلت ایران نیز طی دو فهرست درخواست خود را به‬ ‫منظور شماره‌گذاری حدود ‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری ارائ��ه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنن��دگان این ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت اعالم کرده‌اند که عضو انجمن موتورسیکلت‬ ‫ایران نیستند و از فهرست‌های ارائه شده قبلی جا مانده‌اند و‬ ‫به همین دلیل نیز این درخواست ارائه شده است‪.‬‬ ‫مصوب��ه اولی��ه دول��ت مبنی ب��ر توق��ف ش��ماره‌گذاری‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربراتوری از ابتدای مهر س��ال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫امید حذف کامل این وس��یله دودزا را ب��ه ارمغان آورده بود‬ ‫که ناگهان انتش��ار ادعایی در مورد ثبت س��فارش ‪ ۴۳۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت کاربراتوری همچون پتکی بر سر مصوبه اولیه‬ ‫دولت ف��رود آمد تا تبصره‌ای بر مصوب��ه اولیه مبنی بر ارائه‬ ‫مجوز پالک‌گذاری به موتورسیکلت‌هایی که انجین آنها‪ ،‬قبل‬ ‫از تاریخ ابالغ مصوبه ثبت سفارش شده‪ ،‬اضافه شود‪.‬‬ ‫اسفند س��ال ‪ ۱۳۹۴‬هیات وزیران در مصوبه‌ای اعالم کرد‬ ‫از تاریخ ابتدای مهر س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تولید موتورس��یکلت‌های‬ ‫کاربراتوری ممنوع است‪ .‬مصوبه‌ای که در دوم تیر همان سال‬ ‫با اضافه شدن تبصره‌ای دچار تغییر و در نهایت اعالم شد که‬ ‫اگر ثبت سفارشی قبل از دوم تیر سال ‪ ۱۳۹۵‬انجام شده این‬ ‫فرصت فراهم اس��ت که تا پایان این س��ال تولید مدنظر قرار‬ ‫ن س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به طور کلی‬ ‫گیرد‪ .‬در نهایت از ابتدای فروردی ‌‬ ‫تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد و تنها تولید‬ ‫موتورسیکلت‌های انژکتوری مجاز شد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگانی که از فهرست جا ماندند‬ ‫بنابراین بر اس��اس این قانون از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬تولید‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد تا به جای آن تولید‬ ‫موتورس��یکلت انژکتوری در دستور کار قرار گیرد که در این‬ ‫راستا سازمان ملی استاندارد نیز به موتورسیکلت کاربراتوری‬ ‫گواه��ی تاییدیه نوع نداد و عالوه بر این ش��ماره‌گذاری این‬ ‫موتورسیکلت توسط پلیس انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫با این وجود به تازگی درخواستی برای پالک‌گذاری حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری از س��وی وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت و کشور به دولت ارس��ال شده است؛ درخواستی که‬ ‫با مس��ائل مختلفی همراه شده و با توجه به مصوبه تیر سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬هیات وزیران که تولید موتورس��یکلت کاربراتوری را‬ ‫ممنوع کرده انتقادات مختلفی را نیز در پی داشته است‪.‬‬ ‫در همین رابطه عیس��ی کالنتری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬در م��ورد درخواس��ت مج��دد ب��رای تولید‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربراتوری تاکید کرد که این س��ازمان‬ ‫مخال��ف پالک‌گذاری مجدد موتورس��یکلت‌های کاربراتوری‬ ‫است و مخالفت خود را نیز به دولت اعالم کرد ‌ه است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چطور بعد از گذش��ت‬ ‫‪ ۲‬س��ال از مصوبه دولت ب��رای توقف ش��ماره‌گذاری موتور‬ ‫کاربراتوری چنین درخواس��تی مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد که نمی‌داند ای��ن ‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری‬ ‫از کجا پیدا ش��ده اس��ت‪ .‬گویا در انبار برخی از موتورسازان‬ ‫ی مانده که قصد دارند آنها را‬ ‫تعدادی موتور کاربرات��وری باق ‌‬ ‫شماره‌گذاری کنند و بفروشند‪.‬‬ ‫کالنت��ری با اش��اره ب��ه اینک��ه هن��وز ارائه مج��وز برای‬ ‫شماره‌گذاری این تعداد موتورسیکلت در دولت مطرح نشده‬ ‫است‪ ،‬می‌گوید که بررسی این درخواست در دستورکار دولت‬ ‫قرار دارد اما هنوز در دولت مطرح نش��ده و اینکه به تصویب‬ ‫برسد یا نه‪ ،‬مشخص نیست و به هر حال ما مخالفت خود را‬ ‫در مورد تولید مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری به دولت‬ ‫اعالم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین در مورد‬ ‫اینک��ه آی��ا در این زمین��ه با اعض��ای هیات دول��ت رایزنی‬ ‫کرده اس��ت یا نه؟ این‌گونه پاس��خ داد‪ :‬چه کس��ی است که‬ ‫نداند در زمس��تان ‪ ۱۲‬درصد آلودگی هوای تهران ناش��ی از‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربراتوری اس��ت‪ .‬ما ه��م گرچه متولی‬ ‫کاهش آلودگی هوا در کش��ور هستیم اما نمی‌توانیم کسی را‬ ‫تهدید کنیم‪ .‬حق وتو در دولت هم که نداریم‪.‬‬ ‫در همین رابطه ابوالفضل حجازی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫موتورسیکلت ایران نیز در ارتباط با درخواست شماره‌گذاری‬ ‫‪ ۱۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزیر کش��ور به معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫ارس��ال شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن موتورسیکلت ایران از این‬ ‫درخواست بی‌اطالع بوده و این اقدام از سوی وزرای مربوطه‬ ‫انجام شده است‪.‬با این حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت‬ ‫این درخواست از سوی وزای صنعت و کشور چه خواهد بود‬ ‫و آیا دولت با شماره‌گذاری ‪ ۱۰‬هزار موتورسیکلت کاربراتوری‬ ‫دیگر با توجه به قانون توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های‬ ‫کاربراتوری موافقت خواهد کرد یا خیر؟‬ ‫رای منف��ی هی��ات وزی��ران ب��ه ش��ماره‌گذاری مج��دد‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری‬ ‫معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫گفت‪ :‬درخواس��ت ص��دور مجوز برای ش��ماره‌گذاری مجدد‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری در هیات وزیران رای نیاورد‪.‬‬ ‫در ادام��ه همین گزارش الزم به بیان اس��ت که مس��عود‬ ‫تجریش��ی که پی��ش از ای��ن مخالف��ت س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت را با ش��ماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های‬ ‫کاربرات��وری اعالم کرده و این اقدام را خالف قانون دانس��ته‬ ‫ب��ود‪ ،‬در گفت‌وگو با ایس��نا با بیان اینکه درخواس��ت مجوز‬ ‫شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری در جلسه‬ ‫هی��ات وزیران مورد بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫این تصمیم دول��ت‪ ،‬موتورس��یکلت‌های کاربراتوری قابلیت‬ ‫شماره‌گذاری ندارند‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ب��ا رای منف��ی دولت به درخواس��ت‬ ‫ش��ماره‌گذاری مج��دد موتورس��یکلت‌های کاربراتوری این‬ ‫ماجرا تمام‌ش��ده تلقی می‌ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬دولت دلیل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را در م��ورد ضرورت تولید‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری نپذیرفت‪ .‬در حقیقت توجه به‬ ‫مسائل و اهداف مهم‌تر یعنی دستیابی به هوای پاک و سالم‬ ‫باعث ش��د که دالیل مطرح شده از سوی وزارتخانه پذیرفته‬ ‫نشود‪.‬تجریش��ی با بیان اینکه نمی‌توانیم سیاستگذاری‌ها را‬ ‫با اس��تثناها نادیده بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌توانیم هم از سوخت‬ ‫ارزان و ه��م از خ��ودروی بی‌کیفی��ت اس��تفاده کنیم و هم‬ ‫فرهنگ تک‌سرنش��ینی در بین ما وجود داش��ته باشد و در‬ ‫عی��ن حال خواهان بهبود وضعیت آلودگی هوا باش��یم بلکه‬ ‫بای��د یک چارچ��وب و اصول را محور عمل ق��رار دهیم و به‬ ‫آن قائل باشیم‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست‬ ‫در پایان با اشاره به اینکه به طور قطع ایجاد اشتغال و رونق‬ ‫اقتصاد در گرو س�لامت انسان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی‌توانیم‬ ‫تمام مس��ائل را با هم بخواهیم‪ .‬به عبارت ساده‌تر نمی‌توانیم‬ ‫هم خواهان هوای سالم باشیم و هم تولید موتورسیکلت‌های‬ ‫آالین��ده کاربراتوری را مطالبه کنی��م‪ .‬باید بدانیم که اصالت‬ ‫با انس��ان است و اش��تغال و اقتصاد در گروه سالمت او است‬ ‫یعنی قبل از هر موضوعی نیاز به انس��ان سالم داریم و برای‬ ‫دستیابی به این مهم باید روی قانون تاکید کنیم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫ماجرای تخلف در واردات ‪ ۶۴۰۰‬خودرو چه بود؟‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره تخلفی که در واردات ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬خودرو به کش��ور رخ داده توضیح داد‪ .‬به گزارش خبرآنالین‪،‬‬ ‫مجتبی خس��روتاج درباره خودروهایی که در س��ال گذشته بدون ثبت‬ ‫س��فارش وارد کشور شده‌اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه خودرو چندین نوبت‬ ‫صحبت شد اما از اواسط سال گذشته متوجه شدیم برخی از خودروهایی‬ ‫که در گمرکات ترخیص ش��ده‪ ،‬در س��امانه ما ثبت سفارش نشده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ثبت س��فارش از س��ال‌ها قبل برون‌سپاری شده است و‬ ‫در اختی��ار یک ش��رکت قرار دارد‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یادآور شد‪ :‬گزارش‌هایی داش��تیم که بخشی از ثبت سفارش‌ها از سوی‬ ‫آنها انجام نش��ده اس��ت‪ .‬ما نی��ز این موضوع را پیگیری ک��رده و در چند‬ ‫نوبت به نهادهای امنیتی اعالم کردیم‪ .‬برای گمرکات‪ ،‬تعزیرات‪ ،‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و س��ایر نهادهای مربوط نیز‬ ‫توضیح‌های الزم ارس��ال و گفته ش��د که حدود ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۴00‬خودرو‬ ‫از طریق این س��امانه ثبت س��فارش نشده‌اند‪ .‬خس��روتاج عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫آنجا اعالم کردیم که تخلف در امر واردات انجام ش��ده و هیچگاه از کلمه‬ ‫قاچاق استفاده نکرده‌ایم‪ .‬اینکه بعضی از رسانه‌ها به موضوع قاچاق دامن‬ ‫می‌زنند‪ ،‬باید بگویم ما نگفتیم قاچاق بلکه گفته شد برای مثال‪ ،‬فالن فرد‬ ‫مجاز نبوده واردات را انجام دهد و این کار را کرده اس��ت‪ .‬البته کس��ی که‬ ‫واردات را انجام داده‪ ،‬تمام عوارض گمرکی را پرداخته است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پرس��ش اینجا اس��ت که این واردات از سوی چه کسانی انجام شده‬ ‫اس��ت زیرا در یک مقطع زمانی تنها افرادی که دارای نمایندگی رسمی‬ ‫بودند مجاز به واردات خودرو می‌شدند و آنچه درباره این خودروها اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬این اس��ت که ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو خارجی از طریق افرادی به‬ ‫غیر از نمایندگی‌های رسمی وارد شده است‪ .‬خسروتاج با تاکید بر اینکه‬ ‫درباره این خودروها الزم اس��ت نخس��ت به شکل شفاف موضوع مطرح‬ ‫شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سامانه ما آن‌قدر قابلیت داشته که حتی فهرست‬ ‫مواردی که بدون ثبت سفارش وارد شده را اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫سایپا‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدیرعامل سایپا ‪:‬‬ ‫افزایش تولید ملی‪ ،‬ارتقای کیفیت و کرامت نیروی انسانی‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا ضمن دس��تیابی به نرخ‬ ‫تحق��ق ‪ ۱۰۳‬درصدی برنامه تولید (‪ ۳۴۶۱‬دس��تگاه‬ ‫بیشتر از برنامه) در سه ماهه امسال‪ ،‬توانست بیشترین‬ ‫تولید خودرو در کشور را در این مدت داشته باشد‪.‬‬ ‫محسن قاسم‌جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫سایپا طی یادداشتی که در پایگاه اطالع‌رسانی دولت‬ ‫منتش��ر شده است‪ ،‬به عملکرد این گروه خودروسازی‬ ‫طی سال‌های اخیر اشاره و از افزایش تولید محصوالت‬ ‫خبر داده است‪ .‬متن کامل این یادداشت به این شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫آمار و ارقام تولیدی گروه خودروسازی سایپا بیانگر‬ ‫آغاز ش��تاب تولید از واپس��ين روزهاي آبان ‪ ۹۶‬است‬ ‫و در حالي كه گروه س��ايپا در س��ال ‪ ۹۶‬توانسته بود‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد برنام��ه خود را محقق نموده و ‪۶۶۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۶‬دس��تگاه خودرو توليد كند(‪ ۱۷‬درصد بيش��تر‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬و ‪۷۹‬درص��د افزايش به نس��بت س��ال‬ ‫‪ )۹۴‬تا تاريخ ‪ ۱۹‬خرداد س��ال ‪ ۹۷‬نيز توانس��ته ‪۱۲۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۵۷‬دس��تگاه خودرو توليد کن��د كه اين به‬ ‫معناي شكس��تن ركورد توليد در همين بازه زماني از‬ ‫‪ ۶‬س��ال گذش��ته و همچنين افزایش ‪ ۲۹‬هزار و ‪۵۰۷‬‬ ‫دستگاهی تولید نسبت به مدت مشابه سال ‪(۹۶‬رشد‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دی تولید) اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت گروه‬ ‫سايپا با اين ميزان توليد توانسته است ضمن دستيابي‬ ‫به ن��رخ تحقق ‪ ۱۰۳‬درصدی برنام��ه تولید(‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۱‬دستگاه بيشتر از برنامه)‪ ،‬بیشترین تولید خودرو‬ ‫در کش��ور را در همين مدت (فروردین‪ ،‬اردیبهشت و‬ ‫خرداد ‪ )۹۷‬داشته باشد‪.‬‬ ‫بهبود کیفیت محصوالت(با برند سایپا) و محصوالت‬ ‫مش��ترک با شرکا نيز از آذر سال ‪ ۹۶‬مورد توجه گروه‬ ‫س��ايپا قرار گرفت و اين گروه خودروس��ازي توانست‬ ‫ضمن باال بردن سطح كيفيت محصوالت خود موفق به‬ ‫ارتقا یک س��تاره کیفی برای محصوالت خانواده تیبا و‬ ‫پراید ‪ ۱۳۱‬سایپا در بهمن ‪ ۹۶‬بشود‪ ،‬همچنين افزایش‬ ‫‪ ۱.۵‬درص��دی میانگی��ن رضایت مش��تریان محصول‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬از جمله دس��تاوردهاي س��ايپا در حوزه‬ ‫كيفيت محصول اس��ت‪ .‬افزون بر اين شاخص رضايت‬ ‫مش��تريان از خدمات پس از فروش نيز با رش��دي در‬ ‫حدود ‪۱۴‬درصد به نس��بت ‪ ۳‬ماهه پاياني سال ‪ ۹۴‬به‬ ‫عدد ‪ ۷۱۳‬در ‪ ۳‬ماهه چهارم س��ال ‪ ۹۶‬رس��يده است‪.‬‬ ‫در ضم��ن گروه س��ايپا توانس��ته زمان رس��يدگي به‬ ‫درخواست‌هاي مشتريان را در سال ‪ ۹۶‬به نسبت سال‬ ‫‪ ۹۵‬به ميزان ‪۱۵‬درصد بهبود دهد و اين موضوع بيانگر‬ ‫کاهش ‪ ۴‬روزه مدت زمان پاس��خگویی(از ‪ ۲۶.۱‬روز به‬ ‫‪ ۲۲.۱‬روز) در اين گروه خودروساز است‪.‬‬ ‫همچنين با هدف ارتقا خدمت‌رس��اني به مشتريان‬ ‫و ب��ر اس��اس برنامه‌ريزي‌ه��اي انج��ام ش��ده تعداد‬ ‫نمايندگي‌ه��اي رتب��ه ‪ ۱‬ب��ا ‪ ۲۸۰‬درص��د افزايش به‬ ‫نس��بت س��ال ‪ ۹۵‬به نوزده نمايندگي رسيده و شاهد‬ ‫رش��د ‪۱۱۸‬درص��دي نمايندگي‌هاي رتبه ‪ ۲‬و رش��د‬ ‫‪۱۹‬درصدي تعداد نمايندگي‌هاي رتبه ‪ ۳‬را در زنجيره‬ ‫نمايندگي‌هاي گروه سايپا شاهد هستيم‪.‬‬ ‫ی��ادآوری اين نكته ضروري اس��ت كه در اين مدت‬ ‫سایپا‪ ،‬نامه ارسالی به رییس‌جمهوری را تکذیب کرد‬ ‫چند روزی اس��ت که نامه‌ای بلند از س��وی کارکنان س��ایپا خطاب به رییس‌جمهوری کش��ور در‬ ‫ش��بکه‌های مجازی در حال بازنش��ر است‪ .‬نامه‌ای که حکایت از جابجایی‌ها و گالیه از آن داشت‪ .‬این‬ ‫نامه در روزهای نخس��ت با حجم باال در گروه‌های مختلف بازنش��ر می‌ش��د که در ادامه نوع گفتار و‬ ‫بیان آن که بیش��تر غرض‌ورزانه و تخریبی بود از تب‌وتاب افتاد و تنها یک س��ایت خبری به انعکاس‬ ‫آن پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه نیز گروه خودروس��ازی س��ایپا این نامه را تکذیب کرد و عنوان شد از سوی کارکنان این‬ ‫شرکت هیچ نامه‌ای برای رییس‌جمهوری کشور نوشته نشده است‪.‬‬ ‫تع��داد نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫اين گ��روه خودروس��ازي از ‪ ۹۰۹‬نمايندگي به ‪۹۳۳‬‬ ‫نمايندگي رسيده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین سهم بازار کسب شده در ‪ ۷‬سال گذشته‬ ‫نيز يكي از مهمترين دستاوردهاي گروه خودروسازي‬ ‫س��ايپا اس��ت ك��ه محقق ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫گزارش‌هاي توليد گروه س��ايپا در حالي كه متوس��ط‬ ‫فروش ماهانه تا آذر ‪ ۴۲ ،۹۶‬هزار و ‪ ۲۹۷‬دستگاه بوده‬ ‫به م��دد همت جهادی پرس��نل و تزريق تفكر جديد‬ ‫مديريتي متوس��ط فروش ماهان��ه از آذر ‪ ۹۶‬تا خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۹۰۹‬دستگاه رسيده است‪.‬‬ ‫همچنين بر اس��اس گزارش‌هاي ارائه ش��ده توسط‬ ‫گم��رك جمهوري اس�لامي اي��ران و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬س��ايپا توانس��ته در فروردین س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۴۶‬درصد س��هم بازار خودرو در کشور را‬ ‫كسب کند‪ .‬در ضمن مقايسه فروش (تعدادی) نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال‌هاي گذش��ته تا تاريخ ‪۹۷/۳/۹‬‬ ‫بيانگ��ر افزايش ‪ ۴۰‬درص��دي تعداد فروش اس��ت و‬ ‫اي��ن امر به معناي فروش ‪ ۱۰۵‬هزار و ‪ ۴۲۹‬دس��تگاه‬ ‫خودرو در اين مدت است كه افزایش ‪ ۳۰‬هزار و ‪۲۳۱‬‬ ‫دس��تگاهی فاکتور فروش نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۹۶‬و افزایش ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۶۵۷‬دستگاهی فاکتور فروش‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۵‬را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین ارزش ف��روش محص��والت در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذشته نيز حاصل همين افزايش توليد است‪ .‬مقايسه‬ ‫فروش(ارزش��ي) نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته تا تاريخ ‪ ۹۷/۳/۹‬بيانگر افزايش ‪ ۵۰‬درصدي‬ ‫ارزش فروش است و اين يعني ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۲۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان فروش انواع خودرو در اي��ن مدت كه افزایش‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۳۸‬میلیارد تومان فاکتور فروش نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۶‬و افزایش یک هزار و ‪۸۱۳‬‬ ‫میلیارد تومانی فاکتور فروش نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪ ۹۵‬را بيان مي‌كند‪.‬‬ ‫اس��فند س��ال ‪ ،۹۶‬ماه ثبت ركوردها در گروه سايپا‬ ‫بود زيرا بیش��ترین تعداد ف��روش ماهانه به میزان ‪۹۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬دستگاه در اسفند سال ‪ ۱۳۹۶‬اتفاق افتاد‬ ‫و شکس��ت رکورد فروش ماهانه(ارزشی) به میزان ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۶۳‬میلیارد تومان نيز در اسفند سال ‪ ۹۶‬ثبت‬ ‫شد‪ .‬همچنين ثبت رکورد فروش اینترنتی با فروش ‪۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه ساندرو استپ‌وی در ‪ ۲.۵‬ساعت‬ ‫در اسفند سال گذشته بيانگر به ثمر نشستن همه در‬ ‫تالش‌هاي کارکنان س��ايپا در يك س��وم پاياني سال‬ ‫بود‪ .‬الزم یادآوری اس��ت بر اس��اس گزارش‌هاي ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزایش نس��بت فروش اینترنتی به کل از ‪۱۲‬‬ ‫درصد به ‪ ۲۲‬درصد كه از آبان س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق افتاده‬ ‫منجر به کاهش هزینه ‪ ۲۰‬میلیارد توماني براي گروه‬ ‫خودروسازي سايپا شده است‪.‬‬ ‫گ��روه س��ايپا عالوه‌ب��ر تمرك��ز بر تولي��د و فروش‬ ‫محص��والت در اين مدت با بس��يج هم��ه امكانات و‬ ‫توانمندي‌ه��اي خود اقدامات ديگري انجام داده كه از‬ ‫جمله مي‌توان به موارد زير نيز اشاره كرد‪:‬‬ ‫• تمرک��ز ب��ر پرداخ��ت نقدینگی به قطعه‌س��ازان‬ ‫ضعیف‌تر‬ ‫• کاهش مطالبات قطعه‌سازان‬ ‫• تامی��ن ‪ ۱۰۰‬درص��د نقدینگ��ی از طریق فروش‬ ‫محصوالت‬ ‫• ساماندهی دوباره شبکه نمایندگی‌ها و تالش برای‬ ‫اجرای عدالت‬ ‫• شکس��تن رکورد فروش محصوالت و به طبع آن‬ ‫ورود نقدینگی به شرکت‬ ‫• ش��روع مذاکرات با برندهای برت��ر جهانی جهت‬ ‫تولید محصوالت مشترک‬ ‫• شفافیت و تعامل مناسب با بورس و سهامداران‬ ‫• بازنگری برنامه توسعه محصول گروه‬ ‫• تمرکز بر توسعه ساخت داخل به جای خریدهای‬ ‫خارجی‬ ‫• تمرکز بر توسعه سیستم‌های فروش جهت از بین‬ ‫بردن ناعدالتی و بعضا رانت‬ ‫• جانمایی مناس��ب محصوالت بر اساس ماموریت‬ ‫شرکت‌ها‬ ‫• گس��ترده کردن مش��ارکت در تصمیم‌گیری‌های‬ ‫استراتژیک از چند فرد به یک تیم چند تخصصه‬ ‫• کرامت نیروی انس��انی و پرداخت عدالت‌محور بر‬ ‫اساس شایستگی در عملکرد‬ ‫همه موارد یاد ش��ده نش��ان‌دهنده ع��زم مديران و‬ ‫تالش��گران عرصه صنعت در گروه خودروسازي سايپا‬ ‫است براي ارائه كاالي ايراني باكيفيت و در شان ملت‬ ‫ش��ریف ایران و همچنين توسعه اشتغال و كارآفريني‬ ‫ب��راي جوانان اين م��رز و بوم و تحق��ق منويات مقام‬ ‫معظم رهبري و دولت تدبير و اميد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه‌داران‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید قطعات و چالش‌های اصلی آن‬ ‫محمود نجفی‌سهی‪ -‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س�ازان کش�ور‪ :‬تجربه ایران در قطعه‌سازی‬ ‫بس��یار بیش��تر از همس��ایه خ��ود‪ ،‬ترکیه اس��ت اما این کش��ور با‬ ‫نوآوری‌هایی که داش��ته پیش��تازتر از ایران حرک��ت می‌کند‪ .‬برای‬ ‫رفتن به آن‌س��و ش��اید الزم باش��د صنعت قطعه کشور از کشوری‬ ‫که صنعت بومی پیشرفته‌ای در زمینه فروش خودرو و قطعات دارد‬ ‫ایده یا تجهیزات بگیرد اما باید از کش��ورهای مطرح جهانی گرفته‬ ‫شود تا نتیجه‌بخش باشد‪ .‬اقتصاد کشور بانک‌محور است‪ .‬در سراسر‬ ‫کش��ورها وقتی نظام مالی فعال باشد قس��مت زیادی از سرمایه از‬ ‫س��وی بانک‌ها تامین می‌شود در حالی‌که در کشور ما بخش کمی‬ ‫از س��رمایه مورد نیاز با تمام مشکالتی که در این امر وجود دارد از‬ ‫س��وی بانک‌ها تامین ش��ده و بخش بزرگ آن از سوی سرمایه‌گذار‬ ‫باید انجام ش��ود‪ .‬این امر خود چالش‌هایی را در س��رمایه‌گذاری و‬ ‫نوس��ازی و به‌س��ازی واحدهای صنعتی به وجود آورده که مدیران‬ ‫این بخش در حال پیگیری آن هس��تند‪ .‬ش��اید این امر بخش��ی از‬ ‫مش��کالت صادرات باش��د‪ .‬اما وارد نشدن صنعت قطعه به بازارهای‬ ‫صادراتی تنها به یک عامل برنمی‌گردد بلکه زنجیره عوامل مختلف‬ ‫باعث ش��ده این صنعت توس��عه الزم را نداشته باش��د‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫روش‌های تولید س��نتی و نرخ تمام‌ش��ده باال از جمله عواملی است‬ ‫که باید به آن اشاره کرد‪ .‬همچنین باید یادآور شد فقط ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از این قیمت‌ها به واحدهای صنعتی برمی‌گردد و ‪ ۵۰‬درصد مربوط‬ ‫به عوامل بیرونی کارگاه‌ها و مسائل کشوری است‪ ،‬ضمن اینکه سهم‬ ‫روابط و ارتباطات بین‌المللی در این امر ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪ .‬صنعتگر‬ ‫می‌توان��د در بخش خود با کاهش ضایع��ات و افزایش بازده نیروی‬ ‫انسانی و نیز اصالح روش تولید روند کار را بهبود بخشد اما قسمت‬ ‫بیش��تر کار به بیرون س��ازمان مربوط اس��ت که باید در این راستا‬ ‫مشکالت از سوی مدیران باالدستی و دولت رفع شود‪.‬‬ ‫در گفت‌وگوی با رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران مطرح شد‬ ‫چرا شبکه توزیع در دست ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬شرکت گمنام است؟‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫در هفته‌های گذشته روند صعودی قیمت خودروهای‬ ‫داخل��ی و وارداتی بس��یاری را گالیه‌مند ک��رد؛ اتفاقی‬ ‫که برخ��ی از مدی��ران و کارشناس��ان از آن به عنوان‬ ‫قیمت‌های حبابی نام می‌برند‪.‬‬ ‫ام��ا به هر ص��ورت اف��زای قیمت‌ها ب��ازار را ملتهب‬ ‫ک��رد و روزبه‌روز به جای ترکی��دن این حباب موضوع‬ ‫جدی‌تر می‌ش��ود و شکاف بیش��تری بین نرخ کارخانه‬ ‫و بازار به وجود می‌آید‪ .‬س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران این فاصله‬ ‫را ناش��ی از نامتوازن بودن عرضه‌وتقاضا در بازار دانست‬ ‫و گران ش��دن خودروها در پایان خرداد را دلیلی برای‬ ‫کاهش عرضه عنوان کرد‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل افزایش سرس�ام‌آور ن�رخ خودروهای‬ ‫داخلی و وارداتی چیس�ت؟ آیا این امر ناش�ی از‬ ‫ت�رس از بین رفت�ن همکاری‌ه�ای بین‌المللی در‬ ‫س�ایه اتفاقات اخیر بوده یا تیراژ پاسخگوی نیاز‬ ‫بازار داخل نیست؟‬ ‫خیر‪ ،‬این امر ناش��ی از این است که شرکت‌ها خودرو‬ ‫عرضه نمی‌کنند‪.‬‬ ‫€ €یعنی خودروسازان عرضه محصوالت خود را‬ ‫کاهش داده‌اند؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬چند هفته پیش ش��ورای رقابت اعالم کرد این‬ ‫افزای��ش ‪ ۹/۶‬درصدی پایان خرداد اعمال می‌ش��ود در‬ ‫حالی که پیش از اعالم این خبر‪ ،‬قیمت‌ها روند کاهشی‬ ‫داش��ت اما با عنوان ش��دن این خبر دوب��اره قیمت‌ها‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬این روند افزایش��ی از چند هفته پیش‬ ‫آغاز ش��ده و ادامه دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬می‌توان گفت کسانی‬ ‫که بازار را تغذیه می‌کنند در این فاصله از عرضه خودرو‬ ‫خودداری می‌کنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد می‌شود برای اینکه شاهد چنین واکنش‌های‬ ‫نامطلوبی در بازار نباشیم زمانی که قرار است مصوبه‌ای‬ ‫اجرا شود از سوی سازمان‌های ذی‌ربط اعالم شود‪ .‬البته‬ ‫برخی از خودروسازان این افزایش را زودتر اعمال کرده‬ ‫بودند که ش��اهد تفاوت حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومانی بین‬ ‫نرخ کارخانه و بازار بودیم‪.‬‬ ‫امروز مدیریت بازار در دس��ت حدود ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬ش��رکت‬ ‫نمایندگی اس��ت ک��ه خودروها را به ش��کل س��بدی‬ ‫می‌خرند و ب��ه این ترتیب‪ ،‬نیاز بازار را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن باره حتی خ��ود ش��رکت‌های نمایندگی‌های‬ ‫رسمی خودروس��ازان از این موضوع گالیه‌مند هستند‪.‬‬ ‫آنه��ا اع�لام می‌کنند خودروی��ی به آنه��ا تحویل داده‬ ‫نمی‌شود و مشخص نیس��ت این تعداد خودرو که وارد‬ ‫بازار می‌شود چگونه و از کجا در حال انجام است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬باید گفت وقتی حتی یک روز خودرو‬ ‫وارد بازار نشود این مسئله‪ ،‬در بازار نمایان می‌شود زیرا‬ ‫در این فضا افراد نیز تمایلی به فروش خودرو ندارند‪.‬‬ ‫بازار خودرو به س��متی در حال حرکت اس��ت که در‬ ‫یک روز ش��اهد اختالف نرخ ‪ ۲۰‬میلی��ون تومانی بین‬ ‫ن��رخ کارخانه و بازار بودیم و هس��تیم‪ .‬برای مثال‪ ،‬آغاز‬ ‫هفته گذش��ته نرخ استپ‌وی از ‪ ۷۳‬میلیون تومان پس‬ ‫از ‪ ۳‬روز به ‪ ۸۹‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬باید پرسید‬ ‫چ��ه اتفاقی افتاده که مدل‪ H ۳۰‬کراس که ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داشت و از ‪ ۴۵‬میلیون تومان به ‪ ۵۰‬و ‪۵۴‬‬ ‫میلیون تومان رس��ید دوباره در ی��ک روز ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان معامله ش��د‪ .‬همچنین پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬از ‪۳۶‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ ۳۹‬میلیون تومان رس��ید‪ .‬چرا؟ پاسخ‬ ‫این اس��ت ک��ه محدودیت‌های عرضه باع��ث به وجود‬ ‫آمدن چنین تنش‌هایی در بازار می‌شود‪.‬‬ ‫عنوان کردید نمایندگی‌ها نیز خودروها را به ش��کل‬ ‫سبدی می‌خرند‪ .‬در این باره بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫پیش‌تر وقتی خودروها از سوی خودروساز سبدی به‬ ‫نمایندگی‌ها داده می‌شد به این شکل بود که ‪ ۲‬دستگاه‬ ‫س��اندرو که در بازار نیز فروش خوبی داش��ت به همراه‬ ‫‪ ۴‬یا ‪ ۵‬دس��تگاه برلیانس بود که در بازار فروش خوبی‬ ‫نداش��ت‪ .‬این باعث می‌ش��د تا خودروها فروش نرود و‬ ‫سرمایه این نمایندگی‌ها بدون استفاده بماند‪.‬‬ ‫اما به شرکت‌های نمایندگی خاص که معدود هستند‬ ‫ب��ه تعداد رند خودرو داده می‌ش��ود که نرخ خودرو در‬ ‫بازار را در واقع این شرکت‌های گمنام تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫بارها اتحادیه نمایش��گاه‌داران اعالم ک��رده چرا باید‬ ‫خ��ودرو در بازار به این ش��یوه عرضه ش��ود اما ترتیب‬ ‫اثری داده نش��ده اس��ت‪ .‬ش��یوه توزیع خودرو به بازار‬ ‫به این ش��کل مناس��ب نیس��ت‪ .‬پای این واس��طه‌ها از‬ ‫س��وی خود شرکت‌های خودروساز به میان می‌آید و با‬ ‫کاه��ش عرضه‪ ،‬بازار خودرو را دچار تنش می‌کنند‪ .‬اگر‬ ‫خودرو به اندازه کافی عرضه شود شاهد این اختالف‌ها‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫به طور عموم خودروهای صفر ثبت‌نامی و پیش‌فروش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حتی خودروهای پیش‌فروش شده نیز سر زمان مقرر‬ ‫تحویل متقاضیان ثبت‌نامی نمی‌شود‪ .‬زمانی که خودرو‬ ‫زیر نرخ ‪ ۴۵‬میلیون تومانی اختالف نرخ کارخانه و بازار‬ ‫آن ‪ ۱۴‬میلیون تومان می‌شود یک ماه به ‪ ۴‬ماه می‌رسد‬ ‫یا هنگام تحویل به نرخ روز محاسبه می‌شود(البته این‬ ‫مورد شامل خودروهای وارداتی بود)‪.‬‬ ‫نیاز است امروز بررسی شود با افزایش نرخ خودروها‬ ‫چند نف��ر از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو خ��ود را به موقع‬ ‫تحوی��ل گرفته‌ان��د‪ .‬این تفاوت قیمت‌ه��ا به جیب چه‬ ‫کسانی می‌رود؟‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید گفت نظ��ارت کافی در حوزه خودرو‬ ‫وجود ندارد‪ .‬باید مش��خص شود شرکت‌های نمایندگی‬ ‫خاص��ی که خودروه��ا را در بازار توزی��ع می‌کنند‪ ،‬چه‬ ‫کسانی هستند؟ چرا شبکه توزیع باید در دست ‪ ۵‬یا ‪۶‬‬ ‫شرکت گمنام باشد؟‬ ‫€ €در بح�ث خودروه�ای واردات�ی چرا ش�اهد‬ ‫افزای�ش قیمت‌ه�ا و فاصله بی�ش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی بین کارخانه و بازار هس�تیم‪ .‬این موضوع‬ ‫در این بخش نیز به عرضه پایین برمی‌گردد؟‬ ‫بله‪ ،‬در این بخ��ش نیز محدودیت عرضه وجود دارد‪.‬‬ ‫وقتی از آغاز س��ال ‪ ۲‬هزار دس��تگاه بیشتر خودرو وارد‬ ‫نش��ده باش��د در حالی که تقاضا وج��ود دارد افزایش‬ ‫قیمت‌ها طبیعی است‪ .‬همچنین باید گفت شرکت‌های‬ ‫جدیدی که در حال ثبت‌نام خودرو هستند حاشیه بازار‬ ‫درست می‌کنند به این شکل که ‪ ۱۰۰‬دستگاه سفارش‬ ‫می‌دهن��د اما ‪ ۱۰‬دس��تگاه را ثبت‌نامی ب��ه متقاضیان‬ ‫داخلی واگذار و باقی را در بازار آزاد معامله می‌کنند‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬یک شرکتی که ‪ ۳۲۰‬دستگاه سفارش‬ ‫خودرو داش��ته آنها را با ن��رخ ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان وارد‬ ‫کرده با افزای��ش قیمت‌ها ‪ ۲۰۰‬میلیون فاصله کارخانه‬ ‫و بازار ش��ده و س��عی می‌کند با عرضه آن به بازار آزاد‬ ‫بیش��ترین سود را برای خود کسب کند‪ .‬این اختالف‌ها‬ ‫با احتکار به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫حت��ی درگیری‌های��ی ایجاد ش��د که ش��رکت‌های‬ ‫کارچاق‌کن این نمایندگی‌ها ‪ ۳۰‬هزار تومان می‌گرفتند‬ ‫تا متقاضیان را ثبت‌نام کنند‪.‬‬ ‫€ €وقتی ش�رکتی ‪ ۱۰۰‬خودرو س�فارش می‌دهد‬ ‫اما ‪ ۱۰‬دس�تگاه را پیش‌ف�روش می‌کند هیچ نهاد‬ ‫نظارتی وجود ن�دارد که پیگیری کن�د باقی این‬ ‫خودروها کجا به فروش رسیده است؟‬ ‫حدود ‪ ۲‬دهه است که این مشکل در بازار وجود دارد‬ ‫و مس��ئله مربوط به زمان حال نیست‪ .‬ما از گذشته در‬ ‫زمینه خودرو حاشیه بازار داشتیم‪ .‬پرسش این است که‬ ‫چرا باید این حاش��یه بازار وجود داشته باشد و به نوعی‬ ‫خود ما در داخل برای خود بازار سیاه به وجود آوریم؟‬ ‫تحریم‌ها و ش��ایعه‌هایی که در بازار به وجود می‌آید‬ ‫باعث می‌ش��ود مردم به بازارها هجوم آورند و پول خود‬ ‫را تبدیل به کاال کنند‪ .‬این مس��ئله مدت کوتاهی است‬ ‫که به وجود آمده اما حاشیه سود در بازار موضوع امروز‬ ‫نیست و شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های خاص‬ ‫به وجود می‌آورند که سود بیشتری به‌دست آورند‪.‬‬ ‫اگر خودرو از راه درس��ت توزیع ش��ود شاهد افزایش‬ ‫قیمت‌ها در بازار نخواهیم بود‪.‬‬ ‫چ��را امروز که بیش از ‪ ۹۵‬درص��د مردم خودروهای‬ ‫داخلی زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان را می‌خرند قادر به کنترل‬ ‫قیمت‌هایش نیستیم؟ وقتی نمی‌توانیم این بازار با این‬ ‫حج��م تقاضا را کنت��رل کنیم طبیعی اس��ت کنترلی‬ ‫روی باق��ی ‪ ۵‬درص��د که مربوط ب��ه خودروهای باالی‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان و خودروهای وارداتی اس��ت‪ ،‬نداشته‬ ‫باشیم‪.‬بازار به نظارت و کنترل نیاز دارد تا این چالش‌ها‬ ‫به وجود نیاید‪.‬‬ ‫€ €کنترل بازار برعه�ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است یا مجرای دیگر نیز باید روی این امر‬ ‫نظارت داشته باشد؟‬ ‫متول��ی اصلی کنترل‌ها س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��ت و زیرمجموعه‌های آن مانند س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان و تعزیرات‬ ‫حکومتی‪.‬‬ ‫یک محصول در بازار باید چند نرخ داش��ته باش��د؟‬ ‫در کج��ای دنیا برای یک کاال دو نرخ وجود دارد؟ برای‬ ‫مثال‪ ۳۰ ،‬میلی��ون در کارخانه و ‪ ۴۰‬میلیون تومان در‬ ‫بازار باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬تفاوتی نمی‌کند هر کاالیی وقتی‬ ‫در بازار عرضه آن کم ش��ود حتی بطری آب‌معدنی هم‬ ‫باشد خود به خود ارزش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫€ € اگ�ر تمام ای�ن مس�ائل را کن�ار بگذاریم به‬ ‫معن�ای واقع�ی در زمین�ه خودروه�ای داخلی و‬ ‫واردات�ی کمبودی در کش�ور وج�ود دارد یا انبار‬ ‫کردن و احتکار باعث شده تا شاهد کمبود عرضه‬ ‫در بازار باشیم؟‬ ‫موض��وع به انحص��ار برمی‌گردد‪ .‬کارشناس��ان اعالم‬ ‫می‌کنند تا زمانی که انحصار وجود دارد‪ ،‬نمی‌توان بازار‬ ‫را کنترل کرد‪ .‬انحصار در چند ش��رکت محدود به این‬ ‫امر منجر شده است‪.‬‬ ‫خودروهای بین نرخ ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون تومان ش��امل‬ ‫محصوالت یکی از خودروس��ازان داخلی اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫این ش��رکت عرضه خود را کم می‌کند طبیعی است در‬ ‫مدل‌های تولیدی این خودروس��ازی باید شاهد التهاب‬ ‫باش��یم‪ .‬باید پرسید چرا نیاز بازار را پوشش نمی‌دهند؟‬ ‫چن��د هفته پیش قیمت‌ها به یکب��اره افزایش یافت اما‬ ‫با فش��ار کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نرخ روند کاهشی پیدا کرد‪.‬‬ ‫اما دوباره با اعالم این خبر از س��وی ش��ورای رقابت‬ ‫ک��ه پایان خ��رداد قیمت‌ها افزای��ش می‌یابد قیمت‌ها‬ ‫روند صعودی پیدا کرده است زیرا جنبه روانی موضوع‬ ‫در این مس��ئله دخیل اس��ت‪ .‬افراد برای س��ود بیشتر‬ ‫خودروها را عرضه نمی‌کنند و در انبار نگه می‌دارند‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬یکی از خودروس��ازها مدلی را ثبت‌نام کرد‬ ‫ام��ا امروز عنوان می‌کند نمی‌تواند آن را تحویل دهد و‬ ‫اعالم کرد افراد می‌توانند پول خود را به همراه سودش‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫تمام مش��کالت به این برمی‌گردد که عرضه با تقاضا‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫پس با ای��ن حال‪ ،‬کمبودی به معن��ای واقعی وجود‬ ‫ندارد عرضه انجام نمی‌ش��ود و این مسئله التهاب بازار‬ ‫خودرو را رقم زده است‪.‬‬ ‫باید تفکیک کرد؛ ب��رای مثال‪ ،‬در محصوالت هیوندا‬ ‫تنها پیش‌فروش شده است و حدود ‪ ۲‬ماه پیش سانتافه‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومان بود اما ش��رکت ارائه‌دهنده آن را‬ ‫‪ ۳۲۵‬میلیون تومان عرضه می‌کرد‪.‬‬ ‫کم‌کم شرکت نام‌برده این عدد را ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان‬ ‫کرد و زمانی که خودروهای داخل بازار نایاب شد و تنها‬ ‫در انحصار ش��رکت مربوط درآمد همان مدل امروز به‬ ‫‪ ۴۲۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫اگر عرضه در بازار به ش��یوه درس��ت انجام می‌ش��د‬ ‫نمایش��گاه‌داران و نمایندگی‌ها که ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫و کمتر از شرکت‌ها می‌فروختند بازار را اداره می‌کردند‪.‬‬ ‫بازار ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۵‬فروردین را با امروز مقایس��ه کنید‪.‬‬ ‫چق��در قیمت‌ه��ا متفاوت ش��ده اس��ت؟ پولیس ‪۲۷۰‬‬ ‫میلی��ون تومان به ‪ ۲۸۵‬میلیون تومان رس��ید و هفته‬ ‫سوم خرداد ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۴۶۰‬میلیون تومان معامله می‌شد‪.‬‬ ‫از اس��فند و فروردی��ن ت��ا امروز چه اتفاق��ی افتاده‬ ‫است؟ ورودی خودروها دست شرکت‌ها و معضل امروز‬ ‫محصول محدودیت‌های عرضه است‪.‬‬ ‫در این باره مصداق‌ها زیاد اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬اول‬ ‫فروردین اس��پورتیج کی��ا را متقاضی��ان ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومان به طور قطعی خریداری کردند اما هنگام تحویل‬ ‫عنوان شده بود باید ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان دیگر پرداخت‬ ‫کنند که بسیاری انصراف دادند‪ .‬همین مدل چون امروز‬ ‫در بازار موجود نیست ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان به باال معامله‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وضعیت بازار به گونه‌ای اس��ت ک��ه با کمبود عرضه‪،‬‬ ‫تقاضا بیش��تر می‌ش��ود و س��رمایه‌های س��رگردان را‬ ‫صاحب��ان آن در هر بازاری که روند افزایش��ی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌برند‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬درحال‌حاضر الته��اب بازار‬ ‫خودرو باید به طور ریشه‌ای مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫صنعت خودرو از حمایت ویژ ‌ه برخوردار است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬رشد مجموعه صنعت خودرو در کشور متوسط‬ ‫بوده و این صنعت نتوانس��ته با غول‌های خودروسازی‬ ‫جهان رقابت جدی داش��ته باشد اما آینده آن روشن‬ ‫است‪.‬‬ ‫پروانه مافی درباره وضعیت خودروس��ازی در کشور‬ ‫پس از بازدید از خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫صورت کلی رش��د مجموعه صنعت خودرو در کشور‬ ‫متوسط بوده و این صنعت هنوز نتوانسته با غول‌های‬ ‫خودروسازی جهان رقابت جدی داشته باشد اما آینده‬ ‫آن روشن است‪.‬‬ ‫عضو فراکس��یون بانوان مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه مش��کالتی که در صنعت خودرو و صنایع‬ ‫کش��ور وجود دارد اگر رفع ش��ود‪ ،‬آینده روشنی قابل‬ ‫مش��اهده است‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازی در کشور توانسته‬ ‫اش��تغال زیادی را به وجود آورد در حالی که مشکل‬ ‫اصلی کش��ور ایجاد ش��غل و بکارگیری بیکاران است‪.‬‬ ‫این صنعت می‌تواند در حوزه اشتغال فعال باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه موضوعی که از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‬ ‫و بای��د مدیران به آن توجه کنن��د بازاریابی در خارج‬ ‫از کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬تولید خودروها برای فروش در‬ ‫کشورهای حاش��یه خلیج‌فارس و همسایه با توجه به‬ ‫نرخ مناس��ب خودروهای تولیدی سایپا می‌تواند بازار‬ ‫خوبی باشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی کش��ور‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬اگر مدیران‬ ‫صنعت خودرو روی ص��ادرات محصوالت کار کنند و‬ ‫س��رمایه‌گذاری علمی و شایسته‌ای را داشته باشند و‬ ‫بتوانند بازارهای منطقه‌ای را در اختیار بگیرند توفیق‬ ‫بزرگ��ی پیدا می‌کنند و آینده این صنعت از ش��رایط‬ ‫فعلی خارج می‌شود‪.‬‬ ‫ماف��ی در گفت‌وگو با خانه ملت ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫نق��ش مدیریت و تغییراتی که در س��اختار مدیریتی‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی قابل توجه اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مدیران الیق و شایسته با نگاه به آینده به خوبی‬ ‫می‌توانند نقاط کور و سیاه شرک‌ها را تشخیص دهند‬ ‫و آن را رفع و در راس��تای بهبود آنها تالش کنند‪ .‬در‬ ‫صنع��ت به دلیل اینکه به فوریت تغییر مدیریت تاثیر‬ ‫خود را نشان می‌دهد قابل ارزیابی و بررسی است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواری��م با نگاه رو به آینده و توجه به صادرات‬ ‫روزهای بهتر و آین��ده مطمئن‌تری را در این صنعت‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مافی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که صنعت‬ ‫خودرو داخلی از حمایت ویژه‌ای برخوردار است و در‬ ‫داخل کش��ور دولت و مجلس با توجه به اینکه س��ال‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایران��ی» نام‌گذاری ش��ده نهایت‬ ‫حمایت خود را دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫باید در پاس��خ به این حمایت در برندس��ازی‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت و متناسب‌س��ازی برای جلوگیری از آلودگی‬ ‫هوا تمام تالش خود را ب ‌ه کار گیرند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫جای خالی نگاه ملی در تامین بازار لوازم‌یدکی خودرو‬ ‫حام�د خونمری‪-‬کارش�ناس طراح�ی مهندس�ی‪ :‬ب��ازار‬ ‫لوازم‌یدک��ی خودرو یکی از بازارهای بحث برانگیز در حوزه صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬نابس��امانی‌های ورودی این بازار گالیه‌ه��ای تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده را به دنبال داشته که این نشان‌دهنده نبود نظارت بر‬ ‫این بازار اس��ت‪ .‬اگر بازار لوازم‌یدکی برای مدتی رصد شود‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهی��د ش��د به طور ناگهان��ی قطعه‌ای نایاب می‌ش��ود تا به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬افراد پشت این ماجرا نرخ آن را افزایش دهند‪ .‬زمانی دیگر‬ ‫همان قطعه فراوان در بازار یافت می‌شود‪ .‬این هست و نیست برای‬ ‫چیست؟ عده‌ای با احتکار قطعات مورد نظر خود‪ ،‬نرخ دلخواه‌شان‬ ‫را اعم��ال و در ادامه محصول را وارد بازار می‌کنند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫س��ود بیشتری به‌دست می‌آورند‪ .‬ش��اید در ظاهر مسئله ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان عدد بزرگی نباشد اما همین عدد در تعداد رقم قابل‌توجهی‬ ‫خواهد شد؛ به‌ویژه در قطعات مصرفی و پرتقاضا‪ .‬این در زمان‌های‬ ‫متف��اوت اتفاق می‌افتد و همه به این مس��ئله و ای��ن نوع بازی‌ها‬ ‫در بازار لوازم‌یدکی خودرو آگاه هس��تند‪ .‬مشکل امروز صنعتگران‬ ‫و مصرف‌کنندگان فس��اد موجود در چنین مباحثی اس��ت‪ .‬چگونه‬ ‫ممکن است یک مجموعه‌ای با فعالیت ‪ ۴۰‬ساله هنوز دچار چنین‬ ‫مشکالتی در بازار باشد؟ باید دید شرکت‌های واسط چه وظیفه‌ای‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫برعهده داش��ته و چه نقشی دارند؟ آیا تولید دارند آیا ارزش‌افزوده‬ ‫برای تولید دارند؟ جز این اس��ت که باعث می‌شوند نرخ تمام‌شده‬ ‫محصول افزایش پیدا کند و هزینه قطعات یدکی باال رود؟‬ ‫مدیران در این بخش‌ها بسیار راحت مدیران زیردستی خود را نیز‬ ‫تربیت می‌کنند و به این ترتیب‪ ،‬مشکالت به جای حل شدن‪ ،‬ادامه‬ ‫می‌یابد یا به طور نمونه‪ ،‬در صنعت خودرو چین سیاس��ت این است‬ ‫که باید قطعه‌ای زود خراب شود زیرا سود خود را در بازار لوازم‌یدکی‬ ‫آن ق��رار داده‌اند‪ .‬بنابراین برای س��اماندهی وضعیت قطعات و بازار‬ ‫لوازم‌یدکی باید نظارتی با نگاه ملی اعمال شود تا به مقصد رسید‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روند افزایش نرخ خودروها دولت را به واکنش واداشت‬ ‫همه نهادهای ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برای س��اماندهی بازار تش��کیل جلسه دادند‪ .‬اعضای‬ ‫کمیس��یون آرای موافق و مخالف خ��ود را در بحث‬ ‫قیمت‌ها و تعرفه واردات مطرح کردند‪ .‬اما در پایان با‬ ‫رأی اعضای کمیسیون‪ ،‬طرح به مدت ‪ ۶‬ماه مسکوت‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه سود معضل بازار خودرو‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬درباره ط��رح یک‌فوریتی‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو که حدود ‪ ۲‬م��اه پیش به‬ ‫مجلس داده ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬جلس��ه‌های زیادی با‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬گمرکات‪ ،‬مدیران‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬واردکنندگان خودرو و قطعه‌س��ازان‬ ‫برگ��زار ش��د و در پایان جلس��ه کمیس��یون با وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با صالحدی��د اعضا طرح‬ ‫ساماندهی بازار فعال تا ‪ ۶‬ماه آینده مسکوت ماند‪.‬‬ ‫ملک��ی درب��اره توضیح وزی��ر در زمین��ه افزایش‬ ‫نرخ خودروه��ا در بازار گفت‪ :‬محمد ش��ریعتمداری‬ ‫بزرگترین عامل را باال رفتن تقاضا عنوان کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ادامه س��خنان خود بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر خودرو به عنوان س��رمایه در کشور به‬ ‫شمار می‌رود؛ موضوعی که در سایر کشورها این‌گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬در حال��ی که وقت��ی خودروی��ی خریداری‬ ‫می‌ش��ود باید در س��ال بعد‪ ،‬از نرخ آن کاس��ته شود‬ ‫اما در ش��رایط کنونی در ایران این‌گونه نمی‌شود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬امروز با وجود یک ه��زار و ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی که در دس��ت مردم وجود دارد آنها‬ ‫برای اینکه ارزش پول‌ش��ان کم نش��ود سرمایه خود‬ ‫را وارد بازار ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن و خ��ودرو می‌کنند‬ ‫و این ام��ر بازار را به‌هم می‌زن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬تقاضا در‬ ‫بازار خودرو باال رفته و خودروس��ازان نه‌تنها کاهش‬ ‫تولید نداش��ته‌اند بلکه برنامه‌ها برای افزایش تولید و‬ ‫پر کردن خألها در حال انجام است‪ .‬این عضو شورای‬ ‫رقابت ادامه داد‪ :‬تقاضای باال به دلیل شرایط موجود‬ ‫به آشفتگی بازار منجر شده و با روند داللی و حاشیه‬ ‫سود وضعیت امروز را رقم زده است‪.‬‬ ‫ملک��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ش��ورای رقابت نیز‬ ‫نرخ خودروهایی که رقابتی هس��تند و انحصار تلقی‬ ‫می‌شود(محصوالتی در ردیف قیمتی زیر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان مانند س��مند‪ ،‬تیبا‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬و‪ ...‬که بیشترین‬ ‫مصرف را در داخل کش��ور دارند) تعیین شده است‬ ‫زی��را برخی از افراد نی��ز از این خودروها برای ارتزاق‬ ‫و معیش��ت اس��تفاده می‌کنند که آمار این خودروها‬ ‫بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد خودروهای کش��ور است‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬ورود ش��ورای رقاب��ت به این ن��وع خودروها‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل بوده و با توجه ب��ه تورم و وضعیت‬ ‫اقتصادی بر اس��اس فرمول‌ها بی��ن ‪ ۷‬تا ‪ ۵/۷‬درصد‬ ‫این ن��وع خودروها افزایش نرخ خواهند داش��ت که‬ ‫از آغ��از تیر اعمال می‌ش��ود‪ .‬وی درباره افزایش ‪۶/۹‬‬ ‫درصدی که از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعمال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم برای خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه الزم به‬ ‫یادآوری است کمیس��یون در قیمت‌گذاری دخالتی‬ ‫ن��دارد‪ .‬ملکی درباره وضعیت خودروهای وارداتی نیز‬ ‫گفت‪ :‬در طرحی کاهش واردات پیش‌بینی شده بود‬ ‫و اینک��ه تا ‪ ۳‬ماه تعرفه به درصدهای قبل از افزایش‬ ‫فعلی برگ��ردد‪ .‬همچنین‪ ،‬یکی از برنامه‌ها این بود تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬هر سال حداقل ‪ ۵‬درصد تعرفه‌ها کاهش‬ ‫پی��دا کند و به ‪ ۲۰‬درصد برس��د زیرا در زمینه طرح‬ ‫مسکوت‌مانده هنوز نتیجه‌ای گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره دریاف��ت ارز تک‌نرخی ب��رای واردات‬ ‫خودرو نیز عنوان کرد‪ :‬تنها کاالهای اساسی باید ارز‬ ‫تک‌نرخی دریافت کنند‪ .‬اما با توجه به مشکالتی که‬ ‫س��امانه «نیما» دارد و هنوز س��اماندهی نشده است‬ ‫روند کار طوالنی می‌شود و مشکالتی به وجود آمده‬ ‫که به پیگیری نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های وزارتخانه‬ ‫همچنین هفته گذش��ته محم��ود واعظی‪ ،‬رئیس‬ ‫دفت��ر رئیس‌جمهوری با اعالم اینک��ه موضوع گرانی‬ ‫ب��ه طور جدی در دولت مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رئیس‌جمهوری خواس��ته هم��ه نهادهای ذی‌ربط به‬ ‫موضوع گرانی ورود کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اجناس��ی‬ ‫که در انبار مانده اس��ت به س��رعت در اختیار مردم‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به نظر می‌رس��د خطاب واعظی بیشتر به‬ ‫خودروس��ازانی است که به گفته برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬خودروها را در انبارهای‬ ‫خود نگه��داری می‌کنند‪ .‬واعظی با اش��اره به اینکه‬ ‫در زمینه خودرو‪ ،‬فضای احساس��ی و روانی به وجود‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬عنوان کرده بود‪ :‬خودروسازان خودروها‬ ‫را با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار دهند‪ .‬در ادامه‬ ‫به س��راغ اصغر خسروشاهی‪ ،‬مش��اور خودرویی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت رفتیم و درب��اره قیمت‌ها‬ ‫و س��اماندهی وضعیت ب��ازار خودرو ب��ا تاکیدی که‬ ‫رئیس‌جمهوری داشت با وی گفت‌وگویی انجام شد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی نخس��ت درباره قیمت‌ها که قرار است‬ ‫از آغ��از تیر افزایش پیدا کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬درصد افزایش‬ ‫نرخ برای خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت تعیین شد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫‪ ۶/۹‬درص��دی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫خودروهای س��اخت داخل با ردیف قیمتی باالی ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان تعیین‌تکلیف شده است‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت ش��ورا و مرکز ملی رقابت‪،‬‬ ‫حداکثر متوس��ط افزایش نرخ برای محصوالت گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬ش��رکت سایپا و مدیران‌خودرو‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪ ۷/۱۸‬درص��د‪ ۷/۰۱ ،‬درص��د و ‪۵/۶۲‬‬ ‫درصد را مورد تایید قرار داده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که وزارتخانه برای س��اماندهی بازار‬ ‫خودروهای واردات��ی نیز برنام��ه قیمت‌گذاری دارد‬ ‫ی��ا خی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬این موض��وع بای��د از طریق صنایع‬ ‫خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیگیری شود(که البته چندین بار با این دفتر تماس‬ ‫گرفته ش��د اما نتیجه‌ای به دنبال نداش��ت)‪ .‬مشاور‬ ‫خودروی��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره ورود‬ ‫رئیس‌جمهوری به مسئله س��اماندهی بازار خودرو و‬ ‫نی��ز برنامه وزارتخانه گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حال بررس��ی بازار و حاشیه سود به وجود‬ ‫آمده در این بازار است‪ .‬حاشیه سودی که کاذب و از‬ ‫سوی دالالن و سوداگران بوده و باید زودتر رفع شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این امر در حالی به وجود آمده که‬ ‫تولید برای س��ال ‪ ۹۷‬کاهش پی��دا نکرده و عرضه و‬ ‫پیش‌فروش خودروها در حال انجام است‪.‬‬ ‫او درب��اره نح��وه پیش‌فروش و تامی��ن خودرو در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫حال بررس��ی روش‌های پیش‌فروش و عرضه خودرو‬ ‫به بازار اس��ت تا ه��ر چه زودتر این ام��ر پایان یابد‪.‬‬ ‫مش��اور خودروی��ی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬سیاس��ت‌گذاری برای صنع��ت خودرو‬ ‫برعهده این وزارتخانه اس��ت اما اجرای این برنامه‌ها‬ ‫برعهده خودروس��ازان اس��ت که البته در ادامه برای‬ ‫اج��رای کامل طرح‌ه��ا وزارتخانه نظ��ارت و کنترل‬ ‫دارد‪ .‬خسروش��اهی در ادامه تصریح کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با مدیریت برنامه‌ها از س��وی خودروس��ازان حاشیه‬ ‫س��ود کاذب در ب��ازار خ��ودرو از بین برود و دس��ت‬ ‫واس��طه‌گران و دالالنی که موجب افزایش قیمت‌ها‬ ‫شده‌اند‪ ،‬کوتاه شود زیرا تاکید می‌کنم تولید و تامین‬ ‫انجمن‌ها‬ ‫مجلس‬ ‫تصمیم‌های غیرکارشناسی در بازار خودرو‬ ‫رانت در واردات خودرو‬ ‫انجمن واردکنن��دگان خودرو با انتش��ار بیانیه‌ای‬ ‫درباره اتفاق‌های اخیر بازار خودرو اعالم کرد‪ :‬انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو از جمله تش��کل‌های مردم‌نهاد‬ ‫و برخاس��ته از هم‌اندیش��ی و هم‌افزای��ی در بخ��ش‬ ‫خصوصی با رس��الت دفاع از حقوق مشروع و قانونی‬ ‫واردکنندگان خودرو اس��ت ک��ه ضمن جلوگیری از‬ ‫تضییع حقوق مشتریان و مشورت‌دهی به مسئوالن‬ ‫در موض��وع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح‬ ‫نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در روزهای گذش��ته افزایش افسار‌گس��یخته نرخ‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬از جمل��ه خودروه��ای واردات��ی موجبات‬ ‫ک��دورت خاطر هم‌میهنان را فراه��م آورده و هجمه‬ ‫س��ازمان‌یافته‌ای علیه فعاالن این حوزه اقتصادی را‬ ‫رقم زده اس��ت و مس��ئولیت این نابسامانی و گرانی‬ ‫را متوجه همکاران و اعضا این انجمن دانس��ته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اتفاق‌های اخیر نه به س��ود‬ ‫ش��رکت‌های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان‬ ‫بوده و نه به س��ود مصرف‌کنندگان��ی که این روزها‬ ‫گرفتار این نابسامانی شده‌اند‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر مس��تندات و ش��واهد موج��ود‪ ،‬اتخ��اذ‬ ‫تصمیم‌های غیرکارشناسی بدون استفاده از مشورت‬ ‫و نظ��ر این انجم��ن در ماه‌های پایانی س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مش��کالت زیادی را در پی داشته که پیامدهای آن‬ ‫امروز دامنگیر بازار خودرو کش��ور شده است‪ .‬حذف‬ ‫ش��رکت‌های غیرنمایندگی از گردونه واردات خودرو‬ ‫از یک س��و و بستن سایت ثبت س��فارش در خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬برای ش��رکت‌های نمایندگی از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪‌،‬معدن و تجارت به مدت ‪ ۷‬ماه از مهم‌ترین‬ ‫تصمیم‌های ناگهان��ی بود که ضربه مهلکی بر پیکره‬ ‫بازار خودرو وارد کرد‪ .‬در ادامه‪ ،‬افزایش تعداد اسقاط‬ ‫خودرو برای خودرو وارداتی از ‪ ۴‬به ‪ ۸‬دس��تگاه‪ ،‬باال‬ ‫رفتن اس��تانداردهای خودرویی از ‪ ۵۱‬به ‪ ۸۵‬مورد و‬ ‫جلوگیری از واردات خودروهای با‌ارزش بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار دالر باعث تشدید فش��ارها بر بازار خودروهای‬ ‫وارداتی ش��د‪ .‬به ای��ن تصمیم‌های غیرکارشناس��ی‬ ‫می‌ت��وان جلوگی��ری از واردات خودروه��ای دارای‬ ‫حج��م موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫ارز‌‪ ،‬تخصی��ص نیافتن ارز به خودرو وارداتی‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��رخ تعرفه‌های واردات خودرو به طور متوس��ط ‪۴۰‬‬ ‫درصد‪‌،‬ایج��اد موانع گمرکی در ترخیص کاال اعم از‬ ‫پیش‌پرداخت‌‪ ،‬نپذیرفتن ضمانتنامه بانکی و دریافت‬ ‫نقدی وجوه برای خروج خودرو از گمرکات‪ ،‬افزایش‬ ‫ارز مبنا برای محاس��به حقوق و ع��وارض دولتی از‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬توم��ان به ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان به‬ ‫معنی افزایش ‪ ۱۴‬درصدی تعرفه‌‪ ،‬اضافه شدن شدید‬ ‫هزینه‌ه��ای واردات بر اس��اس بودجه س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫دولت را نیز می‌توان اضافه کرد که در عمل‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو به کش��ور را در ‪ ۲‬ما‌ه نخس��ت س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب��ه کمتر از ‪ ۳‬هزار دس��تگاه کاه��ش داده که خود‬ ‫عامل موثری بر افزایش ن��رخ خودروهای وارداتی و‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی واردات نسبت به ماه‌های مشابه‬ ‫در سال گذش��ته است‪ .‬بدیهی است که تصمیم‌های‬ ‫اتخاذ‌ش��ده نتیج��ه‌ای ج��ز کاهش ش��دید عرضه و‬ ‫افزایش هزینه‌های ش��رکت‌های نمایندگی خودرو و‬ ‫به دنب��ال آن‪ ،‬مصرف‌کننده نهایی را در‌بر نداش��ته‬ ‫است‪ .‬بنابر تحقیقات علمی بین‌المللی‪ ،‬فقط افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی تعرفه‌ها کافی اس��ت ت��ا افزایش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی ش��اخص نرخ مصرف‌کننده را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫حال اوضاع ایجادشده از س��وی دست‌اندرکاران امر‬ ‫نه‌تنها ش��رکت‌های عضو این انجمن را رو به سقوط‬ ‫کش��انده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که عرضه محدود‬ ‫خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی به علت تامین‬ ‫نش��دن موج��ودی کاال موجب فراه��م آمدن فضای‬ ‫سوءاس��تفاده دالالن از وضعیت کنونی شده است به‬ ‫نحوی که با هجمه به فروش‌های محدود شرکت‌های‬ ‫نمایندگ��ی ضمن خرید محصول با نرخ مصوب برای‬ ‫عرضه دوباره در ب��ازار با قیمت‌های بیش از دو برابر‬ ‫نرخ نمایندگی اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رییس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬وجود برخی از رانت‌ها‬ ‫را نمی‌توان رد کرد و برخی حاشیه‌‌ها وجود دارد که‬ ‫باید به‌درستی مدیریت شوند‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره هک‬ ‫شدن س��ایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ثبت‬ ‫س��فارش حدود ‪ ۵‬ه��زار خودرو‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬وجود‬ ‫برخی از رانت‌ها در پشت این‌گونه مسائل را نمی‌توان‬ ‫رد کرد و متاس��فانه برخی حاش��یه‌‌ها وجود دارد که‬ ‫باید ب ‌ه درستی مدیریت شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رییس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان اینک��ه نهاد‌های‬ ‫نظارتی مانند مجلس‪ ،‬س��ازمان بازرس��ی و نهادهای‬ ‫اطالعاتی درحال‌حاضر مس��ئولیت س��نگینی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید اتاق جنگ کش��ور را به س��متی ببریم تا‬ ‫از بروز چنین سوء‌اس��تفاده‌هایی در شرایط نابسامان‬ ‫موجود جلوگیری شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم قائم‌ش��هر‪ ،‬س��وادکوه و جویبار در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه این موضوع‬ ‫باید بررس��ی دقیق ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قوه قضاییه نیز‬ ‫باید نگاه خود را سمتی ببرد که با این عوامل برخورد‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از خودروهایی ک��ه وارد‬ ‫ش��ده بیش��تر دارای قیمت‌های زیادی هستند و بر‬ ‫بازار خودرو کش��ور آس��یب وارد کرده‌ان��د‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ش��رایط نرخ خودرو در کش��ور نا‌معقول است‪،‬‬ ‫خودروی��ی که تا دیروز با نرخ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫فروش می‌رسید اکنون ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان نرخ دارد‪.‬‬ ‫چگونه ‪ ۱۹۰۰‬خودرو قاچاق ترخیص شده است؟‬ ‫عضو کمیس��یون بودجه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫خواستار ورود دادستانی کل کشور به واردات ‪ ۶‬هزار‬ ‫خودرو در سال ‪ ۹۷‬کاهش نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود مجلس‬ ‫داوود محمدی‪ ،‬رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز عنوان کرده اس��ت؛ ساماندهی‬ ‫ب��ازار خودروه��ای داخل��ی و وارداتی از س��وی این‬ ‫کمیسیون در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫پرون��ده‌ای به تازگی در کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬باز‬ ‫ش��ده اس��ت تا همه مس��ائل مرتبط با بازار خودرو‬ ‫رصد ش��ود و مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬در این پرونده‬ ‫ش��کایت‌های واردش��ده به وضعیت ب��ازار خودرو و‬ ‫همچنین بح��ث کیفیت و ن��رخ خودروهای داخلی‬ ‫در کن��ار سوءاس��تفاده‌ها و رانت‌ه��ای مرب��وط ب��ه‬ ‫ثبت‌س��فارش‌ها و واردات خودرو مورد بررس��ی قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬پیرامون این پرونده‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۱۰‬جلسه هم‌اندیشی و نظرخواهی با‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و معاون��ان وی و همچنین اعضای‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدی تاکیدکرده اس��ت اگر پس از تکمیل این‬ ‫گزارش به تخلف‌هایی که جنبه جرم داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫پی برده ش��ود‪ ،‬متخلفان به دس��تگاه قضایی معرفی‬ ‫خواهند شد که امیدواریم پس از تکمیل این گزارش‬ ‫و تحویل آن‪ ،‬ش��اهد ساماندهی بازار خودرو باشیم و‬ ‫زمینه رضایت مردم در این بخش جلب شود‪.‬‬ ‫و ‪ ۴۸۱‬خودرو قاچاق به کشور شد‪.‬‬ ‫جعف��رزاده ایمن‌آبادی با اش��اره به اعالم‬ ‫‌‌‬ ‫غالمعل��ی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره قاچاق چند‬ ‫هزار خودرو به کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس اعالم وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو قاچاق‬ ‫وارد کش��ور ش��ده که از این تع��داد ‪ ۱۹۰۰‬خودرو‬ ‫ترخیص شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگو با خانه مل��ت افزود‪:‬‬ ‫دادستانی کل کشور باید به موضوع قاچاق ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۸۱‬خودرو ورود کند که چگونه این خودروها وارد‬ ‫و ترخیص ش��ده است و تمام کسانی که پشت پرده‬ ‫ای��ن قاچاق بوده‌اند باید شناس��ایی و با آنها برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ناراحتی‌های مردم از چنین تخلفات‬ ‫اقتصادی در کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم در شرایط کنونی‬ ‫خب��ر نمی‌خواهن��د بلکه انتظ��ار برخ��ورد قانونی با‬ ‫خاطیان را دارند‪.‬‬ ‫جعفرزاده‌ایمن‌آب��ادی درب��اره اقدام‌ه��ای مجلس‬ ‫ب��رای برخورد با این تخلف تصریح کرد‪ :‬باید دید که‬ ‫قوه قضاییه که قوه قهریه اس��ت چه اقدام‌هایی برای‬ ‫شناس��ایی و برخورد خاطیان انجام می‌دهد‪ ،‬سپس‬ ‫مجلس نیز در این راستا وارد عمل شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید قطعات برقی امری شدنی اما با وجود تقاضا‬ ‫جعفر نصیری‪-‬فعال صنعت قطعه‪ :‬امروز حرکت صنعت خودرو‬ ‫به سوی خودروهای برقی و خودران است‪ .‬زمینه تولید قطعات این‬ ‫خودروها در صنعت قطعه کش��ور وجود دارد‪ .‬نزدیک به ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫قطعات این خودروها مانند سیستم بدنه‪ ،‬تریم‪ ،‬صندلی‌ها‪ ،‬تزئینات‬ ‫و‪ ...‬با خودروهای بنزینی مش��ترک است و تنها سیستم نیرومحرکه‬ ‫مانند موتور و گیربکس به تغییر نیاز دارد‪ .‬امروز مشکلی برای تولید‬ ‫قطعات مورد نیاز این خودروها وجود ندارد بلکه بحث جدی مربوط‬ ‫به بازار تقاضا است زیرا باتری در خودروهای هیبریدی و برقی بسیار‬ ‫گران اس��ت ضمن اینکه طول عمر تعریف‌شده نیز در این خودروها‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬گفته می‌شود مدت‌زمان استفاده از این باتری‌ها ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬س��ال است س��پس نیاز به تعویض دارند در حالی که ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫نرخ خودرو مربوط به این قطعه است‪ .‬حال پرسش این است که آیا‬ ‫مصرف‌کننده داخلی می‌تواند هر ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال برای تعویض باتری‬ ‫خودرو خود هزینه کند؟ تردید برای خرید و اس��تقبال از وس��ایل‬ ‫نقلیه برقی حتی برای موتورسیکلت مربوط به هزینه باتری‌های آن‬ ‫است‪ .‬اختالف نرخ بین خودروها و موتورسیکلت‌های بنزینی و برقی‬ ‫مربوط به همین قطعه اس��ت که باید پیش از سیاست‌گذاری‪ ،‬بازار‬ ‫تقاضا و توان مالی خانوارها را س��نجید‪ .‬از این رو‪ ،‬در زمینه کاهش‬ ‫آلودگی صوتی و محیط‌زیست‪ ،‬نرخ باتری چالش اصلی است و چون‬ ‫عم��ر طوالنی ندارد تا خریداران را ترغیب به خرید کند برای تولید‬ ‫این خودروها در کش��ور تردید وجود دارد‪ .‬در صنعت قطعه کش��ور‬ ‫ضعف فناوری یا تحقیق‌وتوسعه وجود ندارد بلکه برآورد بازار تقاضا‬ ‫تضمین‌کننده حرکت به این س��مت از فناوری نیست‪ .‬البته شنیده‬ ‫می‌ش��ود ژاپن با فناوری که در حال طراحی است انرژی حاصل از‬ ‫حرکت چرخ‌ها باتری‌ها را ش��ارژ ک��رده و طول عمر آنها را افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬همچنین تس��هیالت دولتی می‌تواند ب��ازار را تقویت و‬ ‫مصرف‌کننده را به خرید ترغیب کند‪.‬‬ ‫بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو در گفت‌وگو با رئیس پیشین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫خودروسازان فرصت ‌سوزی کردند‬ ‫خ�روج امریکا از برج�ام با وجود پیش‌بینی‌های�ی که در این باره می‌ش�د همکاری‌های‬ ‫بین‌المللی صنعت خودرو را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫پژو و پژوسیتروئن تا اطالع بعدی فعالیت خود را به تعلیق درآورده‌اند‪ .‬برخی از شرکای‬ ‫خارجی ش�رکت‌های خصوصی همکاری خود را با طرف ایرانی قطع کرده‌اند‪ .‬اما شنیده‌ها‬ ‫نشان می‌دهد تنها شرکت رنو همچون گذشته همکاری خود را ادامه می‌دهد‪ .‬هفته گذشته‬ ‫در سلس�له گزارش‌هایی به واکاوی و افت‌وخیزهای صنعت خودرو کشور پرداخته شد‪ .‬در‬ ‫ادام�ه‪ ،‬چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت مهم جهانی در گفت‌وگو با یکی از کارشناس�ان‬ ‫اقتصادی را می‌خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌های از دست رفته‬ ‫امین دلیری‪ ،‬مدرس دانش��گاه خوارزمی درب��اره صنعت خودرو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬صنعت خودرو در ایران از بدو سال تولید آن(‪)۱۳۴۷‬‬ ‫تاکنون دچار نوس��ان‌های خوش‌شانسی و بدشانسی‌های گوناگون‬ ‫ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی و غیرحمایتی از سوی دولت‌ها‬ ‫در قبل و بعد از انقالب اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این سیاس��ت‌ها ب��دون در نظر گرفت��ن برنامه‌های‬ ‫راهبردی توس��عه‌ای‪ ،‬هرگز نتوانس��ته است به عنوان سیاست‌هایی‬ ‫باقوام تحقق یابد و به برنامه‌ای بلندمدت منجر ش��ود که توس��عه‬ ‫بنی��ادی فن��اوری صنعت خودرو در طراحی و س��اخت را به دنبال‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اعمال سیاس��ت‌های تعرفه‌ای ‪ ۳۰۰‬درصدی حقوق‬ ‫ورودی و س��ود بازرگان��ی ب��رای واردات خودروه��ای س��واری در‬ ‫س��ال‌های قبل از انق�لاب و محدودیت واردات خ��ودرو در مقاطع‬ ‫مختلف به منظ��ور حمایت از تولید داخل��ی و پرجاذبه بودن بازار‬ ‫داخل��ی از فرصت‌های صنعت خودرو در ای��ران بود اما به خوبی از‬ ‫آن استفاده نشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از ط��رف دیگر‪ ،‬واردات بی‌رویه خودرو با تعرفه‌های‬ ‫پایی��ن‪ ،‬چالش‌های��ی را پیش روی صنعت خ��ودرو در ایران ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همان‌طور که اشاره شد‪ ،‬بازار خودرو در ایران یکی از‬ ‫پرجاذبه‌تری��ن بازارها از حیث اقب��ال تقاضا و رونق در همه مقاطع‬ ‫زمان��ی برای خودروه��ای تولید داخلی و وارداتی بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫ب��ازار پررونق‪ ،‬مطلوب س��رمایه‌گذاران خارج��ی و ایرانی و مطمع‬ ‫واردکنندگان داخلی به منظور رس��یدن به حاش��یه سود باال است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬صرف نظر از آن کار آسانی نخواهد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬داشتن‬ ‫یک برنامه راهبردی توسعه‌ای به منظور تنظیم و ساماندهی تولید‬ ‫و واردات خودرو از حساسیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد ادامه داد‪ :‬دولت از نظر اعمال سیاست‌های‬ ‫حمایتی هدفمند و مجلس ش��ورای اس�لامی از نظر تقنین قوانین‬ ‫درس��ت در جهت تقویت و توس��عه تولید داخلی وظیفه سنگینی‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا عن��وان ارزیابی عملکرد صنعت خ��ودرو در ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با قدری تامل موش��کافانه مش��اهده می‌شود با وجود پیشینه‬ ‫صنع��ت خودرو در ای��ران و با وجود فرصت‌ه��ای منحصربه‌فرد‪ ،‬از‬ ‫جانب دولت‌ها و مجالس تقنینی‪ ،‬خودروس��ازان داخلی به خوبی از‬ ‫آن اس��تفاده نکرده‌اند‪ .‬این امر باعث آسیب‌پذیری صنعت خودرو از‬ ‫تاثیر اتفاق‌ها و حوادث درونی و بیرونی در شرایط کنونی شده است‬ ‫که باید به آن توجه کافی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کندوکاو آشفتگی بازار‬ ‫دلی��ری در ادام��ه به واکاوی ب��ازار خودرو پرداخ��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی چن��د اتفاق برای صنع��ت خودرو و ب��ه طورکلی‬ ‫برای بازار خودرو رخ داده اس��ت؛ وضع تعرفه‌های جدید از س��وی‬ ‫هیات‌وزیران‪ ،‬طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری‬ ‫وارداتی و س��اماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫تاثی��ر تحریم‌های جدید امری��کا پس از خروج امری��کا از برجام و‬ ‫تاثیرپذیری سرمایه‌گذاران خارجی از آن‪ ،‬همچنین تغییر و افزایش‬ ‫نرخ ارز رسمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی ه��ر دو از باب‬ ‫خیرخواهی مبادرت به س��اماندهی بازار خودرو کرده‌اند اما نتیجه‬ ‫آن موجب التهاب و به‌هم خوردن تعادل بازار خودرو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه عوامل دیگری به عنوان عوامل اصل��ی‪ ،‬مقدم بر ورود دولت‬ ‫و مجلس‪ ،‬تاثی��ر بی‌بدیلی بر بازار خودرو داش��ته‌اند؛ اموری مانند‬ ‫وضع تحریم‌های جدید از س��وی امریکا و گمانه‌زنی‌های درس��ت‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از وضعیت آش��فته و ملتهب ب��ازار خودرو‬ ‫در کش��ور یاد کرد و گفت‪ :‬هنوز دالر ‪۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی ب ‌ه دست خودروسازان نرسیده است‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره‬ ‫به وضعیت آش��فته و ملتهب بازار خودرو در کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬ش��اهد افزایش نرخ بسیاری از خودروها‬ ‫و تفاوت چش��مگیر قیمت‌ها در بازار و نرخ کارخانه‬ ‫هستیم‪ .‬وی دالیل زیادی را برای این آشفتگی اعالم‬ ‫کرد که مهم‌تری��ن آن افزایش نرخ دالر و باال رفتن‬ ‫نرخ مواد اولیه و قطعات برای خودروس��ازان اس��ت‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی عنوان کرد‪ :‬البته باال رفت��ن نرخ ارز تا این‬ ‫ح��د بر بازار تاثیر ن��دارد و حداکثر اثر آن بر افزایش‬ ‫نرخ خودرو ‪ ۹/۶‬درصد است‪ .‬وی درباره سایر عواملی‬ ‫ن زده‌‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫که به نابس��امانی بازار خودرو دام ‌‬ ‫کرد‪‌:‬یکی از مشکالت در اختیار نبودن ارز ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی برای خودروسازان است و دولت تاکنون‬ ‫ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی در اختیار آنها قرار نداده تا‬ ‫بتوانند قطعات و م��وارد اولیه مورد نیاز خود را وارد‬ ‫و نادرس��ت از آین��ده بازار خودرو و افزایش نرخ ارز رس��می‪ ،‬نقش‬ ‫پیشتاز بر آش��فتگی بازار خودرو داشته است‪ .‬مجموعه این عوامل‬ ‫سبب شد مشکالت بی‌شمار و سردرگمی در بازار خودرو پدیداید و‬ ‫هدف اصلی از دید دولت و مجلس که تنها ساماندهی بازار خودرو‬ ‫را دنبال می‌کردند‪ ،‬گم شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد اقتصاد گفت‪ :‬در طرح دولت‪ ،‬تنظیم تعرفه‬ ‫واردات خودرو بر اساس حجم موتور و ارزش خودرو وارداتی بدون‬ ‫در نظ��ر گرفتن اه��داف بزرگتر مانند ایج��اد روح رقابت‌پذیری در‬ ‫تولیدات داخل��ی و اعمال نرخ تعرفه‌های س��نگین‌تر برای واردات‬ ‫خودروه��ای لوکس از جمله سیاس��ت‌های راهب��ردی دولت باید‬ ‫بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت‪ .‬اصوال اعمال سیاست وضع تعرفه‬ ‫مناسب برای واردات باید با محاسبات دقیق ماتریسی انجام پذیرد‬ ‫تا تاثیرات متقابل آن بر هر یک از متغیرهای مرتبط مورد محاسبه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به طرح‌های مصوب مجلس ش��ورای اسالمی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در طرح مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بیش��تر تحدید و‬ ‫کاهش نرخ تعرفه‌ها را نشانه رفته است‪ .‬با این هدف خواسته است‬ ‫بازار ملتهب و آشفته خودرو را آرام به وضعیت قبلی خود برگرداند‪.‬‬ ‫در این طرح فقط خودروهای س��واری تمام‌برقی(فول‌هیبریدی) از‬ ‫پرداخت ع��وارض حقوق ورودی معاف هس��تند‪ .‬باقی خودروهای‬ ‫وارداتی بر اس��اس ش��اخص‌هایی مانند حجم موتور‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫س��وخت و میزان آالیندگی به ش��کل پلکانی تا س��قف ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫مشمول حقوق ورودی به همین میزان در سال ‪ ۹۷‬خواهند شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ضمن آنکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است‬ ‫از س��ال ‪ ۹۷‬به ش��کل تدریجی به طور متوسط س��االنه بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د نرخ تعرفه حقوق ورودی خودروهای س��واری وارداتی‬ ‫را کاهش دهد به نحوی که در س��ال پایانی س��ند چش��م‌انداز ‪۲۰‬‬ ‫ساله(‪۱۴۰۴‬خورش��یدی)‪ ،‬میزان حقوق ورودی خودروهای سواری‬ ‫حد بیش��تر‪ ،‬به ‪ ۲۰‬درصد برسد‪ .‬این سیاست در قبال وضع تعرفه‬ ‫حقوق ورودی خودروهای سواری از سوی هیات‌وزیران اتخاذ شده‬ ‫است‪ .‬در واقع‪ ،‬دولت را مکلف کرده نسبت به وضع تعرفه‌های اخیر‬ ‫تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پای دالالن در میان است‬ ‫دلیری در ادامه از دیدگاه تحلیل کارشناس��انه و اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫دو نکته مهم در طرح مصوب دولت و طرح مصوب مجلس شورای‬ ‫اسالمی وجود دارد؛ نخست در نگاه و هدف قالب طرح دولت‪ ،‬توجه‬ ‫خ��ود را به اهمیت ضریب دو ش��اخص تعیین‌کننده حجم موتور و‬ ‫ارزش خودرو متمرکز کرده و خواس��ته اس��ت در ورود خودروهای‬ ‫لوکس محدودی��ت ایجاد کند‪ .‬در ضمن‪ ،‬با وض��ع تعرفه جدید بر‬ ‫تمام خودروهای وارداتی‪ ،‬از تولید داخلی حمایت کند اما در عمل‪،‬‬ ‫این اهداف به درستی محقق نشده است زیرا در نرخ حقوق ورودی‬ ‫خودروهای س��واری لوکس‪ ،‬تغییرات محسوس و معناداری حاصل‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه برخی از خودروهای وارداتی که با نرخ‬ ‫کمتر عرضه می‌شد با افزایش تعرفه حقوق ورودی به این خودروها‬ ‫طبق��ات جامعه با درآمد پایین و متوس��ط در عم��ل از دور خرید‬ ‫خارج شدند‪ .‬این افزایش تعرفه بدون در نظر گرفتن اقشار کم‌درآمد‬ ‫جامعه‪ ،‬آسیب فراوانی به این قشر وارد آورد‪.‬‬ ‫وی درب��اره نکت��ه دیگر نی��ز عنوان کرد‪ :‬طرح مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از نظ��ر حمای��ت از مصرف‌کننده درس��ت مقابل مصوبه‬ ‫دولت قرار دارد‪ .‬در واقع‪ ،‬مقابل طرح دولت خواس��ته اس��ت بازار‬ ‫پرالته��اب افزایش مداوم نرخ خودروهای وارداتی را که در مواقعی‬ ‫تا دو برابر نرخ قبل از مصوبه دولت افزایش یافته بود‪ ،‬تعدیل کند‬ ‫ام��ا چون همه عوامل مرتبط به افزایش ن��رخ خودروهای وارداتی‬ ‫مورد شناس��ایی دقیق قرار نگرفته بود‪ ،‬اثرات تعدیلی کمی بر بازار‬ ‫خودرو گذاش��ت‪ ،‬ضمن اینکه ورود خودروهای لوکس را با حقوق‬ ‫ورودی کمتر تس��هیل کرد و توجه حمایتی کمتری به خودروهای‬ ‫تولید داخلی ش��د‪ .‬این طرح مورد انتقاد بس��یاری از تحلیلگران و‬ ‫صاحب‌نظران قرار گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اما س��ایر عوام��ل تاثیرگذار بر افزایش نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی مانن��د افزایش ن��رخ رس��می ارز و تش��دید تحریم‌های‬ ‫سختگیرانه از سوی امریکا پس از خروج از برجام و وجود التهاب و‬ ‫آشفتگی بر بازار خودرو راه را برای سوداگران و دالالن که همیشه‬ ‫از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند‪ ،‬هموار کرده که س��بب ش��ده این‬ ‫فض��ا را ملتهب‌تر از واقعیت نش��ان دهند و بر این فضای مه‌آلود و‬ ‫خاکستری‪ ،‬نااطمینانی از آینده را دامن زدند در صورتی که کشور‬ ‫در ش��رایط بهتری نس��بت به دوره قبل از برجام قرار داشت‪ .‬هنوز‬ ‫کش��ورهای اروپایی درگیر با برجام‪ ،‬از همراهی با امریکا خودداری‬ ‫ک��رده و در پی راه چ��اره در کم‌اثر ک��ردن تحریم‌های یک‌جانبه‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار خروج از وضعیت موجود‬ ‫دلی��ری ب��رای برون‌رفت از وضعیت موج��ود دو راهکار به دولت‬ ‫پیش��نهاد داد و گفت‪ :‬در این میان دولت ای��ران باید دو کار انجام‬ ‫دهد؛ نخس��ت باید شرکای راهبردی خود را انتخاب کند و با ایجاد‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های مشترک با شرایطی که بتوان نیمی از تولیدات‬ ‫را به خارج از کش��ور صادر کرد زمینه اشتغالزایی برای جویندگان‬ ‫کار را فراهم کرده و اطمینانی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کند‬ ‫ک��ه با وجود محدودیت‌ها بهترین ب��ازار در خاورمیانه و با توجه به‬ ‫جمیع جهات و امکانات‪ ،‬جایگاه مناسبی برای تولید کاال به منظور‬ ‫صادرات باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دوم اینکه بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫چاره‌اندیش��ی کند تا از کاهش مداوم ارزش پ��ول ملی جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬مهار تورم و افزایش برابری نرخ ارز خارجی‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام‌شده کاالهای داخلی و کاهش قدرت خرید قشر کم‌درآمد‬ ‫و متوس��ط جامعه خواهد شد؛ برگش��ت به عقب در برابری نرخ ارز‬ ‫م��ورد انتظار اس��ت تا از توفانی که موجب افزایش س��طح عمومی‬ ‫قیمت‌ها خواهد شد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫گاهی بخش��ی از مدیریت کشور به گونه‌ای عمل می‌کند که باید‬ ‫گفت تصمیم‌گیر در دقیقه ‪ ۹۰‬است‪.‬‬ ‫ب��رای حرکت رو به جلو منتظر همراهی دیگران اس��ت در حالی‬ ‫که باید با تقویت نقاط قوت خود و پوشش نقاط ضعف شرایط را به‬ ‫گونه‌ای رقم بزند که شرکت‌های خارجی خود برای آمدن و ماندن‬ ‫در بازار ایران اظهار تمایل کنند‪.‬‬ ‫نمی‌ت��وان همیش��ه منتظر خط��ای دیگران بود تا ب��ه نفع خود‬ ‫اس��تفاده کرد ی��ا تصمیم‌ها را به ق��دری به تعوی��ق انداخت و در‬ ‫لحظه‌های پایانی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی بود‪.‬‬ ‫بازار و مجلس‬ ‫بازار‬ ‫برای خرید خودرو عجله نکنید‬ ‫برای ساماندهی بازار رفتار تولید و جامعه باید تغییر کند‬ ‫کنند‪ .‬حسینی‌کیا عامل دیگر را عرضه نشدن خودرو‬ ‫به بازار و نابرابری عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫ثبت‌ن��ام برای خ��ودرو انجام می‌ش��ود اما خودرویی‬ ‫درحال‌حاضر وارد بازار نشده و این امر به افزایش نرخ‬ ‫خودرو در بازار نسبت به نرخ کارخانه دامن می‌زند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬اگرچه ادعاهای��ی درباره احتکار‬ ‫خ��ودرو در انب��ار خودروس��ازان مط��رح اس��ت اما‬ ‫خودروس��ازان ای��ن موض��وع را رد می‌کنند و اعالم‬ ‫کردند خودرو وج��ود دارد اما این خودروها قطعاتی‬ ‫را ک��م دارند که ام��کان تهیه آن برای خودروس��از‬ ‫نیس��ت و از همین رو فعال وارد بازار نمی‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس درباره شیوه ثبت‌نام خودرو‬ ‫که برخی مدعی می‌ش��وند ب ‌ه دس��ت م��ردم عادی‬ ‫نمی‌رس��د و خود نمایندگی‌ها خ��ودرو را برمی‌دارند‬ ‫و با ن��رخ باال در بازار عرضه می‌کنند نیز تاکید کرد‪‌:‬‬ ‫این ادعا نمی‌تواند صحت داش��ته باش��د زیرا خرید‬ ‫خ��ودرو فقط ب��ا کد ملی ممکن اس��ت و یک نفر با‬ ‫ی��ک کد ملی نمی‌تواند چند دس��تگاه خودرو بخرد‪.‬‬ ‫حسینی‌کیا افزود‪ :‬البته کمیسیون صنایع و معادن به‬ ‫موضوع عرضه خودرو توسط خودروسازان ورود کرده‬ ‫و موضوع در دس��ت بررسی اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن‪‌،‬خروج خودروسازان خارجی از ایران‬ ‫را نی��ز بر افزای��ش نرخ خودروه��ای داخلی بی‌تاثیر‬ ‫ندانس��ت و تاکی��د کرد‌‪ :‬برای حل این مش��کل باید‬ ‫انحصار بازار خودروس��ازی با تاسیس خودروسازهای‬ ‫جدید در داخل کشور شکسته شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬نوس��ان‌های نرخ خودرو در کشور با‬ ‫تولید بیش��تر و رفتار منطقی مصرف‌کنندگان مهار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا منص��وری اظه��ار ک��رد‪ :‬عالوه‌ب��ر‬ ‫اهمی��ت مقول��ه تمرکز بر افزایش تولی��د خودرو در‬ ‫متعادل‌س��ازی بازار‪ ،‬مصرف‌کنندگان نیز باید رفتار‬ ‫درست را در عرضه‌و‌‌تقاضا در پیش بگیرند زیرا طیفی‬ ‫از مردم در چنین شرایطی‪ ،‬سرمایه‌های خود را برای‬ ‫خرید خودرو به عنوان کاالی س��رمایه‌ای اختصاص‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��رمایه‌های مردمی نباید به شکل‬ ‫متمرکز بر خودرو هدف‌گذاری ش��ود و این سیاست‬ ‫غلط پیش از این نیز در سکه و دالر مشاهده شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کل اصلی این اس��ت که در‬ ‫گذشته سرمایه‌های زیادی از سوی بانک‌ها به مردم‬ ‫تزریق ش��ده و اکنون با همین منابع‪ ،‬ش��هروندان به‬ ‫خرید خ��ودرو روی‌آورده‌اند که یکی از دالیل اصلی‬ ‫افزایش نرخ این محصول است‪.‬‬ ‫منصوری در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد‪ :‬انبارهای‬ ‫خودروسازان داخلی پر از خودروهای تولید‌شده است‬ ‫که برای مهار نوسان‌های نرخ خودرو و جلوگیری از‬ ‫فضای رانت‪ ،‬بهترین حالت آن اس��ت که خودروها را‬ ‫بر اساس ثبت‌نام متقاضیان واگذار کنند تا حباب در‬ ‫قیمت‌ها ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی درباره اظهارات اخیر ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫رنو فرانس��ه مبنی‌بر ماندگاری در بازار ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ماندگاری فرصتی برای توسعه فضای رقابتی در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت و اکنون که موانع این صنعت‬ ‫پس از یک و نیم سال حل شده ساوه از رنو به عنوان‬ ‫یک صنعت استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫منص��وری تاکید ک��رد‪ :‬برخی طیف‌ه��ا در داخل‬ ‫کش��ور تمایلی ب��ه حض��ور خودروس��ازان معتبر و‬ ‫باکیفی��ت خارجی ندارن��د اما همه ت�لاش برای پا‬ ‫گرفتن صنعت خودرو با همکاری رنو در ساوه به کار‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫در ی��ک م��اه اخیر ب��ازار خودرو در کش��ور دچار‬ ‫نوس��ان شد و نرخ بیش��تر خودروهای ساخت داخل‬ ‫و خارجی افزایش چش��مگیری داش��ت‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫امیدواریم با حضور خودروسازی رنو فرانسه در ایران‬ ‫و تولید خودروهای باکیفیت در س��ایت بن رو ساوه‬ ‫با حجم س��رمایه‌گذاری ‪ ۶۶۰‬میلیون یورو و اشتغال‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬هزار نفر‪ ،‬بازار خودرو در کش��ور به حالتی‬ ‫رقابتی تبدیل شود و مردم نیز خودرو ساخت داخل‬ ‫باکیفیت خریداری کنند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫حماسه‌ها باید تکرار شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪-‬روزنامه‌نگار‪ :‬در پایان دهه ‪ ۶۰‬با افزایش نرخ‬ ‫ارز و کمبود آن در کش��ور‪ ،‬صنعت خودرو با اس��تفاده از توانمندی‌های‬ ‫خود و ظرفیت موجود در کش��ور حماس��ه‌ای خلق کرد که ب ‌ه موجب آن‬ ‫دوره طالیی دهه ‪ ۷۰‬رقم خورد‪ .‬وقتی برجام به س��رانجام رسید و تالش‬ ‫گروه امور خارجه کش��ور نتیجه داد‪ ،‬بازار بکر ایران پس از س��ال‌ها فشار‬ ‫تحریمی‪ ،‬آغاز دهه ‪ ۹۰‬انگیزه شرکت‌های فعال صنعتی خارجی را برای‬ ‫حض��ور در این بازار افزایش داد‪ .‬طبیعی اس��ت در دنیای صنعتی تولید‬ ‫انبوه‪ ،‬بازار وس��یع می‌خواهد و تولیدکنندگان نیز با برنامه‌ریزی به دنبال‬ ‫بازارهای بیشتر برای محصوالت خود هستند‪ .‬در این راستا‪ ،‬خودروسازان‬ ‫بین‌المللی و همکاران قدیمی صنعت خودرو کشور پا پیش نهادند و برای‬ ‫ادامه همکاری‌ها پاسخ مثبت دادند‪ .‬از همان ابتدا پرسش اصحاب رسانه‬ ‫در نشس��ت‌های خبری از مدیرعامل و مدیران بخش‌های مختلف پژو و‬ ‫پژوسیتروئن این بود که در شرایط مشابه تحریمی آینده‪‌،‬این شرکت‌ها‬ ‫در مقابل شریک خود چه تصمیمی خواهند گرفت؟ پاسخ‌ها به‌طور کلی‬ ‫ای��ن بود ک��ه می‌مانیم‪ .‬امروز برخی از همکاری‌ه��ا و فعالیت‌ها به حالت‬ ‫تعلیق درآمده تا با رایزنی این ش��رکت‌ها با دولت خود و نیز امریکا درباره‬ ‫ادامه همکاری با ایران تصمیم‌گیری شود‪ .‬آرش محبی‌نژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره پیشامد‬ ‫احتمالی قطع همکاری ش��رکای فرانس��وی برای صنعت خودرو کشور‬ ‫استمرار تولید خودروهای قدیمی را مهم‌ترین رخداد و نرسیدن به برنامه‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار خودرو دانس��ت‪ .‬اما در این‌باره مهم است‬ ‫صنعتگران چه در بخش خودروسازی و چه در بخش قطعه‌سازی جدا از‬ ‫هر تصمیمی که از سوی شرکای خارجی گرفته شود به سوی خودکفایی‬ ‫بیش��تر گام بردارند و تولید پلتفرم‌های ملی و بومی را هر چند س��اده در‬ ‫دس��تور کار خود قرار دهند‪ .‬به قول منص��ور معظمی‪ ،‬مدیر هیات‌عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌(ایدرو) قرار نیست پس از خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬ایران عزا بگیرد‪.‬‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش از وضعیت صنعت موتورسیکلت کشور‬ ‫صنعتی که در خود گرفتار آمده است‬ ‫صنعت موتورس��یکلت همچون گوش��ت قربانی اس��ت که اما‌و‬ ‫‌اگرهای بس��یاری درباره آن مطرح است‪ .‬منتقدانی در تالش برای‬ ‫اصالح آالیندگی آن هس��تند و تولیدکنندگان با اش��اره به فراهم‬ ‫نبودن زیرس��اخت‌ها در تغییرات س��وختی این صنعت از بنزینی‬ ‫ب��ه برقی و حتی کاربراتوری به انژکتوری چنین تغییراتی را زمینه‬ ‫نابودی این صنعت می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹کشته‌شدگان تصادفات موتورسیکلت‬ ‫سید‌نواب حسینی‌منش‪ ،‬قائم‌مقام ستاد معاینه فنی خودروهای‬ ‫تهران بیان کرد‌‪ :‬مدیرانی که برای صنعتی درباره موضوعی تصمیم‬ ‫می‌گیرند به طور قطع کار کارشناسی انجام داده و با فکر و عقالنیت‬ ‫کار را پی��ش برده‌اند‪ .‬تصمیم‌هایی که برای صنعت موتورس��یکلت‬ ‫در یکی دو س��ال اخیر گرفته شد بر اساس جلسه‌های بسیاری با‬ ‫متصدیان و تولیدکنندگان بود‪ .‬در این جلسه‌ها که در شورای‌عالی‬ ‫ترافیک‪ ،‬دفتر حمل‌ونقل و ترافیک وزارت کش��ور برگزار شد بارها‬ ‫کارشناسان مربوط با تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت‌وگو داشته‬ ‫و موضوع‌های مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلسه‌های مختلف موضوع‌ها با حضور صنعتگران‬ ‫فعال این حوزه بارها بررس��ی شد و تاکید می‌کنم این امر غیرقابل‬ ‫کتمان است که موتورسیکلت کاربراتوری آالیندگی زیادی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی عن��وان می‌ش��ود آلودگی‬ ‫موتورسیکلت‌های کاربراتوری ‪ N‬درصد است با وجود تمام شواهد‬ ‫امری پذیرفته اس��ت‪ .‬همچنین‪ ۵۰ ،‬درص��د تصادف‌های منجر به‬ ‫مرگ برای عابر و راننده در ش��هر تهران به وس��یله موتورسیکلت‬ ‫است؛ موضوعی روش��ن که می‌توان آن را از پلیس راهور پیگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حس��ینی‌منش خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬وقت��ی عن��وان می‌ش��ود‬ ‫موتورس��یکلت‌های موج��ود ب��ه لح��اظ طراح��ی ضع��ف دارند‬ ‫تولیدکنندگان می‌پذیرند اما هنگامی که خواسته می‌شود تغییرات‬ ‫را اعمال کنند و تحوالتی در وضعیت صنعت موتورس��یکلت را به‬ ‫وجود آورند‪ ،‬گالیه می‌کنند هزینه‌ها باال می‌رود و مردم محصوالت‬ ‫را نمی‌خرند‪ ،‬ضمن آنکه صنعتگران این حوزه بیکار می‌شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این اس��تدالل نمی‌تواند منطقی و عقالنی باشد‪ .‬اعالم‬ ‫می‌کنند صنعت موتورس��یکلت در کشور دارای ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار نیروی‬ ‫کار مستقیم و همین تعداد نیز نیروی غیرمستقیم است در حالی‬ ‫که تعداد کشته‌شدگان به واسطه موتورسیکلت در کشور ساالنه ‪۸‬‬ ‫هزار نفر است‪ .‬بیشتر آنها نیز جوان هستند‪.‬‬ ‫به گفت�� ‌ه قائم‌مقام س��تاد معاینه فنی خودروه��ای تهران‪ ،‬این‬ ‫موضوع فقط در زمینه ایمنی است که به طور شفاف می‌بینیم اما‬ ‫اگر وارد بحث آلودگی هوا ش��ویم همین ‪ ۱۶‬درصد آلودگی هوا را‬ ‫ضربدر ‪ ۴‬هزار کشته س��االنه در شهر تهران کنیم درمی‌یابیم چه‬ ‫رقمی به‌دست می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت موتورسیکلت تشنه فناوری‬ ‫حس��ینی‌منش در ادامه نیز تاکید کرد‪‌:‬بارها جلسه گذاشته شد‬ ‫و مدیران این حوزه و کارشناس��ان مختلف اعم از حوزه س��وخت‪‌،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور در کارگروه زیربنایی‬ ‫هیات‌دولت حضور داشتند‪ .‬تمام استدالل‌ها شنیده شد و در پایان‬ ‫دولت تصمیم گرفت تولید موتورس��یکلت‌های کاربراتوری متوقف‬ ‫شود زیرا با برآورد تمام مسائل ناگزیر از توقف تولید کاربراتوری‌ها‬ ‫ش روز و‬ ‫ش��دیم‪ .‬او گفت‪ :‬بخواهیم یا نخواهیم باید به س��مت دان ‌‬ ‫تحوالت��ی در کاه��ش آلودگی هوا و محیط‌زیس��ت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫امروز با گذش��ت نیم قرن از صنعت موتورس��یکلت در کشور کدام‬ ‫تولیدکننده داخلی توانس��ته انجین موتورسیکلت را خود تولید و‬ ‫تامین کند؟ صنعتگران هنوز مونتاژکار موتورس��یکلت‌های چینی‬ ‫هس��تند‪ .‬حتی جالب است اگر عکس‌های قدیمی را ببینید همان‬ ‫موتورسیکلت‌هایی در آن مشاهده می‌شود که امروز نیز در خیابان‌‬ ‫در حال تردد است‪.‬حسینی‌منش در پایان گفت‪ :‬دنیا متحول شده‬ ‫اما صنعت موتورس��یکلت کشور همچنان می‌خواهد به روال ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫دهه گذشته فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان مناسبی برای یورویی شدن نیست‬ ‫حبی��ب‌اهلل محم��ودان‪ ،‬نایب‌ریی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه نگاه دیگری به شرایط موجود دارد‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن باره گفت‪‌:‬امروز کش��ور وارد نوعی جنگ اقتصادی ش��ده‬ ‫است که باور نداریم و در ادامه همان کاری را می‌کنیم که پیش‌تر‬ ‫انجام داده‌ایم و نتیجه‌ای جز شکس��ت نداش��ته اس��ت‪ .‬این شگرد‬ ‫استعمارگران است که کشورهایی که صاحب صنعت هستند را به‬ ‫خود مشغول کند‪.‬او گفت‪ :‬در دوره طالیی هستیم و فرصتی است‬ ‫که در این ش��رایط باید صنعت را رو به جلو حرکت دهیم‪ .‬میدان‬ ‫مبارزه فضای اقتصادی و صنعتی است‪ .‬اگر به خود مشغول باشیم‬ ‫در این ش��رایط از ظرفیت‌های موجود نمی‌توانیم استفاده کنیم و‬ ‫فرصت‌ها را از دست می‌دهیم‪.‬‬ ‫این صنعتگر افزود‪ :‬امروز واردات محدود ش��ده و زمانی کشوری‬ ‫ب��ه مش��کل برمی‌خورد که نتوان��د نیازها و محصوالت اساس��ی و‬ ‫غیراساس��ی خود را تامین کند‪ .‬در صنعت کشور با وجود پیشینه‬ ‫طوالنی به جای همدلی‪ ،‬تقابل بین افراد وجود دارد‪ .‬پرس��ش این‬ ‫است که آیا در این شرایط افزایش استانداردها برای موتورسیکلت‬ ‫در ش��کل کالن به نفع اقتصاد کش��ور است؟ به اسم محیط‌زیست‬ ‫نباید مولفه‌های استانداردی را افزایش داد و موتورسیکلت یورو ‪۴‬‬ ‫را اجباری کرد‪.‬نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه از توقف پالک‌گذاری موتورس��یکلت‌ها خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون در پایان ماه س��وم س��ال قرار داریم و ب��ه بهانه ارتقای‬ ‫کیفی‪‌،‬موتورسیکلت‌ها پالک نمی‌شوند در حالی که ضرورتی برای‬ ‫این برهه زمانی ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪‌:‬به جای این امر بای��د‌‌ قطعاتی تولید کنیم که‬ ‫در کش��ور تولید ندارند و واردات آن ارزبری دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬باید‬ ‫تولید صفحه‌کالچ در داخل آغاز ش��ود زیرا در آینده‌ای نه چندان‬ ‫دور معطل صفحه کالچ همین موتورسیکلت‌های قدیمی خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی‌سازی بیشتر قطعات‬ ‫با تمام این توضیح‌ها‪ ،‬آیا این دلیلی اس��ت که به س��وی فناوری‬ ‫نرویم و بر اس��اس دانش روز تولید نداش��ته باشیم؟ محمودان در‬ ‫توضیح این موضوع گفت‪ :‬فناوری باید به وس��یله فرآیندی‬ ‫خاص وارد کشور شود‪ .‬در واقع‪ ،‬فناوری در فرآیند توسعه محقق‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬امروز به شرکتی که نقدینگی ندارد و ‪ ۶‬ماه است حقوق‬ ‫کارگران خود را نداده یا با سازمان تامین‌اجتماعی به چالش خورده‬ ‫نباید فشار آورد که کیفیت خود را ارتقا دهد وگرنه اجازه فعالیت‬ ‫ندارد‪ .‬اجبار این موضوع سیاس��ت درستی نیست‪ .‬وی یادآور شد‪:‬‬ ‫زمانی که چرخی به راه افتاد باید در مسیر اصالحات باشد‪ .‬اکنون‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال اس��ت که وضعیت صنعت موتورس��یکلت به یک روال‬ ‫حرکت کرده و تغییرات خاصی نداش��ته است‪ .‬تولید وجود داشته‬ ‫در حالی که پیش��رفتی حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬نایب‌رییس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت و دوچرخه در چرایی این امر گفت‪‌:‬‬ ‫آنچه در گذش��ته انجام ش��ده به بحث و بررس��ی نیاز دارد؛ اینکه‬ ‫برای فعالیت چه موانعی وجود داشته است‪ .‬اما موضوع مهم امروز‬ ‫داخلی‌س��ازی و خودکفایی بیش��تر در قطعات است‪ .‬در آینده‌ای‬ ‫نه‌چندان دور انجام این امر ذخیره ارزی به دنبال خواهد داش��ت‬ ‫و اگر فشار تحریمی بیشتر هم شود صنعت ملی ما می‌تواند ادامه‬ ‫حیات دهد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در دوره‌ای واردات س��یگار محدود ش��د و‬ ‫برای تهیه آن صف طوالنی شکل گرفت‪ .‬نباید اجازه دهیم همین‬ ‫موض��وع برای صنعت موتورس��یکلت و قطع��ات آن به وجود آید‪.‬‬ ‫امروز باید خود را به لحاظ خودکفایی به نقطه مطلوب برسانیم که‬ ‫کمتر آسیب‌پذیر باشیم‪.‬وی معتقد است‌‪ :‬با شلوغ کردن فضا اجازه‬ ‫داده نمی‌ش��ود درست بیندیشیم و راه معقول را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی که ممکن است تحریم‌های بیشتری اعمال شود‬ ‫نبای��د به فکر ارتقای یورو ‪ ۵‬و‪ ...‬باش��یم‪ .‬ام��روز تنوع محصول در‬ ‫صنعت موتورسیکلت و خودرو وجود دارد که با فشارهای تحریمی‬ ‫تولید با چالش روبه‌رو خواهد ش��د‪.‬او افزود‪ :‬بهتر اس��ت در فضا و‬ ‫موقعیت امروز به داخلی‌س��ازی قطعات در س��طح باالتر بپردازیم‪.‬‬ ‫ش��اید به لحاظ کیفی در ابتدا مناس��ب نباش��د اما به مرور بهتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬زمانی که برای نخستین‌بار موتورسیکلت‌های چینی‬ ‫وارد کش��ور شد پس از یک ماه دچار مشکل می‌شد که با قطعات‬ ‫ژاپنی اصالح می‌ش��د‪ .‬اما با گذشت زمان قطعات در داخل تولید‬ ‫ش��د و کیفیت آنه��ا بهبود یاف��ت‪.‬وی به گالیه گف��ت‪‌:‬هم‌اکنون‬ ‫پالک‌گذاری موتورس��یکلت تا رسیدن به اس��تانداردهای یورو ‪۴‬‬ ‫متوقف ش��ده اما این ممکن است که پس از رسیدن به این نقطه‬ ‫دوباره پس از ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماه اعالم ش��ود یورو ‪ ۵‬اجباری است‪ .‬باید به‬ ‫بلوغ رس��ید تا آسیب کمتری دید‪ .‬محمودان در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪‌:‬قطعات موتورس��یکلت و نیز خود دس��تگاه‌ها متنوع است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید تمرکز روی ضعف‌های تولید باش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مسیر‬ ‫ارتقای صنایع را باید درست ترسیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫در صنعت موتورسیکلت کالف س��ردرگمی وجود دارد که بین‬ ‫اف��راد مرتبط با آن آرا یکی نیس��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان حرف خود‬ ‫را می‌زنن��د و مدی��ران دولت��ی در بحث فناوری و محیط‌زیس��ت‬ ‫اس��تدالل‌های خود را دارند‪ .‬به نظر می‌رس��د تا همدلی رخ ندهد‬ ‫صنعت موتورسیکلت بسامان نخواهد شد‪.‬‬ ‫خودرو سازان‬ ‫همایش‬ ‫بازدید کمیسیون عمران مجلس از سایپا و ایران‌خودرو‬ ‫آغاز نخستین فروم بین‌المللی «برنامه آینده صنعت خودرو»‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو افزایش رقابت را در پی دارد‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫از برنامه کاری کمیسیون متبوع خود برای بازدید از‬ ‫سایپا و ایران‌خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا رضایی با انتقاد‬ ‫از آمار باالی تلفات جاده‌ای‬ ‫در کش��ور گف��ت‪ :‬تولی��د‬ ‫خودروه��ای بی‌کیفی��ت و‬ ‫بدون اس��تانداردهای الزم‬ ‫در داخل کش��ور مشکالت‬ ‫زیادی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه س��هم صنعت خ��ودرو در آمار ب��االی تلفات‬ ‫جاده‌ای قابل چشم‌پوش��ی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��االنه‬ ‫‪ ۱۶‬هزار کش��ته بر اث��ر تلفات ج��اده‌ای آمار باالیی‬ ‫ب��وده که بخ��ش زیادی از آن در نتیجه اس��تفاده از‬ ‫خودرو بدون اس��تاندارد رخ داده است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه باید ش��رایطی پیش روی خودروس��ازی‌ها‬ ‫برای الزام ب��ه تولید باکیفیت در نظر گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه ش��عار س��ال «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی» اس��ت تولیدکنندگان باید با تولید‬ ‫اس��تاندارد پاس��خگوی حمایت‌های دول��ت و مردم‬ ‫باش��ند‪ .‬رییس کمیس��یون عمران مجل��س دهم‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه خودرو تولید داخل نه‌تنها ساالنه ارتقای‬ ‫کیفیت نداش��ته بلکه دیده ش��ده که عقبگرد نیز در‬ ‫این حوزه داشته‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در دنیا تصادفی به‬ ‫علت مناس��ب نبودن جاده یا خطای انسانی رخ دهد‬ ‫اس��تاندارد بودن خودرو جان افراد را نجات می‌دهد‬ ‫اما در کشور ما خودرو ملی به‌ویژه یک نوع خاص آن‬ ‫خود عامل اصلی مرگ‌ومیر در تصادف‌های جاده‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬رضایی در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت با تاکید بر‬ ‫اینکه انحصاری بودن تولید خودرو در کش��ور عامل‬ ‫اصلی وضعیت فعلی این صنعت است‪ ،‬افزود‪ :‬مطالبه‬ ‫جدی نداشتن در حوزه تولید خودرو باکیفیت نیز از‬ ‫دیگر عواملی اس��ت که به وضعیت فعلی این صنعت‬ ‫دامن زده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬در گذشته ایران در حوزه‬ ‫تولید خودرو از کش��ورهایی مانند کره جلوتر بود اما‬ ‫اکن��ون حرفی برای گفتن نداری��م‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫جوانان متخص��ص ایرانی در هم��ه حوزه‌ها تاکنون‬ ‫موفق عمل کرده‌اند اکنون نیز زمان آن فرا رس��یده‬ ‫که در این صنعت نیز رش��د و پیشرفت حاصل شود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ایجاد فض��ای رقابت��ی در تولید خودرو‬ ‫یک��ی از راهکارهای کاهش ن��رخ و همچنین ارتقای‬ ‫کیفیت خواهد بود‪ .‬رضایی یادآور ش��د‪ :‬کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی در حوزه نظارتی خود‬ ‫بازدیدی از خودروس��ازی‌های کش��ور در هفته‌های‬ ‫آینده خواهد داش��ت تا به این ترتیب‪ ،‬مطالبات خود‬ ‫را در ح��وزه بهبود کیفیت تولیدات داخلی به گوش‬ ‫مس��ئوالن مربوط برس��اند‪ .‬همچنین از دیگر اخبار‬ ‫خانه ملت باید به س��اماندهی بازار خودرو اشاره کرد‬ ‫که در این باره عضو هیات‌رییس��ه کمیس��یون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬قانون اساسی مجلس گفت‪ :‬در طرح ساماندهی‬ ‫ب��ازار خودرو قصد داریم ب��ازار رقابتی را ایجاد کنیم‬ ‫ت��ا صنعت خودرو مجبور به ارتقای کیفیت ش��ود و‬ ‫مردم بتوانند حق انتخاب داش��ته باشند و از خودرو‬ ‫باکیفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫به��رام پارس��ایی درب��اره‬ ‫اهمی��ت س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو عنوان کرد‪ :‬اهمیت‬ ‫مباحث خودرو و ساماندهی‬ ‫ب��ازار آن ب��ر هیچ کس��ی‬ ‫پوش��یده نیس��ت و به یک‬ ‫مطالبه عمومی تبدیل شده‬ ‫که نمونه آن افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫ی که اع�لام می‌کنیم تولی��د محصولی‬ ‫اینک��ه زمان ‌‬ ‫داخلی است و از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کند نباید‬ ‫افزای��ش ن��رخ ارز و دالر روی آن تاثیرگذار باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مسائل نشان می‌دهد بازار خودرو نیازمند‬ ‫ساماندهی است‪ ،‬بر این اساس طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو با ‪ ۲۱۷‬امضا پیشنهاد و با ‪ ۱۶0‬امضا تصویب‬ ‫شد و به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رییس��ه کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬قانون‬ ‫اساس��ی مجلس ش��ورای با اش��اره به اینکه پیوسته‬ ‫گفته می‌شود در این طرح قصد دارید صنعت خودرو‬ ‫کش��ور را از رده خارج کنید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این طرح‬ ‫گفته ش��ده که تعرفه‌ه��ای واردات خودرو به میزان‬ ‫سال گذشته باز‌می‌گردد آیا در سال گذشته صنعت‬ ‫خودرو از رده خارج شد؟‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قصد داریم ب��ازار رقابتی‬ ‫را ایج��اد کنیم تا صنعت خودرو مجب��ور به ارتقای‬ ‫کیفیت شود و ملت بتواند حق انتخاب داشته باشند‬ ‫و از خ��ودرو با‌کیفی��ت اس��تفاده کند‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر با این رویه که ش��اهد هس��تیم مانند‬ ‫گذش��ته مردم محکوم ب��ه اس��تفاده از خودروهای‬ ‫بی‌کیفیت‪ ،‬با مصرف سوخت باال و ناامن هستند که‬ ‫در شأن ملت ما نیست‪.‬‬ ‫پارس��ایی در پایان با تاکید ب��ر اینکه با اقدام‌های‬ ‫خود مل��ت را مجبور ب��ه اس��تفاده از خودرویی که‬ ‫ب��ه آنه��ا معرفی ش��ده می‌کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن پیش��نهاد از دستور کار‬ ‫خارج شدن طرح را داده‌اند که باید پیشنهاد آنها در‬ ‫صح��ن مجلس ارائه و نماین��دگان به آن رای دهند‪،‬‬ ‫این شایس��ته نیس��ت تا مردم منتظر تصویب طرح‬ ‫چو‌خمی را طی کند‪.‬‬ ‫باشند اما طرح مسیر پرپی ‌‬ ‫این همایش ب��ا موضوع آینده خودرو؛ نوآوری‌ها و‬ ‫فناوری‌های نوظهور و با حضور مدیران و کارشناسان‬ ‫داخلی و خارجی در محل هتل پارس��یان اوین آغاز‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین‌خودرو؛ محمد نق��ی‌زاده‪ ،‬دبیر‬ ‫ش��ورای راهب��ردی برنامه آینده صنع��ت خودرو در‬ ‫ابت��دای این فروم گفت‪ :‬در ابتدا برنامه جمع‌بندی از‬ ‫‪ ۵‬نشست تخصصی قبل خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همه برنامه‌ه��ای خودرویی باید حول‬ ‫محور انسان و نه خودرو تدوین شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برنامه‌های خودرویی باید ‪ ۳‬محور را‬ ‫پوش��ش دهد امنیت‪ ،‬آلودگ��ی و کیفیت زندگی که‬ ‫باید در برنامه‌های توسعه خودرو لحاظ شود‪.‬‬ ‫نق��ی‌زاده تصریح کرد‪ :‬در ح��وزه امنیت آمارهای‬ ‫کش��ور ما بسیار تاس��ف‌بار اس��ت و ما در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۵۹‬هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته‬ ‫ش��ده‌اند که از میزان شهدای ‪ ۸‬سال جنگ تحمیلی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ورود ب��ه فناوری‌های جدی��د خودرویی مانند‬ ‫خودران‌ه��ا را برای باال بردن ضریب امنیت رانندگی‬ ‫مهم دانست و افزود‪ :‬جهان در تمام برنامه‌های جدید‬ ‫خود ب��ر روی خودروهای فراتر از خودروهای دیزلی‬ ‫یعنی خودروهای خودران و کانکتینگ تمرکز کرده‬ ‫است و ما نیز باید این مهم را انجام دهیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس و مدرس دانشگاه در مورد موضوع‬ ‫آلودگی خودرو‌ها گفت‪ :‬حرکت به سوی خودروهای‬ ‫برق��ی و اس��تفاده از باتری‌های قابل ش��ارژ به جای‬ ‫بنزین ی��ک راه‌حل برای کم ک��ردن میزان آلودگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقی‌زاده به بحث کیفیت زندگی به عنوان موضوع‬ ‫مهم این روزهای برنامه‌ریزان صنعت خودرو اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬اس��تفاده از خودروه��ای هیبرید و‬ ‫کانکتینگ و اشتراکی یکی از روش‌های دنیای نوین‬ ‫اس��ت و در سال ‪ ۲۰۳۵‬جهان وارد این حوزه خواهد‬ ‫ش��د و باید از امروز برنامه‌ریزی کنیم و یا در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۵‬هم��ه خودروهای خ��ود را در پارکینگ‌های‬ ‫منازل نگه داریم و بع��د تصمیم‌گیری کنیم که چه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی راه کار فعل��ی را تامی��ن منابع و اس��تفاده از‬ ‫فعالیت نوین است‪.‬‬ ‫وی مس��ئله آین��ده صنعت را خودرو ندانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬بحث آینده ما حمل‌ونقل اس��ت که برای رفع‬ ‫مش��کالت آن مجبوریم تغییرات��ی را از امروز کلید‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای راهبردی برنام��ه آینده صنعت نبود‬ ‫صنایع نوین در میان قطعه‌س��ازان و خودروسازان را‬ ‫یک اشکال جدی دانست و افزود‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال آینده‬ ‫ممکن است دیگر صنعت خودرو و قطعه این چیزی‬ ‫که درحال‌حاضر می‌شناس��یم نباشند و ما اگر از هم‬ ‫اکنون برنامه‌ریزی نکنیم از قافله تغییر و در آمدهای‬ ‫آن عقب خواهیم افتاد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هر فروم سعی می‌کنیم از تجارب‬ ‫ش��رکت‌های قوی استفاده کنیم در فرم اول مدیران‬ ‫شرکت سگوال از ایتالیا حضور دارند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌های مدون و تحقق صادرات‬ ‫آرش محبی‌ن�ژاد‪ -‬دبی�ر انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س�ازان کشور‪ :‬صادرات‪ ،‬بخش جدانشدنی عصر‬ ‫خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی نوین کشور اس��ت‪ .‬به طور قطع برای این‬ ‫امر یک سلس��له مقدمات و پیش‌نیازهایی الزم است‪ .‬مهم‌ترین پیش‌نیاز‬ ‫صادرات‪ ،‬احیا و اعتالی قطعه‌سازی و بحث وام‌ها یا تسهیالت ارزی و مالی‬ ‫با بهره رقابت‌پذیر اس��ت‪ .‬مس��ئله دیگر ارتقای فناوری از یک سو و انتقال‬ ‫دانش فنی ب��رای تولید قطعات روزآمد و مورد تایید بازار جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫هر خودروس��ازی زنجیره تامین بزرگ و به اصط�لاح «تیر‪)Tier1(»‌۱‬‬ ‫دارد البت��ه این مجموعه ریزتر ش��ده و مگاس��اپالیرها یا «تیر نیم»‌هایی‬ ‫در س��طح بین‌الملل تشکیل شده اس��ت که اهداف صنعت قطعه را برای‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازان دنبال می‌کنند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫اگر در گذش��ته رده‌های یک‪ ،‬دو و س��ه در صنعت قطعه بین‌الملل وجود‬ ‫داشت امروز رده «نیم»‌ها نیز به این مجموعه اضافه شده است‪ .‬تیر نیم‌ها‬ ‫قطعه‌س��ازان بسیار بسیار بزرگی هس��تند که خود به نوعی مجموعه‌ساز‬ ‫بوده و با خودروسازان بین‌المللی به عنوان شریک استراتژیک در همه جا‬ ‫حضور دارند و در ایجاد کارخانجات جدید خودروس��ازی در تمام مناطق‬ ‫دنیا با خودروساز مادر همکاری نزدیک دارند‪ .‬بر اساس محاسبات انجمن‬ ‫تحق��ق صادرات قطعه برای افق ‪ ۱۴۰۴‬می‌تواند جایگزین کاالهای نفتی‬ ‫ش��ود و ارزآوری بزرگی رقم بخورد‪ .‬تحقق چنین امری توجه مس��ئوالن‬ ‫اعم از دولت و مجلس و نیز سیاست‌گذاران صنعت خودرو را می‌طلبد تا با‬ ‫اهمیت بیشتر به این حوزه پر‌ظرفیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کالن‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬سیاس��ت‌گذاران باید حمایت همه‌جانبه داشته باشند تا‬ ‫بتوان به اهداف صادراتی خود دست یافت‪ .‬در شرایط امروز باید بازارهای‬ ‫فرامرزی داش��ت و با تولید و تامین محصوالت باکیفیت و استانداردهای‬ ‫جهانی و نیز نرخ تمام‌ش��ده رقابتی جای پای خود را در بازارهای جهانی‬ ‫تثبیت کرد‪ .‬این امر شدنی است به شرط همراهی تمام نهادها و متصدیان‬ ‫سیاست‌گذار صنعتی‪.‬‬ ‫ضرورت خدمات پس از فروش در بازار خودرو‬ ‫خدمات پس از فروش همواره یکی از مسائل مهم در محصوالت‬ ‫تولیدی به‌ویژه خودرو اس��ت‪ .‬یکی از راه‌های کس��ب رضایتمندی‬ ‫حداکثری مش��تریان از محصول‪ ،‬عرضه بهتری��ن خدمات پس از‬ ‫فروش اس��ت‪ .‬گارانتی یا همان خدمات پس از فروش امروزه یکی‬ ‫از بخش‌های تبلیغاتی کارخانه‌ها ش��ده و این امر یکی از مهم‌ترین‬ ‫وجوه تمایز خودروسازان از یکدیگر است‪.‬‬ ‫در دسترس بودن قطعات یدکی استفاده از هر وسیله‌ای را برای‬ ‫مصرف‌کننده راحت‌تر کرده و تمایل برای خرید را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫اما ضرورت آن تا چه اندازه است زیرا برخی از خریداران تمایلی به‬ ‫پرداخت هزینه بیشتر برای بخش گارانتی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام خدمات‌دهی‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در این باره‬ ‫گفت‪ :‬پیش‌تر طرحی وجود داش��ت ک��ه مولتی‌برندها هم بتوانند‬ ‫خدمات بدهند به این ترتیب باید ش��رکت‌هایی ایجاد می‌ش��د که‬ ‫برای تمام برندها خدمات پس از فروش داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نتیجه‪ ،‬کس��انی که مبادرت به واردات خودرو‬ ‫می‌کنند با مراجعه به این ش��رکت‌ها می‌توانس��تند تمام خدمات‬ ‫م��ورد نی��از را از آنها خریداری کنند‪ .‬مس��ئله دیگر نیز موضوع ‪۳‬‬ ‫درص��د ارزش محصول اس��ت که افراد با مراجع��ه به نمایندگی‌ها‬ ‫می‌توانن��د خدمات پس از فروش را بخرند‪ .‬البته این مس��ئله پس‬ ‫از این قانون که تنها نمایندگی‌ها مجاز به واردات خودرو هس��تند‬ ‫دیگر موضوعیت ندارد زیرا پیش‌تر برای خودرو‌ها در داخل کشور‬ ‫نمایندگی وجود نداش��ت و واردکننده ب��ا پرداخت ‪۳‬درصد ارزش‬ ‫محصول (قیمت واقعی در ش��رکت مادر) به یکی از ش��رکت‌های‬ ‫فعال در این امر‪ ،‬کارت گارانتی و وارانتی را می‌گرفت و در اختیار‬ ‫خریدار خود قرار می‌داد‪.‬‬ ‫سود خودروهای چینی در قطعات یدکی‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو در ادامه اظهار کرد‪ :‬الزام به‬ ‫خدمات‌دهی را مش��تری باید تش��خیص دهد‪ .‬ش��اید فردی مایل‬ ‫نباش��د خودروی��ی دارای خدم��ات پس از فروش بخ��رد و هزینه‬ ‫اضافه بپردازد‪ .‬نباید برای این موضوع الزامی وجود داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ش��اید خریداری تش��خیص دهد مدل��ی را با توجه ب��ه کیفیت و‬ ‫اس��تانداردهای آن بدون خدمات خریداری کند‪ .‬زمانی هم ممکن‬ ‫است فردی محصول را با باالترین هزینه گارانتی خریداری کند که‬ ‫در صورت مشکل بتواند محصول دیگری دریافت کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بنابراین باید ح��ق انتخاب را به مش��تری داد‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه اگر برند بین‌المللی معتبر باش��د خ��ود تمام این تمهیدات را‬ ‫در جهت جلب رضایت مش��تری اندیشیده است‪ .‬برای این شرکت‬ ‫تفاوت نمی‌کند که فرد محصوالت او را وارد کند یا نمایندگی‪.‬‬ ‫دادف��ر تاکید کرد‪ :‬برندها اغلب برای خودروهایی که برای اقلیم‬ ‫خاص ساخته می‌شود بحث گارانتی و وارانتی را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹روشی از نوع چینی‬ ‫در بحث خرید خودرو و خدمات پس از فروش آن سعید موتمنی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران معتقد‬ ‫است امروز برای مردم برند مهم نیست و آنها به دنبال خودروهای‬ ‫باکیفیت هس��تند‪ .‬امروز افتخار شرکت‌های س��ازنده خارجی این‬ ‫اس��ت که در امر خدمات پس از فروش در صورت تصادف نکردن‬ ‫به هیچ قطعه‌ای نیاز نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نکته مهمی اشاره کرد و گفت‪ :‬مشاهده می‌شود‬ ‫افراد در برخی از نمایندگی‌ها به طور عموم بیکار هستند برعکس‬ ‫نمایندگی‌ه��ای خودروهای چینی‪ ،‬زیرا این ترفند خودروس��ازان‬ ‫چینی است که سود خود را از بازار لوازم‌یدکی به‌دست آورند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خودروهای باکیفیت خارجی حتی پس از ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر نیاز به تعویض قطعه ندارند و ش��اید صاحب خودرو فقط‬ ‫برای تعویض روغ��ن به تعمیرگاه مراجعه کند‪ .‬البته الس��تیک‌ها‬ ‫استثناس��ت زیرا پ��س از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار کیلومت��ر نیاز به تعویض‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌ها نتیجه بنیاد فعالیت‌ها‬ ‫امروز محصولی مانند گوش��ی تلفن هم��راه‪ ،‬با گارانتی یک نرخ‬ ‫دارد و ب��دون گارانت��ی به طور معمول ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫تف��اوت نرخ می‌کن��د‪ .‬در این ب��اره خود مش��تری آزادانه انتخاب‬ ‫می‌کن��د که هزینه گارانتی و خدمات پ��س از فروش را بپردازد یا‬ ‫خیر‪ .‬ش��اید کیفیت بعضی محصوالت در حدی باشد که متقاضی‬ ‫نخواهد هزینه‌ای بیشتر بپردازد یا دیگری ترجیح‌دهد محصول را‬ ‫با گارانتی تهیه کند‪ .‬مهدی دادفر در این باره که می‌توان این مدل‬ ‫را برای خودروها که به هر حال دارای قطعات بیش��تری است اجرا‬ ‫کرد یا خیر‪ ،‬گفت‪‌:‬نخستین نکته این است که برند معتبر به یقین‬ ‫برای محصول خود خدمات پس از فروش دارد‪ ،‬هرچند مش��تری‬ ‫نخواهد‪ .‬امروز بازار خودرو ساماندهی ندارد زیرا فضای آن واقعی و‬ ‫رقابتی نیست و این معضل‌ها ناشی از آن است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو افزود‪ :‬وقتی پایه و اس��اس‬ ‫تجارت و بازرگانی درست نباشد بروز چنین چالش‌هایی طبیعی و‬ ‫بدیهی است‪ .‬بنیاد کار اشتباه چیده شده در ادامه برای برخورد با‬ ‫مشکالت همیشه دنبال راه‌حلی هستیم تا چالش را برطرف کنیم‬ ‫در حالی که باید به طور ریشه‌ای عیب‌یابی کرد‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬اگر فرض کنیم حتی خودرویی‬ ‫به گارانتی و وارانتی و خدمات پس از فروش با گذش��ت حتی یک‬ ‫دهه نیاز نداش��ته باش��د‌(البته به جز قطعات مصرف��ی) این نباید‬ ‫زمینه‌ای برای کم‌کاری شرکت مادر در این بخش(خدمات پس از‬ ‫فروش) باش��د‪ .‬نیاز به تعویض نداشتن قطعات دلیلی برای کاهش‬ ‫وظایف تولیدکننده و تامین‌کننده نیست‪ .‬اما موضوع این است که‬ ‫در کش��ور دولت فضایی را فراهم نمی‌کند که ترجیح و تش��خیص‬ ‫مردم در کنار هم و با انتخاب خودشان باشد‪ .‬درحال‌حاضر عده‌ای‬ ‫حمایت دارند و فضایی خاص ایجاد می‌کنند حتی اگر کیفیت هم‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬تفاوتی ندارد می‌تواند درباره خودروهای وارداتی‬ ‫باشد یا داخلی‪ .‬اما برای یک سلسله کاالی مطلوب‪ ،‬انواع سد ایجاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که وقتی مانعی ایجاد می‌شود نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده بدون دلیل منطقی افزای��ش می‌یابد‪ .‬با این وضعیت در‬ ‫ادامه مش��تری را از داشتن یک محصول خوب و با‌کیفیت محروم‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب حق مردم‬ ‫دادف��ر در ادامه س��خنان خود تاکید کرد‪ :‬اگر فضا واقعی ش��ود‬ ‫مطمئن باش��ید محصولی که کیفیت ندارد به طور خودکار از بازار‬ ‫حذف می‌ش��ود زیرا کسی حاضر نیس��ت برای محصول بی‌کیفیت‬ ‫هزینه کن��د‪ .‬امروز اگر خودرویی چینی و ژاپنی یک نرخ داش��ته‬ ‫باش��د مردم کدام را انتخاب می‌کنند؟ بدون آنکه اسم برند مطرح‬ ‫باشد پیش��ینه و نوع فعالیت خودروسازان برای مردم روشن است‬ ‫و خریدار آگاهانه اقدام می‌کند‪ .‬برند مهم نیست؛ پیشینه است که‬ ‫معرف محصول و سازنده و نیز اعتبار آن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز برندی نیم قرن یا حتی یک قرن اس��ت که‬ ‫با س��ابقه خوب فعالیت دارد و تالش کرده تا رضایت مش��تریان را‬ ‫ج��ذب کند و جایگاهی در دنیا برای خود به‌دس��ت آورد‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که خریدار بیش��تری دارد‪ .‬تولیدکننده‌ای که نیاز مشتریان‬ ‫خود را می‌بیند و س��لیقه‌ آنها را در ساخت در نظر می‌گیرد سهم‬ ‫بیش��تری در بازار خواهد داش��ت‪ .‬البته ممکن است برندی نیز به‬ ‫تازگی وارد بازار شده باشد اما اگر با افق بلندمدت نگاه کرده باشد‬ ‫تمام مزایای الزم را برای مشتریان خود فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد‪ :‬تمام این مس��ائل‬ ‫مربوط به فضای س��الم و ناس��الم اس��ت‪ .‬اگر فضا ناس��الم باش��د‬ ‫واردکنن��ده یک محص��ول بی‌کیفیت وارد بازار ک��رده و با قیمتی‬ ‫آن را عرض��ه می‌کند که ارزش واقعی خودرو نیس��ت در حالی که‬ ‫ممکن اس��ت نرخ کاالی باکیفیت با مدیریت نادرس��ت آن‌قدر باال‬ ‫رفته باش��د که مردم از داشتن کاالی مطلوب محروم شده باشند‪.‬‬ ‫نباید به جای مردم تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکاری ب��رای برون‌رفت از ای��ن وضعیت نیز‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬خصوصی‌س��ازی صنعت خ��ودرو می‌تواند یکی از‬ ‫راهکاره��ای این امر باش��د‪ .‬فاصله منطقی به لح��اظ قیمتی بین‬ ‫تولی��دات داخل و نوع وارداتی راهکار دیگری اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫نبای��د اج��ازه داد هر کاالیی با ه��ر کیفیتی وارد ش��ود‪ .‬امروز در‬ ‫کش��وری مانند چین تولیدکننده امکان گرفتن استاندارد برای هر‬ ‫کاالیی را دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یک مدل خودرو می‌س��ازد که انواع‬ ‫آن به لحاظ ظاهری ش��بیه یکدیگر هستند اما از نظر استانداردی‬ ‫در سطوح مختلف قرار دارند‪.‬‬ ‫دادفر در پای��ان تاکید کرد‪ :‬باید در داخل فضایی را ایجاد کنیم‬ ‫که این خودروس��ازان با حداقل‌هایی که در ام��ر تولید دارند وارد‬ ‫ب��ازار ما نش��وند و برعکس راه ب��رای بهترین برندها ک��ه اعتبار و‬ ‫پیش��ینه زیادی در صنعت خودرو جهانی دارند فراهم باش��د‪ .‬اگر‬ ‫فضا ایجاد شود‪ ،‬مردم آن‌قدر عقالنیت و تجربه دارند که بهترین‌ها‬ ‫را انتخ��اب کنند حتی بین برندهایی که نمایندگی دارند و آنهایی‬ ‫که بدون نمایندگی هستند‪.‬‬ ‫قطعه سازان‬ ‫دانشکده‬ ‫کمیته حمایتی برای پرداخت خسارت‌های قطعه‌سازان باید تشکیل شود‬ ‫نقدینگی سرگردان و عملکرد ضدتولیدی آنها در بازار خودرو‬ ‫عضو انجمن قطعه‌س��ازان کش��ور درباره وضعیت‬ ‫قطعه‌س��ازانی ک��ه در قرارداده��ای جوینت‌ونچ��ر‬ ‫مش��ارکت دارن��د اظهار کرد‪ :‬از می��ان تقریبا یکصد‬ ‫ش��رکت قطعه‌س��از داوطل��ب‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬ش��رکت‬ ‫موفق به اخذ قرارداد برای مش��ارکت در قراردادهای‬ ‫جوینت‌ونچر ش��دند و نقش��ه‌های طراحی و ساخت‬ ‫قالب‌ها را دریافت کرده و شروع به سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫کالن در این بخش کردند‪.‬‬ ‫رضا رضای��ی در گفت‌وگ��و با خبرخ��ودرو افزود‪:‬‬ ‫بخش عمده قالب‌های خودرو ‪ ۳۰۱‬س��اخته ش��د و‬ ‫‪ ۴۰‬درصد توافق اولیه داخلی‌سازی این خودرو انجام‬ ‫گرفت و قرار بود از ابتدای سال ‪)۱۳۹۷-۹۸(۲۰۱۹‬‬ ‫این خودرو به تولید انبوه برس��د همچنین بخشی از‬ ‫قطعات خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۲۰۸‬نیز ساخته شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در دنی��ا روال بر این اس��ت که‬ ‫در چنین ش��رایطی خودروس��ازان هزینه قالب‌ها و‬ ‫ابزارآالت خاص قطعه‌سازان را قبول می‌کنند اما این‬ ‫اتفاق در کش��ور رخ نداد و با وجود همه مش��کالت‬ ‫تمام هزینه‌ها توسط قطعه‌سازان تامین شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ه جهت تش��دید تحریم‌ها در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬آسیب‌های بسیار جدی بر پیکر‬ ‫صنع��ت قطعه کش��ور وارد ش��د و در مقطعی تولید‬ ‫حت��ی به کمتر از نصف کاهش یافت و این در حالی‬ ‫ب��ود که آن زمان قطعه‌س��ازان از همه نظر ش��رایط‬ ‫بهتری نسبت به امروز داشتند‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه با اش��اره به آسیب‌های وارد شده‬ ‫به قطعه‌سازان در پی تحریم‌ها گفت‪ :‬خروج شرکای‬ ‫خارجی از ایران ضربه مضاعفی بر پیکر قطعه‌سازانی‬ ‫است که در دوره قبل تحریم‌ها‪ ،‬ضعیف شده بودند و‬ ‫جبران این ضربه کار بس��یار سختی است‪ .‬امیدواریم‬ ‫ش��رایط ب��ه گونه‌ای رق��م بخورد که خودروس��ازان‬ ‫خارجی پای کار بایستند و اگر هم دست از مشارکت‬ ‫کشیدند توسط تضمین‌های انجام شده در قراردادها‬ ‫خسارت‌های قطعه‌سازان پرداخت شود‪.‬‬ ‫رضایی با اش��اره به لزوم تش��کیل کمیته حمایتی‬ ‫برای دریافت خس��ارت‌ها توس��ط قطعه‌سازان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای جبران زیان‌هایی که به قطعه‌س��ازان وارد‬ ‫شده اس��ت و برای کمک به قطعه‌سازان جهت رفع‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی باید کمیته حمایتی تش��کیل‬ ‫شود تا صنعتگران بتوانند مطالبات خود را بر اساس‬ ‫آنچه که گفته می‌ش��ود در قراردادها قید شده است‬ ‫دریافت کنند و بتوانند پس از تحریم‌ها باز هم روی‬ ‫پای خود بایستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چنانچه تمام شرکت‌های خارجی‬ ‫از ای��ران خارج ش��وند این ب��ار به پش��توانه انتقال‬ ‫دانش و کس��ب مهارت‌های الزم توس��ط مهندسان‬ ‫همچنین فناوری روز قطعه‌سازی‌ها‪ ،‬نسبت به دوره‬ ‫قبل تحریم‌ها توانمندی قطعه‌سازان بیشتر است به‬ ‫طوری که توانمن��دی تولید خودروهایی که قطعات‬ ‫عمده آنها س��اخته ش��ده اس��ت مانند پ��ژو ‪ ۳۰۱‬و‬ ‫همچنی��ن خودروهایی مانند دنا پالس و پژو ‪ ۲۰۷‬با‬ ‫کیفیت بهتر و نرخ مناسب‌تر وجود دارد‪.‬‬ ‫رضایی در پایان گفت‪ :‬چنانچه هدف مش��خصی‬ ‫تعریف و برنامه‌ریزی‌های الزم برای رس��یدن به آن‬ ‫هدف انجام ش��ود و تجهی��زات الزم برای برنامه‌ها‬ ‫فراهم ش��ود همچنین اس��تراتژی مناس��ب برای‬ ‫اج��رای برنامه‌ها اتخاذ ش��ود و همکاری و همدلی‬ ‫بی��ن گروه‌ه��ای مختل��ف وجود داش��ته باش��د و‬ ‫خودروس��ازان مانند دوره قبل قطعه‌سازان را تنها‬ ‫نگذارن��د ای��ن دوره تحریم‌ها ب��ا دوره قبل تفاوت‬ ‫زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد عالمه طباطبایی‬ ‫نقدینگ��ی س��رگردان را عامل ب��روز نابس��امانی در بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬مسکن و طال دانست و گفت‪ :‬نقدینگی سرگردان‬ ‫همواره در اقتصاد ضدتولید عمل می‌کند‪.‬‬ ‫امراهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه‬ ‫طباطبایی از لزوم جراحی اقتصاد کش��ور س��خن گفت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جهت‌گیری‌های اقتصاد کشور تولیدی نیست‬ ‫که از جمله مصداق‌های آن می‌توان به تعدد ش��عبه‌های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬افزای��ش واردات و افزایش نقدینگی س��رگردان‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کش��ور نیازمند‬ ‫جراحی اس��ت و در این پیوند باید هرگونه رو دربایس��تی‬ ‫را کنار گذاش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اینک��ه دولت برای اصالح‬ ‫ای��ن روند به س��مت تولید تالش می‌کند ام��ا تحقق این‬ ‫امر نیازمند هدایت همه جهت‌گیری‌های کشور به سمت‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬امینی ادامه داد‪ :‬با وجود تحریم‌ها اما اقتصاد‬ ‫کش��ورمان به ش��رط اصالح روندهای نادرست و عوامل‬ ‫کند‌کنن��ده حرکت خود قادر به حرکت و رش��د اس��ت‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران می‌تواند س��رپا بماند به ش��رط اینکه دولت‬ ‫کارا در خدمت تولید داش��ته باش��یم‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ظرفیت اصلی کشورمان در مقوله تولید است‬ ‫اما تولیدی خوب اس��ت که قابلیت تجارت داش��ته باشد؛‬ ‫در این صورت حتی با ش��رایط تحریم‪ ،‬اقتصاد کشورمان‬ ‫تا س��ال‌ها قادر به ادامه حیات اس��ت‪ .‬وی در گفت‌وگو با‬ ‫ایرنا اضافه کرد‪ :‬اقتصاد کش��ور به برنامه‌ریزی و باور تکیه‬ ‫بر سرمایه‌های انس��انی خود نیاز دارد‪ ،‬باید جلوی قاچاق‬ ‫گرفته شود‪ ،‬تولید‌کننده در تولید اجحاف نکند و مصرف‬ ‫کاالی ایرانی را ترویج کنیم‪ .‬امینی اظهار کرد‪ :‬باید دولت‪،‬‬ ‫مجل��س و قوه قضاییه به ص��ورت هماهنگ با یکدیگر در‬ ‫جه��ت تولید حرک��ت کنند‪ .‬به اس��اس گزارش‌ها و بنا بر‬ ‫آم��ار بان��ک مرکزی میزان نقدینگی در کش��ور با رش��د‬ ‫‪ ۲۲.۱‬درصدی در س��ال گذشته اکنون از رقم ‪ ۱۵۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان عبور کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو ابزاری سفته بازی‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی در‬ ‫ادامه درباره چرایی افزایش نرخ خودرو و بروز نابس��امانی‬ ‫در ب��ازار آن اظهار کرد‪ :‬امروز خودرو از یک کاالی مصرفی‬ ‫به کاالیی س��رمایه‌ای و ابزاری برای س��فته بازی تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬امینی افزود‪ :‬بازار خودرو در ایران از ‪ ۲‬جنبه‬ ‫عرضه و تقاضای آن قابل بررس��ی است که در هر ‪ ۲‬زمینه‬ ‫با مش��کل روبه‌رو اس��ت زیرا به دلیل عملکرد انحصاری‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬این صنعت در ایران همواره مشکل‌س��از‬ ‫اس��ت زیرا انحصارگر همواره به دنبال باال بردن نرخ است‬ ‫نه بهبود کیفیت‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه یادآور ش��د‪ :‬بروز‬ ‫مش��کالتی همچون نگهداری خودروها در انبار‪ ،‬کاهش‬ ‫عرضه‪ ،‬باز نش��دن س��ایت فروش اینترنت��ی و‪ ...‬از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که خودروسازان برای دستیابی به اهداف‬ ‫انحصارگرایان��ه خود به��ره می‌برند‪ .‬امینی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون با وضعیتی روبه‌رو هس��تیم که نقدینگی‌های‬ ‫س��رگردان زیادی در دست افراد است و نمی‌دانند چگونه‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنند‪ ،‬تولید در کشور قفل شده و هر روز‬ ‫افراد به کانال‌های مختلفی از جمله طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬خودرو‬ ‫و غیره برای حفظ ارزش پول خود س��رک می‌کشند‪ .‬بازار‬ ‫خودروی کش��ور در هفته‌های گذشته روزهای پرالتهابی‬ ‫را تجرب��ه ک��رد ک��ه همچنان ادام��ه دارد؛ درخواس��ت‬ ‫خودروس��ازان برای افزایش نرخ محصوالت‌ش��ان که در‬ ‫نهایت ب��ا حداکثر متوس��ط افزایش ن��رخ ‪ ۷.۱۸‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۷.۰۱‬درص��د و ‪ ۵.۶۲‬درصدی به ترتیب برای محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬س��ایپا و مدیران خ��ودرو برای خودروهای‬ ‫کمتر از ‪ ۴۵‬میلی��ون تومانی مورد تایید مرکز ملی رقابت‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬بخش��ی از سلسله مسائلی بود که آشفته بازار‬ ‫قیمتی خودرو را رقم زد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫نگرانی برای تامین لوازم یدکی خودرو وجود ندارد‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صن��ف فروش��ندگان ل��وازم یدکی خ��ودرو و‬ ‫ماش��ین‌آالت درباره بازگش��ت تحریم‌ها و تاثیر حاصل از آن بر بازار لوازم‬ ‫یدکی اظهار کرد‪ :‬تحریم بحث دیروز یا امروز کش��ور ما نیس��ت بلکه پس‬ ‫از انقالب اس�لامی سال‌ها است که در تحریم به سر می‌بریم و تنها شدت‬ ‫و میزان تحریم‌ها در طی این س��ال‌ها متفاوت بوده اس��ت‪ .‬س��ید مهدی‬ ‫کاظم��ی در گفت‌وگو با خبرخودرو در ادامه اف��زود‪ :‬در هر دوره زمانی از‬ ‫طرق گوناگون و با همکاری کش��ورهای مختلف ل��وازم یدکی مورد نیاز‬ ‫کش��ور تامین شده است و در ش��رایط فعلی نیز حتی با افزایش تحریم‌ها‬ ‫درب��اره تامین لوازم یدکی نگران��ی وجود ندارد زی��را راه‌های گوناگونی‬ ‫برای واردات لوازم یدکی وجود دارد و فقط کش��ورهای اروپایی یا امریکا‬ ‫تامین‌کننده لوازم یدکی کش��ور نیس��تند و درحال‌حاضر عالوه بر چین‬ ‫از تای��وان و ترکی��ه نیز واردات ل��وازم یدکی انجام می‌ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تنها نگرانی موجود در ح��وزه لوازم یدکی‪ ،‬درباره قطعات مورد نیاز‬ ‫خودروهایی اس��ت که هنوز قطعات آنها در کش��ور تولید نشده است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اهمیت مدیریت در شرکت‌های خودروسازی بیان کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫ایران‌خودرو و سایپا به درستی مدیریت داشته باشند می‌توانند تمام لوازم‬ ‫یدکی و قطعات مورد نیاز همه خودروهای تولید داخل از جمله انواع پژو‬ ‫را تولید کنند‪ .‬سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماشین‌آالت در ادامه با اشاره به وجود نداشتن مواد اولیه مورد نیاز برخی‬ ‫قطعات در کش��ور گفت‪ :‬بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز قطعات و لوازم‬ ‫یدک��ی در کش��ور وجود دارد و فقط حدود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد از مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز برخی قطعات از خارج کش��ور و از طرق مختلف وارد می‌ش��ود‬ ‫که این امر موجب افزایش نرخ تمام ش��ده این قطعات می‌ش��ود‪ .‬چنانچه‬ ‫دولت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به موقع و طبق برنامه به‌دست تولید‌کنندگان‬ ‫مواد اولیه و قطعات برس��اند اختالف نرخ ایجاد شده در قطعات ارز بر نیز‬ ‫ب��ه حداقل کاهش خواهد یافت و نرخ این قطعات فقط چند درصد از نرخ‬ ‫سال ‪ ۹۶‬گران‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫لحاظ ارزش افزوده بیش��تر‪ ،‬کیفیت و نیز نرخ تمام‌شده‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت قطعه تصریح ک��رد‪ :‬به هر ترتیب‪ ،‬این م��راوده با خارج از‬ ‫کش��ور مرس��وم و معمول اس��ت‪ .‬نمی‌توان بدون مشارکت حرکت‬ ‫کامل داش��ت حداقل در کوتاه‌مدت‪ .‬برای رسیدن به سطح مطلوب‬ ‫صنعتی باید بیش��تر هزینه و وقت صرف کرد‪ .‬اما امروز چه چیزی‬ ‫مهم‌تر از زمان اس��ت؟ از این رو‪ ،‬معتق��دم می‌توانیم قطعات را در‬ ‫داخ��ل تولید کنیم ولی چه زمان��ی؟ و در این فاصله باید چه کرد؟‬ ‫در ای��ن برهه زمانی برای خودکفایی باید قطعات وارد ش��ود تا در‬ ‫داخل خط تولیدش راه‌اندازی ش��ود‪.‬با توجه به سخنان کارشناسان‬ ‫و صنعتگران حتی پس از برجام مش��کالت مالی به طور کامل رفع‬ ‫نش��د و مراودات بانکی به سختی انجام می‌شد‪ .‬رضایی در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬وضعیت در شرایط مختلف متفاوت می‌شود و چنانچه‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی حاضر به همکاری نباشند ادامه فعالیت‌ها با‬ ‫سختی بیشتری همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو یک��ی از صنایع اس��تراتژیک و درآم��دزا برای‬ ‫کش��ورهای سازنده است‪ .‬از این رو‪ ،‬در فش��ارهای تحریمی کشور‬ ‫یکی از صنایع که مورد هدف قرار می‌گیرد‪ ،‬صنعت خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫تمام کارشناسان اعم از منتقد و غیرمنتقد بر این باورند که صنعت‬ ‫خودرو باید با جدیت فعالیت خود را ادامه دهد اگرچه دارای خألها‬ ‫و ضعف‌هایی نیز هس��ت‪ .‬این روزها تعلیق همکاری‌های ش��رکای‬ ‫اروپایی به‌ویژه خودروس��ازان فرانس��وی گمانه‌زنی‌های زیادی را به‬ ‫دنبال داش��ته است‪ .‬برای مثال‪ ،‬با وجود اینکه لیندا جکسون‪ ،‬مدیر‬ ‫برند ‪ PSA‬در گفت‌وگو با رویترز با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری امریکا برای خ��روج از برجام گفته بود راهبرد این‬ ‫شرکت در ایران تغییر نکرده است و این شرکت به فعالیت خود در‬ ‫ایران ادامه می‌دهد و منتظر اس��ت که اتحادیه اروپا موضع شفافی‬ ‫درب��اره تحریم‌ها امریکا و چش��م‌انداز تجاری ش��رکت‌های اروپایی‬ ‫اتخاذ کند‪ ،‬شاهد تعلل در همکاری‌ها هستیم‪ .‬یکی از پرسش‌هایی‬ ‫که در این باره مطرح می‌ش��ود این است که همکاری شرکت‌های‬ ‫خصوص��ی با یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ممکن اس��ت در ادامه‬ ‫همکاری‌ها خللی در مش��ارکت به وجود آید؟ منافع ش��رکت‌های‬ ‫خارجی در بازار ایران چقدر است؟‬ ‫‹ ‹تحریم‌های خودی‬ ‫‹ ‹شکل‌گیری ارتباطات علمی و صنعتی‬ ‫وقتی قراردادهای جدید در صنعت خودرو بس��ته ش��د قرار شد‬ ‫تا در ادامه ب��رای روزآمدی صنعت قطعه نیز صنعتگران این حوزه‬ ‫وارد همکاری با همتایان خارجی خود ش��وند‪ .‬در ش��رایط پیش رو‬ ‫روند همکاری‌ها به چه شکل پیش خواهد رفت؟ ابوالفضل خلخالی‪،‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه علم و صنعت در ای��ن باره گفت‪ :‬هنوز‬ ‫داخلی‌سازی قطعات به شکل جدی آغاز نشده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این‬ ‫تغییرات تاثیر زیادی روی صنعت قطعه کش��ور ندارد و خودروساز‬ ‫خارجی متعهد به تامین قطعات تا زمان س��اخت قطعات در داخل‬ ‫است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته اگر بخواهیم صنعت خودرو کشور توسعه‬ ‫یابد‪ ،‬باید قطعه‌سازان رشد کنند و در این باره افزایش داخلی‌سازی‬ ‫کمک‌کننده اس��ت‪ .‬قطعه‌سازان برای مش��ارکت باید بتوانند مراکز‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه خود را توس��عه دهن��د تا بتوانیم بس��یاری از این‬ ‫قطع��ات را در داخل کش��ور تولید و تامین کنیم‪ .‬دس��ت یافتن به‬ ‫قطعات باکیفیت غیرممکن نیس��ت‪ .‬بسیاری از قطعات خودروهای‬ ‫جدی��د را می‌توانی��م در داخل تولید کنیم‪ .‬این مدرس مهندس��ی‬ ‫خودرو تاکید کرد‪ :‬چیزی که باعث می‌ش��ود حجم داخلی‌س��ازی‬ ‫کم ش��ود و نتوانیم تولید کنیم مش��کالت و چالش‌های ارتباطات‬ ‫بین‌المللی نیس��ت‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬صنعتگران بین‌الملل��ی به دنبال‬ ‫حاش��یه سود مشارکت‌های خود هستند‪ .‬این ما هستیم که باید در‬ ‫مقابل بتوانیم نیازهای خود را رفع کنیم‪ .‬خلخالی ادامه داد‪‌:‬دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ارتباط‌های خوبی را با قطعه‌س��ازان آغاز کرده و در‬ ‫قو‌توسعه در حال کمک به آنها است تا به لحاظ فناوری‬ ‫بخش تحقی ‌‬ ‫بتوانند این قطعات را در داخل تولید کنند‪ .‬در این باره نیاز است به‬ ‫بخش دانش فنی عمیق‌تر ورود شود‪ .‬او افزود‪ :‬در کشور نیز با توجه‬ ‫به اینکه بازار خوبی برای صنعت خودرو داریم حاشیه سود مناسبی‬ ‫برای سرمایه‌گذاران این بخش وجود دارد‪ .‬ورود قطعه‌سازان در هر‬ ‫حوزه می‌تواند به لحاظ اقتصادی هم دستاوردهای خوبی برای آنها‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هم در شکل کالن برای صنعت کشور‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتماد به توان داخلی‬ ‫برخ��ی از خودروهای جدید مانند پژو ‪ ۳۰۱‬با بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫داخلی‌س��ازی آغاز به تولید ش��ده اس��ت‪ .‬خلخالی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که حرکت با این میزان داخلی‌س��ازی چقدر می‌تواند در‬ ‫آس��یب‌های احتمالی راهگش��ا باش��د‪ ،‬گفت‪‌:‬این امر گام‌های بلند‬ ‫در کاه��ش وابس��تگی به ش��رکت‌های بین‌المللی اس��ت اما به هر‬ ‫حال ممکن اس��ت در بحث مالی و انتقال پول مش��کالتی به وجود‬ ‫آی��د‪ .‬نمی‌توان انتظار داش��ت ‪۱۰۰‬درصد فعالیت‌ها بدون مش��کل‬ ‫پیش برود اما به هر روی‪ ،‬کش��ور در حوزه قطعه‌س��ازی مشکالت‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫پیشامد خروج خودروسازان خارجی بر فعالیت‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫حل‌نش��دنی ندارد و می‌تواند به آن س��و حرکت‌های جدی داشته‬ ‫باش��د‪.‬وی یادآور ش��د‪‌:‬برخی از خودروس��ازان داخلی تاکید دارند‬ ‫قطعه‌سازان الیسنس یک قطعه‌س��از خارجی را داشته باشند‪ .‬این‬ ‫ممکن است مشکل ایجاد کند‪ .‬اگر قرار باشد الیسنس یک شرکت‬ ‫خارجی گرفته ش��ود باید تمام خط تولید و تهیه مواد با نظر طرف‬ ‫خارجی انجام شود در حالی که خیلی وقت‌ها نیازی نیست‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو تصریح کرد‪ :‬با ف��رض کاهش‬ ‫همکاری و مش��ارکت‌ها به لحاظ فناوری‪ ،‬این خودروها در سطحی‬ ‫قرار دارند که قطعه‌س��ازان داخلی می‌توانند قطعات مورد نیاز آنها‬ ‫را با کیفیت مناسب بسازند و در اختیار خودروسازان قرار دهند‪ ،‬به‬ ‫شرط اینکه به آنها اعتماد شود و راهکارهای درستی پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫وی معتقد است به لحاظ مهندسی کشور حرف‌های زیادی برای‬ ‫گفتن دارد‪ .‬دلیلی ندارد در این حوزه‌ها عقب‌نشینی کنیم‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اگ��ر از طرف همتای خارجی مش��کلی رخ ده��د در داخل با کمی‬ ‫مدیریت موضوع قابل پیگیری و حل است‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ مسئله اصلی در سوددهی‬ ‫امی��د رضایی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازان کشور نیز با نگاهی واقع‌بینانه درباره ادامه همکاری‌های‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی گفت‪ :‬بیش��تر باید قبول کنیم منافعی که‬ ‫صنعتگر خارجی در بازارهای طوالنی‌مدت گذش��ته خود دارد قابل‬ ‫مقایس��ه با بازار تازه‌ای مانند ایران نیست‪ .‬بازار ایران بازار مطلوبی‬ ‫است اما هنوز سرمایه‌گذاری زیادی روی آن انجام نشده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مطلوبیت ب��ازار بکر ای��ران برای خارجی‌ه��ا قابل رد‬ ‫کردن نیس��ت اما برای س��رمایه‌گذارانی که تازه‌‌کار هس��تند بازار‬ ‫مس��تعدی به ش��مار نمی‌رود بلکه زمانی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساله نیاز است تا‬ ‫پس از س��رمایه‌گذاری سودآور ش��ود‪ .‬به همین دلیل اینکه طرف‬ ‫خارجی بخواهد بازارهای دیگ��ر خود را تحت تاثیر بازار ایران قرار‬ ‫دهند انتظار دور از ذهنی اس��ت‪ .‬بازارهایی که امروز حاش��یه سود‬ ‫باالیی دارند طبیعی اس��ت ش��یرین‌تر باشد‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خ��ودرو ادامه داد‪‌:‬تولید انبوه خودروس��ازانی که وارد مش��ارکت با‬ ‫ایران ش��ده‌اند به پایان س��ال ‪ ۲۰۱۸(‌۹۷‬میالدی) یا حتی اواسط‬ ‫‪ )۲۰۱۹(‌۹۸‬می‌رس��د‪ .‬هیچ پروژه‌ای نیز در آغاز تیراژ ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫ن��دارد بلکه به مرور زمان ش��مارگان آن افزایش می‌یابد؛ این یعنی‬ ‫بازار ایران در درازمدت می‌تواند شیرینی داشته باشد‪ .‬رضایی گفت‪:‬‬ ‫تیراژ یکی از دالیل اس��ت‪ .‬به هر ترتیب‪ ،‬قطعه‌س��از خارجی که با‬ ‫قطعه‌ساز ایرانی وارد مذاکره شده است اگر بازار مستعدی در سایر‬ ‫کش��ورها داشته باشد تیراژ آنها به مراتب باالتر از ایران است و باید‬ ‫بپذیری��م آنها را فدای ب��ازار ایران نمی‌کند‪ .‬اما قطعه‌س��ازی که با‬ ‫ایران ش��روع کرده باشد طبیعی اس��ت می‌ماند زیرا بازار ایران هم‬ ‫جذابیت‌های خود را دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در نتیجه‪ ،‬ش��رکت‌هایی که‬ ‫همکاری خود را با قطعه‌س��ازان ایرانی آغ��از کرده‌اند را باید به دو‬ ‫گروه تقس��یم کرد؛ آنهایی که بازارهای وسیعی در سطح بین‌الملل‬ ‫دارند ک��ه به خاطر بازار ای��ران آنها را به خط��ر نمی‌اندازند‪ .‬گروه‬ ‫دوم قطعه‌س��ازانی که خیلی معروف نیس��تند(اما دانش فنی کافی‬ ‫در اختیار داش��ته و محصوالت باکیفیت تولید می‌کنند) این گروه‬ ‫ش��اید نس��بت به بازار ایران راغب‌تر باشند و نخواهند آن را به این‬ ‫راحتی از دست بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬درصد قطعات چالش اصلی‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان‬ ‫کش��ور معتقد اس��ت امروز ارتباط��ات بین‌الملل و مش��ارکت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی چال��ش اصلی صنعت کش��ور نیس��ت؛ مس��ئله اصلی‬ ‫مراوده‌ه��ای بانکی و انتقال و جابه‌جایی پول اس��ت‪ .‬رضایی افزود‪:‬‬ ‫ضم��ن آنکه در هیچ کش��ور صنعتی تمام قطع��ات ‪ ۱۰۰‬درصد در‬ ‫داخ��ل تولید نمی‌ش��ود و به طور قطع بخش��ی وارداتی اس��ت؛ به‬ ‫رضایی به ش��رایط سخت صنعت قطعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫چالش‌ها و مش��کالت صنعت قطعه کش��ور که سال‌هاس��ت با آن‬ ‫درگیر اس��ت و با وجود تمام این مس��ائل به تولید خود ادامه داده‬ ‫است رفع نشود عمر طوالنی نخواهد داشت‪ .‬باید گفت خود‌تحریمی‬ ‫ما بیشتر از دگر‌تحریمی است‪ .‬وقتی نرخ ارز و هزینه‌های تولید باال‬ ‫رفته اما نرخ قطعات تغییری نکرده است نمی‌توان انتظار شکوفایی‬ ‫و رشد داش��ت‪ .‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازان کش��ور اضافه کرد‪ :‬اگر مطالبات قطعه‌سازان به همین‬ ‫شکل ادامه پیدا کند و مشکالت مالی قطعه‌سازان رفع نشود شرایط‬ ‫صنعت قطعه حادتر می‌شود‪ .‬مشکل شریک خارجی نیست‪ .‬مشتری‬ ‫قطعه‌ساز خودروساز است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مشکل اصلی این چرخه است‬ ‫که تزریق مالی به درستی انجام نمی‌شود‪ .‬وی پیشنهاد کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید حمایت کند و ب��رای تولید وام‌های‬ ‫کم‌بهره تامین کند تا چالش‌ها به‌تدریج رفع شود که به طور قطع ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬سال زمان نیاز است‪ .‬خودروساز هنوز معوقاتش را نپرداخته و‬ ‫نتوانسته مطالبات قطعه‌ساز را بپردازد و زمان می‌خواهد اما پرسش‬ ‫این اس��ت که در این زمان قطعه‌س��از باید از کجا هزینه‌های خود‬ ‫را تامین کند‪ .‬با محدودیت‌های ش��ورای رقابت‪ ،‬تورم و‪ ...‬فعالیت‌ها‬ ‫نیز محدود می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری برای برون‌رفت از مشکالت‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا صنعتگران در نشستی‬ ‫با تمام مس��ئوالن ذی‌ربط به واکاوی موض��وع نمی‌پردازند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلس��ه‌ها در حال پیگیری اس��ت اما س��رعت الزم وجود ندارد در‬ ‫حالی که زمان بس��یار مهم است‪ .‬باید به سرعت تعیین‌تکلیف شود‬ ‫و هزینه‌ه��ا برای قطعات باید افزای��ش ‪ ۴۰‬درصدی یا حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درصدی داش��ته باشد‪ .‬خودروساز با اس��تفاده از آپشن به نوعی در‬ ‫هزینه‌ها مدیریت می‌کند اما مشکل قطعه‌ساز همچنان پابرجاست‬ ‫زیرا با مطرح ش��دن آپشن تیراژ برخی از قطعات کاهش می‌یابد و‬ ‫هزینه‌ها برای قطعه‌س��از باال می‌رود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬باید با تعامل‬ ‫رو‌دررو راهکاره��ا اعالم ش��ود و ب��ه جمع‌بندی رس��ید‪ .‬در چنین‬ ‫مش��کالتی باید دولت همچون سایر کشورها ورود کند‪ .‬رضایی در‬ ‫پایان گف��ت‪‌:‬برای برون‌رفت از چالش‌ه��ای داخلی و خارجی باید‬ ‫خودروس��از و قطعه‌ساز تعامل حقیقی داشته باش��ند‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت مشکالت حادتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫اگر چه مش��کالت بین‌المللی بی‌تاثیر ب��ر صنعت داخل نخواهد‬ ‫بود اما هنگامی این بحث مسئله‌س��از می‌شود که خود صنعتگران‬ ‫نیز با یکدیگر چالش داشته باشند و اینکه هر یک تنها به فکر رفع‬ ‫مش��کالت خود بوده و دیگری را نادیده بگیرد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مش��کالت زنجیره‌وار به یکدیگر متص��ل بوده و از یک حلقه به‬ ‫حلقه دیگر و از یک گروه به گروه دیگر س��رایت می‌کند‪ .‬همان‌طور‬ ‫که رفع مش��کالت نیز در یک جمع‌بن��دی مورد رضایت طرف‌های‬ ‫مرتبط از بار آن می‌کاهد‪.‬‬ ‫شرکا‬ ‫همراهی رنو با زنجیره تامین داخل‬ ‫ت��داوم حضور رنو در ایران که از س��وی مدیرعامل‬ ‫ائت�لاف خودروس��ازی رنو‪ -‬میتسوبیش��ی‪ -‬نیس��ان‬ ‫اع�لام ش��د‪ ،‬با وج��ود تعامل س��ازنده آن ب��ا فعاالن‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کش��ور‪ ،‬اما با مسائلی همچون‬ ‫مش��کالت س��رمایه‌گذاری جدید این شرکت و شمار‬ ‫تیراژ(شمارگان) تولید همراه است‪.‬‬ ‫خارج ش��دن امری��کا از برجام و در پ��ی آن خروج‬ ‫شرکای خودروس��ازان ایرانی از جمله پژو‪ -‬سیتروئن‪،‬‬ ‫هیوندای موتورز‪ ،‬فولکس واگن و کیاموتورز را به دنبال‬ ‫داشت‪ ،‬با این وجود کارلو گوس (‪)Carlos Ghosn‬‬ ‫مدیرعامل شرکت رنو‪ -‬نیسان‪ -‬میتسوبیشی بر ادامه‬ ‫حض��ور در ایران با وج��ود خروج امری��کا از برجام و‬ ‫بازگش��ت تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در دور پیش��ین تحریم‌ها‪ ،‬گرچه رنو از بازار کش��ور‬ ‫خارج نشد اما محدودیت‌های بانکی سبب شده بود تا‬ ‫نقل و انتقال پول بین رنو و ایران با مش��کالتی مواجه‬ ‫ش��ده و در نتیجه نتواند در سطح وسیع قطعات مورد‬ ‫نی��از را برای مونتاژ خودروهای خود در ایران ارس��ال‬ ‫کند که در نتیجه تولیدات محصوالت آن کاهش یافت‬ ‫اما قطع نشد‪.‬‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬ماه دیگر صنعت خودروی کشور بار دیگر‬ ‫از سوی امریکا تحریم خواهد شد‪ ،‬تحریم‌هایی که این‬ ‫بار سخت‌تر از دوره‌های گذشته عنوان شده است‪.‬‬ ‫محدودیت ارسال قطعات در نتیجه محدودیت نقل‬ ‫و انتق��ال بانک��ی و در نتیجه کاهش تی��راژ تولید که‬ ‫کاهش عرضه و افزایش نرخ را به دنبال دارد‪ ،‬از جمله‬ ‫موضوع‌هایی اس��ت که در نتیجه فشارهای امریکا بر‬ ‫این خودروساز انتظار می‌رود‪.‬‬ ‫رنو در قالب ائتالف با نیسان و میتسوبیشی در بازار‬ ‫امری��کا حضور داش��ته و گرچه خ��ودش در این بازار‬ ‫نیست اما ‪ ۲‬شریک دیگرش در آن حضور دارند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با وجود وفاداری رنو به ایران‬ ‫اما با توجه به محدودیت‌هایی که امریکا در عرصه نقل‬ ‫و انتق��ال پول ایجاد می‌کن��د‪ ،‬با چالش‌هایی همچون‬ ‫سرمایه‌گذاری نکردن جدید‪ ،‬کاهش تولید محصوالت‬ ‫کنون��ی رنو‪ ،‬افزای��ش نرخ این خودروه��ا و برخوردار‬ ‫نشدن از فناوری‌های جدید روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری جدید رنو و اما و اگرها‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در این‬ ‫رابطه به ایرنا گفت‪ :‬در دور پیشین تحریم‌های امریکا‪،‬‬ ‫شاهد کاهش تیراژ تولید رنو در ایران بودیم‪ ،‬موضوعی‬ ‫ک��ه این بار نی��ز انتظار می‌رود؛ با ای��ن حال احتمال‬ ‫می‌رود سرمایه‌گذاری جدید این شرکت در ایران نیز‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این اس��تاد دانش��گاه عل��م و صنعت‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط کنونی و اعالم حمایت اتحادیه اروپا از ایران‪،‬‬ ‫شرکت‌های اروپایی می‌توانند به شکل منطقی در برابر‬ ‫امری��کا مقاومت کنند و قراردادهای گذش��ته خود را‬ ‫ادامه دهند؛ براین اس��اس پیش‌بینی می‌ش��ود تولید‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬و ساندرو شرکت رنو ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در چنین ش��رایطی رابطه رنو با‬ ‫برخی تامین‌کنندگان بین‌المللی قطعه حفظ می‌شود‬ ‫و ش��بکه تامین قطعات می‌تواند همچون گذش��ته به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد؛ همچنین می‌توان برنامه‌های‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات را نیز دنبال ک��رد‪ .‬عضو هیات‬ ‫علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ای��ران ادامه داد‪ :‬ائتالف رنو‪ -‬نیس��ان‪ -‬میتسوبیش��ی‬ ‫همه جوانب ام��ر را دیده و اینک در چارچوب قوانین‬ ‫کنون��ی تا مدت��ی می‌تواند ب��ه حضور خ��ود در بازار‬ ‫ایران ادامه دهد‪.‬کاکایی افزود‪ :‬حتی به نظر می‌رس��د‬ ‫پژو‪ -‬س��یتروئن در خروج از بازار کش��ور و رها کردن‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها در ایران عجله کرده‌اند و دلیل آن‬ ‫تاکنون مشخص نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا زمان سر رسید تحریم‌ها‪ ،‬هرچند‬ ‫ش��رکای خودروس��ازان ایرانی به دنب��ال وارد کردن‬ ‫حداکثر قطعات به کش��ور هس��تند اما باید به دنبال‬ ‫جایگزی��ن بین‌المللی برای تامین قطعات و مواد مورد‬ ‫نیاز برای تداوم تولید باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های توسعه صنعت خودرو و تامین‬ ‫مالی‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو‪ ،‬چگونگ��ی تداوم‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌ای و انتق��ال فناوری‌های جدید را‬ ‫موضوعی زمان‌بر دانست و گفت‪ :‬زمانی مشکل بیشتر‬ ‫آشکار می‌شود که می‌بینیم منابع مالی کافی نیست‪.‬‬ ‫وی با یادآوری برنامه س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫ب��رای تامین مالی برنامه‌های صنعت نفت تاکید کرد‪:‬‬ ‫مش��ابه چنین برنامه‌ای باید ب��رای صنعت خودرو نیز‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫کاکایی ادامه داد‪ :‬این روزها سرمایه‌های سرگردانی‬ ‫در کش��ور وجود دارد که به سمت بازارهای غیرمولد‬ ‫سکه‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و غیره منحرف شده است؛ باید بتوانیم‬ ‫آنه��ا را به س��مت بازارهای مول��دی همچون صنعت‬ ‫خودرو هدایت کنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کش��ور نیز در این زمینه گفت‪ :‬رنو‬ ‫در روزها و هفته‌های گذش��ته هرگ��ز اعالم خروج‬ ‫از ب��ازار ایران نکرده بود؛ در دور گذش��ته تحریم‌ها‬ ‫نیز چنین سیاستی داشت‪.‬به گفته آرش محبی‌نژاد‬ ‫تنها نگرانی ما‪ ،‬محدود ش��دن تی��راژ تولید و تنوع‬ ‫مدل‌های خودرویی رنو در ایران در ش��رایط کنونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رنو همواره با قطعه‌س��ازان و زنجیره‬ ‫تامین خ��ود در زمینه پرداخت‌ها و تعامالت دوجانبه‬ ‫منصفانه عم��ل کرده و به قرارداده��ای خود با ایران‬ ‫وفادار مانده بود؛ در تحریم‌های گذش��ته نیز هر چند‬ ‫تولیدات خود را کاهش داد اما هیچگاه به صفر نرساند‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی ادامه داد‪ :‬اکن��ون نیز پیش‌بینی‬ ‫می‌شود رنو برای عمل به تعهدات خود تالش کند اما‬ ‫اینک��ه در چه ابعاد و حجمی از تولید و با چه تیراژی‬ ‫ادامه دهد‪ ،‬باید صبر کنیم‪.‬‬ ‫وی هرگونه تالش رنو برای انجام سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید در شرایط کنونی را نیز منطقی ندانست و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود با خودروه��ای موجود در‬ ‫کشور به حضور در بازار ایران ادامه دهد‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد تاکید کرد‪ :‬در چنین شرایطی و با تداوم‬ ‫محدودی��ت نقل و انتقال بانکی‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫عرضه خودروهای رنو در ایران با کاهش روبه‌رو ش��ده‬ ‫و حتی افزایش قیمت‌ها را نیز شاهد باشیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش مدیرعامل خودروسازی رنو‬ ‫در جلسه ساالنه س��هامداران رنو اعالم کرد‪ ،‬با وجود‬ ‫بازگش��ت تحریم‌های امریکا‪ ،‬این شرکت همچنان به‬ ‫فعالیت خود در ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫کارلو گوس گفت که با وجود احتمال جریمه شدن‬ ‫از س��وی امریکا‪ ،‬این ش��رکت فرانسوی در ایران باقی‬ ‫خواهد ماند تا «در زمان بازگشایی مجدد بازار» برتری‬ ‫خود را نسبت به دیگر خودروسازها حفظ کرده باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل رنو ادام��ه داد‪ :‬حتی اگر ناچار ش��ویم‬ ‫حجم فعالیت خود را کاهش دهیم‪ ،‬بازار ایران را ترک‬ ‫نخواهی��م کرد‪ .‬ما در ایران آینده داریم‪ .‬وضعیت را به‬ ‫دقت نظاره خواهیم کرد تا اطمینان یابیم حضور ما در‬ ‫ایران به اقدامات تالفی‌جویانه مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫امریکا منجر نشود‪ .‬رنو س��ال گذشته قراردادی ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیون دالری با س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) امضا کرده بود ت��ا بر مبنای آن و برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬مراکز توزیع و خدم��ات پس از فروش‬ ‫خود را در ایران مستقر کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین متعهد ش��ده بود‪ ،‬در حوزه‬ ‫تحقیق و توسعه‪ ،‬بومی‌سازی تولید خودرو و نیز توزیع‬ ‫آن در بازار داخل و خارج از ایران فعال باشد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ب��ازار خودرو داخلی و همچنین خودروهای وارداتی روزهای عجیبی را می‌گذراند‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد هیچ‌گونه نظارتی روی قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد و عالوه بر افزایش‬ ‫قیمت‌های هفتگی و گاه روزانه خودروس��ازان‪ ،‬فروشندگان و واسطه‌ها نیز بازار داغی‬ ‫برای خود درست کرده‌اند و هر قیمتی را که دوست دارند برای خودروهای خود اعالم‬ ‫می‌کنند‪ .‬یکی از مثال‌های بارز این نابس��امانی در بازار خودرو مربوط به رنو س��اندرو‬ ‫اس��تپ وی اس��ت که چند روز پیش اعالم ش��د با نرخ ‪ ۸۹‬میلیون تومان به فروش‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬این در حالی است که در بازارهای جهانی نسخه تازه‌ای از نسل جدید این‬ ‫خودرو با نام اوربان ادیشن معرفی شده که حتی ارزان‌تر از مدل‌های پیشین آن است‪.‬‬ ‫ام��ا جدا از بازار خودروهای داخلی وارداتی‌ها هم حکایت دردناکی دارند‪ .‬در مدت‬ ‫چن��د هفته و چند ماه نرخ این خودروها افزای��ش گاه چند صد میلیون تومانی پیدا‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬پایگاه خبری انتخاب در مطلبی مفصل به این ماجرا پرداخته و انتقادهای‬ ‫شدیدی را متوجه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرده است‪.‬‬ ‫ماجرا از اواخر سال ‪ ۹۵‬آغاز شد که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمایندگی‌های‬ ‫غیررسمی را از چرخه واردات خودرو حذف کرد‪ .‬براساس گزارش مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس ‪ ۵۱‬درصد واردات خودروها به این نمایندگی‌های غیررس��می تعلق داشت و‬ ‫این تصمیم به خودی خود باعث افزایش ناگهانی نرخ شد‪.‬‬ ‫تغییرات جگوار ‪ ،E-Pace‬سامانه تعلیق متفاوت و پیشرانه ارزان‌تر‬ ‫ب��ه خرید جگوار ‪ E-Pace‬جدی��د فکر می‌کنید؟ انتخاب خوبی‬ ‫اس��ت؛ به‌خصوص اینکه شاسی‌بلند لوکس بریتانیایی پیش از این‬ ‫جوایز زیادی را به‌دس��ت آورده ک��ه از جمله آنها عنوان کراس‌اوور‬ ‫س��ال مجله تاپ‌گیر بوده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون جگوار ای��ن خودرو را‬ ‫جذاب‌تر س��اخته و آن را با برخ��ی ویژگی‌های جدید عرضه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این‌بروزرسانی‌ها شامل پیشرانه‪ ،‬سامانه تعلیق و تجهیزات‬ ‫رفاهی جدید اس��ت‪ .‬پیش��رانه جدید یادشده نس��خه کم‌توان‌تر از‬ ‫پیشرانه‌های انجینیومی است که درگذشته معرفی شده‌اند‪ .‬اگرچه‬ ‫‪ E-Pace‬تا امروز با نس��خه‌های ‪ ۲۵۰‬و ‪ ۳۰۰‬اسب بخاری پیشرانه‬ ‫‪ ۴‬سیلندر ‪ ۲‬لیتری توربو در دسترس بوده اما هم‌اکنون می‌توان آن‬ ‫را با خروجی ‪ ۲۰۰‬اس��ب بخاری هم سفارش داد که باعث می‌شود‬ ‫حداقل در برخی بازارها نرخ پایین‌تری داشته باشد‪.‬‬ ‫برای مثال نرخ نسخه پایه در بریتانیا از ‪۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬پوند آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که نرخ مدل ‪ ۲۵۰‬اسبی از ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۱۹۰‬پوند‬ ‫و مدل دیزل پایه از ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۳۵۵‬پوند ش��روع می‌شود؛ بنابراین‬ ‫این تغییرات باعث شده‌اند ‪ E-Pace‬جدید به ارزان‌ترین محصول‬ ‫جگوار تبدیل ش��ود و مدل پایه سدان ‪ XE‬با نرخ ‪ ۳۱‬هزار و ‪۵۰۵‬‬ ‫پوندی را پش��ت س��ر بگذارد‪ .‬استفاده از این پیش��رانه باعث ثبت‬ ‫شتاب صفر تا ‪ ۹۶‬کیلومتر در ‪ ۷/۷‬ثانی ‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه بر پیش��رانه جدید‪ ،‬جگوار ‪ E-Pace‬دارای س��امانه تعلیق‬ ‫فعال جدیدی اس��ت که از دامپرهای ‪ 3‬لوله متغیر و س��وپاپ‌های‬ ‫هیدرولیکی خارجی به‌منظور بهبود کیفیت س��واری‪ ،‬هندلینگ و‬ ‫کنترل بدنه سود می‌برد‪.‬‬ ‫این سامانه حرکات خودرو را در هر ‪ ۲‬میلی‌ثانیه بررسی و نیروی‬ ‫دامپ موردنیاز را محاس��به می‌کند‪ .‬حت��ی حالت آفرود نیز وجود‬ ‫دارد که بی‌ش��ک درس‌های زیادی را از برن��د برادر یعنی لندروور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته این واردکنندگان انحصاری‪ ،‬زیر نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و‬ ‫بیشتر نقش رابط را بازی می‌کنند‪ .‬واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند‬ ‫و نمی‌توانند خود در رأس چنین انحصاری ایجاد کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬سیاست‌های مربوط به واردات خودرو‪ ،‬در‬ ‫شورای سیاس��ت‌گذاری خودرو تعیین می‌شود که ریاستش با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه‌سازان‬ ‫هستند‪ .‬از چنین شورایی تصمیم‌هایی که به نفع مردم باشد بیرون نمی‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت آقای وزیر‬ ‫احواالت این روزهای بازار خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫خودرو گرمی چند؟‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲۰۰‬درصدی نرخ در ‪ ۲۰‬روز‬ ‫در تیر ‪ ،۹۶‬دولت س��امانه ثبت سفارش خودرو را بس��ت‪ .‬این اقدام نیز هرج‌ومرج‬ ‫بازار را دوچندان کرد‪ .‬چندی بعد‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درباره این تصمیم گفت‪ :‬اکنون در ش��رایطی ق��رار داریم که مدیریت منابع‬ ‫ارزی از اهمیت باالیی برخوردار است‪ ،‬به همین جهت باید درزمینه واردات حساسیت‬ ‫بیشتری داشته باشیم؛ به‌ویژه در کاالهایی که مشابه داخلی دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل بس��ته شدن س��امانه ثبت س��فارش خودرو حجم باالی تقاضای‬ ‫واردات خودرو در اواخر س��ال ‪ ۹۵‬و ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬بود‪ ،‬به همین دلیل از تیر سال‬ ‫‪ 96‬تصمیم گرفتیم این س��امانه بسته شود که البته با شکایت انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو نیز روبه‌رو شدیم‪.‬‬ ‫به‌دنبال این پاسخ‪ ،‬بازار بیش از پیش دچار نوسان شد؛ تا جایی که برخی خودروها‬ ‫تنها در مدت ‪ ۲۰‬روز افزایش نرخ ‪ ۲۰۰‬درصدی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرفه واردات و ورود دیوان عدالت‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش در دی ‪ ،۹۶‬پس از حدود ‪ ۶‬ماه بسته بودن‪ ،‬دوباره باز شد‪،‬‬ ‫اما دولت همزمان ضوابط جدیدی را برای واردات خودرو اعالم کرد که براس��اس آن‪،‬‬ ‫تعرف��ه واردات خودروه��ای دارای حجم موتور ‪ ۱۵۰۰‬سی‌س��ی‪ ،‬از ‪ ۴۰‬درصد به ‪۵۵‬‬ ‫درص��د‪ ،‬خودروهای ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی‌س��ی به ‪۳۵‬درص��د و خودروهای ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی نیز از ‪ ۵۵‬درصد به ‪ ۹۵‬درصد افزایش یافت‪ .‬همچنین در تصمیمی‬ ‫بحث‌برانگی��ز‪ ،‬تعرفه خودروهای هیبریدی از ‪ 4‬درصد ب��ه حداقل ‪ ۲۵‬و حداکثر ‪۹۵‬‬ ‫درصد رس��ید‪ .‬البته این مصوبه چندی بعد در ‪ ۱۸‬بهمن ازسوی دیوان عدالت اداری‬ ‫باطل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی صاحبان و متقاضیان خودروهای وارداتی‬ ‫همین تصمیم باعث ش��د بازار نه‌تنها به اوضاع پیش��ین خود بازنگردد‪ ،‬بلکه بهانه‬ ‫جدی��دی برای تالطم و گرانی دوباره بیابد‪ .‬دولت البته در ‪ 9‬دی ‪ ،۹۶‬مصوبه دیگری‬ ‫داش��ت که براس��اس آن‪ ،‬واردات خودرو ازسوی اش��خاص حقیقی و حقوقی غیر از‬ ‫نمایندگی رس��می را در صورت عقد قرارداد ارائ��ه خدمات پس از فروش واردکننده‬ ‫با نمایندگی رس��می و براساس ضوابط تعیین‌ش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت امکان‌پذیر دانست اما این مصوبه نیز تأثیر خاصی بر بهبود قیمت‌ها نداشت‪.‬‬ ‫همه این اتفاق‌ها در نهایت با افزایش ناگهانی نرخ دالر تکمیل شد و کار را به جایی‬ ‫رساند که به تعادل رسیدن قیمت‪ ،‬غیرممکن شد‪.‬‬ ‫اکنون ماه‌هاس��ت که وضعیت بغرنجی در بازار خودروکشور حاکم شده؛ بسیاری از‬ ‫کس��انی که خودرو خارجی دارند‪ ،‬به‌دلیل آشفتگی بازار نمی‌توانند آن را بفروشند و‬ ‫متقاضیان خرید هم به‌علت بی‌ثبات بودن قیمت‌ها‪ ،‬امکان خرید ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش عجیب انجمن واردکنندگان‪ :‬نرخ را پایین نمی‌آوریم‬ ‫در این میان‪ ،‬واردکنندگان نیز مشغول گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند‪ .‬چندی‬ ‫پیش رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاس��خی عجیب به این باور عمومی که‬ ‫با تخصیص ارز رس��می (‪ ۴۲۰۰‬تومانی) به واردکنندگان خودرو باید ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت‌ها در این بازار باش��یم زی��را هزینه‌های ارز مصرف��ی واردکنندگان خودرو که‬ ‫پیش از این از ارز میانگین ‪ ۶۰۰۰‬تومانی بازار آزاد برای واردات اس��تفاده می‌کردند‬ ‫ب��ا تخصی��ص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬کاهش یافته اس��ت؛ بنابراین متناس��ب با آن نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی نیز باید کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬تخصی��ص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باعث‬ ‫کاهش قیمت‌ها نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه تنها س��بب ثبات نرخ‌های فعلی می‌ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫همزمان با افزایش نرخ ارز رس��می از ‪ ۳۷۰۰‬تومان به ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ ،‬مبنای محاسبه‬ ‫حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو نیز از ‪ ۳۷۰۰‬تومان به ‪ ۴۲۰۰‬تومان افزایش‬ ‫یافته که به‌معنای افزایش ‪ ۱۴‬درصدی هزینه‌های واردات خودرو در این بخش است‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار واردات در دست چند سازمان و شخص‬ ‫در این بین‪ ،‬ش��ائبه‌هایی ه��م در زمینه‪ ،‬انحصار واردات و وابس��تگی آن به دولت‬ ‫نیز مطرح ش��د‪ .‬به طور مثال‪ ،‬اس��فند سال گذش��ته‪ ،‬مجری برنامه پایش در یکی از‬ ‫برنامه‌های خود گفته بود‪ :‬س��االنه حدود یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر خودرو به‬ ‫کشور وارد می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر به‌دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و افزایش‬ ‫تعرف��ه واردات‪ ،‬نرخ خودروهای خارجی در بازار افزایش یافته‪ ،‬به‌طوری که در برخی‬ ‫خودروها رشد قیمت ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی را شاهد هستیم‪ .‬برخی واردکنندگان‬ ‫خودرو که تعداد آنها ‪ ۹‬نفر است از گذشته تعداد زیادی خودرو ثبت سفارش کردند‬ ‫و اکن��ون با افزایش تعرفه‌ها رانتی حدود ‪ ۱۰۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به جیب‬ ‫این افراد رفته است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬علی خاکس��اری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه «واردات‬ ‫انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک است»‪ ،‬گفته بود‪ :‬گرچه در ظاهر‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو آزاد اس��ت و هر ف��ردی می‌تواند خودرو وارد کند‪ ،‬ام��ا در عمل‪ ،‬افراد خاص‬ ‫به‌گون��ه‌ای فرآیند را چیده‌اند ک��ه واردات در انحصار چند ف��رد و چند خانواده قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬این شرایط انحصاری‪ ،‬بر واردات نوع‪ ،‬کیفیت و نرخ خودرو حاکم است‪.‬‬ ‫در می��ان این آش��فتگی‌ها و تالطم‌های بازار‪ ،‬آنچه قابل‌تأمل و باورنکردنی اس��ت‪،‬‬ ‫س��کوت محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬شریعتمداری پس‬ ‫از رخ دادن اتفاق‌ه��ای ف��راوان در س��ال ‪ ۹۶‬و افزایش افسارگس��یخته قیمت‌ها‪ ،‬در‬ ‫ت امسال س��رانجام در گفت‌وگویی به این ماجرا پرداخت‪ .‬او درباره تصمیم‬ ‫اردیبهش ‌‬ ‫توق��ف واردات خودرو در تیر س��ال ‪ ۹۶‬گف��ت‪ :‬این تصمیم پیش از تش��کیل دولت‬ ‫دوازدهم‪-‬زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نداشتم‪ -‬گرفته‬ ‫شده است‪ .‬این تصمیم را وزیر وقت‪ ،‬بر مبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گرفته و به این ترتیب توقف ثبت سفارش خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهایی‬ ‫که می‌توان به وس��یله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانس��ته را‬ ‫اجرایی کرده اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که ریشه‬ ‫این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته ش��د اظهار کرد‪ :‬بهتر اس��ت از‬ ‫ایشان (محمدرضا نعمت‌زاده) سؤال شود‪ ،‬اما بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای‬ ‫نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان‬ ‫در آن ایام به ‪ 2‬دلیل اساس��ی گرفته ش��ده است؛ نخست کنترل واردات خودروهای‬ ‫خارج��ی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل‌بخش��ی به بازار ارز با کاهش‬ ‫تقاض��ا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی به‬ ‫لحاظ تعداد و ارزش‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری توضی��ح داد‪ :‬موضوع��ی که اتف��اق افتاد در دولت گذش��ته بوده و‬ ‫تمهیداتی که انجام ش��ده‪ ،‬در این دولت و در جهت رفع آن مش��کل بوده‪ ،‬اما برخی‬ ‫اتفاق‌های افتاده در تیر ‪ ۹۶‬را ما نمی‌توانیم درس��ت کنیم؛ یعنی نمی‌ش��ود به پیش‬ ‫از ای��ن م��اه برگردیم و این تصمی��م را ملغی کنیم‪ .‬این تصمیم‌ه��ا گرفته و آثار آن‬ ‫در اقتصاد کش��ور ظاهر ش��ده اس��ت‪ .‬کس��انی هم که به این تصمیم اعتراض دارند‪،‬‬ ‫اعتراض‌ش��ان بحق است و ما هم نمی‌توانیم بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است‪ ،‬اما‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که آیا می‌توان برای رانتی که پیش‌آمده کاری کرد؟ پاسخ‬ ‫این است که بله‪ ،‬می‌شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطالعات واردات را از طریق گمرک دارد‬ ‫و می‌داند چه تعداد خودرو ازسوی کدام نمایندگی‌ها وارد شده و از طرفی هم اختیار‬ ‫نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کند و بر اس��اس دفاتر آنها یا به‬ ‫صورت علی‌الراس برگ تش��خیص صادر و مالیات دریاف��ت کند و به این ترتیب اگر‬ ‫قله‌ای با افزایش نرخ برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود‬ ‫به‌دست آمده به‌وسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد‪.‬‬ ‫با انباش��ته شدن تصمیم‌های نادرست و مش��کالت پیشین‪ ،‬اکنون قیمت‌گذاری‌ها‬ ‫برای خودروهای وارداتی فراتر از انجام می‌شود‪ ،‬تا جایی که در سکوت وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت افزایش قیمت‌ها از روند پیش��ین خود نیز س��بقت گرفتند؛ یعنی‬ ‫اگر برخی خودروها ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش نرخ داش��تند‪ ،‬در روزهای گذش��ته در بازار‬ ‫بی‌نظارت خودرو‪ ،‬قیمت‌هایی دیده شده که حکایت از افزایش ‪ ۲۰۰‬درصدی قیمت‌ها‬ ‫داش��ت! در تازه‌ترین اتفاق‪ ،‬برخی خودروهای وارداتی که نرخ آنها کمتر از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر اس��ت تا ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان نیز نرخ خورده‌اند؛ به بیان ساده‌تر‪ ،‬بهای دالر برای‬ ‫آنها نزدیک ‪ ۱۲‬هزار تومان در نظر گرفته شده است! این در حالی است که براساس‬ ‫گفت��ه مقامات دولتی‪ ،‬واردکنندگان خودرو دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت می‌کنند‪ .‬این‬ ‫اتفاق بی‌تردید در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته و تنها به افزایش‬ ‫سرمایه دالالن و سوداگران می‌انجامد‪ .‬اکنون پرسش این است که چرا وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در س��ال گذشته که چنین وضعیتی برای خودروهای وارداتی پیش‬ ‫آم��ده ب��ود‪ ،‬کاری برای جلوگیری از رانتی که به اذعان خود او می‌ش��د جلوی آن را‬ ‫گرفت‪ ،‬نکرد؟ اساس��ا چرا وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور باید نزدیک یک سال‬ ‫درباره ماجرایی که تا این حد زندگی و خرید و فروش بخش قابل‌توجهی از مردم را‬ ‫ت ش��عاع قرار داده و تأثیر مس��تقیم و غیرمستقیم بر قیمت‌های دیگر می‌گذارد‪،‬‬ ‫تح ‌‬ ‫هی��چ اقدام خاص و مؤثری انجام ندهد؟ چرا او درباره ش��ائبه‌هایی که پیرامون رانت‬ ‫واردکنندگان خاص و وابستگی آنها به دولت وجود دارد‪ ،‬تاکنون توضیح قانع‌کننده‌ای‬ ‫نداده است؟ حتی اگر توضیحات او و انداختن تقصیرها به گردن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دولت یازدهم را بپذیریم‪ ،‬او به‌عنوان رییس ش��ورای سیاست‌گذاری خودرو‬ ‫تاکنون چه اقدام‌های مؤثر و قابل قبولی برای رفع این آشفتگی انجام داده است؟‬ ‫سوخت‬ ‫اسب سرکش مصرف بنزین هنوز می‌تازد‬ ‫رشد شتابان مصرف سوخت در کشور نشان می‌دهد‬ ‫به‌دلیل اجرا نشدن طرح‌های مدیریت مصرف‪ ،‬رسیدن‬ ‫به خودکفایی پای��دار در تولید بنزین باوجود افزایش‬ ‫تولید این فرآورده در داخل‪ ،‬دور از دسترس است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ش��مارش معکوس برای راه‌اندازی‬ ‫رس��می ف��از دوم پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره‬ ‫خلیج‌فارس در حالی آغاز ش��ده ک��ه نگاهی به روند‬ ‫افزایش مصرف س��وخت در کشور نش��ان می‌دهد با‬ ‫بهره‌ب��رداری از این فاز و حتی فاز ‪ 3‬این پاالیش��گاه‬ ‫که در مجموع ‪ ۳۶‬میلیون لیتر در روز به تولید بنزین‬ ‫یورو‪ 4‬کش��ور اضاف��ه می‌کند‪ ،‬خودکفای��ی در تولید‬ ‫بنزین به‌راحتی محقق نمی‌ش��ود و در صورت تحقق‬ ‫نی��ز‪ ،‬چندان پایدار نخواهد بود و بعد از مدت کوتاهی‬ ‫کشور دوباره نیازمند واردات خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت تولید به‌تنهایی کافی نیست‬ ‫بررسی‌ها نش��ان می‌دهد راهکارهای گام نهادن در‬ ‫مسیر صادرات بنزین برای کشوری با جمعیتی افزون‬ ‫بر ‪ ۸۵‬میلیون نفر محدود به افزایش تولید نمی‌ش��ود‬ ‫زیرا همپای این افزایش تولید ش��اهد افزایش میزان‬ ‫مصرف در نتیجه افزای��ش تولید خودرو و واردات آن‬ ‫هستیم‪ ،‬این در حالی است که میزان مصرف سوخت‬ ‫برخی خودروهای داخلی همچنان باالتر از استاندارد‬ ‫اس��ت که این ویژگی به‌تنهایی اثر شگرفی در افزایش‬ ‫مصرف بنزین دارد‪.‬‬ ‫وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت باکیفیت‬ ‫مورد نیاز کش��ور طرح‌هایی را به‌منظور افزایش تولید‬ ‫طراح��ی و اج��را می‌کند؛ ام��ا به‌گفته کارشناس��ان‬ ‫سیاست‌های اجرایی این وزارتخانه در بخش مدیریت‬ ‫مصرف سوخت چندان کارآمد نبوده است‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫چن��دی پیش محمدرض��ا موس��وی‌خواه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره آهنگ‬ ‫مصرف سوخت کشور گفت‪ :‬برای امسال رشد مصرف‬ ‫‪ ۸‬درص��دی را پیش‌بینی می‌کردی��م‪ ،‬در حالی که با‬ ‫رشد مصرف ‪ ۱۱‬درصدی رو‌به‌رو شدیم‪.‬‬ ‫با اینکه سیاس��ت کنترل مص��رف بنزین به کمک‬ ‫راهبردهایی مانند سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت‬ ‫سوخت‪ ،‬جایگزینی ‪ CNG‬با بخشی از بنزین مصرفی‬ ‫و درنهایت هدفمند کردن یارانه‌ها‪ ،‬برای مدتی موجب‬ ‫نزدیک ش��دن میزان تولید و مصرف بنزین در کشور‬ ‫شده بود‪ ،‬در س��ال‌های گذشته دوباره میزان تولید و‬ ‫مصرف بنزین از یکدیگر فاصل��ه گرفته‌اند؛ به طوری‬ ‫که اختالف یادش��ده در سال‌های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬به ترتیب‬ ‫موج��ب واردات روزان��ه به طور متوس��ط ‪ ۱۳.۷‬و ‪۱۲‬‬ ‫میلیون لیتری بنزین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت س�ی‪.‬ان‪.‬جی محدود به س�اخت‬ ‫جایگاه نشود‬ ‫فرهاد محبی‪ ،‬کارشناس حوزه انرژی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫بخش‌هایی که وزارت نفت به‌عنوان متولی امر می‌تواند‬ ‫وارد ش��ود و ایف��ای نق��ش کند‪ ،‬صنعت س��ی‌ان‌جی‬ ‫اس��ت؛ صنعت��ی ک��ه ای��ران به‌دلیل ذخای��ر گازی و‬ ‫توانمندی مطلوب‪ ،‬ظرفی��ت قابل‌توجهی در آن دارد‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود سیاس��ت‌های ای��ن وزارتخانه در بخش‬ ‫ی‌ان‌جی محدود به تاسیس جایگاه و تامین قطعات‬ ‫س‌‬ ‫و تجهیزات نشود و درعمل با بکارگیری سیاست‌های‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی در مصرف‬ ‫بنزی��ن با تولیدکنندگان خودرو وارد مذاکره ش��ود و‬ ‫هزینه تولید خودروهای باکیفیت گازس��وز را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منابع برای تولید سوخت محدود و در‬ ‫مقابل‪ ،‬نیاز به مصرف بی‌پایان و در حال رش��د است؛‬ ‫بنابراین سیاست‌های مدیریت مصرف که از جمله آن‬ ‫می‌توان به شکل‌گیری سامانه هوشمند سوخت‌رسانی‬ ‫اش��اره ک��رد‪ ،‬اهمیت زی��ادی دارد و بای��د همگام با‬ ‫طرح‌های افزایش تولید‪ ،‬مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ‪ 3‬سال وقت‌کشی کرد‬ ‫س��عید عامل‪ ،‬کارش��ناس حوزه اقتص��اد انرژی در‬ ‫گفت‌وگ��و با مهر ب��ا بیان اینکه اب��زار قیمتی یکی از‬ ‫ابزارهای موثر در کنترل و مدیریت مصرف س��وخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت یازدهم ‪ 3‬س��ال زمان داشت که‬ ‫براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ بنزین را به‌طور‬ ‫پلکان��ی و تدریجی افزایش دهد‪ ،‬ام��ا هربار به دالیل‬ ‫مختلف این قانون اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد دولت مدیریت‬ ‫مصرف سوخت را رها کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ارزش صادراتی‬ ‫بنزین نس��بت به مصرف داخل به‌مراتب بیشتر است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه نوعی ارزآوری برای کشور به‌شمار می‌رود‪،‬‬ ‫این در حالی است که دولت در حذف تدریجی یارانه‬ ‫سوخت کاهلی کرده تا حدی که اکنون باتوجه به نرخ‬ ‫تورم و سایر ش��اخص‌های اقتصادی تاثیرگذاری این‬ ‫نرخ بر مصرف‪ ،‬مانند ‪ 3‬سال گذشته نیست‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه این کارش��ناس ح��وزه س��وخت پیش از‬ ‫اجرایی ش��دن سامانه هوشمند سوخت میزان مصرف‬ ‫باال بود‪ ،‬به نحوی که در س��ال ‪ ۸۵‬که هنوز س��امانه‬ ‫شکل نگرفته بود‪ ،‬روزانه حدود ‪ ۷۳‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫مصرف می‌ش��د که در س��ال ‪ ۸۶‬باوجود اینکه ‪۱۰۰‬‬ ‫روز از س��ال را بدون سامانه هوشمند سوخت سپری‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬مصرف س��وخت ب��ه ‪ ۶۴‬میلیون لیتر در‬ ‫روز رس��ید و این روند کاهش��ی ادامه یافت‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر این س��امانه توانست قاچاق را تا حدی کنترل و‬ ‫برخی واحدهای تولیدی که نیاز به حالل‌های صنعتی‬ ‫داش��تند را مجبور به خرید ح�لال کند‪ ،‬درحالی که‬ ‫پی��ش از آن به‌دلی��ل پایین بودن ن��رخ بنزین برخی‬ ‫واحدهای صنعتی که نیاز به حالل داش��تند از بنزین‬ ‫به جای حالل استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫عام��ل درباره اینکه گفته می‌ش��ود دو نرخی بودن‬ ‫بنزین عاملی فس��ادزا اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجربه نشان‬ ‫می‌ده��د عموم مردم که از قش��ر متوس��ط بودند در‬ ‫مصرف خود صرفه‌جویی کردند؛ البته در آن زمان نیز‬ ‫مواردی وجود داش��ت که برخی جایگاه‌های سوخت‬ ‫متخلف در کش��ور با نفوذ در سامانه تالش می‌کردند‬ ‫بنزی��ن ‪ ۴۰۰‬تومانی دولت را به ن��رخ ‪ ۷۰۰‬تومان در‬ ‫آن زمان بفروش��ند‪ .‬اما سیستم هوشیار بود و در سال‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۴‬براس��اس برنامه‌ای که طراحی شده بود به‬ ‫پرونده تک‌تک متخلفان رس��یدگی و مش��خص شد‬ ‫در ‪ ۵‬س��ال ‪ ۵۰‬میلیارد تومان تخلف انجام ش��ده که‬ ‫ازسوی مسئوالن ذی‌ربط پیگیری شد‪ .‬این مسائل در‬ ‫حالی پیش آمد که فروش حاصل از استفاده از سامانه‬ ‫هوش��مند س��وخت در روز حدود ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان بود و این نشان‌دهنده کمترین ضریب خطا در‬ ‫روند فعالیت این سامانه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت‪ ،‬مدیریت مصرف است‬ ‫درس��ت اس��ت که بهره‌برداری کامل از پاالیش��گاه‬ ‫س��تاره خلیج‌فارس موجب خواهد ش��د ای��ران برای‬ ‫نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬در تولید‬ ‫بنزین خودکفا ش��ود اما در صورتی که رش��د مصرف‬ ‫بنزی��ن کنترل نش��ود‪ ،‬خودکفایی و ام��کان صادرات‬ ‫ای��ن محصول فقط برای یک یا ‪ ۲‬س��ال وجود دارد و‬ ‫بس��یار ناچیز خواهد بود؛ شاید در حد ‪ ۴‬میلیون لیتر‬ ‫که آن هم به‌احتمالی به پر کردن ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫اختص��اص می‌یابد و ایران اصال مازادی برای صادرات‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫براساس بررسی‌ها ایران از سال ‪ ۱۴۰۰‬دوباره نیاز به‬ ‫واردات بنزین خواهد داش��ت؛ مگر اینکه سیاست‌های‬ ‫کنترل مصرف به‌طور جدی دنبال ش��ود یا طرح‌های‬ ‫افزایش تولید بنزین در پاالیش��گاه‌های کشور تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به بهره‌برداری برس��د که کام�لا دور از انتظار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناصر آش��وری‪ ،‬دبیر کل انجم��ن صنفی کارفرمایی‬ ‫ش��رکت‌های پاالی��ش نف��ت نی��ز در همین راس��تا‬ ‫گفت‪ :‬برای پایان یافتن مس��ابقه بی��ن تولیدکننده و‬ ‫مصرف‌کننده بنزین‪ ،‬باید در کنار افزایش تولید بنزین‪،‬‬ ‫کارخانه‌های تولیدکننده خودرو کیفی‌سازی شوند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫احتمال پایان تولید سدان‌های لکسس ‪ IS‬و ‪GS‬‬ ‫محبوبیت عجیب کراس‌اوورها موجب شده اوضاع روزبه‌روز برای‬ ‫س��دان‌ها س��خت‌تر ش��ود و یکی پس از دیگری از خط تولید کنار‬ ‫برون��د‪ .‬در همین زمینه چندی پیش ف��ورد اعالم کرد در نظر دارد‬ ‫طی برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده‪ ،‬به تولید تمامی سدان‌های خود پایان‬ ‫دهد‪ .‬حال در زمینه لکس��س هم خبری مش��ابه منتشر شده است‪.‬‬ ‫البته هرچند لکس��س به‌طور کامل تمامی س��دان‌های خود را کنار‬ ‫نمی‌گذارد اما ش��ایعاتی منتش��ر شده که نش��ان می‌دهد این برند‬ ‫لوک��س ژاپنی به‌احتمالی به تولید مدل‌های ‪ IS‬و ‪ GS‬پایان خواهد‬ ‫داد‪ .‬البته شایعات درباره احتمال پایان تولید مدل ‪ GS‬جدید نیست‬ ‫اما معاون ارش��د و مدیر لکس��س امریکای شمالی «دیوید کریس»‬ ‫این ش��ایعات را تایید نکرده است‪ .‬وی به ‪Automotive News‬‬ ‫گفته است لکس��س به دو مدل ‪ IS‬و ‪ GS‬نگاهی استراتژیک دارد‪.‬‬ ‫مدل ‪ IS‬هم‌اکنون در نس��ل سوم خود قرار دارد که برای نخستین‬ ‫ب��ار در نمایش��گاه دیتروی��ت ‪ ۲۰۱۲‬رونمایی ش��د و درحال‌حاضر‬ ‫ب��ا ن��رخ پایه ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۱۰‬دالر‪ ،‬ارزان‌ترین س��دان لکس��س در‬ ‫ایاالت‌متحده به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬اما نرخ کراس‌اوور ‪ NX‬از ‪ ۳۶‬هزارو‬ ‫‪ ۱۸۵‬دالر آغاز شده و سدان بزرگتر ‪ ES‬نیز تنها ‪ ۷۴۰‬دالر گران‌تر‬ ‫اس��ت که این م��وارد موقعیت ‪ IS‬را در ب��ازار تضعیف می‌کند‪ .‬این‬ ‫معموال قیمت س�وخت خودرو ب�ه ط�ور میانگی�ن‬ ‫کمتر از ‪3‬دالر اس�ت‪.‬‬ ‫بنابرای�ن می ‌تواند پولی که ب�رای هزینه خودرو خ�ود‬ ‫ذخی�ره می ‌کنی�د را پس ‌ان�داز کنی�د‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫موض��وع به همراه ن��رخ باال و نوع بدنه نامحب��وب به ضرر ‪ IS‬تمام‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این زمینه آمار فروش نشان می‌دهند که این سدان‬ ‫کامپکت سال گذشته در ایاالت‌متحده تنها ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۴۸۲‬دستگاه‬ ‫فروش داشته که کاهش چشمگیری را نسبت به فروش ‪ ۵۱‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵۸‬دس��تگاهی سال ‪ ۲۰۱۴‬نشان می‌دهد‪ .‬مدل ‪ GS‬هم وضعیت‬ ‫مش��ابهی دارد؛ آن‌هم درحالی‌که نرخ پای��ه ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۳۱۰‬دالری‬ ‫آن به‌ط��ور قابل‌توجهی از رقبای اصلی آن مانند آئودی ‪ A۶‬با نرخ‬ ‫‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر‪ ،‬ب‌ام‌و س��ری ‪ ۵‬ب��ا نرخ ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬دالر‬ ‫و مرسدس بنز ‪ E‬کالس با نرخ ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬دالر کمتر است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیش ‌بینی فناوری خ�ودرو‬ ‫‌جـویــ�ی‬ ‫ه‬ ‫صـرف‬ ‫در ‪ 10‬س�ال آینده‬ ‫در س�وخت خودرو‬ ‫حف�ظ و نگه�داری کارای�ی مثب�ت موت�ور ماش�ین‬ ‫ویژگی ‌های فن�ی رزرو ش�ده در ی�ک ده�ه گذش�ته ب�رای‬ ‫خودروهای پیش�رفته ب�ه تجهی�زات اس�تاندارد‪ ،‬بلوتوث‪،‬‬ ‫اولی�ن تولی�د وس�یله نقلی�ه خ�ودران‪ ،‬ب�ا ‪ 10‬میلی�ون‬ ‫ج�ی پ�ی اس‪ ،‬پارکین�گ و سنس�ورها تبدی�ل خواه�د ش�د‬ ‫خودرو (از س�طح ‪ 4‬ماش�ین در جاد ه ‌ها) تا پای�ان س�ال ب�ه‬ ‫ب�ازار می ‌آی�د‪.‬‬ ‫اتصا ل ‌های�ی ک�ه نق�اط مه�م وای‪-‬ف�ای ایج�اد می ‌کن�د ای�ن‬ ‫اس�ت که برنامه های موجود در گوش�ی ه�ای هوش�مند ب�ر روی‬ ‫صفح�ه نمای�ش داش�بورد نی�ز در دس�ترس خواهن�د ب�ود‪.‬‬ ‫‪% 40‬‬ ‫یک مش�کل جدی‬ ‫مانند سنس�ور اکس�یژن‬ ‫معی�وب را می ‌توان�د‬ ‫خودروه�ا ب�ه دس�تگاه تلف�ن هم�راه واقع�ی تبدی�ل‬ ‫خواهن�د ش�دبهبود بخش�د‬ ‫کالهک ‌ه�ای‬ ‫آس�یب ‌دیده‬ ‫فیلت�ر ه�وا‬ ‫وس�یله‬ ‫نگه�داری صحی�ح‬ ‫ارتباط�ات وس�یله نقلیه ب�ا وس�یله نقلیه دیگر اس�تاندارد‬ ‫مص�رفب�ه خودروه�ا‬ ‫‌های مابین آنها‬ ‫خواهد ش�د و ش�بکه‬ ‫اج�ازهب�ه‬ ‫س�وخت را‬ ‫نقلی�ه‬ ‫می ‌دهن�د ت�ا یکدیگ�ر را ح�س کنن�د و ببینن�د‪.‬‬ ‫درس�تی تنظیم می ‌کند و باع�ث‬ ‫صرفه ‌جوی�ی خواه�د ش�د‬ ‫‪%4‬‬ ‫ارتب�اط اینترنت�ی داخ�ل خ�ودرو‪ ،‬در هم�ه ج�ا قابلی�ت‬ ‫دارد؛ موزی�ک‪ ،‬ویديو و اطالع�ات از طری�ق فرم�ان صوت�ی‬ ‫روغ�ن موت�ور‬ ‫س�الم‬ ‫در دس�ترس خواه�د ب�ود‪.‬‬ ‫فش�ار مناس�ب‬ ‫الس�تیک خودرو‬ ‫ویژگی ‌ه�ای خ�ودکار‪ ،‬بخش�ی از متعلق�ات خ�ودرو‬ ‫خواه�د ب�ود‬ ‫س�وخت خودرو را‬ ‫تبخی�ر‬ ‫ی�ا س�رریز می ‌کن�د‬ ‫برای مص�رف بهتر س�وخت‬ ‫خودرو فیلتر ه�وای آل�وده را‬ ‫تعوی�ض کنی�د‬ ‫امکانات�ی مانن�د کم�ک ب�ه نگ�ه داش�تن و حف�ظ مس�یر‬ ‫خودروه�ای کاملا خ�ودران ب�ه ان�دازه کاف�ی ب�رای‬ ‫پیچی�ده خواهن�د‬ ‫مس�تمر و منظ�م‬ ‫نق�ش مهم�ی در اس�تفاده‬ ‫ش�د‪ .‬را به خوبی‬ ‫س�وخت‬ ‫مصرف‬ ‫مص�رف‬ ‫کنت�رل کن�د‬ ‫بهین�ه س�وخت خ�ودرو دارد‬ ‫مس�تقیم‪ ،‬کنت�رل ک�روز انطباق�ی و سیس�تم ‌های ترم�ز‬ ‫خ�ودکار‪ ،‬فناور ی ‌ه�ای دس�تیار ی�ا کم�ک رانن�ده نامی�ده‬ ‫می ‌ش�وند‪ .‬ای�ن فناور ی ‌ه�ا خودروه�ا را ب�ه نیمه ‌خ�ودکار‬ ‫فع�ال می ‌کند‪(.‬توانای�ی س�طح ‪)3‬‬ ‫‪% 1 -2‬‬ ‫‪%3 /3‬‬ ‫قوانی�ن و آیین ‌نام�ه مربوط ب�ه خودر و ‌ه�ای خ�ودران در‬ ‫ای�ن س�ال تدوی�ن و تنظی�م می ‌ش�وند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو سازان خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫موشک ‪ ۵۸۰‬اسبی‬ ‫بخش ‪ AMR‬اس��تون‌مارتین به ش��دت فعال ش��ده و هم‌اکنون‬ ‫نیز ش��اهد معرفی نسخه تولید محدود از س��دان رپید هستیم‪ .‬این‬ ‫خودروس��از بریتانیایی س��دان ‪4‬در خود را محصول��ی ایده‌آل برای‬ ‫س��فرهای طوالنی مدت س��ریع و راحت دانس��ته اس��ت‪ .‬نرخ رپید‬ ‫‪ AMR‬در امری��کا از ‪ ۲۴۰‬ه��زار دالر آغ��از می‌ش��ود و بای��د گفت‬ ‫تنها ‪ ۲۱۰‬دس��تگاه از این خودرو س��اخته خواهد شد‪ .‬رپید ‪AMR‬‬ ‫همچنان از پیش��رانه ‪ ۱۲‬سیلندر تنفس طبیعی استفاده می‌کند اما‬ ‫خروجی آن به ‪ ۵۸۰‬اسب بخار و گشتاورش نیز به ‪ ۶۳۰‬نیوتون متر‬ ‫رسیده است‪ .‬گفتنی است نسخه استاندارد رپید ‪ S‬قدرت ‪ ۵۵۲‬اسبی‬ ‫باو‬ ‫جود‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫قب‬ ‫م‌ها‬ ‫یا‬ ‫مریکا‬ ‫و گشتاور ‪ ۶۳۰‬نیوتون متری دارد‪ .‬برای استخراج اسب‌های بیشتر از‬ ‫قلب آهنین‪ ،‬اس��تون مارتین از منیفولدهای بزرگتر سود برده است‪.‬‬ ‫این س��دان سفارش��ی هم‌اکنون می‌تواند در ‪ ۴.۲‬ثانیه از س��کون به‬ ‫سرعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در ساعت برسد و حداکثر سرعت ‪ ۳۳۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت را درنوردد‪ .‬استون مارتین به‌منظور هندل کردن این قدرت‬ ‫بیش��تر از دامپرهای تطبیقی ‪3‬حالته استفاده و ارتفاع خودرو را ‪۱۰‬‬ ‫میلی‌متر کمتر کرده اس��ت‪ .‬همچنین رپید ‪ AMR‬به‌طور استاندارد‬ ‫از ترمزهای کربن س��رامیکی با ‪ ۶‬پیس��تون در جلو و ‪ ۴‬پیستون در‬ ‫عقب سود می‌برد‪ .‬این سدان اسپرت دارای مجاری ترمز اصالح شده‬ ‫‪،‬خ‬ ‫و‬ ‫دروس‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ی‌‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫شرکت فرانس��وی رنو اعالم کرد باوجود تحریم‌های‬ ‫امریکا در ایران می‌ماند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬کارلوس گوس��ن‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت گفت رنو ایران را ترک نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل رنو در نشس��ت ساالنه سهامداران این‬ ‫ش��رکت اظهار کرد‪ :‬حتی اگر مجبور به کاهش شدید‬ ‫تولید باش��یم‪ ،‬آن را رها نخواهیم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫اقدام ش��رکت رنو برای زمانی که بازار دوباره گش��وده‬ ‫می‌شود‪ ،‬یک مزیت به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫چن��د روز پیش هم مدیرعامل رن��و پارس اظهارات‬ ‫مشابهی درباره این موضوع داشته است‪.‬‬ ‫در روزهای��ی ک��ه محدودیت‌ه��ای بین‌المللی علیه‬ ‫کشور افزایش یافته و صنعت خودرو نیز به سهم خود‬ ‫از این ماجرا متأثر ش��ده اس��ت‪ ،‬رنویی‌ه��ا صحبت از‬ ‫ماندن می‌کنند و در ظاهر قصد پشت کردن به صنعت‬ ‫و ب��ازار خودرو ایران را ندارن��د‪ .‬آن‌طور که مدیرعامل‬ ‫رنو پارس (ش��رکت تامین‌کننده قطع��ات محصوالت‬ ‫رنو در ای��ران) در گفت‌وگو با ایس��نا تاکید کرده‪ ،‬رنو‬ ‫باوجود محدودیت‌های بین‌المللی‪ ،‬می‌خواهد حضوری‬ ‫طوالنی و استراتژیک در ایران داشته باشد‪ .‬حال اینکه‬ ‫چرا رنو باوجود دولتی بودن و ارتباط غیرمسالمت‌آمیز‬ ‫فرانس��ه با ایران‪ ،‬خیال قطع هم��کاری و رفتن ندارد‪،‬‬ ‫پرسشی است که به نظر می‌رسد پاسخ آن در پیشینه‬ ‫حضور این ش��رکت در ایران و همچنین شرایط فعلی‬ ‫رن��و نهفته اس��ت‪ .‬اگر به تقویم صنعت خودرو کش��ور‬ ‫نگاهی بیندازیم‪ ،‬متوجه می‌ش��ویم س��ابقه حضور رنو‬ ‫در ایران به پی��ش از انقالب برمی‌گردد؛ به دورانی که‬ ‫فرانس��وی‌ها با ژیان به ایران آمده بودند و این خودرو‬ ‫کوچ��ک و کم‌حجم و خاطره‌انگیز‪ ،‬مقدمه‌س��از حضور‬ ‫سایر خودروسازان فرانسوی در ایران شده بود‪ .‬رنو که‬ ‫به‌گفته کارشناسان‪ ،‬در انتخاب بازارهای جهانی‪ ،‬بسیار‬ ‫حس��اس اس��ت‪ ،‬با محصولی به نام رنو ‪ ۵‬قدم به ایران‬ ‫گذاش��ت و این خودرو نیز به سهم خود برای ایرانی‌ها‬ ‫خاطره‌انگیز به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫آن زم��ان رن��و به‌دنب��ال هم��کاری مش��ترک ب��ا‬ ‫خودروسازان کش��ور نبود و بیشتر قصد محک زدن و‬ ‫حضور در بازار ایران را داشت‪ ،‬اما پس از انقالب تمایل‬ ‫خ��ود را برای آغاز همکاری‌های مش��ترک اعالم کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت فرانسوی قصد داشت محصول جدیدی را‬ ‫در ای��ران مونت��اژ کند‪ ،‬اما بنا به دالیلی موفق نش��د و‬ ‫همکاری رنو و خودروس��ازی ای��ران تا مدت‌ها بعد که‬ ‫پی‌کی (‪ )PK‬به مهمانی پارس‌خودرو آمد‪ ،‬پا نگرفت‪.‬‬ ‫هرچن��د پی‌ک��ی تی��راژ چندانی نداش��ت و خودرو‬ ‫روزآم��دی به‌ش��مار نمی‌رفت‪ ،‬ام��ا مقدمات همکاری‬ ‫ای��ران با رنو را فراهم آورده ب��ود و حتی پارس‌خودرو‬ ‫قصد داشت روی پلتفرم آن اصالحاتی را انجام دهد و‬ ‫محصولی جدید بسازد‪.‬‬ ‫این اتفاق البته هیچ‌گاه رخ نداد و رنو و خودروسازی‬ ‫ایران تا اوایل دهه ‪ 80‬که پای پلتفرم مش��ترک ‪X۹۰‬‬ ‫به میان آمد‪ ،‬منتظر آغاز مشارکتی برد‪-‬برد و ریشه‌ای‬ ‫ماندند‪.‬‬ ‫گرچه قرارداد پلتفرم مشترک ‪ X۹۰‬حواشی زیادی‬ ‫داشت و این حاشیه‌ها اجازه نداد پروژه در موعد مقرر‬ ‫آغاز ش��ود و اه��داف و برنامه‌های آن تحق��ق یابد‪ ،‬اما‬ ‫به‌اعتق��اد کارشناس��ان‪ ،‬این قرارداد نق��ش زیادی در‬ ‫انتقال دانش فنی روز به قطعه‌سازان ایرانی ایفا کرد و‬ ‫صنعت خودرو کشور از مزایای آن منتفع شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نتیجه قرارداد پلتفرم مش��ترک ‪،X۹۰‬‬ ‫تولی��د دو محصول به نام‌های «تن��در‪ »۹۰‬و «مگان»‬ ‫اس��ت؛ محصوالتی که در زم��ره خودروهای باکیفیت‬ ‫تولید داخل قرار می‌گیرن��د‪ .‬دقت در جزئیات قرارداد‬ ‫موردنظ��ر از این نکته حکای��ت می‌کند که رنو از ابتدا‬ ‫انسو‬ ‫ید‬ ‫رنو‬ ‫نیز قصد حضور طوالنی‌مدت در ایران را داش��ته‪ ،‬زیرا‬ ‫اگر این‌گونه نبود‪ ،‬ریس��ک س��رمایه‌گذاری در ایران را‬ ‫نمی‌پذیرف��ت و به آموزش س��ختگیرانه قطعه‌س��ازان‬ ‫کشور نمی‌پرداخت‪.‬‬ ‫اگر به لحاظ تاریخی همکاری خودروس��ازی ایران با‬ ‫فرانس��وی‌ها را بس��نجیم‪ ،‬متوجه می‌شویم پژو حضور‬ ‫پررنگ‌تری در کشور ما داشته‪ ،‬با این حال رنو عمقی‌تر‬ ‫و دوجانبه‌تر کار کرده است‪.‬‬ ‫ن��وع خودروه��ای تولی��دی و کیفی��ت آنه��ا‪ ،‬نحوه‬ ‫س��رمایه‌گذاری و در نظر گرفتن نیاز مشتری‪ ،‬از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که پژو و رن��و در زمینه آنها‪ ،‬عملکردی‬ ‫متف��اوت از خود در صنعت و بازار خودرو ایران نش��ان‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫نگاهی به این تفاوت‌ها‪ ،‬از این نکته حکایت می‌کند‬ ‫ک��ه گرچه پ��ژو در کل عملک��رد موفقیت‌آمیزتری در‬ ‫بازاریابی و تولید داش��ته‪ ،‬اما رنو باوجود س��هم بسیار‬ ‫اندکی که در خودروس��ازی و بازار خودرو ایران دارد‪،‬‬ ‫توانس��ته محصوالتی هم��واره باکیفی��ت را در اختیار‬ ‫مشتری ایرانی قرار دهد‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬هم‌اکنون پ��ژو پس از کی��ا (پراید)‪،‬‬ ‫شریک اصلی خودروسازی ایران به‌شمار می‌آید و بعید‬ ‫اس��ت رنو به این زودی‌ها به رقیبی جدی برای پژو در‬ ‫بازار کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساندرو استپ وی‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د پ��ژو با در نظ��ر گرفتن روش��ی‬ ‫محتاطان��ه در ط��ول این ‪ 20‬س��ال و ان��دی‪ ،‬هیچ‌گاه‬ ‫زحم��ت س��رمایه‌گذاری و انتق��ال فن��اوری روز ب��ه‬ ‫خودروس��ازی ایران را‪ ،‬به خود نداده است‪ ،‬حال آنکه‬ ‫رنو نخستین ش��رکتی است که ریسک سرمایه‌گذاری‬ ‫کالن در خودروس��ازی ایران را پذیرفت و با سرمایه‌ای‬ ‫میلی��ون یورویی‪ ،‬قدم به کش��ور گذاش��ت‪ .‬به اذعان‬ ‫فعاالن صنعت خودرو‪ ،‬به‌دلیل سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫و حف��اظ برگرفته از ونکویش ‪ S‬اس��ت که به خن��ک کردن ترمزها‬ ‫و قوای محرکه کمک می‌کند‪ .‬نس��خه تولی��دی رپید ‪ AMR‬که از‬ ‫شاخص‌های طراحی کانسپت سال ‪ ۲۰۱۷‬الهام گرفته دارای قطعات‬ ‫فیبر کربنی ش��امل اس��پلیتر جلو‪ ،‬رکاب‌های جانبی‪ ،‬اس��پویلر لبه‬ ‫صندوق و دیفیوزر عقب اس��ت‪ .‬کاپوت کربنی این خودرو نیز دارای‬ ‫ورودی‌های بزرگتر اس��ت و چراغ‌ه��ای ‪ LED‬کرومی نیز در بخش‬ ‫پایینی نمای جلو خودنمایی می‌کنند‪ .‬همچنین ‪ 4‬خروجی اگزوز از‬ ‫بخش پشتی بیرون زده و استون مارتین قول داده که این خروجی‌ها‬ ‫صدایی فوق‌العاده که درخور نشان ‪ AMR‬است را تولید‌کنند‪.‬‬ ‫ر ای‬ ‫ران م‬ ‫ی‌ماند‬ ‫رنو و خودروس��ازان داخلی‪ ،‬هم‌اکن��ون ایران‌خودرو و‬ ‫سایپا توانایی طراحی بدنه جدید برای پلتفرم تندر‪۹۰‬‬ ‫را دارند و می‌توانند آن را با نش��ان خود تولید و عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی ماندن رنو در ایران‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن آث��ار س��رمایه‌گذاری رن��و در‬ ‫خودروس��ازی ای��ران را بای��د انتقال فن��اوری روز این‬ ‫ش��رکت به قطعه‌س��ازان کش��ور دانست‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ب��ا ورود رنو به خودروس��ازی‬ ‫ایران‪ ،‬قطعه‌س��ازان داخلی به واسطه سختگیری‌های‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬یک دوره کارآموزی موفق را پش��ت سر‬ ‫گذاش��تند و با فناوری روز خودروس��ازی اروپا آش��نا‬ ‫ش��دند‪ .‬در واق��ع قطعه‌س��ازان داخلی که ت��ا پیش از‬ ‫رنو‪ ،‬چندین س��ال با پ��ژو کار می‌کردند‪ ،‬حضور رنو را‬ ‫رنسانسی در فعالیت و عملکرد خود می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو کوئید‬ ‫گرچه باتوجه ب��ه محدودیت‌های بین‌المللی‪ ،‬تمایل‬ ‫رنو برای ماندن در ایران کمی عجیب به نظر می‌رس��د‬ ‫(به‌ویژه اینکه رنو خودروس��از دولتی فرانس��ه به‌شمار‬ ‫می‌رود)‪ ،‬اما وقتی به ش��رایط این شرکت در بازارهای‬ ‫جهانی نگاه می‌کنیم‪ ،‬متوجه می‌شویم اوضاع فروش و‬ ‫درآمدش چندان بر وفق مراد نیست‪.‬‬ ‫آن‌ط��ور ک��ه از آخرین اخبار برمی‌آی��د‪ ،‬فروش این‬ ‫ش��رکت در م��اه ژانوی��ه ‪ ۳۳‬درصد افت ک��رده و این‬ ‫نش��ان می‌دهد از دس��ت دادن بازارها برای رنو‪ ،‬کاری‬ ‫غیرعقالنی در این ش��رایط است‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬ایران‬ ‫هم‌اکن��ون بازار مناس��بی برای رنو به‌ش��مار می‌آید و‬ ‫طبیعی اس��ت که این ش��رکت نخواهد اوضاع فروش‬ ‫جهان��ی خود را بدتر کرده و یک��ی از بازارهای بکرش‬ ‫را از دست بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو در ایران می‌ماند‬ ‫اما مدیرعامل رن��و پارس در تازه‌ترین اظهارات خود‬ ‫که حول مح��ور محدودیت‌های بین‌المللی می‌چرخد‪،‬‬ ‫چه گفته است‪.‬‬ ‫پیمان کارگر در گفت‌وگو با ایس��نا از عزم جدی رنو‬ ‫برای حضور و گسترش فعالیت‌های خود در ایران خبر‬ ‫می‌دهد و تأکید می‌کند گرچه تحریم‌ها مش��کالتی را‬ ‫در همکاری‌ه��ای دوجانبه ایجاد ک��رده‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫تمام این مشکالت برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬رنو به‌دنبال تبدیل ش��دن به ش��ریک‬ ‫استراتژیک صنعت خودرو ایران است و عالوه بر ادامه‬ ‫حض��ور در ای��ران‪ ،‬فعالیت‌های خود را نیز گس��ترش‬ ‫خواهد داد و این‌ها همان اقدامات اساس��ی اس��ت که‬ ‫آینده را خواهد ساخت‪.‬‬ ‫مدیرعامل رن��و پارس ادامه می‌دهد‪ :‬محدودیت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی را ب��رای رن��و و‬ ‫ش��رکت‌های قطعه‌س��از و خودروس��از ایرانی مقداری‬ ‫س��خت کرده‪ ،‬با ای��ن حال برنامه ش��رکت رنو حضور‬ ‫طوالنی‌م��دت و اس��تراتژیک در ایران اس��ت؛ بنابراین‬ ‫س��ختی‌های ناش��ی از تحریم را نیز بای��د با همکاری‬ ‫دوستان ایرانی برطرف کرده و جلو برویم‪.‬‬ ‫کارگ��ر همچنین در پاس��خ به اینکه دولت فرانس��ه‬ ‫یک��ی از پیگیرترین کش��ورها در بحث محدودیت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ایران ب��وده‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در ای��ن زمینه دو‬ ‫موضوع مسائل سیاس��ی و انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫فرانسه مطرح است‪ .‬مسائل سیاسی غیردائمی هستند‬ ‫و می‌آین��د و می‌رون��د و انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫فرانس��ه نیز در پیش است؛ به هر حال چنین مسائلی‬ ‫تغییر می‌کنند‪ .‬ضمن اینکه در هر کش��وری یک نظام‬ ‫سیاس��ی و یک نظام اقتصادی وج��ود دارد که فارغ از‬ ‫مسائل سیاسی‪ ،‬اقتصاد پابرجا می‌ماند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در فرانسه فعالیت‌های مربوط‬ ‫ب��ه صنعت خودرو به‌هیچ‌وجه در بحث محدودیت‌های‬ ‫بین‌المللی مطرح نیس��ت‪ ،‬می‌افزای��د‪ :‬البته به‌دالیلی‬ ‫مانن��د مش��کالت نقل‌وانتق��ال پول در ش��بکه بانکی‪،‬‬ ‫فعالیت رنو در ایران س��خت ش��ده‪ ،‬ام��ا خود صنعت‬ ‫خودرو به‌هیچ‌وجه در ش��مول تحریم‌ها قرار نداش��ته‬ ‫و نخواه��د داش��ت؛ بنابراین مش��کلی در زمینه ادامه‬ ‫فعالیت‌های رنو در ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل رنو پ��ارس ادامه می‌ده��د‪ :‬رنو تصمیم‬ ‫گرفته باوج��ود تمام مش��کالت در بلندمدت در کنار‬ ‫مش��تریان و دوس��تان ایرانی خود بمان��د‪ .‬فراتر از آن‪،‬‬ ‫تصمیم ما این اس��ت که رنو به ش��ریک اس��تراتژیک‬ ‫صنعت خودرو ای��ران تبدیل ش��ود؛ بنابراین عالوه بر‬ ‫ماندن در ایران‪ ،‬تصمیم به گس��ترش فعالیت‌های این‬ ‫شرکت در ایران داریم‪.‬‬ ‫کارگ��ر تاکید می‌کند‪ :‬به هیچ وج��ه تصمیم ما این‬ ‫نیس��ت که مانند برخ��ی خودروس��ازان به‌دلیل اینکه‬ ‫فش��ار و ریس��ک فعالیت در ایران افزایش یافته‪ ،‬تنها‬ ‫ب��ه فعالیت‌های فعلی خود در ایران ادامه دهیم و برای‬ ‫گس��ترش فعالیت‌ها به کش��ورهای دیگ��ر برویم تا در‬ ‫آینده پس از حل مش��کالت فعلی دوب��اره برگردیم و‬ ‫به‌دنبال گسترش فعالیت‌های خود در ایران باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه به هرحال فش��ارهایی در زمینه‬ ‫محدودیت‌ه��ای بین‌الملل��ی روی رنو نیز وجود دارد و‬ ‫حتی به رنو گفته‌اند که چرا در ایران فعالیت می‌کنید‪،‬‬ ‫تأکید می‌کند‪ :‬ما در پاس��خ گفتیم تحریم‌ها مربوط به‬ ‫مسائل دیگری است و ربطی به صنعت خودرو ندارد و‬ ‫دولت فرانسه هم اعالم کرد مشکلی برای ادامه فعالیت‬ ‫ما در ایران به‌وجود نمی‌آید‪.‬‬ ‫کارگر با تاکید بر اینکه ورود خودروهای لوکس رنو‬ ‫به ایران نیز تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نخواهد گرفت‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪ :‬واردات را گس��ترش می‌دهیم و در ‪ 3‬سال‬ ‫آین��ده‪ ،‬خودروه��ای کیفی و دارای ایمن��ی باال را در‬ ‫بهترین ش��رایط به مش��تریان ایرانی عرضه خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بازار خودرو‬ ‫می‌خواهند صنعت خودرو را فدای واردات کنند‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه‬ ‫گرانی اخیر خودرو طبیعی است‪ ،‬گفت‪ :‬بنده قبول ندارم‬ ‫که چالش بازار برای خودروسازان است‪ ،‬متاسفانه به طرز‬ ‫عجیب��ی از اطراف می‌خواهند این صنعت را زمین بزنند‬ ‫تا واردات انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬امیرحس��ین کاکایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا پیش از بهمن زمزمه‌های تالطم بازار ارز و سکه پیش‬ ‫آمد و االن نوبت خودرو اس��ت‪ .‬همه می‌دانیم که بعد از‬ ‫عید با افزایش نرخ خودرو روبه‌رو هس��تیم‪ .‬البته سلسله‬ ‫اتفاق‌های��ی افتاد که این تنش نرخ طبیعی بود و ابتدا از‬ ‫خودروهای گران‌قیمت ش��روع شد و حال به خودروهای‬ ‫ارزان‌قیمت رسیده است‪ .‬امروز بقیه بازارهای سرمایه به‬ ‫انتها رسیدند و مردم ما به خودرو روی آورده‌اند و طبیعی‬ ‫است که به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه بروند‪.‬‬ ‫کاکایی عنوان کرد‪ :‬در سال گذشته نرخ ارز مبادله‌ای‬ ‫با قطعه‌سازان معامله شد که تا شب عید این اتفاقات رقم‬ ‫خورد و همه چیز با نرخ روز پیش رفته و پیشواز نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در ایران ‪ ۵‬شرکت خودروسازی داریم‬ ‫و انحصاری بین ‪ 2‬ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫س��ید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس در این برنامه بیان ک��رد‪ :‬وقتی هزینه‌های تمام‬ ‫شده خودرو را بررس��ی کنیم‪ ،‬مشاهده می‌کنیم می‌شد‬ ‫تعادلی برقرار کرد؛ اما چرا وقتی ش��رکت‌های خودرو‌ساز‬ ‫می‌توانس��تند جلوی التهاب را بگیرند‪ ،‬به این آش��فتگی‬ ‫دامن زدند؟‬ ‫کاکایی در پاسخ تصریح کرد‪ :‬پیش از اینکه این التهاب‬ ‫به بازار داخلی برسد‪ ،‬در بازار خودروهای وارداتی بود‪.‬‬ ‫کاکای��ی بیان ک��رد‪ :‬باالترین نرخ واردات را در س��ال‬ ‫‪ ۸۹‬و ‪ ۹۰‬داش��تیم ک��ه خیلی‌ه��ا ب��ا واردات خ��ودرو‬ ‫خوش��حال ش��دند‪ .‬ما در این صنعت چند ماهی اس��ت‬ ‫ک��ه س��رمایه‌گذاری نکرده‌ایم و پی��ش از برجام با چند‬ ‫شرکت خارجی مذاکراتی انجام شد‪ ،‬اما به نیمه رسید و‬ ‫قراردادها نهایی نشد‪.‬‬ ‫س��ید مهدی مقدسی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه‬ ‫نباید صورت مس��ئله را پاک کرد و باید به‌دنبال راه‌حل‬ ‫منطقی بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه مردم هزینه نبود‬ ‫مدیریت را می‌پردازند‪ ،‬اما می‌ش��د با اصالح س��اختار و‬ ‫روش‌های مختلف‪ ،‬موضوع را کنترل کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه التهابات ب��ازار ارز و طال‪ ،‬حجمی از‬ ‫تقاضا را به بازار خودرو آورد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چرا خودروسازان‬ ‫که توان عرضه داشتند گذاشتند بازار ملتهب شود و بعد‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره‬ ‫به اینکه وقتی هزینه‌های تمام ش��ده خودرو را محاسبه‬ ‫می‌کنیم می‌بینیم می‌توان برخی مسائل را با روش‌های‬ ‫اصالحی کنترل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازها به جای اینکه‬ ‫فضا را مدیریت کنند و آثار تبعی هر فشاری را به حداقل‬ ‫برسانند به‌دنبال حل مشکالت خود هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح ساماندهی خودرو افزود‪ :‬این طرح‬ ‫به امضای بیش��تر نمایندگان مجلس رس��یده و موضوع‬ ‫به کمیس��یون ارجاع داده ش��ده‪ ،‬اما قرار اس��ت تا ‪ 6‬ماه‬ ‫مسکوت بماند‪.‬‬ ‫مقدسی با اشاره به اینکه انحصار در حوزه خودرو باید‬ ‫شکس��ته ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید فضایی را فراهم کرد تا‬ ‫خودروسازان دیگر بتوانند به بازار بیایند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع مجلس با اشاره به اینکه‬ ‫ش��وکی از نظر نقدینگی در بازار ایجاد شده‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫اوض��اع را مدیریت کرد‪ ،‬بنابراین در کمیس��یون صنایع‬ ‫موضوع را دنبال می‌کنیم و حوزه نظارتی‌مان را وس��یع‬ ‫خواهی��م ک��رد و از س��وی دیگر‪ ،‬مس��ائل را به ش��دت‬ ‫بررس��ی می‌کنیم و به کس��ی اجازه ملتهب کردن بازار‬ ‫را نمی‌دهیم‪.‬کاکای��ی در بخش دیگ��ری از این برنامه با‬ ‫اش��اره به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان برنامه‌های مدیریت بحران دارند‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۸۹‬ب��ه بعد صنعت خودرو به ش��دت ضربه خورد و این‬ ‫آسیب در سال ‪ ۹۲‬به اوج خود رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر وضعیت به این ش��کل ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬تمام کارهای توس��عه‌ای با چالش ج��دی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنده قبول ن��دارم که چالش بازار‬ ‫برای خودروس��ازان است‪ .‬متاس��فانه به طرز عجیبی از‬ ‫اطراف می‌خواهند ای��ن صنعت را زمین بزنند تا واردات‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه در ‪ 2‬ماه نخست سال‬ ‫افزای��ش تولید داش��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیش از حاش��یه‌ها در‬ ‫خودروه��ای وارداتی‪ ،‬بازار آزاد وجود داش��ت؛ به طوری‬ ‫که باالترین نرخ واردات را داش��تیم که در نهایت صنعت‬ ‫خودرو زمین زد ‌ه شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه ترامپ صنعت‬ ‫خودرو را ‪ 3‬ماه نخس��ت تحریم و ‪ ۶‬ماه بعد برای بانک‌ها‬ ‫و نفت برنامه‌ریزی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در صنعت خودروس��ازی‬ ‫چندین سال برنامه‌ریزی انجام نشده است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره به‬ ‫اینکه خودروس��ازان بزرگ مورد نظارت کامل هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار فروش ‪ ۶‬هزار خودرو گذاش��ته شده بود‪۲۷ ،‬‬ ‫میلیون مراجعه به س��ایت انجام و این ‪ ۶‬هزار خودرو به‬ ‫ص��ورت رندوم در کل ایران پخش ش��د؛ بنابراین تهمت‬ ‫زده می‌ش��ود که ‪ ۹‬هزار خودرو احتکار شده است‪ .‬نباید‬ ‫تمام سیس��تم نظارتی کشور را با این‌گونه صحبت‌ها زیر‬ ‫س��وال برد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ‪ ۱۲‬درصد هزینه‌های‬ ‫خ��ودرو مالیات و عوارض اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دس��تمزد‬ ‫کارگر ارزان نیس��ت‪ ،‬متوسط دس��تمزد کارگر در ایران‬ ‫خودرو و س��ایپا باالی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان است‪ .‬امروز‬ ‫ایران‌خودرو ‪ ۲۲۰‬هزار خودرو را به فروش رس��اند و این‬ ‫مسئله باعث نمی‌شود‪ ،‬حاشیه بازار پایین بیاید؛ بنابراین‬ ‫مردم می‌دانند که با مش��کل روبه‌رو هس��تیم‪ .‬کاکایی با‬ ‫اش��اره به اینکه س��اندرو متعلق به رنو اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل حاش��یه بازار برای این خودرو پیدا شده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تا جایی که اطالع دارم چند س��ال اس��ت ک��ه در انواع‬ ‫تحریم به سر می‌بریم؛ از همین رو در قطعه‌سازی مشکل‬ ‫انتقال فناوری داریم‪ .‬اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا‬ ‫کند تمام برنامه‌های توس��عه‌ای ب��ا چالش جدی روبه‌رو‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬حاشیه بازار همچنان ادامه دارد و این مسئله‬ ‫از اختالف نرخ ارز واقعی با نرخ ارز رس��می اس��ت‪ .‬ما در‬ ‫واردات دخالتی نداریم و نخواهیم داشت‪ .‬در مرداد سال‬ ‫گذشته به‌منظور مدیریت ارز جلوی واردات گرفته شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫بدترین اتومبیل تاریخ‬ ‫در م��ه ‪ ۱۹۸۴‬می�لادی‪ ،‬کارآفرین��ی ب��ه نام مالک��وم بریکلین‬ ‫(‪ )Malcolm Bricklin‬در ش��رایط سخت و عجیبی قرار گرفته‬ ‫بود‪ .‬شرکتش که به واردات اسپایدرهای پینین‌فارینا و ‪ ۹/X۱‬های‬ ‫برتونه مش��غول بود‪ ،‬توفیق چندانی نیافت و با خطر ورشکس��تگی‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬وی ‪ ۱۲۰‬روز فرصت داش��ت تا یک خودرو‌به‌صرفه‌تر‬ ‫برای فروش در امریکا پیدا کند؛ بنابراین «بریکلین» به همه جای‬ ‫دنی��ا س��فر کرد تا محص��ول موردنظرش را پیدا کند و نخس��تین‬ ‫مقصد «انگلس��تان» و «جگوار» بود‪ .‬وی سپس به سراغ صربستان‬ ‫رفت؛ یک جمهوری که تحت حکومت کمونیستی یوگسالوی قرار‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang V۶‬‬ ‫پس از گذش��ت حدود ‪ 5‬س��ال از زمان معرفی نسل‬ ‫پنجم موس��تانگ‪ ،‬فورد تصمیم گرفت این نسل را برای‬ ‫م��دل ‪ ۲۰۱۰‬م��ورد یک فیس‌لیفت و‌بروزرس��انی کلی‬ ‫قرار دهد‪ .‬البته طراحی و توسعه نسخه فیس‌لیفت شده‬ ‫موستانگ در سال ‪ ۲۰۰۵‬آغاز شده بود و در اواخر سال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬طراح��ی بیرونی خودرو به‌ط��ور قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫اصالح ش��د که بهبود عملکرد آئرودینامیکی موستانگ‬ ‫را به‌دنبال داش��ت؛ به‌گونه‌ای که به ادعای فورد‪ ،‬ضریب‬ ‫آئرودینامیک در نس��خه پایه ‪ 4‬درصد و در مدل ‪7 GT‬‬ ‫درصد کاهش یافته بود‪ .‬به این ترتیب درنهایت نس��خه‬ ‫فیس‌لیفت ش��ده نسل پنجم موستانگ به‌طوررسمی در‬ ‫تاری��خ ‪ ۱۸‬نوامبر ‪ ۲۰۰۸‬یعنی پیش از آغاز نمایش��گاه‬ ‫لس‌آنجل��س رونمای��ی ش��د و برای نخس��تین ب��ار در‬ ‫نمایش��گاه لس‌آنجلس به نمایش عمومی درآمد‪ .‬تولید‬ ‫این مدل جدید نیز از ژانویه ‪ ۲۰۱۲‬و فروش آن از مارس‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬با مدل ‪ ۲۰۱۰‬آغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Convertible Mustang V۶‬‬ ‫هرچند در موس��تانگ ‪ ۲۰۱۰‬پلتفرم ‪ D۲C‬پیش��ین‬ ‫همچنان حفظ ش��ده بود اما این مدل جدید یک نسخه‬ ‫بازطراحی ش��ده از موستانگ مدل‌های ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪۲۰۰۹‬‬ ‫به‌ش��مار می‌رود تا جای��ی که می‌توان آن‌را نس��ل ‪۵/۵‬‬ ‫دانس��ت؛ بنابراین موس��تانگ ‪ ۲۰۱۰‬در ظاهر تغییرات‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫همه اسب‌های ارابه فورد‬ ‫ماسل‌کارها؛ تاریخچه‬ ‫فورد موستانگ‬ ‫در دو قس��مت پیشین س��ری مطالب ماسل‌کارها که‬ ‫همچنان ب��ه مرور تاریخچه فورد موس��تانگ اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬به بیان تاریخچه نس��ل پنجم موستانگ پرداختیم‬ ‫و حاال این هفته و در این قسمت نیز همچنان تاریخچه‬ ‫نسل پنجم این ماسل‌کار امریکایی را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫در بخش پیش��ین‪ ،‬در تاریخچه نسل پنجم موستانگ تا‬ ‫زمان نخس��تین فیس‌لیفت عمده این نس��ل برای مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬پی��ش رفتی��م و ح��اال در این بخ��ش ماجرای‬ ‫تاریخچه موستانگ را از زمان فیس‌لیفت اول نسل پنجم‬ ‫ادامه می‌دهیم‪.‬‬ ‫می‌گرفت‪ .‬اینجا بود که در پارکینگ هتل اینترکانتیننتال در شهر‬ ‫«بلگراد»‪ ،‬بریکلی��ن و تونی س��یمینرا (‪ ،)Tony Ciminera‬از‬ ‫مس��ئوالن قدیمی فیات‪ ،‬نخستین بار یک هاچ‌بک مبتنی بر فیات‬ ‫را ب��ه نام «یوگ��و» آزمایش کردند‪ .‬س��یمینرا در این زمینه به یاد‬ ‫می‌آورد‪ :‬من به این اتومبیل نگاه می‌کردم و با خود می‌گفتم چقدر‬ ‫«ابتدایی» است‪.‬اما بریکلین در موقعیت سختی قرار داشت؛ بنابراین‬ ‫روز بعد همراه با سیمینرا به بازدید از کارخانه یوگو پرداخت‪ .‬مالک‬ ‫این کارخانه عنوان «سِ ��ر ِونا ناس��تاوا» به معنای «پرچم سرخ» را‬ ‫انتخاب کرده بود؛ کارخانه‌ای که به تولید مسلس��ل‌های جنگی نیز‬ ‫می‌پرداخ��ت‪ .‬یک س��اختمان تاریک‪ ،‬با کفی پوش��یده از چرک و‬ ‫روغن‪« .‬سیمینرا» از دیدن کارگرانی که در حال سیگار کشیدن و‬ ‫با کفش‌های کثیف در خط تولید پرسه می‌زنند و قطعات خودرو را‬ ‫روی یکدیگر سر هم می‌کنند‪ ،‬شگفت‌زده شده بود‪ .‬به طور خالصه‪،‬‬ ‫می‌ت��وان گفت این خط تولید «فاجعه» بود‪ ،‬اما از آنجایی که یوگو‬ ‫هزینه‌ای حدود ‪ ۲‬هزار دالر برای بریکلین در بر داشت‪ ،‬وی در نظر‬ ‫گرفت که این خ��ودرو می‌تواند معیارهای قانونی را برآورده کند و‬ ‫س��پس آن را به نرخ ‪ ۳۹۹۰‬دالر بفروشد؛ کاری که در اوت ‪۱۹۸۵‬‬ ‫آن را انجام داد‪.‬‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫بس��یار کل��ی و زی��ادی را تجربه کرده بود ک��ه ازجمله‬ ‫برجس��ته‌ترین آنها می‌ت��وان به دماغه کام�لا جدید با‬ ‫کاپوت برجس��ته‪ ،‬س��پر جدی��د‪ ،‬جلو پنج��ره جدید و‬ ‫چراغ‌های جدید با راهنماهای یکپارچه داخل چراغ‌های‬ ‫اصلی‪ ،‬پروفیل جانبی عضالنی‌تر‪ ،‬آینه‌های جانبی باریک‬ ‫و چراغ‌ه��ای عقب جدید ب��ا المپ‌ه��ای ‪( LED‬البته‬ ‫همچنان طرح ‪‌3‬بخشی چراغ‌های عقب حفظ شده بود)‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang GT‬‬ ‫در موستانگ ‪ ۲۰۱۰‬در مدل ‪ GT‬همچنان چراغ‌های‬ ‫مه‌ش��کن درون جلوپنجره تعبیه ش��ده بودن��د اما این‬ ‫چراغ‌ها کوچکتر از نمونه‌های پیش از فیس‌لیفت بودند‪.‬‬ ‫همچنین چراغ‌های مه‌ش��کن کوچکی که درگذشته در‬ ‫پکیج پانی برای مدل ‪ V۶‬ارائه ش��ده و درون جلوپنجره‬ ‫قرار می‌گرفتند‪ ،‬در مدل جدید به درون س��پر یعنی زیر‬ ‫چراغ‌های اصلی انتقال پیدا کردند اما لوگوی کالس��یک‬ ‫موس��تانگ همچنان در جلوپنجره باقی مانده بود‪ .‬دیگر‬ ‫تغیی��رات ظاهری موس��تانگ ‪ ۲۰۱۰‬نیز ش��امل انتقال‬ ‫آنتن رادیو به عقب و حذف قفل در صندوق بار می‌ش��د؛‬ ‫بنابرای��ن در صندوق فقط از طریق ریموت باز می‌ش��د‪.‬‬ ‫باوجود این تغییرات کلی‪ ،‬ابعاد بیرونی موستانگ ‪۲۰۱۰‬‬ ‫به‌طورتقریبی مشابه نمونه‌های پیش از فیس‌لیفت بود و‬ ‫تنها افزایشی جزئی در حد یک سانتی‌متر را تجربه کرده‬ ‫بود اما به‌طورکلی موس��تانگ جدید از اس��تایلی بسیار‬ ‫عضالنی‌تر و باابهت‌تر از گذشته برخوردار شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang GT‬‬ ‫اما تغییرات و بروزرس��انی‌های موستانگ ‪ ۲۰۱۰‬تنها‬ ‫در بخش بیرونی آن خالصه نشده بود زیرا در کابین آن‌‬ ‫هم تغییرات قابل‌توجهی انجام ش��ده بود‪ ،‬به‌گونه‌ای که‬ ‫داش��بورد‪ ،‬غربیلک فرمان‪ ،‬کنسول میانی و دریچه‌های‬ ‫تهویه تغییر کرده‪ ،‬کیفیت متریال داخلی بهبود یافته و‬ ‫تریم آلومینیومی واقعی برای آن ارائه شده بود‪ .‬البته این‬ ‫طراحی جدید تا حدودی از ماهیت خطی و کالس��یک‬ ‫قبلی فاصله گرفته بود‪ .‬همچنین حاال سیستم اطالعاتی‪-‬‬ ‫سرگرمی ‪ SYNC‬فورد به‌عنوان یک آپشن کارخانه‌ای‬ ‫ب��رای تمامی تیپ‌ها به‌جز تیپ پایه قابل س��فارش بود‪.‬‬ ‫دیگر آپشن‌های قابل سفارش برای موستانگ ‪ ۲۰۱۰‬نیز‬ ‫شامل تهویه اتوماتیک دومنطقه‌ای‪ ،‬سیستم ناوبری بروز‬ ‫شده و دوربین دید عقب می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang‬‬ ‫در بخش پیش��رانه‌ها اما موس��تانگ ‪ ۲۰۱۰‬تغییرات‬ ‫چندان��ی را تجرب��ه نکرده بود‪ ،‬به‌گون��ه‌ای که مدل پایه‬ ‫همچنان از همان موتور ‪ ۴‬لیتری ‪ V۶‬اس��تفاده می‌کرد‬ ‫که نسبت به قبل بدون تغییر باقی مانده و مثل گذشته‬ ‫‪ ۲۱۰‬اس��ب بخار قدرت تولید می‌ک��رد‪ .‬گیربکس‌ها نیز‬ ‫همان نمونه‌های ‪5‬سرعته دس��تی استاندارد و ‪5‬سرعته‬ ‫اتوماتی��ک سفارش��ی بودند‪ .‬همچنین ب��رای مدل ‪V۶‬‬ ‫نس��خه بروز ش��ده‌ای از پکیج پانی ارائه می‌شد‪ .‬در زیر‬ ‫کاپ��وت مدل ‪ GT‬هم همچنان همان موتور ‪ ۴/۶‬لیتری‬ ‫س��ابق قرار گرفته بود اما خروجی این موتور نس��بت به‬ ‫مدل‌ه��ای ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪ ۲۰۰۹‬افزای��ش یافته و حاال ‪۳۱۵‬‬ ‫اس��ب بخ��ار ق��درت و ‪ ۴۴۰‬نیوتن متر گش��تاور تولید‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۱ Pony Package Mustang V۶‬‬ ‫اما موس��تانگ ‪ ۲۰۱۰‬به‌منظور بهبود کیفیت سواری‬ ‫و کنت��رل‪ ،‬ب��ه کمک‌فنرهای جدیدی مجهز ش��ده بود‬ ‫و سیس��تم کنترل کش��ش و ثبات پیش��رفته فورد نیز‬ ‫به‌صورت اس��تاندارد برای آن ارائه می‌شد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫مدل پایه به‌صورت اس��تاندارد به رینگ‌های ‪ ۱۷‬اینچی‬ ‫مجهز ش��ده بود‪ ،‬درحالی‌ک��ه رینگ‌های ‪ ۱۸‬اینچی هم‬ ‫برای آن قابل س��فارش بود‪ .‬در مدل ‪ GT‬اما رینگ‌های‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۱۸‬اینچی بودند که یک اینچ بزرگتر از قبل‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬درحالی‌که رینگ‌های بزرگتر ‪ ۱۹‬اینچی نیز‬ ‫به‌عنوان یک آپش��ن برای موستانگ ‪ GT‬قابل سفارش‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین در م��دل ‪ GT‬به‌منظ��ور بهبود صدای‬ ‫موتور‪ ،‬سیستم اگزوز هم ارتقاء پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang GT Convertible‬‬ ‫برای مدل ‪ ۲۰۱۰‬به‌تبع نسخه‌های معمولی موستانگ‪،‬‬ ‫م��دل ش��لبی ‪ GT۵۰۰‬ه��م به‌طور کامل ب��روز و از نو‬ ‫طراحی ش��د‪ .‬ش��لبی ‪ GT۵۰۰‬جدی��د مانند مدل‌های‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۰۹‬از دماغه منحصربه‌فرد‪ ،‬کاپوت برجسته‬ ‫و اس��پویلر بزرگتر عق��ب برخوردار بود و ب��ا رنگ‌های‬ ‫بیرون��ی جدید ارائه می‌ش��د‪ GT۵۰۰ .‬هم همچنان از‬ ‫همان موتور ‪ ۵/۴‬لیتری ‪ V۸‬قبلی اس��تفاده می‌کرد اما‬ ‫خروجی آن به ‪ ۵۴۰‬اسب بخار قدرت و ‪ ۶۹۰‬نیوتن متر‬ ‫گش��تاور افزایش یافته بود‪ .‬ای��ن افزایش خروجی که به‬ ‫لطف ارتقاهای مدل ‪ GT۵۰۰KR‬قبلی به‌دس��ت آمده‬ ‫بود‪ ،‬مصرف سوخت شلبی جدید را هم کاهش داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang Shelby GT۵۰۰‬‬ ‫عالوه بر این‪ SVT ،‬تعلیق موستانگ شلبی ‪GT۵۰۰‬‬ ‫را هم از نو تنظیم کرده و آن‌را به رینگ‌های ‪ ۱۹‬اینچی‬ ‫فورج‌کاری شده با الستیک‌های گودیر مجهز کرده بود‪.‬‬ ‫البت��ه این رینگ‌ه��ای جدید فقط در م��دل کوپه ارائه‬ ‫می‌ش��د و نسخه کابریولت همچنان از همان رینگ‌های‬ ‫‪ ۱۸‬اینچی قبلی استفاده می‌کرد‪ .‬به لطف این تغییرات‪،‬‬ ‫موس��تانگ ش��لبی ‪ GT۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۱۰‬می‌توانس��ت‬ ‫درم��دت ‪ ۴.۲‬ثانی��ه از صفر به س��رعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت برس��د و به حداکثر س��رعت ‪ ۲۹۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت دست پیدا کند‪ ،‬درحالی‌که توانایی تحمل شتاب‬ ‫جانبی ‪ ۱/۰‬جی را هم داشت‪ .‬تولید ‪ GT۵۰۰‬اما محدود‬ ‫به دو هزار دستگاه در سال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۰ Mustang Shelby GT۵۰۰‬‬ ‫اما درحالی‌که موس��تانگ جدی��د ‪ ۲۰۱۰‬در ابتدا در‬ ‫بخش پیش��رانه‌ها تغییراتی را تجربه نکرد و همچنان‬ ‫از موتورهای ‪ ۴‬لیت��ری ‪ V۶‬و ‪ ۴/۶‬لیتری ‪ V۸‬قبل از‬ ‫فیس‌لیفت استفاده می‌کرد‪ ،‬یک سال بعد یعنی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬فورد به‌طور کامل موتورهای موستانگ را تغییر‬ ‫دارد‪ .‬بررس��ی تغییرات موتورها را از مدل پایه یا همان‬ ‫‪ V۶‬آغاز می‌کنیم‪ .‬در این س��ال موتور س��الخورده ‪۴‬‬ ‫لیتری ‪ V۶‬که از سال ‪ ۲۰۰۴‬برای موستانگ پایه ارائه‬ ‫شده بود با یک موتور جدید ‪ ۳.۶‬لیتری ‪ V۶‬جایگزین‬ ‫ش��د‪ .‬این موتور به‌دلی��ل برخ��ورداری از ویژگی‌های‬ ‫مدرن‪ ،‬باوجود حجم کمتر‪ ،‬خروجی باالتری نسبت به‬ ‫موتور قبلی داشت؛ به‌نحوی‌که ‪ ۳۰۵‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ ۳۸۰‬نیوتن متر گشتاور تولید می‌کرد؛ بنابراین حاال‬ ‫قدرت موستانگ پایه به‌طورتقریبی هم‌اندازه مدل ‪GT‬‬ ‫س��ال پیش شده بود‪ .‬این موتور جدید مصرف سوخت‬ ‫کمتری هم داش��ت‪ ،‬به‌نحوی‌ک��ه در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ش��هر ‪ ۱۲‬لیتر و در بزرگراه ‪ ۷.۶‬لیتر بنزین مصرف‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۱ Mustang V۶‬‬ ‫ام��ا همان‌طور که گفته ش��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬موتور‬ ‫موس��تانگ ‪ GT‬هم تغییر کرد‪ .‬ای��ن موتور که از اواخر‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۰‬ب��رای م��دل ‪ ۲۰۱۱‬ارائه ش��د‪ ،‬از نوع ‪۵‬‬ ‫لیتری ‪ V۸‬تمام آلومینیومی ‪ ۳۲‬س��وپاپ بود؛ بنابراین‬ ‫درحالی‌که در س��ال ‪ ۱۹۹۶‬در نس��ل چهارم موستانگ‪،‬‬ ‫پیشرانه اصلی و نمادین ‪ ۵‬لیتری ‪ V۸‬موستانگ ‪ GT‬با‬ ‫نمونه ‪ ۴/۶‬لیتری جایگزین شد که تا سال ‪ ۲۰۱۰‬در زیر‬ ‫کاپوت موستانگ ‪ GT‬قرار می‌گرفت‪ ،‬از سال ‪ ۲۰۱۱‬بار‬ ‫دیگر این ماش��ین به موتور ‪ ۵‬لیتری مجهز شد؛ اما مثل‬ ‫موتور ‪ ۵‬لیتری س��ابق‪ ،‬حجم دقیق این موتور جدید هم‬ ‫‪ ۴/۹‬لیتر بود‪ ،‬درحالی که مثل گذش��ته ‪ ۵‬لیتری نامیده‬ ‫می‌ش��د‪ .‬این موتور که از طراحی پیشرفته‌ای برخوردار‬ ‫بود‪ ۴۱۲ ،‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۵۳۰‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫تولید می‌کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۱ ۵.۰ Mustang GT‬‬ ‫بنابراین موستانگ ‪ GT‬برای نخستین بار قدرتمندتر‬ ‫از ‪ GT‬نس��ل اول ش��د‪ .‬البت��ه ای��ن خروج��ی تنها در‬ ‫صورت اس��تفاده از بنزین با اکتان باالتر از ‪ ۹۱‬به‌دس��ت‬ ‫می‌آم��د و در ص��ورت اس��تفاده از بنزی��ن معمولی این‬ ‫اع��داد به ‪ ۴۰۲‬اس��ب بخ��ار ق��درت و ‪ ۵۱۰‬نیوتن‌متر‬ ‫گش��تاور کاهش پیدا می‌کرد‪ .‬همزمان با تغییر موتورها‪،‬‬ ‫گیربکس‌های موس��تانگ هم تغییر ک��رد‪ ،‬به‌گونه‌ای که‬ ‫حاال گیربکس‌های جدید ‪6‬س��رعته دس��تی و ‪6‬سرعته‬ ‫اتوماتیک جایگزین نمونه‌های ‪5‬س��رعته قدیمی شدند‪.‬‬ ‫این گیربکس‌های جدید موجب کاهش مصرف سوخت‬ ‫موس��تانگ ‪ GT‬ش��ده بود‪ ،‬به‌گونه‌ای که براساس اعالم‬ ‫‪ EPA‬نمونه‌های دس��تی موس��تانگ ‪ GT‬در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر در ش��هر ‪ ۱۴‬لیتر و در بزرگ��راه ‪ ۹‬لیتر بنزین‬ ‫مصرف می‌کردند‪ .‬همچنین با تغییر پیش��رانه موستانگ‬ ‫‪ GT‬در س��ال ‪ ،۲۰۱۱‬نش��ان ‪ ۵/۰‬جایگزین نشان ‪GT‬‬ ‫روی گلگیرهای جلوی خودرو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۱ ۵.۰ Mustang GT‬‬ ‫اما غیر از قوای محرکه‪ ،‬موس��تانگ ‪ GT‬مدل ‪۲۰۱۱‬‬ ‫ارتقاه��ای فنی دیگ��ری را هم تجربه ک��رد که ازجمله‬ ‫آنه��ا می‌توان به مواردی مانند پکیج ترمز برمبو ش��امل‬ ‫دیس��ک‌های ترمز جلوی ‪ ۱۴‬اینچی برمبو گرفته‌شده از‬ ‫ش��لبی ‪ ،GT۵۰۰‬رینگ‌ه��ای ‪ ۱۹‬اینچی منحصربه‌فرد‬ ‫با الس��تیک‌های ف��وق عملک��ردی پیرل��ی ‪،P-Zero‬‬ ‫کالیبراس��یون منحصربه‌فرد سیس��تم پیش��رفته ثبات‬ ‫پیست با حالت اسپرت و پیشرفت‌هایی در تعلیق مانند‬ ‫کمک‌فنرهای سفت‌تر اشاره کرد‪ .‬تعدادی از این ارتقاها‬ ‫برای نسخه پایه ‪ V۶‬مدل ‪ ۲۰۱۱‬هم ارائه شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۱۱ ۵.۰ Mustang GT‬‬ ‫مانن��د مدل‌های پایه و ‪ ،GT‬مدل ش��لبی ‪GT۵۰۰‬‬ ‫هم برای مدل ‪ ۲۰۱۱‬بروزرس��انی‌هایی را تجربه کرد که‬ ‫مهم‌ترین آنها‪ ،‬تجهیز خودرو به یک پیشرانه ‪ ۵/۴‬لیتری‬ ‫‪ V۸‬آلومینیومی جدید بود‪ .‬این موتور نس��بت به موتور‬ ‫آهنی قبلی ‪ ۴۵‬کیلوگرم وزن کمتری داش��ت‪ .‬همچنین‬ ‫قدرت این موتور ‪ ۱۰‬اس��ب بخار بیشتر نسبت به موتور‬ ‫قبلی بود؛ بنابراین قدرت ‪ GT۵۰۰‬به ‪ ۵۵۰‬اس��ب بخار‬ ‫رس��ید؛ اما ع�لاوه بر وزن کمتر و قدرت بیش��تر‪ ،‬موتور‬ ‫آلومینیومی جدید این ماش��ین مصرف سوخت کمتری‬ ‫هم داش��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که در هر ‪ 100‬کیلومتر در شهر‬ ‫‪ ۱۶‬و در بزرگراه ‪ ۱۰‬لیتر بنزین مصرف می‌کرد‪.‬‬ ‫رندر‌ها‬ ‫اگر لوکس‌سازان کمپر ون می‌ساختند‬ ‫کمپر ون‌ها خودروه��ای ایده‌آلی برای ماجراجویان‬ ‫در طبیعت هستند‪ .‬ایده دل کندن از خانه و دل زدن‬ ‫به جاده به س��ال‌های اخی��ر بازنمی‌گردد‪ .‬مردم زمان‬ ‫زیادی را با سبک زندگی عادی می‌گذرانند اما یافتن‬ ‫یک کمپر ون مناسب می‌تواند جان تازه‌ای به زندگی‬ ‫عادی ببخش��د؛ اما این موضوع نیز با دش��واری‌هایی‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ .‬شما چقدر فضا نیاز دارید؟ بودجه شما‬ ‫برای خرید کمپر ون چقدر است؟ آیا می‌خواهید زیر‬ ‫س��تاره‌ها بخوابید یا اینکه داخل کمپر ون باشید؟ آیا‬ ‫ظاهر کمپر ون‌های نیسان را می‌پسندید؟‬ ‫‹ ‹‪Campervan‬‬ ‫در ادامه ش��ما را با ‪‌7‬کانس��پت کمپر ون احتمالی‬ ‫که اگر لوکس‌س��ازان می‌ساختند‪ ،‬آشنا می‌کنیم‪ .‬این‬ ‫کمپ��ر ون‌ها هم جذاب و هم هیجان‌انگیز هس��تند و‬ ‫البت��ه به‌دلیل اینکه هرگز تولید نخواهند ش��د ناامید‬ ‫می‌شویم‪ .‬برخی از آنها خوب به تصویر کشیده شده‌اند‬ ‫اما برخی نیز جالب نیس��تند‪ .‬ب��ه هر حال دیدن یک‬ ‫کمپ��ر ون فراری جالب خواهد بود! به‌طورطبیعی این‬ ‫کمپر ون از یک پیش��رانه ‪‌12‬سیلندر با قدرت بیش از‬ ‫‪ 600‬اسب بخار استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آلفارومئو‬ ‫اس��تایل جذاب ایتالیای��ی آلفارومئ��و می‌تواند در‬ ‫استراحتگاهی با لوکس‌ها‬ ‫یک کمپر ون گم ش��ود‪ .‬تنها شاخصه متمایز آلفا در‬ ‫ای��ن خودرو به نمای جلو مربوط می‌ش��ود که به نظر‬ ‫می‌رسد از جیولیا و استلویو کش رفته باشد‪ .‬مشخص‬ ‫نیس��ت چگونه به بخش تختخواب این ون دسترسی‬ ‫خواهید داش��ت اما این کانس��پت برای سفرهای آخر‬ ‫هفته جادار به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫مفهوم��ی طراحی نرم و روان داش��ته و ی��ک تریلر با‬ ‫درهای کش��ویی بزرگ را حمل می‌کن��د‪ .‬درباره یک‬ ‫زندگی الکچری صحبت می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رولزرویس‬ ‫این سفارشی‌ساز بریتانیایی هیچ کاری را نیمه‌کاره‬ ‫نمی‌گذارد و کمپر ون نیز از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫این طراح��ی دیوانه‌وار بوده و بهتر از برخی مدل‌های‬ ‫دیگر فهرس��ت اس��ت‪ .‬این خ��ودرو دارای جلوپنجره‬ ‫س��نتی رولزروی��س اس��ت‪ .‬در‌ه��ای کن��اری بزرگ‬ ‫با اش��رافیت کامل باز ش��ده و به کف زمین کش��یده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬اگر نگاهی دقیق به کابین داش��ته باشید‬ ‫می‌توانید پوشش سقف ستاره‌دار رولزرویس را ببینید‪.‬‬ ‫در خودرویی به این بزرگی‪ ،‬سقف ستاره‌ای رولزرویس‬ ‫فوق‌العاده به نظر خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ب‌ام‌و‬ ‫ب‌ام‌و محصوالت گس��ترده‌ای تولی��د می‌کند که از‬ ‫جمله آنه��ا می‌توان به کراس‌اوورهای لوکس اش��اره‬ ‫کرد؛ بنابراین ش��اید در آینده یک کمپر ون نیز تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬در اینجا ب‌ام‌و جهت متفاوتی را نسبت به رقبا‬ ‫انتخ��اب کرده اس��ت‪ .‬به‌جای تالش ب��رای قرار دادن‬ ‫همه‌چیز داخل ون یک تریلر برای بخش خواب وجود‬ ‫دارد که فضا و راحتی را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک‬ ‫کانسپت کمپر ون کادیالک بسیار واقعی‌تر از آنچه‬ ‫هس��ت به نظر می‌رس��د‪ .‬این خودرو فرب��ه بوده و از‬ ‫جل��و پنجره و چراغ‌های عقب خاص کادیالک س��ود‬ ‫می‌برد؛ و ما به دورانی که این کمپانی ون می‌ساخت‬ ‫فالش‌بک می‌زنیم‪ .‬به نظر می‌رس��د سیس��تم تهویه‬ ‫دمای عال��ی را برای کابین مهیا کن��د‪ .‬اورهنگ‌های‬ ‫شیک نیز ظاهر آفرود خوبی به وجود آورده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تسال‬ ‫‹ ‹ فراری‬ ‫چند سال است که شایعاتی درباره ساخت کراس‌اوور‬ ‫فراری وجود دارد‪ .‬دیگر س��وپر اسپرت‌سازان وارد این‬ ‫ب��ازی ش��ده‌اند؛ بنابراین چرا فراری یک شاس��ی‌بلند‬ ‫نس��ازد؟ ش��اید یک ک��راس اوور ب��ه پرفروش‌ترین‬ ‫محصول این برند تبدیل ش��ود‪ .‬ب��ه ظاهر این خودرو‬ ‫چراغ س��بز تولید را دریافت ک��رده و ما امیدواریم که‬ ‫یک کمپر ون مشابه این تصویر نیز تولید شود‪.‬‬ ‫این کانس��پت دارای طراحی نمادین فراری به‌ویژه‬ ‫چراغ‌های کشیده‪ ،‬جلو پنجره پهن و پروفایل عضالنی‬ ‫است‪ .‬بخش سقف سخت آن به نظر برای سریع رفتن‬ ‫ساخته شده است‪ .‬فراری تو کمپر ون را بساز‪ ،‬مشتری‬ ‫پیدا می‌شود؛ به ما اعتماد کن‪.‬‬ ‫‹ ‹مایباخ‬ ‫اگ��ر به‌دنبال یک خودرو لوکس در حد و اندازه‌های‬ ‫رولزرویس هس��تید می‌توانید در کمپر ون مرسدس‪-‬‬ ‫مایباخ بخوابید‪ .‬مایباخ کانس��پت به‌طور قابل‌توجهی‬ ‫کوچکت��ر بوده اما همچنان لوکس اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫ای��ن خودروس��از امریکای��ی تالش داش��ته س��بد‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ا کراس‌اوورها و س��دان‌های‬ ‫ارزان‌قیمت گس��ترش دهد؛ بنابرای��ن یک کمپر ون‬ ‫س��اخت تسال توجیه‌پذیر خواهد بود‪ .‬در اینجا به نظر‬ ‫می‌رس��د از پلتفرم کامیون تس�لا با بدنه‌ای طویل‌تر‬ ‫استفاده شده است‪ .‬این خودرو الکتریکی خواهد بود؛‬ ‫بنابراین همچنان جلوپنجره‌ای در آن دیده نمی‌شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هیوالی پیست‬ ‫خودروهای پیش��رانه وس��ط و سفارش��ی فراری تاریخچه بسیار‬ ‫غن��ی‌ای دارند‪ .‬از ‪ ۳۶۰‬چلنج اس��ترادله گرفته تا ‪ ۴۳۰‬اس��کودریا‬ ‫و ‪ ۴۵۸‬اس��پچیاله؛ همه این خودروها پرفورمنس فوق‌العاده‌ای در‬ ‫زمان خود داشته‌اند اما حتی با استانداردهای خود فراری هم ‪۴۸۸‬‬ ‫پیس��تا چیز دیگری اس��ت‪ .‬بیایید با نام خودرو کار را شروع کنیم‪.‬‬ ‫پیس��تا در زبان ایتالیایی به معنی پیست است؛ بنابراین می‌توانید‬ ‫حدس بزنید که این خودرو سبک‌تر و قدرتمندتر از ‪ ۴۸۸‬استاندارد‬ ‫چه چیزهایی در چنته دارد‪ .‬بله درس��ت است‪ ،‬فراری ادعا می‌کند‬ ‫پیس��تا تم��ام تجربه‌هایی را که در س��اخت ‪ ۴۸۸‬چلن��ج و ‪۴۸۸‬‬ ‫برترین سوپراسپرت حال حاضر دنیا کدام است؟‬ ‫موشک‌های زمینی‬ ‫‪ GTE‬به‌دس��ت آمده ب��ه همراه دارد و بس��یاری از قطعات آنها را‬ ‫نیز به عاریت گرفته اس��ت‪ .‬هم‌اکنون خروجی پیش��رانه ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫‪ ۳/۹‬لیتری توئین توربو به ‪ ۷۱۰‬اس��ب بخار و گش��تاور آن نیز به‬ ‫‪ ۷۷۰‬نیوتون‌متر رس��یده است‪ .‬با ش��نیدن این اعداد ضربان قلب‬ ‫به س��رعت باال می‌رود و ما هم بی‌صبرانه منتظر حضور در پیست‬ ‫تست فیورانوی فراری هس��تیم تا این خودرو را برای نخستین بار‬ ‫بررس��ی کنیم‪ .‬افزایش قدرت و گش��تاور باعث شده شتاب صفر تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر در س��اعت به ‪ ۲.۸۵‬ثانیه برس��د و سقف سرعت آن‬ ‫نیز هم‌اکنون به بیش از ‪ ۳۴۰‬کیلومتر در س��اعت رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای طرف��داران خ��ودرو و عشاق‌ماش��ین‪ ،‬دنیای سوپراس��پرت‌ها‬ ‫همواره بس��یار جذاب و هیجان‌انگیز بوده اس��ت‪ .‬هرچند بس��یاری از‬ ‫دوس��تداران خودروها توانایی خرید سوپراس��پرت‌ها را ندارند اما حتی‬ ‫خواندن مش��خصات فنی و دیدن تصاویر این ماش��ین‌ها نیز برای آنها‬ ‫لذت‌بخش اس��ت‪ .‬در چند وقت اخیر‪ ،‬جذابیت دنیای سوپراس��پرت‌ها‬ ‫بس��یار افزایش یافته و در یک‌‌سال‌گذش��ته همواره سوپراس��پرت‌های‬ ‫جدی��د و فوق‌الع��اده‌ای ب��ا فواصلی کوت��اه از هم معرفی ش��ده‌اند که‬ ‫هواداران را بیش‌ازپیش به وجد آورده‌اند‪ .‬به همین دلیل این پرس��ش‬ ‫مطرح می‌شود که بهترین سوپراسپرت حال حاضر دنیا کدام است و‬ ‫می‌خواهیم در این مطلب به این پرسش پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹المبورگینی اوراکان پرفورمانته‬ ‫نسخه اس��تاندارد المبورگینی اوراکان سوپراسپرت چندان جدید‬ ‫نیست چراکه این مدل در‌سال‌‪ 2014‬به‌عنوان جایگزینی برای مدل‬ ‫گاالردو معرفی ش��د اما ما در این رقاب��ت با مدل اوراکان پرفورمانته‬ ‫کار داریم که برای نخستین بار در نمایشگاه ژنو ‪ 2017‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫این مدل از همان پیش��رانه ‪‌5.2‬لیتری ‪ V10‬تنفس طبیعی نس��خه‬ ‫اس��تاندارد استفاده می‌کند اما خروجی آن به ‪‌‌640‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪‌600‬نیوت��ن متر گش��تاور افزایش پیدا کرده ام��ا بااین‌حال‬ ‫اوراکان پرفورمانت��ه هنوز هم ضعیف‌تری��ن‌خودرو این‬ ‫جمع به‌شمار می‌رود‪ .‬البته نباید فراموش کرد که‬ ‫اوراکان تنها خودرو تنفس طبیعی این رقابت‬ ‫اس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬در قسمت‌های‬ ‫مختلف پرفورمانته‬ ‫از‬ ‫این عملکرد بس��یار بیشتر از آن چیزی اس��ت که فکر می‌کنیم و‬ ‫کار مهندس��ان فراری در تولید پیستا بس��یار برجسته بوده است‪.‬‬ ‫در این پیش��رانه از پیچ‌ه��ای اتصالی تیتانیومی س��بک‌وزن برای‬ ‫پیس��تون‌ها‪ ،‬س��وپاپ‌های ورودی‪ ،‬فالیویل و میل‌لنگ س��بک‌تر‪،‬‬ ‫ورودی‌های هوای فیبر‌کربنی‪ ،‬توربوهای توئین اسکرول به‌روز شده‬ ‫با توربین‌های س��اخته ش��ده از آلیاژ تیتانیوم‪/‬آلومینیوم و طراحی‬ ‫بهتر رادیاتور برای بهبود خنک‌کنندگی مجموعه اس��تفاده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت ‪ ۵۰‬درصد قطعات پیشرانه در مقایسه با خودرو‬ ‫‪ GTB ۴۸۸‬جدید هستند‪.‬‬ ‫کامپوزیت فیبر کربنی جدیدی استفاده شده که ابداع خود المبورگینی‬ ‫اس��ت و از ای��ن طریق وزن خ��ودرو کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬اوراکان‬ ‫پرفورمانته ب��ا ثبت زمان ‪‌6‬دقیقه و ‪52‬ثانیه در پیس��ت نوربرگ‌رینگ‬ ‫توانس��ت برای مقطعی رکورد سریع‌ترین‌خودرو تولیدی این پیست را‬ ‫به‌نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪RS GT2 911‬‬ ‫پ��س از انتظ��اری طوالنی‪ ،‬پورش��ه در نهایت در فس��تیوال گودوود‬ ‫‌سال‌‪ 2017‬قوی‌ترین‪ ،‬س��ریع‌ترین و بهترین عضو خانواده نسل کنونی‬ ‫‪ 911‬یعنی مدل ‪ RS GT2‬را‌به‌طور رسمی رونمایی کرد‪ .‬نسل جدید‬ ‫‪ RS GT2‬از همان پیش��رانه ‪‌3/8‬لیتری ‪6‬سیلندر تخت توئین توربوی‬ ‫مدل ‪ 911‬توربو ‪ S‬اس��تفاده می‌کند اما در این پیشرانه تغییراتی مانند‬ ‫استفاده از توربوش��ارژرهای بزرگتر انجام شده و بنابراین حاال خروجی‬ ‫آن به ‪‌‌700‬اس��ب بخار ق��درت و ‪‌750‬نیوتن متر گش��تاور افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همچنین درحالی‌که در م��دل توربو ‪ S‬قدرت موتور به هر‬ ‫‪4‬چرخ انتقال پیدا می‌کند‪ ،‬در ‪ RS GT2‬تمامی نیروی عظیم پیشرانه‬ ‫‌فقط به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود تا هیجان رانندگی با این هیوال‬ ‫دوچندان ش��ود‪ RS GT2 911 .‬در جهنم س��بز نیز کوالک کرد و با‬ ‫ثب��ت زمان ‪‌6‬دقیقه و ‪ 47‬ثانیه و با مغل��وب کردن المبورگینی اوراکان‬ ‫پرفورمانته‪ ،‬رکورد س��ریع‌ترین خودرو تولی��دی نوربرگ‌رینگ را از آن‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کوروت ‪ZR1‬‬ ‫مانن��د ‪ ،RS GT2‬مدل ‪ ZR1‬هم قوی‌ترین و س��ریع‌ترین نس��خه‬ ‫کوروت اس��ت‪ .‬نس��ل جدید این هیوالی امریکایی برای نخس��تین بار‬ ‫در نمایش��گاه‌خ��ودرو دبی ‪ 2017‬رونمایی ش��د‪ .‬ک��وروت ‪ ZR1‬در‬ ‫زیر کاپ��وت خود نیروگاه��ی ‪‌6/2‬لیتری ‪ V8‬را پنه��ان کرده که‬ ‫در اصل همان موتور ‪‌6/2‬لیتری سوپرش��ارژ مورداس��تفاده در‬ ‫مدل ‪ Z06‬اس��ت اما تغییراتی در این موتور ایجاد ش��ده‬ ‫ک��ه ازجمله آنها می‌توان به اس��تفاده از سوپرش��ارژر‬ ‫بزرگتر اش��اره ک��رد؛ بنابراین حاال ای��ن موتور در‬ ‫‪ ZR1‬قدرتی برابر با ‪‌‌755‬اس��ب بخار و گش��تاور‬ ‫خیره‌کنن��ده‌ای معادل ‪‌970‬نیوت��ن متر تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬بدین ترتیب کوروت ‪ ZR1‬قوی‌ترین‬ ‫و همین‌طور ارزان‌ترین سوپراسپرت این جمع‬ ‫به‌ش��مار می‌رود؛ اما عالوه ب��ر افزایش قدرت‬ ‫موتور‪ ،‬پرچ��م‌دار خانواده کوروت به تجهیزات‬ ‫آئرودینامیکی فراوانی هم مجهز ش��ده تا برای‬ ‫رقابت��ی همه‌جانبه با سوپراس��پرت‌های اروپایی‬ ‫آماده ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که برخالف رقبا‪ ،‬پیشرانه کوروت در‬ ‫قسمت جلوی آن قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری ‪ 488‬پیستا‬ ‫مانند دیگر سوپراس��پرت‌های این‌فهرس��ت‪ ،‬فراری هم چندی پیش‬ ‫نس��خه قدرتمندتری از م��دل ‪ 488‬خود را با نام ‪ 488‬پیس��تا معرفی‬ ‫کرد ت��ا از قافله سوپراس��پرت‌های ف��وق عملکردی عق��ب نماند‪ .‬این‬ ‫سوپراس��پرت ایتالیایی که جدیدترین عضو این جمع اس��ت و در اصل‬ ‫جایگزینی برای مدل ‪ 458‬اسپش��یال به ش��مار می‌رود‪ ،‬در سینه خود‬ ‫همان موت��ور ‪‌3/9‬لیتری ‪ V8‬توئین توربوی ‪ 488‬اس��تاندارد را پنهان‬ ‫ک��رده که البته حاال با تغییراتی خروجی آن به ‪‌‌720‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫و ‪‌770‬نیوتن متر گش��تاور رسیده و قوی‌ترین پیشرانه ‪8‬سیلندر تاریخ‬ ‫فراری اس��ت؛ اما عالوه بر این‪ ،‬در ‪ 488‬پیس��تا تغییرات آئرودینامیکی‬ ‫هم انجام شده که داون‌فورس آن‌را نسبت به نسخه استاندارد ‪20‬درصد‬ ‫افزایش داده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که وزن جدیدترین س��اخته‬ ‫مهندس��ان مارانل��و حدود ‪90‬کیلوگرم کاهش داش��ته ت��ا اصالحات و‬ ‫بهینه‌س��ازی‌های ‪ 488‬پیستا تکمیل شود‪ .‬البته این ویژگی‌ها ارزان به‬ ‫دس��ت نمی‌آید به‌گونه‌ای که فراری ‪ 488‬پیستا گران‌ترین‌خودرو این‬ ‫رقابت به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مک‌الرن ‪720S‬‬ ‫در نمایش��گاه ژن��و ‪ 2017‬یعن��ی همزمان ب��ا المبورگین��ی اوراکان‬ ‫پرفورمانته‪ ،‬مک‌الرن هم جدیدترین سوپراس��پرت خود به‌نام ‪ 720S‬که‬ ‫جایگزین مدل ‪ 650S‬محس��وب می‌شود را‌به‌طور رسمی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫البته برخالف دیگر سوپراسپرت‌های این‌فهرست که همگی نسخه‌های‬ ‫ارتقاءیافته و قدرتمندتر از نمونه‌های استاندارد هستند‪ ،‬مک‌الرن ‪720S‬‬ ‫خود نمونه‌ای اصلی و اس��تاندارد به‌ش��مار می‌آید‪ 720S .‬که نسل دوم‬ ‫سوپراسپرت‌های مک‌الرن به‌شمار آمده‪‌،‬خودروکاملا جدیدی است‪ .‬این‬ ‫سوپراسپرت بریتانیایی از یک پیشرانه ‪‌4‬لیتری ‪ V8‬توئین توربو استفاده‬ ‫می‌کند که براس��اس همان موتور ‪‌3/8‬لیتری ‪ V8‬قبلی ساخته شده اما‬ ‫تغییراتی کلی در آن انجام ش��ده به‌گونه‌ای است که حدود ‪40‬درصد از‬ ‫قطعات آن کاملا جدید است‪ .‬نتیجه این تغییرات‪ ،‬تولید ‪‌‌720‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪‌770‬نیوتن متر گشتاور است‪ .‬مک‌الرن همچنین به فکر کاهش‬ ‫وزن ‪ 720S‬هم بوده و به همین دلیل در آن از س��اختاری فیبر کربنی‬ ‫به همراه بدنه‌ای آلومینیومی اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬ح��ال با توجه به‬ ‫معرفی کوتاهی که از هریک از این ‪5‬سوپراسپرت برتر دنیا به عمل آمد‬ ‫و با بررس��ی مشخصات فنی و عملکردی آن‌ها‪ ،‬به نظر شما از بین این‬ ‫خودروها‪ ،‬کدام‌یک شایس��ته عنوان بهترین سوپراسپرت دنیا هستند و‬ ‫کدام‌ یک از این سوپراسپرت‌ها را برتر می‌دانید؟‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی قوی‌ترین کراس‌اوورها و شاسی‌بلندهای جهان‬ ‫اگرچه بیش��تر شاس��ی‌بلندها و کراس‌اوورها برای‬ ‫حم��ل راحت و ب��دون نگران��ی خانواده‌ه��ا طراحی‬ ‫می‌شوند اما برخی نمونه‌های پرفورمنس و سریع هم‬ ‫وجود دارند که لذت س��رعت در ارتفاع باال را به مالک‬ ‫اهدا می‌کنند‪ .‬ش��اید باور نکنید اما هم‌اکنون حداقل‬ ‫‪ 10‬شاس��ی‌بلند و کراس‌اوور با قدرت ‪550‬اسب بخار‬ ‫یا بیشتر در بازار حضور دارند‪ .‬خب اگر به‌دنبال خرید‬ ‫یک شاسی‌بلند یا کراس‌اوور بوده و می‌خواهید پشت‬ ‫فرمان هم لذت زیادی را تجربه کنید بهتر اس��ت این‬ ‫فهرست را از نظر بگذرانید‪ .‬در ادامه شما را با ‪10‬نمونه‬ ‫از قوی‌ترین کراس‌اوورها و شاس��ی‌بلندهای بازار آشنا‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ب‌ام‌و ‪M M/X6 X5‬‬ ‫کمپان��ی و همچنی��ن جدیدترین خ��ودرو در کالس‬ ‫شاسی‌بلندهای فوق‌لوکس است‪ .‬این الماس بریتانیایی‬ ‫از پیش��رانه ‪ 12‬س��یلندر ‪ 6/75‬لیتری توئین توربو با‬ ‫خروجی ‪ 570‬اس��ب بخ��ار و گش��تاور ‪ 850‬نیوتون‬ ‫متری اس��تفاده می‌کند‪ .‬البته کولینان برخالف دیگر‬ ‫محصوالت حاضر در این فهرست تمرکز بیشتری روی‬ ‫راحتی و اشرافیت کابین دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجروور اسپورت ‪SVR‬‬ ‫رولزروی��س کولین��ان جدیدتری��ن محص��ول این‬ ‫حت��ی کمپانی م��ادر مازراتی یعنی فیات‪-‬کرایس��لر‬ ‫‹ ‹مازراتی لوانته تروفئو‬ ‫درحالی‌که ش��ما در کش��ورمان می‌توانید یک خ��ودرو صفر خریداری‬ ‫کرده و پس از ‪10‬سال آن را با بهایی بیشتر از زمان خرید خود بفروشید‪،‬‬ ‫مطالعه جدیدی در آن سوی جهان انجام شده که ‪10‬خودرو با بیشترین‬ ‫میزان افت قیمت را معرفی کرده است‪ .‬بنا به گفت ‌ه وب‌سایت ‪iSeeCars.‬‬ ‫‪ ،com‬پس از ‪3‬سال استفاده‪ ،‬بهای یک خودرو به‌طور متوسط ‪35‬درصد‬ ‫کاه��ش می‌یابد اما هم ‌ه خودروها این‌گونه نیس��تند‪ .‬در واقع بیش��ترین‬ ‫می��زان اف��ت قیمت برخ��ی خودروها در ‪3‬س��ال بین ‪ 46‬ت��ا ‪52‬درصد‬ ‫ارزش اولی��ه بوده و به همی��ن دلیل این خودروها گزین��ه‌ای ایده‌آل در‬ ‫بازار دس��ت‌دوم‌ها هستند‪ .‬این وب‌س��ایت برای مطالعه موردبحث بیش‬ ‫از ‪4‬میلی��ون قرارداد فروش خ��ودرو را تحلیل ک��رده و مدل‌هایی که را‬ ‫پس از‪‌3‬س��ال بیشترین افت قیمت داشته‌اند‪ ،‬معرفی کرده است‪ .‬در این‬ ‫فهرست شاهد حضور ‪6‬خودرو لوکس و ‪4‬خودرو عادی هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد خودروهای وارداتی به امریکا با مدل‌های داخلی یکسان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیوک انکلیو‬ ‫نیز اذعان داش��ته عرضه لوانته جالب نبوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودروساز ایتالیایی به‌تازگی مدل تروفئو را عرضه کرده‬ ‫که نیروبخش آن پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 3/8‬لیتری توئین‬ ‫توربو با قدرت ‪ 590‬اس��ب بخار و گشتاور ‪ 729‬نیوتون‬ ‫متر می‌باش��د‪ .‬اینکه مدل تروفئو باعث افزایش فروش‬ ‫لوانته خواهد شد یا خیر را زمان نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪G65‬‬ ‫گل سر سبد خانواده شاسی‌بلند ‪ G‬کالس مرسدس‬ ‫بنز نس��خه ‪ G65‬است که از پیش��رانه ‪ 12‬سیلندر ‪6‬‬ ‫لیتری بای توربو با خروجی ‪ 621‬اس��بی و گش��تاور‬ ‫‪ 1000‬نیوتون متری برخوردار است‪ .‬روشن است که‬ ‫این میزان قدرت و گشتاور به همراه قابلیت‌های آفرود‬ ‫مثال‌زدنی باعث ایجاد خودرویی ش��ده‌اند که در بازار‬ ‫کنونی به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها مطرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوروس‬ ‫چند س��ال پیش به ذهن هیچ‌کس خطور نمی‌کرد‬ ‫ک��ه المبورگین��ی یک شاس��ی‌بلند خواهد س��اخت‬ ‫ام��ا هم‌اکن��ون ش��ما را ب��ا اوروس آش��نا می‌کنیم‪.‬‬ ‫شاس��ی‌بلندی که ادع��ا می‌کند به لطف پیش��رانه ‪8‬‬ ‫سیلندر ‪ 4‬لیتری بای توربوی ‪ 650‬اسب بخاری ذات‬ ‫اسپرت یک المبورگینی را در ارتفاعی باالتر به نمایش‬ ‫می‌گ��ذارد؛ و فکر می‌کنیم در آین��ده نیز باید با یک‬ ‫شاسی‌بلند از طرف فراری روبه‌رو باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ گرند چروکی ترک‌هاوک‬ ‫قدرتمندترین شاس��ی‌بلند بازار نه س��اخت آلمان‬ ‫است و نه ساخت ایتالیا‪ ،‬بلکه این امریکایی‌ها هستند‬ ‫که این شاس��ی‌بلند را عرضه کرده‌اند‪ .‬با اس��تفاده از‬ ‫قلب‌تپنده محص��والت هلکت‪ ،‬جی��پ گرند چروکی‬ ‫دارای پیش��رانه ‪8‬سیلندر ‪ 6/2‬لیتری سوپرشارژردار با‬ ‫قدرت ‪ 707‬اس��ب‌بخار و گش��تاور ‪ 875‬نیوتون‌متری‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه احس��اس می‌کنیم این عن��وان به‌زودی‬ ‫دست‌به‌دست خواهد شد‪.‬‬ ‫بازار خارجی‌ها‬ ‫مدیرها‬ ‫خودروهایی که بیشترین افت قیمت را دارند‬ ‫برنامه‌های مدیریتی کارلوس گوسن‬ ‫کرایس��لر ‪ 200‬و‪‌3‬س��اله در ب��ازار ‪ 14011‬دالر اس��ت ک��ه افت قیمت‬ ‫‪‌48/4‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فورد تاروس ‪2013‬‬ ‫مانند کرایس��لر ‪ ،200‬فورد تاروس نیز تولید نمی‌ش��ود‪ .‬برای نشستن‬ ‫پش��ت فرمان یک تاروس ‪‌3‬ساله باید به‌طور متوسط ‪18‬هزار دالر هزینه‬ ‫کنی��د که به این ترتیب مالک اولیه اف��ت قیمت ‪‌49/7‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب‌ام‌و سری ‪3‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪A3‬‬ ‫‪7‬خودرو دیگر این‌فهرس��ت همگی افت قیمت ‪ 1/4‬برابری بیش��تر در‬ ‫مقایسه با حد متوسط دارند و آئودی ‪ A3‬نیز پس از ‪‌3‬سال استفاده افت‬ ‫قیمت ‪‌47/9‬درصدی خواهد داشت‪ .‬افرادی که به‌دنبال یک ‪ A3‬کارکرده‬ ‫هستند می‌توانند این خودرو را با قیمت حدود ‪ 21‬هزار دالر پیدا کنند‪.‬‬ ‫قیمت متوس��ط یک بیوک‌انکلیو ‪‌3‬س��ال کارکرد برابر با ‪26‬هزار دالر‬ ‫است که نشان می‌دهد قیمت این خودرو پس از ‪‌3‬سال ‪‌46/8‬درصد افت‬ ‫می‌کند‪ .‬این میزان افت قیمت ‪1/3‬برابر بیش از افت قیمت متوسط‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس‌واگن جتا‬ ‫میزان افت قیمت این خودرو نیز ‪1/3‬برابر بیشتر از حد متوسط بوده و‬ ‫در ‪‌3‬س��ال شاهد افت ‪‌47/2‬درصدی قیمت کادیالک ‪ SRX‬خواهید بود‪.‬‬ ‫متوسط قیمت یک کادیالک ‪‌3 SRX‬ساله برابر با ‪ 26‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪200‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪SRX‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪X P100D‬‬ ‫یک شاسی‌بلند تمام الکتریکی با این میزان قدرت؟‬ ‫به احتمال زی��اد در صورت عالقه‌مند نبودن به اخبار‬ ‫جهان��ی خ��ودرو چیز زی��ادی درباره تس�لا مدل ‪X‬‬ ‫نش��نیده‌اید‪ .‬نس��خه ‪ X P100D‬این خودرو یکی از‬ ‫قوی‌ترین شاس��ی‌بلندهای جهان است‪ .‬پیشرانه‌های‬ ‫الکتریکی این شاس��ی‌بلند به هم��راه مجموعه باتری‬ ‫‪ 100‬کیلووات س��اعتی خود قدرت ‪ 603‬اسب بخاری‬ ‫و گشتاور ‪ 967‬نیوتون متری تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪63 S/GLS 63 GLE‬‬ ‫مرسدس‪-‬ای‌ام‌جی نیز استفاده از پیشرانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ 5/5‬لیتری در برخی محصوالت خود را دوس��ت دارد‪.‬‬ ‫این پیش��رانه هم در ‪ S 63 GLE‬و هم در ‪63 GLS‬‬ ‫قدرت ‪ 577‬اسبی و گشتاور ‪ 761‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫کراس‌اوورها ‪ S 63 GLE‬همچنین مشابه ب ام و ‪X6‬‬ ‫‪ M‬با طرح ظاهری کوپه مانند نیز در دسترس است‪.‬‬ ‫‹ ‹بنتلی بنتایگا‬ ‫زمانی که بنتلی بنتایگا در س��ال‪ 2015‬معرفی شد‬ ‫مانور زی��ادی روی قدرت آن انجام داد‪ .‬بنتایگا در آن‬ ‫زمان قوی‌ترین‪ ،‬س��ریع‌ترین و گران‌ترین شاسی‌بلند‬ ‫جه��ان بود اما در کمتر از س��ه س��ال همه‌چیز تغییر‬ ‫کرده است‪ .‬بنتایگا هم‌اکنون از نظر قدرت در جایگاه‬ ‫پنجم قوی‌ترین شاسی‌بلندها قرار داشته و از پیشرانه‬ ‫‪ 12‬س��یلندر ‪ 6‬لیتری با خروجی ‪ 600‬اس��ب بخار و‬ ‫گشتاور ‪ 900‬نیوتون متر سود می‌برد‪.‬‬ ‫بخش خودروهای ویژه جگوار لندروور کار س��ختی‬ ‫برای ارتقای محص��والت این خودروس��از بریتانیایی‬ ‫داشته است‪ .‬رنجروور اسپرت ‪ SVR‬از قلب آهنین ‪8‬‬ ‫س��یلندر ‪ 5‬لیتری سوپرشارژردار با قدرت ‪ 575‬اسب‬ ‫بخار و گشتاور ‪ 700‬نیوتون متر سود می‌برد‪.‬‬ ‫ب‌ام‌و یکی از نخس��تین خودروسازان آلمانی است‬ ‫که اقدام به تولید کراس‌اوور پرفورمنس کرده و البته‬ ‫در این میان یک خودرو ویژه که از استایل‌کوپه مانند‬ ‫نیز س��ود می‌ب��رد‪ ،‬وج��ود دارد‪ M X5 .‬و ‪ M X6‬از‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 4/4‬لیتری توئین پاور توربویی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند که ق��درت ‪ 567‬اس��ب بخاری و‬ ‫گشتاور ‪750‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رولزرویس کولینان‬ ‫قدبلندهای آهنی‬ ‫قیمت فولکس‌واگن جتا پس از ‪‌3‬س��ال استفاده ‪‌48/1‬درصد افت پیدا‬ ‫می‌کند و نس��خه‌های کارکرده آن را می‌توان با بهای حدود ‪13‬هزار دالر‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫این خودرو دیگر تولید نمی‌ش��ود بنابراین اگر واقعا خواهان این خودرو‬ ‫هس��تید باید در بازار دس��ت‌دوم‌ها دنبال آن باشید‪ .‬قیمت متوسط یک‬ ‫ب‌ام‌و س��ری ‪ 3‬یکی از محبوب‌ترین خودروهای لیزینگی بازار اس��ت؛‬ ‫بنابراین در بازار دست‌دوم‌ها می‌توانید نمونه‌های زیادی از این خودرو را‬ ‫پیدا کنید‪ .‬متوسط بهای سری ‪ 3‬کارکرده ‪ 24‬هزار دالر است که حاکی‬ ‫از افت ‪‌49/8‬درصدی‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ E‬کالس‬ ‫موضوع س��ورپرایزکننده اینکه مرسدس بنز ‪ C‬کالس در این‌فهرست‬ ‫حضور ندارد ولی برادر بزرگتر آن یعنی ‪ E‬کالس در رتبه سوم قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬متوسط قیمت یک ‪ E‬کالس ‪‌3‬سال کارکرد در بازار ‪34‬هزار دالر‬ ‫است که نشان‌دهنده افت قیمت ‪‌49/9‬درصدی در این بازه زمانی‌است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس‌واگن پاسات‬ ‫س��دان میان‌سایز فولکس در عرض ‪‌3‬س��ال ‪‌50/7‬درصد از ارزش اولیه‬ ‫خود را از دس��ت می‌دهد و با حدود ‪14‬هزار دالر می‌توان نمونه‌های آن‬ ‫را در بازار پیدا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل رنو‪ ،‬کارلوس گوس��ن به فاینش��نال‬ ‫تایم��ز گفت��ه که به احتم��ال زیاد پی��ش از پایان‬ ‫ق��رارداد خ��ود تا س��ال ‪ 2022‬از س��کانداری این‬ ‫خودروساز فرانسوی کنار خواهد رفت‪.‬‬ ‫این مدیر ‪ 64‬س��اله البته به‌عنوان مدیرعامل رنو‬ ‫انجا ‌م وظیفه خواهد کرد و در عین حال به س��مت‬ ‫مدیرعاملی اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی انتخاب‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رنو هنوز واکنش رسمی به این خبر‬ ‫نشان نداده است‪.‬‬ ‫گوس��ن در ی��ک مصاحبه گفته اس��ت‪ :‬ش��ما‬ ‫می‌توانید انتظار داش��ته باش��ید من پیش از سال‬ ‫‪ 2022‬از سمت مدیرعاملی رنو کنار بروم‪.‬‬ ‫گوس��ن هم‌اکن��ون روی گس��ترش روابط بین‬ ‫نیس��ان و رنو و آماده‌سازی بهتر این خودروسازان‬ ‫برای حرک��ت به‌س��وی خودروه��ای الکتریکی و‬ ‫خودران تمرکز کرده اس��ت‪ .‬به‌منظور تمرکز روی‬ ‫این موضوع گوسن در سال ‪ 2017‬مسئولیت خود‬ ‫در نیس��ان را به هیروتو سایکاوا واگذار کرده است‪.‬‬ ‫البته این نخس��تین باری نیس��ت که گوسن نقش‬ ‫متفاوت��ی را بر عهده می‌گیرد‪ .‬او در س��ال ‪2012‬‬ ‫اعالم کرد عالقه‌ای به ادامه مدیرعاملی در دهه‪60‬‬ ‫زندگی خود نداشته و در آغاز سال جاری نیز گفته‬ ‫بود از مدیرعاملی رنو کنار خواهد رفت‪ .‬گوس��ن به‬ ‫این نکته اش��اره داش��ته که مدیریت ‪3‬خودروساز‬ ‫بزرگ اصال قابل‌تحمل نیست‪.‬‬ ‫سپتامبر سال پیش شاهد انتشار برنامه میان‌مدت‬ ‫‪ 2022‬این اتحاد بودیم که هدف‌گذاری آن افزایش‬ ‫ساالنه همکاری‌ها به بیش از ‪ 10‬میلیارد یورو است‬ ‫که افزایش قابل‌توجهی را نسبت به رقم ‪ 5‬میلیارد‬ ‫یورویی سال ‪ 2016‬نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د عملی��ات رنو‪ ،‬تیری بول��ور یکی از‬ ‫گزینه‌ه��ای احتمالی ب��رای مدیرعاملی رنو پس از‬ ‫کارلوس گوسن است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫معرفی رسمی نسل جدید آئودی ‪A۱‬‬ ‫چند س��اعت پس از پخش تصاویر‪ ،‬آئودی به‌طوررس��می نس��ل‬ ‫جدی��د هاچ‌بک س��اب‌کامپکت خود یعن��ی ‪ A۱‬را رونمایی کرده‬ ‫اس��ت‪ A۱ .‬جدید در ظاهر با جلو پنجره بزرگ ‪‌6‬ضلعی و ‪ 3‬شکاف‬ ‫در زیر لبه کاپوت که به‌منظور ادای احترام به مدل مشهور اسپرت‬ ‫کواترو طراحی ش��ده‪ ،‬بس��یار تهاجمی‌تر از نس��ل پیشین خود به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬از جلوی خودرو که به س��مت عقب حرکت کنیم‪،‬‬ ‫در نمای جانبی خط کمری با ش��یب به س��مت باال‪ ،‬خطوط شانه‬ ‫برجس��ته و رینگ‌هایی با ابعادی از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬اینچ دیده می‌شوند‪.‬‬ ‫خریداران می‌توانند برای ‪ A۱‬جدید مجموعه‌ای از آپشن‌ها شامل‬ ‫چراغ‌ه��ای ‪ LED‬و تری��م بیرونی ‪ S-Line‬را س��فارش دهند که‬ ‫شامل ورودی‌های هوای بزرگتر‪ ،‬اسپویلر عقب بزرگتر و رکاب‌های‬ ‫ویژه می‌ش��ود‪ .‬این هاچ‌بک آلمانی با ‪ 11‬رنگ بیرونی مختلف ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که خریداران می‌توانند رنگ متضاد را هم برای‬ ‫سقف‪ ،‬آینه‌های جانبی‪ ،‬رکاب‌ها و اسپویلر جلو سفارش دهند‪ .‬ابعاد‬ ‫‪ A۱‬جدید ش��امل ‪ ۴/۰۳‬متر ط��ول‪ ۱/۷۴ ،‬متر عرض و ‪ ۱/۴۱‬متر‬ ‫ارتفاع می‌شود‪ .‬استایل جدید در داخل خودرو نیز ادامه پیدا کرده‬ ‫و سرنشینان شاهد کابین باکیفیت‌تر با طراحی مدرن خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ A۱‬جدید حتی در تیپ پایه هم با یک صفحه آمپر دیجیتالی ‪۱۰/۲‬‬ ‫اینچی و غربیلک فرمان چندمنظوره ارائه می‌شود‪ ،‬درحالی‌که برای‬ ‫سرنش��ین جلوی نیز دریچه تهویه متمایزی طراحی ش��ده است‪.‬‬ ‫برای داخل خودرو ‪ 3‬طرح مختلف قابل انتخاب اس��ت که هرکدام‬ ‫شامل تریم منحصربه‌فرد داشبورد و تریم رنگی هماهنگ در اطراف‬ ‫دریچه‌های تهویه‪ ،‬کنس��ول میانی و دس��تگیره درها می‌شود‪ .‬اما‬ ‫ع�لاوه بر افزایش کیفیت و طراحی جدید‪ A۱ ،‬در داخل از فضای‬ ‫بیش��تر و همین‌طور صندوق بار بزرگتر هم بهره‌مند شده که حاال‬ ‫‪ ۳۳۵‬لیت��ر گنجایش دارد و در صورت خواباندن صندلی‌های عقب‬ ‫این عدد به ‪ ۱۰۹۰‬لیتر افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫م‌هز‬ ‫ق‬ ‫حر ک‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خارجی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹خودرو اسپرت‪ :‬مزدا ‪ 5-MX‬میاتا‬ ‫بیش��تر خریداران خودروه��ای صفر‪ ،‬روی قیمت محصول��ی که می‌خواهند خری��داری کنند تمرکز‬ ‫می‌کنند اما یکی از بزرگترین فاکتورهایی که باید در نظر گرفت هزینه‌های مالکیت خودرو در بلندمدت‬ ‫است‪ .‬این هزینه‌ها شامل موارد گوناگونی مانند افت قیمت خودرو‪ ،‬مصرف سوخت‪ ،‬حق بیمه‪ ،‬مالیات و‬ ‫عوارض و هزینه تعمیرات خارج از پوشش ضمانت می‌شود‪.‬‬ ‫هزینه‌ه��ای مالکی��ت به‌ویژه زمان خرید ی��ک خودرو لوکس فاکتور مهمی ب��وده زیرا خودرو گران‌تر‬ ‫تفاوت‌های مهمی در هزینه‌های مالکیت خواهد داش��ت که این مورد در بحث افت قیمت و حق بیمه‬ ‫چش��مگیرتر اس��ت و از آنجایی که قیمت سوخت نیز در چند س��ال اخیر افت‌وخیز‌های زیادی داشته؛‬ ‫بنابراین این فاکتور نیز بار دیگر به عاملی مهم در پیش‌بینی هزینه‌های مالکیت بلندمدت تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌منظور کمک به مشتریان در یافتن بهترین گزینه‌ها‪ KBB ،‬جوایز ساالنه خود به خودروهایی‬ ‫ک��ه کمترین هزینه مالکیت ‪5‬س��اله را دارند‪ ،‬در ‪ 15‬کالس متفاوت اعطا کرده اس��ت‪ .‬این وب‌س��ایت‬ ‫فاکتورهای افت قیمت‪ ،‬هزینه س��وخت‪ ،‬بیمه‪ ،‬اقس��اط‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬نگهداری و مالیات و شماره‌گذاری را‬ ‫در دوره‌ای ‪5‬س��اله محاسبه کرده است‪ .‬در این نوشتار شما را با کم‌هزینه‌ترین خودرو هر کالس در‬ ‫س��ال‪ 2018‬آشنا خواهیم کرد‪ .‬باید دانست این خودروها در نسخه‌های پایه و‬ ‫با قوای محرکه و تجهیزات استاندارد هستند‪.‬‬ ‫ا ی مت‬ ‫لک ‌ه‬ ‫فی ک‬ ‫معر‬ ‫ینه‌تر‬ ‫ین خ‬ ‫ودرو‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ 2‬تیر‪1397‬‬ ‫‪9‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪23‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪20‬‬ ‫‹‬ ‫‹خودرو الکتریکی‪ :‬نیسان‌لیف‬ ‫هزینه مالکیت ‪‌5‬ساله‪ 32204 :‬دالر‬ ‫با محدوده حرکتی حدود ‪240‬کیلومتری‪ ،‬جدیدترین نسل نیسان‬ ‫لیف الکتریکی حدود ‪1.5‬برابر نس��ل قبلی برد دارد هرچند هنوز هم‬ ‫از نظر محدوده حرکتی پش��ت سر شرکت‌های تسال و شورولت قرار‬ ‫می‌یرد‪ .‬لیف جدید با تخفیف مالیاتی ‪‌7500‬دالری فدرال و همچنین‬ ‫مشوق‌های گوناگون دولتی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو کامپکت‪ :‬کیا سول‬ ‫هزینه مالکیت ‪‌5‬ساله‪ 29312 :‬دالر‬ ‫اگرچه کیاسول جعبه‌ای از نظر فنی یک خودرو استیشن است‬ ‫و یک کراس‌اوور نیست اما ارزش بهتری نشان می‌دهد‪ .‬این خودرو‬ ‫با توجه به ابعاد بزرگ و کابین جادار‪ ،‬سواری خوبی داشته و می‌توان‬ ‫آن را با جدیدترین فناوری‌ها سفارش داد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹خودرو هیبریدی‪/‬انرژی جایگزین‪ :‬تویوتا پریوس‌پرایم‬ ‫هزینه مالکیت ‪5‬ساله‪ 30625 :‬دالر‬ ‫تویوتا پریوس‌پرایم یک هاچ‌بک هیبریدی است که باتری بزرگتری در مقایسه با پریوس استاندارد‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو با خالی شدن باتری‌ها همانند یک محصول هیبریدی عادی عمل کرده و تنها عامل‬ ‫محدودکنن��ده برد آن میزان بنزین داخ��ل باک خواهد بود‪ .‬این خودرو در حالت الکتریکی محدوده‬ ‫حدود ‪50‬کیلومتری داشته و با ‪4502‬دالر تخفیف مالیاتی فدرال عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫هزینه مالکیت ‪5‬ساله‪ 37628 :‬دالر‬ ‫یکی از ارزان‌ترین خودروهای اس��پرت بازار به‌طور همزمان کمترین فضای بار و کابین را نیز دارد اما‬ ‫برای راندن در روزهای گرم تابس��تان یکی از بهترین‌ها به‌شمار می‌رود‪ .‬فیات ‪124‬اسپایدر که از پلتفرم‬ ‫و قطعات مشترک زیادی با مزدا سود می‌برد نیز فاصله کمی با میاتا در بحث هزینه‌های ‪ 5‬ساله داشته‬ ‫و هزینه‌های آن ‪ 37762‬دالر تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو لوکس‪ :‬ولوو ‪S90‬‬ ‫هزینه مالکیت ‪ 5‬ساله‪ 57445 :‬دالر‬ ‫سدان پرچم‌دار ولوو ‪ S90‬و نسخه استیشن ‪ V90‬دارای پلتفرم و قوای محرکه مشترک با کراس‌اوور‬ ‫‪ XC90‬هستند‪ .‬ما با یک سدان ظریف‪ ،‬بزرگ و لوکس طرف هستیم که فهرست بلند باالیی از تجهیزات‬ ‫ایمنی را عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو لوکس پایه‪ :‬آکورا ‪ILX‬‬ ‫هزینه مالکیت ‪5‬ساله‪ 38792 :‬دالر‬ ‫آکورا ‪ ILX‬کامپکت خودرو شیک و راحت است و از پیشرانه‌ای کم‌مصرف نیز سود می‌برد اما فضای‬ ‫صندلی عقب آن همچون بیش��تر خودروهای دیگر این کالس محدود اس��ت‪ .‬نسخه‌های ‪ A-Spec‬این‬ ‫خودرو ظاهر گیراتری دارند اما هنوز هم فاصله قابل‌توجهی با یک سدان اسپرت نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو فول‌سایز‪ :‬شورولت ایمپاال‬ ‫هزینه مالکیت ‪5‬ساله‪ 42120 :‬دالر‬ ‫با افت س��ریع فروش خودروهای فول‌س��ایز‪ ،‬ش��ورولت ایمپاال شاید دیگر روی نس��ل دیگر را نبیند؛‬ ‫ام��ا ایمپاال هنوز ه��م خودرویی خوش‌تیپ‪ ،‬با کابینی راحت و پرفورمنس قابل‌توجه اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫هزینه‌های مالکیت کمی داش��ته اما خب باید افت قیمت آن را در نظر بگیرید‪ KBB .‬می‌گوید؛ ایمپاال‬ ‫پس از ‪5‬سال حدود ‪77‬درصد ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو میان‌سایز‪ :‬هوندا آکورد‬ ‫هزینه مالکیت ‪ 5‬ساله‪ 32528 :‬دالر‬ ‫س��دان میان‌س��ایز هوندا آکورد از نظر پرفورمنس کلی‪ ،‬راحتی کابین و قابلیت اطمینان باال شناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خودرو با گذش��ت زمان ارزش خود را حفظ کرده و انتظار می‌رود پس از ‪ 5‬سال فقط‬ ‫‪40‬درصد ارزش خود را از دس��ت دهد‪ .‬این خودرو در س��ال جاری وارد نس��ل جدید خود شده و اگرچه‬ ‫فروش آن به‌دلیل اقبال بیش��تر شاس��ی‌بلندها کمتر شده اما هنوز هم انتخاب مناسبی برای دوستداران‬ ‫سدان‌ها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو ساب‌کامپکت‪ :‬نیسان ورسا‬ ‫هزینه مالکیت ‪‌5‬ساله‪ 27452 :‬دالر‬ ‫مانن��د تمامی خودروه��ای حاضر در این فهرس��ت‪ KBB ،‬می‌گوید نیس��ان ورس��ا ‪ 2018‬کمترین‬ ‫هزینه‌های ‪5‬س��اله را در کالس خود دارد‪ .‬این خودرو به بهترین ش��کل ممکن حمل‌ونقل پایه را فراهم‬ ‫می‌کند و اگرچه ش��تاب کند و تجهیزات کمی دارد اما هنوز هم ارزان‌ترین خودرو بین خودروهای این‬ ‫فهرست لقب می‌گیرد‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی رسمی ب‌ام‌و سری ‪8‬‬ ‫پس از انتظاری بسیار طوالنی‪ ،‬سرانجام ب‌ام‌و کوپه‬ ‫جدید سری‪ 8‬را در مسابقات لمانز امسال رونمایی کرد‬ ‫و بدین ترتیب پس از حدود ‪20‬س��ال‪ ،‬سری‪ 8‬به‌طور‬ ‫رسمی بازگشت‪ .‬این ماشین حاال کوپه پرچم‌دار جدید‬ ‫ب‌ام‌و به‌شمار می‌رود‪ .‬سازنده باواریایی گفته که هدف‬ ‫اصلی از س��اخت نسل جدید س��ری‪ ،8‬ارائه رانندگی‬ ‫پویا و هیجان‌انگیز اس��ت‪ .‬به این‌منظور شاسی‪ ،‬قوای‬ ‫محرکه و تعلیق س��ری‪ 8‬چابکی عال��ی‪ ،‬دقت‪ ،‬ثبات‬ ‫و توازنی که از یک خودرو اس��پرت ط��راز اول انتظار‬ ‫می‌رود را ارائه می‌کند؛ بنابراین ش��اید به همین دلیل‬ ‫اس��ت ک��ه ب‌ام‌و تصمیم گرفته س��ری‪ 8‬جدید را در‬ ‫مس��ابقات لمانز رونمایی کند تا از این طریق اعتبار و‬ ‫توانایی‌های اسپرت کوپه پرچم‌دار جدید خود را نشان‬ ‫دهد‪ .‬البته س��ری‪ 8‬جدید درعین‌حالی که خودرویی‬ ‫اس��پرت اس��ت‪ ،‬اگر به‌عنوان یک کوپه لوکس هم در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬بسیار عالی خواهد بود‪.‬‬ ‫طراحی نس��خه تولیدی س��ری‪ 8‬مانن��د نمونه‌ای‬ ‫تعدیل‌ش��ده از نسخه کانس��پتی به نظر می‌رسد که‬ ‫س��ال گذش��ته رونمایی ش��د؛ بنابراین در این کوپه‬ ‫لوکس همچنان دماغه کش��یده با جلوپنجره کلیوی‬ ‫شکل باریک دیده می‌شود درحالی‌که روی کاپوت نیز‬ ‫دو برآمدگی کار شده است‪ .‬در نمای عقبی خودرو هم‬ ‫چراغ‌های باریکی به چش��م می‌خورد و سر اگزوزهای‬ ‫بزرگ��ی نیز از بخش پایینی س��پر بیرون زده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌طورکلی طراحی بیرونی س��ر ‪ 8‬باظرافت و پویاست‬ ‫که اس��تایلی عضالن��ی را در پکیجی ارائ��ه کرده که‬ ‫صد درصد یک ب‌ام‌و اصیل احس��اس می‌ش��ود‪ .‬البته‬ ‫جلوپنج��ره بزرگ کلیوی ش��کل هم به افراد نش��ان‬ ‫می‌دهد که این کوپه‌ای از باواریاست‪.‬‬ ‫چراغ‌های س��ری‪ 8‬به‌‌طور اس��تاندارد از نوع ‪LED‬‬ ‫هس��تند ام��ا امکان س��فارش چراغ‌های لی��زری هم‬ ‫ب��رای آن وجود دارد‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬به‌منظور کاهش‬ ‫وزن‪ ،‬خری��داران می‌توانند پکیج فیب��ر کربن را برای‬ ‫ش دهند که شامل ورودی‌های هوا‪ ،‬قاب‬ ‫خودرو سفار ‌‬ ‫آینه‌های جانبی‪ ،‬اس��پویلر عق��ب و دیفیوزر از جنس‬ ‫فیبر کربن تقویت ش��ده با پالس��تیک می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫کوپه جدید آلمان��ی ‪4/84‬متر طول‪1/90 ،‬متر عرض‬ ‫و ‪1/34‬مت��ر ارتفاع دارد که این ابع��اد آن‌را در جاده‬ ‫در موقعیتی بس��یار پویا قرار می‌دهد‪ .‬فاصله محوری‬ ‫سری‪ 8‬نیز برابر با ‪2/82‬متر است‪.‬‬ ‫داخل این کوپه پرچم‌دار نیز جدیدترین نس��خه از‬ ‫سیس��تم کنترل عملیاتی ب‌ام‌و ارائه ش��ده که شامل‬ ‫صفحه‌نمایش سیستم‪-‬اطالعاتی سرگرمی و نمایشگر‬ ‫دیجیتالی صفحه آمپر می‌ش��ود‪ .‬اندازه نمایشگر اولی‬ ‫کوسه باواریایی‬ ‫که درس��ت باالی کنس��ول مرکزی قرار گرفته است‪،‬‬ ‫براب��ر ب��ا ‪‌10/2‬اینچ ب��وده و از طریق لم��س‪ ،‬صدا یا‬ ‫کنترلر ‪ iDrive‬کار می‌کند درحالی‌که نمایش��گری‬ ‫‪12/3‬اینچی هم به‌عن��وان صفحه آمپر در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که چندین تنظیم گرافیک��ی گوناگون را برای‬ ‫سلیقه‌های گوناگون ارائه می‌کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬امکان‬ ‫سفارش ش��ارژر بی‌سیم‪ ،‬سیس��تم صوتی ‪Bowers‬‬ ‫‪ ،& Wilkins‬تری��م ف��والد ضدزنگ و دس��ته‌دنده‬ ‫شیشه‌ای هم برای خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫س��ری‪ 8‬در ابتدا تنها با دو پیش��رانه گوناگون ارائه‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدل اول که فقط در اروپا عرضه می‌شود‪،‬‬ ‫‪ 840d XDrive‬ن��ام داش��ته و به یک پیش��رانه ‪3‬‬ ‫لیتری شش سیلندر خطی بای‌توربودیزل مجهز است‪.‬‬ ‫این موتور ‪315‬اس��ب بخار ق��درت و ‪‌580‬نیوتن متر‬ ‫گش��تاور تولید می‌کند که تمامی این گشتاور از دور‬ ‫تنها ‪ rpm 1750‬در دسترس قرار می‌گیرد‪ .‬به گفته‬ ‫ب‌ام‌و‪ ،‬مدل‪ 840d‬با استفاده از این پیشرانه می‌تواند‬ ‫ظ��رف ‪4/9‬ثانی��ه از صفر ب��ه س��رعت ‪100‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت رس��یده و در نهایت به حداکثر س��رعت‬ ‫‪250‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫م��دل دوم و البته قوی‌تر ام��ا ‪M850i XDrive‬‬ ‫نام دارد و از پیش��رانه جدید ‪4/4‬لیتری ‪ V8‬بای‌توربو‬ ‫اس��تفاده می‌کن��د ک��ه ‪530‬اس��ب بخ��ار ق��درت و‬ ‫‪750‬نیوتن متر گشتاور دارد‪ .‬این مدل می‌تواند ظرف‬ ‫تنها ‪ 3/7‬ثانیه از حالت سکون به سرعت ‪100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت دست پیدا کند که برای چنین کوپه بزرگی‬ ‫عدد بس��یار چش��مگیری اس��ت؛ اما حداکثر سرعت‬ ‫‪ M850i‬به‌ص��ورت الکترونیکی روی ‪250‬کیلومتر در‬ ‫ساعت محدود شده است‪ .‬انتقال نیرو در هر دوی این‬ ‫موتورها نیز به‌وسیله نسخه بهبودیافته‌ای از گیربکس‬ ‫‪8‬سرعته اتوماتیک اس��تپ‌ترونیک انجام می‌شود که‬ ‫به‌منظ��ور ارائه تعوی��ض دنده اس��پرت‌تر و روان‌تر به‬ ‫هم��راه بهره‌وری باالتر‪ ،‬از مدیری��ت نرم‌افزار جدید و‬ ‫بهینه‌سازی کنترل هیدرولیکی بهره‌مند شده است‪.‬‬ ‫تجهیزات اس��تاندارد س��ری‪ 8‬در هردو مدل شامل‬ ‫مواردی چون تعلیق تطبیقی ‪ M‬با کنترل الکترونیکی‬ ‫کمک‌فنره��ا و سیس��تم فرمان فعال ب‌ام‌و می‌ش��ود‬ ‫درحالی‌ک��ه برای مدل ‪ M850i‬امکان س��فارش نوار‬ ‫تثبیت‌کننده فعال هم وجود دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬طیف‬ ‫کاملی از سیستم‌های ایمنی هم برای این کوپه لوکس‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که ش��امل م��واردی مانند کروز‬ ‫کنترل فعال با توانایی توقف و حرکت‪ ،‬سیستم‌کمکی‬ ‫فرم��ان و تغییر خط‪ ،‬سیس��تم حف��ظ حرکت میان‬ ‫خطوط با سیس��تم حفاظت برخورد جانبی‪ ،‬سیستم‬ ‫کمک پارک و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬ب‌ام‌و بر این باور است که‬ ‫بین پورشه‪ 911‬و مرسدس بنز ‪ S‬کالس کوپه شکافی‬ ‫وجود دارد که سری‪ 8‬جدید آن‌را پُر خواهد کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫این خ��ودرو بهترین ویژگی‌های هردو را ارائه می‌کند‬ ‫که ش��امل تجرب��ه رانندگی هیجان‌انگی��ز خودرویی‬ ‫اس��پرت به همراه کابینی لوکس می‌ش��ود‪ .‬این کوپه‬ ‫جدید باواریایی از پاییز امسال در ایاالت‌متحده عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬درحالی‌که اروپایی‌ها نی��ز از ماه نوامبر‬ ‫امکان خری��د آن‌را خواهند داش��ت‪ .‬همچنین غیر از‬ ‫ای��ن دو م��دل‪ ،‬نمونه‌های دیگری هم از س��ری‪ 8‬در‬ ‫آینده ارائه خواهد شد به‌گونه‌ای که تصاویر جاسوسی‬ ‫نشان داده‌اند مدل‪ M8‬هم‌اکنون در حال توسعه است‬ ‫درحالی‌که تصاویری از نسخه کابریولت هم دیده شده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به‌احتمال‌زیاد نسخه‪ 4‬در یا همان‬ ‫گرن‌کوپه سری‪ 8‬هم ساخته خواهد شد اما هنوز هیچ‬ ‫زمانی برای معرفی این نسخه‌ها اعالم نشده است‪.‬‬ ‫چینی‌ها‬ ‫طراحی‬ ‫شالق تعرفه خودرویی ترامپ بر سر چینی‌ها‬ ‫طراحی‌های متنوع هیوندای در محصوالت آینده‬ ‫جنگ تجارت آزاد دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد زیرا‬ ‫ایاالت‌متحده تعرفه ‪‌25‬درصدی روی محموله‌های چینی‬ ‫به ارزش ‪50‬میلی��ارد دالر اعمال می‌کند‪ .‬این محموله‌ها‬ ‫حاوی‌فناوری‌های مهم صنعتی هستند‪ .‬بیانیه مربوط به‬ ‫این موضوع اوایل روز گذش��ته‌ازسوی کاخ سفید منتشر‬ ‫شد و ترامپ گفته که تجارت بین این دو کشور مدت‌زمان‬ ‫زیادی بس��یار ناعادالنه بوده است‪ .‬ترامپ همچنین گفته‬ ‫که چینی‌ها در به دس��ت آوردن ناعادالن��ه‌فناوری‌های‬ ‫امریکای��ی دخیل بوده و این موضوع ب��ه اقتصاد و امنیت‬ ‫ملی امریکا آس��یب‌زده و نبود توازن تجاری بین دو کشور‬ ‫را عمیق‌تر کرده است‪‌.‬رییس‌جمهوری امریکا همچنین‬ ‫تهدید به اعمال تعرفه‌های بیشتر در صورت مقابله به مثل‬ ‫چینی‌ها و تصویب تعرفه‌های بیش��تر روی محصوالت و‬ ‫کمپانی‌های امریکایی کرده اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د این‬ ‫موضوع رخ خواهد داد زیرا رویترز گزارش کرده سخنگوی‬ ‫وزارت خارجه چین به رس��انه‌های محلی گفته اگر امریکا‬ ‫اقدام��ات یک‌جانبه و محافظتی اتخاذ کن��د و به اقتصاد‬ ‫چین آس��یب برساند ما هم به سرعت واکنش نشان داده و‬ ‫گام‌های ضروری برای محافظت از حقوق خود را خواهیم‬ ‫برداش��ت‪ .‬رویت��رز می‌گوید تعرفه‌های جدی��د امریکا از‬ ‫‪6‬ژوئیه اجرایی خواهد شد و در ابتدا ‪818‬محصول ساخت‬ ‫چین را تحت‌تاثیر ق��رار خواهد داد‪ .‬این تعرفه‌ها تعدادی‬ ‫از ش��رکت‌ها و صنایع گوناگون از جمله صنعت خودرو را‬ ‫تحت‌تاثیر ق��رار می‌دهد‪ .‬جنرال‌موت��ورز و ولوو از جمله‬ ‫خودروسازانی هستند که با این قضیه درگیر خواهند بود‬ ‫زیرا جنرال‌موتورز محص��والت بیوک‌انویژن و کادیالک‬ ‫‪ CT6‬پالگی��ن هیبرید را از چین به امریکا صادر می‌کند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر ولوو نیز مدل ‪ S60‬اینسکریپش��ن را وارد‬ ‫بازار امریکا می‌کند اما این یک مش��کل حاد نیس��ت زیرا‬ ‫نس��ل بعدی این خودرو در کارولینای ش��مالی س��اخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بلومبرگ با یکی از مقام��ات جنرال‌موتورز‬ ‫مصاحبه کرده و سخنگوی شرکت تایید کرده به‌احتمال‬ ‫زی��اد انویژن تحت‌تاثیر این تعرفه‌ه��ا خواهد بود‪ .‬این امر‬ ‫می‌توان��د باعث افزایش قیمت ‪‌8‬ه��زار دالری این کراس‬ ‫اوور لوکس شود‪.‬‬ ‫هیوندای دیگ��ر نمی‌خواهد محصوالتی با طراحی‬ ‫مش��ابه تولید کند؛ بنابراین به‌دنبال اس��تراتژی یک‬ ‫طراحی جدید اس��ت که باعث می‌ش��ود هر خودرو‬ ‫ظاهر منحصربه‌فرد خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��ران طراحی این برند ک��ره‌ای در مصاحبه با‬ ‫اتوموتیونی��وز گفته‌اند که هیوندای در ابتدا به‌منظور‬ ‫ایجاد هویت خاص خ��ود اقدام به تولید محصوالتی‬ ‫با ظاهر مش��ابه ک��رده بود‪ .‬با تثبی��ت این موقعیت‬ ‫هیون��دای هم‌اکن��ون می‌تواند محص��والت خود را‬ ‫جذاب‌ت��ر و احساس��ی‌تر طراحی کند تا مش��تریان‬ ‫بیشتر جذب خودروهای شرکت شوند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از ک��ره‌ای در ماه‌ه��ای گذش��ته‬ ‫‪2‬کانس��پت برجس��ته را به‌منظ��ور پیش‌نمای��ش‬ ‫محصوالت آینده خود معرفی کرده اس��ت‪ .‬نخستین‬ ‫خودرو مفهوم��ی ‪ 1-HDC‬له فی��ل‌روگ نام دارد‬ ‫یک سدان‌کانسپت بوده که در نمایشگاه ژنو معرفی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬چند ماه بعد نیز شاس��ی‌بلند مفهومی‬ ‫‪2-HDC‬گرندمستر معرفی شد که نقطه مشترکی‬ ‫با کانسپت اولی نداشت‪ .‬لوک‌دانکر‌ولکه می‌گوید‪ :‬ما‬ ‫دیگر محصوالتی با طراحی مش��ابه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫زمانی که‪2‬ی��ا‪ 3‬محصول صرف‌نظر از کالس خودرو‪،‬‬ ‫دارای طراحی مش��ابه باش��ند تمام عالقه به آنها از‬ ‫بین خواهد رفت‪ .‬فلس��فه طراح��ی جدید هیوندای‬ ‫در محصوالت آینده این شرکت به‌کار خواهد رفت و‬ ‫باعث ایجاد شکل‌های جوان‌پسندانه و بسیار متفاوت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنا به گفته مدیر طراحی هیوندای هر‬ ‫خودرو دارای استایلی جذاب برای مشتریان خواهد‬ ‫بود‪ .‬برای مثال س��وناتا و االنترا ظاهر بسیار مشابهی‬ ‫دارند اما خریداران سوناتا به‌طورمعمول سن بیشتری‬ ‫در مقایسه با خریداران االنترا دارند‪ .‬او می‌گوید‪ :‬باور‬ ‫به اینکه خریداران مدل‌های کامپکت مانند خریداران‬ ‫یک سدان میدس��ایز هستند یک خیال باطل است‪.‬‬ ‫باید منتظر ماند و دید که اس��تراتژی طراحی جدید‬ ‫هیون��دای در آینده با اس��تقبال خری��داران روبه‌رو‬ ‫خواهد شد یا خیر‪.‬‬
‫کارتون‬ ‫در حاشیه تکذیب هک شدن سایت وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 2‬تیر‪9 1397‬شوال ‪23 1439‬ژوئن‪ 2018‬سال دوم شماره‪20‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫سرمایه‌های سرگردان به سمت خودرو‬ ‫منحرف شد‬ ‫محم�دی نیکخواه‪ -‬فعال ب�ازار خودرو‪ :‬قرار اس��ت از اول تیر افزایش‬ ‫نرخ مصوب ش��ورای رقابت در خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان اعمال شود‬ ‫و به‌طورقطع با اعالم قیمت‌های رسمی آشفتگی بازار و سردرگمی خریداران‬ ‫از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫از ابت��دای س��ال تاکنون به طور رس��می فقط افزایش ن��رخ ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫خودروهای داخلی باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان اعالم ش��ده اس��ت؛ به طور مثال‬ ‫خ��ودرو هایما ‪ H۳۰Cross‬و دن��ا هر کدام حدود ‪ ۱۰‬درص��د افزایش نرخ‬ ‫داش��تند و نرخ کارخانه بقیه خودروها تا‌کنون با نرخ سال گذشته یکی بوده‬ ‫اما از اول تیر شاهد افزایش نرخ ‪ ۷‬درصدی خودروها در کارخانه خواهیم بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر میزان عرضه خودرو بس��یار کم است؛ به طور مثال از ابتدای‬ ‫سال تاکنون فقط حدود ‪ ۱۵۰‬خودرو هایما به بازار عرضه شده که باتوجه به‬ ‫نیاز کشور این تعداد بسیار کم است‪ .‬زمانی که عرضه کم است فروشندگان با‬ ‫قیمت‌های دلخواه خود خودروها را به فروش می‌رس��انند و همین امر موجب‬ ‫ایجاد حاشیه بازار غیرمتعارف می‌شود؛ هرچند تاکنون شاهد انجام معامالت‬ ‫با قیمت‌هایی که در رسانه‌ها و فضاهای مجازی اعالم می‌شود‪ ،‬نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫پ��س از اعمال افزایش ‪ ۷‬درص��دی نرخ خودروها افراد ب��ا آگاهی اقدام به‬ ‫خری��د خواهند کرد؛ به‌ط��ور مثال نرخ یک خ��ودرو ‪ ۴۵‬میلیون تومانی باید‬ ‫فقط ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان افزایش داش��ته باش��د‪ ،‬در حالی‌که اکنون‬ ‫همین خودرو با ‪ ۸‬میلیون تومان افزایش نرخ نسبت به سال گذشته به فروش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬در بازار خودروهای وارداتی به طور متوسط شاهد افزایش نرخ ‪۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۸۰‬درصدی هس��تیم اما درحال‌حاض��ر در این بازار نی��ز معامله‌ای انجام‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬درحال‌حاضر فروش��ندگان خودروهای وارداتی نرخ خودروها را با‬ ‫نرخ روز ارز محاسبه می‌کنند‪ ،‬در حالی‌که بیشتر این خودروها را با ارز ‪۳۸۰۰‬‬ ‫تومانی وارد کرده‌اند‪ .‬اکنون س��رمایه‌های س��رگردان در کشور به سمت بازار‬ ‫خودرو منحرف ش��ده و همین امر آشفتگی این بازار را به‌دنبال داشته است؛‬ ‫بنابراین مردم باید مواظب باش��ند و صبر کنند تا بازار کمی آرام ش��ود و در‬ ‫صورت لزوم فقط از شرکت‌ها و نمایندگی‌های مجاز خرید کنند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!