صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۱۸

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 18

هفته نامه روزگار خودرو شماره 18

‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫گسترش‬ ‫همکاری‌های‬ ‫ایران و برزیل‬ ‫در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تعرفه‌های حمایتی را ‌ه نجات تولیدکنندگان می‌شود؟‬ ‫پای قطعه‌سازان‬ ‫روی پوست موز ارز‬ ‫‪2‬‬ ‫لزوم نگاه ویژه دولت به‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی‬ ‫‪4‬‬ ‫آم��ار واردات قطع��ات منفصله خ��ودرو از چین و‬ ‫سایر کش��ورها در سال گذش��ته‪ ،‬تکان‌دهنده است‪.‬‬ ‫آماری که می‌توانس��ت حداقل بخش��ی از آن‪ ،‬سهم‬ ‫تولیدکننده داخلی و تنه��ا درصد کمتری متعلق به‬ ‫سبد واردات باشد‪ .‬درس��ت در سالی که مزین به‌نام‬ ‫تولید و اش��تغال ب��ود‪ ،‬آم��ار واردات قطعات خودرو‬ ‫حدود دوبرابر بیشتر از سال قبل‌تر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬آمار واردات قطعات خودرو‬ ‫که فروردین امس��ال یکی پس از دیگری منتشر شد‪،‬‬ ‫خأل نظارتی در بازار قطعات‬ ‫یدکی خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر‌های هفته‬ ‫بی��ش از هر زمان دیگ��ری گالیه‌های قطعه‌س��ازان‬ ‫در س��ال گذش��ته را تداعی می‌کند؛ از روزهایی که‬ ‫قطعه‌سازان از قطع ش��دن ارز مبادله‌ای برای خرید‬ ‫مواد اولیه و از کس��ادی بازار به‌دلیل واردات بی‌رویه‬ ‫قطع��ات گالیه داش��تند ت��ا زمانی که قطعه‌س��ازان‬ ‫زیرزمین��ی بیش از ه��ر زمان دیگری ب��ازار قطعات‬ ‫چین��ی را رون��ق می‌دادن��د و روزهای پ��ر هیاهویی‬ ‫است که صدای قطعه‌س��ازان داخلی به گوش کسی‬ ‫نمی‌رسید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫در حاشیه طرح دوفوریتی ساماندهی بازار خودرو مطرح شد‬ ‫تصمیم‌های اورژانسی‪ ،‬تنفس‌های مصنوعی‬ ‫‪8‬‬ ‫تاکسی‌های آنالین از زمین‬ ‫تا آسمان‬ ‫‪10‬‬ ‫کالس‌بندی کامل انواع خودرو‬ ‫هـمسـفـرت رو بـشنـاس‬ ‫‪11‬‬ ‫معرفی موتورسیکلت‌های برتر سال ‪2018‬‬ ‫ســـریع و خـشن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫نقش لجستیک در استراتژی‬ ‫کسب و کار‬ ‫خودروهای نسل جدید‬ ‫در قاره سبز‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شیوه‌نامه‬ ‫اجرایی ثبت شناسه‬ ‫کاالیی خودرو را‬ ‫ابالغ کرد‬ ‫‪12‬‬ ‫نوسازی ناوگان حمل‌ونقل معطل یک ابالغیه‬ ‫دود اختالف دو سازمان‬ ‫در ریه مردم‬ ‫‪4‬‬ ‫ط��رح دوفوریتی تعیین ضوابط حق��وق ورودی خودروهای‬ ‫س��واری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو در حالی در نخستین‬ ‫روزهای اردیبهشت امسال با ‪ ۱۴۲‬رأی موافق به تصویب رسید‬ ‫که در بهمن سال گذشته و همزمان با واکنش جدی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به موضوع تعرفه واردات خودرو‪۱۲۷ ،‬‬ ‫امض��ا برای تهیه این طرح جمع ش��د اما بنا ب��ه دالیلی از جمله‬ ‫تعدد دس��تورکارهای مجلس و بررسی بودجه ‪ ،۹۷‬این موضوع‬ ‫در دستور کار قرار نگرفت‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬در اردیبهشت‬ ‫ماه همزمان با بررس��ی این طرح دوفوریت��ی یک فوریت آن به‬ ‫امضا رسید و برای بررس��ی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال‬ ‫ش��د اما اکنون کارشناس��ان صنعت خودرو معتقدند شرایط با‬ ‫سال گذشته تفاوت دارد و درحال حاضر صنعت خودرو نیازمند‬ ‫تصمیم‌های مهم‌تری است‪.‬‬ ‫‪10‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش لجستیک در استراتژی کسب و کار‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شیوه‌نامه اجرایی ثبت شناسه کاالیی خودرو را ابالغ کرد‬ ‫بر اساس مکاتبه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شیوه‌نامه اجرایی‬ ‫ثبت‪‌،‬دریافت و نصب شناس��ه کاالی خودرو به نهاد‌های اجرایی‬ ‫مرتبط ابالغ شد‪.‬‬ ‫به اس��تناد ش��یوه‌نامه ابالغی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫نهاد‌های اجرایی درباره شناس��ه‌دار ش��دن خودروهای س��واری‪،‬‬ ‫خودروه��ای تجاری حمل بار‪ ،‬خودروهای تجاری حمل مس��افر‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت راه‌سازی و معدنی و موتورسیکلت از ‪۱۳۹۷/۰۲/۰۵‬‬ ‫فرآیند جدید به این صورت طی می‌شود‪:‬‬ ‫ ثبت و دریافت شناس��ه کاال توس��ط دفت��ر صنایع خودرو و‬‫نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شناسه کاال و نمایندگی توسط‬‫همان دفتر‬ ‫ ثبت سفارش انواع خودرو تنها از طریق سامانه جامع تجارت‬‫و بر اساس شناسه کاال‬ ‫ بررس��ی ضوابط و مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و‬‫بدون حضور فیزیکی‬ ‫ایدرو‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫گسترش همکاری‌های ایران و برزیل در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫مهرداد مهربد‬ ‫کارشناس و مدرس لجستیک‬ ‫امروزه مقوله جهانی ش��دن‪ ،‬افزایش نوس��انات بازار و تغییرات س��ریع در‬ ‫الگوی مصرف چنان س��طح ریسک کسب و کار در جهان را افزایش داده که‬ ‫س��ازمان­های اقتصادی بدنبال انعطاف­پذیری در زنجیره تامین خود در پاسخ به‬ ‫رویارویی با این افزایش عدم اطمینان در محیط رقابت بوده و از طرفی دیگر‪،‬‬ ‫تمرکز بر انعطاف­پذیری از س��وی آنها خصوصا در ارتباط با موضوعات مرتبط‬ ‫با تامین کننده‪ ،‬منعکس کننده نگرانی­های روبه رش��د در مورد آس��یب­پذیری‬ ‫عملیات کسب و کار است‪ .‬طبق یک تحقیق جهانی‪ ،‬با مشارکت بالغ بر ‪500‬‬ ‫مدیر از صنایع گوناگون‪ ،‬ایجاد انعطاف در زنجیره تامین از س��وی ش��رکت­ها‬ ‫بیشترین اولویت بعد از کمینه کردن هزینه­ها و بیشینه­سازی عملکرد تحویل‬ ‫در زنجیره تامین را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مطابق تجربه شرکت­های موفق‪ ،‬توسعه و اجرای استراتژی لجستیک ضامن‬ ‫س��ازگاری با انعطاف­پذیری زنجیره تامین می­گردد‪ .‬اس��تراتژی لجستیک این‬ ‫اج��ازه را به ش��رکت­ها میدهد که چگونگ��ی تاثیر تغییرات قری��ب الوقوع در‬ ‫زنجیره تامین را شناس��ایی کرده همچنان‌که به جلوگیری یا کاهش تاثیرات‬ ‫این تغییرات کمک می‌کند‪ .‬اس��تراتژی لجس��تیک درعمل شکل دهنده یک‬ ‫ارتباط بین اس��تراتژی­های س��طوح باال و عملیات جزء در زنجیره تامین است‪.‬‬ ‫درحالی‌که اس��تراتژی کس��ب و کار توصیف کننده نحوه دسترسی به اهداف‬ ‫عمومی بوده اس��تراتژی لجستیک به فعالیت­های انتقال محصول و خدمات در‬ ‫راستای پشتیبانی این اهداف اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫از م��وارد مهم��ی که امروزه در جهان داللت بر رش��د تاثیر لجس��تیک در‬ ‫استراتژی کس��ب و کارها دارد می‌توان به افزایش تعداد گزینه­ها در راستای‬ ‫کاه��ش هزین��ه و دریافت خدمات مطلوب و همچنی��ن تهدید کمبود انرژی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬طبق مطالعات و تحقیقات دانش��گاه هاروارد‪ ،‬توجه به لجستیک‬ ‫میتواند از گس��ترش خدمات یا خطوط تولید در زمان­های مناس��ب پشتیبانی‬ ‫کرده یا مبنایی برای حصول یک حاش��یه سود رقابتی در دورانی که رشد به‬ ‫آهس��تگی صورت می­پذیرد ارائه کند‪ .‬بدون در نظر گرفتن هدف که میتواند‬ ‫افزایش س��هم بازار یا سود از س��هم بازار موجود یا کوچکتر باشد ملاحظات‬ ‫لجستیکی میتواند پایه­ای برای این دستاوردها قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا در کش��ور ما فعالیت­های لجس��تیکی‪ ،‬مش��تمل بر مدیریت‬ ‫موج��ودی‪ ،‬انبارش‪ ،‬حم��ل و نقل‪ ،‬مکان‌یابی و تخصیص تس��هیالت‪ ،‬بعنوان‬ ‫بخش مهمی از مدیریت زنجیره تامین به میزان قابل مالحظه­ای از این بحث‬ ‫و گفتگو دور مانده­اند‪ .‬شرکت­ها بیشتر تمایل به تمرکز درخصوص موضوعاتی‬ ‫همچ��ون هزینه‪ ،‬کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات در مقایس��ه با مقوله‬ ‫لجستیک را دارا می­باش��ند‪ .‬بطورکلی میتوان گفت فعالیت­های لجستیکی در‬ ‫استراتژی­های سازمان برای مواجه با ریسک زنجیره تامین بازی داده نمی­شوند‬ ‫و معموال هنگامی درگیر این ماجرا می­ش��وند که تاکید اغلب بر روی امنیت و‬ ‫بهینه­سازی شبکه­باشد‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع که داش��تن استراتژی لجستیک در راستای ایجاد یک‬ ‫زنجیره تامین منعطف برای ش��رکت‌ها در ایران‪ ،‬ب��ا اهمیت فوق­العاده زیادی‬ ‫مواجه اس��ت میتوان��د با نگاهی به آمار بانک جهانی در س��ال ‪ 2016‬حاصل‬ ‫گ��ردد‪ .‬طبق این آمار جایگاه ایران از لحاظ ش��اخص­های زمان تحویل کاال به‬ ‫مش��تری‪ ،‬توانائی در ردیابی محموله­ها و فرایند ترخیص کاال به ترتیب اعداد‬ ‫‪ 111 ،116‬و ‪ 110‬را در میان ‪ 160‬کش��ور نشان می‌دهد‪ .‬این گویای ریسک‬ ‫ب��اال در تامین نیازه��ای به موقع در طول زنجیره تامین بوده و به بیانی دیگر‬ ‫کارایی و اثربخش��ی پایین فعالیت­ها و زیرساخت­های لجستیکی در سطح کشور‬ ‫را نشان می­دهد‪.‬‬ ‫ب��ه نقل قولی «لجس��تیک می‌توان��د بیان کننده اختالف بی��ن موفقیت و‬ ‫شکست در یک کسب و کار باشد»‪.‬‬ ‫س��فیر برزی��ل در تهران در دی��دار با مع��اون وزیر و‬ ‫ریی��س هیات‌عامل ایدرو برای گس��ترش همکاری‌های‬ ‫ح��وزه حمل‌ونق��ل خودرویی بی��ن کش��ورش و ایران‬ ‫اع�لام آمادگی کرد‪ .‬به گ��زارش ایدرو‌نیوز؛ رودریگو دی‬ ‫آزردوسانتوس در دیدار با منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عامل سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫به قابلیت‌های باالی کشورش در حوزه تخصصی ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری مسافری و تجاری اشاره‬ ‫کرد و حضور نمایندگان کنسرس��یوم شرکت‌های معتبر‬ ‫سازنده ناوگان در ایران را نشانه‌ای از جدیت برزیل برای‬ ‫همکاری با جمهوری اسالمی ایران و سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران دانست‪.‬‬ ‫در این دیدار منصور معظمی نیز با توجه به مسئولیت‬ ‫مل��ی ایدرو در حوزه نوس��ازی ناوگان تج��اری از جمله‬ ‫ناوگان مس��افری کش��ور‪ ،‬رس��یدن به م��دل همکاری‬ ‫تعریف‌شده بین دو کشور از طریق همکاری کنسرسیوم‬ ‫برزیلی و شرکت‌های تولیدکننده داخلی را مورد حمایت‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برشمرد‪.‬‬ ‫در این دیدار که نمایندگانی از کنسرسیوم شرکت‌های‬ ‫فعال ح��وزه حمل‌ونقل برزیلی و مدی��ر امور بین‌المللی‬ ‫و مدی��ر ارتباطات ایدرو نیز حضور داش��تند‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫نشس��ت‌های کارشناسی و تخصصی تا رسیدن به نتیجه‬ ‫کالن و اس��تخراج مدل‌ه��ای مطل��وب هم��کاری بین‬ ‫نمایندگان دو طرف ادامه یابد‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫صرفه‌جويي ‪ 25‬درصدي سايپا در مصرف آب براي توليد هر خودرو‬ ‫مع��اون توليد‪ ،‬پش��تيباني و خدمات‬ ‫فني س��ايپا از تكميل فاز س��وم پروژه‬ ‫استفاده از پس��اب صنعتي تصفيه‌خانه‬ ‫مركزي سايپا خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ايپانيوز‪ ،‬مس��عود لؤلؤ‬ ‫اظهار كرد‪ :‬با اجراي اين طرح‪ ،‬برداشت‬ ‫از منابع زيرزميني آب به‌ازاي توليد هر‬ ‫خودرو ب ‌ه ميزان ‪ 25‬درصد كاهش يافته‬ ‫كه اين امر موجب صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي توليد‬ ‫خودرو در سايپا مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اين طرح همچنين امكان اس��تفاده روزانه‬ ‫ه��زار و ‪ 400‬متر مكعب پس��اب تصفيه ش��ده را براي‬ ‫شركت سايپا فراهم مي‌س��ازد كه باعث حفظ و صيانت‬ ‫منابع ملي و سرمايه كشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون تولي��د‪ ،‬پش��تيباني و خدمات فني‬ ‫شركت سايپا با وجود افزايش ‪ 25‬درصدي توليد خودرو‬ ‫در شركت سايپا و اجراي برنامه‌هاي توليد محور در سال‬ ‫جاري‪ ،‬ميزان برداش��ت از منابع آب‌ه��اي زيرزميني در‬ ‫س��ال ‪ 96‬نس��بت به س��ال قبل از آن‪ 6 ،‬درصد كاهش‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬گروه‌های کاالی��ی دخانیات‪ ،‬تجهیزات دارای‬ ‫س��یم‌کارت‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬لوازم‌خانگی‪‌،‬داروهای دام��ی و داروهای‬ ‫انسانی از جمله گروه‌های کاالیی بودند که شناسه کاال را دریافت‬ ‫کرده و فرآیند واردات و ثبت س��فارش آنها با شناس��ه کاال انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نیز این روند برای انواع خودرو الزامی شده و پس‬ ‫از دریافت شناس��ه کاالی این گروه کاالیی‪ ،‬ثبت سفارش خودرو‬ ‫نیز بر اساس شناسه کاال خواهد بود‪.‬‬ ‫يافت��ه و بقي��ه آب مورد نياز ش��ركت‬ ‫س��ايپا از پساب تصفيه‌خانه تأمين شده‬ ‫اس��ت؛ ضمن اينكه اس��تفاده از پساب‬ ‫تصفيه‌خان��ه به‌ازاي تولي��د هر خودرو‬ ‫در س��ال ‪ 96‬نس��بت به س��ال قبل از‬ ‫آن‪ ،‬به‌ميزان ‪ 47‬درصد افزايش نش��ان‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬برنامه‌ري��زي و اج��راي طرح‬ ‫راه‌ان��دازي تصفيه‌خانه پس��اب صنعتي‬ ‫ش��ركت س��ايپا عالو ‌ه بر آن‌كه به‌عنوان يك مسئوليت‬ ‫اجتماعي براي گروه خودروس��ازي س��ايپا در راس��تاي‬ ‫حفظ و صيانت از محيط‌زيس��ت و منابع آبي كش��ور ب ‌ه‬ ‫شمار مي‌رود‪ ،‬كاهش هزينه‌هاي توليد و صرفه‌جويي در‬ ‫مصرف را نيز ب ‌ه همراه دارد‪.‬گفتني اس��ت در حال حاضر‬ ‫مي��زان مصرف آب صنعتي به ازاي توليد هر خودرو ‪2/7‬‬ ‫مت��ر مكعب و ميزان اس��تحصال آب از منابع زيرزميني‬ ‫به ازاي توليد هر خودرو ‪ 4‬متر مكعب برآورد مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن آن‌كه با تكميل فاز س��وم طرح تصفيه‌خانه پساب‬ ‫صنعتي سايپا‪ ،‬استفاده از پساب حاصل از آن براي توليد‬ ‫خودرو به ‪ 1/06‬متر مكعب رسيده است‪.‬‬ ‫ایساکو دوره تکمیلی آموزشی خودرو هایما را برگزار کرد‬ ‫ب��ه اعتقاد تمام صاحب‌نظ��ران و متخصصان‪ ،‬آموزش‬ ‫و فراگیری علوم کس��ب مهارت‌های الزم در زمینه‌های‬ ‫تخصص��ی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجتماعی‬ ‫از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کالن برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در سال‌های اخیر مس��ئله بهره‌وری در کشور اهمیت‬ ‫فراوان��ی یافت��ه و امروز در محافل علم��ی و نیز اجرایی‪،‬‬ ‫س��خن از بهره‌وری اس��ت بنابراین هر تالش��ی که برای‬ ‫ترویج فرهنگ بهره‌وری در س��طح جامعه انجام ش��ود‪،‬‬ ‫خدمتی اس��ت که ما را در مسائل اقتصادی به موفقیت‬ ‫خواهد رس��اند‪ .‬مس��ئوالن واحدهای س��ازمانی‪ ،‬ناگزیر‬ ‫هس��تند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند‬ ‫و یکی از گزینه‌ها برای باالتر بردن رش��د علمی سازمان‬ ‫حضور کارکن��ان در دوره‌های آموزش��ی ضمن خدمت‬ ‫است‪.‬‬ ‫همگان معتقدند که دوره‌های آموزشی ضمن خدمت‬ ‫می‌تواند قابلیت‌های دانشی و مهارتی و نگرش مناسب را‬ ‫در کارکنان پرورش دهد‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به این امر مهم ضرورت دارد ش��رایطی‬ ‫فراهم ش��ود؛ نخس��ت آنکه کارکنان از وظایف محوله و‬ ‫کاری ک��ه باید انجام دهند آگاه باش��ند‪ .‬کمبود آگاهی‬ ‫نس��بت به وظیفه و شیوه انجام آن‪ ،‬مانعی برای گرایش‬ ‫به تغییر در رفتارهای موجود است‪.‬‬ ‫ش��اید ام��روز یکی از دالیل��ی که صنعتگ��ران در امر‬ ‫بازاریابی و نیز بازارس��ازی نمی‌توانن��د به موفقیت‌های‬ ‫م��ورد انتظار دس��ت یابند ب��ه این موض��وع برگردد که‬ ‫زیرمجموعه‌های آنها از وظایف خود آگاهی کامل ندارند‬ ‫و به طور عموم در برخورد با مش��تری نمی‌توانند اعتماد‬ ‫آنه��ا را در بلندمدت جلب کنند و برای بازار هدف خود‬ ‫مشتری وفادار داشته باشند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت توفیق صنعت در دس��تیابی ب��ه اهداف‬ ‫ن شده خود تا حد زیادی تابع فضای اعتماد و تفاهم‬ ‫تعیی ‌‬ ‫متقابل در محیط کار‪ ،‬افزایش میزان همکاری کارکنان با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬افزایش میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و‬ ‫مدی��ران و مهم‌تر از همه ایجاد هماهنگی در نحوه انجام‬ ‫امور صنایع در واحدهای مختلف است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د یک��ی از راه‌های ایج��اد هماهنگی و‬ ‫همدلی‪ ،‬استفاده از آموزش‌های ضمن خدمت باشد که از‬ ‫یکسو زمینه تماس متقابل کارکنان با یکدیگر در محیط‬ ‫آموزش��ی را فراهم می‌س��ازد و از س��وی دیگر از طریق‬ ‫افزایش دانش و اطالعات ش��غلی‪ ،‬برداش��ت‌ها و عالیق‬ ‫حرفه‌ای به طور تقریبی یکسانی را در آنها ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫در این راستا ایس��اکو به عنوان شرکت خدمات‌رسان‬ ‫گروه صنعت��ی ایران‌خودرو از چند ماه قبل برای ارتقای‬ ‫کیفی‪ ،‬اجرایی خود در بحث سرویس‌دهی به متقاضیان‬ ‫و نی��ز روزآمد کردن س��امانه امداد خودرو این ش��رکت‬ ‫تغییراتی را به وج��ود آورده که نتایج مهمی نیز حاصل‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایکوپرس؛ شرکت ایساکو با توجه‬ ‫به افزایش سطح تولید و فروش خودرو هایما و ورود آن‬ ‫به چرخه خدمات پس از فروش‪ ،‬در اواس��ط اردیبهشت‬ ‫امس��ال‪ ،‬دوره‌های تکمیلی آموزشی متمرکز بر سیستم‬ ‫برقی خودرو را به مدت یک هفته اجرایی کرد‪.‬‬ ‫در این دوره که با تدریس مهندس��ان ش��رکت هایما‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬کارشناس��ان دفات��ر منطقه‌ای ایس��اکو‪،‬‬ ‫تعمیرگاه‌های مرکزی‪ ،‬مدیریت‌های مهندس��ی خودرو‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬آموزش فنی‪ ،‬شرکت امداد خودرو و ایران‌خودرو‬ ‫خراس��ان حضور بهم رسانده و درباره استراتژی عملکرد‬ ‫سیس��تم‌های برقی و ایرادهای تجربه ش��ده این خودرو‬ ‫پس از دریاف��ت آموزش‌های الزم‪ ،‬به بحث و تبادل نظر‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫دوره ی��اد ش��ده با س��رفصل‌های تخصص��ی همچون‬ ‫تش��ریح کنترل یونیت‌ه��ا‪ ،‬ماژول‌ه��ا‪ ،‬رله‌ها‪ ،‬بررس��ی‬ ‫ش��بکه و مدارات الکترونیکی‪ ،‬تشریح سیستم ‪،PEPS‬‬ ‫عیب‌یابی ش��بکه ‪ ،CAN‬اصول کار با دستگاه عیب‌یاب‬ ‫ای��ن خودرو(عملی) و نح��وه تعریف قطع��ات ‪PEPS،‬‬ ‫‪ IMMO، ESCL، KEY‬ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه و‬ ‫ارائ��ه جدیدترین عیوب تجربی خ��ودرو به همراه دالیل‬ ‫ایج��اد و نح��وه رفع ایراد برگزار ش��د و در پایان دوره از‬ ‫شرکت‌کنندگان آزمون به عمل آمد‪.‬‬ ‫هدف از اجرای این دوره افزایش مهارت کارشناس��ان‬ ‫مرتب��ط‪ ،‬کاه��ش تعویض قطعات و کاه��ش هزینه‌های‬ ‫گارانت��ی‪‌،‬ارتق��اء کیفی��ت تعمی��رات و کاه��ش تعداد‬ ‫خودروه��ای برگش��تی و در نهای��ت افزای��ش رضای��ت‬ ‫مشتریان بود‪.‬‬ ‫البت��ه الزم به یادآوری اس��ت که پ��س از هر تغییر و‬ ‫تحول��ی در ش��کل انج��ام فعالیت‌ه��ا بای��د بازخوردها‬ ‫از متقاض��ی واقع��ی گرفته ش��ود و خاله��ای موجود و‬ ‫ایرادهایی که ممکن اس��ت از چشم کارشناسان امر دور‬ ‫مانده باش��د به دست آید‪ .‬میزان رضایت‌مندی مشتریان‬ ‫یک��ی از مولفه‌های مهم در دس��ت‌یابی به موفقیت‌های‬ ‫بلندمدت اس��ت که به نظر می‌رسد ایس��اکو به این سو‬ ‫گام برداشته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم توجه به تولید خودروهای هیبریدی‬ ‫در داخل با تقویت زیرساخت‌های الزم‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫برخی در داخل تالش دارند با سوءاس��تفاده از نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬س��ودهای‬ ‫کالنی از واردات خودروهای هیبریدی به‌دست بیاورند‪.‬‬ ‫سید جواد حس��ینی‌کیا درباره افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫گفت‪ :‬گروه صنعتی ایران‌خودرو قصد دارد‪ ،‬تولید خودروهای هیبریدی را آغاز‬ ‫کند و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام داده اس��ت‪ .‬بنابراین می‌توان با‬ ‫امکان تولید داخل افزایش بی‌رویه تعرفه واردات را از بین برد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬نکته مهم این‬ ‫است که خودروهای هیبریدی به چند دسته تقسیم می‌شود؛ برخی در ظاهر‬ ‫ب��ه نام خودرو‌های هیبریدی وارد می‌ش��وند اما به معن��ای واقعی هیبریدی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بخش��ی با برق کار می‌کنند بع��د از آن با س��وخت بنزین حرکت‬ ‫می‌کنند‪ .‬بنابراین برخی تالش دارند که تعرفه واردات این خودرو کاهش یابد‬ ‫زیرا این خودرو‌ها در زمره خودروهای بنزینی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫بنابراین دولت باید میان خودرو‌های هیبریدی و تنها با نام هیبریدی‪ ،‬تفکیک‬ ‫قایل ش��ود‪ ،‬قرار بر این اس��ت که تعرفه خودروهای هیبریدی کاهش یابد اما‬ ‫باید به این مسائل نیز توجه شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬خودروهایی که با نام هیبریدی به بازار عرضه می‌ش��وند‪،‬‬ ‫همان خودروهای بنزینی هس��تند و به نظر نمی‌توانند مش��کل آالیندگی را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬بنابراین نباید افزایش تعرفه شامل این خودروها شود‪.‬‬ ‫حسینی‌کیا خاطر نشان کرد‪ :‬بنابراین باید از ظرفیت‌های داخلی در جهت‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی اس��تفاده کرد و می‌توان با تقویت زیرساخت‌های‬ ‫الزم از خروج ارز از کشور و ایجاد اشتغال حمایت کرد‪.‬‬ ‫پژو ‪ 2008‬جدید‪ ،‬محصول مش�ترک ایران‌خودرو و پژو (ایکاپ)‬ ‫ی�ک خودروی خانوادگ�ی چندکاره‪ ،‬در کالس شاس�ی بلند های‬ ‫جمع و جور اس�ت‪ ،‬ک�ه تمامی ویژگ�ی های یک شاس�ی بلند و‬ ‫محصوالت پژو را داراست‪.‬‬ ‫موتور این خودرو در ایران ‪ ،‬باالترین سطح از موتور هایی است‬ ‫که در رده ی ‪ ،ALLURE‬در س�طح جهان اس�تفاده شده است‪،‬‬ ‫سیس�تم پیش�رانه و انتقال قدرت این خ�ودرو ‪ ،‬بهترین نمونه ی‬ ‫موجود می باشد‪EAT6 THP165 :‬‬ ‫پژو ‪ 2008‬جدید ‪ ، EAT6 ALLURE THP165‬بهترین پژویی‬ ‫است که در ایران تولید شده است‪ ،‬با استفاده از بهترین قطعات و‬ ‫تحت باالترین استاندارد های کیفیت بین المللی‪.‬‬ ‫اینک وقت راندن است‬ ‫پ�ژو‪ 2008‬جديد بهترین تجرب�ه رانندگی ای�ن کالس را در ایران‬ ‫داراست‪ ،‬زیرا از موتور پیشرفته‪ ،THP165‬تکنولوژی ® ‪i-Cockpit‬‬ ‫(آي‪.‬كاك پيت) پژو و نسل جدید پلت فرم بهره می برد‬
‫‌شنبه‬ ‫فناوری تایر چه تاثیری در عملکرد خودرو دارد‬ ‫مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن صنعت تایر‪ :‬تایر‪ ،‬صنعتی‬ ‫بسیار پیچیده اس��ت زیرا بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۳‬ماده با یکدیگر مخلوط‬ ‫می‌شود تا الستیک ساخته شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬فناوری ویژه خود را‬ ‫دارد‪ .‬تایر تنها وس��یله‌ای اس��ت که کل خودرو را با جاده مرتبط‬ ‫می‌کند و خودروسوار هر فرمان و خواسته‌ای که داشته یا خودرو‬ ‫در آن طراحی ش��ده باش��د باید از طریق تایر اعم��ال کند‪ .‬تایر‬ ‫پای خودرو اس��ت‪ .‬بنابراین همپای خودرو فناوری آن پیچیده‌تر‬ ‫می‌ش��ود و در بعضی مواقع حت��ی تغییرات فناوری آن از خودرو‬ ‫س��رعت بیشتری دارد‪ .‬تایر برای مدل‌های مختلف مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد اما تغییرات فناوری در تایرها نیز در جریان اس��ت‪.‬‬ ‫نس��ل فناوری تایرهایی که امروز در خودروها استفاده می‌شوند‬ ‫با نس��ل الستیک‌هایی که ب ‌ه طور نمونه‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۴۰‬استفاده‬ ‫می‌شدند‪ ،‬متفاوت‌اند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬سطوح فناوری متحول می‌شود‬ ‫و این تغییرات پیوس��ته در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬همچنین وزن‬ ‫خودرو و س��رعت آن با اضافه شدن آپشن‌های مختلف در طول‬ ‫س��ال‌های گذش��ته افزایش یافته در حالی‌که زمانی در بهترین‬ ‫جاده‌ها‪ ،‬خودروها نمی‌توانس��تند از ‪ ۸۰‬کیلومتر در ساعت بیشتر‬ ‫س��رعت داشته باشند‪ .‬اینکه خودرو در مدت چند ثانیه از حالت‬ ‫س��کون به ش��تاب ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در س��اعت می‌رس��د به دلیل‬ ‫مش��خصه‌های تایر اس��ت که بر این امر تاثیر گذاشته است زیرا‬ ‫تایر باید مقاومت الزم را داش��ته باش��د تا این امر محقق شود‪ .‬از‬ ‫ن رو‪ ،‬نس��ل فناوری تایرها با گذشت زمان تغییر می‌کند‪ .‬حتی‬ ‫ای ‌‬ ‫جنس تایر بر میزان س��وخت تاثیر ‪ ۲‬درصدی دارد به این معنی‬ ‫که مقاومت غلطش��ی‌(‪ )Rolling resistance‬تایر باید کاهش‬ ‫پیدا کند ضمن اینکه همزمان چسبندگی آن‪ ،‬با استاندارد جدید‪،‬‬ ‫به س��طح جاده افزایش یابد و ای��ن دو امر باید در جهت مخالف‬ ‫یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫اسفند ‪ ۹۵‬سید‌نواب حسینی‌منش‪ ،‬قائم‌مقام ستاد‬ ‫معاینه فنی خودروهای ته��ران از راه‌اندازی خطوط‬ ‫سیار معاینه فنی در کشور خبر داده بود که قرار بود‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۶‬خط راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫اما با پیگیری‌های انجام‌شده در سال ‪ ۹۶‬مشخص‬ ‫ش��د مشکالتی در این بحث از سوی وزارت کشور به‬ ‫وج��ود آمده که در نهایت فقط یک خط معاینه فنی‬ ‫فعالی��ت خود را آغاز کرد‪ .‬حس��ینی‌منش از فعالیت‬ ‫چند خط س��یار دیگر در س��ال ‪ ۹۷‬خب��ر داد و در‬ ‫این باره به برخی چالش‌های مراکز ثابت معاینه فنی‬ ‫پرداخت که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €خطوط معاینه فنی سیار در سال ‪ ۹۷‬به چه‬ ‫تعداد خواهد رسید؟‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۳‬خط معاینه فنی س��یار در س��طح‬ ‫ش��هر فعالیت دارد و به ش��هروندان تهرانی خدمات‬ ‫می‌ده��د‪ .‬همچنین ‪ ۲‬خط دیگ��ر در حال گذراندن‬ ‫مراحل سنجش خود هستند‪ .‬در این باره اگر تست‌ها‬ ‫مثبت بود‪ ،‬در چند ماه آینده این تعداد نیز به معاینه‬ ‫فنی س��یار اضافه خواهد شد‪ .‬به این ترتیب می‌توان‬ ‫گفت تا ‪ ۶‬ماه آینده ‪ ۵‬دس��تگاه فعال در سطح شهر‬ ‫به ش��هروندان خدمات خواهند داد‪ .‬البته تعداد آنها‬ ‫در قرارداد ‪ ۶‬عدد اس��ت که خط شش��م هنوز تولید‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫€ €آیا برنامه‌ای برای توسعه این خطوط وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫در بخش جذب س��رمایه‌گذار امس��ال در رسانه‌ها‬ ‫فراخوان ش��ده و استقبال خوبی نیز از پروژه شد‪ .‬به‬ ‫زودی مزایده آن نیز برگزار خواهد ش��د و بر اساس‬ ‫آن‪ ،‬تعداد این خطوط سیار افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €در قرارداد اولیه از راه‌اندازی ‪ ۶‬خط س�یار‬ ‫خبر داده ش�ده‪ ،‬در ادامه قرار است این آمار به‬ ‫چند دستگاه برسد؟‬ ‫فعالیت معاینه فنی س��یار چون برای نخستین‌بار‬ ‫اس��ت که در کش��ور آغاز ش��ده باید رصد ش��ود تا‬ ‫کارآم��دی و تاثیر آن مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬البته‬ ‫در بازه زمانی ‪ ۶‬ماه گذشته یک خط فعالیت خود را‬ ‫آغاز کرد که در ادامه ‪ ۲‬خط دیگر به آن اضافه شد و‬ ‫انتظارها را پاسخ داد‪.‬‬ ‫توس��عه مراکز معاینه فنی ثابت با توجه به شرایط‬ ‫تهران با مش��کالت بسیاری همراه است البته در این‬ ‫زمینه تالش‌هایی شد اما استقبال کم بود زیرا زمین‬ ‫در تهران بس��یار گران اس��ت‪ .‬بنابرای��ن چاره‌ای جز‬ ‫اینکه بتوانیم خطوط س��یار را توس��عه دهیم وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هدف افزایش خطوط معاینه فنی س��یار‬ ‫است‪ .‬در فراخوان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫دعوت شد و تا یک ماه آینده قراردادها امضا می‌شود‪.‬‬ ‫به طور قطع تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬تعداد خطوط معاینه‬ ‫فنی سیار افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €خطوط فعال بیشتر در چه مناطقی مستقر‬ ‫هستند؟‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬خ��ط در مناطق ‪ ۱۹ ،۱۲‬و ی��ک در حال‬ ‫خدمات‌دهی به متقاضیان هستند‪.‬‬ ‫قائم مقام ستاد معاینه فنی خودروهای تهران خبر داد‪:‬‬ ‫خطوط سیار معاینه فنی تهران به ‪ ۵‬واحد می‌رسد‬ ‫€ €این مناطق بر اس�اس چه مولفه‌هایی‌(تردد‬ ‫خودروه�ا‪ ،‬جمعیت ای�ن مناط�ق و‪ )...‬انتخاب‬ ‫شده است؟‬ ‫اولویت نخس��ت مناطقی بودند ک��ه مرکز معاینه‬ ‫فنی ثابت نداش��تند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬دیگر الزم نیست‬ ‫شهروندان برای گرفتن برگ معاینه فنی خودرو خود‬ ‫از منطقه‌ای به منطقه دیگر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫البته مناطق ی��ک و ‪ ۱۲‬دارای مرکز ثابت نبوده و‬ ‫منطقه ‪ ۱۹‬نیز به دلیل استقبال زیاد از مرکز معاینه‬ ‫فنی دارای مرکز ثابت و خط سیار است‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر دستور معاونت شهردار تهران باید‬ ‫هر منطقه حداقل یک خط داش��ته باشد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫تالش خواهد ش��د با ورود سایر خطوط در مدار‪ ،‬آنها‬ ‫را در مناطق مختلف مستقر کنیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه برنامه اس�تقرار یک خط‬ ‫س�یار در هر منطقه اس�ت‪ ۲۲ ،‬خط سیار تنها‬ ‫برای ش�هر تهران نیاز است‪ .‬سایر نهاد‌ها تا چه‬ ‫تاریخ�ی در م�دار خدمات‌دهی ق�رار خواهند‬ ‫گرفت؟‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۷‬منطقه ته��ران دارای مراکز ثابت‬ ‫هستند که از فهرست حذف می‌شوند و فقط ‪ ۱۵‬خط‬ ‫سیار نیاز است که تمام مناطق پوشش داده شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا مراکز ثابتی که در برخی مناطق وجود‬ ‫دارد پاس�خگوی نیازه�ای ش�هروندان همان‬ ‫منطقه است؟‬ ‫درحال‌حاض��ر با توج��ه به ظرفیت‌ه��ای موجود‬ ‫در ‪ ۲‬ش��یفت کاری می‌ت��وان ‪ ۳‬میلی��ون خودرو را‬ ‫پوش��ش داد‪ .‬اما موضوعی که اتفاق افتاده این است‬ ‫ک��ه ش��هروندان در زمان‌های خاص ب��رای دریافت‬ ‫برگ معاینه فن��ی به مراکز مراجع��ه می‌کنند‪ .‬اگر‬ ‫زمان مراجعه توزیع مناس��بی در طول سال داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬مراکز بار ترافیک نخواهند داشت و نیازی به‬ ‫افزایش مراکز نخواهد بود‪ .‬اما با توجه به اوج مراجعه‬ ‫صاحبان خ��ودرو در ‪ ۴‬زمان پیش از س��ال جدید‪،‬‬ ‫پیش از س��فرهای تابس��تانی‪ ،‬پی��ش از ثبت طرح‬ ‫ترافیک و پیش از آغاز س��ال تحصیلی بار ترافیکی‬ ‫مراکز به اوج خود می‌رسد‪.‬‬ ‫امروز نیز دس��تور ش��هردار و معاون��ت حمل‌ونقل‬ ‫این است که زمان‌های اوج مراجعه‌ها مدیریت شود‪.‬‬ ‫بنابراین پیش از توسعه باید اقدام‌هایی در این بخش‬ ‫انجام ش��ود تا با برآورد درست حرکت کرد‪ .‬با همین‬ ‫تعداد مرک��ز تمام نیازهای خودرویی پوش��ش داده‬ ‫می‌ش��ود اما توس��عه تنها در راس��تای کاهش زمان‬ ‫انتظار و کوتاه کردن صف مراجعه‌کنندگان است‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه توس�عه خطوط س�یار برای س�ایر‬ ‫کالنشهرها مانند مشهد‪ ،‬اصفهان و‪ ...‬نیز انجام‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫ام��روز خ��ط معاین��ه فن��ی س��یار به ط��ور کامل‬ ‫بومی‌سازی شده اس��ت به جز تجهیزات سنجش که‬ ‫وارداتی از آلمان اس��ت‪ .‬دس��تگاه کالیب��ره‪ ،‬کانکس‬ ‫و کانتین��ر و‪ ...‬در داخل طراحی و س��اخته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن چ��ون کار به تازگ��ی در ایران آغاز ش��ده‬ ‫نیاز اس��ت نخس��ت آزمایش ش��ود و سپس به سمت‬ ‫تولیدهای بیش��تر رفت‪ .‬همچنی��ن الزم به یادآوری‬ ‫است دستگاه تس��ت گاز‪ ،‬فرمان و کمک‌فنر به شکل‬ ‫مجموعه کامل وارد کشور می‌شود و اصل کار ساخت‬ ‫این مکانیزم در قالب یک کانتینر و کانکس که طراحی‬ ‫برای سازه و سرهم کردن تجهیزات و ساخت دستگاه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ایران انجام می‌ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید گفت‬ ‫تولید خطوط سیار در کش��ور در حال انجام است‪ .‬با‬ ‫انجام آزمون‌ها پاسخ‌های مناسب گرفته و برای سایر‬ ‫کالنشهرها در مدت‌زمان بیشتری توسعه پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬درحال‌حاضر ظرفیت تولید آن محدود اس��ت و‬ ‫امکان این را ندارد که تمام کش��ور را پوشش دهد‪ .‬در‬ ‫گام نخس��ت به عنوان پایش و بر اساس نیاز در تهران‬ ‫دنبال خواهد شد و در گام بعدی برای سایر شهرها‪.‬‬ ‫گزارش هفته‬ ‫€ €وضعیت تیراژ این خطوط سیار چگونه است؟‬ ‫اگر تولید روی غلتک بیفتد‪ ،‬ظرفیت تولید ماهانه‬ ‫‪ ۲‬خط از س��وی ش��رکت‌های داخلی است‪ .‬به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬با توجه به موضوع‌هایی مانند ارز و مش��کالت‬ ‫واردات و‪ ...‬از دی س��ال گذش��ته ت��ا امس��ال تعداد‬ ‫محدودی تولید شده که برخی در مرحله تست قرار‬ ‫دارند‪ .‬اگر این چالش‌ها رفع ش��ود تولید با س��رعت‬ ‫بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €آی�ا این خط�وط س�یار ب�رای خودروهای‬ ‫تجاری و موتورسیکلت‌ها نیز کارآیی دارد؟‬ ‫خی��ر تنها موارد کارب��ری آنها ب��رای خودروهای‬ ‫سواری است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای کش�نده‌ها و موتورس�یکلت‌ها نی�ز‬ ‫برنامه‌ای در این باره وجود دارد؟‬ ‫خیر زیرا نیازی ندارند‪ .‬خودروهای سنگین شرایط‬ ‫خاص داش��ته و به مراکز متخصص نیاز دارند‪ .‬مراکز‬ ‫ثاب��ت موجود نیازهای خودروهای تجاری را پاس��خ‬ ‫می‌دهد و کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫همان‌طور که گفته ش��د در تهران برای راه‌اندازی‬ ‫مراکز ثابت مشکل زمین داریم اما چون مراکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای س��نگین خارج شهر هستند در این‬ ‫باره برای راه‌اندازی مراکز ثابت مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ضمن آنکه به‌صرفه‌تر از خطوط سیار نیز هستند‪.‬‬ ‫€ €در بح�ث موتورس�یکلت نیز فع�االن این‬ ‫صنع�ت معتقدند معاینه فنی مس�ئله‌ای جدی‬ ‫برای این وسیله نقلیه اس�ت‪ .‬آیا مراکز معاینه‬ ‫فنی سیار خواهند داشت؟‬ ‫تجربه درب��اره موتورس��یکلت‌های کاربراتوری که‬ ‫هن��وز در خیابان‌ها تردد دارند این اس��ت که میزان‬ ‫س��وخت آن به راحتی قابل دستکاری است‪ .‬در واقع‬ ‫چش��م اسفندیار صنعت موتورسیکلت همین مسئله‬ ‫اس��ت برای همین الزام ش��د تا انژکت��وری و برقی‬ ‫جایگزین آن شوند‪.‬‬ ‫البته این موضوع ب��رای خودرو هم صادق بود که‬ ‫تولید کاربراتوری ممنوع شد‪ .‬این پوست‌اندازی برای‬ ‫صنعت خودرو از س��ال ‪ ۸۲‬آغاز ش��د زیرا کاربراتور‬ ‫به ش��کل دس��تی قابل تنظیم و میزان سوخت وارد‬ ‫مخ��زن غیرقابل تنظیم به وس��یله سیس��تم در این‬ ‫موتورها بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ممکن اس��ت احتراق به طور‬ ‫کامل انجام نش��ود و به صورت خام از کاربرات خارج‬ ‫شود‪ .‬این بنزین خام خارج‌شده همان هیدروکربن‌ها‬ ‫و مونوکس��یدهای کربنی اس��ت که تولید آالیندگی‬ ‫دارند و مسمومیت ایجاد می‌کنند‪ .‬حال پرسش این‬ ‫است که معاینه فنی موتورسیکلت با در نظر گرفتن‬ ‫ام��کان تنظیم دس��تی آن‪ ،‬در بح��ث کاربراتوری‌ها‬ ‫چقدر می‌تواند مفید باش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬معاینه فنی و‬ ‫الزام آن برای موتورسیکلت‌های کاربراتوری چاره‌ساز‬ ‫رف��ع آالیندگی آنها نب��وده و باید به ط��ور کامل از‬ ‫سیستم حمل‌ونقل کشور خارج شوند‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه بح��ث خ��روج موتورس��یکلت‌های‬ ‫کاربرات��وری و ورود انژکتوری‌ه��ا و برق��ی را مطرح‬ ‫می‌کنی��م‪ ECU ،‬ب��ه کار رفته در انژکت��وری تنها‬ ‫به وس��یله کامپیوتر قابل تنظیم اس��ت در حالی که‬ ‫کاربراتوری به قدری س��اده و قابل دس��ترس است‬ ‫ک��ه بعض��ی آن را به ط��ور کامل باز و دوباره س��وار‬ ‫می‌کردند‪ .‬بنابراین معاینه فن��ی برای کاربراتوری‌ها‬ ‫آب در هاون کوبیدن است‪.‬‬ ‫€ €ام�روز تولی�د کاربرات�وری متوقف ش�ده‬ ‫است‪...‬‬ ‫این س��خن تنها در رس��انه‌ها مطرح می‌شود ولی‬ ‫در بازار موتورس��یکلت‌های کاربراتوری صفر شماره‬ ‫نش��ده فراوان است‪ .‬با متوقف ش��دن کاربراتوری‌ها‪،‬‬ ‫برای ‪ ۵‬سال انجین وارد کشور شد و با همین ترفند‬ ‫موتورسیکلت‌ها ساخته و وارد بازار شدند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نباید انتظار داشت آلودگی هوا کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫تا هنگام��ی ک��ه موتورس��یکلت‌های کاربراتوری‬ ‫در ح��ال تردد هس��تند مش��کل آلودگی ه��وا رفع‬ ‫نمی‌شود‪ .‬این سخن را به عنوان یک کارشناس حوزه‬ ‫حمل‌ونقل در بحث هوای پاک بیان می‌کنم‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهیم آلودگی هوا به معنای واقعی کاهش‬ ‫پی��دا کند باید اجازه تردد به کاربراتوری‌ها ندهیم نه‬ ‫اینکه فقط مانع تولیدش��ان ش��ویم‌‪ .‬در کالنش��هری‬ ‫مانند تهران که بیش از ‪ ۱۶‬درصد آلودگی مس��تقیم‬ ‫هوا از مونوکسیدکربن موتورسیکلت‌های کاربراتوری‬ ‫است تنها راه چاره‪ ،‬اجازه ورود موتورسیکلت ندادن‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره نیاز است تا ناوگان حمل‌ونقل در‬ ‫بخش موتورسیکلت‌ها نوسازی و به‌سازی شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لزوم نگاه ویژه دولت به تولید خودروهای هیبریدی‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬تولید خودروهای هیبریدی در داخل‪ ،‬در دستورکار‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن و نیز کمیسیون حمایت از تولید ملی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬حمیدرضا فوالدگر درباره افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودروه��ای هیبریدی گف��ت‪ :‬در بحث افزای��ش تعرفه واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی‪ ،‬قرار بر این شد تجدید نظر انجام شود و به‬ ‫نظر می‌رسد دولت در این باره قرار است تجدید نظر داشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬خودروهای‬ ‫هیبریدی که به طور کامل با برق کار می‌کنند‪ ،‬دس��تگاه ش��ارژ‬ ‫همراه دارند‪ ،‬این خودرو برای ش��ارژ ش��دن‪ ،‬نیاز به ایستگاه‌های‬ ‫شارژ دارند اما زیرساخت‌های الزم جهت این کار در کشور وجود‬ ‫ندارد؛ بدین جهت چالش‌هایی برای استفاده از این نوع خودرو‌ها‬ ‫در کشور وجود دارد‪ .‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد‪ :‬از سوی دیگر خودروهایی که‬ ‫وارد می‌ش��وند‪ ،‬هیبریدی بنزینی اس��ت از این رو کشور باید به‬ ‫س��متی برود که زیرساخت‌ها را تقویت کند و ایستگاه‌های شارژ‬ ‫تأمین ب��رق این خودروها را فراهم کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروهای‬ ‫هیبریدی بنزینی که وارد می‌شوند‪ ،‬تا میزان ‪ ۸۰‬کیلومتر مسافت‬ ‫را ب��ا نیروی برق طی می‌کنند و مابقی با بنزین حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫باالخره همین میزان نیز می‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ضروری اس��ت دولت در بحث تعرف��ه آنها تجدید نظر‬ ‫داشته باشد‪ .‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مجلس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی در داخل در دس��تورکار کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن و همچنین کمیسیون حمایت از تولید ملی است‪.‬‬ ‫درباره افزایش تعرفه معتقد هس��تیم بای��د هر دو طرف قضیه را‬ ‫نگاه کرد‪.‬‬ ‫با رونق گرفتن بازار در خرداد ماه بررسی شد‬ ‫دوچرخه‪ ،‬نوستالژی که الکچری شد‬ ‫محمدحسن سیدزاده‬ ‫اگر سال‌های پیش نوجوان‌ها با‬ ‫پس‌انداز پول تو جیبی‌های خود به یکی‬ ‫از آرزوهای بزرگ‌ش��ان یعنی خرید دوچرخه‬ ‫دس��ت پی��دا می‌کردن��د ای��ن روزها ب��رای خرید‬ ‫یک دوچرخه خ��وب باید حقوق یک م��اه یک کارمند را‬ ‫بپردازند‪ .‬دوچرخه در فرهن��گ ایرانی و خاطرات مردم همواره‬ ‫با خرداد و پایان امتحانات مدرس��ه همراه بود‪ ،‬وسیله‌ای که روزگاری‬ ‫آرزوی نوجوان مدرس��ه‌ای بود و امروز به نس��خه درمان هوای آلوده تهران‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬البته در طی س��ال‌های اخیر توجه بیش��تری به این وسیله‬ ‫تندرس��تی شده و بزرگساالن برای ورزش نیز از آن استفاده می‌کنند اما این توجه تنها‬ ‫در بخ��ش مصرف ب��وده و تولید دوچرخه در ایران هنوز مغفول مانده اس��ت‪ .‬تقریبا می‌توان‬ ‫گف��ت تم��ام دوچرخه‌های موجود در بازار از چین وارد می‌ش��ود و تولیدات داخلی نیز تنها مونتاژ‬ ‫قطعات چینی اس��ت‪ .‬ساالنه حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه دوچرخه در کشور وارد و مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به نزدیک ش��دن فصل تابس��تان و رونق فروش دوچرخه باید دید یک دوچرخه خوب را باید از کجا و با‬ ‫چه قیمتی خرید‪ .‬در این باره محمد خادم‌منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت درباره وضعیت بازار‬ ‫دوچرخه در ایران گفت‪ :‬س��االنه حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار دوچرخه به کش��ور وارد می‌شود که میزان فروش نیز حدود ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬هزار دس��تگاه کمتر اس��ت چون در انبارها نگه‌داری می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به این که طی چند سال اخیر توجه بیشتری به‬ ‫دوچرخه و فرهنگ استفاده از آن می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬سال‌های گذشته فروش دوچرخه تنها به خرداد و روزهای پس از امتحانات خالصه‬ ‫می‌شد اما در سال‌های اخیر نگاه مردم به دوچرخه یک وسیله ورزشی است و در طی سال نیز خریداری می‌شود‪ .‬البته زنان اغلب در پارک‌ها‬ ‫می‌توانند از دوچرخه اس��تفاده کنند و در س��طح شهر مردان با دوچرخه تردد می‌کنند‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت با بیان این که‬ ‫دولت و شهرداری باید نگاه ویژه‌ای به دوچرخه داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری باید مسیرهایی را برای دوچرخه‌سواران ایجاد کند تا با امنیت در سطح‬ ‫ش��هر تردد کنند‪ .‬درحال‌حاضر مس��یر‌های رفت و آمد وس��ایل نقلیه در سطح شهر به هیچ وجه مناسب دوچرخه سواری نبوده و جان افراد به خطر می‌افتد‪.‬‬ ‫خادم‌‌منصوری با اشاره به اینکه بورس فروش دوچرخه در تهران خیابان جوادیان (قلمستان سابق) در نزدیکی میدان گمرک است‪ ،‬گفت‪ :‬در سطح تهران در برخی‬ ‫مناطق به طور پراکنده فروشگاه‌های دوچرخه وجود دارد اما اغلب مردم برای خرید دوچرخه به خیابان جوادیان مراجعه می‌کنند‪ .‬وی با اشاره به نرخ دوچرخه در بازار‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر در بازار دوچرخه از ‪ ۴۰۰‬هزار تومان که ساده‌ترین نوع دوچرخه است تا ‪ ۱۸‬میلیون تومان که دوچرخه‌ای حرفه‌ای است در بازار عرضه می‌شود اما عموم‬ ‫مردم می‌توانند با پرداخت یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان یک دوچرخه خوب تهیه کنند‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت با تاکید بر‬ ‫اینکه دوچرخه‌های موجود در بازار از چین وارد می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز به معنای واقعی تولید دوچرخه در کش��ور وجود ندارد و تنها چند ش��رکت اقدام به مونتاژ کرده‌اند؛ البته برخی‬ ‫قطعات همچون رکاب و فرمان در داخل تولید می‌شود‪ .‬خادم‌منصوری درباره دلیل شکل نگرفتن صنعت تولید دوچرخه در کشور گفت‪ :‬تولید نیاز به حمایت دارد تا رونق بگیرد‪ ،‬حمایت نیز‬ ‫باید به ش��کل همه جانبه انجام ش��ود‪ .‬مقام معظم رهبری هر س��ال به نکات ظریفی اشاره می‌کنند اما برای تحقق شعار سال نیاز به یک تیم است تا نکات مورد نظر محقق شود‪ .‬وی با اشاره به این که‬ ‫فناوری دوچرخه نسبت به سال‌های گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته وزن دوچرخه‌ها به واسطه بدنه آهنی سنگین بود اما امروزه دوچرخه‌ها با بدنه آلومینیومی و با وزن‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬کیلوگرم تولید می‌شود‪.‬خادم‌منصوری افزود‪ :‬دوچرخه دنیای پیچیده و جذابی دارد اما در ایران به عنوان یک وسیله ساده نگاه می‌شود البته با توجه به این که بیشتر واردکنندگان به مونتاژ رو آورده‌اند‬ ‫امیدواریم در مدت یک یا دو سال آینده شاهد شکل‌گیری تولید دوچرخه نیز در کشور باشیم چون تولیدکنندگان ایرانی هیچ کمبودی نسبت به چین ندارند و به راحتی می‌توان با همان کیفیت در داخل تولید شود‪.‬‬ ‫قطعه‌سازان‬ ‫نوسازی‬ ‫در حاشیه طرح تغییر تعرفه واردات قطعه‬ ‫نوسازی ناوگان حمل‌ونقل معطل یک ابالغیه‬ ‫تعرفه‌ها باید در راستای حمایت از قطعه‌سازان باشد‬ ‫بررس��ی آمار واردات قطع��ات منفصله خودرو‬ ‫از چین و سایر کش��ورها در سال گذشته آماری‬ ‫تکان دهنده است‪ .‬آماری که می‌توانست حداقل‬ ‫بخش��ی از آن س��هم تولید‌کنن��ده داخلی و تنها‬ ‫درص��د کمی متعلق به س��بد واردات باش��د‪ .‬اما‬ ‫درس��ت در س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی آمار‬ ‫واردات قطعات خودرویی حدود دو برابر شد‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش آمار واردات قطعات خودرویی بیش‬ ‫از هر زمان دیگری صدای گالیه قطعه‌س��ازان به‬ ‫گوش می‌رس��د‪ .‬روزهایی که قطعه‌سازان از قطع‬ ‫ش��دن ارز مبادله‌ای برای خرید مواد اولیه گالیه‬ ‫دارند و کس��ادی بازار به دلی��ل واردات مزیت بر‬ ‫علت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار؛ در حالی بارها دولتمردان‬ ‫از حمایت قطعه‌س��ازان داخلی و افزایش س��هم‬ ‫تولی��د قطع��ات خودرویی در س��اخت مدل‌های‬ ‫جدی��د خب��ر داده بودند که بس��یاری تعطیل و‬ ‫برخی نی��ز با کمترین ظرفی��ت در حال فعالیت‬ ‫هس��تند‪.‬با وج��ود تم��ام مش��کالت برخ��ی از‬ ‫قطعه‌س��ازان به تولید خود ادام��ه دادند‪ .‬در این‬ ‫بین مس��ئله مطالبات معوقه همچنان ادامه دارد‬ ‫و هنوز بس��یاری از صنعتگ��ران موفق به گرفتن‬ ‫طلب‌های خود نشده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی بی‌انگیزگی در صنعت قطعه‬ ‫اصغر خسروش��اهی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از تدوی��ن طرح تغیی��ر تعرفه واردات‬ ‫قطعه در این وزارتخانه خبر داده و گفته است که‬ ‫قوانین و تعرفه‌های کنونی از قطعه‌سازان داخلی‬ ‫حمایت نمی‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او درحال‌حاض��ر تولی��د قطعه در‬ ‫کش��ور بیشتر مربوط به محصوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو و ش��رکت س��ایپا اس��ت اما س��ایر‬ ‫خودروس��ازان فعال در بخش خصوصی از جمله‬ ‫خودروهای چینی س��هم قطعه‌سازی پایین و به‬ ‫شکل ‪ CKD‬وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین بهرام ش��هریاری‪ ،‬کارشناس صنعت‬ ‫خودرو در همین باره معتقد اس��ت‪ :‬قطعه‌سازانی‬ ‫که فعالیت آنها به ش��کل مستقیم به ارز وابسته‬ ‫اس��ت بیش��ترین لطمه را از تغیی��رات اقتصادی‬ ‫متحمل می‌شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬عالوه‌بر تولید‌کنندگان قطعات خودرو‬ ‫که واردات مواد اولیه را به واس��طه نوسانات نرخ‬ ‫ارز ب��ا قیمت‌های متن��وع خری��داری می‌کنند‪،‬‬ ‫قطعه‌س��ازنماها نیز معضلی دیگر در این صنعت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��هریاری تاکید ک��رد‪ :‬در صنع��ت قطعه کم‬ ‫نیستند قطعه‌سازنماهایی که قطعات خودرو را از‬ ‫چین وارد می‌کنند و به شکل زیرزمینی و به نام‬ ‫قطعات تولیدی داخلی به بازار تزریق می‌کنند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه هنوز نرخ دالر ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای قطعه‌س��ازان و خودروسازان محقق‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬گرچه قطعه‌س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان با افزایش نرخ دالر همراه شده‌اند‬ ‫ام��ا هنوز اج��ازه افزایش نرخ ندارن��د‪ ،‬از این رو‬ ‫قطعه‌سازان دچار نوعی سردرگمی شده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫گرچه ارتقا سهم قطعه‌سازی از ‪ ۲۵‬به ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مطرح اس��ت اما این اختالف مربوط به شیش��ه‪،‬‬ ‫باتری‪ ،‬تیونینگ و تایر می‌ش��ود که هیچ یک در‬ ‫زم��ره قطع��ات خودرویی یا مواد اولیه به ش��مار‬ ‫نمی‌روند‪.‬‬ ‫ش��هریاری تاکید ک��رد‪ :‬باید در کنار تس��هیل‬ ‫شرایط واردات‪ ،‬نرخ تعرفه حمایتی از قطعه‌سازان‬ ‫اعمال ش��ود‪ ،‬به طور مث��ال هنگامی که ‪WTO‬‬ ‫صنایع تولی��د خود را در خطر دی��د‪ ،‬نرخ تعرفه‬ ‫فوالد را افزایش داد تا از واردات فوالد جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬ح��ال به نظر می‌رس��د اگر ن��رخ تعرفه‌ها‬ ‫حمایتی شوند وضعیت قطعه‌س��ازان بهبود پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬ب��ه گفته ش��هریاری‪ ،‬افزایش ن��رخ تعرفه‬ ‫می‌توان��د تا حدی به بازگش��ت روحیه و امید به‬ ‫کار قطعه‌سازان بیانجامد‪.‬‬ ‫دود اختالف دو سازمان در ریه مردم‬ ‫بارها و بارها مس��ئوالن پایتخت اعالم کردند که‬ ‫رفع مش��کل ترافیک و آلودگی هوا جزو مطالبات‬ ‫درجه اول شهروندان تهرانی است و همگی توسعه‬ ‫و نوس��ازی حمل‌ونقل عمومی را تنها راه چاره رفع‬ ‫ترافی��ک و در پی آن رفع آلودگی هوا می‌دانند اما‬ ‫در این چرخه ش��اهد رفتارهای متناقضی از سوی‬ ‫برخی دستگاه‌ها هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬داستان نوس��ازی تاکسی‌ها‪،‬‬ ‫پستی و بلندی‌های بسیاری را در دوره کوتاه خود‬ ‫دیده اس��ت زیرا طرح «کلید به کلید» از سال ‪۹۴‬‬ ‫آغاز ش��د و قرار بود در این طرح مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬تسهیالت ارزان نرخ به مالکان تاکسی‌های‬ ‫فرس��وده و مبلغ ‪ ۵‬میلیون تومان برای دو گواهی‬ ‫اس��قاط توس��ط گمرک به حس��اب خودروس��از‬ ‫پرداخت می‌شود و همچنین مبلغ ‪ ۵‬میلیون ریال‬ ‫هم بابت الشه خودرو به عنوان آورده مالک تاکسی‬ ‫فرس��وده لحاظ ش��ود اما بعد از مدتی این طرح به‬ ‫دلیل اختالفات خودروساز و گمرک متوقف شد‪.‬‬ ‫با توقف روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده‪ ،‬همه‬ ‫تالش کردند تا گره از این مهم باز شود و در نهایت‬ ‫طلسم این توقف‪ ،‬بعد از گذشت چند ماه شکست‬ ‫و در آبان ‪ ۹۶‬صدور پیش‌فاکتورها توس��ط شرکت‬ ‫خودروس��از آغاز شد و فرآیند نوسازی تاکسی‌های‬ ‫فرس��وده مانند گذشته از س��ر گرفته شد اما این‬ ‫روند هم دوام زیادی نداشت زیرا بار دیگر در بهمن‬ ‫همان سال متوقف شد‪ .‬مرتضی ضامنی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تاکس��یرانی‌های ش��هری نی��ز درباره این‬ ‫توقف گفت‪ :‬علت عدم تناس��ب اعتبارات و انباشت‬ ‫فرس��ودگی‪ ،‬نوس��ازی تاکسی‌های فرس��وده را با‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو کرده است و این باعث می‌شود‬ ‫که گمرک معوقات خود را به ایران‌خودرو نپردازد و‬ ‫در نتیجه شرکت خودروساز نیز پیش‌فاکتور صادر‬ ‫نکن��د‪ .‬در حقیقت اعتباری که هر س��ال در قانون‬ ‫بودجه برای این امر تخصیص داده می‌شود‪ ،‬پاسخ‬ ‫انباشت فرسودگی را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ضامن��ی افزود‪ :‬با وجود اینکه س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه قول اعم��ال تخفیف داده ک��ه بدهی‌های‬ ‫قبلی گمرک به ایران‌خودرو پرداخت شود اما هنوز‬ ‫تغییری در روند توقف را ش��اهد نیستیم و به نظر‬ ‫می‌رس��د که شرکت خودروس��از باید پیگیری‌ها و‬ ‫مکاتب��ات الزم را انجام ده��د تا این طرح دوباره از‬ ‫سر گرفته شود‪.‬علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تاکس��یرانی ش��هرداری تهران نیز در م��ورد روند‬ ‫نوس��ازی تاکسی‌های فرس��وده با گالیه از شرکت‬ ‫خودروساز داخلی گفت‌‪ :‬در سال حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی قرار داریم و برنامه این اس��ت که از تولیدات‬ ‫داخلی استفاده کنیم اما در این باره شاهد هستیم‬ ‫که ش��رکت طرف قرارداد در نوسازی تاکسی‌های‬ ‫فرس��وده به دلیل برخی از مشکالت مالی با سایر‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬ص��دور پیش‌فاکت��ور را متوقف کرده‬ ‫اس��ت و در عمل با این اقدام خود پروژ ‌ه نوس��ازی‬ ‫تاکس��ی‌های فرس��وده در کل کش��ور را متوق��ف‬ ‫کرده اس��ت و ‪ ۱۰‬هزار تاکس��ی در صف نوسازی‬ ‫قرار دارند که الزم اس��ت مسئوالن فکری به حال‬ ‫این موضوع کنند‪.‬همچنین محسن پورسیدآقایی‪،‬‬ ‫معاون حمل‌ونقل ترافیک ش��هرداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬نوس��ازی تاکس��ی‌ها‪ ،‬با مشکالتی همراه است‬ ‫به‌گونه‌ای که خودروسازها کوپن‌هایی بابت فرسوده‬ ‫کردن تاکسی‌ها دریافت می‌کنند که این کوپن‌ها‬ ‫را به کمرگ می‌دهند تا هزینه وارادات در کمرگ‬ ‫رایگان باش��د اما مسئله این اس��ت که این اعتبار‬ ‫سال گذشته از سوی سازمان برنامه تخصیص داده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه امسال بودجه برای‬ ‫این مهم تخصیص داده ش��ده اما هنوز از سازمان‬ ‫برنامه به وزارت کش��ور و پ��س از آن به کمرگ و‬ ‫خودروس��از ابالغ نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالو ‌ه بر این‬ ‫خودورساز هم خودرو نمی‌دهد این در حالی است‬ ‫که هر س��ال باید ‪ ۸‬هزار تاکس��ی نوسازی شود تا‬ ‫متوس��ط س��ن ثابت بماند‪ .‬حال باید منتظر بود و‬ ‫دید با تغییر شهردار تهران اجرای این طرح از سر‬ ‫گفته خواهد شد یا خیر؟‬
‫‌شنبه‬ ‫ارتقاء کیفی هدف طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی درباره طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی این طرح ارتقاء‬ ‫کیفیت خودروهای س��اخت داخل اس��ت همچنین در این طرح‬ ‫برای تحریک و به حرکت درآمدن خودروسازان داخلی پیشنهاد‬ ‫ش��ده اس��ت که تعرفه خودروهای وارداتی کاهش یابد تا ش��اید‬ ‫رقابتی هر چند اندک در صنعت خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫ولی داداشی‪ ،‬عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬کاهش تعرف��ه خودروهای وارداتی ب��ه معنی حمایت از‬ ‫تولیدات سایر کشورها و جلوگیری از ساخت و تولید خودروهای‬ ‫داخلی نیس��ت و برای این منظور نیز مطرح نش��ده اس��ت بلکه‬ ‫فقط برای ایجاد رقابت در طرح س��اماندهی بازار خودرو گنجانده‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی با بیان مهم بودن نقش پلتفرم ملی در مبارزه با‬ ‫تحریم‌ها گفت‪ :‬چنانچه در کشور پلتفرم ملی وجود داشته باشد‬ ‫خودروهای داخلی از الگوی اس��تاندارد مشخصی پیروی خواهند‬ ‫کرد و تولیدات داخلی بر اس��اس اس��تاندارد پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫از این رو طراحی پلتفرم در امر خودکفایی صنعت خودرو کشور‬ ‫دارای اهمیت بسیاری است‪ .‬این عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ادامه با اشاره به خروج امریکا از برجام و تاثیر‬ ‫آن بر مش��ارکت‌های خارجی تصریح کرد‪ :‬خروج امریکا از برجام‬ ‫تاثیر جدی بر مش��ارکت‌های خودرویی نخواهد گذاشت زیرا در‬ ‫می��ان تحریم‌ها‪ ،‬تحریم خودرویی وجود ن��دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر در قوانین بین‌المللی خروج شرکت‌های خودروساز‬ ‫اروپایی از مش��ارکت خیلی آس��ان نیس��ت زیرا در قراردادهای‬ ‫خودرویی با توجه به تجربه‌ای که خودروس��ازان از همکاری‌های‬ ‫پیشین خود داشته‌اند همکاری‌ها در قالب مشارکت مالی در حال‬ ‫انجام است به این معنی که طرف خارجی در قراردادهای حاضر‬ ‫سرمایه‌گذاری داشت ‌ه است‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شهر و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی مدعی شد‬ ‫احتراق ناقص خودروهای داخلی‪ ،‬عامل آلودگی هوا‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزین‪ ،‬ط��رح برندین��گ جایگاه‌های‬ ‫س��وخت‪ ،‬آلودگی هوا‪ ،‬وضعیت پاالیش��گاه‌ها و موضوع‬ ‫سوآپ نفتی ایران و کرکوک از جمله موضوع‌هایی است‬ ‫که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود‪ .‬صادق‌آبادی‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور پاالیش و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مل��ی پاالیش و پخش فرآورده‌ه��ای نفتی ایران معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولید بنزین یورو ‪ ۴‬تا زمانی که سامانه احتراق‬ ‫خ��ودرو ناقص باش��د‪ ،‬نمی‌تواند آلودگ��ی هوا را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬به گفت��ه وی اکنون احتراق ناق��ص خودروهای‬ ‫داخلی به‌گونه‌ای است که هوا را به شدت آلوده می‌کند‬ ‫و این موضوع به کیفی��ت بنزین ارتباطی ندارد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که از س��وی دیگر خودروس��ازها معتقدند‬ ‫بنزین داخلی منجر به آلودگی هوا ش��ده است‪ .‬این ادعا‬ ‫در حالی مطرح می‌ش��ود ک��ه وی می‌گوید حاضریم در‬ ‫آزمایشگاه‌های مورد وثوق دو طرف‪ ،‬یک مدل بنزین را‬ ‫در یک خودروی داخلی و یک خودروی خارجی مصرف‬ ‫کنی��م‪ .‬اندازه‌گی��ری می��زان آالیندگی نش��ان می‌دهد‬ ‫کیفیت بنزین در این زمینه نقش دارد یا س��امانه ناقص‬ ‫احتراق خودرو؟‬ ‫‹ ‹حمایت از فناوری‌های داخلی‬ ‫علیرض��ا صادق‌آبادی درباره حمای��ت از فناوری‌های‬ ‫داخل��ی گفت‪ :‬برخی تولیدات کمک بس��یاری به حفظ‬ ‫س��رمایه می‌کند؛ یکی از این محصوالت کاتالیست‌های‬ ‫تولید بنزین اس��ت‪ .‬هرچن��د تولید آنها نی��از به حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری باالیی نداش��ت‪ ،‬اما‬ ‫کم��ک ک��رد‬ ‫زنجیره‌های تولید بدون مش��کل بتوانن��د فعالیت خود‬ ‫را ادام��ه دهند‪ .‬در حوزه کاتالیس��ت اعتم��اد کردیم و‬ ‫در س��تاره خلیج‌فارس نیز از کاتالیس��ت ایرانی استفاده‬ ‫می‌کنی��م‌‪ .‬با این حال باید در نظر داش��ت اس��تفاده از‬ ‫این محصوالت داخلی تنها در ش��رایطی می‌تواند کمک‬ ‫کند که صرفه اقتصادی داش��ته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه مخالف تولید محصوالت غیراقتصادی هس��تیم‪.‬‬ ‫برای تقویت زیرس��اخت‌های اقتصادی نخس��ت باید از‬ ‫تولید محصوالتی حمایت کنیم که هم صرفه اقتصادی‬ ‫داشته باش��ند و هم در زنجیره تولید به کار بخش‌های‬ ‫دیگر در کش��ور بیایند‪ .‬انتظار داری��م پس از حمایت از‬ ‫تولی��دات داخلی‪ ،‬س��ازندگان کاال را روزآمد و زنده نگه‬ ‫دارند‪ .‬صادق‌آبادی درباره نرخ بنزین با اشاره به اینکه ما‬ ‫نقش��ی در افزایش نرخ نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که افزایش نرخ سوخت موجب تورم ریالی و تورم روانی‬ ‫می‌شود‌‪ .‬به هر حال دولت تصمیم‌گیرنده است و شرکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی مجری تصمیم‬ ‫دولت در این زمینه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل اصلی قاچاق سوخت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی با اشاره به مس��ئله قاچاق گفت‪ :‬کسی که قاچاق‬ ‫می‌کن��د به دنب��ال ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬درصد س��ود اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر فاصله نرخ س��وخت ب��ا نرخ نف��ت گاز در‬ ‫کش��ورهای همس��ایه کم‬ ‫شود‪ ،‬قاچاق هم کاهش می‌یابد‪ ،‬اما اکنون این اختالف‬ ‫زیاد اس��ت و باعث می‌ش��ود قاچاق این محصول برای‬ ‫قاچاقچی‌ه��ا توجی��ه اقتصادی داش��ته باش��د‪ .‬معاون‬ ‫وزیر نفت اعالم کرد‪ :‬س��ال گذش��ته پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج‌فارس به تولید ‪ ۱۲‬میلیون لیتر بنزین یورو رسید‬ ‫و باکیفیت‌تری��ن نوع بنزین تولید ش��د‪ .‬فاز دوم نیز در‬ ‫حال آماده‌سازی است‌‪ .‬وی افزود‪ :‬در فاز اول ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫سرمایه‌گذاری برای این طرح انجام شده اما میزان تولید‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بود؛ بنابراین به سراغ تولید زود هنگام رفتیم‬ ‫و س��رمایه ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو برای ف��از دوم و کمتر از‬ ‫این مقدار برای تکمیل فاز سوم در حال تامین است‪ .‬با‬ ‫سازندگان تجهیزات نیز تعیین تکلیف شد‪‌.‬‬ ‫و توزیع بنزین یورو ‪ ۴‬می‌بینیم که مش��کل آلودگی هوا‬ ‫همچنان پابرجا است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی با اشاره به اینکه سهم بنزین در آلودگی هوا بسیار‬ ‫کمتر از دیگر ش��اخص‌های موجود است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان‬ ‫گوگ��رد گازوئیل از ‪ ۱۰‬هزار ‪ ppm‬به ‪ ۵‬رس��یده با این‬ ‫حال مشکل اصلی امروز احتراق ناقص است‪ .‬این موضوع‬ ‫سهم بسیار زیادی در آالیندگی دارد‪ .‬زمانی که احتراق‬ ‫خودروها ناقص باش��د‪ ،‬بنزین یورو ‪ ۲‬ب��ا بنزین یورو ‪۴‬‬ ‫تفاوت چندانی ندارد‪ .‬کاری ک��ه می‌توانیم انجام دهیم‬ ‫این است که بنزین س��تاره خلیج‌فارس که ‪ppm ۰/۵‬‬ ‫گوگرد دارد را به تهران منتقل کنیم‪.‬‬ ‫صادق‌آب��ادی درباره آلودگی هوا و س��هم وزارت نفت‬ ‫در ای��ن زمینه هم با بیان اینکه موتوری که بنزین یورو‬ ‫‪ ۴‬مص��رف می‌کند نبای��د آالینده باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫کارشناس��ان زمانی می‌گفتند با توزیع نفت گاز و بنزین‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬مس��ئله آلودگی هوا حل می‌ش��ود که البته ما‬ ‫مخال��ف این ادعا بودیم‪ ،‬اما کس��ی ای��ن موضوع را‬ ‫نمی‌پذیرفت‪ .‬ام��روز با توجه‬ ‫به تولید‬ ‫صادق‌آبادی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری نیازمند این اس��ت که حمایت‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬خوب است صندوق توسعه ملی به مشوق‬ ‫وام توج��ه کن��د‪ .‬ش��رکت ملی‬ ‫پاالی��ش و‬ ‫‹ ‹مشکل آلودگی هوا با سوخت یورو ‪ ۴‬حل‬ ‫نمی‌شود‬ ‫‹ ‹جذب س�رمایه خارج�ی در بخش پاالیش‬ ‫و پخش نداریم‬ ‫پخش از این بخش و به ویژه از سرمایه‌گذاران ایرانی‬ ‫حمایت می‌کند‪ .‬وی درباره جذب س��رمایه مستقیم‬ ‫خارجی اظهار کرد‪ :‬اکنون ما از رده ‪ ۷‬به رده ‪ ۶‬بیمه‌ها‬ ‫آمده‌ایم و برای جذب س��رمایه خارجی باید به رده ‪۳‬‬ ‫بیاییم‪ .‬به این دلیل اکنون در بخش پاالیش و پخش‪،‬‬ ‫جذب سرمایه خارجی نداریم‪ .‬معاون وزیر نفت درباره‬ ‫تامی��ن منابع مالی از اروپا بیان کرد‪ :‬با توجه به ترس‬ ‫بانک‌های اروپایی از تحریم امریکا‪ ،‬تاکنون تامین منابع‬ ‫مالی انجام نش��ده است‪ ،‬اما ژاپن تامین سرمایه کرده‬ ‫و یوزانس دریافت ش��ده‪ ،‬اما یوزانس برای پروژه‌های‬ ‫بزرگ کفای��ت نمی‌کند و تنها برای توس��عه واحدها‬ ‫مناسب اس��ت‪ .‬صادق‌آبادی در زمینه طرح برندینگ‬ ‫گفت‪ :‬نمی‌توانیم درباره برندینگ فقط جایگاه‌داران را‬ ‫ببینیم‪ ،‬باید کل مردم ایران در نظر گرفته شود‪ .‬هیچ‬ ‫کسب و کاری اجباری نمی‌شود‪ .‬ما‬ ‫هم نمی‌گوییم‬ ‫طرح برند‪ ،‬بی‌عیب بود‪ .‬راه‌های اصالح بس��یار اس��ت‪.‬‬ ‫تمام شیوه‌نامه‌هایی که بین برند و یک جایگاه تفاوت‬ ‫قائل ش��ده بود‪ ،‬ملغی کردیم‪.‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی افزود‪ :‬با موافقت‬ ‫س��قف قیمتی برای بنزین‪ ،‬جایگاه‌داران تا این سقف‬ ‫در نرخ رقاب��ت می‌کنند‪ .‬مالکی��ت‪ ،‬تحت برند حفظ‬ ‫می‌ش��ود و اختی��ار دارای��ی خود را خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬کس��انی که زیرپوش��ش برند قرار گرفتند‪،‬‬ ‫می‌توانند در صورت تمایل از برند خارج شوند یا تغییر‬ ‫رتبه دهند‪ .‬صادق‌آبادی در پایان یادآور ش��د‪ :‬مصرف‬ ‫بنزین در تابس��تان افزایش پیدا می‌کند و نیز هرگاه‬ ‫صادرکننده بنزین شویم دیگر واردکننده‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫توان تولید قطعات موتورسیکلت با استاندارد یورو ‪ ۴‬وجود ندارد‬ ‫راهکار وزارت راه و شهرسازی برای کاهش تلفات جاده‌ای‬ ‫دبیر هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورس��یکلت گفت‪ :‬ال��زام تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت برای تولید محصوالتی با اس��تاندارد‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬در حال��ی اس��ت که هم اکن��ون واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده قطعات این صنعت با ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند‪ .‬محمدرضا‬ ‫سلیمی با بیان این مطلب گفت‪ :‬درحال‌حاضر بیشتر‬ ‫واحدهای تولیدکننده قطعات موتورسیکلت تعطیل‬ ‫و نیمه‌تعطی��ل بوده و تعداد زیادی از واحدها نیز در‬ ‫شرف تعطیلی هستند‪ .‬وی با بیان این که هم اکنون‬ ‫قطعاتی از موتورس��یکلت از چین وارد می‌ش��ود که‬ ‫در داخل کش��ور نیز تولید آن قطع��ات امکان‌پذیر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون واحدهای تولیدکننده قطعات‬ ‫موتورس��یکلت تنها اقدام ب��ه تولید محدود قطعاتی‬ ‫می‌کنند که از سال‌های گذشته ادامه داشته و توان‬ ‫ورود به حوزه تولید قطعات جدید را ندارند زیرا توان‬ ‫مقابله و رقابت با اجناس چینی وجود ندارد‪ .‬سلیمی‬ ‫در گفت‌وگ��و با عصر خودرو ادامه داد‪ :‬هر چند توان‬ ‫به روز شدن در این واحدهای تولیدی وجود دارد اما‬ ‫انگی��زه‌ای برای این کار وجود ندارند بر این اس��اس‬ ‫این دس��ته از تولیدکنندگان اقدام به تولید قطعات‬ ‫با اس��تانداردهای تحت اختیار خ��ود می‌کنند‪ .‬دبیر‬ ‫هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات‬ ‫موتورسیکلت با اشاره به طراحی موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی از س��وی تولیدکنندگان ایران��ی و بی‌توجهی‬ ‫مس��ئوالن به آن تصریح ک��رد‪ :‬هر چن��د این الزام‬ ‫وجود دارد ک��ه در صورت کاالی مش��ابه ایرانی‪ ،‬از‬ ‫واردات کاالی خارج��ی ممانعت به عمل‌آید و رهبر‬ ‫معظم انقالب نیز تکیه بر توان داخلی را تاکید دارند‪،‬‬ ‫ام��ا این قانون هیچ زمانی اجرایی نش��ده و وضعیت‬ ‫درحال‌حاضر به ش��کلی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫قطعات موتورس��یکلت با انعقاد قراردادهای متفرقه‬ ‫س��رپا ایستاده‌اند‪.‬س��لیمی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫واحدهای تولیدکننده قطعات موتورس��یکلت با ‪۴۰‬‬ ‫نفر مش��غول ب��ه ادامه فعالیت هس��تند و تنها توان‬ ‫تولی��د قطعات��ی همچون بدن��ه‪ ،‬گل‌گی��ر‪ ،‬فرمان و‬ ‫قطعات کوچ��ک را دارند و با ای��ن روند توان تولید‬ ‫قطعاتی با استانداردهای باالتر نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫از آن جایی که هر س��اله تصادفات جاده‌ای یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن علت‌های مرگ و میر ش��هروندان به‬ ‫ش��مار می‌رود؛ اواخر سال گذش��ته دستورالعمل‬ ‫کاهش س��قف سرعت در سازمان راهداری به شور‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫طبق این طرح قرار بر این بود تا حداکثر سرعت‬ ‫خودروهای سواری در آزادراه‌ها‪ ،‬بزرگراه‌ها‪ ،‬راه‌های‬ ‫اصل��ی و راه‌ه��ای فرعی ه��ر کدام ب��ه میزان ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت کاهش یابد که با مخالفت برخی‬ ‫از افراد این طرح منتفی شد‪.‬‬ ‫حال بای��د دید که درحال‌حاضر برای س��وانح و‬ ‫تصادفات جاده‌ای وزارت راه چه تدبیری اندیشیده‬ ‫است؟‬ ‫مه��رداد تق��ی‌زاده در این باره به گس��ترش‌نیوز‬ ‫گف��ت‪ :‬قبل از آن که بخواهی��م طرحی را تصویب‬ ‫کنیم باید یک سلسله مطالعات دقیق و کارشناسانه‬ ‫ب��ر اجرا انج��ام دهیم؛ هر تغییری بای��د بر مبنای‬ ‫اصول کارشناسی دقیق و با استدالل منطقی انجام‬ ‫شود نه بر مبنای اقدامات سلیقه‌ای‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای کاهش س��رعت از ‪ ۱۲۰‬به ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتر نیز بای��د ابتدا آمار دقیقی از تصادفات در‬ ‫دس��ترس داشته باشیم تا مشخص شود چه مقدار‬ ‫از سوانح ما بین سرعت ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۲۰‬کیلومتر اتفاق‬ ‫افتاده است؟‬ ‫مع��اون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرس��ازی تأکید‬ ‫کرد‪ :‬وقتی بیش��تر س��وانح ما در شرایطی باالتر از‬ ‫سرعت ‪ ۱۲۰‬کیلومتر در ساعت اتفاق می‌افتد پس‬ ‫این کاهش سرعت به ‪ ۱۱۰‬کیلومتر کمکی به بروز‬ ‫سوانح و تصادفات نمی‌کند‪.‬‬ ‫تقی‌زاده ادامه داد‪ :‬همچنین اگر بیشترین میزان‬ ‫تلفات جاده‌ای در سرعتی پایین‌تر از ‪ ۱۱۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت باش��د باز هم این کاهش سقف سرعت‬ ‫توجیهی ندارد و کمکی به ما نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر طرحی ب��دون نگاه‌های‬ ‫کارشناسی تدوین شود‪ ،‬بازخورد منطقی در جامعه‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬بنابراین چون ای��ن طرح توجیه‬ ‫ایمنی نداشت پرونده‌اش بسته شد و دیگر پیگیری‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫مع��اون حمل‌ونقل وزیر راه اظه��ار کرد‪ :‬ما برای‬ ‫کاه��ش تصادفات با هدف ایمن‌س��ازی جاده‌های‬ ‫کش��ور‪ ،‬درصدد اجرای نقش��ه راه ایمنی کش��ور‬ ‫هس��تیم که این نقشه در کمیس��یون فرعی امور‬ ‫زیربنایی دولت به تصویب رس��یده و درحال‌حاضر‬ ‫در انتظار ارائه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت‬ ‫اس��ت تا در صورت تصویب در جلسه هیات دولت‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در نقشه راه ایمنی راه‌های کشور‬ ‫پیش‌بینی شده است که طی ‪ ۱۰‬سال تعداد تلفات‬ ‫رانندگی از ‪ ۱۶‬هزار به ‪ ۹‬هزار نفر کاهش یابد‪.‬‬ ‫تق��ی‌زاده اضافه کرد‪ :‬اگر چ��ه تحقق این هدف‬ ‫امری بس��یار مشکلی است اما با بسیج کردن تمام‬ ‫امکانات و نیروها می‌توانیم به آن دست یابیم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برخ��ی قطعه‌س��ازان معتقدند ای��ن روزها به س��بب افزایش‬ ‫دس��تمزدها و نرخ مواد اولیه‪ ،‬باید نرخ تولیدات خود را افزایش‬ ‫دهن��د در غیر این صورت این صنعت که «بال خودروس��ازی»‬ ‫است‪ ،‬زمین‌گیر خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس نظر کارشناسان صنعت خودرو‪ ،‬فرمول قیمت‌ها در‬ ‫ایران به گونه‌ای است که بر نرخ مواد اولیه فوالدی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و غی��ره تاثی��ر می‌گذارد؛ ن��رخ قطعات مرتبط با ای��ن مواد نیز‬ ‫متناسب با نرخ رسمی ارز باال می‌رود‪.‬‬ ‫آنها معتقدند تاثی��ر افزایش هزینه‌های مرتبط با مواد اولیه و‬ ‫قطعاتی که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر می‌گیرد‪ ،‬حداقل ‪۱۰‬‬ ‫درصد است‪ .‬به این موارد باید رشد دستمزدها‪ ،‬بهای انرژی و‪...‬‬ ‫را نی��ز اضافه ک��رد که با در نظر گرفتن همه م��وارد ‪ ۱۵‬تا ‪۲۳‬‬ ‫درصد افزایش نرخ خودرو منطقی است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذشته خودروس��ازان به طور متوسط افزایش ‪1/5‬‬ ‫درصدی قیمت‌ها را تجربه کردند‪.‬‬ ‫محاف��ل گوناگونی مانند کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در هفته‌های گذشته به این موضوع ورود کردند‬ ‫و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز اعالم کرد خودروسازان مجاز‬ ‫به افزایش بیش از ‪ 9/6‬درصدی نرخ خودروهای داخلی نیستند‪.‬‬ ‫در پی گرانی خودروها‪ ،‬قطعه‌سازان نیز به دنبال افزایش نرخ‬ ‫تولیدات خود هس��تند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته با این‬ ‫تحلیل خودروسازان که نرخ فروش خودرو ثابت است‪ ،‬مسکوت‬ ‫ماند و مجوز افزایش نرخ به قطعه‌سازان داده نشد‪.‬‬ ‫مشکالت کامیون‌داران رفع می‌شود‬ ‫رییس کمیته حمل‌ونقل کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از بررسی مش��کل رانندگان و کامیون‌داران در کمیته‬ ‫متبوع خود خبر داد‪.‬‬ ‫سید‌حس��ن علوی با اشاره به ادامه نارضایتی‌ها و اعتصاب‌های‬ ‫کامی��ون‌داران در پ��ی افزایش نیافت��ن تعرفه‌ها‌‪ ،‬دس��تمزدها و‬ ‫مواردی از این نوع گفت‪ :‬با توجه به پیامدهای اعتصاب رانندگان‪،‬‬ ‫کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫ش��تاب در رفع مطالبات این افراد نشس��تی با مسئوالن مربوط‬ ‫برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه برخی‬ ‫مطالبات رانندگان اعم از مستمری بازنشستگی و بیمه آنها مورد‬ ‫موافقت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی نیز ب��ا برخی دیگر از مطالبات رانندگان‬ ‫موافقت کرده اما گویا باز هم موارد اعتراضی آنها ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه مل��ت‪ ،‬رییس کمیته حمل‌ونقل کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر اینکه در نتیجه ادامه‬ ‫اعتراض‌ه��ای رانندگان مش��کالتی برای مناطق مختلف کش��ور‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نبود سوخت به شکل مقطعی در‬ ‫برخی استان‌ها نتیجه همین اعتصاب‌ها بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افزای��ش هزینه‌های حمل‌ونقل به طور حتم‬ ‫در س��ایر اقالم و موارد مصرفی مردم سرشکن خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‌دولت باید اثر و پیامدهای منفی رش��د هزینه‌های حمل‌ونقل را‬ ‫بررسی و از تاثیرگذاری منفی بر سایر اقالم جلوگیری کند‪.‬‬ ‫علوی در پاس��خ به این پرسش که آیا مطالبات کامیون‌داران و‬ ‫مجموعه رانندگان همه ب ‌ه حق است یا خیر‪ ،‬افزود‌‪ :‬دولت باید با‬ ‫بررسی دقیق مطالبات این اقشار‪ ،‬در صورتی که آنها متضرر شده‬ ‫باشند باید با برخی یارانه‌ها به جبران آن موارد بپردازد‪.‬‬ ‫قطعه‌سازان به دنبال افزایش قیمت‌ها‬ ‫در این زمینه‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کش��ور گفت‪ :‬با توجه به وضعیت ارزی کشور و‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬رش��د ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصدی متوس��ط نرخ‬ ‫تولیدهای صنعت قطع ‌ه نیاز است تا شاهد تعطیلی‪ ،‬تعدیل نیرو‬ ‫و سایر مشکالت در این واحدها نباشیم‪.‬‬ ‫آرش محب��ی ن��ژاد در گفت‌وگو با ایرنا ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزای��ش نرخ دس��تمزدها‪ ،‬رش��د حداقل ‪ ۳۰‬درص��دی در نرخ‬ ‫خودروها ضروری اس��ت تا از زیان قطعه‌ساز جلوگیری شود در‬ ‫غی��ر این صورت صنعت قطع ‌ه کش��ور دوام نخواهد آورد زیرا از‬ ‫تس��هیالتی همانند مواد اولیه ارزان یا وام‌های کم بهره استفاده‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یادآور شد‪ :‬بهره موثر بیشتر تسهیالت‬ ‫بانکی ‪ ۲۵‬درصد اس��ت زیرا بانک‌ها نزدیک به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از مبلغ تسهیالت را به عنوان وثیقه نزد خود نگه‌داری می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزایش‪ 9/6‬درصدی نرخ که از س��وی دولت‬ ‫مجوز آن داده شده است فقط شامل خودروهایی با ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬میلیون ریال (‪ ۴۵‬میلیون تومان) می‌ش��ود و برای دیگر‬ ‫موارد قرار است شورای رقابت نظر دهد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‬ ‫کشور اضافه کرد‪ :‬تا اجرای این مجوزها و اعالم نظر شورا‪ ،‬ضرر و‬ ‫زیان قطعه‌سازان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ب��ه سیاس��ت‌های اقتص��ادی جامع‌نگر‬ ‫نیازمندیم تا بتوانیم در مقابل تحریم‌ها و مس��ائل سیاسی پیش‬ ‫آمده بایستیم اما تداوم روند کنونی‪ ،‬زمین‌گیر شدن قطعه‌سازان‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد تاکید کرد‪ :‬امس��ال خودروس��ازی کش��ور زیان‌ده‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬بنابراین خودروس��ازان باید حداق��ل برای تقویت‬ ‫زیرس��اخت‌ها‪ ،‬ب��ه اص�لاح ن��رخ قطع��ات پرداخت��ه و زیان را‬ ‫در ش��رکت‌های خ��ود متمرکز کنند‪ .‬خودروس��ازان مش��تری‬ ‫قطعه‌سازان هس��تند و حیات این دو صنعت به یکدیگر وابسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کش��ور گفت‪ :‬خودروس��ازی کش��ور‬ ‫خصولتی است و سیاست‌گذاری کالن آنها از سوی دولت انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬براین اساس اگر سیاست‌ها نادرست باشد صنعت قطع ‌ه‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی افزود‪ :‬حتی اگر دولت به دنبال کاهش نرخ‬ ‫خودرو باش��د‪ ،‬نباید صنعت قطع ‌ه دچار آسیب شود بلکه دولت‬ ‫باید ب��ه نوعی جبران زیان کند و تس��هیالتی به قطعه‌س��ازان‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد با بیان اینکه اقتصاد دستوری نتیجه معکوس دارد‬ ‫به شیوه غلط قیمت‌گذاری شورای رقابت اشاره کرد و آن را نیاز‬ ‫به بازنگری دانست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت باید سیاس��ت‌های کالن را به گونه‌ای‬ ‫تنظیم کند تا قطعه‌س��از به جای اندیش��یدن به کاهش ضرر و‬ ‫زیان خود‪ ،‬به فکر بهبود کیفی کار خود باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی همچنین به تعویق دوب��اره پرداخت بدهی‬ ‫خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت‪ :‬این مسئله برای‬ ‫جبران بخشی از ضرر و زیان است‪.‬‬ ‫عم��ده قراردادهای قطعه‌س��ازان و خودروس��ازان چهار ماهه‬ ‫است اما مطالبات برخی قطعه‌سازان حتی تا ‪ ۲۳۰‬روز نیز معوق‬ ‫ش��ده و برخی ش��رکت‌های وابسته به خودروس��ازان بزرگ نیز‬ ‫حدود یک سال است بدهی خود را به قطعه‌سازان نپرداخته‌اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‬ ‫کش��ور با بیان اینکه صنعت قطع ‌ه در ماه‌های پایانی س��ال ‪۹۶‬‬ ‫وضعی��ت قرمز اع�لام کرده بود‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬اگ��ر این صنعت‬ ‫زمین‌گی��ر ش��ود‪ ،‬احیا و راه‌ان��دازی دوباره آن بس��یار هزینه‌بر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ ۲‬س��ال گذشته نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد‪ ،‬مس ‪ ۸۰‬درص��د و پلیمرهای تولید داخل تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد گران‌تر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط چه اصراری است‬ ‫که قطعه‌س��ازان «گندم بین دو سنگ آسیاب» تولیدکنندگان‬ ‫دولتی و خودروس��ازان داخلی باشند که اولی نرخ مواد اولیه را‬ ‫افزایش داده و دومی قیمت‌ها را به زور ثابت نگه داشته است؟‬ ‫‹ ‹استانداردهای جدید خودرویی‬ ‫محبی‌ن��ژاد ادامه داد‪ :‬اعمال اس��تانداردهای بیس��ت‌ودوگانه‬ ‫جدید و ارتقای اس��تانداردهای اجباری به حدود ‪ ۸۵‬س��رفصل‬ ‫موجب توقف تولید بس��یاری از خودروهای فعلی می‌ش��ود که‬ ‫عمق ساخت داخل بیش از ‪ ۸۰‬درصدی را دارند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی ادام��ه داد‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬تولید خودروهای‬ ‫جدید پس��ابرجامی طبق مقررات با حداقل س��اخت داخل ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی آغاز و ش��مارگان تولید (تی��راژ) ای��ن خودروها نیز‬ ‫جایگزین خودروهای قدیمی می‌شود؛ بر این اساس در بهترین‬ ‫شرایط بیش از نیمی از قطعه‌سازان در شکاف بین ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫س��اخت داخل خودرو‌های جدید و بیش از ‪ ۸۰‬درصدی ساخت‬ ‫داخل خودروهای قدیمی به س��ر می‌برند و در عمل با توقف یا‬ ‫کاهش چشم‌گیر یک ساله و شاید بیشتر تولید روبه‌رو می‌شوند‬ ‫تا عمق س��اخت داخل خودروهای جدید به‌مرور به بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬انتظار می‌رف��ت با توجه ب��ه ارائه طرح‌های‬ ‫مختلف از س��وی این انجمن و رایزنی‌ها و مذاکره‌های متعدد با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اتاق بازرگانی‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫قطعات نیز به طور متناسب افزایش می‌یافت‪.‬‬ ‫صنعت قطع ‌ه کش��ور سال‌هاست با مش��کالت کهنه‌ای چون‬ ‫رشد نرخ نهاده‌های تولید‪ ،‬کمبود سرمایه‌گذاری جدید و روزآمد‬ ‫نشدن روبه‌رو است‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۵‬درصد تولید یک خودرو را قطعات آن تش��کیل‬ ‫می‌دهد که شامل ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد قطعات پالستیکی‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫قطعات الس��تیکی و بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی اس��ت‪.‬‬ ‫آمارها نشان می‌دهد امروز حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه‌ساز در‬ ‫زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع‬ ‫موانع تولید می‌تواند س��بب تقویت گوشه‌ای از کاالهای ایرانی‬ ‫شود که تولید آنها با دانش فنی روز و بومی‌سازی همراه است‪.‬‬ ‫ترافیک‬ ‫آینده ترافیک تهران‬ ‫معابر تهران ب��دون افزایش مس��احت زیادی هر‬ ‫روز خودروهای بیش��تری نسبت به گذشته به خود‬ ‫می‪‎‬بین��د و گره ترافی��ک تهران روز ب��ه روز کورتر‬ ‫از دیروز می‪‎‬ش��ود تا ترافیک س��نگین به پایه ثابت‬ ‫خیابان‪‎‬های پایتخت تبدیل شده باشد‪ .‬حال پرسش‬ ‫اینجاس��ت که با ای��ن افزایش روزاف��زون خودروها‬ ‫عاقب��ت ترافیک و پاکیزگی هوای تهران چه خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫سیاه چاله در س��اده‪‎‬ترین تعریف‪ ،‬نقطه‪‎‬ای از فضا‬ ‫به شمار می‪‎‬رود که دارای بیشترین نیروی گرانشی‬ ‫بوده و این نیرو به قدری باال اس��ت که هیچ چیزی‬ ‫نمی‌توان��د از آن فرار کن��د و همه چیز به داخل آن‬ ‫کشیده می‪‎‬شود‪ .‬حال با اندکی تشبیه می‌توان تهران‬ ‫را به مثابه سیاه چاله‪‎‬ای دانست که جاذب خودروها‬ ‫اس��ت و روز به روز خودروهای بیشتری را به درون‬ ‫خون می‪‎‬بلعد تا به پارکینگی متحرک تبدل شود‪.‬‬ ‫آمارها نشان می‪‎‬دهد تعداد خودروهای پالک شده‬ ‫در کل کش��ور از مرز ‪ ۲۰‬میلیون دس��تگاه گذشته‬ ‫اس��ت و از این میان س��هم تهران معادل یک پنجم‬ ‫یعنی ‪ ۴‬میلیون دس��تگاه خودرو اس��ت‪ .‬بنابر اعالم‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا در س��ال گذشته نزدیک به‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار خودرو جدید در کش��ور‬ ‫ش��ماره‌گذاری ش��ده و روز به روز نیز بر این تعداد‬ ‫افزوده می‪‎‬ش��ود که بالطبع تهران به دلیل مرکزیت‬ ‫و پایتخ��ت ب��ودن به عنوان بزرگتری��ن میزبان این‬ ‫خودروها به شمار می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫همچنین سازمان حمل‪‎‬ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران میزان ظرفیت ش��هر تهران را به اندازه ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار وس��یله اعالم کرده است و این در حالی است‬ ‫که روزانه بی��ش از ‪ ۴‬میلیون خودرو یعنی بیش از‬ ‫‪ ۶‬براب��ر ظرفیت در خیابان‪‎‬های تهران در حال تردد‬ ‫هستند‪ .‬با بررس��ی آمارهای سال گذشته به خوبی‬ ‫‪‎‬می‪‎‬توان بر روند فوق س��ریع افزای��ش خودروها در‬ ‫تهران آگاه ش��د زیرا در سال ‪ ۸۴‬تعداد خودروهای‬ ‫پالک تهران حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫بود ام��ا درحال‌حاضر ای��ن میزان به ح��دود چهار‬ ‫میلی��ون خودرو رس��یده و این فقط آماری اس��ت‬ ‫ک��ه خودروهای پالک تهران را ش��امل می‌ش��ود و‬ ‫موتورسیکلت‌ها و دیگر خودورهای پالک شهرستان‬ ‫را در بر نمی‌گی��رد‪ .‬بی‪‎‬تردید تمام کارشناس��ان بر‬ ‫اینک��ه تعداد خودروهای ته��ران چند برابر ظرفیت‬ ‫معابر اس��ت اتفاق نظر دارن��د و آمار مرکز مطالعات‬ ‫ترافیک ش��هرداری ته��ران نیز که از اضافه ش��دن‬ ‫روزانه یک هزار و ‪ ۳۳‬خودرو به معابر تهران حکایت‬ ‫دارد‪ ،‬گواهی بر وخامت اوضاع و تبدیل تمام ساعات‬ ‫روز به س��اعات اوج ترافیک در آینده بسیار نزدیک‬ ‫است‪ .‬در همین راستا علیرضا اسکندری‪ ،‬کارشناس‬ ‫لو‪‎‬نقل در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار‬ ‫حوزه حم ‪‎‬‬ ‫گفت‪ :‬تعداد چندین برابر خودروها نسبت به ظرفیت‬ ‫معابر تهران را می‪‎‬ت��وان از جهت‌های مختلف مورد‬ ‫موش��کافی ق��رار دارد و اصلی‪‎‬ترین آن به سیس��تم‬ ‫حمل‪‎‬ونقل عمومی در ته��ران برمی‪‎‬گردد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال حت��ی در مناظق ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬ته��ران هیچ‌گونه‬ ‫خط��وط ریلی وج��ود ندارد و در دیگ��ر مناطق که‬ ‫از ایس��تگاه‌های مترو برخوردار هس��تنند نیز تعداد‬ ‫قطارها و زمان ورود قطار به ترتیب به قدری ناکافی‬ ‫و با تاخیر اس��ت که باعث ازدح��ام در قطار و روی‬ ‫آوردن م��ردم به اس��تفاده از خودروهای ش��خصی‬ ‫لو‪‎‬نقل عمومی در سطح شهر‬ ‫می‪‎‬شود‪ .‬سیستم حم ‪‎‬‬ ‫تهران ش��امل مترو و اتوبوس‪‎‬ها باید به سمتی برود‬ ‫ک��ه مردم نه از روی ناچار بلک��ه با میل و رغبت به‬ ‫س��مت این قبیل حمل‪‎‬ونقل‪‎‬ها بروند‪ .‬اسکندری در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬سازمان حمل‪‎‬ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫ته��ران بای��د در هوشمند‌س��ازی تقاطع‪‎‬های تهران‬ ‫مدیریت بهتری از خود نش��ان دهد و درحال‌حاضر‬ ‫بر اس��اس آمار‪ ،‬نزدیک به ‪ ۶‬ه��زار تقاطع در تهران‬ ‫وج��ود دارد و تنه��ا کمتر از هزار تقاط��ع از آنها به‬ ‫شکل هوشمند مدیریت و کنترل می‪‎‬شوند‪ .‬مدیریت‬ ‫و کنت��رل صحیح همین تقاطع‪‎‬ها ت��ا حدود زیادی‬ ‫می‌توان در بهبود عب��ور و مرور خودروها تاثیرگذار‬ ‫لو‪‎‬نقل در ادامه به‬ ‫باش��د‪ .‬این کارش��ناس حوزه حم ‪‎‬‬ ‫هزینه‪‎‬های پایین خودروداری در ایران اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در بسیاری از کشورهای پیشرفته نرخ خودرو‬ ‫ارزان اس��ت اما هزینه اس��تفاده از خودرو باالست و‬ ‫همین باعث می‪‎‬شود که استفاده از خودرو شخصی‬ ‫در این کش��ورها به دور از ذهن اقصادی باشد و باال‬ ‫بودن کیفیت حمل‪‎‬ونقل عمومی‪ ،‬هم میزان ترافیک‬ ‫را کاهش داده و هم مس��ئله آلودگی ناشی از حجم‬ ‫زی��اد خودروهای در ح��ال تردد را برط��رف کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما تمام این م��وارد برخالف وضعیت کنونی‬ ‫کالنش��هرهای ما به ویژه تهران است و نرخ یارانه‪‎‬ای‬ ‫بنزین و کیفیت پایین سیس��ت ‪‎‬م حمل‪‎‬ونقل عمومی‪،‬‬ ‫مردم را بر آن داش��ته است که روی به خودروهای‬ ‫شخصی برای تردد در سطح شهر بیاورند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر تبعات زیست‌محیطی‬ ‫ناش��ی از س��یل خودروه��ای در ح��ال ت��ردد در‬ ‫خیابان‪‎‬های تهران بیان کرد‪ :‬بی‌شک با وضع کنونی‬ ‫معاب��ر تهران‪ ،‬چیزی جز روزه��ای آلوده و تعطیلی‬ ‫مدارس در فصول مختلف نصیب تهران نمی‪‎‬ش��ود و‬ ‫جدای از خودروهای فرس��وده‪ ،‬روز به روز با افزایش‬ ‫تع��داد خودروها ب��ه قافله کنون��ی خودروهای تک‬ ‫سرنش��ین‪ ،‬س�لامت مردم و محیط‌زیست نیز بیش‬ ‫از همیشه تهدید می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫اس��کندری در پایان با تاکید بر اتخاذ تصمیمات‬ ‫ِ‬ ‫مدیری��ت اصالح��ی برای کنت��رل معضل کنونی‬ ‫و‬ ‫ش��هر تهران عنوان کرد‪ :‬باید اولویت نخست مراکز‬ ‫لو‪‎‬نق��ل عمومی‪ ،‬بهبود و‬ ‫و نهاده��ای مرتبط با حم ‪‎‬‬ ‫توسعه این ناوگان‪‎‬ها باشد تا استفاده راحت مردم از‬ ‫ک‪‎‬تر رواج پیدا کند و نباید از‬ ‫لو‪‎‬نق��ل ارزان و پا ‏‬ ‫حم ‪‎‬‬ ‫بحث آموزش و فرهنگ‪‎‬سازی در مدارس در ارتباط‬ ‫لو‪‎‬نقل عمومی و زیان‌های‬ ‫با مزایای اس��تفاده از حم ‪‎‬‬ ‫خودروهای تک سرنشین غافل ماند تا در سال‌های‬ ‫آینده به معضل ترافیک سنگین در معابر و آلودگی‬ ‫هوا تهران پایان داده شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫خأل نظارتی در بازار قطعات یدکی خودرو‬ ‫س�یدمرتضی مرتضوی‪،‬رئیس انجمن س�ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرو‪ :‬قطعه در کش��ور صنعتی بومی و ریش��ه‌دار‬ ‫اس��ت که با زمان و پیش��رفت فناوری همراه ب��وده و امروز توانایی‬ ‫داخلی‌س��ازی مدل‌های جدید خودروی��ی را دارد‪ .‬اما این مربوط به‬ ‫بازار خودروس��ازی اس��ت و در بازار بازرگانی یا لوازم‌یدکی نظارتی‬ ‫ب��ر ورود قطعات و کیفیت آنها وجود ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان برای سفارش قطعه‌ای در آغاز از کارخانه بازدید کرده‬ ‫و به لحاظ کیفیت‪ ،‬مواد اولیه مورد اس��تفاده بررس��ی شده و زوایای‬ ‫مهندس��ی به دقت مطالعه می‌ش��ود تا به این مرحله می‌رس��ند که‬ ‫قراردادی بس��ته ش��ود اما در بازار لوازم‌یدکی این خأل نظارتی بارها‬ ‫دیده ش��ده اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬فردی بدون اینکه سابقه و دغدغه‬ ‫حمایتی داش��ته باش��د تبلیغات می‌کند و دفتری در بازار برای خود‬ ‫می‌خرد و قطعه تولید داخل را در بس��ته‌بندی خارجی می‌فروشد یا‬ ‫محص��ول چینی را به نام قطعه‌س��از ایرانی در ب��ازار عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫چنی��ن اتفاق‌هایی از س��وی برخی افراد به این دلیل اس��ت که آنها‬ ‫به طور عم��وم تولیدکننده نبوده و فقط واردکننده در س��طح بازار‬ ‫هس��تند‪ .‬ایراد کار نیز نبود نظارت در بازار لوازم یدکی اس��ت و در‬ ‫هر حوزه‌ای که امور نظارتی نباش��د این اتفاق‌ها زیاد رخ می‌دهد‪ .‬از‬ ‫این رو ضروری است نهادهای ذی‌ربط مانند سازمان ملی استاندارد‬ ‫و سازمان‌های نظارتی دیگر از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مانند اتحادیه‌ها بر این امر نظارت بیش��تری داش��ته باشند و به این‬ ‫تخلف‌ها رس��یدگی کنند‪ .‬در این بی��ن انجمن‌های فعال در صنعت‬ ‫قطعه فقط می‌توانند پیش��نهاد دهنده باش��ند و تصمیم‌گیرنده امور‬ ‫بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که باید واردات آنها را‬ ‫غیرقانونی یا محدود کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬یکی از پیش��نهادها این است‬ ‫که ب��رای واردات کالچ‪ ،‬این محصول در آغاز در یک کارخان ‌ه معتبر‬ ‫داخلی آزمایش و پس از گرفتن تاییدیه اجازه واردات آن داده شود‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پلتفرم‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از سوی خودروسازان نشان داد‬ ‫‪ SB ۱۰۰‬پلتفرم جدید با ‪ ۵‬مدل خودرویی‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫در بحث ارتقای سطح کیفی خودروها‪ ،‬طراحی و ساخت به‌روز قطعات یکی از مولفه‌های مهم است و در‬ ‫مبحث رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه که سازمان ملی استاندارد خودروسازان را ملزم به رعایت‬ ‫آن کرده نیز بخشی مربوط به قطعات می‌شود‪.‬‬ ‫ت بروند و با طراحی‬ ‫اما قطعه‌سازان عنوان می‌کنند در زمینه طراحی ابتدا باید خودروسازان به این سم ‌‬ ‫پلتفرم بومی جدید که تمام مولفه‌های مورد نظر اس�تانداردی در آن لحاظ ش�ده قطعه‌سازان نیز قطعات‬ ‫را بر اس�اس آن طراحی و تولید کنند‪ .‬طراحی خودرو چقدر بر طراحی و س�اخت قطعات تاثیر دارد؟ آیا‬ ‫مولفه‌های مورد نیاز در بحث استانداردها در پلتفرم‌های جدید لحاظ شده است؟‬ ‫� طراحی پلتفرم‬ ‫ش��هرام آزادی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در این باره گفت‪ :‬در توس��عه‬ ‫پلتفرم‌های جدید از ابتدای کار یعنی در مرحله طراحی مفهومی‌(‪concept‬‬ ‫‪ )design‬مولفه‌های استانداردی دیده می‌شود و اهداف آن مشخص است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬برنامه‌ری��زی برای تمام ش��رایط آینده محص��ول در نظر گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به نوعی از همان ابتدا حمایت می‌ش��ود تا بتوان به استانداردهای‬ ‫مورد نیاز دست یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین س��خن قطعه‌س��ازان درست است که ابتدا باید پلتفرم‬ ‫بومی طراحی شود تا به طراحی قطعات برسیم‪.‬‬ ‫آزادی تصری��ح کرد‪ :‬در حالی که اگر بخواهیم خودروهای موجود را تغییر‬ ‫دهیم تا بتواند استانداردهای جدیدتر را پذیرا باشد کاری بسیار سخت بوده‬ ‫و حتی ممکن است هزینه‌های بیشتری به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫پلتفرمی از ابتدا این ویژگی‌ها در آن دیده شده باشد اضافه کردن مولفه‌های‬ ‫جدید امری راحت‌تر است زیرا در مرحله طراحی مفهومی همه چیز از ابتدا‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫� پلتفرم‌هایی با مولفه‌های جدید‬ ‫آزادی به پلتفرم‌های جدید گروه سایپا اشاره کرد و گفت‪ :‬این خودروساز‬ ‫پلتفرم‌های جدیدی را توس��عه داده که امکان رس��یدن به اس��تانداردهای‬ ‫باالتر را در خود دارند‪ .‬اما الزمه آن نصب سیس��تم‌های جدید و پیشرفته به‬ ‫لحاظ سخت‌افزاری اس��ت‪ .‬البته حمایت شده تا این سیستم‌های جدید در‬ ‫پلتفرم‌های جدید محقق شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬مطالعات انجام‌ش��ده و برخی از این سیس��تم‌های‬ ‫پیش��رفته به عنوان آپش��ن روی خودرو در نظر گرفته ش��ده است و امکان‬ ‫اجرای آن در آینده‌ای نه‌چندان دور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ه دو حال��ت موج��ود در خودروهای وارداتی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫خودروهای خارجی دارای دو حالت اس��تاندارد و آپش��نال هستند و حالت‬ ‫آپشنال آن به لحاظ قیمتی(حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان) متفاوت از حالت‬ ‫اس��تاندارد آن است‪ .‬در ایران نیز ما باید کم‌کم این موضوع را فرهنگ‌سازی‬ ‫کنیم که محصوالتی که عرضه می‌شوند در این بستر می‌تواند متنوع باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫می‌توان خودرویی داش��ت که از نظر سطح فناوری‪ ،‬پیشرفته باشد و طبیعی‬ ‫اس��ت باید هزینه‌های آن نیز پرداخته ش��ود‪ .‬خودرویی دیگ��ر با حفظ تمام‬ ‫مولفه‌های استانداردی‪ ،‬ساده و بدون آپشن باشد و بهای کمتری داشته باشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب نیاز اقشاری که درآمد پایین‌تری دارند نیز تامین می‌شود‪.‬‬ ‫آزادی گفت‪ :‬این تفاوت(خودرو ساده و آپشنال) کم‌کم در صنعت خودرو‬ ‫در حال ایجاد ش��دن اس��ت و انتظار هس��ت در آینده مردم با محصوالتی‬ ‫روبه‌رو ش��وند که با استانداردهای مشابه اما آپشن‌های مختلف حق انتخاب‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬این امر س��ال‌ها اس��ت در دنیا رواج دارد و خریدار خودرو‬ ‫حق انتخاب دارد‪ .‬ما نیز به آن سمت حرکت کرده‌ایم تا بتوانیم با آپشن‌هایی‬ ‫که در خودرو نصب می‌کنیم زمینه رقابت بیشتری را به وجود آوریم‪.‬‬ ‫پر واضح اس��ت که یک خودرو آپشنال‪ ،‬متفاوت از خودروهای ساده است‬ ‫و اگر در اروپا خودرویی نرخ پایینی دارد به معنی این نیس��ت که به لحاظ‬ ‫اس��تانداردی در س��طح پایینی قرار دارد بلکه به این دلیل اس��ت که شاید‬ ‫بس��یاری از آپش��ن‌ها را در خود نداشته باش��د‪ .‬اما خودروهای گران‌قیمت‬ ‫و ارزان‌قیمت به لحاظ اس��تاندارد در یک س��طح قرار دارند‪ .‬حال چه زمان‬ ‫این امر در صنعت خودرو داخل محقق می‌ش��ود؟ آزادی در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬خودروس��ازان داخلی حداقل شرایطی که همان استانداردها است را در‬ ‫محصوالت جدید لحاظ کرده‌اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬امکان اینکه یکی از پلتفرم‌های‬ ‫شرکت سایپا بتواند ‪ ۳‬ستاره را دریافت کند وجود دارد‪ .‬این امر زمینه رقابت‬ ‫ب��ا محصوالت جهانی را به وجود می‌آورد‪ .‬به ای��ن ترتیب می‌توان بازارهای‬ ‫وسیع‌تری را در اختیار گرفت و حتی در اروپا فروش داشت‪.‬‬ ‫آزادی تاکید کرد‪ :‬اگر در آینده در بخش تولید و توس��عه س��رمایه‌گذاری‬ ‫مناس��بی کنیم‪ ،‬می‌توانیم محصوالت جدید و متنوع��ی روی این پلتفرم‌ها‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫� پلتفرم‌هایی برای کالس‌های ‪ B‬و ‪C‬‬ ‫آزادی در پاس��خ به اینکه سایپا دارای چند پلتفرم جدید است و نیز روی‬ ‫هر یک چند خودرو تولید خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬این خودروساز یک مگاپلتفرم‬ ‫تعریف کرده که مفهوم آن این است که امکان استفاده در خودروهای کالس‬ ‫‪ B‬و ‪ C‬ی��ا باالتر را دارد‪ .‬ب��ه این ترتیب روی یک پلتفرم می‌توان با تغییرات‬ ‫کمی چند مدل خودرویی با استانداردهای بیشتر تولید و عرضه کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت س��ایپا صاحب پلتفرمی ش��ده که امس��ال نخستین‬ ‫محصول آن در بازار عرضه خواهد شد و در این پلتفرم امکان اینکه حداقل‬ ‫‪ ۵‬خودرو در کالس ‪ B‬و ‪ C‬اجرا شود وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرویی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از محصول‬ ‫جدید کوئیک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬کوئیک روی پلتف��رم کالس پایین‌تر که‬ ‫همان پلتفرم ‪ X ۲۰۰‬است‪ ،‬ساخته شده است‪ .‬در واقع یک پلتفرم کوچک‬ ‫به نام ‪ X ۱۰۰‬اس��ت که برای خودروهای پراید بوده و پلتفرم بزرگتر (‪۲۰۰‬‬ ‫‪ )X‬برای کوئیک و تیبا است‪.‬‬ ‫او یادآور شد‪ :‬در خودروهای ‪ A‬و ‪ B‬به دنبال جایگزین هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫روی اس��تانداردهای پلتفرم ‪ X ۲۰۰‬کار شده و امکان تولید برای سال‌های‬ ‫آینده وجود دارد‪.‬آزادی اعالم کرد‪ :‬فرآیند توس��عه پلتفرم جدید با نام پروژه‬ ‫‪ SB ۱۰۰‬به پایان رس��یده و نمونه‌س��ازی آن انجام ش��ده اس��ت و در حال‬ ‫تست‌های دیگر روی کل خودرو هستیم‪ .‬اگر این تست‌ها نیز به پایان برسد‬ ‫امکان عرضه آن فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره نام خودرو نیز گفت‪ :‬زمانی که خودرو وارد بازار ش��ود به طور‬ ‫کامل به مردم معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫او درباره وضعیت نرخ محصول جدید س��ایپا گفت‪ :‬مشخص نیست و باید‬ ‫در زم��ان خودش اعالم ش��ود‪ .‬اما به طور قطع بس��یار قاب��ل رقابت با تمام‬ ‫خودروهایی اس��ت که از چین با کالس ‪ C‬عرضه می‌ش��ود؛ حتی ش��اید با‬ ‫خودروهای اروپایی در این کالس‪.‬‬ ‫این کارش��ناس درباره وضعیت بازار این مدل نی��ز اظهار کرد‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫این اس��ت که بازار خوبی داش��ته باش��د زیرا خودرویی پیش��رفته است که‬ ‫بیش��تر آپشن‌های خودروهای اروپایی و کره‌ای را در خود دارد‪.‬آزادی درباره‬ ‫چگونگی تولید آن افزود‪ :‬در بحث توسعه مشاوران خارجی همکاری داشتند‬ ‫اما اصل تمرکز توس��عه این محصول در مرکز تحقیقات س��ایپا انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫� و در پایان‪...‬‬ ‫با توجه به طراحی پلتفرم‌های جدیدی که از س��وی خودروسازان داخلی‬ ‫اعالم شده‪ ،‬باید انتظار داشت بتوانند استانداردهای هشتادوپنج‌گانه مورد نظر‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد را بگذرانند و این امر جدا از آپشنال شدن خودروها‬ ‫است که نشان از فاصله صنعت خودرو داخل و موقعیت‌های بین‌المللی این‬ ‫صنع��ت دارد‪ .‬ب��ا تمام این چالش‌ها‪ ،‬صنعتگران داخل��ی در بخش خودرو و‬ ‫قطعه به دنبال پر کردن این فاصله هستند‪ .‬از این رو‪ ،‬همکاری‌های نزدیکی‬ ‫بین طرف ایرانی و همتایان اروپایی در حال انجام است‪.‬‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫ارتباط قاچاق قطعات و نوسانات ارزی‬ ‫به‌منظ��ور جلوگی��ری از قاچاق کاال‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫کد‌گ��ذاری قطعات یدکی خودرو از س��ال گذش��ته‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در این بین س��خنگوی اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدکی اتومبیل و ماش��ین‌آالت‬ ‫تهران در م��ورد اقدامات دول��ت در رابطه با قاچاق‬ ‫قطعات گفت‪ :‬در جلسه‌ای با حضور مسئوالن مبارزه‬ ‫ب��ا کاالی قاچاق نهاد ریاس��ت جمهوری‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صمت‪ ،‬اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی‪ ،‬تعدادی از‬ ‫تج��ار و ارگان‌های مختلف در این باره تصمیم‌گیری‬ ‫شد‪ .‬سید مهدی کاظمی افزود‪ :‬در جلسه‌ای با حضور‬ ‫مسئوالن تصمیم‌های الزم اتخاذ شد تا به این ترتیب‬ ‫‪ ۱۶‬قلم از کاالهای اساس��ی پر مصرف و پر خطر که‬ ‫برای مصرف‌کنندگان مشکل‌س��از است را شناسایی‬ ‫و ب��ه آنه��ا ایران کد اعطا کنند‪ .‬این ‪ ۱۶‬قلم ش��امل‬ ‫انواع لنت ترمز‪ ،‬لنت کالچ‪ ،‬کمک فنر‪ ،‬المپ خودرو‪،‬‬ ‫تس��مه‌ها‪ ،‬س��وپاپ‪ ،‬باتری‪ ،‬ش��مع موتور‪ ،‬استارت‪،‬‬ ‫دینام‪ ،‬مجموعه دیسک و صفحه و بلبرینگ‪ ،‬رینگ‪،‬‬ ‫پیستول موتور و الستیک است‪.‬‬ ‫سخنگوی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫اتومبی��ل و ماش��ین‌آالت تهران گف��ت‪ :‬این ‪ ۱۶‬قلم‬ ‫کارشناس��ی ش��ده اس��ت و از نظر تاریخ الزام ثبت‬ ‫شناس��ه‪ ،‬اخذ و نصب شناسه‪ ،‬الزام گمرک نسبت به‬ ‫دریافت و ثبت گواهی‪ ،‬تاریخ الزام ثبت شناسه‪ ،‬اخذ‬ ‫و نصب شناس��ه برای کاالهای تولید داخل‪ ،‬قد‪ ،‬وزن‬ ‫و‪ ....‬بررسی شده و اجرای این طرح از فروردین امسال‬ ‫آغاز شده اس��ت‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در این طرح دارن��دگان این ‪ ۱۶‬قلم باید ثبت‬ ‫سفارش کنند و نمونه‌ای از آن را به سازمان بازرگانی‬ ‫ارائ��ه دهند ت��ا این کاالها چه واردات��ی و چه تولید‬ ‫داخل بررس��ی شده و از نظر اس��تاندارد تایید شود‬ ‫تا بتواند مج��وز ورود به بازار داخلی را دریافت کند‪.‬‬ ‫حتی قرار بر این اس��ت که مش��کالت تاجران کمتر‬ ‫ش��ود و آنها بتوانند ک��د را در کارخانه تولید‌کننده‬ ‫روی کاال نصب کنن��د در این صورت هنگام واردات‬ ‫کاال مشخص می‌ش��ود که آن کاال از نظر استاندارد‬ ‫تاییده ش��ده و قانونی است و تا زمانی که از گمرک‬ ‫به انبار یا فروش��گاه تاجران برس��د هیچ مشکلی به‬ ‫وج��ود نمی‌آید‪ .‬وی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬بارها گفته‬ ‫شده است که قطعات خودرو مانند قطعات پر مصرف‬ ‫دیگر‪ ،‬قاچاق نمی‌ش��ود که دلیل آن عرضه فراوان از‬ ‫س��وی تولید‌کنندگان داخلی و تقاضای کم است که‬ ‫همین امر موجب می‌ش��ود کمبودی در بازار داخلی‬ ‫نباش��د البته این موضوع مربوط به گذش��ته است و‬ ‫درحال‌حاض��ر که نرخ ارز ثبات ندارد و رو به افزایش‬ ‫اس��ت ممکن است ش��اهد کمبود قطعات خودرو و‬ ‫همچنین قاچاق باشیم‪.‬‬ ‫کاظمی در رابطه ب��ا قاچاق قطعات یدکی خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قاچاق به این معناس��ت که دولت متبوع‬ ‫هر کش��وری‪ ،‬ورود قطعه‌ای را ممنوع اعالم کند در‬ ‫این صورت آن قطعه از مبادی غیرقانونی وارد ش��ود‬ ‫و یا اینکه قطعه‌ای در گمرک از نظر استاندارد تایید‬ ‫نمی‌ش��ود و مجوز ورود به کشور را دریافت نمی‌کند‬ ‫ک��ه این نیز خود نوعی قاچاق اس��ت‪ .‬اما با این حال‬ ‫در صنف لوازم یدکی خودرو مسئله قاچاق بسیار کم‬ ‫و حدود ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬درصد اس��ت که از طریق ش��هرهای‬ ‫مرزی انجام می‌شود که هیچ ارگانی نمی‌تواند با آن‬ ‫مقابله کند‪ .‬البته کاالهای قاچاق در همان شهرهای‬ ‫مرزی مصرف می‌ش��ود و به شهرهای مرکزی مانند‬ ‫تهران نمی‌رسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش خبرخ��ودرو که‬ ‫قطعات قاچاق از کدام کش��ورها وارد می‌ش��ود و آیا‬ ‫در بازار داخلی قابل شناس��ایی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫قطعات قاچاق مربوط به کشورهای آلمان‪ ،‬فرانسه و‬ ‫امریکا اس��ت که در بازار داخلی قابل شناسایی بوده‬ ‫اما هیچ ش��کایتی در این مورد نشده تا بتوانیم ورود‬ ‫ای��ن کاالهای قاچاق را بررس��ی کنیم‪ .‬به طور مثال‬ ‫اگر بازرگانان‪ ،‬تس��مه تایم خودروی پژو را از کش��ور‬ ‫فرانس��ه با دالر ‪ ۷‬هزار تومان وارد کنند و‪ ۳۰‬درصد‬ ‫هزینه گمرک و همچنین هزینه‌های کشتی باربری‬ ‫و انبارداری به آن اضافه ش��ود در این صورت هزینه‬ ‫تمام ش��ده برای تس��مه تایم ح��دود ‪ ۷۰‬یا‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تومان می‌شود که از نظر اقتصادی به صرفه نیست‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به تورم‬ ‫در جامعه تجار وارد‌کننده قطعات خودرو دست نگه‬ ‫داشته‌اند زیرا آنها در آبان و آذر سال گذشته قطعاتی‬ ‫ب��ا نرخ دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان خریداری کردند و‬ ‫حتی ‪ ۲۰‬درصد از هزینه س��فارش خود را با شرکت‬ ‫تولید‌کننده محاس��به کرده‌اند ام��ا درحال‌حاضر که‬ ‫نرخ دالر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان است برای آنها واردات‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت و نمی‌توانند مطالبات خود‬ ‫را از دول��ت دریافت کنند و اگ��ر بخواهند از مبادی‬ ‫دیگر سفارش‌های خود را وارد کنند باید با نرخ دالر‬ ‫‪ ۷‬هزار تومان باش��د که در این صورت دچار کمبود‬ ‫قطعه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین درحال‌حاضر خودروهای‬ ‫وارداتی پس از گذشت ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬سال از ترددشان نیاز‬ ‫به تعویض قطعه دارند که ش��اید کمبودهایی در این‬ ‫باره در بازار لوازم یدکی وجود داش��ته باش��د‪ .‬اما به‬ ‫سرعت این قطعات از کشورهای همسایه با نرخ باال‬ ‫و صرف زمان‪ ،‬تامین می‌شود که چنین روندی برای‬ ‫تولید داخل مطلوب نیست‪.‬‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬برای رفع مش��کالت واردات‪ ،‬دولت‬ ‫باید به تمام اصناف به ویژه صنف بزرگ قطعه‌سازان‬ ‫خودرو کمک کرده و در رابطه با بهبود وضعیت آنها‬ ‫چاره‌اندیشی کند‪.‬‬ ‫سخنگوی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫اتومبی��ل و ماش��ین‌آالت تهران در این ب��اره که در‬ ‫ش��رایط فعلی کش��ور ممکن اس��ت قاچاق قطعات‬ ‫یدکی خودرو افزایش یاب��د وضعیت تولید‌کنندگان‬ ‫داخل��ی به چه ص��ورت خواهد بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫موقعی��ت قطع��ات بی‌کیفیت در ب��ازار داخل رو به‬ ‫افزایش خواهد بود و قطعات ایرانی که کیفیت باالیی‬ ‫دارند ضرر می‌کنند‪ .‬به طور نمونه تسمه تایم یکی از‬ ‫قطعات خودرو است که در ایران باکیفیت بسیار باال‬ ‫تولید می‌ش��ود و قیمت آن به عنوان مثال ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان اس��ت حال اگر تس��مه تایم بی‌کیفیت چینی‬ ‫با نرخ ‪ ۱۰‬هزار تومان وارد کش��ور شود تولید‌کننده‬ ‫داخل��ی دیگر توان تولید نخواهد داش��ت و آس��یب‬ ‫می‌بین��د‪ .‬او گفت‪ :‬اگر تس��مه تایم وارداتی با قیمت‬ ‫باالتر به بازار عرضه ش��ود در این صورت توان رقابت‬ ‫برای تولید‌کننده داخلی که از کیفیت مناس��ب نیز‬ ‫برخوردار اس��ت فراهم خواهد شد‪ .‬کاظمی در پایان‬ ‫افزود‪ :‬اگر در گمرکات نظارت جدی ش��ود تا جنس‬ ‫بی‌کیفیت وارد نش��ود تولید قطع��ات داخلی از نظر‬ ‫کمی و کیفی افزایش می‌یابد و مش��کل بیکاری در‬ ‫بین جوانان نیز رفع خواهد شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫رونمایی سیتروئن ‪ C5‬ایرکراس‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫س��یتروئن از مدل جدی��د خود یعنی ‪ C5‬ایرک��راس در پاریس‬ ‫رونمایی کرده است‪ .‬به گفته این خودروساز فرانسوی‪ ،‬این پرچمدار‬ ‫جدی��د به لطف سیس��تم تعلیق جدید پیش��رفته و صندلی‌های با‬ ‫کیفیت‪ ،‬بسیار راحت است‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬شرکت سیتروئن‬ ‫می‌گوید که برای سیس��تم هیدرولیک صندلی‌های این مدل‪20 ،‬‬ ‫عدد امتیازنامه حق انحصاری دریافت کرده اس��ت و این سیس��تم‬ ‫رانندگ��ی را برای ش��ما تبدیل به پرواز با قال��ی پرنده خواهد کرد‪.‬‬ ‫با ضربه‌گیرهای هیدرولیک در انتهای سیس��تم تعلیق‪ ،‬پرش‌های‬ ‫خودرو تا حد چش��م‌گیری از بین رفته‌اند‪ .‬در ساخت صندلی‌ها از‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ه‬ ‫ای‬ ‫نسل‬ ‫لج‬ ‫سارا گلچین‬ ‫خو‬ ‫درو‬ ‫ش��هرهای بزرگ اروپ��ا از جمله‬ ‫لندن‪ ،‬پاریس‪ ،‬برلی��ن‪ ،‬رم و مادرید حاال‬ ‫س��ال‌ها است که بستر جذاب‌ترین نوآوری‌های‬ ‫و تغییرات جهان هستند‪.‬‬ ‫این ش��هرها به‌دلی��ل بزرگی‪ ،‬پیچیدگی زیرس��اخت‌ها‬ ‫و ش��بکه‌های متن��وع ارتباط��ی از ایده‌ه��ا و فناوری‌های تازه‬ ‫بیش��ترین اثر را می‌پذیرند و این اث��رات در آینده‌ای نه‌چندان دور‬ ‫(کمتر از یک دهه آینده) آشکار خواهد شد‪.‬‬ ‫فناوری‌های تازه به‌زودی آش��کارتر و ملموس‌تر از گذش��ته خود را در‬ ‫زندگی امروزی نشان می‌دهند و خودروها نیز بخشی از بار این فناوری‌ها‬ ‫را به دوش می‌کشند‪ .‬در این میان‪ ،‬این شهروندان اروپایی هستند که در‬ ‫خط مقدم چنین تغیی��ر و تحوالتی قرار دارند زیرا اروپای امروز در حال‬ ‫پیشروی به‌سمت انقالب اقتصادی مبتنی بر فناوری است‪.‬‬ ‫این انقالب با تغییر شیوه زندگی و در آغوش کشیدن هر آنچه هدفش‬ ‫پایداری اس��ت‪ ،‬کاهش آلودگی صوتی با نشس��تن پش��ت فرمان وسایل‬ ‫نقلیه برقی و اس��تفاده از انرژی خورش��یدی برای تولید برق رخ خواهد‬ ‫داد و ش��هروندان در این بین نقش کاتالیزور یا کاهنده مسیر را خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دی د د ر‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫فوم‌های مختلف استفاده ش��ده که صاحب خودرو هنگام نشستن‬ ‫حس می‌کند در صندلی راحتی خانه خود نشس��ته است‪ .‬طراحی‬ ‫ای��ن مدل بس��یار ب��ه روز و جدید اس��ت‪ .‬در داخل خ��ودرو‪ ،‬یک‬ ‫فض��ای ‪ ۵‬نفره وج��ود دارد و به لطف صندلی‌های تنظیم‌ش��ونده‪،‬‬ ‫فضای صندوق عقب بین ‪ 570‬لیتر تا ‪ 720‬لیتر متغیر اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫صندلی‌ه��ا را خم کنید‪ ،‬یک فضای حفره مانن ِد هزار و ‪ 630‬لیتری‬ ‫ایجاد می‌شود‪ .‬س��یتروئن می‌گوید که این حفره‌ها برای کارآمدی‬ ‫بیش��تر خودرو به وجود آمده‌اند‪ .‬سیتروئن برای ایجاد حفظ امنیت‬ ‫برای راننده و سرنش��ینان‪ ،‬از سیس��تم‌های ایمنی زیادی از جمله‬ ‫ق ا ر ه س ب بز‬ ‫برای اینکه شهروندان بتوانند دوشادوش‬ ‫دولت‌ها نقش خود را ایفا کنند‪ ،‬ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫و اس��تارت‌آپ‌های حوزه فناوری باید دس��ت به انجام کارهایی‬ ‫‹ ‹یک شروع تازه‬ ‫گرت دانس��مور‪ ،‬رئیس بخش وس��ایل نقلیه الکتریکی شرکت نیسان‬ ‫اروپا با بیان اینکه وس��ایل نقلیه برقی در شهرهای ما از اولویت برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪« :‬کاهش انتش��ار گاز دی‌اکسید نیتروژن بر سالمت مردم‬ ‫تاثیر مثبت خواهد گذاش��ت‪ ».‬این نوع کاهش‌ها به لطف قوانینی اس��ت‬ ‫که اکنون جریان پیدا کرده و هدف آن خارج کردن وسایل نقلیه بنزینی‬ ‫و دیزلی از چرخه رفت‌وآمد این ش��هرها اس��ت‪ .‬البته این قوانین هدفی‬ ‫باالتر هم دارند که چیزی جز جایگزین ش��دن وسایل نقلیه برقی و سایر‬ ‫امکان‌های حمل‌ونقل شهری به جای دیزلی‌ها و بنزینی‌ها است‪ .‬پاریس‬ ‫اکنون اس��تفاده از وس��ایل نقلیه دیزلی قدیمی را ممنوع و تاکید کرده‬ ‫که تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۸-۰۹‬خورشیدی) هیچ خودرو بنزینی‬ ‫و دیزلی حق رد ش��دن از دروازه این ش��هر را ندارد‪ .‬مادرید نیز به‌دنبال‬ ‫ممن��وع کردن تردد خودروهای دیزلی تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی اس��ت و‬ ‫تنها در سال گذشته میالدی‪ ،‬فروش خودروهای برقی در این شهر بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬رم در حال تش��ویق مردم به اس��تفاده از‬ ‫وسایل نقلیه هیبریدی و برقی است و سیاست‌هایی چون «یکشنبه‌های‬ ‫به‌صرفه» را اجرا می‌کند‪ .‬در یکش��نبه‌های به‌صرفه تنها خودروهای برقی‬ ‫ح��ق دارند در خیابان‌های پایتخت ایتالی��ا رفت‌وآمد کنند‪ .‬در این میان‬ ‫برلین نیز یک برچسب روی خودروهای گوناگون می‌چسباند که بسته به‬ ‫شرایط آن خودرو می‌تواند سبز‪ ،‬زرد و قرمز باشد‪ .‬رنگ برچسب براساس‬ ‫میزان آالیندگی و انتشار گازهای سمی تعیین شده است‪ .‬برچسب قرمز‬ ‫برای خودروهای بس��یار آالینده‪ ،‬برچسب زرد برای آنهایی که در حالت‬ ‫ترمز اضط��راری اتوماتیک‪ ،‬کنترل گریپ پیش��رفته‪ ،‬کروز کنترل‬ ‫انطباقی و سیستم کمکی حرکت بین خطوط استفاده کرده است‪.‬‬ ‫پنج گزینه مختلف برای طراحی داخلی ایرکراس وجود دارد‪ .‬س��ه‬ ‫تناژ مختلف از خاکستری به همراه دو تناژ تیره و روشن از رنگ بژ‪.‬‬ ‫همچنین برای رنگ‌آمیزی بدنه ‪ 30‬ترکیب مختلف موجود خواهد‬ ‫بود‪ .‬این خودرو با دو موتور بنزینی و سه موتور دیزل موجود است‪.‬‬ ‫موتور بنزینی ‪ PureTech 130‬با یک جعبه دنده ش��ش سرعت‬ ‫دستی و موتور ‪ PureTech 180‬با یک جعبه دنده جدید هشت‬ ‫سرعت عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫میانه قرار دارند و برچسب سبز برای خودروهای‬ ‫برقی اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬لندن نیز روی برقی کردن تمام شبکه‬ ‫اتوبوس‌رانی خود تمرکز کرده و یک طرح ابتکاری به‌نام «منطقه انتش��ار‬ ‫بسیار کم گازهای سمی» (‪ )ULEZ‬را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده هوشمندانه از انرژی‬ ‫ه��وای پاک‌تر ش��هرها تنها نقطه ش��روع این تغییر و تحوالت اس��ت؛‬ ‫تحوالتی که با همه‌گیر شدن اس��تفاده از خودروهای برقی در شهرهای‬ ‫گوناگون اروپایی به چش��م خواهد آمد‪ .‬وس��ایل نقلیه برقی همچنین در‬ ‫کانون فناوری وسایل‌نقلیه شبکه‌ای (‪ )V۲G‬قرار دارند‪ .‬این همان جایی‬ ‫اس��ت که انرژی از باتری یک وسیله نقلیه برقی می‌تواند به شبکه اصلی‬ ‫خود برگردانده شود و برای روشن کردن خانه‪ ،‬محل کار و زیرساخت‌های‬ ‫شهری مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬در واقع خودرو برقی به یک منبع انرژی‬ ‫سیار تبدیل می‌شود که در دل اکوسیستم محلی قرار دارد‪.‬‬ ‫گرت دانس��مور‪ ،‬با نگاهی به آینده نزدیک‪ ،‬پیش‌بینی کرد خودروهای‬ ‫خودران نیز در ش��کل‌گیری تحوالت آینده نقش بزرگی داش��ته باشند‪.‬‬ ‫او دراین‌ب��اره گفت‪« :‬فناوری حمل‌ونقل هوش��مند و فناوری پروپایلوت‬ ‫نیس��ان به مردم اجازه اتص��ال خودکار به محیط اطراف‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫پارکینگ‌های مجهزش��ده ب��رای خودروهای برقی و به‌اش��تراک‌گذاری‬ ‫انرژی با سایر خودروها در صورت نیاز نداشتن به آن را می‌دهد‪».‬استفاده‬ ‫مش��ترک از انرژی حتی اگر فرد خواب باش��د هم امکان‌پذیر اس��ت زیرا‬ ‫خودروهای خودران مستقل و مقتدر می‌توانند به سمت جایگاه‌های شارژ‬ ‫بروند و دوباره خود را پارک کنند‪.‬‬ ‫البته در موضوع خودران‌ها با پیشرفته‌تر شدن نظارت بر الگوریتم‌ها و‬ ‫سازماندهی مسیرها برای وسایل نقلیه خودران‪ ،‬رفت‌وآمد در شهرها باید‬ ‫بهینه‌تر و با فشردگی کمتر انجام شود‪ .‬در هر حال‪ ،‬آنچه مشخص است‬ ‫اینکه تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی خودروهای کمتری در شهرهای بزرگ اروپا‬ ‫رفت‌وآمد خواهند کرد و مردم همزمان برای افزایش تنوع در گزینه‌های‬ ‫پیش‌روی خود برای حمل‌ونقل آماده می‌شوند‪.‬‬ ‫دانس��مور دراین‌ب��اره چنی��ن گف��ت‪« :‬م��ا س��امانه‌های حمل‌ونقلی‬ ‫چندالگویی خواهیم داش��ت که رفتن از خودروهای ش��خصی به وسایل‬ ‫خبر‬ ‫فناوری خودران نیسان فوتبال دوستان‬ ‫نیس��ان در لی��گ قهرمان��ان اروپ��ا در کی یف‪،‬‬ ‫‪ Pitch-R‬را معرف��ی کرد ک��ه از فناوری خودران‬ ‫بهره می‌برد تا زمین‌های فوتبال را خط‌کشی کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ Pitch-R ،‬با اس��تفاده از‬ ‫چهار دوربین‪ ،‬موقعیت یاب ‪ GPS‬و سیس��تم‌های‬ ‫پیش‌گی��ری از تصادف می‌تواند با رنگ تجزیه‌پذیر‬ ‫دوس��ت‌دار محیط زیس��ت خود‪ ،‬خطوط سفید را‬ ‫روی چمن‪ ،‬آسفالت و یا شن بکشد‪.‬‬ ‫نیروی ‪ Pitch-R‬از یک بسته باتری قابل شارژ‬ ‫با ظرفیتی نامشخص تامین می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین نیس��ان اعالم ک��رده ‪ Pitch-R‬پس‬ ‫از فعال ش��دن به طور خ��ودکار حرکت می‌کند تا‬ ‫محی��ط اطراف خود را بررس��ی کند و به س��رعت‬ ‫منطقه را اسکن کرده تا مکان مناسب برای زمین‬ ‫بازی را بیابد‪.‬‬ ‫سطوح ناهموار نیز مشکلی ایجاد نمی‌کنند و این‬ ‫خودروس��از ادعا کرده ‪ Pitch-R‬در صورت لزوم‬ ‫قابلیت هدایت در اطراف موانع را نیز دارد‪.‬‬ ‫خط‌کش��ی زمین توسط ‪ Pitch-R‬کمتر از ‪20‬‬ ‫دقیقه طول می‌کشد‪.‬‬ ‫نیس��ان اع�لام کرده ک��ه این رب��ات کوچک را‬ ‫برای برقراری ارتب��اط با طرفداران فوتبال طراحی‬ ‫ک��رده و ‪ Pitch-R‬اولین مدل از نمونه‌های اولیه‬ ‫پیش��رفته‌ای اس��ت که با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫‪ Intelligent Mobility‬این خودروساز ساخته‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫برقی‌ها‬ ‫پیش‌بینی فروش ‪ 55‬درصدی وسایل نقلیه الکتریکی تا ‪2040‬‬ ‫وس��ایل نقلیه الکتریکی تا سال ‪ 2040‬میالدی‪،‬‬ ‫حدود ‪ 55‬درص��د از فروش کل خودروهای جهان‬ ‫را تش��کیل خواهند داد‪ .‬وسایل نقلیه الکتریکی به‬ ‫سرعت در حال رشد هستند و شاهد سرمایه‌گذاری‬ ‫بسیار بزرگ شرکت‌ها برای توسعه و تولید وسایل‬ ‫نقلی��ه الکتریکی قدرتمند با مح��دوده حرکت باال‬ ‫هس��تیم‪ ،‬حال پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی‬ ‫اعالم کرده اس��ت که اگر صنعت خودرو و توسعه‬ ‫وسایل نقلیه الکتریکی با همین سرعت پیش برود‪،‬‬ ‫می‌توان انتظار داش��ت که تا سال ‪ 2025‬میالدی‬ ‫فروش س��االنه وس��ایل نقلیه الکتریکی به چیزی‬ ‫حدود ‪ 11‬میلیون دس��تگاه برس��د و با رسیدن به‬ ‫س��ال ‪ 2040‬میالدی‪ ،‬این انتظ��ار وجود دارد که‬ ‫آمار فروش کلی وسایل نقلیه الکتریکی به رقم ‪60‬‬ ‫میلیون دستگاه در سال برسد که حدود ‪ 33‬درصد‬ ‫از آمار فروش کلی وس��ایل نقلیه جهانی را تشکیل‬ ‫خواهد داد‪ .‬هرچند منابع خبری مدعی هستند که‬ ‫این آمار ممکن است تا ‪ 55‬درصد هم افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬به گزارش پرشین‌خودرو‪ ،‬یکی از دالیل اصلی‬ ‫پرش فروش‪ ،‬می‌تواند کاهش قیمت وس��ایل نقلیه‬ ‫الکتریکتی باشد که تا سال ‪ 2024‬میالدی با دیگر‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری برابر شده و تا سال ‪2029‬‬ ‫می�لادی می‌تواند مزیت رقابتی پی��دا کند که در‬ ‫صورت تحقق این موضوع‪ ،‬افزایش فروش وس��ایل‬ ‫نقلیه تمام الکتریکی قطعی خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه‌بر این‪ ،‬تعداد برندهای الکتریکی در جهان‬ ‫افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ 155‬خودروی الکتریکی برای عرضه به مش��تریان‬ ‫وجود دارد اما س��رمایه‌گذاری بزرگ ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��ازی می‌تواند این رقم را تا س��ال ‪2022‬‬ ‫میالدی به چیزی حدود ‪ 289‬مدل برس��اند‪ .‬پس‬ ‫تا س��ال ‪ 2040‬میالدی ممکن است که حدود ‪55‬‬ ‫درص��د از خودروهای موجود در جهان را وس��ایل‬ ‫نقلی��ه الکتریکی تش��کیل دهند تا ب��ه مرور زمان‬ ‫ش��اهد مرگ تدریجی وس��ایل نقلی��ه موتوری با‬ ‫سوخت‌های فسیلی باشیم‪.‬‬ ‫نقلی��ه اش��تراکی‪ ،‬اتوبوس‌ها‪ ،‬دوچرخه‌ها و قطارها و بازگش��ت به خودرو‬ ‫شخصی را آسان‌تر کرده است‪».‬‬ ‫‹ ‹هوشمندتر شدن شهرها‬ ‫وسایل نقلیه ش��بکه‌ای (‪ )V۲G‬یکی از کلیدی‌ترین الیه‌های حرکت‬ ‫به سمت «شهر هوشمند» در آینده است‪ .‬وسایل نقلیه شبکه‌ای در واقع‬ ‫محیطی ایجاد می‌کنند که می‌توان رویکردهای س��بزتر را به بخش‌های‬ ‫س��خت‌افزاری یعنی ساختمان‌ها و زیرس��اخت‌ها وارد کرد‪ .‬همانطور که‬ ‫فرانس��یس کارانزا س��یرا‪ ،‬مدیرعامل بخش خدمات انرژی نیس��ان اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬هر خانه و هر س��اختمان در آینده نزدیک پنل‌های خورش��یدی و‬ ‫راه‌حل‌های ذخیره انرژی ویژه خود را خواهند داش��ت‪ .‬این ترکیب‌بندی‬ ‫جدید برای ش��هرها قدرت تصمیم‌گیری بیشتری به مردم می‌دهد و در‬ ‫مقایس��ه با الگوهای کنونی که مش��تری‌ها بخش منفعل و مصرف‌کننده‬ ‫صرف هستند‪ ،‬پویاتر است‪.‬‬ ‫روندهای دیجیتالی‌س��ازی و تمرکززدایی‪ ،‬مدل‌های کسب‌وکاری تازه‬ ‫را پدی��د خواهند آورد ک��ه در آنها تعامل میان مردم‪ ،‬خانه‌ها‪ ،‬خودروها و‬ ‫شرکت‌های انرژی و حمل‌ونقل بسیار بیشتر به چشم خواهد آمد‪ .‬شهرها‬ ‫این ظرفیت را خواهند داش��ت که ‪ ۱۰۰‬درصد پایدار و دیجیتال ش��وند‪.‬‬ ‫س��اختمان‌ها اکنون س��بزتر از گذشته ش��ده‌اند واز جمله آن ساختمان‬ ‫«بوسکو ورتیکاله» در میالن ایتالیا است‪ .‬معنی این ساختمان جنگل‌های‬ ‫عمودی است‪ .‬در این س��اختمان بلندمرتبه رگه‌های موجداری در نمای‬ ‫بیرونی دیده می‌ش��وند که از مواد ارگانیک ساخته شده‌اند‪ .‬در بالکن‌های‬ ‫این ساختمان نیز از ‪ ۷۳۰‬درخت‪ ۱۱ ،‬هزار گیاه و ‪۵‬هزار درختچه استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سبز‪ ،‬دنیای سبزتر‬ ‫به‌هرح��ال دور نیس��ت آن روزهای��ی ک��ه خودروه��ا مانند ام��روز با‬ ‫آلودگی‌های خود گریبان ش��هرها را نگیرند‪ .‬ش��رط تحقق چنین دنیای‬ ‫پاک‌تری توجه بیش��تر به روند این روزه��ای اروپا و جهان در حمایت از‬ ‫وس��ایل نقلیه برقی و هوشمند شدن بیشتر زندگی بشر امروز است‪ .‬این‬ ‫رون��د بی‌تردید در آینده نزدیک دگرگونی‌های زیادی در س��بک زندگی‬ ‫افراد و حتی ارزش‌های آنها ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Huffingtonpost :‬‬ ‫سایپا آذین‬ ‫رشد ‪ 16‬درصدي توليد محصوالت سايپاآذين در سال ‪96‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت س��ایپاآذین با بي��ان اينكه‬ ‫مأموری��ت اين ش��ركت در طراح��ی و تولید انواع‬ ‫مجموع��ه صندلی‌ه��ای خ��ودرو اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫سايپاآذين با س��هم نزدیک به ‪ 70‬درصدی تأمین‬ ‫مجموعه صندلی خودرو گ��روه ‪ X100‬و ‪،X200‬‬ ‫سراتو ‪ ،‬برلیانس‪ H300 ،H200 ،‬و کراس‪ ،‬نیسان‪،‬‬ ‫چانگان و آریو در گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬نقش‬ ‫مهم و پررنگ��ي به عنوان تأمین‌کنن��ده اصلی در‬ ‫گروه سايپا ایفا می‌كند‪.‬‬ ‫به گزارش سايپانيوز؛ محسن چرومي افزود‪ :‬اين‬ ‫ش��ركت در س��ال ‪ 96‬با تولید ‪ 453‬هزار دستگاه‬ ‫صندلی خودروهای گروه سايپا و تحقق ‪ 84‬درصد‬ ‫از برنامه ‪ MPS‬سایپا آذین توانست به نسبت سال‬ ‫‪ 95‬رش��د ‪ 16‬درصدی را تجربه كند و این میزان‬ ‫تولید‪ ،‬س��هم حدود ‪ 70‬درص��د از کل محصوالت‬ ‫سواری و تجاری سبک تولیدی گروه خودروسازی‬ ‫سایپا را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ركت س��ايپا آذي��ن هم راس��تا با توس��عه و‬ ‫افزای��ش خودروهاي گروه س��ايپا‪ ،‬طراحی و تولید‬ ‫مجموعه‌ه��ای صندلی‌ه��ای برلیانس در ‪ ۵‬مدل با‬ ‫عم��ق صد درصد داخلی‌س��ازی‪ ،‬مجموعه صندلی‬ ‫کويی��ک در دو ن��وع معمول��ی و برقی ب��ه عنوان‬ ‫نخستين صندلی برقی در محصوالت تولیدی گروه‬ ‫س��ایپا با عمق صد درصد داخلی‌س��ازی‪ ،‬مجموعه‬ ‫صندل��ی آریو با عم��ق صد درصد داخلی‌س��ازی‪،‬‬ ‫مجموع��ه صندل��ی چانگان ب��ا‪ 40‬درص��د عمق‬ ‫داخلی‌س��ازی و ادام��ه مراحل طراحی و س��اخت‬ ‫صندلی ‪ SP100‬در دستوركار دارد‪.‬‬ ‫چروم��ي تصريح كرد‪ :‬س��ایپاآذین در س��ال ‪96‬‬ ‫موفق به افزایش‪ 110‬درصدی تیراژ تولید مجموعه‬ ‫ریل و مکانیزم به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم‬ ‫و اصلی صندلی‌های برلیان��س‪ X100 ،X200 ،‬و‬ ‫آریو ش��د و هدف‌گذاری توليد آن در سال ‪ 97‬در‬ ‫مرحله اول تا تیراژ هزار دس��تگاه و در مرحله دوم‬ ‫افزایش تیراژ تا ‪ 2‬هزار دستگاه است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در عرص��ه پیاده‌س��ازی و توس��عه‬ ‫سیس��تم‌های مدیریتی‪ ،‬ارتق��اي كيفيت با هدف‬ ‫مديريت بهره‌وري توليد‪ ،‬استقرار و اجرای سیستم‬ ‫مدیریت کارخانه به شکل سیستماتیک و یکپارچه‬ ‫با سایر سیستم‌های سازمان اجرا شده است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل س��ايپاآذين گف��ت‪ :‬س��ایپاآذین در‬ ‫س��ال ‪ 96‬با اجرای پروژه‌ه��ای غیرمحصولی‪ ،‬قدم‬ ‫محکم��ی در راس��تای اجرای اهداف گروه س��ايپا‬ ‫برداش��ته و با انجام پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‬ ‫کانبان و تغییرات اساسی در سفارش‌گذاری شبکه‬ ‫تامین‌کنن��دگان ب��ا هدف تس��ریع در فرآیندهای‬ ‫سفارش‌گذاری‪ ،‬تامین و دریافت محموله قطعات‪،‬‬ ‫پروژه توس��عه س��اختار محصول و پروژه ارتقا‪ ،‬اين‬ ‫شركت به يكي از تامین‌کنندگان رده اول در گروه‬ ‫سايپا تبديل شده است‪.‬‬ ‫چرومي خاطرنش��ان كرد‪ :‬با اج��رای پروژه‌های‬ ‫مذکور‪ ،‬بهب��ود و تحوالت اساس��ی در فرایندهای‬ ‫عملیات��ی و پش��تیبانی س��ازمان در عرصه‌ه��ای‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬تامین و زنجیره تامین محقق ش��ده و‬ ‫در سال ‪ 97‬نیز تکمیل و تعمیق اين پروژه‌ها ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫راحت‌ترین شاسی‌بلند کامپکت اروپا‬ ‫س��یتروئن از نس��خه اروپای��ی ‪ C۵‬ایرکراس رونمای��ی کرد‪ .‬این‬ ‫شاس��ی‌بلند کامپک��ت جدیدترین نمونه‌ای اس��ت که س��ال پیش‬ ‫در نمایش��گاه ش��انگهای در معرض دید عموم ق��رار گرفته بود‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو در تالش اس��ت به لط��ف راحتی‪ ،‬ج��اداری و انعطاف باالی‬ ‫خود در کالس��ی شلوغ و رقابتی برجس��ته باشد‪ .‬مشتریان سیتروئن‬ ‫از جدیدترین سیستم تعلیق این شرکت با بالشتک‌های هیدرولیک‬ ‫گیرا که به‌صورت اس��تاندارد در تمامی نسخه‌های ‪ C۵‬وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬لذت خواهند برد‪ .‬این خودرو همچنین دارای صندلی‌های‬ ‫راح��ت پیش��رفته‌ای اس��ت ک��ه نخس��تین ب��ار در ‪ C۴‬کاکتوس‬ ‫فیس‌لیف��ت دیده ش��ده‌اند‪ .‬کابین کاربردی این خ��ودرو همچنین‬ ‫دارای صندلی‌های عقب ش��خصی‪ ،‬لغزشی و تاشونده است و فضای‬ ‫محفظه بار ‪ ۵۸۰‬تا ‪ ۷۲۰‬لیتری آن نیز در کالس خود بیشترین میزان‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬سیتروئن ‪ C۵‬ایرکراس جدید در مجموع دارای ‪۳۰‬‬ ‫ترکیب گوناگون است که شامل مواردی همچون ‪ ۷‬رنگ بدنه‪ ،‬سقف‬ ‫‪2‬رنگ و ‪ 3‬مجموعه رنگ برای س��پر جلو‪ ،‬ایربامپ‌های روی در‌های‬ ‫جلو و میله‌های س��قف می‌شود‪ .‬پش��ت آمپرهای این خودرو دارای‬ ‫صفح��ه دیجیتال ‪ ۱۲.۳‬اینچی ‪ TFT‬اس��ت که ‪ 3‬اس��تایل متفاوت‬ ‫دارد و یک سیستم اطالعات سرگرمی با صفحه‌نمایش ‪ ۸‬اینچی هم‬ ‫بهتری��ن گزینه‌های ارتباطی مانند اندروی��د اتو‪ ،‬اپل کارپلی و میرور‬ ‫لینک را در دس��ترس کارب��ران قرار می‌دهد‪ .‬س��یتروئن می‌خواهد‬ ‫‪ C۵‬ایرکراس یکی از راحت‌ترین شاس��ی‌بلندهای کالس خود باشد‪،‬‬ ‫به همین دلیل شیش��ه‌های جلوی آن از نوع دوالیه اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫توجه ویژه‌ای به س��رکوب صدای پیش��رانه ش��ده است‪ .‬جدیدترین‬ ‫شاس��ی‌بلند این خودروساز فرانسوی با طیف وسیعی از سیستم‌های‬ ‫ایمنی و کمک‌راننده همچون ترمز ایمنی فعال‪ ،‬دستیار حفظ خودرو‬ ‫بین خطوط‪ ،‬کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬هش��دار ریسک برخورد‪ ،‬دستیار‬ ‫راننده در بزرگراه و‪ ...‬عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪e-NV200‬‬ ‫با نیسان‬ ‫‪e-NV200‬‬ ‫چه مقدار پول‬ ‫می ‌توانید صرفه جویی‬ ‫کنید؟‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫آنچه شما ذخیره میکنید‬ ‫با نیسان مدل ‪ e - N V 2 0 0‬برقی صرفه جویی خوبی میتوانید‬ ‫بکنید چرا که این مدل ون‪ ،‬یکی از ارزانترین مدل های ون در بازار‬ ‫برای کسب و کار است که هزینه های روزمره و جاری و نگهداری آن‬ ‫پایین تر از و ن ‌های دیگر در کالس خود است‬ ‫انتشار نزولی در مواد زائدی که باعث‬ ‫آلودگی محیط ریست می ‌شود‬ ‫از ون داران‪ ،‬بیش از ‪ 120‬کیلومتر در روز رانندگی نمی کنند‬ ‫ون داران نیز به طور میانگین کمتر از ‪ 100‬کیلومتر در روز رانندگی می ‌کنند‬ ‫اقتصاد‬ ‫سوخت‬ ‫‪ e-NV200‬موجب صرفه جویی بیش‬ ‫از ‪ 500‬یورو‬ ‫در سال در هزینه ‌های‬ ‫سوخت برای شما خواهد شد‬ ‫( ‪4‬برابر ارزان تر در هر ‪ 100‬کیلومتر)‬ ‫نوآوری‬ ‫که هیجان زده است‬ ‫میانگین هزینه شارژ‬ ‫‪ e-NV200‬تقریبا‬ ‫‪ 2 /50‬یورو‬ ‫است‬ ‫متوسط هزینه برق در هر ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا وانگلستان‬ ‫‪ 1 /83‬یورو است‬ ‫اما در مقایسه ای در می ‌یابیم‪ ،‬متوسط‬ ‫هزینه دیزل در هر ‪100‬کیلومتر در فرانسه‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا و انگلستان‬ ‫‪ 8 /48‬یورو است‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وایپر دوباره زنده می‌شود؟!‬ ‫تابس��تان سال پیش خبر بازنشسته ش��دن دوج وایپر قلب همه‬ ‫دوس��تداران این خودرو را به درد آورد اما به نظر می‌رس��د شانس‬ ‫بازگشت این خودرو به خانه خود خیلی باال نیست؛ هرچند امیدها‬ ‫برای زنده شدن دوباره این خودرو هرگز از دست نمی‌رود و احتمال‬ ‫احی��ای دوباره آن وجود دارد‪ .‬کاراند درایور جدیدترین نش��ریه‌ای‬ ‫اس��ت که می‌گوید وایپر بازمی‌گردد و در اواخر س��ال ‪ ۲۰۲۰‬وارد‬ ‫بازار خواهد ش��د‪ .‬چیز زیادی درباره نسل بعدی وایپر نمی‌دانیم اما‬ ‫کاراند درایور می‌گوی��د این خودرو از پلتفرم فریم فضایی و میزان‬ ‫زیادی از آلومینیوم و فیبر کربن اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬در این خبر‬ ‫همچنین آمده اس��ت وایپر فرم کالسیک خود را حفظ خواهد کرد‬ ‫و در ابتدا با فرم یک رودس��تر عرضه خواهد شد‪ .‬چند سال بعد از‬ ‫آن نی��ز وایپر کوپه عرضه می‌ش��ود‪ .‬اگرچه وایپ��ر جدید همچنان‬ ‫آش��نا ب��ه نظر خواهد رس��ید اما یک��ی از واضح‌ترین مش��خصات‬ ‫خ��ود را از دس��ت خواهد داد‪ .‬یک پیش��رانه ‪ ۱۰‬س��یلندر از زمان‬ ‫عرضه تاکن��ون نیروبخش وایپر بوده اما نس��ل جدید آن در ظاهر‬ ‫از پیش��رانه ‪ ۸‬سیلندر تنفس طبیعی اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬هنوز‬ ‫چیزی به‌‌طور رس��می اعالم نشده اما گفته می‌شود مدل پایه وایپر‬ ‫جدید قدرتی حدود ‪ ۵۵۰‬اس��ب بخار خواهد داشت‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫در آینده پیش��رانه‌های بیشتری هم معرفی ش��ود که یکی از آنها‬ ‫دومین نس��ل پیشرانه هلکت ‪۸‬سیلندر با قدرت بیش از ‪ ۷۰۰‬اسب‬ ‫بخار خواهد بود‪ .‬انتظار می‌رود دوج وایپر جدید با گیربکس دستی‬ ‫عرضه و در آینده یک نس��خه مسابقه‌ای قانونی در جاده نیز از آن‬ ‫روانه بازار ش��ود‪ .‬اگر همه‌چیز درست از آب در بیاید‪ ،‬نسل بعدی‬ ‫وایپر در نمایش��گاه بین‌المللی امریکای ش��مالی ‪ ۲۰۱۹‬و به‌منظور‬ ‫گرامی‌داشت سی‌امین سالگرد تولید نخستین کانسپت این خودرو‬ ‫معرفی خواهد شد‪ .‬فروش این خودرو نیز یک سال بعد از آن کلید‬ ‫می‌خورد و قیمتی حدود ‪ ۹۰‬هزار دالر خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حاشیه طرح دوفوریتی ساماندهی بازار خودرو مطرح شد‬ ‫تصمیم‌های اورژانسی‪ ،‬تنفس‌های مصنوعی‬ ‫ط��رح دوفوریتی تعیی��ن ضوابط حق��وق ورودی‬ ‫خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو‬ ‫در حالی در نخس��تین روزهای اردیبهش��ت امسال‬ ‫ب��ا ‪ ۱۴۲‬رأی موافق به تصویب رس��ید که در بهمن‬ ‫س��ال گذشته و همزمان با واکنش جدی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به موضوع تعرفه واردات‬ ‫خودرو‪ ۱۲۷ ،‬امضا برای تهیه این طرح جمع شد اما‬ ‫بنا به دالیلی از جمله تعدد دستورکارهای مجلس و‬ ‫بررس��ی بودجه ‪ ،۹۷‬این موضوع در دستور کار قرار‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬در اردیبهشت ماه همزمان‬ ‫با بررسی این طرح دوفوریتی یک فوریت آن به امضا‬ ‫رس��ید و برای بررسی به کمیس��یون‌های تخصصی‬ ‫ارس��ال ش��د اما اکنون کارشناس��ان صنعت خودرو‬ ‫معتقدند شرایط با سال گذشته تفاوت دارد و درحال‬ ‫حاضر صنع��ت خودرو نیازمند تصمیم‌های مهم‌تری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ساماندهی بازار خودرو کمکی به‬ ‫صنعت خودرو نمی‌کند‬ ‫امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬کارش��ناس صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو در‬ ‫شرایط کنونی کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شاید طرح ساماندهی بازار خودرو در زمستان‬ ‫س��ال گذشته می‌توانست کمک بزرگی برای صنعت‬ ‫خودرو باشد‪ ،‬اما اجرایی شدن این طرح درحال‌حاضر‬ ‫و در س��الی که باعنوان سال حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫نام‌گذاری شده‪ ،‬چندان موضوعیتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالتی از جمله خروج امریکا‬ ‫از برجام و سرنوش��ت این رویداد در کنار موضوعاتی‬ ‫مانند نوس��ان‌های ش��دید ارزی در ماه‌های گذشته‬ ‫اف��زود‪ :‬توجه به این موضوعات و کنار هم قرار دادن‬ ‫آنها توجیه‌پذیری طرح ساماندهی بازار خودرو را به‬ ‫شدت کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫کاکای��ی تاکید کرد‪ :‬افزای��ش ناگهانی تعرفه‌ها در‬ ‫س��ال گذش��ته به طور قطع در راس��تای حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی نبود بلکه هدف اصل��ی از اجرای این‬ ‫ط��رح‪ ،‬کنت��رل و مدیری��ت ارز بود زی��را عمده این‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬خودروه��ای لوکس و واردات��ی بودند و‬ ‫خودروهای تولی��د داخل در این س��گمنت قیمتی‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو با بی��ان اینکه در‬ ‫سال جدید و با شرایطی که در کشور حکمفرماست‬ ‫باید تم��ام تمرکز بر تولید داخل باش��د و طرح این‬ ‫موضوعات‪ ،‬دستاوردی برای صنعت خودرو به همراه‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط این پرسش‬ ‫مطرح می‌شود که کاهش تعرفه واردات خودروهای‬ ‫لوکس‪ ،‬چه ارزش‌آفرینی برای صنعت خودرو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به تعرفه خودرو دست نزنید‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در شرایط کنونی نه افزایش‬ ‫تعرفه‌ه��ا و ن��ه کاهش آن به ص�لاح صنعت خودرو‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬قانون‌گذار باید در ش��رایط‬ ‫قانون��ی و اصول��ی‪ ،‬اقدام به قانون‌گ��ذاری کند و در‬ ‫حمایت از صنعت خودرو و رقابتی کردن آن مسائل‬ ‫بلند‌مدت را در نظر داش��ته باش��د و به این موضوع‬ ‫توج��ه کند که اقدام‌های کوتاه‌م��دت منفعتی برای‬ ‫مصرف‌کننده واقعی نخواهد داش��ت و سود آن تنها‬ ‫ب��ه جیب دالالن خواه��د رفت؛ بنابراین نس��بت به‬ ‫اتخاذ تصمیم‌های درس��ت در این زمینه اقدام کند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‪ :‬برای‬ ‫رقابتی کردن صنعت خودرو در کش��ور در ابتدا باید‬ ‫نسبت به بسترس��ازی در این زمینه اقدام کرد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تاکنون بدون آنکه این بس��ترها‬ ‫فراهم باشد تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنیم و در نهایت‬ ‫از ای��ن موضوع گالیه داریم ک��ه چرا صنعت خودرو‬ ‫رقابتی نمی‌شود‪.‬‬ ‫کاکایی با اش��اره به فعالیت دو خودروس��از بزرگ‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته با نظارت سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران ادامه داد‪ :‬با خصوصی‌س��ازی‬ ‫این دو ش��رکت‪ ،‬رقابت رودرروی آنها آغاز ش��د‪ ،‬در‬ ‫حالی که همواره در دنیا شرکت‌های بزرگتر با ادغام‬ ‫در یکدیگر‪ ،‬با هدف پابرجا ماندن بزرگتر می‌شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایجاد قطب س��وم خودروسازی در‬ ‫کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬خودروس��از در کش��ور مش��غول تولید بودند‪.‬‬ ‫هرچند درحال‌حاض��ر این تعداد کاهش یافته اما به‬ ‫این پرس��ش که چرا همیشه مانع از ایجاد این قطب‬ ‫ش��دیم‪ ،‬پاسخی داده نمی‌ش��ود‪ ،‬در حالی که غیر از‬ ‫این دو خودروس��از بزرگ دو خودروساز بزرگ دیگر‬ ‫در کش��ور فعال هس��تند اما اجازه رشد به آنها داده‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو باوجود تاکید بر این‬ ‫نکته که با تعدد خودروسازی رقابت در کشور ایجاد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بررس��ی رونده��ای موجود و‬ ‫همچنین گذشته نشان می‌دهد در سال‌های گذشته‬ ‫روش‌های اجرایی‌ش��ده با هدف رقابت‌پذیری‪ ،‬روش‬ ‫درس��تی نبوده و همه امور به ش��کل موضعی دیده‬ ‫شده است‪.‬کاکایی ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو با کاهش‬ ‫یا افزایش تعرفه‌ها رقابت‌پذیر نمی‌شود‪ .‬در عین حال‬ ‫توجه به این موضوع نیز ضروری اس��ت که زور‌گویی‬ ‫ب��ه صنعت خودرو و ادامه خصوصی‌س��ازی به روش‬ ‫فعلی و انجام‌ش��ده در صنعت خودرو نیز این صنعت‬ ‫را رقابت‌پذیر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه صنعت خ��ودرو نیازمند نگاه‬ ‫جامع��ی اس��ت ت��ا بتواند دالیل ن��رخ ت��ورم باال را‬ ‫نیز پاس��خ ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن نگاه نش��ان می‌دهد‬ ‫درحال‌حاضر بهره بانکی باال است و بااینکه نقدینگی‬ ‫زیادی در کشور وجود دارد‪ ،‬پول زیادی وارد صنعت‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬بنابراین باید به این پرس��ش پاس��خ داد‬ ‫که آیا خودروس��ازی وضعیت خوب��ی ندارد یا اینکه‬ ‫س��ایر صنایع نیز به این وضعیت دچار هس��تند‪ .‬اگر‬ ‫هم��ه صنایع ب��ه این وضعیت دچار ش��ده‌اند‪ ،‬یعنی‬ ‫سیاس��ت‌های کالن اقتصادی دچار مش��کالتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت با‬ ‫تاکید بر اینکه درحال‌حاضر نباید به تعرفه‌ها دس��ت‬ ‫زد‪ ،‬زیرا ش��رایط موجود اج��ازه این کار را نمی‌دهد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید طرح دوفوریتی با هدف نجات صنعت‬ ‫خودرو از سوی مجلس شورای اسالمی طراحی شود‬ ‫تا راهکارهایی که قرار اس��ت در شرایط تحریم مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ ،‬مشخص شود‪ .‬باید برای صنعتی‬ ‫که س��االنه یک تا ‪2‬میلیون خ��ودرو تولید می‌کند‬ ‫راهکارهایی برای مقابله با تحریم پیش‌بینی ش��ود‪.‬‬ ‫کاکایی یادآور شد‪ :‬امضای یک دستور و باال و پایین‬ ‫نگاه داشتن تعرفه واردات خودرو کار آسانی است اما‬ ‫برای توسعه صنعت خودرو باید زمان گذاشته شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط از مدی��ران خودرویی انتظار می‌رود‬ ‫زمان و انرژی خود را صرف امور کارشناسی کنند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬به نظر می‌رسد در شرایطی‬ ‫ک��ه تعرفه خودروهای لوکس به‌میزان چش��مگیری‬ ‫افزایش یافت��ه و هیچ خودرو تولی��د داخلی در این‬ ‫محدوده قیمت��ی وجود ندارد‪ ،‬ت�لاش برای کاهش‬ ‫تعرفه‌ه��ا چندان کمکی به صنعت خ��ودرو نخواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬صنعت خ��ودرو این روزها بی��ش از هر زمان‬ ‫دیگ��ری نیازمن��د تصمیم‌های اورژانس��ی اس��ت و‬ ‫پرداختن به موضوعاتی از این دست تنها این صنعت‬ ‫را از هدف اصلی خود دور و مش��کالت این بخش را‬ ‫پررنگ‌تر از همیش��ه خواهد کرد‪ .‬براین اس��اس نیاز‬ ‫است مدیران صنعت خودرو راهکارهایی برای مقابله‬ ‫جدی با تحریم‌ها پیش‌بینی کنند‪.‬‬ ‫بیمه و خودرو‬ ‫استارت آپ‌ها‬ ‫موج سواری بیمه‌ها روی صنعت خودرو‬ ‫تاکسی‌های آنالین از زمین تا آسمان‬ ‫موضوعات��ی از قبی��ل احت��کار‪ ،‬گران��ی و تاثیر‬ ‫تصمیم‌ه��ای بین‌الملل��ی بر صنعت خ��ودرو هنوز‬ ‫روی میز مجلس اس��ت و آشفتگی در بازار خودرو‬ ‫بیش از پیش سبب سردرگمی و نگرانی مردم شده‬ ‫است‪ .‬خودروسازان نرخ محصوالت خود را افزایش‬ ‫داده‌اند و به نظر می‌رس��د ش��رکت‌های بیمه هم‬ ‫درراستای این افزایش قیمت‌ها برای ما به التفاوت‬ ‫قیمت‌های محاس��باتی بیمه‌های خودرو‪ ،‬فراخوان‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬اقتصاد ملی س��وار بر‬ ‫موج‌ه��ای بلند و کوتاه نوس��ان‌های ن��رخ ارز این‬ ‫روزه��ا ش��رایط ثابت و یکس��انی را پش��ت س��ر‬ ‫نمی‌گذارد‪ .‬بنگاه‌های اقتص��ادی و تولیدکنندگان‬ ‫صنایع مختلف پس از پشت سر گذاشتن تالطم و‬ ‫نوسان‌های نرخ ارز که البته هنوز هم مشکالت آنها‬ ‫در این زمینه به طور کامل حل و فصل کامل نشده‬ ‫و بسیاری از آنها مدعی هستند دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به آنها تعلق نگرفته یا به‌دست‌ش��ان نرسیده‪ ،‬این‬ ‫بار با نگرانی‌های جدیدی روبه‌رو ش��ده‌اند‪ .‬امریکا‬ ‫از برجام خارج ش��ده و این ب��رای صنایع مختلف‬ ‫از جمله خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی موج جدید‬ ‫نگرانی‌ها را به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫آنه��ا با نگاهی نگران به آینده چش��م دوخته‌اند‬ ‫و نگران وضع تحریم‌های جدید و خروج بس��یاری‬ ‫از س��رمایه‌گذاران خارجی در این حوزه هس��تند‪.‬‬ ‫نخس��تین تاثی��رات ای��ن موج‌های س��همگین بر‬ ‫صنعت خودروس��ازی را می‌توان در افزایش قیمت‌‬ ‫خودروهای داخلی و حتی وارداتی مش��اهده کرد‪.‬‬ ‫گرچه پیش از این بسته بودن سایت ثبت سفارش‬ ‫و پس از آن افزایش تعرفه واردات هم در آش��فته‬ ‫شدن بازار خودرو بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫ای��ن آش��فتگی ب��ازار و صنع��ت خ��ودرو پای‬ ‫مجلس��ی‌ها را ه��م به می��ان کش��ید و آنها طرح‬ ‫س��اماندهی بازار را در دست بررسی قرار دادند‪ .‬در‬ ‫جلس��ه‌‌ای که کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با مدیران خودروسازی برگزار کرد‪ ،‬مسئله اساسی‬ ‫خودروس��ازان این بود که باتوجه به شرایط کشور‬ ‫باید نرخ خودرو افزایش یابد و اگر این اتفاق نیفتد‬ ‫آنه��ا با ضرره��ای زیادی روبه‌رو خواهند ش��د‪ .‬اما‬ ‫اعضای کمیس��یون معتقد بودن��د افزایش قیمت‬ ‫خودروها باید منطقی باش��د و خودروس��ازان باید‬ ‫ت تمام ش��ده‬ ‫به‌دنبال روش‌هایی برای کاهش قیم ‌‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه مق��رر ش��د س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان آنالیز دقیقی‬ ‫از ن��رخ خودروه��ا ارائه ده��د و کارگروهی نیز در‬ ‫کمیس��یون با حضور خودروس��ازان و نمایندگان‬ ‫تش��کیل ش��ود تا با حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گزارش نهایی پیگیری‌ها بررسی شود‪.‬‬ ‫در حالی که موضوعاتی از قبیل احتکار‪ ،‬گرانی و‬ ‫تاثیر تصمیم‌های بین‌المللی بر صنعت خودرو روی‬ ‫میز مجلس اس��ت‪ ،‬مردم و خری��داران خودرو هم‬ ‫که توان خرید باالیی نیز ندارند نگرانی‌های خاص‬ ‫خود را دارند‪ .‬افزایش نرخ‌هایی که خودروس��ازان‬ ‫در س��ال جدی��د ب��رای محصوالت خ��ود در نظر‬ ‫گرفته‌اند شامل خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫هم می‌ش��ود‪ ،‬اما هنوز شورای رقابت نسبت به این‬ ‫موضوع واکنش��ی نشان نداده و تنها رییس شورای‬ ‫رقابت عنوان کرد شاخص‌های کیفی خودرو مورد‬ ‫برس��ی قرار گرفته و به مح��ض دریافت نرخ تورم‬ ‫جلس��ات تعیین نرخ خودرو برگزار خواهد ش��د و‬ ‫تا نیمه خرداد س��ال جاری قیمت‌گذاری خودروها‬ ‫نهای��ی و اعالم می‌ش��ود‪ .‬ام��ا پی��ش از آنکه این‬ ‫نرخ‌گذاری‌ها نهایی شود برخی شرکت‌های بیمه‌ا ‌‬ ‫ی‬ ‫حتی ب��رای خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان هم‬ ‫پیامک فراخوان ارس��ال کرده‌اند‪ .‬در این پیام آمده‬ ‫اس��ت‪« :‬بیمه‌گذار محترم بیم��ه‪ ...‬نظر به افزایش‬ ‫ن��رخ خودرو تحت بیمه‌نامه‌بدنه و برای جلوگیری‬ ‫از زی��ان وارده در زمان جبران‌خس��ارت احتمالی‪،‬‬ ‫لطفا برای اصالح و افزایش‌س��رمایه بیمه‌نامه‌بدنه‬ ‫‌خودرو‪ ،‬در اس��رع وقت ب��ه نمایندگی‌های بیمه‪...‬‬ ‫مراجعه فرمایید‪ ».‬این موضوعات سبب سردرگمی‬ ‫مردم و حتی نگرانی آنها شده و بیش از هر بخشی‬ ‫قش��ر متوسط و آس��یب‌پذیر جامعه را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی و عضو‬ ‫ناظر ش��ورای رقابت به خودروکار می‌گوید‪« :‬هنوز‬ ‫ش��ورای رقابت در زمینه ن��رخ خودروهای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلی��ون تومان تصمیم نگرفته و به نظر می‌رس��د‬ ‫بیمه‌ها خودس��رانه اقدام کرده‌ان��د و در این زمینه‬ ‫بیمه‌ها باید پاسخگو باشند‪».‬‬ ‫عضو ناظر ش��ورای رقابت در ادامه تاکید می‌کند‪:‬‬ ‫«خودروس��ازان نرخ هیچ‌کدام از محصوالت زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان خود را در بازار افزایش نداده‌اند‪ .‬اما در‬ ‫بازار سیاه و حاشیه قیمت‌ها همیشه متغیر است‪».‬‬ ‫او خاطرنش��ان می‌کند‪« :‬در هفته جاری‪ ،‬هم در‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس و هم در وزارتخانه درباره‬ ‫ساماندهی بازارخودرو جلسه خواهیم داشت و این‬ ‫موضوعات را بررسی خواهیم کرد‪».‬‬ ‫به نظر می‌رس��د مس��ئوالن باید در رسیدگی به‬ ‫این موضوع س��رعت عمل بیش��تری از خود نشان‬ ‫دهن��د تا این آش��فتگی و بی‌سروس��امانی در بازار‬ ‫خودرو سریع‌تر حل شود‪ .‬گرچه برخی کارشناسان‬ ‫ورود مجلسی‌ها و شورای رقابت به بحث ساماندهی‬ ‫بازار خودرو را کاری بیهوده می‌پندارند اما متولیان‬ ‫صنعت در کش��ور و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید برای رفع این مش��کالت کمر همت ببندند تا‬ ‫م��ردم و تولیدکنندگان بیش از این دچار مش��کل‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫سارا رشادی‌زاده‬ ‫کسب‌وکارهای آنالین‪ ،‬استارت‌آپ‌هایی هستند‬ ‫که گاهی از ایده‌ای کوچک آغاز و در زمان کوتاهی‬ ‫به تجارت جهانی تبدیل می‌شوند‪.‬‬ ‫ردپای این کس��ب‌وکارها را می‌ت��وان در تمامی‬ ‫خدمات ریز و درش��ت دنبال کرد‪ .‬شاید روزگاری‬ ‫اس��تفاده از خدمات آنالین کمی دور از باور بود اما‬ ‫همین تخیل ناممکن امروز از مرز کش��ورها فراتر‬ ‫رفت��ه و ردپ��ای آن را می‌توان در تمام ش��هرهای‬ ‫بزرگ جهان دنب��ال کرد‪ .‬در فهرس��ت بلندباالی‬ ‫خدمات آنالین‪ ،‬س��فارش آنالین تاکسی به پدیده‬ ‫تازه و درعین حال آشنایی تبدیل و ازسوی کاربران‬ ‫بس��یاری از سراس��ر جه��ان بارها آزمایش ش��ده‬ ‫است‪ .‬تاکس��ی‌های آنالین درواقع استارت‌آپ‌های‬ ‫تازه‌نفسی هس��تند که در مدتی کوتاه توانسته‌اند‬ ‫مش��تریان زیادی را به س��وی خود جل��ب کنند‪.‬‬ ‫در این میان ‪ ۲‬ش��رکت «اوبر» و «ایزی تاکس��ی»‬ ‫توانس��ته‌اند راه خود را از سایر رقیبان جدا سازند‬ ‫و به‌عنوان پرطرفدارترین سیس��تم‌های حمل‌ونقل‬ ‫آنالین جهان معرفی ش��وند که ع�لاوه بر فعالیت‬ ‫در کش��ور خود در ده‌ها کش��ور دیگ��ر نیز به ارائه‬ ‫خدمات می‌پردازند‪ .‬نقطه مشترک خدمات آنالین‬ ‫آن اس��ت که از اپلیکیش��ن‌های ویژه گوشی‌های‬ ‫همراه هوش��مند ب��رای ارتباط ب��ا مخاطبان خود‬ ‫اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬در این ش��یوه با اس��تفاده از‬ ‫برنامه موقعیت‌یاب گوش��ی‌های همراه مسافران و‬ ‫رانندگان به یکدیگر متصل شده و برنامه نرم‌افزاری‬ ‫تنها نقش واسطه میان آنان را بازی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت با گوگل‬ ‫«اوب��ر» ک��ه بیش از ‪ ۶‬س��ال از آغ��از فعالیتش‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬شناخته‌شده‌ترین شرکت خدمات آنالین‬ ‫در جهان نامیده می‌ش��ود و توانسته در طول چند‬ ‫س��ال دامن��ه فعالیت خود را به ‪ ۷۰‬کش��ور جهان‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب درباره این اس��تارت‌آپ آن اس��ت‬ ‫ک��ه از خودروهای عادی ت��ا خودروهای لوکس و‬ ‫موتورسیکلت در خدمات این شرکت آنالین دیده‬ ‫می‌ش��وند اما اوبر برای باقی ماندن در صدر رقابت‬ ‫با غول‌های خدم��ات آنالین جهان به همین نقش‬ ‫راضی نیس��ت و هر روز به‌دنب��ال افزایش خدمات‬ ‫خود اس��ت‪ .‬اپلیکیش��ن اوب��ر چند س��ال متوالی‬ ‫پرمخاطب‌ترین اپلیکیش��ن تاکس��ی آنالین جهان‬ ‫بود اما حاال گوگل با توسعه سرویس «گوگل‌مپ»‬ ‫خود به خطری جدی برای اوبر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این برنامه در امکانات جدید خود امکان بررسی و‬ ‫مقایسه نرخ و فاصله چند تاکسی آنالین تا مشتری‬ ‫را فراهم کرده و به کاربران خود این حق را می‌دهد‬ ‫که تصمیم بگیرند از کدام سرویس استفاده کنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این گ��وگل سرویس��ی مش��ابه اوبر‬ ‫راه‌اندازی کرده و وارد صحنه رقابت خدمات آنالین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین به «اوبر» پشت پا زد‬ ‫اوب��ر به‌دنبال حض��ور در کش��ورهای گوناگون‬ ‫تصمی��م گرفت با خدمات آنالی��ن خود جاده‌های‬ ‫چی��ن را نی��ز ب��ه تس��خیر درآورد ام��ا راه‌اندازی‬ ‫سیستم «‪ »Didi Chuxing‬که مشابه اوبر بود باعث‬ ‫شکس��ت این شرکت در چین ش��د‪ .‬رونق «‪Didi‬‬ ‫‪ »Chuxing‬در چین باعث ش��د اپل اوایل س��ال‬ ‫جاری با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دالری در این‬ ‫ش��رکت آنالین چینی همه را حیرت‌زده کند‪ .‬پس‬ ‫از آن اوبر تصمیم گرفت وارد ژاپن ش��ود و این بار‬ ‫برای نفوذ به بازارهای دیجیتال این کشور سیستم‬ ‫‪ UberEats‬را به توکیو برد‪ UberEats .‬که درواقع‬ ‫سیس��تم تحویل آنالین غذاس��ت با جست‌وجوی‬ ‫رس��توران‌های اطراف محل زندگی کاربران‪ ،‬غذا را‬ ‫در کمتر از ‪ ۱۰‬دقیقه به‌دس��ت آنان می‌رساند‪ .‬اوبر‬ ‫معتقد اس��ت با چنین خدماتی می‌تواند شکس��ت‬ ‫خود در چین را جبران کند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند این ش��رکت ‪ UberEats‬را پیش‬ ‫از ای��ن در انگلیس با موفقی��ت آزمایش کرده بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر اوب��ر در انگلیس از کس��ب‌وکاری‬ ‫کوچ��ک به تجارتی بزرگ تبدیل ش��ده و تنها در‬ ‫طول یک سال توانسته به ‪ ۱۰۰‬میلیون پوند درآمد‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پای «اوبر» به آسمان رسید‬ ‫اوب��ر عالوه بر تاکس��ی‌یاب آنالین در بخش‌های‬ ‫دیگ��ر ازجمل��ه تحویل غ��ذای آنالی��ن‪ ،‬خرید از‬ ‫فروش��گاه‌های آنالین و ایفای نقش پیک نیز فعال‬ ‫اس��ت و از ای��ن راه تمامی مس��یرهای حمل‌ونقل‬ ‫را پوش��ش داده اس��ت‪ .‬ترافیک به‌عن��وان یکی از‬ ‫مش��کالت سیس��تم‌های حمل‌ونق��ل همیش��ه به‬ ‫س��دی برای ارائه خدمات تبدیل ش��ده‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل اوبر به جای نگاه به جاده‌ها حاال آس��مان را‬ ‫رصد کرده و از پهپادها برای فرار از ترافیک جاده‌ها‬ ‫اس��تفاده می‌کند‪ .‬این شرکت خدمات آنالین برای‬ ‫توسعه کسب‌وکار خود از قدرت تبلیغات نیز غافل‬ ‫نمانده و در همین راستا چند ماه پیش با استفاده‬ ‫از پهپاد در ترافیک مکزیکوس��یتی‪ ،‬سرویس‌های‬ ‫خود را تبلیغ کرد‪ .‬در این تبلیغ پهپادها برگه‌هایی‬ ‫را حمل می‌کردند که روی آن نوش��ته ش��ده بود‪:‬‬ ‫«شهر متعلق به تو است نه ‪ ۵/۵‬میلیون خودرو» و‬ ‫«خودتان رانندگی می‌کنید؟ به همین دلیل است‬ ‫که هیچ‌وقت آتشفشان‌ها را نمی‌بینید» و به‌وسیله‬ ‫آن از رانندگان می‌خواس��ت ب��رای انجام کارهایی‬ ‫که نیاز ب��ه جابه‌جایی ندارد از س��رویس‌های اوبر‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬عالوه بر این اوب��ر از قدرت تبلیغ‬ ‫در ش��بکه‌های اجتماعی غافل نمانده و با استفاده‬ ‫از تبلیغات غیررس��می کاربران توانسته پای خود‬ ‫را در ب��ازار رقابت محکم کن��د‪ .‬ترکیب نوآوری و‬ ‫محدودیت باعث ش��د اوبر خالقیتی تازه را دنبال‬ ‫کند‪ .‬آمارهای ش��بکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد‬ ‫این ش��رکت از ش��بکه‌های اجتماعی برای توسعه‬ ‫کس��ب‌وکار خ��ود غافل نمانده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫آماره��ای توییتر تاکنون بی��ش از ‪ ۸‬میلیون کاربر‬ ‫در آن درب��اره خدمات اوبر توییت کرده‌اند و بیش‬ ‫از ‪ ۱۶۰‬هزار راننده اوبر نیز در این ش��بکه به بیان‬ ‫تجربه سفر با اوبر پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫منابع‪Uber :‬‬ ‫‪The Guardian‬‬ ‫‪Insurance Business Mag‬‬
‫‌شنبه‬ ‫رپتور‪،‬توانا مانند همیشه‬ ‫ف��ورد تغیی��رات بزرگی را ب��رای ‪ F۱۵۰‬رپت��ور‪ ۲۰۱۹‬تدارک‬ ‫دیده و این خودرو خش��ن هم‌اکنون در بح��ث آفرود قلدرتر نیز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حتی رانندگی با این پیکاپ در جاده‌های ناهموار‬ ‫راحت‌تر نیز ش��ده‌اند‪ .‬مدل به‌روز ش��ده رپتور اواخر امسال وارد‬ ‫نمایندگی‌های فروش خواهد شد‪.‬‬ ‫فورد باز هم سیستم تعلیق این خودرو را ارتقا داده است‪ .‬پیش‬ ‫از این و در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬از ش��وک‌های بزرگتر فاکس برای ‪-F‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬رپتور استفاده شده بود‪ .‬این سیستم تعلیق هم‌اکنون دارای‬ ‫فناوری سوپاپ فعالی است که می‌تواند میزان تراکم را به‌منظور‬ ‫دامپینگ در س��طوح گوناگون تنظیم کند‪ .‬حسگرهای سیستم‬ ‫تعلی��ق و خود بدنه آنچ��ه را که رخ می‌دهد نظ��اره می‌کند‪ ،‬به‬ ‫همین خاط��ر تنظیمات الزم را انجام می‌دهد‪ .‬این فناوری حتی‬ ‫می‌دان��د که در زمان جامپ خودرو چ��ه زمانی در هوا بوده و در‬ ‫این حالت می‌توانند دامپرها را به‌منظور فرودی نرم‌تر یا سفت‌تر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رپتور ‪ ۲۰۱۹‬همچنین از سیس��تم کنترل تریل س��ود می‌برد‬ ‫که مانند یک کروز کنترل برای س��رعت‌های پایین و آفرود عمل‬ ‫می‌کند‪ .‬رانندگان می‌توانند این سیستم را تا سرعت ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫در ساعت فعال کنند‪ .‬سیستم کنترل تریل در صورت فعال شدن‬ ‫خودرو را با سرعتی ثابت پیش می‌برد و البته در صورت نیاز اقدام‬ ‫به ترم��ز در هر چرخ هم می‌کند‪ .‬به ای��ن ترتیب تنها کاری که‬ ‫راننده می‌کند تمرکز روی فرماندهی به خودرو است‪.‬‬ ‫فورد همچنین کابین‪ -F ۱۵۰‬رپت��ور جدید را با صندلی‌های‬ ‫اس��پرت ریکارو مزین کرده است‪ .‬این صندلی‌ها بخشی از پکیج‬ ‫سفارش��ی فورد ب��وده و دارای بالش��تک‌های بزرگتر نس��بت به‬ ‫صندلی‌های فعلی هس��تند‪ .‬بخش مرکزی صندلی‌ها با آلکانترای‬ ‫آبی پوشانده شده است‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫آموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کالس‌بندی کامل انواع خودرو‬ ‫هـمسـفـرت رو بـشنـاس‬ ‫امروزه انتخاب نوع بدنه خودرو گیج‌کننده‌تر از هر زمان دیگری‬ ‫است و خودروسازان بسته به نیاز هر فردی نوع متفاوتی از خودرو‬ ‫را عرضه می‌کنند‪ .‬از هاچ‌بک و شاسی‌بلند گرفته تا کوپه و‪...‬‬ ‫در اینجا دسته‌بندی کاملی از نوع خودروها را برای شما عزیزان‬ ‫بیان کرده‌ایم‪ .‬امید است که مورد توج ‌ه شما قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای شهری‬ ‫خودروهای شهری به‌طورعموم کوچکترین نوع خودرو هستند‪.‬‬ ‫این خودروها که برای خیابان‌های تنگ طراحی ش��ده‌اند‪ ،‬دارای‬ ‫س��پرهای بس��یار کوتاه هس��تند و چرخ‌ها در گوشه شاسی قرار‬ ‫دارن��د‪ .‬از جمله ای��ن خودروها می‌ت��وان ب��ه فولکس‌واگن آپ‪،‬‬ ‫هیوندای ‪ ۱۰i‬و پژو ‪ ۱۰۸‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫این خودروها به لطف ابعاد بیرونی بس��یار کوچک به آس��انی‬ ‫می‌توانند در ش��هر مورد اس��تفاده قرار گیرن��د‪ .‬پارک کردن این‬ ‫خودروها نیز بسیار آسان است‪ ،‬زیرا زوایای خودرو راحت‌تر دیده‬ ‫می‌ش��ود و مانور دادن با آنها نیز به لطف فرمانی س��بک آس��ان‬ ‫است‪ .‬تنها نقطه‌ضعف این خودروها فضای محدود است؛ البته در‬ ‫یک خودرو شهری حمل اشیای زیاد مدنظر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سوپرمینی‌ها‬ ‫س��وپرمینی‌ها چی��زی بی��ن هاچ‌بک‌های ب��زرگ خانوادگی و‬ ‫خودروهای کوچک ش��هری هستند‪ .‬این خودروها در اروپا بسیار‬ ‫محبوب هس��تند و از بین آنها فورد فیس��تا‪ ،‬واکس��هال کورسا و‬ ‫فولک��س پولو در می��ان پرفروش‌ها ق��رار دارند‪ .‬ای��ن خودروها‬ ‫به‌طورمعمول فضای بیش��تری برای حمل ‪ ۴‬سرنشین نسبت به‬ ‫خودروهای ش��هری دارند و اغلب فضای بار بیش��تری را نیز ارائه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از سوپرمینی‌ها از اندازه کامپکت خود به‌عنوان نقطه‬ ‫قوت سود می‌برند و هنگام حرکت حس سبکی و فرز بودن را القا‬ ‫می‌کنند‪ .‬بس��یاری از خودروسازان ممتاز نیز به ساخت این‌گونه‬ ‫خودروه��ا روی آورده‌اند که از می��ان آنها می‌توان به آئودی ‪۱A‬‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬البته در این خودروها مانند خودروهای شهری برای‬ ‫افزایش فضای بار با چالش روبه‌رو خواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هاچ‌بک‌ها‬ ‫ی��ک خودرو هاچ‌بک که گاهی هاچ‌ب��ک خانوادگی نیز خوانده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بزرگترین نوع خودرو پیش از انتخاب یک مدل سدان‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از شناخته‌ش��ده‌ترین هاچ‌بک‌ها عبارت‌اند از فورد‬ ‫فوکوس‪ ،‬فولکس گلف و مرسدس بنز ‪ A‬کالس‪.‬‬ ‫تنها نقطه‌ضعف این نوع از خودروها این است که برای استفاده‬ ‫خانوادگی باید بین داش��تن فضای سرنش��ین راحت یا فضای بار‬ ‫کافی یکی را انتخاب کنید؛ البته مدل‌هایی مانند هوندا سیویک‬ ‫هر دو گزینه را به‌خوبی ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مینی ‪ MPV‬ها‬ ‫اگر دنبال خودرویی هس��تید که کمی کاربردی‌تر از هاچ‌بک‌ها‬ ‫باشد اما طرف مدل سدان هم نمی‌روید شاید یک مینی ‪MPV‬‬ ‫انتخاب مناس��بی باش��د‪ .‬طیف این‌گونه خودروها از نیسان نوت‬ ‫شروع می‌شود و به رقیبان لوکس‌تری مانند مرسدس بنز کالس‬ ‫‪ B‬می‌رسد و البته از نظر اندازه و نرخ نیز تفاوت دارد‪.‬‬ ‫موقعیت رانندگی کمی باالتر‪ ،‬دسترسی آسان و صندلی‌های با‬ ‫ارتفاع باالتر س��بب شده این دسته از خودروها در بین رانندگان‬ ‫مسن‌تر محبوب‌تر باشند‪.‬‬ ‫برخی خریداران البته بهای بیشتر نسبت به هاچ‌بک‌ها و ظاهر‬ ‫عجیب‌تر نسبت به مدل‌های عادی‌تر را از جمله نقاط ضعف این‬ ‫خودروها می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ MPV‬ها‬ ‫این دسته از خودروها کاربردی‌تر هستند و برای خانواده‌هایی‬ ‫که فض��ای بیش��تری می‌خواهند طراح��ی ش��ده‌اند‪ .‬مدل‌های‬ ‫بزرگتر از جمله فورد گلکس��ی اغلب ‪7‬نفره است و به‌طورمعمول‬ ‫صندلی‌های ردیف س��وم با تا ش��دن در کف خ��ودرو فضایی ون‬ ‫مانند را ایجاد می‌کنند‪ .‬تجربه رانندگی ش��بیه خودرویی عادی‬ ‫و هزینه‌ه��ای رانندگ��ی کمت��ر ای��ن خودروها را ب��ه گزینه‌ای‬ ‫وسوسه‌انگیز تبدیل می‌کنند‪.‬‬ ‫هم��ان نقاط ضع��ف مینی‪MPV‬ها درباره ای��ن خودروها نیز‬ ‫صادق است و‪MPV‬ها ظاهر چندان جذابی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سدان‌ها‬ ‫س��دان‌ها در همه شکل‌ها و اندازه‌ها س��اخته می‌شوند و البته‬ ‫برندهای ممتازی مانند آئودی و مرسدس بنز در این زمینه استاد‬ ‫هستند‪ .‬س��دان‌ها به‌طورمعمول به‌عنوان خودروهای سه‌جعبه‌ای‬ ‫توصیف می‌ش��وند؛ یعن��ی دارای محفظه پیش��رانه (جعبه اول)‪،‬‬ ‫کابی��ن (جعب��ه دوم) و صن��دوق مجزا (جعبه س��وم) هس��تند‪.‬‬ ‫هاچ‌بک‌ها نیز دوجعبه‌ای به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫طیف ای��ن خودروه��ا از مدل‌های کامپکت مرس��دس بنز ‪C‬‬ ‫کالس و آئودی ‪ A۴‬ش��روع می‌شود و به سدان‌های فول سایزی‬ ‫مانند مرس��دس بنز ‪ S‬کالس می‌رسد‪ .‬فاصله بیشتر بین محورها‬ ‫باعث راحتی بیش��تر این خودروها نس��بت به هاچ‌بک‌ها شده و‬ ‫فضای پای بیشتری را در کابین ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استیت‌ها‬ ‫خودروهای اس��تیت یا واگن به‌طورمعمول بر پایه س��دان‌ها یا‬ ‫هاچ‌بک‌ها س��اخته ش��ده‌اند و کمی طویل‌تر از برادران سدان یا‬ ‫هاچ‌بک خود هس��تند‪ .‬فضای بار این خودروها نسبت به سدان‌ها‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬ولوو‪ V ۶۰‬و آئودی ‪ ۶A‬آوان��ت مثال‌های بارز این‬ ‫دس��ته از خودروها هس��تند‪.‬مزیت واضح این خودروها فضای بار‬ ‫افزایش یافته نسبت به مدل‌های سدان است و برای برخی افراد‪،‬‬ ‫س��قف طویل‌تر استیت‌ها این خودروها را جذاب‌تر می‌کند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن خودروها جدا از کاربردی بودن برخی نقاط ضعف هم دارند‬ ‫که شاید ظاهر خاص‌شان یکی از آن موارد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کوپه‌های چهار در‬ ‫بزرگتری��ن مس��ئله درباره خودروهای س��دان این اس��ت که‬ ‫جذابیت بصری مدل‌های کوپه را ندارند اما از این س��و یک کوپه‬ ‫دو در نی��ز نمی‌تواند از نظر کاربردی بودن با یک س��دان برابری‬ ‫کند‪ .‬به‌عنوان نتیجه بس��یاری از خودروس��ازان لوکس هم‌اکنون‬ ‫مدل‌های کوپه چهاردر را می‌س��ازند که در واقع س��دان‌هایی با‬ ‫سقف خمیده یا کوپه‌هایی با فاصله بیشتر بین محورها هستند‪.‬‬ ‫خودروهای بارز این دس��ته عبارت‌اند از مرس��دس بنز ‪،CLS‬‬ ‫آئودی ‪ A ۷‬و ب‌ام‌و سری ‪ ۶‬گرن کوپه‪ .‬این خودروها جذاب‌تر از‬ ‫س��دان‌ها هستند اما صندلی‌های اضافی موجود در این خودروها‬ ‫سودمندی روزانه بیشتری دارند‪ .‬البته به خاطر سقف کم‌ارتفاع‌تر‬ ‫فضای سر به‌ویژه در بخش عقب کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کراس‌اوورها‬ ‫کراس‌اوورها در واقع هاچ‌بک‌هایی با استایل جذاب شاسی‌بلندها‬ ‫و ارتفاع س��واری افزایش‌یافته هس��تند‪ .‬برخالف شاسی‌بلندهای‬ ‫‪ ۴×۴‬بزرگت��ر‪ ،‬کراس‌اوورها اغلب در آف��رود کم می‌آورند و البته‬ ‫همین امر باعث کم‌مصرف‌تر ش��دن و سواری بهتر در جاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مثال‌های بارز این کالس از خودروها عبارت‌اند از نیسان‬ ‫جوک‪ ،‬سیتروئن‪C ۴‬کاکتوس و جیپ رنگید‪.‬‬ ‫مانن��د‪ MPV‬ها‪ ،‬کراس‌اووره��ا ارتفاع س��واری باالتر دارند و‬ ‫ورود و خروج از خودرو آس��ان‌تر اس��ت‪ .‬برخالف شاسی‌بلندهای‬ ‫دو دیفرانس��یل بزرگ‪ ،‬گیربکس این دسته از خودروها که برپایه‬ ‫مدل‌های هاچ‌بک س��اخته ش��ده‌اند به‌طور تعجب‌آوری راندمان‬ ‫باالیی دارند‪ .‬در حقیقت تنها نقطه‌ضعف این خودروها این است‬ ‫که به اندازه هاچ‌بک‌ها کم‌مصرف و دارای راندمان باال نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شاسی‌بلندها‬ ‫تمای��ز ملم��وس و واقعی‌ای بین شاس��ی‌بلندها و کراس‌اوورها‬ ‫وجود ندارد اما در مجموع شاسی بلندها بزرگتر هستند و قدرت‬ ‫و فضای بار بیش��تری دارند‪ .‬مثال‌های شناخته شده این دسته از‬ ‫خودروها مرسدس‪ ،GLE‬نیسان ‪ X-Trail‬و کیا سورنتو هستند‬ ‫که این دو خودرو آخر با وجود ‪ ۷‬صندلی کاربرد بیشتری دارند‪.‬‬ ‫برخالف ‪ ۴×۴‬خش��ن که توانایی آفرود بسیار باالیی دارد‪ ،‬این‬ ‫دس��ته از خودروها تمایل دارند بیشتر روی جاده باشند‪ .‬بسیاری‬ ‫از شاس��ی‌بلندها راحت و در س��رعت‌های باال پایدارتر هستند و‬ ‫قابلیت بیش��تری برای آسان‌تر کردن سواری شهری دارند‪ .‬البته‬ ‫در آفرود نمی‌توانند با ‪ ۴×۴‬واقعی رقابت کنند و اندازه بزرگ آنها‬ ‫خیلی مناسب نیست اما انتخاب مناسبی به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹شاسی‌بلندهای کوپه‬ ‫ای��ن خودروها اساس��ا نمونه‌ه��ای کم‌کاربردتر شاس��ی‌بلندها‬ ‫هس��تند‪ .‬ش��ما ظاهر جذاب و موقعیت رانندگی باالتر را دریافت‬ ‫می‌کنید اما خط س��قف خودرویی کوپه مانند را خواهید داشت‪.‬‬ ‫این خودروها جذابیت بص��ری مدل‌های کوپه را ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫از مثال‌های بارز این دسته می‌توان به ب‌ام‌و‪ X ۶‬و مرسدس بنز‬ ‫‪ GLE‬کوپه اشاره کرد‪.‬‬ ‫به‌طبع این خودروها بسیاری از مزیت‌های شاسی بلندها مانند‬ ‫فض��ای بار زیاد‪ ،‬ارتف��اع رانندگی باالتر و قابلی��ت آفرود محدود‬ ‫شده را ارائه می‌کنند‪ .‬شاید بسیاری از خریداران ترکیب استایل‬ ‫کوپ��ه و تصویر یک شاس��ی‌بلند را ترجیح بدهن��د‪ .‬البته برخی‬ ‫معتقدند شاس��ی‌بلندهای واقعی فضای کابین بیشتری نسبت به‬ ‫این خودروها دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴×۴‬ها و آفرودرها‬ ‫اگر شما جایی بیرون از شهر زندگی می‌کنید یا به‌طورمعمول‬ ‫به آفرود می‌روید تنها یک خودرو ‪ ۴×۴‬واقعی می‌تواند نیاز ش��ما‬ ‫را برط��رف کند‪ .‬محکم‌ترین و خش��ن‌ترین ای��ن خودروها مانند‬ ‫لندروور دیس��کاوری و تویوتا لندکروز طوری س��اخته ش��ده‌اند‬ ‫که به‌طورتقریبی قابل‌توقف نباش��ند‪.‬این خودروها آفرودر واقعی‬ ‫هس��تند‪ .‬البته بدنه بزرگت��ر آنها به معنی فض��ای زیاد کابین و‬ ‫کاربرد باال اس��ت‪ .‬بای��د گفت به خاطر وزن زی��اد این خودروها‪،‬‬ ‫اعداد مربوط به مصرف سوخت چندان جالب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کوپه‌ها‬ ‫از اس��اس یک خودرو کوپه نسخه دو در مدل سدان با سقفی‬ ‫س��خت است‪ .‬مرس��دس ‪ E‬کالس کوپه و آئودی ‪ TT‬مثال‌های‬ ‫بارز این کالس هستند که اولی لوکس‌تر و دومی اسپرت‌تر است‪.‬‬ ‫برخی مدل‌ها دارای صندلی عقب هس��تند اما بیشتر برای افراد‬ ‫خردسال و مسافرت‌های بسیار کوتاه به درد می‌خورند‪.‬‬ ‫به‌طبع بدن��ه کوچکتر و تعداد در‌های کمت��ر به معنی فضای‬ ‫کابین کمتر است؛ بنابراین این خودروها در مقایسه با هاچ‌بک‌ها‬ ‫یا س��دان‌ها کاربرد کمتری دارند‪ .‬عالوه بر کوچک بودن‪ ،‬کوپه‌ها‬ ‫جذابی��ت زیادی دارند و البته اغلب بهای بیش��تری را نیز طلب‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانورتیبل‌ها‬ ‫به طور س��اده یک خودرو کانورتیبل کوپه‌ای اس��ت که سقف‬ ‫ندارد و به‌جای آن پوشش��ی فابریک یا فلزی تاش��ونده دارد‪ .‬این‬ ‫خودروها جذابیت و کاراکتر اس��پرت کوپه‌ها را به همراه س��قفی‬ ‫باز ارائه می‌کنند‪ .‬مثال‌های خوب این دسته عبارت‌اند از آئودی‪۵‬‬ ‫‪ A‬کابریولت و ب‌ام‌و سری ‪ ۴‬کانورتیبل‪.‬‬ ‫این خودروها همان محدودیت‌های مدل‌های کوپه را دارند اما‬ ‫محدودیت با اشغال فضای بیشتر به‌وسیله سقف تاشونده تشدید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رودسترها‬ ‫رودس��ترها زیرمجموعه کانورتیبل‌ها هس��تند‪ .‬ای��ن نام تنها‬ ‫درباره خودروهای اس��پرت دونفره با س��قفی جمع شدنی به‌کار‬ ‫می‌رود؛ بنابراین مزدا ‪ -۵MX‬و پورشه باکستر مثال‌های مناسب‬ ‫این‌گونه خودروها هستند‪ .‬به‌طبع تنها خودروهای اسپرت با این‬ ‫فرم عرضه می‌شوند؛ بنابراین جذابیت آنها باالست‪.‬‬ ‫بیش��تر مش��کالت این خودروها به‌دلیل دونفره بودن اس��ت و‬ ‫کاربردی بودن آنها را به‌طور چشمگیری در مقایسه با سدان‌ها و‬ ‫حتی کوپه‌ها محدود می‌کند‪ .‬رودس��تر ایمنی و آسایش یکسانی‬ ‫در مقایسه با خودروهای سقف سخت ندارد اما اگر به این دسته‬ ‫خودروها عشق بورزید به مسائل یادشده اهمیتی نخواهید داد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرند‌توررها(‪ GT‬ها)‬ ‫یک خ��ودروی ‪ GT‬به‌طورمعمول بزرگتر و ش��یک‌تر از مدل‬ ‫کوپه اس��ت‪ .‬این خودروها به‌طور قابل‌توجه��ی بزرگتر و گران‌تر‬ ‫هستند‪ .‬بنتلی کانتیننتال مثال این‌گونه خودروها است که بهای‬ ‫باالیی دارد‪.‬‬ ‫صندلی‌های عقب نس��بت به خودروهای کوپه قابل استفاده‌تر‬ ‫اس��ت اما هنوز هم نمی‌تواند با یک سدان فول برابری کند‪GT .‬‬ ‫ه��ا به‌طورمعمول پیش��رانه‌ای قوی دارند و ق��درت زیادی را در‬ ‫سبقت‌گیری‌های بزرگراهی ایجاد می‌کنند اما همین امر شاید بر‬ ‫مصرف س��وخت تاثیر منفی بگذارد‪ .‬مانند رودسترها‪ ،‬مالکان این‬ ‫خودروها نیز اهمیتی به موارد گفته شده نمی‌دهند‪.‬‬ ‫مقایسه‬ ‫پیشرانه‌های دیزلی در برابر پیشرانه‌های بنزینی؛ کدام‌یک؟!‬ ‫اگرچه مش��وق‌های مربوط به مالیات و پارکینگ‬ ‫بسیاری از مردم را به فکر خرید خودرویی الکتریکی‬ ‫و هیبری��دی انداخت��ه ام��ا پیش��رانه‌های بنزینی و‬ ‫دیزلی هنوز هم نیروبخش تعداد زیادی از خودروها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از منظر اقتص��ادی و هزینه پرداختی و همچنین‬ ‫مح��دوده حرکت��ی‪ ،‬هیبریدی‌ه��ا و خودروه��ای‬ ‫الکتریکی ش��اید خیل��ی گران‌ت��ر و دارای محدوده‬ ‫حرکتی پایین‌تری باش��ند‪ .‬آیا یک خ��ودرو دیزلی‬ ‫کم‌مصرف می‌تواند یک راه‌حل جذاب برای حل این‬ ‫مس��ئله باشد؟ ش��اید هم یک خودرو بنزینی ارزان‬ ‫برای رانندگی در شهر کفایت کند‪.‬‬ ‫خ��ب م��ا این دو نوع پیش��رانه را با هم مقایس��ه‬ ‫می‌کنی��م تا در پایان ببینی��م کدا ‌م یک فاکتورهای‬ ‫بهتری را ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف سوخت‬ ‫خودروه��ای دیزل��ی م��درن کم‌مصرف‌ت��ر از‬ ‫پسرعموهای بنزینی خود هستند‪ 3 .‬خودرو دیزلی‬ ‫محبوب در کالس‌های متفاوت نسبت به نمونه‌های‬ ‫بنزینی خ��ود به‌طور متوس��ط ‪۲۹‬درصد س��وخت‬ ‫کمتری می‌س��وزانند‪.‬با ‪ ۳۰‬درصد مصرف س��وخت‬ ‫بیشتر پیشرانه‌های بنزینی باید این انتظار را داشته‬ ‫باشید که با این خودروها دفعات بیشتری به جایگاه‬ ‫سوخت مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه‌های خودرو‬ ‫به‌تازگ��ی به��ای گازوئی��ل در انگلی��س کاهش‬ ‫چش��مگیری داشته و اکنون هر ‪ 2‬سوخت (بنزین و‬ ‫گازوئیل) به‌طورتقریبی نرخ یکسانی دارند‪ .‬این یک‬ ‫مزیت بسیار چش��مگیر برای رانندگان خودروهای‬ ‫ی اس��ت که پیش‌از این بهای باالتری را برای‬ ‫دیزل ‌‬ ‫سوخت‌ش��ان پرداخ��ت می‌کردند‪.‬مالی��ات جاده‌ای‬ ‫دیگر موضوعی اس��ت که خودروهای دیزلی در آن‬ ‫می‌درخش��ند‪ .‬خودروهای دیزلی آالیندگی کمتری‬ ‫دارند؛ بنابراین مالیات کمتری نیز پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫برخی خودروها نظیر فولکس پولو با پیش��رانه ‪4/1‬‬ ‫لیتری ‪ TDI‬آالیندگی بس��یار کمی دارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل از پرداخت مالیات معاف است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‬ ‫با فشارهایی که هر روز به‌واسطه قوانین مربوط به‬ ‫آالیندگی و مصرف سوخت وارد می‌شود‪ ،‬سازندگان‬ ‫مجبورند زمان بیش��تری برای توسعه پیشرانه‌های‬ ‫دیزلی پاک‌تر صرف کنند که این هزینه متاس��فانه‬ ‫از مشتری دریافت می‌ش��ود و خودرو دیزلی جدید‬ ‫گران‌ت��ر از نمونه بنزینی اس��ت‪.‬اگر فک��ر می‌کنید‬ ‫هزینه‌های س��واری ارزان‌تر ای��ن اضافه پرداخت را‬ ‫جبران خواهد کرد‪ ،‬باید بگوییم در اش��تباه هستید‪.‬‬ ‫برای مثال با انتخ��اب ب‌ام و ‪ ۳۲۰d‬به‌جای ‪۳۲۰i‬‬ ‫بای��د بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار کیلومت��ر را با نمونه دیزلی‬ ‫رانندگ��ی کنید ت��ا پ��ول پرداختی ب��ا مزیت‌های‬ ‫آن جب��ران ش��ود‪ .‬اگر برنام��ه‌ای ب��رای نگهداری‬ ‫طوالنی‌م��دت خ��ودرو دیزلی ندارید‪ ،‬ش��اید نمونه‬ ‫بنزینی انتخاب بهتری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹روی جاده‬ ‫انتخاب سخت عمو زاده‌ها‬ ‫بس��یاری از رانندگان نمی‌توانند پاس��خ آنی پدال‬ ‫گاز در خودروه��ای بنزینی را نادیده بگیرند‪ .‬اگرچه‬ ‫دیزلی‌ه��ا نی��ز در دهه‌ه��ای گذش��ته بهبودهایی‬ ‫داش��ته‌اند ام��ا می��زان دور پیش��رانه محدودت��ر و‬ ‫تاکید بیش��تر روی گش��تاور به این معنی است که‬ ‫خودروه��ای دیزل��ی در بزرگراه‌ها بهت��ر از راه‌های‬ ‫پرپیچ‌وخم عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر مسافرت‌های طوالنی دارید و استفاده از کروز‬ ‫کنترل را ترجیح می‌دهید پس نس��خه دیزلی حس‬ ‫بهتری دارد‪ .‬س��طح آسایش این خودروها هم‌اکنون‬ ‫قابل رقابت با نمونه‌های بنزینی است؛ به‌ویژه اگر در‬ ‫بزرگراه‌ها حرکت کنید‪.‬‬ ‫در نهایت باید گفت پیش��رانه‌های بنزینی به‌دلیل‬ ‫فرآیند احتراقی که دارند هنگام شتاب‌گیری صدای‬ ‫بهتری تولید می‌کنند‪ .‬البته با اس��تفاده از توربو این‬ ‫پیشرانه‌ها نیز هم‌اکنون گشتاور خود را در محدوده‬ ‫وسیع‌تری ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹آالیندگی‌ها‬ ‫پیش��رانه‌های دیزلی به‌طور طبیع��ی ذرات دوده‬ ‫بیش��تری آزاد می‌کنن��د؛ بنابراین ب��رای اطمینان‬ ‫از اینکه ذرات به‌آس��انی در اتمس��فر رها نمی‌شوند‬ ‫فیلت��ری برای به دام انداختن آنها پیش از خروج از‬ ‫اگزوز تعبیه شده اس��ت‪ .‬با افزایش دمای این واحد‬ ‫که بیش��تر در س��رعت‌های باال اتفاق می‌افتد ذرات‬ ‫می‌توانند آزاد ش��وند‪.‬اگر خودرو تنها برای سفرهای‬ ‫کوتاه و آرام اس��تفاده ش��ود این فیلتر ذرات اشباع‬ ‫شده و قادر نیس��ت مواد داخل خود را از بین ببرد‪.‬‬ ‫به‌منظور جلوگی��ری از این مورد بای��د خودروهای‬ ‫دیزل��ی مدرن را یک ب��ار در هفته با س��رعت‌های‬ ‫بزرگراهی راند‪ .‬اگر این قطعه نیاز به جایگزینی پیدا‬ ‫کند شاید خرج زیادی روی دست مالک بگذارد‪.‬‬ ‫فولکس‌واگن مربوط می‌ش��ود‪ .‬باید خاطرنشان کرد‬ ‫این مس��ئله درحال‌حاضر تنه��ا خودروهای یورو ‪۵‬‬ ‫را تح��ت تأثیر ق��رار داده و مدل‌های یورو ‪ ۶‬درامان‬ ‫هس��تند؛ بنابراین خری��داران نباید نگران باش��ند‬ ‫که خودروهای آنها آالیندگی بیش��تری نس��بت به‬ ‫تبلیغات گفته شده دارد‪.‬‬ ‫خودروسازان سخت در حال کار روی این دیدگاه‬ ‫قدیمی هستند که پیشرانه‌های دیزلی پرسروصداتر‪،‬‬ ‫دودزا و آالینده‌تر هس��تند و چنین امری ش��اید در‬ ‫دنیای کنونی بیشتر امری تجاری جلوه کند‪ .‬یکی از‬ ‫بزرگترین خبرها در این باره به رس��وایی دیزل‌گیت‬ ‫گرچ��ه تصمیم‌گی��ری ب��رای انتخ��اب از بی��ن‬ ‫پیشرانه‌های دیزلی و بنزینی هیچ‌گاه آسان نبوده اما‬ ‫این تقابل باعث ش��ده هر نسل از پیشرانه‌ها ازسوی‬ ‫خودروسازان بهبود یابد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان یک مصرف‌کنن��ده ما با پیش��رانه‌های‬ ‫‹ ‹نگرانی‌های تازه‬ ‫‹ ‹نتیجه‌گیری‬ ‫گوناگون در ش��رایط متفاوتی روبه‌رو هس��تیم‪ .‬اگر‬ ‫ش��ما به‌طورمعمول فواصل زیادی را طی می‌کنید و‬ ‫خودرویی پاالیش ش��ده می‌خواهید که در هر چند‬ ‫کیلومتر شما را مجبور نکند که سوخت‌گیری کنید‪،‬‬ ‫شاید پیشرانه دیزلی انتخاب بهتری باشد‪.‬‬ ‫اگر به‌دنب��ال صرفه‌جوی��ی کل��ی در هزینه‌های‬ ‫مالکیت هستید و نمی‌خواهید خودروی‌تان را برای‬ ‫م��دت طوالنی نگه دارید‪ ،‬پیش��رانه بنزینی انتخاب‬ ‫بهتری خواه��د بود‪ .‬خودروه��ای بنزینی همچنین‬ ‫هم‌س��ویی بیش��تری با طرفداران رانندگی دارند و‬ ‫برای افرادی که مس��افت‌های کوتاه را طی می‌کنند‬ ‫بهتر هستند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مشخصات نسل جدید آئودی‬ ‫پیش از این تصاویر جاسوس��ی گوناگونی از آئودی‪۲۰۱۹ S ۸‬‬ ‫منتشر شده است‪ .‬این خودرو به‌منظور انجام تست‌های گوناگون‬ ‫چندی��ن بار روانه پیس��ت مش��هور نوربرگ رینگ ش��ده بود و‬ ‫هم‌اکنون اطالعات بیشتری از آن به بیرون درز کرده است‪.‬‬ ‫این نس��خه پرفورمنس که به‌طورتقریبی از نظر ظاهری مشابه‬ ‫نس��خه استاندارد اس��ت‪ ،‬دارای برخی شاخص‌های متفاوت بوده‬ ‫و نش��ان می‌دهد با یک س��دان لوک��س عادی طرف نیس��تید‪.‬‬ ‫واضح‌ترین تغییرات اعمال‌ش��ده در بخش عقب هس��تند؛ جایی‬ ‫که ‪ 4‬خروجی اگزوز به همراه س��پر جدید تفاوت‌هایی را نش��ان‬ ‫می‌دهند‪ .‬نگاهی دقیق‌تر هم نش��ان می‌ده��د دیفیوزر بکار رفته‬ ‫خاص‪ ۲۰۱۹ S ۸‬اس��ت‪ .‬در پروفایل جانبی از رکاب‌های متفاوت‬ ‫و رینگ‌های آلیاژی ویژه اس��تفاده شده است‪ .‬مهندسان آئودی‬ ‫همچنین سیس��تم ترم��ز کاراتر با کالیپرهای خاکس��تری را که‬ ‫نوش��ته آئودی اس��پرت را به همراه دارند روی این خودرو نصب‬ ‫کرده‌اند‪.‬هنوز مشخص نیست آیا سپر به‌کار رفته روی نسخه‌های‬ ‫تست‌ش��ده در مدل نهایی هم خواهد بود یا خیر زیرا این س��پر‬ ‫کمی اس��پرت‌تر از نسخه استاندارد‪A ۸‬اس��ت‪ .‬البته شاید سپر‬ ‫یادشده یک قطعه موقتی باشد زیرا به نظر می‌رسد مشابه سپری‬ ‫است که در پکیج اسپرت‪ A ۸‬استاندارد هم عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫عکاس��ان نتوانس��ته‌اند تصویری از کابین این خ��ودرو بگیرند‬ ‫ام��ا احتمال ایجاد تغییرات زی��اد در آن وجود ندارد‪ .‬البته انتظار‬ ‫داریم برخی شاخص‌های خاص مانند فرمان اسپرت‪ ،‬تریم ویژه و‬ ‫نشان‌های‪ S ۸‬در کابین نصب شوند‪.‬احتماال نیروبخش این سدان‬ ‫لوکس و اس��پرت پیش��رانه ‪ ۸‬س��یلندر ‪ ۴‬لیتری توئین توربویی‬ ‫خواهد بود که قدرت ‪ ۵۵۰‬اس��ب بخاری و گشتاور ‪ ۷۶۷‬نیوتون‬ ‫متری را در پورش��ه پانامرا توربو ایجاد می‌کند‪ .‬البته این پیشرانه‬ ‫در ‪ S‬قدرت حدود ‪ ۵۳۰‬اسب بخاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬کاملا وحش��ی و سریع اس��ت‪ .‬این موتورسیکلت‬ ‫‪210‬کیلوگرم وزن داش��ته و به‌طور استاندارد مجهز به‬ ‫سیس��تمی است که قدرت و س��واری را کنترل کرده و‬ ‫شامل کنترل کشش و ‪ ABS‬می‌شود‪ .‬برای کسانی که‬ ‫نیاز به از این بیش��تر دارند‪ ،‬مدل سوپراس��پرت ‪ S‬ارائه‬ ‫ش��ده که ‪ 14‬ه��زارو ‪ 795‬دالر قیمت داش��ته و مجهز‬ ‫به سیس��تم تعلیق عملکرد باال و تعوی��ض دنده بدون‬ ‫کالچ است‪.‬‬ ‫ســـریع‬ ‫و خـشن‬ ‫معرفی موتورسیکلت‌های برتر سال ‪2018‬‬ ‫‹ ‹موتوگوتسی ‪Stone II V7‬‬ ‫قیمت پایه‪ 9 :‬هزار دالر‬ ‫س��ال گذش��ته موتوگوتس��ی م��دل ‪ V7‬خ��ود را‬ ‫بروزرس��انی ک��رده و ‪ II‬را در پایان ن��ام آن قرار داد‪.‬‬ ‫آنچ��ه در ای��ن ‪ V7‬جدی��د بهبود یافت��ه‪ ،‬ارائه یک‬ ‫س��واری راحت‌تر اس��ت که به‌لطف ارتفاع پایین‌تر‬ ‫‪ 1/27‬سانتی‌متری زین و انتقال پیشرانه به قسمت‬ ‫جلویی شاس��ی به دست آمده اس��ت‪ .‬پیشرانه این‬ ‫موتورس��یکلت یک نمونه ‪750‬سی‌سی هواخنک‬ ‫دوقلو ‪ V‬شکل است که برای انتقال نیروی آن یک‬ ‫گیربکس جدید ‪ 6‬سرعته به‌جای ‪5‬سرعته قدیمی‬ ‫ارائه ش��ده است‪ V7.‬یک اس��پرت بایک نیست اما‬ ‫پیشرانه دوقلوی ‪ V‬کل آن شگفت‌آور بوده و صدای‬ ‫فوق‌الع��اده‌ای دارد‪ Stone II V7 .‬ممکن اس��ت‬ ‫نگاهی به گذشته داش��ته باشد اما در واقع مجهز به‬ ‫تکنولوژی‌های روز است به‌گونه‌ای که موتورگوتسی‬ ‫آن‌را به‌طور استاندارد به کنترل کشش و ترمز ‪ABS‬‬ ‫مجهز کرده است‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫امروز بس��یاری از اف��راد به‌دنبال راحتی و س��هولت‬ ‫اس��تفاده از موتورسیکلت‌ها هستند؛ بنابراین در اینجا‬ ‫‪10‬موتورس��یکلت برتر ب��رای س��ال‪ 2018‬را معرفی‬ ‫می‌کنی��م که تا حد زیادی می‌توانن��د این انتظارات را‬ ‫برآورده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یاماها ‪SCR950‬‬ ‫قیمت پایه‪ 8 :‬هزار و ‪ 700‬دالر‬ ‫یاماه��ا ‪ SCR950‬یک موتورس��یکلت رترو یعنی با‬ ‫ظاهری کالس��یک اس��ت‪ .‬این موتورسیکلت براساس‬ ‫مدل کروزر ‪Bolt‬س��اخته ش��ده و از همان پیش��رانه‬ ‫‪942‬سی‌س��ی دوقلو هواخنک بولت استفاده می‌کند‬ ‫اما در ‪SCR‬یک سیس��تم تعلیق جدید و فرمان بلندتر‬ ‫به‌کار رفته اس��ت‪ .‬البته با ارتفاع به نس��بت متوس��ط‪،‬‬ ‫‪ SCR‬برای مسیرهای خاکی و ناهموار مناسب نیست‬ ‫اما با ش��خصیت س��واری راحت‪ ،‬اس��تایل کالسیک و‬ ‫مصرف س��وخت حدود ‪ 4/6‬لیتر در هر ‪100‬کیلومتر‪،‬‬ ‫‪ SCR950‬موتورس��یکلتی اس��ت که به نظر می‌رسد‬ ‫برای اس��تفاده آخر هفته مناس��ب اس��ت اما برای یک‬ ‫سواری روزانه هم بسیار عالی است‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‪Glide‬‬ ‫‹ ‹سوزوکی ‪200 Vanvan‬‬ ‫قیمت پایه‪ 4 :‬هزار و‪ 600‬دالر‬ ‫پیش��ینه ‪ Vanvan‬اصلی به ده��ه ‪ 70‬میالدی باز‬ ‫می‌گردد و س��پس یک نس��خه دوباره متولد شده از آن‬ ‫ارائه ش��د؛ اما امس��ال هم ما فرصت یافته‌ایم تا این بچه‬ ‫شیطان به نسبت‌به‌صرفه را خریداری کنیم‪ .‬قدرت این‬ ‫موتورسیکلت هنوز اعالم نش��ده و فقط گفته شده که‬ ‫مجهز به یک پیش��رانه ‪200‬سی‌سی تک‌سیلندر و یک‬ ‫گیربکس ‪5‬سرعته خواهد بود؛ اما به‌دلیل وزنی معادل‬ ‫تنها ‪128‬کیلوگ��رم ب ‌ه احتمال زیاد برای س��واری در‬ ‫اطراف شهر زیاد بسیار چابک و کمی هم سرگرم‌کننده‬ ‫خواهد ب��ود‪Vanvan .‬ب��رای راحتی بیش��تر با زین‬ ‫ضخیم و عریضی ساخته ش��ده؛ بنابراین می‌تواند یک‬ ‫موتورسیکلت عالی برای کسانی باشد که نمی‌خواهند‬ ‫مبلغ زیادی را صرف سرگرمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تریومف استریت کاپ‬ ‫قیمت پایه‪ 10 :‬هزار و ‪ 500‬دالر‬ ‫تریومفبرایمدتطوالنیثابتکردهکهالزمهسبک‬ ‫کالس��یک‪ ،‬گران‌قیمت بودن نیست‪ .‬سال گذشته این‬ ‫ش��رکت مدل بونویل خود را با پیشرانه‌ها و قدرت‌های‬ ‫مختلف به‌طور کامل از نو طراحی و مدرن‌س��ازی کرد‪.‬‬ ‫استریت‌کاپ جدید براساس بونویل ساخته شده و یک‬ ‫‪ Thruxton‬کوچکتر و ارزان‌تر اس��ت‪ .‬استریت‌کاپ‬ ‫از نسخه ضعیف پیشرانه‬ ‫‪900‬سی‌س��ی دوقل��وی‬ ‫تریوم��ف اس��تفاده می‌کند اما‬ ‫مهندسان این شرکت یک سیستم‬ ‫اگ��زوز جدید برای آن طراحی کرده‌اند‪ .‬راکب روی این‬ ‫موتورس��یکلت به لطف دست ‌ه فرمان کم‌ارتفاع‪ ،‬حالتی‬ ‫رو ب��ه پایی��ن دارد‪ .‬کارکنان تریومف ب��ا اعمال برخی‬ ‫تنظیم��ات ویژه در شاس��ی بونویل همانند سیس��تم‬ ‫تعلی��ق‪ ،‬هندلین��گ آن‌را تیزتر کرده‌ان��د‪ .‬همچنین‬ ‫اس��تریت‌کاپ ممکن است کالس��یک به‌نظر برسد اما‬ ‫تریومف آن‌را ب��ه تکنولوژی‌های مدرنی مانند دریچه‬ ‫گازباسیم و ترمز ‪ ABS‬مجهز کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪CBR500R‬‬ ‫قیمت پایه‪ 6 :‬و ‪ 500‬دالر‬ ‫ک میانی هوندا محسوب‬ ‫‪ CBE500R‬اس��پرت بای ‌‬ ‫می‌ش��ود و یک��ی از موتورس��یکلت‌هایی اس��ت ک��ه‬ ‫تجدیدنظر گس��ترده‌ای در طراحی آن شده است‪ .‬این‬ ‫‌یک موتورس��یکلت برای کس��انی که برای نخس��تین‬ ‫ب��ار با موتورس��یکلت رانندگی می‌کنن��د و همچنین‬ ‫عال قه‌مند ا ن‬ ‫ب��ه موتورس��یکلتی چابک‪ ،‬با‬ ‫قیمت پایین و هندلینگ خوب‪ ،‬گزینه‌ای عالی اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ CBR500R‬از نوع دوقل��و موازی به حجم‬ ‫‪471‬سی‌س��ی بوده و تعلیق آن بسیار راحت و سازگار‬ ‫است‪ .‬این موتورسیکلت سال گذشته تغییراتی اساسی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت از جمله تعلیق تجدیدنظرش��ده‪،‬‬ ‫طراحی جدید و سیس��تم اگزوز جدید؛ بنابراین به نظر‬ ‫می‌رس��د ک��ه ظاهر و صدای آن حت��ی از قبل هم بهتر‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاوازاکی ‪Pro Z125‬‬ ‫قیمت‪ 3 :‬هزار دالر‬ ‫هوندا با معرفی مینی‌بایک ‪ Grom‬در س��ال‪2014‬‬ ‫در مسیر جدیدی گام گذاشت‪ .‬این موتورسیکلت‪ ،‬زیبا و‬ ‫سرگرم‌کننده بود و به‌سرعت محبوب شد‪ .‬پس از چنین‬ ‫موفقیتی کاوازاکی هم تصمیم به عرضه یک مینی‌بایک‬ ‫‪125‬سی‌سی گرفته اس��ت‪ .‬این موتورسیکلت ‪Z125‬‬ ‫ن��ام داش��ته و فوق‌العاده جمع‌و جور و س��بک اس��ت‬ ‫به‌گونه‌ای‬ ‫کــــ��ه تــنـهـ��ا‬ ‫‪102‬کیلوگرم وزن دارد و عالوه بر این ازنظر قیمت‬ ‫ه��م بر هوندا برت��ری دارد‪ .‬در واق��ع کاوازاکی ‪Z125‬‬ ‫تنها موتورس��یکلتی درفهرس��ت ما اس��ت که ‪3‬هزار‬ ‫دالر قیمت دارد‪ .‬ارتفاع صندلی ‪ 80‬س��انتی‌متری این‬ ‫موتورس��یکلت به معنای سهولت س��واری با هر قدی‬ ‫است‪ Z125 .‬مجهز به یک سیستم تعلیق اسپرت بوده‬ ‫و به نظر تهاجمی می‌رس��د که بیش��تر برای اس��تفاده‬ ‫ش��هری مناسب اس��ت اما اگر قصد رفتن به آزاد راه را‬ ‫داش��ته باشید شما را نا امید نمی‌کند‪ .‬این مینی‌بایک‪،‬‬ ‫بسیار کوچک و ارزان است و بهتر از همه تنها ‪ 3/2‬لیتر‬ ‫سوخت در هر ‪‌100‬کیلومتر مصرف می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویکتوری ‪Octane‬‬ ‫قیمت پایه‪ 10 :‬هزار دالر‬ ‫موتورس��یکلت‌های ویکت��وری ارزان نیس��تند‬ ‫و هرگ��ز کمت��ر از ‪10‬هزار دالر قیم��ت ندارند؛ اما این‬ ‫رویه امس��ال با م��دل جدید اکتان تغییر یافته اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه این موتورس��یکلت کاملا جدید نیست اما چون‬ ‫اش��تراک‌هایی با موتورس��یکلت ایندیَن‌اس��کات‪60‬‬ ‫دارد‪ ،‬به‌طورقطع گزینه مناس��بی خواهد بود‪ .‬پیشرانه‬ ‫اکت��ان ی��ک واح��د‬ ‫‪1200‬سی‌س��ی آب‌خن��ک دوقلوی ‪V‬‬ ‫شکل اس��ت که نسخه‌ای اصالح‌شده از همان پیشرانه‬ ‫اسکات‪ 60‬است‪ .‬پیشرانه‌ای که ‪ 104‬اسب‌بخار قدرت‬ ‫ن هم‬ ‫و ‪103‬نیوتن‌متر گش��تاور تولید می‌کند‪ .‬تعلیق آ ‌‬ ‫برای ارائه احس��اس اس��پرت دوباره تنظیم شده است‪.‬‬ ‫اکتان هرچند یکی از ارزان‌ترین ساخته‌های ویکتوری‬ ‫است اما همچنین یکی از س��ریع‌ترین و با ارزش‌ترین‬ ‫موتورسیکلت‌ها در سبد محصوالت این شرکت به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬در مقایس��ه با موتورس��یکلت‌های کالسیک‬ ‫ساخت ایندین‪ ،‬اکتان بیشتر یک استریت‌فایتر به‌نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوکاتی سوپراسپرت‬ ‫قیمت پایه‪ 13 :‬هزار دالر‬ ‫اسپرت بایک‌های مدرن‪ ،‬قدرتمند بوده و هندلینگ‬ ‫تی��زی دارند اما آیا راهی وجود ندارد که کمی راحت‌تر‬ ‫باش��ند؟ ظاهرا دوکاتی با سوپراسپرت به این پرسش‬ ‫پاس��خ مثبت داده و اس��پرت بایکی را ارائ��ه کرده که‬ ‫مناس��ب س��واری روزانه است‪ .‬موقعیت س��واری این‬ ‫موتورس��یکلت به‌گونه‌ای اس��ت که کمترین میزان از‬ ‫وزن بدن روی مچ دست‌ها متمرکز می‌شود‪ .‬با این‌حال‬ ‫سوپراس��پرت هنوز هم به لطف پیشرانه ‪ 937‬سی‌سی‬ ‫آب‌خنک دوقلو ‪ L‬ش��کل که ‪ 113‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫‹هارل�ی دیویدس�ون ‪Road‬‬ ‫قیمت پایه‪ 19 :‬هزار دالر‬ ‫هارلی‌دیویدس��ون رودگالی��د ب��دون ش��ک‬ ‫قیمت بس��یار باالی��ی دارد؛ اما این موتورس��یکلت‬ ‫گران‌قیم��ت هارل��ی مجهز ب��ه یک پیش��رانه کاملا‬ ‫جدید ‪1753‬سی‌س��ی دوقلو ‪ V‬شکل شده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که هارلی دیویدس��ون عمدتا اقدام به‬ ‫طراحی دوباره پیشرانه نمی‌کند و حاال به‌دلیل انطباق‬ ‫با قوانین سخت‌گیرانه آالیندگی اقدام به این کار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هارلی می‌گوی��د این موتور جدی��د ‪10‬درصد‬ ‫گش��تاوری بیش��تری تولید می‌کن��د‪ .‬همچنین این‬ ‫ش��رکت برای کاهش لرزش و ح��رارت و بهبود مصرف‬ ‫س��وخت نیز تالش کرده؛ اما تنه��ا خبر جدید در اینجا‬ ‫استفاده از پیشرانه جدید نیست چراکه هارلی سیستم‬ ‫تعلی��ق رودگالید را هم از ن��و طراحی کرده که موجب‬ ‫بهبود سواری و هندلینگ موتورسیکلت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب‌ام‌و ‪G310R‬‬ ‫قیمت پایه‪ 5 :‬هزار و ‪ 500‬دالر‬ ‫معم��وال از ب‌ام‌و انتظ��ار س��اخت موتورس��یکلتی‬ ‫ارزان‌قیمت را نداریم اما مدل جدید ‪ G310R‬این روند‬ ‫راتغییردادهاست‪.‬اینموتورسیکلتجدیدمجهزبهیک‬ ‫پیش��رانه تک‌سیلندر ‪ 313‬سی‌سی آب‌خنک است که‬ ‫‪ 34‬اسب‌بخار قدرت دارد‪ .‬البته وزن ‪ G310R‬نیز تنها‬ ‫‪158‬کیلوگرم اس��ت؛ اما ویژگی که باعث می‌شود این‬ ‫ب‌ام‌و جدید در کالسی کوچکتر از موتورسیکلت‌های‬ ‫اس��پرت چنین برجسته باشد‪ ،‬س��طح باالیی از هنر در‬ ‫ساخت آن است‪ G310R .‬به نظر نمی‌رسد یا احساس‬ ‫نمی‌ش��ود که موتورسیکلتی ارزان‌قیمت است و مانند‬ ‫دیگر ب‌ام‌وهای گران‌قیمت مجهز به ترمز ‪ ABS‬شده‬ ‫است‪ .‬ب‌ام‌و هنوز قیمت دقیق ‪ G310R‬را اعالم نکرده‬ ‫اما با توجه به اینکه رقبای آن یعنی هوندا ‪CBR300R‬‬ ‫و کاوازاک��ی نینجا ‪ 300‬حدود ‪ 5‬هزار دالر قیمت دارند‬ ‫انتظار نداریم که این ب‌ام‌و خیلی بیش��تر از این قیمت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫منبع‪Road&Truck :‬‬ ‫توصیه‬ ‫چگونه خودرو خود را یکروزه برای سفر آماده کنیم‬ ‫سفرهای لحظ ‌ه آخری به خودرویی نیاز دارند که‬ ‫از نظر فنی آمادگی خوبی داش��ته باش��د‪ .‬قبل از به‬ ‫جاده زدن این توصیه‌ها را حتما انجام دهید‪.‬‬ ‫بیایید در نظر بگیریم شما یک راننده وظیفه‌شناس‬ ‫هس��تید‪ .‬همواره س��ر موقع روغن خ��ودرو خود را‬ ‫ع��وض می‌کنید و هر چند وقت یک‌بار خودرو خود‬ ‫را ب��رای بازدیدهای فنی پیش مکانیک می‌برید‪ .‬اما‬ ‫ش��اید این سوال به ذهن شما نیز خطور کرده باشد‬ ‫که چه کارهای دیگری می‌توانید برای سر حال نگه‬ ‫داشتن خودروی‌تان انجام دهید‪.‬‬ ‫مشکل را این‌گونه در نظر بگیرید‪ :‬فکر کنید فردا‬ ‫قرار اس��ت عازم یک سفر طوالنی شوید و فقط یک‬ ‫روز برای آماده‌سازی خودرو وقت دارید‪ .‬آیا خواهید‬ ‫توانس��ت تمام کارها را سر وقت انجام دهید؟ ما در‬ ‫این مطلب فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید‪،‬‬ ‫گردآوری کرده‌ایم تا سفری راحت و بی‌خطر داشته‬ ‫باشید‪ .‬تا وقتی «جاده پیچید شما هم بپیچید»‬ ‫‹ ‹تایرها‬ ‫ی روی تایرها بس��یار خطرناک هس��تند و‬ ‫پارگ�� ‌‬ ‫به‌ویژه هنگام مسافرت می‌توانند دردسرهای زیادی‬ ‫برای ش��ما ایجاد کنند‪ .‬به‌طور ایده‌آل‪ ،‬شما باید هر‬ ‫هفت��ه یک‌ب��ار تایرهای خود را ب��رای یافتن چنین‬ ‫پارگی‌های��ی بازدید کنی��د اما اگر برای یک س��فر‬ ‫طوالنی آماده می‌شوید حتما قبل از شروع سفر این‬ ‫م��ورد را انجام دهید‪ .‬به‌دنبال می��خ‪ ،‬پارگی و ترک‌‬ ‫روی تای��ر خودروتان باش��ید‪ .‬همچنی��ن می‌توانید‬ ‫تاری��خ تولی��د تایرهای خ��ود را کنت��رل کنید‪ .‬اگر‬ ‫تایره��ای خودرو ش��ما بیش از ‪ 6‬س��ال عمر دارند‪،‬‬ ‫بای��د کاملا حواس‌تان را جمع کنید‪ .‬ش��اید پس از‬ ‫بازگش��ت از سفر دیگر وقت تعویض آنها فرا رسیده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بیایید یک روش جالب برای تست فرسوده بودن‬ ‫تایرها به ش��ما یاد بدهیم‪ .‬یک س��که ‪۱۰‬تومانی را‬ ‫وس��ط تایر و بی��ن آج‌ها قرار دهی��د‪ ،‬به‌گونه‌ای که‬ ‫تاریخ ضرب س��که در قسمت پایین قرار بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫می‌توانید کلمه «ریال» را در قس��مت پایین س��که‬ ‫مش��اهده کنی��د‪ ،‬وقت تعوی��ض تایرهای ش��ما فرا‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬اگر تاریخ ضرب س��که را نیز به‌طور‬ ‫کامل مشاهده می‌کنید‪ ،‬سریعا فکری برای تعویض‬ ‫تایره��ا بکنید‪ .‬اگ��ر مدت زی��ادی از تعویض تایرها‬ ‫گذش��ته حتما قبل از شروع سفر این تست را انجام‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫میزان ب��اد تایره��ا را به‌طور منظ��م چک کنید‪.‬‬ ‫می��زان باد تایرها تاثیر زیادی روی عملکرد و میزان‬ ‫مص��رف بنزین خودرو ش��ما دارد‪ ،‬بنابراین با توجه‬ ‫به این مورد در هزینه‌های خودرو خود صرفه‌جویی‬ ‫زیادی خواهید کرد‪ .‬به میزان باد توصیه شده توسط‬ ‫س��ازنده آن توجه کنید و اگر متوجه ش��دید میزان‬ ‫باد کم شده‪ ،‬برای بررس��ی احتمال پنچری به یک‬ ‫آپاراتی مراجعه کنید‪.‬‬ ‫الس��تیک زاپاس را به هیچ وجه فراموش نکنید‪.‬‬ ‫مطمئن شوید الستیک زاپاس در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار داش��ته و فش��ار ب��اد آن را حتم��ا چک کنید‪.‬‬ ‫همچنین بررسی کنید که آیا ابزار الزم برای تعویض‬ ‫جاده پیچید من نپیچیدم‬ ‫چرخ را هنگام پنچر شدن در اختیار دارید یا نه‪ ،‬در‬ ‫برخی خودروها الس��تیک زاپاس زیر خودرو نصب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬قبل از س��فر حتما نحوه خارج کردن آن‬ ‫را یاد بگیرید‪.‬‬ ‫تنها اتفاقی که از پنچر کردن بدتر است این است‬ ‫که پس از پنچر شدن قادر به خارج کردن الستیک‬ ‫زاپاس از زیر خودرو نباشید‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم خنک‌کننده‬ ‫زمانی که موتور خودرو س��رد اس��ت‪ ،‬میزان مایع‬ ‫رادیات��ور را چک کنید و همچنین مطمئن ش��وید‬ ‫تان��ک ذخیره مای��ع رادیاتور همواره پر باش��د‪ .‬اگر‬ ‫نیاز به اضافه ک��ردن مایع رادیاتور دارید‪ ،‬از ترکیب‬ ‫پیشنهادی ضدیخ و آب استفاده کنید‪.‬‬ ‫وقتی کاپوت خودرو باالس��ت می‌توانید با نگاهی‬ ‫دقی��ق ش��یلنگ‌های رادیات��ور را ب��رای پارگ��ی و‬ ‫ترک‌های احتمالی بازرسی کرده و اطمینان حاصل‬ ‫کنی��د اتصاالت به‌خوب��ی برقرار ش��ده‌اند‪ .‬وضعیت‬ ‫همه پیچ‌ها را بررس��ی ک��رده و در صورت نیاز آنها‬ ‫را تعویض کنید‪ .‬بس��ته به میزان مهارت تعمیرات و‬ ‫به‌قول معروف آچار به دست بودن شما‪ ،‬تمامی این‬ ‫کارها را در یک روز می‌توانید انجام دهید‪ .‬حتی اگر‬ ‫این مورد سفر شما را کمی به تاخیر بیندازد‪ ،‬بسیار‬ ‫بهت��ر از آن اس��ت که به خاطر ی��ک پیچ خراب در‬ ‫جاده به مشکل بخورید‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن‬ ‫‹ ‹فیلتر هوا‬ ‫مگ��ر اینک��ه به‌تازگ��ی روغ��ن خ��ودرو را عوض‬ ‫کرده‌اید‪ ،‬مثال از زمان تعویض روغن ‪۱۰۰۰‬کیلومتر‬ ‫رانندگی نکرده‌اید‪ ،‬بهتر است پیش از شروع سفری‬ ‫که ممکن اس��ت هزاران کیلومتر مس��افت داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬روغن خودرو را تعویض کنید‪ .‬اگر به فکر یک‬ ‫سفر دور ایران هستید‪ ،‬بدون شک باید روغن خودرو‬ ‫را پیش از ش��روع س��فر عوض کنید‪ .‬برای تعویض‬ ‫روغن داخل گاراژتان به زمانی کمتر از یک س��اعت‬ ‫نیاز خواهید داشت‪ ،‬یا اینکه می‌توانید به یک مغازه‬ ‫تعویض روغن برای انجام این مهم مراجعه کنید‪.‬‬ ‫اگر خودرو ش��ما روغن‌س��وزی دارد‪ ،‬داشتن چند‬ ‫لیتر روغن اضاف��ی در داخل خودرو ضرری نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬روغن موتور را به‌طور منظم بررسی کنید و‬ ‫همواره در طول س��فر نگاهی به درجه فش��ار روغن‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره ب��ا خودت��ان کاملا صادق باش��ید‪.‬‬ ‫هیچ‌کس دوس��ت ندارد و نمی‌خواه��د با ترمزهای‬ ‫خ��راب وارد یک س��فر ج��اده‌ای دور و دراز ش��ود‪.‬‬ ‫س��رویس و تعمیر ترمزها در صورت نیاز به تعویض‬ ‫لنت یا دیس��ک زمان‌ب��ر خواهد ب��ود؛ بنابراین اگر‬ ‫ترمزهای خودرو ش��ما نیاز به تعمیر دارد بهتر است‬ ‫سفر خود را کمی به تاخیر بیندازید یا اینکه به فکر‬ ‫سفر با خودرو دیگر باشید‪.‬‬ ‫گیربکس‌های اتوماتیک معموال نیازی به سرویس‬ ‫و نگه��داری ندارن��د‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬همیش��ه میزان‬ ‫روغن‌های آن را کنترل کنید‪ ،‬مخصوصا اگر خودرو‬ ‫ش��ما کارکرد باالیی دارد‪ .‬اگ��ر میزان روغن آن کم‬ ‫است و تاکنون عوض نشده‪ ،‬بهتر است آن را سریعا‬ ‫با روغن تازه و به اندازه کافی تعویض کنید‪ .‬هر چند‪،‬‬ ‫این فرآین��د کمی پیچیده‌تر از تعویض روغن موتور‬ ‫است‪ ،‬بنابراین در صورتی که میزان روغن گیربکس‬ ‫خیلی پایین نیس��ت‪ ،‬بهتر است پس از بازگشت از‬ ‫سفر آن را توسط مکانیک عوض کنید‪.‬‬ ‫فرام��وش کردن پر کردن منبع مایع شیشه‌ش��ور‬ ‫موضوعی اس��ت که بین تمامی راننده‌ها رایج است‬ ‫اما این آس��ان‌ترین راه برای ایج��اد تفاوتی فاحش‬ ‫در تجربه رانندگی ش��ما است‪ .‬این موقعیت را یک‬ ‫لحظه تصور کنید؛ در آزادراه با س��رعت باال در حال‬ ‫رانندگ��ی هس��تید و شیش��ه جلوی خ��ودرو بر اثر‬ ‫برخورد حش��رات و دوده و گرد و خاک کثیف شده‬ ‫و ق��ادر به تمیز کردن آن هنگام رانندگی نیس��تید‪.‬‬ ‫دیگر هیچ‌وقت خودت��ان را در چنین موقعیتی قرار‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫‹ ‹گیربکس‬ ‫فیلتر هوای خودرو را بررس��ی کرده و در صورت‬ ‫لزوم آن را تعویض کنید‪ .‬انجام این کار بسیار ساده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اطمینان حاصل کنید که محفظه‬ ‫دریچه ورودی ه��وا عاری از هرگونه برگ و خس و‬ ‫خاشاک باشد که ممکن است در طول زمان آن جا‬ ‫انباشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمزها‬ ‫‹ ‹مایع شیشه‌شور‬
‫‌شنبه‬ ‫گردهمایی شگفت‌انگیز هایپرکارها‬ ‫یک ش��رکت ب��ا نام ‪ ۴۰۲‬اتوموتیو مس��ئول برگ��زاری یکی از‬ ‫جذاب‌ترین میتینگ‌های س��وپرکارها و هایپرکارها در سال‌های‬ ‫اخیر اس��ت‪ .‬هفت��ه پیش بی��ش از ‪ ۷۰‬نمون��ه از کمیاب‌ترین و‬ ‫جذاب‌ترین خودروهای دنیا در پیس��ت ‪ TT‬در آسن هلند گرد‬ ‫هم آمده بودند‪.‬‬ ‫ارزش کل��ی خودروه��ای حاض��ر در این رویداد به‌س��ادگی از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون دالر می‌گذش��ت و در آن می‌توانستیم شاهد برخی‬ ‫خودروه��ای واقعا نایاب مانند زنوو‪ ، TS R -S‬آپولو ‪ ،IE‬کونیگ‬ ‫زگ آگ��را ‪ R S‬و ریماک کانس��پت وان باش��یم‪ .‬بوگاتی ویرون‪،‬‬ ‫المبورگین��ی چنتناری��و‪ ،‬فورد جی تی‪ ،‬کونی��گ زگ آگرا ‪ R‬و‬ ‫پاگانی هوایرا در این رویداد به نمایش درآمدند و چندین پورشه‬ ‫و کوروت هم پشت سر خودروهای یاد شده قرار داشتند که البته‬ ‫در برابر خودروهای نایاب ذکر شده کمی عادی جلوه می‌کردند‪.‬‬ ‫یکش��نبه‌های س��وپرکارها یک رویداد خودرویی ساالنه است‬ ‫که ازس��وی الستیک‌س��از معروف وردش��تاین حمایت می‌شود‪.‬‬ ‫در این رویداد س��وپرکارهایی از سراس��ر دنیا گرد هم می‌آیند و‬ ‫به‌طورمعمول ش��امل برخی برنامه‌ها مانند حضور س��وپرکارهای‬ ‫ده��ه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬می�لادی‪ ،‬مس��ابقات درگ و لپ‌تای��م اس��ت‪.‬‬ ‫دس��ت‌اندرکاران این رویداد در ح��ال برنامه‌ریزی برای برگزاری‬ ‫یک رویداد دیگر در هلند هستند که این رویداد سی‌ام سپتامبر‬ ‫س��ال جاری در پیس��ت زاندوورت برگزار خواهد ش��د‪.‬بد نیست‬ ‫اش��اره‌ای هم به پیست ‪ TT‬در آس��ن کنیم که در سال ‪۱۹۵۵‬‬ ‫س��اخته شده است‪ .‬پیس��ت ‪ TT‬ظرفیت پذیرایی از تماشاگران‬ ‫زیادی را دارد و دارای ‪ ۶۰‬هزار صندلی اس��ت‪ .‬طول این پیس��ت‬ ‫‪ 55/4‬کیلومتر و ترکیبی از پیچ‌های پرسرعت و کند است‪ .‬پیست‬ ‫‪ R R‬به لطف س��طح صاف خود یکی از س��ریع‌ترین پیست‌های‬ ‫قاره اروپاست‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هنر و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دیدگاه طراحان برجسته درباره آینده خودروها‬ ‫خودروهایی که از آینده می‌آیند‬ ‫مجله‪ Automobile‬به‌تازگی از ‪ ۹‬نفر از طراحان‬ ‫برجس��ته حوزه خودرو خواس��ته تا تصویر خود را از‬ ‫یک وس��یله نقلیه که دس��ت‌کم متعلق به یک دهه‬ ‫آینده باش��د‪ ،‬ارائه دهند‪ .‬هیچ قان��ون خاصی در این‬ ‫زمینه وجود نداشت و طراحان می‌توانستند هر مدلی‬ ‫را که در ذهن‌شان بود‪ ،‬روی کاغذ پیاده کنند‪ .‬نتیجه‪،‬‬ ‫طرح‌هایی اس��ت که بسیار واقع‌بینانه هستند؛ برخی‬ ‫بسیار نزدیک به پروژه‌های آینده خودروسازان و البته‬ ‫برخی دیگر نیز ویژگی فانتزی و خیال‌انگیزی برتری‬ ‫دارد‪ .‬اما آنچه بیش��تر از همه در این طرح‌ها به چشم‬ ‫می‌آید‪ ،‬احساس تعلق‌خاطری است که همه طراحان‬ ‫به «خودرو»‪ ،‬به‌عنوان یک وس��یله مورد عالقه برای‬ ‫جابه‌جایی داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹میتجا بورکرت (‪)Mitja Borkert‬‬ ‫رییس بخش «سنترواستیله» المبورگینی‬ ‫المبورگین��ی همیش��ه در ح��وزه سوپرماش��ین‌ها‬ ‫فعالی��ت داش��ته و حتی مدلی مانن��د اوروس نیز در‬ ‫کالس خودش‪ ،‬یک «سوپرماش��ین» به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬این اونتادور اس��ت ک��ه پرچمداری‬ ‫سوپرماش��ین‌های المبورگینی را برعهده دارد‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬ش��اید هنوز هم جایی ب��رای یک «هایپرکار»‬ ‫خال��ی باش��د‪ .‬ای��ن هایپ��رکار نمی‌توان��د فقط یک‬ ‫بازطراحی بدنه برای یکی از مدل‌های موجود باش��د‪.‬‬ ‫اما مدل��ی که آق��ای «بورکرت» در نظ��ر دارد‪ ،‬یک‬ ‫هایپرکار به تمام معنا در هر زمینه‌ای اس��ت‪ .‬به‌طور‬ ‫حتم‪ ،‬وزن‌س��بک و اس��تفاده از مصالح فیبرکربنی‪،‬‬ ‫ویژگی‌ه��ای آئرودینامیک��ی فوق‌الع��اده و نی��روی‬ ‫داون‌ف��ورس باال‪ ،‬از نکات کلی��دی در طراحی چنین‬ ‫خودرویی خواهد بود‪ .‬برای پیش��رانه نیز گزینه‌هایی‬ ‫مانند هیبرید‪ ،‬الکتریکی و دیگر تکنولوژی‌های متعلق‬ ‫به آینده‪ ،‬به ذهن می‌آیند‪.‬‬ ‫‹ ‹کریم حبیب‬ ‫رییس بخش اجرای طراحی اینفینیتی‬ ‫بعد از نخس��تین نگاه به طراح��ی «کریم حبیب»‪،‬‬ ‫شاید آن را آینده‌ای در حد ‪ ۲۰۲۰‬یا حداکثر ‪۲۰۲۵‬‬ ‫در نظر بگیرید؛ چراکه بسیار محافظه‌کارانه‪ ،‬خشک و‬ ‫کلی است‪ .‬اما شاید باید با اندکی توجه در این زمینه‬ ‫تجدیدنظ��ر کنید؛ چراکه این نیم��رخ در واقع نوعی‬ ‫ثبات در ظرافت را نشان می‌دهد و به‌عالوه‪ ،‬یک بدنه‬ ‫لوکس است که نمی‌تواند در حصار زمان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اما ویژگی که ش��رایط را در این خودرو مدرن تغییر‬ ‫ت بزرگی اس��ت که بین دو‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬کابین به‌نس��ب ‌‬ ‫محور قرار می‌گیرد؛ کابینی که می‌توان همانند خانه‬ ‫مالک خ��ودرو‪ ،‬آن را به‌طور سفارش��ی طراحی کرد‪.‬‬ ‫عو‌جور‪،‬‬ ‫همچنین باید به المان‌هایی مانند فضای جم ‌‬ ‫باتری‌ها از نوع جامد که کارآیی فوق‌العاده‌ای دارند و‬ ‫تجهیزات کامل پخش فیلم در عقب اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رالف گیلز (‪)Ralph Gilles‬‬ ‫رییس طراحی فیات‌کرایسلر اتومبیلز‬ ‫کرایس��لر هنوز هم هسته اصلی گروه خودروسازی‬ ‫را تش��کیل می‌دهد و خیلی‌ها ب��ر این باورند که باید‬ ‫چهره خودش را دوباره بازس��ازی کند‪« .‬رالف گیلز»‬ ‫اعتق��اد دارد ک��ه این برن��د باید رفته‌رفت��ه از بخش‬ ‫س��دان‌های بازار فاصله بگیرد و در مسیر مدل جدید‬ ‫«پسفیکا» که اتفاقا از فروش خوبی در نسخه پالگین‬ ‫هیبرید برخوردار است‪ ،‬گام بردارد‪ .‬البته کرایسلر باز‬ ‫هم به یک مدل ‪۵‬سرنش��ینه راحت و قابل‌اعتماد نیاز‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شاید درهای گالوینگ‬ ‫ارزان‌تری��ن راه برای جلب توجه مش��تریان باش��ند‪.‬‬ ‫تکنولوژی خودران نیز به‌احتمال زیاد باعث می‌ش��ود‬ ‫طراحی داخلی کابین‪ ،‬به‌طور کامل انعطاف‌پذیر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مارک لیشته (‪)Marc Lichte‬‬ ‫رییس طراحی آئودی ‪AG‬‬ ‫م��دل نمایش��گاهی«آیکون» نمون��ه‌ای واض��ح از‬ ‫جهت‌گی��ری طراحی آئودی اس��ت‪ .‬برای «لیش��ته»‬ ‫خ��ودرو آین��ده چی��زی ش��بیه ب��ه اس��تراحتگاه‪،‬‬ ‫اس��باب‌بازی‪ ،‬مح��ل مالقات‪ ،‬تختخ��واب متحرک یا‬ ‫مواردی از این دست است‪ .‬تکنولوژی‌های اتوپایلوت‪،‬‬ ‫پیشرانه‌های الکتریکی و تجهیزات دیجیتال‪ ،‬از جمله‬ ‫عناصر کلیدی در رسیدن به چنین وضعیتی هستند‪.‬‬ ‫ی��ک «خ��ودران» را می‌توان به ان��دازه کافی عریض‬ ‫طراحی کرد‌؛ چراک��ه در این صورت‪ ،‬خودش وظیفه‬ ‫کنترل فرمان را در ش��رایط پیچیده در پارکینگ بر‬ ‫عهده خواهد داش��ت‪ .‬ضمن اینکه این خودرو باید از‬ ‫ویژگی‌های آیرودینامیک مناس��بی برخوردار باشد تا‬ ‫بتواند با کمترین شارژ ممکن‪ ،‬مسیر جاده را در طول‬ ‫شب با سرعت باال طی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالوس بیشوف (‪)Klaus Bischoff‬‬ ‫رییس بخش طراحی فولکس‌واگن‬ ‫خ��ودرو رویای��ی ب��رای «بیش��وف»‪ ،‬مجموعه‌ای‬ ‫از بهترین‌ه��ا را در خ��ود دارد؛ ی��ک وس��یله نقلیه‬ ‫سریع‌الس��یر در اتوب��ان‪ ،‬یک راهنمای خ��ودران در‬ ‫مس��یرهای بین‌ش��هری و یک تجل��ی از تکنولوژی‬ ‫پیش��رفته‪ .‬طراحی «بیش��وف» را می‌توان یک مدل‬ ‫احیا ش��ده از «فائتون» برای سال‪ ۲۰۳۰‬دانست‪ .‬این‬ ‫خودرو دارای ارتفاع کمی اس��ت‪ ،‬سطوح مناسبی در‬ ‫مقابل جریان هوا دارد و بس��یار سبک است؛ بنابراین‬ ‫از نظر بازدهی در س��طح باالیی قرار خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ی��ک کابین جادار و مجهز به‬ ‫تکنولوژی‌های مدرن برای آن تدارک دیده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫صندلی‌ها چرخان طراحی شده و غربیلک فرمان تنها‬ ‫با فش��ار یک دکمه ناپدید می‌شود‪ .‬همچنین شیشه‬ ‫پنجره‌ه��ا را می‌توان برای افزای��ش حریم خصوصی‪،‬‬ ‫تاریک‌تر کرد‪ .‬این خودرویی اس��ت که هیچ شباهتی‬ ‫به فولکس‌واگن‌های امروزی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیتر شریر (‪)Peter Schreyer‬‬ ‫رییس دفتر طراحی گروه هیوندا موتور‬ ‫وقتی س��ال‪ ۲۰۳۰‬از راه برسد‪ ،‬راه‌ها در مطلوب‌ترین‬ ‫وضعیت ق��رار دارند و تمام محدودیت‌ه��ای رانندگی‪،‬‬ ‫به‌ویژه در اطراف ش��هرهای بزرگ‪ ،‬اعمال می‌شوند‪ .‬در‬ ‫ش��هرهای بزرگ‪ ،‬حمل‌ونقل ش��خصی دیگر جایگاهی‬ ‫نخواهد داش��ت و با وجود یک سیستم شهری مناسب‪،‬‬ ‫وس��ایل نقلیه خودران می‌توانند به‌عن��وان یک راه‌حل‬ ‫منطق��ی‪ ،‬نقش خ��ود را ایفا کنند‪ .‬ام��ا در جایی مانند‬ ‫«لیس��بون» پرتغال‪ ،‬با مجموعه‌ای از راه‌های تودرتو‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رسد که هنوز هم باید به راه‌حل‌های قدیمی فکر‬ ‫کرد‪ .‬اینجاس��ت که طراحی چهارچرخ کوچک«شری ِر»‬ ‫می‌تواند موثر واقع ش��ود‪ .‬ایده این خودرو ترکیبی‪ ،‬یک‬ ‫طراحی انعطاف‌پذیر و آخرین س��طح از بازدهی اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای این منظ��ور از یک موت��ور بنزین��ی کوچک در‬ ‫پیش��رانه پالگین هیبرید همراه با دو موتور الکتریکی و‬ ‫سیستم رانندگی خودران بهره گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تام ماتانو (‪)Tom Matano‬‬ ‫رییس دانش�کده طراحی صنعتی دانش�گاه‬ ‫هنر سان‌فرانسیسکو‬ ‫«تام ماتانو» کس��ی اس��ت که به کانس��پت «کریس‬ ‫بنگل» در نمایشگاه لس‌آنجلس عالقه دارد‪ .‬این کانسپت‪،‬‬ ‫خوراک فکری خوبی برای او ایجاد کرده و منجر به خلق‬ ‫این طراحی دو بعدی ش��ده اس��ت‪ .‬این طراحی ش��اید‬ ‫در نگاه نخس��ت عجیب به نظر آی��د‪ ،‬اما باید توجه کرد‬ ‫که در س��رعت‌های باال‪ ،‬قطعات انتهای��ی در بدنه‪ ،‬باید‬ ‫کمترین مقاومت را در برابر باد داش��ته باش��ند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در سرعت‌های پایین‪ ،‬طراحی جعبه‌ای‬ ‫کابین که کاملا با شیشه احاطه شده و دید بسیار خوبی‬ ‫را فراهم می‌کند‪ ،‬کارس��از می‌شود‪ .‬این ساختاری است‬ ‫که از نظر «ماتانو» می‌تواند بس��یار ارزان تمام ش��ود و‬ ‫برای مقیاس‌های گوناگونی از وسایل نقلیه مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬برای پیشرانه نیز گزینه الکتریکی به‌طورحتم‬ ‫ب��ه کار می‌آی��د‪ ،‬اما برای جهان‌س��ومی‌ها‪ ،‬ی��ک موتور‬ ‫دوس��یلندر احتراق داخلی نیز مفید خواهد بود‪ .‬با توجه‬ ‫به تکنولوژی طراحی س��ه‌بعدی‪ ،‬فاصله کانسپت تا خط‬ ‫تولید‪ ،‬بیشتر از ‪۱۲‬ماه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گوردن واگنر (‪)Gorden Wagener‬‬ ‫طراح ارشد بخش طراحی در دایملر ‪AG‬‬ ‫خودروهای جذاب با نس��بت‌های برازنده‪ ،‬مدل‌هایی‬ ‫ش��بیه به «ویژن ‪ »6‬می‌توانند نظر «گوردن واگنر» را‬ ‫ب��ه خود جلب کنند‪ .‬در واقع‪ ،‬ک��ودک درون «واگنر»‬ ‫طرح‌های��ی را روی کاغ��ذ می‌آورد که ش��اید هیچ‌گاه‬ ‫چراغ سبز خط تولید را به چشم نبینند‪ ،‬اما به‌راحتی‪،‬‬ ‫در قالب یک پوستر روی دیوارها جای بگیرند‪ .‬طراحی‬ ‫یک خودرو تولیدی‪ ،‬کار بس��یار چالش‌برانگیزی است‪.‬‬ ‫م��دل جدید کالس ‪ A‬و همین‌طور ‪ CLS‬و کالس ‪S‬‬ ‫آینده‪ ،‬عناصر جذابی در طراحی خود دارند و همین امر‬ ‫موجب می‌شود که انتظارها از مدل‌های ‪ EV‬مرسدس‬ ‫در آینده باال برود؛ بنابراین‪ ،‬باید ارتفاع سقف خودرو را‬ ‫تا اندازه‌ای پایین طراحی کرد که بسته باتری‌ها نمایان‬ ‫نکن��د و در همین‌حال‪« ،‬پیش‌آمدگی‌ه��ا» و «فاصله‬ ‫محوری» خود را نشان بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹آدریان‌فن‌هیدون�ک (‪Adrian van‬‬ ‫‪)Hooydonk‬‬ ‫رییس بخش طراحی گروه ب‌ام‌و‬ ‫محصوالت ب‌ام‌و با مشخصات خاصی در دنیای خودرو‬ ‫ش��ناخته می‌ش��وند که بارزترین آنه��ا‪ ،‬جلوپنجره‌های‬ ‫قلوه‌ای شکل اس��ت‪ .‬همچنین باید به پیچ«هافمیستر»‬ ‫در س��تون عق��ب و طراحی خ��اص در چراغ‌های جلو و‬ ‫عقب اش��اره کرد‪ i3 .‬و ‪ i8‬مدل‌هایی هس��تند که برای‬ ‫تم��ام صنعت خودرو‪ ،‬نقطه عطف محس��وب می‌ش��وند‪.‬‬ ‫ام��ا «فن‌هیدونک» اعتقاد دارد که کانس��پت‌های آینده‬ ‫ب‌ام‌و‪‌،‬به‌صرفه‌ت��ر و جذاب‌ت��ر از نظر ظاه��ری خواهند‬ ‫بود‪ .‬م��دل عجیب و غریب ‪ iNext‬به‌احتمال زیاد فقط‬ ‫یک نقطه ش��روع اس��ت و مدل‌های آینده ‪ EV‬از‌ب‌ام‌و‬ ‫اش��تراک‌های زیادی با طراحی مدل‌های احتراق داخلی‬ ‫و پالگین‌هیبری��د از ای��ن خودروس��از خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬می‌توان انتظار داشت که مدل آینده از خانواده‬ ‫‪ i‬ظاهری جدید و کاربردی‌تر داش��ته باش��د‪ .‬کانس��پت‬ ‫«ویژن‌داینامیکز» که سپتامبر گذشته به نمایش گذاشته‬ ‫شد‪ ،‬بسیاری از این نشانه‌ها را در خود داشته است‪.‬‬ ‫منبع‪automobilemag :‬‬ ‫آموزش‬ ‫تکنیک‌های نگهداری ازخودرو در فصل تابستان‬ ‫گربه‌ای روی شیروانی داغ‬ ‫بر اساس آمار مدیریت ایمنی ترافیک بزرگراه‌های‬ ‫امری��کا (‪ ،)NHTSA‬ماه‌های جوالی و آگوس��ت‬ ‫بیشترین تصادفات منجر به مرگ را هنگام رانندگی‬ ‫ثبت می‌کنند‪ .‬با اینکه افزایش حجم ترافیک‪ ،‬سهم‬ ‫زیادی در ثبت این آمار دارد اما ش��رایط آب‌وهوایی‬ ‫سخت تابستان در این زمینه بی‌تاثیر نیست‪.‬‬ ‫البته تابس��تان فصل آب‌تنی‪ ،‬کباب‌کردن و شاید‬ ‫جوش‌آوردن است و همیش��ه معنای لذت و تفریح‬ ‫می‌دهد اما این ماه‌های گرم سال می‌توانند خسارت‬ ‫و خرابی‌های زیادی به‌وس��یله نقلیه ش��ما تحمیل‬ ‫کنن��د‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬دانس��تن برخ��ی تکنیک‌های‬ ‫س��اده می‌توان��د از بس��یاری مش��کالت احتمالی‬ ‫جلوگی��ری کن��د‪ .‬از گام‌های کوچک��ی مانند تمیز‬ ‫کردن کفپوش‌ها گرفت��ه تا کارهایی مانند باال زدن‬ ‫کاپوت‪ ،‬روش‌های گوناگونی برای رانندگی ایمن‌تر و‬ ‫راحت‌تر در فصل تابس��تان وج��ود دارد‪ .‬در ادامه به‬ ‫برخی از مهم‌ترین این روش‌ها اشاره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمیز نگه‌داشتن اتومبیل‬ ‫یک زمس��تان خیس و طوالنی می‌تواند فشار زیادی‬ ‫به خودرو شما وارد کند؛ بنابراین‪ ،‬شما باید یک بررسی‬ ‫دقیق از بیرون و درون خودرو داشته باشید و لکه‌های‬ ‫زنگ‌زدگ��ی احتمالی را زیر خ��ودرو و بدنه پیدا کنید‪.‬‬ ‫وج��ود زنگ‌زدگی در ای��ن قس��مت‌ها به‌احتمال‌زیاد‬ ‫نشان‌دهنده مشکل در سیستم ترمز یا گل‌گیرهاست‪.‬‬ ‫نیک‌کاپ��ا (‪ ،)Nick Cappa‬مدی��ر ارتباط��ات برند‬ ‫«رام‌تراکز» در ‪ FCA‬در این زمینه می‌گوید‪:‬‬ ‫با اینکه وس��ایل نقلیه ام��روزی تمهیدات زیادی‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از زنگ‌زدگی در نظ��ر گرفته‌اند‪،‬‬ ‫ام��ا باز هم بهتر اس��ت که توجه وی��ژه‌ای به نواحی‬ ‫مشکل‌ساز و نحوه هندلینگ خودرو هنگام رانندگی‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫لبه‌ه��ای برف‌پاک‌کن‪ ،‬درزگیرها و س��ایر قطعات‬ ‫الس��تیک را دوباره بازرس��ی و در صورت لزوم آنها‬ ‫را تعوی��ض کنی��د‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬به‌طورحتم از‬ ‫پاک‌ک��ردن نمک‌ه��ا و تم��ام باقی‌مانده‌های فصل‬ ‫زمس��تان مطمئن شوید تا به این وس��یله احتمال‬ ‫خوردگ��ی قطع��ات را کاهش دهید‪ .‬ضم��ن اینکه‪،‬‬ ‫فض��ای داخل کابی��ن را نباید فرام��وش کنید‪ .‬اگر‬ ‫در ی��ک منطقه سردس��یر با زمس��تان پ��ر از برف‬ ‫زندگی می‌کنید‪ ،‬شس��تن و تمیز کردن کفپوش‌ها‬ ‫اهمی��ت زی��ادی دارد‪ .‬نمک‌های س��طح جاده که‬ ‫روی کفپوش‌ها آورده ش��ده‌اند‪ ،‬می‌توانند منجر به‬ ‫خوردگی کف خودرو ش��وند‪ .‬وقت��ی اتومبیل‌تان را‬ ‫می‌ش��ویید‪ ،‬ای��ن کار را برای کفپوش‌ه��ا نیز انجام‬ ‫دهی��د و جل��وی تش��کیل لکه‌های آب س��خت را‬ ‫بگیرید‪ .‬یک پوشش واکس هر ‪۳‬ماه یک‌بار‪ ،‬می‌تواند‬ ‫به حفاظت رنگ در بلندمدت کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی تایرها‬ ‫آب‌وهوای تابس��تانی هوای داخل تایرهای شما را‬ ‫منبس��ط می‌کند و آنها را در خط��ر ترکیدگی قرار‬ ‫می‌ده��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬باید همیش��ه از وضعیت‬ ‫مناس��ب فش��ار باد آنه��ا اطمینان حاص��ل کنید‪.‬‬ ‫براس��اس راهنمایی که در اختیار ش��ما قرار گرفته‬ ‫(معموال در قالب یک برچسب روی در کنار راننده)‪،‬‬ ‫فش��ار باد تایره��ا را تنظیم کنی��د‪ .‬جیمی بولیس‬ ‫(‪ ،)Jamie Bullis‬تکنسین ارشد در ‪Firestone‬‬ ‫داده‌های انجمن اتومبیل امریکا (‪۸۸ ،)AAA‬درصد‬ ‫تعمیرکاران می‌گویند که رانندگان از تنظیم سطح‬ ‫روغن ترمز خودرو خود صرف‌نظر می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حواس‌تان به سیستم تعلیق باشد‬ ‫‪ Complete Auto Care‬در این زمینه می‌گوید‪:‬‬ ‫بس��یاری از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که فشار‬ ‫باد مناس��ب روی دیواره تایر درج ش��ده اما چنین‬ ‫تصوری درست نیست‪ .‬عددی که در آنجا درج شده‪،‬‬ ‫حداکثر فشار باد الستیک است‪.‬‬ ‫آج‌ها نیز اهمیت خود را دارند و همیشه باید برای‬ ‫تعویض تایرهای قدیمی آماده باش��ید‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫همین کارها‪ ،‬یعنی بررسی آج‌ها و فشار باد را برای‬ ‫الس��تیک زاپاس نیز باید انجام دهید؛ چراکه همین‬ ‫الستیک است که قرار است شما را از ماندن و توقف‬ ‫طوالنی در جاده نجات دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به زیر کاپوت بیندازید‬ ‫به گفته دیانا اسکلر (‪ ،)Deanna Sclar‬نویسنده‬ ‫کت��اب «‪،»Auto Repair for Dummie‬‬ ‫بررس��ی ‪‌۱۵‬دقیقه‌ای زیر کاپوت در هر ماه می‌تواند‬ ‫‪۷۰‬درصد مش��کالت منج��ر به خراب��ی در جاده و‬ ‫بزرگرا ‌ه را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ش��یلنگ‌ها را برای ترک‌خوردگی‌ه��ای احتمالی‬ ‫بررسی کنید‪ .‬همچنین بست‌های فرسوده می‌توانند‬ ‫باعث نشت شوند‪ .‬وضعیت باتری را نیز درنظر داشته‬ ‫باش��ید چراکه دمای باال می‌تواند فشار زیادی به آن‬ ‫وارد کند‪ .‬ضمن اینکه‪ ،‬بررسی سطح مایعات وسیله‬ ‫نقلیه خ��ود را فراموش نکنید‪۵ .‬مای��ع مهم‪ ،‬یعنی‬ ‫روغ��ن‪ ،‬مبرد‪ ،‬روغن‌های گیربک��س‪ ،‬فرمان و ترمز‪،‬‬ ‫همگی خودرو ش��ما را س��ر پا نگه می‌دارند‪ .‬سطح‬ ‫پایین مایعات می‌تواند نش��ان‌دهنده یک نشتی در‬ ‫ش��یلنگ‌ها یا یک مش��کل بزرگتر باش��د‪ .‬مهم‌تر از‬ ‫همه‪ ،‬به سطح پایین روغن‌ترمز توجه کنید‪ .‬براساس‬ ‫زمستان‌های سرد به معنای چاله‌ها‪ ،‬دست‌اندازها‬ ‫و ناهمواری‌های بیشتر مسیرها برای تابستان است؛‬ ‫موضوعی که خبر بدی برای سیس��تم تعلیق خودرو‬ ‫شماست‪« .‬کاپا» در این زمینه می‌گوید‪:‬‬ ‫اگ��ر یک چاله آن‌قدر بزرگ باش��د که یک تایر را‬ ‫در خود جای دهد‪ ،‬می‌تواند یک فش��ار مضاعف به‬ ‫سیس��تم تعلیق نیز وارد کند‪ .‬ی��ک غربیلک فرمان‬ ‫که جهت آن با چرخ‌ها منطبق نباش��د‪ ،‬یک نش��انه‬ ‫روشن از احتمال خرابی یا نیاز به تنظیم در سیستم‬ ‫تعلیق خواهد بود‪.‬‬ ‫جایگزین‌کردن ش��وک‌ها‪ ،‬فنربندی‌ها و اتصاالت‬ ‫می‌تواند موجب هوش��یاری بیش��تر فرمان شود‪ .‬در‬ ‫ش چرخ‌ها مس��تقیم و قابل‌پیش‌بینی‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬واکن ‌‬ ‫خواه��د بود و ای��ن موضوع‪ ،‬کنترل بیش��تری برای‬ ‫ش��ما به همراه خواهد داش��ت‪ .‬به‌عنوان یک قاعده‬ ‫کلی‪ ،‬می‌توانید ای��ن حالت را درنظر بگیرید که اگر‬ ‫فرمان را بچرخانید و تا رسیدن به ‪۳۰‬درجه‪ ،‬واکنش‬ ‫چندان��ی دریافت نمی‌کنید‪ ،‬زمان تنظیم سیس��تم‬ ‫تعلیق فرا رس��یده اس��ت‪ .‬جو باکال (‪،)Joe Bacal‬‬ ‫راننده حرفه‌ای که برای تویوتا کار می‌کند‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫وقتی قطعات سیس��تم تعلیق فرسوده می‌شوند‪،‬‬ ‫این موضوع در سیستم فرمان خود را نشان می‌دهد‬ ‫و یک حالت نامرتب به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ AAA‬پیش��نهاد می‌کن��د به‌منظ��ور آزمای��ش‬ ‫ش��وک‌ها‪ ،‬پ��س از یک دور رانندگی‪ ،‬به هر گوش��ه‬ ‫از خودرو فش��ار بیاورید‪ .‬در ای��ن حالت‪ ،‬اگر خودرو‬ ‫دوباره به یک حالت پایدار برگشت‪ ،‬شوک‌های شما‬ ‫هنوز کارآیی الزم را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹خنک بمانید‬ ‫ب��ه جای اینکه کولر را در یک زمان کم‪ ،‬با فش��ار‬ ‫زیاد راه بیندازید‪ ،‬س��عی کنید که آن در یک سطح‬ ‫کم و یکنواخت روش��ن کنی��د‪ .‬اس��تفاده بهینه از‬ ‫سیستم کولر می‌تواند موجب بهبود مصرف سوخت‬ ‫ش��ده و همین‌ط��ور‪ ،‬خودرو ش��ما را در یک حالت‬ ‫خ��وب نگه دارد‪ .‬همچنین بای��د آب به میزان کافی‬ ‫بنوشید‪ .‬تشنگی می‌تواند روی توانایی رانندگی شما‬ ‫در یک مس��یر طوالن��ی و یکنواخت تاثی��ر بگذارد‪.‬‬ ‫ب��ه همین ترتیب‪ ،‬وج��ود الکل در خ��ون یا خواب‬ ‫ناکاف��ی در ش��ب‪ ،‬می‌توانند چنین تاثیری داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬یک تحقیق جدید ک��ه در این زمینه انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬نش��ان می‌دهد افرادی ک��ه هیچ‌گونه آب یا‬ ‫نوشیدنی به مدت ‪۱۰‬ساعت مصرف نکرده‌اند‪ ،‬تعداد‬ ‫اش��تباهات آنها‪ ،‬مانند انحراف از خ��ط و تاخیر در‬ ‫ترمز‌گیری‪۲ ،‬برابر ش��ده است‪ .‬البته این آزمایش‌ها‬ ‫به مدت ‪۲‬ساعت در یک دستگاه شبیه‌ساز رانندگی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ب��روک کریس��توفر (‪Brock‬‬ ‫‪ ،)Christopher‬از مرک��ز آزمایش‌های انس��انی‬ ‫پورشه در این زمینه می‌گوید‪:‬‬ ‫نوش��یدن آب به میزان کافی‪ ،‬یکی از فاکتورهای‬ ‫مه��م در معادل��ه رانندگ��ی اس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫پیش��نهاد می‌کند که هر ‪۱۰‬تا‪۱۵‬دقیقه رانندگی در‬ ‫سفرهای طوالنی‪۴ ،‬تا‪ ۶‬جرعه آب بنوشید‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شاسی‌بلندها به جای سدان‌ها‬ ‫س��دان‌ها نه‌تنها در امریکا بلکه در بیش��تر نقاط دنیا وضعیت‬ ‫وخیم��ی دارند و اگر ش��ما می‌خواهید دلی��ل آن را بدانید فقط‬ ‫باید به شاس��ی‌بلندها نگاه کنید‪ .‬به‌‌ویژه باید نگاه شما به مصرف‬ ‫سوخت این قدبلندان خوش‌برورو باشد‪.‬‬ ‫در گ��زارش تازه‌ای که ازس��وی یکی از موسس��ات تحلیلی به‬ ‫ن��ام جاتو دینامیک منتش��ر ش��ده‪ ،‬می‌‌خوانی��م کراس‌اوورها و‬ ‫شاس��ی‌بلندها مصرف س��وخت خود را کام ً‬ ‫ال بهبود بخشیده‌اند‪.‬‬ ‫برای مثال تفاوت‌های بین فورد فوکوس و پسرعموی شاسی‌بلند‬ ‫آن یعنی اسکیپ را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬فوکوس مصرف س��وخت متوسط‪ 4/8‬لیتری‬ ‫در هر صد کیلومتر داش��ت‪ ،‬درحالی‌که مصرف س��وخت اسکیپ‬ ‫به ‪10/3‬لیتر در هر صد کیلومتر می‌رس��ید؛ اما در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫اوضاع کاملا برعکس ش��ده است‪ .‬مصرف س��وخت اسکیپ ‪9/4‬‬ ‫لیتر بود‪ ،‬درحالی‌که فوکوس ‪ 9/9‬لیتر س��وخت مصرف می‌کرد‪.‬‬ ‫ای��ن وضعیت تنها محدود به فورد نبود و دیگر خودروها وضعیت‬ ‫جالب‌تری دارند‪ .‬جاتو دینامیک به هوندا ‪ HR-V‬اشاره می‌کند‬ ‫که مصرف س��وخت متوس��ط ‪ ۸‬لیتری داشته که بهتر از مصرف‬ ‫س��وخت شورولت س��ونیک بوده و تنها کمی پرمصرف‌تر از فورد‬ ‫فیستا (مصرف ‪ 9/7‬لیتری) است‪.‬‬ ‫ب��ا بهبود روزافزون مصرف س��وخت‪ ،‬انعطاف‌پذیری و جذابیت‬ ‫ت زیادی اس��ت که‬ ‫کل��ی‪ ،‬شاس��ی‌بلندها و کراس‌اووره��ا م��د ‌‬ ‫خودروهای س��دان را پشت س��ر گذاشته‌اند‪ .‬س��دان‌ها در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬س��هم ‪ ۳۹‬درصدی از بازار خودرو امریکا داش��تند که ‪۱۲‬‬ ‫درصد بیشتر از سهم شاس��ی‌بلندها بود؛ اما سال پیش سدان‌ها‬ ‫تنه��ا ‪ ۲۷‬درصد از بازار را در اختیار داش��تند درحالی‌که س��هم‬ ‫شاسی‌بلندها ‪ ۴۱‬درصد بود و همین موضوع درباره کراس‌اوورها‬ ‫نیز صدق می‌کند‪.‬‬ ‫تعرفه‌های حمایتی را ‌ه نجات تولیدکنندگان می‌شود؟‬ ‫پای قطعه‌سازان روی پوست موز ارز‬ ‫آم��ار واردات قطعات منفصله خ��ودرو از چین و‬ ‫سایر کشورها در سال گذش��ته‪ ،‬تکان‌دهنده است‪.‬‬ ‫آماری که می‌توانس��ت حداقل بخش��ی از آن‪ ،‬سهم‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی و تنها درصد کمتری متعلق به‬ ‫س��بد واردات باشد‪ .‬درست در سالی که مزین به‌نام‬ ‫تولید و اش��تغال بود‪ ،‬آم��ار واردات قطعات خودرو‬ ‫حدود دوبرابر بیشتر از سال قبل‌تر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬آمار واردات قطعات خودرو‬ ‫که فروردین امسال یکی پس از دیگری منتشر شد‪،‬‬ ‫بیش از هر زم��ان دیگری گالیه‌های قطعه‌س��ازان‬ ‫در س��ال گذش��ته را تداعی می‌کند؛ از روزهایی که‬ ‫قطعه‌س��ازان از قطع شدن ارز مبادله‌ای برای خرید‬ ‫مواد اولیه و از کسادی بازار به‌دلیل واردات بی‌رویه‬ ‫قطع��ات گالیه داش��تند تا زمانی که قطعه‌س��ازان‬ ‫زیرزمینی بی��ش از هر زمان دیگ��ری بازار قطعات‬ ‫چین��ی را رون��ق می‌دادند و روزهای پ��ر هیاهویی‬ ‫اس��ت که صدای قطعه‌سازان داخلی به گوش کسی‬ ‫نمی‌رسید‪.‬‬ ‫ح��اال دیگ��ر آم��ار واردات قطعات گوی��ای همه‬ ‫مش��کالتی اس��ت که س��ال قبل بر قطعه‌س��ازان و‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی گذش��ته اس��ت‪ .‬روزهایی که‬ ‫به‌واس��طه توجه نش��دن به فرصت‌ه��ای پیش‌روی‬ ‫این صنعت استراتژیک و دارای ظرفیت‌های باال در‬ ‫افزای��ش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات قطعات‬ ‫خودرویی‪ ،‬باعث ش��ده تا برخی قطعه‌س��ازان را به‬ ‫زمی��ن بزن��د و برخی دیگر را از ادام��ه فعالیت‌های‬ ‫تولیدی ب��ازدارد و آنها را تنها به فکر واردات صرف‬ ‫مواد اولیه بیندازد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که فرصت‌های از دست رفته درست‬ ‫در روزهایی بوده که س��ال‪ 96‬به‌عنوان سال اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ :‬تولی��د و اش��تغال نامگ��ذاری و هر روز‬ ‫ب��ر افزای��ش تولی��دات داخلی و حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی تاکید‌ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال نه تنها سهم‬ ‫قطعه‌سازان داخلی در تولیدات داخلی خودروسازان‬ ‫آنگون��ه که انتظار می‌رفت‪ ،‬نب��ود؛ بلکه حتی برخی‬ ‫قطعه‌س��ازان نیز در قراردادهای خودرویی داخلی و‬ ‫مشترک دیده نشدند‪.‬‬ ‫اما چ��را حال و روز قطعه‌س��ازانی که هر روز دم‬ ‫از حمای��ت از آنها زده می‌ش��د و باره��ا دولتمردان‬ ‫از حمای��ت از آنه��ا و افزایش س��هم تولید قطعات‬ ‫خودروی��ی در س��اخت خودروها خب��ر داده بودند‪،‬‬ ‫امروز به‌گونه‌ای ش��ده که برخی قطعه‌سازان عطای‬ ‫تولید داخلی را به لقایش بخشیده‌اند و اکنون فقط‬ ‫ب��ه فکر پاس ک��ردن چک‌ها و گ��ذر از مرحله تراز‬ ‫کردن درآمد و هزینه‌های‌شان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه�ی ب�ه مش�کالت قطعه‌س�ازان در‬ ‫سال ‪96‬‬ ‫مشکالت یا دست‌اندازهای پیش‌پای قطعه‌سازان‬ ‫در س��ال گذش��ته کم نبود‪ ،‬با این حال بسیاری از‬ ‫قطعه‌س��ازان با کم‌وکاس��ت این صنعت ساختند و‬ ‫فعالی��ت خود را تا جای ممکن ادام��ه دادند اما در‬ ‫نیمه‌های س��ال گذش��ته ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان‬ ‫قطع ش��د و آمار واردات قطعات خودرو اوج گرفت‪.‬‬ ‫با این حال مجلس‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و خودروس��ازان اعالم کردند که آم��اده حمایت از‬ ‫قطعه‌س��ازان داخلی هس��تند‪ .‬از آذر س��ال گذشته‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬نه تنه��ا حمایتی از قطعه‌س��ازان داخلی‬ ‫نش��ده‪ ،‬بلکه همان حمایت‌های گذشته نیز رنگ‌و‬ ‫بوی خود را از دس��ت داده و قطعه‌س��ازان تنهاتر از‬ ‫گذشته شده‌اند‪.‬‬ ‫در همی��ن می��ان‪ ،‬بارها قطعه‌س��ازان نس��بت به‬ ‫افزایش تعرفه‌های قطع��ات خودرو گالیه کردند‪ ،‬با‬ ‫این حال آب از آب تکان نخورد و حتی خودروسازان‬ ‫نی��ز ب��رای بهبود س��از‌وکار فعالیت خودش��ان هم‬ ‫که ش��ده به کمک قطعه‌س��ازان نیامدند‪ .‬ازس��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ماجرای قدیمی بدهکاری خودروس��ازان به‬ ‫قطعه‌س��ازان همچنان ادامه دارد و هنوز بس��یاری‬ ‫از قطعه‌س��ازان موفق به دریافت طلب‌های خود از‬ ‫خودروسازان نشده‌اند‪.‬‬ ‫واردات و تولی��دات زیرزمین��ی‬ ‫قطعات خودرو نیز رو به افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی فعاالن این عرصه بر این باورند که‬ ‫گاه قطعات خودرو از چین و س��ایر کشورها‬ ‫وارد و ب��ه صورت زیرزمینی ب��ا پک‌های ایرانی‬ ‫بس��ته‌بندی و به‌عن��وان تولی��دات داخل��ی توزیع‬ ‫می‌ش��ود که این امر ضرر دوسویه به بازار و‬ ‫س��ال از قرارداده��ای جوینت‌ونچر خودروس��ازی‪،‬‬ ‫هن��وز س��هم قطعه‌س��ازان داخلی در ح��د همان‬ ‫‪20‬درص��د باقیمانده و تاکن��ون در هیچ قراردادی‬ ‫س��هم ‪40‬درصدی قطعه‌سازان داخلی اعمال نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت که هنوز از میان قراردادهای‬ ‫مشترک‪ ،‬تولیدات انگشت‌شماری در حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا قطعه‌سازان بی‌انگیزه شده‌اند؟‬ ‫به‌تازگی اصغر خسروش��اهی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از تدوین‬ ‫ط��رح تغیی��ر‬ ‫تعر فه‬ ‫واردات قطع��ه در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خب��ر داده و گفته که قوانی��ن و تعرفه‌های کنونی‬ ‫به‌هیچ‌عنوان از قطعه‌سازان داخلی حمایت نمی‌کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در حال حاضر تولید قطعه در کش��ور‬ ‫بیش��تر مربوط به محصوالت ایران‌خودرو و سایپا از‬ ‫جمل��ه خودروهای پژو و س��ایر تولیدات اس��ت‪ .‬اما‬ ‫درباره خودروهای جدید از جمله خودروهای چینی‬ ‫س��هم قطعه‌سازی پایین و قطعات در قالب ‪CKD‬‬ ‫وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح اس��ت که چ��ه عواملی‬ ‫دس��ت به دس��ت یکدیگ��ر داده‌اند ت��ا انگیزه‬ ‫قطعه‌سازان را کاهش داده و به‌عبارتی آنها‬ ‫را نس��بت به تولید قطع��ات خودرو کم‬ ‫کار کند؟‬ ‫قطعه‌سازان وارد می‌کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالت پیش‌روی قطعه‌سازان که‬ ‫بارها مقامات سازمان توسعه‌تجارت بر آن تاکید‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬افزایش س��هم قطعه‌سازان داخلی‬ ‫در قرارداده��ای خارج��ی یا مش��ترک‬ ‫خودروس��ازی اس��ت‪ .‬با گذشت دو‬ ‫خودرو ساز‬ ‫تجربه‬ ‫بررسی پرونده تاثیر خودرو در رشد اقتصادی کشور‬ ‫تجربه آفرود با مرسدس ‪G‬کالس ‪4×4‬‬ ‫موتور محرک صنعت‪ ،‬دنده عقب می‌رود‬ ‫خودروس��ازی بیشترین سهم را در رش��د اقتصادی کشور در‬ ‫بخ��ش صنعت دارد و طی س��ال‌های اخیر ب��ه نوعی یک موتور‬ ‫محرک برای آن بوده اس��ت‪ ،‬اما آینده این صنعت پس از خروج‬ ‫آمریکا از برجام چه خواهد شد؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬بیشترین میزان تولید ناخالص ملی ایران‬ ‫متکی به نفت اس��ت ام��ا در بخش صنایع یک��ی از مهم‌ترین‌ها‬ ‫صنعت خودرو کش��ور اس��ت که طی چندین سال گذشته و به‬ ‫خصوص پس از رفع تحریم‌ها توانست رشد خوبی را تجربه کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر سرمایه گذاران خارجی به کشور آمدند و امضای‬ ‫قراردادهای خودرویی‪ ،‬هرچند که به تعداد انگش��تان یک دست‬ ‫است‪ ،‬توانست موجب رشد این صنعت شود‪.‬‬ ‫آماره��ا نش��ان می‌دهد که صنعت خودرو س��هم ‪ 21‬درصدی‬ ‫در ایج��اد ارزش اف��زوده و همچنین س��هم ‪ 4‬درصدی در تولید‬ ‫ناخالص داخلی طی س��ال‌های اخیر داشته است و به نوعی یک‬ ‫موتور محرک برای صنعت کشور محسوب می‌شود‪ .‬سهم ارزش‬ ‫تولیدات خودرو از تولید صنعتی از ‪ 19/0‬درصد در س��ال ‪ 83‬به‬ ‫حدود ‪ 4‬درصد در س��ال ‪ 92‬کاهش‌یافت‪ .‬همچنین سهم تولید‬ ‫قطع��ات و بدنه نیز از تولید صنعتی از ‪ 4‬درصد در س��ال ‪ 83‬به‬ ‫ش یافت‪ .‬سهم ارزش تولیدات‬ ‫حدود ‪ 1/4‬درصد در سال ‪ 92‬کاه ‌‬ ‫صنایع خودرو و قطعه‌سازی از کل ارزش تولیدات بخش صنعت‬ ‫از ‪ 23/4‬درص��د در س��ال ‪ 83‬به حدود ‪5/4‬درصد در س��ال ‪92‬‬ ‫رس��ید و این امر دقیقا در زمانی بود که تحریم‌ها به بیش��ترین‬ ‫حد خود رس��یده بود‪ .‬اما از س��ال ‪ ،1393‬ورق برگشت و با رفع‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬نقش خودروس��ازی در رش��د اقتصادی ساالنه و تولید‬ ‫ناخالص داخلی پررنگ تر شد‪ .‬اما در تاریخ ‪ 18‬اردیبهشت امسال‬ ‫آمریکا رس��ما خروج خود را از برجام اع�لام کرد‪ .‬این به معنای‬ ‫بازگشت تحریم‌ها اس��ت و صنعت خودرو یکی از صنایعی است‬ ‫که این کشور مستقیما هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫حال سوال این است که با خروج آمریکا از برجام‪ ،‬اگر اروپایی‬ ‫ها به تعهدات خود عمل نکنند و ایران هم از این عهدنامه خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬چه تبعاتی گریبان صنعت خودروس��ازی کشور را خواهد‬ ‫گرفت؟ش��هرام آزادی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬اگر طرف اروپایی به تعهداتش عمل نکند و همچنین‬ ‫ای��ران به برجام پایبن��د نماند‪ ،‬پیش بینی می‌ش��ود که صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران مجددا به ش��رایط چندین س��ال قب��ل برگردد و‬ ‫رکود بر آن حکم فرما ش��ود‪.‬این کارش��ناس تاکید می‌کند‪ :‬این‬ ‫بس��یار غیر منطقی اس��ت که انتظار داش��ته باش��یم که تمامی‬ ‫قطعات صنعت خودرو کش��ور از داخل کشور تامین شوند‪ .‬حتی‬ ‫کشورهایی که دارای پیشرفته ترین تکنولوژی‌های تولید خودرو‬ ‫هستند مانند آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ژاپن و آمریکا هم تمامی قطعات را‬ ‫در کشور تولید نمی‌کنند و آن‌ها را از طریق تولید کنندگان بین‬ ‫المللی تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��هرام آزادی باور دارد که با به هم خوردن برجام‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫خودروس��ازان برای تامین قطعات بس��یار افزایش می‌یابد و این‬ ‫امر صدمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت خودروس��ازی وارد‬ ‫می‌کند‪.‬او همچنین بیان می‌کند‪ :‬نمی توان انکار کرد با ش��رایط‬ ‫جدید‪ ،‬س��یر صنعت خودرو نزولی خواهد ش��د و دیگر نمی‌توان‬ ‫انتظار رشد سالیانه ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصدی را برای آن داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو باور دارد که اگر راه‌های گریزی‬ ‫برای این تحریم‌ها وجود داش��ته باشد و شرکت‌هایی باشند که‬ ‫با ایران منافع مش��ترک داشته باش��ند‪ ،‬می‌توان کمی شرایط را‬ ‫تسهیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات خودرو امکان پذیر است؟‬ ‫یک��ی از راه‌های��ی که خودروس��ازان و کش��ورها از طریق آن‬ ‫ب��رای صنعت خودرو درآمدزایی می‌کنند صادرات محصوالت به‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت اما آیا این امر برای صنعت خودرو ایران‬ ‫امکان پذیر است؟‬ ‫ش��هرام آزادی همچنین در رابطه با امکان صادرات محصوالت‬ ‫داخل��ی به س��ایر کش��ورها می‌گوی��د‪ :‬خودروهایی ک��ه دارای‬ ‫پلتفرم‌های قدیمی هس��تند تنها قابلیت صادرات به کش��ورهای‬ ‫منطقه مانند عراق و س��وریه را دارند آن ه��م به تعداد محدود‪،‬‬ ‫به این دلیل که این کش��ورها هم استاندارد‌های سفت و سختی‬ ‫برای خودروهای واردات��ی دارند‪.‬او ادامه می‌دهد‪ :‬اگر محصوالت‬ ‫جدید ایران خودرو و سایپا که در حال توسعه و ساخت در داخل‬ ‫کش��ور هستند‪ ،‬در سطح کیفی باالیی قرار بگیرند می‌توان امید‬ ‫داشت که با صادرات این خودروها در سطح منطقه‪ ،‬رقابت نسبتا‬ ‫خوبی ایجاد کنیم‪.‬به نظر می‌رس��د که دولت آمریکا برای اجرای‬ ‫تحریم‌ها مصمم اس��ت و با این شرایط خودروسازی که به دلیل‬ ‫وابستگی بس��یاری از صنایع به آن‪ ،‬صنعت مادر و چرح محرک‬ ‫صنعت ایران پس از نفت محس��وب می‌شود‪ ،‬روند نزولی را پیش‬ ‫خواه��د گرفت و در بدترین ش��رایط به ش��رایط وخیم پیش از‬ ‫رف��ع تحریم‌ها بر می‌گردد‪.‬این امر عالوه بر تبعاتی مانند کاهش‬ ‫کیفیت و تیراژ خودروهای داخلی‪ ،‬در کاهش رش��د اقتصادی و‬ ‫تولید ناخالص داخلی بسیار تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫به باشگاه اتومبیل ‪ Monticello Motor Club‬رفتیم‬ ‫تا یک خودرو مرس��دس بن��ز ‪ 4×4 G550‬را در پارک ویژه‬ ‫آفرود این باش��گاه مورد بررس��ی قرار دهیم‪ .‬نی��روگاه این‬ ‫خودرو یک پیش��رانه ‪ V8‬چهارلیتری تویین‌توربو است که‬ ‫ت��وان خروجی آن معادل ‪416‬اس��ب‌بخار بوده و گش��تاور‬ ‫حاصل نیز برابر‪ 610‬نیوتن‌متر است‪ .‬یک گیربکس ‪7‬سرعته‬ ‫اتوماتی��ک‪ ،‬وظیف��ه انتقال نیرو به چرخ‌ه��ا را برعهده دارد‪.‬‬ ‫مدل این خودرو مربوط به س��ال ‪2017‬میالدی اس��ت و از‬ ‫رینگ‌های ‪ 22‬اینچی به همراه کمک‌فنرهای تنظیم‌شونده‬ ‫الکترونیکی و ‪3‬دیفرانسیل قفل‌شونده‪ ،‬بهره می‌برد‪.‬‬ ‫مرسدس یک شرکت بزرگ و قدیمی اتومبیل‌سازی است‬ ‫که هر کاری بخواهد انجام می‌دهد‪ .‬این ش��رکت در گذشته‬ ‫ابتکارات��ی همچ��ون خودروهای اس��پرت‪،gull-winged‬‬ ‫ترم��ز بادی در مس��ابقات لمانز ده��ه ‪1950‬میالدی و بدنه‬ ‫منیزیمی به همراه تعداد زیاد دیگری از ابداعات را به جامعه‬ ‫خودروس��ازی هدیه کرده اس��ت‪ .‬اینک مرس��دس بنز یک‬ ‫ابتکار دیگر را به معرض نمایش گذاشته و آن تولید عمومی‬ ‫اکس��ل‌های پورتال است‪ .‬اما دقیقا منظور از این اکسل‌های‬ ‫پورتال چیست؟‬ ‫مرگ و زندگی خودروهای ویژه آفرود اساسا به ارتفاع کف‬ ‫خودرو از سطح زمین بستگی دارد‪ .‬شرکت‌های خودروسازی‬ ‫یا دیگر ش��رکت‌های متفرقه که به توس��عه مدل‌های ویژه‬ ‫آفرود مش��غول هس��تند‪ ،‬درنخس��تین گام فاصله خودرو از‬ ‫س��طح زمی��ن را افزایش می‌دهند‪ .‬ای��ن کار به‌طور معمول‬ ‫از طریق بکارگیری فنرها و تایرهای بلندتر انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اما در این روش اکس��ل‌های خودرو چندان باال نمی‌‍‌آیند‪ .‬با‬ ‫استفاده از اکسل‌های پورتال‪ ،‬هم بدنه و هم محورها افزایش‬ ‫ارتف��اع پیدا خواهند کرد‪ .‬مجموعه‌ای از دنده‌ها گش��تاور را‬ ‫به‌طور عمودی منتقل می‌کنند‪ ،‬بنابراین پلوس‌ها می‌توانند‬ ‫در جایگاهی باالتر از مرکز چرخ‌ها قرار بگیرند‪ .‬البته در این‬ ‫روش از قابلیت‌های سنگ‌نوردی و یدک‌کشی خودرو نسبت‬ ‫به حالت استفاده از محورهای ثابت کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫خری��د یک مرس��دس ‪G550‬به قیمت ‪225‬ه��زاردالر با‬ ‫گلگیره��ای فیبرکربنی برآمده‪ ،‬کاری اس��ت که هرکس��ی‬ ‫مای��ل به انجام آن به‌منظور اس��تفاده در آفرود نیس��ت‪ .‬ما‬ ‫در مونتیس��لو روز شگفت‌انگیزی داشتیم‪ .‬این باشگاه حدود‬ ‫‪120‬هکتار مسیرهای گوناگون ویژه آفرود‪ ،‬از شیب‌های تند‬ ‫تانک آلمانی روی مین آفرود‬ ‫تا آبگیرهای منجمد را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫م��ا یک روز کامل را میان بس��تر رودخانه و انواع درختان‬ ‫به رانندگی پرداختیم و یک لندروور دیس��کاوری هم همراه‬ ‫ما بود‪ .‬در مس��یر از میان آبگیر ی��خ‌زده به ضخامت ‪ 4‬اینچ‬ ‫گذش��تیم‪ .‬با عبور لندروور ب��ه وزن تقریبی ‪1815‬کیلوگرم‬ ‫از روی یخ‌ها‪ ،‬اتفاقی نیفتاد اما مرس��دس بنز‪ 2722‬کیلویی‬ ‫به‌راحتی یخ‌ها را شکست‪ .‬برخی مواقع باید کاملا با احتیاط‬ ‫و آهس��ته عمل می‌کردیم‪ .‬رانندگی آهس��ته در مسیرهای‬ ‫آفرودی مانند کار در آش��پزخانه ب��ا بزرگترین چاقویی که‬ ‫در آنجا دارید‪ ،‬اس��ت‪ .‬در این حالت معموال قدرت پیش��رانه‬ ‫بیش از حد نیاز است و نکته اصلی آنجاست که بدانید کجا‬ ‫و چگونه از این نیرو استفاده کنید‪ .‬به هرحال جاهایی که با‬ ‫ای��ن خودرو می‌توانید از آنها عبور کنید‪ ،‬به‌طور قطع با یک‬ ‫خودرو عادی نمی‌توانید حتی به آنجا وارد شوید‪ ،‬چه برسد‬ ‫که از آن عبور کنید‪.‬‬ ‫یکی از همکاران ما درباره این خودرو چنین می‌گوید‪ :‬این‬ ‫خودرو نیز مانند تمام ‪ G‬واگن‌های مرس��دس بنز یک جور‬ ‫حس می‌شود‪ .‬ش��اید عجیب باشد اما یک مرسدس بنز ‪G‬‬ ‫واگن آنقدرها هم بزرگ نیس��ت‪ .‬ک��ف خودرو به اندازه یک‬ ‫جیپ‌چروکی اس��ت و طول آن ‪ 5‬اینچ کمتر از یک تویوتا‬ ‫کمری جدید است اما به‌دلیل طراحی خاصی که دارد از نظر‬ ‫روانی خیلی بزرگتر به‌نظر می‌آید‪.‬‬ ‫با وجود مس��یرهای صعب‌العبوری که از آنها گذر کردیم‪،‬‬ ‫مایه تعجب اس��ت که الس��تیک‌ها دچار آس��یب نش��دند‪.‬‬ ‫رانندگی با این نسخه در این‌گونه مسیرها مانند رانندگی با‬ ‫یک مرسدس بنز ‪G‬واگن استاندارد به نظر می‌رسد‪ .‬افزایش‬ ‫پهنای خودرو در این نس��خه به اندازه افزایش ارتفاع است‪.‬‬ ‫فرمان‌پذیری خودرو چندان جالب نبود و رانندگان کم‌تجربه‬ ‫ش��اید احساس کنند که انگار فرمان شکسته است‪ .‬اگر قاب‬ ‫فیبرکربن��ی گلگیر را ج��دا کنید‪ ،‬الس��تیک از بدنه بیرون‬ ‫می‌زند و چهره زشتی را پدیدار می‌کند‪.‬‬ ‫در تمام طول مس��یر نگران برخورد تخته‌سنگ‌ها به زیر‬ ‫خ��ودرو بودم که باعث می‌ش��د احتیاط را پیش��ه کنم‪ .‬این‬ ‫خودرو از آن دسته است که دوست دارید درباره رانندگی با‬ ‫آن برای دوستان خود ساعت‌ها حرف بزنید‪ .‬نکته شگفت‌آور‬ ‫آنجاست که رانندگی با نس��خه ‪ 4×4‬در جاده‌های معمولی‬ ‫با نمونه اس��تاندارد از نظر فرمان‌پذیری شتاب‌گیری و ترمز‬ ‫تفاوت چندانی ندارد و به‌دلیل طول کم‪ ،‬می‌توان در خیابان‬ ‫ب��رای آن جای پارک پیدا کرد‪ .‬البت��ه در ورود به پارکینگ‬ ‫منزل و گذر از زیر برخی روگذرها‪ ،‬مش��کالتی وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رانندگ��ی با ای��ن خودرو حتی با رینگ‌ه��ای ‪ 22‬اینچی‬ ‫چ چیز‬ ‫و تایره��ای خیابانی بس��یار هیجان‌انگیز اس��ت و هی ‌‬ ‫جلودارش نیس��ت‪ .‬این خ��ودرو به درد اف��راد خاص مانند‬ ‫فرمانده��ان نظامی می‌خورد که مش��اغل ویژه دارند و برای‬ ‫رسیدن به محل کار خود باید از مسیرهای سخت و ناهموار‬ ‫عب��ور کنند‪ .‬در کل خودرو همه فن‌حریفی اس��ت اما برای‬ ‫همه به یک اندازه کاربرد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫منبع‪roadandtrack :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫شتاب‌گیری تعجب‌آور رنو مگان ‪RS‬‬ ‫هاچ‌بک‌های داغ به‌طورمعمول برای جوانانی هستند که دنبال‬ ‫فضای کابین زیاد‪ ،‬پرفورمنس باال و قیمتی مناسب هستند‪ .‬البته‬ ‫از آنجای��ی که محصوالت مدرن فعلی قدرتی حدود ‪ ۳۰۰‬اس��ب‬ ‫بخار و بیشتر دارند‪ ،‬نرخ آنها نیز به ناچار باال رفته است‪.‬‬ ‫رن��و مگان ‪ RS‬یک می��وه ممنوعه ب��رای بازار امریکا اس��ت و‬ ‫به��ای پایه ‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۴۹۵‬پوندی دارد‪ .‬این خودرو از پیش��رانه‬ ‫‪ ۴‬س��یلندر ‪ 1/8‬لیتری توربو با قدرت ‪ ۲۷۶‬اس��ب بخار اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬تا زمانی که تنها به برگه مشخصات فنی نگاه کنید اوضاع‬ ‫خوب خواهد بود اما در دنیای واقعی داس��تانی دیگر برقرار است‪.‬‬ ‫ویدئ��وی جدیدی که در کانال یوتیوب ‪ AutoTopNL‬منتش��ر‬ ‫ش��ده ش��تاب‌گیری ضعیف مگان‪ RS‬و زمان طوالنی رسیدن آن‬ ‫به حداکثر س��رعت ‪ ۲۵۵‬کیلومتر در س��اعت را نشان می‌دهد‪ .‬در‬ ‫ویدئوی یادش��ده می‌بینیم که ش��تاب صفر ت��ا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت مگان ‪ RS‬جدید حدود ‪ 5/8‬ثانیه است‪ .‬این رکورد مشابه‬ ‫ش��تاب هوندا سیویک تایپ ‪ R‬اس��ت اما در نخستین تالش برای‬ ‫ثبت حداکثر سرعت‪ ،‬راننده حتی نتوانسته به سقف سرعت برسد‪.‬‬ ‫البته به محدوده یادش��ده نزدیک بود و س��رعت ‪ ۲۴۵‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت را ثبت کرد‪ .‬ش��اید مگان ‪ RS‬قدرت و شتاب‌گیری خوبی‬ ‫در دورها و سرعت‌های پایین داشته باشد اما زمانی که به سرعت‬ ‫‪ ۲۲۵‬کیلومتر در س��اعت برسد ش��تاب‌گیری آن مانند مواجهه با‬ ‫دیوار اس��ت‪ .‬م��گان در حدود ‪ ۳۷‬ثانیه به س��رعت ‪ ۲۲۵‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت می‌رس��د که کاملا قابل‌احترام است؛ اما ‪ ۷‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت آخری به ‪ ۴۸‬ثانیه دیگر زمان نی��از دارد‪ .‬این عملکرد به‬ ‫طرز بدی کند اس��ت‪ .‬همچنین رس��یدن از سرعت ‪ ۲۲۵‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت به ‪ ۲۵۵‬کیلومتر در ساعت به ‪ ۴۶‬ثانیه زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ AutoTopNL‬همچنین ویدئویی از مصاف هوندا سیویک تایپ‬ ‫‪ R‬و فورد فوکوس ‪ RS‬را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪24‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪9‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫میالدی اس��ت اما این س��دان فرانس��وی توانست در‬ ‫سال‪ 1982‬به‌عنوان خودرو سال اروپا دست پیدا کند‪.‬‬ ‫پس از رنو‪ 9‬نیز به ترتیب واکس��هال‌کاوالیر و فولکس‌‬ ‫واگن‌پولو در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫جایزه خودرو س��ال اروپا یکی از معتبرترین جوایز‬ ‫در صنعت خودروس��ازی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬برگزاری‬ ‫رقاب��ت انتخاب خودرو س��ال در اروپا از س��ال‪1964‬‬ ‫آغاز ش��د و تاکنون هرس��ال برگزار ش��ده است‪ .‬در‬ ‫ابت��دای برگ��زاری ای��ن رقاب��ت‪26 ،‬روزنامه‌ن��گار از‬ ‫‪9‬کشور به‌عنوان هیات‌داوران‪ ،‬خودرو سال را انتخاب‬ ‫می‌کردند ام��ا هم‌اکنون تعداد اعض��ای هیات‌داوران‬ ‫رقابت خودرو سال اروپا به ‪ 60‬نفر از ‪23‬کشور رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬امسال کراس‌اوور کوچک ولوو ‪ XC40‬پیروز‬ ‫این رقابت ش��ده و عنوان خودرو سال‪ 2018‬اروپا را‬ ‫کسب کرده است‪ .‬حال قصد داریم نگاهی بیندازیم به‬ ‫تمامی خودروهای سال اروپا از ‪ 1964‬تاکنون‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1983‬اروپا‬ ‫آئودی ‪100‬‬ ‫در س��ال‪ 1983‬پی��روزی دیگ��ری ب��رای آلمان‌ها و‬ ‫همین‌طور دومین پیروزی برای آئودی در رقابت خودرو‬ ‫سال اروپا رقم خورد‪ .‬در این سال نسل سوم آئودی‪100‬‬ ‫در جایگاه نخست قرار گرفت و رتبه‌های دوم و سوم هم‬ ‫به ترتیب به فورد سی‌یرا و ولوو‪ 760‬رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1984‬اروپا‬ ‫فیات‌اونو‬ ‫اونو (‪ )Uno‬هاچ‌بک کوچکی بود که در سال‪1984‬‬ ‫به‌عن��وان خودرو س��ال اروپ��ا انتخاب ش��ده و تعداد‬ ‫پیروزی‌های فیات در این رقابت‌ها را به ‪4‬عدد رساند‪.‬‬ ‫خودروهای پ��ژو ‪ 205‬و فولکس‌واگن گلف نیز بعد از‬ ‫اونو جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1964‬اروپا‬ ‫روور‪2000‬‬ ‫همان‌طور که گفته شد‪ ،‬رقابت‌های انتخاب خودرو‬ ‫سال اروپا از دهه‪ 60‬میالدی آغاز شد یعنی زمانی که‬ ‫صنعت خودرو بریتانیا هنوز خودروهای خالقانه‌ای را‬ ‫تولید می‌کرد‪ .‬یکی از ای��ن خودروها روور‪ 2000‬بود‬ ‫که با غلبه بر مرس��دس‌بنز‪ 600‬و خودرو موتور عقب‬ ‫هیلمن‌ایمپ توانس��ت عنوان نخستین خودرو سال‬ ‫اروپا را از آن خود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1965‬اروپا‬ ‫آستین‪1800‬‬ ‫در سال‪ 1965‬نیز بازهم عنوان خودرو سال اروپا به‬ ‫یک خودرو بریتانیایی رسید‪ .‬این خودرو آستین‪1800‬‬ ‫بود‪ .‬ممکن اس��ت این ماش��ین ام��روز قدیمی به نظر‬ ‫برس��د اما در آن س��ال‌ها یکی از مع��دود خودروهای‬ ‫دیفرانس��یل‌جلوی‪ ،‬ب��ازار ب��ود‪ .‬در رقاب��ت خ��ودرو‬ ‫س��ال‪ ،1965‬اتوبیانچی‌پریموال و فورد موس��تانگ به‬ ‫ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1966‬اروپا‬ ‫رنو‪16‬‬ ‫رنو تاکنون ‪ 6‬بار موفق به‌کسب عنوان خودرو سال‬ ‫اروپا شده و پس از فیات دومین خودروساز پرافتخار‬ ‫این رقابت به‌ش��مار می‌رود؛ اما این شرکت فرانسوی‬ ‫نخستین پیروزی خود در رقابت خودرو سال اروپا را‬ ‫در س��ال‪ 1966‬با مدل‪ 16‬به‌دس��ت آورد که انتخاب‬ ‫کاملا درس��تی بود زیرا رنو ‪ 16‬هاچ‌بک بسیار مدرنی‬ ‫به شمار می‌رفت‪ .‬در جایگاه‌های بعدی نیز رولزرویس‬ ‫سیلورشادو و اولدزمبیل تورنادو قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1967‬اروپا‬ ‫فیات‪124‬‬ ‫فی��ات با ‪ 9‬عن��وان پی��روزی در رقابت‌های خودرو‬ ‫سال اروپا‪ ،‬رکورد بیشترین پیروزی را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫کس��ب این افتخارات در سال‪ 1967‬با مدل‪ 124‬آغاز‬ ‫ش��د که در ش��وروی با نام الدا ‪ 2101‬تولید و عرضه‬ ‫می‌شد‪ .‬حتی بخش زیادی از ‪ DNA‬جعبه‌ای شکل‬ ‫الداری��وا که تا چند س��ال پیش همچن��ان به تولید‬ ‫می‌رس��ید نیز به فیات ‪ 124‬بازمی‌گشت‪ .‬رقبای این‬ ‫خودرو در رقابت س��ال ‪ 1967‬ب‌ام‌و ‪ 1600‬و جنسن‬ ‫‪ FF‬بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1968‬اروپا‬ ‫‪80 NSU Ro‬‬ ‫‪ 80 NSU Ro‬نخس��تین خودرو آلمانی به‌شمار‬ ‫تاریخچه‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1985‬اروپا‬ ‫اوپل‌کادت‬ ‫اوپ��ل‌کادت که در بریتانیا با نام آس��ترا ش��ناخته‬ ‫می‌شد در س��ال‪ 1985‬موفق شد جایزه خودرو سال‬ ‫اروپا را کسب کند‪ .‬رقبای اصلی این خودرو در رقابت‬ ‫آن س��ال رنو‪ 25‬و النچیا تم��ا بودند که به ترتیب در‬ ‫جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫معرفی خودروهای سال اروپا از ‪1964‬تا ‪1989‬‬ ‫برندگان اسکار خودرو اروپا‬ ‫می‌آمد ک��ه در رقابت خودرو س��ال اروپا به پیروزی‬ ‫رس��ید‪ .‬این خودرو به پیش��رانه وان��کل مجهز بود و‬ ‫همچنین تنها خودرو با موتور وانکل به‌ش��مار می‌رود‬ ‫ک��ه در ای��ن رقابت‌ها به پیروزی رس��یده اس��ت‪ .‬در‬ ‫رقاب��ت خودرو س��ال ‪ 1968‬خودروهای فیات‪ 125‬و‬ ‫س��یمکا‪ 1100‬هم به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1969‬اروپا‬ ‫پژو‪504‬‬ ‫‪ 504‬که توسط پینین‌فارینا طراحی شده بود‪ ،‬یکی‬ ‫از بهتری��ن و موفق‌ترین محصوالت پژو بوده و فروش‬ ‫باالیی را برای این ش��رکت به همراه داش��ت‪ .‬یکی از‬ ‫موفقیت‌های این س��دان فرانس��وی نیز کسب عنوان‬ ‫خودرو سال‪ 1969‬اروپا بود‪ .‬در این سال ب‌ام‌و ‪2500‬‬ ‫و آلفارومئو‪ 1750‬نیز دوم و سوم شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1970‬اروپا‬ ‫فیات ‪128‬‬ ‫فی��ات در س��ال‪ 1970‬نیز با م��دل‪ 128‬در رقابت‬ ‫خ��ودرو س��ال اروپا پیروز ش��ده و بدی��ن ترتیب به‬ ‫نخستین شرکتی تبدیل شد که دو بار جایزه بهترین‬ ‫خ��ودرو س��ال اروپا را کس��ب کرده اس��ت‪ .‬در پس‬ ‫فیات‪ 128‬نیز خودروهای اتوبیانچی ‪ A112‬و رنو‬ ‫‪ 12‬قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1971‬اروپا‬ ‫سیتروئن‪GS‬‬ ‫در سال‪ 1971‬س��یتروئن با مدل ‪GS‬برای نخستین‬ ‫بار موفق به دریافت جایزه خودرو سال اروپا شد‪ .‬در آن‬ ‫سال فولکس‌واگن ‪ K70‬هم در جایگاه دوم قرار گرفت‬ ‫درحالی‌که در رتبه سوم رقابت خودرو سال‪ 1971‬اروپا‬ ‫محصول دیگری از سیتروئن یعنی ‪ SM‬قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1972‬اروپا‬ ‫فیات‪127‬‬ ‫و بازهم فیات‪ .‬دو سال پس از کسب عنوان خودرو‬ ‫س��ال اروپا توس��ط مدل‪ ،128‬فیات برای سومین بار‬ ‫ب��ا مدل‪ 127‬موف��ق به دریافت این جایزه ش��د‪ .‬این‬ ‫موضوع نش��ان می‌دهد که فیات در آن س��ال‌ها چه‬ ‫خودروه��ای مدرن و خوب��ی تولید می‌کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در رتبه‌ه��ای بعدی رقابت س��ال‪ 1972‬نیز رنو‪ 15‬و‬ ‫مرسدس بنز‪ 350SL‬قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1973‬اروپا‬ ‫آئودی‪80‬‬ ‫س��رانجام در س��ال‪ 1973‬آلمان‌ها برای دومین بار‬ ‫ب��ا آئودی‪ 80‬در رقابت خودرو س��ال اروپا به پیروزی‬ ‫رس��یدند‪ .‬آئودی‪ 80‬با اختالف تنها ‪ 5‬امتیاز بیشتر از‬ ‫رنو‪ 5‬در جایگاه نخس��ت قرار گرفت درحالی‌که پس‬ ‫از رنو‪ 5‬نیز آلفارومئو آلفتا موفق به کس��ب مقام سوم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1974‬اروپا‬ ‫مرسدس بنز ‪ S‬کالس‬ ‫موضوع عجیبی اس��ت که درس��ت در آغاز بحران‬ ‫نفتی دهه‪ 70‬یک سدان لوکس به‌عنوان خودرو سال‬ ‫اروپا انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬این خودرو مرسدس‌بنز ‪S‬‬ ‫کالس ب��ود و تا به امروز تنها پیروزی مرس��دس بنز‬ ‫در این رقابت‌ها به‌ش��مار می‌رود‪ .‬پس از مرسدس بنز‬ ‫آلمان‌ها‪ ،‬مقام دوم در آن س��ال ب��ه فیات ‪ X‬و مقام‬ ‫سوم هم به هونداسیویک رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1975‬اروپا‬ ‫سیتروئن ‪CX‬‬ ‫با توجه به معرفی نس��ل اول فولکس‌واگن گلف در‬ ‫س��ال ‪ ،1974‬ممکن اس��ت انتظار داشته باشید این‬ ‫هاچ‌بک آلمانی به‌عنوان خودرو س��ال‪ 1975‬انتخاب‬ ‫ش��ده باشد اما در هیات‌داوران خودرو سال اروپا فقط‬ ‫روزنامه‌ن��گاران آلمانی حضور نداش��ته‌اند و به همین‬ ‫دلیل در س��ال‪ 1975‬سیتروئن ‪ CX‬به‌عنوان خودرو‬ ‫سال انتخاب شد درحالی‌که گلف در جایگاه دوم قرار‬ ‫گرفته و مقام سوم هم به آئودی‪ 50‬رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1976‬اروپا‬ ‫سیمکا ‪1307‬‬ ‫ممکن اس��ت امروز نامی از ش��رکت سیمکا نشنیده‬ ‫باش��ید‪ .‬این یک خودروس��از فرانس��وی ب��ود که در‬ ‫س��ال‪ 1979‬به زیرمجموعه پژو تبدیل ش��د اما پیش‬ ‫از آن در س��ال‪ 1976‬توانست عنوان خودرو سال اروپا‬ ‫را با س��ری‪ 1307‬خود کسب کند‪ .‬پس از سیمکا نیز‬ ‫ب‌ام‌و سری‪ 3‬و رنو‪ 30‬در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1977‬اروپا‬ ‫روور‪3500‬‬ ‫در س��ال‪ 1977‬یعن��ی ‪13‬س��ال پس‌ازاینکه روور‬ ‫نخس��تین جایزه خودرو سال اروپا را ازآن خود کرده‬ ‫بود‪ ،‬با جانش��ین مدل‪ 2200‬یعنی مدل جدی‪3500‬‬ ‫ب��رای دومین بار به جایزه خودرو س��ال اروپا دس��ت‬ ‫پیدا کرد‪ .‬روور‪ 3500‬بیش��تر به‌دلیل طراحی جذاب‬ ‫و پیش��رانه ‪ V8‬خ��ود این جایزه را کس��ب کرد‪ .‬این‬ ‫آخری��ن پیروزی یک خ��ودرو بریتانیای��ی در رقابت‬ ‫خودرو س��ال اروپا بود‪ .‬در رتبه‌های بعدی این س��ال‬ ‫هم آئودی‪ 100‬و فورد فی‌یستا قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1978‬اروپا‬ ‫پورشه‪928‬‬ ‫‪40‬سال پیش‪ ،‬پورشه‪ 928‬نخستین خودرو اسپرتی‬ ‫بود که موفق به کس��ب جایزه خودرو سال اروپا شد‪.‬‬ ‫همچنین این تنها پیروزی پورش��ه در کل تاریخ این‬ ‫رقابت‌ها تا به امروز به‌ش��مار می‌رود‪ .‬رقبای ‪ 928‬در‬ ‫سال‪ 1978‬نیز ب‌ام‌و سری‪ 7‬و فورد گرانادا بودند که‬ ‫به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1979‬اروپا‬ ‫سیمکا هورایزون‬ ‫شرکت فرانسوی سیمکا یک‌بار دیگر در سال‪1979‬‬ ‫نی��ز توانس��ت ب��ا هاچ‌بک م��درن هورای��زون جایزه‬ ‫خودرو س��ال اروپا را کس��ب کند‪ .‬این خودرو بعدها‬ ‫ب��ا برند تالبوت به بازار عرضه ش��د‪ .‬پس از هورایزون‬ ‫خودروهای فیات‌ریتم��و و آئودی‪ 80‬رتبه‌های دوم و‬ ‫سوم را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1980‬اروپا‬ ‫النچیا دلتا‬ ‫در ای��ن س��ال در نهای��ت النچی��ا توانس��ت برای‬ ‫نخس��تین‌بار هی��ات‌داوران خ��ودرو س��ال اروپ��ا را‬ ‫تحت‌تاثی��ر قرار دهد ت��ا مدل دلت��ای آن‌را به‌عنوان‬ ‫خودرو س��ال انتخاب کنند‪ .‬النچیا در س��ال‪ 1980‬با‬ ‫پی��روزی در برابر واکسهال‌آس��ترا (مق��ام دوم) و پژو‬ ‫‪( 505‬مقام سوم) به جایزه خودرو سال اروپا رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1981‬اروپا‬ ‫فورد اسکورت‬ ‫نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که این پیروزی‬ ‫را باید به‌حس��اب امریکا نوش��ت یا بریتانی��ا زیرا در‬ ‫س��ال‪ 1981‬فورد اسکورت به‌عنوان خودرو سال اروپا‬ ‫انتخاب شد که ازسوی بخش بریتانیایی فورد توسعه‬ ‫پی��دا کرده ب��ود‪ .‬درهرحال این ماش��ین با اختالفی‬ ‫جزئی باالتر از فیات پاندا و آستین مترو قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1982‬اروپا‬ ‫رنو ‪9‬‬ ‫رن��و ‪ 9‬یک��ی از خودروهای فراموش‌ش��ده دهه‪80‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1986‬اروپا‬ ‫فورد اسکورپیو‬ ‫در س��ال‪ 1986‬فورد اس��کورپیو در رقابت انتخاب‬ ‫خودرو س��ال اروپا در جایگاه نخس��ت ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫این دومین پیروزی فورد در این رقابت‌ها محس��وب‬ ‫می‌شد‪ .‬پس از اسکورپیو نیز خودروهای مرسدس بنز‬ ‫‪ E‬کالس و النچی��ا ‪ Y10‬در رتبه‌ه��ای بعدی جای‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1987‬اروپا‬ ‫اوپل‌اومگا‬ ‫تنها دو سال پس از اینکه اوپل با مدل کادت موفق‬ ‫به کسب جایزه خودرو سال اروپا شد‪ ،‬این برند آلمانی‬ ‫در سال‪ 1987‬بار دیگر توانست این جایزه را این بار با‬ ‫مدل اومگا از آن خود کند‪ .‬اوپل‌اومگا با غلبه بر آئودی‬ ‫‪ 80‬و ب‌ام‌و س��ری‪ 7‬که به ترتیب دوم و س��وم شدند‬ ‫توانست به این پیروزی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1988‬اروپا‬ ‫پژو‪405‬‬ ‫پژو‪ 405‬در سال‪ 1988‬با رکوردی فوق‌العاده موفق‬ ‫ش��د مقتدرانه در رقابت خودرو سال اروپا پیروز شود‪.‬‬ ‫این خودرو در رقابت آن س��ال‪ 464‬امتیاز کسب کرد‬ ‫که ‪ 212‬امتیاز بیش��تر خودرو دوم یعنی س��یتروئن‬ ‫‪AX‬بود‪ .‬جایگاه سوم هم به هوندا پریلود رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سال‪ 1989‬اروپا‬ ‫فیات‌تیپو‬ ‫فیات‌‌تیپو هم‌اکنون‪30‬سالگی خود را جشن گرفته‬ ‫اما نباید فراموش کرد که این ماش��ین در سال‪1989‬‬ ‫عن��وان خ��ودرو س��ال اروپا را کس��ب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫هیات‌داوران در آن س��ال اوپل وکترا و فولکس‌واگن‬ ‫پاسات را هم به‌عنوان خودروهای دوم و سوم انتخاب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تجربه رانندگی‬ ‫نخستین تجربه رانندگی با جیپ گرند‌چروکی ترک‌هاوک‬ ‫جیپ گرند‌چروکی ترک‌هاوک پاسخی به سوالی‬ ‫درباره ‪SUV‬ه��ای عملکردی اس��ت که هیچ‌کس‬ ‫نپرسیده است و تنها زمان مشخص خواهد کرد که‬ ‫آیا تقاضا برای آن وجود خواهد داش��ت یا هیچ‌کس‬ ‫توجهی به آن نمی‌کند‪ .‬درهرحال فیات‌کرایس��لر با‬ ‫نصب پیش��رانه ‪ 6/62‬لیتری ‪ V8‬سوپرشارژ هلکت‬ ‫در س��ینه جیپ گرندچروکی‪ ،‬این س��وپر‪ SUV‬را‬ ‫خلق کرده که س��فارش‌های خرید آن از هم‌اکنون‬ ‫پذیرفته می‌ش��ود و در ‪‌3‬ماهه چهارم امسال به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش��رانه هلکت ‪ 707‬اس��ب بخار قدرت و ‪875‬‬ ‫نیوتن‌مت��ر گش��تاور دارد ک��ه از طری��ق گیربکس‬ ‫‪ 8‬س��رعته ‪ TorqueFlite‬ارتق��ا یافت��ه ب��ه هر‬ ‫چهارچرخ منتقل می‌ش��ود؛ بنابرای��ن گرندچروکی‬ ‫ترک‌هاوک قوی‌ترین ‪ SUV‬دنیا به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫جی��پ اعالم کرده که این ماش��ین ظرف ‪ 3/5‬ثانیه‬ ‫از صفر به س��رعت ‪96‬کیلومتر در س��اعت می‌رسد‬ ‫ام��ا در نخس��تین امتحان خود توانس��ت عدد ‪3/4‬‬ ‫ثانیه را ثب��ت کند که به‌دلیل الن��چ خوب خودرو‬ ‫به دس��ت آمد؛ بنابراین گرندچروک��ی ترک‌هاوک‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر قوی‌ترین‪ ،‬س��ریع‌ترین ‪ SUV‬جهان هم‬ ‫لقب می‌گیرد‪.‬‬ ‫برای ش��روع حرکت با ای��ن خرس جهنمی آماده‬ ‫می‌شویم‪ .‬پای خود را روی ترمز قرار داده و به‌آرامی‬ ‫نگه م��ی‌دارم‪ .‬دکمه النچ روی کنس��ول مرکزی را‬ ‫فش��ار می‌ده��م‪ .‬دور موت��ور از ‪ 700 rpm‬به عدد‬ ‫ایده‌آل ‪ 1800‬تا ‪ rpm 2200‬می‌رس��د‪ .‬سیس��تم‬ ‫جدید رزرو گش��تاور‪ ،‬دور موتور را در ‪2200 rpm‬‬ ‫قرار می‌دهد و بوست سوپرشارژ را ‪ 4/6 psi‬افزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬این سیس��تم همچنین سوپرشارژر را برای‬ ‫رساندن هوا به س��یلندرها آماده می‌کند و بنابراین‬ ‫خودرو برای حرکت آماده می‌شود‪.‬‬ ‫پ��ای خود را روی پدال گاز فش��ار داده تا به کف‬ ‫خودرو می‌رس��د و س��پس پای چپ را از روی پدال‬ ‫ترمز برم��ی‌دارم‪ .‬در این هنگام‪ ،‬چرخ‌های جلو بلند‬ ‫می‌شوند‪ ،‬شانه‌هایم به عقب می‌روند و این هیوالی‬ ‫‪ 4/2‬تنی به سمت جلو شلیک می‌شود؛ اما با وجود‬ ‫ای��ن نیروی عظیم‪ ،‬به دلیل کشش��ی که سیس��تم‬ ‫چهارچرخ محرک فراهم می‌کند‪ ،‬هرگز خارج شدن‬ ‫خودرو از کنترل‪ ،‬احس��اس نمی‌ش��ود‪ .‬مهندس��ان‬ ‫کرایس��لر می‌گویند به همین دلیل اس��ت که گرند‬ ‫چروکی ترک‌هاوک النچ و شتاب‌گیری سریع‌تری از‬ ‫دوج چلنجر هلکت دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر برن��د جی��پ آق��ای «‪»Scott Tallon‬‬ ‫یادآوری می‌کند که این شرکت امریکایی سابقه‌ای‬ ‫طوالنی در زمینه س��اخت خودروهای عملکرد باال‬ ‫دارد‪ .‬این سابقه به سال‪ 1998‬و مدل گرند چروکی‬ ‫‪ 9/5‬لیمیت��د بازمی‌گردد که صف��ر تا ‪96‬کیلومتر را‬ ‫در ‪ 6/6‬ثانی��ه طی می‌کرد‪ .‬نس��ل اول گرندچروکی‬ ‫‪ SRT‬نیز در س��ال ‪ 2006‬با شتاب‪ 4/8‬ثانیه معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬حال نوبت به گرندچروکی ترک‌هاوک رسیده‬ ‫که خودرویی آفرود بوده و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای‬ ‫در پیس��ت دارد‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که جیپ در‬ ‫س��بد محصوالت خود مدل رانگلر را هم دارد که از‬ ‫توانایی‌های آفرود بی‌نظیری برخوردار است‪.‬‬ ‫از‌س��وی دیگر‪ ،‬در خانواده گرند چروکی نیز مدل‬ ‫تریل‌ه��اوک وجود دارد ک��ه بهتری��ن قابلیت‌های‬ ‫آف��رود را در کالس خ��ود دارد درحالی‌که در کنار‬ ‫آن ترک‌هاوک با بهترین سرعت در کالس خود قرار‬ ‫گرفته اس��ت؛ بنابراین گرندچروکی بدون شک یک‬ ‫‪ SUV‬ترکیبی همه‌کاره است‪ .‬برای مقایسه‪ ،‬قدرت‬ ‫نس��ل سوم پورش��ه کاین توربو که به‌تازگی معرفی‬ ‫شده به ‪ 550‬اس��ب بخار رسیده اما در خانواده این‬ ‫‪ SUV‬آلمانی مدلی با توانایی‌های آفرودی مش��ابه‬ ‫گرند چروکی تریل‌هاوک وجود ندارد‪.‬‬ ‫بازگردی��م به آزمای��ش رانندگی گرن��د چروکی‬ ‫خرس جهنمی‬ ‫ترک‌ه��اوک‪ .‬با چنین قدرت زیادی انتظار داش��تم‬ ‫ترک‌ه��اوک در رانندگ��ی معمولی کمی س��رکش‬ ‫وحش��ی باش��د که این‌گونه نبود‪ .‬در این خودرو بر‬ ‫س��کوت و پاالیش هم تاکید شده و بنابراین صدای‬ ‫سوپرش��ارژر چندان به گوش نمی‌رس��د اما صدای‬ ‫موت��ور با فش��ردن بیش��تر پ��دال گاز افزایش پیدا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬همچنین تعلیق نیز به‌طور حتم خش��ک‬ ‫اس��ت اما حت��ی در مس��یرهای پردس��ت‌انداز نیز‬ ‫کمک‌فنرهای تطبیقی خودرو سواری کاملا مناسبی‬ ‫را ارائه کردند‪.‬‬ ‫در این خودرو عالوه بر صفحه آمپر ‪7‬اینچی‪ ،‬یک‬ ‫نمایش��گر ‪ 4/8‬اینچی لمسی هم برای ارائه سیستم‬ ‫اطالعاتی‪-‬سرگرمی ‪ Uconnect‬تعبیه شده که در‬ ‫آن صفح��ه‌ای با نام ترک‌ه��اوک پرفورمنس وجود‬ ‫دارد و آمار و اطالعات رانندگی در پیس��ت را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬فیات‌کرایس��لر ادعا ک��رده که ترک‌هاوک‬ ‫مس��افت ‪۴۰۰‬متر را در عرض ‪ 6/11‬ثانیه طی کرده‬ ‫و می‌توان��د به حداکث��ر س��رعت ‪ 290‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت دس��ت پیدا کند‪ .‬همچنین برای توقف این‬ ‫غول وحشی نیز ترمزهای جدید برمبو با کالیپرهای‬ ‫زردرنگ شش پیستونه در جلو (این بزرگترین ترمز‬ ‫جل��وی اس��تاندارد در محصوالت جیپ محس��وب‬ ‫می‌شود) و ‪4‬پیس��تونه در عقب در نظر گرفته شده‬ ‫که خودرو را از س��رعت ‪96‬کیلومتر در س��اعت در‬ ‫کمتر از ‪35‬متر متوقف می‌کند‪.‬‬ ‫ما فرصتی برای آزمایش این ادعاها نداش��تیم اما‬ ‫توانس��تیم ترک‌ه��اوک را به پیس��ت جدید ‪Club‬‬ ‫‪ Motorsports‬ببری��م ک��ه ‪4‬کیلومتر طول دارد‪.‬‬ ‫هنگام بازگشت به جاده‌های عمومی‪ ،‬سیستم حفظ‬ ‫حرکت میان خطوط عملکرد دقیقی نداشت چرا که‬ ‫گاه��ی اوقات خودرو را بین خطوط نگه می‌داش��ت‬ ‫اما در برخی موارد هم با خارج شدن ماشین از بین‬ ‫خطوط واکنشی نشان نمی‌داد‪.‬‬ ‫قیم��ت گرند چروکی ترک‌ه��اوک از ‪ 85‬هزار و‬ ‫ن را‬ ‫‪990‬دالر آغاز می‌ش��ود اما به‌راحتی می‌توان آ ‌‬ ‫ب��ه خودرویی ‪ 100‬ه��زار دالری تبدیل کرد‪ .‬نمونه‬ ‫مورد آزمایش من ‪ 99‬هزار و ‪ 965‬دالر قیمت داشت‬ ‫ک��ه حدود ‪20‬ه��زار دالر از م��دل ‪ SRT‬گران‌تر‬ ‫است‪ .‬آپش��ن‌های این ماشین ش��امل پکیج ‪5‬هزار‬ ‫دالری چرم داخلی‪ ،‬سیس��تم صوت��ی و اطالعاتی‪-‬‬ ‫سرگرمی ارتقاءیافته‪ ،‬سان‌روف‌پانورامیک دوقسمتی‬ ‫و پکیج بکسل‌تریلر به همراه رینگ‌های آلومینیومی‬ ‫فورج‌کاری شده س��بک‌تر با الستیک‌های سه‌فصل‬ ‫پیرلی ‪ P-Zero‬می‌شود‪.‬‬ ‫از پش��ت فرم��ان ترک‌ه��اوک‪ ،‬کاپ��وت عضالنی‬ ‫برجس��ته ب��ا دو خروجی هوای داغ دیده می‌ش��ود‬ ‫درحالی‌ک��ه این خودرو همچنین از س��ر اگزوزهای‬ ‫چهارتای��ی منحصربه‌ف��رد‪ ،‬طراحی جدی��د دماغه‪،‬‬ ‫چراغ‌های جلوی منحصربه‌فرد و غربیلک فرمان ‪D‬‬ ‫ش��کل با پدال‌های تعویض دنده هم س��ود می‌برد؛‬ ‫مانند ‪ ،SRT‬ترک‌هاوک هم ‪ 5/2‬س��انتی‌متر ارتفاع‬ ‫کمتری از نس��خه‌های معمولی گرند چروکی دارد‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی‌های این ماش��ین نیز می‌توان به بچه‬ ‫گلگیره��ای همرنگ بدنه‪ ،‬نش��ان سوپرش��ارژ روی‬ ‫درها و نش��ان ‪ Trackhawk‬روی غربیلک فرمان‬ ‫و پشتی صندلی‌های عقب اشاره کرد‪ .‬در داخل نیز‬ ‫قطعاتی با تریم فیبر کربنی کار شده است‪.‬‬ ‫نیروگاه سوپرش��ارژ ای��ن ‪ SUV‬امریکایی دارای‬ ‫بل��وک چدنی و میل‌لنگ فوالدی فورج‌کاری ش��ده‬ ‫و ب��رای اطمین��ان از نبود مش��کلی‪ ،‬ت��ا دور موتور‬ ‫‪13 rpm‬ه��زار مورد آزمایش قرار گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫این موتور همه‌چیز از پیس��تون‌ها و شاتون‌ها گرفته‬ ‫تا سرس��یلندر و س��وپاپ‌های اگزوز ارتقا پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بس��یاری از اج��زای محرک برای‬ ‫تحمل گش��تاوری بیشتر طراحی ش��ده‌اند و حتی‬ ‫ب��رای جلوگیری از کاهش فش��ار روغ��ن در هنگام‬ ‫ش��تاب‌گیری نیز ی��ک اویل پمپ جدی��د برای آن‬ ‫توسعه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬اصالحات زی��ادی هم برای خنک‬ ‫ماندن پیشرانه انجام شده‪ ،‬به‌ویژه در هنگام رانندگی‬ ‫در پیس��ت درحالی‌که سیس��تم سوخت‌رسانی هم‬ ‫به‌منظ��ور تامین نیاز موتور ب��ا دو پمپ جدید ارتقا‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ترک‌هاوک دارای ‪5‬حالت رانندگی گوناگون است‬ ‫که یکی از آنها حالت پیست نام دارد‪.‬‬ ‫در این حال��ت زمان تعویض دن��ده گیربکس در‬ ‫مقایس��ه با حالت اتوماتیک ‪ 68‬درصد کاهش یافته‬ ‫و تعلیق نیز س��فت‌تر می‌گردد‪ .‬عالوه بر این در این‬ ‫حالت فرمان برای عملکرد در پیست تنظیم می‌شود‬ ‫و سیستم چهارچرخ محرک ‪30‬درصد از قدرت را به‬ ‫چرخ‌های جلو ‪70‬درصد را به چرخ‌های عقب ارسال‬ ‫می‌کند‪ .‬دیگر حالت‌های رانندگی خودرو نیز شامل‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬اسپرت‪ ،‬برف و یدک‌کشی می‌شود‪.‬‬ ‫اما افزای��ش عملکرد ترک‌ه��اوک موجب کاهش‬ ‫توانایی‌های آفرود آن نش��ده اس��ت زیرا این س��وپر‬ ‫‪ SUV‬به سیس��تم چهارچرخ مح��رک ‪Quadra‬‬ ‫‪ Trac‬جی��پ به همراه دیفرانس��یل لغزش محدود‬ ‫الکترونیکی مجهز اس��ت‪ .‬همچنی��ن ترک‌هاوک از‬ ‫اکس��ل عقب قوی‌ت��ری هم برخوردار ش��ده که آن‌‬ ‫را قادر می‌س��ازد تا بیش از ‪ 2/3‬تن را بکس��ل کند‪.‬‬ ‫ترک‌ه��اوک در کارخان��ه دیتروی��ت در کنار دیگر‬ ‫مدل‌های گرند چروکی تولید می‌ش��ود‪ .‬ترک‌هاوک‬ ‫نیز مانن��د ‪ SRT‬نمونه‌ای تولید محدود اس��ت اما‬ ‫هنوز اعالم نش��ده که تولید ساالنه آن چقدر خواهد‬ ‫بود و آیا کمتر از تولید ‪2500‬دستگاهی ‪ SRT‬است‬ ‫یا نه‪ .‬به‌طورکلی به‌عنوان نتیجه‌گیری نهایی می‌توان‬ ‫گفت جیپ گرند چروکی ترک‌هاوک ممکن است به‬ ‫س��والی پاسخ داده باشد که هیچ‌کس آن‌را نپرسیده‬ ‫اما پاس��خ تمام عالقه‌مندان به آن این است که بله‬ ‫لطفا‪.‬‬
‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬ضعف مدیریت‪ ،‬مشکل تولید است‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 19‬خرداد‪ 24 1397‬رمضان ‪9 1439‬ژوئن‪ 2018‬سال دوم شماره‪18‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تورم صنعت خودرو با ارتقای بهره‌وری‬ ‫کنترل نمی‌شود‬ ‫ش�هرام آزادی‪ ،‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬کنترل نرخ خ��ودرو با تکیه بر‬ ‫ارتقای بهره‌وری در حالی از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت که به طور قطع این تاثیر تا اندازه مشخصی است چراکه زیرساخت‌های‬ ‫تولید در صنعت خودرو ایران قدیمی اس��ت و از فناوری جدید و پش��رفته‌ای بهره‬ ‫نمی‌برد که در این ش��رایط نمی‌توان انتظار داش��ت بدون س��رمایه‌گذاری‪ ،‬شاهد‬ ‫تحول چندانی درزمینه بهره‌وری در تولید خودرو باش��یم‪ .‬تاکیدات مطرح ش��ده‬ ‫مبنی بر اینکه با ارتقای بهره‌وری بتوانیم تغییرات قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز‬ ‫و تورم س��االنه که از بیرون به خودروس��از تحمیل می‌شود را جبران کنیم‪ ،‬قاعدتا‬ ‫امکانپذیر نخواهد بود زیرا اگر این امکان وجود داش��ت‪ ،‬باید همه هزینه‌ها در سایر‬ ‫صنایع از جمله صنعت ساختمان‪ ،‬پتروشیمی و سایر صنایع را با تکیه بر بهره‌وری‬ ‫کنترل می‌کردیم و مانع از افزایش قیمت‌ها و تورم می‌ش��دیم و با تحقق این روند‪،‬‬ ‫تورم ساالنه را به صفر درصد می‌رساندیم‪ .‬بر این اساس اظهارات مطرح شده مبنی‬ ‫بر کنترل نرخ با تکیه بر ارتقای بهره‌وری چندان منطقی نیست‪ .‬اگر صنعت خودرو‬ ‫روی زیرس��اخت‌های تولید و فناوری س��رمایه‌گذاری و ب��ا تکیه بر آن محصوالت‬ ‫جدیدی با س��طح کیفی ب��اال وارد بازار کن��د‪ ،‬می‌توان تا اندازه زیادی نس��بت به‬ ‫جبران هزینه‌ها اقدام کرد اما مش��کل این اس��ت که هم اکنون این زیرس��اخت‌ها‬ ‫در صنعت خودرو وجود ندارد و س��رمایه‌گذاری چندانی در این بخش انجام نشده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین نمی‌توان انتظار کنترل نرخ با تکیه بر این روش‌ها را داشت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط تنها راهکار جبران هزینه‌های خودروس��ازان‪ ،‬افزایش نرخ است و اگر این‬ ‫تصور وجود داشته باشد که خودروساز داخلی بدون افزایش قیمت‌ها قادر به ادامه‬ ‫کار اس��ت‪ ،‬تصوری اش��تباه خواهد بود‪ .‬اکنون این پرس��ش مطرح می‌شود که در‬ ‫س��الی که با نام حمایت از کاالی داخلی نام‌گذاری شده چگونه اجازه داده می‌شود‬ ‫خودروهای خارجی بدون آنکه نظارتی بر نرخ تمام شده آنها انجام شود‪ ،‬وارد کشور‬ ‫ش��ود اما از سوی دیگر گلوی تولیدکننده داخلی را می‌فشاریم و انتظار داریم ضرر‬ ‫و زیان ناش��ی از تغییرات اقتصادی را بدون افزای��ش قیمت‌ها جبران کند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط عنوان می‌شود افزایش عمق س��اخت داخل می‌تواند کمک بزرگی برای‬ ‫صنعت خودرو و کنترل هزینه‌های آن باشد‪ ،‬این در حالی است که داخلی‌سازی در‬ ‫قطعات و سیستم‌هایی تاثیرگذار است که تیراژ باالیی ندارند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!