صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۱۷

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 17

هفته نامه روزگار خودرو شماره 17

‫خرید خودرو‬ ‫یا سپرده‌گذاری در بانک؟‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در سال ‪2030‬‬ ‫پژو بر تعهدات خود‬ ‫پایبند می‌ماند‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫بیماری تب‌دار‬ ‫انحصار بازار دلیل‬ ‫سختگیری شورای رقابت‬ ‫ورود برقی‌ها باید‬ ‫کارشناسانه باشد‬ ‫مشکلی برای‬ ‫همکاری با‬ ‫اروپایی‌ها‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ناگفته‌هایی از داستان شکل‌گیری اولیه «خودرو ملی»‬ ‫پدرگمنام سمند‬ ‫درآمد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫درب��اره تاریخچه س��مند تاکن��ون مطالب‬ ‫زی��ادی در روزنامه‌ها‪ ،‬س��ایت‌ها و مجله‌های‬ ‫گوناگون منتشر ش��ده‌ که برخی به واقعیت‬ ‫نزدیک بوده و برخی دیگر نیز درس��ت نبوده‬ ‫و به نظر می‌رس��د بیش��تر براساس شایعه یا‬ ‫حدس و گمان بیان شده‌اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازآنجایی‌که س��مند بخ��ش جدایی‌ناپذیر‬ ‫از تاری��خ صنعت ایران اس��ت‪ ،‬برآن ش��دیم‬ ‫تا ضم��ن بازگو کردن برخ��ی حقایق در‌باره‬ ‫این خودرو‪ ،‬طراح س��مند را نیز که تاکنون‬ ‫هیچ‌‌گاه نامی از وی برده نش��ده‪ ،‬به همگان‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫رويارويي ‪ 5‬اس‌يو‌وي دوست‌داشتني‬ ‫‪10‬‬ ‫شاخ به شاخ‬ ‫غول‌ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قطعه‌سازان باید برای همراهی‬ ‫با خودروسازان روزآمد شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارشی از نیم‌قرن تولید موتورسیکلت در کشور‬ ‫صادرات به واردات ختم شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازار متعادل خودروهای داخلی در مقابل وارداتی‌ها نامتعادل‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خودرو تهران درباره‬ ‫آخری��ن وضعیت بازار خودروه��ای داخلی گفت‪ :‬پ��س از افزایش نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی برخی خودروهای داخلی در طی روزهای گذش��ته‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاه��ش نرخ ب��ازار برخی خودروه��ای داخلی و کاه��ش اختالف نرخ‬ ‫کارخانه و بازار بودیم‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران با اش��اره به افزایش عرضه خودروهای داخلی گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫خودروس��از پس از افزایش قیمتی که داش��تند از روز سه‌ش��نبه هفته‬ ‫گذشته عرضه خودرو به بازار را افزایش دادند و به همین دلیل وضعیت‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو در سال ‪2030‬‬ ‫بازار خودروهای داخلی کمی متعادل‌تر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬البت��ه دو نرخی قیمت‌ها هنوز وجود دارد اما این‬ ‫اختالف افزایش پیدا نکرده اس��ت و چنانچه ت��ا چند روز آینده عرضه‬ ‫به همین ش��کل انجام شود اختالف نرخ کارخانه و بازار کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو با اشاره به کاهش نرخ برخی خودروهای داخلی‬ ‫در طی هفته جاری گفت‪ :‬به طور نمونه نرخ س��مند‪ EF ۷‬روند کاهش‬ ‫داشت و در انواع خودروهای گروه پژو شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه‌داران و فروش��ندگان خ��ودرو تهران در‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫وزارت‌خانه‬ ‫دو پروژه‌ عمرانی در سرپل‌ذهاب افتتاح شد‬ ‫مشکلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی وجود ندارد‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران‌خ��ودرو‪ ،‬هم زمان با حل��ول ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬پروژه عمرانی خود در سرپل ذهاب را افتتاح کرد‪ .‬پس از‬ ‫برگزاری مراس��م جشن نیکوکاری‪ ،‬شب یلدا‪ ۲۲ ،‬بهمن و اکران‬ ‫فیلم س��ینمایی صفر تا س��کو با حضور عوامل فیلم در منطقه‬ ‫سرپل ذهاب‪ ،‬بار دیگر گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای ایفای‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی خود مراسم س��ال نو را در این منطقه‬ ‫برگزار کرد‪ .‬بیس��ت و یکم آبان ‪ ۹۶‬تاریخی فراموش نش��ده در‬ ‫ایران است زیرا زلزله‌ای ‪ ۷/۳‬ریشتری کرمانشاه را لرزاند و باعث‬ ‫خرابی خانه‌های س��رپل ذهاب ش��د‪ .‬بسیاری بی‌خانمان شدند و‬ ‫مشکالت آنها هنوز ادامه دارد‪ .‬در این راستا برخی سازمان‌ها برای‬ ‫همدردی با مردم زلزله زده این منطقه مراسم‌های ملی خود را در‬ ‫سرپل ذهاب برگزار کردند که از جمله گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫نوروز ‪ ۹۷‬همراه با مردم این منطقه سال نو را آغاز کرد‪ .‬برگزاری‬ ‫مراسم سال نو در چادر همراه زلزله‌زدگان‪ ،‬توزیع غذای شب عید‬ ‫در روستای قلمه و اختصاص هدایا به کودکان ‪ 6‬روستای همجوار‬ ‫س��رپل ذهاب از جمله برنامه‌های انجام شده این خودروساز بود‪.‬‬ ‫تهی��ه لباس‌های رنگی برای زنان داغدیده ‪ 6‬روس��تای همجوار‬ ‫س��رپل ذهاب به منظور اجرای س��نت دیرین مردم در تعویض‬ ‫لب��اس عزا از دیگر کارهایی بود ک��ه ایران‌خودرو در این منطقه‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین به تاخیر انداختن پرداخت اقساط محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو که پیش از این توس��ط مشتریان خریداری شده نیز‬ ‫از دیگر اقدامات این خودروس��از برای کاهش دغدغه هموطنان‬ ‫زلزل��ه زده بود‪ .‬گروه صنعتی ایران‌خودرو از روزهای ابتدایی پس‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکی��د کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تدابیر اندیش��یده ش��ده خروج امریکا از برج��ام تاثیری بر‬ ‫همکاری‌های خارجی صنعت خودرو از جمله با خودروس��ازان‬ ‫اروپایی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت‬ ‫خودروی م��ا ارتباطی با صنعت خودروی امریکا نداش��ت که‬ ‫بخواهد از اقدام این کشور متاثر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در روابط ما با کش��ورهای اروپایی نیز‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه کشورهای‬ ‫اروپای��ی تاکید کرده‌اند که به روابط اقتص��ادی با ایران ادامه‬ ‫از وقوع زلزله در منطقه سرپل ذهاب چادر فرهنگی هنری خود با‬ ‫نام «هیوا» برپا کرده و به درخواست خانواده‌ها تا زمان بازگشت‬ ‫زندگی به ش��رایط عادی‪ ،‬این چادر در محل مس��تقر خواهد بود‪.‬‬ ‫چ��ادر هیوا به معنی امید با کمک‌ه��ای مالی کارکنان و مدیران‬ ‫ایران‌خ��ودرو و ایس��اکو برپا ش��ده و ضمن اج��رای برنامه‌های‬ ‫فرهنگی همچون موس��یقی و تئاتر‪ ،‬وسایل بازی برای کودکان‬ ‫تدارک دیده است‪ .‬برنامه‌های این خودروساز در قالب پروژه‌های‬ ‫عمرانی برای مردم کرمانش��اه ادامه دارد و به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫اجرای دو پروژه عمرانی ش��امل اجرای سیستم نوین آب‌رسانی‪،‬‬ ‫لوله‌کشی آب آشامیدنی و بازسازی مسجد دارالسالم که در زلزله‬ ‫تخریب شده بود را از مبعث مبارک حضرت محمد صلی‌اهلل علیه‬ ‫و آله در روس��تای «قلمه» شهرس��تان س��رپل ذهاب آغاز و هم‬ ‫زم��ان با فرا رس��یدن ایام ماه مبارک رمض��ان از آن بهره‌برداری‬ ‫ک��رد‪ .‬روس��تای قلمه با جمعیت بالغ ب��ر ‪ ۳۰۰‬نفر در فاصله ‪۱۸۰‬‬ ‫کیلومتری کرمانش��اه واقع ش��ده اس��ت‪ .‬س��اکنان این روستا به‬ ‫دلیل عدم وجود آب ش��رب مناس��ب و بهداشتی در معرض انواع‬ ‫بیمارهای واگیردار ناش��ی از آلودگی آب قرار داشتند و مشکالت‬ ‫مختلف پوستی‪ ،‬گوارشی و‪ ...‬خانواده‌ها را تهدید می‌کرد‪ .‬از این‬ ‫رو حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ایران‌خودرو‪ ،‬پس از گذر‬ ‫از بحران اولیه با نیازس��نجی از منطقه پروژه‌هایی را برای بهبود‬ ‫ش��رایط زندگی بازماندگان زلزله طراحی ک��رده و در زمان‌های‬ ‫مختلف اجرایی می‌کند که دو پروژه مذکور نیز ذیل این اقدامات‪،‬‬ ‫اجرا شده و به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬بنابراین هیچ‬ ‫مش��کلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و‬ ‫این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر تمام قراردادهای خارجی منعقد شده‬ ‫با خودروسازان خارجی طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال‬ ‫انجام است‪ .‬صالحی‌نیا در پایان اظهار کرد‪ :‬بر اساس تجربه‌ای‬ ‫که از گذشته وجود داشت در قراردادهای جدید صنعت خودرو‬ ‫موارد الزم برای عدم قطع همکاری خودروس��ازان خارجی از‬ ‫جمله از بعد سرمایه‌گذاری آنها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عرضه محصول‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطالعیه‌ای اعالم کرد‬ ‫عرضه محصول ‪ ۲۰۰۸‬فقط در چارچوب بخشنامه‌های فروش ایران‌خودرو‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬به عنوان نخس��تین محصول مونتاژ‌ش��ده در‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران‌خودرو و پژو‌(ایکاپ)‬ ‫است‪ .‬این خودرو به‌عنوان نخستین کراس‌اوور شرکت پژو‬ ‫در ایران ش��ناخته می‌شود‪ .‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬را می‌توان نخستین‬ ‫محصول مونت��اژ داخلی بعد از برجام دانس��ت که حاصل‬ ‫قرارداد ایران‌خودرو و پژو است‪.‬‬ ‫بر اس��اس توافق بین طرف ایرانی و فرانسوی و شرایطی‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دولت یازدهم اعالم‬ ‫کرده است‪ ،‬خودروهایی در این کارخانه تولید می‌شود که‬ ‫کمتر از ‪ ۳‬س��ال از طراحی و تولید آنها در بازار روز جهان‬ ‫گذشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت ایکاپ در فاز نخست داخلی‌سازی ‪ ۳‬خودرو پژو‬ ‫‪ ،۲۰۰۸‬پ��ژو ‪ ۳۰۱‬و پژو ‪ ۲۰۸‬را در دس��تور کار دارد و بر‬ ‫اساس پیش‌شرط‌های انجام‌شده از سوی وزارتخانه‪ ،‬باید در‬ ‫مدت ‪ ۳‬سال این خودروها به ‪ ۸۰‬درصد عمق ساخت داخل‬ ‫دست یابند‪ .‬همچنین در کنار این ‪ ۳‬خودرو قرار است پژو‬ ‫‪ ۵۰۸‬وارد بازار خودرو شود اما درباره داخلی‌سازی آن هنوز‬ ‫اما و اگرهایی مطرح است‪.‬‬ ‫پژو در طراحی ‪ ۲۰۰۸‬س��بک جدی��دی را اجرا کرد که‬ ‫می‌توان گفت مش��تری با یک محصول زیبا روبه‌رو اس��ت‪.‬‬ ‫بدنه عضالنی با خطوط قوس‌دار‪ ،‬یک خودرو زیبا و اسپرت‬ ‫را تش��کیل داده که با جزئیات دقیق‪ ،‬بس��یار کامل ش��ده‬ ‫است‪ .‬چراغ‌های جلو با طراحی جدید و به‌روز با جلو پنجره‬ ‫کروم��ی رنگ‪ ،‬نمای خاصی را ایج��اد کرده‌اند‪ .‬بخش‌های‬ ‫پالس��تیکی به ش��کل عمده در بدنه به کار رفته اس��ت و‬ ‫چراغ‌های دایره‌ای مه‌شکن جلو شباهت زیادی با چراغ‌های‬ ‫رنو‌کپچر دارند‪.‬‬ ‫ارتفاع خودرو برای یک کراس‌اوور کوچک مناسب به نظر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬بخش عقب خودرو نیز از لحاظ کیفیت طراحی‪،‬‬ ‫مانند نمای جلویی‪ ،‬اس��تاندارد باالیی دارد که نمونه آن را‬ ‫می‌ت��وان در چراغ‌های عقب زیب��ا و هماهنگ با چراغ‌های‬ ‫جلو دید‪ .‬نش��انه‌های طراحی اس��پرت در تمام بخش‌های‬ ‫کابین دیده می‌شود و غربیلک فرمان را نیز می‌توان بخش‬ ‫شاخص آن دانست‪ .‬خودروهای فرانسوی پژو و رنو همیشه‬ ‫ایمنی را در رأس کار خود قرار داده‌اند و محصوالت آنها را‬ ‫می‌توان جزو ایمن‌ترین خودروها دانس��ت و پژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز‬ ‫از این موضوع پیروی می‌کند‪ .‬از جمله امکانات ایمنی این‬ ‫خودرو می‌توان به ‪ ۶‬کیسه‌هوای ایمنی‪ ،‬شبکه کمک‌ترمز‬ ‫مجلس‬ ‫پژو بر تعهدات خود پایبند می‌ماند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی ش��رکت پژو اعالم کرد ‌ه اس��ت که نس��بت به‬ ‫قرارداده��ای خود پایبند می‌ماند و به طور قطع رنو نیز چنین‬ ‫تصمیم��ی اتخ��اذ خواهد ک��رد و با تداوم روابط بی��ن ایران و‬ ‫اتحادیه اروپا مش��کلی در ادام��ه همکاری‌ها به‌وجود نخواهد‬ ‫آمد‪.‬ولی ملکی درب��اره وضعیت قراردادهای خودرویی بعد از‬ ‫خ��روج امریکا از برجام اظهار ک��رد‪ :‬اگر اتحادیه اروپا بر حرف‬ ‫خود مبنی بر پایبندی نس��بت به برجام اس��توار باش��د اتفاق‬ ‫خاص��ی در وضعیت قرارداده��ای خودروی��ی رخ نمی‌دهد‬ ‫زیرا خودروس��ازان ب��ا اروپایی‌ها قرارداد منعق��د کرده‌اند نه‬ ‫امریکایی‌ها‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه به تازگی ش��رکت پژو اعالم کرد ‌ه است‬ ‫که نس��بت به قراردادهای خود پایبند می‌ماند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع رنو نیز چنین تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و با تداوم روابط بین ایران و اتحادیه‬ ‫اروپا مشکلی در ادامه همکاری‌ها به‌وجود نخواهد آمد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در شرکت‌هایی که امریکا سهم عمده‌ای داشته باشد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در ادامه برنامه‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو برای مردم زلزله‌زده کرمانشاه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫کارشناس‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫جه��ان به‌س��رعت در حال تغییر اس��ت‪ .‬س��رعت ظهور فناوری‌ه��ای جدید‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های دولت‌ها در جهت ایمنی بیشتر‪ ،‬حفظ منابع و محیط‌زیست‪ ،‬تغییر‬ ‫س��لیقه مصرف‌کنندگان و روش‌های مصرف‪ ،‬صنعت خ��ودرو را دگرگون خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از سویی دیگر پدیده‌های جهان دیجیتالی و مدل‌های جدید کسب‌وکار آثار‬ ‫ش��گرفی بر حیات اجتماعی انسان‌ها خواهد گذاشت‪ .‬در اثر این تحوالت صنعت‬ ‫خودرو نیز دچار تغییرات بسیاری خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تا ‪ ۲۰۲۵‬تعداد ‪ ۸۰‬میلیارد دستگاه کامپیوتر فعال شود و تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬هر خانواده حداقل ‪ ۱۰‬دستگاه متصل و هر فرد ‪ ۵‬دستگاه فعال در‬ ‫اختیار داشته باشد‪ .‬در این زمان ‪ ۵‬میلیارد نفر به اینترنت وصل هستند و به‌ازای‬ ‫هر کیلومترمربع ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه فعال است‪ .‬در چنین جهانی پیش‌بینی می‌شود‬ ‫در م��دت ‪ ۱۰‬س��ال آینده ‪ ۸‬میلیون خ��ودرو نیمه‌اتوماتیک ی��ا تمام اتوماتیک‬ ‫درحرکت باش��د و به‌تدریج خودروها جای انسان‌ها را در کنترل در اختیار داشته‬ ‫باش��ند؛ جایگاه خودروهای برقی و سپس خودروهای خودران به‌سرعت در حال‬ ‫ش��کل‌گیری اس��ت و به‌این‌ترتیب تا ‪ ۲۰۳۰‬تعداد خودروه��ای برقی بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درص��د افزایش خواهد یافت و ‪۱۵‬درصد کل خودروه��ا مربوط به خودران‌ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬تولید خودروهای برقی و خودران‪ ،‬ساختار صنعت خودرو را دگرگون‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در این راس��تا فعالیت ش��رکت‌های کوچک‌تر مختل و ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ و قدرتمند گس��ترده‌تر خواهد ش��د‪ .‬علت اصلی این ام��ر نیز فناوری‌های‬ ‫جدید اس��ت که نیازمند حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خواهد داشت‪ .‬بااین‌حال‬ ‫خودروس��ازان آینده با چالش‌های بس��یاری روبه‌رو خواهند ب��ود ازجمله عوامل‬ ‫بیرونی ش��امل ایمنی‪ ،‬محیط‌زیست از یک‌سو‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬هزینه انرژی‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫و‪ ...‬از س��وی دیگر از مش��خصه‌های قابل تامل در آینده صنع��ت خودرو خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین ازنظر رقابت‪ ،‬تولید محصوالت نس��ل جدید‪ ،‬س��اماندهی مجدد و‬ ‫ورود رقبای جدید از مش��خصه‌های خودروس��ازی جهانی در آینده است؛ تغییر‬ ‫سلیقه و روش مصرف مشتریان از مالکیت خودرو (‪ )car ownership‬به‌سوی‬ ‫خودرو مش��ارکتی (‪ usership‬ی��ا ‪ )car shaelns‬از دیگر دگرگونی‌ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬از طرف دیگر خودروس��ازان با ظرفی��ت اضافه‌تولید در عرصه جهانی روبه‌رو‬ ‫هس��تند که مدیریت هزینه‌ها را بسیار مشکل می‌کند بنابراین مسئولیت فروش‬ ‫و ارائه خدمات پس از فروش را س��خت‌تر از گذشته خواهد کرد‪ .‬راه‌حل‌هایی که‬ ‫پیشنهادش��ده کاهش چرخه عمر خ��ودرو (‪ )car life cycle‬و انطباق با تغییر‬ ‫س��لیقه مش��تریان و همچنین کاهش زمان طراحی محصوالت جدید از ‪ ۵۴‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۴‬به ‪ ۳۸‬ماه س��ال ‪ ۲۰۱۲‬ازجمله روش‌هایی است که جبران کاهش‬ ‫سهم بازار را خواهد کرد‪ .‬همچنین در این زمان برون‌سپاری فرآیندهای طراحی‬ ‫و ساخت‪ ،‬کمک زیادی به‌سرعت عملیات تولید خودرو می‌کند‪.‬‬ ‫البته افزایش تقاضا از چین و هند به‌دلیل رشد جمعیت‪ ،‬درآمد سرانه و بهبود‬ ‫زیرس��اخت‌ها‪ ،‬درهای جدیدی برای خودروسازان بازکرده و تقاضای جهانی برای‬ ‫سوخت‌های جایگزین افزایش‌یافته است؛ در حال حاضر تامین‌کنندگان آسیایی‬ ‫‪۹۰‬درصد بازار باتری لیتیوم را در اختیاردارند‪.‬‬ ‫اروپا و امریکا هنوز مرحله نمونه‌س��ازی و مراحل س��خت آزمایشگاهی را طی‬ ‫می‌کنند‪ .‬بازار خودروهای هیبریدی به ‪۱۱‬میلیون دس��تگاه س��ال ‪ ۲۰۲۰‬خواهد‬ ‫رسید و تعداد مدل‌ها از ‪ ۱۵۰‬مدل ‪ ۲۰۱۴‬به ‪ ۲۰۰‬مدل در ‪ ۲۰۱۹‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫در فرآیند این تحوالت داش��تن نی��روی کار بامهارت و منعط��ف یکی از عوامل‬ ‫موفقیت کسب‌وکار خودروسازی خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به این تحوالت پیش‌بینی می‌شود که درآمد ‪۵/۲‬تریلیون دالری فعلی‬ ‫صنعت خودرو با رش��د ‪۳۰‬درصدی به ‪۶/۲‬تریلیون دالر در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬برس��د‪.‬‬ ‫فروش جهانی خودرو همچنان با رش��د روبه‌رو است اما رشد ساالنه از ‪۳/۶‬درصد‬ ‫به ‪۲‬درصد کاهش خواهد یافت (‪ .)۲۰۳۰‬از این رو این امر وابس��ته‌به فاکتورهای‬ ‫اقتصاد کالن و الگوهای جدید مصرف خودرو ازجمله خودرو مش��ارکتی معطوف‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ها نش��ان می‌دهد سال ‪ ۲۰۳۰‬معادل ‪۳۰‬درصد خودروهای پرفروش‬ ‫مشارکتی خواهد شد‪ .‬چالش‌های دیگری نیز پیشروی خودروسازان قرار دارد که‬ ‫از آن جمله تنوع پلتفرم‌هاست که به‌این‌ترتیب فناوری‌های جدید به خودروسازان‬ ‫تحمیل می‌کند و فشار هزینه‌ها نیز معضل دیگری است‪.‬‬ ‫همچنین پدیدار ش��دن بازارهای جدید از س��ایر تغییرات است که ‪OEM‬ها‬ ‫نی��از دارد در تطابق ب��ا تغییرات الگوی منطق��ه‌ای آن را تحمل کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ا ورود هرچه بیش��تر به‌عصر دیجیتالی‪ ،‬مصرف‌کنندگان نیازهای بیش��تری به‬ ‫خدمات دیجیتال��ی تقاضا می‌کنند‪ .‬به‌هرحال باوجوداین تحوالت س��ود صنعت‬ ‫خودرو از ‪۴۱‬میلیارد یورو س��ال ‪ ۲۰۰۷‬به ‪۵۴‬میلیارد یورو س��ال ‪ ۲۰۱۲‬رس��ید‬ ‫اما اروپا به س��مت دیگری حرکت کرد و س��ود ‪۱۵‬میلیارد یورویی س��ال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫را به یک میلیارد یورو ضرر س��ال ‪ ۲۰۱۲‬تغییر داد‪ .‬کارشناس��ان از دالیل عمده‬ ‫این ضرر را دو عامل کاهش تقاضا و ظرفیت اضافه خودروس��ازان مطرح کردند‪.‬‬ ‫ژاپ��ن و کره نیز از بحران اقتصادی رنج می‌برند اما س��ال ‪ ۲۰۱۲‬س��ود را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬امریکای ش��مالی نیز وضع مطلوبی را داراس��ت و س��ودآوری ‪۹‬میلیارد‬ ‫یورویی س��ال ‪ ۲۰۰۷‬را به ‪۲۳‬میلیارد یورو سال ‪ ۲۰۱۲‬رساند‪ .‬امید است با توجه‬ ‫به روند صنعت خودرو جهان بخش��ی از مشکالتی که پیشروی این صنعت است‬ ‫موردتوجه قرارگرفته باشد‪.‬‬ ‫گفت‌وگو با خبرخ��ودرو درباره آخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودروهای وارداتی آشفته است به این صورت که قیمت‌ها‬ ‫بسیار باالست و خودرویی توسط نمایندگی‌ها عرضه نمی‌شود همچنین‬ ‫سایت نمایندگی‌های مجاز درحال‌حاضر بسته است‪.‬‬ ‫موتمنی در ادامه اظهار کرد‪ :‬از بهمن س��ال ‪ ۹۶‬تعداد بس��یار کمی از‬ ‫خودروهای وارداتی فروخته ش��ده و به مشتریان تحویل داده شده است‬ ‫حتی برخی نمایندگی‌ها محصوالتی را که در سال ‪ ۹۵‬فروخته‌اند هنوز‬ ‫تحویل مش��تریان نداده‌اند و نمایندگی‌ها علت ع��دم عرضه خودرو را‬ ‫بی‌ثباتی بازار ارز اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫اعمال نظر داش��ته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید منتظر بمانیم تا‬ ‫ببینی��م روابط بین ایران و اروپا بع��د از خروج امریکا از‬ ‫برجام چگونه پیش می‌رود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در گفت‌وگ��و با خان��ه ملت عنوان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫قراردادها روند عادی و تعیین شده را طی کنند طرفین‬ ‫تعهدات��ی از جمل��ه اینکه بومی‌س��ازی دان��ش فنی‪،‬‬ ‫داخلی‌س��ازی ‪ ۷۰‬درصدی محصوالت و رعایت میزان‬ ‫صادرات نسبت به یکدیگر دارند که در ادامه همکاری‌ها‬ ‫باید محقق شود‪ .‬ملکی در پایان درباره اینکه در قرارداد‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬ص��ادرات ‪ ۳۰‬درصد محص��والت محقق‬ ‫خواهد ش��د یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز قرارداد تولید پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬با فرانس��ه عملیاتی نشده تا ‪ ۳۰‬درصد محصول‬ ‫آن صادر شود و همچنین تاکنون قرارداد به تولید نرسیده و خط تولید این محصول‬ ‫آماده نیست‪ .‬طبیعی است با تولید انبوه این محصول انتظار صادرات ‪ ۳۰‬درصدی آن‬ ‫وجود دارد و باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ی (‪ ،)ESP‬ش��بکه ترمز ضد‌قفل (‪ )ABS‬ش��بکه‬ ‫اضطرار ‌‬ ‫کنترل الکتریکی پایداری خودرو (‪ )EBA‬و شبکه کمکی‬ ‫سرباالیی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت��ی ایران‌خودرو درباره ف��روش این محصول‬ ‫خود در اطالعی��ه‌ای اعالم کرده اس��ت‪ :‬درحال‌حاضر پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬در خارج از چارچوب بخشنامه‌های فروش‪ ،‬از جمله‬ ‫روش کارتکس از سوی هیچ‌یک از نمایندگی‌های مجاز این‬ ‫گروه صنعتی عرضه نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران‌خودرو بر اساس‬ ‫بخش��نامه‌های فروش این محصول در سال گذشته‪ ،‬مجوز‬ ‫صل��ح قرارداد تا به امروز برای هیچ‌ی��ک از نمایندگی‌های‬ ‫مجاز این ش��رکت و مش��تریان صادر نکرده و اس��تفاده از‬ ‫عنوان‌هایی از قبی��ل کارتکس‪ ،‬صلح‌نامه یا خرید و فروش‬ ‫حواله غیرقانونی بوده و وجود مواردی از این قبیل در بازار‪،‬‬ ‫می‌تواند زمینه‌ای برای کالهبرداری باشد‪.‬‬ ‫ایران‌خ��ودرو تصریح کرده تنها روش تهیه و خرید این‬ ‫محصول تاکن��ون در بازار آزاد‪ ،‬از طری��ق ثبت در دفاتر‬ ‫اسناد رس��می و تعویض پالک در مراکز نیروی انتظامی‬ ‫بوده و سایر موارد غیرقانونی و غیررسمی از سوی برخی‬ ‫از افراد س��ودجو اس��ت که در این‌باره ش��رکت ایکاپ و‬ ‫ایران‌خودرو حق شکایت از این افراد را برای خود محفوظ‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این اطالعیه آمده اس��ت‪ :‬در هنگام ثبت‌نام در‬ ‫تیر ‪ ،۹۶‬هیچ‌گونه س��همیه خاص ب��رای نمایندگی در نظر‬ ‫گرفته نشده و تمامی ظرفیت نام‌نویسی به شکل اینترنتی‬ ‫و آنالی��ن در اختیار مش��تریان و متقاضی��ان قرار گرفته و‬ ‫تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از س��فته‌بازی و داللی‬ ‫آن اندیش��یده ش��ده و تحویل خ��ودرو فقط ب��ه تعهدات‬ ‫ثبت‌نامی انجام شده است‪.‬‬ ‫محدودیت ثبت‌نام یک دس��تگاه با هر کد ملی‪ ،‬استفاده‬ ‫نش��دن از شماره مشتری موجود در س��امانه ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫نبود ام��کان ثبت‌ن��ام از طریق زیرس��اخت‌های اینترنتی‬ ‫و ثبت‌نامی ش��رکت از جمله تمهی��دات ایران‌خودرو برای‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده بوده است‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید وضعی��ت بازار این کراس‌اوور در کش��ور‬ ‫چگون��ه خواهد بود و افرادی ک��ه با ترفندهایی مبادرت به‬ ‫خرید چند دس��تگاه هنگام پیش‌فروش کرده‌اند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫آنها را در بازار آزاد به فروش برسانند یا خیر‪.‬‬ ‫برقی‌ها‬ ‫موتورسیکلت‌برقی اجباری می‌شود‬ ‫برای کاه��ش آلودگی در طرح ترافیک بعدی اس��تفاده از‬ ‫موتورس��یکلت‌های برق��ی را اجباری می‌کنی��م‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش‌نیوز؛ طرح ترافیک جدید در حالی دوره آزمایشی‬ ‫خود را طی می‌کند که کارشناس��ان معای��ب زیادی را برای‬ ‫آن برش��مردند‪ .‬هجوم موتورس��یکلت‌ها در س��اعات طرح و‬ ‫آلودگ��ی ناش��ی از آن از جمله مهم‌ترین عی��وب این طرح به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با گسترش نیوز‬ ‫گفت‪ :‬موتورسیکلت‌ها همواره در مناطق طرح وجود داشتند‬ ‫و ترددشان در این محدوده‌ها زیاد بوده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫باید دید که آالیندگی ناش��ی از افزایش موتورس��یکلت‌ها در حد قابل توجهی است که‬ ‫بش��ود به آن اس��تناد کرد یا خیر؟ این عضو شورای ش��هر تصریح کرد‪ :‬سروسامان دادن‬ ‫به موتورس��یکلت‌ها و وانت‌بارها مس��ئله مهمی اس��ت که در کمیسیون سالمت به طور‬ ‫جدی پیگیر آن هس��تیم‪ .‬خداکرمی تاکید کرد‪ :‬از این رو برای کاهش آلودگی ناش��ی از‬ ‫موتورسیکلت‌ها‪ ،‬در طرح بعدی در صدد هستیم تا دستور برقی کردن موتورسیکلت‌ها‬ ‫را صادر کنیم‪ .‬عضو کمیس��یون سالمت و محیط‌زیست ش��ورای شهر ادامه داد‪ :‬تالش‬ ‫این اس��ت تا برای س��ازمان‌ها‪ ،‬نهادها و مراک��ز تجاری که نیاز به موتورس��یکلت دارند‬ ‫مث��ل رس��توران‌ها‪ ،‬پی��ک موتوری‌ه��ا و‪ ...‬لزوم اس��تفاده از‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی اجباری شود‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬با اینکه‬ ‫ش��هرداری در این زمینه تس��هیالتی را ارائه کرده اما تالش‬ ‫ش��هردای به تنهایی کافی نیس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬خودروسازان و‪ ...‬نیز باید این مسئله را‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد‪ :‬مردم‬ ‫اگر بدانند که هر موتورس��یکلتی که در س��طح ش��هر روشن‬ ‫می‌ش��ود چه مقدار آلودگی و تبعات منفی زیس��ت‌محیطی‬ ‫برای خودش��ان و دیگ��ران دارد به طور قطع در اس��تفاده از‬ ‫این وس��یله نقلیه تجدید نظر می‌کردند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شورای شهر از رسانه‌ها‬ ‫درخواست دارد تا در این زمینه فرهنگ‌سازی بیشتری کنند و استفاده از موتورسیکلت‬ ‫برقی را ترویج دهند‪ .‬این نماینده مردم در ش��ورای ش��هر بیان کرد‪ :‬از آن جایی که طرح‬ ‫ترافیک جدید توانس��ته مانع پرداخت کارت‌های شناور طرح ترافیک که به شکل رانت‌‬ ‫بود‪ ،‬شود پس از انجام طرح ترافیک آزمایشی‪ ،‬همین روند به طور اصلی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫خداکرمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح تا به این لحظه موفق عمل کرده و توانسته‬ ‫بار ترافیکی را کاهش دهد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫بازار لوازم یدکی‪ ،‬بیماری تب‌دار‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ -‬روزنامه‌ن�گار‪ :‬در حال��ی ک��ه فع��االن و‬ ‫کارشناس��ان بسیاری در صنعت قطعه کشور از ورود و خرید و فروش‬ ‫قطع��ات بی‌کیفیت و حتی دس��ت دوم و س��وم در ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫می‌گویند از س��وی مس��ئوالن این اتحادیه شنیده می‌شود مشکالت‬ ‫پیگیری ش��ده و به س��رعت با این‌گونه خالف‌ها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنان که این مقامات مسئول به‌شدت مخالف رسیدن این اشتباه‌ها‬ ‫به آمار یک درصد هستند‪ ،‬واقعیت‌ها از وضعیتی دیگر حکایت دارند‪.‬‬ ‫وقتی در کوچه پس کوچه‌های تنگ و قدیمی چراغ برق می‌گذرید‬ ‫فروش��ندگان از فعالیت زیرپله‌ای برخی اف��راد با کارگران غیرقانونی‪،‬‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫بر اساس قوانین بازار‪ ،‬تولید و عرضه محصوالت جدید‬ ‫باعث افزایش نرخ سهام خودروسازان در بورس شده و این‬ ‫مهم بر وضعیت مالی آنها تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو قراردادهایی برای تولید مدل‌های جدید‬ ‫با همتایان بین‌المللی خود بس��ته که هنوز به تولید انبوه‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬گروه صنعتی ایران‌خودرو ‪ ۲‬مدل پژوی‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۳۰۱‬را در دستور تولید خود دارد که البته تعداد‬ ‫محدودی از مدل ‪ ۲۰۰۸‬در س��ال گذش��ته تولید و وارد‬ ‫چرخه فروش شد‪ .‬حال باید دید ‪ ۳۰۱‬قرار است چه زمانی‬ ‫در بازار کشور ادعای سهم‌خواهی کند؟‬ ‫در کن��ار این‪ ،‬تی��راژ و میزان داخلی‌س��ازی آنها نیز از‬ ‫موضوع‌ه��ای مهمی اس��ت که ب��ا افزایش تی��راژ‪ ،‬ارزش‬ ‫س��هام در بورس خودروسازان باالتر رفته و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫داخلی‌سازی قطعات آنها صرفه اقتصادی برای صنعتگران‬ ‫داخلی خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم به یادآوری اس��ت که ش��رکت س��ایپا‬ ‫محصوالت جدیدی در س��بد کاالیی خ��ود دارد که ورود‬ ‫این خودروه��ا می‌تواند تاثی��ر زیادی روی تح��رک بازار‬ ‫خودرو داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪ ۳۰۱‬در مرحله آزمایش‬ ‫در بح��ث ورود خودروهای جدید یکی از کارشناس��ان‬ ‫ارش��د خودرویی کش��ور گفت‪ :‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬در حال تولید‬ ‫اس��ت و تا ام��روز بیش از ‪ ۴‬ه��زار خودرو تولید ش��ده و‬ ‫به‌دست مشتری رسیده است‪.‬‬ ‫وی درباره ادامه وضعیت این خودرو نیز افزود‪ :‬همچنین‬ ‫با گش��ایش ال‌س��ی‪ ،‬این خودرو در مسیر تولید انبوه قرار‬ ‫دارد و تولید آن بر اس��اس سفارش از سوی متقاضیان در‬ ‫حال انجام است‪ .‬این کارشناس خودرویی درباره وضعیت‬ ‫تولی��د پژو ‪ ۳۰۱‬نیز اظهار ک��رد‪ ۳۰۱ :‬در مرحله آزما‌یش‬ ‫قرار دارد و بخش نخس��ت سنجش این محصول در حال‬ ‫پایان است‪ .‬در ادامه مرحله دوم آن نیز انجام خواهد شد و‬ ‫پس از موفقیت‪ ،‬تولید انبوه آن آغاز ش��ده و به این ترتیب‬ ‫وارد بازار می‌شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ورود این خودرو به‬ ‫بازار چه زمانی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬در نیمه دوم امس��ال (به‬ ‫احتمال زیاد آذر) ‪ ۳۰۱‬وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو درب��اره وضعیت خرید و‬ ‫ف��روش نیز گفت‪ :‬ب��ه طور کلی برنامه ب��رای بازار خودرو‬ ‫از س��وی خودروس��ازان پیش‌ف��روش و ثبت‌نام از س��وی‬ ‫متقاضیان است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه آیا وضعی��ت بازار‬ ‫خودروهای نو داخلی به همین شکل خواهد بود که تولید‬ ‫بر اس��اس پیش‌فروش و ثبت‌ن��ام متقاضیان پیش برود و‬ ‫مازاد بر آن خودرویی در بازار وجود نداش��ته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر برنامه تولید بر اس��اس نیاز بازار اس��ت‬ ‫و اگر م��ازادی در بازار وجود ندارد ب��ه دلیل تقاضای باال‬ ‫و ثبت س��فارش برای مدل‌های خودرویی از س��وی مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین خودروها بدون مان��دن در انبار به فروش‬ ‫می‌رس��ند‪ .‬شاید اگر درخواست کمتر ش��ود مازاد هم در‬ ‫بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی تولید ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تولی��د خودرویی مانن��د ‪ ۲۰۰۸‬با تی��راژ ‪ ۴‬هزار خیلی‬ ‫قاب��ل مالحظه نبوده به‌ویژه اینکه در برخی مواقع ش��اهد‬ ‫هس��تیم یک فرد با ترفنده��ای مختلف مبادرت به خرید‬ ‫چند دستگاه کرده است‪.‬‬ ‫او در ای��ن ب��اره توضیح داد‪ :‬باید دی��د این تیراژ با چه‬ ‫موضوعی مورد مقایس��ه قرار می‌گیرد و پرسش این است‬ ‫که ک��دام خودرو در مراحل اولی��ه ورود و ‪ ۱۵‬ماه پس از‬ ‫تاس��یس شرکت و راه‌اندازی خط تولید ‪ ۴‬هزار خودرو آن‬ ‫در خیابان تردد می‌کند‪ .‬بنابراین باید عمیق‌تر به موضوع‬ ‫نگاه شود‪ .‬بر اساس سختگیری‌های سازمان ملی استاندارد‬ ‫و الزام اس��تانداردهای هشتادوپنج‌گانه به طور قطع برخی‬ ‫مدل‌ه��ای قدیمی از خط تولید خارج ش��ده و بازار دچار‬ ‫خأل خواهد ش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بای��د تیراژ خودروهای جدید‬ ‫این خأل را پوشش دهد‪ .‬وی در پاسخ به این مسئله گفت‪:‬‬ ‫پش��ت برخ��ی دیواره��ا می‌گویند ک��ه به تعمی��ر قطع��ات کارکرده‬ ‫می‌پردازند و بازار آن‌ها را نیز کساد کرده‌اند‪.‬‬ ‫مدیران دس��ت‌اندرکار بی��ش از آنکه نگ��ران وضعیت کلی صنف‬ ‫خود باش��ند به موقعیت‌های اجتماعی خود می‌اندیشند که زیر سوال‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫پاک کردن صورت مسئله آنقدر امر عادی است که افراد به‌راحتی‬ ‫به‌جای پذیرفتن حقیقت و چاره‌اندیش��ی‪ ،‬مسئله را وارد مسیر دیگری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫یکی از چالش‌های مدیریتی مس��ئوالن در همین امر نهفته اس��ت‬ ‫این امر در دس��تور کار قرار دارد و به مرور تیراژها افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬برنامه این است که تا ‪ ۲‬سال آینده‬ ‫تیراژ مدل‌های جدید خودرویی به ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه در‬ ‫سال برسد‪.‬‬ ‫همچنین او در بحث داخلی‌سازی پژو ‪ ۵۰۸‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫چون تیراژ محدودی دارد قرار نیس��ت داخلی‌سازی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د خودرویی درباره افزایش مدل‌های‬ ‫جدید خودرویی گفت‪ :‬باید برنامه‌های فعلی به طور کامل‬ ‫اجرا و س��پس برای مدل‌های جدید آغاز ش��ود‪ .‬تصمیم و‬ ‫اجرای برنامه در این راستا زمانبر است‪.‬‬ ‫گزارشی درباره‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار و تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عرضه مد ‌‬ ‫لهای جدید خودرویی‬ ‫«‬ ‫پ‬ ‫ژ‬ ‫و‬ ‫‪۳۰۱‬‬ ‫»‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹داخلی‌سازی قطعات‬ ‫یکی از مهم‌ترین اس��تراتژی‌های مش��ترک هر کشوری‬ ‫اس��تقالل و خودکفایی بوده که تولید داخل نقش مهمی‬ ‫در آن دارد‪ .‬خ��ودرو به عنوان یک��ی از صنایع مهم نقش‬ ‫بس��یاری در این امر داشته به‌ویژه برای ایران که سومین‬ ‫منب��ع تولید ناخالص ملی پس از صنعت نفت و بانکداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن داخلی‌س��ازی قطع��ات خودروه��ا یک��ی از‬ ‫بس��ترهای اس��تقالل کش��ور بوده که در این باره رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان‬ ‫کش��ور معتقد اس��ت‪ :‬عمق س��اخت خودروها باید به ‪۸۰‬‬ ‫درصد برس��د‪ .‬محمدرضا نجفی‌منش درباره داخلی‌سازی‬ ‫خودروهای جدید نیز گفت‪ :‬بر اس��اس آماری که از سوی‬ ‫خودروس��از اعالم ش��ده تولی��د پژو ‪ ۳۰۱‬ب��ا بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد داخلی‌س��ازی آغاز شده و تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز قرار‬ ‫است در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۴۰‬درصد برسد‪ .‬درباره محصوالت‬ ‫پژوسیتروئن نیز همین‌گونه است و آنها نیز در حال بستن‬ ‫قراردادهایی با قطعه‌سازان ایرانی هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اما نظر فعاالن صنعت قطعه کشور‬ ‫این اس��ت که باید داخلی‌س��ازی خودروها به ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫برس��د‪ .‬در این باره نیز پیشنهاد ش��د تعرفه‌ها به گونه‌ای‬ ‫وضع شود که س��اخت ‪ ۸۰‬درصد قطعات به صرفه باشد؛‬ ‫ب��ه این معنی که اگ��ر تعرفه برخی قطعات پایین باش��د‬ ‫خودروساز انگیزه‌ای برای ساخت داخل نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر واردات برخی قطعات به ش��کل‬ ‫«سی‌کی‌دی» با عمق ساخت ‪ ۶۰‬درصدی لحاظ شده که‬ ‫س��خن فعاالن صنعت قطعه این است که این عدد باید به‬ ‫‪ ۸۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش حجم تعرفه‌ها‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازان کشور در ادامه توضیح داد‪ :‬تعرفه باقی قطعات‬ ‫که داخلی‌س��ازی نمی‌ش��ود و جزو ‪ ۴۰‬درصد باقی‌مانده‬ ‫هس��تند‌(‌با عمق س��اخت ‪ ۶۰‬درصد) ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��نهاد فعاالن صنعت قطعه این اس��ت ک��ه تعرفه ‪۱۵‬‬ ‫ت (با عمق س��اخت ‪۸۰‬‬ ‫درص��دی ب��رای ‪ ۲۰‬درصد قطعا ‌‬ ‫درصد قطعات) باشد و به این ترتیب برای قطعات زیر ‪۸۰‬‬ ‫درصد تعرفه‌ها ‪ ۳۲‬درصد تعیین شود‪.‬‬ ‫نجفی‌منش درباره پیش‌بینی برای داخلی‌سازی قطعات‬ ‫خودروهای جدید در س��ال ‪ ،‌۹۷‬گفت‪ :‬حجم قراردادها با‬ ‫قطعه‌سازان هنوز کامل نش��ده و انتظار این است که این‬ ‫حجم در سال ‪ ۹۷‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬باید این امر با تیراژ و‬ ‫س��رعت بیشتر همراه باشد و اگر حتی تیراژ نیز در داخل‬ ‫پایین است باید برای سایر سایت‌های خودروسازان طرف‬ ‫قرارداد تولید و تامین قطعه داشت زیرا این مدل‌ها فقط در‬ ‫ایران تولید نش��ده و در سایر کشورها نیز ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫نجفی‌من��ش در پایان اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط و‬ ‫پیش‌بینی‌های آینده که ممکن است فشار تحریمی دوباره‬ ‫اعمال ش��ود باید با عمق بخشیدن به ساخت داخل اجازه‬ ‫آس��یب به صنعت خودرو و در ش��کل کالن اقتصاد کشور‬ ‫ن��داد تا اقتصاد مقاومتی به معن��ای واقعی کلمه عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات یک��ی از مهم‌تری��ن دغدغه‌های‬ ‫صنعت خودرو است و در این بستر روزآمدی نرم‌افزاری و‬ ‫سخت‌افزاری خطوط تولید در صنعت قطعه از موضوع‌های‬ ‫پیگیری‌شده از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان است‪.‬‬ ‫مشتریان‬ ‫در راستای تکریم مشتری‬ ‫سایپا در بخشنامه‌ای‪ ،‬تکمیل وجه با شرایط خاص را اعالم کرد‬ ‫به مناس��بت فرا‌رس��یدن ماه مب��ارک رمضان‪ ،‬ب��ا دس��تور مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا و در راس��تای حمایت از مشتریان و افزایش رضایتمندی‪،‬‬ ‫تمام مش��تریانی که براس��اس دعوتنامه ارس��الی زمان تکمی��ل وجه آنها تا ‪۸‬‬ ‫اردیبهش��ت بوده اس��ت و موفق به هزینه پرداختی دعوتنام��ه و تکمیل وجه‬ ‫نش��ده‌اند‪ ،‬می‌توانند با نرخ مص��وب فروردین اقدام به تکمی��ل وجه و تحویل‬ ‫خودرو ثبت‌نامی خود کنند‪.‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬برمبنای اعالم حوزه بازاریابی‬ ‫و فروش گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬برای آن دسته از مشتریانی که شامل این‬ ‫شرایط می‌ش��وند‪ ،‬دعوتنامه جدید از طریق نمایندگی‌های گروه سایپا‪ ،‬دوباره‬ ‫ارس��ال خواهد شد و این افراد می‌توانند در بازه زمانی مقرر شده‪ ،‬برای تکمیل‬ ‫وجه و تحویل خودرو خود با نرخ فروردین امسال اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مهل��ت اعالم‌ش��ده در دعوتنامه‌ه��ای جدید ارس��الی برای‬ ‫بهره‌گی��ری از این بخش��نامه محدود بوده و بعد از پای��ان زمان در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه همکاری زامیاد با قطعه‌سازان داخلی‬ ‫بنابرای��ن ب��ه جای رفت��ن به دنب��ال اینکه مش��کالت صنعت قطعه‬ ‫را چگون��ه بای��د رفع کرد باید ب��ه دنبال این بود ک��ه تفکر مدیریتی‬ ‫مسئوالن امر را چگونه تغییر داد اینکه دیدی واقع‌بین‌تر داشته باشند‬ ‫و در هر بار پرسش‪ ،‬از وضعیت مطلوب و آرام صنف خود نگویند و به‬ ‫پرتاب توپ به زمین دیگری نپردازند‪.‬‬ ‫امروز بازار لوازم یدکی خودرو بیماری اس��ت که نیاز به درمان دارد‬ ‫اما تا هنگامی که مدیران و مس��ئوالن نپذیرند بازار تب دارد و بیمار‬ ‫است‪ ،‬درمان حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زامی��اد در بازدی��د از ش��رکت فرمان‌خودرو س��پاهان‬ ‫از گس��ترش هم��کاری با قطعه‌س��ازان داخلی در س��ال «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایران��ی» خب��ر داد‪.‬به منظور بررس��ی توانمندی‌ه��ا و آمادگی ب��رای افزایش‬ ‫ظرفیت‌های تولیدی و گس��ترش همکاری‌های دو‌جانبه با قطعه‌سازان‪ ،‬محمد‬ ‫زارع‌پور‌اش��کذری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت زامیاد به همراه جمعی از مدیران ارشد‬ ‫این ش��رکت از دس��تاوردها‪ ،‬امکانات و ظرفیت‌های تولید یکی از شرکت‌های‬ ‫قطعه‌س��ازی داخلی بازدید کرد‪.‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬در این بازدید که با هدف‬ ‫ارتقای داخلی‌س��ازی محصوالت جدید تولیدی زامیاد از جمله «وانت ریچ» و‬ ‫«پادرا» در س��ال حمایت از کاالی ایرانی انجام ش��د‪ ،‬مدیرعامل شرکت زامیاد‬ ‫بر گس��ترش همکاری با قطعه‌س��ازان داخلی تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد‬ ‫زمینه‌های همکاری با قطعه‌س��ازان دارای محصول با‌کیفیت می‌توانیم عالوه‌بر‬ ‫افزای��ش ظرفیت‌های تولیدی‪ ،‬در جهت تحقق ش��عار حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫گام‌های بلندی برداریم‪.‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات فنی رنا‪:‬‬ ‫افزایش سهم بازار قطعات‪ ،‬اولویت اصلی ماست‬ ‫گردهمای��ی نمایندگان فروش و خدمات پ��س از فروش و عاملیت‌های فروش‬ ‫قطعات محصوالت سایپادیزل برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر اخبار این خودروساز کشور اعالم این مطلب بود که همکاری‬ ‫با قطعه‌س��ازان در بخش خودروهای تجاری بیشتر می‌ش��ود‪ .‬در این باره بابک‬ ‫منصوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت خدمات فنی رنا با اشاره به افزایش تولید محصوالت‬ ‫س��ایپا دی��زل در س��ال‌های اخیر گفت‪ :‬با توج��ه به تن��وع و کیفیت محصوالت‬ ‫س��ایپا دیزل‪ ،‬فرصت مناس��بی برای ش��رکت خدمات فنی رنا ایجاد شده که در‬ ‫بازار خودروهای تجاری به یک برند بزرگ تبدیل ش��ود زیرا این شرکت ظرفیت‬ ‫افزایش س��هم بازار در حوزه تهیه و توزیع قطعات محصوالت س��ایپادیزل را دارا‬ ‫است‪.‬‬ ‫منصوری افزود‪ :‬مهم‌ترین دغدغه مشتریان تامین به موقع قطعات است که باید‬ ‫قطعات به ش��کل مستمر تامین ش��ود‪ .‬همچنین ثبات نرخ از دیگر موارد افزایش‬ ‫رضایتمندی مش��تریان است که می‌تواند امنیت تجاری ش��رکت و نمایندگان را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدمات فن��ی رنا گفت‪ :‬در نظ��ر داریم با ایجاد س��ازمان‬ ‫تحقیقات بازار در س��طح کش��ور نیازهای مشتریان را مورد بررسی قرار دهیم و با‬ ‫شناسایی ظرفیت هر استان‪ ،‬نسبت به توزیع قطعات اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مذاکراتی با تولید‌کنن��دگان قطعات تجاری داخلی و خارجی‬ ‫انجام خواهد ش��د و س��عی می‌شود در همه قس��مت‌های خودرو اعم از موتوری‪،‬‬ ‫گیربک��س‪ ،‬بدنه و‪ ...‬قطعات با کیفیت را تامین کنیم و دراختیار مش��تریان نهایی‬ ‫خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از اجرای برنامه‌های��ی برای نمایندگان ف��روش خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ایجاد وب س��ایت جام��ع فروش قطع��ات‪ ،‬نماین��دگان به راحت��ی می‌توانند‬ ‫س��فارش‌گذاری کنند‪ .‬همچنین با اعمال تخفیفات به ش��کل یکسان جهت ثبات‬ ‫نرخ در سراسر کشور حرکت خواهد شد‪.‬‬ ‫منصوری در پایان ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌هایی که در حال تدوین است‬ ‫بتوان افزایش سهم بازار و رضایت مشتریان را کسب کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سهام خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫انحصار بازار‪ ،‬دلیل سختگیری شورای رقابت‬ ‫عبدالرضا مصری‪ :‬عضو ناظر ش��ورای رقابت و نماینده کمیس��یون‬ ‫برنامه‌‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪:‬‬ ‫برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان معتقدند زمانی که شورای رقابت‬ ‫توانای��ی کنترل نرخ مواد اولیه داخلی را ندارد باید قیمت‌گذاری به خود‬ ‫تولیدکننده قطعات و خودرو محول شود اما یک سلسله وظایف قانونی‬ ‫برای مراجع قانونی تعریف شده است که شورای رقابت هم در راستای‬ ‫وظایف قانونی که به آن محول ش��ده باید به مسئولیت‌های خود عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تا زمانی که قانون پابرجا باش��د آن مس��ئولیت نیز پایدار‬ ‫خواهد بود مگر آنکه کس��ی که به آنها مس��ئولیت و اختیار داده‪ ،‬آن را‬ ‫از ش��واری رقابت پس بگیرد که این امر جزو وظایف مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫اگ��ر مجلس و ش��ورای رقاب��ت قانون‌گ��ذاری و قیمت‌گ��ذاری در‬ ‫مورد خ��ودرو را برعهده گرفته‌اند‪ ،‬دالیل زیادی ب��رای آن وجود دارد‪.‬‬ ‫م��ا امتیاز زیادی ب��رای تولید داخ��ل قائل ش��ده‌ایم و زمانی که برای‬ ‫کااله��ای خارجی تعرفه‌های ‪ ۱۰۰‬درصدی تعریف می‌کنیم در بازار آن‬ ‫محص��والت انحصار ب��ه وجود می‌آید‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬در این بخش باید‬ ‫حق��وق مصرف‌کننده نیز به نوعی دیده و رعایت ش��ود‪ .‬نمی‌ش��ود در‬ ‫بازاری که محدودیت‌های بسیار برای رقیب به وجود آورده‌ایم از سوی‬ ‫دیگ��ر آن را رها کنیم‪ .‬وظیفه نهایی م��ا رعایت حقوق مصرف‌کننده و‬ ‫تولیدکننده است و قرار هم نیست آنها نیز همه چیز را تعیین نرخ کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه شورای رقابت تمام عوامل موثر بر نرخ را برای تمام اجزا‬ ‫محاس��به می‌کند و سپس نرخ نهایی تعیین می‌ش��ود‪ .‬در واقع ترکیب‬ ‫ش��ورای رقابت ترکیب ‪ ۳‬قوه بوده و فرا‌قوه‌ای تصمیم‌گیری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اگر این موضوع رها شود‪ ،‬عنوان خواهد شد هیچ نظارتی بر بازار خودرو‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین تا زمانی که بحث انحصار در بازار این محصول وجود‬ ‫دارد در حیطه اختیار شورای رقابت است که به آن ورود کند‪.‬‬ ‫تولید و عرضه محصوالت جدید بر سهام خودروسازان چه تاثیری دارد‬ ‫عرضه خودروهای جدید افزایش ارزش سهام را به دنبال دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫چند س��الی اس��ت که خودروس��ازان با ش��رکای‬ ‫اروپایی خود در حال س��اخت خودروهای جدید در‬ ‫کش��ور هس��تند که البته نکته مهم در این خودروها‬ ‫الزام داخلی‌سازی ‪ ۴۰‬درصدی قطعات آن و رسیدن‬ ‫به سهام ‪ ۷۰‬درصد است‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬ج��زو یکی از مهم‌ترین صنای��ع در ایجاد‬ ‫ی که رونق و‬ ‫ارزش‌افزوده در کش��ور اس��ت به‌ط��ور ‌‬ ‫رکود این صنعت‪ ،‬می‌تواند فعالیت‌های صنایع دیگر‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬الستیک و‪ ...‬را در پرتو‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت‌های خودروس��ازی پس از موج‬ ‫خصوصی‌سازی در کشور‪ ،‬بخش عمده‌ای از سهام‌شان‬ ‫در سبد سهامداران قرار گرفت که این موضوع سبب‬ ‫شد تا این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار‪ ،‬جایگاهی‬ ‫اس��تراتژیک پیدا کنند و جزو یکی از صنایع مهم در‬ ‫بازار سرمایه شوند که با توجه به تاثیر صنعت خودرو‬ ‫در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده در کشور بسیار مورد‬ ‫اهمیت قرار دارد‪ .‬در بحث رضایتمندی س��هامداران‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬چندی‌پی��ش معاونت اقتص��ادی گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو از رونمایی اپلیکیشن سهام این‬ ‫خودروس��از خبر داد و هدف از طراح��ی آن را ارتقا‬ ‫و بهبود خدمات س��هامداری و افزایش رضایتمندی‬ ‫س��هامداران اعالم کرد‪ .‬این اقدام برای نخس��تین‌بار‬ ‫در میان ش��رکت‌های پذیرفته‌ش��ده در بورس اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬از سوی ایران‌خودرو انجام شده و سهامداران‬ ‫می‌توانند اطالعات سهامداری خود را از قبیل تعداد‬ ‫س��هام‪ ،‬مانده مطالبات‪ ،‬آگاه��ی از کاردکس مالی و‬ ‫وضعیت نقل و انتقال سهام را از طریق این اپلیکیشن‬ ‫دریافت کنند‪ .‬همچنین امکان ثبت و ویرایش نشانی‬ ‫یا ش��ماره حس��اب بانکی از این طریق فراهم ش��ده‬ ‫است‪ .‬درباره وضعیت س��هام خودروسازان در بورس‬ ‫به س��راغ کارشناس��ان بورس رفته و با آنها گفت‌وگو‬ ‫کردیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود محصوالت جدید و تاثیر بر سهام‬ ‫ولید ه�لاالت‪ ،‬یکی از کارشناس��ان بخش بورس‬ ‫درب��اره وضعیت تولید و عرض��ه محصوالت جدید و‬ ‫تاثیر بر نرخ س��هام خودرو گف��ت‪ :‬محصوالت دارای‬ ‫حاشیه سودهای متفاوتی هستند‪ .‬محصوالتی که در‬ ‫نظام قیمت‌گذاری هستند و شورای ملی رقابت نرخ‬ ‫آنه��ا را تعیین می‌کن��د (خودروهای زیر ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان) ب��ه طور عمده دارای حاش��یه س��ود اندک‬ ‫هس��تند به این معنی که می��زان و مبلغ فروش این‬ ‫محص��والت داخلی که از کاالهای قدیمی به ش��مار‬ ‫می‌روند در مقایسه با محصوالتی که وارداتی هستند‬ ‫یا خط تولیدشان به تازگی راه‌اندازی شده مانند پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬کمتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محص��والت جدید که مبلغ فروش‬ ‫زیادی دارند حاش��یه س��ود بس��یار متفاوتی از سایر‬ ‫محصوالت مانند پژو ‪ ۲۰۶‬یا ‪ ۴۰۵‬خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین محصوالت جدید هر چقدر تیراژ بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��ند روی حاشیه سود خودروس��از تاثیر‬ ‫زیادتری خواهد داش��ت‪ .‬ام��ا محصوالت دیگر که به‬ ‫نس��بت قدیمی بوده و در حال تولید هستند اگرچه‬ ‫تی��راژ باالیی دارند‪ ،‬ب��ه طور معمول برای پوش��ش‬ ‫هزینه‌ها می‌توانند کاربرد داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار ب��ورس اظهار کرد‪ :‬هر ش��رکتی‬ ‫هالالت در ادامه درباره نس��بت س��ود محصوالت‬ ‫جدی��د خودروس��ازان از جمل��ه گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران‌خودرو افزود‪ :‬هر چقدر خودروس��از بتواند سهم‬ ‫این محصوالت را در س��بد کاالیی خود افزایش دهد‬ ‫طبیعی اس��ت سود بیش��تری دریافت خواهد کرد و‬ ‫به همان نس��بت ارزش س��هام آن خودروساز باالتر‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر تیراژ ای��ن خودروها گفت‪ :‬تیراژ‬ ‫تولید بس��یار اهمیت دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬امروز برای‬ ‫تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شده تا‬ ‫تیراژ ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاهی داشته باشد‪ .‬اگر این امر‬ ‫محقق شود روی سود این خودروساز در بورس تاثیر‬ ‫بسیاری خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫و خرید و فروش با دالر بازار آزاد محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬افزایش نرخ ارز بر ارزش‬ ‫س��هام تاثیر دارد و به طور قطع چون ش��رکت‌ها در‬ ‫نظ��ام نرخ‌گ��ذاری در حال ف��روش محصوالت خود‬ ‫هستند قادر به تغییر قیمت‌ها نیستند هر چقدر بازار‬ ‫دالر متالطم و مبهم باش��د به ضرر خودروس��ازان و‬ ‫سهام آنها در بازار بورس است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که اگ��ر ارز از دالر‬ ‫ب��ه ی��ورو تغییر کند چ��ه تاثیری روی ب��ازار بورس‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر چندان��ی ندارد چون ارز‬ ‫م��ورد نیاز از س��وی دولت تعیین می‌ش��ود تفاوتی‬ ‫نمی‌کند دالر باش��د یا یورو‪.‬ه�لاالت در پایان گفت‪:‬‬ ‫به نظر می‌رس��د در این فض��ای پس از برجام خیلی‬ ‫مهم اس��ت که هم��کاری با اروپاییان به چه ش��کل‬ ‫باشد‪ .‬چش��م‌انداز صنعت خودرو کش��ور با توجه به‬ ‫همکاری‌ه��ای بین‌المللی که دارد مثبت اس��ت چه‬ ‫در بحث خودروهای سواری و به‌ویژه در خودروهای‬ ‫تجاری‪ .‬اما به هر حال نیازمند ریس��ک‌های جدیدی‬ ‫در صنعت خودرو هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه همچنین هالالت درباره نوس��ان‌های نرخ‬ ‫ارز و تاثیر آن بر بورس و س��هام خودروسازان گفت‪:‬‬ ‫هر چقدر ش��فافیت بازار در بحث ارز ش��فاف‌تر باشد‬ ‫تاثیر مثبت‌تر خواهد داشت و برعکس‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیعی اس��ت در بح��ث خودروها‬ ‫چه تولیدی و چه وارداتی به ارز وابس��ته هستند زیرا‬ ‫برخی از نیازهای خودروسازان در بخش مواد اولیه از‬ ‫خارج کشور تهیه می‌شود‪ .‬حتی اگر این مواد از بازار‬ ‫داخل نیز تامین شوند در عمل با دالر مبادالتی نبوده‬ ‫س��یدمصطفی صفاری از دیگر کارشناسان بورس‬ ‫در ای��ن باره ادامه داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که خودرو‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬کاالیی لوکس به ش��مار می‌رود و این امر‬ ‫ب��ه درآمد خانوارهایی که برای خرید اقدام می‌کنند‪،‬‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی در اش��اره ب��ه ارزش قیمت��ی خودروها افزود‪:‬‬ ‫محصوالتی که از س��وی گروه صنعت��ی ایران‌خودرو‬ ‫تولید می‌شود به لحاظ نرخ‪ ،‬متوسط رو به باال است‪.‬‬ ‫البته این امر برای ش��رکت س��ایپا متفاوت اس��ت و‬ ‫بخواه��د به س��ود خوبی دس��ت پیدا کن��د به‌ویژه‬ ‫در صنع��ت خودرو س��ازنده باید به س��وی طراحی‬ ‫پلتفرم‌های جدید حرکت کن��د و محصوالت جدید‬ ‫در س��بد کاالیی خود داشته باش��د که حاشیه سود‬ ‫بیشتری به‌دست آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تیراژ بر حاشیه سودها‬ ‫‹ ‹ آینده‌ای روشن‬ ‫‹ ‹رقابت ارزش سهام را باال می‌برد‬ ‫محصوالت این خودروس��از به لحاظ نرخ برای اقشار‬ ‫متوس��ط رو به پایین است‪ .‬از این رو‪ ،‬می‌توان گفت‬ ‫وضعیت اقتص��اد جامعه روی بازار خودروس��ازان از‬ ‫جمله ایران‌خودرو تاثیر دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ورس ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تنوع تولید در صنعت خودرو موضوع مهمی اس��ت و‬ ‫این‌گونه نیست که خودرو به هر قیمتی فروخته شود‬ ‫و باید در بازار رقابتی ارزش آن برآورد شود‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که ایران‌خودرو رقیبان بیش��تری دارد و‬ ‫جوینت‌ونچر ش��دن آن با شرکت پژو تاثیر زیادی بر‬ ‫نرخ سهام آن دارد‪ .‬مدل‌های جدیدی که این شرکت‬ ‫در حال س��اخت آنها در کشور است در آینده نشان‬ ‫می‌دهد‌(هنگامی که محصوالت وارد بازار شوند) که‬ ‫چقدر روی حاشیه سود آن تاثیر مثبت داشته است‪.‬‬ ‫البته رویکرد شرکت پژو بر آینده صنعت خودرو تاثیر‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یک��ی از صنایعی که در برجام از‬ ‫آن نام برده می‌ش��ود‪ ،‬خودرو اس��ت و طبیعی است‬ ‫هر تصمیمی از س��وی ش��رکای اروپایی روی درآمد‬ ‫صنعت خودرو کش��ور تاثیر دارد‪ .‬زمانی که امریکا از‬ ‫برجام خارج ش��د س��هام پژو و رنو در بازار دنیا افت‬ ‫کرد و در س��هام خودروسازان داخلی نیز همین‌گونه‬ ‫بود‪ .‬آیا اروپاییان از شرکت‌های خود حمایت خواهند‬ ‫کرد؟ آیا آنه��ا بازار خود را به چین واگذار می‌کنند؟‬ ‫اینها پرس��ش‌هایی اس��ت که روی سودآوری خودرو‬ ‫از جمله دو خودروس��از بزرگ کشور تاثیر دارد و به‬ ‫نوعی دنیا به آن چشم دوخته است‪ .‬او گفت‪ :‬در چند‬ ‫هفته گذش��ته سهام خودروسازان روند منفی داشته‬ ‫و به پایین‌ترین حد خود در تاریخ‌شان رسیده و این‬ ‫شاید فرصتی برای خرید این سهام باشد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود با گذشت زمان ارزش سهام این‬ ‫صنعت به وضعیت واقعی خود برگردد‪.‬‬ ‫صفاری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬چون برج��ام به طور‬ ‫مش��خص بیش��تر روی صنعت خودرو اثر دارد و در‬ ‫واقع با امضای برجام بیشترین رشد در بخش صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اتفاق افتاد باید صبر کرد و دید در ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬هفته آینده موضع اروپا چیس��ت و خودروسازان‬ ‫بین‌المللی شریک خودروس��ازان ایرانی چه موضعی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫ام��روز صنعت خودرو بس��یار متفاوت از گذش��ته‬ ‫اس��ت و همان‌‌طور که بارها از سوی مدیران دولتی‬ ‫در بخش صنعت خودرو و کارشناس��ان این صنعت‬ ‫عنوان ش��د در قراردادهای جدید خودروس��ازان به‬ ‫گونه‌ای حرکت می‌کنند که گذش��ته تکرار نش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین پیش‌بینی این اس��ت که با ورود محصوالت‬ ‫جدید خودرویی به بازار ارزش س��هام خودروسازان‬ ‫افزای��ش یافت��ه اگرچ��ه موج‌های��ی ممکن اس��ت‬ ‫خطرپذیری آن را نیز باال ببرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بحث اپلیکیش��ن ایران‌خودرو الزم‬ ‫به یادآوری اس��ت ک��ه س��هامداران می‌توانند برای‬ ‫بهره‌من��دی از آن به س��ایت س��هام ایران‌خودرو به‬ ‫نشانی‌(‪ )Stock.ikco.ir‬مراجعه و نسبت به نصب‬ ‫این برنامه اقدام کنند‪.‬اپلیکیش��ن سهام ایران‌خودرو‬ ‫در دو نس��خه اندروی��د و ‪ IOS‬طراحی ش��ده و کد‬ ‫مل��ی س��هامدار به عن��وان ن��ام کاربری و ش��ماره‬ ‫شناس��نامه‌(تایپ التین) به عنوان رم��ز عبور برای‬ ‫ورود به اپلیکیشن درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫آموزش‬ ‫‪ ۷‬نکته برای انتخاب تایر ایمن و کدشناسی تخصصی آن‬ ‫الهه بهرام‬ ‫اگر می‌خواهید خس��ارات مالی و جانی خودرویی‬ ‫ناشی از ترکیدن الستیک‌ها را کاهش دهید با عالئم‬ ‫اختصاری تایرها آشنا شوید‪.‬‬ ‫از آن جای��ی ک��ه یکی از مش��خصه‌های مهم در‬ ‫انتخاب خودرو نوع الستیک است؛ دقت در گزینش‬ ‫الس��تیک و عالئ��م اختصاری آن به هن��گام خرید‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬ش��اید در نگاه اول این طور به نظر‬ ‫برسد که تمامی الستیک‌ها به لحاظ ظاهری مشابه‬ ‫هم هستند اما در واقع چنین نیست و هر الستیکی‬ ‫برای شرایط معین س��اخته و استفاده می‌شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بس��یاری از افراد به این موضوع‬ ‫توجه ندارند و نه تنها فرق الس��تیک‌ها را با یکدیگر‬ ‫نمی‌دانن��د بلک��ه از عالئم روی الس��تیک نیز غافل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از این رو برای هر الستیک شناسه‌ای ایجاد شده‬ ‫که توجه به عالئم اختصاری آن س��بب می‌ش��ود تا‬ ‫از اس��تهالک آن در کوت��اه مدت پیش��گیری کند‪.‬‬ ‫اگ��ر رانندگان در هنگام خرید ب��ه این عالئم توجه‬ ‫نکنند ممکن اس��ت تایری را انتخ��اب کنید که در‬ ‫ن و س��رعت باال نتواند از خود مقاومت مناس��بی‬ ‫وز ‌‬ ‫نش��ان دهد و در نتیجه بترک��د‪ .‬اتفاقی که تاکنون‬ ‫برای رانندگان مختلف زیادی رخ داده است و منجر‬ ‫به خس��ارات مالی و حتی جانی شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫توجه و آش��نایی با عالئم اختصاری تایر‌ها در هنگام‬ ‫خرید بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخ ساخت الستیک‬ ‫تمام تایرها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود‬ ‫هس��تند که با چهار رقم نش��ان داده می‌ش��ود‪ .‬دو‬ ‫عدد اول نش��ان‌‌دهنده هفته س��اخت و دو رقم بعد‬ ‫سال ساخت تایر هستند‪ .‬برای مثال عدد «‪»۲۵۰۶‬‬ ‫نش��ان می‌دهد این تایر(الستیک) در هفته بیست و‬ ‫پنجم سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی تولید شده است‪ .‬در واقع‬ ‫الس��تیک ‪ ۴‬س��ال پس از این تاریخ‪ ،‬قابل استفاده‬ ‫نیست‪ .‬پس دقت داشته باشید در صورتی که تاریخ‬ ‫مصرف الستیک شما گذشته باشد‪ ،‬این احتمال که‬ ‫به دلیل ترکیدن ناگهانی آن باعث تصادف شده و یا‬ ‫حتی مرگ‌آور باشد‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹اندازه تایر‬ ‫اندازه تایر (الس��تیک) خودرو با عالئمی همچون‬ ‫‪ 60R14/P185‬نشان داده می‌شود که بدین معنی‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ = P‬تایر خودروی سواری‬ ‫‪ =۱۸۵‬پهنای الستیک (برحسب میلی متر)‬ ‫‪ =۶۰‬نس��بت ارتف��اع دی��واره تایر ب��ه پهنای آن‬ ‫(برحسب میلی متر)‬ ‫‪ = R‬رادیال‬ ‫‪ =۱۴‬قطر رینگ (بر حسب اینچ)‬ ‫‹ ‹سرعت تایرها‬ ‫حداکثر س��رعتی که تایر می‌تواند تحمل کند‪ ،‬با‬ ‫یک حرف از ‪ A‬تا ‪ Z‬بیان می‌ش��ود‪ .‬برای مثال روی‬ ‫ج��داره تایر خودروی پراید‪ ،‬نماد ‪ H‬برای س��رعت‬ ‫درج ش��ده که نشان می‌دهد هنگامی که تایر دارای‬ ‫فش��ار بار و بارگذاری مناس��ب اس��ت حداکثر توان‬ ‫حرکت آن ‪ ۲۱۰‬کیلومتر در ساعت خواهد بود‪..‬‬ ‫بهترین حرف مناس��ب در جایگاه این مولفه برای‬ ‫بیش��تر سدان‌های ورزش��ی ‪ H‬است‪ .‬اما ‪ S‬و ‪ T‬هم‬ ‫می‌تواند برای الس��تیک‌های این دسته از خودروها‬ ‫ج هستند‪ .‬حداکثر‬ ‫مناس��ب باشد که بس��یار هم رای ‌‬ ‫س��رعت منتس��ب به این حروف ب��ه ترتیب ‪ ۱۸۰‬و‬ ‫‪ ۱۹۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫برای خودروهایی با ردیف سرعتی باال این حروف‬ ‫می‌توان��د ‪( W‬حداکث��ر س��رعت ‪ ۲۷۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت) یا حتی حرف محبوب و دوس��ت داشتنی‬ ‫‪( Y‬حداکثر سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر در ساعت) باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حداکثر فشار باد‬ ‫مطل��ب حائز اهمی��ت دیگ��ری که غالب��ا آن را‬ ‫فراموش کرده و یا به آن اهمیتی نمی‌دهیم‪ ،‬میزان‬ ‫فشار باد مجاز الس��تیک است‪ .‬در صورتی که قصد‬ ‫سفر داش��ته باشید‪ ،‬فشار الس��تیک‌ها را نسبت به‬ ‫فش��ار توصیه شده در ش��رایط عادی به مقدار ‪psi‬‬ ‫‪ ۴‬کاهش دهید زیرا الس��تیک‌ها به هنگام رانندگی‬ ‫طوالنی در بزرگراه‌ها‪ ،‬گرم ش��ده و فش��ار باد درون‬ ‫آنها باال می‌رود‪.‬‬ ‫میزان حداکثر فشار باد مجاز برای هر الستیک را‬ ‫می‌توانید بر روی دیواره کناری آن مش��اهده کنید‪.‬‬ ‫حداکثر فشار مجاز برای بعضی الستیک‌ها ‪۳۲ psi‬‬ ‫ب��رای برخ��ی ‪ ۴۴ psi‬و برای بعضی دیگ��ر از انواع‬ ‫الس��تیک‌ها حت��ی تا ‪ ۵۰ psi‬در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت حرارتی‬ ‫مقاوم��ت حرارت��ی تایره��ا ب��ا حروف مش��خص‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬مقاوم��ت حرارت��ی تایره��ا به‌ترتیب از‬ ‫باالتری��ن تا پایین‌ترین درجه‪ ،‬با حروف ‪ A ، B‬یا ‪C‬‬ ‫مشخص می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ M+S‬درج ش�ده ب�ر الس�تیک‬ ‫نشان‌دهنده چیست؟‬ ‫دو حرف ‪ M‬و ‪ S‬مخفف دو کلمه «گِل» و «برف»‬ ‫هستند و درج آنها بر روی الستیک نشان‌دهنده آن‬ ‫اس��ت که می‌توان از تایر در زمین‌های گل‌والی و یا‬ ‫جاده‌های برفی نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برند سازنده الستیک‬ ‫نام کارخانه س��ازنده الس��تیک که اصطالحا برند‬ ‫نامیده می‌ش��ود‪ ،‬به طور معمول با حروف بزرگ بر‬ ‫روی الستیک درج می‌شود و پیدا کردن آن زحمت‬ ‫زیادی نمی‌خواهد‪ .‬نام سازنده‪ ،‬تنها یک یا دو کلمه‬ ‫است که قبل از شناس��ه الستیک و در سمت چپ‬ ‫شناسه قرار می‌گیرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫ورود برقی‌ها باید کارشناسانه باشد‬ ‫موتورس��یکلت‌های برق��ی از مدل‌ه��ای ت��ازه وارد صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت کشور هس��تند که برای کاهش آلودگی هوا از سوی‬ ‫مدیران دولتی م��ورد حمایت قرار گرفته اس��ت‪ .‬یکی از متقاضیان‬ ‫موتورس��یکلت جوانان‌هس��تند که در دوره حاضر ب��ه طور معمول‬ ‫دنبال موتورس��یکلت‌ها با ش��تاب باال بوده و به این‌گونه انرژی خود‬ ‫را تخلیه می‌کنن��د‪ .‬آنها به دنبال موتورس��یکلت‌هایی ‪ ۲۵‬میلیونی‬ ‫هس��تند ک��ه نیازهای‌ش��ان را برطرف کن��د اما به طور کلی قش��ر‬ ‫موتورسیکلت‌سوار بیش��تر از اقشار کم درآمد جامعه بوده که از این‬ ‫وس��یله نقلیه برای امرارمعاش خانواده‌های خود اس��تفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربراتوری با توجه به کاربری که داشتند بیشتر‬ ‫برای حمل‌ونقل‌ها‪ ،‬پیک‌موتوری‌ها و‪ ...‬اس��تفاده می‌شدند و امروز با‬ ‫ورود موتورس��یکلت‌های برقی بهتر اس��ت برای اداره‌های دولتی به‬ ‫شرط داش��تن خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار گیرند تا به‬ ‫نوعی اعتماد سایر اقشار جامعه جلب شود‪ .‬برای کاهش آلودگی هوا‬ ‫موتورس��یکلت برقی و به طور کلی وس��ایل حمل‌ونقل برقی مطرح‬ ‫هس��تند که آنها نیز مس��ائل خود را دارند‪ .‬هنگام برنامه‌ریزی برای‬ ‫جایگزینی باید کارشناس��انه عمل ش��ود تا برای داشتن هوای پاک‬ ‫چالش‌های دیگ��ری ایجاد نش��ود‪ .‬بازخوردها و مش��اوره گرفتن از‬ ‫دست‌اندرکاران فعال در هر صنفی می‌تواند کمک زیادی به موفقیت‬ ‫برنامه‌ها کند که تا حدودی از آن غفلت می‌شود‪ .‬بارها پیشنهاد شده‬ ‫تا مدیران باالدس��ت با مش��اوره از کسانی که سال‌ها عمر خود را در‬ ‫این صنعت صرف کرده‌اند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشند‬ ‫زیرا افرادی که در بطن بازار فعالیت مس��تقیم دارند بهتر می‌توانند‬ ‫برای س��اماندهی آن کم��ک کنند‪ .‬موتورس��یکلت‌های برقی زمانی‬ ‫می‌توانند راهی برای رفع مش��کالت باش��ند که ب��ا برنامه در داخل‬ ‫تولی��د و در بخش خدمات پس از فروش رضایت مش��تریان خود را‬ ‫جلب کنند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از نیم ‌قرن تولید موتورسیکلت در کشور‬ ‫صادرات به واردات ختم شد‬ ‫صنعت موتورسیکلت فراز و فرودهای بسیاری را‬ ‫پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است‪ .‬نقطه اوج‬ ‫ای��ن صنعت با پیش‌زمینه‌های دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬و ‪۶۰‬‬ ‫اوج تولی��د در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و نیز دهه ‪ ۸۰‬بود که‬ ‫با مدیریت‌های غیراصولی در این دهه ش��اهد افت‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور در دهه ‪ ۹۰‬هستیم‪.‬‬ ‫در میانه این سال پوس��ت‌اندازی بنیادین برای آن‬ ‫رقم خ��ورد که به گفته یکی از اعضای هیات‌مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با رانت به نفع‬ ‫انگشت‌شماری از تولیدکننده‌نماها تمام شد‪.‬‬ ‫� مونتاژ به داخلی‌سازی رسید‬ ‫ابوالفض��ل حجازی‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره ش��کل‌گیری‬ ‫این صنعت در کش��ور گفت‪ :‬صنعت موتورسیکلت‬ ‫در ای��ران از دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ آغاز ش��د‪ .‬برندهایی‬ ‫مانند یاماها به اس��م «ایران‌دوچرخ» و هوندا با نام‬ ‫«تیزرو» فعالیت خود را در ایران ش��روع کردند‪ .‬در‬ ‫بخش خصوصی نیز ش��رکتی به نام کاوازاکی تولید‬ ‫موتورس��یکلت را در ایران آغاز کرد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ای��ن برندها در ده��ه ‪ ۴۰‬و ابتدای دهه ‪ ۵۰‬فعالیت‬ ‫خود را در صنعت موتورسیکلت ایران با مونتاژ آغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی درباره صنعت قطعه این وس��یله نقلیه ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ده��ه ‪ ۵۰‬بخش��ی از قطعه‌س��ازی در ای��ن‬ ‫مجموعه‌ها نیز راه‌اندازی شد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬شرکت‬ ‫ایران‌دوچرخ س��اخت بس��یاری از قطع��ات همان‬ ‫موتورس��یکلت (یاماها) را مانند قطعات بدنه‪ ،‬باک‪،‬‬ ‫زین‪ ،‬طوقه و اگ��زوز در فاصله دهه ‪ ۵۰‬و آغاز دهه‬ ‫‪ ۶۰‬در کارخانه داخلی‌سازی کردند‪.‬‬ ‫او درباره ادامه فعالیت‌ها گفت‪ :‬به دلیل ش��رایط‬ ‫انق�لاب و جن��گ و با ش��روع تحریم‌ه��ا ژاپن نیز‬ ‫هم��کاری خود را ب��ا ای��ران قطع ک��رد و واردات‬ ‫کااله��ای م��ورد نیاز به کش��ور کاه��ش یافت‪ .‬در‬ ‫این زمان موتورس��یکلت به ش��کل سهمیه‌بندی و‬ ‫ثبت‌نامی از سوی ش��رکت‌های بازرگانی در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می‌گرفت‪ ،‬ثبت‌نام‌ها انجام می‌شد و‬ ‫به طور عموم به بخش‌های خاصی مانند کشاورزان‬ ‫داده می‌شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫روند ت��ا دهه ‪ ۷۰‬ادامه یافت‪ .‬پ��س از پایان جنگ‬ ‫تحمیل��ی و در دوره ریاس��ت‌جمهوری مرح��وم‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی ش��رایط کش��ور جهش زیادی‬ ‫در بح��ث ورود فناوری‪ ،‬جذب س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫داخلی و خارجی داشت و در این زمان شرکت‌های‬ ‫موتورسیکلت‌س��ازی رش��د و توس��عه زیادی پیدا‬ ‫کردند‪ .‬در این دوره بود که بخش خصوصی نیز وارد‬ ‫ش��د و کارخانه کاوازاکی که بعده��ا به «جهان‌رو»‬ ‫نام‌گذاری شد فعالیتش را آغاز کرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت ب��ه افزای��ش کارخانه‌ه��ای بخش‬ ‫خصوص��ی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬به م��رور در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬تعداد کارخانه‌ه��ای بخش خصوصی به ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫کارخانه رسید که در این دوره تولید موتورسیکلت‬ ‫و قطعات آن در کنار هم اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫� جایگزینی چینی‌ها و حضور خصوصی‬ ‫حجازی از متمایل ش��دن صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور به محص��والت چینی گفت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در ادامه فعالیت صنعت موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫محص��والت از نوع ژاپنی به چینی تغییر کرد که به‬ ‫لحاظ نرخ تفاوت زیادی از هم داشتند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ن��رخ موتورس��یکلت‌های چین��ی‬ ‫یک‌س��وم محصوالت ژاپنی بود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫موتورسیکلت ژاپنی یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫نرخ داش��ت نوع چینی آن ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل مردم اس��تقبال خوبی از آن کردند‪ .‬در‬ ‫این زمان نیز موتورسیکلت با پیش‌فروش و ثبت‌نام‬ ‫در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫ب��ه افزایش ناگهانی فعاالن این صنعت اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در دهه ‪ ۸۰‬آم��ار تولیدکنندگان به ‪۲۲۰‬‬ ‫کارخانه رسید که بیشتر مونتاژکننده بودند‪ .‬بخشی‬ ‫از این مس��ئله ب��ه بی‌برنامگی و نب��ود مدیریت در‬ ‫ای��ن دوره برمی‌گردد‪ .‬در واقع ب��رای از بین رفتن‬ ‫رانت‌ه��ا و باندها در بحث مج��وز تولید‪ ،‬هر فردی‬ ‫تقاضای مجوز تولید در هر زمینه‌ای داش��ت دولت‬ ‫پ��س از هاشمی‌رفس��نجانی اقدام ب��ه صدور مجوز‬ ‫می‌کرد در حالی که الزم بود به شیوه‌ای منطقی‌تر‬ ‫عمل می‌ش��د‪ .‬وی معتقد اس��ت خط��ا در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت از ابتدای دهه ‪ ۸۰‬آغاز ش��د و باید‬ ‫ای��ن ‪ ۲۲۰‬کارخانه و س��رمایه‌گذاری هنگفتی که‬ ‫برای آن انجام شد برای ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬مجموعه فعال به‬ ‫شکل شرکت سهامی هزینه می‌شد‪ .‬ضرورت داشت‬ ‫وزارت صنایع سابق که مجری این امر بود سرمایه‌ها‬ ‫را به این س��و هدایت می‌کرد‪ .‬اگر این‌گونه می‌شد‬ ‫ب��ا آن حجم از س��رمایه‪ ،‬امروز یک��ی از بزرگترین‬ ‫کارخانجات صنعت موتورسیکلت را به لحاظ تامین‬ ‫بازار داخل‪ ،‬داخلی‌سازی قطعات‪ ،‬صادرات‪ ،‬فناوری‬ ‫و دانش روزآمد در جهان داشتیم‪.‬‬ ‫ن تولید‬ ‫� خطوط نوسا ‌‬ ‫حج��ازی از ش��کل‌گیری رقاب��ت تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت در دهه ‪ ۸۰‬گفت و افزود‪ :‬سال ‪۸۱‬‬ ‫برای نخس��تین‌بار در کش��ور حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت در کشور تولید شد‪ .‬سال‬ ‫‪ ۸۲‬این آمار با کمی تفاوت تکرار ش��د اما سال ‪۸۳‬‬ ‫این آمار روند کاهش��ی داش��ت و تا دهه ‪ ۹۰‬ادامه‬ ‫یافت و به زیر ‪ ۵۰۰‬هزار دس��تگاه رسید‪ .‬سال ‪۹۵‬‬ ‫دوباره در یک جه��ش ‪ ۱۰۰‬درصدی آمار تولید به‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار موتورسیکلت رس��ید که به دلیل توقف‬ ‫کاربراتوری و ورود انژکتوری بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت ادامه داد‪ :‬از این فضا چند کارخانه از‬ ‫مصوبه دولت سوءاستفاده و بیش از حد نیاز انجین‬ ‫وارد کردن��د‪ .‬تولید انبوه به ش��کل غیرقانونی انجام‬ ‫ش��د و فقط ‪ ۳۰۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری‬ ‫از س��وی ‪ ۳‬ی��ا ‪ ۴‬کارخانه تولید ش��د در حالی که‬ ‫ظرفیت این کارخانه‌ها در س��ال قبل کمتر از ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار دستگاه بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬این امر باعث ش��د تا چند ماه‬ ‫ش��ماره‌گذاری موتورس��یکلت‌ها متوقف ش��ود و با‬ ‫پیگیری‌های بسیار از سوی نهادهای مربوط به‌ویژه‬ ‫وزارت کشور بخشی از پالک‌گذاری‌ها در پایان سال‬ ‫‪ ۹۵‬و بخش��ی دیگر در آغاز سال ‪ ۹۶‬انجام شد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که سال ‪ ۹۶‬آمار تولید از ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه به ‪ ۱۰۶‬هزار موتورسیکلت انژکتوری رسید‪.‬‬ ‫ک در خارج تنظیم می‌شود‬ ‫� باد الستی ‌‬ ‫حجازی در پاس��خ به شروع داخلی‌سازی قطعات‬ ‫نی��ز توضی��ح داد‪ :‬از ده��ه ‪ ۶۰ ،۵۰‬و ‪ ۷۰‬ب��ه مرور‬ ‫داخلی‌سازی از ‪ ۴۰‬به ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬درصد رسید‪ .‬تولید‬ ‫موتورس��یکلت که در دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ آغاز ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬با تالش صنعتگران میزان داخلی‌س��ازی‌ها رو‬ ‫به افزایش بود که با مدیریت نادرس��ت در دهه ‪،۸۰‬‬ ‫در دهه ‪ ۹۰‬به اینجا رس��یده‌ایم که موتورسیکلت‌ها‬ ‫به طور کامل «س��ی‌کی‌دی» وارد می‌ش��ود و حتی‬ ‫می‌توان گفت باد الستیک‌های این موتورسیکلت‌ها‬ ‫در خارج از کشور تنظیم و سپس وارد می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه ورود این موتورس��یکلت‌ها گفت‪:‬‬ ‫در چند بخش ش��رکت‌ها ب��ا کارت بازرگانی خود‬ ‫افراد مبادرت به واردات «س��ی‌کی‌دی» می‌کنند و‬ ‫بخشی دیگر نیز با کارت‌های بازرگانی متفرقه انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته این امر در گذشته نیز وجود داشت‬ ‫اما س��هم آن آنقدر نبود که تاثیری بر بازار داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬ش��اید بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬موتورس��یکلت به این‬ ‫ش��کل وارد می‌شد اما بیشتر سهم بازار داخل از آن‬ ‫موتورسیکلت‌های ایرانی بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت همچنین ب��ه صادرات اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در ده��ه ‪ ۸۰‬ای��ران ح��دود ‪ ۲۰۰‬ه��زار‬ ‫موتورس��یکلت به افغانس��تان‪ ،‬عراق و پاکستان از‬ ‫طری��ق بازارچه‌های مرزی صادر می‌ک��رد و از این‬ ‫طریق ارزآوری خوبی برای کش��ور می‌ش��د‪ .‬امروز‬ ‫هنوز موتورسیکلت‌های ساخت ایران در خیابان‌های‬ ‫افغانستان و عراق در حال تردد هستند‪.‬‬ ‫� حضور نمایندگی‌هایی با ضوابط خاص‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت ک��ه چه اتفاق��ی افتاد‬ ‫که از صادرات موتورس��یکلت در مدت ‪ ۲‬س��ال به‬ ‫اینجا رس��یدیم که نه‌تنه��ا ص��ادرات نداریم بلکه‬ ‫موتورسیکلت‌ها به طور کامل وارد کشور می‌شوند؟‬ ‫حجازی در پاس��خ به این پرس��ش گفت‪ :‬در این‬ ‫فاصل��ه به ج��ای وارد ک��ردن فن��اوری‪ ،‬نمایندگی‬ ‫برندهایی را گرفتیم که آنها به طور کامل با شرایط‬ ‫و ضوابط خودش��ان به ما محصول می‌فروش��ند‪ .‬از‬ ‫آنج��ا که ارز ب��ه راحتی در اختی��ار تولیدکنندگان‬ ‫قرار می‌گرفت آنها نیز بیش��تر تمایل داشتند‌(البته‬ ‫راحت‌تر هم بود) که موتورس��یکلت‌ها را به ش��کل‬ ‫کامل وارد کنند؛ با تعداد کارگر کمتر و سود بیشتر‪.‬‬ ‫این ام��ر برای تولیدکننده موتورس��یکلت جذابیت‬ ‫بیشتری داش��ت‪.‬وی افزود‪ :‬این افراد دغدغه منافع‬ ‫ملی نداش��تند و غافل از این هستند که چه تعداد‬ ‫کارگران بیکار می‌ش��وند‪ .‬آنها تنها به دنبال سود و‬ ‫درآمدزای��ی ب��رای خود بودند و به نوعی از چش��م‬ ‫مدیران و مس��ئوالن نیز به دلیل مش��غله آنها دور‬ ‫ماندند‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬از ‪ ۲۲۰‬کارخان��ه امروز ب��ه ‪ ۳۰‬تولیدکننده‬ ‫رسیده‌ایم که به دلیل ورشکستگی و از دست دادن‬ ‫سرمایه بسیاری تغییر شغل دادند و تنها گروهی به‬ ‫ثروت‌های بادآورده دس��ت یافتند‪ .‬این گروه با وارد‬ ‫کردن موتورسیکلت‌هایی به شکل «سی‌کی‌دی» و‬ ‫تعطیل��ی صدها واح��د تولیدی‌‪-‬صنعتی با تعطیلی‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬واحد قطعه‌س��ازی و از بین بردن ‪۲۰‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی و همچنین با رانت و فسادهای‬ ‫اداری ثروت‌های کالن به‌دست آوردند‪.‬‬ ‫� راهکار برون‌رفت‬ ‫حجازی در پاس��خ ب��ه راهکاره��ای برون‌رفت از‬ ‫این وضعیت صنعت موتورسیکلت به تشکیل گروه‬ ‫کارشناس��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر مبنای ش��عار‬ ‫س��ال بای��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گروه‬ ‫کارشناسی نه از سوی انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫زیرا این انجمن حامی صنعتگران و بی‌طرف نیست‪،‬‬ ‫تشکیل ش��ود‪ .‬همان افرادی که از فرصت‌ها به نفع‬ ‫منافع خود اس��تفاده کردند امروز نیز این انجمن را‬ ‫در اختیار دارند و با البی‌هایی که در اداره‌جات برای‬ ‫خود به‌دست آورده‌اند اجازه نمی‌دهند مسیر تولید‬ ‫به شکل واقعی طی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین الزم اس��ت دولت ارز را‬ ‫برای موتورسیکلت‌های «سی‌کی‌دی» ممنوع کند‬ ‫و بر اساس برنامه‌های دهه ‪ ۸۰‬نیز تنها قطعاتی که‬ ‫در داخل قابل ساخت نیستند مانند کمک‌ها‪ ،‬توپی‪،‬‬ ‫کیلومترشمار و انجین که ‪ ۴۵‬درصد موتورسیکلت‬ ‫را تشکیل می‌دهند‪ ،‬وارد شوند‪ .‬باقی قطعات امکان‬ ‫ساخت آن در کشور فراهم است و تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫او ب��ه داخلی‌س��ازی کامل قطعات اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین با برنامه‌ای یک یا دو ساله از سوی‬ ‫قطعه‌سازان می‌توان میزان داخلی‌سازی را افزایش‬ ‫داد به ش��رط اینکه فضای امن اقتصادی در این امر‬ ‫از س��وی دولت برای صنعتگران فراهم ش��ود‪.‬عضو‬ ‫هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫نیز در ادامه راهکارهای پیشنهادی اعالم کرد‪ :‬باید‬ ‫برای رشد و توسعه زمان‌بندی داشت و تعیین کرد‬ ‫این صنعت پس از ‪ ۵‬س��ال بای��د در بخش فناوری‬ ‫کجا باشد یا در امر ساخت موتورسیکلت بومی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد قطعات داخلی‌سازی شده باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬ض��رورت دارد همچون صنعت‬ ‫خودرو داخلی‌سازی قطعات از ‪ ۴۰‬درصد آغاز شود‬ ‫و پ��س از ‪ ۵‬س��ال به تولید محص��ول ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ایرانی با فناوری روز دنیا دست یابیم‪ .‬این مهم باید‬ ‫از طری��ق ارتباط‌گیری با مهندس��ان داخلی‪ ،‬افراد‬ ‫متخصصی که در دانش��گاه‌ها و مراکز علمی کشور‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ ،‬انجام شود‪ .‬ضرورت دارد با‬ ‫همراهی بخش دانشگاهی به‌ویژه بخش سرمایه‌گذار‬ ‫داخلی و با فروش سهام به صنعتگران و قطعه‌سازان‬ ‫این پروژه به ش��کل مش��ارکتی پیش ب��رود‪ .‬البته‬ ‫همراهی و همفکری شرکت‌های بین‌المللی فعال در‬ ‫امر طراحی نیز نیاز اس��ت‪ .‬اگر چنین شود می‌توان‬ ‫در مدت ‪ ۵‬س��ال کل بازار داخل را پوش��ش داد و‬ ‫نی��ز بازارهای منطقه به‌وی��ژه خاورمیانه که مصرف‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون موتورس��یکلت در س��ال را دارد‬ ‫در اختیار داشت‪.‬این فعال صنعت موتورسیکلت به‬ ‫فرصت‌های شغلی این امر پرداخت و افزود‪ :‬در این‬ ‫بستر حداقل ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت شغلی برای‬ ‫جوانان کش��ور به وجود می‌آی��د‪ .‬همچنان می‌توان‬ ‫گفت درآمد‌های دولت از محل درآمد‌های مالیاتی‬ ‫از ای��ن صنعت چش��مگیر می‌ش��ود‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫ش��رکت‌های مادر سازنده موتورس��یکلت در کشور‬ ‫ش��کل می‌گیرد‪ .‬این ش��دنی است به ش��رط آنکه‬ ‫افراد سودجو و فرصت‌طلب که با رانت وارد صنعت‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬شناسایی و دست آنها کوتاه شود‪.‬حجازی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬امروز برخی از کارشناس��ان با هدف‬ ‫و برنامه و با گرفتن پورس��انت از برخی ش��رکت‌ها‬ ‫داخلی و خارجی افراد را به این ش��رکت‌ها سوق و‬ ‫هدایت می‌کنند که الزم است حذف شوند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه‌سازان باید برای همراهی با خودروسازان روزآمد شوند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬در ش��رایط پس��ابرجام‬ ‫صنعت خودرو به خوبی از شرایط موجود بهره گرفته و همکاری‬ ‫ب��ا خودروس��ازان بین‌المللی را آغاز کرد ام��ا صنعت قطع ‌ه هنوز‬ ‫آن طور که باید با ش��رایط جدید همراه نش��ده است‪ .‬امیرحسن‬ ‫کاکای��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته صنعت خودرو با هدایت دولت قراردادهای‬ ‫مش��ارکتی در تولید با خودروس��ازان مط��رح بین‌المللی منعقد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه تا ام��روز این همکاری‌ها به نتایج‬ ‫مناس��بی دست یافته و شاهد سرمایه‌گذاری خودروسازان مطرح‬ ‫بین‌المللی در ایران هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در قراردادهای‬ ‫جدید تضمین‌های الزم برای اس��تمرار همکاری از خودروسازان‬ ‫خارجی اخذ ش��ده که از جمله آنها سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها‬ ‫در ای��ران اس��ت‪ .‬این مدرس مهندس��ی خ��ودرو در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا ادامه داد‪ :‬بنابراین با وجود خ��روج آمریکا از برجام روابط‬ ‫صنعت خودرو با خودروس��ازان خارجی ادامه خواهد داش��ت اما‬ ‫این وضعیت تلنگر خوبی اس��ت تا صنعت خودرو از توسعه توان‬ ‫داخل��ی به‌ویژه احیای صنعت قطع ‌ه غافل نش��ود‪ .‬کاکایی افزود‪:‬‬ ‫در هم��کاری با خودروس��ازان مطرح بین‌الملل��ی انتقال فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫ب��ه طور کامل باید انجام ش��ود به‌گونه‌ای که پس از چند س��ال‬ ‫خودروس��ازان داخلی بدون مشارکت همتایان بین‌المللی بتوانند‬ ‫خودروه��ای به‌روز جهان را طراحی و تولید کنند که البته کامل‬ ‫ش��دن ای��ن فرایند منوط به داخلی‌س��ازی قطعات و مش��ارکت‬ ‫قطعه‌س��ازان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در این زمینه باید صنعت‬ ‫قطع ‌ه متحول ش��ده و همکاری با قطعه‌س��ازان بین‌المللی را در‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهند تصریح کرد‪ :‬فعاالن صنعت‬ ‫قطعه باید بتوانند توان طراحی و تولید خود را ارتقا دهند‪ .‬درواقع‬ ‫صنعت قطع ‌ه نیاز به احیای دوباره دارد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‌ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫‪ C‬نخستی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫حصو‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫تر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫سایپ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫وئ‬ ‫ن کا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫اقت‬ ‫صا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫در قراردادها‬ ‫ی خودرویی سایپا‬ ‫خ‬ ‫ود‬ ‫رو‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫یکی از‬ ‫از م‬ ‫دغدغ ‌ههای تولید م‬ ‫حصوالت مشترک‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫صو‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫ج‬ ‫هف‬ ‫دی‬ ‫ته‬ ‫د‪،‬‬ ‫گ‬ ‫سن‬ ‫مش�خ‬ ‫ذشته «تست درا‬ ‫جش آنهاست که بر‬ ‫صات این خودرو ج‬ ‫خ‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دا‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫یور» آن انجام شد‪.‬‬ ‫و‬ ‫صو‬ ‫بع‬ ‫ل‬ ‫همکاری س�ی‬ ‫معقول نبودن‬ ‫ضی دیگر خارج‬ ‫تروئن و سایپای کا‬ ‫از کشور انجام م ‌‬ ‫ی‬ ‫راه‌اندازی برخی از‬ ‫شا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫شو‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫د‪.‬‬ ‫س‬ ‫کز‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ت‪،‬‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ره‬ ‫ک‬ ‫ضمن بیان‬ ‫نه انواع تس ‌‬ ‫شور پرداخت‬ ‫تخ‬ ‫که در ادامه چرایی آ‬ ‫ودرو نیز یکی از کار‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫نا‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫سا‬ ‫‌‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫وا‬ ‫نی‬ ‫ود‬ ‫د‪.‬‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫‹ ‹نخستین محصول مشترک سایپا‪ -‬سیتروئن کاشان‬ ‫در حاش��یه نخستین تس��ت درایور این خودرو با حضور تعداد‬ ‫مح��دودی از اصحاب رس��انه از خط تولید بازدید ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫مدیران سایپاس��یتروئن‪ ،‬تاکید ش��ریک فرانسوی بر تولید کیفی‬ ‫خودروه��ا باع��ث ش��ده ت��ا در گام نخس��ت فقط ام��کان تولید‬ ‫خودروهایی با رنگ سفید و سقف قرمز مهیا باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که به دلیل شرایط خاص بازار ایران‪‌،‬تصمیم‬ ‫بر آن ش��ده تا در خط تولید ایران برای نخس��تین‌بار در جهان از‬ ‫پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری و ‪ ۱۶۳‬اسب بخاری موسوم به ‪ THP‬استفاده‬ ‫ش��ود و بدین ترتیب ش��اهد خلق قدرتمندترین نسخه سیتروئن‬ ‫‪ C‌۳‬ویژه بازار ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬می‌توان این هاچ‌بک ریز‌نقش را در زمره قدرتمندترین‬ ‫خودروهای مونتاژی در کشور قلمداد کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫حضور دوباره س��یتروئن در ایران‪ ،‬این شرکت خواهان خودنمایی‬ ‫قدرتمند در نخس��تین گام اس��ت به همین دلیل حساسیت‌های‬ ‫زی��ادی برای تولید با‌کیفیت این محص��ول وجود دارد که زمینه‬ ‫نظارت دقیق و همه‌جانبه کارشناس��ان فرانسوی را در خط تولید‬ ‫سایپاسیتروئن به وجود آورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ تولید‬ ‫در ش��رایط فعلی تولید آزمایش��ی این خودرو با ظرفیت روزی‬ ‫‪ ۳‬دس��تگاه در خط تولید مش��ترک با چانگان ‪ CS‌۳۵‬در س��ایپا‬ ‫کاش��ان انجام می‌ش��ود و قرار اس��ت به مرور با افزایش تولید و‬ ‫انتقال چان��گان ‪ CS‌۳۵‬به خطوط تولید داخلی س��ایپا‪ ،‬خطوط‬ ‫تولید کاشان به محصوالت سیتروئن اختصاص یابد‪.‬‬ ‫این شرکت در نظر دارد تا در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۱‬هزار دستگاه‬ ‫از این خودرو را تولید کند و پس از تیراژ تولید را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹وارداتی‌ها‬ ‫درحال‌حاضر بدنه خودرو وارد ایران می‌ش��ود‪ ،‬سپس در سایت‬ ‫تولیدی س��ایپا کاش��ان رنگ‌آمیزی و مونتاژ کامل قطعات اتاق و‬ ‫ترمیم داخلی آن انجام می‌شود‪ .‬رینگ‌ها و ایربامپرهای روی درها‬ ‫داخلی‌سازی شده است و سایپاسیتروئن با بیش از ‪ ۲۰۰‬قطعه‌ساز‬ ‫مختلف برای تولید قطعات ای��ن خودرو قرارداد همکاری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی‌سازی در بلندمدت‬ ‫خودرو است که عالوه‌بر اینکه از خودرو در برابر ضربه‌های کوچک‬ ‫محافظت می‌کند‪ ،‬به نوعی در حکم خش‌گیر برای خودرو‌است‪.‬‬ ‫از آنجا که نخس��تین نکته مهم برای راننده خودرو‪ ،‬احس��اس‬ ‫امنیت است‪ ،‬یکی از شاخصه‌های این خودرو ضمن ایمنی‪ ،‬خاص‬ ‫بودن آن اس��ت‪ .‬همچنین این خودرو می‌تواند برخی سلیقه‌های‬ ‫خاص را تامین کند‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته‌ای که در ظاهر س��یتروئن با طراحی خاص آن‬ ‫دیده می‌ش��ود ترکیب رنگ بدنه س��فید و س��قف قرمز آن است‬ ‫که خودرو را از س��ایر خودروهای هم‌کالس خود متمایز می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین یکی از ش��اخصه‌هایی که در س��یتروئن ‪ C‌۳‬از س��وی‬ ‫راننده قابل دیدن است ارتباط با خودرو بوده که صاحب خودرو با‬ ‫نشستن در آن احساس راحتی و امنیت می‌کند‪.‬‬ ‫یک سلسله فاکتور به عنوان خصیصه‌های اصلی از جمله به‌روز‬ ‫بودن‪ ،‬طراحی متفاوت و نو بودن که در حقیقت از آن می‌توان به‬ ‫عنوان یک خودرو جمع‌وجور شهری نام برد‪.‬‬ ‫همچنین هنگام رانندگی با طی مسافتی هیچ صدایی از بیرون‬ ‫به داخل خودرو نفوذ نمی‌کند‪ .‬ضمن آنکه در جاده چس��بندگی‬ ‫خوبی دارد و به طور کلی خودرو بی‌صدایی اس��ت‪ .‬عالوه‌بر اینکه‬ ‫خودرویی شهری به شمار می‌رود در ابعاد بیرونی و داخلی فضایی‬ ‫باز در اختیار دارد‪ ،‬به‌ویژه داشبورد که با خطوط افقی که دارد آن‬ ‫را پهن و بزرگ نش��ان می‌دهد‪ .‬مواد استفاده‌شده برای داشبورد‬ ‫و صندل��ی‪ ،‬ترکیب خاصی دارد مانند فرمان خودرو که با روکش‬ ‫چرم و خط‌های قرمز تزئین شده است‪.‬‬ ‫در واقع سیس��تم‌های کمک‌راننده در ترافیک ش��هری و جاده‬ ‫احس��اس راحتی ایج��اد می‌کند‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬وقت��ی راننده در‬ ‫س��رباالیی قرار می‌گیرد و خودرو توقف دارد هنگام برداش��تن پا‬ ‫از روی پدال گاز خودرو به عقب برنمی‌گردد‪.‬‬ ‫این خودرو دارای تثبیت‌کننده س��رعت در اتوبان اس��ت یعنی‬ ‫در مس��افتی طوالنی با سرعتی مشخص حرکت می‌کند‪ .‬شاخصه‬ ‫مهم دیگر در بحث فنی خودرو موتور قوی ‪ ۱۶۵ THT‬با قدرت‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬سی‌س��ی و گیربکس ‪ ۶‬جعبه‌ای اس��ت مانند یک ‪ADS‬‬ ‫سیس��تم‌هایی ش��امل ‪ ۱۶‬ایربکس‪ ،‬نمایش ب��اد‪ ،‬چراغ‌های جلو‪،‬‬ ‫سیستم صندلی‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع‪ ،‬تنظیم صندلی راننده در‬ ‫ارتفاع‪ ،‬فرمان خودرو در ارتفاع و عمق قابل تنظیم است‪ .‬سیستم‬ ‫پخش با ‪ ۴‬باند یکی از باکیفیت‌ترین سیستم‌های صوتی را دارد‪.‬‬ ‫همچنین در بحث بومی‌س��ازی خودرو برنامه این است که در‬ ‫بلندمدت میزان داخلی‌س��ازی به ‪ ۴۰‬درص��د و پس از آن تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می‌ت��وان س��یتروئن‪ C‌۳‬را برخ�لاف بس��یاری از‬ ‫خودروهای مونتاژی موجود در کشور‪ ،‬محصولی با ظرفیت تولید‬ ‫انب��وه در داخ��ل توصیف کرد و در صورت تغییر نیافتن ش��رایط‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی امیدواریم عرضه این خودرو به سنگ بنایی‬ ‫برای حضور قدرتمند و متفاوت س��یتروئن در بازار کشور تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فروش این خودرو چهارشنبه ‪ ۲۶‬اردیبهشت به صورت اینترنتی‬ ‫در وب‌سایت ایرانی کار(‪ )Irane car‬با پیش پرداخت حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان و موعد تحویل مرداد و شهریور آغاز شد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سایپاسیتروئن قیمتی در حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان را برای این هاچ‌بک ریز‌نقش در نظر‬ ‫داشته باشد‪.‬الزم به یادآوری است مرحله نخست پیش‌فروش این‬ ‫خودرو با تکمیل ظرفیت به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی‌های اصلی این خودرو قطعات مش��کی دو طرف‬ ‫اما یکی از مس��ائل مطرح درباره تس��ت خودروها این است که‬ ‫‹ ‹ویژگی‌های خودرو‬ ‫‹ ‹قیمت و شرایط فروش سیتروئن‪C ۳‬‬ ‫‹ ‹آزمون‌های خودرویی‬ ‫چقدر امکانات آن در کش��ور فراهم است و چه بخش‌هایی خارج‬ ‫از کشور س��نجش می‌شود‪ .‬فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس خودرو درباره‬ ‫تست‌های خودرویی بیان کرد‪ :‬سنجش‌های خودرویی تعریف‌های‬ ‫مختلف از تست دوام‪ ،‬کیفیت قطعات و تست استانداردها دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث تس��ت‌های دوام اگ��ر خودرو در حال‬ ‫توس��عه و طراح��ی باش��د در عمل‪ ،‬انج��ام آن در ی��ک محیط‬ ‫جغرافیایی ش��دنی نیس��ت زیرا زمان زیادی می‌برد‪ .‬خودرو باید‬ ‫در ش��رایط گرم و سرد‪ ،‬ارتفاع باال و پایین و‪ ...‬مورد آزمایش قرار‬ ‫گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬این تست‌ها در نقاط مختلف دنیا انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬صندوق‌دار هم در ایران آزمایش ش��د تا‬ ‫تطبیق آن با ش��رایط آب‌وهوایی کش��ور و عملکرد آن در شرایط‬ ‫جغرافیایی کشور مورد سنجش قرار گیرد و هم در سایر کشورها‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬تولید خودروهای گروه صنعت��ی ایران‌خودرو تا‬ ‫تس��ت جاده نداش��ت وارد خط تولید انبوه نمی‌ش��د و بر اساس‬ ‫تعری��ف ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر حرک��ت می‌کرد تا تطبیق آن با‬ ‫شرایط کشور سنجش شود‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬به طور عموم‪ ،‬طراحان‬ ‫خ��ودرو آن را در جاه��ای مختلف مورد آزمای��ش قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که گفته ش��د‪ ۲۰۶ ،‬صندوق‌دار به ط��ور همزمان در‬ ‫ایران‪ ،‬شمال اروپا و مناطق گرمسیری و افریقای جنوبی آزمایش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بخش از س��نجش که تس��ت دوام خودرو است‬ ‫فقط مربوط به آن نبوده و ش��امل تس��ت کالیبراسیون و تنظیم‬ ‫خودرو با شرایط محیطی نیز می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون قطعات‬ ‫زاوه به س��نجش کیفیت قطعات ک��ه در واقع بخش دیگری از‬ ‫س��نجش‌های خودرویی است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این آزمایش از‬ ‫سوی قطعه‌سازان انجام می‌شود و هر صنعتگری با تولید قطعه‌ای‬ ‫جدید به طور معمول باید تست کیفیت و دوام داشته باشد‪.‬‬ ‫امکانات آزمایش این بخش در کش��ور فراهم اس��ت اما برخی‬ ‫تس��ت‌ها در داخل انجام نمی‌شود‪ .‬این امر دالیل مختلف دارد؛ از‬ ‫جمله به‌روز نبودن ماشین‌آالت یا اینکه قطعه‌ساز ایرانی نیست و‬ ‫ترجیح می‌دهد با تجهیزات خود در خارج از کش��ور آنها را مورد‬ ‫سنجش قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون استانداردی‬ ‫این کارش��ناس خودرو به تست س��وم پرداخت و گفت‪ :‬تست‬ ‫استانداردی همان موارد استانداردهای هشتادوپنج‌گانه است که‬ ‫گاهی در خبرها عنوان می‌ش��ود‪ .‬البته برداش��ت‌های اشتباهی از‬ ‫س��وی مردم در این باره وجود دارد که آن را تس��ت دوام قطعات‬ ‫می‌دانند اما منظور این س��نجش نیس��ت بلکه تست استانداردی‬ ‫اس��ت که به لحاظ مش��خصات فنی (دینامیک و ایس��تا) بتواند‬ ‫حداقل‌ها را بگذراند‪ .‬برای مثال‪ ،‬تست امواج رادیویی‪ ،‬ایستا است‬ ‫که در حال س��کون خودرو انجام می‌ش��ود؛ اینک��ه تداخل امواج‬ ‫رادیویی در بین قطعات به وجود می‌آید یا خیر‪ .‬تست چراغ‌ها نیز‬ ‫ایستا است زیرا چراغ به تنهایی به عنوان یک قطعه استانداردهای‬ ‫خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫وی درباره تست‌های دینامیک نیز گفت‪ :‬سنجش ترمز مربوط‬ ‫به تس��ت‌های دینامیک اس��ت که خ��ودرو در ح��ال حرکت در‬ ‫شرایط مختلف ترمز می‌کند و مورد سنجش قرار می‌گیرد‪ .‬تست‬ ‫آالیندگی و سوخت نیز از این دست است‪.‬‬ ‫زاوه گفت‪ :‬تس��ت‌های اس��تانداردی را در کشور می‌توان انجام‬ ‫داد و امکانات آن در کش��ور‌(مرکز تحقیقات سایپا و ایران‌خودرو‬ ‫و در بحث آالیندگی سازمان بازرسی) فراهم است‪ .‬البته امکانات‬ ‫آنها ممکن اس��ت به‌روز نباشد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬درحال‌حاضر برخی‬ ‫امکان تست خودرو یورو ‪ ۶‬را ندارند یا یورو ‪ ۵‬را نمی‌توانند انجام‬ ‫دهند و در حال انجام تست یورو ‪ ۴‬هستند‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬بخش��ی دیگر از این تس��ت‌(تست استانداردی)‬ ‫در خارج انجام می‌ش��ود زیرا امکاناتش در کش��ور فراهم نیس��ت‬ ‫مانن��د آزمایش تصادف‪ .‬به طور عموم‪ ،‬این تس��ت در اس��پانیا و‬ ‫اروپای شرقی انجام می‌شود که مراکز معتبری در جهان به شمار‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوابیدن سرمایه منطقی نیست‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرس��ش که آیا به وجود آوردن امکانات‬ ‫و خرید تجهیزات برای کش��ور صرفه اقتص��ادی ندارد یا موضوع‬ ‫مرب��وط به موضوعی دیگری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای راه‌اندازی یک‬ ‫مرکز تس��ت تصادف باید پرس��ید هر چند سال یک‌بار قرار است‬ ‫خودرویی تس��ت ش��ود؟ به طور نمونه‪ ،‬اگر قرار است هر ‪ ۳‬سال‬ ‫یک بار خودرویی مورد س��نجش قرار گیرد توجیه منطقی ندارد‬ ‫که میلیاردها تومان س��رمایه بدون استفاده در این یکجا بخوابد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که صنعت خودرو به معنای واقع��ی دارند خود این‬ ‫تست‌ها را انجام نمی‌دهند‪.‬‬ ‫یک��ی از معروف‌ترین مراکز تس��ت در جهان اس��پانیا (ایلیادا)‬ ‫اس��ت‪ .‬انگلس��تان و آلمان نیز دارای این مراکز هس��تند‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬گاهی شاهد هستیم خودرویی آلمانی یا ایتالیایی در ایلیادا‬ ‫اسپانیا مورد سنجش تصادف قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬بنا بر این دس��ته‌بندی جغرافیایی که ما در آن‬ ‫متوقف شده‌ایم اینکه همه چیز باید ایرانی باشد در سایر کشورها‬ ‫خیلی مالک نیست و بحث اقتصادی آن مهم‌تر است‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه‌های راه‌اندازی چنین مراکزی به‌روز نگه داشتن‬ ‫آنها است‪ .‬اگر قرار است هر ‪ ۵‬سال یک بار تستی انجام شود بهتر‬ ‫اس��ت در سایر مراکز دنیا انجام شود که تجهیزات آن فراهم بوده‬ ‫و درگیر تحریم و سایر مشکالت نیستند‪.‬‬ ‫زاوه گفت‪ :‬شاید بتوان گفت راه‌اندازی بسیاری از این مراکز در‬ ‫کش��ور عاقالنه نیس��ت جدا از اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ای��ران که طراحی خودرو ندارد یا قطعه‌س��ازان‬ ‫قطعات را که ‪ ۳‬دهه مش��غول تولید هس��تند حتی با کیفیت روز‬ ‫نخس��ت آن نمی‌توانند تولید کنند چالش ما است‪ .‬بنابراین ایراد‬ ‫کار از جای��ی دیگر اس��ت و ب��ا راه‌اندازی مراکز تس��ت چالش‌ها‬ ‫برطرف نمی‌شود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫د‬
‫‌شنبه‬ ‫مازراتی ‪ 590‬اسب بخاری‬ ‫روی��ای صنع��ت خودرو این روزه��ا در واقع هم��ان چیزهایی‬ ‫هستند که این صنعت را به حرکت در می‌آورند‪ ،‬خواه این محرکه‬ ‫ابداع یک مینی‌ون باش��د‪ ،‬خواه معرفی ی��ک خودرو تمام‌جدید‬ ‫اس��پرت موتورمیانی؛ هر چه که باشد صنعت اتومبیل را از حالت‬ ‫سکون خارج می‌کند‪ .‬به عبارتی صنعت خودرو امروز چیزی فراتر‬ ‫از بازی اعداد بین بخش مالی ش��رکت و مهندسان شاغل در آن‬ ‫نیس��ت‪ .‬اغلب این دو بخش با هم به توافق نمی‌رس��ند‪ ،‬اما این‬ ‫ن ش��ده درست قبل از به ثمر‬ ‫دال بر این نیس��ت که اهداف تعیی ‌‬ ‫رس��یدن‪ ،‬بی‌نتیجه بمانند‪ .‬گاهی اوقات ه��م این اهداف به کلی‬ ‫ناپدید می‌شوند‪ ،‬مثل ش��ایعه‌ای که در خصوص معرفی مازراتی‬ ‫موتورمیانی بر پایه آلفارومئو ‪ 4C‬پیدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودرونویس‪ ،‬هارالد وس��تر‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫مازراتی در س��ال ‪ 2012‬اطالعات جدیدی از یک خودرو اسپرت‬ ‫موتورمیانی با س��اختار فیبرکربنی و وزن حدود ‪ 1200‬کیلوگرم‬ ‫ارایه داد‪ .‬این خودرو مجهز به پیش��رانه ‪ 4/7‬لیتری ‪ V8‬یا نسخه‬ ‫توربوش��ارژ بود که قدرتی معادل ‪ 454‬اسب بخار تولید می‌کرد‪.‬‬ ‫با تمام این‌ها‪ ،‬این مدل هرگز چراغ سبز تولید را دریافت نکرد‪.‬‬ ‫خ��ب حاال این م��دل جدید مازرات��ی موتورمیانی که صحبت‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫از آن ب��ه میان آمده چه ویژگی‌هایی دارد؟ بر اس��اس رندرنینگ‬ ‫منتشرش��ده‪ ،‬این خودرو بسیار ش��بیه به المبورگینی است‪ .‬این‬ ‫خودرو تمام نشانه‌ها و المان‌های ضروری یک سوپرخودرو مدرن‬ ‫روز را دارد‪ .‬در قس��مت جلوی خودرو نش��ان سه‌شاخه بزرگ و‬ ‫نمادین مازراتی در جلوپنجره به چش��م می‌خ��ورد‪ .‬از ظاهر این‬ ‫خودرو پیداس��ت که هیچ اش��تراک س��اختاری با آلفارومئو ‪4C‬‬ ‫ندارد‪ .‬اگر مازراتی چنین خودرویی را برای برند خود تولید کند‪،‬‬ ‫احتماال از پیشرانه ‪ 3/8‬لیتری توربودوقلو ‪ V8‬که اخیرا در مدل‬ ‫لوانته تروفئو معرفی شد‪ ،‬استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودر و ‌های بدون راننده‬ ‫میلیار د ‌ه�ا دالر‪ ،‬در اقتص�اد را ذخی�ره می ‌کن�د‬ ‫(درواق�ع بی�ش از ‪ 890‬میلی�ارد دالر)‬ ‫امروزه‪ ،‬تصادفات ماشینی‪ ،‬تاثیر بسیار باالیی در اقتصاد آمریکا دارد تا نیمه قرن حاضر‬ ‫نفوذ وسایل نقلیه بدون سرنشین باعث می‌شود‪ ،‬جایگاه امریکا در تصادفات وسایل نقلیه رتبه دوم‬ ‫به نهم ارتقا یابد‪.‬‬ ‫براساس نتایج به دست آمده‪ ،‬وسایل نقلیه بدونه راننده‪ ،‬هزینه‌های تصادفات ماشینی را‬ ‫تا ‪90‬درصد کاهش می‌دهد‪ .‬این دقیقا همان چیزی است که در اقتصاد جهانی امروز‬ ‫به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫‪% 90‬‬ ‫آلمان‬ ‫بیش از ‪40‬میلیارد دالر هزینه‬ ‫می‌کند‪ ،‬می‌تواند تا ‪ 36‬میلیارد‬ ‫دالر هم صرفه‌جویی کند‪.‬‬ ‫روسیه‬ ‫باالی ‪34‬میلیارد دالر‬ ‫هزینه می‌کند اما می‌تواند‬ ‫‪31‬میلیارد دالر هم‬ ‫صرفه‌جویی کند‪.‬‬ ‫ژاپن‬ ‫بیش از ‪ 53‬میلیارد د الر هزینه‬ ‫می‌کند که با وسایل نقلیه بدون‬ ‫راننده می‌تواند صرفه‌جویی‬ ‫‪48‬میلیارد دالری داشته باشد‪.‬‬ ‫به طور کلی مقایسه ‪ 74‬کشور‬ ‫جهان نشان می‌دهد که می‌توان‬ ‫در مجموع‬ ‫‪890‬میلیارد دالر‬ ‫صرفه‌جویی کنند‪.‬‬ ‫هند‬ ‫هر سال بیش از‬ ‫‪62‬میلیارد دالر در حوادث‬ ‫ترافیکی هزینه می‌کند اما‬ ‫می‌تواند بیش از ‪56‬میلیارد‬ ‫دالر صرفه‌جویی کند‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫درحال‌حاضر بیش از ‪ 340‬میلیارد‬ ‫دالر در سال برای حوادث ترافیکی‬ ‫هزینه می‌کند‪ .‬می‌تواند با وسایل‬ ‫نقلیه بدون راننده تا ‪ 306‬میلیارد‬ ‫دالر هم صرفه‌جویی کند‪.‬‬ ‫هرچند امریکا بخش بسیاری‬ ‫از تولید ناخالص ملی خود را در‬ ‫حوادث ترافیکی هزینه می‌کند اما‬ ‫آفریقای‌جنوبی باالترین درصد تولید‬ ‫ناخالص خود را در این حوادث از‬ ‫دست می‌دهد‪.‬‬ ‫شما فکر نمی‌کنید این پول‌ها می‌تواند در بخش‌های بهتری هزینه شود؟!‬ ‫‪%7/8‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شد‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شد و در ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشت به ‪ 22‬دقیقه و ‪ 25‬ثانیه رسید‪ .‬‬ ‫پیش از س��ال جدید گروه امداد خودرو ای��ران با تدابیری که‬ ‫مدیران آن اندیشیدند به نوعی تحوالتی در آن برای خدمات‌دهی‬ ‫بیش��تر و بهتر مش��تریان به وج��ود آورد‪ .‬اضافه ک��ردن برخی‬ ‫مولفه‌های جدید در زمینه س��رویس‌دهی به صاحبان خودرو در‬ ‫همین راس��تا بود‪ .‬همچنین با توجه ب��ه گرفتن بازخوردها نتایج‬ ‫عملکردها خوب ارزیابی و موجب رضایت بیشتر مشتریان شد‪.‬‬ ‫در ادامه امداد خودرو ایران به دنبال کوتاه کردن فاصله انتظار‬ ‫و انجام خدمات‌دهی خود به ثبت رکوردهای تازه پرداخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ارتباطات ام��داد خودرو ایران‪ ،‬ای��ن کاهش زمان‬ ‫انتظار و ثبت رکورد جدید در حالی انجام شد که تعداد خدمات‬ ‫امدادی ارائه شده‪ ،‬روال معمول را طی کرده است‪.‬‬ ‫میانگین زمان انتظار ارائه خدمات امداد خودرو ایران در دو ماه‬ ‫نخست سال جاری ‪ 24‬دقیقه و ‪ 58‬ثانیه بوده است‪.‬‬ ‫این کاهش زم��ان انتظار در نتیجه برنامه‌ریزی‌های هدفمند و‬ ‫در راس��تای اقدامات امداد خودرو ایران با هدف هوشمندس��ازی‬ ‫خدمات امدادی انجام گرفته اس��ت‪ .‬نصب جی‪.‬پی‪.‬اس روی تمام‬ ‫ناوگان امدادی و اعزام هوش��مند امدادگر با اس��تفاده از نقشه از‬ ‫جمله این اقدامات هستند‪ .‬امداد خودرو ایران با یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ن��اوگان امدادی به عنوان بزرگترین ناوگان امداد خودرویی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات امدادی به محصوالت گ��روه صنعتی ایران خودرو و در‬ ‫صورت نیاز خودروهای غیر ایران خودرویی را در دستورکار دارد‪.‬‬ ‫ارائه مشاوره تلفنی‪ ،‬امداد بالینی و حمل‪ ،‬امداد پالس‪ ،‬سرویس‬ ‫در مح��ل و خدمات بنزین و الس��تیک از جمله خدمات متنوع‬ ‫امداد خودرو ایران در سراسر کشور‪ ،‬هفت روز هفته و ‪ 24‬ساعت‬ ‫شبانه روز است‪.‬‬ ‫موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نظر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قیمت خودروها ‪ ۹/۶‬درصد افزایش می‌یابد‬ ‫صنعتگران فعال حوزه خودرو و قطعه عنوان می‌کنند با وجود‬ ‫افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه‪ ،‬قیمت‌ها در محصول نهایی‌‬ ‫(خودرو) و نیز قطع��ات آن افزایش نیافته و آنها همچنان با نرخ‬ ‫سال‌های قبل محصوالت خود را به بازار عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫در روزهای نخست سال شاهد بودیم که نرخ خودروها به نسبت‬ ‫از س��وی خودروس��ازان افزایش یافت که این امر باعث اعتراض‬ ‫برخ��ی نهاده��ا از جمله مجلس ش��ورای اس�لامی و نمایندگان‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن ش��د‪ .‬البته در کنار مخالفان افزایش‬ ‫نرخ خودروها برخی از نمایندگان این کمیس��یون نیز موافق این‬ ‫امر بودند زیرا معتقدند با افزایش نرخ مواد اولیه و نیز نوسان‌های‬ ‫ارزی و باال رفتن ساالنه دستمزدها و حامل‌های انرژی صنعتگران‬ ‫حق دارند نرخ محصوالت خود را باال ببرند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪‌،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نی��ز اعالم کرد‪ :‬خودروس��ازان فقط می‌توانن��د افزایش نرخ ‪۹/۶‬‬ ‫درصدی ب��رای خودروهای داخلی داش��ته باش��ند و در صورت‬ ‫مش��اهده تخلف‌های��ی در این امر با آن برخورد خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫نهایت مجلس شورای اسالمی با تشکیل جلسه‌ای تصمیم نهایی‬ ‫را در این باره گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست خودروسازان رد شد‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره تصمیم نهایی مجلس برای افزایش نرخ خودروها‬ ‫گفت‪ :‬درباره موضوع‌های مختلفی در حوزه خودرو صحبت ش��د‬ ‫که یکی از محورها نرخ آن بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن بحث محور گفت‌وگوها بیش��تر درباره‬ ‫خودروه��ای داخل��ی بود که البت��ه بحث مختصری نی��ز درباره‬ ‫خودروهای وارداتی شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬درخواستی‬ ‫که خودروس��ازان برای افزایش قیمت‌ها داش��تند با توجه به این‬ ‫بود که بیش��تر نهادهای تولیدی نسبت به سال ‪ ۹۵‬افزایش قابل‬ ‫توجهی داش��تند‪ .‬اما نرخ رس��می خودرو در کارخانه ثابت باقی‬ ‫مانده که با توجه به شرایط موجود تقاضای افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫داشتند‪ .‬در این باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نپذیرفته و با‬ ‫افزایش ‪ ۶/۹‬درصد موافقت کرده بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به نوعی این امر که قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند‬ ‫نیز در کمیسیون مطرح شد اما در حد همان ‪ ۹/۶‬درصد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونی برای همه‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خ��ودرو از س��وی ش��ورای رقابت فق��ط برای‬ ‫خودروه��ای زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان انجام می‌ش��ود و گرمابی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که آیا تصمیمی نیز درباره نرخ خودروهای‬ ‫باالتر از این نرخ نیز گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چون س��هم این‬ ‫گروه از خودروها در بازار پایین اس��ت بیش��تر تمرکز روی ردیف‬ ‫خودروه��ای زی��ر ‪ ۴۵‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬اما با وج��ود این‪ ،‬تا‬ ‫حدودی به نظر ش��ورای رقابت بس��تگی دارد ک��ه بخواهد ورود‬ ‫کند یا خیر‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که آیا تعیین قیمت‌ها از س��وی شورای‬ ‫رقابت فقط ش��امل ش��رکت س��ایپا و گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫می‌ش��ود یا سایر خودروس��ازان بخش خصوصی اگر خودرویی با‬ ‫این ردیف قیمتی داش��ته باشند نیز مشمول این قانون می‌شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر خودروس��ازان بخش خصوصی خودرویی زیر‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومان تولید ندارند اما نمایندگان این بخش در جلسه‬ ‫کمیسیون نیز حضور داشتند‪ .‬در صورت تولید این ردیف قیمتی‬ ‫شامل این قانون خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز تک‌نرخی شامل وارداتی‌ها نمی‌شود‬ ‫در بحث خودروهای وارداتی نیز همچنان سامانه ثبت سفارش‬ ‫بس��ته اس��ت‪ .‬گرمابی در این ب��اره گفت‪ :‬درحال‌حاض��ر درباره‬ ‫تغییرات��ی که در بحث دالر وجود داش��ت ثبتارش باز نیس��ت تا‬ ‫تصمیم نهایی گرفته شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام انجم��ن واردکنن��دگان‪ ،‬خ��ودرو از اولویت‬ ‫دریاف��ت دالر دولتی ب��ه نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان خارج ش��ده‬ ‫و نرخ واقعی دالر ب��رای واردکنندگان این محصول ‪ ۴‬هزار ‪۸۵۰‬‬ ‫تومان لحاظ خواهد شد‪ .‬این نماینده کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در توضیح این مس��ئله گفت‪ :‬چون در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذش��ته تفاوت نرخ ارز مبادل��ه‌ای و آزاد کم بوده و بر‬ ‫اس��اس گفته خود فعاالن این صنف‪ ،‬از ارز آزاد استفاده می‌شده‬ ‫امروز با تک‌نرخی ش��دن ارز ابتدا باید در این باره تصمیم‌گیری‬ ‫ش��ود زیرا س��همیه‌ای برای آنه��ا در دالر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫درنظر گرفته نشده است‪ .‬بنابراین نیاز به رایزنی دارد‪ .‬وی درباره‬ ‫زمان نهایی ش��دن این مس��ئله نیز عنوان کرد‪ :‬این امر بستگی‬ ‫به سیاس��ت دول��ت دارد که بخواهد با توجه ب��ه منابع ارزی که‬ ‫در اختیار دارد چه س��همی را برای ورود خودروهای وارداتی در‬ ‫نظ��ر بگیرد و از آنجا که س��امانه نیما‌(نظ��ام یکپارچه معامالت‬ ‫نمایندگی‌ها‬ ‫قائم‌مقام مديرعامل گروه سايپا‪:‬‬ ‫شعار «اول مشتري» راه دستيابي به برتري در رقابت است‬ ‫قائم‌مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت‪ :‬شعار «اول مشتري» به‬ ‫عنوان راه دس��تيابي به برتري رقابتي مدنظر س��ازمان خدمات پس از فروش‬ ‫س��ايپا قرار گرفته است زیرا در هر كسب‌وكاري بايد مشتريان انتخاب نخست‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ايپانيوز‪ ،‬اردشير اميني با بيان اين مطلب تصريح كرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫خدمت‌رساني و تكريم مشتري در ش��بكه نمايندگي‌هاي سايپا در حال انجام‬ ‫اس��ت اما بايد از اين حد هم فراتر برويم ب��ه طوري كه با تقويت اين فرهنگ‪،‬‬ ‫احترام به كرامت مشتريان و سليقه آنها مورد توجه ويژه قرار گيرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين فرآيند از يك س��و به عنوان رفتار اس��تراتژيك در ش��ركت‌ها‬ ‫تلقي مي‌ش��ود كه هدف آن جذب و حفظ مش��تريان سودآور است و از سوي‬ ‫ديگر‪ ،‬مبنايي براي استخراج هوشمند اطالعات مشتريان و استفاده از آن براي‬ ‫بازاريابي‪ ،‬رشد و توسعه منافع شركت‌ها است‪ .‬به همين منظور سازمان خدمات‬ ‫پس از فروش گروه س��ايپا با بهره‌گي��ري از روش‌هاي نوين‪ ،‬بر مبناي نيازهاي‬ ‫مشتريان خدمات متنوع ارائه مي‌دهد‪.‬‬ ‫اميني افزود‪ :‬در برنامه‌ريزي‌هاي خود بايد همواره به اين نكته توجه كنيم كه‬ ‫اگر در ارائه خدمات نوآوري نداشته باشيم و سليقه مشتري را در نظر نگيريم‪،‬‬ ‫پيشرفت نخواهيم كرد‪.‬‬ ‫مديرعامل سايپايدك يادآور شد‪ :‬س��ايپا همواره پرچم‌دار صنعت خودرو در‬ ‫كشور بوده و برخورداري از شبكه گسترده فروش و خدمات پس از فروش‪ ،‬يك‬ ‫مزيت رقابتي براي گروه سايپا به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫وي با تاكيد بر توس��عه كيفي ش��بكه نمايندگي‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور توس��عه‬ ‫كيفي س��طح خدم��ات‪ ،‬با مش��اركت نمايندگي‌هاي��ي كه رتب��ه بااليي دارند‬ ‫برنامه‌هايي براي افزايش س��طح خدمات با محوريت توجه به خواسته مشتري‬ ‫و توس��عه كسب‌وكارهاي جديد تدوين مي‌شود كه اجراي اين برنامه‌ها افزايش‬ ‫رضايت مشتريان را به دنبال خواهد داشت‪ .‬براي افزايش و توسعه كيفي سطح‬ ‫خدمات در كشور‪ ،‬بايد انرژي و زمان بيشتري اختصاص دهيم‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام مديرعام��ل گروه س��ايپا اظهار ك��رد‪ :‬درك انتظارات مش��تريان‪،‬‬ ‫مهمترين دغدغه و اولويت براي جلب و حفظ مشتري است‪.‬‬ ‫امين��ي با تاكيد ب��ر نقش بهبود كس��ب‌وكار نمايندگي ب��ر افزايش رضايت‬ ‫مش��تري‪ ،‬گفت‪ :‬زمينه‌هاي ورود به فضاي جديد رونق اقتصادي و توليد آماده‬ ‫شده و بايد در اين مسير‪ ،‬كسب‌وكارهاي جديد بيشتر مورد توجه قرار گيرند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬براي دس��تيابي به تعالي بايد از مش��تريان بياموزيم كه چه كاري‬ ‫انجام دهيم‪ .‬همچنين سطح دانش مديران حوزه امور مشتريان بايد ارتقا پيدا‬ ‫كند و براي همه اجزاء برنامه‌هاي تدوين ش��ده‪ ،‬استانداردهايي تدوين شود تا‬ ‫به ثبات در عملكرد برسيم‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام مديرعامل گروه س��ايپا ادامه داد‪ :‬ايجاد روابط مناس��ب مبتني بر‬ ‫خدمت بين گروه‌هاي كاري در شركت و اندازه‌گيري شاخص‌هاي تعريف شده‬ ‫در اين زمينه و اعطاي پاداش به عملكردهاي مثبت‪ ،‬رشد فرهنگ سازماني در‬ ‫زمينه مشتري‌مداري را امكان‌پذير كرده و اين امر‪ ،‬ارائه خدمات عالي به جامعه‬ ‫را براي سال‌هاي طوالني‪ ،‬تضمين و حفظ مي‌‌كند‪.‬‬ ‫اميني يادآور ش��د‪ :‬مديريت ارتباط با مش��تريان‪ ،‬روش��ي پيچيده و مشكل‬ ‫براي توس��عه كس��ب‌وكار اس��ت با اين وجود برخي معتقدند كه ‪ CRM‬فقط‬ ‫نصب نرم‌افزار يا مكانيزه کردن نقاط تماس با مش��تري اس��ت‪ .‬اين موارد‌‪ ،‬در‬ ‫كنار مس��ائلي همچون بازآفريني كسب‌وكار با محوريت مشتري «مشتري‌مدار‬ ‫ش��دن» و «مش��تري‌مدار باقي ماندن» را نيز هدف ق��رار داده و موجب بهبود‬ ‫آن مي‌شود‪.‬‬ ‫برجام‬ ‫محصوالت خریداری‌شده با دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان عرضه شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ایران‌خودرو و‬ ‫س��ایپا باید محصوالتی که با دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی خریداری کرده‌اند هر‬ ‫چه سریع‌تر به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ن��ادر قاضی‌پ��ور در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت‪ ،‬درب��اره وضعی��ت قراردادهای‬ ‫خودرویی بین ایران و ش��رکت‌های اروپایی بعد از خروج امریکا از برجام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در زمان انعقاد قرارداد جدید بین خودروسازان داخلی با پژوسیتروئن در‬ ‫مصاحبه‌ای اعالم کردم که نخس��ت ش��رکت پژو باید از ملت ایران عذرخواهی‬ ‫کند و زیان قرارداد گذشته خود را بپردازد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عجله‬ ‫مس��ئوالن باعث شد تا دوراندیش��ی از بین برود‪ ،‬گفت‪ :‬در این گفت‌وگو اعالم‬ ‫کرده بودم که شرکت پژو باید در داخل کشور محصوالتی را تولید کند سپس‬ ‫این محصوالت صادر شود در حالی که تولیدکنندگان فرانسوی بازار خود را از‬ ‫دست داده و خودروسازان دیگر این بازار را تصاحب کرده‌اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر شده بود‬ ‫‪ ۳0‬درصد تولید محصوالتی مانند پژو ‪ ۲00۸‬را صادر کنند‪ ،‬آیا تاکنون از این‬ ‫مدل صادراتی داشته‌ایم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار این اس��ت که ایران‌خودرو و س��ایپا با درایت و هوش��یاری‬ ‫بیشتر قرارداد بسته‌شده را پیگیری کنند تا به نتیجه نهایی برسند‪.‬‬ ‫قاضی‌پور در پایان تاکید کرد‪ :‬خودروس��ازان باید محصوالتی را که با دالر ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲00‬خریده‌اند هر چه سریع‌تر به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ارزی) به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است نیاز به زمان دارد‬ ‫ت��ا ج��ا بیفتد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ب��ه این ترتیب پس از ب��رآورد منابع‬ ‫ارزی سیاس��ت‌های جدید اتخاذ شود‪ .‬باید تصمیم گرفت آیا قرار‬ ‫است همچون گذشته واردات خودرو انجام شود یا در این زمینه‬ ‫تعدیلی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫گرمابی در پایان س��خنان خ��ود از تش��کیل کارگروهی برای‬ ‫رس��یدگی به مشکالت خودروس��ازان خبر داد و گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی مشکالت‬ ‫خودروسازان مطرح و قرار شد برای رفع چالش‌های خودروسازان‬ ‫و قطعه‌س��ازان کارگروه��ی تعیین ش��ود تا مجل��س نیز در رفع‬ ‫مش��کالت همراه با خودروس��ازان کمک کند ت��ا این صنعتگران‬ ‫روی ثبات نرخ خودرو و کیفیت بیشتر کار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش تک نرخی پاسخگو نیست‬ ‫در ادامه به س��راغ یک��ی از صنعتگران حوزه خ��ودرو رفتیم و‬ ‫نظر وی را درباره این افزایش جویا ش��دیم‪ .‬رضا رضایی به عنوان‬ ‫یکی از تامین‌کنندگان بزرگ قطعات در این باره گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی خودروس��ازان و قطعه‌سازان نیز حضور‬ ‫داش��تند و این افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی به عنوان پیش��نهاد مطرح‬ ‫ش��ده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطعه در پاسخ به این پرسش که اگر این موضوع نهایی شود آیا‬ ‫تاثی��ری بر نرخ قطعات خودرو نیز خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت‬ ‫حق��وق مصرف‌کننده قابل احترام و پیگیری اس��ت اما در ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۶‬به‌ویژه در ‪ ۴‬ماه پایانی سال و ماه‌های آغازین سال‬ ‫‪ ۹۷‬م��واد اولیه بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش نرخ داش��ت‪ .‬با این‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابر نمی‌تواند افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی نتیجه‌بخش باشد‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این تضادها‬ ‫را رفع کرد که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده هیچ کدام متضرر‬ ‫نش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت بای��د ورود کند و در این ب��اره یا به مردم‬ ‫در خری��د خودرو کمک کن��د یا به تولیدکننده‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫مانند سایر کش��ورها که دولت برای خرید خودرو از سوی اقشار‬ ‫کم‌درآمد تس��هیالتی را لحاظ می‌کند وام‌های ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصدی با‬ ‫در نظر گرفتن باز‌پرداخت ‪ ۱۰‬ساله بپردازد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز این‌گونه نیست که‬ ‫تولید محصول نهایی با نرخ کمتر تمام شود‪.‬‬ ‫رضایی در پایان یادآور ش��د‪ :‬هنوز نرخ پیشنهادی نهایی نشده‬ ‫و باید دید چه زمانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫در رون��د تولی��د نوع��ی تض��اد وج��ود دارد و با وج��ود اینکه‬ ‫تولی��د و تامین‌کنندگان مواد اولیه از جمله پتروش��یمی‌ها و نیز‬ ‫ف��والد قیمت‌ه��ای خود را با تغیی��ر نرخ ارز افزای��ش می‌دهند‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان میانی و نی��ز پایانی در این ب��اره با چالش‌هایی‬ ‫روبه‌رو هس��تند که حت��ی نمی‌توانند مواد مورد نی��از خود را از‬ ‫ن کنند زی��را نرخ ارز و تعرفه‌ها ای��ن راه را نیز برای‬ ‫خ��ارج تامی ‌‬ ‫آنها بس��ته است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کیفیت یکی از مولفه‌های مهم‬ ‫در خرید خودرو اس��ت‪ .‬حال پرس��ش این است که آیا با افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا تولیدکنندگان نهایی در بحث اس��تانداردها و کیفیت‬ ‫سعی خواهند کرد تا بیشترین رضایتمندی را جلب کنند؟‬ ‫صادرات‬ ‫امسال محقق می‌شود‬ ‫صادرات ‪ ۶‬هزار دستگاه محصوالت ایران‌خودرو به عراق‬ ‫به سرانجام رسیدن برجام امید به صادرات را برای صنعت خودرو به ارمغان‬ ‫آورد‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از هدف‌های در نظر گرفته شده برای افق ‪ ۱۴۰۴‬صادرات‬ ‫‪ ۳۰‬درصد محصوالت جدید عنوان ش��ده است‪ .‬البته این امر مهم در ‪ ۲‬بخش‬ ‫خودرو و قطعه اس��ت‪ .‬تحقق این مسئله مستلزم روزآمدی محصوالت و اعمال‬ ‫استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫خودروسازان و قطعه‌سازان طراحی محصوالت را آغاز کرده‌اند و در این بستر‪،‬‬ ‫پلتفرم در صنعت خودرو طراحی شده است و بنا بر گفته کارشناسان‪ ،‬روی هر‬ ‫یک از پلتفرم‌ها بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬خودرو قابل ساخت است‪ .‬با ورود مدل‌های جدید‬ ‫به طور قطع بازار رقابتی‌تر خواهد شد و بازار هدف وسیع‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫بس��یاری معتقدند صنعت خودرو ایران می‌تواند به هاب منطقه تبدیل شود‬ ‫زیرا بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه فعالیتی ندارند‪ .‬در دوره‌ای حتی‬ ‫خودروهای ایرانی به بازار شاخ افریقا نیز راه یافتند و امروز برخی از این مدل‌ها‬ ‫در خیابان‌های تونس تردد دارند‪ .‬به هرحال فش��ارهای تحریمی آغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫آس��یب بس��یاری به بازارهای جهانی صنعت خودرو کش��ور زد‪ .‬امروز با تالش‬ ‫دولتمردان ارتباطات بین‌المللی از س��ر گرفته ش��ده اس��ت و با شیوه‌نامه‌های‬ ‫جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی‌بر داخلی‌س��ازی خودروهایی که‬ ‫در ایران تولید می‌شوند امیدواریم در آینده شاهد حضور خودروهای جدید در‬ ‫بخش خصوصی نیز باش��یم‪ .‬این محصوالت ضمن پوشش بازار داخل می‌تواند‬ ‫به بازارهای جهانی کشور مادر نیز صادر شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر بازار عراق یکی از بهترین بازارهای صادراتی کش��ور به ش��مار‬ ‫م��ی‌رود و قرار اس��ت امس��ال ‪ ۶‬ه��زار دس��تگاه از محصوالت گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو از جمله س��مند‪ ،‬س��ورن‪ ،‬پژو‌پارس و دنا به این کشور صادر شود‪.‬‬ ‫بازار این کش��ور فرصت خوبی برای توس��عه در این حوزه اس��ت زیرا به لحاظ‬ ‫جغرافیایی فاصله زیادی نداش��ته و هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد‬ ‫به‌ویژه اینکه با راه‌اندازی س��ایت سمند در اس��تان کرمانشاه که مرز مشترک‬ ‫با این کشور دارد راه کوتاه‌تر می‌شود‪ .‬ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬حس��ن‬ ‫گلچوبیان‪ ،‬مدیر صادرات منطقه خاورمیانه و افریقای گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫با بیان صادرات ‪ ۶‬هزار خودرو به این کش��ور افزود‪ :‬با توجه به اس��تقبال و نیاز‬ ‫مشتریان در بازار کش��ورهای عربی همسایه از خودروهای اتوماتیک‪ ،‬صادرات‬ ‫خودروهای اتومات به عنوان یکی از اهداف و اولویت‌های اصلی ایران‌خودرو در‬ ‫کش��ورهای همسایه و منطقه دنبال می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از محصوالتی که‬ ‫در بین بازارهای هدف تقاضای بسیاری دارد‪ ،‬دنا‌پالس است‪ .‬در صورتی که این‬ ‫خودرو با گیربکس اتوماتیک تولید ش��ود به طور قطع بازارهای هدف بسیاری‬ ‫خواهد داشت و به توسعه بازار خودرو کشور منجر می‌شود‪.‬‬ ‫گلچوبیان درباره شناس��ایی بازارهای صادراتی س��ودآور نیز به کش��ورهای‬ ‫افزیقایی اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار نیجریه نیز به عنوان یکی از بازارهای صادراتی‬ ‫س��ودآور برای ایران‌خودرو شناسایی ش��ده است که پس از رفع موانع موجود‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت به این کشور نیز آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن بازار نی��ز خواهان محص��والت اتومات گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو است که به زودی شاهد صادرات به این کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫عمان بازار دیگری اس��ت که این خودروس��از دنبال می‌کند‪ .‬از این رو‪ ،‬مدیر‬ ‫صادرات منطقه خاورمیانه و افریقا درباره صادرات به عمان نیز گفت‪ :‬استقبال‬ ‫مردم این کشور از سبد محصوالت ایران‌خودرو بسیار باال است‪ .‬بنابراین انتظار‬ ‫هست امسال با صدور ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬محصول اتوماتیک به بازار عمان‪ ،‬گام‌های بلندی‬ ‫در توسعه بازار خود در کشورهای همجوار برداشته شود‪.‬‬ ‫گلچوبیان با ابراز رضایت از عملکرد صادرات به منطقه خاورمیانه در سال ‪۹۶‬‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت در تالش است با تسهیالت و خدمات‌دهی پس از فروش در‬ ‫دسترس‪ ،‬سهم خود را در بازارهای خاورمیانه افزایش دهد‪.‬‬ ‫ش خودروس��ازان داخلی‪ ،‬باید منتظ��ر بود تا بازار خودروهای‬ ‫با توجه به تال ‌‬ ‫چینی با توجه به گرانی قطعات آنها در بخش لوازم‌یدکی‪ ،‬محدود شود زیرا در‬ ‫دوره تحریمی آنها از خأل بازار منطقه اس��تفاده و محصوالت خود را جایگزین‬ ‫خودروهای ایرانی کردند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫رونمایی از دوچرخه الکتریکی المبورگینی‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی المبورگین��ی ب��ا همکاری ش��رکت ایتال‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬از دو مدل دوچرخه برقی و الکتریکی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این روزها که بازار معرفی و رونمایی از خودروهای‬ ‫برقی و الکتریکی در کش��ورهای جهان داغ و پر تب و تاب ش��ده است‬ ‫بسیاری از شرکتهای خودروسازی عزم خود را برای تولید انبوه خودرو‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه برقی جزم کرده و از محصوالت خود به این‬ ‫منظور رونمایی کرده‌اند‪ .‬کش��ورهای متعددی در جهان نیز به منظور‬ ‫حفاظ��ت از محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش آلودگی صوت��ی و هوا و همچنین‬ ‫افزایش کیفیت زندگی و سالمت شهروندان‪ ،‬با وضع و اجرای قوانین و‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫ن‌ناس�یونال در‬ ‫با نام پیش�ین ایرا ‌‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۱‬به کوشش برادران خیامی با سرمایه‬ ‫مال�ی ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال بنیان‌گذاری ش�د‪ .‬این ش�رکت‬ ‫مهم‌ترین ش�رکت خودروس�ازی داخلی است که انواع خودرو‬ ‫س�بک و س�نگین را تولید و عرضه می‌کند‪ .‬لوگوی این خودروساز‬ ‫پس از پیکان نخس�تین بار روی س�مند نصب شد‪ .‬این خودرو در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬در داخل تولید و ضمن پوش�ش بازار کش�ور‪ ،‬صادر نیز شده است‪.‬‬ ‫س�مند در ادبیات فارس�ی به اسبی گفته می‌ش�ود که رنگی متمایل به زرد‬ ‫دارد‪.‬سمند به عنوان خودرویی ملی پیش از تولید انبوه نشانه خود را یافته‬ ‫بود‪ .‬در کشاکش سخت تولید خودرو ملی‪ ،‬طراحی آرم جدیدی برای این‬ ‫محصول فراخوان عمومی شد و در نهایت طرح سر یک اسب به عنوان‬ ‫بهتری�ن اثر برای قرار گرفتن روی بدنه این خودرو برگزیده ش�د‪.‬‬ ‫طرحی که آش�کارا با نام خودرو نیز همخوانی داش�ت و امروز‬ ‫لوگوی این خودروساز به شمار می‌رود‪ .‬همچنین بیژن‬ ‫جناب‪ ،‬تایپوگرافی گروه این‌خودرو را س�ال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬طراحی کرده است‪.‬‬ ‫مقررات جدیدی به حمایت از صنعت نوظهور خودروهای برقی و پاک‬ ‫پرداخته‌اند‪ .‬در این میان عالوه بر خودروهای س��واری و شخصی‪ ،‬بازار‬ ‫رونمایی از خودروهای س��بک و سنگین بس��یاری همچون کامیون‪،‬‬ ‫کامیونت‪ ،‬وانت‪ ،‬اتوبوس و همچنین موتورس��یکت و دوچرخه نیز داغ‬ ‫ش��ده اس��ت هرچند که سابقه حضور موتورس��یکلت و دوچرخه‌های‬ ‫برقی و الکتریکی در خیابان‌های ش��هرهای جهان از سایر وسائل نقلیه‬ ‫مشابه بیشتراست‪ .‬حاال شرکت المبورگینی که سالهاست به طراحی‬ ‫و س��اخت خودروهای لوک��س و پرقدرت در جهان معروف اس��ت‪ ،‬با‬ ‫همکاری ش��رکت ایت��ال تکنولوژی از دو مدل کوهس��تانی و جاده‌ای‬ ‫دوچرخه‌های تمام برقی و الکتریکی پرده برداری و رونمایی کرده است‬ ‫تا به این ترتیب‪ ،‬ورود خود به جمع تولیدکنندگان وس��ائل نقلیه برقی‬ ‫و دوس��تدار محیط زیست را به جهانیان اعالم کند‪ .‬طبق گزارش‌های‬ ‫منتشر شده از س��وی این خودروساز‪ ،‬فروش دوچرخه‌های الکتریکی‬ ‫المبورگینی در ماه آینده میالدی آغاز خواهد شد‪ .‬البته این نخستین‬ ‫باری نیس��ت که این ش��رکت با تولیدکنندگان دوچرخه برای ساخت‬ ‫مدل‌های مسابقه‌ای از این وسیله نقلیه کوچک و سبک وارد همکاری‬ ‫ش��ده بلکه تاکنون دو بار س��ابقه همکاری با چنین شرکت‌هایی را در‬ ‫کارنامه خود داشته است‪.‬‬ ‫پیکان‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۶‬خورشیدی از‬ ‫سوی شرکت ایران‌ناسیونال‌(ایران‌خودرو) و‬ ‫گ�روه صنعتی روتس‌(مالک کارخان�ه تالبوت) تولید‬ ‫و به بازار عرضه ش�د‪ ،‬پیکان نخس�تین خودرو تولید ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫این خودرو به س�رعت به ماش�ین محبوب ایرانی‌ها بدل ش�د و‬ ‫مدل‌های مختلف آن از س�وی ایران‌خودرو تولید ش�د‪ .‬پس از انقالب‬ ‫نی�ز ب�ا تولید قطع�ات در داخل کش�ور حی�ات پیکان تا س�ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫ادام�ه یاف�ت و تیراژ آن در زم�ان توقف بیش از ‪ ۲‬میلی�ون بود‪ .‬امروز‬ ‫نی�ز نمونه‌های قدیمی و بازسازی‌ش�ده پیکان ب�ه عنوان یک خودرو‬ ‫کالسیک و گران‌قیمت مورد توجه است‪.‬‬ ‫نخس�تین نش�انه‌ای که در صنعت خودرو ایران استفاده شد‬ ‫تصویری از یک ارابه باس�تانی و یک اسب در حال حرکت‬ ‫بود که در سال‌های میانی دهه ‪ ۴0‬روی پیکان نقش‬ ‫بس�ت‪ .‬این آرم تا پایان تولید پیکان روی‬ ‫آن باقی ماند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫س�ـایپا‬ ‫یک�ی دیگ�ر از خودروس�ازان‬ ‫ایرانی اس�ت که س�ال ‪ ۱۳۴۴‬با سرمایه اولیه‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون ریال تاس�یس ش�د‪ .‬مالک اصلی ش�رکت‬ ‫آنتوان آیس�ه ی�ک لبنانی‌االصل بود که پس از او پس�رانش‬ ‫تا زمان پیروزی انقالب اسلامی اداره ش�رکت را برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫ش�رکت س�ایپا‪ ۱۶ ،‬تیر ‪ ۱۳۵۸‬به مالکیت دولت ایران درآمد و از آذر‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬در سرپرس�تی سازمان گسترش و نوس�ازی صنایع ایران‌(ایدرو)‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫لوگوی س�ایپا به دس�ت مرتضی ممیز‪ ،‬پدر گرافیک ایران در س�ال ‪۶۶‬‬ ‫طراح�ی ش�د‪ .‬ممیز طراحی این نش�انه را چنین توصی�ف می‌کند‪ :‬این‬ ‫طرح را بر اس�اس نقوش آجری بناهای مراغه ساخته بودم و شباهتی‬ ‫به لوگوی خودروس�ازی مرس�دس‌بنز دارد‪.‬در نگاه نخست نشان‬ ‫س�ایپا به ش�کل چرخ‌دنده خودنمایی می‌کند که نماد اصلی‬ ‫صنعت و تولید است و با دقت بیشتر تحرک و چرخش‬ ‫ح�ول محور مرکزی با توجه به تقارن ابعادی‬ ‫آن در ذهن تداعی می‌شود‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ن‌خ‬ ‫گروه صنع‬ ‫یر‬ ‫تی ا‬ ‫‪)Renau‬‬ ‫(‪lt‬‬ ‫‌‬ ‫رنو‬ ‫رنو‬ ‫یک�ی از ش�رکای ایران�ی‬ ‫در صنع�ت خودرو اس�ت که خودروس�ازی‬ ‫چندملیت�ی فرانس�ه اس�ت‪ .‬ای�ن ش�رکت در ‪۱۸۹۹‬‬ ‫میالدی‌(‪۱۲۷۷-۷۸‬خورش�یدی) تاس�یس شده و در زمینه‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و توزیع کالس‌های مختلف خودرو فعالیت دارد‪.‬‬ ‫شرکت رنو مالک بیشترین س�هام شرکت رومانیایی داچیا‪ ،‬شرکت‬ ‫ترکیه‌ای اویاک‪-‬رنو‪ ،‬ش�رکت کره‌ای رنو سامسونگ موتورز و شرکت‬ ‫ایرانی رنو پارس است و طبق گفته سازمان بین‌المللی سازندگان خودرو‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲0۱۶‬رنو بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان‬ ‫با حجم تولید باال بوده است‪.‬‬ ‫لوگوی رنو شبیه الماس است و نخستین‌بار به شکل آرم ایستاده‪،‬‬ ‫روی در موتور به کار رفت و بوق خودرو پشت آن قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۰۰-۱۳۰۱(۱۹۲۲‬قس�مت مرکزی نش�ان برای‬ ‫خروج هوا بریده شد دقیق به صورت آرم کنونی‪ .‬رنو‬ ‫نشان امروز خود را از س�ال ‪-۱۳۰۴(‌۱۹۲۴‬‬ ‫‪ )۱۳۰۲‬با خود همراه دارد‪.‬‬ ‫لوگوه�ا ب�ا مخاطب�ان‬ ‫س�خن می ‌گویند‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬ایران دارای تمدنی کهن اس�ت اما واقعیت این اس�ت که به لحاظ حافظه تصویری فرهن�گ ایرانی دارای‬ ‫ضعف‌هایی اس�ت و بحث لوگوها‌(نش�انه‌ها) نیز برآوردی از این امر اس�ت‪ .‬با کنکاش در لوگوهای خودروسازان جهان در می‌یابیم‬ ‫که تصاویر هر یک مفهومی بنیادی دارد‪ .‬هر چه به س�وی لوگوهای ایرانی حرکت می‌کنیم اگر چه تصاویر س�اده هستند‪ ،‬نشان از‬ ‫مفاهیم بیرون آمده از تاریخ این س�رزمین دارند‪ .‬لوگو یا نش�انه‌ها‪ ،‬نمادی برای بیان یک عبارت یا القای یک مفهوم اس�ت‪ .‬آرم‌ها‬ ‫چیزی شبیه امضا یا نشانه‌ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه بوده که آرم متعلق به آن است‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪ge‬‬ ‫‪)Peu‬‬ ‫پ‬ ‫ژ ‌و(‬ ‫‪ot‬‬ ‫ودرو‬ ‫پیکان‬ ‫امیاد(‪myad‬‬ ‫‪)za‬‬ ‫ز‬ ‫زامی�اد‬ ‫ن�ام روز بیس�ت و هش�تم از‬ ‫ماه‌های شمس�ی و ب�ه معن�ی «زمین داد»‬ ‫همچنی�ن نام فرش�ته م�وکل ب�ر حوران بهش�تی‬ ‫‌اس�ت‪ .‬در آیین زرتش�ت زامیاد فرش�ته م�وکل بر زمین‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودروس�ازی زامی�اد یک�ی دیگر از ش�رکت‌های س�هامی عام‬ ‫خودروس�ازی کشور است که در سال ‪ ۱۳۴۲‬در سه‌راه آذری تاسیس‬ ‫ش�د‪ .‬خودروهای تولیدی این ش�رکت وان�ت‪ ،‬کامی�ون‪ ،‬مینی‌بوس و‬ ‫اتوبوس است‪.‬‬ ‫زامیاد از زیرمجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا است‪.‬‬ ‫لوگ�وی این ش�رکت از ابتدای ن�ام آن (‪ )Z‬در داخل یک بیضی‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫با وجود جست‌وجوهای فراوان چیزی بیشتر از آن یافت‬ ‫نشد و س�ایت شرکت قطع بوده و ش�رکت نام‌برده‬ ‫پاس�خگوی تماس‌های «گسترش صنعت»‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫ش�رکت‬ ‫فرانس�وی پژو از دیگر ش�رکای‬ ‫خودروس�ازی ای�ران اس�ت ک�ه در س�ال‬ ‫‪ )۱۱۸۸-۸۹(‌۱۸۱۰‬از س�وی خان�واده پژو برای س�اخت‬ ‫آسیاب‌های قهوه‪ ،‬در شهر فرانش‪-‬کنته فرانسه تاسیس شد‪.‬‬ ‫ورود رس�می پژو به صنعت خودروسازی با تولید دوچرخه «گراند‬ ‫بای» از سوی آرماند پژو در سال ‪ )۱۲۶۰-۶۱(‌۱۸۸۲‬آغاز شد‪ .‬نخستین‬ ‫خودرو پژو که خودرویی س�ه‌چرخ بود سال ‪ )۱۲۶۷-۶۸(‌۱۸۸۹‬به دست‬ ‫آرمان�د پژو و با همکاری گوتلیب دایملر تولید ش�د‪ .‬امروز ش�رکت پژو از‬ ‫زیرمجموعه‌های گروه «پی‌اس‌ای» به شمار می‌رود‪ .‬در نام‌گذاری مدل‌های‬ ‫خودروهای شرکت پژو‪ ،‬اندازه عدد سمت راست نشانه نسل خودرو است‬ ‫و ان�دازه عدد س�مت چپ دالل�ت بر بزرگی خ�ودرو دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫در مدل ‪ ۶ ،۲۰۶‬نس�ل خودرو و ‪ ۲‬اندازه خودرو را نش�ان می‌دهد‬ ‫بنابرای�ن‪ ،‬م�دل ‪ ۵۰۴‬از ‪ ۲۰۶‬بزرگتر و قدیمی‌تر اس�ت‪ .‬یکی‬ ‫از نخس�تین خودروهای پژو به نام مدل ش�یر شناخته‬ ‫می‌ش�ود که نشان محلی ش�هر بلفورد محل‬ ‫ساخت تندیس آزادی است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هشدار سازمان حمایت‬ ‫واردکنندگان ملزم به عرضه کاال در بازار هستند‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬واردکنندگان انواع تایر‬ ‫ملزم به اجرای دقیق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری براساس مفاد‬ ‫مندرج در درگاه اینترنتی این سازمان هستند و هرگونه افزایش‬ ‫ت به بهانه افزایش نرخ ارز ممنوع است‪ .‬به گزارش‬ ‫خودسرانه قیم ‌‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬وحید منای��ی با بیان اینکه ح��دود ‪ ۳۷‬درصد نیاز‬ ‫کش��ور به تایر از محل واردات تامین می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوب��ه ابالغی هی��ات وزیران مبنی بر یکسان‌س��ازی نرخ ارز از‬ ‫همان تاریخ برای همه مصارف ارزی قانون تعریف (براس��اس هر‬ ‫دالر مع��ادل ‪ ۴۲۰۰۰‬ریال) و تمامی هزینه‌های مرتبط با واردات‬ ‫انواع تایر نیز برمبنای نرخ یادشده تامین و تخصیص داده شده و‬ ‫هرگونه اظهار نظر درباره افزایش یا کاهش نرخ مس��تلزم بررسی‬ ‫اسناد و مدارک مربوط است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به قرار گرفتن تایر و الس��تیک در زمره‬ ‫کاالهای گروه دوم مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و به لحاظ‬ ‫حساسیت تامین نیاز بازار این کاال‪ ،‬تمام شرکت‌های واردکننده‪،‬‬ ‫موظ��ف به عرضه به‌موقع انواع تایر با اولویت تایرهای فاقد تولید‬ ‫داخل در س��طح بازار سراسر کشور و خودداری از نگهداری انواع‬ ‫تایر وارداتی (س��واری‪ ،‬اتوبوس��ی‪ ،‬باری و‪ )...‬به قصد گرانفروشی‪،‬‬ ‫احتکار و انتفاع بیشترهستند‪.‬‬ ‫منایی تصریح کرد‪ :‬این شرکت‌ها ملزم به اجرای دقیق ضوابط‬ ‫عمومی قیمت‌گذاری کاالهای وارداتی براس��اس مفاد مندرج در‬ ‫سامانه این سازمان به نشانی ‪ CPPO.mimt.gov.ir‬هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره و معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه‌ای و‬ ‫خدمات س��ازمان حمایت تاکید کرد‪ :‬هرگونه افزایش خودسرانه‬ ‫قیمت به بهانه افزایش نرخ ارز ممنوع بوده و با تخلفات احتمالی‬ ‫مطابق قوانین تعزیری برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫ناگفته‌هایی از داستان شکل‌گیری اولیه «خودرو ملی»‬ ‫درباره تاریخچه سمند تاکنون مطالب زیادی در‬ ‫روزنامه‌ها‪ ،‬س��ایت‌ها و مجله‌های گوناگون منتش��ر‬ ‫ش��ده‌ که برخ��ی به واقعیت نزدیک ب��وده و برخی‬ ‫دیگر نیز درس��ت نبوده و به نظر می‌رس��د بیش��تر‬ ‫براساس شایعه یا حدس و گمان بیان شده‌اند‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌که س��مند بخش جدایی‌ناپذیر از تاریخ‬ ‫صنعت ایران اس��ت‪ ،‬برآن ش��دیم ت��ا ضمن بازگو‬ ‫کردن برخی حقایق در‌باره این خودرو‪ ،‬طراح سمند‬ ‫را نیز که تاکنون هیچ‌‌گاه نامی از وی برده نشده‪ ،‬به‬ ‫همگان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫چندی پیش باخبر شدیم یکی از طراحان بزرگ‬ ‫اتومبیل انگلیس به ن��ام جف متیوز ‪Matthews‬‬ ‫‪ Geoff‬در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی فوت کرد اما چرا‬ ‫ای��ن خبر مهم بود؟ زیرا نتیجه فکر و کار این طراح‬ ‫بر زندگی بسیاری از ما و همچنین جامعه و صنعت‬ ‫خودرو کشور ما تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫جف متیوز (‪ )۲۰۱۵-۱۹۴۶‬یکی از بانفوذترین و‬ ‫در عین حال تاثیرگذارترین طراحان خودرو بریتانیا‬ ‫بود‪ .‬او پس از دریافت مدرک مهندسی‪ ،‬برای ادامه‬ ‫تحصیل درزمینه طراحی خودرو به کالج هنر رویال‬ ‫لندن ‪ RCA‬رف��ت‪ .‬پ��روژه دانش‌آموختگی او در‬ ‫س��ال ‪۱۹۷۲‬میالدی طراحی یک کامیون ‪8‬چرخ با‬ ‫رویکرد ایجاد بیشترین فضای بار با کمترین اندازه‌‬ ‫ممکن بود‪ .‬ش��اید همین ایده بود ک��ه بعدها او را‬ ‫به س��وی طراحی تک‌جعبه‌ای (‪ )Monobox‬که‬ ‫حاصل آن مدل «اس��پیس» و «توینگو» در شرکت‬ ‫رنو و «اکو» در شرکت سیتروئن بود‪ ،‬سوق داد‪.‬‬ ‫جف ط��راح آینده‌نگ��ری بود‪ .‬او ط��رح مفهومی‬ ‫خودرو «تک فضایی» خود را ابتدا به ش��رکتی که‬ ‫در اصل بازمانده ش��رکت روتس ‪ Rootes‬انگلیس‬ ‫بود و ب��رادران خیامی‪ ،‬بنیانگذاران ش��رکت ایران‬ ‫ناسیونال پیش��ین (ایران خودرو امروزی) نیز خط‬ ‫تولید پیکان را از آن خریداری کرده بودند‪ ،‬در شهر‬ ‫کاونتری ارائ��ه داد اما درنهایت طرح پیش��نهادی‬ ‫جف متیوز از شرکت ماترا در فرانسه سر درآورد‪.‬‬ ‫جف پس از دانش‌آموختگی‪ ،‬در شرکت کرایسلر‬ ‫مش��غول کار ش��د و در طراحی بیرونی کرایس��لر‬ ‫آلپاین مدل ‪ ۱۹۷۶‬نقش داشت اما از برجسته‌ترین‬ ‫طراحی‌ه��ای او می‌ت��وان ب��ه س��یتروئن ائول��ه‬ ‫‪ )Citroën (Eole۱۹۸۶‬ب��ا طرحی آئرودینامیک‬ ‫و جلوت��ر از زمان و ش��کلی نزدیک به مفهوم طرح‬ ‫کام ‪ Kamm‬اشاره کرد‪ .‬این خودرو ضریب پسایی‬ ‫برابر ‪ Cd ۰/۱۹‬داشت‪.‬‬ ‫پس از اینکه ش��رکت کرایس��لر‪-‬تالبوت بخشی‬ ‫از گروه خودروس��ازی پژو‪-‬س��یتروئن شد‪ ،‬جف با‬ ‫س��ازماندهی دوباره فعالیت‌های طراحی گروه پژو‪-‬‬ ‫س��یتروئن‪ ،‬به فرانس��ه رفت و به‌عنوان طراح ارشد‬ ‫در س��یتروئن مش��غول کار ش��د تا اینکه در اواخر‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی به‌دلیل اینکه مدیران س��یتروئن‪،‬‬ ‫ط��رح ش��رکت برتونه را ب��ه طرح پیش��نهادی او‬ ‫برای س��یتروئن ایکس‪-‬ام ک��ه بعدها طرح زانتیا از‬ ‫آن گرفته ش��د‪ ،‬ترجیح دادند‪ ،‬جای��گاه خود را در‬ ‫این گروه خودروس��ازی از دس��ت داد و به انگلیس‬ ‫بازگش��ت‪ .‬وی پس از بازگشت به انگلیس‪ ،‬شرکت‬ ‫مشاور مس��تقل طراحی خودرو خود را بنا نهاد‪ .‬او‬ ‫در این ش��رکت به ارائه خدمات طراحی به بسیاری‬ ‫از ش��رکت‌های خودروسازی ازجمله نیسان‪ ،‬مزدا و‬ ‫بنتل��ی پرداخت‪ .‬البته در ط��ول زمانی که در گروه‬ ‫پژو‪-‬س��یتروئن (‪ )PSA‬کار می‌ک��رد‪ ،‬ب��ا شاس��ی‬ ‫و پلتف��رم پ��ژو ‪ ۴۰۵‬نیز کاملا آش��نایی پیدا کرده‬ ‫بود‪ .‬این تجربه و ش��ناخت‪ ،‬سال‌ها بعد به او کمک‬ ‫ک��رد که نقش مهمی در صنعت خ��ودرو ایران ایفا‬ ‫کند‪ .‬جالب اینکه پروژه طراحی خودرو ملی‪ ،‬یعنی‬ ‫س��مند نیز در همین س��ال‌ها کلید خ��ورده بود و‬ ‫همزمانی این رویدادها‪ ،‬بعدها سبب خلق رویدادی‬ ‫بزرگ در صنعت خودرو ایران شد‪.‬‬ ‫جف ماتیوس در طول دوران کاری و زندگی خود‪،‬‬ ‫همچنین به‌عنوان یک کارشناس حرفه‌ای طراحی‬ ‫خودرو به‌تدریس‪ ،‬سخنرانی و مشاوره در دوره‌های‬ ‫طراحی خودرو در بس��یاری از دانشگاه‌ها از جمله‬ ‫دانش��گاه‌ ‪ Coventry‬و ‪ Swansea‬می‌پرداخت‪.‬‬ ‫او همیش��ه عالقه‌مند بود که اس��تعدادهای جدید‬ ‫طراحی و طراحان جوان را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫یک��ی از خاط��رات جالب��ی ک��ه جف همیش��ه‬ ‫ب��رای دانش��جویان رش��ته طراحی وس��ایل نقلیه‬ ‫‪ Transportation Design‬دانش��گاه مع��روف‬ ‫کاونت��ری‪ ،‬تعریف می‌ک��رد‪ ،‬این بود ک��ه به خاطر‬ ‫برخی مش��کالت و ش��رایط بد مالی‪ ،‬تا مدت‌ها در‬ ‫فضای س��بز روب��ه‌روی کارخانه در چ��ادر زندگی‬ ‫می‌ک��رد و مجبور بود هر روز صبح با شس��تن س��ر‬ ‫و صورت در س��رویس‌های بهداش��تی شرکت‪ ،‬خود‬ ‫را آماده س��رکار رفتن کند‪ .‬این درس ش��اید برای‬ ‫عالقه‌من��دان به تحصیل در رش��ته طراحی خودرو‬ ‫و کس��انی که عاشق پیوس��تن به خانواده طراحان‬ ‫هستند‪ ،‬بسیار آموزنده باشد‪ .‬تالش و کوشش جدی‬ ‫و پیگیری اهداف متعالی‪ ،‬دلسرد نشدن از مشکالت‬ ‫و نترسیدن از سختی‌ها تا رسیدن به نتیجه دلخواه‬ ‫از شروط اساسی موفقیت در این حرفه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹جف‌ متیوز و میراث «خودرو ملی»‬ ‫در اواسط دهه ‪ 70‬خورش��یدی به‌دنبال واردات‬ ‫خودروه��ای کره‌ای و داغ ش��دن بح��ث طراحی و‬ ‫ارائ��ه یک م��دل جدید خودرو که پس از س��ال‌ها‬ ‫تولی��د پیکان‪ ،‬بتواند جایگزین آن ش��ود‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ایران‌خودرو از ط��رف وزارت صنایع وقت ماموریت‬ ‫یافت با اس��تفاده از شاسی و پلتفرم پژو ‪ ،۴۰۵‬یک‬ ‫خ��ودرو جدید ب��رای جایگزینی پی��کان طراحی و‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زم��ان‪ ،‬مهن��دس ایزدپن��اه به‌واس��طه‬ ‫تجربه و آش��نایی و همچنین حس میهن‌دوس��تی‬ ‫که داش��ت‪ ،‬تالش می‌کرد برای کمک به رش��د و‬ ‫آینده صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬با برق��راری تماس با‬ ‫مدیران و مس��ئوالن ش��رکت ایران‌خودرو‪ ،‬یک پل‬ ‫ارتباطی سازنده و مفید بین این شرکت و طراحان‬ ‫و مهندس��ان برجس��ته خودروس��ازی در انگلیس‪،‬‬ ‫ازجمله جف ماتیوس ک��ه آمادگی خود را از پیش‬ ‫ب��رای همکاری ب��ا صنعت خودرو ایران به ایش��ان‬ ‫اعالم کرده بود‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬متاس��فانه به‌دالیلی که‬ ‫روشن نیست‪ ،‬ایران‌خودرو در مراحل نهایی با کنار‬ ‫پدر گمنام سمند درآمد‬ ‫گذاشتن طرح‌ها‪ ،‬پیشنهادها‪ ،‬گفت‌وگوها و مکاتبات‬ ‫انجام شده با ایشان در این زمینه‪ ،‬کار را به شرکت‬ ‫به‌نسبت ناش��ناخته‌ای که تجربه چندانی درزمینه‬ ‫طراحی خودرو نداش��ت‪ ،‬واگذار کرد اما حدود یک‬ ‫سال بعد پس از ارائه نمونه‌های اولیه‌ای که غیرقابل‬ ‫قب��ول بودند و صرف وقت و هزین��ه بیهوده‪ ،‬پروژه‬ ‫«خودرو ملی» درنهایت به‌طور غیرمستقیم به آقای‬ ‫جف متیوز تحویل داده شد‪.‬‬ ‫ش��اید دلی��ل اینک��ه ج��ف ماتی��وس در ایران‬ ‫ناش��ناخته باق��ی ماند‪ ،‬این بود که مس��ئولیتی که‬ ‫برعهده وی گذاشته شده بود‪ ،‬یعنی طراحی سمند‬ ‫ی��ا همان خ��ودرو مل��ی‪ ،‬محرمانه بود و براس��اس‬ ‫قرارداد و اخ�لاق حرفه‌ای‪ ،‬او نمی‌توانس��ت اجازه‬ ‫دهد تصاویر آن منتش��ر ش��ود اما وی دوستانه به‬ ‫نویسنده این مطلب‪ ،‬مهندس ایزدپناه اذعان کرده‬ ‫بود که همیش��ه این مس��ئله برایش مایه تعجب و‬ ‫پرسش بوده که چرا طراحی بدنه پروژه خودرو ملی‬ ‫ایران در انگلیس انجام ش��ده اما طراحی داخلی آن‬ ‫به‌ط��ور جداگانه در آلم��ان؛ درصورتی‌که به اعتقاد‬ ‫وی اگر طراحی داخلی آن هم در انگلیس ازس��وی‬ ‫همان گروه انجام می‌ش��د‪ ،‬هم منطقی‌تر بود و هم‬ ‫خیلی مقرون به‌صرفه‌تر‪.‬‬ ‫ام��ا عل��ت اینک��ه پ��روژه طراحی خ��ودرو ملی‬ ‫درنهایت به‌دس��ت جف ماتیوس داده ش��د این بود‬ ‫که همان‌طور که پیش‌تر اش��اره ش��د‪ ،‬وی مدت‌ها‬ ‫به‌عن��وان طراح اصلی ب��رای گروه پژو‪-‬س��یتروئن‬ ‫کار ک��رده بود؛ بنابرای��ن با رویه‌ه��ا و ویژگی‌های‬ ‫فن��ی (ابعاد و اندازه‌ها و فاصله طولی و عرضی بین‬ ‫چرخ‌ها و نقاط پاشنه‌ای و‪ ) ...‬محصوالت پژو به‌طور‬ ‫کامل آش��نا ب��ود و این برای ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫که در آن زمان می‌خواس��ت روی شاسی و پلتفرم‬ ‫پ��ژو ‪ ۴۰۵‬یک خودرو جدید طراح��ی و ارائه کند‪،‬‬ ‫موقعیتی عالی و بی‌نظیر بود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ط��رح محافظه‌کاران��ه س��مند باوج��ود‬ ‫محدودیت‌های فنی و گاهی س��لیقه‌ای که از طرف‬ ‫ش��رکت ایران‌خ��ودرو و مدی��ران آن ب��رای طراح‬ ‫گذاش��ته ش��ده بود (مانند اینک��ه به‌طورحتم باید‬ ‫نمای پشت خودرو ش��بیه میتسوبیشی گاالنت که‬ ‫در آن دوران تازه به ایران وارد ش��ده بود و بس��یار‬ ‫هم محبوب و پرطرفدار بود‪ ،‬باش��د) در زمان خود‬ ‫قابل‌قب��ول بود اما ط��رح آن امروز ب��رای رقابت با‬ ‫خودروهای آئرودینامیک جدید و پیش��رفته کنونی‬ ‫کام�لا قدیمی ش��ده و دیگر چن��دان حرفی برای‬ ‫گفتن ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گاالنت ‪۹۵‬‬ ‫نکته غیرقابل توجیه این اس��ت ک��ه بیش از دو‬ ‫ده��ه پس از زحمات جف متی��وز‪ ،‬در طراحی کلی‬ ‫«خ��ودرو ملی» تغییری داده نش��ده و این خودرو‬ ‫تنها با تفاوت‌هایی ظاهری و س��طحی‪ ،‬به مشتری‬ ‫ایرانی که شایستگی اس��تفاده از بهترین‌ها را دارد‬ ‫تحویل داده می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌ که می‌ش��د با کمی‬ ‫هزینه بیش��تر و رفع نواق��ص و ایرادهای طراحی و‬ ‫حتی فنی‪-‬مهندس��ی آن‪ ،‬این خ��ودرو را تبدیل به‬ ‫خودرویی خواس��تنی و جذاب و قابل‌رقابت در بازار‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫جالب اینکه در کن��ار مطرح کردن لزوم بازنگری‬ ‫کلی در طرح س��مند یا به اصالح ‪ Facelift‬آن‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه‌ای با ش��رکت مدیران ایران خودرو‪ ،‬طرح‌ها‬ ‫و ایده‌ه��ای جال��ب و جذابی هم از ط��رف ما ارائه‬ ‫ش��د که یک��ی از جذاب‌ترین آنه��ا طراحی و تولید‬ ‫س��مند شاس��ی‌بلند و مدل وان��ت دوکابین آن بود‬ ‫که با اس��تفاده از امکانات فعلی ش��رکت و ترکیب‬ ‫محص��والت ای��ران خودرو ب��رای کاه��ش هزینه و‬ ‫زم��ان طراحی و تولید بود‪ .‬پیش��نهاد دیگر طراحی‬ ‫و ساخت سمند سوپر اسپرت (با شاسی فیبرکربن‪-‬‬ ‫آلومینیومی و توانایی ‪ ۷۵۰‬اسب بخار) و سمند کوپه‬ ‫با سقف بازش��و بود اما متاسفانه از هیچ‌کدام از آنها‬ ‫استقبالی نشد‪( .‬ناگفته نماند ساخت سمند هیبرید‬ ‫برقی‪ ،‬اجرا و بکارگیری شبکه انتقال نیروی آی‪.‬وی‪.‬‬ ‫ت��ی در محصوالت ایران‌خ��ودرو و طراحی‪ ،‬آموزش‬ ‫و انتق��ال فناوری پلتفرم مش��ترک برای طراحی و‬ ‫س��اخت ‪ 3‬تا ‪ ۵‬مدل خودرو گوناگ��ون نیز از دیگر‬ ‫پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بودند‪).‬‬ ‫این دو خودرو س��مند (سمند س��واری جدید و‬ ‫سمند شاسی‌بلند) هم‌اکنون می‌توانستند جلوی در‬ ‫خانه بسیاری از ایرانی‌ها پارک شده باشند‪.‬‬ ‫آیا خودرو ملی به سرانجام شوم طراح خود دچار‬ ‫می‌شود؟‬ ‫نکت��ه ناگفته دیگ��ر درباره آقای متی��وز در کنار‬ ‫طراحی «خ��ودرو ملی» برای مردم ایران‪ ،‬نقش��ی‬ ‫بود که وی به همراه مهندس ایزدپناه در مذاکرات‬ ‫ب��ا ش��رکت روور ‪ Rover‬ب��رای راه‌ان��دازی خط‬ ‫تولید یک م��دل در ایران (بروج��رد) که محصول‬ ‫مش��ترک شرکت‌های روور انگلیس و هوندای ژاپن‬ ‫بود‪ ،‬داش��تند‪ .‬قرار بود طراحی بیرونی این خودرو‬ ‫به‌طور اختصاصی برای بازار ایران ازس��وی مهندس‬ ‫ایزدپن��اه و جف ماتیوس به‌طور کام��ل تغییر پیدا‬ ‫کن��د و ظاه��ر زیباتر‪ ،‬مدرن‌ت��ر و بروزتری به خود‬ ‫بگی��رد‪ .‬این خودرو از تم��ام خودروهایی که در آن‬ ‫زمان در ایران تولید می‌ش��د پیشرفته‌تر و ایمن‌تر‬ ‫بود و می‌توانس��ت نقطه عطف��ی در صنعت خودرو‬ ‫کشور باشد اما متاسفانه به‌دلیل کارشکنی‌هایی که‬ ‫انجام شد به سرانجام نرس��ید‪ .‬جف متیوز‪ ،‬باوجود‬ ‫وقت و انرژی زیادی که در این پروژه گذاش��ته بود‪،‬‬ ‫حتی دس��تمزد خود را نیز درخواس��ت نکرد و این‬ ‫نشانه‌ای از جوانمردی و معرفت این طراح بزرگ و‬ ‫یکی از دالیل ارائه این مقاله برای یادبود و تقدیر از‬ ‫وی بود‪.‬اما نکته شگفت‌آور و البته تأثربرانگیز دیگر‬ ‫درباره س��رانجام این طراح تاثیرگذار‪ ،‬این است که‬ ‫وی متاس��فانه چند س��ال پایانی زندگی خود را با‬ ‫وضعیت بسیار بدی درحالی‌که همه اموال و دارایی‬ ‫خود را از دس��ت داده و مبتال به سرطان شده بود‪،‬‬ ‫در فقر مالی شدید سپری کرد‪.‬‬ ‫ش��کی نیس��ت آینده س��مند و درنهایت صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران‪ ،‬در صورت ادام��ه روند کنونی (نبود‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬نوآوری‪ ،‬رقابت و آینده‌نگری) در طراحی‬ ‫و تولید محصوالت‪ ،‬درس��ت مانند سرنوشت طراح‬ ‫آن دردناک خواهد بود‪.‬‬ ‫توصیه‬ ‫خرید خودرو یا سپرده‌گذاری در بانک؟‬ ‫نوس��انات ش��دید نرخ ارز در ‪ 2‬ماه نخست سال‬ ‫و ش��رایط فعلی اقتصاد کشور و همچنین کاهش‬ ‫سود بانکی سبب شده مردم برای سرمایه‌گذاری و‬ ‫حفظ سرمایه‌شان به خرید ارز‪ ،‬طال و حتی خودرو‬ ‫روی بیاورند‪ ،‬اما آیا خرید خودرو در شرایط فعلی‬ ‫سرمایه‌گذاری امنی به‌شمار می‌آید؟‬ ‫به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬خرید خ��ودرو در ایران‬ ‫برای برخی مردم بیش��تر از آنکه خرید یک وسیله‬ ‫کاربردی باش��د‪ ،‬ابزاری برای حفظ سرمایه‌ش��ان‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬برخی‌ها خودرو را می‌خرند تا پس‬ ‫از مدتی آن را گران‌تر به فروش برس��انند و از این‬ ‫خرید و فروش س��ودی نصیب‌شان شود و در واقع‬ ‫توان مالی خود را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫ه��رگاه نرخ ت��ورم باال می‌رود و ن��رخ ارز باال و‬ ‫پایین می‌ش��ود‪ ،‬برخی افراد جامعه سپرده‌گذاری‬ ‫در بانک را یک ریسک می‌پندارند و معتقدند برای‬ ‫آنکه بتوانند س��رمایه خود را افزای��ش دهند باید‬ ‫سوار بر موج نوسانی نرخ ارز با خرید اقالمی مانند‬ ‫دالر‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو و‪ ...‬س��ود خوبی کسب کنند‪.‬‬ ‫اما آی��ا این تفکر منطقی اس��ت و خریدن خودرو‬ ‫در ش��رایط اقتصادی فعلی کار درس��تی به‌ش��مار‬ ‫می‌رود؟‬ ‫حمیدرضا صفری کارش��ناس بازار س��رمایه در‬ ‫پاسخ به این پرسش می‌گوید‪« :‬درست است زمانی‬ ‫که گرانی و تورم ایجاد می‌ش��ود خودرو هم گران‬ ‫خواهد شد اما خودرو یک کاالی مصرفی است‪ ،‬در‬ ‫مقابل س��پرده‌گذاری در بانک یک سرمایه‌گذاری‬ ‫بدون ریس��ک به‌ش��مار می‌آید و خرید خودرو در‬ ‫چنین شرایطی کار منطقی به نظر نمی‌رسد‪».‬‬ ‫او می‌افزای��د‪« :‬زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند‬ ‫و تورم ایجاد می‌ش��ود برای هرکس هر دارایی که‬ ‫تورم را پوش��ش بدهد‪ ،‬بهتر اس��ت؛ در واقع مردم‬ ‫س��عی می‌کنند دارای��ی خود را حف��ظ کنند و از‬ ‫آنجایی که ابتدا نرخ ارز رش��د می‌کند بعد س��ایر‬ ‫اقالم‪ ،‬هرچه دارایی ک��ه افراد می‌خرند به نرخ ارز‬ ‫نزدیک‌تر باش��د سرمایه آنها بیشتر حفظ می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا خودرو همانط��ور که عنوان ش��د یک کاالی‬ ‫مصرفی است و از آنجایی که ما هم خودرو داخلی‬ ‫داریم و هم خودرو خارجی و بر قیمت‌گذاری آنها‬ ‫نظارت وج��ود دارد و به‌راحت��ی افزایش نرخ پیدا‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬خرید آنها به‌‌صالح نیس��ت اما دارایی‌‬ ‫مانند طال که یک کاالی مصرفی نیس��ت به‌راحتی‬ ‫می‌تواند نرخ خود را حفظ کند‪».‬‬ ‫در ادامه علی اصغر پورمتین‪ ،‬اقتصاددان با اشاره‬ ‫به اینکه خودرو یک س��رمایه حس��اب نمی‌شود‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬اگر قرار باش��د همه با این نگاه خودرو‬ ‫بخرند پس تکلیف توس��عه اقتصادی چه می‌شود؟‬ ‫اگر ش��خصی پول خود را در بانک بگذارد بانک با‬ ‫پول سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫با خرید خودرو که ش��غل ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین‬ ‫خرید خودرو با هدف س��رمایه‌گذاری کار بس��یار‬ ‫اشتباهی است‪».‬‬ ‫او می‌افزای��د‪« :‬اگ��ر ش��خصی بخواه��د ب��رای‬ ‫سرمایه‌گذاری خودرو خریداری کند باید بداند هم‬ ‫نگهداری خودرو مشکل است و هم باید بحث افت‬ ‫مدل خودرو خود را در نظر بگیرد و به مش��کالت‬ ‫دیگری مانند بیمه هم فکر کند‪».‬‬ ‫پورمتین معتقد اس��ت خرید و فروش خودرو با‬ ‫ب��ازار عرضه و تقاضای آن رابطه مس��تقیم دارد و‬ ‫هر زمان ممکن اس��ت خودروساز خودرو بیشتری‬ ‫وارد بازار کند و این س��ود حاصل از خرید خودرو‬ ‫یک سود کاملا مقطعی است و در بلندمدت حتی‬ ‫ممکن است به ضرر تبدیل شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه ریس��ک س��رمایه‌گذاری در ح��وزه‬ ‫خودرو در برابر سپرده‌گذاری بانکی‪ ،‬محمد حسین‬ ‫صدرایی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره صندوق توس��عه بازار‪،‬‬ ‫نظر متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫او می‌گوی��د‪« :‬اگر از منظ��ر اقتصاد ملی به این‬ ‫موض��وع نگاه کنیم خرید س��هام از س��وی مردم‬ ‫نسبت به س��پرده‌گذاری در بانک یا خرید خودرو‬ ‫بهتر اس��ت زیرا ممکن اس��ت بانک‌ه��ا نتوانند به‬ ‫اقتصاد ملی کمک کنند‪».‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪« :‬ن��ه خرید ط�لا و نه خرید‬ ‫خودرو و ارز هیچ‌کدام س��رمایه‌گذاری نیس��ت‪ .‬ما‬ ‫ام��روز خ��ودرو می‌خریم و بعد به‌واس��طه کاهش‬ ‫ارزش پ��ول ملی‌مان بعد از ‪ ۱۰‬س��ال نرخ خودرو‬ ‫همانی می‌شود که هنگام خرید پرداخت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫این دیگر سرمایه‌گذاری به‌شمار نمی‌آید؛ بنابراین‬ ‫باید کمک کنی��م در افکار عمومی بازار س��رمایه‬ ‫توس��عه پیدا کند و مردم در چنین شرایطی پول‬ ‫خود را در بازار سرمایه بگذارند‪».‬‬ ‫صدرایی معتقد اس��ت نباید منافع ملی را فدای‬ ‫سود و منفعت ش��خصی کرد‪ .‬وی در ادامه عنوان‬ ‫می‌کند‪« :‬م��ردم خودرو می‌خرند ن��ه برای اینکه‬ ‫گران می‌ش��ود‪ ،‬زیرا این جمله اشتباه است؛ مردم‬ ‫این کار را انجام می‌دهند تا ارزش پول‌ش��ان حفظ‬ ‫شود‪».‬‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه می‌افزاید‪« :‬ارزش‬ ‫پول ملی هر کش��وری دیگر به پشتوانه ذخایر طال‬ ‫و‪ ...‬آن نیست‪ ،‬بلکه به پشتوانه اقتصاد ملی و تولید‬ ‫آن کش��ور است‪ .‬اگر مردم پول‌ش��ان را در بخش‬ ‫تولید س��رمایه‌گذاری کنند به‌ط��ور قطع ما دیگر‬ ‫دچار چنین نوسان‌هایی نخواهیم شد‪».‬‬ ‫آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که‬ ‫خرید خ��ودرو به‌عنوان یک کاالی مصرفی به نظر‬ ‫کار عاقالنه‌ای به‌ش��مار نمی‌آید‪ ،‬زیرا ممکن است‬ ‫این خودرو دچار حادثه ش��ده یا مدل آن قدیمی‬ ‫ش��ود و حتی ممکن اس��ت س��ودی که از فروش‬ ‫این خودروها به‌دس��ت می‌آید مقطعی باشد‪ .‬آنها‬ ‫معتقدند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نه تنها به‬ ‫اقتصاد ملی کمک می‌کند‪ ،‬بلکه ما را از این خرید‬ ‫و فروش‌های با سود مقطعی هم می‌رهاند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫اسنپ و تپسی فقط مجوز تردد داخل شهر را دارند‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه س��واری کرایه بین‌ش��هری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مالکان سواری کرایه بین‌شهری‪ ،‬برای ثبت‌نام در طرح‬ ‫ترافیک جدید‪ ،‬مانند س��ایر خودروهای س��واری باید به س��ایت‬ ‫مراجعه کنند؛ با این تفاوت که مالکان سواری کرایه بین‌شهری‪،‬‬ ‫مشمول ‪ ۵۰‬درصد تخفیف در این طرح می‌شوند‪.‬‬ ‫رحمت ح��اج محمدعل��ی در گفت‌وگو با خبرخ��ودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مالکان سواری‌های کرایه بین‌شهری به علت رفت‌وآمد در خارج‬ ‫از شهر و انتقال مسافران به سایرشهرها‪ ،‬هنگام ورود و خروج به‬ ‫محدوده طرح ترافیک‪ ،‬دچار مش��کل هستند و رانندگان سواری‬ ‫کرایه فرودگاه نیز از این مشکل مستثنا نیستند‪ .‬حاج محمدعلی‬ ‫افزود‪ :‬با ارس��ال نامه‌ای به معاونت حمل‌ونقل شهرداری و رییس‬ ‫سازمان حمل‌ونقل و ترافیک‪ ،‬خواستار حل مشکل طرح ترافیک‬ ‫خودروهای سواری کرایه شده‌ایم اما هنوز به نتیجه قطعی دست‬ ‫نیافته‌ای��م‪ .‬وی در زمین��ه افزایش نرخ کرایه گف��ت‪ :‬به روال هر‬ ‫س��ال در تمام��ی بخش‌های حمل‌ونقل عمومی‪ ،‬ش��اهد افزایش‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصدی کرایه هس��تیم اما هن��وز افزایش کرایه‌ای صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین‌شهری درباره‬ ‫تاکسی‌های اینترنتی خاطرنشان کرد‪ :‬اسنپ و تپسی فقط مجوز‬ ‫تردد داخل شهر را دارند و به‌تازگی معاونان شرکت‌های یادشده‬ ‫در این زمینه‪ ،‬متعهد شده‌اند‪.‬‬ ‫ح��اج محمدعلی ادام��ه داد‪ :‬این تعهد به این دلیل اس��ت که‬ ‫انتقال مس��افر به خارج از ش��هر قوانین خاص خود از قبیل بیمه‬ ‫خودرو و بیمه سرنش��ینان را دارد اما شرکت‌های یادشده دارای‬ ‫این قوانین نیس��تند‪ .‬همچنین س��اعات تردد سواری‌های کرایه‬ ‫ازسوی پلیس کنترل می‌ش��ود‪ ،‬اما درحال‌حاضر اطالعی نداریم‬ ‫ن مسئله در هست‬ ‫که س��ازمانی یا شخصی متصدی نظارت بر ای ‌‬ ‫یا خیر و این امر بر عهده سازمان حمل‌ونقل است‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی موضوع افزایش تعرفه واردات الستیک‌های وارداتی‬ ‫تایر روی میخ‬ ‫تعرفه باال‬ ‫افزایش تعرفه واردات در بخش تایرهای س��واری و‬ ‫الستیک‌های اتوبوسی و کامیون سبب نگرانی برخی‬ ‫تاج��ران و واردکنندگان این حوزه ش��ده و در مقابل‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز معتقدند این افزایش تعرفه‬ ‫کاملا درست است و برای حمایت از کاالی ایرانی این‬ ‫اتفاق خوبی است‪ .‬ام‌ا به‌راستی حق با کدا ‌م یک است؛‬ ‫واردکنندگان یا تولیدکنندگان داخلی؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد نیاز کشور به‬ ‫تایر‪ ،‬ازسوی تولیدکنندگان داخلی تامین و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باقیمانده نیز ازسوی تاجرانی که پروانه واردات دارند‬ ‫وارد می‌شود‪ .‬بنا بر اعتقاد مسئوالن و کارشناسان این‬ ‫حوزه تولید تایرهای وارداتی مانند تایر ماش��ین‌آالت‬ ‫معدنی و راه‌سازی و تایرهای خاص در کشور به‌صرفه‬ ‫نیس��ت و اگرچه فن��اوری تولید این‌گون��ه تایرها در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما تصمیم این است که این تایرها‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬البته در کنار تایره��ای خاص‪ ،‬تایرهای‬ ‫س��واری و الستیک‌های اتوبوسی که درحال‌حاضر در‬ ‫ایران تولید می‌ش��ود هم در س��بد وارداتی‌ها موجود‬ ‫اس��ت زیرا در بازار تقاضا برای این الستیک‌ها وجود‬ ‫دارد و برخ��ی م��ردم نمونه خارجی الس��تیک‌های‬ ‫خودروهای س��واری و اتوبوس را به نمونه داخلی آن‬ ‫ترجی��ح می‌دهند و معتقدند عمر این الس��تیک‌ها و‬ ‫کیفیت‌شان نسبت به محصوالت داخلی بیشتر است‪.‬‬ ‫اما آنچه امروز س��بب دل‌نگرانی برخی واردکنندگان‬ ‫الس��تیک شده افزایش نرخ دالر و پس از آن افزایش‬ ‫تعرفه واردات این محصول اس��ت‪ ،‬این در حالی‌است‬ ‫که تعرفه تایر خودرو س��واری امسال از ‪ ۳۲‬درصد به‬ ‫‪ ۴۰‬درصد و تعرفه الستیک اتوبوسی و کامیون نیز از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد به ‪ ۲۶‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در همین زمینه س��ید محم��د میرعابدینی‪ ،‬دبیر‬ ‫اجرایی انجمن واردکنندگان الس��تیک می‌گوید‪« :‬ما‬ ‫ب��ه جز خودروه��ای نظامی و انتظام��ی‪ ،‬بیش از ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار خ��ودرو در کش��ور داریم که‬ ‫نیازمند ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار تن الستیک خودرو هستند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر میزان تولید داخل ‪ ۲۵۰‬هزار تن اس��ت‬ ‫و بقی��ه نیاز کش��ور یعن��ی ‪ ۱۵۰‬هزارت��ن از طریق‬ ‫واردات تامین می‌ش��ود‪ .‬اکنون ‪ ۴۰‬درصد الس��تیک‬ ‫خودروهای س��واری و ‪ ۸۰‬درصد الس��تیک اتوبوسی‬ ‫و کامیون��ی رادی��ال و ‪ ۱۰۰‬درص��د الس��تیک‌های‬ ‫ماش��ین‌‌آالت راه‌س��ازی و فوق‌راه‌س��ازی از طری��ق‬ ‫واردات تامین می‌ش��ود‪ .‬درحال‌حاض��ر در ایران تنها‬ ‫یک کارخانه وجود دارد که تایر اتوبوس��ی و کامیونی‬ ‫رادیال تولید می‌کند و در بخش تایرهای سواری نیز‬ ‫ما هیچ تولی��دی در اندازه‌هایی با رینگهای ‪-۱۸-۱۷‬‬ ‫‪ ۲۱-۲۰-۱۹‬نداری��م‪ ،‬به همین عل��ت نیاز مبرمی به‬ ‫واردات وجود دارد‪».‬‬ ‫ام��ا محمدرضا تقی‌گنجی‪ ،‬ریی��س انجمن صنعت‬ ‫تای��ر دراین باره نظر دیگ��ری دارد‪ .‬او عنوان می‌کند‪:‬‬ ‫«افزای��ش تعرف��ه روی تایرهایی انجام ش��ده که در‬ ‫ایران تولید می‌ش��ود‪ .‬واردات الس��تیک در دو گروه‬ ‫انجام می‌شود؛ الس��تیک‌های وارداتی که مشابه آنها‬ ‫در ایران تولید می‌شوند و الستیک‌هایی که در ایران‬ ‫تولیدی ندارند‪ .‬اکنون تعرفه واردات الس��تیک‌هایی‬ ‫ک��ه در ایران تولید می‌ش��وند‪ ،‬به درس��تی باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی‌که ش��رکت‌های داخلی کاالیی را تولید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬مشخص است که باید تعرفه واردات نمونه‬ ‫مشابه خارجی‪ ،‬افزایش پیدا کند‪».‬‬ ‫او اضاف��ه می‌کن��د‪« :‬آن محصوالت��ی ک��ه نمونه‬ ‫مشابه‌ش��ان در ای��ران تولی��د نمی‌ش��ود‪ ،‬مانن��د‬ ‫الستیک‌های ماشین‌آالت کشاورزی‪ ،‬آفرود و معدنی‬ ‫هن��وز تعرفه‌ش��ان ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬درصد اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫واردکنن��دگان از ای��ن مس��ئله اس��تفاده می‌کنند و‬ ‫می‌گویند تعرفه واردات الستیک افزایش پیدا کرده‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه چنین چیزی نیس��ت و تنه��ا تعرفه‬ ‫الس��تیکی که در ایران تولید می‌ش��ود‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫ک��رده که این افزایش تعرفه به س��ود تولیدکنندگان‬ ‫داخلی است‪ .‬با این حال به نظر می‌رسد واردکنندگان‬ ‫تایر با مش��کالت دیگری هم درگیر هس��تند و تنها‬ ‫افزایش تعرفه سبب نگرانی آنها نشده است‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان الس��تیک نیز با‬ ‫اشاره به مشکالت واردکنندگان بیان می‌کند‪« :‬تعرفه‬ ‫تایر خودروهای س��واری امس��ال از ‪ ۳۲‬درصد به ‪۴۰‬‬ ‫درص��د افزایش یافته و تعرفه الس��تیک اتوبوس��ی و‬ ‫کامی��ون نی��ز از ‪ ۲۰‬درص��د ب��ه ‪ ۲۶‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی هم تولید‌کنندگان و ش��رکت‌ها نرخ‬ ‫محصوالت خود را بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش داده‌اند‬ ‫زیرا نرخ جهانی کائوچو گران ش��ده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر دول��ت در حال برنامه‌ریزی برای اعالم تعرفه‌ها‬ ‫براس��اس دالر ‪ ۳۸۰۰‬تومان بود که اعالم شد اکنون‬ ‫تعرفه‌ها براساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان محاسبه می‌شود‬ ‫و تمامی این اتفاق‌هایی که پش��ت س��رهم رخ داده‪،‬‬ ‫سبب افزایش نرخ می‌شود‪».‬‬ ‫او همچنی��ن با بیان اینکه دول��ت اعالم کرده دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��ه همه تعلق گرفته اما این امر هنوز‬ ‫اجرایی نش��ده‪ ،‬بی��ان می‌کند‪« :‬ممکن اس��ت تعداد‬ ‫مع��دودی این ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را دریافت کرده‬ ‫باشند اما بس��یاری هنوز با مشکل ارز دست و پنجه‬ ‫نرم می‌کنند و موفق به دریافت ارز نش��ده‌اند‪ .‬مشکل‬ ‫دیگری که وجود دارد این اس��ت که در بیشتر مواقع‬ ‫تاجران کاالی‌ش��ان ب��ه ایران می‌رس��د و پس از آن‬ ‫هزین��ه را پرداخت می‌کنند؛ با ش��رایطی که به‌وجود‬ ‫آم��ده دولت هیچ گونه راهکار ی��ا برنامه‌ای برای این‬ ‫موضوع نداشته و واردکنندگان الستیک نتوانسته‌اند‬ ‫به تعهداتی که داده‌اند عمل کنند‪.‬‬ ‫میرعابدینی با اش��اره به آمار ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫گم��رک اظهار می‌کند‪« :‬در س��ال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬ما ‪۱۰۸‬‬ ‫هزار تن واردات رسمی تایر داشتیم و حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تن به ش��کل قاچاق وارد کشور شد زیرا کمبودی در‬ ‫بازار احساس نشد‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬این رقم به ‪ ۱۲۶‬هزار‬ ‫تن رس��ید که این یعنی حجم قاچاق کمتر شده اما‬ ‫با اعمال تعرفه‌های جدی��د و افزایش هزینه‌ها زمینه‬ ‫قاچ��اق دوباره فراهم می‌ش��ود و ش��رایطی به وجود‬ ‫می‌آید که قاچاق کاملا صرفه اقتصادی پیدا می‌کند‪».‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بیشتر سختگیری‌های استاندارد‬ ‫ب��رای تایرهای وارداتی اس��ت خاطرنش��ان می‌کند‪:‬‬ ‫«الستیک‌های وارداتی باید اس��تانداردهای روز دنیا‬ ‫مانند ایمارک و استانداردهای سه‌گانه را برای ورود به‬ ‫کشور پاس کنند‪ ،‬در صورتی که الستیک‌های داخلی‬ ‫گوشزد‬ ‫ناهماهنگی سازمان‌ها و سردرگمی در مواقع اضطرار‬ ‫پ��س از وقوع زمین ل��رزه در مالرد که ل��رزش آن به‬ ‫تهران رسید و شهروندان تهرانی را ترساند‪ ،‬شاهد هجوم‬ ‫گس��ترده مردم به پمپ‌های بنزی��ن و خیابان‌ها بودیم؛‬ ‫به گونه‌ای که در س��اعت اولیه پ��س از وقوع زمین لرزه‬ ‫بسیاری از معابر شهر تهران حتی معابر بزرگراهی با چند‬ ‫الین قفل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬پس از آن بود که مس��ئوالن‬ ‫ش��هر به این فکر افتادند که اگ��ر زمین‌لرزه‌ای در تهران‬ ‫رخ دهد که موجب بروز س��وانح و حوادثی مانند ریزش‬ ‫س��اختمان‪ ،‬مصدومیت افراد و‪ ...‬ش��ود‪ ،‬با وجه به تجربه‬ ‫قف��ل ش��دن خیابان‌ه��ا در زلزله مالرد ک��ه تنها لرزش‬ ‫آن در تهران احس��اس ش��د‪ ،‬چ��ه اتفاق��ی می‌افتد؟ آیا‬ ‫می‌توان ب��ه مصدومان احتمالی کمک ک��رد؟ آیا امکان‬ ‫تردد خودروهای امدادی وجود دارد یا اینکه خودروهای‬ ‫ام��دادی نی��ز در ترافیک خودروهای مردم وحش��ت‌زده‬ ‫گرفتار می‌شوند؟‬ ‫پس از تجربه تلخ تهران در ش��ب ‪ ۲۹‬آذر‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫طرح‌ه��ا و ایده‌ه��ای گوناگونی برای کمک‌رس��انی ارائه‬ ‫کرده‌ان��د و پیش��نهادهای متع��ددی از جمل��ه ایج��اد‬ ‫س��ایت اورژانس هوایی تا تعیین مس��یرهای اضطرار در‬ ‫خیابان‌های تهران مطرح ش��د‪ ،‬اما بعد از گذشت حدود‬ ‫‪ 5‬ماه از آن ش��ب‪ ،‬هنوز هم پیش��نهادها روی کاغذ و در‬ ‫حد حرف باقی مانده اس��ت؛ هرچند مس��ئوالن مدیریت‬ ‫بحران شهر تهران تصمیم گرفتند یکی از کم‌هزینه‌ترین‬ ‫راه‌ها که همان تعیین مسیرهای اضطرار در خیابان‌های‬ ‫تهران برای کاهش س��رفاصله رسیدن نیروهای امدادی‬ ‫به محل‌ه��ای احتمالی حادثه اس��ت را در دس��تور کار‬ ‫قرار دهن��د‪ .‬در این زمینه مع��اون حمل‌ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری ته��ران می‌گوید اج��رای این ط��رح نیازمند‬ ‫همکاری و همراهی همه س��ازمان‌ها در تهران اس��ت و‬ ‫تنها با پای کار آمدن ش��هرداری‪ ،‬این پروژه یعنی تعیین‬ ‫مسیرهای اضطرار‪ ،‬راه به جایی نمی‌برد‪.‬‬ ‫محسن پورس��یدآقایی با بیان اینکه تعیین مسیرهای‬ ‫تردد ش��هر تهران در مواقع اضطرار‪ ،‬با دانش��کده عمران‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت مذاکرات اولیه انجام شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که در ابتدا باید از ش��دت زلزله‌های‬ ‫محتمل تهران و آس��یب‌های ناشی از بروز آنها به شبکه‬ ‫معابر‪ ،‬ساختمان‌ها‪ ،‬بیمارس��تان‌ها و مراکز مهم امدادی‬ ‫شهر شناخت کاملی داشته باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه ش��ناخت یادش��ده این امکان را‬ ‫ب��ه ما می‌دهد ک��ه تصمیم بگیریم نس��بت به باز کردن‬ ‫چ��ه مس��یرهایی در زمان اضط��رار اق��دام کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصور کنید همه اقدام‌های مهم از جمله آسیب‌‌شناس��ی‬ ‫س��اختمان‌ها و پل‌ه��ا انجام و مس��یرهای اضط��رار نیز‬ ‫مشخص ش��ده باش��د‪ ،‬نکته مهم این اس��ت که پس از‬ ‫وقوع ش��رایط یادشده که با ترس بس��یاری از مردم نیز‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬با بهره‌گیری از چ��ه راهکارهایی می‌توان‬ ‫به باز نگاه داشتن این مس��یرها مبادرت ورزید‪ .‬پورسید‬ ‫آقایی افزود‪ :‬در زمان زلزله مالرد که هیچ خس��ارتی در‬ ‫تهران نداش��ت و تنها لرزش��ش س��بب ترس مردم شده‬ ‫بود‪ ،‬دیدیم چه ترافیک��ی ایجاد و حتی خطوط ویژه نیز‬ ‫به‌دلیل ورود خودروها قفل شد‪ .‬حال تصور کنید مسیری‬ ‫خودرو و زلزله‬ ‫در شرایط اضطرار باز است‪ ،‬اکنون سوال این است که با‬ ‫چه روشی می‌توان مانع از ورود خودروهای شهروندان به‬ ‫این مسیر شد؟ آیا گذاشتن تنها یک نیروی پلیس راهور‬ ‫یا انتظامی جواب می‌دهد؟ پرسش بزرگتر اینجاست که‬ ‫در مواقع وقوع حوادث چه کسی مسئولیت تامین امنیت‬ ‫و نظم تهران را برعهده دارد که مدیریت این مس��یرها را‬ ‫نیز عهده‌‌دار باش��د؟ آیا می‌توان جلوی مردم را گرفت یا‬ ‫باید طراحی ویژه‌ای داش��ت که مانع از ورود خودروهای‬ ‫شخصی شویم؟‬ ‫پورس��یدآقایی با بیان اینکه این اتفاق نیازمند پشت سر‬ ‫گذاش��تن چند مرحله مهم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مرحله نخس��ت‬ ‫جمع‌آوری اطالعات از همه دس��تگاه‌ها و س��اختمان‌ها و‬ ‫تاسیس��ات شهری اس��ت که آن اطالعات به‌طورقطع باید‬ ‫جامع باشد‪ .‬در مرحله دوم باید نسبت به مدل‌سازی و بعد‬ ‫از آن نس��بت به اتخاذ راهکارهای عملیاتی اقدام کنیم‪ .‬او‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬هرچند در گذش��ته در زمینه طراحی‬ ‫ش��بکه اضطراری ش��هر تهران مطالعه‌هایی انجام شده اما‬ ‫نکت��ه‌ای که ای��ن مطالع��ه را نیازمند بازنگ��ری و تکمیل‬ ‫می‌کند‪ ،‬توجه بیش��تر به واقعیت‌ها‪ ،‬توان نیروهای امدادی‬ ‫و انتظامی و بهره‌گیری از راهکارهای عملیاتی مناس��ب‌تر‬ ‫ب��رای در اختیارگی��ری و باز کردن این معابر اس��ت‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر تاثیر قابل‌توجه حضور همه س��ازمان‌های مسئول‬ ‫ب��ر افزایش آمادگی ش��هر ته��ران در هنگام وق��وع زلزله‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬عملیاتی کردن این نوع مطالعات‪ ،‬نیازمند همراهی‬ ‫و همکاری عملیاتی تمامی س��ازمان‌‌ها اس��ت و امیدواریم‬ ‫بتوانیم در شهر تهران به این سطح از همکاری برسیم‪.‬‬ ‫نیازی ب��ه این کار ندارند؛ از این رو اگر مصرف‌کننده‬ ‫اهمیت دارد باید این مس��ئله برای همه یکسان اجرا‬ ‫شود و کیفیت همه تایر و الستیک‌ها باال برود‪».‬‬ ‫در مقاب��ل رییس انجم��ن صنعت تای��ر در زمینه‬ ‫اس��تانداردهایی ک��ه مربوط ب��ه تایره��ای داخلی و‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬تصریح می‌کند‪« :‬برای تولید تایر یک‬ ‫اس��تاندارد ملی وج��ود دارد و تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫تایر‪ ،‬این اس��تاندارد را رعایت می‌کنند‪ .‬برای تاجران‬ ‫نیز اس��تاندارد دیگری تعریف ش��ده که آنها باید این‬ ‫استانداردها را پاس کنند‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنش��ان می‌کند‪« :‬استاندارد ملی‬ ‫ای��ران در ح��ال تدوی��ن و تغییر اس��ت و زمانی که‬ ‫تدوین ش��د تولیدکنندگان داخلی هم مکلف هستند‬ ‫استانداردهای وارداتی را رعایت کنند‪».‬‬ ‫گنجی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تعرفه‬ ‫و نرخ الس��تیک خارجی سبب نمی‌شودزمان تعویض‬ ‫الستیک به‌ویژه در حوزه اتوبوس و کامیون طوالنی‌تر‬ ‫شود و به‌دنبال آن آمار تصادف‌ها باال برود؟ می‌گوید‪:‬‬ ‫«م��ردم می‌توانن��د الس��تیک‌های ایران��ی را با نرخ‬ ‫کمتری خریداری کنند‪ .‬باید تعرفه واردات تایرهایی‬ ‫که در ایران هم تولید می‌ش��وند بیشتر باشد تا مردم‬ ‫انگیزه داشته باشند از کاالی داخلی خریداری کنند‪.‬‬ ‫کاالهایی که در ایران ساخته می‌شود به اندازه کافی‬ ‫تولید می‌شود و مصرف‌کنندگان تایر می‌توانند کاالی‬ ‫داخلی را مصرف کنند‪ .‬ما به‌دلیل اینکه مصرف‌کننده‬ ‫حق انتخاب داشته باش��د درخواست کردیم واردات‬ ‫ممنوع نش��ود‪ .‬تعرفه واردات تایر خودروهای سواری‬ ‫تنها ‪ ۸‬درص��د باالتر رفته که می‌ش��ود حلقه‌ای ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان که به نظر نمی‌رس��د این مبلغ برای تایر‬ ‫خارجی مبلغ زیادی باش��د‪ .‬در حوزه الس��تیک‌های‬ ‫کامیون��ی و اتوبوس��ی هم ف��راوان الس��تیک ایرانی‬ ‫تولید می‌شود و هنوز کارخانه‌های ایرانی برای تولید‬ ‫این‌گونه الس��تیک‌ها ظرفیت خال��ی دارند و افزایش‬ ‫واردات این الس��تیک‌ها به هیچ وجه منطقی نیست‬ ‫زیرا زیرساخت تولیدشان فراهم است‪».‬‬ ‫او در ادام��ه تصریح می‌کند‪« :‬تای��ری که در ایران‬ ‫تولی��د می‌ش��ود از باالتری��ن اس��تاندارد بین‌المللی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اس��تاندارد ملی ای��ران مخلوطی از‬ ‫اس��تاندارد اروپا و امریکا است‪ .‬شرکتی مانند یزدتایر‬ ‫توانس��ته مارک اروپا را بگیرد و ب��ه رومانی صادرات‬ ‫داشته باشد‪ .‬الس��تیکی که توانسته به بازارهای اروپا‬ ‫را ‌ه پیدا کند‪ ،‬الس��تیک خوبی است و نمی‌توان گفت‬ ‫الستیک‌های ایرانی کیفیت ندارند‪».‬‬ ‫واردکنن��دگان تای��ر و همچنی��ن تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی این کاال هرک��دام با مش��کالت خاص خود‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می‌کنند‪ ،‬اما بای��د امیدوار بود با‬ ‫رسیدن به یک ثبات اقتصادی در کشور هم مشکالت‬ ‫واردکنن��دگان رف��ع‌ش��ود تا ب��دون هیچ مش��کلی‬ ‫وارداتی را که الزم اس��ت به کشور انجام دهند و هم‬ ‫تولیدکنندگان داخلی بتوانند ظرفیت‌های خالی خود‬ ‫را پر کنند و بخش‌های جدید کارخانه‌های خود را راه‬ ‫بیندازند و محصوالت بیشتری را با استاندارد روز دنیا‬ ‫وارد بازارهای داخلی و خارجی کنند و جلوی قاچاق‬ ‫محصوالت نیز گرفته شود‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫استفاده ژاپن از اتوبوس های هیدروژنی تویوتا در المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫عص��ر خودرو‪ -‬صندلی‌ها در این اتوبوس در صورت عدم نیاز به‬ ‫شکل خودکار جمع خواهند شد‪ .‬این عملکرد باعث راحتی حرکت‬ ‫و استقرار صاحبان صندلی‌های چرخ دار می‌شود‪ .‬به گزارش عصر‬ ‫خودروکمپانی تویوتا فروش اولین اتوبوس‌های سوخت سلول خود‬ ‫با نام «سورا» در ژاپن را آغاز کرد‪ .‬تویوتا انتظار دارد بیش از ‪100‬‬ ‫دس��تگاه از این خودروها را در حین معرفی به منظور استفاده در‬ ‫بازی‌های المپیک و پاراالمپیک ‪ 2020‬بفروشد و آنها را در بخش‬ ‫مرکزی متروپلیتن توکیو مس��تقر کند‪ .‬تویوتا بر این باور اس��ت‬ ‫اس��تفاده از شمار بیش��تری از اتوبوس‌های سوخت سلولی پیش‬ ‫آگاهی بیش��تری در بین عموم نسبت به استفاده از این خودروها‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬این اتوبوس س��وخت سلولی تویوتا‪ ،‬سازگاری خود‬ ‫را با محیط زیس��ت نشان داده و منبع انرژی آن در موفقیت‌های‬ ‫بحرانی کارایی زیادی از خود نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫سیستم پیل س��وختی تویوتا که بر مبنای خودروی الکتریکی‬ ‫پیل س��وختی میرای (‪ )Mirai‬توس��عه یافته است‪ ،‬باعث بهبود‬ ‫عملک��رد زیس��ت‌محیطی اتوبوس س��ورا ش��ده و‪  ‬مانع انتش��ار‬ ‫آالینده‌هایی نظیر دی‌اکسید کربن می‌شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری خودروی هیدروژنی میرای عالوه بر موارد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬باعث کاهش ارتعاشات اتوبوس و ایجاد سروصدا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬یک سیستم منبع تغذیه خارجی پرتوان‪ ،‬تا ‪ 9‬کیلووات برق‬ ‫را برای اتوبوس «س��ورا” تأمین می‌کند؛ در نتیجه این سیس��تم‬ ‫می‌تواند ‪ 235‬کیلووات ساعت انرژی الکتریکی به اتوبوس انتفال‬ ‫دهد که به نظر می‌رس��د بس��ته به شرایط اس��تفاده‪ ،‬بین یک تا‬ ‫دو روز کاری ظرفیت داش��ته باشد‪ .‬صندلی‌ها در این اتوبوس در‬ ‫صورت عدم نیاز به شکل خودکار جمع خواهند شد‪ .‬این عملکرد‬ ‫باعث راحتی حرکت و اس��تقرار صاحب��ان صندلی‌های چرخ دار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ــبــ ر ا م نـشـد ه فــو ر د‬ ‫گـلـه ا س‬ ‫نسخه پايه نسل چهارم موستانگ براي نخستین بار در‬ ‫دس��امبر‪ 1993‬رونمايي شد و به‌دنبال آن چندي بعد در‬ ‫ژانويه‪ 1994‬نس��خه ‪GT‬آن‌هم معرفي شد‪ .‬نسل چهارم‬ ‫موس��تانگ پيشرفت بزرگي را نسبت به نسل سوم تجربه‬ ‫کرده و در س��واري‪ ،‬هندلينگ‪ ،‬شکل‌ظاهري‪ ،‬آرگونومي‬ ‫و تجهيزات اس��تاندارد و سفارشي يک گام بزرگ به جلو‬ ‫برداش��ته بود‪ .‬در ادامه با برخي از اين اسب‌هاي رام نشده‬ ‫فورد آشنا مي‌شويم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1994 Mustang GT‬‬ ‫موس��تانگ نس��ل چهار با ‪2‬پيش��رانه گوناگون به بازار‬ ‫عرضه ش��د‪ .‬مدل پايه ب��ه يک‌موتور ‪3/8‬ليت��ري ‪ V6‬با‬ ‫ب بخار قدرت مجهز شده بود درحالي که مدل‬ ‫‪145‬اس�� ‌‬ ‫‪ GT‬هم از همان موتور ‪5‬ليتري (با حجم دقيق ‪4/9‬ليتر)‬ ‫‪V8‬نس��ل قبلي اس��تفاده مي‌کرد که ‪215‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت داش��ت؛ اما طرفداران موس��تانگ قدرتي باالتر از‬ ‫اين مي‌خواس��تند زيرا نس��ل جديد هر دو مدل شورلت‬ ‫کام��ارو ‪ Z28‬و پونتي��اک فايربرد ترنس‌ام که در س��ال‬ ‫‪1993‬میالدی معرفي ش��ده بودند‪ ،‬به‌صورت استاندارد‬ ‫‪275‬اس��ب بخار قدرت داش��تند؛ درحالي‌که موستانگ‬ ‫‪GT‬به‌عنوان قوي‌ترين مدل نسل چهارم موستانگ تنها‬ ‫‪215‬اسب‌بخار قدرت داشت‪ .‬به همين دليل ساخت مدل‬ ‫‪ SVT‬کب��را جديد براي رقابت با کامارو و فايربرد الزم به‬ ‫نظر مي‌رسيد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪1994 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫بدين ترتيب‪ SVT‬کبرا جديد در سال ‪1994‬میالدی‬ ‫معرفي ش��د‪ .‬اين مدل از همان پيشرانه‪ SVT‬کبرا نسل‬ ‫قبل استفاده مي‌کرد که آن نيز خود نسخه تقويت شده‌اي‬ ‫از پيش��رانه ‪5‬ليتري مدل ‪GT‬بود‪ .‬البته درحالي‌که اين‬ ‫موتور در‪ SVT‬کبرا نس��ل قبلي ‪235‬اس��ب‌بخار قدرت‬ ‫توليد مي‌کرد‪ ،‬در نسل جديد با ايجاد تغييراتي قدرت آن‬ ‫به ‪240‬اس��ب بخار افزايش پيدا کرد‪ .‬فورد ادعا کرده بود‬ ‫ک��ه اين مدل مي‌تواند ظرف ‪6/3‬ثانيه از صفر به س��رعت‬ ‫‪96‬کيلومتر در ساعت برسد اما در آزمايش‌هاي مستقل‪،‬‬ ‫‪SVT‬کب��را اين کار را در ‪ 5/7‬ثانيه انجام داد‪ .‬اين مدل در‬ ‫ظاهر اما تا حد زيادي نس��بت به م��دل ‪GT‬بدون تغيير‬ ‫مانده بود و فقط با تغييراتي جزئي مانند رينگ‌هاي جديد‬ ‫و مه‌ش��کن‌هاي داي��ره‌اي جلو از ‪ GT‬متمايز ش��ده بود‪.‬‬ ‫‪SVT‬کب��را در ابتدا فقط به‌صورت کوپه ارائه ش��د اما از‬ ‫اواخر س��ال میالدی نس��خه کابريولت آن نيز توليد و به‬ ‫بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1994 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫اگر به یاد داش��ته باش��يد‪ ،‬در نس��ل قبلي‪ SVT‬کبرا‪،‬‬ ‫نس��خه مس��ابقه‌اي آن نيز با نام کبرا ‪R‬س��اخته شد اما‬ ‫به‌دلی��ل موفقي��ت غيرمنتظ��ره کبرا‪R‬م��دل‪،1993‬‬ ‫مهندس��ان‪ SVT‬تصميم گرفتند در نسل جديد‪SVT‬‬ ‫کبرا هم نسخه ‪R‬را توليد کنند‪ .‬اولويت و درخواست اصلي‬ ‫خريداران درباره اين مدل‪ ،‬پيشرانه بزرگتر و قدرتمندتر‬ ‫و همين‌طور ظرفيت س��وخت بيش��تر بود‪ .‬در پاس��خ به‬ ‫اين درخواس��ت‌ها‪ SVT ،‬پيش��رانه ‪5‬ليتري‪V8‬کبراي‬ ‫معمولي را با يک پيش��رانه ‪5/8‬ليتري ‪V8‬جايگزين کرد‪.‬‬ ‫اين موتور که به‌طور کامل اصالح و بازمهندس��ي ش��ده‬ ‫بود‪300 ،‬اس��ب بخار ق��درت توليد مي‌ک��رد‪ .‬همچنين‬ ‫ظرفيت باک سوخت آن نيز به ‪83‬ليتر افزايش پيدا کرد‪.‬‬ ‫در کبرا ‪R‬کاهش وزن بس��يار مورد توجه قرار گرفته بود و‬ ‫به همين دلي��ل صندلي‌هاي عقب‪ ،‬باالبر برقي پنجره‌ها‪،‬‬ ‫تنظيم‌کنن��ده برقي صندلي‌ها‪ ،‬راديو‪ ،‬سيس��تم تهويه و‬ ‫حتي مه‌شکن‌هاي جلو حذف شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1995 Mustang Cobra R‬‬ ‫حذف مه‌ش��کن‌ها موجب ايجاد کانال‌هايي به‌منظور‬ ‫چه نسل چهارم موستانگ‬ ‫رسي ماسل‌کارها؛ تاريخ‬ ‫بر‬ ‫رس��اندن هواي خنک به ديسک‌هاي ترمز جلو شده بود‪.‬‬ ‫در تعليق کبرا ‪R‬نيز تغييراتي ايجاد شد تا هندلينگ آن در‬ ‫پيس��ت مسابقه بهبود يابد‪ .‬ازجمله اين تغييرات مي‌توان‬ ‫به نسبت سنگين‌تر فنرها‪ ،‬نوارهاي تثبيت‌کننده بزرگتر‬ ‫و اس��ترس بار جديد اشاره کرد‪ .‬کبرا ‪R‬جديد که در سال‬ ‫‪1995‬میالدی معرفي ش��د‪ ،‬مانند نس��ل قبلي نمونه‌اي‬ ‫توليد محدود بود و فقط‪250‬دستگاه از آن ساخته شد که‬ ‫چون گذشته‪ ،‬تنها کساني که گواهينامه معتبر مسابقه‌اي‬ ‫داش��تند مي‌توانس��تند يکي از آنها را خري��داري کنند‪.‬‬ ‫تمامي اين ‪250‬دستگاه به رنگ سفيد بودند و هرکدام از‬ ‫آنها به کاپوت فايبرگالس منحصربه فردي مجهز ش��ده و‬ ‫در ميانه آن دريچه هواي بزرگي براي رساندن هواي کافي‬ ‫به پيشرانه تعبيه شده بود‪.‬‬ ‫با موتور قديمي يکس��ان بوده و ‪215‬اس��ب‌بخار قدرت و‬ ‫‪‌386‬نيوتن‌متر گشتاور توليد مي‌کرد‪ ،‬درحالي‌که روان‌تر‬ ‫کار کرده و مصرف س��وخت آن ني��ز کمي بهتر بود‪ .‬البته‬ ‫خروجي اين پيش��رانه ‪4/6‬ليتري جديد در س��ال ‪1998‬‬ ‫افزايش��ي جزئي داش��ته و به ‪225‬اس��ب بخ��ار قدرت و‬ ‫‪‌393‬نيوتن‌متر گش��تاور رس��يد‪ .‬اين افزاي��ش قدرت با‬ ‫اس��تفاده از کاليبراس��يون جديد ماجول کنترل موتور و‬ ‫همين‌طور سيس��تم سوخت‌رساني اصالح‌شده به دست‬ ‫آمده بود‪ .‬بااين‌حال هرچند خروجي پيشرانه ‪4/6‬ليتري‬ ‫جديد موس��تانگ با موتور ‪5‬ليتري قديمي يکسان بود و‬ ‫بع��دا از آن حتي افزايش پيدا کرد ام��ا اين موتور به‌دليل‬ ‫ارائه عملکرد نامناس��ب مورد انتقاد قرار گرفت به‌ویژه در‬ ‫مقايس��ه با پيشرانه ‪V8‬بزرگتر ‪ OHV‬مورد استفاده در‬ ‫رقيب اصلي موستانگ يعني شورلت کامارو‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1996‬می�لادی ام��ا در خانواده موس��تانگ‬ ‫تغييرات��ي ايجاد ش��د‪ .‬مهم‌ترين تغيير ظاه��ري در اين‬ ‫س��ال تغيير قاب افقي چراغ‌ه��اي عقب به نمونه عمودي‬ ‫سه‌بخش��ي بود که با س��نت چراغ‌هاي عمودي سه‌تايي‬ ‫موستانگ همخواني بيشتري داشت‪ .‬در بخش پيشرانه‌ها‬ ‫نيز ق��درت موت��ور ‪V6‬پايه با اس��تفاده از ي��ک ماجول‬ ‫کنترل جديد ‪5‬اس��ب بخار افزايش يافته و به ‪150‬اسب‬ ‫بخار رس��يد‪ .‬همچنين در اين س��ال گيربکس ‪4‬سرعته‬ ‫اتوماتيک قبلي با يک ‪4‬سرعته اتوماتيک جديد جايگزين‬ ‫ش��د اما مهم‌ترين تغيير موستانگ در سال ‪ 1996‬تغيير‬ ‫پيش��رانه م��دل ‪GT‬بود‪ .‬در اين س��ال ف��ورد در نهايت‬ ‫پيش��رانه ‪‌5‬ليتري ‪ V8‬س��ري ‪Windsor‬که از س��ال‬ ‫‪1968‬می�لادی در حال توليد بود را کنار گذاش��ته و يک‬ ‫پيشرانه ‪4/6‬ليتري ‪ V8‬را براي موستانگ ‪ GT‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اينکه پيش��رانه موس��تانگ ‪GT‬در س��ال‬ ‫‪1996‬می�لادی تغيير کرد‪ ،‬در م��دل ‪SVT‬کبرا هم اين‬ ‫موتور جدي��د جايگزين موتور ‪5‬ليتري قبلي ش��د‪ .‬البته‬ ‫مثل قب��ل اين موتور ‪4/6‬ليتري هم در‪ SVT‬کبرا قدرت‬ ‫بيشتري نسبت به ‪ GT‬توليد مي‌کرد به‌نحوي که قدرت‬ ‫آن به ‪305‬اسب بخار رسيده بود؛ بنابراين حاال موستانگ‬ ‫‪SVT‬کبرا مدل‪ 1996‬براساس آزمايش «کارانددرايور»‬ ‫مي‌توانست ظرف ‪5/4‬ثانيه از صفر به سرعت ‪96‬کيلومتر‬ ‫در س��اعت دس��ت پيدا کند‪ SVT‬کبرا در سال‌هاي بعد‬ ‫به‌طور تقریب��ی بدون تغيير باقي مان��د و فقط تغييراتي‬ ‫جزئي در آن اعمال ش��د ک��ه ازجمله آنها مي‌توان به ارائه‬ ‫رينگ‌هاي جديد که ب��ه رينگ‌هاي آلومينيومي کبرا‪R‬‬ ‫ش��باهت داشتند‪ ،‬طراحي دوباره کنس��ول مياني و ارائه‬ ‫سيستم صوتي پريميوم استاندارد اشاره کرد‪.‬‬ ‫اين موت��ور از نظر س��اختاري تفاوت‌ه��اي ظريفي با‬ ‫موت��ور ‪5‬ليتري قديمي داش��ت اما خروجي آن درس��ت‬ ‫در سال ‪1998‬میالدی اما نسل چهارم موستانگ پس‬ ‫از ‪5‬سال نخس��تین فيس‌ليفت عمده خود را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1995 Mustang Cobra R‬‬ ‫‹ ‹‪1996 Mustang GT‬‬ ‫‹ ‹‪1996 Mustang GT Cabriolet‬‬ ‫‹ ‹‪1996 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫موستانگ جديد در دس��امبر سال ‪ 1998‬معرفي شده و‬ ‫با مدل‪ 1999‬به بازار آم��د درحالي‌که توليد آن از نوامبر‬ ‫‪ 1998‬آغاز ش��ده ب��ود‪ .‬در اين فيس‌ليفت‪ ،‬موس��تانگ‬ ‫تغيي��رات ظاه��ري به نس��بت زي��ادي را تجرب��ه کرده‬ ‫بود‪ .‬اين تغييرات براس��اس زبان طراح��ي جديد فورد با‬ ‫نام«‪ » NewEdge‬ايجاد شده بود و يکي از ويژگي‌هاي‬ ‫برجس��ته آن جايگزيني خطوط نرم بدنه قبلي با خطوط‬ ‫ش��ارپ و گوش��ه‌هاي تيز بود‪ .‬ضمن آنک��ه گلگيرها نيز‬ ‫بزرگتر شد و در قسمت جانبي خودرو هم دو خط موازي‬ ‫کار ش��ده بود که طرح جانبي نس��ل اول موستانگ را به‬ ‫ياد مي‌آورد‪.‬‬ ‫‪V6‬پاي��ه‪ ،‬خروج��ي آن ب��ه ‪190‬اس��ب بخار ق��درت و‬ ‫‪298‬نيوتن‌متر گش��تاور افزايش پيدا ک��رد‪ .‬مدل ‪GT‬‬ ‫نيز همچنان از همان پيش��رانه‪ 4/6‬ليتري ‪V8‬استفاده‬ ‫مي‌ک��رد اما خروج��ي اين موتور هم به ‪260‬اس��ب بخار‬ ‫ق��درت و ‪410‬نيوتن‌مت��ر گش��تاور افزايش پي��دا کرد‪.‬‬ ‫با اين ح��ال حتي هنوز هم موس��تانگ ‪GT‬دقيقا ‪100‬‬ ‫اس��ب بخار از مک‌وان‪428‬مدل ‪ 1969‬ضعيف‌تر بود‪ .‬با‬ ‫اين وجود موس��تانگ‪ GT‬مدل‪ 1999‬با تکيه بر قدرت‬ ‫بيش��تر پيش��رانه خود مي‌توانس��ت ظ��رف ‪5/5‬ثانيه از‬ ‫صفر به س��رعت ‪96‬کيلومتر در ساعت دست پيدا کند و‬ ‫بنابراين با وجود قدرت کمتر اما شتاب آن با مک‌وان‪428‬‬ ‫مدل‪ 1969‬يکسان بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين تغيي��رات‪ ،‬چراغ‌هاي جل��و‪ ،‬جلوپنجره‪،‬‬ ‫رينگ‌ها و س��پرهاي موس��تانگ ‪ 1999‬نيز به‌طور کامل‬ ‫نسبت به قبل تغيير کرده و جديدتر شده بودند‪ .‬همچنين‬ ‫در چراغ‌هاي عقب هم تغييراتي اعمال ش��د به نحوي که‬ ‫قاب آنها حذف ش��ده بود ام��ا چراغ‌هاي عقب هنوز هم از‬ ‫سه بخش عمودي تشکيل شده بودند که طراحي تيزتري‬ ‫نس��بت به فرم منحني قبل داش��تند و حاال بيش‌ازپيش‬ ‫فرم س��نتي چراغ‌هاي موس��تانگ را يادآوري مي‌کردند‪.‬‬ ‫مجموعه اين تغييرات نماي بس��يار مدرن‌تري به نس��ل‬ ‫چهارم موس��تانگ بخش��يده بود که آن را به‌طور کامل از‬ ‫فرم س��اده پي��ش از فيس‌ليفت دور کرده ب��ود؛ بنابراين‬ ‫موس��تانگ در ظاهر بيش��تر به يک خودروي اس��پرت و‬ ‫حتي يک ماسل‌کار واقعي نزديک شده بود و با استفاده از‬ ‫المان‌هاي کالسيک خود مانند طرح جانبي و چراغ‌هاي‬ ‫س��ه‌تکه عقب‪ ،‬س��عي کرده بود به ريشه‌ها و اصالت خود‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫در همين س��ال همزم��ان با فيس‌ليفت موس��تانگ و‬ ‫اعمال تغييراتي در پيش��رانه‌هاي آن‪ ،‬موتور مدل ‪SVT‬‬ ‫هم ارتقا پيدا کرد‪ .‬به گفته فورد‪ ،‬حاال پيشرانه ‪4/6‬ليتري‬ ‫‪ V8‬در م��دل ‪SVT‬کب��را ‪320‬اس��ب بخ��ار ق��درت و‬ ‫‪430‬نيوتن‌متر گش��تاور توليد مي‌ک��رد؛ اما وقتي‪SVT‬‬ ‫کبراي جديد ازس��وی مالکان م��ورد آزمايش قرار گرفت‬ ‫مشخص ش��د که در شتاب صفر تا ‪96‬کيلومتر در ساعت‬ ‫کندتر از مدل‪ 1998‬است درحالي که آزمايش‌هاي داينو‬ ‫هم نش��ان دادند که قدرت پيش��رانه اين مدل نيز حدود‬ ‫‪ 285‬اسب بخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Mustang 1999 Mustang Cabriolet‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‹ ‹ ‪1999 Mustang‬‬ ‫همزم��ان ب��ا فيس‌ليف��ت س��ال ‪ 1999‬در بخ��ش‬ ‫پيش��رانه‌ها ه��م تغييراتي انجام ش��د‪ .‬به‌گون��ه‌اي که با‬ ‫استفاده از سيستم انژکتور جديد در پيشرانه ‪3/8‬ليتري‬ ‫‹ ‹‪1999 Mustang GT‬‬ ‫‹ ‹‪1999 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫در حالي که فورد ادعا کرده بود قدرت پيش��رانه‪SVT‬‬ ‫کبرا جديد نسبت به قبل ‪15‬اسب بخار افزايش پيدا کرده‬ ‫است‪ .‬بدين ترتيب پس از اعتراض‌هایی که نسبت به اين‬ ‫موضوع انجام ش��د‪ ،‬فورد فروش ‪ SVT‬کبرا مدل ‪1999‬‬ ‫را متوقف کرده و براي تمامي نمونه‌هاي فروخته شده آن‬ ‫هم فراخوان داد‪ .‬س��پس منيفول��د هوا و برخي از قطعات‬ ‫کامپيوتري خودرو را تغيير داد و مبدل کاتاليزوري هم به‬ ‫داخل س��ر اگزوزها منتقل شد تا خروجي پيشرانه ‪SVT‬‬ ‫کبرا به ‪ 320‬اسب بخار واقعي برسد‪.‬‬ ‫چینی‌ها‬ ‫پرفروش‌ترین خودروسازان بازار چین در سال ‪2017‬‬ ‫باوجود رش��د اقتصادی س��ریع‪ ،‬صنع��ت خودرو‬ ‫یکی از محرک‌های اصل��ی حرکت اقتصادی چین‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ 2015‬چین به بزرگترین کش��ور‬ ‫تولیدکنن��ده خ��ودرو در دنیا تبدیل ش��د و به‌طور‬ ‫تقریب��ی ‪25‬درصد کل تولید خودرو در جهان را به‬ ‫خود اختصاص داد‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬تعداد راننده‌های‬ ‫جدید در این کش��ور همچنان روبه افزایش اس��ت‬ ‫و در ح��ال حاض��ر تعداد گواهینامه‌ه��ای رانندگی‬ ‫صادر ش��ده در چین به‌طور تقریب��ی دوبرابر تعداد‬ ‫خودروه��ای موجود اس��ت که این امر به روش��نی‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬رش��د بازار خودرو همچنان در این‬ ‫کش��ور ادامه خواهد داش��ت‪ .‬سال گذشته در چین‬ ‫درمجم��وع ‪28/88‬میلی��ون خودرو فروخته ش��ده‬ ‫که ‪24/72‬میلیون خودرو س��واری و ‪ 4/16‬میلیون‬ ‫دس��تگاه وس��ایل نقلیه تجاری بوده‌اند؛ اما در این‬ ‫بازار خودرو فوق‌العاده‪ ،‬کدام خودروسازان بیشترین‬ ‫س��هم را داشتند؟ برای پاس��خ به این پرسش قصد‬ ‫داریم در این مطلب به پرفروش‌ترین خودروسازان‬ ‫بازار چین در سال ‪ 2017‬بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست‪ :‬فولکس‌واگن‬ ‫فروش‪ 3/14 :‬میلیون دستگاه‬ ‫مطلب ما درباره پرفروش‌ترین خودروس��ازان بازار‬ ‫چی��ن با رهب��ر این ب��ازار یعن��ی فولکس‌واگن آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این غول خودروسازی جهان از دهه ‪ 80‬با‬ ‫جوینت‌ونچرهای گوناگون همواره خودروهای بیشتر‬ ‫و بیشتری را به‌طور خاص برای بازار چین تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر موفقیت بزرگی را برای فولکس‌واگن‬ ‫و به‌وی��ژه خودروهای محبوب این ش��رکت در چین‬ ‫یعنی الویدا و فیدئون به‌دنبال داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫ازآنجای��ی ک��ه خودروه��ای دیزل��ی در چین نقش‬ ‫پررنگی ندارند‪ ،‬دیزل‌گیت بر فروش فولکس‌واگن در‬ ‫چین تاثیری نداش��ته است‪ .‬این شرکت ‪13‬درصد از‬ ‫بازار خودرو چین را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم‪ :‬هوندا‬ ‫فروش‪1/42 :‬میلیون دستگاه‬ ‫فروش هوندا در چین س��االنه به میزان ‪18/5‬درصد‬ ‫افزایش داشته؛ بنابراین طولی نخواهد کشید که چین‬ ‫ج��ای ایاالت متحده را به‌عن��وان بزرگترین بازار هوندا‬ ‫خواهد گرفت زیرا فروش هوندا در سال‪ 2017‬در چین‬ ‫‪1/42‬میلیون دستگاه بوده که فاصله چندانی با فروش‬ ‫‪1/49‬میلیون دستگاهی آن در ایاالت متحده ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه سوم‪ :‬جیلی‬ ‫فروش‪1/25 :‬میلیون دستگاه‬ ‫در بازارهای جهان��ی جیلی به‌طور عمده به‌عنوان‬ ‫مالک ش��رکت‌های ولوو و لوتوس شناخته می‌شود‬ ‫اما این شرکت چینی سال گذشته موفق شده برای‬ ‫نخس��تین بار در خانه‌اش سهم بازار خود را به بیش‬ ‫از ‪5‬درصد برس��اند‪ .‬در سال ‪ 2017‬فروش جیلی در‬ ‫چین با ‪61‬درصد افزایش به ‪1/25‬میلیون دس��تگاه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه چهارم‪ :‬بیوک‬ ‫فروش‪ 1/22 :‬میلیون دستگاه‬ ‫جنرال‌موت��ورز در دهه ‪ 90‬تصمیم گرفت در بازار‬ ‫چین بیوک را جایگزین اوپل کند‪ .‬با این وجود هنوز‬ ‫هم در این کشور بسیاری از محصوالت اوپل با برند‬ ‫بیوک عرضه می‌ش��وند مانند بی��وک ریگال که در‬ ‫اصل اوپل اینس��یگنیا با برند بیوک اس��ت؛ یا بیوک‬ ‫ورانوهاچ‌بک که همان اوپل‌آس��ترا است‪ .‬با این حال‬ ‫هم اکنون بیوک یکی از پرفروش‌ترین خودروسازان‬ ‫در بازار چین اس��ت و س��همی ‪5‬درص��دی از بازار‬ ‫خودرو این کشور را دارد‪.‬‬ ‫زی��را به‌دلیل عوارض واردات باال‪ ،‬واردات تنها بخش‬ ‫کوچکی از فروش خودروس��ازان در چین را تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬به‌عنوان‌مثال نیسان از طریق جوینت‌ونچر‬ ‫با دانگ‌فنگ اقدام به تولید خودرو در چین می‌کند‪.‬‬ ‫فروش‪ 1/14 :‬میلیون دستگاه‬ ‫فروش کراس‌اوورها به‌ویژه در سال‪ 2017‬در چین‬ ‫افزایش چشمگیر ‪13‬درصدی داشته است؛ بنابراین‬ ‫به نظر می‌رس��د کراس‌اوورها در حال گرفتن جای‬ ‫س��دان‌ها به‌عنوان محبوب‌ترین سگمنت خودرویی‬ ‫در چی��ن هس��تند‪ .‬در همین حال تویوت��ا یکی از‬ ‫برندهایی اس��ت که کراس‌اوورهای زیادی در سبد‬ ‫محصوالت خود دارد‪ .‬این امر به سازنده ژاپنی کمک‬ ‫کرده تا س��ال گذش��ته فروش خ��ود را در چین به‬ ‫میزان ‪7‬درصد نسبت به سال ‪ 2016‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫فروش‪ 1/06 :‬میلیون دستگاه‬ ‫سال ‪ 2017‬برای چانگان سال چندان خوبی نبود‬ ‫زی��را فروش آن با ‪8‬درصد کاه��ش به ‪1/06‬میلیون‬ ‫دستگاه رس��یده است‪ .‬بااین‌حال این شرکت چینی‬ ‫با معرفی نس��ل جدید محصوالتش ب��ا ویژگی‌های‬ ‫اروپایی قصد دارد فروش خود را بهبود دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه پنجم‪ :‬تویوتا‬ ‫‹ ‹رتبه ششم‪ :‬نیسان‬ ‫فروش‪ 1/12 :‬میلیون دستگاه‬ ‫آماری که در این مطلب عنوان ش��د ‌ه فقط شامل‬ ‫خودروهایی می‌ش��ود که در چین س��اخته شده‌اند‬ ‫‹ ‹رتبه هفتم‪ :‬چانگان‬ ‫‹ ‹رتبه هشتم‪ :‬بائوجون‬ ‫فروش‪ 1/02 :‬میلیون دستگاه‬ ‫در کن��ار جیل��ی‪ ،‬بائوجون هم یک��ی از برندهای‬ ‫چینی موف��ق در زمینه فروش اس��ت‪ .‬این برند که‬ ‫محص��ول جوینت‌ونچ��ر جن��رال موتورز و س��ایک‬ ‫موتور اس��ت‪ ،‬ب��ه لطف محص��والت جدید و جذاب‬ ‫خود مانند کراس‌اوور‪ 510‬توانس��ته فروش خود را‬ ‫در س��ال‪ 2017‬بیش از ‪34‬درصد افزایش داده و به‬ ‫‪1/02‬میلیون دستگاه برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نهم‪ :‬هاوال‬ ‫فروش‪ 849 :‬هزار دستگاه‬ ‫ه��اوال برند اس یووی‌های گروه چینی گریت‌وال‬ ‫اس��ت‪ .‬این برند سال گذش��ته اوضاع خوبی نداشت‬ ‫زیرا فروش آن کاهش��ی بیش از ‪9‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬در اصل قرار بود هاوال در کنار لندروور‬ ‫و جیپ به یکی از س��ازندگان مط��رح اس‌یووی در‬ ‫جهان تبدیل شود اما هنوز در پس رقبای بریتانیایی‬ ‫و امریکایی خود قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دهم‪ :‬فورد‬ ‫فروش‪ 840 :‬هزار دستگاه‬ ‫فورد در س��ال‪ 2017‬نس��بت به س��ال‪ 2016‬در‬ ‫چین به‌طور تقریبی ‪12‬درصد کمتر فروخته اس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت هاچ‌ب��ک انحصاری فورد برای بازار چین‬ ‫مانند مدل اس��کورت که به تازگی بروزرسانی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیگر فروش خوبی ندارند زیرا بازار به سمت‬ ‫کراس‌اوورها حرکت کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫آلمانی‌ها با تحریم‌های امریکا چه می‌کنند؟‬ ‫مدیرعامل شرکت زیمنس آلمان در مصاحبه‌ای اعالم کرد که‬ ‫این شرکت حق پذیرش هیچ کسب‌وکار جدیدی با ایران را ندارد‬ ‫و در غیر این صورت با تنبیه‌های امریکا روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬ش��رکت‌های اروپایی با تردیدهایی بر س��ر‬ ‫کسب‌وکار با ایران روبه‌رو شده‌اند‪ .‬این رسانه با اشاره به اظهارات‬ ‫اخیر مدیرعامل ش��رکت زیمنس آلمان نوش��ت‪ :‬جو کیس��ر روز‬ ‫گذش��ته در مصاحبه‌ای با س��ی‌ان‌ان اعالم کرده شرکت زیمنس‬ ‫بو‌کار جدیدی با ایران را ندارد و در غیر‬ ‫حق پذیرش هیچ کس�� ‌‬ ‫این صورت با تنبیه‌های امریکا روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬نگرانی‌های زیمنس قابل تسری به سایر‬ ‫کمپانی‌های آلمانی اس��ت که در ایران مش��غول به کار و فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬شینهوا با اش��اره به قرارداد ش��رکت فولکس‌واگن که‬ ‫صادراتش را به ایران در سال‪ 2017‬از سر گرفته بود‪ ،‬نوشت‪ :‬این‬ ‫شرکت خودروسازی گفته از نزدیک وضعیت و تحوالت سیاسی‬ ‫و اقتص��ادی را در منطق��ه رصد می‌کند‪ .‬دایملر‪ ،‬دیگر ش��رکت‬ ‫خودروسازی آلمانی نیز گفته تاثیر تصمیم ترامپ بر کسب‌وکار با‬ ‫ایران را تحلیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫این رس��انه چینی با اش��اره ب��ه تردیدها درب��اره نتایج خروج‬ ‫امریکا از برجام و تاثیر آن بر کسب‌وکارهای آلمانی نوشت‪ :‬اریک‬ ‫ش��وایتزر رییس اتاق بازرگانی آلمان نیز ب��ر این تردیدها تاکید‬ ‫کرده و گفته ترس ما از این اس��ت که موسسه‌های مالی با توجه‬ ‫بو‌کار با ایران عقب‌نشینی‬ ‫به تحریم‌های امریکا علیه ایران از کس ‌‬ ‫کنن��د‪ .‬ش��وایتزر هش��دار داد در ص��ورت خروج موسس��ه‌های‬ ‫مالی از بازار ایران‪ ،‬تامین مالی پروژه‌ها با این کش��ور زیرس��وال‬ ‫خواه��د رفت‪ .‬او از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواس��ته مراقب‬ ‫بو‌کارهایی که در ایران دارند‪ ،‬باشند و آسیب‌های مستقیم‬ ‫کس�� ‌‬ ‫را محدود کرده و اجرای قراردادهای موجود را تضمین کنند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رويارويي ‪ 5‬اس‌يو‌وي دوست‌داشتني‬ ‫شـاخ به شـاخ غــول‌هــا‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫امریکايي‌ه��ا از خودروه��اي خانوادگ��ي زي��ادي‬ ‫اس��تفاده مي‌کنند ام��ا هيچ‌کدام از آنه��ا کاربردي‌تر‬ ‫از اس‌يووي‌هاي فول‌س��ايز س��ه‌رديفه نيس��تند‪ .‬اين‬ ‫اس‌يووي‌ه��اي ‪7‬ي��ا ‪8‬نفری وظيفه رس��اندن اعضاي‬ ‫خانواده به مدرس��ه‪ ،‬س��ر کار يا باش��گاه ورزش را در‬ ‫ط��ول هفته بر عه��ده دارند‪ .‬در آخر هفت��ه نيز اين‬ ‫ماش��ين‌ها تريلرهاي حمل قايق يا اس��ب را تا نقاط‬ ‫دوري مانند ش��کارگاه يا تفريحگاه يدک مي‌کش��ند‬ ‫و درحال��ي که سرنش��ينان ب��ه تفري��ح مي‌پردازند‪،‬‬ ‫اس‌يووي‌ها س��خت کار مي‌کنن��د‪ .‬به‌دليل محبوبيت‬ ‫عجيب اين غول‌ه��اي چهارچ��رخ در اياالت‌متحده‪،‬‬ ‫خودروس��ازان نيز توجه ويژه‌اي به اين بخش از بازار‬ ‫دارند‪ .‬اس‌يووي‌هاي فول‌سايز به‌طور معمول مجهز به‬ ‫پيش��رانه‌هاي بزرگ ‪ V8‬و سامانه چهارچرخ محرک‬ ‫بوده و روي پلتفرم پيکاپ‌ها س��اخته مي‌شوند‪ .‬حال‬ ‫در ضيافتي بزرگ‪5 ،‬نمونه از اس‌يووي‌هاي فول‌سايز‬ ‫مطرح بازار را به رقابتي س��خت دع��وت کرده‌ايم‪ .‬در‬ ‫اين رقابت‪ ،‬آزمايش‌کنندگان تس��ت‌هاي س��ختي را‬ ‫براي ش��رکت‌کنندگان در نظر گرفته‌اند که براساس‬ ‫معياره��اي معمول��ي مانن��د رانندگ��ي‪ ،‬س��واري و‬ ‫هندلينگ به همراه توانايي حمل حداقل ‪7‬سرنش��ين‬ ‫به همراه بارهاي آنها به راحتي کامل انجام مي‌شوند‪.‬‬ ‫همچنين از خودروها خواسته شده که تريلري حامل‬ ‫دو آف��رودر س��بک هون��دا ‪ Pioneer‬را ني��ز يدک‬ ‫بکشند‪ .‬شرايط حضور در اين رقابت بسيار ساده بوده‬ ‫و ش��امل برخورداري از س��ه‌رديف صندلي در داخل‪،‬‬ ‫حداق��ل ظرفيت بکس��ل ‪2‬يا‪3‬تن‪ ،‬تجهيز به س��امانه‬ ‫چهارچ��رخ مح��رک و حداکثر قيمت‪65‬ه��زار دالر‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين متوس��ط قيمت براي خودروهاي اين‬ ‫سگمنت به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفي شرکت‌کنندگان‬ ‫‹ ‹شورلت تاهو‬ ‫مش��هورترين خودروي اين سگمنت شورلت‌تاهو و‬ ‫برادر کش��يده آن يعني س��ابربرن اس��ت‪ .‬تاهو که به‬ ‫همراه پس��رعمويش جي‌ام‌س��ي‌يوکان پرفروش‌ترين‬ ‫خودروي اين بخش به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬به‌طور مداوم‬ ‫بهبوديافت��ه اس��ت‪ .‬نس��ل کنوني اين خ��ودرو براي‬ ‫نخس��تین بار‪ 3‬س��ال پيش به بازار آمد‪ .‬نمونه مورد‬ ‫آزماي��ش ما‪ ،‬ام��ا از نوع ‪ 4WD LT‬اس��ت که تيپ‬ ‫مياني تاهو محس��وب مي‌شود اما به آپشن‌هايي چون‬ ‫پکيج ‪Z71‬نيمه‌ش��ب مجهز ش��ده که الستيک‌هاي‬ ‫آفرود‪ ،‬تعليق مخصوص آفرود‪ ،‬سپر جلوي تجديدنظر‬ ‫ش��ده‪ ،‬رنگ مش��کي و موارد ديگري را به آن اضافه‬ ‫مي‌کند‪ .‬تاهوي چهارچرخ محرک مورد آزمايش ما به‬ ‫پيشرانه استاندارد ‪5/3‬ليتري ‪V8‬با گيربکس‪ 6‬سرعته‬ ‫اتوماتيک مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد اکسپيديشن‬ ‫اکسپيديش��ن همواره زيرس��ايه ش��ورلت‌تاهو قرار‬ ‫داشته است اما در نسل جديد اين خودرو‪ ،‬فورد تمام‬ ‫ت�لاش خ��ود را انجام داده تا اکسپيديش��ن در مرکز‬ ‫توجه قرار گي��رد‪ .‬همچنين نباي��د فراموش کرد که‬ ‫اين اس‌يو‌وي فول‌س��ايز براساس پرفروش‌ترين تراک‬ ‫ب��ازار و پيروز رقاب��ت تراک س��ال‪ 2018‬يعني فورد‬ ‫‪ F150‬س��اخته شده اس��ت؛ بنابراين همانند‪،F150‬‬ ‫بدنه اکسپيديش��ن هم از آلومينيوم ساخته شده و در‬ ‫زير کاپوت آن‌هم پيشرانه ‪3/5‬ليتري ‪V6‬توئين توربو‬ ‫به همراه گيربکس‪ 10‬س��رعته اتوماتيک قرار گرفته‬ ‫ک��ه نيرو را به چرخ‌هاي عقب يا هر چهارچرخ انتقال‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬نمونه مورد آزمايش م��ا از نوع ‪4×4 XLT‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تويوتا سکويا‬ ‫اس‌يو‌وي‌ه��اي فول‌س��ايز ب��زرگ تنه��ا امریکايي‬ ‫نيس��تند زيرا تويوتا هم در سال ‪2000‬با مدل سکويا‬ ‫به اين بخش وارد ش��د‪ .‬هرچند اي��ن خودرو از زمان‬ ‫معرفي نس��ل دومش در س��ال‪ 2008‬تغييري نکرده‬ ‫بود اما تويوتا براي س��ال ‪ 2018‬بروزرس��اني‌هايي را‬ ‫در آن انجام داده اس��ت‪ .‬م��دل ‪4×4 TRD Sport‬‬ ‫جديدترين تيپ سکوياس��ت که همانند ساير تيپ‌ها‬ ‫به چراغ‌هاي جلوي ‪LED‬و بروزرس��اني‌هاي ديگري‬ ‫مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬با وج��ود دماغه جدي��د‪ ،‬در زير‬ ‫کاپوت سکويا همچنان همان پيشرانه ‪/7‬ليتري ‪V8‬و‬ ‫گيربکس ‪6‬سرعته اتوماتيک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نيسان آرمادا‬ ‫همانن��د تويوتا‪ ،‬نيس��ان هم با م��دل آرمادا در اين‬ ‫بخش حضور داش��ته است‪ .‬نس��ل دوم اين خودرو از‬ ‫سال‪ 2016‬در اياالت‌متحده عرضه شد اما برادر لوکس‬ ‫آن يعني اينفينيتي ‪QX56‬که هم‌اکنون ‪QX80‬نام‬ ‫گرفته از س��ال‪ 2010‬در اياالت متحده حضور داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نسل دوم آرمادا در اصل همان مدلي است که‬ ‫در بازارهاي جهاني با نام پاترول ش��ناخته مي‌ش��ود؛‬ ‫بنابراين درواقع در امری��کا همان پاترول با تغييراتي‬ ‫جزئي و با نام آرمادا عرضه ش��ده است‪ .‬اين اس‌يووي‬ ‫ژاپني به يک پيش��رانه ‪5/6‬ليت��ري ‪V8‬به همراه يک‬ ‫گيربکس‪7‬س��رعته اتوماتيک مجهز است‪ .‬نمونه مورد‬ ‫آزمايش ما از نوع فول‌آپشن پالتينوم بوده و به سامانه‬ ‫چهارچرخ محرک سفارشي هم مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج دورانگو‬ ‫و درنهای��ت به آخري��ن ش��رکت‌کننده اين رقابت‬ ‫بزرگ رس��يديم‪ .‬اي��ن خودرو دوج‌دورانگو اس��ت که‬ ‫البته تفاوت‌هايي با ساير شرکت‌کنندگان دارد چراکه‬ ‫اين خ��ودرو در اصل خودرویی بي��ن کراس‌اوورهاي‬ ‫فول‌س��ايز و اس‌يووي‌هاي فول‌س��ايز اس��ت‪ .‬دورانگو‬ ‫کمي بزرگتر از کراس‌اوورهاي فول‌س��ايز بوده و کمي‬ ‫از اس‌يووي‌هاي فول‌س��ايز کوچکتر اس��ت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال فاصله محوري اين ماشين به ميزان قابل‌توجهي‬ ‫از ش��ورلت‌تاهو بيش��تر است اما ‪5‬س��انتي‌متر طول‬ ‫کمتري نس��بت به آن دارد‪ .‬همچني��ن دورانگو تنها‬ ‫اس‌يووي اين رقابت اس��ت که از ساختار سنتي بدنه‬ ‫روي شاسي اس��تفاده نمي‌کند‪ .‬نمونه مورد آزمايش‬ ‫م��ا از نوع ‪RT‬اس��ت که به يک پيش��رانه ‪5/7‬ليتري‬ ‫‪V8‬مجهز اس��ت‪ .‬نيروي توليدي اين موتور به‌وسیله‬ ‫يک گيربکس ‪8‬سرعته اتوماتيک و سيستم چهارچرخ‬ ‫محرکي که از جيپ گرند‌چروکي گرفته ش��ده به هر‬ ‫چهارچرخ انتقال پيدا مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹آغاز نبرد‬ ‫‹ ‹سواري و هندلينگ‬ ‫م��ا ط��ي دو هفت��ه ب��ه آزماي��ش گس��ترده اين‬ ‫اس‌يووي‌ها در مسيرهاي گوناگونی شامل خيابان‌هاي‬ ‫شهري‪ ،‬مسيرهاي بزرگراهي‪ ،‬جاده‌هاي پرپيچ وخم و‬ ‫جاده‌هاي با آس��فالت خيلي بد پرداختيم‪ .‬در ابتداي‬ ‫رقاب��ت تفاوت‌هاي مي��ان اين ‪‌5‬اس‌ي��و‌وي به‌راحتي‬ ‫آش��کار شد‪ .‬ش��ورلت‌تاهو احس��اس راحتي بيشتري‬ ‫نس��بت به پلتفرم س��يلورادو دارد‪ .‬هرچند تاهو تنها‬ ‫خ��ودروي اين رقابت نيس��ت ک��ه روي پلتفرم يک‬ ‫پيکاپ س��اخته شده (سکويا و اکسپيديشن هم روي‬ ‫شاس��ي نردباني تاندرا و ‪ F150‬س��اخته شده‌اند) اما‬ ‫اين تنها خودرويي اس��ت که از مح��ور عقب پيکاپ‬ ‫اس��تفاده مي‌کند که اين يعني هردو چرخ عقب روي‬ ‫محور مشترکي قرار گرفته‌اند و در نتيجه هر ضربه‌اي‬ ‫ک��ه به يک��ي از چرخ‌ها وارد ش��ود‪ ،‬روي ديگري هم‬ ‫تاثیر مي‌گذارد‪ .‬از اين نوع تعليق بیش��تر در پيکاپ‌ها‬ ‫استفاده مي‌شود چون استحکام و سنگيني ذاتي آنها‬ ‫نق��ص اين طراحي را از بين مي‌برد اما ظاهرا در تاهو‬ ‫به‌دلي��ل کاهش هزينه‌ها از اين نوع تعليق اس��تفاده‬ ‫ش��ده که ب��ر س��واري و هندلين��گ آن تاثیر منفي‬ ‫گذاشته اس��ت؛ اما هرقدر تاهو سواري خشني دارد‪،‬‬ ‫آرمادا نرم عمل مي‌کند‪ .‬س��واري آرمادا روي بیش��تر‬ ‫موان��ع و ناهمواري‌ه��ا انعطاف‌پذير و ش��ناور بوده و‬ ‫تعليق نيز به‌طور کامل نرم است اما اين نرمي موجب‬ ‫ضعف عملکرد آرمادا در پيچ‌ها مي‌شود‪.‬‬ ‫بهترين عملکرد در پيچ‌ها را دورانگو دارد‪ .‬فرمان در‬ ‫نمونه اس��پرت ‪RT‬دقيق عمل کرده و ارتباط کاملي‬ ‫با رانن��ده برقرار مي‌کند که اج��ازه مي‌دهد راننده از‬ ‫تمامي اتفاق‌هایی که در چرخ‌هاي جلو روي مي‌دهد‪،‬‬ ‫باخبر شود‪ .‬سواري دورانگو نيز عالي است‪ ،‬اما هرچند‬ ‫احساس خشک‌تري نس��بت به تاهو دارد اما دورانگو‬ ‫اس��پرت‌ترين خودروي اين رقابت بوده؛ بنابراين اين‬ ‫ويژگ��ي در آن تعجبي ندارد‪ .‬اکسپيديش��ن اما بين‬ ‫س��فتي س��واري تاهو و دورانگو و نرم��ي آرمادا قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬همچنين کنترل بدنه اين خودرو چشمگير‬ ‫است و براي چنين خودروي بزرگي حرکت گهواره‌اي‬ ‫بدنه به طرز شگفت‌انگيزي کم است‪ .‬اس‌يووي بزرگ‬ ‫تويوتا س��کويا براي يک دهه است که بدون تغييرات‬ ‫قابل‌توجهي در حال توليد اس��ت؛ بنابراين پشت سر‬ ‫ساير خودروهاي اين نبرد قرار مي‌گيرد‪ .‬فرمان سکويا‬ ‫نياز به اصالحات ثابتي دارد تا در خط مس��تقيم باقي‬ ‫بماند و احساس آن نيز بسيار مبهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد‬ ‫س��اليان س��ال اس��ت که فرم��ول عملک��رد براي‬ ‫اس‌يووي‌هاي اين کالس بسيار ساده است‪ .‬اين فرمول‬ ‫پيش��رانه ‪V8‬تنبلي به همراه گيربکس ‪4‬يا‪ 5‬سرعته‬ ‫است اما امروزه همه‌چيز تغيير کرده است‪ .‬بزرگترين‬ ‫تغييرات را مي‌توان زير کاپوت فورد اکسپيديشن ديد‪.‬‬ ‫فورد از اواخر نسل گذشته‪ ،‬پيشرانه‪5/4‬ليتري ‪V8‬را‬ ‫با يک نمونه ‪V6‬اکوبوست توئين‌توربو جايگزين کرد‪.‬‬ ‫اين رويه در نس��ل جديد اکسپيديشن هم ادامه پيدا‬ ‫کرده و اين نس��ل نيز به جديدترين نس��خه از موتور‬ ‫‪V6‬اکوبوس��ت‌فورد مجهز ش��ده که ‪375‬اس��ب‌بخار‬ ‫ق��درت و ‪637‬نيوتن‌متر گش��تاور دارد‪ .‬اين موتور در‬ ‫کنار يک گيربکس ‪10‬س��رعته اتوماتيک جديد قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬اس��تفاده از قواي محرکه جديد در کنار‬ ‫کاهش وزن ناش��ي از بدنه آلومينيومي‪ ،‬اکسپيديشن‬ ‫را به يکي از سريع‌ترين خودروهاي اين رقابت تبديل‬ ‫کرده به نحوي که تنها در ‪ 6/2‬ثانيه از صفر به سرعت‬ ‫‪96‬کيلومتر در ساعت رسيده و براي پيمودن مسافت‬ ‫‪400‬مت��ر نيز به ‪14/8‬ثانيه زمان ني��از دارد؛ بنابراين‬ ‫در اکسپيديش��ن جديد هرگز افسوس نبود موتور را‬ ‫نخورديم چون اين موتور ‪V6‬به‌طور کامل پاس��خگو‬ ‫بوده و گش��تاور مناسب و يکدس��تي را ارائه مي‌کند‪.‬‬ ‫همچنين گيربکس نيز فوق‌العاده است و همواره دنده‬ ‫درست را انتخاب مي‌کند‪.‬‬ ‫نيس��ان آرمادا نيز عملکرد يکساني با اکسپيديشن‬ ‫را ب��ه نمايش مي‌گذارد‪ .‬پيش��رانه ‪5/6‬ليتري ‪V8‬اين‬ ‫خودرو ‪390‬اسب‌بخار قدرت و ‪ 520‬نيوتن‌متر گشتاور‬ ‫داش��ته و در کنار يک گيربکس ‪7‬س��رعته اتوماتيک‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬آرمادا شتاب صفر تا ‪ 96‬و مسافت‬ ‫‪‌400‬متر را در زماني درس��ت يکسان با اکسپيديشن‬ ‫طي مي‌کند‪ .‬پاس��خ پدال گاز اين ماشين اما به‌شدت‬ ‫تهاجمي اس��ت و همه آزمايش‌کنندگان پيشرانه آن‬ ‫را دوس��ت داشتند‪ .‬پيش��رانه آرمادا قدرتمند است و‬ ‫مي‌خواهد که راننده اين را بداند درحالي که گيربکس‬ ‫هم روان و هوشمند عمل مي‌کند‪.‬‬ ‫دورانگو نيز عملکرد بس��يار خوبي دارد‪ .‬پيش��رانه‬ ‫‪5/7‬ليتري ‪ V8‬این ماشين که در کنار يک گيربکس‬ ‫‪8‬س��رعته اتوماتيک قرار گرفته است‪‌360 ،‬اسب‌بخار‬ ‫ق��درت و ‪530‬نيوتن‌متر گش��تاور توليد مي‌کند‪ .‬اين‬ ‫ني��رو‪ ،‬خودرو را ظ��رف ‪6/5‬ثانيه از صفر به س��رعت‬ ‫‪96‬کيلومتر در ساعت مي‌رساند و در مسافت ‪400‬متر‬ ‫نيز ب��ا تنها يک‌ده��م ثانيه اختالف‪ ،‬پش��ت آرمادا و‬ ‫اکسپيديش��ن قرار مي‌گي��رد‪ .‬دورانگ��و به‌طور قطع‬ ‫اسپرت‌ترين عضو گروه است‪.‬‬ ‫براي خودرويي ‪10‬س��اله‪ ،‬پيش��رانه س��کويا بسيار‬ ‫خ��وب عم��ل مي‌کن��د‪380 .‬اس��ب‌بخار ق��درت و‬ ‫‪543‬نيوتن‌متر گش��تاور ازسوی اين موتور ‪5/7‬ليتري‬ ‫‪V8‬تولي��د مي‌ش��ود‪ .‬البته س��کويا عملک��رد آرامي‬ ‫دارد اما هنگامي‌که پدال گاز بيش��تر فش��رده ش��ود‬ ‫ت��ا گيربکس‪6‬س��رعته اتوماتي��ک از خ��واب بي��دار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اين تنبل��ي از بين مي‌رود‪ .‬همچنين س��کويا‬ ‫خودرويي خوب و قدرتمند به نظر مي‌رسد اما هنگام‬ ‫شتاب‌گيري‪ ،‬ارتعاش قواي محرکه در غربيلک فرمان‬ ‫احس��اس مي‌شود‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬هرچند موتور قدرت‬ ‫کافي را فراهم مي‌کند اما قديمي احس��اس مي‌شود‪.‬‬ ‫با اين حال با وجود سن باال‪ ،‬تويوتا خود را به اعضاي‬ ‫جديد مي‌رس��اند به‌گونه‌اي که ظرف‪6/8‬ثانيه از صفر‬ ‫به س��رعت ‪96‬کيلومتر در ساعت رس��يده و مسافت‬ ‫‪400‬متر را هم در ‪15/2‬ثانيه طي مي‌کند‪.‬‬ ‫پيش��رانه ‪5/3‬ليتري ‪V8‬تاهو اما ‪355‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت و ‪520‬نيوتن‌متر گش��تاور تولي��د مي‌کند که‬ ‫کمترين قدرت و گش��تاور بين اعضاي گروه به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬به همين دليل‪ ،‬ب��ا وجود اينکه تاهو دومين‬ ‫خودروي سبک اين رقابت است اما هنوز هم بدترين‬ ‫نس��بت قدرت به وزن را دارد‪ .‬ب��ه همين دليل تاهو‬ ‫ُکندتري��ن خودروي رقابت اس��ت به‌نح��وي که براي‬ ‫رس��يدن از صفر به س��رعت ‪96‬کيلومتر در س��اعت‬ ‫ب��ه ‪‌7/9‬ثانيه زم��ان احتي��اج دارد و ‪16/2‬ثانيه طول‬ ‫مي‌کشد تا مسافت ‪400‬متر را طي کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اينکه ح��دود نيمي از خري��داران اين‬ ‫خودروها حداقل يک‌بار در س��ال اقدام به کش��يدن‬ ‫تريل��ر مي‌کنند‪ ،‬به اين نتيجه رس��يديم که آزمايش‬ ‫يدک‌کش��ي اهمي��ت باالي��ي دارد‪ .‬به همي��ن دليل‬ ‫دو هون��دا ‪ Pioneer‬روي تريل��ري ق��رار داده ش��د‬ ‫که مجم��وع وزن آن را به ‪‌2130‬کيلوگرم رس��اند تا‬ ‫هري��ک از اس‌يو‌وي‌ه��ا اقدام به کش��يدن آن کنند‪.‬‬ ‫در اي��ن آزماي��ش‪ ،‬اکسپيديش��ن با ظرفيت بکس��ل‬ ‫‪‌4/2‬ت��ن خودرو م��ورد عالقه آزمايش‌کنن��دگان بود‬ ‫چراک��ه هنگام کش��ش تريلر در بزرگراه س��ريع‌تر از‬ ‫ديگ��ر خودروها بود و توان بيش��تري داش��ت‪ .‬آرمادا‬ ‫نيز دومين انتخاب در آزمايش يدک‌کش��ي به‌ش��مار‬ ‫می‌رفت‪ .‬ازسوي ديگر هرچند بیشتر خريداران هرگز‬ ‫از اين اس‌يووي‌ها براي آفرود اس��تفاده نمي‌کنند اما‬ ‫توانايي آنها در آفرود سبک به‌طور مستقيم با توانايي‬ ‫آنها در پيمودن مس��يرهاي برف��ي‪ ،‬جاده‌هاي خاکي‬ ‫و هر مانع پيش‌بيني نش��ده ديگ��ري ارتباط دارد‪ .‬در‬ ‫آزمايش آفرود‪ ،‬تاهو و اکسپيديشن که هردو به پکيج‬ ‫آفرود مجهز بودند‪ ،‬عملکرد خوبي از خود نشان دادند‬ ‫و درحالي‌که دورانگو به طرز شگفت‌انگيزي توانا بود‪،‬‬ ‫سکويا و آرمادا هردو نااميد‌کننده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف سوخت‬ ‫در اين کالس مصرف س��وخت چندان مورد توجه‬ ‫قرار نمي‌گيرد اما با توج��ه به اينکه قيمت بنزين در‬ ‫کاليفرني��ا ليتري بيش از يک دالر اس��ت و ميانگين‬ ‫ظرفي��ت ب��اک خودروهاي اين گروه ح��دود ‪95‬ليتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬پُر کردن مکرر باک اي��ن اس‌يو‌وي‌ها هزينه‌بر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در بين اين ‪5‬ماش��ين‪ ،‬براس��اس اعالم‬ ‫‪ ،EPA‬بهتري��ن مصرف س��وخت را اکسپيديش��ن با‬ ‫مصرف ‪12/3‬ليتر در س��يکل ترکيب��ي دارد‪ ،‬درحالي‬ ‫که در رتبه‌هاي بعدي به ترتيب شورلت‪ ،‬دوج‪ ،‬نيسان‬ ‫و تويوتا ق��رار مي‌گيرند‪ .‬در آزماي��ش واقعي مصرف‬ ‫س��وخت نيز رتبه‌هاي دوم‪ ،‬چه��ارم و پنجم تغييري‬ ‫نداش��ت ام��ا دورانگو ب��ا ثبت مص��رف ‪12/3‬ليتر در‬ ‫جايگاه اول و اکسپيديش��ن با ‪13/6‬ليتر در رتبه سوم‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کابين‬ ‫با توج��ه به اينکه اين اس‌يو‌وي‌ه��ا به‌طور تقریبی‬ ‫روزانه ازسوی خانواده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند‪،‬‬ ‫در اين آزمايش توجه ويژه‌اي به کابين آنها داشته‌ايم‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د در اين خودروها هر شرکت رويکرد‬ ‫متفاوتي نس��بت به کابين داش��ته است‪ .‬اگر خواهان‬ ‫خودرويي لوکس هس��تيد بايد س��راغ آرم��ادا برويد‬ ‫به‌وی��ژه تيپ پالتينوم ک��ه نمونه م��ورد آزمايش ما‬ ‫ب��ود‪ ،‬به نح��وي که کابي��ن آن حت��ي از اينفينيتي‬ ‫‪QX80‬ه��م لوکس‌تر به نظر مي‌رس��د‪ .‬صندلي‌هاي‬ ‫آرم��ادا راحت و دو رديف جلويي آن جادار هس��تند‬ ‫اما رديف س��وم صندلي‌هاي آرمادا کوچکترين نمونه‬ ‫اي��ن گروه اس��ت به نحوي که اگر اف��رادي بزرگتر از‬ ‫کودکان در آن بنش��ينند‪ ،‬س��ر آنها به سقف برخورد‬ ‫کرده و زانوهاي‌شان نزديک قفسه‌‌سينه قرار مي‌گيرد؛‬ ‫اما اين موضوع تنها نکته منفي کابين آرمادا نيس��ت‬ ‫چراکه سيستم اطالعاتي‪‌-‬س��رگرمي آن نيز عملکرد‬ ‫مناسبي ندارد‪.‬‬ ‫در تاهو نيز تنگي و کوچکي رديف سوم صندلي‌ها‬ ‫به چش��م مي‌خورد هرچند در اينجا کمي فضا بيشتر‬ ‫اس��ت اما به اعتق��اد آزمايش‌کنن��دگان‪ ،‬کابين تاهو‬ ‫بخ��ش م��ورد عالقه آنهاس��ت‪ .‬اينجا ب��ه نظر مدرن‬ ‫مي‌رس��د و متريالي که در آن ب��ه‌کار رفته براي اين‬ ‫کالس خوب اس��ت‪ .‬همچني��ن در اتاق اين اس‌يووي‬ ‫امریکايي پورت‌هاي ‪USB‬زيادي به همراه مکان‌هايي‬ ‫براي قرار دادن اشيا وجود دارد‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬شورلت‬ ‫در اينجا سيستم اطالعاتي‪‌-‬سرگرمي دوست‌داشتني‬ ‫با قابليت پشتيباني از کارپلي و اندرويد‌اتو را به همراه‬ ‫اينترنت واي‌فاي ارائه کرده که س��فري لذت‌بخش را‬ ‫براي سرنشينان فراهم مي‌کند‪.‬‬ ‫دورانگ��و کوچکترين اس‌يووي اين جمع اس��ت اما‬ ‫اين موضوع لزوما در داخل آن احس��اس نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه ردي��ف دوم صندلي‌ه��اي اين خ��ودرو کمي‬ ‫کوچکتر از ديگر رقبا است اما هنوز هم فضاي زيادي‬ ‫را ب��ا راحتي م��ورد انتظار ارائه مي‌کند‪ .‬رديف س��وم‬ ‫صندلي‌هاي دورانگو نيز به‌راحتي قابل دسترسي بوده‬ ‫و افراد بالغ هم مي‌توانند در آن بنش��ينند‪ .‬همچنين‬ ‫هرچند سيستم اطالعاتي‪‌-‬سرگرمي دورانگو هنوز جا‬ ‫ب��راي بهب��ود دارد اما آزمايش‌کنن��دگان واقعا به آن‬ ‫عالقه داش��تند‪ .‬پکيج س��رگرمي سفارشي عقب نيز‬ ‫يک پخش‌کننده«بل ‌و ري» را به کنسول مياني اضافه‬ ‫مي‌کند اما دورانگو يکي از دو خودرو گروه اس��ت که‬ ‫در رديف س��وم صندلي‌هاي آن پ��ورت ‪ USB‬وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬هرچن��د دورانگو هم از س��ال ‪ 2010‬در بازار‬ ‫حضور دارد و خودروي س��الخورده‌اي به‌شمار می‌رود‬ ‫اما دوج اقداماتي خوبي به‌منظور بروز نگه‌داش��تن آن‬ ‫انجام داده درحالي ک��ه تويوتا چنين کاري را درباره‬ ‫س��کويا نکرده اس��ت‪ .‬به همين دليل رفتن به داخل‬ ‫س��کويا مانند پا گذاشتن به ماش��ين زمان است زيرا‬ ‫صندلي‌هاي پارچه‌اي آن يادآور کمري ‪ 2005‬هستند‬ ‫و در کابين��ي ب��ه اين بزرگي تنها ي��ک پورت ‪USB‬‬ ‫وجود دارد؛ بنابراين نبود فناوري‌هاي مدرن به‌شدت‬ ‫در داخل اين خودرو احس��اس مي‌ش��ود‪ .‬البته کابين‬ ‫سکويا بس��يار جادار اس��ت تا جايي که حتي مردان‬ ‫درش��ت‌هيکل نيز مي‌توانن��د در صندلي‌هاي رديف‬ ‫سوم آن بنشينند اما مشکل اينجاست که هيچ پورت‬ ‫‪ USB‬يا برنام ‌ه و دس��تگاهی براي س��رگرم شدن در‬ ‫اين قسمت وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکسپيديشن به‌شدت از جديدتر بودن خود نسبت‬ ‫به ديگر رقبا بهره برده است‪ .‬کابين اين خودرو که از‬ ‫‪ F150‬اله��ام گرفته‪ ،‬داراي محفظه‌هاي بزرگ‪ ،‬تعداد‬ ‫زيادي نگه‌دارنده ليوان و فضاي زياد براي بزرگساالن‬ ‫و بارهاي‌ش��ان در هر ‪3‬رديف است‪ .‬هردو رديف اول‬ ‫و دوم صندلي‌هاي اکسپيديش��ن به عقب مي‌روند و‬ ‫دسترسي به رديف سوم صندلي‌ها بسيار راحت است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين‪ ،‬در هر رديف از صندلي‌ها تعداد زيادي‬ ‫خروجي‌ه��اي برق‪ ،‬پورت‌ه��اي ‪ USB‬و محفظه‌هاي‬ ‫قرار دادن اش��يا وج��ود دارد درحالي‌که سرنش��ينان‬ ‫ردي��ف دوم مي‌توانن��د از طري��ق کنس��ول مرکزي‪،‬‬ ‫سيس��تم اطالعاتي‪‌-‬س��رگرمي را کنترل کنند‪ .‬همه‬ ‫اين موارد نش��ان مي‌دهد که فورد اکسپيديشن يک‬ ‫اس‌يو‌وي قرن بيست‌ويکمي است‪.‬‬ ‫‹ ‹نتيجه‌گيري‬ ‫پ��س از انج��ام آزمايش‌ه��اي گوناگون و بررس��ي‬ ‫م��واردي مانن��د عملک��رد کل��ي‪ ،‬رفت��ار روي جاده‪،‬‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬ارزش و‪ ،...‬درنهایت رتبه‌بندي اين‬ ‫‪5‬اس‌يووي را انج��ام داديم‪ .‬آخرين م��کان به تويوتا‬ ‫س��کويا مي‌رس��د‪ .‬البته همه ما جاداري کابين آن‌را‬ ‫دوس��ت داش��تيم اما همه‌چيز در اين خودرو قديمي‬ ‫اس��ت‪ .‬از عملکرد روي جاده گرفته تا طراحي داخلي‬ ‫و انتخاب متريال‪ .‬ش��ورلت و نيسان براي کسب رتبه‬ ‫س��وم جدال سختي باهم داش��تند اما در نهایت تاهو‬ ‫م��دال برنز را از آن خ��ود کرده و آرم��ادا در جايگاه‬ ‫چه��ارم قرار گرف��ت‪ .‬البته بیش��تر آزمايش‌کنندگان‬ ‫قواي‌محرکه‪ ،‬سواري و توانايي بکسل آرمادا را بر تاهو‬ ‫ترجيح مي‌دادند‪ ،‬اما کارآيي کم بيش��تر صندلي‌هاي‬ ‫رديف س��وم‪ ،‬سيس��تم اطالعاتي‪‌-‬س��رگرمي بهتر و‬ ‫عملک��رد آف��رود قابل‌توج��ه تاهو‪ ،‬در کن��ار مصرف‬ ‫سوخت بهتر و هزينه‌هاي نگهداري کمتر موجب شد‬ ‫آزمايش‌کنندگان اس‌يووي فول‌سايز شورلت را اليق‬ ‫مقام سوم بدانند‪.‬‬ ‫با وج��ود اينکه دورانگ��و کوچکترين خودروي اين‬ ‫گ��روه بود اما هنوز هم در همه قس��مت‌ها نزديک به‬ ‫مقام اول اين رقابت عمل مي‌کند‪ .‬دورانگو هم اسپرت‬ ‫و ه��م گران‌قيم��ت احس��اس مي‌ش��ود‪ ،‬درحالي‌که‬ ‫کم‌مص��رف و ايمن اس��ت اما ازس��وي ديگ��ر کابين‬ ‫کم��ي کوچکت��ر و هزينه‌هاي نگه��داري باال موجب‬ ‫شد درنهایت از دستيابي به جايگاه نخست باز بماند‪.‬‬ ‫فورد اکسپيديش��ن اما خودرويي همه کاره است‪ .‬اين‬ ‫خودرو به طرز ماهرانه‌اي توانايي رانندگي ش��هري و‬ ‫بزرگراه��ي را با توانايي‌هاي آفرود و ظرفيت بکس��ل‬ ‫پيش��رو در اين کالس ترکيب کرده اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫کابي��ن اکسپيديش��ن از يک آپارتم��ان در نيويورک‬ ‫بيشتر جا دارد‪ ،‬از سيستم اطالعاتي‪‌-‬سرگرمي مدرني‬ ‫برخوردار است و يکي از کم‌مصرف‌ترين و ارزان‌ترين‬ ‫اس‌يووي‌هاي بازار به‌ش��مار می‌رود؛ بنابراين انتخاب‬ ‫ما به‌عنوان پيروز اين رقابت بزرگ بدون ش��ک فورد‬ ‫اکسپيديشن است‪.‬‬ ‫مقام پنجم‪ :‬تويوتا سکويا ‪4WD TRD Sport‬‬ ‫اين خودرويي ده‌ساله است و سن باالي آن به‌طور‬ ‫کامل احس��اس مي‌شود‪ .‬البته سکويا اس‌يو‌وي بزرگ‬ ‫و ارزان است و اگر اين‌ها تنها ويژگي‌هايي هستند که‬ ‫به‌دنبال آنها هستيد مي‌تواند انتخاب مناسبي باشد‪.‬‬ ‫مقام چهارم‪ :‬نيسان آرمادا پالتينوم ‪4WD‬‬ ‫با وجود ارائه س��واري راحت و برخورداري از قواي‬ ‫محرک��ه س��ريع؛ صندلي‌هاي رديف س��وم بي‌فايده‪،‬‬ ‫کنترل‌هاي الکترونيکي مبهم و پيچيده و هزينه‌هاي‬ ‫نگهداري باال‪ ،‬آرمادا را از رفتن روي سکو بازمي‌دارد‪.‬‬ ‫مقام سوم‪ :‬شورلت تاهو ‪4WD LT Z71‬‬ ‫تاهو به‌عنوان پرفروش‌ترين اس‌يو‌وي فول‌سايز بازار‪،‬‬ ‫به لطف صندلي‌هاي رديف سوم کمي قابل‌استفاده‌تر‪،‬‬ ‫مصرف س��وخت بهتر‪ ،‬عملکرد آف��رود قدرتمندتر و‬ ‫سيستم اطالعاتي‪‌-‬س��رگرمي مدرن‪ ،‬در جايگاه سوم‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مقام دوم‪ :‬دوج دورانگو ‪RT‬‬ ‫دورانگو نيز خودروي س��الخورده‌اي به‌شمار می‌رود‬ ‫اما دوج آن را تازه نگه داش��ته اس��ت‪ .‬در کابين اين‬ ‫خودرو فض��اي زيادي وجود ندارد اما تجربه رانندگي‬ ‫ن را در جايگاه‬ ‫عالي‪ ،‬متريال خ��وب و قيمت ارزان‪ ،‬آ ‌‬ ‫دوم قرار داد‪.‬‬ ‫مقام اول‪ :‬فورد اکسپيديشن ‪4×4 XLT‬‬ ‫اي��ن خودرو ج��ادار‪ ،‬هوش��مند‪ ،‬راحت‪ ،‬س��ريع و‬ ‫کم‌مص��رف اس��ت درحالي‌که چ��ه در بزرگ��راه‪ ،‬چه‬ ‫در خ��ارج جاده و چه هنگام يدک‌کش��ي عالي عمل‬ ‫مي‌کند؛ بنابراين فورد اکسپيديش��ن بهترين خودرو‬ ‫اين کالس لقب مي‌گيرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی خودروساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توافق نفتا اشتغال خودروسازي امریکا را بهتر نمي‌کند‬ ‫يک��ي از اه��داف دولت ترام��پ در بازبيني توافق نفت��ا اين بود‬ ‫ک��ه ش��رکت‌هاي خودروس��ازي فع��ال در امری��کا را مجبور کند‬ ‫ت��ا کارخانه‌هاي خ��ود را به داخل امریکا منتق��ل کنند‪ ،‬اما توافق‬ ‫جديد نمي‌تواند اين خواس��ته امریکا را ب��رآورده کند‪ .‬به گزارش‬ ‫عصرخ��ودرو‪ ،‬مديران ش��رکت‌هاي خودروس��ازي و کارشناس��ان‬ ‫زنجيره تامین قطعات خودرو در امریکا اعالم کردند که معيارهاي‬ ‫جدي��د تعيين ش��ده در واردات خودرو در ق��رارداد جديد نفتا به‬ ‫احتمال زیاد نخواهد توانست خواسته‌هاي امریکا در مجبور کردن‬ ‫شرکت‌هاي خودروس��ازي براي انتقال کارخانه‌هاي خود به داخل‬ ‫امریکا را برآورده کند‪ .‬کارشناسان معتقدند براساس توافق جديد‬ ‫بعيد به نظر مي‌رسد خودروس��ازان ميلياردها دالر سرمايه‌گذاري‬ ‫خ��ود در کارخانه‌ه��اي خ��ارج از امریکا را رها ک��رده و در داخل‬ ‫امریکا کارخانه جديد تاسيس کنند‪ .‬اين کارشناسان معتقدند اين‬ ‫شرکت‌ها به‌احتمال زیاد گزينه پرداخت تعرفه ‪800‬تا ‪900‬دالري‬ ‫ب��ه ازاي هر خودرو را به جاي انتقال کل کارخانه به داخل امریکا‬ ‫انتخاب کرده و اين هزينه را نيز از طريق خريد قطعات ارزان‌قيمت‬ ‫از بازارهاي آسيايي جبران مي‌کنند‪ .‬مارک ويکفيلد‪ ،‬مدير موسسه‬ ‫مشاوره‌اي امور خودروسازي اليکس پارنترز‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در قالب اين‬ ‫توافق تعرفه‌ها آنقدر که بايد افزايش نيافته تا بتواند تغيير عمده‌اي‬ ‫در روند کنوني خودروس��ازان ايجاد کند‪ .‬وي گفت‪ :‬بعيد به نظر‬ ‫مي‌رس��د هيچ خودروس��ازي کارخانه خود در مکزيک را تعطيل‬ ‫ک��رده و در امریکا کارخانه جديد تاس��يس کن��د‪ .‬يکي از اهداف‬ ‫امریکا در به هم زدن توافق تجارت آزاد امریکاي ش��مالي موسوم‬ ‫ب��ه نفتا که بين کانادا‪ ،‬مکزيک و امریکا امضا ش��د‪ ،‬اين بود که با‬ ‫افزايش فش��ار‪ ،‬شرکت‌هاي خودروسازي را مجبور کند تا کارخانه‬ ‫خود را از خارج اين کش��ور به داخل منتقل کرده و اوضاع اشتغال‬ ‫در داخل امریکا را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫معرفي بهترين کاماروهاي تاريخ‬ ‫نورچشمي‌هاي شورولت‬ ‫شورولت به‌تازگي نسخه فيس‌ليفت‌شده‬ ‫نسل شش�م کامارو را معرفي کرده است‪.‬‬ ‫صرف‌نظ�ر از واکنش‌ه�اي منفي و مثبتي‬ ‫که نس�بت ب�ه فيس‌ليفت اين ماس�ل‌کار‬ ‫افسانه‌اي نشان داده شده است‪ ،‬کاماروي‬ ‫جدي�د ظاه�ر تهاجمي‌تري پي�دا کرده و‬ ‫فناوري‌هاي جديدي هم به آن اضافه شده‬ ‫اس�ت اما درباره کام�ارو موضوعی که در‬ ‫درجه نخس�ت اهميت قرار دارد‪ ،‬عملکرد‬ ‫آن اس�ت‪ .‬با توجه به اي�ن موضوع‪ ،‬حال‬ ‫اين پرس�ش مطرح مي‌ش�ود که بهترين‬ ‫کاماروهايي که تاکنون س�اخته شده‌اند‌‪،‬‬ ‫کدامند؟ براي پاس�خ به اين پرس�ش‪ ،‬در‬ ‫اي�ن مطل�ب فهرس�تي تهيه ک�رده و در‬ ‫آن ب�ه معرفي برتري�ن کاماروهاي تاريخ‬ ‫پرداخته‌اي�م‪ .‬کامارو هم‌اکنون در نس�ل‬ ‫شش�م خود قرار دارد ک�ه هرکدام از اين‬ ‫نس�ل‌ها خود مدل‌ه�ا و ان�واع گوناگونی‬ ‫داش�ته‌اند‪ .‬اين يعن�ي در خانواده کامارو‪،‬‬ ‫مدل‌هاي بس�يار زيادي حض�ور دارند که‬ ‫براي انتخاب بهترين‌ها‪ ،‬بايد تعداد زيادي‬ ‫از آنها کنار گذاش�ته شوند؛ بنابراين پس‬ ‫از مطالع�ه و پژوهش‌های زياد و بررس�ي‬ ‫نظره�ای گوناگ�ون‪ ،‬م�ا به فهرس�ت زير‬ ‫رس�يده‌ايم که ش�امل ‪15‬کام�اروي برتر‬ ‫تاريخ مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو توربو ‪ 1LE‬مدل ‪2019‬‬ ‫بزرگ قرار گرفته بود که ‪350‬اسب‌بخار قدرت داشت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت حضور جديدترين عضو خان��واده کامارو‬ ‫ک��ه بيش از چند ماه از معرفي آن نمي‌گذرد‪ ،‬در فهرس��ت‬ ‫برترين‌ها مس��خره و دور از انتظار به نظر برس��د اما کامارو‬ ‫تورب��و ‪ 1LE‬ظرفیت ايج��اد تغييري ج��دي در خانواده‬ ‫کامارو را دارد‪ .‬پکيج عملکردي ‪ 1LE‬که پیش‌تر تنها براي‬ ‫مدل‌هاي ‪ V6‬و ‪ V8‬ارائه مي‌ش��د‪ ،‬حال در اين مدل براي‬ ‫نمونه ‪4‬سيلندر هم ارائه شده و عملکرد را در تيپ پايه هم‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬اگر کام��ارو توربو ‪ 1LE‬در بازه قيمتي‬ ‫‪ 35‬هزار دالر عرضه ش��ود مي‌تواند طيف گس��ترده‌اي از‬ ‫خريداران پير و جوان را به‌‌سوي خود جذب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪SS‬مدل ‪2010‬‬ ‫نس��ل چهارم کامارو که از سال‪1993‬تا‪ 2002‬به توليد‬ ‫رسيد شايد درخشان‌ترين نقطه در تاريخ اين کوپه اسپرت‬ ‫نباشد اما شورولت در سال‪ 1998‬نمونه قدرتمندي از نسل‬ ‫چهارم کامارو را توليد کرد‪ .‬نسل چهارم کامارو ‪ SS‬که بين‬ ‫سال‌هاي‪ 1998‬تا‪ 2002‬توليد شد‪ ،‬به پيشرانه ‪V8‬بلوک‬ ‫آلومينيومي ‪ LS1‬مجهز بود که بين ‪305‬تا‪ 325‬اس��ب‬ ‫بخار قدرت توليد مي‌کرد‪ .‬البته اين مدل هيچ‌گاه وضعيت‬ ‫کالس��يکي کس��ب نکرد اما يک نمونه دس��ت‌دوم تميز‬ ‫آن مي‌تواند خودرو عملکردي مناس��بي حتي با توجه به‬ ‫معيارهاي امروزي باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ Z28‬مدل ‪1993‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ SS‬مدل ‪1998‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ SS‬مدل ‪1970‬‬ ‫اگر از عالقه‌مندان کامارو پرسش کنيد‪ ،‬نسل‌هاي يک‪،‬‬ ‫‪ 3‬و ‪ 6‬را به‌عنوان بهترين نس��ل‌ها نام مي‌برند اما نسل دوم‬ ‫کامارو ‪ SS‬مدل‪ 1970‬هم يکي از بهترين مدل‌ها در تاريخ‬ ‫اين خودرو است‪ .‬در سال‪ 1970‬نوسازي بزرگي در قدرت‬ ‫و ظاهر کامارو رخ داد‪ .‬طراحي نسل دوم کامارو با همکاري‬ ‫طراحان پونتياک و همراه با نسل دوم فايربرد انجام شد که‬ ‫البته اين طراحي ازسوی برخي مورد انتقاد قرار گرفت اما‬ ‫ازسوي ديگر‪ ،‬زير کاپوت اين مدل يک پيشرانه ‪V8‬بلوک‬ ‫پس از ‪8‬س��ال غيبت‪ ،‬مهندس��ان شورولت باهم متحد‬ ‫ش��دند و تصميم گرفتند که کامارو را احي��ا کنند‪ .‬از اين‬ ‫رو‪ ،‬در سال ‪ 2010‬نس��ل پنجم کامارو با طراحي مدرن و‬ ‫پيش��رانه‌هاي قدرتمند بازگشت‪ .‬نسل پنجم مدل ‪ SS‬به‬ ‫يک پيشرانه ‪6/2‬ليتري ‪V8‬مجهز شده بود که ‪426‬اسب‬ ‫ن را به يکي از قدرتمندترين کاماروها‬ ‫بخار قدرت داشت و آ ‌‬ ‫تا آن زمان تبديل کرده بود‪ .‬همچنين براي انتقال اين نيرو‬ ‫يک گيربکس دس��تي هم در نظر گرفته ش��ده بود‪ .‬عالوه‬ ‫بر اين‪ ،‬نس��ل پنجم کامارو به‌عنوان بهترين طراحي سال‬ ‫‪ 2010‬نيز انتخاب شد‪.‬‬ ‫بیش��تر طرفداران کامارو از معرفي نسل چهارم کامارو‬ ‫خوش��حال نبودند زيرا اس��تايل نمادين کام��ارو در اين‬ ‫نس��ل نماي مدرني پيدا کرده بود و اث��ري از ويژگي‌هاي‬ ‫اصيل کامارو در آن ديده نمي‌ش��د‪ .‬همچنين اين نس��ل‬ ‫در کارخانه جنرال‌موتورز در ِکبِک کانادا توليد مي‌ش��د و‬ ‫نخستین کاماروي ساخته شده در خارج از اياالت‌متحده‬ ‫به‌شمار می‌رود اما با وجود تمامي اين ويژگي‌هاي منفي‪،‬‬ ‫هنوز هم مدل ‪Z28‬اميد را در کامارو زنده نگه داشته بود‪.‬‬ ‫هرچند نس��ل چهارم ‪ Z28‬با پيش��رانه ‪275‬اسب بخار ‪8‬‬ ‫وس��يلندر ‪ LT1‬که پیش‌تر در کوروت مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬گيربکس دس��تي و سقف ‪ ،T-Top‬خودرويي‬ ‫عالي نبود اما سرگرم‌‌کننده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو مدل ‪1967‬‬ ‫نخستین نسل‪ ،‬نخس��تین مدل؛ در سال ‪ 1967‬کامارو‬ ‫براي رقابت مس��تقيم با فورد موس��تانگ معرفي ش��ده و‬ ‫به‌س��رعت موردتوجه خريداران قرار گرفت‪ .‬در سال‌هاي‬ ‫بع��د مدل‌هاي بس��يار متن��وع و گوناگون��ي از کامارو در‬ ‫نسل‌هاي گوناگون به توليد رسيد که در همه آنها بر بهبود‬ ‫ن حال نخستین‬ ‫و ارتقای خودرو تمرکز ش��ده بود اما با اي ‌‬ ‫نمونه کامارو يکي از بهترين مدل‌هاي آن به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ ZL1‬مدل ‪2012‬‬ ‫شورولت که همچنان از موفقيت فوق‌العاده کامارو ‪SS‬‬ ‫مدل‪ 2010‬ش��گفت‌‌زده بود‪ ،‬تصميم گرفت ‪45‬س��الگي‬ ‫کامارو را به س��بک ويژه‌اي جشن بگيرد‪ .‬اين همان زماني‬ ‫بود که مهندس��ان ش��ورولت‌کار بر توسعه قدرتمندترين‬ ‫کامارو تاريخ را آغاز کردند‪ .‬اين مدل که ‪ ZL1‬نام داشت‪،‬‬ ‫به پيش��رانه ‪V8‬سوپرش��ارژ با ‪580‬اس��ب بخار قدرت و‬ ‫اصالحاتي در بدنه براي بهبود آئروديناميک مجهز ش��ده‬ ‫ب��ود‪ .‬بدين ترتي��ب کامارو ‪ ZL1‬م��دل‪ 2012‬به يکي از‬ ‫عملک��رد محورترين خودروهاي تاريخ ش��ورولت تبديل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ RS‬مدل ‪2016‬‬ ‫نسل ششم کامارو با تغيير عمده‌اي همراه بود که آن هم‬ ‫استفاده از پلتفرم جديدي بود‪ .‬درحالي‌که در نسل قبلي‪،‬‬ ‫مدل ‪6‬س��يلندر ‪RS‬جذابيت کمتري نسبت به مدل‪SS‬‬ ‫داش��ت‪ ،‬حتي پايه‌ترين مدل نسل ششم بين خودروهاي‬ ‫اس��پرت و ماسل‌کارها قرار مي‌گرفت و همچنان اين رويه‬ ‫را ادامه مي‌دهد‪ .‬در اين نس��ل همچني��ن موتور ‪2‬ليتري‬ ‫‪4‬س��يلندر توربو نيز به فهرس��ت موتورهاي کامارو اضافه‬ ‫شده و حس چابکي را براي اين خودرو پديد آورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪Z28‬مدل ‪1970‬‬ ‫کام��ارو ‪ Z28‬م��دل‪ 1970‬با ‪360‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫نه‌تنها از مدل ‪350‬اسب بخاري‪ SS‬قدرتمندتر بود‪ ،‬بلکه‬ ‫يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مهندسي در تاريخ شورولت‬ ‫را هم به همراه داشت که آن استفاده از پيشرانه ‪8‬سيلندر‬ ‫‪ LT1‬بود‪ .‬اين پيش��رانه دست‌س��از براي نخستین بار در‬ ‫سال‪ 1970‬در کوروت معرفي شد و سپس در همان سال‬ ‫در کامارو هم مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬اين پيشرانه جديد‬ ‫گام بسيار بزرگي به سمت جلو نسبت به موتور ‪4/9‬ليتري‬ ‫‪ V8‬قبلي به‌ش��مار می‌آمد که در کنار نوار تثبيت‌‌کننده‬ ‫عق��ب و ترمزهاي ديس��کي ارتق��ا يافته‪ ،‬کام��ارو ‪Z28‬‬ ‫مدل‪ 1970‬را به خودرويی فوق‌العاده‌اي تبديل کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪1LE ZL1‬مدل ‪2018‬‬ ‫با ‪650‬اس��ب بخار قدرت و ‪880‬نيوتن‌متر گش��تاور که‬ ‫ازس��وی يک پيش��رانه ‪6/2‬ليتري‪ V8‬سوپرشارژ توليد‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬کام��ارو ‪ZL1‬م��دل‪ 2018‬قدرتمندتري��ن‬ ‫کامارويي به‌ش��مار می‌رود که ش��ورولت تاکنون ساخته‬ ‫ام��ا اين بدان معنا نيس��ت که کام��ارو ‪ ZL1‬فقط به درد‬ ‫مس��ابقات درگ مي‌خورد زيرا اين هيوال با برخورداري از‬ ‫تجهيزاتي عملکردي همچون ديفرانسيل لغزش محدود‬ ‫الکترونيک��ي و سيس��تم کنترل س��واري مغناطيس��ي‪،‬‬ ‫به‌احتم��ال زیاد پيش��رفته‌ترين کام��اروي تاريخ هم به‬ ‫ش��مار می‌رود؛ اما براي کس��اني که حتي اين را هم کافي‬ ‫نمي‌دانند‪ ،‬شورولت پکيج سفارش��ي ‪ 1LE‬را ارائه کرده‬ ‫که بالي بزرگ و س��اير قطعات آئروديناميکي را به ‪ZL1‬‬ ‫اضافه مي‌کند ‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو‪ IROC-Z‬مدل ‪1985‬‬ ‫در س��ال‪ 1985‬در نسل سوم کامارو‪ ،‬شورولت پکيجي‬ ‫به‌ن��ام ‪ IROC-Z‬را معرف��ي ک��رد که ن��ام آن از مخفف‬ ‫مس��ابقات قهرماني بين‌المللي گرفته شده بود‪ .‬اين پکيج‬ ‫به‌طور سفارش��ي با قيمت‪ 659‬دالر روي مدل ‪Z28‬ارائه‬ ‫مي‌ش��د‪ .‬اين پکيج ش��امل کاهش ارتفاع خودرو‪ ،‬ارتقای‬ ‫تعليق‪ ،‬شاس��ي مستحکم‌تر و سيس��تم انژکتور متعلق به‬ ‫کوروت مي‌شد‪ .‬همچنين به‌منظور ارتقای هندلينگ‪ ،‬اين‬ ‫پکيج الس��تيک‌هاي‪ 245‬کوروت را ه��م به کامارو اضافه‬ ‫مي‌کرد‪ .‬کامارو ‪IROC-Z‬با دو پيش��رانه مختلف شامل‬ ‫‪190‬اس��ب بخار ‪ L69‬و ‪ 205‬اسب‌بخار ‪LB9‬انژکتوري‬ ‫قاب��ل انتخاب بود‪ .‬در آن زم��ان کار‌انددرايور ادعا کرد که‬ ‫کامارو ‪ IROC-Z‬ب ‌ه قدري خوب است که مي‌توان براي‬ ‫آن قيمت يک فراري را مطالبه کرد‪ .‬اين مدل در ظاهر هم‬ ‫به لطف برچس��ب‌هاي روي بدنه به‌‌راحتي قابل‌تشخيص‬ ‫اس��ت‪ .‬از کامارو ‪ IROC-Z‬در س��ال نخست در مجموع‬ ‫تعداد ‪ 18/418‬دستگاه به فروش رسيد‪ .‬اين مدل همواره‬ ‫به‌‌عنوان يکي از نقاط روشن دهه‪ 80‬ياد مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ Z28‬مدل ‪1968‬‬ ‫در ابتدا مدل‌هاي کامارو به اس��پرت کوپه‪ ،‬رالي‌اسپرت‬ ‫(‪ )RS‬و سوپر‌اس��پرت(‪ )SS‬مح��دود بود اما ش��ورولت‬ ‫س��ريع متوجه ش��د که کامارو به مدلي عملکردي‌تر نياز‬ ‫دارد‪ .‬به همين دليل در س��ال‪ 1968‬نسخه جاده‌اي مدل‬ ‫مس��ابقه‌اي ‪Z28‬ارائه ش��د‪ .‬اي��ن مدل به يک پيش��رانه‬ ‫‪302‬اين��چ مکعبي(‪4/9‬ليت��ري) بل��وک کوچک ‪V8‬با‬ ‫کاربراتور ‪4‬دهنه‪ ،Holly‬تعليق بهتر‪ ،‬خطوط مسابقه‌اي‬ ‫و رينگ‌ه��اي ‪15‬اينچ��ي رالي مجهز ش��ده ب��ود‪Z28 .‬‬ ‫م��دل‪ 1968‬قدرتي برابر با ‪290‬اس��ب بخار داش��ت که‬ ‫هرچند کم به نظر مي‌رس��يد اما به يکي از مش��هورترين‬ ‫خودروهاي مسابقه‌اي تاريخ کامارو تبديل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪1LE SS‬مدل ‪2017‬‬ ‫هرچن��د ‪ ZL1‬قوي‌ترين مدل نس��ل کنون��ي کامارو‬ ‫اس��ت اما نمي‌ت��وان از مدل ‪SS1LE‬هم چشم‌‌پوش��ي‬ ‫کرد‪ .‬این مدل هم از همان پيش��رانه ‪6/2‬ليتري ‪ V8‬مدل‬ ‫قدرتمند ‪ ZL1‬اس��تفاده مي‌کند که فقط سوپرش��ارژر‬ ‫در آن وج��ود ندارد‪ ،‬بااين‌حال هنوز هم ‪455‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت و ‪617‬نيوتن‌متر گش��تاور توليد مي‌کند‪ .‬همچنين‬ ‫‪ SS1LE‬از هم��ان ارتق��ا عملکردهای��ی مثل ترمزهاي‬ ‫برمب��و‪ ،‬سيس��تم کنترل س��واري مغناطيس��ي و‪ ...‬نيز‬ ‫بهره‌مند است‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ Z28‬مدل ‪2014‬‬ ‫در نس��ل پنجم کامارو‪ ،‬ش��ورولت بار ديگر نام پرآوازه و‬ ‫افس��انه‌اي ‪ Z28‬را احي��ا کرد‪ .‬زير کاپ��وت اين مدل يک‬ ‫ني��روگاه ‪7‬ليت��ري ‪V8‬تنفس طبيعي پنهان ش��ده بود‬ ‫که از کوروت ‪ Z0‬نس��ل قبل گرفته ش��ده بود‪ .‬اين موتور‬ ‫‪505‬اس��ب‌بخار قدرت و ‪652‬نيوتن‌متر گش��تاور قدرت‬ ‫داش��ت که به‌وسیله يک گيربکس ‪6‬سرعته دستي انتقال‬ ‫پيدا مي‌ک��رد‪ .‬در اين خودرو همچني��ن تمرکز زيادي بر‬ ‫روي کاه��ش وزن وج��ود داش��ت و با ح��ذف تجهيزاتي‬ ‫چون سيس��تم تهوي��ه مطبوع و سيس��تم صوتي‪ ،‬حدود‬ ‫‪136‬کيلوگرم از ‪ ZL1‬س��بک‌تر بود‪ .‬عالوه بر اين‪Z28 ،‬‬ ‫به ديفرانس��يل لغزش محدود و تنظيم ويژه تعليق مجهز‬ ‫شده بود و به لطف برخورداري از ترمزهاي کربن سراميکي‬ ‫برمبو‪ ،‬باقدرت متوقف مي‌شد‪ Z28 .‬مدل‪ 2014‬با قيمت‬ ‫‪75‬ه��زار دالري يک��ي از کمياب‌ترين مدل‌ه��اي کامارو‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو مدل ‪1969‬‬ ‫‪ Yenko،ZL1 ،Z28‬و ‪ ،COPO‬اينها تنها تعدادي‬ ‫از مدل‌هاي مختلف کامارو بودند که در س��ال‪ 1969‬ارائه‬ ‫ش��دند؛ اما کامارو مدل‪ 1969‬فقط به‌دليل گس��تردگي‬ ‫و تنوع مدل‌ها‪ ،‬در رتبه نخس��ت فهرس��ت ما قرار نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬کامارو‪ 1969‬آغاز آينده‌اي بزرگ براي ش��ورولت‬ ‫بود‪ .‬با س��پري کردن دو سال کاملا موفق ‪ 1967‬و ‪،1968‬‬ ‫ش��ورولت قصد داشت براي س��ال‪ 1969‬تنها اصالحاتي‬ ‫جزئي در کامارو انج��ام دهد‪ .‬بدين منظور‪ ،‬دماغه خودرو‬ ‫تهاجمي‌تر ش��د و تمامي عناصر ظاهري‪ ،‬کامارو را از يک‬ ‫کوپه اس��پرت به يک ماس��ل‌کار واقعي تبديل کردند‪ .‬در‬ ‫س��ال‪ 1969‬همچني��ن در کن��ار طراحي به‌روز ش��ده‪،‬‬ ‫ترمزهاي ديس��کي با کاليپرهاي ‪4‬پيستونه که در نمونه‬ ‫مخصوص مسابقات ترنس‌ام همان سال مورداستفاده قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬به‌طورسفارش��ي براي نمونه‌هاي توليدي هم‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬امروز اکثر طرفداران‪ ،‬کامارو ‪ 1969‬را بهترين‬ ‫مدل تاريخ اين خودرو مي‌دانند‪ .‬نمونه‌هاي کميابي از اين‬ ‫خ��ودرو مثل مدل ‪ COPO‬ام��روزه قيمتي حدود ‪135‬‬ ‫هزار دالر دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫خودرو برقی‬ ‫تسال‪، 3‬حریف می‌طلبد‬ ‫ت��ا همی��ن چند وق��ت پی��ش خودروه��ای الکتریک��ی را خودروهایی س��ریع‬ ‫نمی‌دانس��تند‪ .‬اما این دیدگاه به سرعت تغییریافته به‌ویژه زمانی که تسال مدل ‪S‬‬ ‫توانسته مس��افت ‪400‬متر را حدود ‪10‬ثانیه طی کند‪ .‬این خودروساز امریکایی در‬ ‫نهایت تحویل مدل‪ 3‬به مش��تریان را آغاز کرده و بسیاری از مالکان خودرو خود را‬ ‫به پیست برده‌اند تا پرفورمنس آن را تخمین بزنند‪.‬‬ ‫به‌تازگی برخی افراد ادعا می‌کنند رکورد جهانی با تسال مدل ‪ 3‬را برای مسافت‬ ‫‪400‬متر ثبت کرده‌اند و در مریلند زمان ‪13/330‬ثانیه را با س��رعت ‪167‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت به دس��ت آورده‌اند‪ .‬این بار تصمیم گرفته‌ایم محصول جدید تسال را با‬ ‫خودروهای اس��پرت امروزی مقایس��ه کنیم‪.‬زمان‌های طی کردن مسافت ‪400‬متر‬ ‫دقیق نیستند‪ .‬متغیرهای زیادی روی عملکرد خودرو در این فاصله تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫برخی فاکتورها همچون دما‪ ،‬فاصله پیست از سطح دریا و حتی راننده پشت فرمان‬ ‫را باید برای ثبت این زمان در نظر گرفت‪ .‬از آنجایی که بیشتر خودروسازان تمایلی‬ ‫به انتشار رکوردهای ‪400‬متر خودروهای خود ندارند‪ ،‬ما از نشریه «کار‌اند‌درایو»‬ ‫به‌عنوان منبع مقایسه‌های پیش‌رو اس��تفاده کرده‌ایم‪ .‬گفتنی است کار اند درایور‬ ‫رکورد تس�لا مدل‪ 3‬در فاصله ‪400‬متر را ‪13/8‬ثانیه با سرعت ‪162/5‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت اعالم کرده که تفاوت رکوردهای گرفته ش��ده را نشان می‌دهد؛ اما همین‬ ‫موضوع تخمینی از میزان سریع بودن مدل‪ 3‬را به دست می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹آئودی ‪TT‬کوپه‬ ‫با پیش��رانه ‪4‬س��یلندر ‪2‬لیتری توربویی که در قلب آئ��ودی ‪ TT‬کوپه می‌تپد‪،‬‬ ‫ای��ن خ��ودروی آلمانی می‌تواند مس��افت ‪400‬مت��ر را در ‪13/8‬ثانیه و با س��رعت‬ ‫‪159/3‬کیلومتر در س��اعت طی کند‪ .‬بله به‌طورقطع نس��خه‌های قوی‌تر و سریع‌تر‬ ‫‪TT‬در دس��ترس هس��تند اما این نس��خه پایه از نظر قیمت به‌طور کامل با تس�لا‬ ‫‪306‬اسب بخار استفاده می‌کند؛ اما با رکورد ‪13/5‬ثانیه‌ای و سرعت ‪173/8‬کیلومتر‬ ‫در س��اعتی‪ ،‬سیویک‌تایپ ‪R‬کندتر از تس�لا مدل‪ 3‬است که باعث شگفتی عده‌ای‬ ‫زیاد می‌شود‪.‬‬ ‫مدل‪ 3‬قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کامارو ‪ 1LE‬کوپه‬ ‫این نس��خه به اندازه کاماروی ‪8‬سیلندر سریع نیس��ت اما مدل ‪6‬سیلندر ‪1LE‬‬ ‫می‌تواند مس��افت ‪400‬متر را در ‪13/8‬ثانیه و با س��رعت ‪162/5‬کیلومتر در ساعت‬ ‫طی کند‪ .‬این پیش��رانه قدرت ‪335‬اسب بخار داش��ته و از یک گیربکس ‪6‬سرعته‬ ‫دس��تی استفاده می‌کند‪ .‬انتظار داریم برخی مالکان کامارو از اینکه ببینند در برابر‬ ‫مدل‪ 3‬شکست می‌خورند‪ ،‬سورپرایز شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد فوکوس ‪RS‬‬ ‫همانند س��یویک تایپ ‪ ،R‬فورد فوکوس ‪RS‬نیز با ورود به امریکا هیجان زیادی‬ ‫را به وجود آورد‪ .‬بی‌ش��ک رکورد ‪13/4‬ثانیه‌ای و سرعت ‪167/3‬کیلومتر در ساعتی‬ ‫فورد به‌طور کامل مناسب است و به‌طور کامل به رکورد کنونی تسال مدل‪ 3‬نزدیک‬ ‫اس��ت‪ .‬با نزدیک ش��دن به انتهای فهرس��ت واقعا فاکتور راننده پشت فرمان باعث‬ ‫س��ریع‌تر بودن خودرو در مس��ابقه درگ خواهد ش��د‪ .‬با این وجود تسال مدل‪ 3‬از‬ ‫نظر مس��افت ‪400‬متر ثبات بیش��تری خواهد داشت زیرا مجبور به تعویض دستی‬ ‫دنده‌ها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪WRX STI‬‬ ‫یک سیس��تم چهارچرخ محرک پرفورمنس و پیش��رانه‌ای توربو در زیر پوس��ت‬ ‫خودرو دارید؟ حتی سوبارو ‪ WRXSTI‬هم در خط درگ از تسال مدل‪ 3‬شکست‬ ‫می‌خورد‪ .‬رکورد ‪400‬متر این خودرو ژاپنی ‪13/8‬ثانیه و س��رعت ‪164‬کیلومتر در‬ ‫ساعت بوده که برای یک خودرو چهار در اسپرت به‌طور کامل قابل‌ احترام است اما‬ ‫در برابر یک سدان تمام الکتریکی به زحمت می‌افتد ‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ اکوبوست‬ ‫جدیدترین نسخه موستانگ از شر پیشرانه ‪6‬سیلندر راحت شده و هم‌ اکنون قلب‬ ‫آهنین س��یلندر ‪۲/۳‬لیتری توربو را زیر کاپوت دارد‪ .‬این خودرو مس��افت ‪400‬متر‬ ‫را در ‪۱۳/۷‬ثانیه و با سرعت ‪164‬کیلومتر در ساعت طی می‌کند‪ .‬اگرچه موستانگ‬ ‫اکوبوست به پای مدل ‪8‬سیلندر نمی‌رسد اما هنوز هم یک موستانگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان ‪370Z‬‬ ‫ش��اید فرام��وش کرده‌اید ک��ه نیس��ان‪370Z‬وجود دارد؟ یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫خودروهای اسپرت بازار‪ ،‬امروز پرفورمنس خوبی در مقایسه با مبلغ پرداختی دارد‪.‬‬ ‫با قدرت ‪332‬اس��ب بخار‪ ،‬این هاچ‌بک دو در مسافت ‪400‬متر را در ‪13/7‬ثانیه و با‬ ‫‹ ‹فولکس‌واگن‌گلف ‪R‬‬ ‫سرعت ‪170/5‬کیلومتر در ساعت طی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینفینیتی ‪ 3.0t Q50‬اسپرت‬ ‫اینفینیتی واقعا با نس��خه‌های رداس��پرت‪ 400‬وارد قلمرو سدان‌های پرفورمنس‬ ‫لوکس ش��ده اما مدل‪ Q503.0t‬اس��پرت چقدر سریع است؟ با پیشرانه ‪6‬سیلندر‬ ‫‪3‬لیتری توئین توربو‪ ،‬این خودرو رکورد ‪13/6‬ثانیه‌ای و س��رعت ‪165/7‬کیلومتر در‬ ‫ساعتی دارد اما با این وجود هنوز هم کندتر از تسال مدل‪ 3‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک تایپ ‪R‬‬ ‫زمانی که س��یویک تایپ ‪R‬جدید به بازار امریکا راه یافت س��ر و صدای زیادی‬ ‫ب��ه راه افتاد‪ .‬این هاچ‌بک تند و تیز از پیش��رانه ‪4‬س��یلندر ‪2‬لیتری توربو با قدرت‬ ‫یکی از محبوب‌ترین هاچ‌بک‌های اس��پرت امروزی گلف ‪ R‬اس��ت که از پیشرانه‬ ‫‪2‬لیتری توربو ‪292‬اس��ب بخار استفاده کرده و در مسابقه درگ شانه‌به‌شانه تسال‬ ‫مدل ‪ 3‬حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار اف‌تایپ ‪ S‬کوپه‬ ‫ب��اور کنی��د یا ن��ه‪ ،‬جگوار اف‌تای��پ ‪S‬کوپه با قدرت ‪‌380‬اس��ب بخار مس��افت‬ ‫‪400‬متری را در ‪13/14‬ثانیه و با س��رعت ‪168/9‬کیلومتر در س��اعت طی می‌کند‪.‬‬ ‫قیمت این خودرو حدود دو برابر تس�لا مدل‪ 3‬اس��ت اما مقایسه اف تایپ با مدل‪3‬‬ ‫همانند مقایس��ه سیب با پرتقال است؛ اما با این وجود فکر می‌کنیم برخی مالکان‬ ‫اف‌تایپ به‌طورقطع در پیست سورپرایز خواهند شد‪.‬‬ ‫‪: autoguide‬منبع‬
‫‌شنبه‬ ‫کیفیت چینی‌ها بهتر است یا اروپایی‌ها؟‬ ‫مع��اون ارش��د تیم طراحی ش��رکت خودروس��ازی ولوو اعالم‬ ‫ک��رد کیفیت س��اخت و عملکرد نیروی انس��انی فع��ال در خط‬ ‫تولید کارخانه‌های خودروس��ازی مس��تقر در چین بسیار بهتر از‬ ‫خط��وط تولید روباتیک و هوش��مند اروپایی‌هاس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬رابین پیج‪ ،‬معاون ارشد تیم طراحی شرکت خودروسازی‬ ‫ول��وو در اظهارات��ی عجیب عن��وان کرد کیفیت س��اخت و خط‬ ‫تولی��د کارخانه‌های مس��تقر در چین بهتر از همتای��ان اروپایی‬ ‫آن اس��ت‪ .‬در س��ال‌های اخیر بس��یاری از کارخانه‌های مشهور‬ ‫جهان ازجمله غول‌های خودروسازی بین‌المللی تصمیم گرفتند‬ ‫کارخانه‌ه��ای خ��ود را به چین منتقل کنند ت��ا عالوه بر کاهش‬ ‫هزین��ه در تولید‪ ،‬به افزایش بهره‌وری و میزان تولید و عرضه نیز‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬بازار چین تحت تاثیر جمعیت بسیار باال و تقاضای‬ ‫فراوان شهروندان برای اس��تفاده از محصوالت گوناگون‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگتری��ن و پرتقاضاترین بازارهای جهان اس��ت؛ بنابراین وجود‬ ‫کارخان��ه خودروس��ازان بزرگ در این کش��ور از اهمیت خاص و‬ ‫بس��زایی برخوردار اس��ت‪ .‬حاال معاون ارشد تیم طراحی شرکت‬ ‫ولوو س��وئد در اظهاراتی عجیب خطاب به تیم تحریریه نش��ریه‬ ‫اس��ترالیایی گواتو می‌گوید‪ :‬بااینکه بسیاری از مردم و شرکت‌ها‬ ‫هنوز هم به کیفیت محصوالت و خودروهای چینی شک دارند و‬ ‫درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند اما باید بگویم اتفاقا خالف انتظار‬ ‫بسیاری از مردم‪ ،‬کیفیت ساخت خودروهایی که توسط نیروهای‬ ‫انس��انی متخصص فعال در کارخانه‌های مس��تقر در چین تولید‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بسیار بیشتر از آن دس��ته از خودروهایی است که در‬ ‫کارخانه‌های اروپایی با خط تولید روباتیک و کاملا هوش��مندانه‬ ‫ساخته می‌شوند‪ .‬به نظر می‌رسد وی دلیل عمده و اساسی تفاوت‬ ‫میان کیفیت محصوالت تولیدی کارخانه‌های چینی و اروپایی را‬ ‫تنها میزان اتوماسیون آنها می‌داند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سریع و خشن‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی قوی‌ترین پیشرانه‌های حال حاضر دنیا‬ ‫همه مـــوتـــورهای خـفـن‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫به‌طور قطع در صنعت خودرو‪ ،‬همه پیشرانه‌ها شرایط یکسانی‬ ‫ندارند‪ .‬عالوه بر تولید مقادیر بس��یار متنوع قدرت‪ ،‬مهندسان در‬ ‫طراحی پیشرانه‪ ،‬مجموعه گسترده‌ای از گزینه‌ها را برای مطابقت‬ ‫با خودرویی که از آن پیشرانه استفاده می‌کند در نظر می‌گیرند؛‬ ‫مانند طراحی یک پیش��رانه دوس��یلندر برای خودرویی ش��هری‬ ‫یا س��اخت موتوری ‪ 16‬س��یلندر برای یک هایپ��رکار‪ .‬اما در این‬ ‫زمینه این سوال پیش می‌آید که قدرتمندترین پیشرانه‌های دنیا‬ ‫نس��بت به تعداد س��یلندر کدام‌اند؟ به‌عبارت‌دیگر کدام موتورها‬ ‫بیش��ترین بازدهی را دارند؟ در ادامه ای��ن مطلب قصد داریم به‬ ‫این پرسش پاس��خ دهیم‪ .‬به‌منظور انجام مقایسه‌ای منصفانه‪ ،‬ما‬ ‫در این فهرس��ت خودروهای هیبریدی را در نظر نگرفته‌ایم زیرا‬ ‫نیروی الکتریکی بر قدرت آنها می‌افزاید‪ .‬به‌عنوان‌مثال‪ ،‬پیش��رانه‬ ‫‪ ۱/۶‬لیتری هایپرکار مرسدس‪-‬آ ام گ پروجکت وان به همراه ‪4‬‬ ‫موتور الکتریکی حدود ‪ ۱۱۰۰‬اسب بخار قدرت تولید می‌کند که‬ ‫به‌طورقطع بخش قابل‌توجهی از این قدرت به‌وس��یله موتورهای‬ ‫الکتریکی تولید می‌شود‪ .‬همچنین فقط موتورهایی در این مطلب‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته‌اند که هم‌اکنون در خودروهای تولیدی‬ ‫ارائه می‌شوند‪ ،‬وگرنه ممکن است پیشرانه‌های زیادی درگذشته‬ ‫ساخته یا تیونینگ ش��ده باشند که با وجود تعداد سیلندر برابر‪،‬‬ ‫قدرت بیش��تری نس��بت به موتورهای این فهرست دارند‪ .‬با این‬ ‫مقدمه به س��راغ معرفی قدرتمندترین پیش��رانه‌های حال حاضر‬ ‫دنیا می‌رویم‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه دو سیلندر‬ ‫‪ ۰/۹‬لیتری ‪ I۲‬توربو فیات‬ ‫قدرت‪ ۱۰۵ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۵۲/۵ :‬اسب بخار‬ ‫با حجمی کمتر از یک لیتر‪ ،‬پیش��رانه ‪2‬س��یلندر توربوش��ارژ‬ ‫فیات‪ ۱۰۵ ،‬اس��ب بخار قدرت تولید می‌کند‪ .‬این موتور کوچک‬ ‫هم‌اکن��ون در محص��والت مختلف فی��ات ازجمل��ه ‪ ،۵۰۰‬پاندا‬ ‫و ‪ ۵۰۰L‬م��ورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬هرچند این پیش��رانه ‪2‬‬ ‫س��یلندر‪ ،‬درحال‌حاضر قوی‌ترین نمونه در دنیای خودرو به‌شمار‬ ‫می‌رود اما در بین موتورس��یکلت‌ها پیشرانه‌هایی وجود دارد که‬ ‫حتی از این هم قدرتمندتر هس��تند؛ مانند پیش��رانه ‪ ۱/۳‬لیتری‬ ‫دو س��یلندر ‪ V‬شکل دوکاتی پانیگال که ‪ ۲۱۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می‌کند‪ ،‬اما چون این مطلب تنها به پیشرانه‌های خودروها‬ ‫اختصاص دارد‪ ،‬پیشرانه‌های موتورسیکلت‌ها را در نظر نگرفته‌ایم‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 3‬سیلندر‬ ‫‪ ۱/۵‬لیتری ‪ I۳‬توربو فورد‬ ‫قدرت‪ ۲۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۶۶/۶ :‬اسب بخار‬ ‫ت��ا پیش از معرفی نس��ل جدید ف��ورد فی‌یس��تا ‪ ،ST‬عنوان‬ ‫قدرتمندترین پیش��رانه ‪ 3‬سیلندر دنیا در اختیار موتور ‪ ۱‬لیتری‬ ‫اکوبوس��ت توربوشارژ فورد بود که ‪ ۱۴۰‬اسب بخار قدرت داشت‪،‬‬ ‫اما پس از معرفی نس��ل جدید فی‌یستا‪ ،‬فورد رکورد خود را ارتقا‬ ‫داد؛ بنابراین حاال پیشرانه جدید ‪ ۱/۵‬لیتری ‪ 3‬سیلندر توربوشارژ‬ ‫اکوبوس��ت فورد با ‪ ۲۰۰‬اس��ب بخار ق��درت‪ ،‬قوی‌ترین موتور ‪3‬‬ ‫س��یلندر دنیا به‌شمار می‌رود‪ .‬همان‌طور که اشاره شد‪ ،‬این موتور‬ ‫در مدل اسپرت فی‌یستا ‪ ST‬ارائه می‌‌شود‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 4‬سیلندر‬ ‫‪ ۲‬لیتری ‪ I۴‬توربو مرسدس‪-‬آ ام گ‬ ‫قدرت‪ ۳۸۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۹۵ :‬اسب بخار‬ ‫درحال‌حاض��ر‪ ،‬پیش��رانه ‪ ۲‬لیت��ری ‪ 4‬س��یلندر توربوش��ارژ‬ ‫مرس��دس‪-‬آ ام گ با ‪ ۳۸۰‬اس��ب بخار ق��درت‪ ،‬قوی‌ترین موتور‬ ‫‪4‬س��یلندر دنیا به‌ش��مار می‌رود‪ .‬این موتور در مدل‌های اسپرت‬ ‫‪ GLA۴۵ ،A۴۵‬و ‪ CLA۴۵‬مورداستفاده قرار می‌گیرد‪ .‬هرچند‬ ‫‪ ۳۸۰‬اسب بخار برای پیشرانه‌ای ‪ 4‬سیلندر رقم چشمگیری است‬ ‫اما این باالترین قدرتی نیس��ت که تاکنون به‌وسیله یک موتور ‪4‬‬ ‫س��یلندر تولید شده‪ ،‬زیرا در سال ‪ ۲۰۱۴‬میتسوبیشی مدل ویژه‬ ‫لنس��ر اوولوش��ن ‪ MR ۴۴۰-X FQ‬را معرفی کرد که پیشرانه‬ ‫‪ ۲‬لیتری آن ‪ ۴۴۰‬اس��ب بخار ق��درت تولید می‌کرد‪ .‬البته از این‬ ‫خودرو تنها ‪ ۵۰‬دستگاه فقط برای بازار بریتانیا ساخته شد‪ .‬یکی‬ ‫دیگ��ر از موتورهای ‪4‬س��یلندر قدرتمند تاریخ نیز پیش��رانه ‪۱/۶‬‬ ‫لیتری توئین ش��ارژر جگوار ‪ C-X۷۵‬اس��ت که ‪ ۵۰۷‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولید می‌کند‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 5‬سیلندر‬ ‫‪ ۲/۵‬لیتری ‪ I۵‬توربو آئودی‬ ‫قدرت‪ ۴۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۸۰ :‬اسب بخار‬ ‫موتورهای ‪5‬سیلندر به اندازه نمونه‌های ‪ 4‬سیلندر و ‪ 6‬سیلندر‬ ‫فراگیر و پرکاربرد نیس��تند؛ تا جایی که درحال‌حاضر تنها آئودی‬ ‫به تولید موتور ‪ 5‬سیلندر می‌پردازد و عنوان قوی‌ترین پیشرانه ‪5‬‬ ‫س��یلندر دنیا نیز در اختیار پیشرانه ساخت همین شرکت است‪.‬‬ ‫این موتور از نوع ‪ ۲/۵‬لیتری توربو بوده و ‪ ۴۰۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬پیشرانه ‪5‬س��یلندر آئودی هم‌اکنون در مدل‌های‬ ‫‪ TT RS‬و ‪ RS۳‬به‌کار می‌رود‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫‪ ۳/۸‬لیتری ‪ H۶‬توئین توربو پورشه‬ ‫قدرت‪ ۷۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۱۱۶/۶ :‬اسب بخار‬ ‫س��ال‌های طوالنی اس��ت ک��ه پورش��ه ‪ ۹۱۱‬به‌عن��وان یکی‬ ‫از محبوب‌تری��ن و مش��هورترین خودروه��ای اس��پرت دنی��ا از‬ ‫پیش��رانه‌های ‪ 6‬س��یلندر تخ��ت اس��تفاده می‌کن��د‪ .‬ح��ال اما‬ ‫قدرتمندترین عضو خانواده این خودرو یعنی مدل ‪ RS GT۲‬که‬ ‫امروز یکی از جذاب‌ترین سوپراس��پرت‌های دنیا به‌شمار می‌رود‪،‬‬ ‫عنوان قوی‌ترین موتور ‪ 6‬س��یلندر دنی��ا را در اختیار دارد‪ .‬موتور‬ ‫این ماش��ین از نوع ‪ ۳/۸‬لیتری ‪ H۶‬توئین توربو است که قدرت‬ ‫شگفت‌انگیزی برابر با ‪ ۷۰۰‬اسب بخار تولید می‌کند‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ ۷/۴‬لیتری ‪ V۸‬توئین توربو هنسی‬ ‫قدرت‪ ۱۶۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۲۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫موتورهای ‪ 8‬سیلندر به لطف ابعاد به‌نسبت جمع وجور و توانایی‬ ‫تولید ق��درت زیاد‪ ،‬از پرکاربردترین موتوره��ا در بین خودروهای‬ ‫عملکردی هس��تند‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬سوپراس��پرت‌های مشهور و‬ ‫معتبری مانند ش��ورولت کوروت‪ ،‬مک‌الرن ‪ ۷۲۰S‬و فراری ‪۴۸۸‬‬ ‫همگی از موتورهای ‪ 8‬س��یلندر استفاده می‌کنند‪ .‬تا چندی پیش‪،‬‬ ‫پیش��رانه ‪ ۵‬لیتری ‪ V۸‬توئین توربوی کوئنیگ زگ آگرا ‪۱ :One‬‬ ‫با ‪ ۱۳۶۰‬اس��ب بخار قدرت‪ ،‬تاج قدرتمندترین پیشرانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫دنیا را برسر داشت‪ ،‬اما هنسی با معرفی هایپرکار جدید ونوم ‪،F۵‬‬ ‫این عنوان را از کوئنیگ زگ گرفت؛ بنابراین هم اکنون پیش��رانه‬ ‫‪ ۷/۴‬لیتری ‪ V۸‬توئین توربوی ونوم ‪ F۵‬با ‪ ۱۶۰۰‬اسب بخار قدرت‪،‬‬ ‫قوی‌ترین موتور ‪ 8‬سیلندر دنیا به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪10‬سیلندر‬ ‫‪ ۵/۲‬لیتری ‪ V۱۰‬تنفس طبیعی المبورگینی‬ ‫قدرت‪ ۶۴۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۶۴ :‬اسب بخار‬ ‫اگر این فهرس��ت را س��ال گذش��ته تهیه کرده بودیم‪ ،‬عنوان‬ ‫قوی‌ترین پیش��رانه ‪10‬س��یلندر دنیا به موتور ‪ ۸/۲‬لیتری ‪V۱۰‬‬ ‫تنف��س طبیع��ی دوج وایپر ‪ ACR‬با ‪ ۶۴۵‬اس��ب بخ��ار قدرت‬ ‫می‌رس��ید‪ ،‬اما چ��ون هم‌اکن��ون متاس��فانه تولید وایپ��ر پایان‬ ‫یافته‪ ،‬این عنوان به پیش��رانه ‪ ۵/۲‬لیت��ری ‪ V۱۰‬تنفس طبیعی‬ ‫المبورگینی اوراکان تعلق می‌گیرد‪ .‬این موتور در نسخه استاندارد‬ ‫اوراکان ‪ ۶۱۰‬اسب بخار قدرت تولید می‌کند اما این عدد در مدل‬ ‫پرفورمانته به ‪ ۶۴۰‬اسب بخار افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 12‬سیلندر‬ ‫‪ ۶/۵‬لیتری ‪ V۱۲‬تنفس طبیعی فراری‬ ‫قدرت‪ ۸۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۶۶۶/۶ :‬اسب بخار‬ ‫هرچند امروز استفاده از موتورهای ‪ 12‬سیلندر کاهش یافته اما‬ ‫هنوز هم می‌توان غرش این پیشرانه‌های دوست‌داشتنی را در زیر‬ ‫کاپوت سدان‌های لوکس‪ ،‬گرند تورهای مجلل و سوپراسپرت‌های‬ ‫رده باال شنید‪ .‬درحال‌حاضر نیز پیشرانه ‪ ۶/۵‬لیتری ‪ V۱۲‬تنفس‬ ‫طبیعی فراری قوی‌ترین موتور ‪12‬س��یلندر دنیا به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫این موتور متعلق به مدل ‪ ۸۱۲‬سوپرفس��ت است‪ .‬در جایگاه دوم‬ ‫قوی‌ترین موتور ‪ 12‬س��یلندر دنیا هم پیشرانه ‪ ۶/۵‬لیتری ‪V۱۲‬‬ ‫تنفس طبیعی المبورگینی اونتادور ‪ S‬با ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬نکته جالب دراین‌باره این اس��ت که با وجود‬ ‫اینکه هم‌اکنون پیشرانه‌های ‪12‬سیلندر توربو یا حتی توئین توربو‬ ‫ازسوی ش��رکت‌هایی مانند مرسدس بنز‪ ،‬بنتلی و آستون‌مارتین‬ ‫ساخته می‌شوند‪ ،‬عنوان قدرتمندترین پیشرانه‌های ‪12‬سیلندر را‬ ‫دو موتور تنفس طبیعی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫قوی‌ترین پیشرانه ‪ 16‬سیلندر‬ ‫‪ ۸‬لیتری ‪ W۱۶‬چهار توربو بوگاتی‬ ‫قدرت‪ ۱۵۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۹۳/۷ :‬اسب بخار‬ ‫و درنهای��ت به آخرین پیش��رانه این فهرس��ت می‌رس��یم که‬ ‫بزرگترین و حجیم‌ترین موتور نیز به‌ش��مار می‌رود‪ .‬این پیشرانه‬ ‫ک��ه از نوع ‪ ۸‬لیتری ‪ W۱۶‬چهار توربو اس��ت‪ ،‬متعلق به بوگاتی‬ ‫ش��یرون است‪ .‬این نیروگاه عظیم ‪ ۱۵۰۰‬اسب بخار قدرت دارد و‬ ‫به‌طوررس��می قوی‌ترین موتور ‪ 16‬سیلندر حال‌حاضر دنیا است‪.‬‬ ‫البته سازنده هایپرکار اماراتی ِد ِول سیکستین ادعا کرده پیشرانه‬ ‫‪ ۱۲/۳‬لیتری ‪ V۱۶‬این ماشین توانایی تولید حداکثر ‪ ۵۰۰۰‬اسب‬ ‫بخار قدرت را دارد و حتی با انتشار یک ویدئو از تست داینو‪ ،‬این‬ ‫ادعا را تا حدودی ثابت کرد اما چون ِد ِول سیکستین فعال در حد‬ ‫پروتوتایپ بوده و خودرویی تولیدی به‌شمار نمی‌رود‪ ،‬در فهرست‬ ‫ما جایی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫منبع‪Motor۱ :‬‬ ‫ماشین بازها‬ ‫سوپر لوکس‌ها‬ ‫اسب بخار یا گشتاور؟‬ ‫شاسی‌بلند شگفت‌انگیز رولزرویس‬ ‫ماشین بازها همیش��ه درباره گشتاور و اسب بخار صحبت می‌کنند و هر دو‬ ‫عدد نقل محافل خودرویی هس��تند‪ .‬اما معنی دقیق آنها چیس��ت و کدام‌یک‬ ‫مهم‌تر است؟‬ ‫گشتاور چیست؟‬ ‫گش��تاور معیار نیروی پیچشی‌ای است که پیشرانه تولید می‌کند‪ .‬این معیار‬ ‫به‌طورمعمول در میل‌لنگ اندازه‌گیری می‌شود؛ مگر اینکه ایالن ماسک باشید‪.‬‬ ‫مدیرعامل تسال این معیار را در چرخ اندازه‌گیری می‌کند تا همه را گیج کند‪.‬‬ ‫گش��تاور به‌طورمعمول ب��ا واحدهای پوند‪-‬فوت یا نیوتون متر اعالم می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همان‌گون��ه ک��ه می‌دانید م��ا در پدال گش��تاور را با واحد نیوت��ون متر اعالم‬ ‫می‌کنیم‪ .‬هر خودرو به‌طورمعمول بیش��ترین گش��تاور خ��ود را در دور معینی‬ ‫ارائه می‌کند‪ .‬این عدد بیش��ترین گشتاوری است که یک پیشرانه در محدوده‬ ‫دور خ��ود ایجاد می‌کند‪ .‬به‌طورمعمول گفته می‌ش��ود خودرو در این دور ویژه‬ ‫به باالترین میزان گش��تاور خود می‌رس��د اما گاهی اوقات نیز یک محدوده را‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬در دیگر دورهای پیشرانه گشتاور تولیدی کمتر از عدد اعالمی‬ ‫کارخانه است‪ .‬این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید‪.‬‬ ‫اسب بخار چیست؟‬ ‫اسب بخار معیاری از میزان کاری است که پیشرانه در زمانی مشخص انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬یک اسب بخار برابر با حدود ‪ ۷۴۵‬وات است؛ به‌عبارت‌دیگر‪ ،‬یک اسب‬ ‫بخ��ار براب��ر با نیروی مورد نیاز برای بلند کردن یک فرد متوس��ط به ارتفاع ‪۱‬‬ ‫متر و در زمان ‪ ۱‬ثانیه اس��ت‪ .‬بیش��تر خودروسازان حداکثر اسب بخار تولیدی‬ ‫پیش��رانه در دور معین را بیان می‌کنند؛ بنابراین خروجی پیشرانه هم در دیگر‬ ‫دورها کمتر از عدد اعالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫آیا گشتاور معادل شتاب گیری است؟‬ ‫این دو پیشرانه را در نظر بگیرید‪:‬‬ ‫پیش��رانه اول‪ ۳۰۰ :‬اسب بخار در دور ‪۴‬هزار پیش��رانه‪ ۶۷۸ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۱۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫پیش��رانه دوم‪ ۳۰۰ :‬اس��ب بخار در دور ‪۸‬هزار پیشرانه‪ ۳۳۹ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۳‬هزار پیشرانه‬ ‫کدام پیشرانه باعث شتاب‌گیری سریع‌تر خودرو خواهد شد؟‬ ‫اگر شما نسبت‌های متفاوت دنده را انتخاب کنید پاسخ سوال هر دو پیشرانه‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر شما نسبت دنده دو به یک را برای پیشرانه دوم در نظر بگیرید‪،‬‬ ‫تمامی دورهای پیش��رانه نصف خواهد ش��د و تمامی گشتاور تولیدی دو برابر‬ ‫خواهد شد اما اسب بخار تولیدی همان میزان باقی خواهد ماند (دو برابر کردن‬ ‫یک فاکتور و نصف کردن فاکتور دیگر تغییری ایجاد نمی‌کند)‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مشخصات پیشرانه دوم مانند پیشرانه اول خواهد بود‪.‬‬ ‫موضوع مهم این است که دور پیشرانه نیز به اندازه گشتاور اهمیت دارد زیرا‬ ‫اس��ب بخار و درنهایت چگونگی کاری که پیشرانه می‌تواند در زمانی مشخص‬ ‫انجام دهد عملکرد هر دو فاکتور را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫معنی واقعی گشتاور چیست؟‬ ‫خب بیایید ‪ 3‬پیشرانه دیگر را در نظر بگیریم‪:‬‬ ‫پیش��رانه اول‪ ۳۰۰ :‬اسب بخار در دور ‪۶‬هزار پیش��رانه‪ ۳۹۳ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۲۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫پیش��رانه دوم‪ ۳۰۰ :‬اس��ب بخار در دور ‪۶‬هزار پیشرانه‪ ۵۲۹ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۲۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫پیش��رانه سوم‪ ۳۰۰ :‬اس��ب بخار در دور ‪۶‬هزار پیشرانه‪ ۳۹۳ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۴۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫هر ‪ 3‬پیش��رانه همان میزان قدرت را در حداکثر دور ‪ ۶‬هزار ارائه می‌کنند و‬ ‫عملکرد یکسانی خواهند داشت اما گشتاور آنها متفاوت است‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به نمودار قدرت‪/‬گشتاور این پیشرانه‌ها بیندازیم‪.‬‬ ‫منحنی گش��تاور خیلی اهمیت ندارد زیرا به‌آسانی می‌تواند تحت تاثیر دنده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اس��ب بخار با تعویض دنده تغییر نمی‌کند؛ بنابراین تمرکز ما روی‬ ‫منحنی قدرت است‪.‬‬ ‫پیشرانه ‪ 1‬منحنی قدرتی دارد که به‌طورتقریبی به‌شکل خطی صعود می‌کند‬ ‫زیرا منحنی گشتاور آن به‌طورتقریبی تخت است‪ .‬پیشرانه ‪ ۲‬در دورهای پایین‬ ‫گش��تاور بیش��تری دارد؛ بنابراین منحنی قدرتش حالت صعودی ش��دید و به‬ ‫نوعی بادکرده دارد‪ .‬پیشرانه ‪ ۳‬همان حداکثر گشتاور مشابه پیشرانه ‪ ۲‬را نشان‬ ‫می‌دهد اما این گشتاور در دور باالتری به‌دست می‌آید‪ .‬در دورهای پایین شاهد‬ ‫گشتاور کمتری هستیم؛ بنابراین قدرت کمتری در بخش پایین ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫اگر طرز رانندگی شما به‌گونه‌ای است که به‌طورمعمول نزدیک ردالین دنده‬ ‫را تعویض می‌کنید هیچ‌یک از اینها اهمیت زیادی ندارند زیرا هر ‪ 3‬پیش��رانه‬ ‫هم��ان میزان قدرت را در دورهای نزدیک ردالین عرضه می‌کنند‪ ،‬اما بیش��تر‬ ‫م��ردم مانند ما رانندگی نمی‌کنند؛ بنابراین می‌خواهن��د حداکثر قدرت را در‬ ‫دورهای پایین همچون ‪ ۲‬هزار داشته باشند تا در هنگام سبقت‌گیری استرس‬ ‫کمتری داش��ته باش��ند‪ .‬پیشرانه ‪ ۲‬در این دور قدرت بیش��تری دارد؛ بنابراین‬ ‫سریع‌تر سبقت می‌گیرد‪.‬‬ ‫در مجموع گش��تاور بیش��تری که در دور پایین‌تر به‌دس��ت می‌آید احساس‬ ‫بهت��ری ایجاد می‌کند‪ .‬خودروه��ای الکتریکی از این موضوع اس��تفاده خوبی‬ ‫می‌کنند زیرا همه گشتاور از دور صفر پیشرانه در دسترس است‪.‬‬ ‫جایی که اعداد رنگ می‌بازند‬ ‫مش��کل اعداد مربوط به گشتاور و اس��ب بخار این است که تنها دو جنبه از‬ ‫یک پیشرانه را در دو دور مخصوص نشان می‌دهند و چیزی که بین این دو دور‬ ‫پیش��رانه رخ می‌دهد را باید حدس زد‪ .‬به دو پیشرانه زیر هم نگاهی بیندازید‪.‬‬ ‫هر دو دارای برگه مشخصات یکسان پیشرانه ‪ ۲‬هستند اما مشخصات متفاوتی‬ ‫دارند‪ .‬هر دو این پیشرانه‌ها در دورهای ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۰۰‬عملکرد کاملا مشابهی‬ ‫دارند‪ ،‬اما در دورهای دیگر این پیشرانه ‪ ۱‬است که بهتر نشان می‌دهد‪ .‬در دور‬ ‫‪ ۴‬هزار‪ ،‬پیشرانه ‪ ۱‬قدرت ‪ ۲۹۴‬اسب بخاری تولید می‌کند‪ ،‬درحالی‌که خروجی‬ ‫پیشرانه ‪ ۲‬برابر با ‪ ۲۰۷‬اسب بخار است‪ .‬البته بیشتر پیشرانه‌ها منحنی قدرت‬ ‫به‌طورتقریبی مشابهی دارند اما شما باید دراین‌باره دقیق و هوشیار باشید زیرا‬ ‫برخی فناوری‌ها مانند هیبرید‪ ،‬پرخوران و‪ ...‬می‌توانند منحنی گشتاور را به‌طور‬ ‫قابل‌توجهی تغییر دهند‪.‬‬ ‫خالصه آنچه گفته شد به این شرح است‪:‬‬ ‫اس��ب بخار بهترین معیار ش��تاب‌گیری و حداکثر سرعت اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫موضوع در صورتی درست است که فاکتورهای دیگری مانند وزن‪ ،‬چسبندگی‬ ‫و درگ را یکسان در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫گشتاور بدون اعداد اعالمی دور پیشرانه یا محدوده تولیدی خیلی معنی ندارد‪.‬‬ ‫گشتاور بیشتر و ارائه آن در دورهای پایین به‌طورمعمول به معنی شتاب بهتر‬ ‫در دورهای پایین است که برای رانندگی روزمره بهتر است‪.‬‬ ‫البته اعداد اعالمی سازنده همه داستان را بازگو نمی‌کند‪.‬‬ ‫انتظارات برای رولزرویس کولینان به پایان رسید‪ .‬این خودروساز بریتانیایی‬ ‫نخس��تین شاس��ی‌بلند خ��ود را که دارای ش��اخص‌های س��وپرلوکس و البته‬ ‫توانایی‌های قابل‌توجه آفرود نیز است‪ ،‬معرفی کرده است‪.‬‬ ‫کولینان برپایه پلتفرم فانتوم شکل گرفته اما از اساس از صفر طراحی شده و‬ ‫ظاهری سفارشی دارد و احساسی کاملا متفاوت نسبت به ساخته‌های پیشین‬ ‫این کمپانی افسانه‌ای به فرد می‌دهد‪ .‬البته کولینان هنوز هم شاخص‌های یک‬ ‫رولزرویس را به نمایش می‌گذارد‪ .‬هرکس که اندکی با دنیای خودرو آشنا باشد‬ ‫فوری خواهد فهمید که کولینان به چه خودروسازی تعلق دارد‪.‬‬ ‫سیس��تم چهارچرخ محرک تمام وقت این خودرو فاقد دنده سنگین سنتی‬ ‫بوده اما جای آن را دکمه «همه‌جا» گرفته است‪ .‬همان‌گونه که نام این حالت‬ ‫رانندگی نش��ان می‌ده��د‪ ،‬راننده به‌س��ادگی این حالت را انتخ��اب می‌کند و‬ ‫کامپیوترهای کولینان کار خود را انجام می‌دهند‪ .‬رولزرویس می‌گوید کولینان‬ ‫به لطف سیستم تعلیق بادی تطبیق‌پذیر خود بیشترین عمق غوطه‌وری (‪۵۴۰‬‬ ‫میلی‌متر) را دارد‪ .‬به نظر می‌رس��د رولزروی��س رنجروور را در حد رقبای خود‬ ‫نمی‌داند زیرا این خ��ودرو عمق غوطه‌وری ‪ ۹۰۰‬میلی‌متری دارد‪ .‬با این وجود‬ ‫کولینان به حوزه‌هایی وارد شده که هیچ یک از محصوالت پیشین این شرکت‬ ‫ب��ه آنها فک��ر هم نمی‌کردند‪ .‬این شاس��ی‌بلند فوق‌لوکس دارای پیش��رانه ‪۱۲‬‬ ‫س��یلندر ‪ ۶/۷۵‬لیتری آش��نای به‌کار رفته در فانتوم اس��ت اما این قلب توئین‬ ‫توربو هم‌اکنون قدرت ‪ ۵۶۳‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ ۸۵۰‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫این قدرت برای به حرکت وا داشتن شاسی‌بلند ‪ ۲۶۶۰‬کیلویی کافی است‪.‬‬ ‫کولینان از معماری مشترک با فانتوم استفاده می‌کند اما سیستم تعلیق آن‬ ‫خاص این شاس��ی‌بلند اس��ت‪ .‬رولزرویس ادعا می‌کند سواری قالیچه جادویی‬ ‫مش��هورش صرف‌نظر از مکان‌های عبور کولینان‪ ،‬همچنان حفظ ش��ده است‪.‬‬ ‫دامپره��ای تطبیق‌پذیر این خودرو نه‌تنها ارتفاع را افزایش می‌دهد بلکه باعث‬ ‫نرم‌تر ش��دن سواری نیز می‌ش��ود‪ .‬برای مثال اگر حسگرها تشخیص دهند که‬ ‫الس��تیک در حال از دست دادن کش��ش است‪ ،‬دامپرهای یادشده فوری فشار‬ ‫بیش��تری را برای بهبود چس��بندگی اعمال می‌کنند‪ .‬سیستم تعلیق مستقل‬ ‫جلویی و ‪ ۵‬اتصالی عقبی باعث می‌ش��وند کولینان در جاده س��واری بسیار نرم‬ ‫و قایق مانندی داش��ته باش��د‪ .‬از آنجایی که کولینان با س��ایر قدبلندان دنیای‬ ‫خودرو فرق دارد‪ ،‬رولزرویس پارتیشن شیشه‌ای را به پشت صندلی‌های ردیف‬ ‫دوم اضافه کرده اس��ت‪ .‬این بخش باعث جدا ش��دن کامل کابین سرنشینان از‬ ‫بخش محفظه بار ش��ده و از ورود هوا و گردوغبار به کابین پیشگیری می‌شود‪.‬‬ ‫صندلی‌های بس��یار راحت ردیف دوم همبه‌صورت الکتریکی تنظیم می‌شوند و‬ ‫راحتی آنها همانی اس��ت که از ساخته‌های رولزرویس انتظار دارید‪ .‬مشتریانی‬ ‫که کاربردی بودن را به تجمل زیاد ترجیح می‌دهند می‌توانند صندلی نیمکتی‬ ‫ردیف دوم را س��فارش دهند که باعث می‌ش��ود فضای بیش��تری در محفظه‬ ‫بار ایجاد ش��ود‪ .‬زمانی که بخواهید حداکثر کاربرد را داش��ته باشید‪ ،‬می‌توانید‬ ‫کولینان را با ماژول‌های سفارش��ی ویژه تعطیالت دریافت کنید‪ .‬این ماژول‌ها‬ ‫به آس��انی به داخل محفظه بار حرکت می‌کنن��د‪ .‬آنها می‌توانند با هر فعالیتی‬ ‫هماهنگ ش��وند؛ از ماهیگیری گرفته تا تصویربرداری‪ ،‬اسنوبرد و‪ ....‬نخستین‬ ‫شاسی بلند تاریخ رولزرویس نام خود را از الماس کولینان گرفته است‪ .‬کولینان‬ ‫بزرگترین الماس خشنی است که تاکنون یافته شده و سال ‪ ۱۹۰۵‬در افریقای‬ ‫جنوبی به‌دس��ت آمده اس��ت‪ .‬این الماس وزن ‪ ۶۲۱/۳۵‬گرمی داشته و ارزش‬ ‫آن به پول امروزی حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر تخمین زده می‌ش��ود‪ .‬کولینان در‬ ‫سال ‪ ۱۹۰۸‬تکه‌تکه شده و از آن ‪ ۹‬قطعه کوچکتر شکل گرفته‌اند‪ .‬دو قطعه‌ای‬ ‫ک��ه بزرگت��ر از نمونه‌های دیگر بودند هم‌اکنون در تاج پادش��اهی بریتانیا قرار‬ ‫دارند‪ .‬مدیرعامل رولزرویس گفته اس��ت‪ « :‬م��ا فهمیدیم که نام کولینان برای‬ ‫شاسی‌بلند ما کاملا مناسب است‪».‬‬
‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬خودرو سازان محدود به مونتاژ نشوند‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 5‬خرداد‪ 10 1397‬رمضان ‪26 1439‬مه‪ 2018‬سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خودروسازان به سمت مونتاژکاری حرکت‬ ‫کرده‌اند‬ ‫محم�د عزیزی‪ ،‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسلامی‪ :‬روندی که در صنعت خودرو کش��ور ما وجود دارد اش��تباه است‬ ‫و متاس��فانه خودروسازان بیشتر به سمت مونتاژکاری در این صنعت حرکت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در این زمینه باید گفت حدود ‪ ۲۰‬س��ال است که خودروهای تولید‬ ‫ش��ده داخل کش��ور بدون تغییر خاصی در حال تولید و عرضه هستند و این‬ ‫موضوع در حالی اس��ت که دولت همواره با تعرف��ه واردات از صنعت خودرو‬ ‫حمایت کرده اس��ت‪ .‬حال این پرسش پیش می‌آید که چرا در صنعت خودرو‬ ‫پیش��رفت چش��مگیری نداریم‪ ،‬به طوری که خودمان توان طراحی پلتفرم و‬ ‫خودرو را پیدا کنیم و به معنی واقعی مش��کل اصلی صنعت خودرو کشور ما‬ ‫چیس��ت؟ در پاسخ باید گفت خودروسازان نمی‌توانند در جهت بهبود شرایط‬ ‫موجود اقدامی انجام دهند زیرا تا زمانی که دو خودروساز بزرگ کشور با این‬ ‫حجم از کارکنان اضافی و بدهکاری به کار ادامه دهند شرایط همین است‪ ،‬به‬ ‫طوری‌که مشاهده می‌کنیم هیچ یک از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان‬ ‫سودآور نیستند‪ .‬خودروسازان با شرایط موجود از ترس تعدیل نیرو و بیکاری‬ ‫کارگران و بدتر ش��دن ش��رایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند‪ ،‬به طوری‌که‬ ‫درحال‌حاضر حدود ‪ ۴۵‬هزار نفر در یکی از خودروس��ازی‌ها کار می‌کنند که‬ ‫تعداد زیادی از آنها مازاد هس��تند‪ .‬در این بین برای بهبود وضعیت باید توان‬ ‫رقابتی خودروسازان افزایش یابد‪ .‬پس از مطرح شدن شعار سال‪ ،‬در حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی بس��یاری از ذهن‌ها به این س��مت حرکت کرد که باید جلوی‬ ‫واردات خودرو به کش��ور گرفته ش��ود‪ ،‬در حالی‌که این طرز فکر اشتباه است‬ ‫و نمی‌توان درهای کشور را به روی تجارت جهانی بست؛ بلکه باید با واردات‬ ‫خودروهای خارجی امکان رقابت را ب��رای خودروهای داخلی فراهم کرد‪ .‬در‬ ‫س��خنان رهبر معظم انقالب چند نکته کلیدی وجود داشت؛ اول کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده کاال و دوم افزایش کیفیت؛ نه اینکه مرزها بسته شود و هر کاالی‬ ‫بی‌کیفیت تولید داخل را با زور به مردم تحمیل کرد‪ .‬مردم زمانی برای خرید‬ ‫کاالی ایرانی هزینه می‌کنند که کاالیی کیفیت خوب و نرخ مناس��ب داشته‬ ‫باشد؛ حتی در ش��رایط برابر با کاالی خارجی مردم حاضرند برای حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی پول بیشتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!