صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۱۶

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 16

هفته نامه روزگار خودرو شماره 16

‫‌شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سهم ما از آینده‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫پای قطعه‌سازنماها‬ ‫در واردات قطعه‬ ‫ورود تحقیق و توسعه‬ ‫به صنعت موتورسیکلت‬ ‫طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫بررسي چرايي کاهش نيافتن تعرفه واردات خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫جان مردم‪ ،‬تعرفه باال برنمي‌تابد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قوانین حمایت از همکاری‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫منتفی شدن برگزاری‬ ‫نمایشگاه خودرو‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫سایپا به‌دنبال‬ ‫توسعه همکاری‬ ‫علمی با مراکز‬ ‫دانشگاهی است‬ ‫با خروج امریکا‬ ‫از برجام‬ ‫قرار نیست ایران‬ ‫عزا بگیرد‬ ‫در حالي که يک فوريت طرح س��اماندهي واردات خودرو در مجلس به تصويب رس��يده و‬ ‫اين طرح در نوبت بررس��ي نمايندگان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬برخي خبرها از فشار به نمايندگان‬ ‫و جلوگي��ري از ورود آنه��ا به موضوع تعرفه‌ه��اي واردات خودرو حکاي��ت دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬اوايل ارديبهشت سال جاری ‪۲۱۷‬نماينده مجلس با امضاي طرح «تعيين ضوابط‬ ‫حقوق ورودي خودروهاي س��واري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» این طرح را در جلسه‬ ‫علني مجلس ش��وراي اسالمي به جريان انداختند‪ .‬طرحي که پس از صحبت‌هاي موافقان و‬ ‫مخالفان‪ ،‬يک فوريت آن به تصويب وکالي ملت رسيد و در نوبت بررسي قرار گرفت‪ .‬تصويب‬ ‫يک فوريت طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس به اين معناست که اين طرح بايد در نهایت‬ ‫تا ‪۴۰‬روز آينده‪ ،‬در صحن علني مجلس شوراي اسالمي به راي گذاشته شود‪.‬‬ ‫شهرداری عوارض خودروها را‬ ‫کجا هزینه می‌کند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫یکی از محل‌های درآمدی شهرداری‪ ،‬عوارضی است که از مردم به دالیل مختلف‬ ‫گرفته می‌شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬صاحبان خودرو از جمله قشرهایی هستند که ملزم به‬ ‫پرداخت عوارض خودرو شده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از پرسش‌هایی که در این بحث مطرح می‌شود و همواره مورد پرسش بوده‬ ‫به این ش��رح اس��ت که عوارض خودرو باید صرف چه اموری شود؟ و آیا برای امور‬ ‫مربوط هزینه می‌شود؟ برخی از کارشناسان شهری معتقدند این عوارض در محل‬ ‫خود هزینه نش��ده و بیشتر صرف بخش‌های نمایش��ی در امر تبلیغات شهرداری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عواقبی که گرانی دوباره خودروهای داخلی به‌دنبال خواهد داشت‬ ‫‪10‬‬ ‫‌گیری نرخ‌را باال نبری‬ ‫چند می‬ ‫‪10‬‬ ‫مرسدس بنز‬ ‫برای کم‌درآمدها‬ ‫‪10‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم ما از آینده صنعت خودرو‬ ‫ضرورت اصالح قانون شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬نابسامانی‌های‬ ‫بازار خودرو و افزای��ش ‪ 10‬میلیون تومانی قیمت انواع خودروها‬ ‫از س��وی ایران‌خودرو و س��ایپا و س��ایر ش��رکت‌های خودروساز‬ ‫ایجاب می‌کند قانون ش��ورای رقابت اصالح ش��ود تا این ش��ورا‬ ‫بتواند به مس��ئله قیمت‌گ��ذاری خودروهای ب��االی ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان ورود کند‪ .‬به گزارش ایس��نا؛ س��ید مهدی مقدسی افزود‪:‬‬ ‫س��قف اختیار ش��ورای رقابت ب��رای تعیین قیم��ت ‪ 45‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت یعنی ای��ن ش��ورا ب��رای خودروهایی ک��ه بیش‬ ‫از ‪ 45‬میلی��ون توم��ان قیم��ت دارد نمی‌تواند سیاس��ت‌گذاری‬ ‫کن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه نماین��ده م��ردم اراک در مجل��س حمایت از‬ ‫خودروسازان از طریق گران کردن قیمتها بدترین نوع حمایت از‬ ‫صنایع خودروسازی است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬حمایت از صنایع داخلی باید انجام ش��ود اما نه به‬ ‫شکلی که خودروسازان به جای کاهش قیمت و افزایش کیفیت‬ ‫با گران کردن انواع خودرو زمینه تداوم انحصار در بازار خودرویی‬ ‫کش��ور را به وجود آورند‪ .‬با این شیوه از حمایت با صنعت خودرو‬ ‫و خودروسازان مخالف هستم‪.‬‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫‪ ۳‬محصول سایت تبریز ایران‌خودرو ‪ ۳‬ستاره می‌شوند‬ ‫سایپا به‌دنبال توسعه همکاری علمی با مراکز دانشگاهی است‬ ‫پس از انعقاد قراردادهای خودرویی بستر برای ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت و رس��یدن به اس��تانداردهای جهانی‬ ‫فراهم شده و برنامه‌ریزی خودروسازان به این سو است‪.‬‬ ‫از این رو امید اس��ت با سختگیری‌هایی که سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد به لحاظ مولفه‌های استانداردی اعمال کرده‬ ‫صنعت خودرو را به جایگاه اصلی خود رهنمود کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ارزیابی کیفی خودروهای س��واری‬ ‫تولیدی‪ ،‬دی سال گذشته پژو ‪ ۲۰۰۸‬در باالترین سطح‬ ‫کیفی قرار گرفت؛ ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران در این گزارش خودروهای تولیدی س��اندرو‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوم��ات‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتوم��ات و پارس تندر را‬ ‫‪ ۴‬س��تاره اعالم ک��رد‪ .‬همچنین تن��در ‪ ۹۰‬ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫ران��ا‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۶‬دناپالس‪ ،‬برلیان��س ‪ H ۲۳۰‬و پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫صندوق‌دار نیز ‪ ۳‬س��تاره ش��دند‪ .‬ضمن آنک��ه در گروه‬ ‫خودروهای با سطح قیمتی باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫پژو ‪ ،۲۰۰۸‬نیومزدا ‪ ۳‬و س��وگیتی گران‌ویتارا ‪ ۴‬ستاره از‬ ‫‪ ۵‬ستاره کیفی را کسب کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارتق��ای کیف��ی و رس��یدن ب��ه س��طوح‬ ‫اس��تانداردهای جهانی برای جذب ستاره‌های بیشتر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز ادامه دارد و س��ایت‌ها و پایگاه‌های فعال‬ ‫خودروسازان ضمن افزایش تیراژها گویای ارتقای کیفی‬ ‫محصول هستند‪.‬‬ ‫در ادامه حمید حاجی‌زاد منصور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایران‌خودرو تبریز از تولید انبوه ‪ ۳‬محصول سورن سال‪،‬‬ ‫سورن توربوشارژ و سمند ‪ LX‬سال در این شرکت خبر‬ ‫داد که در سال ‪ ۳ ،۹۷‬ستاره خواهند شد‪.‬‬ ‫حاجی‌زاد منصور با بیان اینکه بر اس��اس برنامه‌ریزی‬ ‫انجام‌ش��ده‪ ،‬امسال در ش��رکت ایران‌خودرو تبریز ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو تولید می‌شود‪ ،‬به ایکوپرس گفت‪ :‬این تعداد‬ ‫از طریق شبکه نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫به فروش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت ایران‌خودرو تبریز سال ‪ ۹۶‬با تعریف‬ ‫اقدام‌های پیشگیرانه و استانداردسازی فرآیندهای موثر‬ ‫بر کیفی��ت محصوالت‪ ،‬موفق به ارتق��ای رتبه کیفی ‪۲‬‬ ‫محصول س��مند و سورن از یک ستاره به ‪ ۲‬ستاره شد و‬ ‫بهبود س��طح کیفی این ‪ ۲‬محصول به ‪ ۳‬ستاره نیز جزو‬ ‫برنامه‌های سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫حاجی‌زاد منصور در زمینه برنامه صادراتی ایران‌خودرو‬ ‫تبریز اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت س��ال گذش��ته موفق به‬ ‫صادرات ‪ ۴۸۰‬س��مند به کش��ور عراق و ‪ ۹۶‬س��مند به‬ ‫شکل ‪ SKD‬به سنگال شد‪.‬‬ ‫عبداهلل توکلی‌الهیجانی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫وقت��ی صحبت از آینده صنعت خودرو می‌ش��ود به‌طور قط��ع تصویری از‬ ‫تاثی ِر انقالب چهارم صنعتی در صنعت خودرو درنظر می‌آید؛ تصویری که در‬ ‫آن خودروه��ای برقی و خودروهای خ��ودران نقش مهمی را ایفا می‌کنند‪ .‬به‬ ‫این تصوی ِر منحصر به‌فرد می‌توان تغییرات در فضای کس��ب‌وکار و حوزه‌های‬ ‫مرتب��ط با حمل‌ونقل را نیز افزود‪ .‬تغییراتی نظیر حمل‌ونقل اش��تراکی (‪car‬‬ ‫‪ )sharing‬که ب��ا اهرم‌های فناوریکی که در آینده به خودروها اضافه خواهد‬ ‫شد‪ ،‬می‌توانند به‌ش��دت فراگیر شوند و مدل‌های کسب‌وکار در حوزه خودرو‬ ‫را تغیی��ر دهند‪ .‬به طوری که دیگر خودروس��ازان‪ ،‬خودروها را به مش��تریان‬ ‫معمولی نمی‌فروش��ند بلکه عموماً ش��رکت‌های خدمات‌دهنده نو پا متکی به‬ ‫حوزه‌های نوین فناوری ارتباطات‪ ،‬در زمینه حمل‌ونقل اش��تراکی مش��تریان‬ ‫عمده خودروس��ازان خواهند بود‪ .‬گذش��ته آنکه ترکیب کنونی خودروسازان‬ ‫و تامین‌کنن��دگان بزرگ فعلی با نفوذ ش��رکت‌های نو پ��ا ولی قوی درعرصه‬ ‫فناوری ارتباطات‪ ،‬دستخوش تغییر خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر آنکه با کاهش قیمت باتری‪ ،‬روند برقی ش��دن خودروها ش��تاب‬ ‫بیشتری خواهد گرفت همچنین تمایل به افزایش میزان پیمایش بیشتر میل‬ ‫به سبک‌سازی را در مواد به‌کار رفته درخودروها افزایش خواهد داد‪ .‬از این‌رو‬ ‫اس��تفاده از بدنه با مواد مختلف (‪ )multi material‬به‌کارگیری آلومینیوم‬ ‫فوالدهای فوق مستحکم و فیبرکربن در خودرو شتاب بیشتری خواهدگرفت؛‬ ‫افزودن امکانات رفاهی و ارتباطی بیش��تر در خودرو‪ ،‬س��بب پیچیده‌تر شدن‬ ‫معماری الکتریکال خودرو خواهد ش��د و همه اینها به‌این معناست که سطح‬ ‫متوس��ط قیمت خودرو در آینده بسیار باالتر خواهد بود (پیش‌بینی‌ها حاکی‬ ‫از افزایش��ی حدود ‪ ۲۵۰۰‬دالر را برای قیمت مجموعه قطعات به‌کار رفته در‬ ‫خودرو است)‪.‬‬ ‫ام��ا آی��ا این تصویری که از آینده صنعت خودرو ترس��یم می‌ش��ود گویای‬ ‫زم��ان حکمرانی‬ ‫پیش روس��ت؟ درنظر بگیرید در‬ ‫ِ‬ ‫تم��ام آینده‌ای اس��ت که ِ‬ ‫گوشی‌های هوش��مند در دنیا‪ ،‬نوکیا محصولی ارزان‌قیمت را برای کشاورزان‬ ‫هندی طراحی کرد که نیازش��ان به گوش��ی بود که در مقاب��ل نفوذ آب (به‬ ‫س��بب کار در مزارع) زیاد باشد و شارژ آن برای مدت طوالنی پاسخ‌گو باشد‪.‬‬ ‫نوکیا مدل ‪ ۱۱۰۰‬توانست با فروش ‪ ۲۵۰‬میلیون گوشی در سرتاسر جهان به‬ ‫پرفروش‌ترین گوش��ی دنیا تبدیل شود‪ .‬این مثال و مثال‌های مشابه می‌تواند‬ ‫گویای قس��متی مهم از بازار باشد که بسیاری‪ ،‬از توجه به آن غافل می‌مانند‪.‬‬ ‫در بیش��تر اقتصادهای دنیا مالکیت خودرو زمانی ش��تاب می‌گیرد که درآمد‬ ‫سرانه به محدوده ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬هزار دالر وارد می‌شود‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه برای نخستین بار‬ ‫به این س��طح از درآمد خواهند رس��ید که تقاضای زی��ادی برای خودروهای‬ ‫کوچک‌ت��ر‪ ،‬ارزان‌تر و با هزین��ه نگهداری کمتر ایجاد خواه��د کرد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال هند در سال‌های آینده با جمعیت زیادی روبه‌رو خواهد شد که به‌دنبال‬ ‫خرید خودروهای اول‌شان هستند (‪ )Entry level‬به‌طور قطع این خودروها‬ ‫فاصله بسیاری با تصویری که ازخودروی آینده ترسیم کرده‌ایم خواهد داشت‪.‬‬ ‫به این معنا که درآمد س��رانه بسیاری از کشورها از جمله ایران اجازه نخواهد‬ ‫داد که مش��تریان فراوانی در آن بازار‪ ،‬ت��ابِ پرداختن هزینه‌های خودروهای‬ ‫آینده را داشته باشند و این نکته‌ای است که الزم است سیاست‌گذاران حوزه‬ ‫صنعت خ��ودرو در مواجهه با تصویر پرزرق و ب��رق آینده خودرو از آن غافل‬ ‫نباش��ند و مرعوب آن نشوند‪ .‬زیرا جهش فناوریکی پیش‌روی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫تمام تصویری نیست که در آینده با آن روبه‌رو خواهیم شد؛ ازاین‌رو است که‬ ‫توجه به مفاهیم مهندسی مقتصدانه (‪ )Frugal Engineering‬در راستای‬ ‫ایجاد محصولی که به اندازه کافی مناس��ب باشد و نیازهای مشتریان انبوهی‬ ‫را پاسخ گوید‪ ،‬می‌تواند دریچه‌ای امید بخش برای نقشی که می‌تواند صنعت‬ ‫خودروی ایران و زنجیره تامین مرتبط با آن ایفا کند‪ ،‬بگشاید‪.‬‬ ‫این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که بس��یاری از غو‌لهای خودروسازی جهان‬ ‫در کن��ا ِر پرده‌برداری از پیش��رفت‌های فناوریک خ��ود در مرزهای دانش به‬ ‫محصوالتی که بر پایه مهندسی مقتصدانه و مبتنی بر نیاز بازارهایی با درآمد‬ ‫کمتر طراحی و توس��عه یافته‌اند‪ ،‬می‌بالن��د و آن را به عنوان برگ برنده خود‬ ‫در بازاره��ای نو ظه��ور تلقی می‌کنند‪ .‬در ادامه باید گفت طراحی و توس��عه‬ ‫یکی از ارزان‌ترین محصوالت ش��رکت رنو– نیسان در هند و بر پایه راه‌حل‌ها‬ ‫و روش‌های مهندس��ان هندی در حل مس��ئله‪ ،‬نمونه‌ای ب��ارز از تفکر برپایه‬ ‫ای��ن پارادایم اس��ت‪ .‬بنابراین اگرچه ایجاد آمادگی ب��رای مواجهه با تحوالت‬ ‫پیش‌روی این مهم در صنعت خودرو کشورمان ضروری است اما مهم‌تر از آن‬ ‫در پیش گرفتن اس��تراتژی متناسب با توانمندی خودروساز و زنجیره تامین‬ ‫داخلی برای بهره‌گیری از فرصت‌هایی اس��ت ک��ه در آینده برای بازارهایی با‬ ‫مش��تریان کم‌درآمدتر در کشورمان و بازارهای نو ظهور در کشورهای درحال‬ ‫توسعه می‌تواند نصیب‌مان کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منتفی شدن برگزاری نمایشگاه خودرو‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران از منتفی ش��دن برگزاری نمایشگاه خودرو در‬ ‫سایت تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز؛ محسن هاشمی‪ ،‬رئیس شورای شهر تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه خودرو که قرار بود در مجموعه نمایش��گاه بین‌المللی سئول‬ ‫برگزار شود‪ ،‬منتفی شد‪.‬‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو قرار بود از ‪ ۲۹‬اردیبهشت تا ‪ ۳‬خرداد‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران برگزار ش��ود‪ .‬این رویداد که‬ ‫پیش از این تمام جزییات آن از جمله سالن‌های تحت پوشش مشخص شده‬ ‫بود‪ ،‬مهم‌ترین رویداد خودرویی سال به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫مقدسی برای به صرفه شدن تولید خودرو در کشور راهکارهایی‬ ‫را پیش��نهاد داد؛ ابت��دا اینک��ه صنای��ع خودروس��ازی با اصالح‬ ‫س��اختارهای مالی و اداری باید هزینه‌های س��ربار تولید خودرو‬ ‫را کاه��ش دهند تا با کاهش قیمت هزینه تمام ش��ده تولید هر‬ ‫دستگاه خودرو و افزایش تیراژ تولید‪ ،‬هم انگیزه مصرف‌کنندگان‬ ‫برای خرید خودروهای ایمن و با قیمت مناسب را به وجود آورند‬ ‫و ه��م قیمت محصوالت خود را افزایش ندهند‪ .‬همچنین تقویت‬ ‫بخش تحقیق و توسعه و به اجرا درآمدن قراردادهای خارجی در‬ ‫بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬س��ایپا‬ ‫همکاری‌های خود با مراکز دانشگاهی را با هدف استفاده‬ ‫از دانش بومی و خالقیت‌های پژوهشگران ایرانی توسعه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ محسن قاسم‌جهرودی در جریان‬ ‫دیدار با عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫جمعی از اس��تادان دانشگاهی‪ ،‬پژوهشگران مراکز علمی‬ ‫تحقیقات��ی و تع��دادی از دانش��جویان مقط��ع دکترای‬ ‫تخصصی اظه��ار کرد‪ :‬همکاری صنعت و دانش��گاه باید‬ ‫به س��متی برود که محص��والت صنایع کش��ور به ویژه‬ ‫خودروس��ازی با همکاری و اس��تفاده از دانش روز مراکز‬ ‫علمی و پژوهش��ی تولید ش��ود و این صنای��ع در زمینه‬ ‫طراح��ی مدل‌ه��ای مدیریتی از تجربیات دانش��گاهیان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز اس��تفاده از روش‌های نوین در حوزه‬ ‫بازاریاب��ی و امور مش��تریان با اس��تفاده از دانش روز از‬ ‫جمله اموری اس��ت که باید بیش از گذش��ته در صنایع‬ ‫خودروس��ازی مورد توجه قرار گی��رد که مجموعه گروه‬ ‫س��ایپا با درک این موضوع‪ ،‬به دنبال استقرار روش‌های‬ ‫نوین است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا این‬ ‫مجموع��ه با توجه ب��ه برنامه‌ریزی ب��رای الگوبرداری از‬ ‫دانش روز جهانی‪ ،‬همکاری با برندهای معتبر بین‌المللی‬ ‫و تالش برای طراحی و ساخت محصوالت جدید مبتنی‬ ‫بر دانش روز‪ ،‬در مس��یر تبدیل شدن به یک خودروساز‬ ‫جهان��ی گام بر م��ی‌دارد و الزمه این امر را نیز توس��عه‬ ‫همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور می‌داند‪.‬‬ ‫قاس��م‌جهرودی همچنی��ن به لزوم ه��م افزایی میان‬ ‫صنعت و دانش��گاه اش��اره کرد و گفت‪ :‬دانش��گاهیان و‬ ‫پژوهشگران مراکز پژوهشی کشور‪ ،‬مدل‌های متنوعی را‬ ‫در عرصه مدیریت و بنگاه‌داری از کش��ورهای پیشرفته‬ ‫اقتباس کرده و با بومی‌س��ازی آنها‪ ،‬مش��اوران مناسبی‬ ‫برای مدیران کش��ور هستند که سایپا به دنبال استفاده‬ ‫از این تجربیات است‪.‬‬ ‫در این دیدار همچنین برخی از اس��تادان دانشگاه‌ها‬ ‫و پژوهش��گران مراکز علمی به بی��ان دیدگاه‌های خود‬ ‫در زمین��ه همکاری با صنع��ت خ��ودرو پرداختند و با‬ ‫بازدید از خطوط تولید س��ایپا در جری��ان توانمندی‌ها‬ ‫و فعالیت‌ه��ای این مجموعه در زمینه تولید خودرو قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران‌خودرو تبریز همچنین دیگر‬ ‫برنامه صادراتی این ش��رکت در سال گذشته را صادرات‬ ‫‪ ۱۱۷‬دس��تگاه خانواده س��مند از جمله س��مند بنزینی‬ ‫ال‌ایک��س با موت��ور ای‌اف‪ ،۷‬س��مند ال‌ایکس‪ ،‬س��مند‬ ‫ای‌ال‌ایکس با موتور ای‌اف ‪ ۷‬به کش��ورهای آذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬سنگال و عراق عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ایران‌خودرو تبریز در توس��عه‬ ‫صنع��ت قطعه‌س��ازی این اس��تان بس��یار موث��ر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور کاهش هزینه‌های لجس��تیکی‬ ‫و پاس��خ‌دهی س��ریع به ایراده��ای کیفی‪ ،‬تع��دادی از‬ ‫قطعه‌س��ازان در این س��ایت تولیدی مستقر شده‌اند که‬ ‫این امر باعث افزایش و توس��عه صنع��ت در این منطقه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجی‌زاد منصور در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬ایران‌خودرو‬ ‫تبریز با تکیه بر نیروی جوان و فعال خود از آغاز تاسیس‬ ‫تاکنون توانسته اس��ت تولید بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫انواع خودرو سواری را محقق کند‪.‬‬ ‫استان آذربایجان شرقی یکی از مناطق صنعتی کشور‬ ‫اس��ت که در امر خودرو و ماشین‌سازی فعالیت گسترده‬ ‫کرده و در این راس��تا پیشینه طوالنی در کشور داشته و‬ ‫ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت خودرو دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��یوه‌نامه ارزیابی کیف��ی خودروهای‬ ‫داخلی(آدی��ت) تغییر کرده و در این‌باره س��ختگیرانه‌تر‬ ‫عمل می‌شود‪ .‬متناسب با تغییر شیوه‌نامه ارزیابی‪ ،‬نحوه‬ ‫تعیین و اعالم س��طح کیفی خودروها نیز تغییر کرده و‬ ‫به جای ارائه نمره منفی‪ ،‬خودروها س��تاره‌دار می‌ش��وند‬ ‫به‌گونه‌ای که یک ستاره‪ ،‬پایین‌ترین و ‪ ۵‬ستاره‪ ،‬باالترین‬ ‫سطح کیفی خودروها را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در روش جدی��د ارزیاب��ی کیفی خودروه��ای داخلی‪،‬‬ ‫ب��ر عیوب عملکردی خودرو نس��بت به عیوب ظاهری و‬ ‫همچنین استفاده از ش��اخص‌های کاهنده سطح کیفی‬ ‫خ��ودرو ب��رای خودروه��ای دارای عیب ایمن��ی تمرکز‬ ‫بیشتری شده است‪.‬‬ ‫استاندارد‬ ‫خدمات پس از فروش با استانداردها فاصله دارد‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬پارس‌خ��ودرو و ایرتوی��ا در زم��ره بهتری��ن‬ ‫شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش‌نیوز؛ علی‌رغ��م اینک��ه تاکنون‬ ‫تالش‌ه��ای زیادی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی‬ ‫ش��ده و صنع��ت خودرو همت خ��ود را بر آن گذاش��ته تا‬ ‫پیش��ینه مطلوبی از خود بر جای بگذارد اما هنوز پای این‬ ‫صنعت در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می‌لنگد‪.‬‬ ‫با وجود گزارش شرکت بازرسی کیفیت استاندارد مبنی بر‬ ‫روند مثبت رضایتمندی مشتری اما تا نقطه مطلوب فاصله‬ ‫زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو مجمع انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫در ای��ن باره گفت‪ :‬بر خالف تمام ارزیابی‌ها و تحت نظارت‬ ‫بودن صنعت خودرو هنوز شاهد رضایتمندی کامل در این‬ ‫صنعت به‌ویژه بخش خدمات پس از فروش وجود ندارد‪.‬‬ ‫صادق بشیری ادامه داد‪ :‬کمبود قطعه و توقف غیرمتعارف‬ ‫خودروها به‌دلیل کاهش قطعه یکی از مهم‌ترین مشکالت‬ ‫در ای��ن زمینه بوده که بحث نارضایت��ی مردم را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بش��یری تاکید کرد‪ :‬با این حال گزارش شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت استاندارد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد‬ ‫که ش��رکت ایس��اکو‪ ،‬ایرتویا و پارس‌خودرو به ترتیب رتبه‬ ‫اول تا سوم را به لحاظ ارائه بهتر خدمات پس از فروش به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با وجود گزارش‌های‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت استاندارد که حاکی از روند مثبت‬ ‫رضایتمندی مش��تری اس��ت هنوز فاصله زیادی با شرایط‬ ‫مطلوب وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬شاهد‬ ‫رش��د ‪ ۱۱‬درصدی تیراژ تولید بودی��م اما باید اعتراف کرد‬ ‫که هنوز این رش��د با کیفیت مطلوب در س��اختار و رفتار‬ ‫همسو نشده اس��ت‪ .‬بشیری افزود‪ :‬ارزیابی فوق براساس ‪۴‬‬ ‫ش��اخص تجهیزات تعمیرگاهی‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬عملکرد و‬ ‫رضایتمندی مشتری و رسیدگی به شکایات بوده است‪.‬‬ ‫قائم‌مقام خانه صنعت‌کاران ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫اعتمادسازی بیش��تر درخصوص خودروهای ساخت داخل‬ ‫باشد و خودروس��ازان باید در بحث خدمات پس از فروش‬ ‫پیشینه مطلوبی در بین مشتریان خود به جا بگذارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن امر مهم محقق نمی‌ش��ود مگر در‬ ‫پوی��ش زمان و به ش��رط رفتارهای هوش��مندانه از طرف‬ ‫ذی‌نفعان این صنعت‪.‬‬ ‫بشیری یادآور شد‪ :‬توقع این است که خودروسازان برای‬ ‫اعتب��ار این صنعت بومی در بحث نیازه��ای موجود حوزه‬ ‫خدم��ات پس از فروش‪ ،‬مدیریت خوبی داش��ته باش��ند و‬ ‫رفتاره��ای خود را با صداق��ت و واقع‌بینی همراه با کیفیت‬ ‫آمیخته کنند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫خودروهای گران خریدار ندارند‬ ‫یکی از آسیب پذیرترین بازارها که از نوسانات ارزی تاثیر‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬بازار خودرو اس��ت‪ .‬بازاری که در چند وقت اخیر‬ ‫و همزم��ان با افزای��ش نرخ دالر‪ ،‬دیگر خری��داری به خود‬ ‫ی نمایندگی‌ها و همچنین‬ ‫ندیده است و عدم عرضه از سو ‌‬ ‫خودروسازان داخلی نیز مزید بر علت شده و پای خریداران‬ ‫را از این بازار بریده است‪.‬‬ ‫ی��ک فعال ب��ازار خ��ودرو در این زمینه ب��ه عصرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون هرگونه تقاضا در بازار خودروهای داخلی‬ ‫تنها به واس��طه شرایط اقس��اطی پیش‌بینی شده از سوی‬ ‫خودروس��ازان بوده و در غیر این صورت خریداری در بازار‬ ‫وجود ندارد؛ همان گونه که این شرایط در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی دیده می‌ش��ود‪ .‬در عین حال انتظار برای مشخص‬ ‫ش��دن سرنوش��ت برجام پس از خروج امریکا نیز از دیگر‬ ‫عواملی اس��ت ک��ه در بازار خودرو تاثیرگ��ذار بوده زیرا در‬ ‫صورت فراهم بودن ش��رایط برای فروش نفت و همچنین‬ ‫مشخص شدن نحوه چگونگی تامین ارز مورد نیاز اقتصاد‪،‬‬ ‫می‌توان به آینده‌ای بهتر امیدوار بود بر این اس��اس انتظار‬ ‫برای مشخص ش��دن این وضعیت نیز یکی از دالیل رکود‬ ‫اقتصاد به ش��مار می‌رود‪ .‬از این رو به نظر می‌رس��د روند‬ ‫فعلی رکود و خواب فعل��ی در بازار خودرو همچنان تداوم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کاظم محمدی‌نیکخ��واه ادامه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی‬ ‫اخ��ذ تصمیم‌هایی همچون جایگزینی ی��ورو به جای دالر‬ ‫در مبادالت اقتصادی هیچ تاثیری برجای نخواهد گذاشت‬ ‫زیرا محاسبات همانند گذشته انجام می‌شود و تغییر ارزها‬ ‫نیز کمکی به روند موجود نخواهد کرد اما اگر دالر ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومانی مبنا‪ ،‬پایه و اس��اس محاسبات باشد در این‬ ‫شرایط می‌توان شاهد تغییراتی بود‪ .‬بنابراین در خریدهای‬ ‫پیله‌وری که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دستگاه خودرو وارد مرزهای کشور‬ ‫می‌شود‪ ،‬محاسبات گمرک باید بر پایه دالر ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی انجام ش��ود در غیر این صورت جابه‌جایی ارزها نیز‬ ‫تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدی‌نیکخواه تصریح کرد‪ :‬اما آن چه از بازار خودرو و‬ ‫وضعیت آن در آینده پیش‌بینی می‌شود‪ ،‬ثبات در وضعیت‬ ‫فعلی بازار خواهد بود چرا که نقدینگی در اختیار خریداران‬ ‫نیس��ت و از آن جا که پایه و اس��اس اقتصاد بیمار است‪ ،‬تا‬ ‫بهب��ودی آن نیاز به زمان بیش��تری داریم زیرا بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد خریداران خودرو که مصرف‌کنندگان واقعی به شمار‬ ‫می‌روند در انتظار رسیدن به ثبات هستند چرا که آمادگی‬ ‫و شرایط خرید با نرخ باال را ندارند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫طراحی پلتفرم بستری برای توسعه‬ ‫بهروز مش��هدی‪ -‬عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ارتباط دانشگاه با خودروسازان یا قطعه‌سازان‪،‬‬ ‫ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ این موضوع مسئله‌ای ریشه‌دار است‬ ‫که کارشناسان زیادی درباره آن صحبت کرده‌اند‪ .‬بارها اشاره شده‬ ‫که این نیاز (ارتباط صنعت و دانش��گاه) باید به وجود‌آید تا اتفاق‬ ‫مناسبی در صنعت خودرو رخ دهد‪ .‬صنعت کشور‪ ،‬مبتنی و متکی‬ ‫بر پژوهش و توسعه نیست که به سمت مراجعی مانند دانشگاه که‬ ‫پژوهش��ی است‪ ،‬بروند‪ .‬بنیان صنعت ما بر اساس مونتاژ بنا شده و‬ ‫ب��ه طور معمول پایه خودروهای تولید داخل‪ ،‬غیربومی اس��ت و با‬ ‫تغییرات جزئی در کشور ساخته می‌شوند‪ .‬بنابراین به پژوهش‌های‬ ‫پایه‌ای نیاز است و این امر ارتباط بین صنعت و دانشگاه را ضروری‬ ‫می‌کند‪ .‬نخست الزم است طراحی خودرو در صنعت کشور محقق‬ ‫شود‪ .‬درحال‌حاضر محصولی را می‌آوریم که از فناوری داخل باالتر‬ ‫اس��ت و تا قطعه‌س��ازان و در نهایت خودروسازان با تولید این نوع‬ ‫فناوری به طور کامل آش��نا ش��وند‪ ،‬یک دهه گذشته و فناوری‌ها‬ ‫توسعه یافته و دوباره باید منتظر باشیم تا آنها فناوری جدید را در‬ ‫اختیار ما قرار دهند که این روند باید تغییر کند‪ .‬زمانی می‌توان به‬ ‫این نقطه رس��ید و فناوری بومی و داخلی داشت که فرصت کافی‬ ‫برای تحقیقات در کش��ور وجود داش��ته باشد‪ .‬غیرممکن است که‬ ‫بتوان در مدت یک تا ‪ ۲‬س��ال صاحب فناوری و دانش ش��د‪ .‬باید‬ ‫برنامه‌ای ‪ ۱۰‬ساله تدوین شود تا همکاری‌های خوبی اتفاق بیفتد‬ ‫و نتایج مطلوبی به‌دس��ت‌آید اما این مس��ئله در ظرفیت مدیران‬ ‫صنعت خودرو کش��ور وجود ندارد‪ .‬مدیرانی که قرار اس��ت ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫سال در سمتی باشند هیچگاه آینده بلندی را نمی‌بینند و در این‬ ‫مدت کوتاهی که س��مت مدیریتی دارند به دنبال این هس��تند تا‬ ‫با ش��تاب‪ ،‬محصولی را تولید و ارائه کنند که س��ابقه خوبی به جا‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گزارش هفته‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معظمی‪:‬‬ ‫با خروج امریکا از برجام‬ ‫قرار نیست ایران عزا بگیرد‬ ‫قراردادهای خودرویی ادامه دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در آغ��از ده��ه ‪ ۹۰‬تحریم‌ه��ای س��فت و س��خت‬ ‫کش��ورهای اروپایی و امریکا باعث شد تا صنعتگران‬ ‫داخل��ی وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود ش��وند‬ ‫و توانمن��دی و ظرفیت خود را مح��ک بزنند‪ .‬اگر‌چه‬ ‫صنعت خودرو و قطعه دچار وضعیت بس��یار سختی‬ ‫در امر تولید ش��د اما این تهدید باعث شد تا صنعت‬ ‫خودرو خودکفاتر از گذشته شود و با استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت‌ه��ای داخلی اجازه توق��ف تولید را ندهد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه به س��رانجام رس��یدن برجام و از س��رگیری‬ ‫مذاکرات و همکاری‌های بین‌المللی نیز‪ ،‬خودروسازان‬ ‫و قطعه‌س��ازان از فرصت به‌دس��ت آمده برای تقویت‬ ‫و روزآم��دی خ��ود اس��تفاده کردن��د و هم��کاری با‬ ‫پیش‌بینی تهدیدهای ممکن از سرگرفته شد‪ .‬این‌بار‬ ‫درگی��ر کردن منابع مالی طرف خارجی باعث ش��ده‬ ‫تا در آین��ده آنها نتوانند به راحت��ی تعهدات خود را‬ ‫به فراموشی بسپارند‪ .‬حال با رفتارهای دوگانه امریکا‬ ‫به نظر می‌رسد این‌بار صنعت خودرو با تجربه بیشتر‬ ‫دچار سختی‌های اوایل دهه ‪ ۹۰‬نشده و حرکت رو به‬ ‫جلوی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه رفتارهای دوگانه‬ ‫س هیات‌عامل س��ازمان‬ ‫منص��ور معظم��ی‪ ،‬رئی�� ‌‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره رفتار‬ ‫دوگان��ه امریکا با برج��ام و تاثیر آن ب��ر قراردادهای‬ ‫صنعت خ��ودرو گف��ت‪ :‬اقدام‌های امری��کا نمی‌تواند‬ ‫هیچ تاثیری بر قراردادهای خودرویی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫قراردادهای��ی ک��ه تا امروز بس��ته ش��ده وارد مرحله‬ ‫اجرایی شده و فعالیت‌ها نیز از سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬معتقدم اتفاق خاصی در این‌باره‬ ‫نخواه��د افتاد زیرا اگر تغییراتی در این روند رخ دهد‬ ‫این ش��رکت‌های خارجی هس��تند ک��ه فرصت‌های‬ ‫حاصل‌ش��ده خود را از دست می‌دهند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ک��ه بازار ای��ران را با تمام ظرفیت‌های آن از دس��ت‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬ضمن آنکه رفتار ما با ش��رکت‌هایی که به‬ ‫تعهدات خود عمل نکنند متفاوت از گذش��ته خواهد‬ ‫بود‪ .‬بنابراین اگر قراردادی بس��ته می‌شود شرکت‌ها‬ ‫ناگزی��ر به پایبندی تعهدات خود هس��تند و هر یک‬ ‫از طرف‌ها باید به وظایف خود درس��ت عمل کند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد که‬ ‫یکی از این راهکارها ممنوعیت واردات اس��ت؛ به این‬ ‫ترتیب آنها بازار ایران را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد قراردادهای خودروهای تجاری‬ ‫معظمی همچنین درباره مبادالت ارزی و مشکالت‬ ‫احتمال��ی پول��ی گفت‪ :‬پرس��ش این اس��ت ک��ه آیا‬ ‫امریکایی‌ها در برج��ام به تعهدات خود عمل کردند؟‬ ‫آنها در این مدت ‪ ۲‬سال اجازه ندادند بانک‌های بزرگ‬ ‫بین‌الملل��ی وارد بازار ایران ش��وند و مبادالت پولی و‬ ‫س��رمایه‌ای انجام ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با ادامه این روند‬ ‫اتف��اق خیلی خاصی در این زمین��ه رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬ممکن اس��ت مش��کالتی‬ ‫ب��ه وجود‌آید که طبیعی اس��ت ایران نی��ز برای آن‬ ‫راه��کار دارد‪ .‬رئی��س هیات‌عامل ایدرو خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪« :‬با خروج امریکا قرار نیس��ت ایران عزا بگیرد»‬ ‫و راه‌حل‌‌ه��ای دیگری در بخش‌های مختلف دارد و با‬ ‫مکانیزم خودش روند توس��عه صنعت خودرو را ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬وی درباره قرارداده��ای دیگر خودرویی در‬ ‫بخش خودروهای س��بک و س��نگین تا پایان س��ال‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬در بحث خودروهای س��واری قراردادهای‬ ‫بس��یاری بس��ته ش��ده و باید اجرای کامل آن دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬بس��یاری از مذاکرات و قراردادها نهایی شده‬ ‫و اجرایی ش��دن آنها و رس��اندن محص��والت به بازار‬ ‫از وظایف امروز اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬درحال‌حاض��ر تمرکز روی خودروهای‬ ‫تجاری و س��نگین اس��ت و ط��رح نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل که از س��وی رئیس‌جمهوری کشور تاکید‬ ‫ش��ده فرصتی طالیی بوده زیرا عمق س��اخت داخل‬ ‫قطع��ات این خودروها‪ ،‬کاه��ش آلودگی و نیز ذخیره‬ ‫سوخت و جلوگیری از خروج ارز فرصت‌های بسیاری‬ ‫برای صنعت خودرو کشور فراهم می‌کند‪ .‬او در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیشرفت‌های خوبی در این زمینه شده و‬ ‫نتایج خوبی به‌دست آمده است‪ .‬معظمی درباره ادامه‬ ‫قراردادهای خودرویی در بخش تجاری نیز اعالم کرد‪:‬‬ ‫قراردادهای دیگری تا پایان س��ال خواهیم داشت که‬ ‫در زمان خودش رسانه‌ای خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به‌شرایط قبل بازنمی‌گردیم‬ ‫همچنین در بخش دانش��گاهی‪ ،‬یکی از اس��تادان‬ ‫به تجربه صنع��ت خودرو ایران اش��اره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایران به‌شرایط قبل بازنمی‌گردد‪ .‬امیرحسن کاکایی‪،‬‬ ‫عضو هیات‌علمی دانش��گاه علم و صنع��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫تحریم‌های امریکا در گذشته حتی شامل قطعه‌سازان‬ ‫نیز شده بود زیرا آنها به درستی دریافته بودند صنعت‬ ‫خودرو صنعت��ی کلیدی برای ایران اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در گذش��ته با وج��ود تحری��م‪ ،‬ورود برخی قطعات و‬ ‫واردات خودرو بس��یار راحت ب��ود‪ .‬اما در قراردادهای‬ ‫جدی��د طرف خارج��ی دیگ��ر نمی‌تواند ب��ه راحتی‬ ‫عقب‌نش��ینی کند زیرا به لحاظ مالی درگیر همکاری‬ ‫شده و سرمایه‌گذاری کرده است‪ .‬تجربه‌های گذشته‬ ‫در قرارداده��ای جدید لحاظ ش��د؛ بنابراین مس��ائل‬ ‫گذشته به این راحتی دیگر نمی‌تواند از سوی شرکای‬ ‫بین‌المللی اتفاق بیفتد‪ .‬کاکایی در ادامه اش��اره کرد‪:‬‬ ‫همچنین برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت خودرو دیده‬ ‫ش��ده که در ‪ ۲‬سال گذش��ته باعث جهش بزرگی در‬ ‫این حوزه ش��ده است‪ .‬خودرو سازان در حال ورود به‬ ‫الیه‌ه��ای عمیق‌تر این صنعت به طور خاص توس��عه‬ ‫قطعه‌س��ازان بوده که به قراردادهای بیشتر در سطح‬ ‫بین‌الملل نیاز دارد‪ .‬مدرس دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬صنعت قطعه ب��رای همراهی با صنعت‬ ‫خ��ودرو و رس��یدن به جای��گاه ویژه نی��از به تحول‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن م��ورد صنع��ت خودرو‪ ،‬خ��ود در حال‬ ‫سرمایه‌گذاری اس��ت اما در ادامه در سطح دیگر نیاز‬ ‫اس��ت صنعت قطعه نیز متحول شود تا زمینه ارتقای‬ ‫کیف��ی فناوری به وجود آید‪ .‬او گفت‪ :‬این امر در حال‬ ‫انجام بوده و مذاکرات بسیاری شده است‪ .‬البته برخی‬ ‫از این مذاکرات در صنعت قطعه هنوز به نتایج نهایی‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در ادامه ممکن است روند‬ ‫عمق توس��عه صنعت خودرو ش��تاب کمتری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اما تولید روند خود را ادامه می‌دهد و مش��کلی‬ ‫در این زمینه به وجود نخواه��د آمد‪ .‬در قراردادهای‬ ‫جدی��د می‌توان گف��ت صنعت خودرو ب��ا تجربه‌های‬ ‫گذشته ضد ضربه‌تر شده است‪ .‬به طور قطع دیگر به‬ ‫سال‌های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬برنمی‌گردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی پلتفرم دغدغه خودروسازان‬ ‫کاکایی درباره مسئله ارز و منابع مالی در این بخش‬ ‫گفت‪ :‬امروز در داخلی‌س��ازی‌ترین خودروهای کشور‬ ‫نیز یک سلس��له م��واد اولیه وارد می‌ش��ود که به ارز‬ ‫وابس��ته اس��ت‪ .‬بنابراین در این باره نیز راه‌حل‌هایی‬ ‫وجود دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تحریم‌های س��فت و س��خت‬ ‫اوایل دهه ‪ ۹۰‬باعث تقویت قطعه‌س��ازان داخلی شده‬ ‫و صنعت خودرو توانست از آن برهه سخت عبور کند‪.‬‬ ‫همچنین مذاکرات ‪ ۲‬س��ال گذشته در زمینه ارتقای‬ ‫کیفی فناوری‌ها باعث ش��ده تا پیش��رفت‌های خوبی‬ ‫در خص��وص تولید و تامین قطعات به وجود آید‪ .‬این‬ ‫فعال دانش��گاهی اظهار ک��رد‪ :‬موقعیت امروز صنعت‬ ‫خودرو ایران متفاوت از گذش��ته اس��ت‪ .‬به طور قطع‬ ‫در این بس��تر با وجود پیشینه و تجربه‌ها راه‌حل‌های‬ ‫متفاوت و جدیدی خواهیم داشت‪ .‬کاکایی به طراحی‬ ‫خودرو و قطعات خاص در داخل اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان در حال پیگیری طراحی برخی قطعات‬ ‫خاص و به طور خاص‌تر خودرو با همکاری ش��رکای‬ ‫بین‌المللی هس��تند‪ .‬ای��ن موقعیت نیز ب��ه کمک ما‬ ‫می‌آید و نمی‌گذارد توسعه و پیشرفت صنعت خودرو‬ ‫کش��ور دچار آسیب ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز باید‬ ‫به دنبال تقویت ظرفیت‌های داخلی باشیم و حداقل‬ ‫برخوردهای بین‌المللی این اس��ت که شتاب حرکت‬ ‫جهش��ی این صنعت را کمتر کن��د‪ .‬همچنین تولید‬ ‫صنعت خودرو در ‪ ۴‬و ‪ ۵‬سال گذشته متوقف نشده و‬ ‫تجربه‌های با ارزشی حاصل شد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در قرارداده��ای جدید هدایت‌های خاصی برای تکرار‬ ‫نشدن گذشته داشتند و نکات ریزی دیده شده است‪.‬‬ ‫اما طبیعی اس��ت توس��عه این صنعت زمان‌بر بوده و‬ ‫چند س��الی زمان نیاز است تا نتایج این عمق جهش‬ ‫را در صنعت خودرو کش��ور شاهد باشیم‪ .‬کاکایی در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬اگر تحریم‌ها به وضعیت س��ال‌های ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬نی��ز برگردد صنعت خ��ودرو قدرتمندتر بوده و‬ ‫مشکلی در این باره نخواهیم داشت زیرا تا حد زیادی‬ ‫برنامه‌ها از پیش دیده شده است‪.‬‬ ‫معاینه فنی‬ ‫مجلس‬ ‫ایستگاه‌های سیار معاینه فنی دو برابر شد‬ ‫قوانین حمایت از همکاری صنعت و دانشگاه‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��طح مراجعه متقاضیان بیشتر از حد‬ ‫معمول باشد ‪ ۳‬ایستگاه سیار معاینه فنی را مستقر‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سید نواب حس��ینی‌منش با اش��اره به اینکه بر‬ ‫اس��اس افزایش متقاضیان ‪ ۳‬ایستگاه سیار معاینه‬ ‫فنی در دس��تورکار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف این‬ ‫بود که ایستگاه‌های ثابت معاینه فنی گسترش پیدا‬ ‫کند اما بخش خصوصی تمایلی نشان نداده و هنوز‬ ‫اندر خم یک کوچه هستیم‪.‬‬ ‫حسینی‌منش افزود‪ :‬دلیل اینکه شهرداری تهران‬ ‫دس��ت به ابتکار برای ایجاد ایس��تگاه‌های سیار زد‬ ‫ای��ن بود ک��ه می‌توان در فضاهایی ب��ا مقیاس کم‬ ‫نهایت اس��تفاده را برده و همچنی��ن از ازدحام در‬ ‫مراکز معاینه فنی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نرخ معاینه فنی برتر با معاینه‬ ‫فنی عادی یکس��ان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ معاینه فنی‬ ‫‪ ۲۲‬هزار تومان اس��ت و روزانه ‪ ۶۵۰۰‬معاینه فنی‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬همچنین هر خودرویی که معاینه‬ ‫فنی برتر را بگذراند‪ ،‬ش��امل تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫یا ‪ ۷۲۰۰‬تومانی در عوارض طرح جدید می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ مدیرعامل ستاد‬ ‫معاین��ه فنی ش��هرداری تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫بیشترین مردودی خودورها در معاینه فنی مربوط‬ ‫به س��طح آالیندگی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪۴۰ :‬‬ ‫درصد مردودی‌ها ش��امل ‪ ۲۵‬درص��د آالیندگی و‬ ‫‪۱۵‬درصد دیگر نقص فنی است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در معاینه فنی برت��ر نوع ‪ ۱‬میزان ‪co‬‬ ‫از ‪5/2‬ب��ه ‪ ۷‬ده��م کاهش یافته اس��ت و داش��تن‬ ‫معاینه فنی معتبر یا همان معاینه فنی نوع ‪ ۲‬برای‬ ‫محدوده ‪ LEZ‬کفایت می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد مرک��زی معاینه فن��ی تهران‬ ‫ی عال��ی ترافیک و‬ ‫با اش��اره به اینکه هدف ش��ورا ‌‬ ‫ش��هرداری ته��ران این اس��ت که مح��دوده طرح‬ ‫ترافی��ک به مح��دوده پاک تبدیل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این رو معاینه فنی موتورسیکلت‌ها و الزام نوع یک‬ ‫معاینه فنی ب��رای خودروهای دارای طرح ترافیک‬ ‫در دستورکار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬با مصوبه جدید وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫تمام متقاضیانی که در طرح ترافیک س��الیانه ‪۹۷‬‬ ‫ثب��ت نام کرده‌ان��د‪ ،‬عالوه بر داش��تن معاینه فنی‬ ‫معتبر باید دوباره ب��ه مراکز معاینه فنی مراجعه و‬ ‫معاینه فنی برتر را اخذ کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی‌منش گفت‪ :‬هم��کاران معاینه فنی در‬ ‫تمامی مراکز توجیه هس��تند و متقاضیان دریافت‬ ‫آرم ط��رح ترافیک می‌توانند ب��ا مراجعه به مراکز‬ ‫معاینه فنی و پرداخت نیمی از هزینه معاینه فنی‪،‬‬ ‫دوباره مورد سنجش دور موتور باال قرار گیرند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬مجلس از توس��عه همکاری خودروسازان با‬ ‫نهادهای علمی و پژوهشی حمایت کرده و به دنبال‬ ‫وضع مشوق‌های الزم در این باره است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ عضو هیات رئیسه مجلس‬ ‫و جمعی از استادان دانشگاهی‪ ،‬پژوهشگران مراکز‬ ‫علم��ی تحقیقاتی و تعدادی از دانش��جویان مقطع‬ ‫دکت��رای تخصص��ی با حضور در ش��رکت س��ایپا‪،‬‬ ‫ضمن بازدید از خطوط تولید و توانمندی‌های این‬ ‫شرکت‪ ،‬با مدیرعامل و جمعی از معاونان این گروه‬ ‫دیدار کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار بهروز نعمتی‪ ،‬نماینده مردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمش��هر و عضو هیأت‌رئیسه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬ارتباط بین‬ ‫صنعت و دانش��گاه از جمله راهکارهایی اس��ت که‬ ‫می‌تواند زمینه توس��عه و اعتالی صنعت کش��ور و‬ ‫همچنین توسعه کسب و کار را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که مجلس شورای اسالمی‬ ‫به دنبال تسهیل ارتباط مراکز دانشگاهی با صنایع‬ ‫خودروسازی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه به دنبال‬ ‫جاری‌س��ازی مش��وق‌های متنوع در کنار تصویب‬ ‫قوانی��ن حمایتی هس��تیم و در صورتی که بتوانیم‬ ‫اه��داف خود را محقق کنیم ش��اهد رش��د صنایع‬ ‫خودروسازی کشور خواهیم بود‪.‬نعمتی با بیان این‬ ‫مطلب که اس��تفاده از ظرفیت‌های داخلی یکی از‬ ‫راهکارهای مقابله با وابس��تگی و فراز و نشیب‌های‬ ‫سیاسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در عرصه بهره‌برداری از‬ ‫دانش بومی و تجربیات دانش��گاهیان کشور موفق‬ ‫باش��یم‪ ،‬می‌توانیم از آس��یب دیدن صنایع خود به‬ ‫دلی��ل چالش‌ه��ای بین‌المللی جلوگی��ری کرده و‬ ‫بنیان‌های این صنعت را مستحکم کنیم ‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تحقیق‌و‌توسعه الفبای تولید‬ ‫ابوالفض�ل خلخالی‪ -‬عض�و هیات‌علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنع�ت‪ :‬در دنیای امروز مراکز علمی بخش��ی از تولید ب ‌ه ش��مار‬ ‫می‌رون��د که کمک بس��یاری به توس��عه و پیش��رفت‌های فناوری‬ ‫می‌کنند‪ .‬این قابلیت نیز در ایران از سوی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها‬ ‫ب��رای صنعتگران حوزه‌های مختلف فراهم اس��ت ب�� ‌ه طور نمونه‪،‬‬ ‫پژوهشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت قابلیت دارد‬ ‫قو‌توسعه‬ ‫تا اگر قطعه‌ساز و واحد تولیدی امکان یا زیرساخت تحقی ‌‬ ‫ندارد ب ‌ه ش��کل پروژه کار را پس از تعریف به سرانجام برساند‪ .‬این‬ ‫پژوهشکده محاسبات و تحلیل‌های موردنیاز را انجام داده و سپس‬ ‫نتایج و داده‌ها را به این واحدهای صنعتی منتقل می‌کند‪ .‬اما بهتر‬ ‫اس��ت مراکز اولیه‌ای در خود مجموعه‌ها وجود داش��ته باشد و اگر‬ ‫این کار در خود مراکز داخلی تعریف ش��ود یک مجموعه خارج از‬ ‫مجموعه تولیدی نیز می‌تواند کار را انجام دهد‪ .‬ایده‌آل‌ترین ش��یوه‬ ‫صنعتی‪ -‬تولیدی خود مجهز به یک مرکز‬ ‫‌‌‬ ‫این اس��ت که هر واحد‬ ‫قو‌توسعه امروز حلقه‬ ‫تحقیق‌وتوس��عه فعال و کارآمد باش��د‪ .‬تحقی ‌‬ ‫گمش��ده صنعت خودرو کشور اس��ت در حالی‌که ایران در صنایع‬ ‫نانو‪ ،‬موشک‪ ،‬پزشکی و‪ ...‬ب ‌ه دلیل اهمیت دادن به این مسئله مهم‬ ‫(‌‪ )R&D‬پیشرفت‌های خوبی داش��ته اما برای صنعت خودرو این‬ ‫اتفاق هنوز رخ نداده اس��ت‪ .‬این ضرورت برای رس��یدن به توسعه‬ ‫م��ورد انتظار در اولویت ق��رار دارد و بای��د دو طرف‌(صنعتگران و‬ ‫کارشناس��ان بخش‌های علمی و پژوهشی) به آن توجه ویژه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در سال‌هایی که خودروسازان درآمدهای مطلوبی از تولید‬ ‫خود داشتند به این مس��ئله مهم اهمیت الزم را ندادند و وضعیت‬ ‫امروز نتیجه سیاس��ت‌گذاری‌های گذشته است‪ .‬ب ‌ه نظر می‌رسد با‬ ‫ارتباط��ات بین‌المللی که دوباره ش��کل گرفته این ضرورت در بین‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌س��ازان به‌وجود آمده و بای��د دید در آینده‬ ‫حرکت‌ها به این سوی تا چه اندازه جدی خواهد بود‪.‬‬ ‫ماموت و عقاب‌افشان با اسکانیا توافق‌نامه امضا کردند‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل تجاری‌ها نو و نوار می‌شود‬ ‫در مراسمی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) ‪ ۲‬شرکت ایرانی ماموت و عقاب‌افشان با‬ ‫همتای اروپایی خود (اسکانیا) توافقنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫در این آیین که ب��ا حضور منصور معظمی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و پیتر‬ ‫ش��وبلوم‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل شرکت اسکانیا برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬به تولید و داخلی‌سازی قطعات اصلی از جمله‬ ‫موتور‪ ،‬گیربکس و شاس��ی تجاری‌ها در کشور اشاره‬ ‫ش��د که بر اس��اس تاکید رئیس‌جمهوری در راستای‬ ‫نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ازی ن�اوگان حمل‌ونق�ل ضرورت‬ ‫امروز‬ ‫منص��ور معظم��ی‪ ،‬رئیس هی��ات عامل س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در ابتدای این‬ ‫نشست دو جانبه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬ایش��ان طرح��ی را مبنی بر نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل خودروهای س��نگین کشور اعالم کرد زیرا‬ ‫امروز تعداد قابل توجهی از ترددهای کش��ور مربوط‬ ‫به خودروهای سنگین است‪ .‬این امر عالوه بر مصرف‬ ‫باالی س��وخت باعث آالیندگی بس��یار محیط‌زیست‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن‌رو ب��ا توجه به‬ ‫مشکالت آلودگی هوای کش��ور و ظهور فناوری‌های‬ ‫نو در صنعت خ��ودرو و همچنین از آنجایی که یکی‬ ‫از وظایف دولت فراهم کردن ش��رایط مناس��ب برای‬ ‫زندگی بهتر شهروندان است‪ ،‬این امر مهم در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین تصمیم گرفته ش��د‬ ‫‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬وس��یله نقلیه سنگین دربازه زمانی‬ ‫‪ ۳‬ساله جایگزین خودروهای فرسوده و آالینده شوند‪.‬‬ ‫معظمی به صرفه‌جویی انرژی در این بستر پرداخت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬به طور متوسط ‪ ۱۳‬میلیون لیتر سوخت در‬ ‫روز ذخیره شده و به عبارتی ساالنه حدود ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫لیتر س��وخت در س��ال ذخیره می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایدرو درب��اره منابع مالی این پروژه توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫این طرح از محل صرفه‌جویی انرژی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی قوای محرکه‬ ‫معظمی در ادامه به هدف دوم این پروژه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬یکی دیگر از اهداف این کار‪ ،‬توس��عه صنعت‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور است و فرصتی نو بوده که در چند‬ ‫ل گذشته کمتر به آن توجه شده است‪ .‬وی درباره‬ ‫سا ‌‬ ‫هدف سوم نیز گفت‪ :‬این پروژه کمک می‌کند به طور‬ ‫کلی صنعت خودرو کشور توسعه یابد زیرا ظرفیت‌های‬ ‫مناس��بی در کشور فراهم است که به دالیل متعددی‬ ‫در س��ال‌های گذشته به آنها توجه الزم انجام نشده و‬ ‫این پروژه ظرفیت‌های بالقوه کش��ور را بالفعل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه‬ ‫از داخلی‌س��ازی ای��ن خودروها گفت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫سال‌هاس��ت تولیدکنن��ده خودرو به ش��مار می‌رویم‬ ‫اما همچنان بخش��ی از قطعات م��ورد نیاز را از خارج‬ ‫تامی��ن می‌کنیم‪ .‬از این رو یک��ی از اهداف این طرح‪،‬‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات اصلی مانند موت��ور‪ ،‬گیربکس‬ ‫و شاس��ی است که خودروس��ازان باید این مهم را به‬ ‫وسیله مش��ارکت با همتایان بین‌المللی خود به انجام‬ ‫برسانند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه برخی خودروسازان‬ ‫فعال‌تر عمل کرده و امروز به جمع‌بندی‌های خوبی با‬ ‫شریکان خود دست یافته‌اند‪ .‬رئیس هیات عامل ایدرو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این ط��رح یکی از بزرگتری��ن پروژه‌های‬ ‫صنعت خودرو است که پس از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫در حال اجرایی شدن است‪ .‬در مرحله نخست‪ ،‬بخشی‬ ‫از حجم ‪ ۱۱‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری الزم به وسیله‬ ‫صندوق توس��عه و بخش��ی دیگر از طری��ق فاینانس‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬معظمی تاکید کرد‪ :‬امروز ش��اهد‬ ‫تفاهمنام��ه منجر به قرارداد بین دو ش��رکت ماموت‬ ‫و عقاب‌افش��ان با شرکت اسکانیا هستیم‪ .‬این شرکت‬ ‫خودروساز اروپایی سال‌ها با کشور ما همکاری مستمر‬ ‫داشته است و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همیشه‬ ‫از ش��ریکانی ک��ه در موقعیت‌ه��ای مختلف همکاری‌‬ ‫خ��ود را ادام��ه داده‌اند‪ ،‬اس��تفاده می‌کن��د‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫س��اخت داخلی قطعات‪ ،‬یکی از نکته‌های بسیار مهم‬ ‫این توافقنامه به ش��مار می‌رود که با س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��رکت اس��کانیا و ط��رف ایرانی انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل ایدرو از زمینه اش��تغال این طرح‬ ‫گف��ت و بیان ک��رد‪ :‬ضمن س��رمایه‌گذاری دو جانبه‪،‬‬ ‫زمینه اش��تغال بیشتر در کش��ور نیز به وجود خواهد‬ ‫آمد و می‌توان در زمین��ه بیکاری نیز گام‌های بلندی‬ ‫برداش��ت‪ .‬معظمی درباره تیراژ خودروهای پیش‌بینی‬ ‫ش��ده در این توافقنامه نیز گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت‪،‬‬ ‫برنامه این ش��رکت‌ها تولید ‪ ۴۵‬هزار خودرو س��نگین‬ ‫اس��ت که میزان س��رمایه‌گذاری آن ‪ ۵۰‬میلیون یورو‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین تامین منابع مالی از سوی طرف‬ ‫خارج��ی صورت‌خواهد گرفت‪ ،‬ضم��ن آنکه در زمینه‬ ‫فناوری نیز شرکت سوئدی‪ ،‬برای ورود فناوری‌های نو‬ ‫در این صنعت به کشور‪ ،‬متعهد به همکاری است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت اسکانیا یکی از تولیدکنندگان‬ ‫معتب��ر خودرو در جهان به ش��مار م��ی‌رود و به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬این همکاری دس��تاورهای خوبی برای صنعت‬ ‫خودرو کشور به ارمغان می‌آورد‪ .‬معظمی در پایان نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این طرح ضم��ن جلوگیری از خروج ارز‪،‬‬ ‫زمینه اش��تغال برای جوانان کشور را فراهم می‌کند تا‬ ‫از ظرفیت‌هایی که در ایران فراهم است به نفع کشور‬ ‫بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعه�د اس�کانیا ب�رای ب�ه روزرس�انی‬ ‫قطعه‌سازان ایرانی‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت پیتر ش��وبلوم‪ ،‬قائ��م مقام‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اس��کانیا در بازارهای اس��تراتژیک‬ ‫درباره این توافقنامه گفت‪ :‬اسکانیا در بازار خودروهای‬ ‫سنگین ایران پیشینه زیادی دارد‪ .‬در سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫همکاری اس��کانیا در ایران به همراه ش��ریکان تجاری‬ ‫خود (ماموت و عقاب‌افشان) توسعه زیادی داشته است‪.‬‬ ‫ضم��ن آنکه ایران جزو ‪ ۱۰‬بازار اصلی این ش��رکت به‬ ‫شمار می‌رود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬برای داخلی‌سازی قطعات‪،‬‬ ‫تعهد س��نگینی به طرف ایران��ی داده‌ایم‪ ،‬در حالی که‬ ‫در گذش��ته نیز اقدامات موثری در زمینه بومی‌س��ازی‬ ‫قطعات خودروهای سنگین انجام شده است‪ .‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل شرکت اسکانیا اظهار کرد‪ :‬این همکاری قرار‬ ‫است در فاز گسترده‌تر ادامه پیدا کند زیرا عالقه‌مندی‬ ‫دولت ایران برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل خودروهای‬ ‫سنگین‪ ،‬روند همکاری را تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران بازار استراتژیک سوئد‬ ‫شوبلوم در ادامه‪ ،‬به استانداردهای جدید اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬چون دولت ایران در زمینه آالیندگی خودروها‬ ‫اس��تانداردهای جدیدی را مطرح کرده است‪ ،‬شرکت‬ ‫اس��کانیا نیز تصمیم دارد در ای��ن زمینه‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫ن��و طراحی کند‪ .‬او گفت‪ :‬طرح نوس��ازی تجاری‌ها در‬ ‫ی خود‬ ‫ایران باعث شد شرکت اسکانیا در ادامه همکار ‌‬ ‫در گام دوم‪ ،‬س��رمایه‌گذاری مش��ترکی ب��ا طرف‌های‬ ‫ایرانی داشته باشد‪ .‬داخلی‌سازی قطعات این خودروها‬ ‫و نیز آم��وزش تامین‌کنندگان ب��رای تولید قطعات با‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد جهانی‪ ،‬روندی زمان‌بر و طوالنی‬ ‫ب��وده و نمی‌خواهی��م در زمینه کیفی��ت محصوالت‪،‬‬ ‫اعتماد مشتریان را از دس��ت بدهیم‪ .‬بر همین اساس‬ ‫ب��ه ایدرو پیش��نهاد کردیم در ارتق��ای کیفی فناوری‬ ‫تامین‌کنندگان‪ ،‬همکاری‌های نزدیک‌تری انجام شود‪.‬‬ ‫ضمن آنکه داخلی‌س��ازی ق��وای محرکه‪ ،‬ضرورت این‬ ‫همکاری را بیشتر می‌کند‪ .‬قائم مقام مدیرعامل شرکت‬ ‫اس��کانیا تاکید کرد‪ :‬مطمئن هس��تیم طرح نوس��ازی‬ ‫ناوگان فرسوده خودروهای سنگین عالوه بر کمک به‬ ‫محیط‌زیست باعث ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در ایران‬ ‫می‌شود زیرا این پروژه در صنعت حمل‌ونقل ایران تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬استفاده از آخرین‬ ‫فناوری‌ها برای تولید موتور خودروهای تجاری‪ ،‬منجر‬ ‫به کاهش بسیار مصرف سوخت شده و به صرفه‌جویی‬ ‫انرژی کمک می‌کن��د‪ .‬درنتیجه این همکاری برای دو‬ ‫طرف برد‪-‬برد خواهد بود‪ .‬شوبلوم در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما به دنبال همکاری نزدیک و ارتباط بیشتر با شریکان‬ ‫ایرانی و نیز سازمان ایدرو هستیم زیرا بازار ایران برای‬ ‫شرکت اسکانیا استراتژیک به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫اصناف‬ ‫پای قطعه‌سازنماها در واردات قطعه‬ ‫خریداران و فروشندگان لوازم یدکی در انتظار ثبات‬ ‫زهرا حسن‌زاده‬ ‫یک کارشناس صنعت قطعه گفت‪ :‬در دولت نهم و‬ ‫دهم یک‌سری قطعه‌ساز واقعی از این صنعت حذف و‬ ‫به ازای آنها برخی قطعه‌سازنماها وارد فعالیت تولید‬ ‫ش��دند که کار آنها واردات وابس��ته به ارز بود‪ .‬بهرام‬ ‫شهریاری با بیان اینکه واردات قطعات منفصله برای‬ ‫صنعت قطعه کشور تهدید به شمار می‌رود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬نرخ باالی ارز باعث می‌ش��ود قطعه گران ش��ود‬ ‫ک��ه در پی آن قیمت خودرو افزایش می‌یابد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط طبیعی است که قدرت رقابت از خودروساز‬ ‫داخلی گرفته می‌ش��ود؛ در نتیجه‪ ،‬راه برای واردات‬ ‫خودروهای خارجی هموارتر می‌شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت قطعه با بیان اینکه این مسئله فرصتی برای‬ ‫خودروسازان خارجی است‪ ،‬گفت‪ :‬با این اتفاق عرصه‬ ‫ی تنگ شده و این موضوع‬ ‫برای خودروس��ازان داخل ‌‬ ‫ب��رای آنها تهدید خواهد بود‪ .‬این سیاس��تی بود که‬ ‫در گذش��ته اجرا می‌ش��د و اکنون باید برای جبران‬ ‫خس��ارت‌های آن برنامه‌ریزی‌های دقیقی در دستور‬ ‫کار ق��رار گی��رد‪ .‬ش��هریاری با بیان اینکه س��اخت‬ ‫داخل هم نس��بت به گذش��ته کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫دلی��ل آن را وجود اف��رادی که قطعه‌س��از نبوده‌اند‌‬ ‫و خ��ود را قطعه‌س��از معرفی کرده‌ان��د و همچنین‬ ‫وابستگی صنعتگر به مواد اولیه خارجی عنوان کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت قطعه با بی��ان اینکه اکنون‬ ‫در زمینه مواد اولیه مش��کالتی وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی اکنون در حال تهدی��د از همه طرف‬ ‫هس��تیم‪ .‬از یک سو‪ ،‬به دلیل فروش نفت و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬به دلیل مش��کالت ارزی و وابستگی به خارج‬ ‫از کش��ور قیمت‌ها در حال افزایش است‪ .‬شهریاری‬ ‫در زمین��ه میزان واردات بیان ک��رد‪ :‬آمار دقیقی در‬ ‫این باره وجود ندارد؛ از طرفی‪ ،‬بخش��ی از قطعات به‬ ‫صورت قاچاق و بخش��ی دیگر نیز از مبادی رس��می‬ ‫وارد می‌شود‪ .‬همچنین در بحث قاچاق آماری وجود‬ ‫ندارد و آمار داخلی نیز به دلیل اینکه وارد می‌ش��ود‬ ‫و روی محصول برچس��ب س��اخت ای��ران می‌خورد‬ ‫مشخص نیس��ت‪ .‬در این باره آمار در اختیار گمرک‬ ‫است که آن هم واردات رو به رشد را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واردات در نمایشگاه‌های صنعت خودرو‬ ‫خود را بیش��تر نش��ان می‌دهد‪ .‬این درحالی‌اس��ت‬ ‫که ش��رکت‌کنندگان در این نمایش��گاه‌ها‪ ،‬بازاریان‬ ‫و واردکنن��دگان ب��وده که تعداد انگشت‌ش��ماری از‬ ‫تولیدکنندگان در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫شهریاری با اش��اره به اینکه قطعه‌سازی کشور توان‬ ‫تامین قطعات خودرو را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران از گذشته‬ ‫در زمینه قطعه‌س��ازی توانمند بوده و اکنون نیز چه‬ ‫به لحاظ کمی و چ��ه از نظر کیفی می‌تواند همپای‬ ‫سایر کشورها حرکت کند؛ همچنین امکان صادرات‬ ‫ای��ن محصول وج��ود دارد‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫قطعه در زمینه واردات روزافزون قطعات منفصله نیز‬ ‫افزود‪ :‬به دلیل باند‌بازی زیادی که شاهد آن هستیم‪،‬‬ ‫این اتفاق رخ داده اس��ت‪.‬وی در توضیح بیش��تر این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬بعد از سال ‪ ۸۴- ۸۵‬با تغییر مدیران‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬فساد بسیاری دامنگیر صنعت خودرو‬ ‫شد و بسیاری از کسانی که قطعه‌ساز نبودند در این‬ ‫عرصه ظهور و شروع به فعالیت کردند‪ .‬این افراد که‬ ‫به طور معمول بازاریان و کس��به بازار بودند‪ ،‬با توجه‬ ‫به رانت‌ها و ارتباط‌هایی که داشتند محصولی را که‬ ‫در خارج از کش��ور به‌ویژه در چین تولید می‌ش��د را‬ ‫وارد و با بس��ته‌بندی ایرانی و به نام س��اخت داخل‬ ‫عرضه می‌کردند‪ .‬ش��هریاری در پای��ان با بیان اینکه‬ ‫صنع��ت خودرو از مس��یر اصلی خود منحرف ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ی��ک دوره قبل از پیروزی انقالب اس�لامی و‬ ‫ی��ک دوره بعد از آن هنگام وق��وع جنگ‌تحمیلی و‬ ‫بعد از آن در س��ال ‪ ۷۲‬که قانون خودرو در مجلس‬ ‫تصویب ش��د و این صنعت قانونمند ش��د به سمت‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات پیش رفت و در سال ‪۸۳- ۸۴‬‬ ‫نیز دوباره از مس��یر خود منحرف ش��د و به س��مت‬ ‫وابس��تگی پیش رف��ت‪ .‬اکنون خودروس��ازان بزرگ‬ ‫ایران با مونتاژ خودروها س��ود بیش��تری به دس��ت‬ ‫می‌آورند و می‌توان گفت دوباره به ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫پیش برگش��ته‌ایم‪ .‬در بحث واردات قطعات منفصله‬ ‫نظرات متفاوتی وجود دارد برخی نسبت به آن نگاه‬ ‫مثب��ت دارند و برخی خیر‪ .‬از ن��گاه موافقان این امر‬ ‫واردات حجم باالی قطعات منفصله حاکی از فعالیت‬ ‫صنعت قطعه دارد زی��را اجزای ریزتر برخی قطعات‬ ‫نهایی نیاز است که وارد شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل‬ ‫و ماشین‌آالت خودرو با اشاره به تاثیر افزایش نرخ‬ ‫ارز بر بازار لوازم یدکی اظهار کرد‪ :‬بحران ناخواسته‬ ‫افزای��ش نرخ ارز بر بازار همچنین نرخ لوازم یدکی‬ ‫بی‌تاثیر نبوده است اما درحال‌حاضر عواملی مانند‬ ‫میزان س��رمایه‪ ،‬میزان موج��ودی کاال‪ ،‬بدهی‌ها و‬ ‫کاالهای متوقف شده در گمرک از اهمیت بیشتری‬ ‫نس��بت به نرخ ارز در صنف لوازم یدکی برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬غالمرضا بخش��ی‌زاده در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر فقط فروش��ندگانی ک��ه بدهی دارند‬ ‫برای جلوگیری از برگش��ت چ��ک و رفع نیاز مالی‬ ‫اق��دام به فروش لوازم خود می‌کنن��د‪ .‬نظم بازار از‬ ‫کنترل خارج ش��ده اس��ت و بیش��تر فروشندگان‬ ‫تمایلی به فروش ندارند و در انتظار ثبات بازار دست‬ ‫نگه داشته‌اند‪ .‬وی با توجه به آخرین وضعیت بازار‬ ‫لوازم یدکی گفت‪ :‬رکود بر بازار لوازم یدکی حاکم‬ ‫اس��ت و افرادی که در شرایط فعلی کاالهای خود‬ ‫را به فروش می‌رسانند افراد ریسک‌پذیری هستند‬ ‫زی��را هر چن��د به علت اینکه پیش��تر کاال را ارزان‬ ‫خریداری کرده‌اند در این ش��رایط س��ود می‌کنند‬ ‫اما ممکن اس��ت در ادامه کاالی��ی را که خریداری‬ ‫می‌کنند با قیمت باالتر و س��ود کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و‬ ‫ماشین‌آالت خودرو در گفت‌وگو با خبرخودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال‌حاض��ر خریداران نیز فق��ط برای رفع‬ ‫نی��از‪ ،‬کاال خریداری می‌کنند چنانچه در گذش��ته‬ ‫خریداران از شهرس��تان‌ها همیش��ه در تعداد باال‬ ‫سفارش می‌دادند اما درحال‌حاضر تنها اگر مجبور‬ ‫باشند و گاهی فقط یک عدد کاال سفارش می‌دهند‬ ‫و همه منتظر ش��رایط بازار هستند‪ .‬این فعال بازار‬ ‫لوازم یدکی با اشاره به تک نرخی شدن ارز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پ��س از اقدام به موقع دول��ت‪ ،‬وضعیت بازار‬ ‫کمی آرام‌تر شده است و چنانچه بازار ارز ثبات پیدا‬ ‫کند وضعیت بازار بهتر هم خواهد شد‪.‬بخش��ی‌زاده‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬راهی که دول��ت در پیش گرفته‬ ‫اس��ت راه درس��تی اس��ت اما باید راهکاری برای‬ ‫ترخی��ص کاالهای در گمرک مان��ده ارائه دهند تا‬ ‫مشکل این دسته از افراد نیز مرتفع شود و بتوانند‬ ‫هر چه زودتر کاالهای خود را دریافت کنند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫ورود تحقیق و توسعه به صنعت موتورسیکلت‬ ‫ماش�ااهلل قاس�می‌نژاد‪ -‬ریی�س هی�ات مدی�ره انجم�ن‬ ‫تولیدکنن�دگان مجموع�ه قطعات موتورس�یکلت‪ :‬درصنعت‪،‬‬ ‫واحد تحقیق‌و‌توس��عه یکی از بخش‌های ضروری تولید اس��ت و امروز‬ ‫بسیاری از قطعه‌سازان فعال در صنعت موتورسیکلت که طرف قرارداد‬ ‫کارخانه‌های موتورسیکلت‌س��ازی نیز هس��تند مرکز تحقیق‌و توسعه‬ ‫را در واحده��ای صنعتی خود راه‌ان��دازی کرده‌اند‪ .‬در این بین اتحادیه‬ ‫برنامه‌های��ی در ای��ن زمینه تدوین کرده بود و ای��ن موضوع را پیگیری‬ ‫می‌کند‪ .‬البته درصد اس��تانداردهای اجباری قطعات موتورس��یکلت‬ ‫نس��بت به خودرو بس��یار کمتر اس��ت و به دنبال این موضوع‪ ،‬در بحث‬ ‫راه‌ان��دازی مرکز تحقیق‌و‌توس��عه تاثیر دارد‪ .‬درص��د اختصاص داده‬ ‫ق ‌و توسعه در واحدهای تولید صنعتی موتورسیکلت و‬ ‫شده برای تحقی ‌‬ ‫قطعات آن مشخص نیست و هر واحدی درصدی را به این امر اختصاص‬ ‫داده اما به طور عموم کارخانه قطعه‌سازی که دارای تنوع محصول است‬ ‫نزدیک به ‪ ۵‬درصد از فروش خود را به این امر اختصاص می‌دهد‪ .‬در این‬ ‫باره نیاز است تا تولیدکنندگان سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند تا‬ ‫بتوانند خود را با فناوری دنیا به‌روزرسانی کنند‪ .‬هر چه در بخش تحقیق‌‬ ‫و‌توس��عه فعال‌تر عمل ش��ود به همان نس��بت در امر تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت و فناوری ش��ده موفق‌تر خواهیم بود‪.‬صنعت موتورس��یکلت‬ ‫هنوز به معنای واقعی به س��وی داخلی‌س��ازی قطعات حرکت نکرده و‬ ‫الزم اس��ت تولیدکنندگان برای حمایت از ظرفیت‌های موجود داخلی‬ ‫ت کمکی به‬ ‫به این سو حرکت کنند‪ .‬همچنین واردات انواع موتورسیکل ‌‬ ‫پیشرفت و توسعه نمی‌کند بلکه مشکالت بسیاری را برای مصرف‌کننده‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬بارها عنوان ش��ده حرکت تنوع موتورس��یکلت برعکس‬ ‫داخلی‌س��ازی است و به کما رفتن این امر باعث ضعف در خدمات پس‬ ‫از فروش قطعات آن خواهد ش��د؛ امری که امروز در بازار موتورسیکلت‬ ‫ش��اهد آن هستیم‪ .‬در این فرایند مصرف‌کننده است که متضرر شده و‬ ‫اعتماد خود را نسبت به صنعت موتورسیکلت از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو ساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش از سایت‌های فعال خودروسازی کشور‬ ‫ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها به استان مرکزی رسیدند‬ ‫راه‌اندازی سایت از سوی خودروسازان در استان‌هایی‬ ‫که به لحاظ زیرس��اختی آمادگی بیشتری دارند یکی‬ ‫از بسترهای اشتغالزایی برای جوانان جویای کار است‪.‬‬ ‫ش��اید در کوتاه‌مدت سود زیادی نصیب خودروسازان‬ ‫نش��ود اما به طور قطع با برنامه‌ریزی و توانمند کردن‬ ‫خ��ط تولید از نظر فناوری‪ ،‬در درازمدت پاس��خگوی‬ ‫این بخش از نیازهای کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫کرمانش��اه و اس��تان مرکزی از جمله اس��تان‌های‬ ‫کشور هستند که در آنها سایت‌های خودروسازی در‬ ‫کنار قطعه‌س��ازان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند‪ .‬حال‬ ‫تامین قطعات این س��ایت چند درصد اس��ت؟ برنامه‬ ‫صادرات دارند یا خیر؟ اینها موضوع‌هایی است که در‬ ‫این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش با فناوری‌های جدید‬ ‫س��ال گذش��ته گروه صنعتی ایران‌خودرو س��ایت‬ ‫خود را در اس��تان کرمانشاه با هدف تولید پژو پارس‬ ‫راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫این ام��ر در راس��تای اه��داف تعیین‌ش��ده کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور بوده و زمینه اش��تغال بس��یاری را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬بابک کریم‌خ��ان‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫قطعات خودرویی استان کرمانش��اه درباره راه‌اندازی‬ ‫این س��ایت و ورود قطعه‌سازان جدید به عرصه تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای تامین قطعات بعید اس��ت قطعه‌س��از‬ ‫جدی��د ب��ه مجموعه اضافه ش��ود زیرا روند س��اخت‬ ‫قطع��ات تا دریافت گواهی‌ه��ای الزم برای تامین در‬ ‫خطوط خودروسازی پیچیده است‪ .‬اگر قرار باشد در‬ ‫این باره کار منطقی ش��ود‪ ،‬باید قطعه‌س��ازانی که در‬ ‫داخل اس��تان فعالیت دارن��د و دارای مجوزهای الزم‬ ‫برای تولید قطعات خود هس��تند‪ ،‬قطعات را تولید و‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته اگر صنعتگران به دنبال توسعه‬ ‫فعالیت خود باش��ند‪ ،‬می‌توانند قطعات جدید را برای‬ ‫این س��ایت آم��اده کنند منوط به اینک��ه مجوزهای‬ ‫الزم را از س��اپکو مس��ئول تهی��ه و تامی��ن قطعات‬ ‫گ��روه صنعتی ایران‌خودرو دریاف��ت کنند‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬تولید از س��وی واحد‬ ‫صنعتی جدید باید با فناوری روز باش��د؛ اینکه بتواند‬ ‫محص��والت خود را با ن��رخ رقابت��ی و کیفیت مورد‬ ‫نیاز خودروس��ازی بین‌المللی تولید و تامین کند که‬ ‫ساختاری زمان‌بر است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانشاه‬ ‫درب��اره مدل‌ه��ای تولی��دی ای��ن س��ایت و تولید‬ ‫خودروه��ای مدرن‌ت��ر گف��ت‪ :‬ابتدا خ��ودرو مونتاژ‬ ‫ش��ده پژوپارس بود که به س��مند تغییر کرده است‬ ‫و اینکه خودرویی مدرن‌تر تولید شود به بازار مصرف‬ ‫و نیازمندی اس��تانی بس��تگی دارد‪ .‬ب��ه طور نمونه‪،‬‬ ‫انتخاب تولید س��مند به این دلیل بوده که در زمان‬ ‫کمت��ر به بازاره��ای هدف عرضه ش��ود؛ نزدیکی به‬ ‫لحاظ مس��احت جغرافیایی هزینه‌های حمل‌ونقل را‬ ‫کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی سایت‌های خودرویی‬ ‫کریم‌خان درباره تولی��د و تامین قطعات مورد نیاز‬ ‫ای��ن خودرو گفت‪ :‬درصد کم��ی از قطعات در داخل‬ ‫اس��تان تامی��ن می‌ش��ود و قطعاتی مانن��د بخاری‪،‬‬ ‫صندلی‪ ،‬س��پر و‪ ...‬که حجیم و بزرگ هستند نیز قرار‬ ‫اس��ت به این فهرست اضافه ش��ود‪ .‬این امر بیشتر در‬ ‫راس��تای اشتغالزایی است‪ .‬وی درباره تولید مدل‌های‬ ‫جدیدت��ر گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر خودروه��ای جدید‬ ‫محصوالتی است که در داخل به خودکفایی مناسبی‬ ‫نرس��یده و قرار اس��ت به‌تدریج درصد داخلی‌س��ازی‬ ‫قطعات آنها افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانشاه‬ ‫درباره سیاس��ت راه‌اندازی این س��ایت در کرمانش��اه‬ ‫به گردش کاری اس��تان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ضمن‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬تحولی در بخش صنعتی استان و گردش‬ ‫کاری آن به وجود آورده که برای این اس��تان بس��یار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ممکن اس��ت‬ ‫صادرات از این اس��تان اتفاق بیفتد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بتوان‬ ‫محصولی با نرخ مناس��ب و قاب��ل رقابت عرضه کرد‪،‬‬ ‫می‌توان موفقیت‌هایی در بازارهای فرامرزی به‌دس��ت‬ ‫آورد‪ .‬کریم‌خ��ان تحقق این امر را منوط به مس��ائل‬ ‫سیاس��ی و بخش اقتصادی دانس��ت و گفت‪ :‬فرصتی‬ ‫اس��ت که می‌تواند صنعت خودرو کشور را بسیار جلو‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروس�ازان خارج�ی وارد اس�تان‬ ‫مرکزی شدند‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی استان مرکزی نیز از راه‌اندازی خط تولید‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت خودروساز در اس��تان مرکزی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت سایت شرکت رنو در ساوه و شرکت‬ ‫میتسوبیشی در خمین راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا‬ ‫اس��تان مرکزی چنین ظرفیتی را از نظر تولید و بازار‬ ‫دراختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان مرکزی به دلیل وجود‬ ‫صنایع مختلفی که پیوسته فعالیت داشته‌اند‪ ،‬پایتخت‬ ‫صنعتی ایران شناخته می‌ش��ود‪ .‬انواع صنایع در این‬ ‫اس��تان در حال فعالیت هس��تند و هرچند مستقیم‬ ‫قطعه‌س��از نیس��تند‪ ،‬تامین‌کننده قطعات مورد نیاز‬ ‫قطعه‌س��ازان بـرای س��اخت و تکمیل قطعـه نهایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به ای��ن امر‪ ،‬هزینه حمل‌ونقل‬ ‫مجموع قطعات از قطعه کامل تا نیمه‌ساخته به سایر‬ ‫مراکز خودروسازی را در شکل کالن کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬امکانات جانبی‪ ،‬آزمایشگاه‌های متعدد و‪...‬‬ ‫در این اس��تان نهادینه ش��ده به صورت سورس‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای و «تیر ‪« ،»۱‬تیر ‪ »۲‬و «تیر ‪ »‌۳‬زنجیره‌ها‬ ‫در این اس��تان وجود دارد که می‌توانند به خودروساز‬ ‫خدمات بدهند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این ظرفیت در استان برای‬ ‫راه‌اندازی سایت‌های خودروس��ازی فراهم است‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬با توجه به این امکانات‬ ‫و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری برای توسعه قطعه‌سازی‬ ‫کش��ور راحت‌تر خواهد بود‪.‬از ای��ن رو این امر کمک‬ ‫زی��ادی به کاه��ش هزینه‌های جانبی خودروس��ازان‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری به شرط و شروط‌ها‬ ‫رعنای��ی درباره حض��ور تیرینگ‌ها در این اس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬الیه‌های مختلفی از قطعه‌س��ازی در اس��تان‬ ‫مرکزی از قطعه‌س��ازان بزرگ تا قطعه‌سازان کوچکی‬ ‫که به واحدهای صنعتی بزرگ خدمات می‌دهند و نیز‬ ‫قطعه‌سازان کوچک‌تر که آنها نیز به صنعتگران میانی‬ ‫خدمات‌دهی می‌کنند در استان مرکزی فعالیت دارند‬ ‫که می‌توانند به خودروسازان کمک بسیاری کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که قرار اس��ت از این س��ایت خودرویی نیز صادرات‬ ‫داش��ته باش��د یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در استان مرکزی‬ ‫کارخانه‌هایی هس��تند که به طور مس��تقل صادرات‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما درباره صادرات این ‪ ۲‬سایت یکی از شروط‬ ‫قراردادی صادرات بخش��ی از قطعات از این استان به‬ ‫س��ایر سایت‌های بین‌المللی رنو و میتسوبیشی است‪.‬‬ ‫در زمینه خودرو نیز بر اس��اس قراردادهای بسته‌شده‬ ‫باید تمام خودروهای خارجی که با همکاری شرکای‬ ‫بین‌المللی در کشور داخلی‌سازی می‌شوند ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از محصوالت خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارتباط س��ایت‌های راه‌اندازی‌ش��ده با‬ ‫خودروس��ازان داخلی نیز توضیح داد‪ :‬این س��ایت‌ها‬ ‫مستقیم زیر نظر خود شرکت‌های مادر و نماینده آنها‬ ‫در کش��ور فعالیت دارند‪ .‬س��رمایه‌گذاری سایت رنو و‬ ‫مدیریت آن با رنو فرانس��ه است‪ .‬درباره میتسوبیشی‬ ‫نی��ز همین‌گون��ه اس��ت و طرف ق��رارداد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫نمایندگی این خودروس��از ژاپنی در ایران اس��ت که‬ ‫نخستین‌بار فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان سال با خودروهای جدید‬ ‫رعنایی درباره زمان حضور نخستین محصوالت این‬ ‫‪ ۲‬شرکت در بازار داخل نیز گفت‪ :‬ماه‌های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۷‬محصوالت به بازار عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫او درب��اره تیراژها نیز عن��وان کرد‪ :‬رنو با ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫خودرو فعالیت خواهد داشت و میتسوبیشی نیز با ‪۵۰‬‬ ‫هزار دستگاه همکاری خود را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫رعنای��ی در پایان اظهار امیدواری کرد که ش��رایط‬ ‫سیاس��ی بر اقتصاد حاکم نش��ود تا قراردادها بتوانند‬ ‫مسیر طبیعی خود را طی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫راه‌اندازی سایت به کوشش خودروسازان بین‌المللی‬ ‫در کشور بستری برای ورود به بازارهای جهانی است‬ ‫زیرا آنها برای بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری‬ ‫خود در این همکاری‌ها بخش��ی از محصوالت را برای‬ ‫توسعه بازارهای خود در نظر می‌گیرند؛ البته این امر‬ ‫منوط به نرخ و کیفیت رقابتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایساکو‬ ‫باالترین امتیاز در نمایندگی مرکزی شماره ‪ ۲‬ایران‌خودرو کسب شد‬ ‫در ابتدای سال‪ ،‬جش��نواره خدمات نوروزی سال‬ ‫‪ ۹۷‬گ��روه صنعت��ی ایران‌خودرو در ایس��اکو برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬س��ید رضا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو به‬ ‫دس��تاوردهای این جشنواره اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس بازخوردهای رسمی نزدیک به ‪ ۳‬هزار مرکز‬ ‫در این فرآیند مش��ارکت داشتند تا خدمات‌دهی به‬ ‫بهترین ش��کل انجام شود و رضایتمندی حداکثری‬ ‫به‌دست آید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو به اضافه شدن امداد پالس به‬ ‫ن��اوگان خدمات‌دهی گروه صنعت��ی ایران‌خودرو از‬ ‫ابتدای س��ال جاری پرداخت و گفت‪ :‬برای توس��عه‬ ‫خدم��ات امدادی ب��ه مش��تریان در ح��وزه پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ ،‬ناوگان امدادپالس به مجموعه اضافه‬ ‫ش��د و نیز از نظر خدمات بالین��ی این توانایی را در‬ ‫خود ایجاد کردیم ت��ا خودروهایی که نیاز به حمل‬ ‫به مرکز برای تعمیر نداش��ته باش��ند در خود محل‬ ‫سرویس‌دهی ش��وند‪ .‬به این ترتیب بخش عظیمی‬ ‫از خدمات‌دهی توس��ط امدادگران دو منظوره ارائه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی از رشد ‪ ۲‬و ‪ ۹‬دهم درصدی افزایش ارتباطات‬ ‫مردمی با ایس��اکو خبر داد و گفت‪ :‬در واقع با اضافه‬ ‫شدن امدادپالس در وقت صرفه‌جویی شده و همین‬ ‫امر در افزایش رضایتمندی مشتریان تاثیر بسیاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایساکو مدت زمان انتظار برای خدمات‬ ‫را ‪ 24/5‬دقیقه اعالم کرد و گفت‪ :‬این زمان نس��بت‬ ‫به س��ال گذشته رشد ناچیزی داش��ت اما در حوزه‬ ‫رضایت رشد قابل توجهی اتفاق افتاد‪ .‬این امر حاکی‬ ‫از آن اس��ت که گروه صنعتی ایران‌خودرو و ایساکو‬ ‫در تدارک امکانات‪ ،‬طراحی و پایش ش��بکه امدادی‬ ‫خود اثربخ��ش بوده‌اند و این بزرگترین نتیجه برای‬ ‫تالش‌های شبانه‌روزی کارشناسان این مرکز است‪.‬‬ ‫وی همچنین اف��زود‪ :‬مدت زمان تعمیر خودروها‬ ‫حدود ‪۱۴‬درصد بهبود داشت زیرا اگر قطعات مورد‬ ‫نیاز در ش��بکه امدادی به اندازه کافی توزیع ش��ود‬ ‫این مجموعه به همراه نیروی انس��انی و کارشناسان‬ ‫ب��ه طور قطع در فرآیند پذیرش تا ترخیص مس��یر‬ ‫کوتاه‌تری را طی کرده و می‌تواند به س��رویس‌دهی‬ ‫بهتری بپردازد‪.‬‬ ‫حسینی به تاکید مدیریت ایران‌خودرو برای ایجاد‬ ‫جذابیت کاالی ایرانی پرداخت و عنوان کرد‪ :‬جذابیت‬ ‫کاالی ایران��ی زمان��ی منجر به خرید و اس��تفاده از‬ ‫سوی مردم و مشتریان می‌شود که بتوانیم در حوزه‬ ‫خدمات پس از فروش به شیوه‌های مختلف و نوین‬ ‫بهترین سرویس‌دهی را به ثبت برسانیم‪ .‬در ‪ ۷‬پایگاه‬ ‫امدادی در ‪ ۷‬منطقه کش��ور امکاناتی ایجاد شد که‬ ‫عالوه‌بر خدمات س��بک به خودروهای نیمه‌سنگین‬ ‫نیز خدمات‌دهی شود ‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گ��زارش رواب��ط عمومی ایس��اکو‪،‬‬ ‫نمایندگ��ی ‪ ۵۰۹۹‬ایران‌خ��ودرو بر طب��ق ارزیابی‬ ‫ش��رکت بازرس��ی اس��تاندارد و کیفیت ای��ران در‬ ‫اسفندماه ‪ ۹۶‬موفق به کسب ‪ ۸۴۶‬امتیاز در شاخص‬ ‫رضایت مش��تریان ش��د و برای نخستین بار در بین‬ ‫نمایندگی‌ه��ای مرکزی رتبه ممتاز در ارائه خدمات‬ ‫را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایندگ��ی در حالی این امتیاز را به‌دس��ت‬ ‫آورده ک��ه در گزارش‌های میدانی و نظرس��نجی‌ها‪،‬‬ ‫مراجعان به شکل مستمر از خدمات دریافتی‪ ،‬تکریم‬ ‫مشتریان‪ ،‬کیفیت و سرعت تعمیرات و عدم بازگشت‬ ‫به تعمیرگاه ابراز رضایت کرده‌اند‪.‬‬ ‫گفتنی است از آنجایی که نخستین هدف شرکت‬ ‫خدمات پ��س از فروش ایران‌خ��ودرو‪ ،‬ارائه بهترین‬ ‫خدمات به مشتریان و افزایش روزافزون رضایت آنها‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمایندگی‌های ایران‌خودرو به شکل مستمر‬ ‫تح��ت پای��ش و ارزیابی‌های مختلفی ق��رار دارند و‬ ‫عالوه بر بررس��ی‌های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد که مورد تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬بارها توسط واحد بازرسی ایران‌خودرو‬ ‫و معاونت خدمات پس از فروش و واحد مهندس��ی‬ ‫ایساکو در طی سال ارزیابی کیفی می‌شوند‪.‬‬ ‫ش��هریار س��لطانی‪ ،‬معاون خدمات پس از فروش‬ ‫ایس��اکو نیز در این باره عنوان ک��رد‪ :‬پروژه بهبود و‬ ‫ی از دی س��ال ‪ ۹۵‬در دس��تورکار‬ ‫ارتقا این نمایندگ ‌‬ ‫ش��رکت قرار گرفته اس��ت ت��ا با بهینه‌‌س��ازی ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬استانداردس��ازی فرآیندها و به روزرسانی‬ ‫ک تخصصی محصوالت‬ ‫فضای تعمیرگاهی‪ ،‬به کلینی ‌‬ ‫ایران‌خودرو تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگی مذکور در همین راستا به‬ ‫نحوی ارتقاء یافت که در ارزیابی رضایت مشتریان‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬موفق‬ ‫به کس��ب عدد ‪ ۸۴۶‬در ارائه خدمات به مشتریان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��لطانی در پای��ان گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر برای‬ ‫نمایندگی مرکزی ش��ماره یک ایران‌خ��ودرو‪ ،‬واقع‬ ‫در خیاب��ان آزادی پروژه بهبود و ارتقا تعریف ش��ده‬ ‫اس��ت و امیدواریم ای��ن نمایندگی که درحال‌حاضر‬ ‫در ردیف نمایندگی‌های رتبه یک ش��رکت است‪ ،‬به‬ ‫زودی موفق به کس��ب رتبه ممتاز ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت روزانه تمام شکایت‌ها درباره‬ ‫ت می‌رسد رصد‬ ‫خدمات‌دهی این ش��رکت که به ثب ‌‬ ‫می‌ش��ود و امروز آمار رسیدگی به شکایت‌ها به طور‬ ‫میانگین ‪ ۵‬روز پس از ثبت آن است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برقی‌ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فورد به برقی‌سازی فکر می‌کند‬ ‫در پس آمار مالی س��ه ماهه ابتدایی فورد خبری مهم در مورد‬ ‫برنامه‌های این خودروس��از برای برقی‌سازی مدل‌های خود قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬ف��ورد در گزارش مالی خ��ود از نیرو‬ ‫محرکه‌های برقی آینده برای تعدادی از شاسی بلندها‪ ،‬وانت‌ها و‬ ‫موستانگ خود خبر داده است‪.‬‬ ‫این خبر پس از اعالم تصمیم این خودروس��از برای حذف خط‬ ‫تولید خودروهای س��واری در امریکای شمالی منتشر شده ست‪.‬‬ ‫همچنین فورد فیس��تا‪ ،‬فیوژن و ‪ Taurus‬نسل بعدی نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬فوکوس نیز تنها در مدل ‪ Activ‬به فروش می‌رسد که‬ ‫یک کراس اوور کوچک به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫گمان می‌رود نیرو محرکه‌های هیبریدی و هیبریدی ش��ارژی‬ ‫در مدل‌های ‪ ، F ۱۵۰‬اس��کیپ‪ ،‬اکس��پلورر‪ ،‬موس��تانگ و حتی‬ ‫برونکوی این خودروساز ارائه شوند که تحولی در صنعت خودرو‬ ‫امریکا است‪ .‬یک دلیل مهم برای تمایل این خودروساز به شاسی‬ ‫بلنده��ا و وانت‌های برقی‪ ،‬س��بد محص��والت رو به کاهش فورد‬ ‫است‪ .‬در حالی که خودروهای مقرون به صرفه‌ای همچون فیستا‬ ‫از خط تولید حذف خواهند ش��د‪ ،‬شاسی بلندها و وانت‌های این‬ ‫خودروس��از نقش��ی پر رنگ‌تر در س��هم بازار این برند خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬خودروهای هیبریدی شارژی راهی آسان برای حل این‬ ‫مش��کل خواهند بود و س��هم بازار آن را حفظ خواهد کرد‪ .‬فورد‬ ‫اعالم کرده به طور کام��ل به نیرو محرکه‌های برقی‪ -‬هیبریدی‬ ‫ب��رای خط تولید آینده خود متعهد اس��ت و این مدل‌ها رویکرد‬ ‫خودروه��ای باتری‪ -‬برقی جدید را که دهه آینده آغاز می‌ش��ود‬ ‫کامل می‌کنند‪ .‬این خودروس��از همچنین تاکید دارد که تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱( ۲۰۲۲‬خورش��یدی) تعداد ‪ ۱۶‬خودروی برقی‪-‬‬ ‫باتری را به بازار خود عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫با افزایش تولید خودروهای الکتریکی در دنیا‬ ‫برقی‌سازها مشتاق تولید اما نگران فروش هستند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫صنعت خودرو در دنیای به یکپارچگی میان سیاست‌های دولتی‬ ‫در کش��ورهایی ش��ده که صنایع بزرگ را راهبری می‌کنند‪ .‬دولتمردان در این‬ ‫کشورها از خودروسازان می‌خواهند در بخش خودروهای برقی سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫کالن انج��ام دهند‪ ،‬اما پس از گذر از این مرحله با موجودی بزرگی از خودروهای‬ ‫برقی روبه‌رو می‌ش��وند که مش��تری ندارند و نبود خریدار باعث شرمس��اری آنها‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وال‌اس��تریت ژورنال با نگاهی به ب��ازار چین می‌توان دریافت‬ ‫ک��ه عرض��ه خودروهای برقی در این کش��ور اکن��ون از میزان تقاض��ا باالتر رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬دقیق‌تر اینکه‪ ،‬تقاضای بازار چین در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪۲۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه وس��یله نقلیه برقی بود‪ ،‬حال آنکه عرضه این نوع وسایل نقلیه از میزان‬ ‫موردنیاز باالتر رفت‪ .‬تحلیلگران بازار خودرو معتقدند اشخاص حقیقی تنها نزدیک‬ ‫یک‌چهارم ‪۳۹۸‬هزار دس��تگاه وس��یله نقلیه فروخته شده در این مدت را خریدند‬ ‫و س��ه چهارم باقی‌مانده به ناوگان خدمات عمومی و ش��رکت‌های مالیاتی دولتی‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫خودروهای برقی در نمایش��گاه خودرو پکن که در س��پتامبر (ش��هریور س��ال‬ ‫گذشته) برگزار شد‪ ،‬قبیله بزرگی را تشکیل داده بودند‪ .‬ده‌ها وسیله نقلیه برقی در‬ ‫این نمایشگاه جلوی چشم بازدیدکنندگان حاضر شدند اما پچ‌پچ قابل شنیدن این‬ ‫نمایشگاه این بود که کمتر کسی حاضر است خودروهای برقی را بخرد‪.‬‬ ‫ه��م در چی��ن و هم در امریکا‪ ،‬دو کش��وری که اکنون با این معضل دس��ت به‬ ‫گریبان هس��تند‪ ،‬هزینه تولید وسایل نقلیه برقی بیش از تولید خودروهایی است‬ ‫ک��ه از موتور احتراق داخلی (‪ )ICE‬در آنها اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬این باعث ش��ده‬ ‫دولت‌ها نزدیک به ‪ ۶‬هزارو ‪ ۵۰۰‬دالر به برقی‌س��ازها یارانه بدهند تا وسایل نقلیه‬ ‫برق��ی بتوانند در بازاری که ب��ا آقایی احتراقی‌ها پیش م��ی‌رود‪ ،‬رقابت کنند‪ .‬اما‬ ‫چی��ن قصد دارد تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی) به این یارانه‬ ‫دادن‌ها پایان دهد‪ .‬دولت ترامپ و کنگره امریکا نیز در تالش هس��تند تا به‌تدریج‬ ‫آنچه از انگیزش‌ه��ا و محرک‌های مربوط به‬ ‫تولید وس��ایل نقلی��ه برقی باقی‌مانده را با ی��ک طرح جدید برای‬ ‫اصالحات مالیاتی حذف کنند‪.‬پل رایان‪ ،‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا چندین‬ ‫ب��ار دراین‌ب��اره اظهارنظر ک��رده و گفته دول��ت نباید صف برن��دگان و بازندگان‬ ‫درس��ت کند‪ .‬دنیس کین‪ ،‬مش��اور بازاریابی از لس‌آنجلس ک��ه درباره پیش‌بینی‬ ‫بازار‪ ،‬نشان‌سازی و راهبرد شرکت‌ها مشاوره می‌دهد دراین‌باره گفت‪« :‬این بسیار‬ ‫س��خت اس��ت که تقاضا و عالقه مش��تری برای خودروهای برقی برانگیخته شود‬ ‫اما س��رمایه‌گذاری در زیرس��اخت‌های شارژ محدود باش��د‪ .‬حزب حاکم امریکا از‬ ‫خودروهای برقی متنفر است و تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند‪ .‬نرخ بنزین اکنون‬ ‫کمتر از گالنی ‪ ۳‬دالر در بیشتر مناطق کشور است‪».‬‬ ‫اما اهداف مربوط به برقی‌س��ازی که در ن��وک پیکان برنامه هدف‌گذاری چین‪،‬‬ ‫کالیفرنیا و اتحادیه اروپا قرار دارد‪ ،‬همچنان باعث می‌ش��ود خودروس��ازها رقابت‬ ‫خود را برای س��اخت و توسعه وسایل نقلیه برقی بیشتر کنند؛ هرچند روند بازار‬ ‫امر دیگری باش��د‪ .‬ماه گذش��ته میالدی ش��رکت امریکایی فورد موتور اعالم کرد‬ ‫برنامه‌هایی برای س��اخت یک کارخانه تولید وس��ایل نقلی��ه برقی به ارزش ‪۷۵۶‬‬ ‫میلیون دالر دارد‪ .‬تس�لا نیز در حال س��اخت یک کارخانه در ش��انگهای اس��ت‪.‬‬ ‫فولکس واگن ‪ ۱۲‬میلیارد دالر در صنعت وسایل نقلیه برقی چین سرمایه‌گذاری‬ ‫کرده و مرس��دس برای ساخت یک کارخانه تولید باتری وسایل نقلیه برقی ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون دالر هزینه می‌کند‪ .‬ش��رکت ولوو نیز اعالم کرده هر مدل جدیدی که از‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (دی ‪ )۱۳۹۷‬رونمایی می‌ش��ود‪ ،‬برقی خواهد بود؛‬ ‫هرچند درحال‌حاضر این شرکت به تولید مدل‌های بنزینی ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫هوبرتوس تروس��کا‪ ،‬رئیس کارخانه دایملر ای‌جی‪ ،‬شرکت مادر مرسدس بنز در‬ ‫چین درباره س��رمایه‌گذاری در حوزه وس��ایل نقلیه برقی گفت‪« :‬همه ما در حال‬ ‫حرکت به این سمت هستیم‪».‬‬ ‫اوپک در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) گزارش داد که مصرف‬ ‫نفت برای خودروها تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۸-۲۹‬خورشیدی) با قدرت ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته این نهاد قدرت زیادی برای ارزان نگه داش��تن نرخ بنزین و‬ ‫مقابله با کاهش نرخ در صورت قدرت گرفتن وسایل نقلیه برقی دارد‪.‬‬ ‫در گزارش سال گذشته اوپک آمده‪ ،‬اگرچه ممکن است نرخ باتری در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫آینده ‪ ۵۰‬درصد یا بیشتر سقوط کند‪ ،‬اما وسایل نقلیه برقی به جریان اصلی خرید‬ ‫تبدیل نخواهند شد زیرا مشتریان در برابر آنها مقاومت خواهند کرد‪.‬‬ ‫گزارش تازه ش��رکت خدمات کس��ب و پیشه و مش��اوره مدیریت «اکسنتور»‬ ‫(‪ )Accenture‬این نکته را یادآور می‌شود که آگاهی و عالقه زیادی برای وسایل‬ ‫نقلیه برقی ازس��وی عموم مردم وجود دارد اما مش��کل اینجاست که آنها پیش از‬ ‫اینکه در موقعیت تصمیم‌گیری برای خرید قرار گیرند‪ ،‬نیاز به اطالعات دارند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اینجاس��ت که این اطالعات از جانب چه کس��انی باید در اختیار‬ ‫خریداران ق��رار گیرد؟ برای نمونه‪ ،‬دولت امریکا خیال گذاش��تن همه توانش در‬ ‫جهت بازاریابی برای وس��ایل نقلیه برقی را ندارد‪ .‬ش��رکت‌های س��ازنده این نوع‬ ‫وسایل نقلیه نمی‌توانند هزینه بیش از حد برای محصولی کنند که تقاضای کمی‬ ‫برای آن وجود دارد‪ .‬گزارش امس��ال بلومبرگ درباره انرژی نشان می‌دهد نروژ و‬ ‫هلند و پس از آن فرانس��ه و هند و حاال هم بریتانیا‪ ،‬همه اراده‬ ‫خ��ود را به‌کار گرفته‌اند تا کم‌کم از خودروهای بنزینی و دیزلی خالی ش��وند و تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۴۱۸-۱۹‬خورشیدی) دیگر خبری از این نوع خودروها در‬ ‫کشورهای آنها نباشد؛ اما حتی این اقدام‌ها نیز مطمئن نیستند‪ .‬براساس گزارش‬ ‫بلومبرگ دالیل فراوانی وجود دارد که می‌توان با استناد به آنها از ممنوعیت تردد‬ ‫خودروه��ای بنزینی و دیزلی تا س��ال ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی (‪ )۱۴۱۸-۱۹‬ایراد گرفت‪.‬‬ ‫این هدف بیش از حد بلندمدت است‪ ،‬برنامه‌های اجرایی روشنی ندارد‪ ،‬مشخص‬ ‫نیست هیبریدی‌ها شامل این طرح هستند یا خیر‪ ،‬درباره زیرساخت‌ها ابهام‌هایی‬ ‫وج��ود دارد و در نهای��ت اینکه همه این مصوبه‌ها می‌توانند از س��وی دولت‌های‬ ‫بعدی لغو شوند‪ .‬اما در این میان یک تهدید جدی وجود دارد‪ .‬نبود سیاست‌گذاری‬ ‫منسجم برای پشتیبانی از وسایل نقلیه برقی اکنون آزاردهنده است و مشتری‌ها‬ ‫هم نمی‌خواهند کسی درباره سلیقه خودرویی آنها چیزی را تحمیل کند‪ .‬می‌توان‬ ‫یک بخش��نامه داد که مردان در تمام رستوران‌های یک کشور هنگام غذا خوردن‬ ‫دس��تمال گردن بگذارند اما اگ��ر آن مردان نخواهند چنی��ن کاری انجام دهند‪،‬‬ ‫بخش��نامه در حد چند کاغ��ذ باقی می‌ماند‪ .‬پس تنها ی��ک راه می‌ماند و آن هم‬ ‫تحمی��ل بار مالی‪ ،‬مج��ازات یا ایجاد انگیزه برای مصرف‌کنندگان و ش��رکت‌های‬ ‫خودرویی است‪.‬‬ ‫ام��ا در این ص��ورت باز هم این دولت‌ها هس��تند که تصمی��م می‌گیرند هوای‬ ‫تمیزتری داشته باشند یا رای‌دهندگانی که لباس‌های شیک‌تری به تن دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫کیفیت‬ ‫رئيس انجمن مديريت اجرايي كشور بيان كرد‪:‬‬ ‫افزايش توليد و كيفيت محوري رموز موفقيت سايپا‬ ‫رئيس انجم��ن مديريت اجرايي كش��ور گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تغيير رويكرد س��ايپا در راس��تاي افزايش‬ ‫تولي��د و كيفيت محوري‪ ،‬امروز ش��اهد چش��مگير‬ ‫توليد با كيفيت در گروه سايپا هستيم‪.‬‬ ‫به گزارش سايپانيوز؛ حسين وظيفه‌دوست‪ ،‬رئيس‬ ‫انجمن مديريت اجرايي كشور و استاد دانشگاه علوم‬ ‫تحقيقات به همراه تعدادي از استادان و دانشجويان‬ ‫مقطع دكت��راي بازاريابي و فروش ب��ا هدف تعامل‬ ‫بيش��تر دانش��گاه و صنعت از خطوط توليد شركت‬ ‫سايپا بازديد كردند‪.‬‬ ‫در حاش��يه اي��ن بازديد وظيفه‌دوس��ت گفت‪ :‬در‬ ‫بازديد از خطوط توليد س��ايپا ش��اهد توان و انگيزه‬ ‫كارگران ايراني در خطوط توليد هستیم كه با انگيزه‬ ‫باال در حال توليد خودرو هستند و به طور قطع اگر‬ ‫كارگر ايراني را باور داشته باشيم شاهد موفقيت‌هاي‬ ‫بيشتر در صنعت خواهيم بود‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬با توج��ه به تغيير رويكرد در س��كان‬ ‫مديريت مجموعه س��ايپا در راستاي افزايش توليد‬ ‫و كيفيت محوري‪ ،‬امروز شاهد رشد چشمگير توليد‬ ‫با كيفيت با حضور متخصصان و كارگران ايراني در‬ ‫اين خودروسازي بزرگ كشور هستيم‪.‬‬ ‫اين اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬این خودروساز نشان‬ ‫داده كه در حوزه صادرات نيز شرايط بهتري نسبت‬ ‫به رقبا دارد و با اين توان و ظرفيتي كه در مجموعه‬ ‫س��ايپا وجود دارد می‌توان گفت روز به روز ش��اهد‬ ‫رشد چشمگير توليد با كيفيت و حضور قدرتمند در‬ ‫بازارهاي صادراتي منطقه خواهيم بود‪.‬‬ ‫رئيس انجم��ن مديري��ت اجرايي كش��ور درباره‬ ‫نوس��انات ارزی گف��ت‪ :‬ب��ا افزاي��ش م��واد اوليه و‬ ‫نهاده‌هاي توليد بسياري از شركت‌ها ناگزير هستند‬ ‫كه در كاالهاي خود افزايش قيمت داش��ته باشند و‬ ‫در صنعت خودرو نيز با توجه به وابس��تگي بسياري‬ ‫از قطع��ات مورد نياز به قيم��ت ارز‪ ،‬افزايش قيمت‬ ‫خودروها منطقي است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينكه يكي از مواردي كه نياز به توجه‬ ‫ويژه در صنعت خ��ودرو دارد خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع در صورت ارائه‬ ‫خدمات ويژه و مناس��ب‌تر در آينده نزديك ش��اهد‬ ‫افزايش رضايت مش��تري ايران��ي از صنعت داخلي‬ ‫و حمايت هرچه بيش��تر هموطن��ان از اين صنعت‬ ‫پيشتاز و قدرتمند خواهيم بود‪.‬‬ ‫او تاكي��د ك��رد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته معدود‬ ‫مديراني س��كان هدايت مجموعه س��ايپا را بر عهده‬ ‫داشته‌اند كه از جنس صنعت باشند‪ .‬مدیریت فعلی‬ ‫سایپا شرايط قطعه‌سازان را به خوبي درك مي‌كند و‬ ‫كسي كه پله پله در صنعت و كسب و كار رشد كند‬ ‫در هدايت مجموعه موفق‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬مديرعامل سايپا عالوه بر درك صحيح‬ ‫از وضعيت قطعه‌سازان‪ ،‬نگاه ويژه‌اي نیز به مشتريان‬ ‫و سهامداران دارد و در مدت مدیریت قاسم‌جهرودی‬ ‫با تصميمات درست و توليد محصوالت با كيفيت و‬ ‫متنوع در راستاي رشد و ارتقاء اين مجموعه كسب‬ ‫رضايت مشتريان را دنبال كرده است‪.‬‬ ‫وظیفه‌دوس��ت درباره تعرف��ه خودروهاي وارداتي‬ ‫و حماي��ت از صنعت خ��ودرو گف��ت‪ :‬حمايت‌هاي‬ ‫دولت و مجلس شورای اس�لامی بايد اصولي باشد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن حمايت در حوزه معافيت‌ه��اي مالياتي و‬ ‫تسهيالت ارزان قيمت مي‌تواند براي صنعت خودرو‬ ‫جزء حمايت‌هاي اصولي باش��د كه تاثير بسزايي در‬ ‫شكوفايي صنعت خودرو كشور خواهد داشت‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫چالش با خودروهای تسال‬ ‫خودرو تس�لا مدل اس که به‌دلیل تصادف بر اثر سرعت غیرمجاز‬ ‫و برخورد شدید با دیواره بتنی دچار حریق شد و جان دو سرنشین‬ ‫خ��ودرو را گرفت‪ ،‬این س��وال را ایجاد کرد ک��ه امنیت خودروهای‬ ‫برقی تولید ش��ده تا چه میزان قابل اعتماد است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بسیاری از تحلیلگران برآورد می‌کنند که سال جاری میالدی‪ ،‬نقطه‬ ‫عطفی برای توسعه و پیشرفت صنعت خودروهای برقی و الکتریکی‬ ‫خواهد بود‪ .‬بس��یاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله‬ ‫با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آالینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای‬ ‫و حفظ بیش��تر محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و برقی را‬ ‫به تولید انبوه برسانند؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌های خودروسازی‬ ‫در جه��ان عزم خ��ود را برای تولی��د انبوه خودروه��ای برقی جزم‬ ‫ک��رده و از برنامه‌های خود به‌ای��ن منظور رونمایی کرده‌اند‪ .‬افزایش‬ ‫روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت بیشتر این خودروهای پاک‪،‬‬ ‫موجب شده شرکت‌های خودروس��ازی در سراسر جهان به رقابتی‬ ‫تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید‬ ‫خودروهای��ی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر رونمایی کنند‪ .‬در این‬ ‫بین رس��انه‌های محلی ایالت فلوریدای امریکا از تصادف ش��دید و‬ ‫آت��ش گرفتن یکی از خودروهای تس�لا مدل اس در ش��هر فورت‬ ‫معموال قیم�ت س�وخت خ�ودر و در دنی�ا ب�ه ط�ور‬ ‫میانگی�ن کمت�ر از ‪3‬دالر اس�ت‪.‬‬ ‫بنابرای�ن می ‌تواند پولی که ب�رای هزینه خودرو خ�ود‬ ‫ذخی�ره می ‌کنی�د را پس ‌ان�داز کنی�د‬ ‫الدردی��ل ایاالت متحده امریکا خب��ر دادند‪ .‬در این حادثه دو تن از‬ ‫سرنش��ینان نوجوان خودرو جان خود را از دست دادند و یکی دیگر‬ ‫از آنها نیز با جراحات شدیدی به بیمارستان منتقل شد‪ .‬رسانه‌های‬ ‫محلی در نخس��تین لحظات حضور خبرنگاران‌شان در محل حادثه‪،‬‬ ‫از ش��دت برخورد خودرو با دیواره بتن��ی کنار جاده و مرگبار بودن‬ ‫این حادثه و آتش‌سوزی متعاقب آن گزارش دادند‪ .‬به‌گفته پلس این‬ ‫ش��هر‪ ،‬علت این حادثه س��رعت غیرمجاز و بسیار باالی این خودرو‬ ‫بوده که موجب انحراف از مسیر و برخورد شدید با دیواره بتنی کنار‬ ‫جاده شد و جان دو تن از سرنشینان خودرو را گرفت‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صـرفه ‌جـویــ�ی‬ ‫در س�وخت خودرو‬ ‫حف�ظ و نگه�داری کارای�ی مثب�ت موت�و ر خ�ودرو‬ ‫‪% 40‬‬ ‫یک مش�کل جدی‬ ‫مانند سنسور اکس�یژن معیوب‬ ‫را می ‌توان�د‬ ‫بهبود بخش�د‬ ‫‪%4‬‬ ‫نگه�داری صحی�ح وس�یله‬ ‫نقلیه‪ ،‬مص�رف س�وخت را ب�ه‬ ‫درس�تی تنظیم می ‌کند و باع�ث‬ ‫صرفه ‌جوی�ی خواه�د ش�د‬ ‫کالهک ‌ه�ای‬ ‫آس�یب ‌دیده‬ ‫فیلت�ر ه�وا‬ ‫روغ�ن موت�ور‬ ‫س�الم‬ ‫فش�ار مناس�ب‬ ‫الس�تیک خودرو‬ ‫س�وخت خودرو را‬ ‫تبخی�ر‬ ‫ی�ا س�رریز می ‌کن�د‬ ‫برای مص�رف بهتر س�وخت‬ ‫خودرو ‪ ،‬فیلتر هوای آل�وده را‬ ‫تعوی�ض کنی�د‬ ‫نق�ش مهم�ی در مص�رف‬ ‫بهین�ه س�وخت خ�ودرو دارد‬ ‫مصرف س�وخت را به خوبی‬ ‫کنت�رل می ‌کن�د‬ ‫‪% 1 -2‬‬ ‫‪%3 /3‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫آیا خودروسازان داخلی ملزم به طراحی پلتفرم هستند؟‬ ‫بیش از نیم قرن از خودروس��ازی در کش��ور می‌گذرد و امروز‬ ‫ایران خود را برترین خودروس��از منطقه می‌داند‪ .‬اما خودروسازی‬ ‫تنها به تیراژ و جایگاه تولید جهانی محدود نمی‌ش��ود‪ .‬پرس��ش‬ ‫این اس��ت که صنعت خ��ودرو داخل پس از ای��ن مدت طوالنی‬ ‫ام��روز از دی��دگاه طراحی و تولید پلتف��رم در چه جایگاهی قرار‬ ‫دارد؟ آیا خودروسازان توان و دانش کافی برای تولید یک پلتفرم‬ ‫بومی را دارند؟ یا اصال نیاز اس��ت ایران به باشگاه تولید‌کنندگان‬ ‫پلتفرم بپیوندد؟ طراحی س��اخت و تولید پلتف��رم خودرو بدون‬ ‫شک دش��وارترین و پیچیده‌ترین بخش فرآیند ارائه یک خودرو‬ ‫دهه‌های‪۱۳۲۸(‌۱۹۵۰‬خورشیدی)‬ ‫و ‪ )۱۳۳۸(‌۱۹۶۰‬س�ال‌های اوج طراح�ی نماده�ای‬ ‫گرافیک�ی برای خودروها اس�ت و رقابتی ج�دی در این زمینه‬ ‫بین آنها ش�کل گرفت‪ .‬کادیالک نخس�تین ش�رکتی بود که در س�ال‬ ‫‪ )۱۳۷۶-۷۷(‌۱۹۹۸‬لوگ�وی قدیم�ی خ�ود را تغیی�ر داد‪ .‬هن�ری ام‪ .‬لیلند‬ ‫مهن�دس کمپانی‌های فورد و اولدز موبیل‪ ،‬در س�ال ‪ )۱۳۷۰-۷۱(۱۹۰۲‬ش�رکت‬ ‫کادیالک را به افتخار بنیان‌گذار شهر دیترویت (قطب خودروسازی امریکا) آنتونی‬ ‫المت کادیالک بنیان نهاد‪ .‬نش�ان اولیه کادیالک بر مبنای شناس�ه خانوادگی مردی‬ ‫که این ش�رکت را در س�ال ‪ )۱۰۷۹-۸۰(‌۱۷۰۱‬تاس�یس کرد‪ ،‬طراحی شد‪ .‬برای مدت‬ ‫بس�یار طوالنی این لوگو تغییر نکرد‪ .‬نخس�تین پیام رسمی درباره اجرای تغییرات‬ ‫لوگوی این کمپانی در سال ‪ )۱۳۷۷-۷۸(‌۱۹۹۹‬اعالم شد‪ .‬این نخستین تغییر در‬ ‫لوگوی کادیالک بود‪ .‬چندین تغییر کوچک هم در س�ال ‪)۱۳۷۸-۷۹(‌۲00۲‬‬ ‫و ‪ )۱۳۹۲-۹۳(‌۲0۱۴‬اعمال ش�د‪ .‬در نهایت لوگ�وی امروز کادیالک از‬ ‫رنگ‌های سیاه‪ ،‬قرمز‪ ،‬خاکستری‪ ،‬زرد‪ ،‬نقره‌ای و آبی است که‬ ‫هر رنگ مفهوم خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫جدید به بازار اس��ت‪ .‬این فرآیند به ان��دازه‌ای پیچیده و هزینه‌بر‬ ‫است که شرکت‌های مطرح خودروساز تالش می‌کنند تا حداکثر‬ ‫تنوع مدل‌ها را تنها از یک پلتفرم واحد به‌دست آورند‪ .‬از این رو‬ ‫این پرس��ش مطرح است که آیا ایران پس از گذشت بیش از نیم‬ ‫قرن خودروس��ازی توان طراحی و تولی��د پلتفرم خودرو را دارد؟‬ ‫تولی��د هر پلتفرم تا چند صد میلی��ون دالر هزینه به همراه دارد‬ ‫و ه��ر پلتفرم پیش از جایگزینی با نمونه جدید‪ ،‬حداقل بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال از سوی خودروس��ازان مختلف و تحت کاربری‌های‬ ‫متنوع مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬حال با آگاهی از هزینه‌های‬ ‫گزاف طراح��ی و تولید پلتفرم‪ ،‬آیا اصرار بر تولید پلتفرم بومی و‬ ‫داخلی ض��رورت دارد؟ فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که آیا ایران پس از س��ال‌ها توانایی تولید‬ ‫پلتف��رم را دارد‪ ،‬به خودروکار گفت‪ :‬اگر بح��ث توان فنی و اجرا‬ ‫فارغ از مس��ائل اقتصادی باشد پاس��خ مثبت است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫برخی از پلتفرم‌های س��ایر خودروسازها در ایران تولید می‌شود‪.‬‬ ‫اما از دیدگاه اقتصادی شاید انجام این کار صحیح نباشد چرا که‬ ‫تیراژ تولید خودرو در ایران به اندازه‌ای نیس��ت که تولید پلتفرم‬ ‫توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫تویوتا‌موتور‪،‬‬ ‫ی�ک تولیدکنن�ده چند‌ملیت�ی‬ ‫ژاپنی اس�ت که در ش�هر تویوت�ا‌(‪ )Aichi‬ژاپن‬ ‫مستقر اس�ت‪ .‬این ش�رکت در اکتبر ‪ )۱۳۹۴-۹۵(‌۲۰۱۶‬از‬ ‫لحاظ درآمد پنجمین ش�رکت در جهان بود‪ .‬تویوتا تا س�ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان ش�د و نخستین‬ ‫تولیدکننده خودرو در جهان بوده که بیش از ‪ ۱۰‬میلیون خودرو در س�ال از‬ ‫س�ال ‪ )۹۰-۹۱(‌۲۰۱۲‬تولید کرده اس�ت‪ .‬نام تویوتا به جای نام تویودا برگزیده‬ ‫ش�د زیرا تلفظ آن س�اده‌تر بوده و در زب�ان کاتاکانا‪ ،‬کلم�ه تویوتا با ‪ ۸‬حرکت‬ ‫ش‌یمن اس�ت‪ .‬بسیاری گمان‬ ‫ی‌ه ‌ا خو ‌‬ ‫قلم نوش�ته می‌ش�ود و عدد ‪ ۸‬برای ژاپن ‌‬ ‫می‌کنند لوگوی تویوتا ش�بیه یک گاوچران اس�ت که کالهی بر سر گذاشته‬ ‫اما این‌طور نیس�ت‪ .‬در ای�ن لوگو ‪ ۳‬تصویر بیضی ق�رار دارد که نماد قلب‬ ‫مشتری‪ ،‬قلب محصول و پیش�رفت‌های فناوری و فرصت‌های بی‌حد‬ ‫و مرز تویوتا اس�ت‪ .‬در زبان ژاپن�ی «‪ »Toyo‬به معنای فراوانی‬ ‫گ‌های‬ ‫و «‪ »ta‬ب�ه معن�ای برنج اس�ت‪ .‬در برخ�ی فرهن ‌‬ ‫آس�یایی اعتقاد بر این اس�ت که فراوانی برنج‬ ‫ثروت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ی�ک تولید‌کنن�ده خ�ودرو‬ ‫چند‌ملیت�ی ژاپنی اس�ت که دفت�ر مرکزی آن در‬ ‫نیش�یوک‪ ،‬یوکوهاما است‪ .‬نیس�ان بزرگترین تولید‌کننده‬ ‫خودرو الکتریکی در جهان اس�ت‪ .‬ریش�ه‌های تاسیس این شرکت‬ ‫به زمان راه‌اندازی ش�رکت خودروس�ازی داتس�ون بازمی‌گ�ردد‪ .‬در پی‬ ‫خریداری ش�رکت داتس�ون از س�وی یوشیس�وکه آیکاوا‪ ،‬وی داتسون را در‬ ‫ش�رکت خوش�ه‌ای و تازه‌س�اخت خود یعنی گروه نیس�ان ادغام ک�رد و بخش‬ ‫خودروسازی جدید را نیسان نامید‪ .‬از سال ‪ )۱۳۷۷-۷۸(‌۱۹۹۹‬شرکت رنو به یکی‬ ‫از س�هام‌داران اصلی نیس�ان تبدیل شد به طوری که تا س�ال ‪)۱۳۸۶-۸۷(‌۲۰۰۸‬‬ ‫مالک ‪ ۴۴‬درصد از س�هام آن ش�د‪ .‬در مقابل هم‌اکنون نیس�ان نی�ز ‪۱۵‬درصد از‬ ‫س�هام رنو را در اختیار دارد‪ .‬نیسان یا ‪ Nissan‬کوتاه شده ‪Nihon Sangyo‬‬ ‫اس�ت‪ .‬لوگوی این شرکت ابتدا در یک مستطیل آبی بود که از میان دایره‬ ‫قرم�ز عبور می‌کرد‪ .‬آن در واقع نس�خه دیگری از پرچم ژاپن یعنی‬ ‫خورشید در حال طلوع به رنگ قرمز بود‪ .‬در دهه ‪-۶۹(‌۱۹۹0‬‬ ‫‪ )۱۳۶۸‬ای�ن لوگو ب�رای نش�ان دادن مدرنیته به‬ ‫رنگ کرومی تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪)To‬‬ ‫تویوتا‌(‪yota‬‬ ‫ی(‪)Audi‬‬ ‫د‌‬ ‫درشماره ‪« 15‬روزگار خودرو» در بحث لوگو ها ‪ ،‬در تاریخچه لوگوی بی‌ام و گفته شد طرح‬ ‫آن بر اساس حرکت ملخ هواپیما بوده است‪ .‬در این بین آقای واحدی طراح بدنه خودرو از‬ ‫قزوین یکی از خوانندگان «روزگار خودرو» عنوان کردند که این لوگو بر اساس پرچم ایالت‬ ‫باواریا است‪ .‬با مراجعه به سایت اصلی بی‌ام و صحت گفته ایشان مشخص شد‪.‬‬ ‫میت‬ ‫وبیشی (‪bishi‬‬ ‫‪ti su‬‬ ‫س‬ ‫شرکت خودروسازی آلمانی و‬ ‫تولیدکننده خودروهای لوکس است که دفتر‬ ‫مرکزی آن در ش�هر اینگولش�تات‪ ،‬ایال�ت بایرن قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدل‌ه�ای خود را در ‪ ۹‬کارخانه که در ‪ ۸‬کش�ور اروپایی‬ ‫مستقر هستند تولید می‌کند‪ .‬شرکت آئودی ‪ ۱۶‬ژوئیه ‪-۸۸(‌۱۹۰۹‬‬ ‫‪ )۱۲۸۷‬از سوی آگوست هورش در شهر تسویکاو آلمان تاسیس شد‪.‬‬ ‫این ش�رکت از س�ال ‪ )۱۳۴۲-۴۳(‌۱۹۶۴‬یکی از زیرمجموعه‌های گروه‬ ‫فولکس‌واگ�ن به‌ ش�مار می‌آید‪ .‬آئودی همراه با مرس�دس‌بنز و بی‌ام‌و‪۳ ،‬‬ ‫خودروساز مش�هور و لوکس آلمانی هس�تند که به‌عنوان پرفروش‌ترین‬ ‫خودروسازان لوکس جهان ش�ناخته می‌شوند‪ .‬همچنین گفته می‌شود‬ ‫‪ Audi‬در التین به معنی «گوش کن»‌(‪ )listen‬است‪ .‬لوگوی آئودی ‪۴‬‬ ‫حلقه‌ است که ادغام ‪ ۴‬شرکت در یک لوگو را نشان می‌دهد‪ .‬آئودی‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۱۰-۱۱(‌۱۹۳۲‬با شرکت‌های ‪ Horch، DKW‬و‬ ‫واندرر ادغام ش�د تا «اوتو یونیون» را تشکیل دهد که‬ ‫همان آئودی امروز است‪.‬‬ ‫ن‬ ‫آئو‬ ‫اصالحیه‬ ‫سا‬ ‫ی‬ ‫‪l‬‬ ‫‪di‬‬ ‫کادیال‬ ‫هر س�ازنده‌ای نام و لوگویی را برای معرفی خود به مش�تریان انتخاب می‌کند که شناس�نامه او به ش�مار می‌رود‪.‬‬ ‫تصاویر و نام برندهای صنعت خودرو جهان نکته‌های جالبی در خود دارند که با توجه به فرهنگ آنها قابل تفس�یر‬ ‫اس�ت‪ .‬تعدادی از لوگوهای مش�هور و برجسته خودروسازی جهانی را بررس�ی کردیم‪ .‬در ادامه به چند نمونه دیگر‬ ‫پرداخته می‌شود و در شماره بعد درباره لوگو‌های داخلی خواهید خواند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫(‪)Nissan‬‬ ‫‪)Lexu‬‬ ‫‌(‪s‬‬ ‫لک‬ ‫سو‬ ‫‪lac‬‬ ‫ک(‬ ‫‌‬ ‫لوگوه�ا چ�ه می ‌گوین�د؟‬ ‫س‬ ‫‪)Ca‬‬ ‫در سرزمین خودرو‌ها‬ ‫‪)M‬‬ ‫ش�رکت خوش�ه‌ای ژاپن�ی‬ ‫است که مالکیت شمار زیادی از شرکت‌های‬ ‫فع�ال در صنایع مختل�ف را برعهده دارد‪ .‬ش�رکت‬ ‫میتسوبیش�ی نخست در قالب یک ش�رکت حمل‌ونقل‪ ،‬به‬ ‫دست ایوازاکی یاتارو سال ‪ )۱۲۴۸-۴۹(‌۱۸۷۰‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫ش�رکت میتسوبیشی نخست در قالب یک شرکت حمل‌ونقل بود‬ ‫و هم‌اکنون ش�رکت‌های تابع آن‪ ،‬در عرصه‌های معدن‪ ،‬کشتی‌سازی‪،‬‬ ‫مخاب�رات‪ ،‬خدمات مال�ی‪ ،‬بیمه‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬صنعت خ�ودرو‪ ،‬امالک و‬ ‫مستغالت‪ ،‬صنایع سنگین‪ ،‬صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬لنس�ر‪ ،‬پاجرو‪ ،‬اوتلندر‪ ،‬گاالنت و ‪ ASX‬تعدادی از مدل‌های‬ ‫محبوب این برند هس�تند‪.‬واژه میتسوبیشی به معنای ‪ ۳‬منشور (‪۳‬‬ ‫لوزی) اس�ت‪ .‬برخی ب�ر این عقیده‌اند که ‪ ۳‬الماس ملخ کش�تی‬ ‫اس�ت که بعدها عنوان شد این‌گونه نیس�ت و این نشان از‬ ‫ترکیب دو نشان خانوادگی تشکیل شده و نمایانگر‬ ‫هیچ بخشی از یک کشتی نیست‪.‬‬ ‫این‌شرکت نیز خودروسازی ژاپنی‬ ‫اس�ت که وظیفه طراحی‪ ،‬تولی�د و توزیع خودروهای‬ ‫لوکس ش�رکت تویوتا را بر‌عهده دارد‪ .‬شرکت لکسوس در سال‬ ‫‪ )۱۳۶۷-۶۸(‌۱۹۸۹‬به کوش�ش مدیرعامل وق�ت تویوتا ایجی تویودا در‬ ‫ایاالت متحده امریکا راه‌اندازی ش�د‪ .‬امروزه لکس�وس به برندی بین‌المللی‬ ‫تبدیل ش�ده که به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای سفارشی و خاص‪ ،‬در‬ ‫ژاپن شناخته می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر لکسوس محصوالت خود را در ‪ ۷۰‬کشور جهان‬ ‫عرضه می‌کند‪ .‬دفتر مرکزی ش�رکت لکس�وس در ش�هر ناگویا‪ ،‬آیچی ژاپن قرار دارد‪.‬‬ ‫ریش�ه‌های تاسیس لکسوس به پروژه‌ای مخفی بازمی‌گردد که از سوی کمپانی تویوتا‬ ‫به منظور طراحی و س�اخت خودرویی س�دان در سال ‪ )۱۳۶۱-۶۲(۱۹۸۳‬با نام پروژه‬ ‫اف‪ ۱‬آغاز و در س�ال ‪ )۱۳۶۷-۶۸(‌۱۹۸۹‬با عرضه خودرو لکسوس ال‌اس راه‌اندازی‬ ‫شد‪ .‬نام شرکت در ابتدا الکسیس بود و چون برای نام خودرو مناسب نبوده به‬ ‫لکس�وس تغییر پیدا کرده است‪ .‬لوگوی این برند ترکیبی از یک بیضی‬ ‫و حرف ‪ L‬بوده که اول کلمه خود لکس�وس است‪ .‬گفته می‌شود‬ ‫لوگوی این برند از یک فرمول دقیق ریاضی ب ‌ه دست‬ ‫آمده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫کم‌مصرف‌ترین خودروهای بازار کدامند؟‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫بهترین خودروهای کم‌مصرف داخلی و خارجی را معرفی کرد‪.‬‬ ‫میزان مصرف س��وخت یک��ی از مهم‌ترین مواردی اس��ت که‬ ‫تمام��ی خریداران به هنگام انتخاب خودرو به آن توجه می‌کنند‪.‬‬ ‫از این رو ضروری به نظر می‌رسد که افراد قبل از خرید خودرو با‬ ‫اط�لا ‌ع کافی در این حوزه عمل کنند و با توجه به بودجه درنظر‬ ‫گرفته ش��ده برای خرید‪ ،‬خودرویی را انتخاب کنند که به لحاظ‬ ‫سوختی با صرفه باشد‪.‬‬ ‫سعید مؤتمنی در این باره به گسترش‌نیوز گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬به لحاظ س��وخت و کیفیت از دیگر خودروهای داخلی‬ ‫بهتر عمل کرده و در این رابطه توانسته رتبه خوبی را کسب کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گیربکس این خودرو از نوع ‪ ۵‬س��رعته دس��تی و ‪۴‬‬ ‫س��رعته اتومات بوده که میزان مصرف س��وخت ش��هری ‪ ۹‬و در‬ ‫جاده ‪ ۵/۶‬لیتر را برای این خودرو فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار کرد‪ :‬درباره خودروهای‬ ‫زیر ‪ ۳۰‬میلیون تومان باید گفت که تیبا کیفیتش نسبت به قبل‬ ‫بهت��ر ش��ده بنابراین هنگامی که خودرویی نس��بت به قبل بهتر‬ ‫شده باشد به طور قطع در سوخت بنزین نیز بهبود داشته و رتبه‬ ‫بهتری خواهد داشت‪ .‬مؤتمنی تاکید کرد‪ ۲۰۶ :‬تیپ ‪ ۲‬و ‪ ۵‬نیز به‬ ‫لحاظ مصرف سوخت به صرفه هستند که از سوی گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو تولید و عرضه می‌ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬س��اندرو نیز‬ ‫با نرخ زی��ر ‪ ۶۵‬میلیون از جمله خودروهای کم‌مصرف ش��رکت‬ ‫پارس‌خودرو به شمار می‌رود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیکانتو محصول ش��رکت کیا‪ ،‬سراتو ‪ ،۲۰۰۸‬مزدا و‬ ‫رنو کپچ��ر‪ ،‬هیوندا آی‪ ۲۰‬از جمله خودروهای وارداتی هس��تند‬ ‫که به لحاظ میزان مصرف س��وخت و کیفیت استاندارد در رتبه‬ ‫خوبی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شهرداری عوارض خودروها را کجا هزینه می‌کند؟‬ ‫یک��ی از محل‌های درآمدی ش��هرداری‪ ،‬عوارضی اس��ت که از‬ ‫م��ردم به دالیل مختلف گرفته می‌ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬صاحبان‬ ‫خودرو از جمله قشرهایی هس��تند که ملزم به پرداخت عوارض‬ ‫خودرو شده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از پرس��ش‌هایی که در این بحث مطرح می‌شود و همواره‬ ‫مورد پرس��ش بوده به این ش��رح اس��ت که عوارض خودرو باید‬ ‫صرف چه اموری ش��ود؟ و آیا برای امور مربوط هزینه می‌ش��ود؟‬ ‫برخی از کارشناس��ان شهری معتقدند این عوارض در محل خود‬ ‫هزینه نشده و بیش��تر صرف بخش‌های نمایشی در امر تبلیغات‬ ‫شهرداری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمدهای ناچیز خودرویی‬ ‫اسماعیل چمنی‪ ،‬عضو شورای شهر تبریز درباره محل استفاده‬ ‫عوارض گرفته شده از صاحبان خودرو از طرف شهرداری‌ها گفت‪:‬‬ ‫به طور معمول این عوارض برای پارکینگ‌س��ازی و کاهش حجم‬ ‫ترافیک ش��هری و آلودگی هوا باید هزینه شود‪ .‬شهرداری بودجه‬ ‫کلی در اختیار دارد و بر اساس درآمدهای خود‪ ،‬آن را برای خود‬ ‫شهر در بحث خدمات شهری هزینه می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درآمدها در بودجه ش��هرداری‌ها تعریف می‌ش��ود و‬ ‫محل صرف آن پس از مصوب ش��دن در ش��ورای شهر به مرحله‬ ‫اجرا درمی‌آید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس شهری در پاس��خ به این پرسش که آیا محل‬ ‫هزینه‌ها برای ردیف بودجه‌ای شهرداری به طور مشخص تعریف‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری‌ها بر اساس برآورد درآمدی که دارند‬ ‫«هزینه‌کردها» را تعریف و مشخص می‌کنند‪ .‬این هزینه‌ها شامل‬ ‫هزینه‌ه��ای جاری مانن��د حقوق کارمندان خ��ود و‪ ...‬و باقی نیز‬ ‫در حوزه خدمات ش��هری مانند مس��ئله ترافیک و حمل‌ونقل و‬ ‫همچنین پروژه‌های عمرانی مانند ارتقای زیرساخت‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫چمنی در پایان نیز اظهار کرد‪ :‬عوارض خودرو به طور معمول‬ ‫زیاد نبوده و رقم باالیی نیس��ت که بخواهیم مشخص کنیم برای‬ ‫چه اموری هزینه شوند‪.‬‬ ‫که خود اعضای ش��ورای ش��هرها به‌ویژه در کالنشهرهایی مانند‬ ‫تهران و مشهد ورود کنند و پیگیر موضوع باشند‪.‬‬ ‫جوادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شورای ش��هرها باید بر اساس قانون‬ ‫تدوین‌ش��ده ش��هرداری‌ها را به حرکت به این سو مکلف کنند و‬ ‫مانع آسیب‌هایی که در سطح خیابان‌ها و کالنشهرها رخ می‌دهد‪،‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬برخی از کارشناس��ان نظر دیگری دارند‪ .‬س��ید‬ ‫عبدالکریم جوادی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر مش��هد بیان کرد‪ :‬قانون‬ ‫می‌گوی��د عوارض گوناگونی که گرفته می‌ش��ود باید برای همان‬ ‫صنف یا موضوع در شهر هزینه شود‪.‬‬ ‫یکی از عوارضی که در مدیریت شهری پرداخته می‌شود مربوط‬ ‫به خودرو اس��ت‪ .‬در نتیجه عوارضی که از صاحبان خودرو گرفته‬ ‫می‌ش��ود باید برای پارکینگ‌سازی‪ ،‬گس��ترش سطح خیابان‌ها‪،‬‬ ‫افزایش کیفیت آسفالت و زیرساخت‌ها هزینه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا کمتر می‌بینی��م بودجه‌ای ک��ه از این راه‬ ‫به‌دس��ت می‌آید صرف امور خودش ش��ود و ب��ه طور معمول در‬ ‫جاه��ای دیگر هزینه می‌ش��ود‪ .‬در اصل ش��هرداری‌ها برای این‬ ‫موضوع اهمیتی قائل نیستند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در کالنشهری مانند‬ ‫مش��هد پارک‌های حاشیه خیابان زیاد دیده می‌شود و شهرداری‬ ‫درآمد بسیاری از محل دریافت وجوه کسب می‌کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ش��هری گفت‪ :‬ق��رار بود هر ‪ ۶‬ماه ش��هرداری‬ ‫پارکینگ‌س��ازی داش��ته باش��د و خأل موجود را پوشش دهد اما‬ ‫حتی یک متر هم به این امر اختصاص داده نش��د‪ .‬این می‌طلبد‬ ‫امروز پ��ارک خودروها در حاش��یه خیابان‌ها پدیده‌ای اس��ت‬ ‫که در کالنش��هرها بسیار دیده می‌ش��ود‪ .‬این امر در کنار ایجاد‬ ‫ترافیک به ش��لختگی ش��هر دامن می‌زند‪ .‬ج��وادی در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خودروهای پارک‌ش��ده در حاش��یه خیابان‌ها محلی‬ ‫برای آس��یب‌های شهری اس��ت‪ .‬در کنار افزایش حجم ترافیکی‪،‬‬ ‫ش��لختگی چهره شهر باعث تصادف‌های بس��یاری از شهروندان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پ��ارک خودروها در کنار پیاده‌روها عبور و م��رور عابران را با‬ ‫مشکل روبه‌رو می‌کند زیرا ممکن است شهروندی ناگزیر از عبور‬ ‫بین دو خودرو پارک‌شده در حاشیه خیابان باشد و متوجه خودرو‬ ‫عبوری نشود و تصادف اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ضم��ن آنک��ه حج��م ترافی��ک‪ ،‬مش��کالت‬ ‫زیست‌محیطی را به دنبال دارد و آلودگی هوا را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫این موارد جزو معضل‌های پنهانی هستند که دیده نمی‌شوند اما‬ ‫آس��یب‌زا هستند‪ .‬او گفت‪ :‬نادر است که شورای شهر به این‌گونه‬ ‫مس��ائل ورود کند و اعالم کند از این ردیف بودجه‌ای که حاصل‬ ‫درآمد به طور مثال‪ ،‬عوارض خودرو اس��ت در فالن محل هزینه‬ ‫‹ ‹ضرورت ساخت پارکینگ عمومی‬ ‫‹ ‹چالش‌های موجود عوارض‬ ‫شود؛ محلی که مربوط به همان حوزه می‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه قانون‌گ��ذار آن را در قان��ون دی��ده و آم��ده اگ��ر قرار‬ ‫اس��ت هزین��ه‌ای از صاحبان خ��ودرو که در حاش��یه خیابان‌ها‬ ‫پ��ارک می‌کنن��د‪ ،‬گرفته ش��ود باید ب��رای هم��ان محل‪ ،‬صرف‬ ‫پارکینگ‌سازی شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬حتی در قانون آمده است اگر‬ ‫نیمی از هزینه‌های ساخت پارکینگ از این محل است‪ ،‬باید نیمی‬ ‫دیگر از س��وی خود شهرداری تامین شود(از بودجه‌های ملی که‬ ‫به ش��هرداری‌ها اختصاص داده می‌ش��ود) و باید در آن منطقه و‬ ‫محل‪ ،‬پارکینگ عمومی ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تبلیغات محل هزینه‌کرد عوارض خودروها‬ ‫جوادی با اشاره به ادامه‌دار بودن معضل ترافیک شهری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امروز شاهد هستیم که در هیچ‌یک از کالنشهرها و شهرهای‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬این مهم اتفاق نمی‌افتد و هر روز معضل ترافیک‪ ،‬آلودگی‬ ‫هوا‪ ،‬مش��کل ناامنی برای عابران پیاده‪ ،‬حتی دوچرخه‌سواران و‪...‬‬ ‫در ش��هرهایی مانند تهران و مش��هد بیشتر می‌ش��ود‪ .‬تمام این‬ ‫مس��ائل ناشی از توجه نکردن شهرداری‌ها به امر پارکینگ‌سازی‬ ‫است‪ .‬این کارشناس شهری در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی‬ ‫وج��ود دارد که ش��هرداری‌ها را مکلف به هزین��ه کردن عوارض‬ ‫خودروها برای پارکینگ‌س��ازی کن��د و در صورت پیروی نکردن‬ ‫بازخواس��ت ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال هن��گام تعریف ردیف‌های‬ ‫بودجه‌ای عنوان می‌شود هر منبع درآمدی باید برای همان محل‬ ‫خرج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت حقوق شهروندان‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬ش��هرداری باید به حقوق ش��هروندان احترام‬ ‫بگذارد و قانون‌گذار ش��ورای شهر را تعریف کرده تا قانون درست‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬اعضای ش��ورای شهر مکلف هستند ش��هرداری‌ها را‬ ‫مجاب کنند ردیف‌های بودجه را در محل خودشان هزینه کنند‪.‬‬ ‫نبای��د انح��راف بودجه از ردیفی به ردیف دیگ��ر اتفاق بیفتد که‬ ‫باعث به هم ریختن برنامه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای شهر به موقعیت‌های نمایشی برای تبلیغات‬ ‫از س��وی ش��هرداری‌ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬گاهی دیده می‌شود‬ ‫درآمدها تنها صرف موقعیت‌های نمایش��ی از سوی شهرداری‌ها‬ ‫می‌شود که تبلیغاتی برای خود آنها به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫جوادی در نهایت گفت‪ :‬در بعضی مواقع اعضای ش��ورای شهر‬ ‫ورود می‌کنند اما س��لیقه‌ها و مشکالتی که در خود گروه اعضای‬ ‫ش��ورای شهر وجود دارد کارش��کنی‌هایی اتفاق می‌افتد و ردیف‬ ‫بودجه‌ای در محل خودش هزینه نمی‌ش��ود و در این بس��تر این‬ ‫شهروندان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫از آنج��ا که دربرخ��ی از م��وارد بکارگیری نیروی انس��انی بر‬ ‫اساس تخصص‪ ،‬آموزش و تجربه به‌درستی انجام نشده نمی‌توان‬ ‫انتظار داش��ت درآمدها نیز در محل مناس��ب خود هزینه ش��ود‪.‬‬ ‫ترافیک‌های خسته‌کننده شهری‪ ،‬مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا‬ ‫و آمار باالی تصادف‌ها نشان می‌دهد مدیریت کالن‌شهری دارای‬ ‫ضعف‌هایی اس��ت که س�لامت جامعه را تهدید می‌کند‪ .‬جالب‌تر‬ ‫اینجاست که نهادی دیگر در کنار شهرداری‌ها به وجود آمدند تا‬ ‫تضمینی برای اجرای قوانین باشند‪ .‬اما هنوز اگر بگوییم معضل‌ها‬ ‫افزایش نیافته‪ ،‬کمتر نیز نشده است‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫تنگناهای امروز صنعت موتورسیکلت‌‬ ‫موتورسیکلت‌ها همیش��ه متهمان اصلی آلودگی‬ ‫هوا هس��تند و تصمیم‌ه��ای س��ختگیرانه‌ای برای‬ ‫ارتقای کیفی آنها در چند س��ال اخیر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما به گفته فعاالن این صنعت این تصمیم‌ها‬ ‫ش��تاب زده بوده و چالش‌های صنعت موتورسیکلت‬ ‫داخل را بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس مصوبه جدید هیات وزی��ران از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تمامی موتورسیکلت‌های تولیدی باید‬ ‫براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که درحال‌حاضر‬ ‫یورو ‪ ۴‬اس��ت‪ ،‬تولید ش��وند‪ .‬ام��ا از آنجایی که زیر‬ ‫ساخت‌های تولید با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬هنوز فراهم‬ ‫نیس��ت موتورسیکلت‌سازان خواس��تار فرصتی ‪۱۰‬‬ ‫ماهه و تغییر در مصوبه ش��دند که با وجود موافقت‬ ‫س��ازمان‌های ذیربط همچنان تولید و پالک‌گذاری‬ ‫موتورسیکلت‌ها متوقف است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د پیش از اج��رای مصوبه تولید‬ ‫موتورسیکلت‌های انژکتوری با استاندارد یورو ‪ ۴‬باید‬ ‫ب��ه موضوعات مهمتر دیگری هم در این حوزه دقت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همین رابط��ه بهمن ضیامق��دم‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنعت موتورسیکلت گفت‪ :‬ارتقا کیفی هر محصول‬ ‫و انجام استانداردها شامل هزینه است و آزمون‌های‬ ‫این اس��تانداردها هزینه‌بر اس��ت و ب��ه تبع قیمت‬ ‫محصول نهایی نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطر نش��ان کرد‪ :‬ما در الزام تغییر‬ ‫کاربراتور ب��ه انژکتور بارها در جلس��ات و مکاتبات‬ ‫اع�لام کردی��م اگر منظ��ور کاه��ش آلودگی هوای‬ ‫کالنشهر‌ها اس��ت این روش پاس��خگو نخواهد بود‬ ‫زیرا براس��اس آمار شماره‌گذاری اکنون بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون موتورس��یکلت پالک‌گذاری وجود دارد که‬ ‫آمار نشان می‌دهد ‪ ۷۰‬درصد موتورسیکلت‌های در‬ ‫حال تردد کاربراتوری هس��تند در حالی که س��ال‬ ‫گذشته تنها ‪ ۲۰‬هزار موتورسیکلت انژکتوری تولید‬ ‫و به بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد بیش از ‪۱۰‬میلیون موتورس�یکلت‬ ‫از رده خارج شده‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا خ��ودروکار ادام��ه داد‪ :‬از ابتدای‬ ‫ده��ه ‪ ۸۰‬که ط��رح پالک مل��ی در کارخانه‌ها‬ ‫اجرا و موتورس��یکلت‌ها همانند خودرو‌ها پالک‬ ‫ملی ش��دند‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬میلیون موتورسیکلت‬ ‫شماره‌گذاری ش��ده و هم اکنون در حال تردد‬ ‫اس��ت ولی حتی یک دس��تگاه موتورس��یکلت‬ ‫فرسوده از رده خارج نشده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه انژکت��وری کردن این وس��یله نقلیه‬ ‫تاثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نداش��ت و تنها‬ ‫هزینه‌ای بود که به کارخانه‌ها تحمیل شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬حتی موتورس��یکلت‌هایی ک��ه در انبار‬ ‫و پارکین��گ خانه‌ها بوده وارد چرخه مصرف ش��ده‬ ‫است و با این طرح خرید و فروش موتورسیکلت‌های‬ ‫کاربراتوری دس��ت دوم بیش��تر نیز شده است‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت تبدیل موتورس��یکلت‌های کاربراتوری به‬ ‫انژکتوری یک تصمیم ش��تاب‌زده بود که سودی به‬ ‫دنبال نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ال�زام از رده خ�ارج ک�ردن‬ ‫موتورسیکلت‌های فرسوده‬ ‫ضیامقدم معتقد اس��ت یکی از راه کار‌های مفید‬ ‫برای کاهش آلودگی ه��وا طرح از رده خارج کردن‬ ‫موتورسیکلت‌های فرسوده است‪.‬‬ ‫او درباره پیش��نیه این امر ب��ه تصمیم‌های اتخاذ‬ ‫ش��ده گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬سال‬ ‫پیش برای از رده خارج ش��دن حدود یک صد هزار‬ ‫موتورسیکلت فرسوده ‪ ۲‬ش��رکت‌های دولتی ایران‬ ‫دوچرخ و نیرو محرکه وارد عمل ش��دند و بودجه‌ای‬ ‫را هم س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت تعریف کرد‬ ‫اما ای��ن طرح نیمه تمام ماند در حالی که صد هزار‬ ‫موتورس��یکلت در برابر ‪ ۱۰‬میلیون موتورس��یکلت‬ ‫بسیار تعداد انگشت شماری بود‪ .‬دبیر انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت تاکید کرد‪ :‬اگر در طرح از رده خارج‬ ‫کردن موتورسیکلت‌های فرسوده ساالنه یک میلیون‬ ‫موتورس��یکلت خارج شود حدود ‪ ۱۰‬سال زمان نیاز‬ ‫است تا موتورسیکلت‌های کاربراتوری از چرخه تردد‬ ‫کنار گذاش��ته شوند‪.‬او گفت‪ :‬با توجه به تعیین سن‬ ‫فرس��ودگی موتورس��یکلت‌ها که بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫تعریف ش��ده از سال ‪ ۸۰‬تاکنون بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت‌های در حال تردد فرسوده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه�کار ب�رای برون‌‌رف�ت از وضعیت‬ ‫فعلی‬ ‫ضیامق��دم درب��اره راهکارهای پیش��نهادی خود‬ ‫گفت‪ :‬ممنوعیت فروش موتورس��یکلت‌های توقیفی‬ ‫در مراک��ز توقی��ف و بالصاحب و عدم برگش��ت به‬ ‫چرخه مصرف و همچنین جدی گرفتن معاینه فنی‬ ‫موتورسیکلت از راهکارهای مفید در کاهش آلودگی‬ ‫هوا است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ادامه داد‪ :‬اینکه‬ ‫مطرح می‌شود آلودگی مورتوسیکلت‌ها از خودرو‌ها‬ ‫بیشتر است صحت ندارد و تنها یک هجمه تبلیغاتی‬ ‫نامطلوب نسبت به این صنعت است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر یک موتورسیکلت نو شماره دارای‬ ‫اس��تاندارد مشابه با خودروی نو ش��ماره در شرایط‬ ‫یکسان مورد تس��ت قرار گیرد و نه با موتورسیکلت‬ ‫کارک��رده در ای��ن صورت می��زان آلودگ��ی هر دو‬ ‫مشخص می‌ش��ود زیرا یک خودروی چند سال کار‬ ‫کرده هم نس��بت به ی��ک خودرو صف��ر آالیندگی‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬ب��زرگ ک��ردن این مس��ئله کمی‬ ‫بی‌انصافی است‪ .‬آلودگی وسایل حمل‌ونقل عمومی‬ ‫حتی از خودرو و موتورس��یکلت‌ها هم بیشتر است‬ ‫ی��ا کارخانه‌ها آلودگی بیش��تری دارند‪ .‬اینکه عنوان‬ ‫می‌ش��ود آلودگی موتورس��یکلت‌ها ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫بیشتر از خودرو است نادرست است‪.‬‬ ‫‹ ‹مظلومیت صنعت موتورسیکلت‬ ‫ضیامقدم با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه در حق‬ ‫صنعت موتورسیکلت ظلم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫موتورس��یکلت صنع��ت کوچک��ی نیس��ت و کمک‬ ‫بس��زایی در چرخه تولید و اشتغالزایی کشور داشته‬ ‫است اما نگاه به این صنعت خوب نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما نس��بت به این موضوع که بیشتر‬ ‫مصوبه‌ها برای موتورسیکلت‌های تولید داخل در ‪۳‬‬ ‫ماهه پایانی س��ال که آلودگی هوا بیشتر است مورد‬ ‫تصویب قرار می‌گیرد انتقاد داشته در ماه‌های پایانی‬ ‫هر سال وارونگی هوا صورت می‌گیرد و تصمیم‌های‬ ‫س��ختگیرانه ه��م ب��ر اس��اس آن ش��رایط و بدون‬ ‫همفکری با انجمن و تولیدکنندگان و توان س��نجی‬ ‫داخلی و بسیار شتاب‌زده اتخاذ شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬شایس��ته اس��ت که جهت جلوگی��ری از بروز‬ ‫مش��کالت در اجرا هر قانون و مصوبات و رس��یدن‬ ‫به اهداف مش��ترک‪ ،‬قبل از تصویب چنین قوانینی‪،‬‬ ‫در اوایل هر س��ال و با تش��کیل کار گروه تخصصی‬ ‫متشکل از نمایندگان انجمن‪ ،‬نهادها و سازمان‌های‬ ‫ذیربط‪ ،‬موضوع مورد بررس��ی قرار گرفته و براساس‬ ‫توانمندی تولیدکنندگان و امکانات داخلی و در نظر‬ ‫گرفتن فرصت مناسب‪ ،‬تصویب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫ضیامقدم اظهار کرد‪ :‬مس��ئوالن در ش��رایطی که‬ ‫آلودگی هوا در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال زیاد اس��ت تصور‬ ‫می‌کنند با چنین تصمیم‌های س��ریع و اجرای آنها‬ ‫مش��کالت برطرف خواهد ش��د اما می‌بینیم که در‬ ‫اجرا این گونه نمی‌شود‪.‬‬ ‫بناب��ر آنچه درباره وضعیت این صنعت در کش��ور‬ ‫شاهد هستیم به نظر می‌رسد اجرای جدی معاینات‬ ‫فنی و طرح از رده خارج کردن موتورس��یکلت‌های‬ ‫فرس��وده از اجرای استاندارد یورو ‪ ۴‬باشد زیرا رفتن‬ ‫به آن س��مت نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز‬ ‫در کشور فراهم نیست‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اشاره‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درباره تعرفه‬ ‫خودروه��ای واردات��ی گفت‪ :‬طرح س��اماندهی بازار خودرو در دس��تور‬ ‫کار کمیس��یون‌های تخصص��ی و فرعی ق��رار دارد و در بخش مربوط به‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه چگونگی طبقه‌بن��دی و تاثیرگذاری منابع‬ ‫ایجاد شده بررسی خواهد شد‪ .‬محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬طرح یادشده از نظر عنوان‪ ،‬طرح قابل‌قبولی است اما از نظر محتوا‬ ‫به‌طورقطع باید تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد ش��ود تا چنانچه این طرح‬ ‫در آینده به‌عنوان یک منشور در حوزه صنعت خودرو مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬افق روش��نی داشته باش��د و همچنین برنامه‌های این طرح برای‬ ‫قطعه‌سازان نیز مش��خص باشد‪ .‬نماینده مردم تفرش‪ ،‬آشتیان و فراهان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه افزود‪ :‬طرح‌های توسعه‌ای موجود‬ ‫در طرح یادش��ده باید براس��اس مطالعات علمی باشد‪ ،‬به طوری‌که این‬ ‫ط��رح تبدیل به یک تکی��ه‌گاه داخلی برای آینده صنعت خودرو ش��ود‪،‬‬ ‫همچنین اعتماد مردم و مصرف‌کنندگان به خودروسازان و قطعه‌سازان‬ ‫را جلب کند؛ به طوری‌که مردم ایمان داش��ته باش��ند ب��ا خرید خودرو‬ ‫داخلی متضرر نخواهند ش��د یا مشکالت زیادی برای آنها پیش نخواهند‬ ‫آمد‪ .‬محمد حس��ینی تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر باتوجه به شرایط فعلی‬ ‫موضوع طرح خوب اس��ت اما باید تغییرات عمده‌ای در جزئیات آن ایجاد‬ ‫شود‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با افزایش نرخ ارز افزایش‬ ‫نرخ خودرو منطقی اس��ت یا خیر گفت‪ :‬منطقی نیست که با افزایش نرخ‬ ‫ارز هر کاالیی افزایش نرخ داش��ته باش��د و باید میزان وابس��تگی به ارز و‬ ‫الزامی بودن واردات کاالها بررس��ی ش��ود‪ .‬این عضو کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه گفت‪ :‬متاس��فانه به علت سوء‬ ‫مدیریت‌ها‪ ،‬کاالهایی به کشور وارد می‌شوند که مشابه داخلی دارند و در‬ ‫مقابل تولیدکنندگان داخلی درگیر مشکالت فراوان هستند؛ در نتیجه‬ ‫چنانچه از واردات غیرضروری جلوگیری ش��ود‪ ،‬کنترل قیمت‌ها و ثابت‬ ‫نگه‌داشتن شرایط ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫مرسدس بنز برای کم‌درآمدها‬ ‫همان‌گونه که می‌دانید‪ ،‬ش��رکت‌های بزرگ خودروسازی در‬ ‫سرتاس��ر جهان از س��الیان گذش��ته تاکنون در حال پیشرفت‬ ‫و تنوع بخش��یدن به محصوالت خود هس��تند و با تولید انواع‬ ‫خودروه��ا در کالس‌های مختلف‪ ،‬رنگ و بوی��ی زیبا را به این‬ ‫صنعت استراتژیک بخش��یده‌اند‪ ،‬اما صنعت خودروسازی ایران‬ ‫که در س��الیان دور جزو بهتری��ن و مدرن‌ترین صنایع در قاره‬ ‫آسیا بود‪ ،‬امروز در حال درجا زدن است‪.‬‬ ‫به‌اعتقاد کارشناس��ان و فعاالن این حوزه‪ ،‬بازار خودرو ایران‬ ‫به حدی آشفتگی و از هم‌گسیختگی داشته که به محلی برای‬ ‫آزمون انواع خودروهای چینی و س��ایر کشورهای درجه دوم و‬ ‫سوم در زمینه خودروسازی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫با این تفاسیر‪ ،‬قصد داریم به یک واقعیت تلخ اشاره کنیم‪ .‬اگر‬ ‫روزی خودروسازان بین‌المللی همچون مرسدس بنز‪ ،‬هیوندای‪،‬‬ ‫فورد و ‪ ...‬بخواهند جانش��ین ش��رکت‌های خودروسازی داخلی‬ ‫در کش��ور شوند‪ ،‬چه نوع خودروهایی را برای قشرهای متوسط‬ ‫و کم‌درآمد تولید می‌کنند؟ برای دریافت پاس��خ این پرسش با‬ ‫ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز‬ ‫یک��ی از بزرگترین خودروس��ازان بین‌المللی که از گذش��ته‬ ‫تاکنون به‌عنوان مش��هورترین خودروس��ازی جهان ش��ناخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مرسدس بنز نام دارد‪ .‬این ش��رکت آلمانی در زمینه‬ ‫تولید انواع خودرو در تمامی کالس‌ها مشغول است و اگر زمانی‬ ‫شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که مرسدس بنز بخواهد خودرویی‬ ‫را برای اقشار متوس��ط و کم‌درآمد در ایران تولید کند‪ ،‬قاعدتا‬ ‫مدل‌هایی که در کالس‌بندی این ش��رکت ب��ا نام‌های ‪CLA،‬‬ ‫‪ GLA‬و ون خانوادگی ‪ Metris‬ش��ناخته می‌شوند در اولویت‬ ‫این کمپانی برای تولید قرار خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای‬ ‫یک��ی از برندهایی که در س��اخت خودروه��ای ارزان نرخ و‬ ‫باکیفیت در سطح بین‌المللی بسیار مشهور است‪ ،‬هیوندای نام‬ ‫دارد‪ .‬حال اگر این ش��رکت کره‌ای بخواهد در صورت به وجود‬ ‫آمدن ش��رایط مناس��ب‪ ،‬برای قشر متوس��ط و کم‌درآمد ایران‬ ‫خودرو تولید کند‪ ،‬به‌طورقطع مدل‌هایی مانند اکس��نت‪،i۱۰ ،‬‬ ‫‪ i۳۰ ،i۲۰‬و النترا در صدر این فهرست قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫بی‌ش��ک‪ ،‬از کمپانی امریکایی ف��ورد می‌توان یکی از بهترین‬ ‫خودروسازان جهان نام برد‪ .‬این شرکت درحال‌حاضر در تمامی‬ ‫کالس‌ه��ا خودروهایی مناس��ب و باکیفیت تولید می‌کند و اگر‬ ‫زمانی شرایط مناسب برای تولید خودرو ازسوی این خودروساز‬ ‫در ایران مهیا شود‪ ،‬به‌طورقطع مدل‌هایی مانند وانت‌های سری‬ ‫‪ ،F‬فیس��تا‪ ،‬فوکوس و فیوژن در صدر این فهرست قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫‹ ‹تویوتا‬ ‫به جرات می‌توان این‌گونه گفت که بهترین خودروساز جهان‬ ‫در زمین��ه تولی��د خودروهای اقتصادی و باکیفی��ت‪ ،‬تویوتا نام‬ ‫دارد‪ .‬محصوالت این ش��رکت ژاپن��ی در ایران دارای طرفداران‬ ‫بس��یار زیادی است و اگر زمانی شرایط تولید برای این برند در‬ ‫ایران فراهم ش��ود‪ ،‬به‌طورقطع مدل‌هایی مانند یاریس‪ ،‬کروال‪،‬‬ ‫هایلوکس و پریوس در صدر فهرس��ت این ش��رکت برای تولید‬ ‫و عرضه به قشر متوسط و کم‌درآمد ایران قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان‬ ‫یکی دیگر از ش��رکت‌هایی که در تولید خودروهای باکیفیت‬ ‫و اقتصادی معروف اس��ت‪ ،‬نیس��ان ن��ام دارد‪ .‬در همین زمینه‬ ‫مانند تویوتا‪ ،‬این ش��رکت ژاپنی نی��ز در ایران دارای طرفداران‬ ‫بی‌ش��ماری بوده و اگ��ر روزی مقدمات تولید خودرو ازس��وی‬ ‫نیسان در کشور فراهم ش��ود‪ ،‬این خودروساز تولید مدل‌هایی‬ ‫مانند لیف‪ ،‬ورسا‪ ،‬جوک و وانت سری ‪ Frontier‬را در اولویت‬ ‫خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی‬ ‫میتسوبیشی را می‌توان قلب تپنده خودروسازی ژاپن نام برد‪.‬‬ ‫این خودروساز اصیل همواره در تالش برای ساخت خودروهایی‬ ‫اقتصادی و بادوام اس��ت و اگر روزی شرایط برای تولید خودرو‬ ‫ازسوی این خودروساز مشهور در ایران فراهم شود‪ ،‬به‌طورقطع‬ ‫معیار قیمت‌گذاری خودروهای امروزی چیست؟‬ ‫در این مطلب قصد داریم با نگاهی به شیوه تولید‬ ‫انواع خودرو ازس��وی کمپانی‌های سازنده مشهور و‬ ‫متفرقه‪ ،‬معیار قیمت‌گذاری هر خودرو را بررس��ی‬ ‫کنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا‬ ‫برخی خودروهای هم‌رده‪ ،‬نرخ بیش��تری نسبت به‬ ‫رقیبان خود دارند‪.‬‬ ‫ارزش برند تولیدکننده خودرو‬ ‫ب��ه ج��رات می‌ت��وان گف��ت مهم‌تری��ن معیار‬ ‫قیمت‌گ��ذاری یک خ��ودرو س��واری‪ ،‬ارزش برند‬ ‫تولیدکننده آن است‪ .‬اگر ارزش برندهای خودروساز‬ ‫در جهان به یک اندازه بود‪ ،‬هیچ‌گاه ش��اهد رقابت‬ ‫آنه��ا در زمینه فروش محص��والت مختلف و جلب‬ ‫نظر مش��تریان نبودیم‪ .‬بهتر است این موضوع را با‬ ‫ی��ک مثال توضیح دهیم؛ به‌ط��ور مثال‪ ،‬خودرویی‬ ‫مانن��د ‪ ۹۱۱‬تورب��و اس ازس��وی کمپانی پورش��ه‬ ‫س��اخته می‌شود و با توجه به ارزش باالی این برند‬ ‫آلمانی در بازارهای جهانی بورس و میان مشتریان‬ ‫ثروتمند‪ ،‬طبیعی است این مدل دارای نرخ باالیی‬ ‫باشد و رده آن برای این کمپانی بسیار حائز اهمیت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬اما در س��وی دیگر یکی از رقبای این‬ ‫مدل یعنی جی‌تی‌آر که ساخت برند ژاپنی نیسان‬ ‫است‪ ،‬باتوجه به رده پایین‌تر این کمپانی نسبت به‬ ‫پورش��ه در میان مش��تریان ثروتمند و ارزش برند‪،‬‬ ‫دارای ن��رخ کمتری از ‪ ۹۱۱‬توربو اس اس��ت و این‬ ‫نکته به خوبی ارزش دو خودرو هم‌کالس را نسبت‬ ‫به یکدیگر نمایان و معیار قیمت‌گذاری را مشخص‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه ساخت هر خودرو‬ ‫یک��ی دیگر از معیارهایی ک��ه می‌توان در زمینه‬ ‫ارزش‌گذاری خودروهای امروزی بیان کرد‪ ،‬ش��یوه‬ ‫س��اخت و طراحی هر اتومبیل ازسوی شرکت‌های‬ ‫مختلف است‪ .‬شیوه ساخت و طراحی اتومبیل‌های‬ ‫ام��روزی با توجه ب��ه کالس‌های مختلف‪ ،‬بس��یار‬ ‫متفاوت اس��ت و ه��ر خودروس��از در بخش‌هایی‬ ‫مانند فناوری س��اخت از ابتدا تا پایان‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫اس��تفاده ش��ده در خودرو تولید شده‪ ،‬وقت صرف‬ ‫ش��ده برای طراحی خودرو و‪ ...‬با برندهای دیگر در‬ ‫حال رقابت اس��ت و این بخش از گذش��ته تاکنون‬ ‫یک��ی از مالک‌ه��ای اصل��ی ب��رای ارزش نهای��ی‬ ‫خودروهای تولیدشده است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مثال‪ ،‬اگ��ر بخواهیم دو خودروس��از در‬ ‫بخش خودروهای س��دان متوس��ط را ب��ا یکدیگر‬ ‫مقایس��ه کنیم‪ ،‬می‌توانیم دو شرکت رنو و فولکس‬ ‫واگ��ن را درنظ��ر بگیریم‪ .‬ای��ن دو برند ب��ا تولید‬ ‫مدل‌هایی مانند تلیسمان و پاسات‪ ،‬حضوری فعال‬ ‫در ای��ن رده دارند اما باتوجه به ش��یوه س��اخت و‬ ‫عرضه محصولی مانند پاسات (نمونه فول آپشن) از‬ ‫سوی فولکس‌واگن که دارای فناوری باالتر و هزینه‬ ‫بیش��تری در مقایسه با رنو تلیس��مان (نمونه فول‬ ‫آپش) اس��ت‪ ،‬به‌طورقطع ارزش این مدل نسبت به‬ ‫رقیبش کمی بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکانات رفاهی و ایمنی‬ ‫از دیگ��ر م��واردی که می‌ت��وان در زمینه معیار‬ ‫ارزش‌گذاری خودروهای امروزی بیان کرد‪ ،‬امکانات‬ ‫ایمنی و رفاهی هر مدل اس��ت‪ .‬براین اساس‪ ،‬باید‬ ‫گفت امکانات رفاهی و ایمنی جزءجدایی‌ناپذیر هر‬ ‫خودرو بوده و هر برند باتوجه به سیاست‌های خود‬ ‫در بخش تولید‪ ،‬این موارد را به صورت کم‌آپش��ن‪،‬‬ ‫نرمال‌آپش��ن‪ ،‬فول‌آپش��ن و اختصاصی طبقه‌بندی‬ ‫ت مناسب را برای‬ ‫کرده و براساس این موضوع‪ ،‬قیم ‌‬ ‫محصول تولیدی لحاظ می‌کند‪.‬‬ ‫به‌طورمثال ش��رکتی مانند هیوندای که متعلق‬ ‫به کره جنوبی اس��ت‪ ،‬در ساخت خودروهای خود‬ ‫هم��واره امکانات رفاهی را در ‪ 3‬حالت کم‌آپش��ن‪،‬‬ ‫نرمال‌آپشن و فول‌آپشن طبقه‌بندی و اغلب مدل‌ها‬ ‫را با توجه به ای��ن ‪ 3‬حالت عرضه می‌کند و به‌این‬ ‫ترتیب نرخ هر مدل ارائه ش��ده با دیگری متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما ش��رکتی مانند جنسیس که یکی از برندهای‬ ‫زیرمجموعه هیوندای به‌شمار می‌رود‪ ،‬خودروهای‬ ‫خود را در نمونه اختصاصی (مش��تریان باتوجه به‬ ‫س��لیقه خود‪ ،‬خودرو مورد نظر خود را با تغییراتی‬ ‫بیشتر نس��بت به مدل‌های اس��تاندارد سفارش و‬ ‫س��پس خریداری می‌کنند) و به سفارش مشتریان‬ ‫طراحی و تولید می‌کند که این امر باعث ارزشمند‌تر‬ ‫و گران‌تر شدن خودرو مورد نظر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه کارگران و موارد جانبی‬ ‫سرانجام به آخرین نکته درباره معیار ارزش‌گذاری‬ ‫خودروهای امروزی می‌رس��یم که آن نکته هزینه‬ ‫کارگران و موارد جانبی اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید‬ ‫گفت هر خودروس��از برای تولید خودروهای خود‬ ‫در ان��واع کالس‌ها‪ ،‬نیازمند کارگران و مهندس��ان‬ ‫خبره است و در صورت نبود این‌گونه افراد‪ ،‬چرخه‬ ‫تولید خودروها در سرتاسر جهان با مشکل روبه‌رو‬ ‫می‌شود‪ .‬در این زمینه باید خاطرنشان کرد هزینه‬ ‫دس��تمرد هر کارگر یا مهندس��ان تاثیر مستقیمی‬ ‫ب��ر ارزش نهایی هر خ��ودرو دارد و این بخش نیز‬ ‫به‌عنوان یکی از قس��مت‌های مه��م در زمینه نرخ‬ ‫محصوالت تولید شده عنوان می‌شود‪.‬‬ ‫هم��واره پرسش��ی بس��یار مه��م در ذه��ن‬ ‫عالقه‌مندان به خودروهای ام��روزی وجود دارد‬ ‫و این اس��ت که چرا خودروهای تولید ش��ده در‬ ‫چین بس��یار ارزان‌تر از سایر نقاط جهان هستند‬ ‫و شرکت‌های مش��هور خودروسازی چرا اهمیت‬ ‫ویژه‌ای به تولید خودروهای خود در این کش��ور‬ ‫می‌دهند؟‬ ‫در پاسخ به این پرسش باید گفت این عامل به‬ ‫این دلیل اس��ت که هزینه دس��تمزد کارگران در‬ ‫این کشور آسیایی بسیار کمتر از سایر نقاط جهان‬ ‫است و باتوجه به وجود نیروی کار زیاد‪ ،‬برندهای‬ ‫خودروسازی ترجیح می‌دهند خودروهای خود را‬ ‫باتوج��ه به صرفه اقتصادی بهت��ر در بازار چین و‬ ‫هزینه دستمزد پایین‌تر‪ ،‬در این کشور پرجمعیت‬ ‫تولید و س��پس آنه��ا را به بازاره��ای هدف خود‬ ‫ارسال کنند‪ .‬گفتنی است شرکت‌های خودروساز‬ ‫چین��ی نیز باتوجه به حمای��ت دولت مرکزی این‬ ‫کش��ور و همکاری چندجانبه با برندهای مشهور‬ ‫در سطح جهان و دیگر موارد عنوان شده‪ ،‬همواره‬ ‫خودروهایی با نرخ معقول و ارزان تولید می‌کنند‬ ‫ک��ه این امر به خودی خود یکی از عوامل مهم در‬ ‫پیشرفت آنها بوده است‪.‬‬ ‫مدل‌های��ی مانند‬ ‫میراژ‪ ،‬لنس��ر‪ ASX ،‬و‬ ‫وان��ت س��ری ‪ L‬در اولویت‬ ‫این ش��رکت برای تولید خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫یکی دیگر از خودروس��ازان ژاپنی هون��دا نام دارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بین‌المللی معتقدند کمپانی هوندا همیشه مریض‬ ‫ایمنی و کیفیت اس��ت و خودروهای س��اخته شده ازسوی این‬ ‫ش��رکت خوش��نام‪ ،‬در معیارهایی مانند عمر مفید‪ ،‬استهالک‬ ‫کم و دوام باال‪ ،‬همواره جایگاه نخس��ت را در مقایس��ه با سایر‬ ‫رقیبان دارا هس��تند‪ .‬حال اگر این برند بخواهد روزی در ایران‬ ‫خودروهایی را برای قش��ر کم‌درآمد و متوس��ط تولید کند‪ ،‬به‬ ‫طور قط��ع مدل‌هایی مانند س��یویک‪ HR-V، FIT ،‬و وانت‬ ‫سری ‪ Ridgeline‬در صدر این فهرست قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن‬ ‫بی‌شک‪ ،‬کمپانی فولکس‌واگن را باید امپراتوری خودروسازی‬ ‫بازار‬ ‫در جه��ان ن��ام برد‪ .‬ای��ن برند آلمان��ی درحال‌حاضر‬ ‫مالکیت ‪ ۸‬برن��د را در این صنعت در اختیار دارد و محصوالت‬ ‫تولیدش��ده با نام تج��اری فولک��س واگن هم��واره در تمامی‬ ‫بازارهای بین‌المللی دارای فروش باالیی هستند‪ .‬اگر روزی این‬ ‫خودروس��از بخواهد در ایران محصوالتی را برای قشر کم‌درآمد‬ ‫و متوس��ط تولید کند‪ ،‬به‌طورقطع مدل‌هایی مانند گلف‪ ،‬جتا و‬ ‫بیتل در صدر این فهرست حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫عواقبی که گرانی دوباره خودروهای داخلی به‌دنبال خواهد داشت‬ ‫چند می‌گیری نرخ را باال نبری‬ ‫بی‌ش��ک‪ ،‬یک��ی از مهم‌تری��ن ن��کات منفی که‬ ‫می‌ت��وان در زمین��ه س��اخت و عرضه خ��ودرو در‬ ‫بازار داخلی کشور عنوان کرد‪ ،‬شیوه قیمت‌گذاری‬ ‫محصوالت است‪ .‬در این باره باید گفت شرکت‌های‬ ‫ی و چ��ه خصوصی‪،‬‬ ‫خودروس��از داخلی چ��ه دولت ‌‬ ‫همواره در حال ماهیگیری از آب گل‌آلود هس��تند‬ ‫و بالفاصله بع��د از رخ دادن اتفاقی مهم در عرصه‬ ‫خودرو یا نرخ ارز به سرعت نرخ محصوالت تولیدی‬ ‫خود را افزایش می‌دهند‪ .‬در این مطلب قصد داریم‬ ‫به این مس��ئله مهم بپردازیم که در صورت گرانی‬ ‫دوب��اره خودروهای داخلی‪ ،‬چ��ه عواقبی در انتظار‬ ‫بازار خودرو ایران خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹کم شدن قدرت خرید مشتریان‬ ‫به‌جرات می‌ت��وان گفت مهم‌تری��ن تاثیر منفی‬ ‫افزای��ش دوباره ن��رخ خودروهای داخل��ی در بازار‬ ‫کشور‪ ،‬کم شدن قدرت خرید مشتریان خواهد بود‪.‬‬ ‫در ب��ازاری مانند ایران که قدرت خرید مش��تریان‬ ‫از س��ال‌های گذش��ته تاکنون کم و محدود بوده‪،‬‬ ‫افزایش ن��رخ دوب��اره محصوالت باع��ث نخریدن‬ ‫خودروهایی بهتر از س��وی خریداران شده و قدرت‬ ‫خرید با شیبی تند به سمت پایین می‌رود‪.‬‬ ‫به طور مثال فردی در سال ‪ ۱۳۹۳‬اقدام به خرید‬ ‫خودرویی مانند دنا کرده اس��ت؛ قیمت این خودرو‬ ‫در آن سال ‪ ۴۲‬میلیون تومان بوده و درحال‌حاضر‬ ‫قیمت آن به بیش از ‪ ۴۵‬میلیون تومان رسیده که‬ ‫این افزایش نرخ ب��دون هیچ گونه افزایش کیفیت‬ ‫در س��اخت و تولید بوده که بیش��تر این موضوع را‬ ‫روشن می‌سازد که شرکت‌های خودروساز داخلی‪،‬‬ ‫تنها به‌دنبال دریافت مبالغ بیشتر هستند‪.‬‬ ‫اما موضوع اصلی این است که قدرت خرید اقشار‬ ‫گوناگون جامعه س��ال به سال به دلیل نوسان‌های‬ ‫اقتصادی در حال کم ش��دن اس��ت و افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای ارزان نرخ و اقتص��ادی‪ ،‬تنها باعث از‬ ‫دس��ت رفتن رویای این‌گونه مش��تریان در زمینه‬ ‫خرید خودرو صفر کیلومتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ قطعات مصرفی و یدکی‬ ‫یکی دیگ��ر از م��واردی که می‌ت��وان در زمینه‬ ‫افزایش دوب��اره ن��رخ خودروهای داخل��ی عنوان‬ ‫کرد‪ ،‬رش��د نرخ قطع��ات مصرفی و یدکی اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری ل��وازم مصرفی خودروها هم‌راس��تا‬ ‫با نرخ‌گ��ذاری خود آنها در بازار انجام می‌ش��ود و‬ ‫ای��ن موضوع در صورت کنترل و بازرس��ی نکردن‬ ‫سازمان‌های مربوط‪ ،‬باعث ورود قطعات بی‌کیفیت‬ ‫به جای قطعات اصلی ش��ده که ب��ا قیمتی برابر با‬ ‫لوازم اصلی به فروش می‌رس��ند‪ .‬همچنین‪ ،‬نوسان‬ ‫نرخ ارز که یکی از مهم‌ترین بهانه‌های خودروسازان‬ ‫و قطعه‌س��ازان برای افزایش نرخ محصوالت است‪،‬‬ ‫تنها در مواردی مانند ورود قطعات و مواد مصرفی‬ ‫ب��رای مونت��اژ خودروه��ا تاثی��ر دارد و در زمینه‬ ‫تولی��دات داخل��ی که صفر تا صد س��اخت آنها در‬ ‫داخل کش��ور انجام می‌شود‪ ،‬بی‌تاثیر است‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬نرخ برخی لوازم یدکی و مصرفی خودرویی‬ ‫همچ��ون ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬که دارای مخارجی بیش��تر‬ ‫نسبت به س��ایر محصوالت اقتصادی ایران خودرو‬ ‫در طول یک سال است‪ ،‬با افزایش نرخ این خودرو‬ ‫در بازار داخلی کش��ور‪ ،‬با افزایش حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصدی روبه‌رو خواهند ش��د ک��ه این موضوع در‬ ‫هنگام سرویس‌های دوره‌ای یا خرید قطعات اصلی‪،‬‬ ‫بیشتر خود را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد حباب قیمتی‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت مهم ک��ه بعد از افزایش‬ ‫دوب��اره نرخ خودروه��ای داخلی به وق��وع خواهد‬ ‫پیوس��ت‪ ،‬ایجاد حباب قیمت��ی خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید گف��ت هرقدر نرخ خودروها باالتر برود‪،‬‬ ‫دالالن و س��ودجویان بیش��تری ب��رای بهره‌گیری‬ ‫از ای��ن وضعیت نمای��ان خواهند ش��د و با اعمال‬ ‫قیمت‌ه��ای غیرمنطق��ی و هدفمن��د‪ ،‬باعث بروز‬ ‫چنددستگی در بازار خودرو می‌شوند که در نتیجه‬ ‫این عمل‪ ،‬نرخ محصوالت بی��ش از نرخ اعالمی از‬ ‫س��وی کارخانه خواهد بود‪ .‬به‌طور مثال‪ ،‬با به‌وجود‬ ‫آمدن آشفتگی در بازار خودرو کشور در چند سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همواره ش��اهد افزایش ن��رخ محصوالت‬ ‫داخلی بوده‌ایم که این موضوع بیش��ترین مش��کل‬ ‫را ب��رای خری��داران به وجود آورده و باعث ش��ده‬ ‫این‌گونه افراد بهای بیش��تری را برای خرید خودرو‬ ‫موردنظر خود بپردازند‪ .‬به‌طورمثال خودرویی مانند‬ ‫دن��ا پالس توربو دارای قیمت��ی حدود ‪ ۵۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۵۹‬میلی��ون تومان از س��وی کارخانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ب��ا نگاهی به بازار متوجه خواهیم ش��د‬ ‫که همین مدل دارای نوس��ان قیمتی زیادی بوده‬ ‫و ت��ا ‪ ۶۶‬میلیون تومان نیز به فروش می‌رس��د که‬ ‫این موضوع به‌خوبی مش��کل وجود حباب قیمتی‬ ‫را نمایان می‌سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش خری�د پایی�ن محص�والت‬ ‫تولیدی‬ ‫از دیگ��ر نکات مهم که می‌ت��وان درباره افزایش‬ ‫دوباره نرخ خودروه��ای داخلی عنوان کرد‪ ،‬ارزش‬ ‫خرید پایین این تولیدات است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید‬ ‫گفت هر سال شاهد افت کیفیت محصوالت داخلی‬ ‫هس��تیم و این موضوع هی��چ‌گاه به صورت علنی و‬ ‫منطقی بیان نمی‌شود‪ .‬حال شاید پرسشی در این‬ ‫زمینه پیش‌آید که آمار ارزیابی ماهانه که از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تولید خودرو‬ ‫در کشور منتشر می‌شود‪ ،‬بر چه اساس است؟‬ ‫به‌اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬این آمار تنها برای اطالع‬ ‫افکار عمومی منتش��ر ش��ده و خودروهای حضور‬ ‫یافت��ه در آزمایش‌های این وزارتخانه‪ ،‬نس��خه‌های‬ ‫باکیفیت‌ت��ر از محص��والت عرضه ش��ده ب��ه بازار‬ ‫هس��تند و این موضوع به خودی خود ارزش پایین‬ ‫محصوالت تولیدی را نس��بت به به��ای پرداختی‬ ‫نمایان می‌سازد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم در زمینه این موضوع خودرویی را‬ ‫معرفی کنیم که در س��ال‌های گذش��ته همواره از‬ ‫کیفیت آن کاس��ته شده‪ ،‬باید مدلی همچون ‪۲۰۶‬‬ ‫را نام ببریم‪ ،‬زیرا به اعتقاد کارشناسان و دارندگان‬ ‫ای��ن اتومبیل‪ ۲۰۶ ،‬در بازه زمانی س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تا‬ ‫امروز‪ ،‬همواره در حال افت کیفیت بوده و مدل‌های‬ ‫جدی��د تولی��دی از این خودرو در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬و‬ ‫امس��ال‪ ،‬دارای ایرادهای بسیاری در اغلب بخش‌ها‬ ‫بوده و مس��ئله کیفیت س��اخت و ایمنی نیز دیگر‬ ‫در ای��ن خ��ودرو به‌خوبی رعایت نمی‌ش��ود‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬ش��اهد افزایش غیرمنطقی نرخ این خودرو‬ ‫هس��تیم و درحال‌حاضر قیمت پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬با‬ ‫مدل س��اختاری ‪ ۱۳۹۷‬در ب��ازار داخلی ‪ ۴۱‬تا ‪۴۲‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫سايه بيگانگان روي سر کارواش‌ها‬ ‫به گفته يک مقام مسئول کارگري‪ ،‬صدور بخشنامه و دستورالعمل‬ ‫مانع اشتغال اتباع بيگانه نمي‌شود و اگر ورود مهاجران و اتباع بيگانه‬ ‫به‌طور جدي س��اماندهي نشود‪ ،‬زماني مي‌رس��د که اتباع بيگانه به‬ ‫کارفرم��اي نيروهاي کار ايراني تبديل خواهند ش��د‪ .‬داوود اميري‬ ‫در گفت‌وگو با ايس��نا‪ ،‬درباره ازدياد تع��داد مهاجران و اتباع بيگانه‬ ‫در ايران‪ ،‬گف��ت‪ :‬ورود بي‌ضابطه اتباع بيگانه و دادن مجوز و پروانه‬ ‫کار به آنها‪ ،‬نه تنها به س��ود مملکت و اقتصاد کش��ور نيست‪ ،‬بلکه‬ ‫پيامده��اي اجتماعي و فرهنگي بس��ياري در جامعه به‌همراه دارد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬باوجود آنکه بسياري از قوميت‌ها مانند کردها و اعراب‬ ‫نس��بت به اصالت‪ ،‬مليت و فرهنگ کار خ��ود تعصب دارند‪ ،‬ما اين‬ ‫حساس��يت را نداريم که از چه قوم و مليتي وارد کش��ورمان شوند‪،‬‬ ‫اداره امور را به دس��ت بگيرند و سال‌هاي متمادي در ايران بمانند‪.‬‬ ‫رييس کانون ش��وراي اسالمي کار خراسان‌شمالي با بيان اينکه اين‬ ‫روزها برخي کارواش‌ها ازسوی اتباع بيگانه اداره مي‌شوند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرايطي که جويندگان کار زيادي در کشور داريم باعث تاسف است‬ ‫ک��ه يک کارفرماي ايراني نيروهاي کار خ��ود را از بین اتباع بيگانه‬ ‫انتخ��اب می‌کند؛ تنها به اين دليل که کارگ��ر ايراني را بيمه نکند‪.‬‬ ‫اميري گفت‪ :‬متاس��فانه کارفرماها به‌دنبال ني��روي کار ارزان‌قيمت‬ ‫ب��ا بهره‌وري باالتر هس��تند و به‌همين دليل اتب��اع بيگانه را به کار‬ ‫مي‌گيرند که توقع کمتري دارند و به فکر بيمه و حقوق باال نيستند‪.‬‬ ‫امروز کمتر کارفرمايي است که حداقل‌هاي قانوني را درباره نيروي‬ ‫کار خود رعايت و به وظايف خود در قبال کارگر عمل کند‪ .‬اين مقام‬ ‫مسئول کارگري درباره بخشنامه منع اشتغال اتباع بيگانه که زماني‬ ‫ازسوي معاون اول رياست‌جمهوري صادر شد‪ ،‬نيز گفت‪ :‬به شخصه‬ ‫معتقدم که اين ش��يوه‌ها کمکي نمي‌کند و با صدور دستورالعمل و‬ ‫بخشنامه قانون به اجرا درنمي‌آيد‪ ،‬چون تا دلتان بخواهد آيين‌نامه و‬ ‫بخشنامه داريم اما نيت و عزم جدي براي اجرا نداريم‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسي چرايي کاهش نيافتن تعرفه واردات خودرو‬ ‫جان مردم‪ ،‬تعرفه باال برنمي‌تابد‬ ‫در حالي ک��ه يک فوريت طرح س��اماندهي واردات خودرو در‬ ‫مجلس به تصويب رسيده و اين طرح در نوبت بررسي نمايندگان‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬برخي خبرها از فشار به نمايندگان و جلوگيري‬ ‫از ورود آنها به موضوع تعرفه‌هاي واردات خودرو حکايت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬اوايل ارديبهشت سال جاری ‪۲۱۷‬نماينده‬ ‫مجلس با امضاي طرح «تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي‬ ‫س��واري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو» این طرح را در جلسه‬ ‫علني مجلس شوراي اسالمي به جريان انداختند‪ .‬طرحي که پس‬ ‫از صحبت‌ه��اي موافقان و مخالفان‪ ،‬ي��ک فوريت آن به تصويب‬ ‫وکالي ملت رس��يد و در نوبت بررس��ي قرار گرفت‪ .‬تصويب يک‬ ‫فوريت طرح پيش��نهادي نمايندگان مجلس به اين معناست که‬ ‫اين طرح بايد در نهایت تا ‪۴۰‬روز آينده‪ ،‬در صحن علني مجلس‬ ‫شوراي اسالمي به راي گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمايندگان مجلس به‌دنبال چه هستند؟‬ ‫طرح ارائه شده ازسوي نمايندگان مجلس ضمن توجه نسبي به‬ ‫ارتقاي کيفي خودروهاي داخلي‪ ،‬بر کاهش تعرفه واردات خودرو‬ ‫به کشور تاکيد دارد‪ .‬با توجه به يک فوريتي بودن طرح مورد نظر‪،‬‬ ‫اين طرح بايد در نهایت تا ‪ ۴۰‬روز آينده‪ ،‬در صحن علني مجلس‬ ‫شوراي اسالمي به راي گذاشته شود‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ايي‪ ،‬نماينده مردم ش��يراز و از طراحان اصلي اين‬ ‫طرح با اش��اره به واردات قطعات خ��ودرو خارجي به نام حمايت‬ ‫از کاالي ايران��ي‪ ،‬انحصار و حمايت از خودروس��ازي‪ ،‬بي‌کيفيتي‬ ‫و غيرايم��ن بودن برخ��ي خودروهاي داخلي و نب��ود نظارت بر‬ ‫قيمت‌گ��ذاري را از مهم‌تري��ن دالي��ل مدنظر نماين��دگان براي‬ ‫تصويب این طرح مي‌داند‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬در حال حاضر ميزان تعرفه ‪۴۵‬تا ‪۹۵‬درصد عنوان‬ ‫مي‌ش��ود؛ اين در حالي است که در کنار ساير عوارض پيش‌بيني‬ ‫شده ازسوي دولت‪ ،‬مصرف‌کننده ناگزير به پرداخت رقمي بيش‬ ‫از ‪۱۲۰‬درصد اس��ت که اين امر رقابت در بازار کش��ور را از بين‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫در مت��ن اين طرح آمده اس��ت که براي س��اماندهي واردات‬ ‫خ��ودرو و تعيي��ن حق��وق ورودي موثر ب��ا هدف دس��تيابي به‬ ‫افزاي��ش رقابت‌پذيري و کيفيت خودروهاي توليد داخل‪ ،‬افزايش‬ ‫استانداردهاي ايمني و زيست‌محيطي‪ ،‬کاهش آاليندگي‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف سوخت و مديريت بر واردات و بازار خودرو‪ ،‬دولت مکلف‬ ‫اس��ت حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم موتور‪،‬‬ ‫ميزان مصرف سوخت و ميزان آاليندگي به‌طور پلکاني و هدفمند‬ ‫تا س��قف حقوق ورودي ‪۵۵‬درصد ظ��رف مدت‪3‬ماه پس از ابالغ‬ ‫اين قانون تعيين کن��د‪ .‬به همين منظور وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مکلف است براي افزايش رقابت‌پذيري خودروهاي توليد‬ ‫داخل به‌گونه‌اي برنامه‌ري��زي کند که حقوق ورودي خودروهاي‬ ‫سواري از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‌طور تدريجي و با ميانگين ساالنه ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۱۰‬درصد کاهش يابد تا در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬مي��زان حقوق ورودي‬ ‫خودروهاي سواري حداکثر به ‪۲۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحان و کارشناسان چه مي‌گويند؟‬ ‫عضو کميسيون اصل‪ 90‬مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و‬ ‫وضعیت ب��ازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش تعرفه مي‌توان يک فضاي‬ ‫رقابت��ي در صنعت خودرو ايج��اد و کارخانه‌هاي توليد خودرو را‬ ‫مجبور به باال بردن کيفيت‪ ،‬خدمات و کاهش قيمت کرد ‪.‬‬ ‫پارس��ايي با بيان اينکه صنعت خودروسازي در ‪ ۵‬دهه به‌دليل‬ ‫فعالی��ت در فضايي انحصاري و ب��دون رقابت ترقي نکرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه حقوق مصرف‌کنندگان و ايمني خودرو در کشورمان‬ ‫رعايت نمي‌شود‪.‬‬ ‫عض��و طراح��ان طرح س��اماندهي بازار خ��ودرو‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه هيچ نهادي بر نحوه قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي‬ ‫نظارت نمي‌کند و خودروها تنها براس��اس خوداظهاري به نوعي‬ ‫قيمت‌گذاري مي‌شود که مردم بايد تاوان آن را پس دهند‪.‬‬ ‫عضو کميس��يون اصل‪ 90‬مجلس با اش��اره به خسارات مالي و‬ ‫معنوي خودروهاي داخلي گفت‪ :‬ساالنه حدود ‪۱۷‬هزار کشته در‬ ‫تصادفات جاده‌اي‪۱۳ ،‬هزار کشته به‌دليل آلودگي هوا که‪۸۰‬درصد‬ ‫آن تنها مربوط به خودروهاي بي‌کيفيت است‪۳۲۰ ،‬هزار مصدوم‪،‬‬ ‫حدود ‪۴۰‬هزار معلول‪ ،‬زنان سرپرس��ت خان��واده و وجود يتيمان‬ ‫مي‌طلبد که بحث خودروسازي ساماندهي شود‪.‬‬ ‫سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد ش��د که ش��رکت‌هاي‬ ‫خودروس��از داخلي رقابت‌پذيرتر شده و کيفيت توليدات خود را‬ ‫ارتقا دهند‪.‬‬ ‫رحيم زارع افزود‪ :‬کيفيت پايين خودروهاي توليد داخل سبب‬ ‫شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زيادي از‬ ‫هموطنان‌مان در حوادث جاده‌اي باشيم‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬بررسي‌ها‬ ‫نش��ان مي‌دهد که در حوادث رانندگي که منجر به فوت ش��ده‬ ‫به‌ط��ور تقریبی تمام خودروها توليد داخل بوده و در خودروهاي‬ ‫خارجي سرنشينان آنها فقط دچار مصدوميت مي‌شوند‪.‬‬ ‫نماين��ده شهرس��تان‌هاي آباده‪ ،‬خرم‌بي��د و بوانات در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر خواهان ارتقاي کيفيت توليد‬ ‫خودروهاي داخلي هس��تيم بايد تعرفه ‪۹۰‬هزار خودرويي که در‬ ‫س��ال وارد کشور مي‌شود را کاهش دهيم تا خودروسازان داخلي‬ ‫هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجي شوند‪.‬‬ ‫در ادامه اميرحس��ن کاکايي‪ ،‬عضو هيات‌علمي گروه مهندسي‬ ‫خودروي دانشگاه علم و صنعت ايران نيز در اين‌باره با بيان اينکه‬ ‫در سال حمايت از کاالي ايراني بايد نگاه‌مان را به صنعت خودرو‬ ‫تغییر دهیم‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬نرخ‌هاي تعرفه‌اي که سال گذشته وجود‬ ‫داشت‪« ،‬منطقي» بود و نيازي به تغيير آنها نبود‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد بر اينکه زمان حمايت تعرفه‌اي از صنعت خودرو‬ ‫به س��رآمده‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬نبايد اين نرخ‌ها را هر از چند گاهي به‬ ‫بهانه‌هاي گوناگون تغيير داد‪ ،‬زيرا حمايت واقعي از صنعت خودرو‬ ‫و ساير صنايع در گام نخست در ثبات و آرامش آن بازارها نهفته‬ ‫است‪ .‬کاکايي خاطرنشان کرد‪ :‬امروز شاهديم موضوع کيفيت در‬ ‫عمل به آخرين مس��ئله مورد توجه خودروس��ازان تبديل شده‪،‬‬ ‫درحالي که خودروس��ازان بزرگ جهان‪ ،‬آزمون‌هاي استاندارد را‬ ‫سفت و سخت گرفته و حتي آنها را به داخل خطوط خودروسازي‬ ‫منتق��ل کرده‌ان��د تا کيفي��ت ارتقا ياب��د؛ موضوعي ک��ه بايد در‬ ‫خودروسازان داخلي نيز عملياتي و اجرايي شود‪ .‬وي همچنين به‬ ‫لزوم اجرای طرح‌هاي جديد خودرو در بازار اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هرچند در اين زمينه حرکت‌هايي ازس��وي خودروس��ازان انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما بايد به يک مطالبه عمومي تبديل شود تا شاهد تردد‬ ‫خودروهاي جديد با فناوري و کيفيت باال در جاده‌ها و خيابان‌ها‬ ‫باشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹ رايزني‌ها براي فشار به نمايندگان‬ ‫در حالي که با تصميم نمايندگان طرح ساماندهي بازار خودرو‬ ‫بايد در يک ماه آينده در صحن علني مجلس مطرح شود‪ ،‬برخي‬ ‫ش��نيده‌ها حکايت از فش��ار به نمايندگان و از دستور کار خارج‬ ‫کردن طرح یادشده دارد‪.‬‬ ‫رضا عباسي‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در اين زمینه مي‌گويد‪:‬‬ ‫همانطور که در س��ال‌هاي گذش��ته باوجود انتقادات رس��انه‌اي‪،‬‬ ‫هميش��ه و در نهايت بازار خودرو به س��ود خودروسازان مديريت‬ ‫ش��ده‪ ،‬اين بار هم ش��اهد هس��تيم که تالش گس��ترده‌اي براي‬ ‫جلوگيري از تصويب طرح ساماندهي این صنعت مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه بازار رقابتي تعرفه باال برنمي‌تابد‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫روش��ن است که پس از پايين آمدن تعرفه‪ ،‬بازار به رقابتي بودن‬ ‫نزديک‌تر مي‌شود‪ .‬در ش��رايطي که بیشتر محصوالت ما در بازار‬ ‫خ��ودرو توان رقابت با رقباي جهاني را ندارد‪ ،‬طبيعي اس��ت که‬ ‫دست‌هايي براي جلوگيري از چنين تصميمي به کار بيفتند‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس صنعت خ��ودرو‪ ،‬با تاکيد ب��ر اينکه حمايت از‬ ‫تولي��د داخل به معناي ايجاد انحصار نيس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته به نام حمايت از تولي��د داخل در واقع از‬ ‫حقوق مصرف‌کننده چشم‌پوش��ي ش��ده اس��ت‪ .‬اي��ن در حالي‬ ‫اس��ت که حقوق و س��لیق ‌ه مصرف‌کننده در جهان موتور محرک‬ ‫پيش��رفت‌هاي صنعت خودرو اس��ت‪ .‬ما با ايجاد انحصار عالوه بر‬ ‫اينک��ه به مردم جفا کرده‌ايم‪ ،‬دز عم��ل زمينه‌اي فراهم کرده‌ايم‬ ‫که خودروسازها در يک فضاي غيررقابتي‪ ،‬از صنعت خودروي به‬ ‫روز دنيا عقب بمانند‪ .‬در بازار رقابتي به‌طور طبيعي خودروسازها‬ ‫خودش��ان را بهينه مي‌کنند و به‌دنبال علم روز در صنعت خودرو‬ ‫مي‌رون��د‪ .‬موضوع��ی که در نهايت هم به س��ود خودش��ان تمام‬ ‫مي‌شود و هم به سود مردم‪.‬‬ ‫عباسي با اشاره به اينکه در فضاي اطالع‌رساني فعلي موضوعی‬ ‫از چش��م مردم پنهان نمي‌ماند‪ ،‬تاکيد مي‌کن��د که کوتاه آمدن‬ ‫نمايندگان از حقوق مردم به‌طور حتم مورد توجه قرار گرفته و به‬ ‫شأن و جايگاه خطير مجلس در افکار عمومي لطمه خواهد زد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه ديگ��ر دوران انحصارگرايي در ب��ازار خودرو‬ ‫به س��ر آمده‪ ،‬افزايش کيفيت و ارتقاي محصوالت خودروس��ازان‬ ‫داخلي را زمينه‌ساز تقويت بازار خودروهاي داخلي دانست و گفت‪:‬‬ ‫به‌نام حمايت از توليد داخل نمي‌توان بر س��ر جان و حقوق مردم‬ ‫معامله کرد‪ .‬اين کارش��ناس صنعت خ��ودرو با بيان اينکه تصويب‬ ‫نش��دن دوفوريت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومي است‪،‬‬ ‫بيان کرد‪ :‬طبيعي اس��ت که وقتي ‪۲۱۷‬نماينده درخواس��ت طرح‬ ‫دوفوريت��ي براي س��اماندهي بازار خودرو را امض��ا مي‌کنند اما در‬ ‫راي‌گي��ري در صحن علن��ي اين عدد تا ح��د قابل‌توجهي ريزش‬ ‫مي‌کند و دوفوريت طرح تصويب نمي‌شود‪ ،‬افکار عمومي اين سوال‬ ‫برايش پيش مي‌آيد که اين کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده‬ ‫است؟ چه کساني به‌دنبال تغيير نمايندگان هستند و از اينکه طرح‬ ‫ساماندهي بازار خودرو به ثمر ننشيند چه سودي مي‌برند؟ مجلس‬ ‫به‌طور قطع به اين موارد توجه دارد و در بررس��ي طرح در صحن‬ ‫علن��ي‪ ،‬به البي‌گران اثب��ات خواهد کرد که مناف��ع و جان مردم‪،‬‬ ‫اولويت نخست نمايندگان مجلس شوراي اسالمي است‪.‬‬ ‫برجام‬ ‫آزمون‬ ‫کدام خودروساز‌ها بازنده اصلی لغو برجام هستند؟‬ ‫پيش‌مرگ‌هاي خوش‌تيپ‬ ‫به گفته تحلیلگران‪ ،‬ش��رکت‌های خودروس��ازی‬ ‫فرانس��وی و ش��رکت دایملر آلمان به‌احتمال زیاد‬ ‫بیش��ترین آسیب را در میان ش��رکت‌های اروپایی‬ ‫از تصمیم امریکا به خروج از برجام خواهند دید‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬گروه پژو سیتروئن فرانسه‬ ‫و گروه رنو از زمان برداشته شدن محدودیت‌ها در‬ ‫س��ال ‪2015‬میالدی‪ ،‬حضور خود در این کشور را‬ ‫گسترش داده‌اند و شرکت مرسدس بنز دایملر نیز‬ ‫عالقه‌مند به گس��ترش حضور خ��ود در بازار ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬تحریم‌های تجاری امریکا به‌طور مس��تقیم‬ ‫بر ش��رکت‌های اروپایی تاثیری ن��دارد اما اگر این‬ ‫ش��رکت‌ها به‌دنبال ف��روش خودرو ی��ا قطعات در‬ ‫ب��ازار امریکا باش��ند‪ ،‬پیامدهای ثانوی��ه تحریم‌ها‬ ‫گریبان این ش��رکت‌ها را خواهد گرفت‪ .‬اگر آنها از‬ ‫سیاس��ت تجاری امریکا تخطی کنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ح��ق حضور در بازار امریکا را از دس��ت بدهند‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر ش��رکت رنو در امریکا ف��روش ندارد‪،‬‬ ‫هرچند شرکت نیسان ژاپن که شریک این شرکت‬ ‫فرانس��وی اس��ت در امریکا فروش دارد و اغلب از‬ ‫موتورها و تجهیزات فرانس��وی در محصوالت خود‬ ‫اس��تفاده می‌کن��د‪ .‬بدین ترتیب رنو ممکن اس��ت‬ ‫به‌دلیل حضور در ایران از تحریم‌های امریکا متاثر‬ ‫ش��ود‪ .‬شرکت پژو در س��ال ‪ 1991‬از امریکا خارج‬ ‫ش��د اما به‌تازگی اعالم کرده ک��ه قصد دارد دوباره‬ ‫وارد بازار این کش��ور ش��ود‪ .‬ش��رکت مرسدس نه‬ ‫تنها خودروهای زیادی در امریکا می‌فروش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫کارخانه‌های��ی نیز در خاک امریکا دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫اعالم موسس��ه بی‌ام‌آی ریسرچ‪ ،‬ابهام‌های بسیاری‬ ‫درب��اره تحریم‌ه��ای تج��اری امریکا وج��ود دارد‪.‬‬ ‫این موسس��ه در گ��زارش خ��ود می‌افزاید‪«:‬بخش‬ ‫خودرو یکی از بزرگترین منتفعان توافق هس��ته‌ای‬ ‫س��ال ‪ 2015‬ب��وده و راه را ب��رای میلیون‌ها دالر‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی نظیر پژو‪ -‬سیتروئن و‬ ‫رنو باز کرده اس��ت‪ .‬فوری‌ترین تاثیر خروج امریکا‬ ‫از برجام به‌احتمال زیاد کاهش سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید خواهد بود تا زمانی که ش��رکت‌ها جزئیات‬ ‫بیشتری از تحریم‌ها به دست بیاورند‪ .‬شرکت‌هایی‬ ‫ک��ه از قب��ل در ای��ران فع��ال بوده‌ان��د‪ ،‬به‌وی��ژه‬ ‫شرکت‌های اروپایی نیز با ابهام‌هایی رو‌به‌رو هستند‬ ‫زیرا نمی‌دانن��د این تحریم‌های ثانوی��ه چگونه بر‬ ‫ش��رکت‌هایی که در امریکا فعالی��ت تجاری دارند‪،‬‬ ‫تاثیر خواهد گذاشت‪».‬‬ ‫ب��ی‌ام‌آی ریس��رچ همچنی��ن اظهار ک��رده که‬ ‫ی��ک دوره آماده‌س��ازی ‪120‬روزه تا آغ��از اجرای‬ ‫تحریم‌ه��ای امری��کا وج��ود دارد و دور نخس��ت‬ ‫تحریم‌ها از جمله تحریم بخش خودروسازی برای‬ ‫ماه اوت برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه تحقیقاتی جفریز ه��م گفته‪ ،‬تاثیرات‬ ‫مالی تحریم‌ها بر ش��رکت‌های پژو و رنو که س��هم‬ ‫حدود ‪40‬درصدی از بازار ‪1/6‬میلیونی بازار خودرو‬ ‫ایران را دارند‪ ،‬خیلی باال نخواهد بود‪ .‬این موسس��ه‬ ‫ب��رآورد کرده که منافع مالی فعالیت‌های ش��رکت‬ ‫پژو در ایران حدود ‪200‬میلیون یورو (‪240‬میلیون‬ ‫دالر) ف��روش و س��ودی در ح��دود ‪10‬میلی��ون‬ ‫یورویی(‪12‬میلیون دالری) است که ‪3‬درصد از کل‬ ‫س��وددهی این شرکت را تش��کیل می‌دهد‪ .‬میزان‬ ‫س��ود ش��رکت رنو در ایران نیز حدود ‪40‬میلیون‬ ‫یورو(‪50‬میلیون دالر) است که یک درصد کل سود‬ ‫این شرکت را تش��کیل می‌دهد‪ .‬شرکت پژو گفته‬ ‫امی��دوار اس��ت اتحادیه اروپا موضع مش��ترکی در‬ ‫قبال ایران اتخاذ کند‪ .‬موسس��ه تحقیقاتی ایونکور‬ ‫آی‌اس‌آی هم گفته‪ ،‬اگر اتحادیه اروپا نتواند توافق‬ ‫ب��ا ایران را حف��ظ کند‪ ،‬تولیدکنندگان فرانس��وی‬ ‫ممکن است آسیب ببینند‪« .‬خروج ترامپ از برجام‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های شرکت‌های پژو و رنو در ایران‬ ‫را تهدی��د می‌کند‪ ،‬مگر اینک��ه اتحادیه اروپا بتواند‬ ‫توافق با ایران را حفظ کند‪ .‬این بدان معناس��ت که‬ ‫حضور نداشتن شرکت‌های فرانسوی در بازار امریکا‬ ‫می��زان آس��یب‌پذیری آنها در براب��ر مجازات‌های‬ ‫احتمال��ی دول��ت امریکا را کاه��ش می‌دهد‪ ».‬به‬ ‫گفته موسس��ه بی‌ام‌آی ریسرچ‪ ،‬شرکت دایملر هم‬ ‫در ای��ران فعالی��ت دارد و «با توجه ب��ه اینکه این‬ ‫ش��رکت نیز فعالیت‌هایی در امریکای‌شمالی دارد‪،‬‬ ‫ش��رکت دایملر ممکن اس��ت بیش از شرکت‌های‬ ‫فرانسوی در معرض ریسک قرار داشته باشد‪».‬‬ ‫ام��روز آدمک‌ه��اي آزم��ون تصادف نس��بت به‬ ‫دوره‌هاي پيشين باهوش‌تر ش��ده‌اند‪ .‬اين آدمک‌ها‬ ‫با هر شکل و اندازه‌اي در دسترس پژوهشگران قرار‬ ‫دارن��د و در بدترين حالت انج��ام دادن اين آزمون‪،‬‬ ‫استخوان‌هاي‌شان شکس��ته شده‪ ،‬به ستون فقرات‬ ‫آنها فش��ار وارد آمده و مفاصل آنها به ش��دت خرد‬ ‫و خمي��ر مي‌ش��ود و از جا در مي‌آي��د اما به جاي‬ ‫اينکه با عجله به س��مت بيمارس��تان برده ش��وند‪،‬‬ ‫مورد بررسي و موشکافي مهندسان قرار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫گروهي از مهندس��ان اطالعات ضبط ش��ده آزمون‬ ‫تص��ادف را جمع‌آوري ک��رده و دوب��اره هرکدام از‬ ‫قسمت‌هاي شکسته آدمک‌ها را جايگزين مي‌کنند‬ ‫و با نتايج به دست‌آمده به سمت ساخت خودروهاي‬ ‫ايمن پيش‌مي‌روند‪ .‬در دوره‌هاي گذشته آدمک‌ها‪،‬‬ ‫اف��رادي خوش‌تي��پ در ان��دازه انس��ان بودند و از‬ ‫فوم الس��تيک و فوالد ساخته مي‌ش��دند اما امروز‬ ‫آدمک‌هاي آزمون تص��ادف از ابزاري با فناوري باال‬ ‫استفاده مي‌کنند که زندگي بي‌شماري از انسان‌ها‬ ‫را نجات مي‌دهد‪ .‬در آزمايش��گاه آزمون انسان‌گونه‬ ‫جنرال‌موت��ورز در ميلفورد ميش��يگان‪ ،‬آدمک‌هاي‬ ‫آزم��ون هزاران بار اطالع��ات را در يک ثانيه ضبط‬ ‫کرده و منتق��ل مي‌کنند‪ .‬اين آدمک‌ها که به بيش‬ ‫از ‪‌80‬سنس��ور متصل دارند‪ ،‬مي‌توانند به مهندسان‬ ‫ايمني اطالع��ات الزم درباره اينکه چه مقدار و چه‬ ‫نيروهاي��ي را طي تصادف تحم��ل کرده‌اند‪ ،‬بدهند‪.‬‬ ‫جک جنس��ن‪ ،‬مهن��دس ايمن��ي جنرال‌موتورز و‬ ‫مدير فني آزمايش��گاه آدمک در ميلفورد مي‌گويد‪:‬‬ ‫آزمون‌ه��اي تصادف به ش��ما معي��ار مي‌دهد‪ .‬وي‬ ‫توضيح مي‌دهد‪ :‬نوع‪ ،‬شکل‪ ،‬اندازه و تعداد آدمک‌ها‬ ‫به کارشناسان اين فرصت را مي‌دهد تا آزمون‌هاي‬ ‫تصادف را در شرايط گوناگون و متفاوت انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت جنرال موتورز تقريبا ‪25‬ميليون دالر براي‬ ‫‪200‬آدمک آزم��ون تصادف س��رمايه‌گذاري کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همان‌‌طور که گفته شد اين آدمک‌ها مانند‬ ‫اعضاي يک خانواده با هر سن و در هر اندازه‌ای ؛ از‬ ‫‪6‬فوت و ‪233‬پوند وزن آدمک مرد گرفته تا آدمکي‬ ‫با ‪5‬فوت ق��د و ‪105‬پوند وزن از جنس آدمک زن‪.‬‬ ‫اينها آدمک‌هايي هس��تند که ش��بيه بچه‌ها‪ ،‬نوپاها‬ ‫و حتي نوزادان تازه متولد ش��ده هستند‪ .‬هر کدام‬ ‫از آنها بخش��ي از ابزارآالت ماش��يني هستند که به‬ ‫سنسورهایی مجهز شده‌اند تاتاثیر نيروي تصادف را‬ ‫ضبط کنند‪ .‬قیمت مدل‌هاي جديد و بسيار پيشرفته‬ ‫به بيش از ‪400‬هزار دالر مي‌رسید‪ .‬در بيشتر موارد‪،‬‬ ‫استخوان‌هاي پالستيکي و قفسه‌‌دنده‌هاي الستيکي‬ ‫و فوالدي در طراحي آدمک‌ها گنجانده ش��ده‌اند تا‬ ‫تاثير تصادف بر پوس��ت و اس��تخوان بدن انسان را‬ ‫بهتر بتوانند الگوبرداري کنند‪ .‬س��اختار اساسي هر‬ ‫آدمکي يک اس��کلت فوالدي قوي و محکم اس��ت‬ ‫که ترکيبي از الستيک‪ ،‬وينيل و فوم آن را پوشانده‬ ‫اس��ت‪ .‬جنرال‌موتورز الگويي را ب��راي طراحي‌هاي‬ ‫آدم��ک آزمون تصادف با مدل هيبريد س��ه‪ ،‬ايجاد‬ ‫ک��رده که ش��روع توس��عه و گس��ترش آن به دهه‬ ‫‪ 1970‬بازمي‌گردد‪ .‬ب��راي انجام هر آزمون تصادف‬ ‫که ش��امل خودرو و آدمک اس��ت يک خودروساز‬ ‫صدها شبيه‌س��ازي کامپيوتري را انجام مي‌دهد که‬ ‫اطالعات را پش��تيباني کرده و س��ناريوهاي آزمون‬ ‫بي‌ش��ماري را انجام دهد‪ .‬اين شبيه‌سازهاي واقعي‬ ‫هر موردی از جمله اندازه سرنش��ين تا شرايط آب‬ ‫و ه��وا و حت��ي اصطکاک خودرو بر ج��اده را مورد‬ ‫توج��ه قرار مي‌دهند‪ .‬با اين وجود امروزکه در عصر‬ ‫ديجيتال قرار داريم آدمک‌هاي آزمون تصادف براي‬ ‫ايمني خودروها از اهميت بسيار بااليي برخوردارند‬ ‫و در اندازه‌هاي گوناگوني ساخته شده‌اند تا بتوانند‬ ‫در تصادف‌ه��اي آزمایش��ی از جل��و‪ ،‬کن��ار و عقب‬ ‫وظایفی را انجام دهند‪ .‬پروفس��ور لتا‌جيکبس��ون‪،‬‬ ‫متخصص فن��ي خودروهاي ول��وو در مرکز ايمني‬ ‫گوتنبرگ‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فناوري را شروع کرده تا هنگام‬ ‫تصادف از عقب‪ ،‬مهره‌هاي گردن جابه‌جا نشود‪ .‬اين‬ ‫کار با همکاري مش��ترک ولوو‪ ،‬ساب‪ ،‬دانشگاه فني‬ ‫چاملر سوئد و اتوليو‪ ،‬بايوريد (نام آدمک این آزمون‬ ‫تصادف) به توسعه و گسترش وسايل ايمني کمک‬ ‫مي‌کند تا جابه‌جايي مهره‌هاي گردن در تصادف از‬ ‫عقب کمتر رخ دهد‪ .‬هم‌اکنون نيز خودروسازان در‬ ‫سراس��ر جهان اين آدمک را براي اهداف آزمايشي‬ ‫خود مورد استفاده قرار داده‌اند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فناوری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شبکه حمل‌ونقل در شهرهای آلمان رایگان می‌شود‬ ‫رایگان کردن شبکه حمل‌ونقل عمومی برای کاهش اشتیاق مردم‬ ‫به اس��تفاده از اتومبیل‌های شخصی‪ ،‬راهکار جدی دولت آلمان برای‬ ‫جلوگیری از آلودگی هوا است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬بسیاری از شهروندان آلمانی درحال‌حاضر‬ ‫میلشدیدیبهخریداتومبیل‌هایالکتریکیدارندوهمینروندمیزان‬ ‫انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن و نیتروژن را کاهش‬ ‫داده است‪ .‬با این حال به‌منظور تحقق استانداردهای اتحادیه اروپا در‬ ‫شهرهای کوچکی مانند بن‪ ،‬هسن‪ ،‬روتلینگن‪ ،‬مانهایم و هرنبرگ که‬ ‫در جنوب اشتوتگارت واقع شده‪ ،‬استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومی‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫مرکز فنی جنرال‌موتورز در ایالت میشیگان‪ ،‬در فرهنگ‬ ‫و دول��ت امریکا جای��گاه ویژه‌ای دارد‪ .‬این مرکز از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۵۶‬می�لادی‪ ،‬مرکز بزرگترین ابداعات مهندس��ی‪ ،‬از‬ ‫ترمزهای ای‌بی‌اس (‪ )ABS‬گرفته تا نخس��تین ریزرایانه‬ ‫در خودرو بوده اس��ت‪ .‬به گزارش عصرخودرو سال ‪۱۹۶۶‬‬ ‫میالدی جنرال موتورز که از زمان بحران بنزین در امریکا‬ ‫در نظر داشت سوخت هیدروژنی را جایگزین بنزین کند‪،‬‬ ‫توانست نخستین وسیله نقلیه با نام الکتر ‌و ون را که با پیل‬ ‫سوختی هیدروژنی کار می‌کرد‪ ،‬تولید کند‪ .‬در این دوران‬ ‫بحث‌هایی در زمینه اقتصاد هیدروژن شد و جنرال موتورز‬ ‫ب��ه آزمایش‌های خود ادامه داد‪ .‬ام��ا از آنجا که نرخ بنزین‬ ‫به ثبات رس��یده بود‪ ،‬به‌منظور پیدا ک��ردن راه‌حلی برای‬ ‫س��وخت هیدروژنی که جای بنزی��ن را بگیرد‪ ،‬اقدام‌های‬ ‫جدی انجام نش��د‪ .‬با این حال این مرکز کم و بیش در این‬ ‫زمینه فعالیت کرد و ‪ 5‬دهه بعد به نتایجی دست یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت فراوان پیش‌رو‬ ‫مش��کلی که درباره اقتصاد هیدروژنی وج��ود دارد این‬ ‫اس��ت که این ماده به ش��کل اولیه خود در جهان هس��تی‬ ‫فراوان یافت می‌شود؛ اما روی زمین‪ ،‬به‌طور خالص به‌ندرت‬ ‫دیده می‌شود‪ .‬در حقیقت هیدروژن روی زمین در ترکیب‬ ‫ب��ا مواد دیگر وجود دارد و پیش از اس��تفاده باید ابتدا آن را‬ ‫اس��تخراج کنیم‪ .‬از طرفی بنا به گفته برخی کارشناس��ان‪،‬‬ ‫هیدروژن‪ ،‬وس��یله‌ای برای ذخیره‌س��ازی انرژی اس��ت و‬ ‫س��وخت به‌ش��مار نمی‌رود‪ .‬در واقع هیدروژن انرژی‌های‬ ‫غیرقابل ذخیره‌سازی مانند الکتریسیته را به‌شکلی تبدیل‬ ‫می‌کن��د که بتوان آن را ذخیره یا جابه‌جا کرد‪ .‬از هیدروژن‬ ‫تولید ش��ده به روش‌های مختلف می‌توان اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫می‌توان آن را با اکسیژن ترکیب و برای تولید الکتریسیته‪،‬‬ ‫درون یک پیل س��وختی ذخیره کرد و در هر وسیله‌ای که‬ ‫به برق نیاز دارد‪ ،‬به کار برد‪ .‬از س��وزاندن هیدروژن می‌توان‬ ‫ح��رارت تولید کرد یا با فشرده‌س��ازی آن درون یک حفره‪،‬‬ ‫پیس��تونی را به حرکت درآورد‪ .‬برای اس��تفاده در کود‪ ،‬آن‬ ‫را ب��ه آمونیاک تبدیل کرد یا موتور موش��کی را به حرکت‬ ‫واداشت‪ .‬هنگام مقایسه هیدروژن و بنزین باید گفت بنزین‬ ‫را می‌توان به ش��کل مایع در یک فضای بدون فشار ذخیره‬ ‫کرد و البت��ه مانند هیدروژن چندان انفجاری نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بنزین از نظر ش��یمیایی‪ ،‬ماده‌ای پیچیده اس��ت‪ .‬بنزین به‬ ‫احتراق کامل نمی‌رسد و محصوالت جانبی بسیاری از خود‬ ‫به جای می‌گذارد و باعث خفه شدن ماشین‌آالت می‌شود‪.‬‬ ‫این س��وخت برای اس��تفاده در خودرو مناس��ب است‪ ،‬اما‬ ‫توربین‌های موتور جت به س��وختی نی��از دارند که ایمن‪،‬‬ ‫پاک و ارزان باشد و در عین حال قدرت بسیاری برای موتور‬ ‫جت فراهم کند‪ .‬از بنزین می‌توان برای س��وخت موش��ک‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬اما به‌دلیل مشکالتی که به بار می‌آورد‪ ،‬مانند‬ ‫محصوالت جانبی نامطلوب‪ ،‬استفاده از آن چندان فایده‌ای‬ ‫ندارد‪ .‬بنابراین اینجا هیدروژن به‌عنوان س��وختی مناسب‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ .‬به‌دلیل تغیی��رات آب‌وهوا در قرن حاضر‪،‬‬ ‫توجه‌ها به سمت اقتصاد هیدروژنی رفته است‪ .‬در ضمن از‬ ‫آنجا که عبارت اثر کربن هر روز به دلیلی به کار برده می‌شود‪،‬‬ ‫مهندس��ان بار دیگر به س��راغ امکان تولید س��وخت پاک‬ ‫هیدروژنی رفته‌اند‪ .‬تولید پیل س��وختی هیدروژنی در دهه‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪ ،‬جهش بسیاری داشت و در نخستین دهه‬ ‫هزاره فعلی نیز‪ ،‬بسیاری از خودروسازان مانند هوندا‪ ،‬فورد و‬ ‫نیسان در سال ‪ ۲۰۰۲‬و چند سال بعد‪ ،‬مرسدس و شورولت‪،‬‬ ‫نمونه‌هایی از خودروهای با پیل سوختی هیدروژنی تولید‬ ‫کردند‪ .‬در برخی کش��ورها نیز مانند استرالیا (شهر پرت)‪،‬‬ ‫سرویس‌های اتوبوس شهری با اس��تفاده از پیل سوختی‪،‬‬ ‫به‌‌طور آزمایشی آغاز به‌کار کرد‪ ،‬اما مشکل مربوط به هزینه‬ ‫در زمینه هیدروژن هنوز به قوت خود باقی است‪ .‬هیدروژن‬ ‫م��اده اصلی تولید آمونیاک اس��ت که ب��رای تولید کود در‬ ‫کش��اورزی مدرن که برای تامین غذای کافی به آن وابسته‬ ‫رایگان خواهد ش��د‪ .‬سخنگوی ش��ورای شهر بن اعالم کرد قرار است‬ ‫اتوبوس‌ها و تاکسی‌های الکتریکی جایگزین انواع دیزلی‌شان شوند‪.‬‬ ‫آلمان تاکنون تالش‌های گوناگونی برای کاهش آلودگی هوا و انتشار‬ ‫کربن کرده است‪ .‬این کشور درحال‌حاضر به بزرگترین توربین بادی‬ ‫جهان مجهز اس��ت و قصد دارد تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬قطارهای هیدروژنی‬ ‫را نیز بس��ازد؛ همان طور که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی نخستین قطار‬ ‫هیدروژنی در این کش��ور و در شهر زالتسگیتر رونمایی شد‪ .‬این قطار‬ ‫با انرژی الکتریسیته‌ای که از واکنش هیدروژن با اکسیژن موجود در‬ ‫هوا تولید می‌ش��ود‪ ،‬حرکت می‌کند‪ .‬حداکثر س��رعت حرکت قطار‬ ‫هیدروژنی ‪ ۱۴۰‬کیلومتر بر س��اعت اس��ت و می‌تواند مس��افت هزار‬ ‫کیلومتری را با یک بار شارژ بپیماید‪ .‬هم اکنون افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دستگاه خودرو دیزلی در کشورهای اروپایی تردد می‌کنند‪ .‬این عدد‬ ‫حدود دو برابر تعداد خودروهای دیزلی در س��ایر کش��ورهای جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬گرایش اتحادیه اروپا به خودروهای دیزلی به جای س��وخت‬ ‫بنزین یک انتخاب اس��تراتژیک بود زی��را اروپایی‌ها بر این باور بودند‬ ‫که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی اکسید کربن این خودروها‬ ‫بس��یار کمتر خواهد بود اما چیزی که به آن توجه زیادی نش��ده‪ ،‬گاز‬ ‫خطرناکی به نام نیتروژن دی اکسید بود‪.‬‬ ‫نگاهی به فراز و نشیب تولید سوخت هیدروژنی‬ ‫آب‪ ،‬نور‪ ،‬خورشید و خودرو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به‌کار می‌رود‪ .‬اما درحال‌حاضر‪ ،‬تولید هیدروژن‬ ‫آنگون��ه که تصور می‌کنیم‪ ،‬پاک و با محیط‌زیس��ت س��بز‪،‬‬ ‫س��ازگار نیست‪ .‬با تبدیل گاز طبیعی به اجزای سازنده‌اش‪،‬‬ ‫گازه��ای دی‌اکس��یدکربن و هی��دورژن تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در واق��ع در براب��ر هر دو مولکول هی��دروژن‪ ،‬یک مولکول‬ ‫دی اکس��ید کربن به وجود می‌آید‪ .‬ای��ن روش تولید رایج‬ ‫هی��دروژن‪ ،‬وضعیت گازهای گلخانه‌ای را بدتر می‌کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه وجود هیدروژن فقط هنگام تولید غذا توجیه‌شدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نمی‌توان از آن به‌عنوان جایگزین مناسبی برای‬ ‫بنزین و سوخت خودروها یاد کرد‪ .‬استفاده از نور خورشید‬ ‫برای تجزیه آب به مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌اش اکسیژن‬ ‫و هیدروژن‪ ،‬سوخت هیدروژنی پاک و سبزی در اختیارمان‬ ‫ق��رار می‌ده��د‪ .‬تولید هیدروژن س��بز به‌مراتب س��ریع‌تر‬ ‫از هی��دروژن قهوه‌ای اس��ت که از س��وخت‌های فس��یلی‬ ‫به‌دس��ت می‌آید‪ .‬ع�لاوه براین با اس��تفاده از تکنیک نور و‬ ‫آب‪ ،‬می‌ت��وان هرکج��ا و در ه��ر محل که هی��دروژن الزم‬ ‫است‪ ،‬آن را تولید کرد‪ .‬وقتی به تمام فرصت‌های خوبی که‬ ‫هیدروژن به‌عنوان س��وخت می‌تواند در اختیار انسان قرار‬ ‫دهد‪ ،‬توجه کنیم می‌توانیم تالش متخصصان برای‬ ‫تولید هیدروژن پاک را درک‬ ‫کنی��م ‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دیگری در اس��ترالیا به‌طور تصادفی متوجه‬ ‫ش��دند چگونه می‌توانند از هوای مرطوب و بخار آبی که در‬ ‫اتمس��فر وجود دارد‪ ،‬هیدروژن تولید کنند‪ .‬آنها با افزودن‬ ‫ماده‌ای به نام مولیبدن ـ سولفید به رنگ نقاشی ساختمان‬ ‫و ترکیب آن با ذرات اکس��یدتیتانیوم توانستند رنگی ابداع‬ ‫کنند که نور خورش��ید را جذب کرده و با استفاده از انرژی‬ ‫خورشیدی و رطوبت هوا‪ ،‬سوخت هیدروژنی تولید می‌کند‪.‬‬ ‫مولیب��دن ـ س��ولفید‪ ،‬رطوبت هوا را جذب ک��رده و رنگ‬ ‫نقاش��ی ساختمان با اس��تفاده از انرژی خورشیدی به‌ویژه‬ ‫نورفرابنفش‪ ،‬آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می‌کند‪.‬‬ ‫البته این روش مش��کالتی دارد؛ به‌ط��ور مثال مولیبدن ـ‬ ‫سولفید بیش از حد توان رنگ نقاشی برای تجزیه‪ ،‬رطوبت‬ ‫ج��ذب می‌کند و مش��کل دیگر یافتن روش��ی کامل برای‬ ‫جمع‌آوری هیدروژن تولیدش��ده اس��ت‪ .‬پژوهشگران غیر‬ ‫از روش‌ه��ای یادش��ده‪ ،‬تکنیک‌های دیگ��ری برای تولید‬ ‫هیدروژن پاک و ذخیره‌س��ازی آن بررسی و مورد آزمایش‬ ‫قرار می‌دهند و به‌طورتقریبی همه آنها مطمئن هس��تند‬ ‫تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫آینده با تولید هیدروژن می‌توان از شر باتری‌ها خالص شد‪.‬‬ ‫لیتیوم و دیگر مواد مورد اس��تفاده در باتری‌ها به‌طور کلی‬ ‫خطرناک هس��تند و استخراج آنها نیز بسیار مخرب است‪،‬‬ ‫اما تولید هیدروژن‪ ،‬پاک و آسان‌تر است‪ .‬این مسیری است‬ ‫که به نظر می‌رس��د در آین��ده‌ای نه‌چندان دور پیش روی‬ ‫ما خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع نویدبخش‬ ‫جان باکریس‪ ،‬مش��اور جنرال موتورز و استاد دانشگاه‬ ‫آدالید‪ ،‬نظریه اقتصاد هیدروژنی خود را در س��ال ‪۱۹۷۲‬‬ ‫می�لادی تکمیل کرد و درباره آن چنی��ن توضیح داد که‬ ‫رآکتورهای اتمی روی س��کوهای شناور در آب نگهداری‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬این رآکتورها ب��رای تولید ح��رارت به اندازه‬ ‫کافی در عمق آب قرار می‌گیرند و س��پس الکتریس��یته‬ ‫تولیدی آنها به‌وس��یله الکترولیز به اکس��یژن و هیدروژن‬ ‫تبدیل می‌شود‪ .‬س��پس هیدروژن با استفاده از لوله‌ها به‬ ‫ایس��تگاه‌های توزیع و بع��د به کارخانه و خانه‌ها ارس��ال‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬هی��دروژن در محل ب��ا اس��تفاده از پیل‌های‬ ‫س��وختی دوباره به الکتریسیته تبدیل شده‬ ‫و تنه��ا محص��ول جانب��ی‬ ‫ای��ن فرآیند نیز‬ ‫آب خالص است‪ .‬س��وخت هیدروژنی در زمانی که منابع‬ ‫سوخت فس��یلی در حال پایان یافتن هستند و همچنین‬ ‫برای برطرف کردن مش��کالت زیس��ت‌محیطی جهان‪،‬‬ ‫راه‌حل مناسبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده دیگری از نانو‬ ‫در این بین پژوهش��گران اس��ترالیایی به روش بهتری‬ ‫ب��رای تولید هیدروژن دس��ت یافتند‪ .‬این پژوهش��گران‬ ‫الکترودهایی از جنس فوم را با ورقه‌های فوق‌العاده نازک‬ ‫و در ح��د نانو‪ ،‬روکش کردند و ه��ر زمان‌که جریان برق از‬ ‫این الکترودها عبور می‌کرد‪ ،‬آب را به هیدروژن و اکسیژن‬ ‫تجزیه می‌کرد‪ .‬از طرفی پژوهش��گران دانشگاه رایس در‬ ‫تگزاس با به‌کارگیری گرافن تحریک‌شده با لیزر به تجزیه‬ ‫آب پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید هیدروژن پاک‬ ‫فرض کنید بتوان با اس��تفاده از سیس��تم کاتالیزوری و‬ ‫برق تولید شده از انرژی باد یا خورشید‪ ،‬آب را به اکسیژن و‬ ‫هیدروژن که در این حالت کاملا تجدیدپذیر باشد‪ ،‬تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬این هیدروژن وقتی در پیل سوختی به کار برده شود‪،‬‬ ‫بدون تولید هیچ نوع آلودگی دوباره به آب تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫در واقع آب به اجزای تشکیل‌دهنده خود‪ ،‬یعنی هیدروژن‬ ‫و اکس��یژن تجزیه شده و س��پس هیدروژن و اکسیژن به‬ ‫ش��کل اولیه خ��ود‪ ،‬یعنی آب درمی‌آید‪ .‬ام��ا در این حالت‬ ‫روش ذخیره هی��دروژن مطرح می‌ش��ود و اینکه چگونه‬ ‫می‌توان هیدروژن تولید ش��ده از مزارع باتری مانند (آنچه‬ ‫تس�لا اکنون در حال س��اخت در جنوب استرالیاست) را‬ ‫ذخی��ره ک��رد‪ .‬در حقیقت ان��رژی اضافی تولید ش��ده را‬ ‫نمی‌ت��وان ذخیره‌کرد و ه��رگاه هیدروژن زی��ادی تولید‬ ‫ش��ود‪ ،‬هدر می‌رود و نمی‌توان آن را برای زمانی حفظ کرد‬ ‫که بار انرژی کم اس��ت‪ .‬البته تسال اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫تلمبه‌ای ذخیره‌ای را به‌عنوان راه‌حل ارائه می‌کند‪ .‬در این‬ ‫روش‪ ،‬از برق مازاد به‌منظور حرکت دادن آب به س��طحی‬ ‫باالتر استفاده می‌ش��ود و هر زمان برق الزم بود‪ ،‬با سامانه‬ ‫هیدروالکتریس��یته (برق ـ آبی)‪ ،‬آب به س��طح پیش��ین‬ ‫برگردانده می‌ش��ود‪ .‬ب��ا وجود این نوع سیس��تم‪ ،‬این نوع‬ ‫ذخیره‌س��ازی‌ها به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل محدودیت‬ ‫دارند‪ .‬برق تولیدی به ش��بکه وابسته است و نمی‌توان آن‬ ‫را در سیس��تم‌های غیرشبکه‌ای استفاده کرد و در واقع در‬ ‫مدار بسته‌ای قرار دارد‪ ،‬اما هیدروژن را می‌توان از شبکه‌ای‬ ‫که در آن تولید می‌ش��ود‪ ،‬جابه‌جا ک��رد و به جایی که نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬انتقال داد‪ .‬می‌توان تولید اضافی را ذخیره کرد و تا‬ ‫وقتی به شارژ دوباره نیاز داشته باشد (ماه‌ها و حتی سال‌ها)‬ ‫آن ش��بکه را شارژ کرد‪ .‬با اس��تفاده از سیستم هیدروژنی‬ ‫می‌توان تمام برق تلف‌ش��ده را دوباره به هیدروژن تبدیل‬ ‫و ذخیره کرد و به فروش رس��اند‪ .‬اگرچه کارشناس��ان در‬ ‫زمین��ه تولی��د و ذخیره ان��رژی شکس��ت خورده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫اکنون با جدیت بیش��تری به ای��ن مقوله توجه می‌کنند تا‬ ‫تکنیک‌های بهتری برای تولید هیدروژن بیابند‪.‬‬ ‫واحد کنترل قدرت‬ ‫باتری‬ ‫مخازن ذخیره‌سازی هیدروژن‬ ‫موتور کشش‬ ‫سلول سوختی‬ ‫معرفی‬ ‫شوالیه تاریکی‬ ‫استون مارتین رسماً از محصول جدید خود ‪DB۱۱‬‬ ‫‪ AMR‬در آیی��ن بهره‌ب��رداری از مرک��ز پرفورمنس‬ ‫‪ AMR‬در نورب��رگ رین��گ پرده‌ب��رداری ک��رد‪.‬‬ ‫"‬ ‫این خ��ودرو که ترکیب��ی از قدرت و ظرافت اس��ت‬ ‫دارای پیش��رانه ‪۱۲‬سیلندر ‪ ۵.۲‬لیتری توئین توربوی‬ ‫ارتقایافت��ه‌ای اس��ت که قدرت ‪ ۶۳۰‬اس��ب بخاری و‬ ‫گش��تاور ‪ ۷۰۰‬نیوتون‌متری دارد‪ .‬این پیشرانه به یک‬ ‫گیربکس ‪۸‬س��رعته اتوماتیک بازنگری ش��ده متصل‬ ‫اس��ت و می‌توان��د ‪ AMR DB۱۱‬را در ‪ ۳.۵‬ثانی��ه‬ ‫از س��کون به س��رعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در ساعت برساند‪.‬‬ ‫سقف سرعت این خودرو نیز ‪ ۳۳۴‬کیلومتر در ساعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبوده��ای ایجادش��ده در ‪ AMR DB۱۱‬فراتر‬ ‫از پیش��رانه هس��تند زیرا اس��تون مارتی��ن می‌گوید‬ ‫شاس��ی نی��ز به‌منظور ایجاد احس��اس بهت��ر ارتباط‬ ‫خ��ودرو با ج��اده و البته بدون آس��یب رس��اندن به‬ ‫س��واری مناس��ب خودرو بازنگری ش��ده است‪ .‬این‬ ‫خودروساز اشاره زیادی به مشخصات خودرو نداشته‬ ‫ام��ا گفت��ه ‪ AMR DB۱۱‬جدی��د از دیفرانس��یل‬ ‫لغ��زش مح��دود و دامپرهای تطبیقی س��ود می‌برد‪.‬‬ ‫از نظر طراح��ی ظاهری‪ ،‬رنگ کرومی روش��ن جای‬ ‫خود را به عناصر مش��کی براق و قطعات فیبر کربنی‬ ‫داده است‪ .‬به‌عنوان نتیجه‪ ،‬این خودرو مخوف دارای‬ ‫جلوپنجره‪ ،‬اسپلیتر فیبر کربنی و چراغ‌های جلو با ت ِم‬ ‫مش��کی‌رنگ است‪ .‬در بخش‌های عقب‌تر نیز می‌توان‬ ‫س��قف مش��کی براق‪ ،‬پوش��ش فیبر کربنی آینه‌های‬ ‫جانب��ی و رینگ‌های ‪۲۰‬اینچی ف��ورج کاری با رنگ‬ ‫تیره را مش��اهده کرد‪ .‬از دیگر ش��اخص‌های ‪DB۱۱‬‬ ‫‪ AMR‬جدی��د می‌ت��وان از چراغ‌های عق��ب تیره و‬ ‫عناصر فیب��ر کربنی روی ورودی‌ه��ای هوای گلگیر‬ ‫جلو نام برد‪.‬‬ ‫کابی��ن خودرو به‌طورعمده بدون تغییر باقی مانده‬ ‫ام��ا رانندگان ش��اهد فرمان اس��پرت و صندلی‌های‬ ‫چرم��ی ب��ا نوارهای متض��اد لیمویی‌رن��گ خواهند‬ ‫بود‪ .‬ای��ن خودرو همچنین دارای پوش��ش آلکانترا و‬ ‫نش��ان‌های ‪ AMR‬روی پشت‌س��ری‌ها و رکاب‌های‬ ‫داخلی در‌ها است‪.‬‬ ‫مش��تریانی که به‌دنبال خودرویی خاص‌تر هستند‬ ‫می‌توانند این خودرو را به ‪ 3‬طرح متفاوت و همچنین‬ ‫نس��خه سفارشی تولید محدود سفارش دهند‪ .‬نسخه‬ ‫سفارش��ی یاد‌شده دارای رنگ بدنه سبز استرلینگ با‬ ‫عناصر لیموی��ی و همچنین جزئیات فیبرکربنی زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها ‪ ۱۰۰‬دستگاه از نسخه سفارشی ‪DB۱۱‬‬ ‫‪ AMR‬ساخته می‌شود و همگی دارای کابین چرمی‬ ‫تیره با کروم ویژه و تریم فیبرکربن هستند‪.‬‬ ‫صحبت از آپش��ن‌ها ش��د و باید گفت مش��تریان‬ ‫می‌توانند پوش��ش پیش��رانه و خروجی‌های اگزوز از‬ ‫جن��س فیبر کربن را س��فارش دهن��د‪ .‬این محصول‬ ‫اس��پرت همچنین می‌توان��د با فرمان فیب��ر کربنی‬ ‫اس��پرت و ست وسایل هماهنگ با طرح کلی خودرو‬ ‫همراه شود‪.‬‬ ‫قیمت اس��تون مارتین ‪ AMR DB۱۱‬جدید در‬ ‫بریتانی��ا از ‪ ۱۷۴۹۹۵‬پون��د و در امریکا از ‪ ۲۴۱‬هزار‬ ‫دالر آغاز می‌ش��ود‪ .‬نخستین نس��خه‌های این خودرو‬ ‫در ‪‌3‬ماه دوم س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به مش��تریان تحویل داده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫الزامی شدن نصب دوربین دنده‌عقب در خودروهای بازار امریکا‬ ‫پ��س از ح��دود یک ده��ه الب��ی س��نگین گروه‌ه��ای ایمنی‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬س��رانجام دوربین دنده‌عق��ب از اول مه ‪ 2018‬باید‬ ‫روی تمامی خودروهای جدید بازار امریکا نصب شوند‪ .‬بدین‌ترتیب‬ ‫خودروس��ازان بای��د دوربین دنده‌عق��ب را به‌عن��وان یک ویژگی‬ ‫استاندارد روی محصوالت جدید خود نصب کنند‪ .‬با اینکه دوربین‬ ‫دنده‌عقب چندین سال است در بازار موجود بوده و بیشتر خودروها‬ ‫از آن استفاده می‌کنند‪ ،‬قانون جدید برخی خودروسازان همچون‬ ‫پورشه و بی‌ام‌و را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬این کمپانی‌ها به‌طور‬ ‫معمول دوربین دنده‌عقب را داخل پکیج‌های سفارشی یا به‌عنوان‬ ‫یک آپشن جداگانه عرضه می‌کنند‪ .‬البته سابقه این قانون به سال‬ ‫‪‌2014‬می�لادی بازمی‌گردد‪ ،‬زمانی که دپارتمان حمل‌‌ونقل امریکا‬ ‫و س��ازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی نصب دوربین دنده‌عقب‬ ‫روی تمام��ی محصوالت جدید این ب��ازار را از اول‌مه‪ 2018‬الزامی‬ ‫کرده بودند‪ .‬تطبیق خودروس��ازان با این قانون جدید ‪ 4‬سال طول‬ ‫کشید‪ .‬موضوع سورپرایزکننده اینکه طرفداران الزامی شدن نصب‬ ‫این سیس��تم روی خودروها از زمان ریاست‌جمهوری جورج‌بوش‬ ‫روی این مس��ئله کار کرده‌ان��د! یکی از فعاالن در این زمینه گفته‬ ‫که اجباری شدن نصب این سیستم روی خودروها حدود ‪10‬سال‬ ‫زم��ان برده اس��ت‪ .‬گروهی از طرفداران نصب این سیس��تم روی‬ ‫خودروها در س��ال ‪2013‬میالدی از ‪ NHTSA‬ش��کایت کرد تا‬ ‫بدین ترتیب آنها را زیر فش��ار گذاش��ته و قان��ون مربوط را زودتر‬ ‫تصویب کنند‪ .‬برنده ش��دن در این مناقشه هدف نهایی طرفداران‬ ‫نصب سیس��تم یادشده در خودروها نبوده است‪ .‬این گروه در حال‬ ‫وارد کردن فشار بیشتر به‌منظور الزامی شدن استفاده از تجهیزات‬ ‫ایمنی بیشتر هستند‪ .‬این سیستم‌ها شامل مواردی همچون ترمز‬ ‫اضطراری خودکار با هش��دار برخورد از جلو‪ ،‬هش��دار نقاط کور و‬ ‫هشدار خروج خودرو از خط هستند‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گوشزد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مایعاتی که در خودرو می‌توانند جان شما را بگیرند‬ ‫کمین مرگ‬ ‫درشریانخودرو‌ها‬ ‫به‌عن��وان اف��رادی که اغلب وقت خود را به خودرو اختصاص می‌دهیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم تا پژوهش��ی درباره‬ ‫مایعات درون خودرو و تاثیر آن بر س�لامتی انس��ان داشته باش��یم و ببینیم در تماس با آنها چقدر می‌توانیم‬ ‫زنده بمانیم‪.‬‬ ‫خ��ودروی ش��ما مایعات زیادی را درون خود ج��ای داده‪ ،‬از روغن موتور گرفته ت��ا روغن گیربکس و مایع‬ ‫شیشه‌ش��ور که همه آنها باید دور از دستگاه گوارش انسان باشند‪ .‬در این نوشتار چگونگی سمی بودن آنها را‬ ‫برای شما شرح داده‌ایم‪.‬‬ ‫نخس��تین کاری که انجام دادیم تماس با اداره ایمنی و س�لامت بازرگانی بود و آنها گفتند که باید اوراق‬ ‫داده‌های ایمنی مواد را برای هر مایع بررس��ی کنیم؛ بنابراین در س��اده‌ترین و تنبل‌ترین راه ممکن تصمیم‬ ‫گرفتیم در اینترنت نام محصوالت و س��پس اوراق داده‌های ایمنی مواد را جس��ت‌وجو کنیم و جالب آنکه این‬ ‫موارد به‌راحتی در دسترس بودند‪ .‬در حقیقت بیشتر وب‌سایت‌هایی که روغن و مایعات خودرو را می‌فروشند‪،‬‬ ‫توصیه‌های ایمنی آنها را درج کرده‌اند‪ .‬در این راهنماها تاثیر مایعات گوناگون بر س�لامتی انسان و همچنین‬ ‫موارد ایمنی مربوط درج شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن‌موتور‬ ‫ب��ا بلع روغن‌موتور مدت زیادی زنده نخواهید ماند‪.‬‬ ‫به دلیل اش��تیاق زیاد ما ب��ه داده‌های ایمنی چندین‬ ‫روغ��ن از جمله ‪ 30-10W 1 Mobil‬س��نتتیک و‬ ‫‪ 30-10W Pennzoil‬نگاهی انداختیم‪.‬‬ ‫نخس��تین موضوع��ی ک��ه فهمیدیم ای��ن بود که‬ ‫روغن‌موتور زمانی که تمیز است به‌طور کامل بی‌ضرر‬ ‫بوده و داده‌های ایمنی دو روغن ذکر شده در باال نیز‬ ‫می‌گویند استنش��اق‪ ،‬بلع و تماس با پوس��ت در برابر‬ ‫این مایعات حداقل سمی بودن را دارد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت روغ��ن تمی��ز آن‌قدر امن اس��ت که‬ ‫می‌گویند حتی نیازی به نگرانی زیاد درباره محافظت‬ ‫پوست در برابر آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ Mobile1‬این‌گونه گفته است‪ :‬به‌طور معمول در‬ ‫ش��رایط اس��تفاده نرمال‪ ،‬نیاز به محافظت از پوست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تنها نگرانی دراین‌باره در برگه اطالعات ‪Pennzoil‬‬ ‫این‌گونه درج ش��ده است؛ تماس مستمر و طوالنی با‬ ‫روغ��ن بدون تمیز کردن مناس��ب آن می‌تواند باعث‬ ‫مس��دود شدن منافذ پوس��ت و بروز اختالالتی مانند‬ ‫جوش‌های پوستی شود‪.‬‬ ‫اما درباره روغن‌موتور اس��تفاده شده اوضاع چندان‬ ‫دلچس��ب نیس��ت‪ .‬براس��اس داده‌ها وقت��ی روغنی‬ ‫کثیف اس��ت به ماده‌ای س��رطان‌زا تبدیل می‌ش��ود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬روغن‌های��ی که در پیش��رانه‌های بنزینی‬ ‫استفاده می‌ش��وند‪ ،‬خطرناک هس��تند‪ .‬این روغن‌ها‬ ‫در تست‌های حیوانی مولد سرطان شناخته شده‌اند‪.‬‬ ‫در محیط ‪ in vitro‬باعث جهش ش��ده‌اند و احتمال‬ ‫ایج��اد آلرژی را دارند‪ .‬ای��ن روغن‌ها حاوی ترکیبات‬ ‫آروماتیک پلی‌سیکلیک هستند‪.‬‬ ‫‪ Pennzoil‬درب��اره دلی��ل خطرن��اک ب��ودن‬ ‫روغن‌ه��ای کارک��رده می‌گوید‪ :‬روغن‌ه��ای کارکرده‬ ‫ح��اوی ناخالصی‌ه��ای مضری هس��تند ک��ه هنگام‬ ‫استفاده ذخیره کرده‌اند‪ .‬غلظت چنین ناخالصی‌هایی‬ ‫به استفاده از روغن بستگی دارد و شاید ریسک‌هایی‬ ‫برای س�لامت و محیط‌زیست داش��ته باشند‪ .‬تمامی‬ ‫روغن‌های کارک��رده باید با احتی��اط و تا حد امکان‬ ‫بدون تماس پوس��ت جابه‌جا شوند‪ .‬باید گفت تماس‬ ‫مستمر با روغن‌های کارکرده باعث ایجاد سرطان در‬ ‫تست‌های حیوانی شده است‪.‬‬ ‫درواقع پوشیدن لباس‌های روغنی و خوردن روغن‬ ‫ت��ا زمانی که روغن تمیز بوده مش��کل چندانی ایجاد‬ ‫نمی‌کن��د (ما این کار را اصال توصی��ه نمی‌کنیم) اما‬ ‫تماس با روغن‌های اس��تفاده ش��ده‪ ،‬ایده بسیار بدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خنک‌کننده پیشرانه‬ ‫بی‌ش��ک خطرناک‌تری��ن مایع موج��ود در خودرو‬ ‫خنک‌کننده پیش��رانه یا همان ضدیخ است‪ .‬این مایع‬ ‫حاوی اتیلن‌گالیگول است که به‌عنوان افزایش‌دهنده‬ ‫نقطه جوش و کاهش‌دهن��ده نقطه انجماد آب به‌کار‬ ‫رفته برای خنک کردن پیشرانه عمل می‌کند‪ .‬هرچند‬ ‫این مایع س��بز‪ ،‬صورتی یا زرد مض��ر بوده و می‌تواند‬ ‫مرگبار باشد‪.‬‬ ‫برگه اطالعات ایمنی ‪ Prestone‬نش��ان می‌دهد‬ ‫اگر ش��ما ضدیخ بنوشید‪،‬آس��یب‌های زیادی خواهید‬ ‫دید‪ .‬نشانه‌های مهم این بخش عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫بل��ع ای��ن م��اده می‌تواند باع��ث ناراحت��ی و درد‬ ‫وریدهای ش��کمی‪ ،‬حالت تهوع‪ ،‬اس��تفراغ‪ ،‬سرگیجه‪،‬‬ ‫خواب‌آلودگی‪ ،‬بی‌قراری‪ ،‬زودرنجی‪ ،‬کمردرد‪ ،‬کاهش‬ ‫حجم ادرار‪ ،‬نارس��ایی کلیه و تاثیراتی روی سیس��تم‬ ‫عصبی مرکزی شود‪.‬‬ ‫در آخرین مراحل و سطوح بلع اتیلن‌گالیکول شاید‬ ‫عصب‌های مغزی نیز درگیر شود‪ .‬به‌طور خاص اثراتی‬ ‫از درگی��ری عصب‌ه��ای هفتم‪ ،‬هش��تم و نهم مغزی‬ ‫گزارش ش��ده که ای��ن امر با فلج ش��دن عصب‌های‬ ‫صورت‪ ،‬کاهش ش��نوایی و نارسایی در بلع دیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می‌رسد از این بدتر وجود ندارد‪ .‬برگه‬ ‫اطالعات می‌گوید که نارسایی قلبی و ریه نیز می‌تواند‬ ‫از نتایج خوردن زیاد ضدیخ باش��د و در بخش اثرات‬ ‫مزمن گفته ش��ده که استنشاق مکرر و بلند‌مدت این‬ ‫ماده می‌تواند نشانه‌هایی از درگیری سیستم اعصاب‬ ‫مرکزی به‌ویژه س��رگیجه و حرکات چشم را به‌دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد که اتیلن‌گالیکول باعث‬ ‫اختالل تنفسی حیوانات آزمایشگاهی می‌شود‪ .‬هنوز‬ ‫اثرات این یافته در انس��ان تخمین زده نش��ده است‪.‬‬ ‫بر پایه داده‌های آزمایشگاهی‪ ،‬اتیل هگزانوئیک اسید‬ ‫(نمک سدیم) رشد و نمو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراین در واقع اگر مایع ضدیخ را بخورید ش��اید‬ ‫دچار دس��ت رفتن مغ��ز‪ ،‬ازکارافت��ادن قلب‪ ،‬کاهش‬ ‫ش��نوایی‪ ،‬فلج ش��دن بخش��ی ازصورت‪ ،‬رنج بردن از‬ ‫نارسایی کلیه و‪ ...‬شوید‪.‬‬ ‫خبر خوب اینکه تماس پوست و چشم با این مایع‬ ‫خطر چندان زیادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مایع‌شیشه‌شور‬ ‫این مایع از حدود یک‌س��وم متانول تش��کیل شده‬ ‫و چندان مایع خوش��ایندی نیست‪ .‬برگه اطالعات دو‬ ‫برن��د مطرح در این زمینه یعن��ی ‪ Splash‬و ‪Peak‬‬ ‫نش��ان می‌دهد که همانند ضدیخ‪ ،‬بلع یا استنش��اق‬ ‫مایع شیشه‌ش��ور می‌تواند به نارسایی کلیه‪ ،‬درگیری‬ ‫سیس��تم عصبی مرکزی یا آس��یب ب��ه بینایی منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برگه اطالعات ‪ Splash‬نشان می‌دهد که استنشاق‬ ‫این ماده خطر بزرگتری دارد‪.‬‬ ‫استنش��اق یا بل��ع متانول می‌توان��د باعث اختالل‬ ‫بینای��ی و در نهایت کوری ش��ود‪ .‬همچنین آس��یب‬ ‫دائمی و برگش��ت‌ناپذیر سیس��تم عصبی نیز ممکن‬ ‫است رخ دهد‪ .‬این برگه همچنین می‌گوید که مایع‬ ‫شیشه‌ش��ور س��می بوده و بلع ‪30‬تا ‪250‬میلی‌لیتر از‬ ‫متانول خال��ص می‌تواند منجر به مرگ ش��ود‪ .‬البته‬ ‫گفته نشده که برای مرگ چقدر مایع شیشه‌شور الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬مقادیر مضر متیل‌الکل می‌تواند بر چشم‌ها و‬ ‫سیستم عصبی مرکزی اثر بگذارد‪ .‬غلظت‌های باالی‬ ‫ای��ن ماده می‌تواند باعث تاثیرات حاد روی سیس��تم‬ ‫اعصاب مرکزی و ایجاد سردرد‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬حالت تهوع‬ ‫و گیجی شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه بلع این ماده می‌تواند باعث ایجاد‬ ‫حالت تهوع‪ ،‬درد ش��کمی‪ ،‬س��ردرد‪ ،‬کاهش تنفس و‬ ‫کوری ش��ود‪ .‬مقادیر زیاد آن می‌توان��د باعث به کما‬ ‫رفتن فرد و در نهایت مرگ شود‪.‬‬ ‫بل��ع مقادی��ر زی��اد متیل‌ال��کل باعث آس��یب به‬ ‫اندام‌هایی مانند کبد‪ ،‬کلیه‪ ،‬پانکراس‪ ،‬قلب‪ ،‬شش‌ها و‬ ‫مغز می‌شود‪ .‬اگرچه این موضوع به ندرت رخ می‌دهد‬ ‫ام��ا افرادی که پ��س از بلع ای��ن میزان م��اده زنده‬ ‫می‌مانند شاید از آسیب‌های دائمی اعصاب رنج ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن‌گیربکس‬ ‫ما نگاهی به روغن‌های دنده س��نتتیک و مرس��وم‬ ‫انداختیم و به نظر می‌رسد که این مایعات تاحدودی‬ ‫ایمن هس��تند تنها هنگامی‌ک��ه مقادیر زیادی از این‬ ‫ماده به دس��تگاه تنفس��ی وارد ش��ود‪ ،‬ایجاد بیماری‬ ‫می‌کن��د‪ .‬تنفس ح��اد و بلندمدت مقادی��ر زیاد مواد‬ ‫حاوی روغن‪ ،‬ش��اید الته��اب جدی ری��ه را به‌دنبال‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اف��رادی که ای��ن می��زان روغن‌ها را‬ ‫استنش��اق کرده‌اند ب��ا پیامدهای بلندم��دت درگیر‬ ‫خواهند بود‪ .‬استنش��اق مکرر مقادیر کم‪ ،‬روغن‌های‬ ‫معدنی می‌تواند التهاب مزمن ریه‌ها را در پی داش��ته‬ ‫باشد و شاید باعث ورم ریه شود‪ .‬نشانه‌ها اغلب ضعیف‬ ‫ب��وده اما تغییرات رادیولوژیک��ی بدتر از موارد بالینی‬ ‫ظاهر می‌ش��وند‪ .‬گه‌گاه س��رفه‌های مزم��ن‪ ،‬تحریک‬ ‫بخش باالیی مجرای تنفس��ی‪ ،‬نفس‌ه��ای کوتاه و با‬ ‫زحمت زیاد و خلط خونی نیز دیده می‌شود‪.‬‬ ‫برگ��ه اطالعات همچنین می‌گوید که استنش��اق‪،‬‬ ‫بلع یا تماس پوس��تی می‌تواند باعث تهوع‪ ،‬اس��تفراغ‬ ‫و اس��هال و تحریک بینی‪ ،‬گلو و راه‌های هوایی شود‪.‬‬ ‫گفته شده روغن سنتتیک باعث تحریک جدی چشم‬ ‫و ایجاد جوش می‌شود درحالی‌که روغن مرسوم باعث‬ ‫سردرد‪ ،‬بی‌قراری و واکنش آلرژیک پوست می‌شود‪.‬‬ ‫توازن و اختالالت بینایی شود‪.‬‬ ‫اگر روغن ترمز را بنوش��ید اثرات بعدی را خواهید‬ ‫دید‪ .‬بلع این ماده می‌تواند باعث اختالالت روده‌ای از‬ ‫جمله التهاب‪ ،‬درد ش��کمی‪ ،‬تهوع و استفراغ‪ ،‬اسهال‪،‬‬ ‫س��ردرد‪ ،‬بی‌قراری و خواب‌آلودگ��ی‪ ،‬اختالل بینایی‪،‬‬ ‫کاهش حجم ادرار و آسیب کلیه‌ها و کبد شود‪.‬‬ ‫در انته��ا برگه اطالع��ات خاطرنش��ان می‌کند که‬ ‫تماس روغن ترمز با پوس��ت زخمی می‌تواند منجر به‬ ‫جذب مقادیر مرگ‌آور این ماده شود‪.‬‬ ‫مایع گیربک��س اتوماتیک در اصل روغنی س��بک‬ ‫اس��ت که بر پایه اطالعات موجود مضر است‪ .‬ریسک‬ ‫بیماری‌های ایجاد ش��ده توس��ط این مایع درس��ت‬ ‫همان‌هایی هس��تند که در باال و در بحث روغن‌دنده‬ ‫به آنها اشاره شد‪.‬‬ ‫س��ردکنی( ُمبرد) که برای ش��ارژ سیس��تم تهویه‬ ‫خ��ودرو به‌کار م��ی‌رود‪ ،‬خیلی برای س�لامتی خوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬برگه اطالعات این ماده می‌گوید که تنفس‬ ‫خنک‌کننده ‪ R134a‬نه تنها باعث سرطان می‌شود‪،‬‬ ‫بلکه می‌توان��د عوارضی مانند بی‌قراری‪ ،‬ضعف‪ ،‬تهوع‬ ‫و‪ ...‬را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ردکن در حقیق��ت می‌تواند اکس��یژن خون را‬ ‫جایگزین کرده و باعث خفگی شود‪ .‬مصرف باالی این‬ ‫ماده می‌تواند باعث ضربان غیرمعمول قلب ش��ود که‬ ‫در واقع مرگبار است‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن‌ترمز‬ ‫مایعات��ی ک��ه در ای��ن دو قس��مت ذکر ش��ده‌اند‬ ‫به‌طورمعم��ول در ه��ر تعمی��رگاه و گاراژی یاف��ت‬ ‫می‌شوند‪ .‬البته باید گفت اغلب اثراتی که ذکر شده‌اند‬ ‫در اثر استنش��اق یا بلع مقادیر زیاد مواد ذکر ش��ده‪،‬‬ ‫ب��روز می‌یابند‪ .‬حتی روغن‌موتور تمیز و دیگر مایعات‬ ‫نی��ز مضر بوده و می‌توانن��د تاثیرات مخرب زیادی بر‬ ‫سیستم عصبی‪ ،‬کلیه و کبد داشته باشند‪ .‬روغن‌موتور‬ ‫کارکرده و س��ردکن کولر حتی باعث ایجاد س��رطان‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬هنگام کار با این مایع��ات نهایت دقت را‬ ‫به عمل آورده و آنها را دور از دس��ترس کودکان قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹مایع گیربکس اتوماتیک‬ ‫‹ ‹مایع هیدرولیک فرمان‬ ‫برگه اطالعات مای��ع هیدرولیک فرمان ‪Quaker‬‬ ‫‪ State‬در واق��ع همان بیماری‌ه��ای مربوط به روغن‬ ‫دن��ده و گیربک��س اتوماتی��ک را ذک��ر ک��رده که از‬ ‫مهم‌ترین آنها می‌توان مش��کالت تنفس��ی را هنگام‬ ‫استنشاق و همچنین اسهال در صورت بلع را نام برد‪.‬‬ ‫روغن ترمز ترکیبات مشابه ضدیخ را دارد بنابراین‬ ‫ج��ای تعجبی ن��دارد ک��ه در برگه اطالع��ات روغن‬ ‫‪ Prestone‬ببینیم که محصوالت‌شان می‌تواند باعث‬ ‫آسیب چشم‪ ،‬التهاب پوست و آسیب به کلیه‌ها و کبد‬ ‫از طریق بلع ش��ود‪.‬در بخش مهم‌ترین نشانه‌ها‪ ،‬برگه‬ ‫اطالعات می‌گوید تماس روغن ترمز با چش ‌م می‌تواند‬ ‫باع��ث آس��یب قرنیه و تماس آن با پوس��ت می‌تواند‬ ‫باعث حساس��یت و تحریک پوس��تی شود‪ .‬استنشاق‬ ‫میزان باالیی از بخارات روغن می‌تواند باعث تحریک‪،‬‬ ‫سردرد‪ ،‬بی‌قراری‪ ،‬خواب‌آلودگی‪ ،‬از دست دادن حس‬ ‫‹ ‹سردکن‬ ‫‹ ‹مراقب باشید‬ ‫آموزش‬ ‫طرز برخورد با رانندگانی که در جاده‌ها روی اعصاب‌تان رانندگی می‌کنند‬ ‫مهارت و هوش��یاری در رانندگی‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که دالی��ل زیادی می‌ت��وان برای آن ذک��ر کرد‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬هنگامی که هر عملی ازس��وی ش��ما در‬ ‫پش��ت‌فرمان‪ ،‬دقیق و حساب‌ش��ده باش��د‪ ،‬باز هم‬ ‫رانندگان دیگر در اطراف‌تان کارهایی انجام می‌دهند‬ ‫که واقعا دیوانه‌‌کنند ‌ه است‪ .‬صحبت از کسانی است‬ ‫که در جاده‪ ،‬بدون آنکه دلیل خاصی وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬خط خود را عوض می‌کنن��د‪ ،‬رانندگانی که‬ ‫وقتی می‌خواهید از آنها س��بقت بگیرید‪ ،‬به سرعت‬ ‫خود اضاف��ه می‌کنند (آن هم فقط به این دلیل که‬ ‫ناخ��ودآگاه و غری��زه آنها حرکت گل��ه‌ای را ترجیح‬ ‫می‌ده��د و به آنها می‌گوید که رانندگی با س��رعت‬ ‫‪۱۲۰‬کیلومت��ر ب��ر س��اعت در کنار یک «موش��ک‬ ‫بی‌هدف» ‪ ۱۸۰۰‬کیلوگرمی‪ ،‬ایمن و راحت اس��ت)‪،‬‬ ‫رانندگانی که به س��پر عقب ماشین جلویی نزدیک‬ ‫می‌ش��وند و همین‌طور کس��انی که نمی‌توانند خود‬ ‫را با س��رعت جاده تطبیق دهن��د‪ .‬البته نمونه‌های‬ ‫دیگری نیز از این دست می‌توان بیان کرد اما شاید‬ ‫همین‌ها برای رساندن مفهوم کافی بوده باشند‪.‬‬ ‫اگ��ر راننده‌ه��ای بی‌محاب��ا و س��رکش را کن��ار‬ ‫بگذاریم (کسانی که به نوبه خودشان نیز مشکل‌ساز‬ ‫می‌شوند)‪ ،‬بیش��تر رفتارهای عجیبی که در جاده‌ها‬ ‫مش��اهده می‌کنیم ناش��ی از این واقعیت اس��ت که‬ ‫راننده‌های متوسط پش��ت‌فرمان‪ ،‬تفکر زیادی برای‬ ‫انتخاب‌های‌ش��ان ندارند‪ .‬البته آنها قصدشان صدمه‌‬ ‫ی کردن ش��ما نیس��ت‪ ،‬بلکه به نوعی‬ ‫زدن یا عصبان ‌‬ ‫غریزه خود را دنبال می‌کنند و در اعماق ذهن‌شان‪،‬‬ ‫برخی آموزه‌های مربی رانندگی وجود دارد‪ .‬شاید به‬ ‫همین دلیل است که در خط سرعت ‪۱۲۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫با یک خودرو روبه‌رو می‌ش��وید که با سرعت حدود‬ ‫‪۹۰‬کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است‪ .‬این‌گونه‬ ‫افراد‪ ،‬حتی نگاه هم به تابلوهای محدودیت س��رعت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ .‬ب��ه جای ای��ن کار‪ ،‬در هر س��رعتی که‬ ‫احساس راحتی بکنند‪ ،‬رانندگی می‌کنند؛ همه‌چیز‬ ‫در اینجا کاملا به‌طور ناخودآگاه است‪.‬‬ ‫راننده‌های ناهش��یار به‌راحتی می‌توانند در جاده‬ ‫ش��ما را عصبانی کنند‪ .‬اما «خش��م» سود چندانی‬ ‫ندارد و اگر هم به میانس��الی رس��یده‌اید‪ ،‬رفته‌رفته‬ ‫باید نگران تاثیر خشم بر سالمتی‌تان باشید‪ .‬بیایید‬ ‫از ی��ک زاوی��ه دیگر به این موضوع ن��گاه کنیم‪ .‬اگر‬ ‫عملکرد کس��ی از روی ناخودآگاه باش��د‪ ،‬به‌احتمال‬ ‫ب محرک‌هایی است که از پیرامون خود‬ ‫زیاد در جوا ‌‬ ‫دریافت می‌کند‪ .‬به‌دلیل اینک��ه این‌گونه افراد واقعا‬ ‫توجه��ی به عملی که انجام می‌دهند‪ ،‬ندارند و عمل‬ ‫آگاهانه شما هیچ تاثیری بر آنها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یک��ی از رایج‌ترین و در عین ح��ال‪ ،‬رنج‌آورترین‬ ‫رفتار ناآگاهانه‌ای که در جاده‌ها مش��اهده می‌شود‪،‬‬ ‫«تمای��ل ب��ه حرکت گله‌ای» اس��ت‪ .‬م��ا در اعماق‬ ‫وجودم��ان‪ ،‬حیواناتی اجتماعی هس��تیم و بنابراین‪،‬‬ ‫بس��یاری از م��ردم وقت��ی در کنار دیگ��ر خودروها‬ ‫رانندگی می‌کنند‪ ،‬س��طح مش��خصی از قوت قلب‬ ‫و اطمین��ان را دارند؛ موضعی که البته «مس��خره»‬ ‫و «احمقانه» اس��ت‪ .‬در واق��ع‪ ،‬خطرناک‌ترین مورد‬ ‫در ج��اده‪ ،‬حضور یک خودرو یا کامیون چس��بیده‬ ‫به شماس��ت‪ .‬در ادامه خواهی��م گفت که «عملکرد‬ ‫گله‌ای» خودش را در رفتارها چگونه نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫قفل فرمون من کو!؟‬ ‫رانندگی در کنار ش��ما در حالتی که آزادراه خالی‬ ‫و مسیر آزاد است‪.‬‬ ‫ماندن در نقطه کور خودروی شما‪.‬‬ ‫ت و سپس کاهش سرعت برای هماهنگی با‬ ‫سبق ‌‬ ‫سرعت شما با فاصله طول یک یا دو خودرو در جلو‬ ‫چس��بیدن بدون‌دلیل به سپر عقب خودرو شما‪،‬‬ ‫آن هم در حالتی که خطوط دیگر خالی هستند‪.‬‬ ‫افزایش سرعت برای رسیدن به شما در حالتی که‬ ‫از آنها سبقت می‌گیرید‪.‬‬ ‫به جای از کوره در رفت��ن در مقابل این رفتارها‪،‬‬ ‫س��عی کنید ب��ا انگیزه‌های ناخ��ودآگاه راننده بازی‬ ‫کنید‪ .‬اگر راننده‌ای در کنار شماس��ت و س��عی در‬ ‫تنظیم س��رعت براساس س��رعت خودرو شما دارد‪،‬‬ ‫یک ترمز ناگهانی (اگر کسی پشت‌سرتان نیست) یا‬ ‫شتاب ناگهانی (اگر جلوی‌تان خالی است) می‌تواند‬ ‫راهگش��ا باشد‪ .‬اگر به اندازه کافی از آنها دور شوید‪،‬‬ ‫غری��زه گله‌ای آنها کاهش یافت��ه و به احتمال زیاد‬ ‫شما را فراموش خواهند کرد‪.‬‬ ‫همین موض��وع کمابیش ب��رای خودروهایی که‬ ‫با س��رعت هماهنگ‪ ،‬در پش��ت س��ر ش��ما حرکت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬صادق اس��ت‪ .‬رانندگان زیادی در جاده‌ها‬ ‫هس��تند که تمایل دارند س��رعت خود را با سرعت‬ ‫خ��ودروی جلویی تنظی��م و روند ش��تاب‌گیری یا‬ ‫ترم��ز آن خودرو را دنب��ال کنند‪ .‬آنه��ا از این کار‪،‬‬ ‫هیچ‌گون��ه منظوری ندارند و فق��ط اصول گله‌ای را‬ ‫دنب��ال می‌کنند که در پس‌زمینه مغزش��ان پنهان‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اگر با ش��دت هر چه تمام‌تر‪ ،‬از سرعت از‬ ‫‪۹۶‬به ‪۱۱۲‬کیلومتر بر س��اعت ش��تاب بگیرید‪ ،‬آنها‬ ‫به‌طورقطع به دنبال‌تان نخواهند‌آمد‪.‬‬ ‫اگر ب��ه خودرویی در س��مت راس��ت‌تان نزدیک‬ ‫می‌ش��وید که س��رعت باالتری دارد‪ ،‬سعی کنید در‬ ‫پشت‌س��ر آن ق��رار بگیرید؛ چراکه چنی��ن افرادی‬ ‫به‌ط��ور معمول وقتی کس��ی را در آینه بغل‌ش��ان‬ ‫می‌بینند‪ ،‬دچار اس��ترس می‌ش��وند‪ .‬پس از اندکی‬ ‫گذر زمان‪ ،‬می‌توانید دوب��اره به خط قبلی برگردید‬ ‫و س��بقت خود را انجام دهید‪ .‬در این حالت‪ ،‬باید با‬ ‫استفاده از یک ش��تاب‌گیری ناگهانی از این خودرو‬ ‫فاصله بگیرید و شعله «رفتار گله‌ای» وی را خاموش‬ ‫کنید‪ .‬اکنون حالتی را درنظر بگیرید که یک خودرو‬ ‫پشت‌س��رتان بدون آنکه دلیل خاصی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬در یک مس��یر باز به س��پر عقب چس��بیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این حالت‪ ،‬بهتر است خط خود را عوض‬ ‫کرده و سپس ش��تاب بگیرید‪ .‬در بیشتر مواقع این‬ ‫نوع افراد به‌دنبال ش��ما نمی‌آیند‪ .‬اگر خودرویی در‬ ‫نقطه کور ش��ما پرسه می‌زند‪ ،‬سعی کنید در همان‬ ‫جهت راهنما بزنید‪ .‬در نتیجه آنها یا به پشت‌سرتان‬ ‫متمایل می‌ش��وند یا برای جا گرفتن در خط مسیر‪،‬‬ ‫برای سبقت گرفتن از شما عجله می‌کنند‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬یک راه‌‌حل جایگزین‪ ،‬حرکت به س��مت خط‬ ‫دیگر مس��یر در جهت مخالف و اندکی شتاب‌گیری‬ ‫است‪ .‬تمام این تاکتیک‌ها و دیگر مواردی که ممک ‌‬ ‫ن‬ ‫اس��ت به ذهن هر ک��دام از ما برس��د‪ ،‬در یک چیز‬ ‫مش��ترک هس��تند؛ این که طراحی آنها به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که با ایج��اد عالئم ظاهری و هش��داردهنده‬ ‫بیش��تر به رانندگان ناآگاه‪ ،‬غری��زه گله‌ای را مغلوب‬ ‫کنند‪ .‬این روش‌ها ش��ما را از ی��ک موجود مبهم و‬ ‫نامعلوم در آینه‌ها یا پنجره جلو به اتومبیل واقعی و‬ ‫قابل‌تش��خیص تبدیل می‌کنند؛ وسیل ‌ه نقلیه‌ای که‬ ‫نباید زیاد به آن نزدیک شد‪.‬‬ ‫اما یک کار وجود دارد که نباید آن را برای هشیار‬ ‫ک��ردن راننده‌ای ک��ه توجه کافی در پش��ت فرمان‬ ‫ن��دارد‪ ،‬به کار برد و آن «بوق زدن» اس��ت‪ .‬این کار‬ ‫موجب وحشت آنها می‌شود‪ .‬در حالی که یک راننده‬ ‫ماهر با ش��نیدن بوق‪ ،‬دقت بیشتری در رانندگی به‬ ‫خرج می‌دهد اما بیش��تر رانندگان ناشی‪ ،‬عملکردی‬ ‫کاملا برعکس دارند‪ .‬آنها در حالتی که چشم‌شان به‬ ‫داشبورد اس��ت‪ ،‬فرمان را با سرعت به جهت خالف‬ ‫صدایی که ش��نیده‌اند‪ ،‬منحرف می‌کنند؛ موضوعی‬ ‫که می‌تواند منجر به حادثه‌ای ناخوشایند شود‪ .‬اگر‬ ‫بتوانید رفتار بع��دی رانندگان را پیش‌بینی کنید و‬ ‫بدانی��د که پس از هر ن��وع رفتاری‪ ،‬چه اقدامی باید‬ ‫انجام دهید تا ش��رایط امن‌ت��ری در جاده‪ ،‬هم برای‬ ‫این رانن��ده و هم ب��رای خود ایجاد کنی��د‪ ،‬در آن‬ ‫صورت یک «شوالیه » در جاده‌ها خواهید بود‪ .‬فقط‬ ‫به یاد داش��ته باشید که همیش��ه از قدرت‌‌تان برای‬ ‫مقاصد خوب‪ ،‬و نه ش��یطانی‪ ،‬استفاده کنید تا همه‬ ‫چیز به خوبی پیش برود‪.‬‬ ‫منبع‪roadandtrack :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هنر و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سمت راست یا چپ؛ مسئله این است‬ ‫آیا تاکنون به‌علت سمت رانندگی کشورمان و تفاوت آن با برخی‬ ‫کش��ورهای دیگر فکر کرده‌اید؟ آیا تاکنون با خود اندیشیده‌اید که‬ ‫چرا این تفاوت فرهنگی بزرگ در نقاط گوناگون جهان وجود دارد؟‬ ‫خب ما به شما توضیح می‌دهیم‪ .‬حمل‌ونقل با استفاده از راه‌ها برای‬ ‫هزاران س��ال اس��ت که ادامه دارد و در قرون وسطا راه‌های اصلی و‬ ‫قدیمی گس��ترش یافتند‪ .‬همه ما از سیس��تم رانندگی فرمان چپ‬ ‫اس��تفاده می‌کنیم‪ ،‬اما عجیب آنکه علت استفاده برخی کشورها از‬ ‫سیستم فرمان راست به دفاع از خود بازمی‌گردد‪۸۵ .‬درصد جمعیت‬ ‫جهان راست دست هستند و هرکسی که بخواهد فرد دیگری را در‬ ‫هر لحظه‌ای بکش��د برای ایمن بودن باید دس��تی که شمشیر را در‬ ‫اختی��ار دارد را به ناحیه حرکت‌کننده نزدیک کند؛ درس��ت مانند‬ ‫لحظه‌ای که ی��ک زد وخورد آغاز می‌ش��ود‪ .‬کل جهان غیرنظامی‬ ‫به همین دلیل تا س��ال‌های ‪ ۱۷۰۰‬از س��مت چ��پ جاده حرکت‬ ‫می‌کردند‪ .‬در این عصر اروپا شاهد انقالبی بزرگ از طریق استعمار و‬ ‫اکتشاف بود‪ .‬انقالب فرانسه منجر به تغییر همه چیز از جمله قوانین‬ ‫ش��د که از جمله این قوانین اس��تفاده از س��مت راست جاده برای‬ ‫حرکت بود؛ ناپلئون ای��ن حرکت را ادامه داد‪ .‬با افزایش حمل‌ونقل‬ ‫و افزایش جمعیت بیشتر سرزمین‌های اروپایی از سیستم رانندگی‬ ‫در س��مت راست جاده اس��تفاده کردند‪ ۶۵ .‬درصد مردم جهان از‬ ‫سیس��تم رانندگی در سمت راست جاده اس��تفاده می‌کنند و تنها‬ ‫چند کش��ور معدود تحت تاثیر انگلیس سیس��تمی برعکس دارند‪.‬‬ ‫این موضوع (رانندگی در س��مت راس��ت) از طریق نوع جدیدی از‬ ‫حمل‌ونقل محبوب ش��د که از ‪ ۴‬اس��ب در حالت مس��تطیل شکل‬ ‫برای حمل‌ونقل استفاده می‌شد‪ .‬ازآنجایی‌که صندلی راننده‌ای برای‬ ‫ش��خص کنترل‌کننده گاری تعبیه نش��ده بود او در نزدیکی اس��ب‬ ‫س��مت چپ می‌نشست و با دست راست خود به‌منظور وادار کردن‬ ‫سایر اسب‌ها برای کار به آنها تازیانه می‌زد‪.‬‬ ‫بررسی نکات کلیدی طراحی خودرو همراه با طراحان بزرگ‬ ‫سه‌تفنگدار‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫بس��یاری از افراد آرزو دارند روزی یک طراح خودرو شوند‪ ،‬اما تعداد خیلی کمی‬ ‫از آنها می‌توانند به این رویای خود حقیقت ببخش��ند‪ .‬ما س��ری به کالج سلطنتی‬ ‫هنر انگلیس زدیم تا بفهمیم برای طراح خودرو ش��دن چه مهارت‌هایی مورد نیاز‬ ‫است‪ .‬خطوط بدنه زیبای استون مارتین ‪ ،DB۱۱‬زیبایی بی‌رحم جگوار اف تایپ‬ ‫و درخش��ش زمخت رنجروور اسپرت؛ تمام این‌ها خودروهایی دوست‌داشتنی و‬ ‫پرطرفدار و همگی محصول بریتانیا هس��تند‪ ،‬اما چیز دیگری وجود دارد که این‬ ‫‪ 3‬خودرو را به هم مرتبط می‌کند؛ کس��انی که آنه��ا را طراحی کرده‌اند‪ .‬مارک‬ ‫ریچم��ن‪ ،‬ایان کالوم و گری مک گاورن طراحان خودرو حرفه‌ای هس��تند که‬ ‫ای��ن خودروه��ا را خلق کرده‌اند و هر ‪ 3‬این طراح��ان دوره طراحی خود را در‬ ‫کالج سلطنتی هنر لندن (‪)RCA‬گذرانده‌اند‪ .‬با اطمینان می‌توان گفت این‬ ‫‪ 3‬ابرس��تاره طراحی درحال‌حاضر در باالترین سطح دنیای طراحی خودرو‬ ‫وقتی ب��ه بخش طراح��ی خودرو می‌رس��یم‪ ،‬کاملا‬ ‫واضح است که قابلیت رانندگی خودکار و فناوری‌های‬ ‫جدید دنیای خودرو درحال‌حاضر موضوع اصلی تمرکز‬ ‫دانشجویان هستند‪ .‬پروژه خودرو ‪ ۶۰‬دقیقه که ازسوی‬ ‫تام آلیس طراحی ش��ده‪ ،‬با توجه ب��ه نوآوری‌هایی که‬ ‫ارائ��ه کرده‪ ،‬به نظر می‌رس��د دنیای صنعت حمل‌ونقل‬ ‫را در صورت��ی که به س��رانجامی برس��د کاملا متحول‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بین طراحی‌هایی که در این مرکز دیده می‌شوند‬ ‫پروژه‌های مش��ترک زیادی با خودروسازهای گوناگون‬ ‫وج��ود دارن��د‪ .‬پروژه لن��دروور ‪ Aegis‬متیو رابس��ون‬ ‫و لکس��وس ‪ LF-CS‬یوکی ایس��وگای تنه��ا دو نمونه‬ ‫جالب توجه از بین آنها هستند‪ .‬این موضوع که ‪RCA‬‬ ‫به‌خوبی دانش��جویان خود را این‌گونه با صنعت خودرو‬ ‫درگیر می‌کند کاملا قابل تحسین است‪ .‬باوجود اینکه‬ ‫طراحان جوان در طول تحصیل خود با خودروس��ازان‬ ‫بزرگ همکاری می‌کنند‪ ،‬این موضوع اس��تخدام شدن‬ ‫آنها پ��س از پایان تحصیل را تضمی��ن نمی‌کند‪ .‬متیو‬ ‫کونت��ی اس��تاد ارش��د ‪ RCA‬اعتق��اد دارد ب��ا رقابت‬ ‫ش��دیدی که درحال‌حاضر در این عرص��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫پیدا کردن یک ش��غل مناسب کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬میزان تقاضا برای طراحان جدید آن قدر‬ ‫ک��ه ما می‌خواهی��م باال نیس��ت و درحال‌حاضر میزان‬ ‫دانشجویان طراحی که هر سال فارغ‌التحصیل می‌شوند‬ ‫بسیار باالس��ت‪ .‬همین موضوع صنعت طراحی خودرو‬ ‫را ب��ه صنعتی جذاب و درعین‌ح��ال فوق‌العاده رقابتی‬ ‫تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫از وی می‌پرس��یم پ��س ی��ک طراح ج��وان چگونه‬ ‫می‌تواند س��ری بین س��رها دربیاورد؟ کونتی می‌گوید‪:‬‬ ‫یو‌حرفه‌ای و عملی است‬ ‫فعالیت دانشجویان بیشتر فن ‌‬ ‫و به‌طورمعم��ول آنها زمان زی��ادی را صرف یادگیری‬ ‫مهارت‌ه��ای جدید می‌کنند‪ .‬بزرگترین چالش آنها این‬ ‫اس��ت که چیزی طراحی کنند که قابل‌توجیه باش��د‪.‬‬ ‫آنها اص�لا به این فک��ر نمی‌کنند ک��ه صنعت خودرو‬ ‫درحال‌حاضر واقعا به چه چیزهایی نیاز دارد‪.‬‬ ‫این موض��وع حقیق��ت دارد‪ ،‬درحالی‌ک��ه دوره‌های‬ ‫طراح��ی در حال تربی��ت طراحان درجه یک اس��ت‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر در بریتانیا کمب��ود نیروهای فنی وجود‬ ‫قرار دارند و برای هر طراح خودرویی حضور در موقعیت فعلی آنها و قبول مس��ئولیت‬ ‫طراحی هرکدام از این خودروها می‌تواند یک رویای بی‌نظیر باشد؛ به‌ویژه وقتی این‬ ‫موض��وع را در نظر بگیریم که دنیای طراحی خودرو درحال‌حاضر به‌ش��دت رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما درنهایت باید از یک جا ش��روع کرد؛ از این رو تیمی از اتو اکسپرس به یکی‬ ‫از کالس‌های دوره طراحی خودرو کالج س��لطنتی هنر لندن در کنزینگتون رفت تا‬ ‫ببینیم نس��ل فعلی دانش��جویان این کالج چه حرف‌هایی برای گفتن دارند‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش همچنین درمی‌یابیم دانش��جویان این دوره پ��س از فارغ‌التحصیلی با چه‬ ‫چالش‌هایی روبه‌رو خواهند بود‪ .‬درحالی‌که داخل نمایش��گاه کالج به گش��ت‌وگذار‬ ‫می‌پرداختیم این نکته را متوجه ش��دیم که دانش��جویان این رش��ته استعدادهای‬ ‫گوناگونی دارند؛ داخل نمایش��گاه همه چیز بود‪ ،‬از یک پین بال آنتیک تا یک بازوی‬ ‫رباتیک که با اش��اره کنترل می‌ش��د‪ .‬این فقط گوش��ه‌ای از توانایی‌ها و استعدادهای‬ ‫دانش��جویان این کالج است‪ .‬درحال‌حاضر طراحان بسیاری از دانشگاه‌های گوناگون‬ ‫سراسر کشور نیز رقابت شدیدی با هنرمندان این کالج دارند‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬این کمبود هرچند بس��یار کمت��ر از نیاز بریتانیا‬ ‫به ‪ ۵۰۰۰‬نیروی جدید با مهارت‌های باالی مهندس��ی‬ ‫در صنع��ت خودرو اس��ت و باوجود دانش��جویانی که‬ ‫در آین��ده ب��رای تحصی�لات تکمیلی قص��د ورود به‬ ‫‪ RCA‬را دارند و در گذش��ته بورسیه تحصیالت‬ ‫کارشناس��ی را دریافت کرده‌اند‪ ،‬این مش��کل‬ ‫وج��ود دارد ک��ه به ای��ن دلی��ل برخی از‬ ‫بهترین طراحان نتوانند برای تحصیالت‬ ‫تکمیلی وارد این کالج ش��وند‪ .‬کونتی‬ ‫در این ب��اره توضیح می‌دهد‪ :‬برخی‬ ‫دانش��جویان فکر می‌کنن��د برای‬ ‫اینک��ه در کال��ج س��لطنتی هنر‬ ‫لن��دن پذیرش ش��وند باید یک‬ ‫ابرقهرمان باش��ند‪ ،‬ب��ه همین‬ ‫دلیل گهگاه فکر می‌کنند برای‬ ‫تحصی��ل در این کالج آمادگی‬ ‫کافی ندارند؛ حتی وقتی که از‬ ‫توانایی خوبی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫این یک تحلیل نادرست است‬ ‫که برای پذیرش در اینجا باید‬ ‫بهتری��ن باش��ی‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫به‌هیچ وج��ه صحت ن��دارد؛ ما‬ ‫همواره به‌دنبال رزومه فوق‌العاده‬ ‫قوی نیس��تیم‪ .‬این موض��وع هیچ‬ ‫وقت تا ام��روز این‌قدر ملموس نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این روزها فن��اوری خودروهای‬ ‫خودران و کابین‌های خودرویی با فناوری‬ ‫ب��اال به‌خوبی را در مدل‌هایی ک��ه وارد بازار‬ ‫می‌شوند تأثیرگذار بوده‌اند‪ .‬کونتی به‌خوبی یک‬ ‫فاصله در بازار را جایی که طراحان آینده بتوانند به‬ ‫نوعی تاثیر خود را بگذارند‪ ،‬می‌بیند‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬من فک��ر می‌کنم درحال‌حاضر کمبود‬ ‫طراح��ان داخل کابین در صنعت خ��ودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از دانش��جویان فقط به فکر طراحی خارجی‬ ‫و بدنه خودروها هس��تند اما بخ��ش واقعی خودرو که‬ ‫موضوع تغییرات فناوریکی ش��دید شده‪ ،‬بخش داخلی‬ ‫و کابین است‪».‬‬ ‫به‌منظ��ور پر کردن ای��ن فاصله‪ ،‬مقام��ات این کالج‬ ‫انس��ان و ماشین ‪ HMI‬است یا آنهایی که در صنعت‬ ‫بازی‌ه��ای ویدئویی فعالیت کرده‌اند‪ ،‬اس��ت‪ .‬این یک‬ ‫تغیی��ر بزرگ در ذهنیت‌هاس��ت‪ .‬ما ت�لاش می‌کنیم‬ ‫تا ج��ای ممک��ن روش��ن‌فکر باش��یم و طراحانی با‬ ‫پس‌زمینه‌های گوناگون را کنار هم داشته باشیم؛‬ ‫بنابرای��ن اگر فک��ر می‌کردید فق��ط مهارت‬ ‫طراح��ی تصاوی��ر خودروه��ای بی‌نظیر را‬ ‫داش��تن تنه��ا توانایی مورد نی��از برای‬ ‫تبدیل ش��دن به ایان کالوم یا مارک‬ ‫ریچم��ن بع��دی اس��ت‪ ،‬کاملا در‬ ‫اشتباه بودید‪ .‬کونتی ادعا می‌کند‬ ‫دانشجویی روش��ن‌فکر با شور و‬ ‫اش��تیاق واقعی برای یک رشته‬ ‫خاص‪ ،‬کسی که کاملا متعهد‬ ‫و آماده یادگیری اس��ت را به‬ ‫یک اس��تعداد صرف که آماده‬ ‫یادگیری و کنجکاو نیس��ت‪،‬‬ ‫ترجی��ح می‌ده��د‪ .‬ب��ه بیانی‬ ‫س��اده‪ ،‬کونتی می‌گوید هدف‬ ‫او از فعالی��ت به‌عن��وان ی��ک‬ ‫استاد در کالج س��لطنتی هنر‬ ‫لندن این اس��ت که تصورات و‬ ‫ذهنیت‌ه��ای قدیم��ی را از بین‬ ‫بب��رد و ب��ا از بین ب��ردن تفکرات‬ ‫کلیش��ه‌ای‪ ،‬طراحانی قدرتمند برای‬ ‫آینده صنع��ت خودرو جه��ان تربیت‬ ‫کند‪ .‬باتوجه به سابقه درخشان این کالج‪،‬‬ ‫به‌سختی می‌توان با این نظریه وی مخالفت‬ ‫کرد‪ .‬پرسش��ی که مطرح می‌شود این است که‬ ‫آیا شما آنچه که الزم است را برای تبدیل شدن به‬ ‫فرد موردنظر کونتی دارید؟‬ ‫‹ ‹ایان کالوم‪ ،‬رییس بخش طراحی جگوار‬ ‫بـــــه‌دنـب��ال ج��ذب‬ ‫دانش��جویانی ب��رای دوره‌ه��ای‬ ‫ویژه طراحی داخل کابین خودرو هس��تند که بیش��تر‬ ‫مخاطبان آن نیز طراحان مبلمان و معمارها به‌ش��مار‬ ‫می‌رون��د‪ .‬کونت��ی در‬ ‫ادام��ه می‌افزای��د‪ :‬بخ��ش رو به‬ ‫رش��دی در صنع��ت خودرو وج��ود دارد ک��ه نیازمند‬ ‫دانش��جویانی که تخصص آنها درزمینه روابط کاربری‬ ‫کالوم اعتق��اد دارد هنگامی‌که بحث طراحی خودرو‬ ‫مطرح می‌شود‪ ،‬بریتانیا بیش از حدی که انتظار می‌رود‬ ‫می‌توان��د تاثیر خود را در این صنع��ت جهانی بگذارد‬ ‫و میراث فوق‌الع��اده صنعت خودرو بریتانیا نیز در این‬ ‫زمینه بی‌تاثیر نیس��ت‪ .‬وی به طراح��ان آینده توصیه‬ ‫می‌کند هیچ وقت دس��ت از طراحی اسکچ برندارند‪ .‬او‬ ‫می‌افزاید‪ :‬این موضوع که طراحان باید بتوانند ایده‌های‬ ‫خ��ود را روی کاغذ پیاده کنند بس��یار مهم اس��ت اما‬ ‫مهم‌تر از همه این است که همواره ذهنی خالق داشته‬ ‫و به‌دنبال نوآوری باش��ند‪« .‬خالق باشید و ریسک‌های‬ ‫آن را هم بپذیرید‪».‬‬ ‫‹ ‹گ�ری مک گاورن‪ ،‬رییس بخش طراحی‬ ‫لندروور‬ ‫«قبول کنید ما متفاوت هستیم؛ ما به زبانی متفاوت‬ ‫س��خن می‌گوییم؛ با تصاویر‪ ،‬ن��ه کلمات»‪ .‬مک گاورن‬ ‫این‌گونه س��خنان خود را ش��روع می‌کن��د‪ .‬وی اعتقاد‬ ‫دارد طراحان هیچ‌گاه نباید دست از نوآوری و خالقیت‬ ‫بردرن��د و نبای��د هم��واره به عملک��رد فک��ر کنند‪ .‬او‬ ‫می‌افزاید‪ :‬طراحی فوق‌العاده فقط به یک مهارت خاص‬ ‫نیاز ن��دارد‪ .‬یک طراح خوب باید ق��ادر به رویارویی با‬ ‫چالش‌های مهندسی‪ ،‬تولید و فروش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مارک ریچم�ن‪ ،‬مدیر اجرای�ی و رییس‬ ‫بخش طراحی استون مارتین‬ ‫زمان حضور ما در کالج ریچمن به مالقات پروفس��ور‬ ‫آمده بود و بار دیگر قرار بود در تیم اس��تادان دوره قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وی می‌گوید‪ :‬اس��تادان کال��ج به نمونه کارهای‬ ‫ش��ما نگاه خواهند کرد تا ببینند آیا ش��ما توانایی‌های‬ ‫تفکر جایگزین را دارید یا خیر؛ آیا ش��ما فرآیند فکری‬ ‫م��ورد نیاز برای خالقیت در دنی��ای خودروها را دارید‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹پیت�ر ش�رایر‪ ،‬ریی�س بخ�ش طراح�ی‬ ‫هیوندای‪-‬کیا‬ ‫طراح پش��ت پ��رده آئ��ودی تی‌ت��ی هم‌اکن��ون در‬ ‫باالتری��ن بخش طراحی هیوندای‪-‬کیا فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫وی مسئولیت تغییر س��بک طراحی محصوالت کیا را‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬به این س��و برعهده گرفته و می‌گوید‪:‬‬ ‫طراحی خودرو بیشتر کاربرد‪ ،‬درک و فعالیت در حوزه‬ ‫پارامتره��ای تولید اس��ت و فقط به معن��ی «چیزی را‬ ‫زیباتر س��اختن» نیس��ت‪ .‬وی اضافه می‌کند‪ :‬عش��ق و‬ ‫عالقه به دنیای خودرو و داش��تن ی��ک ذهن هنری و‬ ‫معماری از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬آیا‬ ‫تاکن��ون در رویاهای‌تان خ��ودرو موردعالق��ه خود را‬ ‫طراحی کرده‌اید؟ رویاهای خود را با ما درمیان بگذارید‪.‬‬ ‫منبع‪autoexpress :‬‬ ‫طراحان‬ ‫نگاهی به مفهوم زبان طراحی در خودروسازان‬ ‫در نمایش��گاه خودرو پاریس ‪ ۲۰۱۲‬این شانس را‬ ‫داش��تیم که با والتر دس��یلوا‪ ،‬رییس بخش طراحی‬ ‫گروه فولکس‌واگن تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬در برنامه ش��ب‬ ‫فولکس‌واگن گفت‌وگویی داشته باشیم‪ .‬این شرکت‬ ‫در آن زمان نس��ل جدید آئودی ‪ A۳‬و سئات لئون‬ ‫را معرفی کرده بود و بس��یاری از خودروهای آن تا‬ ‫حد زیادی شبیه یکدیگر به نظر می‌رسیدند‪ .‬در آن‬ ‫زمان از دس��یلوا در این مورد پرسیدیم و او موضعی‬ ‫بسیار تدافعی به خود گرفت‪.‬‬ ‫اما به نظر می‌رسد امروز بسیاری از خودروسازان‬ ‫دیگر نی��ز در وضعیت��ی مش��ابه فولکس‌واگن قرار‬ ‫گرفته‌ان��د؛ وضعیت��ی ک��ه برخ��ی از آن به‌عن��وان‬ ‫ماتروش��کا در خودروها یاد می‌کنند‪ .‬ماتروش��کا که‬ ‫به آن عروس��ک تودرتوی روسی هم گفته می‌شود‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از عروس��ک‌ها ب��ا ابع��ادی از بزرگ تا‬ ‫کوچک اس��ت که چهره‌ای مش��ابه یکدیگر دارند و‬ ‫داخل هم قرار می‌گیرند‪ .‬بااین‌حال به نظر می‌رس��د‬ ‫امروز اس��تراتژی چهره خانوادگی در صنعت خودرو‬ ‫به یک مد تبدیل ش��ده است‪ .‬اما آیا استفاده از این‬ ‫ش از اندازه شده است؟ در تالش برای‬ ‫اس��تراتژی بی ‌‬ ‫یافتن پاس��خ این پرس��ش با تعدادی از اش��خاص‬ ‫کلیدی در صنعت خودروسازی صحبت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫عروسک‌های ماتروشکا‬ ‫پیش از ش��روع مطلب مهم اس��ت یادآوری کنیم‬ ‫ک��ه طراحی خودروهای مش��ابه در س��گمنت‌های‬ ‫گوناگون در راستای هویت کلی برند‪ ،‬کار اشتباهی‬ ‫نیس��ت‪ .‬این چیزی اس��ت که موجب می‌شود یک‬ ‫خودرو بدون نگاه به لوگوها و نشان‌ها شناخته شود‬ ‫و دریابیم این خودرو س��اخت چه ش��رکتی اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن امر یک��ی از جنبه‌های بس��یار مهم در صنعت‬ ‫خ��ودرو مدرن اس��ت‪ .‬یک طراح خ��ودرو در ‪IED‬‬ ‫(موسس��ه طراحی ‪ Europeo di‬در س��ائوپائولو)‬ ‫به‌ن��ام «‪ »Fernando Morita‬در ای��ن ب��اره‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬این رون��د تنها در صنعت خ��ودرو به‌کار‬ ‫نم��ی‌رود؛ باتوجه ب��ه تنوع فزاین��ده‌ای از برندهای‬ ‫گوناگون خودروس��ازی در ب��ازار و همچنین تعامل‬ ‫مردم با این برندها‪ ،‬ارائه زبان طراحی مش��ترک در‬ ‫محصوالت‪ ،‬پیوند عاطفی بیشتری بین خودروسازان‬ ‫و خریداران آنها ایجاد می‌کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که خودروس��ازان چینی هم به‌تازگی اهمیت ایجاد‬ ‫یک هویت برای برند را درک کرده‌اند‪ .‬به‌عنوان‌مثال‪،‬‬ ‫شرکت چری «‪Sergio Loureiro»، «Hakan‬‬ ‫‪ »Saracoglu‬و «‪ »James Hope‬را به‌عن��وان‬ ‫طراح اس��تخدام کرده ک��ه ‪ Loureiro‬برای پژو‪-‬‬ ‫س��یتروئن‪ ،‬ب‌ام‌و‪ ،‬جن��رال موتورز و مرس��دس بنز‬ ‫کار کرد ‌ه اس��ت‪ Saracoglu .‬در پروژه‌هایی مانند‬ ‫پورشه ‪ ،۹۱۸‬باکس��تر و کیمن کار کرده و ‪Hope‬‬ ‫نیز طراح ارشد فورد بوده و به‌عنوان پدر نسل پنجم‬ ‫موستانگ شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫ش از این با استخدام‬ ‫خودروس��ازان کره‌ای نیز پی ‌‬ ‫طراح��ان موفق ب��ا رزومه قابل‌توجه‪ ،‬راهی مش��ابه‬ ‫چینی‌ه��ا را طی کرده‌اند‪ .‬کیا در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬پیتر‬ ‫ش��رایر را به‌عنوان یک��ی از موفق‌ترین طراحان دنیا‬ ‫استخدام کرد‪ .‬او یکی از ‪ 3‬طراحی است که تابه‌حال‬ ‫توانس��ته‌اند دکترای افتخاری از کالج سلطنتی هنر‬ ‫لن��دن را کس��ب کنن��د‪ .‬دو نفر دیگر نیز س��رجیو‬ ‫پینین‌فارینا و جورجتو جیارو هستند‪.‬‬ ‫پیتر شرایر گفته است‪ :‬من همیشه در بحث درباره‬ ‫طراحی گفته‌ام اگر این کار آس��انی بود‪ ،‬هرکس��ی‬ ‫می‌توانست آن را انجام دهد‪ .‬من نمی‌خواهم درباره‬ ‫عروسک‌های ماتروشکا‬ ‫کار افراد دیگر به‌‌ویژه رقیبان اظهارنظر کنم اما بله‪،‬‬ ‫اس��تفاده از طراحی مش��ابه در تمام��ی محصوالت‬ ‫یک خودروس��از خطرناک اس��ت‪ .‬ما همیشه وجود‬ ‫شخصیت در هر یک از خودروها را دنبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال اس��تینگر به‌راحتی به‌عنوان یک کیا‬ ‫قابل تشخیص است‪ ،‬درحالی‌که به‌طورمثال می‌توان‬ ‫ریو را هم از دیگر س��اخته‌های کیا تش��خیص داد‪.‬‬ ‫به‌هرح��ال من در طراحی چی��زی را می‌خواهم که‬ ‫قابل تشخیص باشد نه کاملا مشابه‪.‬‬ ‫شرایر طراحی است که توانسته هویتی برای برند‬ ‫کیا ایجاد کند بدون آنکه شخصیت خودروهای این‬ ‫ش��رکت به خطر بیفتد‪ .‬وی در این ب��اره می‌گوید‪:‬‬ ‫این چیزی اس��ت که من در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده‌ام‪ .‬م��ا ب��ه یک چهره یا به‌عب��ارت دیگر به یک‬ ‫امضا برای برند کیا نیاز داش��تیم و من آن را با پوزه‬ ‫بب��ر ایجاد کردم‪ .‬البته ما هم‌اکن��ون در حال ایجاد‬ ‫تغییرات��ی در این امض��ا هس��تیم و در محصوالت‬ ‫مختل��ف آن‌را نازک‌ت��ر‪ ،‬ضخیم‌تر‪ ،‬عریض‌ت��ر یا ‪...‬‬ ‫می‌کنیم‪ .‬این جلوپنجره را من در نخستین کانسپت‬ ‫خود در کی��ا با نام ‪ Kee‬در نمایش��گاه فرانکفورت‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬ارائه کردم‪ .‬ما هنوز در حال ایجاد یک میراث‬ ‫هستیم‪ .‬کیا ش��رکت جوانی است و در حال توسعه‬ ‫میراثی در طراحی هستیم که تنها ‪ ۱۰‬سال از ایجاد‬ ‫آن گذش��ته اس��ت‪ .‬عالوه بر این ما قص��د داریم در‬ ‫خودروهای کیا عناصر طراحی‌ای را توس��عه دهیم‬ ‫که فورا قابل‌تش��خیص هستند مانند خم هافمیستر‬ ‫در س��دان‌های ب‌ام‌و‪ .‬البته ممکن است هنگامی‌که‬ ‫هیچ امضا یا میراثی وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬طراحی‬ ‫خودرویی ب��ا ظاهر نوآورانه راحت‌تر باش��د اما این‬ ‫بدان معنا نیس��ت که میراث گذش��ته مانع از ایجاد‬ ‫عناصر جدید می‌ش��ود‪ .‬تا جایی که به گفته ش��رایر‬ ‫چشم‌پوشی از میراث در طراحی اشتباه خواهد بود‬ ‫و این عنصری قوی در هویت یک برند است‪.‬‬ ‫«‪ »Luiz Alberto Veiga‬طراح دیگری است‬ ‫که از س��ال ‪ ۲۰۰۵‬در کنار شرایر در گروه فولکس‬ ‫واگن کار می‌کرد تا زمانی که کیا این طراح برزیلی‬ ‫را هم به اس��تخدام خود درآورد‪ .‬درگذشته هردوی‬ ‫آنه��ا در مرکز طراحی فولکس‌واگن در ‪Potsdam‬‬ ‫کار می‌کردند‪ .‬به نظر ویگا‪ ،‬یک اس��تراتژی طراحی‬ ‫موفق در یک ش��رکت به استعدادهای تیم طراحی‬ ‫ن زمینه می‌گوید‪:‬‬ ‫آن شرکت بستگی دارد‪ .‬وی درای ‌‬ ‫این کار بس��یار دشواری اس��ت‪ .‬در ایجاد یک زبان‬ ‫طراح��ی واحد‪ ،‬این خط��ر وجود دارد ک��ه تمامی‬ ‫خودروها شبیه یکدیگر شوند که این برای طراحان‬ ‫محدودیت ایجاد می‌کند‪ .‬دس��تیابی به نتایج خوب‬ ‫در س��اختاری امکان‌پذیر اس��ت ک��ه در آن طراح‬ ‫ارش��د مقام باالیی در سلسله مراتب شرکت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در حالت ایده‌آل‪ ،‬طراح ارش��د باید باالتر از‬ ‫س��رمهندس قرار گرفته باش��د و به‌طورمستقیم به‬ ‫رییس شرکت گزارش دهد؛ بنابراین در این حالت‪،‬‬ ‫این طراح ارشد اس��ت که تصمیم‌گیری‌های نهایی‬ ‫طراحی را انجام می‌دهد‪ .‬به‌عنوان مثال پیتر در کیا‬ ‫در سطح رییس شرکت قرار دارد‪ ،‬به طوری‌که حتی‬ ‫رییس کیا هم نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌های شرایر را‬ ‫زیر سوال ببرد‪.‬‬ ‫باتوجه به گفته‌های ویگا‪ ،‬ش��رکتی با س��اختاری‬ ‫غی��ر از این‪ ،‬رون��د پیچیده‌تری ب��رای تیم طراحی‬ ‫خواهد داشت زیرا به‌طور مثال در این صورت طراح‬ ‫به‌ج��ای ایجاد و تمرک��ز روی پروژه‌های اصلی باید‬ ‫به دنبال دس��تور از س��وی مقامات باالتر باشد‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه گفته اس��ت‪ :‬به‌عنوان‌مث��ال فولکس‌واگن‬ ‫ش��رکتی با ساختاری سنتی و زنجیره تصمیم‌گیری‬ ‫پیچیده بود‪ .‬من به‌عنوان یک طراح باتجربه در این‬ ‫شرکت محدود به پیروی از پارامترها و تصمیم‌های‬ ‫اتخاذ شده در جلس��ات مقامات ارشد فولکس‌واگن‬ ‫ب��ودم‪ .‬این رویه در آغاز بس��یار دش��وار بود که نقد‬ ‫طراحی‌ه��ای خارج��ی و داخلی محص��والت گروه‬ ‫فولکس واگن نیز از نتایج آن بود؛ اما از س��وی دیگر‬ ‫امروز ای��ن رویه به‌طورتقریبی از بین رفته و جریان‬ ‫کار خیلی بهتر از گذشته شده است؛ با آزادی خیلی‬ ‫بیشتر‪.‬‬ ‫«‪ »John Jullens‬مدیر ش��رکت &‪Strategy‬‬ ‫‪ PwC‬نی��ز درباره موضوع بح��ث ما می‌گوید‪ :‬وقتی‬ ‫در ایجاد ی��ک زبان طراحی‪ ،‬تعادل وجود نداش��ته‬ ‫باش��د ممکن است به ارائه خودروهایی بسیار شبیه‬ ‫هم بینجامد اما درعین حال باید هر ش��رکت برای‬ ‫خ��ود یک نماد در طراحی ایج��اد کند‪ .‬به‌طورمثال‬ ‫خودروس��ازان امریکای��ی درگذش��ته خودروه��ای‬ ‫مش��ابهی را ب��ا برنده��ای گوناگون به ب��ازار عرضه‬ ‫می‌کردند‪ ،‬اما امروز به‌وضوح این روش کار نمی‌کند‪.‬‬ ‫خریداران خواس��تار تغییراتی بسیار بیش از این‌ها‬ ‫هس��تند؛ بنابراین برای پاسخ به این تقاضا‪ ،‬راه‌های‬ ‫هوشمندانه‌تری مانند ایجاد تغییرات در پیشرانه‌ها‪،‬‬ ‫قطعات و پلتفرم وجود دارد؛ روشی که فولکس‌واگن‬ ‫در انجام آن بسیار موفق بوده است‪ .‬حال با توجه به‬ ‫این تغیی��رات‪ ،‬جالب خواهد بود که دوباره به دیدار‬ ‫والتر دسیلوا برویم‪ .‬اگر ما امروز همان پرسش سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬را از او بپرس��یم‪ ،‬به‌طورقطع با تغییراتی که‬ ‫طی این ‪ 6‬سال در فولکس‌واگن روی داده و آزادی‬ ‫بیشتری که در ساختار سازمانی آن به وجود آمده‪،‬‬ ‫پاسخ بسیار متفاوتی دریافت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Motor۱ :‬‬
‫‌شنبه‬ ‫الفبای‌تایرها‬ ‫یکی از مش��خصه‌های مهم در انتخاب خودرو نوع تایر است و‬ ‫دقت در گزینش تایر و عالئم اختصاری آن هنگام خرید ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که تمامی تایر‌ها‬ ‫ازنظر ظاهری مش��ابه هم هس��تند اما در واقع چنین نیس��ت و‬ ‫هر تایری برای ش��رایطی معین س��اخته و استفاده می‌شود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که بسیاری به این موضوع توجه نداشته و نه تنها‬ ‫ف��رق تایرها را با یکدیگر نمی‌دانند‪ ،‬بلک��ه از عالئم روی تایر نیز‬ ‫س��ر در نمی‌آورند‪ .‬از این رو برای هر تایر شناس��ه‌ای ایجاد شده‬ ‫که توجه به عالئم اختصاری آن س��بب می‌ش��ود تا از استهالک‬ ‫آن در کوتاه‌مدت پیش��گیری شود‪ .‬اگر رانندگان هنگام خرید به‬ ‫این عالئم توجه نکنند ممکن است تایری را انتخاب کنید که در‬ ‫ن و سرعت باال نتواند از خود مقاومت مناسبی نشان دهد و در‬ ‫وز ‌‬ ‫نتیجه بترکد‪ .‬اتفاقی که تاکنون برای رانندگان زیادی رخ داده و‬ ‫منجر به خسارات مالی و حتی جانی به‌آنها شده است‪ .‬از این رو‬ ‫توجه و آش��نایی با عالئم اختصاری تایرها در هنگام خرید بسیار‬ ‫ضروری به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫سرعت تایرها‬ ‫حداکثر س��رعتی که تایر می‌تواند تحمل کند‪ ،‬با یک حرف از‬ ‫‪ A‬تا ‪ Z‬بیان می‌شود‪ .‬برای مثال روی جداره تایر خودروی پراید‪،‬‬ ‫نماد ‪ H‬برای سرعت درج شده که نشان می‌دهد هنگامی که تایر‬ ‫دارای فش��ار بار و بارگذاری مناس��ب است‪ ،‬حداکثر توان حرکت‬ ‫‪۲۱۰‬کیلومتر در ساعت را داراست‪.‬‬ ‫بهتری��ن حرف مناس��ب در جای��گاه این مولفه برای بیش��تر‬ ‫س��دان‌های ورزش��ی ‪ H‬اس��ت‪ .‬ام��ا ‪ S‬و ‪ T‬هم می‌توان��د برای‬ ‫الس��تیک‌های این دسته از خودروها مناسب باشد که اکثربسیار‬ ‫هم رایج هستند‪ .‬حداکثر سرعت منتسب به این حروف به ترتیب‬ ‫‪۱۸۰‬و ‪۱۹۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫رنگ رخسار و سر درون‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫آموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی برخی ایرادهای خودرو‬ ‫‹ ‹پدال کالچ به نظر معمولی اس�ت‬ ‫ولی دنده نمی‌توان عوض کرد‬ ‫‹ ‹کالچ سر می‌خورد‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬پدال کالچ را فشار می‌دهید‬ ‫و دن��ده ع��وض می‌کنید‪ ،‬س��رعت موت��ور زیاد‬ ‫می‌ش��ود ولی س��رعت خودرو تغیی��ر نمی‌کند‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د که کالچ سر می‌خورد و درست‬ ‫چس��بندگی ندارد‪ .‬س��ر خوردن بیش��تر باعث‬ ‫آسیب رساندن به سیستم کالچ می‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫کالچ باید تنظیم شود‪.‬‬ ‫صفحه کالچ فرسوده شده است‪.‬‬ ‫صفحه کالچ روغنی شده است‪.‬‬ ‫اتصال کالچ گیر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دنده از جا می‌پرد‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬تعویض دنده‌ها خوب انجام‬ ‫می‌ش��ود ولی با گاز دادن‪ ،‬دنده از جا می‌پرد و‬ ‫به وضعیت خالص در می‌آید‪ .‬این مش��کل به‬ ‫تدریج بدتر می‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای وز وز از جعبه دنده شنیده‬ ‫می‌شود‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬هرگاه ک��ه در دنده جلو یا‬ ‫عقب حرکت می‌کنید‪ ،‬صدای وزوزی ش��نیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این صدا هنگامی‌که در حالت پارک‬ ‫یا خالص هستید‪ ،‬شنیده نمی‌شود و با مدتی‬ ‫رانندگی‪ ،‬این صدا از بین می‌رود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫روغن گیربکس خیلی کم است‪.‬‬ ‫روغن گیربکس کثیف شده است‪.‬‬ ‫درون گیربکس مشکلی پدید آمده است‪.‬‬ ‫مبدل گشتاور خراب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخ‌ه�ا در حین رانندگی لرزش‬ ‫دارند‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬در حین رانندگی‪ ،‬در فرمان‬ ‫احس��اس لغزش می‌کنید که به‌نظر می‌رسد از‬ ‫چرخ‌ها منتقل می‌ش��ود‪ .‬هرچه این ارتعاشات‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬مشکل بدتر است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫چرخ‌ها به باالنس احتیاج دارند‪.‬‬ ‫چرخ‌ها خورده شده‌اند‪.‬‬ ‫چرخ کج یا خراب شده‌است‪.‬‬ ‫پیچ‌های چرخ شل شده‌اند‪.‬‬ ‫قسمت‌هایی در فرمان خورده یا خراب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هنگامی‌ک�ه ب�ه موت�ور گاز داده‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬صدای کلیک از آن شنیده‬ ‫می‌شود‬ ‫توضیح مشکل ‪ :‬با گاز ندادن از موتور صدای‬ ‫کلیک و برخورد فلز ضعیف ش��نیده می‌شود‪.‬‬ ‫این صدا با گرم ش��دن موتور بیشتر می‌شود و‬ ‫هنگام حرکت اغلب شنیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫سوپاپ‌ها باید تنظیم شوند‪.‬‬ ‫روغن موتور کم شده است‪.‬‬ ‫فشار روغن موتور پایین آمده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای تق‌تق از اگزوز‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬با فش��ار دادن پدال گاز‪ ،‬از‬ ‫اگزوز صدای تق‌تق می‌شنوید‪ .‬کار کردن موتور‬ ‫به‌نظر خوب می‌رس��د ولی مصرف سوخت باال‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫در سیستم واکیوم نشت وجود دارد‪.‬‬ ‫یک ی��ا چند تا از انژکتورهای خودرو ش��ما‬ ‫نشت دارند‪.‬‬ ‫در اگزوز خودرو سوراخی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬پدال کالچ را فشار می‌دهید‬ ‫ول��ی دن��ده را نمی‌توانید عوض کنید‪ .‬س��عی‬ ‫نکنید ک��ه با زور دن��ده را ع��وض کنید‪ .‬این‬ ‫مشکل به‌طور معمول ناگهانی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اتصال گیربکس گیر کرده است‪.‬‬ ‫در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫کالچ ممکن است که رها نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹دنده کم کردن سخت شده است‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬با گاز ندادن‪ ،‬دنده اتوماتیک‬ ‫خودرو شما معکوس‌های ناگهانی می‌دهد و روان‬ ‫کار نمی‌کند‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اتصال گیربکس از تنظیم خارج یا خراب شده‬ ‫است‪ .‬میزان روغن در گیربکس درست نیست‪.‬‬ ‫در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مشکلی در موتور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫در سیستم‌های کنترل گیربکس الکترونیکی‬ ‫مشکلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫هریک از مش��کالت و ایرادهای یک خودرو دارای نش��انه‌هایی اس��ت که می‌تواند برای‬ ‫ش��ناخت و رفع و چاره مش��کل به صاحب آن کمک کند‪ .‬برخی مش��کالت تنها توس��ط‬ ‫متخصصان یا با دستگاه قابل شناسایی است اما برخی ایرادها را می‌توان به شخصه پیدا و‬ ‫برای رفع آن اقدام کرد‪.‬‬ ‫تعدادی از عیوب خودرو و علل به‌وجود آمدن آن در ادامه می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کالچ به‌راحتی پایین می‌رود ولی‬ ‫دنده‌ها عوض نمی‌شوند‬ ‫‹ ‹تعویض دنده مشکل است‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬هنگامیکه موتور گرم است و‬ ‫دنده را عوض می‌کنید‪ ،‬احساس می‌کنید آهن‬ ‫با گیربک��س برخورد می‌کن��د‪ .‬گاهی تعویض‬ ‫دنده خیلی مشکل می‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫روغن گیربکس کم شده است‪.‬‬ ‫روغن گیربکس کثیف شده است‪.‬‬ ‫گیربکس مشکل درونی دارد‪.‬‬ ‫سرعت گاز ندادن موتور خیلی باالست‪.‬‬ ‫اتصاالت ‪ CV‬یا ‪ U‬خودرو ش��ما فرس��وده‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫اتصال گیربک��س از تنظیم خارج یا خراب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬پدال کالچ را فشار می‌دهید‬ ‫و پ��دال به زمین می‌رس��د‪ .‬با اینک��ه پدال به‬ ‫زمین رسیده ولی شما هنوز نمی‌توانید دنده‌ها‬ ‫را عوض کنید‪ .‬این مشکل در برخی خودرو‌ها‬ ‫ممکن اس��ت ناگهانی رخ ده��د و در برخی به‬ ‫تدریج‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫کابل اتصال کالچ خراب شده است‪.‬‬ ‫کابل اتصال کالچ قطع شده است‪.‬‬ ‫در مدار هیدرولیک کالچ‪ ،‬روغن تمام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مدار هیدرولیک کالچ‪ ،‬نشت وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از گیربکس صدای غیرعادی شنیده می‌شود‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬هرگاه که رو به جلو یا عقب ش��روع به حرکت‬ ‫می‌کنید‪ ،‬ص��دای جیغی از خودرو به گوش می‌رس��د‪ .‬با رانندگی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬این صدا بیشتر می‌شود‪ .‬در حالت خالص این صدا شنیده‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫روغن گیربکس کم شده است‪.‬‬ ‫روغن گیربکس کثیف شده است‪.‬‬ ‫دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مبدل گشتاور خراب شده است‪.‬‬ ‫فیلتر روغن کثیف شده است‪.‬‬ ‫فالیویل شل یا خراب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الس�تیک‌ها در مرکز بیش از لبه‌ها‬ ‫خورده می‌شوند‬ ‫توضی��ح مش��کل‪ :‬متوج��ه می‌ش��وید ک��ه‬ ‫الس��تیک‌ها در مرک��ز خیلی بیش��تر خورده‬ ‫شده‌اند ولی لبه‌ها خیلی بهتر به‌نظر می‌رسند‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫فشار چرخ‌ها خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫چرخ‌ها به اندازه کافی جابه‌جا نشده‌اند‪.‬‬ ‫الس��تیک‌ها در دو لبه بیش از مرکز خورده‬ ‫می‌ش��وند توضیح مشکل‪ :‬متوجه می‌شوید که‬ ‫الستیک‌ها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده‌‬ ‫ولی در مرکز خوب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دای س�وت آرام از موت�ور در‬ ‫حال کار کردن شنیده می‌شود‬ ‫توضیح مشکل ‪ :‬موتور ممکن است که خوب‬ ‫کار کند یا با مش��کل‪ .‬به‌ط��ور معمول به این‬ ‫صدا هنگامی توجه می‌شود که موتور مشکلی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫موتور جوش آورده است‪.‬‬ ‫سیس��تم اگزوز یا مب��دل کاتالیتیک وصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خط واکیوم قطع شده است‪.‬‬ ‫نشت از یک وسیله واکیوم‪.‬‬ ‫‹ ‹دود خاکستری از اگزوز‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬متوجه دود خاکس��تری از‬ ‫اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می‌شوید‪.‬‬ ‫این دود ممکن است با گرم شدن خودرو کمتر‬ ‫ش��ود‪ .‬رنگ آن نیز ممکن اس��ت کمی به آبی‬ ‫بزند‪ .‬این مشکل با زمان زیاد می‌شود و میزان‬ ‫دود‪ ،‬وخامت اوضاع را بیان می‌کند‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫رینگ پیستون خورده شده‪ ،‬خوردگی بوش‬ ‫سوپاپ یا خرابی بوش سوپاپ‪.‬‬ ‫‹ ‹ریپ‌زدن موتور در حال حرکت‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬روشن شدن موتور و حرکت‬ ‫آن بدون مشکل اس��ت ولی هنگامی‌که سعی‬ ‫می‌کنید با س��رعت‌ثابت حرکت کنید‪ ،‬موتور‬ ‫بد کار می‌کند‪ .‬مش��اهده می‌کنید که عملکرد‬ ‫موتور هنگامیکه گرم و سرد می‌شود‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اگر خودروی ش��ما دارای کاربراتور اس��ت‪،‬‬ ‫دهانه آن ممکن اس��ت تنظیم نباشد یا خراب‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد‪.‬‬ ‫تنظیم‌کننده فش��ار بنزین ممکن اس��ت در‬ ‫فشار خیلی کمی کار کند‪.‬‬ ‫زمان‌بندی احتراق ممکن است غلط باشد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت مش��کل احتراق وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت مش��کلی در کامپیوت��ر‬ ‫کنترل‌کننده خودرو وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫فیلتر بنزین ممکن اس��ت گرفتگی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مبدل گش��تاور در گیربکس ممکن است در‬ ‫زمان مناسب قفل نکند یا سر بخورد‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت نش��ت در سیس��تم واکیوم‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬موتور ممکن است مشکل‬ ‫مکانیکی داشته باشد‪.‬‬ ‫سوپاپ ‪ Egr‬ممکن است گیر کرده باشد‪.‬‬ ‫اکسل‌ها ممکن است شل شده یا خوردگی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫انژکتور‌های س��وخت ممکن اس��ت کثیف‬ ‫شده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بوی تخم‌مرغ گندیده از اگزوز به مش�ام‬ ‫می‌رسد‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬ه��رگاه که در حال س��کون موتور‬ ‫روش��ن شود‪ ،‬متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می‌شوید‬ ‫و این بو مش��ابه بوی تخم‌مرغ گندیده است‪ .‬به‌احتمال‬ ‫زیاد مصرف سوخت خودرو شما نیز باال رفته است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫در سیس��تم کنترل الکترونیک موتور اش��کالی پیدا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مشکل سیستم احتراق وجود دارد‪.‬‬ ‫تنظیم‌کننده فش��ار بنزین ممکن است خراب شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد‬ ‫یا موتور خیلی داغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مص�رف روغن بیش از حد معمول‬ ‫است و از اگزوز دود بیرون می‌آید‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬متوجه می‌شوید که سطح‬ ‫روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد که روغن توسط موتور سوخته‬ ‫می‌شود‪ .‬قدرت خودرو نیز کم شده است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫سیس��تم ‪ Pcv‬درست عمل نمی‌کند‪ .‬موتور‬ ‫ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد‪.‬‬ ‫واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده‬ ‫شده باشند‪ .‬رینگ‌های پیستون موتور ممکن‬ ‫است فرسوده شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می‌آید‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬متوجه می‌شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی‌آورد‪.‬‬ ‫اگزوز نیز بوی تخم‌مرغ گندیده می‌دهد‪ .‬احتماال قدرت خودرو نیز کمتر از س��ابق‬ ‫ش��ده است‪ .‬این مشکل به تدریج زیاد می‌ش��ود تا به جایی برسد که خودرو دیگر‬ ‫روشن نشود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اگر خودرو ش��ما دارای کاربراتوراست‪ ،‬دهانه آن یا درست تنظیم نشده است یا‬ ‫درست کار نمی‌کند‪.‬‬ ‫موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد‪.‬‬ ‫تنظیم‌کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار باالیی کار کند‪.‬‬ ‫زمان بندی احتراق می‌تواند اشتباه باشد‪.‬‬ ‫ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد‪.‬‬ ‫در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد‪.‬‬ ‫یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند‪.‬‬ ‫انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹با خاموش ک�ردن خودرو‪ ،‬موتور‬ ‫همچنان کار می‌کند‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬موتور خوب کار می‌کند ولی‬ ‫نمی‌خواهد خاموش ش��ود‪ .‬بع��د از اینکه برای‬ ‫مدتی رانندگی کردید‪ ،‬سوئیچ را می‌چرخانید‬ ‫که موتور خاموش ش��ود ولی موتور برای چند‬ ‫ثانیه کار می‌کند‪ .‬در ابتدا این مش��کل گاهی‬ ‫اتفاق می‌افتد و به تدریج بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند‪.‬‬ ‫دور موت��ور در حال��ت گاز ندادن خیلی باال‬ ‫تنظیم شده است‪.‬‬ ‫زمان‌بندی احتراق درس��ت تنظیم نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سـرعــت مــوتــور زیـاد‬ ‫نمی‌شود‬ ‫توضی��ح مش��کل‪ :‬هرگاه پ��دال گاز‬ ‫را فش��ار می‌دهید‪ ،‬س��رعت موتور کم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برای زیاد کردن سرعت باید‬ ‫خیلی کم پدال گاز را فشرد اما قدرت‬ ‫کلی خودرو کم شده است‪ .‬این مشکل‬ ‫به مرور زمان بدتر می‌شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫فیلتر هوا ممکن اس��ت کثیف شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فیلت��ر بنزی��ن ممکن اس��ت با گل‬ ‫گرفته باشد‪.‬‬ ‫پمپ بنزین ممکن اس��ت فرسوده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زمان‌بن��دی احتراق ممکن اس��ت‬ ‫اشتباه باشد‪.‬‬ ‫آب ممکن اس��ت در بنزین مخلوط‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل‬ ‫شده باشد‪.‬‬
‫کارتون‬ ‫رشد تولید خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‌شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‪ 3 1397‬رمضان ‪19 1439‬مه‪ 2018‬سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی به بسیاری از قطعه‬ ‫سازان نرسید‬ ‫مازیار بیگلو ‪ -‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران‪:‬‬ ‫این روزها برخی رس��انه‌ها از دریافت ارز ‪ 4200‬تومانی توس��ط بسیاری از قطعه‌سازان‬ ‫خب��ر دادند‪ .‬باید گفت مرج��ع ارائه آمار و اطالعات در خصوص قطعه‌س��ازان‪ ،‬انجمن‬ ‫قطعه‌سازان ایران است و در حال حاضر ارز ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومانی به دست تعداد بسیار‬ ‫اندکی از قطعه‌س��ازان رسیده است و عمده قطعه‌س��ازان بزرگ که درصد بیشتری از‬ ‫س��هم تامین را دارا هستند موفق به دریافت ارز نشده‌اند‪ .‬در این بین مشکالت اساسی‬ ‫در ش��بکه تامین ارز وجود دارد؛ از جمله این که برخی از انواع ثبت س��فارش مانند ال‬ ‫سی‌های یوزانس برای سیستم قابل شناسایی نیست و در مواردی نیز که ثبت سفارش‬ ‫انجام می‌گیرد و تخصیص توسط بانک مرکزی در سیستم اعالم می‌شود‪ ،‬ارز به شعبه‬ ‫مورد نظر نمی رسد در حالی که در سیستم نوشته شده ارز تخصیص یافته است اما عمال‬ ‫ارز به دست قطعه‌سازان نرسید ‌ه است‪ .‬این امر یکی از بزرگترین معضالت قطعه سازان‬ ‫اس��ت همچنین افراد بس��یار کمی نیز که ارز توسط ش��عبه به آنها پرداخت شده است‬ ‫حدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬هفته طول کش��یده تا تاییدیه حواله را دریافت کنند‪ .‬قطعه‌سازان عموما‬ ‫مواد اولیه‌ای مانند پلیم‌ها و یا آهن آالت مهندس��ی که در کش��ور تولید نمی‌شوند را از‬ ‫خارج از کشور تامین می‌کنند که در حال حاضر زمان خرید این مواد به شدت افزایش‬ ‫یافته است و چنانچه به همین شکل پیش برویم ظرف چند هفته آینده شاهد تعطیلی‬ ‫خطوط تولیدی قطعه‌سازان و در نهایت توقف خطوط تولید خودروسازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫از مح��ل مابه التفاوت قیمت ارز افزایش قیمت قطعات طبیعی اس��ت؛ در حال حاضر‬ ‫محاسبه قیمت قطعات با میانگین قیمت ارز ‪ 3200‬تومانی انجام گرفته است و چنانچه‬ ‫ارز به ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومان افزایش یابد قطعا قیمت قطعات افزایش خواهد یافت‪ .‬در این‬ ‫خصوص جلسه‌ای با معاون اول رییس جمهوری و با حضور نماینده انجمن قطعه سازان‬ ‫تش��کیل شد و موارد با جزئیات کامل ذکر شد و آقای جهانگیری قول مساعد همکاری‬ ‫را دادند؛ اما در قطعه سازی بحث بر سر دقیقه است نه هفته یا ماه و تا کنون پروسه تک‬ ‫نرخی ش��دن ارز‪ ،‬انتقال سیستم بانکی به سیستم جدید و اتصال گمرکات زمان بسیار‬ ‫زیادی را از قطعه‌سازان و خودروسازان گرفته است و چنانچه زمان بیشتری صرف شود‬ ‫به معنی توقف خطوط تولید خودروسازان از ماه آینده است؛ این خالف تمام زحماتی‬ ‫است که در چند سال گذشته انجام گرفته است‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!