صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۱۵

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 15

هفته نامه روزگار خودرو شماره 15

‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫راهبردی برای‬ ‫تقویت اقتصاد ملی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫قراردادهای بین‬ ‫قطعه‌سازان و‬ ‫خودروسازان نیاز‬ ‫به اصالح دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫طراحی در صنعت خودرو‬ ‫و تعرفه واردات‬ ‫‪2‬‬ ‫عدم نظارت برخودروسازی‬ ‫عامل گرانی خودرو است‬ ‫‪2‬‬ ‫همکاری مشارکتی راهی‬ ‫برای روزآمدی دانش فنی‬ ‫‪3‬‬ ‫نقض آشکار حقوق‬ ‫شهروندی‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش تعرفه‌ها باید پیشرفت‬ ‫و رشد خودروسازان را‬ ‫به همراه داشته باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫سبک‌سازی خودرو و‬ ‫کاهش مصرف سوخت‬ ‫‪5‬‬ ‫دالر‪ ،‬تومان وخودرو‬ ‫تالطم در بازار ارز‪ ،‬چگونه موجب گرانی خودروها در بازار داخلی کشور می‌شود؟‬ ‫‪11‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫خودرو‌سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طراحی در صنعت خودرو و تعرفه واردات‬ ‫سعید موسوی‬ ‫عضو هیات‌مدیره کانون‬ ‫طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ کشور‬ ‫در روزنام��ه می‌خوان��دم که بحث تعرفه جدید واردات خ��ودرو دوباره گرم‬ ‫ش��ده و ذی‌نفعان افزایش تعرفه واردات خودرو به کش��ور‪ ،‬از زوایای گوناگون‬ ‫در این‌باره مطالب مختلفی بیان کرده‌اند‪ .‬بدون تردید شرکت‌های خودروساز‬ ‫و قطعه‌س��ازان (به‌مراتب کمتر) از بزرگترین ذی‌نفعان افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودرو به کش��ور که یکی از پیامدهای آن افزایش نرخ خودروهای وارداتی و‬ ‫در نتیجه توسعه بازار خودروهای ساخت داخل بوده‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این موضوع که در زمینه اس��تفاده از تولیدات داخلی و اشتغال‬ ‫نیروی کار و رونق بازار صنعت در داخل کشور است‪ ،‬به‌طبع باعث خوشحالی‬ ‫همه افرادی اس��ت که دغدغه توسعه و بهبود اقتصاد کشور را دارند اما بخش‬ ‫دیگر آن که به کیفیت‪ ،‬نرخ و خدمات مرتبط با صنعت خودرو و خودروهای‬ ‫ساخت داخل مربوط بوده و از دیدگاه مصرف‌کننده که از مهم‌ترین ذی‌نفعان‬ ‫این‌گونه تصمیم‌گیری‌هاس��ت‪ ،‬خیل��ی انتظارها را ب��رآورده نمی‌کند و اما و‬ ‫اگرهای زیادی را در زمینه ایجاد محدودیت برای واردات به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫اگر سال ‪ ۱۳۳۹‬که نخستین خودروهای جیپ در داخل کشور تولید شد را‬ ‫سال شروع فعالیت‌های خودروسازی کشور بدانیم یا اینکه سال تولید خودرو‬ ‫پیکان در کارخانه ایران ناس��یونال در سال ‪ ۱۳۴۶‬را مبنا قرار دهیم‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال اس��ت که صنعت خودرو در ایران شکل گرفته اما چگونه است که‬ ‫این صنعت مانند یک طفل ‪ ۵۰‬ساله هنوز نیاز به حمایت و کمک دولت دارد‬ ‫تا بتواند روی پای خود بایستد و باوجود رسیدن به ظرفیت تولید یک‌میلیون‬ ‫خودرو در س��ال هنوز نگرانی‌اش این باش��د که نکند تعرفه واردات خودرو به‬ ‫کشور کاهش پیدا کند و خودروهای وارداتی با نرخ‪ ،‬کیفیت و خدمات پس از‬ ‫فروش مناسب‌تر بتوانند وارد کشور شوند و بازار انحصار خودروسازان داخلی‬ ‫را با مشکل روبه‌رو کنند‪.‬‬ ‫این مسائل من را به حدود ‪ ۲۰‬سال پیش برد که در یک شرکت قطعه‌سازی‬ ‫مشغول کار بودم‪ .‬در سال‌های ‪ ۷۶ ،۷۵‬بحث استقرار سامانه مدیریت کیفیت‬ ‫ای��زو ‪ ۹۰۰۰‬در صنع��ت کش��ور به‌وی��ژه در صنعت قطعه مطرح ش��ده بود‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های مشاور و گواهی‌نامه‌دهنده سامانه مدیریت کیفیت اندکی که در‬ ‫کش��ور حضور و فعالیت داش��تند درباره مزیت‌های این سامانه چنین اظهار‬ ‫می‌کردند که ایزو ‪ ۹۰۰۰‬یک اس��تاندارد مش��تری‌محور اس��ت و تالش دارد‬ ‫تضمی��ن کافی برای مش��تری به‌وجود آورد؛ به این ترتیب که اگر س��ازمانی‬ ‫دارای ای��ن گواهی‌نامه و اس��تاندارد باش��د‪ ،‬محصولی را ب��ا کیفیت موردنظر‬ ‫مش��تری تولید و تحویل می‌ده��د و تا زمان تعهدش به اس��تاندارد می‌توان‬ ‫اطمینان داشت همواره به تولید محصول با همان کیفیت موردنظر ادامه دهد‪.‬‬ ‫از مس��ائل جالبی ک��ه آن روزها مطرح بود این بود که اس��تاندارد ایزو هم‬ ‫‪ ۹۰۰۱‬داش��ت و هم ‪ ۹۰۰۲‬و توضیح تفاوت این دو استاندارد برای ما خیلی‬ ‫جذابیت داشت؛ به‌ویژه آنگاه که متوجه شدیم تفاوت نه درترتیب ‪ ۱‬و ‪ ۲‬بلکه‬ ‫در داش��تن فعالیت و فرآیند طراحی یا نداش��تن آن است‪ .‬متوجه شدیم اگر‬ ‫س��ازمانی در حوزه ماموریتش فعالیت طراحی داشته باشد و الزامات طراحی‬ ‫اس��تاندارد را برآورده کند‪ ،‬ایزو ‪ ۹۰۰۱‬ش��امل حالش می‌ش��ود و در غیر این‬ ‫صورت ایزو ‪.۹۰۰۲‬‬ ‫درواقع س��ازمان بین‌المللی استاندارد با این تقس��یم‌بندی نقش‪ ،‬جایگاه و‬ ‫اهمیت فرآیند طراحی در تولید و تکوین محصوالت س��ازمان را هدف گرفته‬ ‫بود و به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که برای مقوله طراحی‪ ،‬به‌عنوان یک حوزه‬ ‫تاثیرگذار بر کیفیت یک محصول که ش��امل عملک��رد‪ ،‬بها‪ ،‬خدمات و ایجاد‬ ‫رضایت محصول در نزد مش��تری است‪ ،‬قائل بود‪ ،‬اطمینان داشت اگر الزامات‬ ‫طراحی در یک س��ازمان مورد توجه و تعهد قرار گیرد‪ ،‬هدف اصلی استاندارد‬ ‫که رضایت مشتری است را برآورده می‌کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت سازمان صنعت‬ ‫از خوشه صنعت قطعه‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران از همکاری این سازمان با‬ ‫شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان تهران با هدف خوشه‌سازی در صنعت قطعه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬قطعه‌سازانی که این آمادگی را دارند که در قالب فعالیت یکپارچه‬ ‫با سایر قطعه سازان همکاری کنند‪ ،‬می‌توانند نسبت به ایجاد خوشه صنعتی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬یداهلل صادقی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران با تاکید‬ ‫بر این که این س��ازمان نیز حمایت‌های الزم را از خوشه‌های قطعه‌سازی با هدف‬ ‫تولید و تامین قطعات خودرو انجام خواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر قطعه‌س��ازان‬ ‫زی��ادی در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران در ش��هرک‌های صنعتی مش��غول به‬ ‫فعالیت هس��تند و هرکدام بر اساس سنخیت کاری خود با خودروسازان متعددی‬ ‫ارتباط داش��ته و قراردادی منعقد کرده‌اند و یا در حال برنامه‌ریزی با هدف انعقاد‬ ‫قراردادهای جدید هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از آن جا که در سال حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی قرار داریم با تاکید بر حمایت از کاالی ایرانی و همچنین چش��م‌انداز بازار‬ ‫خ��ودرو داخلی چش��م‌انداز مثبتی ب��وده و تقاضا برای این دس��ته از خودروها با‬ ‫تعرفه‌های وضع ش��ده‪ ،‬بهبود یافته اس��ت‪ ،‬چش��م‌انداز بهتری برای تولید و بازار‬ ‫خودرو ایرانی پیش‌بینی می‌شود که به طور قطع این شرایط شامل صنعت قطعه‬ ‫نیز خواهد ش��د بر این اس��اس حمایت‌ها از فعاالن این حوزه به طور جدی دنبال‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران در ادامه با اشاره‬ ‫به طرح نوس��ازی ناوگان تجاری و مشارکت دستگاه‌هایی همچون وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سازمان‌های برنامه بودجه و محیط‌زیست‬ ‫و همچنی��ن بانک‌ه��ای عامل تصریح کرد‪ :‬برنامه‌ای که از س��وی دولت و به طور‬ ‫ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه پیش‌بینی ش��ده اس��ت شامل‬ ‫پیش‌بینی ‪ ۵۰‬درصد منابع مورد نیاز به شکل یارانه‌ای است‪ .‬صادقی در گفت‌وگو‬ ‫با عصرخ��ودرو تصریح کرد‪ ۵۰ :‬درصد باقی مانده نی��ز به صورت آورده متقاضی‬ ‫و همچنین لیزینگ خودروهای فرس��وده تامین خواهد ش��د که این تس��هیالت‬ ‫مهمکتری��ن بخش حمایت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواهد بود‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که از آن جا که یکی از منابع مهم آالینده شهر تهران‪ ،‬خودروهای سبک‬ ‫و س��نگین به ویژه خودروهای س��نگین هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر سهم‬ ‫خودروها از آالیندگی هوای تهران در حدود ‪ ۷۰‬درصد است که از این رو نوسازی‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل به ویژه خودروهای س��نگین و تج��اری به مرور زمان می‌تواند‬ ‫آالیندگی را به شدت کاهش دهد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران تبعات این پروژه را عالوه بر کاهش آالیندگی‪ ،‬افزایش بهره‌وری در سیستم‬ ‫حمل‌ونقل اعالم کرد و گفت‪ :‬به طور قطع با اجرایی شدن این پروژه‪ ،‬قطعه‌سازان‬ ‫و همچنین حلقه‌های پیش��ین و پس��ین تولید خودروهای تجاری نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته و فعال خواهند ش��د که این امر می‌تواند رونق فزاینده‌ای در کس��ب و‬ ‫کار به شکل مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫عدم نظارت بر خودروسازی عامل گرانی خودرو است‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودرو به علت عدم نظارت‪ ،‬در اختیار خودروس��ازان‬ ‫قرار گرفته و این امر موجب آشفتگی این بازار شده است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو ته��ران اظهار ک��رد‪ :‬محصوالت یکی از خودروس��ازهای‬ ‫داخل��ی طی هفته گذش��ته ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د در ب��ازار و در‬ ‫نمایندگی‌ها حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فقدان نظارت کافی بر عملکرد خودروس��ازان‬ ‫موج��ب ایجاد چنین ش��رایط مطلوبی ب��رای افزایش پی در پی‬ ‫نرخ توس��ط خودروسازان شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫محصوالت خود را به بازار عرضه نمی‌کنند‪ ،‬به همین س��بب بازار‬ ‫با کمبود خودرو روبه‌رو می‌شود و کاهش عرضه‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫نرخ خودرو در بازار می‌شود البته الزم به ذکر است هم اکنون در‬ ‫بازار خودرو تقاضای زیادی برای خرید نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خودروکار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طی این س��ال‌ها بازار خودرو به شکل انحصاری در‬ ‫اختیار خودروس��ازان قرار گرفته اس��ت و به دلیل نبود نظارت و‬ ‫کنترل بر عملکرد خودروس��ازان‪ ،‬آنها به راحتی نرخ خودروها را‬ ‫افزایش داده و موجب ایجاد آشفتگی در بازار خودرو شده‌اند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در نهایت گفت‪ :‬هم اکنون برخی خودروس��ازان نرخ‬ ‫نمایندگ��ی خود را اعالم نکرده‌اند اما ن��رخ محصوالت این گروه‬ ‫در بازار با افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومانی همراه بوده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو افزایش قیم��ت خودروهای داخلی در روزهای آینده دور‬ ‫از انتظار نیست‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت عنوان می‌شود برخی خودروها افزایش‬ ‫قیمت��ی حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومانی داش��ته‌اند که باید منتظر بود‬ ‫و دید وضعیت قیمت‌گذاری خودروها به چه شکل خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران‌خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫با هدف ارتقا و بهبود خدمات سهامداری‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رونمایی از اپلیکیشن سهام ایران‌خودرو‬ ‫سامانه‌های فروش و نمایشگاه مجازی سایپا افتتاح شد‬ ‫س��امانه‌های فروش��گاه مجازی‪ ،‬ف��روش منعطف و‬ ‫فروش فوری اعتباری محصوالت سایپا از سوی محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ در راستای طرح نوسازی ناوگان‬ ‫حمل‌ونق��ل تج��اری که با حضور محمد ش��ریعتمداری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محس��ن قاس��م‌جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬محسن صالحی‬ ‫نی��ا معاون امور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و جمعی از مدیران ارش��د و کارکنان گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا برگزار شد از سامانه‌های جدید فروشگاه مجازی‪،‬‬ ‫فروش منعطف و فروش فوری اعتباری محصوالت سایپا‬ ‫رونمایی شد‌‪.‬‬ ‫حس��ن قره‌یی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه‬ ‫س��ایپا درباره این س��امانه‌ها گفت‪ :‬در س��امانه فروشگاه‬ ‫مج��ازی مش��تریان می‌توانند با ثبت ن��ام از طریق این‬ ‫س��امانه خودروی خود را بدون واسطه و در مدت ‪ ۴‬روز‬ ‫تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��امانه فروش منعطف نیز مشتریان با‬ ‫مراجعه به س��ایت‪ ،‬مبلغ وام مورد نظ��ر برای خرید هر‬ ‫خودرو و نحوه پرداخت اقساط آن را انتخاب کرده و برای‬ ‫تعیین اقساط خود حق انتخاب خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته قره‌یی در س��امانه فروش فوری اعتباری هم‪،‬‬ ‫مش��تریان با مراجعه به س��ایت درخواست خود را ثبت‬ ‫می‌کنند و در مدت زمان کمتر از ‪ ۷‬ثانیه شبکه سایپا با‬ ‫اتصال به سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی از مشتریان‬ ‫را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��امانه ام��کان پرداخت اقس��اط به صورت‬ ‫منعط��ف و با ش��رایط متفاوت فراهم ش��ده و نیازی به‬ ‫مراجعه مشتریان به نمایندگی‌ها نخواهد بود‪.‬‬ ‫تسهیل در فرآیند ثبت نام و فروش خودرو با شرایط و‬ ‫قابلیت‌های جدید از جمله برنامه‌های سایپا است‪.‬‬ ‫معاون��ت اقتص��ادی ایران‌خودرو اعالم ک��رد‪ :‬هدف از‬ ‫طراحی اپلیکیشن سهام ارتقا و بهبود خدمات سهامداری‬ ‫و افزایش رضایتمندی س��هامداران است‪ .‬این اقدام برای‬ ‫نخستین بار در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬توسط ایران‌خودرو انجام شده است‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاونت اقتص��ادی ایران‌خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده از اپلیکیشن سهام ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫سهامداران می‌توانند اطالعات سهامداری خود را از قبیل‬ ‫تعداد س��هام‪ ،‬مانده مطالبات‪ ،‬آگاهی از کاردکس مالی‪،‬‬ ‫وضعیت نقل و انتقال سهام و یا نرخ سهام را از طریق این‬ ‫اپلیکیشن دریافت کنند‪ .‬همچنین امکان ثبت و ویرایش‬ ‫نش��انی و یا شماره حساب بانکی نیز از این طریق فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اداره سهام ایران‌خودرو در سال‌های اخیر با بهره‌گیری‬ ‫از خدمات نوین الکترونیک و طراحی و راه‌اندازی سایت‬ ‫سهام‪ ،‬امور سهامداری را از حالت سنتی به مکانیزه تغییر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در افزای��ش س��رمایه ‪ ۲۷ .۵‬درصدی س��ال ‪ ۹۴‬برای‬ ‫نخس��تین بار در میان تمامی شرکت‌های پذیرفته شده‬ ‫در بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬تمامی مراحل پذیره‌نویسی‬ ‫از قبیل توزیع گواهی نامه‌های حق تقدم‪ ،‬دریافت اسمی‬ ‫مبالغ افزایش س��رمایه‪ ،‬فروش حق تقدم‌های اس��تفاده‬ ‫نش��ده و توزیع اوراق س��هام به صورت الکترونیکی و از‬ ‫طریق وب‌سایت انجام شده است‪.‬‬ ‫کاهش مراجعه س��هامداران به اداره س��هام و تسریع‬ ‫در ثبت فرآیند افزایش س��رمایه در کمت��ر از ‪ ۱۵‬روز و‬ ‫همچنین کاهش هزینه از نتایج این اقدام اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که فرآیند ثبت افزایش سرمایه در بسیاری‬ ‫از شرکت‌های بورسی بیش از ‪ ۳‬ماه به طول می‌انجامد‪.‬‬ ‫معاونت اقتصادی ایران‌خودرو تاکید کرد‪ :‬گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو با سرمایه ‪ ۱۵۳۰‬میلیارد تومانی و ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫س��هامدار یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی و لیدر‬ ‫گروه صنعت خودروس��ازی اس��ت‪ .‬امید اس��ت با تداوم‬ ‫روند ایجاد شده در توس��عه خدمات سهامداری رضایت‬ ‫حداکثری سهامداران فراهم شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬س��هامداران ایران‌خودرو می‌توانند برای‬ ‫بهره‌مندی از این اپلیکیشن از طریق گوشی تلفن همراه‬ ‫خود به سایت س��هام ایران‌خودرو به نش��انی (‪Stock.‬‬ ‫‪ )ikco.ir‬مراجعه و نسبت به نصب این برنامه اقدام کنند‪.‬‬ ‫لینک اپلیکیشن سهام برای آن‌دسته از سهامدارانی که‬ ‫ش��ماره تلفن همراه آنان پیش��تر در سیستم سهام ثبت‬ ‫ش��ده پیامک خواهد شد‪ .‬اپلیکیش��ن سهام ایران‌خودرو‬ ‫در ‪ ۲‬نسخه اندروید و ‪ IOS‬طراحی شده است‪ .‬کد ملی‬ ‫سهامدار به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه (تایپ‬ ‫انگلیس��ی) به عنوان رمز عبور برای ورود به اپلیکیش��ن‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫لوازم یدکی ‪ ۴۰‬درصد گران شد‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماش��ین‌آالت با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر‬ ‫ت��ورم حاصل از آن بر لوازم یدکی اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بیشتر لوازم یدکی از خارج کشور تامین و همچنین‬ ‫در تولی��دات داخلی نیز بخش��ی از مواد اولیه از خارج وارد‬ ‫می‌ش��ود صنف فروش��ندگان لوازم یدکی وابستگی بسیار‬ ‫زیادی به ارز داشته و افزایش نرخ دالر روی این صنف نیز‬ ‫همانند سایر اصناف تاثیر زیادی داشته است‪.‬‬ ‫س��ید مهدی کاظمی با اش��اره به افزای��ش نرخ قطعات‬ ‫یدک��ی در بازار اظهار کرد‪ :‬در پی افزایش نرخ ارز‪ ،‬در اقالم‬ ‫مختلف لوازم یدکی شاهد افزایش نرخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫در بازار بودیم و در ش��رایط فعلی عدم ثبات نرخ ارز باعث‬ ‫ایجاد مش��کالت زیادی برای تولید‌کنندگان شده است و با‬ ‫وجود اعالم تک نرخی ش��دن ن��رخ ارز‪ ،‬درحال‌حاضر دالر‬ ‫با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به‌دس��ت تولیدکنندگان نمی‌رسد در‬ ‫نتیجه تولید‌کنندگان مجبور هس��تند ب��رای جلوگیری از‬ ‫توقف تولید‪ ،‬ارز را با قیمت‌های باال خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دخالت دولت و کمک به ش��رایط فعلی‬ ‫تولید‌کنن��دگان لوازم یدکی گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر رکود بر‬ ‫صنف لوازم یدکی مس��تولی ش��ده اس��ت و دولت باید با‬ ‫استفاده از کارشناس��ان صنف تمهیداتی را به کار گیرد تا‬ ‫مش��کل صنف لوازم یدکی حل ش��ود در غیر این صورت‬ ‫بس��یاری از تولید‌کنندگان و فروشندگان ورشکست شده‬ ‫و ی��ا مجبور به تعطیلی کار خواهند ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت کاهش وابستگی به ارز در صنف لوازم یدکی تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد در کش��ور وجود دارد با استفاده از نخبگان ایرانی و‬ ‫حمایت مالی و معن��وی دولت از تولیدکنندگان و یا حتی‬ ‫با کاهش س��ختگیری‌های دولت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین گمرک‪ ،‬مالیات و س��ازمان استاندارد‬ ‫این امر قابل تحقق است‪.‬کاظمی در گفت‌وگو با خبرخودرو‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ادارات دولت��ی کارش��ناس وج��ود ندارد و‬ ‫باره��ا از دولت درخواس��ت کرده‌ایم که ب��رای ارائه راهکار‬ ‫از کارشاس��ان صنوف و تجربیات چندین ساله آنها کمک‬ ‫بگیرند اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماش��ین‌آالت با اش��اره به آخرین وضعیت بازار‬ ‫لوازم یدکی اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر در خودروهای قدیمی‬ ‫تولید داخل مانند پژو و پراید حدود ‪ ۸۰‬درصد لوازم یدکی‬ ‫در داخل کش��ور تولید می‌شود و در صورت حمایت دولت‪،‬‬ ‫در این دو خودرو می‌توان به رقم ‪ ۱۰۰‬درصد نیز رسید اما‬ ‫در خودروهای تولید داخل با عمر تولید کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫ک��ه تیراژ تولید باالیی ندارند حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد لوازم‬ ‫یدکی‌ها در داخل کشور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫کاظمی تاکید کرد‪ :‬درحال‌حاضر حدود ‪ ۱۲۰‬هزار واحد‬ ‫ف��روش لوازم یدکی در سرتاس��ر ایران وج��ود دارد که به‬ ‫طور متوسط حداقل ‪ ۳‬کارمند در هر واحد مشغول به کار‬ ‫هس��تند و دولت باید با کاهش فش��ارهای موجود از جمله‬ ‫کاهش مالیات به اشتغالزایی کشور کمک کند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫همکاری مشارکتی راهی برای روزآمدی دانش فنی‬ ‫غالمعلی قرایی‪ -‬دبیر انجمن قطعه‌سازان استان تهران‪:‬‬ ‫در یکی از نمایش��گاه‌های بین‌المللی زمانی که خودروس��ازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان خارجی از نزدیک دستاوردهای قطعه‌سازان ایرانی‬ ‫را دیدند اظهار شگفتی می‌کردند و برای همکاری تمایل داشتند‪.‬‬ ‫همچنین آنها بس��یار مشتاق هس��تند تا وارد بازار ایران شوند‬ ‫و همکاری نزدیک داش��ته باش��ند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬نشست‌هایی‬ ‫ترتیب داده ش��ده و گفت‌وگوهایی با صنعتگران برای حضور در‬ ‫نمایشگاه‌های خودرویی کشورهای مختلف شده اما باید با جدیت‬ ‫برای این همکاری‌ها وارد عمل شد‪.‬‬ ‫اگ��ر همکاری‌ه��ای مش��ارکتی(جوینت ونچر) توس��عه یابد‪،‬‬ ‫قطعه‌سازان ایرانی می‌توانند از دانش فنی روز دنیا بهره‌مند شوند‬ ‫و در نتیج��ه باید منتظر تحول بزرگی در صنعت خودرو و قطعه‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه‌های خارجی کمک می‌کند ت��ا ارزیابی‬ ‫درستی نسبت به بازارهای کشورهای آسیایی‪ ،‬افریقایی‪ ،‬اروپایی‬ ‫و امریکایی داشته باشیم و بازارهای هدف خود را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬برخی از کش��ورها ترجیح ب��ر واردات قطعه با نرخ‬ ‫مناس��ب دارند که تونس از آن جمله است؛ این کشور در صنعت‬ ‫قطعه فعالیت چش��مگیری ندارد زی��را واردات برای آن راحت‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل این امر نیز هزینه‌های پایین گمرکی است‪ .‬تونس بیشتر‬ ‫به این سو حرکت کرده تا محصوالت مورد نیاز خود را وارد کند‬ ‫امـا قطعه‌سازان محـدود در ایـن کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ه��ر چ��ه فعالیت فرام��رزی صنعتگ��ران به لح��اظ حضور در‬ ‫همایش‌ها و نمایشگاه‌های خودرویی بیشتر باشد زمینه روزآمدی‬ ‫آنها بیش��تر خواهد بود که خود بستری برای توسعه و تضمینی‬ ‫برای حضور بـه عنوان فروشنده در بازار جهانی است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫وزیر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان نیاز به اصالح دارد‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬خودروس�ازی کش�ور‪،‬‬ ‫علیرغم رش�د چشمگیری که داش�ته‪ ،‬نتوانسته محصولی که‬ ‫شایسته ایران و ایرانی باشد‪ ،‬تولید کند‪.‬‬ ‫محم�د ش�ریعتمداری در نشس�تی ب�ا مدی�ران و صاحبان‬ ‫واحده�ای تولیدی قطعه‌س�از در خراس�ان رضوی با اش�اره‬ ‫به رقابت س�نگینی ک�ه در عرص�ه خودروس�ازی دنیا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت خودروس�ازی کش�ور س�ال گذشته رشد‬ ‫چش�مگیری داش�ت که از آن جمله در استان خراسان رضوی‬ ‫شاهد رشد ‪ ۲.۷‬درصدی تولید خودرو بودیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش�ان کرد‪ :‬معلوم می‌ش�ود که بین خودروسازان‬ ‫بزرگ داخلی رقابتی به وجود آمده و آنها درصدد برآمده‌اند تا‬ ‫تولیدات خود را رشد کمی و کیفی بدهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به نسبت رشد ایجاد شده‪ ،‬تقاضای اشتغال‬ ‫نیز در حوزه صنعت خ�ودرو افزایش یافته‪ ،‬افزود‪ :‬در مجموعه‬ ‫خراس�ان رضوی در حوزه خودرو کار قابل قبولی انجام شده و‬ ‫این صنعت روند خیلی خوبی را طی کرده است‪.‬‬ ‫ش�ریعتمداری تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس�ت رو به جلو حرکت‬ ‫کرده و مس�یر توس�عه را در صنعت خ�ودرو طی‬ ‫کنیم نباید نگران فش�ارهای خارجی‬ ‫باش�یم بلکه باید تولید را در‬ ‫کش�ور مستحکم‬ ‫ک�رده و‬ ‫محصولی رقابتی متکی بر دانش ایرانی و متناس�ب با بازار دنیا‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی ب�ا اش�اره ب�ه وضعی�ت قرارداده�ای منعقد ش�ده بین‬ ‫قطعه‌س�ازان و خودروس�ازان گف�ت‪ :‬س�ال‌های قب�ل در این‬ ‫قرارداده�ا در م�ورد پلتف�رم‪ ،‬تحقی�ق و توس�عه و ص�ادرات‬ ‫اصالحاتی باید انجام می‌ش�د که نش�ده و ما ام�روز درباره این‬ ‫نوع قراردادها‪ ،‬پاس�خ مش�خصی برای مردم نداری�م اما باید‬ ‫نق�اط مبهم ای�ن قراردادها‪ ،‬آن طور که به نفع قطعه‌س�از و نیز‬ ‫خودروساز باشد‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر تقویت صنعت حمل‌ونق�ل به ویژه خودروهای‬ ‫سنگین گفت‪ :‬امس�ال باید ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر از منابع کشور در‬ ‫صنعت تولید خودروهای س�نگین استفاده شود بنابراین باید‬ ‫در مورد ساخت قطعات ماشین‌های سنگین صاحب فن باشیم‬ ‫و از این امکان فوق‌العاده استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش ایرن�ا؛ ش�ریعتمداری در ادام�ه اف�زود‪ :‬تولید‬ ‫خودروهای س�نگین و استفاده از آن در کشور‪ ،‬نیازمند اصالح‬ ‫قراردادها میان قطعه‌سازان و خودروسازان است‪.‬‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد درخواس�ت واگذاری‬ ‫بخشی از ش�رکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬سهام ش�رکت‌های ایران‌خودرو و س�ایپا قابل واگذاری‬ ‫نیس�ت مگر آنکه رقبا آنقدر زیاد ش�وند که ام�کان واگذاری‬ ‫میس�ر شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬باید در شرایط کنونی عمر قطعات‬ ‫س�اخت داخل را افزای�ش دهیم به این معنا که اس�تاندارد آن‬ ‫را ب�اال ببریم و این افزایش اس�تاندارد تولید به معنای خدمت‬ ‫واقعی به کشور است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خودروسازان حق ندارند‬ ‫قطعه غیراستاندارد از قطعه‌س�ازان بخرند و هر خودروسازی‬ ‫ک�ه قطعه غیراس�تاندارد خریداری کند خود بای�د در این باره‬ ‫پاس�خگو باش�د‪ .‬وزیر صنعت تاکید کرد‪ :‬خودروسازانی که‬ ‫پلتفرم‌ه�ای آنه�ا اس�تاندارد الزم را ن�دارد باید تعطیل‬ ‫ش�وند و اگر پلتفرمی توانایی رعایت همه استانداردها‬ ‫را نداشته باش�د مربوط به هر خودروی که باشد باید‬ ‫جمع‌آوری شود‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکی�د ب�ر افزای�ش ح�د اعتب�اری‬ ‫خودروس�ازان کشور گفت‪ :‬گشایش ال‌سی‬ ‫داخلی به نفع قطعه‌س�از و هم خودروساز‬ ‫هر دو است‪.‬‬ ‫وی در ادام�ه ب�ا تاکید بر ضرورت‬ ‫اس�تقرار نظ�ام س�الم در بخش‬ ‫صنعت کش�ور‪ ،‬گف�ت‪ :‬باید از‬ ‫فس�اد و پیش�برد ناس�الم‬ ‫برنامه‌ه�ا در کش�ور‬ ‫جلوگی�ری ک�رد زیرا‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه تهران‬ ‫الهه بهرام‬ ‫محمد خادم‌منص��وری‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه تهران درباره نرخ موتورسیکلت‌ها‬ ‫گف��ت‪ :‬پایین‌تری��ن قیمت موتورس��یکلت از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان و باالترین نرخ بی��ن ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان مختص به بهترین برند یعنی موتورس��یکلت‌های‬ ‫هندی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گران‌ترین گ��روه موتورس��یکلت‌های بازار‬ ‫ته��ران مربوط به موتورس��یکلت‌هایی اس��ت ک��ه تردد‬ ‫آنه��ا نیاز به مج��وز دارد و تنها اف��رادی می‌توانند بر این‬ ‫موتورس��یکلت‌ها سوار شوند که مجوز مربوطه را دریافت‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر موتورس��یکلت‌هایی به نرخ‬ ‫‪۱۸۰‬میلیون تومان نیز در سطح شهر دیده می‌شود؛ این‬ ‫نوع موتورس��یکلت‌ها که به آنها فدراس��یونی یا ورزش��ی‬ ‫گفته می‌شود به طور عمده پالک نمی‌شوند و جواز تردد‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫خادم‌منصوری افزود‪ :‬فروش این نوع موتورسیکلت‌ها در‬ ‫فروشگاه‌ها بسیار محدود است‪ .‬در تهران نیز فروشگاه‌های‬ ‫محدودی اقدام به فروش این نوع موتورسیکلت‌ها می‌کند‬ ‫برای مثال فروش��گاهی در خیابان افریقا موجود است که‬ ‫این نوع موتورس��یکلت‌ها را وارد و ب��ه افرادی که مجوز‬ ‫خرید دارند‪ ،‬می‌فروشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره بورس فروش موتورس��یکلت‌ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫جوالن موتورسیکلت‌ها در پایتخت؛ از ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان‬ ‫اصلی‌ترین بورس فروش موتورس��یکلت خیابان ش��هدا و‬ ‫بعد از آن خیابان هالل احمر اس��ت‪ .‬همچنین در خیابان‬ ‫گرگان و سبالن نیز به طور پراکنده موتورسیکلت فروشی‬ ‫یافت می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬این که گفته می‌شود یک موتورسیکلت‬ ‫به اندازه ‪ ۷‬اتومبیل آلودگی دارد بحث اش��تباهی اس��ت‪.‬‬ ‫آلودگی اغلب موتورس��یکلت‌ها ناش��ی از اگزوز است که‬ ‫درحال‌حاض��ر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت این‬ ‫اس��تانداردها را رعای��ت می‌کن��د‪ .‬در ای��ن زمینه اگرچه‬ ‫موتورس��یکلت‌های برقی نیز ورود پیدا کردند اما استفاده‬ ‫از آنها آن طور که باید در بین عموم جا نیفتاد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بحث موتورسیکلت‌های برقی موضوع بسیار‬ ‫چالش‌س��ازی در تهران اس��ت‪ .‬این نوع موتورسیکلت‌ها‬ ‫در قس��مت خدم��ات پس از فروش بس��یار ضعیف عمل‬ ‫می‌کنن��د؛ در صورتی که خدمات پس از فروش بس��یار‬ ‫مهم‌تر از فروش است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫ته��ران اضاف��ه ک��رد‪ :‬ن��رخ موتورس��یکلت‌های برقی از‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ون توم��ان ب��ه ب��اال اس��ت و تعداد ای��ن نوع‬ ‫موتورس��یکلت‌ها در خیابان‌های تهران بسیار کم است و‬ ‫بیش��تر موتورس��یکلت‌های انژکتور یا کاربراتور به فروش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬به عنوان مث��ال در فروش��گاهی در بین ‪۱۰۰‬‬ ‫موتورس��یکلت انژکتور یا کاربراتور ممکن اس��ت تنها دو‬ ‫موتورس��یکلت برقی یافت شود که صاحب اول و آخرش‬ ‫هم خود فروشنده است‪.‬‬ ‫خادم‌منص��وری خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬ما ش��کایت‌های‬ ‫بس��یاری درباره این موتورس��یکلت‌های برقی داریم که‬ ‫قسمت عمده آن درباره خدمات پس از فروش است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که موتورس��یکلت‌های برقی باید دوگانه‬ ‫سوز باشد که اگر با مشکل برق مواجه شد از کار نیفتد‪.‬‬ ‫نظام ناسالم برکت را از فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرد‪.‬‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت گفت‪ :‬ش�رکت ایران‌خودرو‬ ‫خراس�ان باید می�زان تولید خودروه�ای داخل�ی را افزایش‬ ‫دهد و نس�بت به اس�تفاده از قطعات تولی�دی داخل در تولید‬ ‫خودروهای جدید نیز اهتمام داشته باشد‪.‬‬ ‫ش�ریعتمداری با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو در کش�ور‬ ‫نیازمند اصالح اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬در قیمت‌گ�ذاری خودرو گرفتار‬ ‫مش�کالت زیادی هس�تیم و خ�ودرو به هیچ وج�ه انحصاری‬ ‫نیست و این وزارتخانه در نرخ‌گذاری آن پایبند مقررات کشور‬ ‫اس�ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کار شورای رقابت‪ ،‬قاعده‌گذاری و تعیین‬ ‫قواعد در مورد نرخ‌گذاری خودرو اس�ت و در مورد خودروهای‬ ‫زی�ر ‪ ۴۵۰‬میلیون ری�ال تصمیم می‌گیرد ام�ا تصمیم در مورد‬ ‫انحصاری ب�ودن یا نبودن خ�ودرو در اختیار ش�ورای اقتصاد‬ ‫اس�ت و اگر انحصاری باش�د‪ ،‬باید چهارچ�وب قانونی در مورد‬ ‫نرخ‌گذاری رعایت ش�ود تا خودروس�از بتواند تنفسی داشته‬ ‫باش�د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬حمایت از قطعه‌س�ازی موجود در مورد‬ ‫نرخ‌گذاری زمانی مس�یر اس�ت که خودروس�از حرف منطقی‬ ‫بش�نود اما باید پیگیری کرد که قیمت‌گذاری خودرو به نحوی‬ ‫اصالح شود که مشکلی برای قطعه‌ساز به وجود نیاید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مش�کل کمبود نقدینگی‬ ‫واحده�ای صنعتی مش�کل جدی اس�ت و در اینج�ا‪ ،‬از جمع‬ ‫قراردادهای در دست اجرا بین قطعه‌ساز و خودروساز خراسان‬ ‫رضوی یک هزار و ‪ ۷۸۵‬میلیارد تومان مطالبات قطعه‌س�ازان‬ ‫به خودروسازان است‪.‬‬ ‫ش�ریعتمداری با اش�اره به تغییر نرخ تعرف�ه ترجیحی برای‬ ‫واردات خ�ودرو و قطعات افزود‪ :‬تالش می‌کنیم که عمر قطعات‬ ‫داخلی را افزایش دهیم و تعرفه ترجیحی به همین روش اصالح‬ ‫خواهد ش�د‪ .‬وی خاطرنش�ان ک�رد‪ :‬به تازگی در م�ورد تعیین‬ ‫تعرفه ترجیح�ی واردات قطعات منفصله پیش�نهاد جدیدی‬ ‫اعالم شده است که امیدواریم این پیشنهاد به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی تاکی�د کرد‪ :‬با توجه به اینکه اولویت و نیاز اصلی کش�ور‬ ‫اش�تغال اس�ت‪ ،‬تالش داریم تا واردات خودرو کامل س�اخته‬ ‫ش�ده محدود و به حداقل برس�د و ش�ورای سیاستگذاری نیز‬ ‫به ص�ورت موازی با این وزارتخانه در حال به حداقل رس�اندن‬ ‫واردات این نوع خودروهاس�ت‪ .‬ش�ریعتمداری ب�ا بیان اینکه‬ ‫کل بخ�ش صنعت گرفتار چند ودیعه اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این‬ ‫ودیعه‌ها‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده اس�ت که باید این نوع مالیات‬ ‫از زنجی�ره آخ�ر بخش تولید تا مصرف اخذ ش�ود ک�ه در حال‬ ‫پیگیری برای این موضوع هستیم‪ .‬در این نشست وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با راه‌اندازی دفتر رسیدگی به امور قطعه‌سازان‬ ‫شرکت خودروسازی س�ایپا‪ ،‬مشابه دفتر ساپکو گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬در خراسان رضوی موافقت کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫تولید کننده‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نقض آشکار حقوق شهروندی‬ ‫رضا انصاری ‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ :‬یکی از مشکالتی که امروز برای مردم از سوی‬ ‫خودروس��ازان به وجود آم��ده‪ ،‬افزایش نرخ خودروها اس��ت که‬ ‫موجب نگرانی‌های بسیاری شده است‪.‬‬ ‫مبنای این امر هنوز برای نمایندگان مجلس روش��ن نیست و‬ ‫نیاز به بررسی دارد‪ .‬مسئله دیگر مربوط به قراردادهایی است که‬ ‫خودروس��ازان در زمینه پیش‌فروش خودروهای خود با مشتریان‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬یکی از خودروس��ازان پس از پیش‌فروش محصوالت‬ ‫در ‪ ۴‬اردیبهشت امسال بخشنامه‌ای صادر کرده(شماره بخشنامه‬ ‫نیز موجود اس��ت) و در دعوتنامه‌ای از مشتریان خود خواسته تا‬ ‫مابه‌التف��اوت نرخ قبلی(در زمان پیش‌فروش) و فعلی را بپردازند‪.‬‬ ‫در این دعوتنامه عنوان شده افراد تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت مهلت دارند‬ ‫تا این مبلغ را بپردازند‪ .‬طبیعی است برخی ‪ ۵‬اردیبهشت مراجعه‬ ‫کنند و مبلغ را بپردازند و برخی نیز در روزهای باقی‌مانده مراجعه‬ ‫کنن��د‪ .‬نکته جالب این اس��ت که ب��ه مراجعه‌کنندگان پس از ‪۵‬‬ ‫اردیبهش��ت اعالم می‌شود باید منتظر بخشنامه جدید باشند که‬ ‫این بخش��نامه ‪ ۸‬اردیبهشت دوباره از سوی این خودروساز صادر‬ ‫می‌شود‪ .‬در بخشنامه جدید مابه‌التفاوت نرخ قبلی و فعلی مبلغی‬ ‫باالتر از عدد ‪ ۴‬اردیبهش��ت است و چرایی این مسئله به بررسی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬چرا در فاصله ‪ ۴‬روز باید ‪ ۲‬بخش��نامه با مبلغ متفاوت‬ ‫صادر شود؟ قیمت‌ها به شکل نجومی باال رفته که تفاوت بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌ها از سوی شهروندان‬ ‫ارس��ال شده و موجود اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬سراتو تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫افزایش نرخ را نش��ان می‌دهد‪ .‬بر اساس اطالعات جمع‌آوری‌شده‬ ‫با این عملکردی که یکی از خودروس��ازان داشته حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفر از ش��هروندان دچار مشکل ش��ده‌اند و ‪ ۲‬دعوتنامه برای آنها‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫نظر مخالفان و موافقان افزایش نرخ خودروها نشان داد‬ ‫دستور؛ بیراهه‌ای در مسیر توسعه‬ ‫ای��ن روزها افزایش نرخ خودروه��ا یکی از مباحث‬ ‫داغ ب��ازار اس��ت‪ .‬خودروس��ازان و زیرمجموعه‌ه��ای‬ ‫تامین‌کننده آنها س��ال‌ها اس��ت درخواست افزایش‬ ‫قیمت‌ها را دارند در حالی که با توجه به قدرت خرید‬ ‫مردم شورای رقابت مجوز آن را صادر نکرده است‪.‬‬ ‫حتی در خبرها عنوان ش��ده افزایش قیمتی که در‬ ‫روزهای گذش��ته در بازار خودرو داخلی اتفاق افتاده‬ ‫غیرقانونی بوده و باید به قیمت‌های پیش��ین برگردد‪.‬‬ ‫البته ورود شورای ملی رقابت برای قیمت‌گذاری فقط‬ ‫مربوط به خودروهای زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان است که‬ ‫بخش بس��یاری از خرید مربوط به این نوع خودروها‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئله گران ش��دن مواد اولیه که به طور معمول‬ ‫س��االنه اتفاق می‌افتد ی��ا افزایش دس��تمزد نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬از جمله عواملی است که تولید را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراین امروز یکی از خواس��ته‌های خودروس��ازان‬ ‫و به دنبال آنها قطعه‌س��ازان افزایش نرخ خودروها و‬ ‫قطعات آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹تناقض رشد بلندمدت و قیمت‌گذاری‬ ‫ش��هرام آزادی‪ ،‬عضو هیات‌علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫نصیرالدین طوس��ی‪ ،‬درباره قیمت‌گ��ذاری خودروها‬ ‫گفت‪ :‬بدیهی است که ش��رایط فروش خودرو اکنون‬ ‫مناسب نیس��ت؛ اینکه نرخ خودرو به شکل دستوری‬ ‫به خودروسازان ابالغ ش��ود نمی‌تواند شیوه مناسبی‬ ‫برای فروش باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت‌گذاری باید با سیستم عرضه‌وتقاضا‬ ‫و رقابت موجود در بازار باشد‪ .‬قیمت‌گذاری دستوری‬ ‫باعث زیان خودروس��از و در برخی مواقع باعث ضرر‬ ‫به مشتری می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬بهتر است این باالنس‬ ‫در بازار اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ام��ا زمانی می‌توان گفت بازار متعادل اس��ت و نرخ‬ ‫می‌توان��د در ب��ازار رقابتی تعیین ش��ود ک��ه واردات‬ ‫خودرو روال عادی داشته باشد‪ .‬انحصار نمی‌تواند بازار‬ ‫را متعادل و قیمت‌ها را به ش��یوه درست تعیین کند‪.‬‬ ‫معاون فناوری‌های پیشرفته خودرویی شرکت سایپا‬ ‫در این باره گفت‪ :‬چالش در بحث واردات بیش از این‬ ‫اس��ت؛ ما هنوز در زمینه انتقال ارز مشکالتی داریم و‬ ‫چون نمی‌توان با تم��ام دنیا ارتباط خارج از وضعیت‬ ‫تحریمی داشت این امر شرایط را برای صنعت خودرو‬ ‫س��خت‌تر کرده است‪ .‬حال نرخ دس��توری هم به آن‬ ‫اضافه شود شرایط را بدتر می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که با این شرایط سخت داخلی‬ ‫مانند بهره‌های بانکی و‪ ...‬و نیز مش��کالت خارجی در‬ ‫حال تولید هس��تیم اعمال قید دیگر به عنوان تعیین‬ ‫نرخ خودروها فشاری دوچندان به خودروساز است‪.‬‬ ‫آزادی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ه نظر می‌رس��د اگ��ر ما به‬ ‫دنبال توس��عه بلندمدت و پایدار هس��تیم راهکار آن‬ ‫قیمت‌گذاری دستوری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات قیمتی با افزایش هزینه تولید‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از جمله نمایندگانی اس��ت که با‬ ‫افزای��ش نرخ خودروه��ا موافق اس��ت‪ .‬او در این باره‬ ‫گفت‪ :‬تجربه‌ای ‪ ۳۰‬س��اله در صنعت دارم و دو دوره‬ ‫نیز عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بوده‌ام‪.‬‬ ‫نگرش ش��خصی من این است که نرخ خودروها باید‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬البته ممکن است در مجلس عده‌ای‬ ‫نیز مخالف این موضوع باش��ند با دالیلی که برای این‬ ‫امر دارند‪ .‬او در ادامه عنوان کرد‪ :‬نمی‌توان نرخ عوامل‬ ‫تولید را افزایش داد و سپس انتظار داشت خودروساز‬ ‫ی��ا هر تولیدکننده دیگری نرخ محصول خود را ثابت‬ ‫نگ��ه دارد‪ .‬باید با توجه به عوامل تولید تصمیم‌گیری‬ ‫ش��ود؛ حقوق کارگر باال می‌رود‪ ،‬ن��رخ فوالد افزایش‬ ‫پی��دا می‌کند‪ ،‬حامل‌های انرژی گران می‌ش��ود‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره‌ه��ای بانکی باالتر از کش��ورهای دنیاس��ت‪ ،‬ارز‬ ‫در کش��ور نوس��ان بس��یاری دارد و‪ ....‬با این وضعیت‬ ‫نمی‌توان انتظار داش��ت خودروساز با همان نرخ قبلی‬ ‫محصوالت خود را به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬هرگون��ه افزای��ش در ن��رخ م��واد اولیه‪،‬‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬انرژی و منابع مالی که به طور مس��تقیم‬ ‫در تولید دخالت دارند طبیعی اس��ت موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام‌شده شود و این اصلی غیرقابل تغییر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه ترکیبات محص��ول نهایی یا‬ ‫خودرو شامل مواد اولیه یا قطعه‪ ،‬انرژی‪ ،‬منابع انسانی‪،‬‬ ‫منابع مالی و اس��تهالک ماش��ین‌آالت می‌شود و نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده بر این اساس تامین می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که هر کدام از این فاکتورها تغییر کند نرخ تمام‌شده‬ ‫محصول نیز باید به همان نس��بت متغیر ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه در این ش��رایط یا باید قطعه‌س��از و‬ ‫خودروس��از نرخ محصول خود را به منظور پوش��ش‬ ‫افزایش هزینه تمام‌شده افزایش دهد یا با تولید انبوه‪،‬‬ ‫اتوماسیون کردن تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت‪،‬‬ ‫نرخ تمام‌شده را کاهش دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش تولید‬ ‫همواره نتیجه‌بخش نیست زیرا تولیدکنندگانی که با‬ ‫حداکثر ظرفیت مش��غول کار بوده‌اند امکان افزایش‬ ‫تولی��د ندارند‪ .‬در چنین ش��رایطی اگر قطعه‌س��ازان‬ ‫افزایش نرخ نداش��ته باش��ند ورشکسته می‌شوند که‬ ‫درنتیجه‪ ،‬موجب بیکاری کارگران خواهد شد‪.‬‬ ‫ملکی ب��ا تاکید بر اینک��ه به ناچار بای��د راهکاری‬ ‫در نظر بگیریم تا افزایش نرخ تمام‌ش��ده به تعطیلی‬ ‫واحد تولی��دی و بیکاری کارگر ایرانی منجر نش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه تولید قطعه نیازمند‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه از طریق ارز اس��ت باید در ردیف‬ ‫کاالهای اولویت‌دار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تامین‌کنندگان اولیه‬ ‫یک��ی از بس��ترهای افزای��ش قیمت‌ه��ا مربوط به‬ ‫م��واد اولیه‌ای اس��ت ک��ه از س��وی فوالدس��ازی و‬ ‫پتروشیمی‌های داخلی اعمال می‌شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫صنعتگران گله‌مند هس��تند که چرا در حالی که این‬ ‫م��واد در داخل با هزینه‌های داخلی تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫با ن��رخ جهانی در اختی��ار تولیدکنن��ده داخلی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬ملکی در این ب��اره توضیح داد‪ :‬فوالد مورد‬ ‫اس��تفاده در خودرو بیش��تر وارداتی ب��وده و نرخ آن‬ ‫ب��ه عنوان فلز گرانبها پیرو قیمت‌های جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫پی��ش از عید ب��ه ازای هر تن ف��والد‪ ،‬قیمت‌ها ‪۱۵۰‬‬ ‫دالر افزایش یافت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ فوالد داخلی را نیز‬ ‫تحت تاثیر خود قرار داد‪ .‬وی درباره مواد اولیه تامین‬ ‫ش��ده از س��وی پتروش��یمی که عنوان می‌شود نرخ‬ ‫جهانی دارد نیز گف��ت‪ :‬در این زمینه تولیدکنندگان‬ ‫ن��رخ ف��وب خلیج‌فارس(بنابر قوانی��ن بین‌المللی در‬ ‫شرایط فوب فروش��نده وظیفه دارد تمام هزینه‌های‬ ‫کاال را ت��ا مح��ل حمل اصلی متقبل ش��ده و تمامی‬ ‫هزینه‌های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫تعرفه‌های وارداتی و‪ ...‬را خری��دار بپردازد‪ .‬همچنین‬ ‫مفه��وم قیمت‌گذاری ب��ر پایه ف��وب خلیج‌فارس به‬ ‫معنای قیمتی اس��ت که زمان تحویل به کش��تی در‬ ‫ای��ن منطقه پرداخت می‌ش��ود) را مط��رح می‌کنند‬ ‫که بیش��تر در صادرات اس��ت زیرا از طریق بورس به‬ ‫فروش می‌رسد‪ .‬در واقع نرخ محصوالت پتروشیمی بر‬ ‫اساس نرخ جهانی نیست زیرا اگر این‌گونه باشد نباید‬ ‫انگیزه‌ای برای صادرات مواد اولیه وجود داشته باشد‬ ‫در حالی که بسیاری این مواد را در داخل می‌خرند و‬ ‫به سایر کشورها صادر می‌کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ پایین‬ ‫است که صرفه اقتصادی دارد و فردی می‌خرد و صادر‬ ‫می‌کند‪ .‬آنچه در بورس عرضه می‌ش��ود حجم باالیی‬ ‫از مواد و کاالها اس��ت که تولیدکننده عنوان می‌کند‬ ‫من سازنده خرد‪ ،‬نیازی به این حجم نداشته و هزینه‬ ‫پرداخت آن را نیز ندارم‪ .‬ضمن آنکه انبار کردن مواد‬ ‫اضافه‌ای که مورد نیاز نیست خود هزینه‌ها را افزایش‬ ‫می‌دهد و نرخ تمام‌ش��ده را باال می‌برد‪ .‬ملکی در این‬ ‫باره گفت‪ :‬این موضوع در ش��ورای رقابت مطرح شد‪.‬‬ ‫کسانی که پول و کارگزار ماهری در بورس دارند مواد‬ ‫را ب��ا تناژ ب��اال می‌خرند و این ب��رای خریداران خرد‬ ‫مش��کالتی را به وجود آورده اس��ت که م��ا نیز آن را‬ ‫می‌پذیریم‪ .‬از این رو‪ ،‬واحدی در نظر گرفته شده که‬ ‫بتواند این هماهنگ��ی را ایجاد کند و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و نیز نفت متولی این کار هستند‪ .‬در‬ ‫واقع یکی از معضل‌های بورس همین موضوع اس��ت‬ ‫که هنوز حل نش��ده اس��ت‪ .‬ملکی گف��ت‪ :‬وقتی نرخ‬ ‫جهانی نفت تغییر کند پتروشیمی نیز که از میعانات‬ ‫گازی و نفتی است تحت تاثیر واقع شده و تغییر نرخ‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ در دستور کار کمیسیون‬ ‫همان‌طور که اش��اره ش��د‪ ،‬در بح��ث افزایش نرخ‬ ‫خودروها برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی مخالف این امر هس��تند‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری معتقد اس��ت اقدام خودروسازان‬ ‫در افزایش نرخ خودرو خودس��رانه اس��ت‪ .‬وی عنوان‬ ‫می‌کن��د که نرخ انواع خودرو ح��دود ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫توم��ان افزایش یافته که اقدام��ی غیرمنطقی بوده و‬ ‫موجب افزایش بیشتر نرخ تورم در جامعه شده است‬ ‫زیرا ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه‌ای نیست که‬ ‫اقتصاد‪ ،‬توان شوک و ایجاد التهاب جدیدی در کاالها‬ ‫به‌ویژه خودرو را داشته باشد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬بررس��ی افزایش نرخ بی‌رویه انواع‬ ‫خودرو که در روزها و هفته‌های گذش��ته ش��اهد آن‬ ‫بودی��م‪ ،‬در دس��تور کار جدی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس قرار گرفته و با حضور مس��ئوالن‪ ،‬علل‬ ‫و عوامل آن مورد بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫منص��وری در گفت‌وگو ب��ا خانه ملت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید در زمینه‬ ‫افزایش نرخ خودروها پاسخگو باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ای کاش‬ ‫خودروس��ازان در کنار افزایش نرخ محصوالت‌ش��ان‪،‬‬ ‫کیفی��ت را نیز ارتقا می‌دادند در این صورت توجیهی‬ ‫ب��رای افزایش نرخ پیدا می‌ش��د‪ .‬به طور قطع در این‬ ‫زمین��ه نماین��دگان مجلس با هر گون��ه افزایش نرخ‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ب��دون در نظر گرفتن ارتقای س��طح کیفی‬ ‫محصوالت مخالف هستند و باید به نمایندگان مردم‬ ‫در خانه ملت توضیح داده شود‪.‬‬ ‫منص��وری در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ردم از‬ ‫کیفی��ت پایین و نرخ باالی محص��والت کارخانه‌های‬ ‫خودروس��ازی داخلی گالیه دارن��د و معتقدم حقوق‬ ‫مصرف‌کننده در هیچ‌کدام از ارکان روند خودروسازی‬ ‫مدنظر قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره تصویب مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر مس��ئله کاه��ش تعرفه‌ها دچار‬ ‫تناقض است‪ ،‬از یک طرف خواهان افزایش تعرفه‌ها‬ ‫و حمای��ت از تولید داخلی هس��تیم و از طرفی حق‬ ‫مردم است که از خودروهای باکیفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه‌ها باید پیشرفت و رشد خودروسازان را به همراه داشته باشد‬ ‫هدایت اهلل خادم��ی در گفت‌وگو با خبرخودرو با‬ ‫اش��اره به حمایت‌های دولت از خودروسازان گفت‪:‬‬ ‫صنعت خودرو ایران حدود ‪ ۵۰‬سال است که توسط‬ ‫دولت حمایت می‌ش��ود و خودروسازان در چندین‬ ‫مرحله قول دادند که ارتقا کیفیت و پیشرفت داشته‬ ‫باش��ند ولی هیچ��گاه این اتف��اق در صنعت خودرو‬ ‫نیفتاده است و در نهایت خودروسازان با یک شرکت‬ ‫خارج��ی قرارداد بس��ته و حداکثر ب��ه مونتاژ روی‬ ‫آوردن��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬با حمایت‌هایی که طی‬ ‫س��الیان از خودروسازان انجام شده باید این صنعت‬ ‫در وضعیت مطلوبی باشد اما این‌گونه نیست و دلیل‬ ‫این ام��ر ناکارآمدی در پیش��رفت‪ ،‬توس��عه و ارتقا‬ ‫بوده اس��ت‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال‌حاضر حتی‬ ‫خودروهایی که در داخل کش��ور تولید می‌ش��وندبه‬ ‫طور کامل داخل��ی نبوده و برخی از قطعات آنها در‬ ‫چین تولید و وارد کش��ور می‌شود‪ .‬او درباره کاهش‬ ‫تعرفه‌ها نیز تصریح ک��رد‪ :‬تعرفه‌ها و میزان واردات‬ ‫باید به گونه‌ای باشد که امکان پیشرفت و رشد برای‬ ‫خودروس��ازان وجود داشته باش��د و از سوی دیگر‬ ‫مردم حق انتخاب کاالی باکیفیت‌تر را داشته باشند‪.‬‬ ‫خادمی در پایان گفت‪ :‬اگر کاالی ایرانی باکیفیت‬ ‫و اس��تانداردهای الزم را داش��ته باش��د مردم از آن‬ ‫استقبال خواهند کرد‪ .‬ضمن آنکه باید توجه داشته‬ ‫باشیم نباید به تولید کاالی بی‌کیفیت عادت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره‌ای جز اصالح نیست‬ ‫محسن قاسم‌جهرودی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپا نیز‬ ‫درباره افزایش قیمت‌ها بیان کرد‪ :‬قطعات منفصله که‬ ‫وارد می‌ش��ود متاثر از دالر است‪ .‬فوم به کار رفته در‬ ‫صندلی‌ها‪ ،‬انواع قطعات الستیکی و پالستیکی تحت‬ ‫تاثیر نرخ دالر بوده و خودروسازان در انتهای کار قرار‬ ‫دارند‪ .‬امروز فوالدسازی به راحتی محصول خود را در‬ ‫بورس عرضه و نرخ آن را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫وی در جمع خبرنگاران نشس��ت تحویل ‪۲۵۰‬ولوو‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته بین ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد نرخ‬ ‫ف��والد افزایش یافت اما این افزایش در خودرو اعمال‬ ‫نش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا همچون برخی از‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقد است بازار از عرضه‌وتقاضا‬ ‫شکل می‌گیرد و باید بدانیم بازار کنترلی بازاری است‬ ‫که باید همه چیز آن کنترلی باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ازار در تم��ام دنی��ا ب��ا عرضه‌وتقاض��ا‬ ‫می‌چرخ��د و وقتی بت��وان ای��ن دو را همخوان کرد‬ ‫تعادل به وج��ود می‌آید‪ .‬در حالی ک��ه ملکی عنوان‬ ‫ک��رد فوالد به کار رفته در خ��ودرو گرانبها و وارداتی‬ ‫است‪ ،‬قاسم‌جهرودی در این باره گفت‪ :‬امروز صنعت‬ ‫خودرو نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬درصد از فوالد مورد نیاز خود‬ ‫را از داخل تامین می‌کند و خودروسازان مشتری ‪۷۰‬‬ ‫درصد محصوالت فوالدی کش��ور هستند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫نرخ آن به شدت محصول نهایی یعنی خودرو را تحت‬ ‫تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬همچنین در سایر مولفه‌ها همین‬ ‫معادل��ه برقرار اس��ت؛ نرخ آنها ن��رخ نهایی خودرو را‬ ‫تعیی��ن می‌کن��د‪ .‬وی در ادامه به تف��اوت نرخ ارز در‬ ‫چند ماه گذشته اش��اره کرد و گفت‪ :‬ارز مبادله‌ای ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان پایان س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان در س��ال ‪ ۹۷‬رس��ید و ‪ ۵۰۰‬تومان تفاوت نرخ‬ ‫وج��ود دارد که حدود ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۴‬درصد نرخ قطعات‬ ‫منفصله را باال می‌برد‪ .‬قاسم‌جهرودی در پایان گفت‪:‬‬ ‫با کنار هم قرار گرفت��ن تمام این عوامل چاره‌ای جز‬ ‫حفظ بنگاه باقی نمی‌ماند‪ .‬یکی از راه‌های حفظ بنگاه‬ ‫نیز اصالح قیمت‌ها است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫سبک‌سازی خودرو و کاهش مصرف سوخت‬ ‫آرش محبی‌نژاد‪-‬دبی�ر انجمن تخصص�ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س�ازی کش�ور‪ :‬ام��روز در صنعت خودرو‬ ‫جه��ان طراحی آیرودینامیک خ��ودرو و طراحی جدید موتور به‬ ‫مراتب از وزن خودرو کاس��ته و این امر بر کاهش مصرف سوخت‬ ‫نیز تاثیر دارد‪.‬‬ ‫البته کاهش مصرف س��وخت به عوامل مختلفی بستگی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمون��ه‪ ،‬خودروهای ام��روز ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد وزن‌ش��ان‬ ‫بیشتر از خودرو پیکان است اما طراحی موتورهای این خودروها‬ ‫آیرودینامیک اس��ت و ش��بکه‌های گردنده آن به شکل مناسبی‬ ‫ضری��ب اصطکاک‌ها را به حداقل می‌رس��اند و در نتیجه مصرف‬ ‫س��وخت کمتری از پیکان دارد و مصرف سوخت پیکان با وجود‬ ‫سبک‌تر بودن وزنش بیشتر از خودروهای امروزی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بحث سبک‌س��ازی قطعات خ��ودرو باید برخی‬ ‫از قطعات س��بک‌تر تولید ش��وند‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬میل بادامک‬ ‫می‌توان��د به روش در اصط�لاح‪ ،‬هالوتایت تولید ش��ود که میل‬ ‫میانی توخالی اس��ت و نه‌تنها مواد کمتری در تولید و ساخت آن‬ ‫اس��تفاده می‌شود بلکه وزن آن را نیز کاهش می‌دهد بدون اینکه‬ ‫مشکل فنی در خودرو ایجاد کند‪ .‬بعضی قطعات از جمله قطعات‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫ایزوالسیون خودرو باید وزن باالیی داشته باشند زیرا اگر از وزن‬ ‫آن کاس��ته شود کیفیت عایقی آن در بحث صوت و حرارت افت‬ ‫پیدا می‌کند و عملکرد خودرو در این زمینه کم می‌ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ای��ن تحلیل ابتدایی که گفته می‌ش��ود برای کاهش مصرف‬ ‫س��وخت باید وزن خ��ودرو را کاهش داد زی��اد نمی‌تواند صادق‬ ‫باش��د و جزو مولفه‌های چهارم و پنجم به ش��مار می‌رود‪ .‬بحث‬ ‫طراحی آیرودینامیک خودرو به‌ویژه در سرعت باال و نیز طراحی‬ ‫نیرومحرکه اع��م از موتور‪ ،‬گیربکس و ش��بکه انتقال قوا همگی‬ ‫باید حداقل اصطکاک و حداکثر بازده را در خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تامین قطعه یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو در دستور کار سال ‪ ۹۷‬قرار گرفت‬ ‫آماده باش قطعه‌سازان برای ثبت رکوردی تازه‬ ‫سیاست‌گذاری در امر تولید باید همراه با برنامه‌های کوتاه‌مدت‬ ‫و بلندمدت باش��د تا با یک نقش��ه راه حرکت‌های رو به جلو آغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬البته پایش و تحلیل پایانی س��االنه نشان می‌دهد چقدر‬ ‫س��ازمان‌ها و نهادها در رسیدن به برنامه‌های تعیین‌شده در بازه‬ ‫زمانی خاص‪ ،‬موفق عمل کرده‌اند‪.‬‬ ‫پیش��تر برنامه برخی از انجمن‌ه��ای فعال در صنعت خودرو را‬ ‫بررسی کرد که بیشتر آنها به دلیل کمبود نقدینگی و نیاز مالی به‬ ‫دنبال جذب تسهیالت حداکثری برای واحدهای صنعتی بودند‪.‬‬ ‫در این شماره نیز با انجمن صنعت خودرو کشور و نیز انجمن‬ ‫قطعه‌سازی استان مرکزی گفت‌وگو شد که محور سخنان تامین‬ ‫حداکث��ری قطع��ات یک میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬اس��ت در کنار دریافت تس��هیالتی که دولت برای نوسازی و‬ ‫به‌سازی واحدهای صنعتی پیش‌بینی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال رضایتمندی حداکثری‬ ‫احمد نعمت‌بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودرو کشور درباره برنامه‌های‬ ‫این انجمن به افزایش تولید اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬برنامه‌ها مانند‬ ‫گذشته خواهد بود و تنها در بخش تیراژ با افزایش تولید برنامه‌ها‬ ‫تعریف و تدوین می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از اهداف و برنامه دیگر ارتقای کیفی خودروهاست‬ ‫که باید در کنار آن نیز نحوه خدمات‌دهی در بحث خدمات پس‬ ‫از ف��روش ارتقا یابد‪ .‬البته در ای��ن زمینه خودروها حداقل دارای‬ ‫‪ ۲‬س��ال گارانتی هستند و اگر در این مدت صاحب خودرو دچار‬ ‫مشکل ش��ود می‌تواند با مراجعه به تعمیرگاه‌ها به طور رایگان با‬ ‫استفاده از این خدمات‪ ،‬خودرو خود را رفع عیب کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودرو کش��ور توضیح داد‪ :‬شبکه رایانه‌ای در این‬ ‫مراکز به گونه‌ای طراحی ش��ده که عیوب به کارخانه‌ها منعکس‬ ‫می‌ش��ود و در واقع اگر این عیب مربوط به بخش مونتاژ باش��د‪،‬‬ ‫پروژه تعریف می‌شود و آن را اصالح می‌کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫ایراد مربوط به قطعات باش��د به قطعه‌س��از منعکس می‌شود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬سعی بر رفع عیوب به طور کامل است‪.‬‬ ‫او درب��اره برنامه‌ه��ای این انجم��ن یادآور ش��د‪ :‬برنامه‌ها جزو‬ ‫مس��ائلی است که انجمن پیوس��ته پیگیری می‌کند تا در جهت‬ ‫بهبود و رضایت مش��تری گام‌های بیشتری برداشته شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬برنامه‌های سال ‪ ۹۷‬نیز بر همین مبنا خواهد بود‪.‬‬ ‫نعمت‌بخ��ش در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا بازخوردی از‬ ‫رضایتمندی مشتریان نیز گرفته می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران به طور تصادفی از خریداران‪ ،‬کسانی‬ ‫که خودروش��ان در دوره گارانتی یا حتی وارانتی و چه کس��انی‬ ‫ک��ه به تعمیرگاه‌ها مراجع��ه کرده‌اند اف��رادی را انتخاب کرده و‬ ‫پرس��ش‌هایی را مطرح می‌کنند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬این گزارش‬ ‫ماهانه به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز شرکت خودروساز‬ ‫و انجمن آن ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعات خودروها‬ ‫در ادامه به س��راغ یکی از انجمن‌های استانی رفتیم‪ .‬احمدرضا‬ ‫رعنای��ی‪ ،‬رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی اس��تان مرکزی‪ ،‬درباره برنامه‌های این انجمن گفت‪:‬‬ ‫برنامه‌های انجمن قطعه‌سازی استان مرکزی‪ ،‬همراهی و همکاری‬ ‫با برنامه‌های انجمن همگن کش��وری اس��ت زیرا سیاس��ت‌ها و‬ ‫برنامه‌هایی که در انجمن مرکزی تدوین و تصویب شده‪ ،‬در سایر‬ ‫استان‌ها نیز اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬از جمل��ه برنامه‌های��ی که در س��ال ‪ ۹۷‬بر اس��اس‬ ‫نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو تعریف شده تولید‬ ‫و تامین قطعات یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو س��واری اس��ت‪.‬‬ ‫سورس‌های مختلف قطعه‌سازی کش��ور از جمله استان مرکزی‬ ‫پیگیری شده است‪.‬‬ ‫هر کدام بر اساس نوع محصولی که تولید می‌کنند و نسبت به‬ ‫تیراژی که در حال تولید هس��تند برنامه‌ریزی داشته تا بیشترین‬ ‫قطعات این تعداد خودرو در داخل تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از استانداردسازی تا حضور مهمانان جدید‬ ‫رعنایی به برنامه دیگر انجمن اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع دوم‪،‬‬ ‫استانداردهاست که با توجه به استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‌ای‬ ‫که دی امسال اجباری می‌شود‪ ،‬قطعه‌سازان از جمله صنعتگران‬ ‫این اس��تان در این راستا برای رس��یدن به سطح استانداردهای‬ ‫مورد نظر تالش می‌کنند و انجمن به دنبال بهبود فعالیت‌ها برای‬ ‫رسیدن به این سطح از استانداردهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برنامه ویژه انجمن قطعه‌س��ازی استان مرکزی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬با توجه به حضور دو شرکت رنو و میتسوبیشی‬ ‫در این اس��تان که قرار است تولید خود را به ترتیب در شهرهای‬ ‫س��اوه و خمین شروع کنند جلس��ه‌های هماهنگی با استانداری‬ ‫این اس��تان و نیز قطعه‌سازان و مدیران برگزار شد تا برای تامین‬ ‫قطعات این خودروها از تمام توان و ظرفیت صنعت قطعه استان‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ جمع‌آوری اطالعات‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی‬ ‫اس��تان مرکزی در ادامه به مش��کالت عموم قطعه‌س��ازان مانند‬ ‫کمبود نقدینگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬اس��تفاده از تس��هیالت ‪۳۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی که دولت برای صنایع در راستای نوسازی و‬ ‫به‌سازی خطوط تولیدی گرفته است از برنامه‌های بعدی ماست‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬تم��ام انجمن‌های اس��تانی در حال جمع‌آوری‬ ‫اطالعات درباره نیاز قطعه‌س��ازان هستند تا با جمع‌بندی‪ ،‬داده‌ها‬ ‫در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گیرد‪ .‬امیدواریم با‬ ‫این اطالعات که به‌دس��ت می‌آید مشکالت قطعه‌سازان تا حدود‬ ‫زیادی رفع شود‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت صنعتگران در آغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به دلیل ش��رایط اقتصادی و بازار ارز تامین مواد اولیه‬ ‫بود‪ .‬صنعتگران با نشست و هم‌اندیشی تالش دارند وضعیت تولید‬ ‫را به ثبات نس��بی برسانند تا صنعتگران در این زمینه با کمترین‬ ‫مشکل روبه‌رو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت‌ها‬ ‫رعنایی در پاس��خ به این پرسش که واحدهای صنعتی تولیدی‬ ‫این اس��تان برای به‌سازی و نوسازی خود چقدر اعتبار نیاز دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح جمع‌آوری اطالعات در حال انجام اس��ت و اطالعات‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫استاندارد‬ ‫راهی برای عدم افزایش نرخ خودرو وجود دارد؟‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬انجام می‌شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره قیمت‌گ��ذاری خودروها توس��ط‬ ‫ش��ورای رقابت گفت‪ :‬اقتصاد دس��توری نیس��ت و‬ ‫کس��انی که با اقتصاد دس��توری برخورد می‌کنند‬ ‫ی��ا اقتصاد را نمی‌فهمند ی��ا مدیریت اقتصادی را ؛‬ ‫اقتصاد تابع یک س��ری فاکتورهایی اس��ت که آن‬ ‫فاکتورها شرایط اقتصاد را تعیین می‌کنند‪.‬‬ ‫فریدون احمدی گفت‪ :‬اقتصاد متاثر از شاخص‌ها‬ ‫و فاکتورهای متعددی اس��ت اما دس��توری نیست‬ ‫؛ ن��رخ هر کاالی��ی را باید عرض��ه و تقاضا تعیین‬ ‫کن��د و نظ��ام حاکم ب��ر قیمت‌گ��ذاری باید یک‬ ‫نظام رقابتی باش��د‪ ،‬اما در برخ��ی موارد چون زیر‬ ‫س��اخت‌های بازار رقابتی فراهم نش��ده اس��ت و یا‬ ‫اینکه به علت محدودیت‌های حاکم بر کشور نظام‬ ‫رقابتی امکان‌پذیر نیس��ت ؛ ممکن س��ازمان هایی‬ ‫مانند س��ازمان حمایت از حق��وق مصرف‌کننده و‬ ‫تولید‌کننده و ش��ورای رقابت وارد عمل ش��وند اما‬ ‫تصمیماتی که این س��ازمان‌ها اتخاذ می‌کنند باید‬ ‫تصمیم��ات منطقی و قابل توجیه و کارشناس��انه‬ ‫باشد نه تصمیمات دستوری‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش نرخ دالر افزود‪ :‬تصمیم دولت‬ ‫در خصوص نرخ دالر منطقی بود و اکنون باید ساز‬ ‫و کارها به صورتی باشد که نیازهای ارزی اساسی و‬ ‫منطقی کشور را پاسخ دهد ؛ درحال‌حاضر یکی از‬ ‫مش��کالت کشور بی‌ثباتی و ارزش پایین پول رایج‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫او درخصوص رابطه نرخ خ��ودرو با افزایش نرخ‬ ‫قطعات و دس��تمزد‌ها خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬دولت‬ ‫باید س��عی کن��د در درجه اول بازار خ��ودرو را به‬ ‫سمت بازاری رقابتی پیش ببرد‪ ،‬به طوری که بازار‬ ‫تعیین‌کننده ارزش و نرخ واقعی یک خودرو باش��د‬ ‫اما طبیعی است زمانی که نرخ ارز‪ ،‬نرخ مواد اولیه‪،‬‬ ‫حامل‌ه��ای ان��رژی و یا دس��تمزد‌ها افزایش یابد‪،‬‬ ‫حتما افزایش��ی در نرخ تمام شده خودرو نیز ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگو با خبرخودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای عدم افزایش نرخ خ��ودرو دو راه وجود‬ ‫دارد ی��ا باید س��ود خودروس��ازان کاه��ش یابد یا‬ ‫افزایش قیمت‌ها با افزایش بهره‌وری جبران ش��ود‬ ‫در غیر اینص��ورت حتما باید افزای��ش نرخ اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فری��دون احمدی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس س��ند‬ ‫چشم‌انداز باید حداقل ‪ ۲.۵‬درصد از رشد اقتصادی‬ ‫بر اساس بهره‌وری باشد و این مشکلی است که در‬ ‫مدیریت‌ها وجود دارد و قاعدتا به دلیل افزایش نرخ‬ ‫ارز سهم نهادهای تولید نیز از لحاظ نیروی انسانی‬ ‫و حامل‌های ان��رژی و مواد اولی��ه افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت ؛ بنابراین نهایتا ش��اهد افزایش نرخ در نرخ‬ ‫تمام شده خواهیم بود و بخشی از افزایش نرخ دالر‬ ‫از این طریق به مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با اینکه شورای پول و اعتبار اعتبار‬ ‫خودروس��ازان را افزای��ش نداده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫بنگاه‌ها کارآمد باش��ند منابع مالی را نیز به خوبی‬ ‫پی��دا می‌کنند ؛ بن��گاه هایی ام��روز گرفتار منابع‬ ‫مالی هس��تند که بنگاه نیستند زیرا نرخ تمام شده‬ ‫یا هزینه‌های س��ر بار آنها باالس��ت و یا به صورت‬ ‫دولتی و س��نتی اداره می‌ش��وند‪ .‬اگر تولید‌کننده‬ ‫کاالی خوب و باکیفیت تولید کند‪ ،‬سیستم عالوه‬ ‫بر اینکه تسهیالت و اعتبار به آن تولید‌کننده ارائه‬ ‫می‌کند در اعتبار سنجی نیز اعتبار آن تولید‌کننده‬ ‫باال می‌رود‪.‬‬ ‫احم��دی در پایان اف��زود‪ :‬بخش��ی از گرفتاری‬ ‫تولید‌کنندگان ناش��ی از ش��رایط کش��ور است و‬ ‫بخشی نیز مربوط به سوء مدیریت است‪ ،‬در بخش‬ ‫س��وء مدیریت بای��د حمایت دولت قطع ش��ود تا‬ ‫دانای��ی حاکم ش��ود و مدیران کار بلد بر س��ر کار‬ ‫قرار گیرند وگرنه تا زمانی که حمایت‌های تصنعی‬ ‫وجود دارد شرایط همین خواهد بود‪.‬‬ ‫یکی‌یکی از س��وی قطعه‌سازان در حال ارس��ال و دریافت است‪.‬‬ ‫هنوز آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست تا انجمن بسنجد‬ ‫چقدر به جذب این ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان نیاز دارد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی‬ ‫استان مرکزی درباره آمار قطعه‌سازان فعال این استان نیز گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬واحد قطعه‌س��ازی در استان مرکزی در حال فعالیت‬ ‫هس��تند که ‪ ۵۰‬درصد آنها فعالیت گسترده دارند‪ .‬البته به دلیل‬ ‫مشکالتی که وجود دارد هنوز با ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬نیمی از این آمار برای خط تولید خودروسازان‬ ‫تامی��ن قطع��ه دارد و نیمی نیز نیاز بازار لوازم یدکی را پوش��ش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫رعنایی درباره افزایش نرخ قطعات در سال ‪ ۹۷‬نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫قیمت‌ه��ا به طور قطع افزای��ش خواهد یافت و این عدد بین ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫این قیمت‌ها برای ش��رایط فعلی است و اگر شرایط تغییر کند‬ ‫مانند نوس��ان‌های ن��رخ ارز‪ ،‬تعرفه واردات و‪ ...‬ممکن اس��ت نرخ‬ ‫محصوالت نیز به همان نسبت افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫افزایش تیراژ خودرو در کش��ور نویدبخش توسعه فعالیت‌ها در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬البته باید دی��د در این زمینه تا چه حد از‬ ‫توان و ظرفیت داخل برای ساخت این خودروها استفاده می‌شود؛‬ ‫دغدغه‌ای که بسیاری از قطعه‌سازان را درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫تولید انبوه ‪ ۳‬محصول با ‪ ۳‬ستاره‬ ‫س��تاره شدن محصوالت نش��انه کیفیت آنها بوده که در جلب رضایتمندی‬ ‫مشتریان بسیار کارساز است‪ .‬در این بحث صنعت خودرو ایران خالهای بسیار‬ ‫دارد که خودروسازان تالش در پر کردن این امر دارند‪.‬‬ ‫پ��س از انعقاد قراردادهای خودرویی بس��تر برای ارتق��ا کیفی محصوالت و‬ ‫رسیدن به اس��تانداردهای جهانی فراهم ش��ده و برنامه‌ریزی خودروسازان به‬ ‫این س��و است‪ .‬امید است با س��ختگیری‌هایی که س��ازمان ملی استاندارد به‬ ‫لحاظ مولفه‌های اس��تانداردی اعالم کرده صنعت خ��ودرو را به جایگاه اصلی‬ ‫خود رهنمود کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ارزیابی کیفی خودروهای س��واری تولیدی در دی س��ال‬ ‫گذش��ته پژو ‪ ۲۰۰۸‬در باالترین س��طح کیفی قرار گرفت‪ .‬ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ای��ران در این گزارش خودروهای تولیدی س��اندرو‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوم��ات‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتومات و پارس تندر ‪ ۴‬س��تاره دریافت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تندر ‪ ۹۰‬ایران‌خودرو‪ ،‬رانا‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۶‬دنا پالس‪ ،‬برلیانس ‪ H ۲۳۰‬و‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬صندوق‌دار نیز س��ه س��تاره شدند‪ .‬ضمن آنکه در گروه خودروهای با‬ ‫س��طح قیمتی باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پژو ‪ ،۲۰۰۸‬نیو مزدا ‪ ۳‬و سوگیتی‬ ‫گران ویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند‪.‬‬ ‫ارتق��ای کیفی و رس��یدن به س��طوح اس��تانداردهای جهانی ب��رای جذب‬ ‫س��تاره‌های بیشتر در س��ال ‪ ۹۷‬نیز ادامه دارد و س��ایت‌ها و پایگاه‌های فعال‬ ‫خودروس��ازان ضمن افزایش تیراژها از ارتقا کیفی محصول می‌گویند و در این‬ ‫رابطه مدیرعامل ش��رکت ایران‌خودرو تبریز از تولید انبوه ‪ ۳‬محصول س��ورن‬ ‫سال‪ ،‬سورن توربوشارژ و سمند ‪ LX‬سال در این شرکت خبر داد که در سال‬ ‫‪ ۹۷‬سه ستاره خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬حمید حاجی‌زاد منصور ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس برنامه‌ریزی انجام ش��ده امسال در ش��رکت ایران‌خودروی تبریز ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه خودرو تولید می‌ش��ود که ف��روش این تعداد از طریق ش��بکه‬ ‫نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت ایران‌خودرو تبریز سال ‪ ۹۶‬با تعریف اقدامات پیشگیرانه‬ ‫و استانداردسازی فرآیندهای موثر در کیفیت محصوالت‪ ،‬موفق به ارتقاء رتبه‬ ‫کیفی ‪ ۲‬محصول سمند و سورن از یک ستاره به دو ستاره شد و ارتقاء سطح‬ ‫کیفی ‪ ۲‬محصول مذکور به سه ستاره نیز جزو برنامه‌های سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫حاجی‌زاد منصور در زمینه برنامه صادراتی ایران‌خودرو تبریز اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت سال گذش��ته موفق به صادرات ‪ ۴۸۰‬دستگاه سمند به کشور عراق و‬ ‫‪ ۹۶‬دستگاه سمند به شکل ‪ SKD‬به سنگال شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران‌خودرو تبریز همچنین از دیگر برنامه صادراتی این‬ ‫شرکت در سال گذشته را صادرات ‪ ۱۱۷‬دستگاه خانواده سمند از جمله سمند‬ ‫بنزینی ال ایکس با موتور‌ای اف‪‌،۷‬س��مند ال ایکس‪ ،‬س��مند‌ای ال ایکس با‬ ‫موتو ‌ر ای اف ‪ ۷‬به کشور‌های آذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬سنگال و عراق عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این که ایران‌خودرو تبریز در توسعه صنعت قطعه‌سازی این‬ ‫اس��تان بسیار موثر بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور کاهش هزینه‌های لجستیکی‬ ‫و پاس��خ‌دهی س��ریع به ایرادات کیفی‪ ،‬تعدادی از قطعه‌س��ازان در این سایت‬ ‫تولیدی مس��تقر ش��ده‌اند که این امر باعث افزایش و توس��عه صنعت در این‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجی‌زاد منصور در پایان خاطر نش��ان کرد‪ :‬ایران‌خ��ودرو تبریز با تکیه بر‬ ‫نیروی جوان و فعال خود از بدو تاس��یس تاکنون توانسته است تولید بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار دستگاه انواع خودروی سواری را محقق کند‪.‬‬ ‫استان آذربایجان شرقی یکی از مناطق صنعتی کشور است که در امر خودرو‬ ‫و ماشین‌س��ازی فعالیت گس��ترده داشته و در این راس��تا پیشینه طوالنی در‬ ‫کشور داشته و ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت؛ دس��تورالعمل ارزیابی کیف��ی خودروهای داخلی‬ ‫(آدیت) تغییر کرده و در این باره س��ختگیرانه‌تر عمل می‌ش��ود‪ .‬متناس��ب با‬ ‫تغیی��ر دس��تورالعمل ارزیابی‪ ،‬نحوه تعیین و اعالم س��طح کیفی خودروها نیز‬ ‫تغییر کرده و به جای ارائه نمره منفی‪ ،‬خودروها س��تاره‌دار می‌شوند به‌گونه‌ای‬ ‫که یک س��تاره داشتن پایین‌ترین سطح کیفی را و پنج ستاره‪ ،‬باالترین سطح‬ ‫کیفی خودروها را نش��ان می‌دهد‪ .‬در روش جدی��د ارزیابی کیفی خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬تمرکز بیش��تری بر عیوب عملکردی خودرو نسبت به عیوب ظاهری و‬ ‫همچنین استفاده از شاخص‌های کاهنده سطح کیفی خودرو برای خودروهای‬ ‫دارای عیب ایمنی انجام شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫گزارش هفته‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کودکان در دنیای صنعتی زود بزرگ می‌شوند‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی ‪ -‬روزنامه‌ن�گار‪ :‬انق�لاب صنعتی در‬ ‫اواس��ط قرن ‪۱۸‬می�لادی وضعیت تولی��د را در جهان به هم زد‪.‬‬ ‫تولید انبوه با ماشین‌آالت صنعتی که کم شدن کار یدی را درپی‬ ‫داشت‪ ،‬باعث شد کشورهای صنعتی با پدیده‌ای به نام «کودکان‬ ‫کار» روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫صنعتی ش��دن به معنی اس��تفاده از ماش��ین به جای نیروی‬ ‫انس��انی است اما در این بس��تر کودکان کم‌سن‌وس��ال در کنار‬ ‫پ��در و مادره��ای خ��ود در کارخانه‌ها و کارگاه‌ه��ای صنعتی با‬ ‫ش��رایط نامناسب و سخت مشغول فعالیت ش��دند‪ .‬در این دوره‬ ‫بیماری‌های ریوی مانند آس��م و مرض‌هایی چون س��ل در بین‬ ‫کودکان زیاد شد و جان بسیاری از آنها را گرفت‪.‬‬ ‫به مرور قانون‌ها تدوین و ممنوعیت کار کودک تصویب ش��د‪.‬‬ ‫البته تعریف کودک خود چالش‌برانگیز اس��ت زیرا هر کشوری بر‬ ‫اس��اس فرهنگ و ایدئولوژی خود س��نی را برای کودکی تعریف‬ ‫می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فقر در بسیاری از کشورهای جهان سوم‬ ‫و در بی��ن مهاجران‪ ،‬چاره‌ای جز کار حتی برای کودک ‪ ۷‬س��اله‬ ‫نمی‌گذارد‪ .‬تمام این مس��ائل واقعیت‌هایی اس��ت که وجود دارد‪.‬‬ ‫در کنار این برخی گروه‌های س��ودجو نی��ز با در خدمت گرفتن‬ ‫ک��ودکان درآمدزایی دارند ب��دون اینکه کودک حقی از درآمدها‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬وقتی از کودک کار صحبت می‌شود باید‬ ‫ریش��ه‌ای به موضوع پرداخت و یکی از عوام��ل چنین پدیده‌ای‬ ‫فقر اس��ت که ممکن اس��ت اقتصادی یا حتی فرهنگی باشد‪ .‬در‬ ‫کن��ار این‪ ،‬کارآم��وزی و کارورزی را نباید نادی��ده گرفت‪ .‬برخی‬ ‫از دانش‌آموزان تابس��تان‌ها اوقات فراغت خ��ود را به این ترتیب‬ ‫پر می‌کنند‪ .‬مهم در این بس��تر‪ ،‬حقوق و ش��أن انسانی است که‬ ‫بای��د کارفرمای��ان رعایت کنند و قانون نیز آنه��ا را به رعایت آن‬ ‫ملزم کند‪.‬‬ ‫لزوم ساختارمند کردن مهارت آموزی به نوجوانان‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫قوانین جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ف��ردی را کودک اطالق‬ ‫می‌کند که به سن بلوغ نرسیده باشد‪ .‬در تبصره «یک» ماده‬ ‫‪ ۱۲۱۰‬قانون مدنی نیز اعالم ش��ده سن بلوغ پسر ‪ ۱۵‬سال‬ ‫تمام قمری و دختر ‪ ۹‬سال تمام قمری است‪.‬‬ ‫در م��واردی ک��ودک کار مش��مول تعری��ف کار ک��ودک‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬زمانی که ک��ودکان به علت فقر‬ ‫اقتص��ادی یا فرهنگ��ی خانواده‌ها مجبور ب��ه ترک تحصیل‬ ‫شوند یا اصال از ابتدا سر کالس درس حاضر نشوند یا اینکه‬ ‫به اجبار س��اعات زیادی از شبانه‌روز را به کار کردن و درس‬ ‫خواندن مشغول شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارآموزی زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫علیرض��ا نیک‌آیین‪ ،‬رئی��س اتحادیه صن��ف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره کودکان زیر ‪ ۱۸‬س��ال مش��غول به کار‬ ‫در تعمیرگاه‌ها گفت‪ :‬مکانیکی حرفه س��ختی اس��ت و افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال توان انجام آن را ندارند‪ .‬اگر هم پذیرشی باشد‬ ‫از هنرستان‌ها برای کارآموزی است‪ .‬یا در تعطیالت تابستان‬ ‫برخی خانواده‌ها برای اینکه فرزندش��ان حرفه‌ای بیاموزد در‬ ‫تعمیرگاه‌ها آنها را مش��غول فعالی��ت می‌کنند که البته این‬ ‫موضوع فصلی و مقطعی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ممکن است برنامه آینده آن فرزند‪ ،‬تحصیل‬ ‫در رش��ته مکانیک باش��د که به این ترتیب به شکل میدانی‬ ‫کار را می‌آموزد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چقدر ممکن اس��ت از‬ ‫نیروه��ای کار افغانس��تانی زیر ‪ ۱۸‬س��ال در تعمیرگاه‌های‬ ‫کش��ور اس��تفاده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید بپذیریم ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون‬ ‫افغانس��تانی در کش��ور زندگی می‌کنند‪ .‬در اروپا بخشی از‬ ‫مخ��ارج این مهاجران به عن��وان پناهنده تعیی��ن و تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ایران نیز برخ��ی از مهاجران افغانس��تانی در‬ ‫حرفه‌ه��ای گوناگون جذب و مش��غول فعالیت هس��تند که‬ ‫امری اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ممکن است تعدادی‬ ‫از آنها نیز در تعمیرگاه‌ها و مکانیکی‌ها پذیرش شده باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬الزم به یادآوری است برخی از نیروی کار جوان ایرانی‬ ‫ام��روز زیر بار کارهای س��خت نم��ی‌رود و این خأل بزرگ با‬ ‫بکارگیری نیروهای افغانستانی پر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کودک کار در کارگاه‌های بسته‬ ‫نیک‌آیی��ن درباره قانون جهانی این موضوع و نیز وضعیت‬ ‫بیم��ه آنه��ا گفت‪ :‬این مس��ئله باید از باال دیکته ش��ود زیرا‬ ‫اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خودرو ته��ران در بخش پایانی‬ ‫موضوع قرار دارد و بر اساس بخشنامه و قوانین فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در این باره مدیران باالدستی باید نسبت به آن به عنوان یک‬ ‫معضل تدبیر کنند‪ .‬به طور معمول به دلیل فقر‪ ،‬کودک کار‬ ‫وارد ش��غل یا حرفه‌ای می‌شود‪ .‬امروز برای امرارمعاش افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬س��ال در حال کار هس��تند به‌ویژه در تولیدی‌ها که‬ ‫کارگاه‌های بس��ته بوده و از نظر ماموران بیمه دور هس��تند‬ ‫در حالی که تعمیرگاه‌ها جزو کارگاه‌های باز به ش��مار رفته‬ ‫و در معرض دید هس��تند‪ .‬امروز بیش��تر افراد زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫در کارگاه‌ه��ای تولیدی فعالیت دارند که نان‌آور خانواده نیز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اصل موضوع باید درس��ت ش��ود‪ ،‬نباید صورت‬ ‫مسئله را پاک کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چه آماری از کودکان(افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬س��ال) در مکانیکی‌ها و تعمیرگاه‌ها در حال فعالیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا عنوان ش��د حرفه مکانیکی شغلی‬ ‫س��نگین است و کار نیروی زیر ‪ ۱۸‬سال نیست اما نمی‌توان‬ ‫کتم��ان کرد تع��دادی از این کودکان مش��غول کار در این‬ ‫موتورسیکلت‌برقی‬ ‫آینده مبهم موتورسیکلت‌های برقی در ایران‬ ‫سیس��تم حمل‌ونق��ل در سراس��ر جهان به‬ ‫منظ��ور جلوگی��ری از آلودگی هوا به س��مت‬ ‫خودروها و موتورس��یکلت‌های برقی و پاک در‬ ‫حال حرکت اس��ت اما به نظر می‌رسد در ایران‬ ‫هنوز برنامه‌ای برای آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخی��ر ک��ه صنع��ت نوپ��ای‬ ‫خودروه��ای برقی و الکتریکی در جهان رش��د‬ ‫چشمگیری داشته است‪ ،‬بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان همچون انگلستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬نروژ‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫یون��ان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و هن��د اعالم کردند که‬ ‫قصد دارند به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و‬ ‫حفظ محیط‌زیست‪ ،‬تولید و فروش خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی را ت��ا دهه ‪ ۲۰۳۰‬و در نهایت‬ ‫تا ده��ه ‪ ۲۰۴۰‬میالدی ممنوع و متوقف اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچی��ن تحلیلگران جهان��ی فعال در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل ب��ه تازگی پیش‌بین��ی کرده‌اند که‬ ‫بازار خرید و فروش موتورس��یکلت‌های برقی و‬ ‫الکتریکی نیز در همین راس��تا تا سال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫میالدی رونق بسیار خواهد یافت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ایران توقف تولید‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربرات��وری و جایگزینی‬ ‫موتورس��یکلت‌های انژکت��وری و همچنی��ن‬ ‫استاندارد‌س��ازی ای��ن موتورس��یکلت‌‌ها ب��ه‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬سبب توقف و کاهش تولید‬ ‫این صنعت شده است و حتی موتورسیکلت‌های‬ ‫انژکتوری نیز خریدار چندانی نس��بت به نمونه‬ ‫کاربرات��وری و ارزان قیمت خود نداش��ته و به‬ ‫عقیده کارشناس��ان موتورس��یکلت‌های برقی‬ ‫نیز هزینه بس��یاری را برای قشر متوسطی که‬ ‫از طریق موتورس��یکلت کسب درآمد می‌کنند‬ ‫تحمیل می‌کند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر بود و دید موتورسیکلت‌های‬ ‫برقی از اقبال خوبی در ایران برخوردار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در همین رابطه پارسا حکمت‌پور‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنع��ت خودرو و موتورس��یکلت به خودروکار‬ ‫گفت‪ :‬امکان رشد قابل توجه موتورسیکلت‌های‬ ‫برق��ی در ای��ران وج��ود ن��دارد زی��را در یک‬ ‫ده��ه گذش��ته پنج ی��ا ش��ش م��دل از انواع‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی در ایران تولید شد اما‬ ‫به مرحله تجاری نرسیدند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته در هفته دولت‬ ‫موتورس��یکلت برقی مجدد همانند س��ال‌های‬ ‫پیش در حاشیه جلسه هیات دولت به نمایش‬ ‫در آمد و حتی بعضی از وزرا با آن موتورسیکلت‬ ‫موتورسواری کردند اما نتیجه‌ای در بر نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در مورد عل��ت بی‌توجهی‬ ‫ب��ه موتورس��یکلت‌های برقی عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن رابطه مش��کالت زی��ادی وج��ود دارد و‬ ‫موتورس��یکلت‌های برق��ی ج��زو اولویت‌های‬ ‫دول��ت نیس��ت‪ .‬ضم��ن آنک��ه تولی��د کردن‬ ‫موتورس��یکلت‌‌های نس��ل قب��ل در برند‌های‬ ‫مختل��ف ب��ا هزینه بس��یار پایین ک��ه فروش‬ ‫هم دارند جای��ی برای مدل‌ه��ای جدید باقی‬ ‫نمی‌ماند‪.‬‬ ‫وی درباره زیرس��اخت‌ها گف��ت‪ :‬دولت باید‬ ‫ب��ه عن��وان متولی بح��ث امنیت ش��هروندی‬ ‫زیرساخت‌های شارژ موتورسیکلت‌های برقی را‬ ‫در ش��هر فراهم کن��د و درحال‌حاضر به قدری‬ ‫تولی��د موتورس��یکلت‌های برقی در سیس��تم‬ ‫دولتی ما با سازوکار پیچیده‌ای همراه است که‬ ‫به نظر نمی‌رس��د تا س��ه و یا چهار سال آینده‬ ‫اثری از آن دیده شود‪.‬‬ ‫پارس��ا حکمت‌پور با اش��اره ب��ه این موضوع‬ ‫ک��ه ای��ن فرآین��د تولی��د و تجاری‌س��ازی‬ ‫موتورسیکلت‌های برقی فرآیند بسیار زمان‌بر و‬ ‫هزینه‌بر اس��ت بیان کرد‪ :‬این موضوع نیازمند‬ ‫آن اس��ت که تیم کامل و متخصصی روی این‬ ‫قضیه کار کند‪.‬‬ ‫در حال��ی که کش��ور‌های مختلف جهان در‬ ‫حال توس��عه صنعت خودرو‌ه��ای الکتریکی و‬ ‫تالش برای تولید موتورسیکلت‌های الکتریکی‬ ‫هستند‪ ،‬در ایران نه تنها هنوز زیر ساخت‌های‬ ‫ورود فناوری‌های تولید این وس��ایل نقلیه پاک‬ ‫فراهم نش��ده اس��ت بلکه به نظر می‌رسد هیچ‬ ‫برنام��ه خاصی ه��م در دولت ب��رای آن وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫زمینه هس��تند‪ .‬اما آمار دقیقی در دست نیست ضمن آنکه‬ ‫عدد کمی است‪.‬‬ ‫نیک‌آیین تصری��ح کرد‪ :‬آمار تغییر می‌کن��د‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫در فصل تابس��تان آمار کودکان زیر ‪ ۱۸‬س��الی که مشغول‬ ‫هستند بیشتر می‌شود کس��انی که می‌خواهند در آینده در‬ ‫همین رشته ادامه تحصیل دهند و به طور میدانی کارآموزی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل اشتغال موقت‬ ‫در ادام��ه با یکی دیگر از فع��االن صنعتی گفت‌وگو ادامه‬ ‫یافت‪ .‬حسن صانعی‌نیا‪ ،‬رئیس اتحادیه ماشین‌ساز و فلزتراش‬ ‫تهران در این باره گفت‪ :‬در واحدهای صنعتی ماشین‌س��از و‬ ‫فلزتراش کارگر زیر ‪ ۱۸‬س��ال فعالیت ن��دارد و اگر تعدادی‬ ‫مشغول باش��ند به ندرت و انگشت‌شمار هستند که به طور‬ ‫قطع به شکل غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به نرخ بیمه کارگران برای س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی که عدد بزرگی ب��رای کارگاه‌های صنعتی‬ ‫است برخی به شکل زیرزمینی فعالیت دارند که ممکن است‬ ‫از نیروی کار زیر ‪ ۱۸‬سال نیز استفاده کنند‪ .‬کارگاه‌های فنی‬ ‫مانند ماشین‌س��از و فلزتراش از کارگر زیر ‪ ۱۸‬سال استفاده‬ ‫نمی‌کنند زی��را تخصص خاصی نداش��ته و صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن بخ��ش از کارگران زبده اس��تفاده‬ ‫می‌شود که بازدهی داشته باشد‪ .‬امروز هزینه‌های فعالیت و‬ ‫تولید باالس��ت باید حرکت به گونه‌ای باشد که با استفاده از‬ ‫تخصص از هزینه‌های سربار کاست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البته ب��رای پادویی به ط��ور موقت در حد‬ ‫انگشت‌شمار از این کودکان استفاده می‌شود در کارگاه‌های‬ ‫پرس‌کاری یا کارگاه‌هایی که از نظر حرفه‌ای تخصص خاصی‬ ‫نیاز ندارند‪.‬‬ ‫اشاره ش��د بیمه کارگران هزینه باالیی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬از‬ ‫کارگران زبده و ماهر اس��تفاده می‌شود اما شاهد هستیم به‬ ‫دلیل اینکه این افراد به حقوق شهروندی خود آگاه نیستند‬ ‫یا ناگزیر به کار هس��تند (مانند کودکان افغانی که مهاجرت‬ ‫قانونی ی��ا غیرقانونی دارن��د) بدون بیمه مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صانعی‌نیا در این باره اظهار کرد‪ :‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از ‪ ۱۵‬سال گذش��ته به طور مرتب از کارگاه‌ها بازرسی دارد‬ ‫و اگر چنین موردی دیده ش��ود‪ ،‬برخ��ورد می‌کند‪ .‬این‌گونه‬ ‫نیس��ت که آزاد باش��ند‪ .‬البته ما درباره کارگاه‌های مجوزدار‬ ‫صحبت می‌کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی افزود‪ :‬کارگاه‌های غیرقانونی جدا از این‬ ‫مس��ئله اس��ت که موقت در مکانی کار می‌کنند و در ادامه‬ ‫دوباره مکان خود را تغییر می‌دهند‪ .‬اگر این کارگاه‌ها چنین‬ ‫نیروهای��ی را به کار بگیرند چون جابه‌جایی دارند‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫نظارت دقیقی داشت‪ .‬امروز نیرو را استفاده می‌کنند و چون‬ ‫بیمه نمی‌کنند فردا می‌توانند بگویند نیاز ندارند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬کارگاه‌های دارای پروانه کس��ب که اتحادیه‬ ‫به آنها اشراف دارد این امکان صفر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت در حد تذکر‬ ‫رئی��س اتحادیه ماشین‌س��از و فلزتراش ته��ران در ادامه‬ ‫درب��اره برنامه‌های اتحادی��ه برای جلوگی��ری از بکارگیری‬ ‫کودکان زیر ‪ ۱۸‬سال در کارگاه‌های این صنف گفت‪ :‬در این‬ ‫باره اگر بازرس اتحادیه برخورد کند تذکر می‌دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حتی اموری که در حیطه وظایف اتحادیه‬ ‫نیست تنها برای کمک و هدایت به کارفرمایان موارد گوشزد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬وس��ایل ایمنی و حفاظت شخصی‬ ‫کارگران کنترل و بازرس��ی آن بر عهده وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی است اما بازرسان این اتحادیه اگر در نظارت‌ها‬ ‫متوجه امری ش��وند به طور حتم تذکر شفاهی می‌دهند اما‬ ‫اتحادیه نمی‌تواند مانع فعالیت‌شان شود زیرا این موارد جزو‬ ‫وظایف وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت‪ .‬بازرس��ان‬ ‫اتحادی��ه تنها در حد تذکر عمل می‌کنند چون جزو وظایف‬ ‫آنها تعریف نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتحادیه مج��وز قانونی ب��رای کنترل مواردی‬ ‫مانند فعالیت ک��ودکان کار در واحده��ای صنعتی را ندارد‬ ‫زیرا ضوابط‪ ،‬وظیفه او را محدود به صدور پروانه کرده اس��ت‬ ‫وظایفی که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای آن‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫صانعی‌نیا درب��اره آمار این نیروه��ا در واحدهای صنعتی‬ ‫ماشین‌ساز و فلزتراش گفت‪ :‬چون در حد تذکر است به طور‬ ‫عموم گزارش نمی‌شود که آماری در دست باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ضم��ن اینکه این چنین اتفاقی حادث اس��ت و‬ ‫مس��تمر نیست‪ .‬ممکن است امروز کارگاهی به ‪ ۱۰‬نیرو نیاز‬ ‫داش��ته باشد و این تعداد را به کار گیرد اما فردا نیاز نداشته‬ ‫باش��د و آنها را مرخص کند و چون بیمه نیستند این کار به‬ ‫راحتی انجام می‌ش��ود‪ .‬در این باره فق��ط می‌توان از طریق‬ ‫کارهای مس��تمر موضوع را پیگیری ک��رد اموری که حادث‬ ‫اس��ت ممکن اس��ت هر روز تغییر کند و به محض دریافت‬ ‫تذکر نیرو را مرخص کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بازرس��ی‌های اتحادی��ه زمان‌های خاصی‬ ‫دارد و برای تمدید پروانه کس��ب هر ‪ ۵‬س��ال یک بار اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ .‬همچنین سالی یک بار ممکن است بر اساس قانون‬ ‫یا بخشنامه‌ای بازرسی اتفاق بیفتد‪ .‬اما کنترل خاصی در این‬ ‫باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ کار در گذشته‬ ‫رئیس اتحادیه ماشین‌س��از و فلزت��راش تهران در ادامه به‬ ‫تجرب��ه میدانی صنعتگران در گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫توجه داشته باش��یم ممنوعیت کار کودکان مربوط به چند‬ ‫س��ال گذشته اس��ت در حالی که در گذش��ته کودکان که‬ ‫مدرس��ه نمی‌رفتند و امکان آن برای آنها فراهم نبود به طور‬ ‫عموم از س��ن پایی��ن در کارگاه‌های مختل��ف به کار گرفته‬ ‫می‌شدند تا مهارتی را بیاموزند‪.‬‬ ‫ممک��ن بود کودکی ‪ ۵‬س��اله برای انج��ام برخی امور در‬ ‫کارگاهی مشغول به کار شود که همان نظام استاد‪-‬شاگردی‬ ‫از آن نام برده می‌شود‪ .‬چنانکه بسیاری از صنعتگران باتجربه‬ ‫این حوزه دارای س��واد دانشگاهی و علمی نبوده و به همین‬ ‫ش��کل تربیت شده‌اند‪ .‬در ‪ ۵۰‬سال گذشته این امر به عنوان‬ ‫فرهنگ در کشور مرسوم بود‪.‬‬ ‫صانعی‌نیا یادآور ش��د‪ :‬در گذشته شاید این کودکان حتی‬ ‫در فضاهایی ناامن مش��غول ب��ه کار بودند و به طور معمول‬ ‫در زیرزمین‌های نامناس��ب که امروز ب��ه این مکان‌ها مجوز‬ ‫داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬هنوز برخی از کارگاه‌ها به بکارگیری‬ ‫از کودکان کار مب��ادرت می‌ورزند که در واحدهای تولیدی‬ ‫سربس��ته بیش��تر نمود دارد؛ کارگاه‌های کوچکی که برخی‬ ‫در پارکینگ‌ها یا حتی منازل مس��کونی راه‌اندازی می‌شود‬ ‫و نیروی انس��انی کمتر از ‪ ۱۸‬س��ال در آنه��ا فعالیت دارند‪.‬‬ ‫گزارش‌های زیادی نش��انگر فعالیت کودکان افغانستانی در‬ ‫برخی از مشاغل است که غیرقانونی آنها را به کار می‌گیرند‬ ‫و از چش��م قانون دور هستند‪ .‬بماند که خأل مدیریت قانونی‬ ‫نیز در این زمینه هست و نظارت و کنترل الزم وجود ندارد‪.‬‬ ‫وقتی پدیده‌ای رخ می‌دهد یک امر دخیل نبوده و مسائل‬ ‫مختلف باعث بروز و ظهور آن می‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراین چنین پدیده‌ای شاید حاصل کم‌کاری بخش‌های‬ ‫مختلف باشد که باز هم به مدیریت برمی‌گردد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫خودروسازان خارجی ایران می‌مانند‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬در زمان مذاکره و انعقاد‬ ‫قراردادهای خودرویی پسابرجام‪ ،‬موضوع بدعهدی و پیمان‌شکنی‬ ‫آمریکایی‌ه��ا مدنظر قرار گرفته و در قراردادها لحاظ ش��ده بود‬ ‫بنابراین خروج آمریکا از برجام تاثیری بر این قراردادها نگذاشته‬ ‫و همکاری با خودروسازان خارجی همچنان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ایسنا‪ :‬داوود میرخانی رشتی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان‌طور که پیش‌بینی می‌ش��د آمریکا از برجام خارج ش��د اما‬ ‫اروپایی‌ه��ا تاکید کرده‌اند که در برجام می‌مانند و به همکاری با‬ ‫ایران ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫نفر‬ ‫شهریور ماه‬ ‫بیشترین کشته‌های‬ ‫و با اش��اره به اینکه صنعت خودرو در س��ال‌های اخیر قرارداد‬ ‫همکاری با خودروس��ازان خارجی همچون پژو‪ ،‬س��یتروئن‪ ،‬رنو‬ ‫و هیوندایی منعقد کرده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫در زمان مذاک��ره برای انعقاد این قرارداده��ا‪ ،‬تجربه تحریم‌های‬ ‫پیشین و قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی وجود داشت و‬ ‫به همین دلیل بندهای پیشگیرانه‌ای در قراردادها گنجانده شده‬ ‫که ش��رکتهای خارجی از خروج یکجانبه از همکاری منع شده و‬ ‫از نظر حقوق بین‌الملل مجبور به پرداخت غرامت خواهند بود‪.‬‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد‪ :‬عالوه بر این در دور‬ ‫‪77‬‬ ‫کشته‬ ‫پرتلفات ترین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪790‬‬ ‫نفر‬ ‫‪65‬‬ ‫نفر‬ ‫بیشترین‌کشته‌ها‬ ‫کمترین کشته‌ها‬ ‫بیشترین افزایش مرگ‌های‬ ‫از کشته‌های ناشی از‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫مرد ‪6780‬‬ ‫زن ‪1911‬‬ ‫ایالم‬ ‫فارس‬ ‫‪1610‬‬ ‫نفر‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪% 30/5‬‬ ‫‪ 9‬تیرماه‬ ‫تیر ماه‬ ‫جدید همکاری‌ها‪ ،‬خودروس��ازان خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری‬ ‫در ایران شده‌اند و در یکی دو سال اخیر بخشی از سرمایه خود را‬ ‫به ایران منتقل کرده‌اند بنابراین از نظر منطقی نیز این شرکت‌ها‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران را رها نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه ب��ر تمام م��وارد و پیش‌بینی‌ه��ای صورت‬ ‫گرفته در قراردادهای خودرویی پس��ابرجام‪ ،‬اروپایی‌ها نیز بعد از‬ ‫اع�لام خروج آمریکا از برج��ام‪ ،‬متفق‌القول تاکید کرده‌اند که در‬ ‫برجام باقی مانده و از منافع ش��رکت‌های خود در ایران در برابر‬ ‫تحریم‌های آمریکا دفاع خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪% 78‬‬ ‫روز سال‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫ناشی از حوادث رانندگی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪649‬‬ ‫نفر‬ ‫‪93‬‬ ‫نفر‬ ‫بیشترین‌کشته‌ها‬ ‫کمترین کشته‌ها‬ ‫‪647‬‬ ‫نفر‬ ‫‪99‬‬ ‫نفر‬ ‫بیشترین‌کشته‌ها‬ ‫کمترین کشته‌ها‬ ‫تهران‬ ‫‪% 23/8‬‬ ‫کهکیلویه و بویر احمد‬ ‫بیشترین افزایش مرگ‌های‬ ‫ناشی از حوادث رانندگی‬ ‫کرمان‬ ‫میزان تصادف‌های رانندگی در سال‪96‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪% 26/8‬‬ ‫میزان تلفات‬ ‫‪% 6/7‬‬ ‫‪% 0/2‬‬ ‫‪% 12/8‬‬ ‫میزان تلفات در مسیر‌های‬ ‫تلفات در مسیر‌های‬ ‫کاهش تصادفات‬ ‫درون شهری‬ ‫خاکی و روستایی‬ ‫‪2331‬‬ ‫کشته‬ ‫‪585‬‬ ‫کشته‬ ‫تیر ماه‬ ‫اردبیل‬ ‫نا معلوم‬ ‫‪17‬‬ ‫کشته‬ ‫فروردین‌ماه‬ ‫‪% 9/2‬‬ ‫بیشترین تصادفات‬ ‫تیر ماه‬ ‫‪%66/3‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫نفر‬ ‫میزان تلفات‬ ‫کمترین کشته‌های‬ ‫در جاده‌های برون شهری‬ ‫‪5758‬‬ ‫کشته‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫فروردین ماه‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فوق ایمنی‌ها نیازمند نظارت بیشتر‬ ‫سید حسین الجوردی ‪ -‬رئیس انجمن صنایع تولید لنت‌ترمز‬ ‫و کالچ‪ :‬خری��دار حق دارد به دنبال کاالی باکیفیت باش��د اما این بدین‬ ‫معنا نیس��ت که محصول خارجی ‪ ۱۰۰‬درصد باکیفیت اس��ت‪ .‬این نوع‬ ‫محصوالت مش��کالت خود را دارد که یکی از آنها مس��ئله خدمات پس‬ ‫از ف��روش اس��ت‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬تاجری ب��رای واردات محصولی از یک‬ ‫برن��د اقدام می‌کند ک��ه به طور عموم خدمات پس از ف��روش ندارد و در‬ ‫ادام��ه‪ ،‬مصرف‌کننده به دردس��ر می‌افتد‪ .‬به این دلیل که فروش��ندگان‬ ‫برای واردات نش��ان‌های مختلف اقدام می‌کنن��د فضایی برای پیگیری‬ ‫موضوع از سوی مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند و فروشنده هیچ مسئولیتی‬ ‫در قبال محصول خارجی خود نمی‌پذیرد‪.‬در این بس��تر لنت‌ترمز یکی از‬ ‫قطعات فوق ایمنی است و باید حساسیت بیشتری نسبت به واردات آن و‬ ‫کنترل بیشتری وجود داشته باشد‪ .‬قیمت نیز از دیگر مولفه‌های مهم در‬ ‫جذابیت بازار است‪ .‬مصرف‌کننده حق دارد کاالیی را با کیفیت عالی و نرخ‬ ‫مناس��ب بخرد‪ .‬اما تجربه نشان داده است وقتی کاالیی برای نخستین‌بار‬ ‫خریداری می‌شود توضیح‌های فروش��نده تاثیر زیادی روی خرید افراد‬ ‫دارد‪ .‬زمانی که قطعه‌ای با جان و س�لامت افراد ارتباط دارد به طور قطع‬ ‫تعریف‌های فروشنده تاثیر بیشتری روی تصمیم خریدار می‌گذارد و در‬ ‫نهایت ناآگاهی افراد منجر می‌ش��ود به کاالی خارجی نسبت به محصول‬ ‫ایرانی اعتماد بیش��تری کند‪ .‬اما پرسش این است که اگر تولید مشابه در‬ ‫داخ��ل وجود دارد چرا نباید توزیع‌کننده از محصوالت داخلی خریداری‬ ‫کن��د؟ چه دلیلی دارد قطع��ه‌ای که در داخل با کیفیت مناس��ب تولید‬ ‫می‌ش��ود از خارج کشور وارد ش��ود؟ در این باره به نظر می‌رسد فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از کاالی خارجی و اعتماد به این محصوالت در بین خریداران‬ ‫اپیدمی ش��ده اس��ت و مش��تریان با پیش‌زمینه فکری همیشه به دنبال‬ ‫نقصی در تولیدات داخل هس��تند در صورتی که چنین امری برای امروز‬ ‫صحت ندارد و بسیاری از کاالهای داخلی کیفیت مطلوب‌تری نسبت به‬ ‫مشابه‌های چینی خود دارند‪.‬‬ ‫بررسی از مشکالت جانمایی پارکینگ‌ها نشان داد‬ ‫شهر تشنه جای پارک‬ ‫زندگی شهری در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬حجم ترافیک را به‬ ‫ذهن متبادر می‌کند زیرا به لحاظ زیرساختی خیابان‌های کم‌عرض‬ ‫و تعداد خودروها اعم از شخصی و عمومی‪ ،‬مشکالتی را برای شهر‬ ‫و شهرنش��ینان به وجود آورده اس��ت‪ .‬تهران یکی از کالنشهرهای‬ ‫دنیاس��ت که با معضل ترافیک و کمبود پارکینگ‌های شخصی و‬ ‫عمومی روبه‌رو اس��ت‪ .‬خودروهای پارک‌شده در حاشیه خیابان‌ها‬ ‫و نیز کنار خانه‌ها نش��انگر این است که در این زمینه کمبودهای‬ ‫زیادی وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مس��افرت افراد از اس��تان‌های‬ ‫همجوار به محل کار خود در این شهر از دیگر بسترهای ترافیکی‬ ‫اس��ت زیرا برخی به دلیل ضعف ناوگان حمل‌ونقل عمومی ناچار‬ ‫هستند با خودرو شخصی تا جایی بیایند و در ادامه برای رسیدن‬ ‫به محل کار خود از خودروهای عمومی اس��تفاده کنند‪ .‬جانمایی‬ ‫پارکینگ‌ها نیز از دیگر مباحث مهم در این باره اس��ت که به نظر‬ ‫می‌رس��د استانداردهای الزم در آن رعایت نشده است‪ .‬در این‌باره‬ ‫گفت‌وگوی��ی با ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫انجام ش��د که وی به مش��کالت فضای تعریف‌شده درباره‬ ‫مجتمع‌های مسکونی و تجاری اشاره کرد که بخشی از‬ ‫مشکالت امروز به این امر برمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�کونی‌ها اداری و تج�اری‬ ‫شدند‬ ‫ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫ش��هر تهران درب��اره نقش‬ ‫پارکینگ‌ه��ا در‬ ‫ایج��اد و‬ ‫رف��ع ترافیک ش��هری بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بح��ث جانمایی پارکینگ مناطق‪ ،‬پهنه‌بندی ش��ده و تعریف‬ ‫می‌ش��ود هر پهنه چه ماموریتی داش��ته باشد‪ .‬نخستین مشکل‬ ‫ام��روز پارکینگ‌ها به این امر برمی‌گردد ک��ه در این پهنه‌بندی‬ ‫یک سلس��له مالحظ��ات در مجوزهایی که ب��ه بعضی از ملک‌ها‬ ‫داده ش��ده لحاظ نشده اس��ت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در مناطق مسکونی‬ ‫که تعریفش مس��کونی بوده با مجوز یا بدون مجوز‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫تجاری یا اداری ش��ده که این مسئله موجب مشکالتی در مرکز‬ ‫شهر شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین بعضی از مناطق ب��ه عنوان مجتمع‬ ‫مس��کونی تعریف ش��ده اما امروز برخی خانواده‌ها دارای ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫خودرو شخصی هستند و به نوعی این امر فرهنگ شده است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬با مساحتی که به عنوان پارکینگ هر واحد تعریف شده‬ ‫یک��ی نبوده و ناگزیر افراد خودروهای خ��ود را در کوچه و معابر‬ ‫پارک می‌کنند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬تغیی��ر کاربری ملک‌ها به اداری‬ ‫باعث ش��ده تا ب��ه جز صاحبان و کارمندان ای��ن اداره‌ها مراجعه‬ ‫ارب��اب رج��وع ب��ا خودروهای ش��خصی نیز مش��کل دیگری به‬ ‫مشکالت پیشین اضافه کند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در ادامه به برخی مصداق‌های شهری‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در بسیاری از خیابان‌های تهران به‌ویژه مناطق‬ ‫مرک��زی مانن��د ‪ ۶‬و ‪ ۷‬و ‪ ۸‬ی��ا مناطق ‪ ۲‬و ‪ ۳‬بیش��تر ملک‌های‬ ‫مس��کونی اداری یا تجاری شده و زمانی که در یک منطقه پهنه‬ ‫آن تجاری تعریف می‌ش��ود از ابتدا فضا برای س��اخت پارکینگ‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬اما با تغییر کارب��ری امروز در این مناطق با‬ ‫خأل پارکینگ روبه‌رو هستیم‪ .‬ضمن آنکه فضایی برای ساخت‬ ‫پارکین��گ موجود نیس��ت و این نکته بس��یار‬ ‫مهمی است‪.‬‬ ‫قناعتی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت‪ :‬در مدت بهره‌برداری‬ ‫ش��هر تهران ضمن اینکه این موضوع مهم لحاظ نشده اتفاق‌های‬ ‫نامطلوب دیگری در حال رخ دادن است‪ .‬برای مثال‪ ،‬شاهد کوچ‬ ‫م��ردم بومی در برخی مناطق مانند منطقه ‪ ۶‬هس��تیم زیرا افراد‬ ‫واحدهای مس��کونی را خریداری و ب��ا مجوز یا بدون مجوز از آن‬ ‫اس��تفاده اداری و تج��اری می‌کنن��د‪ .‬همین امر باعث می‌ش��ود‬ ‫مراجعه‌کنن��دگان به این مناطق زیاد ش��ود و به بار ترافیکی این‬ ‫منطقه بیفزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت‌های فضایی‬ ‫قناعتی در ادامه س��خنان خود به سرمایه‌گذاری برای ساخت‬ ‫پارکینگ از س��وی بخش خصوصی‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬امروز‬ ‫ب��رای افرادی که می‌خواهند در این حوزه س��رمایه‌گذاری کنند‬ ‫و پارکینگ بس��ازند صرفه اقتصادی ندارد زیرا باید با هزینه‌های‬ ‫زیادی فضای مورد نیاز را خریداری و تجهیزات آن را آماده کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شهروندان نیز تمایل به پرداخت هزینه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان برای استفاده از پارکینگ را ندارند‪ .‬این است که امروز در‬ ‫این کالنشهرها با چنین مشکالتی روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در برخی از مناطق بر اساس ترددها ساخت پارکینگ‌ها‬ ‫پیش‌بینی شده است اما اکنون که روزانه یک‌هزار خودرو به تعداد‬ ‫خودروهای شهر تهران اضافه می‌شود فضای اختصاص‌یافته برای‬ ‫این امر پاس��خگو نبوده و مشکل‌آفرین شده است‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫خیابانی که ‪ ۷۰‬س��ال از عمر آن می‌گ��ذرد و پیش‌تر منطقه‌ای‬ ‫ویالیی بوده که تنها خودروهای محدود در آن تردد داشته است‪،‬‬ ‫امروز به خیابانی با مجتمع مس��کونی تبدیل ش��ده و هر خانواده‬ ‫نیز با ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬خودرو ش��خصی کمبود پارکینگ دارند‪ .‬بخش��ی از‬ ‫وزارتخانه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خودروهای با کالس و کیفیت جهانی تولید می‌شود‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه طور قطع امس��ال وضعی��ت واردات‬ ‫خودرو آسان‌تر از قبل نخواهد شد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در پاس��خ به اینکه سیاس��ت و‬ ‫برنامه‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫س��ال ج��اری در قبال واردات خ��ودرو چگونه‬ ‫خواهد ب��ود؟ اظهار ک��رد‪ :‬واردات خ��ودرو بر‬ ‫اس��اس مصوبه دولت که در سال گذشته ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬انجام می‌ش��ود و ما به عنوان وزارتخانه‬ ‫موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اما به هر حال برای بخش خودرو‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های کلی تولیدات مش��ترک‬ ‫اس��ت که به طور قط��ع به نف��ع تولید داخل‬ ‫اصالح خواهد ش��د و سیاس��ت ما آن است که‬ ‫برای تقویت خودروهای ساخت داخل این روند‬ ‫را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که به این شرایط آیا باید‬ ‫انتظار سخت شدن مقررات واردات خودرو را داشت؟ توضیح داد‪ :‬به طور حتم وضعیت‬ ‫واردات از ش��رایط فعلی آسان‌تر نخواهد ش��د‪ .‬اکنون پروژه‌های جدیدی در دست اجرا‬ ‫اس��ت که اگر به بهره‌برداری برسند همان خودروهای خارجی با همان کالس و کیفیت‬ ‫را در ایران خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رحمانی در گفت‌وگو با ایس��نا ادامه داد‪ :‬به عبارتی فرض کنید که شرکتی مانند رنو‬ ‫وارد ایران شود و بخواهد به تولید بپردازد به طور قطع این شرکت به عنوان مثال پراید‬ ‫تولید نمی‌کند و خودرویی به روز و مناسب روز دنیا تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه با این وجود رنو با بنز و بی‌ام‌و تفاوت بس��یار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار ما این گونه نیس��ت که مصرف عامه مردم‬ ‫ما بنز و بی‌ام‌و باش��د اکنون بیش��ترین تولید و‬ ‫مصرف خ��ودرو مربوط به س��واری‌هایی مانند‬ ‫پراید‪ ،۴۰۵ ،‬سمند و خودروهایی از این دست‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان‬ ‫گفت‪ :‬با این وجود به طور حتم در طول زمان‪،‬‬ ‫خودروه��ای کیفی‌تر در همی��ن کالس قیمت‬ ‫جایگزین موارد قبلی خواهند شد و در سال‌های‬ ‫آینده باید روی این روند حساب کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قوانین مرتب��ط با واردات‬ ‫خودرو در سال گذشته باعث شده است تعرفه‬ ‫واردات خ��ودرو افزایش یافت��ه و واردات برخی‬ ‫خودروها در عمل ممنوع شود‪.‬‬ ‫در دستورالعمل واردات خودرو تعرفه واردات‬ ‫خودرو با حجم موتور ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬سی‌سی از ‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫خودروهای با حجم موتور ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی‌س��ی از ‪ ۵۵‬درصد به ‪ ۷۵‬درصد و تعرفه‬ ‫واردات خودروه��ای با حجم موتور ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی نی��ز از ‪ ۵۵‬درصد به ‪۹۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته و طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار دالر نیز ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی‌ام‌و‪،‬‬ ‫بنز و لکس��وس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌تر از ‪ ۴۰‬هزار دالر‪ ،‬امکان ورود به کش��ور‬ ‫را خواهند داشت‪.‬‬ ‫برندهای��ی همچ��ون س��یتروئن‪ ،‬رنو‪ ،‬هیون��دای‪ ،‬تویوتا‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬س��انگ‌یانگ‪ ،‬کیا‪،‬‬ ‫میتسوبیشی و دی‌اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مش��کالت ترافیکی نیز به بافت خیابان‌ها و ساختارهای گذشته‬ ‫برمی‌گردد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در ادامه‪ ،‬با افزایش خودروها مدیران شهری برای‬ ‫رفع مش��کالت بعدی فکری نکردند و بررسی نشده که به لحاظ‬ ‫مهندسی شهرها و خیابان‌ها بهره‌برداری آن در گذشته این بوده‬ ‫اما امروز با افزایش خودروها یا تبدیل خانه‌های مسکونی به اداری‬ ‫و تجاری باید پیش از افزایش مش��کالت به آن رسیدگی شود و‬ ‫این است که به بار ترافیکی شهر تهران دامن زده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ش��ورای ش��هر اضافه ک��رد‪ :‬در کنار ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫مناطقی که ب��ازار در آن قرار گرفته و فضایی برای پارکینگ آن‬ ‫تعریف ش��ده مربوط ب��ه فعالیت آن مقطع زمانی ب��وده و امروز‬ ‫با گس��ترش جمعیت و خودرو پاس��خگوی نیازها نیست‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه نمی‌توانیم فضای بیش��تر در ای��ن زمینه تعریف کنیم زیرا‬ ‫محدودیت فضایی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ خألهایی که پر نمی‌شود‬ ‫قناعت��ی در ادامه به پیش‌بینی س��اخت پارکینگ‌ها در برنامه‬ ‫دوم شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬در برنامه ‪ ۵‬ساله دوم‬ ‫شورای شهر تهران به شهرداری تکلیف شده که ساالنه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پارکینگ در مرکز ش��هر احداث کند ک��ه در نهایت به ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫پارکینگ برسیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما آمارها نش��ان می‌دهد این عدد هنوز به ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار پارکینگ هم نرس��یده در حالی که ب��ا برآوردهای اعضای‬ ‫شورای ش��هر تهران ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار پارکینگ تنها در مرکز شهر‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬در خأل این افراد ناگزیر هستند خودروها را در معابر‬ ‫پارک کنند و خروجی آن ترافیک امروز شهری است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران از مصوبه‌های طرح ترافیکی جدید‬ ‫شهرداری در سال ‪ ۹۷‬انتقاد کرد و گفت‪ :‬طرح ترافیک جدید که‬ ‫از س��وی شهرداری اعالم شده و عموم مردم می‌توانند‬ ‫از ظرفیت تردد در مناطق با پرداخت ریالی استفاده کنند‬ ‫مشکالت بیش��تر خواهد شد زیرا به طور عموم‪ ،‬مردم تمایل‬ ‫دارند با خودرو ش��خصی برای رس��یدگی به کارهای خود تردد‬ ‫کنند و رفت‌وآمد آنها به مرکز شهر در حالی که با کمبود فضای‬ ‫پارکینگی روبه‌رو هس��تیم به حجم ترافی��ک می‌افزاید‪ .‬بنابراین‬ ‫وقتی هنوز اصل چالش رفع نش��ده با دستورهای جدید به حجم‬ ‫مش��کالت اضافه می‌کنیم‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید ش��هردار فعلی در این‬ ‫باره چاره‌ای بیندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص اعتبارهای دولتی‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران در پاس��خ به راهکارها به اعتبارهای‬ ‫دولتی اشاره کرد و گفت‪ :‬باید اعتباری برای تملک بعضی فضاها‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬البته این امر همان‌طور که اش��اره ش��د برای بخش‬ ‫خصوص��ی توجیه اقتصادی ندارد زیرا مردم تا س��قفی می‌توانند‬ ‫اج��اره پارکین��گ بدهن��د که ب��رای پیمانکار بخ��ش خصوصی‬ ‫سرمایه‌گذاری آن جذابیتی ندارد‪ .‬او ترجیح می‌دهد سرمایه خود‬ ‫را در بانک قرار دهد و بدون مش��کل‪ ،‬س��ود آن را دریافت کند‪.‬‬ ‫این اس��ت که باید با بودجه ش��هرداری و با کمک دولت بعضی‬ ‫ملک‌ها خریداری و تبدیل به پارکینگ ش��وند‪ .‬قناعتی به راهکار‬ ‫دوم پرداخت و گفت‪ :‬راه دیگر توس��عه حمل‌ونقل عمومی است‪.‬‬ ‫بسیاری از افراد هستند که از شهرهای اطراف سر کار خود حاضر‬ ‫می‌ش��وند که با ورود این خودروه��ا ‪ ۲۰‬درصد به حجم ترافیک‬ ‫اضافه می‌شود‪ .‬اگر در حاشیه شهرها که فضای خالی وجود دارد‬ ‫و می‌توان پارکینگ‌ها را توسعه داد مبادرت به ساخت پارکینگ‬ ‫و نیز گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود افراد به راحتی و با‬ ‫کمترین حجم بار ترافیکی به مرکز شهر منتقل شده و مشکالت‬ ‫در این بخش کمتر خواهد شد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و تعهدات گروه صنعتی ایران‌خودرو در قبال جامعه انجام می‌شود‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫‏‪‎‬توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ایران‌خودرو در کشور‬ ‫‏‪‎‬در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت‌های اجتماع��ی‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی و تولی��دی گروه صنعت��ی ایران‌خودرو توس��عه پیدا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به گزارش ایکوپرس؛ پس از احداث مدرس��ه ش��هدای‬ ‫ایران‌خودرو در روستای الر زاهدان در اسفند سال گذشته‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو ساخت مرکز کارگاهی حاج حسن آذرخشی‬ ‫در حاشیه شهر زاهدان را در دستورکار خود قرار داد‪ .‬این کارگاه‬ ‫در فضایی به مساحت ‪ ۲‬هزار مترمربع مجهز به امکانات آموزشی‬ ‫هوشمند به همت محمد رضا آذرخشی صاحب امتیاز نمایندگی‬ ‫‪ ۴۲۰۷‬ف��روش گروه صنعت��ی ایران‌خودرو احداث خواهد ش��د‪.‬‬ ‫شناخته‌ش�د ه‌ترین‬ ‫برن�د مع�روف خودروس�ازی جهان‬ ‫اس�ت‪ .‬ی�ک تولیدکنن�ده جهان�ی خ�ودرو و‬ ‫بخش آلمانی ‪ Daimler AG‬اس�ت‪ .‬دفتر مرکزی در‬ ‫اش�توتگارت‪ ،‬بادن وورتمبرگ اس�ت‪ .‬این نام ابتدا در سال‬ ‫‪ )۱۳۰۵-۱۳۰۴(۱۹۲۶‬با عنوان ‪ Daimler-Benz‬ظاهر شد‪ .‬کارل‬ ‫بنز و گوتلیب دایملر موسس شرکت مرسدس بنز و «مرسدس» نام‬ ‫دختر آقای «بنز» اس�ت‪ .‬پیشینه این برند به سال ‪)۱۲۶۴-۶۵(‌۱۸۸۶‬‬ ‫با ‪ Benz Patent-Motorwagen‬برمی‌گردد که به عنوان نخستین‬ ‫خودرو بنزینی اس�ت‪ .‬ش�عار برند تج�اری آن «بهترین یا هیچ چیز»‬ ‫اس�ت‪ .‬ستاره ‪ ۳‬پری که نش�ان مرسدس بنز است به معنای تسلط‬ ‫آن بر زمین‪ ،‬دریا و آس�مان اس�ت‪ .‬این لوگو نخس�تین‌بار روی‬ ‫دایملر مدل ‪ )۱۲۸۷-۸۸(‌۱۹0۹‬دیده ش�د‪ .‬لوگوی کنونی که‬ ‫در آن حلقه‌ای به دور یک س�تاره اضافه شده است در‬ ‫سال ‪ )۱۳۱۵-۱۶(‌۱۹۳۷‬طراحی شد و نشان تاج‬ ‫افتخاری برای این برند است‪.‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫سد‬ ‫‪es‬‬‫س بنز‌(‪Benz‬‬ ‫‪er‬‬ ‫‪ce d‬‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بی‌ام‌دبلی�و (‪Bayerische‬‬ ‫‪ )Motoren Werke‬ک�ه در ای�ران ب�ه‬ ‫نام بی‌ام‌و معروف اس�ت ش�رکتی آلمانی است که‬ ‫خ�ودرو و موتورس�یکلت تولی�د می‌کند‪ .‬البته از س�ال‬ ‫‪ )۱۳۲۳-۲۴(‌۱۹۴۵‬موتوره�ای هواپیم�ا را نی�ز تاکنون تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬این شرکت در س�ال ‪ )۱۲۹۴-۹۵(‌۱۹۱۶‬از سوی فرانتس‬ ‫یوزف پوپ تاس�یس ش�د و دفتر مرکزی آن در مونیخ‪ ،‬بایرن است‪.‬‬ ‫خانواده کوندت از س�هامداران بلندمدت ش�رکت هس�تند و حدود‬ ‫نیمی از سهام این شرکت نیز در بازار بورس فرانکفورت در دسترس‬ ‫عموم سهامداران قرار دارد‪ .‬این شرکت هم‌اکنون مالک شرکت‌های‬ ‫رولز‪-‬رویس‪ ،‬موتور کارز و مینی است‪.‬‬ ‫اما درباره لوگوی آن؛ از وقتی بی‌ام‌و به تولید موتور هواپیما‬ ‫روی آورد‪ ،‬آرم امروز خود را برگزید‪ .‬این عالمت نش�ان‬ ‫ی�ک ملخ خوش‌ف�رم و در حال چرخ�ش هواپیما‬ ‫اس�ت و رنگ آبی آن نیز یادآور آس�مان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫ی�ک تولیدکنن�ده خودرو‬ ‫آلمان�ی اس�ت ک�ه متخص�ص در تولی�د‬ ‫خودروهای با عملکرد باال ‪ SUV‬و س�دان اس�ت‪.‬‬ ‫‪ Porsche AG‬در اش�توتگارت مس�تقر است و متعلق‬ ‫به ‪ Volkswagen AG‬اس�ت که بیشتر متعلق به ‪Porsche‬‬ ‫‪ Automobil Holding SE‬اس�ت‪ .‬خودروه�ای پورش�ه در‬ ‫می�ان همه برندهای دیگر‪ ،‬رکوددار بیش�ترین برد در مس�ابقه‌های‬ ‫خودروسواری اس�ت‪ .‬لوگوی پورشه نش�ان محلی شهر اشتوتگارت‬ ‫اس�ت‪ .‬در مرکز آرم پورش�ه اس�بی مشاهده می‌ش�ود که این اسب‬ ‫عالمت مزرعه اش�تات اس�ت‪ .‬همچنین ش�اخ‌ها و خط�وط رنگی و‬ ‫پهن مش�کی و سرخ و زرد بخشی از نش�ان سلطنتی پادشاهی‬ ‫وورتمبرگ اس�ت‪ .‬از نظر گرافیکی آرم پورشه چندان جالب‬ ‫و اصولی نیس�ت چرا‌ک�ه اجرای آن در ان�دازه کوچک و‬ ‫تک‌رنگ هویت خود را از دست می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫به ج�ای نمادها از خ�ود تصاویر در لوگو‬ ‫استفاده شده است ‪.‬‬ ‫در مراس��م کلنگ‌زنی این واحد آموزشی مدیر مسئولیت‌پذیری‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬مدیر امالک و مس��تغالت و مدیر بازاریابی و ش��بکه‬ ‫ف��روش ایران‌خودرو حضور داش��تند‪ .‬ب��ر مبنای ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫مدیر آموزش و پرورش زاهدان در حاش��یه این مراس��م از انجام‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو در عرصه‌های‬ ‫مختل��ف و ارائه خدمات خیرخواهان��ه در مناطق محروم و کمتر‬ ‫توس��عه یافته قدردانی کرد و گفت‪ :‬آموزش و پرورش بیش از هر‬ ‫زمانی نیازمند مشارکت خیرین است و گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫در این زمینه به موقع و به جا قدم برداشته و توانسته در توسعه‬ ‫فضاه��ای آموزش��ی نقش به س��زایی ایفا کن��د‪ .‬نخعی فرهنگ‬ ‫مدرسه‌س��ازی را ام��ری معن��وی دانس��ت و گفت‪ :‬اح��داث این‬ ‫کارگاه هنرستانی توس��ط ایران‌خودرو می‌تواند مشکالت زیادی‬ ‫را در بحث آموزش��ی منطقه برطرف کند‪.‬‏‪‎‬وی رش��د آموزشی در‬ ‫سیستان و بلوچستان را از اهداف اصلی وزارت آموزش و پرورش‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ایران‌خودرو همواره جایگاه خود را در توس��عه‬ ‫زیرس��اخت‌ها‪ ،‬عمران و آبادی‪ ،‬فعالیت‌ه��ای اقتصادی و تولیدی‬ ‫در کش��ور نشان داده و به عنوان بازوی اقتصادی همواره در کنار‬ ‫دولت به خوبی ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫ی‌‬ ‫(‪)Ferrari‬‬ ‫بو‬ ‫ش�رکت خودروس�ازی‬ ‫ایتالیایی اس�ت که در سال ‪-۱۳۰۸(‌۱۹۲۹‬‬ ‫‪ )۱۳۰۷‬ب�ه دس�ت انزو ف�راری و با نام اس�کودر یا‬ ‫فراری راه‌اندازی ش�د‪ .‬این ش�رکت که یک برند معروف‬ ‫خودروسازی است در سال‌های نخست فعالیت خود به‌عنوان‬ ‫حامی مال�ی رانندگان و در زمینه طراحی و س�اخت خودروهای‬ ‫مسابقه‌ای متمرکز بود‪ .‬از سال ‪ )۱۳۲۵-۲۶(‌۱۹۴۷‬تولید خودرو‌های‬ ‫ج�اده‌ای را با برند فراری آغاز کرده و امروز در حوزه طراحی و تولید‬ ‫خودروهای سوپر اسپورت فعالیت دارد‪.‬‬ ‫لوگوی مربوط به این شرکت یک اسب بلند شده روی ‪ ۲‬پا در یک‬ ‫زمینه زرد رنگ اس�ت که به طور معمول ح�روف ‪ S F‬به عالمت‬ ‫«‪ »Scuderia Ferrari‬در پایی�ن آن مش�اهده می‌ش�ود‪.‬‬ ‫ای�ن آرم در حقیق�ت مربوط به یک خلبان بس�یار ماهر‬ ‫ایتالیایی در جنگ جهانی اول اس�ت که همیش�ه‬ ‫این آرم را روی هواپیماهای خود ترسیم‬ ‫می‌کرد‪.‬‬ ‫گاتی (‪atti‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪)Bu‬‬ ‫یک ش�رکت خودروسازی‬ ‫فرانس�وی و برند معروف خودروس�ازی با‬ ‫عملکرد باالس�ت که در س�ال ‪ )۱۲۸۷-۸۸(‌۱۹۰۹‬از‬ ‫س�وی یک صنعتگر نابغه ایتالیای�ی به نام اتوره بوگاتی به‬ ‫منظور تولید خودروهای سفارش�ی تاسیس ش�د‪ .‬وی ب ‌ه علت‬ ‫پیروزی‌هایی که در مس�ابقه‌های اتومبیلرانی به‌دس�ت آورده بود‬ ‫نیز مشهور بود‪ .‬در ادامه شرکت بوگاتی در سال ‪ )۱۳۷۶-۷۷(‌۱۹۹۸‬از ‬ ‫سوی گروه فولکس‌واگن خریداری شد و اکنون با مدیریت این کمپانی‬ ‫آلمانی فعالی�ت می‌کند‪ .‬قیمت خودروهای مدل باالی بوگاتی بس�یار‬ ‫زیاد اس�ت و توجیه آن این اس�ت که بهتری�ن خودرو‌های لوکس را‬ ‫می‌س�ازد و از نظر امنیت و کیفیت حرف نخست را می‌زند‪ .‬لوگوی‬ ‫این برند‪ ،‬س�اده و تنها نام بوگاتی نوش�ته ش�ده ک�ه با ضربه‬ ‫خوردن خسارت زیادی روی دست صاحب خودرو خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬این هزینه برای پایان سال ‪ ۹۶‬حدود ‪۵۵۰‬‬ ‫دالر مع�ادل ‪۲‬میلی�ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫برآورده شده بود‪.‬‬ ‫ب‬ ‫رار‬ ‫کلمه لوگو‌(‪ )logo‬از واژه یونانی‌(‪ )logos‬به معنای زبان مشتق شده که نماد و نمایانگر یک سازمان‪ ،‬محصول و‪ ...‬است‪ .‬نشانه‌ها‬ ‫ممکن اس��ت حرف‪ ،‬عدد‪ ،‬تصویر‪ ،‬طرح گرافیکی یا ترکیبی از آنها باش��د‪ .‬نشانه نمایانگر حجم زیادی از اطالعات بوده که در یک‬ ‫بیان بصری متراکم شده است‪ .‬به همین دلیل در طول تاریخ از نمادها و نشانه‌ها که دارای هویتی بصری هستند به عنوان ابزاری‬ ‫برای ایجاد ارتباط استفاده شده است‪.‬‬ ‫در این شماره «گسترش صنعت» تعدادی از لوگوهای مشهور و برجسته خودروسازی جهانی را بررسی کرده است که در چند‬ ‫شماره آمده و سپس به بررسی لوگوی خودرو‌های داخلی می‌پردازیم‪:‬‬ ‫‌مد‬ ‫یا‬ ‫‌‬ ‫ف‬ ‫‪ch‬‬ ‫خط و نش�ان خــودروه�ا‬ ‫پیـــ�ش از تـــولیـــ�د‬ ‫بل‬ ‫یو (‪)BMW‬‬ ‫‪hin‬‬ ‫‪)Lamborg‬‬ ‫المبورگ‬ ‫ین ‌‬ ‫ی(‪i‬‬ ‫پ ور ش‬ ‫ه (‪e‬‬ ‫‪rs‬‬ ‫‪) Po‬‬ ‫«گسترش صنعت» از چرایی لوگوی خودرو‌های خارجی گزارش می‌دهد‬ ‫خودروس�ازی‬ ‫ش�رکت‬ ‫ایتالیایی است که در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫خودروهای سوپر اس�پورت فعالیت می‌کند‪ .‬شرکت‬ ‫المبورگینی در س�ال ‪ )۱۳۴۱-۴۲(‌۱۹۶۳‬به دس�ت فروچیو‬ ‫المبورگینی تاس�یس شد‪ .‬دفتر مرکزی این شرکت در دهکده‌ای‬ ‫کوچک‪ ،‬به نام س�ن‌آگاتا بولونیز در نزدیکی بولونیا و در کشور ایتالیا‬ ‫ق�رار دارد‪ .‬ای�ن ن�ام روی این خودرو بعد از مش�هور ش�دن آن به «گاو ‬ ‫وحش�ی» گذاشته ش�د‪ .‬واژه گاالردو در زبان اس�پانیایی به معنای دالور‬ ‫و دلی�ر‌(‪ )gallant‬و در زبان ایتالیایی به معنای ضربه‌زننده (‪)striking‬‬ ‫است‪ .‬کارخانه المبورگینی در شهر تورینوی ایتالیا واقع شده که ‪Toro‬‬ ‫در زبان ایتالیایی به معنای گاو و ‪ torino‬به معنای گاو کوچک است‪.‬‬ ‫همچنین در آرم کمپانی المبورگینی یک گاو خشمگین مشاهده‬ ‫می‌ش�ود که گارد گرفته و آماده حمله به حریف خود اس�ت‪.‬‬ ‫گفتنی است که نام بیش�تر مدل‌های المبورگینی از‬ ‫گاوهای وحشی صاحب‌نام ورزش گاوبازی‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫رونمایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مذاکره با ژاپنی ها برای واردات برند جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهمن موتور در خص��وص برنامه‌های تولید‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ 97‬و تاثیر اتفاقات برج��ام بر میزان تولید‬ ‫گفت‪ :‬برنامه س��ال جاری شرکت برای تولید هاوال ‪ H2‬حدود ‪6‬‬ ‫هزار دس��تگاه است و با توجه به استقبال خوبی که صورت گرفت‬ ‫در ح��ال مذاکره با ط��رف خارجی هس��تیم و امیدواریم بتوانیم‬ ‫می��زان تولید را افزایش دهیم‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬حمید رضا‬ ‫داوودزاده افزود‪ :‬خودرو جزء تحریم‌های سه ماهه اول قرار گرفته‬ ‫اس��ت اما خوشحال هس��تیم که تعهداتی که داریم تامین شده و‬ ‫فکر می‌کنیم که با تعامالتی که با طرف خارجی صورت می‌گیرد‬ ‫یادداشت‬ ‫شناخت عوامل موثر برتقویت اقتصاد ملی‬ ‫مش��کلی وجود نداشته باش��د‪ ،‬هرچند باید صبر کنیم ببینیم در‬ ‫هفته‌های آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد اما در برداشت‌های اولیه‬ ‫به نظر نمی‌رس��د که مش��کلی پیش آی��د‪ .‬داوودزاده در خصوص‬ ‫برنامه‌های این شرکت برای صادرات گفت‪ :‬در مورد بحث صادرات‬ ‫در حال مذاکره با ش��رکت هاوال هستیم و مذاکره در حال نهایی‬ ‫شدن اس��ت و امیدواریم در سطح منطقه صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد محصوالت جدید گفت‪ :‬هاوال ‪ H9‬ممکن‬ ‫است تعدادی به صورت ‪ CBU‬وارد شود اما هاوال ‪ H6‬محصول‬ ‫بع��دی اس��ت که از آبان م��اه عرضه می‌ش��ود و از نظر کیفیت و‬ ‫زیبای��ی یک محصول فوق‌العاده اس��ت و ب��رای واردات یک برند‬ ‫جدید نیز در حال مذاکره با یک شرکت ژاپنی هستیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بهمن موتور در خصوص تغییرات خودروی مزدا ‪ 3‬گفت‬ ‫‪ :‬ت��ا پایان امس��ال طبق برنامه مزدا ‪ 3‬فعلی تولید می‌ش��ود و در‬ ‫حال مذاکره برای تولید محصول دیگری از مزدا هستیم اما هنوز‬ ‫قطعی نشده است‪ .‬وی در خصوص افزایش قیمت خودروها گفت‬ ‫‪ :‬قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت زیرا برای شناسایی محصول‬ ‫در بازار قیمت فعلی ارائه شده است و در سری بعد افزایش قیمت‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫با راه اندازی نخستین کارخانه طراحی و تولید قالب‌های دایکاست‬ ‫خودروسازان از واردات بی‌نیاز می شوند‬ ‫محسن جهرودی‬ ‫مدیر عامل سایپا‬ ‫از زمانی که اقتصاددان معروف نورث (‪ )North‬اندیش��ه خود را مبنی بر توس��عه بر‬ ‫پایه صادرات (‪ )Export Base Theory‬در س��ال ‪ ۱۹۵۵‬مطرح کرد‪ ،‬کمتر کس��ی‬ ‫گم��ان می‌ک��رد این تئوری در مقام عمل هم بتواند موفق باش��د‪ .‬اما امروزه این تئوری‬ ‫به‌عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده است‪ .‬این‬ ‫تئوری بعدها توسط ریچاردس��ون (‪ )۱۹۸۵‬به‌طور گسترده در تحلیل‌های منطقه‌ای‬ ‫به‌کار گرفته و توسط دو اقتصاددان بزرگ یعنی هارتمن و اسکلر (‪ )۱۹۶۷‬در چارچوب‬ ‫کینزی‪ ،‬مدل‌سازی شد‪.‬‬ ‫این تئوری امروزه به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی «حمایت از تولید ملی» شناخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با توجه به نامگذاری س��ال ‪ ۹۷‬از س��وی مقام معظم رهبری به‌عنوان س��ال‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایرانی»‪ ،‬وظیفه مهم و خطیری بردوش همه آحاد ملت گذاش��ته‬ ‫ش��ده است‪ .‬مردم‪ ،‬مسووالن و صنعتگران به‌عنوان س��ه رکن اساسی جامعه‪ ،‬هر کدام‬ ‫نقش و س��همی در دس��تیابی به اهداف مدنظر خواهند داش��ت‪ .‬آنچه در این بین مهم‬ ‫اس��ت ش��ناخت عوامل موثر بر تقویت اقتصاد ملی‪ ،‬توسعه تولید ملی و در نتیجه حفظ‬ ‫حاکمیت و امنیت ملی است‪.‬‬ ‫حفظ حاکمیت ملی کش��ورها را بر آن می‌دارد ک��ه از دو جهت داخلی و خارجی در‬ ‫عرصه تجارت خارجی محدودیت‌هایی ایج��اد کنند‪ .‬ازجمله محدودیت‌های تجاری‬ ‫خارج��ی می‌توان به جلوگی��ری از واردات بی‌رویه کاال و در بع��د داخلی به حمایت از‬ ‫تولیدات ملی اش��اره کرد‪ .‬بعد امنیت ملی هم طیف گس��ترده‌ای از اقدامات را ش��امل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نمونه‌های بارز اقدامات حمایت‌گرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و س�لامت‬ ‫ش��هروندان را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا بر‬ ‫واردات گوشت‌های هورمونی یا محصوالت اصالح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد‪.‬‬ ‫کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سالمت شهروندان خود دست به تدوین‬ ‫مقررات��ی می‌زنند که اگرچه ظاهرا هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را ندارند اما‬ ‫در واقع شدیدا حمایت‌گرایانه تلقی می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین اعمال سیاس��ت‌های قرنطینه‌ای ژاپن بر محصوالت کش��اورزی آمریکا از‬ ‫جمله س��یب آن کش��ور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود‬ ‫نمی‌کن��د‪ ،‬اما در عمل زمان و هزینه‌های اضاف��ی برای صادرکنندگان آمریکایی به بار‬ ‫م��ی‌آورد؛ به‌طوری‌که برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیس��ت و خود‬ ‫به خود از ورود به بازار ژاپن محروم می‌ش��وند‪ .‬همچنین مقررات کش��ورهای اروپایی‬ ‫درخصوص میزان مجاز قارچ آفالتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی‬ ‫اقدام حمایت‌گرایانه تلقی می‌شود که نتیجه آن در برخی سال‌های قبل کاهش میزان‬ ‫صادرات پسته ایران بوده است‪.‬‬ ‫در کش��ور ما به‌دلیل وجود مزیت‌های بس��یار‪ ،‬راهکارهای متعددی برای «حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی» وج��ود دارد‪ ،‬یکی از مهم‌ترین آنها «تولید بهره‌ور» اس��ت‪ .‬اگر چه از‬ ‫بهره‌وری تعاریف زیادی ش��ده اس��ت‪ ،‬اما به‌نظر می‌رس��د اگر بهره‌وری را «به حداکثر‬ ‫رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی به‌منظور کاهش هزینه‌ها و رضایت کارکنان‪،‬‬ ‫مدیران و مصرف‌کنندگان» تعریف کنیم‪ ،‬در آن صورت می‌توانیم با تهیه «نقش��ه راه»‬ ‫مناس��ب‪ ،‬تمام تولیدات‪ ،‬اعم از «تولید کاال» یا «تولید خدمت» را به‌گونه‌ای ارائه کنیم‬ ‫که در راستای بهره‌وری بیشتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به‌عب��ارت دیگر اگر «تولید بهره‌ور» هس��ته اصلی فعالیت‌ه��ای هر بنگاه اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌توان به آینده آن بن��گاه اقتصادی و جامعه‌ای که تع��داد زیادی بنگاه‌های‬ ‫به��ره‌ور دارد امی��دوار بود و به طری��ق علمی از تولیدات ملی حمایت ک��رد‪ .‬امروزه در‬ ‫ادبیات اقتصادی دو اس��تراتژی جانشینی واردات و اس��تراتژی توسعه صادرات‪ ،‬برای‬ ‫حمایت از تولید ملی وجود دارد‪ .‬فرآیندی که «جانش��ینی واردات» نامیده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫به‌طور خالصه می‌خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کش��ور‪ ،‬بازاری آماده به‌وجود‬ ‫آورد‪ .‬در واقع سیاس��ت جانش��ینی واردات‪ ،‬سیاستی است که به جای واردات و به‌ویژه‬ ‫واردات صنعت��ی از تولیدات داخلی آن کاالها و فرآورده‌ها اس��تفاده می‌کند یا صنایع‬ ‫الزم برای تولید داخلی آنها را فراهم می‌آورد‪ .‬دالیل عمده اتخاذ این استراتژی از یکسو‬ ‫کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای اساس��ی و مواد خام‪‌،‬کس��ری رو به افزایش تراز‬ ‫پرداخت‌ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه‌آمیز سیاست یادشده برای صنعتی‬ ‫ش��دن کشورها بوده اس��ت‪ .‬اما این سیاس��ت دارای نقاط ضعف فراوانی است؛ یکی از‬ ‫ایرادهای اساس��ی این نظریه این اس��ت که تحت این سیاس��ت کاالهایی که کشور در‬ ‫آنها مزیت نس��بی ندارد و صرفا با اتکا به حمایت‌های دولت سودده به‌نظر می‌رسند نیز‬ ‫در داخل تولید می‌ش��وند و دیگر آنکه این سیاس��ت باعث می‌شود کشور از مزیت‌های‬ ‫تجارت جهانی محروم شود‪ .‬در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان‪ ،‬کره شمالی و برزیل‬ ‫(دهه‌های‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬م‪ ).‬که این سیاست را در پیش گرفته‌اند‪ ،‬موفق نبوده‌اند‪ .‬استراتژی‬ ‫توسعه صادرات به معنای آن است که کاالها و خدماتی که کشور در آنها برای صادرات‬ ‫مزیت نسبی دارد‪ ،‬شناسایی شود تا با تولید این کاالها و استفاده از صرفه‌های مقیاس‬ ‫در فروش انبوه این کاالها‪ ،‬کش��ور به س��وی توس��عه حرکت کند‪ .‬این اس��تراتژی در‬ ‫عمل در کش��ورهای ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬یکی از مناسب‌ترین اس��تراتژی‌ها برای توسعه خودروسازی ایران‪ ،‬اتخاذ‬ ‫استراتژی توسعه صادرات است‪ ،‬صنعت خودرو با پیش گرفتن این استراتژی می‌تواند‬ ‫از کمند بس��یاری از مس��ائل و مش��کالتی که چند دهه با آن دست و پنچه نرم می‌کند‬ ‫رهایی یابد‪ .‬مطابق س��ند اس��تراتژی توسعه خودروسازی تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬که به تایید‬ ‫خودروس��ازان داخلی نیز رس��یده‪ ،‬مقرر ش��ده که عالوه‌‌بر تولید ‪ ۳‬میلیونی و صادرات‬ ‫ی��ک میلیون��ی‪ ،‬اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو کش��ور در نظر گرفته ش��ود و‬ ‫بناست با اجرای آنها‪ ،‬خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن قرار بگیرد‪ .‬برای تحقق‬ ‫این چش��م‌انداز راهبردهایی باید در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬ازجمله «پایگاه تولید خودرو با‬ ‫عالمت تجاری داخلی‪ ،‬مش��ترک یا جهانی در منطق��ه با تاکید بر صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی»‪« ،‬پایگاه تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با عالمت تجاری معتبر داخلی‬ ‫ی��ا جهانی در منطقه‪ ،‬ب��ا تاکید بر مزیت رقابتی» و همچنین «جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫داخلی و خارجی (مس��تقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه‬ ‫صادرات»‪ .‬ناگفته پیداس��ت که دس��تیابی به چنین افق��ی نیازمند عزم ملی و تحکیم‬ ‫بنیان‌های اقتصاد ملی اس��ت‪ .‬راهب��ردی که مقام معظم رهبری در نام‌گذاری س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ه کار گرفتن��د و نکاتی که در پیام نوروزی خود ارائه فرمودند‪ ،‬همچون چراغ‌های‬ ‫راهنما‪ ،‬چگونگی مس��یر «حمایت از کاالی ایرانی» را روش��ن کرده است‪ .‬دکتر حسن‬ ‫روحانی رئیس‌جمهوری نیز در پیام نوروزی خود به نکته مهمی اش��اره کردند و گفتند‬ ‫ک��ه « ق��درت ملی ما در کن��ار تولید ما خواهد ب��ود و این کارآفرینانن��د که می‌توانند‬ ‫قدم‌های مهمی را در س��ال جدید بردارند‪ ».‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ جناب آقای‬ ‫ش��ریعتمداری نیز ضمن پیامی نظر صنعتگران را اعالم کردند و گفتند‪« :‬در سایه این‬ ‫حمایت ملی و به‌وجود آوردن بستر و زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری جدید و حفظ‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های موجود با توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن آنها می‌توان‬ ‫به آینده کش��ور و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران‪ ،‬احساس نشاط و سرزندگی جوانان‬ ‫میهن و رضایت مصرف‌کنندگان‪ ،‬امید بس��ت‪ ».‬حال نوبت صنعتگران است که با ارائه‬ ‫طرح‌های خالق و نوآورانه و با استفاده از مفهوم «تولید بهره‌ور» کاالیی را تولید و ارائه‬ ‫کنند که ضمن اعتالی نام ایران بتوانند از یکسو رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند‬ ‫و از س��وی دیگر نقش خود را به‌عنوان عضو موثری از اقتصاد ایران در توس��عه مفهوم‬ ‫«تولید ملی» و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی ایفا کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین کارخانه طراحی و تولید قالب‌های دایکاس��ت‬ ‫(تحت فش��ار) و ریژه اوایل اردیبهش��ت‌ماه به دستور رییس‬ ‫جمهور‪ ،‬توس��ط وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و با حضور‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫کارخان��ه‌ای که گفت��ه می‌ش��ود در نتیج��ه فعالیت آن‪،‬‬ ‫خودروسازان کش��ور از واردات قالب‌های قطعات موتوری از‬ ‫جمله انواع سرس��یلندر‪ ،‬بلوک س��یلندر‪ ،‬پوسته کالچ و کپه‬ ‫یاتاق��ان بی‌نی��از خواهند ش��د‪ .‬به نظر می‌رس��د اصلی‌ترین‬ ‫اهمی��ت این موض��وع در افزایش خودکفای��ی تولید خودرو‬ ‫داخل مطابق با اس��تانداردهای جهانی و جلوگیری از خروج‬ ‫ارز از کش��ور باش��د‪ .‬بر این اس��اس مجید باویلی‪ ،‬به عنوان‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت آهنگری تراکتورسازی ایران در‬ ‫گفت‌وگوی��ی درباره جزییات فعالیت این کارخانه و تاثیر آن‬ ‫بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫€ €ساخت این کارخانه تا افتتاح و بهره‌برداری‪ ،‬چقدر‬ ‫طول کشید؟‬ ‫فرایند پایه‌گذاری سالن‪ ،‬واردات ماشین‌آالت تولید و سایر‬ ‫اقدام��ات تا آغاز کار حدود ‪ 14‬ماه طول کش��ید‪ .‬اما پیش از‬ ‫این مرحله‪ ،‬همین پروژه در س��الن قبلی شرکت و در پروژه‬ ‫قدیمی آهنگری آغاز ش��ده بود‪ .‬اما اس��تارت اصلی کار چند‬ ‫هفته قبل به دستور رییس جمهور و با حضور برخی مقامات‬ ‫انجام ش��د‪ .‬این واحد جامع‌ترین کارخان��ه در خاورمیانه به‬ ‫شمار می‌رود که از نظر طراحی و ساخت قالب‌های دایکاست‬ ‫منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫این قالب‌ها از نظر تکنولوژیکی در ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ژاپن و‬ ‫کره‌جنوب��ی با قیمت باال تولید می‌ش��ود‪ .‬فارغ از نرخ ارز‪ ،‬به‬ ‫طور متوس��ط حدود ‪ 350‬تا ‪ 600‬هزار یورو قیمت هر ست‬ ‫قالب است‪ .‬کارایی هر قالب برای تولید ‪ 80‬تا ‪100‬هزار قطعه‬ ‫اس��ت و بع��د از آن نیاز به تعمیرات و نگه��داری دارد‪ .‬اما با‬ ‫داخلی‌سازی این قالب‌ها در ابهر‪ ،‬مشهد واصفهان ‪ ...‬خدمات‬ ‫پس از فروش قالب در خود کش��ور ص��ورت می‌گیرد بدین‬ ‫طریق که کلیه مراحل ‪ Setup‬و راه اندازی و تولید قالبها با‬ ‫حضور سازنده قالبها انجام می پذیرد که در تولید داخل این‬ ‫روند با باالترین راندمان کاری و در اس��رع ترین زمان ممکن‬ ‫انجام می پذیرد و ایرادات آن برطرف می‌ش��ود‪ .‬در حالی که‬ ‫اگر این قالب از فرانسه یا هر کشور دیگر تامین شود‪ ،‬با خرید‬ ‫قالب کار تمام نمی‌ش��ود و همیش��ه نیازمند واردات قطعات‬ ‫قالب‌ه��ا خواهیم بود ضمن اینکه اگر قالب ایرادی پیدا کند‪،‬‬ ‫برای برطرف ک��ردن این ایراد باید از کارشناس��ان کارخانه‬ ‫تولیدکننده خارجی درخواس��ت کنیم ت��ا برای رفع ایراد به‬ ‫ایران بیایند‪ .‬این روند غیر از هزینه اصلی‪ ،‬مس��تلزم پرداخت‬ ‫هزینه ویزا‪ ،‬هواپیما‪ ،‬هتل‪ ،‬بیمه کار و‪ ...‬است‪ .‬همچنین طی‬ ‫این فرایند در موقعیت فعلی تولید‪ ،‬از نظر زمانی‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫ریال��ی و‪ ...‬به صرفه نیس��ت‪ .‬به این ترتی��ب در حال حاضر‬ ‫ایران‌خ��ودرو و س��ایر خودروس��ازان داخلی ب��رای تولیدات‬ ‫جدید‪ ،‬فقط نقشه قالب مورد نظر را برای ما ارسال می‌کنند‪.‬‬ ‫قالب در این کارخانه تولید می‌ش��ود و مجموعه آن توس��ط‬ ‫کارشناس به خودروساز تحویل‪ ،‬نصب و راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €گفته می‌ش�ود فعالیت ای�ن کارخان�ه می‌تواند از‬ ‫خ�روج ح�دود ‪ 30‬الی‪ 40‬میلی�ون یورو ارز از کش�ور‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬این موضوع تا چه حد تحقق می‌یابد؟‬ ‫ای��ن رقم به نوع��ی حداقل رق��م و در زمان آغ��از به کار‬ ‫کارخانه بود‪ .‬این در حالی است که فقط پورسانتی که برخی‬ ‫نمایندگی‌های ش��رکت‌ها در ازای فروش قالب‌های خارجی‬ ‫به خودروس��ازان دریافت می‌کنند‪ ،‬گاهی از این رقم بیشتر‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه اگر قرار باشد قالب‌ها و قطعات هر خودرو‬ ‫از خارج وارد ش��ود‪ ،‬دیگر نمی‌توانیم صاحب خودرو ش��ویم‪.‬‬ ‫چراکه بهای تمام شده آن بسیار باالخواهد بود به این ترتیب‬ ‫نیاز اس��ت در صنعت خودرو فناوری و تولید کارخانه مادر را‬ ‫در کشور داشته باشیم و در این زمینه خودکفا باشیم‪.‬‬ ‫€ €خودکفای�ی ک�ه به آن اش�اره کردید ب�ه افزایش‬ ‫درص�د داخلی‌س�ازی بس�یاری از خودروه�ای تولید‬ ‫داخل منجر می‌ش�ود‪ .‬آیا مشخص اس�ت این افزایش‬ ‫چه میزان خواهد بود؟‬ ‫کلیه قالب قطعات ایران‌خودرو سرسیلندر‪ ،‬بلوک سیلندر‪،‬‬ ‫پوس��ته کالچ‪ ،‬پوس��ته اوی��ل پمپ‪ ،‬کپ��ه یاتاق��ان و‪ ...‬همه‬ ‫توسط ش��رکت آهنگری تولید می‌ش��ود‪ .‬همچنین قطعاتی‬ ‫از جمل��ه دنده گیربکس‪ ،‬جلوبندی‪ ،‬ش��اتون‪ ،‬میل لنگ و‪...‬‬ ‫نیز از تولیدات این ش��رکت است‪ .‬در مجموع می‌توان گفت‬ ‫حدود‪ 80‬درصد از نیاز فورج و ‪90‬درصد نیاز قالب ش��رکت‬ ‫ایران خودرو توسط این شرکت تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €نوسانات و افزایش قابل توجه نرخ ارز طی ماه‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬قطعه‌س�ازان را برای تامی�ن مواد اولیه داخلی و‬ ‫خارجی مورد نیاز‪ ،‬با مش�کالت فراوانی مواجه ساخته‬ ‫اس�ت‪ .‬تاثیر این موضوع بر تولید شرکت شما چگونه‬ ‫بوده است؟‬ ‫در واقع مش��کالت در زمینه تولید قطعات وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫در یک کارخانه صنعتی نمی‌توان روزانه و بر اس��اس اتفاقات‬ ‫تصمی��م گرفت‪ .‬افزای��ش قیمت ارز در ش��رایط فعلی مانند‬ ‫حباب است‪ .‬با ایجاد حباب نه می‌توان تولید یک کارخانه را‬ ‫تعطیل کرد و نه تولید را توس��عه داد یا قیمت تمام ش��ده را‬ ‫به‌روز حس��اب کرد‪ .‬تالش دولت در راستای از بین بردن این‬ ‫حباب است و نگاه ما هم به این مساله باید واقع‌بینانه باشد‪.‬‬ ‫تالش در این جهت اس��ت که از طریق سیس��تم بانکی‪ ،‬باز‬ ‫کردن ال‌س��ی و راهکارهای دیگر قطعه‌ساز بتواند مواد اولیه‬ ‫وارد کن��د‪ .‬در حال حاضر بخش قاب��ل توجهی از مواد اولیه‬ ‫خارج��ی مورد نیاز تولید وجود دارد و ما منتظریم به یکی از‬ ‫این طرق فوق‪ ،‬بتوانیم نیاز تولیدمان را به کشور وارد کنیم و‬ ‫اجازه تعطیل شدن خط تولید را ندهیم‪.‬‬ ‫€ €سهم تولید این شرکت از صادرات چقدر است؟‬ ‫کاالی��ی که این ش��رکت تولید می‌کن��د در خاورمیانه در‬ ‫انحصار این ش��رکت اس��ت و کش��ورهای دیگر منطقه توان‬ ‫تولید ای��ن قطعات را ندارد‪ .‬میل‌لن��گ را به عنوان قطعه‌ای‬ ‫که کشورهای انگشت شماری امکان تولید آن را دارند‪ ،‬صادر‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫همچنین ش��اتون و میل‌لنگ س��نگین به اروپا صادر می‬ ‫کنیم‪ .‬ضمن اینکه اخیرا ً س��فارش تولید تعدادی قابل توجه‬ ‫میل‌لنگ و صادرات آن به کشور ترکیه را داشته‌ایم‪.‬‬ ‫€ €بطور کلی نحوه صادرات شما به کشورهای اروپایی‬ ‫با توجه به تحریم ها چگونه است؟‬ ‫تحریم‌های اقتصادی باعث شده است که ما نتوانیم به طور‬ ‫مس��تقیم و با بارنامه ایرانی‪ ،‬محصوالت خود را به کشورهای‬ ‫دیگر ص��ادر کنی��م‪ .‬به این ترتی��ب از طریق ش��رکت‌های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬بارنامه‌ه��ا و خودروی حمل کاالیی که به کش��ور‬ ‫ترکیه به عنوان کشور واسطه صادر می‌کنیم‪ ،‬تغییر می‌کند‬ ‫و از آنجا محصوالت به کشورهای اروپایی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫€ €محص�والت ای�ن ش�رکت از نظ�ر کیفی�ت از‬ ‫استانداردهای بین‌المللی برخوردار است؟‬ ‫تولیدات این ش��رکت هر س��ال مورد ارزیابی کارشناسان‬ ‫خارجی ق��رار می‌گیرد و ب��ه این ترتیب موف��ق به دریافت‬ ‫چندین گواهی معتبر جهانی اع��م‪Iso/ ,ISo9001:2008‬‬ ‫‪ IATF16949:2016 ,1649:2009 TS‬ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع معتبرترین گواهی اس��تاندارد آلمان و فرانس��ه را نیز‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫€ €گفت�ه می‌ش�ود ای�ن کارخان�ه ب�ا حمای�ت گروه‬ ‫خودروسازی ایران‌خودرو به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫این حمایت به چه شکل انجام شد؟‬ ‫ای��ن حمایت از طریق حمایت خرید انجام پذیرفته اس��ت‬ ‫طی مذاکراتی که با مدیران ایران‌خودرو انجام شد‪ ،‬پذیرفتند‬ ‫که اگر ما قطعات مورد نیاز آنها را تولید کنیم‪ ،‬حجم واردات‬ ‫قطعات مش��ابه را کاهش دهند و قطع��ات و قالب‌های مورد‬ ‫نیاز توسط این شرکت تامین شود‪ .‬این اتفاق در قالب قرارداد‬ ‫ف��روش قالب و قطعات انجام گرفت که جای بس��ی تقدیر و‬ ‫تشکر از مدیریت محترم آن شرکت را دارد‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر یکی از مش�کالت قطعه‌سازان این‬ ‫است که حجم مطالبات معوقه آنها از خودروسازان باال‬ ‫اس�ت‪ .‬با این وجود چگونه چنین تعاملی میان شرکت‬ ‫آهنگری و ایران‌خودرو ایجاد شده است؟‬ ‫رون��د رایج به این ش��کل اس��ت که خودروس��از قطعات‬ ‫مورد نیاز را از قطعه‌س��از می‌گی��رد‪ ،‬خودرو را تولید می‌کند‬ ‫و پ��س از فروش محصول می‌تواند پول قطعه‌س��از را بدهد‪.‬‬ ‫این فرایند در کوتاه‌مدت ممکن نیس��ت و نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب خودروس��از و قطعه‌س��از باید یکدیگر را درک‬ ‫کنند و تعامل مناس��بی میان آنها باش��د‪ .‬اگر اینطور نباشد‪،‬‬ ‫تولیدکننده نمی‌تواند سود داشته باشد‪ .‬شرکت آهنگری نیز‬ ‫با توجه به سیس��تم پرداخت شرکت س��اپکو و ایران خودرو‬ ‫مطالب��ات خ��ود را دریاف��ت می‌کند و با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫س��الهای اخیر تولید و فروش ش��رکت ایران‌خودرو مناسب‬ ‫بوده است‪،‬پرداخت مطالبات اینشرکت و سایر شرکتها روند‬ ‫بهتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نمایشکاه‬ ‫یک نمایشگاه و ده ها سوال بی جواب؛‬ ‫نمایش��گاه اجباری خودرو تهران در ‪ 4‬روز برگزاری فقط‬ ‫‪ 16‬ساعت پذیرای عالقمندان خواهد بود و هزینه ای که به‬ ‫خودروسازان برای این حضور ‪ 16‬ساعته تحمیل می شود‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیارد ریال است!‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬در روزهای گذش��ته بارها‬ ‫از رویدادی س��خن گفتیم که س��واالت بی جواب بسیاری‬ ‫را در صنعت خودرو ایجاد کرد اس��ت‪ .‬برگزاری نمایش��گاه‬ ‫خودرو در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران!‬ ‫نمایش��گاهی که بیش از ‪ 10‬سال است به دلیل ترافیک و‬ ‫آلودگی هوا به حکم ش��ورای ش��هر وقت از تهران رخت بر‬ ‫بس��ته و ‪ 2‬س��الی بود که در ش��هر آفتاب دوباره بازگشت‬ ‫مجدد خود را جشن می گرفت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اجباری خودرو تهران قرار ب��ود به دلیل ایام‬ ‫ماه مبارک رمضان از س��اعت ‪ 6‬بعداظهر تا ‪ 12‬ش��ب برای‬ ‫‪ 4‬روز برگزار ش��ود‪ .‬چنانچه همین اتفاق هم عملی می‌شد‬ ‫جمعا قرار بود ش��رکت‌های مجبور شده به این حضور ‪24‬‬ ‫ساعت فرصت داشته باشند تا خودروها و برنامه‌های فروش‬ ‫و ‪ ...‬خ��ود را ب��ه عالقه من��دان عرضه کنن��د‪ .‬و هزینه هر‬ ‫خودروس��ازی که یک س��الن اختصاصی در اختیار خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬یک میلیارد تومان برآورد شده است!‬ ‫‪ 10‬میلیارد ریال برای ‪ 4‬روز و جمعا نمایشی ‪ 24‬ساعته‬ ‫آن هم در ماه مبارک رمضان که مردم روزه دار باید فرصتی‬ ‫هم برای افطار داش��ته باشند و این یعنی از ‪ 24‬ساعت هم‬ ‫کمی کمتر زمان بازدید برای عالقمندان فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه ‪ 10‬میلیارد ریالی خودروسازان فقط برای ‪ 16‬ساعت!‬ ‫ام��ا اتف��اق جالبی ک��ه افت��اده اس��ت اینکه دوس��تان و‬ ‫تصمیم‌گیران س��اعت این نمایش��گاه را ‪ 2‬س��اعت کاهش‬ ‫دادند و قرار است این نمایشگاه از ساعت ‪ 20‬تا ‪ 24‬پذیرای‬ ‫مردم و عالقمندان باشد و این یعنی کل فرصت برای تبلیغ‬ ‫و عرضه خودروهای خودروسازان فقط ‪ 16‬ساعت است که‬ ‫خوب از این زمان باید تایم افطار را هم کم کرد‪.‬‬ ‫حال این س��وال پیش می آید ک��ه چه توجیه اقتصادی‬ ‫موجب خواهد ش��د تا ش��رکت‌های خودرویی که با حجم‬ ‫باالی بدهی به قطعه‌ساز و بازار رو به رو هستند به راحتی‬ ‫‪ 10‬میلیارد ریال خود را دور بریزند‪.‬‬ ‫در اهداف این نمایش��گاه از جذب سرمایه‪ ،‬اشتغال‌زایی‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت صنعت خودرو و معرفی ظرفیت‌ها نام برده‬ ‫ش��ده است که نگارنده را به این فکر می اندازد که احتماال‬ ‫برگزار‌کنندگان این نمایش��گاه‪ ،‬اساسا تعریف این اهداف را‬ ‫نمی دانند وگرنه خود ایش��ان بهتر از ما می فهمند که در‬ ‫‪ 16‬س��اعت آن هم در ش��ب و در ایام ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫برگ��زاری چنین نمایش��گاهی نه به اش��تغال زایی کمک‬ ‫می‌کن��د و نه به جذب س��رمایه و فقط ب��ه آلودگی هوا و‬ ‫ترافیک تهران البته در جهت منفی کمک ش��ایانی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر در تمامی اصول قانون‌گذاری ایران از بعد‬ ‫از تصوی��ب اصل ‪ 44‬و رهنمودها و دس��تورات مقام معظم‬ ‫رهب��ری برای حمایت از بخش خصوصی‪ ،‬تمام تالش‌ها به‬ ‫منظور کمک به بخش خصوصی شکل گرفته است اما چه‬ ‫می‌شود که در سال حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬دولت خود را‬ ‫در مقابل بخش خصوصی قرار داده است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین‌المللی ایران که نظارت صنعت نمایشگاهی کشور را نیز‬ ‫بر عهده دارد وقتی خود را به عنوان یک س��د برای بروز و‬ ‫حضور نمایشگاه‌های دیگر از سوی بخش خصوصی معرفی‬ ‫می‌کند‪ ،‬به خود و موقعیت دولتی خویش بی‌اعتنایی کرده‬ ‫و این مقام را زیر سوال می برد؟‬ ‫کمی تفکر موجب می شود که اشتباهات سال های اخیر‬ ‫را کمتر تکرار کنیم‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫مترو‪ ،‬عزیزکرده فراموش شده تهران‬ ‫همزمان با سنگین‌تر ش��دن ترافیک تهران‪ ،‬مترو روز به روز عزیزتر از‬ ‫قبل ش��د‪ ،‬اما این محبوبیت هیچ‌وقت بهانه‌‌ای برای نوس��ازی واگن‌های‬ ‫این قطار فرس��وده نشد‪ .‬گسترش نیوز‪« :‬حمل‌ونقل مسئله اصلی تهران‬ ‫اس��ت‪ ».‬جمله‌ای که بارها از زبان مسئوالن مختلف شنیده شده‪ ،‬این بار‬ ‫از زبان س��میع اهلل حسینی مکارم‪ ،‬سرپرست ش��هرداری تهران مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬حس��ینی مکارم می‌گوید به منظور حل مشکالت ترافیکی تهران‪،‬‬ ‫خط ش��ش مترو با ظرفیت جابه‌جایی حدود یک میلیون مسافر در حال‬ ‫آماده‌سازی است که تا پایان شهریورماه‪ ،‬فاز اول آن به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫راه‌اندازی ش��ده و تا پایان س��ال نیز خط ش��ش مترو آماده بهره‌برداری‬ ‫خواهد بود‪ .‬این خط مترو قرار است از جنوب شرق به سمت شمال غرب‬ ‫ته��ران حرکت کن��د و به همین دلیل می‌توان ب��ه اثرگذاری آن بر وضع‬ ‫اقتصادی شهر امیدوار بود‪ .‬این در حالی است که مترو تهران باید ساالنه‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر توس��عه می‌یافت‪ .‬براین اساس باید خط ‪ ۷‬تا پایان سال ‪۹۴‬‬ ‫و خط ‪ ۶‬تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬به بهره‌برداری می‌رس��ید و تا پیش از ش��روع‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز کار س��اخت خطوط ‪ ۸‬و ‪ ۹‬باید آغاز می‌ش��د‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بودجه ش��هرداری تهران براساس تعهد ساخت ساالنه ‪ ۳۰‬کیلومتر مترو‬ ‫نوشته شده و با توجه به اینکه تهران و حومه آن در مجموع ‪ ۷۴۰‬کیلومتر‬ ‫مترو الزم دارد‪ ،‬حتی اگر ش��هرداری براس��اس برنامه توسعه ساالنه ‪۳۰‬‬ ‫کیلومت��ری هم پی��ش رود‪ ،‬درمجموع تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬می‌تواند ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر مترو داشته باشد؛ رقمی که فاصله زیادی با رقم پیش‌بینی شده‬ ‫دارد‪ .‬در کنار همه این موضوعات باید این نکته را هم در نظر داش��ت که‬ ‫با سنگین‌تر شدن روز به روز ترافیک شهر تهران‪ ،‬مترو روز به روز عزیزتر‬ ‫ب شهری همچنان فرسوده هستند‪.‬‬ ‫ش��د‪ ،‬اما ناوگان این قطارهای محبو ‌‬ ‫البت��ه ناگفته نماند که در کنار مترو‪ ،‬تاکس��ی و اتوبوس‌های تهران نیز از‬ ‫مشکالتی مانند فرسودگی رنج می‌برند به طوری که ‪ ۲۰‬درصد تاکسی‌ها‬ ‫و نیم��ی از اتوبوس‌های ته��ران درحال‌حاضر فرس��وده‌اند و نمی‌توانند‬ ‫خدمات مناسبی به شهروندان ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫بازار و صنعت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تالطم در بازار ارز‪ ،‬چگونه موجب گرانی خودروها در بازار داخلی کشور می‌شود؟‬ ‫دالر‪ ،‬تومان ‌وخودرو‬ ‫همان‌گون��ه که می‌دانید‪ ،‬در روزهای اخیر بازار اقتصادی کش��ور‬ ‫ش��اهد رش��د قیمت ارزهای خارجی به خصوص دالر بوده است و‬ ‫این موضوع در صورت تداوم باعث فروپاش��ی ارزش پول ملی و بازار‬ ‫داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مطلب می‌خواهیم تاثیر باال رفتن قیمت ارزهای خارجی‬ ‫بر روی خودروهای موجود در بازار داخلی را رصد کنیم و با نگاهی‬ ‫دقی��ق به این مس��ئله‪ ،‬یک بررس��ی کلی را با ذک��ر چندین مثال‬ ‫مفهمومی با توجه به این شرایط به موجود آمده‪ ،‬انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای داخلی و شرایط تولید‬ ‫بی تردید‪ ،‬تولید خودرو در کشور به واسطه وجود قطعات فراوان‬ ‫برای س��اخت یک اتومبیل‪ ،‬امری سخت و دشوار است و در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬ش��رکت‌های خودروساز داخلی می‌بایست برای تولید خودرو‬ ‫مورد نظر‪ ،‬قطعاتی را به عنوان اجزای اصلی برای ساخت محصوالت‪،‬‬ ‫وارد کشور و خطوط تولید خود کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه‪ ،‬بهتر اس��ت بگوییم که چرخ��ه تولید خودروهای‬ ‫داخلی نیز در برخی موارد نیازمند قطعات وارد شده از خارج کشور‬ ‫هس��تند و در صورت نبود ای��ن قطعات‪ ،‬تولید برخ��ی خودروها با‬ ‫مشکل رو به رو خواهد شد‪ .‬حال گرانی بیش از حد ارزهای خارجی‬ ‫در بازار اقتصادی کشور باعث آن خواهد شد که برخی شرکت‌های‬ ‫تولید‌کننده با مش��کالتی در ساخت و عرضه محصوالت خود رو به‬ ‫رو ش��وند و برای جبران این مورد و ضرر احتمالی‪ ،‬قیمت تولیدات‬ ‫خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با توجه به پایین آمدن ارزش پول ملی در برابر ارزهایی‬ ‫همچون دالر‪ ،‬یورو‪ ،‬ین و درهم‪ ،‬شرکت‌های تولیدکننده برای تهیه‬ ‫مبال��غ مورد نیاز خود برای خری��د و پرداخت هزینه قطعات‪ ،‬قطعا‬ ‫با مش��کالت بیش��تری رو به رو می‌ش��وند و می‌بایس��ت تسهیالت‬ ‫سنگین‌تری را از بنگاه‌های اقتصادی دریافت کنند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم با ذکر یک مثال س��اده این شرایط را توصیف کنیم‪،‬‬ ‫باید بگوییم که یک خودروساز و قطعه ساز داخلی چه دولتی و چه‬ ‫خصوصی‪ ،‬برای تهیه برخی از قطعات خود‪ ،‬به واس��طه نبود برخی‬ ‫فناوری‌های روز در زمینه تولید قطعات کلیدی‪ ،‬نیازمند خرید این‬ ‫م��وارد از کش��ورهایی همچون چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانس��ه و …‬ ‫اس��ت و اگر ارزهای رایج در این کشورها و بازار بین المللی افزایش‬ ‫غیر منطقی را دارا باشد‪ ،‬شرکت‌های داخلی برای پاسخ به تقاضای‬ ‫داخلی و س��ر پا نگه داش��تن خط تولید‪ ،‬باید به هر صورتی قطعات‬ ‫مورد نظر را خریداری و به خطوط تولید وارد کنند تا دچار ضررهای‬ ‫جبران ناپذیر چه از نظر مالی و چه از نظر انس��انی نش��وند (الزم به‬ ‫ذکر است که این موضوع تاثیر مستقیم بر چرخه تولید خودروهای‬ ‫سواری‪ ،‬تجاری و سنگین خواهد داشت‪).‬‬ ‫‹ ‹خودروهای وارداتی و تعرفه‌های گمرکی‬ ‫ح��ال به بخش��ی دیگ��ر از این موضوع می‌رس��یم ک��ه آن بازار‬ ‫خودروه��ای وارداتی و تعرفه‌های گمرکی موج��ود بر واردات آن‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم‌ترین اش��خاص و ش��رکت‌هایی که از باال رفتن قیمت‬ ‫ارزه��ای خارجی ض��رر خواهند ک��رد‪ ،‬واردکنن��دگان خودروهای‬ ‫خارجی به کشور هستند‪ .‬زیرا اگر قیمت ارزهای خارجی به صورت‬ ‫غیر منطقی همچنان در حال باال رفتن باشد‪ ،‬این افراد و شرکت‌ها‬ ‫دچار ضرری بس��یار زیاد خواهند ش��د و با توجه به تعرفه سنگین‬ ‫واردات بر روی خودروهای س��واری‪ ،‬شرکت‌های واردکننده مجبور‬ ‫به تامین تعداد کمتری از خودروهای مورد نظر خود ش��ده که این‬ ‫امر هم باعث گرانی خودروهای وارداتی می‌ش��ود و هم باعث عمل‬ ‫نکردن به تعهدات داده شده به مشتریان و خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫بر فرض مثال‪ ،‬شرکت ایرتویا (نماینده رسمی برند تویوتا در ایران)‬ ‫می‌خواه��د خودروی��ی همچون تویوتا راو‪ ۴‬با م��دل ‪ ۲۰۱۸‬را طبق‬ ‫تعرفه فعلی (خودروهایی با حجم پیش��رانه ‪ 2/0‬تا ‪ 2/5‬لیتر‪ ،‬ش��امل‬ ‫تعرفه ‪ ۹۵‬درصدی هس��تند اما در حال حاض��ر این تعرفه به حالت‬ ‫نیم��ه تعلیق در آمده اس��ت) وارد و به بازار خودرویی کش��ور برای‬ ‫فروش عرضه کند‪ .‬می‌بایس��ت مجم��وع هزینه گمرکی برابر با ‪۱۸۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۹۰‬ه��زار و ‪ ۶۳۶‬هزار تومان را پرداخ��ت کند که این‬ ‫هزینه ش��امل بارگیری این خودرو از مبدا کشور امارات‪ ،‬انبار داری‬ ‫و ترخیص آن از بندر عباس و ارسال آن به شهر تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫اما قیمت این خودرو با توجه به مدل س��ال میالدی در باالترین‬ ‫نمون��ه از س��طح امکانات رفاه��ی و ایمنی در ب��ازار داخلی امارات‬ ‫متحد‌عربی و خریداری آن برای ورود به بازار خودرویی ایران چقدر‬ ‫است؟‬ ‫راو‪ ۴‬م��دل ‪ ۲۰۱۸‬در نمون��ه فول آپش��ن‪ ،‬دارای قیمتی برابر با‬ ‫‪ ۱۱۸‬هزار درهم (قیمت هر درهم در زمان نگارش این مطلب برابر‬ ‫با ‪ ۱۶۰۰‬تومان اعالم ش��ده اس��ت) یا به واحد مال��ی ایران‪ ،‬برابر با‬ ‫‪ ۱۸۸‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان اس��ت که اگر این قیمت را با مبلغ‬ ‫به دس��ت آمده از مجموع هزینه‌های گم��رک جمع کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهیم ش��د که یک دس��تگاه تویوتا راو‪ ۲۰۱۸ ۴‬بدون احتساب ‪۷‬‬ ‫درصد سود فروشنده یا نمایندگی مجاز‪ ،‬قیمتی برابر با ‪ ۳۷۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰‬هزار ‪ ۶۳۶‬تومان را خواهد داشت که با توجه به ‪ ۷‬درصد سود‬ ‫فروشنده و با توجه به قیمت خودرو از کشور مبدا محاسبه می‌شود‬ ‫(با توجه به قیمت ‪ ۱۱۸‬هزار درهمی تویوتا راو‪ ۲۰۱۸ ۴‬در امارات‪،‬‬ ‫‪ ۷‬درصد س��ود فروش��نده در این بخش برابر با ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۲۱۶‬‬ ‫هزار تومان خواهد ب��ود)‪ ،‬قیمت نهایی راو‪ ۲۰۱۸ ۴‬هنگامی که به‬ ‫دس��ت مشتری می‌رس��د‪ ،‬برابر با ‪ ۳۸۹‬میلیون و ‪ ۳۰۶‬هزار و ‪۶۳۶‬‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬پس از تویوتا راو‪ ،۴‬نوبت به بررس��ی قیمت یکی‬ ‫دیگر خودروهای پر فروش وارداتی یعنی هیوندای سانتافه می‌رسد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه باید گفت‪ ،‬اگر گ��روه صنعتی کرمان موتور (نماینده‬ ‫رسمی برند هیوندای کره در ایران) بخواهد این خودرو را در نمونه‬ ‫فول آپش��ن‪ ،‬از مبدا کش��ور امارات وارد بازار خودرویی کشور کند‪،‬‬ ‫باید مجموع هزینه گمرکی برابر با ‪ ۱۸۲‬میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزار و ‪۸۰۸‬‬ ‫تومان را پرداخت کند که این هزینه ش��امل بارگیری این خودرو از‬ ‫مبدا کشور امارات‪ ،‬انبار داری و ترخیص آن از بندر عباس و ارسال‬ ‫به شهر تهران خواهد بود‪( .‬سانتافه دارای تعرفه گمرکی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫به دلیل حجم موتوری بیش از ‪ ۲۰۰۰‬هزار سی‌سی است)‬ ‫حال با احتساب قیمت سانتافه ‪  ۲۰۱۸‬در امارات متحد عربی‬ ‫که برابر با ‪ ۱۱۶‬درهم (قیمت درهم در زمان نگارش این مطلب‬ ‫برابر با ‪ ۱۶۰۰‬تومان اس��ت و قیمت این خودرو به واحد مالی‬ ‫ایران‪ ،‬براب��ر با ‪ ۱۸۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان خواهد بود)‬ ‫اس��ت‪ ،‬مجموع هزینه واردات این خودرو و ترخیص آن بدون‬ ‫احتس��اب ‪ ۷‬درصد سود فروش��نده یا نمایندگی مجاز‪ ،‬برابر با‬ ‫‪ ۳۶۸‬میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار و ‪ ۸۰۸‬تومان بوده که اگر این قیمت‬ ‫را با توجه به س��ود فروش��نده که برابر با ‪ ۷‬درصد است (هفت‬ ‫درصد از مجموع قیمت این خودرو در کشور مبدا که برابر با ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۹۲‬هزار تومان است)‪ ،‬محاسبه کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم‬ ‫شد که یک دستگاه س��انتافه ‪ ۲۰۱۸‬فول آپشن در صورت واردات‬ ‫ب��ا این تعرفه و قیمت ‪ ۱۶۰۰‬تومانی ارز درهم در زمان نگارش این‬ ‫مطلب‪ ،‬دارای ارزشی برابر با ‪ ۳۸۱‬میلیون و ‪ ۴۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۸‬تومان‬ ‫در زمان تحویل به مش��تری خواهد بود‪ .‬در پایان الزم به ذکر است‬ ‫که این مطلب صرفا برای آش��کار سازی ش��رایط به وجود آمده در‬ ‫ی خارجی بوده و در صورت تغییرات‬ ‫بازار اقتصادی و شاخص ارزها ‌‬ ‫قیمت ارز و تعرفه گمرکی برای خودروهای وارداتی‪ ،‬نویس��نده این‬ ‫مطلب مسئولیتی را در قابل هزینه‌های جدید دارا نخواهند بود‪.‬‬ ‫کار و تولید‬ ‫ابعاد د‌وگانه توسعه صنعت خودرو‬ ‫چینی‌ها‬ ‫چینی‌ها چگونه در بازار خودروی ایران پیشروی کردند؟‬ ‫چینی‌ه��ا با ش��رایط فروش بس��یار مناس��ب‬ ‫توانس��ته‌اند بازار را به‌س��مت خرید این خودروها‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫در سال‌های اخیر خودروسازان چینی به شکل‬ ‫بی‌س��ابقه‌ای رشد و پیشرفت داش��ته‌اند‪ .‬آن‌ها با‬ ‫داشتن اس��تراتژی صحیح و مدون پیش آمده‌اند‬ ‫و طی این س��ال‌ها با انواع خودرو و سگمنت‌های‬ ‫قیمتی‪ ،‬بازار خودروی کش��ورمان را ارزیابی کرده‬ ‫و در دس��ت گرفته‌اند‪ .‬اما برنامه چینی‌ها در این‬ ‫مدت چه بوده و چگونه توانس��ته‌اند بازار را تغییر‬ ‫دهند و س��طح قیمتی و کالس خودرویی خود را‬ ‫از زیر ‪۵۰‬میلیون‌تومان در س��ال‌های ابتدایی‪ ،‬به‬ ‫باالی ‪۱۲۰‬میلیون تومان در شرایط فعلی برسانند‬ ‫و اتفاقا همچنان هم فروش خوبی داشته باشند؟‬ ‫در همی��ن زمین��ه باب��ک صدرایی کارش��ناس‬ ‫صنع��ت خودرو در گفت‌وگو ب��ا «دنیای خودرو»‬ ‫می‌گوی��د‪« :‬به هر ص��ورت خودروه��ای وارداتی‬ ‫درح��ال افزایش قیمت هس��تند‪ .‬افزایش تعرفه و‬ ‫افزایش قیمت ارز باعث ش��ده اس��ت خودروهای‬ ‫وارداتی روز به روز بیشتر از دسترس مردم خارج‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫وی می‌افزاید‪‌« :‬از س��وی دیگ��ر جامعه تغییر و‬ ‫تحوالت��ی را به خود دیده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تقاض��ا برای خودروه��ای زیبا با آپش��ن‌های باال‬ ‫به‌وجود آمده اس��ت که نه خودروسازان داخلی از‬ ‫پس عرضه این نوع خودروها برآمده‌اند و نه قیمت‬ ‫خارجی‌های وارداتی برای همگان قابل‌دس��ترس‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چینی‌ها این خالء موجود را به‌خوبی‬ ‫درک کردند و وارد بازار ما شدند‪».‬‬ ‫صدرای��ی با بیان این‌که چینی‌ها به خوبی خالء‬ ‫موجود بین خودروهای داخلی و خودروهای گران‬ ‫خارجی را پیدا کردند و توانس��تند آن را پوشش‬ ‫دهند‪ ،‬اظهار می‌کند‪« :‬یعنی درواقع چینی‌ها نیاز‬ ‫افراد به خودروهایی با آپشن باال و زیبا را برطرف‬ ‫کردند که گران و خارج��ی بودند و مردم توانایی‬ ‫خرید آن‌ها را نداشتند‪».‬‬ ‫وی دیگ��ر دلیل اقبال ب��ه خودروهای چینی را‬ ‫فروش مناس��ب می‌داند و می‌گوید‪« :‬در کنار این‬ ‫موضوع‪ ،‬چینی‌ها با ش��رایط فروش بسیار مناسب‬ ‫توانس��ته‌اند بازار را به‌س��مت خرید این خودروها‬ ‫هدایت کنند‪».‬‬ ‫صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا چینی‌ها‬ ‫ب��ازار را تغییر داده‌اند یا این ب��ازار ایران‌ بوده که‬ ‫باع��ث تغییر رویکرد و پیش��رفت چینی‌ها ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪‌« :‬این‌که چینی‌ه��ا ذائقه بازار را‬ ‫تغیی��ر دادند یا بازار به‌س��مت خودروهای چینی‬ ‫حرکت کرده‪ ‌،‬مانند یک معادله شیمیایی دوطرفه‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار خ��ودروی م��ا ب��ا ورود خودروهای‬ ‫خارجی به ایران دچار تغییر ذائقه ش��د و خواسته‬ ‫مردم به‌س��مت خرید خودروهای ژاپنی و کره‌ای‬ ‫(به‌صورت ویژه به‌سمت خودروهای کره‌ای) تغییر‬ ‫پیدا کرد‪».‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪« ‌:‬چینی‌ه��ا نی��ز از این فرصت‬ ‫اس��تفاده کردند و بازار را که خواهان خودروهای‬ ‫ارزان‌تر و درعین‌حال آپش��نال‌تر بود‪ ،‬به دس��ت‬ ‫آوردند‪».‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو می‌گوی��د‪‌:‬‬ ‫«نکته‌ای که نباید از نظر دور داش��ت‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که ب��ه هرصورت بازار ایران از یک بازار انحصاری‬ ‫به یک بازار نیمه‌‌رقابتی تبدیل شده است‪ .‬هرچند‬ ‫تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬اما این که فکر مردم در خرید خودرو تغییر‬ ‫پیدا کرده بس��یار مهم اس��ت‪ .‬مردم ایران مردمی‬ ‫هس��تند ک��ه طراحی زیبا‪ ،‬آپش��ن ب��اال و موتور‬ ‫پرقدرت را بسیار دوست دارند‪».‬‬ ‫وی درخص��وص این‌که چ��را چینی‌ها از حضور‬ ‫در بازار سگمنت زیر ‪۵۰‬میلیون‌تومان کوچ کرده‬ ‫و ب��ه بازه‌های قیمت��ی باالتر رفته‌ان��د‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«موضوع دیگر درخصوص اس��تراتژی چینی‌ها در‬ ‫بازار کش��ور ما‪ ،‬بحث تغییر سگمنت خودروهای‬ ‫چینی اس��ت‪ .‬بازار ایران در بحث خودروهای زیر‬ ‫‪۵۰‬میلیون‌تومان در اختیار خودروس��ازان داخلی‬ ‫و دارای رقابت بسیار سخت و پیچیده‌ای است‪».‬‬ ‫وی می‌افزاید‪« :‬چینی‌ها متوجه شدند که رقابت‬ ‫در ب��ازار خودروه��ای کمت��ر از ‪۵۰‬میلیون‌‌تومان‬ ‫بس��یار س��خت اس��ت و به همین دلیل س��طح‬ ‫سگمنت قیمتی خود را افزایش دادند‪ .‬یعنی آن‌ها‬ ‫متوجه شدند که رقابت با خودروسازان داخلی در‬ ‫این این رنج قیمتی س��خت است و باید سگمنت‬ ‫قیمتی خودروهای خود را باالتر بیاورند به سطح‬ ‫قیمتی ‪۱۰۰‬میلیون‌تومان برس��انند تا با ش��رایط‬ ‫فروش مناس��ب‪ ،‬بس��یاری از مش��تریان را جذب‬ ‫خودشان کنند‪».‬‬ ‫صدرایی تاکید می‌کند‪« :‬آن‌ها حتی مش��تریان‬ ‫س��گمنت‌های باالتر را مجاب کردن��د تا با خرید‬ ‫ای��ن خودروه��ا در س��گمنت پایین‌ت��ر انتخاب‬ ‫ارزش��مندی داشته باش��ند‪ ».‬صدرایی با مقایسه‬ ‫بی��ن خودروه��ای خارجی و خودروه��ای چینی‬ ‫و بح��ث انتخاب م��ردم می‌گوید‪« :‬برای داش��تن‬ ‫خودروی��ی با آپش��ن باال و موت��ور قدرتمند‪ ،‬باید‬ ‫چی��زی بین ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪۱۵۰‬میلیون‌توم��ان هزینه‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر می‌توان با پول یک خودروی‬ ‫شهری کوچک وارداتی‪ ،‬یک خودروی شاسی‌بلند‬ ‫خانوادگ��ی چین��ی خری��داری ک��رد‪ .‬در نتیجه‬ ‫اس��تراتژی چینی‌ها این است که به سگمنت‌های‬ ‫پایین‌دس��تی واردات��ی حمله کنن��د و بنابراین با‬ ‫پیش‌پرداخت بس��یار پایین و در حد خودروهای‬ ‫داخل��ی می‌توانید یک شاس��ی‌بلند چینی س��وار‬ ‫شوید‪».‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بیان این که‬ ‫چینی‌ها مش��تریان خودروهای داخلی و خارجی‬ ‫را ج��ذب کرده‌اند‪ ،‬اظه��ار می‌کند‪« :‬از این جهت‬ ‫چینی‌ها مشتریان خودروهای داخلی و مشتریان‬ ‫خودروهای ارزان‌تر و کوچک خارجی را تش��ویق‬ ‫ب��ه خرید خودرو‌هایش��ان می‌کنند‪ .‬ب��ه نظر من‬ ‫این اس��تراتژی صحیحی اس��ت ک��ه چینی‌ها در‬ ‫پیش گرفته‌ان��د و با تنوع محصول و تنوع فروش‬ ‫درنظرگرفته‌‪ ،‬به خوبی بازار را پوشش داده‌اند‪».‬‬ ‫اولین نکته این اس��ت که خودروسازان به‌سمت‬ ‫تولید خودرو‌ه��ای رقابتی بروند‪ .‬تولید خودروهای‬ ‫رقابتی بدین‌معناس��ت که محص��ول تولیدی باید‬ ‫قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را داشته باشد‪،‬‬ ‫چه از نظر قیمت‪ ،‬چه از نظر کیفیت‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن موضوعاتی ک��ه در صنعت‬ ‫خ��ودرو باید به‌آن توجه کرد‪ ،‬تجربیاتی اس��ت که‬ ‫دیگر کش��ورها به‌خصوص پیش��روهای این عرصه‬ ‫کس��ب کردند؛ باید دید آنان چگونه مسیر توسعه‬ ‫را در این صنع��ت پیموده‌اند‪ .‬این امر برای صنعت‬ ‫خودروی کش��ورمان با توجه ب��ه موقعیتی که در‬ ‫حال حاض��ر در آن قرار دارد‪ ،‬از اهمیت بس��زایی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫آنها در این عرصه‪ ،‬در دو بعد کلی راه موفقیت را‬ ‫پیموده‌اند‪ ،‬بعد اول مربوط به بخش سیاستگذاری‬ ‫یا همان دولت است که جنبه نظری و کالن قضیه‬ ‫را دارد و ب��ه نوعی بخش حاکمیتی صنعت خودرو‬ ‫محس��وب می‌ش��ود و سند توس��عه این صنعت را‬ ‫می‌نویس��د‪ .‬بخش دوم موضوع نیز خودروس��ازان‬ ‫هستند که در بخش عملیاتی و تولید حضور دارند‪.‬‬ ‫این طیف باید با به‌کار بستن راهکارهایی بتوانند‬ ‫سیاست‌های تعیین‌شده توسط بخش سیاست‌گذار‬ ‫را جنبه عملی ببخش��ند تا صنع��ت خودروی آن‬ ‫کش��ور در جهان بتواند به عرض اندام بپردازد‪ .‬در‬ ‫ادامه این دو بعد ذکر شده در مورد صنعت خودرو‬ ‫کشورمان را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو داخلی‬ ‫در مورد بعد سیاس��ت‌گذار‪ ،‬مهم‌ترین موضوعی‬ ‫که در خودروس��ازی وجود دارد‪ ،‬مس��اله قوانین و‬ ‫مق��ررات اس��ت‪ .‬در همین زمینه محمد‌حس��ین‬ ‫برخ��وردار‌‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان ات��اق ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه یک موض��وع مهم در فضای کالن‬ ‫و سیاس��ت‌گذاری صنع��ت خ��ودرو‌‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫بو‌کار در کشور است‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬برخی از‬ ‫کس ‌‬ ‫قوانین موجود در کش��ور اضافی و برخی نیز دارای‬ ‫هم‌پوشانی هس��تند که باید مورد تعدیل و اصالح‬ ‫قرار گیرند‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬در صنعت خ��ودرو همچنین باید‬ ‫بخش خصوص��ی واقعی وارد گود رقابت ش��ود تا‬ ‫صنعت خودرو به معنای واقعی رقابتی شود و بتوان‬ ‫در بازارهای جهانی عرض اندام کرد‪».‬‬ ‫برخ��وردار ادامه داد‪« :‬از س��وی دیگر در س��ایر‬ ‫کش��ورها دولت نقش سیاست‌گذار را بر عهده دارد‬ ‫و در عمل صنعت خودرو را فقط رهبری کرده و در‬ ‫کار اجرا دخالت نمی‌کند‪ ،‬اگر چنین موقعیتی نیز‬ ‫در کشورمان به وقوع بپیوندد‪ ،‬به‌طور قطع صنعت‬ ‫خودروی ما نیز در مسیر رشد و توسعه مستمر قرار‬ ‫خواهد گرفت‪».‬‬ ‫همچنین محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ای��ران نیز در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫چند س��الی از تصویب قانون بهبود مستمر فضای‬ ‫بو‌کار در مجلس و دولت می‌گذرد اما متاسفانه‬ ‫کس ‌‬ ‫تاکنون این قانون به مرحله اجرا گذاشته نشده و به‬ ‫نوعی نسبت به اجرای آن بی‌اعتنایی صورت گرفته‬ ‫بو‌کار‬ ‫اس��ت و در این باره برای بهبود فضای کس ‌‬ ‫در کشور چه اقداماتی باید صورت گیرد‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫بو‌کار موجود در کشور‬ ‫«اگر بخواهیم موانع کس�� ‌‬ ‫را از بی��ن ببریم‪ ،‬نخس��ت باید فض��ا را برای کار و‬ ‫تولی��د فراهم کنیم که این مه��م از طریق کاهش‬ ‫مراحل اداری و همچنین حذف کاغذبازی‌ها فراهم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬دوم آنکه قوانین و مقرراتی که در زمینه‬ ‫سرمایه‌گذاری هستند نیاز به تغییر و اصالح دارند‬ ‫و ع�لاوه بر ای��ن برخی قوانین در ای��ن رابطه باید‬ ‫حذف شوند‪».‬‬ ‫دومی��ن بع��د نی��ز در ای��ن زمینه مرب��وط به‬ ‫خودروسازان اس��ت که باید در همه زمینه‌ها خود‬ ‫را تجهی��ز به دانش و فن��اوری روز کنند تا بتوانند‬ ‫محصوالت رقابتی تولید کنند‪.‬‬ ‫این موض��وع در تولید محص��ول صادرات‌محور‬ ‫تجلی پیدا می‌کند‪ .‬در همین رابطه الهوتی با اشاره‬ ‫به اینکه در زمینه صادرات خودرو‌‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫باید نکاتی را رعایت کنند‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬اولین‬ ‫نکته این اس��ت که خودروس��ازان به‌سمت تولید‬ ‫خودرو‌های رقابتی بروند‪ .‬تولید خودروهای رقابتی‬ ‫بدین‌معناس��ت که محصول تولی��دی باید قابلیت‬ ‫رقابت در بازارهای صادراتی را داش��ته باشد‪ ،‬چه از‬ ‫نظر قیمت‪ ،‬چه از نظ��ر کیفیت و چه از نظر تنوع‬ ‫محصول‪ .‬این س��ه‌مولف ‌ه باید رعایت شوند تا بتوان‬ ‫به‌صادرات پایدار خودرو دست یافت‪».‬‬ ‫رئیس کنفدراس��یون صادرات در پاس��خ به این‬ ‫سوال که جهت تعیین قیمت رقابتی برای خودرو‪،‬‬ ‫خودروس��ازان باید چ��ه اقدامات��ی را انجام دهند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬باید قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان‬ ‫کاهش یابد‪ .‬یعنی هزینه‌های سربار تولید از میان‬ ‫برداشته شوند‪ .‬از س��وی دیگر با افزایش بهره‌وری‬ ‫می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد‪ .‬نوس��ازی‬ ‫خط��وط‪ ،‬تجهیزات تولید و آم��وزش مداوم نیروی‬ ‫انسانی از سوی خودروسازان در این زمینه می‌تواند‬ ‫بسیار راهگشا باشد‪».‬‬ ‫مه��دی پورقاض��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون‬ ‫تو‌معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با اش��اره به‬ ‫صنع ‌‬ ‫قراردادهای خودرویی که خودروس��ازان کشورمان‬ ‫با شرکای خارجی خود به منظور تولید مشترک و‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی منعقد کرده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اگر می‌خواهیم به یک صادر‌کننده پایدار خودرو‬ ‫تبدیل ش��ویم‪ ،‬باید به نکته بس��یار ظریفی توجه‬ ‫کنیم‪ .‬خودروسازانی که با شرکت‌های خودروسازی‬ ‫ما قرارداد بستند‪ ،‬به دنبال منافع بلند‌مدت هستند‬ ‫و به این موضوع می‌اندیشند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در دو خودروس��ازی‬ ‫بزرگ کش��ور‪ ،‬مدیریت دولتی حاکم است و با این‬ ‫م��دل مدیریتی نمی‌توان ب��رای بلند‌مدت و آینده‬ ‫برنامه‌ریزی کرد‪ ،‬چراکه مدیر این سیستم نمی‌داند‬ ‫تا چه زمانی س��ر کار است و بعد از آن چه اتفاقی‬ ‫روی خواهد داد‪ .‬خودروسازان ما باید به‌طور واقعی‬ ‫خصوصی ش��وند‪ ،‬در ای��ن صورت می‌ت��وان برای‬ ‫آینده برنامه‌ریزی بلند‌مدت داشت و در آن صورت‬ ‫می‌توان به صادرات پایدار اندیشید‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫نمایشگاه بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در کدام مسیرها از بی‌آر‌تی استفاده کنیم؟‬ ‫در تهران بی‌آر‌تی دومین وسیله حمل و نقل محبوب به شمار‬ ‫می‌آید‪ .‬تندروهایی که با اس��تفاده از خط ويژه‪ ،‬ترافیک طوالنی‬ ‫خیابان‌ها را به یک س��وم کاهش داده‌اند و از همین راه مشتریان‬ ‫پر و پاقرصی در سطح شهر پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫گسترش نیوز‪ :‬اتوبوس‌ها یکی از مهم‌ترین وسایل حمل و نقل‬ ‫عمومی در تهران به ش��مار می‌آیند‪ .‬سابقه اتوبوسرانی در تهران‬ ‫به دوران قاچار و ‪ ‬س��رویس اتوبوسرانی به نام «خط کمربندی»‬ ‫در دهه ‪ ۳۰‬باز می‌گردد‪ .‬با این حال فقط ‪ ۱۱‬س��ال از تولد نسل‬ ‫جدید اتوبوس‌های تهران که با نام بی‌آرتی ش��ناخته می‌ش��وند‪،‬‬ ‫می‌گذرد‪ .‬اتوبوس‌هایی که با بهره‌مندی از خط ویژه‪ ،‬س��رعت در‬ ‫عبور و مرور را هم با خود به ارمغان آورده‌اند‪ .‬در مس��یرهایی که‬ ‫دسترس��ی به مترو دشوار اس��ت و راهی جز حرکت در ترافیک‬ ‫خیابان‌ها نیست‪ ،‬بی‌آر‌تی بهترین‪ ،‬سریع‌ترین و ارزان‌ترین گزینه‬ ‫به شمار می‌آید‪ .‬به عنوان نمونه اگر قرار باشد در خیابان ولیعصر‬ ‫از نقط��ه‌ای به نقطه دیگر بروی��د‪ ،‬به خصوص اگر این حرکت در‬ ‫مسیر ش��مال به جنوب باشد‪ ،‬بی‌آر‌تی س��ریع‌ترین راه به شمار‬ ‫می‌آید‪.‬ای��ن تندروه��ای محبوب در بزرگراه‌هایی مانند رس��الت‬ ‫توانس��ته‌اند ب��ار ترافیکی را تا حدودی کاهش دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫پیش��نهاد کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران امسال قرار‬ ‫اس��ت نرخ حمل و نقل عموم��ی بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به عبارت دیگر امس��ال نرخ بی آرتی از ‪۵‬هزار ریال حداقل‬ ‫به ‪۵‬ه��زار و ‪۵۰۰‬ریال و از ‪۸‬هزار ریال ب��ه ‪۸‬هزار و ‪۸۰۰‬ریال تا‬ ‫‪۹‬هزار و ‪۲۰۰‬ریال خواهد رس��ید‪.‬در حال حاضر ‪ ۱۰‬خط بی‌آر‌تی‬ ‫در تهران وجود دارد‪.‬خط یک س��امانه اتوبوس‌های تندرو تهران‬ ‫در مسیر پایانه آزادی به س��مت چهارراه تهران‌پارس و برعکس‬ ‫فعالیت می‌کند‪ .‬این مس��یر ‪ ۲۵‬ایس��تگاه دارد و در حالت عادی‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه طول می‌کشد‪.‬‬ ‫گزارشی کامل از نمایشگاه خودروی پکن ‪2018‬‬ ‫همـه دلــــبــــــرا یـکـ‌ـجـا‬ ‫س��رانجام پس از چند روز گشت‌وگذار در نمایشگاه خودروی‬ ‫پکن ‪ ،2018‬این رویداد مهم آس��یایی به پایان رسید‪ .‬در اینجا‬ ‫س��عی ما نیز بر آن اس��ت تا جدیدترین دس��تاوردهای صنعت‬ ‫خودروی چین و البته جهان را خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم‪.‬‬ ‫در ابتدا با برند اورا آغاز می‌کنیم که زیر چتر حمایتی گریت‬ ‫وال قرار داش��ته و محصوالت الکتریکی تولید می‌کند‪ .‬این برند‬ ‫تالش دارد خریداران جوانی را که در ش��هرهای بزرگ سکونت‬ ‫دارند به محصوالت خود جذب کند‪.‬‬ ‫اورا س��ه محصول جدید را روانه نمایش��گاه کرده که به نوعی‬ ‫جذاب هم هس��تند‪ .‬اولین خودرو که نمونه‌ای شهری است ‪R2‬‬ ‫نام داش��ته و شبیه المپ‌های آبی است‪ .‬اورا می‌گوید طول این‬ ‫خودرو ‪ 3/5‬متر بوده و حداکثر سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫و برد ‪ 350‬کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫دومین محصول این شرکت ‪ R1‬نام داشته و طول ‪ 3/4‬متری‪،‬‬ ‫سقف سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت و محدوده حرکتی ‪300‬‬ ‫کیلومتری دارد‪ .‬هنوز مش��خص نیست که این دو محصول وارد‬ ‫بازار می‌شوند یا خیر‪.‬‬ ‫اما اولین محصول تولیدی برند اورا ‪ IQ‬نام دارد که متأسفانه‬ ‫به اندازه دو خودروی قبلی جذاب نیس��ت‪ .‬با طول ‪ 4/4‬متری‪،‬‬ ‫س��قف سرعت ‪ 150‬کیلومتر در ساعت و محدوده حرکتی ‪360‬‬ ‫کیلومتری‪ ،‬اورا ‪ IQ‬در نیمه دوم سال وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫غرفه بعدی که مش��اهده کردیم به برند ‪ BYD‬تعلق داشت‪.‬‬ ‫ای��ن برند س��ه محصول جدی��د را به پکن آورده ک��ه اولین آن‬ ‫کراس اوور مفهومی ‪ E-Seed‬است‪ .‬این خودروی الکتریکی از‬ ‫آلومینیوم ساخته ش��ده و برد ‪ 600‬کیلومتری و شتاب صفر تا‬ ‫‪ 100‬کیلومتر در س��اعت ‪ 3/9‬ثانیه‌ای دارد‪.‬طراحی این خودرو‬ ‫در مقایسه با س��ایر محصوالت ‪ BYD‬بسیار متفاوت بوده و به‬ ‫نوعی عجیب است‪ .‬لوگوی ‪ BYD‬نیز روی این خودرو متفاوت‬ ‫کار شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ه��م زبان طراحی جدید ‪ BYD‬که توس��ط طراح‬ ‫ارشد ش��رکت ولفگانگ اگر پیاده شده اس��ت را می‌بینیم‪ .‬این‬ ‫س��دان ‪ Qin Pro‬نام داشته و قوای محرکه پالگین هیبریدی‬ ‫آن قدرت ‪ 304‬اسب بخاری دارد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ BYD‬تانگ ‪ 500‬اس��ب بخ��اری که ظاهر زیبایی‬ ‫هم دارد‪ .‬تانگ همین چند هفته پیش عرضه شده و بهای آن از‬ ‫‪ 265900‬یوان آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫غرفه بعدی به ولمایس��تر تعل��ق دارد‪ .‬اولین خ��ودروی این‬ ‫شرکت یک شاسی‌بلند الکتریکی با نام ‪ EX5‬است‪.‬‬ ‫خودروی بعدی هم کانسپت ‪ EX6‬است که کمی بزرگ‌تر از‬ ‫خودروی قبلی بوده و ‪ 6‬نفره اس��ت‪ .‬محدوده حرکتی آن ‪600‬‬ ‫کیلومتر بوده و به نظر آماده تولید می‌باشد‪.‬‬ ‫ام��ا بخش خودروهای ویژه م��ک الرن از تمام خالقیت خود‬ ‫برای ارائ��ه ت ِم اژدها بر روی ‪ 570S‬اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬احتماالً‬ ‫تیم چینی مک الرن نمی‌دانس��تند که سال ‪ 2012‬سال اژدها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫یک��ی از نکات جالب‌توجه نمایش��گاه پکن ‪ 2018‬عدم وجود‬ ‫پی��کاپ های تراک زیاد در این رویداد بود‪ .‬البته خودروس��ازان‬ ‫چینی در این بخش بهتر می‌ش��وند‪ .‬جک از جمله چینی‌هایی‬ ‫اس��ت که پیکاپ جدید ‪ T8‬را معرفی کرده اس��ت‪ .‬این پیکاپ‬ ‫‪ 5/3‬متری از پیش��رانه ‪ 2‬لیتری توربودیزل ‪ 136‬اس��ب بخاری‬ ‫استفاده کرده و ماه آینده وارد بازار چین خواهد شد‪.‬‬ ‫توقفی کوتاه هم جلوی غرفه آئودی داشتیم‪ .‬این برند آلمانی‬ ‫از نسخه کشیده‌تر شاسی‌بلند ‪ Q5L‬رونمایی کرده است‪ .‬طول‬ ‫این خودرو ‪ 8/8‬س��انتی‌متر بیشتر بوده تا فضای بیشتری برای‬ ‫سرنشینان عقب ایجاد گردد‪.‬‬ ‫س��ینگوالتو نیز یکی دیگر از برندهای الکتریکی جدید چینی‬ ‫می‌باش��د که شاس��ی‌بلند ‪ iS6‬را معرفی کرده‌ان��د‪ .‬این خودرو‬ ‫دارای درب‌های موس��وم به ‪ suicide‬است که جالب می‌باشد!‬ ‫باتری ‪ 75‬کیلووات س��اعتی و برد حرکت��ی ‪ 400‬کیلومتری از‬ ‫جمله شاخصه‌های این خودرو هستند‪.‬‬ ‫و می‌رسیم به غرفه هیوندای! این برند کره‌ای به دلیل عرضه‬ ‫س��دان های زیاد آن‌هم در زمانه‌ای که اکثر خریداران به دنبال‬ ‫شاسی بلندها و کراس اوورها هستند به مشکل برخورده است‪.‬‬ ‫خب آن‌ها برای حضور در پکن چه کرده‌اند؟ یک سدان معرفی‬ ‫کرده‌اند! این خودرو الفس��تا نام داش��ته و در زبان ایتالیایی به‬ ‫معنی فستیوال است‪.‬‬ ‫الفس��تا به دنبال جذب خری��داران جوان اس��ت‪ .‬البته اکثر‬ ‫جوانان این روزها به دنبال شاس��ی بلندها هستند‪ .‬پیشرانه ‪1/6‬‬ ‫لیتری توربوی الفستا قدرت ‪ 190‬اسب بخاری داشته و توسط‬ ‫جوینت ونچر بیجینگ‪-‬هیوندای ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫کیا باهوش‌تر از هیوندای است‪ .‬آن‌ها یک کراس اوور جدید با‬ ‫نام ‪ Yipao‬را رونمایی کرده‌اند که نس��خه چینی کیا استونیک‬ ‫می‌باش��د‪ .‬و این زیبای آبی نس��خه فیس لیفت ش��ده نیس��ان‬ ‫‪ GT-R‬نیس��ت بلکه ‪ Aiways RG‬ناتالی نام دارد که توسط‬ ‫دو شرکت ‪ Aiways‬و روالند گامپرت توسعه یافته است‪RG .‬‬ ‫ناتالی یک خودروی اسپورت سلول سوخت هیدروژنی با شتاب‬ ‫‪ 2/9‬ثانیه‌ای اس��ت‪ .‬بنا به گفته شرکت تولید این خودرو‪ ،‬سال‬ ‫آینده شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫ب ام و نی��ز کانس��پت ‪ iX3‬را به نمایش��گاه پک��ن آورده که‬ ‫پیش‌نمایش��ی از نسخه الکتریکی ‪ X3‬برای بازار چین می‌باشد‪.‬‬ ‫این خودرو در سال ‪ 2020‬توسط جوینت ونچر برلیانس‪ -‬ب ام‬ ‫و ساخته خواهد شد‪ iX3 .‬دارای قدرت ‪ 270‬اسب بخاری و برد‬ ‫‪ 400‬کیلومتری است‪.‬‬ ‫یک جانور قهوه‌ای هم چانگ فنگ لئوپارد ماتو جدید اس��ت‬ ‫که پرچم‌دار شاس��ی بلندهای این شرکت می‌باشد‪ .‬جلوپنجره‬ ‫ب��زرگ ای��ن خودرو را دوس��ت داری��م‪ .‬ماتو ط��ول ‪ 4/7‬متری‬ ‫داش��ته و از پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری ‪ 204‬اس��بی استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫به دلیل تعداد بس��یار زیاد خودروهای جدید ما در ابتدا به ذکر‬ ‫شاخص‌ترین خودروها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫خودرویی دیگری که در این قس��مت دیدیم ‪Qiantu K50‬‬ ‫است که چند ماه دیگر وارد بازار می‌شود‪ .‬این برند سه محصول‬ ‫در غرف��ه به نمایش درآورده که اولین آن‌ها رنگ بدنه مش��کی‬ ‫مات‪ ،‬کابین قرمز و رینگ‌های بسیار جذاب دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دومین محصول ب��ه نمایش درآمده یک نس��خه‬ ‫جذاب آبی‌رنگ است‪.‬‬ ‫س��ومین محصول نیز نمونه‌ای به رنگ خاکس��تری و مشکی‬ ‫اس��ت‪ Qiantu .‬می‌گوی��د ‪ K50‬از دو پیش��رانه الکتریکی که‬ ‫هر یک قدرت ‪ 214‬اس��بی و گشتاور ‪ 290‬نیوتون متری دارند‬ ‫استفاده می‌کند‪ .‬این اسب‌های الکتریکی باعث ایجاد شتاب صفر‬ ‫تا ‪ 100‬کیلومتر در س��اعت ‪ 4/6‬ثانیه‌ای‪ ،‬حداکثر سرعت ‪200‬‬ ‫کیلومتر در ساعتی و برد حرکتی ‪ 365‬کیلومتری می‌شوند‪.‬هنوز‬ ‫قیمت خودروی یاد شده مشخص نیست اما خبرهایی از قیمت‬ ‫‪ 750‬هزار یوانی ‪ K50‬منتش��ر شده اس��ت‪ .‬البته اخبار جدید‬ ‫حاکی از قیمت نزدیک به یک میلیون یوانی هستند‪.‬‬ ‫کانس��پت ‪ K20‬یک خودروی اس��پورت الکتریکی و کوچک‬ ‫اس��ت که به‌طور ویژه برای مردم جوان طراحی شده است‪ .‬این‬ ‫محصول ‪ Qiantu‬دارای دو پیشرانه الکتریکی بوده و شتاب ‪6‬‬ ‫ثانیه‌ای و حداکثر س��رعت ‪ 190‬کیلومتر در ساعتی دارد‪ .‬هنوز‬ ‫مشخصات دیگر این محصول مفهومی منتشر نشد ‌ه است‪.‬‬ ‫کانسپت دیگر س��دانی اسپورت است که تالش دارد به تسال‬ ‫مدل ‪ S‬برس��د‪ .‬ای��ن خودرو از همان پیش��رانه الکتریکی ‪K50‬‬ ‫استفاده می‌کند‪ .‬هنوز تولید این خودروی مفهومی تأیید نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودروی کانس��پت وی ‪ S7‬پیش‌نمایشی از نسخه وحشی‌تر‬ ‫وی ‪ VV7‬اس��ت‪ .‬ای��ن خودرو ظاهر س��ریع و خوب��ی دارد اما‬ ‫متأس��فانه قدرت آن چندان زیاد نیست‪ .‬خودرو یاد شده قدرت‬ ‫‪ 230‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ 320‬نیوتون متری داشته که به‬ ‫اندازه نسخه استاندارد است‪.‬‬ ‫و البته فراموش نکنید برند «وی» قب ً‬ ‫ال در حال فروش نس��خه‬ ‫اس��پورتی با نام ‪ VV7s‬بوده اس��ت‪ .‬این خودرو نیز قدرت ‪230‬‬ ‫اسبی داش��ته و ظاهر آن جوان پسندتر است‪ .‬شاید وی بتواند از‬ ‫پیش��رانه هیبریدی قوی‌تر برای ‪ RS7‬استفاده کند اما نه این‌طور‬ ‫نیس��ت زی��را آن‌ها قب ً‬ ‫ال م��دل ‪ P8‬را معرفی کرده‌اند که نس��خه‬ ‫پالگین هیبریدی ‪ VV7‬می‌باشد‪ .‬این خودرو خروجی ‪ 340‬اسب‬ ‫بخاری و گشتاور ‪ 524‬نیوتون متری دارد‪ .‬عرضه این محصول به‬ ‫بازار آغاز شده و قیمت آن از ‪ 260‬هزار یوان آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادعا می‌کند ش��تاب خودروی یاد ش��ده ‪ 6/5‬ثانیه و برد‬ ‫حالت الکتریکی آن ‪ 50‬کیلومتر است‪ .‬گفته می‌شود ‪ P8‬در هر‬ ‫صد کیلومتر مصرف ‪ 2/3‬لیتری داشته و گیربکس آن از نوع ‪6‬‬ ‫سرعته دوکالچه است‪.‬‬ ‫دیگ��ری کانس��پت وی ‪ X‬که پیش‌نمایش��ی از کراس اووری‬ ‫کام ً‬ ‫ال الکتریکی می‌باشد‪ .‬این خودرو دارای ویژگی‌های معمول‬ ‫محصوالت مفهومی همچون ش��ارژر بی‌س��یم‪ ،‬صفحات نمایش‬ ‫بزرگ‪ ،‬خودران س��طح ‪ 5‬و محدوده حرکت��ی ‪ 530‬کیلومتری‬ ‫می‌باش��د؛ اما موض��وع جالب لوگوی ‪ X‬روی جلوپنجره اس��ت‬ ‫ک��ه تفاوت زیادی نس��بت به لوگ��وی «وی» دارد‪.‬یکی دیگر از‬ ‫برندهای پرشمار چینی که در بازار کشورمان حضور دارد هاوال‬ ‫اس��ت که تنها یک خودروی جدید را به پکن آورده اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو ‪ F5‬نام دارد‪« .‬وی» نیز این خودرو را با نام ‪ VV5‬عرضه‬ ‫می‌کند‪ .‬حرکات عجیب‌وغریب چینی‌ها تمامی ندارد! اولین بار‬ ‫گریت وال این شاس��ی‌بلند را در «وی» تولید کرد سپس همان‬ ‫خودرو را به عنوان هاوال معرفی کرد‪ F5 .‬از همان پیشرانه ‪1/5‬‬ ‫لیتری توربوی ‪ 169‬اس��بی و ‪ 2‬لیتری توربوی ‪ 197‬اسبی وی‬ ‫‪ VV5‬استفاده می‌کند‪.‬میتسوبیش��ی ژاپن نیز اقدام به معرفی‬ ‫نس��خه بازار چین اکلیپس کراس کرده که توسط جوینت ونچر‬ ‫گوانگژو‪-‬میتسوبیشی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫اما یکی از شاخص‌ترین برندهای نمایشگاه پکن لکسس است‬ ‫که نس��ل جدید ‪ ES‬را در نس��خه‌های هیبری��دی و بنزینی به‬ ‫نمایش گذاشته! جلوپنجره این خودرو شاخصه اصلی محصوالت‬ ‫لکسس را به همراه دارد‪ .‬شایان ذکر است مدل پرچم‌دار ‪ LS‬نیز‬ ‫به چین وارد خواهد ش��د‪ .‬با گذر از غرفه لکسس به غرفه فورد‬ ‫می‌رس��یم که اقدام به رونمایی از اس��کورت فیس لیفت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نام اس��کورت هنوز هم در چین زنده بوده و بر روی یک‬ ‫س��دان شکل گرفته بر پایه نس��ل دوم فورد فوکوس بکار رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو ارزان بوده و فروش خوب��ی دارد‪ .‬جلوپنجره‬ ‫و چراغ‌های جدید جلو از جمله تغییرات اس��کورت فیس لیفت‬ ‫هستند‪ .‬اما بد نیست به غرفه کوروس نیز نگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫این برند به مشکل افتاده است‪ .‬بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت‬ ‫چ��ری بوده و آن‌ه��ا نمی‌دانند با این برند چ��ه‌کار کنند‪ .‬چری‬ ‫در حال لوکس‌تر ش��دن بوده و اکس��ید جدید نیز این روند را‬ ‫پی��ش خواهد برد‪ .‬خب آن‌ها با ک��وروس چه‌کار خواهند کرد؟‬ ‫هنوز کس��ی نمی‌داند و در چند س��ال آینده نیز سرمایه‌گذاری‬ ‫زیادی در این ش��رکت انجام نخواهد ش��د بنابراین خودروهای‬ ‫آن امیدوارکننده نیس��تند‪ .‬به نظر می‌رس��د مدل شکل گرفته‬ ‫ب��ر پایه تیگو نیز اص� ً‬ ‫لا تولید نخواهد ش��د‪.‬اما کوروس مایل ‪1‬‬ ‫یک خودروی اسپورت الکتریکی است که دارای شارژ بی‌سیم و‬ ‫محدوده حرکتی ‪ 700‬کیلومتری می‌باشد‪ .‬متأسفانه این خودرو‬ ‫وارد بازار نخواهد شد‪.‬‬ ‫این بار از جلوی غرفه آکورا رد شدیم‪ .‬پروتوتایپ ‪ RDX‬این‬ ‫خودروساز چیزی بیش��تر از نسخه چینی آکورا ‪ RDX‬نیست‪.‬‬ ‫این خودرو توسط جوینت ونچر گوانگژو‪-‬هوندا ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫محصول بعدی این ش��رکت ‪ CDX‬است که یک فیس لیفت‬ ‫ملایم را تجربه کرده اس��ت‪ .‬همچنین نس��خه اسپورت هیبرید‬ ‫جدید از همان سیس��تم هیبریدی بکار رفته در آکورد اسپورت‬ ‫هیبرید اس��تفاده کرده است‪ .‬خروجی کل این مجموعه برابر با‬ ‫‪ 215‬اسب بخار بوده و در هر صد کیلومتر نیز مصرف ‪ 5‬لیتری‬ ‫دارد‪ .‬یودو یکی دیگر از برندهایی است که روی گسترش تعداد‬ ‫شاسی بلندهای خود کار می‌کند‪ .‬پیش از محصوالت ‪Pi ،1 Pi‬‬ ‫‪ 5 Pi ،3‬و ‪ 7 Pi‬این شرکت به بازار چین عرضه شده اند‪ .‬نسخه‬ ‫تولیدی ‪ 7 Pi‬در س��ال ‪ 2019‬وارد بازار می‌شود‪ .‬یودو می‌گوید‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت این خودرو برابر با ‪ 9‬ثانیه‬ ‫بوده و برد آن به ‪ 400‬کیلومتر می‌رسد‪.‬‬ ‫برند هیبرید کینتیک نیز دو کانس��پت الکتریکی جدید را به‬ ‫پکن آورده که یک س��دان ‪ H500‬و دیگری شاسی‌بلند ‪K30‬‬ ‫می‌باشد‪ .‬این دو خودرو باعث می‌شود تعداد محصوالت مفهومی‬ ‫هیبرید کینتیک به ‪ 6‬عدد برسد‪.‬محصوالت این شرکت توسط‬ ‫خانه طراحی پینین فارینا خلق شده اند‪ .‬تولید اولین محصوالت‬ ‫هیبرید کینتیک در سال ‪ 2020‬آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫س��دان ‪ H500‬و شاس��ی‌بلند ‪ K350‬از یک ق��وای محرکه‬ ‫‪ 403‬اسب بخاری استفاده می‌کنند‪ .‬سدان یاد شده شتاب ‪4/5‬‬ ‫ثانیه‌ای داشته و برد آن به ‪ 1000‬کیلومتر می‌رسد‪ .‬شتاب مدل‬ ‫شاس��ی‌بلند نیز ‪ 4/7‬ثانیه و سقف سرعت آن ‪ 250‬کیلومتر در‬ ‫ساعت است‪ .‬هر دو خودرو طراحی خوبی دارند و امیدواریم این‬ ‫محصوالت با همین شمایل به بازار وارد شوند‪.‬‬ ‫از غرفه زوت��ی بازدید می‌کنیم‪ .‬اولین محصول این ش��رکت‬ ‫کانس��پت ‪ i-Across‬است که پیش‌نمایشی از یک کراس اوور‬ ‫کامپکت جدید بوده و زبان طراحی جدید این ش��رکت را نشان‬ ‫می‌دهد (البته بعید می‌دانیم چنین شرکت کپی کاری به زبان‬ ‫طراحی اعتقادی داشته باشد!)‪ .‬در همین خودرو هم نشانه‌های‬ ‫زیادی از یک جگوار می‌بینیم‪.‬‬ ‫خ��ودرو زوت��ی ‪ T800‬پرچم‌دار شاس��ی بلندهای ش��رکت‬ ‫می‌باش��د‪ .‬این خودروی هفت‌نفره از پیش��رانه ‪ 2‬لیتری توربو با‬ ‫قدرت ‪ 231‬اسب بخار و گشتاور ‪ 350‬نیوتون متر استفاده کرده‬ ‫و نی��روی خ��ود را از طریق یک گیربکس ‪ 6‬س��رعته دوکالچه‬ ‫به چرخ‌ه��ا منتقل می‌کند‪ .‬خودروی جالب دیگری که در پکن‬ ‫حضور داش��ته کانس��پت آینده‌نگرانه ‪ COS‬اوش��ان است که‬ ‫توجه��ات زیادی را به خ��ود جلب کرده بود‪.‬ام��ا این خودروی‬ ‫واقع��ی ‪ 1 COS‬ن��ام دارد که اولین محص��ول جدید زیر برند‬ ‫چانگان است‪ .‬این برند در ادامه شاسی بلندهای لوکس با قیمت‬ ‫مناسب را روانه بازار خواهد کرد‪ 1 .‬در ماه ژوئن با پیشرانه ‪1/5‬‬ ‫لیتری توربوی ‪ 178‬اسب بخاری و گیربکس ‪ 6‬سرعته اتوماتیک‬ ‫به بازار وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫پ��س از بازدید غرفه‌های زیاد چین��ی نهایتاً به غرفه هوندای‬ ‫ژاپن رسیدیم که سه محصول جدید را معرفی کرده است‪ .‬اولین‬ ‫خودرو کانسپت اینسپایر است‪ .‬این نام برای نسخه‌های لوکس‌تر‬ ‫آکورد س��ال‌های ‪ 1990‬تا ‪ 2012‬بکار رفته اس��ت‪ .‬این نام تنها‬ ‫برای بازار چین بازخواهد گش��ت‪ .‬کانس��پت اینسپایر بار دیگر‬ ‫بر پایه آکورد ش��کل گرفته و دارای اش��رافیت بیش��تر و برخی‬ ‫تمای��زات در طراحی اس��ت‪ .‬این خودرو توس��ط جوینت ونچر‬ ‫دانگ فنگ‪-‬هوندا س��اخته می‌ش��ود‪ .‬اما هوندا زیر برند جدید‬ ‫خ��ود با ‪ Everus‬را نیز معرفی کرد‪ .‬تنها محصول این زیر برند‬ ‫خودروی ‪ S1‬است که بر پایه چهارمین نسل هوندا سیتی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬هوندا ظاهرا ً تصمیم گرفته ت��ا خونی تازه به این‬ ‫برند ببخش��د و اقدام به معرفی خودروی��ی الکتریکی کرده که‬ ‫آن‌هم بر پایه هوندا ‪ XR-V‬س��اخته شده است‪ .‬محصول دیگر‬ ‫ژاپنی‌ها آکورد اسپورت هیبریدی است که از پیشرانه ‪ 2‬لیتری‬ ‫تنفس طبیعی با قدرت کل ‪ 211‬اس��ب بخار استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫این خودرو طراحی زیبایی داشته اما استفاده از پیشرانه تنفس‬ ‫طبیع��ی و قوای محرکه هیبریدی بج��ای پالگین جای تعجب‬ ‫دارد‪ .‬یک��ی از متفاوت‌ترین برندهای چینی که س��ودای حضور‬ ‫در بازاره��ای جهانی را نیز در س��ر می‌پروراند جیلی اس��ت که‬ ‫دو خ��ودروی جدید تولیدی و مفهومی را به پکن آورده اس��ت‪.‬‬ ‫خودروی زیبای بو ری ‪ GE‬یک سدان پالگین هیبریدی است‬ ‫ک��ه همان قدرت خروج��ی ولوو ‪ XC40‬پالگی��ن هیبریدی و‬ ‫محصوالت لینک اند کو را دارد‪ .‬با قدرت کل ‪ 250‬اسب بخاری‬ ‫و گش��تاور ‪ 400‬نیوتن متری‪ ،‬ب��و ری ‪ GR‬قوی‌ترین محصول‬ ‫تاریخ جیلی است‪ .‬دومین محصول این برند کانسپت آیکن است‬ ‫ک��ه بر پایه ولوو ‪ XC40‬ش��کل گرفته و البت��ه نام آن نیز ما را‬ ‫به ی��اد ام جی آیک��ن ‪ 2012‬و جیپ آیک��ن ‪ 1997‬می‌اندازد‪.‬‬ ‫آیا جیلی اص ً‬ ‫ال توجهی ب��ه این موارد می‌کند؟! به‌هرحال آیکن‬ ‫مفهومی نش��ان دهن��ده جهت‌گیری ش��یک‌تر جیلی در بحث‬ ‫طراح��ی بوده و نس��خه تولی��دی آن از پلتف��رم ‪ CMA‬ولوو‬ ‫اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬در هنگام گذر از جلوی غرفه چانگان نیز‬ ‫چش��ممان به خودروهای فیس لیفت ‪ CS75 ،CS75‬پالگین‬ ‫هیبریدی و‪ ...‬افتاد‪ .‬این خودروی قرمزرنگ نیز چانگان ایدو ‪XT‬‬ ‫فیس لیفت اس��ت که جلوپنجره عجیب‌وغریبی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫چانگان ‪ CS55‬فیس لیفت که طراحی بهتری نس��بت به قبل‬ ‫دارد‪ .‬تمامی این محصوالت م��اه آینده وارد بازار چین خواهند‬ ‫شد‪ .‬ونوس��یا زیر برندی است که از حمایت دانگ فنگ‪-‬نیسان‬ ‫برخوردار بوده و تنها زیر برندی است که توانسته در بازار چین‬ ‫موفق ش��ود؛ بنابراین آن‌ها با ای��ن خودروی بزرگ ‪ X‬به میدان‬ ‫آمده‌اند‪ .‬ونوس��یا گفته که ای��ن خودرو پیش‌نمایش��ی از زبان‬ ‫طراحی جدیدش بوده اما اگر این خودرو س��اخته شود تعجبی‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬درادامه نیس��ان ترا که با نام پاالدین هم شناخته‬ ‫می‌ش��ود می‌بینیم‪ .‬نسل قبلی پاالدین هنوز هم در چین تولید‬ ‫می‌ش��ود بنابراین باید نام متفاوت��ی را برای این خودرو انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ترا هفته پیش عرضه شده و قیمت پایه ‪ 160‬هزار یوانی دارد‪.‬‬ ‫نیروبخش این خودرو پیشرانه سنتی ‪ 2/5‬لیتری با قدرت ‪184‬‬ ‫اسب بخار است‪ .‬اما ستاره نیس��ان در نمایشگاه پکن خودروی‬ ‫س��لفی ‪ ZE‬است که نسخه الکتریکی از همین سدان می‌باشد‪.‬‬ ‫س��لفی الکتریکی برای بازار چین توس��عه یافته و جز چین در‬ ‫جای دیگری فروخته نخواهد ش��د‪ .‬دانگ فنگ و ونوسیا دارای‬ ‫نس��خه‌های خاص خود خواهند بود‪ .‬خروجی این خودرو ‪109‬‬ ‫اسب بخار بوده و محدوده حرکتی ‪ 330‬کیلومتری دارد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫هیوالی آفرود‬ ‫خودروی��ی ک��ه مالحظه خواهید کرد ش��اید یک هیوال باش��د‬ ‫ام��ا برای هم��ه افراد نیس��ت زی��را به��ای ‪ 57900‬یورویی دارد‬ ‫ک��ه بی��ش از ‪ 20‬هزار یورو گران‌تر از نس��خه اس��تاندارد اس��ت‪.‬‬ ‫دلی��ل آن چیس��ت؟ چون توس��ط ‪ BBM‬موتور اس��پورت تیون‬ ‫س واگن آم��اروک تا بن‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��اده بگوییم‪ ،‬این فولک�� ‌‬ ‫دن��دان مس��لح‪ ،‬اگرچ��ه قیم��ت باالی��ی دارد اما در واق��ع کام ً‬ ‫ال‬ ‫هیجان‌انگی��ز ب��وده و به��ای خود را ب��ه خوبی توجی��ه می‌کند‪.‬‬ ‫چ��ه چی��زی باعث ش��ده این آماروک ت��ا این حد خاص باش��د؟‬ ‫ش��اخصه‌های منحصرب ‌ه فرد زیادی در آن وجود دارد که از جمله‬ ‫آنها می‌ت��وان به کیت افزایش ارتفاعی اش��اره کرد که ارتفاع کل‬ ‫بدنه را ‪ 100‬میلی‌متر افزایش می‌دهد‪ .‬این کیت که توس��ط دلتا‬ ‫‪ 4×4‬س��اخته ش��ده قیمت ‪ 2067‬یورویی داش��ته و البته تکمیل‬ ‫کنن��ده آن رینگ‌ه��ای ‪ 18‬اینچ��ی و الس��تیک‌های کوپر ‪STT‬‬ ‫"‪ Pro‬اس��ت‪ .‬ای��ن موارد نی��ز ‪ 3772‬یوروی دیگ��ر قیمت دارند‪.‬‬ ‫اما چیزی که باعث افزایش ابهت آماروک شده گلگیرهای بسیار پهنی‬ ‫است که قیمت خودرو را ‪ 2119‬یوروی دیگر باال می‌برد‪ .‬همچنین‬ ‫دیسک‌های اسپیس��ر ‪ 30‬میلی‌متری در هر اکسل نیز ‪ 297‬یورو‬ ‫قیمت دارند‪ .‬همچنین ‪ BBM‬می‌تواند با یک کیت متفاوت دیگر‬ ‫ارتف��اع آماروک را ‪ 40‬میلی‌متر افزایش دهد‪ .‬بازهم این کار بدون‬ ‫هزینه نبوده و باید ‪ 1309‬یوروی دیگر بپردازید‪ .‬یک آپش��ن دیگر‬ ‫هم الستیک‌های متفاوت کوپر است که قیمت ‪ 4194‬یورویی دارد‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه فهرس��ت قطع��ات در دس��ترس ای��ن تیونر نش��ان‬ ‫می‌ده��د ک��ه المپ‌ه��ای ‪ LED‬اضاف��ی ‪ 648‬یوروی��ی‪ ،‬گارد‬ ‫زی��ر بدن��ه و پلتف��رم س��قف ‪ 800‬و ‪ 2400‬یوروی��ی همچنی��ن‬ ‫اس��نورکل س��فری ‪ 600‬یوروی��ی نی��ز قابل س��فارش هس��تند‪.‬‬ ‫در انتها باید گفت‪ BBM‬موتور اسپورت قدرت پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫‪ TDI‬آماروک را کمی افزایش داده است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫برق‬ ‫آشنای‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫کالب‬ ‫تولید بین‌الملل‬ ‫یب‬ ‫ل‬ ‫ا مد ‌‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یبر‬ ‫ید‬ ‫ب‌ام‌و‬ ‫د‬ ‫«‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ها»‬ ‫امروزه تقریبا تمامی مدل‌های ب‌ام‌و با فناوری پالگین‌هیبرید نیز عرضه ش�ده و با پس�وند ‪ e‬و عبارت‬ ‫‪ iPerformance‬از س�ایر برادرانش�ان متمایز می‌ش�وند‪.‬همچنین مدل‌هایی که صرف�ا برقی یا‌هیبرید‬ ‫هس�تند نیز در س�ری جداگانه‌ای به‌نام ‪ i‬ق�رار می‌گیرند‪ .‬در مطل�ب پیش‌رو‪ ،‬نگاهی خواهیم داش�ت به‬ ‫ویژگی‌های این باواریایی‌های پاک‪.‬‬ ‫‹ ‹‪330e iPerformance‬‬ ‫س��لطان باواریا برای آن‌دس��ته از افرادی که مایلند‬ ‫تجرب��ه رانندگ��ی جذاب س��ری ‪ ،‌3‬مصرف س��وخت‬ ‫اقتصادی و دوس��تی با محیط‌زیست را همزمان داشته‬ ‫باشند‪ ،‬نسخه‌ای تحت عنوان ‪330e iPerformance‬‬ ‫ن هیبرید‬ ‫در نظ��ر گرفته ک��ه از یک مجموع��ه پالگی ‌‬ ‫ن پاور‬ ‫ش��امل بلوک بنزینی ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری تویی ‌‬ ‫توربو و یک موتور برقی نیرو می‌گیرد‪ .‬پیشرانه بنزینی‬ ‫قادر اس��ت حداکثر ‪ 180‬اس��ب بخار قدرت در ‪5000‬‬ ‫ت��ا ‪ 6500‬دور بر دقیقه و ‪ 292‬نیوتن‌متر گش��تاور در‬ ‫‪ 1350‬ت��ا ‪ 4250‬دور ب��ر دقیقه تحوی��ل دهد که در‬ ‫ترکی��ب با خروجی ‪ 87‬اس��ب بخ��اری‪  ‬و ‪ 250‬نیوتن‌‬ ‫متری‌موتور برقی‪ ،‬مجموعا به رقم جذاب ‪ 248‬اس��ب‬ ‫بخار و ‪ 420‬نیوتن‌متر می‌رس��د‪ .‬مجموع��ه باتری نیز‬ ‫از ن��وع لیتیوم‪ -‬یون ب��ا توان ‪ 7/6‬کیلووات س��اعت و‬ ‫ظرفیت س��لولی (ظرفیت هریک از سلول‌های باتری)‬ ‫‪ 26‬آمپرساعت بوده و خروجی مجموعه از گذرگاه یک‬ ‫گیربکس ‪ ‌8‬سرعته استپ‌ترونیک مجهز به حالت‌های‬ ‫اس��پرت و تعویض دس��تی به چرخ‌های عقب می‌رود‪.‬‬ ‫‪ 330e‬با تکیه بر این تش��کیالت قادر اس��ت طی ‪5/6‬‬ ‫ثانیه از حالت ایس��ت کامل به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت دس��ت یافته و حداکثر تا مرز ‪ 225‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت پیش برود‪ .‬همچنین در صورت پر بودن مخزن‬ ‫س��وخت ‪ 41‬لیت��ری و باتری می‌توان��د ضمن مصرف‬ ‫سوخت ترکیبی بسیار خوب ‪ 3/3‬لیتری‪ ،‬مسافت ‪350‬‬ ‫مایل یا ‪ 563‬کیلومت��ر را بپیماید‪ .‬از دیگر ویژگی‌های‬ ‫‪ 330e‬نی��ز می‌توان به مدت زمان ‪ 2/2‬س��اعتی برای‬ ‫شارژ کامل باتری‪ ،‬س��امانه بازیابی نیروی ترمز‪ ،‬شارژر‬ ‫‪ 3/5‬کیلووات��ی ‪ AC‬و فناوری اختصاصی ‪ eDrive‬با‬ ‫سه حالت خودکاراشاره کرد‪.‬‬ ‫گشتاور را دارد که بهبود به ترتیب ‪ 24‬و ‪ 96‬واحدی را‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬گیربکس مورد استفاده نیز همان نمونه‬ ‫‪ 8‬س��رعته اتوماتیک اس��تپ‌ترونیک بوده که این بار‬ ‫عملکرد اسپرت‌‌تری ارائه کرده و عالوه بر انتقال ورودی‬ ‫خود به هر چهار چرخ‪ ،‬از پدال‌های تعویض دنده پشت‬ ‫فرمان نیز سود می‌برد‪ .‬علی‌رغم تمامی این تغییرات به‬ ‫ظاهر مثبت‪ ،‬ش��تاب اولیه ب��ه ‪ 6‬ثانیه کاهش یافته اما‬ ‫بیشینه سرعت به ‪ 235‬کیلومتر بر ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫ب‌ام‌و در وب‌س��ایت رس��می خود رقم مشخصی برای‬ ‫مصرف سوخت ترکیبی و مسافت قابل پیمایش ‪530e‬‬ ‫اعالم نکرده ولی با نگاهی به اعداد و ارقام ذکر ش��ده و‬ ‫مدت زمان کمتر از ‪ 3‬ساعت برای شارژ کامل مجموعه‬ ‫بات��ری می‌توان ح��دس زد که عملک��رد آن در دنیای‬ ‫واقعی بهتر از ب��رادر کوچک‌ترش خواهد بود‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینها‪ ،‬شیارهای فعال جلوپنجره‪ ،‬سامانه احیای نیروی‬ ‫ترمز‪ ،‬ش��ارژر ‪ 3/5‬کیلوواتی ‪ AC‬و فناوری اختصاصی‬ ‫‪ eDrive‬با س��ه حالت خ��ودکار (‪،)Auto eDrive‬‬ ‫بیشینه (‪ )Max eDrive‬و کنترل باتری (‪Battery‬‬ ‫‪ )Control‬نیز برخی دیگر از خصوصیت‌های فنی این‬ ‫آلمانی شیک‌پوش را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪740e xDrive iPerformance‬‬ ‫ب��ه بزرگ‌تری��ن س��دان هواپیما‌نش��ان باواری��ا که‬ ‫می‌رس��یم‪ ،‬قضیه بازهم متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫زی��ر کاپ��وت نمون��ه پالگین‌‬ ‫هیبری��د س��ری ‪ 7‬که‬ ‫با ک��د ‪740e‬‬ ‫‪ xDrive iPerformance‬ش��ناخته می‌شود‪ ،‬یک‬ ‫بل��وک ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری توربو و ی��ک موتور برقی‬ ‫آرمیده ک��ه در ظاهر تفاوتی با کوچک‌ترها ندارند‪ ،‬اما‬ ‫اختالف‌ها خیلی زود خودشان را نشان می‌دهند‪ .‬موتور‬ ‫برقی بازدهی مش��ابه ‪ 530e‬دارد و گیربکس دقیقا با‬ ‫نمونه ‪ 8‬س��رعته موج��ود در ‪ 330e‬برابر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫قدرت پیشرانه بنزینی به ‪ 255‬اسب بخار در ‪ 5000‬تا‬ ‫‪ 6500‬دور بر دقیقه و گشتاور آن به ‪ 400‬نیوتن‌متر در‬ ‫‪ 1550‬تا ‪ 400‬نیوتن‌متر رسیده است‪ .‬توان و گشتاور‬ ‫مجموع نیز به ‪ 322‬اس��ب بخار و ‪ 500‬نیوتن‌متر بالغ‬ ‫شده تا این مدل با تکیه بر شتاب اولیه ‪ 5/1‬ثانیه‌ای و‬ ‫سقف سرعت ‪ 250‬کیلومتر بر ساعت قوی‌ترین سدان‬ ‫بنزین��ی‪ -‬برقی حال حاضر ب‌ام‌و باش��د‪ 740e.‬برای‬ ‫ش��ارژ کامل باتری ‪ 9/2‬کیلووات ساعتی خود به ‪2/7‬‬ ‫س��اعت زمان احتیاج دارد و در کنار آن به یک مخزن‬ ‫بنزین ‪ 46‬لیتری مجهز اس��ت‪ ،‬ام��ا کمپانی بازهم از‬ ‫اعالم رسمی مصرف س��وخت ترکیبی و مسافت قابل‬ ‫پیمایش آن در وب‌س��ایت خود سرباز می‌زند‪ .‬از دیگر‬ ‫داشته‌های آن نیز می‌توان سامانه احیای نیروی ترمز‪،‬‬ ‫فناوری ‪ eDrive‬با تنظیماتی مشابه ‪ 530e‬و شارژر‬ ‫‪ 3/7‬کیلوواتی ‪ AC‬را نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪40e iPerformance xDrive X5‬‬ ‫ن هیبرید را‬ ‫البت��ه که ب‌ام‌و ارائه نس��خه‌های پالگی ‌‬ ‫به‪  ‬س��دان‌های خود محدود نکرده اس��ت‪ .‬زیر کاپوت‬ ‫ورم‌کرده ‪ 40e xDrive X5‬بلوک ‪ 4‬س��یلندر تویین‬ ‫‌پاور توربو با حجم ‪ 2‬لیتر و خروجی ‪ 240‬اس��ب بخار‬ ‫در ‪ 5000‬ت��ا ‪ 6500‬دور بر دقیق��ه و‪ 353‬نیوتن‌متر‬ ‫در ‪ 1250‬ت��ا ‪ 4800‬دور ب��ر دقیق��ه ق��رار گرفته که‬ ‫در هم��کاری با موت��ور بنزینی ‪ 111‬اس��ب بخاری و‬ ‫ن متری مجموعا ‪ 308‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫‪ 450‬نیوت�� ‌‬ ‫و‪450‬نیوتن‌مت��ر گش��تاور را از گ��ذرگاه گیربکس ‪8‬‬ ‫سرعته اتوماتیک اس��تپ‌ترونیک مجهز به حالت‌های‬ ‫اس��پرت و تعویض دستی به هر چهار چرخ می‌رساند‪.‬‬ ‫تغذیه موت��ور الکتریکی اینجا هم ب��ر عهده مجموعه‬ ‫بات��ری ‪‌9/2‬کیلووات س��اعتی بوده که طی ‪ 3‬س��اعت‬ ‫به‌طور کامل ش��ارژ می‌ش��ود‪ .‬این مجموعه قادر است‬ ‫‪ X5‬پالگی��ن‌هیبرید را در ‪ 6/5‬ثانیه به مرز س��رعت‬ ‫‪ 96‬کیلومتر بر س��اعت رس��انده و تاخت‌وتاز آن را تا‬ ‫سقف در حدود ‪ 225‬کیلومتر بر ساعت امتداد بخشد‪.‬‬ ‫مس��افت قابل پیمایش این قد بلن��د آلمانی با باک و‬ ‫باتری پُر‪ ،‬ضمن مصرف س��وخت ترکیب��ی ‪ 4/2‬لیتر‬ ‫به ‪ 869‬کیلومتر می‌رس��د که رقم بسیار قابل‌توجهی‬ ‫است‪ .‬این آلمانی جذاب همچنین‬ ‫مخ��زن س��وخت ‪83‬‬ ‫لیتـــــ��ری‬ ‫‹ ‹‪530e xDrive iPerformance‬‬ ‫داش��ته و از س��امانه بازیابی نیروی ترمز‪ ،‬ش��ارژر ‪3/5‬‬ ‫کیلووات��ی ‪ ،AC‬حالت رانندگی ‪ Eco Pro‬و فناوری‬ ‫اختصاصی ‪ eDrive‬با س��ه حالت خ��ودکار (‪Auto‬‬ ‫‪،)eDrive‬بیش��ینه (‪ )Max eDrive‬و صرفه‌جویی‬ ‫در مصرف باتری (‪ )Save Battery‬سود می‌برد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪i3‬‬ ‫کوچک‌ترین فرزند برق��ی ب‌ام‌و همین چند وقت‬ ‫پیش برای مدل ‪ 2018‬فیس‌لیفت شد و هم‌اکنون‬ ‫در دو نس��خه اس��تاندارد و اس��پرت که با پسوند ‪S‬‬ ‫شناخته می‌شود در دسترس عالقه‌مندان قرار دارد‪.‬‬ ‫زیر پوس��ت مدل اس��تاندارد یک موتور برقی با توان‬ ‫‪ 170‬اس��ب بخار در ‪ 4800‬دور بر دقیقه و گش��تاور‬ ‫‪ 244‬نیوتن‌متر جا خوش کرده که از مجموعه باتری‬ ‫لیتیوم‪ -‬یون با توان ‪ 33‬کیلووات و ظرفیت س��لولی‬ ‫‪ 94‬آمپرس��اعت تغذیه کرده و قادر اس��ت ‪ i3‬را طی‬ ‫م��دت زم��ان ‪ 7/2‬ثانیه از حالت س��کون به مرز ‪96‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت برس��اند‪ .‬بیشینه س��رعت و برد‬ ‫حرکتی خ��ودرو نیز به ترتیب ب��ه ‪ 150‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت و ‪ 184‬کیلومتر می‌رسد‪ .‬همچنین شارژ کامل‬ ‫باتری‌ها با شارژر نسل دوم ‪ 4/8‬ساعت طول می‌کشد‬ ‫که البته این زمان با ش��ارژر ‪ 50‬کیلوواتی برای شارژ‬ ‫‪ 80‬درصدی به ‪0/7‬ساعت کاهش می‌یابد‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫می‌توانید بس��ته موس��وم به ‪Range Extender‬‬ ‫شامل موار ‌د باک بنزین ‪ 8/7‬لیتری‪ ،‬افزایش مسافت‬ ‫قابل پیمایش به ‪ 290‬کیلومتر و کاهش شتاب اولیه‬ ‫ب��ه ‪ 8‬ثانیه را نیز برای آن س��فارش دهید‪ .‬اما گونه‬ ‫اس��پرت این ریزنقش آلمانی ی��ا همان ‪S i3‬‬ ‫چنته متفاوتی دارد و پیش‬ ‫از ه��ر چی��ز با‬ ‫عناصـ��ر‬ ‫یک پله باالتر از س��ری ‪ ،3‬س��ری ‪ 5‬ج��ذاب و تاز ‌ه‬ ‫واردی می‌ایس��تد ک��ه در نس��خه پالگی��ن‌هیبری��د‬ ‫خ��ود یعن��ی ‪ 530e xDrive iPerformance‬از‬ ‫هم��ان قوای فنی برادر کوچک‌ترش یعنی پیش��رانه ‪4‬‬ ‫س��یلندر‪‌2‬لیتری توربو به‌همراه موتور برقی سنکرونیزه‬ ‫با توان و گش��تاور مجموع به ترتیب ‪ 248‬اس��ب بخار‬ ‫و ‪ 420‬نیوتن‌مت��ر نی��رو می‌گیرد‪.‬البت��ه تفاوت‌های��ی‬ ‫نیز وج��ود دارد؛ ق��درت مجموع��ه بات��ری از ‪ 7/6‬به‬ ‫‪ 9/2‬کیل��ووات س��اعت و ظرفیت س��لولی آن از ‪ 26‬به‬ ‫‪ 90‬آمپرس��اعت افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬موتور برقی‬ ‫توانایی تولید ‪ 111‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 346‬نیوتن‌متر‬ ‫طراحی جدید خود (که در س��پر جلو نمایی مش��ابه‬ ‫کیت‌های گروه ‪ M‬خلق کرده) ش��ناخته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫موتور برقی در این نس��خه‪ ،‬به‌روزرسانی شده و ‪181‬‬ ‫اس��ب بخار ق��درت در ‪ 4800‬دور ب��ر دقیقه و ‪270‬‬ ‫نیوتن‌متر گش��تاور تحویل می‌دهد تا شتاب صفر تا‬ ‫‪ 96‬کیلومتر بر س��اعت به ‪ 6/8‬ثانیه و سقف سرعت‬ ‫به ‪ 160‬کیلومتر بر س��اعت برس��د ‪.S i3‬برای شارژ‬ ‫‪ 100‬درص��دی (با ش��ارژر نس��ل‪ )2‬و ‪ 80‬درصدی‬ ‫(با‌شارژر‪ 50‬کیلوواتی) ‪ DC‬به ترتیب به ‪ 4/8‬و ‪0/7‬‬ ‫س��اعت زمان احتیاج دارد و مس��افت قابل پیمایش‬ ‫آن در حالت عادی ‪ 172‬کیلومتر اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫انتخاب بس��ته ‪ Range Extender‬نیز باک بنزین‬ ‫‪ 8/7‬لیتری‪ ،‬مس��افت قابل پیمایش ‪ 290‬کیلومتر و‬ ‫شتاب اولیه ‪ 7/6‬ثانیه‌ای را خواهید داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪i8‬‬ ‫‪ i8‬که ایده س��اخت آن نخس��تین‌بار س��ال ‪2009‬‬ ‫و در قال��ب م��دل مفهوم��ی ‪Vision Efficient‬‬ ‫‪ Dynamics‬معرف��ی ش��د‪ ،‬پیش از ه��ر چیز نمادی‬ ‫است از یک طراحی کاملا آیند ‌ه نگرانه و تلفیق عملکرد‬ ‫فنی یک کوپه اسپرت تمام‌عیار و دغدغه‌هایی همچون‬ ‫مصرف س��وخت اقتصادی و آالیندگی بس��یار کم‪ .‬این‬ ‫آلمان��ی متف��اوت از پیش��رانه ‪ 1/5‬لیتری ‪ 3‬س��یلندر‬ ‫بنزینی ‪ 231‬اسب بخاری (در پشت صندلی‌ها) و موتور‬ ‫الکتریکی ‪ 131‬اس��ب بخاری (در مح��ور جلو) با توان‬ ‫و گش��تاور مجموع به ترتیب ‪ 357‬اس��ب بخار و ‪569‬‬ ‫نیوتن‌متر نیرو می‌گیرد‪ .‬شتاب صفر تا ‪100‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت برای ‪ i8‬تنها ‪ 4/4‬ثانیه به طول انجامیده و سقف‬ ‫سرعت آن به بیش از‪ 250‬کیلومتر بر ساعت می‌رسد‪ .‬از‬ ‫طرفی برای دستیابی به این عملکرد قابل‌توجه در‪100‬‬ ‫کیلومتر ترکیبی‪ ،‬تنها ‪ 1/9‬لیتر بنزین می‌س��وزاند و به‬ ‫ازای ه��ر کیلومتر فقط ‪ 42‬گرم دی‌اکس��ید کربن آزاد‬ ‫می‌کند‪ .‬همچنین ش��اید برایتان جالب باشد که میزان‬ ‫مصرف انرژی الکتریکی آن ‪‌14‬کیلووات ساعت به ازای‬ ‫هر ‪100‬کیلومتر بوده و چون حین حرکت هیچ صدایی‬ ‫ندارد‪ ،‬سامانه اگزوز برای پیشگیری از خطرات احتمالی‬ ‫به یک تولیدکننده صدای مصنوعی تجهیز ش��ده است‪.‬‬ ‫‪ i8‬از مدل ‪ 2013‬تا ‪ 2018‬تنها در نس��خه کوپه تولید‬ ‫ش��د اما آنطور ک��ه از اخبار برمی‌آید‪ ،‬قرار اس��ت مدل‬ ‫‪ 2019‬نسخه روباز یا همان اسپایدر (‪ )Spider‬آن نیز‬ ‫روی خط تولید برود و با جذب دوستداران خودروهای‬ ‫اسپرت سقف باز‪ ،‬لقب پرفروش‌ترین کوپ ‌ه هیبرید دنیا‬ ‫را همچنان در تصاحب سلطان باواریا نگه دارد‪.‬‬ ‫آیندگان‬ ‫معرفی برخی خودروهای پاک که در آینده نزدیک‪ ،‬کالسیک‌های ارزشمندی خواهند شد‬ ‫پاک‌های امروز؛ کالسیک‌های فردا‬ ‫در بیش��تر مواقع‪ ،‬تصوی��ر ذهنی ما از یک خودرو‬ ‫کالسیک‪ ،‬خودرویی است که مصرف سوخت باالیی‬ ‫داشته و انبوهی از دود و گازهای آالینده از اگزوزش‬ ‫خارج می‌ش��ود‪ .‬به همین جهت است که در تمامی‬ ‫ی نس��بی ب��رای تردد‬ ‫نق��اط جه��ان‪ ،‬محدودیت‌ها ‌‬ ‫اینگونه خودروها وضع شده و مالکان را عاصی کرده‬ ‫است‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬در عوض‪ ،‬خودروهای‬ ‫مدرن و ربات‌گونه امروز نمادی از پاکی و سبز‌بودن‬ ‫هستند و بیشتر عالقه‌مندان خودروهای کالسیک‪،‬‬ ‫از آنها دل خوش��ی ندارند‪ .‬در ای��ن مطلب اما قصد‬ ‫داریم خودروهایی را معرف��ی کنیم که امروزه نماد‬ ‫پاک‌بودن هس��تند و در آینده به دالیلی کالس��یک‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 1-GM EV‬‬ ‫تس�لا خودروسازی اس��ت که به سرعت در حال‬ ‫رش��د بوده و پ��س از عرضه مدل ‪ S‬توانس��ته نظر‬ ‫مش��تریان متعددی را به برند خ��ود جلب کند‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن مدل ‪ X‬اس��ت که توانس��ته مرزهای خالقیت‬ ‫و عملک��رد فن��ی را در موفق‌ترین کالس خودرویی‬ ‫ح��ال حاضر یعنی ک��راس اوورها‪ ،‬جابه‌ج��ا کند‪ .‬با‬ ‫وجود حفظ زبان طراحی جدید تس�لا در ‪Model‬‬ ‫‪ ،X‬درهای عقب باز‌ش��ونده رو به باال در کنار کابین‬ ‫اس��تثنایی و خالقیت قابل توجه مهندسان تسال در‬ ‫طراحی جزئیاتی همانند پنل میانی و نرم‌افزار اصلی‬ ‫ک شدن این‬ ‫خودرو‪ ،‬مواردی هس��تند که کالس��ی ‌‬ ‫خودرو را در آینده نزدیک تضمین می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪FCX Clarity‬‬ ‫‹ ‹تسال ‪Model X‬‬ ‫‪ 70‬می�لادی ب��ود که با چاش��نی اسپرت‌ش��دن‪ ،‬به‬ ‫خودروه��ای محبوب‌تری تبدیل ش��ده و تا به امروز‬ ‫نی��ز همچون گلف ‪ GTi‬و هوندا س��یویک تایپ ‪،R‬‬ ‫راه گذشتگان پرافتخار خود را ادامه می‌دهند‪ .‬با این‬ ‫حال کمتر خودرو الکتریک��ی خانوادگی و اقتصادی‬ ‫کوچکی تصمیم گرفته است تا با اسپرت بودن آشتی‬ ‫کند و به نحوی فلسفه‌هاچ‌بک‌های سریع را در قالب‬ ‫خ��ودرو پاک عرضه کند‪ .‬اما نیس��ان با عرضه نس��ل‬ ‫جدید ‪ LEAF‬س��عی دارد این قضیه را پایان داده و‬ ‫نمونه ‪ Nismo‬را برای افزودن حال و هوای اسپرت‬ ‫به این خودرو محبوب‪ ،‬تولید کند‪ .‬همانند نس��ل اول‬ ‫گلف ‪ ،GTi‬نیسمو ‪ LEAF‬نیز کالسیک خواهد شد‪.‬‬ ‫اولین خ��ودرو الکتریکی تولید انبوه جهان که در‬ ‫حقیقت س��رآغازی غرورآفرین و پایانی تلخ داشت‪،‬‬ ‫در دهه ‪ 90‬میالدی و توس��ط جنرال موتورز عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬این خودرو با ن��ام ‪ 1-EV‬یک کوپه با روحی‬ ‫اسپرت و درعین حال اقتصادی بود که براساس یک‬ ‫خ��ودرو مفهومی و ب��رای همخوانی ‪ GM‬با قوانین‬ ‫جدی��د ایالت کالیفرنیا طراحی و س��اخته ش��د‪ .‬در‬ ‫زمان عرضه‪ ،‬بحث‌های زیادی در مورد امتیازات این‬ ‫خودرو مطرح ش��د و ‪ 1-EV‬به ستاره‌ای جدید در‬ ‫جهان خودرو بدل شد اما با این حال‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫به یک باره بیشتر نمونه‌های ‪ 1-EV‬را جمع‌آوری و‬ ‫از بین برد تا امروزه این خودرو بس��یار کمیاب باشد‬ ‫و قطعا در آینده‪ ،‬به کالسیکی ارزشمند بدل شود‪.‬‬ ‫معموال کالسیک‌شدن اولین‌ها در جهان خودرو‪،‬‬ ‫حتی با وجود مشکالت و نواقص آنها‪ ،‬حتمی است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬فناوری برت��ری که احتماال در آینده‬ ‫بخ��ش جدایی‌ناپذی��ری از خودروه��ا خواهد بود‪،‬‬ ‫سلول‌های سوختی هستند که هنوز نتوانسته‌اند به‬ ‫قدر کافی در می��ان خودروها رخنه کنند اما هوندا‬ ‫در اقدامی جس��ورانه اولین خودرو جهان با فناوری‬ ‫سلول‌های س��وختی را در سال ‪ 2008‬با نام ‪FCX‬‬ ‫‪ Clarity‬عرض��ه کرد‪ .‬این حرک��ت هوندا علی‌رغم‬ ‫محدودی��ت ش��دید در عرضه و عدم ف��روش آن به‬ ‫عم��وم مردم‪ ،‬به قدری قابل توجه بود که تحس��ین‬ ‫‹ ‹ریمک ‪1 Concept‬‬ ‫متخصص��ان را برانگیخ��ت و ‪ FCX‬نی��ز نظرهای‬ ‫مثبتی به خود جلب کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ SLS Electric Drive‬‬ ‫در بحبوحه عرضه خودروهای الکتریکی مفهومی‬ ‫توس��ط خودروس��ازان مطرح بود که مرسدس بنز‬ ‫تصمیم گرفت نمون��ه‌ای الکتریک��ی برپایه برترین‬ ‫محصول��ش را روانه ب��ازار کند و حت��ی در تیراژی‬ ‫محدود به فروش برس��اند‪ .‬این خ��ودرو یعنی ‪SLS‬‬ ‫‪ ،Electric Drive‬از نظ��ر ارق��ام و اع��داد فن��ی‪،‬‬ ‫برتر از برادر ‪ 8‬س��یلندری‌اش از آب درآمد و همین‬ ‫نکته بس��یاری را ش��وکه کرد‪ .‬با ای��ن وجود نقایص‬ ‫متع��ددی در این گونه از ‪ SLS‬وجود داش��ت که از‬ ‫نظر بسیاری‪ ،‬ناش��ی از عرضه زودهنگام و نمایشی‬ ‫آن بود‪ .‬با این حال‪ ،‬این خودرو اس��تثنایی به عنوان‬ ‫نمادی از مهندسی برتر آلمان‪ ،‬کالسیکی ارزشمند‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سوپراس��پرت‌های الکتریکی مدت‌هاست در میان‬ ‫م��ا حضور دارند و در قالب خودروهای مفهومی و یا‬ ‫تولید محدود‪ ،‬حیرت جهانیان را برانگیخته‌اند‪ .‬اما در‬ ‫این میان یک خودروساز اهل کرواسی‪ ،‬توانسته نظر‬ ‫متخصصان را بیش از سایر رقبا به خود جلب کند و‬ ‫به نحوی اولین ابرخودرو الکتریکی جهان باش��د که‬ ‫همه آنچه سایر سوپراس��پرت‌ها دارند را یکجا ارائه‬ ‫کند‪ .‬ریمک کانس��پت وان اما عالوه بر مش��خصات‬ ‫فنی‪ ،‬ظاهری بس��یار زیبا و قیمتی سرسام‌آور دارد‬ ‫ک��ه در ترکیب‪ ،‬با تعداد بس��یار مح��دود تولیدش‪،‬‬ ‫کالسیک‌شدنش در آینده را بیمه کرده است‪.‬‬ ‫خودروه��ای‌هاچ‌ب��ک خانوادگ��ی از اواخ��ر دهه‬ ‫اولین خودرو اس��پرت سبک و س��ریع جهان که‬ ‫‹ ‹نیسان ‪LEAF Nismo‬‬ ‫‹ ‹تسال ‪Roadster‬‬ ‫در قال��ب یک خودرو س��بز الکتریکی عرضه ش��د‪،‬‬ ‫تس�لا رودستر بود‪ .‬این رودس��تر کوچک که برپایه‬ ‫پلت‌فرم لوتوس الیزه س��اخته و پرداخت شد‪ ،‬قطعا‬ ‫بدون نقص و ایراد نبود و مش��کالت زیادی برای آن‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬اما در زمان عرضه اولیه بود که‬ ‫ش��تاب صفر تا ‪ 100‬آن که در حدود نیم ثانیه برتر‬ ‫از لوتوس الیزه بود‪ ،‬تحس��ین همگان را برانگیخت‪.‬‬ ‫تولید محدود در کنار تبلیغات گسترده تسال و حتی‬ ‫فرستادن یک دستگاه از آن به فضا‪ ،‬مواردی هستند‬ ‫که کالسیک‌شدن اولین تسال را حتمی می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا پریوس نسل ‪1‬‬ ‫در میان بس��یاری از عالقه‌مندان س��نتی‪ ،‬تویوتا‬ ‫ی بودنی اس��ت ک��ه با جذابیت‬ ‫پری��وس نماد منطق ‌‬ ‫مورد نظر خودر ‌و دوستان در تضاد است‪.‬‬ ‫اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت و تاثیرگذاری‬ ‫این خودرو خانوادگی در جهان خودرو باشد‪.‬‬ ‫اما در این بین‪ ،‬بس��یاری نسل اول پریوس را که‬ ‫در س��ال ‪ 1997‬تحس��ین جهانی��ان را برانگیخت‪‌،‬‬ ‫فراموش کرده‌اند‪ .‬در زمانی که هنوز مفهوم خودرو‬ ‫پاک تعریف نش��ده ب��ود‪ ،‬پریوس به عن��وان اولین‬ ‫خ��ودرو‌هیبرید تولید انب��وه‪ ،‬موجی نو را در جهان‬ ‫به راه انداخت که در سال ‪ 1999‬با هوندا اینسایت‬ ‫ادام��ه یافت و امروزه به تولی��د محصوالت‌هیبرید‬ ‫متعدد توس��ط برندهای گوناگون انجامیده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین باید این نس��ل را مس��تحق کالسیک‌شدن‬ ‫دانست‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫آموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دوج دیمن هزار اسبی‬ ‫ج��ادوی ش��گفت‌انگیز هنس��ی پرفورمن��س‪ ،‬ای��ن ب��ار روی‬ ‫فوق‌العاده‌تری��ن و خش��ن‌ترین محص��ول دوج یعن��ی چلنج��ر‬ ‫‪ SRT‬دیم��ن اثر ک��رده اس��ت‪ .‬همان‌گون��ه ک��ه می‌دانید این‬ ‫هیوالی قدرت ‪ 840‬اس��ب بخاری داش��ته و با در نظر داش��تن‬ ‫مس��ابقات درگ تولی��د ش��ده اس��ت‪ .‬البته هنس��ی آمریکا فکر‬ ‫ک��رده می‌تواند پرفورمنس ای��ن خودرو را ب��ه رده‌های باالتری‬ ‫برس��اند بنابراین قدرت آن را به هزار اس��ب بخار رس��انده است‪.‬‬ ‫دیم��ن حت��ی در حال��ت اس��تاندارد کارخانه‌ای نی��ز خودروی‬ ‫کام ً‬ ‫ال وحش��ی و سرکش��ی اس��ت‪ .‬به لطف پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ 6/2‬لیت��ری سوپرش��ارژردار همی و البته الس��تیک‌های رادیال‬ ‫قانون��ی‪ ،‬این خ��ودروی عضالن��ی می‌تواند در ع��رض ‪ 2/3‬ثانیه‬ ‫خود را از س��کون به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در س��اعت برساند و‬ ‫البت��ه قابل‌توج��ه ش��رکت‌کنندگان در مس��ابقات درگ اینک��ه‬ ‫دیمن مس��افت ‪ 400‬مت��ر را تنها در ‪ 9/65‬ثانی��ه طی می‌کند‪.‬‬ ‫هنس��ی خواهان عملکرد بهتری بوده و ش��روع به سبک سنگین‬ ‫ک��ردن پکیج ‪ HPE1000‬ب��رای این خودرو کرده اس��ت‪ .‬یک‬ ‫هفته پیش این تیونر مش��هور ویدئویی از تس��ت داینوی دیمن‬ ‫تقویت ش��ده را منتش��ر ک��رد‪ .‬این خ��ودرو قدرت ‪ 880‬اس��ب‬ ‫بخاری و گش��تاور ‪ 1092‬نیوتون متری خ��ود را به رخ حریفان‬ ‫کشیده اس��ت‪ .‬پس از تلف ش��دن ‪ 20‬درصدی قدرت‪ ،‬خروجی‬ ‫ای��ن خ��ودرو در میل‌لنگ برابر با ‪ 1056‬اس��ب بخار و گش��تاور‬ ‫آن ‪ 1311‬نیوت��ون متر بوده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب دیمن هنس��ی‬ ‫پرفورمنس ‪ 216‬اس��ب بخ��ار قوی‌تر از مدل کارخانه‌ای اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا این میزان افزایش قدرت انتظار داریم دیمن هنس��ی در خط‬ ‫مستقیم سریع‌تر هم باشد‪ .‬این کمپانی اخیرا ً ویدئوی جدیدی را‬ ‫منتش��ر کرده تا میزان سریع‌تر بودن آن نسبت به مدل استوک‬ ‫را نشان دهد‪.‬‬ ‫بررسی خطرناک‌ترین عوامل بروز تصادف در رانندگی‬ ‫آسته بیا آسته برو‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫ف��ارغ از اس��تانداردهای ایمنی به کار رفته در وس��ایل نقلیه‪،‬‬ ‫این رفتار رانندگان در جاده‌هاس��ت که س��هم زی��ادی در آمار‬ ‫تصادفات رانندگی دارد‪ .‬در این میان برخی رانندگان می‌توانند‬ ‫با نش��ان‌دادن برخی رفتارها‪ ،‬خطرات بیش��تری را برای خود و‬ ‫دیگران در جاده ایجاد کنند‪ .‬در ادامه‪ ،‬به ‪ ۹‬نمونه از خطرناک‌ترین‬ ‫کارهایی می‌پردازیم که می‌توانند از راننده‌ها سر بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت نکردن حق تقدم‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین دالیل تصادف��ات‪ ،‬رعایت نکردن حق تقدم‬ ‫است‪ .‬مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه‌های امریکا (‪ )IIHS‬می‌گوید‬ ‫ای��ن موض��وع باالترین آم��ار را در علت تصادف بی��ن رانندگان‬ ‫با س��ن ‪ ۷۰‬سال و بیش��تر دارد و بیش��تر در محل ورود و خروج‬ ‫از آزادراه‌ه��ا دیده می‌ش��ود‪ .‬ج��ان مکفی در کتاب��ش با عنوان‬ ‫«باربره��ای غیرمعمول» که در مورد حمل بار در مس��افت‌های‬ ‫طوالنی نوش��ته شده‪ ،‬اشاره می‌کند فضای خط شتاب‌گیری در‬ ‫ورود به بزرگراه یکی از منابع اصلی نگرانی رانندگانی اس��ت که‬ ‫وسیله نقلیه‌ای با وزن بیش از ‪ ۳۶‬تُن در زیر پای خود دارند‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از نمونه‌های این موضوع که بیش��تر در سطح شهرها رایج‬ ‫است‪ ،‬عالئم توقف و چراغ‌های قرمز است‪ .‬رانندگانی که از مسیر‬ ‫خودش��ان می‌آیند‪ ،‬انتظار دارند که در حالت س��بز شدن چراغ‪،‬‬ ‫تقاطع برایشان خالی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌نشدن کمربند ایمنی‬ ‫مطابق گزارش ‪ ،NHTSA‬کمربندهای ایمنی جان بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬هزار نفر را بین سال‌های ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪ ۲۰۰۸‬نجات داده‌اند‪ .‬البته‬ ‫کیس��ه‌های هوا نیز باعث ایمن‌تر شدن خودروها می‌شوند‪ ،‬ولی‬ ‫طراحی آن‌ها به‌گونه‌ای است که باید همراه با کمربندهای ایمنی‬ ‫عمل کنند؛ یعنی حالتی که از پرت‌شدن مسافر در تصادف‌های‬ ‫با س��رعت‌های باال و غلتیدن‌های خودرو جلوگیری شود‪ .‬بستن‬ ‫کمربند آن‌قدر کار س��اده‌ای اس��ت که اگر کس��ی آن را نبندد‪،‬‬ ‫غیرقابل‌توجیه است‪ .‬با توجه به اینکه همه با کمربندهای ایمنی‬ ‫در داخل خودروها بزرگ شده‌ایم‪ ،‬وقتی کمربند را نبسته باشیم‪،‬‬ ‫انگار چیزی را برای پوشیدن فراموش کرده‌ایم‪ .‬همچنین در نظر‬ ‫داشته باشید که بسیاری از تصادفات در سرعت‌های کم و نزدیک‬ ‫به خانه محل زندگی ش��خص اتفاق می‌افتند‌؛ بنابراین خود را با‬ ‫این نکته که «مقصد چند خیابان جلوتر اس��ت» برای نبس��تن‬ ‫کمربند توجیه نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی بی‌محابا‬ ‫رانندگی بی‌محابا‪ ،‬ی��ا اگر بخواهیم کمی خودمانی‌تر بگوییم‪:‬‬ ‫رانندگی دیوانه‌وار‪ ،‬یک روش خوب برای تصادف کردن اس��ت‪.‬‬ ‫این حالت از رانندگی ش��امل منحرف‌ش��دن‪ ،‬الیی‌کشیدن در‬ ‫ترافیک‪ ،‬سبقت از راست‪ ،‬شتاب‌گرفتن و ترمز به صورت ناگهانی‬ ‫و همین‌طور رانندگی با س��رعت کم در خط س��رعت در بزرگراه‬ ‫و برخی موارد دیگر می‌ش��ود‪ .‬در بس��یاری از ایالت‌های امریکا‪،‬‬ ‫سرعت به اندازه ‪ ۲۰‬مایل بر ساعت (‪ ۳۲‬کیلومتر بر ساعت) بیشتر‬ ‫نسبت به محدودیت س��رعت جاده‪ ،‬به عنوان رانندگی بی‌محابا‬ ‫ش��ناخته شده و جریمه‌هایی ش��امل پرداخت نقدی‪ ،‬زندان و یا‬ ‫ترکیب��ی از آن‌ها برای فرد راننده درنظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬در هر‬ ‫صورت‪ ،‬وقتی در یک ترافیک مش��غول رانندگی هس��تید و نوع‬ ‫حرکت شما نسبت به بقیه تفاوت دارد‪ ،‬بیشتر از همه در معرض‬ ‫خطر تصادف قرار خواهید داش��ت‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬مردان جوان‬ ‫ی و مسابقه‌های دیوانه‌وار هستند که‬ ‫بیش��تر مستعد این رانندگ ‌‬ ‫البته جای تعجب چندانی هم ندارد‪.‬‬ ‫خطرناک باش��د‪ .‬راننده‌های حواس‌پرت‪ ،‬مثال‌های خوبی برای‬ ‫کس��انی هس��تند که فکر می‌کنند ایده فناوری راننده خودکار‬ ‫در خ��ودرو‪ ،‬یک ای��ده عالی و بس��یار مفید اس��ت‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫می‌خواهید نس��ل کنونی خودروها را حفظ کنید‪ ،‬گوش��ی خود‬ ‫را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫حرکت کردن پشت‌س��ر یک کامیون تریلر حتماً باعث بهبود‬ ‫مصرف س��وخت شما می‌ش��ود‪ ،‬ولی این دلیل نمی‌شود که باید‬ ‫حتماً این کار را انجام دهید‪ .‬کار درافتینگ‪ ،‬مخصوص رانندگان‬ ‫نس��کار اس��ت؛ در حالی که پنهان ش��دن یک خودروی ‪۱۸۰۰‬‬ ‫کیلوگرم��ی در ناحیه کم‌فش��ار پش��ت یک کامی��ون ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫کیلویی و با ‪ ۴‬متر ارتفاع‪ ،‬منطقی نیس��ت‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۰۷‬برنامه‬ ‫تلویزیون��ی افس��انه‌زدایان (‪ )MythBusters‬نیز نش��ان داد‬ ‫که ای��ن موضوع حقیقت دارد‪ .‬ولی آن‌ها در همین حال نش��ان‬ ‫دادند که دنبال ک��ردن یک کامیون با فاصله‌ای کمتر از ‪ ۴۵‬متر‬ ‫فوق‌العاده خطرناک اس��ت‪ .‬حتی با حفظ این فاصله‪ ،‬هنگامی‌که‬ ‫کامیون به صورت ناگهانی ترمز کند‪ ،‬ش��ما کمتر از ‪ ۲‬ثانیه برای‬ ‫عکس‌العمل زمان خواهید داشت‪ .‬از جمله موضوعات دیگری که‬ ‫باید در این زمینه به آن توجه داشته باشید این است که برخی از‬ ‫رانندگان کامیون‪ ،‬به صورت مستقیم نمی‌توانند ببینند که دقیقاً‬ ‫پشت‌سرشان چه خبر است و نسبت ارتفاع تریلر و کاپوت خودرو‬ ‫خطر بیشتری ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫سرعت در بین عوامل تصادفات منجر به مرگ‪ ،‬پس از رانندگی‬ ‫در حالت مس��تی‪ ،‬در جایگاه دوم ق��رار دارد‪ .‬طبق مطالعه‌ای که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۵‬توس��ط مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه‌های امریکا‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬رابطه بین س��رعت وسیله نقلیه و شدت تصادف‬ ‫«غیرقابل‌انکار» بوده و بر اس��اس قوانین فیزیک اس��ت؛ هر چه‬ ‫س��ریع‌تر حرکت کنید‪ ،‬در هنگام برخورد‪ ،‬بیشتر ضربه خواهید‬ ‫دید‪ .‬مطالعه ‪ IIHS‬همچنین اشاره می‌کند احتمال یک تصادف‬ ‫به صورت کلی وقتی افزایش پیدا می‌کند که یک راننده باالتر یا‬ ‫حد مجاز س��رعت برای یک جاده حرکت کند‪ .‬وقتی‬ ‫پایین‌تر از ّ‬ ‫همه با یک س��رعت مشخص در یک جاده حرکت کنند‪ ،‬شرایط‬ ‫ل پیش‌بینی‌تر می‌شود و ایمنی جاده نیز باالتر می‌رود‪.‬‬ ‫قاب ‌‬ ‫‹ ‹درافتینگ پشت‌سر کامیون‌ها‬ ‫‹ ‹سرعت زیاد به‌خاطر شرایط جوی‬ ‫البته قب ً‬ ‫ال به موضوع رانندگی دیوانه‌وار اش��اره ش��ده‪ ،‬ولی این‬ ‫موضوع شایس��ته بحث و بررسی بیشتر اس��ت‪ .‬وقتی شرایطی‬ ‫جوی از حالت عادی خارج می‌ش��ود‪ ،‬بهترین راه برای جلوگیری‬ ‫از تصادف‪ ،‬کاستن از سرعت است و این موضوع شامل رانندگان‬ ‫باتجربه و ماهر نیز می‌ش��ود‪ .‬این مس��ئله از علم فیزیک نش��أت‬ ‫می‌گیرد که متأس��فانه همه به آن توج��ه نمی‌کنند‪ .‬اگر خودرو‬ ‫ش��ما از دیفرانس��یل تمام‌چرخ متحرک استفاده می‌کند‪ ،‬دلیل‬ ‫نمی‌شود که با آن در هوای طوفانی و سرد با سرعت زیاد حرکت‬ ‫کنید‪ .‬وقتی س��طح جاده لغزنده باشد‪ ،‬یک وسیله نقلیه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲۰۰‬کیلوگرمی در هنگام کاهش سرعت ناگهانی از سرعت‬ ‫باال‪ ،‬کش��ش خود را احتماالً از دست خواهد داد‪ .‬مطابق گزارش‬ ‫سازمان مدیریت فدرال بزرگراه‌های امریکا‪ ۲۴ ،‬درصد تصادفات‬ ‫رانندگی با شرایط آب‌وهوایی مرتبط هستند‪ .‬همین دلیل کافی‬ ‫است تا سرعت خود را کم کنید و فاصله مناسبی با خودرو جلویی‬ ‫ایجاد کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی با حواس‌پرتی‬ ‫خودتان روش صحیح را می‌دانی��د؛ جای انجام‌دادن کارهای‬ ‫شخصی در خانه اس��ت‪ .‬همچنین تلفن همراه خود را در هنگام‬ ‫رانندگ��ی خاموش کنی��د‪ NHTSA .‬تخمی��ن می‌زند که در‬ ‫بیش��تر اوقات ‪ ۶۰۰‬هزار راننده حواس‌پرت در جاده‌های امریکا‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬در این میان‪ ،‬دولت فدرال امریکا به مقامات‬ ‫ایالتی فش��ار می‌آورد که جلوی ارس��ال اس‌ام‌اس و خوردن غذا‬ ‫در حین رانندگی و دیگر فعالیت‌هایی را که باعث منحرف‌شدن‬ ‫نگاه و ذهن راننده‌ها از جاده می‌ش��وند‪ ،‬بگیرند‪ .‬ارس��ال پیام در‬ ‫زم��ان رانندگی‪ ،‬می‌تواند ب��ه اندازه رانندگی در حالت مس��تی‬ ‫‹ ‹سرعت گرفتن‬ ‫‹ ‹رانندگی در حالت خستگی‬ ‫رانندگ��ی با حالتی خواب‌آل��ود به ان��دازه رانندگی در حالت‬ ‫مستی خطرناک است‪ .‬وقتی بدن شما به استراحت و خواب نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬به هر ترتیب می‌خواهد آن را به‌دس��ت بیاورد‪ .‬وقتی کسی‬ ‫با وجود نیاز به توقف و اس��تراحت‪ ،‬همچن��ان به ادامه رانندگی‬ ‫اص��رار بورزد‪ ،‬واکنش‌های ُکندتری داش��ته و حتی می‌تواند در‬ ‫پش��ت فرمان به خواب برود‪ .‬نتیجه ای��ن حالت‪ ،‬چندان جالب و‬ ‫خوش��ایند نخواهد بود‪ .‬راننده‌های خس��ته و خواب‌آلود‪ ،‬شانس‬ ‫بیش��تری برای تصادف در جاده‌های با محدودیت س��رعت باال‬ ‫هس��تند و معموالً قبل از وقوع تص��ادف نمی‌توانند کار خاصی‬ ‫حدی است که برخی از خودروسازان‬ ‫انجام دهند‪ .‬این مشکل به ّ‬ ‫لوکس برخی تجهیزات رانندگی برای مقابله با حالت خس��تگی‬ ‫و خواب‌آلودگی را معرفی کرده‌اند‪ .‬بنابراین اگر احس��اس خواب‬ ‫آلودگ��ی و سرس��نگینی می‌کنی��د‪ ،‬از جاده بی��رون بزنید و در‬ ‫یک جای امن‪ ،‬اندکی اس��تراحت کنید‪ .‬ش��اید دیرت��ر از زمان‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده به مقصد برس��ید‪ ،‬ولی این زمان را برای ایمنی‬ ‫بیشتر خود و دیگر رانندگان حاضر در جاده صرف کرده‌اید‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی در حالت غیرعادی‬ ‫داده‌های ‪ NHTSA‬نش��ان می‌دهند که رانندگان مس��ت‪،‬‬ ‫یک��ی از عوام��ل اصلی تصادف‌ها هس��تند‪ .‬بخش عم��ده‌ای از‬ ‫تصادف��ات رانندگی منجر به مرگ‪ ،‬تحت‌تأثیر رانندگی با حالت‬ ‫مستی اس��ت‪ .‬الکل مشخصاً توانایی رانندگی را پایین می‌آورد و‬ ‫مهم‌تر از همه اینکه‪ ،‬قدرت واکنش را کاهش می‌دهد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در این حالت س��عی کنید از روش‌های معمول‪ ،‬مانند استفاده از‬ ‫تاکسی یا کمک از یک ش��خص مورداعتماد برای رفتن به خانه‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬چنین کاری‪ ،‬حتماً از حوادث تراژیک احتمالی‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪ .‬در همین حال‪ ،‬آزاد ش��دن اس��تفاده از‬ ‫بعضی مواد مخ��در در برخی ایالت‌های امریکا‪ ،‬باعث ش��ده که‬ ‫این مواد نیز پتانس��یل باالیی برای ایجاد تصادفات رانندگی پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬در ه��ر حال‪ ،‬از ط��رف پلیس با رانندگان��ی که در حالت‬ ‫غیرعادی هستند‪ ،‬برخوردهای زیادی اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫تجربه‬ ‫نکاتی درباره آفرودهای بی‌خطر‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬اگر ش��ما تصمیم به رفتن به آفرود‬ ‫را داش��ته باشید نیاز به تجهیزات عجیب و غریب و‬ ‫گران‌قیمت ندارید‪ .‬با یک ماش��ین قابل‌اعتماد‪ ،‬یک‬ ‫مخزن پر از س��وخت به همراه ذخی��ره آب و غذا و‬ ‫کمی حس مش��ترک برای پیمودن مسیر در بیابان‬ ‫هم می‌توان به مس��یرهای خاکی ولی نسبتاً هموار‬ ‫رفت‪.‬اما اگر مثل ما ماجراجو هس��تید و می‌خواهید‬ ‫ب ‌ه مکان‌های بکر س��فر کنید در بسیاری از مواقع با‬ ‫یک مسیر سنگالخی و یا شنی که پر از چالش‌های‬ ‫مختلف هس��ت روبه‌رو خواهید ش��د‪ .‬ب��رای چنین‬ ‫مس��یرهایی حتماً بای��د یک خ��ودرو‌‪ SUV‬چهار‬ ‫چ��رخ محرک با ارتفاع مناس��ب و حداقل مجهز به‬ ‫قفل دیفرانسیل داشته باشیم که البته خرید چنین‬ ‫خودرویی گران‌قیمت نیس��ت و در ح��ال حاضر با‬ ‫پرداخت حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان هم می‌توان‬ ‫یک ‪ SUV‬کارکرده ولی قابل‌اعتماد خریداری کرد‪.‬‬ ‫اما با وجود داش��تن یک ‪ SUV‬مناس��ب هم امکان‬ ‫گیر افتادن وجود دارد و هیچ‌کس دوس��ت ندارد در‬ ‫یک باتالق یا شنزار و یا مسیر سنگالخی‪ ،‬زمین‌گیر‬ ‫ش��ود و پیاده ب��ه دنبال کمک بگردد‪ .‬ب��رای اینکه‬ ‫چنین اتفاق��ی نیافتد رعایت این چن��د نکته برای‬ ‫تمام آفرود کارها یک امر ضروری اس��ت‪ .‬حتی اگر‬ ‫سال‌هاست که این کار را انجام می‌دهید‪ ،‬بازهم این‬ ‫نکات را مرور کنید و تجهیزات خود را بروز کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹آگاهی از محدودیت‌های وسیله نقلیه‬ ‫تم��ام چرخ مح��رک بودن یک ک��راس‌اوور دلیل‬ ‫بر این نیس��ت که همانند جی��پ روبیکون تریل یا‬ ‫تویوت��ا فوررانر قادر ب��ه مقابله با موان��ع و پیمودن‬ ‫مس��یرهای سنگالخی باش��د‪ .‬این خیلی مهم است‬ ‫که مطمئن شوید محدودیت‌ها و قابلیت‌های خودرو‬ ‫شما چیس��ت و اگر چنین نکته‌ای را رعایت نکنید‬ ‫به دردس��ر می‌افتید و ممکن اس��ت خ��ود را درون‬ ‫ی��ک باتالق گیر بی‌اندازید که در این صورت اگر به‬ ‫شهر یا روستایی نزدیک باشید تنها سفر شما خراب‬ ‫می‌ش��ود اما اگر در وسط دشت کویر یا لوت چنین‬ ‫اتفاقی برایتان رخ دهد به‌طور حتم جان شما هم به‬ ‫خطر می‌افتد‪ .‬در اینجا عقل س��لیم حاکم است؛ اگر‬ ‫در مس��یر به‌جایی رس��یدید که به‌طور قابل‌توجهی‬ ‫تنگ به نظر می‌رسد‪ ،‬یا خیلی سنگالخی و ناهموار‬ ‫هس��ت و یا ش��یب خیلی تند دارد بهتر است مسیر‬ ‫دیگری را انتخاب کنی��د؛ در چنین مواقعی ممکن‬ ‫اس��ت با ادامه مسیر شما در وسط راه گیر بیافتید و‬ ‫یا کف خودرو شما برخورد شدید با سنگ‌ها داشته‬ ‫باش��د که در این صورت‪ ،‬موجب آس��یب جدی به‬ ‫خودرو می‌ش��ود‪ .‬اگر وس��یله نقلیه شما یکی از ‪۱۵‬‬ ‫شاس��ی‌بلند برتر هس��ت چندان نگ��ران این بخش‬ ‫نباشید و بقیه نکات را دنبال کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر به‌همراه دوستان‬ ‫یکی دیگر از پیش��نهادهای منطقی این است که‬ ‫چنین س��فرهایی را به همراه دوستان انجام دهیم‪.‬‬ ‫تنها بودن در س��فر خارج از جاده هرگز ایده خوبی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در چنین مواقعی اتفاقاتی می‌افتد که شما‬ ‫به‌تنهای��ی قادر ب��ه ادامه راه نخواهی��د بود و گاهی‬ ‫اوقات این اتفاقات خطرناک هس��تند‪ .‬سفر گروهی‬ ‫زمین‌گیر نشوید‬ ‫تغییر ش��کل بیش��تری می‌دهن��د‪ .‬بااین‌حال‪ ،‬مهم‬ ‫اس��ت که توجه داشته باش��ید که نباید بیش‌ازحد‬ ‫ب��اد الس��تیک‌ها را کم کنی��د‪ .‬جاش برن��ز یکی از‬ ‫نویس��ندگان وب‌س��ایت ‪ Offroad.com‬توصیه‬ ‫می‌کند که باد الس��تیک کمی از نصف بیشتر باشد‪.‬‬ ‫او می‌گوید عموماً حدود ‪ PSI ۱۸‬بی‌خطر است‪ .‬اگر‬ ‫بیش‌ازح��د هوای تایر را ک��م کنید نتیجه معکوس‬ ‫می‌گیرید و به عالوه خطر آسیب دیدن رینگ‌ها هم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬که می‌تواند به یک فاجعه تبدیل گردد‪.‬‬ ‫بنابراین همیش��ه یک پمپ ب��اد قابل‌اعتماد با خود‬ ‫همراه داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ پرهیز ازسهل انگاری‬ ‫مزیت‌های بی‌ش��ماری دارد‪.‬هرگاه یکی از خودروها‬ ‫گرفتار ش��ود دیگر خودروها کم��ک می‌کنند و آن‬ ‫را از مهلکه نج��ات می‌دهند‪ .‬در هنگام اتراق هم از‬ ‫گزند حیوانات وحش��ی در امان خواهید بود‪ .‬آفرود‬ ‫مشترک به همراه دوستان سرگر ‌م کننده‌تر است و‬ ‫امکان حمل تجهیزات و مواد غذایی بیش��تر برایتان‬ ‫فراهم می‌گردد‪ .‬به‌عالوه اینکه در چنین س��فرهایی‬ ‫نیروی انسانی کارایی زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش باد تایر‌ها‬ ‫درس��ت اس��ت که کم بودن باد الس��تیک باعث‬ ‫کاهش س��رعت و شتاب و همچنین افزایش مصرف‬ ‫س��وخت می‌گردد‪ ،‬اما در خارج از جاده قضیه فرق‬ ‫می‌کند و باد کمتر بهتر است‪ .‬به‌خصوص این‌که اگر‬ ‫از الس��تیک‌های مخصوص آفرود استفاده می‌کنید‬ ‫قبل از آفرود باید باد الس��تیک را کاهش دهید‪ .‬این‬ ‫عمل به دو دلیل باعث آسایش بیشتر می‌شود‪ .‬اول‬ ‫اینکه الس��تیک نرم‌تر شده و دیواره‌های جانبی تایر‬ ‫به انعطاف‌پذیری بیش��تر کم��ک می‌کنند‪ ،‬که هم‬ ‫برای وسیله نقلیه و هم برای سرنشینان بهتر است‪.‬‬ ‫دوم اینکه فش��ار کمتر اجازه می‌دهد تا الس��تیک‬ ‫چس��بندگی بیش��تری به زمین داش��ته باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫بیشتر تغییر شکل می‌دهند و مطابق با ناهمواری‌ها‬ ‫همراه با دانس��تن اینکه وس��یله نقلیه ش��ما چه‬ ‫توانایی‌های��ی دارد‪ ،‬ای��ن را هم باید در نظر داش��ت‬ ‫ک��ه در آفرود جای هیچ س��هل‌انگاری و بی‌گدار به‬ ‫آب زدن نیس��ت‪ .‬داش��تن خودرو آفرود حرفه‌ای با‬ ‫الس��تیک‌های بزرگ‪ ،‬ارتفاع ب��اال و تعلیق بزرگ و‬ ‫پوش��ش زرهی کف خودرو‪ ،‬به این معنا نیس��ت که‬ ‫شکست‌ناپذیرشده‌اید‪ .‬رانندگی با سرعت کنترل‌شده‬ ‫اجازه می‌دهد سیس��تم تعلیق خ��ودرو کاری را که‬ ‫برایش طراحی‌شده به‌درستی انجام دهد و ضربات و‬ ‫اثرات ناهمواری‌ها را بهتر جذب کند تا نه به خودرو‬ ‫و نه به س��تون فقرات سرنشینان آسیب وارد شود‪.‬‬ ‫کنترل وسیله نقلیه در سرعت‌باال در خارج از جاده‬ ‫به‌مراتب س��خت‌تر از روی آسفالت است‪ .‬تاز ‌ه کارها‬ ‫باید دقت داشته باش��ند که در سراشیبی‌ها به‌هیچ‌‬ ‫وجه نباید اجازه داد تا کنترل س��رعت از دس��تتان‬ ‫ی که کاهش سرعت همواره باید‬ ‫خارج ش��ود به‌طور ‌‬ ‫با پدال گاز کنترل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تجهیزات کامل‬ ‫یکی از مهم‌تری��ن کارهایی که قبل از آفرود باید‬ ‫انجام ش��ود تهیه و ی��ا آزمایش تجهی��زات بازیابی‬ ‫هس��ت‪ .‬چیزهای س��اده مانند یک جعبه‌ابزار‪ ،‬یک‬ ‫ریس��مان فوالدی یا به اصطالح سیم بکسل و جک‬ ‫می‌توانند کمک زیادی کنند و ش��ما را از گرفتاری‬ ‫نجات دهند‪.‬‬ ‫هم��راه داش��تن یک تب��ر و ی��ا اره می‌تواند ایده‬ ‫خوبی باش��د به‌خصوص زمانی که در مس��یرتان از‬ ‫جنگل عبور می‌کنید‪.‬البته‪ ،‬اگر یک آفرود جدی در‬ ‫انتظارتان است و وسیله نقلیه‌ای که در اختیاردارید‬ ‫تطبیق‌پذیراست‪ ،‬حتماً یک وینچ که حداقل تحمل‬ ‫‪ ۵‬تن وزن را داش��ته باشد‪ ،‬تهیه کنید و نصب آن را‬ ‫به یک متخصص بسپارید‪ .‬درواقع نام وینچ اصطالح‬ ‫«فرش��ته نجات» را در ذهن آفرود کارهای حرفه‌ای‬ ‫تداعی می‌کند‪.‬‬ ‫ش��ما می‌توانید با اس��تفاده از آن خ��ود را از هر‬ ‫مهلک��ه‌ای نج��ات دهید‪ .‬همچنین‪ ،‬همراه داش��تن‬ ‫دس��تگاه رهیاب ‪ GPS‬جز وس��ایل ضروری اس��ت‬ ‫و ع�لاوه بر آن همراه داش��تن ی��ک رادیو ‪ CB‬کار‬ ‫عاقالنه‌ای اس��ت زیرا در بیاب��ان و جنگل خبری از‬ ‫خدمات اپراتورهای تلفن همراه نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫گالن س��وخت‪ ،‬پم��پ باد‪ ،‬شیب‌س��نج‪ ،‬پروژکتور و‬ ‫جک جز تجهیزات مهم به شمار می‌روند‪ .‬این نکات‬ ‫را رعایت کنید و از آفرود خود لذت ببرید‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫آلفارومئو ‪،4‬انتقام ایتالیایی‬ ‫در آغاز سال جاری بود که آلفارومئو اعالم کرد نسخه کوادروفولیو‬ ‫‪ 4C‬را نخواهد س��اخت زیرا این خ��ودرو بهترین نمونه در کالس‬ ‫خود اس��ت‪ .‬پوجیا ریسینگ ه ‌م اکنون در حال نشان دادن راه‌های‬ ‫زیاد برای ارتقای این کوپه پیشرانه وسط است تا محصول محبوب‬ ‫ایتالیایی‌ه��ا بتوان��د رقابت بهتری با خودروهایی همچون پورش��ه‬ ‫‪ 718‬کیمن و آلپاین ‪ A110‬داش��ته باش��د‪ .‬پس از معرفی فراری‬ ‫‪ GTB FPlus 488‬کورس��ا که قوی‌تر از پیس��تا ب��ود‪ ،‬این تیونر‬ ‫هم‌اکنون پروژه ‪ Nemesis‬خود را برای ‪ 4C‬رو کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫آغاز باید گفت مهندس��ان پوجیا حجم پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر ‪1/75‬‬ ‫لیت��ری را به ‪ 1/95‬لیتر ارتق��ا داده و میل‌لنگ فورج کاری جدید‪،‬‬ ‫سر سیلندر متفاوت و سوپاپ‌های ورودی بزرگ‌تر را روی این قلب‬ ‫آهنین نصب‌کرده‌اند‪ .‬فهرس��ت خوبی‌های این خودرو با سیس��تم‬ ‫اگزوز سفارش��ی با خروجی‌های کربنی‪ ،‬گیربکس بازنگری شده و‬ ‫سیستم‌های الکترونیکی به‌روزتر برای مطمئن شدن بیشتراز خلق‬ ‫هیوالی��ی جدید ادامه می‌یابد‪ .‬نتیجه این تغییرات خلق یک انتقام‬ ‫جوی ایتالیایی با قدرت ‪ 477‬اسب بخار است‪ .‬بدین ترتیب قدرت‬ ‫آلفارومئو‪ 4C‬تیون ش��ده دو برابر شده است‪ .‬همچنین باید گفت‬ ‫گش��تاور‪ 350‬نیوتون متری پیش��رانه اس��تاندارد به ‪ 535‬نیوتون‬ ‫متر رس��یده است‪ .‬شایان ذکر اس��ت این قدرت بیشتر تأثیر بسیار‬ ‫ش ترکیب داش��ته زیرا آلفای‬ ‫مثبتی روی پرفورمنس این کوپه خو ‌‬ ‫کوچک ه ‌م اکنون تنها به ‪ 3/6‬ثانیه زمان برای رس��یدن به سرعت‬ ‫‪ 100‬کیلومت��ر در س��اعت نیاز دارد‪ .‬حداکثر س��رعت ‪ 4C‬پوجیا‬ ‫ریس��ینگ نیز ‪ 308‬کیلومتر در ساعت است‪ .‬بد نیست بدانید مدل‬ ‫اس��تاندارد‪ 4C‬در بحث شتاب ‪ 0/9‬ثانیه کندتر بوده و تنها سقف‬ ‫سرعت ‪ 258‬کیلومتر در ساعتی دارد‪ .‬جدای از ارتقای عملکردی‪،‬‬ ‫پوجیا ریس��ینگ کیت بدنه آئرودینامیکی را نیز تدارک دیده که از‬ ‫قطعات فیبر کربنی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫گزارش بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی خودروهایی که در آینده ارزش انتظار دارند‬ ‫ارتشـی ازآینـده‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫باید گفت چند سال آینده بسیار هیجان‌انگیزخواهند‬ ‫بود زیرا محصوالت ج��ذاب زیادی وارد بازار خواهند‬ ‫شد‪ .‬ازاین رو با همکاری نوستراداموس ما فهرستی از‬ ‫‪ 25‬خودروی جذاب آین��ده که ارزش انتظار را دارند‬ ‫معرفی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹آکورا ‪ NSX‬تایپ ‪2019 R‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه برای برخ��ی افراد پیش��رانه ‪573‬‬ ‫اس��ب بخ��اری آک��ورا ‪ NSX‬ق��درت کاف��ی ندارد‬ ‫ش��ایعاتی درباره عرضه نس��خه قوی‌تر این خودرو به‬ ‫گوش می‌رس��د‪ .‬انتظار می‌رود ‪ NSX‬تایپ ‪ R‬دارای‬ ‫پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3/5‬لیتری بای توربوی قوی‌تر‬ ‫به هم��راه واحدهای الکتریک��ی و همچنین جزئیات‬ ‫آئرودینامیکی جدید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و سری ‪ 8‬کانورتیبل ‪2019‬‬ ‫ب ام و عالوه بر نس��خه اس��تاندارد س��ری ‪ 8‬کوپه‬ ‫مدل کانورتیبل آن را نیز خواهد ساخت‪ .‬قب ً‬ ‫ال تصاویر‬ ‫جاسوس��ی و رندره��ای زی��ادی از محص��ول جدید‬ ‫باواریایی‌ها منتش��ر ش��ده و انتظار می‌رود پیشرانه ‪8‬‬ ‫س��یلندر ‪ 4/4‬لیتری بای توربو با قدرت ‪ 630‬اس��ب‬ ‫بخار زیر کاپوت این محصول جذاب قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪2019 i5‬‬ ‫به نظر می‌رسد ب ام و تنها به ساخت دو محصول‬ ‫‪ i3‬و ‪ i8‬اکتف��ا نکرده و در س��ال‌های آینده خانواده ‪i‬‬ ‫را گسترش خواهد داد‪ .‬مدل جدید ‪ i5‬بزرگ‌تر از ‪i3‬‬ ‫هاچ‌بک ب��وده و محدوده حرکت��ی آن بیش از ‪320‬‬ ‫کیلومت��ر خواهد بود‪ .‬برخ�لاف دیگر محصوالت بخش‪،i‬‬ ‫ب ام و می‌خواه��د جدیدتری��ن محصول��ش کام� ً‬ ‫لا‬ ‫متفاوت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ شلبی ‪2019 GT500‬‬ ‫یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی که می‌توان انجام‬ ‫داد درآوردن صدای پیش��رانه موس��تانگ ‪GT350‬‬ ‫کنونی اس��ت‪ .‬پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 5/2‬لیتری این‬ ‫خودرو صدای فوق‌العاده‌ای داش��ته و البته ‪GT500‬‬ ‫ک��ه بیاید هم ‌ه چیز به س��طح باالت��ری ارتقا خواهد‬ ‫یافت‪.‬خبر خوب اینکه ش��ایعاتی درب��اره قرار گرفتن‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ GT350‬با قدرت بیش��تر در‬ ‫دل ب��رادر بزرگ‌تر ق��رار دارد‪ .‬بدی��ن ترتیب ترکیب‬ ‫قدرت باال با صدای ش��گفت‌انگیز باعث به وجد آمدن‬ ‫طرفداران موستانگ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن کانتیننتال ‪2019‬‬ ‫هنوز چند سالی با این خودرو فاصله داریم‪ .‬اگرچه‬ ‫انتظ��ار نداریم این خودرو از نظر قدرت یا طراحی به‌‬ ‫روزرس��انی بسیار وسیعی داشته باشد اما برند لوکس‬ ‫آمریکایی‌ه��ا در ح��ال برنامه‌ریزی ب��رای یک تغییر‬ ‫جالب اس��ت؛ درب‌های موس��وم ب��ه ‪ . suicide‬این‬ ‫س��دان لوکس و ب��زرگ می‌تواند در چن��د ماه آینده‬ ‫درب‌های متفاوت را دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپل اینسیگنیا ‪2019 OPC‬‬ ‫پی��رو معرفی بی��وک رگال ‪ GS‬احتم��اال اوپل نیز‬ ‫روش مش��ابهی را دنبال خواه��د کرد‪.‬انتظار می‌رود‬ ‫این خودرو در س��ال جاری معرفی ش��ود‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودروی فرانکف��ورت یکی از رویداده��ای احتمالی‬ ‫معرف��ی محصول جدید اوپل اس��ت‪ .‬انتظ��ار می‌رود‬ ‫اینسیگنیا ‪ OPC‬از پیشرانه ‪ 4‬سیلندر توربو با قدرت‬ ‫‪ 310‬اسب بخار استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪2019 Y‬‬ ‫با اینکه تس�لا درگیر افزایش تولید مدل ‪ 3‬اس��ت‬ ‫اما گفته می‌ش��ود برنامه‌هایی برای تولید شاسی‌بلند‬ ‫کوچک‌تر با جایگاهی پایین‌تر از مدل ‪ X‬وجود دارد‪.‬‬ ‫این خودرو مدل ‪ Y‬نامیده خواهد شد و دارای برخی‬ ‫شاخصه‌های الکتریکی برادران دیگر خود خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سوپرا ‪2019‬‬ ‫بی‌ش��ک یکی از مورد انتظارترین خودروهای نس��ل‬ ‫جدید تویوتا سوپرا است‪ .‬این خودرو که پیش از این به‬ ‫فرم کانس��پت ‪ 1-FT‬و ‪ GR‬ریسینگ دیده شده چند‬ ‫ماهی با معرفی رسمی فاصله ندارد‪ .‬البته قب ً‬ ‫ال خبرهای‬ ‫بی‌شماری درباره س��وپرای جدید منتشر شده و گفته‬ ‫شده که نسل جدید این خودرو ارزان نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹آلفارومئو ‪2020 6C‬‬ ‫آلفارومئ��و ‪ 4C‬دیگ��ر ب��رای این دنیا نیس��ت‪ .‬با‬ ‫برنده��ای تثبیت ش��ده به منظور آزمای��ش فناوری‬ ‫خودران در خیابان‌ها شده است‪.‬‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬هنوز مشخص نیس��ت محصول این‬ ‫شرکت چگونه خواهد بود اما رندرهایی از آن با الهام‬ ‫از محصوالت مک الرن منتشر شده است‪.‬‬ ‫استون مارتین والکری بسیار خاص‪ ،‬در آینده برادر‬ ‫جدیدی خواهد داش��ت که ارزان‌تر ب��وده و طراحی‬ ‫پیشرانه وس��ط دارد‪ .‬این برند بریتانیایی برنامه‌هایی‬ ‫برای معرفی محصول پیش��رانه وس��ط خود در آینده‬ ‫دارد تا بتواند به جنگ مستقیم خودروهایی همچون‬ ‫ف��راری ‪ 488‬و مک الرن ‪ 720S‬برود‪ .‬هنوز جزئیات‬ ‫زیادی از این خودرو منتش��ر نش��ده اما می‌دانیم که‬ ‫توسعه آن توسط مهندس اسبق فراری صورت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اگ��ر فکر می‌کردی��د ایده تولید ی��ک المبورگینی‬ ‫شاس��ی‌بلند عجیب اس��ت باید با شاسی‌بلند فراری‬ ‫هم روبرو ش��وید‪ .‬مدیرعامل فراری سرجیو مارکیونه‬ ‫س��رانجام تأیید کرد این خودرو توس��ط این شرکت‬ ‫تولید خواهد ش��د‪ .‬پروژه شاس��ی‌بلند ف��راری با کد‬ ‫‪ FX16‬ش��ناخته می‌ش��ود و از پلتفرم مش��ترک با‬ ‫جایگزین فراری ‪ GTC4Lusso‬سود خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن ‪2020 BP23‬‬ ‫برانک��و بازگش��ته اس��ت‪ .‬اگرچ��ه از مدت‌ها قبل‬ ‫ش��ایعاتی درباره این خودرو منتش��ر می‌شد اما فورد‬ ‫جزئیات بیش��تری از این شاسی‌بلند جدید را منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬برانکو و رنجر جدید به همراه یکدیگر در‬ ‫تأسیس��ات وین میشیگان تولید خواهند شد و انتظار‬ ‫می‌رود به عنوان مدل س��ال ‪ 2019‬یا ‪ 2020‬عرضه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپل ‪2020 GT‬‬ ‫فورد در حال بازنشس��ته کردن خودروهای س��واری‬ ‫خود بوده اما موس��تانگ هنوز هم نفس خواهد کشید؛‬ ‫اما فکر نمی‌کنیم این خودروی عضالنی کام ً‬ ‫ال در امنیت‬ ‫باش��د‪ .‬فورد قب ً‬ ‫ال تأیید کرده شاسی‌بلند الکتریکی مک‬ ‫‪ 1‬را با الهام از موستانگ تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه میشن ‪2020 E‬‬ ‫‹ ‹خ�ودروی اس�پورت و پیش�رانه وس�ط‬ ‫استون مارتین‬ ‫‹ ‹شاسی‌بلند شورولت کامارو ‪2020‬‬ ‫اگرچه فورد برنامه‌هایی برای عرضه یک شاسی‌بلند‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 911‬هیبریدی ‪2019‬‬ ‫نسل بعدی پورشه ‪ 911‬می‌تواند با باتری لیتیوم‌‪-‬یونی‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬تصاویر جاسوسی متعددی از این کوپه‬ ‫نمادین منتشر شده‌است اما هنوز مشخص نیست که‬ ‫‪ 911‬جدید چه زمانی معرفی خواهد شد‪ .‬حتی گفته‬ ‫شده این خودرو قدرتی در حدود ‪ 700‬اسب بخار هم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 911‬توربو ‪2019‬‬ ‫اجازه ندهید که معرفی ‪ 911‬هیبریدی تمام تمرکز‬ ‫ش��ما را به خود جلب کند‪ .‬م��دل جدید توربو نیز در‬ ‫آینده به س��بد محصوالت این شرکت افزوده خواهد‬ ‫ش��د و همانن��د مدل هیبری��دی یاد ش��ده دارای به‬ ‫‌روزرس��انی‌های زیادی در داخل و ظاهر خود خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬اکثر اصالحات ظاه��ری در بخش جلو متمرکز‬ ‫خواهند شد و در این بخش ورودی‌های هوا بزرگ‌تر‬ ‫و اسپلیتر گیراتری را خواهیم دید‪ .‬رینگ‌های جدید‬ ‫به همراه چراغ‌های متفاوت عقب باعث ایجاد ظاهری‬ ‫نوین برای این خودروی اس��پورت افسانه‌ای خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاسی‌بلند فراری ‪2020‬‬ ‫‹ ‹فورد برانکو ‪2020‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ مک ‪ 1‬مدل ‪2020‬‬ ‫عرضه جیولیا و اس��تلویوی جدید‪ ،‬این برند ایتالیایی‬ ‫جان تازه‌ای گرفته اس��ت و البت��ه نیازمند خودرویی‬ ‫لوکس‌تر و اس��پورت تر نیز است‪ .‬گفته می‌شود ‪6C‬‬ ‫جدیدتری��ن محص��ول آلفارومئو خواهد ب��ود که از‬ ‫پیشرانه‌ای قوی‌تر و طراحی برجسته‌تری سود خواهد‬ ‫برد؛ بی‌صبرانه منتظر تولید این خودرو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروی اپل ‪2020‬‬ ‫اگرچه پروژه تایتان اپل س��ر و صدای زیادی به پا‬ ‫کرد و البت��ه در نهایت بدون نتیج��ه خاصی خاتمه‬ ‫یاف��ت اما این غول دنیای فناوری به‌صورت رس��می‬ ‫از دنی��ای خودروه��ا خداحافظی نکرده اس��ت‪ .‬اپل‬ ‫در نام��ه‌ای ب��ه ‪ NHTSA‬خواهان فرص��ت برابر با‬ ‫‹ ‹سدان المبورگینی ‪2020‬‬ ‫بر پایه موس��تانگ داش��ته اما ش��ورولت تعهدی به‬ ‫عرضه کاماروی قدبلند ندارد؛ اما احتمال معرفی یک‬ ‫شاس��ی‌بلند الهام گرفته از کامارو در سال‌های آینده‬ ‫وجود دارد‪ .‬با حرکت بیش��تر به س��مت خودروهای‬ ‫شاسی‌بلند‪ ،‬شورولت می‌تواند برند بعدی‌ای باشد که‬ ‫این رویه را شدت می‌بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروی اسپورت دایسون ‪2020‬‬ ‫ش��رکت جاروبرقی‌سازی دایس��ون می‌خواهد وارد‬ ‫دنیای خودروها ش��ود‪ .‬مدیرعامل این شرکت جیمز‬ ‫دایس��ون اوایل س��ال ‪ 2017‬اعالم کرد این شرکت‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ 2‬میلیارد پوندی برای تولید خودرو‬ ‫ما دقیقاً نمی‌دانیم که آی��ا چنین محصولی متولد‬ ‫خواهد ش��د یا خیر ام��ا تولید اوروس‪ ،‬م��ا را به این‬ ‫فکر انداخت که ش��اید محصول بع��دی المبورگینی‬ ‫یک سدان باشد‪ .‬با اس��تفاده از شاخصه‌های طراحی‬ ‫شاسی‌بلند اوروس و اوراکان‪ ،‬سدان چهار درب المبو‬ ‫می‌تواند خودرویی استثنایی لقب بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لوتوس الیزه ‪2020‬‬ ‫لوتوس کانس��پت‌های متمایزی را در سال ‪2010‬‬ ‫معرفی کرد‪ .‬آن هم بر پایه کانسپت الیزه معرفی شد‬ ‫که در س��ال ‪ 2010‬تهیه شده اس��ت‪ .‬گفته می‌شود‬ ‫الیزه جدید س��بک‌تر و قوی‌تر از نس��ل فعلی خواهد‬ ‫بود؛ البته باید تا سال ‪ 2020‬منتظر دیدن آن بمانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مازراتی گرن توریسمو ‪2020‬‬ ‫ش��اید حتی فراموش کرده باشید که مازراتی گرن‬ ‫توریسمو هنوز هم تولید می‌شود؛ اما پس از ‪ 10‬سال‬ ‫حضور در بازار و عدم تغییر زیاد‪ ،‬گرن توریسمو نیازی‬ ‫مبرم به نس��ل جدید دارد‪ .‬موضوع بد اینکه حداقل تا‬ ‫س��ال ‪ 2020‬نس��ل جدید گرن توریسمو را نخواهیم‬ ‫دید‪.‬‬ ‫سنا تنها سوپرکار فوق‌العاده‌ای نیست که مک الرن‬ ‫عرضه کرده اس��ت‪ .‬در آینده‌ای نزدیک شاهد معرفی‬ ‫‪ BP23‬خواهیم بود که به نوعی جایگزین خودروهای‬ ‫‪ F1‬و ‪ P1‬محس��وب می‌ش��ود‪ .‬ای��ن خ��ودرو عنوان‬ ‫س��ریع‌ترین محصول تاریخ مک الرن را یدک خواهد‬ ‫کشید؛ امیدواریم این خودرو نیز طراحی فوق‌العاده‌ای‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر نس��ل جدید اینسیگنیا را در نظر بگیریم‪ ،‬اوپل‬ ‫در حال حرکت به س��مت درستی بوده و می‌خواهد‬ ‫طراح��ی بهت��ری را در محصوالت خود نش��ان دهد‪.‬‬ ‫این ظاهر بالغ می‌تواند در نس��خه تولیدی خودروی‬ ‫اسپورت ‪ GT‬نیز بکار رود‪ .‬گفته می‌شود این خودرو‬ ‫در چند سال آینده وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به کانس��پت اصلی رونمایی ش��ده می‌توان‬ ‫گف��ت اولین محصول کام ً‬ ‫ال الکتریکی پورش��ه یعنی‬ ‫میش��ن ‪ E‬طراحی کاملا برجس��ته‌ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫این خ��ودرو در س��ال ‪ 2020‬وارد خط تولید خواهد‬ ‫شد‪ .‬حدس می‌زنیم میشن ‪ E‬در ‪ 3‬ثانیه از سکون به‬ ‫سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت خواهد رسید و قیمتی‬ ‫در حدود ‪ 100‬هزار دالر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیکاپ تسال ‪2020‬‬ ‫ایالن ماس��ک در بخشی از برنامه‌های آینده کمپانی‬ ‫ب��ه تولید یک پی��کاپ تراک نیز اش��اره کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه مطمئن نیس��تیم که ماسک چه نقشه‌هایی در‬ ‫س��ر دارد اما ایده وجود گش��تاورآنی و طراحی جذاب‬ ‫باعث می‌شود محصول آینده تسال را قابل‌توجه بدانیم‪.‬‬ ‫حداقل تا سال ‪ 2020‬این خودرو تولید نخواهد شد‪.‬‬ ‫منبع ‪motor1 :‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪ ۸‬تصادف که دنیای موتور‌اسپرت را برای همیشه دگرگون کردند‬ ‫دور آخر عزرائیل در پیست مرگ‬ ‫ح��وادث جدی‪ ،‬بخش جدایی‌ناپذیر از مس��ابقات‬ ‫اتومبیلران��ی اس��ت؛ مس��ابقاتی ک��ه با س��رعت و‬ ‫ش��تاب همراه بوده‪ ،‬همواره احتمال خطرناک‌ترین‬ ‫برخوردها در آنها باالست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرخودرو‪ ،‬همین مس��ئله س��بب‬ ‫ش��ده تا ایمنی و پایداری خودروها‪ ،‬بخشی مهم از‬ ‫طراحی و مهندس��ی خودروهای مسابقه‌ای باشد و‬ ‫به تدریج همی��ن فناوری‌های برتر که برای افزایش‬ ‫ایمنی رانندگان حرفه‌ای پدید آمده‪ ،‬به خودروهای‬ ‫خیابانی نیز سرایت کند‪ .‬با این حال هنوز هم مرگ‬ ‫و میر در مسابقات اتومبیلرانی دیده می‌شود و گاهی‬ ‫این حوادث به قدری مهم هستند که صحنه را برای‬ ‫همیش��ه تغییر می‌دهن��د‪ .‬در برخی م��وارد تعداد‬ ‫قربانیان بهت‌آوراس��ت و گاهی نیز از دس��ت دادن‬ ‫راننده‌ای ارزشمند و اسطوره‌ای‪ ،‬جهان موتوراسپرت‬ ‫را برای همیش��ه داغدار می‌کند‪ .‬در این مطلب قصد‬ ‫داریم تا ‪ 8‬تصادف مرگبار که جهان موتوراسپرت را‬ ‫دگرگون کردند‪ ،‬معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لمان‪1955‬‬ ‫تص��ادف مرگباری که درمس��ابقات لمان س��ال‬ ‫‪ 1955‬رخ داد‪ ،‬سبب شد تا سوئیس‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانسه‬ ‫و اس��پانیا مس��ابقات اتومبیلرانی جدی را در خاک‬ ‫کشورش��ان ممن��وع اع�لام کنند و قوانی��ن ایمنی‬ ‫همچنین پیس��ت لمان تغییر کند‪ .‬همین دو مورد‬ ‫کافی است تا ش��دت این حادثه غم‌انگیز برای شما‬ ‫روشن ش��ود‪ .‬در این تصادف ‪ 84‬نفر جان دادند که‬ ‫چهره‌های جهان فرمول یک می‌دانند که تیمی که‬ ‫در دهه ‪ 60‬با نام خودش بنا کرد‪،‬هنوز هم در پیست‬ ‫افتخارآفرینی می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا آنکه بس��یاری فعالیت حرفه‌ای ب��روس را با‬ ‫مقام‌های کس��ب ش��ده در فرمول یک می‌شناسند‪،‬‬ ‫اما او در مسابقات لمان نیز خوش درخشید و همین‬ ‫کافی بود تا تیم��ش را برای حضور در ‪Can-Am‬‬ ‫در فص��ل ‪ Can-Am‬آماده کند که با پیروزی در‬ ‫تمامی مسابقات همراه شد‪ .‬با این حال وی در سال‬ ‫‪ 1970‬و هنگامی که خودرویش در یک دور تمرینی‬ ‫برای آزمایش ش��کل جدید بدنه ب��ا دیواره برخورد‬ ‫کرد و درگذشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان فقط یک نف��ر‪Pierre Levengh ،‬‬ ‫راننده و باقی تماشاچی بودند‪ .‬او که راننده مرسدس‬ ‫بنز ب��ود‪ ،‬برای مدت ‪ 2‬س��اعت در جایگاه دوم قرار‬ ‫داشت و هنگامی که سعی داشت تا از خودرویی که‬ ‫مسیرش را سد کرده بود بگذرد‪ ،‬با آن برخورد کرده‪،‬‬ ‫با سرعت بیش از ‪ 240‬کیلومتر در ساعت به سمت‬ ‫تماشاگران پرتاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ‬مرگ ‪MarkDonohue‬‬ ‫بسیاری مارک دانوهیو را به خاطر موفقیت‌هایش‬ ‫در مسابقات ‪ Can-Am‬می‌شناسند‪ .‬او توانست در‬ ‫‌‌س��ال ‪ 1973‬در تمامی مس��ابقات این سری پیروز‬ ‫ش��ود و رکوردی خیر ‌ه کننده به جا بگذارد که لقب‬ ‫قاتل ‪ Can-Am‬را برایش ب��ه ارمغان آورد‪ .‬با این‬ ‫حال او س��ابقه موفقیت در نس��کار و ایندی ‪ 500‬را‬ ‫نیز داشت‪ .‬عالوه بر این مسابقات ‪ IROC‬و فرمول‬ ‫یک را نیز امتحان کرد‪ .‬متاسفانه فرمول یک برای او‬ ‫خوش‌یمن نبود و در یک دور آزمایش��ی در بلژیک‪،‬‬ ‫تایر خودرویش ترکید‌‪ ،‬ب��ا گاردریل برخورد کرد تا‬ ‫به خاط��ر ضربه مغزی جان دهد‪ .‬بس��یاری او را از‬ ‫آخرین رانندگانی می‌دانستند که تنظیمات خودرو‬ ‫را خودش به همراه تیم فنی انجام می‌داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪GillesVillenueve‬‬ ‫اگر آیرتون س��نا برترین رانن��ده تاریخ فرمول یک‬ ‫است‪ ،‬ژیل ویلنو نیز مس��تعدترین راننده‌ای است که‬ ‫مرگ نگذاش��ت به آنچه اس��تحقاقش را داشت برسد‪.‬‬ ‫او در س��ال ‪ 1978‬تنها پس از ‪2‬سال از آغاز رانندگی‬ ‫‹ ‹مرگ ‪RolandRatzenberger‬‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬با تیم فراری به مقام دوم دس��ت یافت‪ .‬همه‬ ‫نگاه‌ها متوجه این راننده جوان و ریس��ک‌پذیر بود که‬ ‫به سرعت قله‌های ترقی را پیموده بود‪ .‬در سال ‪1982‬‬ ‫و در گراندپری بلژیک بود که در دور تمرینی با سرعت‬ ‫‪ 220‬کیلومت��ر در س��اعت با خ��ودرو جلویی برخورد‬ ‫کرده و به هوا برخاست‪ .‬خودرو شدیدا با سطح پیست‬ ‫برخورد کرده‪ ،‬ویلنو از خودرو به سمت گاردریل پرتاب‬ ‫شد‪ .‬مرگ ویلنو ایتالیا و کانادا را در ماتم فروبرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪HenriToivonen‬‬ ‫از اواخ��ر دهه ‪ 70‬و با مطرح‌ش��دن قوانین جدید‬ ‫مس��ابقات رالی‪ ،‬گروه ‪ B‬ش��کل گرف��ت که در آن‬ ‫خودروهای��ی بس��یار قدرتمند و س��ریع ک��ه اکثرا‬ ‫دودیفرانس��یل و موتور وس��ط بودند‪ ،‬با یکدیگر به‬ ‫رقاب��ت می‌پرداختند‪ .‬در این می��ان تیم النچیا در‬ ‫فصل ‪ 1986‬قصد داش��ت با دلتا ‪ S4‬دودیفرانسیل‪،‬‬ ‫قهرمانی را از پژو و آئودی پس بگیرد و برای همین‬ ‫رانن��ده جدیدی با نام هن��ری تایوونن را به خدمت‬ ‫گرف��ت‪ .‬این فص��ل در کل پر از حوادث و حواش��ی‬ ‫ن کننده ش��د‪ ،‬اما مرگ تایوونن در کورسیکا و‬ ‫نگرا ‌‬ ‫رالی تور دو کورس بود که س��بب ش��د نگرانی‌ها به‬ ‫شدت افزایش یافته‪ ،‬گروه ‪ B‬کال از تقویم مسابقات‬ ‫حذف شود و قوانین رالی به شدت تغییر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪BruceMcLaren‬‬ ‫بس��یاری ب��روس م��ک‌الرن را از تاثیرگذارترین‬ ‫بسیاری مرگ آیرتون سنا را مهم‌ترین و تلخ‌ترین‬ ‫واقعه فصل ‪ 1994‬مس��ابقات فرمول یک می‌دانند‪.‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه دقیقا ی��ک روز پیش از مرگ س��نا‬ ‫بود که ی��ک راننده تاز ‌ه کار با ن��ام رولن راتزنبرگر‬ ‫نی��ز درگذش��ت‪ .‬راتزنبرگر ت��ازه‌کار در همان فصل‬ ‫ب��رای حضور در ‪ 5‬مس��ابقه ق��راردادی امضا کرده‬ ‫بود و توانس��ت نتای��ج خوبی نیز بگیرد و بس��یاری‬ ‫به موفقیت این راننده مس��تعد امید داش��تند‪ .‬او در‬ ‫دور تمرینی پیست ایموال و هنگامی که خودرویش‬ ‫آسیب دیده بود‪ ،‬س��عی کرد تا دور آخر را به پایان‬ ‫ببرد که اس��پویلر جلو خودرویش جدا شده‪ ،‬به زیر‬ ‫خودرو کشیده شد و خود خودرو نیز با سرعت ‪315‬‬ ‫کیلومتر در ساعت به دیواره برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪AyrtonSenna‬‬ ‫در س��ال ‪ 2009‬در یک نظرس��نجی‪ ،‬آیرتون س��نا‬ ‫برتری��ن رانن��ده تاریخ فرم��ول یک لق��ب گرفت‪ .‬این‬ ‫اس��طوره برزیل��ی اعجوبه زمان خود بود که بس��یاری‬ ‫همانند آلن پروس��ت و مایکل ش��وماخر در س��ایه او‬ ‫قرار داشتند‪ .‬در مس��ابقه سن‌مارینو در پیست ایموال‬ ‫در س��ال ‪ 1994‬اما س��نا در موقعیتی قرار داشت که‬ ‫باید به هر قیمتی مس��ابقه را با پیروزی تمام می‌کرد‪.‬‬ ‫ام��ا این واقعه هیچ‌گاه رخ نداد و س��نا هرگز از خودرو‬ ‫هون��دا‪ -‬مک‌الرن خود زنده بی��رون نیامد‪ .‬وی پس از‬ ‫برخورد با دیواره پیس��ت با س��رعت ‪ 210‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت‪ ،‬به خاطر ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود‪،‬‬ ‫در دم جان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪DaleEarnhardt‬‬ ‫قطعا دیل ارنتهارت یکی از برترین رانندگان تاریخ‬ ‫نسکار است که خودرو سیاه‌رنگش همیشه برای بقیه‬ ‫رقبا موجب رعب و وحش��ت ب��ود‪ .‬او در طول دوران‬ ‫حرف��ه‌ای خود ‪ 76‬مس��ابقه و ‪ 7‬فصل را پیروز ش��د‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2001‬هنگامی که ‪‌50‬سال داشت و تقریبا‬ ‫به پایان دوران حرفه‌ای خود رس��یده بود‪ ،‬در مسابقه‬ ‫دیتونا ‪ 500‬و در دور آخر‪ ،‬در جایگاه سوم قرار داشت‬ ‫که خودرویی از پش��ت با سپر عقبش برخورد کرده‪،‬‬ ‫پ��س از چرخیدن با دیواره پیس��ت با س��رعت ‪260‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برخورد کرد‪ .‬متاس��فانه تالش‌ها‬ ‫ب��رای نجات وی کافی نبودن��د و ارنتهارت در مقابل‬ ‫چشمان پسرش که هم‌تیمی‌اش نیز بود‪ ،‬جان داد‪.‬‬
‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ 8 :‬درصد قاچاق از مناطق آزاد است‬ ‫‌شنبه ‪ 22‬اردیبهشت‪ 25 1397‬شعبان ‪12 1439‬مه‪ 2018‬سال دوم شماره‪15‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫افزایش نرخ ارز بر دوش مصرف کننده‬ ‫آرم�ان خالقی ‪-‬عضو هی�ات مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫ای�ران‪ :‬با توجه به اینکه بخش��ی از قطعات و تجهیزات��ی که در خودروها به‬ ‫کار می‌رود همچنین مواد اولیه مورد نیاز س��ازندگان قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو وارداتی هس��تند‪ ،‬وابس��تگی به ارز به طور قط��ع در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه وجود دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن روافزایش قیمت ارز موج��ب افزایش هزینه‌های تمام ش��ده برای‬ ‫قطعه‌س��ازان و همچنین مصرف‌کنندگان قطعات یعنی خودروسازان خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از این رو افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام ش��ده قطعه و در‬ ‫نهایت خودرو خواهد ش��د و دست آخر مصرف کننده نهایی باید بار افزایش‬ ‫قیمت را به دوش بکشد‪.‬‬ ‫در این بین خودروس��ازان ت��ا مدتی می‌توانند افزایش قیم��ت را بر عهده‬ ‫گرفته و آن را در قیمت تمام شده لحاظ نکنند اما پس از مدتی به علت اجبار‬ ‫قطعه‌سازان ناچار به افزایش قیمت خواهند شد‪ .‬باید گفت در چند سال اخیر‬ ‫قدرت خرید مردم نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است و‬ ‫با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد در آینده خودرو گران خواهد شد و‬ ‫در مقابل میزان خرید خودرو کاهش خواهد یافت و این امر در نهایت موجب‬ ‫افت بازار خودرو خواهد شد‪ .‬در حال حاضر از یک سو خودروسازان با آگاهی‬ ‫از کاهش قدرت خرید مردم رغبتی به افزایش قیمت خودرو ندارند و از سوی‬ ‫دیگر قیمت خودروها تحمیلی است و خودروسازان باید افزایش قیمت داشته‬ ‫باش��ند تا بتوانند هزینه‌هایش��ان را جبران کنند‪ .‬با وجود دو عامل باز دارنده‬ ‫کش��ش نداش��تن بازار برای افزایش قیمت و افزایش هزینه‌های تحمیلی به‬ ‫تولید‪ ،‬در نهایت خودروساز اگر بخواهد بازار را حفظ کند باید از سود خود کم‬ ‫کند تا بتواند هزینه‌ها را جبران کند‪ .‬باید منتظر باش��یم ببینیم خودروسازان‬ ‫چه سیاست‌هایی را در پیش خواهند گرفت و آیا قیمت‌ها را افزایش خواهند‬ ‫داد و یا اینکه به کاهش س��ود راضی خواهند ش��د‪.‬امیدوارم هر سیاستی که‬ ‫خودروس��ازان در پیش می‌گیرند منجر به کاهش کیفیت خودروها نشود زیرا‬ ‫زمانیکه خودروساز مجبور به عدم افزایش قیمت باشد در حالیکه هزینه‌های‬ ‫تولید افزایش یافته است ممکن است به سمت استفاده از قطعات بی‌کیفیت‬ ‫گام برداشته و در نهایت این اقدام منجر به بی‌کیفیتی خودروها شود‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!