صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره ۱۱

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 11

هفته نامه روزگار خودرو شماره 11

‫‌یکشنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫گمانه‌پردازی‬ ‫درست به جای‬ ‫واکنش‌های‬ ‫غریزی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫رقابتی شدن‬ ‫قیمت‌ها در‬ ‫ادغام‌ها و‬ ‫خوشه‌ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫خودرو در پیچ و خم الفبای قیمت‌گذاری‬ ‫‪6‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ی پیشرو در صنعت خودرو‬ ‫نانو کامپوزیت‌ها فناور ‌‬ ‫احمدرض�ا رعنایی‪ /‬عض�و هیئت‌مدی�ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی‪ :‬مواد کامپوزیتی که برای‬ ‫بدنه خودرو طراحی و استفاده می‌شود آن را در مقابل ضربه و شکسته‬ ‫ش��دن ‪ ۵‬برابر از فلز مقاوم‌تر می‌کند و باعث س��بک‌تر شدن خودروها‬ ‫می‌شود‪ .‬مقاومت آنها به حدی است که اگر با ضربه‌ای فلز نافرم می‌شود‬ ‫همان ضربه آس��یبی به محصوالت کامپوزیتی نمی‌رسانند‪ .‬در جهان‬ ‫خودروس��ازان آرام‌آرام به این سمت رفته‌اند‪ .‬اروپاییان و امریکایی‌ها و‬ ‫نیز کش��ورهایی که در این صنعت جز برترین‌های دنیا هس��تند پیش‬ ‫از ه��ر کاری آزمایش‌های الزم ب��رای ایمنی محصوالت را انجام داده و‬ ‫س��پس به تولید انبوه آن می‌پردازند زیرا س�لامت مردم در درجه اول‬ ‫اهمیت برای آنهاست و برای اینکه تولیدات‌شان سالمت الزم را داشته‬ ‫باش��ند پس از گذراندن آزمون‌های متعدد س��رمایه‌گذاری می‌کنند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت‌ها جایگزین مواد فلزی می‌ش��وند تا در مقابل آس��یب و‬ ‫ضرب��ه‪ ،‬در تصادف‌ها و واژگونی به هر دلیلی‪ ،‬خودرو ایمنی بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬امروز برخی صنعتگران داخلی به‌شکل محدود به این‬ ‫سمت رفته‌اند و از این فناوری استفاده می‌کنند اما هنوز عمومی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور نمونه مخازن گاز س��ی‌ان‌جی که در ابتدا با فلز ساخته و‬ ‫وارد بازار می‌شد امروز در کارخانه‌ای در استان سمنان در حال ساخت‬ ‫یادداشت‬ ‫تبیین اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو‬ ‫با رویکرد زنجیره ارزش‬ ‫با فناوری نانوکامپوزیت اس��ت‪ .‬الزم به یادآوری است فشاری باالتر از‬ ‫فش��ار گاز وجود ن��دارد و فناوری کامپوزیت ب��ه آن جواب داده و هیچ‬ ‫حادثه‌ای نیز در برنداش��ته است‪ .‬در نتیجه مقاومت این قطعه (مخزن‬ ‫س��ی‌ان‌جی) با این مواد‪ ،‬مقاومت‌تر ش��ده و صنایع مختلف جهان در‬ ‫حال استفاده از آن هستند‪ .‬همچنین خودروسازان داخلی تا حدودی‬ ‫اس��تفاده از این فناوری را آغاز کرده‌اند و در حال همگن کردن خود با‬ ‫فناوری‌های روز دنیا هس��تند‪ .‬عمومی شدن این امر در صنعت خودرو‬ ‫و تولید قطعات با فناوری روز دنیا پیش��رفت بزرگی برای کشور خواهد‬ ‫بود و امیدواریم هرچه زودتر این امر محقق شود‪.‬‬ ‫برنامه‌های انجمن صنعت قطعه کشور نشان داد‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو باید از شکل دستوری خارج شود‬ ‫عبد‌اهلل توکلی‌الهیجانی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫درس��ال‌های اخیر درباره اقتصاد مقاومتی ولزوم اجرای آن در صنایع ایران‬ ‫بس��یار گفته ش��د اما آنچه که مغفول واقع شده اس��ت‪ ،‬تدوین شاخص‌هایی‬ ‫جهت سنجش کمی آنچه که حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی می‌خوانیم‪،‬‬ ‫اس��ت در این نوشتار تالش می‌شود تا به تش��ریح اقتصاد مقاومتی با رویکرد‬ ‫زنجیره ارزش بپردازیم‪.‬‬ ‫زنجی��ره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتی اس��ت که در یک صنعت به‌صورت‬ ‫زنجیرگون‪ ،‬انجام می‌پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود‪ .‬محصوالت از حلقه‌های‬ ‫ای��ن زنجیرعبور می‌کنند و در هر حلقه‪ ،‬ارزش��ی به محص��ول نهایی افزوده‬ ‫می‌گردد به‌زعم نگارنده‪ ،‬مفه��وم اقتصاد مقاومتی می‌تواند به عنوان مالکیت‬ ‫پایدار (‪ )sustainable‬بر حلقه‌های شکل‌دهنده ارزش در یک صنعت تلقی‬ ‫گ��ردد ازطرف دیگر س��هم هزینه‌ای عملیات مختل��ف در نرخ یک محصول‬ ‫معم��وال می‌تواند نمادی از اهمیت هرک��دام از زنجیره‌های زنجیره ارزش در‬ ‫یک صنعت قلمداد ش��ود‪ ،‬به عنوان مثال درصنعت خودرو قریب به ش��صت‬ ‫درصد از ارزش خودرو در تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌ها شکل می‌گیرد‬ ‫و تنها در حدود ‪۱۰‬درصد از ارزش یک خودرو درسایت تولید خودروساز خلق‬ ‫می‌ش��ود ازاین‌رو مدیریت زنجیره تامین‌کنندگان سیستم‌ها و قطعات خودرو‬ ‫برای خودروسازان جایگاهی پراهمیت تلقی می‌شود و اینگونه است که مونتاژ‬ ‫یک خودرو‪ ،‬در بهترین حالت می‌تواند تنها حدود ‪۱۰‬درصد از عواید نهفته در‬ ‫کل زنجیره ارزش یک خودرو را برای‌مان ایجاد کند (آن هم تنها درزمانی‌که‬ ‫مبلغی تحت عنوان حق مالکیت یا ‪ royalty‬به صاحب برند پرداخت نشود!)‬ ‫با توجه به س��هم کم ارزش تولید ش��ده درس��ایت خودروساز در مقابل سایر‬ ‫حلقه‌ه��ای زنجیره ارزش گاه��ی مونتاژ خودرو در س��ایت تولیدی به دور از‬ ‫محل تمرکز س��ایر حلقه‌های ایجادکننده ارزش آن صنعت سبب می‌شود تا‬ ‫با باالرفتن هزینه‌های لجستیک‪ ،‬دیگر اقتصادی بودن برآیند فعالیت‌های آن‬ ‫حوزه زیر سوال رود و یا محصول صنعتی درآن حوزه قابلیت رقابت قیمتی در‬ ‫مقیاس جهانی را ازدست دهد‪ .‬با این نگاه شاید بتوان راحت‌تر درک کرد که‬ ‫چگونه است که بسیاری از محصوالت مونتاژ شده در داخل کشور نمی‌توانند‬ ‫براس��اس نرخ جهانی خود عرضه ش��وند و گاهی اگر کاهش تعرفه ناش��ی از‬ ‫مونتاژ درداخل کشور را درنظر نگیریم‪ ،‬کل فعالیت ناشی از مونتاژ محصول در‬ ‫کشورمان غیراقتصادی خواهد بود‪ ،‬ازاین‌رو می‌توان درک کرد که چرا شرکت‬ ‫رن��و در عرض��ه ارزان‌ترین محصول خود یعنی رنو کویید به‌جای اس��تفاده از‬ ‫زنجیره تامین قدرتمند جهانی خود‪ ،‬از تامین‌کنندگان محلی هندی متمرکز‬ ‫در شهرچنای هند (که بسیاری آن را از منظر تمرکز صنایع مرتبط با خودرو‪،‬‬ ‫دیترویت آس��یا می‌نامند) اس��تفاده کرد و طبیعی است که تولید این خودرو‬ ‫در کش��وری چون ایران نمی‌تواند خروجی ارزانی را به‌همراه داش��ته باشد اما‬ ‫س��وال اینجاست که برای مالکیت به منظور دس��تیابی به کلیه عواید نهفته‬ ‫درت��ک تک حلقه‌های زنجی��ره ارزش در صنعت خودرو چ��ه ملزوماتی الزم‬ ‫است به بیان دیگر به‌طور نمون چگونه می‌توان به تمام سهم ارزشی نهفته در‬ ‫یکی از حلقه‌های پر وزن صنعت خودرو یعنی مدیریت زنجیره تامین‪ ،‬دست‬ ‫یابیم‪ ،‬تجربه س��ال‌های نه چندان دور در صنعت خودروی ایران نش��ان داده‬ ‫است که با نگاه داخلی‌سازی به قطعه متناظر خارجی در طی سالیان متوالی‬ ‫و با شرط اقتصادی ماندن فعالیت داخلی‌سازی تنها شاید بتوان به ‪۲۰‬درصد‬ ‫از کل این زنجیره ارزش دس��ت یافت و س��هم اعظم ارزش ش��کل گرفته در‬ ‫حوزه قطعات و سیس��تم‌های خودرویی به صاحب برند و یا مالک طرح اصلی‬ ‫بازمی‌گردد ازاین‌رو با تفسیر معنای اقتصاد مقاومتی از طریق رویکرد مبتنی‬ ‫برزنجی��ره ارزش در صنع��ت خودرو با نکته‌ای کلی��دی در تحقق آرمان‌های‬ ‫ترس��یم شده در اقتصاد مقاومتی مواجه خواهیم شد و آن نکته این است که‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو بدون تمرکز بر طراحی و توس��عه‬ ‫خودرو‪ ،‬زیرس��یتم‌ها و قطعات آن میسر نخواهد شد و این معنا بیش از آنکه‬ ‫مبتنی بر آرمانی ش��عارگونه باشد از طریق سنجه‌های کمی مادی قابل درک‬ ‫است‪ .‬تحقق ‪۹۸‬درصد از داخلی‌سازی قطعات رنو کویید در چنای هند‪ ،‬تنها‬ ‫با انجام فرآیند طراحی و توسعه محصول توسط سازندگان محلی هند میسر‬ ‫شده است و جز این راه اقتصادی دیگری برای دستیابی به تمام ارزش نهفته‬ ‫در صنع��ت خودرو وج��ود ندارد به عبارت دیگر اگرچه که س��هم هزینه‌های‬ ‫طراحی و توس��عه محصول در ارزش محصول نهای��ی کمتر از ‪۱۰‬درصد نرخ‬ ‫محصول اس��ت اما بدون تصاحب این زنجیره امکان دستیابی به ارزش نهفته‬ ‫درزنجیره‌های عمده خالق ارزش در صنعت خودرو میسر نمی‌گردد یعنی اگر‬ ‫تامین‌کننده محلی‪ ،‬در فرآیند طراحی و توسعه سیستم به‌کار رفته در خودرو‬ ‫س��هیم نباش��د‪ ،‬این اجازه و البته توان را پیدا نخواهد کرد که بتواند به تمام‬ ‫ارزش بالقوه و ممکن دس��ت یابد از این رو الزم اس��ت کمی با تردید و البته‬ ‫تامل بیشتر به وعده‌های خوشبینانه مطرح درفضای ژورنالیستی قراردادهای‬ ‫خودرویی پس از برجام نگریست و به‌دور ازسیاست‌زدگی با رویکردی علمی‪،‬‬ ‫سنجه‌هایی را برای ارزیابی همسویی برنامه‌های عملیاتی جاری با آرمان‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی تدوین کرد و به‌کار بست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مردم حامیان صنعتگران در امر تولید‬ ‫یکی از فعاالن صنعت قطعه کشور گفت‪ :‬در سال جدید تمام تولیدکنندگان‬ ‫باید در تحقق شعار امسال از یک مسئولیت‌پذیری و تعهد برای تولید محصول‬ ‫یا کیفیت و رقابتی برخوردار بوده و به‌دنبال آن خدمات مناس��بی را نیز برای‬ ‫خریداران کاالها و خودروهای ایرانی فراهم کنند‪.‬‬ ‫رضا رضایی با توجه به نام‌گذاری امسال تحت‌عنوان حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طی س��ال‌های اخیر نام‌گذاری‌های خوبی از سوی رهبری معظم‬ ‫انقالب برای حمایت از اقتصاد و تولید داخل انجام شده که در صورت عملی‬ ‫شدن امروز شاهد شرایط بهتری در حوزه تولید و اقتصاد در کشور بودیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در یکی دو س��ال اخیر ش��عاری که هم��واره مورد تاکید‬ ‫رهبری قرار گرفته اقتصاد مقاومتی است که بی‌تردید تحقق واقعی آن ثمرات‬ ‫خوبی را برای اقتصاد و جریان تولید در کشور به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این قطعه‌س��از ادامه کرد‪ :‬طرح حمایت از کاالی ایرانی موضوعی است که‬ ‫امروز ارتباط تنگاتنگی با بهبود فضا کس��ب‌وکار دارد‪ .‬شعار حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی بخشی به تولیدکنندگان داخلی برمی‌گردد ازاین‌رو باید شرایط و فضای‬ ‫برای تولیدکنندگان فراهم شود زیرا آنچه نیاز است تا یک محصول با کیفیت‬ ‫و رقابتی تولید شود اصالح محیط کسب‌وکار است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬امروز باید کاالی داخلی به کاالهای متوسط در دنیا به‌لحاظ‬ ‫کیفی��ت و ن��رخ نه تنه��ا برابری بلکه حتی پایین‌تر باش��د ت��ا موجب جذب‬ ‫مصرف‌کنندگان به خرید کاال و خودرو داخلی شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫انجمن‌ها و اتحادیه‌ها یکی از بس��ترهای س��اماندهی به امر‬ ‫تولید و بازار آن هستند؛ چند سالی است که مشکالت اقتصادی‬ ‫و فناوری تولیدات کشور را با چالش روبه‌رو کرده است که به‌نظر‬ ‫می‌رس��د این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هستند که باید با هم‌اندیشی‬ ‫صنعتگران و با برنامه‌ریزی‌های هدفمند و در نهایت انتقال اطالعات‬ ‫به مدیران دولتی و کش��وری در تحقق توس��عه ملی س��عی و تالش‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ازاین‌رو «روزگار خودرو» در س��ال جدید سراغ انجمن‌های فعال در‬ ‫صنعت خودرو در اس��تان‌های مختلف خواهد رفت و برنامه‌های آنها را‬ ‫برای سال ‪ ۹۷‬جویا می‌شود‪ .‬البته الزم به یادآوری است که برخی از این‬ ‫تش��کل‌ها تعیین برنامه‌ها را در سال جدید موکول به هفته سوم و چهارم‬ ‫فروردین کرده‌اند که در ادامه خواهد آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش قیمت قطعات‬ ‫آرش محبی‌نژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کشور درباره‬ ‫برنامه‌های جدید انجمن برای سال ‪ ۹۷‬به تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروهای جدید اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قراردادی در روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۶‬با‬ ‫انجمن قطعه‌س��ازان فرانسوی (‪ )FIEV‬داشت‬ ‫ک��ه در بخش��ی از این توافقنام��ه آمده انجمن‬ ‫فرانسوی در زمینه فناوری به انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور‬ ‫کمک خواهد کرد و برای انتقال دانش فنی روز‬ ‫همراه طرف ایرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مهم‌ترین چالش صنعت قطعه‬ ‫کشور در س��ال جدید پرداخت و گفت‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی و تامین گردش مالی قطعه‌سازان یکی‬ ‫از اساس��ی‌ترین مش��کالت این صنعت است و‬ ‫ضمن آنکه نرخ کاالها و خدمات سایر نهادهای‬ ‫تولی��دی نیز افزایش خواه��د یافت درحالی‌که‬ ‫هنوز قیمت قطعات خودرو تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬منطقی این اس��ت که هرچه‬ ‫زودتر قیمت محصوالت ب��ا قیمت مواد اولیه و‬ ‫ت��ورم کش��ور افزایش یابد که در این راس��تا با‬ ‫خودروس��ازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مذاکرات انجام شده و امیدواریم ب ‌ه زودی شاهد‬ ‫بازنگری در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه‌س��ازان کش��ور بزرگترین‬ ‫چالش صنعت خ��ودرو را مقررات قیمت‌گذاری‬ ‫دستوری دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬حذف این نوع‬ ‫قیمت‌گ��ذاری از کمک‌هایی اس��ت که به این‬ ‫صنعت خواهد ش��د و نباید ش��ورا و مرکز ملی‬ ‫رقابت در این امر اعمال نظری داشته باشد زیرا‬ ‫به‌طور قطع اگر وضعیت به همین ش��کل پیش‬ ‫رود صنعتگران حوزه قطعه یکی پس از دیگری‬ ‫ورشکست خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬موض�وع ب�رای تمرک�ز مدیران‬ ‫دولتی‬ ‫محبی‌نژاد ادامه داد‪ :‬اگر انتظار ارتقای کیفی‬ ‫و رسیدن به سطح اس��تانداردهای جهانی را از‬ ‫قطعه‌س��ازان داریم‪ ،‬ناگزیریم شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫انتق��ال دان��ش فن��ی و س��رمایه‌گذاری ثابت‬ ‫البت��ه در بخش‬ ‫خارجی را تقویت کنیم و در ادامه نیز سازوکار‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودرو و قطعه اصالح ش��ده که‬ ‫حق مصرف‌کننده و حق تولیدکننده هیچ کدام‬ ‫ضایع نشود‪ .‬در این راستا مهم اصالح قوانین و‬ ‫مقررات است و اینکه دخالت شورای رقابت در‬ ‫این حوزه دخالتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬به‌طور تقریبی می‌توان گفت‬ ‫تنها حوزه‌ای که ش��ورای رقابت به‌ش��کل فعال‬ ‫دخالت دارد حوزه قیمت‌گ��ذاری برای خودرو‬ ‫اس��ت؛ سیاس��ت‌گذاران خودرو باید در تعیین‬ ‫قواعد و قوانین تجدیدنظر کنند تا شاهد فاجعه‬ ‫ملی نباش��یم زیرا بارها در تفاوت سهم قطعات‬ ‫خودروهای قدیمی و مدل‌های جدید گفت‌وگو‬ ‫شده است و عنوان ش��د خودروهای جدید که‬ ‫قرار است با عمق ساخت ‪۴۰‬درصد قطعات آن‬ ‫تامین شود فاصله زیادی با خودروهای قدیمی‬ ‫دارند که ‪۸۰‬درصد داخلی‌سازی شده‌اند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنع��ت قطع��ه اف��زود‪ :‬ازاین‌رو‬ ‫قطعه‌س��ازانی ک��ه در زیان هس��تند و گردش‬ ‫نقدینگ��ی آنه��ا با مش��کل روبه‌رو اس��ت و از‬ ‫طرف��ی نمی‌توانن��د مطالبات خ��ود را به‌موقع‬ ‫دریاف��ت کنند درحالی‌که هزینه‌های س��نگین‬ ‫مال��ی در بخش‌های مختلف بیم��ه‌ای‪ ،‬مالیاتی‬ ‫و‪ ...‬بای��د پرداخت کنند در عمل توان رقابت در‬ ‫پروژه‌های جدید را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور اظهار امیدواری‬ ‫کرد که در س��ال جدید به این مسائل از سوی‬ ‫مس��ئوالن مربوط��ه توج��ه ویژه ش��ود و روی‬ ‫‪ ۳‬موض��وع مهم رفع قیمت‌گذاری دس��توری‪،‬‬ ‫کمب��ود نقدینگی و مش��کالت مطالبات معوقه‬ ‫و نیز تقویت توان قطعه‌س��ازان برای پرداختن‬ ‫به زیرس��اخت‌ها و س��رمایه‌گذاری برای تولید‬ ‫قطع��ات کیف��ی از طریق جذب س��رمایه‌گذار‪،‬‬ ‫انتقال دانش فنی و ماشین‌آالت روزآمد تمرکز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدیدهای تولید‬ ‫در بحث خارج شدن قیمت دستوری خودرو‬ ‫از سوی شورای رقابت‪ ،‬کارشناسان و صنعتگران‬ ‫بس��یاری ب��ه آن اش��اره‬ ‫کرده‌اند و موضوع از س��وی مدیران صنعتی در‬ ‫ح��وزه خودرو و قطعه در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد درباره پیش‌بین��ی تحقق این امر با‬ ‫وجود پیگیری‌های بسیار مدیران صنعتی گفت‪:‬‬ ‫با رایزنی‌هایی که ش��ده و وضعیتی که صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه دارد امیدواری��م این امر در ‪۳‬‬ ‫ماهه نخست سال محقق شود‪ .‬اگر چنین نشود‬ ‫می‌توان گف��ت صنعت قطعه ب��ا خطر نابودی‬ ‫روبه‌رو خواهد بود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور در پاس��خ‬ ‫به راه��کار ب��رای برون‌رفت از این مس��ئله به‬ ‫دو موض��وع اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت ‪ ۲‬راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه‬ ‫شورای رقابت به تمام حوزه‌ها ورود کند اعم از‬ ‫قیمت‌گذاری برای تمام مواد اولیه تولید ش��ده‬ ‫در داخل مانند محصوالت فوالد‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫فلزات رنگ��ی مانند مس و‪ ...‬ک��ه به‌طور کامل‬ ‫انحصاری هستند درحالی‌که در صنعت خودرو‬ ‫ب��ا فعالیت ‪ ۳۶‬خودروس��از با ان��واع مدل‌های‬ ‫مختلف انحصار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا در بح��ث ف��والد‪ ،‬تنها‬ ‫فوالدمبارک��ه در کل کش��ور ورق‌های فوالدی‬ ‫را تامی��ن می‌کند یا در امر مواد پتروش��یمی‪،‬‬ ‫تع��داد معدودی فعالی��ت دارند همچنین مس‬ ‫سرچشمه یکی اس��ت و‪ ...‬که انحصاری بوده و‬ ‫ش��ورای رقابت باید در تمام ای��ن حوزه‌ها نیز‬ ‫ورود و تعیی��ن قیمت کن��د‪ .‬ضمن آنکه برخی‬ ‫خدم��ات مانند قیمت برق‪ ،‬آب و گاز انحصاری‬ ‫بوده و در اختیار دولت است درحالی‌که کیفیت‬ ‫خدمات آن نیز مورد تایید تولیدکننده نیس��ت‬ ‫زی��را با نوس��انات برق یا قطع��ی گاز‪ ،‬صنعتگر‬ ‫چگونه می‌تواند جبران آس��یب‌های وارد شده‬ ‫به تجهیزات واحد صنعتی خود را داشته باشد؟‬ ‫او در راس��تای راه‌حل نخست و ورود شورای‬ ‫رقاب��ت برای تعیین قیمت تم��ام محصوالت و‬ ‫خدمات مرتبط با کار تولید را ناممکن دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬در این ش��یوه کار شورای‬ ‫رقابت به شکل اصولی سخت خواهد بود اینکه‬ ‫روی قیمت تمام حوزه‌ها دخالت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ضمن آنکه ب��ا حرکت اقتصادی کالن کش��ور‬ ‫که هدف‪ ،‬حرکت به س��مت اقتصاد آزاد اس��ت‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت خری�د اعتب�اری در ام�ر‬ ‫تولید‬ ‫محبی‌ن��ژاد در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی انتظار اس��ت شیوه‌های‬ ‫موفق در امور حمایتی به‌کار گرفته شود به‌ویژه‬ ‫در بحث پول مجازی به‌جای اسکناس که اعتبار‬ ‫در گردش به ش��مار رفته و پیشتر در گسترش‬ ‫صنعت به آن پرداخته شد‪.‬‬ ‫عض��و هیئت‌مدیره انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازان کش��ور پس‬ ‫از رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری به قدرت‬ ‫خرید مردم اش��اره کرد و گفت‪ :‬با رفع مش��کل‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬چال��ش رونق بازار داخ��ل همچنان‬ ‫کم‌وبیش وجود خواهد داشت زیرا قدرت مردم‬ ‫ب��رای خری��د کاالی بادوام ایرانی پایین اس��ت‬ ‫و ای��ن تنه��ا مربوط به خودرو نیس��ت بلکه در‬ ‫سایر کاالها نیز صادق است‪ .‬بنابراین محرک و‬ ‫ارتقای تقاضا در بحث بازار داخل افزایش توان‬ ‫خرید مردم اس��ت‪ .‬البته با افزایش دستمزدها‬ ‫بخش��ی محقق می‌ش��ود اما کافی نیس��ت‪ .‬در‬ ‫اینج��ا موضوع خریدهای اعتب��اری و اعتبارات‬ ‫در گردش کم��ک بزرگی به ما می‌کند و مردم‬ ‫می‌توانند با کارت‌های اعتباری معامله داش��ته‬ ‫باش��ند همان‌طور که در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫کارت‌های اعتباری جای پول نقد را گرفته و اثر‬ ‫تورمی آن صفر و بلکه منفی است‪.‬‬ ‫محبی‌ن��ژاد در پایان اظهار کرد‪ :‬خرید اعتباری‪،‬‬ ‫مح��رک قوی برای تحریک ب��ازار تقاضای کاالی‬ ‫ایرانی بوده که در این راس��تا تولیدکننده داخلی‬ ‫نی��ز آمادگی دارد تا ب��ا بانک‌ها به توافق‌های الزم‬ ‫برس��ند و در ای��ن بحث با مش��تریان تعامل‬ ‫جدیدی داشته باشند ضمن آنکه اعتبار در گردش‬ ‫در کل زنجیره تامین نیز تسری خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل جلساتی با محور هم‌اندیشی‬ ‫در ادامه به س��راغ بابک کری��م خان‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن قطعات خودرویی استان کرمانشاه رفته‬ ‫و او درب��اره برنامه‌های این انجمن گفت‪ :‬کاری‬ ‫که ما می‌توانیم برای قطعه‌س��ازان زیرمجموعه‬ ‫خود داش��ته باش��یم این اس��ت ک��ه اطالعات‬ ‫مرتبط با خودرو و تحوالت و سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫را در اختی��ار آنها قرار دهی��م و اعضای انجمن‬ ‫هم‌اندیشی درباره برنامه‌های سال جدید داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ی می‌ش��ود امس��ال س��ال‬ ‫او افزود‪ :‬پیش‌بین ‌‬ ‫سختی برای صنعت قطعه کشور باشد درنتیجه‬ ‫ب��ا راهکارها و برنامه‌های پیش��نهاد ش��ده در‬ ‫انجمن‌ه��ا صنعتگران راهنمایی می‌ش��وند که‬ ‫چگونه در این ش��رایط موقعی��ت خود را حفظ‬ ‫کنند و بتوانند تولید را ادامه دهند زیرا با توجه‬ ‫به مشکالت اقتصادی دولت در بحث نقدینگی‬ ‫چالش‌های��ی وج��ود دارد ک��ه در واحده��ای‬ ‫صنعتی‌تولی��دی تاثیرگذار خواه��د بود‪ .‬به‌طور‬ ‫نمونه پرداخت با تاخیر هزینه‌ها باعث می‌شود‬ ‫تا فشار مالی شرکت‌ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه‌گذار بومی‬ ‫کریم‌خان در پاس��خ ب��ه برنامه‌های عملیاتی‬ ‫انجمن نیز گفت‪ :‬طبیعی است هر واحد صنعتی‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه برنامه‌هایی برای توسعه‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬به‌طور نمونه یک��ی از ظرفیت‌هایی‬ ‫که در اس��تان کرمانشاه ایجاد ش��ده راه‌اندازی‬ ‫سایت گروه صنعتی ایران‌خودرو است و در این‬ ‫زمینه بعضی از ش��رکت‌ها در حال آماده‌سازی‬ ‫خود ب��رای تامین قطعات موردنی��از این واحد‬ ‫خودرویی در خود استان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این راستا شرکت‌هایی تقاضای‬ ‫تامین قطعه داش��تند که به‌لح��اظ مالی صرفه‬ ‫اقتصادی زیادی برای تولید خودروی موردنظر‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو اف��زود‪ :‬این واحدها‬ ‫فعالیت‌ه��ای خ��ود را در زمین��ه توس��عه آغاز‬ ‫کرده‌ان��د و کاری ک��ه انجم��ن در این راس��تا‬ ‫می‌تواند ب��رای قطعه‌س��ازان زیرمجموعه خود‬ ‫داش��ته باشد این اس��ت که با تشکیل جلساتی‬ ‫زمین��ه هم‌فکری بی��ن صنعتگ��ران را به‌وجود‬ ‫آورد ت��ا حرکت‌ها با چال��ش کمتری جلو برود‬ ‫و پیشرفت واقعی محقق شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن قطع��ات خودرویی اس��تان‬ ‫کرمانش��اه پیگیری‌های مال��ی را از کارهای در‬ ‫حال انج��ام انجمن عن��وان ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی مشکالت مالی از سوی انجمن و از طریق‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری ش��ده و‬ ‫مشکالتی که واحدها با س��ازمان‌های مالیاتی‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا و نهادهای دولتی ب��ه مدیران مربوطه‬ ‫منتقل شده تا هرچه زودتر حل‌وفصل شود‪.‬‬ ‫کریم‌خ��ان در پایان افزود‪ :‬از دیگر طرح‌هایی‬ ‫که انجمن دنبال کرده تامین سرمایه در صنعت‬ ‫قطعه اس��تان از س��وی خ��ود س��رمایه‌گذاران‬ ‫اس��تانی اس��ت که این امر در س��ال جدید نیز‬ ‫پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫بر اساس این گزارش برنامه‌های کالن صنعت‬ ‫قطعه از س��وی انجمن‌های مرک��زی و اهداف‬ ‫خردتر به‌وس��یله تشکل‌های اس��تانی در حال‬ ‫پیگیری است اما مهم شتاب در انجام برنامه‌ها‬ ‫با توجه به عقب‌افتادگی این صنعت از س��طوح‬ ‫بین‌المللی است‪.‬‬
‫در س��ال جدی��د رییس س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫ش��یوه‌نامه ثبت سفارش بر اساس قانون برای اجرا در سال ‪ ۹۷‬ابالغ‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬واردکننده به روش غیر‌بانکی حداکثر‬ ‫در مدت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت س��فارش‪ ،‬مجاز به ورود کاال‬ ‫به کش��ور است‪ .‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬شیوه‌نامه ثبت سفارش واردات جدید نیست و از سال گذشته‬ ‫اجرایی می‌شود اما با هدف اطالع‌رسانی دوباره و طبق آیین‌نامه قانون‬ ‫مقررات صادرات و واردات باید در آغاز امس��ال اطالع‌رسانی می‌شد‬ ‫که در مورخ ‪ ۹۷/۱/۵‬این اقدام انجام شد‪ .‬همچنین در این شیوه‌نامه‬ ‫خطاب به علی‌آبادی‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات آمده‬ ‫ابالغ دوباره ثبت سفارش خودرو‬ ‫است‪ :‬در اجرای ماده ‪ ۴۰‬آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬این موارد برای اجرا و اقدام الزم برای سال ‪ ،۱۳۹۷‬تعیین و‬ ‫ابالغ می‌شود‪ -‌۱ :‬مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطالع ثانونی ‪ ۹۰‬روز‬ ‫از تاریخ صدور تعیین می‌شود‪ .‬بدیهی است موارد مربوط به تبصره ‪۳‬‬ ‫ماده ‪ ۴۰‬آیین‌نامه فوق پس از تعیین توسط وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫به آن دفتر اعالم خواهد شد‪-‌۲ .‬اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش‬ ‫‪ ۳۰‬روز تعیی��ن می‌ش��ود‪ -‌۳ .‬حداکثر مهلت ورود کاال به کش��ور‪:‬‬ ‫ال��ف‌‪ -‬روش غیربانک��ی‪ :‬حداکثر در م��دت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬واردکننده مجاز به ورود کاال به کش��ور اس��ت‪ .‬ب‪-‬‬ ‫روش بانک��ی‪ :‬مهلت ورود کاال به کش��ور در این روش پس از صدور‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران خواهد ب��ود‪ -‌۴ .‬حداکثر زمان پرداخت کارمزد‪ ۷۲ ،‬س��اعت‬ ‫بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد بوده و در صورت پرداخت‬ ‫نکردن در مهلت مقرر‪ ،‬درخواس��ت ثبت س��فارش یا تمدید حذف‬ ‫می‌شود‪ -‌۵ .‬تغییر نوع کاالی اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای‬ ‫آنها اعتبار اس��نادی گشایش ش��ده یا حواله ارزی ارسال شده است‪،‬‬ ‫براس��اس درخواست بانک و مجوز دس��تگاه‌های ذی‌ربط قابل انجام‬ ‫است‪ .‬به گزارش پرشین‌خودرو‪ ،‬در اجرای ماده ‪ ۴۰‬اجرای آیین‌نامه‬ ‫اجرایی قانون صادرات و واردات شیوه‌نامه ثبت سفارش جهت اجرا و‬ ‫اقدام در سال ‪ ۱۳۹۷‬تعیین و ابالغ شد‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت بازار خودرو در سال ‪ ۹۷‬چگونه خواهد بود‬ ‫بازار تقاضا در انتظار رای دیوان عدالت اداری کشور‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۶‬بازار خودرو دچار التهاب شد‬ ‫و قیمت خودروهای وارداتی به‌ش��کل سرسام‌آوری‬ ‫افزایش یافت‪ .‬این نش��ان می‌ده��د که بازار داخل‬ ‫در بخش خودرو تا چه حد آس��یب‌پذیر بوده و اگر‬ ‫قرار باشد برای رونق محصوالت داخل به این‌گونه‬ ‫راهکارها متوسل ش��د نه‌تنها به‌نتیجه موردانتظار‬ ‫دس��ت نخواهیم یافت بلکه بازار را بیش��تر متشنج‬ ‫ک��رده و در کوتاه‌م��دت مردم را ناگزی��ر به خرید‬ ‫کاالی تولی��د داخل می‌کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که کیفیت و قیمت مناس��ب خود باعث بازارسازی‬ ‫می‌شود‪.‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران درباره وضعیت بازار روزهای پایانی سال‬ ‫‪ ۹۶‬و روزهای نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬بازار تقاضا و‬ ‫قیمت خودروها کاهش داشته و مردم با آگاهی برای‬ ‫خرید محصول موردنیاز خود اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت‌های داخلی و وارداتی‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران ادامه داد‪ :‬درباره وضعیت‬ ‫بازار در س��ال جدید نمی‌ت��وان نظری اعالم کرد زیرا‬ ‫ابتدای س��ال اس��ت و باید دید وضعی��ت مصوبات و‬ ‫قوانین به چه ش��کل خواهد ب��ود‪ .‬اما به‌لحاظ قیمتی‬ ‫خودروهای داخلی نس��بت به ‪ ۲۰‬اس��فند س��ال ‪۹۶‬‬ ‫کاهش محسوس��ی داشته امری که برای خودروهای‬ ‫وارداتی نیز صادق است‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت قیمت خودروه��ای وارداتی‬ ‫اف��زود‪ :‬ام��روز برخی خودروه��ا مانند س��انتافه بین‬ ‫‪ ۵۵‬ت��ا ‪۶۰‬میلی��ون توم��ان زیر قیمت ش��رکت‌ها و‬ ‫نمایندگی‌های آنها در بازار به‌فروش می‌رس��ند و این‬ ‫مسئله از دیگر موضوع‌های مطرح در بازار خودروست‪.‬‬ ‫او درباره تاثیر ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای‬ ‫واردات��ی و ف��روش خودروهای داخلی نی��ز گفت‪ :‬با‬ ‫مطرح شدن این مسئله که افراد متفرقه نباید خودرو‬ ‫وارد کنند‪ ،‬واردات کاهش یافت و این امر بی‌تاثیر در‬ ‫بازار خودروهای داخلی نبود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬درحال‌حاضر مردم منتظر رای دیوان‬ ‫عدالت اداری کش��ور درباره وضعی��ت تعرفه واردات‬ ‫خودرو هس��تند ازای��ن‌رو نوعی بالتکلیف��ی در بازار‬ ‫خودرو کشور حاکم است‪.‬‬ ‫نمونه قیمت س��انتافه در جهان ‪۲۶‬هزار دالر است و‬ ‫تهی��ه این خ��ودرو باالتر از این قیم��ت ارزش ندارد‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که مردم حاضر نیس��تند برای خودرویی‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومانی که در داخل تولید می‌شود یکصد‬ ‫میلیون تومان بپردازند‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬م��ردم امروز‬ ‫آگاهانه برای خرید اقدام می‌کنند و با بررس��ی‌هایی‬ ‫که دارند اگر قیمت باال باشد خرید نمی‌کنند‪ .‬به‌طور‬ ‫نمونه خودرو هیبریدی ک��ه ‪۲۹۰‬هزار تومان معامله‬ ‫می‌شد (که البته در زمان خود نیز مبلغ باالیی بود) با‬ ‫افزایش ناگهانی آن و رسیدن به ‪۵۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫بازار خود را از دس��ت داده است‪ .‬بنابراین اگر قیمت‬ ‫خودروه��ا کاه��ش پیدا کرده به این دلیل اس��ت که‬ ‫خریداری ندارد‪.‬‬ ‫موتمنی در پاس��خ به این پرسش که چقدر ممکن‬ ‫است تعرفه‌ها به قیمت س��ابق برگردد‪ ،‬گفت‪ :‬دیوان‬ ‫عدالت اداری و نیز خواسته نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی این است که تعرفه‌ها باال بوده و باید کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬اگر تعرفه‌ه��ا به روال گذش��ته‬ ‫برنگردد این آش��فتگی در بازار خ��ودرو ادامه خواهد‬ ‫داش��ت زیرا هر خ��ودرو قیمت جهان��ی دارد و مردم‬ ‫خرید نمی‌کنند به این دلیل که حاضر نیس��تند برای‬ ‫یک خودرو هزینه‌هایی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابری بپردازند‪ .‬به‌طور‬ ‫موتمنی به بس��تر فراهم ش��ده برای ارتقای کیفی‬ ‫محص��والت داخلی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در فرصت‬ ‫فراهم ش��ده با توجه به قدرت خریدی که هر قشری‬ ‫از جامعه در اختیار داش��ته و مبلغ��ی را برای خرید‬ ‫یک خودروی وارداتی کنار می‌گذارند‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫داخلی می‌توانند به س��وی تولید ای��ن نوع خودروها‬ ‫رفته و به‌راحتی این خال را در داخل پوشش دهند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬برای خریدار تفاوت نمی‌کند تنها‬ ‫محصول��ی باکیفیت ب��ا آپش��ن‌های موردنظر خود‬ ‫‹ ‹خریداری وجود ندارد‬ ‫‹ ‹با باز ش�دن ثبت�ارش انبار ش�ده‌ها وارد‬ ‫بازار شدند‬ ‫می‌خواه��د ک��ه نیازهایش را مرتفع ک��رده و دارای‬ ‫قیمت مناسبی باش��د‪ .‬ازاین‌رو به‌دنبال برند خاصی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫رییس اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران ضمن اش��اره ب��ه افت ب��ازار تقاضا و‬ ‫کاهش قیمت‌ها افزود‪ :‬در بخش خودروهای وارداتی‬ ‫بازار عرضه نیز کاهش داش��ت و با وجود باز ش��دن‬ ‫س��ایت ثبتارش در ‪ ۱۰‬دی س��ال گذشته ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬‬ ‫شرکتی که به‌عنوان نمایندگی رسمی از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز گرفتند خودرویی وارد‬ ‫نکردند بلک��ه خودروهایی که از ای��ن تاریخ به بازار‬ ‫عرضه ش��ده تنها خودروهایی بوده که پیش��تر انبار‬ ‫شده بودند‪ .‬اگر این ش��رکت‌ها خودروهای بیشتری‬ ‫به بازار عرض��ه می‌کردند کاه��ش قیمت‌ها بیش از‬ ‫این بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر بازار ‪ ۴‬ماه اخیر مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گیرد هیچ خ��ودروی جدیدی به ب��ازار عرضه‬ ‫نش��ده تنها فروش اتفاق افتاده ک��ه البته در ماه‌های‬ ‫آینده تحویل داده می‌شود‪ .‬ضمن اینکه به‌طور نمونه‬ ‫نمایندگی‪ ،‬س��راتو را حدود ‪ ۱۹۰‬فروخته درحالی‌که‬ ‫در بازار ‪۱۰‬میلیون تومان زیرقیمت فروخته می‌شود‬ ‫یا النترا ‪۱۹۸‬میلیون تومان فروخته ش��ده اما در بازار‬ ‫‪۱۸۵‬میلیون تومان معامله می‌شود‪ .‬امروز خودروهای‬ ‫وارداتی در بازار بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیون تومان زیرقیمت‬ ‫نمایندگی‌ه��ا معامله می‌ش��ود ازاین‌رو بس��یاری از‬ ‫خریداران از پیش خرید خود انصراف داده‌اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته برخی از این افراد کس��انی هستند‬ ‫که خرید خودرو را نه بر اس��اس نیاز ش��خصی بلکه‬ ‫ب��رای فروش دوباره در ب��ازار خریداری کرده بودند و‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پای��ان س��خنان خود اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۲۵‬اس��فند س��ال گذش��ته ت��ا ام��روز نمایندگی‌ها‬ ‫نمی‌توانستند فروش خودروها را کارتکس (حواله‌ای و‬ ‫بدون پالک) فاکتور کنند بیش��تر به‌دلیل این بود که‬ ‫افت قیمت داشتند بنابراین درحال‌حاضر خودروهای‬ ‫شماره شده در بازار به‌فروش می‌رسد و طبیعی است‬ ‫چون سند به آن تعلق می‌گیرد نسبت به کارتکس‌ها‬ ‫قیمت‌شان باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقبال کمتر مردم نسبت به چینی‌ها‬ ‫همچنین درباره وضعیت بازار خودروهای داخلی و‬ ‫وارداتی‌ها کاظم محمدی‌نیکخواه از دیگر فعاالن بازار‬ ‫خودرو کش��ور گفت‪ :‬ابتدای س��ال است و هنوز بازار‬ ‫خود را نش��ان نداده و معامل��ه چندانی اتفاق نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن آنکه کارخانجات خودروس��ازی داخلی‬ ‫به‌دلی��ل نوروز تعطی��ل بوده‌اند و در ب��ازار تقاضا نیز‬ ‫تحرکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رایط فروش خودروهای وارداتی نیز‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پیش از س��ال ‪ ۹۷‬معامالتی کم و بیش‬ ‫انجام شد البته نه به‌نسبت سال‌های گذشته که بازار‬ ‫رونق خوبی داشت‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که بازار پایان س��ال‬ ‫در اختی��ار خودروهای داخلی بود ی��ا وارداتی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به قدرت خرید مردم‪ ،‬بازار خودروهای‬ ‫داخل��ی رونق بیش��تری داش��ت و در خری��د ‪ ۲‬ماه‬ ‫پایان س��ال خودروهایی در ردیف قیمتی زیر یکصد‬ ‫میلیون تومان مشتری بیش��تری داشتند‪ .‬البته الزم‬ ‫به یادآوری اس��ت بازار پایان سال ‪ ۹۶‬تنها بازاری بود‬ ‫که مردم نس��بت به خودروهای چینی اقبال کمتری‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫محمدی‌نیکخواه برای ‪ ۳‬ماه نخست سال به خواب‬ ‫بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬طبیعی است بازار تقاضا در‬ ‫ابتدای سال افت داشته باشد و فعالیت‌های خاصی در‬ ‫این زمینه انجام نش��ود‪ .‬اما اگر انگیزه‌ای در مردم به‬ ‫وجود‌آید می‌توان امیدوار بود از اواسط خرداد تحولی‬ ‫در بازار خودرو رخ دهد و خرید اتفاق افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‬ ‫ه��ر امری نیاز ب��ه راهکارهای خاص خ��ود دارد و‬ ‫بازار هر محصولی نیز ش��یوه‌هایی مخصوص به خود‬ ‫می‌طلب��د‪ .‬س��اماندهی بازار خ��ودرو ب��ا راهکارهای‬ ‫کوتاه‌مدت و آنی ممکن نیس��ت و تغییرات مدیریتی‬ ‫و اعم��ال س��لیقه در این زمین��ه چالش‌های صنعت‬ ‫را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬با این وضعی��ت همه امور به‬ ‫مدیری��ت برمی‌گردد ک��ه باید دید مدی��ران دولتی‬ ‫مربوطه چه برنامه‌ای برای سال ‪ ۹۷‬در بخش خرید و‬ ‫فروش خودروهای داخلی و وارداتی دارند‪.‬‬ ‫گمرک‬ ‫از سوی گمرک اعالم شد؛‬ ‫یک‌ میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر قطعات خودرو وارد کشور شد‬ ‫گمرک ایران اع�لام کرد‪ :‬مجموع صادرات غیرنفتی ایران در‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۶‬میلیارد و ‪ ۹۳۱‬میلیون دالر رسید که‬ ‫در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۵‬به میزان ‪ ۶‬و ‪ ۵۶‬صدم درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ک میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار؛ ی�� ‌‬ ‫قطعات خودرو وارد کش��ور شد‪ ۴۴ .‬میلیارد و ‪ ۴۲‬میلیون دالر‬ ‫کاال در س��ال ‪ ۹۵‬به خارج از کشور صادر شده بود‪ .‬سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫صادرات کااله��ای صنعتی در یک روند قاب��ل توجهی‪۲۲‬و‪۲۷‬‬ ‫صدم درصد افزایش داش��ته و این در حالی اس��ت که صادرات‬ ‫محصوالت پتروش��یمی ‪ ۸‬و ‪ ۲۹‬صدم درص��د و میعانات گازی‬ ‫‪۳‬و‪ ۲۸‬صدم درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار‪ ،‬صادرات غیر نفتی ایران به کش��ورهای مهم‬ ‫مقصد صادراتی در سال ‪ ۹۶‬از جمله چین‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عراق یک روند افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به چین نس��بت به سال‬ ‫قب��ل آن‪ ۸ ،‬و ‪ ۳۱‬ص��دم درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران به کره‌جنوبی و ترکیه به ترتیب با افزایش ‪ ۵۲‬و‬ ‫‪ ۲۵‬صدم درصدی و ‪ ۲۲‬و ‪ ۸۸‬صدم درصدی همراه شد و شاهد‬ ‫افت ‪ ۹‬و ‪ ۵۹‬صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده‬ ‫عربی بوده‌ایم‪ .‬همچنین صادرات غیر نفتی به عراق با افزایش ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۷۹‬صدم درصد همراه بوده است‪.‬‬ ‫آم��ار و اطالعات ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪ ۹۶‬نش��ان می‌دهد که ‪۳۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر کاالی واس��طه‌ای وارد ش��ده و با‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۳۱‬صدم درصدی بیش��ترین سهم واردات‪ ،‬مربوط به این‬ ‫گروه کاالیی بوده اس��ت‪ .‬همچنین کاالهای سرمایه‌ای با ارزش‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۶۹۷‬میلیون دالری س��هم ‪۱۶‬و ‪ ۲‬صدم درصدی‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬در ای��ن مدت‪ ۲۹ ،‬میلی��ون و ‪ ۹۱۰‬هزار تن کاالی‬ ‫واس��طه‌ای و ‪ ۸۹۵‬هزار تن کاالی س��رمایه‌ای و در مجموع ‪۳۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۳۶‬هزار تن انواع کاال وارد کشور شده است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس در سال گذشته تش��ریفات گمرکی ‪ ۱۷۱‬میلیون و ‪۳۶‬‬ ‫هزار تن کاال در گمرکات کش��ور تماماً به صورت الکترونیکی و‬ ‫با کنترل کامل به روش هوش��مند انجام شده که از این مقدار‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۷۳۶‬هزار تن سهم واردات و ‪ ۱۳۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن س��هم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود‪ .‬با کمک سامانه‬ ‫جامع گمرک��ی و پنجره واحد تجارت فرام��رزی درحال‌حاضر‬ ‫اطالعات تمامی کاالهای وارداتی و صادراتی در بانک اطالعات‬ ‫تجارت خارجی کش��ور به تفکیک جزیی‌تری��ن اطالعات ثبت‬ ‫ل ‪ ۹۶‬به میزان ‪ ۵۴‬میلیارد و ‪۳۰۲‬‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ‪ ۱۲‬ماهه س��ا ‌‬ ‫میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل آن ‪ ۲۴‬و ‪ ۳۱‬صدم درصد افزایش را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬عمده‌ترین دالیل افزایش واردات به کاالهای اساس��ی‪،‬‬ ‫قطعات منفصله خودرو و کاالهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادراتی کش��ورمان در مدت یادش��ده به ترتیب‬ ‫ش��امل میعانات گازی به ارزش ‪ ۷‬میلی��ارد و ‪ ۷۹‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫گاز طبیعی مایع ش��ده ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۹۵‬میلیون دالر‪ ،‬پروپان‬ ‫مایع شده به ارزش یک‌میلیارد و ‪ ۴۷۵‬میلیون دالر‪ ،‬روغن‌های‬ ‫س��بک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ‪ ۳۲۷‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬متانول به ارزش یک میلیارد و ‪ ۱۷۸‬میلیون دالر اس��ت‪.‬‬ ‫س��هم س��ایر کاالها ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪ ۷۰۳‬میلی��ون دالر بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل آن‪ ۲۲ ،‬و ‪ ۲۷‬صدم درصد‬ ‫افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫اقالم عمده وارداتی درمجموع س��ال ‪ ۹۶‬نیز به ترتیب شامل‬ ‫قطع��ات منفصله جهت تولید خودروی س��واری با یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۱‬میلی��ون دالر‪ ،‬ذرت دامی ب��ه ارزش یک‌میلیارد و ‪۶۱۰‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ،‬برنج یک میلیارد و ‪ ۲۱۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬لوبیای‬ ‫س��ویا با ‪ ۹۴۳‬میلیون دالر و وس��ایل نقلیه موت��وری با حجم‬ ‫س��یلندر ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی سی بجز آمبوالنس و هیبریدی‬ ‫به ارزش ‪ ۸۰۹‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫عمده‌تری��ن خریداران کاالهای ایرانی در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪۹۶‬‬ ‫به ترتیب ش��امل چین به ارزش ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۶۵‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫ام��ارات با ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۷۶۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬عراق با ‪ ۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۲۵‬میلی��ون دالر‪ ،‬جمهوری کره با ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ترکیه با ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۹۹۱‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده‬ ‫به ترتیب ش��امل کشورهای چین با ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪ ۲۱۶‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬امارات‌متح��ده عرب��ی با ‪ ۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۶۷‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫جمه��وری کره ب��ا ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۱۷‬میلی��ون دالر‪ ،‬ترکیه با ‪۳‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۹۳‬میلیون دالر‪ ،‬آلم��ان ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۸۳‬میلیون‬ ‫دالر و همچنین سایر کش��ورها ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۲۶‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫افزایش مشکل بیکاری با گسترش خودروهای الکتریکی‬ ‫مدیر هیوندای‪ ،‬تغییر خودروها به سمت الکتریکی شدن را پر‬ ‫اس��ترس نامیده و اضطراب شخصی‌اش را با رسانه‌ها نیز در میان‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬با توجه به این واقعی��ت که هیوندای‬ ‫در زمین��ه خودروهای الکتریکی به آرام��ی حرکت می‌کند‪« ،‬ها‬ ‫بیونگ» مدیرعامل هیوندای در مورد آینده این نسل از خودروها‬ ‫بسیار نگران است‪.‬‬ ‫وی در مصاحب��ه‌ای با رویترز اع�لام کرد که این خودروها در‬ ‫آینده مشاغل زیادی را از بین خواهند برد زیرا ساخت آنها نسبت‬ ‫به خودروهای قدیمی راحت‌تر است‪.‬‬ ‫وی در صحبت‌ه��ای خ��ود آورده اس��ت ک��ه «خودروه��ای‬ ‫الکتریکی فاجعه‌اند‪ ،‬آنها ش��یاطین هستند و من در مورد آینده‬ ‫بس��یار نگرانم‪ ».‬طبق تخمین‌های بیونگ نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫شغل‌های موجود در شرکت در اثر فشار برای الکتریکی شدن از‬ ‫بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت که در ‪ ۱۵‬س��ال آینده ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار نفر از‬ ‫کارمندان فعلی بازنشسته می‌شوند و این می‌تواند کمی مشکالت‬ ‫ش��رکت برای تعدیل نیرو مرتفع کند‪ .‬وی در ادامه افزوده است‬ ‫که درحال‌حاضر شرکت به دنبال راهی برای جلوگیری از تبدیل‬ ‫ش��دن این تغییر به یک فاجعه است‪ .‬یک گروه ویژه در حال کار‬ ‫بر روی این پروژه است‪.‬‬ ‫به هر حال درحال‌حاضر هیوندای و ش��رکت خواهر خوانده‌اش‬ ‫یعنی کیا موتورز در حال کار بر روی پروژه‌های الکتریکی هستند‬ ‫و مدل‌های کیا س��ول ‪ EV‬و ‪ IONIQ‬را به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫همچنین مدل‌های پالگ این از خودروهای درون س��وختی نیز‬ ‫تولید می‌کنند‪ .‬هیوندای همچنین پروژه خودروی کونا را نیز در‬ ‫دست دارد و وارد بازار خواهد کرد‪.‬‬ ‫دست طراحان به عالمت تسلیم باال رفت‬ ‫سارا گلچین‬ ‫بازطراحی نس��ل چه��ارم مرس��دس‌بنز کالس‌ای‬ ‫هاچ‌بک که امس��ال می�لادی رونمایی خواهد ش��د‬ ‫به‌خوبی نشان‌دهنده مسیر تازه برای خودروسازهاست‪.‬‬ ‫مرسدس می‌گوید که برنامه‌هایی برای انعطاف دادن‬ ‫بیشتر به طراحی‌های تازه خود دارد‪.‬‬ ‫دیتر زچ��ه‪ ،‬مدیرعامل دایملر می‌خواهد با هاچ‌بک‬ ‫نش��ان تجاری لوکس خود ک��ه ب��رای ورود به بازار‬ ‫اروپاس��ت ی��ک گام ب��ه عق��ب برگردد‪ .‬مرس��دس‬ ‫قصدک��رده ش��مار عالئم بی��ش از حد گ��ران را در‬ ‫طراحی‌های خود نه‌تنها در کالس‌«ای» بلکه در همه‬ ‫مدل‌ها به‌عنوان بخشی از مسیر تکامل فلسفه طراحی‬ ‫خویش کاهش دهد‪.‬‬ ‫س«‌ای»‬ ‫زچه در این‌باره گفت‪« :‬طراحی پیشین کال ‌‬ ‫باید بس��یار چش��مگیر و پرزرق‌وبرق انجام می‌شد تا‬ ‫توجه‌ه��ا را جلب کند؛ کانس��پتی که به‌ش��دت برای‬ ‫رقابت سازگار بود»‪.‬‬ ‫زچ��ه همچنین ب��ه صحبت گ��وردن وگنر‪ ،‬رئیس‬ ‫بخش طراحی مرس��دس اشاره کرد که گفته بود‪ :‬اگر‬ ‫دوس��تش دارید یک خط کم کنی��د و اگر هنوز هم‬ ‫دوستش دارید یک خط دیگر هم کم کنید‪.‬‬ ‫کم و زیاد کردن خط‌ها البته دلیل بر این نیس��ت‬ ‫ک��ه چنین خودروی��ی جذابیتش را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫اهلی‌سازان‪ ،‬هدف صنعت خودرو در آینده‌ای نزدیک‬ ‫برجس��تگی‌های روی بدنه هر خودرو کمک می‌کند‬ ‫تا س��طح آن سایه‌روش��ن به نظراید و ای��ن توجه‌ها‬ ‫را جلب و جذب س��بک خ��اص طراحی‌اش می‌کند‪.‬‬ ‫طراح��ان گاه تا جایی پیش می‌روند که ظاهر خودرو‬ ‫در حالت توقف نیز طوری به‌نظر برس��د که گویی در‬ ‫حال حرکت است‪.‬‬ ‫برای تاکید بر اهمیت خطوط‪ ،‬خودروسازان نام‌های‬ ‫رنگارنگی به آنها می‌دهند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬مرسدس آنها‬ ‫را «خطوط کت‌واک» یا «خطوط تعادل» می‌نامد‪ .‬در‬ ‫آئودی‪ ،‬طراح��ان به خطوط کناره‌های بدنه «خطوط‬ ‫گرداب» می‌گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس و برانگیختن حس زیبایی‌شناسی‬ ‫تازگی‌ها‪ ،‬شمار خط‌ها در صنعت خودرو زیاد شده‬ ‫و به سطح هشداردهنده‌ای رسیده است‪.‬‬ ‫راب��رت لس��نیک‪ ،‬رئی��س بخش طراح��ی بیرونی‬ ‫مرس��دس در این‌ب��اره گف��ت‪« :‬اگر ب��ه کارهایی که‬ ‫دیگران در اطراف‌تان انجام می‌دهند نگاهی بیندازید‪،‬‬ ‫می‌بینید که بسیاری از طراحان به‌شدت اصرار دارند‬ ‫خودروهای‌شان پر از خط باشد‪.‬‬ ‫آنها ت�لاش می‌کنند طراحی‌ش��ان تیزترین لبه را‬ ‫در جه��ان با کوچکترین ش��عاع از کار درآورد‪ .‬آنقدر‬ ‫تهاجمی به نظر می‌رس��د ک��ه نمی‌خواهید لمس‌اش‬ ‫کنید چون می‌ترسید آسیبی به شما برسد‪».‬‬ ‫اینفینیت��ی کی��و‪ ۳۰‬کامپکت هاچ‌بک و لکس��وس‬ ‫ان‌ایکس کامپکت شاس��ی‌بلند از جمله خودروهایی‬ ‫هستند که با خطوط تند و تیزشان تعریف می‌شوند‪.‬‬ ‫برعک��س‪ ،‬هیوندای خودروس��ازی اس��ت ک��ه ظاهر‬ ‫کم‌کلیدت��ری را در اروپا برای خود برگزیده اس��ت و‬ ‫تصمیمی در اس��تفاده از س��بک پرزرق‌وب��رق برای‬ ‫مدل‌هایی چون سونوتا ندارد‪.‬‬ ‫در دنیای خودروه��ای امروزی که جالی خودروها‬ ‫در ش��رکت‌های مختل��ف از نظر کیفیت‪ ،‬تناس��ب و‬ ‫نتیجه نهایی بسیار نزدیک به هم است‪ ،‬متمایز شدن‬ ‫از سایرین برای بس��یاری از خودروسازان کاری بس‬ ‫دشوار به نظر می‌آید‪.‬‬ ‫ایجاد و توس��عه یک طراحی منحصربه‌فرد مدتی‬ ‫است که نقش بسیار پررنگ‌تری در یک خودرو بازی‬ ‫می‌کند چراکه به وق��ت توضیح و تعریف درباره یک‬ ‫نشان تجاری برای مشتریان بسیار به کار می‌آید‪.‬‬ ‫براساس اعالم مرسدس‪ ،‬مهم‌ترین دلیل مشتری‌ها‬ ‫برای انتخاب هاچ‌بک کالس‌ای این ش��رکت در میان‬ ‫تمام رقیبان حس زیبایی‌شناسی است که این خودرو‬ ‫با طراحی خود در مشتری برمی‌انگیزد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب‌ام‌و مثل بنز‬ ‫نش��ان تج��اری زیر نظ��ر زچه تنها خودروس��ازی‬ ‫نیس��ت ک��ه آونگش ح��اال در جهتی دیگ��ر درحال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬ب‌ام‌و نیز به‌دنب��ال خلوت کردن بدنه‬ ‫خودرو از خط‌هاست‪ .‬هر دو نشان تجاری آلمانی حاال‬ ‫به‌جای تمرک��ز بر خط و ربط‌ها به س��ایر جنبه‌های‬ ‫طراحی ازجمله ش��کل پنجره مش��بک‪ ،‬الهام گرفتن‬ ‫از خودروه��ای قدیمی مثل اس‌ال پان‌امریکانا مربوط‬ ‫به سال ‪ )۱۳۳۰-۳۱( ۱۹۵۲‬یا بازتعریف آنها (آن‌هم‬ ‫از نو) می‌پردازند‪ .‬کانس��پت‌هایی چون ب‌ام‌وای ویژن‬ ‫دینامیکز ازجمله تالش‌های ب‌ام‌و برای تغییر جهت‬ ‫در ای��ن زمینه اس��ت‪ .‬آدری��ن ون هویدونک‪ ،‬رئیس‬ ‫بخش طراحی گ��روه ب‌ام‌و در این‌ب��اره گفت‪« :‬فضا‬ ‫اکن��ون رقابتی‌تر اس��ت؛ دنی��ا تغییر ک��رده و رقابت‬ ‫س��ریع‌تر ش��ده بنابراین طراحی هم نیاز به تغییرات‬ ‫سریع‌تر دارد‪ ».‬س��بک طراحی بخش بیرونی خودرو‬ ‫در چند دهه گذش��ته تغییرات بسیاری به خود دیده‬ ‫و از طراحی به ش��کل دم ماهی در دهه ‪ ۵۰‬میالدی‬ ‫(دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی) حاال به مس��یر به‌طور کامل‬ ‫متفاوت دیگری گام گذاش��ته اس��ت ام��ا چیزی که‬ ‫تغییر نکرده وظیفه این چهارچرخ است که همچنان‬ ‫وس��یله نقلیه‌ای با موتور احتراق��ی در درون کاپوت‬ ‫باش��د‪ .‬پیش��رفت‌ها در فلزکاری‪ ،‬ازجمله شکل‌دهی‬ ‫هیدرولیک��ی یا هیدروفورمینگ که در آن فش��ار آب‬ ‫برای ش��کل دادن به ورقه فلز بیرون��ی به‌کار می‌رود‬ ‫به طراحان در ش��رکت‌های خودروساز بزرگ و مهم‬ ‫آزادی عمل می‌دهد تا اثرگذارتر از پیش کار کنند‪.‬‬ ‫حتی آلمانی‌ها که به داشتن ذهن‌های چارچوب‌دار‬ ‫معروف هس��تند در چند سال گذشته حاضر شده‌اند‬ ‫آن چارچوب‌های خشک گذشته را قربانی کنند تا به‬ ‫وس��ایل نقلیه تولیدی خود اعتباری بیش از گذشته‬ ‫ببخشند‪ .‬این تغییر در زاویه دید برای آلمانی‌ها بیش‬ ‫از همه در مدل‌های طراحی‌شده برای جوانان ازجمله‬ ‫فولکس‌واگن تی‌روک خود را نش��ان می‌دهد‪ .‬برخی‬ ‫آن را به‌عنوان راهی برای نش��ان دادن توانایی و دقت‬ ‫فنی خود می‌بینند‪.‬‬ ‫لسنیک‪ ،‬رئیس بخش طراحی بیرونی مرسدس در‬ ‫این‌باره گفت‪« :‬این پرسش��ی درباره فلسفه است‪ .‬در‬ ‫نهای��ت قوانین فیزیک برای همه خودروس��ازان یکی‬ ‫اس��ت و همه می‌توانند ی��ک کار را انجام دهند‪ .‬حال‬ ‫پرسش این است که آیا ما به‌واقع می‌خواهیم این کار‬ ‫را انجام دهیم یا خیر؟»‬ ‫آدرین ون هویدونک‪ ،‬رئی��س بخش طراحی گروه‬ ‫ب‌ام‌و همچنی��ن گفت‪« :‬قصد ما پاکس��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫می‌خواهی��م از خط��وط کمت��ری اس��تفاده کنی��م؛‬ ‫خطوطی که استفاده خواهیم کرد واضح‌تر و دقیق‌تر‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫به‌هرحان آنچه امروز خودروسازان جهان به دنبال‬ ‫آن هستند اهلی کردن طراحی‌هایی است که تاکنون‬ ‫به‌نظر چندان رام‌ش��ده نبود‪ .‬ش��رکت‌های گوناگون‬ ‫خودروس��ازی ب��ه دنب��ال جلب نظر نس��ل جوان در‬ ‫کش��ورهای گوناگون هستند؛ نس��لی که سلیقه‌شان‬ ‫با پدران و مادران‌ش��ان متفاوت است و طراحی‌های‬ ‫کم‌خط‌تر را ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫طراحی‌های��ی ک��ه چارچوب‌های کمت��ری دارند‬ ‫نیازمند نگاه نرم‌افزاری قوی‌تری هس��تند و این نیاز‬ ‫و رون��د امروز خودرو در کش��ورهای پیش��رو در این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر اینک��ه روند امروز صنع��ت خودرو که‬ ‫به س��مت خودران‌ه��ا‪ ،‬به‌اش��تراک‌گذاری‪ ،‬برقی‌ها و‬ ‫تاکسی‌های اینترنتی حرکت می‌کند‪ ،‬نیاز به بازنگری‬ ‫و بازطراحی دارد‪ .‬در عصر ظهور وسایل نقلیه خودران‬ ‫و هوش��مند‪ ،‬تولیدکنندگان ش��روع به جلب مشتری‬ ‫برای میلیون‌ها خط و کدی کرده‌اند که این خودروها‬ ‫ب��رای کار کردن به آنها نیاز دارند اما کارشناس��ان بر‬ ‫این باورند که س��اختار شکس��ت‌خورده وسیله نقلیه‬ ‫امروزی نخواهد توانس��ت این س��طح از پیچیدگی را‬ ‫دوام آورده و مدیریت کند‪.‬‬ ‫به‌هرحال آینده صنعت خودرو در چنبره کس��انی‬ ‫اس��ت که نرم‌افزار‪ ،‬اهلی کردن و تغییر را خوب درک‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫گمانه‌پردازی درست به جای واکنش‌های غریزی‬ ‫حام�د هدائ�ی‪ /‬اقتصاددان رفت�اری‪ :‬وارن‬ ‫بافت‪ ،‬میلی��اردر و معامله‌گر ب��ورس می‌گوید‪ :‬از‬ ‫آرایش��گر نپرسید موی سرتان نیاز به اصالح دارد‬ ‫یا نه و از دانش��گاهی نپرسید کارش مربوط است‬ ‫یا نامربوط‪ .‬مش��کل دانش قالبی در این است که‬ ‫گاه میان صنوف دانشگاهی و خود دانش انحراف‬ ‫منافع پدید می‌آید‪ .‬بنگاه‌ها پریش��ان می‌شوند اما‬ ‫دولت‌ها می‌مانند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال و ب��ا اینکه دولت‌ه��ا می‌مانند‪،‬‬ ‫دولتمردان ممکن اس��ت تنزل مقام داده ش��وند‪.‬‬ ‫س��ناتورها و نمایندگان را نیز می‌توان سرانجام با‬ ‫رای مردم بیرون راند اما در دانش��گاه‪ ،‬اس��تخدام‬ ‫رسمی یعنی استخدامی دائمی و این یعنی دکان‬ ‫علم‪ ،‬مال��ک دائمی پیدا می‌کند‪ .‬به بیان س��اده‪،‬‬ ‫کالهبردارها بیشتر در فضاهای کنترل‌شده پدید‬ ‫می‌آیند تا فضاهای آزاد و بی‌ساختار‪.‬‬ ‫ش��اید اگ��ر تمام ش��رایط ممکن یک س��امانه‬ ‫فیزیکی را بدانی��م از دیدگاه نظری بتوانیم رفتار‬ ‫آینده آن سامانه را پیش‌بینی کنیم اما این سخن‬ ‫تنها درباره چیزهای بی‌جان است‪ .‬در موضوعات‬ ‫اجتماعی ب��ه مانع برخورد می‌کنی��م‪ .‬وقتی پای‬ ‫انس��ان و اراده آزاد در میان باشد آنگاه آینده‌دانی‬ ‫موضوعی دیگر می‌شود‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم تمام کردار انسان‌های اطراف‌مان را‬ ‫پیش‌بینی کنیم در شرایط معین دیگر آنگونه که‬ ‫می‌پنداریم آزاد نیستیم‪ .‬انسان تبدیل به آدمکی‬ ‫ماش��ینی می‌ش��ود که به انگیزش‌ه��ای محیط‬ ‫واکنش نشان می‌دهد و برده سرنوشت شده است‪.‬‬ ‫این موضوع ش��بیه مطالعه مکانیک ساعت است؛‬ ‫نابغه‌ای با دانش گس��ترده درباره ش��رایط اولیه و‬ ‫زنجیره‌های علی��ت می‌تواند دانش خود را درباره‬ ‫آینده رفتار ما افزایش دهد‪.‬‬ ‫در عین حال کسانی که به اراده آزاد باور دارند‬ ‫به‌راستی نمی‌توانند به آینده‌دانی اقتصادی علوم‬ ‫اجتماعی باور داش��ته باشند‪ .‬ما نمی‌توانیم کردار‬ ‫مردم را پیش‌بینی کنیم مگر اینکه نیرنگی در کار‬ ‫باشد و آن ریسمانی است که اقتصاد نئوکالسیک‬ ‫به آن آویخته است‪.‬‬ ‫خیلی س��اده فرض بر این اس��ت ک��ه مردم در‬ ‫آین��ده عقالیی خواهند بود از این‌رو به ش��یوه‌ای‬ ‫پیش‌بینی‌پذیر رفتار خواهند کرد‪ .‬میان عقالنیت‪،‬‬ ‫پیش‌بینی‌پذیری و مهارپذیری ریاضیاتی‪ ،‬پیوندی‬ ‫نیرومند برقرار اس��ت‪ .‬آدم عاقل در اوضاع معین‪،‬‬ ‫کاره��ای مش��خصی انج��ام می‌دهد‪ .‬ب��رای این‬ ‫پرس��ش که آدم عاقل برای رسیدن به بیشترین‬ ‫س��ود چگونه رفتار می‌کند تنها یک پاسخ یافته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رفتار آدم عاقل باید س��ازگار باشد؛ اگر‬ ‫س��ازگار نباش��د‪ ،‬عمومیت بخش��یدن به رفتار او‬ ‫دش��وار می‌ش��ود و گس��تراندن رفتار انس��ان در‬ ‫راستای زمان نیز سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫عقالنیت در اقتصاد ارتودوکس به زنجیر کشیده‬ ‫شده است‪ .‬اقتصاددانان نئوکالسیک این حقیقت‬ ‫را نادیده گرفتند که ش��اید کس��ی ترجیح دهد‬ ‫کاری جز بیشینه کردن سود اقتصادی‌اش انجام‬ ‫ده��د‪ .‬بهینه‌یابی یعنی یافتن آن راس��تای کاری‬ ‫(از نظ��ر ریاضی) بهینه ک��ه عامل‌های اقتصادی‬ ‫می‌توانن��د دنبال کنند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬مبلغ بهینه‬ ‫ک��ه باید برای خرید س��هام کن��ار بگذارید کدام‬ ‫است؟ یافتن پاسخ نیاز به ریاضیات پیچیده دارد‬ ‫ازاین‌رو‪ ،‬سر راه ورود درس‌خوانده‌هایی که مهارت‬ ‫ریاضی ندارند سنگ انداخته می‌شود‪.‬‬ ‫نس��یم طالب‪ ،‬اقتص��اددان رفت��اری می‌گوید‪:‬‬ ‫بهینه‌س��ازی به علوم اجتماعی آسیب زده چون‬ ‫کوش��یده ای��ن علوم را از مس��یر روش��نفکرانه و‬ ‫اندیش��مندانه‌ای ک��ه در ح��ال پیش��روی بود به‬ ‫کوشش��ی ب��رای تبدی��ل آن به عل��وم دقیق فرو‬ ‫بکاه��د‪ .‬وی می‌گوید‪ :‬این تکنیک هیچ‌گاه کاربرد‬ ‫عمل��ی و حتی نظری نداش��ته به همین دلیل در‬ ‫اصل ابزاری شده به‌منظور رقابت بر سر درجه‌های‬ ‫دانش��گاهی برای کسانی که با س�لاح ریاضی به‬ ‫میدان می‌آیند‪.‬‬ ‫در عین حال برخی برای به‌دس��ت آوردن پول‬ ‫چنین کاری را انجام می‌دهند و برخی برای اینکه‬ ‫کارش��ان است‪ .‬نیاز ما به گس��تراندن پدیده‌ها به‬ ‫آینده گویا وجهی از تکامل ماست‪ .‬این اندیشه از‬ ‫زبان فیلسوف دانیل دنت چنین است‪ :‬موثرترین‬ ‫کاربرد مغز کدام اس��ت؟ به‌طوردقیق این اس��ت‬ ‫ک��ه بتوانیم درباره آین��ده گمانه‌زنی کنیم و وارد‬ ‫بازی خالف وضع ش��ویم‪ .‬یک��ی از امتیازات این‬ ‫کار آن اس��ت که می‌توانی��م بگذاریم گمانه‌ها به‬ ‫س��ود ما تمام ش��ود‪ .‬هرگاه به‌جای واکنش‌های‬ ‫غریزی‪ ،‬گمانه‌پردازی درس��ت به کار گرفته شود‪،‬‬ ‫توانایی آینده‌نگری موثر‪ ،‬ما را از انتخاب بی‌درنگ‬ ‫نخس��تین گزینه طبیع��ی آزاد می‌کند و فرصت‬ ‫ارزیاب��ی گزینه‌های دیگر را می‌دهد‪ .‬این برخالف‬ ‫وضع موجودات نخستین‌تر است که در برابر مرگ‬ ‫آس��یب‌پذیر بودند و تنه��ا از راه اصالح ژن‌ها در‬ ‫فرآیند انتخاب بهترین‌ها رشد کردند‪.‬‬ ‫از دید دنت مغز ما ماشین گمانه‌پردازی است‪.‬‬ ‫مغز انس��ان آگاهی و ذهن انسانی را (ویژگی‌های‬ ‫برآیند) می‌داند که برای پرورش شتابان ما الزمند‪.‬‬ ‫حال پاس��خ این پرسش که چرا ما به کارشناسان‬ ‫و پیش‌بینی‌های ایشان گوش می‌دهیم‪ ،‬می‌تواند‬ ‫این باش��د ک��ه جامعه با تخص��ص آرام می‌گیرد‬ ‫به‌ویژه تخصص در حوزه دانش‪ .‬ما به طور طبیعی‬ ‫گرایش داریم ب��ه متخصصان گوش بدهیم حتی‬ ‫در زمینه‌هایی که شاید متخصصی در آنها وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫ظهور توانمندی‌های تولید با تحقق شعار ملی‬ ‫داود آرمن�د‪ /‬فعال صنعت قطعه موتورسیکلت‪:‬مش��کالت در‬ ‫صنعت موتورسیکلت زیاد است و در حالی که تولیدکننده داخلی مدعی‬ ‫است کاالیی که تولید می‌کند از کیفیت باالیی برخوردار است اما واردات‬ ‫مش��کالتی را در بازار برای تولیدکننده داخلی به وجود آورده اس��ت‪ .‬به‬ ‫طور نمونه دولت چین تسهیالتی در پرداخت و تسویه هزینه‌ها دارد که‬ ‫برخی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت داخلی را به خود جذب کرده و‬ ‫ترجیح آنها واردات قطعات حتی بی‌کیفیت است تا خرید قطعات تولید‬ ‫داخل‪ .‬همچنین تامین مواد اولیه موردنیاز به وسیله تولیدکننده خرد در‬ ‫بازار وجود ندارد و سازنده باید آن را از بازار آزاد با قیمت باالتر تهیه کند‪.‬‬ ‫به‌طور نمونه فوالد مبارکه یکی از تامین‌کنندگان مواد اولیه صنعتگران‬ ‫داخلی است که قیمت محصوالت آن در بورس انجام می‌شود‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫این محدودیت‌ها تاثیر مس��تقیم روی کیفیت محصوالت و قیمت تمام‬ ‫ش��ده دارد و در ادامه مش��کالتی را برای تولیدکنن��ده و خریدار منجر‬ ‫ش��ده است‪ .‬درواقع باید یادآور ش��د فعاالن صنعتی در یک جنگ تمام‬ ‫عیار اقتصادی در حال فعالیت هس��تند‪ .‬این برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫بیش��تر نمود دارد زیرا تیراژ تولید در این صنعت با وجود واردات پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬درنتیجه با توجه به شرایط و تیراژ پایین موتورسیکلت‌هایی که‬ ‫در کشور تولید می‌ش��ود تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت از تمام‬ ‫توان خود استفاده نمی‌کنند و بیشتر ماشین‌آالت خاموش هستند‪ .‬اگر‬ ‫زمانی واحد تولیدی با ‪ ۷۰‬کارگر کار می‌کرد امروز این تعداد به کمترین‬ ‫میزان رس��یده اس��ت‪ .‬واردات در حالی انجام می‌ش��ود که هیچ مزیتی‬ ‫نسبت به تولیدات داخل ندارند و به‌لحاظ کیفیت قطعات ایرانی در سطح‬ ‫اس��تانداردها موردنیاز کشور در حال تولید و تامین است‪ .‬امیدواریم در‬ ‫س��ال جدید با ش��عار حمایت از محصوالت داخلی‪ ،‬تولید رونق نس��بی‬ ‫بگیرد و مش��کالت نقدینگی واحده��ای صنعتی تا حدود زیادی مرتفع‬ ‫شود‪ .‬تحقق این امر خود بستری برای توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‬ ‫واحدهای صنعتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫میز گرد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی وضعیت صنعت موتورسیکلت در سالی که گذشت‬ ‫تنوع موتورسیکلت آفت این بازار است‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬به‌وی��ژه نیم��ه دوم آن ب��رای صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت بس��یار سرنوشت‌ساز بود زیرا تجربه‌ای‬ ‫جدید در تولید این وس��یله نقلیه رقم خورد‪ .‬از تغییر‬ ‫روند تولید خودروهای کاربراتوری به انژکتوری زمان‬ ‫زیادی می‌گذرد اما در صنعت موتورس��یکلت این امر‬ ‫تاحدودی از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد‪ .‬متوقف‬ ‫شدن پالک‌گذاری موتورس��یکلت‌های کاربراتوری از‬ ‫س��وی پلیس راهور که با پشتیبانی سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت بود تولیدکنن��دگان را ناگزیر به تغییر‬ ‫سیس��تم تولید خود کرد تا پیش از س��ال ‪ ۹۶‬تولید‬ ‫موتورس��یکلت‌های انژکت��وری آغاز ش��ود اگرچه در‬ ‫تعداد مح��دودی از واحدهای تولیدی این امر محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬اگرچه کاربراتوری‌های تولید ش��ده ‪۹۵‬‬ ‫ش��ماره شدند اما تولید به‌طورکامل متوقف شد‪ .‬حال‬ ‫در این گزارش م��روری داریم بر تولید و بازار فروش‬ ‫این وسیله نقلیه در سالی که گذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹برچیده شدن میزهای مزاحم تولید‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات‌مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور عنوان کرده بود‪:‬‬ ‫بر اساس ضوابط و قواعدی که سازمان ملی استاندارد‬ ‫و محیط‌زیس��ت تعیین کرده اس��ت از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬تمام موتورس��یکلت‌های تولیدشده در واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬انژکت��وری بود ضمن اینک��ه انجمن اعالم‬ ‫آمادگی کرد به‌مرور موتورس��یکلت‌های فرس��وده از‬ ‫چرخه حمل‌ونقل ش��هری خارج و موتورسیکلت‌های‬ ‫نو جایگزین آنها شود (که هنوز محقق نشده است)‪.‬‬ ‫زمانی ‪ ۳‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تبدیل‬ ‫ب��ه ی��ک وزارتخانه می‌ش��ود ازای��ن‌رو مدیریت این‬ ‫وزارتخانه وسیع و بزرگ باید از توانمندی‌های باالیی‬ ‫برخوردار باشد تا با درک شرایط امروز صنعت اعم از‬ ‫مش��کالت نقدینگی‪ ،‬فناوری و‪ ...‬آنها را در رسیدن به‬ ‫نقطه مطلوب تولید کمک و حمایت کند‪.‬‬ ‫در بحث معافیت‌ها‪ ،‬ثبات شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های‬ ‫اجرایی که از س��وی س��ازمان‌های دولتی در سال‌های‬ ‫گذش��ته به تولید تحمیل ش��ده یکی پ��س از دیگری‬ ‫باید حذف ش��ود‪ .‬ب��ه این معنی که تولی��د باید زمینه‬ ‫ش��فاف داشته باشد‪ .‬برای تس��ریع تولید باید میزهای‬ ‫اداری اضافه مختلف جمع شود زیرا امروز هر میزی که‬ ‫در دولت برای خدمت گذاش��ته شده همان میز ممکن‬ ‫است برای تولید تهدید باشد‪ .‬باید تولید به‌قدری روان‬ ‫باشد که تولیدکننده هیچ نگرانی به‌جز تولید و صادرات‬ ‫و عرضه نداشته باش��د‪ .‬درحال‌حاضر تولیدکننده هیچ‬ ‫لذتی از س��ودهای اقتصادی نمی‌برد بلکه بیشتر عاشق‬ ‫کشور و متعهد به نیروهای انسانی و فعالیت خود است‬ ‫چون اگر امروز تولیدکنندگان س��رمایه‌های خود را به‬ ‫سرمایه‌های نقدی و ذخیره در همین بانک‌هایی تبدیل‬ ‫کنند که با سودهای کالن تولیدکننده را دچار چالش‬ ‫کرده‌اند س��ودهای چن��د برابر دریاف��ت خواهند کرد؛‬ ‫بیشتر از آن سودی که از تولید به‌دست می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹خواب سرمایه در سال ‪۹۶‬‬ ‫علیرضا عابدینی‪ ،‬مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های‬ ‫فعال در صنعت موتورس��یکلت درب��اره اتفاقات این‬ ‫صنعت در س��ال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬خواب سرمایه سازندگان‬ ‫ت وزیران‬ ‫از مهر ‪ ۹۵‬که قرار بود بر اساس مصوبه هیا ‌‬ ‫ش��ماره‌گذاری موتورس��یکلت‌ها تا پایان س��ال ادامه‬ ‫داش��ته باشد اما متوقف شد اتفاق افتاد‪ .‬با بحرانی که‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۵‬به وجود آمد شرکت‌ها نتوانستند‬ ‫اجناس داخل انبار خود را در بازار به‌فروش برسانند‬ ‫و با برگش��ت سرمایه س��فارش‌گذاری موتورسیکلت‬ ‫انژکتوری را انجام دهند‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬س��الی استثنایی‬ ‫است زیرا در پایان سال گذشته با حجم باالیی تولید‬ ‫روبه‌رو بودیم که روانه بازار ش��د‪ .‬اگر ش��ماره‌گذاری‬ ‫موتورس��یکلت‌های کاربرات��وری مه��ر ‪ ۹۵‬متوق��ف‬ ‫نمی‌شد و فروش عادی در بازار این وسیله نقلیه ادامه‬ ‫می‌یاف��ت برای س��ال ‪ ۹۶‬بازار خال��ی و آماده فروش‬ ‫موتورسیکلت‌های انژکتوری می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی صنعت موتورسیکلت‬ ‫محمد خادم‌منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت درباره وضعی��ت این صنعت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬معتقد اس��ت‪ :‬با آغاز س��ال ‪ ۹۶‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت متحول شد و انتظار این است که تعرفه‬ ‫و موانع برای وارد کردن برخی قطعات موتورسیکلت‬ ‫تس��هیل و قوانی��ن واردات اص�لاح ش��ود‪ .‬در تولید‬ ‫ضروری اس��ت موانعی که امروز برای تولیدکنندگان‬ ‫وجود دارد رفع شود تا توسعه و پیشرفت اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫امروز در این صنعت تولیدکنندگانی فعالیت دارند که‬ ‫بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬نیروی کاری دارند و به اشتغالزایی‬ ‫کمک زیادی کرده‌اند‪.‬‬ ‫با ش��رایطی که صنعت موتورس��یکلت و دوچرخه‬ ‫در کشور دارد که بیشتر مونتاژکارند البته مونتاژ نیز‬ ‫بخشی از تولید است باید روند فعالیت‌ها تسریع شود‪.‬‬ ‫نشس��ت‌های زیادی با گمرک برگزار شد تا از تجربه‬ ‫کارشناسان این حوزه اس��تفاده شود‪ .‬باید با مشاوره‬ ‫از اهل فن‪ ،‬قوانین س��ربار بازنگری ش��ود چون سایر‬ ‫کش��ورها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود‬ ‫مش��وق‌هایی در نظر گرفته‌اند که ضرورت دارد برای‬ ‫ما نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمون‌های متعدد انژکتوری‬ ‫بهم��ن ضیامق��دم‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور ب��ه نی��از ب��ازار کش��ور ب��ه ب��ه انژکتوری ش��ده و تاییدیه خ��ود را به‌عنوان یک‬ ‫موتورسیکلت اشاره کرد و گفت‪ :‬ب ‌ه طور متوسط نیاز موتورس��یکلت انژکتوری می‌گیرد درحالی‌که همان‬ ‫ساالنه کشور ‪۵۰۰‬هزار دس��تگاه است اما با توجه به سیستم کاربراتوری است و متفاوت با موتورسیکلتی‬ ‫اینکه حجم زیادی موتورسیکلت سال گذشته تولید و است که از اصل انژکتوری بوده و با سیستم انژکتوری‬ ‫روانه بازار ش��د برای سال ‪ ۹۶‬این تعداد افت شدیدی تولید می‌شود‪.‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ام��روز برخ��ی تولیدکنن��دگان کی��ت را روی‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سیستم انژکتور فناوری نوینی است موتورس��یکلت نصب می‌کنند و کاتالیست می‌گذارند‬ ‫و پی��ش از تولید انبوه‪ ،‬نی��از دارد تا عملکرد آن مورد و به‌این‌ترتیب استانداردها را گرفته و تولید می‌کنند‬ ‫آزمون‌های متعدد قرار گیرد‪.‬‬ ‫درحالی‌ک��ه پ��س از مدتی این کاتالیس��ت‌ها از بین‬ ‫ضیامقدم افزود‪ :‬امس��ال نس��بت به س��ال گذشته م��ی‌رود و ب��ه مراتب آالیندگ��ی آن بی��ش از خود‬ ‫ح��دود ‪۹۰‬درصد اف��ت تولید داش��تیم و پیش‌بینی موتورسیکلت کاربراتوری می‌شود‪.‬‬ ‫می‌شود اگر قوانین برای سال آینده بدون تغییر بماند‬ ‫براس��اس می��زان س��وخت بنزین و حج��م موتور‬ ‫تولیدکنندگان کم‌کم خ��ود را پیدا می‌کنند و تولید تاییدیه استاندارد برای موتورسیکلت‌ها صادر می‌شود‬ ‫دوباره رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫به‌طور نمونه گفته می‌ش��ود اگر موتورس��یکلت ‪۱۵۰‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ه افزای��ش قیمت‌ه��ا در ب��ازار سی‌س��ی در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۲ /۳‬لیتر سوخت بنزین‬ ‫موتورس��یکلت اشاره کرد و گفت‪ :‬به‌دلیل اینکه هنوز داش��ته باشد دارای گرید مطلوب است و اگر بیش از‬ ‫مردم به‌لحاظ نرخ و راحتی اس��تفاده تمایل بیشتری این مقدار باش��د تایید نمی‌شود اما در انژکتور به این‬ ‫به خرید موتورس��یکلت‌های کاربراتوری دارند فروش دلیل که کاتالیست وجود دارد آالیندگی آن پایین‌تر‬ ‫س��ایر مدل‌های س��وختی از اقبال کمتری برخوردار بوده و اگر سوخت بنزین در این نوع موتورسیکلت‌ها‬ ‫اس��ت درنتیج��ه ب��ازار تقاضا ب��رای موتورس��یکلت ‪ ۲ /۸‬لیتر نیز باشد گرید‌آ (‪ )A‬می‌گیرد‪.‬‬ ‫کاربراتوری هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬عواملی ک��ه باعث‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫شده به ش��ما اطمینان داده شود این‬ ‫موتورس��یکلت درباره وضعیت بازار‬ ‫میزان س��وخت در موتورسیکلت‌های‬ ‫ماشااهلل‬ ‫گف��ت‪ :‬عرضه و تقاض��ا تابع یکدیگر‬ ‫کاربراتوری نیز آلودگ��ی ندارد نصب‬ ‫قاسمی‌نژاد‪:‬‬ ‫هس��تند‪ .‬حج��م نامتع��ارف تولی��د‬ ‫همی��ن کی��ت و کاتالیس��ت اس��ت‬ ‫موتورس��یکلت در پای��ان س��ال ‪ ۹۵‬امروز براساس‬ ‫درحالی‌که زمانی که این کاتالیس��ت‬ ‫باعث شد ضمن اشباع بازار سال ‪ ۹۶‬مشکالتی که صنعت از بی��ن ب��رود درواقع راکب��ان ‪۲ /۸‬‬ ‫س��ال آینده نیز بازار نی��از زیادی به موتورسیکلت دارد لیت��ر بنزین خام را روانه هوای ش��هر‬ ‫ساخت موتورسیکلت نداشته باشد‪.‬‬ ‫می‌کنند و آلودگی آن به‌مراتب بیش‬ ‫او اف��زود‪ :‬بنابراین امس��ال صنعت صنعت قطعه آن‬ ‫از پیش می‌شود‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو‬ ‫تاکیدک��رد‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت با ‪۱۰‬درصد ظرفیت نیز دچار چالش‌های وی‬ ‫خ��ود در ب��ازار حض��ور داش��ت و بسیار است و به موتورس��یکلت‌های کابرات��وری ک��ه‬ ‫ب��رای عموم��ی ش��دن اس��تفاده از قولی این صنعت یک‌ش��به انژکتور می‌شوند به معنای‬ ‫موتورس��یکلت انژکتوری زمان نیاز‬ ‫واقعی انژکتوری نش��ده و الزم اس��ت‬ ‫اس��ت تا از سوی مصرف‌کننده مورد نمی‌داند «مرغ‬ ‫بررسی اصولی روی این موضوع شود‪.‬‬ ‫است یا شتر‬ ‫پذیرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫ام��روز ضروری اس��ت ب��رای کاهش‬ ‫ضیامقدم همچنین تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫آلودگی هوا به‌دنبال فناوری باش��یم؛‬ ‫قوانین برای س��ال آینده ثابت بماند‬ ‫تاکیدی ک��ه محمدرض��ا نعمت‌زاده‬ ‫صنعتگ��ران می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داش��ته وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به آن داش��ت‬ ‫باشند و باعث ساماندهی این صنعت در کشور شود‪.‬‬ ‫به این معنی که باید موتورس��یکلتی تولید ش��ود که‬ ‫‹ ‹کیت آالینده‬ ‫از پایه انژکتور باش��د‪ .‬برای روش��ن‌تر ش��دن مسئله‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت تولید انبوه مثالی می‌زنم‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬از پایه انژکتوری است اما پژو‬ ‫کاربراتوری‌ه��ا در س��ال گذش��ته را س��بب جریانی ‪ ۴۰۵‬کاربراتوری بود و س��پس انژکتوری شد ازاین‌رو‬ ‫دانس��ت که در س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق افتاد و آالیندگی این وقتی به گرید پژو ‪ ۴۰۵‬نگاه ش��ود مصرف س��وخت‬ ‫وس��یله نقلیه را افزایش داد‪ .‬موضوع از این قرار است مناس��بی ندارد اما پژو ‪ ۲۰۶‬میزان س��وخت مناسبی‬ ‫که قطعه‌ای س��اخته ش��د و روی موتورسیکلت‌های داش��ته ضمن آنکه قدرت آن مطلوب است‪ .‬پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫کاربراتوری برای کاهش آلودگی آن نصب می‌شود که با موتور ‪ ۱۵۰۰‬سی‌س��ی به‌طورمثال ‪ ۱۱۰‬اسب‌بخار‬ ‫میزان آالیندگی را کاهش نداده بلکه افزایش می‌دهد‪ .‬قدرت دارد و پژو ‪ ۴۰۵‬با موتور ‪ ۱۸۰۰‬سی‌س��ی ‪۹۰‬‬ ‫این قطعه باعث ش��د در ‪ ۴۰‬روز پایان سال ‪ ۹۵‬تعداد تا ‪ ۱۰۰‬اسب بخار‪.‬‬ ‫زیادی از موتورسیکلت‌های کاربراتوری مجوز ساخت‬ ‫عابدین��ی در پایان س��خنان خود گف��ت‪ :‬بنابراین‬ ‫و پالک‌گ��ذاری بگیرن��د‪ .‬داود عابدین��ی‪ ،‬مس��ئول سیستم و فناوری انژکتور فراتر از این است که بتواند‬ ‫اس��تاندارد یکی از شرکت‌های تولیدی موتورسیکلت در مدت بسیار کوتاه و یک‌شبه محقق شود‪.‬‬ ‫کشور درباره این قطعه گفت‪« :‬کیت» قطعه‌ای است ‹ ‹نوسانات قوانین و مصوبات‬ ‫امیرحس��ین پژوهی‪ ،‬از اعضای هیات‌مدیره انجمن‬ ‫که ادعا می‌ش��ود با نصب روی مورتورس��یکلت‌های‬ ‫کاربرات��وری میزان آالیندگ��ی آن را کاهش می‌دهد صنعت موتورسیکلت نس��بت به وضعیت بازار عرضه‬ ‫و با گذاش��تن این کیت درواقع موتورسیکلت تبدیل و تقاض��ا توضیح داد‪ :‬با تحلیلی که از وضعیت صنعت‬ ‫موتورس��یکلت س��ال ‪ ۹۶‬می‌توان داش��ت باید گفت‬ ‫ش��رایط نامطلوب بود‪ .‬نوس��انات زیادی به‌لحاظ نرخ‬ ‫ارز و تغیی��ر قوانین داش��تیم و با اینک��ه هنوز زمان‬ ‫زیادی از اس��تاندارد یورو‪ ۳‬در بح��ث آالیندگی‌های‬ ‫زیست‌محیطی نگذشته بود مصوبه جدید هیات‌وزیران‬ ‫درباره استاندارد یورو‪ ۴‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به‌لح��اظ تغیی��ر نوع نگ��رش پس از‬ ‫تغییر سیس��تم سوخت‌رس��انی نیاز به فرهنگ‌سازی‬ ‫بود که انجام نش��د و باید بدانیم در بازه زمانی کوتاه‬ ‫نمی‌توانیم برای صنعت برنامه‌ریزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬بحران‬ ‫توقف تولید ‪ ۹۵‬و ش��ماره‌گذاری پس از ‪ ۴‬ماه باعث‬ ‫شد از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬کاربراتوری‌های ساخته‌شده‬ ‫در حال ورود به بازار باش��ند درحالی‌که قانون‪ ،‬قانون‬ ‫انژکت��وری ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این زمین��ه پیش از‬ ‫تولید انبوه باید واحدهای تحقیق و توس��عه ش��رکت‬ ‫م��ادر بازخوردها را از مش��تریان گرفته و پس از رفع‬ ‫مشکالت محصول را راهی بازار کنند‪.‬‬ ‫پژوهی تاکید کرد‪ :‬تغییر سیستم سوخت‌رسانی نیاز‬ ‫به حداقل بازه زمانی ‪ ۲‬س��اله دارد که این امر از نظر‬ ‫اس��تاندارد جهانی ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال است که شرکت‌هایی‬ ‫مانند یاماها یا هوندا در حال پیروی از آن هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت از‬ ‫نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز و تغییرات‬ ‫قوانین کش��ور گالیه‌مند بود و گفت‪ :‬این موارد برای‬ ‫صنعت موتورس��یکلت چالش‌های بس��یاری به‌وجود‬ ‫آورده درحالی‌ک��ه به‌لحاظ خدماتی این صنعت باعث‬ ‫اش��تغالزایی و جلوگیری از بیکاری و تورم شده است‪.‬‬ ‫ش��رایط را به‌گون��ه‌ای رق��م زدند که در کن��ار تمام‬ ‫مزایای��ی که صنع��ت موتورس��یکلت دارد تنها نکات‬ ‫منف��ی آن دیده می‌ش��ود و روی طب��ل آالیندگی و‬ ‫آلودگی صوتی و‪ ....‬زده می‌شود‪.‬‬ ‫پژوهی به تغییر نگرش‌ها در بازار کش��ور پرداخت‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬نس��ل مصرف‌کننده این وس��یله نقلیه‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬با ارتباطاتی ک��ه وجود دارد و‬ ‫آگاهی که در نس��ل جوان و مصرف‌کننده جدید این‬ ‫صنعت به‌وجود آمده خواس��ته‌ها و س�لایق متحول‬ ‫شده و پشتیبانی این نیازها باید با حمایت‌های دولت‬ ‫در س��اخت محص��والت جدید همراه باش��د‪ .‬وی به‬ ‫س��ردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کنن��ده با تغییرات‬ ‫در مصوبه‌ها و قوانین اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬روند این‬ ‫تغییرات در صنعت موتورس��یکلت بس��یار باالست و‬ ‫س��بب ابهاماتی در بازار عرضه و تقاضا می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫مشکالت باعث از بین رفتن سرمایه برای تولیدکننده‬ ‫و تعدی��ل نیرو ش��ده و ب��ازار تقاضا را نی��ز متزلزل‬ ‫می‌کند‪ .‬امید اس��ت با توانمندی‌هایی که در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت کشور وجود دارد به‌ویژه با تالش‌هایی‬ ‫که انجمن می‌کند تمام نظرات مدیران باالدس��تی و‬ ‫مدی��ران دولتی در بخش وزارتخانه تامین ش��ود زیرا‬ ‫تولیدکنندگان به‌لح��اظ خودکفایی تمام تالش خود‬ ‫را کرده‌اند‪ .‬تولید برقی و انژکتوری و استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫همه در حال انجام اس��ت اما دیدگاه مدیران نس��بت‬ ‫به این صنعت نیاز ب��ه اصالح دارد‪ .‬پژوهی همچنین‬ ‫از توازن ب��ازار همراه با افزایش قیمت‌ها گفت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬با تغییرات به‌طور قطع هزین ‌ه تمام‌شده افزایش‬ ‫یافت��ه و باید دید این افزایش قیمت‌ها از س��وی بازار‬ ‫مورد قبول واقع می‌شود یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی‌دانیم مرغ هستیم یا شتر‬ ‫ب��رای اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬بخش‌ه��ای مختل��ف کش��ور‬ ‫برنامه‌های��ی برای خود تدوین ک��رده و در حال اجرا‬ ‫هستند و اینکه اتحادیه‌ها و انجمن‌ها با سیاست‌های‬ ‫خ��ود تا چه ان��دازه به تحق��ق ای��ن برنامه‌ها کمک‬ ‫کرده‌اند مس��ئله‌ای اس��ت که به بررس��ی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ماش��ااهلل قاس��می‌نژاد‪ ،‬ریی��س انجم��ن س��ازندگان‬ ‫قطعات موتورس��یکلت و دوچرخ��ه در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫به‌دلی��ل ارتباط صنعت قطعه موتورس��یکلت با خود‬ ‫محصول نهایی‪ ،‬ابتدا ضروری است برنامه‌های صنعت‬ ‫موتورسیکلت تدوین شود و این انجمن از آن برنامه‌ها‬ ‫آگاه باش��د و در ادامه براساس برنامه‌های اعالم شده‬ ‫ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راستای آن‬ ‫برنامه‌ها در صنعت قطعه نیز اهدافی تدوین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن بس��ته تعریف‌ش��ده صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت باید به قسمت‌های مرتبط ابالغ شود که‬ ‫سایر تولیدکنندگان نیز از برنامه‌ها آگاه شده و در ادامه‬ ‫سیاست‌گذاری کنند‪ .‬نزدیک به ‪ ۳‬سال پیش جلسه‌ای‬ ‫در قوای محرکه در این‌باره برگزار شد اما ادامه نیافت‬ ‫و خروج��ی خاصی نداش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬برنامه کلی که‬ ‫برای صنعت موتورس��یکلت شنیده می‌شود این است‬ ‫که ایران در افق ‪ ۱۴۰۴‬ژاپن خاورمیانه شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن س��ازندگان قطعات موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخ��ه تصریح کرد‪ :‬امروز براس��اس مش��کالتی که‬ ‫صنعت موتورس��یکلت دارد صنع��ت قطعه آن نیز دچار‬ ‫چالش‌های بس��یار است و به قولی این صنعت نمی‌داند‬ ‫«مرغ است یا شتر»‪ .‬از نظر تقسیم‌بندی‌های انجام شده‬ ‫موتورس��یکلت نیز جزو خودرو دو چرخ بوده اما در اجرا‬ ‫و عمل در برنامه‌ها دیده نمی‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که از نظر آماری نزدیک به ‪۱۰‬میلیون موتورسیکلت در‬ ‫کشور در تردد است‪ .‬قاسمی‌نژاد تاکید کرد‪ :‬بارها اعالم‬ ‫کرده‌ایم جایگاه این صنعت کجاس��ت زیرا حمایت‌های‬ ‫دولتی تنها در بخش خودرو و چهارچرخ اس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته باشتاب تصمیمی گرفته و کاربراتوری‌ها حذف‬ ‫ش��د و به همراه انژکتوری تعداد محدودی برقی آمد که‬ ‫به‌لحاظ نرخ بازار تقاضا را با چالش دیگری روبه‌رو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع در بازار‪ ،‬خواسته چینی‌ها‬ ‫حبی��ب‌اهلل محم��ودان‪ ،‬نایب‌ریی��س هیات‌مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫نی��ز معتق��د اس��ت‪ :‬موض��وع اصل��ی در صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت ایران مربوط به گسستی است که بین‬ ‫قطعه‌ساز و موتورسیکلت‌س��از وجود دارد‪ .‬قطعه‌ساز‬ ‫همیش��ه به‌دنبال روابط سیستماتیک بوده؛ همکاری‬ ‫که در تمام دنیا به همین ش��کل بین تولیدکنندگان‬ ‫مرتبط یک صنعت وجود دارد‪ .‬ش��رکت‌های سازنده‬ ‫قطعات��ی را مونتاژ می‌کنند که تع��داد زیادی از آنها‬ ‫را کارخانه‌های زیرمجموعه‌شان تامین کرده‌اند ضمن‬ ‫آنکه مس��ئول آن قطعات نیز هس��تند‪ .‬اگر می‌بینیم‬ ‫شرکتی مانند بنز به‌دلیل مشکالت‪ ،‬تمام محصوالتش‬ ‫را در دوره‌ای جم��ع می‌کند ای��ن کار را درواقع خود‬ ‫خودروس��از نکرده بلکه زنجیره تامین‌اش‪ ،‬مسئولیت‬ ‫آن را پذیرفته است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬طبیع��ی اس��ت ه��ر خ��ودرو یا‬ ‫موتورس��یکلتی ک��ه در کش��وری مونتاژ یا س��اخته‬ ‫می‌ش��ود ب��ا مدیری��ت س��ازندگان قطعات اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت��ی ک��ه از توانمن��دی داخلی اس��تفاده نکند‪،‬‬ ‫نمی‌تواند به‌خودکفایی برس��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که برخی به‌دنبال این هس��تند تا عنوان کنند مزیت‬ ‫س��اخت در کش��ور وجود ندارد تا موتورسیکلت را به‬ ‫‌ش��کل «س��ی‌بی‌یو» وارد کنند‪ .‬اگر خودروس��ازی یا‬ ‫موتورسیکلت‌س��ازی در کشور وجود دارد باید به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬قطعه‌سازی نیز داشته باشیم‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫ای��ن امر وج��ود دارد ام��ا در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫این‌گونه عمل نمی‌ش��ود‪ .‬خودروس��ازان بزرگ کشور‬ ‫مانند گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت سایپا دارای‬ ‫زنجی��ره تامی��ن بزرگی بوده که خ�لأ آن در صنعت‬ ‫موتورسیکلت مشهود است‪.‬‬ ‫این س��ازنده قطعات در کشور گفت‪ :‬معتقدم تنوع‬ ‫تولید یک اشتباه با وضعیت موجود بازار است و به‌نوعی‬ ‫ضدتولید به‌شمار می‌رود‪ .‬باید محصوالتی وارد کشور‬ ‫شوند که سابقه تولید پیدا کنند و شناسنامه‌دار شوند‪.‬‬ ‫این امر به‌طور قطع به‌نفع مصرف‌کننده نیز هس��ت‬ ‫و قطعه‌س��از داخلی مس��ئول قطعه‌ای خواهد بود که‬ ‫می‌سازد درحالی‌که این مسئله برای قطع ‌ه زمانی که‬ ‫از کشوری مانند چین وارد می‌شود‪ ،‬نمی‌تواند صدق‬ ‫کند‪ .‬درواقع این سیاست شرکت‌های چینی است که‬ ‫تن��وع تولید را در بازار کش��وری رواج دهند تا از این‬ ‫طریق بازار خود را توس��عه دهن��د‪ .‬برای چین که به‬ ‫‪ ۲۰۰‬کش��ور دنیا صادرات دارد تنوع‪ ،‬صرفه اقتصادی‬ ‫دارد اما برای کش��ورهایی با بازار کوچک مانند ایران‬ ‫توجی��ه اقتصادی ندارد‪ .‬به‌طور نمونه ش��رکت چینی‬ ‫می‌شناس��م که پیش��نهاد می‌دهد اگر ‪۲‬هزار انجین‬ ‫از مدلی که می‌گوید خریده ش��ود ‪۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫می‌دهد‪ .‬آنها تنوع را به بازار مصرف س��ایر کش��ورها‬ ‫تحمیل می‌کنند تا بازار آنها را در دست داشته باشند‬ ‫درحالی‌که ما در کشور سیاست خاصی برای تولید و‬ ‫بازار خود نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش حضور مدل‌های مختلف‬ ‫هاشم مس��توفی‪ ،‬یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬صنعتگران در حوزه تولید موتورس��یکلت‬ ‫باید به جمع‌بندی برس��ند که ب��ا توجه به فرهنگ و‬ ‫شرایط جغرافیایی کش��ور چند مدل محدود انتخاب‬ ‫و داخلی‌سازی آنها با همکاری قطعه‌سازان آغاز شود‪.‬‬ ‫روش��ی که صنعت خودرو کش��ور در حال انجام آن‬ ‫اس��ت به‌طوری‌که برخ��ی مدل‌ها انتخاب ش��ده و با‬ ‫درصد باالیی به عمق س��اخت داخل (ساخت قطعات‬ ‫بومی) می‌رسند‪ .‬داخلی‌سازی بیش از ‪۶۰‬درصدی ال‬ ‫‪ ۹۰‬ناشی از این سیاست است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬بازار متنوع با این حجم از مدل‌ها‬ ‫بیش��تر باعث سردرگمی مشتریان شده و تیراژ پایین‬ ‫آن نیز بازار قطعه‌س��ازان موتورسیکلت را از بین برده‬ ‫و اج��ازه فعالیت را ب��ه آنها نمی‌ده��د‪ .‬به‌این‌ترتیب‬ ‫تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند‪.‬‬ ‫مس��توفی تاکید کرد‪ :‬باید با همدل��ی به یک نظر‬ ‫واحد رسید و تولید بادوامی را رقم زد‪ .‬فعالیت موقت‬ ‫مفید به حال صنعت نبوده و به‌مرور باعث تعطیلی آن‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬فراموش نکنیم خدمات پس از فروش یکی‬ ‫از مولفه‌های مهم در داش��تن مشتری وفادار است و‬ ‫این با همکاری تولیدکنندگان داخلی میس��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مشوق‌ها و تاثیر در امر فتح بازار در صنعت تایر‬ ‫مصطفی تنها‪ /‬س�خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‪:‬‬ ‫تهدید تولید مسئله دامپینگ (کاهش مصنوعی قیمت برای فتح یک‬ ‫بازار معین) است‪ .‬امروز در کشور چین‪ ،‬امکانات و مشوق‌های متعددی‬ ‫برای گس��ترش صادرات تایر داده می‌شود‪ .‬چین ظرفیت بسیار باالیی‬ ‫در تولید تایر ایجاد کرده است که حسب گزارش‌های منابع بین‌المللی‪،‬‬ ‫ظرفیت تولیدی در حدود ‪۸۰‬درصد مصرف کل کره زمین برای نمونه‬ ‫تایر س��نگین رادیال در کش��ور چین ایجاد شده اس��ت‪ .‬درنتیجه این‬ ‫کارخانه‌ها یا باید ورشکس��ت ش��وند یا بتوانند صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫ازاین‌رو برای صادرات مش��وق‌های مختلفی معین کردند‪ .‬تایر چینی‬ ‫در س��ال‌های اخیر حضور پ��ر قدرتی در بازارهای جهانی داش��ته‌‌اند‬ ‫ب��ه همین دلیل برخی کش��ورها دو نوع تعرفه متناس��ب با محصول و‬ ‫تولیدکنندگان به تفکیک‪ ،‬برای واردات تایر از چین و همچنین ویتنام‬ ‫در نظ��ر گرفته‌اند‪ .‬وقت��ی چینی‌ها با این پدی��ده در بازارهای جهانی‬ ‫روبه‌رو ش��دند قیمت‌ها را ت��ا حد ممکن پایین آوردن��د و حتی بدون‬ ‫هیچ سودی محصوالت خود از جمله تایر را به‌فروش می‌رسانند بدین‬ ‫ترتیب به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها را هدف قرار داده‌اند‪ .‬این نوع جنگ‬ ‫قیمتی که تایرسازان چین ایجاد کردند مشمول برخی کشورها مانند‬ ‫ایران می‌شود این در حالی است که شنیده‌ایم علی‌رغم تمام تمهیداتی‬ ‫ک��ه دولت در نظر گرفته اس��ت تایرهای چینی زیادی در بازار کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬اگر تایری وارد نش��ود با تمهیداتی که وجود داشته طبیعی‬ ‫اس��ت نباید تایری در انبارها وجود داش��ته باش��د‪ .‬همچنین به‌لحاظ‬ ‫فناوری بیش از ‪۹۵‬درصد از تایرهای تولیدی س��واری کشور الستیک‬ ‫سیمی رادیال تیوپی است اما درباره تایرهای سنگین این‌گونه نیست و‬ ‫باید در این رابطه نیز تالش‌های بیشتری انجام شود‪ .‬باید با برنامه‌ریزی‬ ‫و نیز نظارت در اجرای برنامه‌ها همچنین کنترل ورودی گمرک و بازار‪،‬‬ ‫سهم تولیدکننده داخلی را در امر بازار فروش افزایش داده و از زنجیره‬ ‫تولید داخل حمایت کامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازار رقابتی مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو‬ ‫یکی از مباحث چالشی مطرح از سوی صنعتگران‬ ‫به‌وی�ژه در صنعت خ�ودرو قیمت‌گذاری دس�توری‬ ‫ش�ورای رقابت اس�ت و عنوان می‌ش�ود درحالی‌که‬ ‫نرخ م�واد اولیه و س�ایر خدم�ات دولت�ی افزایش‬ ‫می‌یاب�د ای�ن قانون (تعیین نرخ از س�وی ش�ورای‬ ‫رقابت که بر اساس افزایش نیافتن نرخ خودروها در‬ ‫راستای حمایت از مصرف‌کننده است) باعث شده تا‬ ‫صنعتگران این حوزه به س�ود منطقی و موردانتظار‬ ‫خود دس�ت نیابند و حتی در بسیاری اوقات متضرر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اما شورای رقابت بر اساس موضوع ماده ‪ ۵۳‬قانون‬ ‫اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای‬ ‫سیاس�ت‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در کشور‬ ‫به‌وج�ود آمد‪ .‬قوانین ضدانحصار ی�ا ایجاد رقابت از‬ ‫جمله قوانینی اس�ت که از س�ال‌های بسیار دور در‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬کش�ور ش�کل گرفت و رفع موانع برای‬ ‫€ €نخس�ت بفرمایید فلس�فه به‌وجود آمدن شورای رقابت در‬ ‫صنعت خودرو چه بود؟‬ ‫تاریخچه این مسئله به وظایفی برمی‌گردد که سازمان حمایت به‌عهده‬ ‫داشت‪ .‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معاونتی تحت عنوان سازمان‬ ‫حمایت وجود دارد که این بخش در بحث قیمت‌گذاری برخی از کاالها‬ ‫که دچار حساسیت هستند به‌شکلی از حقوق مصرف‌کننده پشتیبانی‬ ‫ش��ود‪ .‬چنین امری را این سازمان سال‌های زیادی انجام می‌داد‪ .‬اما به‬ ‫دالیل نامشخصی ‪ -‬ش��اید عنوان می‌شد که این سازمان وظایف خود‬ ‫را به‌خوبی انجام نداده اس��ت یا نیاز به کنترل بیش��تر داش��ت‪ -‬عنوان‬ ‫ش��د روی محصوالتی که انحصار ایجاد می‌شود و مجموعه‌ای می‌تواند‬ ‫به‌شکل انحصاری کاالیی را تولید کند نهادی ایجاد شود که مستقل از‬ ‫بخش‌های تصمیم‌گیری جاری کش��ور‪ ،‬بتواند در قیمت‌گذاری دخالت‬ ‫کند که بحث انحصار مطرح نباش��د‪ .‬به این مفهوم که اگر ش��رکت یا‬ ‫تولیدکنن��ده‌ای محصولی را تولید می‌کند که دیگری حق ندارند آن را‬ ‫تولی��د کنند نتواند با بازی قیمت‌ها‪ ،‬ه��ر مبلغی را که خود می‌خواهد‬ ‫محصوالت را عرضه کند تا در این شیوه کاال گران‌تر از اصل آن به‌دست‬ ‫مصرف‌کننده نرسد‪.‬‬ ‫درواق��ع فلس��فه به‌وج��ود آم��دن ش��ورای مل��ی رقابت ب��ا هدف‬ ‫تس��هیل‌کنندگی فعالی��ت بخش خصوص��ی و به‌ط��ور کلی‌تر عرصه‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬به‌این‌ترتیب برای کاهش ریس��ک در این بخش شورای‬ ‫رقابت شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار‪ ،‬نگران انحصارات‬ ‫و رقبای انحصارگر خود نباشند‪.‬‬ ‫اما تعریف و استنباطی که از شرح وظایف این شورا به ذهن‌ها خطور‬ ‫می‌کرد متفاوت بود برخی روی انحصاری و غیرانحصاری بودن خودرو‬ ‫تردید داش��تند‪ ،‬برخی نیز معتق��د بودند اگر صنعت خودرو بین ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪۹۰‬درصد دولتی باشد انحصاری به‌شمار می‌رود و سایر تفسیرهایی که‬ ‫در این حوزه اعالم می‌شد‪.‬‬ ‫البته این امر امروز هم که ما در حال گفت‌وگو هس��تیم هنوز ادامه‬ ‫دارد و تعری��ف ثابتی از انحصار در این صنعت وجود ندارد؛ هر کس بر‬ ‫اساس س��لیقه خود گمانه‌زنی می‌کند که آیا خودرو کاالیی انحصاری‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫ضم��ن آنکه زمان��ی که این ش��ورا کار خود را آغاز کرد با س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنن��ده و تولیدکنندگان تداخل پی��دا کرد درحالی‌که‬ ‫این س��ازمان نیز مدعی متولی بودن این ام��ر بود و دوره‌ای را به خود‬ ‫اختصاص داد اما در ادامه شورای ملی رقابت به‌شکلی که امروز در حال‬ ‫فعالیت است سکاندار شد‪.‬‬ ‫اما به نظر می‌رس��د اس��اس این بحث در دنیای ام��روز غیرمنطقی‬ ‫است تنها برای نظام‌های خاصی که همیشه بخواهند فضا را در کنترل‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می‌تواند کارکرد داشته باشد ولی در اقتصاد بازار آزاد این‬ ‫مسئله معنی ندارد‪ .‬بحث رقابت در فضا معنی ندارد و شرکت خارجی‬ ‫وقتی بحث انحصار و ش��ورای رقابت وجود داش��ته باشد تمایلی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری نخواهد داشت‪ .‬منطقی نیست صنعتگر برنامه‌ریزی کند‪،‬‬ ‫تولید داشته باشد و نرخ را نهادی دیگر تعیین کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه اعتراض‌ها اعالم ش��د تنه��ا خودروهای زی��ر ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت‌گذاری ش��وند و این امر ش��امل سایر خودروها که در رده‬ ‫خودروهای لوکس محسوب می‌شوند نخواهد شد زیرا ایران در این امر‬ ‫(خودروهای لوکس) فعالیت خاصی ندارد‪.‬‬ ‫با تمام این مس��ائلی که مطرح ش��د معتقدم قیمت‌گذاری از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت ش��یوه‌ای مناس��ب و مطلوب نبوده و باید مکانیزهای‬ ‫بازار رقابتی را آنچه در دنیا تجربه ش��ده و به نتیجه رس��یده الگو قرار‬ ‫گیرد‪ .‬گاهی خالقیت‌ها و بومی کردن یک سلس��له اس��تاندرادها خود‬ ‫عامل بحران و فساد می‌شود و مش��کالت زیادی به‌وجود می‌آورد زیرا‬ ‫می‌خواهیم قانون��ی را لحظه‌ای جاری کنیم ب��دون اینکه انعکاس آن‬ ‫را تجربه کرده باش��یم؛ دمل‌های چرکین دیگ��ری به‌وجود می‌آید که‬ ‫ش��اید از عوامل رش��د نکردن صنع��ت خودرو همین امر باش��د مانند‬ ‫قیمت‌گذاری که در نهاد بیرون از صنعت خود انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬نگرانی این اس��ت ک��ه اگر بگوییم قیمت‌گذاری به خودروس��از‬ ‫واگذار ش��ود قیمت‌ها بس��یار افزایش پیدا کند و مصرف‌کننده متضرر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €حال برای اینکه بازار قیمت‌ها به آن س�مت نرود و به‌شکل‬ ‫افسار گسیخته عمل نشود باید چه کرد؟‬ ‫بای��د ب��ا مکانیزم‌های بهتری ای��ن امر را پیاده کرد و به س��وی بازار‬ ‫رقابت��ی پیش رف��ت‪ .‬امروز اگر اج��ازه داده ش��ود ‪ ۴‬محصول خارجی‬ ‫در کش��ور تولید ش��ود همان محصول بازار را متع��ادل می‌کند‪ .‬چرا با‬ ‫شیوه‌های تجربه شده دنیا حرکت نکنیم؟ چرا کاری که کره جنوبی و‬ ‫ترکی��ه می‌کند انجام ندهیم؟ درحالی‌که صنعت خودروی ترکیه و نیز‬ ‫قطعه‌س��ازی آن به سرعت در حال رش��د و پیشرفت است‪ .‬چرا آزمون‬ ‫و خط��ا حرکت کنیم که ده‌ها نوع کنترل و هزینه‌های مختلف را برای‬ ‫نظارت بر سیستمی ناقص داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازار را پیگیری می‌کرد‪.‬‬ ‫در ادام�ه ب�ه س�راغ ساس�ان قربان�ی یک�ی از‬ ‫کارشناس�ان صنع�ت خ�ودرو رفت�ه و درب�اره‬ ‫شکل‌گیری این قانون در صنعت خودرو کشور با وی‬ ‫گفت‌وگویی داشتیم‪ .‬اینکه با برداشتن این قانون آیا‬ ‫بازار دچار اختالل نخواهد شد؟ و راهکار برون رفت‬ ‫از این مسئله چیست و چگونه می‌توان مانع بازاری‬ ‫افسار گسیخته در این حوزه نشد؟‬ ‫درنتیجه فکر می‌کنم ش��ورای رقابت حداقل در صنعت خودرو نباید‬ ‫دخالتی داشته باشد و این به نفع تولید و مردم جامعه است‪ .‬هر چقدر‬ ‫محیط صنعت را رقابتی کنیم ش��انس کنترل قیمت‌ها برای ما بیشتر‬ ‫خواهد شد زیرا خود بازار مکانیزم بسیار هوشمندی دارد‪.‬‬ ‫وقتی یک ی��ا دو نماینده بین‌المللی را وارد عرصه بازار داخلی کنیم‬ ‫آنها دنبال فروش بیش��تر هس��تند و س��عی خواهند ک��رد قیمت‌ها را‬ ‫متعادل نگه دارند‪ .‬ما که به دنبال شکست صنعت داخل نیستیم نباید‬ ‫با فش��ار نرخ را پایین نگه داریم که صنعت از بین برود‪ .‬امروز ش��اهد‬ ‫هس��تیم صنعت خودرو و جمع بس��یاری از قطعه‌سازان تحت فشار در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬این امر چه منفعتی برای کشور خواهد داشت؟‬ ‫به‌ط��ور نمونه آیا منطقی اس��ت که خودرویی آ تومان تولید ش��ود اما‬ ‫آ منه��ای ب در بازار به‌فروش برس��د؟ این امر ممکن اس��ت یک یا ‪۲‬‬ ‫س��ال تداوم داشته باشد اما به‌طور قطع به مرور شرکت‌ها کم می‌آورند‬ ‫و عواقب آن همین وضعیتی اس��ت که ش��اهد هس��تیم و یک به یک‬ ‫ش��رکت‌ها از زنجیره تولید در حال حذف ش��دن هس��تند‪ .‬در ادامه با‬ ‫متضرر ش��دن صنعت کل جامعه و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند‪ .‬وقتی‬ ‫تولید کش��وری که یکی از ارکان اقتصادی آن است دچار آسیب شود‬ ‫آحاد مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم صدمه خواهند دید‪.‬‬ ‫ازاین‌رو تاکید می‌ش��ود امروز در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور‬ ‫مش��کل داریم و ش��اید این چالش‌ها ش��فاف عنوان نش��ود اما هر دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کشور کمبود نقدینگی دارند و در توسعه محصوالت‬ ‫خود کند حرکت می‌کند و به‌طور روزمره در حال فعالیت هستند‪ .‬البته‬ ‫اش��کالی متوجه آنها نیست زیرا منابع مالی محدود با بدهی زیادی که‬ ‫به صنعت قطعه کشور دارند اجازه پیشروی بیشتر به آنها نمی‌دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این روندی اس��ت که قابل تداوم نب��وده و نمی‌توان انتظار‬ ‫داشت به اهداف دست یابند‪ ،‬محصوالت نو‌نشود‪ ،‬مشتری از محصوالت‬ ‫رضایت نداش��ته باش��د‪ ،‬کیفیت‌ها روزآمد نش��ود‪ ،‬با فرآین��د روز دنیا‬ ‫فاصله گرفته ش��ود‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در تولید دیگر مقبولیت نداشته و‬ ‫افراد به‌دنبال واس��طه‌گری و داللی محصول باش��ند‪ ،‬همچنین ریسک‬ ‫س��رمایه‌گذاری بس��یار افزایش یافته و نرخ برگش��ت سرمایه در تولید‬ ‫ناچیز یا حتی منفی است‪.‬‬ ‫در این بس��تر اگر فردی وارد تولید شود این احتمال وجود دارد که‬ ‫از رانت بخواهد اس��تفاده کند و آنها نیز تا زمانی که رانت وجود داشته‬ ‫باش��د در بازار حضور خواهند داش��ت و زمانی که منافع خود را تامین‬ ‫کردن��د از ادامه کار صرفه‌نظر می‌کنند درحالی‌که تولیدکننده واقعی و‬ ‫طیفی که با فکر و انرژی و نوآوری وارد تولید ش��ده‌اند کنار گذاش��ته‬ ‫می‌ش��وند و افرادی که به‌واس��طه رانت آمده اند با فعالیت محدود در‬ ‫دوره زمانی کوتاه کار را به پایان می‌رس��انند‪ .‬به‌طور نمونه بس��یاری از‬ ‫ش��رکت‌ها در مقطعی که خودرو را وارد می‌کردند فعالیت خود را آغاز‬ ‫کردند و زمانی که ملزم شدند‪ ،‬این خودروها باید در داخل تولید شوند‬ ‫زیرا قرار بوده آنها پس از وارد کردن یک هزار خودرو به س��مت عمق‬ ‫ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات بروند عقب‌نشینی می‌کنند‪.‬‬ ‫امروز تنها دو خودروساز بزرگ کشور داخلی‌سازی قطعات را به‌شکل‬ ‫مح��دود انجام می‌دهن��د (درباره خودروهای جدید) و س��رعت کندی‬ ‫دارند‪ .‬این اس��ت که امروز کشورهایی مانند کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‬ ‫و‪ ...‬که صنایع خودرویی خود را با ایران ش��روع کرده‌اند بس��یار جلوتر‬ ‫از ایران در حال حرکت هس��تند و روز به روز فاصله ما با آنها بیش��تر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که این مش��کالت مرتفع نش��ود و مقبولیت سرمایه‌گذاری‬ ‫ب��رای این امر به‌وج��ود نیاید به‌طور مس��لم س��رمایه‌گذار واقعی وارد‬ ‫نمی‌شود‪ .‬اگر می‌بینیم تعدادی وارد می‌شوند کسانی هستند که از یک‬ ‫سلسله امتیازات ویژ ‌ه برخوردارند و درواقع این مزیت‌هاست که آنها را‬ ‫وارد عرصه تولید کرده که مقطعی است‪.‬‬ ‫€ €آی�ا چنین ش�ورایی پیش�ینه جهان�ی دارد و اینکه به‌طور‬ ‫دقیق از چه تاریخی قیمت‌گذاری از س�وی شورای رقابت برای‬ ‫خودروها در کشور اعمال شد؟‬ ‫خیر‪ ،‬این امر در دنیا سابقه ندارد اما قیمت‌گذاری دستوری در کشور‬ ‫به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬س��ال پیش برمی‌گردد (البته در ح��وزه خودرو) درحالی‌که‬ ‫کاالیی است که در بازار باید نرخ آن تعیین شود‪.‬‬ ‫البته قوانین ضدانحصاری در دنیا وجود دارد اما این مسئله در بحث‬ ‫خودرو موضوعیتی ندارد‪ .‬درحال‌حاضر کش��وری وجود ندارد که برای‬ ‫تعیین نرخ از این مس��یر خودروهای خود را قیمت‌گذاری کند؛ وگرنه‬ ‫قوانین ضدانحصار و خاصی در سیستم تولید جهانی حاکم است که در‬ ‫مقابل دامپینگ‌ها مقابله می‌کند‪ .‬در دنیا شرکت‌های بسیار بزرگ برای‬ ‫حذف رقبای کوچک خود تصمیم می‌گیرند در پلتفرم‌هایی خاص ورود‬ ‫کرده و اس��تانداردها را تغییر دهند‪ .‬با این تغییر ش��رکت‌های کوچک‬ ‫دچار آسیب شده که با این قوانین مانع این امر می‌شوند‪.‬‬ ‫ام��ا به‌طور قطع حتی یک م��ورد در صنعت خودروی��ی جهان پیدا‬ ‫نمی‌کنید که قیمت آن در نهادی بیرون از آن صنعت تعیین شود‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫رقابتی شدن قیمت‌ها در ادغام‌ها و خوشه‌ها‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‪/‬رییس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک�ه و قطعه‌س�ازان خودرویی‪ :‬مجموعه‌س��ازی و تشکیل‬ ‫خوش��ه صنعتی در دهه ‪ ۸۰‬برای صنعت قطعه مطرح شد‪ .‬از سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫برنامه‌های جدی این صنعت اینکه تولید در مقیاس باش��د تدوین شد و‬ ‫در این برنامه‌ها ادغام ش��دن قطعه‌سازان کوچک و تشکیل قطعه‌سازان‬ ‫بزرگ برای کاهش هزینه‌ها و رقابتی شدن قیمت‌ها پیش‌بینی شد تا در‬ ‫ادامه این برنامه‌ها صادرات داش��ته باش��یم‪ .‬امروز نیز در مقاطع مختلف‬ ‫زمانی چنین بحث‌هایی داغ و تازه می‌شود اما هنوز روال جدی و اجرایی‬ ‫پیدا نکرده اس��ت‪ .‬به طور نمونه برخی از قطعه‌سازان که به طور مستقیم‬ ‫قطعه به خودروس��از تحوی��ل می‌دهند عنوان می‌ش��ود این قطعات به‬ ‫مجموعه‌س��ازان داده شود‪ .‬حرکت‌هایی آغاز ش��ده اما باید ضمن تداوم‬ ‫توس��عه نیز پیدا کند‪ .‬اگر قرار باش��د صنعت قطعه در کشور توسعه پیدا‬ ‫کند بهتر اس��ت از روش خوش��ه‌ای که به لحاظ جغرافیایی نیز نزدیک به‬ ‫کارخانه باش��د استفاده شود‪ .‬کاری که ش��رکت فیات ایتالیا انجام داد و‬ ‫تمامی قطعه‌س��ازان در اطراف خود کارخانه مستقر شدند به طوری که‬ ‫جابه‌جای��ی قطعات نیاز به حمل‌ونقل با کامیون ن��دارد‪ .‬تجربه‌ای دیگر‬ ‫مربوط به ژاپن اس��ت در ش��هری که کارخانه خودروسازی تاسیس شد‬ ‫قطعه‌سازان نیز در همان شهر با فاصله کم شکل گرفته و مستقر شدند تا‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافته و تحویل سفارش‌ها سر زمان تعیین‬ ‫ش��ده انجام ش��ود‪ .‬به این ترتیب بخش زیادی از سرمایه‌های در گردش‬ ‫که در انبارهای کارخانه باقی می‌ماند و با چیدمانی که دارند کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬این نوع فعالیت‌ها در کش��ور شدنی اس��ت اما زمان‌بر بوده بنابراین‬ ‫اراده و همت برای اس��تمرار کارها نیاز اس��ت‪ .‬ام��روز دنیا در حال رفتن‬ ‫به س��وی مجموعه‌سازی (مگاساپالیر) اس��ت‪ ،‬قطعه‌ای که مجموعه‌ای‬ ‫از قطعه‌س��ازان می‌توانند آن را با هزینه‌های کمتر در کنار یکدیگر تولید‬ ‫کنند و این باعث تخصصی شدن فعالیت‌ها می‌شود‪ .‬به این ترتیب تولید‬ ‫در ادامه رقابتی شده و بحث صادرات نیز رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مخالفان و موافقان مجموعه‌سازی در صنعت قطعه‬ ‫ادغام‌سازی بر سر دوراهی‬ ‫مخالفان و موافقان مجموعه‌سازی در صنعت قطعه‬ ‫ادغام‌سازی بر سر دوراهی‬ ‫تی‌یرین��گ (‪ )Tiering‬موض��وع بس��یار مهمی‬ ‫اس��ت که از دهه ‪ ۸۰‬در صنعت قطعه مطرح شد اما‬ ‫همچنان در هال��ه‌ای از ابهام با اما و اگرهایی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مخالفت‪ ،‬برخی نظر مساعد بعضی دیگر را خنثی‬ ‫می‌کند و با گذش��ت بی��ش از یک ده��ه همچنان‬ ‫مذاکره و گفت‌وگو در این‌باره به نتیجه الزم نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معتقد اس��ت اگر قطعه‌سازان بخواهند وارد‬ ‫چرخه جهانی ش��وند راهی ج��ز تجمیع ندارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هم‌اکنون محصوالت قطعه‌سازان‬ ‫داخلی ش��رایط الزم را برای صادرات ندارد ازاین‌رو‬ ‫طرح��ی در وزارتخان��ه مطرح و دنبال می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫دنی��ا برای تامی��ن قطع��ات موردنی��از در رده‌های‬ ‫مختلف ‪ ،OEM‬قطعه‌س��ازان تیر وان‪ ،‬تیر تو (رده‬ ‫دوم) و تی��ر تری ش��کل گرفته ک��ه ارتباطات برای‬ ‫این مجموعه‌های به هم پیوس��ته به‌ش��کل قانونی و‬ ‫فرهنگی تعریف شده اس��ت‪ .‬در این نوشتار دیدگاه‬ ‫برخی از کارشناسان را می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام‌سازی زمینه تضعیف صنعت قطعه‬ ‫در بح��ث ادغ��ام قطعه‌س��ازان رض��ا هاش��می‪،‬‬ ‫عض��و هی��ات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی معتقد اس��ت شاخه‌ش��اخه‬ ‫شدن قطعه‌س��ازان یکی از چالش‌های صنعت قطعه‬ ‫بوده و به نوعی شکست دادن یکدیگر به شمار می‌رود‬ ‫و چنی��ن امری صنعت را نابود می‌کند ازاین‌رو با امر‬ ‫تی‌یرینگ مخالف هس��تم‪ .‬وی گفت‪ :‬مجموعه‌سازی‬ ‫به این راحتی نیس��ت و کس��انی که عنوان می‌کنند‬ ‫باید تی‌یرینگ انجام ش��ود صنعتگرانی هس��تند که‬ ‫بی��ش از یک‌هزار میلی��ارد تومان ف��روش قطعه به‬ ‫خودروس��از دارند و به این ترتی��ب می‌خواهند یک‬ ‫سلس��له از قطعه‌س��ازان را در پوش��ش خود داشته‬ ‫باش��ند و کم‌کم قطعه‌سازان کوچک و خرد را حذف‬ ‫کنند‪ .‬امروز کس��انی که نزدیک به ‪ ۴‬دهه سیس��تم‬ ‫ترم��ز تولید می‌کنند عنوان می‌کنن��د باید زیر نظر‬ ‫یک واسطه کار خود را ادامه دهند چون آنها سرمایه‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬او افزود‪ :‬باید اجازه داد صنعتگر در‬ ‫روند تولید بزرگ ش��ود و س��ایر قطعه‌سازان بزرگ‬ ‫نیز در س��امانه خود توسعه و گس��ترش پیدا کنند‪.‬‬ ‫الزم است تخصصی کار کرد و اگر به واحدهای خرد‬ ‫و کوچک بها داده ش��ود آنه��ا می‌توانند نیرو جذب‬ ‫کنن��د اما با بها دادن ب��ه کارخانه‌های بزرگ پس از‬ ‫مدت��ی واحدهای تولیدی کوچکتر حذف و از چرخه‬ ‫تولید کنار زده می‌شوند به این ترتیب صنعت قطعه‬ ‫ضعیف و ضعیف‌تر خواهد ش��د‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر ادغام‌س��ازی و حذف کوچکترها به عنوان قانون‬ ‫در صنعت خودرو تعریف شود فعالیت‌ها با مشکالت‬ ‫بیش��تری هم��راه خواه��د ش��د درحالی‌ک��ه برای‬ ‫برون‌رفت از مشکالت باید به فعالیت‌ها و همکاری‌ها‬ ‫انسجام بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی قطعات با مجموعه‌سازی‬ ‫اما امیرحسین کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت گروه مهندس��ی خ��ودرو در ادامه از‬ ‫تجربه جهانی تی‌یرینگ گف��ت و عنوان کرد‪ :‬رفتن‬ ‫به سوی مجموعه‌سازی و تشکیل تی‌یرینگ ضروری‬ ‫ب��وده زیرا در تم��ام دنیا این اتفاق رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که خودروس��ازان ک��ره‌ای در صنعت خودرو‬ ‫امریکایی‌ه��ا را در خاک خودش��ان شکس��ت دادند‬ ‫این مس��ئله مورد بررس��ی امریکایی‌ها قرار گرفت و‬ ‫موضوع کیفیت مطرح شد‪ .‬این استاد دانشگاه‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن امر مربوط به دهه ‪ ۸۰‬اس��ت و در این‌باره‬ ‫‪ ۳‬خودروساز بزرگ امریکا (کرایسلر‪ ،‬فورد و جی‌ام)‬ ‫به نتیجه مهمی رس��یدند؛ نخست اینکه برای خود‬ ‫در بحث اس��تانداردهای خ��اص مانند ایزو ‪ ۹۰۰۰‬یا‬ ‫مش��ابه آن‪ ،‬اس��تانداردهای جدید کیفی بنویس��ند‬ ‫و نتیجه بس��یار مه��م دیگر این بود ک��ه باید تعداد‬ ‫تامین‌کنن��دگان خود را کاهش دهند‪ .‬این به معنای‬ ‫حذف س��ورس نیس��ت بلک��ه اگر پیش‌ت��ر ‪۱۰‬هزار‬ ‫تامین‌کننده داشتند آن را به ‪۴۰۰‬نفر کاهش دادند‬ ‫و در نهای��ت این ع��دد به ح��دود ‪ ۱۰‬تامین‌کننده‬ ‫رس��ید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این تامین‌کنندگان بزرگ‬ ‫واحدهایی هستند که قطعات را به‌طور خرد از سایر‬ ‫قطعه‌سازان دریافت کرده و به‌شکل مجموعه تحویل‬ ‫خودروساز می‌دهند؛ تی‌یرینگ به این مفهوم است‪.‬‬ ‫به‌طور نمونه ممکن اس��ت س��امانه تهوی��ه خودرو‬ ‫(گرمایش��ی و سرمایش��ی) از ‪ ۱۰‬قطعه‌س��از تامین‬ ‫ش��ود و با نصب آن اگر خودرو دچار مش��کل ش��ود‬ ‫ممکن اس��ت هر تولیدکننده اش��کال قطع��ه را به‬ ‫دیگری نس��بت دهد‪ .‬با تش��کیل تی‌یرینگ در واقع‬ ‫یک شرکت کل مس��ئولیت این مجموعه را به‌عهده‬ ‫می‌گیرد‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع در دهه ‪ ۹۰‬مطرح ش��د و زمانی‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو وارد قرن ‪ ۲۱‬ش��د این موضوع‬ ‫در کش��ورهای صنعتی محقق ش��ده بود‪ .‬این استاد‬ ‫دانش��گاه به نکته دوم اشاره کرد و گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫این اتفاق مس��ئله طراحی نیز مطرح شد و طراحی‬ ‫خ��ودرو از مجموعه قطعات تبدیل به مجموعه‌ای از‬ ‫ماژول‌ها شد (و درواقع ماژول‌ها خودروها را طراحی‬ ‫کردن��د)‪ .‬وی افزود‪ :‬در ادامه ای��ن موضوع‪ ،‬طراحی‬ ‫پلتفرم‌های مش��ترک نیز در دنیا توس��عه پیدا کرد‬ ‫و تاکی��د می‌کنم این دو اتف��اق در کنار یکدیگر رخ‬ ‫داد ضمن اینکه بس��ترهای حقوقی و س��اختارهای‬ ‫اقتصادی کش��ورها نی��ز برای این امر مناس��ب بود‪.‬‬ ‫کاکایی یادآور ش��د‪ :‬این اتفاقی اس��ت که در دنیای‬ ‫صنعت��ی رخ داده و ام��روز ی��ک سلس��له غول‌های‬ ‫س��اپالیر برای تامین قطعات موردنیاز خودروسازان‬ ‫بین‌المللی فعالیت دارند که بنام بوده و آنها هستند‬ ‫ک��ه ب��ا قطعه‌س��ازان کوچکت��ر ارتب��اط می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکته مهم‌تر این اس��ت که توس��عه‬ ‫ماژول‌ها از س��وی خود تیروان‌ها انجام می‌شود‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس افزود‪ :‬درواقع خودروساز طرح نمی‌دهد‬ ‫بلکه مجموعه‌ساز خود طرحی جدید ارائه می‌دهد و‬ ‫خودروساز بررسی می‌کند که طرح موردنظر مناسب‬ ‫ب��وده یا خی��ر‪ .‬در دنیا چنین مس��ئله‌ای از مالکیت‬ ‫معنوی خودروساز خارج شده و آنها تنها طراحی کل‬ ‫خودرو را انجام می‌دهند‪ .‬این کارشناس اظهار کرد‪:‬‬ ‫طراحی قطعات به عهده تیروان‌ها و زیرمجموعه‌های‬ ‫آنهاس��ت و غول‌های جهانی مانن��د بوش و زیمنس‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬هزار نفر نیروی انسانی داشته و به شکل‬ ‫ی��ک مجموعه با یکدیگر فعالیت دارند‪ .‬با تحقق این‬ ‫امر چند اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست کیفیت ارتقا پیدا‬ ‫می‌کن��د و دیگر اینکه بهره‌وری افزایش یافته ضمن‬ ‫آنکه هزینه تحقیق و توس��عه سرشکن شده و بستر‬ ‫رقابت را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خأل مفهوم تجاری ادغام در قوانین‬ ‫کاکایی در ادامه به دلیل روند کند توسعه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬اینکه صنعت‬ ‫خودرو نمی‌تواند به اندازه کافی محصوالت جدید به‬ ‫بازار عرضه کند (خودروه��ای جدید) به هزینه‌های‬ ‫تحقیق و توسعه برمی‌گردد که بسیار سنگین است‪.‬‬ ‫به همین دلیل خود خودروسازان نیز با یکدیگر ادغام‬ ‫شده‌اند تا هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این موضوع برای قطعه‌س��ازان‬ ‫نیز صدق می‌کند و آنها در بلندمدت ناچار هس��تند‬ ‫ب��رای رقابت‌پذی��ری و افزایش توان ج��ذب هزینه‬ ‫تحقیق و توس��عه و نیز تبدیل آن به سود با یکدیگر‬ ‫ادغام شوند‪ .‬او افزود‪ :‬این ائتالف در دنیا اتفاق افتاده‬ ‫و هیچ راه برگش��تی وجود ندارد و جالب اینجاست‬ ‫که در حال بزرگتر ش��دن نیز هستند‪ .‬به‌طور نمونه‬ ‫رنونیس��ان حاصل یکی از ادغام‌ها بود که به تازگی‬ ‫نیز میتسوبیش��ی به آنها ملحق ش��ده و امروز شاهد‬ ‫مجموعه رنونیسان‌میتسوبیش��ی هستیم‪ .‬به همین‬ ‫نس��بت این ادغام و مجموعه‌سازی در صنعت قطعه‬ ‫بین‌المللی نیز اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که آیا تحقق این امر در کشور با توجه‬ ‫به وضعی��ت صنعت قطعه مناس��ب اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای تحقق ادغام‌سازی مشکالتی وجود دارد‬ ‫و صنعتگر ایرانی نمی‌توان��د با اصل موضوع مخالف‬ ‫باش��د زیرا راهی اس��ت که صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫جهان به آن س��مت حرکت کرده‌ان��د‪ .‬کاکایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این حرکت باعث رقابتی ش��دن صنعت شده به‬ ‫ط��وری که بر س��ر ریال آخر برای س��ود نیز رقابت‬ ‫سرس��ختانه‌ای وجود دارد چون اگر این‌گونه نباشد‬ ‫شکس��ت خواهند خورد اما ش��اید دلی��ل مخالفت‬ ‫برخی صنعتگران این است که بسترهای الزم فراهم‬ ‫نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نخست اینکه قطعه‌سازان ایرانی‬ ‫متوازن نیس��تند؛ برخی بسیار قوی و بعضی ضعیف‬ ‫هس��تند‪ .‬نکته دوم که مش��کالتی را به‌وجود آورده‬ ‫بحث مالکیت معنوی اس��ت و همیش��ه مطرح است‬ ‫ام��ا جدی گرفته نمی‌ش��ود و تا زمان��ی که موضوع‬ ‫مالکیت معنوی رفع نشود غول‌های صنعتی درست‬ ‫ش��کل نمی‌گیرند؛ اگر غول‌هایی نیز شکل بگیرند با‬ ‫پرداخ��ت پ��ول از خارج اطالع��ات موردنیاز خود را‬ ‫خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اجرای مالکیت معنوی صنعتی‬ ‫کاکای��ی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی ک��ه مفهوم مالکیت‬ ‫معن��وی صنعتی در کش��ور به درس��تی ج��ا نیفتد‬ ‫نمی‌ت��وان انتظ��ار داش��ت چن��د ش��رکت عملیات‬ ‫تحقیق و توس��عه را با یکدیگ��ر مدیریت کنند‪ .‬وی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬امروز بیشتر اطالعات مربوط به تحقیق‬ ‫و توسعه قطعه‌س��ازان بزرگ داخلی از خارج وارد و‬ ‫در کش��ور استفاده می‌شود زیرا بیشتر صنعتگران ما‬ ‫تنها قطعه‌ساز هستند و طراح نبوده و از دانش فنی‬ ‫عمیق برخوردار نیس��تند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین اگر‬ ‫قرار باش��د تی‌یرینگ اجرا شود طبیعی است عده‌ای‬ ‫از صنعتگران ورشکس��ت شوند و این موضوع مهمی‬ ‫است که عملیات شراکت را با سختی همراه می‌کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی به خأل این مفهوم در قانون تجارت اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬م��ا مفهوم تجاری ادغ��ام را در قانون‬ ‫تجارت نداریم؛ اینکه دو ش��رکت ادغام ش��وند البته‬ ‫یک شرکت می‌تواند شرکت دیگر را خریداری کند‪.‬‬ ‫خری��د وجود دارد اما عمل ادغام ش��دن خیر‪ .‬کلمه‬ ‫‪ merge‬که همان ادغام است در دنیا دارای قوانین‬ ‫حمایتی اس��ت که در ایران وجود ن��دارد‪ .‬این خود‬ ‫معضلی اس��ت ضمن آنکه فرهنگ ش��راکت نیز در‬ ‫کشور شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬نتیجه این می‌ش��ود ک��ه واحدهای‬ ‫بزرگ برای بزرگتر ش��دن ش��رکت‌ها و ارتباط‌های‬ ‫جدی��د به‌وج��ود می‌آورن��د و کوچک‌ه��ا نیز جای‬ ‫بازی نداش��ته و تعطی��ل می‌ش��وند بنابراین چنین‬ ‫اتفاقی برای کش��ور آسیب به‌ش��مار رفته و بخشی‬ ‫از اش��تغالزایی را از بی��ن می‌ب��رد ضم��ن آنکه این‬ ‫ورشکستگی در ایران مانند یک تابو بوده و بسیاری‬ ‫با ادغام شدن مخالف هستند‪.‬‬ ‫در ب��اال اش��اره ش��د مجموعه‌س��ازان قطعات را‬ ‫طراحی کرده و به خودروسازان پیشنهاد می‌دهند و‬ ‫همچنین تنها قطعه طراحی نمی‌شود بلکه بسیاری‬ ‫از فناوری‌های جدید از س��وی تیروان‌ها توسعه پیدا‬ ‫می‌کند اما با توجه به وضعیت صنعت خودرو کشور‬ ‫که مدل‌ها وارد و در داخل بومی‌س��ازی می‌ش��وند‬ ‫ادغام‌س��ازی چگونه خواهد ب��ود؟ عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنع��ت در این‌باره گف��ت‪ :‬نکته‬ ‫اینجاس��ت که باید دید از ابتدا قطعه‌س��ازان طراح‬ ‫بودند و سپس تیروان شکل گرفت یا تیروان‌ها شکل‬ ‫می‌گیرد که طراحی انجام دهند؟ این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت زیرا امروز می‌توانید ش��رکتی بزرگ باش��ید‬ ‫اما طراح��ی انجام ندهید ازای��ن‌رو نمی‌توان محکم‬ ‫سخن گفت زیرا همان‌طور که اشاره شد زمینه‌های‬ ‫زیادی الزم اس��ت که این امر در کشور محقق شود‪.‬‬ ‫کاکایی در پایان یادآور ش��د‪ :‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫ما تا ش��رکت‌های بزرگ نداش��ته باش��یم که توان‬ ‫س��رمایه‌گذاری باال داشته باش��ند غیرممکن است‬ ‫بتوانیم کارهای به‌نس��بت عمی��ق در بخش طراحی‬ ‫و توسعه داشته باشیم‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مسئوالن دغدغه خرید خودرو ملی داشته باشند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه خودرو‪،‬‬ ‫س��رپاترین صنعت کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجا که صنعت خودرو کشور‬ ‫ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد این مس��ئله باعث می‌ش��ود اشکال‌ها و‬ ‫ایرادهای آن نیز بیشتر مطرح‌شود‪ .‬بنابراین باید توجه داشت به دلیل‬ ‫اش��ک‌ال‌ها و ایرادهای صنعت خودرو نباید حمایت از آن نادیده گرفته‬ ‫شود بلکه باید حمایت‌ها را جدی‌تر کرد تا از این طریق به رشد صنعت‬ ‫خ��ودرو کمک موثری ش��ود‪ .‬ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عض��و هیات‌علمی‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت تصریح کرد‪ :‬صنعت خودرو در طول دوره‌های‬ ‫مختلف با مس��ائل و مشکالت مختلفی مانند تحریم‌ها و تامین منابع‬ ‫مالی روبه‌رو بوده و ایرادها و اش��کال‌های امروز این صنعت تا حدودی‬ ‫مربوط به همین مس��ائل است‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو با اشاره‬ ‫به لزوم حمایت جدی از صنعت خودرو کشور گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫هرگون��ه حمایت از صنعت خودرو به انجام نش��دن اصالحات در این‬ ‫صنعت منجر نش��ود بلکه همزمان با تش��ویق مردم به حمایت از این‬ ‫صنع��ت که هم��واره از حامیان اصلی آن بوده‌ان��د برنامه‌های جدی و‬ ‫دقیقی در زمینه اصالح س��اختاری صنعت خ��ودرو طراحی و عملی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت باید اصالح س��اختارهای صنعت خودرو را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهد و صنعت خودرو به جریان خصوصی‌س��ازی به‬ ‫‌طور جدی‌تر وارد ش��ود‪ .‬عضو هیات‌علمی دانش��گاه علم و صنعت در‬ ‫ادامه عنوان کرد‪ :‬هر‌چند باید س��ازوکارهایی اندیشید که جریان‌ها و‬ ‫گروه‌هایی که امروز به‌شکل مافیا در این صنعت عمل می‌کنند و منافع‬ ‫خودش��ان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند‪ ،‬نتوانند از این وضعیت به‬ ‫سود خودش��ان اس��تفاده کنند‪ .‬خلخالی همچنین هرگونه حمایت‬ ‫مس��ئوالن از خودروهای داخلی را الزامی دانس��ت و گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫باید این دغدغه را داش��ته باش��ند که اگر خودرویی استفاده می‌کنند‬ ‫ساخت داخل باشد و همزمان با تشویق مردم به خرید خودرو ملی باید‬ ‫سازوکارها و ساختارهای خودروسازی نیز اصالح شود‪.‬‬ ‫رقابت خودروسازان پرجمعیت‌ترین کشور جهان با رقیبان سرسخت شتاب گرفت‬ ‫خودروسازی چین؛ از کپی‌کاری دیروز تا ایده‌پردازی امروز‬ ‫نش��ان تجاری جدید چین در صنعت خودرو یعنی «لینک‌اند‬ ‫کو» (‪ )Lynk & Co‬مشتریان نسل جوان را هدف گرفته است‪.‬‬ ‫این نش��ان تجاری تازه‌وارد در واقع تالش��ی دیگر از س��وی چین‬ ‫برای رقابت با رقیبان سرسختی است که در خارج از مرزهای این‬ ‫کشور به‌سختی تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫این نش��ان تجاری جدید به‌تازگی توانس��ته در بازار چین برای‬ ‫خود نامی دس��ت و پا کرده و شناخته ش��ود‪« .‬لینک ‌» قرار است‬ ‫با تولید وس��ایل نقلیه هم‌تراز با خودروس��ازان بزرگ جهان‪ ،‬نماد‬ ‫تالش خودروس��ازان چینی برای نش��ان دادن توانایی‌هایشان در‬ ‫تولید خودروهایی در کالس جهانی باش��د‪ .‬خودروس��ازی لینک‬ ‫مش��تریان جوان را هدف گرفته و به آنها وسایل نقلیه نسل آینده‬ ‫را پیشنهاد می‌کند‪ .‬خودروهایی که در آنها امکاناتی مانند اینترنت‬ ‫بی‌سیم و خدمات به اشتراک‌گذاری خودرو وجود دارد‪ .‬این تالش‬ ‫در واقع آینه تمام‌نمای قد کشیدن درخت آرزوهای خودروسازان‬ ‫چینی است؛ خودروس��ازانی که حاال از ساخت خودروهای ارزان‬ ‫برای مشتریان داخلی فاصله گرفته و به مرزهای جهانی نزدیک‌تر‬ ‫شده‌اند‪ .‬بی‌تردید بازار داخلی تنها هدف نشان تجاری مانند لینک‬ ‫نیس��ت و این ش��رکت خودروس��ازی در نظر دارد ابتدا در اروپا و‬ ‫س��پس در امریکا حضور یابد‪ .‬این درس��ت همان راهی است که‬ ‫شرکت مادر لینک یعنی «هلدینگ ژجیانگ جیلی» آن را پیموده‬ ‫اس��ت‪ .‬این هلدینگ بزرگ همان شرکتی است که خودروهایی با‬ ‫نش��ان تجاری جیلی تولید می‌کند‪ .‬آن کانگوئی‪ ،‬رئیس جیلی در‬ ‫آغاز یک برنامه برای فروش خودروهای تازه گفت‪« :‬چین در حال‬ ‫تغییر دادن صنعت جهانی خودرو در باالترین سطح است‪».‬‬ ‫مدیران جیلی ادعا می‌کنند شرکت لینک به‌همان اندازه که یک‬ ‫نشان تجاری فعال در خودروسازی است‪ ،‬یک شرکت فعال در حوزه‬ ‫فناوری نیز اس��ت‪ ،‬زیرا همپوش��انی دنیای اینترنت و خودروسازی‬ ‫روزبه‌روز بیشتر می‌شود‪ .‬این نشان تجاری جایگاهی بین خودروهای‬ ‫ممتاز ساخت شرکت همکار ولوو در چین و خودروهای تولید انبوه‬ ‫جیل��ی دارد‪ .‬به‌گفته یال‌ژانگ‪ ،‬مدیر ش��رکت مش��اوره خودرویی‬ ‫«اتوموتیور فورس��ایت» (‪ )Automotive Foresight‬لینکی‌ها‬ ‫برای ورود به بازارهای جهانی نگران رقیبانی مانند فورد یا شورولت‬ ‫و جنرال‌موتورز هستند که در کشمکش بازار خودرو از بزرگترین‌ها‬ ‫به‌ش��مار می‌آیند؛ آنهم در شرایطی که فروش خودروهای مسافری‬ ‫امسال تنها ‪ ۲‬درصد رشد داشته است‪ .‬ژانگ در ادامه صحبت‌های‬ ‫خود گفت‪« :‬خودروهای داخلی (چین) اکنون در دسته‌ای هستند‬ ‫که به‌واقع ارزشی برابر پولی که برایشان داده می‌شود را دارند‪ .‬این‬ ‫خودروه��ا در آینده امکاناتی مانند اینترنت را نیز با کمترین هزینه‬ ‫ممکن خواهند داش��ت‪».‬جیلی که دفتر مرکزی آن در شهر هانگژو‬ ‫قرار دارد توانس��ت امس��ال یک تکان اساسی به بازار کم‌رمق چین‬ ‫بده��د و فروش این نش��ان تجاری در ‪ ۹‬ماه س��ال میالدی جاری‬ ‫(ابت��دای دی ‪ ۱۳۹۵‬تا ابتدای مه��ر ‪ ۸۰ ،)۱۳۹۶‬درصد افزایش را‬ ‫ثبت کرد‪.‬به‌گفته لئوهو‪ ،‬یکی از تحلیلگران موسس��ه اعتبارسنجی‬ ‫جهانی «اس‌اند پی» (‪ )S&P‬وقتی خودروهای ممتاز چینی رش��د‬ ‫بیشتری نسبت به کل بازار از خود نشان داده‌اند‪ ،‬راهبرد داشتن یک‬ ‫نش��ان تجاری جدید‪ ،‬درست و بجا است‪ .‬فروش خودروهای ممتاز‬ ‫براس��اس اعالم موسسه «اس‌اند پی» امس��ال تا نزدیک یک‌پنجم‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬خودرو «لینک‪ »۰۱‬محصول شرکت لینک‬ ‫اس��ت که به‌تازگی به بازار عرضه شده اس��ت؛ خودرویی بنزینی و‬ ‫اسپرت که طراحی جوان پسندانه‌ای دارد‪ .‬به‌گفته ماتس فاگرهاگ‪،‬‬ ‫نایب‌رئی��س ش��رکت جیلی‪ ،‬این خ��ودرو با امکان��ات یک خودرو‬ ‫هوش��مند از جمله سامانه پخش موس��یقی که سرنشین می‌تواند‬ ‫تنها با صحبت کردن با دستگاه آن را کنترل کند و طراحی اسپرت‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د فناوری‌هایی که ولووهای تولید چین دارند‪ ،‬بهره‌مند‬ ‫اس��ت‪ .‬خودروهای برقی لینک‪ ۰۱‬و سایر مدل‌های در دستور کار‬ ‫این خودروس��از تازه‌کار چینی نیز به زودی راهی بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫شرکت لینک در ابتدای نوامبر (آبان) ‪ ۶‬هزار خودرو را برای فروش‬ ‫آنالین در یک س��ایت قرار داد تا میزان تقاضا را بسنجد‪ .‬همه این‬ ‫خودروها در مدت تنها ‪ ۲‬دقیقه فروخته ش��دند‪ .‬جیلی نخس��تین‬ ‫ش��رکت خودروساز چینی نیس��ت که تالش کرده فعالیت خود را‬ ‫برای جذب مشتری گسترده‌تر کند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ش��رکت «گری��ت وال موت��ورز»‪ ،‬تولیدکنن��ده‬ ‫پرفروش‌ترین شاسی‌بلندهای چینی‪ ،‬نشان تجاری «وی» (‪)Wey‬‬ ‫را معرف��ی کرده که اکن��ون از پرطرفدارتری��ن خودروها در چین‬ ‫است‪.‬ش��رکت س��یاک موتور‪ ،‬بزرگتری��ن تولیدکنن��ده خودرو در‬ ‫چی��ن نیز به‌تازگی موفقیت‌هایی با ‪ Roewe‬داش��ته اس��ت‪ .‬مدل‬ ‫آرایکس‪ ۵‬این خودرو از س��امانه اتصال به اینترنت برخوردار است‬ ‫که با همکاری ش��رکت علی‌بابا و فناوری تیتان این شرکت توسعه‬ ‫پی��دا کرده و مش��ابه فناوری اس��ت که لینک ق��ول داده از آن در‬ ‫خودروهایش اس��تفاده کند‪ .‬در نوامبر (آبان) شرکت خودروسازی‬ ‫«زوتی» (‪ )Zotye‬که قرار اس��ت در یک س��رمایه‌گذاری مشترک‬ ‫با همکاری ش��رکت فورد‪ ،‬خودرو برقی بس��ازد‪ ،‬یک نشان تجاری‬ ‫تازه به‌نام «تروم» (‪ )Traum‬را معرفی کرده است‪ .‬ژانگ می‌گوید‬ ‫اینکه حاال نزدیک ‪۲۵‬هزار دالر برای خرید محصوالت نش��ان‌های‬ ‫تجاری چینی پرداخت می‌شود‪ ،‬موضوعی است که ‪ ۱۰‬سال پیش‬ ‫خودروس��ازان چینی هرگز حتی فکر آن را هم نمی‌کردند‪ .‬در این‬ ‫می��ان پتر هرب��وری‪ ،‬نایب‌رئیس بخش طراح��ی جیلی اذعان کرد‬ ‫کیفیت رو به بهبود خودروهای چینی باعث شده کار شرکت لینک‬ ‫مش��کل‌تر شود‪ .‬او گفت‪« :‬شکاف میان جیلی و ولوو در حال کمتر‬ ‫ش��دن است و س��رعت زیادی نیز در این روند وجود دارد‪».‬لئوهو‪،‬‬ ‫تحلیلگر « اس‌اند پی» در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد‪« :‬چرخش‬ ‫به س��مت تولید خودروه��ای نیمه ممتاز در چین باعث می‌ش��ود‬ ‫خودروس��ازان این کش��ور به جاده اصلی که خودروس��ازان بزرگ‬ ‫در آنه��ا حرکت می‌کنند‪ ،‬وارد ش��وند‪ ».‬به گفته او‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫نیاز باشد نشان‌های تجاری غیرچینی نگاهی دوباره به راهبردهای‬ ‫خ��ود بیندازند‪.‬ب��ه هر حال با این نگاهی که چی��ن به کل اقتصاد‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه بخش خودروس��ازی دارد هیچ بعید نیس��ت که در آینده‬ ‫جایگاه بس��یار بهتری کس��ب کند‪ .‬ای��ن را پیش‌بینی‌ها برای بازار‬ ‫سال آینده چین نیز تایید می‌کند‪ .‬براساس این پیش‌بینی‌ها فروش‬ ‫خودروهای س��واری در بازار این کش��ور نزدی��ک ‪ ۴‬درصد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬تسهیل قوانین دولتی و سیاست‌های توسعه اقتصادی‬ ‫از جمله عوامل رش��د بازار چین در س��ال آینده میالدی اس��ت‪.‬در‬ ‫امس��ال میالدی بیش از ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو سواری در‬ ‫چین به فروش رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رشد بیش از ‪ ۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫طراحی‬ ‫لوکس‌ها‬ ‫تازه وارد‌ها‬ ‫فیس‌لیفت ماهیندرا‪ XUV ۵۰۰‬وارد نمایندگی‌های فروش شد‬ ‫افت نرخ باورنکردنی لوکس‌ترین خودرو دنیا‬ ‫اشکودا نسخه جدیدی را برای «سوپرب» معرفی کرد‬ ‫ماهیندرا ‪ XUV۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۱۸‬که گمان می‌رود در أواخر ماه جاری باش��د‪ ،‬وارد نمایندگی‌های‬ ‫فروش شده است‪.‬‬ ‫فی��س لیفت ماهیندرا ‪ XUV ۵۰۰‬دارای به روزرس��انی‌های ظاهری به همراه تغییراتی اندک در‬ ‫کابین است‪.‬‬ ‫‪ XUV ۵۰۰‬به روز ش��ده با جلو پنجره کرومی جدیدی به همراه چراغ‌های جلوی اصالح ش��ده‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬چراغ‌های جلوی این خودرو به نوارهای ‪ LED‬افقی به جای نس��خه ‪ S‬شکل قبلی‬ ‫مجهز شده‌اند‪ .‬در قسمت پشت این خودرو برجسته‌ترین تغییر‪ ،‬طراحی نوین چراغ‌های عقب است‪.‬‬ ‫این شاسی بلند به رینگ‌های آلیاژی ‪ ۱۸‬اینچی مجهز شده است‪ .‬تغییرات کابین این خودرو شامل‬ ‫تریم نقره‌ای روی بیش��تر عناصر و روکش چرم برنزی جدید اس��ت‪ .‬داش��بورد این خودرو نیز تریم‬ ‫چرمی دارد‪.‬‬ ‫قدرت و گشتاور این فیس‌لیفت افزایش خواهد یافت‪ .‬گفته می‌شود موتور ‪ ۲.۲‬لیتری ‪mHawk‬‬ ‫دیزلی این خودرو قدرت ‪ ۱۵۵‬اسب بخار و گشتاور ‪ ۳۶۰‬نیوتون متر تولید خواهد کرد که به ترتیب‬ ‫‪ ۱۵‬اس��ب بخار و ‪ ۳۰‬نیوتون متر بیش تر از مدل کنونی هس��تند‪ .‬گیربکس‌های دستی و اتوماتیک‬ ‫شش سرعته این خودرو بی‌تغییر ارائه خواهند شد‪.‬‬ ‫هم چنین گفته می‌شود ماهیندرا ‪ XUV ۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۱۸‬حداقل در چهار نسخه اصلی‪۷ ،W ۵‬‬ ‫‪ W ۹ ،W‬و‪ W ۱۱‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫میباخ به عنوان یکی از لوکس‌ترین خودروهای دنیا همیشه با نرخ بسیار باالیی به فروش می‌رسد‬ ‫اما نکته پنهان و پشت پرده این خودروی لوکس افت نرخ بسیار شدید آن پس از چند سال است‪.‬‬ ‫میباخ هایی که در میانه س��ال ‪ ۲۰۰۰‬تولید ش��ده‌اند اکنون بسیار کم ارزش شده‌اند در حالی که‬ ‫همان میزان راحتی و آپشن‌های لوکس را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد‪ .‬اگر کسی عالقمند سوار‬ ‫شدن بر یکی از خودروهای لوکس دنیا است می‌تواند یک میباخ را با یک ششم نرخ خریداری کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خودروکار؛ درحال‌حاضر مرسدس میباخ هایی که در میانه دهه ‪ ۲۰۰۰‬ساخته‬ ‫شده‌اند بنا به هزینه‌های گزاف نگهداری و تعمیرات بسیار کم ارزش شده‌اند‪ .‬برای مثال میباخ مدل‬ ‫‪ ۵۷‬س��ال ‪ ۲۰۰۴‬که در ش��روع فروش ‪ ۳۰۰‬هزار دالر نرخ داشت اکنون با نرخ ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۹۸۰‬دالر‬ ‫به فروش می‌رسد‪ .‬از نظر ظاهری شما یک مدل کالس ‪ S‬فیس لیفت دارید اما از نظر راحتی صدها‬ ‫آپشن برای سرنشین‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫این خودرو با پیشرانه استاندارد مرسدس ‪ ۵.۵‬لیتری دو توربو ‪ V۱۲‬عرضه شده بود و آپشن‌هایی‬ ‫مانند پرده شیش��ه عق��ب‪ ،‬قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی راننده‪ ،‬قابلی��ت تنظیم صندلی‌های عقب و‬ ‫مواردی از این دست را نیز دارا بود‪.‬‬ ‫البته این ارزان‌ترین مدل ‪ ۵۷‬نیست که درحال‌حاضر برای فروش گذاشته شده و مدل‌های دیگری‬ ‫که کمی بیش��تر کار کرده‌اند با نرخ نزدیک به ‪ ۴۲‬هزار دالر به فروش می‌رس��ند که اصال شایس��ته‬ ‫خودرویی به لوکسی میباخ نیست‪.‬‬ ‫اشکودا در انگلستان با توجه به تقاضای برخی مشتریان‪ ،‬نسخه اسپرت الین پالس را برای سوپرب‬ ‫معرفی کرده است‪.‬‬ ‫این مدل در جایگاهی باالتر از نسخه کنونی اسپرت الین قرار می‌گیرد و به مجموعه‌ای از تجهیزات‬ ‫و ویژگی‌های رفاهی مجهز می‌شود‪.‬‬ ‫مدل اسپرت الین پالس به‌شکل استاندارد دارای سیستم ناوبری ماهواره‌ای ‪ Columbus‬در یک‬ ‫سیستم سرگرمی با نمایشگر لمسی ‪ ۹.۲‬اینچی است‪ .‬این خودرو هم چنین با وای فای‪ ،‬صندلی‌های‬ ‫جلوی گرم شونده‪ ،‬شناسایی نقاط کور‪ ،‬در صندوق عقب برقی و سیستم هدایت دینامیک تصاعدی‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬کابین این خودرو نیز به فرمان چندمنظوره با دوخت نقره‌ای‪ ،‬صندلی‌های اس��پرت‬ ‫گلدوزی شده آلکانترا‪ ،‬روشنایی محیطی ‪ ،LED‬تریم داشبورد کربنی‪ ،‬پدال‌های آلومینیومی و خط‬ ‫س��قف مشکی مجهز شده اس��ت‪.‬این خودروساز اهل کش��ور چک هم چنین رینگ‌های ‪ ۱۹‬اینچی‬ ‫‪ Anthracite Vega‬ش��یک با س��پرهای اسپرت را در این بس��ته ارتقایی تعبیه کرده است‪ .‬یک‬ ‫روکش براق نیز برای جلوپنجره‪ ،‬آینه‌های کناری و قاب شیشه‌های این خودرو تعبیه شده است‪ .‬مدل‬ ‫هاچ بک این خودرو دارای یک اسپویلر عقب مشکی است در حالی که مدل استیشن آن از ریل‌های‬ ‫سقف مشکی براق و اسپویلر هم رنگ بدنه بهره می‌برد‪ .‬لیست تجهیزات استاندارد در این مدل شامل‬ ‫چراغ‌های جلوی بای زنون‪ ،‬سنسورهای پارک جلو و عقب‪ ،‬انتخابگر حالت رانندگی‪ ،‬کنترل دمای دو‬ ‫محیطه‪ ،‬ورودی بدون سویچ‪ ،‬کروز کنترل و ارتفاع سواری قابل تنظیم است‪.‬‬ ‫خودرو سازان‬ ‫تولید داخلی‬ ‫عملکرد مثبت خودروسازان داخلی در صادرات قطعه‬ ‫تولید یک‌میلیون و ‪۷۰۰‬هزار خودرو در سال ‪۹۷‬‬ ‫مقامات صنعتی ترکی��ه‪ ،‬آلمان و رایزن اقتصادی‬ ‫ایران در ترکیه از غرف��ه قطعات تولیدی وصادراتی‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو در نمایشگاه اتومکانیکای‬ ‫استانبول بازدید کردند‪ .‬به گزارش ایکوپرس؛ رییس‬ ‫مرکز تجارت ترکیه‪ ،‬مدیرعامل نمایشگاه فرانکفورت‪،‬‬ ‫مدیرکل نمایش��گاه اتومکانیکای اس��تانبول از غرفه‬ ‫قطعات تولیدی وصادراتی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫بازدید و ب��ا توانمندهای این خودروس��از در تولید‬ ‫انواع قطعات خودرو ومجموعه‌س��ازها آش��نا شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د محمود احمدی‪ ،‬رای��زن اقتصادی‬ ‫ایران در ترکیه گفت‪ :‬دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور‬ ‫آماده هرگونه همکاری با قطعه‌س��ازان ایرانی برای‬ ‫توس��عه صادرات و حضور مس��تمر آنها در بازار‌های‬ ‫بین‌المللی اس��ت‪ .‬وی عملکرد این خودروس��ازی‬ ‫را در تولی��د ان��واع قطعات خودرو و ص��ادرات آنها‬ ‫به بازار‌های بین‌الملل��ی مثبت ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫رم��ز موفقیت در بازار‌ه��ای صادراتی قطعه کیفیت‬ ‫باال و قیمت رقابتی اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران‌خودرو با هدف افزایش صادرات‬ ‫قطعه‪ ،‬توس��عه بازار‪ ،‬دسترس��ی به مشتریان جدید‬ ‫و افزایش س��بد تولید قطعه بر اساس سفارش‌های‬ ‫مشتریان در نمایشگاه اتومکانیکای استانبول حضور‬ ‫داش��ته و قطع��ات موردنیاز مش��تریان را به‌ش��کل‬ ‫‪ OEM‬در بخش‌های قطعات ریخته‌گری‪ ،‬پرس��ی‬ ‫و ماش��ین‌کاری ش��ده به بازارهای ترکیه و برخی از‬ ‫کش��ورهای اروپایی از جمله فرانسه‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا‬ ‫ص��ادر می‌کند‪ .‬این گروه صنعتی توانس��ته با تولید‬ ‫قطعات با کیفیت و استاندارد جهانی سهم مناسبی‬ ‫از بازار قطعات خودروسازان معتبر جهانی را کسب‬ ‫کند‪ .‬همچنین سرکنس��ول ایران در ترکیه با بازدید‬ ‫از غرفه قطعه‌س��ازان گروه خودروس��ازی سایپا در‬ ‫این نمایشگاه گفت‪ :‬س��ایپا توانسته حضور خود در‬ ‫بازارهای برون‌مرزی را گسترش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ بختیار اس��دزاده در این‬ ‫بازدی��د اف��زود‪ :‬اینک��ه در ایران مزیت‌ه��ای تولید‬ ‫صادراتی قطعات خودرو وجود دارد فرصت مناسبی‬ ‫است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد‪ .‬صادرات‬ ‫قطعه از ایران نش��ان می‌دهد اگر به مقوله صادرات‬ ‫توجه ویژه ش��ود ظرفیت موجود در کشور می‌تواند‬ ‫ام��کان حض��ور در بازاره��ای بین‌الملل��ی را برای‬ ‫قطعه‌س��ازان فراهم کند‪ .‬اس��دزاده توجه و حمایت‬ ‫دول��ت ترکی��ه از صنعت قطع��ه را نمونه خوبی در‬ ‫حمای��ت از ای��ن صنعت دانس��ت و گف��ت‪ :‬راهکار‬ ‫اصلی ب��رای ارتقای جای��گاه ای��ران در این حوزه‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی و حمایت از تولید قطعاتی است که‬ ‫مزی��ت صادرات��ی دارند تا با ورود به ش��بکه تامین‬ ‫زنجیره جهانی خودروس��ازان ضمن کسب دانش و‬ ‫فناوری‪ ،‬س��ود این بازار نی��ز نصیب تولیدکنندگان‬ ‫داخلی شود‪.‬‬ ‫رسم هر س��اله صنعت خودرو اعالم هدفگذاری‬ ‫تولید ساالنه است و تحقق ‪۹۷‬درصدی برنامه تولید‬ ‫خودروسازان در س��ال ‪ ۹۶‬را باید موفقیت بزرگی‬ ‫برای آنها دانست‪.‬‬ ‫هرچند که در نیمه‌های سال اعالم شد که توان‬ ‫تولیدی به مراتب بیشتر هدفگذاری‌های انجام شده‬ ‫در صنع��ت خودرو وج��ود دارد اما با این حال آمار‬ ‫ارائه شده در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری‬ ‫خ��ودرو در س��ال ‪ ،۹۶‬تحقق ‪۹۷‬درص��دی برنامه‬ ‫تولید خودروسازان را نشان داد‪ .‬شاید بتوان عوامل‬ ‫متعددی از جمله آتش‌س��وزی کروز به‌عنوان یکی‬ ‫از بزرگتری��ن تامین‌کننده‌های خودروس��ازان و در‬ ‫عی��ن حال نب��ود تقاضا را از دالیل محقق نش��دن‬ ‫صد درصدی برنامه تولید خودروسازان دانست اما‬ ‫با این حال ش��واهد گویای آن است که در امسال‬ ‫احتمال افزوده ش��دن ‪۲۰۰‬هزار دستگاه خودرو به‬ ‫برنامه تولید خودروسازان وجود دارد‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان در‬ ‫گفت‌وگو با پای��گاه خبری عصر خودرو با بیان این‬ ‫که درحال‌حاضر ش��رکت‌ها برنامه تولید خود را به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه کرده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلس��ات مقدماتی در این زمین��ه برگزار اما با این‬ ‫ح��ال هنوز هدفگذاری تولید خودرو در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به‌طورکامل نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود با توجه به تحقق‬ ‫‪۹۷‬درص��دی برنام��ه تولید س��ال گذش��ته‪ ،‬تولید‬ ‫یک‌میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار دس��تگاهی برای امس��ال‬ ‫پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان با بیان این که آخرین‬ ‫جلس��ه شورای سیاس��ت‌گذاری خودرو ‪ ۲۶‬اسفند‬ ‫برگزار و آمار تولید یک سال و تحقق هدفگذاری‌ها‬ ‫در این جلسه ارائه شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‌طورقطع تحقق‬ ‫‪۹۷‬درصدی برنامه تولید س��ال گذش��ته موفقیت‬ ‫بزرگی برای خودروس��ازان بوده زیرا کمتر شرکتی‬ ‫توان تحقق ‪۹۷‬درصدی برنامه‌های پیش‌بینی شده‬ ‫خود را دارد اما خودروس��ازان توانس��تند با فراهم‬ ‫شدن شرایط‪ ،‬این اهداف را محقق کنند‪.‬‬ ‫نعمت‌بخش با اش��اره به اظهارات رئیس هیئت‬ ‫عام��ل ایدرو مبنی ب��ر توان خودروس��ازان برای‬ ‫تولیدی به مراتب بیش از یک‌میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو در سال ‪ ،۹۶‬محقق نشدن ‪۳‬درصد‬ ‫از برنامه تولید را چندان مهم ندانست و در پاسخ‬ ‫به این که آیا می‌توان محقق نشدن صد درصدی‬ ‫را به‌دلی��ل نبود تقاضا از س��وی مصرف‌کنندگان‬ ‫دانس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محقق نش��دن کامل برنامه‬ ‫تولید را نمی‌ت��وان به نبود تقاضا نس��بت داد به‬ ‫هرح��ال محقق ش��دن ‪۹۷‬درص��د از هدفگذاری‬ ‫تولید دس��تاورد بزرگی برای خودروسازان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫ایالن ماسک در یک قدمی ثبت رکورد‬ ‫ایالن ماس��ک بنیان‌گذار شرکت تسال تصمیم دارد یک آزمون‬ ‫س��رعت برای بررس��ی عملکرد هایپرلوپ برگزار کن��د‪ .‬اگر این‬ ‫آزمون موفقیت آمیز باشد ایالن ماسک رکورد سرعت خودروهای‬ ‫برقی را میشکند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصر خودرو‌‪ ،‬ماس��ک در نظ��ر دارد به زودی یک‬ ‫آزمون س��رعت برای هایپرلوپ برگ��زار کند‪ .‬این آزمون در ادامه‬ ‫رون��د رکورد گیری‌های ش��رکت تس�لا برای افزایش س��رعت و‬ ‫کیفیت عملکرد خواهد بود‪.‬‬ ‫اما نکته مهم در خصوص این آزمون این اس��ت که در صورت‬ ‫موفقی��ت این آزم��ون‪ ،‬خودروی مس��افری پروتوتایپ تس�لا را‬ ‫می‌توان به عنوان س��رعتی‌ترین خ��ودروی جهان فرض کرد‪ .‬در‬ ‫این میان نمی‌توان فراموش کرد که ایده انجام این کار به شدت‬ ‫واجد ریسک و البته خطرناک است ‪.‬‬ ‫چرا که نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم که ایالن ماسک‬ ‫قصد دارد مس��افت بین ش��هرها را با سرعتی برابر با حدود ‪700‬‬ ‫مایل بر ساعت طی کند ‪ .‬بنابراین کوچک‌ترین اشتباه محاسباتی‬ ‫یا برنامه‌ری��زی غلط می‌تواند منجر به فجایعی جدی ش��ود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر آزمون های اولیه این سیس��تم بدون سرنشین انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ماس��ک این برنامه را به طور رسمی اعالم کرد و گفت‬ ‫قص��د دارد آزمون ه��ای خود را به زودی ب��ه مرحله ‪SpeedX‬‬ ‫‪ Tesla Hyperloop‬ارتقا دهد ‪ .‬او در بخشی از اظهارات خود‬ ‫به این موضوع اش��اره کرد که در حال ترتیب دادن سامانه‌هایی‬ ‫اس��ت که س��رعت حرکت را چندین برابر کند‪ .‬این بدان معنی‬ ‫است که سرعت می‌تواند به سرعت ‪ 383‬مایل در ساعت برسد‪.‬‬ ‫ایالن ماسک در این خصوص گفت که این ایده اصلی من برای‬ ‫تحق��ق چند هدف اصلی اس��ت؛ ترکیب هیجان‪ ،‬س��رعت و طی‬ ‫کردن فاصله‌های دور در نزدیک‌ترین زمان‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازرگانی بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مقایسه خودروهای با صرفه در بازار بریتانیا‬ ‫ارزون به شرط چاقو‬ ‫خودروس��ازان معم��والً خودروه��ای پای��ه خود را‬ ‫ب��ه عنوان جل��ب نظر خریداران و کش��اندن آن‌ها به‬ ‫نمایندگی‌ه��ا معرف��ی می‌کنند‪ .‬زمانی که مش��تری‬ ‫صرف مطالعه بروش��ور و نوش��یدن یک چای یا قهوه‬ ‫کرد کارشناس��ان فروش تالش خواهند داشت مدلی‬ ‫گران‌تر را به خریدار بفروشند‪.‬‬ ‫هم��ه ما ب��ا ضرب‌المث��ل « هر چقدر پ��ول بدی‬ ‫همونقدر آش می‌خوری» آش��نا هس��تیم و البته آن‬ ‫را در زندگ��ی واقع��ی نیز دیده‌ای��م‪ .‬زمانی که بحث‬ ‫ارزان‌تری��ن خودروها پیش می‌آی��د این عبارت بیش‬ ‫از ه��ر زم��ان دیگری خود را نش��ان می‌ده��د اما آیا‬ ‫گزینه‌ه��ای دیگری ه��م وجود دارند ک��ه بتوانند ما‬ ‫را به انتخابی صحیح با بودجه‌ای مناس��ب برس��انند؟‬ ‫ارزان‌ترین خودروهای بازار ارزش خوبی در برابر مبلغ‬ ‫پرداختی نشان می‌دهند؟‬ ‫این را باید بدانیم ارزان‌ترین خودروهای بازار بسیار‬ ‫بهتر از آنچه هس��تند که فکر می‌کنید‪ .‬شاید با خود‬ ‫بگویید لغ��ت ارزان‌ترین ب��ا بی‌کیفیت��ی و بد بودن‬ ‫مترادف اس��ت اما در ادامه خواهید دید که این‌گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬ارزان‌ترین خودروهای بازار که بهایی‬ ‫در حدود ‪ 6‬ه��زار پوند (ح��دود ‪ 410‬میلیون ریال)‬ ‫دارن��د انتظارات متفاوت��ی را ایج��اد می‌کنند‪ .‬قطعاً‬ ‫ای��ن خودروها ش��ما را از نقطه ‪ A‬به ‪ B‬می‌رس��انند‬ ‫ام��ا آیا خودروهایی اقتصادی ی��ا کاربردی و یا حتی‬ ‫خوش‌س��اخت هس��تند؟ از این نظ��ر ضمانتی وجود‬ ‫ندارد!‬ ‫خودروه��ای جدید ب��ه منظور رس��یدن به چنین‬ ‫قیمت‌ه��ای پایین فاق��د تمامی تجهی��زات تجملی‬ ‫هستند‪ .‬بسیاری از خریداران در کابین شاهد جاهای‬ ‫خالی دکمه‌های گوناگون‪ ،‬حتی پیش��رانه‌ای کم‌توان‬ ‫خواهند ب��ود اما خب هدف ش��رکت از تولید چنین‬ ‫خودرویی فقط و فقط قیمت پایین است‪.‬‬ ‫در بس��یاری از خودروه��ا‪ ،‬بزرگ‌تری��ن چال��ش‬ ‫خودروس��ازان وجود محصوالت کارکرده با تجهیزات‬ ‫بیش��تر‪ ،‬پیشرانه بهتر و نش��ان لوکس‌تر روی خودرو‬ ‫اس��ت؛ اما با این وجود بسیاری از مردم ریسک خرید‬ ‫خودرویی دس��ت‌دوم را به ج��ان نخریده و محصولی‬ ‫صفر ب��ا گارانتی کامل و پیش��نهادهای مالی بهتر را‬ ‫ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫خ��ب با تمام��ی این تفاس��یر‪ ،‬در ادامه ش��ما را با‬ ‫ارزان‌تری��ن خودروهایی که هم‌اکنون در بازار بریتانیا‬ ‫به فروش می‌رس��ند آش��نا خواهیم کرد‪ .‬بد نیس��ت‬ ‫بدانید قیمت خودرو در این کشور به دالیل گوناگون‬ ‫از جمله مالیات بیشتر‪ ،‬هزینه‌های ساخت و… بیشتر‬ ‫از بازارهای دیگر اروپایی بوده و ما هم با تبدیل قیمت‬ ‫پون��د به ریال تالش خواهیم کرد ایده‌ای مناس��ب از‬ ‫وضعیت قیمت خودروهای خارجی را برای شما ارائه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹داچیا ساندرو – ‪ 5995‬پوند (حدود ‪410‬‬ ‫میلیون ریال)‬ ‫داچیا یکی از موفق‌ترین خودروس��ازان چند سال‬ ‫اخیر بوده اس��ت‪ .‬برند ارزان‌قیم��ت رنو به خاطر ارائه‬ ‫محصوالت س��اده‪ ،‬بدون دردس��ر و ارزان‌قیمت برای‬ ‫خریداران کم‌درآمد مشهور شده است‪.‬‬ ‫س��اندرو ارزان‌ترین خودروی بازار بریتانیا است اما‬ ‫یک سوپر مینی فول سایز بوده و ساده بودن‪ ،‬راحتی‬ ‫و کاربردی بودن باالی ساندرو باعث شده این خودرو‬ ‫بدون دردسر شما را به مقصد برساند‪ .‬مدل‌های فول‬ ‫این خودرو دارای تجهیزات بیشتری هستند اما نسخه‬ ‫پای��ه ‪ Access‬بهای زیر ‪ 6‬هزار پوند داش��ته و حتی‬ ‫اگر اکثر افراد به دنبال نس��خه‌های فول تر باشند اما‬ ‫بازهم این نسخه سرها را به‌سوی خود برمی‌گرداند‪.‬‬ ‫کابی��ن این خودرو جادارتر از اکثر رقبای س��اندرو‬ ‫بوده و هزینه‌های مالکیت آن کم هستند‪ .‬داچیا تحت‬ ‫تملک برند رنو بوده و ریش��ه س��اندرو نیز به دومین‬ ‫نسل کلیو که در سال ‪ 1998‬معرفی شده بازمی‌گرد‪.‬‬ ‫اگرچه شاس��ی این خودرو نس��بتاً سنتی و قدیمی‬ ‫ب��وده ام��ا برخ��ی پیش��رانه‌های آن از جدیدتری��ن‬ ‫فناوری‌های کاهنده مصرف س��وخت رنو س��ود برده‪،‬‬ ‫بنابراین س��اندرو بس��یار کم‌مصرف است‪ .‬نسل قبلی‬ ‫و از رده خ��ارج س��اندرو که هم‌اکنون در کش��ورمان‬ ‫عرضه می‌ش��ود بهای ح��دود ‪ 500‬میلیون ریالی در‬ ‫ساده‌ترین نسخه داشته و همین مقایسه نسبتاً ساده‪،‬‬ ‫حتی در حال��ت کام ً‬ ‫ال ابتدایی تبدی��ل پوند به ریال‬ ‫نشان می‌دهد که چقدر از صنعت خودروی روز عقب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو توئی�زی – ‪ 6995‬پوند (حدود ‪475‬‬ ‫میلیون ریال)‬ ‫آیا رن��و توئیزی یک خودرو اس��ت؟ ای��ن ‪ 4‬چرخ‬ ‫کوچ��ک دو نفره و الکتریکی ش��بیه کانس��پت‌های‬ ‫طراح��ی آینده‌نگران��ه بوده و به‌صورت رس��می یک‬ ‫چهار چرخ س��نگین محسوب می‌شود اما برای راندن‬ ‫آن نیازمند گواهینام��ه خواهید بود‪ .‬با قیمت ‪6995‬‬ ‫پوندی‪ ،‬توئیزی دومین خودروی ارزان بریتانیاس��ت‪.‬‬ ‫رده‌بن��دی ‪ 4‬چرخ توئیزی به این معنی اس��ت که با‬ ‫وس��یله‌ای نیم��ه خودرو‪/‬نیمه موتورس��یکلت طرف‬ ‫هس��تیم و صندلی سرنشین آن درست عقب صندلی‬ ‫راننده قرار دارد‪ .‬اگرچه کناره‌های خودرو آزاد اس��ت‬ ‫اما درب‌های قیچی مانند سفارشی حفاظت بیشتری‬ ‫ایجاد ک��رده و محفظه قابل قفل ‪ 31‬لیتری نیز برای‬ ‫قرار دادن برخی اش��یا طراحی ش��ده است‪ .‬علیرغم‬ ‫تمام��ی این م��وارد‪ ،‬توئیزی ب��رای اکث��ر خریداران‬ ‫محصولی کاربردی نخواهد بود‪ .‬توئیزی با پیش��رانه‬ ‫الکتریک��ی با قدرت ‪ 17‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪57‬‬ ‫نیوت��ون متری عملکردی آرام و بدون صدا در ش��هر‬ ‫دارد‪ .‬حداکثر س��رعت این وسیله به ‪ 80‬کیلومتر در‬ ‫ساعت می‌رس��د‪ .‬شارژ کامل توئیزی با شارژر خانگی‬ ‫سه ساعت و نیم طول می‌کشد و محدوده حرکتی آن‬ ‫‪ 100‬کیلومتر تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹داچیا لوگان – ‪ 6995‬پوند (حدود ‪475‬‬ ‫میلیون ریال)‬ ‫حض��ور محص��ول دیگ��ری از داچیا در فهرس��ت‬ ‫ارزان‌قیمت‌ترین خودروها اص�ل ً‬ ‫ا جای تعجبی ندارد‬ ‫ام��ا موضوعی که ش��وکه کننده بوده فضایی اس��ت‬ ‫که داچیا ل��وگان ‪ MCV‬در اختیارتان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫ل��وگان ارزان‌ترین استیش��ن ب��ازار بریتانی��ا بوده و‬ ‫نس��خه پایه ‪ Access‬آن قیمت ‪ 6995‬پوندی دارد‪.‬‬ ‫البته این قیمت کم با حذف بسیاری از تجهیزات پایه‬ ‫مثل شیش��ه‌های برقی‪ ،‬رادیو و پشت‌سری‌های عقب‬ ‫حاصل ش��ده است‪ .‬نس��خه‌های نیمه فول که قیمت‬ ‫زیر ‪ 8‬هزار پوندی دارند با تجهیزات بیش��تری عرضه‬ ‫ش��ده و نس��خه فول این خودرو که قیمتی حدود ‪9‬‬ ‫هزار پوند دارد بیشتر شبیه یک استیشن برندی رده‬ ‫میانی است‪.‬‬ ‫داچیا لوگان ‪ MCV‬شبیه دیگر محصوالت داچیا‬ ‫بوده و سواری آن مناسب است‪ .‬دیگر نقطه قوت این‬ ‫خودرو کاربرد باالی آن است‪ .‬صندوق لوگان ‪MCV‬‬ ‫حجم ‪ 573‬لیتری داشته و اگر بخواهید همین میزان‬ ‫فضا را در خودرویی دیگر داشته باشید باید به دنبال‬ ‫خودروه��ای گران‌تری همچ��ون فولکس‌واگن گلف‬ ‫استیت یا فورد فوکوس استیت بروید‪.‬‬ ‫‹ ‹س�وزوکی س�لریو – ‪ 7499‬پوند (حدود‬ ‫‪ 510‬میلیون ریال)‬ ‫س��وزوکی س��لریو با عرضه در اوایل س��ال ‪2015‬‬ ‫جانش��ین دو خودروی ش��هری آلتو و اس��پلش شد‪.‬‬ ‫کابین این خودرو بزرگ‌تر از اش��کودا سیتی گو بوده‬ ‫و تجهیزات اس��تاندارد بیش��تری نسبت به هیوندای‬ ‫‪ i10‬ارائ��ه می‌کند‪ .‬هزینه‌های ای��ن خودرو نیز کمتر‬ ‫از سئات ‪ Mii‬می‌باشد‪ .‬این یک شروع خوب بوده اما‬ ‫کیفیت و تجربه رانندگی سلریو آن‬ ‫را در پله‌ای پایین‌تر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بهای این خ��ودرو از ‪7499‬‬ ‫پوند آغاز می‌شود و تمامی‬ ‫مدل‌ها دارای رینگ‌های‬ ‫آلی��اژی‪ ،‬سیس��تم‬ ‫تهوی��ه مطب��وع‪،‬‬ ‫ارتباط بلوتوث و‬ ‫رادیوی ‪DAB‬‬ ‫می ‌با ش��ند ‪.‬‬ ‫خریداران در مدل‬ ‫فول ‪ SZ4‬تجهیزاتی‬ ‫همچ��ون شیش��ه‌های‬ ‫برقی‪ ،‬تریم همرنگ بدنه و‬ ‫سیستم صوتی به ‪ 4‬بلندگو را‬ ‫به دس��ت خواهند آورد‪ .‬کیفیت‬ ‫ای��ن خ��ودرو ب��ا رقب��ای اروپایی‬ ‫همخوانی ندارد اما هیچ خودروی‬ ‫ش��هری دیگ��ری ای��ن میزان‬ ‫تجهیزات را با چنین قیمت‬ ‫نازلی ارائه نمی‌کند‪.‬‬ ‫تنه��ا ی��ک جف��ت‬ ‫پیشرانه ‪ 3‬سیلندر ‪1‬‬ ‫لیتری را می‌توان‬ ‫س��فا ر ش‬ ‫داد؛ پیش��رانه‬ ‫اس��تاندارد ب��کار‬ ‫رفت��ه هزینه‌ه��ای‬ ‫بس��یار کمی داش��ته و‬ ‫در ه��ر کیلومت��ر ‪ 99‬گرم‬ ‫دی‌اکس��ید کرب��ن تولی��د‬ ‫می‌کن��د‪ .‬همان‌گونه که انتظار‬ ‫داری��د این خودرو ب��رای تردد در‬ ‫ش��هر تولید ش��ده اس��ت‪ .‬با این وجود پیشرانه سه‬ ‫س��یلندر س��لریو قدرت زیادی داشته و برای حرکت‬ ‫در ترافیک کام ً‬ ‫ال پاسخگو است‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�کودا سیتی گو – ‪ 8635‬پوند (حدود‬ ‫‪ 590‬میلیون ریال)‬ ‫س��یتی گ��و در س��ال ‪ 2012‬معرف��ی ش��ده و‬ ‫در جایگاه��ی پایین‌ت��ر از س��وپرمینی فابی��ا ق��رار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬البته این خودرو از نظر فضای سرنش��ین‬ ‫تقریب��اً با فابی��ا براب��ری می‌کند‪ .‬این ام��ر به خاطر‬ ‫قربان��ی کردن فضای صندوق حاصل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫س��یتی گو از زمان عرضه به‌ص��ورت ‪ 3‬یا ‪ 5‬درب در‬ ‫دس��ترس بوده و نیروبخش آن پیش��رانه ‪ 3‬سیلندر‬ ‫بنزینی با خروجی ‪ 59‬یا ‪ 74‬اس��ب بخاری می‌باشد‪.‬‬ ‫هر دو نس��خه به گیربکس ‪ 5‬س��رعته دستی متصل‬ ‫بوده هرچند یک گیربکس اتوماتیک نیز در مدل‌های‬ ‫‪ SE‬با پیشرانه ‪ 59‬اسبی و ‪ SE L‬با قدرت‬ ‫‪ 74‬اس��ب بخاری در دس��ترس اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه س��یتی گو خودروی سریعی‬ ‫نیس��ت اما با توجه به کار س��خت‬ ‫پیش��رانه در رس��اندن خ��ودرو‬ ‫به س��رعت‌های ب��اال به‌طور‬ ‫شگفت‌انگیزی آرام بوده و‬ ‫سواری راحتی نیز دارد‪.‬‬ ‫پرفورمنس مناس��ب‬ ‫مناسب با هزینه‌های پایین دریافت خواهید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ح��ال نوبت خریدار اس��ت تا یکی از‬ ‫خودروهای معرفی ش��ده را انتخاب‬ ‫کند آن هم خودرویی که با جیب‬ ‫خود همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫در بسیاری از‬ ‫خودروها‪ ،‬بزرگ‌ترین چالش‬ ‫خودروسازان وجود محصوالت‬ ‫کارکرده با تجهیزات بیشتر‪ ،‬پیشرانه‬ ‫بهتر و نشان لوکس‌تر روی خودرو است؛‬ ‫اما با این وجود بسیاری از مردم ریسک خرید‬ ‫خودرویی دست‌دوم را به جان نخریده‬ ‫و محصولی صفر با گارانتی کامل‬ ‫و پیشنهادهای مالی بهتر را‬ ‫ترجیح می‌دهند‬ ‫س��یتی گو باعث شده‬ ‫خودروی��ی ب��ا س��واری‬ ‫هیجان‌انگی��ز باش��د و ب��ا‬ ‫وج��ود ارزش باقی مانده زیاد و‬ ‫پیشنهادهای مالی وسوسه‌انگیز‪،‬‬ ‫س��یتی گ��و خودروی��ی قدرتمن��د‬ ‫در کالس خ��ود اس��ت‪ .‬ب��ا توج��ه به‬ ‫انعطاف‌پذی��ری ب��اال‪ ،‬ش��ما خودروی��ی‬ ‫سرعت‬ ‫سرکشی با چند اسب؟‬ ‫به لط��ف خودروهای��ی همچ��ون دوج چلنجر و‬ ‫چارجر ‪ SRT‬هلکت‪ ،‬دست یافتن به یک خودروی‬ ‫بس��یار قوی کام ً‬ ‫ال سهل‌تر از هر زمان دیگری است‪.‬‬ ‫اگرچه رام بودن ‪ 707‬اس��ب زیر پای راستتان کام ً‬ ‫ال‬ ‫جذاب اس��ت اما احتماالً خودرویی کم‌توان‌تر برای‬ ‫استفاده روزمره انتخاب بهتری خواهد بود‪.‬‬ ‫ما چن��د صباحی را با چارج��ر ‪ SRT‬هلکت همراه‬ ‫بودیم و اگرچه این خ��ودرو فوق‌العاده هیجان‌انگیز‬ ‫اس��ت اما خب قدرت پیش��رانه‪ ،‬کمی زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫صدای پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 6/2‬لیتری هلکت انسان‬ ‫را معتاد کرده و تجربه‌ای که با فش��ردن پدال گاز و‬ ‫فرو رفتن در صندلی به دس��ت می‌آورید با هیچ‌چیز‬ ‫دیگری قابل مقایسه نیست؛ اما خب همین صدا به‬ ‫معن��ی گوش به زنگ ب��ودن پلیس از چند صد متر‬ ‫آن طرف‌تر بوده و رس��یدن به سرعت غیرمجاز نیز‬ ‫در چش��م به هم زدنی رخ می‌دهد بنابراین همیشه‬ ‫ریس��ک از دس��ت رفتن گواهینامه رانندگی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رانندگی کنیم و فهمیدیم که س��دان های ‪WRX‬‬ ‫و ‪ WRX STI‬ق��درت کام�ل ً‬ ‫ا مناس��بی دارن��د‪.‬‬ ‫همی��ن چند وقت پی��ش بود که ‪ 300‬اس��ب بخار‬ ‫برای یک خ��ودروی جاده‌ای کام ً‬ ‫ال زیاد محس��وب‬ ‫می‌ش��د ام��ا هم‌اکن��ون خودروه��ای اج��اره‌ای و‬ ‫نمونه‌های اس��پورت پای��ه قدرت بیش��تری دارند‪.‬‬ ‫قدرت تولیدی مناس��ب پیش��رانه به اندازه‌ای است‬ ‫که تضمین کند ش��ما پش��ت فرمان یک مینی ون‬ ‫در الین تندرو به دردس��ر نخواهید افتاد و از طرفی‬ ‫هم بتوانی��د در زمان بدی آب و ه��وا خانه را ترک‬ ‫چند هفته پیش و زمانی که یک س��دان را در هوای‬ ‫مطبوع و گرم��ی می‌راندیم هم در یافتن جاده‌های‬ ‫وحشتناک دیترویت به مشکل برخورده بودیم‪ .‬حاال‬ ‫حتی نمی‌توانیم تص��ور کنیم دو قلوهای هلکت در‬ ‫یک روز بارانی چگونه خواهند بود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر باید ب��ا افتخ��ار اع�لام کنیم که‬ ‫برای یک س��ال پش��ت فرمان مزدا میات��ا ‪ 92‬قرار‬ ‫داش��تیم‪ .‬ای��ن خ��ودروی اس��پورت کوچ��ک تنها‬ ‫‪ 116‬اس��ب بخ��ار ق��درت دارد‪ .‬برخ�لاف چارجر‬ ‫هلک��ت‪ ،‬میات��ا تقریب��اً در هم��ه ش��رایط ب��ه جز‬ ‫بزرگ��راه هیجان‌انگیز اس��ت‪ .‬پیش��رانه ‪ 4‬س��یلندر‬ ‫این خودرو در رس��یدن به س��رعت‌های بزرگراهی‬ ‫مشکل دارد و س��بقت گرفتن با آن خنده‌دار است‪.‬‬ ‫ام��ا هنوز ه��م این خ��ودرو در یک ج��اده کوچک‬ ‫هیج��ان و ل��ذت فراوان��ی دارد؛ و ای��ن حقیق��ت‬ ‫که ش��ما س��رعتی دارید که نه پلیس را حس��اس‬ ‫می‌کن��د و ن��ه گواهینام��ه رانندگ��ی خ��ود را از‬ ‫دس��ت می‌دهی��د باعث آرام��ش خاطر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اخیرا ً توانس��تیم با چند دستگاه س��وبارو در یخ نیز‬ ‫کنی��د‪ .‬راندن خودروهایی که قدرت دس��ت‌یافتنی‬ ‫در تمامی ش��رایط آب و هوایی دارند آسان است و‬ ‫البته زود هم کالفه کننده نمی‌ش��وند اما در نهایت‬ ‫باید گفت یافتن خودرویی با قدرت مناسب‪ ،‬به شما‬ ‫یعنی راننده و میزان فشردن پدال گاز بستگی دارد‬ ‫زی��را یک خودروی ‪ 300‬اس��بی قدرت بیش از حد‬ ‫کافی برای به دردسر انداختنتان دارد‪ .‬خب شما چه‬ ‫نظری دارید؟ آیا ‪ 300‬اسب بخار یک نقطه مناسب‬ ‫برای داش��تن هیجان زیاد ب��وده یا باید باالتر از این‬ ‫مرز حرکت کرد؟‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازار بین‌الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫آمارهای شگفت‌انگیز از میزان حواس‌پرتی رانندگان‬ ‫بنا به نتایج نظرس��نجی جدیدی که به عنوان بخش��ی از شاخص‬ ‫فرهن��گ ایمنی ترافیک ‪ AAA‬منتش��ر ش��ده‪ ،‬رانندگ��ی در حال‬ ‫حواس‌پرت��ی رو به افزایش بوده و این امر دخالت بیش��تری در وقوع‬ ‫تصادفات خواهد داش��ت‪ .‬پس از جمع‌آوری نتایج‪ ،‬موسس��ه ‪AAA‬‬ ‫تخمی��ن زده ‪ 49/1‬درصد رانندگان اذعان کرده‌اند در زمان رانندگی‬ ‫با گوش��ی تلفن همراه صحبت کرده‌اند‪ 44/9 .‬درصد از رانندگان نیز‬ ‫گفته‌اند ماه گذش��ته در زمان رانندگی پیامک ی��ا ایمیل خوانده‌اند‬ ‫و ‪ 34/6‬درص��د رانن��دگان نیز گفته‌اند در زم��ان رانندگی پیامک یا‬ ‫ایمیل فرستاده‌اند‪.‬علیرغم مشاهده این اعداد‪ ،‬حدود ‪ 58‬درصد افراد‬ ‫گفته‌ان��د صبحت کردن با گوش��ی تلفن همراه یک خطر جدی برای‬ ‫ایمنی‌ش��ان بوده و ‪ 78‬درصد افراد نیز معتقدند پیامک بازی در زمان‬ ‫رانندگی یک خطر بزرگ است‪ .‬این اعتقاد با حقایق جدیدی حمایت‬ ‫می‌ش��وند به گونه‌ای ک��ه داده‌های ‪ AAA‬نش��ان می‌دهد صحبت‬ ‫ک��ردن در زمان رانندگی ش��انس وقوع تصادف را ت��ا ‪ 4‬برابر افزایش‬ ‫می‌دهد درحالی‌که پیامک دادن در همین زمان خطر تصادف را تا ‪8‬‬ ‫برابر بیشتر می‌کند‪.‬البته پیامک دادن و صحبت با گوشی تلفن همراه‬ ‫تنها خطرات واقعی نیس��تند‪ .‬نزدیک نیمی از پاسخ‌دهندگان اذعان‬ ‫داش��ته‌اند در بزرگراه‌ها ‪ 24‬کیلومتر در س��اعت بیش از محدودیت‬ ‫قانون��ی س��رعت داش��ته‌اند و در خیابان‌ه��ا نیز این میزان س��رعت‬ ‫غیرمجاز به ‪ 16‬کیلومتر در ساعت می‌رسد‪ .‬حدود ‪ 42‬درصد افراد نیز‬ ‫گفته‌اند در ماه گذشته از چرا ‌غ قرمز عبور کرده‌اند‪.‬‬ ‫فکر کنم رسیدیم عزیزم…‬ ‫اگر گزارش آخری به اندازه کافی بد نیس��ت پس باید بدانید ‪30/8‬‬ ‫درص��د افراد اعت��راف کرده‌اند در زمان رانندگی به اندازه‌ای خس��ته‬ ‫بوده‌اند که به س��ختی می‌توانستند چش��م‌های خود را باز نگه دارند‪.‬‬ ‫‪ 13/5‬درصد افراد نیز گفته‌اند در زمان رانندگی میزان الکل خونشان‬ ‫بسیار نزدیک محدوده قرمز و یا فراتر از آن بوده است‪.‬‬ ‫مروری بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ترکیه‬ ‫مرغ همسایه غاز است‬ ‫همپای خودروس��ازی‪ ،‬صنعت قطعه‌سازی ترکیه نیز‬ ‫پیش��رفت چش��مگیری را تجربه می‌کن��د‪ .‬همان‌گونه‬ ‫که بس��یاری از ش��رکت‌های به نام قطعه‌سازی دنیا در‬ ‫ترکی��ه ضمن تولید برای خودروس��ازان داخلی حضور‬ ‫قابل‌توجهی در بازار صادرات��ی آن دارند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که صادرات قطع��ات و مجموعه‌های خودرو در‬ ‫س��ال ‪ 2016‬با ‪ 4‬درصد افزایش نسبت به سال ‪2015‬‬ ‫به رقم ‪ 8/9‬میلیارد دالر رسید‪ .‬از عمده‌ترین محصوالت‬ ‫این بخش می‌توان به انواع الس��تیک خودرو‪ ،‬شیش��ه‪،‬‬ ‫مجموعه موتور‪ ،‬باطری و سایر اجزای خودرو و قطعات‬ ‫یدکی اش��اره ک��رد‪ .‬همچنین در ‪ 10‬ماهه اول س��ال‬ ‫‪ 2017‬صادرات این بخش روند رو به رشد خود را ادامه‬ ‫داده و با ‪ 8‬درصد افزایش نس��بت به ده ماه اول س��ال‬ ‫‪ 2016‬رق��م ‪8‬میلیارد دالر را ثبت کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫بازه زمانی صادرات انواع الس��تیک خودرو ‪ 15‬درصد‪،‬‬ ‫شیش��ه ‪ 13‬درصد‪ ،‬مجموعه موت��ور ‪ 24‬درصد و انواع‬ ‫باطری ‪ 33‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نقش بازار ایران در صنعت خودروی ترکیه‬ ‫مزی��ت همس��ایگی‪ ،‬ایران را ب��ه یک��ی از بازارهای‬ ‫صادراتی جذاب برای ترکیه تبدیل کرده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫ش��رکت‌ها و اصوالً اقتصاد ترکیه شدیدا ً به سمت غرب‬ ‫متمایل اس��ت‪ ،‬ولی بع��د از برج��ام و همچنین دیدار‬ ‫روسای جمهوری ترکیه و ایران و امضای تفاهم‌نامه‌های‬ ‫تجاری مبنی بر افزایش تراز تجاری به سطح ده میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬نگاه شرکت‌ها و صنعتگران ترک بیش از پیش به‬ ‫ایران دوخته شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،2016‬ایران بعد از آلمان‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬آمریکا‪ ،‬فرانس��ه و اس��پانیا جایگاه هش��تم را در‬ ‫فهرس��ت بازارهای صادراتی ترکی��ه به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این س��ال حجم کل صادرات ترکیه به‬ ‫ایران به رق��م ‪ 3/7‬میلیارد دالر مع��ادل ‪ 2/8‬درصد از‬ ‫کل صادرات ترکیه رس��یده است‪ .‬ارزش صادرات اقالم‬ ‫مرتبط با صنعت خودرو به ایران تقریباً به ‪ 345‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید که ‪ 9/34‬درص��د از کل ص��ادرات ترکیه‬ ‫به ایران اس��ت و در مقایس��ه با س��ال ‪ ،2015‬افزایش‬ ‫‪70‬درصدی را نش��ان می‌دهد‪ .‬در ده ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ 2017‬نی��ز همچنان رقم ص��ادرات در این بخش روند‬ ‫افزایش��ی خ��ود را ادامه داده اس��ت به‌گون��ه‌ای که با‬ ‫‪40‬درصد افزایش نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل‬ ‫به رقم ‪ 403‬میلیون دالر رس��ید و سهم این صنعت از‬ ‫صادرات ترکیه به ایران به عدد ‪14‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫گرچه ارزش و س��هم صنعت خودرو در صادرات ترکیه‬ ‫به ایران افزایش یافته اس��ت ول��ی میزان کل صادرات‬ ‫ترکی��ه ب��ه ایران در ده‌ماهه نخس��ت س��ال ‪ 2017‬با‬ ‫‪16/5‬درصد کاهش به عدد ‪ 2/8‬میلیارد دالر نزول کرده‬ ‫اس��ت و جایگاه ایران از رتبه هشتم بازارهای صادراتی‬ ‫ترکیه به رتبه سیزدهم نزول کرده است‪.‬‬ ‫نگاهی ب��ه آمارهای ارایه ش��ده نش��ان می‌دهد که‬ ‫صنعت خودرو نقش مهمی در صادرات ترکیه به ایران‬ ‫ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری ص��ادرات محور در ای��ران‪ ،‬هدف‌هایی‬ ‫نیز ارایه ش��ده اس��ت‪ .‬دس��تیابی به تولید سه میلیون‬ ‫دستگاه خودرو در بخش س��واری با سهم ‪50‬درصدی‬ ‫برن��د داخلی‪ ،‬صادرات یک‌میلیون خ��ودرو‪ ،‬تأمین ‪25‬‬ ‫میلیارد دالر انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو توسط‬ ‫قطعه س��ازان داخلی و صادرات ش��ش میلیارد دالری‬ ‫قطعات و مجموعه‌های خ��ودرو ازجمله اهداف مندرج‬ ‫در سند چشم‌انداز است‪ .‬در بخش خودروهای تجاری‪،‬‬ ‫تولید ‪ 120‬هزار دس��تگاه خودرو ش��امل صادرات ‪30‬‬ ‫هزار دس��تگاه هدف‌گذاری ش��ده است‪ .‬درنهایت سهم‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در تولید ناخالص ملی نی��ز باید به ‪4‬‬ ‫درصد برسد‪ .‬در این س��ند همچنین سهم خودروهای‬ ‫واردات��ی در بازار فروش خ��ودروی ایران نیز ‪ 300‬هزار‬ ‫دستگاه لحاظ شده است‪.‬‬ ‫عملکرد کنونی صنعت خودروی ترکیه از اهدافی که‬ ‫برای هش��ت سال آینده صنعت خودروی ایران در نظر‬ ‫گرفته شده است به‌مراتب بهتر است‪ .‬مجموع صادرات‬ ‫خودروهای سواری و تجاری حال حاضر ترکیه باالتر از‬ ‫یک‌میلیون دس��تگاه خودرو است‪ .‬ارزش صادرات انواع‬ ‫قطعات و مجموعه‌های خودرو قریب به ‪ 9‬میلیارد دالر‬ ‫در سال اس��ت که ‪ 3‬میلیارد دالر بیشتر از هدف سند‬ ‫چش��م‌انداز صنعت خودروی ایران است‪ .‬مجموع ارزش‬ ‫ص��ادرات خودرو‪ ،‬قطع��ات و مجموعه‌ه��ای خودروی‬ ‫ترکیه در سال به ‪ 24‬میلیارد دالر بالغ می‌شود‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودروی ایران در س��ال ‪ 2015‬ب��ا تولید‬ ‫تقریب��ی ‪ 986‬هزار دس��تگاه انواع خودرو با رش��د ‪30‬‬ ‫درصدی تولید در سال ‪ 2016‬به رقم بیش از ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪280‬هزار دستگاه خودرو دست یافت‪ .‬در ‪ 10‬ماه اول‬ ‫سال ‪ 2017‬نیز تولید انواع خودرو به بیش از ‪1‬میلیون‬ ‫دس��تگاه بالغ ش��ده اس��ت‪ .‬دس��تیابی به هدف سند‬ ‫چشم‌انداز و تولید ‪ 3‬میلیون و ‪ 120‬هزار دستگاه انواع‬ ‫خودرو در سال ‪ 1404‬مس��تلزم افزایش بیش از ‪130‬‬ ‫درصدی تولید در هش��ت س��ال آینده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر صنعت خودروی ایران باید س��االنه میانگین رشد‬ ‫‪ 16‬درصدی داش��ته باش��د‪ .‬آیا پلتفرم‌های موجود که‬ ‫امروزه نیز چالش فروش دارند در سال‌های آتی کماکان‬ ‫در حال تولید خواهند بود؟ و یا ارائه پلتفرم‌های جدید‬ ‫و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها توانایی جذب نقدینگی و‬ ‫برابری باقدرت خرید مشتریان را خواهد داشت؟‬ ‫با نگاهی به اهداف س��ند چش��م‌انداز و مقایسه آن با‬ ‫شرایط کنونی صنعت خودروی ترکیه‪ ،‬دستیابی به این‬ ‫اهداف (گرچه آرزو و تمنای قلبی هر ایرانی اس��ت) به‬ ‫دلیل عدم وجود پیش‌ش��رط‌های الزم‪ ،‬بسیار دشوار به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬با فرض اشباع نشدن بازار و از رده خارج‬ ‫ش��دن خودروهای فرسوده در هشت سال آینده‪ ،‬شاید‬ ‫تولید خودروی ایران در سایه بسته نگاه داشتن درهای‬ ‫واردات ب��ه مرز دو میلیون خودرو برس��د ولی تولید و‬ ‫صادرات یک‌میلیون خ��ودرو و صادرات ‪ 6‬میلیارد دالر‬ ‫قطعه و مجموعه‌های خودرو بی‌شک مستلزم پیمودن‬ ‫مس��یری اس��ت که در بسیاری از کش��ورها به‌ویژه در‬ ‫کشور همسایه ما ترکیه طی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگ�ی جهش اقتصادی ترکیه و رش�د‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ .1‬موافقت‌نامه‌های تعرفه و تجارت‬ ‫در س��ایه معاهده تعرفه و تجارت‪ ،‬کش��ور ترکیه به‬ ‫س��هولت به ب��ازار ‪ 510‬میلی��ون نفری اتحادی��ه اروپا‬ ‫دسترسی یافته است‪ .‬عالوه بر این از طریق موافقت‌نامه‬ ‫تجارت آزاد با ‪ 27‬کش��ور خارج از اتحادیه اروپا به بازار‬ ‫‪ 335‬میلیون نفری آن کشورها نیز دسترسی داشته‪ ،‬با‬ ‫در نظ��ر گرفتن ‪ 80‬میلیون بازار داخلی مجموعاً دارای‬ ‫دسترس��ی به بازاری به بزرگی ‪ 945‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫این پیمان‌های تجاری عالوه بر تسهیل تجارت خارجی‪،‬‬ ‫به‌نوعی برای س��رمایه‌گذار خارج��ی رغبت و اطمینان‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این ترکی��ه با بیش از ‪80‬‬ ‫کش��ور دنیا معاهده‌های دوجانبه به‌منظور جلوگیری از‬ ‫اعمال مالیات مضاعف به امضا رسانده است‪.‬‬ ‫‪ .2‬سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در ب��ازه زمان��ی س��ال‌های ‪ 1973‬ت��ا ‪ 2002‬جمعاً‬ ‫قری��ب به ‪ 15‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری خارجی در‬ ‫ترکیه انجام‌ش��ده است‪ .‬ولیکن در سایه تسهیل هر چه‬ ‫بیشتر س��رمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌های الزم‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در فاصله س��ال‌های‬ ‫‪ 2003‬تا ‪ 2016‬به ‪ 180‬میلیارد دالر بالغ ش��ده است‪.‬‬ ‫تع��داد ش��رکت‌های خارج��ی ثبت ش��ده در ترکیه تا‬ ‫س��ال ‪ 2002‬برابر با ‪ 5600‬ش��رکت بوده که این رقم‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬ب��ه ‪ 52‬هزار و ‪ 800‬ش��رکت افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ 35/5 .‬درصد از س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارجی در بخ��ش مالی‪ 23/6 ،‬درصد در بخش تولید‪،‬‬ ‫‪ 12/2‬درص��د در بخ��ش ان��رژی‪ 8/5 ،‬درصد در بخش‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات‪ 5/4 ،‬درصد در بخش‬ ‫عمده و خرده‌فروش��ی‪ 3/6 ،‬درصد در بخش حمل‌ونقل‬ ‫و لجس��تیک‪ 2/9 ،‬درصد در بخش عمران و ‪ 8/3‬درصد‬ ‫در سایر بخش‌ها بوده است‪.‬‬ ‫مبدأ عمده س��رمایه‌گذاری‌های خارجی کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی بوده‌اند‪ .‬بریتانیا با ‪ 12/3‬درصد‪ ،‬هلند با ‪11/3‬‬ ‫درص��د‪ ،‬آلم��ان با ‪ 6/6‬درص��د‪ ،‬اتریش ب��ا ‪ 6/2‬درصد‪،‬‬ ‫اس��پانیا با ‪ 5/9‬درصد‪ ،‬س��وئیس با ‪ 1/8‬درصد‪ ،‬روسیه‬ ‫ب��ا ‪6/4‬درصد‪ ،‬جمه��وری آذربایجان ب��ا ‪ 3/5‬درصد و‬ ‫سایر کش��ورهای اروپایی با ‪ 18/1‬درصد از عمده‌ترین‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارج��ی در ترکیه هس��تند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ش��رکت‌های اروپایی‪ ،‬ش��رکت‌های آمریکای��ی با ‪9/7‬‬ ‫درصد‪ ،‬ح��وزه خلیج‌فارس با ‪ 9/4‬درصد و چین با ‪1/3‬‬ ‫درصد از دیگر سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه به شمار‬ ‫می‌روند‪ .‬ش��ایان ذکر است‪ ،‬کش��ور ترکیه با ‪ 75‬کشور‬ ‫معاهده‌ه��ای دوجانبه حمایت از س��رمایه‌گذاری امضا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشوق‌ها‬ ‫بنا به آم��ار موجود‪ ،‬نیمی از جمعی��ت ترکیه یعنی‬ ‫مع��ادل ‪ 40‬میلی��ون نف��ر زیر ‪ 30‬س��ال س��ن دارند‪.‬‬ ‫درحالی‌ک��ه اتحادیه اروپا ب��ا کاهش ده‌درصدی نیروی‬ ‫کار تا س��ال ‪ 2035‬مواجه خواهد بود در ترکیه نیروی‬ ‫کار ت��ا این س��ال قریب به ‪ 20‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬لذا جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی پاره‌ای‬ ‫از مش��وق‌ها و تس��هیالت برای ش��رکت‌های داخلی و‬ ‫خارجی در زمینه‌های مختلف در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫قب��ل از هر چیز‪ ،‬الزم به ذکر اس��ت که تعداد روزهای‬ ‫الزم برای راه‌اندازی شرکت داخلی یا خارجی در ترکیه‬ ‫از ‪ 38‬روز در س��ال ‪ 2002‬به ‪ 6/5‬روز در س��ال ‪2016‬‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫طب��ق آمار بانک جهانی‪ ،‬ن��رخ مالیات کل (درصد از‬ ‫س��ود تجاری) در کش��ور ترکیه در س��ال ‪ 2005‬برابر‬ ‫با ‪ 53/1‬بوده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که این ش��اخص در سال‬ ‫‪ 2016‬با ‪ 22‬درصد کاهش به رقم ‪ 41/4‬رس��یده است‬ ‫و به‌گونه‌ای میل سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬در سال ‪ 2016‬میانگین این شاخص در دنیا‬ ‫‪ 40/5‬بوده است‪.‬‬ ‫پروژه‌های طراحی‪ ،‬تحقیق و توس��عه از مش��وق‌ها و‬ ‫معافیت‌ه��ای گس��ترده‌ای برخوردارن��د‪ .‬حداقل تعداد‬ ‫پرسنل مورد نیاز برای ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه‬ ‫از ‪ 30‬به ‪ 15‬نفر کاهش یافته اس��ت‪ .‬دولت بخش��ی از‬ ‫حق��وق کارکنان مرک��ز تحقیق و توس��عه را که دارای‬ ‫مدرک علمی هس��تند‪ ،‬برای مدت دو س��ال پوش��ش‬ ‫می‌دهد‪ .‬این مشارکت به مقدار حداقل دستمزد خالص‬ ‫(‪ 1404‬لی��ر) محدود می‌ش��ود‪ .‬مش��وق‌های مالیاتی و‬ ‫یارانه‌ای به پروژه‌های مش��ترک به‌منظور تشویق انجام‬ ‫پروژه‌های مش��ترک ارائه می‌شود‪ .‬برای محصوالتی که‬ ‫‹ ‹س�ند چش�م‌انداز ‪ 1404‬صنعت خودروی‬ ‫ای�ران و مقایس�ه ب�ا وضعیت کنون�ی صنعت‬ ‫خودروی ترکیه‬ ‫در س��ند چش��م‌انداز ‪ 1404‬صنعت خودروی ایران‪،‬‬ ‫ضمن تاکید بر همکاری با برندهای جهانی و منطقه‌ای‬ ‫در خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی و همچنین دعوت به‬ ‫به‌عنوان بخش��ی از پروژه‌های طراحی‪ ،‬تحقیق و توسعه‬ ‫و ن��وآوری به کش��ور وارد می‌ش��وند‪ ،‬به‌منظور کاهش‬ ‫مدت زم��ان و هزینه‌های پ��روژه معافیت‌های گمرکی‬ ‫اعمال می‌شود‪ .‬برای پرسنل مشغول در مناطق توسعه‬ ‫فناوری‪ ،‬مراکز تحقیق و توس��عه ی��ا مراکز طراحی که‬ ‫برای انجام پروژه یا تحصیالت تکمیلی به خارج از کشور‬ ‫اعزام می‌ش��وند معافیت‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬بودجه پش��تیبانی از پروژه‌های کارآفرینی‪-‬‬ ‫فناوری فارغ‌التحصی�لان جدید‪ ،‬برای هر پروژه از مبلغ‬ ‫ص��د هزار لی��ر به مبلغ پانص��د هزار لیر بس��ته به نوع‬ ‫پروژه افزایش داده ش��ده اس��ت‪ .‬این بودجه به افرادی‬ ‫ک��ه حداکثر تا ده س��ال از زم��ان فارغ‌التحصیلی آن‌ها‬ ‫می‌گ��ذرد نیز تعلق می‌گیرد‪.‬در پی اجرای قانون ‪6662‬‬ ‫توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی انتظار‬ ‫می‌رود هزینه‌های تجاری ترکیه به میزان ‪ 14/3‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬حجم صادرات ‪ 2/7‬درصد و تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی ‪ 0/5‬درصد در س��ال افزایش یابد‪ .‬بر‬ ‫مبنای این توافقنامه امکان دسترسی به قوانین تجاری‬ ‫کش��ورهای عضو برای تس��ریع انتقال و ترخیص کاال‪،‬‬ ‫ازجمله کاالهای ترانزی��ت از طریق کاهش فرآیندهای‬ ‫بوروکراتی��ک‪ ،‬کاه��ش هزینه‌ه��ای تج��اری ناش��ی از‬ ‫پرداخت عوارض و سایر پرداخت‌های مربوط به عبور از‬ ‫مرز اس��ت‪ .‬خصوصی‌سازی و محول کردن چرخ اقتصاد‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی‪ ،‬پذیرفتن نقش ب��ازار در اقتصاد‪،‬‬ ‫مهیا کردن ش��رایط س��رمایه‌گذاری خارج��ی با تبیین‬ ‫و اج��رای بیش از پیش سیاس��ت خارج��ی تعامل‌گرا‪،‬‬ ‫حذف تدریجی تعرفه‌های گمرکی و یا اعمال یکس��ان‬ ‫تعرفه‌ها بر تولیدات داخلی و وارداتی است‪.‬درخواس��ت‬ ‫ای��ران به‌عنوان بزرگ‌تری��ن اقتصاد خارج از س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی برای پیوس��تن به این سازمان از جوالی‬ ‫‪ 1996‬به دالیل سیاس��ی به‌نوعی مسکوت مانده و تنها‬ ‫کارگروه ایران در ماه می س��ال ‪ 2005‬تشکیل گردیده‬ ‫که تنها فعالیت آن در حد پرس��ش و پاسخ‌های متقابل‬ ‫محدود مانده است‪ .‬امید است مسئوالن امر به پیگیری‬ ‫سیاست‌های تجاری و اقتصادی که در کشورهای دیگر‬ ‫در پیش گرفته ش��ده و نتیجه داده اس��ت روی آورند و‬ ‫از سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و منحصربه‌فرد اجتناب‬ ‫کرده و راه را برای افزایش س��رعت یکپارچگی صنعت و‬ ‫اقتصاد ایران با صنعت و اقتصاد جهانی باز کنند‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫مسیر پیدایش لیموزین‌ها‬ ‫براس��اس مس��تندات تاریخی‪ ،‬نخس��تین وسیله‬ ‫نقلیه‌ای ک��ه می‌توان نام آن را لیموزین گذاش��ت‪،‬‬ ‫در فرانس��ه ساخته ش��ده و نام آن هم از منطقه‌ای‬ ‫در فرانس��ه به نام (‪ )Limousin‬گرفته شده است‪.‬‬ ‫در دس��ته‌بندی‌های خودرویی‪ ،‬لیموزین یک سدان‬ ‫الکچری به‌حس��اب می‌آید که به وس��یله راننده با‬ ‫لب��اس مخصوص (‪ )Chauffeur‬رانده می‌ش��ود و‬ ‫عموما برای حمل‌ونقل مقامات سیاسی‪ ،‬سلبریتی‌ها‬ ‫و یا افراد خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫درس��ال ‪1899‬ن��وع جدیدی از وس��یله نقلیه در‬ ‫فرانس��ه و در حوال��ی ش��هر پاریس تولید ش��د که‬ ‫متش��کل از یک جایگاه نس��بتا بزرگ برای نشستن‬ ‫سرنش��ینان و ی��ک صندل��ی در بیرون ات��اق برای‬ ‫نشستن راننده بود که به وسیله یک سقف پارچه‌ای‬ ‫یا چوبی کاور می‌ش��د‪.‬اما در س��ال ‪ 1900‬به‌سرعت‬ ‫بعد از گذش��ت کمتر از یک سال‪ ،‬این وسایل نقلیه‬ ‫بی‌نا ‌م ونش��ان به‌دلیل اینکه گفته می‌ش��د از نمای‬ ‫روب��ه‌رو به حال��ت عبای چوپان��ان منطقه لیموزین‬ ‫فرانسه ش��باهت دارد‪ ،‬لیموزین نام گرفت که شاید‬ ‫نتوان هیچ دلیل منطقی برای این نامگذاری تعیین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در س��ال‪ 1901‬لیموزین در فرانسه به‌شدت مورد‬ ‫توجه قرار گرفت و پاریس��ی‌های سرمایه‌دار تمایل‬ ‫زیادی به خرید آن پیدا کردند‪ .‬دلیل آنها برای خرید‬ ‫این وسیله این بود که می‌توانستد از آن برای حمل‬ ‫مواد غذایی خشک و همچنین البسه استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه و در س��ال ‪ 1902‬پ��س از چندس��ال‪،‬‬ ‫به‌دلیل مصطلح شدن کلمه لیموزین در بین مردم‪،‬‬ ‫دیکشنری آکسفورد برای نخستین‌بار واژه لیموزین‬ ‫را همانند بس��یاری دیگر از واژه‌هایی که براس��اس‬ ‫نامگذاری مردم محلی به‌وجود آمده‌اند‪ ،‬به‌عنوان یک‬ ‫مدل از خودرو به فهرست واژگان خود اضافه کرد‪.‬‬ ‫وقتی در سال ‪ 1903‬برای نخستین‌بار پای اولین‬ ‫لیموزی��ن به خاک آمریکا باز ش��د‪ ،‬طولی نکش��ید‬ ‫که اس��تارت تولی��د یک نمونه داخل��ی از این مدل‬ ‫خودرو در آمریکا زده ش��د‪ .‬شرکت کادیالیک برای‬ ‫نخستین‌بار اقدام به س��اخت یک دستگاه لیموزین‬ ‫ب��ر پای��ه خ��ودرو ‪ 30 Model‬خود ک��رد‪ .‬انجمن‬ ‫مهندس��ان خ��ودرو آمری��کا‪ ،‬لیموزین را در س��ال‬ ‫‪ 1926‬تحت‌عنوان یک خودرو سرپوشیده با قابلیت‬ ‫جاگرفتن ‪ 3‬تا ‪ 5‬سرنشین به‌عالوه یک صندلی برای‬ ‫رانن��ده توصیف کردند‪ .‬در این تعریف در واقع ظاهر‬ ‫یک خودرو با ‪ 2‬در مدنظر قرار گرفته ش��ده اس��ت‬ ‫که یکی از س��مت راننده و از جلو اتومبیل به‌منظور‬ ‫سوار‌ش��دن رانن��ده و دیگری در س��مت دیگر و در‬ ‫انتهای اتومبیل به منظور سوارشدن شخصیت‌های‬ ‫اصلی تعبیه شده‌اند‪.‬‬ ‫در اوایل دهه س��وم از قرن بیس��تم‪‌،‬هالیوودی‌ها‬ ‫رابطه خوب��ی با لیموزی��ن برقرار کردن��د‪ .‬مالکیت‬ ‫ی��ک دس��تگاه از ای��ن خودروها توس��ط ‪Rudolf‬‬ ‫‪ Valentino‬جزو نخس��تین تمایالت نش��ان‌داد ‌ه‬ ‫ش��ده توس��ط جامع��ه هن��ری آمریکا به داش��تن‬ ‫تولد زیبای گنده‬ ‫خودروهای خاص بود‪.‬‬ ‫نخس��تین مرکز تعمی��رات لیموزین‌ها در س��ال‬ ‫‪ 1921‬و توس��ط ‪ James P. Carey‬در ش��هر‬ ‫نیوی��ورک افتت��اح ش��د‪ .‬ت��ا آن زمان البت��ه تعداد‬ ‫لیموزین‌ه��ای موجود در بازار چندان زیاد نبود ولی‬ ‫با توجه به تمای�لات بازار وجود یک چنین مرکزی‬ ‫در آمریکا الزم بود‪.‬‬ ‫اولین لیموزین کشیده (‪)stretch limousine‬‬ ‫در س��ال ‪ 1928‬و در ‪ Ford Smith‬آرکان��زاس و‬ ‫توس��ط مدی��ر کمپان��ی ‪ Armbruster‬ب ‌ه تولید‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1930‬ب��ه دالیل��ی مث��ل مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی ک��ه در دهه چه��ارم قرن بیس��تم که‬ ‫آمریکا دامنگیر آن ش��د‪ ،‬صنعت ساخت لیموزین‬ ‫که یک صنعت لوکس به‌حس��اب می‌آمد با کندی‬ ‫کمبود بودجه مواجه ش��د ولی در عوض استفاده‬ ‫از لیموزین‌ه��ای موجود در حمل‌ونقل مس��افران‬ ‫پروازی از هتل به فرودگاه و برعکس به‌شدت رواج‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫ت جمهوری در‬ ‫نخستین لیموزین مخصوص ریاس ‌‬ ‫آمریکا در سال ‪ 1939‬یعنی درست در زمان شروع‬ ‫جنگ جهانی دوم توس��ط شرکت لینکولن و برپایه‬ ‫سری ‪ K‬این برند برای ُرز ِولت ساخته شد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 80‬میالدی با توجه به رشد ب ‌ه وجود آمده‬ ‫بع��د از بحران‌های اقتصادی و جن��گ‪ ،‬حال‌وهوای‬ ‫لو‌نق��ل مجهزتر و‬ ‫جدی��د آن روزه��ا وس��ایل حم ‌‬ ‫مدرن‌تری را می‌طلبید‪.‬به‌دنبال این مس��ئله صنعت‬ ‫س��اخت لیموزین‌ه��ای جدید و نوی��ن در دهه ‪80‬‬ ‫دوباره کار خود را آغاز کرد و پا به بازار عرصه جدید‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫در ادام��ه ش��رکت کدی�لاک به‌عن��وان یک��ی از‬ ‫مانوره��ای تبلیغات��ی خ��ود همیش��ه از این جمله‬ ‫استفاده می‌کند که این شرکت سازنده خودروهای‬ ‫س��واری رئیس‌جمهور آمریکاس��ت‪ .‬در سال ‪2009‬‬ ‫لیموزی��ن ‪ 18‬فوتی اختصاصی ب��اراک اوبامو با نام‬ ‫مس��تعار (جانور!) توسط این ش��رکت ساخته شد؛‬ ‫خودرویی که وزن هر در آن‪ ،‬با وزن یک در بوئینگ‬ ‫‪ 747‬برابری می‌کند!‬
‫‌یکشنبه‬ ‫کاهش جزئی سرعت‪ ،‬افزایش چشمگیر ایمنی جاده‌ای‬ ‫بنا ب��ه تحقیق جدید انجام ش��ده‪ ،‬کاهش ح��دود ‪ 32‬کیلومتر‬ ‫در س��اعتی محدودیت‌های س��رعت جاده‌ای می‌توان��د به منظور‬ ‫بهبود ایمنی خودروها اعمال ش��ود‪ .‬مطالعه‌ای که توس��ط موسسه‬ ‫‪ International Transport Forum‬ی��ا همان ‪ ITF‬انجام‬ ‫ش��ده ایمنی جاده‌ای ‪ 10‬کش��ور مختلف را بررسی کرده و به این‬ ‫نتیجه رسیده است که رابطه مستقیم و قوی‌ای بین سرعت و تعداد‬ ‫تص��ادف و فوتی‌ها وجود دارد‪ ITF .‬موسس��ه‌ای اس��ت که از نظر‬ ‫سیاست‌های حمل‌ونقل به عنوان یک اتاق فکر عمل می‌کند‪ .‬بنا به‬ ‫گفته این موسس��ه‪ ،‬یافته‌های جدید با فرمول عملی مورد استفاده‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫بازدید از تأسیس��ات ساخت پیشرانه خودرو جگوار‬ ‫لندروور ما را با چگونگی طراحی و ساخت پیشرانه‌ای‬ ‫مدرن آشنا می‌کند‪.‬‬ ‫هر فردی که گذرش به این تأسیسات بیفتد قطعاً به‬ ‫پیشرانه انجینیوم جگوار لندروور که در فضای بزرگ‬ ‫این کارخانه ‪ EMC‬قرار دارد خیره خواهد شد‪ .‬همه‬ ‫ما می‌دانیم پیشرانه از قطعات زیادی تشکیل شده اما‬ ‫دیدن میزان پیچیدگی فناوری بکار رفته در س��اخت‬ ‫آن گاهی اوقات ما را در زمان چرخاندن کلید استارت‬ ‫به فکر فرو می‌برد‪ .‬پیش��رانه‌های احتراق داخلی این‬ ‫روزها خیلی نظرات مثبتی را به خود جلب نمی‌کنند‬ ‫زی��را قوای محرکه الکتریکی غالباً به عنوان جایگزین‬ ‫این پیشرانه‌ها در آینده مطرح هستند؛ اما تا آن زمان‬ ‫پیش��رانه‌های احتراق داخلی به ایفای نقش اساس��ی‬ ‫خ��ود ادامه خواهن��د داد‪ ،‬س��رمایه‌گذاری ‪ 1‬میلیارد‬ ‫پون��دی جگ��وار لن��دروور در ‪ EMC‬ای��ن حرف را‬ ‫تأیید می‌کند‪ .‬در ادامه با فرایند ساخت یک پیشرانه‬ ‫احتراق داخلی آشنا می‌شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹شبیه‌سازی رایانه‌ای‬ ‫ط��رح پای��ه پیش��رانه احت��راق داخل��ی بی��ش از‬ ‫‪ 100‬س��ال س��ن دارد اما هن��وز هم مهندس��ان به‬ ‫دنب��ال بهبود این فرمول هس��تند‪ .‬آن‌ها می‌توانند با‬ ‫اس��تفاده از نرم‌افزارهای قوی شبیه‌س��ازی همچون‬ ‫پکیج ‪ WAVE‬ری��کاردو طراحی‌ه��ای متفاوتی را‬ ‫در پیش��رانه بررس��ی نمایند‪ .‬این امر به مهندس��ان‬ ‫اج��ازه می‌دهد تا یک پیش��رانه مجازی را س��اخته و‬ ‫فاکتورهایی کلیدی همچون تعداد سیلندرها‪ ،‬حجم‪،‬‬ ‫قط��ر‪ ،‬نس��بت تراکم‪ ،‬تورب��و … را در نظ��ر بگیرند‪.‬‬ ‫نرم‌افزار موردنظر‪ ،‬بلوک‌هایی همچون توربوش��ارژر را‬ ‫می‌سازد و هر بلوک را می‌توان بهینه سازی کرد‪.‬‬ ‫ساخت یک پیشرانه مجازی فرایندی زمان‌بر بوده و‬ ‫نیازمند دخیل شدن تمامی حسگرها و فعال‌کننده‌ها‬ ‫اس��ت اما به مهندس��ان اجازه می‌دهد ت��ا عملکرد و‬ ‫مصرف سوخت پیش��رانه را قبل از ساخت نمونه‌های‬ ‫ابتدایی پیش‌بینی کنند‪ .‬با هزاران محاسبه سنگینی‬ ‫که انجام می‌ش��ود مخصوصاً در زمینه‌هایی همچون‬ ‫که در آن گفته می‌ش��ود هر یک درصد افزایش س��رعت متوس��ط‬ ‫باعث افزایش دو درصدی تصادفات منجر به جراحت‪ ،‬افزایش س��ه‬ ‫درصدی تصادفات منجر به فوت و ش��دید و افزایش چهار درصدی‬ ‫تصادفات منجر به فوت می‌ش��ود‪ ،‬مطابقت دارد‪ .‬این مطالعه نتیجه‬ ‫می‌گیرد کاهش اندک حداکثر س��رعت مجاز خودروها در جاده‌ها‬ ‫باعث کاهش قابل‌توجه ریس��ک تصادفات و فوتی‌ها خواهد ش��د‪.‬‬ ‫موسس��ه ‪ ITF‬توصیه می‌کند س��رعت باید در کل جاده‌ها کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬محققان پیش��نهاد می‌کنند محدودیت س��رعت در مناطق‬ ‫ش��هری و مسکونی ‪ 30‬و در مناطق جاده‌ای و بین‌شهری باید ‪50‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت کاهش یابد‪ .‬همچنین گفته ش��ده محدودیت‬ ‫سرعت ‪ 70‬کیلومتر در ساعتی در جاده‌های روستایی خوب خواهد‬ ‫بود اما پیش��نهادی برای حداکثر س��رعت خودروه��ا در بزرگراه‌ها‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬نتیجه‌گیری از مطالعه بدین ش��رح است‪ :‬به منظور‬ ‫کاهش ترومای جاده‌ای همچون فوتی‌ها و مجروحان‪ ،‬دولت‌ها باید‬ ‫کارهایی به منظور کاهش س��رعت در جاده‌ه��ا و تفاوت‌های بین‬ ‫س��رعت انجام دهند‪ .‬شاید ریسک یک تصادف تنها کوچک به نظر‬ ‫آید اما از نظر اجتماعی‪ ،‬زمانی که س��رعت مجاز خودروها کاهش‬ ‫می‌یابد ایمنی جاده‌ای به طور چشمگیری افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬آوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تأمین‌کنن��دگان به این بخش آم��ده و در ‪ 17‬بخش‬ ‫خط مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند‪ .‬مهار سیمی‬ ‫یکی از آخرین کارهایی اس��ت که انجام می‌ش��ود و‬ ‫پیش از آماده ش��دن پیش��رانه ب��رای آزمایش روغن‬ ‫داخل آن ریخته می‌شود‪.‬‬ ‫بررسی طراحی و ساخت پیشرانه جگوار لندروور‬ ‫دینامی��ک فرایند احت��راق‪ ،‬ای��ن نرم‌اف��زار نیازمند‬ ‫پردازش��گرهای بس��یار قوی رایانه‌ای برای انجام کار‬ ‫است‪ .‬زمانی که مهندس��ان عملکرد پیش‌بینی شده‬ ‫طراح��ی خ��ود را یافتند‪ ،‬س��پس می‌توانن��د برخی‬ ‫بلوک‌ها را تکمیل کرده و ببینند آیا این امر تأثیری در‬ ‫بهبود طراحی دارد یا خیر‪ .‬برای خانواده پیشرانه‌های‬ ‫انجینی��وم‪ ،‬ظرفیت ‪ 500‬س��انتی‌متر مکعبی در هر‬ ‫سیلندر به عنوان مقدار بهینه تعیین شده است‪ .‬این‬ ‫حجم همچنین توس��ط خودروسازان زیادی همچون‬ ‫ولوو و خانواده پیشرانه‌های درایو ‪ E‬مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬زمانی که کار شبیه‌س��ازی تمام ش��د زمان‬ ‫آزمایش نمونه‌های پیش‌تولیدی فرا می‌رسد‪.‬‬ ‫قلب تپنده گربه سیاه‬ ‫‹ ‹ماشین‌کاری‬ ‫تأسیس��ات پیش��رانه جگوار لندروور به سه بخش‬ ‫تقس��یم ش��ده اس��ت‪ :‬ماش��ین‌کاری‪ ،‬خ��ط مونتاژ‬ ‫بنزین��ی و خط مونت��اژ دیزلی‪ .‬بخش ماش��ین‌کاری‬ ‫مس��ئول دریافت بلوک خام‪ ،‬سر سیلندر و میل‌لنگ‬ ‫و ماش��ین‌کاری آن‌ه��ا ب��رای تولید قطع��ات دقیق‬ ‫موردنیاز اس��ت‪ .‬با قدم گذاشتن به سالن ماشین کار‬ ‫‹ ‹آزمایش‬ ‫می‌ش��ود و بلوک‌هایی ک��ه کوچک‌ترین نقصی دارند‬ ‫باید کنار گذاشته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سر سیلندر‬ ‫س��ر س��یلندر نیز فرایند مش��ابهی را پش��ت سر‬ ‫می‌گذارد و ماش��ین‌کاری آن روی س��طوحی صورت‬ ‫می‌گیرد تا سوپاپ‌ها و س��ایر اجزا به خوبی روی آن‬ ‫قرار گیرند‪ .‬وجود موازی کاری‌های زیاد در این بخش‬ ‫نیز جالب توجه اس��ت‪ .‬اگر یک ماشین دارای مشکل‬ ‫باش��د خط می‌تواند با ماش��ین‌های مشابهی در خط‬ ‫دیگر ادامه یابد؛ لبته س��رعت تولید به نوعی کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹میل‌لنگ‬ ‫‹ ‹آزمایش‌های تأییدی‬ ‫پیش��رانه‌های پروتوتایپ به تع��داد کم و به منظور‬ ‫تأیید کردن کانس��پت شبیه‌س��ازی ش��ده و پیش از‬ ‫آماده ش��دن برای تولید انبوه س��اخته می‌شوند‪ .‬این‬ ‫پیشرانه‌ها نش��ان دهنده “قصد تولید” هستند یعنی‬ ‫انعکاس��ی از نمون��ه تولی��دی نهایی می‌باش��ند‪ .‬این‬ ‫آخرین ش��انس ب��رای ایجاد تغییرات کوچک اس��ت‬ ‫زیرا زمانی که تولید انبوه کلید بخورد ایجاد تغییرات‬ ‫بسیار هزینه‌بر خواهد بود‪ .‬پیشرانه‌های پیش‌تولیدی‬ ‫همچنین س��اعات زیادی را در داینامومتر پیش��رانه‬ ‫و پیش از کس��ب تأییدی��ه نهایی ب��رای تولید انبوه‬ ‫می‌گذرانند‪.‬‬ ‫کارکنان کمی را خواهید دید‪ .‬خطوط ماش��ین‌کاری‬ ‫بس��یار خودکار و رباتیک بوده و انسان تنها به عنوان‬ ‫س��وپروایزر حضور دارد‪ .‬این بخش همچنین بس��یار‬ ‫تمیز است و از تأسیسات تولید پیشرانه سنتی بسیار‬ ‫فاصل��ه دارد‪ .‬در ادامه به فرایند ماش��ین‌کاری برخی‬ ‫قطعات اصلی پیشرانه می‌پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بلوک‬ ‫بل��وک آلومینیوم��ی پیش��رانه انجینی��وم ب��رای‬ ‫پیش��رانه‌های بنزینی و دیزلی یکس��ان است‪ .‬یکی از‬ ‫اولین فرایندها از ‪ 23‬فرایندی که انجام می‌شود حک‬ ‫کردن لیزری ش��ماره پیش��رانه روی بلوک به منظور‬ ‫هویت بخشی به آن اس��ت‪ .‬یک آزمایش نشتی روی‬ ‫منافذ نیز صورت می‌گیرد ت��ا در صورت وجود ترک‬ ‫در دیواره سیلندرها سریعاً تشخیص داده شود‪ .‬دلیل‬ ‫انج��ام این کار آن اس��ت که در زمان فش��ار خطوط‬ ‫فوالدی‪ ،‬ف��والد باید کل دیواره بل��وک خام را لمس‬ ‫کند‪ .‬در غی��ر این صورت نق��اط داغ می‌توانند طول‬ ‫عمر بلوک را کم کنند‪ .‬به منظور س��ازگاری خطوط‬ ‫ف��والدی‪ ،‬بلوک‌ها باید به مدت نیم س��اعت تا ‪200‬‬ ‫درجه س��انتی گراد داغ شوند تا پیش از فشار خطوط‬ ‫فوالدی داخل آن‌ها بس��ط یابند‪ .‬بلوک سپس خنک‬ ‫می‌ش��ود تا اس��تحکام و جای‌گیری مناسب خطوط‬ ‫ف��والدی تضمین گ��ردد‪ .‬تمام��ی فرایندهای صورت‬ ‫گرفته توس��ط تجهیزات اندازه‌گیری دقیق بررس��ی‬ ‫صنعت برند‬ ‫میل‌لنگ یک قطعه اساسی بوده و در اینجا صحبت‬ ‫از فواص��ل میکرونی اس��ت‪ .‬میل‌لن��گ از حالت خام‬ ‫خش��ن تا فرایند نهایی باالنس می‌شود تا حفره‌های‬ ‫دو طرف ش��فت در محل صحیح قرار گیرند‪ .‬س��پس‬ ‫یاتاقان‌ه��ا با قرار گرفتن حدود ‪ 10‬ثانیه‌ای در مایعی‬ ‫مخصوص با دمای ‪ 1000‬درجه سانتی گرادی سخت‬ ‫می‌شوند و سپس سریعاً وارد آب سرد می‌شوند‪ .‬پس‬ ‫از این فرایند‪ ،‬ماش��ین‌کاری انجام ش��ده و چرخ‌دنده‬ ‫ش��فت که باالنس ش��ده در جای خود قرار می‌گیرد؛‬ ‫اکنون زمان باالنس نهایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مونتاژ‬ ‫برخ�لاف تأسیس��ات ماش��ین‌کاری رباتیک‪ ،‬خط‬ ‫مونتاژ بسیار به دستان کارمندان بستگی دارد‪ .‬بلوک‬ ‫روی دس��تگاه‌های حمل‌کننده پیش��رانه قرار داشته‬ ‫و فرایند ب��ه پیش می‌رود‪ .‬هر دس��تگاه حمل‌کننده‬ ‫فرکانسی رادیویی دارد که مشخصات دقیق پیشرانه‬ ‫را ضبط کرده اس��ت‪ .‬این امر به کارمندان خط مونتاژ‬ ‫اجازه می‌دهد تا در هر ایس��تگاه قطعات درس��ت را‬ ‫روی پیشرانه ببندند‪ .‬اکثر قطعات نصب شده از سوی‬ ‫آیا کار خواهد کرد؟ این بزرگ‌ترین س��ؤال اس��ت‬ ‫زیرا در زمان حمل پیشرانه به تأسیسات نهایی تولید‬ ‫خودرو نمی‌توان آن را امتحان کرد‪ .‬به منظور تضمین‬ ‫موفقیت‪ ،‬آزمایش‌های پیش رو انجام می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمایش سرد‬ ‫تک‌تک پیشرانه‌ها در آزمایش سرد شرکت می‌کنند‬ ‫و واژه “سرد” به این موضوع اشاره می‌کند که پیشرانه‬ ‫در واقع کار نمی‌کند‪ .‬آزمایش تشخیصی برای بررسی‬ ‫تمامی حس��گرها و فعال‌کننده‌ها اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫آزمایش‌های کمپرس نیز به همراه بررسی‌های بصری‬ ‫انجام می‌ش��وند‪ .‬زمانی که پیشرانه تأیید شد جگوار‬ ‫لندروور از نصب آن روی خودرو مطمئن می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آزمایش کارکرد داغ‬ ‫این آزمایش اس��تارت پیش��رانه را بررسی می‌کند؛‬ ‫هیچ فشاری روی پیش��رانه همچون فشارهای زمان‬ ‫آزمای��ش روی داینامومتر وجود ن��دارد‪ .‬بنا به گفته‬ ‫جگوار لندروور‪ ،‬این آزمایش در زمانی که تأسیس��ات‬ ‫تازه افتتاح ش��ده بود روی تمامی پیش��رانه‌ها انجام‬ ‫می‌ش��د ام��ا از آنجایی که می��زان اطمینان آزمایش‬ ‫سرد در تشخیص مش��کل‌ها باال رفته هم‌اکنون تنها‬ ‫چند پیش��رانه در روز آزمایش کارک��رد داغ را انجام‬ ‫می‌دهند‪ .‬برخی پیش��رانه‌ها هنوز هم با حداکثر فشار‬ ‫در تأسیس��ات داینو آزمایش می‌شوند تا برخی موارد‬ ‫عملکردی آن‌ها تأیید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال‬ ‫نتیجه نهایی این اس��ت که پیشرانه‌ها به تأسیسات‬ ‫مونتاژ خودرو در برومویچ‪ ،‬هیل وود و سولیهال انتقال‬ ‫می‌یابند تا روی طیف وس��یعی از خودروها‪ ،‬از جگوار‬ ‫‪ XE‬گرفته تا رنجروور والر نصب شوند‪.‬‬ ‫بار دیگر که می‌خواهید کلید را چرخانده و پیشرانه‬ ‫را بی��دار کنی��د‪ ،‬کمی ب��ه تالش‌های هوش��مندانه‬ ‫مهندسان در ساخت این قلب آهنین نیز فکر کنید‪.‬‬ ‫موتورسیکلت‌‬ ‫موتورسیکلت‌هایی که در سال ‪ 2018‬عرضه می‌شوند‬ ‫هیچ ف��ردی طرفدار قوانین ی��ورو ‪ 4‬جدید برای‬ ‫موتورس��یکلت‌ها نبوده اما خب امسال با نمونه‌های‬ ‫جدیدی روبرو خواهیم شد زیرا سازنده باید بتوانند‬ ‫خود را ب��ا قوانین آالیندگی جدی��د تطبیق دهند‪.‬‬ ‫موتورسیکلت‌سازان مش��هور جهان در سال ‪2017‬‬ ‫اق��دام به رونمای��ی از برخی بایک ه��ای فوق‌العاده‬ ‫برجسته کرده‌اند که امسال وارد بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫این ش��ما و این هم مهم‌ترین موتورسیکلت‌هایی‬ ‫که در سال جاری وارد بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوکاتی پانیگل ‪V4‬‬ ‫بایک های اس��پورت معدودی امس��ال وارد بازار‬ ‫خواهند ش��د ام��ا دوکاتی با محص��ول جدید خود‬ ‫یعنی پانی��گل ‪ V4‬جور همه را خواهد کش��ید‪ .‬ما‬ ‫این موتورس��یکلت را در پیس��ت ران��ده ایم و البته‬ ‫نسخه اس��پورت آن‌هم در آزمایش حاضر بوده و به‬ ‫سادگی می‌توان گفت که تنها نمونه‌های مسابقه‌ای‬ ‫می‌توانند یک دور پیس��ت را س��ریع‌تر از ‪ V4‬طی‬ ‫کنند‪ .‬هنوز هم پیشرانه بسیار قوی ‪ V4‬جذاب‌ترین‬ ‫جنبه این موتورس��یکلت می‌باشد‪ .‬اگر رقیبی بتواند‬ ‫در جاده یا پیست به پانیگل ‪ V4‬نزدیک شود قطعاً‬ ‫شگفت‌زده خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاوازاکی ‪SX H2‬‬ ‫محص��ول جدی��د کاوازاکی نی��ز قواعد ب��ازی را‬ ‫تغیی��ر خواه��د داد‪ .‬روح ‪ ZZ-Rs‬قدیم��ی در این‬ ‫موتورس��یکلت دمیده ش��ده و کاوازاکی گفته ‪H2‬‬ ‫‪ SX‬ح��د نهایی کالس خود خواهد بود و پیش��رانه‬ ‫سوپرشارژردار ش��ما را در یک چشم به هم زدن از‬ ‫شهری به ش��هر دیگر خواهد رس��اند‪ .‬به این مورد‬ ‫باید موقعیت س��واری راحت‪ ،‬حفاظ‌های باد زیاد و‬ ‫تجهیزات الکترونیکی را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا گلد وینگ‬ ‫این گروه خشن‬ ‫گلد وینگ جدید هوندا ما را به شدت هیجان‌زده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هر بار که با این موتورس��یکلت روبرو‬ ‫ش��ده‌ایم لبخند رضایتی بر لبانمان نقش بس��ته و‬ ‫همیش��ه به بهترین بودن آن اذعان داشته‌ایم‪ .‬گلد‬ ‫وینگ به س��رعت ‪ SX H2‬نخواهد توانس��ت شما‬ ‫را از ش��هری به ش��هر دیگر ببرد اما قطعاً محصولی‬ ‫لوکس‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاوازاکی ‪ Z900RS‬کافه ریسر‬ ‫ما واقعاً خواهان دیدن این موتورسیکلت هستیم‪.‬‬ ‫ما هرگز احس��اس واقعی یک موتورسیکلت رترو را‬ ‫درک نکرده‌ایم اما کاوازاکی ش��رکتی متفاوت است‬ ‫ک��ه واقعاً ما را به خود جذب می‌کند‪ .‬صفحه‌نمایش‬ ‫کوچ��ک و رن��گ بدنه س��بز ای��ن موتورس��یکلت‬ ‫خیال‌انگیز بوده و نوارهای س��فیدرنگ به کار رفته‬ ‫هماهنگ��ی فوق‌العاده‌ای با کلیت ‪ Z900RS‬دارند‪.‬‬ ‫همچنین شاهد موقعیت سواری اسپورت و سیستم‬ ‫ترمز بسیار قوی آن هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کی تی ام ‪ 790‬دوک‬ ‫از نظ��ر ما این موتورس��یکلت قطع��اً جذاب‌ترین‬ ‫بایک س��ال ‪ 2018‬است‪ .‬ما مدل ‪ 690‬دوک را قب ً‬ ‫ال‬ ‫آزمایش کرده و عاش��ق وزن کم و پیشرانه قوی آن‬ ‫ش��ده‌ایم‪ .‬انتظار داریم م��دل ‪ 790‬حتی بهتر از آن‬ ‫باش��د و به لطف پیشرانه بزرگ‌تر بیش از قبل ما را‬ ‫شیفته خود نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪F850GS‬‬ ‫‪ F800GS‬در سال ‪ 2016‬به‌طور کامل عقیده ما‬ ‫درباره موتورسیکلت‌سواری را تغییر داد و هم‌اکنون‬ ‫شدیدا ً منتظر راندن مدل جدید ‪ F850GS‬هستیم‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت برای سال ‪ 2018‬کام ً‬ ‫ال دگرگون‬ ‫شده و تنها رینگ‌های ‪ 21‬اینچی جلو و نام ‪ GS‬آن‬ ‫با مدل قبلی یکسان است‪.‬‬ ‫حالت‌های س��واری بهبود یافت��ه‪ ،‬صفحه‌نمایش‬ ‫‪ ،TFT‬سیستم تعلیق‪ ،‬شاسی و پیشرانه مثال‌زدنی‬ ‫بوده و قول تجربه‌ای لذت‌بخش چه در روی آسفالت‬ ‫و چ��ه در محیط‌های خارج از جاده را می‌دهد‪ .‬فکر‬ ‫می‌کنیم نس��خه رالی این موتورسیکلت نیز جذاب‬ ‫از کار دربیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹یاماها ‪Niken‬‬ ‫بی‌صبران��ه منتظ��ر دریاف��ت بازخورده��ای این‬ ‫موتورس��یکلت هستیم‪ .‬ما نسخه س��ه چرخ مشابه‬ ‫را قب�ل ً‬ ‫ا رانده‌ایم اما این تجربه هرگز با پیش��رانه‌ای‬ ‫به قدرت نس��خه ‪ 900‬سی‌سی یاماها نبوده و البته‬ ‫ب��ه این تجربه بای��د حس اعتماد به‌نفس��ی را هم‬ ‫اضاف��ه کرد ک��ه برای برخی افراد حیاتی اس��ت‪ .‬به‬ ‫خوبی آگاه هس��تیم که این یک انحراف رادیکال از‬ ‫محص��والت عادی بوده اما اگر افراد بیش��تری را به‬ ‫خرید موتورس��یکلت‌ها ترغیب کن��د قطعاً می‌تواند‬ ‫موتورسیکلت مهمی برای همه ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کی تی ام ‪ 790‬ادونچر‬ ‫بل��ه می‌دانیم که این بایک ب��ه زمان حاضر تعلق‬ ‫ن��دارد اما خب عرضه خواهد ش��د و م��ا درباره آن‬ ‫هیجان‌زده هس��تیم‪ .‬از نظر ما هیچ موتورس��یکلتی‬ ‫احساس خاص ادونچر را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوکاتی ‪ 959‬پانیگل کورس‬ ‫علیرغم هیجان��ی که درب��اره ‪ V4‬پانیگل جدید‬ ‫داریم اما شاید این موتورسیکلت لذت‌بخش‌تر باشد‬ ‫و ترکیب فوق‌الع��اده‌ای از توازن دوکاتی را در خود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬
‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬تهران ‪ 5‬برابر ظرفیت خودرو دارد‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‌یکشنبه ‪ 26‬فروردین‪28 1397‬رجب ‪ 15 1439‬آوریل‪ 2018‬سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده ‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫خرید خودروی بی کیفیت به‌خاطر توان‬ ‫مالی پایین‬ ‫دکتر بش�ر حق‪ -‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬در خصوص شعار سال ‪ 97‬که‬ ‫"حمایت از کاالی ایرانی" باید گفت حمایت از کاالی ایرانی نگرش بس��یار خوبی‬ ‫اس��ت و این شعار نه تنها در صنعت خودرو بلکه در همه صنایع کشور قابل تحقق‬ ‫و دستیابی است به شرط اینکه تک تک ما به این شعار باور داشته و معتقد باشیم‬ ‫که می توانیم‪.‬از این رو برای تحقق ش��عار « حمای��ت از کاالی ایرانی « باید بیش‬ ‫از پیش به ارتقای کیفیت خودروها توجه کنیم و خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫بهب��ود کیفیت را در راس امور خود قرار دهند‪ .‬با این حال کیفیت خودروها رابطه‬ ‫مس��تقیم با کیفیت قطعات دارد و با وجود استفاده از قطعات نامرغوب چینی در‬ ‫تولید خودروها نباید انتظار کیفیت مناس��ب را داشته باشیم و چنانچه بخواهیم‬ ‫در تولید خودروها همچنان از قطعات بی کیفیت چینی اس��تفاده کنیم کیفیت‬ ‫خودروه��ا نامطلوب باقی خواه��د ماند و ادامه این وضعی��ت و نارضایتی مردم از‬ ‫کیفی��ت خودروهای تولی��د داخل موجب روی آوردن م��ردم به خرید خودروی‬ ‫خارجی خواهد ش��د‪ .‬از طرفی در خصوص افزایش تعرفه خودروها در س��ال ‪96‬‬ ‫باید گفت که افزایش تعرفه ها به ش��رطی می تواند به تحقق ش��عار امسال کمک‬ ‫کند که خودروهای داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند‪ ،‬ابتدا باید کیفیت‬ ‫خودروهای تولید داخل را بهبود بخش��ید و س��پس برای حمایت از تولید داخل‬ ‫تعرف��ه خودروهای واردات��ی را افزایش داد تا مردم خودرویی که می خرند نه تنها‬ ‫قیمت مناس��بی داشته باشد بلکه از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار باشد‪ ،‬نه اینکه‬ ‫چ��ون مردم توان خرید خودروی باکیفیت را ندارند مجبور به خرید خودروی بی‬ ‫کیفیت ولی ارزان قیمت ش��وند ‪ .‬این در حالی اس��ت که در سال ‪ 97‬مسئولین در‬ ‫بحث کیفیت باید تاکید زیادی داش��ته باش��ند و البته م��ردم نیز نباید کاالی بی‬ ‫کیفیت و نا مرغوب را خریداری نمایند‪ ،‬هر چند با شرایط فعلی قدرت خرید مردم‬ ‫کاهش یافته است اما مردم باید سعی کنند کاالهایی که کیفیت مطلوب و قیمت‬ ‫مناسب دارند را خریداری نمایند‪ .‬همچنین با توجه به الزام استانداردهای ‪ 85‬گانه‬ ‫افزایش اس��تانداردها قدم مثبتی است که در صنعت خودرو برداشته شده است و‬ ‫امیدواریم سازمان استاندارد خیلی جدی این مسئله را پیگیری نماید و از مواضع‬ ‫خود کوتاه نیاید تا از این طریق به تحقق شعار امسال جامه عمل پوشانده باشد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

شماره : ۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

شماره : ۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

هفته نامه روزگار خودرو شماره 59

شماره : ۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

شماره : ۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!