صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۸۹

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

‫‪2‬‬ ‫پیام رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫به حجاج بیت‌اهلل الحرام‪:‬‬ ‫عید غدیر خم‪،‬‬ ‫بر عاشقان والیت‬ ‫مبارک باد‬ ‫حج زمینه ساز‬ ‫هوشیاری است‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬آگوست ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.22 | No.1089‬‬ ‫‪SAT. 25 AUGUST. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫در ماه‌های پیش رو‬ ‫مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان‪:‬‬ ‫استفادۀ حدا کثری فوالد هرمزگان‬ ‫از ظرفیت شرکت‌های نوردی داخلی‬ ‫باالترین رکورد تولید را ثبت خواهیم کرد‬ ‫در دوازدهمین نمایشـگاه بین‌المللی فلزات‪ ،‬فـوالد‪ ،‬مواد اولیـه‪ ،‬متالورژی و آهنگـری گروه‬ ‫فوالد مبارکه با برپایـی غرفه‌ای پذیـرای بازدیدکنندگان و میهمانـان داخلـی و خارجی بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فوالد متیل‬ ‫حمل ریلی و ترکیبی را توسعه می‌دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫بومی‌سازی و نصب غبارگیر آسیاب‬ ‫خط ‪ 1‬واحد گندله‌سازی‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشرفت ‪ 70‬درصدی احداث فوالدسازی‬ ‫شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪3‬‬ ‫قهرمانی تیم کاراتۀ صنعت فوالد در‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در هشتمین اجالس عمومی شورای عالی استان‌ها‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه صنعت سبز است‬ ‫مسابقات کارگران استان‬ ‫‪2‬‬ ‫آ گهی‬ ‫آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مدیریت مرتبط‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصۀ‬ ‫عمومی‬ ‫‪48457101‬‬ ‫‪Design, Engineering, Procurement,Installation,‬‬ ‫‪Commissioning, Supervision, Training and‬‬ ‫(‪Performance Tests of Eight )8‬‬ ‫‪Slab combined Marking Machine on CCM 1,2,3 and 4‬‬ ‫‪in the form of an "EPC" Project‬‬ ‫‪1397/06/ 06‬‬ ‫قراردادهای توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪97400023‬‬ ‫فروش سربارۀ سرد به‌صورت جاروب‌کش (کفبر)‬ ‫‪1397/06/07‬‬ ‫خرید مواد مصرفی‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصۀ‬ ‫عمومی‬ ‫‪48468116‬‬ ‫انجام عملیات طراحی و مهندسی‪ ،‬تهیه و تدارک‪ ،‬ساخت‪ ،‬حمل‪،‬‬ ‫تست‪ ،‬و راه‌اندازی‪ ،‬آموزش و تضمین عملکرد سیستم الیف الین در‬ ‫راهروهای جرثقیل واحد نورد گرم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1397/06/10‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫مناقصـات‪ :‬جهـت دریافـت اسـناد و کسـب اطالعـات بیشـتر بـه نشـانی ‪ www.msc.ir‬لینـک مناقصـات و مزایـدات بخـش خریـد و تأمین‌کننـدگان‬ ‫مراجعه کنید و طبق راهنمای موجود‪ ،‬جهت انتخاب مناقصۀ موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین‌کنندگان (‪ )SRM‬ا قدام نمایید‪.‬‬ ‫سایر فراخوان‌ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه‌ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫برنامه مصاحبه مديران در راديو فوالد (شهریور ماه ‪)1397‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام و سمت مدیر‬ ‫تاریخ حضور‬ ‫ردیف‬ ‫نام و سمت مدیر‬ ‫تاریخ حضور‬ ‫‪1‬‬ ‫حميد رضا قندی مديرعامل تعاونی‬ ‫مصرف كاركنان فوالد مباركه‬ ‫‪1397 / 06 / 05‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهرام سورانی يانچشمه مدير تعميرات‬ ‫مركزی‬ ‫‪1397 / 06 / 19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محمد تاجمير رياحی‬ ‫مدير پشتيبانی فروش‬ ‫‪1397 / 06 / 12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عباس ا كبری محمدی مدير انرژی و‬ ‫سياالت‬ ‫‪1397 / 06 / 27‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫آخرین آزاد سازی سهام ترجیحی (مرحله ‪)18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سمپوزیوم فوالد ‪97‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تغییر آدرس سایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫‪7‬‬ ‫اعالم زمان بندی استخر شماره ‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آخرین مهلت استفاده از کارت های قدیم امور ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫پست‌های انتظار ناحیۀ فوالدسازی‬ ‫در ادامه مطالب آشنایی با پست های انتظار نواحی‪ ،‬این هفته با پست‌های انتظار ناحیۀ فوالدسازی آشنا می‌شوید‪.‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫شماره سامانه پیامک‌‪‌:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 - 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬ ‫‪MSC.IR‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬آ گوست ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫در محضر والیت‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در هشتمین اجالس عمومی شورای عالی استان‌ها‪:‬‬ ‫پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به حجاج بیت‌اهلل الحرام‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه صنعت سبز است‬ ‫حج زمینه ساز هوشیاری است‬ ‫معاونرئیس‌جمهوریورئیسسازمانحفاظت‬ ‫محیط‌زیست کشوردرهشتمیناجالسعمومی‬ ‫شورایعالیاستان‌هاتصریح کرد‪:‬به‌جایاین‌که‬ ‫حضـرت آ یـت‌اهلل خامنـه‌ای‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در‬ ‫پیامـی بـه حجـاج بیـت‌اهلل الحـرام‪،‬‬ ‫تعییـن یـک میعـادگاه دائمـی بـرای‬ ‫انجـام فریضـه حـج را نمـادی بـرای‬ ‫و حـدت مسـلمانان و امت‌سـازی‬ ‫اسلام دانسـتند و بـا ا شـاره بـه‬ ‫سیاسـت جنگ‌افروزانـه آمر یـکا در‬ ‫میـان مسـلمانان تأ کیـد کردنـد‪ :‬باید‬ ‫با هوشـیاری این سیاسـت شیطانی‬ ‫را خنثـی کـرد و حـج و برا ئـت از‬ ‫مشـرکان‪ ،‬زمینه‌سـاز ایـن هوشـیاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مـتــن پ ـیــام ر ه ـبــر ا ن ـقـالب ا س ــالمی که‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین قاضی‌عسکر نماینده‬ ‫ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی آن را در‬ ‫صحرای عرفات قرائت کرد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل‌‌الرحمن‌الرحیم‬ ‫این آهنگ عرشی همچنان دل‌ها را فرامی‌خواند‬ ‫و از فراز قر ن‌ها و دورا ن‌ها‪ ،‬بشریت را به گرد‬ ‫آمدن بر محور توحید دعوت می‌کند‪ .‬همۀ‬ ‫آحاد انسان‪ ،‬مخاطب این فراخوان ابراهیمی و‬ ‫مفتخر به آن‌اند؛ ا گرچه گوش‌هایی آن را نشنوند‬ ‫و د ل‌هایی زیر حجاب غفلت و جهالت‪ ،‬از آن‬ ‫محروم بمانند‪ ،‬و ا گرچه کسانی صالحیت ورود‬ ‫در این ضیافت جهانی و همیشگی را در خود‬ ‫فراهم نکنند و یا به هر جهت توفیق آن را نیابند‪.‬‬ ‫ا کنون شما از این موهبت برخوردار گشته و‬ ‫در وادی امن مهمانسرای الهی قدم نهاده‌اید‪.‬‬ ‫عرفات و مشعر و ٰ‬ ‫منی ‪ ،‬صفا و مروه و بیت‪،‬‬ ‫مسجدالحرام و مسجدالنبی‪ ،‬جای‌جای همۀ‬ ‫این مناسک و مشاعر‪ ،‬هریک قطعه‌ای از زنجیرۀ‬ ‫معنویت و عروج روحی برای حج‌گزاری است که‬ ‫قدر این توفیق را دانسته و از آن برای طهارت‬ ‫خود بهره گیرد و برای بقیۀ عمر خود توشه‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫نکتۀ مهمی کــه هر انســان اندیشـه‌ورز را کنجکاو‬ ‫و حســاس می‌کنــد‪ ،‬تعییــن یــک میعــادگاه‬ ‫دائمــی بــرای همــۀ مــردم و همــۀ نس ـل‌ها و در‬ ‫همــۀ ســال‌ها‪ ،‬در یــک نقطــۀ معیــن و در یــک‬ ‫محــدودۀ زمانــی واحد اســت‪ .‬این وحــدت زمان‬ ‫و مــکان‪ ،‬یکــی از رازهــای اصلــی فریضــۀ حــج‬ ‫یشــک یکــی از برتریــن مصداق‌هــا برای‬ ‫اســت‪ .‬ب ‌‬ ‫«ل َی َ‬ ‫‍ـاف َـع ُلهم» همین دیدار سالیانۀ‬ ‫شهدوا من ِ ‍‬ ‫ِ‬ ‫آحــاد امــت اســامی در کنــار خانــۀ خــدا اســت‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬رمــز وحــدت اســامی و نمــاد امت‌ســازی‬ ‫اســام اســت کــه بایــد در زیــر ســایۀ بی ـت‌اهلل قــرار‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬خانــۀ خــدا متعلــق بــه همــگان‬ ‫است‪َ ‍ َ :‬‬ ‫فیه َو الب‍ـاد‪.‬‬ ‫سـواء العـا کف ِ‬ ‫حج‪ ،‬در این مکان و در این محدودۀ زمانی‪،‬‬ ‫همیشه و در همۀ سال‌ها‪ ،‬با زبان رسا و منطق‬ ‫آشکار‪ ،‬مسلمانان را به اتحاد فرامی‌خواند‪ .‬و این‬ ‫مقابل خواست دشمنان اسالم است‬ ‫در نقطۀ‬ ‫ِ‬ ‫که در همۀ دورا ن‌ها و به‌ویژه در این دوران‪،‬‬ ‫مسلمانان را به صف‌آرایی در برابر یکدیگر تشویق‬ ‫می‌کرده‌اند و می‌کنند‪ .‬امروز به رفتار آمریکای‬ ‫مستکبر و جنایتکار بنگرید‪ .‬سیاست اصلی‬ ‫آن در برابر اسالم و مسلمین‪ ،‬جنگ‌افروزی‬ ‫است‪ .‬خواست و تالش خباثت‌آلود آن‪ ،‬کشتار‬ ‫مسلمانان به دست یکدیگر است‪ .‬ظالمانی‬ ‫را به جان مظلومانی انداختن‪ ،‬از جناح ظالم‬ ‫پشتیبانی کردن‪ ،‬به دست او جناح مظلوم‬ ‫را بی‌رحمانه سرکوب کردن‪ ،‬و آتش این فتنۀ‬ ‫هولنا ک را همواره تیزوتند کردن‪ .‬مسلمانان‬ ‫باید هشیار باشند و این سیاست شیطانی را‬ ‫خنثی کنند‪ .‬حج زمینه‌ساز این هشیاری است‪،‬‬ ‫و این است فلسفۀ برائت از مشرکان و مستکبران‬ ‫در حج‪.‬‬ ‫یــاد خــدا روح حــج ا ســت‪ .‬در همــه حــال‬ ‫لهــای خــود را بــا ایــن بــاران رحمــت‪ ،‬زندگــی‬ ‫د ‌‬ ‫و نشــاط بخشــیم و تــوکل و اعتمــاد بــه او را کــه‬ ‫ا صــل و سرچشــمۀ قــدرت و شــکوه و عــدل و‬ ‫زیبا یــی ا ســت‪ ،‬در دل خــود ریش ـه‌دار کنیــم‪.‬‬ ‫دراین‌صــورت بــر کیــد دشــمن پیــروز خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬حجــاج عزیــز! دعــا بــرای امــت اســامی و‬ ‫مظلو مــان را در ســوریه و عــراق و فلســطین و‬ ‫افغانســتان و یمــن و بحریــن و لیبی و پا کســتان و‬ ‫کشــمیر و میانمــار و دیگــر نقــاط فرامــوش نکنیــد‬ ‫و قطــع دســت آمریــکا و دیگــر مســتکبران و ایادی‬ ‫آنــان را از خداونــد بخواهیــد‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمة اهلل‬ ‫محمد ناظمی هرندی‬ ‫یادداشت‬ ‫یأس یا امید‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در زمینۀ ارتقای‬ ‫شرایط زیست‬ ‫محیطی خود‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫قابل‌توجهی انجام‬ ‫داده است و باتوجه‬ ‫به دستاوردهای‬ ‫زیست‌محیطی آن‬ ‫باید اذعان داشت‪،‬‬ ‫این شرکت صنعت‬ ‫سبز است‬ ‫منتظر باشیم تا شرکت‌هایی همچون فوالد‬ ‫مبارکهآالیندهاعالمشوندوبتوانیماز آن‌هاعوارض‬ ‫آالیندگی اخذ کنیم‪ ،‬بهتر است این صنایع سبز را‬ ‫تشویق کنیم مدیرعامل‪ ،‬کارکنان و صاحبان‬ ‫صنایعپا کراتشویق کنیمتاآن‌هانیزبا‬ ‫جدیتهرچهتمام‌تردر زمینۀبهبود‬ ‫فعالیت‌هایزیست‌محیطیخود‬ ‫گام‌هایمؤثرتریبردارند‪.‬‬ ‫کالنتری تصریح کرد‪ :‬نباید‬ ‫شرایط به‌گونه‌ای باشد که‬ ‫برخی سازمان‌ها و ادارات کشور‬ ‫به‌دلیل جذب منابع مالی و‬ ‫جبران کمبود درآمد خود‪،‬‬ ‫برخی کارخانه‌ها ازجمله شرکت‬ ‫فوالد مبارکه را به آالینده بودن‬ ‫متهم کنند‪.‬‬ ‫رئی ــس سـ ــازمـ ــان مح ــیط‌زیســت با‬ ‫تأ کید بر این‌که شرکت فوالد مبارکه‬ ‫درزمینۀ ارت ـق ــای شــرایــط‬ ‫ـتم ـح ـ ـی ـطــی‬ ‫زی ـ ـس ـ ـ ـ ـ ‌‬ ‫خود ســـرمایه‌گــــذاری‌هــــای قـــــابل‌توجهی‬ ‫انجام داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫دستاوردهای زیست‌محیطی فوالد مبارکه‬ ‫باید اذعان داشت‪ ،‬این شرکت صنعت‬ ‫سبز است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز هوا ‪ ‌،‬خا ک‪ ،‬آب‪ ،‬پوشش‬ ‫گیاهی و منابع ژنتیکی ما دچار مشکالت‬ ‫جدی شده‌اند‪ .‬ما بدترین امانت‌دار بوده‌ایم‬ ‫و چیزی از این امانت را باقی نگذاشته‌ایم‪.‬‬ ‫کالنتـری گفـت‪ :‬در کشـور از انـرژی اسـتفادۀ‬ ‫نابه‌جـا شـده کـه ایـن کار باعـث تخریـب‬ ‫ِ‬ ‫محیط‌زیسـت شـده اسـت‪ .‬در طـی سـال‌ها‪،‬‬ ‫بـا اسـتفاده از تکنولوژی‌هـای واردشـده‪ ،‬از‬ ‫آب‌هـای زیرزمینـی بیـش از حـد بهره‌بـرداری‬ ‫شـده و در پـی آن امـروز شـاهد خـار ج کـردن‬ ‫درختان افتاده در جنگل‌های شـمال کشور‬ ‫هسـتیم‪ .‬در حقیقت بهره‌گیری بیش‌ازحد از‬ ‫محیط‌زیسـت باعث تخریب آن شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬قطعـا بهر ه‌گیـری از تکنولـوژی‬ ‫بـدون وجـود فرهنـگ اسـتفاده از آن باعـث‬ ‫می‌شـود بـه محیط‌زیسـت ضربـات سـنگینی‬ ‫وارد شـود‪ .‬سیاسـت‌های غیرپایـدار در‬ ‫کشـور مـا موجـب شـده در طـول سـالیان‬ ‫گذشـته شـاهد فرسـایش آب و خا ک باشیم‪.‬‬ ‫بی‌تردیـد در این رونـد مـردم مقصر نیسـتند‪.‬‬ ‫سیاسـت‌های تحمیلـی و سیاسـت‌های‬ ‫حاصـل از محدودیت‌هـا سـبب شـده اولیـن‬ ‫قربانـی در کشـور‪ ،‬محیط‌زیسـت باشـد‪.‬‬ ‫هنگامی که در سـال ‪ ۵۹‬موضـوع خودکفایی‬ ‫گنـدم مطـر ح شـد‪ ،‬حملـۀ همه‌جانبـه‌ای‬ ‫بـه مراتـع و کشـتزارها انجـام شـد تـا کشـور بـه‬ ‫اسـتقالل دسـت پیـدا کنـد؛ امـا از سـوی دیگر‬ ‫بـا تخریـب خـا ک و مراتـع مواجـه شـدیم؛‬ ‫بـه شـکلی کـه ایـن موضـوع مـا را بـه اولیـن‬ ‫کشـور در جهـان در حـوزۀ تخریـب خـا ک‬ ‫تبدیـل کـرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حفاظـت محیط‌زیسـت‬ ‫بـا اشـاره بـه این‌کـه براسـاس گزار ش‌هـای‬ ‫سـاالنه‪ ۱۲ ،‬تن در هر هکتار به‌صورت سـاالنه‬ ‫شـاهد فرسـایش خـا ک هسـتیم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫سیاسـت‌های غلـط در چهـار دهـۀ گذشـته‬ ‫باعـث بـروز چنیـن رونـدی در کشـور شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشـکل کمبود آب اشاره کرد‪:‬‬ ‫وقتی مردم بدانند واقعا با معضل کمبود آب‬ ‫مواجه هسـتیم‪ ،‬قطعا صرفه‌جویـی خواهند‬ ‫کـرد؛ امـا متأسـفانه ایـن موضوعـات را کتمان‬ ‫می‌کنیـم و ا گـر ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد‪،‬در‬ ‫آینـده شـرایط بسـیار بدتـری در بخـش آب‬ ‫خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫عیسـی کالنتـری بـا تأ کیـد بـر اهمیـت اصلاح‬ ‫الگـوی مصـرف افـزود‪ :‬بایـد مصـرف آب را ‪۴۰‬‬ ‫تـا ‪ ۵۰‬میلیـارد مترمکعـب کاهـش دهیـم و ا گر‬ ‫ایـن اتفـاق نیفتـد‪ ،‬بـا مشـکل جـدی روبـه‌رو‬ ‫خواهیم شد‪ .‬همۀ کشـور دچار کم‌آبی است‬ ‫و بـه همیـن جهـت بایـد اطالعـات درسـت در‬ ‫اختیار مردم قـرار گیرد تـا بتوانیـم کمک آنان‬ ‫را جـذب کنیـم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در اولین همایش این شرکت با مشتریان داخلی‪:‬‬ ‫استفادۀ حداکثری فوالد هرمزگان از ظرفیت شرکت‌های نوردی داخلی‬ ‫روشی که در بورس‬ ‫به‌صورت عرضه‬ ‫انجام می‌شود‬ ‫خوب است‪،‬‬ ‫ولی برای این‌که‬ ‫بتوانیم برای آینده‬ ‫برنامه‌ریزی کنیم‬ ‫و سود مستمر‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬باید‬ ‫با نگاهی بزرگ‌تر‪،‬‬ ‫به قراردادهای‬ ‫بلندمدت فکر کنیم‬ ‫در اولین همایش فوالد‬ ‫هرمزگان با مشتریان داخلی در‬ ‫راستایتوسعهومشارکتدر بازار‪ ،‬که‬ ‫با حضور نمایندگانی از ‪ 60‬شرکت‬ ‫نوردکار و بازرگانی برگزار شد‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫همکاری و هم‌فکری و در یک تیم‬ ‫بودن زنجیرۀ فوالد را راز غلبه بر‬ ‫تحریم‌هاعنوان کرد‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی در این همایش که در سالن کنفرانس‬ ‫هتل هرمز بندرعباس برگزار شد با اشاره به‬ ‫تحریم‌های پیش رو بر همکاری و همفکری تیم‬ ‫زنجیره تولید و مصرف فوالد جهت رونق بازار‬ ‫داخل و غلبه بر تأثیر محدودیت‌های اعمال‌شده‬ ‫نالمللیتأ کید کرد‪.‬‬ ‫بی ‌‬ ‫وی از هدف‌گذاری این شرکت در سال ‪1397‬‬ ‫برای استفادۀ حدا کثری از ظرفیت‌های خالی‬ ‫شرکت‌هاینوردیسخن گفتوافزود‪:‬حدود‪4/1‬‬ ‫میلیون تن ظرفیت خالی در این شرکت‌ها وجود‬ ‫دارد که نتیجۀ به‌کارگیری این ظرفیت‪ ،‬اشتغال و‬ ‫کارآفرینیوتولیدثروتاست‪.‬از اینروشرکتفوالد‬ ‫هرمزگان برای عرضۀ ساالنه بیش از ‪ 600‬هزار تن‬ ‫فوالدخامدر بورس کاال آمادهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تأ کید بر سیاست‌های حمایتی‬ ‫فوالد هرمزگان از شرکت‌های تولیدی‪ ،‬از گشایش‬ ‫اعتبار اسنادی بلندمدت‪ ،‬باال بردن حدا کثری‬ ‫کیفیت و پشتیبانی فنی مشتریان در شرکت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این شرکت همواره از مشتریان خود‬ ‫حمایتخواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به‬ ‫مشکالتی که اخیرا با قیمت‌گذاری‌های دولتی‬ ‫در بورس برای تولیدکنندگان فوالد به وجود‬ ‫آمده است گفت‪ :‬هر کاالیی پیش‌نیازی دارد‪،‬‬ ‫با ورود و قیمت‌گذاری روی آن کاال‪ ،‬و برآورده‬ ‫نشدن پیش‌نیاز‪ ،‬در زنجیره وقفه‌ای ایجاد‬ ‫شده و فاصله‌ها زیاد می‌شود و این فاصله به‬ ‫مصرف‌کنندهتحمیلمی‌شود‪ .‬کمااین‌کهدراین‬ ‫روزهافاصلۀبیناسلبوبیلتوبلومبامحصول‬ ‫نهایی خیلی زیاد است و این به هیچ عنوان‬ ‫منطقینیست‪.‬‬ ‫ویشرطالزمدر مدیریتقیمت‌گذاریراعرضۀ‬ ‫مستمرمواداولیهتامحصولنهاییعنوانوابراز‬ ‫امیدواری کرد کهاینروندمنطقیشود‪.‬‬ ‫ارزانی با اشاره به رقابتی بودن قیمت‌ها عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به مشتریان بسته‌ای باید ارائه کنیم که‬ ‫نتیجۀآنرقابتیباشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬روشی که در‬ ‫بورس به‌صورت عرضه انجام می‌شود خوب‬ ‫است‪ ،‬ولی برای این‌که بتوانیم برای آینده‬ ‫برنامه‌ریزی کنیم و سود مستمر ایجاد‬ ‫کنیم‪ ،‬باید با نگاهی بزرگ‌تر‪ ،‬به قراردادهای‬ ‫بلندمدت فکر کنیم‪.‬‬ ‫ارزانیبااشارهبهطر ح‌هایتوسعۀشرکت گفت‪:‬‬ ‫اقدامات الزم برای افزایش ظرفیت تا ‪ 3‬میلیون‬ ‫تن انجام شده است و در این راه اراده شرکت بر‬ ‫ایناست کهاز منابعداخلینیزاستفاده کند‪.‬‬ ‫در ادامۀ این همایش پس از سخنان معاون‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬رئیس برنامه‌ریزی و تحقیقات و‬ ‫بازاریابی‪ ،‬رئیس فروش داخلی‪ ،‬مدیر توسعه‪،‬‬ ‫مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه‪ ،‬مدیر صنایع و‬ ‫مدیر مالی شرکت فوالد هرمزگان نمایندگانی از‬ ‫فوالد ا کسین‪ ،‬فوالد کاویان و شرکت بازرگانی‬ ‫التون استیل به‌عنوان مشتریان شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان به معرفی دستاوردها و همچنین ایراد‬ ‫نقطه نظرات خود در راستای همکاری‌های‬ ‫بیشتر و بلندمدت با شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ای ــن روزه ــا ب ــا ق ــدم زدن در‬ ‫کوچه‌پس‌کوچ ‌هه ــای ش ــهر و روس ــتا و‬ ‫در معاش ــرت ب ــا آش ــنا و غریب ــه ش ــاهد‬ ‫چـ ـ ــهره‌هایی حسـ ـ ــاس و نگـ ـ ــران‬ ‫هس ــتید‪ .‬اف ــرادی ک ــه از آین ــده س ــؤال‬ ‫می‌کنن ــد و از مش ــکالت امروزش ــان‬ ‫می‌گوین ــد‪ .‬ش ــما ه ــم در ای ــن تعام ــل‬ ‫نا گز ی ــر از ش ــنیدن و احتم ــاال تأیی ــد‬ ‫دغدغ ‌هه ــا و گاه ــی دام ــن زدن ب ــه آن‬ ‫هســتید‪ .‬ایــن کار روزمــرۀ بســیاری از مــا‬ ‫ش ــده اس ــت؛ ول ــی به‌راس ــتی چ ــه‬ ‫اتفاقــی افتــاده اســت و چقــدر رویکــرد‬ ‫مادر اینشرایطمناسباست؟‬ ‫در و جــود مشــکالت بعضــا اسا ســی در بر خــی‬ ‫حوزه‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی شــکی نیســت‪،‬‬ ‫ولــی آیا ایــن شــرایط خاص امــروز اســت؟ آیــا فقط ما‬ ‫گرفتــار ایــن مشــکالت هســتیم و احیانــا ســایر مردم‬ ‫در نقــاط مختلــف دنیــا بــا ایــن موقعیت‌هــا مواجــه‬ ‫نیســتند؟ ســهم فــرد فــرد مــا در ایجــاد یــا گســترش‬ ‫ایــن دشــواری‌ها چقــدر اســت؟ این‌هــا و ده‌هــا‬ ‫ســؤال دیگــر می‌توانــد ذهــن مــا را درگیــر موضوعــات‬ ‫ریش ـه‌ای‌تر کنــد و در ایــن گــذر موجــب شــود تــا‬ ‫ضمــن واقعــی نــگاه کــردن بــه اتفاقــات‪ ،‬تصمیمات‬ ‫درســت و به‌جــا اتخــاذ کنیــم‪.‬‬ ‫زند گــی انســان آ کنــده از ســختی‌ها و مشــکالت‬ ‫اســت و از ایــن منظــر هیـچ‌گاه آرامــش وجود نــدارد‪.‬‬ ‫در حقیقــت‪ ،‬آرامــش در نــوع نــگاه مــا بــه زندگــی و‬ ‫محیــط پیرامــون اســت‪ .‬ا گــر فلســفۀ وجــود افــراد‬ ‫حــل مســئله و برطرف کــردن موانــع باشــد‪« ،‬امید»‬ ‫بــه این‌کــه مــا آمده‌ایــم تــا مســیر را بســازیم و در‬ ‫آن حرکــت کنیــم و از آن لــذت ببریــم‪ ،‬در مقابــل‬ ‫«یــأس و ناامیــدی» می‌توانــد اثربخــش و منشــأ‬ ‫خیــر و برکــت باشــد؛ زیــرا خداونــد وعــده داده کــه‬ ‫بــه بنــدگان تالش‌گــر و امیــدوار‪ ،‬یــاری می‌رســاند‪.‬‬ ‫مــا در فــوالد مبار کــه بــه وا ســطۀ همد لــی و‬ ‫یکپارچگــی ســازمانی نمون ـه‌ای کم‌نظیــر از بنــگاه‬ ‫موفــق اقتصــادی ایجــاد کرده‌ایــم‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫برخــی مــردم و مســئوالن در طــی ماه‌هــای اخیــر‪،‬‬ ‫در خمودگــی و افســردگی زمــان را طــی می‌کننــد‪،‬‬ ‫کارکنــان فــوالد مبارکــه‪ ،‬به‌رغــم کمبــود آب و بــرق‪،‬‬ ‫بــا تو ســعۀ تال ش‌هــای خــود و بــا بهر ه‌گیــری از‬ ‫خالقیــت و برپایــۀ تعهد مدیریــت و کارکنــان‪ ،‬نتایج‬ ‫درخشــانی ثبــت کرد ه‌ا نــد‪.‬‬ ‫این‌کــه امــروز هیــچ مســئولی دغدغــۀ عــدم تولید در‬ ‫نکــه بــه عملکــرد‬ ‫فــوالد مبارکــه را نــدارد‪ ،‬بیــش از ای ‌‬ ‫دیگــران مر بــوط با شــد‪ ،‬بــه احســاس وظیفــه و‬ ‫روحیــۀ امیــد در تک‌تــک کارکنــان و رهبــران فــوالد‬ ‫مبارکــه برمی‌گــردد‪.‬‬ ‫خداقوت فوالدمردان فوالد مبارکه‬ ‫فوالد متیل حمل ریلی و ترکیبی را توسعه می‌دهد‬ ‫مدیرعاملهلدینگفوالدمتیل‬ ‫از برنامۀ توسعه حمل ریلی و ترکیبی‬ ‫محصوالت فوالد مبارکه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز علی بیات ما کو‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ فوالد متیل با بیان این‌که این شرکت‬ ‫به‌عنوان زیرمجموعه و شبکۀ توزیع محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه فعال است به معدن نیوز گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت حدود ‪ 25‬سال است که در سراسر کشور‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 6 :‬مورد از مرا کز فوالد متیل به شبکۀ‬ ‫ریلی متصل است و با توجه به مشکالتی که در‬ ‫زمینۀ حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد و با توجه‬ ‫به افق ‪ 1404‬که تولید فوالد کشور به ‪ 55‬میلیون‬ ‫تن خواهد رسید‪ ،‬طبیعتا باید‪ 240‬تا‪ 250‬میلیون‬ ‫تن مواد اولیه و محصول در کشور جابه‌جا شود و‬ ‫بدیهی است که باید از تمام ظرفیت‌های موجود‬ ‫کشور استفاده شود؛ بنابراین در این خصوص‬ ‫سعی کردیم مرا کز خود را به شبکۀ ریلی متصل‬ ‫کنیم و حمل ریلی را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫بیات ما کو ادامه داد‪ :‬اخیرا مرکز آهن و فوالد‬ ‫اصفهان به شبکۀ ریلی متصل شده و در‬ ‫هفته‌های آتی محصوالت فوالد سبا از طریق‬ ‫راه‌آهن به آهن و فوالد اصفهان حمل و از آنجا به‬ ‫سایر نقاط کشور منتقل خواهند شد‪.‬‬ ‫ویدر خاتمه گفت‪:‬در آیندۀنزدیکشاهدتوسعۀ‬ ‫حمل ریلی و حمل ترکیبی محصوالت فوالد‬ ‫مبارکه خواهیم بود‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬آ گوست ‪2018‬‬ ‫گزارش‬ ‫در ماه‌های پیش رو باالترین رکورد تولید را ثبت خواهیم کرد‬ ‫پیشرفت ‪ 70‬درصدی احداث فوالدسازی شرکت‬ ‫فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫در دوازدهمی ــن نمایش ــگاه‬ ‫بین‌الملل ــی فل ــزات‪ ،‬ف ــوالد‪ ،‬م ــواد‬ ‫اولی ــه‪ ،‬متال ــورژی و آهنگ ــری گ ــروه‬ ‫ف ــوالد مبارک ــه ب ــا برپای ــی غرفـ ـه‌ای‬ ‫پذیــرای بازدیدکننــدگان و میهمانــان‬ ‫داخلیوخارجیبود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد در این نمایشــگاه محمود‬ ‫ا کبری معاون فــروش و بازاریابی‪ ،‬غالمرضا طاهری‬ ‫مدیــر برنامه‌ریــزی و تحقیقــات بازاریابــی و محمــد‬ ‫ناظمی هرندی مدیــر روابــط عمومی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه ضمــن ارائــۀ آخریــن دســتاوردهای فــوالد‬ ‫مبارکــه در حــوزۀ تولیــد انــواع محصــوالت فــوالدی‪،‬‬ ‫بــه ســؤاالت مســئولین‪ ،‬مدیــران و نماینــدگان‬ ‫شــرکت‌های تولیــد و بازرگانــی داخلــی و خارجــی‬ ‫پاســخ دادنــد‪.‬‬ ‫در ایننمایشگاه‪ 50‬شرکتداخلیونمایندگی‌های‬ ‫‪ 15‬برند خارجی محصوالت خود را در زمینه‌های‬ ‫ماشین و ابزارآالت صنعتی‪ ،‬معدنی و راه‌سازی‪،‬‬ ‫فوالدوصنایعوابستهبهنمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫گفتنی است این نمایشگاه از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬مرداد در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد میزبان‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬تجار‪ ،‬تولیدکنندگان و بازرگانان‬ ‫داخلیوخارجیدر اینحوزهبود‪.‬‬ ‫در جریان برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی فوالد مبارکۀ اصفهان در مصاحبه با‬ ‫خبرگزاری ایلنا به سؤاالت مطر ح‌شده پاسخ داد‪.‬‬ ‫ویبابیاناین‌کهصنعتفوالدجزوزیربنایی‌ترین‬ ‫صنایع کشورهاست‪،‬اظهارداشت‪:‬اگربهرتبه‌بندی‬ ‫تولیدکنندگان فوالد نگاه کنید‪ ،‬قدرتمندترین‬ ‫اقتصادهای جهان‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫فوالدنیزهستند‪.‬‬ ‫مدیرروابطعمومیفوالدمبارکۀاصفهانادامهداد‪:‬‬ ‫چین‪،‬ژاپن‪ ،‬کره‪،‬هند‪،‬آمریکا‪،‬اتحادیۀاروپاوبرزیل‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فوالد جهان هستند که‬ ‫جزواقتصادهایبرترجهاننیزهستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این‌که سال گذشته‪ ،‬ایران در رتبۀ‬ ‫سیزدهم تولید فوالد جهان قرار داشت بیان‬ ‫کرد‪ :‬فوالد مبارکه با تولید نیمی از فوالد کشور‪،‬‬ ‫مجموعه‌ایبزرگوهولدینگتولیدیفوالداست‬ ‫وحدود‪ 60‬شرکتدر زیرمجموعۀاین گروهفعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ناظمی هرندی عنوان کرد‪ :‬فوالد مبارکه در‬ ‫سخت‌ترین شرایط کشور‪ ،‬یعنی دوران دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬با هدف نقش‌آفرینی در توسعۀ کشور‬ ‫ساخته شده و هم‌ا کنون تالش همۀ مدیران‬ ‫و کارکنان این شرکت تحقق این مأموریت بزرگ‬ ‫است‪.‬شعارما«فوالدمبارکهبهوسعتایران»است؛‬ ‫بنابرین به هر نقطه‌ای از کشور که نگاه کنید‪ ،‬آثار‬ ‫فوالد مبارکه را مشاهده می‌کنید‪ .‬برای مثال فوالد‬ ‫هرمزگان در بندرعباس یکی از شرکت‌های گروه‬ ‫فوالدمبارکهاست کهدر حالحاضر‪ 1.5‬میلیونتن‬ ‫فوالد تولید می‌کند و برنامه‌های توسعه‌ای زیادی‬ ‫تعریف کردهاست‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم این‌که فوالد مبارکه در استان‬ ‫خراسان رضوی و شهرستان خواف‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫گندله‌سازی را ایجاد کرده است گفت‪ :‬منطقۀ‬ ‫خواف مردم شریفی دارد و مستعد توسعه است؛‬ ‫بنابراین شایسته است در راستای توسعۀ صنعت‬ ‫ومعدنوزیرساخت‌هایالزمدر اینمنطقهتالش‬ ‫شودوسرمایه‌گذاری گروهفوالدمبارکهنیزدر همین‬ ‫راستابودهاست‪.‬‬ ‫وی توسعۀ این منطقه را مهم برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫توسعۀ صنعت کمک می‌کند تا ظرف چند سال‬ ‫آینده‪ ،‬شاهد توسعۀ متوازن و همه‌جانبه در این‬ ‫بخش مهم از کشور باشیم‪ .‬هم‌جواری با کشور‬ ‫افغانستانموجبمی‌شودتوسعۀسنگانعالوه‌بر‬ ‫دستاوردهای اقتصادی‪ ،‬به نتایج بزرگ امنیتی‬ ‫برای کشور عزیزمانمنتهیشود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا دربارۀ وضعیت‬ ‫بازار فوالدومهم‌ترینچالش‌هایموجود‪،‬بااشاره‬ ‫به این‌که صنعت فوالد‪ ،‬همانند دیگر صنایع‪،‬‬ ‫فرصت‌هاوچالش‌هایبسیاریدارد‪،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫امروزمهم‌ترینچالشدر صنعتفوالد‪،‬زیرساختی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با بیان این‌که‬ ‫تولیدفوالدتوسعه‌یافته‪،‬امازیرساخت‌های کشور‬ ‫متناسب با آن ارتقا نیافته است گفت‪ :‬توسعۀ‬ ‫شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای‪ ،‬ریلی و دریایی و‬ ‫امکانات وابسته به آن و همچنین زیرساخت‌های‬ ‫تأمین و توزیع انرژی نظیر نیروگاه و شبکه‌های‬ ‫انتقالبرقوتولیدوتوزیع گاز ونیزتأمینوتوزیعآب‬ ‫مناسبصنعتاز دیگرفرصت‌هایسرمایه‌گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چالش‌هایی نیز در حوزۀ کسب‌وکار‬ ‫برای تمام افرادی که در صنعت فوالد مشغول به‬ ‫کارندوجوددارد؛متأسفانه گرفتار شرایطاقتصادی‬ ‫خاصی هستیم و متأسفانه افزایش نرخ ارز به این‬ ‫اوضاعدامنزدهاست‪.‬‬ ‫ویبابیاناین‌کهدر شرایطفعلیقیمتتمام‌شدۀ‬ ‫واردات فوالد بیش از دو برابر قیمت محصول‬ ‫فوالدی تولید داخل است تصریح کرد‪ :‬کشور در‬ ‫گذشته‪ ،‬بخشی از نیاز خود را وارد می‌کرد؛ اما در‬ ‫حالحاضروارداتبه کشور صرفۀاقتصادیندارد؛‬ ‫به همین دلیل حجم عظیمی از تقاضای فوالد به‬ ‫تولیدکنندگان ارائه می‌شود که شرایط را سخت‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫ویاذعان کرد‪:‬از سویدیگر‪،‬قیمتی کهدولتبرای‬ ‫فوالد تعیین کرده است با قیمت بازار آزاد تفاوت‬ ‫دارد؛بههمیندلیلبخشیازنقدینگیسرگرداندر‬ ‫کشور که گاهیبهسمتارز‪،‬خودرو‪،‬طالو‪...‬سرازیر‬ ‫می‌شده‪ ،‬ا کنون به سمت بازار فوالد آمده است؛‬ ‫بنابراینتقاضایبرخیاز محصوالتدر بورس کاال‪،‬‬ ‫به‌طور غیرمعمول‪ ،‬سه و حتی چهار برابر شده و‬ ‫معضالتبزرگیایجاد کردهاست‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مکانیســم بــورس کاال موجــب‬ ‫فســازی و ایجــاد فضــای ســالم در مواجهــۀ‬ ‫شفا ‌‬ ‫عرضــه و تقاضــا اســت؛ امــا به‌رغــم افزایــش تحویــل‬ ‫محصــول از ســوی فــوالد مبارکــه در ســال جــاری‪،‬‬ ‫منفعت‌طلبی برخی موجب شــده اســت محصول‬ ‫ارزان‌قیمت دریافتی از فوالد مبارکه به‌جای این‌که‬ ‫در صنایــع پایین‌دســتی اســتفاده شــود و بــا نــرخ‬ ‫منصفانه به مصرف‌کنندۀ نهایی برسد‪ ،‬کام برخی‬ ‫افراد فرصت‌طلب را شــیرین کند‪ .‬نکتــۀ تلخ این‌که‬ ‫ایــن افــراد هرچقدر بیشــتر منتفع شــده‌اند و بیشــتر‬ ‫ســود برده‌اند‪ ،‬حمالتشــان به فوالدســازان و بورس‬ ‫کاال بیشــتر شــده اســت!‬ ‫وی در پایــان ضمــن ابــراز امیــدواری درخصــوص‬ ‫اصــاح امــور در طــی روزهــای آتــی گفــت‪ :‬انتظــار‬ ‫مــا از مســئوالن محتــرم درک درســت وضعیــت و‬ ‫تصمیم‌گیــری صحیــح اســت‪ .‬مــا در فــوالد مبارکــه‬ ‫در طــی ســال‌های اخیــر بــا تکیــه بــر تــوان و دانــش‬ ‫همــکاران و بــا ایمــان بــه اهمیــت تولیــد فــوالد در‬ ‫داخــل کشــور کارهــای بزرگــی انجــام داده‌ایــم‪.‬‬ ‫اقدامات توســعه‌ای انجام‌شده از ســال‪ ۹۲‬تا کنون‬ ‫موجــب شــده اســت امــروز بــا افتخــار از رشــد حــدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی تولیــد در ایــن ســال‌ها صحبــت کنیــم‬ ‫و بــا اطمینــان بــه مشــتریانمان اعــام کنیــم کــه‬ ‫نیازشــان را تولیــد و در اختیارشــان قــرار می‌دهیــم‪.‬‬ ‫امروز بنــده با افتخار به نمایندگی از همــکاران فوالد‬ ‫مبارکه اعــام می‌کنم کــه به لطــف الهــی در ماه‌های‬ ‫پیــش رو باالتریــن رکــورد تولیــد را ثبت خواهیــم کرد‬ ‫و ب ‌هصــورت عملیاتــی جــواب تهدیــدات دشــمنان‬ ‫را خواهیــم داد‪ .‬امیــدوارم کشــور بــه خیــر و ســامت‬ ‫از مرحلــۀ دشــوار کنونــی عبــور کنــد و شــاهد رشــد‬ ‫و بالندگــی مــداوم در ســایۀ الطــاف الهــی و کار‬ ‫متعهدانــۀ مــردم و مســئوالن باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــــــر واحــــــد تکــــنولـــــوژی و‬ ‫توســعۀ شــرکت فــوالد سفیددشــت‬ ‫چهارمحــال و بختیاری گفــت‪ :‬پروژه‬ ‫فوالدســازی ایــن شــرکت به‌عنــوان‬ ‫پــروژه پیشــتاز از هفــت طرح اســتانی‬ ‫بــه پیشــرفت ‪ 70‬درصــدی رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقدامات توسعه‌ای‬ ‫انجام‌شده از‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تاکنون‬ ‫موجب شده است‬ ‫امروز با افتخار‬ ‫از رشد حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصدی تولید در‬ ‫این سال‌ها صحبت‬ ‫کنیم و با اطمینان‬ ‫به مشتریانمان‬ ‫اعالم کنیم که‬ ‫نیازشان را تولید و‬ ‫در اختیارشان قرار‬ ‫می‌دهیم‬ ‫بومی‌سازی و نصب غبارگیر آسیاب خط ‪ 1‬واحد گندله‌سازی‬ ‫غبارگیر آسیاب خط ‪ 1‬واحد‬ ‫گندله‌سازی پس از بومی‌سازی در‬ ‫برنامۀ تعمیرات چهار روزه نصب و‬ ‫موردبهره‌برداریقرار گرفت‪.‬‬ ‫مصطفـی هـادی کارشـناس تعمیـرات واحـد‬ ‫گندله‌سـازی ضمـن اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫واحـد گندله‌سـازی فـوالد مبارکـه دارای دو خـط‬ ‫آسـیاب گلوله‌ای خشـک مدار بسته اسـت‪ .‬این‬ ‫آسـیاب‌ها وظیفـه تبدیل بیـش از ‪ 3‬میلیـون تن‬ ‫کنسـتانترۀ زبره به کنسـانترۀ نرمه قابل استفاده‬ ‫برای تولیـد گندلۀ خـام را بر عهـده دارنـد‪ .‬حرکت‬ ‫کنسانترۀ زبره در فرایند خردایش با دمش هوای‬ ‫داغ از طریـق تولیدکننـدۀ هـوای داغ و مکـش‬ ‫هوای حاوی غبار توسط فن‌های فرایند آسیاب‬ ‫انجـام می‌شـود‪ .‬در جریان ایـن امر هـوای حاوی‬ ‫غبـار‪ ،‬ابتـدا در غبارگی ِـر َتـر شسـته شـده و پـس از‬ ‫غبارزدایی‪ ،‬هوای تمیـز را وارد اتمسـفر می‌کنند‪.‬‬ ‫غبارگیر تر را تبدیل غبار فرایند آسیاب‬ ‫وی کاربرد‬ ‫ِ‬ ‫به لجـن قابل‌اسـتفاده در بخش مخلوط‌سـازی‬ ‫بـرای تأمیـن رطوبـت موردنیـاز گندلـه خـام و‬ ‫جلوگیری از ورود غبار فرایند به محیط اعالم کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬به‌منظور داشـتن هوای هرچه سـالم‌تر‪،‬‬ ‫هـوای خروجـی از فراینـد‪ ،‬توسـط تجهیـزی بـا‬ ‫کالهکی به وزن‪ 4‬تن‪ ،‬ارتفاع‪ 3/1‬متـر و قطر‪4/6‬‬ ‫متـر و بـا به‌کارگیـری دوش‌هـای پاشـش آب در‬ ‫مسـیر تصفیـه می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اش ـــاره بـه اه ـم ـــیت و پی ـچـــیدگی‬ ‫سـاخت کالهـک غبارگی ِـر تـر و لـزوم بازسـازی و‬ ‫تع ـم ـــیر آن تص ـ ـ ــریح ک ـ ــرد‪ :‬خوشب ـ ــختانه‬ ‫س ـ ـ ــاخـ ــت کــالهـ ـ ـ ــک غـ ــبارگ ـ ـی ــر آسـ ـ ـ ـیــاب‬ ‫خـط ‪ ۱‬بـا همـکاری واحـد بومی‌سـازی انجـام‬ ‫شـد‪ .‬پـس از آن تیـم تعمیـرات مکانیـک واحـد‬ ‫گندله‌سـازی بـا همـکاری کارگاه اسـکلت فلـزی‬ ‫تعمیرگاهمرکزیباهدف کاهشزمانتعمیراتو‬ ‫افزایش طول عمر تجهیز‪ ،‬مغایرت‌های کالهک‬ ‫را بـا اصلاح نقشـه‌های سـاخت و نصـب آن در‬ ‫محـل تجهیـز بررسـی و رفـع کـرد‪.‬‬ ‫کارشـناس تعمیـرات واحـد گندله‌سـازی اجـرای‬ ‫کار گروهـی و صـرف‬ ‫ایـن پـروژۀ بـزرگ را حاصـل ِ‬ ‫فعـل «خواسـتن و توانسـتن» کارکنـان فـوالد‬ ‫مبارکـه دانسـت‪.‬‬ ‫مجتـــبی س ـــالک فورمـن تعم ـــیرات واح ـــد‬ ‫گندله‌سـازی نیـز مهم‌تریـن مزایـای بومی‌سـازی‬ ‫این تجهیز را بـه این شـرح برشـمرد‪ :‬افزایش عمر‬ ‫تجهیـز در برابـر فرسـایش بـا توجـه بـه تغییـرات‬ ‫اعمـال شـده؛ کاهـش زمـان تعمیـرات اساسـی‬ ‫و توقـف تجهیـز؛ افزایـش آماد ‌هبـه‌کاری خطـوط‬ ‫آسیابوافزایشراندمانغبارگیرفرآیند؛افزایش‬ ‫ضریـب ایمنـی تعمیـرات بـا توجـه بـه تسـهیل در‬ ‫دمونتـاژ و مونتاژ قطعـه و افزایـش عمـر و راندمان‬ ‫تجهیـزات پایین‌دسـتی‪.‬‬ ‫وی در پایـان از زحمـات همـکاران در تعمیـرات‬ ‫واحـد گندله‌سـازی و دفتـر فنـی تعمیـرات‬ ‫ناحیـۀ آهن‌سـازی‪ ،‬خریـد قطعـات یدکـی‪ ،‬واحد‬ ‫بومی‌سـازی‪ ،‬کارگاه اسـکلت فلـزی تعمیـرگاه‬ ‫مرکـزی‪ ،‬مهندسـی قطعـات و تجهیـزات و‬ ‫تعمیـرات مرکـزی قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫پایگاه بسیج شهید لشگری فوالد هرمزگان‬ ‫به‌عنوان موفق‌ترین پایگاه بسیج کارگری استان معرفی شد‬ ‫در هشـتمین جشـنوارۀ مالـک‬ ‫اشـتر کـه بـا حضـور معـاون فنـاوری‬ ‫اطالعـات سـتاد کل سـپاه‪ ،‬فرمانـده‬ ‫سـپاه امـام سـجاد (ع) هرمـزگان‪،‬‬ ‫فرماندهان حوزه و پایگاه‌های بسیج‬ ‫هرمزگان و جمعـی از خانـوادۀ معظم‬ ‫شـهدا در سـالن آمفی‌تئاتـر حسـینیه‬ ‫عاشـقان ثاراهلل (ع) بندرعباس برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬از پایگاه بسـیج شـهید لشـگری‬ ‫شـرکت فـوالد هرمـزگان به‌عنـوان‬ ‫موفق‌تر یـن پایـگاه بسـیج کارگـری‬ ‫اسـتان هرمـزگان در سـال ‪1396‬‬ ‫تجلیلبهعملآمد‪.‬‬ ‫در آییــن افتتاحیــۀ ا یــن جشــنواره فرمانــده‬ ‫ســپاه امــام ســجاد (ع) هرمــزگان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫همــۀ پایگا ه‌هــا به‌و یــژه پایگا ه‌هــای نمو نــه‬ ‫بایــد بــا تــاش مضا عــف و همــت و کو شــش‬ ‫بیش‌ازپیــش در راســتای تحقــق اهــداف‬ ‫متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫بکوشــند‪.‬‬ ‫ســردار ترابــی بــا اشــاره بــه رشــد و پیشــرفت‌های‬ ‫چشــمگیر ســپاه پاســداران در حوز ‌ههــای مختلف‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ا گرچــه ســپاه پاســداران در حــوزۀ‬ ‫ســخت‌افزاری و نرم‌افــزاری رشــد خوبــی داشــته‪،‬‬ ‫امــا هنــوز جــای کار بســیار اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم‪ ،‬ســرهنگ زارعــی دبیــر‬ ‫هشــتمین جشــنوارۀ اســتانی مالــک اشــتر‬ ‫هرمــزگان نیــز‪ ،‬ایجــاد زمینــۀ رشــد‪ ،‬معرفــی‬ ‫فرماندهــان‪ ،‬مدیــران و اعضــای موفــق و برتــر در‬ ‫ســطوح مختلــف و همچنیــن توســعۀ فرهنــگ‬ ‫شایست ‌هســاالری را از مهم‌تریــن اهــداف برگــزاری‬ ‫ایــن همایــش دانســت‪.‬‬ ‫در همیــن خصــوص ســردار مهــوری معــاون‬ ‫فنــاوری اطالعــات ســتاد کل ســپاه ضمــن قرائــت‬ ‫پیام فرمانده کل ســپاه و با اشــاره بــه دیدگاه‌های‬ ‫مقــام معظــم رهبــری پیرامــون اهمیــت و نقــش‬ ‫ســپاه‪ ،‬بهبــود کیفــی در عملکــرد پایگاه‌هــای‬ ‫بســیج و اعضــای آن را مهــم دانســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش حا کــی اســت در همیــن زمینــه‬ ‫ابراهیمــی فرمانــده پایــگاه بســیج شــهید‬ ‫لشــگری فــوالد هر مــزگان ضمــن قدردانــی از‬ ‫حمایــت مدیریــت شــرکت فــوالد هرمــزگان و‬ ‫مشــارکت همه‌جانبــۀ کارکنــان در برنامه‌هــای‬ ‫بســیج‪ ،‬از همــکاری حــوزۀ مقاو مــت بســیج‬ ‫شــهید تندگویــان فــوالد مبارکــه نیــز قدردانــی‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬کســب ایــن موفقیــت مرهــون همۀ‬ ‫ا یــن مشــارکت‌ها و حمایت‌ها ســت و این‌کــه‬ ‫کارکنــان شــرکت بــا روحیــۀ بســیجی تــاش‬ ‫می‌کننــد تــا فــوالد هرمــزگان هرچــه ســریع‌تر در‬ ‫همــۀ زمینه‌هــا بــه اهــداف خــود دســت یابــد‪،‬‬ ‫مایــۀ افتخــار اســت‪.‬‬ ‫رامین لطفی افزود‪ :‬بیش از ‪ 90‬درصد از تجهیزات‬ ‫مربوط به واحد ا کسیژن و آ ب‌رسانی پس از‬ ‫بازرسی نهایی وارد سایت شده و عملیات نصب‬ ‫آن در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تجهیــزات جرثقیــل واحــد‬ ‫فوالدســازی کــه یکــی از تجهیــزات اســتراتژیک‬ ‫شــرکت اســت‪ ،‬نیــز از ســوی شــرکت ســازنده آمــادۀ‬ ‫رادیو فوالد‬ ‫با همت و تالش کارکنان به تولید یک میلیون و ‪ 600‬هزار تن‬ ‫فوالد دست خواهیم یافت‬ ‫مهنــــدس احــــمدیـــــان‪ ،‬مدیـــــر‬ ‫مجتمــع فــوالد ســبامیهمان برنامــۀ‬ ‫رادیـــــــو فـــــــــــوالد بــــــــــود کــــــــه‬ ‫بخــــش‌هـــایــــــی از گفـــت‌وگــــــوی‬ ‫ایشــان بــا شــنوندگان ایــن برنامــه را از‬ ‫نظر می‌گذرانید‪:‬‬ ‫قــدری دربــارۀ مجتمــع فــوالد ســبا و ظرفیــت‬ ‫تولیــد آن توضیــح دهیــد؟‬ ‫ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد تــا پیــش از اجــرای‬ ‫طر ح‌هــای توســعه‪ 750‬هــزار تــن در ســال بــود کــه‬ ‫خوشبختانه با تالش و همت همۀ کارکنان تالشگر‬ ‫ایــن مجتمــع و بــا حمایــت مدیریــت شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه بــه ایــن هــدف دســت یافتیــم‪ .‬به‌منظــور‬ ‫دسـت‌یابی بــه اهــداف گــروه فــوالد مبارکــه و حفــظ‬ ‫ســهم ایــن شــرکت در تولیــد فــوالد کشــور طــرح‬ ‫توســعۀ مجتمــع فــوالد ســبا بــا هــدف دس ـت‌یابی‬ ‫بــه ظرفیــت تولیــد تــا ‪ 1/6‬میلیــون تــن در ســال‬ ‫از ســال ‪ 1390‬آغــاز شــد و در تیرمــاه ســال ‪ 1397‬بــا‬ ‫حضــور معــاون اول محتــرم رئیس‌جمهــور رســما به‬ ‫بهره‌بــرداری رســید‪ .‬بــا توجــه بــه توانایــی و ظرفیــت‬ ‫باالیــی کــه در کارکنــان ایــن مجتمــع موجــود اســت‬ ‫در آیندۀ نزدیک می‌تــوان به تولید‪ 2‬میلیــون تن در‬ ‫ایــن ناحیــه نیــز خوش‌بیــن بــود‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪70‬‬ ‫درصد آب مصرفی‬ ‫فوالد سبا از محل‬ ‫بازچرخانی پساب‬ ‫ذوب‌آهن و خطوط‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫و تصفیۀ آن در‬ ‫تصفیه‌خانه‌های‬ ‫بسیار مجهز شرکت‬ ‫به دست می‌آید‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫بسیار خوبی در این‬ ‫بخش انجام شده‬ ‫است‪ .‬همچنین‬ ‫طرح‌ها و پروژه‌های‬ ‫بسیار خوبی از‬ ‫سوی مدیران و‬ ‫کارکنان این مجتمع‬ ‫به‌منظور کاهش‬ ‫مصرف آب ارائه و‬ ‫اجرا شده است‬ ‫ارســال اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه عملیــات‬ ‫نصــب ســایر تجهیــزات نیــز توســط شــرکت‬ ‫فوالدپایــا (پیمانــکار اجرایــی پــروژه) در دســت‬ ‫اقــدام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر واحــد تکنولــوژی و توســعۀ شــرکت فــوالد‬ ‫سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه‬ ‫از نصــب ‪ ،ladle turret‬ســاز ه‌ها و دا کت‌هــای‬ ‫غبارگیــر ایــن واحــد خبــر داد و گفــت‪ :‬تــاش‬ ‫مجموعــه مدیریــت شــرکت و پیمانــکاران‬ ‫اجرایــی بــر آن اســت تــا پــروژۀ فوالدســازی‬ ‫ایــن واحــد نیــز هماننــد واحــد احیــا مســتقیم‬ ‫کــه پیــش از ایــن به‌خوبــی در مــدار تولیــد و‬ ‫بهر ه‌بــرداری قــرار گرفــت‪ ،‬مطابــق بــا برنامــۀ‬ ‫زمــــان‌بنــــــدی‌شــــــده مـــــــورد بهــــــره‌بـــــــرداری‬ ‫قــــرار گیرد‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید ماهانــه در این مجتمع چقدر‬ ‫است؟‬ ‫تولیــدماهانــهحــدود‪ 100‬هــزار تــناســتومیکــس‬ ‫تولیدهمبه‌گونه‌ایاســت کــهضخامت‌هایپایین‬ ‫رادر برنامــهداریم‪.‬برنامۀســالجارییک‌میلیــونو‬ ‫‪ 400‬هزار تناســت کــهدر ســال‌هایآتیبــه‪ 1‬میلیون‬ ‫و‪ 600‬هــزار تــن کــهظرفیــتاســمیپیش‌بینــیشــده‬ ‫اســتخواهیمرســید‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن ظرفیــت در ســال‌های‬ ‫آینده بــاز هــم بــه توســعه نیاز اســت؟‬ ‫یهــایانــجـام‌شــدهقابلیت‬ ‫بلـه‪.‬طب ـ ــقپی ـش‌بیــن ‌‬ ‫دس ـت‌یابی بــه تولیــد ‪ 2‬میلیــون تــن در مجتمــع‬ ‫فوالد ســبا وجــود دارد کــه این امــر با انجــام تغییرات‬ ‫و اصالحــات زیــر ســقف در فوالدســازی‪ ،‬ریخته‌گری‬ ‫و نــورد و همچنیــن بــا افزایــش بهــره‌وری کارکنــان‬ ‫محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیش‌بینــی شــما بــرای رســیدن بــه تولیــد‪2‬‬ ‫میلیــون تــن در ســال چگونــه اســت؟‬ ‫نکــه فــوالد مبارکــه تــاش می‌کنــد تــا‬ ‫بــا توجــه بــه ای ‌‬ ‫همــواره نیــاز بــازار داخــل کشــور را تأمیــن کنــد و بــازار‬ ‫نیــز شــدیدا بــه انــواع محصــوالت گــروه فــوالد مبارکه‬ ‫به‌ویــژه ورق‌هــای ‪ 2‬میلی‌متــر نیازمنــد اســت‪ ،‬در‬ ‫ایــن مجتمــع به‌طــور موقــت اصالحــات و تغییــرات‬ ‫خطــوط تولیــد را متوقــف کرده‌ایــم تــا نیــاز بــازار را‬ ‫پاسـخ‌گو باشــیم‪ .‬به یاری خداونــد در اولین فرصت‬ ‫توســعه‌های باقی‌مانــده را انجــام خواهیــم داد‪.‬‬ ‫در خبرها آمــده اســت که مجتمع فوالد ســبا‬ ‫بخــش اعظمــی از آب مــورد نیــاز خــود را از‬ ‫محــل پســاب تصفیه‌شــده تأمیــن می‌کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫اقداماتــی کــه بــه ایــن منظــور در ســبا انجــام شــده‬ ‫بســیار مؤثــر اســت‪ .‬در حــال حاضــر ‪ 70‬درصــد آب‬ ‫مصرفــی فــوالد ســبا از محــل بازچرخانــی پســاب‬ ‫ذوب‌آهــن و خطــوط مجتمــع فــوالد ســبا و تصفیۀ‬ ‫آن در تصفیه‌خانه‌هــای بســیار مجهــز شــرکت بــه‬ ‫دســت می‌آیــد‪ .‬ســرمایه‌گذاری‌های بســیار خوبــی‬ ‫در ایــن بخــش انجــام شــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫طر ح‌هــا و پروژه‌هــای بســیار خوبــی از ســوی‬ ‫مدیــران و کارکنــان ایــن مجتمع به‌منظــور کاهش‬ ‫مصــرف آب ارائــه و اجــرا شــده اســت تــا بتوانیــم در‬ ‫شــرایط کم‌آبــی نیــز بــه تولیــد ادامــه دهیــم‪ .‬تولیــد‬ ‫با اســتفاده از پســاب در مجتمــع فوالد ســبا به یک‬ ‫الگــو تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫برنامه‌ریــزی شــما بــرای رســیدن بــه تولیــد‬ ‫ماهانــۀ ابالغ‌شــده چیســت؟‬ ‫ا گرچــه در چهارماهــۀ ابتــدای ســال جــاری به‌دلیل‬ ‫اجــرای طر ح‌هــای توســعه قــدری از برنامــه عقــب‬ ‫هســتیم‪ ،‬ولی بــا توجــه به تکمیــل نیــروی انســانی و‬ ‫کاهــش مشــکالت امیدواریــم کــه در ماه‌هــای آینده‬ ‫بــه برنامه‌هــای تولیــد دســت یابیــم‪.‬‬ ‫آیــا در خصــوص صــادرات برنامــۀ خاصــی‬ ‫داریــد؟‬ ‫برنامه‌ریــزی فــروش و صــادرات ایــن مجتمــع زیــر‬ ‫نظــر معاونــت فــروش شــرکت فــوالد مبارکــه انجــام‬ ‫می‌شــود‪ .‬به‌نحوی‌کــه واحــد فــروش ســفارش‌ها‬ ‫را می‌گیــرد و برنامه‌ریــزی تولیــد تبدیــل بــه برنامــه‬ ‫می‌کنــد‪ .‬خوشــبختانه ظرفیت‌هــای الزم بــرای‬ ‫این‌کــه مــا فــوالد صادراتــی داشــته باشــیم در ســبا‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در ایــن ناحیــه‪ ،‬تولیــد یــک محصــول‬ ‫ویــژه بــه نــام فــوالد آجــدار انجــام می‌شــود‪.‬‬ ‫در حال حاضــر چه محصوالتــی در این خط‬ ‫تولید می‌شــوند؟‬ ‫محصوالت مجتمع فوالد سبا در سایزها و‬ ‫نمونه‌های متفاوت است‪ .‬ورق آجدار و همچنین‬ ‫ورق‌های مخصوص لوله‌سازی و زیر ‪ 2‬میلی‌متر‬ ‫بخشی دیگری از این محصوالت را تشکیل‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫سخنآخر؟‬ ‫در ما ‌ههــای اخیــر کــه برنامۀ توســعه ســبا انجام شــد‪،‬‬ ‫همــکاران مــا در مجتمــع فــوالد ســبا همــکاری بســیار‬ ‫خوبی داشــتند؛ از ایــن رو از همــۀ این عزیزان تشــکر و‬ ‫قدردانــی می‌کنــم‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬آ گوست ‪2018‬‬ ‫بازار‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫نایب رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارزیابی کالف سرد صادراتی چین‬ ‫کاهش ارزش یوان و افت تقاضای بازارهای خارجی باعث شد بهای شاخص کالف سرد صادراتی چین کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بیشترصادرکننده‌هایچینی کالفسردتحویلماها کتبررادر محدودۀ‪ 605‬تا‪ 610‬دالر‪ FOB‬پیشنهادمی‌دهند‬ ‫که‪ 15‬دالرپایین‌تراز سههفتۀقبلو‪ 5‬دالرپایین‌تراز هفتۀ گذشتهاست‪.‬‬ ‫محموله‌هاییباتناژ پایینبهویتنامبهفروشرسید‪.‬یکیاز تجار مطرحچین‪ 1000‬تن کالفسردتحویلا کتبررا‬ ‫‪ 605‬دالر‪ FOB‬بهفروشرساند‪.‬به‌طور کلیهمانندروزهایقبلصادرات کالفسردچینچندانزیادنیست‪.‬‬ ‫به عالوه کاهش ارزش یوان نیز بر قیمت‌های صادراتی فشار وارد کرده است‪ .‬نرخ تسعیر یوان به ‪ 6.9227‬در‬ ‫مقابل دالر رسید؛ در حالی که در اواخر ماه جوالی‪ 6.8375‬بود‪.‬‬ ‫حتیبازار مطلوبداخلینتوانستاز قیمت‌هایصادراتیحمایتالزمرابهعملآورد‪.‬تقاضایمطلوبداخلی‬ ‫باعث شد ذخایر کالف سرد در انبارهای تجار در سه هفته اخیر تنها ‪ 0.9‬درصد افزایش یابد که در مقایسه با‬ ‫افزایش ‪ 3‬تا ‪ 4.6‬درصدی موجودی کالف گرم چندان زیاد نیست‪ .‬با توجه با محدودیت‌های تولید جدید در‬ ‫چین قیمت کالف سرد در دورۀ مذکور ‪ 115‬یوان افزایش یافت‪.‬‬ ‫رشد قابل توجه عرضۀ فوالدسازان در بورس کاال‬ ‫امروز در بورس‬ ‫کاال به دلیل ارزان‬ ‫بودن قیمت‌ها‪،‬‬ ‫تقاضاافزایش‌یافته‬ ‫و محصوالت بعضا‬ ‫به مصرف‌کننده‬ ‫واقعی نمی‌رسد که‬ ‫با برچیده شدن‬ ‫قیمت‌های دستوری‬ ‫شاهد افت‬ ‫تقاضا و رسیدن‬ ‫مواد به صنایع‬ ‫پایین‌دست واقعی‪،‬‬ ‫ترغیب بیشتر‬ ‫تولیدکنندگانبه‬ ‫عرضۀ بیشتر و‬ ‫حذف فرصت‌های‬ ‫آربیتراژی خواهیم‬ ‫بود‬ ‫ثبت رکورد قیمت بیلت تانگشان‬ ‫با اعالم اخبار محدودیت‌های جدید تولید فوالد‪ ،‬بیلت تانگشان به رکورد جدیدی در سال جاری دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫روز جمعه ‪ 17‬آ گوست شاخص بیلت تانگشان با افزایش ‪ 30‬یوان نسبت به روز قبل به ‪ 4040‬یوان معادل‬ ‫‪ 586‬دالر ‪ EXW‬رسید‪ .‬بیلت تانگشان در طول هفته ‪ 130‬یوان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫تهـای تولیـد‬ ‫علـت اصلـی ایـن افزایـش قیمـت ایـن اسـت کـه دولـت محلـی تانگشـان اعلام کـرد محدودی ‌‬ ‫فـوالد را ‪ 2.5‬مـاه زودتـر از سـال قبـل و در اول سـپتامبر آغـاز خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫بـا اعلام خبـر محدودیـت جدیـد تولیـد نوردکارهـا بـا شـتاب بیشـتری به خرید محصـوالت نیمه‌نهایـی روی‬ ‫آوردنـد‪ .‬در نتیجـه ایـن اقـدام در طـول هفتـه موجـودی بیلـت تجـار و تولیدکنند ‌ههـای فـوالد ‪ 15‬درصـد‬ ‫کاهـش یافـت‪.‬‬ ‫بـا ایـن وجـود تقاضـای محصوالت طویل چندان مطلوب نیسـت و موجودی میلگـرد چین در طول هفته‬ ‫اندکـی افزایش یافت‪.‬‬ ‫بـه نظـر نمی‌رسـد تقاضـای فـوالد چنـدان رشـدی داشـته باشـد امـا کارشناسـان معتقدنـد در ما ‌ههـای آتـی‬ ‫تهـا در سـطح باالیـی باقـی خواهنـد مانـد‪ .‬بـه گفتـه یکـی از تجـار عجیـب نیسـت ا گـر قیمـت بیلـت تـا‬ ‫قیم ‌‬ ‫پایـان سـال بـه ‪ 5000‬یـوان برسـد‪.‬‬ ‫شاخص سنگ آهن افزايش يافت‬ ‫شاخص سنگ آهن وارداتی به چین در ‪ 17‬آ گوست با افزایش ‪ 0.8‬دالر نسبت به روز های پیش از آن به ‪66.8‬‬ ‫دالر‪ CFR‬رسید‪.‬‬ ‫طبق گزارش منابع خبری در چین دولت محلی تانگشان قصد دارد محدودیت‌های تولید زمستان را یک ماه‬ ‫زودتر از موعدی که قبال اعالم شده بود در اول ماه سپتامبر وضع کند‪ .‬به این ترتیب تولید فوالد کوره بلندی‬ ‫‪ 50‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به همین دلیل میلگرد تحویل ژانویه در بورس شانگهای با‪ 138‬یوان معادل‪ 20‬دالر افزایش نسبت به روز های‬ ‫قبل همراه شد‪ .‬همچنین بیلت تانگشان با افزایش‪ 30‬یوان نسبت به روز قبل به باالترین سطح از فوریه‪2014‬‬ ‫تاکنونرسید‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬این خبر تولید واحدهای‪ Sintering‬را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که در نتیجه باعث افزایش تقاضای‬ ‫المپوثبتخریدمحموله‌ایدر سامانۀتجارتسنگ‌آهنشد‪.‬‬ ‫به گفتۀبرخیمنابعداخلیبهدلیلاین‌کهتولیدفوالدچیندر سطحباالییقرار داردبهنظرنمی‌رسدخبروضع‬ ‫محدودیت‌هایزمستانیچندانتأثیریبرعرضۀفوالدبهبازار داشتهباشد‪.‬‬ ‫بر اساس آمار انجمن آهن و فوالد چین تولید روزانۀ فوالد خام در ابتدای ماه آ گوست با‪ 1.3‬درصد رشد به‪2.47‬‬ ‫میلیونتنرسید‪.‬‬ ‫به گـزارش «کاالخبر»‪ ،‬نایب‌رئیـس هیئت‌مدیرۀ‬ ‫انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران گفـت‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس آمارها‪ ،‬عرضـۀ انـواع محصوالت فـوالدی‬ ‫در بـورس کاال برخلاف ادعـای برخـی صنایـع‬ ‫پایین‌دسـت افزایـش داشـته اسـت؛ بـرای مثـال‬ ‫عرضـۀ میلگـرد و مقاطـع در مـدت مشـابه سـال‬ ‫تولید فوالد جهان‪ ،‬در مسیر نزولی‬ ‫رزرو بیش از ‪ 200‬هزار تن قراضه با قیمت پایین توسط ترکیه‬ ‫قیمت قراضۀ وارداتی به ترکیه در هفته منتهی به ‪ 17‬آ گوست کاهش یافت و ترک‌ها توانستند تناژ زیادی‬ ‫رزرو کنند‪ .‬این تناژ در مدت سه روز با اختالف قیمت زیاد خریداری شد‪.‬‬ ‫قبل از تعطیالت فوالدسازهای ترکیه هفت محموله قراضه با تناژ ‪ 220,000‬تا ‪ 230,000‬تن خریداری‬ ‫کردند‪ .‬یکی از فوالدسازهای منطقه ‪ Marmara‬سه محموله از سفارش‌های فوق را خریداری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فوالدساز شاخص قراضه سنگین آمریکا را به قیمت ‪ 300‬دالر ‪ CFR‬و قراضۀ خریدار ی‌شده از‬ ‫انگلستان را به قیمت ‪ 280‬دالر ‪ CFR‬نهایی کرده است‪ .‬بیشتر کارشناسان معتقدند این قیمت‌ها‬ ‫پایین‌تر از قیمت‌های واقعی بازار هستند‪.‬‬ ‫در نتیجه قیمت قراضۀ وارداتی از آمریکا به محدودۀ ‪ 300‬تا ‪ 310‬دالر ‪ CFR‬در برابر ‪ 315‬دالر قبلی رسید‪.‬‬ ‫فوالدسازها امکان خرید قراضۀ دریای بالتیک را نیز به قیمت ‪ 302‬و ‪ 306‬دالر ‪ CFR‬داشتند‪ .‬دو رزرو‬ ‫دیگر قراضۀ سنگین به قیمت ‪ 316‬و ‪ 317‬دالر ‪ CFR‬از حوزۀ بالتیک و انگلستان در ‪ 14‬و ‪ 15‬آ گوست‬ ‫شنیده شد‪.‬‬ ‫خرید قراضه در بازار ترکیه افزایش یافت؛ اما خریداران بر قیمت‌های پایین‌تر در حد ‪ 300‬دالر ‪CFR‬‬ ‫پافشاری می‌کردند‪.‬‬ ‫عرضـۀ میلگـرد و مقاطـع در‬ ‫مـدت مشـابه سـال ‪ ۹۶‬حـدود ‪۴۸‬‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬تـن بـوده؛ امـا امسـال بـه‬ ‫‪ ۱۰۸‬هـزار تـن رسـیده کـه ‪ ۱۲۴‬درصـد‬ ‫رشـد عرضـه را شـاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫همچنیـن عرضـۀ ‪ ۱۵۷‬هـزار تـن‬ ‫شـمش امسـال بـه ‪ ۳۳۵‬هـزار تـن‬ ‫رسـیده کـه افزایـش قابل‌توجهـی به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‪ ۹۶‬حـدود ‪ ۴۸‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬تـن بـوده؛ اما امسـال به‬ ‫‪ ۱۰۸‬هـزار تـن رسـیده کـه ‪ ۱۲۴‬درصـد رشـد عرضـه‬ ‫را شـاهد هسـتیم‪ .‬همچنیـن عرضـۀ ‪ ۱۵۷‬هـزار‬ ‫تـن شـمش امسـال بـه ‪ ۳۳۵‬هـزار تـن رسـیده کـه‬ ‫افزایـش قابل‌توجهـی بـه شـمار مـی‌رود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا طاهــری‌زاده در خصــوص رونــد‬ ‫معامــات بــورس کاال نیــز لــزوم تغییــر نــرخ ارز‬ ‫در قیمت‌هــای پایــۀ بــورس کاال را تأییــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز در بــورس کاال بــه دلیــل ارزان بــودن‬ ‫قیمت‌هــا‪ ،‬تقاضــا افزایش‌یافتــه و محصــوالت‬ ‫بعضــا بــه مصرف‌کننــده واقعــی نمی‌رســد کــه بــا‬ ‫برچیده شدن قیمت‌های دستوری شاهد افت‬ ‫تقاضــا و رســیدن مــواد بــه صنایــع پایین‌دســت‬ ‫واقعــی‪ ،‬ترغیــب بیشــتر تولیدکننــدگان بــه عرضــۀ‬ ‫بیشــتر و حــذف فرصت‌هــای آربیتــراژی خواهیــم‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ها برای‬ ‫‪ 2‬سال آتی یعنی‬ ‫پایان سال ‪ 2018‬و‬ ‫همچنین سال ‪2019‬‬ ‫حکایت از کاهش‬ ‫سرعت رشد تولید‬ ‫فوالد در جهان‬ ‫دارد‪ .‬انجمن جهانی‬ ‫فوالد رشد ‪0.5‬‬ ‫درصدی تولید فوالد‬ ‫خام را تا پایان سال‬ ‫‪ 2018‬متصور است‪.‬‬ ‫عددی که برای‬ ‫سال آتی (‪)2019‬‬ ‫پیش‌بینی‌شده نرخ‬ ‫رشد منفی ‪ 0.4‬را‬ ‫نشان می‌دهد‬ ‫آخرین آمارهای منتشرشده از‬ ‫سـوی انجمـن جهانـی فـوالد‬ ‫(‪ )World Steel‬نشـان می‌دهـد‬ ‫کـه حجـم تولیـد فـوالد در ‪ 3‬ماهـه‬ ‫چهـارم سـال ‪ 2017‬بیـش از میـزان‬ ‫مـورد انتظـار بـوده اسـت‪ .‬میـزان‬ ‫رشـد سـالیانه فـوالد در سـال ‪2017‬‬ ‫حـدود ‪ 5.3‬درصـد بـود که نسـبت‬ ‫بـه سـال قبـل از آن بـا رشـد ‪4.1‬‬ ‫درصـدی قابل‌مقایسـه اسـت‪ .‬امـا‬ ‫ایـن رشـد ادامـه‌دار نخواهـد بـود و‬ ‫طبـق پیش‌بینی‌هـا رشـد تولیـد‬ ‫فوالد تا پایان سال ‪ 2018‬و نیز ‪2019‬‬ ‫به‌شدت محدود خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری تحلیلــی «فلــزات‬ ‫آنالیــن» واحــد اطالعــات ا کونومیســت (‪)EIU‬‬ ‫در تجزیه‌وتحلیــل خــود از صنعــت فــوالد جهــان‬ ‫خاطرنشــان ســاخت کــه رشــد قابل‌توجــه تولید‬ ‫فــوالد در جهان کــه در نیمــه دوم ســال ‪ 2017‬رخ‬ ‫داد‪ ،‬در نیمــه اول ســال ‪ 2018‬نیــز مشــهود بــود؛‬ ‫اما انتظار می‌رود طی نیمه دوم ســال ‪ 2018‬این‬ ‫رشــد ســرعت کمتــری بــه خــود بگیــرد کــه عمدتا‬ ‫ناشــی از روند کاهشــی تولید فوالد توســط چین‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬البتــه نکت ـه‌ای کــه در اینجــا نبایــد‬ ‫از آن غافــل شــد افزایــش تولیــد ســایر کشــورها‬ ‫(مخصوصــا کشــورهای آســیایی و نیــز اتحادیــه‬ ‫اروپــا) در مقابــل کاهــش تولیــدات چیــن اســت‪.‬‬ ‫شــواهد نشــان می‌دهــد کــه ایــن امــر درنهایــت‬ ‫بــه نــرخ رشــد ‪ 0.5‬درصــدی بــرای صنعــت فــوالد‬ ‫جهــان تــا پایــان ســال ‪ 2018‬منجــر شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2010‬بــه بعــد تولیــد فــوالد در جهــان در‬ ‫ســال‌های ‪ ،2013 ،2011‬و ‪ 2017‬رشــد نســبتا‬ ‫باالیــی را تجربــه کــرد‪ .‬باالتریــن نــرخ‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫ســال ‪ 2011‬بــا ‪ 7.3‬درصــد رشــد بــود‪ .‬ایــن رقــم‬ ‫در ســال ‪ 2013‬بــه ‪ 5.2‬درصــد رســید‪ .‬پ ـس‌ازآن‬ ‫رشــد تولیــد فــوالد در جهــان به‌تدریــج کاهــش‬ ‫بــه تغییــرات تولیــد فــوالد توســط چیــن‬ ‫به‌عنــوان تولیدکننــده بیــش از نیمــی از‬ ‫فــوالد جهــان چرایــی تغییــرات ایــن روندهــا‬ ‫را عیــان می‌ســازد‪.‬‬ ‫پــس از ثبــت رکــورد تولیــد روزانــه ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫تــن در روز در ماه آ گوســت ســال ‪ 2017‬توســط‬ ‫چیــن‪ ،‬ایــن کشــور بــا قــدرت تمــام بــه تولیــد‬ ‫فــوالد پرداخــت‪ .‬میــزان رشــد تولیــد فــوالد‬ ‫چیــن در ســال گذشــته میــادی ‪ 5.7‬درصــد‬ ‫بــود‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اقدامــات اساســی بــرای‬ ‫حفاظــت بیشــتر از محیط‌زیســت و درنتیجــه‬ ‫کاهــش تولیــد فــوالد از ســوی دولــت چیــن‬ ‫طــی ســال جــاری‪ ،‬انتظــار مــی‌رود کــه نــر خ‬ ‫رشــد فــوالد چیــن تــا پایــان ســال ‪ 2018‬از ‪0.5‬‬ ‫درصــد بیش‌تــر نشــود‪ .‬در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫تحــرکات دولــت چیــن بــرای کاهــش تولیــد‬ ‫‪ 50‬درصــدی فــوالد در بیــش از ‪ 28‬شــهر از ‪15‬‬ ‫یافــت؛ به‌نحوی‌کــه در ســال ‪ 2015‬عــدد منفی‬ ‫‪ 3‬درصــد بــرای رشــد فــوالد ثبــت شــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن رشــد منفــی پایــدار نمانــد و طــی ‪ 2‬ســال‬ ‫پــس‌ازآن رونــد مثبت‌تــری بــه خــود گرفــت؛‬ ‫به‌نحو ی‌کــه در ســال ‪ 2016‬بــه منفــی ‪0.8‬‬ ‫درصــد و در ســال ‪ 2017‬بــه مثبــت ‪ 5.3‬درصــد‬ ‫رســید‪ .‬نمــودار ‪ 1‬تغییــرات تولید فــوالد جهان‬ ‫طــی ســال‌های اخیــر و همچنیــن پیش‌بینــی‬ ‫آینــده را نشــان می‌دهــد‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌هــا بــرای ‪ 2‬ســال آتــی یعنــی پایــان‬ ‫ســال ‪ 2018‬و همچنیــن ســال ‪ 2019‬حکایــت‬ ‫از کاهــش ســرعت رشــد تولیــد فــوالد در‬ ‫جهــان دارد‪ .‬انجمــن جهانــی فــوالد رشــد‬ ‫‪ 0.5‬درصــدی تولیــد فــوالد خــام را تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ 2018‬متصــور اســت‪ .‬عــددی کــه بــرای‬ ‫ســال آتــی (‪ )2019‬پیش‌بینی‌شــده نــر خ‬ ‫رشــد منفــی ‪ 0.4‬را نشــان می‌دهــد‪ .‬نگاهــی‬ ‫نوامبــر ‪ 2017‬تــا ‪ 15‬مــارس ‪ 2018‬در راســتای‬ ‫بهبــود کیفیــت هــوا اثر نســبی بــر دیگــر مناطق‬ ‫چیــن گذاشــت و اثــر خیلــی محسوســی در‬ ‫افزایــش تولیــد از ســوی ایــن مناطــق دیــده‬ ‫نشــد‪ .‬شــایا ن‌ذکر اســت کــه در ســال ‪2015‬‬ ‫دولــت چیــن تصمیــم بــر کاهــش تولیــد فــوالد‬ ‫تــا ‪ 200‬میلیــون تــن تــا پایــان ســال ‪ 2020‬را در‬ ‫دســتور کار قــرار داده بــود‪ .‬چنان‌کــه انتظــار‬ ‫می‌رفــت ایــن امــر بــا کاهــش ظرفیت‌هــای‬ ‫مــازاد‪ ،‬ادغــام آن‌هــا و نیــز حــذف و جایگزینــی‬ ‫تدریجــی واحدهــای کم‌بــازده شــروع شــد‪.‬‬ ‫تعلیــق فعالیــت ظرفیــت ‪ 120‬تــا ‪ 140‬میلیــون‬ ‫تــن از کور ه‌هــای القایــی در ســال ‪2017‬‬ ‫گواهــی بــر ایــن ادعــا اســت‪ .‬البتــه نا گفتــه‬ ‫نمانــد کــه ایــن اقدامــات چیــن عامــل مؤثــری‬ ‫بــر رشــد قیمــت جهانــی فــوالد در جهــان طــی‬ ‫ســال‌های اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قيمت (ريال)‬ ‫تاريخ‬ ‫روز‬ ‫‪1397/05/24‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪1397/05/27‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪4463‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫تغيير‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترين‬ ‫بيشترين‬ ‫پايانی‬ ‫تغيير‬ ‫(درصد)‬ ‫(ميليون سهم)‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪4522‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1397/05/28‬‬ ‫يک شنبه‬ ‫‪4616‬‬ ‫‪4738‬‬ ‫‪4667‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1397/05/29‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪4711‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪4885‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1397/05/30‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪4879‬‬ ‫‪4785‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4785‬‬ ‫نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)‬ ‫‪4885‬‬ ‫‪4667‬‬ ‫‪4522‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫دو شنبه‬ ‫یک شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫‪4524‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫دانستنی‌های بورس‬ ‫در ادامۀمطالبهفته گذشته‪:‬‬ ‫موارد قانونی مجامع‬ ‫ا گردر جلسۀدوممعلومشود کهدر اثرخروجدارندگانآوردۀغیرنقدیامطالبه‌کنندگانمزایاوعدمتعهدو‬ ‫تأدیهسهامآن‌هااز طرفسایرپذیره‌نویسانقسمتیاز سرمایۀشرکتتعهدنشدهاستوبهاینترتیبشرکت‬ ‫قابلتشکیلنباشد‪،‬مؤسسینبایدظرفدهروز از تاریختشکیلآنمجمع‪،‬مراتبرابهمرجعثبتشرکت‌ها‬ ‫اطالعدهندتامرجعمزبور گواهی‌نامۀمذکور در مادۀ(‪)19‬اینقانونراصادر کند(م‪ 81‬ق‪.‬ت)‪.‬‬ ‫درشرکت‌هایسهامیخاصتشکیلمجمععمومیمؤسسینالزامینیست؛لیکنجلبنظر کارشناس‬ ‫مذکور در مادۀ‪ 76‬اینقانونضروریاستونمی‌توانآورده‌هایغیرنقدرابهمبلغیبیشاز ارزیابی کارشناس‬ ‫قبول کرد(م‪ 82‬ق‪.‬ت)‪.‬‬ ‫مجمععمومیعادیمی‌توانددربارۀتمامیامورشرکتبه‌جزآنچهدرصالحیتمجمععمومیمؤسسین‬ ‫وفوق‌العادهاستتصمیمبگیرد(م‪ 86‬ق‪.‬ت)‪.‬‬ ‫مجمععمومیعادیبایدسالییکبار در زمانی کهدر اساسنامهپیش‌بینیشدهاست‪،‬برایرسیدگیبه‬ ‫ترازنامهوحسابسودوزیانسالمالیقبلوصورتداراییومطالباتودیونشرکتوصورت‌حسابدورۀ‬ ‫عملکردساالنۀشرکتورسیدگیبه گزارشمدیرانوبازرسیابازرسانوسایرامور مربوطبهحساب‌هایسال‬ ‫مالیتشکیلشود(م‪ 89‬ق‪.‬ت)‪.‬‬ ‫تبصره‪:‬بدونقرائت گزارشبازرسیابازرسانشرکتدر مجمععمومیاخذتصمیمدربارۀترازنامهوحساب‬ ‫سودوزیانسالملایمعتبرنخواهدبود‪.‬‬ ‫تقسـیم سـود و اندوخته بین صاحبان سـهام فقـط پـس از تصویب مجمـع عمومی جایـز خواهد‬ ‫بود و در صورت وجود منافع تقسـیم ده درصد از سـود ویژۀ ساالنه بین صاحبان سـهام الزامی است‬ ‫(م ‪ 90‬ق‪ .‬ت)‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫آخرین آزادسازی سهام ترجیحی‬ ‫(مرحلۀ ‪)18‬‬ ‫بدین‌وسیله به اطالع کلیۀ سهامداران ترجیحی شرکت اعم از شاغل و بازنشسته می‌رساند جهت تکمیل‬ ‫فرایندآزادسازیسهامخوداز تاریخشنبه‪ 96/06/03‬تاچهارشنبه‪ 96/06/21‬بامراجعهبهوب‌سایتشرکت‬ ‫به آدرس‪ ،www. msc.ir‬قسمت سهامداران و با ورود به سیستم سهام و ثبت شمارۀ پرسنلی به عنوان کد‬ ‫کاربریوشمارۀشناسنامهبهعنوان کلمۀعبور‪،‬جهتتکمیلدقیقاطالعاتشناسنامه‌ایخوداقدام کنند‪.‬‬ ‫شایانذکراست کهماندۀبدهی کلیۀسهامدارانترجیحیتسویه‌شدهونیاز بهواریزهیچ‌گونهوجهینیست‬ ‫وجهتآزادسازیفقطبهتکمیلاطالعاتشناسنامه‌اینیاز است‪.‬‬ ‫نکاتمهم‪:‬‬ ‫از آنجا که کدبورسیبراساساطالعاتشناسنامه‌ایواردشدهتعریفمی‌گردد‪،‬هر گونهمغایرتدر ثبت‬ ‫اطالعاتمنجربهصدور کدبورسیاشتباهمی‌شود‪.‬‬ ‫حداقلزمانفرآیندآزادسازیسهامدوماهاست‪.‬‬ ‫دفتر کارخانه‪:‬ساختمانمرکزی‪ ،‬مقابلبانکملی‬ ‫امورسهامومجامع‬ ‫ف‬ ‫دفتراصفهان‪:‬خیابانسعادتآباد‪،‬دفترشرکتفوالدمبارکه‪،‬طبقۀهمک ‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬آ گوست ‪2018‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫چند راهکار ساده برای جوان ماندن‬ ‫آشنایی با ‪Continuous Mill Technology‬‬ ‫تهیه و گردآوری‪ :‬تحقیق و توسعه‬ ‫صنعت فوالد همواره در جست‌وجوی استراتژی‌هایی برای ایجاد واحدهای‬ ‫تولیدی مؤثر‪ ،‬کارآمد و جمع‌وجور است که بتوانند از منابع‪ ،‬امکانات و بازار توزیع‬ ‫محصول مفاهیم و الزامات فرایندهای پربازده‪،‬‬ ‫محلی بهره‌برداری کنند‪ .‬این گرایش‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پایدار و کم‌هزینه است‪ .‬در این راستا گروه صنعتی ‪ SMS‬فناوری جدیدی به نام‬ ‫‪ CMT‬را توسعه داده که هدف آن ترکیب کردن فرایند ریخته‌گری مداوم بیلت با‬ ‫فرایند نورد گرم است‪ .‬این فناوری منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری‬ ‫می‌شود‪ .‬در این فناوری ماشین ریخته‌گری مداوم به‌صورت تک‌رشته‌ای عمل‬ ‫می‌کند و سرعت تولید آن متناسب با سرعت موردنیاز در ورودی خط نورد گرم تنظیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬بر این اساس تولید بی‌وقفه‌ای در یک بازۀ زمانی حدودا ‪ 23‬ساعته به‬ ‫دست خواهد آمد‪.‬‬ ‫برجسته‌ترین قابلیت این فناوری کاهش قابل‌توجه انرژی مصرفی برای پیش‌گرمایش بیلت‌ها (تا ‪90‬‬ ‫درصد) قبل از ورود به خط نورد در مقایسه با فرایندهای رایج است‪ .‬این میزان کاهش بسته به گرید‬ ‫فوالد و شکل مقطع بیلت متغیر است و حتی گاهی به عملیات پیش‌گرم نیازی نخواهد بود‪ .‬با این حال‬ ‫همیشه یک گرم‌کنندۀ القایی در ورودی خط نورد برای هم‌دما کردن بیلت یا دادن حرارت اضافی در‬ ‫مواقعی که دمای بیلت پایین‌تر از حد تعیین‌شده است در نظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫این فناوری در ابتدا با راه‌اندازی خط ‪ CMT300‬کار خود را آغاز کرد که ظرفیت آن ‪ 300‬هزار تن در سال‬ ‫است‪ .‬در این خط ظرفیت واحد ریخته‌گری ‪ 50 t/h‬است و ماشین ریخته‌گری مداوم بیلتی با مقطع‬ ‫‪ 130mm×130mm‬تولید می‌کند که با سرعت ‪ 6 m/min‬به‌صورت پیوسته وارد خط نورد می‌شود‪.‬‬ ‫دستیابی به این میزان سرعت بدون افت کیفیت محصول از طریق فناوری قالب ریخته‌گری ‪INVEX‬‬ ‫امکان‌پذیر است‪ .‬برای تنظیم سرعت از طریق حفظ سطح مذاب در قالب‪ ،‬یک دریچۀ کشویی (‪Slide‬‬ ‫‪ )Gate‬در تاندیش در نظر گرفته شده و از آن برای انتقال مذاب از تاندیش به قالب از ‪SES (Submerged‬‬ ‫‪ )Entry Shroud‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه بر کاهش مصرف انرژی در پیش‌گرم‪ ،‬استفاده از این فناوری منجر به حذف عملیات برش سر و ته‬ ‫بیلت شده و توقفات حاصل از برش بیلت به طول‌های معین به حداقل می‌رسد‪ .‬این عوامل راندمان‬ ‫تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫با افزایش سرعت ورودی به ‪ 7 m/min‬یا با افزایش سطح مقطع بیلت به‪ ،150mm×150mm‬میزان تولید‬ ‫افزایش قابل‌مالحظه‌ای خواهد داشت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬خط ‪ CMT500‬با ظرفیت ‪ 500‬هزار تن در سال‪،‬‬ ‫معادل ‪ 75 t/h‬به دست گروه ‪ SMS‬طراحی شده است‪ .‬برای افزایش بیشتر میزان تولید تا ‪ 100 t/h‬سطح‬ ‫مقطع بیلت به‪ 190mm×190mm‬افزایش یافته یا مقاطع به‌صورت ‪ mini-slab‬با ابعاد‪165mm×220mm‬‬ ‫تولید می‌شوند (‪.)CMT700‬‬ ‫برای ظرفیت‌های باالی یک‌میلیون تن در سال (‪ )CMT1000‬ماشین ریخته‌گری به‌صورت چند رشته‌ای‬ ‫و مجهز به ادوات برش بیلت در طول‌های معین است‪ .‬در این حالت دیگر عملیات تولید بدون وقفه‬ ‫نخواهد بود و اصطالحا به آن ‪ semi-endless‬می‌گویند‪.‬‬ ‫این مفهوم از سال ‪ 2011‬در بسیاری از کارخانه‌های تولید فوالد پذیرفته شده است‪ .‬اخیرا شرکت‬ ‫‪ MISCO‬کشور عمان تصمیم به احداث یک خط ‪ mini-mill‬با فناوری ‪ CMT‬گرفته است‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت ‪ Tung Ho Steel‬تایوان خط تولید دوم خود را با به‌کارگیری این فناوری با موفقیت راه‌اندازی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ســن عمومــا معــادل تعــداد‬ ‫یشــود کــه‬ ‫ســال‌هایی در نظــر گرفتــه م ‌‬ ‫مــا در ایــن دنیــا زندگــی کرده‌ایــم؛ امــا‬ ‫افــرادی بــا ســن مشــابه بیشــتر اوقــات‬ ‫سیمایییکسانندارند‪.‬‬ ‫عالوه بر کاهش‬ ‫مصرف انرژی در‬ ‫پیش‌گرم‪ ،‬استفاده‬ ‫از فناوری ‪CMT‬‬ ‫منجر به حذف‬ ‫عملیات برش سر‬ ‫و ته بیلت شده‬ ‫و توقفات حاصل‬ ‫از برش بیلت به‬ ‫طول‌های معین به‬ ‫حداقل می‌رسد‪.‬‬ ‫این عوامل راندمان‬ ‫تولید را به‌شدت‬ ‫افزایش می‌دهد‬ ‫ترفند‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫چرا گوشی به‌مرور کند می‌شود؟‬ ‫ا گــر جــزو دســته افــرادی نباشــید کــه گوشــی خــود را هرســال تعویــض می‌کننــد‪ ،‬قطعا‬ ‫بــا مشــکل کنــد شــدن دســتگاه دس ـت‌وپنجه نــرم کرده‌ایــد‪ .‬ایــن موضــوع ارتباطــی بــه‬ ‫اندرویدی یا آیفون بودن گوشــی نــدارد؛ کاربران هر دو دســته معموال پــس از مدتی اعالم‬ ‫نهــا دیگــر عملکــرد و روان بــودن روز اول را ندارد‪ .‬کند شــدن گوشــی‬ ‫می‌کننــد کــه گوشــی آ ‌‬ ‫هوشــمند یک واقعیــت اســت؛ واقعیتی کــه به چنــد دلیل صــورت می‌پذیــرد‪ .‬معمــوال اگر‬ ‫از گوشــی هوشــمندی بیــش از یــک ســال اســتفاده کنیــد‪ ،‬از ســرعت و کارایـی‌اش کاســته‬ ‫می‌شود‪ .‬در ادامه به پنج دلیل اصلی این مورد و راهکارهای آن‌ها می‌پردازیم‪.‬‬ ‫به‌روزرسانیسیستم‌عامل‬ ‫هر گوشینسخۀخاصیاز سیستم‌عاملاندرویدیا‪ iOS‬رااجرامی‌کند‪.‬برنامه‌نویسانموبایلهنگامساخت‬ ‫سیستم‌عامل‪،‬محدودیت‌هایسخت‌افزاریزمانتولیدرادر نظرداشته‌اند؛اماوقتیسخت‌افزار گوشی‌ها‬ ‫پیشرفت کند‪،‬برنامه‌نویسانهمنسخه‌هایجدیدترسیستم‌هایعاملرابادر نظر گرفتنسخت‌افزارهای‬ ‫به‌روز می‌سازند‪ .‬این موضوع سبب می‌شود که نسخه‌های جدیدتر سیستم‌های عامل‪ ،‬به سخت‌افزار‬ ‫قدرتمندتریبرایاجرایرواناحتیاجداشتهباشد‪.‬‬ ‫مثال دستگاهی که به‌صورت پیش‌فرض از اندروید ‪ ۴.۴‬استفاده می‌کند‪ ،‬قدرت کافی برای اجرای روان‬ ‫نسخه‌هایجدیدترمثل‪ ۶‬یا‪ ۷‬نخواهدداشت؛بنابراینمعموال بعداز به‌روزرسانی‌های کلیسیستم‌عامل‪،‬‬ ‫گوشیشما کندترخواهدشد‪.‬‬ ‫راه‌حل چیست؟ تنها راه‌حل این است که سراغ به‌روزرسانی‌های کلی (مثل اندروید ‪ ۷‬به ‪ )۸‬نروید و به‬ ‫آپدیت‌هایجزئی(مثلاندروید‪ ۷‬به‪)۷.۱‬قناعت کنید‪.‬‬ ‫به‌روزرسانیاپلیکیشن‬ ‫بیشتر سازندگان برنامه‌های موبایل با به‌روزرسانی اپلیکیشن‌هایشان‪ ،‬قابلیت‌های جدیدی هم اضافه‬ ‫می‌کنند؛اینقابلیت‌هاممکناست کاربردچندانیهمنداشتهباشد؛امامصرفمنابعاپلیکیشنراافزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬حتی برنامه‌های کم‌حجم و سبک هم از این قانون مستثنا نیستند‪ .‬این مورد هنگامی به یک‬ ‫مشکلتبدیلمی‌شود کهبرنامه‌نویسان‪،‬توجهیبهمیزانمصرفمنابعاپلیکیشنخودنمی‌کنند‪.‬معموال‬ ‫هرچقدر گوشی‌هایموبایلقدرتمندترمی‌شوند‪،‬برنامه‌نویسانتنبل‌ترمی‌شوندواپلیکیشن‌هایخودرا‬ ‫کمتر بهینه‌سازی می‌کنند‪ .‬به زبان دیگر هرگاه یک برنامه را به‌روزرسانی می‌کنید‪ ،‬مصرف رم و پردازندۀ آن‬ ‫بیشترمی‌شودواینموضوعبه‌مرورزمان‪،‬عملکرددستگاهرا کندترمی‌کند‪.‬‬ ‫راه‌حل چیست؟ بهترین راه‌حل برای این موضوع این است که همواره به دنبال اپلیکیشن‌های جدید‬ ‫و سبک برای جایگزینی اپلیکیشن‌های حال حاضرتان باشید‪ .‬توجه زیادی به اپلیکیشن‌های مربوط به‬ ‫شبکه‌های اجتماعی‪ ،‬اداری و پخش‌کننده‌های موسیقی داشته باشید؛ این برنامه‌ها‪ ،‬معموال بیشترین‬ ‫منابع گوشی را به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬راه‌حل دیگر این است که از نسخه‌های قدیمی اپلیکیشن‌ها‬ ‫استفاده کنید؛البتهبهشرطی کهمشکلیامنیتیبرای گوشیشمابهوجودنیاورد‪.‬‬ ‫فعالیت‌هایپس‌زمینه‬ ‫یکی دیگر از دالیل کند شدن گوشی‪ ،‬به تعداد برنامه‌های نصب‌شده بازمی‌گردد‪ .‬امروزه بیشتر کاربران‪،‬‬ ‫به‌طور متوسط بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬برنامه در گوشی خود نصب می‌کنند‪ .‬ا کثر این برنامه‌ها همواره و بدون اینکه‬ ‫متوجهشوید‪،‬در حالاجراهستندواز منابع گوشیشمااستفادهمی‌کند‪.‬برایمثالبرنامه‌هایپیام‌رسان‬ ‫وایمیل‪،‬بهدلیلدریافتپیغام‌هایلحظه‌ایهمیشهفعالهستند‪.‬تصاویرپس‌زمینۀمتحرکوویجت‌ها‬ ‫همبخشاعظمیاز منابع گوشیرابهخوداختصاصمی‌دهند‪.‬توجهداشتهباشیدهربرنامه‌ای کهنصب‬ ‫می‌کنید‪ ،‬بخشی از قدرت پردازنده و رم را به خود اختصاص می‌دهد؛ به همین دلیل کارایی گوشی کاهش‬ ‫پیدامی‌کند‪.‬‬ ‫راه‌حلچیست؟از منویتنظیماتوبخشباتری‪،‬فهرستبرنامه‌هاییرا کهمصرفانرژیبیشتریدارند‪،‬‬ ‫پیدا کنید‪.‬از اینفهرست‪،‬برنامه‌هاییرا کهالزمندارید‪،‬پا ک کنیدیادسترسیآن‌هارامحدود کنیدوتاحد‬ ‫ممکن‪،‬از تصاویرپس‌زمینۀمتحرکوویجت‌هااستفادهنکنید‪.‬‬ ‫تنزلحافظه‬ ‫تمــام گوش ـی‌های هوشــمند از حافظه‌هــای فلــش بــرای ذخیره‌ســازی اطالعــات اســتفاده می‌کننــد‪.‬‬ ‫محبوب‌تریــن نــوع حافظ ‌ههــای فلــش‪ ،‬نانــد (‪ )NAND‬نــام دارد؛ نانــد حافظـه‌ای ســریع و ارزان اســت ولــی‬ ‫مشــکالتی هــم دارد‪ .‬مــورد اول اینکــه هرچقــدر اطالعــات بیشــتری روی نانــد ذخیــره کنیــد‪ ،‬عملکــرد آن‬ ‫یشــود و ا گــر تمــام یک حافظــۀ نانــد را پــر کنیــد‪ ،‬عملکــرد آن به طــرز چشــمگیری افــت پیــدا می‌کند‪.‬‬ ‫کندتــر م ‌‬ ‫مــورد دوم بــه طــول عمــر ایــن حافظ ‌ههــا مربــوط اســت؛ عمــر حافظ ‌ههــای نانــد بــر اســاس تعــداد دفعــات‬ ‫ذخیرۀاطالعات مشخص می‌شود‪ .‬با توجه به اینکه حافظۀ یک گوشی هوشمند‪ ،‬همواره در حال ذخیرۀ‬ ‫اطالعــات جدید اســت‪ ،‬عمــر حافظــۀآن هم محــدود اســت‪ .‬وقتــی یــک حافظۀ نانــد بــه پایان عمــر مفیدش‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫می‌رســد‪ ،‬کارایــی خــود را از دســت می‌دهــد و کنــد م ‌‬ ‫راه‌حل چیســت؟ ســعی کنید حداقل‪ ۲۵‬درصد از کل فضای ذخیر ‌هســازی گوشــی هوشــمند خــود را خالی‬ ‫نگه دارید‪ .‬برای مثال ا گر ظرفیت گوشــی شــما‪ ۸‬گیگابایت اســت‪ ،‬همواره‪ ۲‬گیگابایت آن را خالی بگذارید‪.‬‬ ‫این موضوع عمر ســلول‌های حافظــه را افزایــش می‌دهــد و از کاهش کارایی گوشــی جلوگیــری می‌کند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬زومیت‬ ‫اطالعیه‬ ‫سمپوزیوم فوالد ‪97‬‬ ‫بــه اطــاع می‌رســاند بیســت و یکمیــن همایــش محققــان ‪ ،‬اســتادن ‪ ،‬مدیــران و کارشناســان صنعــت فــوالد‬ ‫کشــور در تاریخ‪ 30‬بهمــن ماه و‪ 1‬اســفند مــاه‪ 1397‬تحــت عنوان ســمپوزیوم فــوالد‪ 97‬و موضــوع « اثرات رشــد‬ ‫شهــای بین‌المللی‬ ‫نامتوازن صنعــت فوالد بــر پایــداری آن» توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران در مرکــز همای ‌‬ ‫کیــش برگــزار خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫یشــود آخریــن دســتاوردهای تحقیقاتــی و تجربیــات علمــی و فنــی‬ ‫لــذا از کلیــه همــکاران محتــرم دعــوت م ‌‬ ‫شهــای فنــی (‪ ، ) Technical Report‬حدا کثــر تــا تاریــخ‪ 1‬آذرمــاه‪ 1397‬مطابــق‬ ‫خــود را در قالــب مقالــه و یــا گزار ‌‬ ‫سهــای‬ ‫شــیوه نامــه نــگارش مقــاالت کــه در ســایت شــرکت فــوالد مبارکــه و انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــه آدر ‌‬ ‫‪ www.msc.ir‬و‪ www.issiran.com‬موجودمی‌باشد‪،‬ارسالنمایند‪.‬‬ ‫الزم است اصل مقاله به همراه سه نسخه کپی و لوح فشرده حاوی فایل ‪ Word 2010‬به باال‪ ،‬به آدرس‬ ‫اصفهان‪-‬دانشگاهصنعتیاصفهان‪-‬شهرکعلمیتحقیقاتیاصفهان‪-‬خیابان‪-12‬پال ک‪ ،A306‬کدپستی‬ ‫‪ 84156-83228‬انجمنآهنوفوالدایران‪،‬ارسال گردد‪.‬‬ ‫پذیرشقطعیمقاالتپساز تاییدداوراندر زمانتعیینشدهاعالمخواهد گردید‪.‬‬ ‫سن تقویمی ممکن است با سن بیولوژیکی شما و‬ ‫توانمندیسلولیبدنتانمتفاوتباشد‪.‬هم‌ا کنون‬ ‫عوامل مختلفی باعث می‌شود سن بیولوژیکی شما‬ ‫متفاوت از سن واقعی‌تان به نظر برسد‪ .‬در مقابل‬ ‫شما با رعایت چند راهکار ساده می‌توانید با این‬ ‫روند مقابله کنید و ظاهر جوان خود را برای مدت‌ها‬ ‫حفظ خواهید کرد‪ .‬در ادامه نگاهی به این راهکارها‬ ‫می‌اندازیم‪.‬‬ ‫آب آشامیدنی کافی بنوشید‪ :‬آب برای جوان‬ ‫ماندن الزامی است؛ زیرا به‌خوبی پوست شما را‬ ‫آب‌رسانی می‌کند‪ .‬حداقل باید پنج لیوان آب در روز‬ ‫بنوشید‪.‬‬ ‫نوشیدنی‌ها را با نی ننوشید‪ :‬نوشیدن یک‬ ‫نوشیدنی تیره‌رنگ با نی می‌تواند از رنگ گرفتن‬ ‫دندان‌هایتانجلوگیری کند؛اماهمان‌طور کهتنگ‬ ‫کردن چشم‌ها هنگام نگاه کردن می‌تواند اطراف‬ ‫چشمتان چروک ایجاد کند‪ ،‬جمع کردن لب‌ها هم‬ ‫می‌تواند اطراف دهانتان چروک‌های زودرس ایجاد‬ ‫کند‪.‬برایاجتناباز چینوچروکبطرینوشیدنی‬ ‫رالیوانبریزیدوبخورید‪.‬‬ ‫از خوردن زیاد شیرینی دست بکشید‪:‬‬ ‫عالقه‌تانبهشیرینی‪،‬عالوهبراین‌کهوزنبیشتریبه‬ ‫بدنتاناضافهمی‌کند‪،‬ممکناستچهره‌تانرانیزاز‬ ‫سنتانچندسالپیرتر کند‪.‬مولکول‌هایقنددربدن‬ ‫بهفیبرهایپروتئینموجوددر هریکاز سلول‌های‬ ‫ما می‌چسبند‪ .‬این فرایند آسیب‌رسان‪ ،‬که با نام‬ ‫گلیکاسیونشناختهمی‌شود‪،‬ممکناستمنجربه‬ ‫از دستدادنشفافیتپوست‪،‬ایجادهالۀتیره‌رنگ‬ ‫زیر چشم‪ ،‬از بین رفتن تن صدا‪ ،‬پف صورت‪ ،‬افزایش‬ ‫خطوط و چروک‌های عمیق‪ ،‬و از بین رفتن‬ ‫برجستگی‌های چهره شود‪ .‬ا گر می‌خواهید‬ ‫درخشش جوانیتان را حفظ کنید‪ ،‬از خیر‬ ‫خورا کی‌هایشیرینبگذرید‪.‬‬ ‫دور غذاهای بیرون بر را خط بکشید‪ :‬وقتی‬ ‫خستهازسر کاربهخانهبرمی‌گردید‪،‬تصمیممی‌گیرید‬ ‫کهیکغذااز بیرونسفارشدهید‪ .‬گاهیاینعادت‬ ‫هر روز شما می‌شود؛ اما سفارش غذاهای چرب و‬ ‫روغنی‪،‬آنهمهرروز‪،‬شمارابهسمتپیریهدایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫همۀ چربی‌ها را از رژیم غذایی‌تان حذف‬ ‫نکنید‪:‬بعضیچربی‌هابرایحفظاحساسطراوت‬ ‫و ظاهر جوان ضروری هستند‪ .‬مثال اسید چرب امگا‬ ‫‪ ۳‬که برای قلب مفید است‪ .‬امگا ‪ 3‬در ماهی‌های‬ ‫چرب (از قبیل سالمون و ما کرال) و بعضی مغزها (از‬ ‫قبیل گردو و بذر کتان) یافت می‌شود و برای حفظ‬ ‫انعطاف‌پذیری و استحکام پوست مفید است؛‬ ‫ازاین‌رو از ایجاد چین و چروک جلوگیری می‌کند و‬ ‫سالمتقلبومغزرانیزبهبودمی‌بخشد‪.‬رژیمغذایی‬ ‫شما باید شامل حداقل دو وعده ماهی در هفته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خواب کافی داشته باشید‪ :‬کم کردن میزان‬ ‫خواب نه‌تنها منجر به ایجاد هالۀ تیره زیر چشم‌ها‬ ‫می‌شود‪،‬بلکهباعمر کوتاه‌ترهممرتبطاست‪.‬خواب‬ ‫بهینهحدودهفتساعتاست‪.‬درخواب‪،‬بدنخود‬ ‫را سم‌زدایی و ترمیم می‌کند‪ .‬عالوه بر این بدن وقتی‬ ‫خواب هستید هورمون رشد را ترشح می‌کند و این‬ ‫هورمونی کلیدیبرایجوانیاست‪.‬‬ ‫روی شکم یا پهلو نخوابید‪ :‬خوابیدن روی‬ ‫شکمیاپهلووفرورفتنصورتدربالشمی‌تواندباعث‬ ‫ایجاد چروک و تسریع فرایند پیری شود‪ .‬بافت‌های‬ ‫پیوندی و کالژن در پوستتان با باال رفتن سن‬ ‫ضعیف‌تر می‌شود‪ .‬برای همین وقتی هر شب یک‬ ‫طرف صورتتان را روی بالش می‌گذارید‪ ،‬پوستتان با‬ ‫همان سرعت که در جوانی داشت‪ ،‬آرام نمی‌شود یا‬ ‫فرورفتگی‌های ناشی از فشار بالش به حالت عادی‬ ‫برنمی‌گردد‪.‬خطوطی کهناشیاز تماسصورتتانبا‬ ‫بالش است می‌تواند همیشگی شود‪ .‬به پشت‬ ‫بخوابید یا روبالشی ساتن تهیه کنید تا پوستتان را‬ ‫صافوبدونچروکنگه‌دارید‪.‬‬ ‫تمرین ورزشی کافی داشته باشید‪ :‬نداشتن‬ ‫تمرین ورزشی کافی نیز یکی دیگر از عمده دالیل از‬ ‫دست رفتن جوانی و شادابی پوست است که‬ ‫می‌توانیمبه‌راحتیآنراتغییردهیم‪.‬ا گرهرروز ورزش‬ ‫نکنید‪،‬ضربۀبزرگیبهسالمتوزیباییخودخواهید‬ ‫زد‪ .‬متأسفانه برای این مورد هیچ جایگزینی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ورزش و رژیم غذایی مهم‌ترین عوامل دخیل‬ ‫در زیباییظاهریهستند‪.‬‬ ‫قوز نکنید‪ :‬ساعت‌ها قوز کردن جلوی‬ ‫صفحه‌کلیددرنهایتباعثمی‌شودستونفقراتتان‬ ‫به‌مرورزمانشکلیخمیدهوغیرجذاببهخودبگیرد‬ ‫که احتماال زیان‌آور خواهد بود‪ .‬حالت بدن بد یا قوز‬ ‫کردن‪ ،‬ستون فقرات را از حالت عادی‌اش منحرف‬ ‫می‌کند و در نتیجه‪ ،‬عضالت‪ ،‬دیسک‌ها‪ ،‬و‬ ‫استخوان‌هاتحتفشار غیرعادیقرار می‌گیرند‪.‬این‬ ‫وضعیتمعموال بهدردوخستگیمفرطمی‌انجامد‬ ‫و ممکن است انحراف ستون فقرات و تغییر شکل‬ ‫دائمیرادرپیداشتهباشد‪.‬برایتمرینحفظحالت‬ ‫بدن خوب‪ ،‬این مورد را در طول روز بررسی کنید تا‬ ‫گوش‪ ،‬شانه‪ ،‬و پهلو در حالت نشسته باید در یک‬ ‫راستاباشد‪.‬‬ ‫استرس کاری‌تان را کمتر کنید‪:‬پژوهش‌های‬ ‫مختلفنشاندادهاستاسترسمزمنباعثترشح‬ ‫رادیکال‌هایآزادمی‌شود‪،‬مولکول‌هایناپایداری که‬ ‫بهسلول‌هاآسیبمی‌زنندومسببپیریزودهنگام‬ ‫هستند‪ .‬به‌جای این‌که سعی کنید همۀ کارها را‬ ‫هم‌زمان انجام دهید‪ ،‬در هر زمان روی یک وظیفه‬ ‫تمرکز کنیدوفقطپساز پایانآنسراغوظیفۀبعدی‬ ‫بروید‪.‬‬ ‫ضدآفتابمصرف کنید‪:‬تقریباعلتاولیۀتمام‬ ‫نشانه‌هایپیریزودرسدرصورتانسانقرار گرفتن‬ ‫در معرض اشعۀ فرابنفش است‪ .‬حتی زمانی که هوا‬ ‫ابری یا بارانی است و هر وقت که بیرون می‌روید با‬ ‫ضدآفتابازپوستتانمحافظت کنید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬سالمتنیوز‬ ‫رژیم غذایی در بهبود شکستگی استخوان‬ ‫گرد آوری ‪ :‬دفتر کارشناسان تغذیه‬ ‫اســتخوان بعــد از شکســتن بایــد‬ ‫خود را ترمیم کند‪ .‬رژیم غذایی ســالم و‬ ‫متعــادل بــه علــت تأمیــن مــواد مغــذی‬ ‫موردنیــاز اســتخوان می‌توانــد‬ ‫ســرعت‌ترمیم را افزایــش دهــد‪ .‬برخــی‬ ‫توصی ‌ههــای غذایــی کــه می‌تواننــد در‬ ‫اینزمینهمفیدباشند‪،‬عبارت‌انداز‪:‬‬ ‫بیشتر شهرت‬ ‫ویتامین ‪ C‬به علت‬ ‫داشتن خاصیت‬ ‫آنتی‌اکسیدانی‬ ‫و توانایی آن در‬ ‫تقویت سیستم‬ ‫ایمنی بدن است‪.‬‬ ‫این ویتامین‬ ‫همچنینمی‌تواند‬ ‫به بدن در ساخت‬ ‫کالژن که یکی از‬ ‫اجزای ساختمانی‬ ‫استخوان است‪،‬‬ ‫کمک کند‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ C‬در انواع میوه‌ها‬ ‫و سبزی‌ها مانند‬ ‫پرتقال‪ ،‬کیوی‪،‬‬ ‫انواع توت‌ها‪،‬‬ ‫گوجه‌فرنگی و فلفل‬ ‫دلمه‌ای وجود دارد‬ ‫تقریبا نیمی از ساختمان استخوان از پروتئین‬ ‫ساخته شده است؛ بنابراین بعد از بروز شکستگی‬ ‫به‌منظور ترمیم و ساخت استخوان جدید دریافت‬ ‫مقادیرمناسبپروتئیناز طریقرژیمغذاییضروری‬ ‫است‪.‬پروتئیندر گوشتقرمز‪،‬ماهی‪،‬مرغ‪،‬سفیده‬ ‫تخم‌مرغ‪،‬لبنیات‪،‬حبوباتوسویایافتمی‌شود‪.‬‬ ‫کلسیم در استخوان ذخیره می‌شود و به علت‬ ‫نقشی که در استحکام آن دارد می‌تواند به ترمیم‬ ‫شکستگی‌ها کمک کند‪ .‬کلسیمموردنیاز کودکانو‬ ‫نوجوانان‪ 9‬تا‪ 18‬سال‪ 1300‬میلی‌گرموافرادباالتراز‪18‬‬ ‫سال ‪ 1000‬تا ‪ 1200‬میلی‌گرم در روز است‪ .‬کلسیم در‬ ‫ماست‪ ،‬شیر‪ ،‬پنیر و سبزی‌هایی مانند کلم بروکلی‪،‬‬ ‫اسفناج و نیز بادام و آبمیوه‌های غنی‌شده یافت‬ ‫می‌شود‪ .‬با این حال‪ ،‬بهترین منبع غذایی حاوی‬ ‫کلسیملبنیاتاست‪.‬ا گرتأمین کلسیمموردنیازبدن‬ ‫از طریق رژیم غذایی به علل مختلف امکان‌پذیر‬ ‫نباشد‪ ،‬می‌توان از مکمل آن استفاده کرد‪ .‬دریافت‬ ‫مکمل کلسیمدر مقادیرمنقسمدر طیروز بهجذب‬ ‫بهترآن کمکمی‌کند‪.‬بنابراینبهتراستمکملاین‬ ‫ماده معدنی در هر بار استفاده بیش از ‪500-600‬‬ ‫میلی‌گرممصرفنشود‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ D‬به استخوان در استفاده از کلسیم‬ ‫کمکمی‌کند‪.‬اصلی‌ترینمنبعتأمینویتامین‪ D‬نور‬ ‫خورشید است که در فرایند تولید این ویتامین در‬ ‫پوستنقشدارد‪.‬قرار گرفتندر معرضنور خورشید‬ ‫به مدت ‪ 15‬دقیقه در روز برای این امر کافی است‪.‬‬ ‫ویتامین‪ D‬در تعداد محدودی از مواد غذایی مانند‬ ‫زردۀ تخم‌مر غ‪ ،‬ماهی‌های چرب مانند سالمون و‬ ‫ساردین‪ ،‬لبنیات غنی‌شده و قارچ یافت می‌شود‪.‬‬ ‫مقدار ویتامین ‪ D‬موردنیاز افراد باالی ‪ 1‬سال ‪15‬‬ ‫میکروگرم (‪ 600‬واحد) و باالتر از ‪ 70‬سال‪ 20‬میکروگرم‬ ‫(‪ 800‬واحد)در روز است‪.‬‬ ‫بیشتر شهرت ویتامین ‪ C‬به علت داشتن‬ ‫خاصیت آنتی‌ا کسیدانی و توانایی آن در تقویت‬ ‫سیستم ایمنی بدن است‪ .‬این ویتامین همچنین‬ ‫می‌تواند به بدن در ساخت کالژن که یکی از اجزای‬ ‫ساختمانیاستخواناست‪ ،‬کمک کند‪.‬ویتامین‪C‬‬ ‫در انواعمیوه‌هاوسبزی‌هامانندپرتقال‪ ،‬کیوی‪،‬انواع‬ ‫توت‌ها‪ ،‬گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای وجود دارد‪.‬‬ ‫حرارت دادن و نیز نگهداری مواد غذایی به مدت‬ ‫طوالنی‪ ،‬به‌خصوص در مجاورت نور‪ ،‬سبب کاهش‬ ‫ویتامین‪ C‬موادغذاییمی‌شود؛بنابراینبهتراست‬ ‫میوه‌ها و سبزی‌ها به‌صورت تازه مصرف شوند‪ .‬این‬ ‫ویتامین نباید در افراد بزرگ‌سال بیش از ‪2000‬‬ ‫میلی‌گرمدر روز دریافتشود‪.‬‬ ‫کمبود آهن و ابتال به کم‌خونی ناشی از آن‬ ‫می‌تواندسببتأخیردرترمیمشکستگی‌هاشود‪.‬آهن‬ ‫به ساخت کالژن کمک می‌کند‪ .‬همچنین با تأمین‬ ‫ا کسیژن موردنیاز استخوان درترمیم آن نقش دارد‪.‬‬ ‫برخیاز موادغذاییحاویآهنعبارت‌انداز‪ :‬گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬مر غ‪ ،‬بوقلمون‪ ،‬حبوبات‪ ،‬غالت غنی‌شده با‬ ‫آهنوسبزی‌هابرگسبز‪.‬آهنموجوددر موادغذایی‬ ‫حیوانینسبت‌بهموادغذایی گیاهیقابلیتجذب‬ ‫بهتریدر دستگاه گوارشدارند‪.‬‬ ‫پتاسیمموجوددرمیوه‌هاوسبزی‌هانیزدرترمیم‬ ‫استخوان‌ها مؤثر است‪ .‬موز‪ ،‬پرتقال‪ ،‬سیب‌زمینی‪،‬‬ ‫گوجه‌فرنگیومغزهاغنیازپتاسیمهستند‪.‬‬ ‫مصرف الکل سرعت‌ترمیم استخوان را کاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مصرف بیش‌ازحد نمک در رژیم غذایی دفع‬ ‫کلسیمراازطریقادرارافزایشمی‌دهد‪.‬دریافتنمک‬ ‫در طیروز نبایدبیشاز‪ 1‬قاشقچای‌خوری(حدود‪6‬‬ ‫گرم)باشد‪.‬بسیاریازموادغذاییمانندفست‌فودها‪،‬‬ ‫غذاهای کنسروشده و سوپ‌های آماده حاوی‬ ‫مقادیرزیادینمکهستند‪.‬‬ ‫مصرف بیش‌ازحد کافئین (بیش از ‪ 4‬فنجان‬ ‫قهوه در طی روز) سبب کاهش سرعت ‌ترمیم‬ ‫استخوان می‌شود؛ زیرا دفع کلسیم را از طریق ادرار‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬مصرف متعادل قهوه و چای مجاز‬ ‫است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫‪ 25‬آ گوست ‪2018‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫کیفیت و چکیدۀ خطبۀ غدیر‬ ‫بازنشستگان‬ ‫محلخدمت‬ ‫نام‬ ‫احمدی‪ ،‬انرژی و سیاالت‬ ‫ســقف بیمــۀ تکمیلــی پاییــن اســت و پــس‬ ‫از دو مــاه بــا کســر مالیــات بــه حســاب وار یــز‬ ‫می‌شــو د ‪.‬‬ ‫‪939***1048‬‬ ‫ ‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫سهرابروحی‌طالخونچه‬ ‫فروش و بازاريابی‬ ‫‪1370/05/12‬‬ ‫‪1397/06/11‬‬ ‫‪1369/06/12‬‬ ‫‪1397/06/12‬‬ ‫محمدحسینسلیمیان‌ریزی‬ ‫اصغرهاشم‌زاده‬ ‫نورد سرد‬ ‫نيرویانسانیوسازماندهی‬ ‫‪1372/10/21‬‬ ‫‪1397/06/12‬‬ ‫‪1370/05/12‬‬ ‫‪1397/06/13‬‬ ‫سیدسعیدحسینی‬ ‫مرتضی کاظمی‌ونهری‬ ‫نورد سرد‬ ‫ستاد بهره برداری‬ ‫‪1370/03/02‬‬ ‫‪1397/06/14‬‬ ‫‪1369/11/16‬‬ ‫‪1397/06/16‬‬ ‫اسمعیلمانیان‌سودانی‬ ‫عبدالهرستگاری‬ ‫خريد‬ ‫بازرسی فنی‪ ،‬اتوماسيونو ابزار دقيق‬ ‫‪1370/04/22‬‬ ‫‪1397/06/16‬‬ ‫‪1370/04/22‬‬ ‫‪1397/06/17‬‬ ‫رضا گنجی‌ریزی‬ ‫عبدالهوهمن‬ ‫اقتصادی و مالی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫‪1369/07/29‬‬ ‫‪1397/06/17‬‬ ‫‪1370/03/08‬‬ ‫‪1397/06/18‬‬ ‫ایمنی‬ ‫معرفی نفرات برتر ایمنی‬ ‫رسول تابش‬ ‫جواد خا کیان‬ ‫حمیدرضا ضامنی‬ ‫سید جالل هاشمی‬ ‫بروز حوادث شغلی غیرمترقبه در تمام عرصه‌های مربوط به کار و صنعت‪ ،‬به‌ویژه صنایع فوالدسازی‪ ،‬همراه‬ ‫با صدمات انسانی و خسارت‌های فراوان است‪ .‬ازآنجا که کشور ما در زمرۀ کشورهای درحال‌توسعه است‪،‬‬ ‫بروز حوادث شغلی و حفظ منابع انسانی و تجهیزات شرکت‌ها از بسیاری جهات حائز اهمیت است؛ بررسی‌ها‬ ‫نشان می‌دهد که رعایت دستورالعمل‌های ایمنی پیش از وقوع حوادث سهم عمده‌ای در کاهش خطرات و‬ ‫آسیب‌هایناشیاز آن‌هادارد‪.‬‬ ‫در همینخصوصاز سویواحدحفاظتفیزیکیفوالدمبارکه آقایانرسولتابش‪،‬جوادخاکیان‪،‬حمیدرضا‬ ‫ضامنی وسید جالل هاشمی به دلیل رعایت اصول ایمنی وفنی شرکت فوالد مبارکه در هنگام انجام امور‬ ‫محولهوکسبامتیاز الزمدر جلسه کمیتهحفاظتفیزیکیبهعنواننفراتبرترایمنیاینواحدمعرفیشدند‪.‬‬ ‫موفقیت‬ ‫موفقیت کارکنان و فرزندان در عرصه‌های علمی و فرهنگی‬ ‫سروش نصر اصفهانی‬ ‫حمید واحدی‪ ،‬آهن‌سازی‬ ‫از مســئوالن محتــرم خواهشــمندم در‬ ‫وام‌هــای ضــروری و مســکن تغییراتــی اعمــال‬ ‫فرماینــد‪.‬‬ ‫‪913***8827‬‬ ‫ ‬ ‫محمدرضاحبیبی‌کلهرودی‬ ‫تعميراتمرکزی‬ ‫محمدحسین غالمی‬ ‫مبینا ابراهیمی‬ ‫آنچه در غدیر خم‬ ‫و قبل و بعد از‬ ‫آن اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫به‌طور یک‌جا‬ ‫از یک نفر نقل‬ ‫نشده است‪ ،‬بلکه‬ ‫هریک از حاضران‬ ‫گوشه‌هایی از آن‬ ‫مراسم را بازگو کرده‬ ‫و بخشی از قضایا را‬ ‫نیز امامان معصوم‬ ‫علیهم‌السالمبیان‬ ‫کرده‌اند‪ .‬از برخی‬ ‫شیطنت‌های‬ ‫منافقان و مخالفان‬ ‫نیز پیامبر اکرم‬ ‫صلی‌الله علیه از‬ ‫طریق وحی و علم‬ ‫الهی اطالع یافته‬ ‫و فقط با عده‬ ‫معدودی چون‬ ‫سلمان و ابوذر و‬ ‫مقداد و حذیفه‬ ‫و عمار در میان‬ ‫گذاشته بود‬ ‫وقتــی جمعیــت بــه غدیــر خــم رســید‪ ،‬حضــرت فرمودنــد‪ :‬ای‬ ‫مــردم! دعوت‌کنندۀ خــدا را اجابــت کنید‪ ،‬مــن فرســتاده خدایم‪.‬‬ ‫ایــن ســخن کنایــه از آن بــود کــه وقــت ابــاغ پیــام بســیار مهمــی‬ ‫فرارســیده اســت‪ .‬پــس از ایــن دســتور‪ ،‬همــۀ مرکب‌هــا متوقــف و‬ ‫جلــو رفته‌هــا بازگشــتند‪ .‬شــدت گرمــا بــه حــدی ناراحت‌کننــده‬ ‫بــود کــه مــردم و حتــی خــود حضــرت گوشـه‌ای از لبــاس خــود را بــه‬ ‫ســر انداختــه و گوشـه‌ای از آن را زیــر پــای خــود قــرار داده بودنــد‪ ،‬و‬ ‫عــده‌ای از شــدت گرمــا عبــای خــود را بــه پایشــان پیچیــده بودند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر پیامبــر ا کــرم صلی‌اهلل علیــه مقــداد و ســلمان و عمار‬ ‫را فراخوانــده‪ ،‬دســتور دادنــد تــا بــه محــل درختــان کهن‌ســال‬ ‫برونــد و آنجــا را آمــاده کننــد‪ .‬آن‌ها خارهــای زیــر درختــان را کندند‬ ‫و آنجــا را صــاف کردنــد و آب و جــارو زدنــد و در فاصلــۀ بیــن دو‬ ‫درخــت‪ ،‬روی شــاخه‌ها پارچ ـه‌ای به‌عنــوان ســایبان انداختنــد‬ ‫تــا آن محل بــرای برنامــۀ سـه‌روزه آن حضرت کاملا مســاعد شــود‪.‬‬ ‫ســپس بــا کمــک ســنگ‌ها و جهــاز شــتران منبــری بــه بلنــدی‬ ‫قامــت آن حضــرت ســاختند‪ .‬بعــد از اقامــۀ نمــاز ظهــر‪ ،‬حضــرت‬ ‫بــر بــاالی منبــر رفــت و امیــر مؤمنــان علیه‌الســام را نیــز فراخوانــد‬ ‫و بــه او دســتور داد‪ ،‬بــاالی منبــر بیایــد و در ســمت راســتش یــک‬ ‫پلــه پایین‌تــر بــر فــراز آن قــرار گیــرد‪ .‬عصــارۀ عالــم هســتی پیامبــر‬ ‫ا کــرم صلـی‌اهلل علیــه دربــارۀ عمومیــت غدیــر و ابدیــت و مانــدگاری‬ ‫آن فرمــود‪« :‬ســپس همگــی بگوییــد‪[...‬ای رســول خــدا! ایــن‬ ‫مطالــب خطــۀ غدیــر را] از طــرف تــو بــه نزدیــک و دور از فرزندانمان‬ ‫و فامیل‌هایمــان می‌رســانیم‪ ،‬و خــدا را بــر آن شــاهد می‌گیریــم‪.‬‬ ‫خداونــد در شــاهد بــودن کفایــت می‌کنــد و تــو نیــز بــر ایــن اقــرار مــا‪،‬‬ ‫شــاهد هســتی‪».‬‬ ‫پیامبر ا کرم صلـی‌اهلل علیه در بخش دیگری از خطبــۀ غدیر فرمود‪:‬‬ ‫ای مــردم! مــن امــر خالفــت را به‌عنــوان امامــت و وراثــت در نســل‬ ‫خــود تــا روز قیامت بــه ودیعه می‌ســپارم و ابــاغ کــردم آنچــه را مأمور‬ ‫بــه ابالغش بودم تا حجت باشــد بــر حاضــر و غائب و بر همۀ کســانی‬ ‫کــه حضــور دارنــد یــا ندارنــد‪ ،‬بــه دنیــا آمده‌انــد یــا نیامده‌انــد‪ ،‬پــس‬ ‫حاضــران بــه غائبــان و پــدران بــه فرزنــدان تــا روز قیامت برســانند‪.‬‬ ‫از جمــات فــوق به‌خوبــی اســتفاده می‌شــود کــه همــگان در گفتــن‬ ‫و پخــش و نشــر حدیــث و جریــان غدیــر مســئول‌اند و تــا روز قیامــت‬ ‫این وظیفۀ ســنگین بــر دوش والیت‌مــداران خواهد بــود؛ چنان‌که‬ ‫منکــران غدیــر و والیــت و امامــت‪ ،‬منکــر یــک حادثــه و یــک خطبــه‬ ‫تلقی نمی‌شــوند و همچون ابلیس دشــمن ســعادت تمام بشریت‬ ‫بــه حســاب می‌آینــد‪ .‬امــام رضــا علیه‌الســام فرمــود‪ :‬مثــل مؤمنیــن‬ ‫در پذیــرش والیت امیــر مؤمنــان علیه‌الســام در روز غدیر خــم َم َثل‬ ‫مالئکــه در سجودشــان بــرای آدم اســت و َم َثــل کســی کــه در روز‬ ‫غدیــر از والیــت امیــر مؤمنــان ســر بــاز زد‪َ ،‬م َثــل شــیطان اســت [کــه‬ ‫بــا مخالفــت خــود بــا همــه ابنــای بشــر بــه دشــمنی برخاســت‪.]...‬‬ ‫آنچــه در غدیــر خــم و قبــل و بعــد از آن اتفــاق افتــاد‪ ،‬به‌طــور یک‌جــا‬ ‫از یــک نفر نقل نشــده اســت‪ ،‬بلکــه هریــک از حاضــران گوشـه‌هایی‬ ‫از آن مراســم را بازگــو کــرده و بخشــی از قضایــا را نیــز امامــان معصــوم‬ ‫علیهم‌الســام بیــان کرده‌انــد‪ .‬از برخــی شــیطنت‌های منافقــان‬ ‫و مخالفــان نیــز پیامبــر ا کــرم صل ـی‌اهلل علیــه از طریــق وحــی و علــم‬ ‫الهــی اطــاع یافتــه و فقــط بــا عــده معــدودی چــون ســلمان و ابــوذر‬ ‫و مقــداد و حذیفــه و عمــار در میــان گذاشــته بــود‪ .‬در ذیــل چکیــدۀ‬ ‫خطبــه را بــا هــم مــرور می‌کنیــم‪.‬‬ ‫چکیدۀ خطبۀ غدیر‬ ‫فرمان الهی برای بیان مطلبی مهم‬ ‫بعــد از حمــد و ثنــای الهــی فرمــود‪« :‬اقــرار می‌کنــم بــه بندگــی خــدا‬ ‫و شــهادت می‌دهــم کــه او پــروردگار مــن اســت‪ ،‬و آنچــه بــه مــن‬ ‫وحــی کــرده‪ ،‬ادا می‌کنــم و اال تــرس دارم عذابــی بــر مــن فــرود آیــد‪...‬‬ ‫خداونــد بر من چنیــن وحی کــرده اســت‪ :‬ای پیامبــر! آنچــه از طرف‬ ‫پــروردگارت بر تو نازل شــده ابــاغ کــن و ا گر انجــام ندهی‪ ،‬رســالت او‬ ‫را نرســانده‌ای و خداونــد تــو را از مــردم حفــظ می‌کنــد‪».‬‬ ‫ای مردم! من در رســاندن آنچــه خداوند بر من نازل کــرده کوتاهی‬ ‫نکــرده‌ام‪ .‬جبرئیــل ســه مرتبــه بــر مــن نــازل شــد و از طــرف خداونــد‬ ‫ســام رســاند‪ ...‬و مرا مأمور کــرد که در ایــن محل اجتمــاع بپا خیزم‬ ‫و بر هــر ســفید و ســیاهی اعالم کنــم‪« :‬به‌راســتی علــی بــن ابی‌طالب‬ ‫بــرادر‪ ،‬وصــی و جانشــین مــن و امــام بعــد از مــن اســت‪ .‬کســی کــه‬ ‫نســبت او بــه مــن هماننــد نســبت هــارون بــه موســی اســت‪ ،‬جــز‬ ‫این‌کــه پیامبــری بعــد از مــن نیســت و او صاحب‌اختیــار شــما بعــد از‬ ‫خــدا و رســولش اســت‪».‬‬ ‫اعالن والیت و امامت دوازده امام‬ ‫«ای مــردم! ایــن مطلــب را دربــارۀ او بدانیــد و بفهمیــد کــه خداونــد‬ ‫او را بــرای شــما صاحب‌اختیــار و امامــی قــرار داده کــه اطاعتــش‬ ‫واجــب اســت‪»...‬‬ ‫آنگاه فرمــود‪« :‬و بعــد از من علــی صاحب‌اختیار شــما و امام شــما به‬ ‫امــر خداونــد اســت؛ ســپس امامــت در نســل مــن از فرزنــدان اوســت‬ ‫تــا روزی کــه خــدا و رســولش را مالقــات کنیــد‪ .‬حاللــی نیســت‪ ،‬مگــر‬ ‫آنچــه خــدا و رســولش و آنــان (امامان) حــال کــرده باشــند و حرامی‬ ‫نیســت‪ ،‬مگــر آنچــه خــدا و رســولش و آنان حــرام کــرده باشــند‪».‬‬ ‫آنــگاه فرمــود‪ :‬هــر کــس در ایــن گفتــار شــک کنــد‪ ،‬ماننــد کفــر‬ ‫جاهلیت نخســتین کافر شــده اســت و هــر کــس در چیزی از ســخن‬ ‫مــن شــک کنــد‪ ،‬در همــه آنچــه بــر مــن نازل شــده شــک کــرده اســت‬ ‫و هــر کــس در یکــی از امامــان شــک کنــد‪ ،‬در همــه آنــان شــک کــرده‬ ‫اســت و شــک کننــده بــه مــا‪ ،‬در آتــش اســت‪»...‬‬ ‫تــا رســید بــه جملــۀ معــروف «مــن کنــت مــواله فهــذا علــی مــواله‪...‬؛‬ ‫هــر کــس مــن صاحب‌اختیــار اویــم‪ ،‬ایــن علــی صاحب‌اختیــار‬ ‫اوســت‪»....‬‬ ‫توجه ا کید به مسئلۀ امامت‬ ‫بعــد از آن‌کــه آیــۀ ا کمــال را بیــان کــرد‪ ،‬فرمــود‪« :‬ای مــردم! خداونــد‬ ‫دین شــما را با امامت او (علی علیه‌الســام)کامل کــرد؛ پس هرکس‬ ‫بــه او و بــه کســانی کــه جانشــین او از فرزنــدان مــن و از نســل او تــا روز‬ ‫قیامــت و رفتــن بــه پیشــگاه خــدای عزیــز و جلیــل هســتند‪ ،‬اقتــدا‬ ‫نکنــد‪ ،‬پــس چنیــن کســانی اعمالشــان از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ای مــردم! بدانیــد کــه بــا علــی‪ ،‬دشــمنی نمی‌کنــد‪ ،‬مگــر شــقی؛ و‬ ‫بــا علــی دوســتی نمی‌کنــد‪ ،‬مگــر کســی کــه دارای تقــوا باشــد و بــه او‬ ‫ایمــان نم ـی‌آورد‪ ،‬مگــر مؤمــن مخلــص‪».‬‬ ‫هشدار دربارۀ کارشکنی‌های منافقان‬ ‫در ادامــه فرمــود‪« :‬ای مــردم! بــه خــدا و رســولش و بــه نــوری کــه‬ ‫همراه او نازل شــده اســت ایمــان آوریــد‪ ،‬قبــل از آن‌کــه صورت‌هایی‬ ‫را هــا ک کنیــم و آن صورت‌ها را به پشــت برگردانیــم یا آنــان را مانند‬ ‫اصحــاب ســبت هــا ک کنیــم‪».‬‬ ‫آنــگاه فرمــود‪« :‬بــه خــدا قســم! از ایــن آیــه قصــد نکــرد‪ ،‬مگــر قومــی از‬ ‫اصحابــم کــه آنــان را بــه اســم و نسبشــان می‌شناســم‪ ،‬ولــی مأمــورم‬ ‫کــه از آنــان پرده‌پوشــی کنــم‪ .‬پــس هرکــس بایــد مطابــق آنچــه در‬ ‫قلبــش از حــب یــا بغــض نســبت بــه علــی می‌یابــد‪ ،‬عمــل کنــد‪» .‬‬ ‫دوستان و دشمنان اهل‌بیت علیهم‌السالم‬ ‫ای مردم! دشــمن ما کســی اســت کــه خداونــد او را مذمــت و لعنت‬ ‫نمــوده‪ ،‬و دوســت ما‪ ،‬هر کســی اســت کــه خداونــد او را مــدح نموده‬ ‫و دوســتش بدارد‪.‬‬ ‫یادی از مهدی علیه‌السالم‬ ‫«بدانیــد کــه آخریــن امامــان‪ ،‬مهــدی قائــم از ماســت؛ او غالــب بــر‬ ‫اســاس دیــن اســت؛ او انتقام‌گیرنــده از ظالمیــن‪ ،‬او فاتــح قلعه‌هــا و‬ ‫منهدم‌کننــدۀ آن‌هــا‪ ،‬و غالــب بر هــر قبیلـه‌ای از اهل شــرک اســت‪».‬‬ ‫بیعت گرفتن رسمی‬ ‫«ای مردم! من برایتان بیان کردم و به شما فهمانیدم؛ و این علی‬ ‫است که بعد از من به شما می‌فهماند‪ .‬بدانید که من‌بعد از پایان‬ ‫خطابه‌ام شما را به دست دادن با خودم به‌عنوان بیعت با او و اقرار‬ ‫به او‪ ،‬و بعد از من به دست دادن با خود او فرامی‌خوانم‪ .‬بدانید‬ ‫که من با خدا بیعت کرده‌ام و علی با من بیعت کرده است‪ ،‬و من از‬ ‫جانب خداوند برای او از شما بیعت می‌گیرم‪».‬‬ ‫و فرمود‪« :‬هرکس بیعت را بشکند به ضرر خویش شکسته است؛ و‬ ‫هرکس به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند‪ ،‬خداوند به او اجر بزرگی‬ ‫عنایت می‌فرماید‪».‬‬ ‫و در پایان خطبه فرمود‪« :‬ای مردم! هرکس خدا و رسولش و علی‬ ‫و امامانی را که ذکر کردم اطاعت کند‪ ،‬به رستگاری بزرگ دست‬ ‫یافته است‪».‬‬ ‫فاطمه امینی‬ ‫آقایسروشنصراصفهانیفرزندهمکار گرامیغالمرضانصراصفهانی‪،‬در آزمون گروهییازدهمیندورۀ‬ ‫لیگعلمیبین‌المللیپایا‪ 97-96‬در رشتۀعلومپایۀنهمموفقبه کسبمدلطالشد‪.‬‬ ‫آقای محمدحسینغالمیفرزندهمکار گرامیعیسیقلیغالمیشاغلدر راه‌آهندر مسابقاتنورباران‬ ‫(حفظموضوعیقرآن کریم)شهرستانمبارکهموفقبه کسبرتبۀممتاز شد‪.‬‬ ‫خانم مبینا ابراهیمی فرزند همکار گرامی ایرج ابراهیمی در مسابقات قرآن و معارف اسالمی رشتۀ تفسیر‬ ‫شهرستانمبارکهموفقبه کسبرتبۀسومشد‪.‬‬ ‫خانم آال ابراهیمی فرزند همکار گرامی ایرج ابراهیمی در مسابقات قرآن و معارف اسالمی رشتۀ حفظ‬ ‫موضوعیشهرستانمبارکهموفقبه کسبرتبۀاولشد‪.‬‬ ‫خانمفاطمهامینیفرزندهمکار گرامیمحسنامینیدر آزموندبیرستان گل‌هایبهشتموفقبه کسب‬ ‫رتبۀاولشد‪.‬‬ ‫امیر جاللی‪ ،‬نورد گرم‬ ‫بیمــۀ ایــران درزمینــۀ خدمــات آن‌طــور کــه‬ ‫بایــد کارکنــان را حمایــت نمی‌کنــد‪.‬‬ ‫‪913***2582‬‬ ‫ ‬ ‫اصغــر کمالــی‪ ،‬خــط تولیــد ورق‬ ‫رنگی‬ ‫از مســــــئولین محتـــــرم تقاضـــــا می‌کنــم در‬ ‫خصــوص کارت طالیــی یــا هزینــۀ دارو بــرای‬ ‫کارکنــان قــراردادی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫‪913***6178‬‬ ‫ ‬ ‫ادیبی از کارخانه ذوب‌آهن‬ ‫به‌طــور اتفاقــی از مــوج اف ام رادیــو فــوالد‬ ‫را گرفتــم‪ .‬از هــــمین‌جا بــه تمــــام کارکنــان‬ ‫ســخت‌کوش مجتمــع فــوالد خســته نباشــید‬ ‫می‌گویــم‪ ،‬بــه یــاد ســال‌های گذشــته کــه مــن‬ ‫هــم درایــن مجتمــع بــزرگ کار می‌کــردم‪.‬‬ ‫‪913***0612‬‬ ‫ ‬ ‫شــاهرخی‪ ،‬تعمیرگاه مرکزی‬ ‫لطفــا در خصــوص ســخت‌گیری جهــت تأییــد‬ ‫ویزیــت پزشــکان و ســقف تعهــدات بیمــۀ‬ ‫تکمیلــی و مد ت‌زمــان پرداخــت طوالنــی و‬ ‫دالیــل انعقاد قــرارداد بــا ایــن شــرکت بیمه‌ای‬ ‫اطال ع‌رســانی کنیــد‪.‬‬ ‫‪913***0122‬‬ ‫ ‬ ‫ابوالفضل علیخانی‬ ‫غــذای آشــپزخانۀ مجموعــۀ چــادگان ازلحــاظ‬ ‫کیفیــت و کمیــت غــذا پاییــن اســت‪ .‬لطفــا‬ ‫نظــارت بیشــتری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫‪913***7882‬‬ ‫ ‬ ‫محمدجــواد صابــری‪ ،‬تعمیــرگاه‬ ‫مرکزی‬ ‫متأســفانه طبق مشــاهدات این‌جانــب و تنی‬ ‫چند از همــکاران هنــگام مراجعه بــه کلینیک‬ ‫دندانپزشــکی آزادگان‪ ،‬خدمــات خوبــی ارائــه‬ ‫نمــی دهنــد‪ .‬همچنیــن فقــط پــول نقــد از‬ ‫افــراد اخــذ می‌شــود‪.‬‬ ‫‪913***5918‬‬ ‫ ‬ ‫محمد شــیرازی‌نژاد‪ ،‬بازنشسته‬ ‫لطفـــــا در ســـــایت اینترنتـــــی فــــــوالد محلــی‬ ‫را طراحــی کننــد کــه کارکنــان بازنشســته‬ ‫و شــاغل بتواننـــــد اطـــــاعات مربــوط بــه‬ ‫اصالحــات آدرس خــود را جهــت مرســوالت‬ ‫پســتی ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫‪913***0818‬‬ ‫ ‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بــا نهایت تأســف در هفتــۀ گذشــته آقایــان محمود‬ ‫قرخلوئــی شــاغل در خدمــات شــهری در غــم‬ ‫درگذشــت پــدر و حمیدرضــا رفیعــی شــاغل‬ ‫در نوردســرد در غــم درگذشــت بــرادر بــه ســوگ‬ ‫نشســتند ‪.‬‬ ‫ایــن غــم جانــکاه و ضایعــۀ جبران‌ناپذیــر را بــه‬ ‫محضــر خانواده‌هــای ایــن مرحومیــن تســلیت‬ ‫عرض می‌کنیــم و بــرای آنــان علــو درجــات را از درگاه‬ ‫حق‌تعالــی مســئلت می‌نماییــم‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫پنج راه برای آموزش تفکر انتقادی به بچه‌ها‬ ‫کنجکاوی کلید پرورش هوش کودک است‪ .‬ا گر می‌خواهید فرزندی باهوش‪،‬‬ ‫باذکاوتوبادرایتداشتهباشید‪،‬باید کاری کنید کهفکر کند‪ ،‬کنجکاوشودودر ذهنش‬ ‫ابعادمختلفیکموضوعرابسنجد‪.‬‬ ‫آال ابراهیمی‬ ‫شما و فوالد‬ ‫علی‌ا کبــر یزدانــی‪ ،‬نــت تعمیــرات‬ ‫تعمیرگاه مرکزی‬ ‫لطفـــــا مســـئولـــــین بــــــرای حــــــل مشـ ـ ــکل‬ ‫بازنشســتگان جهــت ورود بــه شــرکت کارت‬ ‫تــردد صــادر کننــد‪.‬‬ ‫‪913***6874‬‬ ‫ ‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫برای رسیدن به چنین مهارتی نیاز نیست فرزندتان به نوجوانی برسد‪ .‬بچه‌ها از سنین قبل از دبستان‬ ‫آمادۀ یادگیری تفکر انتقادی می‌شوند؛ شیوۀ تفکری که باعث می‌شـود آن‌ها هر چیزی را چشم‌بسته‬ ‫قبول نکنند و به‌سادگی نپذیرند‪.‬‬ ‫تفکر انتقادی را باید از سنین پایین به کودکان آموزش دهید تا وقتی بزرگ‌تر شدند در مقابل دوستان‬ ‫ناسـالم‪ ،‬انتخاب‌هـای اشـتباه یـا حتی مـوج تبلیغـات و مـد و رسـانه‪ ،‬بتواننـد تصمیـم درسـت بگیرند و‬ ‫از خودشـان محافظت کنند‪ .‬برای پـرورش تفکر انتقـادی در فرزندتـان این روش‌هـا را پیش بگیرید‪:‬‬ ‫‪ -1‬داسـتان‌هایی بـا پایـان مبهـم تعریـف کنیـد‪ .‬چنیـن داسـتان‌هایی در مقایسـه بـا آن‌هایـی کـه‬ ‫نتیجه‌شان قابل‌انتظار است‪ ،‬بچه‌ها را بیشتر به تحلیل وا‌می‌دارد‪ .‬مثال قصه‌ای برای او تعریف کنید‬ ‫و بگویید به نظرت آخرش چه می‌شود؟ یا بگویید‪« :‬به نظرت ا گه قهرمان داستان این کار رو نمی‌کرد‪،‬‬ ‫چی می‌شـد؟» یـا «تـو ا گه جـاش بـودی‪ ،‬چـی کار می‌کـردی؟»‬ ‫‪ -2‬از او سؤال بپرسید‪ .‬دربارۀ هر موضوعی می‌توانید سؤاالتی را مطرح کنید‪ .‬مثال «می‌دونی چرا رنگ‬ ‫دریا آبیه؟» یا «به نظرت چرا بعضیا دزدی می‌کنن؟» پاسخ‌های او را به سؤاالتتان بشنوید و بعد‪ ،‬سعی‬ ‫کنید با راهنمایی‌های مناسب او را به جواب درست‌تر برسانید‪.‬‬ ‫‪ -3‬بـه او فرصـت تصمیم‌گیـری بدهیـد و درهنـگام تصمیم‌گیـری‪ ،‬اجـازه دهیـد به‌انـدازۀ کافـی فکـر‬ ‫کنـد‪ ،‬دالیلـش را بگویـد و کاری را کـه درسـت می‌دانـد عملـی کنـد‪ .‬به‌جـای او تصمیـم نگیریـد‪ .‬فقـط‬ ‫راهنمایی‌هـای الزم را بـه او بدهیـد و خطـرات و هشـدارهای الزم را بگوییـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬اجازه دهیـد خیال‌پردازی کنـد‪ .‬از او دربارۀ رؤیاهایش بپرسـید‪ .‬بگوییـد دوسـت دارد چه کارهایی‬ ‫انجام دهـد یـا از کدام‌یک از کارهایـش رضایت بیشـتری دارد و دالیلش را بشـنوید‪ .‬هر چیـزی که باعث‬ ‫شـود فرزندتان اسـتدالل بیاورد‪ ،‬تفکـر انتقـادی را در او تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬بـرای هـر چیـزی‪ ،‬قاعـده و قانـون نیاوریـد‪ .‬اجـازه دهیـد فرزندتـان کار خـودش را بکنـد‪ ،‬حتـی ا گـر‬ ‫بـا سـلیقۀ شـما جـور نیسـت‪ .‬ا گـر در نقاشـی‌اش خورشـید را صورتـی و دریـا را سـبز کشـید‪ ،‬او را سـرزنش‬ ‫نکنید‪ .‬در دنیای کودک‪ ،‬هیچ باید و نبایدی مطرح نکنید‪ ،‬مگر وقتی که ممکن اسـت بـه او یا دیگران‬ ‫صدمـه‌ای وارد شـود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬سالمتنیوز‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬آ گوست ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫قدردانی از قهرمانان مسابقات جهانی کارگری ‪ 2018‬فرانسه‬ ‫با حضور معاون نیروی انسانی و جمعی از مدیران فوالد مبارکه از قهرمانان‬ ‫مسابقاتجهانی کارگری‪ 2018‬فرانسهقدردانیشد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم مجتبــی لطفــی مســئول امــور ورزش فــوالد مبارکــه گــزارش مبســوطی از عملکــرد و‬ ‫دســتاوردهای تیم‌هــای مختلــف فــوالد مبارکــه در مســابقات داخلــی و برون‌مــرزی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ایــاز اســماعیلی معــاون نیــروی انســانی فــوالد مبارکــه گفــت‪ :‬موفقیت‌هــای پیاپــی و کســب‬ ‫مقــام اول در فوتســال کمپانی‌هــای جهــان و همچنیــن کســب مقــام ســوم در رقابت‌هــای جهانــی‬ ‫والیبــال کارگــران و فتح قلــۀ آلبــروس بلندتریــن قلــۀ اروپا بــرگ زرینــی در کتــاب افتخــارات ورزشــی فوالد‬ ‫مبارکــه اســت‪.‬‬ ‫در همین خصوص‪،‬جهانگیر وکیلی مدیر حراست فوالد مبارکه از تالش غیرتمندانۀ کارکنان ورزشکار‬ ‫فوالد مبارکــه تقدیر کــرد و یادآور شــد کســب مقــام قهرمانــی در کنار داشــتن اخــاق نیکــو و جوانمردانه‬ ‫بســیار دل‌نشــین‌تر خواهــد بود‪.‬‬ ‫وی اذعان داشــت‪ :‬کســانی که بر ســکوی قهرمانی می‌ایســتند بایــد از نظر اخــاق و رفتار بــرای همگان‬ ‫الگو باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬بابایــی مدیــر خدمــات عمومــی و امــور رفاهــی از حمایت‌هــا و نــگاه مثبــت مدیرعامــل فــوالد‬ ‫مبارکــه در توســعۀ ورزش و تأ کیــد بــر ارتقــای ســامت روحــی و جســمی کارکنــان قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫خروجی جلسۀ هم‌اندیشی مدیران فوالد مبارکه سپاهان و‬ ‫اصفهان برای آماده کردن نقش‌جهان‬ ‫مدیران استانی و مسئوالن باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در جلسه‌ای برای رفع‬ ‫مشکالت ورزشگاه نقش‌جهان شرکت کردند تا دربارۀ چگونگی حل آن به نتیجه‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫دکتــر حســن رحیمــی دادســتان عمومــی و انقــاب اســتان اصفهــان بــه همــراه معاونــان و همچنیــن‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان برخــوار‪ ،‬ســرهنگ امجدیــان فرمانــده یــگان ویــژۀ اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬سرهنگ یوسلیانی جانشین فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان‪ ،‬سلطان حسینی‬ ‫مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان به همــراه ســعیدبخش معاونــت اجــرای پروژه‌های‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬مســعود تابــش مدیرعامل باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان و تنی چند‬ ‫از مســئولین ارشــد اســتان ضمــن بازدیــد از بخش‌هــای مختلــف اســتادیوم نقش‌جهــان در ســالن‬ ‫اجتماعــات ایــن ورزشــگاه گــرد هــم آمدنــد تــا مســائل و مشــکالت ایــن اســتادیوم را مــورد بررســی قــرار‬ ‫دهنــد و تصمیمــات الزم بــرای رفــع ایــن مشــکالت را اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫در این جلسه به موضوعات زیر اشاره و مقرر شد هرچه سریع‌تر به آن‌ها رسیدگی شود‪:‬‬ ‫یکی از مشــکالتی کــه در حال حاضر ورزشــگاه نقش‌جهــان با آن روبه‌رو شــده‪ ،‬تپه خــا ک اطراف‬ ‫اســت کــه بــه دلیــل داشــتن بــار حقوقــی امــکان جابه‌جایــی آن وجــود نــدارد و رســیدن بــه راه‌حلــی‬ ‫بــرای آن مهم‌تریــن بخــش جلســه بــود‪ .‬ایــن تپــه خــا ک هــم فضــای دسترســی جاده‌هــا و پارکینــگ‬ ‫بازگشت دوباره نبی به خانوادۀ سپاهان‬ ‫یکی از تلخ‌ترین و در عین حال تأثیرگذارترین برنامه‌های نود در اواسط اسفندماه سال‬ ‫گذشته به ماجرای جوانی به نام نبی می‌پرداخت که به‌دلیل عالقۀ بیش‌ازحد به فوتبال و به‬ ‫هنگام کری‌خوانی مرتکب قتلی ناخواسته شده بود و مدت زیادی از بهترین سال‌های‬ ‫زندگی‌اش را به‌سبب ناتوانی در پرداخت دیه‪ ،‬در پشت میله‌های زندان گذرانده بود‪.‬‬ ‫خوشبختانه به لطف مردم انسان‌دوست کشورمان و کمک‌هایی که در حوزۀ ورزش ازجمله در باشگاه‬ ‫فوالدمبارکه سپاهان جمع‌آوری شد‪ ،‬در نهایت نبی توانست از زندان آزاد شود و به آغوش خانواده بازگردد‪.‬‬ ‫این جوان هوادار سپاهان دو هفته قبل در بازی سپاهان و پیکان هم در استادیوم نقش‌جهان حاضر شد و از‬ ‫نزدیکبازیتیممحبوبشراتماشا کرد‪.‬‬ ‫با این حال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و همچنین شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای انجام‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی که در حوزۀ ورزش بر عهده دارند‪ ،‬برنامه‌ریزی‌های الزم را برای اشتغال این هوادار‬ ‫متعصبسپاهانانجامدادهاستونبیبه‌عنوانیکیاز نیروهایشاغلدر ورزشگاهنقش‌جهاناز اینپسدر‬ ‫کنار تیممحبوبخودشخواهدبودتابتواندبخشیاز سال‌هایاز دسترفتهراجبران کند‪.‬‬ ‫امیدواریمباانجاماقداماتپیشگیرانۀالزمدر حوزۀفوتبالوهیجاناتناشیاز آن‪،‬در آینده کمترشاهدبروزاین‬ ‫آسیب‌هایاجتماعیدر زندگیهوادارانیباشیم کهبهعشقفوتبالزندگیمی‌کنندو گاهیاوقاتبرایحمایت‬ ‫از تیم‌هایموردعالقهخوددر مسیریقرار می‌گیرند کهمنجربهایجادبحراندر زندگیشخصیآن‌هامی‌شود‪.‬‬ ‫قهرمانی تیم کاراتۀ صنعت فوالد در‬ ‫مسابقات کارگران استان‬ ‫شــرقی اســتادیوم را مســدود کــرده و هــم بــا ایجــاد گــرد و خــا ک وضعیــت نامناســبی در اطــراف‬ ‫نقش‌جهــان ایجــاد کــرده اســت‪ .‬در ایــن جلســه قــرار شــد بــا مســاعدت تمامــی نهادهــای درگیــر ایــن‬ ‫تپه خا ک جابه‌جا شود تا شرایط مناسب گردد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از موضوعــات مــورد بحــث تکمیــل پروژه‌هــای نیمـه‌کارۀ ورزشــگاه نقش‌جهــان اســت‬ ‫که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است‪.‬‬ ‫تکمیــل پــروژۀ روشــنایی فضــای بیرونــی ورزشــگاه نقش‌جهــان‪ ،‬پارکینگ‌هــا و مکان‌هایــی از‬ ‫این دست‪ ،‬مورد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد‪.‬‬ ‫مــورد دیگــر افزا یــش ضر یــب امنیــت و ایمنــی هــواداران و همین‌طــور ســهولت حضــور در‬ ‫نقش‌جهــان بــود‪ .‬یکــی از راه‌هایــی کــه می‌توانــد رســیدن بــه ایــن موضــوع را محقــق کنــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫تقاطع‌هــای غیــر هم‌ســطح در خیابان‌هــای اطــراف ورزشــگاه نقش‌جهــان اســت کــه می‌توانــد از بــار‬ ‫ترافیکی و ازدحام جمعیت در هنگام ورود و خروج هواداران بکاهد‪.‬‬ ‫بــه غیــر از مــوارد مطر ح‌شــده‪ ،‬نصــب ژنراتــور بــرق‪ ،‬دوربین‌هــای مداربســته و همین‌طــور چادرهــای‬ ‫ورزشــگاه نقش‌جهــان نیــز از پروژه‌هــای باقی‌مانــدۀ ایــن ورزشــگاه اســت کــه هنــوز زمــان مشــخصی‬ ‫نکــه طبقــۀ دوم ورزشــگاه نیــز هنــوز از زمــان افتتــاح‬ ‫بــرای نهایــی شــدن آن‌هــا اعــام نشــده؛ ضمــن ای ‌‬ ‫نقش‌جهــان مورداســتفاده قــرار نگرفتــه کــه بــرای همیــن منظــور کارهــای ایمنــی در حــال انجــام‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حضور تیم رول بال اسکیت فوالد مبارکه سپاهان در مسابقات لیگ برتر‬ ‫تیم کاراتۀصنعتفوالدمبارکهدر مسابقات کارگراناستانموفقبه کسبمقامقهرمانی‬ ‫این دوره از رقابت‌ها شد و به مسابقات کشوری راه یافت‪.‬‬ ‫این دوره از رقابت‌ها با حضور پنج تیم فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬توکا فوالد‪ ،‬آتش‌نشانی و‬ ‫اتوبوس‌رانی برگزار شد‪.‬‬ ‫مربیگریتیمفوالدمبارکهسپاهانبرعهدۀحمیدرضاصادقیوسرپرستی آنبامهدیپریشانیبود‪.‬‬ ‫شایانذکراستتیم‌هایتوکافوالدوذوبآهناصفهانبهترتیبمقام‌هایدوموسومرادر ایندورهاز رقابت‌ها‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫حضور تیم فوالد مبارکه در چهاردهمین‬ ‫دورۀ مسابقات هندبال بانوان کشور‬ ‫باشگاهفوالدمبارکهسپاهان‪،‬بانظرمساعدهیئتمدیرۀاینباشگاهبراینخستین‬ ‫بار در ورزش رول بال اسکیت اقدام به تیمداری می‌کند‪.‬‬ ‫اولیندورۀمسابقاتلیگبرتررولبال کشور از روز چهارشنبه‪ ۳۱‬مردادماهدر دوردۀآقایانوبانوانآغاز شد‪.‬‬ ‫ایندورهاز مسابقات‪ ۱۰‬تیمدر ردۀآقایاندر استان کرجو‪ ۱۰‬تیمدر ردۀبانواندر استانقزوینحضور دارند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تیم‌های رول بال آقایان فوالد مبارکه سپاهان در مسابقات قهرمانی جهان سال‪ ۹۱‬کشور‬ ‫کنیابهمقامنایبقهرمانیدستیافتهبودوتیمبانواننیزدر مسابقاتقهرمانیجهانسال‪ ۹۴‬کهدر هند‬ ‫برگزار شدبهمقامسومیدستیافت‪.‬اینتیمهمچنیندر چندسالاخیردر مسابقاتقهرمانیلیگبرتر‬ ‫رولبالاسکیتدر مقام‌هایمختلفبررویسکوحاضربودهاست‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫چهاردهمیندورۀمسابقاتهندبالبانوان کشور از جمعهنهمشهریورماهسالجاری‬ ‫آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫جدول زمان‌بندی استخر شمارۀ ‪1‬‬ ‫به اطالع کارکنان و خانواده‌های محترم شرکت فوالد مبارکه می‌رساند استخر شمارۀ ‪ 2‬باغ فردوس از تاریخ شنبه ‪ 97/6/3‬تا اطالع ثانوی تعطیل است؛ بنابراین تمامی عالقه مندان می‌توانند طبق جدول‬ ‫زمان‌بندی ذیل از استخر شمارۀ ‪ 1‬مجموعه فردوس استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪16:30-18‬‬ ‫‪18:15-19:45‬‬ ‫‪20-21:30‬‬ ‫‪21:45-23:15‬‬ ‫روز‬ ‫‪14:45-16:15‬‬ ‫شنبه (آقایان)‬ ‫واترپلوآقایان‬ ‫شنا بسیج آقایان‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫ورزش در آب آقایان‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫یک‌شنبه (بانوان)‬ ‫____‬ ‫شنا جوانان بانوان‬ ‫تفریحی بانوان‬ ‫ورزش در آب بانوان تفریحی بانوان‬ ‫دوشنبه (آقایان)‬ ‫واترپلوآقایان‬ ‫شنا جوانان آقایان‬ ‫سه‌شنبه (بانوان)‬ ‫_____‬ ‫شنا جوانان‪-‬نوجوانان بانوان‬ ‫تفریحی بانوان‬ ‫استعداد یابی آقایان ورزش در آب آقایان‬ ‫_____‬ ‫ورزش در آب بانوان تفریحی بانوان‬ ‫چهارشنبه (آقایان)‬ ‫شنا جوانان آقایان‬ ‫شنا بسیج آقایان‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫ورزش در آب آقایان‬ ‫_____‬ ‫پنج‌شنبه (بانوان)‬ ‫استعدادیابی بانوان‬ ‫شنا نوجوانان بانوان‬ ‫تفریحی بانوان‬ ‫ورزش در آب بانوان‬ ‫_____‬ ‫‪9:30-10:45‬‬ ‫‪15-16:30‬‬ ‫‪17-18:30‬‬ ‫‪18:45-19:15‬‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫تفریحی آقایان‬ ‫جمعه (آقایان)‬ ‫در ایندورهاز رقابت‌ها‪،‬تیم‌هاینفتو گاز گچساران‪،‬تأسیساتدریایی‪،‬شهیدچمرانالرستان‪،‬فوالدمبارکۀ‬ ‫سپاهان‪،‬ذوب‌آهن‪،‬سبزسوار بوشهر‪،‬هیئتالبرز‪،‬هیئتطرقبهوشاندیزحضور دارند‪.‬‬ ‫بر همین اساس تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان در هفتۀ اول‪ ،‬میهمان تیم شهید چمران الرستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫آخرین مهلت استفاده از کارت‌های قدیم امور ورزش‬ ‫به اطالع همکاران گرامی می‌رساند کار ت‌های ‪ RFID‬قدیم امور ورزش فوالد مبارکه تا تاریخ‬ ‫‪97/06/10‬معتبر بوده و پس از تاریخ مذکور فاقد اعتبار است و فقط کارت‌های جدید امور ورزش اعتبار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امور ورزش‬ ‫تغییر آدرس سایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫به اطالع می رساند آدرس سایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به نشانی ‪ www.sepahansc.com‬تغییر‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان‬
‫یک‌شنبه ‪ 4‬شهریور‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬شهریور‬ ‫‪32‬‬ ‫‪17‬‬ ‫آفتابی‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه‪ 6‬شهریور‬ ‫‪36‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬شهریور‬ ‫‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 8‬شهریور‬ ‫‪32‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫جمعه ‪ 9‬شهریور‬ ‫‪14‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫شنبه ‪ 10‬شهریور‬ ‫‪32‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫حدیث هفته‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14‬‬ ‫امامعلیالنقی علیه‌السالم‪:‬‬ ‫فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند‪.‬‬ ‫آفتابی‬ ‫المحجة البیضاء‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪225‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1089‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬شهریور ماه‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی‌الحجه ‪ 25 / 1439‬آگوست ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.22‬‬ ‫‪No.1089‬‬ ‫‪SAT. 25 AUG. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫مهدویت در زیارت جامعه کبیره‬ ‫سینما‬ ‫در نیمــۀ ذی‌حجــه ســال‪ 212‬هجــری در محلــی بــه نــام «صریــا» فرزنــدی پــاک از‬ ‫ســالۀ رســول گرامــی اســام (صــل اهلل علیــه) دیــده بــه جهــان گشــود و ســتارۀ دیگــری در‬ ‫آســمان امامت و والیت طلــوع کرد و بــا نور خود قلب شــیعیان را روشــن نمود‪ .‬نــام او علی‬ ‫بود که بعدها به القابی همچون نقی‪ ،‬هادی مشــهور گشــت‪ .‬پــدر بزرگوارش امــام جواد‬ ‫علیه‌السالمپیشواینهمشیعیانومادر گرامی‌اشسمانهنامدارند‪.‬‬ ‫شعله ور‪ /‬حمید نعمت اهلل‬ ‫سینما قدس‬ ‫دم‌سرخ‌ها‪ /‬هزارپا‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫تنگه ابوقریب‪/‬هزارپا‪/‬دم‌سرخ‌ها‪ /‬تگزاس‪/‬دشمن زن‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫تنگه ابوقریب‪/‬دم‌سرخ‌ها‪ /‬هزارپا‪ /‬تگزاس‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫دوران امام هادی‬ ‫علیه‌السالم و امام‬ ‫حسن عسکری‬ ‫علیه‌السالم از‬ ‫دوران‌هایی است‬ ‫که حکومت وقت‬ ‫به‌شدت مسائل‬ ‫مهدویت و حتی‬ ‫تولد حضرت مهدی‬ ‫علیه‌السالم را‬ ‫تحت نظر داشته‬ ‫است‪ .‬اختناق و‬ ‫سخت‌گیری در این‬ ‫زمینه نیز به اوج‬ ‫خود رسیده بود؛ با‬ ‫این حال‪ ،‬حضرت‬ ‫هادی علیه‌السالم‬ ‫از فرصت‌ها‬ ‫بهره‌برداری کرد‬ ‫و گاه به‌صورت‬ ‫صریح و گاه در‬ ‫پوشش دعا مسئلۀ‬ ‫مهدویت را زنده‬ ‫نگه‌داشت‬ ‫خاله قورباغه‪ /‬تگزاس‪ /‬هزارپا‬ ‫آن امام همام در سال ‪ 220‬ه‌ق در هشت‌سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارش عهده‌دار امامت و‬ ‫والیتبرمردمشدوپساز‪ 33‬سالامامتدر‪ 41‬سالگیدر شهرسامرابهشهادترسید‪.‬در ذیلبه‬ ‫مناسبتمیالدمسعودآنامامهمامبرخیفرازهایزیارتشریفجامعۀ کبیرهرا کهمنسوببهآن‬ ‫حضرتودربارۀامامزمانعلیه‌السالمومسئلهمهدویتاستاز نظرخوانندگانعزیزمی‌گذرانیم‪:‬‬ ‫مسئلۀمهدویتازمسائلمهموحیاتیاست کهاززمانپیامبراکرم(صلاهللعلیه)به‌صورتواضح‬ ‫و روشن مطر ح‌شده و بر زنده نگه داشتن آن تأ کید و تشویق فراوان شده است‪ .‬امامان معصوم‬ ‫علیهم‌السالم نیز به فراخور فرصت‌هایی که برای آن‌ها پیش‌آمده این مسئله را مطرح و بیان‬ ‫نموده‌اند‪ .‬دوران امام هادی علیه‌السالم و امام حسن عسکری علیه‌السالم از دوران‌هایی است‬ ‫کهحکومتوقتبه‌شدتمسائلمهدویتوحتیتولدحضرتمهدیعلیه‌السالمراتحتنظر‬ ‫داشتهاست‪.‬اختناقوسخت‌گیریدر اینزمینهنیزبهاوجخودرسیدهبود؛بااینحال‪،‬حضرت‬ ‫هادیعلیه‌السالماز فرصت‌هابهره‌برداری کردو گاهبه‌صورتصریحو گاهدر پوششدعامسئلۀ‬ ‫مهدویترازندهنگه‌داشت‪.‬‬ ‫ازجملهدرزیارتجامعۀ کبیره کهازمتقن‌ترین‪،‬صحیح‌ترینوجامع‌ترینمتونزیارتیشیعهاست‪،‬‬ ‫عالوهبربیاناصلامامت‪،‬مسئلۀمهدویتمخصوصادورانظهور حضرتمهدیعلیه‌السالمو‬ ‫رهاورد حکومت او مورد اشاره و توجه قرا گرفته است‪ .‬آنچه پیش رو دارید‪ ،‬نگاهی است گذرا به‬ ‫مسئلۀمهدویتدر برخیاز فرازهایزیارتجامعۀ کبیره‪.‬‬ ‫الف‪.‬بقیة‌اهلل‬ ‫"السالم علی ْال ئمة الدعاة‪َ ...‬و بقیة اهلل؛ سالم بر امامان دعوت‌کننده [به‌سوی خداوند]‪ ...‬و‬ ‫باقیماندهخدا!"‬ ‫ب‪.‬خبراز غیبتامامزمانعلیه‌السالم‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫در سخت‌ترین دورانی که اختناق همه‌جا را فرا گرفته بود و امامان معصوم علیهم‌السالم تحت‬ ‫نظر بودند و به شدت حرکات و رفتار و گفتار آن‌ها کنترل می‌شد‪ ،‬حضرت هادی علیه‌السالم از‬ ‫دعا و زیارت بیشترین استفاده را برد و مسائل مهم امامت را بیان کرد و مسئلۀ غیبت امام زمان‬ ‫علیه‌السالمرا گوشزدنمودتاشیعیانرابرایچنیندورانسختوغمباریآمادهسازد؛لذافرمود‪:‬‬ ‫رکم َوعالنیت ْ َ‬ ‫کم َوأو ِل ْ‬ ‫شاه ِد ْکم َوغا ِئب ْ‬ ‫ُ«مؤ ِم ٌنب ِس ْ‬ ‫کم َو ِآخ ِرکم؛ایمان‌آورندهبهنهانوآشکار شما‬ ‫کمو ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ‬ ‫وحاضروغائبشماواولوآخرشما‪».‬‬ ‫مراد از شاهد‪ ،‬امامی است که مردم او را مشاهده کنند و او مردم را مشاهده کند و مراد از غایب‪،‬‬ ‫حضرتقائمعلیه‌السالماست کهدر هستیوجامعهحضور دارد‪،‬ولیظهور ندارد؛یعنیاومردمرا‬ ‫می‌بیندومی‌شناسد‪،‬امامردمیااورانمی‌بینندیامی‌بینند‪،‬ولینمی‌شناسند‪.‬‬ ‫ج‪.‬انتظار ظهور دولتحق‬ ‫از بهترینوبرترینآرزوهایی کهامامانمابهجامعهتلقین کردهونویدتحققآنراداده‌اند‪،‬ظهور‬ ‫حکومت عادالنۀ مهدوی است‪ .‬تزریق و تلقین این آرزو‪ ،‬جامعه را با نشاط و فعال و سرزنده نگه‬ ‫می‌داردوروحامیدرادر دلانسان‌هامی‌دمد‪.‬‬ ‫نتظر المر ْکم ُم ْر ٌ‬ ‫حضرت هادی علیه‌السالم نیز این آرزوی بلند را این‌گونه تلقین می‌کند‪«ُ :‬م ٌ‬ ‫تقب‬ ‫َ ِ‬ ‫ل ْ‬ ‫دو ِلت ْ‬ ‫کم؛منتظرامروخروجشماوچشم‌به‌راهدولتشمایم‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫جملۀ فوق هرچند به‌صورت خبری است‪ ،‬ولی گویا انشای این امر است که انتظار آمدن مهدی‬ ‫علیه‌السالموتشکیلحکومتتوسطآنحضرتامریاستمستحبوبافضیلت؛چنان‌کهدر‬ ‫روایات دیگر نیز به آن اشاره شده است‪ .:‬امام صادق علیه‌السالم فرمود‪« :‬از دین امامان‪ ،‬ور ع و‬ ‫عفت‪...،‬وانتظار فرجباصبر کردناست‪».‬‬ ‫عمــار ســاباطی می‌گویــد‪ :‬از امــام صــادق علیه‌الســام پرســیدم آیــا عبــادت پنهانــی بــا امــام غائــب‬ ‫و پنهــان در دوران دولــت باطــل بهتــر اســت و یــا عبــادت بــا ظهــور دولــت حــق [و در زمــان ظهــور‬ ‫مهــدی علیه‌الســام]؟‬ ‫حضرت فرمــود‪« :‬شــما در ورود به دیــن خــدا و نمــاز و روزه و حج و دیگــر خیراتی کــه خداوند توفیق‬ ‫داده و به عبــادت خدا در پنهان ســبقت دارید و از دیگران پیشــی گرفتید و پیوســته ب ‌ه حــق امام و‬ ‫حقوق خویش می‌نگرید که در دست ستمگران اســت و ایشان که شــما را ناچار به زندگی دنیوی‬ ‫و طلب معاش با شــکیبایی بر دین و عبادت و طاعت امــام و خوف از دشــمنان کرده‌اند؛ بنابراین‬ ‫خداوند اعمال شــما را در دنیــا مضاعف کرده اســت‪ .‬پس گــوارای وجود شــما باد‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫تنگه ابوقریب‬ ‫تنگه ابوقریب‪/‬دم‌سرخ‌ها‪ /‬کاتیوشا‪ /‬هزارپا‪ /‬خاله قورباغه‪/‬دشمن زن‪/‬پشت دیوار سکوت‪/‬‬ ‫شعله ور‪/‬همه چی عادیه‬ ‫موش‌ها و آدم‌ها‬ ‫پردیس سینمایی سیتی‌سنتر‬ ‫تنگه ابوقریب‪/‬دم‌سرخ‌ها‪ /‬کاتیوشا‪ /‬هزارپا‪/‬دشمن زن‪/‬پشت دیوار سکوت‪/‬شعله ور‪/‬همه چی‬ ‫عادیه‪ /‬به وقت خماری‪/‬تگزاس‪/‬دلم می خواد‪/‬شماره ‪ 17‬سهیال‪/‬فرشاد آقای گل‪/‬شاه دزد‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/6/3‬‬ ‫‪5:08‬‬ ‫‪6:33‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪19:55‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1397/6/4‬‬ ‫‪5:09‬‬ ‫‪6:34‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪19:54‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪1397/6/5‬‬ ‫‪5:10‬‬ ‫‪6:35‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪19:53‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪1397/6/6‬‬ ‫‪5:11‬‬ ‫‪6:35‬‬ ‫‪13:05‬‬ ‫‪19:51‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/6/7‬‬ ‫‪5:11‬‬ ‫‪6:36‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪19:50‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/6/8‬‬ ‫‪5:12‬‬ ‫‪6:37‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪19:49‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/6/9‬‬ ‫‪5:13‬‬ ‫‪6:37‬‬ ‫‪13:04‬‬ ‫‪19:47‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/6/10‬‬ ‫‪5:14‬‬ ‫‪6:38‬‬ ‫‪13:03‬‬ ‫‪19:46‬‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫برخی آداب و اعمال عید غدیر‬ ‫در فرهنگغنیاسالمی‪،‬عیدغدیراز ویژگیخاصیبرخوردار استواز ایام‌اهللشمردهشدهاست‪.‬در‬ ‫اینروز‪،‬نعمتوالیتبربشریتارزانیداشتهشد‪.‬بنابراینبهمیمنتاینروزفرخندهومبارک‪،‬دستور‬ ‫عباداتوانجاممراسممخصوصاز ناحیۀمعصومینعلیهم‌السالمصادر شدهاست‪.‬‬ ‫ازجملهآدابواعمالوجلوه‌هایویژهدر روز غدیرچنیناست‪:‬‬ ‫اول‪:‬استحبابانجامآنچهشایستۀیکروز عیداست‪،‬مانندشادکردنمؤمنین‪،‬صلۀارحام‪،‬عفو‬ ‫وبخششدیگرانو‪...‬؛‬ ‫دوم‪:‬استحبابزیارتحرممطهرحضرتامیرالمؤمنینعلیهالسالمدر اینروز (زیارتامین‌اهلل)؛‬ ‫سوم‪ :‬صدقه و احسان به دیگران؛ در روایات آمده یک درهمی که در این روز به برادران مؤمن‬ ‫احسانشود‪،‬برابراستباهزار درهم کهدر اوقاتدیگرانجام گیرد‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬استحباب روزه؛ ازجمله عباداتی که در شمار مستحبات مؤکد قرار دارد‪ ،‬روزۀ عید غدیر‬ ‫است‪.‬در اینخصوصامامصادقعلیه‌السالمفرمودهاست‪«:‬ثوابروزۀاینروز‪،‬معادلروزۀشصت‬ ‫ماهاست‪».‬‬ ‫پنجم‪:‬نماز روز عید؛امامصادقعلیه‌السالمفرمودهاست‪«:‬کسی کهنیمساعتقبلاز ظهر‪[،‬در‬ ‫روز عید]دورکعتنماز شکربگذاردودر هررکعتدهمرتبهسورۀحمد‪،‬دهبار سورۀقلهواهللاحد‪،‬ده‬ ‫بار سورۀاناانزلناهفیلیلةالقدر ودهبار آیةالکرسیبخواند‪،‬نمازشنزدخدایمتعالبرابراستباهزار‬ ‫حج و عمره و هر حاجتی چه دنیوی و چه اخروی از خداوند بخواهد‪ ،‬به‌آسانی و در کمال سالمتی‬ ‫برآورده‌اشخواهد کرد‪.‬‬ ‫ششم‪:‬غسلروز غدیر؛‬ ‫هفتم‪ :‬هرکه در این روز مؤمنی را مالقات کند‪ ،‬این جمله را بگوید‪« :‬الحمدهلل الذی جعلنا من‬ ‫المتمسکینبوالیةامیرالمؤمنینواالئمةعلیهمالسالم»‬ ‫هشتم‪:‬عقداخوت؛‬ ‫نهم‪:‬خواندندعایندبه‪.‬‬ ‫نامفیلم‪:‬تنگهابوقریب‬ ‫کارگردانوفیلم‌نامه‌نویس‪:‬بهرامتوکلی‬ ‫تهیه‌کننده‪:‬سعیدملکان‬ ‫مدیــر فیلم‌بــرداری‪ :‬حمیــد خضوعــی‬ ‫ابیانــه‬ ‫بازیگــران‪ :‬جــواد عزتــی‪ ،‬امیــر جدیــدی‪،‬‬ ‫حمیدرضــا آذرنــگ‪ ،‬مهــدی پا کــدل‬ ‫«تنگه ابوقریب»‬ ‫در بخش‌های‬ ‫فنی اثری‬ ‫ستایش‌برانگیز‬ ‫محسوب می‌شود‬ ‫که سینمای دفاع‬ ‫مقدس را یک قدم‬ ‫به جلو هدایت‬ ‫کرده است؛ اما‬ ‫متأسفانه در‬ ‫ساختن آدم‌های‬ ‫داستان نقص‬ ‫فراوانی دارد که‬ ‫باعث می‌شود‬ ‫حماسۀ دفاع از‬ ‫تنگۀ ابوقریب‬ ‫آن حس جذاب‬ ‫ناسیونالیستی را به‬ ‫مخاطب ندهد‬ ‫خالصهداستان‪:‬‬ ‫ایــن فیلــم داســتان عملیــات رزمنــدگان‬ ‫ایرانــی در تنگــۀ ابوقریــب در اواخــر دوران‬ ‫جنــگ تحمیلــی علیــه ایــران را روایــت‬ ‫می‌کنــد‪ .‬در ایــن عملیــات بیــش از ‪50‬‬ ‫رزمنــده شــهید شــدند‪ .‬حتی گفته می‌شــود‬ ‫تعــدادی از آنــان بــر اثــر تشــنگی جــان خــود را‬ ‫از دســت دادنــد‪ .‬ایــن عملیــات مهــم آخریــن‬ ‫عملیــات دوران دفاع مقــدس در کشــورمان‬ ‫بــود و پــس از آن بــا پذیــرش قطعنامــۀ‪598‬‬ ‫جنــگ بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه رزمنــدگان گــردان عمــار در حــال‬ ‫آماده شــدن برای رفتــن به مرخصــی بودند‪،‬‬ ‫به‌یکبــاره خبــر رســید کــه دشــمن بــه تنگــۀ‬ ‫ابوقریــب حملــه کــرده اســت (ایــن محــل در‬ ‫نزدیکی دشــت عبــاس و جادۀ اندیمشــک‪-‬‬ ‫دهلــران قــرار دارد)‪ .‬از ایــن رو رزمنــدگان‬ ‫بــه ایــن منطقــه اعــزام شــدند و بــا کمتریــن‬ ‫امکانــات از جملــه آب و غــذا‪ ،‬بــه دفــاع از مــرز‬ ‫و میهــن پرداختنــد و باعــث عقــب رانــدن‬ ‫دشــمن شــدند‪.‬‬ ‫بهرام توکلــی یکــی از کارگردانان موفــق ایرانی‬ ‫در ســال‌های اخیــر اســت کــه ســاخته‌های‬ ‫موفقــی از جملــه «اینجــا بــدون مــن» را‬ ‫کــه اقتباســی از «بــاغ وحــش شیشــه‌ای»‬ ‫تنســی ویلیامــز بــود ســاخته اســت‪« .‬تنگــه‬ ‫ابوقریــب» پرهزینه‌ترین ســاخته ســینمایی‬ ‫او تا بــه امروز محســوب می‌شــود و همچنین‬ ‫اولیــن تجربــه فیلم‌ســازی او در حــوزه دفــاع‬ ‫مقــدس‪.‬‬ ‫دربارۀفیلم‪:‬‬ ‫مهم‌تریــن نقطــۀ قــوت فیلــم «تنگــه‬ ‫ابوقریــب» اســتفاده از تکنیک‌هــای متنــوع‬ ‫ســینمایی و تصویربــرداری در صحنه‌هــای‬ ‫جنــگ اســت کــه بهــرام توکلــی بــه خوبــی‬ ‫از پــس انجــام آن برآمــده اســت‪ .‬البتــه در‬ ‫ایــن بخــش گاهــی اســتفادۀ افراطــی از‬ ‫تکنیک‌هایــی نظیــر «دوربیــن روی دســت»‬ ‫دیــده می‌شــود؛ امــا ایــن مــوارد چنــدان‬ ‫آزار‌دهنــده به نظر نمی‌رســد‪ .‬ســکانس‌های‬ ‫طوالنــی بــدون کات کــه بــه جنــگ و‬ ‫ویرانی‌هــای آن می‌پــردازد‪ ،‬از نقاط‌قــوت‬ ‫فیلــم بهــرام توکلــی محســوب می‌شــود‪.‬‬ ‫به‌طور کلی می‌تــوان گفت «تنگــۀ ابوقریب»‬ ‫در بخش‌های فنی یکــی از کامل‌ترین آثاری‬ ‫اســت که دربارۀ دفاع مقدس ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬پیشــرفت‌های تکنیکــی اثــر‪ ،‬قابــل‬ ‫تحســین و تماشــایی اســت و حــاال می‌تــوان‬ ‫جنــگ را واقعی‌تــر از هــر زمــان دیگــری در‬ ‫ســینمای ایــران یافــت‪.‬‬ ‫بازیگــران فیلــم بازی‌هــای خوبــی از خــود‬ ‫بــه جــای گذاشــته‌اند؛ امــا چــون به‌درســتی‬ ‫بــه شــخصیت‌ها پرداختــه نشــده اســت‪،‬‬ ‫نتیجــۀ چنــدان درخشــانی بــر جــای نمانــده‬ ‫اســت‪ .‬جــواد عزتــی کــه شــوخ طبع ـی‌اش در‬ ‫اینجــا نیــز دیــده می‌شــود‪ ،‬یکــی از بازی‌هــای‬ ‫خــوب فیلــم را رقــم زده اســت‪ .‬او از معــدود‬ ‫بازیگــران ســینمای ایــران بــه شــمار م ـی‌رود‬ ‫کــه می‌توانــد همان‌قــدر کــه در یــک اثــر‬ ‫کمــدی می‌درخشــد‪ ،‬در ژانرهــای دیگــر نیــز‬ ‫بازی‌هــای قابــل توجهــی از خــود بــر جــای‬ ‫بگــذارد‪ .‬امیــر جدیــدی نیــز در اینجــا بــازی‬ ‫قابــل قبولــی ارائــه داده‪ ،‬امــا مهــدی پا کــدل‬ ‫بــه نظــر می‌رســد مســتقیما از «چهــار راه‬ ‫اســتانبول» بــا همــان حــال و هــوا بــه ایــن اثــر‬ ‫انتقال داده شده و شخصیتی را ایفا می‌کند‬ ‫کــه در نهایــت چنــدان قابــل فهــم نیســت!‬ ‫شهــای فنــی اثــری‬ ‫«تنگــه ابوقریــب» در بخ ‌‬ ‫ســتایش‌برانگیز محســوب می‌شــود کــه‬ ‫ســینمای دفــاع مقــدس را یــک قــدم بــه‬ ‫جلــو هدایــت کــرده اســت؛ امــا متأســفانه‬ ‫در ســاختن آدم‌هــای داســتان نقــص‬ ‫یشــود حماســۀ‬ ‫فراوانــی دارد کــه باعــث م ‌‬ ‫دفــاع از تنگــۀ ابوقریــب آن حــس جــذاب‬ ‫ناسیونالیســتی را بــه مخاطــب ندهــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان آخریــن ســاختۀ بهــرام توکلــی‬ ‫را از ایــن حیــث بــا «نجــات ســرباز رایــان»‬ ‫مقایســه کرد؛ اثــری که توانســت شــخصیتی‬ ‫خلــق کنــد و بــه بهتریــن شــکل آن را پــرورش‬ ‫دهــد و حــس همذات‌پنــداری تماشــا گر را‬ ‫کهــای‬ ‫برانگیــزد‪ .‬امــا در اینجــا فقــط تکنی ‌‬ ‫سینمایی و یک روایت ناقص از آن عملیات‬ ‫مهــم بــر جــای مانــده کــه صرفــا بــا مطالعــۀ‬ ‫یتــوان بــه آن افتخــار کــرد؛‬ ‫تاریــخ جنــگ م ‌‬ ‫امــا بــا دیــدن فیلــم نمی‌توانیــم آن حــس‬ ‫حماســه را تجربــه کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال در‬ ‫نهایت باید گفت ساخته شــدن فیلم‌هایی‬ ‫تهــای مختلــف دوران دفــاع‬ ‫دربــارۀ عملیا ‌‬ ‫مقــدس‪ ،‬می‌توانــد تصویــری واضح‌تــر از‬ ‫رزمنــدگان و فدا کاری‌هایشــان در دوران‬ ‫جنــگ بــه مخاطــب دهــد کــه ارزشــمند و‬ ‫قابــل ســتایش اســت‪.‬‬ ‫موش‌هاوآدم‌ها‬ ‫کتاب «موش‌ها و آدم‌ها» با عنوان اصلی‬ ‫‪ Of Mice and Men‬رمان کوتاهی از جان‬ ‫استاین‌بک (‪ ) John steinbeck‬نویسندۀ‬ ‫آمریکایی است‪ .‬جان استاین‌بک در سال‬ ‫‪ ۱۹۶۲‬به خاطر آثارش و به‌خصوص به خاطر‬ ‫دو کتابخوشه‌هایخشموموش‌هاوآدم‌ها‬ ‫توانستبرندۀجایزۀنوبلشود‪.‬‬ ‫دربارۀ کتاب‪:‬‬ ‫اینرمان‪،‬داستانبسیار جذابو گیراییدارد‬ ‫وجامعۀآمریکارادر زماندشوار رکوداقتصادی‬ ‫و خشک‌سالی به‌خوبی نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫زمانی کهبحرانسال‪ ۱۹۲۹‬باعثبیکار شدن‬ ‫میلیون‌ها کارگرشد‪.‬موش‌هاوآدم‌هاداستان‬ ‫زندگیسخت کارگرانیاست کهبرایلقمه‌ای‬ ‫غذا از مزرعه‌ای به مزرعۀ دیگر کوچ می‌کنند‪،‬‬ ‫همیشه مورد ظلم قرار می‌گیرند و همواره‬ ‫به‌تندی به آن‌ها رفتار می‌شود‪ .‬موش نیز در‬ ‫اینرماننمادهمینقشراست‪.‬قشر کارگران‬ ‫بدبختی که همانند موش در چنگال اربابان‬ ‫گرفتارند و به زندگی نکبت‌بار خود رضایت‬ ‫داده‌اند‪ .‬با کارگران به بدترین شیوۀ ممکن‬ ‫رفتار می‌شودوهیچامکاناترفاهیدر اختیار‬ ‫آنان قرار داده نمی‌شود‪ ،‬این کارگران هیچ‬ ‫امیدیبهزندگینداردوصرفاهستندوزندگی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫موضوع موردتوجه دیگری که در این کتاب‬ ‫بسیاربهآنپرداختهمی‌شود‪،‬موضوعتنهایی‬ ‫کارگران است‪ .‬همۀ افراد این رمان به نحوی‬ ‫تنها هستند‪ .‬حتی کرلی و زنش هم رابطۀ‬ ‫سودوکو‬ ‫مناسبی با همدیگر ندارند و شاید از همه‬ ‫تنهاتر‪ ،‬همان‌ها باشند‪ .‬دوستی جور ج و‬ ‫لنی در این رمان بسیار مایۀ تعجب همگان‬ ‫است‪ .‬کسی باور نمی‌کند که کارگری دوستی‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫مهم‌ترینپیام کتاب‪،‬پیامدوستیوبرادری‬ ‫است‪ .‬درجایی که کارگران تنها هستند‪،‬‬ ‫زندگی مناسبی ندارند‪ ،‬به فردای خود امید‬ ‫ندارد و نیز تبعیض نژادی وجود دارد‪ ،‬جورج‬ ‫و لنی کنار هم هستند‪ .‬به آینده امیدوارند‬ ‫و باوجود همۀسختی‌ها کنار هم باقی‬ ‫می‌مانند‪ .‬جور ج بارها و بارها به رفتار لنی‬ ‫اعتراض می‌کند و می‌داند که ا گر او نبود‪،‬‬ ‫زندگیبسیار بهتریداشت‪.‬امابااین‌حالاورا‬ ‫برادر خودمی‌داندوحاضرنیستاورارها کند‬ ‫ودر سخت‌ترینشرایطهممسئولیتلنیرا‬ ‫بهعهدهمی‌گیرد‪.‬‬ ‫مترجم کتابسروشحبیبیدرانتهایرمان‬ ‫به‌خوبیجنبۀدیگررمانراتوضیحمی‌دهد‪:‬‬ ‫کتابی که وصف احوال اجتماعی آمریکاست‬ ‫نمی‌تواند از اشاره‌ای ولو مختصر به تبعیض‬ ‫نژادی و کینه‪ ،‬یا دست‌کم تحقیر سیاهان‬ ‫از سوی سفیدپوستان خالی باشد‪ .‬وصف‬ ‫کروکسرامی‌خوانیم کهحقورودبهخوابگاه‬ ‫سفیدپوستان را ندارد؛ زیرا «بو می‌دهد»‪،‬‬ ‫مثلسگ َکندی‪ .‬کروکسبه‌تنهاییمحکوم‬ ‫استودر آرزوییکهم‌صحبتمی‌پوسد‪.‬او‬ ‫خودراجزوجامعۀانسان‌هانمی‌داند؛آرزوی‬ ‫داشتن یک هم‌صحبت دارد تا با حرف زدن‬ ‫بااوپیببرد کهخوابمی‌بیندیابیدار است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

شماره : ۱۰۸۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!