صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۸۵

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

‫‪2‬‬ ‫برگزاریمرحلۀنهایی ‪6‬‬ ‫سی امین دورۀ‬ ‫مسابقاتقرآنی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫هدف اصلی‬ ‫و واقعی دیپلماسی‬ ‫حفظ منافع ملی است‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مردادماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21 | No.1085‬‬ ‫‪SAT.28 JULY. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫سال ‪ 1396‬درخشان‌ترین سال مالی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به‌لحاظ تولید و سودآوری‬ ‫‪3‬‬ ‫تزریق ‪ 170‬مگاوات برق نیروگاه فـوالد مبـارکه‬ ‫‪2‬‬ ‫به شبکۀ سراسری‬ ‫دستورالعمل جنجالی تنظیم بازار فوالد‬ ‫‪4‬‬ ‫به همت متخصصین شرکت فوالد مبارکه انجام شد‪:‬‬ ‫رور عرض‌سنج‌های‬ ‫بومی‌سازی ِس ِ‬ ‫واحد نورد گرم‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای موفق اولین تعمیرات اساسی‬ ‫در واحد احیا مستقیم شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت ورق خودرو واحد برتر جشنوارۀ‬ ‫ایده‌های ارزش‌آفرین معدن‬ ‫و صنایع معدنی کشور‬ ‫بهینه‌سازی فرایند تأمین بخارموردنیاز‬ ‫ناحیۀ فوالدسازی و واحد ا کسیژن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫آ گهی‬ ‫آ گهی پرداخت سود سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ‪7841‬و شناسه ملی‬ ‫‪ 10260289464‬مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ‪1396/12/29‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام) پرداخت سود سهامداران محترمی را که در زمان مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه در تاریخ ‪ 1397/04/30‬سهام‌دار این شرکت بوده‌اند‪ ،‬از تاریخ ‪ 1397/05/15‬به‌صورت ذیل آغاز می‌کند‪:‬‬ ‫گروه سهامداران‬ ‫زمان پرداخت‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫از ‪ 1397/05/15‬تا ‪1397/12/29‬‬ ‫سیستم متمرکز بانک تجارت‬ ‫از ‪ 1‬سهم تا ‪ 100‬میلیون سهم‬ ‫از ‪ 1397/10/01‬تا ‪1397/12/29‬‬ ‫سیستم متمرکز بانک تجارت‬ ‫بیش از ‪ 100‬میلیون سهم‬ ‫از ‪ 1397/12/01‬تا ‪1397/12/29‬‬ ‫واریز به حساب سهامدار‬ ‫سهامداران حقوقی‬ ‫سهامداران حقیقی‪:‬‬ ‫تمامـی سـهامداران حقیقـی از اولیـن روز پرداخـت سـود (‪ )1397/05/15‬می‌تواننـد بـا مراجعـه بـه کلیـه شـعب بانـک تجـارت و ارائـۀ مـدارک ذیـل جهـت‬ ‫دریافـت سـود خـود (ب ‌هصـورت نقـدی) اقـدام نماینـد‪ .‬گفتنـی اسـت وکالی سـهامدار بایـد علاوه بـر مـدارک ذیـل‪ ،‬اصـل و کپـی وکالت‌نامـه و اصـل و کپـی‬ ‫کارت ملـی خـود را نیـز بـه همراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪)1‬اصل و کپی کارت ملی یا شناسنامه (در صورت همراه نداشتن کارت ملی‪ ،‬ارائۀ کد ملی الزامی است‪).‬‬ ‫‪)2‬ارائۀ کد معامالتی «موسوم به کد بورسی»‬ ‫قهـای سـرمایه‌گذاری هم‌زمـان بـا سـهامداران حقیقـی از تاریـخ ‪ 1397/05/15‬و بـا ارائـه مـدارک منـدرج در بخـش سـهامداران حقوقی‬ ‫سـود صندو ‌‬ ‫قابـل پرداخت خواهـد بود‪.‬‬ ‫شرکت‌های سبدگردان‪:‬‬ ‫سـود سـهام سـبدگردان‌ها بـا ارسـال قـرارداد سـبدگردانی و اعلام شماره‌حسـاب و شـماره شـبای حسـاب بانکـی‪ ،‬مسـتقیما از طریـق شـرکت و‬ ‫هم‌زمان با سهامداران حقیقی به‌حساب شرکت‌های سبدگردان پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫سهامداران حقوقی‪:‬‬ ‫سـهامداران حقوقـی بـا تعـداد سـهام کمتـر از ‪ 100‬میلیـون سـهم نیـز از اولیـن روز شـروع پرداخـت سـود (‪ )1397/10/01‬می‌تواننـد بـا مراجعـه بـه‬ ‫کلیۀ شعب بانک تجارت و ارائۀ مدارک ذیل جهت دریافت سود خود (از طریق انتقال به حساب سهامدار) اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪)1‬ارائۀ کد معامالتی «موسوم به کد بورسی»‬ ‫‪)2‬نامۀ معرفی شماره‌حساب شرکت در یکی از بانک‌های متصل به سیستم شتاب به امضای مدیران صاحب امضای مجاز‬ ‫‪)3‬تأیید کتبی شماره‌حساب بانکی از شعبه‌ای که در آن حساب دارند‪.‬‬ ‫‪)4‬اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامۀ نمایندۀ سهامدار (در صورت همراه نداشتن کارت ملی‪ ،‬ارائۀ کد ملی الزامی است‪).‬‬ ‫‪)5‬تصویر آخرین روزنامۀ رسمی شامل آخرین تغییرات مدیران صاحب امضا (ممهور به مهر شرکت)‬ ‫سود سهامداران حقوقی با تعداد بیش از ‪ 100‬میلیون سهم‪ ،‬از ‪ 1397/12/01‬تا ‪ 1397/12/29‬از طریق واریز به حساب سهامدار پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ ،‬میدان آزادی‪ ،‬ابتدای خیابان سعادت‌آباد‪ ،‬دفتر شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬واحد امور سهام و مجامع‬ ‫نمابر‪031-52733922 :‬‬ ‫تلفن گویا‪031 -52733838:‬‬ ‫آدرس اینترنتی‪ www.msc.ir:‬پست الکترونیک‪saham@msc.ir :‬‬ ‫هیئت‌مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫تلفن تماس با خبرنامه ‪:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪031-52732424‬‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 - 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک‌‪‌:‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫نمایشگاه مجازی جهت تعیین تکلیف اقالم مازاد و را کد‬ ‫‪4‬‬ ‫تسویۀ آخرین قسط سهام ترجیحی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوره‌های کاربردی سالمت جسمی و روانی کودک و خانواده‬ ‫‪6‬‬ ‫رزرو ویال در انزلی و همدان‬ ‫‪6‬‬ ‫انعقاد قرارداد با استخر صدف‬ ‫‪7‬‬ ‫توزیع کارت‌های جدید ورزشی‬ ‫‪7‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫در محضر والیت‬ ‫تزریق ‪ 170‬مگاوات برق نیروگاه فوالد مبارکه‬ ‫به شبکۀ سراسری‬ ‫بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سفیران‪ ،‬کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫هدف اصلی و واقعی دیپلماسی‪ ،‬حفظ منافع ملی است‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنـه‌ای رهبر‬ ‫معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار‬ ‫سـفیران‪ ،‬کارداران و مسـئوالن وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬تأمین و حفظ منافع ملی‬ ‫بـه معنـای حقیقـی را هـدف اصلـی‬ ‫سیاسـت خارجـی خواندنـد و بـا بیـان‬ ‫بایدهـا و نبایدهـای دیپلماسـی در‬ ‫نظـام اسلامی افزودنـد‪ :‬می‌تـوان بـا‬ ‫روحیـۀ صحیـح انقالبی و دیپلماسـی‬ ‫هوشـمندانه و هدفمنـد‪ ،‬روابـط‬ ‫خارجـی را گسـترش داد و عناصـر‬ ‫قـدرت نظـام را بـه پشـتوانه‌ای بـرای‬ ‫دسـتاوردهای سیاسـی و دیپلماسـی‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان خــود بــا‬ ‫اشــاره بــه شــرایط کنونــی و جبهــۀ گســترده‌ای کــه‬ ‫ضد اســام و جمهوری اســامی ایران شکل گرفته‪،‬‬ ‫تالش دیپلماسی را دربردارندۀ اجر الهی و افتخاری‬ ‫تاریخــی و ملــی در دفــاع از حقانیــت ملــت ایــران‬ ‫شهــا‪ ،‬انســان غیرتمنــد‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬در چال ‌‬ ‫شهــا و حجــم و کیفیــت‬ ‫و صبــور و خردمنــد‪ ،‬بــر تال ‌‬ ‫کار می‌افزایــد؛ بنابرایــن بایــد روحیــه تازه‌ســازی‬ ‫تهــا در دســتگاه دیپلماســی گســترش یابــد‪.‬‬ ‫فعالی ‌‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه‪ ،‬شــرط الزم بــرای‬ ‫نماینــدگان دیپلماســی را برخــورداری از روحیــۀ‬ ‫قــوی و مســتحکم‪ ،‬امیــد بــه آینــده و بهره‌منــدی از‬ ‫احساس حقانیت برشــمردند و با اشــاره به موضوع‬ ‫مهــم منافــع ملــی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬هــدف اصلــی و واقعــی‬ ‫دیپلماســی‪ ،‬حفــظ منافــع ملــی اســت و تعامــل یــا‬ ‫تقابــل‪ ،‬تنهــا روش‌هایــی بــرای تأمیــن منافــع ملــی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫حضرت آیـت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬منافع ملــی را برگرفته از‬ ‫سیاسـت‌های اصلــی و ارزش‌های نظام دانســتند و‬ ‫تأ کید کردند‪ :‬دســتگاه دیپلماســی باید منافع ملی‬ ‫را حفــظ و تأمیــن کند‪.‬‬ ‫ایشــان ارتباط خردمندانه‪ ،‬هوشمندانه‪ ،‬هدفمند‬ ‫و منطقــی بــا جهــان را برخاســته از نــگاه اســامی‬ ‫نظــام و کامــا منطبــق بــا دیپلماســی ایدئولوژیــک‬ ‫خواندنــد‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای در تبییــن ضــرورت‬ ‫برخــورداری ســفیران و دیپلمات‌هــای ایرانــی از‬ ‫احســاس حقانیــت‪ ،‬بــه موضــوع جنــگ روانــی‬ ‫بی‌وقفــۀ دشــمنان اشــاره کردنــد و افزودنــد‪ :‬بایــد بــا‬ ‫احســاس حقانیــت و بــا آ گاهــی و تســلط در مباحــث‬ ‫چالشــی‪ ،‬پاس ـخ‌های قاطــع و منطقــی بــه اتهامــات‬ ‫بیگانــگان داد‪.‬‬ ‫ایشــان مخالفت آمریــکا با «تــوان هســته‌ای و قدرت‬ ‫یســازی بــاال و نیــز حضــور ایــران در منطقــه» را‬ ‫غن ‌‬ ‫نهــا بــا عناصــر اقتــدار‬ ‫ناشــی از خصومــت عمیــق آ ‌‬ ‫نظــام اســامی برشــمردند و افزودنــد‪ :‬حضــور‬ ‫منطقه‌ای جــزو عناصــر قــدرت و امنیت ایران اســت‬ ‫و عقبــۀ راهبــردی کشــور محســوب می‌شــود‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن علــت دشــمنان بــا آن مخالف‌انــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب فعــال کــردن ظرفیت‌هــای‬ ‫استفاده‌نشــده یــا کــم اســتفاده شــده در کشــور را‬ ‫یهــا‬ ‫مهــم دانســتند و افزودنــد‪ :‬مذا کــرات بــا اروپای ‌‬ ‫قطع نشــود‪ ،‬امــا نبایــد معطــل بســتۀ اروپایــی ماند؛‬ ‫بلکــه بایــد کارهــای فــراوان الزم در داخــل کشــور را‬ ‫دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬گســترش ارتباطــات‬ ‫چندجانبــه و به‌ویــژه دوجانبــه و توجــه خــاص‬ ‫بــه تشــکل‌های منطق ـه‌ای را ضــروری خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬ســفرا و نماینــدگان ایــران در خــارج بایــد‬ ‫یهــای ملــت و کشــور کامــا‬ ‫تهــا و توانای ‌‬ ‫بــه ظرفی ‌‬ ‫واقــف باشــند‪.‬‬ ‫ایشــان ارتبــاط بــا دانشــمندان‪ ،‬رجــال سیاســی‬ ‫غیردولتــی و فعــاالن اقتصــادی دیگــر کشــورها‬ ‫را جــزو روش‌هــای رایــج دیپلماســی در جهــان‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬بــا ایــن روش‌هــا می‌تــوان‬ ‫تهــای دســتگاه سیاســت خارجــی‬ ‫گســترۀ فعالی ‌‬ ‫را گســترش داد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن قــدرت میدانــی را پشــتوانۀ‬ ‫دیپلماســی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬مهــم ایــن اســت‬ ‫کــه هرگونه عنصــر اقتــدار به‌نوعی دســتاورد سیاســی‬ ‫و اقتصــادی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫خبـ ـ ـ ــر‬ ‫به همت متخصصین شرکت فوالد مبارکه انجام شد‪:‬‬ ‫بومی‌سازی ِس ِرور عرض‌سنج‌های واحد نورد گرم‬ ‫مدیر ناحیۀ انرژی‬ ‫و سیاالت فوالد‬ ‫مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫در راستای اجرای‬ ‫مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی خود‬ ‫نه‌تنها مصرف برق‬ ‫خطوط تولید در‬ ‫ساعات اوج بار را‬ ‫‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫داده‪ ،‬بلکه نیروگاه‬ ‫بخاری خود را‬ ‫در این ساعات‬ ‫در اختیار شبکه‬ ‫سراسری قرار داده‬ ‫است‬ ‫‪ 170‬مگاواتبرقتولیدشدهدر‬ ‫نیروگاهفوالدمبارکهبهشبکۀسراسری‬ ‫تزریقشد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیۀ انرژی و سیاالت فوالد مبارکه ضمن‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با اجرای‬ ‫پروژه‌های متعدد در بخش‌های مختلف شرکت‬ ‫به یکی از نمونه‌های موفق کاهش مصرف برق و‬ ‫مدیریت پیک بار در استان اصفهان مبدل شده‬ ‫است‪.‬به‌نحوی‌کهدر اینراستابابرنامه‌ریزی‌های‬ ‫مدون توانسته است نه‌تنها میزان مصرف خود را‬ ‫در زماناوجمصرف کاهشدهد‪،‬بلکهباتولیدبرق‬ ‫در نیروگاه‌هایداخلی‪،‬شبکۀسراسریبرق کشور‬ ‫را نیز باتزریقبرقخودیاری کردهاست‪.‬‬ ‫عباس ا کبری محمدی در همین راستا افزود‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین فوالدساز کشور‪،‬‬ ‫برای حفظ مزیت رقابتی خود و در راستای عمل‬ ‫به مسئولیت‌های اجتماعی‪ ،‬مدیریت انرژی را‬ ‫به‌عنوان یک اصل‪ ،‬همیشه در اولویت قرار داده‬ ‫است‪ .‬به‌نحوی‌که عالوه بر کاهش ‪ 50‬درصدی‬ ‫مصرف برق در خطوط تولید در ساعات اوج بار‪،‬‬ ‫تولید نیروگاه بخار ‪ 200‬مگاواتی شرکت را در زمان‬ ‫اوجمصرف‪،‬در اختیار شبکۀسراسریوشهروندان‬ ‫محترم قرار داده است و بدین ترتیب موجبات‬ ‫کاهش قطعی برق را در سطح شهر فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویدر ادامهافزود‪:‬پروژه‌هایبازیافتانرژیازجمله‬ ‫راه‌های کنتــرل مصــرف انرژی در کارخـانه‌های‬ ‫فوالدی است که تا کنون نمونه‌های موفقی از آن‬ ‫در فوالدمبارکهاجراشدهاست‪.‬‬ ‫مدیر بخش انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در ادامه‬ ‫به وجود دو نیروگاه گازی و بخار در فوالد مبارکه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬طرح پیوسته کردن این دو‬ ‫نیروگاه به‌منظور افزایش بازدهی و توان خروجی‬ ‫آن‌هادر مراحلپایانیاستوتاپاییزسالجاریبه‬ ‫بهره‌برداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫ا کبری خاطرنشان کرد‪ :‬در این طرح‪ ،‬حرارت‬ ‫خروجی نیروگاه گازی در نیروگاه بخاری به کار‬ ‫گرفته می‌شود که در صورت اجرا شدن این طرح و‬ ‫با اعمال برنامه‌هایاقتصادی تولید برق‪،‬بازدهی‬ ‫ایندونیروگاهاز‪ 29‬و‪ 31‬درصدبهمتوسط‪ 40‬درصد‬ ‫می‌رسد که با این اقدام یک بویلر از مدار خار ج‬ ‫می‌شودونیازیبهروشن کردنآننیست‪.‬‬ ‫وی توان نیروگاه گازی را‪ 100‬مگاوات و توان نیروگاه‬ ‫بخاری را ‪ 250‬مگاوات عنوان کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف گاز‪ ،‬پایداری تولید انرژی و‬ ‫کاهشمصرفآبازجملهنتایجاینطرحاست‪.‬‬ ‫مدیرانرژیوسیاالتفوالدمبارکهدرخصوصسایر‬ ‫طر ح‌هایمربوطبهبهینه‌سازیو کاهشمصرف‬ ‫برق در این شرکت اعالم داشت‪ :‬انجام تعمیرات‬ ‫در خطوط تولید‪ ،‬در زمان‌های اوج مصرف برق‪،‬‬ ‫بهینه‌سازیفرایندهایتولید‪،‬به‌روزرسانیموتورها‬ ‫وتجهیزاتوحذفقسمت‌هایپرمصرفازجمله‬ ‫طر ح‌هایی است که مصرف ویژۀ برق به‌منظور‬ ‫تولیدهرتنفوالدرا کاهشدادهاست‪.‬‬ ‫ا کبری ادامه داد‪ :‬انجام اصالحات در درایوهای‬ ‫خطنورد گرم‪،‬بهبودفرایندهادر واحدفوالدسازی‬ ‫و پروژۀ هات شارژ در واحد نورد گرم ازجملۀ این‬ ‫طر ح‌ها بود که مصرف ویژۀ انرژی را کاهش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در تشریح مصرف ویژه تصریح کرد‪ :‬مصرف‬ ‫ویژه به معنای میزان انرژی موردنیاز برای تولید‬ ‫هر تن محصول نهایی است که میزان آن در واحد‬ ‫فوالدسازی شرکت برابر با ‪ 8/84‬گیگاژول به ازای‬ ‫هرتنتولیداست‪.‬‬ ‫مدیــر انــرژی و ســیاالت فــوالد مبارکــه در خصــوص‬ ‫میــزان تقاضــای بــرق ایــن مجتمــع خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬میــزان تقاضــای بــرق فــوالد مبارکــه در اوج‬ ‫مصــرف برابــر بــا هــزار و ‪ 200‬مــگاوات اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط کمبــود بــرق در کشــور‪ ،‬تــاش‬ ‫ویــژه‌ای بــرای کاهــش تقاضــا در ســاعات اوج بــار‬ ‫شــده و عــدد آن بــه‪ 600‬مــگاوات در ســاعات اوج بــار‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ا کبری در خصوص راهکارهای اجراشده برای‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی مصرف برق در ساعات اوج‬ ‫بار مصرف اظهار داشت‪ :‬توقف‌های بلندمدت‬ ‫خطوطتولیددر فاصلهبین‪ 15‬خردادتا‪ 15‬شهریور‬ ‫یشدهتا از واردآمدنفشار بهشبکۀبرق‬ ‫برنامه‌ریز ‌‬ ‫سراسریپیشگیریشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برنامۀ تعمیرات روزانه نیز در‬ ‫ساعات اوج بار مصرف تنظیم‌ شده و با وجود‬ ‫مشکالتی که برای تولید ایجاد می‌شود‪ ،‬تالش‬ ‫شده حتی‌المقدور‪ ،‬مصرف انرژی در این ساعات‬ ‫کاهشیابد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد مبارکه در راستای اجرای‬ ‫مسئولیت‌هایاجتماعیخودنه‌تنهامصرفبرق‬ ‫خطوطتولیددر ساعاتاوجبار را‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫داده‪،‬بلکهنیروگاهبخاریخودرادر اینساعاتدر‬ ‫اختیار شبکهسراسریقرار دادهاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تزریق برق به شبکۀ سراسری از سوی‬ ‫فوالدمبارکهاز ابتدایتیرماهعملیاتیشدهاستو‬ ‫این کارتازمانی کهشبکهنیازبه کمکداشتهباشد‪،‬‬ ‫ادامهخواهدیافت‪.‬‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در خصوص‬ ‫برنامه‌های آتی فوالد مبارکه در حوزۀ انرژی اذعان‬ ‫کرد‪:‬تولیدبرقدراینشرکتدردوبخشانرژی‌های‬ ‫تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر توسعه خواهد یافت‬ ‫و شرکت در نظر دارد یک نیروگاه خورشیدی ‪10‬‬ ‫مگاواتی در محل کارخانه احداث کند‪ .‬احداث‬ ‫نیروگاه بزرگ‌مقیاس سیکل ترکیبی نیز در مراحل‬ ‫اولیهمطالعاتیقرار دارد‪.‬‬ ‫شرکت ورق خودرو واحد برتر جشنوارۀ‬ ‫ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی کشور‬ ‫تجهیز‬ ‫ضخامت‌سنج‬ ‫آنالین قابلیت‬ ‫سنجش ضخامت‬ ‫ورق به‌صورت‬ ‫لحظه‌ای را‬ ‫دارد‪ .‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬تکنولوژی‬ ‫آن منحصر‬ ‫به چند کشور‬ ‫اروپایی بود که‬ ‫کارشناسان شرکت‬ ‫ورق‌خودرو موفق‬ ‫به ارتقای نرم‌افزار‬ ‫مورداستفاده در‬ ‫این سیستم شدند‬ ‫نخستین جشـنوارۀ ایده‌های‬ ‫ارز ش‌آفر یـن معـدن و صنا یـع‬ ‫معدنی با همکاری دانشگاه تهران‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهـوری و سـازمان تو سـعه و‬ ‫نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی‬ ‫ایـران (ایمیـدرو) و به‌منظـور تجلیل‬ ‫از خلـق ایده‌هـای جدیـد و کارآمـد‬ ‫در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی‬ ‫در ‪ 24‬تیرمـاه سـال جـاری در محـل‬ ‫سـالن همایش‌هـای سـازمان‬ ‫ایمیدرو برگزار شد‪.‬‬ ‫در بخش تجلیل از ایده آفرینان برتر این‬ ‫جشنواره‪ ،‬ایدۀ شرکت ور ق‌خودرو در بین‬ ‫‪ 104‬طر ح ارائه‌شده از شرکت‌ها و صنایع‬ ‫مختلف به‌عنوان ایدۀ ارزش‌آفرین برتر در بحث‬ ‫کدنویسی برنامۀ ‪ PLC‬تجهیز ضخامت‌سنج‬ ‫آنالین ورق‪ ،‬در راستای کاهش ضایعات و‬ ‫افزایش بهر ه‌وری از سوی داوران دانشگاه‬ ‫تهران انتخاب شد و مبتکران این طرح‪ ،‬آقایان‬ ‫غالمرضا امینی از واحد تکنولوژی و محمدعلی‬ ‫فتاحی از واحد برق‪ ،‬اتوماسیون و ابزاردقیق‬ ‫شرکت ورق خودرو‪ ،‬لوح تقدیر دریافت کردند‪.‬‬ ‫گفتنیاستتجهیزضخامت‌سنجآنالینقابلیت‬ ‫سنجش ضخامت ورق به‌صورت لحظه‌ای‬ ‫را دارد‪ .‬پیش از این‪ ،‬تکنولوژی آن منحصر‬ ‫به چند کشور اروپایی بود که کارشناسان‬ ‫شرکت ور ق‌خودرو موفق به ارتقای نر م‌افزار‬ ‫مورداستفاده در این سیستم شدند‪ .‬با استفاده‬ ‫از این نر م‌افزار مشکالت مربوط به نوسان‬ ‫موجود در آن و تأخیرهای زمانی در پاسخ‌دهی‬ ‫دستگاه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته‬ ‫ا ســت‪ .‬عالوه بر این قابلیــت آرشی ــو نمودار‬ ‫ضخامت کالف‌های گالوانیزه تولیدی به‌منظور‬ ‫ارائه به مشــتری ایج ــاد ش ــده که در نهایت‬ ‫افزایش رضایتمندی مشتریان را در پی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بهینه‌سازی فرایند تأمین بخار موردنیاز ناحیۀ فوالدسازی و واحد ا کسیژن‬ ‫بـا بـ ــومی‌س ـ ـ ــازی دو س ـ ـ ـ ــرور‬ ‫ضسـنج نـورد نهایـی و کالف‌پیـچ‬ ‫عر ‌‬ ‫واحد نورد گرم‪ ،‬عالوه بر کسب دانش‬ ‫فنی ساخت این سیسـتم‌ها‪ ،‬از خروج‬ ‫بیـش از ‪ 500‬هـزار یـورو ارز از کشـور‬ ‫جلوگیریشد‪.‬‬ ‫رضــا قربانــی‪ ،‬کارشــناس تعمیــرات سیســتم‌های‬ ‫اندازه‌گی ـ ــری‪ ،‬بــا تأیی ـ ــد ایـ ــن خب ـ ــر افـ ـ ــزود‬ ‫عرض‌ســنج‌های واحــد نــورد گــرم از تجهیــزات‬ ‫حســاس و کار بــردی ایــن واحــد اســت کــه در‬ ‫بخش‌هــای نــورد نهایــی و کالف‌پیــچ به‌منظــور‬ ‫کنتــرل عــرض ورق تولیــدی واحــد نــورد گــرم نصــب‬ ‫شــده‌ اســت‪ .‬کارکــرد ایــن دســتگاه بــر اســاس‬ ‫تکنولــوژی بینایــی ماشــین دوبعــدی اســت‬ ‫و شــامل دو دوربیــن خطــی و پردازشــگرهای‬ ‫مبتنــی بــر سیســتم‌عامل‪ QNX‬اســت‪ .‬بــا پــردازش‬ ‫ضســنج‪ ،‬ایــن‬ ‫ـرور عر ‌‬ ‫خروجــی دوربی ‌‬ ‫نهــا توســط ِسـ ِ‬ ‫ضســنج‌ها قادرنــد عــرض ورق در حــال حرکــت‬ ‫عر ‌‬ ‫را بــدون توجــه بــه تغییــر در محــل حرکــت آن (فاصله‬ ‫از ‪ )Center line‬و یــا مــواردی ماننــد جابه‌جایــی ورق‬ ‫ب ‌هصــورت عمــودی یــا کــج شــدن آن در حیــن حرکت‬ ‫بــا دقــت ‪ 0/9‬میلی‌متــر اندازه‌گیــری کننــد‪.‬‬ ‫کارشـناس تعمیـرات سیسـتم‌های اندازه‌گیـری در‬ ‫ضسـنج‌ها افـزود‪ :‬بـا‬ ‫اهمیـت آماد ‌هبـه‌کاری ایـن عر ‌‬ ‫توجـه بـه تعهـد شـرکت در مـورد تحویـل عـرض ورق‬ ‫تولیدی در محدوۀ قابل‌قبول مشتریان‪ ،‬عرض ورق‬ ‫تولیدی باید به‌صورت پیوسـته کنترل شـود و واحد‬ ‫نـورد گـرم بدیـن منظـور از دو عرض‌سـنج سـاخت‬ ‫شـرکت ‪ KELK‬اسـتفاده کـرده اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه‬ ‫نبود امکان اندازه‌گیری عرض ورق به‌صورت دستی‬ ‫ضسـنج‌ها منجر به‬ ‫ب ‌هطـور پیوسـته‪ ،‬توقـف ایـن عر ‌‬ ‫توقـف خـط نـورد گـرم خواهد شـد‪.‬‬ ‫رضـا کریمایـی‪ ،‬سرپرسـت تعمیـرات دسـتگاه‌های‬ ‫اندازه‌گیـری نـورد گـرم نیـز در همیـن خصـوص ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سـال‌های اخیر با توجه به از ردۀ تولید خارج‬ ‫مهـا‬ ‫شـدن برخـی قطعـات و همچنیـن اعمـال تحری ‌‬ ‫امـکان تهیـۀ قطعـات یدکـی ایـن عرض‌سـنج‌ها از‬ ‫شـرکت سـازندۀ اصلـی میسـر نبود کـه باعـث کاهش‬ ‫آماده‌بـه‌کاری و تعویـض پی‌در پـی قطعـات ایـن‬ ‫عرض‌سـنج‌ها شـده بـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـ ــه خاطـ ــرنشان کـ ــرد‪ :‬بـا توجـ ـ ــه‬ ‫بـه مشـکالت فـروان ایـن عرض‌سـنج‌ها‪ ،‬تیـم‬ ‫تعمیـرات سیسـتم‌های اندازه‌گیـری واحـد نـورد‬ ‫گـرم بـا امکان‌سـنجی بومی‌سـازی سـرورهای ایـن‬ ‫عرض‌سـنج‌ها شـروع بـه کار کـرد و در آبـان مـاه ‪96‬‬ ‫بـا انجـام برخـی تغییـرات در سیسـتم دوربین‌هـا‪،‬‬ ‫ساخت سرور و ارتقای نرم‌افزار موفق به بومی‌سازی‬ ‫عرض‌سـنج کویلـر واحـد نـورد گـرم شـد و پـس از آن‬ ‫در فروردین‌مـاه ‪ 97‬جهـت جایگزینـی عرض‌سـنج‬ ‫نورد نهایی و تهیۀ سیسـتم یدک این عرض‌سنج‌ها‬ ‫اقـدام کرد‪.‬‬ ‫کارشـناس تعمیـرات سیسـتم‌های اندازه‌گیـری در‬ ‫خاتمه اظهار داشـت‪ :‬در اجـرای این پـروژه مدیریت‬ ‫ناحیۀ نورد گـرم‪ ،‬رؤسـا و کارکنـان واحدهـای کنترل‬ ‫فراینـد و تعمیـرات دسـتگاه‌های اندازه‌گیـری نـورد‬ ‫گـرم‪ ،‬حمایت‌هـای اساسـی بـه عمـل آوردنـد کـه از‬ ‫تمامـی ایـن عزیـزان تقدیـر و تشـکر می‌کنیـم‪.‬‬ ‫محمدحسین رحیمی رئیس گروه فنی انرژی و‬ ‫سیاالت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در راستای دستیابی به‬ ‫اهـ ــداف کـالن شـ ــرکت‪ ،‬ناح ـی ــۀ انرژی و سی ــاالت‬ ‫به‌عنوانمتولیتأمینانرژیوسیاالتموردنیاز نواحی‬ ‫شرکت و با اجرای پروژه‌ها و اقدامات بهنگام‬ ‫کارشناسیمتعدد‪،‬بهدستاوردهایبزرگیدر کاهش‬ ‫مصرف آب و استفادۀ بهینه از آن دست یافته است‬ ‫کهیکیاز آن‌هاتأمینبخار موردنیاز ناحیۀفوالدسازی‬ ‫و واحـ ــد ا کسی ـ ــژن بدون در سـ ــرویـ ــس بــودن‬ ‫توربوژنراتورهاودر نهایتتغییرپارامترهای کیفیآب‬ ‫صنعتی گردشیدر شرکتفوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫در همینخصوصمحسنغالمی کارشناسفرایند گروهفنیانرژی‬ ‫وسیاالتنیزبابیاناین‌کهنیروگاهبخار مجتمعفوالدمبارکهشامل‬ ‫‪ 5‬بویلرتولیدبخار‪،‬هرکدامبهظرفیت‪ 200‬تنبرساعتاست‪،‬افزود‪:‬‬ ‫بخار تولیدی این بویلرها وارد یک ِهدر مشترک می‌شود و ‪ 3‬واحد‬ ‫توربوژنراتور مولد برق نیروگاه بخار از این هدر تغذیه می‌شوند که‬ ‫برای خنک‌کاری تجهیزات این واحد از ‪ 16‬برج خنک‌کنندۀ نوع‬ ‫تراستفادهمی‌شود‪.‬‬ ‫وی تأ کید کرد‪ :‬در طراحی نیروگاه شرایطی در نظر گرفته شده است‬ ‫که بتواند نیاز مصرفی نوردها و تغییرات بار ناشی از آن‌ها را که بین‬ ‫‪ 50‬تا‪ 75‬مگاوات و با گرادیان‪ 12‬تا‪ 15‬مگاوات بر ثانیه است‪ ،‬تأمین‬ ‫وتحمل کند‪.‬‬ ‫غالمیافزود‪:‬در مواقعقطعبرقشبکۀسراسری کشور‪،‬برقتولیدی‬ ‫این نیروگاه از طریق مرکز توزیع برق و بر اساس اولویت بارها میان‬ ‫مصرف‌کنندگانتقسیممی‌شود‪.‬ضمناین‌کهواحدنیروگاهموظف‬ ‫به تأمین بخار ناحیۀ فوالدسازی و واحد ا کسیژن و بخشی از آب‬ ‫دمینسایرقسمت‌هاست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال جاری‪ ،‬هم‌زمان با محدودیت شدید‬ ‫آب ورودی به شرکت‪ ،‬به‌منظور تأمین بخار ناحیۀ فوالدسازی‬ ‫می‌بایست بهره‌برداری از حداقل یک توربین بخار با لود پایین و‬ ‫یک بویلر انجام می‌گرفت و عالوه بر آن برای خنک‌کاری تجهیزات‬ ‫در سرویس نیز از آب در گردش استفاده شود که امکان بهره‌برداری‬ ‫طوالنی‌مدت را با مشکل مواجه می‌ساخت‪ .‬در این شرایط و‬ ‫به‌منظورتأمینبخارموردنیازخطوطدیگر‪،‬علی‌رغممشکالتزیاد‪،‬‬ ‫پیشنهاداستفادهاز یکبویلرویکمشعلبدوندر سرویسبودن‬ ‫توربوژنراتور بخار در دستور کار کارشناسی گروه فنی تولید ناحیۀ‬ ‫انرژی و سیاالت قرار گرفت و با همفکری و اهتمام کارکنان شیفت‬ ‫نیروگاهبخار‪،‬دستورالعمل کاریآنتهیهواجراشد‪.‬‬ ‫کارشناس فرایند گروه فنی انرژی و سیاالت افزود‪ :‬درنهایت با‬ ‫اجرایی شدن این اقدام‪ ،‬هم‌زمان تأمین بخار ناحیۀ فوالدسازی‬ ‫و واحد ا کسیژن‪ ،‬بدون در سرویس بودن توربوژنراتورهای بخار‬ ‫انجام گرفت و عمال ضمن صرفه‌جویی و به حداقل رساندن آب‬ ‫مصرفی نیروگاه‪ ،‬از بسیاری خسارات احتمالی و هزینه‌های سربار‬ ‫واحدجلوگیریشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬نصیری رئیس نیروگاه نیز گفت‪ :‬به‌دلیل گرفتگی‬ ‫مکـرر کندانسـورها و افـت تـوان خروجـی واحدهـای بخـار‪ ،‬عملا‬ ‫بهر ‌هبـرداری توربوژنراتورهـای بخـار زیر بار مجـاز متوقف شـده بود‪.‬‬ ‫بـا انجـام ایـن کار امـکان الیروبـی اسـتخرهای کولینـگ تاور میسـر‬ ‫شـد کـه نتیجـۀ آن افزایـش تـوان بهر ‌هبـرداری واحدهـای بخـار در‬ ‫آینـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ناحیۀ انرژی‬ ‫و سیاالت و رؤسای دفاتر فنی تولید و تعمیرات و همچنین کارکنان‬ ‫متخصص و پرتالش شیفت نیروگاه و همۀ عوامل درگیر‪ ،‬این‌گونه‬ ‫تالش‌ها و رفتارهای جمعی را حا کی از توانایی و تعلق سازمانی‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه دانست و اظهار امیدواری کرد با انتقال‬ ‫دانشفنیوبه‌کارگیریتجربیات کسب‌شده‪،‬بسیاریاز مشکالت‬ ‫احتمالیآیندهرانیزحل کرد‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫گزارش‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت فوالد مبارکه مطرح شد‪:‬‬ ‫رادیو فوالد‬ ‫سال ‪ 1396‬درخشان‌ترین سال مالی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به‌لحاظ تولید و سودآوری‬ ‫تولید رقابتی در فوالد مبارکه‬ ‫با بومی‌سازی و کاهش هزینه‌های تولید‬ ‫در مجمععمومیعادیساالنۀ‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان پس از‬ ‫ارائۀ گزارش عملکرد شرکت از سوی‬ ‫دکتر سبحانی مدیرعامل این شرکت‬ ‫و ارائۀ گزارش مقبول حسابرسی از‬ ‫صورت‌های مالی سال ‪،1396‬‬ ‫صورت‌هایمالیاینشرکتبررسی‬ ‫و به تصویب رسید و در نهایت به‬ ‫ازای هر سهم ‪ 250‬ریال سود نقدی‬ ‫تقسیمشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فوالد‪ ،‬در این مجمع که روز‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیرماه ‪ 1397‬در محل سالن اجتماعات‬ ‫نگین نقش‌جهان سپاهان‌شهر‪ ،‬با حضور‬ ‫دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل‪ ،‬اعضای‬ ‫هیئت‌مدیرۀشرکتفوالدمبارکه‪،‬نمایندۀسازمان‬ ‫بورس و ‪ ۸۹‬درصد از سهامداران شرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫در ابتدا دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکۀ اصفهان گزارشی از فعالیت‌های این‬ ‫شرکتدر سالملایمنتهیبه‪ ۲۹‬اسفندماه‪۱۳۹۶‬‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫دکترسبحانیدر ادامه‪،‬سال‪ 1396‬رادرخشان‌ترین‬ ‫سال شرکت به‌لحاظ تولید و سودآوری از زمان‬ ‫بهره‌برداری تا کنون برشمرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫بهبود تقاضای داخلی محصوالت و افزایش‬ ‫قیمت‌های جهانی فوالد در سال ‪ 1396‬و افزایش‬ ‫فروش شرکت در بخش تختال و رشد سود حاصل‬ ‫از سرمایه‌گذاری‌های درست شرکت‪ ،‬نهایتا درآمد‬ ‫شرکت از رشد ‪ 56‬درصدی برخوردار بود؛ این در‬ ‫حالی است که در پی اجرای سیاست‌های کاهش‬ ‫هزینه‌‪ ،‬درنهایت نسبت‌های سودآوری از رشد‬ ‫چشمگیری نسبت به سال ‪ 1395‬برخوردار بوده‬ ‫است‪.‬عالوهبراین‪،‬مقایسۀعملکردشرکتباسایر‬ ‫رقبا‪،‬سودآوریبیشترشرکترانشانمی‌دهد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدر سال‪ 1396‬میزانتولیدشرکت‬ ‫از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۴۱‬هزار تن فراتر رفت و نسبت به‬ ‫سال ‪ 1395‬رشد ‪ 12/7‬درصدی داشت‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫راه‌اندازی فاز جدید مجتمع فوالد سبا‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید فوالد خام در گروه فوالد مبارکه به ‪10/3‬‬ ‫میلیون تن افزایش یافته است‪ .‬گروه فوالد مبارکه‬ ‫با این میزان ظرفیت تولید‪ ،‬بزرگ‌ترین مجموعۀ‬ ‫فوالدسازی کشور است که در سال ‪ ۹۶‬با تولید‬ ‫‪ ۸‬میلیون و ‪ ۶۶۷‬هزار تن بالغ بر ‪ ۵۴‬درصد از کل‬ ‫تولید فوالد خام کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬همچنین با رعایت اصول بهره‌وری‪ ،‬میزان‬ ‫بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت به ازای هر نفر‬ ‫در فوالد مبارکه از ‪ ۴۰۱‬تن در سال‪ ۹۴‬به‪ ۵۳۸‬تن در‬ ‫سال‪ 1396‬افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در تشریح ترکیب‬ ‫سهامداران فوالد مبارکه گفت‪ 30/19 :‬درصد‬ ‫سهامفوالدمبارکهمربوطبهشرکتسرمایه‌گذاری‬ ‫استانی؛ ‪ 17/2‬درصد مربوط به ایمیدرو‪6/58 ،‬‬ ‫درصد در اختیار بانک رفاه کارگران؛ ‪ 6/12‬درصد‬ ‫مربوطبهشرکتسرمایه‌گذاریصدر تأمین؛‪2/75‬‬ ‫درصد در اختیار بانک تجارت و ‪ 37/16‬درصد آن‬ ‫مربوطبهسایرسهامداراناست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این‌که در سال ‪ 1396‬میزان فروش‬ ‫شرکت به حدود ‪ 7‬میلیون تن رسید‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از این میزان سهم بازار داخل نسبت به سال‬ ‫‪ 1395‬افزایشمحسوسیداشتهاست‪.‬به‌نحوی‌که‬ ‫میزانتحویلمحصولدر بازار داخلیدر سال‪1395‬‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۱۸‬هزار تن بود که در سال‬ ‫‪ 1396‬به‪ ۵‬میلیون و‪ ۷۴۱‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬در‬ ‫همین راستا سهم بازار صادراتی با توجه به افزایش‬ ‫سهم بازار داخلی‪ ،‬کاهش یافت و از یک‌میلیون و‬ ‫‪ ۵۵۴‬هزار تن در سال ‪ 1395‬به یک‌میلیون و ‪۲۹۲‬‬ ‫هزار تنرسید‪.‬‬ ‫دکتر سبحانی با اشاره به دستاوردها و افتخارات‬ ‫مهم فوالد مبارکه در سال ‪ 1396‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بهره‌برداری از پروژۀ افزایش ظرفیت مجتمع فوالد‬ ‫سبا از ‪ ۷۵۰‬هزار تن به ‪ 1/6‬میلیون تن‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫کارخانۀ گندله‌سازی سنگان به ظرفیت ساالنه‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن گندله‪ ،‬خرید بلوک ‪ ۱7‬درصدی‬ ‫سهام شرکت توسعۀ معادن و فلزات و افزایش‬ ‫درصد مالکیت آن به‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬دستیابی به رکورد‬ ‫تولید فوالد خام‪ ،‬کالف سرد و گرم و‪ ...‬برخی از این‬ ‫دستاوردهابودهاست‪.‬‬ ‫عبور از مرز تولید ‪ ۱۰۰‬میلیون تن فوالد خام از بدو‬ ‫تأسیس شرکت تا سال ‪ ،1396‬ایجاد ظرفیت‬ ‫ساالنۀ‪ 10/3‬میلیونتنفوالدخامباتوسعۀظرفیت‬ ‫فوالد مبارکه و سبا‪ ،‬کسب رتبۀ یازدهم در بین‬ ‫سازمان‌های دانشی برتر آسیا در جایزۀ جهانی‬ ‫‪ MAKE‬سال‪ ،۲۰۱۷‬کسب رتبۀ اول در گروه فلزات‬ ‫اساسیدر میان‪ ۱۰۰‬شرکتبرترایرانیوبهره‌برداری‬ ‫از اولین و بزرگ‌ترین گندله‌سازی شرق کشور در‬ ‫سنگان‪ ،‬کسب تندیس طالیی رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬کسب جایزۀ بهره‌وری معادن و‬ ‫صنایعمعدنیو کسبعنوانواحدنمونۀاستاندارد‬ ‫ملی از دیگر افتخارات فوالد مبارکه اصفهان بود که‬ ‫دکترسبحانیبهآن‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از اتمام پروژۀ احداث کنسانتره‌سازی‬ ‫سنگاندر سالجاریوراه‌اندازیوبهره‌برداریآن‬ ‫در سال آینده خبر داد و گفت‪ :‬طرح توسعۀ فوالد‬ ‫هرمزگان از ‪ ۱/۵‬به ‪ ۳/۵‬میلیون تن و احداث خط‬ ‫نورد گرم شماره ‪ 2‬از دیگر طر ح‌های توسعۀ بسیار‬ ‫حیاتی گروهفوالدمبارکهاست کهچنانچهاز طریق‬ ‫فاینانسخارجینتوانیمآنراعملیاتی کنیم‪،‬بایداز‬ ‫طریقمنابعداخلیتأمینمنبعشوند‪.‬‬ ‫دکترسبحانیباتأ کیدبراین‌کهسرمایه‌گذاری‌های‬ ‫درست می‌تواند رشد پایدار سودآوری و بقای‬ ‫شرکت را در پی داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها در راستای استراتژی‌های‬ ‫بلندمدت و طرح جامع توسعۀ شرکت باشد‪،‬‬ ‫می‌تواندبهافزایشثروتسهامداران کمکشایانی‬ ‫کند‪.‬از اینروشرکتفوالدمبارکهاصفهانبامطالعۀ‬ ‫محیطرقابتیپیرامونخود‪،‬فرصت‌هایمناسب‬ ‫سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و با ارزیابی دقیق‬ ‫فنی‪ -‬اقتصادی آن‌ها سعی در انتخاب بهترین‬ ‫فرصت‌هاداشتهاست‪.‬بهعنوانمثالدر اینراستا‬ ‫در سال ‪ 1396‬از محل در آمد نقدی از شرکت های‬ ‫بورسی مبلغ ‪ 8300‬میلیارد ریال سود برای فوالد‬ ‫مبارکهحاصلشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن برشماری‬ ‫فعالیت‌هایتکنولوژیکیشرکت گفت‪:‬پیشبردطرح‬ ‫نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات؛ انجام‬ ‫پروژۀ ارزیابی امنیتی و ارائۀ طر ح‌های امن‌سازی‬ ‫سرویس‌هایفناوریاطـ ــالع ــات؛ارت ـ ــقایامنیـ ــت‬ ‫سه ــایبرون‌سازمانیدرناحیۀ‪Enterprise‬‬ ‫س ــروی ـ ‌‬ ‫‪Edge‬؛طراحیوپیاده‌سازیپروژۀسیستمپرداخت‬ ‫الکترونیکی به رانندگان؛ آماده‌سازی مدارک‬ ‫الکترونیک اعتبار اسنادی فروش جهت ارسال‬ ‫به بانک؛ طراحی و پیاده‌سازی سیستم بودجۀ‬ ‫سرمایه‌گذاری و طراحی‪ ،‬پیاده‌سازی و اجرای‬ ‫سیستممدیریتتوزین(ثبتبارنامه)برخیاز این‬ ‫اقداماتاست‪.‬‬ ‫اوبااشارهبهشرایطآبی کشور‪،‬بهتشریحاقدام‌های‬ ‫صورت‌گرفتهدر گروهفوالدمبارکهبه‌منظور کاهش‬ ‫مصرف آب و بهینه‌سازی مصرف آن پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه به ازای‬ ‫هر تن تولید فوالد‪ ۳/۳ ،‬مترمکعب آب مصرف‬ ‫می‌کند کهبخشعمدۀآبمصرفیخودرااز طریق‬ ‫بازچرخانیآبدر چرخۀمصرف بهدستمی‌آورد‪.‬‬ ‫دکتر سبحانی با‬ ‫اشاره به این‌که در‬ ‫سال ‪ 1396‬میزان‬ ‫فروش شرکت به‬ ‫حدود ‪7‬میلیون تن‬ ‫رسید‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از این میزان‬ ‫سهم بازار داخل‬ ‫نسبت به سال‬ ‫‪ 1395‬افزایش‬ ‫محسوسی داشته‬ ‫است‪ .‬به‌نحوی‌که‬ ‫میزان تحویل‬ ‫محصول در بازار‬ ‫داخلی در سال‬ ‫‪ 1395‬حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۱۸‬هزار‬ ‫تن بود که در سال‬ ‫‪ 1396‬به ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۴۱‬هزار تن‬ ‫افزایش یافت‬ ‫در مقایسه با سایر‬ ‫رقبا‪ ،‬بومی‌سازی و‬ ‫کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید باعث شده‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫بتواند تولید رقابتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این دستاوردهای‬ ‫بزرگ در فوالد‬ ‫مبارکه حاصل‬ ‫سال‌ها تالش و‬ ‫همت مدیریت‪،‬‬ ‫کارشناسان و‬ ‫کارکنان بخش‌های‬ ‫مختلف است‬ ‫که با همکاری‬ ‫شرکت‌های‬ ‫سازندۀ داخلی‬ ‫و هم‌اندیشی‬ ‫مراکز تحقیقاتی و‬ ‫دانشگاهی کشور‬ ‫به دست آمده و‬ ‫قابل‌تقدیر است‬ ‫گفتنی است در این مجمع سازمان حسابرسی به‌عنوان‬ ‫حسابرس مستقل و بازرس قانونی و روزنامه‌های اطالعات‬ ‫و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های کثیراالنتشار سال ‪97‬‬ ‫انتخاب شدند و زمان پرداخت سود سهامداران حقیقی نیز از‬ ‫‪ 15‬مردادماه سال جاری از طریق شعب بانک تجارت در سراسر‬ ‫کشور اعالم شد‪ .‬ضمن این که با توجه به اولویت پرداخت‬ ‫سود سهام به سهامداران محترم حقیقی‪ ،‬مقرر گردید سود‬ ‫ایشان از ‪ 15‬مرداد ماه از طریق شعب بانک تجارت سراسر کشور‬ ‫پرداخت گردد ‪.‬‬ ‫اجرای موفق اولین تعمیرات اساسی در واحد احیا مستقیم شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫اولیـن دورۀ تعمیـرات سـاالنه وا حـد احیـا‬ ‫مسـتقیم شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحـال و‬ ‫بختیاری با انجام دوازده هزار نفر سـاعت تعمیرات‬ ‫طی ‪ 17‬روز‪ ،‬به ثمر نشست‪.‬‬ ‫مدیـر عملیات شـرکت فـوالد سفیددشـت با سـپاس از تلاش کلیۀ‬ ‫کارکنان شـرکت‪ ،‬به‌ویژه واحدهای تولید و تعمیرات این موفقیت‬ ‫را مرهون همت و پشـتکار نیروهای جوان و کارآمد شرکت دانست‬ ‫و ا فـزود علی‌ر غـم تما مـی موا نـع پیـش رو‪ ،‬توانسـتیم تعمیـرات‬ ‫اساسـی واحـد احیـا مسـتقیم را بـا کمتریـن حادثـه و مشـکل بـه‬ ‫اتمـام برسـانیم‪.‬‬ ‫جمشـید علـی بابا یـی سـرویس اسا سـی ریفور مـر و کـورۀ احیـا‪،‬‬ ‫سیسـتم متریـال هندلینـگ‪ ،‬تغییـر طـرح بـرج خنک‌کـن آب تمیـز‬ ‫و دمنـدۀ هـوای کمکـی‪ ،‬بازبینـی‪ ،‬سـاماندهی و تقویـت سیسـتم‬ ‫توز یـع بـرق و همچنیـن سـرویس کمپر سـورهای فراینـد تأمیـن‬ ‫هوای واحد را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شـده در طول تعمیرات‬ ‫اخیر برشـمرد و اعالم کـرد‪ :‬با انجـام فعالیت‌های مذکـور می‌توانیم‬ ‫در آینـده تولیـدی مـداوم و در عیـن حـال ایمن‌تـر داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی در پا یـان از حمایت‌هـای مدیر یـت شـرکت و همچنیـن از‬ ‫همـکاری واحدهـای حفاظـت فیزیکـی‪ ،‬بازرگانـی‪ ،‬منابـع انسـانی‬ ‫کـه در پیشـبرد برنامـۀ مذکـور مشـارکت داشـتند‪ ،‬قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫مهــنــــــدس مختارپــور‪ ،‬مدیــر مرکــز‬ ‫تعمیــرات نســوز شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫میهمــان برنامــۀ رادیـــــــــو فـــــــــوالد بــــــــود کــه‬ ‫بخــــش‌هایــــــی از گفت‌وگــوی ایشــان بــا‬ ‫شنوندگان این برنامه را از نظر می‌گذرانید‪:‬‬ ‫دربــارۀ فعالیت‌هــای مرکــز تعمیــرات نســوز‬ ‫توضیــح بفرماییــد‪.‬‬ ‫مجموعــۀ تعمیــرات نســوز یکــی از واحدهــای‬ ‫زیرمجموعــه معاونــت بهره‌بــرداری اســت‪ .‬ایــن‬ ‫واحــد از چهــار زیرمجموعــه تشــکیل شــده اســت‬ ‫و زیرمجموعــۀ چهــارم‪ ،‬تعمیــرات نســوز فــوالد‬ ‫ســبا اســت کــه فعالیت‌هــای خــود را به‌طــور‬ ‫جدا گانــه زیــر نظــر مجموعــۀ مدیریــت عملیــات‬ ‫فــوالد ســبا انجــام می‌دهــد‪ .‬ســه زیرمجموعــۀ‬ ‫دیگــر عبارت‌اند از‪ :‬تعمیرات نســوز فوالدســازی‪،‬‬ ‫تعمیــرات نســوز ســایر نواحــی و دفتــر فنــی‬ ‫تعمیــرات نســوز‪.‬‬ ‫هــر یــک از ایــن بخش‌هــا چــه کاری انجــام‬ ‫می‌دهنــد؟‬ ‫در بخــش تعمیــرات نســوز فوالدســازی عملیــات‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و جابه‌جایــی ذوب توســط ســه‬ ‫تجهیــز اصلــی انجــام می‌شــود‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬شــل کــورۀ قــوس الکتریکــی اســت که‬ ‫وظیفــۀ ذوب فــوالد از قراضــه و ‪ DRI‬تــا رســیدن‬ ‫بــه دمــای ‪ 1680‬تــا ‪ 1700‬درجــۀ ســانتی‌گراد را‬ ‫بــه عهــده دارد‪ .‬ذوب آماده‌شــده کــه دمــای آن‬ ‫‪ 1650‬درجــۀ ســانتی‌گراد اســت در پاتیــل حمــل‬ ‫مــذاب تخلیــه می‌شــود‪ .‬در ادامــه‪ ،‬مــواد مــذاب‬ ‫بــرای انجــام عملیــات ثانویه بــه واحــد کوره‌های‬ ‫پاتیلــی یــا ‪ LF‬منتقل می‌شــود تا عــاوه بــر تنظیم‬ ‫دمــای ذوب‪ ،‬فروآلیاژهــای موردنیــاز نیــز بــه آن‬ ‫اضافــه شــود‪ .‬پــس از آن‪ ،‬ذوب دلخــواه و مطابــق‬ ‫با ســفارش مشــتری بــه واحــد ریخته‌گری ارســال‬ ‫می‌شــود‪ .‬مــواد مــذاب به‌منظــور انجــام فراینــد‬ ‫تولیــد تختــال بــه تاندیش‌هــا هدایــت می‌شــود‬ ‫تــا ایــن عملیــات بــا دو خــط ریخته‌گــری انجــام‬ ‫شــود‪ .‬در خصــوص نقــش مــواد نســوز ایــن نکتــه‬ ‫حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن ســه تجهیــز بایــد‬ ‫دمــای ذوب بــاالی ‪ 1650‬درجــه را تحمــل کنند؛‬ ‫بنابرایــن جــدارۀ آن‌هــا بایــد از مــوادی ســاخته‬ ‫شــده باشــد کــه در برابــر شــوک و درجــه حــرارت‬ ‫بــاال‪ ،‬خوردگــی و ضربــه مقاومــت الزم را داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫لطفــا در خصــوص مــواد نســوز قــدری‬ ‫توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫ا کســیدهای فلــزی و غیرفلــزی کــه در طبیعــت‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬مثــل ا کســید آلومینیــم‪ ،‬منیزیــم‪،‬‬ ‫و سیلیســیم ا کســیدهایی هســتند کــه نقطــۀ‬ ‫ذوب بســیار باالیــی دارنــد‪ .‬ایــن مــواد ازجملــه‬ ‫منیزیــم در برخــی مواقــع تــا ‪ 2850‬درجــه تحمــل‬ ‫حــرارت دارنــد‪ .‬مــواد نســوز بعــد از اســتخراج‬ ‫از معــادن در کارخانه‌هــای تولیــد مــواد نســوز‬ ‫فــراوری و بــه قطعــات و جر م‌هــای موردنظــر‬ ‫تبدیــل می‌شــوند کــه می‌تــوان از آ ن‌هــا در‬ ‫فراینــد تولیــد فــوالد اســتفاده کــرد‪ .‬مجموعــۀ‬ ‫تعمیــرات نســوز فوالدســازی مــواد تأمین‌شــده‬ ‫در ناحیــۀ فوالدســازی را در دل تجهیزاتــی مثــل‬ ‫کــوره و پاتیــل بــه کار می‌برنــد و در حالــت ســرد‬ ‫ایــن تجهیــزات را بــه خطــوط تولیــد ارســال‬ ‫می‌کننــد‪ .‬تجهیــزات در حیــن فراینــد تولیــد‪،‬‬ ‫به‌دلیــل دمــای بــاال‪ ،‬شــو ک‌های حرارتــی‪،‬‬ ‫ضربــات مکانیکــی و خوردگی‌هــای شــیمیایی‬ ‫جــدارۀ نســوز آســیب می‌بینــد؛ بنابرایــن از زمانی‬ ‫کــه تجهیــز در خــط تولیــد قرارمــی گیــرد‪ ،‬وظیفــۀ‬ ‫دوم مجموعــۀ تعمیــرات نســوز بازرســی ایــن‬ ‫تجهیزات اســت که در هــر ذوب انجام می‌شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه این‌کــه حمایــت از کاالی‬ ‫ایرانــی یکــی از راهبردهــای اصلــی کشــور‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه موضــوع تحریم‌هــا‪،‬‬ ‫واحــد تعمیــرات نســوز چــه برنامــه‌ای در‬ ‫ایــن راســتا دارد؟‬ ‫بومی‌ســازی اجــرام و مــواد نســوز موردنیــاز‬ ‫خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه از همــان آغــاز‬ ‫بهره‌بــرداری شــرکت در دســتور کار قــرار داشــته‬ ‫اســت؛ به‌نحو ی‌کــه از زمــان شــروع بــه کار‬ ‫کوره‌هــای فــوالد مبارکــه بیــش از ‪ 80‬تــا ‪ 85‬درصد‬ ‫مــواد نســوز کــه یکــی از اقــام پرهزینــه و پرمصرف‬ ‫تولیــد فــوالد اســت‪ ،‬از خــار ج از کشــور تأمیــن‬ ‫می‌شــد‪ .‬ایــن مهــم مدیریــت شــرکت را بــر آن‬ ‫داشــت تــا بــا همــکاری مجموعــۀ خریــد مــواد‬ ‫اولیــه از شــرکت‌های ســازندۀ داخلــی حمایــت‬ ‫کننــد و کار بومی‌ســازی را از همــان ابتــدا آغــاز‬ ‫کننــد‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬اطالعــات فنــی مربــوط بــه‬ ‫مــواد نســوز وارداتــی در اختیــار مرا کــز تحقیقاتــی‬ ‫شــرکت‌های ســازندۀ داخلــی قــرار داده شــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬ایــن شــرکت‌ها بــا همــکاری دانشــگاه‌ها‬ ‫پروژه‌هــای مشــترکی را آغــاز کردنــد و به‌تدریــج‬ ‫بومی‌ســازی و اســتفاده از تــوان متخصصــان‬ ‫داخلــی و مــواد تولیــدی داخــل کشــور شــروع‬ ‫شــد‪ .‬ســرمایه‌گذاری در این راه با ریســک باالیی‬ ‫مواجــه بــود‪ ،‬ولــی خوشــبختانه به‌مــرور ایــن کار‬ ‫بــا انجــام تسـت‌های متوالــی در ســطوح مختلف‬ ‫انجــام شــد؛ تــا جایــی کــه در حــال حاضــر بیــش از‬ ‫‪ 94‬درصــد مــواد نســوز موردنیــاز فــوالد مبارکــه در‬ ‫داخــل کشــور تولیــد می‌شــود‪ .‬بومی‌ســازی آن‬ ‫مقــدار باقی‌مانــده نیــز بــه دلیل کــم بــودن میزان‬ ‫مصــرف آن‌هــا توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫به‌طــــور کـــــلی در شـــــرکت فـــــوالد مبارکــه‬ ‫بومی‌ســازی همــۀ اقــام موردنیــاز ازجملــه مــواد‬ ‫نســوز بــا جدیــت بیشــتری در حــال پیگیــری‬ ‫اســت‪ .‬کارشناســان‪ ،‬مدیــران نواحــی تولیــدی‬ ‫بــا همــکاری همــکاران حــوزۀ خریــد مــواد اولیــه‪،‬‬ ‫همکاری‌هــای مفیــدی بــا شــرکت‌های داخلــی‬ ‫و مرا کــز تحقیقاتــی دارنــد‪ .‬بــه هــر حــال تــاش‬ ‫مدیریــت و کارکنــان شــرکت بــر آن اســت کــه‬ ‫تهدیدهــا را به فرصــت تبدیــل کننــد‪ .‬پروژه‌های‬ ‫متعــددی در واحدهــای احیــا مســتقیم‪،‬‬ ‫ریفورمرهــا و کور ه‌هــای نــورد گــرم آغــاز شــده‬ ‫اســت؛ به‌عنــوان مثــال‪ ،‬در فوالدســازی پــروژۀ‬ ‫آجرهــای دولومیتــی کــه ‪ 100‬درصــد مــواد اولیــۀ‬ ‫آن داخلــی اســت و همچنیــن پــروژۀ صفحــات‬ ‫دریچــۀ کشــویی تعریــف شــده اســت کــه‬ ‫ان‌شــاءاهلل بــه نتایــج خوبــی دســت خواهیــم‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫دربــارۀ واحــد تعمیــرات نســوز ســایر‬ ‫نواحــی توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫به‌جز ناحیۀ فوالدســازی‪ ،‬ســایر نواحــی تولیدی‬ ‫شــامل ناحیــۀ آهن‌ســازی‪ ،‬نــورد گــرم‪ ،‬نــورد‬ ‫ســرد و انــرژی و ســیاالت می‌شــود‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫متفــاوت بــودن شــکل نســوزکاری آنهــا بــا ناحیــۀ‬ ‫فوالدســازی و گســترده بــودن آ ن‌هــا ‪ 32‬نفــر‬ ‫کارشــناس و نیــروی ثابــت در ایــن مجموعــه‬ ‫مشــغول بــه کارنــد‪ .‬ایــن افــراد در زمــان انجــام‬ ‫تعمیــرات برنامه‌ریز ی‌شــده تــا ‪ 500‬نفــر نیــز‬ ‫افزایــش می‌یابنــد‪.‬‬ ‫کار خــوب‪ ،‬با کیفیــت و ایمن به پشــتیبانی خوب‬ ‫نیــز نیــاز دارد کــه دفتــر فنــی تعمیــرات نســوز ایــن‬ ‫وظیفــه را بــه عهــده دارد‪ .‬در ایــن راســتا‪ ،‬طــی‬ ‫دســتورالعمل‌ها‪ ،‬گردش‌کارهــا‪ ،‬اســتانداردها‪،‬‬ ‫تــدارک با کیفیــت مــواد نســوز بــا همــکاری واحــد‬ ‫خریــد مــواد اولیــه جــزو وظایــف دفتــر فنــی اســت‬ ‫کــه یــک نفــر رئیــس واحــد و ‪ 8‬نفــر تکنســین بــرای‬ ‫انجــام ایــن امــور در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اشــاره کردیــد کــه مــواد نســوز پرهزینه‌اند؛‬ ‫بــرای کاهــش مصــرف و در نتیجــه کاهــش‬ ‫هزینه‌هــا چــه اقداماتــی انجــام داده‌ایــد؟‬ ‫ابتــدای را ه‌انــدازی فــوالد مبارکــه مصــرف‬ ‫نســوز ‪ 30‬کیلوگــرم بــه ازای یــک تــن فــوالد بــود‪.‬‬ ‫امــا از همــان ســا ل‌های اول‪ ،‬هما ن‌گونــه کــه‬ ‫اشــاره شــد‪ ،‬مدیریــت و کارکنــان شــرکت تــاش‬ ‫کردنــد مصــرف و در نتیجــه هزینه‌هــا را کاهــش‬ ‫دهنــد‪ .‬بــا یــک شــیب منطقــی و افزایــش‬ ‫تجربــه نیروهــای مجموعــۀ نســوز و نیروهــای‬ ‫بهر ه‌بــردار‪ ،‬مخصوصــا واحــد فوالدســازی‪،‬‬ ‫بــا پروژ ه‌هــای مشــترکی کــه بــا شــرکت‌های‬ ‫تولیدکننــده و مرا کــز تحقیقاتــی انجــام شــد‪،‬‬ ‫دســتاوردهای بزرگی در افزایش تولید و کاهش‬ ‫مصــرف نســوز حاصــل شــد‪ .‬به‌نحو ی‌کــه در‬ ‫ســال ‪ 1396‬میــزان مصــرف بــه ‪ 7/6‬کیلوگــرم‬ ‫بــه ازای هــر تــن فــوالد کاهــش یافــت‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه طبــق آمــار جهانــی‪ ،‬متوســط‬ ‫میــزان مصــرف نســوز بــه ازای هــر تــن فــوالد ‪15‬‬ ‫کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا ســایر رقبــا‪ ،‬بومی‌ســازی و کاهش‬ ‫هزینه‌هــای تولیــد باعــث شــده فــوالد مبارکــه‬ ‫بتوانــد تولیــد رقابتــی داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫دســتاوردهای بــزرگ در فــوالد مبارکــه حاصــل‬ ‫ســال‌ها تــاش و همــت مدیریــت‪ ،‬کارشناســان‬ ‫و کارکنــان بخش‌هــای مختلــف اســت کــه‬ ‫بــا همــکاری شــرکت‌های ســازندۀ داخلــی و‬ ‫هم‌اندیشــی مرا کــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی‬ ‫کشــور بــه دســت آمــده و قابل‌تقدیــر اســت‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫بازار‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫دستورالعمل جنجالی تنظیم بازار فوالد‬ ‫محدودیت‌های تولید در تانگشان‬ ‫عامل رشد شاخص سنگ‌آهن‬ ‫در هفتۀ گذشتهشاخصسنگ‌آهنمجددا افزایشیافت؛درحالی‌کهخریدوفروشدر وضعیتنسبتامطلوبی‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫به‌رغم ثبات قیمت سنگ‌آهن آتی و فوالد‪ ،‬برای اولین بار در یک ماه گذشته شاخص سنگ‌آهن وارداتی به‬ ‫چین از ‪ 65‬دالر‪ CFR‬عبور کرد‪.‬‬ ‫به دلیل محدودیت‌های تولید در تانگشان‪ ،‬تمایل به خرید از روزهای اوج فاصله دارد‪ ،‬اما صادرکننده‌های‬ ‫سنگ‌آهن در تثبیت قیمت‌ها و خوش‌بین بودن به روند بازار محصوالت نهایی فوالدی‪ ،‬تالش کردند‬ ‫پیشنهادهایفروشخودرا افزایشدهند‪.‬‬ ‫یکی از نتایج باال بودن قیمت فوالد در چین کاهش اختالف قیمت سنگ‌آهن استرالیا و برزیل از ‪ 7/2‬دالر در‬ ‫‪ 18‬جوالی به ‪6/4‬دالر در ‪ 24‬جوالی است‪.‬در عین‌ حال بسیاری از فوالدسازها تمایل بیشتری به خرید‬ ‫سنگ‌آهنبرزیلدارندتابتوانندفوالدبیشتریتولید کنند‪.‬‬ ‫محدودیت‌های تولید‪ ،‬حاشیۀ سود مطلوبی برای فوالدسازان چینی به ارمغان آورده است‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫بسیاری از فوالدسازها تالش می‌کنند تولید خود را تا حد ممکن افزایش دهند؛ اما محدودیت‌ها اجازۀ افزایش‬ ‫تولیدتاهرمقداریرابهآن‌هانمی‌دهد‪.‬‬ ‫بهاینترتیبوبراساسنظرات کارشناسان‪،‬پیش‌بینیمی‌شودقیمتسنگ‌آهنحتیدر میان‌مدتافزایش‬ ‫زیادینداشتهباشد‪.‬‬ ‫در بند یک این‬ ‫دستورالعمل‪ ،‬همۀ‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مکلف به عرضۀ‬ ‫تمام محصوالت‬ ‫خود در بورس‬ ‫شده‌اند که این‬ ‫امر به اعتقاد‬ ‫کارشناسان و به‬ ‫دالیل قانونی و‬ ‫عرفی و با توجه به‬ ‫اسناد باالدستی‬ ‫کشور تصمیمی‬ ‫غیرکارشناسی و‬ ‫نشدنی است‬ ‫ارزیابی بیلت ‪CIS‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صــنعــــت‪ ،‬مــعـــــدن و تجـــــارت‬ ‫دستورالعمل جدید و جنجالی‬ ‫تنظیم بازار محصوالت فوالدی را‬ ‫در ‪ 11‬ماده‪ 10 ،‬بند و ‪ 22‬تبصره در ‪14‬‬ ‫محور بر اساس تصمیمات کارگروه‬ ‫تنظیم بازار ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گـــزارش چیــــــالن‪ ،‬ایــــن دستــــــورالعــــــمل‬ ‫چندهفته‌ای است مورد اعتراض تولیدکنندگان‬ ‫فوالد و کارشناسان فوالدی کشور قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران در نامه‌ای به وزارت صمت اعالم کرد‬ ‫دستورالعمل مذکور مشکالت جدی دارد و‬ ‫اجرای آن بازار دوگانه در فوالد ایجاد می‌کند‪ .‬وی‬ ‫در این نامه از وزیر صمت خواستار توقف فرایند‬ ‫تصویب و ابالغ دستورالعمل مذکور قبل از انجام‬ ‫اصالحات الزم شده بود تا جلسۀ کارشناسی‬ ‫با حضور انجمن فوالد به‌عنوان تشکل صنفی‬ ‫تولیدکنندگانفوالد کشور ومعاونت‌هایمربوط‬ ‫برگزار شود‪ .‬وی در مصاحبۀ دیگری از دولت‬ ‫خواست قیمت‌گذاری دستوری فوالد فراموش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی‪ ،‬دبیر انجمن فوالد نیز در‬ ‫گفت‌وگویی با انتقاد از دخالت‌های دستوری‬ ‫و استراتژی‌های اشتباه برای تنظیم بازار گفته‬ ‫بود‪ :‬متأسفانه در هفته‌های اخیر برای تنظیم‬ ‫دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مدیریت‬ ‫بازار فوالد‪ ،‬به‌جای جلسات منسجم و مؤثر با‬ ‫واحدهای تولیدی برای اخذ نتایج ملموس‬ ‫در بازار فوالد‪ ،‬جلسات مشورتی با واسطه‌ها‬ ‫برگزار شده و در نتیجه واسطه‌ها در تصمیمات‬ ‫اخیر بیشتر از تولیدکنندگان نقش داشته‌اند که‬ ‫به‌هم‌ریختگی بازار فوالد و اتفاقات عجیب در‬ ‫بورس کاال از نتایج این استراتژی اشتباه است‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی در این مصاحبه از وزارت صمت‬ ‫خواسته بود تا دیر نشده با مدیران واحدهای‬ ‫فوالدی جلسات مشورتی برگزار کنند‪.‬‬ ‫بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته‪ ،‬در بند یک‬ ‫ایندستورالعمل‪،‬همۀتولیدکنندگانمکلفبه‬ ‫عرضۀ تمام محصوالت خود در بورس شده‌اند‬ ‫که این امر به اعتقاد کارشناسان و به دالیل‬ ‫قانونی و عرفی و با توجه به اسناد باالدستی‬ ‫کشور تصمیمی غیرکارشناسی و نشدنی است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در این دستورالعمل آمده هر نوع‬ ‫عرضۀ محصوالت فوالدی در داخل کشور که در‬ ‫خارج از بورس کاال صورت گیرد‪ ،‬عرضۀ خارج از‬ ‫شبکۀ مجاز محسوب شده و مستند به قانون‬ ‫تعزیرات حکومتی به‌عنوان تخلف با آن برخورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بنا به بند ‪ ۲‬این دستورالعمل میزان کف عرضۀ‬ ‫محصوالت فوالدی ‪ ۱۲۰‬درصد نیاز کشور بر‬ ‫اساس تقاضای واقعی سال ‪ ۹۶‬در بورس کاال‬ ‫عنوان‌ شده است‪ .‬مشخص نیست با توجه‬ ‫به این‌که رشد مصرف سرانۀ فوالد در کشور در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬فقط یک درصد بوده و حتی مصرف‬ ‫ظاهری محصوالت فوالدی در سه‌ماهۀ اول‬ ‫امسال ‪ ۷‬درصد کاهش داشته‪ ،‬چرا کف عرضه‬ ‫‪ ۱۲۰‬درصد تقاضا تعیین‌شده است؟ همچنین‬ ‫وزارت صمت به این ابهام پاسخ نداده که در‬ ‫این صورت‪ ،‬آیا نباید در فلسفۀ وجودی بورس‬ ‫کاال برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا تردید کرد؟‬ ‫همچنین بر اساس مادۀ ‪ ۳‬موارد اجرایی‬ ‫این دستورالعمل‪ ،‬قیمت پایه برای عرضۀ‬ ‫محصوالت فوالدی بر اساس آخرین قیمت‬ ‫جهانی ضربدر نر خ ارز رسمی بانک مرکزی‬ ‫اعالم‌شده و سقف رقابت نیز ‪ ۵‬درصد تعیین‌‬ ‫شده است! این در حالی است که با فرمول‬ ‫وزارت صمت که هم‌ا کنون هم در بورس در‬ ‫حال اجراست‪ ،‬حتی با سقف‪ ۱۰‬درصدی رقابت‬ ‫هم قیمت پایانی بورس کاال با قیمت کف بازار‬ ‫فوالد فاصله زیادی دارد؛ به‌طوری‌که شاهد‬ ‫ایجاد تقاضای کاذب و رانت به‌نفع واسطه‌گران‬ ‫هستیم‪ .‬مسئله‌ای که موجب شده به هیجان‬ ‫در بازار فوالد دامن زده شود و نمونۀ آن تقاضای‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تنی برای شمش خوزستان و رقابت‬ ‫متقاضیان ورق گرم فوالد مبارکه تا ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫باالتر از قیمت پایه بود‪ .‬البــته بورس کاال نیـــز‬ ‫در اقدامی عجیب و نادر مجبور به ابطال این‬ ‫معامالت شد‪.‬‬ ‫در بورس کاال چه می گذرد؟‬ ‫براساس مادۀ‪ ۳‬موارد اجرایی این مصوبه‪ ،‬تغییر‬ ‫شیوۀ تعیین قیمت پایه و برآورد قیمت جهانی با‬ ‫بررسی کمیتۀ تخصصی تنظیم بازار قابل‌تغییر‬ ‫اعالم‌شده است که این موضوع به‌طور ضمنی‬ ‫شاهدی بر تأیید ادعای تولیدکنندگان فوالد‬ ‫مبنیبرغیر کارشناسیبودنفرمولپیشنهادی‬ ‫وزارت صمت است‪.‬‬ ‫از نکات دیگر این دستورالعمل که در مادۀ ‪۹‬‬ ‫الزامات آن آمده این است که تمامی خریداران‬ ‫محصوالت فوالدی از بورس کاال که محصول‬ ‫بعدی آن‌ها‪ ،‬ازجمله لوله و پروفیل‪ ،‬در بورس‬ ‫عرضه نمی‌شود‪ ،‬مشمول ضوابط قیمت‌گذاری‬ ‫و ضرایب سود مصوب دولت می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس این دستورالعمل کلیۀ‬ ‫خریداران ورق در بورس کاال موظف شدند‬ ‫حداقل ‪ ۷۵‬درصد از محصوالت تولیدی خود را‬ ‫در داخل عرضه کنند و در صورت صادرات‪ ،‬ارز را‬ ‫به سامانۀ نیما عرضه کنند (تبصره‪.)۱‬‬ ‫از مـوارد مهـم دیگـری کـه در ایـن دسـتورالعمل‬ ‫آمـده می‌تـوان بـه تبصـرۀ ‪ ۵‬مـادۀ ‪ ۲‬اشـاره کـرد‬ ‫کـه بـر اسـاس آن عرضه‌هـای مچینـگ محـدود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وزارت صمـت در دسـتورالعمل‬ ‫خـود مشـخص نکـرده واحدهـای تولیـد صنایـع‬ ‫پایین‌دسـتی به‌ویـژه در صنـف لولـه و پروفیـل‬ ‫کـه سال‌هاسـت بـر اسـاس معاملات مچینـگ‬ ‫و ارزیابـی فنـی و ظرفیت‌سـنجی فـوالد مبارکـه‬ ‫مـواد اولیـه موردنیـاز خـود را تأمیـن می‌کرده‌اند‪،‬‬ ‫ا کنـون چگونـه بایـد خـود را با ایـن دسـتورالعمل‬ ‫وفـق بدهنـد؟ آیـا فکـری بـه حـال چرخـش چرخ‬ ‫ایـن کارخانه‌هـا هـم شـده یـا صرفـا صـدای چنـد‬ ‫نفـر به‌عنـوان نماینـده ایـن صنـف شنیده‌شـده‬ ‫اسـت؟‬ ‫البته ابهامات و اشکاالت اساسی دیگری هم در‬ ‫ایـن دسـتورالعمل وجـود دارد؛ بـه نظـر می‌رسـد‬ ‫در شـرایط فعلـی کشـور‪ ،‬تصمیمـات یک‌جانبـه‬ ‫نه‌تنهـا بـه بهبـود وضعیـت بـازار و صنعـت فـوالد‬ ‫کشور کمکی نمی‌کند‪ ،‬بلکه به هیجان و التهاب‬ ‫آن می‌افزایـد کـه نمونـۀ آن ابطـال معاملات‬ ‫شمش فوالد خوزسـتان و تدوین شرایط جدید‬ ‫بـرای کاهـش تقاضـای آن بـود امـا در عمـل‬ ‫مشـاهده شـد کـه فقـط توانسـت ‪ ۷۰‬هـزار تـن از‬ ‫تقاضـای تاریخی ‪ ۴۶۸‬هـزار تنـی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫بنابرایـن الزم اسـت دولـت محتـرم بـا مشـورت‬ ‫گرفتـن از تولیدکننـدگان فـوالد و تشـکل‌های‬ ‫مربـوط‪ ،‬تدابیـر صحیح‌تری اتخـاذ کند تا شـاهد‬ ‫بازگشـت آرامـش بـه بـازار فـوالد باشـیم‪.‬‬ ‫کاهش تعرفۀ صادرات گندله درحالی‌که ظرفیت موجود کشور حدود ‪ 5۷‬درصد نیاز کشور است‬ ‫با افزایش پیشنهادهای فروش بیلت از سوی صادرکننده‌ها‪ ،‬بهای بیلت ‪ CIS‬در هفتۀ گذشته با ‪8‬‬ ‫دالر افزایش نسبت‌به ارزیابی قبلی به ‪ 501‬دالر ‪ FOB‬رسید‪.‬‬ ‫پیشنهاد بیشتر فوالدسازها ‪ 510‬دالر ‪ FOB‬دریای سیاه بود؛ حتی برخی پیشنهادها به ‪ 515‬دالر نیز‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گفتۀ یکی از تولیدکننده‌ها دلیل افزایش قیمت به دلیل زیاد شدن تمایل خریداران به‌خصوص در‬ ‫ترکیه به واردات بیلت بوده است‪ .‬با این حال هنوز شواهدی مبنی بر صحه‌گذاری به این ادعا و تناژهای‬ ‫باالی خریداری‌شده مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫در آخرین گزارش‌های رسیده رزروهای بیلت ‪ CIS‬در محدودۀ ‪ 495‬تا ‪ 500‬دالر ‪ FOB‬دریای سیاه‬ ‫بوده است که در مقایسه با ‪ 485‬تا ‪ 490‬دالر یک هفتۀ قبل از سوی خریداران ترکیه‌ای رشد مطلوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در مصر نیز با این‌که تقاضای خرید محصوالت نیمه‌نهایی چندان مطلوب نیست‪ ،‬بهای بیلت وارداتی‬ ‫از ‪ CIS‬به ‪ 530‬دالر ‪ CFR‬معادل ‪ 510‬دالر ‪ FOB‬دریای سیاه رسیده است‪.‬‬ ‫بازار جهانی بیلت در هفتۀ گذشته‬ ‫شرکت‌های فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬چادرملو‬ ‫و گل گهر که از‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫گندله هستند‬ ‫از گندلۀ تولیدی‬ ‫خود جهت تولید‬ ‫محصوالتاستفاده‬ ‫می‌کنند‬ ‫به گزارش بورس ‪ ،24‬مرتضی علی‌ا کبری معاون‬ ‫اقتصادی و مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ‬ ‫معادن و فلزات در خصوص تصمیم اخیر هیئت‬ ‫دولت مبنی بر کاهش عوارض صادرات گندله از‬ ‫‪ 15‬درصد به‪ 5‬درصد گفت‪ :‬حجم تولیدات گندلۀ‬ ‫ایراندر حدینیست کهموقعیتصادراتداشته‬ ‫باشد‪.‬بسیاریاز شرکت‌هایی کهخودتولیدکنندۀ‬ ‫گندله هستند‪ ،‬عالوه بر مصرف گندلۀ تولیدی‬ ‫خودبایداز سایرتولیدکنندگاننیزخریداری کنند‬ ‫تا مادۀ اولیه آن‌ها به‌طور کامل تأمین شود‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بنابراین کاهش عوارض صادرات‬ ‫نمی‌تواند منطقی باشد‪ .‬برعکس‪ ،‬باید در چنین‬ ‫شرایطی تعرفه و عوارض صادرات گندله افزایش‬ ‫یابدتاتولیدکنندگاننسبتبهصادراتآنترغیب‬ ‫نشوند و نیاز داخلی شرکت‌ها به گندله از همین‬ ‫تولیدکنندگانداخلیتأمینشود‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬هیئت دولت تصمیمی اتخاذ‬ ‫کرد کهبهنظرمی‌رسدبه‌جایاثراتمثبت‪،‬تأثیرات‬ ‫منفیبرسنگ‌آهنی‌هاداشتهباشد‪.‬هیئتدولت‬ ‫اعالم کرد عوارض صادرات گندله از ‪ 15‬درصد به‪5‬‬ ‫درصد کاهشخواهدیافت‪.‬‬ ‫این پیشنهاد در شرایطی مطر ح‌شده که عده‌ای‬ ‫از کارشناسان این حوزه اعتقاددارند نیاز باالی‬ ‫منطقه برای صادرات گندله پتانسیل‌های‬ ‫قابل‌توجهی را به‌منظور صادرات این محصول از‬ ‫کشورمان به وجود آورده است؛ اما شواهد و آمارها‬ ‫از موضوعدیگریحکایتمی‌کند‪.‬‬ ‫دیگرینیزوجوددارد‪.‬مهرداداکبریانرئیسانجمن‬ ‫سنگ‌آهن اعتقاد دارد وضع عوارض صادرات‪،‬‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش حقوق دولتی‬ ‫معادنقطعاموجبتضعیفصادراتخواهدشد‪.‬‬ ‫درصورتی‌کهدولتبایدحمایتاز صادراتفوالدرادر‬ ‫اولویتقرار دهدتاچرخمعدندچار مشکلنشود‪.‬‬ ‫بر اساس آمارهای منتشرشده ظرفیت گندلۀ‬ ‫موردنیاز کشور هم‌ا کنون حدود ‪ 75‬میلیون تن‬ ‫است‪.‬ایندرحالیاست کهظرفیتموجود گندلۀ‬ ‫کشور ‪ 42/6‬میلیون تن است‪ .‬درنتیجه کشور ما‬ ‫به‪ 32/2‬میلیون تن گندله نیاز دارد و از این مقدار‬ ‫حدود ‪ 31‬میلیون تن برای ایجاد ظرفیت تولید‬ ‫برنامه‌ریزی‌شده کهدر دستاجراقرار دارد‪.‬آمارها‬ ‫نیز نشان می‌دهد با توجه به این‌که حجم تولید عوارضصادراتبایدافزایشیابدونه کاهش‬ ‫گندلۀ ایران باالتر از مقدار مصرفی این محصول مرتضیعلی‌ا کبریمعاوناقتصادیومالیشرکت‬ ‫نیست‪ ،‬سیاست کاهش تعرفۀ صادرات می‌تواند سرمایه‌گذاری توسعۀ معادن و فلزات در این‬ ‫اثرات مخربی برای مصرف‌کنندگان داخلی به خصوص گفت‪ :‬شرکت‌های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬چادرملو و گل گهر که از تولیدکنندگان‬ ‫همراهداشتهباشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در مقابل این نگرش‪ ،‬اعتقاد گندله هستند از گندلۀ تولیدی خود جهت تولید‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫محصوالت استفاده می‌کنند‪ .‬با توجه به این‌که‬ ‫میزان تولیدی گندلۀاین شرکت‌ها پاسخ‌گوی‬ ‫نیاز آن‌ها به این ماده نیست‪ ،‬مجبورند تا از سایر‬ ‫شرکت‌هانیز گندلهخریداری کنند‪.‬‬ ‫علی‌ا کبری گفت‪ :‬عالوه بر شرکت‌هایی که نام‬ ‫بردیم‪ ،‬در بندرعباس نیز یک شرکت تولیدکننده‬ ‫گندله وجود دارد که متعلق به میدکوست‪ .‬این‬ ‫شرکت بخشی از گندلۀ تولیدی را خودش مصرف‬ ‫می‌کند و بخش دیگر که مازاد نیاز است را در‬ ‫داخل کشور به فروش می‌رساند؛ بنابراین کاهش‬ ‫تعرفۀ صادرات گندله نمی‌تواند آثار مثبتی برای‬ ‫مصرف‌کنندگانداخلیداشتهباشد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫گزارش عرضه‪ ،‬معامالت و قیمتهای کشفشدۀ محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪ 1‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫کاهـش تولیـد در چیـن بـه دلیـل محدودیت‌های ایجادشـده‪ ،‬ترجیح خریـد قراضه به‌جای بیلـت در ترکیه‪،‬‬ ‫اقدامـات جدیـد تعرفـه‌ای اروپـا و مناسـبت‌های مذهبـی در کشـورهای اسلامی از عوامـل مؤثر در بـازار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهـا بـدون تغییـر بـود و ژاپن ‌‬ ‫در جنـوب شـرق آسـیا‪ ،‬قیم ‌‬ ‫یهـا بیلـت را ‪ 545‬تـا ‪ 550‬دالر ‪ CFR‬فیلیپیـن‬ ‫پیشـنهاد می‌دادنـد‪.‬‬ ‫یهـا در محـدوده ‪ 530‬تـا ‪ 535‬دالر‬ ‫سهـا بـه ویتنـام ‪ 547‬تـا ‪ 548‬دالر ‪ CFR‬و هند ‌‬ ‫پیشـنهادهای فـروش رو ‌‬ ‫‪ CFR‬قرار داشـت‪.‬‬ ‫بیلـت تانگشـان بـه ‪ 3720‬یـوان رسـید و ذخایـر انبارهـا بـا ‪ 40,000‬تـن افزایـش نسـبت‌به هفتـۀ پیـش از آن به‬ ‫‪ 280,000‬تـن رسـید‪.‬‬ ‫توسعۀ تجارت الکترونیک فوالد شرکت ‪Severstal‬‬ ‫شرکت ‪ Severstal‬به توسعۀ زیرساخت فروش آنالین فوالد برای افزایش تجارت الکترونیک ادامه می‌دهد‪ .‬در‬ ‫نیمۀ اول سال‪ 2018‬فروش آنالین این شرکت‪ 150‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در نیمۀ اول سال‪ 1‬میلیون تن فوالد از طریق سامانۀ آنالین شرکت به فروش رسید که در مقایسه با‪ 400,000‬تن‬ ‫در مدتمشابهسالقبلرشدچشمگیریداشتهاست‪.‬‬ ‫انتظار می‌رودفروشاینترنتیفوالددر اینشرکتدر سال‪ 2018‬به‪ 2‬میلیونتنبرسد؛در حالی کهدر سال‪2017‬‬ ‫حجم فروش از این طریق‪ 1/3‬میلیون تن گزارش شده بود‪.‬‬ ‫ازجملهامکاناتجدیدی کهبرایمشتریاندر قالبفروشآنالیناضافهشدهمی‌توانبهحمل‌ونقلاز طریق‬ ‫آب اشاره کرد‪.‬‬ ‫در برنامه‌های توسعۀ روش‌های فروش‪ ،‬این شرکت قصد دارد به‪ 3/5‬میلیون تن فروش آنالین در سال دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫محصول‬ ‫نماد‬ ‫کالف گرم‬ ‫‪HC‬‬ ‫جمع کل‬ ‫مقدار‬ ‫مقدار عرضه‬ ‫مقدار تقاضا‬ ‫‪36300‬‬ ‫‪148720‬‬ ‫‪36300‬‬ ‫‪36300‬‬ ‫‪148720‬‬ ‫‪36300‬‬ ‫(تن)‬ ‫(تن)‬ ‫معامله شده‬ ‫(تن)‬ ‫قیمت‬ ‫(ریال بازای کیلوگرم)‬ ‫‪28941‬‬ ‫تاریخ تحویل‬ ‫شهریور ‪97‬‬ ‫اداره فروش بورس کاال‬ ‫اطالعیه‬ ‫نمایشگاه مجازی به‌منظور تعیین تکلیف اقالم مازاد و را کد‬ ‫به منظور تسریع در تعیین تکلیف اقالم مازاد قابل فروش یا بالتکلیف موجود در انبارها‪ ،‬واحد کنترل‬ ‫مواد با تالش همکاران در قسمت‌های فناوری اطالعات و شرکت ایریسا اقدام به ایجاد سایت نمایشگاه‬ ‫مجازی داخلی (اینترانت) در سیستم‪ EIS‬نموده است‪.‬‬ ‫در این فرایند با ایجاد سایت نمایشگاه مجازی امکان اطالع‌رسانی کاالهای بالاستفاده‪ ،‬مازاد و را کد از‬ ‫سوی انباردار‪ ،‬تکنسین یا کارشناس کاال پیش بینی شده است تا متقاضیان کاال و مواد (کلیۀ کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬تعمیرگاه‪ ،‬دفاتر فنی‪ ،‬توسعه‌ها و‪ )...‬قبل از درخواست خرید اقدام کنند‪.‬‬ ‫درصورتی‌که کاال وقطعاتموجوددر نمایشگاهمورداستقبالخطوطتولیدوبهره‌بردار مربوطقرار نگیرد‪،‬‬ ‫از طریق مزایده در لیست فروش قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در ایــن ســایت نمایشــگاهی‪ ،‬تمامــی اطالعــات موردنیــاز خریــدار قبــل از حضــور فیزیکــی در فــوالد مبارکــه‬ ‫یشــود‪ .‬اســتفاده از ایــن امــکان ایجادشــده‪ ،‬افزایــش متقاضیــان خریــد در‬ ‫از طریــق اینترنــت دریافــت م ‌‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬اســتفادۀ بهینــه از ســرمایه‌های کشــور و جلوگیــری از مشــکالت بازیدکننــدگان را بــه همراه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نحوۀ استفاده از سیستم نمایشگاه مجازی‪:‬‬ ‫کارکنان پس از ورود به پورتال فوالد مبارکه به آدرس ‪ http://home.msc.ir‬روی لینک نمایشگاه‬ ‫مجازی اقالم را کد و مازاد کلیک و یا به آدرس ‪http://cdl.msc.ir/CDL/faces/exhibitions.jspx‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫راهنمای کامل نمایشگاه مجازی از طریق اتوماسیون اداری برای تمامی مدیریت‌های سازمان ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امید است که با استفاده از این سامانه و با همکاری تمامی کارکنان شرکت بتوان گام بلندی در تعیین‬ ‫تکلیفاقالمرا کدموجودبرداشتوبااستفادهبهینهاز آن‌هااز خریدهایبدوناولویتواضافهجلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کنترل مواد‬ ‫تسویۀ آخرین قسط سهام ترجیحی‬ ‫با توجه به تسویۀ آخرین قسط سهام ترجیحی با استفاده از سود سال مالی‪ ،96‬به اطالع همکاران محترم شرکت که سهام ترجیحی به آن‌ها تعلق گرفته و هنوز آزاد نشده است می رساند مانده بدهی ایشان از محل‬ ‫سود سهام سال مالی ‪ 96‬تسویه می‌شود و مابقی سود هم‌زمان با سهامداران حقیقی از تاریخ‪ 15‬مردادماه به حساب حقوقی ایشان واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در خصوص زمان آزادسازی سهام ترجیحی و اقدامات مورد نیاز‪ ،‬متعاقبا اطالع‌رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫امور سهام و مجامع‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫عصب‌کشی دندان‬ ‫حفاظت در برابر خوردگی با ®‪MagiZinc‬‬ ‫هفتۀ گذشتهدر اینبخشدربارۀ‬ ‫اینکه عصب‌کشی دندان چیست‬ ‫سخن گفتیموبه علتو عالئمی که به‬ ‫عصب‌کشی می‌انجامد و همچنین‬ ‫متدهای آن اشاره کردیم‪ .‬در ادامه به‬ ‫سایراطالعاتی کهنیاز استدر اینباره‬ ‫بدانیدخواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫مقایسۀ گالوانیزه و ‪MagiZinc‬‬ ‫زمان زنگ‌زدگی در تست اسپری نمک (ساعت)‬ ‫وزن پوشش (‪)g /m2‬‬ ‫گرد آوری ‪ :‬تحقیق و توسعه‬ ‫‪ MagiZinc‬جایگزین خالقانه‌ای برای فوالدهای گالوانیزۀ متداول است که‬ ‫حفاظت دربرابر خوردگی بسیار خوبی حتی در شرایط سخت فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫فرموالسیون منحصربه‌فرد ‪ MagiZinc‬کارایی بهتری نسبت‌به فوالدهای گالوانیزۀ‬ ‫متداول در محیط‌های گونا گون دارد‪ .‬با استفاده از آن وزن پوشش کاهش و عمر‬ ‫محصول افزایش می‌یابد که به معنی استفادۀ کمتر از منابع ارزشمند و کاهش آثار‬ ‫زیست‌محیطی است‪.‬‬ ‫در فرموالسیون ‪( MagiZinc‬پوشش روی حاوی منیزیم و آلومینیم )مقادیر کنترل‌شده و دقیقی از‬ ‫منیزیم و آلومینیم وجود دارد که باعث کاهش نرخ خوردگی می‌شود‪ .‬این پوشش به‌طور گسترده در‬ ‫‪ Tata steel‬ارزیابی شده و بهره‌وری آن تأیید شده است‪ .‬همچنین دانشگاه ‪ Karlsruhe‬آلمان به‌طور‬ ‫مستقل این پوشش را بررسی کرده و قدرت باالی محافظت آن را تأیید کرده است‪ .‬گواهینامه‌هایی‬ ‫که در آلمان و سوئد صادر شده است نشان می‌دهد این پوشش برای کار در محیط‌های خورنده‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫با توجه به عمر طوالنی این پوشش‪ ،‬حتی در شرایط محیطی سخت و مرطوب‪ MagiZinc ،‬برای‬ ‫کاربردهایی مثل سازه پنل‌های خورشیدی‪ ،‬تجهیزات تهویۀ هوا و ادوات کشاورزی قابلیت مناسبی‬ ‫دارد‪ .‬از مزایای این پوشش می‌توان به شکل‌پذیری و جوش‌پذیری آن اشاره کرد که آن را برای گسترۀ‬ ‫وسیعی از کاربردها مناسب می‌کند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو همواره به‌دنبال افزایش ایمنی‪ ،‬بیشتر شدن عمر خودروها و کاهش مصرف سوخت‬ ‫است‪ .‬برای رسیدن به این اهداف که در تضاد با هم‌اند مواد مورد استفاده باید وزن کمتر و درعین‌حال‬ ‫استحکام بیشتر برای جبران کاهش ضخامت داشته باشند و هم‌زمان الزامات ایمنی را برآورده سازند‪.‬‬ ‫معرفی ‪( MagiZinc Auto‬پوشش روی حاوی منیزیم و آلومینیم به‌صورت غوطه‌وری گرم) به‬ ‫مشتریان‪ ،‬نیازهای بازار خودروی کنونی را برآورده می‌کند‪ .‬این محصول نوآورانه باعث کاهش آلودگی‬ ‫تجهیزات می‌شود و روان‌کاری در حین پرس‌کاری و درنتیجه تولید قطعات بدون مشکل می‌شود‪.‬‬ ‫این پوشش بافت پایدار سطحی دارد که برخالف پوشش‌های متداول در حین پرس‌کاری تخریب‬ ‫نمی‌شود؛ بنابراین آلودگی تجهیزات تا ‪ 30‬درصد و همچنین نیاز به روان‌کاری با استفاده از این پوشش‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬به‌عالوه امکان استفاده از پوشش نازک‌تر نسبت‌به پوشش‌های گالوانیزۀ متداول‬ ‫وجود دارد که هدف کاهش وزن را تأمین می‌کند‪.‬‬ ‫خواص منحصربه‌فرد ‪ MagiZinc Auto‬با افزایش بهره‌وری تولید‪ ،‬قیمت تمام‌شدۀ خودرو را کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬همچنین مقاومت به خوردگی بسیار مطلوب این پوشش‪ ،‬پایداری (‪ )Sustainability‬را‬ ‫افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫با این‌که پوشش ‪ MagiZinc‬چندان جدید نیست‪ ،‬اما با توجه به مزایای آن شرکت ‪ Tata steel‬می‌کوشد‬ ‫استفاده از آن را توسعۀ دهد‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬به‌تازگی این شرکت طی توافقی به شرکت ‪ POSCO‬اجازه‬ ‫داده از این پوشش برای محصوالتش استفاده کند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪https://www.tatasteeleurope.com‬‬ ‫ ‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫همواره به‌دنبال‬ ‫افزایش ایمنی‪،‬‬ ‫بیشتر شدن عمر‬ ‫خودروها و کاهش‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫است‪ .‬برای رسیدن‬ ‫به این اهداف‬ ‫که در تضاد با‬ ‫هم‌اند مواد مورد‬ ‫استفاده باید وزن‬ ‫کمتر و درعین‌حال‬ ‫استحکام بیشتر‬ ‫برای جبران کاهش‬ ‫ضخامت داشته‬ ‫باشند و هم‌زمان‬ ‫الزامات ایمنی را‬ ‫برآورده سازند‬ ‫چهانتظاراتیبعداز عصب‌کشیوجوددارد؟‬ ‫عصب‌کشیبایددردشمارابرطرف کندیاحداقلآن‬ ‫را کاهش دهد‪ .‬تا زمانی که روند عصب‌کشی شما به‬ ‫اتمامنرسیده‪،‬یاسوراخدندانپرنشدهوتاج کاشته‬ ‫نشده‪ ،‬بهتر است از جویدن و ساییدن دندان‌ها‬ ‫روی همدیگر خودداری کنید‪ .‬با این کار‪ ،‬از آلودگی‬ ‫مجددبخشداخلیدندانجلوگیریشدهواحتمال‬ ‫شکستنولب‌پریدگیدندانترمیم‌شدهبهحداقل‬ ‫می‌رسد‪ .‬این اقدامات احتیاطی باید تا زمان‌ترمیم‬ ‫کاملدنداندر نظر گرفتهشوند‪.‬‬ ‫طی چند روز نخست پس از عصب‌کشی‪ ،‬دندانتان‬ ‫ممکن است کمی حساس باشد یا به‌طور طبیعی‬ ‫ملتهب شود؛ به‌خصوص ا گر قبل از عمل درد یا‬ ‫عفونت شدید داشته باشید‪ .‬این حساسیت و‬ ‫ناراحتی معموال با مصرف داروهای ضددرد کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬بیشتربیمارانظرفمدتچندساعتبعد‬ ‫از عصب‌کشی زندگی عادی خود را از سر می‌گیرند‪.‬‬ ‫عصب‌کشیدر ‪95‬درصداز مواردباموفقیتبهاتمام‬ ‫می‌رسد‪ .‬بسیاری از دندان‌هایی که عصب‌کشی‬ ‫می‌شوند‪،‬تاآخرعمرفرد کار می‌کنند‪.‬‬ ‫عوارضعصب‌کشی‬ ‫هرقــدر هم که دندان‌پزشــکتان دقـت به خرج دهد‬ ‫و بهت ــرین عمــل را انجــام دهــد‪ ،‬مم ــکن است‬ ‫عفونت‌های جدیدی در سطح دندان پدیدار شود‪.‬‬ ‫دالیلبروزعفونتجدیدعبارت‌انداز‪:‬‬ ‫‪.1‬وجودبیشاز یکریشهدر زیردندان‬ ‫‪.2‬شکستگی کشف‌نشدهدر ریشهدندان‬ ‫‪ .3‬پر شدن دندان به شکل معیوب یا ناقص و ورود‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫باکتریبهزیردندان‬ ‫‪ .4‬تجزیۀ مواد پرکردنی در سطح دندان و ورود‬ ‫باکتری‌هایعفونیبهزیردندان‬ ‫گاهی اوقات تکرار روند درمان مؤثر مواقع می‌شود‪.‬‬ ‫بعضا از عمل جراحی اندودنتیک برای حفظ‬ ‫دندان استفاده می‌شود‪ .‬رایج‌ترین متد جراحی‬ ‫اندودنتیک‪ ،‬آپیکوا کتومی یا جراحی قطع ریشۀ‬ ‫دنداناست‪.‬در اینعمل‪،‬هرگونهالتهابیاعفونت‬ ‫در بخش استخوانی دندان برطرف می‌شود‪ .‬در این‬ ‫روش‪ ،‬لثه باز شده و بافت آلوده برداشته می‌شود‪.‬‬ ‫گاهیاوقات‪،‬بخشانتهاییریشهنیزقطعمی‌شود‪.‬‬ ‫در پایان‪،‬یکلفاف کوچکبرایبستندندانبه کار‬ ‫گرفتهمی‌شود‪.‬‬ ‫متدهایجایگزینبرایعصب‌کشی‬ ‫حفظ دندان‌های طبیعی بهترین گزینه است‪.‬‬ ‫داشتن دندان‌های طبیعی به شما اجازه می‌دهد‬ ‫غذاهایمختلفبخوریدومشکلینداشتهباشید‪.‬‬ ‫عصب‌کشی تنها یکی از گزینه‌های موجود است‪.‬‬ ‫تنها جایگزین موجود برای عصب‌کشی این است‬ ‫که دندان آسیب‌دیده را بکشید‪ .‬سپس می‌توانید‬ ‫از پل‪ ،‬ایمپلنت‪ ،‬یا پروتز متحرک برای جایگزین‬ ‫کردن دندانتان استفاده کنید تا برای غذا خوردن‬ ‫و جویدن به مشکل برنخورید‪ .‬این روش‌ها نه‌تنها‬ ‫گران‌قیمت‌اند‪ ،‬بلکه به زمان و جلسات درمانی‬ ‫بیشتری نیز نیاز دارند‪ .‬همچنین‪ ،‬ممکن است به‬ ‫دندان‌هایمجاوروبافت کناریدندانآسیب‌دیده‬ ‫شمانیزلطمهوارد کنند‪.‬‬ ‫ازآنجا‌که پوسیدگی عمیق‪ ،‬انجام مکرر عمل‌های‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬پر کردن و جایگزین کردن دندان‌ها‬ ‫رایج‌ترین علل موجود برای عصب‌کشی هستند‪،‬‬ ‫توصیه می‌شود با رعایت بهداشت دهان و دندان‬ ‫خود از بروز مشکالت جدی جلوگیری کنید‪ .‬تنها‬ ‫کافی است دو بار در روز مسوا ک بزنی ــد و پس از‬ ‫صرفغذا از نخدنداناستفاده کنید‪.‬استفادهاز یک‬ ‫دهان‌شویهضدعفونی‌کنندهنیزمؤثرخواهدبود‪.‬‬ ‫منبع‪:‬فردانیوز‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫نقش آنتی‌ا کسیدان‌ها در حفظ سالمتی‬ ‫ترفند‬ ‫عکاسی با دوربین گوشی هوشمند‬ ‫ترفندها و نکاتی وجود دارند که با دانستن آن‌ها می‌توانید کیفیت عکس‌برداری با‬ ‫دوربین گوشی‌هایهوشمندراافزایشدهید‪.‬مادر اینمقالهقصدداریم کههشتنمونه‬ ‫از اینترفندهایمؤثررابهشماعزیزانمعرفی کنیم‪.‬‬ ‫طی چند سال اخیر کیفیت دوربین گوشی‌های هوشمند به‌شدت افزایش یافته و این موضوع بسیار‬ ‫رضایت‌بخشاست‪.‬پیشرفت‌هایبه‌وجودآمدهتنهامربوطبهعددمگاپیکسلیدوربیننیستند‪،‬بلکهدر‬ ‫زمینه‌هایدیگرهمبهبودهاییایجادشدهاست‪.‬‬ ‫قانونیک‌سومرابشناسید‪.‬‬ ‫شایدتاکنوننامقانونیک‌سومیا‪ RuleofThird‬به گوشتاننخوردهباشد‪.‬قانونیک‌سومیانسبتیک‌سوم‬ ‫ترفندی در عکس‌برداری است که می‌تواند به‌شدت در افزایش کیفیت عکس‌برداری شما تأثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫قانون یک‌سوم بیان می‌کند که قرار دادن سوژۀ اصلی در محل تقاطع خطوط عمودی و افقی فرضی که‬ ‫عکسرابه‪ 9‬مستطیل کوچکتبدیل کرده‌اند‪،‬بهترینبازدهممکنراخواهدداشت‪.‬‬ ‫خطوط راهنمایی قانون یک‌سوم در نسخه‌های جدید سیستم‌عامل آی او اس و اندروید (‪ )Stock‬ارائه‬ ‫شده است‪ .‬برخی از کمپانی‌های تولیدکنندۀ محصوالت اندرویدی هم گزینۀ فعال‌سازی این قابلیت را در‬ ‫تنظیماتاپلیکیشندوربینپیش‌فرضدستگاهارائهمی‌کنند‪.‬با این وجودممکناستاپلیکیشندوربین‬ ‫دستگاهاندرویدیشمااز اینقابلیتبهره‌مندنباشد کهدر اینشرایطبایداز اپلیکیشن‌هایدوربینثانویه‬ ‫نظیر‪ The Stick Camera App‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫گوشی خود را ثابت نگه دارید‪.‬‬ ‫هرچقدر دوربین گوشی شما در حین عکس‌برداری بی‌حرکت‌تر باشد‪ ،‬کیفیت تصویر نهایی هم بیشتر‬ ‫می‌شود‪.‬بهبیاندیگرلرزش‌هایدست کاربربه‌شدت کیفیتتصویر را کاهشمی‌دهد‪.‬بنابراینسعی کنید‬ ‫هموارهپیشاز عکس‌برداری‪ ،‬گوشیخودرادر وضعیت کاملاباثباتیقرار دهید‪.‬‬ ‫طی سال‌های اخیر به‌منظور جلوگیری از خرابی‌های مرتبط با لرزش دست کاربر قابلیت‌ها و فناوری‌هایی‬ ‫همچون‪ OIS‬یالرزش‌گیراپتیکالمعرفیشده‌اند کهعملکردجالب‌توجهیدارند؛با این‌حالبهاینموضوع‬ ‫توجهویژه‌ایداشتهباشید؛چرا کهدوربینتمام گوشی‌هااز قابلیت‪ OIS‬پشتیبانینمی‌کند‪.‬‬ ‫ترفندسوم‪:‬بهمحلفوکوسدقت کنید!‬ ‫در گوشی‌های هوشمند جدید کاربر می‌تواند پس اجرای اپلیکیشن دوربین دستگاه با لمس منطقۀ‬ ‫خاصی محل دقیق فوکوس را به‌طور دستی مشخص کند‪ .‬تعیین دقیق محل فوکوس به‌شدت در کیفیت‬ ‫عکس‌برداریتأثیردارد‪.‬میزانتأثیراینقابلیتبه‌ویژهدر شرایطیمشخصمی‌شود کهمنظره‌ایبااجسام‬ ‫دور و نزدیک پیش رویتان قرار داشته باشد و هدف شما فوکوس کردن بر روی یکی از اجسام دور یا نزدیک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از دکمۀشاترفیزیکی گوشیاستفاده کنید‪.‬‬ ‫اغلب گوشی‌های هوشمند دکمه شاتر فیزیکی دارند‪ .‬این دکمه عموما در لبۀ سمت راست گوشی‌های‬ ‫هوشمند تعبیه می‌شود و در قسمتی از آن جای می‌گیرد که کاربر به ساده‌ترین شکل ممکن بتواند از آن‬ ‫استفاده کند‪ .‬تجربه نشان داده که با در دست گرفتن گوشی به‌منظور عکس‌برداری‪ ،‬استفاده از دکمۀ‬ ‫فیزیکیشاتردستگاهنسبت‌بهدکمۀلمسیعکس‌برداریاپلیکیشندوربینعملکردبهتریدارد‪.‬دلیلاین‬ ‫موضوع با لرزش‌های دست کاربر ارتباط دارد‪ .‬زمانی که از دکمۀ شاتر فیزیکی دستگاه استفاده کنید‪ ،‬میزان‬ ‫لرزش‌های دست شما به‌مراتب کمتر از زمانی خواهد بود که سعی در استفاده از دکمۀ لمسی اپلیکیشن‬ ‫دوربینداشتهباشید‪.‬‬ ‫قابلیت‪ HDR‬رادر وضعیتاتوماتیکقرار دهید‪.‬‬ ‫گرد آوری ‪ :‬دفتر کارشناسان تغذیه‬ ‫ا گر گوشی شما از قابلیت‪ HDR‬پشتیبانی می‌کند حتما آن را در وضعیت اتوماتیک (‪ )Automatic HDR‬قرار‬ ‫دهید‪ .‬اغلب گوشی‌های هوشمندی که از نسخه‌های جدیدتر سیستم‌عامل اندروید و آی او اس بهره‬ ‫می‌برند از قابلیت‪ HDR‬یا‪ High Dynamic Range‬به معنای محدودۀ دینامیکی باال پشتیبانی می‌کنند‪ .‬با‬ ‫فعال‌سازیاینقابلیتفیلترهایخاصیبهمنظرهاضافهمی‌شودوتعادلیمابیننقاطسیاه‌وسفیدتصویر‬ ‫ایجادمی‌شود‪.‬بنابراینهموارهسعی کنیددر حینعکس‌برداریاز طریقدوربین گوشیخودقابلیت‪HDR‬‬ ‫رادر وضعیتاتوماتیکقرار دهید‪.‬‬ ‫از نور طبیعیموجوداستفاده کنید‪.‬‬ ‫سعی کنیدهموارهاز نور طبیعیموجوددر منظرهموردنظرتانبیشترینوبهتریناستفادهرابکنید‪.‬استفاده‬ ‫از چراغفلش‪ LED‬ممکناستدر برخیاز شرایطالزمباشداماتاحدامکانسعی کنیداز آناستفادهنکنید‬ ‫ونور طبیعیمحیطرادر بهترینشرایطممکنتنظیمنمایید‪.‬تنظیماینموضوعدر کیفیتعکس‌برداری‬ ‫شماتأثیربه‌سزاییداردودرعین‌حالنیازمنددقتعمل وتجربهدر عکس‌برداریاست‪.‬‬ ‫از قابلیت‪ Burst Mode‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫اغلب گوشی‌های هوشمند مدرن کنونی از قابلیت یا حالت خاصی با نام ‪ Burst Mode‬پشتیبانی می‌کنند‬ ‫کهبه‌موجبآنبافشردندکمۀشاتردستگاهواعمالدستور عکس‌برداریاز محیطمدنظرتنهایکعکس‬ ‫ضبط نمی‌شود‪ ،‬بلکه دوربین دستگاه چند عکس را به‌طور پیاپی و پشت سر هم از منظره پیش رو ضبط‬ ‫می‌کند‪.‬درنهایتمی‌توانیداینتصاویرضبط‌شدهرابررسی کنیدوبهتریننمونۀآنراانتخاب کنید‪.‬‬ ‫در اغلب دستگاه‌های اندرویدی و آیفون‌ها با فشردن و نگه داشتن دکمه شاتر دستگاه می‌توانید برای‬ ‫مدت‌زمان موردنیاز تصاویر را پشت سرهم ضبط کنید‪ .‬عکس‌برداری پشت سر هم در این شرایط تا زمانی‬ ‫ادامهپیدامی‌کند کهدکمۀشاتردستگاهرافشردهنگهدارید‪.‬در برخیاز محصوالتهمبرایانجاماینعمل‬ ‫حتمابایددر بخشتنظیماتاپلیکیشندوربیندستگاه گزینه‪ BurstMode‬رافعال کنید‪.‬‬ ‫لنزدوربین گوشیراتمیز کنید‪.‬‬ ‫یکیازمشکالترایجی کهمی‌تواندمنجربهافت کیفیتعکس‌برداریدوربین گوشیشماشود‪ ،‬کثیفبودن‬ ‫لنز دوربین آن است‪ .‬همواره سعی کنید که لنز دوربین گوشی خود را پیش از عکس‌برداری کاملا تمیز کنید‪.‬‬ ‫به‌منظور انجام این عمل حتما از پنبه یا پارچه‌های بسیار نرم و مطلوبی استفاده کنید که به لنز دوربین‬ ‫گوشی آسیب وارد نکنند‪ .‬این موضوع هم به‌نوعی ترفندی به‌منظور افزایش کیفیت عکس‌برداری از طریق‬ ‫دوربین گوشیبهشمار می‌آید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬موبایل‌کمک‬ ‫محققان‬ ‫توصیه می‌کنند‬ ‫آنتی‌اکسیدان‌ها‬ ‫از طریق رژیم‬ ‫غذایی دریافت‬ ‫شوند‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشان داده مصرف‬ ‫مکمل‌های حاوی‬ ‫این مواد در‬ ‫پیشگیری از بروز‬ ‫بیماری‌ها مفید‬ ‫نیستند‪ .‬مواد‬ ‫غذایی حاوی مواد‬ ‫مغذی مختلفی‬ ‫هستند که عملکرد‬ ‫آن‌ها در کنار‬ ‫یکدیگر به سالمت‬ ‫انسانکمکمی‌کند‬ ‫و مکمل‌های غذایی‬ ‫چنین ترکیب‬ ‫منحصربه‌فردی‬ ‫ندارند‬ ‫در طی عملکردهای طبیعی بدن‬ ‫مانندتنفسویافعالیتبدنیونیزدر اثر‬ ‫عوامل مرتبط با سبک زندگی (مانند‬ ‫استعمال دخانیات) ترکیباتی که‬ ‫رادیکال آزاد نام دارند در بدن تولید‬ ‫می‌شوند که به سلول‌های سالم بدن‬ ‫حمله می‌کنند‪ .‬این فرایند که استرس‬ ‫اکسیداتیونامیدهمی‌شود‪،‬زمینهرابرای‬ ‫ابتال به بیماری قلبی عروقی (‪ )CVD‬و‬ ‫برخیاز انواعسرطان‌هافراهممی‌کند‪.‬‬ ‫آنتی‌ا کسیدان‌ها از سلول‌های سالم بدن در مقابل‬ ‫رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند‪ .‬ویتامین ‪،C‬‬ ‫ویتامین ‪ E‬و کاروتنوئیدها که شامل بتا‪-‬کاروتن‪،‬‬ ‫لیکوپنولوتئیناستدارایخاصیتآنتی‌اکسیدانی‬ ‫هستند‪ .‬از بین مواد معدنی سلنیوم و منگنز و‬ ‫همچنین ترکیباتی مانند فالونوئیدها‪ ،‬فنول‌ها و‬ ‫پلی‌فنول‌هانیزخاصیتآنتی‌اکسیدانیدارند‪.‬‬ ‫کاروتنوئیدها‬ ‫در میان حداقل ‪ 600‬کاروتنوئید موجود در مواد‬ ‫غذایی مختلف نقش بتا‪-‬کاروتن‪ ،‬لیکوپن و لوتئین‬ ‫در مقابله با رادیکال‌های آزاد بسیار شناخته شده‬ ‫است‪.‬موادغذاییغنیاز کاروتنوئیدهامی‌تواننددر‬ ‫پیشگیری از برخی سرطان‌ها نقش داشته باشند و‬ ‫خطر دژنراسیون ما کوال (شایع‌ترین علت نابینایی‬ ‫در افراد سالمند) را کاهش دهند‪ .‬کاروتنوئیدها در‬ ‫سبزی‌های قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد و برخی سبزیجات‬ ‫برگ سبز تیره مانند گوجه‌فرنگی‪ ،‬هویج‪ ،‬اسفناج و‬ ‫بروکلییافتمی‌شوند‪.‬‬ ‫ویتامین‪E‬‬ ‫تحقیقات نشان‌دهندۀ نقش این ویتامین در‬ ‫بهبود وضعیت سالمت انسان است‪ .‬ویتامین ‪E‬‬ ‫آنتی‌ا کسیدان است و از آسیب سلولی که در طی‬ ‫افزایشسنرخمی‌دهدومنجربهسرطان‪،‬بیماری‬ ‫قلبی و کاتارا کت (آب‌مروارید) می‌شود‪ ،‬پیشگیری‬ ‫می‌کند‪.‬اینویتامینهمراهباویتامین‪ C‬خطرابتالبه‬ ‫برخیبیماری‌هایمزمنرا کاهشمی‌دهد‪.‬ویتامین‬ ‫‪ E‬در روغن‌های گیاهی‪ ،‬مغزها و کرۀ بادام‌زمینی‬ ‫یافتمی‌شود‪.‬‬ ‫ویتامین‪C‬‬ ‫ویـ ـ ـ ــتامین ‪ C‬یـ ـ ــکی از شـنــاخ ـتـ ـه‌شـ ـ ــده‌ترین‬ ‫آنتی‌ا کسیدان‌هاست که فواید بی‌شماری برای‬ ‫سالمتی دارد‪ .‬این ویتامین از بدن در برابر عفونت‬ ‫محافظت می‌کند و به تولید کالژن (ترکیب اصلی‬ ‫سازندۀ پوست‪ ،‬استخوان‪ ،‬غضروف و عضالت) و‬ ‫جذب آهن و فوالت در بدن کمک می‌کند‪ .‬مواد‬ ‫غذایی غنی از ویتامین ‪ C‬عبارت‌اند از‪ :‬مرکبات‬ ‫(مانند پرتقال‪ ،‬گریب‌فروت و نارنگی)‪ ،‬توت‌فرنگی‪،‬‬ ‫گوجه‌فرنگیوبروکلی‪.‬‬ ‫سایرآنتی‌اکسیدان‌ها‬ ‫سلنیومبهعملکردغدۀتیروئید کمکمی‌کند‪.‬‬ ‫این ماده معدنی در پیشگیری از برخی سرطان‌ها‬ ‫ازجمله سرطان ریه‪ ،‬روده بزرگ و پروستات نقش‬ ‫دارد‪ .‬سلنیوم در غالت‪ ،‬پیاز‪ ،‬سیر‪ ،‬مغزها‪ ،‬لوبیای‬ ‫سویا‪،‬غذاهایدریاییو گوشتوجوددارد‪.‬‬ ‫فالونوئیدها که در چای سبز‪ ،‬سیب و انواع‬ ‫توت‌ها یافت می‌شوند از بیماری قلبی‪ ،‬سرطان‪،‬‬ ‫آرتریت‪ ،‬آب‌مروارید‪ ،‬کاهش حافظه‪ ،‬سکتۀ مغزی‪،‬‬ ‫التهابوعفونتپیشگیریمی‌کنند‪.‬‬ ‫سخنآخر‬ ‫بهترین راهکار برای داشتن یک رژیم غذایی سالم‬ ‫برخورداری از وعده‌ها و میان وعده‌های متعادل و‬ ‫متنوع است‪ .‬مصرف روزانۀ حداقل دو لیوان میوه‬ ‫و دو و نیم لیوان سبزیجات می‌تواند به بهبود رژیم‬ ‫غذایی کمک کند‪.‬‬ ‫محققان توصیه می‌کنند آنتی‌ا کسیدان‌ها از طریق‬ ‫رژیم غذایی دریافت شوند‪ .‬تحقیقات نشان داده‬ ‫مصرف مکمل‌های حاوی این مواد در پیشگیری‬ ‫از بروز بیماری‌ها مفید نیستند‪ .‬مواد غذایی حاوی‬ ‫موادمغذیمختلفیهستند کهعملکردآن‌هادر کنار‬ ‫یکدیگربهسالمتانسان کمکمی‌کندومکمل‌های‬ ‫غذایی چنین ترکیب منحصربه‌فردی ندارند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬مصرف مقادیر زیاد مکمل ممکن است‬ ‫باعوارضیهمراهباشد‪.‬بنابراین‪،‬توصیهمی‌شودقبل‬ ‫از دریافت هر نوع مکمل غذایی در مورد لزوم مصرف‬ ‫آنبامتخصصتغذیهمشورت کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫بازنشستگان‬ ‫مرحلۀ نهایی سی‌امین دورۀ مسابقات قرآنی فوالد مبارکه‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫نام‬ ‫محلخدمت‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫شما و فوالد‬ ‫علیرضا علیخانی‪ ،‬شاغل در نورد‬ ‫سرد‬ ‫لطفادر خصوص وضعیتسهامآتیهفوالدوسود‬ ‫دوسال گذشتهاطالع‌رسانی کنید‪.‬‬ ‫‪913***9363‬‬ ‫احمدرضاآیتی‪،‬شاغلدر نوردسرد‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن پدر این‌جانب ابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪913***2596‬‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫سیروس طاهری‪ ،‬شاغل در انرژی و‬ ‫سیدقدرت‌اهللموسوی‬ ‫سیاالت‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دستدادنبرادر این‌جانبابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪913***6478‬‬ ‫محمد بهرامی کرکوندی‬ ‫فوالدسازی‬ ‫تعمیرگاهمرکزی‬ ‫‪1389/02/21‬‬ ‫‪1396/12/25‬‬ ‫‪1389/03/01‬‬ ‫‪1396/12/25‬‬ ‫محمدرضا محمدی‌‬ ‫داودرحمانی‌مبارک‌آبادی‬ ‫كارگاهالكتريكی‬ ‫كارگاهمكانيكی‬ ‫‪1369/10/17‬‬ ‫‪1397/04/09‬‬ ‫‪1369/09/21‬‬ ‫‪1397/04/12‬‬ ‫ابوالقاسمقلی‌پور‬ ‫علیرضافیضی‬ ‫مركزتعميراتمكانيک‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫‪1369/05/30‬‬ ‫‪1397/04/29‬‬ ‫‪1370/03/01‬‬ ‫‪1397/04/11‬‬ ‫مسعودریاحی‬ ‫عباسعلیبیدی‬ ‫تعميرات مرکزی ناحيه نورد سرد‬ ‫توسعهناحيهانرژیوسياالت‬ ‫‪1370/02/21‬‬ ‫‪1397/04/03‬‬ ‫‪1369/06/19‬‬ ‫‪1397/04/11‬‬ ‫نادرصالحی‌بروجنی‬ ‫فرهادصابریان‌بروجنی‬ ‫نوردسرد‬ ‫نوردسرد‬ ‫‪1370/02/22‬‬ ‫‪1397/04/09‬‬ ‫‪1370/02/22‬‬ ‫‪1397/04/02‬‬ ‫دانشمیرزایی‪،‬شاغلدر نوردسرد‬ ‫خواهشــمند اســت دربــارۀ کارکنانــی کــه واحــد‬ ‫مســکونی ندارنــد تســهیالتی ویــژه در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫‪913***5915‬‬ ‫اسماعیل عزیزی‪ ،‬شاغل در‬ ‫تعمیراتمرکزی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دستدادنبرادر این‌جانبابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪913***3061‬‬ ‫روح‌اله بهرامی‪ ،‬شاغل در مجتمع‬ ‫فوالدسبا‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن پدر این‌جانب ابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪935***8968‬‬ ‫همسریکیاز کارکنان‬ ‫ضمن بازدید از شرکت فوالد مبارکه متوجه شدم‬ ‫اینشرکتفاقدسردر مناسباست‪.‬از مسئوالن‬ ‫محترم خواهش می‌کنم مقداری بودجه برای‬ ‫طراحی و اجرای این ورودی چنانکه درشأن این‬ ‫مجموعهباشداختصاصدهند‪.‬‬ ‫‪913***6275‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری همایش رفیق شفیق در مبارکه‬ ‫قدمعلی احمدپور‪ ،‬شاغل در‬ ‫آهن‌سازی‬ ‫روبه‌روی گیت پرسنلی در مسیر برگشت به فلکه‬ ‫نشت آسفالت مسیر لولۀ فاضالب برای تردد‬ ‫سرویس‌هاخطرناکاست‪.‬جادهتعمیرشود‪.‬‬ ‫‪913***7628‬‬ ‫مهدی سورانی‪ ،‬شاغل در مجتمع‬ ‫فوالدسبا‬ ‫لطفا در صورت ممکن تسهیالتی برای خرید‬ ‫مسکن در نظر بگیرید تا ما هم به لطف خدا‬ ‫صاحب‌خانهشویم‪.‬‬ ‫همچنین هزینۀ رستوران را در قسمت شتابی‬ ‫شارژ کنید‪.‬‬ ‫‪913***9207‬‬ ‫شهید فرهاد علیمرادی‬ ‫علیمحمد نادی‬ ‫مسعود کیهان‌پناه‬ ‫خدماتفنیاداریناحيهنوردگرم‬ ‫خدماتفنیواداریفوالدسازی‬ ‫‪1373/03/02‬‬ ‫‪1397/04/11‬‬ ‫‪1370/04/22‬‬ ‫‪1397/04/09‬‬ ‫هوشنگمعظم‬ ‫یحسن‌آبادی‬ ‫مسیحصفیر ‌‬ ‫فوالدسازی‬ ‫فوالدسازی‬ ‫‪1372/07/20‬‬ ‫‪1397/04/10‬‬ ‫‪1389/02/21‬‬ ‫‪1397/04/01‬‬ ‫ناصرعطاری‌مبارکه‬ ‫مهر علی مرادی‬ ‫مدیریتشهری‬ ‫فوالدسازی‬ ‫‪1389/08/01‬‬ ‫‪1397/03/30‬‬ ‫‪1389/02/21‬‬ ‫‪1397/03/30‬‬ ‫در این همایش که با حضور استادان‪ ،‬مدرسان و مربیان مجرب از‬ ‫دانشگاه اصفهان و به‌صورت کارگاه‌های عملی در شهر مبارکه برگزار‬ ‫شد‪ ،‬مادران و دختران در کارگاه‌های جدا گانه با نحوۀ صحیح برخورد‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬اصول دوست‌یابی و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فرزندان‬ ‫اطالعیه‬ ‫دوره‌های کاربردی سالمت جسمی و روانی کودک و خانواده‬ ‫موفقیت‬ ‫موفقیت فرزندان کارکنان‬ ‫در عرصه‌های علمی و فرهنگی‬ ‫امیرمحمدصادقی‬ ‫بهمناسبتهفتۀعفافوحجاب‪،‬همایشرفیقشفیق‬ ‫باحضور ‪ 200‬نفراز مادرانودخترانشهرستانمبارکهباهمکاری‬ ‫حوزۀمقاومتبسیجشهیدموحدیان‪،‬حوزۀحضرتزهرا(س)‬ ‫مبارکهوواحدآموزششرکتفوالددر محلتاالرقصراز ساعت‬ ‫‪ 8‬صبحتا‪ 11:30‬روز سه‌شنبه‪ 97/4/26‬برگزار شد‪.‬‬ ‫وهمچنیندر کارگاهتخصصیدوممادراندر کنار فرزندانشانبااصول‬ ‫مهرورزیوابراز احساساتبهیکدیگرآشناشدند‪.‬‬ ‫در حاشیۀمراسمجنابسرهنگنصرفرماندهناحیۀمقاومتبسیج‬ ‫شهرستانمبارکهومهدی کفایتفرماندهحوزۀبسیجشرکتفوالداز‬ ‫اینهمایشبازدید کردند‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه مبارکه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات برجستۀ شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی آن شرکت‪ ،‬بیان‬ ‫داشتند این جلسات که قبال نیز با حضور پدر و فرزندان ذکور تشکیل‬ ‫شدهبودباعثتحکیمبنیانخانوادهوبهبودروابطوالدینبافرزندان‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ریحانهصادقی‬ ‫کیمیاباقرفراش‬ ‫یگانه کریمیاننوکابادی‬ ‫آقای امیرمحمد صادقیفرزند همکار گرامی رضا صادقی‪ ،‬شاغل در بازرسی فنی در مسابقات قرآن کریم و‬ ‫معارفاسالمیناحیۀیکاصفهاندر رشتۀتفسیرموفقبه کسبرتبۀاولودر سی‌وپنجمیندورۀمسابقات‬ ‫فرهنگیوهنریاستاناصفهاندر رشتۀسرود گروهیموفقبه کسبرتبۀسومشد‪.‬‬ ‫خانم ریحانه صادقی فرزند همکار گرامی رضا صادقی‪ ،‬شاغل در بازرسی فنی در مسابقات معنوی قرآن و‬ ‫معارفاسالمیوپرسشمهرموفقبه کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫خانم کیمیاباقرفراشفرزندهمکار گرامیحمیدرضاباقرفراش‪،‬شاغلدرانرژیوسیاالت‪،‬درمسابقۀنورباران‬ ‫(حفظموضوعیقرآن کریم)شهرستانمبارکهموفقبه کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫خانمیگانه کریمیاننوکابادیهمکار گرامیبازنشسته‪،‬علی کریمیان‪،‬درشانزدهمیندورۀمسابقاتعلمی‬ ‫دورۀاولمتوسطۀاستاندر سال‪ 96-97‬موفقبه کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫بــه اطــاع آن دســته از همکارانــی که فرزنــد زیر پنــج ســال دارنــد می‌رســاند واحد‬ ‫آموزش و توســعۀ منابع انســانی بــا همکاری مؤسســۀ علمــی «به‌رویــان»‪ ،‬اقدام‬ ‫به برگزاری دوره‌های کاربردی و بسیار جذاب «سالمت جسمی و روانی کودک‬ ‫و خانواده» نموده اســت که ب ‌هصــورت الکترونیکی و بــرای کارکنــان دارای فرزند‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫زیــر پنــج ســال ارائــه م ‌‬ ‫عناوینوموضوعاتدر نظر گرفتهشدهبهشرحذیلاست‪:‬‬ ‫اســاس و پای ‌ههــای فرزندپــروری‪ :‬به‌منظــور شــناخت اصــول تربیــت و نیــز‬ ‫ایجادبسترمناسببرایرشدفرزندان‬ ‫اصول تربیت ســال‌های اول زندگی‪ :‬آموزش تربیت صحیح در سال‌های‬ ‫اولزندگی‬ ‫تربیت هیجانی‪ :‬شناخت انواع هیجانات (خوشحالی‪ ،‬خشــم‪ ،‬ناراحتی‪،‬‬ ‫حسادتو‪)...‬ونحوۀمدیریتو کنترلصحیحآن‌ها‬ ‫تربیت جنســی‪ :‬آمــوزش صحیح مســائل جنســی متناســب بــا فهم و ســن‬ ‫کودکوپیشگیریاز آسیب‌هایاحتمالی‬ ‫پــرورش خالقیــت‪ :‬آمــوزش والدیــن بــرای ظهــور و بــروز ایــده و خالقیــت‬ ‫کودکانورشدفکریآن‌ها‬ ‫شهــای تقویــت ایــن هــوش در‬ ‫هــوش معنــوی‪ :‬به‌منظــور آشــنایی بــا رو ‌‬ ‫کودکانوسوقدادنآنهابهسمتلذت‌هایمعنوی‬ ‫آشنایی با اسباب‌بازی و نقش آن در آینده ســازی کودکان‪ :‬در این درس‬ ‫بــا اســباب‌بازی به‌عنــوان مهم‌تریــن ابــزار رشــد کــودکان آشــنا شــده و بــا نحــوۀ‬ ‫انتخابو کارکردهایآنآشنامی‌شویم‪.‬‬ ‫بــرای افزایــش کیفیــت فرزندپــروری و اصــاح و تکامــل دانســته‌ها و الگوهــای‬ ‫رفتــاری خــود بــا مــا همــراه باشــید و از اآلن شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫محتواهــای آموزشــی ایــن دور ‌ههــا بــه دســت اســتادان و متخصصــان مجــرب و‬ ‫تــراز اول کشــوری تهیــه شــده و در هــر زمــان و در هر مــکان بــا کامپیوتر‪ ،‬تبلــت و یا‬ ‫موبایــل قابل‌اســتفاده و بهر ‌هبــرداری اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذ کــر اســت به‌قیدقرعــه بــه تعــدادی از شــرکت‌کنندگان در ایــن‬ ‫دوره‌ها‪،‬هدایاینفیسیتقدیممی‌شود‪.‬‬ ‫تنــام در دوره‌های فــوق‪ ،‬متعاقبــا از طریق پیامــک بــرای کارکنان‬ ‫نحــوۀ ثب ‌‬ ‫دارایفرزندزیرپنجسالاعالمخواهدشد‪.‬‬ ‫آموزشوتوسعۀمنابعانسانی‬ ‫رزرو ویال در انزلی و همدان‬ ‫به اطالع می‌رساند همکاران گرامی می‌توانند جهت رزرو ویالها و اقامت در مجموعۀ تفریحی صدف بندر انزلی و مجتمع توریستی عباس‌آباد (همدان) همراه با‬ ‫تسهیالتوامسفرپنجمیلیونتومانیبهساختمانامور حقوقیاتاقشمارۀ‪ 11‬مراجعه کنندوجهت کسباطالعاتبیشترو رزرو باشمارهداخلی‪ 32447‬و‪32392‬‬ ‫تماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫خدماتعمومیوامور رفاهی‬ ‫محمداحمدی‪،‬شاغلدر نوردسرد‬ ‫قبالدر محوطۀباغفردوسبرایرفاهحال کارکنان‬ ‫چندین آب‌سردکن نصب شده بود که متأسفانه‬ ‫همۀآنهاراجمع کرده‌اند‪.‬لطفارسیدگیشود‪.‬‬ ‫‪913***5737‬‬ ‫مهدی ا کبری و علی‌رضا ابوطالبی‬ ‫آدرگانی‪،‬شاغلدر نوردسرد‬ ‫از مسئوالنمحترمخواهشمندیمجهتافزایش‬ ‫تعرفۀ پزشکی بیمۀ ایران و پرداخت هزینۀ دارو‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪913***4566‬‬ ‫حفیـ ـظ‌اله فتاحــیان‪،‬شاغل در‬ ‫بازرسی فنی‪ ،‬اتوماسیون و ابزار دقیق و جواد‬ ‫کرمی‪،‬شاغلدر آزمایشگاهآهن‌سازی‬ ‫هی ـ ـچ‌گونه پی ــامی از کارت‌های تجـ ـ ـ ــارت‬ ‫چندمنظورۀرستوران‌هاپسازهرتراکنشدریافت‬ ‫نمی‌شود و کارکنان از مبالغ واریز و برداشت مطلع‬ ‫نمی‌شوند‪.‬لطفارسیدگیفرمایید‪.‬‬ ‫‪913***2503‬‬ ‫‪913***7635‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫ب ــا نهای ــت تأس ـ ــف در هـف ـتـ ــۀ گذشـ ـ ـ ـت ـ ــه‬ ‫آقایاحمدرض ــا حافظ ــی شـ ـ ــاغل در خدم ــات‬ ‫عمومــی‪ ،‬احمدرضــا آیتــی شــاغل در نــورد ســرد‪،‬‬ ‫اس ــماعیل چلمقان ــی و ابراهی ــم چلمقان ــی‬ ‫ش ــاغل در خدم ــات عموم ــی و محمدحس ــن‬ ‫ملک ــی ش ــاغل در ان ــرژی و س ــیاالت در غ ــم‬ ‫درگذش ــت پ ــدر‪ ،‬رض ــا کاظم ــی ش ــاغل در‬ ‫فوالدس ــازی و خان ــم مه ــری دهقانش ــاغل‬ ‫در ام ــور قرارداده ــا در غ ــم درگذش ــت م ــادر و‬ ‫محمدحس ــین صف ــری ش ــاغل در اج ــرای‬ ‫واحده ــا و احم ــد گل ــکار ش ــاغل درحمل‌ونق ــل‬ ‫در غ ــم درگذش ــت ب ــرادر ب ــه س ــوگ نشس ــتند‪.‬‬ ‫ای ــن غ ــم جان ــکاه و ضایع ــۀ جبران‌ناپذی ــر را ب ــه‬ ‫محض ــر خانواد ‌هه ــای ای ــن مرحومی ــن تس ــلیت‬ ‫ع ــرض می‌کنی ــم و ب ــرای آن ــان عل ــو درج ــات را از‬ ‫درگاه حق‌تعال ــی مس ــئلت می‌نمایی ــم‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫حرکات ورزشی در محل کار‬ ‫حمایت از استعدادهای فوتبال‪ ،‬برگ زرین فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان‬ ‫در شماره‌های قبلی خبرنامۀ فوالد معضالت نشستن طوالنی به روی صندلی در محل کار‬ ‫و منزل بررسی شد‪ .‬در ادامۀ مبحث به چند حرکت ورزشی مختصر و مفید برای انجام در‬ ‫محل‌هایمختلفپرداختیم‪.‬‬ ‫ورزش فوتبال در سطح دنیا همـ ـ ــواره توج ــه‬ ‫رس ـ ــانه‌ها رابهستاره‌هایسرشناسجلبمی‌کند‪،‬اما‬ ‫نباید فراموش کنیم در بسیاری از باشگاه‌های بزرگ‬ ‫دنیا‪ ،‬آ کادمی‌های فوتبال عاملی برای رشد و پرورش‬ ‫استعدادهایی می‌شوند که بسیاری از آن‌ها امروز‬ ‫به‌عنوان ابرستاره در فوتبال ج ــهان مش ــغول به بازی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان هــم در راســتای حمایــت از‬ ‫اســتعدادهای فوتبــال در ایــن چنــد ســال گذشــته توجــه ویــژه‌ای‬ ‫بــه موضــوع آ کادمــی فوتبــال داشــته و موفقیت‌هــای بی‌نظیــری‬ ‫هــم در ایــن حــوزه نصیــب نونهــاالن‪ ,‬نوجوانــان و جوانــان مســتعد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫انتخــاب باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان به‌عنــوان برترین باشــگاه‬ ‫در ردۀ پایــه در مراســم برترین‌هــای فوتبــال ایــران بــدون شــک‬ ‫حاصــل زحمــات دســت انــدرکاران باشــگاه اســت کــه بــا حمایــت‬ ‫مجموعــه مدیریتــی ســپاهان توانســتند بــرگ زریــن دیگــری بــه‬ ‫افتخــارات فوتبــال اصفهــان اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫گرد آوری‪ :‬امور ورزش‬ ‫ایــن افتخارآفرینــی را بــه کادر فنــی‪ ،‬سرپرســتی‪ ،‬بازیکنــان و‬ ‫تمامــی عوامــل تیم‌هــای پایــۀ باشــگاه ســپاهان تبریــک و تهنیــت‬ ‫عــرض می‌کنیــم و در ادامــۀ راه بــرای ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت‬ ‫دوچنــدان داریــم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان میزبان خادمان حرم‬ ‫حضرت امام رضا (ع)‬ ‫انتخاب باشگاه‬ ‫فوالد مبارکۀ‬ ‫سپاهان به‌عنوان‬ ‫برترین باشگاه در‬ ‫ردۀ پایه در مراسم‬ ‫برترین‌های فوتبال‬ ‫ایران بدون شک‬ ‫حاصل زحمات‬ ‫دست اندرکاران‬ ‫باشگاه است که با‬ ‫حمایت مجموعه‬ ‫مدیریتی سپاهان‬ ‫توانستند برگ زرین‬ ‫دیگری به افتخارات‬ ‫فوتبال اصفهان‬ ‫اضافه کنند‬ ‫‪ .6‬دست راست را روی قسمت داخلی زانوی راست قرار دهید و فشار دهید؛ مثل این‌که بخواهید آن‬ ‫را از پای چپ دور کنید و در همان زمان با پای راست با این فشار مقابله کنید‪ .‬این حرکت را روی پای‬ ‫دیگر تکرار کنید (تصویر شمارۀ ‪.)1‬‬ ‫‪ .7‬دست راست را روی زانوی راست قرار دهید و تا جایی که می‌توانید زانو را به سمت پایین فشار‬ ‫دهید و کششی در زانو ایجاد کنید‪ .‬این حرکت را هم روی پای دیگر و یا هم‌زمان روی هر دو پا تکرار‬ ‫کنید (تصویر شمارۀ ‪.)2‬‬ ‫‪ .8‬با دست چپ‪ ،‬مچ دست راست را بگیرید و در جهت مخالف بکشید‪ .‬روال را تغییر دهید و دوباره‬ ‫تکرار کنید (تصویر شمارۀ ‪.)3‬‬ ‫‪ .9‬درحالی‌که روی صندلی نشسته‌اید‪ ،‬لبۀ آن را با دست بگیرید و با تمام قدرت‪ ،‬مثل زمانی که‬ ‫می‌خواهید صندلی را بلند کنید‪ ،‬به آن نیرو وارد کنید (تصویر شمارۀ ‪.)4‬‬ ‫‪ .10‬هر دو دست را بر روی میز قرار دهید‪ ،‬دست راست را مشت و آن را بر کف دست چپ عمود کنید و‬ ‫محکم به هم فشار دهید (تصویر شمارۀ ‪.)5‬‬ ‫‪ .11‬هما ن‌طور که بر روی صندلی نشسته‌اید‪ ،‬دست‌ها را پایین بیاورید و کف دست‌ها را به هم‬ ‫بچسبانید و آن‌ها را محکم به هم فشار دهید‪ .‬این تمرین را در حالتی که انگشتان به سمت باال هستند‬ ‫تکرار کنید (تصویر شمارۀ ‪.)6‬‬ ‫‪ .12‬پاها را از زمین بلند کنید و به هم گره بزنید و آن‌ها را در جهت مخالف بکشید تا عضالتتان خسته‬ ‫شود (تصویر شمارۀ ‪.)7‬‬ ‫بهمناسبتدهۀ کرامتودر آستانهمیالدحضرتامامرضا(علیهالسالم)‪،‬خادمانحرممطهرآنحضرت‬ ‫باحضور در باشگاهفرهنگی‪-‬ورزشیفوالدمبارکۀسپاهانبامدیحهسراییواعطایبستههایتبرکبه‬ ‫پرسنل باشگاه‪ ،‬دل‌های آن‌ها را به ضریح حضرت گره زدند‪ .‬در ادامۀ این مراسم مهندس تابش‪ ،‬مدیر‬ ‫عاملباشگاهفوالدمبارکۀسپاهاندرخصوصدهۀ کرامت‪،‬سخنانیراایراد کرد‪.‬‬ ‫در پایانمراسمنیزنشانخادمیامامرضا(علیهالسالم)بهمهندستابشاعطاشد‪.‬باشگاهفوالدمبارکۀ‬ ‫سپاهاننیزبهرسمیادبودهدایاییراتقدیمخدامحرمحضرتنمود‪.‬‬ ‫‪ .13‬پاها را کاملا صاف و از زمین بلند کنید و روی هم بگذارید و با پای باالیی و پای پایینی به طرف هم‬ ‫فشار بیاورید‪ .‬جای پاها را عوض کنید (تصویر شمارۀ ‪.)8‬‬ ‫ترجیحا هر پنجاه دقیقه یک‌بار و یا نهایتا هر یک ساعت یک‌بار از جایتان بلند شوید‪ ،‬پنج دقیقه قدم‬ ‫بزنید‪ ،‬بدنتان را کشش دهید و مجدد بنشینید‪.‬‬ ‫آقای گل طالیی پوش برترین بازیکن جوان ایران شد‬ ‫تصویر شمارۀ ‪1‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪2‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪3‬‬ ‫تاریخ فوتبال اصفهان پر از نام‌هایی است که با حمایت باشگاه فوالد مبارکۀ‬ ‫سپاهان توانسته‌اند در سطح اول فوتبال ایران مطرح شوند و در این مسیر حمایت‬ ‫همه‌جانبۀ باشگاه از بازیکنان مستعد همیشه تداوم داشته است‪.‬‬ ‫انتخاب علیرضا صادقیان مهاجم فوالد مبارکۀ سپاهان و آقای گل لیگ فوتبال جوانان ایران در مراسم‬ ‫برترین‌های فوتبال ایران مهر تأییدی بر شایستگی‌های جوانان این مرز و بوم است و می‌تواند در آینده‌ای‬ ‫نزدیک نقش مهمی در مجموعۀ فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان داشته باشد‪.‬‬ ‫باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان ضمن تبریک به علیرضا صادقیان از کادر فنی‪ ،‬سرپرستی‪ ،‬بازیکنان و تمام‬ ‫عزیزانی که در کسب این افتخار مهم سهم داشتند صمیمانه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫علیرضا صادقیان متولد اسفندماه سال ‪ ۱۳۷۷‬و اصالتا اهل مشهد است‪ .‬فوتبال را در ده سالگی از تیم‬ ‫ابومسلم خراسان آغاز کرده و سال گذشته به جمع طالیی پوشان فوالد مبارکۀ سپاهان پیوسته است‪.‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪4‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪6‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪5‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪7‬‬ ‫تصویر شمارۀ ‪8‬‬ ‫تیم کوهنوردی شهدای صنعت فوالد مبارکه بر قلۀ شاه‌البرز‬ ‫تیم کوهنوردیبزرگ‌ساالنشهدای‬ ‫صنعت فوالد مبارکۀ سپاهان از‬ ‫تاریخ ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬تیرماه سال جاری‬ ‫ارتفاعات طالقان البرز را درنوردیدند‬ ‫و موفق به صعود و فتح قلۀ شاه البرز‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫قلۀ شاه البرز ‪ ۴۱۷۰‬متر از سطح‬ ‫دریا ارتفاع دارد و رشته‌کوه آن مرز‬ ‫طبیعی استان‌های البرز و قزوین را‬ ‫تشکیل می‌دهد‪ .‬دامنۀجنوبی آن‬ ‫به درۀطالقان از استان البرز و دامنۀ‬ ‫شمالی آن به درۀ الموت از استان‬ ‫قزوین مشرف است‪.‬‬ ‫در پــی انتخــاب باشــگاه فــوالد‬ ‫مبـ ـــارکۀ سپ ـ ـ ـــاهان به‌عن ـ ـ ـــوان‬ ‫برتر یـ ــن باشــگاه در ردۀ پا یــه در‬ ‫مراس ـ ـــم برترین‌ه ـ ـــای فوتب ـ ـــال‬ ‫ایــران‪ ،‬امیــر قلعــه نوعــی ســرمربی‬ ‫طالیی‌پو شـ ـــان ا مــروز صبــح بــا‬ ‫حضــور در آ کادمــی رشــد باشــگاه‬ ‫فــوالد مبارکــۀ ســپاهان‪ ،‬دقایقــی‬ ‫را بــا نونهــاالن ســپاهانی ســپری‬ ‫کــرد و مــورد اســتقبال خانواده‌هــا‬ ‫قــرار گر فــت‪.‬‬ ‫قلعه‌نو یــی ا یــن انتخــاب را بــه‬ ‫دســت انــدرکاران تیم‌هــای پایــه‬ ‫باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان‬ ‫تبریــک گفــت و بــرای آنــان در ادامۀ‬ ‫راه آرزوی موفقیــت کــرد‪.‬‬ ‫لیال محمد باقری‪ ،‬هندبالیست تیم فوالد مبارکۀ سپاهان به سومین اردوی آمادگی تیم ملی بزرگ‌ساالن‬ ‫بانوانجهتحضور در هفدهمیندورۀمسابقاتقهرمانیبزرگ‌ساالنآسیا کهدر کشور ژاپنبرگزار می‌شود‬ ‫دعوت شد‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است این اردو از یکم تا پنجم مردادماه سال جاری در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد با استخر صدف‬ ‫بدین‌وسیله به اطالع می‌رساند امور ورزش فوالد مبارکه در راستای جلب رضایت کارکنان و خانوادۀ‬ ‫محترم ایشان با استخر صدف واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬خیابان امام رضا قرارداد منعقد‬ ‫کرده است‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند با ثبت رزرو در سامانۀ رزرواسیون امور ورزش‪ ،‬در بخش آقایان‬ ‫دوشنبۀ هر هفته از ساعت ‪ 19 -20:30‬و در بخش بانوان چهارشنبۀ هر هفته از ساعت ‪ 15:30- 17‬از‬ ‫خدمات ورزشی این مرکز استفاده کنند‪.‬‬ ‫توزیع کارت‌های جدید ورزشی‬ ‫امیر قلعه‌نوعی در آ کادمی رشد فوالد مبارکۀ سپاهان‬ ‫بانوی هندبالیست فوالد مبارکۀ سپاهان‬ ‫در اردوی تیم ملی‬ ‫اطالعیه‬ ‫بدین‌وسیله به اطالع همکاران محترم می‌رساند از روز یک‌شنبه ‪ 1397/05/07‬کارت‌های جدید ورزش‬ ‫پس از تأیید عکس و چاپ کارت مربوطه‪ ،‬در محل ساختمان امور ورزش فوالد مبارکه توزیع می‌گردد‪.‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫عکس ارسالی از همکار گرامی جناب آقای سعید عزیزالهی شاغل در واحد ریخته گری‬ ‫همــکاران و خوانندگان محترم خبرنامــۀ فوالد می‌توانند با ارســال عکس‌های جذاب و دیدنی ورزشــی‬ ‫به واحد امور ورزش در مسابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند‪ .‬شایان ذکر است هر هفته به‬ ‫عکس منتخب جایزه‌ای به رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است‪.‬‬
‫یک‌شنبه ‪ 7‬مرداد‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬مرداد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19‬‬ ‫آفتابی‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 9‬مرداد‬ ‫‪21‬‬ ‫آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪35‬‬ ‫نیمه‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نیمه‌آفتابی‬ ‫جمعه ‪ 12‬مرداد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫شنبه ‪ 13‬مرداد‬ ‫‌آفتابی‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18‬‬ ‫حدیث هفته‬ ‫امام رضا علیه السالم‪:‬‬ ‫خرد او و دشمن هركس‪ ،‬نادانى ِاوست‪.‬‬ ‫دوست هركس‪ِ ،‬‬ ‫آفتابی‬ ‫گزیده تحف العقول‪ ،‬ح‪۲۳۸‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1085‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی‌القعده ‪ 28 / 1439‬جوالی ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21‬‬ ‫‪No.1085‬‬ ‫‪SAT.28 JULY. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫ارتباط با معصومین علیهم‌السالم راهکاری برای کسب آرامش‬ ‫سینما‬ ‫مرداد ‪/‬بهمن کامیار‬ ‫سینما قدس‬ ‫از بین رفتن غم‬ ‫و اندوه از دل‬ ‫زائران اهل‌بیت‬ ‫(علیهم‌السالم)‬ ‫امری است که در‬ ‫روایات متعددی‬ ‫آمده است و افراد‬ ‫زیادی به این امر‬ ‫اذعان و اقرار‬ ‫نموده‌اند که با‬ ‫کوله‌باری از غم‬ ‫و اندوه به زیارت‬ ‫ایشان رفته‌اند‬ ‫و پس از زیارت‪،‬‬ ‫احساس شادی‬ ‫و نشاط به آنان‬ ‫دست داده است‬ ‫هزارپا‪ /‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫هزارپا‪/‬دارکوب‪ /‬تگزاس‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫هزارپا‪ /‬تگزاس‬ ‫یکی از راه‌های کسب آرامش‬ ‫ایناست کهباپیامبر(صلاهللعلیه)‬ ‫و اهل‌بیت (علیهم‌السالم) مرتبط‬ ‫بوده‪ ،‬پیوسته به آن‌ها توسل‬ ‫بجوییم‪ .‬مقصود از پیوند و ارتباط با‬ ‫معصومین (علیهم‌السالم) دوست‬ ‫داشتنوعشقورزیدنبهآناناست؛‬ ‫همان عشق و محبتی که در آیات و‬ ‫روایاتمعصومین(علیهم‌السالم)بر‬ ‫آنتأ کیدشدهاست‪.‬‬ ‫احمد‌بن‌حنبل در مسندش و دیگران از‬ ‫ابن‌عباس نقل می‌کنند‪ :‬وقتی آیه شریفۀ‬ ‫«بگو بر این رسالت مزدی از شما‪ ،‬جز دوست‬ ‫داشتن خویشاوندان‪ ،‬نمیخواهم» نازل شد‬ ‫پرسیدند‪ :‬ای پیامبر خدا‪ ،‬نزدیکان تو که‬ ‫دوستی آن‌ها بر ما واجب است کیان‌اند؟‬ ‫فرمود‪« :‬علی‪ ،‬فاطمه‪ ،‬حسن و حسین»‬ ‫خداوند متعال به پیامبر (صل اهلل علیه)‬ ‫می‌فرماید‪«:‬بگوا گرپدرانوفرزندانوبرادران‬ ‫و همسران و قوم‌وخویش شما و اموالی که‬ ‫به دست آورده‌اید و تجارتی که از کسادی‬ ‫آن می‌هراسید و مسکن‌هایی که بدان‬ ‫عالقه‌مندید در نظر شما محبوب‌تر از خدا و‬ ‫رسول او و جهاد در راه او است‪ ،‬پس منتظر‬ ‫باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد و خدا مردم‬ ‫تبهکار راهدایتنمی‌کند‪».‬‬ ‫امام رضا (علیه‌السالم) می‌فرماید‪« :‬امام‬ ‫دوستی همدم‪ ،‬پدری مهربان‪ ،‬برادری‬ ‫همدوش‪ ،‬و مادری دلسوز برای فرزند‬ ‫خردسال خود است‪ ».‬ا گر به این حقیقت‬ ‫و باور که امام رضا (علیه‌السالم) ما را به آن‬ ‫رهنمونمی‌شوندبرسیم‪،‬آرامش‌بخشبودن‬ ‫ارتباطبامعصومین(علیهم‌السالم)قابل‌انکار‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ ‫البته این ارتباط مصادیق متعددی دارد‪،‬‬ ‫ازجمله توسل به اهل‌بیت و یاد آن بزرگواران‪،‬‬ ‫زیارت(از دورونزدیک)وپیرویاز فرمانآنان‪،‬‬ ‫احترام به فرزندان آن بزرگواران‪ ،‬دوستی با‬ ‫دوست‌داران و دشمنی با دشمنان آن‌ها‪،‬‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫خاله قورباغه‪/‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‪ /‬فیلشاه‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫خاله قورباغه‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫کاتیوشا‪ /‬من دیوانه نیستم‪ /‬هزارپا‪ /‬به وقت خماری‪ /‬خاله قورباغه‪ /‬دارکوب‪ /‬شماره ‪ 17‬سهیال‬ ‫‪/‬مرداد‪ /‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‪/‬فیلشاه‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪1397/5/6‬‬ ‫‪4:41‬‬ ‫‪6:14‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:24‬‬ ‫یکشنبه ‪1397/5/7‬‬ ‫‪4:42‬‬ ‫‪6:15‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:23‬‬ ‫‪1397/5/8‬‬ ‫‪4:43‬‬ ‫‪6:16‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪1397/5/9‬‬ ‫‪4:44‬‬ ‫‪6:16‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:22‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/5/10‬‬ ‫‪4:45‬‬ ‫‪6:17‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:21‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/5/11‬‬ ‫‪4:46‬‬ ‫‪6:18‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:20‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/5/12‬‬ ‫‪4:47‬‬ ‫‪6:19‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:19‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/5/13‬‬ ‫‪4:48‬‬ ‫‪6:19‬‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:18‬‬ ‫شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫ویژگی‌های سفر واجب و معصیت‬ ‫سفرواجب‬ ‫سفرهایی کهشرعاواجباست‪،‬مانندحجتمتع ‌‪،‬دارایویژگی‌هاییاست‪:‬‬ ‫نکــه بــرای حــج نیــاز‬ ‫اول‪ ،‬ازآنجا کــه ایــن ســفر واجــب اســت تهیــۀ مقدمــات آن نیــز الزم اســت؛ مثــل ای ‌‬ ‫اســت بــه تهیــۀ گذرنامــه‪ ،‬ویــزا‪ ،‬وا کســن و‪...‬؛ بنابرایــن تهیــۀ همــۀ ایــن مقدمــات الزم اســت‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬زن در ســفرهای واجــب شــرعی نیاز بــه اجازۀ شــوهر نــدارد‪ ،‬بلکــه باید اقدام به ســفر کنــد‪ ،‬گرچه‬ ‫شوهر ناراضی اســت؛ برخالف سفرهای مستحبی و مباح که ســفر زن باید با هماهنگی شوهر باشد‪،‬‬ ‫در غیر این صورت ناشــزه به شــمار رفته و ســفرش نیز ســفر معصیت اســت‪.‬‬ ‫نکــه در ســفرهای واجــب‪ ،‬زن الزم نیســت از شــوهر اجــازه بگیــرد‪ ،‬شــوهر هــم حــق‬ ‫ســوم‪ ،‬عــاوه بــر ای ‌‬ ‫ممانعــت از زن را نــدارد؛ برخــاف ســفرهای مبــاح و مســتحب کــه مــرد می‌توانــد مانــع زن شــود‪.‬‬ ‫چهــارم‪ ،‬فرزند بــرای انجام ســفر واجب الزم نیســت از پــدر و مــادر اجازه بگیــرد ‌‪ ،‬یعنی رضایــت والدین‬ ‫در ســفرهای واجب شرط نیســت‪ .‬برخالف ســفرهای مســتحبی و مباح که ا گر پدر و مادر منع کنند‪،‬‬ ‫یعنــی فرزنــد ب ‌هســبب ایــن ســفر مــورد خشــم والدیــن قــرار گیــرد‪ ،‬بایــد ســفر را تــرک کنــد ‌‪ ،‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬ســفر او ســفر معصیت اســت‪.‬‬ ‫ســؤال‪ :‬آیــا مطلــق منــع پــدر و مــادر‪ ،‬در مــورد ســفرهای مســتحبی و مبــاح‪ ،‬مانــع شــرعی بــرای ســفر‬ ‫فرزنــد اســت؟‬ ‫نکــه تأ کید داشــته باشــند‪ ،‬فرزنــد خــود را منع‬ ‫جــواب‪ :‬خیــر‪ ،‬ا گــر پــدر و مــادر از روی شــفقت و بــدون ای ‌‬ ‫کنند‪ ،‬چنین ســفری اشــکال ندارد؛ ولی ا گر از ســفر فرزندشــان ناراحت هســتند و تأ کید بر منع دارند‪،‬‬ ‫یشــود‪ ،‬در ایــن صــورت ســفر غیــر واجــب‪ ،‬حرام اســت‪.‬‬ ‫یکــه فرزنــد مــورد خشــم آنــان واقــع م ‌‬ ‫به‌طور ‌‬ ‫سفرمعصیت‬ ‫کسی کهغرضشاز مسافرتانجاممعصیتاست‪،‬سفراوسفرمعصیتبهشمار می‌رود‪.‬‬ ‫سفرمعصیتدارایاحکامیاست‪:‬‬ ‫یتــوان از‬ ‫‪ .1‬ا گــر ســیدی بــه ســفر معصیــت اقــدام کنــد و در راه خرجــی خــود را تمــام کــرده اســت‪ ،‬نم ‌‬ ‫نکــه توبــه کند تــا ســفر او از ســفر معصیت‬ ‫خمس بــه او کمــک کــرد‪ ،‬بــا این‌که ابن‌الســبیل اســت؛ مگــر آ ‌‬ ‫خــارج شــود‪.‬‬ ‫یتــوان از‬ ‫‪ .2‬ا گــر غیــر ســید بــه ســفر معصیــت رفتــه اســت و در راه خرجــی خــود را تمــام کــرده اســت‪ ،‬نم ‌‬ ‫نکــه توبــه کنــد تــا ســفر او از ســفر معصیــت‬ ‫نکــه ابن‌الســبیل اســت؛ مگــر آ ‌‬ ‫زکات بــه او کمــک کــرد‪ ،‬بــا ای ‌‬ ‫خــارج شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬کســی کــه بــه ســفر معصیــت اقــدام کــرده بایــد نمازهــای چهاررکعتــی خــود را چهــار رکعــت بخواند و‬ ‫نمی‌توانــد دو رکعــت بخوانــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬چنانچه ماه رمضان اســت و شــخصی به ســفر معصیت رفته اســت‪ ،‬باید روزۀ خود را بگیرد‪ ،‬گرچه‬ ‫مســافر است‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬چنانچه شخصی غرض او از سفر انجام معصیت نباشد‪ ،‬ولی احیانا در سفر مرتکب معصیت‬ ‫شود‪ ،‬آیا ســفر وی سفر معصیت به شــمار می‌رود؟‬ ‫جواب‪:‬خیر‪،‬سفرمعصیتمحسوبنمی‌شود‪.‬‬ ‫کتاب جامع انتخاب رشته‬ ‫انتشارات‪:‬نسلنواندیش‬ ‫مؤلف‪:‬مهدی نکویی‪ ،‬عبدالمهدی امیر‬ ‫اقبال‪،‬میترا افشار‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان مغرب‬ ‫شرکت در مراسم غم و شادی معصومین‬ ‫علیهم‌السالمو‪....‬‬ ‫حضرت زهرا (علیها‌السالم) در خطبۀ فدکیه‬ ‫فرمودند‪« :‬مرد در فرزندان خودش حفظ‬ ‫می‌شود‪ ».‬یعنی احترام به سادات‪ ،‬احترام‬ ‫به رسول خدا (صل اهلل علیه) است‪ .‬احترام‬ ‫بهذریۀزهرا(علیها‌السالم)در سیرۀبسیاریاز‬ ‫علماجایگاهویژه‌ایداشتهاست‪.‬بدونشک‬ ‫احترام به سادات چون احترام معصومین‬ ‫(علیهم‌السالم) است و مانند شرکت در‬ ‫مجالس اهل‌بیت (علیهم‌السالم) و رفتن به‬ ‫زیارتآنانوسایرمصادیقارتباطباآنان‪،‬غم‬ ‫و اندوه را برطرف می‌کند و عامل نزول آرامش‬ ‫برانساناست؛چنانچهدربارۀجلسۀحدیث‬ ‫کسا در متن آن حدیث شریف می‌خوانیم‪:‬‬ ‫ای علی! سوگند به آن‌که مرا بر حق به نبوت‬ ‫برانگیختوبهرسالتونجات(خلق)برگزید‪،‬‬ ‫ذکرنشوداینخبر(وسرگذشتما)درانجمنو‬ ‫محفلیاز محافلمردمزمین کهدر آن گروهی‬ ‫از شیعیانودوستانماباشندودر میانآن‌ها‬ ‫اندوهنا کی باشد‪ ،‬جز آن‌که خدا اندوهش‬ ‫را برطرف کند و نه غمنا کی‪ ،‬جز آن‌که خدا‬ ‫غمش را بگشاید و نه حاجتی‪ ،‬جز آنکه خدا‬ ‫آنرابرآورد‪.‬‬ ‫در دعای ندبه می‌خوانیم‪ :‬غم و اندوه ما را‬ ‫به‌واسطۀ او(امام زمان علیه‌السالم) برطرف‬ ‫کن‪ .‬در زیارت جامعۀ کبیره نیز آمده است‪:‬‬ ‫به‌واسطۀ شما خداوند اندوه را می‌گشاید و‬ ‫سختیرابرطرفمی‌کند‪.‬‬ ‫از بین رفتن غم و اندوه از دل زائران اهل‌بیت‬ ‫(علیهم‌السالم) امری است که در روایات‬ ‫متعددی آمده است و افراد زیادی به این امر‬ ‫اذعان و اقرار نموده‌اند که با کوله‌باری از غم و‬ ‫اندوه به زیارت ایشان رفته‌اند و پس از زیارت‪،‬‬ ‫احساس شادی و نشاط به آنان دست داده‬ ‫است‪.‬حتی عده‌ای به‌سبب چنین حالتی‬ ‫دچار شک و تردید می‌شوند‪،‬ولی باید بدانند‬ ‫که هرکسی با توجه و دقت‪ ،‬آداب زیارت را به‬ ‫جا آورد‪ ،‬به برکت زیارت احساس آرامش و‬ ‫سبکیمی‌کند‪.‬‬ ‫بارزترین و‬ ‫مثبت‌ترین‬ ‫ویژگی «خاله‬ ‫قورباغه» دعوت‬ ‫به تفکر دربارۀ‬ ‫تضادهاست‪ .‬تضاد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬طبقاتی‪،‬‬ ‫جسمی و جنسیتی‪،‬‬ ‫مؤلفه‌های اصلی‬ ‫این فیلم را شکل‬ ‫می‌دهد‪ .‬نوه‌های‬ ‫خاله قورباغه از‬ ‫گوشه و کنار جهان‬ ‫با خصایص و‬ ‫ویژگی‌های متفاوت‬ ‫گرد هم آمده‌اند‪.‬‬ ‫هاشمی از این‬ ‫موقعیت به‌خوبی‬ ‫استفاده می‌کند تا‬ ‫به کودکان دربارۀ‬ ‫تفاوت‌ها توضیح‬ ‫دهد‪ .‬خاله قورباغه‬ ‫در خالل داستان به‬ ‫کودکان می‌آموزد‬ ‫که گویش‌ها‬ ‫و فرهنگ‌های‬ ‫متفاوت می‌توانند‬ ‫به‌سادگی‬ ‫همزیستی‬ ‫مسالمت‌آمیز‬ ‫داشته باشند‬ ‫کارگردان‪:‬افشینهاشمی‬ ‫تهیه‌کننده‪:‬فرشتهطائرپور‬ ‫صداپیشــگان‪ :‬مرضیــه برومنــد‪ ،‬شــبنم‬ ‫مقدمــی‪ ،‬غــزل شــا کری‪ ،‬احســان کرمــی‪،‬‬ ‫شایسته ایرانی‪ ،‬آناهیتا خسروی‪ ،‬شهراد‬ ‫بانکــی‪ ،‬علیرضــا ناصحــی‪ ،‬نــگار اردالن و‬ ‫افشــین هاشــمی‬ ‫خالصۀداستان‪:‬‬ ‫خالــه قورباغــۀ مهربــان و معاشــرتی کــه‬ ‫بزرگ‌تریــن مشــکلش تنهایــی و دورافتادگــی‬ ‫از ‪ ۹۸‬بچه‌اش است‪ ،‬در کنار شخصیت‌های‬ ‫جدیــدی چــون خواهــر دوقلویــش بــا نــام‬ ‫آبجــی باجــی‪ ،‬پزشــک جنــگل بــا نــام حکیمه‬ ‫باجــی‪ ،‬همســایه طمــاع و خالفــکارش بــا نــام‬ ‫سمسارباشــی‪ ،‬یــاور افســانه‌ای‌اش بــا نــام‬ ‫نخــودی و نوه‌هایــی کــه هرکــدام از شــهری یــا‬ ‫کشــوری بــه ســراغش می‌آینــد‪ ،‬بــرای بچه‌هــا‬ ‫و بزرگ‌ترهــا‪ ،‬از مفاهیمــی چــون عواطــف‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬دوســتی‪ ،‬نشــاط‪ ،‬همــکاری‪،‬‬ ‫هوشــمندی‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪ ،‬مدیریــت‬ ‫بحــران و‪ ...‬قصــه می‌گویــد‪.‬‬ ‫در دهــۀ شــصت‪ ،‬در کنــار همــۀ تولیــدات‬ ‫ســینمای ایــران‪ ،‬ســینمای کــودک نیــز پویــا‬ ‫و فعــال بــود و کــودکان آن دهــه از کودکــی بــا‬ ‫ســینما آشــنا می‌شــدند‪ .‬افــول ســینمای‬ ‫کــودک از دهــۀ هفتــاد شــروع شــد و در‬ ‫دهــۀ هشــتاد در میــان انبــوه دغدغه‌هــای‬ ‫اجتماعــی کامــا بــه فراموشــی ســپرده شــد‪.‬‬ ‫بارزتریــن و مثبت‌تریــن ویژگــی «خالــه‬ ‫قورباغــه» دعــوت بــه تفکــر دربــارۀ‬ ‫تضادهاســت‪ .‬تضــاد فرهنگــی‪ ،‬طبقاتــی‪،‬‬ ‫جســمی و جنســیتی‪ ،‬مؤلفه‌هــای اصلــی‬ ‫ایــن فیلــم را شــکل می‌دهــد‪ .‬نوه‌هــای خالــه‬ ‫قورباغــه از گوشــه و کنــار جهــان بــا خصایــص‬ ‫و ویژگی‌هــای متفــاوت گــرد هــم آمده‌انــد‪.‬‬ ‫هاشــمی از ایــن موقعیــت به‌خوبی اســتفاده‬ ‫می‌کنــد تــا بــه کــودکان دربــارۀ تفاوت‌هــا‬ ‫توضیــح دهــد‪ .‬خالــه قورباغــه در خــال‬ ‫داســتان به کودکان می‌آموزد کــه گویش‌ها و‬ ‫فرهنگ‌هــای متفــاوت می‌توانند به‌ســادگی‬ ‫همزیســتی مســالمت‌آمیز داشــته باشــند؛‬ ‫معلولیــت دلیـ ِـل محدودیــت فــرد نیســت و‬ ‫همبســتگی در عیــن تفــاوت و تضــاد راهــی‬ ‫بــرای دســت یافتــن بــه پیــروزی اســت‪ ،‬نــه‬ ‫ابــزاری بــرای برتری‌جویــی‪.‬‬ ‫فرشــته طائرپور تهیه‌کننده و نویسندۀ خاله‬ ‫قورباغــه بــه مناســبت ســاخت ایــن فیلــم‬ ‫عروســکی دربــارۀ عروسک‌ســاز شــاخص‬ ‫دنیــای کــودکان گفتــه اســت‪ :‬محــال اســت‬ ‫بــه دنیــای مرضیــه محبــوب قــدم بگــذاری و‬ ‫از دیــدن عروس ـک‌های کوچــک و بزرگــش‪،‬‬ ‫لبانــت به خنده باز نشــود‪ .‬شــک نــدارم کــه او‬ ‫بهشــت خدا را با خلق این بهشــت عروسکی‬ ‫بــرای بچه‌هــا‪ ،‬خریــده اســت‪ .‬کودکــی مــن‬ ‫در ســال‌هایی ســپری شــد کــه دخترهــا‬ ‫عروســک بــازی می‌کردنــد‪ .‬عروسـک‌های مــا‬ ‫باربی‌هایــی نبودنــد کــه آینــدۀ مــا را در قالــب‬ ‫شتــراش و شــیک‌پوش در‬ ‫مانکن‌هــای خو ‌‬ ‫ذهــن مــا بــه تصویــر بکشــند؛ آنهــا بچه‌هایــی‬ ‫بودنــد کــه بــه کمکشــان مــادری را تمریــن‬ ‫می‌کردیــم‪.‬‬ ‫کارگــردان و تهیه‌کننــدۀ ایــن فیلــم در‬ ‫نام ـه‌ای بــه پــدر و مادرهــای بچه‌هــا‬ ‫به‌عنــوان مخاطبــان فیلــم نوشــته اســت‪:‬‬ ‫مــا هــم می‌دانیــم کــه اعتنــا بــه نیازهــای‬ ‫تفریحــی بچه‌هــا و بــردن آنهــا بــه ســینما‪،‬‬ ‫معضــل ازدواج و اعتیــاد و گرانــی را حــل‬ ‫نمی‌کند‪،‬نقایــص نظــام آموزشــی و تربیتــی را‬ ‫در مــدارس برطــرف نمی‌کنــد و‪. ...‬امــا حتمــا‬ ‫باعــث می‌شــود بچه‌هــا و بزرگ‌ترهــا‪ ،‬در‬ ‫کنــار یکدیگــر‪ ،‬بــرای دو ســاعت هــم کــه شــده‬ ‫در دل‌هــای خــود درخشــش شــمع شــادی‬ ‫را حــس کننــد‪ .‬ســینما هنــوز ســالم‌ترین و‬ ‫ارزان‌تریــن تفریحــی اســت کــه خانواده‌هــا‪،‬‬ ‫لکــرده از‬ ‫به‌خصــوص خانواده‌هــای تحصی ‌‬ ‫آن اســتفاده می‌کنند‪ .‬در همه‌جــای جهان‪،‬‬ ‫ســینما و فوتبــال تنهــا پدیده‌هایــی هســتند‬ ‫کــه مــردم را بــدون اجبــار و بــا اشــتیاق‪ ،‬در کنار‬ ‫چکــس نمی‌دانــد‬ ‫یکدیگــر قــرار می‌دهنــد‪ .‬هی ‌‬ ‫فــردا بهتــر از امــروز خواهــد بــود یــا نــه‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت فرصت‌هــای بــا هــم بــودن را از دســت‬ ‫ندهیــم‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی مفــرح و موزیــکال خالــه‬ ‫قورباغه به‌خاطــر شــادی بچه‌هــا و دور کردن‬ ‫آنهــا از نگرانی‌هــای ناشــناخته و در ســینماها‬ ‫ا کــران شــده اســت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه به‌زودی فرزندان کنکوری‬ ‫بسیاری از همکاران محترم باید به انتخاب‬ ‫رشته و دانشگاه بپردازند‪ ،‬در این شماره‬ ‫به معرفی یک کتاب مفید در این زمینه‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫یکی از معضالت جامعۀ بشری امروز‪،‬‬ ‫علی‌رغم پیشرفت ارتباطات و اطالعات‪ ،‬فقر‬ ‫اطالعاتی است‪ .‬هنوز مردم دنیا براساس‬ ‫چشم و هم‌چشمی خرید می‌کنند‪ ،‬لباس‬ ‫می‌پوشند و بدون آنکه نیاز داشته باشند‬ ‫خرید می‌کنند! انتخاب رشته نیز این‌گونه‬ ‫است‪ .‬هنوز بسیاری از جوانان ما به دنبال‬ ‫برآورده کردنآرزوهایمحقق‌نشدۀپدر ومادر‬ ‫تحصیل می‌کنند‪ .‬بسیاری دیگر با این تفکر‬ ‫که باالخره هرکسی باید مدرکی داشته باشد‪،‬‬ ‫چندسالاز عمروجوانیخودرادر پیدریافت‬ ‫مدرک تحصیلی تباه می‌کنند و آخر سر به‬ ‫سراغشغلیمی‌روند کههیچارتباطیبارشتۀ‬ ‫تحصیلیآن‌هانداردوا گر زودتر وارداینشغل‬ ‫می‌شدند‪ ،‬خیلی موفق‌تر بودند و سرانجام‬ ‫عده‌ای براساس شناخت یا حتی عالقه وارد‬ ‫رشته‌ایمی‌شوند؛ولیمتوجهمی‌شوندبین‬ ‫این رشته و توانایی‌هایشان فاصله از زمین‬ ‫تا آسمان است و به‌ناچار یا تغی ـیــر رشته‬ ‫می‌دهندویاترکتحصیلمی‌کنند‪.‬این کتاب‬ ‫کوششی است برای جلوگیری از هدر رفتن‬ ‫استعدادهایجواناناینمرزوبومتاباچشم‬ ‫باز انتخابرشته کنندوباشناختقبلیوارد‬ ‫دانشگاهبشوندوموقعیت‌هایشغلیوامکان‬ ‫ادامهتحصیلوبازار کار رابه‌خوبیبشناسند‪.‬‬ ‫این کتابدر هشتفصلاصلیتدوینشده‬ ‫است‪ .‬فصل اول دربارۀ اصطالحات انتخاب‬ ‫رشته مثل تراز و رتبه است که دانستن آن‬ ‫برای هر فردی که می‌خواهد انتخاب رشته‬ ‫کندضروریاست‪.‬‬ ‫فصل دوم معرفی دانشگاه‌ها و انواع آن را در‬ ‫برمی‌گیرد‪ .‬از آنجا که دانشگاه یک اسم کلی‬ ‫است کهدرطولبیستسال گذشتهمفاهیم‬ ‫سودوکو‬ ‫زیادیرابهذهنمنتقلمی‌کند‪،‬در اینفصل‬ ‫انواعواقسامدانشگاه‌هایی کهدر ایرانوجود‬ ‫داشته و دارد مثل دانشگاه تهران و شریف و‬ ‫پیامنور و…معرفیشدهاست‪.‬‬ ‫فصل سوم تا هفتم به معرفی مختصر و مفید‬ ‫تمامرشته‌هایدانشگاهیموجوددرایراندر‬ ‫پنج گروهآزمایشیعلومتجربی‪،‬علومریاضی‪،‬‬ ‫علوم انسانی و گروه زبان و هنر می‌پردازد و هر‬ ‫رشتهرادر چهار قالبمعرفیمی‌کند‪.‬‬ ‫الف)معرفی کلیرشتهواهدافآن‬ ‫ب) مهارت‌ها و توانایی‌های الزم برای‬ ‫داوطلبان‬ ‫ج) طول دوره‪ ،‬شکل نظام و مقاطع ادامه‬ ‫تحصیل‬ ‫د)موقعیتشغلی‬ ‫فرد با مطالعۀ این فصل‌ها در می‌یابد که‬ ‫قرار است با چه رشته‌ای مواجه شود‪ ،‬به‬ ‫چه توانایی‌هایی نیاز دارد و آیندۀ شغلی آن‬ ‫چیست؟‬ ‫البته میان شناخت یک رشته روی کاغذ تا‬ ‫آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد فاصلۀ زیادی‬ ‫استواینقدماولاست‪.‬برگزاری کارگاه‌های‬ ‫معرفیدانشگاه‌هاورشته‌هادر خوددانشگاه‬ ‫و معرفی رشته‌های دانشگاهی از سال دوم‬ ‫دبیرستان و بازدید از دانشگاه‌ها و مؤسسات‬ ‫آموزش عالی در مقاطع تحصیلی پایین‌تر‬ ‫نقشبه‌سزاییدر کم کردناینفاصلهدارد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

شماره : ۱۰۸۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!