صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۸۴

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

‫‪2‬‬ ‫والدت امام هشتم شیعیان‬ ‫حضرتعلی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)‬ ‫گرامی‌باد‬ ‫ضروری ‌‬ ‫‌ترین‬ ‫نیاز امروز دنیای اسالم‌‬ ‫وحدت و یک‌صدایی است‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21 | No.1084‬‬ ‫‪SAT.21 JULY. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫پیشرفت ‪ 90‬درصدی پروژۀ احداث‬ ‫بویلر بازیافت حرارت فوالد مبارکه‬ ‫از محل سرمایه‌گذاری‌های فوالد مبارکه در سال ‪ ۹۶‬صورت گرفت؛‬ ‫شناسایی‪ ۸۳۰‬میلیاردتومان‬ ‫سود نقدی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مبنای عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه باید الگویی برای سایر صنایع باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش رضایت‌مندی مشتریان فوالد مبارکه‬ ‫‪2‬‬ ‫دستیابی به رکورد تخلیه ‪ 175‬وا گن کنسانترۀ سنگ‌آهن‬ ‫‪3‬‬ ‫بهره‌برداری از پروژۀ اعالم و اطفای حریق خودکار‬ ‫در واحد گاز زدایی ناحیۀ فوالدسازی‬ ‫‪3‬‬ ‫آ گهی‬ ‫نماسالمی‪:‬‬ ‫آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫شماره‬ ‫نگهداری راه‌ها و تعمیرات ابنیه و ساختمان‌های فوالد سبا‬ ‫‪1397/05/ 06‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪1397/05/ 06‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی ‪48463534‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪48454429‬‬ ‫بازسازی‪ ،‬تکمیل و محوطه‌سازی خطوط توسعه احیا مستقیم‌‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪48464250‬‬ ‫تعمیر و نگهداری سیستم‌های برقی و تأسیسات گرمایشی و سرمایشی فوالد سبا‬ ‫‪1397/05/ 06‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫‪48460150‬‬ ‫دومرحله‌ای‬ ‫‪48460151‬‬ ‫طراحی‪ ،‬خرید تجهیزات‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب و راه‌اندازی پروژۀ افزایش ظرفیت‬ ‫خردایش سنگ‌آهن واحد گندله‌سازی‬ ‫‪1397/05/15‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪5‬‬ ‫شناسایی‬ ‫***‬ ‫فراخوان شناسایی تولیدکنندگان اتصاالت صنعتی فلزی مخصوص خطوط‌‬ ‫انتقال سیاالت‬ ‫‪1397/05/ 03‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫‪6‬‬ ‫شناسایی‬ ‫***‬ ‫شناسایی سازندگان طراحی و ساخت ماشین ‪ De-Chocker‬غلتک‌های پشتیبان‬ ‫و ‪ Roughing‬نورد گرم‬ ‫‪1397/05/ 07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصـات‪ :‬جهـت دریافـت اسـناد و کسـب اطالعـات بیشـتر بـه نشـانی ‪ www.msc.ir‬لینـک مناقصـات و مزایـدات بخـش خریـد و تأمین‌کننـدگان‬ ‫مراجعـه و طبـق راهنمـای موجـود‪ ،‬جهـت انتخـاب مناقصـه موردنظـر از طریـق سیسـتم ارتبـاط بـا تأمین‌کننـدگان (‪ )SRM‬اقـدام نماییـد‪.‬‬ ‫سایر فراخوان‌ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه‌ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫ماست‬ ‫‪3‬‬ ‫جایافت‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیمبارکه‪:‬‬ ‫بومیم‌ها‬ ‫‪2‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫اطالعیه‬ ‫تحویل کارت ورزش بازنشستگان‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامۀ مصاحبۀ مديران در راديو فوالد (مرداد ‪)1397‬‬ ‫تاریخ حضور‬ ‫پست‌های انتظار واحد توزیع سیاالت (‪)15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس سيد حسين هاشمی مدير خريد مواد اوليه و انرژی‬ ‫‪97 / 05 / 01‬‬ ‫در ادامه مطالب آشنایی با پست های انتظار نواحی‪ ،‬این هفته با پست‌های انتظار واحد توزیع سیاالت (‪ )15‬آشنا می‌شوید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس ايرج مختار پور مدير تعميرات نسوز‬ ‫‪97 / 05 / 08‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس محمد رضا ممتاز مدير خريد مواد مصرفی و اضطراری‬ ‫‪97 / 05 / 15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندس جواد نيلی مدير ارشد خدمات فنی و پشتيبانی‬ ‫‪97 / 05 / 22‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندس غالمرضا طاهری مدير برنامه ريزی و تحقيقات بازاريابی‬ ‫‪97 / 05 / 29‬‬ ‫نام و سمت مدیر‬ ‫ردیف‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫تلفن تماس با خبرنامه ‪:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪031-52732424‬‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 - 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک‌‪‌:‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫از محل سرمایه‌گذاری‌های فوالد مبارکه در سال ‪ ۹۶‬صورت گرفت؛‬ ‫در محضر والیت‬ ‫شناسایی ‪ ۸۳۰‬میلیارد تومان سود نقدی‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست‌اندرکاران حج امسال‪:‬‬ ‫ضروری‌ترین نیاز امروز دنیای اسالم‌‬ ‫وحدت و یک‌صدایی است‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنـه‌ای رهبر‬ ‫معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار‬ ‫دسـت‌اندرکاران حـج امسـال‪ ،‬حـج را‬ ‫مظهرآمیختگی«معنویتوسیاست»‬ ‫و مهم‌تر یـن ویژ گـی آن را اجتمـاع‬ ‫مسـلمانان در زمان و مکان مشـخص‬ ‫دانسـتند و گفتنـد‪ :‬حـج واقعی حجی‬ ‫اسـت کـه از یک‌طرف همـراه بـا برائت‬ ‫از مشـرکین باشـد و از طـرف دیگـر‬ ‫زمینه‌سـاز وحـدت و همدلـی و‬ ‫یک‌صداییمسلمانانشود‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای شــکل‌گیری نظــام‬ ‫جمهوری اســامی و ارائــۀ توانایــی اســام در ورود به‬ ‫میــدان سیاســت و زندگــی را باطل‌کننــدۀ ســال‌ها‬ ‫تــاش بــرای القــای جدایــی دیــن از سیاســت‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ا کنــون بــار دیگــر افــراد نــادان‬ ‫و مغــرض‪ ،‬تــاش دارنــد تــا لــزوم جدایــی دیــن از‬ ‫سیاســت و زندگی و علــم را به ذهن نســل جــوان القا‬ ‫کننــد‪ ،‬اما حــج بهتریــن فرصــت و یک صحنــۀ عملی‬ ‫بــرای نشــان دادن آمیختگــی «دیــن و سیاســت»‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در نظــر گرفتــه شــدن زمــان و‬ ‫مکان مشخص برای اجتماع مسلمانان در فریضۀ‬ ‫حج را نشــان‌دهندۀ اهدافی فراتــر از معنویت صرف‬ ‫دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬یکــی از اهــداف‬ ‫مهم حــج‪ ،‬اجتمــاع و ارتبــاط و تفاهــم مســلمانان با‬ ‫یکدیگــر و درواقــع همــان موضــوع شــکل‌گیری امــت‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تأ کیــد بــر این‌کــه کعبــۀ شــریف و‬ ‫مســجدالحرام و مســجدالنبی متعلــق بــه همــه‬ ‫مســلمانان اســت و نــه متعلــق بــه کســانی کــه بــر آن‬ ‫ســرزمین مســلط هســتند‪ ،‬افزودنــد‪ :‬کســی حــق‬ ‫نــدارد مانــع از تحقق مفاهیــم واقعــی حج شــود و ا گر‬ ‫حکومت و یــا دولتــی ایــن کار را انجــام دهــد‪ ،‬درواقع‬ ‫«صــد عــن ســبیل اهلل» کــرده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه شــکل‌گیری‬ ‫تهــای امام‬ ‫معنــای جدیدی از حــج به برکــت هدای ‌‬ ‫بزرگــوار گفتنــد‪ :‬حــج واقعــی بایــد همــراه بــا برائــت از‬ ‫مشــرکان و زمین ‌هســاز وحدت و انســجام مسلمانان‬ ‫تهــا در جهــت ایجــاد‬ ‫نکــه برخــی دول ‌‬ ‫باشــد‪ ،‬نــه آ ‌‬ ‫اختالف و جدایی میان امت اســامی تــاش و خود‬ ‫را بــه اســتکبار متصــل کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت آی ـت‌اهلل خامن ـه‌ای همچنیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه فاجعــۀ مســجدالحرام و فاجعــۀ منــا در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۴‬آن را ظلمــی بــزرگ خواندنــد و بــا تأ کیــد‬ ‫بــر لــزوم پیگیــری مســتمر و جــدی بــرای احقــاق‬ ‫حــق‪ ،‬افزودنــد‪ :‬ایــن مطالبــه به‌هیچ‌وجــه نبایــد‬ ‫فرامــوش شــود و دســتگاه‌های مســئول بایــد از‬ ‫را ‌ههــای مختلــف به‌ویــژه مجامــع بین‌المللــی‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع را پیگیــری کننــد تــا کمیتــۀ حقیقت‌یابــی‬ ‫بــا حضور جمهــوری اســامی تشــکیل و احقــاق حق‬ ‫شــود؛ زیرا در این دو فاجعه‪ ،‬تأمیــن ایمنی و امنیت‬ ‫حجــاج کــه مهم‌تریــن وظیفــۀ حکومــت عربســتان‬ ‫اســت‪ ،‬رعایــت نشــد و دیــۀ مقتــوالن نیــز داده نشــد‪.‬‬ ‫نکــه ضروری‌تریــن نیــاز امــروز‬ ‫ایشــان بــا تأ کیــد بــر ای ‌‬ ‫دنیــای اســام وحــدت و یک‌صدایــی اســت‪ ،‬بــه‬ ‫تمرکــز دشــمنان بــرای مقابلــه بــا مســلمانان به‌ویــژه‬ ‫در موضــوع فلســطین و در قضایــای یمــن اشــاره‬ ‫و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ا کنــون آمریکایی‌هــا نــام‬ ‫سیاست شیطانی خود دربارۀ فلسطین را «معاملۀ‬ ‫قــرن» گذاشــته‌اند‪ ،‬امــا بداننــد کــه بــه فضــل الهــی‪،‬‬ ‫ایــن معاملــه قــرن هرگــز محقــق نخواهــد شــد و بــه‬ ‫کــوری چشــم دولتمــردان آمریــکا‪ ،‬قضیــۀ فلســطین‬ ‫از یادهــا نخواهــد رفــت و قــدس پایتخــت فلســطین‬ ‫باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫شایعۀ کاهش‬ ‫یا حتی توقف‬ ‫تولید به‌خاطر‬ ‫مسائل یادشده‬ ‫صحت ندارد‪ .‬با‬ ‫مدیریتی که تاکنون‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬در‬ ‫زمینه‌هایمختلف‬ ‫تولید با مشکلی‬ ‫مواجه نشده‌ایم‪.‬‬ ‫با برنامه‌ریزی‬ ‫درزمینۀ تعمیرات‬ ‫خطوط تولید‪،‬‬ ‫همکاران ما به‌طور‬ ‫کامل وضعیت را‬ ‫مدیریت می‌کنند‬ ‫و تاکنون حتی‬ ‫کاهش تولید هم‬ ‫نداشته‌ایم‬ ‫خبـ ـ ـ ــر‬ ‫افزایش رضایت‌مندی مشتریان فوالد مبارکه‬ ‫امسال بزرگ‌ترین سود ناشی‬ ‫تهــای‬ ‫از ســرمــای ـ ‌هگــذاری در شرک ـ ‌‬ ‫سرمایه‌پذیر در طول تاریخ فوالد‬ ‫مبارکه شناسایی شده و بر این‬ ‫اساس حدود ‪ ۱۱‬تومان از ‪EPS‬‬ ‫فوالد مبارکه از طریق سود‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که فوالد‬ ‫مبارکه در پایان سال مالی منتهی به‬ ‫اسفند ‪ ،۹۶‬برای هر سهم مبلغ ‪۸۰۴‬‬ ‫ریال سود محقق کرده است‪.‬‬ ‫امیرحسیننادری‪،‬معاوناقتصادی‬ ‫و مالی فوالد مبارکه‪ ،‬در آستانۀ‬ ‫برگزاریمجمععمومیعادیساالنۀ‬ ‫این شرکت در ‪ ۳۰‬تیرماه‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه با خبرنگار دنیای اقتصاد با‬ ‫بیان این مطلب به آخرین وضعیت‬ ‫پروژه‌های شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫نحوۀ عرضه و قیمت‌گذاری در‬ ‫بورس کاال و مسائلی ازجمله مربوط‬ ‫به سود سهام و افزایش سرمایه‬ ‫شرکت پرداخت که در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪:‬‬ ‫آیا تصمـیم دارید سهـام شرک ـت‌های‬ ‫زیرمجموعه فوالد مبارکه را در بورس وا گذار‬ ‫کنید؟‬ ‫البتهدر اینزمینهبرنامه‌هاییدر دستداریم؛اما‬ ‫برای انجام این کار باید وضعیت شرکت‌ها برای‬ ‫وا گذاری به مرحلۀ مطلوبی برسد‪ .‬همچنین‬ ‫باید شرایط بورس اجازۀ وا گذاری را بدهد؛ به‬ ‫اینمعنی کهبورسبایدظرفیتپذیرشراداشته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین هنوز در این زمینه به نتیجۀ‬ ‫قطعی نرسیده‌ایم‪.‬‬ ‫آیا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬هم‌ا کنون در حال آماده‌سازی گزارش برنامۀ‬ ‫افزایش سرمایه و مذا کره با حسابرس هستیم‪.‬‬ ‫به‌زودی گزارشی از روندی که تا کنون طی شده‬ ‫برایتأییدهیئت‌مدیرهآمادهمی‌شود‪.‬در صورت‬ ‫تأیید‪،‬افزایشسرمایۀفوالدمبارکهدر سالجاری‬ ‫از محل سود انباشته تأمین خواهد شد‪.‬‬ ‫در مواجهه با تحریم‌ها وضعیت فوالد‬ ‫مبارکه درزمینۀ فروش صادراتی چه خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫هم‌ا کنون در حال برنامه‌ریزی برای مواجهه با‬ ‫تحریم‌های پیش‌رو هستیم‪ .‬چنانچه درزمینۀ‬ ‫مبادالت بانکی و حمل‌ونقل در کشور با‬ ‫مشکلی مواجه نشویم‪ ،‬مجموعۀ فوالد مبارکه‬ ‫نیز می‌تواند به فعالیت صادراتی خود مانند‬ ‫گذشته ادامه دهد‪ .‬فوالد مبارکه برای برون‌رفت‬ ‫از تحریم‌های احتمالی تدابیر الزم را اندیشیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جهش قیمتی الکترود گرافیتی هم‌ا کنون‬ ‫یکی از معضالت فوالدسازان است‪ .‬آخرین‬ ‫وضعیت موجودی و تأمین این مادۀ حیاتی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫در حال حاضر تمهیدات الزم برای تولید فوالد ‬ ‫در مجموعۀ مبارکه برای حوزۀ الکترود گرافیتی‬ ‫صورت گرفته است و مشکل ویژه‌ای برای تولید‬ ‫فوالد از ناحیه تأمین الکترود گرافیتی نداریم‪.‬‬ ‫فوالدمبارکه برای تأمین و خرید اینمادۀ حیاتی‬ ‫اقدامات الزم را انجام داده است‪ .‬البته این ماده‬ ‫در صورتنیاز در اختیار شرکت‌هایزیرمجموعۀ‬ ‫فوالد مبارکه قرار خواهد گرفت و نگرانی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫دربارۀ مشکالت عرضه در بورس کاال‬ ‫جلساتی داشتید؛ آیا این مشکالت مرتفع‬ ‫شده و نر خ عرضه مورد توافق قرار گرفته‬ ‫است؟‬ ‫فــوالد مبارکــه در ایــن زمینــه مشــکل خاصــی‬ ‫نــدارد‪ .‬در واقــع بــورس کاال سیاس ـت‌هایی را‬ ‫تعریف کرده اســت و این سیاسـت‌ها در برهه‌ای‬ ‫از زمــان ممکن اســت به نفــع عــده‌ای و از ســویی‬ ‫بــه ضــرر عــده‌ای دیگــر باشــد‪ .‬زمانــی کــه فعالیــت‬ ‫در ایــن بــازار پذیرفتــه می‌شــود‪ ،‬بایــد مقــررات‬ ‫ایــن بــازار را نیــز پذیرفــت‪.‬‬ ‫فــوالد مبارکــه بــه قوانیــن جــاری کشــور متعهــد‬ ‫اســت؛ زیــرا فــوالد مبارکــه شــرکتی قانونمنــد و‬ ‫شــفاف اســت‪ .‬افــرادی کــه فــوالد مبارکــه را زیــر‬ ‫ســؤال می‌برنــد‪ ،‬هیــچ شــفافیتی ندارنــد و ب ‌هجــز‬ ‫اســم‪ ،‬از وضعیت کســب و کار آن‌هــا اطالعاتی در‬ ‫دســت نیســت‪.‬‬ ‫یکیاز نگرانی‌هایی کهوجوددارداحتمال‬ ‫توقف یا کاهش تولید در فوالد مبارکه به‌دلیل‬ ‫مسائلی نظیر خشک‌سالی و کمبود آب در‬ ‫منطقهوقطعیبرقدر کشور است‪.‬چشم‌انداز‬ ‫تولیدراچگونهارزیابیمی‌کنید؟‬ ‫شایعۀ کاهش یا حتی توقف تولید به‌خاطر‬ ‫مسائل یادشده صحت ندارد‪ .‬با مدیریتی که‬ ‫تا کنون صورت گرفته‪ ،‬در زمینه‌های مختلف‬ ‫تولید با مشکلی مواجه نشده‌ایم‪ .‬با برنامه‌ریزی‬ ‫درزمینۀ تعمیرات خطوط تولید‪ ،‬همکاران‬ ‫ما به‌طور کامل وضعیت را مدیریت می‌کنند‬ ‫و تا کنون حتی کاهش تولید هم نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت پروژه‌های فوالد مبارکه را‬ ‫تشریح کنید‪.‬‬ ‫در حالحاضرپروژۀ کنسانترۀسنگانبزرگ‌ترین‬ ‫پروژۀ فوالد مبارکه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫همچنینتولیداسلبباضخامت‪ ۲۵۰‬میلی‌متر‬ ‫گاززدایی‌شده‪ ،‬دیگر پروژۀ مهم فوالد مبارکه‬ ‫است‪ .‬محصول این پروژه بسیار گران‌قیمت‬ ‫است؛ درواقع هر اسلب به قیمت ورق فروش‬ ‫می‌رود‪ .‬همچنین طر ح‌های توسعه‌ای دیگری‬ ‫نیزدر دستداریم کهامیداستبهنحومطلوبی‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫کنسرسیوم سه‌گانه‌ای با حضور فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬گل‌گهر و چادرملو برای احداث خط‬ ‫فوالد جدید به ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون تن تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬برآورد شما از افتتاح این طر ح و‬ ‫تأثیر آن بر سودآوری شرکت و افزایش قیمت‬ ‫سهام چیست؟‬ ‫احــداث خــط تولیــد فــوالد بــه ظرفیــت ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون تــن در منطقــۀ مکــران پــروژۀ مهمــی‬ ‫اســت؛ زیــرا ایــن منطقــه ازلحــاظ دسترســی بــه‬ ‫آب‌هــای آزاد‪ ،‬یــک منطقــۀ راهبــردی محســوب‬ ‫می‌شــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه تأمیــن‬ ‫مالــی در ایــن منطقــه بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫موضوع مهــم هم‌ا کنــون تأمیــن مالی ایــن پروژه‬ ‫اســت‪ .‬بودجــۀ ایــن پــروژه نمی‌توانــد از محــل‬ ‫خــود شــرکت‌ها تأمیــن شــود؛ زیــرا شــرکت‌ها‬ ‫اولویت‌هــای مهم‌تــری دارنــد‪.‬‬ ‫آیا برای تأمین پروژۀ مذکور نیاز به‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی است؟‬ ‫سرمایه‌گذاری در این زمینه یا باید ازطریق‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی صورت گیرد یا از طریق‬ ‫پیمانکار‪ .‬این احتمال وجود دارد که پروژۀ‬ ‫مکران‪ ،‬یک ‪ EPC‬باشد؛ یعنی پیمانکاری که‬ ‫مسئولیت ساخت را بر عهده می‌گیرد‪ ،‬باید برای‬ ‫تأمین مالی آن نیز اقدام کند‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است برای تأمین مالی پروژۀ مذکور‪ ،‬بتوان‬ ‫از وام‌هایی مانند وام صندوق توسعۀ ملی‬ ‫استفاده کرد‪ .‬هم‌ا کنون در حال بررسی مدل‬ ‫مالی این پروژه هستیم‪.‬‬ ‫میزان سرمایۀ موردنیاز برای پروژۀ ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تنی مکران چقدر است؟‬ ‫برای تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫زیادی نیاز است؛ ساالنه در حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت پروژۀ سنگان چگونه‬ ‫است؟‬ ‫با راه‌اندازی واحد سنگان توانستیم در سال‬ ‫جاری ‪ ۷۰‬میلیارد تومان سود برای مبارکه به‬ ‫دست آوریم‪ .‬انتظار داریم این واحد در سال‬ ‫جاری حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون تن گندله تولید‬ ‫کند‪ .‬از این طریق زنجیرۀ تولیدمان تکمیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬برآورد می‌شود که از محل تولید‬ ‫سنگان‪ ،‬به‌‪ ۲۰۰‬تا‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان سود دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 90‬درصدی پروژۀ احداث بویلر بازیافت حرارت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫نتـــــــایــــــــج ارزیــــابـــــــی‌هـــــای‬ ‫به‌عمل‌آمـاده در پایـان سـال ‪1396‬‬ ‫درزمینـۀ شـاخص‌ها و معیارهـای‬ ‫مـورد ارزیابـی نشـان می‌دهـد میزان‬ ‫رضایت‌منـدی مشـتریان داخلـی و‬ ‫خـــــارجی شــــرکــت فـــــوالد مبــارکــه‬ ‫نسـبت‌به سـال ‪ 1395‬به‌میـزان ‪2‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیــر پشــتیبانی فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکه‬ ‫ضمــن تأییــد ایــن خبــر گفــت‪ :‬ازآنجا کــه بقــای هر‬ ‫ســازمانی در گــرو وجــود مشــتریان وفــادار اســت‪،‬‬ ‫در برنامه‌ریزی‌هــای اســتراتژیک شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه منظــر مشــتریان به‌عنــوان یکــی از مناظــر‬ ‫چهارگانــۀ تابلــوی اســتراتژی و اهــداف شــرکت از‬ ‫جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار اســت‪ .‬در ایــن منظــر‪،‬‬ ‫اســتراتژی شــرکت «رضایتمنــدی مشــتریان»‬ ‫تعریف شــده اســت و بر همین اســاس‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫ارزش فــوالد مبارکــه بــرای مشــتریان بــر مبنــای‬ ‫ارائــۀ محصــوالت بــا کیفیــت مطلــوب و پایــدار‪،‬‬ ‫تأمیــن پایــدار و تحویــل به‌موقــع‪ ،‬توســعۀ ســبد‬ ‫محصــوالت‪ ،‬ارا ئــۀ محصــوالت بــا قیمــت و‬ ‫شــرایط پرداخــت رقابتــی و پاس ـخ‌گویی و ارائــۀ‬ ‫راهنمایی‌هــای تجــاری و فنــی تدو یــن شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محمــد تاجمیــر ریاحــی درخصــوص اهمیــت‬ ‫ســنجش میــزان رضایت‌منــدی مشــتریان گفت‪:‬‬ ‫به‌منظــور ســنجش میــزان موفقیــت شــرکت در‬ ‫تحقــق ایــن اهــداف‪ ،‬واحــد پشــتیبانی فــروش‬ ‫و بازاریا بــی همه‌ســاله اقــدام بــه نظرســنجی‬ ‫سیســتمی از مشــتریان فعــال شــرکت می‌کنــد‬ ‫و نتایــج به‌دس ـت‌آمده پــس از تجزیه‌وتحلیــل‬ ‫به‌منظــور برنامه‌ر یــزی و بهبــود مســتمر بــرای‬ ‫واحدهــای مرتبــط ارســال می‌شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تأ کیــد بــر این‌کــه شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫درزمینــۀ فعالیت‌هــای مختلــف نیــز رونــد‬ ‫افزایــش یــا تثبیــت رضایــت مشــتریان را داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬میــزان رضایت‌منــدی درزمینــۀ‬ ‫فعالیــت لولــه و پروفیــل بیــش از یــک درصــد‪،‬‬ ‫صنایــع فلــزی دو درصــد و ســازه‌های فلــزی ‪3‬‬ ‫درصد رشــد داشــته اســت و ایــن افزایــش رضایت‬ ‫مشــتریان منجــر بــه وفــاداری بیشــتر مشــتریان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر پشــتیبانی فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکه‬ ‫از تــاش و تعهــد تمامــی کارکنــان شــرکت فــوالد‬ ‫مبار کــه به‌عنــوان عاملــی اثرگــذار در کســب‬ ‫ا یــن موفقیت‌هــا یــاد و تصریــح کــرد‪ :‬بیشــتر‬ ‫شــاخص‌های تأثیرگــذار در رضایــت مشــتریان‬ ‫رونــد روبه‌رشــدی داشــته ا ســت‪ .‬برخــی از‬ ‫مهم‌تر یــن ا یــن شــاخص‌ها تحویــل به‌موقــع‬ ‫محصــوالت و رضا یــت از کیفیــت محصــوالت‬ ‫ا ســت‪.‬‬ ‫وی در توضیــح شــاخص تحویــل به‌موقــع‬ ‫محصــوالت تصریــح کــرد‪ :‬ا یــن شــاخص در‬ ‫حقیقــت شــاخص برداشــتی مرتبــط بــا ضریــب‬ ‫خوش‌قولــی در تحویــل محصــوالت اســت و در‬ ‫ســال ‪ 96‬رشــد ‪ 6‬درصــدی نســبت‌به ســال ‪95‬‬ ‫داشــته اســت‪ .‬میزان رضایت مشــتریان درزمینۀ‬ ‫فعالیــت لولــه و پروفیــل فــوالدی در این شــاخص‬ ‫‪ 4‬درصــد رشــد داشــته و در ســایر فعالیت‌هــا نیز با‬ ‫رشــدی بیــش از یــک درصــد همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ریاحــی پیرامــون رضایــت از کیفیــت محصــوالت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ا یــن شــاخص نیــز رشــد داشــته؛‬ ‫به‌نحوی‌کــه رضایــت از کیفیــت محصــوالت گــرم‬ ‫فــوالد مبارکــه و محصــوالت رنگــی به‌میــزان ‪3‬‬ ‫درصــد و رضایــت از کیفیــت محصــوالت گرم ســبا‬ ‫به‌میــزان ‪ 5‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه این‌کــه در ســایر محصــوالت نیــز‬ ‫میــزان رضایت‌منــدی مشــتریان از محصــوالت‬ ‫فــوالد مبارکــه رونــدی پایــدار داشــته ادامــه داد‪:‬‬ ‫در خصــوص رضا یــت از کیفیــت محصــوالت‪،‬‬ ‫میــزان رضایــت درزمینــۀ فعالیــت لوازم‌خانگــی و‬ ‫ماشــین‌آالت به‌میــزان ‪ 6‬درصــد و تولیدکنندگان‬ ‫لولــه و پروفیــل به‌میــزان ‪ 2‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ریاحــی در بخــش پایانــی ســخنان خــود تأ کیــد‬ ‫کــرد‪ :‬مهم‌تریــن انتظــار مشــتریان‪ ،‬پایــداری و‬ ‫حفــظ شــرایط کیفــی محصــوالت و خدمــات‬ ‫فــوالد مبارکــه اســت کــه تحقــق ایــن خواســتۀ‬ ‫مشــتریان و بهبــود مســتمر آن به‌یقیــن بــا تعهــد‬ ‫و تــاش همیشــگی کارکنــان شــرکت امکان‌پذیــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پروژۀ احداث بویلر بازیافت‬ ‫حرارت (‪ )HRSG‬که به‌منظور‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف گاز در کنار‬ ‫نیروگاه گازی فوالد مبارکه در دست‬ ‫اجراست‪ ،‬با پایان یافتن عملیات‬ ‫نصب تجهیزات و پیشرفت ‪90‬‬ ‫درصدی‪ ،‬آمادۀ فاز راه‌اندازی کامل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این خبر را مدیر اجرایی پروژه‌های انرژی و سیاالت‬ ‫فوالد مبارکه داد و با تأ کید بر این‌که استفاده از‬ ‫نیروگاه گازی در ابعاد بزرگ زمانی مورد توجه و‬ ‫دارای توجیه اقتصادی است که بتوان از حرارت‬ ‫گرمای خروجی آن‌که حدود ‪ 550‬درجه است‪،‬‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این روش به شکل‌های‬ ‫مدیرپشتیبانی‬ ‫فروش و بازاریابی‬ ‫فوالد مبارکه‪ :‬با‬ ‫تأکید بر این‌که‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫مبارکه درزمینۀ‬ ‫فعالیت‌هایمختلف‬ ‫نیز روند افزایش‬ ‫یا تثبیت رضایت‬ ‫مشتریان را داشته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫میزان رضایت‌مندی‬ ‫درزمینۀ فعالیت‬ ‫لوله و پروفیل‬ ‫بیش از یک درصد‪،‬‬ ‫صنایع فلزی دو‬ ‫درصد و سازه‌های‬ ‫فلزی ‪ 3‬درصد رشد‬ ‫داشته است و این‬ ‫افزایش رضایت‬ ‫مشتریان منجر به‬ ‫وفاداری بیشتر‬ ‫مشتریان خواهد‬ ‫شد‬ ‫مختلف ازجمله سیکل ترکیبی یا سیستم‌های‬ ‫بازیافت حرارت برای تولید بخار آب یا (‪)HRSG‬‬ ‫در تمامی دنیا و همچنین در کشور ایران استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علیرضا استکی به‌کارگیری نیروگاه گازی مذکور‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه را فرصتی مهم به‌منظور‬ ‫بازیافت حرارت دانست و ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت فعلی‪ ،‬استفاده از سیستم‪ HRSG‬جهت‬ ‫تأمین بخار سوپرهیت‪ ،‬عالوه بر کاهش مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬کاهش آلودگی محیط‌زیست را نیز در پی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ضمن این‌که این پروژه امکان‬ ‫دریافت تسهیالت پیمان کیوتو به‌دلیل کاهش‬ ‫تولید گاز ‪ CO2‬با توجه به عقد قرارداد با شرکت‬ ‫نوسازی صنایع ایران را نیز مهیا کرده است‪.‬‬ ‫وی درخصوص مزیت‌های اقتصادی این پروژه‬ ‫گفت‪ :‬محاسبات نشان می‌دهد برای تولید هر‬ ‫تن بخار سوپرهیت حدود ‪ 82‬نرمال مترمکعب بر‬ ‫ساعت گاز مصرف می‌شود؛ بنابراین با راه‌اندازی‬ ‫این پروژه به‌طور میانگین در هر سال حدود ‪90‬‬ ‫میلیون نرمال مترمکعب گاز و حدود ‪ 170‬میلیارد‬ ‫ریال صرفه‌جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی پروژه‌های انرژی و سیاالت با‬ ‫تأ کید بر این‌که در ساخت این بویلر از حدا کثر‬ ‫توان شرکت‌های داخلی به‌عنوان سازندگان‬ ‫تجهیزاتاصلیبویلروهمچنینتجهیزاتجانبی‬ ‫شامل کابل‪ ،‬تابلو برق و‪ ...‬استفاده شده است‪،‬‬ ‫درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت‪:‬‬ ‫این پروژه در مساحتی حدود ‪ 1500‬مترمربع و با‬ ‫هزینه‌ای بالغ‌بر ‪ 420‬میلیارد ریال و با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ 170‬تن بخار سوپرهیت در ساعت در کنار‬ ‫نیروگاه گازی احداث شده است و با راه‌اندازی‬ ‫کامل آن یکی از پنج بویلر موجود در نیروگاه بخار‬ ‫از مدار خار ج می‌شود و می‌توان از ظرفیت این‬ ‫بویلر برای تأمین بخشی از بخار موردنیاز نیروگاه‬ ‫بخار استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه‌اندازی کامل پروژه نیاز به‬ ‫خاموشی کامل و ‪ 45‬روزۀ نیروگاه گازی دارد که‬ ‫در بهترین زمان ممکن و بدون وارد آوردن هرگونه‬ ‫اخالل در تولید طبق برنامه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫استکی در بخش پایانی سخنان خود از زحمات و‬ ‫همکاری معاونت اجرای پروژه‌ها‪ ،‬مدیریت ارشد‬ ‫خدمات فنی و پشتیبانی‪ ،‬مدیریت ناحیۀ انرژی‬ ‫و سیاالت‪ ،‬شرکت مهندسی فوالد و همچنین‬ ‫شرکت مپنابویلر و تعمیرات نیروی برق اصفهان‬ ‫به‌عنوان پیمانکار مجری پروژه تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫اجرای تعمیرات ساالنۀ واحدهای احیا مستقیم‬ ‫و انباشت و برداشت مجتمع فوالد سبا‬ ‫تعمیــرات ســاالنه مگامــدول‬ ‫‪ 1/5‬میلیــون تنــی احیــا مســتقیم و‬ ‫انباشــت و برداشــت مجتمــع فوالد‬ ‫ســبا بــا تخصیــص بیــش از ‪ 40‬هــزار‬ ‫نفر ساعت و با همکاری و مشارکت‬ ‫کارکنــان بخش‌هــای تولیــد و‬ ‫تعمیرات واحــد‪ ،‬دفاتر فنــی تولید و‬ ‫تعمیــرات‪ ،‬تعمیــرگاه و تعمیــرات‬ ‫مرکــزی‪ ،‬حمل‌ونقــل‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫شــرکت‌های پیمانکار مجری‪ ،‬یک‬ ‫روز زودتــر از برنامــۀ پیش‌بینی‌شــده‬ ‫و در طــول ‪ 20‬شــبانه‌روز (تولیــد تــا‬ ‫تولید)باموفقیتانجامشد‪.‬‬ ‫فرهـاد رجبـی رئیـس واحـد آهن‌سـازی مجتمـع‬ ‫فوالد سبا ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫فعالیت‌هایانجام‌شدهدر اینبرنامۀتعمیراتی‬ ‫سـاالنه عبارت‌انـد از‪ :‬تعویـض بدنـۀ شـارژ هوپـر‬ ‫و سـیل لـگ بـاال و اسلاید گیـت بـاال‪ ،‬تعویـض‬ ‫اختاپـوس کـه یکـی از فعالیت‌هـای بسـیار‬ ‫سـنگین واحدهـای احیاسـت؛ عـوض کـردن‬ ‫لوله‌هـای فیدلـگ و پنـج عـدد ترمـو ول‌هـای‬ ‫کـوره‪ ،‬تعمیـرات نسـوز‪ ،‬تخلیـه و شـارژ مجـدد‬ ‫کاتالیسـت دو عـدد از تیوب‌هـای ریفرمـر بـرای‬ ‫تسـت عملکـرد کاتالیسـت‪ ،‬تخلیـه و سـرویس‬ ‫کالریفایـر و بیسـین‌های آب سـرد و گـرم و داغ‪،‬‬ ‫تعویـض کمپرسـورهای ‪ 48.2‬و ‪ ،51.2‬تعویـض‬ ‫کامـل رک لـدر دی بیـن کـه ایـن فعالیـت هـم‬ ‫یکـی از فعالیت‌هـای سـنگین اسـت‪ ،‬تعویـض‬ ‫ونچـوری ‪ ،TGS‬تعویـض کامـل بسـکت‌های‬ ‫کولینـگ تـاور شـمارۀ ‪ ،2‬و ترمیـم بسـکت‌های‬ ‫کولینـگ تـاور شـمارۀ ‪ ،1‬تعویـض سـیل گـس افتر‬ ‫کولـر‪ ،‬دمونتـاژ کلیـۀ لوله‌هـای چاهـک سـیل‬ ‫لـگ و نظافـت چاهـک‪ ،‬تعویـض چهـار عـدد از‬ ‫باندل‌هـای رکوپراتـور کـه یکـی از فعالیت‌هـای‬ ‫حساس و بسیار سنگین در احیا است‪ ،‬تعویض‬ ‫کاتالیسـت یکـی از مخـازن سـولفورزدا‪ ،‬سـرویس‬ ‫تجهیـزات حمـل مـواد و غبارگیرهـا‪ ،‬سـرویس‬ ‫کلیـۀ تجهیـزات انباشـت و برداشـت و کاردامپـر‪،‬‬ ‫سـرویس تجهیـزات بریکت‌سـازی و همچنیـن‬ ‫سـرویس پانل‌هـا و تجهیـزات بـرق و ‪. ...‬‬ ‫وی در پایـان از حمایت‌هـا و تلاش مدیریـت‬ ‫و کارکنـان بخش‌هـای مختلـف مجتمـع فـوالد‬ ‫سـبا و همچنیـن از مشـارکت شـرکت‌های‬ ‫پیمانـکار داخلـی کـه در اجـرای بسـیار خـوب‬ ‫ایـن برنامـۀ تعمیراتـی مسـاعدت نمودنـد‪،‬‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد و گفـت‪ :‬تولیـد آهـن‬ ‫اسـفنجی یکـی از اقداماتـی اسـت کـه می‌توانـد‬ ‫در امـر تولیـد و دسـتیابی بـه اهـداف سـاالنه و در‬ ‫نهایـت در ایجـاد ارزش‌افـزوده نقـش بسـزایی‬ ‫داشـته باشـد کـه بـا چابک‌سـازی واحـد احیـا‬ ‫مسـتقیم ایـن ناحیـه‪ ،‬امیـد آن مـی‌رود کـه در‬ ‫پایـان سـال بـا تلاش همـکاران و همیـاری سـایر‬ ‫واحدهای مرتبط‪ ،‬شـاهد تحقق اهداف ناحیه‌‬ ‫باشیم‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫گزارش‬ ‫دستیابی به رکورد تخلیه ‪ 175‬وا گن‬ ‫کنسانتره سنگ‌آهن‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مبنای عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه‬ ‫در بورس کاال‬ ‫محمود اکبری معاون فروش و‬ ‫بازاریابی فوالد مبارکه درپاسخ به‬ ‫ســؤاالت خب ــرنگار دنــیای اقتـصاد‬ ‫درخ ــصوص م ــکانیس ــم ع ــرضـ ــۀ‬ ‫محصوالت فوالدی در بورس کاال‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ازآنجا که این شرکت‪ ،‬تأمین‌کنندۀ ورق بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگان نهایی است‪ ،‬در بورس کاال نیز‬ ‫براساس مقررات شورای رقابت و براساس مبنای‬ ‫قیمتی ابالغ‌شده‪ ،‬نمادهای ورق‌های گرم را‬ ‫عرضهمی‌کند‪.‬‬ ‫ عرضۀ محصوالت فوالدمبارکه در بورس کاال‬ ‫در یکی از نمادهای ورق گرم شرکت مبتنی بر‬ ‫قوانین و مقرراتی است که شورای رقابت براساس‬ ‫یک مبنای قیمتی ابالغ کرده است‪ .‬ازاین‌رو‬ ‫شرکت بر اساس مبنای قیمتی شورای رقابت‪،‬‬ ‫کاالهای خود را در بورس کاال متناسب با ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی عرضه می‌کند‪ .‬در نمادهای دیگر‬ ‫نیز به همین صورت عمل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای‬ ‫که پایۀ قیمتی برای محصوالت دیگر شرکت با‬ ‫مقررات شورای رقابت متفاوت است‪ ،‬اما در‬ ‫نهایت بر اساس همان ارز ‪ ۴200‬تومانی عرضه‬ ‫می‌شود‪ .‬یکی از مشکالت عرضه در بورس کاال‬ ‫به صنایع پایین‌دستی مربوط می‌شود‪ .‬به این‬ ‫صورت که عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه را مانند‬ ‫عرضۀ محصوالت طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن‬ ‫می‌دانند؛ درحالی‌که با هم متفاوت‌اند؛ زیرا‬ ‫محصوالت طویل‪ ،‬کاملا ساختمانی است‪ ،‬اما‬ ‫مصارف محصوالت فوالد مبارکه صنعتی است‪.‬‬ ‫هرچه میزان عرضۀ فوالد مبارکه روی تابلو بورس‬ ‫بیشترشود‪،‬امکانبرنامه‌ریزیخریدبرایصنایع‬ ‫پایین‌دستی کاهش می‌یابد؛ زیرا مشتری در‬ ‫صنعت پایین‌دستی نمی‌تواند بداند امروز چند‬ ‫تن کاال می‌تواند خریداری کند‪.‬‬ ‫عرضۀ روی تابلو بورس موجب می‌شود‬ ‫مشتریانی که تناژ مصرف پایین‌تری دارند‪،‬‬ ‫حدا کثر تناژ قابل‌خرید را روی تابلو خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬از سوی فوالدمبارکه اعالم‬ ‫می‌شود که حدا کثر تناژ قابل‌خرید برای هر‬ ‫مشتری ‪ ۳‬هزار تن است؛ این در حالی است که‬ ‫این احتمال وجود دارد که میزان مصرف ماهانۀ‬ ‫مشتری مذکور ‪ ۳‬هزار تن نباشد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شرکت‌هایی که از توان خرید‬ ‫و تولید باالتری برخوردارند‪ ،‬می‌توانند به‬ ‫شرکت‌هایی مراجعه کنند که توان تولیدشان‬ ‫پایین‌تر است و عمال برای هر دو به یک شکل‬ ‫مساوی امکان خرید در بورس فراهم است‪ .‬این‬ ‫مشکل در دهه‌های گذشته در فوالد مبارکه‬ ‫حل شده است‪ .‬به‌گونه‌ای که حدا کثر بین‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد محصوالت فوالد مبارکه روی‬ ‫تابلو بورس عرضه می‌شد و براساس آن قیمت‪،‬‬ ‫مابقی کاالهای مبارکه براساس توان مصرف بین‬ ‫شرکت‌ها توزیع می‌شد‪ .‬با این سیاست از تجارت‬ ‫ورق ممانعت می‌کردیم‪ .‬هم‌ا کنون مبنای عرضۀ‬ ‫محصوالت فوالدمبارکه براساس نرخ ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی است که بسیار مناسب ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد چنانچه بر اساس تفاهم ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬فوالد مبارکه ‪ ۳۰‬درصد از محصوالت‬ ‫خود را ازطریق بورس عرضه و مابقی را متناسب‬ ‫با قیمت‌های بورس و براساس قوانین و مقررات‬ ‫بورس بین مابقی کارخانه‌ها توزیع کند‪ ،‬این‬ ‫روش موجب ثبات بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫سقفیبرایخریدمحصوالت گرم‪،‬سرد‪،‬اسلب‪،‬‬ ‫شمش و بلوم تعیین شده و براساس نامۀ‬ ‫معاونتمعدنیوزیرصنعت‪،‬معدنوتجارتبه‬ ‫بورس کاال‪،‬فوالدمبارکهوسازمانبورس‪،‬اعالم‬ ‫شد کهعرضه‌هابایدبراساسچارچوبدر نظر‬ ‫گرفتهشدهصورت گیرد‪.‬‬ ‫ابالغیۀ مذکورمحدودیتی برای ما ایجاد نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬البته منظور از عرضۀ فوالد مبارکه‪ ،‬عرضه‬ ‫روی تابلو بورس و روی مچینگ است که در این‬ ‫صورت مشکلی نیست‪ .‬اما ا گر تمام عرضه فقط‬ ‫روی تابلو بورس انجام شود‪ ،‬با مشکل مواجه‬ ‫خواهیم شد؛ زیرا عالوه‌بر اینکه این نوع عرضه‬ ‫امکان برنامه‌ریزی برای تولید و خرید را از صنعت‬ ‫پایین‌دستی می‌گیرد‪ ،‬به علت تمایل زیادی‬ ‫که برای خرید محصوالت فوالد مبارکه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تالطم در بازار ایجاد می‌شود‪ .‬بنابراین در‬ ‫مذا کرات تلفنی با معاون معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬مقرر شد کاالهای فوالد مبارکه‬ ‫مشمول عرضه و مچینگ (هر دو) شود و از این‬ ‫جهت مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دربارۀمحصوالتسردشرکت؛در هیچمقطعی‬ ‫از زمان به این میزان محصول سرد (ماهانه‌‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن) به بازار عرضه نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫در واقع حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن ساالنه محصول به بازار عرضه کردیم و‬ ‫در سال جاری نیز به همین میزان عرضۀ ورق‬ ‫سرد به بازار خواهیم داشت‪ .‬هم‌ا کنون تقاضا در‬ ‫کشور با افزایش مواجه نشده و التهابات موجود‬ ‫در بازار‪ ،‬مربوط به بازار ورق نیست؛ زیرا ا گرچه‬ ‫در گذشته همواره قیمت ورق فوالد مبارکه‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان از محصوالت فوالدی باالتر بوده‪ ،‬اما‬ ‫هم‌ا کنون برعکس است و این امر حا کی از نبود‬ ‫التهاب در بازار مذکور است‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫خریداران کاالهای داخلی نگران کاهش ارزش‬ ‫ریالدر مقابلارزخارجیهستند کهبهاعتقادمن‬ ‫با گذشت زمان این مشکل مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫هم‌ا کنون مبنای قیمت‌گذاری داخلی بر اساس‬ ‫دالر ‪ 4200‬تومانی است؛ اما این ارز به برخی‬ ‫متقاضیان تعلق نمی‌گیرد‪ .‬به‌عنوان مثال برخی‬ ‫از متقاضیان‪ ،‬کاالیی را بر مبنای ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫در داخل می‌خرند (هر کاالیی) و سپس مجددا‬ ‫در بازارهای خارج از ایران تبدیل به دالر به نرخ‬ ‫روز می‌کنند و ریال کسب‌شده را با سیستم صرافی‬ ‫باز به داخل کشور برمی‌گردانند‪ .‬یعنی دالر ‪4200‬‬ ‫تومانی می‌رود و تبدیل به دالر قیمت بازار (بیش‬ ‫از ‪ 7000‬تومان) می‌شود و این تقاضا مجددا به‬ ‫داخل کشور ما برمی‌گردد و به‌عنوان یک خواسته‬ ‫روی میز دولت قرار می‌گیرد‪ .‬برای مواردی مانند‬ ‫محصوالت فوالدی جلوی صادراتش به روش‬ ‫مذکور گرفته شده و فقط به تولیدکننده برای‬ ‫صادراتمجوز می‌دهند‪.‬باید روی بقیۀ کاالهای‬ ‫داخلی سیاستیمشابهمحصوالتفوالدیتعریف‬ ‫کردتاجلویصادراتاین کاالهاهم گرفتهشود‪.‬‬ ‫با بهر ه‌گیری كامل از ظرفيت وا گن برگردان‬ ‫شمارۀ يک فوالد مبارکه و با حمايت واحدهای‬ ‫توليد‪ ،‬تعميرات مواد خام‪ ،‬پشتيبانی‪ ،‬راه‌آهن‬ ‫و برنامه‌ریزی توليد‪ ،‬ركورد تخليه ‪ 175‬وا گن‬ ‫شش‌محوره چادرملو در طول يك شيفت كاری‬ ‫هم‌اکنون مبنای‬ ‫عرضۀ محصوالت‬ ‫فوالدمبارکه‬ ‫براساس نرخ ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی است‬ ‫که بسیار مناسب‬ ‫ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد‬ ‫چنانچه بر اساس‬ ‫تفاهم ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از محصوالت خود‬ ‫را ازطریق بورس‬ ‫عرضه و مابقی‬ ‫را متناسب با‬ ‫قیمت‌های بورس و‬ ‫براساس قوانین و‬ ‫مقررات بورس بین‬ ‫مابقی کارخانه‌ها‬ ‫توزیع کند‪ ،‬این‬ ‫روش موجب ثبات‬ ‫بازار خواهد شد‬ ‫پروژۀ اعالم و اطفای حریق‬ ‫خودکار در واحد گاز زدایی ناحیۀ‬ ‫فوالدسازی با به‌کارگیری توانمندی‬ ‫کارشناسان و متخصصان داخلی‪،‬‬ ‫مطابق با استانداردها و فناوری‌های‬ ‫جهــانی در تی ــرماه سال جــاری به‬ ‫بهره‌برداریرسید‪.‬‬ ‫مقداد فرقانی کارشناس اجرای پروژه‌های اعالم‬ ‫و اطفای حریق ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به راه‌اندازی واحد جدید ‪ RH-TOP‬ناحیۀ‬ ‫فوالدسازی و نقش استراتژیک آن در تولید کیفی‬ ‫فوالد‪ ،‬بنا به درخواست ناحیه و واحد ایمنی و‬ ‫آتش‌نشانی‪ ،‬پروژۀ تهیه‪ ،‬نصب‪ ،‬اجرا و راه‌اندازی‬ ‫سیستم اعالم و اطفای حریق خودکار در‬ ‫بخش‌های مختلف این واحد ازجمله پمپ‌خانۀ‬ ‫هیدرولیک‪ ،‬نوارهای نقاله و اتاق‌های برق و‬ ‫کنترل از سوی مهندسی کارخانه در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در همین خصوص افزود‪ :‬در راستای اجرای‬ ‫اینپروژه‪،‬پساز بررسی‌های کارشناسیوبرگزاری‬ ‫جلسات متعدد با عوامل پروژه‪ ،‬اسناد مناقصه‬ ‫تهیه و به پیمانکاران متخصص در این زمینه‬ ‫ارائه شد و درنهایت شرکت پیراپاد آپادانا به‌عنوان‬ ‫پیمانکار مجریبرندۀمناقصه گردید‪.‬‬ ‫فرقانی تأ کید کرد‪ :‬با اجرای این پروژه درصورت‬ ‫بروز آتش‌سوزی‪ ،‬هشدارهای الزم در کمترین‬ ‫زمان ممکن به تابلوهای نصب‌شده در ناحیۀ‬ ‫فوالدسازی و همچنین تابلوهای موجود در‬ ‫آتش‌نشانیمرکزیارسالوعملیاتاطفایحریق‬ ‫به‌صورتخودکار انجاممی‌شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اجرای پروژه‌های اعالم و اطفای‬ ‫حریق در تشریح عملکرد این سیستم‌های‬ ‫هشداردهنده افزود‪ :‬عملکرد اعالم و اطفای‬ ‫حریقدر اینمکان‌هابه‌گونه‌ایاست کهدرصورت‬ ‫بروز حریق در اتاق برق و فعال شدن اولین دتکتور‬ ‫دود‪ ،‬سیگنال آتش به تابلوها ارسال می‌شود؛‬ ‫این سیگنال عالوه‌بر تابلوهای محلی در واحد‬ ‫آتش‌نشانی نیز قابل‌مشاهده است‪ .‬به‌نحوی‌که‬ ‫درصورت فعال شدن دومین دتکتور‪ ،‬پس از‬ ‫گذشت ‪ 30‬ثانیه و هم‌زمان با هشدار آژیر و فالشر‪،‬‬ ‫عملیاتاطفاآغاز می‌شودواز طریقبستندرب‌ها‬ ‫وپر کردنفضابا گاز دی‌ا کسید کربن‪،‬از انتشار آتش‬ ‫جلوگیری می‌گردد‪ .‬به‌طورکلی عملکرد سیستم‬ ‫اعالم و اطفا در اتاق کنترل نیز مشابه اتاق برق‬ ‫است‪ ،‬با این تفاوت که به‌دلیل احتمال بیشتر‬ ‫حضور افراد‪ ،‬به‌جای گاز ‪ CO2‬از گاز آرگونایت‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬همچنیندر سالن هیدرولیک‬ ‫نیزاعالمحریقازطریقدتکتورهایشعلهواطفای‬ ‫حریق ازطریق نازل‌های آب‌افشان و دیلوج ولوها‬ ‫انجاممی‌شود‪.‬‬ ‫وی از حسگرهای دودی و شعله‪ ،‬تابلوهای اعالم‬ ‫و اطفای حریق‪ ،‬بانک‌های کپسول گازی (‪CO2‬‬ ‫و آرگونایت)‪ ،‬شیرهای سیالبی (دیلوج والوها)‪،‬‬ ‫نازل‌های آب‌افشان و آژیر فالشر به‌عنوان برخی از‬ ‫تجهیزاتاینسیستمیاد کرد‪.‬‬ ‫فرقانی در همین راستا از همکاری واحدهای‬ ‫آتش‌نشانی‪ ،‬تعمیرات الکترونیک‪ ،‬مهندسی‬ ‫کارخانه‪ ،‬ناحیۀ فوالدسازی‪ ،‬شرکت پیمانکار‬ ‫پیراپاد آپادانا به‌عنوان مجری طرح‪ ،‬دستگاه‬ ‫نظارت فنی مهندسی فوالد مبارکه و همچنین از‬ ‫حمایت ویژۀ مدیریت اجرای پروژه‌های جنبی و‬ ‫پشتیبانیتشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫تعمیرات ساالنۀ مدول ‪ B‬واحد احیا مستقیم فوالد مبارکه‬ ‫با موفقیت به پایان رسید‬ ‫داریوش رشیدی رئیس واحد احیا مستقیم‬ ‫شمارۀ یک فوالد مبارکه از پایان تعمیرات ساالنۀ‬ ‫مدول‪ B‬واحداحیامستقیمدر تیرماهسالجاریخبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی مدت زمان اجرای این برنامۀ تعمیراتی را ‪ 15‬روز اعالم و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این کار با صرف بیش از ‪ 22‬هزار نفر ساعت در بخش تعمیرات‪،‬‬ ‫نسوزکاری‪ ،‬نظافت صنعتی‪ ،‬تعمیرات مرکزی مطابق برنامه و با‬ ‫رعایت کاملمواردایمنیانجامشد‪.‬‬ ‫در همین خصوص رضا خادم کیمیایی رئیس تعمیرات واحدهای‬ ‫احیا مستقیم‪ 1‬و‪ 2‬فوالد مبارکه مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌گرفته‬ ‫در این برنامۀ تعمیراتی را به این شرح معرفی کرد؛ تعویض شافت‬ ‫جنوبی و گاید تیوب‌های کلوخه‌شکن‌های باال به همراه کانال آف‬ ‫تیک مربوطه‪ ،‬تعمیر قسمت‌های داخلی و خارجی کوره‪ ،‬ترمیم‬ ‫موضعی نسوز داخل کوره و الین باستل‪ ،‬سرریز کاتالیست و تنظیم‬ ‫سیستم‌های تعلیق ریفرمر‪ ،‬سرویس مشعل‌های اصلی ریفرمر‪،‬‬ ‫تعویضباندل‪،N3B‬تعمیروسرویساسکرابرها‪ ،‬کولرهاوتجهیزات‬ ‫سیاالتی‪،‬تعویض کمپرسور ‪،B51‬تعویض گیربکس کمپرسور ‪،B71‬‬ ‫تعویضموتور وفناجکتور‪،‬نوسازیپکینگ‌های‪ 2‬سلولاز کولینگ‬ ‫تاور ‪ ،G‬تعمیر رک لدر مخزن روزانه‪ ،‬ترمیم نوارنقاله‌ها و سرویس‬ ‫تجهیزاتحملموادوسرویسپانل‌هاوتجهیزاتبرق‪.‬‬ ‫ویدر پایاناز تمامیهمکارانتولیدوتعمیراتاحیامستقیم‪،‬دفاتر‬ ‫فنی تولید و تعمیرات‪ ،‬مرکز نسوز‪ ،‬تعمیرات مرکزی و شرکت‌های‬ ‫مجری‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬بازرسی فنی‪ ،‬ایمنی و سایر‬ ‫همکارانی کهدر اینزمینهمشارکتداشتند‪،‬تشکروقدردانی کرد‪.‬‬ ‫قدردانی از شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری به‌عنوان واحد نمونۀ صنعتی‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫بـــه مناســـبت گرامیداشـــت روز ملـــی‬ ‫صنع ــت و مع ــدن ط ــی مراس ــمی ب ــا حض ــور‬ ‫اس ــتاندار‪ ،‬نماین ــدگان اس ــتان چهارمح ــال‬ ‫و بختیـــاری در مجلـــس شـــورای اســـامی‪،‬‬ ‫رئی ــس خان ــۀ صنع ــت و مع ــدن ای ــران‪ ،‬دکت ــر‬ ‫نوابـــی رئیـــس ســـازمان حمایـــت از حقـــوق‬ ‫مصرف‌کننـــدگان و تولیدکننـــدگان و رئیـــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی اســتان از شــرکت ورق خــودرو‬ ‫چهارمحـــال و بختیـــاری به‌عنـــوان شـــرکت‬ ‫برتـــر در اســـتان چهارمحـــال و بختیـــاری‬ ‫قدردانـــی شـــد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش کــه در ســالن همایش‌هــای‬ ‫ات ــاق بازرگان ــی ش ــهرکرد برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫ورق خ ــودرو چهارمح ــال و بختی ــاری طب ــق‬ ‫ارزیابـــی کارگـــروه ویـــژۀ صنعـــت و معـــدن‬ ‫اســـتان به‌عنـــوان واحـــد نمونـــۀ صنعتـــی‬ ‫اس ــتان در س ــال ‪ 1397‬معرف ــی و از مهن ــدس‬ ‫اســـماعیلی مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت بـــا‬ ‫اه ــدای تندی ــس روز مل ــی صنع ــت و مع ــدن‬ ‫و ل ــوح تقدی ــر تجلی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫رادیو فوالد‬ ‫مدیر خدمات فنی و قراردادی‪:‬‬ ‫بومی‌سازی و استفاده از توان داخل کشور در اولویت است‬ ‫رادیو فوالد بســتر ارتباطی مناســبی اســت‬ ‫کــه در آن مســئوالن عــاوه بــر اطالع‌رســانی و‬ ‫ارائــۀ گــزارش عملکــرد‪ ،‬بــه ســؤاالت متـ ــعددی‬ ‫کــه بــرای کارکنــان و خا نــوادۀ فــوالد پیــش‬ ‫می‌آی ـ ــد‪ ،‬پاسـ ـ ــخ می‌دهـ ــند‪ .‬مهنــدس نوابی‪،‬‬ ‫مدیــر خدمــات فنــی و قــراردادی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه میهمــان برنامۀ رادی ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ــوالد بـ ـ ـ ــود‬ ‫کــه بخ ـ ـش‌هایـ ـ ــی از گفت‌وگــوی ایشــان بــا‬ ‫شنوندگان رادیو فوالد را از نظر می‌گذرانید‪:‬‬ ‫بهره‌برداری از پروژۀ اعالم و اطفای حریق خودکار‬ ‫در واحد گاز زدایی ناحیۀ فوالدسازی‬ ‫همواره تأکید‬ ‫می‌شود که‬ ‫موضوعات با‬ ‫اولویت بومی‌سازی‬ ‫و استفاده از توان‬ ‫داخل باشد؛ تا‬ ‫جایی که در بیشتر‬ ‫مواقع مسئوالن‬ ‫با اختصاص وقت‬ ‫بیشتری به نحوۀ‬ ‫اجرا‪ ،‬شرایطی‬ ‫فراهم می‌کنند که‬ ‫اجرای پروژه به‬ ‫سمت استفاده‬ ‫از امکانات داخل‬ ‫کشور حرکت کند‬ ‫در تاريخ ‪ 1397/4/23‬محقق شد‪.‬‬ ‫حمید بزاز اصفهانی‪ ،‬رئیس مواد خام فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬ركورد قبلی تخليۀ این وا گن برگردان‬ ‫را مربوط به سال ‪ 1393‬و معادل ‪ 172‬وا گن‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫در خصــوص فعالیت‌هــای واحــد خدمــات‬ ‫فنــی و قــراردادی توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ 1394‬در بخــش مر بــوط بــه‬ ‫پروژه‌هــای توســعه و ســرمایه‌گذاری فــوالد مبارکــه‬ ‫تغییراتــی رخ داد‪ .‬بــه ایــن نحــو کــه واحد مهندســی‬ ‫کارخا نــه از بخــش ا جــرای پروژ ه‌هــا جــدا شــد‪.‬‬ ‫هــدف ا یــن بــود کــه فــاز طرا حــی و تهیــۀ ا ســناد‬ ‫در مهند ســی کارخا نــه انجــام شــود و ا جــرای‬ ‫پروژه‌هــا در معاونــت اجــرای پروژه‌هــا‪ .‬بــه همیــن‬ ‫منظــور زیرمجموعه‌ها یــی در آن بخــش تعر یــف‬ ‫شــد‪ .‬درواقــع خدمــات فنــی و قــراردادی یکــی از‬ ‫زیرمجموعه‌هــای مهند ســی کارخا نــه می‌شــود‬ ‫کــه در کنــار وا حــد طرا حــی مهند ســی‪ ،‬کــه کار‬ ‫فنــی پروژه‌هــای ســرمایه‌گذاری شــرکت را انجــام‬ ‫می‌د هــد‪ ،‬عملیــات پشــتیبانی را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش پــس از آمــاده شــدن متــن قــرارداد‪،‬‬ ‫محتوایــی کــه بایــد در قالــب قــرارداد بــه مناقصــه‬ ‫گذاشــته شــود‪ ،‬با در نظــر گرفتــن پیمانــکاران حاضر‬ ‫و پس از کســب مجوزهــای قانونی‪ ،‬بــه واحد اجرای‬ ‫پروژه‌هــا ابــاغ می‌شــود‪ .‬عمــا کنتــرل قراردادهــا در‬ ‫دســت واحــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی اجــرای‬ ‫پروژ ه‌ها ســت‪ .‬مشــخصات فنــی تجهیزا تــی کــه‬ ‫موردنیــاز واحدهــای مختلــف اســت و قــرار اســت‬ ‫از پیما نــکار خر یــداری شــود در وا حــد طرا حــی‬ ‫مهندســی آمــاده می‌شــود‪ .‬در اینجــا مشــخصات‬ ‫فنــی قــرارداد و پیش‌نو یــس آن کــه محتــوای‬ ‫حقوقــی بــه خــود می‌گیــرد‪ ،‬کامــل می‌شــود و در‬ ‫قالــب یــک بســتۀ کامــل فنــی و قــراردادی تحویــل‬ ‫وا حــد قرارداد هــای خر یــد می‌شــود‪ .‬همــکاران‬ ‫آن بخــش نیــز بــا انجــام اصالحــات الزم برگــزاری‬ ‫مناقصــه و انتخــاب پیمانــکار را در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار می‌دهنــد‪.‬‬ ‫کار ایــن واحــد بــه بازرگانــی بیشــتر نزدیــک‬ ‫اســت تــا فنــی؟‬ ‫ا یــن بخــش نقطــۀ بیــن بازرگا نــی و فنــی ا ســت‪.‬‬ ‫مواردی که واحــد فنی نیاز دارد حتمــا در قراردادها‬ ‫گنجانــده و در نهایــت اجــرا شــود‪ ،‬در اینجــا در قالــب‬ ‫متــون قــرارداد بــه واحــد قراردادهــای خریــد اعــام‬ ‫می‌شــود و آن‌هــا نیــز بازرگانــی و برگــزاری مناقصــه را‬ ‫انجــام می‌دهنــد‪.‬‬ ‫کارکنــان ایــن بخــش چنــد نفرنــد و تخصــص‬ ‫آن‌هــا چیســت؟‬ ‫در ایــن بخــش ‪ 23‬نفــر در قالــب ‪ 3‬تــا ‪ 4‬گــروه کاری‬ ‫مختلــف مشــغول فعالیت‌ا نــد‪ .‬به‌طورکلــی ‪4‬‬ ‫زیرمجموعــه در واحد خدمــات فنی و قــراردادی در‬ ‫حــال کارنــد‪ :‬واحدهــای امــور مشــاوران و قراردادهــا‬ ‫کــه دقیقــا فعالیتشــان همیــن ا ســت؛ بخــش‬ ‫کنتــرل پــروژه کــه پروژه‌هــای ســرمایه‌گذاری را از‬ ‫دیــد کنتــرل پــروژه‌ای مدیریــت می‌کننــد؛ بخــش‬ ‫دبیرخانــۀ مهندســی کارخانــه کــه بــه کل واحــد‬ ‫مهندســی کارخانه و ورود و خــروج نامه‌ها خدمات‬ ‫می‌د هــد؛ و بخــش بود جــه و ســرمایه‌گذاری‬ ‫تجهیــزات کــه کارهــای تکمیلــی را بــا قســمت مالــی‬ ‫فــوالد مبارکــه انجــام می‌دهــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــعار ســال و تأ کیــد مدیریــت‬ ‫شــرکت مبنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی و حمایت‬ ‫از کاالی ایرانــی‪ ،‬رویکــرد ایــن کمیتــه بــرای‬ ‫تحقــق ایــن شــعار چگونــه اســت؟‬ ‫به‌عنــوان واحد خدمات فنــی قراردادی و مشــخصا‬ ‫در ایــن مــورد خــاص به‌عنــوان دبیــر کمیتــۀ ‪EIG‬‬ ‫همیشــه بــه مســئوالن پــروژه تأ کیــد می‌شــود کــه‬ ‫روش‌هــای مختلــف اجــرای پــروژه را مدنظــر قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬تأ کیــد عزیــزان صرفــا بــر یــک روش خــاص‬ ‫و مشــخصا در موضوعــی خــاص بــر خریــد خــار ج‬ ‫نبا شــد‪ .‬ســعی کرد ه‌ا یــم ا یــن رو یــه را در قا لــب‬ ‫فــرم انتخــاب تکنو لــوژی در گــردش کار ارزیا بــی‬ ‫پروژه‌هــا بگنجانیــم‪ .‬قبــل از این‌کــه موضوعــی در‬ ‫کمیتــه مطــرح شــود‪ ،‬تأ کیــد بر ایــن اســت کــه دربارۀ‬ ‫موضــوع مطر ح‌شــده‪ ،‬روش‌هــای مختلــف موجــود‬ ‫و مزایــا و معایــب آن‌هــا به‌خوبــی فکــر کننــد و آن‌هــا‬ ‫را بــا هــم مقایســه نماینــد و نهایتــا بهتریــن روش را‬ ‫در جلســه مطــرح کننــد‪ .‬همــواره تأ کیــد می‌شــود‬ ‫کــه موضوعــات بــا اولویــت بومی‌ســازی و اســتفاده‬ ‫از تــوان داخــل باشــد؛ تــا جایــی کــه در بیشــتر مواقــع‬ ‫مســئوالن بــا اختصــاص وقــت بیشــتری بــه نحــوۀ‬ ‫اجــرا‪ ،‬شــرایطی فراهــم می‌کننــد کــه اجــرای پــروژه‬ ‫بــه ســمت ا ســتفاده از امکا نــات دا خــل کشــور‬ ‫حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه رویکــرد ایــن کمیتــه و مســئولیتی‬ ‫کــه شــما دار یــد‪ ،‬طبــق بخشــنامه‌ها و‬ ‫ابالغیه‌هایــی کــه بــه واحدهــای مختلــف‬ ‫اعــام کرده‌ایــد‪ ،‬تــا چــه انــدازه توانســته‌اید‬ ‫در تحقــق ایــن شــعار موفــق باشــید؟‬ ‫رونددر طول‪ 2‬تا‪ 3‬ســال گذشــته کاملارضایت‌بخش‬ ‫بــوده اســت‪ .‬نکتــۀ قابل‌توجــه این‌کــه ارز بــری‬ ‫پروژه‌هــا و ســرمایه‌گذاری انجام‌شــده به‌وضــوح رو‬ ‫بــه کاهــش اســت‪.‬‬ ‫بــا تو جــه بــه این‌کــه مســئولیت تنظیــم و‬ ‫ارســال اســناد مناقصــه بــا واحــد خدمــات‬ ‫فنــی و قــراردادی اســت‪ ،‬چــه برنامه‌هایــی‬ ‫بــرای افزایــش کیفیــت ایــن اســناد دار یــد؟‬ ‫کار این واحــد زمانــی از کیفیــت الزم برخوردار اســت‬ ‫کــه وقتــی قراردادهــای خریــد‪ ،‬اســناد را بــرای انجــام‬ ‫مناقصــه می‌بــرد‪ ،‬کمتر یــن تلفــات زما نــی در آن‬ ‫واحــد بــه ثبــت برســد‪ .‬درواقــع واحــد قراردادهــای‬ ‫خریــد به‌انــدازه‌ای بــه اســناد ارائه‌شــده از ســوی‬ ‫ایــن واحد اعتماد داشــته باشــد کــه بالفاصلــه آن‌ها‬ ‫را بــه فراینــد انجــام مناقصــه ببــرد و درعین‌حــال‬ ‫بــرای شــرکت‌کنندگان در مناقصــه و پیمانکارانــی‬ ‫کــه قصــد دارنــد برنــدۀ ایــن مناقصــه شــوند‪ ،‬هیــچ‬ ‫ابها مــی نبا شــد‪ .‬بــرای افزا یــش کیفیــت ا ســناد‬ ‫از کارکنــان بخــش ا مــور قرارداد هــا و مشــاوران‬ ‫خواســته‌ایم کــه در تهیــۀ اســناد‪ ،‬کار را بــا مشــاور‬ ‫پیــش ببرنــد و کار حتمــا به‌صــورت تیمــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کار در محــدودۀ زمانــی مشــخص انجــام‬ ‫شــود؛ چرا کــه ا گــر طوالنــی شــود‪ ،‬درواقــع کیفیــت‬ ‫کار از دســت م ـی‌رود‪ .‬بــا کمــک واحــد قراردادهــای‬ ‫خریــد در ایــن جهــت حرکــت می‌کنیــم کــه فرمــت‬ ‫قرارداد هــای فــوالد مبار کــه را ترجیحــا یکســان‬ ‫کنیــم‪ .‬شــاید مهم‌تریــن عامــل در کیفیــت همیــن‬ ‫با شــد‪.‬‬ ‫سخن آخر‬ ‫از همــکاران وا حــد خد مــات فنــی و قــراردادی‪،‬‬ ‫مهند ســی کارخا نــه و ســایر واحدها یــی کــه در‬ ‫انجــام بهینــۀ امــور مــا را یــاری می‌کننــد‪ ،‬تشــکر و‬ ‫قدردا نــی می‌کنــم‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫بازار‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن‪:‬‬ ‫افت بهای کنسانترۀ سنگ‌آهن‬ ‫شرکت فوالد مبارکه باید الگویی برای سایر صنایع باشد‬ ‫به گزارشاستیلمارکت‪،‬به‌رغماقداماتمحدودکنندۀتولیداز سویچینی‌ها‪،‬در هفتۀ گذشتهبهای کنسانترۀ‬ ‫سنگ‌آهنبا کاهشمواجهشد‪.‬‬ ‫ارزیابی هفتگی متال بولتن نشان می‌دهد شاخص کنسانترۀ‪ 66‬درصد با کاهش‪ 2/18‬دالری مواجه شد و به‬ ‫‪ 94/97‬دالر‪ CFR‬رسید‪ .‬شاخص سنگ‌آهن‪ 65‬درصد نیز به‌طور میانگین به‪ 91/18‬دالر‪ CFR‬رسید و‪0/38‬‬ ‫دالر کمتراز هفتۀپیشبود‪.‬‬ ‫فروش کنسانتره با سولفور باال در چین مشکل شده است‪ .‬برخی از کارشناسان از محدود شدن ‪ 50‬درصدی‬ ‫تولید واحدهای آ گلومره و گندله در دورۀ‪ 10‬جوالی تا‪ 31‬آ گوست در تانگشان ابراز نگرانی کرده‌اند‪.‬‬ ‫یک محموله ‪ 55‬هزار تنی از گندله ‪ 65‬درصد هند با ‪ 1/7‬درصد آلومینا به قیمت ‪ 130/50‬دالر بر تن ‪ CFR‬به‬ ‫چین فروخته شد‪ .‬این نوع گندله باالترین کیفیت را در بین محصوالت هندی دارد و دیگر برندها حاوی‪2/6‬‬ ‫تا‪ 3/2‬درصدآلومیناهستند‪.‬‬ ‫بی ـ ــست‌وسـ ـ ــومین م ـ ـ ــراســم‬ ‫نکوداشتروز ملیصنعتومعدندر‬ ‫اصف ــهان با ح ــضور صنعت ــگران و‬ ‫نخبگان اقتصادی برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مراسم اغلب سخنرانان تکیه بر توان‬ ‫داخلیوتحققاقتصادمقاومتیرارمز‬ ‫عبور از این پیچ تاریخی برای ملت‬ ‫ایرانعنوان کردند‪.‬‬ ‫روسیه؛ صادرکنندۀ محصوالت پوششی‬ ‫به گزارش متال ا کسپرت به نقل از استیل مارکت‪ ،‬طر ح‌های توسعۀ بزرگ روس‌ها در بخش محصوالت‬ ‫پوششی در سال‌های اخیر باعث شده این کشور از واردکنندۀ این نوع محصوالت به صادرکننده‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫در ‪ 5‬ماه ابتدای سال ‪ 2018‬روسیه صادرات محصوالت پوششی را ‪ 1/5‬برابر نسبت‌به سال قبل افزایش‬ ‫داده و به ‪ 296‬هزار تن رساند‪ .‬کشورهای حوزۀ ‪ CIS‬مقصد اول و اروپا مقصد دوم روسیه هستند‪.‬‬ ‫درعین‌حال روسیه تالش می‌کند واردات محصوالت پوششی را کاهش دهد؛ تا جایی که در ‪ 5‬ماه‬ ‫ابتدای سال این نوع واردات را با ‪ 24‬درصد کاهش به ‪ 390‬هزار تن رساند‪ .‬کشورهای ‪ ،CIS‬اروپا‪ ،‬چین‬ ‫و کره جنوبی از تأمین‌کنندگان محصوالت پوششی روسیه هستند‪.‬‬ ‫در بخش محصوالت تخت‪ ،‬روس‌ها که در بازار داخلی توسعۀ چندانی نمی‌بینند‪ ،‬به افزایش تولید‬ ‫محصوالت با ارزش‌افزوده گرایش پیدا کردند‪ .‬در نتیجه ظرفیت تولید ورق گالوانیزه در روسیه از سال‬ ‫‪ 2015‬تا کنون ‪ 60‬درصد و ورق رنگی ‪ 18‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫فوالدسازهای روسیه تالش می‌کنند با اقداماتی از تولید داخلی خود حمایت کنند‪ .‬تعرفه‌ای ‪22/6‬‬ ‫درصدی بر واردات ورق رنگی چین و آغاز تحقیقات تعرفه‌ای علیه واردات گالوانیزه از اوکراین و چین‬ ‫از این نمونه اقدامات است‪.‬‬ ‫رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان استان‬ ‫اصفهان نیز با تأکید‬ ‫بر این‌که در شرایط‬ ‫کنونیصنعتگران‬ ‫در خط مقدم‬ ‫جبهه با دست‬ ‫خالی کار می‌کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فشارها بر‬ ‫صنعتگران زیاد‬ ‫است و از آن‌ها‬ ‫انتظار می‌رود‬ ‫کاالی باکیفیت و‬ ‫قابل‌رقابت تولید‬ ‫کنند‬ ‫معاون وزیر صنعـت‪ ،‬معدن و تجـارت و مدیرعامل‬ ‫سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک‌های صنعتـی‬ ‫ایـران در ایـن مراسـم گفـت‪ :‬الزم اسـت سـتاد‬ ‫تدابیـر ویـژه بـرای بررسـی‪ ،‬پیگیـری و رفـع مسـائل‬ ‫و مشـکالت واحدهـای صنعتـی اسـتان اصفهـان‬ ‫تشـکیل شـود‪.‬‬ ‫صـادق نجفـی افـزود‪ :‬ایـن سـتاد بایـد مسـائل‬ ‫ارزی‪ ،‬کنترلـی‪ ،‬تأمیـن مـواد اولیـه و مالـی مربـوط‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی مشـکل‌دار را بررسـی و‬ ‫تدابیر ویـژه‌ای برای رفع مشـکالت ایـن واحدها در‬ ‫کوتاه‌تریـن زمـان اتخـاذ کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا تأ کید بـر این‌که مـا در زمـان حاضر در شـرایط‬ ‫عـادی و مطلـوب نیسـتیم‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬وضعیـت‬ ‫ا کنـون مانند شـب‌های عملیـات در دفـاع مقدس‬ ‫است و همه ازجمله مدیران و فعاالن صنعتی باید‬ ‫بداننـد در چه وضعـی قـرار داریم‪.‬‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان نیـز بـا‬ ‫تأ کیـد بـر این‌کـه در شـرایط کنونـی صنعتگـران در‬ ‫خـط مقـدم جبهـه بـا دسـت خالـی کار می‌کننـد‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫افـزود‪ :‬فشـارها بـر صنعتگـران زیـاد اسـت و از آ ‌‬ ‫انتظار مـی‌رود کاالی با کیفیت و قابل‌رقابت تولید‬ ‫کننـد‪ .‬حجت‌االسلام سـید ناصـر موسـوی الرگانـی‬ ‫گفـت‪ :‬ممنوعیـت ثبـت سـفارش بـا دالر ‪ 4‬هـزار‬ ‫تومانی باعث ایجاد مشـکالت فراوانـی برای تأمین‬ ‫مـواد اولیـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نماینـدۀ مجلـس بـا تأ کیـد بـر این‌کـه واردات‬ ‫کاالهایـی کـه در داخـل تولیـد می‌شـود‪ ،‬حـرام‬ ‫شـرعی اسـت‪ ،‬مدعی شـد‪ :‬واردات کاال در سال ‪96‬‬ ‫نسـبت‌به سـال ‪ 95‬افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫تهـای شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫وی بـا اشـاره بـه فعالی ‌‬ ‫اصفهـان در راسـتای خودکفایـی و همچنیـن‬ ‫عملیـات مهندسـی معکـوس بـرای تولیـد برخـی از‬ ‫قطعـات گفـت‪ :‬اسـتفاده از تـوان علمـی نخبـگان‬ ‫راهـکاری بـرای مقابلـه بـا تحریم‌هاسـت و ایـن‬ ‫شـرکت بایـد الگویـی بـرای سـایر صنایـع قـرار گیرد‪.‬‬ ‫عبدالوهـاب سـهل‌آبادی‪ ،‬رئیـس خانـۀ صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت ایـران نیـز در ایـن مراسـم از‬ ‫مسـئوالن خواسـت تا تکلیف مالیات ارزش افزوده‬ ‫را مشـخص کننـد‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهــان نیــز در این مراســم ضمــن انتقاد‬ ‫کهــا و بیم ‌ههــا اظهــار کــرد‪ :‬عملکــرد خــود را‬ ‫از بان ‌‬ ‫در قبــال صنایــع و کشــاورزان تغییــر دهیــد‪ ،‬ا کنــون‬ ‫وقت گروکشــی نیســت بلکه وقــت کار کردن اســت‪.‬‬ ‫در ایـن همایـش از پیشکسـوتان حـوزۀ صنعـت و‬ ‫معـدن و مدیـران واحدهـای صنعتـی و معدنـی‬ ‫برتـر اسـتان اصفهـان تجلیـل شـد و تعـدادی از‬ ‫صنعتگـران اصفهـان بـه بیـان مسـائل و مشـکالت‬ ‫خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫اسـتان اصفهان دارای ‪ 9‬هزار و ‪ 268‬واحد صنعتی‬ ‫و تولیدی با اشـتغال‌‪ 265‬هـزار نفر اسـت که حدود‬ ‫‪ 11‬درصـد واحدهـای صنعتـی و ‪ 10‬درصـد کارگـران‬ ‫کشـور را در خـود جـای داده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم ضمـن قدردانـی از‬ ‫اقدامات فوالد مبارکه ‪ ،‬بهرام سبحانی مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکـه به‌عنـوان برتریـن تولیدکنندۀ اسـتان‬ ‫اصفهـان از سـوی مسـئوالن عالی‌رتبـه کشـور و‬ ‫اسـتان بـه جایـگاه ویـژه تقدیرکننـدگان فراخوانده‬ ‫شـد و جوایز فعالین صنعـت و معـدن را به نخبگان‬ ‫ایـن اسـتان تقدیـم کـرد‪.‬‬ ‫پیاده‌سازی سیستم بررسی عملکرد شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد شرکت فوالد مبارکه‬ ‫واردات‬ ‫صادرات‬ ‫نمودار واردات و صادرات محصوالت پوشش‌دار فوالدی روسیه در سه سال گذشته‬ ‫گام بلند اروپا در ادغام فوالدسازها‬ ‫پـس از دو سـال نظـارت و بررسـی مطابقـت بـا قوانیـن اتحادیه اروپا‪ ،‬باالخره ادغام شـرکت‌های تاتا اسـتیل و‬ ‫یشـود‪ .‬پس از ادغام‪ ،‬شـرکت جدیـد ‪ 48‬هزار نفر پرسـنل و درآمد‬ ‫تیسـن کـروپ بـه مراحـل نهایـی نزدیـک م ‌‬ ‫سـاالنۀ ‪ 17‬میلیارد یورو خواهد داشـت‪.‬‬ ‫کارشناسـان معتقدنـد ادغـام ایـن دو شـرکت عامـل مؤثـری بـرای مقابلـه بـا ظرفیـت مـازاد‪ ،‬واردات ارزان و‬ ‫اقدامـات تعرفـه‌ای آمریـکا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫تگـذاری و عرضۀ‬ ‫بـه گـزارش ‪ Financial times‬هرچـه بـازار به سـمت ادغام بیشـتر حرکت کند سیاسـت قیم ‌‬ ‫محصـول بهتـر خواهـد شـد‪ .‬بـا وجـود ایـن بـه نظـر نمی‌رسـد مشـکل ظرفیـت مـازاد فـوالد اروپا بـا ایـن ادغام‬ ‫حل شـود‪.‬‬ ‫شرکت جدید تیسن کروپ تاتا‪ ،‬با داشتن سهم ‪ 27‬درصدی از تولید فوالد اروپا پس از ارسلور میتال با ‪38‬‬ ‫درصد سهم بازار در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫فگـذاری کـرده اسـت‪ .‬در ایـن خصـوص‬ ‫شـرکت جدیـد کاهـش هزینـه ‪ 400‬تـا ‪ 500‬میلیـون یورویـی را هد ‌‬ ‫تعدیل ‪ 4‬هزار نیروی انسـانی مازاد نیز پیش‌بینی شـده که باعث صرفه‌جویی سـالیانه ‪ 100‬میلیون یورویی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫م ‌‬ ‫سیستم ‪ Expediting‬که برای‬ ‫تأمین و ساخت در فرایند خرید‬ ‫(‪ )SRM‬شرکت فوالد مبارکه طراحی و‬ ‫به کار گرفته شده است‪ ،‬درواقع‬ ‫سیستمنظارتبرعملکردشرکت‌های‬ ‫پیمانکار طرف قرارداد فوالد مبارکه‬ ‫است‪.‬نرم‌افزار موجودباتوجهبهحوزۀ‬ ‫فعالیتمربوطهدر امرتأمینوساخت‪،‬‬ ‫می‌تواند به گردش اطالعات بین‬ ‫واحدهای ذی‌ربط و هماهنگی کامل‬ ‫سازمانی آن‌ها‪ ،‬شکل الکترونیکی و‬ ‫آنالین داده و در نظر گرفتن جایگاه‬ ‫شغلیوسلسه‌مراتبسازمانی کارکنان‬ ‫و به‌تبع آن محدودیت‌های دسترسی‬ ‫ایشانبهنرم‌افزار‪،‬در انجامامور نقش‬ ‫مؤثریداشتهباشد‪.‬‬ ‫موارد دسترسی داشت‪ :‬تفکیک نوع پیمانکاران‬ ‫و دسترسی به وضعیت سوابق و عملکرد آن‌ها؛‬ ‫ارسال و ثبت تأییدیه‌های بازرسین با نرم‌افزار؛‬ ‫هشدارآ گاه‌سازیرسیدنبهپایانزمانتعیین‌شده‬ ‫براساس برنامۀ زمان‌بندی؛ ارسال نامۀ اخطار‬ ‫اول تأخیر کار به پیمانکاران به‌صورت خودکار؛‬ ‫ارسالنامۀاخطار بازرسینوعدمتأیید؛ارسالنامۀ‬ ‫تأخیرات بعد از اخطار اول با صالحدید نظارت در‬ ‫جهتخارج کردنپیمانکاراناز فهرستهمکاری؛‬ ‫ارسال گزارش‌هایروزانه‪،‬هفتگی‪،‬ماهانهوساالنه‪،‬‬ ‫پردازش اطالعات ورودی‪ ،‬آنالیز و ارائه به‌صورت‬ ‫جداول‪ ،‬نمودارها و گراف‌ها؛ بایگانی داده‌ها‬ ‫به‌صورت تفکیک‌شده برای هر قرارداد با قابلیت‬ ‫انجامجست‌وجویهوشمند؛انجامفیلترموضوع‬ ‫با جزئیات موردنظر در بازه‌های زمانی مختلف؛‬ ‫ثبت چک‌لیست‌ها‪ ،‬دستور کارها‪ ،‬مکاتبات و‬ ‫مستنداتقراردادباتعریفامضاالکترونیک؛مقایسۀ‬ ‫لحظه‌به‌لحظه با برنامه زمان‌بندی و ارائۀ میزان‬ ‫درصدپیشرفتواعالنهوشمندمواردعدمتطبیق‬ ‫بابرنامۀزمان‌بندی‪،‬چک‌لیست‌هاودستور کارها‪.‬‬ ‫محمد دهقانپور تکنسین واحد خرید قطعات‬ ‫یدکی درخصوص قابلیت‌های این سیستم‬ ‫گفت‪ :‬با استفاده از این سیستم می‌توان به این‬ ‫وی از تسریع امور اداری فرایندها به‌عنوان یکی از‬ ‫مزیت‌هایاصلیاینسیستمیادوتصریح کرد‪:‬بااین‬ ‫سیستم‪ ،‬برقراری ارتباط هماهنگ بین واحدهای‬ ‫مربوطه به‌طور هم‌زمان اجازۀ دسترسی ساده‌تر و‬ ‫سریع‌تر به اطالعات بایگانی‌شده و پردازش‌شده‬ ‫را فراهم می‌کند و سرانجام روند نظارت و تأیید را‬ ‫به‌صورتلحظه‌به‌لحظهوآنالینتسهیلمی‌کند‪.‬‬ ‫دهقانپور در تشریح ویژگی‌های این نرم‌افزار افزود‪:‬‬ ‫یکی از قابلیت‌های مناسب این نرم‌افزار‪ ،‬ارسال‬ ‫پیام‌هایاعالن(‪)notification‬در جهتاعالماخطار‬ ‫در آنالیز برنامۀ زمان‌بندی و مالی قرارداد و یا اعالم‬ ‫اخطار رعایت نشدن چک‌لیست‌های مربوطه به‬ ‫واحد است‪ .‬ضمن این‌که این نرم‌افزار با توجه به‬ ‫نوع و دسته‌بندی قراردادها با ورود و ثبت اطالعات‬ ‫هر قرارداد شامل نوع و موضوع قرارداد‪ ،‬مشخصات‬ ‫پیمانکار‪،‬شمارهو کدمربوطه‪،‬تاریخمبادلهپیمان‪،‬‬ ‫مبلغ اولیه‪ ،‬مدت‌زمان اجرا‪ ،‬متریال کد‪ ،‬نقشه‌ها‪،‬‬ ‫تصاویر و شرایط خصوصی تعریف‌شده قرارداد و‪...‬‬ ‫شناسنامهاولیه‌ایاز هرپیمانتشکیلمی‌دهد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬به‌واسطۀارائۀبرنامۀزمان‌بندیوتعریف‬ ‫آن در سیستم‪ ،‬روند پیشرفت‪ ،‬لحظه‌به‌لحظه‬ ‫ت می‌شود و قابلیت ارزیابی و آنالیز را‬ ‫در نرم‌افزار ثب ‌‬ ‫فراهم می‌کند و مواردی همچون میزان پیشرفت‪،‬‬ ‫تطابق با برنامۀ زمان‌بندی‪ ،‬محاسبۀ تأخیرها‪،‬‬ ‫چک‌لیست‌ها و مستندات و درمجموع عملکرد‬ ‫پیمانکاربراساسشرایطعمومیوخصوصیپیمان‬ ‫لحاظ می‌شود‪ .‬در این میان وضعیت شناسنامۀ‬ ‫مالی پیمان نیز قابلیت بررسی دارد و تمامی‬ ‫پرداخت‌هاشاملضمانت‌نامه‌ها‪،‬پیش‌پرداخت‌‪،‬‬ ‫صورت‌وضعیت‌هایموقت‪،‬صورت‌وضعیتقطعی‬ ‫وحسنانجام کار ثبتمی‌گردد‪.‬‬ ‫ویدربخشپایانیسخنانخودتصریح کرد‪:‬فرایند‬ ‫پیاده‌سازی سیستم ‪ Expediting‬با در نظر گرفتن‬ ‫ورود تمامی اطالعات مربوط به پیمان و عملکرد‬ ‫پیمانکاران موجبات تسریع بازبینی و آنالیز روند‬ ‫پیشرفتقراردادرانیزتسهیلمی‌کند‪.‬ایندر حالی‬ ‫است که با توجه به وجود شناسنامه‌ای کامل از‬ ‫عملیات هر قرارداد ثبت‌شده‪ ،‬کارشناسان خرید‬ ‫بعداز بررسیوتأییدمی‌توانند گزارش‌های کاملهر‬ ‫قراردادرادر اختیار داشتهباشند‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫جلسۀمجمععمومیعادیساالنۀتعاونیمصرف کارکنانفوالدمبارکهدر ساعت‪ 9‬صبحپنجشنبه‪ 28‬تیرماه‪ 1397‬در سالننگیننقشجهانسپاهان‌شهر باحضور اکثریتاعضابرگزار شد‪.‬در اینجلسه تمامیمواردمطرح‬ ‫شدهدر دستور جلسهباحضور هیئترئیسۀ محترمبررسیوتصویبشدواز بین‪ 8‬نفر کاندیدای ِسمتبازرسی‪،‬آقایخسرو رهروسیچانیبه‌عنوانبازرساصلیشرکتتعاونیمصرفبرایمدتیکسالانتخابشد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫تاريخ‬ ‫روز‬ ‫‪1397/04/20‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫قيمت (ريال)‬ ‫تغيير‬ ‫نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)‬ ‫حجم معامله‬ ‫(درصد) (ميليون سهم)‬ ‫کمترين‬ ‫بيشترين‬ ‫پايانی‬ ‫تغيير‬ ‫‪3871‬‬ ‫‪3968‬‬ ‫‪3919‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪3807‬‬ ‫‪3836‬‬ ‫‪3919‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪1397/04/23‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪3797‬‬ ‫‪3938‬‬ ‫‪3836‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪1397/04/24‬‬ ‫يک شنبه‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪3845‬‬ ‫‪3807‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪1397/04/25‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪3801‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1397/04/26‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪59‬‬ ‫دانستنی‌های بورس‬ ‫مجامع عمومی و انواع آن‬ ‫سهم شرکت‌های فوالدساز اروپایی از بازار این اتحادیه پس از نهایی شدن خرید و ادغام شرکت‌ها‬ ‫وضع تعرفۀ ثابت گمرکی بر واردات فوالد از اروپا‬ ‫به گزارشمتالبولتن کمیسیوناروپاییدر وا کنشبهوضعتعرفهاز سویآمریکاوبه‌منظور جلوگیریاز افزایش‬ ‫واردات فوالدی این اتحادیه‪ ،‬بر واردات‪ 23‬گروه محصول فوالدی‪ 25‬درصد تعرفه ثابت وضع کرد‪ .‬این تعرفۀ‬ ‫اولیه از نوزدهم جوالی اجرایی خواهد بود‪.‬‬ ‫تعرفۀ تعیین شده زمانی اعمال خواهد شد که سهم واردات تعیین‌شده به اروپا که برابر با میانگین سه سال‬ ‫گذشتهاستبهاتمامبرسد‪.‬‬ ‫تعرفۀ مذکور برای تمام کشورها به‌جز برخی کشورهای درحال‌توسعه با تناژ صادرات پایین و کشورهای نروژ‪،‬‬ ‫ایسلندو لیختنشتایناجراییخواهدبود‪.‬‬ ‫این تعرفۀ اولیه برای‪ 200‬روز اعمال می‌شود و در اوایل سال‪ 2019‬تعرفۀ نهایی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی در شرکت‌های سهامی از اجتماع صاحبان سهام (سهامداران) در محل و زمان از پیش‬ ‫تعیین‌شدهتشکیلمی‌شود(بخش‪ 5‬قانونتجارتاز ماده‪.)72‬‬ ‫انواعمجمععمومیووظایفآن‪:‬‬ ‫الف)مجمععمومیمؤسس‪:‬اولیناجتماعصاحبانسهامبرایتصویباساسنامهوتعیینمدیرانوبازرسان‬ ‫شرکت‪،‬مجمععمومیمؤسسنامدارد‪.‬‬ ‫ب)مجمععمومیعادی‪:‬اجتماعساالنۀصاحبانسهامبرایتصویبصورتحسابدورهوعملکردساالنۀ‬ ‫شرکتوتخصیصسودوتعیینمدیرانوبازرسانمعزولیامستعفی‪،‬مجمععمومیعادینامدارد‪.‬‬ ‫ج) مجمع عمومی فوق‌العاده‪ :‬این اجتماع برای تغییر اساس‌نامه و امور دیگری که قانون‌گذار بر عهده‌شان‬ ‫گذاشتهاستتشکیلمی‌شود‪.‬‬ ‫د) مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده‪ :‬هیئت‌مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در‬ ‫مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت کنند‪ .‬در این صورت دستور جلسه مجمع‬ ‫بایددر آ گهیدعوتقیدشود‪.‬‬ ‫حدنصابسهامداراندر مجامع‪:‬‬ ‫حدنصابسهام‌دارانحاضرومیزانآرایالزمجهتاتخاذتصمیماتدر مجامععمومیمؤسس‪،‬عمومی‬ ‫عادیوعمومیفوق‌العادهبهشرحذیلموردتأییدهیئت‌رئیسۀمجمعاست‪.‬‬ ‫حد نصــاب ســهام‌داران حاضر در مجمــع عمومی مؤســس‪ :‬در اولیــن دعوت حضور عــده‌ای از پذیره‌نویســان‬ ‫کــه حداقــل نصــف ســرمایه شــرکت را تعهــد کــرده باشــند ضــروری اســت‪ .‬در دعــوت دوم بایــد صاحبــان الاقــل‬ ‫یک‌سوم سرمایه شرکت حاضر باشند‪ .‬در هریک از دو مجمع فوق تمامی تصمیمات باید با ا کثریت دو ثلث‬ ‫آرای حاضران اتخاذ شــود؛ به‌عنوان‌مثال ا گر ســرمایۀ شــرکتی‪ 100‬میلیون ریال باشــد و مؤسسین‪ 60‬میلیون‬ ‫ریال از سرمایۀ شــرکت را تعهد کرده باشــند‪ ،‬حضور حداقل مؤسســینی که‪ 30‬میلیون ریال از سرمایه را تعهد‬ ‫کرده‌انــد در مجمــع الزامی اســت و در صــورت به حد نصاب نرســیدن مجمــع‪ ،‬در دعــوت دوم‪ ،‬حضــور حداقل‬ ‫مؤسســینی که‪ 20‬میلیون ریال از ســرمایه را تعهــد کرده‌انــد در مجمع الزامی اســت‪.‬‬ ‫حدنصابسهام‌دارانحاضردر مجمععمومیعادیبیشاز نصف‪،‬در اولیندعوتودر صورت کمتراز این‬ ‫میزاندر دعوتدومباحضور هرعدهاز صاحبانسهامی کهحقرأیدارندرسمیتیافتهوتصمیماتهمواره‬ ‫باا کثریتنصفبه‌عالوهیکرایاز آرایحاضراندر جلسۀرسمیمعتبرخواهدبود‪.‬حدنصابسهام‌داران‬ ‫حاضردر مجمععمومیفوق‌العادهبیشاز نصف‪،‬در اولیندعوتودر صورت کمتراز اینمیزاندر دعوتدوم‬ ‫باحضور بیشاز یک‌سومسهامی کهحقرأیدارندرسمیتیافتهوتصمیماتهموارهباا کثریتدوسومآرای‬ ‫حاضراندر جلسۀرسمیمعتبرخواهدبود‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫پروژۀ®‪Carbon2Chem‬‬ ‫عصب‌کشی دندان‬ ‫عصب‌کشی درمانی است که‬ ‫برای ترمیم و حفظ دندان فاسد یا‬ ‫عفونی به کار گرفته می‌شود‪ .‬این متد‬ ‫درمانی زمانی انجام می‌گیرد که ریشۀ‬ ‫دندان که از عصب و عروق خونی‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬عفونی شود و به‌شدت‬ ‫آسیــب ببیند‪ .‬در طــول عص ـب‌کشی‪،‬‬ ‫پالپ دندان برداشته شده و داخل آن‬ ‫پا ک‌سازیمی‌شود‪.‬در انتها‪،‬پالپسر‬ ‫جایشمهروموممی‌شود‪.‬‬ ‫استفاده از گازهای خروجی فرایند تولید فوالد برای تولید مواد شیمیایی‬ ‫تولیدمتانول‬ ‫الکترولیز‬ ‫گازهای خروجی فوالدسازی‬ ‫فوالدسازی‬ ‫کارخانۀ تولید مواد شیمیایی‬ ‫سوخت‬ ‫پولیمرها‬ ‫کود‬ ‫گرد آوری ‪ :‬تحقیق و توسعه‬ ‫هدف پروژۀ® ‪ Carbon2Chem‬استـــفاده از گازهای خــروجی فراینــد تولیـــد‬ ‫فوالد به‌عنوان مادۀ اولیۀ محصوالت شیمیایی است‪ .‬در این فرایند از انرژی‬ ‫حاصل از منابع تجدیدپذیر استفاده خواهد شد؛ لذا اجرای این پروژه برای حفظ‬ ‫محیط‌زیست و منابع انرژی ضروری است‪.‬‬ ‫شرکت تیسن کروپ یک شرکت صنعتی با فعالیت‌های متنوع‪ ،‬شامل تولید فوالد و سازندۀ‬ ‫کارخانه‌های شیمیایی است؛ به همین دلیل این شرکت در پروژۀ® ‪ Carbon2Chem‬به‌عنوان‬ ‫توسعه‌دهندۀ فناوری نقش رهبری دارد‪ .‬حدود پانزده سال زمان نیاز است تا این طرح در مقیاس‬ ‫صنعتی قابل‌استفاده شود‪.‬‬ ‫موضوع بازیابی در صنعت فوالد همواره موردتوجه بوده؛ اما اولین بار است که در®‪Carbon2Chem‬‬ ‫از گازهای فرایند تولید فوالد به‌عنوان مادۀ اولیۀ تولید مواد شیمیایی استفاده می‌شود‪ .‬در کنار‬ ‫تمام مزایا و ویژگی‌ها این پروژه باعث کاهش نشر دی‌ا کسیدکربن می‌شود‪.‬‬ ‫مجتمع‌های تولید فوالد ا کنون تمام گازهای فرایندی خود را تبدیل و اغلب از آن برای تولید‬ ‫انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند؛ به‌نحوی‌که بسیاری از آن‌ها نیازی به خرید برق ندارند‪ .‬در عموم‬ ‫کارخانه‌های فوالدسازی‪ ،‬گازهای فرایند در واحدهای کک‌سازی‪ ،‬کورۀ فوالدسازی و کنورتور‬ ‫به وجود می‌آیند‪ .‬در® ‪ Carbon2Chem‬نه‌تنها از گازها برای تولید برق‪ ،‬بلکه برای تولید مواد‬ ‫شیمیایی ارزشمند نیز استفاده می‌شود‪ .‬مزیت این کار رها نشدن گازها به‌خصوص دی‌ا کسیدکربن‬ ‫در محیط است‪ .‬گازهای حاصل از تولید فوالد حاوی هیدروژن و نیتروژن نیز هست‪ .‬به‌عالوه مقادیر‬ ‫قابل‌توجهی مونوا کسیدکربن و مقداری متان نیز در آن وجود دارد‪ .‬ترکیب تقریبی این گازها شامل‬ ‫‪ 44‬درصد نیتروژن‪ 23 ،‬درصد مونوا کسیدکربن‪ 21 ،‬درصد دی‌ا کسیدکربن‪ 10 ،‬درصد هیدروژن و‬ ‫‪ 2‬درصد متان است‪ .‬کربن‪ ،‬هیدروژن و نیتروژن عناصر اصلی بسیاری از مواد شیمیایی هستند‪.‬‬ ‫انرژی‬ ‫از نیتروژن و هیدروژن برای تولید آمونیا ک و از آمونیا ک برای تولید کود موردنیاز در صنعت کشاورزی‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬از کربن‪ ،‬مونوا کسیدکربن‪ ،‬دی‌ا کسیدکربن و هیدروژن برای ساخت متانول‬ ‫استفاده می‌شود که استفاده‌های فراوانی دارد‪ .‬فرایندهای تولید آمونیا ک و متانول در گذشته‬ ‫کاملا توسعه یافته‌اند‪.‬‬ ‫بهترین کوره بلندهای موجود‪ ،‬ا کنون در شرایطی کار می‌کنند که حد ترمودینامیکی نامیده‬ ‫ت دیگر‪ ،‬امکان کاهش بیشتر کربن مورداستفاده برای تولید آهن خام وجود ندارد‪،‬‬ ‫می‌شود‪ .‬به عبار ‌‬ ‫مگر این‌که تحولی اساسی در فناوری رخ دهد‪ .‬به همین علت ®‪ Carbon2Chem‬به‌دنبال توسعۀ‬ ‫راهکارهایی برای استفاده از کربن حاصل از تولید فوالد است‪ .‬این فناوری کاملا متمایز از فناوری‬ ‫جمع‌آوری و ذخیرۀ کربن (‪ )CCS‬است‪ .‬در ‪ CCS‬دی‌ا کسید کربن جمع‌آوری و سپس نگهداری‬ ‫می‌شود؛ درحالی‌که در®‪ Carbon2Chem‬دی‌ا کسید کربن به‌عنوان مادۀ اولیه مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫این فرایند اقتصادی‌تر است‪ ،‬چون نیازی به تجهیزات نگهداری دی‌ا کسیدکربن ندارد و از طرفی‬ ‫با جایگزینی مصرف سوخت‌های فسیلی به‌عنوان مادۀ اولیه‪ ،‬باعث کاهش مصرف آن‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫در ® ‪ Carbon2Chem‬برای تولید آمونیا ک هیدروژن کافی در گازهای تولید فوالد وجود دارد؛‬ ‫اما برای تولید متانول نیاز به تولید هیدروژن است‪ .‬تولید هیدروژن نیازمند مصرف انرژی برای‬ ‫ا کترولیز آب است‪ .‬در ®‪ Carbon2Chem‬این انرژی از منابع تجدید پذیر تأمین می‌شود تا در این‬ ‫پروژه اثری از تولید کربن برجای نماند‪ .‬بنابراین مدیریت تأمین انرژی در®‪ Carbon2Chem‬برای‬ ‫توجیه‌پذیر بودن آن نقش کلیدی دارد‪ .‬البته این پروژه پیچیدگی‌های دیگری نیز دارد و لذا صنایع‬ ‫مختلفی ازجمله ‪ Siemens، Evonik، Linde‬و ‪ Fraunhofer Institute‬برای غلبه بر چالش‌ها در پروژه‬ ‫مشارکت دارند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪https://www.thyssenkrupp.com‬‬ ‫‪https://www.thyssenkrupp-steel.com‬‬ ‫از نیتروژن و‬ ‫هیدروژن برای‬ ‫تولید آمونیاک‬ ‫و از آمونیاک‬ ‫برای تولید کود‬ ‫موردنیاز در صنعت‬ ‫کشاورزی استفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬از کربن‪،‬‬ ‫مونواکسیدکربن‪،‬‬ ‫دی‌اکسیدکربن‬ ‫و هیدروژن برای‬ ‫ساخت متانول‬ ‫استفاده می‌شود‬ ‫که استفاده‌های‬ ‫فراوانی دارد‪.‬‬ ‫فرایندهای تولید‬ ‫آمونیاک و متانول‬ ‫در گذشته کاملا‬ ‫توسعه یافته‌اند‬ ‫پالپدندانچیست؟‬ ‫پالپ دندان به بخش نرم در مرکز دندان اطالق‬ ‫می‌شود که از عصب‪ ،‬عروق خونی و بافت همبند‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬عصب دندان در «ریشه» یا‬ ‫«پای»دندانقرار دارد‪.‬عصبتأثیرزیادیبرسالمت‬ ‫و عملکرد دندان ندارد‪ .‬درواقع‪ ،‬تنها کارکرد عصب‬ ‫حسیاست کهایجادمی‌کند‪.‬‬ ‫چراپالپبایدبرداشتهشود؟‬ ‫وقتی پالپ آسیب می‌بیند‪ ،‬تجزیه می‌شود و‬ ‫با کتری‌ها در سطح آن تکثیر می‌شوند‪ .‬با کتری‌ها‬ ‫و سایر عوامل عفونی می‌توانند باعث عفونت یا‬ ‫آسیب‌دیدگیدندانشوندیاحتیآبسهایجاد کنند‪.‬‬ ‫آبسه زمانی رخ می‌دهد که ریشۀ دندان پر از چرک‬ ‫شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬آبسه ممکن است موجب بروز‬ ‫عالئمزیردر بیمار شود‪:‬‬ ‫‪.1‬تورمدر سایرنقاطصورتازجملهسرو گردن‬ ‫‪.2‬تحلیلرفتناستخواناطرافنوکریشه‬ ‫‪.3‬سوراخشدنطرفیندندانوآسیبدیدنلثه‬ ‫در وهلۀاولچهچیزیبهپالپدندانآسیب‬ ‫می‌رساند؟‬ ‫پالپدندانبهدلیلخرابیشدید‪،‬انجامعمل‌های‬ ‫دندان‌پزشکی فراوان‪ ،‬پر کردن‪ ،‬شکستن دندان و‬ ‫تروماممکناستملتهبوعفونیشود‪.‬‬ ‫برایعصب‌کشیچهعالئمیبایددیدهشود؟‬ ‫‪.1‬دردشدیددندانحینجویدنغذا‬ ‫‪.2‬حساسیتطوالنی(درد)به گرمایاسرما‬ ‫‪.3‬تغییررنگ(تیرهشدن)دندان‬ ‫‪.4‬تورموحساسیتدر اطرافلثه‬ ‫‪.5‬جوشزدنلثه‬ ‫گفتنیاست گاهیاوقاتهیچعالمتیوجودندارد‪.‬‬ ‫متدعصب‌کشی‬ ‫عصب‌کشی عملی است که طی چند جلسه انجام‬ ‫می‌گیرد؛برایعصب‌کشیبایدبهیکدندان‌پزشک‬ ‫(قسمت اول)‬ ‫یامتخصصدرمانریشهمراجعه کنید‪.‬اولین گامدر‬ ‫مسیرعصب‌کشیعکس‌برداریبااشعۀایکساست‬ ‫تاهرگونهعفونتدر ریشهیاآسیب‌دیدگیاستخوان‬ ‫لثه مشخص شود‪ .‬دندان‌پزشک یا متخصص‬ ‫درمان ریشه از بی‌حسی موضعی در نزدیکی دندان‬ ‫آسیب‌دیده استفاده می‌کند‪ .‬درواقع‪ ،‬تزریق داروی‬ ‫بی‌حسی لزومی ندارد‪ ،‬چون عصب دندان مرده‬ ‫است‪ .‬اما ا کثر دندان‌پزشکان برای به حداقل‬ ‫رساندندردبیمار از بی‌حسیاستفادهمی‌کنند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬یک سوراخ کوچک روی دندان ایجاد‬ ‫می‌شود تا دندان‌پزشک به ریشه دسترسی پیدا‬ ‫کند‪.‬سپس‪،‬پالپبه همراه با کتری‌هااز روی دندان‬ ‫برداشته می‌شوند‪ .‬فرایند پا ک‌سازی به کمک ابزار‬ ‫مخصوصعصب‌کشیانجاممی‌گیرد‪.‬اینابزارها که‬ ‫قطر اندکی دارند‪ ،‬درون سوراخ دندان قرار می‌گیرد‬ ‫و از آن‌ها برای خراشیدن و ساییدن طرفین عصب‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬در طول عصب‌کشی از آب یا‬ ‫هیپوکلریت سدیم برای شستشوی سطح دندان‬ ‫استفادهمی‌شود‪.‬‬ ‫وقتی دندان کاملا تمیز شد‪ ،‬مهروموم می‌شود‪.‬‬ ‫برخی از دندان‌پزشکان قبل از مهروموم کردن‬ ‫دندان یک هفته صبر می‌کنند تا ا گر به هر دلیلی ‬ ‫عفونتی رخ دهد‪ ،‬دندان‌پزشک بتواند از داروی‬ ‫ضدعفونی‌کننده داخل حفرهدنداناستفاده کند‪.‬‬ ‫بااین‌حال‪،‬بسیاریاز دندان‌پزشکانبالفاصلهپس‬ ‫از عصب‌کشی دندان بیمار را مهروموم می‌کنند‪ .‬ا گر‬ ‫عصب‌کشی در یک جلسه به اتمام نرسد‪ ،‬یک لفاف‬ ‫موقت درون حفره دندان کار گذاشته می‌شود‬ ‫تا از بروز عفونت یا انتقال آلودگی به داخل دندان‬ ‫جلوگیریشود‪.‬‬ ‫در جلسۀبعدی‪،‬برایپر کردنحفرۀدنداناز خمیر‬ ‫سیلر و یک ترکیب الستیکی به نام گوتاپرکا جهت‬ ‫مهروموم کردن دندان استفاده می‌شود‪ .‬برای پر‬ ‫کردن سوراخی که در روز اول در سطح دندان ایجاد‬ ‫شده بود‪ ،‬یک لفاف دائمی به کار گرفته می‌شود و‬ ‫سپسدندانمهروموممی‌شود‪.‬‬ ‫قدم نهایی‪ ،‬ترمیم کامل دندان است‪ .‬ازآنجا‌که‬ ‫دندان عصب‌کشی‌شده اغلب به‌شدت خراب یا‬ ‫عفونیاست‪،‬برایترمیم کاملآنبایداز تاج‪،‬خمیر‬ ‫یاسایرمتدهایبازسازیاستفاده کرد‪.‬این کار برای‬ ‫جلوگیری از آسیب‌های بعدی یا شکستن دندان‬ ‫ترمیم‌شدهانجاممی‌شود‪.‬دندان‌پزشکشماقبلاز‬ ‫انجامهر کار اضافیبایدباشمامشورت کند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬فردانیوز‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫ترفند‬ ‫نوشیدنی‌ها و تأثیر آن‌ها بر سالمتی‬ ‫انواع دوربین‌های دیجیتال‬ ‫اگرتصمیم داریددر زمینۀعکاسیفعالیت کنیدیاحتیبرایاستفادۀمعمولیبهفکر‬ ‫انتخاب و خرید یک دوربین عکاسی دیجیتال هستید‪ ،‬حتما با انواع مختلفی از این‬ ‫دستگاه‌ها روبه‌رو شده‌اید که با وجود رزولوشن یکسان عکسبرداری و مشخصات کلی‬ ‫نسبتامشابه‪،‬دارایتنوعبسیار از لحاظشکلظاهری‪،‬سایز‪،‬وزنوصدالبتهقیمتبوده‌اند‪.‬‬ ‫برایآشناییباانواع گوناگوندوربین‌هایدیجیتال‪،‬از لحاظردۀ کاربردیوعملکرد‪،‬این‬ ‫مطلبرابخوانید‪.‬‬ ‫دوربین دیجیتال نخستین بار در سال ‪ ۱۹۵۷‬توسط استیون ساسون اختراع شد و با وجود این‌که همین‬ ‫اختراع سرانجام در عین ناباوری کمپانی بزرگ مخترعش را به نابودی کشاند‪ ،‬سرآغاز تحولی بزرگ در هنر‪-‬‬ ‫‌صنعت عکاسی بود و به‌سرعت توانست حتی بهترین دوربین‌های آنالوگ را راهی موزه‌ها کند‪ .‬بیشترین‬ ‫دگرگونیبهوجودآمدهدر ساختار دوربینمربوطبهقسمتذخیره‌سازیتصویروحسگرهایپیشرفتهاست‬ ‫وساختار اپتیکیدوربین کم‌وبیشهماناست کهبود‪.‬‬ ‫انواع دوربین‌های دیجیتالامروزی‪:‬‬ ‫کامپکت‬ ‫سبک‌ترین‪ ،‬کوچک‌ترین و ارزان‌ترین نوع دوربین دیجیتال است که با توجه به عملکرد و کیفیت‪ ،‬قیمت‬ ‫مناسبی دارند و همین ارزانی و قابلیت حمل باال و کاربرد آسان‪ ،‬مهم‌ترین مزیت آن‌هاست‪ .‬در این نوع‬ ‫دوربین‪ ،‬تمامی عملکردها به‌صورت خودکار کنترل می‌شود و کادربندی تصویر از طریق صفحه‌نمایش‬ ‫صورت می‌گیرد و به همین دلیل این دوربین‌ها‪ point to shot‬هم لقب گرفته‌اند‪.‬‬ ‫دوربین‌های کامپکتبهسنسورهایتصویر‪ cmos‬یا‪ ccd‬در سایز کراپمجهزند‪،‬قابلیتتعویضلنزندارندو‬ ‫باتوجهبهقیمت‪،‬بهامکاناتینظیرلرزش‌گیراپتیکال‪،‬قابلیتثبتتصاویربافرمتغیرفشردهوسنسورهای‬ ‫بزرگ مجهز می‌شوند‪ .‬در این نوع از دوربین‌ها تصویر از طریق صفحه‌نمایش کادربندی می‌شود‪ .‬معموال‬ ‫منظره‌یاباپتیکیدر آن‌هاوجودنداردودر صورتوجودمنظره‌یاباپتیکی‪،‬نوری کهبهسنسور می‌رسدبا‬ ‫نور رسیدهبهمنظره‌یابمتفاوتاست‪.‬ایندوربین‌هاباتوجهبه کیفیتساختوامکاناتیمانندزوم‪،‬سایز‬ ‫سنسور وامکاناتجانبی‪،‬قیمتمتفاوتیدارند‪،‬امادرمجموعارزان‌تراز سایردسته‌هاهستند‪.‬‬ ‫شبه‪)DSLR like) DSLR‬‬ ‫این نوع دوربین که «بریج» و گاهی هم «کامپکت پیشرفته» یا «کامپکت سوپرزوم» هم نامیده می‌شود‬ ‫حدفاصلمیاندوربین‌های کامپکتو‪ DSLR‬استوبرایافرادعالقه‌مندبهشروع کار حرفه‌اییاعکاسی‬ ‫آماتور بسیار مناسب شمرده می‌شود‪ .‬معموال بریج‌ها از‌لحاظ ظاهری بسیار مشابه دوربین‌های ‪DSLR‬‬ ‫هستند و به تعدادی از قابلیت‌های آن‌ها مجهز شده‌اند‪ ،‬اما قابلیت تعویض لنز ندارند‪ .‬این دوربین‌ها در‬ ‫مقایسه با گروه اول‪ ،‬بدنۀ بزرگ‌تری دارند‪ ،‬امکان نصب سنسور بزرگ‌تر و لنز زوم روی آن‌ها فراهم است و‬ ‫نسبت‌به کامپکت‌ها از پردازنده‌های بهتری بهره‌مندند و در نتیجه خروجی تصویر خوبی دارند؛ تا جایی‬ ‫که برخی از آن‌ها قابل‌رقابت با دوربین‌های حرفه‌ای هستند‪ .‬وزن کم‪ ،‬قیمت نسبتا مناسب و کاربرد آسان‬ ‫دوربینبریجرابهبهترینانتخاببراییک کاربرآماتور یانیمه‌حرفه‌ایتبدیلمی‌کند‪.‬‬ ‫‪DSLR‬‬ ‫دوربین‌های «دیحیتال تک‌لنزی بازتابی» یا ‪ DSLR‬گران‌ترین و بهترین نوع دوربین هستند و کاربردی‬ ‫کاملا حرفه‌ای دارند‪ .‬مکانیسم عمل اپتیکی آن‌ها دقیقا مشابه انواع نگاتیوی ‪ SLR‬است؛ بنابراین برای‬ ‫این‌که بهتر با مکانیسم عمل آن‌ها و انواع دیگر دوربین‌ها آشنا شوید‪ ،‬ابتدا باید نحوۀ عملکرد دوربین ‪SLR‬‬ ‫رابه‌صورتخالصهتوضیحدهیم‪:‬‬ ‫دوربیـن‪ Single Lens Reflex‬یـا ‪ SLR‬به‌معنـای دوربیـن «تک‌لنـزی بازتابی» اسـت که پـس از دوربین‌های‬ ‫نهـای قدیمـی دو لنـز داشـتند کـه نـور سـوژه از طریق یکی‬ ‫عکاسـی دو لنزی قدیمـی سـاخته شـدند‪ .‬دوربی ‌‬ ‫از لنزهـا بـه فیلـم عکاسـی و از طریـق لنـز دیگـر بـه منظر ‌هیـاب می‌رسـید‪ .‬مشـکل اساسـی ایـن سیسـتم ایـن‬ ‫بود که نور رسـیده بـه فیلم دقیقا بـا منظره‌یاب یکسـان نبـود؛ به عبـارت دیگر به دلیـل اختالف مـکان لنزها‬ ‫کادربنـدی سـوژه دارای دقـت کافی نبـود و این مشـکل‪ ،‬به‌خصـوص در مـورد سـوژه‌های نزدیک‪ ،‬بیشـتر به‬ ‫وجود می‌آمد؛ از سوی دیگر جهت کادربندی هم معکوس بود یعنی با حرکت دوربین به سمت باال‪ ،‬تصویر‬ ‫بـه سـمت پاییـن و بـا حرکـت بـه سـمت چـپ‪ ،‬تصویـر بـه سـمت راسـت می‌رفـت‪ .‬بـرای حـل این مشـکالت‪،‬‬ ‫نهـا نـور از طریـق یـک لنـز بـه آینـه و سـپس منشـور برخـورد‬ ‫دوربیـن ‪ SLR‬سـاخته شـد‪ .‬در ایـن نـوع دوربی ‌‬ ‫می‌کند و به منظره‌یاب می‌رسـد و در هنگام فشـردن شـاتر‪ ،‬آینه نیز هم‌زمان بـا آن از سـر راه نور کنار مـی‌رود و‬ ‫نور سـوژه به‌میزان تنظیم‌شده توسـط دیافرا گم‪ ،‬به نگاتیو می‌رسـد‪ .‬همچنین به‌سبب اسـتفاده از منشور‬ ‫گرد آوری ‪ :‬دفتر کارشناسان تغذیه‬ ‫نهـا امکان‬ ‫یشـود‪ .‬در انـواع جدیدتر ایـن دوربی ‌‬ ‫پنج‌وجهی‪ ،‬مشـکل معکوس بـودن کادربنـدی هم حـل م ‌‬ ‫نمایش زنـدۀ تصویـر روی صفحه‌نمایش یا منظر ‌هیـاب الکترونیکی نیز وجـود دارد کـه با باال رفتـن آینه قبل‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سبـرداری انجـام م ‌‬ ‫از عک ‌‬ ‫تفاوت اساسی دوربین ‪ DSLR‬با ‪ ،SLR‬جایگزینی سنسور تصویر با نگاتیو حساس به نور است‪ .‬هم‌ا کنون‬ ‫دوربین‌های این رده بزرگ‌ترین سنسورها و بهترین پردازنده‌های تصویر را دارند و قابلیت نصب لنزهای‬ ‫گونا گون و تنظیمات فراوان دستی‪ ،‬امکان انواع هنرنمایی را برای عکاس فراهم می‌کند‪ .‬در واقع با یک‬ ‫دوربین ‪ DSLR‬است که تفاوت اصلی یک عکاس حرفه‌ای با دیگران مشخص می‌شود‪ .‬این دوربین‌ها با‬ ‫توجهبهسایزسنسور بهانواعیمانند‪،Aps-c‬فول‌فریمومدیومفرمتتقسیم‌بندیمی‌شوند‪.‬از معایباین‬ ‫نوع دوربین‌ها می‌توان به قیمت باال‪ ،‬وزن زیاد‪ ،‬اندازۀ بزرگ و تولید صدای زیاد (به علت قطعات مکانیکی)‬ ‫در هنگام عکس‌برداری اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪SLT‬‬ ‫گفتیم که یکی از معایب دوربین‌های ‪ ،DSLR‬تولید صدای زیاد به علت حرکت قطعات مکانیکی است‪.‬‬ ‫درواقع آینه توسط یک موتور در زمان مشخصی (سرعت عکاسی) از جلوی لنز کنار می‌رود تا نور سوژه روی‬ ‫سنسور بتابد‪ ،‬اما مشکل فقط تولید صدا نیست‪.‬حرکت آینه موجب تولید جریان هوا می‌شود و احتمال‬ ‫نشستن گردوغبار و خراب شدن سنسور را زیاد می‌کند‪ .‬به‌عالوه امکان خراب شدن سیستم مکانیکی آینه‬ ‫نیز وجود دارد؛ برای حل مشکالت آینۀ متحرک‪ ،‬راهکارهایی ابداع‌شده که یکی از آن‌ها فناوری ‪Single‬‬ ‫‪ LensTranslucent‬یا‪ SLT‬نامداردوبه‌معنایدوربین«تک‌لنزینیمه‌شفاف»است‪.‬در دوربین‪،SLT‬آینه‬ ‫به‌صورتنیمه‌شفافساختهمی‌شودونور می‌تواندباعبور از آنبهسنسور برسد؛بخشیاز نور همتوسطآینۀ‬ ‫شفافبازتاباندهمی‌شودوبهسنسور فوکوسخودکار می‌رسد‪.‬بهاینترتیبعالوهبرحذفچشمیاپتیک‪،‬‬ ‫سیستممکانیکیحرکتآینهومشکالتآنحلشدهوفوکوسباسرعتبیشتریصورتمی‌گیرد‪.‬همچنین‬ ‫وزن و حجم دوربین کاهش یافته و سرعت عکس‌برداری هم بیشتر می‌شود؛ اما مشکل اینجاست که آینۀ‬ ‫شفافمقداریاز نور سوژهراجذبمی‌کند؛بنابراینباوجودپیشرفتبسیار در تکنولوژیساخت‪،SLT‬یک‬ ‫دوربین‪ DSLR‬به‌خصوصدر محیط‌های کم‌نور عملکردبهتریدارد‪.‬‬ ‫دوربین بدونآینه‬ ‫در سال‪ ۲۰۰۴‬دوربین جدیدی به نام ‪ RD1‬معرفی شد که با نام دوربین «بدون آینه» یا «میکرو سه‌چهارم»‬ ‫شناخته می‌شود و مهم‌ترین تفاوت آن با دوربین‌های دیگر حذف کامل آینه از ساختار دوربین است‪.‬‬ ‫دوربینبدونآینهمنظره‌یاباپتیکالنداردوتصویرسوژهبه‌صورتالکترونیکیاز سنسور خواندهشدهودر‬ ‫صفحه‌نمایشومنظره‌یابالکترونیکیآشکارمی‌شود‪.‬اینساختارموجب کوچکوسبکشدنقابل‌توجه‬ ‫دوربین‪ ،‬بدون از دست دادن مزیت تعویض لنز می‌شود و عالوه بر مزایای زیادی که منظره‌یاب الکترونیکی‬ ‫به همراه دارد‪ ،‬این دوربین‌ها برای فیلم‌برداری مناسب‌تر است و همچنین سیستم فوکوس بهتری دارند‪.‬‬ ‫یکیاز اشکاالتاین‌گونهدوربین‌هاامکاننشستن گردوغبار رویسنسور در هنگامتعویضلنزاست؛چون‬ ‫به‌دلیلحذف کاملآینه‪،‬سنسور هیچپوششیندارد‪.‬همچنینعمرباتریدوربین‌هایبدونآینه‪،‬بهدلیل‬ ‫استفادهاز منظره‌یابالکترونیکی‪ ،‬کمتراز سایرانواعدوربیناستوبهدالیلیماننداستفادهاز سنسورهای‬ ‫کوچک‌ترنسبت‌به‪DSLR‬ها‪،‬دامنۀانتخابلنزهامحدوداستوامکاننصبلنزهایبزرگرویآن‌هاوجود‬ ‫ندارد‪.‬به‌هرحالپیش‌بینیمی‌شوددوربین‌های«میکروسه‌چهارم»آیندۀهنرعکاسیباشندوبارفعموانع‬ ‫و محدودیت‌های موجود‪ ،‬دوربین‌های‪ DSLR‬را از صحنه خارج کنند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬آی‌تی‌رسان‬ ‫عنصر اصلی‬ ‫در نوشابه و‬ ‫نوشیدنی‌های‬ ‫شیرین آب است‪.‬‬ ‫به‌طوری‌که حدود‬ ‫‪ 90‬درصد آن‌ها را‬ ‫آب گازدار تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬این دسته‬ ‫از خوراکی‌ها اساسا‬ ‫حاوی مواد مغذی‬ ‫خاصی نیستند و با‬ ‫قند یا شربت ذرت‬ ‫با فروکتوز باال که‬ ‫ترکیبی از فروکتوز‬ ‫و دکستروز است‪،‬‬ ‫شیرین می‌شوند‪.‬‬ ‫طعم آن‌ها مربوط‬ ‫به طعم‌دهنده‌های‬ ‫مصنوعی یا طبیعی‬ ‫است‬ ‫انتـ ـ ـخـاب نوشی ـ ـ ــدنی بـ ـ ـ ـه‌ان ـ ــدازۀ‬ ‫انتـخــاب مــواد غ ــذایـی حائز اهمیت‬ ‫اسـ ــت‪ .‬نوشیـ ــدنی‌ها مـ ـی‌توانـ ـنـ ــد بر‬ ‫وضعیـت سالمتی اثر بگذارند و در بروز‬ ‫چاقی و بیماری‌های مختلف نقش‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫انواعنوشیدنی کهمی‌تواننددر رژیمغذاییاستفاده‬ ‫شوندعبارت‌انداز‪:‬‬ ‫آب‪:‬‬ ‫آب فاقد کالری است‪ .‬این نوشیدنی به عضالت‬ ‫و مغز در حفظ عملکرد مناسب یاری می‌رساند‬ ‫و همچنین از بروز یبوست و تشکیل سنگ‌های‬ ‫کلیویپیشگیریمی‌کند‪.‬میزانآبموردنیازبدنب ‌ه‬ ‫ویژگی‌هایفیزیکیبدنومیزانفعالیتبدنیوابسته‬ ‫است‪.‬افرادبااندازۀبدنبزرگ‌تروفعالیتبدنیبیشتر‬ ‫به میزان مایعات بیشتری در طی روز نیاز دارند‪.‬‬ ‫می‌توان با افزودن کمی آبلیمو و یا گیاهانی مانند‬ ‫نعناعآبراطعم‌دار کردونوشیدنآنرالذت‌بخش‌تر‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫لبنیات‪:‬‬ ‫کلسیم موجود در محصوالت لبنی در ساخت و‬ ‫حفظسالمتاستخوان‪،‬دندانوتودۀعضالنیمؤثر‬ ‫است‪ .‬کلسیمدر کاهشخطرابتالبهپرفشاریخون‬ ‫نیز نقش دارد‪ .‬توصیه می‌شود از محصوالت لبنی‬ ‫کم‌چرب یا بدون چربی استفاده شود تا از دریافت‬ ‫کالری زیاد در طی روز و در نتیجه بروز چاقی و عوارض‬ ‫ناشی از آن پیشگیری شود‪ .‬هریک لیوان (‪240‬‬ ‫سی‌سی)شیرپرچرب‪،‬شیردودرصدچربی‪،‬شیریک‬ ‫درصدچربیوشیربدونچربیبه‌ترتیبحدود‪،220‬‬ ‫‪ 154،183‬و‪ 125‬کیلوکالریدارند‪.‬‬ ‫آبمیوه‪:‬‬ ‫آبمیوه‪ 100‬درصدطبیعیحاویموادمغذیمختلفی‬ ‫است‪ .‬بااین‌حال‪ ،‬به‌منظور تأمین ویتامین‪ ،‬مواد‬ ‫معدنیومایعاتموردنیاز بدنمصرفمیوهوسبزی‬ ‫کاملنسبت‌بهدریافتآبمیوهارجحیتدارد‪.‬توصیه‬ ‫می‌شودنوشیدنآبمیوهطبیعیاز‪ 120‬تا‪ 180‬سی‌سی‬ ‫در طیروز تجاوزنکند‪.‬‬ ‫سایرنوشیدنی‌ها‪:‬‬ ‫چــای دارای خاصیــت آنتی‌ا کســیدانی اســت و در‬ ‫مقابــل برخــی از انــواع ســرطان‌ها‪ ،‬ســکتۀ مغــزی‪،‬‬ ‫بیمــاری قلبــی و پرفشــاری خــون نقــش محافظتــی‬ ‫دارد‪ .‬قهــوه نیــز در پیشــگیری از دیابــت نــوع دو‪،‬‬ ‫بیماری کبــدی و بیمــاری قلبــی مؤثر اســت‪ .‬افــزودن‬ ‫نهــا را‬ ‫قنــد و شــکر بــه چــای و قهــوه میــزان کالــری آ ‌‬ ‫افزایــش می‌دهــد‪ .‬چــای و قهــوۀ شــیرین‪ ،‬نوشــابه‪،‬‬ ‫آبمیــوۀ صنعتــی و نوشــابه‌های ورزشــی و انــرژی‌زا‬ ‫حــاوی کالــری باالیــی هســتند‪.‬‬ ‫عنصر اصلی در نوشابه و نوشیدنی‌های شیرین‬ ‫آب است‪ .‬به‌طوری‌که حدود ‪ 90‬درصد آن‌ها را آب‬ ‫گازدار تشکیل می‌دهد‪ .‬این دسته از خورا کی‌ها‬ ‫اساسا حاوی مواد مغذی خاصی نیستند و با قند‬ ‫یا شربت ذرت با فروکتوز باال که ترکیبی از فروکتوز‬ ‫و دکستروز است‪ ،‬شیرین می‌شوند‪ .‬طعم آن‌ها‬ ‫مربوط به طعم‌دهنده‌های مصنوعی یا طبیعی‬ ‫است‪ .‬اسیدهایی مانند اسیدسیتریک و اسید‬ ‫فسفریکنیزدر ایجادطعمآن‌هانقشدارد‪.‬رنگنیز‬ ‫بهایننوشیدنی‌هاافزودهمی‌شود‪.‬بسیاریاز آن‌ها‬ ‫حاوی کافئیننیزهستند‪ .‬کافئینلزومامضرنیست‪،‬‬ ‫اما محرکی است که می‌تواند بر هشیاری و الگوی‬ ‫خواب‪،‬به‌ویژهدر کودکانتأثیربگذاردواحتمالبروز‬ ‫مشکالتیماننداضطرابراافزایشدهد‪.‬‬ ‫ا گــرچ ــه م ـصــرف نـوشـاب ـه‌های رژیــمی نسبـ ـت‌به‬ ‫نوشابه‌های معمولی بهتر است‪ ،‬اما نوشابه‌های‬ ‫رژیمیبرذائقهافرادتأثیرمی‌گذارد؛بنابرایننوشیدن‬ ‫آبنسبت‌بهمصرفآن‌هاارجحیتدارد‪.‬‬ ‫بهتر است قبل از مصرف نوشیدنی‌های صنعتی‬ ‫میــزان کالری‪ ،‬کافئیــن و قنــد موجــود در آن‌ها که‬ ‫در برچسب غ ــذایی محــصول درج شده‪ ،‬خــوانده‬ ‫شود‪ .‬همچنین توصیه می‌شود مصرف این نوع‬ ‫نوشیدنی‌هامحدودشودودر صورتتمایلشدید‪،‬‬ ‫تنها مقدار کمی از آن‌ها نوشیده شود‪ .‬میانه‌روی در‬ ‫مصــرف همیشه یک راهکار هوشمندانه به شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫بازنشستگان‬ ‫امامت و والیت‬ ‫از منظر امام رضا (علیه‌السالم)‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫محلخدمت‬ ‫نام‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫سیدمحمودموسوی‌الکاظمی‬ ‫دفترفنیتعمیرگاهمرکزی‬ ‫شما و فوالد‬ ‫ولی‌اهلل ناظ ـم‌الرعــایا‪ ،‬شاغــل در‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫محمدرضاسعیدیمبارکه‬ ‫مرکزتعميراتنسوز‬ ‫‪1389/03/1‬‬ ‫‪1396/11/30‬‬ ‫‪1389/04/01‬‬ ‫‪1396/12/25‬‬ ‫عباسعلییوسف‌نژاد‬ ‫مسعود رفاهت‌نیا‬ ‫كنترلكيفی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫‪1370/04/22‬‬ ‫‪1397/04/20‬‬ ‫‪1371/10/28‬‬ ‫‪1397/04/09‬‬ ‫اکبراسماعیلی‬ ‫نصرالهامینی‌تهرانی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫‪1371/10/23‬‬ ‫‪1397/04/28‬‬ ‫‪1370/03/09‬‬ ‫‪1397/04/03‬‬ ‫داود واعظی‬ ‫مسعودبهرامی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫‪1370/03/08‬‬ ‫‪1397/04/05‬‬ ‫‪1369/05/28‬‬ ‫‪1397/04/04‬‬ ‫بهروز میرزاوند بروجنی‬ ‫صادق بصری‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫‪1369/04/13‬‬ ‫‪1397/04/13‬‬ ‫‪1370/04/23‬‬ ‫‪1397/04/10‬‬ ‫سعیدپاکزاد‬ ‫قاسمعباسیان‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫مديريتمواد‬ ‫‪1369/06/24‬‬ ‫‪1397/04/23‬‬ ‫‪1371/03/16‬‬ ‫‪1397/04/05‬‬ ‫امـام رضـا(علیه‌السالم) در دوران امامت بیست‌سالۀ‬ ‫خ ـ ــویــش با سـه تن از حــکمرانان مست ـ ـبـد عب ــاسی‪ ،‬یعـ ــنی‬ ‫هارون‌الرشید(دهسال)‪،‬محمدامین(پنجسال)ومأمون(پنج‬ ‫سال آخر عمر) معاصر بود‪.‬به مناسبت والدت آن امام همام‪،‬‬ ‫برآنیم کهاز امامتووالیترااز منظرآنحضرتسخنبگوییم‪.‬‬ ‫افراد جامعۀ‬ ‫اسالمی مقام امام‬ ‫و امامت و والیت را‬ ‫درست نشناخته‌اند‬ ‫و این عدم شناخت‬ ‫چه در زمان‬ ‫خود پیامبر اکرم‬ ‫(صل الله علیه)‬ ‫و چه بعد از آن‬ ‫حضرت‪ ،‬پیامدهای‬ ‫ناگواری در پی‬ ‫داشت و عالوه بر‬ ‫غصب خالفت و‬ ‫آن‌همه بدعت‌ها و‬ ‫اختالفات‪ ،‬زیان‌های‬ ‫سنگین علمی و‬ ‫فرهنگی نیز بر‬ ‫جامعۀ اسالمی‬ ‫تحمیل کرد‬ ‫ضرورتامام‌شناسی‬ ‫از بزرگ‌ترین و خطرنا ک‌ترین انحرافاتی که در جامعۀ اسالمی رخ داد‪،‬‬ ‫انحراف از مسیر امامت بود‪ .‬ا گر افراد جامعه بعد ازپیامبر ا کرم (صل‬ ‫الل علیه) جایگاه امامت را شناخته بودند‪ ،‬امامت و خالفت را در حد‬ ‫نمایندگیقبیله‌ایوقومیوحداکثررهبریسیاسی‪،‬تنزلنمی‌دادندو‬ ‫اجازهنمی‌دادند کسانیبرآنجایگاهتکیهبزنند کههیچ‌گونهشایستگی‬ ‫ولیاقتدر وجودآن‌هانبود‪.‬‬ ‫قرآن کریم امامت را باالتر از نبوت می‌داند و چنین بیان می‌کند که‬ ‫ابراهیم(علیه‌السالم)بعداز نبوتوخلت(خلیل‌اللهی)بهمقامامامت‬ ‫ترفیع درجه یافته است؛ «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم» و‬ ‫امامت و معرفی امام را باعث کمال دین و تمام‌کنندۀ نعمت دانسته و‬ ‫بعد از آن‌که پیامبر ا کرم (صل اهلل علیه) علی (علیه‌السالم) را به خالفت‬ ‫و امامت منصوب می‌کند می‌فرماید‪« :‬امروز دینتان را برایتان کامل‬ ‫کردم‪ ».‬و اعالم می‌کند که معرفی نکردن امام و امامت به‌منزلۀ انجام‬ ‫نشدن رسالت ‪23‬ساله است‪ .‬همچنین پیامبر ا کرم (صل اهلل علیه)‬ ‫فرمود‪«:‬هر کسبمیردوامامزمانخویشرانشناسد‪،‬بهمرگجاهلیاز‬ ‫دنیارفتهاست‪».‬اینحدیثبه‌خوبیمی‌رساند کها گر کسیامامزمان‬ ‫خود را نشناسد‪ ،‬درواقع دینی برای او ثابت نیست‪ .‬فخر رازی‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگ‌ترینعلمایاهلسنتحدیثمذکور رابهاینصورتنقلنموده‬ ‫است کهپیامبرا کرم(صلاهللعلیه)فرمود‪«:‬ا گر کسیبمیردوامامزمان‬ ‫خویشرانشناسد‪،‬پسبایدبهخواستخودشیایهودیویانصرانی‬ ‫بمیرد[ولیمسلماناز دنیانخواهدرفت]‪».‬‬ ‫جابربن‌عبداهللانصاریمی‌گوید‪:‬از پیامبرا کرم(صلاهللعلیه)پرسیدم‬ ‫امامانبعداز شماچندنفرند؟حضرتفرمود‪«:‬جابر!خدایترحمت‬ ‫کند‪ ،‬از تمام اسالم از من سؤال نمودی‪ .‬تعداد آنان به تعداد ماه‌ها‬ ‫است‪ ».‬در این حدیث سؤال از امام مساوی با سؤال از تمام اسالم‬ ‫دانستهشدهاست‪.‬‬ ‫باهمهآنتأ کیدات‪،‬افرادجامعۀاسالمیمقاماماموامامتووالیترا‬ ‫درست نشناخته‌اند و این عدم شناخت چه در زمان خود پیامبر ا کرم‬ ‫(صلاهللعلیه)وچهبعدازآنحضرت‪،‬پیامدهایناگواریدرپیداشت‬ ‫و عالوه بر غصب خالفت و آن‌همه بدعت‌ها و اختالفات‪ ،‬زیان‌های‬ ‫سنگینعلمیوفرهنگینیزبرجامعۀاسالمیتحمیل کرد‪.‬‬ ‫مقاموجایگاهرفیعامامت‬ ‫امام هشتم (علیه‌السالم) فرمود‪« :‬همانا امامت قدرش برتر‪ ،‬و شأنش‬ ‫بزرگ‌تر‪ ،‬و منزلتش عالی‌تر‪ ،‬و مکانش منیع‌تر‪ ،‬و ژرفای آن عمیق‌تر از آن‬ ‫است که مردم با عقل و اندیشۀ خود به آن برسند یا با انتخاب و آرای‬ ‫خویش به آن برسند و امامی را نصب کنند‪ .‬به‌راستی امامت [مقامی‬ ‫است] کهخداوندمتعالآنرابعداز مقامنبوتوخلت(خلیل‌اللهی)در‬ ‫مرحلۀسومبهابراهیمخلیلاختصاصدادوفضیلتیاست کهاورابهآن‬ ‫شرف‌یابنمودوبه‌وسیلۀآننامشرابلندآوازه کردوفرمود‪:‬به‌راستی‬ ‫تورااماممردمقرار دادم‪».‬‬ ‫در فراز دیگریاز حدیثمی‌خوانیم‪:‬‬ ‫«به‌راستی امامت‪ ،‬زمام دین‪ ،‬مایۀ نظام مسلمین‪ ،‬صالح دنیا و‬ ‫عزت‌مندیمؤمناناست‪.‬همانا امامتریشۀاسالمبالندهوشاخۀبلند‬ ‫آن است‪ .‬کامل شدن نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و فراوانی غنائم‬ ‫و صدقات و اجرای حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف کشور‪ ،‬از‬ ‫سوی امام انجام می‌گیرد‪ .‬امام است که حالل خدا را حالل و حرام او را‬ ‫حرام می‌کند و حدود الهی را برپا می‌دارد و از دین خدا دفاع می‌کند و با‬ ‫بیان حکمت‌آمیز و اندرزهای نیکو و دلیل‌های رسا‪[ ،‬مردم را] به‌سوی‬ ‫پروردگار دعوتمی‌کند‪».‬‬ ‫توصیفامام‬ ‫معرفی امام و بیان اوصاف او به حقیقت از حد قدرت ما خارج است‪.‬‬ ‫ازاین‌رو در این بخش نیز از امام هشتم (علیه‌السالم) که خود دارندۀ‬ ‫اوصافامامتاستبهرهمی‌جوییم‪.‬‬ ‫آن حضرت فرمود‪« :‬امام مانند خورشید فروزان است که نورش عالم را‬ ‫فرا گیردوخودشدر افق[اعال]قرار دارد؛به‌گونه‌ای کهدست‌هاودیدگان‬ ‫به آن نرسد‪ .‬امام ماه تابان‪ ،‬چراغ روشن‪ ،‬نور درخشان و ستارۀ راهنما‬ ‫در تاریکی‌ها‪ ،‬رهگذر شهرها و کویرها و گرداب دریاها است‪ .‬امام آب‬ ‫گوارایزمانتشنگیوراهنمایهدایتونجات‌بخشاز هال کتاست‪.‬‬ ‫امامآتشروشنبربلندی‌ها[برایهدایت گم‌گشتگان]‪،‬وسیلۀ گرمی‬ ‫برایهرکهاز آن گرماخواهدورهنمایهال کت‌گاه‌هاست‪.‬هرکهاز اوجدا‬ ‫شودهال کشود‪».‬‬ ‫راستی این‌همه مفاهیم بلند و عمیق را چگونه می‌توان به همگان‬ ‫فهماندوچگونهخودمی‌توانبهآنرسید؟‬ ‫گربیابمصددهانواین‌چنین‪/‬تنگآیددر بیانآنامین‬ ‫این‌قدر هم گرنگویمایسند‪/‬شیشهدلاز ضعیفیبشکند‬ ‫آهن‌سازی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن مادر این‌جانب ابراز همدردی کردند‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫مجتبیمجیریشاغلدر آهن‌سازی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن پدر این‌جانب ابراز همدردی کردند‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪910***8465‬‬ ‫ا کبر مکاری شاغل در دفتر فنی‬ ‫تعمیراتمرکزیومهدیمکاریشاغلدر خرید‬ ‫قطعاتیدکی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم‬ ‫از دست دادن برادر این‌جانبان ابراز همدردی‬ ‫کردند‪ ،‬صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪913***0173‬‬ ‫امید زواره ‪ ،‬شاغل در مجتمع فوالد‬ ‫سبا‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان گرامی که در غم از‬ ‫دست دادن پدر این‌جانب ابراز همدردی کردند‪،‬‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪913***1573‬‬ ‫عوضعلی عباسی‪ ،‬شاغل در نورد‬ ‫سرد‬ ‫تقاضا می‌کنیم مسئوالن ذی‌ربط در مبلغ وام‬ ‫ضروری و مسکن کارکنان‪ ،‬با توجه به سپردۀ‬ ‫کارکنان با سابقۀ بیشتر وهمچنین افزایش تورم‪،‬‬ ‫بازنگری کنند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه طی دو سال گذشته‬ ‫تعدادی از پزشکان کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها‬ ‫قراردادشانبابیمۀفوالدرالغو کرده‌اند‪،‬درخواست‬ ‫می‌شودمسئوالناینموردرانیزپیگیری کنند‪.‬‬ ‫‪913***1677‬‬ ‫بهرام ناصری قلعه شاهرخی‪ ،‬‬ ‫شاغلدر فوالدسازیوریخته‌گریمداوم‬ ‫دربارۀسودسهامتعاونیمسکندر اینچندسال‬ ‫اطالع‌رسانی کنید‪.‬‬ ‫‪913***0340‬‬ ‫محمدرضا عطائی قلعه‌قاسمی‪،‬‬ ‫شاغلدر نوردسرد‬ ‫قرارداد بیمۀ ایران با تنها بیمارستان زرین‌شهر‬ ‫فسخشدهاست‪.‬دربارۀعلتاینامراطالع‌رسانی‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫‪913***7691‬‬ ‫محمدرضا رسولی‌پور‪ ،‬شاغل در‬ ‫فوالدسازیوریخته‌گریمداوم‬ ‫بیمۀ تکمیلی نسخه‌هایی را که دکتر در برگۀ‬ ‫دفترچۀ تأمین اجتماعی مهر زده و مبلغ نوشته‬ ‫است قبول نمی‌کند‪ .‬گفته می‌شود که باید برای‬ ‫هر برگه‪ ،‬رسید غیر دفترچه صادر شود و حال که‬ ‫به دکتر مراجعه می‌کنیم دیگر رسید نمی‌دهد‪.‬‬ ‫خواهشمندیم بیمۀ ایران برگه‌هایی را که مهر‬ ‫پزشک و مبلغ دارد پرداخت کنند تا برای دفعات‬ ‫بعدی‪،‬باتوجهبهاطالع‌رسانیانجام‌شده‪،‬رسید‬ ‫جدا گانه گرفتهشود‪.‬‬ ‫‪913***8045‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫نوذر رضائی‬ ‫مديريتمواد‬ ‫‪1370/04/23‬‬ ‫‪1397/04/16‬‬ ‫‪1370/03/08‬‬ ‫‪1397/04/10‬‬ ‫ابوالفضلعزیزی‬ ‫فرهادنادری‌شاهی‬ ‫حراست‬ ‫واحد گندلهسازی‬ ‫‪1371/04/27‬‬ ‫‪1397/04/10‬‬ ‫‪1371/11/24‬‬ ‫‪1397/04/28‬‬ ‫موفقیت‬ ‫موفقیت فرزندان کارکنان‬ ‫در عرصه‌های علمی و فرهنگی‬ ‫سپیدهشجاعی‬ ‫شادروانعلیرضایزدانی‬ ‫سیدحسینمحققمطلق‬ ‫خـريد‬ ‫زهرایزدانیباغملکی‬ ‫بانهایتتأسفدرهفتۀ گذشتهاردشیرسلطانیشاغلدرآهنسازی‪،‬رضاقلیسلطانیشاغلدرمدیریتشهری‪،‬مهدیمحمدیشاغلدر برنامهریزی کنترل‬ ‫تولید‪،‬عباسقلیرمضانیشاغلدر نورد گرم‪،‬جمالرمضانیشاغلدر نوردسرد‪،‬روحاهللبهرامیشاغلدر فوالدسباو بهروزسلطانیشاغلدر فوالدسبادر غم‬ ‫درگذشتپدر ولشکرافشاریانیشاغلدرفوالدسازیو ولی‌اهللناظم‌الرعایاشاغلدر آهن‌سازی در غمدرگذشتمادر بهسوگنشستند‪.‬‬ ‫همچ ــنینهم ـ ــکار گرام ــیشادروان علیرضایزدانیدر اثر بیماری دار فانیراوداع گفت وبهدیار حقشتافت‪.‬‬ ‫اینغمجانکاهوضایعۀجبران‌ناپذیررابهمحضرخانواده‌هایاینعزیزانتسلیتعرضمی‌کنیموبرایآنانعلودرجاترااز درگاهحق‌تعالیمسئلتمی‌نماییم‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫محمدپارساربیعی‬ ‫خانم سپیده شجاعی‪ ،‬فرزند همکار گرامی بازنشسته عبدالعلی شجاعی‪ ،‬در مقطع کارشناسی‬ ‫ارشد رشتۀ مدیریت بازرگانی مالی موفق به کسب رتبۀ برتر شد‪.‬‬ ‫خانم زهرا یزدانی باغملکی‪ ،‬فرزند همکار گرامی بازنشسته تقی یزدانی باغملکی‪ ،‬در شانزدهمین‬ ‫دورۀ مسابقه علمی دورۀ اول متوسطۀ استان در سال تحصیلی ‪ 97-96‬موفق به کسب رتبۀ برتر شد‪.‬‬ ‫آقای محمدپارسا ربیعی فرزند همکار گرامی بازنشسته احمد ربیعی‪ ،‬در مسابقۀ منطقه‌ای‬ ‫محاسبۀ ذهنی و چرتکه‌ای استان اصفهان موفق به کسب رتبۀ اول شد‪.‬‬ ‫زندگی سالمندان‬ ‫در خانه یا سرای سالمندان‬ ‫بیشترسالمندان‬ ‫آسایشگاه‌ها را‬ ‫نمادی از انزوا و‬ ‫طرد شدن می‌دانند‬ ‫و حتی تا آخر عمر‬ ‫نمی‌توانند با آن‬ ‫خو بگیرند‪.‬‬ ‫محققان و‬ ‫صاحبنظران‬ ‫حوزۀ سالمندی‬ ‫بر این باورند که‬ ‫اگر چه در موارد‬ ‫بسیار محدودی‬ ‫به دلیل شرایط‬ ‫خاص بعضی از‬ ‫سالمندان و نبود‬ ‫مراقب خانوادگی‬ ‫فرد سالمند ناگزیر‬ ‫به رفتن به خانه‬ ‫سالمندان است‪،‬‬ ‫اما در اکثر موارد‬ ‫ترجیح فرد سالمند‬ ‫و خانواده‌ها‬ ‫نگهداری سالمند در‬ ‫خانواده است‬ ‫گذر از دوران جوانی به سالمندی آن‌چنان تدریجی است که تغییرات آن چندان‬ ‫احساس نمی‌شود‪ .‬بیشتر مردم باور ندارند روزی تغییرات سالمندی در آنان ظاهر خواهد‬ ‫شد‪.‬سالمندیبه‌عنوانیکیاز دورانعمرونهبهعنوانمرحلۀپایانیزندگی‪،‬اگرچهبازوال‬ ‫جسمهمراهاست‪،‬بابلوغفکر‪،‬خردو کمالزیستیتوأممی‌شود‪.‬فرایندسالمندیفرایندی‬ ‫فیزیولوژیک است و به طور مستقیم عامل بیماری محسوب نمی‌شود‪ .‬سالمندی دورۀ‬ ‫حساسیاز عمرانساناست کهمعموال در آنبه‌دلیل کهولتوسبکناسالمزندگی‪،‬احتمال‬ ‫ابتالیافرادبهبیماری‌هایمزمنجسمی‪،‬روانیواجتماعیبیشتراست؛در نتیجهممکن‬ ‫استاستقاللفردبهعلتناتوانی‌هایجسمیوذهنی کاهشیابد‪.‬باافزایشسن‪،‬میزان‬ ‫ناتوانیووابستگیسالمندانافزایشمی‌یابد؛طبقآمار حدودیک‌سومسالمنداننیازمند‬ ‫کمکدر فعالیت‌هایروزمرۀزندگیخودهستند‪.‬‬ ‫براساس آموزه‌هایاعتقادیوفرهنگی ایرانیان‪ ،‬خانوادهنخستین گروهواجتماعحمایتیاست‬ ‫کهمسئولاصلیمراقبتاز سالمندانبهشمار می‌آید‪.‬ا گرچهحضور سالمنددر کنار خانوادهباعث‬ ‫ارتقایسطحسالمتسالمندانمی‌شود‪،‬تغییراتودگرگونی‌هایاجتماعی‪،‬اقتصادیوتکنولوژی‬ ‫باعثشدهخانواده‌هادستخوشتغییراتاساسیشوندوارزش‌هاوسنت‌هایقدیمیجایخود‬ ‫رابهارزش‌هایجدیددهند کهدر نهایتجایگاهسالمنداندر خانوادهرابهمخاطرهانداختهاست‪.‬‬ ‫نبودن سیستم‌های حمایتی‪ ،‬بیمه‌ای و بهداشتی درمانی جامع از طرف سازمان‌های دولتی به‬ ‫همراه نبود آ گاهی و دانش خانواده از نحوۀ مراقبت و تعامل با سالمند از علل نگهداری نکردن‬ ‫سالمنداندر محیطخانوادهبهرغممیلباطنیسالمندانوخانواده‌هاست‪.‬‬ ‫توجه و تمرکز برنامه‌های حمایتی سالمندان بر کانون خانواده و تقویت انگیزه‌های مراقبت از‬ ‫سالمندان درخانواده و حفظ سالمت آنان در ابعاد مختلف کاملا ضروری است‪ .‬بین میزان‬ ‫سالمتعمومیوعالئمجسمی‪،‬روانیواجتماعیسالمندانساکندر منزلوآسایشگاه‌هاتفاوت‬ ‫معنی‌داری وجود دارد‪ .‬سالمندان سا کن در آسایشگاه‌ها در مقایسه با آن‌ها که در کنار خانوادۀ‬ ‫خود زندگی می‌کنند بیشتر به افسردگی مبتال می‌شوند؛ به طوری که حدود ‪ 3‬درصد سالمندان‬ ‫در خانوادهافسردهمی‌شوند؛در حالی که‪ 15-25‬درصدسا کنخانه‌هایسالمندانبهافسردگی‬ ‫دچار می‌شوند‪.‬‬ ‫ارتقایسالمتروانی‪،‬اجتماعیاز اصلی‌تریناهدافحضور سالمنددر کنار خانوادهاست‪.‬اغلب‬ ‫سالمندان تمایل دارند در منزل شخصی خود جایی که سال‌های متمادی از زندگی را در کنار‬ ‫خانواده‌شان سپری کرده‌اند‪ ،‬زندگی کنند‪ .‬آن‌ها به‌طور معمول عمیقا به خانواده وابستگی و‬ ‫دلبستگی دارند و حمایت اجتماعی خانواده‌ها نقش مؤثری در کاهش استرس‌ها و سالمت آنان‬ ‫دارد‪.‬امروزهتبدیلخانواده‌های گستردهبههسته‌ایباعثتغییرنقشاعضایخانوادهشدهاست؛‬ ‫بهطوری کهفرزندان کمترنقشحمایتیبرایوالدینخوددارندومطرودیتاجتماعیسالمندان‬ ‫یکیاز دغدغه‌هایبخشرفاهوتأمیناجتماعیشدهاست‪.‬‬ ‫مراکزنگهداریسالمندانبهدنبالصنعتیشدنجامعهوبرای کمکبهخانواده‌هایبامشکالت‬ ‫خاصپدیدآمدهاست‪،‬ا گرچهاینمجموعه‌هانتوانستهبهطور کاملخألخانوادهراپر کند‪.‬بیشتر‬ ‫سالمندان آسایشگاه‌ها را نمادی از انزوا و طرد شدن می‌دانند و حتی تا آخر عمر نمی‌توانند با آن‌‬ ‫خوبگیرند‪.‬محققانو صاحبنظرانحوزۀسالمندیبراینباورند کها گرچهدرمواردبسیارمحدودی‬ ‫بهدلیلشرایطخاصبعضیازسالمندانونبودمراقبخانوادگیفردسالمندناگزیربهرفتنبهخانه‬ ‫سالمندان است‪ ،‬اما در ا کثر موارد ترجیح فرد سالمند و خانواده‌ها نگهداری سالمند در خانواده‬ ‫است‪.‬در صورتضرورتونیاز بهخدماتمراقبتیوحمایتی‪،‬تسهیالتوخدماتدر محلومنزل‬ ‫(‪)Aginginplace‬توصیهمی‌شودودر صورتی کهامکانادامهزندگیدر کنار خانوادهوجودنداشته‬ ‫باشد‪،‬سپردنسالمندبهسرایسالمندانآخرین گزینهاست‪.‬‬ ‫حتی در مواردی که فرد سالمند به دلیل شرایط خاص به خانه سالمندان منتقل می‌شود این‬ ‫محلنبایدتاپایانعمرمحلاقامتاودر نظر گرفتهشود‪.‬در صورتانتقالسالمندبهآسایشگاه‪،‬‬ ‫قبلاز حضور در آسایشگاهبایداورادر جریانقرار دادتا از نظرروحی‪،‬روانیدر اوآمادگیایجادشودو‬ ‫بدینتریباثراتسوءتغییرمکاناجباریبهحداقلممکنبرسد؛در غیراینصورتاینامریکی‬ ‫از بدترین و سخت‌ترین تجربیات زندگی سالمندان و خانواده‌ها خواهدبود‪ .‬طرد شدگی و انزوا‪،‬‬ ‫احساسشکستوخواری‪،‬یکنواختیوانتظارازمضامیناصلینهفتهدرتجربیاتزندگیسالمندان‬ ‫سا کندر آسایشگاه‌هاست که کیفیتآسایشگاهومیزانارتباط باخانوادهواجتماعمی‌توانداین‬ ‫احساساتمنفیرا کاهشدهد‪.‬‬ ‫تلقیسالمندانازخواریوشکستناشیازاحساسبی‌مهریفرزندانوخانوادهوشرایطنامناسب‬ ‫سرایسالمنداناستورفتارهایترحم‌آمیزمسئوالنآسایشگاه‌هاومالقات‌کننده‌هاممکناستبر‬ ‫ایناحساسبیفزاید‪.‬در صورتضرورتانتقالوالدینبهمرا کزنگهداری‪،‬وفاداریوارتباطمنظمو‬ ‫حتی‌االمکان روزانهبههمراهخانواده‪،‬فرزندانوهمسروتماستلفنیدرفواصلمالقات‌هامی‌تواند‬ ‫از میزاناحساسطردشدگیوانزواواحساسشکستدر زندگیآنانبکاهد‪.‬‬ ‫تکریمورعایتشأنسالمنداندرهنگاممالقاتنیزمی‌تواندبهحفظوارتقایعزت‌نفسآنان کمک‬ ‫کند‪.‬حضور داوطلبانهدر آسایشگاهوارتباطمنظمباخانواده‪،‬مشارکتفعالدر برنامه‌هایمرکزو‬ ‫ارتباط با سایر سالمندان می‌تواند در آرامش درونی آنان و رضایت از اقامت در سرای سالمندان و‬ ‫سازگاریبامحیطجدید کمک‌کنندهباشد‪.‬‬ ‫همچنینمناسب‌سازیمحیطمراکزوطراحیفضایآسایشگاهمانندمنزلواجتناباز نگهداری‬ ‫آنان در اتاق‌های شلوغ به همراه ارتقای کیفیت خدمات می‌تواند درکاهش احساس نامطلوب‬ ‫سالمندان مؤثر باشد‪ .‬امروزه در دنیا برای جلوگیری از انتقال سالمندان به آسایشگاه‌ها انواع‬ ‫مدل‌های مراقبتی مانند مرا کز روزانۀ خدمات مراقبت در منزل‪ ،‬مراقبت فرجه‌ای‪ ،‬مجتمع‌های‬ ‫مناسب‌سازیشدهبرایسالمندان و‪...‬راه‌اندازیشدهاست‪.‬بنابراینفردسالمندوخانواده‌اش‬ ‫مجبور نیستندفقطبیندوحالتاقامتدر منزلیاآسایشگاهیکیراانتخاب کند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬برترین‌ها‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬جوالی ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫دیدار مدیران باشگاه فوالدمبارکۀسپاهان‌‬ ‫با پدر شهید قدیریان‬ ‫از سپاهان انتظار قهرمانی داریم‬ ‫دکتــر بهــرام ســبحانی بــا بیــان اینکــه تمــام‬ ‫شــرایط بــرای اینکــه یــک تیــم ادعــای قهرمانــی کنــد‬ ‫فرا هــم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از بودجــه تــا ســرمربی و‬ ‫بازیکنان خــــوب هـــمه را در اخـــتیار تیـــ ــم فــــوتبال‬ ‫سپــــــاهان گذاشــته‌ایم و از این تیم انتظار قهرمانی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫بهــرام ســبحانی مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در گفت‌وگــو‬ ‫بــا خبرگــزاری ایمنــا در خصــوص بودجــۀ باشــگاه فــوالد مبارک ـۀ ‬ ‫ســپاهان در ســال ‪ ۹۷‬گفــت‪ :‬تعییــن بودجــۀ باشــگاه ســپاهان‬ ‫مراحلــی دارد کــه بایــد طــی شــود‪.‬‬ ‫ســبحانی در پاســخ به ایــن ســؤال که بــا توجــه بــه این‌که انتظــارات‬ ‫هــواداران از ســپاهان زیــاد اســت‪ ،‬خواســتۀ شــما از ایــن تیــم‬ ‫چیســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امســال بهتریــن مربــی را بــرای تیــم فوتبال‬ ‫جــذب کردیــم‪ ،‬بهتریــن بازیکنــان را در اختیــار باشــگاه گذاشــتیم‬ ‫و کارهــای الزم را انجــام داده‌ایــم و منتظر شــنیدن اخبــار توفیقات‬ ‫باشــگاه هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل کارخانــۀ فــوالد مبارکــه دربــارۀ رشــته‌های غیرفوتبالــی‬ ‫ازجملــه والیبــال‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬باشــگاه فــوال مبارکۀ ســپاهان‬ ‫در رشــته‌های مختلــف غیرفوتبالــی در بخــش بانــوان و آقایــان و‬ ‫رده‌هــای ســنی مختلــف هــم تیـم‌داری می‌کنــد‪ .‬البتــه همــه جای‬ ‫دنیــا همیــن اســت و فوتبــال باالتریــن هــوادار را دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برنامه‌ر یــزی در خصــوص اضافــه کــردن‬ ‫رشــته‌های غیرفوتبالــی جدیــد بــر عهــدۀ باشــگاه اســت‪ ،‬مــا وارد‬ ‫ریــز مســائل باشــگاه نمی‌شــویم و سیاسـت‌ها و چهارچوب کلــی را‬ ‫ارائــه می‌دهیــم و باشــگاه بــرای ایــن مســائل برنامه‌ریــزی می‌کند‪.‬‬ ‫ســبحانی اضافــه کــرد‪ :‬فکــر می‌کنــم باالتریــن بودجــه را بــه باشــگاه‬ ‫تخصیــص دادیــم و محدودیتــی نگذاشــته‌ایم و بقیــۀ مــوارد بــه‬ ‫یگــردد‪.‬‬ ‫باشــگاه و همــت آن‌هابرم ‌‬ ‫ســبحانی در مــورد انتظــارش از تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬قطعــا از ایــن تیــم انتظــار قهرمانــی داریــم‪ .‬شــرایط بــرای‬ ‫کســب قهرمانــی فراهــم اســت و دلیلــی بــرای عــدم کســب عنــوان‬ ‫قهرمانــی وجــود نــدارد؛ البتــه در ایــن زمینه‌هــا برخــی مــوارد قابــل‬ ‫پیش‌بینی نیســت‪ .‬مــا بــه تعهــدات و کارهایــی کــه بایــد می‌کردیم‬ ‫ازجملــه در اختیــار گذاشــتن بودجــه‪ ،‬ســرمربی خــوب و بازیکنــان‬ ‫نکــه یــک تیــم ادعــای‬ ‫خــوب عمــل کردیــم و همــۀ شــرایط بــرای ای ‌‬ ‫قهرمانــی کنــد فراهم اســت؛ امــا کســب عنــوان قهرمانی به شــرایط‬ ‫زیــادی بســتگی دارد‪.‬‬ ‫امسال بهترین‬ ‫مربی را برای تیم‬ ‫فوتبال جذب‬ ‫کردیم‪ ،‬بهترین‬ ‫بازیکنان را در‬ ‫اختیار باشگاه‬ ‫گذاشتیم و کارهای‬ ‫الزم را انجام‬ ‫داده‌ایم و منتظر‬ ‫شنیدن اخبار‬ ‫توفیقات باشگاه‬ ‫هستیم‬ ‫قهرمانی تیم وزنه‌برداری شرکت فوالد مبارکه‌‬ ‫در مسابقات استان اصفهان‬ ‫ در راستایحمایتاز فرهنگایثار‪،‬شهادتوپهلوانیدر ورزشاصفهان‪،‬مسعود تابشمدیرعاملباشگاهفوالد‬ ‫مبارکۀسپاهانبههمراهدکترسلطانحسینیمدیرادارۀ کلورزشوجواناناستاناصفهان‪،‬رجبیرئیسبسیج‬ ‫ورزشکاراناستاناصفهانوهمکارانهرسهمجموعهبهدیدار حاجآقاقدیرقدیریانسرپرستسابقتیم‌های‬ ‫فوتبال و هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان رفتند که یکی از فرزندانش را هم در راه دفاع از آرمان‌های میهن اسالمی‬ ‫بهآستانمقدسالهیتقدیم کردهاست‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬مسعود تابش با برشمردن خدمات پرشمار قدیر قدیریان ابراز امیدواری کرد که این پدر شهید‬ ‫گران‌قدر هرگز دعای خیر خودش را از ورزش سپاهان دریغ نکند تا ورزشکاران سپاهانی هم با روحیه‌ای جهادی‬ ‫وایثارگرانهبتوانندباشگاهفوالدمبارکۀسپاهانرادر میادینمختلفسربلند کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است شهید سعید قدیریان از شهدای جوان ورزشکار بوده و در هجده‌سالگی در عملیات‌‬ ‫کربالی‪ ۵‬بهفیضشهادتنائلآمدهاست‪.‬‬ ‫تیموزنه‌برداریشرکتفوالدمبارکهقهرمانمسابقات کارگراناستاناصفهانشد‪.‬‬ ‫مســابقات وزنه‌بــرداری کارگــران اســتان اصفهــان ‪ 21‬تیرمــاه ‪ 1397‬در محــل خانــۀ وزنه‌بــرداری‬ ‫ورزشــگاه کوثــر ملک‌شــهر اصفهــان برگــزار شــد و طــی آن پوالدمــردان فــوالد مبارکــه بــا اقتــدار قهرمان‬ ‫ایــن دوره از رقابت‌هــا شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقات تیم‌هــای ســیمان ســپاهان الــف و ب نیــز بــه ترتیــب مقام‌هــای دوم و ســوم را از‬ ‫آن خــود کردنــد‪.‬‬ ‫بختیار رحمانی‌‬ ‫به فوالد مبارکۀسپاهان پیوست‬ ‫‌‬ ‫مبارکه‬ ‫تیم کشتی صنعت فوالد‬ ‫نایب قهرمان مسابقات استان اصفهان‬ ‫تیم کشتیصنعتفوالدمبارکهدر مسابقاتقهرمانیاستانبه‌عنواننایبقهرمانی‬ ‫دستیافت‪.‬‬ ‫مســابقات کشــتی کارگــران اســتان اصفهــان ‪ 31‬خردادمــاه در محــل ســالن کشــتی پوریــای ولــی‬ ‫باشــگاه نصــر بــا حضــور کشــتی‌گیران قدرتمنــد اصفهــان و در قالــب ‪ 7‬تیــم از بهتریــن تیــم هــای‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقات‪ ،‬کشــتی‌گیران فــوالد مبارکــه بــه عنــوان نایب‌قهرمانــی و تیم‌هــای ذوب آهــن و‬ ‫اتوبوس‌رانــی نیــز بــه کســب عناویــن اول و ســوم دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫کوهنوردان فوالد مبارکه بر فراز قلۀ علم‌کوه‬ ‫اعضایتیم کوه‌پیماییشهیدقاسمیفوالدمبارکهدر برنامه‌ایسه‌روزهموفقشدند‬ ‫بهقله‪ 4850‬متریعلم‌کوهدومینقلهبلند کشور صعودنمایند‪.‬‬ ‫بختیار رحمانی با نظر مساعد امیرقلعه نوعی‪ ،‬ضمن حضور در باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان و مذا کرات الزم با‬ ‫مهندستابش‪،‬باعقدقراردادداخلیبهمدتدوفصلبهجمعطالیی‌پوشانسپاهانپیوست‪.‬‬ ‫از آنجا کهششسهمیۀلیگبرتریباشگاهفوالدمبارکۀسپاهانتکمیلشدهاست‪،‬بختیار رحمانینیمفصل‬ ‫اول را در تیم دیگری توپ خواهد زد و از نیم فصل دوم به جمع سپاهانی‌ها می‌پیوندد‪.‬‬ ‫قلۀ علم‌کوه در خطۀ شمال کشور در شهرستان کالردشت بخش رودبارک سر به فلک کشیده است‪ .‬این‬ ‫کوه منحصربه‌فرد برای هر سطح از کوهنوردی مسیری جدا گانه دارد‪ .‬دیواره‌های عظیم‪ ،‬گرده آلمان‌ها‬ ‫و مسیر چشم‌نواز دشت حسار چال از جاذبه‌های جهانی این کوه است‪.‬‬ ‫حضور هندبالیست فوالد مبارکۀ سپاهان‌‬ ‫در اردوی تیم ملی ایران‬ ‫عوارض پشت‌میزنشینی‬ ‫(ورزش در پشت میز)‬ ‫گرد آوری‪ :‬امور ورزش‬ ‫در قسمت‌های قبلی خبرنامه به عوارض مخرب‬ ‫پشت‌میزنشینی در زمان‌های طوالنی اشاره کردیم و‬ ‫گفتیمچهخطربزرگیدر کمین کارکنانپشت‌میزنشین‬ ‫نشسته است و تنها راه مقابله با این خطرات تحرک و‬ ‫ورزش است‪ .‬گفتنی است با توجه به ارزش سالمت‬ ‫جسمی‪ ،‬در این شماره به تعدادی حرکت ورزشی که‬ ‫در پشت میز و در کوتاه‌ترین زمان می‌توان انجام داد‬ ‫اشارهخواهیم کرد‪.‬‬ ‫در ابتدا خوب است که به ورزش‌هایی ساده بپردازیم‪ .‬انجام‬ ‫نشستن پشت میز در کاهش عوارض‬ ‫این ورز ش‌ها هنگام‬ ‫ِ‬ ‫نشستن طوالنی مؤثر است‪ .‬سیزده حرکت ساده وجود دارد‬ ‫که می‌توانید در همان حال که پشت میز نشسته‌اید آ ن‌ها را‬ ‫انجام دهید تا بدنتان را از شر خستگی و دردها و فشارهای‬ ‫عضالنی برهانید‪.‬‬ ‫پایین فشار دهید‪ .‬تا زمانی که خسته نشدید در این حالت‬ ‫کشش بمانید و سپس با دست دیگر این تمرین را تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬دست راست را برروی میز و دست چپ را زیر میز بگذارید‪.‬‬ ‫دست راست را با تمام قدرت‪ ،‬به سمت پایین فشار دهید‪.‬‬ ‫هم‌زمان دست چپ را به سمت باال فشار دهید‪ .‬وقتی خسته‬ ‫شدید جای دست‌ها را عوض و تمرین را تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪ .1‬لبۀ میز را بگیرید و مانند زمانی که می‌خواهید میز را از زمین‬ ‫بلند کنید‪ ،‬به دستتان کشش وارد کنید‪ .‬زمانی که خسته‬ ‫شدید با دست دیگر این حرکت را تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬دستتان را روی میز بگذارید و با تمام نیرو‪ ،‬دست را به سمت‬ ‫‪ .4‬روی لبۀ صندلی بنشینید و پاهایتان را به‌نوبت کاملا صاف‬ ‫کرده‪ ،‬چند سانت از سطح زمین بلند کنید و برای چند دقیقه‬ ‫نگه دارید‪ .‬پایتان را تا جای ممکن باال ببرید‪.‬‬ ‫‪ .5‬همان‌طور که روی صندلی نشسته‌اید‪ ،‬دست راست را روی‬ ‫قسمت بیرونی زانوی راست گذاشته و با تمام نیرو زانو را فشار‬ ‫دهید‪ ،‬مثل این‌که می‌خواهید زانو را به سمت پای چپ هل‬ ‫دهید‪ .‬در همان زمان با پای راست فشاری در خالف جهت‬ ‫دست و برای مقابله با آن وارد کنید‪ .‬این کار را با دست و پای‬ ‫چپ تکرار کنید‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫سیزده حرکت‬ ‫ساده وجود دارد که‬ ‫می‌توانید در همان‬ ‫حال که پشت میز‬ ‫نشسته‌اید آن‌ها‬ ‫را انجام دهید تا‬ ‫بدنتان را از شر‬ ‫خستگی و دردها و‬ ‫فشارهای عضالنی‬ ‫برهانید‪.‬‬ ‫امین کاظمی هندبالیست تیم فوالد مبارکۀ سپاهان به پنجمین اردوی آمادگی تیم ملی بزرگ‌ساالن هندبال‬ ‫جهتاعزامبهمسابقاتآسیاییجا کارتااندونزیدعوتشدهاست‪.‬‬ ‫شایان‌ذکراستمرحلۀاول ایناردو از‪ ۲۲‬تا‪ ۲۶‬تیرماهسالجاریدر تاالرفدراسیونهندبالبرگزار شده ومرحلۀ‬ ‫دوم آن از ‪ ۲۶‬تا‪ ۳۱‬تیرماه در کشور قطر تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫تحویل کارت ورزش بازنشستگان‬ ‫به اطالع خانوادۀ بزرگ فوالد مبارکه می‌رساند امور ورزش فوالد مبارکه در راستای ارتقای رضایت‌مندی‬ ‫و رفاه حال بازنشستگان گرامی در محل کانون‌های بازنشستگان هر شهر اقدام به توزیع کارت‌های‬ ‫جدید امور ورزش این عزیزان نموده است‪ .‬بازنشستگان عزیز جهت دریافت کارت‌های جدید ورزش‬ ‫به محل‌های مذکور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بروجن‪ :‬فلکه شهید‪ ،‬پاساژ میلیه طبقه دوم‪ ،‬تلفن‪ 09366766899 :‬شنبه‌ها ‪ 12‬تا ‪ 19‬پنج‌شنبه‌ها‬ ‫یک هفته در میان ‪ 16‬تا ‪20‬‬ ‫مبارکه‪ :‬خیابان باهنر روبروی تأمین اجتماعی تلفن‪ 09385517544 :‬آقای مهدیان یکشنبه و سه‌شنبه‬ ‫ساعت ‪ 12‬تا ‪19‬‬ ‫زرین‌شهر‪ :‬چهارراه مسجد اعظم‪ ،‬پاساژ الغدیر طبقه همکف غرفه ‪ 223‬تلفن ‪ 09103502009‬شنبه و‬ ‫دوشنبه ساعت ‪ 8‬تا ‪12‬‬ ‫شهرضا‪ :‬میدان هالل‌احمر کوچه فیزیوتراپی کوثر آخرین بن‌بست تلفن ‪ 0913321691‬آقای ملکیان‬ ‫شنبه و دوشنبه ساعت ‪ 8‬تا ‪ 12‬‬ ‫ خدمات عمومی و امور رفاهی‬
‫یک‌شنبه ‪ 31‬تیر‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫آفتابی‬ ‫دوشنبه ‪ 1‬مرداد‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 2‬مرداد‬ ‫‪19‬‬ ‫آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬مرداد‬ ‫‪38‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 4‬مرداد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19‬‬ ‫آفتابی‬ ‫جمعه ‪ 5‬مرداد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫شنبه ‪ 6‬مرداد‬ ‫‪35‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آفتابی‬ ‫حدیث هفته‬ ‫امام رضا علیه السالم‪:‬‬ ‫بهترين زندگی و معاش را كسی دارد كه در پرتو معاش او معاش ديگران نيز به خوبی‬ ‫تأمين شود (خير او به ديگران می‌رسد)‪.‬‬ ‫تحف‌العقول‪ ،‬ص‪471‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1084‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر ماه‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی‌القعده ‪ 21 / 1439‬جوالی ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21‬‬ ‫‪No.1084‬‬ ‫‪SAT.21 JULY. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫عوامل ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه در کالم امام رضا‬ ‫سینما‬ ‫(علیه‌السالم)‬ ‫دارکوب ‪/‬بهروز شعیبی‬ ‫سینما قدس‬ ‫هزارپا‪ /‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‬ ‫امام رضا‬ ‫(علیه‌السالم)‬ ‫در حدیثی زیبا‬ ‫به ریشه‌های‬ ‫زراندوزی و بررسی‬ ‫زراندوزان از منظر‬ ‫روان‌شناختی اشاره‬ ‫کرده‪ ،‬انگیزه‌های‬ ‫زراندوزی را چنین‬ ‫بیان می‌فرماید‪:‬‬ ‫«مال جمع‬ ‫نمی‌شود مگر با‬ ‫پنج خصلت [و‬ ‫پنج انگیزه]‪ :‬بخل‬ ‫شدید‪ ،‬آرزوی دراز‪،‬‬ ‫حرص غلبه‌کننده‪،‬‬ ‫قطع رحم‪ ،‬و مقدم‬ ‫داشتن دنیا بر‬ ‫آخرت‪».‬‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫هزارپا‪/‬دارکوب‪ /‬تگزاس‬ ‫سخنان‌اهل‌بیت(علیه‌السالم)‬ ‫در بردارندۀ خیر دنیا و آخرت است‪.‬‬ ‫سیره و سخن ایشان‪ ،‬هم ناظر به دنیا‬ ‫وسامانبخشیدنبهامور اینجهان‬ ‫است و هم آخرت و آبادانی سرای‬ ‫دیگر در آن لحاظ شده است‪.‬‬ ‫آموزه‌های امام رضا (علیه‌السالم) همچون‬ ‫منشوری است با زوایای گونا گون که اخالق‪،‬‬ ‫عرفان‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬اجتماع و آنچه موردنیاز‬ ‫انسان‌هاست و زمینۀ خوشبختی آن‌ها را در‬ ‫دنیاوآخرتفراهممی‌آورد‪،‬در آنمی‌درخشد‪.‬‬ ‫سخنانآنحضرتبادربرداشتندقیق‌ترین‬ ‫نکته‌های توحیدی و عرفانی‪ ،‬راهکارهای‬ ‫یک زندگی دنیوی ایدئال و شرافتمندانه را‬ ‫ارائه می‌کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬سیره و سخن آن‬ ‫حضرت جامعیت تام داشته‪ ،‬بر قلۀ کمال‬ ‫جای گرفته است‪ .‬بنابراین شکی نیست که‬ ‫هرچهبیش‌ترباسیرۀآنحضرتآشناشویم‪،‬‬ ‫به کمالانسانیخودنزدیک‌ترمی‌شویمودنیا‬ ‫وآخرتخودراآبادترخواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایشهی کزعدلواحسانبی‌قرینی‬ ‫شاهدحققبلۀدنیاودینی‬ ‫مقتدایخلقوخاصالخاصحقی‬ ‫مظهرآیات ّ‬ ‫رب‌العالمینی‬ ‫چوندر اقلیمرضاقطبزمانی‬ ‫تاج‌بخشجملهشاهانزمینی‬ ‫کشتینوحیوامتراامامی‬ ‫خضروقتی‪ّ ،‬‬ ‫سرسبحانراامینی‬ ‫اهل‌دلبرخوانجودتمیهمانی‬ ‫اهلدانشخرمنتراخوشه‌چینی‬ ‫عارفانرارهبراقلیمقدسی‬ ‫عاشقانراآیتآننازنینی‬ ‫چشمالطافوعنایتسویما کن‬ ‫ای کهدر لطفو کرامتبی‌قرینی‬ ‫زراندوزی و گردآوری بی‌حساب مال‪ ،‬یکی‬ ‫از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعه‬ ‫است‪ .‬قرآن کریم به زراندوزانی که هرگز با پول‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫خود انفاق نمی‌کنند و گره‌های اقتصادی‬ ‫مردم و جامعه را نمی‌گشایند‪ ،‬وعدۀ عذابی‬ ‫دردنا ک داده و می‌فرماید‪« :‬کسانی که زر و‬ ‫سیم را گنجینه کرده‪ ،‬آن را در راه خدا هزینه‬ ‫نمی‌کنند‪،‬ایشانرابهعذابیدردناکبشارت‬ ‫ده‪،‬روزی کهآن[گنجینه]هارادر آتشبگذارند‬ ‫و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن‌ها داغ‬ ‫کنند [و گویند‪ ]:‬این است آنچه برای خود‬ ‫اندوختید؛ پس [کیفر] آنچه را می‌اندوختید‪،‬‬ ‫بچشید»‪.‬‬ ‫امام رضا (علیه‌السالم) در حدیثی زیبا به‬ ‫ریشه‌های زراندوزی و بررسی زراندوزان از‬ ‫منظر روان‌شناختی اشاره کرده‪ ،‬انگیزه‌های‬ ‫زراندوزیراچنینبیانمی‌فرماید‪«:‬مالجمع‬ ‫نمی‌شود مگر با پنج خصلت [و پنج انگیزه]‪:‬‬ ‫بخل شدید‪ ،‬آرزوی دراز‪ ،‬حرص غلبه‌کننده‪،‬‬ ‫قطعرحم‪،‬ومقدمداشتندنیابرآخرت‪».‬‬ ‫پدیــدۀ شــوم زرانــدوزی‪ ،‬از آفــات روحــی اســت‬ ‫کــه از خــوی و خصلــت‪ ،‬شــیوۀ تفکــر و اخــاق‬ ‫باطنــی زشــت سرچشــمه می‌گیــرد؛ از ای ـن‌رو ‬ ‫کوری‬ ‫سه بیلبورد خارج از ابینگ‪ ،‬میزوری‬ ‫هزارپا‪ /‬تگزاس‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫بــرای شــناخت ماهیــت ایــن پدیــده‪ ،‬حتــی‬ ‫به‌عنــوان موضوعــی از موضوعــات اقتصــادی‬ ‫و مشــکلی از مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫روان و باطــن آدمیــان توجــه نمــود و انگیز ‌ههــا‬ ‫و علــل درونی ایــن آفــت را بررســی کــرد‪ .‬همین‬ ‫موضــوع‪ ،‬معیــار تمایــز بنیادیــن میــان تفکــر‬ ‫اســامی و دیگــر مکاتــب اســت کــه از عامــل‬ ‫اصلــی در تمــام مســائل‪ ،‬یعنــی خــود انســان و‬ ‫گرایش‌هایــش‪ ،‬غافــل نمی‌مانــد‪.‬‬ ‫خوی و خصلت‌هایی که در این حکمت‬ ‫رضـ ــوی یاد شـ ـ ــده اسـت نش ــان‌دهن ــدۀ‬ ‫بی‌تعهدی به محرومان و بینوایان است که‬ ‫زیر پا نهادن اصول عدالت اجتماعی را در پی‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫‌اندوزینکوهیده کهانگیزه‌هایی‬ ‫بی‌گمانمال‬ ‫ِ‬ ‫شیطانی دارد‪ ،‬موجب درآمدهایی است‬ ‫که از راه‌های ظلم‪ ،‬استثمار‪ ،‬احتکار‪ ،‬تولید‬ ‫جنس بی‌کیفیت‪ ،‬غصب‪ ،‬رباخواری و‬ ‫مانند آن‌ها به‌دست‌آمده‪ ،‬نه از راه تولید و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌هایسازندهو کسبیحالل‪.‬‬ ‫تگزاس‪ /‬فیلشاه‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫هزارپا‪ /‬به وقت خماری‪ /‬خاله قورباغه‪ /‬دارکوب‪ /‬شماره ‪ 17‬سهیال ‪/‬مرداد‪ /‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‪/‬‬ ‫فیلشاه‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/4/30‬‬ ‫‪4:35‬‬ ‫‪6:10‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1397/4/31‬‬ ‫‪4:36‬‬ ‫‪6:11‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:28‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪1397/5/1‬‬ ‫‪4:37‬‬ ‫‪6:11‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:27‬‬ ‫سه‌شنبه ‪1397/5/2‬‬ ‫‪4:38‬‬ ‫‪6:12‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:27‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/5/3‬‬ ‫‪4:39‬‬ ‫‪6:12‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:26‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/5/4‬‬ ‫‪4:40‬‬ ‫‪6:13‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:25‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/5/5‬‬ ‫‪4:41‬‬ ‫‪6:14‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:25‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/5/6‬‬ ‫‪4:41‬‬ ‫‪6:14‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:24‬‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫احکام خریدوفروش‬ ‫گران‌فروشی‬ ‫گرچه گران‌فروشیحرامنیستوفروشندهوخریدار اختیار ملکخودرادارندومی‌توانندباهرقیمت‬ ‫کهبهتوافقبرسند‪،‬معامله کنند؛اماتذکرسهنکتهالزماست‪:‬‬ ‫‪ - 1‬گران‌فروشی خالف انصاف و اخالق است و موجب بی‌برکتی کسب می‌شود‪ .‬فقها فرموده‌اند‪:‬‬ ‫مستحب است فروشنده سود معاملۀ خود را بین مشتریان توزیع کند‪ ،‬نه این‌که به یک نفر گران و‬ ‫به یک نفر ارزان بفروشد و چنانچه فروشنده سود امروز خود را به دست آورد‪ ،‬از مشتریان دیگر سود‬ ‫دریافتنکند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا گرمشتریپساز خریدمتوجهشدجنسرا گران‌تراز قیمتبازار خریدهاست‪،‬می‌تواندمعاملهرا‬ ‫بههمبزند‪.‬همان‌طور کها گرفروشندهبه‌دلیلبی‌اطالعیمتوجهشودجنسراارزان‌تراز قیمتبازار‬ ‫فروختهاست‪،‬می‌تواندمعاملهرابههمبزند‪.‬‬ ‫‪- 3‬حرام نبودن گران‌فروشی مربوط به شرایط عادی است؛ اما ا گر امر فوق‌العاده‌ای رخ دهد‪ ،‬مثل‬ ‫این‌که حا کم شر ع حکم کند‪ ،‬یا حکومت اسالمی که تحت نظارت مجتهد جامع‌الشرایط است‪،‬‬ ‫قوانینیتصویب کند‪،‬صورت‌مسئلهتغییرخواهد کرد‪.‬‬ ‫مستحباتخریدوفروش‬ ‫فقهایبزرگوار برایفروشندگانومشتریانآدابومستحباتیمطرح کرده‌اند کهعبارت‌انداز‪:‬‬ ‫‪-1‬فروشندهومشتریاحکاممعامالترایادبگیرند‪.‬‬ ‫‪-2‬فروشندهباهمۀمشتریانیکسانبرخورد کند‪.‬‬ ‫‪-3‬چنانچهیکیاز دوطرف(فروشندهومشتری)فسخمعاملهراتقاضا کند‪،‬طرفمقابلبپذیرد‪.‬‬ ‫‪-4‬قسمخوردناز جانبفروشندهومشتریترکشود‪.‬‬ ‫‪ -5‬فروشنده کاال را بیش‌ازحد زینت نکند‪ ،‬از کاالی خود زیادی تعریف نکند و نقص کاال را (چنانچه‬ ‫معیوباست)یادآورشود‪.‬‬ ‫‪-6‬مستحباستفروشندهمقدار کاال رابهخریدار بیشتربدهدواز مشتری کمتراز مقدار توافقثمن‬ ‫دریافت کند‪.‬برایمشتریعکساینمطلبمستحباست‪.‬‬ ‫‪-7‬فروشندهبهمقدار مخارجهمانروز خودسودبرجنسدریافت کندوزمانی کهمخارجآنروزش‬ ‫بهدستآمد‪،‬از آنپسسودنگیرد‪.‬‬ ‫‪-8‬چنانچهفروشندهبه کسیوعدۀاحسانونیکیدادهاست‪،‬مثلاینکهبهشخصیبگوید ا گربه‬ ‫مغازۀمنمراجعه کنی‪،‬مراعاتتوراخواهم کرد‪،‬از آنشخصسوددریافتنکند‪.‬‬ ‫‪-9‬فروشندهومشتریباافرادپستونیز کسانی کهاموالآنانشبهه‌ناکاست‪،‬معاملهنکنند‪.‬‬ ‫‪-10‬فروشندهومشتریچنانچهبیندونفرصحبت‌هایمقدماتیدادوستدردوبدلمی‌شود‪،‬خود‬ ‫راواردمعاملۀآناننکنند‪.‬‬ ‫تسلط مک‌دونا بر‬ ‫اجرای موقعیت‌های‬ ‫کمیک و البته‬ ‫دیالوگ‌های نافذ و‬ ‫بُرنده‪ ،‬که در دو اثر‬ ‫قبلی این کارگردان‬ ‫نیز شاهدش بودیم‪،‬‬ ‫به‌خوبی این نکته را‬ ‫به اثبات می‌رساند‬ ‫که او یکی از‬ ‫بهترین طنزپردازان‬ ‫سینمای معاصر‬ ‫است که هم بر‬ ‫دکوپاژ اشراف‬ ‫دارد و هم بر‬ ‫دیالوگ‌نویسی و‬ ‫این‌ها همه قطعا‬ ‫برخاسته از تجارب‬ ‫ارزشمندش در‬ ‫حوزۀ تئاتر است‬ ‫مارتین مک‌دونا ازجمله کارگردانانی است‬ ‫که وسواس بسیار زیادی برای خلق یک اثر‬ ‫سینمایی دارد و همین حساسیت باعث‬ ‫شده طی یک دهۀ گذشته او تنها سه فیلم‬ ‫را روانۀ سینما کند‪ .‬نخستین فیلم او به نام‬ ‫«در بروژ» موفق‌ترین اثر او تا به امروز بوده‬ ‫است که نخستین بار در سال ‪ 2008‬نام او‬ ‫را بر سر زبان‌ها انداخت و نامزدی اسکار‬ ‫بهترینفیلم‌نامهرابرایاوبهارمغانآورد‪.‬وی‬ ‫پس از چهار سال‪« ،‬هفت روانی» را ساخت‬ ‫که کمدی تاریکی بود که علی‌رغم ستایش‬ ‫منتقدان نتوانست موفقیت‌های «در‬ ‫بروژ» را تکرار کند؛ بااین‌حال آن فیلم یکی از‬ ‫بهترین‌هایسال‪ 2012‬بهشمارمی‌رود‪.‬حال‬ ‫مک‌دوناپساز پنج سال‪،‬باسومینساختۀ‬ ‫خود به نام «سه بیلبورد خار ج از ابینگ‪،‬‬ ‫میزوری»بهسینمابازگشتهاست‪.‬‬ ‫مــــــک‌دونا موفــقیـ ـ ـت‌های فــراوانـ ـــی در‬ ‫مقــام نویسنـــــده و کارگ ـ ــردان در سی ـــنما‌‬ ‫بــه دس ـت آورده‪ ،‬امــا بیــش از همــه به‌دلیــل‬ ‫نمایشــــنامه‌های تحسی ـ ـن‌شده‌اش کــه‬ ‫اجراهــای بســیاری از آن در تئاتــر لنــدن روی‬ ‫صحنــــه رفتــــه اســت شـــناخته می‌شـــود؛‬ ‫نمایشــنامه‌هایی که سال‌هاســت ســتایش‬ ‫شــده و صحنــه را از آن خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫میلدرد (فرانسیس مک‌دورمند) مادر‬ ‫تنهایی است که در یک شهر کوچک‪ ،‬غرق‬ ‫در فقدان بزرگ دخترش که ماه‌ها پیش‬ ‫کشتهشدهزندگیمی‌کندومنتظریافتنقاتل‬ ‫و محا کمۀ اوست‪ .‬اما به نظر می‌رسد این‬ ‫انتظار هرگزپایانیندارد؛چرا کهرئیسپلیس‬ ‫شهر (وودی هارلسون) تابه‌حال نتوانسته‬ ‫ردپایی از قاتل بیابد و ظاهرا رغبت چندانی‬ ‫هم به انجام آن ندارد‪ .‬سهل‌انگاری پلیس‬ ‫باعث می‌شود میلدرد شخصا وارد عمل‬ ‫شود و اقداماتی انجام دهد که پلیس را وادار‬ ‫بهوا کنشمی‌کند‪.‬‬ ‫میلدرد به‌عنوان قهرمان اصلی داستان‪ ،‬در‬ ‫دقایقابتداییفیلم‪،‬نهنشانیاز جنوندارد‬ ‫و نه خصوصیتی که او را از دیگر شهروندان‬ ‫شهر متمایز کند‪ .‬او مادر تنهایی است که‬ ‫در یک فروشگاه محلی مشغول به کار است‬ ‫و با غم بزرگ از دست دادن فرزندش زندگی‬ ‫خودراسپریمی‌کندوالبتهمصرانهدر انتظار‬ ‫یافتنقاتلواجرایحکماست‪.‬اماصبوریاو‬ ‫به‌زودی رنگ می‌بازد و خشونتی که از حس‬ ‫انتقام سرچشمه می‌گیرد‪ ،‬باعث می‌شود‬ ‫ابتدا در سه بیلبورد بزرگ تبلیغاتی‪ ،‬پیامی‬ ‫عمومی دربارۀ قتل دخترش و نا کارآمدی‬ ‫پلیسدر یافتن و مجازات کردنقاتلمنتشر‬ ‫کند و سپس خود به سراغ افراد مرتبط با این‬ ‫پروندهبرود‪.‬‬ ‫میلدرد خشونتی عجیب در خود پرورش‬ ‫داده که به‌طور طبیعی در وجودش نیست؛‬ ‫امافقدانفرزندممکناستاز هرمادرییک‬ ‫ماشینخشونت کنترل‌ناپذیربسازد!‬ ‫بدیهی است در این وضعیت‪ ،‬مجموعه‌ای‬ ‫از مـ ــوقعــیت‌ها پــدی ــد مـ ـی‌آی ــد که پای‬ ‫شخصیت‌های دیگری را به داستان باز‬ ‫می‌کند؛ موقعیت‌هایی که مک‌دونا مطابق‬ ‫انتظار‪ ،‬آن‌ها را با طنزی بسیار تلخ روایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫تسلط مک‌دونا بر اجرای موقعیت‌های‬ ‫کمیکوالبتهدیالوگ‌هاینافذو ُبرنده‪ ،‬کهدر‬ ‫دواثرقبلیاین کارگرداننیزشاهدشبودیم‪،‬‬ ‫به‌خوبیایننکتهرابهاثباتمی‌رساند کهاو‬ ‫یکی از بهترین طنزپردازان سینمای معاصر‬ ‫است که هم بر دکوپاژ اشراف دارد و هم بر‬ ‫دیالوگ‌نویسی و این‌ها همه قطعا برخاسته‬ ‫از تجاربارزشمندشدر حوزۀتئاتراست‪.‬‬ ‫«سه بیلبورد خار ج از ابینگ‪ ،‬میزوری»‬ ‫یکی از بهترین آثار سال به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫اثری که از فیلم‌نامه و کارگردانی تا بازیگری‬ ‫و حتی فیلم‌برداری‪ ،‬مهر و امضای کارگردان‬ ‫ُپر وسواسش را بر خود دارد‪ .‬کارگردانی که‬ ‫توانسته فیلم‌نامه‌ای بنویسد که در آن‬ ‫می‌توان در یک لحظه احساسی دوگانه‬ ‫از غم و شادی داشت؛ کمدی سیاهی که‬ ‫ا گرچه دربرگیرندۀ فاجعه‌ای بزرگ است‪ ،‬اما‬ ‫مک‌دونا با ظرافتی کم‌نظیر‪ ،‬موقعیت‌های‬ ‫طنز را در بطن آن گنجانده است‪« .‬سه‬ ‫بیلبورد خارج از ابینگ‪ ،‬میزوری» یک مثال‬ ‫ارزشمند و ایدئال از روایت قصه‪ ،‬خلق‬ ‫شخصیت‪ ،‬به‌کارگیری مضامین کمدی‬ ‫سیاه در داستان و البته به سرانجام رساندن‬ ‫داستاناست‪.‬‬ ‫اثر جدید مک‌دونا روایتگر داستان رنج‪،‬‬ ‫خشم‪،‬انتقام‪،‬امیدوعشقاست؛مانندآنچه‬ ‫در زندگیروزمره‌مانباآنمواجهیم‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه فهرســت بخشــی از جوایــز ایــن‬ ‫فیلم جایگاه فیلم را بیشتر مشخص خواهد‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫جایزۀاسکار بهترینفیلم‬ ‫جایزۀاسکار بهترینموسیقیفیلم‬ ‫ج ــای ــزۀ اسـ ــکار بهتـ ــرین فیـ ــلم‌نامۀ‬ ‫غیراقتباسی‬ ‫جایزۀاسکار بهترینتدوینفیلم‬ ‫جایزۀ گلدن گلوببهترین کارگردانفیلم‬ ‫سینمایی‬ ‫جامولپیبهترینبازیگرزن‬ ‫جامولپیبهترینبازیگرمرد‬ ‫جایزۀ انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا برای‬ ‫بهترینفیلم‬ ‫جایزۀفیلممستقلبریتانیابرایبهترین‬ ‫بازیگرزن‬ ‫جایزۀفیلممستقلبریتانیابرایبهترین‬ ‫بازیگرمردنقشمکمل‬ ‫جایزۀ گلدن گلوب بهترین موسیقی‬ ‫اورجینالفیلمسینمایی‬ ‫نویسنده‪:‬ژوزهساراما گو‬ ‫مترجم‪:‬مهدیغبرائی‬ ‫انتشارات‪:‬مرکز‬ ‫کتاب کوریباعنواناصلی‪ Blindness‬اثر ژوزه‬ ‫ساراما گو نویسندۀ پرتغالی است که در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬موفق به دریافت جایزۀ نوبل شد‪ .‬این‬ ‫رمان ساراما گو را در زمرۀ یکی از نویسندگان‬ ‫بزرگدنیاقرار داد‪.‬مؤسسۀنوبلدربارۀسبب‬ ‫تعلق جایزۀ نوبل به ژوزه ساراما گو نوشته‬ ‫است‪:‬‬ ‫به خاطر درآمیختن تمثیل‌های پایدار با‬ ‫تخیل‪ ،‬همدردی و تکرار توانایی‌های ما در‬ ‫یافتنحقیقت‪.‬‬ ‫در پشتجلد کتاب کوریآمدهاست‪:‬‬ ‫کوری یک حکایت اخالقی مدرن است و‬ ‫مانند داستان‌های اخالقی کهن پیام‌هایی‬ ‫اخالقی‪ ،‬اما برای مخاطب امروزی در خود‬ ‫نهفتهدارد‪.‬بههمیندلیلاست کهباز مانند‬ ‫آنداستان‌ها‪،‬قهرمان‌هایشنهبهنام‪،‬بلکه‬ ‫با یک صفت یاد می‌شوند‪ .‬دنیای سراسر‬ ‫سفید‪ ،‬پلید و وحشت‌باری که کورشدگان‬ ‫داستان در آن به سر می‌برند هاویۀ بی‌نظمی‬ ‫و آشفتگی است که نظم روابط انسانی بر آن‬ ‫حا کم نیست و در آن مهم‌ترین چیزی که‬ ‫انسان‌ها نمی‌بینند حقوق یکدیگر است‪.‬‬ ‫ساراما گو چهرۀ نجات‌بخشی را جست‌وجو‬ ‫می‌کند که دوباره درس محبت را به آدم‌ها‬ ‫بیاموزد‪.‬‬ ‫در آغاز کتاب نیز با نقل‌قولی از کتابی به‌نام‬ ‫«موعظه‌ها»‪ ،‬به ما یادآوری می‌شود که این‬ ‫رمانیکموعظهاست‪:‬‬ ‫وقتی می‌توانی ببینی‪ ،‬نگاه کن؛ وقتی‬ ‫می‌توانینگاه کنی‪،‬رعایت کن‪.‬‬ ‫سودوکو‬ ‫در داستان کوری شهر و شهروندان نامی‬ ‫ندارند و شخصیت‌های اصلی همسر‬ ‫چشم‌پزشک‪ ،‬چشم‌پزشک‪ ،‬مردی که اول‬ ‫کور شد‪،‬دخترعینکی‪،‬پسرلوچوپیرمردی که‬ ‫چشم‌بندداشتنامیدهمی‌شوند‪.‬‬ ‫رمان در یک چهارراه آغاز می‌شود‪ .‬جایی که‬ ‫اولیننفربهنوعی کوریعجیبدچار می‌شود‬ ‫که در آن چشم‌های آدم‌ها به‌جای سیاهی‬ ‫همه‌چیز را سفید می‌بیند‪ ،‬انگار در دریایی از‬ ‫شیر غرق شده باشد‪ .‬در چهارراه‪ ،‬رنگ‌های‬ ‫چراغراهنمایینظمرابرقرار می‌کند‪،‬اما فردی‬ ‫پشت ماشین خود نشسته و با سبز شدن‬ ‫چراغ حرکت نمی‌کند؛ چون کور شده است‪.‬‬ ‫اتومبیل‌های پشت سر او یکریز بوق می‌زنند‪.‬‬ ‫چند راننده از اتومبیل‌ها بیرون آمده‌اند تا‬ ‫آن وسیلۀ وامانده را به جایی هل بدهند که‬ ‫راه را بند نیاورد‪ .‬با عصبانیت به شیشه‌های‬ ‫بستۀاتومبیلمشتمی‌کوبندومردی کهدر‬ ‫اتومبیلنشستهسربهسویشانبرمی‌گرداند‪،‬‬ ‫اول به یک طرف و بعد به طرف دیگر‪.‬‬ ‫پیداست که با دادوفریاد چیزی می‌گوید‪.‬‬ ‫حرکتلب‌هایشنشانمی‌دهد کهسه کلمه‬ ‫راتکرار می‌کند‪:‬من کور شده‌ام‪.‬‬ ‫پس از آن‪ ،‬رفته‌رفته افرادی که با مردی که‬ ‫اول کور شددر ارتباطبودندنیز کور می‌شوندو‬ ‫دائما بهتعدادآن‌هااضافهمی‌شود‪.‬‬ ‫در این کتاب ژوزه ساراما گو توجه ویژه‌ای‬ ‫به زن‌ها دارد‪ .‬همسر چشم‌پزشک تنها‬ ‫کسی است که تا آخر بینایی خود را از دست‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬هرچند او نیز خود را به‌نوعی کور‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫کتاب کوری دربارۀ کور شدن و کور ماندن‬ ‫است‪ ،‬دربارۀ چشم‌هایی که نمی‌بینند و‬ ‫چشم‌هایی کهنمی‌خواهندببینند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

شماره : ۱۰۸۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!