صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۸۳

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

‫‪2‬‬ ‫استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫در بیانات‬ ‫مقام معظم رهبری‬ ‫آب مورد نیاز توسعۀ سبا‬ ‫از رودخانۀ زاینده رود‬ ‫تأمین نمی‌شود‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21 | No.1083‬‬ ‫‪SAT.14 JULY. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری در آیین افتتاح طرح توسعۀ مجتمع فوالد سبا‪:‬‬ ‫صنعت فوالد باید خط مقدم‬ ‫تولید و صادرات باشد‬ ‫نمایندۀ مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مجتمع فوالد سبا با استفاده‬ ‫از پساب صنعتی در حال کار است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جایزۀ ملی مسئولیت‌های اجتماعی به فوالد‬ ‫مبارکه اختصاص یافت‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه ‪:‬‬ ‫بومی سازی و تولید اقتصادی بهترین راه‬ ‫برون‌رفت از فشار تحریم‌ها‬ ‫‪2‬‬ ‫قدردانی از چند شرکت‌ گروه فوالد مبارکه‬ ‫به‌عنوان واحدهای نمونۀ صنعتی استانی‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون بهره‌برداری شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫بازرسی مؤثر یکی از نشانه‌های بلوغ ایمنی‬ ‫‪2‬‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫آ گهی‬ ‫آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 7841‬و شناسه ملی ‪10260289464‬‬ ‫از تمامیسهامدارانمحترمشرکتفوالدمبارکهاصفهان(سهامیعام)ویانمایندگان‬ ‫قانونیآناندعوتمی‌شوددر جلسۀمجمععمومیعادیساالنهشرکت کهبهشرح‬ ‫ذیلبرگزار می‌شود‪،‬حضور یابند‪.‬‬ ‫زمان‪ :‬روز شنبه ‪ 1397/04/30‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫مکان‪ :‬اصفهان‪ ،‬سپاهان شهر‪ ،‬بلوار غدیر‪ ،‬بلوار قائم جنوبی‪ ،‬جنب‬ ‫دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی‪ ،‬سالن اجتماعات شرکت تعاونی مصرف‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه (ساختمان نگین نقش‌جهان)‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد‬ ‫سال مالی منتهی به ‪1396/12/29‬‬ ‫بررسی و تصویب صور ت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود‬ ‫تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت در ج آ گهی‌های شرکت در سال مالی‬ ‫منتهی به ‪1397/12/29‬‬ ‫تعیین پاداش اعضای هیئت‌مدیره‬ ‫تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره‬ ‫سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد‪.‬‬ ‫سهامداران محترم حقیقی می‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه یا‬ ‫کارت ملی از ساعت ‪ 8:00‬صبح همان روز در محل برگزاری مجمع‪ ،‬برگۀ ورود‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان می‌توانند معرفی‌نامۀ خود را‬ ‫حدا کثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت‬ ‫‪ 8‬صبح روز برگزاری مجمع جهت ارائۀ اصل معرفی‌نامه و کارت شناسایی‬ ‫معتبر اقدام و برگۀ ورود دریافت کنند‪.‬‬ ‫(نکته ضروری‪ :‬در ج شناسۀ ملی‪ ،‬شمارۀ ثبت سهامدار حقوقی‪ ،‬همچنین کد ملی‪ ،‬شمارۀ شناسنامه‪ ،‬نام پدر و تاریخ تولد نمایندۀ معرفی‌شده‬ ‫در معرفی‌نامۀ ارسالی الزامی است‪).‬‬ ‫نشانی امور سهام شرکت‪ :‬اصفهان‪ ،‬میدان آزادی‪ ،‬ابتدای خیابان سعادت‌آباد‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬دفتر امور سهام و مجامع‬ ‫تلفن‪ 03152733933 :‬و ‪ 03136683651‬نمابر‪03152733922 :‬‬ ‫کد پستی‪8168645497 :‬‬ ‫پست‌های انتظار واحد ا کسیژن (‪)14‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی مسکن کارکنان فوالدمبارکه (نوبت دوم)‬ ‫‪4‬‬ ‫عقد قرارداد با استخر ساحل‬ ‫‪7‬‬ ‫آغاز فعالیت استخر دهاقان‬ ‫‪7‬‬ ‫تغییر برنامۀ استفاده از استخر قصر موج‬ ‫‪7‬‬ ‫تحویل کارت ورزش بازنشستگان‬ ‫‪7‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫تلفن تماس با خبرنامه ‪:‬‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪031-52732424‬‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 - 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک‌ ‌‪:‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬ ‫در ادامه مطالب آشنایی با پست های انتظار نواحی‪ ،‬این هفته با پست‌های انتظار واحد ا کسیژن (‪ )14‬آشنا می‌شوید‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫در محضر والیت‬ ‫مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه ‪:‬‬ ‫بومی سازی و تولید اقتصادی بهترین راه برون‌رفت‬ ‫از فشار تحریم‌ها‬ ‫اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫اهمیتتحقیقدرزمینۀاقتصادمقاومتی‬ ‫یکــی از دوســتان اطــاع دادنــد کــه یــک ســتاد‬ ‫دانشــجویی بــرای تحقیــق در اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫نجــور‬ ‫تشــکیل شــده‪ .‬کار بســیار جالبــی اســت‪ .‬ای ‌‬ ‫کارهــای عمیق همــان چیزی اســت که کشــور بــه آن‬ ‫احتیــاج دارد‪ .‬شــما بایــد فکــر کنیــد‪ ،‬مطالعــه کنیــد‪،‬‬ ‫تحقیق کنید‪ .‬این تحقیق‌ها ا گر به درد آن دستگاه‬ ‫مســئول هــم نخــورد یــا بــه کار او نیایــد یــا نپســندد‪،‬‬ ‫یخــورد‪.‬‬ ‫قطعــا بــه کار شــما می‌آیــد و بــه درد شــما م ‌‬ ‫ایــن‪ ،‬کار بســیار جالبــی اســت‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگــر از دوســتان اطــاع دادند کــه در‬ ‫دانشــگاه شــریف مرکــز مطالعاتی‌ای تشــکیل شــده و‬ ‫در ایــن زمینه‌ها کار می‌کننــد‪ .‬این‌ها بســیار کارهای‬ ‫مهمــی اســت‪ .‬ایــن انگیــزۀ جــوان دانشــجو و فکــور‪،‬‬ ‫خیلــی بــرای آینــدۀ کشــور مهم اســت‪.‬‬ ‫نهــا‬ ‫البتــه راه‌حل‌هایــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬بعضــی از آ ‌‬ ‫کامــا درســت اســت‪ .‬ایــن را هــم مــن بــه شــما عــرض‬ ‫بکنــم؛ در همین زمینــۀ مســائل اقتصــادی‪ ،‬پــاره‌ای‬ ‫از آنچــه پیشــنهاد و مطــرح شــد‪ ،‬مــا اطــاع داریــم کــه‬ ‫مدنظــر مســئولین هســت؛ دربــاره‌اش کار می‌کننــد‪،‬‬ ‫تصمیم‌گیری می‌کنند‪ ،‬اقــدام می‌کنند؛ منتها همۀ‬ ‫اقدا ‌مهــا یــا بــه اطــاع نمی‌رســد‪ ،‬یــا گفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫به‌هرحال این‌جور نیســت که مســائل اقتصــادی در‬ ‫مدنظر آن مســئولین نباشــد‪.‬‬ ‫استفادۀحداکثریاز زمان‪،‬منابعوامکانات‬ ‫از زمــان بایــد حدا کثــر اســتفاده بشــود‪ .‬طر ح‌هایــی‬ ‫کــه ســال‌های متمــادی طــول می‌کشــید‪ ،‬امــروز‬ ‫خوشــبختانه با فاصلــۀ کمتــری انســان می‌بینــد که‬ ‫فــان کارخانــه در ظــرف دو ســال‪ ،‬در ظــرف هجــده‬ ‫مــاه بــه بهر ‌هبــرداری رســید‪ .‬بایــد ایــن را در کشــور‬ ‫تقویــت کــرد‪.‬‬ ‫حرکــت بــر اســاس برنامــه‪ ،‬یکــی از کارهــای اساســی‬ ‫مهــای خلق‌الســاعه و تغییــر مقــررات‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬تصمی ‌‬ ‫جــزو ضربه‌هایــی اســت کــه بــه «اقتصــاد مقاومتــی»‬ ‫وارد می‌شــود و بــه مقاومــت ملــت ضربــه میزنــد‪.‬‬ ‫ایــن را‪ ،‬هــم دولــت محتــرم‪ ،‬هــم مجلــس محتــرم‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند؛ نگذارنــد سیاس ـت‌های‬ ‫اقتصــادی کشــور در هــر زمانــی دچــار تذبــذب و‬ ‫تغییرهــای بی‌مــورد شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در جلسـۀ کمیتـۀ مدیر یـت شـرکت‬ ‫بومی‌سـازی و تولیـد اقتصـادی را‬ ‫بهتر یـن راه برون‌رفـت از فشـار‬ ‫تحریم‌هادانست‪.‬‬ ‫خبـ ـ ـ ــر‬ ‫به گـزارش خبرنـگار فـوالد‪ ،‬دکتر بهـرام سـبحانی در‬ ‫جلسـۀ کمیتـۀ مدیریـت شـرکت‪ ،‬پـس از اسـتماع‬ ‫شهـا و نواحی‬ ‫شهـای معاونـان و مدیـران بخ ‌‬ ‫گزار ‌‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪ :‬ا کنـون بیـش ازهـر زمـان دیگـر‬ ‫مسئوالنمحترم کشور برحمایتاز صنعتوتولید‬ ‫صادرات‌محور تأ کید می‌کنند؛ از این رو با توجه به‬ ‫مهـا و برنامه‌هایـی کـه دشـمنان بـرای‬ ‫فشـار تحری ‌‬ ‫ضربـه وارد کـردن به اقتصـاد کشـور دارند‪ ،‬ضـروری‬ ‫اسـت تـا بـرای پیشـگیری از توقـف خطـوط تولیـد‬ ‫اقدامـات و تدابیـر الزم در نظـر گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫وی اولویت‌بنـدی تأمیـن نیازهـای شـرکت و‬ ‫استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫آب مورد نیاز توسعۀ سبا از رودخانۀ زاینده رود‬ ‫تأمین نمی‌شود‬ ‫دکتـر مهرعلیـزاده در صفحـات‬ ‫خود در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ‬ ‫بـه دغدغـۀ شـهروندان دربـارۀ مسـائل‬ ‫کم‌آبی اسـتان اصفهان و افتتـاح پروژۀ‬ ‫توس ـ ــعۀ فـ ــوالد سـبا گف ــت‪ :‬پسـاب‬ ‫خطـوط تولیـد مجتمـع سـبا و شـرکت‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬پس از تصفیه در‬ ‫تصفیه‌خانه‌هـای بـه‌روز‪ ،‬در خطـوط‬ ‫تولید بازچرخانی می‌شود و در مجتمع‬ ‫فـوالد سـبا نیـز از ایـن آب اسـتفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬آب موردنیاز‬ ‫طـرح توسـعۀ مجتمـع فـوالد سـبا کـه‬ ‫به‌تازگی به بهره‌برداری رسیده‪ ،‬از محل‬ ‫تصفیـه و بازچرخانـی پسـاب صنعتـی‬ ‫تأمیـن‌شـده و از رودخانـه زاینـده‌رود‬ ‫تأمیننمی‌شود‪.‬‬ ‫محســن مهرعلیــزاده بــا اشــاره بــه اهمیــت صنایــع‬ ‫بــه‌عنــوان ســرمایۀ ملــی و اشــتغال‌زا بــرای چندیــن‬ ‫هــزار نفــر نوشــت‪ :‬آب تخصیصــی بــه صنایــع کاهــش‬ ‫نهــا موظــف بــه صرفه‌جویــی‬ ‫زیــادی پیــدا کــرده و آ ‌‬ ‫شهــای مصــرف و همچنیــن بازچرخانــی‬ ‫و تغییــر رو ‌‬ ‫آب و اســتفاده از پســاب شــده‌اند و طــی ماه‌هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬منبــع آب جدیــدی بــه ایــن حــوزه اضافــه‬ ‫حهــای توســعۀ‬ ‫نشــده و بهر ‌هبــرداری از همیــن طر ‌‬ ‫فــوالد‪ ،‬خــود گــواه همــکاری صنایــع درخصــوص‬ ‫کاهــش مصــرف آب و اســتفاده از روش‌هــای‬ ‫جایگزیــن اســت‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان در ادامه اذعان کرد‪ :‬حدود ‪ 9‬ماه‬ ‫است که بنده افتخار خدمتگزاری به مردم اصفهان‬ ‫را پیدا کرده‌ام‪ .‬روزی که من آمدم‪ ،‬زاینده‌رود‪ ،‬این‬ ‫نگین و سرمایه طبیعی اصفهان‪ ،‬ماه‌ها بود که‬ ‫خشک شده بود‪ .‬میزان آب پشت سد زاینده‌رود‬ ‫به‌صورت بی‌سابقه‌ای کم بود و هست و من کاملا‬ ‫متوجه تبعات این قضیه هستم و بیشترین زمانم را‬ ‫صرف حل این مشکل کرده‌ام؛ ولی آنچه مهم است‬ ‫این است که با یک نگاه منصفانه باید گفت مشکل‬ ‫آب زاینده‌رود یک‌شبه به وجود نیامده که یک‌شبه‬ ‫نیز حل شود‪ .‬بنده تمام تالشم را انجام می‌دهم و‬ ‫از مردم عزیز نیز تقاضا دارم با صبر و بردباری و البته‬ ‫همکاری در مصرف بهینۀ آب خانگی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬به بنده و همکاران در این حوزه کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مهر علیزاده در پایان با ذکر آیه «ان مع العسر یسرا»‬ ‫اظهار امیدواری کرد روزی شاهد جاری شدن‬ ‫مجدد زندگی در زاینده‌رود باشیم‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از‬ ‫طرح‌های توسعۀ‬ ‫فوالد‪ ،‬خود گواه‬ ‫همکاری صنایع‬ ‫درخصوص‬ ‫کاهش مصرف‬ ‫آب و استفاده از‬ ‫روش‌های جایگزین‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایـت بیشـتر از شـرکت‌های سـازندۀ داخلـی‬ ‫برای بومی‌سازی بخش بیشـتری از اقالم موردنیاز‬ ‫شـرکت را از بهتریـن راهکارهای مقابلـه با تحریم‌ها‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬بازنگـری درخواسـت‌ها یکـی از‬ ‫ایـن اقدامـات اسـت؛ چرا کـه ممکـن اسـت تأمیـن‬ ‫برخـی درخواسـت‌های خریـد در حـال حاضـر‬ ‫ضرورت چندانی نداشـته باشـد‪ .‬بـه همین منظور‬ ‫کمیته‌هـای ارزیابـی بایـد بهتریـن تصمیمـات را‬ ‫بگیرنـد تـا خریـد بهینـه صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود‪:‬‬ ‫یسـازی باید‬ ‫واحدهای مهندسـی معکوس و بوم ‌‬ ‫فعالیت‌های خود را دوچندان کنند و با همکاری‬ ‫شـرکت‌های سـازندۀ داخلی درزمینۀبومی‌سازی‬ ‫و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات سازنده‌تری‬ ‫انجـام دهند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه فرمایشـات رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫مبنی بر حمایـت از کاالی ایرانی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بومی‌سازی مبدل حرارتی مشعل کورۀ آنیلینگ شرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫با همکاری کارشناسـان شرکت‬ ‫ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری و‬ ‫با اسـتفاده از توانمندی شـرکت‌های‬ ‫سـازندۀ داخلـی‪ ،‬مبـدل حرارتـی‬ ‫(‪ )Recu perator‬کورۀ آنیلینگ این‬ ‫شرکتبومی‌سازیشد‪.‬‬ ‫رئیـس دفتـر فنـی شـرکت ورق خـودرو ضمـن اعالم‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه راهبـرد بومی‌سـازی‬ ‫حدا کثـری تجهیـزات موردنیـاز خطـوط تولیـد در‬ ‫گـروه فـوالد مبارکـه‪ ،‬ایـن بـار‪ ،‬کارشناسـان شـرکت‬ ‫ورق خـودرو بـا اتـکا بـه توانمنـدی شـرکت‌های‬ ‫داخلـی توانسـتند ایـن مبـدل حرارتـی را کـه یکـی از‬ ‫اصلی‌ترین تجهیـزات مشـعل‌های کـورۀ آنیلینگ‬ ‫ایـن شـرکت اسـت‪ ،‬بومی‌سـازی کننـد‪.‬‬ ‫مهـدی محمـدی بـا اشـاره بـه مزیت‌هـای ایـن‬ ‫بومی‌سـازی گفـت‪ :‬بـا دسـتیابی بـه دانـش فنـی‬ ‫سـاخت مشـعل‌های مورداسـتفاده در کـورۀ‬ ‫معاون بهره‌برداری شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫بازرسی مؤثر یکی از نشانه‌های بلوغ ایمنی‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫دومیـن نشسـت کمیتـه ارتقای‬ ‫ایمنـی شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال‬ ‫‪ 1397‬بـا رویکـرد شـناخت و کاهـش‬ ‫رفتارهـای ناایمـن بـا حضـور معـاون‬ ‫بهر ه‌بـرداری‪ ،‬مد یـران‪ ،‬رؤ سـا و‬ ‫مسـئولین واحد هـا در محـل سـالن‬ ‫اجتما عـات آ مـوزش شـرکت بر گـزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد‪ ،‬در ایــن جلســه کــه‬ ‫بــا محوریــت واحــد تعمیــرات مرکــزی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫مختــار بخشــیان معــاون بهر ه‌بــرداری فــوالد‬ ‫مبارکــه بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری جلســات‬ ‫ایمنــی در تمامــی نواحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــل‬ ‫کردن بــه خروجــی این جلســات بــه ارتقــای ایمنی‬ ‫کارکنــان و حفا ظــت هر چــه بیشــتر تجهیــزات‬ ‫شــرکت منجــر می‌شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تأ کیــد بــر حــذف پنــج ریســک مخاطره‌آمیــز‬ ‫در هــر شــش مــاه‪ ،‬بازر ســی مؤ ثــر را یکــی‬ ‫از نشــانه‌های بلــوغ ایمنــی در فــوالد مبار کــه‬ ‫دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬بــا همــکاری همــۀ مدیــران‬ ‫و کارکنــان باید تــاش کنیــم رفتارهای ناایمــن را با‬ ‫آمــوزش و نظــارت کنتــرل کنیــم‪ .‬بــه خاطــر داشــته‬ ‫باشــیم ایــن راهبــرد بایــد بــا برگــزاری کمیته‌هــای‬ ‫قانونمنــد حفا ظــت فنــی و بهدا شــت کار و بــا‬ ‫تهــا نهادینــه شــود‬ ‫پیگیــری مســتمر علــل مغایر ‌‬ ‫تــا رفتــار ناایمــن کاهــش یابــد و بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫در ادا مــۀ ا یــن جلســه‪ ،‬بهــرام ســورانی مد یــر‬ ‫تعمیــرات مرکــزی بــا اشــاره بــه جایــگاه و ســاختار‬ ‫تعمیــرات مرکــزی و بــا برشــماری شــرح وظایــف و‬ ‫اقدامات جــاری این قســمت درخصــوص اهداف‬ ‫ســازمانی‪ ،‬رویکردهــا و برنامه‌هــای ایــن بخــش‬ ‫بــرای برون‌ســپاری فعالیت‌هــا‪ ،‬نقــش آمــوزش‪،‬‬ ‫نظــارت و کنتــرل رفتار هــای ناایمــن مطالبــی‬ ‫ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه هادی‌پــور‪ ،‬کارشــناس ایمنــی تعمیــرات‬ ‫مرکــزی‪ ،‬رفتارهــای ناایمــن کارکنــان‪ ،‬ناآ گاهــی و‬ ‫رعایــت نکــردن دســتورالعمل‌های ایمنــی را علــت‬ ‫‪ 88‬درصــد از حــوادث دانســت‪.‬‬ ‫پــس از آن محســن کفیــل رئیــس بازر ســی‬ ‫ماشــین‌های دوار و تجهیــزات قــدرت از پــروژۀ‬ ‫«ارت» ســاختمان‌ها و تجهیــزات به‌عنــوان یــک‬ ‫پــروژ ‌ه و اقــدام عملــی بــزرگ در فــوالد مبارکــه نــام‬ ‫بــرد و بــه نقــش حفاظــت تجهیــزات در کاهــش‬ ‫خســارت ناشــی از بــروز حــوادث تأ کیــد کــرد‪.‬‬ ‫در همیــن را ســتا علــی عســگری سرپر ســت‬ ‫نگهــداری دفاتــر‪ ،‬ســاختمان و تأسیســات شــرکت‬ ‫نیــز بــه تش ـ ـ ـ ــریح عمل ـ ـ ــکرد کلیـ ـ ــد نش ـت‌یاب‬ ‫(‪ RCD(Residual current device‬و ارائــۀ نکاتــی‬ ‫پیرامــون نصــب ایــن تجهیــزات پرداخــت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کیانی رئیــس ایمنی و آتش‌نشــانی‬ ‫فــوالد مبار کــه نیــز شنا ســایی چالش‌هــای‬ ‫ایمنــی‪ ،‬تدویــن برنامــه و انجــام اقدامــات الزم‬ ‫در راســتای کاهــش رفتارهــای ناایمــن را ذ کــر کــرد‬ ‫و از پروژه‌هــای اینفوگرافــی مخاطــرات‪ ،‬آمــوزش‬ ‫شــیفت‌فورمن‌ها‪ ،‬ســاخت انیمیشــن و فیلم‌های‬ ‫مســتند حــوادث در را ســتای فرهنگ‌ســازی و‬ ‫کاهــش رفتارهــای ناایمــن خبــر داد‪.‬‬ ‫در پایــان نیــز نماینــدۀ شــرکت دژســازان فــوالد‬ ‫غــرب‪ ،‬یکــی از شــرکای کس ـب‌وکار فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫فعالیت‌هــای ا یــن شــرکت در حــوزۀ ایمنــی و‬ ‫کاهــش رفتارهــای ناایمــن را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫باید تالش کنیم تا حد ممکن تجهیـزات موردنیاز‬ ‫یسـازی کنیـم‪.‬‬ ‫صنعـت فـوالد کشـور را بوم ‌‬ ‫بایـد بـه خاطـر داشـته باشـیم ا گرچـه ممکـن‬ ‫اسـت برخـی اقلام بومی‌سـازی شـده در مراحـل‬ ‫اولیـه از کیفیـت الزم برخـوردار نباشـند‪ ،‬امـا بایـد‬ ‫بـه سـازندگان راهـکار و امیـد داد تـا ان‌شـاءاهلل‬ ‫در ادامـه بـا توانمنـد شـدن آن‌هـا از وارد شـدن‬ ‫هرگونه خسـارت احتمالی بـه صنعت فوالد کشـور‬ ‫پیشـگیری کنیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه هرانـدازه کـه در بومی‌سـازی بـه‬ ‫توفیقـات بیشـتری دسـت یابیـم‪ ،‬نه‌تنهـا اعتمـاد‬ ‫و خودبـاوری را نـزد شـرکت‌های سـازنده افزایـش‬ ‫داده‌ایـم‪ ،‬بلکـه در کاهـش هزین ‌ههـا و ایجاد شـغل‬ ‫بـرای جوانـان کشـور و در نتیجـه بـرای تحکیـم‬ ‫خانواده‌هـا گام‌هـای مؤثـری برداشـته‌ایم‪.‬‬ ‫دکتر سـبحانی در بخش دیگری از سخنان خود با‬ ‫اشـاره به اهمیت گردش شـغلی نیروی انسـانی در‬ ‫شـرکت تصریح کـرد‪ :‬وقتـی کارکنان در پسـت‌های‬ ‫مختلـف صاحـب تجربـه شـوند‪ ،‬به‌مـرور نیـروی‬ ‫انسـانی زبـده و مسـلط بـه همـۀ امـور مرتبـط در‬ ‫یشـود و نتیجـۀ کار درنهایت این‬ ‫شـرکت تربیت م ‌‬ ‫می‌شود که بعد از مدتی افرادی باتجربه در بیشتر‬ ‫زمین ‌ههـا‪ ،‬نه‌تنهـا بـرای شـرکت‪ ،‬بلکـه بـرای کشـور‬ ‫آمـاده شـده‌اند‪.‬‬ ‫بخـش پایانـی سـخنان مدیرعامـل فـوالد مبارکـه‬ ‫بـه بهینه‌سـازی رونـد تولیـد انـواع محصـوالت‬ ‫اختصـاص یافـت‪ .‬وی بـا تأ کیـد بـر این‌کـه فـوالد‬ ‫مبارکـه همـواره در برابـر مشـتریان خـود متعهـد و‬ ‫پاسـخ‌گو بـوده و هسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ا کنـون در زنجیـرۀ‬ ‫تولیـد فـوالد مبارکـه از معـدن تـا انـواع ورق‌هـای‬ ‫فـوالدی وجـود دارد؛ بنابرایـن بایـد همـواره در‬ ‫تمامـی حلقه‌هـای ایـن زنجیـره بهینه‌سـازی‬ ‫داشـته باشـیم و بهتـر از گذشـته پاسـخ‌گوی بـازار‬ ‫با شـیم‪.‬‬ ‫آنیلینـگ شـرکت ورق خـودرو کـه مطابـق بـا‬ ‫تکنولـوژی روز دنیـا سـاخته شـده‌ اسـت‪ ،‬عالوه‌بـر‬ ‫خودکفایـی و کاهـش هزینه‌هـای اقتصـادی‪ ،‬از‬ ‫خـروج ارز از کشـور نیـز پیشـگیری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر این‌که قطعۀ ساخته‌شده نسبت‌به‬ ‫نمونۀ خارجی از کیفیـت باالتری برخوردار اسـت و‬ ‫عمـر مفیـد آن از سـه بـه پنج سـال ارتقـا یافته اسـت‬ ‫ادامه داد‪ :‬این قطعه به‌عنوان مبدل حرارتی عمل‬ ‫می‌کنـد و باعث پیـش گرم شـدن هـوای ورودی به‬ ‫مشعل در محل احتراق و درنتیجه بهبود کیفیت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـوخت و افزایش بازدهی م ‌‬ ‫رئیـس دفتـر فنـی شـرکت ورق خـودرو خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ارتقـای روحیـۀ خودبـاوری کارکنـان خطـوط‬ ‫تولیـد‪ ،‬تعمیـرات و دفاتـر فنـی شـرکت و همچنیـن‬ ‫اعتمـاد بـه شـرکت‌های سـازندۀ داخلـی‪ ،‬راه را‬ ‫بـرای حصـول موفقیت‌هـای ارزنده‌تـر همـوار‬ ‫می‌سازد‪.‬‬ ‫پویایی گروه فوالد مبارکه مایۀ امید است‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫بسیاری از‬ ‫خانواده‌های شهدا‬ ‫و اقشار مختلف‬ ‫جامعه نگران‌اند‬ ‫که صنعت فوالد‬ ‫کشور با مشکل‬ ‫مواجه نشود‪،‬‬ ‫اما خوشبختانه‬ ‫در بازدید امروز‬ ‫مشاهده کردیم‬ ‫که در گروه فوالد‬ ‫مبارکه کار و‬ ‫فعالیت به‌نحو‬ ‫شایسته‌ای ادامه‬ ‫دارد و پویایی گروه‬ ‫فوالد مبارکه مایۀ‬ ‫امید است‬ ‫مصطفـی حبیب‌الهـی رئیـس‬ ‫بنیـ ــاد شهی ـ ــد و ام ـ ــور ایثـ ـ ــارگ ــران‬ ‫شهرسـتان لنجـان در جر یـان بازدید‬ ‫از مجتمـ ــع فـ ــوالد سب ــا گفـت‪ :‬بـه‬ ‫بهره‌بـرداری رسـیدن مجتمـع فـوالد‬ ‫سـبا و گرمـای تولیـد در ایـن مجتمـع‬ ‫نشـان می‌دهـد آرمان‌هـای شـهدا و‬ ‫ایثار گـری جانبـازان در راه د فـاع از‬ ‫حر یـم کشـورمان در بخـش صنعـت‬ ‫فوالد کشور به بار نشسته است‪.‬‬ ‫وی ضمـن ابـراز خرسـندی از این‌کـه بیـش از ‪400‬‬ ‫نفر از فرزندان معزز خانوادۀ شهدا در بخش‌های‬ ‫مختلـف فـوالد مبار کـه و مجتمـع فـوالد سـبا‬ ‫مشـغول بـه کارنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در شـرایط فعلـی‬ ‫بسـیاری از خانواده‌هـای شـهدا و اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه نگرا ن‌ا نـد کـه صنعـت فـوالد کشـور بـا‬ ‫مشـکل مواجه نشود‪ ،‬اما خوشـبختانه در بازدید‬ ‫امـروز مشـاهده کردیـم کـه در گـروه فـوالد مبارکـه‬ ‫کار و فعالیـت به‌نحـو شایسـته‌ای ادا مـه دارد و‬ ‫پویایـی گـروه فـوالد مبارکـه مایـۀ امیـد اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس بنیـاد شـهید شهر سـتان لنجـان از ر شـد‬ ‫دانـش فنـی بومی‌سـازی صنعـت فـوالد در کشـور‬ ‫به‌عنـوان یکـی دیگـر از بـرکات خـون شـهدا یـاد و‬ ‫اضا فـه کـرد‪ :‬این‌کـه بسـیاری از اقلام موردنیـاز‬ ‫خطـوط تولید فـوالد مبارکـه و مجتمع فوالد سـبا‬ ‫بومی‌سـازی شـده اسـت و پیمانکاران زیـادی نیز‬ ‫در ایـن راسـتا فعـال و توانمند شـده‌اند یکـی دیگر‬ ‫از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫اسـت کـه جـای قدردانـی دارد‪.‬‬ ‫وی ا جـرای طر ح‌هـای تو سـعه در گـروه فـوالد‬ ‫مبارکـه را یکـی دیگـر از نقـاط قـوت صنعـت فـوالد‬ ‫کشور دانست و تصریح کرد‪ :‬پویایی فوالد مبارکه‬ ‫قابل‌تقدیـر اسـت؛ چرا کـه ما همواره شـاهد رشـد‬ ‫روز‌افزون همۀ بخش‌های مختلـف فوالد مبارکه‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫حبیب‌الهی ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایثارگری و ازخودگذشتگی فقط به حضور در‬ ‫جبهـه منتهـی نمی‌شـود‪ .‬این‌کـه کارکنـان بخش‬ ‫صنعـت کشـور در هـر شـرایطی بـه فکـر سـربلندی‬ ‫میهن اسلامی هسـتند‪ ،‬کمتر از ایثار در جبهه‌ها‬ ‫نیسـت‪.‬‬ ‫وی حضـور فرزنـدان شـهدا در خطـوط تولیـد و‬ ‫چرخـۀ اقتصـاد کشـور را مایـۀ خیروبرکـت نظـام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی دانست و افزود‪ :‬در هر‬ ‫مجموعه وجود چشـمه‌هایی از نور و جلوه‌هایی‬ ‫از فرهنـگ ایثـار و شـهادت می‌توانـد آثـار مثبـت‬ ‫بیشـتری به‌دنبـال داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی در بخـش پایا نـی سـخنان خـود گفـت‪:‬‬ ‫عضویت بیـش از ‪ 80‬درصد کارکنان فـوالد مبارکه‬ ‫در بسـیج نشـان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫بـه شـهرها محـدود نشـده و کارکنـان شـریف ایـن‬ ‫مجموعـه در جریـان فعالیت‌هـای کاری خـود نیز‬ ‫بـا ا یـن فرهنـگ درآمیخته‌ا نـد و ا یـن ا مـر با عـث‬ ‫افتخـار اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی ا سـت در جر یـان ا یـن بازد یـد رئیـس‬ ‫بنیـاد شـهید شهر سـتان لنجـان طـی نشسـتی‬ ‫بـا غالمر ضـا ملکوتی‌خـواه‪ ،‬مد یـر اداری و‬ ‫پشـتیبانی مجتمـع فـوالد سـبا‪ ،‬درخصـوص‬ ‫وضعیت اشـتغال فرزندان شـاهد در شرکت‌های‬ ‫پیمانـکاری و وضعیـت فرزنـدان شـاهد و ایثارگـر‬ ‫شـاغل در ا یـن مجتمـع گفت‌و گـو کـرد‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫خـــبــــــــــــر‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهور در آیین افتتاح طرح توسعۀ مجتمع فوالد سبا ‪:‬‬ ‫نمایندۀ مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مجتمع فوالد سبا با استفاده‬ ‫از پساب صنعتی در حال کار است‬ ‫صنعت فوالد باید خط مقدم تولید و صادرات باشد‬ ‫افتتاح و بهره‌برداری از این‬ ‫طرح‌هادر حساس‌ترینمقطعتاریخ‬ ‫کشور ودر شرایطی کهدشمنبااعمال‬ ‫تحریم‌های اقتصادی سعی دارد به‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ضربه بزند‪ ،‬صورت گرفت و این‬ ‫باعثمباهاتاست‪.‬‬ ‫این مطلب را دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهور در آیینافتتاحطرحتوسعۀمجتمع‬ ‫فوالد سبا و نیروگاه ‪ 25‬مگاواتی(‪ )CHP‬فوالد‬ ‫سبا‪ ،‬کارخانۀ آهک کلسینه شرکت فوالدسنگ‬ ‫مبارکه‪،‬ایستگاهتقلیلفشار گازوتصفیه‌خانۀ‪3000‬‬ ‫مترمکعبی پساب صنعتی فوالد مبارکۀ اصفهان‬ ‫گفت‪ .‬این مراسم با حضور وزیر صنعت معدن و‬ ‫تجارت و معاونان ایشان‪ ،‬استاندار اصفهان‪ ،‬ائمۀ‬ ‫جمعۀ شهرهای مبارکه و زرین‌شهر‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مردم شریف اصفهان و شهرستان‌های لنجان‪،‬‬ ‫مبارکه و فالورجان در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫فرماندار لنجان‪ ،‬فرماندار مبارکه‪ ،‬جمعی از‬ ‫فرماندهاننظامیوانتظامی‪،‬مدیرانومسئولین‬ ‫استان و منطقه و جمعی از اصحاب رسانه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی پس از بازدید از خطوط تولید مجتمع فوالد‬ ‫سباوافتتاحرسمیپروژه‌هایمذکور طیسخنانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬استان اصفهان در همۀ بخش‌های‬ ‫کشورپیشتازاست‪.‬هیچتحولسیاسی‪،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی در ایران نداریم و هیچ پیشرفت مهم‬ ‫اقتصادیوصنعتیوجودندارد کهاصفهان کانون‬ ‫یا نقطۀ اصلی توسعه و پیشرفت آن نبوده باشد‪.‬‬ ‫این استان در پیشرفت معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫پتروشیمی و پاالیشگاهی و خالصه در تمامی‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک ایران نقش‬ ‫به‌سزاییداشتهودارد‪.‬‬ ‫وی ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور و‬ ‫عملکرد قدرت‌های اقتصادی حاضر در برجام‬ ‫گفت‪ :‬مهم‌ترین هدف آمریکایی‌ها به گفتۀ‬ ‫خودشانایناست کهاقتصادمارازمین‌گیر کنند‪،‬‬ ‫زندگیرابرمردمتنگ کنندتادامنۀنارضایتی‌های‬ ‫مردم توسعه پیدا کند و به اهداف دیگری که‬ ‫به‌دنبال آن هستند‪ ،‬دست یابند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫وظیفۀ مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت ایران‬ ‫این است که با برنامه‌ریزی دقیق و مقاومت‪،‬‬ ‫برنامه‌های طرف مقابل را به شکست بکشانیم و‬ ‫اقتصاد ایران را سرپا نگه داریم‪ .‬این‌طور نیست‌که‬ ‫فکر کنیمآمریکایی‌هاعلیهمااعالمجنگاقتصادی‬ ‫کرده‌اندومابگوییمهیچاتفاقینمی‌افتد‪.‬مابایددر‬ ‫چندجبهه کهموردتوجهآن‌هاستبرنامهداشته‬ ‫باشیم؛ آن‌ها می‌خواهند صادرات نفت ایران را‬ ‫به‌عنوان مهم‌ترین مرکز درآمد ایران تا ماه نوامبر‬ ‫(آبان‌ماه) به صفر برسانند و به تعبیر خودشان‬ ‫متوقف کنند‪ .‬برنامه‌ریزی ما درست نقطۀ مقابل‬ ‫خواستۀ آنان است؛ یعنی می‌خواهیم نفتمان را‬ ‫به حدا کثر میزان ممکن و حد نیاز خودمان در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬صادر کنیم‪ .‬خواستۀ بعدی آنان‬ ‫این است که جلوی صادرات کاالهای اساسی‬ ‫ایران را بگیرند‪ .‬آن‌ها می‌دانند وقتی ما اعالم‬ ‫می‌کنیم ‪45‬تا ‪ 50‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی‬ ‫داریم‪ ،‬حدود ‪ 80‬درصد از آن در حوزه‌هایی مثل‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد و مس است و حدود ‪ 20‬درصد‪،‬‬ ‫یعنی سهم کوچکی از آن‪ ،‬صادرات خرد است که‬ ‫متعلق به بخش‌های مختلف صنعتی و سنتی‬ ‫است‪ .‬در این ‪ 80‬درصد‪ ،‬صنعت فوالد باید خط‬ ‫اصلی و مقدم تولید و صادرات باشد؛ همچنان‌که‬ ‫مدیران و کارکنان صنعت فوالد کشور پیش از‬ ‫این هم در مقاطع مختلف شایستگی خود را به‬ ‫بهترین شکل ممکن نشان دادند‪ .‬انتظار دولت و‬ ‫ملت از فوالدسازان این است که تولید و صادرات‬ ‫را نسبت‌به سال قبل افزایش دهند‪ .‬ملت انتظار‬ ‫دارددر مقطعی کهدشمناین‌چنینهدف‌گذاری‬ ‫کرده‌ است‪ ،‬فرزندان خودش در صنعت فوالد در‬ ‫مقابل‪ ،‬هدف‌گذاری جدیدی انجام دهند و آخر‬ ‫سالباسرفرازیاعالم کنندتولیدوصادراتشرکت‬ ‫در سال ‪ 97‬افزایش یافته است‪ .‬ما مطمئنیم‬ ‫مدیران و کارکنان صنعت فوالد کشور می‌توانند‬ ‫این کار را انجام دهند‪ .‬نباید در توانمندی‌های‬ ‫خودتردید کنیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫مانع بر سر راه واردات موردنیاز کشور هدف بعدی‬ ‫دشمن است که این نیز یک موضوع جدی است‬ ‫و به عزم و ارادۀ جدی نیاز دارد‪ .‬باید با نگاه جدی‬ ‫به ظرفیت‌های داخلی به تولید داخلی کشور‬ ‫توجه کنیموخودکفاییرابه‌عنوانیکراه‌کار مؤثر‬ ‫موردتوجه قرار دهیم‪ .‬صنعتگران باید تولیداتی‬ ‫بهتر با قیمت کمتر و کیفیت باالتر در اختیار مردم‬ ‫قرار دهند‪ .‬یکی از بدترین موارد در این شرایط این‬ ‫است که گروه‌ها یا افرادی می‌خواهند جیب ملت‬ ‫راغارت کنند‪.‬دانستناینموردتلخاست؛امانکتۀ‬ ‫مهمشایناست کهماآنعدۀقلیلراهمبهشکل‬ ‫مناسبادبخواهیم کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان این‌که فاز دوم مجتمع فوالد‬ ‫سبا به همت مدیریت و کارشناسان فوالد مبارکه‬ ‫با بهره‌مندی از مدرن‌ترین روش‌های تولید به‬ ‫بهره‌برداری رسیده است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬درزمینۀ‬ ‫بومی‌سازی نیز فوالدسازان می‌توانند بسیاری از‬ ‫بخش‌های کارخانه‌هاوتجهیزاترابا کمکبخش‬ ‫خصوصیدر داخل کشور بسازند‪.‬‬ ‫وی محدودیت منابع آبی استان اصفهان را‬ ‫جدی خواند و گفت‪ :‬این‌که مجتمع فوالد سبا‪70‬‬ ‫درصد نیاز آبی خود را از محل تصفیه و بازچرخانی‬ ‫پساب‌های صنعتی تأمین می‌کند‪ ،‬افتخار بزرگ‬ ‫است؛ از این رو از دکتر سبحانی مدیرعامل گروه‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬کارکنان و کارگران‪ ،‬مهندسان‪،‬‬ ‫مشاوران‪ ،‬پیمانکاران و همۀ کسانی که در این‬ ‫مجموعه زحمت کشیدند و برای پیشرفت کشور‬ ‫تالشمی‌کنند‪،‬صمیمانهتشکرمی‌کنم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫یکیاز مهم‌تریناقداماتفوالدمبارکهاستفاده‬ ‫از توانساختداخلاست‬ ‫در ادامۀاینآیین‪،‬دکترشریعتمداریوزیرصنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز با بیان این‌که کامل بودن‬ ‫زنجیرۀ تولید در مجتمع فوالد مبارکه یک مزیت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت به همراهی صنایع‬ ‫باالدستی و پایین‌دستی خود ارزش‌افزودۀ‬ ‫اقتصادی زیادی ایجاد و به اقتصاد ملی ایران‬ ‫خدمتفوق‌العاده‌ای کردهاست‪.‬‬ ‫دکترشریعتمداریافزود‪:‬یکیاز مهم‌ترین کارهایی‬ ‫که این شرکت انجام داده‪ ،‬تالش برای استفاده از‬ ‫توان ساخت داخل است و سایر صنایع نیز باید‬ ‫از آن الگوبرداری کنند‪ .‬حدود ‪ 4000‬شرکت در‬ ‫پایین‌دستوباالدستفوالدمبارکهفعالیتدارند‬ ‫و‪ 2800‬واحد صنعتی کوچک و بزرگ تجهیزات‬ ‫صنعتی و مهندسی این شرکت را پشتیبانی‬ ‫می‌کنند؛ این امر بیانگر این است که حمایت از‬ ‫سازندگان داخلی و بومی‌سازی صنعت در این‬ ‫شرکت اتفاق افتاده است‪ .‬این‌که این مجموعه به‬ ‫دست صنعتگران و فعاالن عرصۀ صنعت ایران‬ ‫اسالمیادارهمی‌شود‪،‬مایۀافتخار است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬از سهم ‪ 55‬میلیون تن‬ ‫فوالدی که کشور برای سال ‪ 1404‬پیش‌بینی‬ ‫کرده است‪ ،‬فوالد مبارکه تولید ‪ 25‬میلیون تن از‬ ‫این هدف بزرگ را برای خود در نظر گرفته است که‬ ‫امیدواریمباتوجهبهدستاوردهایاخیراینشرکت‬ ‫وبرنامه‌هایهدفمندآناینامرمحققشود‪.‬‬ ‫ویضمنقدردانیازاقداماتفوالدمبارکهدرزمینۀ‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی آن در‬ ‫تولید ناخالص ملی به دستاوردهای فوالد مبارکه‬ ‫درزمینۀ بهینه‌سازی و کاهش مصرف آب اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬این مجتمع بزرگ‪ ،‬علی‌رغم این‌که‬ ‫خودش از کمبود آب رنج می‌برد‪ ،‬در حل مشکل‬ ‫آب منطقه به‌عنوان یکی دیگر از مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی نقش به‌سزایی دارد که مطمئنا از پس‬ ‫اینمسئولیتخطیرنیزبه‌خوبیبرخواهدآمد‪.‬‬ ‫دکتر شریعتمداری با تأ کید بر این‌که یکی دیگر از‬ ‫مهم‌ترینویژگی‌هایتحسین‌برانگیزدر مجموعۀ‬ ‫فوالد مبارکه تالش هرچه بیشتر برای استفاده از‬ ‫توانتولیدکنندگانداخلیاست‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فوالدمبارکهدرزمینۀهمکاریباواحدهایصنعتی‬ ‫و تولیدی کشور نیز پیشتاز است؛ به‌نحوی‌که رقم‬ ‫قابل‌مالحظه‌ای نزدیک ‪ 3800‬میلیارد تومان‬ ‫منابعازمجموعهفوالدمبارکهبه‌صورتاعالم‌نشده‬ ‫درصد تنفس‌دار در اختیار‬ ‫در قالب یک وام ‪12‬‬ ‫ِ‬ ‫واحدهایصنعتیتولیدیقرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ویسرانۀمصرففوالد کشوررا ‪ 230‬کیلوگرماعالمو‬ ‫ابراز امیدواری کردبااجرایطر ح‌هایساخت‌وساز‬ ‫در کشور و افزایش میزان سرانۀ مصرف فوالد در‬ ‫ایران‪،‬اینرقمبهحدود‪ 400‬کیلوگرمافزایشیابد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به‬ ‫اهمیت تولید صادرات‌محور تا سال ‪ 1404‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اهتمام به صادرات یکی دیگر از برنامه‌های‬ ‫راهبردی است و باید به ‪ 15‬میلیون تن صادرات‬ ‫فوالد برسیم‪ .‬امروز حدود ‪ 9‬میلیون تن از زنجیرۀ‬ ‫فوالد کشور بهبازارهایبین‌المللیصادر می‌شود‪.‬‬ ‫شریعتمداریباتأ کیدبراین‌کهظرفیتفعلیتولید‬ ‫فوالد کشور با افتتاح طر ح‌های توسعۀ مجتمع‬ ‫فوالد سبا به ‪ 34‬میلیون تن افزایش یافته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این میزان در سال‪ 92‬حدود‪ 23‬میلیون تن‬ ‫بودهواینرکوردبسیار خوبیاست‪.‬‬ ‫وی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست برای‬ ‫تأمین نیازهای مربوط به زیرساخت‌های صنعت‬ ‫فوالد کشور سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در نظر‬ ‫گرفته شود تا در زیربناهایی مانند ریل‪ ،‬برق و‪...‬‬ ‫قدم‌های بلندتری برداریم و بتوانیم به ظرفیت‬ ‫مدنظرتولیدفوالد کشوربرسیم‪.‬چنانچهاین کارها‬ ‫در حوزۀ فوالد و همچنین برنامه‌های راهبردی‬ ‫دیگردر حوزۀمعدناتفاقافتد‪،‬می‌توانیماز آیندۀ‬ ‫صنعتفوالد کشورمطمئنباشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬صنعت‬ ‫فوالد ایران در سال‪ ،2017‬علی‌رغم این‌که صنعت‬ ‫فوالدجهانبیشتراز‪ 6‬درصدرشدنداشت‪،‬بهرشد‬ ‫‪ 22‬درصدی دست یافت‪ .‬در ‪ 3‬ماه اول سال نیز‪17‬‬ ‫درصدرشدداشتهاست‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬اینصنعتیکیاز نمونه‌هایبارز‬ ‫و مهم به بار نشستن اقتصاد مقاومتی در کشور‬ ‫است‪.‬در زنجیرۀتولیدفوالد کشور در سال‌های‪92‬‬ ‫تا ‪ ،96‬چنانچه در برخی موارد با رشد مازاد مواجه‬ ‫بوده‌ایم‪ ،‬روند آن کنترل شده است و در گندله و‬ ‫سایرمواردیهم کهبایدرشدآنافزایشمی‌یافت‬ ‫ظرفیت تولید بیشتر شده است‪ .‬به‌طورکلی در‬ ‫بخش‌های مختلف صنعت فوالد تعادل ایجاد‬ ‫شدهواینصنعتپویاومقاومشدهاست‪.‬‬ ‫دکتربهرامسبحانی‪:‬‬ ‫توسعه‌های گروه فوالد مبارکه در راستای تأمین‬ ‫نیازهای کشور انجامشدهاست‬ ‫دراینآیینباشکوه‪،‬دکتربهرامسبحانیمدیرعامل‬ ‫گروهفوالدمبارکهنیزباارائۀ گزارشیاز فعالیت‌های‬ ‫بزرگ‌ترین گروه فوالدساز کشور گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ ورق در منطقۀ خاورمیانه‬ ‫و شمال آفریقاست و سهم ‪22‬درصدی در تولید‬ ‫منطقهدارد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهظرفیت گروهفوالدمبارکهادامهداد‪:‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬در ‪ 3‬مجموعۀ فوالدسازی فوالد‬ ‫مبارکه‪،‬فوالدسباوفوالدهرمزگانظرفیتتولید‪10‬‬ ‫میلیونو‪ 300‬هزار تناست‪.‬‬ ‫دکتر سبحانی فوالد مبارکه را با ظرفیت تولید ‪12‬‬ ‫میلیونتنآهناسفنجی‪،‬بزرگ‌ترینتولیدکنندۀ‬ ‫آهن اسفنجی در جهان معرفی کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت با ‪ 7500‬میلیارد تومان سرمایۀ ثبت‌شده‬ ‫بزرگ‌ترینشرکتبورسیاست؛اماارزشبازار سهام‬ ‫بانرخامروزسهامی کهدر حالعرضهاست‪،‬بیشاز‬ ‫‪ 30‬هزار میلیاردتوماناست‪.‬‬ ‫دکتــر ســبحانی ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ 1000‬شــرکت‬ ‫در باالدســت تأمین‌کننــدۀ مــواد معدنــی‪ ،‬مــواد‬ ‫مصرفــی و تجهیــزات و قطعــات فــوالد مبارکــه و‬ ‫حــدود ‪ 1000‬کارگاه به‌طــور مســتقیم طــرف‬ ‫قــرارداد ایــن شــرکت و حــدود ‪ 4000‬شــرکت‬ ‫هــم طــرف قــرارداد مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫خریــد محصــوالت فــوالد مبارکــه هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫شرکتاز معدودواحدهایصنعتی کشور است که‬ ‫از سنگ‌آهن تا محصول نهایی یا به عبارت دیگر از‬ ‫سنگتارنگرادر مجموعۀخودداردوارزش‌افزودۀ‬ ‫بیشتریایجادمی‌کند‪.‬‬ ‫وی ظرفیت گندله‌سازی فوالد مبارکه را ‪7/5‬‬ ‫میلیون تن و ظرفیت تولید گندله در سنگان را ‪5‬‬ ‫میلیونتناعالم کرد‪.‬‬ ‫دکتر سبحانی در خصوص تأثیر فوالد مبارکه در‬ ‫اشتغال‌زایی گفت‪ :‬در مجتمع فوالد مبارکه ‪11‬‬ ‫هزار و ‪ 800‬نفر‪ ،‬در فوالد سبا ‪ 1650‬نفر‪ ،‬در شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان ‪ 2600‬نفر و حدود ‪ 7000‬نفر هم‬ ‫نیروی خدماتی در این‪ 3‬واحد مشغول به کارند و‬ ‫به‌طورکلی‪ 350‬هزار فرصتشغلیبه‌طور مستقیم‬ ‫وغیرمستقیمدر گروه فوالدایجادشدهاست‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬فوالدمبارکههمیشهدر مسیر‬ ‫توسعه بوده است؛ به‌نحوی‌که تولید شرکت از‬ ‫‪ 6‬میلیون و ‪ 650‬هزار تن‪ ،‬در سال ‪ 91‬به ‪ 9‬میلیون‬ ‫و‪ 450‬هزار تنافزایشیافتهاستو‪ 10‬میلیونو‪300‬‬ ‫هزار تن را در برنامه دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در فاصلۀ‬ ‫زمانی سال‌های‪ 91‬تا‪ 97‬شرکت‪ 40‬درصد افزایش‬ ‫ظرفیتتولیدفوالدداشتهاستوایندستاوردها‬ ‫نشان‌دهندۀایناست کههموارهبرنامه‌ریزی‌های‬ ‫دقیقیدر اینمجموعهصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیر عامل فوالد مبارکه با تأ کید بر این‌که‬ ‫محصوالتفوالدمبارکهبارویکردتأمینحدا کثری‬ ‫بازار داخل عرضه می‌گردد‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات فوالد‬ ‫مبارکه حدود ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد محصول این شرکت‬ ‫راشاملمی‌شود‪.‬‬ ‫وی از تولید ورق‌های آجدار در مجتمع فوالد‬ ‫سبا و تولید انواع ورق‌های ‪ API‬در فوالد مبارکه‬ ‫به‌عنوان یکی از راهبردهای فوالد مبارکه در تولید‬ ‫محصوالت خاص و استراتژیک یاد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫دستیابی به دانش فنی محصوالتی که در کشور‬ ‫تولیدنمی‌شود‪،‬یکیاز راهبردهایاساسیشرکت‬ ‫است و در این راه با تولید انواع ورق‌های موردنیاز‬ ‫صنایعمختلف کشور موفقبودهوهموارهتوسعه‬ ‫و تنوع تولید محصوالت خود را در همین راستا‬ ‫متمرکز کردهاست‪.‬‬ ‫دکتر سبحانی افزود‪ :‬باور فوالد مبارکه این است‬ ‫که مسائل کشور از راه اقتصاد‪ ،‬تولید و کار و تالش‬ ‫حل می‌شود و توسعه‌های خود را با همین‬ ‫اعتقاد برنامه‌‌ریزی کرده است؛ تا جایی که در ‪5‬‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ 6000‬میلیارد تومان‪ ،‬بدون‬ ‫استفاده از منابع خارجی‪ ،‬در جای‌جای کشور‬ ‫برایتوسعه‌های گروهفوالدمبارکهسرمایه‌گذاری‌‬ ‫کردهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاقداماتفوالدمبارکهبرایمدیریت‬ ‫کمبودآبتصریح کرد‪:‬در اینراستااقداماتبسیار‬ ‫مؤثریدر گروهفوالدمبارکهانجامشدهاست‪.‬یکی‬ ‫از آن‌هاتصفیهوبازچرخانیپساب‌هایصنعتیدر‬ ‫خطوطتولیداست که کاهش‪ 75‬درصدیمصرف‬ ‫آب را به همراه داشته است؛ تا جایی که امروز با‬ ‫استفاده از سیستم‌های بازچرخانی پساب‌های‬ ‫خطوطتولیدوجمع‌آوریواستفادهاز پساب‌های‬ ‫شهری در خطوط تولید‪ ،‬مصرف ویژۀ آب در فوالد‬ ‫مبارکه به ازای هر تن از ‪ 16/6‬به ‪ 3/1‬مترمکعب بر‬ ‫تنتولید کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫دکترسبحانیدر بخشپایانیسخنانخودافتتاح‬ ‫رسمی طر ح‌های توسعۀ مجتمع فوالد سبا را‬ ‫افتخار دیگری برای صنعت فوالد کشور دانست و‬ ‫از مسئوالن کشور و وزارت‌خانۀ صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و دلسوزان استان و شهرستان و همچنین‬ ‫از تمامی پیمانکاران‪ ،‬مشاوران و کارکنانی که در‬ ‫راه‌اندازی این طر ح‌ها همت گماردند تشکر و‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬گفتنی است پروژۀ توسعۀ مجتمع‬ ‫فوالد سبا با هدف افزایش ظرفیت این مجتمع‬ ‫از ‪ 750‬هزار تن به ‪ 1/6‬میلیون تن؛ پروژۀ احداث‬ ‫نیروگاه ‪ 25‬مگاواتی مجتمع فوالد سبا با هدف‬ ‫تأمینبرقنواحیتولیدواستراتژیکمجتمعفوالد‬ ‫سبا؛پروژۀاحداثتصفیه‌خانۀپساب‌هایصنعتی‬ ‫فوالدمبارکهباهدف کاهشوابستگیبهآبخامو‬ ‫بهبودشرایطزیست‌محیطی؛پروژۀاحداث کارخانۀ‬ ‫آهک کلسینه شرکت فوالدسنگ مبارکه با هدف‬ ‫افزایشتولیدآهک کلسینهوپروژۀایستگاهتقلیل‬ ‫فشار گاز فوالد مبارکه با هدف تأمین گاز موردنیاز‬ ‫طر ح‌هایتوسعهوتأمینپایدار گاز از دوخطانتقال‬ ‫و درمجموع با ‪ 250‬میلیون یورو سرمایه‌گذاری از‬ ‫سوی فوالد مبارکه‪ ،‬افتتاح شد و مورد بهره‌برداری‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنان‌که مدیران‬ ‫و کارکنان صنعت‬ ‫فوالد کشور پیش از‬ ‫این هم در مقاطع‬ ‫مختلفشایستگی‬ ‫خود را به بهترین‬ ‫شکل ممکن نشان‬ ‫دادند‪ .‬انتظار‬ ‫دولت و ملت از‬ ‫فوالدسازان این‬ ‫است که تولید‬ ‫و صادرات را‬ ‫نسبت‌به سال قبل‬ ‫افزایش دهند‬ ‫در مراسم افتتاحیۀ طر ح توسعۀ مجتمع فوالد‬ ‫سبا‪ ،‬محسن کوهکن نمایندۀ مردم لنجان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫افزایش تولید در مجتمع فوالد سبا گفت‪ :‬خدا را‬ ‫شا کریم که در نظام ارزشی جمهوری اسالمی و‬ ‫در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و خدمت مردم‬ ‫قدم برمی‌داریم‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از این دستاورد افزود‪ :‬از‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه و تمامی کسانی که‬ ‫دست به دست هم دادند تا توسعه و افزایش‬ ‫تولید در گروه فوالد مبارکه به سرانجام برسد‬ ‫صمیمانه تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫کوهکن وا گذاری مجتمع فوالد سبا به فوالد‬ ‫مبارکه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و با بیان‬ ‫این‌که در زمان وا گذاری از این اقدام حمایت‬ ‫کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬در آن مقطع تالش کردیم این اتفاق‬ ‫صورت گیرد و این حمایت‌ها و تال ش‌ها باعث‬ ‫شد تا در ادامۀ بهره‌برداری از خطوط تولید این‬ ‫مجتمع‪ ،‬توسعه‌های آن هم امروز به بار نشیند‪.‬‬ ‫نمایندۀ مردم لنجان خاطرنشان کرد‪ :‬مردم‬ ‫عزیز بدانند ا گر امروز این صنعت همچنان پویا‬ ‫و مقتدر پابرجا مانده است به آن دلیل است که‬ ‫در بخش آب توانسته است به صرفه‌جویی ‪75‬‬ ‫درصدی دست یابد و مشخصا خطوط تولید و‬ ‫طر ح‌های توسعۀ مجتمع فوالد سبا با استفادۀ‬ ‫‪ 70‬درصدی از پساب صنعتی در حال کارند‪ .‬این‬ ‫کار به‌ظاهر ساده است‪ ،‬اما به‌خوبی واقفیم که‬ ‫چقدر برای تبدیل فاضالب به آب قابل‌استفاده‬ ‫در صنعت سرمایه‌گذاری شده است‪ .‬به خاطر‬ ‫داشته باشیم امروز اصال آبی وجود ندارد که‬ ‫کسی سؤال کند آب موردنیاز این توسعه از کجا‬ ‫تأمین می‌شود‪.‬‬ ‫جایزۀ ملی مسئولیت‌های اجتماعی به فوالد مبارکه‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫مراســم اختتامیــۀ آییــن رونمایــی از ثبــت ملــی‬ ‫مکتــب نســتعلیق میرعمادالحســنی و اعطــای‬ ‫جا یــزۀ ملــی مســئولیت اجتماعی‪،‬سه‌شــنبه‬ ‫‪ 19‬تیــر در ســالن اجتما عــات کا خ‌مــوزۀ ملــت‬ ‫مجموعۀ فرهنگــی و تاریخی ســعدآباد برگزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبر نــگار فــوالد‪ ،‬در ا یــن مرا ســم‬ ‫کــه بــا حضــور علی‌اصغــر مونســان‪ ،‬معــاون‬ ‫رئیس‌جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایع‌د ســتی و گرد شــگری بر گــزار‬ ‫شــد‪ ،‬از لــوح و لوگــوی مکتــب نســتعلیق مســمی‬ ‫بــا نــام میرعمادالحســنی رونمایــی شــد و پــس از‬ ‫آن تندیــس و جایــزۀ ملــی مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بــه ایــاز اســماعیلی معــاون نیــروی انســانی فــوالد‬ ‫مبار کــه و نماینــدۀ مدیرعا مــل شــرکت در ا یــن‬ ‫جلســه ا هــدا شــد‪.‬‬ ‫ت گروه فوالد مبارکه به‌عنوان‬ ‫قدردانی از چند شرک ‌‬ ‫واحدهای نمونۀ صنعتی استانی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫درزمینۀ همکاری با‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی کشور‬ ‫نیز پیشتاز است؛‬ ‫به‌نحوی‌که رقم‬ ‫قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫نزدیک ‪3800‬‬ ‫میلیارد تومان منابع‬ ‫از مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه به‌صورت‬ ‫اعالم‌نشده در‬ ‫قالب یک وام ‪12‬‬ ‫درصد ِ تنفس‌دار در‬ ‫اختیار واحدهای‬ ‫صنعتی تولیدی قرار‬ ‫می‌گیرد‬ ‫ب ــه مناس ــبت بزرگداش ــت روز صنع ــت و مع ــدن‬ ‫ط ــی آیین‌ه ــای جدا گا نـ ـه‌ای در ا س ــتا ن‌های‬ ‫هرم ــزگان‪ ،‬خراس ــان و چهارمح ــال و بختی ــاری‬ ‫از مدی ــران عام ــل ش ــرکت‌های ف ــوالد هرم ــزگان‪،‬‬ ‫فوالدســنگان و فــوالد سفیددشــت و چهارمحــال‬ ‫و بختی ــاری به‌عن ــوان واحده ــای نمون ــۀ صنعت ــی‬ ‫ای ــن اس ــتان‌ها ب ــا اه ــدای ل ــوح تقدی ــر و تندی ــس‬ ‫قدردان ــی ش ــد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫بازار‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ معادن و فلزات‬ ‫احیای صنعت فوالد مالزی در بخش محصوالت تخت‬ ‫مجمععمومیعادیساالنۀشرکتسرمایه‌گذاریتوسعۀمعادنوفلزاتبرگزار شدو‬ ‫‪ 200‬ریال سود نقدی به ازای هر سهم برای سهام‌داران این شرکت شناسایی شدکه ‪248‬‬ ‫میلیارد تومان سود نقدی سهام از محل سرمایه‌گذاری در شرکت مذکور به شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در سال‌های گذشته‪ ،‬تولید محصوالت تخت فوالدی در مالزی با تعطیل شدن تنها خط تولید این نوع‬ ‫محصوالتبهشرایطنامطلوبیقدم گذاشت‪.‬‬ ‫به‌تازگی تولیدکنندۀ بزرگ محصوالت طویل این کشور از برنامۀ خود برای خرید ‪ Megasteel‬متوقف‌شده که‬ ‫تولیدکنندۀ کالف گرماستخبردادهاست‪.‬‬ ‫ظرفیت این کارخانه ‪ 3/2‬میلیون تن کالف گرم و ‪ 0/7‬میلیون تن کالف سرد است و احتماال سال آینده‬ ‫راه‌اندازی خواهد شد‪ .‬درنتیجه وابستگی مالزی به واردات کاهش خواهد یافت‪ .‬در سال ‪ 2017‬مالزی ‪2/2‬‬ ‫میلیونتن کالف گرموارد کرد کهبه‌طور عمدهاز ژاپنتأمینشد‪.‬‬ ‫به گزارشمتالبولتن کرۀ‌جنوبی‪،‬تایوانوویتنامنیزتمایل زیادیبهصادرات کالف گرمبهمالزیدارند‪.‬علت‬ ‫تمایل کشورهای آسیایی به حضور در بازار مالزی قیمت باالتر کالف گرم در این کشور در مقایسه با کشورهای‬ ‫دیگر منطقه مانند ویتنام است‪ .‬به گفتۀ منابع داخلی‪ ،‬اختالف قیمت کالف گرم در بازار مالزی با ویتنام بین‬ ‫‪ 30‬تا‪ 40‬دالر بر تن است‪.‬‬ ‫واردات کالف سرد مالزی نیز در سال گذشته‪ 1/2‬میلیون تن بود و‪ 32‬درصد باالتر از تولید داخلی این محصول‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ادغام شرکت‌های فوالدی در تانگشان‬ ‫مدیرعامل این‬ ‫هلدینگ بزرگ‬ ‫معدنی و صنعتی‬ ‫ضمن گزارش‬ ‫فعالیت‌های‬ ‫شرکت با اشاره‬ ‫به عملکرد بسیار‬ ‫خوب مجموعه در‬ ‫سال مالی گذشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باال رفتن‬ ‫قابل‌توجه بازدهی‬ ‫سرمایه شرکت‬ ‫موجب اعتماد‬ ‫بیشتر سهامداران‬ ‫شده است‬ ‫مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات روز یک‌شنبه ‪ 17‬تیرماه با حضور ‪ 82‬درصد‬ ‫سهامداران این شرکت به ریاست آقای علی رستمی‪ ،‬رئیس هیئت‌مدیره این شرکت و نظارت آقای حمید‬ ‫مردانی‪،‬نمایندۀشرکتفوالدمبارکهوآقاییاورمیرعباسیدر سالنتالشوزارت کار در تهرانبرگزار شدومجمع‬ ‫باتقسیمسودنقدی‪ ۲۰‬تومانیموافقت کرد‪.‬به گزارشامور مجامعشرکت‌ها‪،‬مدیرعاملاینهلدینگبزرگ‬ ‫معدنی و صنعتی ضمن گزارش فعالیت‌های شرکت با اشاره به عملکرد بسیار خوب مجموعه در سال مالی‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪:‬باال رفتنقابل‌توجهبازدهیسرمایهشرکتموجباعتمادبیشترسهامدارانشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتهمچنیندر گزارشخودبهمواردزیراشاره کرد‪:‬‬ ‫بازدهیسهمشرکتدر یکسالمنتهیبه‪ 31‬خرداد‪ 97‬میزان‪ 101‬درصدبودهاست‪.‬‬ ‫صندوقبازارگردانی کهتوسطشرکتتأسیسشده‪،‬تأثیربسیار خوبیبرسهماینشرکتداشتهاست‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ معادن و فلزات در شرکت‌های گل گهر و چادرملو عالوه بر کمیت‪ ،‬اهمیت‬ ‫کیفیدارد؛چرا کهمدیرانعاملایندوشرکتبزرگمعدنیوصنعتینمایندۀاینمجموعههستند‪.‬‬ ‫روندرشدوتوسعۀشرکت گهرزمینبسیار خوباستوانتظار می‌رودبه‌زودیواردبورسشود‪.‬‬ ‫درصدقابل‌توجهیاز تولیدوصادراتسنگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله‪،‬آهناسفنجیوشمشفوالد کشور‬ ‫توسطشرکت‌های گروهومعادنانجاممی‌گیرد‪.‬‬ ‫برایتأمینسنگ‌آهنموردنیازجهتتولید‪ 55‬میلیونتولیدفوالددرافق‪ 1404‬چاره‌ایجزسرمایه‌گذاری‬ ‫در بخشا کتشافواستخراجنیست‪.‬‬ ‫تحوالت بسیار خوبی در مجتمع شهید قندی در پیش است‪ ،‬ازجمله توسعۀ فعالیت‌ها و تبدیل‬ ‫سرمایه‌هایغیرمولدآنبهسرمایهمولد‪.‬‬ ‫یکیاز خبرهایخوشحال‌کنندۀاینروزهادر مجموعه«ومعادن» اتماممراحلمقدماتیوتأمینمواد‬ ‫اولیهوآمادگی کارخانۀ ککطبسبرایبهره‌برداریاست‪.‬‬ ‫عصاریدر ادامهدربارۀنقشمحوریهلدینگدر پیشبردطر ح‌هایملیوزیرساختیتولیدانرژیدر سمنان‪،‬‬ ‫انتقالآبخلیج‌فارس‪،‬ساختوراه‌اندازیاسکلۀتخصصیسنگ‌آهنوفوالددربندرشهیدرجاییباقابلیت‬ ‫پهلوگیری کشتی‌های‪ 150‬هزار تنیونیزتشکیل کنسرسیومبزرگا کتشافی کشور توضیحاتمبسوطیرابه‬ ‫سهامدارانارائه کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است سهام‌دار عمدۀ شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ معادن و فلزات‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه با مالکیت‬ ‫‪ 40‬درصدسهامودارایسه کرسیدر هیئت‌مدیرۀاینشرکتاست‪.‬‬ ‫در ادامۀجلسه‪،‬صورت‌هایمالیشرکتبهتصویبمجمعرسیدومؤسسۀحسابرسیآزموده‌کارانبه‌عنوان‬ ‫بازرسقانونیوحسابرسشرکتومؤسسۀحسابرسیرهبینبه‌عنوانبازرسعلی‌البدلانتخابشد‪.‬‬ ‫در پایانجلسه‪،‬از زحماتمدیریتو کارکنانشرکتسرمایه‌گذاریتوسعهمعادنوفلزاتقدردانیشد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قيمت (ريال)‬ ‫تغيير‬ ‫تاريخ‬ ‫روز‬ ‫‪1397/04/13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4011‬‬ ‫‪1397/04/16‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪3943‬‬ ‫‪4097‬‬ ‫‪1397/04/17‬‬ ‫يک شنبه‬ ‫‪3948‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪3964‬‬ ‫‪1397/04/18‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1397/04/19‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪37‬‬ ‫نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترين‬ ‫بيشترين‬ ‫پايانی‬ ‫تغيير‬ ‫(درصد)‬ ‫(ميليون سهم)‬ ‫‪4210‬‬ ‫‪4129‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‬‫‪0.93‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪3964‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪4129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‬‫بسمهتعالی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪53‬‬ ‫یک شنبه‬ ‫دو شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گزارش عرضه‪ ،‬معامالت و قیمتهای کشفشده محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ ‪1397/04/19‬‬ ‫محصول‬ ‫تانگشان یکی از شهرهای مهم چین در تولید فوالد است و برنامه‌ریزی شده که تعداد شرکت‌های‬ ‫فوالدساز آن تا سال ‪ 2025‬حدود ‪ 60‬درصد کاهش یابد‪ .‬این برنامه هم‌راستا با اهداف دولت مرکزی‬ ‫برای ادغام شرکت‌ها است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 64‬شرکت فوالدساز در تانگشان وجود دارد‪ .‬در سال ‪ ،2017‬این شرکت‌ها ‪ 91/2‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام تولید کردند که ‪ 11‬درصد کل تولید فوالد چین را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫قرار است در تانگشان کوره‌بلندهای با ظرفیت کمتر از ‪ 1000‬تا ‪ 1500‬مترمکعب مجهز به واحدهای تولید‬ ‫ا گلومرۀ از مدار تولید خارج شود‪.‬‬ ‫طی این برنامه یک‌چهارم از ظرفیت تولید تانگشان به منطقه ‪ Caofeidian‬منتقل خواهد شد‪.‬این‬ ‫منطقۀ صنعتی جدید ‪ 20‬میلیون تن ظرفیت تولید فوالد خواهد داشت‪ .‬همچنین در راستای اهداف‬ ‫محیط زیستی در سال ‪ 2019‬شیوۀ حمل‌ونقل سنگ‌آهن به تانگشان از تریلر به وا گن تغییر خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫برنامۀ توسعۀ شرکت ‪ Tinplate‬هند‬ ‫شـرکت ‪ Tinplate‬کـه از شـرکت‌های وابسـته بـه تاتااسـتیل اسـت در سـایۀ افزایـش تقاضـای داخلـی هنـد در‬ ‫صنایع بسـته‌بندی‪،‬ظرفیت تولید خود را افزایش می‌دهد‪ .‬این شـرکت در حال ارزیابی شـرایط بازار اسـت‬ ‫شرو دارد‪:‬اول افزایـش بهـره‌وری و تولیـد بیشـتر بـا ظرفیت‌های موجـود و دوم نصب‬ ‫و دو برنامـۀ توسـعه پیـ ِ‌‬ ‫و راه‌انـدازی واحدهـای تولیـدی جدید‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش‌ متال ا کسپرت‪ ،‬این شرکت دارای دو خط تولید نورد سرد به ظرفیت ‪ 340,000‬تن و خط‬ ‫قلع‌اندود به ظرفیت ‪ 380,000‬تن است‪ .‬در سال ‪ 2017‬خطوط مذکور با ‪ 94‬درصد ظرفیت اسمی محصول‬ ‫تولید کرده‌اند‪.‬‬ ‫شرکت ‪ Tinplate‬حدود ‪ 45‬درصد سهم بازار هند را در اختیار دارد و در بازارهای خارجی محصوالت خود را به‬ ‫آسیا و اروپا صادر می‌کند‪.‬‬ ‫افت شدید قیمت قراضه در ترکیه‬ ‫تهــای وارداتی ب ‌هشــدت کاهــش یافت‪.‬‬ ‫پــس از آن‌که معاملــۀ جدیــدی در بــازار قراضۀ ترکیــه نهایی نشــد‪ ،‬قیم ‌‬ ‫آخریــن قیمــت قراضــۀ ســنگین کالس‪ 1‬و‪ 2‬خلــوص‪ 80-20‬حــدود‪ 6‬دالر در هــر تــن افــت کــرد و بــه‪ 343‬دالر هــر‬ ‫تــن سـی‌اف‌آر رســید‪ .‬بــه گــزارش فــوالد ایــران‪ ،‬خریدهــا بــا کاهــش قیمــت از ســر گرفتــه شــده اســت‪ .‬افــت تقاضــا‬ ‫تهــا در‬ ‫عرضه‌کنند ‌ههــا را تحت‌فشــار قــرار داده تــا تخفیف بدهنــد‪ .‬اغلــب خریدهــای اخیــر از آمریکا بــوده و قیم ‌‬ ‫یکــه هفتــۀ قبــل‪ 350‬تــا‪ 352‬دالر بــوده اســت‪ .‬از‬ ‫حــدود‪ 344‬تــا‪ 345‬دالر هــر تــن سـی‌اف‌آر بــرآورد شــده؛ درحال ‌‬ ‫طرفی‪ ،‬قیمــت میلگــرد صادراتــی ترکیــه‪ 545‬تــا‪ 550‬دالر هــر تن فــوب و قیمــت میلگــرد داخلــی‪ 550‬تــا‪ 560‬دالر‬ ‫هــر تــن درب کارخانــه‪ ،‬ثابــت مانــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش صادرات سنگ‌آهن برزیل‬ ‫جدیدترین آمار حا کی از آن است که در سه‌ماهۀ دوم سال جاری برزیل‪ 100/17‬میلیون تن سنگ‌آهن و گندله‬ ‫صادر کرده است‪ .‬این میزان صادرات‪ 19،‬درصد نسبت‌به سه ماه قبل رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬چین خریدار بیش از نیمی از سنگ‌آهن صادرشده از برزیل بوده است‪ .‬قوانین سخت‬ ‫زیست‌محیطیدر چینموجبشده کارخانه‌هاسنگ‌آهنباآلومینایپایینبرزیلراترجیحدهندوصادرات‬ ‫برزیل را افزایش دهند‪ .‬همچنین شایان‌ذکر است که صادرات سنگ‌آهن شرکت واله‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ‬ ‫سنگ‌آهن دنیا‪ ،‬در سه‌ماهۀ دوم سال جاری میالدی ‪ 21‬درصد رشد داشته و به ‪ 79/64‬میلیون تن رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماد‬ ‫مقدار عرضه‬ ‫مقدار تقاضا‬ ‫(تن)‬ ‫مقدار‬ ‫قیمت‬ ‫معاملهشده‬ ‫(تن)‬ ‫تاریخ تحویل‬ ‫(ریال بهازای کیلوگرم)‬ ‫(تن)‬ ‫‪HB‬‬ ‫‪60060‬‬ ‫‪88330‬‬ ‫‪60060‬‬ ‫‪29676‬‬ ‫‪HC‬‬ ‫‪40260‬‬ ‫‪61490‬‬ ‫‪40260‬‬ ‫‪28439‬‬ ‫کالف سرد‬ ‫‪B‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪19700‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪31824‬‬ ‫مهر ‪97‬‬ ‫گالوانیزه‬ ‫‪G‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪15950‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪39278‬‬ ‫مهر ‪97‬‬ ‫قلع اندود‬ ‫‪T‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪49475‬‬ ‫مهر ‪97‬‬ ‫‪119620‬‬ ‫‪187120‬‬ ‫‪119620‬‬ ‫کالف گرم‬ ‫جمع کل‬ ‫شهریور ‪97‬‬ ‫اداره فروش بورس کاال‬ ‫دانستنی‌های بورس‬ ‫ساختار سازمانی یک شرکت سهامی‬ ‫ادامۀهفتهقبل‪...‬‬ ‫حسابرسی‪:‬عبارتاستاز رسیدگیبهاسنادومدارکمالیبه‌طوری‌کهحسابرسبتوانددربارۀ ترازنامه‬ ‫وصورتسودوزیانمؤسسهاظهارنظر و گزارشحسابرسیراتهیه کند‪.‬بنابراین‪،‬اوالحسابرسیکشخص‬ ‫مستقل از شرکت است؛ ثانیا دربارۀ مدارک و صورت‌های مالی اظهارنظر می‌کند و میزان مطابقت آن‌ها را با‬ ‫استانداردهای پذیرفته‌شدۀ حسابداری بررسی می‌نماید؛ ثالثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای‬ ‫حسابرسمستقلازسویمجمععمومیسهام‌دارانانتخاب‬ ‫پذیرفته‌شدۀحسابرسیصورتمی‌گیرد؛رابعا‬ ‫ِ‬ ‫می‌شود و مدیران شرکت موظف‌اند با ایشان در حین حسابرسی و رسیدگی به صورت‌های مالی همکاری‬ ‫کنند‪.‬صالحیتحسابرسمستقلبراساسآزمونوتأییدانجمنحسابدارانرسمیتعیینمی‌شودوشامل‬ ‫شرایطخاصیازجملهداشتنششسالسابقۀحسابداریاست‪.‬‬ ‫بازرسقانونی‪:‬مطابققانونتجارت‪،‬بازرسقانونییکیاز ارکانشرکت‌ها و مؤسساتاستوشخصیت‬ ‫ویمتکیبهوجودشرکتاست‪.‬وظایفبازرسقانونیدر قانونتجارتبه‌مراتبفراتر از وظایفحسابرسی‬ ‫است؛به‌گونه‌ای کها گربازرسقانونیتخلفیاز مدیرانشرکتمشاهده کند‪،‬بایدآنرابهمراجعقانونیاعالم‬ ‫نماید‪.‬بازرسقانونیرامجمععمومیسهام‌دارانانتخابمی‌کند‪.‬بازرسقانونیدارایمسئولیتمدنیاست‬ ‫ودر صورتتخلفاز وظایف‪،‬طبققانونمجازاتخواهدشد(بخش‪ 7‬قانونتجارتاز مادۀ‪.)144‬به‌صورت‬ ‫خالصهمی‌توان گفتوظیفۀحسابرس‪،‬بررسیتطابقفعالیت‌هایمالیشرکتبا استانداردهایحسابداری‬ ‫ووظیفۀبازرس‪،‬بررسیتطابقتمامیفعالیت‌هایشرکتباقوانین‪،‬مقرراتودستورالعمل‌هایموضوعۀ‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬کشوریوسازمانی(بهفراخور حوزۀفعالیتشرکت)است‪.‬‬ ‫پذیره‌نویسی‪:‬عبارتاستاز فرایندخریداوراقبهادار (سهام)از ناشرویانمایندۀ او وپرداخت(یاتعهد‬ ‫پرداخت)وجه کاملآنطبققرارداد‪.‬‬ ‫اساسنامۀ شرکت ‪:‬اساسنامه مدرکی است که مؤسسان و بنیان‌گذاران یک شرکت برای گرفتن اجازه‬ ‫تأسیس‪،‬راه‌اندازیوبهره‌برداریاز آن‪،‬تهیهودر مرجعثبتشرکت‌هابهثبتمی‌رسانند‪.‬پساز کسباجازه‬ ‫ازمرجعثبتشرکت‌ها‪،‬شرکتیادشدهجنبۀقانونیپیدامی‌کند‪.‬دراساسنامه‪،‬نامشرکت‪،‬تعدادسهامی که‬ ‫شرکتحقانتشار آنرادارد‪،‬مرکزاصلیشرکت‪،‬موضوعشرکت‪،‬مقدار سرمایهو‪...‬معینمی‌شود‪.‬همچنین‬ ‫در اساسنامه‪،‬اختیاراتهیئت‌مدیره‪،‬مجامعشرکتونحوۀانحاللوتصفیۀشرکتتعیینمی‌شود‪.‬بدیهی‬ ‫استمواردی کهدر اساسنامۀشرکتمشخصمی‌شوندبایستیشمولقانونتجارترادر نظربگیرندواین‬ ‫قانونرانقضیاتعدیلنکنند(مادۀ‪ 8‬قانونتجارت)‪.‬‬ ‫هیئت‌مدیره‪:‬معموال بینسه‪،‬پنجتاهفتنفرهستندوسهامدارانشرکتآن‌هاراانتخابمی‌کنندتا‬ ‫سیاست‌هایشرکتراتدوین کنند‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه تعاونی مسکن کارکنان فوالدمبارکه (نوبت دوم)‬ ‫مجمــع عمومی عادی ســاالنه نوبت دوم شــرکت تعاونی مســکن کارکنــان فوالدمبارکه رأس ســاعت‪14‬‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ 97/04/27‬در محــل ســالن آمفی‌تئاتــر مرکــز تحقیقــات‪ ،‬بــه آدرس فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫کیلومتــر ‪ 75‬جنوب‌غــرب اصفهــان تشــکیل می‌شــود‪.‬‬ ‫یشــود با در دســت داشــتن کارت شناســایی و یا برگ ســهام رأس ســاعت مقرر‬ ‫از تمامــی اعضا دعوت م ‌‬ ‫در محــل مذکور حضــور یابند و یــا وکیــل‪ /‬نمایندۀ خــود را کتبا معرفــی کنند‪.‬‬ ‫ضمنــا بــه اطــاع می‌رســاند به‌موجــب مــادۀ ‪ 19‬آیین‌نامــۀ نحــوۀ تشــکیل مجامــع عمومــی‪ ،‬تعــداد آرای‬ ‫وکالتــی هــر عضــو حدا کثــر ‪ 3‬رأی و هــر شــخص غیرعضــو تنهــا یــک رأی خواهــد بــود و اعضــای متقاضــی‬ ‫اعطــای نمایندگــی بایــد بــه همــراه نماینــدۀ خــود حدا کثــر تــا پایــان وقــت اداری تاریــخ ‪ 97/04/24‬در‬ ‫محل دفتــر تعاونی مســکن واقع در فــوالد مبارکــه یا دفتر فــدک واقــع در اصفهــان‪ ،‬خیابــان همدانیان‪،‬‬ ‫مجتمــع مســکونی فــدک حاضــر شــوند تــا پــس از احــراز هویــت و تائیــد وکالــت‪ ،‬بــرگ ورود بــه مجمــع را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -2‬ارائۀ گزارش حسابرسی توسط مؤسسۀ حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)‬ ‫‪ - 3‬طرح و تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به ‪ 1396/12/29‬و بودجه سال جاری شرکت‬ ‫‪ -4‬ارائۀ گزارش تغییرات اعضا و سرمایۀ شرکت تعاونی مسکن‬ ‫‪ -5‬انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل بازرسان‬ ‫‪ -6‬طرح و تصویب گسترش فعالیت فرا استانی شرکت‬ ‫‪-7‬طرح و تصویب استفادۀ کارکنان و بازنشستگان شرکت‌های اقماری وابسته به فوالد مبارکه‬ ‫‪- 8‬طرح و تصمیم‌گیری پاداش و حق جلسه‬ ‫‪ -9‬تعیین خط‌مشی آیندۀ شرکت و معرفی و خرید پروژه‌های جدید‬ ‫هیئت‌مدیرهشرکتتعاونیمسکن کارکنانفوالدمبارکه‬ ‫همچنین اسامی کاندیدای تأییدشده جهت تصدی بازرسی این تعاونی به شرح ذیل جهت اطالع اعضا‬ ‫محترماعالممی‌شود‪.:‬‬ ‫داوطلبان تصدی سمت بازرس‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام‌خانوادگی‬ ‫شمارۀ پرسنلی‬ ‫رشتۀ تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫سجاد حامدی‬ ‫‪82177‬‬ ‫فوق‌لیسانس عمران‬ ‫‪2‬‬ ‫علیرضا غفارپور‬ ‫‪77562‬‬ ‫فوق‌لیسانس برق‬ ‫‪3‬‬ ‫مهدی میرزایی‬ ‫‪86105‬‬ ‫لیسانس عمران‬ ‫‪4‬‬ ‫رضا فیروزنیا‬ ‫‪79475‬‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫‪5‬‬ ‫محمدحسن آقائی‬ ‫‪51621‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪6‬‬ ‫فیض‌اله لشکری‬ ‫‪65044‬‬ ‫دیپلم‬ ‫در ضمن سرویس رفت‌وبرگشت مطابق برنامه زمان‌بندی ذیل جهت عزیمت اعضای محترم به مجمع‬ ‫پیش‌بینی‌شدهاست‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع وسیله‬ ‫نقلیه‬ ‫‪1‬‬ ‫میدباس‬ ‫‪2‬‬ ‫مینی بوس‬ ‫مبدأ‬ ‫دروازه شیراز‪ ،‬مقابل گز آریا‬ ‫ساختمان مرکزی فوالد‪،‬‬ ‫درب تشریفات‬ ‫حرکت‬ ‫مقصد‬ ‫‪13:00‬‬ ‫سالن آمفی تئاتر‬ ‫مرکز تحقیقات‬ ‫‪13:50‬‬ ‫سالن آمفی تئاتر‬ ‫مرکز تحقیقات‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫علم و فناوری‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫شبیه‌سازی در فرایند ریخته‌گری مداوم‬ ‫اختالالت خواب در کودکان‬ ‫بیشـتر مشـکالت خـواب در‬ ‫کودکان ممکن اسـت ناشـی از ناکافی‬ ‫بودنزمانخواببرایهرسنخاص‬ ‫(کمیـت نا کافـی خـواب) یـا ناشـی از‬ ‫بی‌نظمـی و گسـیختگی در خـواب‬ ‫(کیفیـت ضعیـف خـواب) باشـد‪.‬‬ ‫خـواب نا کافـی معمـوال ناشـی از‬ ‫مشـکالتی در شـروع خـواب یـا بیـدار‬ ‫مانـدن طوالنـی باشـد؛ درحالی‌کـه‬ ‫گسـیختگی در خـواب اغلـب ناشـی از‬ ‫بیدار شدن‌های متعدد و گذرا در طی‬ ‫خواباست‪.‬‬ ‫گرد آوری ‪ :‬تحقیق و توسعه‬ ‫استفاده از شبیه‌سازی در فرایند ریخته‌گری مداوم ‪ 3D Dynacs‬به‌منظور رویارویی‬ ‫با چالش‌های جدید ناشی از الزامات دشوار بازار مصرف‪ ،‬در جهان صنعتی امروز‬ ‫امری ضروری به نظر می‌رسد‪ .‬یک مدل پیشرفته‪ ،‬تمامی نیازهای فرایند برای‬ ‫تولید گریدهای جدید و خاص فوالد را تشخیص می‌دهد‪ .‬در این راستا شرکت‬ ‫‪ Primetals‬به‌عنوان یکی از پیشگامان فناوری ریخته‌گری مداوم همواره رویکردی‬ ‫ویژه و خالق به این مقوله داشته است‪ .‬یکی از مدل‌های توسعه‌یافتۀ این شرکت‬ ‫‪ 3D Dynacs‬نام دارد که در ادامه شرح مختصری از آن ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫امروزه به لطف پیشرفت‌هایی که در عملکرد کامپیوترها صورت گرفته‪ ،‬امکان محاسبۀ دما در هر‬ ‫نقطه از سطح یا درون تختال در حال ریخته‌گری (‪ )Strand‬در ِآن واحد وجود دارد‪ .‬با استفاده از‬ ‫این اطالعات مدل فرایندی ‪ 3D Dynacs‬پروفیل‌های سه‌بعدی دمایی به وجود می‌آورد که‬ ‫می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای اصالح و بهبود فرایند خنک‌سازی ثانویه در نظر گرفته شود‪ .‬این‬ ‫مدل در هر موقعیت مکانی از خط‪ ،‬معادالت انتقال حرارت را با در نظر گرفتن دانسیتۀ وابسته به‬ ‫دمای فوالد و همچنین ابعاد تختال (عرض و ضخامت) حل می‌کند و انتقال حرارت تشعشعی از‬ ‫سطح تختال‪ ،‬جریان همرفت طبیعی و همچنین انتقال حرارت به غلتک‌ها و اسپری آب به‌دقت‬ ‫محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫این مدل برای سیستم‌های خنک‌کاری با اسپری آب و همچنین سیستم‌های مه‪-‬هوا (‪air-mist‬‬ ‫‪ )cooling system‬قابل استفاده است‪ .‬در این مدل الگوی پاشش آب از ناز ل‌ها و همچنین دمای‬ ‫واقعی آب پاشیده‌شده در نظر گرفته می‌شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کنترل دبی آب در ناز ل‌ها و تعیین‬ ‫موقعیت دقیق نصب هر نازل امکان‌پذیر خواهد بود‪ .‬به‌طور کلی اطالعات مربوط به توزیع دما‪،‬‬ ‫نقطۀ نهایی شدن فرایند انجماد در تختال در حال ریخته‌گری را به‌طور دقیق مشخص می‌کند؛‬ ‫بدین ترتیب می‌توان با لحاظ کردن تمهیداتی از ایجاد تخلخل در مرکز تختال جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫همچنین با در دست داشتن این اطالعات می‌توان استراتژ ی‌های مختلفی برای خنک‌کاری‬ ‫گریدهای مختلف فوالد در فرایند ریخته‌گری مداوم تعریف کرد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪https://www.primetals.com‬‬ ‫خواب‌آلودگی در‬ ‫کودکان خود را با‬ ‫اختالالت خلقی‪،‬‬ ‫مشکالت رفتاری‬ ‫مثل بیش‌فعالی‬ ‫و کنترل ضعیف‬ ‫محرک‌ها و‬ ‫اختالل در عملکرد‬ ‫شناختی عصبی‬ ‫مانند بی‌توجهی و‬ ‫کاهش هوشیاری‬ ‫که در طی زمان‬ ‫منجر به مشکالتی‬ ‫در فراگیری‌های‬ ‫اجتماعی و تحصیلی‬ ‫می‌شود‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد‬ ‫ترفند‬ ‫ویژ گی های کارت گرافیک خوب‬ ‫دالیلاختالالتخوابدر کودکانچیست؟‬ ‫نا کافـی بـودن مـدت خـواب در کـودکان بزرگ‌تـر‬ ‫مخصوصـا در نوجوانـان ممکـن اسـت به‌علـت‬ ‫یـک تصمیـم ارادی بـرای غلبـه بـر خـواب به‌منظـور‬ ‫رسـیدگی بـه اولویت‌هایـی ماننـد انجـام کارهـای‬ ‫مدرسـه و یـا فعالیت‌هـای اجتماعـی باشـد‪.‬‬ ‫دالیـل زیربنایـی تأخیـر در بـه خـواب رفتـن یـا بیـدار‬ ‫بـودن طوالنـی در طـی شـب و یا گسـیختگی خواب‬ ‫ممکناستبا فا کتورهایرفتاری(یعنیمخالفت‬ ‫و مقاومـت در مـورد زمـان رفتـن بـه رختخـواب کـه‬ ‫یشـود)‬ ‫منجر به کوتاه شـدن طـول مـدت خواب م ‌‬ ‫یـا دالیـل پزشـکی (مثلا آپنـه هـای انسـدادی در‬ ‫خواب کـه منجر به بیـدار شـدن‌های متعـدد و گذرا‬ ‫یگـردد) مرتبـط باشـد‪.‬‬ ‫م ‌‬ ‫خواب‌آلودگـی در کودکان به چه صـورت بروز‬ ‫می‌کند؟‬ ‫خواب‌آلودگیدر کودکانخودرابااختالالتخلقی‪،‬‬ ‫مشکالترفتاریمثلبیش‌فعالیو کنترلضعیف‬ ‫محرک‌هـا و اختلال در عملکـرد شـناختی عصبـی‬ ‫ماننـد بی‌توجهـی و کاهـش هوشـیاری کـه در طـی‬ ‫زمانمنجربهمشکالتیدر فرا گیری‌هایاجتماعی‬ ‫یشـود‪ ،‬نشـان می‌دهد‪.‬‬ ‫و تحصیلـی م ‌‬ ‫کـدام بیماری‌هـا منجـر بـه اختلال خـواب‬ ‫می‌شود؟‬ ‫بیماری‌هـای مزمنـی چـون فیبروزسیسـتیک و‬ ‫آرتریـت روماتوئیـد و بیماری‌هـای حـادی چـون‬ ‫اوتیـت مدیـا (عفونـت گـوش میانـی) و اختلاالت‬ ‫روانـی مانند اختالل نقـص در توجه یـا بیش‌فعالی‪،‬‬ ‫افسـردگی و اختلاالت اضطرابـی‪ ،‬کـودکان را در‬ ‫معـرض اختلاالت خـواب قـرار می‌دهـد‪.‬‬ ‫چـه داروهایـی باعـث اختلال خـواب‬ ‫می‌شود؟‬ ‫داروهایمحرک(مثلریتالین)‪،‬داروهایضدآسم‬ ‫و یـا داروهایـی کـه باعـث خواب‌آلودگـی در طـی روز‬ ‫می‌شوند(مثلبرخیاز داروهایضدتشنج‌)باعث‬ ‫اختلال در خـواب می‌گردند‪.‬‬ ‫بیماری اوتیسم چه تأثیری بر خواب کودکان‬ ‫می‌گذارد؟‬ ‫کـودکان مبتلا بـه اوتیسـم‪ ،‬بیشـتر در معـرض خطـر‬ ‫ابتلا بـه اختلاالت خـواب ماننـد سـخت بـه خـواب‬ ‫رفتن و بیداری شـبانه و همین‌طور اختالالت ریتم‬ ‫شـبانه‌روزی هسـتند‪.‬‬ ‫اختلاالت خـواب در چـه درصـدی از کـودکان‬ ‫دیـده می‌شـود؟‬ ‫حـدود ‪ ۲۵‬درصـد از بچ ‌ههـا در طـی دوران کودکـی‬ ‫مشـکل مهمـی درزمینـۀ خـواب دارنـد‪.‬‬ ‫یتـوان از بروز اختلال خـواب در کودکان‬ ‫آیا م ‌‬ ‫پیشگیرینمود؟‬ ‫اقدامـات پیشـگیرانه مؤثـر شـامل آمـوزش والدیـن‬ ‫نـوزادان در مـورد مقـدار و الگوهـای طبیعـی خـواب‬ ‫نهـا پیشـنهاد داد کـه‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن بایـد بـه آ ‌‬ ‫شـیرخوار چهـار تـا شـش ماهـه را درحالی‌کـه‬ ‫خواب‌آلوده ولی هنوز بیدار اسـت در تخت قرار داد؛‬ ‫چرا کـه بدیـن ترتیـب از وابسـتگی نـوزاد بـه والدیـن‬ ‫یشـود و توانایی‬ ‫برای بـه خـواب رفتـن جلوگیـری م ‌‬ ‫شـیرخوار را برای آنکه خـودش آرام شـود و به خواب‬ ‫رود تقویـت می‌کنـد‪.‬‬ ‫آیا خوابیدن کـودک در کنـار والدین می‌تواند‬ ‫مشکالتخواب کودکرارفع کند؟‬ ‫خوابیدن شـیرخوار بـا والدین باعـث ایجـاد مراحل‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫پیشـرفته‌تر اشـکاالت خـواب م ‌‬ ‫آیـا خوابانـدن کـودک بـا آماد ‌هسـازی کـودک‬ ‫صحیحاست؟‬ ‫کودکـی کـه در شـرایط خـاص بـه خـواب مـی‌رود‪،‬‬ ‫یخـورد و یا درحالی‌که شـیر‬ ‫مثلا درحالی‌که تـکان م ‌‬ ‫یخـورد‪ ،‬توانایـی‌اش بـرای اینکـه بتوانـد خودش‬ ‫م ‌‬ ‫بـه خـواب بـرود تکامـل نمی‌یابـد‪ .‬در ایـن اختلال‬ ‫در طـول شـب‪ ،‬وقتـی کـودک بـه هـر دلیلـی از خواب‬ ‫یشـود تا زمانی که این شـرایط دوبـاره برقرار‬ ‫بیدار م ‌‬ ‫نشودقادر نیستمجددابهخوابرود‪.‬متعاقبآن‬ ‫نوزاد با گریـه (به‌عنوان یـک سـیگنال) والدین خود‬ ‫را بیدار می‌کنـد و یا ا گر بزرگ‌تر باشـد به اتـاق والدین‬ ‫خـود مـی‌رود تـا شـرایط الزم بـرای بـه خـواب رفتـن‬ ‫او فراهـم شـود‪ .‬ایـن مشـکل منجـر بـه بیداری‌های‬ ‫طوالنی‌مـدت در طـی شـب می‌شـود و نتیجـۀ آن‬ ‫خواب نا کافـی هم بـرای کـودک و هـم بـرای والدین‬ ‫او اسـت‪ .‬شـیوۀ درمانـی در ایـن اختلال آن اسـت‬ ‫کـه معمـوال برنامـه‌ای را بایـد بـرای حـذف کمـک‬ ‫والدیـن بـرای بـه خـواب رفتـن در شـب ترتیـب داد‪.‬‬ ‫گتـر جایگزینـی شـرایط مناسـب‬ ‫در شـیرخواران بزر ‌‬ ‫دیگـری بـرای خـواب کـه به‌راحتـی در طـول شـب‬ ‫در دسـترس هسـتند (مثـل اشـیا انتقالی ماننـد پتو‬ ‫یـا اسـباب‌بازی) بـه همـراه تقویـت مثبـت (یعنـی‬ ‫ماندن در رختخواب) مفید اسـت‪ .‬هـدف از درمان‬ ‫این اسـت که شـیرخوار یا کودک مهارت‌هایی را که‬ ‫بـا آن می‌توانـد خـودش در طـی شـب بـه خـواب رود‬ ‫گسـترش دهـد‪.‬‬ ‫در مواردی که کودکبرایرفتنبهرختخواب‬ ‫مقاومـت می‌کنـد و ب ‌هسـختی بـه خـواب مـی‌رود‪،‬‬ ‫والدینبایدچهعکس‌العملینشاندهند؟‬ ‫تأخیر طوالنی در به خواب رفتن منجر به دوره‌های‬ ‫نا کافیخوابمی‌شود‪.‬در بیشترمواردایناختالل‬ ‫به علت ناتوانی یا تمایل نداشتن والدین به ترتیب‬ ‫دادن قوانیـن منظـم بـرای زمـان خـواب کـودک‬ ‫پدید می‌آیـد و اغلـب با رفتـار مقابلـه‌ای کـودک بدتر‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫متـر م ‌‬ ‫و وخی ‌‬ ‫درمان مؤثر این اختالل شـامل ترکیبـی از کم کردن‬ ‫توجـه والدیـن بـرای رفتـار تأخیـر در زمـان خـواب‪،‬‬ ‫برقـراری قوانیـن زمـان خـواب و تقویـت مثبـت‬ ‫رفتارهـای مناسـب در زمـان خـواب اسـت‪ .‬آمـوزش‬ ‫کهـای آرامش‌بخـش بـرای کمـک به خـواب‬ ‫تکنی ‌‬ ‫رفتـن راحت‌تـر می‌توانـد بـرای کـودکان بزرگ‌تـر‬ ‫مفیـد باشـد‪.‬‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫بعد از پردازنده و مادربرد‪ ،‬کارت گرافیک یکی از مهم‌ترین قطعات رایانه‌های‬ ‫شخصیشماست‪.‬بسیاریاز کاربرانومخصوصاآنان کهبهبازی‌های کامپیوتریعالقه‬ ‫دارندهمیشهاخبار مربوطبه کارت گرافیک‌هارادنبالمی‌کنندودر صورتتوانمالیسعی‬ ‫می‌کنند کارت گرافیک‌های به‌روز و مدل باال خریداری کنند‪.‬‬ ‫جست‌وجو در اینترنت برای پیدا کردن بهترین کارت گرافیک بازار همیشه مشکل و گیج‌کننده است و‬ ‫این سؤال همیشه در ذهن کاربران مطرح می‌شود که چه کارت گرافیکی و با چه قیمتی مناسب سیستم و‬ ‫بودجه من است؟ کارت گرافیک دارای مدل‌های متفاوت با پتانسیل‌های مختلف است‪ .‬کاربران با توجه‬ ‫به امکانات کارت گرافیک می‌توانند از بازی‌های کامپیوتری پیشرفته بهره ببرند‪ ،‬فیلم ببینند و عملیات‬ ‫حرفه‌ای نظیر ضبط و ویرایش فیلم انجام دهند‪ .‬ا گر می‌خواهید یک کارت گرافیک مناسب برای سیستم‬ ‫خودخریداری کنیدبایدبااینقطعۀسخت‌افزاریآشنایی کاملداشتهباشیدومدل‌هایآنرابشناسید‪.‬‬ ‫مادر اینمطلبضمنآشنا کردنشمابا‪ VGA‬یا کارت گرافیکونحوهٔعملکردآن‪ ،‬کارت گرافیکمناسب‬ ‫بانیاز شمارا نیز توضیح می‌دهیم‪.‬‬ ‫آشناییبا کارت گرافیکی‬ ‫مانند ساختار کلی کامپیوتر‪ ،‬کارت گرافیک نیز از یک پردازشگر‪ ،‬یک ‪ Ram‬و یک ‪ Bios‬تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫‪ Bios‬نوعی حافظه است که اطالعات و تنظیمات کار کارت گرافیک را در خود نگاه می‌دارد‪ .‬پردازشگر کارت‬ ‫گرافیک با پردازشگر کامپیوتر کمی تفاوت دارد‪ .‬کارت گرافیک برنامه‌ریزی مخصوصی دارد که چگونگی‬ ‫پردازش اطالعات جزو آن است و‪ Ram‬کارت‌های گرافیکی وظیفه ذخیرۀ اطالعات هر تصویر پردازش‌شده‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬این نوع ‪ Ram‬بسیار سریع کار می‌کند و با دو درگاه به کارت متصل می‌شود‪ .‬کارت گرافیک‬ ‫از طریق ‪ Motherboard‬با ‪ CPU‬ارتباط دارد و برق خود را نیز از ‪ Motherboard‬می‌گیرد‪ .‬کارت گرافیک‌هایی‬ ‫که قابلیت‌های پردازش باالتری دارند مستقیما به منبع تأمین برق متصل می‌شوند‪ .‬برای اینکه بتوان در‬ ‫صفحهنمایشرایانه‪،‬تصویرهایمربوطبهداده‌هاواطالعاترامشاهده کردبایدارتباطیبین‪Motherboard‬‬ ‫ونمایشگربرقرار شود؛بههمیندلیل کارت گرافیکیدر یکیاز شکاف‌هایتوسعه‪ Motherboard‬قرار می‌گیرد‬ ‫و با یک کابل به آن وصل می‌شود و نمایش اطالعات روی صفحه را کنترل می‌کند‪ .‬به‌طور کلی یک کارت‬ ‫گرافیکپیشرفته‪،‬یکبردمدار چاپیبه‌همراهحافظهوپردازندۀاختصاصیاست‪.‬پردازندهباهدفانجام‬ ‫محاسبات مورد نیاز گرافیکی طراحی شده است‪ .‬ا کثر پردازنده‌ها دستوراتی اختصاصی دارند که به کمک‬ ‫آن‌هاعملیات گرافیکیانجاممی‌گیرد‪ .‬کارت گرافیکدارایاسامیمتفاوتینظیر کارتویدئو‪،‬بردویدئو‪،‬برد‬ ‫نمایشویدئویی‪،‬برد گرافیک‪،‬آداپتور گرافیکوآداپتور ویدئواست‪.‬‬ ‫نحوۀعملکرد کارت گرافیک‬ ‫بهدلیلاین کهمطالبمربوطبه کارت گرافیکونحوۀعملکردواصطالحاتآنبسیار پیچیدهاستسعی‬ ‫می‌کنیمواردجزئیاتآننشویم‪.‬به‌طور کلییک پردازشگروبرنامه‌ای کهتصاویررا از نظر نرم‌افزاریتشکیل‬ ‫می‌دهداطالعاترابه کارت گرافیکمی‌فرستد‪.‬برایتشکیلتصاویرسه‌بعدی‪ ،‬کارت گرافیکهمانندیک‬ ‫عروسک ساز عمل می‌کند‪ .‬ابتدا طرحی کلی از تصویر ایجاد می‌کند و سپس شروع به پر کردن فضای تصویر‬ ‫می‌کند‪.‬این کار شاملحجم‌دهی‪،‬نور پردازیوسایهدادنبهتصاویراست‪.‬برایتشکیلتصاویرپویاییک‬ ‫بازی کامپیوتریابتدایی‪ ،‬کارت گرافیکاینعملیاترا‪ 60‬بار در ثانیهتکرار می‌کند‪.‬‬ ‫نکات مهم در خرید کارت گرافیک یا ‪VGA‬‬ ‫‪ -۱‬تعداد و فرکانس ‪ Shader‬و سرعت هسته یا ‪ :SpeedCore‬محاسبات مربوط به نورپردازی‪ ،‬سایه‪،‬‬ ‫حرکات آب و اجسام‪ ،‬ذرات غبار و … در واحدی به نام ‪ Shader‬یا سایه زن صورت می‌گیرد‪ .‬در واقع هر قدر‬ ‫‪ Shader‬کارت گرافیک شما بیشتر باشد‪ ،‬سرعت پردازش آن نیز بیشتر است و فرکانس این دو نیز در کارایی‬ ‫کارت گرافیکشماتأثیردارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬خنک‌کاری کرات گرافیک‪ :‬دو نوع خنک‌کاری غیرفعال (‪ )Passive‬و فعال (‪ )Active‬داریم‪ .‬در حالت‬ ‫غیرفعال‪ ،‬فن وجود ندارد‪ .‬در حالت فعال‪ ،‬فن و احتماال لوله‌های حرارتی وجود دارد‪ .‬خنک‌کاری خوب و‬ ‫صدای کمبرای کارکرددرازمدتوخصوصا‪ overclock‬بسیار مهماست‪ overclock.‬بهباال بردنسرعتیک‬ ‫قطعۀسخت‌افزاریبیشتراز مشخصاتتعیین‌شدۀ کارخانۀسازنده گفتهمی‌شود‪.‬‬ ‫‪-3‬سرعتونوعحافظۀ‪ RAM‬یا‪:VideoMemorySpeed‬سرعت‪ RAM‬نیزبهطور مستقیمباپهنای‬ ‫باند متناسب است‪ .‬اما ا گر پهنای باند دو برابر شود‪ ،‬سرعت اجرای بازی یا نر ‌م‪‎‬افزار کمی بیشتر می‌شود؛‬ ‫بنابرایناینعاملتاحدیتأثیرگذار است‪،‬ولیتعیین‌کنندهنیست‪.‬‬ ‫‪-4‬مقدار حافظۀ‪ RAM‬یا‪: MemoryBus‬مقدار حافظهمعموال اثر کمیدارد‪.‬البتهبیشتر کاربرانبدون‬ ‫توجهبهنتایجتست‌هاحاضرندپولبیشتریبابتخریدمدلی کهحافظهٔبیشتریداردبپردازند‪.‬اینتصور‬ ‫کاملا اشتباه است‪ .‬در بیشتر تست‌ها‪ ،‬عملکرد ‪ ۲‬گیگابایت ‪ RAM‬نسبت به ‪ ۱‬گیگابایت ‪ ، RAM‬کمتر از ‪۳‬‬ ‫درصدفرقمی‌کند‪.‬لذاخریدمدل‌هایدارایحافظهٔبیشترتوصیهنمی‌شود‪.‬ا گروضوحتصویرباال وجزئیات‬ ‫بهتررا انتظار دارید‪،‬نیازمند کارت گرافیکیهستید کهظرفیت‪ RAM‬آنهممناسبباشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تناسب کارت گرافیک با فضای کیس‪:‬فضای داخل کیس‌های کوچک مناسب کارت‌های گرافیک‬ ‫کوچک است و کیس‌هایی با فضای بیشتر می‌توانند کارت‌های گرافیک بزرگ‌تر را در خود جای دهند‪.‬‬ ‫اهمیترعایتایننکتهدر ایناست که گرمادر فضایداخل کیسعنصرمهمیدر نگهداریاز کارت گرافیک‬ ‫است‪ .‬گرمایتولیدشدهدر کیسمی‌تواندبه کارت گرافیکصدمهبزند‪.‬‬ ‫راهنمایانتخاب کارت گرافیکباتوجهبهنیاز شما‬ ‫کسانی که با کامپیوتر خود بازی می‌کنند بهتر است بهترین کارت گرافیک ممکن را براساس بودجۀ خود‬ ‫خریداری کنند‪.‬ا گرشمامصارفدیگریجزبازیداریدودر واقعبا کامپیوترخودبازینمی‌کنید‪،‬یک کارت‬ ‫گرافیکمعمولینیزجواب کار شمارامی‌دهدونیازیبهصرفهزینۀزیادنخواهیدداشت‪.‬مشاهدۀفیلمو‬ ‫کاربردهایعادی‪،‬طراحی گرافیکیدوبعدیبابرنامه‌ایمانندفتوشاپیاطراحیسه‌بعدیبابرنامه‌ایمثل‬ ‫مایا‪ ،‬بازی‌های کامپیوتری ساده یا پیشرفته هرکدام به سطح خاصی از کارایی کارت گرافیک نیاز دارند‪ .‬ا گر‬ ‫کارت گرافیک به‌صورت مجتمع با‪ Motherboard‬است به‌سرعت انتخاب خود را به مدلی با کارت گرافیک‬ ‫واقعیتغییردهید‪ .‬کارت‌هایی کهبررویمادربردقرار دارندبرایبرنامه‌های کاربردیابتداییمانندپردازش‬ ‫متن و یا وب گردی مناسب‌اند‪ ،‬اما برای بازی کردن و نرم‌افزارهای سنگین خوب نیستند‪ .‬ا گر از سیستم‬ ‫خودانتظار بیشتریدارید‪،‬سعی کنید کارت گرافیکخودرا ارتقادهید‪.‬حساسیتزیادیدر انتخابمدل‬ ‫کارت گرافیک نداشته باشید؛ زیرا تمام این تولیدکننده‌ها براساس طر ح‌های اعالم‌شده توسط ‪ Nvidia‬و‬ ‫یا ‪ AMD‬کارت‌های گرافیک خود را تولید می‌کنند‪ .‬در واقع در بازار کارت‌های گرافیکی نام‌های زیادی را‬ ‫مشاهدهخواهید کرد کههرکدامطراحیوقیمت‌هایمخصوصخودرادارند؛اماپردازندۀتمام کارت‌های‬ ‫گرافیکی را دو شرکت‪ AMD‬و‪ Nvidia‬تولید می‌کنند و این دو هرکدام مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را‬ ‫دارند‪ .‬محصوالت آن‌ها ازنظر کارایی و قیمت نسبتا با یکدیگر مشابه‌اند؛ بنابراین نمی‌توان گفت الزاما یکی‬ ‫از آن‌ها بهتر از دیگری است‪.‬‬ ‫تغذیه و سندرم رودۀ تحریک‌پذیر (‪)IBS‬‬ ‫برخی از افراد مبتال‬ ‫به ‪ IBS‬به‌تجربه‬ ‫درمی‌یابند که بعد‬ ‫از مصرف وعده‌های‬ ‫غذایی حجیم یا‬ ‫غذاهای پرچرب‬ ‫عالئم آن‌ها تشدید‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر عالئم‬ ‫بعد از مصرف شیر‬ ‫یا لبنیات تشدید‬ ‫شود‪ ،‬نشان‌دهندۀ‬ ‫عدم تحمل الکتوز‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اغلب اوقات‪،‬‬ ‫تغییر رژیم غذایی‪،‬‬ ‫مدیریت استرس و‬ ‫سبک زندگی سالم‬ ‫و فعال می‌تواند به‬ ‫کنترل ‪ IBS‬کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سندرم رودۀ تحریک‌پذیر (‪)IBS‬‬ ‫مجموعه‌ای از عالئم است که رودۀ‬ ‫بزرگ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد‪ .‬این‬ ‫بیماری در ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد افراد‬ ‫بزرگ‌سالمشاهدهمی‌شودوشیوعآن‬ ‫در زناندوبرابرمرداناست‪.‬شایع‌ترین‬ ‫عالئم ‪ IBS‬عبارت‌اند از‪ :‬درد و کرامپ‬ ‫شکمیویبوستیااسهال‪.‬‬ ‫ا گرچه علت مشخصی برای بروز ‪ IBS‬شناسایی‬ ‫نشده‪ ،‬اما عواملی چون ژنتیک‪ ،‬سبک زندگی‪،‬‬ ‫آلرژی‌ها‪،‬عفونتواختاللدر رشدبا کتری‌هایروده‬ ‫در بروزآننقشدارند‪.‬برخیموادغذاییواسترسنیز‬ ‫در شروععالئمسندرمرودۀتحریک‌پذیردخیل‌اند‪.‬‬ ‫رودۀ بزرگ حاوی اعصابی است که به مغز متصل‬ ‫می‌شود‪ .‬در مبتالیان به ‪ IBS‬استرس ممکن است‬ ‫سبباسپاسمرودهوبروزدردوناراحتیشود‪.‬برخی‬ ‫از افراد مبتال به ‪ IBS‬به‌تجربه درمی‌یابند که بعد از‬ ‫مصرفوعده‌هایغذاییحجیمیاغذاهایپرچرب‬ ‫عالئم آن‌ها تشدید می‌شود‪ .‬ا گر عالئم بعد از مصرف‬ ‫شیریالبنیاتتشدیدشود‪،‬نشان‌دهندۀعدمتحمل‬ ‫ال کتوز است‪.‬‬ ‫در اغلباوقات‪،‬تغییررژیمغذایی‪،‬مدیریتاسترس‬ ‫و سبک زندگی سالم و فعال می‌تواند به کنترل ‪IBS‬‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫تغذیهوسندرمرودۀتحریک‌پذیر‬ ‫برخی تغییرات رژیم غذایی که به کاهش عالئم‪IBS‬‬ ‫کمکمی‌کنند‪،‬عبارت‌انداز‪:‬‬ ‫صرفوعده‌هایغذاییدر ساعاتمشخصبه‬ ‫تنظیمفعالیتروده‌ها کمکمی‌کند‪.‬‬ ‫افزایشوعده‌هایغذاییو کاهشحجمغذای‬ ‫مصرفی در هر وعده به حرکت مواد غذایی در روده‬ ‫کمکمی‌کند‪.‬وعده‌هایغذاییپرحجمدرمبتالیان‬ ‫به‪ IBS‬سبب کرامپشکمیواسهالمی‌شود‪.‬‬ ‫از مــواد غذایــی سرشــار از فیبــر ماننــد میو ‌ههــا‪،‬‬ ‫ســبزی‌ها‪ ،‬حبوبات و غالت کامل جهت پیشــگیری‬ ‫یشــود افــراد‬ ‫از یبوســت اســتفاده کنیــد‪ .‬توصیــه م ‌‬ ‫گســال روزانــه‪ 22‬تــا‪ 34‬گــرم فیبــر دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بزر ‌‬ ‫فیبر رژیــم غذایی بایــد به‌تدریــج افزایش یابــد‪ .‬بدین‬ ‫منظــور می‌توانیــد هــر روز ‪ 2‬تــا‪ 3‬گــرم بــه میــزان فیبــر‬ ‫مصرفــی خــود بیفزاییــد‪ .‬افزایــش بیش‌ازحــد و‬ ‫نا گهانی میزان فیبــر رژیم غذایی ممکن اســت منجر‬ ‫بهتولید گاز‪،‬نفخو کرامپشکمیشود‪.‬‬ ‫نوشیدنمقدار کافیآبومایعاتاز بروزیبوست‬ ‫جلوگیریمی‌کند‪.‬‬ ‫کافئینسببتحریکروده‪،‬افزایشحرکاتروده‬ ‫و بروز اسهال می‌شود‪ .‬شیرین‌کننده‌های مصنوعی‬ ‫کهحاویقندهایالکلیمانندسوربیتول‪،‬مانیتولو‬ ‫گزیلیتول هستند نیز سبب بروز اسهال می‌شوند‪.‬‬ ‫نوشیدنی‌های گازدار نیز تولید گاز را در دستگاه‬ ‫گوارشافزایشمی‌دهند‪.‬‬ ‫از مصرف مواد غذایی پرچرب یا حاوی مقادیر‬ ‫زیادشکرخودداری کنید‪.‬‬ ‫از هــر‪ 10‬فــرد مبتــا بــه‪ IBS‬یــک نفــر مبتــا بــه عدم‬ ‫تحمــل ال کتــوز اســت‪ .‬در ســایر افــراد مبتــا بــه‪IBS‬‬ ‫ممکــن اســت بعــد از مصــرف لبنیــات عالئــم تشــدید‬ ‫یشــود کــه افــراد مبتــا‬ ‫نحــال‪ ،‬توصیــه نم ‌‬ ‫شــود‪ .‬باای ‌‬ ‫بــه‪ IBS‬از خوردن لبنیات اجتناب کننــد‪ .‬در عوض‪،‬‬ ‫ایــن افــراد می‌تواننــد ســایر محصــوالت لبنــی ماننــد‬ ‫پنیــر یــا ماســت را امتحــان کننــد کــه حــاوی ال کتــوز‬ ‫کمتــری اســت و یــا از شــیر بــدون ال کتــوز اســتفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مواد غذایی را که به‌طور خاص در شما ایجاد‬ ‫مشکل می‌کند شناسایی و مصرف آن‌ها را محدود‬ ‫کنیدویا از رژیمغذاییخودحذفنمایید‪.‬در برخی‬ ‫افراد عالئم‪ IBS‬بعد از مصرف حبوبات‪ ،‬کلم و برخی‬ ‫انواعلبنیاتتشدیدمی‌شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫در ذهن دختران نوجوان چه می‌گذرد؟‬ ‫بازنشستگان‬ ‫به‌مناسبت روز دختر‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫نام‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫محلخدمت‬ ‫باقرباطنی‬ ‫نورد سرد‬ ‫نورد سرد‬ ‫‪1370/03/18‬‬ ‫‪1397/03/02‬‬ ‫‪1371/05/10‬‬ ‫‪1397/03/12‬‬ ‫عباسفروغی‌دهنوی‬ ‫محمدرضاندافی‬ ‫فوالدسازی و ريخته گری مداوم‬ ‫اتوماسيونوابزاردقيق‬ ‫‪1372/09/23‬‬ ‫‪1397/03/21‬‬ ‫‪1369/02/24‬‬ ‫‪1397/03/18‬‬ ‫علی‌پناهامیری‬ ‫غالمرضاسیمائی‬ ‫خريد‬ ‫خريد‬ ‫‪1369/03/23‬‬ ‫‪1397/03/23‬‬ ‫‪1369/05/04‬‬ ‫‪1397/03/22‬‬ ‫علیرضاتشیعی‬ ‫علیاصغرشیخ‌حسینی‬ ‫نيرویانسانیوسازماندهی‬ ‫اقتصادیومالی‬ ‫‪1370/02/21‬‬ ‫‪1397/03/26‬‬ ‫‪1370/03/01‬‬ ‫‪1397/03/12‬‬ ‫علیشیری‬ ‫حمیدمعصوم‌زاده‬ ‫نيرویانسانیوسازماندهی‬ ‫اقتصادی و مالی‬ ‫‪1369/11/06‬‬ ‫‪1397/03/30‬‬ ‫‪1370/03/02‬‬ ‫‪1397/03/30‬‬ ‫سیدابوالقاسممیرفروغی‬ ‫ناصرقاسمی‌ورنامخواستی‬ ‫فناوری‬ ‫تعميرگاهمرکزی‬ ‫‪1371/04/10‬‬ ‫‪1397/03/10‬‬ ‫‪1370/03/25‬‬ ‫‪1397/03/30‬‬ ‫محمدحسینقدمی‬ ‫بهمنبختیاری‌دستگردی‬ ‫حراست‬ ‫خريد‬ ‫‪1370/04/03‬‬ ‫‪1397/03/09‬‬ ‫‪1369/05/03‬‬ ‫‪1397/03/27‬‬ ‫غالمرضا کرمی‬ ‫فرهادپیمانی‬ ‫توسعهناحيهنورد گرم‬ ‫تحقيقوتوسعه‬ ‫‪1371/10/27‬‬ ‫‪1397/04/21‬‬ ‫‪1371/08/17‬‬ ‫‪1397/04/19‬‬ ‫موفقیت‬ ‫موفقیت فرزندان کارکنان‬ ‫در عرصه‌های علمی و فرهنگی‬ ‫ابوالفضلمرادیفرادنبه‬ ‫بسیاری از پدر و مادران با مراجعه به اتاق مشاورۀ دبیرستان به دنبال‬ ‫جواب این سؤال هستند‪« :‬نمی‌دانم با دختر نوجوانم چطور رفتار‬ ‫کنم؟ دیگر خسته شده‌ام‪ .‬هر کاری که فکرش را بکنید انجام داده‌ام‬ ‫امااوعوضشده‪،‬دیگرحرفمارا گوشنمی‌دهد‪،‬مدامباماجروبحث‬ ‫می‌کند‪.‬همیشهروبه‌رویآینهنشسته‪.‬مدام گوشیموبایلشدستش‬ ‫است‪.‬بهحرفدوستانشبیشتراز ما گوشمی‌دهدو‪»...‬‬ ‫سعیدرنجبر‬ ‫دیبانور رمضان‬ ‫خانمدیبانوررمضانفرزندهمکار گرامیعلینوررمضان‪،‬شاغلدرنورد گرم‪،‬درمسابقاتاستانیمحاسبات‬ ‫ذهنیباچرتکهموفقبه کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫آقایابوالفضلمرادیفرادنبهفرزندهمکار گرامیمظاهرمرادیفرادنبهشاغلدر کارگاهتراشغلتکنورد‬ ‫گرم‪،‬در مسابقاتسراسریحفظومفاهیمقرآندر رشتۀ حفظجزء‪ 30‬موفقبه کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫دخترتان تا زمانی‬ ‫که باور نکند به او‬ ‫اعتماد دارید به‬ ‫شما اعتماد نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬اعتماد یک‬ ‫پل دوطرفه است‪،‬‬ ‫بنابراین به او‬ ‫اعتماد کنید و این‬ ‫را با رفتارتان به او‬ ‫نشان دهید و به او‬ ‫بیاموزید ما در برابر‬ ‫اعتمادی که به هم‬ ‫داریم‪ ،‬مسئولیم‪.‬‬ ‫البته فراموش نکنید‬ ‫اعتماد باید آگاهانه‬ ‫و هوشیارانه‬ ‫باشد‪ ،‬بهتر است‬ ‫این اعتماد را از‬ ‫سال‌های آغازین‬ ‫نوجوانی شروع‬ ‫کنید‬ ‫اصلی‌ترینویژگی‌هایدورۀنوجوانی‬ ‫برایاینکهواردجهاننوجوانتانشوید‪،‬قبلاز هرچیزبایداینجهان‬ ‫رابشناسید‪.‬‬ ‫تغییراتجسمی‬ ‫اولینتغییری کهدردخترنوجوانتانمی‌بینیدتغییراتجسمیاست که‬ ‫در اثرتغییروتحوالتهورمونیدر بدناورخمی‌دهد‪.‬دخترتانظاهری‬ ‫زنانهپیدامی‌کند‪،‬امارفتارهایش گاهیهنوز کودکانهاست‪.‬شایدیکی‬ ‫از بزرگ‌ترین وظایف شما آ گاهی دادن و صحبت کردن با دخترتان در‬ ‫موردتغییراتجسمیاوباشد‪.‬‬ ‫تغییراتشناختی‬ ‫هوشنوجواندرایندورهحالتانتزاعیدارد‪.‬می‌تواندقواعدوقضایای‬ ‫منطقیرادرک کندوقدرتاستدالل کردندارد؛بنابراین گاهیممکن‬ ‫استباشمابحث کندوشماوافکاروعقایدتانرابهچالشبکشد‪.‬حتی‬ ‫دربارۀافکار خودشهمشکدارد‪.‬دخترتاندیگرخواسته‌هایشمارا‬ ‫به‌راحتینمی‌پذیرد‪،‬بلکهبایدبرایشدلیلبیاوریدواستدالل کنید‪.‬‬ ‫جستجویهویت‬ ‫یکی از ویژگی‌های نوجوانی به دنبال هویت گشتن و رسیدن به پاسخ‬ ‫سؤال «من کیستم؟» است‪ .‬او به دنبال کسب شناخت از خودش در‬ ‫همۀ ابعاد زندگی است‪ .‬تالش می‌کند به یک من مستقل دست یابد‪.‬‬ ‫خالصۀ کالماین‌کهمی‌خواهدخودشراتعریف کند‪.‬‬ ‫تصور آسیب‌ناپذیریخود‬ ‫نوجواناندراینسنفکرمی‌کننداتفاقاتبدفقطبرایدیگرانمی‌افتد‬ ‫و فقط دیگران آسیب می‌بینند‪ .‬البته این افکار چیزی نیست جز یک‬ ‫توهم مخصوص دوران نوجوانی‪ .‬این توهم می‌تواند پایۀ خطرات و‬ ‫انحرافات بسیاری در دختر نوجوان شما باشد‪ .‬مثال «ا گر سوار ماشین‬ ‫یکغریبههمباشم‪،‬برایمنهیچاتفاقینخواهدافتاد‪.‬منمی‌دانم‬ ‫چطور رفتار کنم‪».‬‬ ‫همساالن‪،‬پادشاهانذهنی‬ ‫دراینسنیندوستانوهمساالنبرایفرداهمیتزیادیپیدامی‌کنند‬ ‫و برای پذیرفته شدن و تعلق داشتن به همساالن خود‪ ،‬هم‌نوایی‬ ‫و شبیه شدن با آن‌ها را انتخاب می‌کنند؛ به‌طوری‌که بودن در میان‬ ‫همساالن و تشابه با آنان به یک نیاز اساسی در دوران نوجوانی تبدیل‬ ‫می‌شود‪.‬بودندر گروههمساالنواهمیتونفوذهمساالنبرایدختر‬ ‫شمایکویژگیطبیعیدوراننوجوانیاست‪.‬نوجوانبابودندر گروه‬ ‫همساالنش‪،‬احساساستقاللخواهدآموخت‪.‬‬ ‫کاهشعالقهبهدرس‬ ‫معموال بیشتر نوجوانان با افت تحصیلی روبه‌رو می‌شوند‪ .‬یکی از‬ ‫اصلی‌ترین دالیل این افت تحصیلی ورود فعالیت‌ها و موقعیت‌های‬ ‫جدیدبهزندگیاست‪.‬بایددر کناراوباشید‪.‬بهاو کمک کنیدتا استعداد‬ ‫وعالئقتحصیلیوتوانایی‌هایخودرابشناسد‪.‬‬ ‫چندتوصیهبرایتعاملبادختراننوجوان‪:‬‬ ‫ایناشتباهاترا انجامندهید‪:‬‬ ‫تحقیرومقایسهممنوع‬ ‫حواستان باشد بزرگ‌ترین اشتباهی که دخترتان را از شما دور‬ ‫می‌کند‪ ،‬تحقیر کردن او در جمع و حتی در خلوت است‪ .‬او را به‬ ‫خاطر نقطه‌ضعف‌هایش تحقیر نکنید و موفقیت‌های دیگران و‬ ‫شکست‌هایش را بر سرش نکوبید‪ .‬دختران را همان‌طور که هست‬ ‫بپذیرید و از او به‌تناسب استعدادها و توانایی‌هایش انتظار داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫دائمانگراندختراننباشید‬ ‫گاهی والدین آن‌قدر نگران دختر نوجوانشان هستند که او را شدیدا‬ ‫محدود می‌کنند و تحت کنترل خود قرار می‌دهند؛ اما متأسفانه‬ ‫دختران‪،‬در بیشترموارد‪،‬در برابرفشار والدینبهدروغ‌گوییرومی‌آورند‬ ‫ودر موردفعالیت‌هاودوستانشانبهوالدیندروغمی‌گویند‪.‬بنابراین‬ ‫به‌جای محدودیت بیش‌ازحد سعی کنید مهارت روبه‌رو شدن با‬ ‫خطراترابهدخترتانبیاموزید‪.‬‬ ‫تمام کارهاراشماانجامندهید‬ ‫بــه او مســئولیت‌هایی را وا گــذار کنیــد‪ .‬نبایــد همــه کارهایــش را شــما‬ ‫شجاع‌الدینفرهمندشاغلدرنورد‬ ‫گرم‪،‬داودفرهمندشاغلدر نوردسردوعلیرضا‬ ‫فرهمندهمکاربازنشسته‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان عزیز که در غم‬ ‫از دست دادن پدرمان ابراز همدردی کردند‬ ‫صمیمانهتشکروقدردانیمی‌کنیم‪.‬‬ ‫‪913***5408‬‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬اینکــه حتــی کارهــای شــخصی او را انجــام می‌دهیــد‪،‬‬ ‫یشــود‬ ‫شــما را تبدیــل بــه پــدرو مــادر خــوب نمی‌کنــد‪ ،‬بلکــه باعــث م ‌‬ ‫دخترتــان بــه یــک فــرد مســئولیت‌گریز تبدیــل شــود‪ .‬بــه او وظایفــی را‬ ‫محول کنید و اجازه دهید مســئولیت کار و عواقب خوب و بدش کاملا‬ ‫بــه عهدۀخــودش باشــد‪.‬‬ ‫اصل‌هایی کهبایدرعایت کنید‪:‬‬ ‫ایجادمحیطامندر خانه‬ ‫اولین و مهم‌ترین پایگاه و تکیه‌گاه برای دختر نوجوانتان باید خانه‌ای‬ ‫باشد کهدر آنزندگیمی‌کند‪.‬سعی کنیدمحیطخانهراآرامنگاهدارید‪.‬‬ ‫محیط پرتنش و پر از دعوای خانوادگی او را از خانه و والدین فراری‬ ‫خواهدداد‪.‬‬ ‫‪-2‬اجازهدهیدشمارا راهنمایی کند‬ ‫بااوصحبت کنید‪.‬از اومشورتبخواهید‪.‬زمانی کهاظهارنظرمی‌کند‪،‬‬ ‫مکث توأم با تفکر داشته باشید تا به باارزش بودن زمینه‌های ذهنی‬ ‫خودش فکر کند‪ .‬حتی از او راهنمایی بخواهید‪ .‬مسائلی را مطرح‬ ‫کنیدوطورینشاندهید کهمشتاقانهمنتظرراهنمایی‌هاوایده‌های‬ ‫خالقانۀاوهستید‪.‬‬ ‫افزایشآ گاهیومطالعهدر موردنوجوانیوانتقالاطالعاتبه‬ ‫فرزند‬ ‫در خصوصمراحلرشدانسانوتغییراتهرمرحلهبه‌ویژهنوجوانیتا‬ ‫آنجا کهمی‌توانیداطالعات کسب کنید‪.‬هرقدردانششمابیشترباشد‪،‬‬ ‫کمتر در رویارویی با مسائل غافلگیر و مستأصل خواهید شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪،‬بافرزندانتاننیزدربارۀویژگی‌هایسننوجوانیصحبت کنید‪.‬‬ ‫موضعخودرامشخص کنید‬ ‫گاهی بسیاری از مشکالت ناشی از این است که به‌روشنی و وضوح با او‬ ‫صحبتنمی‌کنید‪.‬بهتراستخواسته‌هایتانرادربارۀرابطهبادوستان‬ ‫وهمکالسی‌ها‪،‬زمانبرگشتنبهخانه‪،‬شرکتدر مهمانی‌هاواستفاده‬ ‫از اینترنت‪،‬موبایلو‪...‬مشخص کنیدوبه‌روشنیباذکردالیلمنطقی‬ ‫قوانینوانتظاراتخودراتوضیحدهید‪.‬‬ ‫تصمیم‌گیریرابهاویادبدهید‬ ‫مهارتــی مهــم کــه دختــران نوجــوان بایــد یــاد بگیرنــد «تصمیم‌گیــری»‬ ‫اســت‪ .‬دختــران را در تصمیمــات خانــواده شــریک کنیــد‪ .‬او را در‬ ‫موقعیت‌هایــی قــرار دهیــد کــه تصمیم‌گیرنــدۀ نهایــی خــودش باشــد‪.‬‬ ‫یادگیــری مهــارت تصمیم‌گیــری در دوران نوجوانی بــه او کمک می‌کند‬ ‫مهــای مهم زندگــی به‌درســتی عمل کنــد و همــۀ جوانب یک‬ ‫در تصمی ‌‬ ‫امــر را بســنجد‪.‬‬ ‫بهخلوتاواحترامبگذارید‬ ‫دختر نوجوان شما دوست دارد بیشتر وقتش را در اتاقش تنها باشد‪،‬‬ ‫موسیقی گوش دهد و شعر بخواند یا حتی برای درس خواندن تنها در‬ ‫اتاقشبنشیندودر اتاقشرا ببندد‪.‬دوستداردحریمخصوصیداشته‬ ‫باشد‪.‬بهخواستهاو‪،‬تاحدی کهقوانینخانه‌تاناجازهمی‌دهد‪،‬احترام‬ ‫بگذاریدوهرگزسرزدهوبدوناین‌کهدر بزنیدبهاتاقشواردنشوید‪،‬مگر‬ ‫اینکهیکدلیلمنطقیومهمداشتهباشید‪.‬‬ ‫بهاواعتماد کنید‬ ‫دخترتانتازمانی کهباورنکندبهاواعتمادداریدبهشمااعتمادنخواهد‬ ‫کرد‪.‬اعتمادیکپلدوطرفهاست‪،‬بنابراینبهاواعتماد کنیدواینرابا‬ ‫رفتارتانبهاونشاندهیدوبهاوبیاموزیدمادر برابراعتمادی کهبههم‬ ‫داریم‪،‬مسئولیم‪.‬البتهفراموشنکنیداعتمادبایدآ گاهانهوهوشیارانه‬ ‫باشد‪،‬بهتراستایناعتمادرااز سال‌هایآغازیننوجوانیشروع کنید‪.‬‬ ‫تحسینوانتقاددرست‬ ‫وقتی کار یا مسئولیتی را به‌خوبی انجام می‌دهد از او تشکر کنید و به‬ ‫خاطر کار خوبتحسینش کنید‪.‬منطقیودرستاز اوتعریفوتمجید‬ ‫کنید‪.‬به کار خوبی کهانجامدادهاست‪،‬اشاره کنید‪.‬ایناصلراهنگام‬ ‫انتقاد کردناز اوهمرعایت کنیدوبه کار اشتباهی کهانجامدادهاست‬ ‫اشاره کنیدوتمامویژگی‌هایاورابهخاطر کار اشتباهی کهانجامداده‪،‬‬ ‫انکارنکنید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری همایش روز ملی حجاب و عفاف‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫همایش عفاف و حجاب با حضور خانم‌های شــاغل شــرکت در روز چهارشــنبه‬ ‫‪ 20‬تیرمــاه ‪ 97‬در محــل ســالن اجتماعــات شــرکت واقــع در ســاختمان مرکــز‬ ‫تحقیقــات برگــزار شــد‪ .‬در ایــن همایــش حجت‌االســام تقیــان کارشــناس امــور‬ ‫دینــی و مشــاور خانــواده بــه موضــوع ســبک زندگــی پرداختنــد کــه موردتوجــه‬ ‫حاضــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شما و فوالد‬ ‫اسماعیلجاللی‌ور‬ ‫شاغلدر آزمایشگاهآهن‌سازی‬ ‫درمسیر طرح شهید خرازی سرعت‌گیرهای‬ ‫غیراستاندارد ایجاد کرده‌اند که باعث آسیب‬ ‫رسیدن به وسائل نقلیه می‌شود‪ .‬از مسئوالن‬ ‫محترمدرخواستمی‌کنیمبهاینمسئلهرسیدگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪913***7224‬‬ ‫شایدبیشترینجمله‌ای کهاز زباندختراننوجوانشنیده‬ ‫شده‪،‬اینجملهاست‪«:‬باور کنیدهیچ‌کسمارونمی‌فهمه‪.‬پدر‬ ‫ومادرموناصالمارودرکنمی‌کنند‪».‬در اینمطلبقرار است‬ ‫دربارۀویژگی‌هاینوجوانیدخترانبگوییموراهکارهاییبرای‬ ‫برقراریارتباطدرستوسالمبایکدخترنوجوانرامطرح کنیم‪.‬‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫حشــده در ســخنرانی بــه ده نفر‬ ‫در پایــان بــا برگــزاری مســابقه از موضوعــات مطر ‌‬ ‫از شــرکت‌کنندگان هدایایــی بــه قیــد قرعــه اهــدا شــد‪ .‬مســابقۀ کتاب‌خوانــی از‬ ‫کتــاب ارزشــمند «ســتاره‌ها چیدنــی نیســتند» و اهــدای هدیــۀ فرهنگــی نیــز از‬ ‫دیگر برنام ‌ههــای این همایش بــود‪ .‬این مراســم با اقامــۀ نماز جماعــت و صرف‬ ‫ناهــار بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫محمدرضا گنجی‬ ‫لباس‌های کار جدید کیفیتخوبیندارند؛چون‬ ‫جنسپارچهاز پالستیکاستوزود بو می‌گیردو‬ ‫بیشتر از یک یا دو شیفت نمی‌شود آن را پوشید؛‬ ‫پسدر مصرفآبهماسرافمی‌شود‪.‬باپوشیدن‬ ‫این لباس‌ها اعتمادبه‌نفس شخص از دست‬ ‫می‌رود؛ چون بسیار بددوخت است‪ .‬همچنین‬ ‫پارچۀآنآبمی‌رودوجاخودکاریهمندارد‪.‬لطفا‬ ‫لباسمناسببرای کارکنانخریداری کنید‪.‬‬ ‫‪913***4262‬‬ ‫حبیبریزی‬ ‫شاغلدر نیرویانسانی‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان عزیزی که در غم‬ ‫از دست دادن برادرم و همسرش با این‌جانب‬ ‫همدردی کردندتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪910***1226‬‬ ‫احمدریزی‬ ‫شاغلدر واحدمدیریتشهری‬ ‫از تمامی همکاران و دوستان عزیزی که درغم از‬ ‫دست دادن پدر و مادرم با این‌جانب همدردی‬ ‫کردندتشکروقدردانیمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪910***1226‬‬ ‫محمدرضاشیرازی‬ ‫شاغلدر فوالدسازیوریخته‌گریمداوم‬ ‫چرابیمههزینۀبیشترداروهارانمی‌دهدوداروهای‬ ‫مهمواساسیراتحتپوششقرار نمی‌دهد؟‬ ‫‪913***8368‬‬ ‫مصطفیحیدری‬ ‫شاغلدر حمل‌ونقلوپشتیبانی‬ ‫هزینۀ رستوران‌ها را در قسمت شتابی شارژ کنید؛‬ ‫چون بیشتر مواقع می‌گویند کارت‌خوان خراب‬ ‫است و بعضی از رستوران‌ها غذا را تا ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫گران‌تراز کارت‌هایشتابیحسابمی‌کنند‪.‬‬ ‫‪913***5705‬‬ ‫علیحسن‌پور ‪،‬شاغلدر نیروگاه‬ ‫خواهشمند است دربارۀ کارکنان بدون مسکن‬ ‫فوالد‪ ،‬تسهیالت خرید یا کرایۀ مسکن در نظر‬ ‫گرفتهشود‪.‬‬ ‫‪939***5612‬‬ ‫شکرالهنجفی‬ ‫شاغلدر فوالدسازیوریخته‌گریمداوم‬ ‫لطفا نسبت‌به تهیۀ نان تازه جهت ارسال به‬ ‫رستوران‪ 18‬اقدامفرمایید‪.‬‬ ‫‪913***6190‬‬ ‫سعیدبهرامی‬ ‫شاغلدر نوردسرد‬ ‫دربارۀ عملکرد بیمۀ ایران یک نظرسنجی انجام‬ ‫دهیدتامیزانرضایتاز اینشرکتمعلومشود‪.‬‬ ‫‪913***8603‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫بانهایتتأسفدرهفتۀ گذشتهآقایاحمدبابایی‬ ‫مقدمشاغلدر فناوریاطالعات در غمدرگذشت‬ ‫پدر‪،‬داودعلیمرادیشاغلدرخدماتعمومی و‬ ‫سید رضا حسینی شاغل در دبیرخانۀ مرکزی و‬ ‫جواد سلیمانی شاغل در تعمیرگاه مرکزی در غم‬ ‫درگذشت مادر و مهدی مکارمی شاغل درخرید‬ ‫و سیروس طاهری شاغل در انرژی و سیاالت‪،‬‬ ‫اسماعیل عزیزی شاغل در فوالد سازی در غم‬ ‫درگذشتبرادر بهسوگنشستند‪.‬‬ ‫این غم جانکاه و ضایعۀ جبران‌ناپذیر را به محضر‬ ‫خانواده‌های این مرحومین تسلیت عرض‬ ‫می‌کنیموبرایآنانعلودرجاتراازدرگاهحق‌تعالی‬ ‫مسئلتمی‌نماییم‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫پاسخ مسئوالن‬ ‫در پاسخبه سؤاالتمطر ح‌شدهدر خبرنامه‌هایشمارۀ‪ 1077‬مورخ‪ 97/3/12‬وشمارۀ‪ 1073‬مورخ‪97/2/15‬‬ ‫درخصوص چگونگی ارائۀ خدمات بیمۀ عمر و حوادث به کارکنان شرکت و نفرات تحت پوشش ایشان‪ ،‬به‬ ‫استحضارمی‌رساندشرکتفوالدمبارکهدرراستایحمایتاز کارکنانشاغل‪،‬بازنشستهوهمسروفرزندانتحت‬ ‫تکفلآنان‪،‬در ابتدایهرسالاقدامبهانعقادقراردادبیمۀعمروحوادثباشرکتبیمه‌گرمی‌نمایدوبراساس‬ ‫قراردادموجود‪،‬هریکاز همکاراندر برابرحوادثناشییاغیرناشیاز کار بیم ‌همی‌شوندوپساز بروزحادثهو‬ ‫طیفرایندذیل‪،‬غرامتمربوطدر وجهآن‌هاپرداختخواهدشد‪،‬همچنیندر صورتفوتهریکاز کارکنان‬ ‫غرامتعمردر وجهوراثقانونیتحتتکفلحین‌الفوتایشانپرداختمی‌شود‪.‬‬ ‫خاطرنشانمی‌سازددرصورتفوتهریکازاعضایخانوادۀتحتتکفل(شاملهمسروفرزندان)مبلغغرامت‬ ‫فوتایشاندر وجهفردشاغلیابازنشستهقابلپرداختخواهدبود‪.‬نحوۀارائۀخدماتبهشرحذیلاست‪.‬‬ ‫‪-1‬اعالم شرح حادثه به واحد حقوق و دستمزد (در صورت بروز حادثه در داخل شرکت ارسال گزارش حادثۀ‬ ‫تأییدشدهاز سویواحد‪ HSE‬الزامیاست)‬ ‫‪-2‬تکمیلمدارکموردنیاز‬ ‫‪-3‬شرکتدر کمیسیونپزشکیوتعیینمیزانغرامت‬ ‫‪-4‬پرداختمبلغغرامتبراساسمواردتعیین‌شدهدر قرارداد‬ ‫همچنینتلفن‪ 33446‬پاسخ‌گویسؤاالت کارکنانشاغلوبازنشستهدر اینزمینهاست‪.‬‬ ‫رئیسحقوقودستمزد‬ ‫در پاسخ به مشکل منعکس‌شده یکی از همکاران شاغل در واحد انرژی و سیاالت با موضوع بهبود سیستم‬ ‫تهویهرختکن‪ A12‬به اطالعمی‌رساند‪:‬‬ ‫یکی از معضالتی که همه‌ساله با شروع فصل گرما با آن مواجهیم گرم شدن غیرقابل‌تحمل فضای داخلی‬ ‫رختکن‌ها به‌دلیل تمرکز زمان استحمام کارکنان در یک دورۀ کوتاه و از همه مهم‌تر گرم بودن بیش از حد‬ ‫هوایمحیطبیروناست‪.‬شایان‌ذکراستبه‌دلیلضوابطبهداشتینصبتجهیزاتسرمایشیدر هیچ‌یک‬ ‫از رختکن‌های سطح شرکت مجاز نیست و صرفا از طریق مکنده‌های قوی‪ ،‬هوای داخلی مکش و به خارج‬ ‫منتقلمی‌شودواینا گزوفن‌هادر تمامیرختکن‌هاتاحدممکننصبشد ‌هاست‪.‬‬ ‫مدیریتشهریوزیباسازیمحیط‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫افتخار آفرینی یک از کارکنان در مسابقات کاراته کاپ جهانی هلند ‪2018‬‬ ‫رضا فتاحی مدیر تیم فوتبال سپاهان شد‬ ‫با نظر مثبت مهندس تابش و تأیید امیر قلعه‌نویی رضا فتاحی‪ ،‬مدیر تیم فوتبال‬ ‫سپاهانشد‪.‬‬ ‫محمدعلی باتوانی همکار گران‌قدر شاغل در نورد گرم عضو تیم کاراتۀ جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در مسابقات کاراتۀ کاپ جهانی هلند که‪ 16‬و‪ 17‬ژوئن در آمستردام هلند‬ ‫برگزار شد‪،‬به کسبعنوانقهرمانینائلشد‪.‬‬ ‫باشگاه سپاهان برای تکمیل کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال‪ ،‬با بررسی چند گزینه در نهایت‬ ‫رضا فتاحی را به‌عنوان مدیر تیم فوتبال انتخاب کرد تا امور اجرایی تیم به وی سپرده شود‪ .‬رضا‬ ‫فتاحی از سال ‪ ۱۳۷۴‬تا سال ‪ ۱۳۸۱‬به‌عنوان مسئول اداری هیئت فوتبال استان اصفهان سابقۀ‬ ‫فعالیت در این حوزه را دارد‪ .‬او از سال ‪ ۱۳۸۱‬تا سال ‪ ۱۳۹۵‬به‌عنوان مدیر اجرایی و اداری تیم‬ ‫فوتبال سپاهان فعالیت کرده است و در دو سال گذشته سرپرست تیم امید باشگاه سپاهان بوده‬ ‫و مدیریت اجرایی تیم را برعهده داشته است و در هر ‪ ۹‬قهرمانی داخلی سپاهان در لیگ برتر و‬ ‫جام حذفی همراه تیم بوده است‪ .‬حضور در ‪ ۱۱‬دورۀ مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و همراهی تیم‬ ‫در جام باشگاه‌های جهان هم ازجمله سوابق مهم مدیریت ورزشی رضا فتاحی به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ارتباط بسیار خوب فتاحی با عوامل اجرایی فوتبال ایران که بدون شک مشکالت را به کمترین‬ ‫حد ممکن می‌رساند و البته سابقه مدیریتی و سپاهانی بودن وی یکی از اصلی‌ترین دالیل این‬ ‫انتخاب بوده است‪.‬‬ ‫وی در این مسابقات که با حضور بیش از ‪ 18‬کشور جهان برگزار شد‪ ،‬در بخش کاتای بزرگ‌ساالن‪،‬‬ ‫پس از غلبه قاطعانه بر همۀ حریفان و کسب چهار پیروزی متوالی به فینال مسابقات راه یافت و‬ ‫در مسابقۀ فینال نیز در رقابتی جذاب و نفس‌گیر مقابل تیم میزبان‪ ،‬مقتدرانه پیروز شد و مدال‬ ‫خوش‌رنگ طال را به گردن آویخت‪.‬‬ ‫در پایان این دوره از رقابت‌ها که بیش از ‪ 6۰۰‬ورزشکار از ‪ 18‬کشور مطر ح جهان ازجمله کانادا‪،‬‬ ‫ایاال ت‌متحدۀ آمریکا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬هلند‪ ،‬مصر‪ ،‬مرا کش‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫مجارستان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬عربستان سعودی حضور داشتند‪ ،‬تیم ایران در قسمت‬ ‫مردان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های هلند و فرانسه به ترتیب اول و سوم شدند‪.‬‬ ‫قهرمانی هندبالیست‌های نونهال فوالد مبارکۀ‬ ‫صعود به قلل مرتفع ایران زمین‬ ‫سپاهان در مسابقات منطقۀ جنوب کشور‬ ‫تیم هندبال نونهاالن باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در مسابقات هندبال نونهاالن‬ ‫منطقۀجنوب کشور بهمقامقهرمانیدستیافت‪.‬‬ ‫این مسابقات از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬تیرماه به میزبانی هیئت هندبال ارا ک و با حضور ‪ 9‬تیم در دو گروه الف‬ ‫(فالورجان‪ ،‬نجف‌آباد‪ ،‬خمینی‌شهر و هیئت هندبال ساوه) و ب (سپاهان‪ ،‬هپکو ارا ک‪ ،‬هیئت‬ ‫هندبال ‪ ،‬شاهین ارا ک و هیئت هندبال خرم‌آباد) برگزار شد‪.‬‬ ‫در فینال این دوره از مسابقات‪ ،‬تیم هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان توانست با نتیجه ‪ ۲۰‬بر ‪ ۱۴‬مقابل‬ ‫تیم خمینی‌شهر به پیروزی برسد و به مقام قهرمانی دست یابد‪.‬‬ ‫در مسابقۀ رده‌بندی نیز تیم نجف‌آباد در مقابل هپکو ارا ک به برتری رسید و مقام سوم را از آن‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫حضور سه بانوی باشگاه فوالد مبارکۀسپاهان‬ ‫در تیم ملی ایران‬ ‫تیم ملی والیبال نشسته بانوان از تاریخ ‪ ۱۴‬لغایت ‪ ۲۰‬تیره ماه سال جاری به‌منظور‬ ‫آمادگی برای حضور در مسابقات هلند در اردو به سر می‌برد‪.‬‬ ‫زینب ملکی‪ ،‬معصومه شجراتی و مهری فالحی از اعضای تیم والیبال نشسته فوالد مبارکۀ سپاهان‬ ‫هستند که به این اردو دعوت شده‌اند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران ‪ ۲۰‬تیرماه سال جاری به هلند اعزام شده و‬ ‫‪ ۲‬مردادماه به ایران باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫همکار گرامی آقای کرمعلی مرادی‪ ،‬شاغل در واحد راه‌آهن‪ ،‬در یک برنامۀ کوهنوردی‪ ،‬پرچم‌های پرافتخار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و فوالد مبارکه را بر فراز قلل مرتفع استان‌های اصفهان‪ ،‬فارس و کردستان به اهتزاز‬ ‫درآورد‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫عوارض پشت‌میزنشینی‬ ‫متخصصین فیزیوتراپی دربارۀ نحوه صحیح کار با رایانه می‌گویند‪ :‬صفحه‌نمایش‬ ‫رایانه باید روبه‌روی چشم‌ها قرار گیرد و سر و گردن باید در وضعیت خنثی باشند و به جلو‬ ‫و عقب خم نشوند‪ .‬موقع تایپ کردن‪ ،‬نوشته‌ای که تایپ می‌شود باید درست زیر‬ ‫صفحه‌نمایشباشدوبدونحرکتدادنسردیدهشود‪.‬وسایلمورداستفادهمثلماوس‬ ‫نیزبایدآن‌قدر بهفردنزدیکباشند کهدستدور از بدنقرار نگیرد‪.‬تاجایی کهمی‌توانید‬ ‫نشیمن‌گاه خود را به تکیه‌گاه (پشت) صندلی نزدیک کنید‪ .‬ارتفاع نشیمن‌گاه صندلی را‬ ‫طوری تنظیم کنید که کف پایتان صاف روی زمین قرار گیرد و زانوهای شما در راستای‬ ‫ران‌هایتان باشند (ران و ساق پا زاویۀ‪ ۹۰‬درجه داشته باشد)‪.‬‬ ‫پشتی صندلی باید با نشیمن‌گاه زاویۀ ‪ ۱۲۰‬درجه بسازد‪ .‬در این زاویه کمترین فشار بر ستون مهره‌ها‬ ‫وارد می‌شود و انحناهای آن در وضع طبیعی خود قرار می‌گیرد‪ .‬ا گر الزم است از کوسن‌های کوچک‬ ‫استفاده کنید تا پایین و باالی کمرتان هم تکیه‌گاه داشته باشد‪ .‬این کار باعث می‌شود انحنای‬ ‫طبیعی ستون فقرات حفظ شود و فشار کمتری به کمر وارد شود‪ .‬دسته‌های صندلی هم باید‬ ‫طوری تنظیم شود که وقتی دست‌ها را روی آن قرار می‌دهید‪ ،‬شانه‌هایتان شل و آزاد باشند‪.‬‬ ‫صندلی مورداستفاده در محیط کار با کامپیوتر باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد‪:‬‬ ‫دارای پشتی باشد؛ به صورتی که گودی کمر را دربرگیرد و (پشتی) ازنظر افقی و عمودی تراز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫چرخان باشد‪.‬‬ ‫از هر نظر (زوایا و فواصل) قابل تنظیم باشد‪.‬‬ ‫دارای پایه‌ای محکم باشد‪.‬‬ ‫روکش آن از جنسی باشد که هوا را از خود عبور دهد و سبب تعریق نشود و لغزنده نیز نباشد‪.‬‬ ‫الیۀ داخلی آن ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سانتیمتر ضخامت داشته باشد‪.‬‬ ‫حداقل عرض آن ‪ ۴۰‬سانتیمتر باشد‪.‬‬ ‫چرخ آن قابلیت حرکت بر جنس کف‌پوش اتاق را داشته باشد‪.‬‬ ‫ارتفاع آن با ارتفاع میز متناسب باشد‪.‬‬ ‫بر اساس اصول ارگونومی که از سوی سازما ن‌های بین‌المللی توصیه‌شده‪ ،‬ارتفاع نشیمن‌گاه‬ ‫صندلی باید ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬سانتی‌متر پایین‌تر از سطح میز کار در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ماوس‪:‬‬ ‫‪ -۱‬امروزه ماوس‌ها با شکل‌های مختلف وارد بازار شده‌اند‪ .‬بنابراین انتخاب ماوس عامل مهمی‬ ‫در هنگام کار با کامپیوتر است‪.‬‬ ‫‪-۲‬حتی‌المقدور ماوس و صفحه‌کلید هم‌سطح باشند‪.‬‬ ‫‪ -3‬در هنگام کار با موس‪ ،‬مچ دست و ساعد بایستی دارای تکیه‌گاه باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از کلیدهای میانبر به‌جای استفاده از ماوس کمک بگیرید‪ ،‬مانند ‪ ctrl+s‬برای ذخیره کردن و‬ ‫‪ ctrl+p‬برای چاپ کردن‪.‬‬ ‫‪ -5‬از پدهایی (صفحه‌های مخصوص ماوس) که امروزه به‌عنوان پد طبی مطرح است‪ ،‬استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫میز و صفحه‌کلید کامپیوتر‬ ‫میز خود را طوری قرار دهید که نزدیک‌ترین فاصله را با شما داشته باشد‪ .‬ا گر با صفحه‌کلید کامپیوتر‬ ‫کار می‌کنید‪ ،‬میز کشویی آن یا خود صفحه‌کلید را تا حد ممکن به سمت خود بکشید‪ .‬دقت کنید‬ ‫قسمتی که بیشتر از همه استفاده می‌کنید‪ ،‬مستقیم جلوی شما قرار گیرد که کمرتان مجبور به‬ ‫چرخش نشود‪.‬‬ ‫ارتفاع میز هم باید طوری تنظیم شود که آرنج و شانه‌های شما آزاد و شل قرار گیرند و مچ دست‌های‬ ‫شما خم نشوند (در امتداد ساعد باشد)‪ .‬در این حالت معموال زاویه‌ای ‪ ۱۱۰‬درجه‌ای بین ساعد و‬ ‫بازو ایجاد می‌شود‪ .‬برای نوشتن هم نباید روی میز خم شوید‪ ،‬بلکه با نزدیک کردن میز و صندلی‪،‬‬ ‫خود را به کار مسلط کنید‪.‬‬ ‫صفحه‌کلید‬ ‫‪ -۱‬صفحه‌کلید مورداستفاده باید در دسترس فرد و در محلی قرار گیرد که در هنگام کار با آن‪ ،‬ساعد‬ ‫و بازوها زاویه‌ای بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درجه ایجاد کنند‪ .‬در این حالت بازو باید به زمین عمود باشد و مچ‬ ‫عقد قرارداد با استخر ساحل‬ ‫نباید هیچ‌گونه فشاری را متحمل شود و همچنین نباید به باال‪ ،‬پایین یا داخل خم شود‪ .‬برای این‬ ‫منظور می‌توان از تکیه‌گاه مخصوصی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صفحه‌کلید باید از بدنۀ کامپیوتر مجزا باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬صفحه‌کلید باید به‌طور دقیق در جلوی فرد قرار گیرد‪.‬‬ ‫میز کار‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ارتفاع سطح میز کار باید قابل تنظیم باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فضای در نظر گرفته‌شده برای پاها در زیر میز باید مناسب باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سطح میز کار باید به اندازه‌ای بزرگ باشد که جای کافی برای تمامی اشیا و وسایل موجود‬ ‫باشد‪..‬‬ ‫به هر بهانه‌ای سعی کنید بلند شوید و چند قدمی راه بروید یا در همان جایی که نشسته‌اید پاهای‬ ‫خود را به حرکت درآورید و حرکات کششی انجام دهید یا پا دوچرخه بزنید‪.‬‬ ‫بی‌تحرک شاخصی برای اضافه‌وزن است‪ .‬براساس استانداردها‪ ،‬یک متابولیسم پایه وجود دارد‬ ‫که مقدار انرژی پایه برای مصرف روزانه در مردان و زنان را تعیین می‌کند‪ .‬این مقدار انرژی موردنیاز‬ ‫برای زنان حدود ‪ 1300‬کالری و برای مردان ‪ 1700‬کالری است‪ .‬بقیۀ انرژی‪ ،‬ماحصل ضریب فعالیت‬ ‫در این رقم است که تعیین می‌کند ما به چه میزان انرژی نیاز داریم‪ .‬مثال ا گر برای یک مرد ‪ 40‬درصد‬ ‫ضریب فعالیت در نظر بگیریم‪ ،‬کالری موردنیاز این فرد ‪ 2400‬کالری است‪.‬‬ ‫ا گر برای زن کارمند پشت‌میزنشینی ‪ 40‬درصد ضریب فعالیت در نظر بگیریم‪ ،‬کالری موردنیاز او ‪1900‬‬ ‫کالری است‪ .‬ا گر این زن که پشت‌میزنشین است به‌اندازه کسی که فعالیت روزانه بیشتری دارد‬ ‫غذا بخورد‪ ،‬چاق می‌شود‪ .‬پشت‌میزنشینی سبب شده که مردان و زنان به یک میزان چاق شوند‪.‬‬ ‫این افراد فرصتی را برای ورزش نمی‌گذارند‪ .‬به‌وضوح مشخص است که آمار ورزش در کشور پایین‬ ‫است‪ .‬چند سالی است که دستگاه‌های ورزشی در پارک‌ها تعبیه شده است و عامل تشویق‌کنندۀ‬ ‫زنان و مردان به ورزش است‪.‬‬ ‫جهت جلوگیری از درگیری عضالنی و اسکلتی موارد زیر را رعایت کنید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬میز و صندلی خود را به شکل استاندارد انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از میز‪ ،‬صندلی‪ ،‬مانیتور‪ ،‬صفحه‌کلید و موس به شکل صحیح استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬انجام حرکات نرمشی ساده به‌صورت تمرین روزانه را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫مانیتور‪:‬‬ ‫به‌طورکلی مانیتورها ممکن است دو نوع خطر را برای افراد به وجود آورند که عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫الف ) خطر درخشندگی نور یا انعکاس و بازتاب نور محیط اطراف به چشمان فرد‬ ‫ب ) خطر تشعشع‬ ‫ازلحاظ اصول ارگونومی‪ ،‬در هنگام کار با مانیتورها‪ ،‬خصوصیات و اصول زیر باید موردتوجه قرار‬ ‫گیرند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬باالترین قسمت صفحۀ مانیتور در امتداد دید اپراتور قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فاصـلۀ بین چشم‌ها تا صــفحۀ مانیتور بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬سانتی‌متر و در بعضــی مـوارد در بهترین‬ ‫حالت‪ ۴۶ ،‬سانتی‌متر توصیه شده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬صفحۀ مانیتور نباید درخشندگی داشته باشد و نور را نیز نباید منعکس کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تصاویر روی صفحۀ مانیتور باید واضح و خوانا باشند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬جهت کاهش انعکاس نور محیط اطراف در مانیتور باید ضمن تنظیم مانیتور‪ ،‬درخشندگی را‬ ‫نیز در منبع تولید آن کنترل کرد (کاهش داد)‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مانیتورها باید در مکانی دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آن‌ها قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬برای جلوگیری از انعکاس نور‪ ،‬پس از تنظیم محیط کار می‌توان از یک فیلتر شیشه‌ای یا نوری‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬برای داشتن زاویۀ دید مناسب به صورتی که صفحۀ مانیتور در میدان دید فرد واقع شود‪ ،‬گردن‬ ‫باید راست نگاه داشته شود و مسیر دید نیز باید به سمت پایین باشد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬جهت افزایش قابلیت تنظیم مانیتور نیز می‌توان از پایۀ متحرک استفاده کرد‪ .‬با این وسیله‬ ‫می‌توان عالوه بر تنظیم فواصل بر اساس اصول ارگونومی‪ ،‬فاصله مناسبی را نیز بین فرد و مانیتور‬ ‫به وجود آورد و با پدید آوردن مناسب‌ترین شرایط دید‪ ،‬از خستگی چشم و سایر عوارض چشمی و‬ ‫هم‌چنین سایــر ناراحتی‌ها و عـوارض استـخوانــی ماهیچه‌ای (در اثر وضعیتی که فرد برای نگاه به‬ ‫مانیتور به خود می‌گیرد) جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬در مواقعی که از کامپیوتر برای اموری چون تایپ یا حروف‌چینی استفاده می‌شود‪ ،‬باید از یک‬ ‫نگه‌دارنده قابل‌تنظیم (‪ )copy holder‬در کنار مانیتور استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬برای جلوگیری از خطرات میادین الکترومغناطیسی‪ ،‬هیچ‌گاه نباید در پشت مانیتور قرار گرفت‪.‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬ ‫با توجه درخواست مکرر همکاران و خانواده‌های محترم سا کن استان اصفهان‪ ،‬به اطالع می‌رساند‬ ‫امور ورزش فوالد مبارکه اقدام به عقد قرارداد با استخر ساحل به آدرس اصفهان‪ ،‬خیابان جی نموده‬ ‫است‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ‪ 1397/04/23‬در روزهای دوشنبه از ساعت ‪( 18–19:15‬آقایان)‬ ‫و سه‌شنبه‌ها ‪( 16:15–17:30‬بانوان) از خدمات استخر مذکور استفاده کنند‪.‬‬ ‫آغاز فعالیت استخر دهاقان‬ ‫بی‌تحرک شاخصی‬ ‫برای اضافه‌وزن‬ ‫است‪ .‬براساس‬ ‫استانداردها‪ ،‬یک‬ ‫متابولیسمپایه‬ ‫وجود دارد که‬ ‫مقدار انرژی پایه‬ ‫برای مصرف روزانه‬ ‫در مردان و زنان‬ ‫را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫این مقدار انرژی‬ ‫موردنیاز برای زنان‬ ‫حدود ‪ 1300‬کالری‬ ‫و برای مردان ‪1700‬‬ ‫کالری است‪ .‬بقیۀ‬ ‫انرژی‪ ،‬ماحصل‬ ‫ضریب فعالیت در‬ ‫این رقم است که‬ ‫تعیین می‌کند ما به‬ ‫چه میزان انرژی‬ ‫نیاز داریم‬ ‫به اطالع همکاران گرامی سا کن شهرستان دهاقان می‌رساند‪ ،‬استخر امدادگر دهاقان در بخش‬ ‫آقایان روزهای یک‌شنبه ساعت ‪18:30–20‬و جمعه ‪18:30-20‬و در بخش بانوان دوشنبه‌ها ساعت‬ ‫‪17:30–19‬آمادۀ ارائۀ خدمات به کارکنان و خانوادۀ محترمشان است‪.‬‬ ‫تغییر برنامۀ استفاده از استخر قصر موج‬ ‫به اطالع کارکنان محترم فوالد مبارکه می‌رساند برنامۀ استفاده از استخر قصر موج در روزهای پنج‌شنبۀ‬ ‫هر هفته در بخش آقایان از ساعت ‪19:30–20:45‬به ‪17:45–19‬تغییر یافت‪.‬‬ ‫تحویل کارت ورزش بازنشستگان‬ ‫به اطالع خانوادۀ بزرگ فوالد مبارکه می‌رساند امور ورزش فوالد مبارکه در راستای ارتقای رضایتمندی‬ ‫و رفاه حال بازنشستگان گرامی در محل کانون‌های بازنشستگان هر شهر اقدام به توزیع کارت‌های‬ ‫جدید امور ورزش این عزیزان نموده است‪ .‬بازنشستگان عزیز می‌توانند به منظور دریافت کارت‌های‬ ‫جدید ورزش خود به محل‌های مذکور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خدمات عمومی و امور رفاهی‬ ‫عکس هفته‬ ‫عکس ارسالی از همکار گرامی جناب آقای متین گل بیدی شاغل در واحد ابزار دقیق‬ ‫همــکاران و خوانندگان محترم خبرنامــۀ فوالد می‌توانند با ارســال عکس‌های جذاب و دیدنی ورزشــی‬ ‫به واحد امور ورزش در مسابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند‪ .‬شایان ذکر است هر هفته به‬ ‫عکس منتخب جایزه‌ای به رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است‪.‬‬
‫یک‌شنبه ‪ 24‬تیر‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر‬ ‫‪33‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪34‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آفتابی‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 26‬تیر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20‬‬ ‫آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 27‬تیر‬ ‫‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 28‬تیر‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫نیمه ابری‬ ‫جمعه ‪ 29‬تیر‬ ‫‪18‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬تیر‬ ‫‪37‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫‌آفتابی‬ ‫حدیث هفته‬ ‫‪35‬‬ ‫‪19‬‬ ‫آفتابی‬ ‫امامحسنمجتبی علیه السالم‪:‬‬ ‫برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه (در این دنیا) خواهی بود و برای آخرتت‬ ‫(نیز چنان) سعی و تالش کن که گویا فردا از این دنیا خواهی رفت‪.‬‬ ‫مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج ‪ ، 12‬ص ‪ ، 52‬ح ‪13489‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1083‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر ماه‪1397‬‬ ‫‪ 30‬شوال ‪ 14 / 1439‬جوالی ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21‬‬ ‫‪No.1083‬‬ ‫‪SAT.14 JULY. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫پاداش زیارت حضرت معصومه‬ ‫به وقت خماری ‪/‬محمدحسینلطیفی‬ ‫هرچند عصمت‬ ‫در مرحلۀ عالی‬ ‫به معصومین‬ ‫اختصاص دارد‪،‬‬ ‫ولی شواهدی در‬ ‫دست است که‬ ‫نشان می‌دهد‬ ‫فاطمه معصومه‬ ‫(علیهاالسالم)‬ ‫در مرحله‌ای از‬ ‫عصمت قرار‬ ‫دارد‪ .‬امام هشتم‬ ‫(علیه‌السالم)‬ ‫آن بانو را با لقب‬ ‫«معصومه» یاد‬ ‫کرده است که‬ ‫نشان از پاکی و‬ ‫طهارت نسبی آن‬ ‫حضرت دارد‪ ‬‬ ‫سینما قدس‬ ‫کمتر امام‌زاده‌ای به‌اندازه‬ ‫حضرت معصومه (علیهاالسالم)‬ ‫موردتوجهوسفارشامامانمعصوم‬ ‫(علیهم‌السالم) قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حـ ــضرت عبـ ــدالعظی ــم حسـ ـن ــی‬ ‫(علیه‌السالم) با آن‌همه عظمت‪،‬‬ ‫بیش از یکی‌دو روایت در موردش‬ ‫واردنشدهاست‪،‬ولیدربارۀعظمت‬ ‫و مــقامــات فاط ــمه معص ــومه‬ ‫(علیهاالسالم) حدود یازده روایت‬ ‫وارد شده است‪ .‬حتی سال‌ها قبل از‬ ‫والدت آن حضرت حدود (‪ 45‬سال‬ ‫قبل) امام صادق (علیه‌السالم)‬ ‫سخنان بسیار ارزشمندی دربارۀ‬ ‫عظمت و فضیلت آن بانو بیان‬ ‫کرده‌اند که نشان از اوج عظمت و‬ ‫فضیلتآنحضرتدارد‪.‬‬ ‫یکی از شیعیان به محضر امام صادق‬ ‫(علیه‌السالم) شرف‌یاب شد و مشاهده‬ ‫کرد که آن حضرت در کنار گهواره با کودکی‬ ‫سخن می‌گوید؛ تعجب کرد و عرض کرد‪ :‬آیا با‬ ‫کودک نوزاد سخن می‌گویی؟ حضرت صادق‬ ‫(علیه‌السالم) فرمود‪ :‬ا گر تو هم مایل هستی‬ ‫می‌توانی نزد او بیایی و با او گفت‌وگو کنی‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪:‬نزد گهوارۀآننوزادرفتم‪.‬سالم کردم‪.‬‬ ‫جوابسالمرادادوبهمنفرمود‪:‬نامی کهبرای‬ ‫دختر تازه به دنیا آمده‌ات برگزیده‌ای عوض‬ ‫کن؛ زیرا خداوند آن نام را دشمن می‌دارد‪.‬‬ ‫سخنان آن نوزاد و اطالع او از اخبار پنهانی و‬ ‫نهی از منکر او مرا بیشتر به تعجب واداشت‬ ‫و بهت‌زده شدم‪ .‬امام صادق (علیه‌السالم)‬ ‫فرمود‪:‬تعجبنکن!این کودکفرزندمموسی‬ ‫است‪.‬خداونداز اودختریبهمنعنایت کند‬ ‫که نامش فاطمه است؛ او در سرزمین قم به‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫زندگینامۀ من‬ ‫هزارپا‪/‬دارکوب‪ /‬تگزاس‪ /‬فیلشاه‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫خا ک سپرده می‌شود و هرکس او را زیارت‬ ‫کند‪ ،‬بهشت بر او واجب می‌شود‪ .‬در جای‬ ‫دیگری نیز فرمود‪ :‬به‌زودی بانویی از فرزندان‬ ‫من به نام فاطمه در آن (قم) دفن می‌شود‪،‬‬ ‫هرکس او را زیارت کند‪ ،‬بهشت برای او واجب‬ ‫می‌گردد‪ .‬در ذیل روایت آمده است که امام‬ ‫صادق (علیه‌السالم) این سخن را قبل از‬ ‫والدت امام کاظم (علیه‌السالم) فرمود‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه امام کاظم (علیه‌السالم) در‬ ‫سال ‪ 128‬ه‌ق چشم به جهان گشوده و تولد‬ ‫حضرتمعصومه(علیهاالسالم)در سال‪173‬‬ ‫رخدادهاست‪ ،‬امام صادق (علیه‌السالم) این‬ ‫سخنرا‪ 45‬سالقبلازتولدحضرتمعصومه‬ ‫فرمودهاست‪.‬‬ ‫آن بانو در سه ضلع والیت یعنی «فرزند»‬ ‫و «خواهر» و «عمه» امام قرار گرفته‬ ‫است؛چنان‌که در زیارت‌نامۀ آن حضرت‬ ‫نیز به آن تصریح شده است‪ .‬نکتۀ قابل‌ذکر‬ ‫دیگر طهارت و پا کیزگی آن حضرت است‪.‬‬ ‫هرچندعصمتدر مرحلۀعالیبهمعصومین‬ ‫اختصاص دارد‪ ،‬ولی شواهدی در دست‬ ‫است که نشان می‌دهد فاطمه معصومه‬ ‫(علیهاالسالم) در مرحله‌ای از عصمت قرار‬ ‫دارد‪.‬امامهشتم(علیه‌السالم)آنبانورابالقب‬ ‫«معصومه» یاد کرده است که نشان از پا کی و‬ ‫طهارتنسبیآنحضرتدارد‪.‬در زیارت‌نامۀ‬ ‫«الس ُ‬ ‫آن حضرت می‌خوانیم‪ّ :‬‬ ‫الم علیک أیتها‬ ‫الطاه َرةالحمیدة ّ‬ ‫البرة ّالرشیدة‪،‬التقیةالنقیة‬ ‫ِ‬ ‫الرضیة َالمرضیة؛سالمبرتوایپاکیزۀستوده‪،‬‬ ‫[ای]نیکوکاررشیده‪،‬پاکوپاکیزه‪[،‬ایبانوی]‬ ‫شایستهوپسندیده‪».‬‬ ‫صفات فوق به‌خوبی نشان‌دهندۀ طهارت‬ ‫و پا کیزگی آن بانوی مطهره است‪ .‬امید که‬ ‫شفاعتششاملحالما گردد‪.‬‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫هزارپا‪ /‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‬ ‫(علیهاالسالم)‬ ‫در وجه حامل‬ ‫(الکس فرگوسن)‬ ‫هزارپا‪ /‬تگزاس‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫تگزاس‪ /‬فیلشاه‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫هزارپا‪ /‬به وقت خماری‪ /‬خاله قورباغه‪ /‬دارکوب‪ /‬شماره ‪ 17‬سهیال ‪/‬مرداد‪ /‬دشمن زن‪ /‬تگزاس‪/‬‬ ‫فیلشاه‪ /‬مکان ‪/‬بازدم ‪/‬کوپال‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪1397/4/23‬‬ ‫‪04:31‬‬ ‫‪06:07‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫یکشنبه ‪1397/4/24‬‬ ‫‪04:32‬‬ ‫‪06:08‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:32‬‬ ‫دوشنبه ‪1397/4/25‬‬ ‫‪04:32‬‬ ‫‪06:08‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫سه‌شنبه ‪1397/4/26‬‬ ‫‪04:33‬‬ ‫‪06:09‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:31‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/4/27‬‬ ‫‪04:34‬‬ ‫‪06:09‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:30‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/4/28‬‬ ‫‪04:35‬‬ ‫‪06:10‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:30‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/4/29‬‬ ‫‪04:36‬‬ ‫‪06:11‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/4/30‬‬ ‫‪04:37‬‬ ‫‪06:11‬‬ ‫‪13:10‬‬ ‫‪20:29‬‬ ‫شنبه‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫احکام ورزش‬ ‫(براساس فتاوای مقام معظم رهبری)‬ ‫شرطبندیدر بازیباغیرآالتقمار‬ ‫طبندیباپولیاغیرآندر بازیباغیرآالتقمار جایزاست؟‬ ‫آیاشر ‌‬ ‫شرطبندیدر بازیجایزنیست‪،‬هرچندبازیباغیرآالتقمار باشد‪.‬‬ ‫آیاشرطبندیسرمسابقهاشکالیدارد؟در چهشرایطیشرطبندیاشکالیندارد؟‬ ‫ا گر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند مانعی ندارد؛ و اال صورت شرعی‬ ‫نداردوحراماست‪.‬‬ ‫جایزۀپیشبینینتیجۀمسابقات‬ ‫پیشبینینتیجۀمسابقاتوقرعه کشیبین کسانی کهدرستپیشبینی کردهاندوجایزهدادنبه‬ ‫برندگانقرعهچهحکمیدارد؟‬ ‫شرکتدرپیشبینیبردوباختتیمهااشکالنداردـهرچنداحتیاطدرترکآناستـامابنابراحتیاط‬ ‫واجبمالکمبلغی کهباشرطبندیبهاومیدهندنمیشود؛بلها گرصاحبآنمبلغبعدابایکیاز‬ ‫عقودشرعیمانندهبهیاصلحآنراتملیک کند‪،‬اشکالندارد‪.‬‬ ‫جایزۀمسابقهپیامکی‬ ‫حکمدریافتجوایزی کهبهازایمسابقاتپیامکیدادهمیشودچیست؟‬ ‫ا گردر قبالشرکتدر قرعه کشیچیزیدریافتنشودو کسرنمودنپولدر قبالهزینهپیامکباشد‪،‬‬ ‫فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی ا گر مبلغی به جهت شرکت در قرعه کشی کسر می شود؛ به نحوی که با‬ ‫پولشرکت کنندگانجایزهتهیهوبهبرندهمیدهند‪،‬صورتشرعینداردوهمانشرطبندیحرام‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫شرطبندیدر بازیرایانهای‬ ‫دو گروهدر کلوپ‪،‬بازیرایانهایانجاممیدهندوشرطمی کنند کههر گروهی کهباخت‪،‬هزینۀاین‬ ‫بازیرابهصاحبرایانهبپردازد‪،‬حکمشچیست؟‬ ‫حراماست‪.‬‬ ‫مکملهایداروییوورزشی‬ ‫حکمخریدوفروش ّ‬ ‫مکملهایداروییوورزشیچیست؟‬ ‫در صورتی کهاطمینانبهوجودچیزیدر آن کهخوردنشحراماستندارد‪،‬فینفسهاشکالندارد‪.‬‬ ‫بازیباورقوحضور در مجالسآن‬ ‫طبندیوقصدقمارو ُبردوباختو کسبدرآمدبلکهفقطبرایسرگرمیومشغول‬ ‫آیاا گرافرادبدونشر ‌‬ ‫بودن‪ ،‬مبادرت به بازی با ورق کنند‪ ،‬آن افراد مرتکب حرام شده اند؟ حضور در مجالس بازی با ورق‬ ‫برایتفریحچهحکمیدارد؟‬ ‫بازیباورقی کهعرفااز آالتقمار محسوبمیشود‪،‬به‌طور مطلقحراماستوجایزنیستانسانبا‬ ‫اختیار در مجلسقمار یابازیباآالتقمار شرکت کند‪.‬‬ ‫عنوان‪:‬زندگینامهمن(الکسفرگوسن)‬ ‫نویسنده‪:‬الکسفرگوسن‬ ‫مترجم‪:‬یاسینقاسمی‬ ‫ناشر‪:‬البرز‬ ‫سالانتشار‪۱۳۹۲:‬‬ ‫سر الکس فرگوسن‬ ‫در زندگینامۀ خود‬ ‫از کارلوس کی‌روش‬ ‫سرمربی پرتغالی‬ ‫تیم ملی ایران‬ ‫به‌شدت تمجید‬ ‫کرده است‪ .‬او در‬ ‫این باره می‌گوید‪:‬‬ ‫پیشنهاد جذب‬ ‫کارلوس کی‌روش‬ ‫را اندی راکسبرگ‬ ‫(مدیر ورزشی فعلی‬ ‫نیویورک ردبولز)‬ ‫ارائه کرد‪ .‬در آن‬ ‫زمان به بازیکنان‬ ‫جنوب اروپا توجه‬ ‫بیشتری می‌شد‬ ‫و ما به فردی نیاز‬ ‫داشتیم که از شمال‬ ‫اروپا نباشد و به‬ ‫غیر از انگلیسی‬ ‫بتواند به زبان‌های‬ ‫پرتغالی و اسپانیایی‬ ‫مسلط باشد‬ ‫در فضـای کنونـی و پرهیجـان مسـابقات‬ ‫جـام جهانـی فوتبـال‪ ،‬تصمیـم گرفتیـم‬ ‫در ایـن شـماره یـک کتـاب فوتبالـی و‬ ‫درعین‌حـال مدیریتـی معرفـی کنیـم‪ :‬کتـاب‬ ‫«زندگانی‌نامـۀ مـن» از مربـی اسـطوره‌ای‬ ‫فوتبـال آلکـس فرگوسـن‪ .‬ایـن کتـاب شـرح‬ ‫زندگینامۀسرالکسفرگوسنسرمربیاسبق‬ ‫منچسـتریونایتد اسـت و در بریتانیـا منتشـر‬ ‫شده و رکورد فروش کتاب‌هایی از این دست‬ ‫را در زمـان انتشـار خـود شکسـته اسـت‪.‬‬ ‫این کتـاب زمانی برای شـما جالب‌تـر خواهد‬ ‫بود کـه بدانیـد فرگوسـن در این کتـاب دربارۀ‬ ‫کارلـوس کـی‌روش‪ ،‬سـرمربی فعلـی تیـم ملی‬ ‫فوتبال کشـورمان نیز اظهارنظر کرده اسـت‪.‬‬ ‫کتابسرمربیسابقشیاطینسرخدر قطع‬ ‫وزیری و‪ 320‬صفحه چاپ شـده و شامل‪25‬‬ ‫فصـل پرهیجـان و همچنیـن بخـش آلبـوم‬ ‫تصاویـر رنگی اسـت و بـا اسـتقبال مخاطبان‬ ‫نیـز روبه‌رو شـده اسـت‪.‬‬ ‫این کتابپراز رمز و رازهای دنیایشخصی‬ ‫و فوتبالـی بازیکنـان و مربیـان مشـهور جهان‬ ‫اسـت کـه خوانـدن آن هـم بـرای جوانـان‬ ‫فوتبال‌دوسـت و هـم بـرای مربیـان ایرانـی‬ ‫بسـیار جالب‌توجـه و مفیـد خوهـد بـود‪.‬‬ ‫یاسـین قاسـمی‪ ،‬مترجـم زاهدانـی ایـن‬ ‫کتـاب کـه از هفت‌سـالگی یکـی از طرفـداران‬ ‫شـیاطین سـرخ بـوده اسـت‪ ،‬دربـارۀ الکـس‬ ‫فرگوسـن می‌گوید‪« :‬سـرمربی سـابق باشـگاه‬ ‫منچسـتریونایتد بـرای کسـب پیـروزی‬ ‫و بـه دسـت آوردن جام‌هـا فوق‌العـاده‬ ‫جاه‌طلـب بـود‪ .‬او شـیوۀ مدیریتـی و رهبـری‬ ‫منحصربه‌فـردی داشـت و ا کنـون بـا رفتـن‬ ‫رئیـس‪ ،‬توانایی اصلـی بازیکنان تیـم نمایان‬ ‫خواهـد شـد!»‬ ‫«دالیـل اخـراج و شـکافتن ابـروی بکهـام»‪،‬‬ ‫«دالیـل اخـراج روی کیـن و یـاپ اسـتام»‪،‬‬ ‫«دالیـل مانایـی و تمام‌نشـدنی بـودن رایـان‬ ‫گیگـز»‪« ،‬عوامـل پیشـرفت کریـس رونالـدو»‪،‬‬ ‫«دالیـل شکسـت منچسـتر از بارسـلونا در دو‬ ‫فینـال لیـگ قهرمانـان»‪« ،‬مقایسـۀ دقیـق‬ ‫رونالدو و مسی از زبان فرگوسن و اشمایکل»‪،‬‬ ‫«ماجراهـای درگیـری رونـی و رونالـدو در جام‬ ‫جهانی‪« ،»2010‬چرایی عدم قبول مربیگری‬ ‫تیـم ملـی انگلیـس از سـوی فرگوسـن»‪،‬‬ ‫«خصوصیـات منحصربه‌فـرد کارلـوس‬ ‫کـی‌روش از زبـان فرگوسـن و دیگـر بـزرگان‬ ‫فوتبـال»‪« ،‬محبوبیت سـلطان اولدترافـورد؛‬ ‫اریـک کانتونـا در نـزد هـواداران»‪« ،‬فـن‬ ‫نیسـتلروی‪ ،‬یـک بازیکـن معمولـی‪ ،‬امـا یـک‬ ‫گلزنمادرزاد»‪«،‬پلاسکولز‪،‬بهترینهافبک‬ ‫تاریخ انگلیس»‪« ،‬یک شب در لندن‪ ،‬جدال‬ ‫فینال لیـگ قهرمانـان با چلسـی» و «چـرخ و‬ ‫فلک بارسـلونا‪ ،‬نابودکننـدۀ بازی هـر تیمی»‬ ‫از فصل‌هـای ایـن کتـاب بـه شـمار می‌آینـد‪.‬‬ ‫در ادامـه بـه یکـی از بخش‌هـای ایـن کتـاب‬ ‫نگاهـی می‌کنیـم‪:‬‬ ‫مـن همیشـه بـه فوتبالیسـت‌های برزیلـی‬ ‫احتـرام گذاشـته‌ام‪ .‬می‌توانیـد یـک بازیکـن‬ ‫برزیلی را نـام ببرید کـه در یک بازی خـوب کار‬ ‫نکـرده باشـد؟ آن‌ها بـرای فرصت‌هـای بزرگ‬ ‫متولد شـده‌اند‪ .‬آن‌هـا مزیـت ویـژه‌ای دارند‪:‬‬ ‫غـرور و اعتقـاد عمیـق بـه خودشـان!‬ ‫اندرسونبهدلیلبرزیلیبودنشخودباوری‬ ‫شـگفت‌انگیزی را بـه تیـم آورد‪ .‬برزیلی‌ها فکر‬ ‫می‌کنند می‌توانند برابر هرکسـی بازی کنند‪.‬‬ ‫مـن بـه اندرسـون گفتـم‪ :‬تـو نیمـار را در برزیل‬ ‫دیـده‌ای؟‬ ‫گفت‪ :‬اوه‪ ،‬بازیکن بزرگی است‪ .‬شگفت‌انگیز‬ ‫اسـت!‬ ‫بهاو گفتم‪:‬روبینیورادیده‌ای؟‬ ‫گفت‪:‬شگفت‌انگیزاست!باورنکردنیاست!‬ ‫نـام هـر برزیلـی را کـه می‌گفتـم بـا ایـن پاسـخ‬ ‫او مواجـه می‌شـدم‪ .‬او فکـر می‌کـرد همـۀ‬ ‫بازیکنان هم‌میهنـش کالس جهانـی دارند‪.‬‬ ‫وقتی برزیـل پرتغـال را در یک بازی دوسـتانه‬ ‫درهـم کوبیـد‪ ،‬اندرسـون بـه رونالـدو گفـت‪:‬‬ ‫دفعـۀ بعـد مـا تیـم پنجممـان را بـه بـازی‬ ‫خواهیـم فرسـتاد تـا شـما شانسـی داشـته‬ ‫باشـید‪.‬‬ ‫سـر الکـس فرگوسـن در زندگینامـۀ خـود از‬ ‫کارلـوس کـی‌روش سـرمربی پرتغالـی تیـم‬ ‫ملـی ایـران به‌شـدت تمجیـد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫او در ایـن بـاره می‌گویـد‪ :‬پیشـنهاد جـذب‬ ‫کارلـوس کـی‌روش را انـدی را کسـبرگ (مدیـر‬ ‫ورزشـی فعلـی نیویـورک ردبولـز) ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫در آن زمـان بـه بازیکنـان جنـوب اروپـا توجـه‬ ‫بیشـتری می‌شـد و ما به فـردی نیاز داشـتیم‬ ‫کـه از شـمال اروپا نباشـد و بـه غیر از انگلیسـی‬ ‫بتوانـد بـه زبان‌هـای پرتغالـی و اسـپانیایی‬ ‫مسـلط باشـد‪.‬‬ ‫فرگوسـن در ادامۀ این مطلب نوشـته اسـت‪:‬‬ ‫کارلـوس کـی‌روش بهتریـن گزینۀ ما به شـمار‬ ‫می‌آمـد‪ .‬او مربـی دقیـق‪ ،‬ریزبیـن‪ ،‬باهـوش و‬ ‫فوق‌العاده‌ای بود‪ .‬در میان تمـام افرادی که‬ ‫کنـار مـن کار می‌کردنـد کارلـوس بـدون شـک‬ ‫بهتریـن بود‪ .‬هیـچ شـکی در این بـاره نـدارم‪.‬‬ ‫کارگردان‪:‬بهمن کامیار‬ ‫تهیه کننده‪:‬مصطفی کیایی‬ ‫بازیگران‪ :‬ژاله صامتی‪ ،‬رعناآزادی‌ور‪،‬‬ ‫محسن کیایی‬ ‫خالصهفیلم‪:‬‬ ‫داســتان فیلــم روایتگــر زندگــی زنــی بــه نــام‬ ‫«مهری» اســت که ناخواســته درگیر ماجرایی‬ ‫معمــاوار می‌شــود و در پــی حــل آن اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان او در موقعیتــی قــرار می‌گیــرد کــه‬ ‫بایــد بدهی‌هــای شــوهرش را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫ژالــه صامتــی‪ ،‬بازیگر باســابقۀ ســینمای ایران‬ ‫کــه آخریــن بــار او را در فیلــم «درا کــوال» دیــده‬ ‫بودیــم‪ ،‬بازیگــر نقــش اصلــی فیلــم اســت‪ .‬رعنا‬ ‫آزادی‌ور و محســن کیایــی هــم که ایــن روزها‬ ‫در همۀ فیلم‌ها حضــور دارنــد‪ ،‬دیگــر بازیگران‬ ‫ـرح در وجــه حامــل هســتند‪.‬‬ ‫مطـ ِ‬ ‫ایــن فیلــم ســینمایی فیلمــی بــه‌روز اســت‬ ‫و بــه مشــکالت روز ماننــد گرانــی دالر و غیــره‬ ‫یپــردازد؛ بنابرایــن احتمــاال بــا اســتقبال‬ ‫م ‌‬ ‫مخاطبان ســینمایی ایران مواجه می‌شــود‪.‬‬ ‫سودوکو‬ ‫فیلم‌بــرداری علــی قاضــی‪ ،‬موســیقی علــی‬ ‫ثابــت و تدویــن ســپیده عبدالوهــاب از‬ ‫نقــاط قــوت فیلــم در وجــه حامــل محســوب‬ ‫ـوب ژالــه صامتــی را‬ ‫می‌شــوند؛ البتــه بــازی خـ ِ‬ ‫هــم بایــد بــه ایــن مــوارد افــزود‪.‬‬ ‫کارگــردان ایــن فیلــم دربــارۀ شــعار ســال‪،97‬‬ ‫یعنی «حمایــت از کاالی ایرانی» گفته اســت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه ســینمای ایــران سال‌هاســت‬ ‫فقــط فیلم‌هــای ایرانــی را ا کــران می‌کنــد؛‬ ‫امــا متأســفانه امســال بخشــی بــه نظام‌نامــۀ‬ ‫ا کــران اضافــه شــده کــه ا کــران فیلــم خارجــی‬ ‫در ســینمای کشــور را بالمانــع می‌کنــد‪ .‬تصــور‬ ‫می‌کنم ایــن فصــل از نظام‌نامــۀ ا کران با شــعار‬ ‫ســال مغایــرت دارد‪ .‬البتــه در ایــن موضــوع‬ ‫هیــچ قصــد و غرضــی وجــود نــدارد؛ چرا کــه‬ ‫ایــن نظام‌نامــه زمانــی تصویــب شــده اســت‬ ‫کــه هنوز شــعار ســال اعــام نشــده بــود‪ .‬فضای‬ ‫ا کــران کشــورمان بــرای ا کــران فیلم‌هــای‬ ‫ایرانــی هــم کــم اســت‪ ،‬چــه برســد بــه این‌کــه‬ ‫حجــم عظیمــی از فیلم‌هــای خارجــی هــم در‬ ‫ســینمای کشــور بــه نمایــش درآیــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1082

شماره : ۱۰۸۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!