صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۸۰

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1080

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1080

‫‪2‬‬ ‫الگویجهانی کمترین‬ ‫میزان مصرف آب‬ ‫قانـون‌گـذاری در جهت‬ ‫اولویت مهم کشور یعنی‬ ‫حل معضالت اقتصادی‬ ‫‪ 3/8‬مترمکعب برای‬ ‫تولید هر تن کالف گرم‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21 | No.1080‬‬ ‫‪SAT. 23 JUN. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫دبیر اجرایی مجمع ملی سالمت جمهوری اسالمی ایران‪:‬‬ ‫برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛‬ ‫فوالد مبارکه در همۀ حوزه‌ها‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫تولید تختال با ضخامت ‪ 250‬میلی‌متر‬ ‫در بخش سالمت‪ ،‬یک سازمان متعالی است‬ ‫دکتـر مطلبـی عضـو هیئت‌علمـی مرکز تحقیقـات بهداشـت کار دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫ایـران و دبیـر اجرایـی مجمـع ملـی سلامت جمهـوری اسلامی ایـران و دبیـر جشـنوارۀ‬ ‫تعهد و مسـئولیت اجتماعی سلامت گفت‪ :‬با توجه به ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده باید‬ ‫اذعـان داشـت ایـن شـرکت در همـۀ حوز ‌ههـا‪ ،‬به‌ویـژه در بخـش سلامت‪ ،‬یـک سـازمان‬ ‫متعالی اسـت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازدید معاونین شرکت فوالد مبارکه از روند پیشرفت‬ ‫طرح توسعۀ شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان‬ ‫‪2‬‬ ‫برگزاری مجامع عمومی عادی ساالنۀ‬ ‫شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو‪‌،‬‬ ‫بورس کاال و توکا فوالد‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش مصرف آب در شرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال وبختیاری‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه شهری زنده‪ ،‬پویا‪ ،‬فعال و الگو‬ ‫در سطح کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫پست های انتظار واحداحیا مستقیم (‪)06‬‬ ‫انتصاب‬ ‫طـی حکمـی از سـوی مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬محمـد یاسـر طیب‌نیـا بـه سـمت معـاون خریـد شـرکت‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫در ادامه مطالب آشنایی با پست های انتظار نواحی‪ ،‬این هفته با پست‌های انتظار واحداحیا مستقیم (‪ )06‬آشنا می‌شوید‪.‬‬ ‫در متناینحکمچنینآمدهاست‪:‬‬ ‫به‌موجـب این حکـم به سـمت معـاون خریـد شـرکت منصـوب می‌گردید تـا بـا بهره‌گیـری از تجـارب مکتسـبه و بر اسـاس‬ ‫آیین‌نام ‌ههـای داخلـی شـرکت و قوانیـن جـاری کشـور بـرای تأمیـن به‌موقـع کاال و خدمـات موردنیـاز اقـدام نماییـد‪.‬‬ ‫انتظار اسـت در سـالی که به فرمودۀ رهبر معظم انقالب اسلامی سـال «حمایت از کاالی ایرانی» نام نهاده شده است‪،‬‬ ‫بیش‌ازپیش به تأمین نیازهای شـرکت از بـازار داخلی اهتمـام ورزید و ضمن رعایت صرفه و صالح شـرکت‪ ،‬برای تسـریع‬ ‫رونـد معاملات و حـذف بروکراسـی‌های زائـد و چابکـی سـازمان اقدامـات الزم را به عمـل آورید‪.‬‬ ‫گفتنی است دکتر طیب‌نیا پیش از این به‌عنوان مشاور عالی مدیرعامل انجام‌وظیفه می‌نموده است‪.‬‬ ‫آ گهی‬ ‫آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫ردیف‬ ‫نوع‬ ‫فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48464254‬‬ ‫عملیات بابیت ریزی و ماشین‌کاری‬ ‫یاتاقان‌های بابیتی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1397/04/16‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48462143‬‬ ‫خرید ‪ 30‬تن پودر اطفاء حریق به‌صورت‬ ‫قرارداد باز دوساله از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫‪1397/04/20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48459645‬‬ ‫تعمیر و بازسازی چهار عدد شل باالیی‬ ‫و پایینی کوره‌های قوس الکتریکی‬ ‫ناحیه فوالدسازی و ریخته‌گری مداوم‬ ‫شرکت فوالد سبا‬ ‫‪1397/04/20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48447928‬‬ ‫خرید ‪ 100‬دست لباس ویژه عملیات‬ ‫آتش‌نشانی شامل اورکت شلوار از برندهای‬ ‫‪ ROSENBAUER‬اتریش‪TEXPORT ،‬‬ ‫اتریش و ‪ LION‬آلمان‬ ‫‪1397/04/20‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫برنامه مصاحبه مديران در راديو فوالد (تیرماه ‪)1397‬‬ ‫نام و سمت مدیر‬ ‫ردیف‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫مناقصات‪ :‬جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر به نشـانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین‌کنندگان‬ ‫مراجعـه و طبـق راهنمـای موجـود‪ ،‬جهـت انتخـاب مناقصۀ موردنظر از طریق سیسـتم ارتباط با تأمین‌کننـدگان (‪ )SRM‬ا قدام نمایید‪.‬‬ ‫سایر فراخوان‌ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه‌ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس مهدی كفايت مدير كنترل مواد‬ ‫‪97 / 04 / 04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس محمود محمدی فشاركی مدير برنامه ريزی وكنترل توليد‬ ‫‪97 / 04 / 11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس سيد مرتضی نوابی مدير خدمات فنی و قراردادی‬ ‫‪97 / 04 / 25‬‬ ‫سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل‪:‬‬ ‫تلفن تماس با خبرنامه ‪:‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫تاریخ حضور‬ ‫‪Email: ceo@msc.ir‬‬ ‫‪031-52732424‬‬ ‫رادیو فوالد ‪ -‬موج ‪ ،FM‬فرکانس ‪-88‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12/30 - 11‬تا ‪ 14/30‬و ‪ 20‬تا ‪22‬‬ ‫لغو قرارداد کلینیک‌های چشم‌پزشکی‬ ‫‪6‬‬ ‫جوایز دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز‬ ‫‪6‬‬ ‫معرفی شبکه‌های اجتماعی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫شماره سامانه پیامک‌‪‌:‬‬ ‫‪30003222‬‬ ‫‪APARAT.COM/MSC.IR‬‬ ‫‪SAPP.IR/M.S.C_IR‬‬ ‫‪EITAA.COM/MSC_IR‬‬
‫‪2‬‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫خـبـــــــــــر‬ ‫در محضر والیت‬ ‫برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس‪ ،‬نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫تولید تختال با ضخامت ‪ 250‬میلی‌متر‬ ‫قانون‌گذاری در جهت اولویت مهم کشور‬ ‫یعنی حل معضالت اقتصادی‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی در دیدار‬ ‫رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مجلس را‬ ‫رکنرکیننظاموبهفرمودۀامامراحل‪،‬‬ ‫عصارۀ فضائل یعنی جوهرۀ برترین‬ ‫خصوصیات ملت خواندند و‬ ‫افزودند‪ :‬نمایندگان در قانون‌گذاری و‬ ‫عمل به وظایف اساسی خود‬ ‫مس ـ ـ ــائ ـ ــل م ـ ـه ـ ــمی همـ ـچـ ــون‬ ‫«اولویت‌های کشور‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫مردم‪ ،‬به‌ویژه طبقات ضعیف و‬ ‫متوسط‪ ،‬تأثیرناپذیری از دیدگاه‌های‬ ‫غربی‪ ،‬انقالبی گری و پرهیز از‬ ‫اشرافی‌گری» را مورد توجه کامل قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در ابتدای سخنانشان‬ ‫خدمت خالصانه به مردم را برترین عبادات‬ ‫دانستند و گفتند‪ :‬همۀ اقدامات‪ ،‬رفتار و گفتار‬ ‫نمایندگان‪ ،‬ا گر برای خدا و در راه رضای او باشد‪،‬‬ ‫خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪« ،‬قانون‌گذاری و ریل‌گذاری‬ ‫حرکت اجرایی کشور» را مهم‌ترین وظیفۀ مجلس‬ ‫خواندند و با تأ کید بر افزایش مستمر کیفیت‬ ‫قانون‌گذاری‪ ،‬نکات مهمی را در این زمینه بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز کامل‬ ‫از قانون‌گذاری در زمینۀ مسائل کم‌اهمیت»‬ ‫نخستیننکتۀایشانبود‪.‬‬ ‫«عملی بودن قوانین» و «پرهیز از قانون‌گذاری در‬ ‫مسائل خالف مصلحت کشور» دو نکتۀ دیگر رهبر‬ ‫انقالبخطاببهنمایندگانمجلسبود‪.‬‬ ‫ایشان در همین بحث در زمینۀ معاهدات و‬ ‫کنوانسیون‌هایبین‌المللی گفتند‪:‬اینمعاهدات‬ ‫ابتدادر اتاق‌هایفکرقدرت‌هایبزرگوبرایتأمین‬ ‫منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپز می‌شود و سپس با‬ ‫پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب‪،‬‬ ‫شکلبه‌ظاهربین‌المللیمی‌گیرد؛به‌گونه‌ای کها گر‬ ‫کشور مستقلی مانند ایران‪ ،‬آن‌ها را قبول نکند‪ ،‬او را‬ ‫مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثال‪ ۱۵۰‬کشور‬ ‫پذیرفته‌اندشماچطور آنراردمی‌کنید؟‬ ‫رهبرانقالبدر تبیینراهصحیحبرخوردبااین‌گونه‬ ‫کنوانسیون‌هاافزودند‪:‬همان‌گونه کهدربارۀ«برخی‬ ‫کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطر ح‌شده در‬ ‫مجلس» گفتیم‪،‬مجلسشورایاسالمی کهرشید‬ ‫و بالغ و عاقل است‪ ،‬باید مستقال در موضوعاتی‬ ‫مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی‬ ‫قانون‌گذاری کند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬البته ممکن است برخی مفاد‬ ‫معاهداتبین‌المللیخوبباشد‪،‬اماهیچضرورتی‬ ‫ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی‬ ‫بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آ گاه نیستیم یا‬ ‫می‌دانیم کهمشکالتیدارند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در ادامۀ بحث‬ ‫ضرورت‌های قانون‌گذاری افزودند‪ :‬قانون در‬ ‫درجهاولبایددر جهترفعمشکالتمردمبه‌ویژه‬ ‫طبقاتضعیفومتوسطباشدوبه‌گونه‌اینباشد‬ ‫که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫«رعایت کامل جنبه‌های کارشناسی با استفاده‬ ‫از توانمندی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز‬ ‫آرا و دیدگاه‌های نخبگان خارج از مجلس» نکتۀ‬ ‫دیگری بود که رهبر انقالب به نمایندگان ملت‬ ‫توصیۀمؤکد کردند‪.‬‬ ‫ایشان با انتقاد از برخی تأثیرپذیری‌ها در مجلس‬ ‫از دیدگاه‌های غربی در بررسی مسائل مربوط به‬ ‫«خانواده» گفتند‪ :‬در قانون‌گذاری در پی حل‬ ‫واقعیمشکالتباشید‪.‬‬ ‫«قانون‌گذاری در جهت اولویت مهم کشور یعنی‬ ‫حلمعضالتاقتصادی»دستور کار دیگریبود که‬ ‫رهبرانقالببرایمجلسترسیم کردند‪.‬‬ ‫ایشان با ابراز خرسندی از تشکیل جلسۀ سران و‬ ‫عناصرسهقوهبرایورودجدیبهمسائلاقتصادی‬ ‫گفتند‪ :‬این جلسه باید ببرد و با تصمیمات قوی‪،‬‬ ‫راه را برای حل مشکالت موجود باز و مجلس نیز‬ ‫در همین جهت حرکت کند و به دشمنان اجازه‬ ‫سوءاستفادهاز مشکالتاقتصادیراندهد‪.‬‬ ‫«تازه گردانی و تنقیح قوانین»‪« ،‬حذف برخی‬ ‫قوانین گذشته کهفلسفۀوجودیومنطقتصویب‬ ‫خود را از دست‌داده‌اند»‪« ،‬رفع برخی قوانین‬ ‫متضاد و مشکل‌آفرین ازجمله برای تسهیل در‬ ‫فضای کسب‌وکار»‪ ،‬نکتۀ دیگر رهبر انقالب در باب‬ ‫ضرورت‌های قانون‌گذاری در خانۀ ملت بود‪.‬‬ ‫ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تأخیر در اجرای‬ ‫قوانین در برخی دستگاه‌ها تأ کید کردند‪ :‬قانون‬ ‫برای اجرا تصویب می‌شود و مجلس اجرای قوانین‬ ‫راپیگیریومطالبهجدی کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به توصیۀ همیشگی خود‬ ‫به مسئوالن کشور برای «مدیریت جهادی»‬ ‫گفتند‪ :‬باید روحیه‪ ،‬ایمان و انگیزۀ انقالبی بر رفتار‪،‬‬ ‫سخن گفتن و اقدامات نمایندگان مجلس حا کم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«حضور به‌موقع و کامل در کمیسیون‌ها و صحن‬ ‫علنی مجلس»‪« ،‬پرهیز کامل از سفرهای خارجی‬ ‫غیرضرور»و«پرهیزاز اشرافی‌گری»توصیه‌هایدیگر‬ ‫رهبرانقالببهنمایندگانبود‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪« ،‬اشرافی‌گری» را بالی‬ ‫بزرگ کشور خواندند و افزودند‪ :‬ا گر خلق‌وخوی‬ ‫اشرافی جزو سبک زندگی ما شد‪ ،‬تبعات منفی آن‬ ‫ازجمله ریزش‌ها پایانی نخواهد داشت و کار خیلی‬ ‫مشکلمی‌شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در ادامۀ سخنانشان بحث «نظارت بر‬ ‫رفتار نمایندگان»راحتیاز نظارتمجلسبردولت‬ ‫و دیگر مجموعه‌ها مهم‌تر دانستند و تأ کید کردند‪:‬‬ ‫هیئتی که در این زمینه در مجلس ایجادشده‬ ‫باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار‬ ‫نمایندگاننظارت کند‪.‬‬ ‫ایشان عملکرد مجلس شورای اسالمی به‌عنوان‬ ‫یک رکن اساسی نظام را تا به امروز خوب و‬ ‫روبه‌پیشرفت خواندند و تأ کید کردند‪ :‬این‬ ‫حرکت باید هرچه بیشتر تقویت شود‪ ،‬زیرا کشور‬ ‫بهاستحکامساختدرونیملتونظامنیاز دارد‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در پایان سخنانشان‬ ‫تأ کید کردند‪:‬دشمنانملتایرانبهمعنایواقعی‬ ‫کلمه باج‌طلب و زورگو هستند و بدیهی است که‬ ‫نظام‪ ،‬ملت و مسئوالن ایران زیر بار هیچ باج‌طلب‬ ‫وزورگویینخواهندرفت‪.‬‬ ‫خبـ ـ ـ ــر‬ ‫تهیۀعناوینسبدپروژه‌هایتحقیقاتی‬ ‫در حوزۀ محیط‌زیست و انرژی‬ ‫رئیــس تحقیقــات و خدمــات فنــی و مهندســی‬ ‫فــوالد مبارکــه از تشــکیل کارگــروه تحقیقاتــی‬ ‫محیط‌زیســت و انــرژی خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد حــدادی با اشــاره بــه این‌کــه ایــن کارگروه‬ ‫بــا مشــارکت مدیریــت و دفتر فنــی ناحیۀ انــرژی و‬ ‫ســیاالت‪ ،‬واحد محیط‌زیســت‪ ،‬امور مهندســی‪،‬‬ ‫دفاتــر فنــی تولیــد و جمعــی از اســتادان دانشــگاه‬ ‫اصفهــان و رؤســا و اعضــای پژوهشــکد ه‌های‬ ‫مرتبــط بــه آن دانشــگاه تشــکیل شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پیــرو تشــکیل دفتــر همکار ی‌هــای مشــترک‬ ‫بــا دانشــگاه اصفهــان و تشــکیل کارگروه‌هــای‬ ‫تخصصــی در حوزه‌هــای راهبــردی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه و بــا توجــه بــه اهمیــت محیط‌زیســت و‬ ‫انــرژی تشــکیل کارگــروه مذکــور ضــرورت داشــت‪.‬‬ ‫وی در تشــریح برخــی اقدامــات ایــن کارگــروه‬ ‫گفــت‪ :‬بــا برگــزاری جلســات هم‌اندیشــی و‬ ‫بازدیــد از قســمت‌های مختلــف شــرکت‪،‬‬ ‫ازجملــه ناحیــۀ انــرژی و ســیاالت‪ ،‬فهرســتی از‬ ‫عناویــن پروژه‌هــای تحقیقاتــی در حوزه‌هــای‬ ‫آب (تصفیــه و بازیابــی آب‪ ،‬تصفیــه و بازیابــی‬ ‫پســاب‪ ،‬مدیریــت و بهینه‌ســازی مصــرف آب)‪،‬‬ ‫هــوا (پاالیــش آالینده‌هــا در محیط‌هــای بســته‬ ‫و فضــای بــاز)‪ ،‬انــرژی (انرژی‌هــای تجدیدپذیــر‪،‬‬ ‫تولیــد و توزیــع انــرژی الکتریکــی‪ ،‬بهینه‌ســازی‬ ‫مصرف انرژی در فرایندهای تولید و پشــتیبانی)‬ ‫و مدیریــت پســماندها اســتخراج شــد و در‬ ‫جلسـه‌ای کــه در تاریــخ ‪ 1397/03/09‬در محــل‬ ‫دفتــر اصفهان شــرکت بــا حضــور اعضــای کارگروه‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬عناوین ایــن فهرســت مورد بررســی و‬ ‫تبادل نظــر قرا گرفــت‪ .‬در ادامه‪ ،‬فهرســت نهایی‬ ‫عناویــن ســبد پروژه‌هــای تحقیقاتــی در حــوزۀ‬ ‫مربوطــه جهــت ارائــه بــه کمیتــۀ راهبــری دفتــر‬ ‫همکاری‌هــای مشــترک بــا دانشــگاه اصفهــان‬ ‫تدویــن گردیــد‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌الله‬ ‫خامنه‌ای در ادامۀ‬ ‫بحث ضرورت‌های‬ ‫قانون‌گذاری‬ ‫افزودند‪ :‬قانون در‬ ‫درجه اول باید در‬ ‫جهت رفع مشکالت‬ ‫مردم به‌ویژه‬ ‫طبقات ضعیف و‬ ‫متوسط باشد و‬ ‫به‌گونه‌ای نباشد‬ ‫که آلت دست و در‬ ‫خدمت صاحبان زر‬ ‫و زور قرار گیرد‬ ‫کارکنـان بلندهمـت فـوالد‬ ‫مبارکـه در ناحیـۀ فوالدسـازی و‬ ‫ریخته‌گـری مـ ــداوم در راست ـ ـ ــای‬ ‫عم ـ ــل بـه راهب ـ ــردهای ش ـ ــرکت‬ ‫مبن ـ ــی ب ــر اسـتفادۀ حدا کثـری از‬ ‫ظرفیت‌هـ ـ ــای نص ـ ـ ـ ـ ـب‌ش ـ ــده‪،‬‬ ‫توسع ـ ـ ــۀ سب ـ ـ ـ ــد محص ـ ـ ــوالت‬ ‫شرک ـ ـ ــت و ت ـ ــأمین حدا کثـری نیـاز‬ ‫کش ـ ـ ـ ــور بـه انـ ـ ــواع محصـوالت‬ ‫فـوالدی‪ ،‬بـرای اولیـن بـار موفـق بـه‬ ‫تولی ـ ــد تخت ـ ـ ـ ــال بـا ضخ ـ ـ ـ ــامت‬ ‫‪ 250‬میل ـ ـ ـی‌متـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــا گر ی ـ ـ ـ ــد‬ ‫( ‪ API 5LX60 )MS‬‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دستیابی به این‬ ‫موفقیت بزرگ‬ ‫الزم بود؛ چراکه‬ ‫فوالد مبارکه برای‬ ‫احداث ماشین‬ ‫ریخته‌گری شمارۀ‬ ‫‪ 5‬سرمایه‌گذاری‬ ‫هدفمندی انجام‬ ‫داده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است‬ ‫که خوشبختانه‬ ‫در کمترین زمان‬ ‫ممکن به ظرفیت‬ ‫اسمی این ماشین‬ ‫ریخته‌گری دست‬ ‫یافته بودیم‬ ‫محمدرضـا بناییـان مفـرد مدیـر ناحیـۀ‬ ‫فوالدسـازی و ریخت ‌هگـری مـداوم فـوالد مبارکـه‬ ‫ضمن تأیید ایـن خبر گفـت‪ :‬تولید ایـن محصول‬ ‫بـا گریـد داخلـی ‪ 5946‬گاز تـرش مخصـوص‬ ‫لوله‌های انتقال گاز به سفارش شرکت ا کسین در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬در همین راستا پس از تهیۀ‬ ‫کارت سـاخت در واحـد متالـورژی و روش‌هـای‬ ‫تولیـد و تأییـد آن در ناحیـۀ فوالدسـازی اقدامات‬ ‫الزم بـرای ایجـاد شـرایط تولیـد ایـن گریـد انجـام‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫وی در تشـریح برخی از این اقدامات گفـت‪ :‬برای‬ ‫تولیـد ایـن گریـد‌بایـد ذوب اولیـه در کوره‌هـای‬ ‫قـوس الکتریکـی‪ ،‬پـس از طـی کـردن فراینـد‬ ‫واحدهای متالورژی ثانویه (‪ )LF‬و سولفورزدایی‬ ‫(‪ )DS‬و گاززدایـی (‪ )RH‬بـه ریخته‌گـری مـداوم‬ ‫ارسـال شـود کـه در واحـد متالـورژی ثانویـه بـه‬ ‫حـدود ‪ 5‬تـن افزودنی‌هـا و فروآلیاژهـا نیـاز‬ ‫اسـت و عناصـری از قبیـل مولیبـدن(‪-)MO‬‬ ‫تیتانیوم(‪-)Ti‬نیوبیـوم (‪ -)Nb‬وانادیـوم(‪-)V‬‬ ‫کروم(‪ )Cr‬و به‌خصوص کربن‪ ،‬سولفور و هیدروژن‬ ‫کنتـرل و طـی فراینـدی در انتهـای عملیـات‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کلسـیم تریتمنـت بـر روی ذوب اعمـال م ‌‬ ‫مدیر ناحیۀ فوالدسازی فوالد مبارکه افزود‪ :‬برای‬ ‫تولید تختال بـا ضخامـت ‪ 250‬میلی‌متر تغییرات‬ ‫خاصـی در ماشـین ریخته‌گـری شـمارۀ ‪ 5‬بـرای‬ ‫اولیـن بـار صـورت گرفـت‪ .‬برخـی از ایـن تغییـرات‬ ‫عبارت‌اند از‪ :‬تعویض قالب سـگمت صفر ماشین‬ ‫از ضخامت‪ 200‬به‪ 250‬میلی‌متر؛ تغییر‪ Gap‬کلیۀ‬ ‫کهـا از ابتـدا تـا انتهـای ماشـین کـه در مدت‬ ‫غلت ‌‬ ‫‪ 24‬سـاعت به ازای یـک خط ماشـین ریخته‌گری‬ ‫انجـام شـد؛ تهیـه و تدویـن دسـتورالعمل‌ها و‬ ‫جـداول سـرعت و سیسـتم‌های خنک‌سـازی‬ ‫تختـال و کنترلـی‪.‬‬ ‫بناییـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬همـکاران ناحیـۀ‬ ‫فوالدسازی و ریخته‌گری مداوم با تأ کید بر این‌که‬ ‫ایـن دسـتاورد مهـم در ‪ 30‬خردادمـاه بـه دسـت‬ ‫آمـد‪ ،‬افـزود‪ :‬حاصـل ایـن زحمـات تولیـد ‪ 3‬ذوب‬ ‫و ‪ 21‬تختـال معـادل ‪500‬تـن بـدون عیـب داخلـی‬ ‫(به‌خصـوص عیـب جدایـش در مقطـع تختـال)‬ ‫مطابـق بـا سـفارش مشـتری بـود‪.‬‬ ‫وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود کسـب ایـن‬ ‫موفقیـت بـزرگ را بـه تمامـی کارکنـان ناحیـۀ‬ ‫فوالدسـازی و ریخته‌گـری مـداوم‪ ،‬واحدهـای‬ ‫پشـتیبانی‌کننده و مدیریـت عالی شـرکت تبریک‬ ‫گفـت و اظهـار امیـدواری کـرد ایـن موفقیت‌هـا‬ ‫همچنـان اسـتمرار داشـته باشـد‪.‬‬ ‫در پـی کسـب ایـن موفقیـت ارزشـمند و‬ ‫بی‌سـابقه‪ ،‬خبرنـگار فـوالد بـا برخـی‬ ‫دسـت‌اندرکاران تولیـد این محصـول گفت‌وگو‬ ‫کرده است که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫محسنمصدقرئیسواحدتروپروسس‬ ‫به‌منظـور تولیـد محصـول نهایـی پلیـت بـا گریـد‬ ‫(‪ API 5LX60)MS‬بـا قابلیـت کاربـرد در‬ ‫محیط‌هایترش(سیالحاوی گاز‪ )H2S‬کهدر‬ ‫سـاخت خطوط لوله‌های انتقال نفت خـام و گاز‬ ‫یشـوند و با توجه به حساسیت‬ ‫ترش اسـتفاده م ‌‬ ‫واستراتژیکبودناینمحصولدر صنایعنفتو‬ ‫گاز‪ ،‬تولید تختال با ضخامت باال (‪250‬میلی‌متر)‬ ‫با ویژگی‌های خاص ازنظر آنالیز شیمیایی و سایر‬ ‫پارامترهـای موردنیاز در برنامۀ تولیـد قرار گرفت‪.‬‬ ‫برخـی از ویژگی‌هـای ایـن محصـول عبارت‌انـد‬ ‫از‪ :‬وجـود عناصـر میکروآلیـاژی نظیـر مولیبـدن‬ ‫(‪ ،)MO‬نیوبیـوم (‪ )Nb‬و وانادیـوم (‪ )V‬همـراه بـا‬ ‫مـس و نیـکل و منگنـز بـاال و مقادیـر بسـیار پاییـن‬ ‫گوگـرد (کمتـر از ‪ )20 ppm‬و هیـدروژن (کمتـر از‬ ‫‪ )3 ppm‬و عـدم وجـود جدایـش در سـطح‬ ‫مقطـع تختـال بـا کنتـرل مقـدار و شـکل و توزیـع‬ ‫نا خا لصی‌هـا ‪.‬‬ ‫بایـد در نظـر داشـته باشـیم اسـتفاده از تختـال بـا‬ ‫ضخامـت بـاال به‌دلیـل افزایـش درصـد کاهـش‬ ‫ضخامـت در پروسـۀ تولیـد پلیـت منجـر بـه‬ ‫یکنواختـی سـاختار میکروسـکوپی در امتـداد‬ ‫ضخامـت می‌شـود‪ .‬به‌طورکلـی در محصـول‬ ‫نهایی باید از فراهم آمدن شرایطی که باعث نفوذ‬ ‫هیـدروژن اتمـی بـه درون فـوالد و تجمـع نقایـص‬ ‫یگـردد جلوگیـری شـود‪ .‬برای‬ ‫سـاختاری فـوالد م ‌‬ ‫تولیـد ایـن محصـول از تجهیـزات کـورۀ پاتیلـی‪،‬‬ ‫واحـد سـولفورزدایی‪ ،‬واحـد گاززدایـی ‪RH-OB‬‬ ‫و عملیات تزریق کلسـیم و ریخته‌گری در ماشین‬ ‫شـمارۀ ‪ 5‬اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫اصغرمدنی‪،‬مدیرریخته‌گریمداوم‬ ‫در راسـتای اجـرای سیاسـت‌های فـوالد مبارکـه‬ ‫مبنـی بـر تنـوع هرچـه بیشـتر در محصـول و بـه‬ ‫درخواسـت شـرکت ا کسـین کارکنـان ماشـین‬ ‫شـمارۀ ‪ 5‬ریخته‌گـری بـا همـکاری سـایر‬ ‫قسـمت‌های فوالد مبارکه توانسـتند برای اولین‬ ‫بار تختال با ضخامت ‪ 250‬میلی‌متر تولید کنند‪.‬‬ ‫ایـن تختـال کـه می‌تـوان در خطـوط نـورد آن را‬ ‫بـه ورق مخصـوص تولیـد لوله‌هـای انتقـال گاز‬ ‫تهـای زیادی برخـوردار‬ ‫ترش تبدیل کـرد‪ ،‬از مزی ‌‬ ‫اسـت‪ .‬با تولیـد اسـلب در ایـن ضخامـت می‌توان‬ ‫محصولی بی‌عیب ازنظر جدایـش در جریان نورد‬ ‫تولیـد کـرد‪.‬‬ ‫در گام اول حـدود ‪ 500‬تـن از ایـن محصـول تولیـد‬ ‫شد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن تست‌های‬ ‫بعـدی در نـورد می‌تـوان بـرای داخـل کشـور بـه‬ ‫میـزان ‪ 400‬هـزار تـن و بـرای صـادرات نیـز مقادیـر‬ ‫بیشتری تولید کرد‪ .‬ماشین شمارۀ ‪ 5‬ریخته‌گری‬ ‫توانایـی و ظرفیـت تولیـد ایـن نـوع گریدهـا‬ ‫و سـایر ضخامت‌هـای ‪ 200‬و ‪ 230‬میلی‌متـر را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سج ـ ــاد دهقـ ــانی‪ ،‬کارشنـ ـ ــاس واح ــد‬ ‫سرویسپاتیل‬ ‫امـروز بـرای اولیـن بـار تختـال بـا ضخامـت ‪250‬‬ ‫میلی‌متـر تولیـد کردیـم‪ .‬ایـن ذوب بـا پشـت سـر‬ ‫گذاشـتن فراینـد گاززدایـی و بـه دسـت کارکنـان‬ ‫ماشین شمارۀ ‪ 5‬ریخته‌گری شد‪ .‬تمامی مراحل‬ ‫تولید این ذوب خاص ازجمله جابه‌جایی مسیر‬ ‫کـورۀ ‪ RH‬تـا ماشـین ‪ 5‬بـه شـکل خـاص و توسـط‬ ‫واحـد سـرویس پاتیـل(‪ )LTS‬بـا موفقیـت انجـام‬ ‫شـد‪ .‬تولیـد ایـن نـوع تختـال ایـن امـکان را فراهم‬ ‫می‌کنـد کـه فـوالد مبارکـه سـفارش‌ها و گریدهای‬ ‫متنوع‌تری تولید کنـد و با تنوع محصول بیشـتر‪،‬‬ ‫مشـتریان بیشـتری در داخـل و خـار ج از کشـور‬ ‫داشـته باشـد‪.‬‬ ‫سید شـهرام تاجران‪ ،‬کارشـناس تعمیرات‬ ‫مکانیکماشینریخته‌گریشمارۀ‪5‬‬ ‫بنا بـه درخواسـت بخـش تولیـد و طبق سفارشـی‬ ‫که ابالغ شـده بـود‪ ،‬کارکنـان بخش مکانیـک این‬ ‫ماشـین موفق شـدند با اعمـال تغییرات اساسـی‬ ‫در اندازه‌هـای قالب‌هـا و سـگمنت‌های ایـن‬ ‫ماشـین شـرایط را برای تولیـد محصـول موردنظر‬ ‫مهیـا کننـد‪ .‬بـرای موفقیـت در ایـن کار‪ ،‬کارکنـان‬ ‫واحدهای دفاتر فنی و کارکنـان تولید و تعمیرات‬ ‫ریخته‌گـری و آماده‌سـازی تجهیـزات دسـت بـه‬ ‫دسـت هـم دادنـد تـا ایـن اتفـاق خـوب رخ دهـد؛‬ ‫به‌نحوی‌کـه کلیـۀ بخش‌هـای خـط از قالـب تـا‬ ‫شهـا بایـد از سـایز ‪ 200‬بـه ‪ 250‬میلی‌متر‬ ‫سـایر بخ ‌‬ ‫تغییـر عـرض داده می‌شـدند کـه خوشـبختانه‬ ‫موفقیت‌آمیـز بـود‪.‬‬ ‫دسـتیابی به این موفقیت بزرگ الزم بـود؛ چرا که‬ ‫فـوالد مبارکـه بـرای احـداث ماشـین ریخت ‌هگـری‬ ‫شـمارۀ ‪ 5‬سـرمایه‌گذاری هدفمندی انجـام داده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن در حالـی اسـت کـه خوشـبختانه در‬ ‫کمتریـن زمـان ممکـن بـه ظرفیـت اسـمی ایـن‬ ‫ماشـین ریخت ‌هگـری دسـت یافتـه بودیـم‪.‬‬ ‫محمـود رضـا عقیلـی کارشـناس دفتـر فنـی‬ ‫واحدمهندسیفرایند‬ ‫در راسـتای تولیـد فـوالد ‪ API‬گریـد ‪ X60‬و تولیـد‬ ‫فـوالد بـرای سـاخت لوله‌هـای مورداسـتفاده در‬ ‫صنایع نفت و گاز و مشخصا برای انتقال گاز ترش‬ ‫نیـاز بـه طراحی‌هـای خـاص بـود تـا بتـوان ایـن‬ ‫تختـال را در خـط نـورد بـدون ایجـاد هرگونه عیب‬ ‫بر روی محصول به ضخامت‪ 15‬میلی‌متر رساند‪.‬‬ ‫برای تولیـد این نـوع ورق‌ها ابتـدا باید بـه فناوری‬ ‫و توانایی تولید اسـلب با ضخامـت ‪ 250‬میلی‌متر‬ ‫دسـت یافـت کـه در جریـان نـورد شـدن وقتـی بـه‬ ‫ضخامـت ‪ 15‬میلی‌متـر کاهـش می‌یابد‪ ،‬سـاختار‬ ‫آن بـه نحـوی حفـظ شـود کـه اسـتحکام داشـته‬ ‫باشد‪ .‬خوشبختانه با همت همه‌جانبۀ کارکنان‬ ‫فـوالد مبارکـه ایـن امـر میسـر شـد‪ .‬فراینـد ایـن کار‬ ‫بعـد از کوره‌هـای قـوس الکتریکـی از واحدهـای‬ ‫سـولفورزدایی و گاززدایـی بـا هیـدروژن کمتـر‬ ‫از ‪ 3PPM‬بـا موفقیـت عبـور کـرد و در ماشـین‬ ‫مذکـور بـه اسـلب ‪ 250‬میلی‌متـر تبدیـل شـد تـا در‬ ‫ادامـه نیـز در خـط نـورد گـرم کارخانـۀ ا کسـین بـه‬ ‫ورق موردنیـاز تولیـد لوله‌هـای انتقـال گاز تـرش‬ ‫مبـدل شـود‪.‬‬ ‫احمدرضـا صادقـی‪ ،‬مسـئول شـیفت‬ ‫ماشینریخته‌گریشمارۀ‪5‬‬ ‫ایـن اولیـن بـار اسـت کـه در فـوالد مبارکه ایـن نوع‬ ‫تختال را تولید می‌کنیم و احساس خوبی داریم‪.‬‬ ‫بـرای کسـب ایـن موفقیـت تنظیمـات قالـب‪،‬‬ ‫سـگمنت‌ها و تمامی تجهیـزات خـط را بر اسـاس‬ ‫سـفارش موردنظـر تغییـر دادیـم‪.‬‬ ‫حسـین محمدقاسـمی‪ ،‬مسـئول شـیفت‬ ‫عملیاتثانویهفوالدسازی‬ ‫بـرای تولیـد ایـن محصـول از واحدهـای‬ ‫سـولفورزدایی و گاززدایـی بـه نحـو مطلـوب‬ ‫اسـتفاده شـد‪ .‬به‌جرئـت می‌تـوان گفـت فـوالد‬ ‫مبارکـه تنهـا واحـد فوالدسـازی کشـور اسـت کـه‬ ‫بـا بهره‌گیـری از ایـن تجهیـزات بـه‌روز و اسـتفاده‬ ‫از دانـش فنـی کارکنـان باتجربـۀ خـود می‌توانـد‬ ‫چنین محصولی را تولید کند؛ چرا کـه برای تولید‬ ‫چنیـن محصولـی بایـد بـا اسـتفاده از کوره‌هـای‬ ‫مخصوص میزان هیدروژن بـه زیر‪ 3 PPM‬تقلیل‬ ‫یابـد‪ .‬این‌کـه بـار دیگـر کارکنـان فـوالد مبارکـه بـه‬ ‫دستاوردهای تازه‌تری دست یافتند‪ ،‬باعث غرور‬ ‫و افتخـار اسـت‪.‬‬ ‫مرتضـی داتلـی بیگـی‪ ،‬اپراتـور خـط بـرش‬ ‫ماشینریخته‌گریشمارۀ‪5‬‬ ‫امروز در خط برش این ماشین وقتی تختال‌های‬ ‫جدیـد را بـرش می‌زدیـم احسـاس سـربلندی و‬ ‫افتخار می‌کردیـم‪ .‬چون با همکاری هم توانسـته‬ ‫بودیـم محصـول جدیـدی تولیـد کنیـم‪ .‬ماشـین‬ ‫لهـای‬ ‫ریخت ‌هگـری شـمارۀ ‪ 5‬ابتـدا بـا تولیـد تختا ‌‬ ‫بـا ضخامـت ‪ 220‬شـروع بـه کار نمـود و در ادامـه بر‬ ‫تولید اسلب با ضخامت‪ 200‬میلی‌متر متمرکز شد‬ ‫و اآلن نیز به همت کارکنان فوالد مبارکه با کسـب‬ ‫موفقیت تولید اسـلب با ضخامـت ‪ 250‬میلی‌متر‬ ‫بـه یکـی دیگـر از ظرفیت‌هـای خـود دسـت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بازدید معاونین شرکت فوالد مبارکه‬ ‫از روند پیشرفت طرح توسعۀ شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان‬ ‫معاونـان اجـرای پروژ ه‌هـا‪،‬‬ ‫بهر ه‌بـرداری و اقتصـادی و مالـی‬ ‫فـــــوالد مبـــــارکه روز یکشــــنبه ‪27‬‬ ‫خردادمـاه از بخش‌هـای مختلـف‬ ‫شرکـــــت صنــــایع معـــــدنی فـــوالد‬ ‫سـنگان بازدیــد کردنـد و از نزدیـک‬ ‫در جـــــریان برنـــــامه‌های تــــولید‬ ‫کارخـــــانۀ گنــــدله‌ســـــازی‪ ،‬رونـد‬ ‫ساخـــــت کارخـــــانه کنســــانتــــره و‬ ‫پیشـرفت سـایر پروژه‌هـای جانبـی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در ایـن بازدید میرمحمـدی مدیرعامل شـرکت‬ ‫صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان بازدیـد معاونان‬ ‫فـوالد مبارکـه از ایـن شـرکت را ارزشـمند و مؤثـر‬ ‫دانسـت گفـت‪ :‬امیدواریـم بـا حمایت‌هـای‬ ‫مسـتمر شـرکت فـوالد مبارکـه و همـت و تلاش‬ ‫کارکنان فـوالد سـنگان و پیمانکار پـروژه‪ ،‬هرچه‬ ‫زودتـر شـاهد بهر ‌هبـرداری از کارخانـۀ کنسـانتره‬ ‫باشـیم‪.‬‬ ‫وی اتمـام پـروژۀ کنسانتره‌سـازی تـا پایان سـال‬ ‫را از مهم‌تریـن اولویت‌هـای ایـن سـازمان اعلام‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫در جریـان ایـن بازدیـد مختـار بخشـیان معـاون‬ ‫بهره‌بـرداری فـوالد مبارکـه نیـز ضمـن قدردانـی‬ ‫از اقدامـات انجـام شـده در ایـن شـرکت و‬ ‫رکـورد به‌د سـت‌آمده در اردیبهشـت‌ماه ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد بـه‌زودی از پـروژۀ کنسـانتره‬ ‫بهر ه‌بـرداری شـود تـا زنجیـرۀ فـوالد در فـوالد‬ ‫سـنگان بیش‌ازپیـش کامـل و در چرخـۀ تولیـد‬ ‫فـوالد کشـور مؤثـر واقـع شـود‪.‬‬ ‫در همیـن خصـوص امیرحسـین نـادری معاون‬ ‫اقتصـادی و مالـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬فـوالد سـنگان‬ ‫را یکـی از نقـاط قـوت فـوالد مبارکـه دانسـت و‬ ‫گفت‪ :‬در سـال گذشته با تشـکیل تیم مشارکتی‬ ‫فوالد مبارکه و فوالد سنگان موفق به انجام کار‬ ‫عظیمی در تولید گندله شدیم که حاصل ارادۀ‬ ‫محکـم کارکنـان فـوالد سـنگان و فـوالد مبارکـه‬ ‫بـود‪ .‬امیدواریـم در سـال جـاری نیـز بـا همـت‬ ‫مدیریت و کارکنان این مجموعه شـاهد تحقق‬ ‫برنامه‌هـای سـاالنۀ فـوالد سـنگان باشـیم‪.‬‬ ‫در ادامـه احمـد سـعیدبخش معـاون ا جـرای‬ ‫پروژه‌هـای فـوالد مبارکـه نیـز گفـت‪ :‬در اجـرای‬ ‫پـروژۀ کنسـانتره شـاهد پیشـرفت بسـیار خوبی‬ ‫هستیم‪ .‬کارگاه شرکت از پویایی درخور توجهی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬بـا مذا کراتی کـه با پیمانـکاران‬ ‫انجـام شـده و پشـتیبانی‌های آتـی‪ ،‬در آینـدۀ‬ ‫نزدیـک شـاهد تسـریع در پیشـرفت پـروژه و‬ ‫راه‌انـدازی هـر چـه سـریع‌تر آن خواهیـم بـود‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫گزارش‬ ‫مشارکت شرکت های ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری و فوالد سفیددشت‬ ‫در گلریزان آزادی جرائم غیرعمد شهرستان بروجن‬ ‫دبیر اجرایی مجمع ملی سالمت جمهوری اسالمی ایران‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه در همۀ حوزه‌ها‪ ،‬به‌ویژه در بخش سالمت‪،‬‬ ‫یک سازمان متعالی است‬ ‫شــرکت هــای ورق خــودرو و‬ ‫فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری در راســتای مســئولیت‬ ‫هــای اجتماعــی خــود در گلریــزان‬ ‫آزادی جرائــم غیرعمــد شهرســتان‬ ‫بروجن مشارکت نمودند‪.‬‬ ‫دراین جلسه حمید رضا حیدری مدیرکل‬ ‫زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان‬ ‫دکتــــــــر مطلـــــــبی عضـــــــــــو‬ ‫هیئت‌علمــی مرکــز تحقیقــات‬ ‫بهداشــت کار دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی ایــران و دبیــر اجرایــی‬ ‫مجمــع ملــی ســامت جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران و دبیــر جشــنوارۀ‬ ‫تعهــد و مســئولیت اجتماعــی‬ ‫ســامت کــه از طــرف وزارت‬ ‫بهداشــت برای ارزیابــی اظهارنامۀ‬ ‫ارســالی حــوزۀ ســامت فــوالد‬ ‫مبارکــه بــه همــراه جمعــی از‬ ‫ارزیابــان و کارشناســان این مجمع‬ ‫از فــوالد مبارکــه بازدیــد می‌کــرد‪ ،‬در‬ ‫پایــان ارزیابــی عملکــرد فــوالد‬ ‫مبارکــه در حــوزۀ ســامت گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ارزیابی‌هــای‬ ‫به‌عمل‌آمــده بایــد اذعــان داشــت‬ ‫ایــن شــرکت در همــۀ حوز ه‌هــا‪،‬‬ ‫به‌ویــژه در بخــش ســامت‪ ،‬یــک‬ ‫سازمان متعالی است‪.‬‬ ‫وی در معرفـی اظهارنا مـه سلامت گفـت‪:‬‬ ‫موضـوع سلامت به‌عنـوان یـک حـق ملـی و‬ ‫اجتماعـی در جامعـه مطرح اسـت به‌نحوی‌که‬ ‫در قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایـران نیز‬ ‫بـه آن تأ کیـد شـده اسـت‪ .‬ایـن در حالـی اسـت‬ ‫کـه بخـش اعظمـی از تأمیـن سلامت مـردم در‬ ‫اجتماع در اختیار سـایر دسـتگاه‌های خارج از‬ ‫حوزۀ سلامت اسـت‪75 .‬درصـد از مؤلفـه های‬ ‫مؤثـر بـر حـوزه سلامت‪،‬مانند جـاده‪ ،‬خـودرو‬ ‫و موادغذا یـی در اختیـار وزارت بهدا شـت‬ ‫نیسـتند امـا بـر سلامت مـردم تأثیـر دارنـد‪.‬‬ ‫وی ادا مـه داد‪ :‬در همیـن زمینـه‪ ،‬وزارت‬ ‫بهدا شـت در راسـتای مأمور یـت خـود کـه‬ ‫همانـا تأمیـن سلامت مـردم اسـت‪ ،‬از دو سـال‬ ‫قبـل بـا همـکاری سـایر سـازما ن‌ها‪ ،‬فعالیـت‬ ‫خـود را در ا یـن حـوزه آغـاز کـرده ا سـت و بـا‬ ‫برپا یـی جشـنوار ه‌ای در معاو نـت اجتماعـی‬ ‫وزارت بهدا شـت و دبیرخا نـۀ شـورای عالـی‬ ‫سلامت و امنیـت غذا یـی کشـور بـا عنـوان‬ ‫«تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت» مشوق‬ ‫سـازما ن‌ها شـده ا سـت تـا در ا یـن خصـوص‬ ‫مسـئولیت‌پذیرتر و پاسـخ‌گو باشـند‪.‬‬ ‫عضـو هیئت‌علمـی مرکـز تحقیقـات بهداشـت‬ ‫کار دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران افـزود‪ :‬اولیـن‬ ‫دورۀ ا یـن جشـنواره در اسـفندماه ‪1395‬‬ ‫بر گـزار شـد کـه بعـد از فراخوانـی‪ ،‬سـازما ن‌ها‬ ‫اظهارنامه‌هـای خـود را بـه ا یـن دبیرخا نـه‬ ‫ارسـال کردنـد و مـورد ارزیا بـی قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬اظهارنامه‌هـا در ‪ 5‬مرحلـه از سـوی‬ ‫داوران ارزیابـی شـد‪ .‬در این فراینـد و در مرحلۀ‬ ‫ششـم کـه سـایت ویز یـت ا سـت‪ ،‬مشـخص‬ ‫می‌شـود سـازما ن‌های حا ضـر در ارزیا بـی تـا‬ ‫چـه انـدازه بـه مسـئولیت‌های خـود پایبنـد و‬ ‫پاسـخ‌گو بوده‌انـد‪ .‬بعـد از اسـتخراج ارزیابی‌ها‪،‬‬ ‫در مراسـم اختتامیـۀ ا یـن جشـنواره کـه در‬ ‫مجمـع ملـی سلامت کشـور بر گـزار می‌شـود‪،‬‬ ‫بـا حضـور ریا سـت محتـرم جمهـوری و وز یـر‬ ‫بهداشـت از سـازمان‌های پیشـگام و مؤثـر در‬ ‫ا یـن حـوزه قدردانـی می‌شـود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬به‌طورکلی بـا به‌کارگیری‬ ‫ایـن فرایند تلاش می‌شـود همۀ سـازمان‌های‬ ‫کشـور اعـم از تولیـدی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬خدماتـی‪،‬‬ ‫قانو ن‌گـذار و مجـری و حتـی انجمن‌هـا و‬ ‫سـازمان‌های مردم‌نهـاد کـه اساسـا به‌منظـور‬ ‫ارائـۀ خدمـات بـه مـردم بنـا نهـاده شـده‌اند‪،‬‬ ‫فعالیت‌هـای خـود را در حـوزۀ سلامت مـورد‬ ‫ارزیابـی اساسـی قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫دبیـر جشـنوارۀ تعهـد و مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫سلامت تصریـح کـرد‪ :‬در ا یـن ارزیا بـی‬ ‫دسـتگا ه‌ها و سـازما ن‌هایی کـه در حـوزه‬ ‫سلامت مسـئولیت‌های خـود را پذیرفته‌انـد‬ ‫تشـویق می‌شـوند و در بسـیاری مـوارد از‬ ‫معافیت‌ها یـی نیـز برخـوردار می‌گردنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ا یـن کـه شـرکت فـوالد مبار کـه بـر‬ ‫اسـاس اظهارنا مـه‌ای کـه ارائـه کـرده اسـت‬ ‫در ‪ 5‬حـوزۀ سلامت کارکنـان و خانواد ه‌هـا؛‬ ‫سلامت مشـتریان‪ ،‬پیمانـکاران و ذی‌نفعـان؛‬ ‫سلامت اجتمـاع پیرامونـی؛ و سلامت جامعـه‬ ‫و محیط‌زیسـت مـورد ارزیابـی و بررسـی دقیـق‬ ‫قـرار گر فـت‪ ،‬ا فـزود‪ :‬در نتایـج به‌د سـت‌آمده‬ ‫از ایـن ارزیابی‌هـا بایـد اذعـان داشـت شـرکت‬ ‫فوالد مبارکه در همـۀ حوزه‌ها به‌ویژه در بخش‬ ‫سلامت یک سـازمان متعالی اسـت و می‌تواند‬ ‫الگـوی بسـیار خوبـی بـرای سـایر سـازمان‌های‬ ‫کشـور باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر مطلبـی بـا اشـاره بـه تجـارب فـوالد مبارکه‬ ‫در حـوزۀ سلامت‪ ،‬تأ کیـد کـرد‪ :‬تجـارب فـوالد‬ ‫مبارکه در این ‪ 5‬بخش‪ ،‬بسیار ارزشمند است و‬ ‫سـایر سـازمان‌ها می‌توانند بدون آزمون‌وخطا‬ ‫از دسـتاوردهای ایـن شـرکت اسـتفاده کننـد؛‬ ‫درعین‌حـال انتظـار می‌رود فـوالد مبارکه بسـتر‬ ‫مناسـبی برای انتقال تجـارب خـود فراهم کند‬ ‫و سـایر سـازما ن‌ها نیـز بـا عالقه‌منـدی بـرای‬ ‫کسـب این دانـش نهادینه‌شـده آسـتین همت‬ ‫را بـاال بزننـد‪.‬‬ ‫وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود اظهـار‬ ‫امیـدواری کرد هرچـه سـریع‌تر بازخـورد انتقال‬ ‫تجارب فوالد مبارکه را در سـطح استانی و ملی‬ ‫شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫تجارب فوالد‬ ‫مبارکه در ‪ 5‬حوزۀ‬ ‫سالمت کارکنان‬ ‫و خانواده‌ها؛‬ ‫سالمت مشتریان‪،‬‬ ‫پیمانکاران و‬ ‫ذی‌نفعان؛ سالمت‬ ‫اجتماع پیرامونی؛‬ ‫و سالمت جامعه‬ ‫و محیط‌زیست‪،‬‬ ‫بسیار ارزشمند‬ ‫است و سایر‬ ‫سازمان‌ها می‌توانند‬ ‫بدون آزمون‌وخطا‬ ‫از دستاوردهای این‬ ‫شرکت استفاده‬ ‫کنند؛ درعین‌حال‬ ‫انتظار می‌رود‬ ‫فوالد مبارکه بستر‬ ‫مناسبی برای‬ ‫انتقال تجارب خود‬ ‫فراهم کند و سایر‬ ‫سازمان‌ها نیز با‬ ‫عالقه‌مندی برای‬ ‫کسب این دانش‬ ‫نهادینه‌شدهآستین‬ ‫همت را باال بزنند‬ ‫کاهش مصرف آب در شرکت ورق خودرو چهارمحال وبختیاری‬ ‫بــا بازچرخانــی پســاب خطــوط‬ ‫تولیـ ـ ـ ــد شرک ـ ـ ــت ورق خـ ـ ـ ــودرو‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری در چرخــۀ‬ ‫صنعــت ایــن شــرکت‪ ،‬بــه میــزان ‪15‬‬ ‫درصــد در مصــرف آب صرفه‌جویــی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ورق خـودرو‬ ‫چهارمحالوبختیاری‪ ،‬کارکناناینشرکتموفق‬ ‫شـدند با اجـرای طر ح‌های متعـدد‪ 80،‬مترمکعب‬ ‫از ‪ 110‬مترمکعب پسـاب صنعتی روزانۀ شـرکت را به‬ ‫آبصنعتیباقابلیتاستفادۀمجددتبدیل کنند‬ ‫که این میزان صرفه‌جویی‪ ،‬معادل‪ 15‬درصد از کل‬ ‫مصـرف آب در ایـن واحد صنعتی اسـت‪.‬‬ ‫این گزارش حا کی است در سال‪ 1396‬شرکت ورق‬ ‫خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در همیـن راسـتا با‬ ‫نصبوبهره‌برداریاز سیستمتصفیۀتکمیلیآب‬ ‫(‪ )UF‬و بازچرخانی پساب صنعتی در سیکل تولید‬ ‫گاممهمدیگریبرای کاهشبیش‌ازپیشمصرف‬ ‫آبوبه‌روز کردنسیستمتصفیه‌خانۀشرکتورق‬ ‫خودرو برداشـت و توانسـت بـا به‌کارگیری سیسـتم‬ ‫اسـمز معکـوس (‪Reverse Osmosis System‬‬ ‫‪ )Analysis‬خروجـی پسـاب را طبـق اسـتاندارد بـه‬ ‫حد مطلـوب برسـاند‪.‬‬ ‫اینکه شرکت‬ ‫توانسته در همۀ‬ ‫زمینه‌ها ازجمله‬ ‫اقتصادی سربلند‬ ‫باشد‪ ،‬به این دلیل‬ ‫است که کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫به اهداف شرکت‬ ‫اعتقاد دارند و‬ ‫طبق ضوابط و‬ ‫مقررات در شرکت‬ ‫مشغول کار و‬ ‫فعالیت‌اند‬ ‫مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه شهری زنده‪ ،‬پویا‪ ،‬فعال و الگو در سطح کشور‬ ‫حجت‌اال ســام ارو جــی مد یــرکل ســازمان‬ ‫تبلیغــات ا ســامی ا ســتان اصفهــان در جر یــان‬ ‫بازدیــد از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه در مراســمی‬ ‫کــه به‌مناســبت تجلیــل از روحانیــون‪ ،‬قاریان قــرآن و‬ ‫رابطیــن مســاجد شــرکت برگــزار شــد‪ ،‬طــی ســخنانی‬ ‫از شــرکت فــوالد مبارکــه به‌عنــوان شــهری زنــده پویــا‬ ‫فعال و الگو در سطح کشور یاد کرد‪.‬‬ ‫وی ضمـن ا بـراز خر سـندی از حضـور در فـوالد مبار کـه گفـت‪:‬‬ ‫خداوند سبحان را شا کریم که این افتخار را داد تا در جمع مردان‬ ‫مجاهـد عرصـۀ صنعـت و تولیـد حاضـر باشـیم و از نزدیک بـا تالش‬ ‫و مجاهـدت ایـن عزیـزان آشـنا شـویم‪.‬‬ ‫مد یـرکل سـازمان تبلیغـات اسلامی ا سـتان اصفهـان ادا مـه‬ ‫داد‪ :‬پویایـی‪ ،‬روحیـۀ تلاش‪ ،‬مجاهـدت‪ ،‬سـرزندگی‪ ،‬احسـاس‬ ‫وظیفـه و نظـم و انضبـاط موجـود در خطـوط تولیـد ایـن شـرکت‬ ‫قابل‌تحسـین ا سـت‪.‬‬ ‫حجت‌االسلام اروجـی در ادامـه بـا تأ کیـد بـر این‌کـه سـایر مرا کـز‬ ‫صنعتـی و تولیـدی کشـور بایـد از توانمندی‌هـای شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه الگوبـرداری کننـد افـزود‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکـه به‌عنـوان‬ ‫یـک بنـگاه اقتصـادی‪ ،‬بـه غیـر از تولیـد محصـوالت کمـی و کیفـی‪،‬‬ ‫در عرصه‌هـای دیگـر ازجملـه در بر گـزاری مسـابقات فرهنگـی و‬ ‫قرآنـی‪ ،‬مباحـث فرهنگـی اجتماعـی و عام‌المنفعـه و همچنیـن در‬ ‫راستای تعهد به مسـئولیت‌های اجتماعی خود‪ ،‬همیار نهادها و‬ ‫مؤسسات فرهنگی و خیریه است‪ .‬این امر حا کی از نگاه ارزشمند‬ ‫مسـئوالن شـرکت به این مؤلفه‌ها و موجب ایجاد انسـجام بیشتر‬ ‫در شـرکت اسـت کـه در نـوع خـود قابل‌سـتایش اسـت ‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از حضور‬ ‫و مشارکت فعال بخش صنعت فوالد استان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حمایت ازکسانی که بابت دیات‬ ‫ناشی از حوادث و مسائل اجتماعی گرفتار شده‬ ‫اند‪ ،‬موجب سامان بخشی و استحکام زندگی‬ ‫آن ها می شود در عین حال گلریزان ها و آزادی‬ ‫سرپرستان خانواده به سالمتی و ثالبت هرچه‬ ‫بیشتر اجتماع می انجامد‪.‬‬ ‫رادیو فوالد‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه به اهداف شرکت معتقدند‬ ‫رادیــو فــوالد بســتر ارتباطــی مناســبی اســت‬ ‫کــه در آن مســئوالن عــاوه بــر اطالع‌رســانی و ارائۀ‬ ‫گزارش عملکرد‪ ،‬به ســؤاالت متـ ــعددی کــه برای‬ ‫کارکنــان و خانوادۀ فوالد پیش می‌آی ـ ــد‪ ،‬پاسـ ـ ــخ‬ ‫می‌ده ــند‪ .‬مهنــدس رضــوی‪ ،‬مدیــر امــور اداری‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه میهمــان برنامــۀ رادی ـ ـ ـ ــو‬ ‫ف ـ ـ ــوالد بـ ـ ــود که بخ ـ ـش‌هایـ ـ ــی از گفت‌وگوی‬ ‫ایشــان بــا شــنوندگان رادیــو فــوالد را از نظــر‬ ‫می‌گذرانید‪:‬‬ ‫در ابتدا لطفا در خصوص مدیریت امور اداری‬ ‫قدری توضیح دهید‪.‬‬ ‫تهــای زیرمجموعــۀ معاونت‬ ‫ایــن امور یکــی از مدیری ‌‬ ‫نیروی انســانی شــرکت اســت که همان‌گونــه کــه از نام‬ ‫آن مشخص اســت‪ ،‬انجام امور اداری کارکنان شرکت‬ ‫را عهــده‌دار اســت‪ .‬تمامــی کارکنــان به‌نوعــی بــا امــور‬ ‫اداری شــرکت ســروکار دارند؛ به همین دلیل سؤاالت‬ ‫بســیاری از ســوی کارکنان مطرح شــده اســت‪.‬‬ ‫پــروژۀ اعــام ســختی کار نیروهــای قــرارداد‬ ‫مســتقیم بــه کجــا رســید؟‬ ‫ایــن موضــوع پــروژه بســیار بزرگــی اســت کــه در داخــل‬ ‫و بیــرون از فــوالد مبارکــه بخش‌هــای مختلفــی‬ ‫تهــای ســازمان‌دهی و طبقه‌بنــدی‬ ‫ازجملــه مدیری ‌‬ ‫مشــاغل (‪ ،)OJC‬ایمنــی بهداشــت و محیط‌زیســت‬ ‫(‪ )HSE‬و مدیریــت امــور اداری ب ‌هصــورت مســتقیم و‬ ‫تهــای دیگــر ب ‌هصــورت غیرمســتقیم روی آن‬ ‫مدیری ‌‬ ‫کار می‌کننــد‪ .‬در بیــرون از فــوالد مبارکــه نیــز چندیــن‬ ‫ســازمان ازجمله شــبکۀ بهداشــت و درمان‪ ،‬ســازمان‬ ‫تأمیــن اجتماعــی و ادارۀ کار آن را مطالعــه می‌کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا از ســوی شــبکۀ بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫پس ـت‌ها و شــغل‌ها مجــددا مــورد بازدیــد و بررســی‬ ‫قــرار می‌گیرنــد‪ .‬تــا جایــی کــه تاب ‌هحــال چندیــن هــزار‬ ‫شغل برای بررســی و بازبینی در دســتور کار قرار گرفته‬ ‫یشــود در ســال ‪1397‬‬ ‫اســت‪ .‬به‌هرحال پیش‌بینی م ‌‬ ‫ایــن پــروژه کلیــد بخــورد و برخــی افــراد واجــد شــرایط‬ ‫بازنشســته شــوند‪.‬‬ ‫چــرا مبلــغ وام پرداختــی کمتــر از مقــدار‬ ‫پس‌انــداز اســت؟‬ ‫در فــوالد مبارکــه ‪ 3‬نــوع وام بــه کارکنــان پرداخــت‬ ‫یشــود‪ :‬وام ازدواج؛ وام ضروری؛ وام مســکن‪ .‬طبق‬ ‫م ‌‬ ‫آیین‌نامــه محــل پرداخــت ایــن ‪ 3‬وام محــل پس‌انداز‬ ‫پرســنل اســت‪ .‬ا گــر دوســتان یکــی از ایــن وام‌هــا را‬ ‫مدنظــر قــرار دهنــد ممکــن اســت مبلــغ پس‌انــداز‬ ‫بیشــتر از مبلــغ وام باشــد؛ امــا ا گــر مجمــوع ایــن ‪ 3‬وام‬ ‫چکــس بیشــتر از‬ ‫حســاب شــود‪ ،‬نهایتــا پس‌انــداز هی ‌‬ ‫میــزان وام دریافتــی نیســت‪.‬‬ ‫شــرایط هرکــدام از ایــن وا ‌مهــای پرداختــی را‬ ‫توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫وام ازدواج بــه هریــک از کارکنــان که خودشــان ازدواج‬ ‫کنند یا فرزند پســر یــا دخترشــان ازدواج کنــد پرداخت‬ ‫می‌شــود‪ .‬بــرای وام ضــروری و وام مســکن فرمولــی‬ ‫وجود دارد که نســبتی اســت از پس‌انــداز به‌عالوۀ یک‬ ‫ک میــزان ســقف دارد‪.‬‬ ‫ضریب کــه یک‌میــزان کــف و یـ ‌‬ ‫ضریب کــف کســی را نداریــم و عمدتــا ایــن وام از مقدار‬ ‫کــف باالتــر اســت‪ .‬ســقف آن نیــز بــر اســاس مقــداری‬ ‫یشــود کــه مصــوب شــده اســت‪ .‬در مــورد‬ ‫مشــخص م ‌‬ ‫وام ضــروری متقاضــی بایــد حداقــل ‪ 6‬مــاه پس‌انــداز‬ ‫در صندوق وام شــرکت داشــته باشــد‪ .‬وام مســکن نیز‬ ‫حداقــل ‪ 2‬ســال پس‌انــداز در صنــدوق وام شــرکت را‬ ‫می‌طلبــد‪ .‬در دور ‌ههــای آتــی ســعی بــر ایــن اســت کــه‬ ‫ســقف وا ‌مهــا را بــه هــم نزدیــک کنیــم‪.‬‬ ‫لطفــا به‌طورکلــی دربــارۀ ارتقاهــای شــغلی و‬ ‫تغییــرپســتومــدرکدومتوضیــحبفرماییــد‪.‬‬ ‫موضــوع ارتقــا نه‌فقــط در فــوالد مبارکــه‪ ،‬بلکــه در‬ ‫زندگــی کاری هــر شــخص مهــم و جالب‌توجه اســت‪.‬‬ ‫در فــوالد مبارکــه یــک چــارت ســازمانی مصــوب‬ ‫وجــود دارد‪ .‬طبیعتــا بــرای ارتقــای افــراد در داخــل‬ ‫ایــن چــارت نیازمنــد جایگا ‌ههــای خالــی هســتیم؛‬ ‫یعنی شــرط الزم برای این‌که هر فــردی در هــر رده‌ای‬ ‫کــه کار می‌کنــد ارتقــا پیــدا کنــد وجــود چــارت خالــی‬ ‫نکــه‬ ‫اســت کــه در ارتقــا مؤثــر اســت‪ .‬موضــوع دوم ای ‌‬ ‫طبیعتــا عملکــرد فــوالد مبارکــه بــا میــزان تولیــد آن‬ ‫یشــود‪ .‬ارتقــا فقــط بــر اســاس ســابقه‪،‬‬ ‫ســنجیده م ‌‬ ‫ســن یــا مــدرک تحصیلــی شــکل نمی‌گیــرد‪ ،‬بلکــه‬ ‫ایــن موضــوع تابعــی از عملکــرد کاری فــرد اســت‪.‬‬ ‫بخشــی از ارتقاهــا مربــوط به پسـت‌های کارشناســی‬ ‫و باال تــر و بخــش دیگــر مربــوط بــه پس ـت‌های زیــر‬ ‫کارشناســی اســت‪ .‬در پس ـت‌های زیــر کارشناســی‬ ‫متــر اســت‪ ،‬ســازمان‬ ‫چــون تجربــه و مهــارت افــراد مه ‌‬ ‫غیرازآنکــه موضــوع چــارت ســازمانی بالتصــدی را‬ ‫در نظــر می‌گیــرد‪ ،‬عملکــرد فــرد را پایــش و ســنجش‬ ‫می‌کنــد‪ .‬ایــن کار از طریــق کانون‌هــای ارزیابــی‬ ‫یشــود‪ .‬جایــی کــه افــراد نیازمنــد مهــارت‬ ‫انجــام م ‌‬ ‫هســتند مهارتشــان در کانــون مهــارت ســنجیده‬ ‫یشــود و در واحدهای مربوطه و از طریق مســئول‬ ‫م ‌‬ ‫یشــود و فــرد‬ ‫مســتقیم فــرد‪ ،‬عملکــرد فــرد ارزیابــی م ‌‬ ‫در پس ـت‌های باال تــر تــا پس ـت‌های زیرکارشناســی‬ ‫منصــوب می‌شــود‪ .‬در پس ـت‌های کارشناســی و‬ ‫باال تــر موضــوع متفــاوت می‌شــود‪ .‬در چنــد ســال‬ ‫یهــای دانشــگاه‌های‬ ‫اخیــر بــا توجــه بــه آمــار خروج ‌‬ ‫سشــده‪ ،‬تعداد‬ ‫مختلفــی کــه در سراســر کشــور تأسی ‌‬ ‫زیــادی دارنــدگان مــدرک لیســانس و باال تــر وارد‬ ‫یشــوند؛ در حالــی کــه پس ـت‌های‬ ‫جامعــۀ کاری م ‌‬ ‫بالتصدی ردۀ کارشناسی در هرسال محدود است‪.‬‬ ‫در واقــع هــر ســال تعــداد کمــی بازنشســته و تعــداد‬ ‫یشــوند و مــدارک خــود را‬ ‫زیــادی فار غ‌التحصیــل م ‌‬ ‫بــه ســازمان ارائــه می‌دهنــد‪ ،‬ا لبتــه فوق‌العــاده‌ای‬ ‫بــا عنــوان فوق‌العــادۀ مــدرک مــازاد در فیــش ایــن‬ ‫دوســتان پرداخــت می‌شــود‪ .‬بــرای اینکــه حقــی‬ ‫از کســی ضایــع نشــود‪ ،‬مــا گردشــکاری در خصــوص‬ ‫مدرک دوم در پست‌های کارشناســی و باالتر داریم؛‬ ‫روش معمول این اســت که در دوره‌های مشــخصی‬ ‫در ســازمان آزمــون اســتخدامی برگــزار می‌کنیــم و در‬ ‫این راســتا بیرون از ســازمان آ گهی اســتخدام منتشر‬ ‫می‌نماییــم‪.‬‬ ‫شــرایط احــراز شــغلی ردۀ تکنســین بــر چــه‬ ‫مبنایــی اســت؟‬ ‫در رد ‌ههــای زیــر کارشناســی قســمت عمــدۀ احــراز‪،‬‬ ‫تهــای شــغلی خــودش‬ ‫توانایــی فــرد در انجــام مهار ‌‬ ‫اســت‪ .‬احــراز ایــن مــورد بــا تشــخیص مســئوالن واحد‬ ‫متقاضــی و کانون‌هــای ارزیابــی صــورت می‌گیــرد و‬ ‫طبیعتــا مــدارک مرتبــط و ســابقۀ مرتبــط فــرد مــا ک‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نحــوۀ محاســبه ســنوات خدمــت نظــام در‬ ‫ســابقۀ کار افــراد چگونــه اســت؟‬ ‫ایــن مــورد بــرای دوســتانی کــه در صنــدوق‬ ‫بازنشســتگی فــوالد هســتند محاســبه شــده اســت‬ ‫و مشــکلی از این بابــت وجــود نــدارد‪ .‬دوســتانی که‬ ‫صندوقشــان صنــدوق ســازمان تأمیــن اجتماعــی‬ ‫اســت می‌تواننــد بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی‬ ‫مراجعــه کننــد ایــن ســازمان بابــت محاســبۀ‬ ‫خدمــت نظامشــان وجهــی را مطالبــه می‌کنــد‪.‬‬ ‫پــس از دریافــت وجــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫گواهــی اینکــه خدمــت نظام‌وظیفــه فــرد ازنظــر‬ ‫ســازمان پذیرفتــه‌شــده اســت را بــه فــوالد مبارکــه‬ ‫ارائــه می‌دهنــد و مــا ایــن مــورد را به‌عنــوان ســابقۀ‬ ‫قابل‌قبــول در سیســتم خودمــان ثبــت می‌کنیــم و‬ ‫فــرد می‌توانــد از مزایــای آن اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫سخنآخر؟‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه ســازمان بزرگــی اســت و ‪13500‬‬ ‫نفــر در آن مشــغول بــه کارنــد‪ .‬ایــن ســرآمدی کــه در‬ ‫ســال‌های گذشــته محقــق شــده و اینکــه شــرکت‬ ‫توانسته در همۀ زمینه‌ها ازجمله اقتصادی سربلند‬ ‫باشــد‪ ،‬به ایــن دلیل اســت کــه کارکنــان فــوالد مبارکه‬ ‫بــه اهــداف شــرکت اعتقــاد دارنــد و طبــق ضوابــط‬ ‫و مقــررات در شــرکت مشــغول کار و فعالیت‌انــد‪.‬‬ ‫همکاران اطمینان داشــته باشــند که طبــق ضوابط‬ ‫و سیاس ـت‌های فــوالد مبارکــه و بــر اســاس گــردش‬ ‫کارهــا ســعی بــر ایــن اســت کــه همه‌چیــز شــفاف و‬ ‫روشــن باشــد‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫بازار‬ ‫دستاوردهای درخشان شرکت بورس کاالی ایران‌‬ ‫برای سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ‪96‬‬ ‫فوالد در ایران و جهان‬ ‫بهره‌برداری صنعت فوالد ترکیه از انرژی خورشیدی‬ ‫تولید انرژی خورشیدی در ترکیه در سال قبل افزایش چشمگیری داشته و گامی روبه‌جلو در جهت ایجاد تنوع‬ ‫در ترکیبانرژیبودهاست‪.‬ایناقدامبهنفعصنایعداخلیبه‌خصوصصنعتفوالداین کشور بودهاست‪.‬‬ ‫ترکیه سال ‪ 2017‬را با ‪ 175‬درصد افزایش در تولید انرژی خورشیدی به میزان ‪ 2/8‬میلیون مگاوات ساعت به‬ ‫پایان برد‪ .‬به این ترتیب در بین روش‌های تولید انرژی الکتریکی‪ ،‬برق خورشیدی پس از نیروگاه‌های گازی در‬ ‫جایگاه ششم قرار دارد‪.‬‬ ‫توسعۀروش‌هایتولیدنوینانرژیالکتریکیباعثافزایشبازدهانرژیدر ترکیهخواهدشد‪.‬تولیدفوالدترکیه که‬ ‫عمدتا به روش قوس الکتریکیاست‪ ،‬از این استراتژی در تولید انرژی بهرۀ کافی را خواهد برد‪.‬‬ ‫به‌طور خاص برخی از فوالدسازها اقدام به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی خورشیدی کرده‌اند‪ .‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندۀ محصوالت طویل ترکیه ‪ ICDAS‬اولین نیروگاه خورشیدی خود را در ابتدای سال‪ 2018‬راه‌اندازی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نیاز به تحقیق و توسعۀ فوالدسازها برای باقی ماندن در بازار‬ ‫به‌رغم اینکه برخی معتقدند صنعت فوالد روند رشد آرامی دارد‪ ،‬شرکت ارسلور میتال معتقد است فوالد‬ ‫رهبرانقالبصنعتیجدیدخواهدبود‪.‬‬ ‫احتیاجاتصنایعدر حالتغییراست‪.‬خودروهایالکتریکیوهیبریدیبه‌طور خاصبه گریدهایجدیدیاز‬ ‫فوالد نیاز دارند و روش‌های نوین ساخت‌وساز باعث کاهش مصرف میلگرد در ساختمان‌ها می‌شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪،‬فوالدسازهابایدتحقیقوتوسعهبرایتأمیننیاز بازار را در اولویتقرار دهند‪.‬‬ ‫فناوری فوالدسازها بایددر سطحی باشد که بتوان فرایند اتوماسیون را روی آن‌ها اجرا کرد‪ .‬ازاین‌رو بسیاری از‬ ‫خطوطتولیدیابتدابایدفرایندبهینه‌سازیعملکردرا بهاجرادرآورند‪.‬‬ ‫درعین‌حالشرکت‌هایارائه‌دهندۀخدماتمهندسیدر زنجیرۀفوالدمانند‪ Primetals‬هزینۀدیجیتالیشدن‬ ‫فوالدسازها را‪ 2‬تا‪ 3‬درصد کل دارایی‌های آن‌ها برآورد کرده‌اند‪.‬‬ ‫بادیجیتالیشدنفرایندهایتولیدفوالدقابلیتدسترسیتجهیزاتو کیفیتتولیدافزایشخواهدیافت که‬ ‫هزینۀصرف‌شدهراجبرانخواهد کرد‪.‬‬ ‫ازجملهسیستم‌هایجدیدی کهبرایفوالدسازها اجراخواهدشدشناساییعیوبمحصوالتورفععیوبدر‬ ‫ضمنفرایندتولیداست‪.‬درصورتی‌کهنتوانعیبرابرطرف کرد‪،‬محصولمعیوببه‌طورخودکاربهسفارش‌های‬ ‫دیگربامشخصاتمنطبقبرمحصولتخصیصدادهمی‌شود‪.‬‬ ‫در سال ‪،1396‬‬ ‫ارزش معامالت‬ ‫محصوالت معدنی‬ ‫و صنعتی با‬ ‫رشد ‪ 31‬درصد‬ ‫نسبت‌به سال قبل‬ ‫به ‪ 204‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروشیمی با ‪33‬‬ ‫درصد رشد به‬ ‫‪ 151‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫فرآورده‌های نفتی‬ ‫با ‪ 49‬درصد رشد به‬ ‫‪ 105‬میلیارد ریال و‬ ‫در قراردادهای آتی‬ ‫با ‪ 69‬درصد رشد‬ ‫به رقم ‪ 657‬میلیارد‬ ‫ریال رسید‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنۀ‬ ‫شرکت بورس کاالی ایران در تاریخ‬ ‫‪ 28‬خردادماه در سالن همایش‌های‬ ‫رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با‬ ‫حضور ‪ 52‬درصدسهامدارانتشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محصـوالت معدنـی و صنعتـی بـا رشـد ‪ 31‬درصـد‬ ‫نسـبت‌به سـال قبـل بـه ‪ 204‬میلیـارد ر یـال‪،‬‬ ‫محصـوالت پتروشـیمی بـا ‪ 33‬درصـد رشـد بـه ‪151‬‬ ‫میلیـارد ریـال‪ ،‬فرآورده‌هـای نفتـی بـا ‪ 49‬درصـد‬ ‫رشـد بـه ‪ 105‬میلیـارد ریـال و در قراردادهـای آتـی بـا‬ ‫‪ 69‬درصـد رشـد بـه رقـم ‪ 657‬میلیـارد ریال رسـید؛‬ ‫یکـه درآمـد شـرکت از ‪ 650‬میلیـارد ریـال در‬ ‫به‌طور ‌‬ ‫سـال ‪ 1395‬به رقـم ‪ 866‬میلیـارد ریال رسـید کـه از‬ ‫رشـد ‪ 33‬درصـدی برخـوردار بـود‪.‬‬ ‫معـاون اقتصـادی و مالـی فـوالد مبارکـه گفـت‪ :‬از‬ ‫حـدود ‪ 60‬میلیـارد تومـان درآمـد حاصـل از کارمزد‬ ‫معامالت و حق درج کاال‪ ،‬بیش از ‪ 11‬میلیارد تومان‬ ‫بـه فـوالد مبارکـه اختصـاص دارد کـه ‪ 18‬درصـد از‬ ‫درآمـد شـرکت بـورس کاالسـت‪.‬‬ ‫وی در تشـریح مصوبـات ایـن مجمـع اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه برگـزاری هم‌زمـان مجمـع عمومـی‬ ‫عادی سـاالنه و مجمـع فوق‌العـاده در یـک تاریخ‪،‬‬ ‫مقـرر شـد سـرمایۀ شـرکت از رقـم ‪ 900‬میلیـارد ریـال‬ ‫از محـل اندوختـه احتیاطـی و سـود انباشـته بـه‬ ‫امیرحسین نادری‪ ،‬معاون اقتصادی و مالی فوالد‬ ‫مبارکه در این خصوص گفت‪ :‬شرکت بورس کاالی‬ ‫ایران از سـال ‪ 1383‬با ترکیب بورس فلزات تهران و‬ ‫سـازمان کارگـزاران بـورس کاالی کشـاورزی آغاز به‬ ‫کارکرد و در مهرماه سـال‪ 1386‬پذیره‌نویسـی شد و‬ ‫پس از ورود به بازار پایۀ بورس در سال‪ ،1390‬نهایتا‬ ‫در تاریـخ ‪ 1395/09/02‬بـه بـازار پایۀ الـف فرابورس‬ ‫راه یافـت‪ .‬سـرمایۀ ایـن شـرکت در بدو تأسـیس ‪100‬‬ ‫میلیارد ریال بود که طی‪ 5‬مرحله افزایش سرمایه‪،‬‬ ‫هم‌ا کنون به ‪ 900‬میلیارد ریال رسـیده است‪.‬‬ ‫نادری بـا بیـان عملکـرد بـورس کاال در سـال ‪1396‬‬ ‫توضیـح داد‪ :‬در سـال ‪ ،1396‬ارزش معاملات‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنۀ‬ ‫شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو‪،‬‬ ‫تقسـیم ‪ 330‬ر یـال سـود بـه‌ازای هـر‬ ‫سـهم بـرای سـهامداران شـرکت‬ ‫چادرملـو و شناسـایی ‪ 115‬میلیـارد‬ ‫تومـان سـود سـهام از محـل‬ ‫سرمایه‌گذاریدر شرکتمذکور توسط‬ ‫شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان مصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به‌عنـوان مدیرعامـل شـرکت‪ ،‬گزارشـی از عملکـرد‬ ‫برنامه‌هـای اجرایـی شـامل عملیـات اسـتخراج‪،‬‬ ‫تولیـد و فـروش محصـوالت و پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫حهـای در دسـت اجـرا را به اطلاع حضار رسـاند‪.‬‬ ‫طر ‌‬ ‫در ادامـه‪ ،‬مدیـر امـور مالـی و اقتصـادی شـرکت بـه‬ ‫سـؤاالت سـهام‌داران پاسـخ داد‪ .‬پـس از آن‪ ،‬گـزارش‬ ‫بـازرس قانونـی درخصـوص عملکـرد هیئت‌مدیـره‪،‬‬ ‫صورت‌هـای مالـی مشـتمل بـر ترازنامـه‪ ،‬سـود و‬ ‫زیـان و یادداشـت‌های پیوسـت آن برای سـال مالی‬ ‫منتهی به‪ 1396/12/29‬قرائت شد و مجمع پس از‬ ‫اسـتماع توضیحات هیئت‌مدیره و بـازرس قانونی‪،‬‬ ‫بـه اتفـاق آرا ضمـن تأییـد عملکـرد هیئت‌مدیـره‪،‬‬ ‫تهـای مالـی و یادداشـت‌های پیوسـت آن را‬ ‫صور ‌‬ ‫برای سـال مالـی منتهـی بـه‪ 1396/12/29‬تصویب‬ ‫کرد و در ارتباط با تقسـیم سود سـال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1396/12/29‬مقـرر شـد مبلـغ‪ 11,055,000‬میلیـون‬ ‫ریال (بـه ازای هـر سـهم‪ 330‬ریـال) بین سـهامداران‬ ‫بـه گـزارش امـور مجامـع شـرکت‌های فـوالد مبارکـه‬ ‫جلسۀمجمععمومیعادیساالنۀشرکتمعدنی‬ ‫وصنعتیچادرملورأسساعت‪ 16:00‬روز چهارشنبه‬ ‫‪ 1397/03/23‬در محل مجموعۀ فرهنگی ورزشی‬ ‫وزارت کار و امـور اجتماعـی‪ ،‬سـالن تلاش بـا حضـور‬ ‫حـدود‪ 93‬درصد سـهام‌داران برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن مجمـع‪ ،‬مهنـدس محمـود نوریـان‬ ‫گندلۀ‪ 65‬درصد مخصوص کورۀ بلند در هفتۀ منتهی به‪ 14‬ژوئن به‪112/04‬دالر‪ CFR‬رسید‪.‬‬ ‫اضافهقیمتالمپخشک‪ 63‬درصداسترالیانسبت‌بهشاخصسنگ‌آهن‪0/2125‬دالر بر تنبود کهدر مقایسه‬ ‫بامیانگین‪0/1950‬دالردر یکهفتۀقبلافزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی در چین و افزایش تقاضا از بازارهای غیر چینی‪ ،‬بازار گندله نیز در روند‬ ‫افزایشیقرار گرفتو در آخرینمعامالت‪ 50,000‬تن گندله‪ 65‬درصد‪ BRAHMANIRIVER‬تحویلماهجوالی‬ ‫به قیمت‪111/50‬دالر‪ CFR‬به چین فروخته شد‪.‬‬ ‫به گفته یکی از تجار هندی شاهدی بر کاهش قیمت گندله در بازار وجود ندارد‪ .‬اختالل در تولید معادن‪RIO‬‬ ‫در کاناداباعثافزایشتقاضایخرید گندلهاز بازارهایغیرچینیشدهاست‪.‬‬ ‫محدودیت‌های جدید تولید ا گلومره و گندله در شمال چین باعث شده خرید المپ و گندلۀ وارداتی مطلوب‬ ‫فوالدسازهایچینیشود‪.‬به گفتۀبرخیازمنابعداخلیچین‪،‬پیش‌بینیمی‌شودمحدودیت‌هایاعمال‌شده‬ ‫مذکور برایجنوبچیننیزاجراشود‪.‬‬ ‫بازار کالف گرم ویتنام در اختیار روسیه و هند‬ ‫به‌دلیلباال بودنقیمت‌هایصادراتیچینبازار کالف گرمشرقآسیادر اختیار روسیهوهندقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫در روزهای اخیـر ‪ ،‬طی حداقـل دو معاملـه‪ 25,000‬تن کالف گـرم هند بـه قیمـت‪ 610‬تـا‪ 615‬دالر‪ CFR‬به ویتنام‬ ‫فروختهشدهاست‪.‬نوردکارهادر حالتکمیلذخایرانبارهایخودبامحصوالتروس‌هاوهندی‌هاهستند‪.‬‬ ‫تهـای مـورد مذا کـره را در محـدودۀ ‪ 607‬تـا ‪ 620‬دالر ‪ CFR‬بـرآورد کردنـد‪.‬‬ ‫فعـاالن بـازار در فـروش مذکـور‪ ،‬قیم ‌‬ ‫قیمت‌هایپیشنهادیبرایمحصوالتمشابهاز سویچینی‌هادر محدودۀ‪ 620‬تا‪ 625‬دالر‪ CFR‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫بهاینترتیب‪،‬در ارزیابی‪ 18‬ژوئنمتالبولتن‪ ،‬کالف‌گرموارداتیبهشرقآسیادر محدودۀ‪ 607‬تا‪ 620‬دالر‪CFR‬‬ ‫قرار گرفتونسبت‌بهیکهفتهقبلبدونتغییربود‪.‬‬ ‫خریدارانویتنامیپیش‌بینیمی‌کنندروندافزایشیبازار کالف گرمچینادامهخواهدداشت؛بههمیندلیل‬ ‫در بازار خرید کالف گرمهمچنانحضور دارند‪.‬‬ ‫ژاپنی‌ها کـه هفتـۀ قبـل کالف گـرم را‪ 650‬دالر‪ CFR‬جنوب شـرق آسـیا عرضه کردند‪ ،‬پیشـنهاد فروشـی در بـازار‬ ‫یشـود شـرکت‬ ‫شسـوزی در ماشـین ریخته‌گری اسـلب در کارخانۀ نا گویا‪ ،‬پیش‌بینی م ‌‬ ‫نداشـتند‪ .‬به‌دلیل آت ‌‬ ‫نیپون اسـتیل‪ 100,000‬تـن عرضۀ کالف گـرم را کاهـش دهد‪.‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫قراردادهای آتی‬ ‫‪%18‬‬ ‫محصوالت فلزی‬ ‫محصوالت پتروشیمی و نفتی‬ ‫‪%44‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫میـزان ‪ 38‬درصـد افزایـش یابـد‪ .‬بـدان معنـی کـه‬ ‫سـهامداران بـدون پرداخـت هیـچ وجهـی از ایـن‬ ‫افزایـش سـرمایه برخـوردار می‌شـوند‪ .‬همچنیـن‬ ‫از ‪ 315‬ریـال سـود باقی‌مانـده پـس از کسـر مبلـغ‬ ‫انتقال‌یافتـه بـه افزایـش سـرمایه‪ ،‬مقـرر شـد مبلـغ‬ ‫‪ 250‬ر یـال به‌صـورت نقـدی میـان سـهامداران‬ ‫توزیـع گـردد کـه جـدول زمان‌بنـدی آن متعاقبـا‬ ‫اعلام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫توزیع شـود‪ .‬همچنین مؤسسۀ حسابرسـی رایمند‬ ‫و همـکاران به‌عنـوان حسـابرس و بـازرس اصلـی‬ ‫و مؤسسـۀ حسابرسـی دش و همـکاران به‌عنـوان‬ ‫بـازرس علی‌البـدل بـرای سـال مالـی‪ 1397‬انتخـاب‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن مجمـع ضمـن قدردانـی از زحمـات‬ ‫مدیریـت و کارکنـان شـرکت چادرملـو‪ ،‬زمان‌بنـدی‬ ‫تقسـیم سـود شـرکت بـه شـرح ذیـل اعلام شـد‪:‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت سرمایه‌گذاری توکافوالد‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنۀ‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری توکافوالد‪،‬‬ ‫تقسیم ‪ 100‬ریال سود به‌ازای هر سهم‬ ‫برای سهام‌داران شرکت توکافوالد و‬ ‫شناسایی مبلغ ‪ 91‬میلیارد و ‪585‬‬ ‫میلیون ریال سود سهام از محل‬ ‫سرمایه‌گذاریدر شرکتمذکور توسط‬ ‫شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان مصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رشد بهای گندله در بازارهای جهانی‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫شتاب افزایش قیمت در بازار کنسانتره‬ ‫در ارزیابی هفتگی متال بولتن‪ ،‬کنسانتره ‪ 66‬درصد وارداتی به چین با ‪ 1/76‬دالر افزایش نسبت‌به یک هفتۀ‬ ‫قبل به‪94/55‬دالر‪ CFR‬رسید‪ .‬شاخص سنگ‌آهن‪ 65‬درصد وارداتی به چین نیز در هفتۀ منتهی به‪ 14‬ژوئن‬ ‫با‪ 1/25‬درصد افزایش به‌طور میانگین به‪ 88/53‬دالر‪ CFR‬رسید‪.‬‬ ‫در معامالت انجام‌شده در بازار ‪ 170,000‬تن کنسانترۀ سولفور پایین از شیلی‪ 6‬دالر بیشتر از شاخص سنگ‌آهن‬ ‫‪ 65‬درصد تحویل ماه جوالی به فروش رسید‪.‬‬ ‫محدودیت‌های ایجادشده در تولید معادن در چین به‌دلیل بازرسی‌های ایمنی و قوانین زیست‌محیطی‬ ‫سخت‌گیران ‪‎‬ه‌تر‪ ،‬باعث افزایش قیمت کنسانتره در بازار و ماندگاری آن در سطوح باال شده است‪ .‬همچنین‬ ‫حاشیۀ سود مطلوب فوالدسازها و تمایل آن‌ها به پرداخت قیمت‌های باالتر عامل دیگر حمایت از قیمت‬ ‫مطلوب کنسانترهومواداولیهبا کیفیتباال عنوانشدهاست‪.‬‬ ‫سهم گروه های کاالیی و قراردادهای آتی از کارمزد در سال ‪96‬‬ ‫برنامه به چشم‌انداز خود دست یافت‪ .‬در این سال‬ ‫توکاموفقشدضمنحفظحضور خوددر بازار فوالد‬ ‫مبارکهوتوسعۀ کسب‌وکارهایقبلی‪،‬بهحوزه‌های‬ ‫جدیدی از کسب‌وکار وارد شود‪ .‬تجهیزات نیروگاه‬ ‫مورچه‌خورت علی‌رغم شرایط تحریم خریداری‬ ‫شد و اولین دستگاه مولد آن در کارگاه قرار گرفت که‬ ‫با راه‌اندازی آن توکا عمال وارد حوزۀ انرژی می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین توکا با امضای توافق‌نامۀ خرید معدن‬ ‫سنگ‌آهن اسفندار از طریق شرکت راهبران گامی‬ ‫بلند به سمت دستیابی به سنگ‌آهن و سپس‬ ‫کنسانتره برداشت و بدین ترتیب آرزوی دیرینۀ توکا‬ ‫برایورودبهحوزۀمعدنوسنگ‌آهنبهمرز تحقق‬ ‫رسید‪.‬درسال‪،96‬توکابادرکپتانسیل‌هایصنعت‬ ‫آب در وضعیت کنونی آب کشور‪ ،‬با تأسیس شرکت‬ ‫توکاپارسیانپیشروبه‌عنوانتنهاتولیدکنندۀایرانی‬ ‫فیلترهای ‪ UF‬تصفیه‌خانه‌های پساب‪ ،‬عمال وارد‬ ‫حوزۀاستراتژیکاینصنعتشد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 96‬تدوین اصول و آیین‌نامه‌های راهبری‬ ‫شرکت به پایان رسید و فعالیت‌های توکا درزمینۀ‬ ‫استقرار این اصول در مجموعۀ شرکت‌های گروه‬ ‫ادامهیافت‪.‬بااستقرارایناصولوپیاده‌سازیآن‌ها‪،‬‬ ‫تمامی روابط بین شرکت توکافوالد با سهام‌داران‬ ‫و سایر ذی‌نفعان کلیدی و همچنین روابط بین‬ ‫ستاد و شرکت‌های گروه و نقش هیئت‌مدیره‌ها‬ ‫به گزارش امور مجامع شرکت‌ها‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫عادی ساالنۀ شرکت سرمایه‌گذاری توکافوالد‬ ‫(سهامی عام) با حضور ‪ 75‬درصدی صاحبان‬ ‫سهام حقیقی و حقوقی و نمایندگان قانونی آنان‬ ‫در محل اصفهان‪ ،‬سپاهان‌شهر سالن اجتماعات‬ ‫نگین نقش‌جهان‪ ،‬رأس ساعت ‪ 10‬صبح روز‬ ‫سه‌شنبه ‪ 97/3/29‬تشکیل شد و پس از تشکیل‬ ‫هیئت‌رئیسه‪ ،‬مهندس کارگهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت‪ ،‬گزارش مبسوطی از عملکرد هیئت‌مدیره‬ ‫در سال ‪ 96‬ارائه کرد و گفت‪ :‬در سال ‪ 1396‬شرکت‬ ‫توکافوالدعلی‌رغمتمامسختی‌هابهدستاوردهای‬ ‫بزرگی دست یافت‪ .‬توکا براساس چشم‌انداز خود‬ ‫برنامه‌ریزی کردهبود کهتاسال‪ 1400‬جزو‪ 75‬شرکت‬ ‫برترایرانباشدودر سال‪ 96‬یعنیچهار سالزودتراز‬ ‫تعریف می‌شود و بر این اساس در جهت تحکیم‬ ‫ضابطه‌مندیوشایسته‌ساالری گامبرداشتهشد‪.‬‬ ‫در سال‪ 96‬عملیاتحسابرسیداخلیشرکت‌های‬ ‫گروه ادامه یافت‪ .‬اصالحات ساختاری جهت‬ ‫چابک‌سازی به‌طورجدی دنبال شد و ما شاهد‬ ‫ادغامشرکت‌هایمیرکووبهسازانغلتکبودیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس‬ ‫قانونی و پاسخ‌گویی به سؤاالت سهامداران‪،‬‬ ‫صورت‌های مالی شرکت به اتفاق آرا تصویب شد؛‬ ‫ضمن این‌که تقسیم سود سال ‪ 96‬از ‪ 109‬ریال سود‬ ‫خالص به ازای هر سهم مبلغ ‪ 100‬ریال معادل ‪92‬‬ ‫درصدتقسیمشد‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به آنکه انتخاب اعضای‬ ‫هیئت‌مدیره در دستور کار مجمع قرار داشت‪،‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان (سهامی عام)‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری صبا تأمین (سهامی عام)‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاریمهرگانتأمینپارس(سهامیخاص)‪،‬‬ ‫شرکتحمل‌ونقلتوکا(سهامیعام)وسرمایه‌گذاری‬ ‫توسعۀ توکا (سهامی خاص) به مدت دو سال‬ ‫انتخابشدند‪.‬در ادامهمؤسسۀحسابرسیرایمند‬ ‫و همکاران به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس‬ ‫قانونی انتخاب و روزنامۀ دنیای اقتصاد به‌عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار تصویبشد‪.‬‬ ‫در پایان این مجمع ضمن قدردانی از زحمات‬ ‫مدیریت و کارکنان شرکت توکافوالد‪ ،‬زمان‌بندی‬ ‫تقسیمسودشرکتمذکور رابهشرحذیلاعالمشد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫تعداد سهم سهامداران حقیقی‬ ‫تاریخ پرداخت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬تا ‪50،000‬‬ ‫‪1397/08/30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 50،001‬تا ‪100،000‬‬ ‫‪1397/09/30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 100،001‬تا ‪200،000‬‬ ‫‪1397/10/15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 200،001‬تا ‪500،000‬‬ ‫‪1397/10/30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بیشتر از ‪500،000‬‬ ‫‪1397/11/01‬‬ ‫فوالد مبارکه در آیینۀ بورس‬ ‫جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قيمت (ريال)‬ ‫تاريخ‬ ‫روز‬ ‫‪1397/03/23‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪3351‬‬ ‫‪1397/03/27‬‬ ‫يک شنبه‬ ‫‪3521‬‬ ‫‪3598‬‬ ‫‪1397/03/28‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3777‬‬ ‫‪3726‬‬ ‫‪1397/03/29‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪3912‬‬ ‫‪3835‬‬ ‫تغيير‬ ‫نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)‬ ‫حجم معامله‬ ‫کمترين‬ ‫بيشترين‬ ‫پايانی‬ ‫تغيير‬ ‫(درصد)‬ ‫(ميليون سهم)‬ ‫‪3429‬‬ ‫‪3427‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪3598‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2.93‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪3835‬‬ ‫‪3726‬‬ ‫‪3598‬‬ ‫‪3427‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫دو شنبه‬ ‫یک شنبه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫دانستنی‌های بورس‬ ‫مزایا و معایب شرکت‌های سهامی‬ ‫مزایایشرکت‌هایسهامی‪:‬‬ ‫شخصیتمستقلاز صاحبانسهام‪ :‬شرکتسهامییکواحدتجاریاست کهطبققانونتشکیل‬ ‫می‌شود‪.‬در ادارۀثبتشرکت‌ها‪،‬پساز ثبت‪،‬شرکتسهامیشکلمی‌گیردواصطالحاداراییکشخصیت‬ ‫حقوقی است و می‌توان شرکت را یک فرد مصنوعی قلمداد کرد که موجودیتی جدا از مالکین خود که‬ ‫سهامداراننامیدهمی‌شوند‪،‬دارد‪.‬‬ ‫تداومبقاوقابلیتانتقالمالکیت‪:‬اغلبشرکت‌هایسهامیبدونتوجهبهتغییراتدر مالکیتسهام‬ ‫خود‪ ،‬دارای تداوم بقا هستند‪ .‬سهامداران می‌توانند سهام خود را به دیگری بفروشند‪ ،‬اهدا کنند‪ ،‬به ارث‬ ‫بگذارندویابههرشکلدیگریوا گذار کنند‪.‬انتقالسهامبههرشکل‪،‬اثریبرتداومشرکتسهامیندارد‪.‬‬ ‫نبودنمایندگیمتقابل‪:‬سهامدار در شرکتسهامیعامنمی‌تواندباانعقادقرار داد‪،‬شرکترامتعهدسازد؛‬ ‫مگراینکهاز مدیرانآنشرکتباشد‪.‬بنابرایندر شرکت‌هایسهامیمالکیتمتقابلوجودندارد‪.‬‬ ‫مسئولیتمحدودسهامداران‪:‬سهامداردرمقابلبدهی‌هایشرکتسهامی‪،‬مسئولیتمحدوددارد‪.‬‬ ‫اودرمقابلبدهی‌هایشرکت‪،‬تعهدشخصیندارد‪.‬برعکسمؤسساتتک‌مالکی کهمالک‪،‬شخصامسئول‬ ‫تمامبدهی‌هایواحدتجاریخوداست‪.‬‬ ‫معایبشرکت‌هایسهامی‪:‬‬ ‫جداییمالکیتومدیریت‪:‬سهامداران‪،‬مالکانواحدتجاریهستند؛امامدیریتوادارۀشرکتبرعهدۀ‬ ‫هیئت‌مدیرهاست‪.‬هیئت‌مدیرهراسهامدارانانتخابمی‌کنند‪.‬ازنظرتئوریمالیهدفمدیریت‪،‬بهحداکثر‬ ‫رسانیدن ارزش سهام شرکت به نفع سهامداران است؛ اما همین جدایی مالکیت از مدیریت ممکن است‬ ‫مشکل‌ساز باشد؛مثالشایدمدیرانشرکترابهنفعخوداداره کنند‪،‬نهبهنفعسهامداران‪.‬‬ ‫مقرراتدولتی‪:‬مقرراتسخت‌گیرانۀدولتییکیاز معایبمهمشرکتسهامیاست‪.‬دولتبرایحفظ‬ ‫حقوقافرادی کهبهشرکتسهامیواممی‌دهندیادرسهامشرکتسرمایه‌گذاریمی‌کنند‪،‬برفعالیتشرکت‌ها‬ ‫نظارتمی‌کندوشرکت‌هاملزمبهافشایاطالعات‌اند‪.‬برایاغلبشرکت‌هایسهامی‪،‬اینمقرراتالزام‌آور‬ ‫وهزینه‌بر است‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫عـــلــــمــــی‬ ‫تازه‌های علم و فناوری‬ ‫بهداشت و سالمت‬ ‫دردهای شایع بدن‬ ‫فرایند ریخته‌گری افقی‬ ‫گرد آوری ‪ :‬تحقیق و توسعه‬ ‫فرایند ریخته‌گری جدیدی به نام ‪ )Belt Casting Technology) BCT‬تولید‬ ‫آلیاژهای فوالدی ویژه با استحکام زیاد و ضخامت کم را ممکن ساخته است‪ .‬این‬ ‫فرایند که محصول همکاری صنعت و دانشگاه در کشور آلمان است‪ ،‬اخیرا نامزد‬ ‫دریافت جایزۀ ‪ German Future Prize‬شده است‪.‬‬ ‫تقاضا برای فوالد روزبه‌روز در حال افزایش است‪ .‬در مصارفی مانند ساخت بدنۀ اتومبیل‪ ،‬فوالد عالوه بر‬ ‫شکل‌پذیریمناسب‪،‬بایداستحکامباالییدر ضخامت‌هایپاییناز خودنشاندهدیابه‌اصطالح‪،‬نسبت‬ ‫استحکامبهوزنباالییداشتهباشد‪.‬اخیرا کارخانه‌ایدر شهرپاین(‪)Peine‬واقعدر شمال کشور آلمانتولید‬ ‫فوالدوعرضۀآلیاژهایفوالدیباخواصذکرشدهرادر دستور کار خودقرار دادهاست‪.‬یکیاز محصوالتاین‬ ‫کارخانۀ فوالد ( ‪ HSD (High Strength and Ductility‬نام دارد‪ .‬این فوالد حاوی مقادیر زیادی منگنز است‬ ‫و درعین‌حال که شکل‌پذیری باالیی دارد‪ ،‬از چقرمگی مناسبی برخوردار است و برای تولید بدنۀ اتومبیل‬ ‫انتخابی ایدئال به شمار می‌آید‪ .‬با استفاده از فوالد ‪ HSD‬بدنۀ اتومبیل‌ها بسیار سبک‌تر خواهد بود؛ زیرا‬ ‫می‌توان از ورق با ضخامت کمتر استفاده کرد؛ بدون آن‌که لطمه‌ای به خواص مکانیکی آن وارد شود‪ .‬تنها‬ ‫مشکل اینجاست که این محصول فقط از طریق فرایند جدید‪ BCT‬قابل‌تولید است‪ .‬این فرایند متعلق به‬ ‫شرکت‪ SiemagAG‬آلماناستوتنهایک کارخانهدر این کشور مجهزبهاینفناوریاست‪.‬‬ ‫در ‪ BCT‬ریخته‌گریفوالدبه‌صورتافقیصورتمی‌پذیرد‪.‬به گفتۀمتخصصانشرکت‪ SiemagAG‬در این‬ ‫شیوههیچ‌گونه کرنشیدرسطحمحصولایجادنمی‌شودواینبدانمعناست کهبههیچ‌گونهعملیاتتنش‌زا‬ ‫مانند کششیافشردنمحصولنیازینیست‪.‬‬ ‫فوالدمعموال به‌صورتعمودیوبهشکلتختالریخته‌گریمی‌شودودر مراحلبعدیدر فرایندنوردبهورق‬ ‫نازکتبدیلمی‌شود‪.‬اینفراینددوعیبعمدهدارد کهعبارت‌انداز‪:‬‬ ‫‪-1‬تختالدرحینریخته‌گریازحالتعمودیبهحالتافقیدرمی‌آید؛یعنیهنگامی کههنوزبخشیازتختال‬ ‫مذاب است‪ ،‬در یک بازۀ زمانی کوتاه‪ ،‬تختال خمیده می‌شود و مجددا به حالت صاف درمی‌آید‪ .‬این امر‬ ‫موجبایجادتنش‌هایداخلیمی‌شودو کیفیتمحصولنهاییراتحتتأثیرقرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪-2‬کاهشضخامتتختالوتبدیلآنبهورقنازکمستلزماستفادهاز فرایندنوردبهدفعاتزیاداست‪.‬‬ ‫در فرایندریخته‌گریافقیجدیداینمشکالتوجودندارد‪.‬در اینفرایندخبریاز پیچیدنیاخمیدهشدن‬ ‫نیست و تختال تولیدشده نهایتا‪ 1/5‬سانتی‌متر ضخامت دارد‪ .‬بنابراین تنش کمتری در خالل نورد گرم به‬ ‫مادهواردمی‌شود کهشرایطایدئالیبرایتولیدفوالد‪ HSD‬محسوبمی‌شود‪.‬‬ ‫فرایند‪ BCT‬مزیتدیگرینیزداردوآنریخته‌گریدر محیطخنثیاست‪.‬اتاقکریخته‌گریبایک گاز خنثی‬ ‫مانند آرگون پر می‌شود‪ .‬این امر از ا کسیداسیون سطح فوالد جلوگیری می‌کند و کیفیت محصول را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬سطحمحصولزمانیباهوابرخوردمی‌کند که کاملامنجمدشدهباشد‪.‬‬ ‫از فرایند‪ BCT‬از اواخرسال‪ 2012‬تاکنونبه‌صورتآزمایشیبهره‌برداریشدهاست‪.‬واحدتولیدیاحداث‌شده‬ ‫برای تولید ساالنه‪ 40,000‬تن فوالد طراحی شده است‪ .‬در ابتدای کار‪ ،‬فقط فوالد ساختمانی تولید می‌شد؛‬ ‫ولی از فوریه‪ 2014‬با همکاری شرکت‪ ،Saltzgitter AG‬تولید فوالد آلیاژی‪ HSD‬نیز آزمایش شده که به نقل از‬ ‫متخصصان شرکت‪ Saltzgitter AG‬نتایج آن علی‌رغم وجود مشکالتی در کیفیت محصول‪ ،‬مثبت ارزیابی‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫بــا دردهــای شــایع و نحــوۀ‬ ‫برخوردباآن‌هابیشترآشناشوید‪:‬‬ ‫با استفاده از‬ ‫فوالد ‪ HSD‬بدنۀ‬ ‫اتومبیل‌هابسیار‬ ‫سبک‌تر خواهد‬ ‫بود؛ زیرا می‌توان‬ ‫از ورق با ضخامت‬ ‫کمتر استفاده‬ ‫کرد؛ بدون آن‌که‬ ‫لطمه‌ای به خواص‬ ‫مکانیکی آن وارد‬ ‫شود‪ .‬تنها مشکل‬ ‫اینجاست که این‬ ‫محصول فقط از‬ ‫طریق فرایند جدید‬ ‫‪ BCT‬قابل‌تولید‬ ‫است‪ .‬این فرایند‬ ‫متعلق به شرکت‬ ‫‪ Siemag AG‬آلمان‬ ‫است و تنها یک‬ ‫کارخانه در این‬ ‫کشور مجهز به این‬ ‫فناوری است‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪http://www.dw.com/en/better-steels-through-horizontal-casting‬‬ ‫ترفند‬ ‫تغذیه و تندرستی‬ ‫آیا اتصال دائم لپ‌تاپ به برق درست است؟‬ ‫خواب و تأثیر آن بر وزن‬ ‫میزان ساعاتی که در طول شب‬ ‫می‌خوابید بر وزن شما اثر می‌گذارد؛ اما‬ ‫چگونه خواب نا کافی سبب افزایش‬ ‫وزن می‌شود؟‬ ‫همین مسئله نیز ممکن است ب ‌هشــدت به باتری آســیب برســاند و از طول عمر آن بکاهد‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬بهتر اســت میــزان شــارژ لپ‌تاپتــان را حوالــی‪ ۵۰‬درصد نگــه دارید‪ .‬ایــن میزانی ایدئال اســت‬ ‫که در صــورت رعایت همیشــگی آن طــول عمــر باتــری افزایش پیــدا می‌کند‪.‬‬ ‫یهــا تأثیرگــذار باشــد گرماســت‪ .‬میــزان دمــای محیطــی‬ ‫مســئلۀ دیگــری کــه می‌توانــد بــر ســرعت زوال باتر ‌‬ ‫پتــاپ در آن قــرار دارد بســیار مهــم اســت‪ .‬هــر چــه محیــط گر ‌متــر باشــد‪ ،‬ســرعت از بیــن رفتــن باتــری نیــز‬ ‫کــه ل ‌‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بیشــتر م ‌‬ ‫از این رو بهتر است هنگامی که دیگر با لپ‌تاپتان کاری ندارید‪ ،‬میزان شارژ باتری را به‪ ۵۰‬درصد برسانید و آن‬ ‫را در محیطی خنک قرار دهید‪ .‬همین کار ســاده می‌تواند تا اندازۀ زیادی طول عمر باتــری را افزایش دهد‪.‬‬ ‫آیــا واقعا بــا اتصــال دائــم لپ‌تاپ‌ها بــه برق‪ ،‬مشــکلی بــرای آن‌هــا پیــش نمی‌آید؟‬ ‫ایــن ســؤال ذهــن بســیاری از کار بــران را مشــغول می‌کنــد؛ خصوصــا آن‌هــا کــه تــازه اولین‬ ‫لپ‌تاپ خود را خریداری کرده‌اند و هنوز نمی‌دانند چطور باید از آن مراقبت کنند‪.‬‬ ‫یشــوید‬ ‫ا گــر در ایــن بــاره در اینترنــت جسـت‌وجو کنیــد بــا تعــداد زیــادی راهــکار مختلــف و متناقــض روبـه‌رو م ‌‬ ‫که خــوب و بد بودنشــان از هم قابل تشــخیص نیســت‪ .‬در ایــن مطلب دربــارۀ نحوه صحیــح مراقبــت از باتری‬ ‫پتــاپ ســخن می‌گوییــم‪.‬‬ ‫ل ‌‬ ‫ظرفیتشارژشدنباتریلپ‌تاپ‌هامحدوداست‬ ‫یهــای لیتیــوم یونی و لیتیــوم پلیمــری اســتاندارد‪ ،‬روی دســتگاه‌های‬ ‫این خیلی مهم اســت کــه بدانید باتر ‌‬ ‫یهــا محــدود اســت و‬ ‫مــدرن امــروزی چگونــه کار می‌کننــد‪ .‬اول از هــر چیــزی بایــد بدانیــد ظرفیــت ایــن باتر ‌‬ ‫نهــا را شــارژ کــرد‪.‬‬ ‫یتــوان بیــش از انــدازه‌ای معیــن‪ ،‬آ ‌‬ ‫نم ‌‬ ‫پتــاپ فراینــد شــارژ را ب ‌هطــور کامل متوقــف می‌کنــد‪ .‬در این‬ ‫زمانی که شــارژ باتــری بــه‪ ۱۰۰‬درصــد می‌رســد‪ ،‬ل ‌‬ ‫یشــود و سیســتم برای تأمین انرژی خــود از باتری تغذیه می‌کنــد؛ اما به‌محض‬ ‫صورت لپ‌تاپ دیگر شــارژ نم ‌‬ ‫پتــاپ فراینــد شــارژ را از ســر می‌گیــرد تــا انــرژی ازدس ـت‌رفته‬ ‫آنکــه کمــی از شــارژ باتــری مصــرف شــد‪ ،‬دوبــاره ل ‌‬ ‫جایگزیــن شــود‪ .‬بــه همیــن جهــت‪ ،‬نگــران بیش‌ازحــد شــارژ شــدن باتــری لپ‌تاپتــان نباشــید‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫یهــا را تهدیــد نمی‌کنــد‪.‬‬ ‫به‌هیچ‌وجــه رخ نمی‌دهــد و از ایــن جهــت خطــری باتر ‌‬ ‫تمامباتری‌هادر گذر زمانضعیف‌ترمی‌شوند‬ ‫یشــوند‪ .‬به‌نوعی طــول عمــر باتری‌ها‬ ‫فتــر م ‌‬ ‫پهــا در طــول مدت اســتفاده مــدام ضعیــف و ضعی ‌‬ ‫باتــری لپ‌تا ‌‬ ‫نهــا رابطۀ مســتقیم دارد‪ .‬بــه زبان ســاده‪ ،‬هرچــه چرخۀ شــارژ و دشــارژ بیشــتر تکرار‬ ‫با چرخۀ شــارژ و دشــارژ آ ‌‬ ‫شــود‪ ،‬طــول عمــر باتــری نیــز زودتــر بــه پایــان می‌رســد‪ .‬البتــه رابطــۀ میــان چرخــۀ شــارژ و طــول عمــر بــه نــوع‬ ‫نهــا به‌طور‬ ‫یهــای گونا گــون دارنــد؛ اما اغلــب آ ‌‬ ‫یهــای مختلــف‪ ،‬درجه‌بند ‌‬ ‫یهــا نیــز وابســته اســت‪ .‬باتر ‌‬ ‫باتر ‌‬ ‫متوســط ظرفیت‪ ۵۰۰‬چرخۀ شــارژ کامل را دارند‪ .‬البته این بدان معنا نیســت که نباید بگذارید از شــارژ باتری‬ ‫کاســته شــود‪ .‬ذخیرۀ شــارژ آن هم با درصد باال‪ ،‬به‌هیچ‌وجه برای باتری خوب نیســت و باید بگذارید سیکل‬ ‫طبیعــی شــارژ و دشــارژ به‌طور مــداوم صــورت گیرد‪.‬‬ ‫پتــاپ به‌طور کامل تخلیه شــود؛ چرا که‬ ‫اما از طــرف دیگر نیز نبایــد بگذارید که پس از هر بار اســتفاده‪ ،‬شــارژ ل ‌‬ ‫به‌منظور جلوگیریاز تشدید گرماباتریراجدا کنید‬ ‫گرمــا اصلی‌ترین دشــمن باتــری لپ‌تاپ‌هاســت و باید از شــدت گرفتــن آن جلوگیــری کرد‪ .‬پــس ا گر قرار اســت‬ ‫لپ‌تاپ برای مدتی طوالنی به برق متصل باشــد‪ ،‬حتما باتــری (البته در صــورت امــکان) را از بدنه جدا کنید‪.‬‬ ‫یهــای ویدیویــی‪ ،‬بیشــتر‬ ‫تهــای ســنگینی همچــون اجــرای باز ‌‬ ‫اســتفاده از ایــن روش‪ ،‬حیــن انجــام فعالی ‌‬ ‫یشــود و همیــن مســئله تهدیــدی‬ ‫یهــا‪ ،‬سیســتم ب ‌هشــدت داغ م ‌‬ ‫یشــود؛ زیــرا هنــگام اجــرای باز ‌‬ ‫توصیــه م ‌‬ ‫پتــاپ جدا کنیــد تا مانــع از رســیدن‬ ‫یهــا بــه شــمار می‌آیــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت باتــری را از ل ‌‬ ‫جــدی بــرای باتر ‌‬ ‫پهــای مــدرن امــروزی کمتــر جــواب می‌دهــد؛‬ ‫گرمــای غیرضــروری بــه آن شــوید‪ .‬البتــه ایــن روش بــرای لپ‌تا ‌‬ ‫زیرا شــرکت‌های ســازنده دیگر تمایلی به اســتفاده از باتری‌های جداشونده نشــان نمی‌دهند و اغلب مخزن‬ ‫انــرژی سیســتم را درون بدنــۀ آن تعبیــه می‌کنند‪.‬‬ ‫اماواقعااتصالدائملپ‌تاپ‌هابهبرق کار درستیاست؟‬ ‫یهــا درهرصورت پــس از پیمــودن چرخ ‌ههــای شــارژ متعدد‪،‬‬ ‫در این بــاره اطالعــات قطعــی وجــود نــدارد‪ .‬باتر ‌‬ ‫یشــوند و هیــچ راهی بــرای مقابلــه بــا این موضــوع وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فتــر م ‌‬ ‫ضعیــف و ضعی ‌‬ ‫فرقــی زیــادی نمی‌کنــد کــه باتــری را در حالــت شــارژ ‪ ۱۰۰‬درصد رهــا کنید یا اینکــه بگذاریــد فرایند شــارژ و دشــارژ‬ ‫یشــود‪ .‬بــه همیــن منظــور‬ ‫مــدام انجــام شــود‪ .‬به‌هرحــال و در هــر دو صــورت‪ ،‬از قــدرت باتــری به‌مراتــب کــم م ‌‬ ‫نهــا ســرعت از بیــن رفتــن باتــری کاهــش می‌یابــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بایــد بــه دنبــال روش‌هایــی بگردیــم کــه بــه کمــک آ ‌‬ ‫بــاره باید به پیشــنهاد‌های ســازندگان نیز دقــت کنیم‪ .‬اما شــرکت‌های مختلف نظــرات ضدونقیضــی دارند‪.‬‬ ‫برخی می‌گویند اتصــال دائــم لپ‌تاپ‌ها بــه برق مانعــی نــدارد و برخی دیگــر بــدون ارائۀ دلیلــی منطقی خالف‬ ‫آن را می‌گوینــد‪.‬‬ ‫بااین‌حال‪ ،‬تقریبا همۀ ســازندگان بر ســر یک موضــوع اتفاق‌نظــر دارند‪ .‬همــۀ آن‌ها می‌گویند نبایــد در چرخۀ‬ ‫کامــل شــارژ و دشــارژ اخــال ایجــاد کــرد‪ .‬به‌نوعــی حتــی ا گــر می‌خواهیــد لپ‌تاپتــان را بــرای مدتــی طوالنــی بــه‬ ‫برق متصل کنیــد‪ ،‬بایــد هرازگاهــی اجــازه دهید تــا باتری تــا انــدازه‌ای خالی شــود‪.‬‬ ‫اهمیت کالیبره کردنباتریرافراموشنکنید‬ ‫یشــوند و ظرفیتشــان تغییــر‬ ‫فتــر م ‌‬ ‫پهــا در طــول زمــان ضعی ‌‬ ‫چــه بخواهیــد و چــه نخواهیــد‪ ،‬باتــری لپ‌تا ‌‬ ‫یســنج دســتگاه‪ ،‬قــادر به تشــخیص دقیق شــارژ باتری نخواهــد بود‬ ‫می‌کند‪ .‬به همین ترتیــب رفته‌رفته باتر ‌‬ ‫و اطالعــات اشــتباه بــه کاربــر ارائــه خواهــد داد‪ .‬ازایـن‌رو‪ ،‬نباید اهمیــت کالیبــره کــردن باتــری را نادیــده گرفت‪.‬‬ ‫یتــوان دقت‬ ‫یهــا افزایــش پیــدا نمی‌کنــد‪ .‬تنهــا بــه کمــک ایــن روش‪ ،‬م ‌‬ ‫البته بــا کالیبــره کــردن طــول عمــر باتر ‌‬ ‫پتــاپ را افزایــش داد‪.‬‬ ‫یســنج ل ‌‬ ‫باتر ‌‬ ‫یهــا قــرار نیســت تــا ابــد کار کننــد‪ .‬ب ‌همــرور از‬ ‫نحــال در آخــر بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه باتر ‌‬ ‫باای ‌‬ ‫یشــود و در نهایت طــول عمرشــان به پایــان می‌رســد‪ .‬البتــه بــا مراقبت بیشــتر می‌توان‬ ‫ظرفیتشــان کاســته م ‌‬ ‫پتــاپ خــود اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یتــری از باتــری ل ‌‬ ‫ایــن طــول عمــر را افزایــش داد و بــرای مــدت طوالن ‌‬ ‫شانۀمنجمد‬ ‫ایــن وضعیــت نه‌تنهــا بســیار دردنــا ک اســت‪ ،‬ا گــر‬ ‫درمــان نشــود‪ ،‬ممکن اســت به یــک بیمــاری مزمن‬ ‫بــدل شــود‪ .‬درد شــانۀ منجمــد منجــر بــه ســفتی‬ ‫یشــود و حتی ســاده‌ترین حــرکات مانند‬ ‫مفاصل م ‌‬ ‫بــاال بــردن بــازو را غیرممکــن می‌کنــد‪.‬‬ ‫تهــای روزانــه ماننــد پوشــیدن لبــاس‪ ،‬بلنــد‬ ‫فعالی ‌‬ ‫کــردن اجســام نه‌چنــدان ســنگین و حتــی شــانه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کــردن موهــا بــا ایــن درد بــه ســختی انجــام م ‌‬ ‫هنــوز مشــخص نشــده اســت چــه علتــی باعــث بــروز‬ ‫یشــود؛ امــا ایــن عارضــه در میــان‬ ‫شــانۀ منجمــد م ‌‬ ‫افرادی که به شــانه یا بازوی آن‌ها آســیب وارد شــده‬ ‫و همچنیــن در افــراد دیابتــی بســیار شــایع اســت‪.‬‬ ‫شــانۀ منجمــد ممکــن اســت هــر دو شــانه را درگیــر‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا اغلــب در یــک شــانه ظاهــر می‌شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از برخــی مســکن‌ها همــراه بــا تمرینــات‬ ‫شــانه بــرای کاهــش درد ناشــی از ایــن عارضــه مفیــد‬ ‫ا ســت‪.‬‬ ‫سندرمدردپیچیدۀمنطقه‌ای‬ ‫مبتالیان به این ســندرم درد شــدیدی در اثر آسیب‬ ‫بــه اســتخوان و بافــت نــرم دارنــد‪ .‬ایــن ســندرم در هر‬ ‫ســنی می‌توانــد رخ دهــد؛ امــا بیشــتر در زنــان بــاالی‬ ‫‪ 40‬تا‪ 50‬ســال بــروز می‌کنــد‪ .‬درد این عارضه مســتمر‬ ‫و شــدید اســت و بیشــتر بــازو‪ ،‬پاهــا و دس ـت‌ها را‬ ‫درگیــر می‌کنــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬درمان قطعــی برای‬ ‫ایــن ســندرم وجــود نــدارد‪ ،‬امــا فیزیوتراپــی و برخــی‬ ‫نهــای دارویــی کمک‌کننــده اســت‪.‬‬ ‫درما ‌‬ ‫سکتۀقلبی‬ ‫درد حملــۀ قلبــی معمــوال در مرکــز قفســۀ ســینه‬ ‫احســاس می‌شــود‪ .‬بیشــتر مــردم ایــن درد را‬ ‫ب ‌هصــورت احســاس ســنگینی‪ ،‬ســفتی یــا فشــردگی‬ ‫توصیــف می‌کننــد‪ .‬درد قفســۀ ســینه بســیار‬ ‫آزاردهنــده اســت و ممکــن اســت باعــث شــود فــرد‬ ‫نتوانــد ســرپا بایســتد‪ .‬ایــن درد گاهــی اوقــات بــه‬ ‫فــک‪ ،‬گــردن‪ ،‬پشــت‪ ،‬بازوها یا معده شــما گســترش‬ ‫یابــد‪ .‬ا گــر احتمــال می‌دهیــد بــه حملــۀ قلبــی دچــار‬ ‫شــدید یــا کســی در اطــراف خــود می‌بینیــد کــه‬ ‫چنیــن عالئمــی دارد‪ ،‬برای کمــک اضطــراری با مرکز‬ ‫اورژانــس تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫دیسک کمر‬ ‫کمــردرد از هــر‪ 10‬نفــر ‪ 8‬نفــر را درگیــر خــود می‌کنــد و‬ ‫یکــی از شــایع‌ترین علل آن دیســک کمر اســت کــه از‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بلند کــردن اجســام یا پیچش کمر ناشــی م ‌‬ ‫در ایــن وضعیــت‪ ،‬یکــی از دیس ـک‌ها دچــار پارگــی‬ ‫یشــود و مایــع درون آن نشــت می‌کنــد‪ .‬کمــردرد‬ ‫م ‌‬ ‫ناشــی از دیســک کمــر می‌توانــد تــا ســاق پــا نیــز‬ ‫گسترش یابد‪ .‬دیســک کمر در اغلب موارد در عرض‬ ‫نهــای مســکن‬ ‫چنــد هفتــه بهبــود می‌یابــد و درما ‌‬ ‫نیــز در برخــی مــواد کمک‌کننــده اســت‪.‬‬ ‫آرتریت‬ ‫درد مفاصــل معمــوال در مفصــل ران‪ ،‬زانــو‪ ،‬مــچ‬ ‫یشــود‪ .‬درد ممکــن‬ ‫دســت یــا انگشــتان دیــده م ‌‬ ‫اســت نا گهانــی یــا به‌مــرور زمــان بــه وجــود آیــد‪.‬‬ ‫انــواع مختلــف آرتریــت ازجملــه آرتریــت روماتوئیــد‪،‬‬ ‫اســتئوآرتریت و لوپــوس ســبب آســیب بــه مفاصــل‬ ‫یشــود‪ .‬ورزش یکی از بهتریــن راه‌ها بــرای کاهش‬ ‫م ‌‬ ‫درد مفصل اســت‪ .‬دکتر یا فیزیوتراپیســت می‌تواند‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد یــک برنامــۀ ورزشــی مناســب را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫میگرن‬ ‫یــک ســردرد میگرنــی در بدتریــن حالــت تــا ســه روز‬ ‫یــا بیشــتر ادامــه می‌یابــد‪ .‬میگــرن ممکــن اســت‬ ‫باعــث اســتفراغ و حساســیت شــدید بــه نــور و صــدا و‬ ‫همچنین درد ضربــان‌دار و ســخت شــود‪ .‬مبتالیان‬ ‫به میگرن می‌توانند در یک مــکان تاریــک و آرام دراز‬ ‫نهــا پایــان یابــد‪ .‬داروهــا معموال‬ ‫بکشــند تا ســردرد آ ‌‬ ‫به کاهش تعــداد و شــدت میگــرن کمــک می‌کنند‪.‬‬ ‫سنگ کلیه‬ ‫شامل دردی شدید و درد کرامپی در پایین و پشت‬ ‫یــا کنــار شــکم و یــا گاهــی اوقــات در کشــالۀ ران اســت‬ ‫که ممکــن اســت چنــد دقیقه یــا چنــد ســاعت طول‬ ‫بکشــد‪ ،‬ســپس قطــع شــود و دوبــاره شــروع گــردد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســنگ کلیه‌هــا کوچک‌انــد و در ادرار‬ ‫یشــوند و پــس از دفــع‪ ،‬درد از بیــن م ـی‌رود‪.‬‬ ‫دفــع م ‌‬ ‫آپاندیسیت‬ ‫یشــود و‬ ‫ایــن درد معمــوال از وســط شــکم آغــاز م ‌‬ ‫ســپس بــه قســمت راســت پاییــن شــکم انتقــال‬ ‫می‌یابــد و شــدت پیــدا می‌کنــد‪ .‬آپاندیســیت یــک‬ ‫مورد اورژانســی اســت و ا کثــر افــراد در عرض چنــد روز‬ ‫بعــد از برداشــتن آپاندیــس بهبــودی پیــدا می‌کنند‪.‬‬ ‫پانکراتیت‬ ‫ایــن درد از التهــاب لوزالمعــده ناشــی می‌شــود و‬ ‫شایع‌ترین عالمت آن درد شدید شکمی به‌صورت‬ ‫حــاد یــا مزمــن اســت‪ .‬پانکراتیــت حــاد یــک مــورد‬ ‫اورژانســی اســت و نیــاز بــه درمــان در بیمارســتان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫زخممعده‬ ‫زخــم معــده در پوشــش داخلــی معــده ایجــاد‬ ‫یشــود‪ .‬از هــر‪ 10‬نفــر یــک نفــر مبتــا بــه زخــم معــده‬ ‫م ‌‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بیمــاری باعــث درد سوزشــی در شــکم‪،‬‬ ‫اغلــب بیــن وعد ‌ههــای غذایــی و در ســاعات اولیــۀ‬ ‫صبــح می‌شــود‪ .‬درد زخــم معــده بــا خــوردن یــا‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫گرفتــن نوعــی دارو به نــام آنتی‌اســید قطع م ‌‬ ‫فیبرومیالژیا‬ ‫علــت ابتــا بــه آن ناشــناخته اســت‪ .‬ایــن بیمــاری‬ ‫ســبب درد گســترده در تمــام بــدن‪ ،‬به‌خصــوص‬ ‫در پشــت گــردن‪ ،‬شــانه‪ ،‬کمــر‪ ،‬باســن‪ ،‬ســاق پــا‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬فیبرومیالژیــا یــک بیمــاری‬ ‫آرنــج و زانــو م ‌‬ ‫مادام‌العمر اســت اما اســتفاده از مســکن‌ها و ورزش‬ ‫آن را تاحــدودی بهبــود می‌دهــد‪.‬‬ ‫گرما اصلی‌ترین‬ ‫دشمن باتری‬ ‫لپ‌تاپ‌هاست‬ ‫و باید از شدت‬ ‫گرفتن آن جلوگیری‬ ‫کرد‪ .‬پس اگر قرار‬ ‫است لپ‌تاپ برای‬ ‫مدتی طوالنی به‬ ‫برق متصل باشد‪،‬‬ ‫حتما باتری (البته‬ ‫در صورت امکان)‬ ‫را از بدنه جدا‬ ‫کنید‪ .‬استفاده از‬ ‫این روش‪ ،‬حین‬ ‫انجام فعالیت‌های‬ ‫سنگینیهمچون‬ ‫اجرای بازی‌های‬ ‫ویدیویی‪ ،‬بیشتر‬ ‫توصیه می‌شود‬ ‫به دالیلی که هنوز به‌خوبی روشن نشده است‪،‬‬ ‫خواب بسیار کم با اضافه‌وزن و ابتال به دیابت نوع‬ ‫دو مرتبط است‪ .‬یک نظریه آن است که خواب‬ ‫نا کافی سبب اختالل در هورمون‌هایی می‌شود‬ ‫که در تنظیم اشتها و دریافت غذا نقش دارند‪.‬‬ ‫خواب نا کافی هورمون گرلین (مسئول ایجاد حس‬ ‫گرسنگی) را افزایش و لپتین (مسئول ایجاد حس‬ ‫سیری) را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬خواب کافی به تنظیم فعالیت‌های‬ ‫مغز کمک کرده و به توانایی مغز در تصمیم‌گیری‬ ‫درست کمک می‌کند‪ .‬ا گر به میزان کافی استراحت‬ ‫کرده باشید‪ ،‬می‌توانید با هوس‌های غذایی خود‬ ‫مقابله کنید؛ اما ا گر خسته باشید‪ ،‬نمی‌توانید در‬ ‫مقابل مصرف غذا و به‌خصوص تنقالت مقاومت‬ ‫کنید‪ .‬برخی مطالعات نشان داده‌اند هنگامی که‬ ‫میزان خواب افراد کافی نباشد‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫تنقالت در آخر شب‪ ،‬به‌خصوص میان‌وعده‌های با‬ ‫میزان کربوهیدراتزیاد‪،‬افزایشمی‌یابد‪.‬همچنین‬ ‫مشاهده شده است که میان‌وعده‌های انتخابی‬ ‫افرادی که به‌اندازۀ کافی نخوابیده‌اند نسبت‌‪‎‬به‬ ‫افرادی کهحداقلهشتساعتخوابیده‌اندحاوی‬ ‫دو برابر چربی بیشتر است‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬بی‌خوابی‬ ‫تمایل افراد به مصرف مواد غذایی پرکالری و حاوی‬ ‫کربوهیدرات زیاد را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنینزمانی کهخوابشما کافینباشد‪،‬ممکن‬ ‫است به علت خستگی زیاد فعالیت بدنی خود را‬ ‫کاهش دهید یا ترجیح دهید به‌جای آماده‌سازی‬ ‫غذا در منزل برای صرف غذا به رستوران بروید‪ .‬ا گر‬ ‫این مسئله به‌ندرت و چند بار در سال اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫مشکل‌ساز نخواهد بود؛ اما ا گر به‌تناوب رخ دهد‪،‬‬ ‫بر سالمتی و وزن شخص تأثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫چگونهخواب کافیومطلوبداشتهباشیم؟‬ ‫•حداقلیکساعتقبلاز زمانخوابیدناستفاده‬ ‫از کامپیوتر‪ ،‬موبایل و تلویزیون را متوقف کنید‪.‬‬ ‫•مطالعه یا دوش گرفتن قبل از خواب می‌تواند‬ ‫کمک‌کننده باشد‪.‬‬ ‫•طبق یک برنامه‌ریزی منظم از خواب بیدار شوید‬ ‫و به رختخواب بروید‪.‬‬ ‫•از مصرف وعده‌های غذایی سنگین و غذاهای‬ ‫حاوی کافئین مانند قهوه‪ ،‬نوشابه‪ ،‬شکالت و چای‬ ‫در ساعات نزدیک به زمان خوابیدن بپرهیزید‪.‬‬ ‫کافئین‪ 5-6‬ساعت در بدن باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫•در زمان خواب چراغ‌ها را خاموش کنید‪ .‬تاریکی‬ ‫به ترشح مالتونین که هورمون خواب است کمک‬ ‫می‌کند؛ اما نور و روشنایی از ترشح آن جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫بی‌خوابی در کودکان‬ ‫محققان نشان داده‌اند بسیاری از کودکان حتی از‬ ‫والدین خود نیز کمتر می‌خوابند و بسیاری از آن‌ها‬ ‫چند شب در طول هفته با مشکالتی مانند راه رفتن‬ ‫در طول خواب‪ ،‬خواب بسیار کم یا مشکل در به‬ ‫خواب رفتن روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫خواب کافی‪ ،‬تغذیه و ورزش برای سالمتی کودکان‬ ‫ضروری است‪ .‬ارتباط خواب نا کافی با وزن بدن در‬ ‫تمام گروه‌های سنی کودکان و حتی شیرخواران‪،‬‬ ‫کودکان نوپا و کودکان پیش‌دبستانی دیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ا گــر خــود والدیــن بــه داشــتن خــواب کافــی اهمیــت‬ ‫ندهنــد‪ ،‬احتمــاال فرزندانشــان نیــز بــه آن بی‌توجــه‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬تعییــن زمــان مشــخصی بــرای‬ ‫خوابیــدن‪ ،‬ممانعــت از وجــود موبایــل یــا تلویزیــون‬ ‫در اتــاق خــواب کــودک‪ ،‬انجــام فعالیت‌هایــی مانند‬ ‫کتــاب خوانــدن یــا گــوش کــردن بــه موســیقی یــا‬ ‫صحبــت کــردن دربــارۀ اتفاقــات روزانــه حــدود ‪30‬‬ ‫دقیقــه قبــل از زمــان تعیین‌شــده بــرای رفتــن بــه‬ ‫رختخــواب بــه کــودک در آمــاده شــدن بــرای خــواب‬ ‫کمــک می‌کنــد‪.‬‬ ‫چه میزان خواب کافی است؟‬ ‫میزان خواب توصیه‌شده برای کودکان تا ‪ 2‬ماهگی‬ ‫‪ 12‬تا ‪ 18‬ساعت‪ 3 ،‬تا ‪ 11‬ماهگی ‪ 14‬تا ‪ 15‬ساعت‪1 ،‬‬ ‫تا ‪ 3‬سالگی ‪ 12‬تا ‪ 14‬ساعت‪ 3 ،‬تا ‪ 5‬سالگی ‪ 11‬تا ‪13‬‬ ‫ساعت‪ 5،‬تا‪ 10‬سالگی‪ 10‬تا‪ 11‬ساعت‪ 10،‬تا‪ 17‬سالگی‬ ‫‪ 8/5‬تا ‪ 9‬ساعت و برای افراد ‪‌18‬ساله و باالتر ‪ 7‬تا ‪9‬‬ ‫ساعت است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫نگاهی به نقش شهید بهشتی در پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫بازنشستگان‬ ‫تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد‪ ،‬دیـروز چشـم انتظــار اینکــه‬ ‫چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه‬ ‫افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد‪،‬یــادشبخیــربــاد‪.‬همــواره‬ ‫بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم‬ ‫جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن‬ ‫عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد‪،‬ایـن‬ ‫شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی‬ ‫و خارجـی اسـت‪ ،‬برسـانند‪.‬‬ ‫نام‬ ‫تاریخاستخدام‬ ‫محلخدمت‬ ‫روح اله هوشنگی‬ ‫تاریخبازنشستگی‬ ‫مصطفیآقاسیشهرضا‬ ‫تعميراتمرکزی‬ ‫تعميراتمرکزی‬ ‫‪1370/05/12‬‬ ‫‪1397/02/02‬‬ ‫‪1370/05/01‬‬ ‫‪1397/02/25‬‬ ‫محمدعلیایرانپور‬ ‫سیدحیدرعبداللهی‬ ‫دفترفنینگهداریوتعميرات‬ ‫فوالدسازی و ريخته گری مداوم‬ ‫‪1369/09/21‬‬ ‫‪1397/02/16‬‬ ‫‪1369/02/18‬‬ ‫‪1397/02/10‬‬ ‫محمدرضاهادیوینچه‬ ‫غالمرضا کافیموسویان‬ ‫فوالدسازی و ريخته گری مداوم‬ ‫آهن سازی‬ ‫‪1370/03/09‬‬ ‫‪1397/02/02‬‬ ‫‪1369/02/13‬‬ ‫‪1397/02/02‬‬ ‫علی اصغر بخشش بروجنی‬ ‫حمیدسنائی‬ ‫فروش و بازاريابی‬ ‫نيرویانسانیوسازماندهی‬ ‫‪1369/04/10‬‬ ‫‪1397/02/11‬‬ ‫‪1369/02/17‬‬ ‫‪1397/02/17‬‬ ‫ولی اله اباذری‬ ‫حمیدرضاشهابی‬ ‫روابطعمومی‬ ‫نوردسرد‬ ‫‪1370/04/22‬‬ ‫‪1397/02/26‬‬ ‫‪1370/03/01‬‬ ‫‪1397/02/23‬‬ ‫عبداله علی پور آبادچی‬ ‫حسینمیرزائی‬ ‫رابطه و سابقۀ‬ ‫آشنایی ایشان با‬ ‫امام خمینی (ر‌ه) و‬ ‫اعتماد کامل امام‬ ‫به ایشان‪ ،‬شهید‬ ‫بهشتی را به‌صورت‬ ‫یکی از رازداران‬ ‫امام و انقالب در‬ ‫سال‌های مبارزه‬ ‫درآورده بود و او نیز‬ ‫نقش خود را در این‬ ‫رهگذر به‌خوبی ایفا‬ ‫می‌کرد‬ ‫شهیدمظلومآیت‌اهللبهشتیدر پرتوجامعیتبی‌نظیرش‬ ‫توانست‪،‬در مدت کوتاهی کهپساز پیروزیانقالباسالمی‬ ‫فرصت خدمت به اسالم و ملت را یافته بود‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫خدماترابهانقالباسالمیارزانیدارد‪.‬‬ ‫آیت‌اهللدکترسیدمحمدحسینیبهشتیدرسال‪ 1307‬دراصفهانبهدنیاآمد‪.‬‬ ‫ویبهخاطرعالقۀشدیدشبهعلوماسالمیبهحوزۀعلمیۀاصفهانواردشد‬ ‫ودروسدینیراتااواخرسطوحعالیهدر همانحوزهخواندوسپسراهیحوزۀ‬ ‫علمیه قم شد‪.‬او هم‌زمان با دروس حوزه‪ ،‬دورۀ لیسانس دانشکدۀ الهیات و‬ ‫معارفاسالمیودورۀدکترایایندانشکدهرابهپایانرساند‪.‬‬ ‫شهیدبهشتیپسازعزیمتبهآلمان‪،‬عالوهبرفعالیت‌هایی کهبه‌طورطبیعی‬ ‫ناشی از اصالت فکری و پایبندی‌های ایدئولوژیک وی بود‪ ،‬گروه فارسی‌زبان‬ ‫انجمن‌هایاسالمیدانشجویانرادر اروپابنیاننهاد‪.‬او در سال‪ 1349‬بهتهران‬ ‫بازگشتوباهمکاریشهیددکترباهنرودیگرانمشغولتهیۀ کتبتعلیمات‬ ‫دینیدبیرستانیشد‪.‬‬ ‫شهیدبهشتیپیشاز پیروزیانقالب‬ ‫پساز قیامامامخمینی(ر ه)مبارزاتشهیدبهشتیبه‌طور رسمیوبه‌صورت‬ ‫سازمان‌یافته‪،‬باتکیهبررهبریامام کهخودتربیت‌یافتۀمکتبایشانبود‪،‬در‬ ‫سامانه ‪30003222‬‬ ‫شما و فوالد‬ ‫اصغرنوری‬ ‫همکاربازنشسته‬ ‫پست انتظار هر واحد جلوی ورودی واحدها‬ ‫به‌صورتچشمک‌زنبرقینصبشود‪.‬‬ ‫‪913***1914‬‬ ‫ابعاد گونا گون آغاز شد‪ .‬مبارزات عقیدتی وی بر این اساس بود که در مجامع‬ ‫روشنفکراناز دیدگاه‌هاییتازهبهمسائلاسالمیمی‌پرداخت‪.‬ایندیدگاه‌هابا‬ ‫طرزتفکرقشریونسنتیوفقنمی‌داد؛بنابراینبرخیازآنانباوینزاعمی‌کردند‬ ‫وبیشاز دیگریاراناماموانقالب‪،‬اوراهدفتیرهایتهمتوافترا قرار می‌دادند‪.‬‬ ‫شهید بهشتی هنگامی که امام در پاریس بودند‪ ،‬برای تبادل‌نظر با ایشان به‬ ‫آنجارفتوسپسبه‌فرمانامامبهعضویتشورایانقالباسالمیایراندرآمد‪.‬‬ ‫رابطهوسابقۀآشناییایشانباامامخمینی(ر ه)واعتماد کاملامامبهایشان‪،‬‬ ‫شهید بهشتی را به‌صورت یکی از رازداران امام و انقالب در سال‌های مبارزه‬ ‫درآوردهبودواونیزنقشخودرادر اینرهگذر به‌خوبیایفامی‌کرد‪.‬‬ ‫شهیدبهشتیپساز پیروزیانقالب‬ ‫حضور فعالومؤثردر شورایانقالباسالمی‪،‬مدیریتمجلسخبرگانقانون‬ ‫اساسیوتنظیمقانوناساسیجمهوریاسالمی‪،‬ایفاینقشحیاتیاز طریق‬ ‫حزب جمهوری اسالمی در تشکیل مجلس شورای اسالمی اول‪ ،‬تالش پیگیر‬ ‫برایریختنشالوده‌ایاسالمیبرایایجاددستگاهقضاییاسالمی‪ ،‬کوشش‬ ‫مستمر برای تشکیل دولت مکتبی شهید رجائی و مبارزات اصولی با جریان‬ ‫آمریکایی که بنی‌صدر در رأس آن قرار داشت از خدمات فراموش‌نشدنی‬ ‫شهیدمظلومآیت‌اهللبهشتیاست‪.‬امامخمینی(ر ه)دربارۀمظلومیتایشان‬ ‫می‌فرماید‪«:‬بهشتیمظلومزیستومظلوممردوخار چشمدشمنانبود‪».‬‬ ‫شهرامرضایی‬ ‫شاغلدر نوردسرد‬ ‫از تمامیهمکارانودوستان گرامی کهدر مصیبت‬ ‫واردهبهاین‌جانبابرازهمدردی کردند‪،‬صمیمانه‬ ‫تشکروقدردانیمی‌نمایم‪.‬‬ ‫‪913***7564‬‬ ‫محسن کارونی‬ ‫شاغلدر مجتمعفوالدسبا‬ ‫دربارۀ نحوۀ توزیع و محاسبۀ سود سهام تعاونی‬ ‫فوالداطالع‌رسانی کنند‪.‬‬ ‫‪913***3093‬‬ ‫اسعدسعید‬ ‫همکاربازنشسته‬ ‫کارت‌های خرید رستوران‪ ،‬که مربوط به بانک‬ ‫تجارت است‪ ،‬در بیشتر رستوران‌ها کار نمی‌کند و‬ ‫سیستممعیوباست‪.‬لطفااینمشکلراپیگیری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪913***8390‬‬ ‫موفقیت فرزندان کارکنان در عرصه‌های علمی و فرهنگی‬ ‫علیرضاقنبری‬ ‫محمدحسینبهرامی‬ ‫فاطمهمسرت‌فر‬ ‫مهدیبهرامی کرکوندی‬ ‫مهدیامینیدهاقانی‬ ‫شاغلدر حمل‌ونقلوپشتیبانی‬ ‫بر کیفیت و قیمت‌های رستوران و فست‌فود باغ‬ ‫فردوس بیشتر نظارت کنید‪ .‬همچنین دستگاه‬ ‫کارت‌خوان فست‌فود برای استفاده از تخفیف‪،‬‬ ‫کمکینمی‌کندوصندوقدارطبقنظرخودتخفیف‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫‪913***4808‬‬ ‫مریمبابائیبارچانی‬ ‫فاطمهشاهقلیان‬ ‫آقایعلیرضاقنبریفرزندهمکار گرامیعلی‌اکبرقنبری‪،‬شاغلدرخدمات‬ ‫عمومیواموررفاهی‪،‬درآزمون‌هایسراسریقرآنوعترتدرحفظجزء‪ 30‬قرآن‬ ‫کریمموفقبه کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫آقایمحمدحسینبهرامیفرزندهمکار گرامیولی‌الهبهرامی‪،‬شاغلدر‬ ‫فوالدی سازی‪ ،‬در سی‌وششمین دورۀ مسابقات فرهنگی هنری شهرستان‬ ‫مبارکهموفقبه کسبرتبۀدومرشتهطراحیبامدادشد‪.‬‬ ‫آقایمهدیبهرامی کرکوندیفرزندهمکار گرامیداوودبهرامی‪،‬شاغلدر‬ ‫آهن‌سازی‪،‬درشانزدهمیندورۀمسابقۀعلمیدورۀاولمتوسطۀاستانموفق‬ ‫به کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫محمدحسینمحمدی‬ ‫همکاربازنشسته‬ ‫بیمۀ ایران هیچ‌گونه خدماتی به بازنشستگان‬ ‫برای استفاده از خدمات متخصص زنان‪ ،‬ارتوپد و‬ ‫قلبوعروقدر نجف‌آبادارائهنمی‌دهد‪.‬‬ ‫‪913***0602‬‬ ‫خانمفاطمهمسرت‌فرفرزندهمکار گرامیبازنشستهوحیدمسرت‌فر‪،‬در‬ ‫مسابقاتفرهنگیهنریوپرسشمهردررشتۀمقالۀپژوهشیموفقبه کسب‬ ‫رتبۀسومشد‪.‬‬ ‫خانمفاطمهشاهقلیانفرزندهمکار گرامیمجتبیشاهقلیان‪،‬شاغلدر‬ ‫گندله‌سازی‪ ،‬در مسابقات قرآن‪ ،‬عترت و نماز ناحیۀ ‪ 2‬شهرستان شهرکرد در‬ ‫رشتۀقرائتتحقیقموفقبه کسبرتبۀسومشد‪.‬‬ ‫خانم مریم بابائی بارچانی فرزند همکار گرامی بازنشسته رمضان بابائی‬ ‫بارچانی‪،‬در شانزدهمیندورۀمسابقۀعلمیدورۀاولمتوسطۀاستانموفق‬ ‫به کسبرتبۀبرترشد‪.‬‬ ‫محمدرضاتن‌ساز‬ ‫شاغلدر انرژیوسیاالت‬ ‫از تمامیعواملودست‌اندرکارانمرا کزطبخدر ماه‬ ‫مبارکرمضانبه‌لحاظخدماتخالصانهدر افطار‬ ‫وسحرتقدیروتشکرمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪914***7480‬‬ ‫محسنخدری کیارسی‬ ‫شاغلدر آهن‌سازی‬ ‫خواهشمند است شرایطی برای خانه‌دار شدن‬ ‫کارکناناجاره‌نشینفوالدایجاد کنید‪.‬‬ ‫‪913***5059‬‬ ‫ابراز همدردی‬ ‫اجرای پروژه ها‬ ‫بانهایتتأسفدر هفتۀ گذشتهآقایمحمدکاظمیوسفیشاغلدر اقتصادیمالیوسعیدرفیعیشاغلدر امور حقوقیدر‬ ‫غمدرگذشتپدر‪ ،‬اسماعیللکهاییشاغلدر فوالدسازیوبهروزبرومندشاغلدر تعمیرگاهمرکزیدر غمدرگذشتمادر‬ ‫ومجیدطاهریانشاغلدر نوردگرمدر غمدرگذشتبرادر بهسوگنشستند‪.‬‬ ‫همچ ــنینهم ـ ــکاربازنشس ــتۀ گرام ــیشادروانحسنابوالحسنیدراثربیماری دارفانیراوداع گفتوبهدیارحقشتافت‪.‬‬ ‫اینغمجانکاهوضایعۀجبران‌ناپذیررابهمحضرخانواده‌هایاینمرحومینتسلیتعرضمی‌کنیموبرایآنانعلودرجات‬ ‫رااز درگاهحق‌تعالیمسئلتمی‌نماییم‪.‬‬ ‫روابطعمومی‬ ‫ستاد بهره برداری‬ ‫‪1370/05/26‬‬ ‫‪1397/02/19‬‬ ‫‪1369/03/12‬‬ ‫‪1397/02/29‬‬ ‫احمدرضایزدخواستی‬ ‫علیرضانصراصفهانی‬ ‫شادروانحسنابوالحسنی‬ ‫فناوری‬ ‫نيرویانسانیوسازماندهی‬ ‫‪1370/05/26‬‬ ‫‪1397/02/10‬‬ ‫‪1370/05/26‬‬ ‫‪1397/02/26‬‬ ‫محمد ذهاب ناظوری‬ ‫مجیدحیدریبروجنی‬ ‫انرژی و سياالت‬ ‫نورد سرد‬ ‫‪1370/02/21‬‬ ‫‪1397/02/20‬‬ ‫‪1370/07/13‬‬ ‫‪1397/02/12‬‬ ‫ایمنی‬ ‫معرفی نفرات برتر ایمنی‬ ‫غالم سلطانی‬ ‫فرهاد صالحی‬ ‫محمدعلی شرافت‬ ‫علی عشقی‬ ‫ساسان یزدانی‬ ‫کیهان عسگری‬ ‫بروز حوادث شغلی غیرمترقبه در تمام عرصه‌های مربوط به کار و صنعت‪ ،‬به‌ویژه صنایع فوالدسازی‪ ،‬همراه‬ ‫با صدمات انسانی و خسارت‌های فراوان است‪ .‬ازآنجا که کشور ما در زمرۀ کشورهای درحال‌توسعه است‪،‬‬ ‫بروز حوادث شغلی و حفظ منابع انسانی و تجهیزات شرکت‌ها از بسیاری جهات حائز اهمیت است؛ بررسی‌ها‬ ‫نشان می‌دهد که رعایت دستورالعمل‌های ایمنی پیش از وقوع حوادث سهم عمده‌ای در کاهش خطرات و‬ ‫آسیب‌هایناشیاز آن‌هادارد‪.‬‬ ‫در همین خصوص از سوی مدیریت خدمات عمومی و امور رفاهی آقایان غالم سلطانی‪ ،‬فرهاد صالحی‪،‬‬ ‫محمدعلی شرافت‪ ،‬علی عشقی‪ ،‬ساسان یزدانی‪ ،‬کیهان عسگری به‌عنوان نفرات برتر ایمنی این واحد‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫اکبربیات‬ ‫شاغلدر خرید‬ ‫برای رفاه حال مسافران و پیشگیری از خطرات‬ ‫احتمالی‪ ،‬یک دستگاه پل هوایی روبه‌روی‬ ‫ویالهاینوشهرنصب کنید‪.‬‬ ‫‪913***4183‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫لغو قرارداد کلینیک‌های چشم‌پزشکی‬ ‫با توجه بــه وجود امــکان لغــو قــرارداد کلینیک‌های چشم‌پزشــکی (آبــان‪ ،‬صــدرا و پارســیان) بــا بیم ‌هگــران پایه‪،‬‬ ‫امــکان اســتفادۀ بیم ‌هشــدگان دارای پوشــش تکمیلــی (بــه غیــر از قراردادهایــی کــه دارای دفترچــۀ فول‌درمان‬ ‫هســتند) از مرا کــز مذکــور وجــود نــدارد‪ .‬بیم ‌هشــدگان جهــت جلوگیــری از تضییــع حقوقشــان و ایجــاد امــکان‬ ‫اســتفاده از ســهم بیم ‌هگــر اول خــود بایــد یکــی از دو راه زیــر را انتخــاب کننــد‪:‬‬ ‫‪.1‬کلهزینهراپرداختوپساز دریافتسهمبیمه‌گراولخودجهتارائۀمدارکبرابراصلآنودریافت‬ ‫خسارت(سهمبیمۀایران)اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪.2‬از مرا کزدیگرطرفقرارداداستفاده کنند‪.‬‬ ‫بهداشتحرفه‌ایایمنیومحیط‌زیست‬ ‫جوایز دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز‬ ‫ضمــن تقدی ــر از تــاش فرزنــدان دانش‌آمــوز و دانشــجوی ممتــاز خ ــانوادۀ محت ــرم فــوالد مبارک ــه‪،‬‬ ‫خواهشــمند اســت به‌منظــور گ ــردآوری اطالعــات تحصیلــی دانش‌آمــوزان و دانشــجویان ممتــاز‬ ‫مربــوط بــه ســال تحصیلــی‪ ،96-97‬جهــت ارائــه مــدارک مربــوط‪ ،‬شــامل اصــل و کپــی کارنامــۀ‬ ‫تحصیلــی (‪ )A4‬دانش‌آمــوزان ممتــاز و گواهــی دانشــجویی شــامل ورودی جدیــد‪ /‬معــدل ممتاز‪/‬‬ ‫لهــای‬ ‫گواهــی پایــان تحصیــات بــا ســربرگ و ممهــور بــه مهــر دانشــگاه از تاریــخ‪ 97/04/02‬بــه مح ‌‬ ‫ذیــل مراجعــه فرماییــد‪.‬‬ ‫دفتر خدمات اجتماعی واقع در ســاختمان اداری جنــب اداره آموزش جهت همکاران شــاغل‬ ‫در شرکت‬ ‫دفترخدماتاجتماعیواقعدر ساختمانمرکزی‬ ‫کانونبازنشستگانجهتهمکارانبازنشسته‪،‬مستمری‌بگیروازکارافتاده‬ ‫نکـاتقابل‌توجه‬ ‫مهلــت تحویــل مــدارک مقاطــع ابتدایــی‪ ،‬راهنمایــی و متوســطه تــا تاریــخ‪ 97/05/31‬و ارائــۀ‬ ‫لشــدگان کنکــور شــامل‬ ‫گواهــی تأییدشــدۀ دانشــجویی بــا ســربرگ دانشــگاه بــه انضمــام قبو ‌‬ ‫دانشجویانورودیبهمن‌ماه‪ 96‬ومهرماه‪ 97‬تاتاریخ‪ 97/07/30‬خواهدبود‪.‬‬ ‫جوایــز معــدل دانش‌آموزی فقــط برای افــراد تحت تکفــل (همســر و فرزنــد) و جوایز دانشــجویی‬ ‫شاملخود کارکنانوافرادتحتتکفلآنهاباشرایطذیلاست‪:‬‬ ‫دانش‌آمــوزان مقاطــع اول ابتدایی تا پایان متوســطه باید اصــل و کپی کارنامــۀ (‪ )A4‬تحصیلی‬ ‫خــود را ارائــه کننــد‪ .‬گفتنــی اســت معــدل کارنام ‌ههــای توصیفــی مطابــق اســتعالم اخذشــده از‬ ‫آموزش‌وپرورشمحاسبهمی‌شود‪.‬‬ ‫لشــده در آزمون مــدارس اســتعدادهای درخشــان یــا افراد مشــغول به تحصیل‬ ‫بــرای افــراد قبو ‌‬ ‫در اینمدارسارائه گواهیممهور بهمهروامضایاعضایمؤسسۀآموزشیمذکور الزامیاست‪.‬‬ ‫بــه مــدارک مخــدوش یــا فاقــد مهــر و امضــای آموزشــگاه و دانشــگاه محــل تحصیــل هیچ‌گونــه‬ ‫ترتیباثریدادهنخواهدشد‪.‬‬ ‫گواهیارائه‌شدهبرایدانشجویانبایددارایمشخصه‌هایذیلباشد‪:‬‬ ‫اطالعــات موردنیــاز ورودی جدیــد‪ :‬شــمارۀ دانشــجویی بــا ذکــر نیمســال ورود و تعــداد واحــد‬ ‫اخذشــده به همراه انتخاب واحد ترم اول‪( .‬برگه اشــتغال به تحصیلی بدون مشــخصات ذکرشــده‬ ‫پذیرفتهنمی‌شود)‬ ‫اطالعــات موردنیــاز معــدل دانشــجویی‪ :‬شــمارۀ دانشــجویی‪ ،‬نیمســال ورود‪ ،‬شــمارۀ‌تــرم و‬ ‫نیمســال تحصیلــی (به‌عنــوان مثــال ورودی مهرمــاه‪ 96‬بایــد معــدل تــرم‪ 1‬نیمســال اول‪ 96-97‬و‬ ‫معــدل تــرم‪ 2‬نیمســال دوم‪ 96-97‬را ارائــه نماینــد)‪ .‬بــرای دریافــت جایــزۀ معــدل دانشــجویی الزم‬ ‫است کارنامۀ کلیدانشجویانممتاز ارائهشودتااطالعاتموردنیاز مشخصباشد‪.‬‬ ‫دانشــجویان فار غ‌التحصیــل‪ :‬اصــل و کپــی گواهــی دائم یــا موقت پایــان تحصیالت با شــرایط‬ ‫معدلممتاز کهدرصورتدریافتنکردنمعدلدوترمآخردانشجوقابلپرداختاست‪.‬‬ ‫معدل‪ A‬بــرای دانشــجویان خارج از کشــور کــه کارنامــۀ آن‌ها توســط دارالترجمه‌های رســمی‪،‬‬ ‫ترجمهشدهباشدقابل‌پرداختاست‪.‬‬ ‫معدل قابل‌قبول ممتازین‬ ‫مقطع ابتدایی‬ ‫معدل‬ ‫مقطع راهنمایی و متوسطه‬ ‫معدل‬ ‫مقاطع دانشگاهی‬ ‫معدل‬ ‫اول تا چهارم ابتدایی‬ ‫‪19/50‬‬ ‫ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی (ششم تا نهم)‬ ‫‪18/50‬‬ ‫کاردانی و کارشناسی‬ ‫‪17‬‬ ‫پنجم ابتدایی‬ ‫‪19‬‬ ‫اول تا پایان متوسطه (دهم تا دوازدهم و پیش‌دانشگاهی)‬ ‫‪17/50‬‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری‬ ‫‪16/50‬‬ ‫شمارهتلفن‌های‪ 35335‬و‪ 35334‬در ساعاتاداریپاسخ‌گویسؤاالتهمکاران گرامیدر اینخصوصاست‪ .‬‬ ‫خدماتعمومیوامور رفاهی‬
‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫ورزش‬ ‫سه بانوی طالیی‌پوش سپاهان‬ ‫به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند‬ ‫نشست خبری مدیرعامل باشگاه فوالدمبارکۀ سپاهان‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ‌،‬نشســت‬ ‫خبری باشــگاه فــوالد مبارکۀ ســپاهان‬ ‫اصفهــان بــا حضــور مدیــران و کادر‬ ‫فنــی جدیــد تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه‬ ‫در ورزشــگاه نقش‌جهــان اصفهــان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مســعود تابــش‪ ،‬مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکــۀ‬ ‫سپاهان با اشــاره به حضور دو پیشکسوت باشگاه‬ ‫در ایــن نشســت گفــت‪ ‌:‬از ایــن پــس به‌صــورت‬ ‫پرســنلی در خدمــت آقــای کیومــرث فرحنــا ک و‬ ‫حســام فتاحــی در باشــگاه هســتیم و هدایایــی نیــز‬ ‫نهــا تقدیــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــروز بــه آ ‌‬ ‫تابــش در پاســخ بــه پرسشــی دربــارۀ رشــته‌های‬ ‫غیــر فوتبالــی باشــگاه توضیــح داد‪ :‬متأســفانه در‬ ‫دو فصــل اخیــر در فوتبــال بزرگ‌ســاالن موفــق‬ ‫نبودیم‪ ،‬اما ســایر تیم‌های ما بســیار موفــق بودند‪.‬‬ ‫دوچرخ ‌هســواری‪ ،‬هندبــال و تیرانــدازی مــا فعــال‬ ‫هســتند و در شمشــیربازی و وشــو موفــق بوده‌ایــم‪.‬‬ ‫یهــای مــا فعال‌انــد و در تمــام‬ ‫در فوتبــال نیــز آ کادم ‌‬ ‫رده‌هایــش بــه مقــام رســیده‌ایم‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫گســاالن اســت‪ .‬مــا‬ ‫ویتریــن مــا تیــم فوتبــال بزر ‌‬ ‫دارای‪ ۲۹۱۹‬ورزشکار ‌‪،‬مربیوپزشکو‪...‬هستیم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ۷۰‬نفر ملی‌پوش در رشته‌های مختلف‬ ‫داریم‪ .‬امسال نیز به دنبال تشکیل تیم قدرتمند و‬ ‫بازگشت به روزهای گذشته هستیم‪ .‬این موضوع‬ ‫در حکــم مدیرعاملــی مــن از ســوی مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه قیــد شــده و مــن موظــف بــه‬ ‫انجــام آن هســتم‪.‬‬ ‫تابــش در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر چگونگــی‬ ‫سیاســت باشــگاه در قبــال بازیکنانی کــه حاصل‬ ‫آ کادمــی باشــگاه توضیــح داد‪ :‬اشــکال بزرگــی در‬ ‫نهــم قوانیــن‬ ‫یهــا وجــود دارد و آ ‌‬ ‫زمینــۀ آ کادم ‌‬ ‫فدراســیون ماســت‪ .‬مــا هیــچ ضمانتــی بــرای‬ ‫تســالگی تحــت‬ ‫نگــه داشــتن بازیکنــی کــه از هف ‌‬ ‫آمــوزش مــا بــوده اســت نداریــم‪ .‬بازیکنــان زیــر ‪۱۸‬‬ ‫ســال هــر لحظــه خواســتند می‌تواننــد برونــد‪.‬‬ ‫مهــای پایــه خرج‬ ‫ســاالنه هفت میلیــارد بــرای تی ‌‬ ‫می‌کنیــم‪ .‬می‌توانیــم بــا بازیکنــی هــم کــه بــه ‪۱۸‬‬ ‫ســال برســد‪ ،‬قــرارداد س ‌هســاله ببندیــم‪ ،‬امــا در‬ ‫فوتبــال روز دنیــا قــرارداد بازیکنــان دوازد ‌هســاله‬ ‫و پانزده‌ســاله اســت‪ .‬بــا فدراســیون مکاتبــه‬ ‫کردیــم و امیدواریــم بــه باشــگاه‌های ســازنده‬ ‫کمــک شــود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ ‌:‬در ســال‌های گذشــته‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫بازیکنــان پایــۀ مــا بــه تیــم بزرگ‌ســاالن راه پیــدا‬ ‫کردند‪ .‬امــا بازیکنان خوبی هــم بودند کــه از فوتبال‬ ‫پایــۀ مــا جــدا شــدند و اآلن در ســطح لیــگ برتــر در‬ ‫مهــای دیگــر بــازی می‌کننــد‪ .‬امســال هــم برخــی‬ ‫تی ‌‬ ‫از بازیکنــان جــوان مــا قراردادشــان تمــام شــده‬ ‫اســت؛ اما آقای قلعه‌نویی به دنبال تمدید قرارداد‬ ‫آن‌هاســت‪ .‬برخــی از ایــن بازیکنــان نیز بــا ما قــرارداد‬ ‫دارنــد‪ .‬مــا گلرهــای بســیار خوبــی و بلندقــدی نیــز‬ ‫داریــم‪ .‬ا گر بخواهیــم بازیکنــی را هم به تیــم دیگری‬ ‫بدهیــم ب ‌هصــورت قرضــی خواهیــم داد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل باشــگاه همچنیــن دربــارۀ حضــور‬ ‫هــواداران ســپاهان در فصــل جدیــد بــرای‬ ‫حمایــت از تیــم تصریــح کــرد ‌‪ :‬یکــی از نقــاط قــوت‬ ‫ســپاهان مردمــی بــودن آن اســت‪ .‬ایــن باشــگاه‬ ‫یکــی از پرطرفدارتریــن تیم‌هــای کشــور اســت‪.‬‬ ‫حــق آن‌هاســت کــه بیاینــد و از ورزشــگاه خــوب‬ ‫نقش‌جهــان بــا آرامــش بیشــتری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ســال قبــل مــا اولیــن باشــگاهی بودیــم کــه مجــوز‬ ‫حرف ـه‌ای را دریافــت کردیــم‪ ،‬ولــی ورزشــگاه مــا‬ ‫مشکل داشت‪ .‬بیشترین مسئلۀ آن نیز دسترسی‬ ‫ورزشــگاه اســت کــه اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه‬ ‫انجــام شــده اســت‪ .‬پیمانــکار تــا چنــد مــاه آینــده‬ ‫یهــا‪ ،‬گیــت‬ ‫طبقــۀ دوم را تکمیــل می‌کنــد‪ .‬آبخور ‌‬ ‫تفــروش و ورود و خــروج نیــز اصــاح خواهــد‬ ‫بلی ‌‬ ‫شــد تا تماشــا گر در زمان حضور در ورزشــگاه آرامش‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬چنــد ســال پیــش تنهــا یــک ســکو‬ ‫و چنــد اتــاق داشــتیم امــا حــاال امکانــات بهتــری‬ ‫داریــم‪ .‬امســال بــه کانــون هــواداران هــم نیــاز داریــم‬ ‫و ســازماندهی جدیــدی بــرای کانــون خواهیــم‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫او همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بودجــۀ‬ ‫باشــگاه چقــدر اســت‪ ‌،‬گفــت‪ :‬متأســفانه اعــداد‬ ‫یشــنویم‪ .‬مثــا در‬ ‫عجیبــی حتــی در رســانۀ ملــی م ‌‬ ‫یکی از برنام ‌ههــای زنــده فرمودند‪ ۳۰‬میلیــارد برای‬ ‫تیــم هزینــه شــده اســت‪ .‬کل بودجــۀ مــا بــرای کل‬ ‫رشــته‌ها‪ ۲۸‬میلیارد تومــان اســت‪ .‬این صحبت‌ها‬ ‫در جهــت تشــویش اذهــان عمومــی اســت‪ .‬البتــه‬ ‫اسپانســر هــم داشــتیم‪ .‬می‌گوینــد رقــم پرداختــی‬ ‫باشــگاه بــه بازیکنــان نجومــی بــوده کــه اصــا‬ ‫نطــور نیســت‪ .‬ما هرســال ممیــزی و حسابرســی‬ ‫ای ‌‬ ‫یشــویم‪ .‬بــرای یــک ریــال هزینــه بایــد مصوبــۀ‬ ‫م ‌‬ ‫هیئت‌مدیــره وجــود داشــته باشــد‪ .‬قراردادهــا‬ ‫را حرف ـه‌ای و در جهــت منافــع باشــگاه تنظیــم‬ ‫می‌کنیــم‪ .‬ارقــام مــا کامــا معقــول اســت‪ .‬شــاید‬ ‫حدا کثــر‪ ۱۰‬درصــد بودجــۀ اصلــی باشــگاه را افزایش‬ ‫دهــم‪ .‬البتــه باید تــاش کنیم کــه اسپانســرها را هم‬ ‫افزایــش دهیم‪ .‬مــا رقــم قراردادهــا را هم به ســازمان‬ ‫لیــگ می‌دهیــم‪ .‬شــاید‪ ۸۰‬درصــد بودجــۀ کل مــا‬ ‫برای تیــم فوتبــال هزینه شــود‪ .‬ا گــر همۀ باشــگاه‌ها‬ ‫موافــق باشــند‪ ،‬قراردادهــا را روی میــز می‌گذاریــم تــا‬ ‫همــه ببیننــد‪.‬‬ ‫تابــش در مــورد جدایــی علــی کریمــی نیــز گفــت‪:‬‬ ‫دوســت داشــتیم علــی کریمــی در ســپاهان بمانــد‪،‬‬ ‫چون محصول آ کادمی ماســت‪ .‬او در جلسه گفت‬ ‫تمایلی بــرای مانــدن نــدارد‪ .‬ما هم موافقــت کردیم‬ ‫کــه نباشــد‪.‬‬ ‫تابــش در مــورد برنامـه‌اش بــرای افزایــش هــواداران‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ســازماندهی کانــون هــواداران تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن کانــون یــک ‪ NGO‬اســت و بــه‬ ‫مشــکالت هواداران اهمیت می‌دهــد‪ .‬فکر می‌کنم‬ ‫یهــای‬ ‫هــواداران افزایــش پیــدا کرده‌انــد‪ .‬در باز ‌‬ ‫معمولــی نیــز ‪ ۱۵-۱۰‬هــزار تماشــا گر در ورزشــگاه‬ ‫داشــتیم‪ .‬قطعا شــرایط بهتری بــرای کانــون فراهم‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬برنامــۀ مــا بــر اســاس اســتراتژی‬ ‫ماســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل باشگاه‬ ‫دربارۀ حضور‬ ‫هواداران سپاهان‬ ‫در فصل جدید‬ ‫برای حمایت از‬ ‫تیم تصریح کرد‪‌:‬‬ ‫یکی از نقاط قوت‬ ‫سپاهان مردمی‬ ‫بودن آن است‪.‬‬ ‫این باشگاه یکی‬ ‫از پرطرفدارترین‬ ‫تیم‌های کشور‬ ‫است‪ .‬حق‬ ‫آن‌هاست که‬ ‫بیایند و از ورزشگاه‬ ‫خوب نقش‌جهان‬ ‫با آرامش بیشتری‬ ‫استفاده کنند‬ ‫فریبا سلیمانی‪ ،‬سرمربی تیم ملی والیبال نشستۀ بانوان کشورمان‪ ،‬ترکیب نهایی تیم ملی برای‬ ‫مسابقات جهانی هلند را به شرح زیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫معصومه زارعی براتی‪ ،‬زهرا نجاتی عارف‪ ،‬نسرین فرهادی‪ ،‬زینب ملکی‪ ،‬فرزانه حیدری‪ ،‬زهرا دانایی‪،‬‬ ‫بتول جعفریان‪ ،‬معصومه شجراتی‪ ،‬فاطمه جهانی‪ ،‬مهری فالحی‪ ،‬دریا کناری‪ ،‬بتول خلیل‌زاده و ندا‬ ‫پنجه‌باشی افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند‪.‬‬ ‫مسابقات والیبال نشسته جهانی هلند از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬تیرماه در این کشور برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫گفتنی است خانم‌ها ملکی‪ ،‬فالحی و شجراتی از بازیکنان تیم فوالد مبارکۀ سپاهان هستند که در ترکیب‬ ‫نهایی تیم ملی ایران حضور دارند‪.‬‬ ‫حضور دو ملی‌پوش فوالد مبارکۀ سپاهان‬ ‫در تور بین‌المللی ترکیه‬ ‫عوارض پشت‌میزنشینی‬ ‫بــدن انســان بــرای نشســتن طوالنی‌مــدت در‬ ‫یــک جــا طراحــی نشــده اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬ایــن‬ ‫روزهــا تعــداد ز یــادی از مشــاغل بــه کار بــا کامپیوتــر و‬ ‫یشــوند‪ .‬بیــش از ‪6‬‬ ‫نشســتن پشــت میــز محــدود م ‌‬ ‫ســاعت پشت‌میزنشــینی در روز می‌توانــد عــوارض‬ ‫بســیار خطرنا کــی بــرای بــدن داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫‪3‬ســالگی بــروز پیــدا نمی‌کننــد‬ ‫عــوارض عمدتــا تــا ‪‌ 5‬‬ ‫و پــس از ‪ 40‬یــا ‪4‌ 5‬ســالگی ا ســت کــه بــه طــرزی‬ ‫محســوس خــود را در بــدن نشــان خواهنــد داد‪ .‬در‬ ‫آغــاز خلقــت قــرار نبــوده مــا این‌قــدر روی صندلــی یا‬ ‫مبــل و پشــت میــز بنشــینیم؛ امــا متأســفانه ایــن روزها‬ ‫بســیاری از ما تا ‪ ۱۵‬ســاعت روی مبــل‪ ،‬صندلی اداره‬ ‫و صندلــی خــودرو می‌نشــینیم‪ .‬ایــن مقــدار نشســتن‬ ‫آن‌چنــان ز یــاد اســت کــه ورزش‌هــای مختصــر مــا‬ ‫یــارای مقابلــه بــا آن را نــدارد و تنهــا می‌توانــد یــک‬ ‫ژست تبلیغاتی به حساب بیاید‪.‬‬ ‫«بیماری نشســتن» چنــدان هم‬ ‫
بــا این وجــود مقابله بــا عــوارض‬ ‫ِ‬ ‫ســخت نیســت‪ ،‬بــه شــرطی کــه بتوانیــم میــزان نشســتن روزانــه و‬ ‫تهــای جســمی خــود را دقیــق ارزیابــی کنیــم و اول از همــه‬ ‫فعالی ‌‬ ‫بایــد طــرز تفکرمــان را کمــی تغییــر دهیــم‪ .‬بــه کســی کــه در اتوبوس‬ ‫بــا وجــود صندلی‌هــای خالــی بایســتد یــا آن کــه راه رفتــن را بــه‬ ‫نشســتن ترجیــح می‌دهــد بــا تعجــب نــگاه می‌کنیــم‪ .‬کافــی اســت‬ ‫کســی از جایــی رد شــود کــه مــا نیــاز بــه وســیله‌ای در همــان حوالــی‬ ‫داشــته باشــیم؛ ســریع بــه او می‌گوییــم‪ :‬تــا آنجــا فــان چیــز را بــرای‬ ‫من بیــاور‪ .‬مــا ایرانی‌ها زیــاد می‌نشــینیم و مشــکالت زیاد نشســتن‬ ‫گریبانمــان را گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عوارض نشستن بیش‌ازحد‪:‬‬ ‫مــارک همیلتــون میکروبیولوژیســت دانشــگاه میســوری دربــارۀ‬ ‫عــوارض زیــاد نشســتن می‌گویــد‪ :‬مکانیســمی کــه بــدن مــا در حــال‬ ‫نشســتن در پیــش می‌گیــرد بســیار بــا زمانــی کــه در حــال قــدم زدن‬ ‫یــا ورزش هســتیم متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫او کــه برخــاف بســیاری از محققــان در اتــاق خــودش صندلــی‬ ‫نــدارد می‌گویــد‪ :‬ا گــر شــما در حالــت ایســتادن یــا راه رفتــن باشــید‪،‬‬ ‫عضــات خاصــی را بــه کار می‌گیریــد کــه بــرای پشــتیبانی کیفــی‬ ‫شــما طراحی شــده‌اند و هیچ‌گاه خســته نمی‌شــوند‪ .‬ایــن عضالت‬ ‫منحصربه‌فــرد هســتند؛ چرا کــه سیســتم عصبــی آن‌هــا را بــرای‬ ‫فعالیت‌هــای بــا شــدت کــم بــه کار می‌گیــرد‪.‬‬ ‫ســتون فقــرات مــا بــرای نشســتن طوالنــی طراحــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســامت ســتون فقــرات به‌عنــوان ســنگ بنــای ســاختار اســکلتی‬ ‫عضال نــی بــدن انســان اهمیــت و یــژ ه‌ای دارد؛ به‌طور ی‌کــه‬ ‫گا هــی میــزان ســامتی فــرد را بــه ســامتی ســتون فقــرات او‬ ‫نســبت می‌دهنــد یــا مثــا ریســک بیماری‌هــای قلبــی در افــراد‬ ‫پشت‌میزنشــین تــا ‪ ۶۴‬درصــد بیشــتر از دیگــران اســت و ایــن قضیه‬ ‫ممکــن اســت تــا حــدود ‪ ۷‬ســال از ســال‌های مفیــد و ســالم زندگــی‬ ‫را کاهــش دهد‪ .‬حتــی ثابــت شــده اســت بســیاری از انواع ســرطان‬ ‫در این اشــخاص شــایع‌تر اســت‪
 .‬‬ ‫انــواع و اقســام مشــکالت دیگــر نیــز ممکــن اســت به‌دلیــل کاهــش‬ ‫تحرک بــدن یــا وضــع نامناســب نشســتن در این افــراد دیده شــود‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه اینکــه عــوارض بی‌تحرکــی در ترکیب بــا شــرایط مختلف‬ ‫تغذی ـه‌ای و مســائل ســامتی خــود را نشــان می‌دهــد‪ ،‬نمی‌شــود‬ ‫زمان‌بنــدی دقیقــی بــرای ایــن مشــکالت در نظــر گرفــت؛ امــا مــا‬ ‫فــرض می‌کنیــم بــا فــردی روبه‌روییــم کــه ســیگار نمی‌کشــد‪ ،‬مــواد‬ ‫یــا داروی خاصی مصــرف نمی‌کنــد و تغذیــۀ نســبتا متعادلــی دارد‪،‬‬ ‫امــا روزانــه حداقــل ‪ ۶‬ســاعت یــک جــا می‌نشــیند‪ .‬در ایــن صــورت‪:‬‬ ‫بالفاصله بعد از نشستن‬ ‫ماهیچه‌هــای بــدن بــه و ضــع ا ســتراحت می‌رو نــد و‬ ‫تحریک‌پذ یــری الکتریکــی آ ن‌هــا کــم می‌شــود؛ یعنــی کا لــری‬ ‫حسین ناطقی و محمد گنج‌خانلو دو ملی‌پوش این باشگاه در تور دوچرخه‌سواری موالنا که در‬ ‫شهر قونیه ترکیه برگزار می‌شود با دیگر دوچرخه‌سواران به رقابت خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫این رقابت‌ها در چهار مرحله و با حضور ‪ ۱۵‬تیم از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نونهاالن فوالدمبارکۀ سپاهان‬ ‫قهرمان مسابقات هندبال جام عرشیان‬ ‫کســوم حالــت معمول)‪ .‬ا گر کســی‬ ‫یســوزانند (حــدود ی ‌‬ ‫کمتــری م ‌‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت یک جا بنشــیند‪ ،‬میزان برداشــت گلوکز از راه انســولین‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد کاهــش می‌یابــد و ایــن یعنــی فــرد دارد بــرای ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری دیابــت نــوع ‪ ۲‬آمــاده می‌شــود‪.‬‬ ‫بعــد از دو هفتــه یــک جــا نشســتن (حداقــل ‪ ۶‬ســاعت در‬ ‫روز)‪:‬‬ ‫تنهــا بعــد از ‪ ۵‬روز مقــدار تری‌گلیســیرید و کلســترول (چربی‌هــا)‬ ‫افزایــش می‌یابــد و مقاومــت بــه انســولین (کاهنــدۀ قنــد) هــم زیــاد‬ ‫می‌شــود و ایــن یعنــی بدن شــروع بــه وزن‌گیــری می‌کنــد‪ .‬بعــد از دو‬ ‫یشــود و اصطالحــا عضالت‬ ‫هفته کاهــش حجم عضــات شــروع م ‌‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫تنبــل م ‌‬ ‫بعــد از یــک ســال یــک جــا نشســتن (حداقــل ‪ ۶‬ســاعت در‬ ‫روز)‪:‬‬ ‫بعــد از یــک ســال‪ ،‬افزایــش چربی‌هــا به‌وضــوح آغــاز می‌شــود و‬ ‫مهــا هــر ســال کم‌تحرکــی باعــث‬ ‫بــدن وزن‌گیــری می‌کنــد‪ .‬در خان ‌‬ ‫از دســت رفتــن ‪۱‬درصــد از تــودۀ اســتخوانی می‌شــود (آغــازی بــرای‬ ‫پوکــی اســتخوان)‪.‬‬ ‫بعــد از ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬ســال یــک جــا نشســتن (حداقــل ‪ ۶‬ســاعت‬ ‫در روز)‪:‬‬ ‫بعد از حدود ‪ 10‬سال کم‌تحرکی‪ ۷ ،‬سال از عمر مفید سالمت کاسته‬ ‫می‌شود‪ ،‬ریسک بیماری‌های قلبی به‌شدت افزایش می‌یابد و‬ ‫احتمال سرطان‌های سینه و پروستات باال می‌رود‪.‬‬ ‫نشستن طوالنی به دالیل مختلف پزشکی عوارض زیادی دارد‪.‬‬ ‫نشستن بیش از ‪ 45‬دقیقه برای بدن مضر است‪ .‬افرادی که زیاد‬ ‫پشت میز می‌نشینند در معرض خطر عارضه‌هایی مانند درد‬ ‫گردن‪ ،‬واریس و لخته‌های خونی‪ ،‬سندرم تونل مچ دست‪ ،‬فتق‬ ‫دیسک‪ ،‬فلج شدن و سندرم متابولیک قرار دارند‪.‬‬ ‫ا گر روزانه بیش از ‪ 6‬یا ‪ 7‬ساعت مجبور به نشستن پشت میز‬ ‫هستید‪ ،‬شک نداشته باشید که سالمتتان در خطر است و ریسک‬ ‫ابتال به بیماری‌های مختلف را در خودتان افزایش می‌دهید‪.‬‬ ‫یکــی از مهم‌تر یــن تهدید هــای پشت‌میزنشــینی کا هــش‬ ‫متابولیســم بــدن و بــروز اضا ف ـه‌وزن و چا قــی است‪.‬برا ســاس‬ ‫بررس ـی‌های اخیــر محققــان‪ ،‬نشســتن‌های طوالنی‌مــدت تــا ‪64‬‬ ‫درصــد احتمــال ابتــا بــه بیماری‌هــای قلبــی را افزایــش می‌دهــد‪.‬‬ ‫تحلیــل ســتون فقــرات‪ ،‬فشــارهای بیش‌ازحــد بــر اســتخوان‌های‬ ‫یهــای اســکلتی‪،‬‬ ‫گــردن‪ ،‬کمــر و لگــن و بســیاری دیگــر از ناهنجار ‌‬ ‫غضروفــی و عضالنــی هــم از دیگــر عــوارض پشت‌میزنشــینی‌های‬ ‫طوالنی‌مــدت ا ســت‪.‬‬ ‫ابتــا بــه ســندرم تونــل مــچ دســت‪ :‬رایج‌تریــن خطــر نشســتن‬ ‫یمــدت پشــت میــز کار‪ ،‬ابتــا بــه ســندرم تونــل مــچ دســت‬ ‫طوالن ‌‬ ‫اســت کــه بــا بی‌حســی‪ ،‬ضعــف‪ ،‬درد در دســت‪ ،‬مــچ و بــازو خــود‬ ‫را نشــان می‌دهــد؛ به‌خصــوص هنــگام کار بــا کیبــورد و مــاوس‪.‬‬ ‫ســندرم تونــل کارپــال شــایع‌ترین نوروپاتــی بــه دام افتــادن عصــب‬ ‫اســت که در نتیجۀ فشــردگی عصــب میانــی در ناحیۀ تونــل کارپال‬ ‫ایجــاد می‌شــود‪.‬‬ ‫درد گــردن‪ :‬همیــن حــاال بــه وضعیــت نشســتنتان در پشــت میــز‬ ‫کار دقــت کنیــد‪ .‬به‌احتمــال زیــاد به‌جــای این‌کــه گردنتــان در‬ ‫راســتای ســتون فقــرات باشــد‪ ،‬بــه ســمت جلــو خــم شــده‌اید‪.‬‬ ‫بــدون شــک شــانه و کمرتــان نیــز در وضعیــت نامناســبی قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬یعنــی شــانه‌هایتان افتــاده و پشــتتان بــه حالــت خمیــده‬ ‫درآمــده اســت‪ .‬هم‌تــراز نبــودن گــردن‪ ،‬شــانه‌ها و ســتون فقــرات‬ ‫در حیــن قــرار گرفتــن پشــت رایانه کــه معمــوال ســاعت‌ها نیــز طول‬ ‫می‌کشــد‪ ،‬باعــث ایجــاد آســیب‌های فشــاری مکــرر و دائمــی بــه‬ ‫عضــات و ســاختار اســتخوانی گــردن می‌شــود کــه از انتهــای‬ ‫جمجمــه تــا مهره‌هــای پشــت را درگیــر می‌کنــد‪ .‬بــرای کاهــش ایــن‬ ‫آســیب‌ها الزم اســت صــاف بنشــینید و گــردن را جلــو نیاوریــد تــا بــا‬ ‫شــانه‌ها و ســتون فقــرات در یــک راســتا باشــد‪.‬‬ ‫ابتــا بــه وار یــس و لخته‌هــای خو نــی‪ :‬بــه عقیــدۀ محققــان‬ ‫کانادا یــی‪ ،‬نشســتن‌های طوالنی‌مــدت در پشــت میــز کار یــا‬ ‫روی کاناپــه امــکان بــروز ترومبــوز وریــدی عمقــی را به‌ویــژه در‬ ‫بیــن افــراد مبتــا بــه چاقــی مفــرط افزایــش می‌دهــد‪ .‬متأســفانه‬ ‫ا گــر لخت ‌ههــای خونــی حرکــت کننــد و وارد ریه‌هــا شــوند و آمبولــی‬ ‫ریــوی ایجــاد کننــد‪ ،‬مرگبــار هســتند‪ .‬ترومبــوز وریــدی عمقــی نیــز‬ ‫زمانــی بــروز می‌کند کــه جریان خــون متوقــف شــود‪ ،‬مایعــات بدن‬ ‫در ناحی ـه‌ای از پــا جمــع شــود و لختــۀ خونــی ایجــاد کنــد‪ .‬توجــه‬ ‫داشــته باشــید کــه نشســتن‌های طوالنی‌مــدت باعــث ایجــاد ورم‬ ‫قوزک پــا‪ ،‬واریــس و پوکــی اســتخوان ناشــی از کم‌تحرکی می‌شــود‪.‬‬ ‫فتــق دیســک‪ :‬محققــان انســتیتوی ملــی اختــاالت عصبــی و‬ ‫ســکتۀ مغــزی در آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه حــرکات‬ ‫منظــم بد نــی با عــث تحر یــک جر یــان خــون تــازه و ار ســال‬ ‫مــواد مغــذی بــه دیس ـک‌های بیــن مهــر ه‌ای می‌شــود؛ ا مــا‬ ‫نشســتن‌های طوالنی‌مــدت بــه بــر هــم خــوردن هم‌تــرازی‬ ‫دیس ـک‌ها و تشــکیل کالژ ن‌هــای ســخت بیــن تاندو ن‌هــا و‬ ‫لیگما ن‌هــا منجــر می‌شــود‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین‬ ‫تهدیدهای‬ ‫پشت‌میزنشینی‬ ‫کاهشمتابولیسم‬ ‫بدن و بروز‬ ‫اضافه‌وزن و چاقی‬ ‫است‪.‬براساس‬ ‫بررسی‌های‬ ‫اخیر محققان‪،‬‬ ‫نشستن‌های‬ ‫طوالنی‌مدت تا ‪64‬‬ ‫درصد احتمال ابتال‬ ‫به بیماری‌های قلبی‬ ‫را افزایش می‌دهد‬ ‫مسابقات هندبال نونهاالن‪ ،‬جام موالی عرشیان به همت هیئت هندبال و شهرداری اصفهان‬ ‫از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۳‬خردادماه با حضور ‪ ۱۶‬تیم در زمین روباز مشتاق برگزار شد‪.‬‬ ‫در فینال این دوره از رقابت‌ها‪ ،‬تیم‌های فوالد مبارکۀ سپاهان و خمینی‌شهر به مصاف هم رفتند و‬ ‫در پایان‪ ،‬تیم فوالد مبارکۀ سپاهان با نتیجه ‪ ۱۳‬بر ‪ ۴‬از سد خمینی‌شهر گذشت و قهرمان این دوره از‬ ‫مسابقات شد‪.‬‬ ‫در دیدار رده‌بندی نیز ناحیۀ یک آموزش‌وپرورش با نتیجه ‪ ۱۴‬بر ‪ ۱۳‬دولت‌آباد را شکست داد و سوم شد‪.‬‬ ‫سرمربی تیم هندبال سپاهان اسماعیل دهقان است و سرپرستی آن به عهدۀ حمید عسگرنیاست‪.‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫عکس ارسالی از همکار گرامی جناب آقای مجید نجاتی شاغل در واحد گالوانیزه رنگی‬ ‫همــکاران و خوانندگان محترم خبرنامــۀ فوالد می‌توانند با ارســال عکس‌های جذاب و دیدنی ورزشــی‬ ‫به واحد امور ورزش در مسابقه انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند‪ .‬شایان ذکر است هر هفته به‬ ‫عکس منتخب جایزه‌ای به رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 2‬تیر‬ ‫یک‌شنبه ‪ 3‬تیر‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪19‬‬ ‫آفتابی‬ ‫‪20‬‬ ‫آفتابی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪19‬‬ ‫آفتابی‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‌آفتابی‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 7‬تیر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫جمعه ‪ 8‬تیر‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫شنبه ‪ 9‬تیر‬ ‫‪34‬‬ ‫‌آفتابی‬ ‫حدیث هفته‬ ‫‪34‬‬ ‫‪17‬‬ ‫آفتابی‬ ‫امام علی علیه‌السالم‪:‬‬ ‫دو نعمت است که ارزش آن‏ها را نمی‏داند ‪ ،‬مگر کسی که آن‏ها را از دست داده باشد‪:‬‬ ‫جوانیوتندرستی‪.‬‬ ‫غرر الحکم و درر الکلم ‪ ،‬ح ‪۵۷۶۴‬‬ ‫‪Khabarnameh-Foulad‬‬ ‫خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان‬ ‫شماره ‪1080‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬تیر ماه‪1397‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪ 23 / 1439‬ژوئن ‪2018‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شركتفوالدمباركهاصفهان‪/‬مدیرمسئول‪:‬محمدناظمیهرندی‬ ‫سردبیر‪ :‬رسول مهماندوست ‪/‬دبیر تحریریه‪ :‬سید رسول موسوی ‪/‬شمارگان‪14000:‬‬ ‫‪Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter‬‬ ‫‪Vol.21‬‬ ‫‪No.1080‬‬ ‫‪SAT.23 JUN. 2018‬‬ ‫‪www.msc.ir‬‬ ‫تکریم کودکان از نگاه روایات‬ ‫سینما‬ ‫دشمن زن ‪ /‬کریم امینی‬ ‫شرکت کردن در‬ ‫بازی کودکان نیز‬ ‫نوعی احترام و‬ ‫شخصیت قائل‬ ‫شدن به آن‌ها‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر این‬ ‫کار به کودکان‬ ‫اطمینان می‌دهد که‬ ‫بازی آنان معتبر و‬ ‫معنادار است و به‬ ‫آن‌ها نشان می‌دهد‬ ‫که بازی‌شان مورد‬ ‫تأیید و حمایت‬ ‫بزرگ‌ساالن است‬ ‫سینما قدس‬ ‫دشمن زن‪ /‬دلم می‌خواد‪ /‬تگزاس‬ ‫در شمارۀ قبل گفتیم به‌نظر کارشناسان‬ ‫تربیت کودک بهترین دورۀ تربیت‪ ،‬دوران‬ ‫کودکیاست‪.‬آناناذعاندارنددر اینسنین‪،‬‬ ‫کودکان آمادۀ پذیرش آموزه‌های تربیتی و‬ ‫تقلید از والدین خود هستند‪ .‬در این دوره‪،‬‬ ‫کودک به‌خوبی آنچه را که به او آموخته شود‪،‬‬ ‫فرامی‌گیرد‪ .‬در ادامه نیز روایات رسیده از‬ ‫اهل‌بیتدرخصوصتوجهبهعواطف کودکانه‬ ‫رابیاننمودیم‪.‬‬ ‫در این شماره نیز تکریم کودکان را از نگاه‬ ‫روایاتباهممرورمی‌کنیم‪.‬‬ ‫سالم کردنبه کودکان‬ ‫اهل‌بیت (علیهم‌السالم) همیشه به کودکان‬ ‫سالم می‌کردند‪ .‬امام رضا (علیه‌السالم) از‬ ‫پدران خود نقل می‌کند که پیامبر(صل اهلل‬ ‫علیه) فرمودند‪« :‬پنج چیز را تا هنگام مرگ‬ ‫ترکنخواهم کرد …وسالم کردنبر کودکان‪،‬تا‬ ‫این کار پساز منسنتیبرایدیگرانباشد»‪.‬‬ ‫جایدادن کودکاندر صفوفنماز جماعت‬ ‫جابربن‌عبداهلل می‌گوید‪ :‬از امام باقر‬ ‫(علیه‌السالم) دربارۀ کودکانی که در نماز‬ ‫جماعتحاضرمی‌شوندپرسیدم‪.‬امامفرمود‪:‬‬ ‫آن‌ها را به صف آخر نفرستید‪ ،‬بلکه بین آن‌ها‬ ‫[به‌وسیلۀبزرگ‌ترها]فاصلهایجاد کنید‪.‬‬ ‫بااحترامصدا کردن‬ ‫معصومــان (علیهم‌الســام) همــواره کــودکان‬ ‫را بــا احتــرام و نــام نیــک صــدا می‌کردنــد و‬ ‫هنــگام نام‌گــذاری‪ ،‬نام‌هــای نیــک بــرای‬ ‫آن‌هــا برمی‌گزیدنــد‪ .‬در ســیرۀ اهل‌بیــت‬ ‫(علیهم‌الســام) مــوارد بســیاری مشــاهده‬ ‫می‌شــود کــه هنــگام صحبــت بــا فرزنــدان‬ ‫خویــش از لفــظ «یــا بنــی» (فرزنــد عزیــزم)‬ ‫اســتفاده می‌کردنــد‪ .‬همان‌گونــه کــه لقمــان‬ ‫فرزنــدش را بــا آن‪ ،‬خطــاب می‌کــرد‪.‬‬ ‫شرکتدر بازی کودکان‬ ‫شرکت کردندر بازی کودکاننیزنوعیاحترام‬ ‫معرفی فیلم‬ ‫سینما فلسطین‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫خجالت نکش‬ ‫دلم می‌خواد ‪/‬تگزاس‪ /‬التاری‬ ‫سینما سپاهان‬ ‫دشمن زن ‪ /‬چهارراه استانبول ‪/‬خجالت نکش‪/‬تگزاس‬ ‫سینما فرهنگیان‬ ‫خجالت نکش‪ /‬فیلشاه‪ /‬التاری‬ ‫پردیس سینمایی چهارباغ‬ ‫در وجه حامل‪ /‬دشمن زن‪ /‬دلم می‌خواد‪/‬چهارراه استانبول‪/‬خجالت نکش‪ /‬تگزاس‪ /‬فیلشاه ‪/‬‬ ‫زمانی دیگر ‪ /‬کوپال‬ ‫اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه‬ ‫اذان صبح‬ ‫طلوع آفتاب‬ ‫اذان ظهر‬ ‫اذان مغرب‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/4/2‬‬ ‫‪04:19‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:34‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1397/4/3‬‬ ‫‪04:19‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:06‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪1397/4/4‬‬ ‫‪04:19‬‬ ‫‪05:58‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪1397/4/5‬‬ ‫‪04:20‬‬ ‫‪05:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫چهارشنبه ‪1397/4/6‬‬ ‫‪04:20‬‬ ‫‪05:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫پنجشنبه ‪1397/4/7‬‬ ‫‪04:21‬‬ ‫‪05:59‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫جمعه‬ ‫‪1397/4/8‬‬ ‫‪04:21‬‬ ‫‪06:00‬‬ ‫‪13:07‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1397/4/9‬‬ ‫‪04:21‬‬ ‫‪06:00‬‬ ‫‪13:08‬‬ ‫‪20:35‬‬ ‫فقه و زندگی‬ ‫نفقه و حقوق والدین‬ ‫نفقه‬ ‫‪.1‬پرداخــت نفقــۀ ســه گــروه بــر انســان واجــب اســت؛ پــدر و مــادر‪ ،‬فرزنــدان و همســر‪ ،‬گرچــه در عــدۀ‬ ‫طــاق رجعــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.2‬نفقــۀ پــدر و مــادر و فرزنــدان در صورتــی واجــب اســت کــه فقیــر باشــند و در غیــر ایــن صــورت واجــب‬ ‫نیســت‪ ،‬ولــی نفقــۀ همســر واجــب اســت‪ ،‬گرچــه نیازمنــد نباشــد‪.‬‬ ‫‪.3‬ا گــر انســان نفقــۀ پــدر و مــادر یــا فرزنــدان را ندهد‪ ،‬مدیــون نیســت‪ ،‬بلکه فقــط گناه کــرده اســت؛ اما‬ ‫دربــارۀ همســر چنیــن نیســت و هــر مقــدار کــه نفقــۀ همســر را ندهــد‪ ،‬بــه همــان مقــدار شــرعا مدیــون‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪.4‬آنچــه از نفقــه و خرجــی بر مــرد واجــب اســت نیازهــای عــادی زندگی همچــون تهیۀ غــذا‪ ،‬پوشــا ک و‬ ‫مســکن اســت و مخارجی همچون بدهی‌های شــرعی زن شــامل کفاره‪ ،‬خمس‪ ،‬رد مظالم‪ ،‬صدقه‪،‬‬ ‫هدیــه و نــذورات بر گردن شــوهر نیســت‪.‬‬ ‫‪.5‬ا گــر شــوهر مخــارج زندگــی را به شــکل روزانــه یــا هفتگــی بپــردازد و زن بــا صرفه‌جویــی یا دالیــل دیگر‬ ‫یشــود و شــوهر حــق بازپس‌گیــری آن را نــدارد‪.‬‬ ‫خــرج نکنــد‪ ،‬نفقــه‪ ،‬مــال او م ‌‬ ‫حقوقوالدین‬ ‫‪.1‬رعایتحقوقوالدینواجباست‪ ،‬گرچهآن‌هادر حقاوالد کوتاهی کردهباشند‪.‬‬ ‫نهــا الزم اســت‪ ،‬حتــی ا گــر بداخــاق‬ ‫‪.2‬اطاعــت امــر پــدر و مــادر و رعایــت ادب در صحبــت کــردن بــا آ ‌‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫‪.3‬هدیهدادنوبخشیدنچیزیبهپدر ومادر مستحباست‪.‬‬ ‫‪.4‬بــرای پــدر و مــادری کــه در قیــد حیــات نیســتند‪ ،‬بهتریــن احســان ادای بدهــی آن‌هاســت‪ ،‬چــه‬ ‫حق‌النــاس و چــه ح ـق‌اهلل‪.‬‬ ‫در «خجالت نکش»‬ ‫با یکی از ثابت‌ترین‬ ‫و مهم‌ترین الگوهای‬ ‫ایجاد کمدی روبه‌رو‬ ‫هستیم‪ ،‬یعنی به‬ ‫تعویق انداختن یک‬ ‫رویداد‪ .‬در این فیلم‬ ‫مادری داریم که‬ ‫می‌خواهد فرزندش‬ ‫را در آغوش بکشد‪،‬‬ ‫اما از شرم اینکه‬ ‫در سن باال بچه‌دار‬ ‫شده است به‬ ‫همه دروغ می‌گوید‬ ‫و نوزادش دائما‬ ‫دست‌به‌دست‬ ‫می‌شود و از او‬ ‫دورتر می‌شود‬ ‫و شخصیت قائل شدن به آن‌ها محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬از طرف دیگر این کار به کودکان‬ ‫اطمینانمی‌دهد کهبازیآنانمعتبرومعنادار‬ ‫است و به آن‌ها نشان می‌دهد که بازی‌شان‬ ‫مورد تأیید و حمایت بزرگ‌ساالن است‪.‬‬ ‫هنگامی که بزرگ‌سالی در بازی موردعالقۀ‬ ‫کودک شریک می‌شود‪ ،‬بیش‌ازپیش او را به‬ ‫بازیعالقه‌مندمی‌کند‪.‬‬ ‫امروزه بازی برای کودکان نیازی اساسی‬ ‫به شمار می‌آید‪ .‬کودکان در همین بازی‌ها‬ ‫نقش‌های مختلف را تمرین می‌کنند و از‬ ‫این طریق زندگی اجتماعی را یاد می‌گیرند و‬ ‫تجربه‌هایجدیدبهدستمی‌آورند‪.‬‬ ‫جابرابنعبداهللانصاریمی‌گوید‪«:‬نزدپیامبر‬ ‫(صل اهلل علیه) رفتم‪ ،‬درحالی‌که امام حسن‬ ‫و امام حسین (علیهماالسالم) را که کودک‬ ‫بودند بر پشت خود سوار کرده بود و چهار‬ ‫دست و پا راه می‌رفت و می‌گفت‪ :‬مرکب شما‬ ‫چه مرکب خوبی است و شما چه سواران‬ ‫خوبیهستید!»‬ ‫کارگردان‪:‬رضامقصودی‬ ‫نویسنده‪:‬رضامقصودیوافراجورابلو‬ ‫تهیه‌کننده‪:‬سیدامیرپروینحسینی‬ ‫بازیگرها‪:‬احمدمهران‌فر‪،‬شبنممقدمی‪،‬سام‬ ‫درخشانی‪،‬شهرهلرستانی‪،‬لیندا کیانی‪،‬الناز‬ ‫حبیبی‪،‬سیدعلیصالحی‪،‬سمیراحسینی‪،‬‬ ‫بانیپالشومون‪،‬میثاقجمشیدی‪،‬علیرضا‬ ‫رئیسی‪،‬فرانکتمنایی‪ ،‬کاوهآهنگر‬ ‫خالصهفیلم‪:‬‬ ‫فیلم داستان زندگی زن‌وشوهری را روایت‬ ‫می‌کند که با داشتن عروس‪ ،‬داماد و نوه‪ ،‬در‬ ‫میان‌سالی بچه‌دار می‌شوند‪ .‬این اتفاق‪،‬‬ ‫آن‌هم در روستایی کوچک که هیچ‌چیز‬ ‫از دید اهالی پنهان نمی‌ماند‪ ،‬زن و شوهر‬ ‫را دچار اتفاقاتی کمیک و بامزه می‌کند‪.‬‬ ‫اتفاقاتی که درنهایت باعث جدال این دو با‬ ‫یکدیگرمی‌شود‪.‬‬ ‫اساسا وقتی از کارگردانی صحبت می‌کنیم‬ ‫کهاولینفیلمخودراساختهاست‪،‬فیلم‌ساز‬ ‫جوان تازه فار غ‌التحصیل‌شده‌ای با‬ ‫تئوری‌های عملی‌نشده پیش چشممان‬ ‫ظاهر می‌شود یا فیلم‌سازی که چند‬ ‫سالی فیلم کوتاه ساخته و حاال وارد مسیر‬ ‫فیلم‌سازی داستانی شده است‪ .‬به‌هرحال‬ ‫هر تصوری در این باره داشته باشید‬ ‫مطمئنا نمی‌توانید آن را با رضا مقصودی‪،‬‬ ‫کارگردان «خجالت نکش» انطباق دهید‪.‬‬ ‫نام رضا مقصودی در سینمای ایران نامی‬ ‫شناخته‌شدهاست‪ ،‬گرچهاین کمدیاولین‬ ‫فیلم او به شمار می‌آید‪ .‬ا گر رضا مقصودی‬ ‫را نمی‌شناسید‪ ،‬همین بس که بدانید‬ ‫فیلم‌نامۀ کمدی‌های محشری چون‬ ‫«لیلی با من است» و «همیشه پای یک‬ ‫زن در میان است»‪ ،‬به قلم اوست‪ .‬البته‬ ‫مقصودی که به‌جرئت می‌توان ادعا کرد‬ ‫بهترین فیلم‌نامه‌هایش را در کنار کمال‬ ‫تبریزی نوشته است‪ ،‬چند سالی است کار‬ ‫درخشانیعرضهنکردهاست‪«.‬منسالوادور‬ ‫نیستم»ساختۀمنوچهرهادی‪ ،‬کهدر گیشه‬ ‫بسیار موفق بود‪ ،‬مهر تأییدی است بر دو‬ ‫لبه بودن قلم کمدی مقصودی؛ قلمی که‬ ‫می‌تواند فیلم‌هایی مانند «مهر مادری»‬ ‫و «من سالوادور نیستم» را پدید آورد‪ .‬این‬ ‫فیلم یکی از آثار بخش سودای سیمر غ‬ ‫یو‌ششمینجشنوارۀفیلمفجربود‪.‬‬ ‫س ‌‬ ‫بازی احمد مهرانفر و شبنم مقدمی دلیل‬ ‫اصلی تماشای فیلم است‪ .‬دو بازیگری‬ ‫که توانسته‌اند با استفاده از توانایی‌های‬ ‫بازیگری‌شانفیلمراسرپانگهدارند‪.‬‬ ‫خجالت نکش یک کمدی روستایی است‪.‬‬ ‫برای اینکه فضای فیلم دستتان بیاید فیلم‬ ‫«زاپاس» ساختۀ برزو نیک‌نژاد را به خاطر‬ ‫بیاورید که اتفاقا در گیشه هم بسیار موفق‬ ‫بود؛اماورایاینسادگیوبی‌ادعایی‪،‬طنزی‬ ‫جالب و شیرین جریان دارد که به‌موازات‬ ‫تاریخایراندر طیبیستسال گذشتهپیش‬ ‫می‌رود‪ .‬بیست سال پیش از «فرزند کمتر‪،‬‬ ‫زندگی بهتر» سخن رانده می‌شد؛ درحالی‬ ‫که هشت سال پیش به ازای تولد هر کودک‬ ‫وعدۀاهداییکسکهبهار آزادیمی‌دادند‪.‬‬ ‫در «خجالت نکش» با یکی از ثابت‌ترین و‬ ‫مهم‌ترین الگوهای ایجاد کمدی روبه‌رو‬ ‫هستیم‪ ،‬یعنی به تعویق انداختن یک‬ ‫رویداد‪ .‬در این فیلم مادری داریم که‬ ‫می‌خواهد فرزندش را در آغوش بکشد‪،‬‬ ‫اما از شرم اینکه در سن باال بچه‌دار شده‬ ‫است به همه دروغ می‌گوید و نوزادش دائما‬ ‫دست‌به‌دستمی‌شودواز اودورترمی‌شود‪.‬‬ ‫اینخطداستانیرادر کنار نامفیلمبگذارید‬ ‫تاپایانفیلمرابه‌راحتیپیش‌بینی کنید‪.‬‬ ‫معرفی شبکه‌های اجتماعی‬ ‫آندستهازخوانندگانخبرنامه کهدرشبکه‌هایاجتماعی(مانندسروش‪،‬لینکدین‪،‬اینستاگرام‬ ‫و‪ )...‬حضور فعال دارند می‌توانند آدرس صفحات یا کانال‌های خود را به شمارۀ ‪۳۰۰۰۳۲۲۲‬‬ ‫پیامک کنند‪.‬شایان‌ذکراستبرترین کانال‌هایاصفحاتاجتماعیدریافتیدر همینصفحه‬ ‫بهخوانندگانخبرنامهمعرفیخواهندشد‪.‬‬ ‫روان‌شناسی عزت‌نفس‬ ‫نویسنده‪:‬ناتانیلبراندن‬ ‫ترجمه‪:‬مهدیقراچه‌داغی‬ ‫انتشارات‪:‬نخستین‬ ‫کتاب روان‌شناسی عزت‌نفس ترجمه‌ای‬ ‫از کتاب ‪The Six Pillars of Self – Esteem‬‬ ‫اثر ناتانیل براندن است‪ .‬کتابی ارزشمند‬ ‫از نویسنده‌ای خوب که شهرت اصلی‌اش‬ ‫به‌دلیلتحقیقات گسترده‌ایاست کهدربارۀ‬ ‫مفهومعزت‌نفس(یاحرمت‌نفس)انجامداده‬ ‫است‪.‬براندننخستینبار در دهۀ‪ ۵۰‬میالدی‬ ‫دربارۀعزت‌نفسوتأثیرآنبرعشق‪ ،‬کاروتالش‬ ‫برایخوشبختیسخنرانی کردومقاالتخود‬ ‫رابه‌مروردر همانسال‌هامنتشر کرد‪.‬‬ ‫ناتانیل براندن هر سه مقطع کارشناسی‪،‬‬ ‫کارشناسی ارشد و دکترا را در رشتۀ‬ ‫روان‌شناسی و در دانشگاه‌های ‪،UCLA‬‬ ‫نیویورک و کالیفرنیا (‪ )CGI‬گذراند‪ .‬او در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬از دنیا رفت‪ .‬بدون شک این‬ ‫کتاب از بهترین کتاب‌های روان‌شناسی‬ ‫است کهمی‌توانیدمطالعه کنید‪ .‬کتابصرفا‬ ‫شامل مباحث تئوری نیست و نویسنده‬ ‫در قسمت‌های مختلف کتاب‪ ،‬تمرینات‬ ‫گونا گونیقرار دادهاست کهمخاطبمی‌تواند‬ ‫از طرقآن‌هابه‌خوبیبا کتابوموضوعاتآن‬ ‫درگیرشود‪.‬‬ ‫عزت‌نفسیکیاز مهم‌ترینوجوهشخصیتی‬ ‫هر فرد است‪ .‬ا گر به بهبود فردی در زمینه‌ها‬ ‫مختلف فکر می‌کنید‪ ،‬حتما این کتاب را‬ ‫مطالعه کنید‪ .‬این کتاب هدیۀ بسیار‬ ‫ارزشمندی برای والدین‪ ،‬معلم‌ها‪ ،‬مربیان‪،‬‬ ‫مدیران و به‌خصوص نوجوانان و جوانان‬ ‫خواهد بود‪ .‬ترجمۀ کتاب نیز ترجمه‌ای روان‬ ‫وخواندنیاست‪.‬‬ ‫نویسندهدر مقدمۀ کتابدربارۀهدفی کهدر‬ ‫کتابدنبالمی‌کندمی‌گوید‪:‬‬ ‫هدف من در این کتاب شناسایی و بررسی‬ ‫جامع مهم‌ترین عواملی است که عزت‌نفس‬ ‫به آن متکی است‪ .‬ا گر عزت‌نفس را نشانۀ‬ ‫سالمت ذهن بدانیم‪ ،‬باید گفت کمتر‬ ‫موضوعی را می‌توان یافت که تا این اندازه‬ ‫بررسیآنفوریتداشتهباشد‪.‬‬ ‫پشتجلد کتابروان‌شناسیعزت‌نفسنیز‬ ‫قسمتیاز مقدمۀنویسندهآمدهاست‪:‬‬ ‫عزت‌نفس متأثر از عوامل درونی و بیرونی‬ ‫است‪.‬عواملدرونیعواملیاست کهاز درون‬ ‫نشئت می‌گیرد یا خود شخص آن را ایجاد‬ ‫می‌کند‪،‬مثلدیدگاه‌ها‪،‬باورها‪،‬اعمالیارفتار‪.‬‬ ‫عوامل بیرونی شامل آن دسته از عوامل‬ ‫سودوکو‬ ‫محیطی می‌شوند که از طریق پیام‌های‬ ‫کالمی و غیرکالمی انتقال می‌یابند و‬ ‫تجربه‌هایی را پدید می‌آورند که باعث و بانی‬ ‫آن‪،‬سازمان‌دهندگانوفرهنگهستند‪.‬‬ ‫من عزت‌نفس را از درون و بیرون بررسی‬ ‫کرده‌ام؛ اینکه نقش فرد در ایجاد عزت‌نفس‬ ‫خود چقدر است و دیگران در آن چه نقشی‬ ‫ایفامی‌کنند‪.‬تاجایی کهمی‌دانمپیشاز این‬ ‫اقدامی تا این حد گسترده در جهت بررسی‬ ‫عزت‌نفسصورتنگرفتهاست‪.‬‬ ‫ناتانیل براندن تالش می‌کند در این کتاب‬ ‫مخاطب را با مفهوم واقعی عزت‌نفس آشنا‬ ‫کند و بعد از شرح اهمیت آن‪ ،‬می‌کوشد‬ ‫راهکارهایی برای افزایش آن پیش روی‬ ‫مخاطب قرار دهد‪ .‬او خود در مقدمه به این‬ ‫مطلب اشاره می‌کند که جان کالم کتاب‬ ‫روان‌شناسی عزت‌نفس پاسخ به چهار‬ ‫پرسشاساسیاست‪:‬‬ ‫‪.1‬عزت‌نفسچیست؟‬ ‫‪.2‬چراعزت‌نفسمهماست؟‬ ‫‪.3‬چگونه می‌توانیم بر عزت‌نفس خود‬ ‫بیفزاییم؟‬ ‫‪.4‬دیگراندر ایجادعزت‌نفسدر ماچهنقشی‬ ‫بازیمی‌کنند؟‬ ‫این کتاب کاملا عملگراست‪ .‬خطاب این‬ ‫کتاببههمۀزنانومردانیاست کهباپویایی‬ ‫می‌خواهند در سرنوشت خود نقش ایفا‬ ‫کنند و راه تکامل و تعالی را بپیمایند؛ کسانی‬ ‫که می‌خواهند به خودشکوفایی برسند و‬ ‫موفقیترالمس کنند‪.‬ضمنااین کتاببرای‬ ‫همۀروان‌شناسان‪،‬والدین‪،‬آموزگارانوهمۀ‬ ‫کسانی که در زمینۀ فرهنگ مسئولیتی بر‬ ‫عهدهدارندمناسباست‪.‬‬ ‫خواندن این کتاب و به‌طور کلی خواندن هر‬ ‫کتابیامقالهدیگری کهبهموضوععزت‌نفس‬ ‫و راهکارهای افزایش عزت‌نفس پرداخته‬ ‫باشد‪،‬واقعابههرفردی کمکمی‌کند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!