صفحه قبل

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره ۱۰۷۹

صفحه بعد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1079

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1079

À ǮçǴà‚ À ȾɠØȯǠÈǮȯØȖɚɡ ȕȈǸÈȳǼă×Èă ǮÜËÈąÌ÷ȖǼËÕÈ ȼÌćȬàËÈ×ËÖǼÌDzÜËÈĊǼËÕ×ÖȰ ȼÌǴô×Ìô ÈăÈúĀÌèÈØɠÖĀÈȎËÈ Ćô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈǮôØȗ ȨÌćȘàËÈĆô×ÌǜĀÈÕċĄțÈǚôØȃÈĊûǷËÕÈĆĀÌǨØǜǷ È¿¾ÅÇÈą×ÌÿȃÈ ¿ÁÇÅÈÈąÌĀÈÕËÕØǷÈÀÅÈÈĆǜǠȃÈòǩ ¿ÂÁÇÈÈÈùËĄȃÈÁ À¾¿ÆÈÈȪǪăɐÈ¿Å Khabarnameh-Foulad DŽďĂƌĂŬĞŚ^ƚĞĞůŽŵƉĂŶLJ͛ƐŝŶƚĞƌŶĂůŶĞǁƐůĞƩĞƌ Vol.21 | No.1079 SUN.17 JUN. 2018 www.msc.ir Ćô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈ×ÌôÈăDŽ È ÛôÈĉĚÌǞǒÈĉÌôØǯÈăÈȔËØȸÖĀÈ{ȔÌnjô×ÌôÈĊüÌǕĚÈÕ×ÌǍûǍĀÈÁ¾ÈȔËǩȸěûø }ÕØôÈýČèËÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈǬăěȇÈăÈĠȷÌǕĚËǦÌǐÈȔĜÌçĀÈĉěLjôËÈÕĄÿÓĀ ÈǮǸÌȰ×ÈăÈÌțÌȭǺÈȕǽËȑȯËÈúǽċÕ ÈĆô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈǪċĄßÓĀÈÖǽěȋÈĉËØɟ ÈdžǐÌȈ×ÈăÈùĄLjȅĀÈĉÌdzÌȄǒÈÌǐÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈĉÖǍüĄǒÈǂċĄßÓĀÈ{ØÉÉ É É ǍÉ É ǣËÈĉÌĈÈĆÉ ÉNJÉ É ÉȄÉ ĈÈ×Õ ÈȔċÌÉçȇÈǦËÈĉ×ÌǍÉÛǐÈăÈÕØÉô ÈDŽÉûǡÈË×È×ËǦÌÉǐÈØÉǶǔÈĆÉô ÈĊãǕËØÉǯÈ{ÖÉǔËÈąÖÉǯÈĆÉǡËĄĀÈÖÉǕØǣÈĉËØÉȷ ...ÖǔÕËÕÈǭÉǯĄȹÈË×ÈğĄÉdzĄĀÈȖȸËÈĉǦÌÉǞĀÈĉÌÉDzȇ À ÖÿèØǵȦÈĊǼËÖǼȎȿþ¾ÈȎËÈȕÉǵɟ ÖǼËÈąÖȗÈÕËȎǠÈĆô×ÌÉǰĀÈÕċĄÉȯÈĉÌĈÈȼËȑɠěûøÈÌǸ Ǫ×ÖȰÈĉÌĈÖǵûôÈĉĜĚÈØɟÈĊÜÌÜËÈǪËØǵÿçǺÈýÌȆǼË À ĉĚÌȆǺÈöǴȉÈą×ĜÕÈ×ÕÈȼËØɠËÈÕċĄȯÈȎËÖǼËÈþȖȊ  ÖÔËăÈ×ÕÈĞěäÈÃÄ¿ÈĉËØȉËÈăÈȪǽěçǺ À ĊÜÖǴćĀÈăÈĊÔËØä È ȼËĄǼÌǸÈɇǼÌøăÕÈþǵǺÈȼÌǼÌĀØćȰÈȎËÈúǵûȆǺ Å ȼÌĈÌDZÜɇô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈ Á Ċćø Ƹ ȼÌćȬàËÈĆô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈǮôØȗÈȼËĄȋËØȯ âǰǺØĀÈǮǽěɠÖĀ ñ×ËÖĀÈùÌÜ×ËÈǮûćĀ ğĝțĄĀ ą×Ìÿȗ ȼËĄȋËØȯÈğĝǼ ȪǽÕ× ÈĉÌĈÕËÕ×ËØȈ ÖǕØǣ ¿ÁÇÅ/¾Â/¾ÀÈÈ ÈĉÌĈÈą×ĄôÈÈ63kv€ÈĉĄȈÈ×ÌǮȇÈĉÌĈØóǕØȷÈĉ×ËÖć÷ǔÈăÈÚǕăØÜÈ{ÈǂËØǍÿçǒ Ćô×ÌLjĀÕċĄȇÈdžôØǯÈýăËÖĀÈĉØø ÈĆNJǠǕ×ăÈĉǦÌÜÕċĄȇÈĆǍÔÌǔÈÙĄȈ ÂÆÂÂÆÆàĆßȈÌnjĀ ¿ ÂÆÂÄÁÂ¿Ä ĆßȈÌnjĀ À ÂÆÂÄÁÃÅà ĆßȈÌnjĀ Á ÂÆÂÃÃÄÃÄ ĆßȈÌnjĀ  ¿ÁÇÅ/¾Â/¾ÀÈÈ ÈýăËÖĀÈĉØø ÈĆNJǠǕ×ÈăÈĉǦÌÜÕċĄȇÈĆǍÔÌǔÈDŽüÌȈÈþǕØȇÈĉǦÌÜǦÌǐÈăÈØǍÿçǒ ÈÈ×ÌóǔÌÿȲȹÈąÌø×Ìô×ÕÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈdžôØǯ ÈĉÌĈÕËÕ×ËØȈ ÖǕØǣ ¿ÁÇÅ/¾Â/¾À ÈÖǍüĄǒÈáĄãǣÈĉÌĈÈąÌø×Ìô ÈĉÌĈץÛǔÌÜƸÈĆǍûô ÈǂËØǍÿçǒăÈĉ×ËÖć÷ǔ Ćô×ÌLjĀÕċĄȇÈdžôØǯÈĉ×ËÕËÈĉÌĈÈȔÌÿNJǣÌÜă ÈĉÌĈÕËÕ×ËØȈ ÖǕØǣ ¿ÁÇÅ/¾ÂƒÈÄ ÈĉÌĈÕËÕ×ËØȈ ÖǕØǣ ÈĉÌĈ×ăÌǒÈönjǍüĄô ÈăÈĊnjNJǐÈăÈĉÕċĄȇÈĉÌĈÈąǦÌÜÈǂËØǍÿçǒÈăÈĉ×ËÖć÷ǔ ÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈdžôØǯ ă ÈÖÉǕØǣ ÈǭÉǠǐ ÈǂËÖÉǕËǩĀ Èă ÈǂÌÉßȈÌnjĀ ÈòÉnjǍü È Èwww.msc.ir È ÈĊǔÌÉǮǔ ÈĆÉǐ ÈØNJÉǮȲȷ ÈǂÌÉèČäË ÈDŽÉÛô Èă ÈÕÌnjÉÜË ÈdžÉȇÌǕ×Õ ÈdžÉćǡ È}È ÈǪÌÉßȰÌǴĀ ÈýËÖȈËÈ(SRM€ÈȔÌøÖÉnjnjôÈȖÉǍĀƽǒÈÌǐÈáÌLjǒ×ËÈþNJÉÛǍÜÈȋȸØäÈǦËÈØÉǶǔÈÕץĀÈĆßȈÌnjĀÈǀÌÉǠNJǔËÈĆÉǐÈdžLjÉÛǔÈ{ÕĄÉǡĄĀÈĉÌÉÿnjĈË×ÈȋÉLjäÈăÈĆÉçǡËØĀÈȔÌøÖÉnjnjôÈȖÉǍĀƽǒ zÖǍǖÌÿǔ zÖȲȸÌĀØȄǐÈĆçǡËØĀÈĆäĄȷØĀÈȔËĄǣËØȇÈ{ÌĈÈĆǍèČäËÈǭǠǐÈÈwww.msc.irÈĊǔÌǮǔÈĆǐÈØNJǮȲȷÈǂÌèČäËÈDŽÛôÈdžćǡÈ}ÌĈÈȼËĄȋËØȯÈØɠÌÜÈ ĊĀĄÿèÈâǸËă× ĆǍèČäË ȨØßĀÈĊǼăÌçǺÈĆǼÌǵüÌÜÈĉÕÌèÈĊĀĄÿèÈæÿȆĀÈǪĄèÕÈĊćø Ǡ  ùĜËÈǮǸĝǼ€ÈĆô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈȼÌǴô×Ìô  ÈÝÌȋÈĊĀÌć܀ÈȼÌćȉÈȕȭǼÈÕċĄȯÈĆǵǺǠÈǮôØȗÈĊǼÌȖǼÈÈØɚǵȤǺ Ä Ȩ×ÌçĀÈăÈȼǠØȰÈǪÌȭǸÌÛĀÈùĜËÈɇûÔØĀÈǪċËɂÜÈȅÜÌǹÈɇǾË×ËÈǮûćĀÈÖǽÖÿǺ Å ȼËĄǼÌǸÈăÈȼÌǽÌȰǠÈȃǵÛǸÈăÈǮçǴàÈĉÌĈÈþǵǺÈǮÛǺÈĉÖǴǸÈȼÌĀȎ (¾Ã€ÈĉɣÌÜÈĆüÖǴøÈÈÖÔËăÈ×ÌȞDzǼËÈĉÌĈÈǮÛǹ zÖǕĄǯÈĊĀÈÌnjǯƸȾÀÈĉǦÌÜÈĆüÖnjøÈÖÔËăÈ×ÌǶNJǔËÈĉÌĈÈdžÛǑÈÌǐÈĆNJȄĈÈȖȸËÈ{ĊÔËĄǔÈ×ÌǶNJǔËÈĉÌĈÈdžÛǑÈÌǐÈĠȸÌnjǯƸÈDŽüÌãĀÈĆĀËÕËÈ×Õ Email: ceo@msc.ir :úĀÌèÈØǩÖĀÈÌǤÈþǡșǞÛĀÈáÌǜǦ×ËÈĆǨÌĀÌÜ ¾Á¿-ÃÀÅÁÀÂÀÂÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ}ÈĆĀÌǨØǜǷÈÌǤÈÙÌÿǦÈȪȘûǦ ÀÀÈÌǦÈÀ¾ÈăÈ¿Â/Á¾ÈÈÌǦÈ¿À/Á¾ - ¿¿ÈÌǦÈÇÈǚèÌ܅ÆÆÈÚǨÌôØțÈ{FMÈəĝĀȅÈÕċĄțÈĄɌÕË× www.msc.ir Á¾¾¾ÁÀÀÀ APARAT.COM/MSC.IR SAPP.IR/M.S.C_IR EITAA.COM/MSC_IR ÈÈ}ÈòĀÌɆɍÈĆǨÌĀÌÜÈą×Ìÿȃ
À¾¿ÆÈȖǖăȼÈ¿Å ¿ÂÁÇÈÈùËĄǯÈÁ À ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÈÕËÕØǣÈÀÅÈĆLjnjǮóǕ ¿¾ÅÇÈą×Ìÿǯ ØÉÉ É É É É LjÉǣ džǕċăÈØDzÓĀÈ×Õ }ÕØôÈýČèËÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈǬăěȇÈăÈĠȷÌǕĚËǦÌǐÈȔĜÌçĀÈĉěLjô ËÈÕĄÿÓĀ °č9°…Úĉ&ŽĆĂíd°č¸®čd°âí:̐¹°Õ(̏&(&ŽąĞÕĞúĉĄêîąдč( Ćô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈǪċĄßÓĀÈÖǽěȋÈĉËØɟÈǮǸÌȰ×ÈăÈÌțÌȭǺÈȕǽËȑȯËÈúǽċÕ ÈùÌÿÉÉǯÈ×ÕÌÉÉnjǐÈ×ÕÈùĄÉÉßÓĀÈȖÉÉȸËÈdžÉÉÿǍȈÈ}džÉÉȄøÈýØÉÉø È{džÉÉÜËÈǂăÌȄNJĀÈĊǔÌćǡÈĉÌÉÉĈ×ËǦÌǐÈăÈȔËØÉÉȸËÈǀĄnjǡă ÈÃÇ¾ÈąÕăÖÉÉÓĀÈ×ÕÈȖÉÉǍǢÈFOBÈdžÉÉÿǍȈÈùÌÉÉNjĀÈĉËØÉÉȷ ÈÃǾÈÕăÖÉÉÔÈȔËØÉÉȸËÈĊüÌÿÉÉǯÈ×ÕÌÉÉnjǐÈ×ÕÈdžÉÉÿǍȈÈ{×ċÕ zdžÉÉÜËÈ×ċÕÈÄ¿¾ÈąÕăÖÓĀÈ×ÕÈǀĄnjǡÈ×ÕÌÉÉnjǐÈ×ÕÈăÈ×ċÕ ÈĆÉÉǐÈþÉÉĈÈĉËÈą×ÌÉÉǯËÈÕĄÉÉǣÈĉĄÉÉ÷NJȄøÈȔÌÉÉǕÌǑÈ×ÕÈĉă ÈÕċĄÉÉȇÈĊÉÉûàËÈȔÌøÖÉÉnjnjôÈÖÉÉǍüĄǒÈĉÌÉÉĈÈĊÉÉǔËØ÷ǔÈĊÉÉǣØȷ ÈȖÉÉȸËÈ×ÕÈăÈdžÉÉǯËÕÈÕċĄÉÉȇÈ×ËǦÌÉÉǐÈĊÉÉûçȇÈâǕËØÉÉǯÈ×Õ È×ËǦÌÉÉǐÈØÉÉȷÈþÉÉô ÌÔÈâǕËØÉÉǯÈĆÉÉǐÈĆÉÉǡĄǒÌǐÈ}džÉÉȄøÈÝĄÉÉßǣ ÈË×ÈȊ×ăÈĉ×ËÖÉÉǕØǣÈØÉÉø ËÈ{Ǧ×ËÈɇØÉÉǔÈdžÉÉǍçdzăÈąǪÉÉȸăÈĆÉÉǐ ÈùĄÉÉĀØȇÈÙÌÉÉÜËØȷÈąÖÉÉǯÈȖÉÉȲǍçǒÈĉÌÉÉĈÈdžÉÉÿǍȈÈÌÉÉǐ ÈĊÉÉǒË×ÕÌàÈÖÉÉàÌȅĀÈĆÉÉǐÈăÈÖÉÉnjôÈĉ×ËÖÉÉǕØǣÈĊÉÉûçȇÈĉÌÉÉĈ ÈɇØǔÈǂăÌÉÉȄǒÈúÉÉÓĀÈǦËÈ{ÖÉÉnjôÈúÉÉȸÖLjǒÈ×ċÕÈĆÉÉǐÈăÈùÌÉÉÜ×Ë ÈÕĄÉÉǣÈÖÉÉǕÌèÈĉÕĄÉÉÜÈ{ĊÿÉÉÜ×ÈØÉÉǍǾÈ×ËǦÌÉÉǐÈăÈĊÿÉÉÜ×ÈǦ×Ë È×ËÖĀÌćÉÉÜÈDŽÉÉǍǡÈǦËÈdžÉÉȅǍȅÔÈ×ÕÈĆÉÉô ÈÕØÉÉô ÈÖÉÉĈËĄǣ ÈȖÉÉȸËÈăÈdžÉÉÜËÈĆÉÉNJȇ×ÈąÖÉÉnjnjôÈÖÉÉǍüĄǒÈăÈ×ËǩÉÉøÈĆǕÌĀØÉÉÜÈă ÈĆÉÉNJLjüËÈ{džÉÉÛǍǔÈץÉÉǮôÈ×ÕÈÖÉÉǍüĄǒÈĆçÉÉÜĄǒÈæÉÉȄǔÈĆÉÉǐ ÈĆÉÉô ÈąÖÉÉǯÈýČÉÉèËÈdžÉÉüăÕÈȀØÉÉäÈǦËÈĊÉÉûÿçüËÈ ×ĄNJÉÉÜÕ ÈË×ÈÌÉÉĈÈĊÉÉǔËØ÷ǔÈØȸÌÉÉÜÈĆÉÉNJLjüËÈăÈĊÉÉǔËØ÷ǔÈȖÉÉȸËÈþÉÉǕ×ËăÖǍĀË zÖÉÉǕÌÿǔÈæÉÉȄǒØĀ ÈĆÉÉǡĄǒÈÌÉÉǐÈ}džÉÉȄøÈÝĄÉÉßǣÈȖÉÉȸËÈ×ÕÈĉØÉÉLjô ËÈzdžÉÉÜË ÈÌÉÉǐÈÌÉÉdzÌȅǒÈÌÉÉǒÖèÌȈÈ{ýØÉÉøÈȊ×ăÈĉËØÉÉȷÈȀØÉÉßĀÈğĄÉÉnjǒÈĆÉÉǐ È{ÖÉÉǐÌǕÈǭÉÉǕËǩȇËÈÖÉÉǕÌǐÈĊÉÉûçȇÈĉÌÉÉĈÈdžÉÉÿǍȈÈĆÉÉǐÈĆÉÉǡĄǒ ÈÕċĄÉÉȇÈăÈdžÉÉÛǍǔÈÖÉÉǍüĄǒÈȔÕĄÉÉȷÈþÉÉôÈĊÉÉnjçĀÈĆÉÉǐÈȖÉÉȸËÈÌÉÉĀË ÈĆÉÉèĄÿǞĀÈ×ÕÈÖÉÉǍüĄǒÈúÉÉȷÌȈÈÕÌÉÉçǐËÈĆÉÉnjĀËÕÈ×ÕÈĆÉÉô×ÌLjĀ ÈĊÉÉçȈËăÈĉÌÉÉdzÌȅǒÈȖÉÉǍĀÌǒÈĉËØÉÉȷÈĊûóÉÉǮĀÈ{ÕĄÉÉǣ zÕ×ËÖÉÉǔÈ×ËǦÌÉÉǐ ÈùăËÈąÌÉÉĀăÕÈǬăØÉÉȇÈăÈÖÉÉǍüĄǒÈ×ÌÉÉĀƸÈÝĄÉÉßǣÈ×ÕÈĉă ÈăÕÈ×ÕÈĊÉÉçãȈÈǬăØÉÉȇÈȔËǩÉÉǍĀÈ}džÉÉȄøÈǩÉÉǍǔÈÇÅÈùÌÉÉÜ ÈÀÄÄÈăÈȔĄÉÉǍûǍĀÈòÉÉǕÈĉ×ÌÉÉǡÈùÌÉÉÜÈdžÉÉÛǠǔÈĆÉÉĈÌĀ ÈȔƸÈȖÉÉǒÈ×ËǩÉÉĈÈÀÂÈăÈȔĄÉÉǍûǍĀÈòÉÉǕÈĆÉÉôÈąÕĄÉÉȷÈȖÉÉǒÈ×ËǩÉÉĈ ÈĊǒË×ÕÌàÈǬăØÉÉȇÈȔƸÈȖÉÉǒÈ×ËǩÉÉĈÈÀÂÀÈăÈúÉÉǣËÕÈ×ËǦÌÉÉǐÈ×Õ ÈÇÈǭÉÉǕËǩȇËÈąÖÉÉnjĈÕÈȔÌÉÉǮǔÈȔËǩÉÉǍĀÈȖÉÉȸËÈ{džÉÉÜËÈąÕĄÉÉȷ ÈùÌÉÉÜÈ×ÕÈĆǐÌÉÉǮĀÈą×ăÕÈĆÉÉǐÈdžLjÉÉÛǔÈǬăØÉÉȇÈĉÖÉÉà×Õ ÈÖǍüĄǒÈĉ×ËǥÉÉøÈȀÖÉÉĈÈĆÉÉónjǕËÈȖÿdzÈ{ÖÉÉǯÌǐÈĊÉÉĀÈúLjȈ ÈùÌÉÉÜÈ×ÕÈĆÉÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉÉȇÈąăØÉÉøÈ×ÕÈǂċĄÉÉßÓĀÈåËĄÉÉǔË ÈÅ/ÄÈĆÉÉôÈÖÉÉǯÌǐÈĊÉÉĀÈȖÉÉǒÈȔĄÉÉǍûǍĀÈÇ/ÂÈØÉÉȷÈǺÉÉüÌǐÈÇÅ ÈþćÉÉÜÈĊȅǐÌĀÈăÈĊÉÉûàËÈdžôØÉÉǯÈþćÉÉÜÈȔƸÈȖǒÈȔĄǍûǍĀ zdžÉÉÜËÈąăØÉÉøÈĉÌÉÉĈÈdžôØÉÉǯÈØȸÌÉÉÜ ÈȊ×ăÈĊÉÉǔÌćǡÈ×ËǦÌÉÉǐÈdžÉÉÿǍȈÈÝĄÉÉßǣÈ×ÕÈĉØÉÉLjô Ë ÈȖÉNJüĄȷÈùÌÉNJĀÈĆNJÉǯǥøÈǦă×ÈąÕǩÉǔÌǑÈdžÉÿǍȈÈâÉÜĄNJĀ ÈË×ÈĆÉǕÌǑÈdžÉÿǍȈÈ{Ǧ×ËÈɇØÉǔÈ×ÕÈǀØÉdzÈ CISÈĆÉȅãnjĀÈ×Õ zÖÉnjôÈĊÉĀÈȖÉȲǍçǒ ÈɇØÉǔÈȖÉȲȷÈĆÉô ÈÌnjÉÜÈǦ×ËÈɇØÉǔÈ{Ǧ×ËÈɇØÉǔÈĉÌÉnjLjĀÈØNJÉǮȲȹ È×ÕÈ{ÖÉǯÈĊĀÈĆNJȇØøÈØǶǔÈ×ÕÈÕĄȷÈÕËǦƸÈ×ËǦÌǐÈăÈĉËÈĆüÕÌLjĀ ÈɇØÉǔÈÕĄÉǡăÈýÖÉèÈăÈǦ×ËÈ×ËǦÌÉǐÈĊÉûçȇÈâǕËØÉǯÈĆÉôÈĊÉüÌÔ ÈĆǕÌǑÈdžÿǍȈÈ{Ǧ×ËÈĊÿÉÜ×ÈdžÿǍȈÈÙÌÜËØȷÈăÈǦ×ËÈĊçȈËă ÈąÖǯÈȂǮôÈdžÿǍȈÈǦËÈÖǯÈą×ÌǯËÈĆôÈץãǔÌÿĈÈĆǍüăË ÈØNJÿôÈdžÉÜËÈDŽûÉÜËÈĆôÈýØøÈȀČôÈÖÉǍüĄǒÈĆÉǍüăËÈÕËĄÉĀ zÕĄÉǯÈĊĀÈÕÌǞǕËÈĠÉȸċÌǐÈĉÌÉdzÌȅǒÈËǥÉüÈăÈÖÉǯÌǐÈĊĀ ÈȀČôÈdžÉÿǍȈÈùĄÉÿçĀÈǂץÉàÈĆÉǐÈ}ÕËÕÈĆÉĀËÕËÈĉă È{džÜËÈØNJǮȲȷÈDŽûÉÜËÈdžÿǍȈÈǦËÈÖà×ÕÈ¿ÃÈÕăÖÔÈýØø ÈăÈÌÉdzÌȅǒÈǭÉǕËǩȇËÈÖĈÌÉǯÈĊÉçǍLjäÈǂץÉàÈĆÉǐÈËǥÉü ÈÖÉǕØǣÈĉËØÉȷÈdžÉǐÌȈ×ÈȖÉȸËÈ zþǍNJÉÛĈÈĊÉNJÿǍȈÈdžÉǐÌȈ× ÈȔċÌÉçȇÈăÈ×ËǦÌÉǐÈăÈÕă×ÈĊÉĀÈ ċÌÉǐÈĊßǠÉǮĀÈȔËǩÉǍĀÈÌÉǒ ÈÕ×ËăÈĊßǠÉǮĀÈÖÉÔÈÌÉǒÈăÈÖnjǞnjÉÜÈĊÉĀÈË×ÈâǕËØÉǯÈȔƸ zÖǔĄÉǯÈĊÉĀÈdžÉǐÌȈ× ÈăÈǬăØÉÉȇÈȔăÌçĀÈĆǡĄǒÈÕץÉÉĀÈĆôÈĉØÉÉ÷ǕÕÈþćĀÈĆȴóǔ ÈÕØóûÿèÈğĄdzĄĀÈdžȇØøÈ×ËØÉÉȈÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈĠȷÌǕ×ËǦÌǐ È×ËǦÌÉÉǐÈĉÌÉÉdzÌȅǒÈȔÕĄÉÉÿǔÈąÕ×ăƸØÉÉȷÈ×ÕÈĆÉÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉÉȇ È{ØÉÉÉÉÉÉÉÉǍÉÉÉÉǣËÈĉÌĈÈĆÉÉÉÉNJÉÉÉÉÉȄÉÉĈÈ×Õ ÈÌǐÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĉÖǍüĄǒÈǂċĄßÓĀ ÈÖǕěǣÈĉËØȷÈdžǐÌȈ×ÈăÈùĝLjȅĀÈĉÌdzÌȄǒ ÈØÉǶǔÈĆÉôÈĊãǕËØÉǯÈ{ÖÉǔËÈąÖÉǯÈĆÉǡËĄĀ ÈȔċÌçȇÈǦËÈĉĚÌǍÛǐÈăÈÕØôÈDŽûǡÈË×È×ËǦÌǐ ÈË×ÈğĄÉdzĄĀÈȖÉȸËÈĉȻÌÉǞĀÈĉÌÉDzȇ zÖǔÕËÕÈǭǯĄȹ ÈǬăØÉȇ Èă ÈĠÉȷÌǕ×ËǦÌǐ ÈȔăÌÉçĀ È{ĉØÉLjô Ë ÈÕĄÉÿÓĀ ÈdžÉǐÌȈ×ÈăÈÌÉdzÌȅǒÈǭÉǕËǩȇËÈúÉûèÈą×ÌÉǐ×ÕÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ ÈĉÕċĄÉȇ ÈdžôØÉǯ ÈȖÉȸËÈǂċĄÉßÓĀÈÖÉǕØǣÈĉËØÉȷ ÈǦËÈĉ×ÖÉȈÈǂċĄÉßÓĀÈĆÉǍüăËÈĉ×ËǥÉø ÈdžÉÿǍȈÈ}džÉȄø ÈdžÿǍȈÈąÖÉǯÈLJèÌǐÈăÈÕ×ËÕÈȀËØÓǔËÈĊNJÿǍȈÈdžǍçȈËă ÈÕËĄĀÈąÖÉǯÈȂÉǮôÈdžÉÿǍȈÈǦËÈýØÉøÈȀČôÈĆÉǍüăˀĆǕÌǑ zÖÉǯÌǐÈØÉNJÿôÈDŽûÉÜËÈĊÉnjçǕÈĆÉǍüăË ÈdžÉÿǍȈÈùĄÉĀØȇÈdžÉǕÌè×Èǂ×ăØÉdzÈØÉȷÈÖÉǍô ÌǒÈÌÉǐÈĉă ÈdžÉûèÈ{džÉǐÌȈ×ÈĉËץÉǯÈâÉÜĄǒÈąÖÉǯÈýČÉèËÈĉ×ËǥÉø ÈÒȸØÉǮǒÈ×ÕÈăÈdžÉÛǔËÕÈǦ×ËÈĊÿÉÜ×ÈɇØǔÈË×ÈğĄdzĄĀÈȖȸË È}ÕăǩȇËÈĉÕċĄȇÈǂċĄßÓĀÈǬăØȇÈØȷÈþô ÌÔÈâǕËØǯ È{džÉǐÌȈ×ÈĉËץÉǯÈĉ×ËǥÉø ÈdžÉÿǍȈÈùĄÉĀØȇÈȋÉLjäÈØÉȷ Ǫ×ÖȰÈĉÌĈÖǵûôÈĉă×ÈØɟÈĊÜÌÜËÈǪËØǵÿçǺÈýÌȆǼË ÈǦËÈĊÉǒÌçãȈÈĉǦÌÉÜÈĊĀĄȷÈĉØÉǍ÷ȲȹÈdžÿÉÛȈÈȖÉȸË ÈúǍüÕÈØĈÈĆÉǐÈĆôÈąÕĄÉȷÈÌĈÈýØĈËăÈÌÉĈÖǍûôÈȟèĄÿǞĀØȸǦ ÈĆNJÉǯËÖǔÈÕĄÉǡăÈĊÉûàËÈȝÖǔǦÌÉÜÈǦËÈȔƸÈȖÉǍĀƽǒÈȔÌóÉĀË ÈĉǦÌÉÜĊ È ĀĄȷÈÖÔËăÈĉ×ÌóÿĈÈÌǐÈÌNJÉÜË×ÈȖȸËÈ×ÕÈzdžÉÜË ÈÌÉĈÖǍûô ÈȟÉèĄÿǞĀØȸǦÈǦËÈĆÉçãȈÈÀþÈĆÉǐÈòÉǕÕǩǔ ÈùÌÉÜ×ËÈăÈĆÉǮȅǔÈȟÉǍćǒÈǦËÈÚÉǑÈȔÌÉĀØȇÈĉÌÉĈÈýØĈËă ÈÌǐÈÌĈǦÌǍǔÈùÕÌÉLjǒÈÌǐÈ{ǀØÉǞĀÈȔÌøÖnjnjôÖǍüĄǒÈĆÉǐÈĆǔĄÿǔ ÈǩÉǍćǞǒÈĉă×ÈąÖÉǯÖǍüĄǒÈĉÌÉĈĆÈ ǔĄÿǔÈ{ąÖÉnjnjôÖǍüĄǒ ÈÖÉȲȸƽǒÈǦËÈÚÉǑÈăÈąÖÉǯÈȔÌÉÓNJĀËÈdžÿÉÛȈÈ×ÕÈÕĄÉǡĄĀ ÈąĄÉLjǔËÈÖÉǍüĄǒÈǦĄÉǞĀÈ{ąÖÉǯÈĆNJǣÌÜÈȟÉçãȈÈdžÉǍȄǍô zdžÉÜËÈąÖÉǯÈąÕËÕÈþNJÉÛǍÜÈ×ÕÈȔƸÈǧ×ÌÉǯÈăÈǂÌÉçãȈ ÈDŽßǔÈĉċÌǐÈÕËÖçǒÈĆǐÈĆǡĄǒÈÌǐÈĆôÈdžÜËÈĊüÌÔÈ×ÕÈȖȸË ÈȟÉnjǕǩĈÈăÈdžôØÉǯÈĊÉÔËĄǔÈÒãÉÜÈ×ÕÈÌÉĈץǍüÈăÈÌÉĈÖǍûô ÈǂËǩÉǍćǞǒÈĉǦÌÉÜÈĊĀĄȷÈ{ÌÉĈÈȔƸÈĊÉnjǕǩ÷ǕÌǡÈĉċÌÉǐ ÈąËØÉÿĈÈĆÉǐÈĊÉćǡĄǒÈúȷÌȈÈĉÕÌÉßNJȈËÈĠÉȸĄǡÈĆȇØà zdžÉÜËÈĆNJÉǯËÕ ÈȔÌnjô×ÌôÈÕǩÉǔÈĠȸËǩȇËÈǭǔËÕÈdžÉǍÿĈËÈĆÉǐÈĆÉĀËÕËÈ×ÕÈĉă ÈǭǕËǩȇËÈdžÉćǡÈ×ÕÈ}ÕØÉôÈÒÉȸØßǒÈăÈą×ÌÉǯËÈǭÉǠǐÈȖÉȸË È¿Ã ÈÕăÖÉÔ ÈǩÉǍǔ ÈdžÿÉÛȈ ÈȔÌÉnjô×Ìô ÈĊÉnjȇ ÈǭÉǔËÕ ÈǂËǩǍćǞǒÈĊûàËÈȔĄNJĀÈȟÿǡØǒÈÌǐÈĊnjȇÈúÿçüËץNJÜÕ ÈĉÌÉĈǬ È ă×ÈÌĈÈúÿçüËץNJÉÜÕÈȖÉȸËÈ×ÕÈĆÉôÈąÖÉǯÈĆÉǍćǒ ÈǂËǩÉǍćǞǒÈdžÉÛǒÈȖÉǍnjǟÿĈÈăÈǧÌÉNJǔĄĀÕÈăÈǧÌÉNJǔĄĀ ÈĆôÈȖȸËÈȖÉÿdzÈzdžÉÜËÈąÖÉǯÈȔÌÉȲȷÈúßȄĀÈǂץÉàĆÈ ǐ ÈȖǍüăËÈĉËØȷÈ¿ÂÃÈŰşÄÈĉÌĈÖǍûôÈØǍÿçǒÈĆnjǍĀǦÈȖȸËÈ×Õ ÈǦËÈąÕÌȄNJÉÜËÈÌÉǐÈăÈĊÉǡ×ÌǣÈȔË×ăÌÉǮĀÈòÉÿôÈȔăÖÉǐÈ×ÌÉǐ ÈȟÉǐØǞǒÈăÈąÖÉǯÈĆǍćǒÈĉÌĈÈúÿçüËץNJÉÜÕÈăÈñ×ËÖÉĀ zdžÉȇØøÈýÌÉǞǔËÈdžÿÉÛȈÈ×ÕÈÕĄÉǡĄĀÈĉ×Ìô ÈǭǕËǩȇËÈȖǍnjǟÿĈÈăÈÌĈÈĆèĄÿǞĀØȸǦÈȖǍĀƽǒÈĉØǍ÷Ȳȹ zdžÉÜËÈąÕĄÉȷÈdžÿÉÛȈÈȔÌÉnjô×ÌôÈĊÉnjȇÈǭÉǔËÕ ÈĊÉóǕÈÌNJÉÜË×ÈȖÉȸËÈ×ÕÈ}ÕăǩÉȇËÈÝĄÉßǣÈȖÉǍÿĈÈ×ÕÈăË ÈăÈĊÉnjȇÈñ×ËÖÉĀÈȟÉǍćǒÈdžÿÉÛȈÈȖÉȸËÈĉÌÉĈÈdžǍüÌçȇÈǦË Èĉ×ÌóÿĈÈÌǐÈůŦŠ¿ÀÂýØÉȇÈȟǍćǒÈăÈǦÌǍǔÕץĀÈǂÌèČäË ÈĊÉôÖǕÈȟÉçãȈÈÖÉôÈÕÌÉǞǕËÈĉËØÉȷÈĊÉôÖǕÈǂÌÉçãȈÈÖÉÔËă È{ťšÂÈĉǦÌøÈĉÌÉĈÖǍûôÈĉËØÉȷÈÕÖÉèÈľ¾ÈÕËÖÉçǒÈĆÉǐ ÈųšÂÈýĄÉǍôăÈĉÌÉĈÖǍûôÈ{FPÈăÈÁŞţŭŦÈ{ŰşÄ¿Âà ÈĠÉȸËĄĈÈĉÌÉĈÖǍûôÈ{ŪŞŤŦŦÈĉÌÉĈÖǍûôÈăÈÁŞťÂÈă ÈĆÉô ÈdžÉÜËÈąÕĄÉȷÈŪŞŤůŦūŦÈăÈSiemensÈăÈŞşş È{ÌÉĈÖǍûôÈĊÉôÖǕÈǂÌÉçãȈÈȖÉǍĀƽǒÈȖÉÿdzÈ×ÌôÈȖÉȸËÈÌÉǐ ÈȔÌĀǦÈȖȸØǒÈąÌǒĄôÈ×ÕÈĆǍÔÌǔÈĆǐÈĊĈÕÈÚǕăØÉÜÈȔÌóĀË zÖÉǯÈþÉĈËØȇ È×ÕÈȊĄÉȇÈdžÉǍüÌçȇÈĆǐÌÉǮĀÈ}ÕØÉô ÈȔÌÉǮǔØäÌǣÈØÉø×Ìô ÈăÈFPohn-BurkhartÈúÉǍȅǓØǡÈĉÌÉĈץǍüÈÕץÉĀ ÈĉÌÉĈǦØȇÈăÈȖǍ÷njÉÜÈăÈòLjÉÜÈǬËØÉǒÈĉÌĈÈąÌ÷NJÉÜÕ ÈĆÉô ÈąÖÉǯÈýÌÉǞǔËÈǩÉǍǔÈĉǩÉôØĀÈąÌøØÉǍÿçǒÈ×ÕÈDŽÉßǔ zdžÉÜËÈąÕËÕÈǭǕËǩȇËÈË×ÈǂËǩÉǍćǞǒÈȖȸËÈĉ×ÌôÈĆÉǐąÈ ÕÌĀƸ È×ÕÈąÖǯÕÌǕÈĉÌĈÖǍûôÈDŽßǔÈĉċÌǐÈÕËÖçǒÈĆǐÈĆǡĄǒÈÌǐ ÈòǕÈĊnjǕǩ÷ǕÌǡÈÕÌÉǕǦÈȟnjǕǩĈÈăÈæÿNJǞĀÈĊÔËĄǔÈÒãÉÜ ÈÌĈÖǍûôÈØǍÿçǒÈȔÌóĀËÈȔÕ×ăƸÈþĈËØȇÈ{ĆǍÔÌǔÈ×ÕÈĄǔÈÖǍûô Èǧ×ÌÉǯÈĉØÉǍ÷ȲȹÈăÈĆÉèĄÿǞĀØȸǦÈĊÉnjȲȷÈǭȲȹÈȋÉȸØäÈǦË ÈĉÕÌßNJȈËÈĠȸĄǡÈĆȇØàÈ{þNJÛǍÜÈ×ÕÈĊȄǍôÈǂÌçãȈ zdžÜËÈĆNJÉǯËÕÈąËØÿĈÈĆǐÈĠȸċÌǐ ÈąÌøØǍÿçǒÈÖÔËăÈĊóǕØȴóüËÈǂËǩǍćǞǒÈǂËØǍÿçǒÈȖĀØȇ ÈĊǣØȷÈĉǦÌÜÈĊĀĄȷÈýăǩüÈăÈdžǍÿĈËÈĆǐÈą×ÌǯËÈÌǐÈĉǩôØĀ ÈÞǣÌÉǯÈĉÌÉĈdž È ǍüÌçȇÈØÉ÷ǕÕÈǦËÈ}džÉȄøÈǂËǩÉǍćǞǒÈǦË ÈĊÉóǕØȴóüËÈǂËǩÉǍćǞǒÈǂËØÉǍÿçǒÈdžÿÉÛȈÈ}ÕăǩÉȇËÈă ÈĉǩÉôØĀÈąÌøØÉǍÿçǒÈȊØÉȷÈąÌø×ÌôÈĉÌÉĈÈĆèĄÿǞĀØȸǦÈǦË ÈǂËØǍÿçǒÈȟnjǍĀǦ×ÕÈdžÿÛȈÈȖȸËÈĉÌĈÈdžǍüÌçȇÈzdžÜË ÈĊÉóǕØȴóüËÈǂËǩÉǍćǞǒÈǂËØÉǍÿçǒÈ{ǂ×ÖÉȈÈĉÌÉĈÖǍûô ÈǬĄǡÈץÉǒĄĀÈăÈǬĄÉǡÈùǩȸÕÈăÈǬĄÉǡÈÚǔËØǒÈÖÉnjǔÌĀ zdžÉÜËÈzzzăÈúÉǍȅǓØǡÈȔÌÉĀØȇÈĉÌÉĈýÈ ØĈËÈǂËØÉǍÿçǒÈă È×ÕÈdžÉǍȅȇĄĀÈȖÉȸËÈDŽÉÛôÈÖÉnjǕËØȇÈÝĄÉßǣÈ×ÕÈĉă ÈdžÿÉÛȈÈdžÉǕǩôØĀÈĆÉǐÈĆÉǡĄǒÈÌÉǐÈ}džÉȄøÈÖÉÔËăÈȖÉȸË ÈǂËØÉǍÿçǒÈȟÉnjǍĀǦ×ÕÈĊÉóǕØȴóüËÈǂËǩÉǍćǞǒÈǂËØÉǍÿçǒ È×ÕÈÖÉÔËăÈȖÉȸËÈÖÉǍô ƽǒÈĆNJÉǯǥøÈǦËÈ{ǂ×ÖÉȈÈĉÌÉĈÖǍûô ÈÕĄLjćȷÈ{ĊÔËĄǔÈǦÌǍǔÕץĀÈȖǍǒă×ÈǂËØǍÿçǒÈýÌǞǔËÈ×Ìnjô ÈăÈĊÉnjȇÈñ×ËÖÉĀÈúÉǍÿóǒÈÌÉǐÈĊÉÔËĄǔÈĆÉǐÈĊĈÕÈÚǕăØÉÜ ÈdžÿÉÛȈ ÈȔÌÉnjô×Ìô ÈǬČÉǒ ÈÌÉǐ ÈąÌø×ÌôÈĊÉóǕěȴóüËÈǂËǩÉǍćǞǒÈǂËØǍÿçǒ ÈØǍÿçǒÈĊnjȇÈǭǔËÕ{ĉȾôØĀÈąÌøØǍÿçǒÈȊěȷ ÈÖÉnjǔÌĀÈÝÌÉǣÈĊÉóǕěȴóüËÈǂËǩÉǍćǞǒ È{ýĄǍôăÈ{ĉȻÌøÈǦËÈþèËÈ{ǂ×ÖȈÈĉÌĈÖǍûô ÈǬĄÉǡÈĉÌĈÈąÌ÷NJÉÜÕÈ{zzzăÈĠÉȸËĄĈ ÈăÈǬĄǡÈùȾÉȸÕÈ{ǬĄǡÈÚǔËØǒÈúĀÌÉǯ ÈĉÌÉĈýÈ ØĈËÈǂËØÉǍÿçǒÈăÈǬĄÉǡÈ×ĝÉǒĄĀ ÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈ×ÕÈĊÔËĄǔÈĊĀÌÿǒÈúǍȅǓØǡ zÖǯÈĆnjǕÕÌćǔ ÈǂËØÉǍÿçǒ ÈùĄǎÉÛĀ ÈØÉø×Ìô ÈØÉàÌǔ ÈË× ÈDŽÉûãĀ ÈȖÉȸË ÈdžÉȄøÈĉǩÉôØĀÈąÌøØÉǍÿçǒÈÖÉÔËăÈĊÉóǕØȴóüËÈǂËǩÉǍćǞǒ ÕċĄȇÈĄȸÕË× ĊÜÖǴćĀÈăÈĊÔËØäÈÖÔËăÈ×ÕÈĞØäÈÃÄ¿ÈĉËØȉËÈăÈȪǽØçǺ ÈĆNJǯËǥøÈĆßȈÌnjĀÈĆǐÈÖçǐÈăÈÕĄǯÈĊĀÈąÕÌNJÜØȇÈÖǕØǣ ÈȖÉǍÔÈÌÉǒÈÕĄÉǯÈĊĀÈǂĄÉèÕÈÌÉĀÈǦËÈÚljÉÜÈzÕĄÉǯÈĊĀ ÈĊnjȇÈĠȷÌǕǦ×ËÈăÈĊȄǍôÈĠȷÌǕǦ×ËÈùăËÖǡÈĆßȈÌnjĀÈýÌǞǔË zþÉǍnjôÈĆÉǍćǒÈÖÉǕØǣÈץÉĀËÈăÈȔË×ËÕØÉȷąÈ ØćȷÈòÉÿôÈÌÉǐÈË× ÈÌÉÉǺÈĆÉÉôÈĊßȋÌÉÉȗÈĉÌÉÉĈĞ È ØäÈȎËÈĉÕËÖÉÉçǺÈȎË zÖÉÉǽØǰɟÈýÌÉÉǼÈÖÉÉǽÕËÕÈýÌÉÉȆǼËÈȼĄÉÉǴô ÈȔË×ÌóÉǔÌÿȲȹÈÌǐÈĆÉLjÔÌßĀÈăÈĆÉßȈÌnjĀÈÕÌnjÉÜËÈúǍÿóǒ È×ÌôÈÕØLjÉǮȲȹÈĉËØȷÈýǦċÈĉÌÉĈĊ È ÷njĈÌÿĈÈăÈØÉǶǔÕץĀ ÈdžÉǯÌLjǔËÈÖÉÔËăÈȟçÉÜĄǒÈ~ÖÉǕÖǡÈýØÉøÈÕץÉǔÈȝǧăØÉȹÈ×Õ ÈĆÉǐÈĆÉǡĄǒÈÌÉǐÈĆÉô ÈĉǦÌÉÜÈȖĈƸÈȟÉǍÔÌǔÈ×ÕÈdžÉǯËÕØȷ ÈȖǒÈȔĄÉǍûǍĀÈÅ/ÃÈÖÉǍüĄǒÈĉËØÉȷÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈȀÖÉĈ ÈĊNJÜÕċÌǐÈăÈȖȲȸÌǑÈĉÌĈÈdžÿÉÛȈÈÖǕÌǐÈǀËǥĀÈÕċĄȇ ÈąǩÉǍǔËĄüÌøÈÖÉÔËăÈĉǦÌÉÜÈĆnjǍćȷÈ~džÉȇÌǕÈĊĀÈĆçÉÜĄǒ È~ÕØÉÜÈÕץÉǔÈȟÉǍÔÌǔÈ×ÕÈdžÉǍȄǍôÈĉÌÉȅǒ×ËÈץÉǶnjĀÈĆǐ ÈÖÔËăÈ×ÕÈÖǍÜËÈĠȷÌǕǦÌǐÈÖÔËăÈÀÈȝ×ÌÿÉǯÈȝץôÈÑČàË È~ÌĈÈĠȸĄǯÖǍÜËÈȔÖǯÈÚǔċÌǐÈץǶnjĀÈĆǐÈÕØÜÈÕץǔ ÈăÈĊÉnjȇÈǂÌÉĀÖǣÈÖÉÔËăÈ×ÕÈȂÉûNJǠĀÈĉÌÉĈÈąǧăØȹ ÈăÈǂǦËÈÖÉǕÖǡÈĉÌĈץÉÜØljÿô ÈúÉNjĀÈĊǔÌLjǍNJÉǮǑ ÈȖǍnjǟÿĈÈăÈȔǪǍÉÛô ËÈÖÔËăÈ×ÕÈǂǦËÈÖÉǕÖǡÈȔǦÌÉǠĀ ÈDÈdžÉnjûǑÈȔĄǍÉÜÌĀĄǒËÈþNJÉÛǍÜÈĉǦÌÉÜÈȖȸǩ÷ǕÌǡ ÈĉÌÉȅǒ×ËÈĆÉǐÈáĄÉȷØĀÈĉÌÉĈÈĞ ØäÈăÈ~ȔǪǍÉÛô ËÈÖÉÔËă ÈĊǔÌÉǮǔÈǭǒƸÈĊÉnjÿǕËÈăÈĊãǍÓĀÈdžÉÛǕǦÈâǕËØÉǯ ÈĆÉô ÈĊĈÕÈȔÌĀǦÌÉÜÈăÈĊǔÌÉÛǔËÈĉăØÉǍǔÈdžÉǔăÌçĀÈ×Õ zÖnjNJÉÛĈÈĊÉèĄnjNJĀÈĉÌÉĈÈąǧăØȹ ÈȑÉÉǵǼÈËØÉÉȉËÈùÌÉÉÔÈ×ÕÈÞȋÌÉÉȗÈĉÌÉÉĈÈĞ ØäÈȎË zÖÉÉǽØǰɟÈýÌÉÉǼ ÈĉËØÉȷ ÈǂÌÉèČäËÈĉ×ăÌÉnjȇÈĉÌĈÈþNJÉÛǍÜÈȝǧăØÉȹ ÈùØNJnjôÈĉǧץÉüÌNJĀÈĉÌÉĈąÈ ǧăØȹÈ~ĉǧĄÉüĄnjóǒÈdžÉǔăÌçĀ ÈąÌøăØÉǍǔÈǃËÖÉÔËÈÝĄÉßǣ×ÕÈĉËÈąǧăØÉȹÈ~džÉǍȄǍô ÈץÉǶnjĀÈĆǐÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈdžôØÉǯÈ×ÕÈĉÖǍÉǯץǣ ÈȟóLjÉǯÈdžÉǍnjĀËÈĉÌÉȅǒ×ËÈ~ǩÉǍÿǒÈĉǧØÉǔËÈǦËÈąÕÌȄNJÉÜË ÈĉÌÉĈÈąǧăØȹÈăÈ~ĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈ×ÕÈĊÉNJçnjàÈùØÉNJnjô zÌLjÉÜÈÕċĄÉȇÈæÉÿNJǞĀÈ×ÕÈØÉ÷ǕÕÈğĄÉnjNJĀ xØȋǠÈȾȈÜ ÈdžôØÉǯÈȂÉûNJǠĀÈĉÌÉĈǭ È ǠǐÈ×ÕÈÕĄÉǣÈȔË×ÌóÉÿĈÈǦË ÈĉËØǡËÈ×ÕÈË×ÈÌÉĀÈĉ×ÌóÿĈÈăÈØLjàÈÌǐÈĆôÈþnjôÈĊĀÈØóÉǮǒ ÈzÖnjnjôÈĊĀÈĉ×ÌÉǕÈdžôØÉǯÈȀËÖĈËÈÕØLjÉǮȲȹÈăÈÌÉĈĞ È Øä ÈĉØÉǍ÷ȲȹÈË×ÈÌÉĈąÈ ǧăØȹÈȖÉȸËÈÖÉǔ×ËÕÈĆÉȄǍǷăÈÖÉÔËăÈȖÉȸË È×ÕÈȔË×ÌóÉÿĈÈÈȖÉǍnjǟÿĈÈzÖnjǔÌÉÜØȷÈØÉÿǓÈĆÉǐÈăÈÖÉnjnjô ÈăÈòÉǍǔÌóĀÈăÈǂċÌǍÉÜÈ{ȊØÉȷÈȟÉnjǍĀǦ×ÕÈÖÉÔËăÈȖÉȸË È{ÖnjǕËØȇÈȔÌÉÜÖnjćĀÈĆǐÈȔÌÿNJǣÌÉÜÈăÈĉǩûȇÈdžûóÜË ÈǂÌĀÖǣÈȖÉȸËÈzÖÉnjnjôÈĊĀÈĆÉǖË×ËÈĊÉÜÖnjćĀÈǂÌÉĀÖǣ ÈzdžÉÜËÈĊÉĀĄÿèÈĊÉÜÖnjćĀÈĉÌĈÈÚǕăØÉÜÈúĀÌÉǯ È×ÕÈĉØÉ÷ǕÕÈĉÌÉĈÈĆnjǍĀǦ×ÕÈȖÉǍnjǟÿĈÈÕËØÉȇËÈȖÉȸË ÈĉÌĈÈþNJÉÛǍÜÈĉÌȅǒ×ËÈąǧăØÉȹÈúÉNjĀÈĆÉǔÌǣ×ÌôÈúÉǣËÕ ÈȊØȷÈæȸǦĄǒÈăÈÖǍüĄǒÈȟóLjǯÈönjǍÛǔċÌǐÈ{ȔĄǍÜÌĀĄǒË È{Ćô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĉÌĈÈĆçÉÜĄǒÈĆÉǐÈĆÉǡĄǒÈÌÉǐÈǂċÌǍÉÜÈă ÈăÈØȷċÌǐÈĉÌĈÈþNJÉÛǍÜÈ{ĊȄȅÜÈúǍȅǓØǡÈĉÌĈÈąǧăØȹ ÈÖǍüĄǒØǍǾÈăÈÖǍüĄǒÈáĄãǣÈ×ÕÈǦÌǍǔÕץĀÈǂċƸÈȖǍǯÌĀ zÖÉnjnjôÈĊĀÈĉ×ÌóÉÿĈÈzzză ÈăÈÙÌnjÉǯ×ÌôÈĉÕËÖÉçǒÈȖÉǍnjǟÿĈÈǭÉǠǐÈȖÉȸËÈ×Õ ÈùĄǼÉǮĀÈ{ȂÉûNJǠĀÈĉÌÉĈÈÞßǠǒÈÌÉǐÈ{ȖǍÉÛnjóǒ ÈĊDzçǐÈýÌÉǞǔËÈĉËØÉȷÈĆÉôÈdžÉÜËÈĊÉüÌÔÈ×ÕÈȖÉȸËÈzÖÉǔ×Ìô ÈǩǍǔÈ×ăÌÉǮĀÈȔÌÉÜÖnjćĀÈØǶǔǦËÈĊÉßßǠǒÈĉÌÉĈąÈ ǧăØȹ zÕĄÉǯÈĊĀÈąÕÌȄNJÉÜË ÈĞØÉäÈÃÄ¿ÈȔĄÉnjô ÌǒÈ¿ÁÇÃÈùÌÉÜÈǦËÈĊÉûôÈץÉäÈĆǐ ÈÌĈÈȔƸÈÖÉà×ÕÈƾÈÕăÖÉÔÈĆÉôÈąÖÉǯÈĠÉȸËØǡËÈăÈȂÉǕØçǒ ÈýÌǞǔËÈąÖnjĈÕÈdžÉÜËĄǣ×ÕÈĉÌÉĈÖÔËăÈĉ×ÌóÉÿĈÈÌÉǐ ÈǩÉǍǔÈȔÌÉǮǕËÈǦËÈÌÉǞnjǕËÈ×ÕÈdžÉÜËÈýǦċÈăÈdžÉÜËÈąÖÉǯ zþÉnjôÈØóÉǮǒ ÈĆÉô ÈÖnjNJÉÛĈÈĉ×ËÕÈdžÉǕĄüăËÈĉÌÉĈÈąǧăØȹÈýăÕÈąăØÉø ÈǦËÈÌÉĈÈąǧăØȹÈȖÉȸËÈzÖǔĄÉǯÈËØÉǡËÈØǒÈæȸØÉÜÈĆÉǢØĈÈÖÉǕÌǐ ÈȖÉȸËÈĆÉǐÈùÌÉÜÈØÉĈÈץȸØćÉǯÈȔÌÉǕÌǑÈ×ÕÈĊÉÔËĄǔÈĉĄÉÜ ÈùÌÉÜÈǦËÈÌĈÈąǧăØȹÈȖÉȸËÈÕËÖÉçǒÈzÕĄÉǯĊ È ĀÈýČÉèËÈÖÉÔËă ÈǦăØÉĀËÈÌÉǒÈĆÉô ÈdžÉÜËÈąÕĄÉȷÈÕץÉĀÈÂÂÂÈȔĄÉnjô ÌǒÈÇ ÈdžôØÉǯÈ×ÕÈzdžÉÜËÈÈĆNJÉǯËÕÈdžȇØÉǮȲȹÈÖÉà×ÕÈÆ ÈĆÉǐÈČôÈĊÉÜÖnjćĀÈăÈĊÉÔËØäÈÖÉÔËăÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ ÈĉÕËÖÉçǒÈýËÖôØĈÈĆÉôÈ{ȂÉûNJǠĀÈdžÿÉÛȈÈ¿ÁÈÕăÖÔ zÖÉnjôÈĊĀÈĊĈÕÈÚǕăØÉÜÈ{Õ×ËÕÈĆÉèĄÿǞĀØȸǦ ÈȑÉÉǵǼÈǮôØÉÉȗÈǪÌÉÉßȰÌǴĀÈȼĄǵÉÉÛǵÿôÈ×ÕÈÌÿÉÉȗ xÖÉÉǽ×ËÕÈץÉÉȚÔ ÈĆNJÉǯËÕÈץÉDzÔÈąǧăØÉȹÈùĄǎÉÛĀÈȔËĄÉnjèÈĆǐÈÖÉǕÌǐÈÌÉĀ ÈÕÌnjÉÜËÈÕ×ËÕÈdžÉǕĄüăËÈĆÉôÈĠȸÌĈÈąǧăØȹÈĉËØÉȷÈăÈþǍÉǯÌǐ ÈÙÌÉÜËØȷÈ{ĆÉßȈÌnjĀÈÕÌnjÉÜËÈzþÉǍnjôÈĆÉǍćǒÈĆÉßȈÌnjĀ ÈץÉĀËÈĆÉǐÈ{òÉǍǔăØȴóüËÈȔÌĀǦÌÉÜÈ×ÕÈÕĄÉǡĄĀÈȟÉÜăØȹ ÈąÕÌNJÉÜØȇÈáĄÉȷØĀÈĉÌĈÈdžÿÉÛȈÈĆÉǐ ÈËØÉǡËÈĉËØÉȷ ÈĆĀËÕËÈąǧăØÉȹÈØÉǣƸÈÌǒÈĉÖÉçǐÈĉÌĈÈĉØǍ÷ȲȹÈzÕĄÉǯĊ È Ā ÈØǍÉÛĀÈĊÉÜÖnjćĀÈăÈĊÔËØäÈÖÔËăÈæȈËă×ÕÈzÖǐÌǕÈĊĀ zÖÉnjôÈĊĀÈ×ËĄÉÿĈÈË×ÈĊÉÔËĄǔÈȟçÉÜĄǒ ÈĊÉÉÜÖǴćĀÈăÈĊÉÉÔËØäÈÖÉÉÔËăÈĉÌÉÉĈǮ È ǵüÌçȯ ÈǮÜËÈĊDzçǴàÈăÈĊÜÖǴćĀÈĆǸÈÕăÖÓĀÈÌȯØà xÖÉÉǴôÈĊĀÈǮÉ ǵüÌçȯÈȑÉ ǵǼÈØÉ ÷ǽÕÈĉÌÉÉĈąÈ ȎĄÔÈ×ÕÈÌÉ ǽ ÈĆÉèĄÿǞĀØȸǦÈăÕÈĆÉǐÈĊÉÜÖnjćĀÈĊÉÔËØäÈdžÿÉÛȈ ÈúĀÌÉǯÈĆÉô ÈÌÉĈÖnjǕËØȇÈdžÿÉÛȈÈ}ÕĄÉǯÈĊĀÈþǍÉÛȅǒ ÈÕץǔÈ{ĉǦÌÉÜÕċĄȇÈ{ĉǦÌÉÜȖ È ĈƸÈÖÉnjǕËØȇÈĉÌÉĈąÈ ǧăØȹ ÈăÈĊÉǒÌĀÖǣÈăÈǂċÌǍÉÜÈăÈĉǧØÉǔËÈ{ÕØÉÜÈÕץÉǔÈ{ýØÉø ÈÌÉǕÈąǧăØÉȹÈÚÉǍǖ×ÈÄÈǭÉǠǐÈȖÉȸËÈ×ÕÈĆÉôÈdžÉÜËÈĊÉLjnjǡ ÈĉÌÉĈÖnjǕËØȇÈÌÉǐÈþǍȅNJÉÛĀÈץÉäĆÈ ǐÈÖÉnjǕËØȇÈÙÖÉnjćĀ ÈÌĈÈĞ ØäÈȟÉǖË×ËÈÌÉĈȔ È ƸÈǦËÈòÉǕØĈÈăÈÖÉǔËÈáÌLjǒ×ËÈ×ÕÈÖÉǍüĄǒ ÈdžÉćǡÈË×ÈĆÉßȈÌnjĀÈÕÌnjÉÜËÈǂÌßǠÉǮĀÈăÈñ×ËÖÉĀÈă ÈץÉäÈĆǐ ÈĆÉô ÈĊÉǒËǩǍćǞǒ È{ĉǩÉǍćǞǒ ÈĉÌÉĈÈąǧăØȹ È{ÖǔËÈáĄȷØĀÈÖǍüĄǒÈáĄãǣÈĉÌĈÖnjǕËØȇÈÌǐÈþǍȅNJÉÛĀ ÈĉËÈĆçÜĄǒÈĉÌĈÈąǧăØȹÈȖǍnjǟÿĈÈzÖnjnjôÈĊĀÈĉØǍ÷Ȳȹ È{ÕØÉȸǥǑÈĊĀÈǂץÉàÈÌÉĈÈȔƸÈØNJÉÛǐÈ×ÕÈÌÉĈÖnjǕËØȇÈĆÉô È{ùÌÉNjĀÈȔËĄÉnjèÈĆǐÈ~ÕĄÉǯÈĊĀÈýÌÉǞǔËÈǭÉǠǐÈȖÉȸËÈ ×Õ ÈĉËÈĆçÜĄǒÈȝǧăØȹÈÖĈËĄǠǐÈÕØÜÈÕץǔÈȟǍÔÌǔÈĆǟǔÌnjǢ ÈýÌǞǔËÈùĄßÓĀÈğĄnjǒÈǭǕËǩȇËÈÌǕÈÖǍüĄǒÈǭǕËǩȇËÈĉËØȷ ÈĉÖǕÖǡÈâÉǣÈÖÉĈËĄǠǐÈýØÉøÈÕץÉǔÈȟÉǍÔÌǔÈÌÉǕÈ{ÖÉĈÕ ÈdžÉǍÿôÈǭÉǕËǩȇËÈÕÖÉà×ÕÈĉǦÌÉÜÕċĄȇÈÌÉǕÈ{ÖÉǔǩȷ ÈȔċĄǎÉÛĀÈăÈȔÌÉÜÖnjćĀÈ{ÖÉǯÌǐÈÕĄÉǣÈǂċĄÉßÓĀ ÈĊÉÉäÌLjǒ×ËÈØNJÉÉÛǐÈÕċĄÉÉȇÈĄÉÉȸÕË× ÈȔċĄǎÉÉÛĀÈȔƸÈ ×ÕÈĆÉÉôÈdžÉÉÜËÈĊLjÉÉÜÌnjĀ ÈǬ×ËǩøÈȟÉÉǖË×ËÈăÈĊǔÌÉÉÜ×ÈåČäËÈØȷÈąăČÉÉè ÈĆôÈĉÕÖçÉÉ ÉNJĀÈǂċËȚÉÉÜÈĆÉÉǐÈ{ÕØÉÉóûÿè ÈǭȲȹÈÕċĄÉÉȇÈȝÕËĄǔÌǣÈăÈȔÌÉÉnjô×ÌôÈĉËØȷ ÈzÖÉÉ É njÉ É ĈÕÈĊĀ ÈǝÉÉ É ÉÜÌǑ È{ÖÉÉ É ǕƸÈĊĀ ÈØÉÉȸÖĀÈ{ĉÖÉÉǔǦÈØÉÉàÌǔÈÙÖnjÉÉ É É É ÉćĀ ÈÕċĄÉÉ É ȇÈdžÉÉ É ôØǯÈĊÜÖnjćĀÈăÈĊÔËØä ÈĄÉÉ É É É ǕÕË×ÈȟÉÉĀÌǔØȷÈȔÌÉÉÿćǍĀÈÈĆô×ÌÉÉ É ÉLjĀ ÈǦËÈĊÉÉ É ÉǕÌĈÈǭÉ É ǠǐÈĆôÈÕĄÉÉ É É ÉǐÈÕċĄÉÉ É É É ȇ ÈȔÌøÖǔĄnjÉÉǯÈÌÉÉǐÈȔÌÉÉǮǕËÈĉĝÉÉøăÈdžȄø }ÖǍǔË×ǥøÈĊĀÈØǶǔÈ ǦËÈË×ÈÕċĄȇÈĄȸÕË× ÈĊÉÉÜÖǴćĀÈăÈĊÉÉÔËØäÈÖÉÉÔËăÈɅ×ÌÉÉǸ×ÕÈĉ×ÖÉÉȰÈ zÖÉÉǵĈÕÈÒÉÉǵțĄǺ ÈÖÉÔËă ÈǦË ÈĊÉǮǠǐ ÈĊÉÜÖnjćĀ Èă ÈĊÉÔËØä ÈÖÉÔËă ÈȟÉǍćǒÈǬËÈĆÉȄǍǷăÈăÈdžÉÜËÈĆÉǔÌǣ×Ìô ÈĊÉÜÖnjćĀ ÈĉËÈĆßȈÌnjĀÈÕÌnjÉÜËÈăÈĊÉnjȇÈǂÌßǠÉǮĀÈȟǖË×ËÈăÈĞØä ÈĉĄÉÜÈǦËÈąÖÉǯÈdžÜËĄǣ×ÕÈĉÌÉĈÈąǧăØȹÈĆÉǐÈáĄÉȷØĀ ÈþÉèËÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈdžôØÉǯÈȂÉûNJǠĀÈĉÌÉĈÈǭǠǐ È{ĊÉLjnjǡÈĉÌĈÈȔÌÿNJǣÌÉÜÈ{ÖÉǍüĄǒÈĉÌÉĈÈǭǠǐÈǦË È{ĊǔÌLjǍNJÉǮǑÈăÈĊÉnjȇÈǂÌÉĀÖǣÈ{ĊÉĀĄÿèÈǂÌÉĀÖǣ ÈzdžÉÜË ÈĊǔÌÉǮǔÈǭǒƸ Èă ÈĊÉnjȇ ÈĊÉnjÿǕË È{ÌÉĈ×ÌLjǔË ÈÕĄÉǣÈȀËÖÉĈËÈĆÉǐÈȔÖǍÉÜ×ÈĉËØÉȷÈĊÉÔËĄǔÈæÉȈËă×Õ ÈÖÉÔËăÈȖÉȸËÈĆÉǐÈË×ÈȔÌÉǯØǶǔÕץĀÈĉÌĈÈdžÉÜËĄǣ×Õ ÈąÖÉǯÈąÕÌĀƸÈĉÌÉĈÈĞ ØäÈÌÉǞnjǕËÈ×ÕÈzÖÉnjnjôÈĊĀÈĆÉǖË×Ë ȕȈǸÈȳǼă×ÈăÈȾɠØȯǠÈǮȯØȖɚɡȁǮçǴà‚ ǮÜËÈąÌ÷ȖǼËÕÈ 0ĐĊ¹Č³ČÁĐ¹°³ 4(:dг3ÐÞą °á°ú¹°¹Ìí°ù7Є ŽĂîõd°č¸Ćù°³ ̳°؏Òõ̏°³ Ą€ŽĊîąČ³Ĉ°ą ¸Öĉ̐āĐ¹8&Đ³ (&Ȁ(°´ą&ĝĐõ: Ā³°ù&°î³ˆĊą& ČíĐĆÂą(&̐āĐ¹ dгŽĂÚą&ĐÉ d°á°ú¹Ĉą¦¹ &(Ìĉ()°³Žîù: ÈÖà×ÕÈÀ¾ÈąÖǯÈĊnjǾÈýĄǍǔË×ăËÈǬăØȇÈĉËØȷÈĆôÈĉËÈą×ăÕ ÈǩǍǔÈȔċĄǎÛĀÈĊǣØȷÈăÈÖǔÕĄȷÈĆNJǯËǥøÈáăØǯÈăÈáØǯ ÈąÕØô ËÖȲȹÈǭǕËØøÈĆnjǍĀǦÈȖȸËÈ×ÕÈĊǒËǦÌǍNJĀËÈȔÕËÕÈĆǐ ÈdžĀÌȅNJÜËÈăÈĉ×ÌǮȇÌǑÈÌǐÈăÈȔÌǔËĄǡÈǬČǒÈÌǐÈ{ÖǔÕĄȷ È×ÕÈÌǍǔÕÈăÈþȲȷÌǕÈdžÜÕÈÖà×ÕÈÀ¾ÈýĄǍǔË×ăËÈĆǐÈþǍNJÛǔËĄǒ ÈăÈĆǍÜă×ÈăÈÌóǕØĀƸÈýĄǍǔË×ăËÈĆǐÈÌĀÈĆôÈÖǕÕÈĉ×ăÌǐÌǔÈùÌÿô zþǕ×ËÖǔÈǘÌǍNJÔËÈĆÛǔËØȇ ÈýÌǞǔËÈĆǐÈ×ÕÌȈÈĆôÈĉÕËÖçNJÜËÈȔƸÈ}ÖǔÕăǩȇËÈȔÌǮǕË ÈÖǔËĄNJǔÈËØǢÈ{džÜËÈĉǩǍ÷ǔËÈǂØǍÔÈ×ÌôÈȖǍnjǢÈȔÕËÕ xÖĈÕÈǭǕËǩȇËÈË×ÈdžȄǔÈĉÌĈÈąÌǢÈȔÌĀÖǔË× ÈË×ȁĊèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈDŽǍÜƸ‚ÈĊĀČÜËÈǀČȅǔËÈØLjĈ× ÈÌǐÈĊĈÌ÷ǮǔËÕÈȟçĀÌǡÈȔÖǯÈØǍø×ÕÈĉËØȷÈĉØ÷ǕÕÈȟnjǍĀǦ ÈÕăÖÔÈ}ÖǔÕØôÈȔÌǮǔØäÌǣÈăÈÖnjNJÛǔËÕÈץǮôÈúǖÌÛĀ È×ÕÈË×ÈąĄȈÈĆÜÈȂûNJǠĀÈĉÌĈÈąÌ÷NJÜÕÈdžÜËÈùÌÜÈĆÜ ÈąÖǯÈþĈÈĠȷĄǣÈĉÌĈ×ÌôÈăÈþǕËÈąÕØôÈùÌçȇÈĆûǎÛĀÈȖȸË ÈÌĈÈąÌ÷ǮǔËÕÈÌĀËÈ~ÖĈÕÈĊĀÈĆǞǍNJǔÈǂÖĀǦË×ÕÈ×ÕÈĆôÈdžÜË ÈúÔÈ{ÕĄǣÈĉÌĈÈúÔÈąË×ÈăÈÌĈÕÌćnjǮȲȹÈÌǐÈÖnjǔËĄǒÈĊĀ zÖnjnjôÈæȸØÛǒÈË×ÈĊèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈDŽǍÜƸÈþćĀÈȟûǎÛĀ ȁȀØßĀÈăÈÖǍüĄǒÈȟǣØǢÈȝØǍǞǔǦÈÑČàËÈĆǐÈòÿô‚ ÈĆǐÈĉËÈĆnjĀÌǣÈčËÈdžǕƸÈǂØDzÔÈĉÌĈÈĆǍàĄǒÈØ÷ǕÕÈǦË zÕĄȷÈĊĈÌ÷ǮǔËÕÈȔËØ÷ǮĈăǪȹÈăÈÖǍǒÌÜË ÈĉċÌô ÈÖǍüĄǒ ÈæǔËĄĀ‚ ÈĊÿûè ÈĊÜ×Øȷ ÈȔÌǮǕË ÈăÈĊNJǣÌnjǯÈȔËă×ÈĠȷÌǕÈĆǮǕׂÈăȁĊûǣËÕÈdžǍȄǍô Ìǐ ÈĉÌĈċÌôÈĆǐÈÌĈØǮȈÈĊǣØȷÈúȸÌÿǒÈĊNJǣÌnjǯÈĆçĀÌǡ ÈȟçĀÌǡÈĆôÈÖnjNJÛǔËÕÈĊûǖÌÛĀÈØ÷ǕÕÈǦËÈË×ȁĊǡ×Ìǣ ÈĉÌĈÈúÔÈąË× ÈÌĈÈȔƸ Èȝ×Ìǐ×Õ ÈÖǔËĄǒÈĊĀ ÈĊĈÌ÷ǮǔËÕ zÖĈÕÈȋȅÓǒÈúȷÌȈÈăÈĊnjǍèÈ{ĆǔÌÿüÌè ÈץÓĀÈȖǍüăËÈĉÖnjǐÈæÿǡÈ×ÕÈĊĀČÜËÈǀČȅǔËÈØLjĈ× ÈȔÖǯÈØǍø×ՂÈĊnjçǕÈÖǍǒÌÜËÈæÿǡÈ×ÕÈȔÌǮǔÌnjǠÜ È{×ĄǮôÈĉÌĈÈǭüÌǢÈăÈúǖÌÛĀÈÌǐÈĊĈÌ÷ǮǔËÕÈȟçĀÌǡ ÈץäÈȔÌÿĈÈ}ÖǔÕØôÈȔÌǮǔØäÌǣÈăÈÖǍô ƽǒÈĊÿćĀÈȟȴóǔÈØȷ ÈăÈDŽûäÈÖnjĀǦÌǍǔÈ{ĉ×ÌóÿĈÈȖȸËÈȋȅÓǒÈýËÈĆNJȄøÈÌĈ×ÌǐÈĆô ÈĉËÈĆǔĄøÈĆǐÈdžÜËÈץǮôÈȔċĄǎÛĀÈăÈȔËØȸÖĀÈdžÜËĄǣ ÈĆónjǕËÈĆǔÈ{ÕăØȷÈȔËÖnjÿǮǔËÕÈȟǔÌǣÈ×ÕÈĆǐÈÖǕÌǐÈØȸÖĀÈĆô zÖǔÌÿǐÈúãçĀÈØȸÖĀÈȊÌǒËÈ×ÕÈdžǮǑÈÖnjÿǮǔËÕ ÈÖnjNJÜËĄǣÈĆÛûǡÈ×ÕÈØdzÌÔÈÈĊNJüăÕÈȔċĄǎÛĀÈǦËÈȔÌǮǕË ÈË×ÈÌĈÈąÌ÷ǮǔËÕÈÌǐÈÌĈÈąÌ÷NJÜÕÈăÈǩô ËØĀÈáÌLjǒ×ËÈȟûǎÛĀ ÈĉØǍ÷ȲȹÈăÈĞØãĀÈdžüăÕÈǂÌÛûǡÈ×ÕÈĉÖǡץäÈĆǐ zÖnjnjô ÈýăÕÈץÓĀÈȖȲǍLjǒÈ×ÕÈĉËÈĆnjĀÌǣÈčËÈdžǕƸÈǂØDzÔ È}ÖnjNJȄøÈȔÌȅȅÓĀÈăÈÖǍǒÌÜËÈÌǐÈdžÛǮǔÈ×ÕÈȔÌǮNjÓǐ ÈĉÕÌĀÈȝÖnjnjôÈĆLjÜÌÓĀÈąÌ÷NJÜÕÈ{ĊĀČÜËÈąÌ÷ǔÈ×ÕÈúȅè ÈȔÕØôÈÖȅNJçĀÈ{ȔÌÛǔËÈÖǯ×ÈăÈĊüÌçǒÈúĀÌèÈĆóûǐÈ{džÛǍǔ ÈǂÌäÌLjǒ×ËÈȝÖnjnjôÈȖǍĀƽǒÈăÈĊĀČÜËÈĊøÖǔǦÈòLjÜÈĆǐÈÕØȇ ÈdžǍȇØǷÈȖȸËÈȋȅÓǒÈĉËØȷÈăÈdžÜËÈĊøÖǔǦÈȂûNJǠĀ ÈăÈĉĄnjçĀÈ{Ċ÷njĈØȇÈdžȲȷØǒÈÖǕÌǐÈĆûȈÌèÈȝĄȈÈ{þǍǶè zÖǐÌǕÈĊȈČǣË ÈȔËĄǡÈ}ÖǔÕØôÈÖǍô ƽǒÈĊĈÌ÷ǮǔËÕÈȟçĀÌǡÈĆǐÈȔÌǮǕË ÈúĈËÈ{ýËÖȈËÈúĈËÈ{åÌǞǯÈ{ȔÌÿǕËÌǐÈË×ÈĄǞǮǔËÕÈñ ÌǑ È{ØȸǥǑÈȋÔÈ{ÚȄǔÈĆǐÕÌÿNJèËÈĉË×ËÕÈ{ǬČǒÈăÈ×Ìô ÈúĈËÈăÈǰØçǒÈăÈþûǷÈÌǐÈąǦ×ÌLjĀÈúĈËÈ{DŽûäÈȋÔ È{ąÖnjǕƸÈ×ÕÈÖǔËĄNJǐÈÌǒÈÖǕ×ăÌȲȷÈ×ÌǐÈdžǯǥøÈăÈĊǔÌǐØćĀ zÖnjôÈdžǕØȸÖĀÈĊNJÜ×ÕÈĆǐÈË×ÈĆçĀÌǡ ÈĆǐÈĉËÈĆnjĀÌǣÈčËÈdžǕƸÈǂØDzÔÈLJÔÌLjĀÈĊǔÌǕÌǑÈץÓĀ ÈÑČàËÈăÈǂ×ăØǍà‚Èǂ×ăØdzÈĊnjǍèÈȋȸÕÌßĀÈȔÌȲȷ zdžǯËÕÈÝÌßNJǣËȁÌĈÈąÌ÷ǮǔËÕÈþǖËÕÈùĄÓǒÈă ÈĆǐÈþûèÈĊøÖnjnjôÈȀØßĀÈÕØóǕăׂÈúȸÖLjǒÈȔÌǮǕË ÈȋȸÕÌßĀÈȖȸËÈĆûÿǡǦËÈË×ȁþûèÈĊøÖnjnjôÖǍüĄǒ ÈþûèÈúȷÌȅĀÈ×ÕÈþǕËÈĆNJȄøÈÌĈ×ÌǐÈ}ÖnjNJȄøÈăÈÖnjNJÛǔËÕ ÈÖǍûȅǒÈÌǐÈĉÕØø ÌǯÈÌĀËÈ~þǍnjôÈĊĀÈĉÕØø ÌǯÈȔËØ÷ǕÕ zÕ×ËÕÈȊØȇÈĊ÷ǮǍÿĈÈȔÕØôÈȀØßĀÈă ÈØLjĈ×ÈĉËÈĆnjĀÌǣÈčËÈdžǕƸÈǂØDzÔÈ È×ËÖÉÉǕÕÈ×ÕÈĊĀČÉÉÜËÈǀČÉÉȅǔËÈþÉÉǶçĀ ÈĉÌÉÉDzèË È{ÖǍǒÌÉÉÜË ÈǦË ÈØÉÉȄǔ ÈÌÉÉĈÖà ÈȔËØ÷ÉÉǮĈăȿȹÈăÈĊÉÉÿûèÈĉÌÉÉĈÈdžǎǍĈ ÈË×ÈąÌ÷ǮǔËÕÈ{ĊÿûèÈǩôËØĀÈăÈÌĈÈąÌ÷ÉÉǮǔËÕ ÈȟûȈÌèÈȝĄȈÈdžȲȷØǒ‚ÈþćĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈǩôËØĀÈǦË ÈĆÉÉÜ ÈȖÉÉȲǍLjǒÈÌÉÉǐ ÈăÈÖÉÉǔÖǔËĄǣȁ×ĝÉÉǮô ÈĊÉÉnjçǕÈÌĈÈąÌ÷ÉÉǮǔËÕÈĊÉÉÜÌÜËÈǂ×ĜěÉÉdz ÈĉÌĈÈǭüÌǢÈăÈúǖÌÉÉÛĀÈÌÉÉǐÈȔÖÉÉǯÈØǍø×Ղ ÈăÈĊȈČǣËÈ{ĊÉÉ÷njĈØȇÈdžÉÉȲȷØǒ‚È{×ĝÉÉǮô ÈăÈþǖËÕÈùĝÓǒ‚ÈăȁȔÌǕĝǞǮǔËÕÈĊNJǕĝĈ ÈĉÌÉÉĈÈâǍÓĀ È×Õ ÈØÿNJÉÉÛĀ ÈÑČÉÉàË ÈăÈúǖÌÉÉÛĀÈ}ÖÉÉǔÕØôÈÖÉÉǍô ƽǒȁĊĈÌ÷ÉÉǮǔËÕ ÈúÉÉÔÈĆÉÉǔÌÿüÌèÈÖÉÉǕÌǐÈ×ĝÉÉǮôÈǂČóÉÉǮĀ Èă ÈÌÉÉĈÈĠȸÌǔËĄǒ ÈǦË ÈąÕÌȄNJÉÉÜË Èă ÈÕĄÉÉǯ ÈăÈÖǍǒÌÉÉÜËÈăÈÌĈÈąÌ÷ÉÉǮǔËÕÈĉÌÉÉĈdž È ǍȇØǷ ÈȔÌÉÉǔËĄǡ ÈÖçNJÉÉÛĀ Èă ÈÌÉÉǔËĄǒ ÈȔÌNJÉÉÜÕ È{ØǍÉÉÛĀÈȖÉÉȸËÈ×ÕÈąǩÉÉǍ÷ǔËØȹÈăÈǬČÉÉǒØȹ zdžÜËÈþćĀÈăÈĊÜÌÜËÈ ×ÌǍÛǐ ÈĆûȈÌèÈȝĄȈÈdžȲȷØǒ‚ÈĉËØȷÈþćĀÈĉǩôØĀÈË×ÈąÌ÷ǮǔËÕÈȔÌǮǕË Èȝ×ËÕËÈĉËØȷÈǀĄǣÈąÌ÷ǮǔËÕÈ}ÖǔÕăǩȇËÈăÈÖǔÖǔËĄǣÈ×ĄǮô ÈȝĄȈÈǬ×ăØȹÈăÈÕÌǞǕËÈÖnjǕËØȇÈ×ÕÈăÈdžÜËÈĊǒÌǍÔÈץǮô ÈăÈĆNJÛǡØȷÈ×ÌǍÛǐÈĊǮȅǔÈǩȸǩèÈÖǍǒÌÜËÈ{ץǮôÈĆûȈÌè zÖǔ×ËÕÈąÖćèÈØȷÈÙÌÛÔ ÈúßȇØÜÈăÈýËǩüËÈĆÜÈĆǐÈĆĀËÕËÈ×ÕÈĊĀČÜËÈǀČȅǔËÈØLjĈ× ÈĊnjǕØȇƸÈǭȅǔÈăÈþćĀÈȀÖĈÈȖȸËÈȋȅÓǒÈĉËØȷÈĊÜÌÜË zÖǔÕØôÈą×ÌǯËÈץǮôÈdžȇØǮȲȹÈ×ÕÈÌĈÈąÌ÷ǮǔËÕÈØǓȚĀ ÈȔÖǯÈØǍø×ÕÈýăǩü‚ÈØȷÈ{úßȇØÜÈȖǍüăËÈȔÌȲȷÈ×ÕÈȔÌǮǕË ÈȔÌǮǔØäÌǣÈăÈÖǍô ƽǒÈ×ĄǮô ÈúǖÌÛĀÈÌǐÈąÌ÷ǮǔËÕ ÈĆǔÌÿüÌèÈÖǕÌǐÈץǮôÈĉËÕØȇÈăÈǦăØĀËÈǂČóǮĀÈ}ÖǔÕØô ÈÌǐÈĆǔËØȷÖĀØǍǾÈăÈĊÿûèØǍǾÈȟćǡËĄĀÈËØȸǦÈ~ÕĄǯÈúÔ ÈÌĈÈȔƸÈȔÖǯÈȔăǩȇËÈăÈąÖǍǟȲȹÈDŽǡĄĀÈǂČóǮĀ zÖǯÈÖĈËĄǣ ÈĊǣØȷÈĆǐÈą×ÌǯËÈÌǐÈÚljÜÈĉËÈĆnjĀÌǣÈčËÈdžǕƸÈǂØDzÔ ÈăÈĉÖǡÈÕă×ăÈÖnjĀǦÌǍǔÈĆôÈץǮôÈǂČóǮĀÈăÈúǖÌÛĀ È×ÕÈĆǔĄÿǔÈȔËĄnjèÈĆǐÈ}ÖnjNJȄøÈ{džÜËÈąÌ÷ǮǔËÕÈĆǔÌÿüÌè ÈȔƸÈǂČóǮĀÈÖǔÖȅNJçĀÈĊǣØȷÈĆôÈÕÌßNJȈËÈþćĀÈȟûǎÛĀ ÈâûǾÈÌǕÈȂǍçdzÈĊNJǕØȸÖĀÈĉÌĈÈąĄǍǯÈĊDzçǐÈǦËÈĊǯÌǔ zÖnjôÈÕă×ăÈÌǮ÷ĈË×ÈăÈĊÿûèÈ×ÌôÈÌǐÈÖǕÌǐÈąÌ÷ǮǔËÕÈ{džÜË ÈĆǐÈ×ÌǐÈȖȸÖnjǢÈ}ÖǔÕăǩȇËÈĆnjǍĀǦÈȖǍÿĈÈ×ÕÈȔÌǮǕË ÈĆô ÈýËÈąÕØô ÈĆǍàĄǒ ÈĊNJüăÕ ÈĆLjǒ×ÈĊüÌè ÈȔċĄǎÛĀ ÈăÈĉ×ăƸÈæÿǡÈË×ÈÕÌßNJȈËÈÖǍǒÌÜËÈğĄnjNJĀÈĉÌĈÈąÌøÖǕÕ ÈȖȸËÈȔÖǍnjǯÈăÈȔÖǕÕÈËØȸǦÈ{ÖnjnjôÈąÕÌȄNJÜËÈÌĈÈȔƸÈǦË zdžÜÌǮ÷ĈË×ÈǂËØǶǔ ÈĉËÈĆnjǍĀǦ ÈË× Èdžçnjà‚ ÈĊĀČÜË ÈǀČȅǔË ÈØLjĈ× ÈǭǠǐÈȋǔă×ÈăÈȖȸØȇƸÈdžȇØǮȲȹÈÕă×ăÈĉËØȷÈØ÷ǕÕ ÈdžàØȇÈDŽǕĄßǒÈÖȲȸƽǒÈÌǐÈăÈÖǔÕØÿǯØȷÈÌĈÈąÌ÷ǮǔËÕ È{džçnjàÈ×ÕÈÖǍǒÌÜËÈĉËØȷÈĆüÌÜÈòǕÈĊǒÌçüÌãĀ ÈdžçnjàÈǂČóǮĀÈÌǐÈòǕÕǩǔÈǦËÈÖǕÌǐÈąÌ÷ǮǔËÕÈ}ÖnjNJȄø ÈúÔÈĉËØȷÈÖǯÌLjǔÈǦÌǍǔÈÌǒÈÖnjôÈúÔÈË×ÈÌĈÈȔƸÈăÈÕĄǯÈÌnjǯƸ ÈĆǐÈþǮǢÈȊØȷÈdžçnjàÈÌǕÈdžȄǔÈdžçnjàÈǂČóǮĀ zþǕǦăÖǐÈȔÌ÷ǔÌ÷Ȳȷ Èĉ×ÌǢÌǔÈǦËØȷËÈĆûÿǡǦËÈȔÌnjǠÜÈĊǣØȷÈĆǐÈą×ÌǯËÈÌǐÈȔÌǮǕË ÈĉÌĈÈdžôØǯÈĆNJȇØǮȲȹÈĉÌĈÈĉ×ăÌnjȇÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈ×Õ È{ĆǞǍNJǔÈ}ÖnjNJȄøÈ{džȄǔÈǘËØǠNJÜËÈǭǕËǩȇËÈĉËØȷÈĊǡ×Ìǣ ÈȔƸÈĊǡ×ÌǣÈĉÌĈÈdžôØǯÈÌǐÈÕËÕ×ËØȈÈȖNJÛǐÈ×ÕÈĉ×ÌǢÌǔ zÖnjnjôÈĊĀÈúǍÿÓǒÈץǮôÈĆǐÈË×ÈĉÕ×ËĄĀÈÌĈÈȔƸÈĆôÈdžÜË ÈÀ¾ÈĉǦÌÜÈĊnjǾÈĆǐØǞǒÈĉËÈĆnjĀÌǣÈčËÈdžǕƸÈǂØDzÔ ÈÕËÖçNJÜËÈăÈĠȸÌǔËĄǒÈǦËÈȔÌǮǣ×ÕÈĉËÈĆǔĄÿǔÈË×ÈÖà×Õ È×ÕÈ}ÖǔÕØôÈȔÌǮǔØäÌǣÈăÈÖǔÕØÿǯØȷÈץǮôÈȔÌǔËĄǡ ØÉÉ É É ÉLjǣ úĀÌèÈØɠÖĀÈȎËÈȼÌćȬàËÈ×ËÖǼÌDzÜËÈĊǼËÕ×ÖȰ Ćô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈǮôØȗÈȼÌǴô×ÌôÈă ÈȖÉÛÓĀ ÈĉÌÉDzĀË ÈĆÉǐ ÈĆÉô ÈĞĄÉü ÈȖÉȸË ÈȖÉNJĀ È×Õ ÈdžÉÜËÈąÖǍÉÜ×ÈȔÌÉćȄàËÈ×ËÖǔÌNJÉÜËÈąÕËǩÉǍûèØćĀ }džÉÜË ÈąÖÉĀƸ ÈȖÉǍnjǢ ÈÙÌÉǑÈĆÉǐÈăÈȔÌÉnjĀÈÖÉǔăËÖǣÈąÌø×ÕÈĆÉǐÈĉ×ËǩøØóÉǯÈÌÉǐ ÈÖÉǔËÕÈĊĀÈÕĄÉǣÈȟÉȄǍǷăÈĉĄÉnjçĀÈĉ×ËǥÉøÈǬ Ǧ×Ë ÈȔÌÉćȄàËÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈȔÌÉnjô×ÌôÈăÈĊÉüÌçǐÌnjǡÈǦË ÈąÕĄÉȷÈĊĀČÉÜËÈǀČÉȅǔËÈăÈýÕØÉĀÈȖÉǍĀÕÌǣÈǦËÈĆÉô ÈĆÉàØè È×Õ ÈÌÉǑ ÈȖÉäÌǐ ÈĉÌÉȄà Èă ÈÝČÉǣË ÈÌÉǐ Èă ÈĆÉǐ È{ÖÉǕËÈą Õ×Ëǥø ÈץÉǮô ÈĆÉǐ ÈĊǔÌÉÜ×ÈdžĀÖǣ ȁȋüÌǠüËÈØóÉǮǕÈþÉüÈȊĄûǠÿüËÈØóÉǮǕÈþÉü‚ÈȊËÖÉßĀ ÈĞĄÉüÈȖÉȸËÈăÈąÕ×ăƸÈúÉÿèÈĆÉǐÈąǪÉȸăÈĉ×Ëǩ÷ÉÜÌljÜ zÖÉǕÌÿǔÈþÉǕÖȅǒÈÌÿÉǯÈĆÉǐÈË×ÈÙÌljÉÜ ÈDŽÉãȈÈǂÌÉćǡĄǒÈúÉǷÈ×ÕÈË×ÈȔÌÉNJǔăǩȇËǦă×ÈȋÉǍȇĄǒ ÈĉÖćÿüËÈȖÉÛÓüËÈȖȷÈȞǞÔÈǂØÉDzÔÈȔÌóĀËÈþüÌè ÈĉØÉLjĈ×ÈþÉǶçĀÈýÌÉȅĀÈȖÉǍĀËØȇÈǦËÈdžÉǍçLjǒÈăÈǛÉè€ zÖÉǕÌÿǔÈĊĀÈdžûǎÉÛĀÈĆÉûǷÈýËՀ ÈĆÉÉÉǐÈØȸÖÉÉÉÉÉÉȅǒÈĞĄÉüÈĉËÖÉĈËÈÌÉǐÈȔÌÉćȄàËÈ×ËÖǔÌNJÉÜË ÈdžÉÉÉÉôØǯÈúÉÉÉÉÉÉĀÌèØȸÖĀÈĊǔÌÉÉÉÉÓLjÜÈýËØÉÉÉÉÉćȷÈØÉÉÉÉÉÉȴôÕ ÈÕċĄÉÉÉÉȇÈȟÉÉÉÉèĄÿǞĀÈăÈȔÌǮǕËÈǬČǒÈǦËÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇ ÈץÉÉÉÉÉÉǮô ÈĆÉÉÉÉÉÉǐÈĊǔÌÉÉÉÉÉÉÉÉÜ×ÈdžÉÉÉÉĀÖǣÈ×ÕÈĆô×ÌÉÉÉÉÉLjĀ zÕØÉôÈĊÉǔËÕ×ÖȈ
Á À¾¿ÆÈȖǖăȼÈ¿Å ¿ÂÁÇÈÈùËĄǯÈÁ ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÈÕËÕØǣÈÀÅÈĆLjnjǮóǕ ¿¾ÅÇÈą×Ìÿǯ Ǭ×Ëǩø Ćô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈ×ÌôÈăDŽ È ÛôÈĉĚÌǞǒÈĉÌôØǯÈăÈȔËØȸÖĀÈ{ȔÌnjô×ÌôÈĊüÌǕĚÈÕ×ÌǍûǍĀÈÁ¾ÈȔËǩȸěûø ÖǼËÈąÖȗÈÕËȎǠÈĆô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈĉÌĈÈȼËȑɠěûøÈÌǸÈÖÿèØǵȦÈĊǼËÖǼȎȿþ¾ÈȎËÈȕǵɟ ÈăÈĆÉǡËĄĀÈĊǒČóÉǮĀÈÌÉǐÈĊÉûǕċÕÈĆÉǐÈĆǔÌȄÉÜƽNJĀÈÌÉĀË ÈĊǔÌÛǔËÈȟȄǍǷăÈă×ÈȖȸËÈǦËÈzÖǔËÈąÖÉǯÈÌĈÈȔËÖǔǦÈȟǔËă× zþÉǍnjôÈĉ×ÌÉǕÈË×ÈÌÉĈÈȔƸÈĆÉô ÈdžÉÜÌĀÈȟÉÿĈ ÈĆÉôÈȖȸËÈØÉȷ ÈÖÉǍô ƽǒÈÌÉǐ ÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ ÈúÉĀ ÌèØȸÖĀ ÈdžǍǔÌÉÛǔËÈăÈĉÕÌÉǯÈþǍÉÛȅǒÈÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈĉ×ËǩÉøØȷ È×ÌǍÉÛǐÈȖÉȸËÈ}ÕăǩÉȇËÈ{džÉÜËÈÖÉnjĀǦÌǍǔÈȔÌÉèĄnjÿĈÈÌÉǐ ÈȝÕËĄÉǔÌǣÈăÈȔËÖÉǔǦØȇÈþÉǮǢÈĆÉô ÈdžÉÜËÈǭÉǠǐÈǂǥü È×ÕÌÉĀÈÌÉǕÈ×ÖÉǑÈȔÖÉǕÕÈĆÉǐÈĊÉǔËÖǔǦÈÕØÉȇÈ×ÌǶNJǔËÈþÉǮǢ ÈdžÉǯËÕÈØǶǔÈ×ÕÈÖÉǕÌǐÈzÕĄÉǯĊ È ĀÈȖÉǯă×ÈÕĄǣÈ×ÌÉNJȇØø ÈÌĈÈȔÌÉÛǔËÈǦËÈĊçÿǡÈ{ĊÉǔËÖǔǦÈòÉǕÈȔÖÉǯÈÕËǦƸÈÌÉǐÈĆô ÈýËÖÉȈ ËÈȖÉȸ ËÈǦËÈǩÉǍǔÈĆÉçĀÌǡÈăÈÖǔĄÉǯÈĊĀÈȀĄçÉǮĀ zÖÉǔ ÌĀÈĊÿǔÈąØÉćȷÈĠȷÈĆÉǔ ÌĈËĄǣØǍǣ ÈĆÉô ÈdžÉÜËÈĊÉćüËÈȝÖÉèăÈȖÉȸËÈ}ÕØÉô ÈȔÌÉǮǔØäÌǣÈĉă ÈĊÉNJÔÈĆÉô ÈĠÉȸÌǡÈ×ÕÈ{ËÖÉǣÈąË×È×ÕÈȔÌøÖÉnjĈÕÈǰØȈ ÈǬËÕÌÉǑÈÖÉǔăËÖǣÈĉĄÉÜÈǦËÈ{ÖÉnjnjôÈĊÿǔÈË×ÈȔƸÈץÉßǒ ÈÕċĄÉȇÈ×ÕÈĆÉô ÈĆÉǔ ĄøÈȔ ÌÿĈÈ~džÉȇ ØøÈÖÉnjĈËĄǣÈØÉǍǣ ÈÖĈÌǯÈȔƸÈȟèĄÿǞĀØȸǦÈĉÌĈÈdžôØǯÈØȸÌÜÈăÈĆô×ÌLjĀ zþǍNJÉÛĈÈȔƸÈØÉǍǣÈǂËØÉǍǓÌǒ ÈĊǣØȷÈzÖǔËÈąÖÉǯÈ×ÌÉNJȇØøÈĆNJÉÜËĄǣÌǔÈăÈÖnjNJÉÛĈÈăÈąÕĄÉȷ È×ÕÈĆÉô ÈÖÉǔ ËÈą ÕĄȷÈĊÉǔ Ë×ÌóǔÌÿȲȹÈăÈȖÉȸ ØȇƸ×ÌôÈÌÉĈÈȔ ƸÈǦË È×ËØĀËÈÌĈÈȔƸÈĉÌÉĈÈąÌø×ÌôÈ×ÕÈ×ÌôÈÌÉǐÈØȄǔÈȖȸÖnjǢÈĊçãȅĀ zÖÉǔ ÕØôÈĊĀÈǬÌÉçĀ ÈȎăØÉɚɡÈȾÉǵDzĀÈĉÖÉǵüĄǺÈǮôØÉȗ ÈúÉĀ ÌèØɠÖĀÈ ȼÌĈÌDZÜ ÈĊǔÌÉÛǔËÈȟÉȄǍǷăÈØÉȷÌnjǐÈÌÉǒÈÕËÕÈdžÉÜÕÈĊÉNJàØȇÈDŽÉǮĀË ÈĆÉǐÈȔÌÉnjäăÈþĈÈĆÉǐÈòÉÿôÈȔËǩÉȸØûøÈȖÉǮǡÈ×ÕÈ{ÕĄÉǣ ÈdžÉǐÌǐÈȖÉȸËÈǦËÈăÈþÉǍnjôÈdžôØÉǯÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĊÉǔÌǐǩǍĀ ÈĆÉô ÈdžÉÜÌĀÈȟÉÿĈÈȟÉȄǍǷăÈȖÉȸËÈzþǍüÌÓÉǯĄǣÈ×ÌǍÉÛǐ ÈĆçĀÌǡÈÑČàËÈĉËØȷÈăÈþǍǔËÖǐÈÕĄǣÈÕ×ÕÈË×ÈȔËØ÷ǕÕÈÕ×Õ ÈÕĄǣÈĠȸÌǔËĄǒÈąǦËÖǔËÈĆǐÈÖǔËĄǒÈĊĀÈÚôØĈÈzþǍnjôÈǬČǒ ÈÖÉnjǐÈǦËÈË×Èĉ×ÌÉNJȇØøÈÌÉǒÈÖÉnjôÈdžÉÿĈÈÝĄÉßǣÈȖÉȸËÈ×Õ zÕǦÌÉÜÈÕËǦƸÈĆNJÉÜËĄǣÌǔ ÕċĄȯÈȼÌĈÌĀÈĊDzçǴàÈąăØøÈúĀÌèØɠÖĀÈ È×ÕÈץÉDzÔÈ×ÌÉǠNJȇËÈĆÉô ÈdžÉÜ ËÈĊüÌÉÜÈȖÉǍĀ×ÌćǢÈȖÉȸ Ë ÈdžôØÔÈȖȸËÈ ǦËÈą×ËĄÿĈÈăÈþǕ×ËÕÈË×ÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȔËǩȸØûø ÈÌĈÈĉ×ÌǍÿĈÈȖȸËÈzþǕËÈąÕØôÈùÌLjȅNJÉÜËÈÖnjÿǯǦ×ËÈ ×ÌǍÛǐ ÈĆÉǐÈĆNJÉÜËĄǣÌǔÈĆÉô ÈĊÉø×ǩȷÈĉÌÉĈÈąØøÈÕĄÉǯÈĊĀÈLJÉèÌǐ ÈzÕĄÉǯÈǦÌÉǐÈ{džÉÜËÈąÕÌÉNJȇËÈȔÌÉnjäăÈþĈÈĊÉǣØȷÈĊÉøÖǔǦ È×ÕÈĆÉô ÈĉØÉãǣÈØÉĈÈĆÉô ÈþÉǕ Ą÷ǐÈþÉǔ ËĄǒÈĊĀÈdžÉǖ ØǡÈĆǐ ÈØǓËÈ×ÕÈòÉǯÈȔăÖÉǐÈ{ÕĄÉǯÈĊĀÈØÉǍǣÈĆǐÈþÉNJǣÈÌĀÈdžôØÉǯ zdžÉÜËÈąÕĄÉȷÈĆÉǔÌĈËĄǣØǍǣÈǂÌÉĀËÖȈËÈȖÉǍÿĈ ØǵĀËÈǮçǴàÈØɠØÜÈǮôØȗÈúĀÌèØɠÖĀÈ ÈǃËÖÔËÈÌǐÈzþNJÉÛĈÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȔÌ÷NJÉÛǮǔǦÌǐÈǦËÈȖĀ ÈĉÕÌÉßNJȈËÈȋÉǔ ă×ÈĆÉǐÈþÉǕ ËÈą ÕØôÈǬČÉǒÈdžôØÉǯÈȖÉȸ Ë ÈĆÉǐÈĆÉô ÈþÉnjôÈĊĀÈ×ÌÉǠNJȇËÈzþÉǍnjôÈòÉÿôÈץÉǮôÈØNJÉǮȲȷ È×ÕÈץDzÔÈ×ÌÉǐÈØĈÈ×ÕÈzýËÈąÖÉǯÈǂĄÉèÕÈĊNJȇÌǍdzÈȖÉǍnjǢ ÈĊĀÖȈÈþÉǍǔËĄNJǐÈĆÉô ÈþǕËÈĆNJÉÜËĄǣÈÖÉǔăËÖǣÈǦËÈ{ȔËǩÉȸØûø ÈzþÉǕ ×ËÕØȷÈȔÌÉnjäăÈþĈÈĉÌÉĈÈąÕËĄǔÌǣÈdžĀČÉÜÈĉËØÉȷ ÈØÉȷÈąăČÉèÈĆÉô ÈdžÉÛĈÈăÈąÕĄÉȷÈȖÉȸËÈÌÉĀÈdžôØÉǯÈȟÉĀÌǔØȷ ÈĠȸËǦÈù ÌǼNJÉǯ ËÈĉÌNJÉÜ Ë×È×ÕÈ{ȔËǩÉȸ ØûøÈ×ÕÈdžô×ÌÉǮĀ ÈÕØȇÈØĈÈĉÕËǦƸÈzþÉǕ×ËÕØȷÈĠÉȸÌĈÈýÌøÈþĈÈąÖÉǯÕËǦƸÈÕËØȇË ÈąÖÉǯÈ×ÌÉNJȇØøÈĆNJÉÜËĄǣÌǔÈĆÉô Èĉ×ËĄÉǔÌǣÈdžÉÜØȹØÜÈă zÕĄÉǯÈĊĀÈæÉȈËăÈØÉǓȚĀÈǩÉǍǔÈĆÉçĀÌǡÈdžĀČÉÜÈ×ÕÈdžÉÜË ×ÌǸÈȼÌĀ×ǠÈǮôØȗÈúĀÌèØɠÖĀÈ ÈĆÉçĀÌǡÈýÌÉÿǒÈȔƸÈǀÌÉǒǦÌǐÈĆÉô ÈĠÉȸÌĈ×ÌôÈ×ÕÈdžô×ÌÉǮĀ ÈØNJÉǮȲȷÈĆÉǢ ØĈÈdžĀČÉÜÈĆÉǐÈÌÿûÉÛĀÈÕØÉǍøÈĊĀØȷ×ÕÈË× ÈğĄÉǔÈþĈÈĠÉȸÌĈ×ÈĆÉǐÈòÉÿôÈzÕĄÉǯÈĊĀÈØÉǞnjĀÈĆÉçĀÌǡ ÈýÌÉǞǔËÈþÉǍǔËĄǒÈĊĀÈĆÉô ÈdžÉÜËÈĊÉNJĀÖǣÈȖÉȸØǒÈòǢĄô zþÉǍĈÕ ÈĄÉǺØɡÈĊÉDzçǴàÈĉÌÉĈÈöǼ×ÈǮôØÉȗÈúÉĀÌèØɠÖĀÈ ýÌȯÈÕċĄȯ ÈĠȸÌÉÉ É ÉĈ × ÈĉËØÉÉ É ǐ ÈdžÉÜ Ë ÈĊÉÉ É É ǯ Čǒ ÈȔËǩÉÉ É Ǖ Øûø È ÈǬČǒÈ~ÖǔËÈąÖǯÈ×ÌNJȇØøÈØǍßȅǒÈȔăÖǐÈĆôÈĠȸÌĈÈȔÌÛǔË ÈĠÉȸÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈ~ÌÉĈÈąÕËĄǔÌǣÈǂÌÉǞǔÈĉËØÉȷÈĉËÈąÖÉǔǦ×Ë ÈzÖǔËÈĆNJÉǯËÕÈĆÉ÷ǔÈɇØÉÜÈĊûǍÉÜÈÌÉǐÈË×ÈÕĄÉǣÈǂץÉàÈĆÉô ÈÖÉĈÕÈĊĀÈȔÌÉǮǔÈȔÌÉDzĀ×Èñ×ÌÉLjĀÈąÌÉĀÈ×ÕÈdžÉôØÔÈȖÉȸË ÈØÉȷ ËØȷÈ×ÕÈăÈÖnjNJÉÛǍǔÈÕĄÉǣÈØÉóȇÈĆÉǐÈâÉȅȇÈȔÌǔÌÿûÉÛĀ ÈǦËÈØÉ÷ǕÕÈĊÉóǕÈzÖÉnjnjôÈĊĀÈdžǍüĄǎÉÛĀÈÙÌÉÛÔËÈþÉĈ ÈdžÉÜËÈȖÉȸËÈÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈȖÉȸËÈĉ×ËǩÉøØȷÈ×ÌÉǓƸÈȖÉȸØǒÈþćĀ ÈÕĄǣÈȔÌÉèĄnjÿĈÈØÉóȇÈĆǐÈÖÉǔØǍøÈĊĀÈÕÌÉǕÈǩÉǍǔÈȔÌǔËĄǡÈĆÉô ÈăÈÖÉnjnjôÈdžǍüĄǎÉÛĀÈÙÌÉÛÔËÈþÉĈÈØÉȷËØȷÈ×ÕÈăÈÖnjÉǯÌǐ ÈĆçĀÌǡÈȔăǩÉȇËǦă×ÈÖÉǯ×ÈĆÉǐÈĆôÈÖÉnjĈÕÈýÌǞǔËÈĠÉȸÌĈ×Ìô ÈÕĄǣÈĉ×ÌôÈȝÖÉnjǕƸÈ ×ÕÈÖÉǔØǍøÈĊĀÈÕÌÉǕÈȔÌÉǔƸÈzÕĄÉǯÈØǞnjĀ zÖÉnjnjôÈĆÉǡĄǒÈǩÉǍǔÈĆÉçĀÌǡÈĆÉǐ ÈĉĄÉÜÈǦËÈȔËǩÉȸØûøÈȖÉǮǡÈĉ×ËǩÉøØȷÈ}džÉȄøÈǩÉǍǔÈĆÉô×ÌLjĀ ÈȖÉȸËÈĆÉǡĄǒÈĊÉnjǍèÈĉÌÉĈÕĄÿǔÈǦËÈĊÉóǕÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ È~džÉÜ Ë ÈĊÉè ÌÿNJǡË ÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÉÛĀ ÈĆÉǐ ÈdžôØÉǯ ÈץäÈĆǐÈăÈÌÉǍǔÕÈ×ÕÈץÉĀËÈȖÉȸËÈĆǐÈȖÉNJǣËÕØȹÈĆÉôÈȔÌnjǟÿĈ È×ËØȈÈÖÉǍô ƽǒÈÕץÉĀÈǩÉǍǔÈýČÉÜËÈȖÉǍLjĀÈȖÉȸÕÈ×ÕÈÞǠÉǮĀ ÈĉÌĈÈȔÌĀǦÌÉÜÈăÈÌÉĈÈąăØøÈ{ÕËØÉȇËÈĆÉôÈȖȸËÈzdžÉÜËÈĆÉNJȇØø ÈÕĄǣÈĉÕÌßNJȈËÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÉÛĀÈǦËÈØÉǒËØȇÈÖǕÌǐÈĊüÌçNJĀ ÈĆÉǡ ĄǒÈǩÉǍǔÈĆÉçĀÌǡÈȝÖÉnjǕƸÈăÈĊÉè ÌÿNJǡËÈLJÉÔ ÌLjĀÈĆÉǐ ÈĆÉô ÈdžÉÜ ËÈØÉȸ ǥǑÌǔ×ÌóǔËÈăÈĊÉÜ ÌÜËÈúÉà ËÈòÉǕÈ{ÖÉnjnjô ÈĉÖǔăØćÉǯÈȔËĄÉnjèÈĆǐÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĆǔÌNJǠLjÉǯ Ąǣ zdžÉÜËÈĆNJÉǯËÕÈĆÉǡĄǒÈȔƸÈĆÉǐÈËÖÉNJǐËÈǦËÈÙÌnjÉǯÈĆȄǍǷă ÈĆÉô ÈĊÉǼüÌLjĀÈúô ÈǦËÈĊÉÿǍǔÈ}ÕØÉô ÈȔÌÉǮǔØäÌǣÈĉă ÈȔÌNJÉÜ ËÈÒãÉÜÈ×ÕÈØÉǍǣËÈùÌÉÜÈÃÈĉÌÉĈÈȔ ËǩȸØûø È×Õ ÈĉÌÉĈÈȔ ËǩȸØûø ÈúÉÓĀ ÈǦË ÈdžÉÜ Ë ÈąÖÉǯ Èĉ×ăƸÈæÉÿǡ ÈąÕĄÉȷÈȔƸÈ ×ÌôăÈDŽÉÛôÈĉ×ÌÉǞǒÈĉÌôØÉǯÈăÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ ÈȔËÖÉǐÈȖÉȸËÈzÕĄÉǯÈĊĀÈúĀÌÉǯÈË×ÈØÉȄǔȿþ¾ÈĆÉô ÈdžÉÜË ÈÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈȖÉȸËÈÌÉǐÈąÕËĄÉǔÌǣȿþ¾ÈĆÉô ÈdžÉÜËÈĊÉnjçĀ ÈÙÌÉÛÔËÈËÕÖÉǞĀÈË×ÈĊÉøÖǔǦÈăÈąÕËĄÉǔÌǣÈȔĄÉǔÌôÈĊÉĀØø z ÖÉnjnjôÈĊĀ ÈdžÉȄøÈÖÉǕÌǐÈæÉäÌȈÈÙØÉdzÈĆÉǐÈ}ÕØÉô ÈȔÌÉǮǔØäÌǣÈĉă ÈȟèĄÿǞĀÈȟLjǔÌǡÈĆÿĈÈǬČǒÈúàÌÔÈÌĈÕ×ăÌNJÜÕÈȖȸË È×ÌǠNJȇËÈĆǕÌĀÈăÈdžÉÜËÈȔÌNJÜËÈȔċĄǎÛĀÈăÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇ zÕĄÉǯÈĊĀÈǀĄÉÛÓĀÈץÉǮôÈăÈȔÌćȄàËÈȔÌNJÉÜË 8°ºÕÐĎÙ(Ìĉ°ąÐõ Ȁ(°´ą 9&Ѐ+йĈĆÙ& ˆÝÐí(&(°€¸Õ (&(d&°Þºù ĀÚą°³°ą(Đڀ (&°ąÌĊ€ČÁĐą ҐĉäÐÙĈĆč ĄĊ€Žą9Ìč°Úą &ĝĐõ¸€ÐÙȀ Žą°Ć¹°³Ȁ(°´ą &ĐɸõÐé (°€Č³6ĐòÚą &°Þºù(&:¸Õ ŽĊÐõØúĉ(Đڀ ÌĊ€Žą ÈÕċĄȯÈ×Ì÷ǼØǰȋÈȼËȑɠØûøÈȾɠËÈĉ×ËȑøØɟÈȼÌǽØȉÈ×Õ Èĉ×ÌÉȆǺÈĉÌôØÉȗÈȼÌøÖÉǴǽÌÿǼÈăÈȼËØÉɠ ÖĀÈĊÉȋ ØɟÈÌÉǸ ÈץÉȚÔÈĆÉÛûȉÈ×ÕÈĆÉô ÈȼÌÉćȬàËÈĆÉô ×ÌǰĀÈÕċĄÉȯ ÈË×ÈÌĈĄøăÈǮȬøÈȾɠËÈzǮÉÜËÈąÕØôÈĄøăÈǮȬøÈ{ÖǴDzÉȗËÕ }ÖǵǼËĄȋÈĊĀÈĆĀËÕËÈ×Õ ÈǮôØÉȗ ÈúÉĀ ÌèØɠÖĀ È{ĊÉćø×Ìô ÈÙÖÉǴćĀ ÕċĄȯÌôĄǺÈĉ×ËȍøÈĆǽÌĀØÜ ÈĆÉǐÈÌÉǒÈýÕØÉô ÈËÖÉȲȹÈץÉDzÔÈȔËǩÉȸ ØûøÈȖÉȸ ËÈ×ÕÈDŽÉǮĀË È×ÌÉNJȇØøÈÖÉÿèØǍǾÈĆÉô ÈÕĄÉǣÈȔÌǕØćÉǮÿĈÈăÈȔÌÉèĄǔÈþĈ ÈĆNJÉǯ ËÕÈØÉä ÌǣÈĆÉǐÈzþÉǯ ÌǐÈąÕØÉô ÈòÉÿô È{ÖǔËÈą ÖÉǯ ÈÌǕÈăÈĆNJÉÜËĄǣÌǔÈÖÉÿèØǍǾÈþÉǖËØǡÈȔÌÉǍǔËÖǔǦÈĆÉô ÈþǍÉǯÌǐ ÈÕĄǣÈȔÖǯÈĊǔËÖǔǦÈzÖǔËÈąÖǯÈ×ÌNJȇØøÈĊÛǔÌǯÖǐÈØǓËÈ×Õ ÈĠÉȸÌĈÈdžLjǍßĀÈăÈdžÉÜËÈĆûǎÉÛĀÈȀØÉäÈòÉǕÈÞǠÉǯ ÈȟûǎÉÛĀÈÕĄÉǯÈĊĀÈÌÉĈÈȔ ƸÈȝÕËĄÉǔ ÌǣÈØÉǍøÈȔ ÌLjȸØø ÈĆÉô ÈȔËÖǔǦØȇÈĆÉô ÈĊèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈDŽǍÉÜƸÈzdžÉÜËÈĉØǒÈþćĀ ÈÌĈÈȔƸÈąÖÉnjǕƸÈ×ÕÈdžÉÜËÈȖÉóÿĀÈÖÉnjôÈĊĀÈÖÉǕÖćǒÈË×ÈÌÉĈȔ È Ƹ ÈȖÉǍÿĈÈĆÉǐÈ~ÖÉnjôÈĆÉǡ ËĄĀÈĉØÉǒÈõ ×ǩȷÈǂČÉDzçĀÈÌÉǐÈË× ÈÙÌÉÛÔËÈþÉćĀÈȖÉȸËÈØÉȷËØȷÈ×ÕÈÖÉǕÌǐÈÌÉĀÈǦËÈòÉǕØĈÈúÉǍüÕ ÈȝÖÉnjǕƸÈȔÕÌÉNJȇËÈąØÉä ÌǠĀÈĆÉǐÈǦËÈăÈþÉǍnjô ÈdžǍüĄǎÉÛĀ ÈĉØǍøĄûǡÈÕĄÉǣÈȔËĄǒÈÖÔÈ×ÕÈ{ȖǍĀǦØÉÜÈȖÉȸËÈȔËÖǔǦØȇ ÈǩǍǔÈÌĀÈǦËÈýËÖÉôØĈÈĉËØȷÈdžÉÜËÈȖóÿĀÈȊÌȄǒËÈȖȸËÈzþǍnjô ÈÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈȖÉȸËÈ×ÕÈĆÉô ÈĠÉȸÌĈÈòÿôÈzÖÉNJȄȲȷÈȊÌÉȄǒË ÈòÉǕÈ{ĊÉøÖǔǦÈòÉǕÈǂÌÉǞǔÈĆÉǐÈòÉÿôÈÕĄÉǯÈĊĀÈæÉÿǡ ÈØÉäÌǣÈĆÉǐÈzdžÉÜËÈĆÉçĀÌǡÈȟÉÿĈÈĆÉǐÈòÉÿôÈăÈąÕËĄÉǔÌǣ ÈĆÉǐÈÌÉĈÈòÿô ÈȖÉȸ ËÈdžÉô ØȷăØǍǣÈ×ÌÉǓ ƸÈþǍÉǯ ÌǐÈĆNJÉǯ ËÕ ÈĆÉô ÈĆÉǔ ĄøÈȔ ÌÿĈ È~ÕÕØÉøÈĊĀØȷ ÈǩÉǍǔ ÈÌÉĀ ÈĉÌĈÈdžôØÉǯ ÈĉÕÖçNJĀÈǂČóÉǮĀÈÌǐÈĊÉçãȅĀÈ×ÕÈÕċĄÉȇÌôĄǒÈdžôØÉǯ ÈĉÌNJÉÜË×È×ÕÈǂČóÉǮĀÈȖÉȸËÈץÉô ÈąØÉø ÈăÈÖÉǯÈĆÉǡËĄĀ ÈÖǔăËÖǣÈȂãüÈĆǐÈ{džôØǯÈĊèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÛĀ ÈzÖÉǯÈǦÌÉǐÈ{þǍNJÉǯ ËÕÈĊNJÉÛǕǩćȷÈÌÉǐÈĆÉô Èĉ×ÌóÉÿĈÈÌÉǐÈă Èdžô×ÌÉǮĀÈăÈĉ×ÌóÉÿĈÈþÉnjôÈýČÉèËÈÖÉǕÌǐÈȊËØÉǾËÈȔăÖÉǐ ÈǦËÈ{ĊNJÉÛǕǩćȷÈÌÉǐÈÕċĄÉȇ ÌôĄǒÈĉ×ËǥøÈĆǕÌĀØÉÜÈdžôØÉǯ ÈȔĄÉnjô ËÈăÈÕ×ăƸÈȔÌÉǼĀ×ËÈĆÉǐÈdžÉôØȷăØǍǣÈÕĄÉǣÈÌÉǐÈËÖÉNJǐË ÈǬĄĀËØȇÈzdžÜËÈąÖǍÜ×ÈúȈËÖÔÈĆǐÈdžôØÉǯÈǂČóǮĀ ÈĊǔËÖǔǦÈòÉǕÈþÉǮǢÈĆÉǐÈÕËØÉȇËÈȖȸËÈĆÉǐÈÖÉǕÌLjǔÈĆÉô ÈþÉǍnjóǔ ÈĊȄǕØÉǯÈĉÌĈÈȔÌÉÛǔËÈÕËØȇËÈȖÉȸËÈǦËÈĉ×ÌǍÉÛǐÈzÕØôÈąÌ÷Éǔ Ā€Ԑ( dкք&& 8°ĎöÝ8°ºÕ &ĝĐõ¸€ÐÙ(& _°v!(°Â¹Ȁ(°´ą Žîù:ŽĊîąČ³ :&А„Žą!(ĐÝ ȀĈČ³ČÁĐ¹°³ dдč(Ąêîą7°úą :Ž)6°òºÙг dĝ°€)¸°ĆÅ ̐€¦¹ŽĂÉ& ĈÌĉ(&d(°Ö³ ˆĊą)(&¸€ÐÙ :Ž)6°òºÙ ҐĉŽĊÐõ(°€ 8̐ą&(:Ž³ĐÉČ³ Čîą°Á(&:9ÌÙ 9&ЀĀĆ펳ĐÉČ³ ÐÉ7Ğ€(&¸Õ &Ѐ8°í'̏°³ ¼í°³Ȁ(°´ą&ĝĐõ ¸Õ(Đڀ(°Êºõ ÈץÉǮôÈ×ÕÈȔÌÉè ĄǔÈþĈÈĆÉǐÈòÉÿôÈĆÉǐÈdžôØÉǯÈȖÉȸ Ë ÈăÈØÉǍǣÈĆÉô ËØǢÈ~džÉÜ ËÈĞ ØÉãĀÈĄÉ÷üËÈòÉǕ ÈÖÉnjǔÌĀ ÈǂץÉàÈĆǐÈØÉø ËÈĆÉô ÈdžÉÜËÈĉËÈĆÉüĄȅĀÈĊÉǮǕÖǔËÈòǍǔ È{ÖÉǐ ÌǕ ÈĉØNJÉǮȲȷ ÈǘËă× ÈĆÉçĀÌǡ È×Õ ÈúÉà Ë ÈòÉǕ Èă×ÈȖȸËÈ ǦËÈzÖÉǯÈÖÉĈËĄǣÈúÉÔÈǩǍǔÈĆÉçĀÌǡÈǂČóÉǮĀ ÈĆÉçĀÌǡÈ×ÕÈLJÉÓǐÈȖÉȸËÈĆÉǐÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈąÌ÷ÉǔÈÖÉǕÌǐ ÈĉØNJÉǮȲȷÈǂÌÉLjǓÈĆÉǐÈĆÉçĀÌǡÈÌÉǒÈÕĄÉǯÈĆÉnjǕÕÌćǔÈǩÉǍǔ ÈȔÌÉnjǍÿäËÈØÉćĀÈòÉǕÈÖÉnjǔÌÿĈÈǂÌôØÉÔÈȖÉȸËÈzÖÉÜØȷ ÈĉËØÉȷÈȔÌÉnjǍÿäËÈǁÌǑĄÉÜÈòÉǕÈØÉ÷ǕÕÈØÉǍLjçǒÈĆÉǐÈă ÈúóǮĀÈĆǐÈĠȸÌǡÈØø ËÈĆôÈĉץäÈĆǐÈ~džÉÜËÈåÌÿNJǡË ÈĆÉǐ ÈȔËĄÉǒÈĊĀÈĆÉô ÈþǍÉǯ ÌǐÈȖÉǎÿãĀÈ{þÉǕ ÕץǣØȷ ÈúÉÔÈúóÉǮĀÈÌÉǒÈÕØÉô ÈȔÌÉnjǍÿäËÈĊÉȴôØÔÈÌÉǕÈĠÉȸÌǡ ÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈÖnjǔÌÿĈÈÖǕÌǐÈÌĈÈąÌ÷NJÜÕÈȟÿĈÈzÕĄǯ ÈÖnjnjôÈÕÌÉǞǕËÈË×ÈĠȸÌĈÈúóÉǮǒÈȖÉǍnjǢÈăÈÖnjnjôÈdžÉÿĈ ÈæÉȈËĄĀÈ×ÕÈÖnjÿÉǯǦ×ËÈĉÕÌÉÿǔÈȔËĄÉnjèÈĆǐÈȔËĄÉNJǐÈÌÉǒ zÕØÉô ÈòÉÿôÈĆÉçĀÌǡÈĆÉǐÈÌÉĈÈȔƸÈȋÉȸØäÈǦËÈÝÌÉǣ ÈăÈúÉĀ ÌèÈØÉɠ ÖĀÈȑÉǵǼÈùÌÉÛĀËÈȼËȑÉɠ Øûø È×Õ ÈăÈÌĈÈǮôØÉȗÈąËØÉÿĈÈĆÉǸÈĆÉô ×ÌǰĀÈÕċĄÉȯÈȼÌÉǴô×Ìô Èúø ÈǮôØÉȗÈȾÉɠ ËÈ×ÌôăÈǬÉÛô Èĉ×ÌÉȆǺÈĉÌôØÉȗ ÖǴDzȗÌô ÈȔÌNJÉÜÕËÕÈĊÉÿǍÔ×ÈȖÉÛÔÈ{ÝĄÉßǣÈȖÉǍÿĈÈ×Õ ÈȔËǩÉȸØûøÈ×ÕÈ}džÉȄøÈÈȔÌÉćȄàËÈǀČÉȅǔËÈăÈĊÉĀĄÿè ÈĆÉǐÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈȔÌÉnjô×ÌôÈăÈúÉĀÌèØȸÖĀÈÈùÌÉÛĀË ÈȖȸËÈ ×ÌôăÈDŽÛôÈĉ×ÌǞǒÈĉÌôØÉǯÈăÈÌĈÈdžôØǯÈąËØÿĈ zÖnjNJÉǯÌôÈúøÈdžôØÉǯ ÈúÉàËÈòÉǕÈĆÉçĀÌǡÈǂÌÉǞǔÈĆÉôÈȖȸËÈØÉȷÈÖÉǍô ƽǒÈÌÉǐÈĉă È~ÕĄÉǯÈËØÉǡËÈĆÉçĀÌǡÈ×ÕÈÖÉǕÌǐÈȔĄÉǔÌȈÈ}džÉȄøÈ{džÉÜË ÈĉÕËØÉȇËÈĉËØÉȷÈ{ȖÉǍǔËĄȈÈȖÉȸËÈĉËØÉǡËÈ×ÌÉnjôÈ×ÕÈÌÉĀË ÈȖÉǍnjǢÈĉ×ËǩÉøØȷÈ{ÖǔËÈąÖÉǯÈ×ÌÉNJȇØøÈĆNJÉÜËĄǣÌǔÈĆÉô ÈÌÉĈÈąÕËĄǔÌǣÈǂÌÉLjǓÈăÈĉ×ËÖÉǕÌǑÈĆÉǐÈ ĠÉȸÌĈÈȔËǩȸØûø ÈğĄǍÉǯÈǦËÈåÌÉÿNJǡËÈ{ĆÉǞǍNJǔÈ×ÕÈăÈÕĄÉǯÈĊĀÈØÉǞnjĀ zÖÉǔ ÌĀÈĊĀÈȔĄÉßĀÈÕÌÉÛȇÈăÈÌÉĈÈĉ ×ÌǞnjĈÌǔ ÈĉÖǼăØÉÉ É ÉćȗÈȼËĄÉǴèÈĆǸÈĆô×ÌÉÉ É ǰĀÈÕċĄÉÉ É É ȯ ÈĉÌÉĈ ÈǮǵüĄǶÉÛĀÈĆÉǸ ÈËÖÉDzǸËÈȎËÈÙÌǴÉȗÈĆȬǵȟă ǮÜËÈĆDzȗËÕÈĆȉĄǺÈÈĊèÌÿDzȉË ÈÖÉÿÓĀÈąĄóÉǯÌǐÈȖÉǮǡÈȖÉȸËÈĉ×ËǩÉøØȷÈȔÌÉǕØǡÈ×Õ ÈÕċĄÉȇ ÈĊÉĀ ĄÿèÈâÉǐ Ëă×ÈØÉȸ ÖĀÈĉÖÉǔ ØĈÈĊÉÿǷÌǔ È~ÖnjNJÉÛĈÈĊÉǔËÖǔǦÈòÉǕÈǂČóÉǮĀÈØÉǍø×ÕÈØÉȄǔÈǭÉǯ ÈȔË×ÌÉNJȇØø ÈȖÉȸ Ë ÈǦË ÈòÉǕ ØĈ ÈĉÕËǦƸ ÈÌÉǐ ÈȖÉȸ ËØȷÌnjǐ Èă ÈÖǔĄÉǯÈĊĀ ÈȀĄçÉǮĀ ÈĉÕÌÉǕ Ǧ ÈĉÌÉĈÈą ÕËĄǔÌǣ ÈÌÉǡÈØÉȷÈĆÉçĀÌǡÈ×ÕÈĉ×ÌǍÉÛǐÈdžÉLjNjĀÈ×ÌÉǓƸÈØÉĀËÈȖÉǍÿĈ zÕ×ËǥÉøÈĊĀ ÈĆÉô ÈĊǔÌÉÛô ÈȟÉÿĈ È}ÕØÉô ÈÒÉȸ Øßǒ ÈÌȇăÈĉ ăØÉÛǣ ÈþÉǮǢÈÖǔËÈąÖÉǯÈ×ÌÉNJȇØøÈÌÉĈÈȔËÖǔǦÈ×ÕÈĆNJÉÜËĄǣÌǔ È~ÖǔËÈĆNJǣăÕÈÌĈÈĊ÷ǔËÕØĀÈăÈÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈȖȸËÈĆǐÈÖǍĀË ÈdžÉÓǒÈÖÉÿèØǍǾÈȔÌÉĀØǞĀÈǦËÈĊÉçÿǡÈĆÉô ÈĉץÉäÈĆǐ ÈÖÉǍĀËÈĆÉǐÈ{ȔÌÉDzĀ×Èñ×ÌÉLjĀÈąÌÉĀÈǦËÈúÉLjȈÈ{DŽÉǍȅçǒ ÈÌÉĈÈȔËÖǔǦÈăÈȔĄÉǔÌȈÈĆÉǐÈË×ÈÕĄÉǣÈÌÉĈÈĉ×ËĄø×ǩȷÈȖÉǍÿĈ zÖÉǔ ÕØôÈĊÉȇ ØçĀ ÈÕċĄÉȇÈǩÉǍǔÈĆNJÉǯǥøÈùÌÉÜÈĆÉôÈȖȸËÈĆÉǐÈą×ÌÉǯËÈÌÉǐÈĉă ÈÕĄǣÈ×ÌôăÈDŽÉÛôÈĉ×ÌǞǒÈĉÌôØÉǯÈąËØÿĈÈĆÉǐÈĆô×ÌLjĀ ÈȖÉȸËÈ}džÉȄøÈÕØÉô ÈòÉÿôÈùÌÉǕ×ÈÕ×ÌÉǍûǍĀÈÀ¾ÈǦËÈǭÉȲȷ ÈĉØNJÉÛøÕËÕÈĆÉô ÈĠÉȸÌĈÈdžǕÌdz×È×ÌÉnjôÈ×ÕÈÌÉĈÈòÿô ÈdžÉÜËÈĆNJÉÛǔËĄǒÈ{ĆÉNJȇØøÈȔÌǍô ÌÉǯÈǦËÈĆÉǕÕÈÕÌNJÉÜÈă ÈÌÉĈÈąÕËĄǔÌǣÈýØÉø ÈǬĄÉǾƸÈĆÉǐÈË×ÈĉÕÌÉǕǦÈĉÌĈÈȔÌÉÛǔË zdžÉÜËÈØÉȸÖȅǒÈúȷÌȈÈÌÉçȈËăÈØÉĀËÈȖÉȸËÈăÈÖÉǔËÕØøǦÌǐ ÈÌÉǐÈĆÉLjÔÌßĀÈ×ÕÈǩÉǍǔÈȖÉǮǡÈȖÉȸ ËÈȔÌÉǕ ÌǑÈ×ÕÈĉăÈ ÈÀÈǺÉûLjĀÈĉ×ăƸÈæÉÿǡÈĆÉǐÈą×ÌÉǯËÈÌÉǐÈÕċĄÉȇÈ×Ì÷ÉǔØLjǣ ÈùÌÉÜÈȔËǩÉȸØûøÈ×ÕÈȔÌÉĀĄǒÈȔĄÉǍûǍĀÈÀ¾¾ÈăÈÕ×ÌÉǍûǍĀ ÈĉÌôØÉǯÈăÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈdžôØÉǯÈĉĄÉÜÈǦËÈĆNJÉǯǥø ÈȔÖǯÈæÿǡÈ}ÕăǩȇËÈdžôØǯÈȖȸËÈ×ÌôăÈDŽÛôÈĉ×ÌǞǒ ÈȔËǩȸØûøÈȖÉǮǡÈȖȸËÈ ×ÕÈȔÌÉĀĄǒÈÕ×ÌÉǍûǍĀÈÁÈǦËÈǭÉȲȷ ÈÌÉǐÈÌÉnjǎÿãĀÈzdžÉÜËÈØÉȸÖȅǒÈúȷÌȈÈăÈÖnjÿÉǯǦ×ËÈ ×ÌǍÉÛǐ ÈÖnjǐ×ÕÈȔË×ÌNJȇØøÈǦËÈĉÕÌÉǕǦÈæÿǡÈòÿôÈȔËǩǍĀÈȖȸË zdžÉǮøÈÖnjĈËĄǣÈǦÌǐÈÕĄǣÈĉÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈǬĄǾƸÈĆǐ ÈÕØóûÿèÈȔÖÉǔËĄǣÈdžLjNjĀÈÌǐÈĉØNJÉÛøÕËÕÈúôÈÚǍǖ× ÈĊèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÉÛĀÈȝǦĄÔÈ×ÕÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄȇ ÈĆÉǐÈñ ÌÉǑÈǂ×ÌÉǞǒÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈdžôØÉǯÈ×ÕÈ}džÉȄø ÈĆôÈȖȸËÈĆǐÈĆÉǡĄǒÈÌǐÈăÈÕØǍøÈĊĀÈǂץÉàÈĊçȈËăÈĊnjçĀ ÈǦËÈdžǕÌÿÔÈăÈĠȸËǦÈùÌǼNJÉǯËÈØÉȷÈĉØÉLjĈ×ÈþǶçĀÈýÌȅĀ ÈdžôØÉǯÈȖȸËÈ{Öǔ×ËÕÈĉ×ÌǍÉÛǐÈÖǍô ƽǒÈĊÉûǣËÕÈĉċÌô ÈĠÉȷĄǣÈĆǐÈǩÉǍǔÈĊÉnjǕØȇƸ×ÌôÈăÈĠȸËǦÈùÌǼNJÉǯËÈȟÉnjǍĀǦ×Õ ÈúÉÿèÈĠÉȷ ĄǣÈĆǐÈĆÉçĀÌǡÈ×ÕÈăÈąÖÉǯÈȔËÖÉǍĀÈÕ×Ëă ÈÕċĄÉȇÈÕØÉô ÈȔÌÉèǤËÈÖÉǕÌǐÈØÉǣƸÈýČôÈ×ÕÈzdžÉÜËÈąÕØÉô zdžÉÜËÈץÉǮôÈ×ÌÉǠNJȇËÈLJÉèÌǐÈĆÉô×ÌLjĀ Èĉ×ÌȆǺÈĉÌôØÉȗÈăÈĆô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈĉċËăÈǮÿĈ Èă ÈĉØÉǵ÷ûȯÌȦ ÈǯÉè ÌǸ ÈÌÉçȰËă ÈǮôØÉȗ ÈȾÉɠ Ë ÖȗÈȼÌDzÜËÈȼċĄǶÛĀÈɇÿĈÈĊüÌÓȗĄȋ Èă ÈÌÉĈÈȔ ËÖǔǦ ÈúôØÉȸ ÖĀ ÈąÕËǦÈĊÉǡ Øø ÈĆüËÖÉÜ Ë ÈǩÉǍǔ ÈȔÌÉćȄàË ÈȔÌNJÉÜ Ë ÈȟÉǕ Õ ÈÕÌNJÉÜ ÈúÉĀ ÌèØȸÖĀ È}džÉȄøÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈȔËǩÉȸ ØûøÈȖÉǮǡÈȔÌÉǕ ÌǑÈ×Õ ÈȖȸËÈĉ×ÌÉǞǒÈĉÌôØÉǯÈăÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĉċËăÈdžÉÿĈ ÈȟÿĈÈĊüÌÓÉǯĄǣÈăÈĉØǍ÷ûȇÌǾÈLJèÌǐÈÌçȈËăÈdžôØÉǯ ÈĉÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈĆüÌÉÜÈĆÿĈÈzÖÉǯÈȔÌNJÉÜËÈȔċĄǎÉÛĀ ÈÖĀƸØÉÜÈÌÉĈÈȔËǩȸØûøÈØȸÌÉÜÈĆǐÈdžLjÉÛǔÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ ÈȟÉè ĄÿǞĀØȸǦÈăÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈąÌ÷ÉǔÈğĄÉǔÈzdžÉÜ Ë ÈąȒÉɠ ăÈĆǸ ÈĆÉô ×ÌǰĀ ÈȼÌDzÉÜ Øćȗ ÈȼċĄǶÉÛĀ ÈÕċĄÉȯ ȎËÈÖÉȰÈý ÌÿǺÈȼÌDzÉÜ ØćȗÈȾÉǵĀǥǺÈĉËץÉȗ ÕØôÈÖǴĈËĄȋÈǮǽÌÿÔÈĆô×ÌǰĀ ÈȔÌøÕËǦ×ÌÉßèÈ{ĆÉǔ Ìȇ×ÌèÈdžÉȇ ÌǍdzÈȖÉȸ ËÈȟÉĀ ËÕËÈ×Õ ÈǦËÈĊǔÌnjǠÉÜ ÈĊÉä ÈĆÉô ×ÌLjĀÈȔÌNJÉÜ ØćǯÈ×ËÖÉǔ ÌĀØȇ ÈĆÉô ×ÌLjĀÈĊÉNJçnjàÈȔÌNJÉÜ ØćǯÈ×ÕÈdžÉĀ ÖǣÈȋÉǍȇĄǒ ÈÌÉǐÈÕØÉô Èĉ×ËăÖÉǍĀËÈǦËØÉȷËÈăÈÕĄÉÿǔÈĉÖnjÉÜØǣÈǦËØÉȷË ÈĆÉô×ÌLjĀÈȂǕØÉǯÈýÕØÉĀÈăÈȔċĄǎÉÛĀÈØȸÌÉÜÈĊÉüÖÿĈ ÈăÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈdžÉçnjàÈɇØÉǢÈǬÕØÉø ÈĆÉǐÈȔËĄÉNJǐ ÈȔÌNJÉÜ ØćǯÈȖÉȸ ËÈǭÉȲȹǦËÈǭȲȷÈĉÕÌÉßNJȈËÈȋÉǔ ă× zÕØÉô ÈòÉÿô ÈĊǔÌÓLjÉÜÈØÉȴôÕÈǦËÈĊÉǔËÕ×ÖȈÈȖÉÿdzÈĆÉĀËÕËÈ×ÕÈĉă È}džÉȄøÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈȔÌÉnjô×ÌôÈăÈȔËØÉȸÖĀÈØȸÌÉÜÈă ÈĉÕÌßNJȈËÈȟàØèÈ×ÕÈ×ÌôÈdžÜËÈąÕØôÈǬČǒÈȖÿǯÕ È×ÕÈÌÉĀ ËÈ{ÖÉnjô ÈĆÉǡ ËĄĀÈúóÉǮĀÈÌÉǐÈÌÉĀÈץÉǮô È×ÕÈË× ÈdžôØÉǯÈĆôÈþǍnjôÈĊĀÈąÖĈÌÉǮĀÈǩÉǍǔÈâǕËØÉǯÈȖÉǍÿĈ ÈĆǐÈùĄǼÉǮĀÈÕĄǣÈdžÉǍȇØǷÈĊĀÌÿǒÈÌÉǐÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄȇ zÖnjôÈĊĀÈĊnjǕØȇƸÈǭȅǔÈץǮôÈÕÌßNJȈËÈ×ÕÈăÈdžÜËÈ×Ìô ÈÖÉǕÕǦÌǐÈĆÉǐÈą×ÌÉǯËÈÌÉǐÈĆÉô×ÌLjĀÈȔÌNJÉÜØćǯÈ×ËÖÉǔÌĀØȇ È}ÕØôÈÒȸØßǒÈ{ĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈÖÉǍüĄǒÈáĄãǣÈǦËÈÕĄǣ ÈăÈץÉǯÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈÖÉǍüĄǒÈáĄÉãǣÈĊÉĀ ÌÿǒÈ×Õ ÈÖǔǦÈĊĀÈɅĄĀÈdžôØÉǯÈȖȸËÈȔÌnjô×ÌôÈÕǩǔÈÖǍüĄǒÈȊĄÉǯ ÈǦËÈdžÉǕÌÿÔÈ×ÕÈË×ÈȔċĄǎÉÛĀÈȟÉȄǍǷăÈþÉćĀÈȖÉȸËÈĆÉô ÈǦËÈǭÉȲȷÈĉÕÌÉßNJȈËÈÖÉǍüĄǒÈăÈĉÕÌÉćǡÈdžÉôØÔÈȖÉȸË zÖÉnjôÈĊĀÈȖǍ÷njÉÜÈØÉ÷ǕÕÈȔÌÉĀǦÈØÉĈ ÈÖÉÿèØǍǾÈþÉǖËØǡÈȔÌÉǍǔËÖǔǦÈǦËÈĊÉçÿǡÈĉÕËǦƸÈĉă Èĉ×ÌÉǞǒ ÈĉÌôØÉǯ ÈĉÌÉĈÈȔ ËǩȸØûø ÈȟûǍÉÜ ăÈĆǐ ÈǂÌÉĈÌLjĀÈăÈØÉǠȇÈȟÉǕÌĀÈË×ÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈ×ÌôăÈDŽÉÛô ÈȔċĄǎÉÛĀÈ}ÕØÉô È×ÌÉćǷËÈăÈdžÉÛǔËÕÈȔÌNJÉÜ Øćǯ ÈȖÉǍĀƽǒ ÈĉËץÉǯ ÈąǪÉȸ ăÈĆǐ ÈĆÉô ×ÌLjĀ ÈȔÌNJÉÜ Øćǯ ÈdžÉǕ ÌÿÔ ÈdžôØÉǯ ÈȖÉȸ Ë ÈǦË ÈÖÉȈÈý Ìÿǒ ÈȔÌNJÉÜ Øćǯ ÈÕÌßNJȈËÈ ×ÕÈȔÌnjǟÿĈÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈÌǒÈÕØôÈÖnjĈËĄǣ zÖÉǯ ÌǐÈØÉǓ ȚĀÈăÈȖÉȸ ØȇƸÈǭȅǔÈץÉǮô ÈĆÉǸÈñ ÌÉǹÈǪ×ÌÉȆǺÈĆÉô×ÌǰĀÈÕċĄÉȯÈǮôØÉȗÈ×Õ ÕØɠȍǹÈĊĀÈǪץàÈĊçȰËăÈĊǴçĀ È{ĆÉĀÌǔØȷÈȖÉȸËÈȟÉĀËÕËÈ ×ÕÈdžÉÜËÈĊÉô ÌÔÈǬ×ËǩÉø ÈȖÉȸË ÈÚǍǖ×ÈăÈĉØNJÉÛøÕËÕÈúôÈÚÉȲȸ×ÈÌȇăÈĉăØÉÛǣÈØȴôÕ È×ÕÈ}džÉȄø ÈȔÌÉćȄàËÈȟÉǕ ÕÈÕÌNJÉÜ ÈĉÌÉnjĀËÈdžǎǍĈ ÈĆǐÈdžLjÉÛǔÈùÌÉÜÈØÉĈÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĉÌÉĈÈȔ ËǩȸØûø ÈÖǕÌǐÈzþÉǕËÈąÕĄȷÈĉØÉNJćȷÈǂÌÉȈÌȄǒËÈÖĈÌÉǯÈúLjȈÈùÌÉÜ ÈĆÉǐÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈĉÌÉĈÈòÿôÈÌÉȇÌßǔËÈÕØÉôÈȔÌÉèǤË ÈĆÉǐÈ~ąÕĄÉȷÈĆÉǡĄǒÈúȷÌȈÈÌĈÈùÌÉÜÈȖÉȸËÈ×ÕÈĆÉǕÕÈÕÌNJÉÜ ÈąÖÉǯ ÕËǦƸÈȔÌÉǍǔËÖǔǦÈǦËÈĊÉÿǍǔÈĉÕËǦƸÈĆÉô ÈĉĄÉÓǔ ÈĉÌôØÉǯÈĉÌĈÈòÿôÈúÉÓĀÈǦËÈØÉǍǣËÈùÌÉÜÈǛÉnjǑÈĊä zdžÉÜËÈąÕĄÉȷÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈ×ÌôăÈDŽÉÛôÈĉ×ÌÉǞǒ ÈĉÕËǦƸÈĆÉô ÈæÉȈËĄĀÈĊÉǣØȷÈ×ÕÈ}ÕØÉô ÈȔÌÉǮǔØäÌǣÈĉă ÈĉËØȷÈăÈÕĄÉǯĊ È ĀÈĊǒÌǍÔÈÖÿèØǍǾÈȔÌÉǍǔËÖǔǦÈǦËÈĊÉóǕ È{þǕĄÉǯÈĊĀÈĆǡËĄĀÈúÉÓnjǕċÈúóÉǮĀÈÌǐÈȔƸÈȖÉȸÕÈÕ× ÈdžÉǕ ØȸÖĀ ÈÖnjÿÉǯ Ǧ×Ë ÈąÌ÷Éǔ È{×ØÉóĀ ÈǂÌÉçȇÕÈĆǐ ÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÉÛĀÈĆÉǐ ÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ ÈȔÌÉnjô×Ìô Èă ÈÌÉǮøÈąØøÈdžôØÉǯÈȖÉȸËÈdžÉôØȷÌǐÈȝØȄÉÜÈăÈĊÉèÌÿNJǡË ÈĆÉǕ ÖĈÈĉËÈą ÕËĄÉǔ ÌǣÈĆÉǐÈË×ÈáÌÉǮǔÈăÈÖÉǍĀËÈăÈąÖÉǯ zdžÉÜ ËÈąÕØÉô È×ÕÈĊǔËÖǔǦÈØÉȄǔȿþ¾ÈĉÕËǦƸÈĆÉôÈȖȸËÈØÉȷÈÖÉǍô ƽǒÈÌÉǐÈĉă ÈǦËÈǭÉȲȷÈ}ÕăǩÉȇËÈ{džÉÜËÈúÉĀƽǒÈúȷÌȈÈ×ÌǍÉÛǐÈĆÉçĀÌǡ ÈǭÉÉǮǠǐÈăÈĉÕËǦƸÈ{džǍǔÌÉÉÛǔË ÈþÉÉĈÈÕØÉÉøÈĆÉÉôÈÕĄÉÉȷÈĠȸÌĈÈȔÌÉÉÛǔËÈ×ĜÌÉÉǐ ÈÌÉÉǐÈăÈØÉÉ÷ǕÕÈĊÉÉǔ ËǩȸěûøÈ×ÕÈÌÉÉǒÈÖÉÉǔ ÖĀƸ ÈæÉÉÿǡÈĉÕËǦƸÈǀÌLjÉÉÜËÈȔÕØÉÉôÈþÉÉĈËØȇ ÈȔÌÉÉèĄnjÿĈÈăÈȔÌÉÉnjäăÈþĈÈǦËÈĉěÉÉ÷ǕÕ zÖǔ×ËÕÈĆ÷ǔÈċÌǐÈË×ÈdžǍǔÌÛǔËÈþǢØȹ ÈȖÉǮǡ ÈȖÉȸ Ë È×Õ È{ÕċĄÉȇ È×Ì÷Éǔ ØLjǣ ÈǬ×ËǩÉø ÈĆÉǐ ÈĠÉȸ ċĄǡÈĆüËÖÉÜ ËÈÖǍÉÜ ÈץÉDzÔÈÌÉǐ ÈĆÉô ÈąĄóÉǯ Ìǐ ÈÌȇăÈĉăØÛǣÈÖÿÔËÈØȴôÕÈ{ץÉǮôÈȟǕÕÈÕÌNJÉÜÈÚǍǖ× ÈĉÌÉnjĀËÈdžǎǍĈÈÚÉǍǖ×ÈăÈĉØNJÉÛøÕËÕÈúôÈÚÉǍǖ× ÈúôØȸÖĀÈąÕËǦÈĊǡØøÈĆüËÖÉÜËÈ{ȔÌćȄàËÈȟǕÕÈÕÌNJÉÜ ÈýËØÉćȷ ÈØÉȴôÕ È{ȔÌÉćȄàË ÈȔÌNJÉÜ Ë ÈĉÌÉĈÈȔ ËÖǔǦ ÈȔÌøÕËǦ×ÌßèÈăÈĆÉô×ÌLjĀÕċĄȇÈúĀÌèØȸÖĀÈĊǔÌÓLjÉÜ ÈĉØNJÉÛøÕËÕÈÚÉȲȸ×ÈĊǔÌNJÉÛǾÌǐÈ{ĆÉô×ÌLjĀÈ×ËÖÉǔÌĀØȇ ÈăÈĆÉô ×ÌLjĀÈȔÌNJÉÜ ÕËÕÈĠÉȷ ËØÓĀÈýČÉÜ ċËÈdžǞÔÈă ÈǦËÈdžôØÉǯÈÖÉàÈòǕÈǦËÈǭÉȲȷÈȔÌøÖÉnjǕÌÿǔÈăÈȔËØÉȸÖĀ ÈúÓĀÈ×ÕÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈ×ÌôăÈDŽÉÛôÈĉ×ÌǞǒÈĉÌôØÉǯ ÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈÙăÕØȇÈĊÓǕØȄǒÈĊ÷njĈØȇÈĆèĄÿǞĀ ÈĉÕËǦƸÈĉËØÉȷÈùÌÉǕ×ÈÕ×ÌÉǍûǍĀÈÁ¾ÈǦËÈǭÉȲȷÈ{ÖÉǯÈ×ËǩÉøØȷ zÖÉǯÈȔËǩÉȸØûøÈÖÉÿèØǍǾÈþÉǖËØǡÈȔÌÉǍǔËÖǔǦ Èą×ËĄÿĈÈĆÉô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈȼËȑɠØûøÈĉÌĈÈȾÉȖȉ ǮÜËÈąÕĄɟÈØǵȞǼÈþôÈÕĄȋÈğĄǼÈ×Õ È{ȔËǩȸØûøÈȖÉǮǡÈȖȸËÈ ×ÕÈdžÉÜËÈĊô ÌÔÈǬ×ËǩøÈȖȸË ÈץÉǮôÈȟÉǕÕÈÕÌNJÉÜÈÚÉǍǖ×ÈĠÉȸċĄǡÈĆüËÖÉÜËÈÖǍÉÜ ÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈȔËǩÉȸØûøÈĉÌĈÈȖÉǮǡÈ}ÕØÉô ÈÒÉȸØßǒ zdžÉÜËÈąÕĄÉȷÈØÉǍǶǔÈþôÈÕĄÉǣÈğĄÉǔÈ×ÕÈą×ËĄÉÿĈ ÈȖÉǮǡÈĠÉȸÌǑØȷÈöÉnjĈØȇÈĆÉôÈȖȸËÈØÉȷÈÖÉǍô ƽǒÈÌÉǐÈĉă ÈùÌÉÜ ÈØÉĈ ÈȔÌÉè ĄǔÈþĈ ÈĆÉǐ ÈòÉÿô Èă ÈȔËǩÉȸ Øûø È}džÉȄøÈÕĄÉǯÈĊĀÈØǒÈąÕØNJÉÛøÈúÉLjȈÈùÌÉÜÈĆǐÈdžLjÉÛǔ ÈùÌÉÛĀË Èă ÈȖÉǮǡ ÈÁ¿Á ÈÕăÖÉÔ ÈĆNJÉǯ ǥø ÈùÌÉÜ ÈȖÉȸ ËÈăÈdžÉÜ ËÈąÖÉǯÈ×ËǩÉø ØȷÈȖÉǮǡȾ¾ÈǦËÈǭÉȲȷ ÈȔÌÉǮǔÈË×ÈĆÉçĀÌǡÈÕÌÉÔ ƸÈĉØȸǥǑÈdžǍüĄǎÉÛĀÈØÉĀ Ë z ÖÉĈ ÕÈĊĀ ÈąÌ÷njǐÈòÉǕÈȔËĄÉnjèÈĆǐÈǩÉǍǔÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈ}ÕăǩÉȇËÈĉă ÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÉÛĀÈĆÉǐÈÖÉćçǒÈĉÌNJÉÜË×È×ÕÈĉÕÌÉßNJȈË ÈĠȸÌĈÈȖÉǮǡÈȖÉǍnjǢÈĠÉȸ ÌǑØȷÈÌÉǐÈÕĄÉǣÈĊÉè ÌÿNJǡË ÈØÉĀËÈȖÉȸËÈăÈÕĄÉǯÈĊĀÈĆÉçĀÌǡÈ×ÕÈdžÉôØȷăØǍǣÈƽÉǮnjĀ zdžÉÜËÈÖnjÿÉǯǦ×ËÈ×ÌǍÉÛǐ ÈÞǠÉǯÈȟÉÿȲȷÈȖÉǍǔËĄȈÈÑČÉàËÈĆÉĀËÕËÈ ×ÕÈĠÉȸċĄǡ ÈË×ÈĆÉǕ ØćĀÈăÈĊNJÉǮøØȷÈĉÌÉĈÈòǢÈȔĄÉǔ ÌȈÈ{LJÉü ÌǓ ÈþÉǖËØǡÈȔÌÉǍǔËÖǔǦÈÕËÖÉçǒÈǭÉĈÌôÈĉËØÉȷÈĊÉǒÌĀËÖȈË ÈzdžÉÛǔËÕÈÖÉÿèÈØÉǍǾ È ÈăÈĉÕÌÉȗ ÈþǵÉÛȭǺÈ{ÌÉĈÈȼ ËȑɠØûø Èĉ×ËȑÉø Øɟ ǮÜËÈÖǴĀȎÌǵǼÈȼÌèĄǴÿĈÈÌǸÈǮǵǼÌÛǼË ÈȖÉÿdzÈĊǔÌÓLjÉÜ ÈýËØÉćȷÈØÉȴôÕÈ{þÉÜ ËØĀÈȖÉȸ ËÈ×Õ ÈȋÉǍȇĄǒ ÈǦË È{ØÉdz ÌÔ ÈȔÌÉǔ ÌÿćǍĀ ÈĆÉǐ ÈýÖÉȅĀØǍǣ ÈĆÉô ÈĊǔÌÉÛôÈĉÕËǦƸÈĉËØÉȷÈȔËǩÉȸØûøÈȖÉǮǡÈĉ×ËǩÉøØȷ ÈØÉ÷ǕÕÈĊÉóǕÈȔËĄÉnjèÈĆǐÈÖǔËÈąÖÉǯÈ×ÌÉNJȇØøÈĆNJÉÜËĄǣÌǔ ÈĆÉǐÈÖÉćçǒÈĉÌNJÉÜË×È×ÕÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈǂÌÉĀËÖȈËÈǦË ÈĊÉNJàØȇÈȖÉǍnjǟÿĈÈăÈĊÉèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈdžǍüĄǎÉÛĀ zÕØôÈÕÌǕÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȟÉèĄÿǞĀÈĉËØȷÈĉÕËÕËÖǣ ÈĊÉǔ ËÖǔǦÈØÉȄǔÈÁ¾ÆÃÈúô ÈǦËÈĆÉôÈȖȸËÈȔÌÉȲȷÈÌÉǐÈĉă ÈúÓĀÈǦËÈÌĈÈȔƸÈØÉȄǔȿþ¾È{ąÖÉǯÕËǦƸÈÖÿèØǍǾÈþǖËØǡ ÈÕËǦƸÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄÉȇÈØÉǍǣËÈĉÌĈÈùÌÉÜÈĉÌÉĈÈȔËǩȸØûø ÈȔÌÉDzĀ×Èñ×ÌÉLjĀÈąÌÉĀÈȔËǩÉȸØûøÈ×ÕÈ}ÕăǩÉȇËÈ{ÖǔËÈąÖÉǯ ÈĉÌôØÉǯÈăÈȔËØȸÖĀÈ{ȔÌÉnjô×ÌôÈdžÉÿĈÈĆǐÈǩǍǔÈùÌÉÛĀË ÈÁ¾ÈǦËÈǭÉȲȷÈĆÉô ×ÌLjĀÈÕċĄÉȇ È×ÌôăÈDŽÉÛô Èĉ×ÌÉǞǒ ÈǦËÈĆÉǔÌÿǍÿàÈĆÉô ÈÖÉǯÈȔËǩÉȸØûøÈØÉ÷ǕÕÈùÌÉǕ×ÈÕ×ÌÉǍûǍĀ ÈĉÖnjûǐØÜÈLJèÌǐÈĆǔËÖnjÿǒăÌǠÜÈĆôÈĊǔËǩȸǩèÈȟÿĈ ÈĊÉǔ ËÕ×ÖȈÈăÈØóÉǮǒÈ{ÖǔĄÉǯÈĊĀÈăÈąÖÉǯÈdžǍǔÌÉÛǔË zþÉnjôÈĊĀ ÈĊøÕØNJÉÛø ÈĆÉǐ ÈĆÉǡ Ąǒ ÈÌÉǐ È}ÕËÕ ÈĆÉĀ ËÕË Èĉă ÈØȸÌÉÜ È×Õ ÈĆÉô ×ÌLjĀ ÈÕċĄÉȇ ÈĉÌÉĈÈĆèĄÿǞĀØȸǦ ÈĉÌÉĈÈĆĀÌǔØȷÈĆǔÌNJǠLjÉǯ ĄǣÈ{ץÉǮôÈĉÌĈÈȔ ÌNJÉÜ Ë ÈØȸÌÉÜ ÈĉËØÉȷ ÈĠÉȸ Ą÷üËÈĆÉǐ ÈdžôØÉǯ ÈȖÉȸ ËÈȔËǩÉȸ Øûø zdžÉÜ ËÈąÖÉǯÈùÖÉLjĀÈץÉǮôÈæÉȸ ÌnjàÈăÈÌĈÈȔ ÌNJÉÜ Ë ÈþǖËØǡÈȔÌǍǔËÖǔǦÈĆÉôÈȖȸËÈØȷÈÖǍô ƽǒÈÌǐÈĊǔÌÓLjÉÜÈØȴôÕ È}ÕăǩÉȇ ËÈ{ÖǔËÈą ÖÉǯ È×ÌÉNJȇØø ÈĆNJÉÜ ËĄǣÌǔÈÖÉÿèØǍǾ ÈÕËÖÉçǒÈăÈÖÉǔËÈąÕĄȷÈȖÉȸØȇƸ×ÌôÈÕËØÉȇËÈȖÉȸËÈ ǦËÈĉ×ÌǍÉÛǐ È{ÖǔËÈĆNJÉǯËÕÈĉÖnjĀăØȷƸÈ×ÌôăÈDŽÉÛôÈÌĈÈȔƸÈǦËÈĉÕÌÉǕǦ
À¾¿ÆÈȖǖăȼÈ¿Å ¿ÂÁÇÈÈùËĄǯÈÁ ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÈÕËÕØǣÈÀÅÈĆLjnjǮóǕ  ¿¾ÅÇÈą×Ìÿǯ ×ËǦÌǐ ȔÌćǡÈăÈȔËØȸËÈ×ÕÈÕċĄȇ ĉĚÌȆǺÈöǴȉÈą×ĜÕÈ×ÕÈȼËØɠËÈÕċĄȯÈȎËÖǼËÈþȖȊ CISÈǮûɚɟÈĠɟÌǽȎ×Ë ÈÕċĄȇÈǂËÕ×ËăÈȟȇØçǒÈǭǕËǩȇË ÈăÈËÕÌǔÌôÈ{ĠȸÌǑĜĚËÈĉÌĈ×ĝǮôÈĉËØȷ ÈĉËØȷ ÈĠȸÌĈÖĀÌȲȹ ÈĆǢ È{òǕȾóĀ xÕ×ËÕÈȔËØȸËÈÕċĄȇÈdžçnjà ÈǂË×ÕÌÉÉàÈĉĄÉÉûǡÈǦăØÉÉĀËÈØÉÉø ËÈzdžÉÉǯËÕÈÖÉÉĈËĄǣÈȔËØÉÉȸË È×ÕÈÖǕÌÉÉǯÈ{ÕĄÉÉǯÈĆÉÉNJȇØøÈǂċĄÉÉßÓĀÈȖÉÉȸËÈǦËÈĉ×ÌǍÉÉÛǐ ÈĉÕċĄÉÉȇÈǂċĄÉÉßÓĀÈĄÉÉȹÕÈÖĈÌÉÉǯÈòÉÉǕÕǩǔÈĉËÈąÖÉÉnjǕƸ ÈÕËĄÉÉĀÈ{ĆǕÌĀØÉÉÜÈ{ĉǧØÉÉǔËÈȟÉÉnjǕǩĈÈØÉÉȷÈąăČÉÉèÈĆÉÉôÈþǍÉÉǯÌǐ ÈÕ×ËÕÈË×È×ËǦÌÉÉǐÈ×ÕÈdžÉÉǐÌȈ×ÈȔËĄÉÉǒÈĊNJǠÉÉÜÈĆǐÈzzzăÈĆÉÉǍüăË ÈĉËØȷ{ÕĄÉÉǯÈĆÉÉNJǣăØȇÈDŽÉÉÜÌnjĀÈȔÌóÉÉĀÈăÈȔÌÉÉĀǦÈ×ÕÈØÉÉø Ë ÈץÉÉǮôÈĉËØÉÉȷÈË×ÈĉØÉÉNJćȷÈÕÌÉÉßNJȈËÈăÈÕ×ËÕÈĉ×ăƸǦ×ËÈץÉÉǮô zÕ×ăƸÈĊÉ ĀÈȔÌÉÉǼĀ×ËÈĆÉÉǐ ÈȖÉÉǒÈȔĄÉÉǍûǍĀÈÀ¾ÈǂË×ÕÌÉÉàÈùÌÉÉLjǔÕÈĆÉÉǐÈȔËØÉÉȸËÈËØÉÉȸǦÈ~Õ×ËÕ ÈØÉÉǶǔÈ×ÕÈÌÉÉǐÈzdžÉÉÜËÈĆÉÉȅãnjĀÈ×Õȿ¾ÂÈÌÉÉÛǑÈȋÉÉȇËÈ×ÕÈÕċĄÉÉȇ ÈȔÖÉÉǯÈ ĄȹÕÈùÌÿNJÔËÈ{ĆȅãnjĀÈĊÉÉÜÌǍÜÈåÌdzăËÈȖNJȇØø ÈĉÕċĄȇÈĉÌĈÈĆǔÌǣ×ÌôÈ×ÕÈȔËØÉÉȸËÈĉÕċĄȇÈǂċĄßÓĀ zÕĄȷÈÖÉÉĈËĄǣÈÕÌÉÉǕǦÈ×ÌǍÉÉÛǐ ÈØȸǦËØÉÉÜÈăÈÌóÉÉǕØĀƸÈĆÉÉǐÈÕċĄÉÉȇÈǂËÕ×ËăÈǭÉÉĈÌôÈòÉÉǯĠ È ȷ ÈÌǍÜƸÈǀØǾÈȟȅãnjĀÈĆǐÈØǶǔÖĀÈĉÌĈץǮôÈÕċĄȇÈȔÖǯ ÈÕËǦÌÉÉĀÈÕċĄÉÉȇÈĠÉÉȷÌǕ×ËǦÌǐÈØÉÉȷÈĊÉÉȄnjĀÈǂËØÉÉǍǓƽǒÈÌÉÉnjĀÈȝǦĄÉÉÔÈă ÈÌóÉÉǕØĀƸÈȝÖÉÉÓNJĀÈǂċÌÉÉǕËÈ{ǦĄÉÉǍǔÈǂ×ÌǞǒÈÈǬ×ËǩÉÉø È ĆÉÉǐ ÈùÌÉÉÜ È×ÕÈȔÌÉÉćǡÈÕċĄÉÉȇ ÈȝÖÉÉnjnjôÕ×ËăÈȖÉÉȸØǒÈõ×ǩȷ ÈȖÉÉǒÈȔĄÉÉǍûǍĀÈÁÂÈǦËÈǭÉÉȲȷÈùÌÉÉÜÈȖÉÉȸËÈ×ÕÈăÈÕĄÉÉȷÈÀ¾¿Å ÈÕăÖÉÉÔÈÀ¾¿ÄÈùÌÉÉÜÈĆǐÈdžLjÉÉÛǔÈĆÉÉô ÈÕØÉÉô ÈÕ×ËăÈÕċĄÉÉȇ ÈȔËǩÉÉǍĀÈȖÉÉȸËÈÖÉÉnjǢØĈÈzdžÉÉǯËÕÈǭÉÉǕËǩȇËÈÖÉÉà×Õȿà ȾÈÕăÖÉÉÔÈĆÉÉôÈ{À¾¿ÂÈùÌÉÉÜÈǂËÕ×ËăÈĆǐÈdžLjÉÉÛǔÈǂËÕ×Ëă ÈÌĀËÈ{džÉÉÜËÈĆNJȇÌǕÈǭĈÌôÈÖà×ÕÈ¿ÂÈ{ąÕĄȷÈȖǒÈȔĄǍûǍĀ ÈȖȸØǒÈõ×ǩȷÈ×ÖÉÉàÈ×ÕÈȔÌÉÉnjǟÿĈÈÌóÉÉǕØĀƸÈdžȄøÈȔËĄÉÉǒĊ È Ā zdžÉÉÜËÈȔÌÉÉćǡÈ×ÕÈÕċĄÉÉȇÈȝÖÉÉnjnjôÕ×Ëă ÈĊǣØȷÈăÈòÉÉǕǩóĀÈ{ËÕÌÉÉǔÌôÈ{úÉÉȸǦØȷÈ{ĆǍÉÉÜă×ÈĉÌĈץÉÉǮô ÈȖÉÉȸØǒÈõ×ǩȷÈÌǍÉÉÜƸÈȊØÉÉǯÈăÈĠÉÉȸÌǑă×ËÈĉÌĈץÉÉǮôÈǦË ÈÌóÉÉǕØĀƸÈĆÉÉǐÈĉÕċĄÉÉȇÈǂċĄÉÉßÓĀÈăÈÕċĄÉÉȇÈȝÖÉÉnjnjô×ÕÌà zÖnjNJÉÉÛĈ È×ÕÈÈÕċĄÉÉȇÈÖÉÉǍüĄǒÈȋÉÉǔă×ÈȀÖÉÉĈÈÌÉÉǐÈDžÉÉĀËØǒÈ{ȖÉÉȲȷÈȖÉÉȸËÈ×Õ ÈĊÉÉǒËÕ×ËăÈÕċĄÉÉȇÈØÉÉȷÈĆÉÉȇØçǒÈÖÉÉà×ÕÈÀÃÈ{ÌóÉÉǕØĀƸÈúÉÉǣËÕ ÈȝÖÉÉnjnjô×ÕÌàÈĉÌĈץÉÉǮôÈĆÉÉǐÈĆÉÉôÈdžÉÉÜËÈąÕØÉÉôÈæÉÉdză ÈĊÉÉÜ×ØȷÈĉËØÉÉȷÈÌÉÉĀËÈ~ÕǦÈÖÉÉĈËĄǣÈDŽǍÉÉÜƸÈÌóÉÉǕØĀƸÈĆÉÉǐÈÕċĄÉÉȇ ÈĆÉÉôÈÖÉÉǕÕÈÖÉÉǕÌǐÈȔËØÉÉȸËÈÕċĄÉÉȇÈØÉÉȷÈĆÉÉȇØçǒÈȖÉÉȸËÈæÉÉdzăÈØÉÉǍǓƽǒ ÈĆÉÉǢÈĊÉÉûûÿüËÈȖȲȷÈÕċĄÉÉȇÈ×ËǦÌÉÉǐÈ×ÕÈȔËØÉÉȸËÈÕċĄÉÉȇÈ×ËǦÌÉÉǐ ÈȔÌøÖÉÉnjnjôÖǍüĄǒÈǦËÈĊÉÉóǕÈȔËØÉÉȸËÈÌÉÉçãȈÈzÕ×ËÕÈĊÉÉĈÌ÷ǕÌǡ ÈĠȸÌĈץÉÉǮôÈzÕĄÉÉǯĊ È ĀÈĆNJǣÌnjÉÉǯÈȔÌÉÉćǡÈ×ÕÈÕċĄÉÉȇ ÈæÉÉdzăÈĆÉÉȇØçǒÈÌÉÉĈȔ È ƸÈǦËÈÕċĄÉÉȇÈǂËÕ×ËăÈĉËØÉÉȷÈÌóÉÉǕØĀƸÈĆÉÉô ÈÖÉÉǍüĄǒÈĆÉÉǐÈýÌÉÉǣÈÕċĄÉÉȇÈÖÉÉǍüĄǒÈØÉÉȷÈąăČÉÉèÈdžÉÉÜËÈąÕØÉÉô ÈÕċĄÉÉȇÈÖÉÉǍüĄǒÈȖÉÉǍnjǟÿĈÈăÈĉÕċĄÉÉȇÈǂċĄÉÉßÓĀ È×ÕÈăÈÖǔĄÉÉǯĊ È ĀÈĆNJǣÌnjÉÉǯÈťƀžſÈűżźſÈæÉÉȸÌnjàÈÝÌÉÉǣ ÈÕċĄȇÈÌÉÉçãȈÈ{ÌóǕØĀƸÈĆÉÉǐÈĊǒË×ÕÌàÈæÉÉǔÌĀÈÕÌÉÉǞǕËÈǂץà ÈĆǐÈ{džÉÉÜËÈťƀžſÈűżźſÈÕċĄÉÉȇÈǦËÈØÉÉǒȔ È ËǦ×ËÈĆÉÉôÈÌÉÉĈȔ È ƸÈýÌǣ ÈĉÌĈץÉÉǮôÈăÈÌÉÉnjĀÈȟÉÉȅãnjĀÈȝǦĄÉÉÔÈĉÌĈץÉÉǮôÈdžÿÉÉÜ ÈǂċĄÉÉßÓĀÈȝÖÉÉnjnjôÈȀØßĀÈĆÉÉôÈĊÉÉǒËÕ×ËăÈȟÉÉȇØçǒÈĠȷ zÖÉÉǯÈÖÉÉnjĈËĄǣÈØȸǦËØÉÉÜÈÖnjNJÉÉÛĈÈĉÕċĄÉÉȇ ÈĊǒÌǍÔÈǭȅǔÈȔËØÉÉȸËÈÕċĄȇÈ×ËǦÌÉÉǐÈȝÖnjǕƸÈ×ÕÈğĄÉÉdzĄĀÈȖȸË Ø谀ÙŽ³ Č³&ĝĐõ!&(: Џ)ÐÕ:°Ðą &ĝĐõ8ÌÙ ÐêĉÌąd°č(Đڀ ÐñˆúæĊąČ³ °Ċąb)ĐÅ:°Õ гŽöĊą!А½¦¹ &ĝĐõŽ³°()°³ ÌčĐÉ8Џ&)°ą ¸Ù& ÈÌĈǦÌÜÕċĄȇÈzÖǔËÈĆNJȇØȸǥǑÈË×ÈÖǕÖǡÈȟNJȇÌǕÈǭǕËǩȇËÈĉÌĈÈdžÿǍȈÈȔÌǕØNJǮĀÈăÈdžÜËÈąÖǯÈǀĄûãĀÈCISÈdžûȲȷÈ×ËǦÌǐÈâǕËØǯ ÈòǕÕǩǔÈăÈĆǍôØǒÈ×ÕÈĆdzËØȈÈdžLjNjĀÈâǕËØǯÈȔƸÈdžûèÈĆôÈÖnjĈÕÈĊĀÈǭǕËǩȇËÈË×ÈÕĄǣÈĉÕÌćnjǮȲȹÈĉÌĈÈdžÿǍȈÈȔÌnjǟÿĈ zdžÜËÈȔÌDzĀ×Èñ×ÌLjĀÈąÌĀÈȔÌǕÌǑÈĆǐÈȔÖǯ ÈùÌÿǯÈĆǐÈÌǒÖÿèÈ{FOBÈ×ċÕÈþÃÈdžÿǍȈÈĆǐÈȖȸËØôăËÈŪŢűŦūųŢŰűÈdžôØǯÈdžûȲȷÈǦËÈĉÕÖçNJĀÈĉÌĈÈĆüĄÿÓĀ ÈÌȅǕØȇƸÈăÈĆǔÌǍĀ×ăÌǣÈĆǐÈFOBÈ×ċÕÈÿÃÈÌǒÈÿ¾ÈȝÕăÖÓĀÈ×ÕÈĠȸÌĈÈǬ×ÌȄÜÈÌĈÈĊnjǕËØôăËÈǦËÈØ÷ǕÕÈĊǣØȷÈzÖǯÈ×ÕÌàÈÌȅǕØȇƸ zÖǔËÈĆNJǣăØȇ ÈÖǔÖȅNJçĀÈȔÌÜÌnjǯ×ÌôÈzdžÜËÈąÌǍÜÈĉÌǕ×ÕÈFOBÈ×ċÕÈÃÀ¾ÈÌǒÈÿÃÈȝÕăÖÓĀÈ×ÕÈCISÈǬăØȇÈĉÌĈÕÌćnjǮȲȹÈȖȸØǒÈąǦÌǒ zdžȇÌǕÈÖĈËĄǣÈǭǕËǩȇËÈþĈǦÌǐÈÌĈÈdžÿǍȈÈ{×ËǦÌǐÈǀĄûãĀÈâǕËØǯÈúǍüÕÈĆǐ ÌǵÜǠÈȲØȗÈĆǸÈĊǺËÕ×ËăÈýØøÈȨČôÈǮÿǵȰÈȕǽËȑȯË È Ù×ĝȷÈȟnjȲȸƸÈ×ÕÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇ įZ^»{Ó§d¯€‹¹ZƇcÔ»Z »µÁ|m µZ˹ZƇd¼Ì«cY€Ì̤eY{¼¿ ºÆ‡½Â̸̻ ϯϮϰϭ ϯϭϵϱ Ä^À‹ €Ì̤e ĸ»Z »ºnu ϯϮϲϲ ϯϮϴϬ ϯϮϲϬ ϯϮϰϬ ϯϮϮϬ ϯϮϬϬ ϯϭϴϬ ϯϭϲϬ ϯϭϰϬ µZËd¼Ì« |{  €Ì̤e Ê¿ZËZa   Á xËZe  Ä^À‹   ¾Ë€fŒÌ] ¾Ë€f¼¯           Ä^À‹®Ë          Ä^À‹Á{          Ä^À‹ć ϯϭϴϮ Ä^À‹®Ë Ä^À‹Á{ Ä^À‹ć    ÃZ»{Y{€yxËZe{½Y€ËYÉÓZ¯…Â]{įZ^»{Ó§cӐv»Ã|‹¦Œ¯ÉZÅd¼Ì«ÁcÔ»Z »,ē€Ÿ‰Y‚³ ¶ËÂvexËZe {Y{€» d¼Ì« ¹€³Â¸Ì¯ÉYZ]µZË Y|¬» Ã|‹ĸ»Z » ¾e Z“Z¬eY|¬» ¾e ē€ŸY|¬» ¾e {Z¼¿ , , , , , , µÂv» ĊĀÈąÌĀÈ×ÕÈȾǵȊÈȾĈǠÈöǴÜÈǪËÕ×ËăÈÖȗ× ¹€³¥Ô¯ , , , , ÂˀƋ , , , , ÂˀƋ , , , , ' Â̿Y·Z³ ÂˀƋ ,  ,  d {Á|¿Yž¸«    ÓZ¯…Â]‰Á€§ÃY{Y È¿¾ÈÌǒÈÀÈÌǐÈÌǍÜƸÈȊØǯÈǀĄnjǡÈĆǐÈĊǒËÕ×ËăÈŰŞŢ¿¾¾ÄÈØNJĀÈĊûǍĀÈÁÈÌǒÈÀÈdžĀÌǠdzÈýØøÈȀČôÈȖǖăǧÈ¿¿ÈĆǐÈĊćNJnjĀÈȟNJȄĈÈ×Õ zÖǍÜ×ÈýÌnjNJǕăÈCFRÈ×ċÕÈÄÀ¾ÈÌǒÈľÅÈĆǐÈúLjȈÈȟNJȄĈÈĆǐÈdžLjÛǔÈǭǕËǩȇËÈ×ċÕ ÈĉÌćȷÈÖǯ×ÈúȸċÕÈǦËÈĊóǕÈĆôÈdžÜËÈĆNJǯËÕÈĊǮǕËǩȇËÈĉÖǔă×ÈØǍǣËÈȟNJȄĈÈÖnjǢÈĊäÈȖǍǢÈĊûǣËÕÈ×ËǦÌǐÈ×ÕÈýØøÈȀČô ÈĊøǦÌǒÈĆǐÈăÈdžÜËÈąÖǯÕÌǕÈȝÕăÖÓĀÈ×ÕÈÌĈÈąÖnjǯăØȇÈăÈȔË×ËÖǕØǣÈȔÌǍĀÈǂËØô ËǥĀÈzdžÜÌǍÜƸÈȊØǯÈ×ÕÈǂČĀÌçĀ zdžÜËÈąÖǍÜ×ÈǬăØȇÈĆǐÈĆȅãnjĀÈȖȸËÈ×ÕÈCISÈăÈȖǍǢÈ{ÖnjĈÈǦËÈĠȸÌĈÈĆüĄÿÓĀ ÈÄÁ¾ÈÈ ǩǍǔÈÌĈÈĊǔËĄȸÌǒÈzÖnjĈÕÈĊĀÈÕÌćnjǮȲȹÈÌǍÜƸÈȊØǯÈCFRÈ×ċÕÈÄþÈ{džÜĄø ƸÈúȸĄÓǒÈĉÌĈÈĆüĄÿÓĀÈĉËØȷÈÌĈÈĊnjǑËǧ zÖǔÕØôÈĞØãĀÈCFRÈ×ċÕ ÈþĈǦÌǐÈÌĈÈdžÿǍȈÈòǕÕǩǔÈȝÖnjǕƸÈ×ÕÈÕĄǯÈĊĀÈĊnjȲȷÈǭȲȹÈăÈÕ×ËÕÈ×ËØȈÈĠȷĄûãĀÈâǕËØǯÈ×ÕÈÌdzÌȅǒÈ{ąÌø ƸÈæȷÌnjĀÈȟNJȄøÈĆǐ ÈÕăÖÓĀÈË×È×ËǦÌǐÈĆǐÈĆdzØèÈĆôÈÖǔ×ËÕÈȖǖăǧÈąÌĀÈĉËØȷÈǂËØǍÿçǒÈĉÌĈÈĆĀÌǔØȷÈĊnjǍǢÈĉÌĈǦÌÜÕċĄȇÈǦËÈĊǣØȷÈzÖǐÌǕÈǭǕËǩȇË zÖǯÈÖĈËĄǣÈÌĈÈdžÿǍȈÈÖǯ×ÈúĀÌèÈăÈdžÜËÈąÕØô {€‡¥Ô¯ ¶¯ž¼m Ù×ĝȷÈĉÌĈÈĊnjNJÛǔËÕ ÝÌȋÈăÈýÌèÈĊĀÌćÜÈĉÌĈÈǮôØȗÈǪăÌȬǺ zdžÜËÈùÌǕ×È¿¾¾¾È×ËÕÌćȷ È×ÕÈăÈÖÉÉà×ÕÈÃÈȂȅÉÉÜÈÌÉÉǒÈȔËØÉÉȸÖĀ€ÈąØÉÉȸÖĀÈdžǎǍĈÈǬËÕÌÉÉǑÈ{ýÌÉÉèÈĊĀÌćÉÉÜÈĉÌĈÈdžôØÉÉǯÈ×ÕÈ}ȼËØÉÉɠÖĀÈȔËÕÌÉÉǹ ÈĆǟǔÌnjǢÈĊÉÉnjçǕÈ~džÉÉÜËÈýÌćÉÉÜÈȔÌLjÔÌàÈĆÉÉǐÈþǍÉÉÛȅǒÈúȷÌȈÈÕĄÉÉÜÈÖÉÉà×ÕÈ¿¾ÈȂȅÉÉÜÈÌÉÉǒÈÝÌǣÈĊĀÌćÉÉÜÈĉÌĈÈdžôØÉÉǯ ÈȂȅÉÉÜÈ{ýÌÉÉèÈĊĀÌćÉÉÜÈĉÌĈÈdžôØÉÉǯÈ×ÕÈ{ÖÉÉǯÌǐÈùÌÉÉǕ×ÈȔĄÉÉǍûǍĀÈ¿¾¾ÈȔËǩÉÉǍĀÈĆÉÉǐÈČÉÉNjĀÈæÉÉÿǞĀÈ×ÕÈĊÿǍÉÉÛȅǒÈÕĄÉÉÜÈúô ÈÖĈËĄǣÈùÌÉÉǕ×ÈȔĄǍûǍĀÈ¿¾ÈȔËǩÉÉǍĀÈĆǐÈØȵô ËÖÔÈ{ÝÌÉÉǣÈĊĀÌćÉÉÜÈdžôØÉÉǯÈ×ÕÈăÈùÌǕ×ÈȔĄǍûǍĀÈÃÈ{DŽǕĄßǒÈúȷÌȈÈǬËÕÌǑ zÕĄȷ ÈÖćçǒÈË×ÈdžôØǯÈýÌćÜÈÖà×ÕÈÀ¾ÈúȈËÖÔÈÖǕÌǐÈȔÌÛÜȚĀÈ{ýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈÚǍÜƽǒÈýÌ÷njĈÈ×ÕÈ}ýÌćÜÈÖćçǺ zÖnjǕÌÿǔÈÖćçǒÈË×ÈýÌćÜÈÖà×ÕÈ¿¾¾ÈÖǕÌǐÈȔÌÛÜȚĀÈ{ÝÌǣÈĊĀÌćÜÈĉÌĈÈdžôØǯÈ×ÕÈĆôÈĊüÌÔ×ÕÈ~Önjnjô ÈĊĀÌćÜÈ×ÕÈÌĀËÈ~džÜËÈĉ×ÌLjǡËÈÚÜȚĀÈĊĀĄÿèÈæÿǞĀÈúǍóǮǒÈ{ýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈ×ÕÈ}æÿȆĀÈúǵóȖǺ zdžÛǍǔÈýǦċÈÝÌǣ ÈýÌǔÈĆǐÈĠȷÌÛÔÈ×ÕÈąÖǯÈÖćçǒÈǺûLjĀÈǦËÈÖà×ÕÈÁÃÈÖǕÌǐÈúȈËċÈ{ýÌèÈĊĀÌćÜÈĉÌĈÈdžôØǯÈ×ÕÈ}ąÖȗÈÖćçǺÈȢüÌǰĀ ÈÖà×ÕÈ¿¾¾ÈÝÌǣÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈĉËØȷÈȔËǩǍĀÈȖȸËÈzÕĄǯÈĉ×ËǥøÈąÕØljÜÈÌĈÈòǔÌǐÈǦËÈĊóǕÈÕǩǔÈÚǍÜƽǒÈȀØǯÈ×ÕÈdžôØǯ zdžÜË ÈĊüăÈ~ÖnjôÈĊĀÈĊĀĄÿèÈĊÛǕĄǔÈąØȸǥǑÈĆǐÈýËÖȈËÈĆǕÌĀØÜÈȖǍĀƽǒÈĉËØȷÈýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈ}ýÌćÜÈĊÛǽĄǼÈąØɠȍǹ zÕ×ËÖǔÈË×ÈĆĀÌèÈĆǐÈĆçǡËØĀÈȋÔÈ{ÝÌǣÈĊĀÌćÜÈdžôØǯ ÈdžôØǯÈĊüăÈ{Õ×ËÕÈÕĄǡăÈýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈĉËØȷÈdžô×ÌǮĀÈȊË×ăˀÈĆdzØȈÈȊË×ăËÈ×ăÖàÈȔÌóĀËÈ}ĆțØȰÈȲË×ăË zÕ×ËÖǔÈĊȅÔÈȖǍnjǢÈÝÌǣÈĊĀÌćÜ È~džÛǍǔÈȔË×ËÖĀÌćÜÈdžȅȇËĄĀÈĆǐÈáăØǮĀÈýÌèÈĊĀÌćÜÈĉÌĈÈdžôØǯÈ×ÕÈýÌćÜÈùÌȅNJǔËăÈúȅǔÈ}ýÌćÜÈùÌȭDzǼËăÈúȭǼ ÈýÌćÜÈzdžÜËÈdžôØǯÈĊĀĄÿèÈæĀÌǞĀÈÌǕÈȔËØȸÖĀÈȋȇËĄǒÈĆǐÈáĄnjĀÈĊüÌȅNJǔËÈăú È ȅǔÈȖǍnjǢÈ{ÝÌǣÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈ×ÕÈĊüă zÕ×ËÖǔÈĉËÈąǦÌǡËÈȖǍnjǢÈÝÌǣÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈĊüăÈ{džÜËÈÙץȷÈ×ËǦÌǐÈ×ÕÈĆdzØèÈúȷÌȈÈ{ýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯ ÈĉËØȷÈĆǕÌĀØÜÈúȈËÖÔÈĆôÈĊüÌÔ×ÕÈdžÜËÈùÌǕ×Èâ¾¾¾¢¾¾¾ÈýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈÚǍÜƽǒÈĉËØȷÈ}ĆǽÌĀØÜÈúȰËÖÔ zdžÜËÈùÌǕ×È¿¢¾¾¾¢¾¾¾ÈÝÌǣÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈÚǍÜƽǒ ÈdžôØǯÈĉËØȷÈȔËǩǍĀÈȖȸËÈĆôÈĊüÌÔ×ÕÈ~džÜËÈØȄǔÈÃÈúȈËÖÔÈýÌèÈĊĀÌćÜÈdžôØǯÈȔËØȸÖĀ€ÈȝØȸÖĀÈdžǎǍĈÈ}ȼËØɠÖĀ zǂzȊzËzùÈ¿¾ÅÈăÈÁÈÕËĄĀ€ÈdžÜËÈØȄǔÈÁÈúȈËÖÔÈÝÌǣÈĊĀÌćÜ ÈdžôØǯÈ×ÕÈĊüăÈ{ÖǯÌǐÈùÌǕ×È¿¾¾¾¾ÈǦËÈØNJǮȲȷÈÖǕÌLjǔÈýÌèÈĊĀÌćÜÈĉÌĈÈdžôØǯÈ×ÕÈĊÿÜËÈǺûLjĀÈ}ýÌćÜÈĊÿÜËÈȢûǰĀ ÈȊË×ăËÈÙץȷÈ×ÕÈąÖǯÈĆNJȇØȸǥǑÈýÌèÈĊĀÌćÜÈĉÌĈÈdžôØǯÈĊÿÜËÈǺûLjĀÈzÕ×ËÖǔÈÕĄǡăÈȔƸÈĉËØȷÈĊȄȅÜÈÝÌǣÈĊĀÌćÜ ĆǍèČäË ùĜËÈǮǸĝǼ€ÈĆô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈȼÌǴô×ÌôÈȨØßĀÈĊǼăÌçǺÈĆǼÌǵüÌÜÈĉÕÌèÈĊĀĄÿèÈæÿȆĀÈǪĄèÕÈĊćø ÁÀ¾¿ÀÈĊûǣËՀÈæĀÌǡÈÖǞÛĀÈĉă×ÈĆǐă×ÈÕċĄȇÈdžôØǯÈ×ÕÈæȈËăÈĊǔăÌçǒÈØNJȇՅ¿ ÈȀØßĀÈĊǔăÌçǒÈdžôØǯÈ{ȔÌćǡÈǭȅǔÈȖǍ÷ǔÈĉ×ËÕËÈĉ×ÌǞǒÈæÿNJǞĀÈ{ĠȷĄnjǡÈþǖÌȈÈ×ËĄûǐÈ{ØȸÖǾÈ×ËĄûǐÈ{ØćǯÈȔÌĈÌlj܅À ýÌćÜÈץĀËÈ{Ćô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȔÌnjô×Ìô zdžÜËÈĊĀËǩüËÈąÖnjĈÕÈdžüÌôăÈĄDzèÈץDzÔ ĆÛûȉÈץDzÜÕ džôØǯÈĊǔĄǔÌȈÈÙ×ǦÌǐÈăÈúȅNJÛĀÈÙØȷÌÛÔÈ{ąØȸÖĀÈdžǎǍĈÈǬ×Ëǩø…¿ ¿ÁÇÄÈùÌÜÈýÌćÜÈÕĄÜÈȝ×Ìǐ×ÕÈĉØǍøÈþǍÿßǒÈăÈ¿ÁÇÄÈùÌÜÈĊüÌĀÈĉÌĈÈǂץàÈDŽǕĄßǒÈăÈĞØä…À džôØǯÈȟǕÌĀØÜÈăÈÌDzèËÈǂËØȲǍǼǒÈĉÌĈÈǬ×ËǩøÈȟǖË×˅Á Ù×ǦÌǐÈȟÿÔǩüËÈȋÔÈăÈąØȸÖĀÈdžǎǍĈÈĉÌDzèËÈǬËÕÌǑ… džôØǯÈĉ×ÌǡÈùÌÜÈȟǡÕĄȷÈDŽǕĄßǒ…à ùÖLjüËÈĊûèÈăÈĊûàËÈÙ×ǦÌǐÈǀÌǠNJǔË…Ä džôØǯÈȝÖnjǕƸÈĊǮĀÈâǣÈȖȲǍçǒ…Å Ćô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈȼÌǴô×ÌôÈȨØßĀÈĊǼăÌçǺÈǮôØȗɅØɠÖĀÈǮǶǵĈ Ǡ ÈĊĀĄÿèÈæÿǞĀÈÖǔÌÜ×ÈĊĀÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȔÌnjô×ÌôÈȀØßĀÈĊǔăÌçǒÈdžôØǯÈýØNJÓĀÈĉÌDzèËÈåČäËÈĆǐÈĆûǍÜăÈȖȸÖǐ ÈǭǕÌÿĈÈȖüÌÜÈúÓĀÈ×ÕÈ¿ÁÇÅ/¾Â/¾ÇÈɇץĀÈĆLjnjǯÈǦă×È¿Â}¾¾ÈdžèÌÜÈÙƹ×ÈdžôØǯÈȖȸËÈùăËÈdžǐĄǔ€ÈĆǔÌǍüÌÜÈĉÕÌè ÈȖǍ÷ǔÈĉ×ËÕËÈĉ×ÌǞǒÈæÿNJǞĀÈ{ĠȷĄnjǡÈþǖÌȈÈ×ËĄûǐÈĉËÖNJǐËÈ{ØćǯÈȔÌĈÌljÜÈ{ȔÌćȄàËÈ{Ù×ÕƸÈĆǐÈȔÌćǡÈǭȅǔÈȖǍ÷ǔ ÈdžèÌÜÈÙƹ×ÈRFID€ÈĠȸÌÜÌnjǯÈǂ×ÌôÈȖNJǯËÕÈdžÜÕÈ×ÕÈÌǐÈÕĄǯÈĊĀÈǂĄèÕÈýØNJÓĀÈĉÌDzèËÈǦËÈËǥüÈzÕĄǯÈĊĀÈ×ËǩøØȷ zÖnjnjôÈĊȇØçĀÈÌLjȴôÈË×ÈÕĄǣÈȔÌøÖnjǕÌÿǔÈÌǕÈÖnjǐÌǕÈץDzÔÈąÖǯÕÌǕÈúÓĀÈ×ÕÈ×ØȅĀÈǦă×Èă ÈdžÜÕÈ×ÕÈÌǐÈ¿ÁÇÅ/¾Á/Á¿ÈÌǒÈ¿ÁÇÅ/¾Á/À¾Èǝȸ×ÌǒÈǦËÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈĊǔăÌçǒÈÙ×ǦÌǐÈdžÿÜÈĉÖßǒÈȔÌLjûäăËÕÈÌnjÿdz ÈáĄȷØĀÈȟÓȄàÈØȸĄßǒÈ{ǂÌÓǍdzĄǒÈȖNJǯËÕÈǂץàÈ×ՀÈĆĀÌnjÜÌnjǯÈùăËÈȟÓȄàÈØȸĄßǒÈăÈúàˀÈÕĄǣÈñ×ËÖĀÈȖNJǯËÕ ÈĊnjǕǩø×ÌôÈþóÔÈØȸĄßǒÈăÈúàËÈăÈĊûǍßÓǒÈñ×ÖĀÈȖȸØǣƸÈØȸĄßǒÈăÈúàËÈ{ĊûĀÈǂ×ÌôÈØȸĄßǒÈăÈúàËÈdžÜËÈĊĀËǩüË ÈæȈËăÈĉǩôØĀÈØNJȇÕÈÌǕÈÁÀ¾¿ÀÈĊûǣËՀÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈdžôØǯÈ×ÕÈæȈËăÈĊǔăÌçǒÈØNJȇÕÈĆǐÈáĄȷØĀÈĉÌĈÈýØȇÈúǍÿóǒÈdžćǡ ÈȀØßĀÈĊǔăÌçǒÈdžôØǯÈ{ȔÌćǡÈǭȅǔÈȖǍ÷ǔÈĉ×ËÕËÈĉ×ÌǞǒÈæÿNJǞĀÈ{ĠȷĄnjǡÈþǖÌȈÈ×ËĄûǐÈ{ØȸÖǾÈ×ËĄûǐÈ{ØćǯÈȔÌĈÌljÜÈ×Õ zÖnjnjôÈĆçǡËØĀÈýÌćÜÈץĀËÈ{Ćô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȔÌnjô×Ìô ÈÌDzèËØǍǾÈĉËØȷÈăÈĉƹ×ÈÁÈĄDzèÈØĈÈĉËØȷÈĊNJüÌôăÈĉË×ƸÈÕËÖçǒÈØȵôËÖÔÈ{ĊĀĄÿèÈæĀÌǞĀÈúǍóǮǒÈȝĄÓǔÈȟĀÌǔÈȖȲȸƸÈÙÌÜËØȷ }ÕØǍøÈĊĀÈýÌǞǔËÈØȸǦÈĉÌĈÈúÓĀÈ×ÕÈ¿ÁÇÅ/¾Â/¾ÄÈÌǒÈ¿ÁÇÅ/¾Â/¾ÃÈǝȸ×ÌǒÈǦËÈÌĈÈdžüÌôăÈǥǣËÈÌnjÿdzÈzdžÜËÈĉƹ×ÈòǕ ÈÝÌȋÈĊĀÌć܀ÈȼÌćȉÈȕȭǼÈÕċĄȯÈĆǵǺǠÈǮôØȗÈĊǼÌȖǼÈÈØɚǵȤǺ ÈÝĄßǣ×ÕÈØ÷ǕÕÈǂÌĀÖǣÈĆǔĄøØĈÈÌǕÈÕĄǣÈýÌćÜÈȟøØȷÈȖȸØǣƸÈdžȇÌǕ×ÕÈĆǐÈúȸÌÿǒÈǂץàÈ×ÕÈÖǔÌÜ×ÈĊĀÈdžôØǯÈȖȸË zÖnjnjôÈĆçǡËØĀÈץôǥĀÈØNJȇÕÈĆǐÈÌǕÈÖǔØǍ÷ǐÈÙÌÿǒÈąÖǯÕÌǕÈȖȄûǒÈą×ÌÿǯÈÌǐÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈýÌćÜÈץĀË ȼÌćȉÈȕȭǼÈÕċĄȯÈĆǵǺǠÈǮôØȗ ÈǸÌǐ×ÌćǢÈȔÌǐÌǍǣÈ{ȔÌćȄàËÈĊǔÌǮǔÈĆǐÈÝÌǣÈĊĀÌć܀ÈȔÌćǡÈǭȅǔÈÕċĄȇÈĆǍǒƸÈdžôØǯÈýÌćÜÈץĀËÈĆôÈȖȸËÈĆǐÈØǶǔ ÚóȇÈăȾÁ¿-ÁÄÀ¾ÃÀÃÇÈȖȄûǒÈą×ÌÿǯÈĆǐÈÄÀÇÈÖÔËăÈ{ÂÈȟȅLjäÈ{ÀÈǦÌȇÈ{ØǓĄôÈĉ×ËÕË È Èĉ×ÌǞǒÈæÿNJǞĀÈ{ċÌǐ ÈýØNJÓĀÈȔË×ËÖĀÌćÜÈ×ÌDzÓNJÜËÈĆǐÈ{džÜËÈĆNJȇÌǕÈùÌȅNJǔËÈØNJÛøÕËÕÈĉÖćĀÈĉÌȈƸÈdžǍüĄǎÛĀÈÌǐ€È¾Á¿-ÁÄÀ¾ÃÀÄÄÈ ÈÇ¿/ÃÀÈĆǐÈdžLjÛǔÈĆôÈÖǔÕØôÈÕ×ËăÈȖĈƸÈönjÜÈȖǒÈȔĄǍûǍĀÈÇÂ/¿ÂÈÌĈÈĊnjǍǢÈÈ{ĊĀÈąÌĀÈ×ÕÈĊôØÿøÈȟǍüăËÈ×ÌĀƸÈÙÌÜËÈØȷ zdžÜËÈĆNJȇÌǕÈǭǕËǩȇËÈúLjȈÈùÌÜÈĊĀÈąÌĀÈ×ÕÈȖǒÈȔĄǍûǍĀ ÈúLjȈÈùÌÜÈĊĀÈąÌĀÈȖǍ÷ǔÌǍĀÈăÈCFRÈ×ċÕÈÄÄ/ÁÀÈĉ×ÌǡÈùÌÜÈĊĀÈąÌĀÈ×ÕÈÖà×ÕÈÄÀÈȖĈƸÈönjÜÈdžÿǍȈÈȖǍ÷ǔÌǍĀ ÈùÌÜÈĊĀÈąÌĀÈ×ÕÈȖǍǢÈĆǐÈĊǒËÕ×ËăÈȖĈƸÈönjÜÈÞǣÌǯÈĉÌćȷÈȖǍ÷ǔÌǍĀÈȖǍnjǟÿĈÈzdžÜËÈąÕĄȷÈCFRÈ×ċÕÈÄ¿/ÃÇ zdžÜËÈąÕĄȷÈØNJǮȲȷÈÖà×ÕÈ¿/ÆÈúȸ×ăƸÈ ĆǐÈdžLjÛǔÈĉ×Ìǡ ÈȔĄǍûǍĀÈÂÂÅ/ÿÈĆǐÈăÈąÕĄȷÈúLjȈÈùÌÜÈǦËÈØNJǮȲȷÈÖà×ÕȾ/ÅÈȖǍǢÈĆǐÈȖĈƸÈönjÜÈǂËÕ×ËăÈ{ùÌÜÈĉËÖNJǐËÈąÌĀÈÃÈ×Õ zdžÜËÈąÖǍÜ×ÈȖǒ ĆǵôØǺÈĆǸÈĊǺËÕ×ËăÈɇțËØȰÈĉÌĈÈÞȋÌȗÈȕĈÌô ÈĆǍôØǒÈĉÌĈǦÌÜÕċĄȇÈ{ĆdzËØȈÈĉÌĈÈąÖnjnjôÈȖǍĀƽǒÈĉĄÜÈǦËÈĉÕÌćnjǮȲȹÈĉÌĈÈdžÿǍȈÈǭǕËǩȇËÈúǍüÕÈĆǐÈĆNJȄĈÈĉËÖNJǐËÈ×Õ ÈȔă×ÖnjóÜËÈĆȅãnjĀÈĉÌĈǦÌÜÕċĄȇÈǦËÈĊóǕÈÌĀËÈ~ÖǔÕØôÈåÌnjNJĀËÈÖǕØǣÈǦËÈdžÿǍȈÈǭĈÌôÈÖǍĀËÈĆǐÈăÈÖǔÕĄȷÈñØÓǒÈĠȷÈ×ËǦÌǐÈ×Õ ÈÁÁÇÈȖǍ÷ǔÌǍĀÈdžÿǍȈÈĆǐÈË×ÈǩǍÿǒÈȟdzËØȈÈȖǒÈÀþ¾ÈăÈž}ÀÃÈȖǍ÷njÜÈȟdzËØȈÈȖǒÈ¿Æ|¾¾¾ÈăÈÖǯÈÕ×ËăÈ×ËǦÌǐÈĆǐÈĉċĄǡÈ¿ÀÈ×Õ zÕØôÈĉ×ËÖǕØǣÈCFRÈ×ċÕ ÈĆûĀÌçĀÈȖȸËÈȟǞǍNJǔÈ×ÕÈzÖǔĄǯÈĊĀÈĆûĀÌçĀÈǩǍÿǒÈȟdzËØȈÈǦËÈØǒċÌǐÈ×ċÕÈÃÈúȸ×ÈĆǐÌǮĀÈȝÖǯÈɅ ץȇÈĉÌĈÕċĄȇÈĉÌĈÈĆdzËØȈ zÖǔÖǯÈĆǡËĄĀÈǭĈÌôÈÌǐÈĆdzËØȈÈĉÌĈÈÞǣÌǯÈÖǕÖǡ ÈĆǐÈăÈdžǯËÕÈĆǔËǦă×ÈǭĈÌôÈ×ċÕÈÃ/ÁÆÈÌǑă×ËÈǦËÈĆǍôØǒÈĆǐÈĊǒËÕ×ËăÈȖǍ÷njÜÈȟdzËØȈÈÞǣÌǯÈ{ȖNJüĄȷÈùÌNJĀÈĠȷÌǕǦ×ËÈ×Õ ÈCFRÈ×ċÕÈÁÂÃ/ÃÆÈĆǐÈǭĈÌôÈ×ċÕÈÃ/ÆÃÈÌǐÈǩǍǔÈÌóǕØĀƸÈǦËÈĊǒËÕ×ËăÈȟdzËØȈÈÞǣÌǯÈzÖǍÜ×ÈCFRÈ×ċÕÈÁÁÄ/ÀÆ zÖǍÜ× ȾǵȊÈĊûȋËÕÈ×ËȎÌǸÈ×ÕÈýØøÈȨČôÈǮÿǵȰÈȕǽËȑȯË ÈȖǍǢÈĊûǣËÕÈ×ËǦÌǐÈ×ÕÈýØøÈȀČôÈdžÿǍȈÈÖǯÈLJèÌǐÈ×ËǦÌǐÈĆǐÈùĄßÓĀÈȟdzØèÈǭĈÌôÈăÈÌĈ×ÌLjǔËÈĉÕĄǡĄĀÈÒãÜÈǭĈÌô zÖǐÌǕÈǭǕËǩȇË }ĊûȋËÕÈ×ËȎÌǸ ÈȔËĄȸÈÁ¾ÈǭǕËǩȇËÈÌǐÈĉÌć÷ǔÌǯ€ÈȖǍǢÈȊØǯÈĉÖȅǔÈ×ËǦÌǐÈ×ÕÈýØøÈȀČôÈdžÿǍȈÈ{ȖǖăǧÈ¿ÁÈ×ÕÈ{ȖNJüĄȷÈùÌNJĀÈǬ×ËǩøÈĆǐÈ ÈǦËÈǭȲȹÈǦă×ÈĆǐÈdžLjÛǔÈȔËĄȸÈÀ¾ÈǭǕËǩȇËÈÌǐÈȖǍǞǔÌǍǒ€ÈȖǍǢÈùÌÿǯÈ×ÕÈăÈȔËĄȸÈÂÁÁ¾ÈÌǒÈÂÁ¿¾ÈȔƸÈǦËÈúLjȈÈǦă×ÈĆǐÈdžLjÛǔ zÖǍÜ×ÈȔËĄȸÈÂÀľÈÌǒÈÂÀ¾ÈĆǐÈȔƸ ÈȖȸËÈ×ÕÈÈzÖǍÜ×ÈȔËĄȸÈÁÇÄÁÈĆǐÈȔƸÈǦËÈúLjȈÈǦă×ÈĆǐÈdžLjÛǔÈȔËĄȸÈ¿ÁÈǭĈÌôÈÌǐÈØLjȴô ËÈąÌĀÈúȸĄÓǒÈýØøÈȀČôÈǂČĀÌçĀÈ zÕĄȷÈȔËĄȸÈÄ/¾ÈÈ×ċÕÈØĈÈdžÿǍȈÈǝȸ×Ìǒ }ǪË×ÕÌàÈ×ËȎÌǸ zÖǍÜ×ÈFOBÈ×ċÕÈÃÇÂ/ÄÅÈĆǐÈúLjȈÈǦă×ÈĆǐÈdžLjÛǔÈ×ċÕȾ/ÃÆÈǭĈÌôÈÌǐÈǦăØĀËÈȖǍǢÈĊǒË×ÕÌàÈýØøÈȀČôÈÞǣÌǯÈ È×ċÕÈÃÈĆôÈÖnjĈÕÈĊĀÈÕÌćnjǮȲȹÈË×ÈFOBÈȖǒÈØȷÈ×ċÕÈľÃÈÌǒÈÃÇÃÈdžÿǍȈÈȝÕăÖÓĀÈ{ýØøÈȀČôÈĉËØȷÈÌĈǦÌÜÕċĄȇÈØNJǮȲȷÈ ÈȝÕăÖÓĀÈ×ÕÈǂČĀÌçĀÈÕă×ÈĊĀÈ×ÌǶNJǔËÈăÈÖnjĈÕÈĊĀÈÕÌćnjǮȲȹÈFOBÈ×ċÕÈÃǾÈÌǒÈÃÆÃÈȔË×ËÖǕØǣÈzdžÜËÈúLjȈÈȟNJȄĈÈǦËÈØNJÿô zÕĄǯÈÖȅçnjĀÈFOBÈ×ċÕÈÃÇÃÈÌǒÈÃǾ ÈÃÇÃÈǬØȸǥǑÈĆǐÈØdzÌÔÈǩǍǔÈÌĈǦÌÜÕċĄȇÈǦËÈĊǣØȷÈăÈÖǔËÈąÕĄȷÈǩǍǔÈFOBÈ×ċÕÈÃǾÈdžÿǍȈÈǬØȸǥǑÈĆǐÈØdzÌÔÈÕċĄȇÈ×ÌǞǒ zÖǔËÈąÖǯÈ×ċÕ
à À¾¿ÆÈȖǖăȼÈ¿Å ¿ÂÁÇÈÈùËĄǯÈÁ ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÈÕËÕØǣÈÀÅÈĆLjnjǮóǕ ¿¾ÅÇÈą×Ìÿǯ ĊÉÉ ÉÿÉ É ûÉ Éè ĉĚĜÌnjȇÈăÈþûèÈĉÌĈÈąǦÌǒ džĀČÜÈăÈdžǯËÖćȷ ýĄÜÈúÛǼÈĉȎÌÜÈȾĈǠ€ÈITmk3ÈȾĈǠÈÖǵüĄǺÈÖǴǽËØȯ ąÖçĀÈĊǼÌćøÌǼÈÕ×ÕÈæɠÌȗÈĉÌĈÈǮûè Èĉ×ÌÿȲȷÈȖȸËÈÞǍǠǮǒÈĉËØȷÈȖ÷üÈĊȇËØøĄǔĄÜÈzÕĄǯÈĊĀ ÈzÕĄǯÈĊĀÈýÌǞǔË ÈǦË ÈĊóǕ ÈØǮèÌnjǓË ÈÌǕ ÈąÖçĀ ÈÕ×Õ È}ąÖçĀ ÈþȋȎ ÈzÕĄǯÈĊĀÈǀĄÛÓĀÈĊÿóǯÈĉÌĈÕ×ÕÈȖȸØǒÈñ ÌǔÕ×Õ ÈȖÛôăØȹÌǔ€ÈÌĈă×ËÕÈǦËÈĊǣØȷÈȀØßĀÈ{ĠȸÌǕØȴôÌǐÈdžǔĄȄè ÈǦËÈ×Ì÷ǍÜÈȔÖǍǮôÈăÈ×ËÕǦÌøÈĉÌĈÈĊǔÖǍǯĄǔÈ{ȖȸØljÜƸÈă ÈzdžÜËÈąÖçĀÈþǣǦÈÕÌǞǕËÈæȸÌǯÈúûè ÈĊÿóǯÈǀÌćNJüËÈĊèĄǔÈËØȄàÈönjÜÈ}ËØȬàÈöǴÜÈ È{ǀØǢÈĉÌĈËǥǾÈȀØßĀÈzÖnjôÈĊĀÈÕÌǞǕËÈñ ÌǔÕ×Õ ÈǦËÈòǍNJǔǧÈăÈæȸØÜÈȔǦăÈǭĈÌô È{džǐÌǕÕÈ{ĊȈÌǢ ÈzÕĄǯÈĊĀÈĊȅûǒÈĆdz×ÌèÈȖȸËÈØãǣÈĉÌĈץȴôÌȇ È{ąÕĄüƸÈĉÌĈØǠNJÜËÈăÈÌĈÈĆǢÌǕ×ÕÈ×ÕÈÌnjǯÈ}ú÷ǼËÈ È ÈLJèÌǐÈąÕĄüƸÈĉÌĈËǥǾÈȔÕץǣÈăÈąÕĄüƸÈĉÌĈÈǀƸÈȔÖǍǯĄǔ ÈȔË×ËǩĈÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈÌĈÈú÷ǔËÈzÕĄǯÈĊĀÈȔÖǐÈ×ÕÈú÷ǔËÈÕÌǞǕË È{þóǯÈñ ÌǔÕ×ÕÈĊ÷NJȇØøÈzÖnjnjôÈÕÌǞǕËÈĉÖǡÈúóǮĀ ÈþǖČèÈǦËÈĊǯ×ËĄøÈĊNJÔË×ÌǔÈăÈğĄćǒÈ{ǸËØȄNJÜËÈ{ùÌćÜË ÈzdžÜËÈąÖçĀÈ×ÕÈú÷ǔËÈÕĄǡăÈæȸÌǯ ÈȝÕă×Èý×ÖnjÜÈ}ØɠȍǹÈòǽØÓǺÈɅÕă×Èýă×ÖǴÜÈ È ÈǀăÌnjNJĀÈdžÜĄLjȸÈ{ąÖçĀÈÕ×ÕÈLJèÌǐÈDŽûǾËÈØȸǥǑÈòǕØÓǒ ÈǀÌćNJüËÈzÕĄǯÈĊĀÈÖǕÖǯÈǝȄǔÈăÈǦÌøÈăÈÖǕÖǯÈùÌćÜËÈÌǕ È×ÕÈÕËÖÛǔËÈăÈþǣǦÈȖǍnjǟÿĈÈăÈąÖçĀÈþǣǦÈăÈñ ÌǔÕ×Õ È×ÕÈĆdz×ÌèÈȖȸËÈÕĄǡăÈǦËÈǬ×ËĄøÈąÌ÷NJÜÕÈáÌȅǔÈýÌÿǒ ÈØȸǥǑÈòǕØÓǒÈȝÕă×Èý×ÖnjÜÈĆNJLjüËÈ~ÖĈÕÈĊĀÈØLjǣÈȔÖǐ È~ÕĄǯÈùØNJnjôÈDŽÜÌnjĀÈĠȸËǥǾÈþǕǧ×ÈòǕÈÌǐÈdžÜËÈȖóÿĀ ÈȔËĄǒÈĊĀÈñ ÌǔÕ×ÕÈĉ×ÌÿȲȷÈȖȸËÈĉÌĈÈĆǔÌǮǔÈØ÷ǕÕÈǦËÈÌĀË È{ÖǕÖǯ ÈȔǦă ÈǭĈÌô È{ĆǕǥǼǒÊĄÜ È{Ċ÷NJÛǣ ÈĆǐ ÈzÕØôÈą×ÌǯËÈzzzÈăÈdžǔĄȄèÈ{ÖçȅĀÈǦËÈĉǩȸØǔĄǣ ÈȟÛȄȈÈǬǦĄÜÈ{ąÖçĀÈǬǦĄÜÈ}ąÖçĀÈÚôČȬǽ×È ÈĉÌĈÈĆǔÌǮǔÈǦËÈþóǯÈĉċÌǐÈĉÌĈÈĊNJÔË×ÌǔÈăÈĆnjǍÜ ÈÒǯØǒÈǂÌǕĄNJÓĀÈĆdz×ÌèÈȖȸËÈ×ÕÈzdžÜËÈąÖçĀÈÚô ČȄǕ× ÈĊôÌǔÕ×ÕÈǬǦĄÜÈăÈÕĄǯÈĊĀÈúȅNJnjĀÈĄûøÈdžǮǑÈĆǐÈąÖçĀ ÈzÖnjôÈĊĀÈÕÌǞǕËÈ×ÌÿȲȷÈĉËØȷ ÈĊàÌǣÈĉÌĈÈĉØȴôÌǐÈÕĄǡăÈ}ĠɠËȍȦÈǮǵĀĄÿÛĀÈ È{þóǯÈǂČDzèÈĊ÷NJȇØøÈ{þóǯÈ×ÕÈĊǔÌćø ÌǔÈÕ×ÕÈLJèÌǐ ÈzÕĄǯÈĊĀÈÖǕÖǯÈǸËØȄNJÜËÈĊNJÔÈăÈùÌćÜËÈ{ğĄćǒÈ{ǝȄǔ ÈþNJÛǍÜÈĆôÈĊǔË×ÌÿȲȷÈăÈąÕץǠüÌÜÈÕËØȇËÈ×ÕÈdžÜËÈĊnjNJȄø ÈĠȸËǥǾ ÈĉÌĈÈdžǍĀĄÿÛĀ ÈÖǔ×ËÕ ÈĊȄǍçdz ÈĊnjÿǕË ÈzÖǯÌǐÈąÖnjǮôÈÖǔËĄǒÈĊĀ ÈȖȸěǒÈñ ÌǔÕ×ÕÈǦËÈĊÿóǯÈĉÌĈÕ×Õ ÈǀĄÛÓĀÈÌĈÕ×ÕÈȖȸěǒÈąÖnjnjôÈĆȇČôÈă È{ąÖçÿüËǦĝüÈ{ÖLjôÈ{ąÕăĚÈÕ×ÕÈzÖǔĄǯÈĊĀ ÈdžǠÜÈ×ÌǍÛǐÈĆǍûôÈăÈùÌÓäÈ{ËØȄàÈȟÛǍô zdžÜÌÜØȇÈdžȈÌäÈă ÈþǕËÈąÕØôÈĊȇØçĀÈË×ÈąÖçĀÈÕ×ÕÈæȸÌǯÈĉÌĈÈdžûèÈÌǞnjǕËÈ×Õ ÈdžÜÕÈĉÕĄLjćȷÈĆǐÈØǒÈæȸØÜÈÕ×ÕÈƽǮnjĀÈȖNJÛǔËÕÈÌǐÈĆô ÈzÖȲȷÌǕÈĊĀ ÈǂÌȅǍȅÓǒÈȖȸØǣƸÈȋLjäÈ}ȎĄɜô ċÈúÿÓǺÈýÖèÈ ÈǦĄȴô ċÈúÿÓǒÈýÖèÈǦËÈȔÌćǡÈdžǍçÿǡÈÖà×ÕÈÄÃÈÌLjȸØȅǒ ÈǦĄȴô ċÈúÿÓǒÈýÖèÈzÖǔØȷÈĊĀÈǛǔ×ÈȔƸÈ ǦËÈĊǯÌǔÈÕ×ÕÈă È{ğĄćǒÈ{ĆÿdzÌĈÊĄÜÈ{Ɉă×ƸÈ{ǝȄǔÈ{ǦÌøÈȔĄǢÈĊÿǖČè ÈĠȹÈ×ÕÈË×ÈþóǯÈǂČDzèÈĊ÷NJȇØøÈăÈdžÜĄLjȸÈ{ùÌćÜË ÈÌĈÈȔƸÈȝÖçĀÈĆôÈĉÕËØȇËÈĉËØȷÈĆnjǕǩøÈȖȸØNJćȷÈzÕ×ËÕ ÈǦĄȴô ċÈȔăÖǐÈǂÌǍnjLjüÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈÖǔǦÈĊĀÈÚǑÈË×ÈǦĄȴô ċ ÈzdžÜË ÈúÿÓǒÈýÖèÈăÈdžǍÜÌÛÔÈ}ȾǺĄûøÈúÿÓǺÈýÖè ÈǦËÈØ÷ǕÕÈĊóǕÈ×ËÕăÌǢÈăÈýÖnjøÈ{ĄǡÈ×ÕÈÕĄǡĄĀÈȖǒĄûø ÈȖȸËÈĆǐÈĆôÈĉÕËØȇËÈzdžÜËÈąÖçĀÈǂČóǮĀÈȖȸØǒÈæȸÌǯ ÈĆǐÈdžǍÜÌÛԀÈñ ÌǍûÜÈĉ×ÌÿȲȷÈĆǐÈÖǔ×ÌǢÕÈĆdz×Ìè ÈDŽǍÜƸÈ×ÌǍÛǐÈòǢĄôÈȝÕă×ÈĆǐÈĆôÈÖnjǕČNJLjĀÈȖǒĄûø ÈĊNJÔÈzÕĄǯÈĊĀÈĉǥǼĀÈÕËĄĀÈǀǥǡÈæǔÌĀÈăÈÖǔÌÜ×ÈĊĀ ÈÕÌǞǕËÈĉÖǕÖǯÈĉÌĈÕ×ÕÈȖǒĄûøÈǦËÈĊÿôÈ×ËÖȅĀÈȀØßĀ ÈĊ÷NJÛǣÈ{džÜĄLjȸÈ{ùÌćÜËÈ{ǦÌøÈæȇÕÈ{ǝȄǔÈzÖnjôÈĊĀ È×ËÕÈȖǒĄûøÈÕËĄĀÈȀØßĀÈþǖČèÈǦËÈþóǯÈÕ×ÕÈăÈáØȄĀ ÈzdžÜË ÈæȈËăÈdžǠǒÈȝÖǾ€ÈÙËØóǔÌǑÈǀÌćNJüËÈ×ÕÈ}ǮǵǺËØóǼÌǹÈ È È{òǯÈȔăÖǐÈþóǯÈĊǔÌȈĄȇÈdžÿÛȈÈ×ÕÈ{ąÖçĀÈdžǮǑÈ×Õ ÈąËØÿĈÈdžǮǑÈăÈþóǯÈĠȸċÌǐÈdžÿÛȈÈǬǦĄÜÈÌǐÈ{Õ×Õ È×ÕÈ×ØóĀÈǸËØȄNJÜËÈăÈÖǕÖǯÈğĄćǒÈdžÜËÈȖóÿĀÈăÈdžÜË ÈĊûóüËÈĉÌĈÈĊǔÖǍǯĄǔÈÕÌǕǦÈȀØßĀÈzÖǯÌǐÈĆNJǯËÕÈĠȹ ÈzÕĄǯÈĊĀÈĆdz×ÌèÈȖȸËÈǦăØȷÈLJèÌǐ Èñ ÌǔÕ×ÕÈĉ×ÌÿȲȷÈĊèĄǔÈǦĄȸØNJĀăÖǔËÈ}ȎĄɠØDzĀăÖǼË ÈĉÌĈÈùĄûÜÈ×ÌǮNJǔËÈĆdz×ÌèÈȖȸËÈdžûèÈzdžÜËÈĊÿÔ× ÈĆôÈdžÜËÈȖ÷üÈÖnjǔÌĀÈØ÷ǕÕÈĉÌĈÈdžÿÛȈÈĆǐÈþÔ×Èȝ×ËĄȸÕ ÈĊøÖèÌȈÈĉÌĈÈą×ăÕÈ{þóǯÈñ ÌǔÕ×ÕÈĊ÷NJȇØøÈLJèÌǐ Èĉ×ă×ÌǐÌǔÈĊNJÔÈăÈĆóüØȹÈĉÌĈÈĉǩȸØǔĄǣÈ{þǶnjĀÌǔ ÈǩǍǔÈ×ËÕÈȖȷØôÈæȷÌnjĀÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈǴÌÓüÈǦËÈITmk3ÈzÕĄǯÈĊĀÈþĈËØȇÈǩǍǔÈąØNJǔÌÛnjôÈǵǍûǼǒÈĉÌĈÈąÌø×ÌôÈǩȸ×ÈĊûǍǣ ÈȀØßĀÈąÖnjnjôÌǍÔËÈÕËĄĀÈȔËĄnjèÈĆǐÈĄǮǔÈòôÈùÌǾǦÈITmk3ÈÖnjǕËØȇÈ×ÕÈ{ȖȸËÈØȷÈąăČèÈzdžÜËÈȀÌãçǔËÈúȷÌȈÈ×ÌǍÛǐ ÈzÕĄǯÈĊĀÈdžȇÌǕÈץȇăÈĆǐÈÌǡÈĆÿĈÈ×ÕÈ{ÕĄǯÈĊĀÈȀØßĀÈÖnjûǐÈȝץôÈ×ÕÈĆôÈĊóǕǧץüÌNJĀÈùÌǾǦÈÌǐÈĆÛǕÌȅĀÈ×ÕÈĆôÈÕĄǯÈĊĀ ÈȀǥÔÈÌǐÈĆóûǐÈ{Õ×ËÕÈ×ÌǍNJǣËÈ×ÕÈĊçǍÜăÈönjÜÈùÌǾǦÈȖǍĀƽǒÈæȷÌnjĀÈÌćnjǒÈĆǔÈITmk3ÈÖnjǕËØȇÈ{ċÌǐÈDŽüÌãĀÈĆǐÈĆǡĄǒÈÌǐ ÈÕËĄĀÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈzÖĈÌôÈĊĀÈǩǍǔÈdžÛǕǦÈâǍÓĀÈĊøÕĄüƸÈăÈĉǧØǔËÈȀØßĀÈǦËÈ{ÖnjûǐÈĉÌĈÈą×ĄôÈ×ÕÈĉǦÌÜÈòôÈÖnjǕËØȇ ÈÖnjǕËØȇÈȟǍüăËÈÕËĄĀÈȟnjĀËÕÈǬØNJÛøÈăÈĉǦÌÜÕċĄȇÈĉÌĈÈĆnjǕǩĈÈǭĈÌôÈ{ÖnjǕËØȇÈȖȸËÈ×ÕÈȖȲȸÌǑÈÖǕØøÈÌǐÈ×ËÕÈȖĈƸÈȟǍüăË ÈȋȇĄĀÈĉ×ăÌnjȇÈòǕÈȔËĄnjèÈĆǐÈË×ÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈăÈÕĄǯÈĊĀÈdžÛǕǦÈâǍÓĀÈĆǐÈDŽǍÜƸÈǭĈÌôÈDŽǡĄĀÈĆôÈdžÜËÈĠȸÌǕËǩĀ zÖnjôÈĊĀÈĞØãĀÈÖǕÖǡÈă ĈÐÉø´å °´Ðú¹!°úúƹ ¸îĆÁÌÝ(&lk ĀĆƹ7Ìí)8°ĎÁ ŽÙ°ĉ&(&:)Đº€ĝ ÌĉгŽąÀĉ(8) )Đº€ĝĀĆƹ7Ìí 8ĐzŽĆ­Ğí 1:(Èöĉ)°„ 0ĐĎ¹ČĆá°čĐÕ :¸ÕĐ´6°ĎÕ !Ğâ펅ºõЄ &(&Žv(&(ĄÙ dгČĊÒ„ĈÐºĎ³ bÌîąȀd&Ðõ Ôv()Đº€ĝ°č8 )9&°öºÕÌĉ)Žą )Đº€ĝ8:̳!°Ċ´ā ¸Õ ĊȰÌȊÈØãȋÈăÈȼÕ×ĝȋÈËȍȦÈæɠěÜ ÈÌÿǯÈȝÕËĄÉǔÌÉǣÈăÈȔÌNJÜăÕÈæÿǡÈȔÌǍĀÈ×ÕÈĉÕËØȇËÈÖǕÌÉǯ ÈȔËǩǍĀÈ{ÕĄǣÈȔǦăÈùØNJÉnjÉôÈÌǕÈȔǦăÈǭĈÌôÈĉËØȷÈĆôÈÖnjǯÌǐ ÈĄǡăÈdžÛǡÈdžȈÕÈÌǐÈË×ÈĠȸËǥǾÈÕËĄĀÈ×ÕÈÕĄǡĄĀÈĉØüÌô Èdžǯ×ÕÈØ÷ǕÕÈăÈĠȷØǢÈÖà×ÕÈ{ĉØüÌôÈȔËǩǍĀÈzÖnjnjôÈĊĀ ÈǭȅǔÈȔǦăÈùØNJnjô È×ÕÈËǥǾÈ×ÕÈÕĄǡĄĀÈĉÌĈÈĉǥǼĀ ÈĉÌĈ×ÌNJȇ×ÈĆǐÈȖȸĄǔÈĠȸËǥǾÈĉÌĈÈþǕǧ×È×ÕÈÌĀËÈ{Õ×ËÕÈĊÿćĀ zÕĄǯÈĊĀÈĆǡĄǒÈǭȲȹǦËÈǭȲȷÈĉËÈĆǕǥǼǒ ÈËǥǾÈæȸØÜÈDŽǍôØǒÈ{ÖÉǕÖÉǡÈǂÌÉçÉüÌÉÉãÉ ĀÈǛÉÉǕÌÉÉNJÉ ǔÈȋLjä ÈÌǕÈúĀÌôÈĉØǍÉÜÈÙÌÉÛÉÔËÈÌÉǒÈȔÕץÉǣÈËǥÉǾÈăÈȔÕץÉǣ ÈĆǐÈČNJǐËÈØãǣÈĊóǍǔÌóĀÈĉØǍ܀ÈȔÖǯÈØȹÈÙÌÛÔË ÈĆǐÈĊÉÜØÉNJÉÜÕÈ{ĆNJǯǥøÈ×ÕÈzÖnjôÈĊĀÈØȷËØȷÈĆÜÈË×ÈĊȈÌǢ ÈĉËØÉǐÈÕËØÉȇËÈăÈÕĄLjǔÈǦăØĀËÈĊǔËăËØȇÈĆǐÈÌǍǔÕÈ×ÕÈĠȸËǥǾÈÕËĄĀ ÈȀØÉÉàÈĉ×ÌǍÛǐÈdžÉȈăÈÖÉǕÌÉǐÈĊÉǕËǥÉǾÈȝÖÉèăÈòÉǕÈȟÉǍÉćÉǒ ÈĉËǥǾÈýÕØĀÈØNJǮȲȷÈÖǯÈĊĀÈLJèÌǐÈØĀËÈȖȸËÈzÖÉÉǔÕØÉÉôĊ È ÉĀ ÈzÖnjnjôÈąØǍǣǤÈĠȷØǢÈØNJÿôÈdžǕÌćǔ×ÕÈăÈÖǔץǠǐÈĉØNJÿô ÈĊnjǍǯÌĀÈĊøÖǔǦÈ×ÕÈĠȸËǥǾÈĉÌĈ×ÌNJȇ×ÈØȲǍǼǒÈ{ÖǕÕØǒÈĠȷ ÈĉÌÉĈù È ÌÉÉÜÈ×ÕÈĊÉÉȈÌÉÉǢÈȝÕØNJÛøÈğĄÉÉǍÉ ǯÈLJÉÉèÌÉÉǐÈǦăØÉÉĀË ÈȟǞǍNJǔÈ×ÕÈĉ×ÌNJȇ×ÈǂËØȲǍǼǒÈȖȸËÈǦËÈĊóǕÈzdžÜËÈąÖǯÈØǍǣË ÈăÈÌĈÕĄȇÈdžÛȇÈąǪȸăÈĆǐÈăÈąÕÌĀƸÈĉÌĈËǥǾÈĆǐÈĊÜØNJÜÕ ÈúǍüÕÈĆǐÈÌĈËǥÉǾÈğĄÉǔÈȖÉǕËÈĆÉǐÈĊÉĀĄÉÿÉèÈùÌLjȈËÈǭǕËǩȇË ÈĊǔËץNJÜ×ÈĉÌĈËǥǾÈĆǐÈdžLjÛǔÈÌĈÈȔƸÈȔÕĄȷÈȔËǦ×ËÈăÈæȸØÜ ÈĆôÈĊüÌÔÈ×ÕÈȔÕץǣÈËǥǾÈ{ȖȸËÈØȷÈąăČèÈzdžÜËÈĊNJnjÜ ÈȔĄȸǩȸĄûǒÈąǪȸăÈĆǐÈĉØ÷ǕÕÈğĄdzĄĀÈĆǡĄNJĀÈÌÿǯÈÙËĄÔ ÈLJèÌǐÈĆôÈdžÜËÈĊNJÜ×ÕÌǔÈĉÌĈ×ÌNJȇ×ÈǦËÈØ÷ǕÕÈĊóǕÈ{džÜË ÈØNJǮȲȷÈþǞÔÈdžȇÌǕ×ÕÈǩǍǔÈăÈȔÕץǣÈËǥǾÈdžèØÜÈǭǕËǩȇË ÈǭǕËǩȇËÈăÈĊȈÌǢÈĆǐÈdžǕÌćǔ×ÕÈăÈÕĄǯÈĊĀÈĠȸËǥǾÈÕËĄĀ zÖĀÌǞǔËÈĊĀÈȔǦă ÈÕØĀÈăÈȔǦÈ×ËǩĈÈĆÜÈǦËÈǭȲȷÈȟçüÌãĀÈǛȸÌNJǔÈÙÌÜËÈØȷ ÈÌǒÈ{ÕØĀÈĆǢÈăÈȔǦÈĆǢÈ{ÕËØȇËÈǦËÈĊÿǍǔÈĆǐÈòǕÕǩǔÈ{ĊnjǑËǧ ÈąăČèÈzÖǔÖǍǮôÈĊÿǔÈȔÕץǣÈËǥǾÈǦËÈdžÜÕÈúĀÌôÈĉØǍÜ ÈzÖǔÕץǣÈĊĀÈËǥǾÈæȸØÜÈȔÌǔƸÈǦËÈĊÿǍǔÈĆǐÈòǕÕǩǔÈȖȸËÈØȷ ÈğĄǍǯÈ{ÖǔÕץǣÈĊĀÈËǥǾÈÕÌǕǦÈăÈæȸØÜÈĆôÈĊÉĈăØÉø È×Õ ÈdžȅǍÉȅÉÔÈ×ÕÈzÕĄȷÈØ÷ǕÕÈąăØøÈØȷËØȷÈĆÜÈĊȈÌǢÈăÈȔǦăÈĆȇÌdzË ÈǘËă×ÈąǦăØĀËÈĆôÈĠȸËǥǾÈÖǐÈǂËÕÌèÈØǍǓƽǒÈØȷÈĆçüÌãĀÈȖȸË zÖnjôÈĊĀÈÖǍô ƽǒÈĊȈÌǢÈğĄǍǯÈØȷÈąÕØôÈËÖȲȹ ÈǂËÕÌèÈĆôÈÌǞǔƸÈǦËÈ{ÈĠȸËǥǾÈĉÌĈ×ÌNJȇ×ÈÑČàËÈȟnjǍĀǦ×Õ ÈúóǯÈĊôÕĄôÈȔÌĀǦÈ×ÕÈĉØ÷ǕÕÈ×ÌNJȇ×ÈØĈÈÖnjǔÌÉĀÈĊÉǕËǥÉǾ ÈǂËÕÌèÈȖNJǯËÕÈĆǐÈË×ÈÕĄǣÈȔÌôÕĄôÈÖǕÌǐÈÌǍüăËÈ{ÕØǍøÈĊĀ ÈǂËÕÌèÈȖȸËÈȟûÿǡǦËÈzÖnjÉnjÉô ÈȋȸĄǮǒÈÒǍÓàÈĠȸËǥǾ ÈĆǐÈȔÕץǣÈËǥǾÈ{ËǥǾÈȔËǩǍĀÈÒǍÓàÈǀÌǠNJǔËÈ{ĉ×ÌNJȇ× ÈĆÉǍÉàĄÉǒÈzdžÜËÈDŽÜÌnjĀÈdžèØÜÈÌǐÈăÈȔĄȸǩȸĄûǒÈǦËÈ×ăÕ ÈĆȅǍȈÕÈ¿ÃÈúȈËÖÔÈĠȸËǥÉǾÈȝÖÉèăÈØÉĈÈĆÉô ÈdžÉÜËÈȔƸ zÖǮóǐÈùĄä yÖǽØǵ÷ǸÈĉÖȉÈË×ÈȼÕץȋÈËȍȦÈĆDzÛĈǠ ÈÌĈÕĄȇÈdžÛȇÈăÈąÕÌĀƸÈĉÌĈËǥǾÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈąǦăØĀË ÈĆǔÌÓLjàÈĠȸËǥǾÈĉÌĈÈąÖèăÈÈăÈdžÜËÈąÖǯÈØǍøÈĆÿĈ ÈĆǔËǦă×ÈĉÌĈÈdžǍüÌçȇÈȖȲȷÈ×ÕÈăÈĆûǞèÈÌǐÈýÌǯÈăÈ×ÌĈÌǔÈă ÈĆǐÈdžLjÛǔÈË×ÈȔÕץǣÈËǥǾÈĆôÈĊǔÌĀǦÈÌǒÈzÕĄǯÈĊĀÈąÖǔÌǞnjø ÈĆĀËÕËÈúóǮĀÈȖȸËÈþǍĈÖǔÈ×ËØȈÈdžǕĄüăËÈ×ÕÈØ÷ǕÕÈĉÌĈ×Ìô ÈĆǕǥǼǒÈȔÌßßǠNJĀÈÙÌÜËÈȖǍÿĈÈØȷÈzdžȇÌǕÈÖĈËĄǣ ÈÖǍô ƽǒÈĠȸËǥǾÈĉÌĈÈąÖèăÈȔÕץǣÈĆNJÛĈƸÈ ØȷÈĆǮǍÿĈ zÖnjnjôÈĊĀ }ȼÕץȋÈËȍȦÈĆDzÛĈǠÈÖǽËĄȯ ÈËǥǾÈȀØàÈǦËÈÕĄǯÈĊĀÈDŽǡĄĀÈËǥǾÈØǒÈĆNJÛĈƸÈȀØßĀ ÈĆǢØĈÈÖǍĈËĄǠǐÈÌȇØàÈĆónjǕËÈÌǒÈÖǕØLjȷÈĉØNJǮȲȷÈǂǥü ÈȔÖǕĄǡÈúĀÌôÈzÖǍǔÌÜØȷÈȔÌNJÿóǯÈĆǐÈË×ÈËǥǾÈØǒÈæȸØÜ zÕĄǯÈĊĀÈĆNJǣÌnjǯÈÌǍǔÕÈ×ÕÈȖĈƸÈÖǍüĄǒÈýĄÜÈúÛǔÈĉĚĜÌnjȇÈ{ýăÕÈúÛǔ€ ÈąÕÌȄNJÜËÈĊóǕǧץüÌNJĀØǍǾÈönjÜÈùÌǾǦÈăÈȖĈƸÈönjÜÈȟĀØǔÈǦËÈ ċÌǐÈdžǍȄǍôÈÌǐÈýÌǣÈȖĈƸÈÖǍüĄǒÈĉËØȷÈǬă×ÈȖȸËÈ×Õ ÈÖnjǕËØȇÈzÕĄȷÈÖĈËĄǠǔÈĉǧץüÌNJĀÈòôÈăÈØNJnjǍÜÈÌǕÈĆüÖnjøÈ{ąØĀĄûø ƸÈȀØßĀÈĆǐÈĉǦÌǍǔÈØ÷ǕÕÈDŽǍǒØǒÈȖȸÖǐÈăÈÕĄǯÈĊĀ ÈzÖnjôÈĊÿǔÈùÌLjǔÕÈË×ÈĉǦÌÜÈȖĈƸÈ×ÕÈýĄÜØĀÈþǍĈÌȄĀÈĆǡăÈǜǍĈÈĆǐÈȔƸÈ×ÕÈăÈąÕØôÈåËÖǐËÈ ŨƆŹżÈŰƋżżƃÈdžôØǯÈË×ÈITmk3 ITmk3ÈÖǴǽËØȯÈȾɠÕÌÿǼÈĞØä ĊNJÜ×ÖnjǒÈăÈĆǕǥǼǒ ÈþDzĈÈȝÖǍǟȲȹÈȟÜăØȹÈ×ÕÈýÖȈÈȖǍüăËÈdžȅǍȅÔÈ×ÕÈËǥǾ ÈĉÖÔÈ×ÕÈâȅȇÈË×ÈÕĄǣÈĉËǥǾÈØø ËÈȖȸËØȷÌnjǐÈ~džÜËǥǾ ÈzÖǍnjôÈĊĀÈąÌLjNJǯËÈ{Õă×ÈȖȲȸÌǑÈÌÿǯÈĉØĀÈǦËÈĆôÈÖǕĄǡÈĊĀ ÈĊȈËǩȷÈĆôÈdžÜËÈȖȸËÈËǥǾÈȔÖǕĄǡÈĉËØȷÈǀĄǣÈúǍüÕÈòǕ ÈdžȅǍȅÔÈ×ÕÈÕØǍøÈĊĀØȷ×ÕÈË×ÈËǥǾÈȔÖǕĄǡÈȖǍÔÈ×ÕÈĆô ÈËǥǾÈþDzĈÈĆôÈdžÜËÈĉËÈąÖnjnjôÈþDzĈÈĉÌĈÈþǕǩǔƸÈúĀÌǯ ÈǦÌȳǍüÈăÈǦČǍĀƸÈÌȄüƸÈĉÌĈÈþǕǩǔƸÈzÖnjôÈĊĀÈǦÌǾƸÈæûǐÈǦËÈúLjȈÈË× ÈğăØǯÈȔÌĈÕÈǦËÈË×ÈĠȷØǢÈăÈǂË×ÖǍĈĄȷØôÈþDzĈÈĊǔÌǐǦ ÈËǥǾÈþDzĈÈĉËØȷÈąÖçĀÈdžǍüÌçȇÈȔËǩǍĀÈȖȸËØȷÌnjǐÈ~ÖnjôÈĊĀ zÖǐÌǕÈĊĀÈǭĈÌô ÈÌćnjǒÈĆǔÈȔÖǕĄǡÈȔăÖǐÈĠȸËǥǾÈĉÌĈÈĆÿȅüÈȔÖǍçûǐ ÈÙĄLjÓĀÈÌĈÈĆÿȅüÈ×ÕÈĉǥǼĀÈÕËĄĀÈÕĄǯÈĊĀÈLJèÌǐ ÈË×ÈĊãǍÓĀÈĆóûǐÈ{ÖǐÌǕÈÈǭĈÌôÈÌĈÈȔƸÈǀǥǡÈăÈÖǔĄǯÈ ÈǂċČNJǣËÈÕÌǞǕËÈĉËØȷÈĆôÈÖnjnjôÈĊĀÈÕÌǞǕËÈȔĄüĄôÈ×Õ ÈÌĈÈĉØȴô ÌǐÈÖÔǦËÈǭȲȷÈÖǯ×ÈăÈdžÜËÈÖèÌÛĀÈĊÿDzĈ ÈÕËĄĀÈץLjèÈĉËØȷÈzÕĄǯÈĊĀÈǝȄǔÈDŽǡĄĀÈâǍÓĀÈȖȸËÈ×Õ ÈץûȲȹÈØȴónjȄÜË€ÈąÖçĀÈȟǟǕ×ÕÈÖǕÌǐÈąÖçĀÈǦËÈĠȸËǥǾ ÈăÈĆÜăØȹÈȖȸËÈýÌǞǔËÈĆǐÈËǥǾÈDŽÜÌnjĀÈȔÖǕĄǡÈăÈÕĄǯÈǦÌǐ zÖnjôÈĊĀÈòÿôÈȔƸÈ×ÕÈØǓȚĀÈĉÌĈÈùÌnj÷ǍÜ ÈĆôÈÖǍǔËÖǐÈ×ÖȈÈȖǍÿĈÈĠȸËǥǾÈĉÌĈÈùÌnj÷ǍÜÈÕץĀÈ×Õ ÈĉÌĈÈþǕǩǔƸÈăÈÌĈÖǍÜËÈÒǯØǒÈĉËØȷÈǩǼĀÈÕĄǯÈĊĀÈDŽLjÜÈËǥǾ ÈÖNJÜØȄǐÈąÖçĀÈăÈÙËØóǔÌǑÈĆǐÈË×ÈĠȸÌĈÈùÌnj÷ǍÜÈ{ĊÿDzĈ ÈăÈȔÌǐǦÈǰØçĀÈ×ÕÈĉØǒÈĊǔċĄäÈǂÖĀÈËǥǾÈĆǢØĈÈă È{ÖnjǯÌǐÈĠȸÌǕĄȷÈĉÌĈÈąÖǔØǍø ÈăÈĠȸÌǮǢÈąÌ÷NJÜÕ ÈÖǕĄǞǐÈĉØǒÈĊǔċĄäÈȔÌĀǦÈË×ÈĆÿȅüÈØĈÈĆǢØĈÈĊnjçǕ ÈĉÌĈÈùÌnj÷ǍÜÈzÖǔĄǯÈĊĀÈØǒÈĉĄȈÈÌĈÈùÌnj÷ǍÜÈȖȸË ÈØǒÈþDzĈÈúȷÌȈÈĉÌĈÈùĄóüĄĀÈÕÌǞǕËÈĆǐÈØǞnjĀÈǩǍǔÈØǒÈĉĄȈ ÈǀǥǡÈăÈØNJÿôÈĉÖǍÜËÈÚô Čȇ×ÈăÈØNJÿôÈȟÿdzÌĈÊĄÜÈă zÕĄǯÈĊĀÈØNJǮȲȷÈĉËǥǾ ÈȝÖǕÌȇÈĠȸËǥǾÈȝÖèăÈĆNJÛĈƸÈȀØßĀÈăÈËǥǾÈúĀÌôÈȔÖǕĄǡ ÈȔǦăÈǭĈÌôÈăÈØÿôÈ×ăÕÈȔÖǯÈþôÈȔƸÈ ăÈÕ×ËÕÈǩǍǔÈĉØ÷ǕÕ ÈǝȄǔÈĆôÈdžÛǍǔÈúǍüÕÈȖȸËÈĆǐÈâȅȇÈØĀËÈȖȸËÈĆNJLjüËÈ~džÜË ÈȔÕץǣÈËǥǾÈĆóûǐÈ{ÖǐÌǕÈĊĀÈǭĈÌôÈȔÌǒÈĆÿdzÌĈÊĄÜÈă ÈȔÌǒǩǼĀÈĆǐÈĉØǍÜÈýÌǼȲȹÈØǒÕăǦÈÕĄǯÈĊĀÈLJèÌǐÈØǒÈĆNJÛĈƸ ÈȔÌNJǔÕץǣÈËǥǾÈ{ÖǕץǠǐÈÖÔǦËÈǭȲȷÈĆónjǕËÈǦËÈúLjȈÈăÈÖÜØȷ ÈzÖǍnjôÈȂȈĄNJĀÈË× ÈȔĄĀץĈÈÒãÜÈȖǍnjǟÿĈÈÌĈËǥǾÈȔÖǕĄǡÈØǒÈĆNJÛĈƸ ÈØǒÈĊǔċĄäÈăÈØǒÈĆNJÛĈƸÈĊNJȈăÈzÖĈÕÈĊĀÈǭĈÌôÈË×ÈÙØNJÜË ÈÖǕØǍøÈĊĀÈ×ËØȈÈÈǭnjǒÈăÈ×ÌǮȇÈØǍǓƽǒÈdžÓǒÈØNJÿôÈÖǕץǠǐÈËǥǾ ÈǭĀË×ƸÈăÈÖǕØLjȷÈǂǥüÈĉ×ÌǡÈȔÌĀǦÈǦËÈÖǍǔËĄǒÈĊĀÈØNJćȷÈă zÖȲȷÌǕ }ËȍȦÈǮèØÜÈùØDzǴôÈĉËØɟÈĊûÿèÈǪÌóǼ ÈØǒÈúĀÌôÈȔÖǕĄǡÈĉËØȷÈĊûÿèÈĉÌĈÈĆȴóǔÈĊǣØȷÈÌǞnjǕËÈ×Õ }džÜËÈąÖǯÈąÕ×ăƸÈØǒÈĆNJÛĈƸÈă ÈúȈËÖԀÈËǥǾÈȀØàÈĉËØȷÈĊȇÌôÈÈdžàØȇÈȔÌǒÕĄǣÈĆǐÈ ÈĉËØȷÈĊȇÌôÈȔÌĀǦÈ{ȔƸÈØȷÈąăČèÈzÖǍĈÖǐÈĆȅǍȈÕÈÁ¾-À¾ zÖǕØǍ÷ǐÈØǶǔÈ×ÕÈǩǍǔÈËǥǾÈĉǦÌÜÈąÕÌĀƸ ÈÖnjǔÌĀ€ ÈȂûNJǠĀ ÈĉÌĈÈĊǒØȹÈÙËĄÔ ÈȔÌǍĀ È×Õ ÈËǥǾÈzzzăÈĊøÖnjǔË×ÈÌǕÈØǒĄȲljĀÌôÈÌǐÈ×ÌôÈ{ȔĄȸǩȸĄûǒÈĉÌǯÌÿǒ ÈËǥǾÈĊȇÌôÈǩôØÿǒÈăÈØóȄǒÈÌǐÈËǥǾÈȀØàÈýÌ÷njĈÈ×ÕÈzÖǕץǠǔ ÈýØǔÈĉËØȷÈĆôÈÖǕĄǞǐÈĊǔËǩǍĀÈĆǐÈË×ÈËǥǾÈǦËÈĆÿȅüÈØĈÈăÈÖǕץǠǐ zdžÜËÈýǦċÈȔƸÈdžȇÌǐÈȔÖǯÈąÖȲȸÌÜÈă ÈËǥǾÈdžèØÜÈĆǐÈ{ÖǕץǣÈĊĀÈËǥǾÈæÿǡÈòǕÈ×ÕÈØø ËÈ ÈØǒÈĆNJÛĈƸÈĆÿĈÈǦËÈÖǍnjôÈĊçÜÈzÖǍnjôÈdžȈÕÈĆǍȅǐÈȔÕץǣ ÈýÌÿǒÈË×ÈȔÌNJǕËǥǾÈĆôÈÖǍǯÌǐÈĉØȄǔÈȖȸØǣƸÈăÈÖǕץǠǐ zÖǍnjôÈĊĀ ĆçÜĄǒÈăÈȋǍȅÓǒÈÈ}ÈĉĚĜƸÈÕØø Ironmaking €ÈÁÈñ×ÌĀÈȖĈƸÈÖǍüĄǒÈĉĚĜÌnjȇÈĉĚÌßNJǣËÈȔÌǮǔ€ÈITmk3ÈÖnjǕËØȇ ÈǦÌøÈÌǐÈþǍȅNJÛĀÈÌǍÔËÈăÈùĜËÈúÛǔ€ÈÖnjûǐÈȝ×ĝôÈĉĚĜÌnjȇÈǦËÈÖçǐÈTechnology Mark3 ǪĄûǽÌǹÈÖÔËăÈ×ÕÈĉÖǵüĄǺÈĉÌĈÈǮø ÌǼÈĉØĈÌȟÈúóȗ ÈæȸØÜÈץäÈĆǐÈą×ÌǐØÜÈĉǦÌÜËÖǡÈăÈǀăǤÈ{ĊĈÕÈȖȷØôÈ{ÌǍÔËÈǂÌǍûÿèÈĆôÈdžÜËÈȖȸËÈץȷǩĀÈǬă×ÈǩȸÌÿNJĀÈĉÌĈÈĊøǪȸăÈǦË }džÜËÈØȸǦÈúÔËØĀÈúĀÌǯÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈzÕĄǯÈĊĀÈýÌǞǔËÈÖnjûǐÈȝץôÈĆǐÈdžLjÛǔÈĉØNJÿôÈĉÌĀÕÈÌǐÈă zÖǔĄǯÈĊĀÈąØĀĄûø ƸÈĉǦÌÜÈĆüÖnjøÈĉÌĈÈòÛǕÕÈȔă×ÕÈùÌǾǦÈ×ÕĄȹÈăÈȖĈƸÖǍÛô ËÈĉÌĈÈĆĀØǔ ÈÚljÜÈ~ÖnjȲȷÈĊĀÈǂ×ËØÔÈ¿Áþ-¿Âþ CÈĉÌĀÕÈÌǒÈăÈÕĄǯÈĊĀÈǧ×ÌǯÈRHF€ÈȔÌǣØǢØNJÛǐÈȝץôÈȔă×ÕÈÌĈÈĆüÖnjø zÕÕØøÈĊĀÈËÖǡÈØ÷ǕÖóǕÈǦËÈą×ÌǐØÜÈăÈȖĈƸÈdžǕÌćǔ×ÕÈăÈÕĄǯÈĊĀÈǀăǤÈăÈÌǍÔË ÈËÖǡÈą×ÌǐØÜÈǦËÈăÈĆǍûǠǒÈȔÖǯÈÕØÜÈǦËÈÚǑÈăÈÕĄǯÈĊĀÈÖÿǞnjĀÈą×ĄôÈȔă×ÕÈȖĈƸÈdžø ÌǔÈúóǯÈĆǐÈǀËǥĀÈȖĈƸ zÕÕØøÈĊĀ zdžÜËÈąÖǯÈąÕËÕÈȔÌǮǔÈȖȸÕÌÿǔÈץäÈĆǐÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈúÔËØĀÈúóǯÈ×Õ È ÈÀ¾¾ÁÈùÌÜÈ×ÕÈȔƸÈǦËÈÚǑÈzÖǯÈĆNJǣÌÜÈăÈĊÔËØäÈȖȹËǧÈ×ÕÈĉÕČǍĀÈÀ¾¾¾ÈùÌÜÈÕăÖÔÈ×ÕÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈĊĈÌ÷ǮǕÌĀǦƸÈÖÔËă ÈÀ¾¿¾ÈùÌÜÈ×ÕÈĉ×ăÌnjȇÈȖȸËÈĆǐÈáĄȷØĀÈȟǔÌǣ×ÌôÈȖǍüăËÈăÈÖǯÈĆNJǣÌÜÈÌǒĄÜÈĆnjǍĀÈdžüÌǕËÈ×ÕÈăÈÌóǕØĀƸÈ×ÕÈȔƸÈǂĄûǕÌǑÈÖÔËă ÈÖÜ×ÈĊĀÈØǶǔÈĆǐÈăÈÕØôÈ×ÌôÈĆǐÈğăØǯÈÌóǕØĀƸÈ×ÕÈÌǒĄÜÈĆnjǍĀÈdžüÌǕËÈ×ÕÈȖĈƸÈȖǒÈ×ËǩĈÈþ¾ÈÕăÖÔÈÖǍüĄǒÈdžǍȇØǷÈÌǐÈăÈĉÕČǍĀ zÖnjNJÛĈÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈȟçÜĄǒÈùÌÔÈ×ÕÈĊǔÌćǡÈÒãÜÈ×ÕÈǩǍǔÈĉØ÷ǕÕÈĉÌĈÈĆǔÌǣ×Ìô ÈĉÖnjǐÈĆǔËÕÈăÈȖȷØôÈÖà×ÕÈÀ/Ã-ÁÈ{ȖĈƸÈÖà×ÕÈÇÄ-ÇÅÈĉË×ËÕÈÌǒÖÿèÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈĉÖǍüĄǒÈĉÌĈÈùĄǔËØøÈÌǕÈÌĈÈdžø Ìǔ ÈăÕÈØĈÈÖnjǕËØȇÈȖȸËÈ×ÕÈĆô ÌǞǔƸǦËÈzÖǔ×ËÕÈÅ/Å-Â/Ä gr/cm3€ĠȸċÌǐÈÌNJLjÛǔÈĆNJǍÛǔËÕÈăÈÖnjNJÛĈÈÃ-ÀÃÈmm ÈúĀÌôÈăÈØǓȚĀÈץäÈĆǐÈȖĈƸÈönjÜÈȝØNJǔÌÛnjôÈĉÌǍÔËÈ{ÕØǍøÈĊĀÈǂץàÈą×ÌǐØÜÈǦËÈǩûȇÈĉǦÌÜËÖǡÈăÈÌǍÔËÈǂÌǍûÿè ÈǂÌȇÌdzËÈăÈÌĈǩȸ××ăÕÈúNjĀÈØǒÈȖȲȸÌǑÈdžǍȄǍôÈÌǐÈȖĈƸÈĉÌĈÖǍÛô ËÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈȔÌóĀËÈ{ĆǞǍNJǔ×ÕÈăÈÕØȸǥǑÈĊĀÈýÌǞǔË ÖnjȇØǒ ÖǵǼËÖǸÈǮÜËÈýȎċÈÕ×ÌĈÈăÈSSDÈɅ×ÌǸĚÕÈĆȇǼǠÈØĈ d°č&(°č ŽÖå°Ċòą °čSSD3ĞÉг Č³ŽÕкÕ&dг ÌĊą)°ĉ!°íĞå ¸íÐÕĈºõ(ĝ°³ °č֏&ØÉÐz HeadàĐî¹: (&¸Õ9ÌĊĉĐÉ °čSSDȀŽ¹(ĐÝ 8ÌĉĐÉdг Č³!°íĞå d°č(°€)7̀yč :Ìĉ(Ìĉ)°ĉĝ°³ ŽÕкÕ&Ž°ĉĐ¹ Žõ&°Þ¹ĄúºÖą (!°íĞåČ³ Ȑºĉ(&Ìĉ(& d(΄(°³¸íÐÕ Āą°íĄºÖÕ Č³ŽÕкÕ&: °čSSD(&°č9&& ¸Õ&°)(°Ö³ zÖnjÉÉǯÌǐÈDŽÉÉÜÌnjĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈñĄȷÈǂĄǔÈĉËØÉÉȷ ÌĀØøÈÖǵüĄǺÈăÈĉȏØǼËÈȨØßĀ ÈĊÉÉóǕÈzÕĄÉÉǯĊ È ÿǔÈąÖĈÌÉÉǮĀÈSSDÈĉÌĈÈòÉ ÛǕÕÈ×ÕÈĆÉÉôÈÖÉÉnjnjôÈĊĀÈÕÌÉÉǞǕËÈĊǒČóÉÉǮĀÈHDDÈĉǩÉÉûȇÈĉÌĈÈòÉ ÛǕÕ ÈȂÉÉûǒÈË×ÈȔËĄÉÉǒÈĊÉÉóǍǔÌóĀÈĆÉÉǐÈĊÉÉóǕØȴóüËÈĉǧØÉÉǔËÈúÉÉȸÖLjǒÈĆÉÉô ËØǢÈ~džÉÉÜËÈȔËĄÉÉǒÈȀØÉÉßĀÈȔÕĄÉÉȷÈ ċÌÉÉǐÈǂČóÉÉǮĀÈȖÉÉȸËÈǦË ÈĄȸË×ÕÈÕ×ÌÉÉĈÈȔÖÉÉǯÈýØøÈLJèÌǐÈăÈÕØÉÉȷĊ È ĀÈċÌǐÈË×ÈȊØÉÉȷÈȀØßĀÈÕ×ËÕÈÕĄÉÉǡăÈĆÉÉôÈĊȴôØÔÈăÈǭǣØǢÈȖǍnjǟÿĈÈzÖnjôÈĊĀ ÈØȸÌÉÉÜÈăÈÌĈÈǁÌǒÈDžüÈĉËØÉÉȷÈúÉÉǍüÕÈȖÉÉǍÿĈÈĆÉÉǐÈăÈÖÉÉnjôÈĊÿǔÈdžÉÉôØÔÈĉǩÉÉǍǢÈSSDÈ×ÕÈĆÉÉôÈdžÉÉÜËÈĊÉÉüÌÔÈ×ÕÈȖÉÉȸËÈ~ÕĄÉÉǯĊ È Ā zdžÉÉÜËÈDŽÉÉÜÌnjĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈúÉÉÿÔÈúȷÌȈÈĉÌĈÈąÌ÷NJÉÉÜÕ ÈǭĈÌôÈ×ÌǍÉÉÛǐÈË×ÈȊØȷÈÌÉÉǕÈñĄȷÈǂĄǔÈĉØÉÉǒÌǐÈȀØÉÉßĀÈăÈÖnjnjôÈĊĀÈȀØÉÉßĀÈĉǧØǔËÈÌÉÉĈÈHDDÈǦËÈØÉÉNJÿôÈÖÉÉà×ÕÈÀ¾ÈÌÉÉĈÈSSD ÈdžÉÉüÌÔÈ×ÕÈzÖÉÉnjôÈĊĀÈȀØÉÉßĀÈĉǧØÉÉǔËÈǂËăȾ¢ÃÈǦËÈØÉÉNJÿôÈSSDÈăÈǂËăÈÂÈǦËÈØNJÉÉǮȲȷÈĉ×ÌóÉÉȲȷÈdžÉÉüÌÔÈ×ÕÈÕ×ÌÉÉĈÈzÖÉÉnjĈÕÈĊĀ ÈÖÉÉǍüĄǒÈ×ÌôÈȖÉÉǍÔÈ×ÕÈǩÉÉǍǔÈĉØÉÉNJÿôÈĉÌÉÉĀØøÈÌÉÉĈÈSSDÈzÖÉÉÜ×ÈĊĀÈÀÈǦËÈØÉÉNJÿôÈSSDÈ×ÕÈăÈÄÈĆÉÉǐÈÕ×ÌÉÉĈÈ×ÕÈþÉÉȈ×ÈȖÉÉȸËÈĉ×ÌôØÉÉȹ zÖÉÉnjnjôÈĊĀ ȼÌǴǵÿäËÈǮǵûǸÌȰ ÈŪżŸƅÈűƀƄżÈşżƋƎżżƅÈȂÉÉȄǠĀÈŪűşţÈǂÌÉÉèČäËÈĉǦÌÉÉÜąÈ ØǍǣǤÈĉÌÉÉĈ×ËǩȷËÈdžÉÉĀăÌȅĀÈĉØÉÉǍøÈąǦËÖǔËÈÙÌÉÉǍȅĀ ÈĉÌÉÉĈÕ×ÌĈÈăÈdžèÌÉÉÜÈȔĄÉÉǍûǍĀÈ¿/ÀÈÌÉÉĈSSDÈĠÉÉȷËØǣÈȔÌÉÉĀǦÈzdžÉÉÜËÈĠÉÉȷËØǣÈȔÌÉÉĀǦÈȖÉÉǍ÷ǔÌǍĀÈĉÌÉÉnjçĀÈĆÉÉǐÈFailures zdžÉÉÜËÈąÖÉÉǯÈąÕǦÈȖÉÉǍÿǠǒÈdžèÌÉÉÜÈ×ËǩÉÉĈÈľ¾ÈĊÉÉóǍǔÌóĀÈǂÌÉÉçãȈÈȖNJÉÉǯËÕÈúÉÉǍüÕÈĆÉÉǐÈĊÉÉÛǍäÌnjǼĀ ËÖàÈÖǵüĄǺ ÈĊÉÉüăÈÖÉÉnjnjôÈĊĀÈÖÉÉǍüĄǒÈËÖÉÉàÈÀÂŻŹÈ×ÌôÈȖÉÉǍÔÈ×ÕÈĊÉÉóǍǔÌóĀÈǂÌÉÉçãȈÈǦËÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈúÉÉǍüÕÈĆÉÉǐÈĊÉÉÛǍäÌnjǼĀÈĉÌÉÉĈÕ×ÌĈ zÖÉÉǔ×ËÖǔÈ×ÌôÈýÌ÷ÉÉnjĈÈ×ÕÈĠÉÉȸËÖàÈÖÉÉǍüĄǒÈǜÉÉǍĈÈSSDÈĉÌÉÉĈÕ×ÌĈ ȼȎă ÈƾÈÖĀÌǡÈĄÉÉȸË×ÕÈòÉÉǕÈzÖǔ×ËÕÈȔǦăÈÌÉÉĈÈñĄÉÉȷǂ È ĄǔÈĊÉÉÛǍäÌnjǼĀÈĉÌĈÕ×ÌĈÈþÉÉǞnjǑÈòǕÈǦËÈØÉÉNJÿôÈñĄȷÈǂĄǔÈĉÌÉÉĈSÈ SD zÖǔ×ËÕÈǩÉÉǍǔÈĉØNJÿôÈþǞÔÈùÌÉÉÔÈȖǍèÈ×ÕÈăÈÕ×ËÕÈȔǦăÈýØÉÉøÈÅþÈdžǠÉÉÜÈòÉÉÛǕÕÈòÉÉǕÈăÈýØø ÌĀØÜÈăÈÌĀØøÈúÿÓǺ ÈăÈąǦËÖÉÉǔËÈǦËÈǭÉÉȲȷÈĉÌĀØÉÉÜÈăÈÌÉÉĀØøÈØÉÉȷËØȷÈ×ÕÈ{ĊÉÉǮǣØǢÈăÈĊÉÉóǍǔÌóĀÈĉÌĈÈdžÿÉÉÛȈÈȖNJÉÉǯËÕÈúÉÉǍüÕÈĆÉÉǐÈÌÉÉĈÈHDD È~ÖÉÉǯÈÖĈËĄǣÈÌÉÉĈȔ È ƸÈǂÌÉÉèČäËÈȖÉÉNJȇ×ÈȖȲȷÈǦËÈLJÉÉèÌǐÈąÌ÷ÉÉćøÈĆÉÉôÈÖǔĄÉÉǯĊ È ĀÈĊßȈËĄǔÈ×ÌÉÉǢÕÈÖǕÖÉÉǯÈȟǐØdzÈȖÉÉǍnjǟÿĈ ÈĊÉÉĀÌǶǔÈĉÌÉÉĈÕØȷ×ÌôÈ×ÕÈǂÌÉÉèČäËÈȖÉÉNJȇØǔÈdžÉÉÜÕÈǦËÈăÈdžÉÉĀăÌȅĀÈúÉÉǍüÕÈĆÉÉǐÈĆÉÉôÈĉÕ×ÌÉÉĈÈÌÉÉćnjǒÈØÉÉdzÌÔÈùÌÉÉÔÈ×ÕÈÌÉÉĀË ÈÞÉÉȅǔÈ×ÌÉÉǢÕÈÌÉÉĈÈHDDÈĆÉÉôÈĊãǕËØÉÉǯÈ×ÕÈÌÉÉĈÈSSDÈąÖÉÉǯýÈ ÌǞǔËÈǂÌÉÉȅǍȅÓǒÈĊÉÉäÈzdžÉÉÜËÈSSDÈ{ÕĄÉÉǯĊ È ĀÈąÕÌȄNJÉÉÜË zÖÉÉǔËÈýăÌȅĀÈ{ÖǔĄÉÉǯĊ È Ā ÈĉÌĈÈSSDÈĊÉÉǒÌǍûÿèÈĉÌÉÉĀÕÈăÈÙĄǍÉÉÛûÜÈĆǡ×ÕÈÃÃÈÌÉÉǒÈÃÈǦËÈñĄÉÉȷǂ È ĄǔÈĊÉÉÛǍäÌnjǼĀÈĉÌÉÉĈÕ×ÌĈÈĊÉÉǒÌǍûÿèÈĉÌÉÉĀÕ zdžÉÉÜËÈÙĄǍÉÉÛûÜÈĆÉÉǡ×ÕÈžÈÌÉÉǒȾÈǦËÈñĄÉÉȷǂ È Ąǔ ǮÿǵȰ ÈdžÿǍȈÈÌĈÈSSDÈĆÉÉôÈdžÉÉÜËÈĊçǍLjäÈÚǑÈzdžÉÉÜËÈØNJÉÉǮȲȷÈȟnjǕǩĈÈdžǣËÕØȹÈýǩûNJÉÉÛĀÈÌnjǎÿãĀÈØǒċÌǐÈdžèØÉÉÜÈăÈĠȸË×Ìô zÖnjǯÌǐÈĆNJÉÉǯËÕÈÕ×ÌĈÈĆǐÈdžLjÉÉÛǔÈĉØNJÉÉǮȲȷÈ×ÌǍÛǐ ǮǵȯØȟ zÕĄǯÈĊĀÈĆǍàĄǒÈÌÿǯÈĆǐÈÕ×ÌĈÈǦËÈąÕÌȄNJÜËÈ{ÖǕ×ËÕÈǦÌǍǔÈÕÌǕǦÈþǞÔÈÌǐÈĉǦÌÜÈąØǍǣǤÈĉÌDzȇÈĆǐÈØø Ë ĠɠÌćǼÈɇȆǵDzǼ ÈǀĄLjÓĀÈĉÕÌÉÉèÈȔËØÉÉȷ×ÌôÈØÉÉȵô ËÈȔÌǍĀÈ×ÕÈȔÌÉÉnjǟÿĈÈ{ØÉÉǒȖ È ȲȸÌǑÈdžÉÉÿǍȈÈdžûèÈĆÉÉǐÈÌĈÕ×ÌĈÈ{ÌÉÉĈSÈ SDÈĉÌÉÉǕËǩĀÈÕĄÉÉǡăÈÌǐ ÈǦËÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈăÈÖǔĄÉÉǯĊ È ĀÈǀǥÉÉǡÈØNJÉÉǮȲȷÈĊǒÌLjÉÉÜÌÓĀÈĠÉÉȸË×ÌôÈdžÿÉÉÜÈĆÉÉǐÈØNJÉÉǮȲȷÈȔËØÉÉȷ×ÌôÈĆÉÉNJȇ×ÈĆNJȇ×ÈÌÉÉĀËÈ~ÖnjNJÉÉÛĈ zÕĄÉÉǯĊ È ĀÈØNJÉÉǮȲȷÈǦă×ÈĆÉ ǐǦă×ÈÌÉÉĈȔ È Ƹ }džȄøÈȔËĄǒÈĊĀÈĊûôÈץäÈĆǐ }Øø ËÈÕĄǯÈĊĀÈǀĄÛÓĀÈÌÿǯÈĉËØȷÈĊLjÜÌnjĀÈǀÌǠNJǔËÈÕ×ÌĈ ÈȖǍnjǟÿĈÈăÈÖǍnjôÈÖǕØǣÈȀØÉÉàÈĉÕÌǕǦÈ ĆÉÉnjǕǩĈÈÖǍĈËĄǣÈĊÿǔÈ{ÖÉÉǕ×ËÕÈǦÌÉÉǍǔÈ ċÌǐÈþǞÔÈÌǐÈĉǦÌÉÉÜąÈ ØǍǣǤÈĉÌDzȇÈĆǐ zdžÉÉÛǍǔÈþćĀÈȔÌNJǕËØȷÈÕÌÉÉǕǦÈÌĈÈĆĀÌǔØȷÈĉËØÉÉǡËÈăÈĉ×ËǥÉÉø×ÌǐÈdžèØÉÉÜ }Øø ËÈÕĄǯÈĊĀÈǀĄÛÓĀÈÌÿǯÈĉËØȷÈĊLjÜÌnjĀÈǀÌǠNJǔËÈSSD zÖǕ×ËÖǔÈȔƸÈĉċÌǐÈdžÿǍȈÈăÈÕăÖÓĀÈĉǦÌÜÈąØǍǣǤÈĉÌDzȇÈÌǐÈĊûóǮĀÈăÈdžÜËÈþćĀÈȔÌNJǕËØȷÈ ċÌǐÈdžèØÜÈăÈĠȸË×Ìô ÈǂÌȈăËÈĊÉÉĈÌøÈ{ȔƸÈÕÌÉÉǕ ȻÈÕØȷ×ÌôÈÕĄÉÉǡăÈÌÉÉǐÈĆôÈÖnjNJÉÉÛĈÈĠȸÌnjÉÉǯƸÈǂÌÿûôÈÕ×ÌÉÉĈÈăÈSSDÈ ÈSSDÈÕ×ÌÉÉĈÈýÌÉÉǔÈÌÉÉǐÈË×ÈSSDÈÌÉÉDzçǐÈăÈÖÉÉǔØȷÈĊĀÈ×ÌôÈĆÉÉǐÈąÌLjNJÉÉǯËÈË×ÈÌÉÉĈÈȔƸÈǩÉÉǍǔÈȔÌøÖnjÉÉǯăěȇÈĊÉÉNJÔ È×ÌNJǣÌÉÉÜÈÌÉÉǐÈĆÉÉǶȇÌÔÈğĄÉÉǔÈăÕÈÕ×ÌÉÉĈÈăÈSSDÈĆÉÉôÈĊÉÉǒ×ĝàÈ×ÕÈ~ÖÉÉnjnjôÈĊĀÈĊÉÉȇØçĀÈĉěNJÉÉǮĀÈĆÉÉǐ ÈzdžÜËÈąÌLjNJǯËÈČĀÌôÈĉĚËǥøÈýÌǔÈȖȸËÈăÈÖǔËÈǂăÌȄNJĀ ÈË×ÈòÉÉǕ ěĈÈDŽÉÉǕÌçĀÈăÈÌÉÉǕËǩĀÈăÈÖÉÉǍnjôÈñ×ÕÈË×ÈĆÉÉǶȇÌÔÈğĄÉÉǔÈăÕÈȖÉÉȸËÈǂăÌÉÉȄǒÈÖÉÉǍĈËĄǣÈĊĀÈØÉÉø Ë zÖÉÉǍǔËĄǠǐÈË×ÈDŽÉÉûãĀÈȖÉÉȸËÈ{ÖÉÉǍǔËÖǐ xǮÛǵȊÈSSD ÈdžÉÉÛǔËÕÈÌÉÉĈĉ È ×ĄÿĀÈǭÉÉûȇÈǦËÈØǒÖnjÿÉÉǯĄĈÈĉËÈĆǠÉÉÛǔÈË×ÈȔƸÈȔËĄÉÉǒĊ È ĀÈăÈdžÉÉÜËÈŰƆƃƀŻÈŰƋŸƋżÈšƉƀƍżÈȂÉÉȄǠĀÈSSD È{ñØÓNJĀÈǭÉÉǠǐÈæÉÉȈËăÈ×ÕÈzdžÉÉÜÌĈÈĉץÿĀÈǭÉÉûȇÈÌÉÉǐÈǂăÌÉÉȄNJĀÈČÉÉĀÌôÈȔƸÈÕÌÉÉçǐËÈÌÉÉĀËÈ~ÖÉÉǔ×ËÖǔÈĊÉÉôØÓNJĀÈdžÿÉÉÛȈÈĆÉÉô ÈÖĈÈÌǐÈąËØÉÉÿĈÈĊóǍǔÌóĀÈĉăǦÌÉÉǐÈòǕÈǦËÈÌĈÕ×ÌĈÈĆÉÉôÈÌnjçĀÈȖȸËÈĆǐÈ~ÕĄÉÉǯĊ È ĀÈǀĄÉÉÛÓĀÈÕ×ÌĈÈÌǐÈSSDÈĊÉÉÜÌÜËÈǂăÌȄǒ ÈȖǍÿĈÈăÈÕĄÉÉǯĊ È ĀÈąØǍǣǤÈÌĈÈĆÉÉǯËØǒăØóǍĀÈĉă×ÈØÉÉȷÈǂÌèČäËÈSSDÈ×ÕÈÌÉÉĀËÈ~ÖnjnjôÈĊĀÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈȖNJÉÉǯĄǔƒȔÖǔËĄǣ zdžÉÉÜËÈÕ×ÌÉÉĈÈÌÉÉǐÈĆÉÉÛǕÌȅĀÈ×ÕÈSSDÈȔÕĄÉÉȷÈØǒÈæȸØÉÉÜÈúÉÉĀÌè ÈzÕĄÉÉǯĊ È ĀÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈØüØNJnjôÈǦËÈȖNJÉÉǯĄǔÈăÈȔÖǔËĄǣÈǂÌÉÉǍûÿèÈýÌǞǔËÈĉËØÉÉȷÈăÈÕ×ËÖÉÉǔÈÕĄÉÉǡăÈĊóǍǔÌóĀÈĉăǦÌÉÉǐÈSSDÈ×Õ ÈǭôÈ{ĊǔËĄǣËØȇÈ{ȔÕØÉÉôÈąØÉÉǍǣǤÈØÉÉǍǶǔÈĊǒÌÿǍÿßǒÈËØÉÉȸǦÈ~Õ×ËÕÈþÉÉćĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈĊÉÉǮȅǔÈSSDÈdžèØÉÉÜÈȖȲǍçǒÈ×ÕÈØüØNJnjô ÈSSDÈòÉÉǕÈÞǍǠÉÉǮǒÈąË×ÈæÉÉȈËăÈ×ÕÈzdžÉÉÜËÈØÉÉüØNJnjôÈȝÖÉÉćèÈØÉÉȷÈąÌ÷NJÉÉÜÕÈĉă×ÈǦËÈǂÌÉÉèČäËÈȔÕØÉÉôÈñ ÌÉÉǑÈĊÉÉNJÔÈăÈȔÕØÉÉô zdžÉÉÜËÈȔƸÈØüØNJnjôÈĊÉÉüĄÿçĀÈSSDÈòÉÉǕÈǦËÈ{ǀĄÉÉǣ ÈĆÉÉdzØèÈǜÉÉnjǕËÈÁ¢ÃÈăÈÀ¢ÃÈ{¿¢ÆÈĉÌĈǩȸÌÉÉÜÈ×ÕÈÌÉÉĈĄȸË×ÕÈȖÉÉȸËÈzdžÉÉÜËÈĊÉÉüĄÿçĀÈÕ×ÌÉÉĈÈòÉÉǕÈĆǍLjÉÉǯÈSSDÈòÉÉǕÈØÉÉĈÌǷ ÈzÕǦÌÉÉÜĊ È ĀÈØÉÉÛǍĀÈÖÉÉǔ×ËÕÈǦÌÉÉǍǔÈdžǠÉÉÜÈĉÌĈÈòÉ ÛǕÕÈĆÉÉǟǔƸÈĆǐÌÉÉǮĀÈĉÕÌÉÉçǐËÈ×ÕÈË×ÈÌÉÉĈȔ È ƸÈȟÉÉǍLjçǒÈĆÉÉôÈÖǔĄÉÉǯĊ È Ā xǮÛǵȊÈHDD ÈòÉÉÛǕÕÈȖÉÉǍüăËÈzÕĄÉÉǯĊ È ĀÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈĆÉÉôÈdžÉÉÜËÈĉÕÌÉÉǕǦÈĉÌĈÈùÌÉÉÜÈHDDÈÌÉÉǕÈdžǠÉÉÜÈòÉÉÛǕÕÈ{òÉÉÛǕÕÈÕ×ÌÉÉĈ ÈdžǍàÌǣÈǦËÈÌÉÉĈĆÈ ÓȄàÈǭÉÉǣØǢÈÌǕÈǂÌÉÉèČäËȝØǍǣǤÈĉËØÉÉȷÈÌĈÈòÉÛǕÕÈȖȸËÈzÖÉÉǯÈĆNJǣÌÉÉÜÈ¿ÇÃÄÈùÌÉÉÜÈ×ÕÈdžǠÉÉÜ ÈÕØÉÉǍøÈĊĀÈ×ËØÉÉȈÈǭÉÉǣØǢÈùÌÉÉÔÈ×ÕÈĉÌĈÈòÉÛǕÕÈÌÉÉǕÈÌÉÉĈĆÈ ÓȄàÈĉă×ÈØÉÉȷÈÖÉÉĈÈòÉÉǕÈzÖÉÉnjnjôÈĊĀÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈĊÉÉÛǍäÌnjǼĀ ÈòÉÉÛǕÕÈ{ÖÉÉnjǣØǟǐÈØǒÈæȸØÉÉÜÈÌĈÈòÉ ÛǕÕÈȖÉÉȸËÈĆÉÉǢØĈÈzÕĄÉÉǯĊ È ĀÈýÌÉÉǞǔËÈǂÌÉÉèČäËÈȖNJÉÉǯĄǔÈăÈȔÖÉÉǔËĄǣÈÖÉÉnjǕËØȇÈă È×ÕÈ×ăÕÈÅÀ¾¾ÈÌÉÉǕÈþ¾ÈdžèØÉÉÜÈÌÉÉǐÈĠȸÌĈÈòÉ ÛǕÕÈĉǦăØÉÉĀËÈùăËÖÉÉNJĀÈĉÌÉÉĈǁ È ÌǒÈDžüÈzÕ×ËÕÈĉØÉÉNJćȷÈÕØÉÉóûÿèÈdžǠÉÉÜ ÈĆȅǍȈÕÈ×ÕÈ×ăÕÈ×ËǩÉÉĈÈ¿ÃÈÕăÖÉÉÔÈĆÉÉǐÈÖÉÉǔËĄǒÈĊĀÈÌĈ×ăØÉÉÜÈĊÉÉǣØȷÈĉÌĈÈòÉÛǕÕÈ×ÕÈǭÉÉǣØǢÈdžèØÉÉÜÈÌÉÉĀËÈ~ÖÉÉǔ×ËÕÈĆÉÉȅǍȈÕ zÖÉÉÜØȷÈþÉÉĈ ÈĉÌÉÉĈĆÈ ǔÌǕË×È×ÕÈċĄÉÉÿçĀÈǩÉÉǍǔÈĊÉÉǟnjǕËÈÁ¢ÃÈĆǠÉÉÛǔÈăÈdžÉÉÜËÈǜÉÉnjǕËÈÀ¢ÃÈ{ǁÌÉÉǒDž È üÈÕ×ÌÉÉĈÈĉËØÉÉȷÈąǦËÖÉÉǔËÈȖÉÉȸØǒÈùăËÖNJĀ ÈØNJÉÉǮȲȷÈǂÌÓȄàÈăÈÌĈ×ÖnjûǍÉÉÜÈÕËÖçǒÈ{ÖÉÉǯÌǐÈØǒÈõ×ǩȷÈdžǠÉÉÜÈòÉÉÛǕÕÈȝǦËÖǔËÈĆǢØĈÈzÕĄÉÉǯĊ È ĀÈąÕÌȄNJÉÉÜËÈĉǩǍĀă× zÕĄÉÉȷÈÖÉÉĈËĄǣÈÌÿÉÉǯÈ×ÌÉÉǍNJǣËÈ×ÕÈĉØNJÉÉǮȲȷÈĉǦÌÉÉÜąÈ ØǍǣǤÈĉÌÉÉDzȇÈÌÉÉNJçǍLjäÈăÈÕĄÉÉǯĊ È Ā ÌĈÈǪăÌȬǺ zÖÜ×ÈĊĀÈÌĈÈȔƸÈĉÌĈÈǂăÌȄǒÈĊÜ×ØȷÈĆǐÈdžǐĄǔÈþǕÖǯÈÌnjǯƸÈHDDÈăÈSSDÈÌǐÈĊûôÈץäÈĆǐÈĆôÈùÌÔ È ǮèØÜ ÈǭÉÉǣØǢÈdžèØÉÉÜÈȖÉÉNJȇ×ÈċÌÉÉǐÈÖÉÉnjĀǦÌǍǔÈǂÌÉÉèČäËÈĆÉÉǐÈĊÉÉÜØNJÜÕÈĉËØÉÉȷÈÌÉÉĈSÈ SDÈȀČÉÉǣØȷÈĊÉÉÛǍäÌnjǼĀÈĉÌÉÉĈÕ×ÌĈ ÈýËÖÉÉôǜ È ǍĈÈĆÉÉǐÈǂÌÉÉèČäËÈȔÖÉÉǔËĄǣÈĉËØÉÉȷÈÌÉÉĈSÈ SDÈĆÉÉôÈĊÉÉǒץàÈ×ÕÈzdžÉÉÜËÈąÖÉÉnjǔËĄǣÈHeadÈDZÉÉǕĄçǒÈăÈÌĈÈòÉ ÛǕÕ ÈdžèØÉÉÜÈĆÉÉǞǍNJǔÈ×ÕÈzÖÉÉǔ×ËÕÈË×ÈǂÌÉÉèČäËÈĆÉÉǐÈĊÉÉȇÕÌßǒÈþǍȅNJÉÉÛĀÈĊÉÉÜØNJÜÕÈĠÉÉȸÌǔËĄǒÈăÈÖÉÉǔ×ËÖǔÈǦÌÉÉǍǔÈ ċÌÉÉǐÈĉÌÉÉĈ×ÌôÈǦË zdžÉÉÜËÈÕÌÉÉǕǦÈÈ×ÌǍÉÉÛǐÈÌÉÉĈÈSSDÈ×ÕÈÌÉÉĈąÈ ÕËÕÈĆÉÉǐÈĊÉÉÜØNJÜÕÈăÈúÉÉĀÌèÈþNJÉÉÛǍÜÈĉ×ËǥÉÉø×Ìǐ ĆǸØțÈăÈȔȎØüÈØɟËØɟÈ×ÕÈǮĀăÌȭĀ ÈÕÌÉÉǞǕËÈȔÌÉÉǮǒÌǍûÿèÈ×ÕÈĉËÈĆÉ ȄȈăÈ{ǬǦØÉÉüÈȖÉÉǍÔÈ×ÕÈĊÉÉNJÔÈăÈÖÉÉnjnjôÈĊĀÈúÉÉÿÓǒȿþ¾ŤÈÌÉÉǒÈË×ÈǬǦØÉÉüÈăÈĆÉÉǐØdzÈÌÉÉĈÈSSD ÈȖǍÔÈ×ÕÈñØÉÉÓNJĀÈǂÌçãȈÈȖNJÉÉǯËÕÈúǍüÕÈĆǐÈăÈÖnjnjôÈĊĀÈúÿÓǒÈË×ÈñĄÉÉǯÈǾ¾ŤÈÌÉÉǒÈÌNJǕÌćǔÈÌĈÈHDDÈĊüăÈ~ÕĄÉÉǯĊ È ÿǔ ÈÌĈÈSSDÈÕĄÉÉǯĊ È ĀÈLJÉÉèÌǐÈĆÉÉǐØdzÈúȷÌȅĀÈ×ÕÈĉØÉÉȷËØȷÈ¿¢ÄÈdžÉÉĀăÌȅĀÈzÖÉÉnjnjôÈȂÉÉȈĄNJĀÈË×ÈǂÌÉÉǍûÿèÈdžÉÉÜËÈȖÉÉóÿĀÈǬǦØü
À¾¿ÆÈȖǖăȼÈ¿Å ÕċĄȇÈăÈÌÿǯ ĆDzÛȖǼȎÌǸÈ×ÌóÿĈÈ{ĉץǼÈÖÿÓĀ ÈȀØßĀÈĊÉÉǔăÌçǒÈýÌćÉÉÜÈǬăØÉÉȇÈȝĄÉÉÓǔÈÕץÉÉĀÈ×ÕÈÌÉÉȄãü zÖÉÉǍnjôÈĊǔÌÉÉÜ×ÈåČäË ÇÁ¾***ÁÇÄÆÈÈ ȼËØø×ÌôÈØȤàËÈ ȼËă×ÕÌȗ ĉ×ËÕÈĆǰȉÈȾǵÛÔØǵĀËÈ ȼËă×ÕÌȗ ÈĊÉÉ É ÉĀËØøÈȟNJÉÉ É ÉÛǮǔǦÌǐÈȔË×ÌóÉÉ É É ÉÿĈÈȖǍnjÉÉ É ÉǟÿĈ ÈȾǵÉÉ ÛÔØǵĀËÈÈăÈȼËØÉÉ ø×ÌôÈØÉÉ ȤàËÈȼÌǼËă×ÕÌÉÉ ȗ ÈÖnjNJȄøÈåËÕăÈË×ÈĊÉÉǔÌȇÈ×ËÕÈÈÈĉ×ÌÉÉÿȲȷÈ ØǓËÈ×ÕÈÈ ĉ×ËÕÈĆÉǰȉ zÖnjNJȇÌNJÉÉ ǯÈȋÉÉ ÔÈ×ÌÉÉ ǕÕÈĆÉÉ ǐÈă ÈĆÉÉ ǐÈË×ÈØÉÉ ȸǥǑÌǔÈȔËØLjǡÈȟÉÉ çǕÌdzÈăÈąÌóÉÉ ǔÌǡÈþÉÉ ǾÈȖÉÉ ȸË ÈdžǍûÉÉ ÛǒÈȖÉÉ ǍĀĄÔØĀÈȖÉÉ ȸËÈĉÌÉÉ ĈąÈ ÕËĄǔÌǣÈØÉÉ DzÓĀ ÈǦËÈË×ÈǂÌÉÉ ǡ×ÕÈĄÉÉ ûèÈȔÌÉÉ ǔƸÈĉËØÉÉ ȷÈăÈþÉÉ ǍnjôÈĊĀÈǰØÉÉ è zþÉÉ ȲȸÌÿǔÈĊĀÈdžûǎÉÉ ÛĀÈĊÉÉ üÌçǒÈȋÔÈąÌø×Õ ĊĀĄÿèÈâǸËă× ÈÖnjÿüÌÜÈDŽȈËØĀÈÕØȇÈĉËØȷÈdžLjȈËØĀÈȖȸËÈăÈÕØôÈdžLjȈËØĀÈăËÈǦËÈÖǕÌǐÈ{ÖǔÌĀÈĊĀÈȔËĄǒÌǔ È×ËǦƸÈLJèÌǐÈØĀËÈȖǍÿĈÈăÈÖǯÌǐÈËǦÈÙØNJÜˀÈ×ăƸ×ÌǮȇÈăÈǦÌÜÈúóǮĀÈdžÜËÈȖóÿĀ zÕĄǯÈĊĀÈÖnjÿüÌÜ ÈȖȸËÈăÈÖnjnjôÈĊĀÈąÕÌȄNJÜËÈÕĄǣÈȔÌôÕĄôÈdžȲȷØǒÈĉËØȷÈdžǔĄǮǣÈǦËÈȖȸÖüËăÈǦËÈĊDzçǐ ÈÖnjÿüÌÜÈ×ÕÌĀÈÌǕÈ×ÖǑÈÌǐÈąÖnjǕƸ×ÕÈĆôÈÖǯÌǐÈĊôÕĄôÈĉËØȷÈĉ×ÌNJȇ×ÈĠȸĄ÷üËÈÖǔËĄǒÈĊĀÈÕĄǣ ÈĆôÈĊôÕĄôÈzÖnjôÈĉ×ËÖć÷ǔÈÌĈÈȔƸÈǦËÈÖǯÌǐÈýǦċÈdžÜËÈȖóÿĀÈÌǕÈÖnjôÈĊĀÈĊøÖǔǦÈÕĄǣ ÈĊĀËØNJÔËÈĠȷÈÌĈÈȔƸÈĆǐÈÌǕÈÖǔËÈĆǡĄǒÈĠȷÈÕĄǣÈÖnjÿüÌÜÈȖȸÖüËăÈĆǐÈǬ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑÈÖnjȲȷÈĊĀ ÈĆNJÜËĄǣÌǔÈÌǕÈĆNJÜËĄǣÈË×ÈÕĄǣÈȖȸÖüËăÈ×ÌNJȇ×È{ÖÜØȷÈĊüÌÛø×ǩȷÈĆǐÈĆôÈĊǔÌĀǦÈ{ÖnjnjôÈĊĀ zÖnjôÈĊĀÈ×ËØóǒ }ǮÜËÈýȎċÈĉ×ËȎǠÖǴÿüÌÜÈȎËÈĉØǵ÷ȖɚɡÈăÈùØDzǴôÈĉËØɟÈØɠȎÈÕ×ËĄĀÈĆǸÈĆȉĄǺ ÈĊǔÌÜ×ÈåČäËÈăÈÖǔ×ËÕÈÖnjÿüÌÜÈĄDzèÈĆôÈĠȸÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈăÈĆçĀÌǡÈĉǦÌÜÈąÌø ƸÈ-¿ È×ÌNJȇ×ÈăÈÕץǣØȷÈȝĄÓǔÈǬǦĄĀƸÈăÈĉØȲȹÈȔË×ăÕÈǂÌǍDzNJȅĀÈăÈÌĈÈĉÖnjĀǦÌǍǔÈȟnjǍĀǦÈ×Õ ȖÛĀÈÕËØȇËÈÌǐ ÈĊóǯǩȹÈăÈĊNJǯËÖćȷÈǂÌǔÌóĀËÈȔÕØôÈþĈËØȇÈăÈÖnjĀǦÌǍǔÈȔËÖnjÿüÌÜÈȔÌĀ×ÕÈ-À ȔÌǔƸÈĉËØȷ ȔÌǔƸÈÕĄǣÈdžô×ÌǮĀÈÌǐÈȔËÖnjÿüÌÜÈǦËÈdžǕÌÿÔÈȖÿǞǔËÈúǍóǮǒÈ-Á ĊnjÿǕËÈǂÌóǔÈdžǕÌè×ÈȟnjǍĀǦÈ×ÕÈÖnjÿüÌÜÈĉË×ËÕÈĉÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈǬǦĄĀƸÈ- ÈǂǩèÈĉÌȅǒ×ËÈdžćǡÈ×ÕÈÖǍȄĀÈĉÌĈÈdžǍüÌçȇÈÌǐÈȔËÖnjÿüÌÜÈȟǔËǦă×ÈĊøÖǔǦÈȔÕØôÈØȹÈÈ-à ȔÌǔƸÈÚȄǔÈĆǐÈÕÌÿNJèËÈă ÈȀÕËØNJĀÈĠȸÌǔËÕÈăÈĆǐØǞǒÈ{džôØȷăØǍǣÈþǍĈÌȄĀÈÌǐÈĉÖnjÿüÌÜÈą×ËĄÿĈÈ{ÌĀÈȟçĀÌǡÈ×Õ ÈĉÖnjûǐØÜÈăÈ×ÌǠNJȇËÈȟǕÌĀÈÖǕÌǐÈĉËÈĆǔÌǣÈØĈÈ×ÕÈÖnjÿüÌÜÈÕĄǡăÈȖȸËØȷÌnjǐÈ~džÜËÈąÕĄȷ ÈǦËÈæǔÌĀÈĊ÷njĈØȇÈĉÌĈÈĆnjǍǞnjøÈȖȸËÈǦËÈĆǔÌĀØNJÓĀÈăÈdžÜ×ÕÈĉ×ËÖć÷ǔÈzÖǕƸÈ×ÌÿǯÈĆǐ ÈȔËÖnjÿüÌÜÈǦËÈĉ×ËÖć÷ǔÈzÕĄǯÈĊĀÈĆçĀÌǡÈ×ÕÈĉ×ËǦƸÖnjÿüÌÜÈĊèÌÿNJǡËÈDŽǍÜƸÈÕÌǞǕË È×ÌǮȇÈȔƸÈØȷÈÕÌǕǦÈØø ËÈăÈÖnjóǯÈĊĀÈ{ĊnjôÈǭǕÌĈ×ÈØø ËÈĆôÈdžÜËÈĉËÈĆǮǍǯÈǵȄÔÈȔĄǢ ÈăÈþǕ×ËÕÈĆ÷ǔÈË×ÈÕĄǣÈȔËÖnjÿüÌÜÈdžĀØÔÈĆôÈdžÜÌĀÈȟȄǍǷăÈzÖnjóǯÈĊĀÈþĈǦÌǐÈ{ĉ×ăƸ zþǍnjôÈÕĄǣÈȝÖnjǕƸÈąË×ÈǭǠǐÈĊnjǯă×ÈË×ÈÌĈÈȔƸÈĊøÖǔǦÈǸËØǢ ÈǦËÈÚǑÈ{þǕØôÈȔƸØȈÈ×ÕÈĆôÈdžÜËÈþćĀÈ×ÖȈÈȔƸÈ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑ€ÈÖnjÿüÌÜÈĆǐÈȔÕØôÈĆǡĄǒ ÈĆǐÈȔÌÛÔËÈzdžÜËÈąÖǯÈĞØãĀÈ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑÈĆǐÈĊóǍǔÈăÈȔÌÛÔËÈ{ÖǔăËÖǣÈĆǐÈȔÌÿǕË ÈȖǍnjǟÿĈÈăÈȔÌǔƸÈȔÕØóǔÈąØǠÛĀÈ{ȔÕØóǔÈǭǔǦØÜÈ{ȔÕËÖǔÈ×ËǦƸÈĊnjçĀÈĆǐÈ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑ zdžÜËÈȔÌǮǕËÈĆǐÈýËØNJÔËÈăÈĆǡĄǒ ȔÌ÷NJÛǮǔǦÌǐ È ÈȔÌǍǔÌǐØȈÈË×ÈȔÌôÕĄôÈăÈȔÌǔǦÈ{ĊèÌÿNJǡËÈýĄûèÈȔËØǶǔÈDŽÔÌàÈăÈȔËÖnjÿǮǕÖǔËÈØȵô Ë ÈØNJÿôÈȔËÖǐÈȔÌ÷ÿĈÈĆôÈĉØ÷ǕÕÈğĄdzĄĀÈÌĀËÈ~ÖnjǔËÕÈĊĀÈąÕËĄǔÌǣÈ×ÕÈdžǔĄǮǣÈĊûàË zdžÜËÈĉ×ËǦƸÖnjÿüÌÜÈÖnjnjôÈĊĀÈĆǡĄǒ ÈØǍǣËÈȟĈÕÈÖnjǢÈùĄäÈ×ÕÈĊèÌÿNJǡËÈDŽǍÜƸÈòǕÈȔËĄnjèÈĆǐÈĉ×ËǦƸÖnjÿüÌÜÈĆǔÌȄÜƽNJĀÈ ÈÕ×ËǥøÈĊĀÈȔËÖnjÿüÌÜÈdžĀČÜÈØȷÈąÖǕÖǑÈȖȸËÈĆôÈĊǒËØǍǓƽǒÈzdžÜËÈąÖǯÈæȸÌǯÈ×ÌǍÛǐ ÈÕØô×ÌôÈĊǔËă×ÈăÈĊÿÛǡÈǂČóǮĀÈØȷÈąăČèÈËØȸǦÈ~ÖǯÌǐÈ×ËĄø ÌǔÈ×ÌǍÛǐÈdžÜËÈȖóÿĀ zÖnjôÈĊĀÈúNJǠĀÈǩǍǔÈË×ÈÖnjÿüÌÜÈĊèÌÿNJǡË }ĉ×ËȎǠÖǴÿüÌÜÈȪǽØçǺ È ÈăÈĊǔÌÿÛǡÈ{ĊȄäÌèÈ×ËǦƸÈÕץĀÈ{ĆǔÌĈÌø ƸÌǔÈÌǕÈĆǔÌĈÌø ƸÈ{ÖnjÿüÌÜÈȔƸÈ×ÕÈĆôÈĊûÿèÈØĈ‚ Èĉ×ËǦƸÖnjÿüÌÜÈÕĄǯÈ×ÌÿȵNJÜËÈǭüËĄĀËÈĊǔĄǔÌȈØǍǾÈDŽÔÌßǒÈÌǐÈÌǕÈÕØǍ÷ǐÈ×ËØȈÈĊćǡĄǒÈĠȷ zÕĄǯÈĊĀÈĊȅûǒ ÈĆûÿǡǦËÈ{ÕØǍøÈĊĀÈØȷÈ×ÕÈË×ÈĊȄûNJǠĀÈĉÌĈÈĆnjǍĀǦÈȔċÌÛnjćôÈØȷËØȷÈ×ÕÈdžǔĄǮǣ ÈǦËÈ{ýÌnjǯÕÈăÈØǍȅÓǒÈÖnjǔÌĀÈĊǔËă×ÈdžǔĄǮǣÈ~ĊǔÖǐÈĆǍLjnjǒÈÖnjǔÌĀÈĊǔÌÿÛǡÈdžǔĄǮǣ ÈȟȅǍDzĀÈ×ÕÈÖnjǔÌĀÈĉÕÌßNJȈËÈdžǔĄǮǣÈ~ ăÈǭǔǦØÜÈ{ÚȄǔÈĆǐÕÌÿNJèËÈȔÕØȷÈȔÌǍĀ ÈăÈĊèÌÿNJǡËÈĉËăǩǔËÈÖnjǔÌĀÈĊèÌÿNJǡËÈdžǔĄǮǣÈ~ÖnjÿüÌÜÈȔÕËÕÈ×ËØȈÈþǖËÕÈĊüÌĀ ÈȖȸËÈåËĄǔËÈȔÌǍĀÈǦËÈzĊÛnjǡÈdžǔĄǮǣÈăÈ~ĊèÌÿNJǡËÈâǐËă×Èĉ×ËØȈØȷÈǦËÈdžçǔÌÿĀ ÈúĀÌǯÈĊǔËă×ÈdžǔĄǮǣÈzÕ×ËÕÈĉØNJǮȲȷÈdžǍĀĄÿèÈĊǔËă×ÈdžǔĄǮǣÈ{ÌĈÈdžǔĄǮǣ ÈæȷÌnjĀÈăÈĊüÌĀÈ{ĊóǕǩǍȇÈdžǍĀăØÓĀÈ{ÖǕÖćǒÈ{×ËǦƸÈăÈdžǕǤËÈ{ýăËÖĀÈĊǶȄüÈĊĀËØNJÔËÈĠȷ zdžÜËÈĊßǠǯ ÈÖnjÛǑÕץĀÈÚÔÈĉÌȅüËÈ{ÖnjÿüÌÜÈȖNJǯËÖǔÈdžÜăÕÈÖnjǔÌĀÈĊüăËÖNJĀÈĉÌĈÖǕÖćǒÈ ÈȖNJǯËÕÈǦËÈdžçǔÌÿĀÈ{æÿǡÈ×ÕÈÖnjÿüÌÜÈĉËǩćNJÜËÈăÈØǠÛÿǒÈ{ȔÕËÕÈýÌnjǯÕÈ{ȔÕĄLjǔ ÈĊǔËă×ÈăÈĊèÌÿNJǡËÈ{ĊÿÛǡÈĉÌĈǦÌǍǔÈĆǐÈȔÕĄȷÈĆǡĄǒÈĠȷÈ{ȔËØ÷ǕÕÈÌǐÈĊèÌÿNJǡËÈâǐËă× ÈË×ÈÖnjÿüÌÜÈĊǔËă×ÈdžĀČÜÈĆôÈÕĄǯÈĊĀÈǀĄÛÓĀÈĊǔËă×ÈdžǔĄǮǣÈĊ÷ÿĈÈ{ÖnjÿüÌÜ ÈĊûǍĀÈĠȷÈÖnjǔÌĀÈ{ÕĄǯÈĊĀÈăËÈ×ÕÈĊȄnjĀÈĊǒÌÜÌÛÔËÈǦăØȷÈDŽǡĄĀÈăÈÕǦËÖǔËÈĊĀÈØãǣÈĆǐ ÈÙÌÛÔËÈ{džLjNjĀÈǬØ÷ǔÈăÈÚȄǔÈĆǐÕÌÿNJèËÈȖNJǯËÖǔÈÈ{ÕĄǣÈǭǔǦØÜÈ{ĊøÖǔǦÈĆǐ È{ǂ×ÌȅÔÈÙÌÛÔËÈ{ąÌnjøÈÙÌÛÔËÈ{ǀËØãdzËÈ{ýÕØĀÈǦËÈÙØǒÈ{ĊøÖǔÌĀ×ÕÈăÈĉÖǍĀËÌǔ ÈĉØǍøÈą×ÌnjôÈDŽǡĄĀÈdžǕÌćǔÈ×ÕÈĆôÈĉÖnjÿǯǦ×ËÕĄǣÈăÈĊ÷NJÛǕÌǯÈýÖèÈÙÌÛÔË zÕĄǯÈĊĀÈĊèÌÿNJǡËÈĊøÖǔǦÈǦËÈÖnjÿüÌÜ ÈăØøÈ×ÕÈĊóǕÈdžĀČÜÈăÈdžȇØøÈąÖǕÕÌǔÈË×ÈȔËă×ÈăÈþÛǡÈȖȲȷÈúĀÌçǒÈȔËĄǒÈĊÿǔÈĆôÈÌǞǔƸÈǦË ÈĊǔËă×ÈĉÌĈÈĊNJÔË×ÌǔÈĆǐÈÕĄǣÈÕ×ËĄĀÈȖȸËÈØNJǮȲȷÈ{džÜËÈĉØ÷ǕÕÈĠȷËÕÌǯÈăÈdžĀČÜ ÈÕĄǯÈĊĀÈȔËÖnjÿüÌÜÈ×ÕÈĊǔÌÿÛǡÈĉÌĈÈĉ×ÌÿȲȷÈǦăØȷÈĆǐÈØǞnjĀÈdžǕÌćǔÈ×ÕÈăÈÖĀÌǞǔËÈĊĀ zÕǦËÖǔËÈĊĀØãǣÈĆǐÈË×ÈȔÌǔƸÈdžĀČÜÈă ÈăÈúǖÌÛĀÈÕĄǯÈĊĀÈȔËÖnjÿüÌÜÈØȷËØȷÈ×ÕÈdžǔĄǮǣÈǦăØȷÈDŽLjÜÈĆôÈĊûǕċÕÈǦËÈĊóǕ ÈĆǐÈĉÖnjÿüÌÜÈzdžÜËÈȔËÖnjÿüÌÜÈØNJǮȲȷÈØǍøÈȔÌLjȸØøÈĊüÌÛnjćôÈ×ÕÈĆôÈdžÜËÈĊǒČóǮĀ ÈăÈÕĄǯÈĊĀÈĊÿÛǡÈĉËĄȈÈ×ÕÈȂçdzÈǭǕËÖȲȹÈLJèÌǐÈÌĈÈýËÖǔËÈĊçǍLjäÈǭǕÌÜØȇÈdžûè zÕÕØøÈĊĀÈÖnjÿüÌÜÈȔÖǔÌĀÈĆǔÌǣÈ×ÕÈăÈĊøÕÌNJȇË×ÌôǦËÈDŽǡĄĀÈĊĈÌø ÈØĈÈÕă×ÈĊĀÈ×ÌǶNJǔËÈĆôÈÕĄǣÈĊçǍLjäÈăÈąØĀǦă×ÈĉÌĈ×ÌôÈýÌǞǔËÈǦËÈÖnjÿüÌÜÈĆôÈĊǔÌĀǦ È{ ăÈÕĄǣÈǦËÈdžLjȈËØĀÈăÈýÌÿÓNJÜËÈ{džüËĄǒÈĆǐÈȖNJȇ×ÈúNjĀÈ{ÖĈÕÈýÌǞǔËÈĠȸÌćnjǒÈĆǐÈÕØȇ Ċ÷DzÛȖǼȎÌǸÈȅɠ×ÌǺ ĈÌā:)Žâî³ dг¸ĉĐÚÉ) &ĐÉ8°€&Ѐ¸³Ð¹ :ÌĊĊ€Žą9&°öºÕ ÌĉĐ¹Žą&ĐÉĈ dгd(°ºõ(ŽĐ…ā ȀÌÙ°³Ž€&Ѐ °(Ìv°³9ÌĊ(& &ĐÉÌĊĆā°Õ(&°ą °ÌĊ€ŽąŽ„Ìĉ) 7)ĝ¸ÕĈĆą °č8)ÌÙ°³ ÌĊ€d(Ìυĉ ÌĊ³ŽąȀŽ€&Ѐ Č³+(&°ą:(Ìv &ĐÉÌĊĆā°ÕĈÌā: Č³°ÌĉČÁĐ¹Ž³ ŽąкÅŽ³°č8 Žĉ°ą)ÌĊĊ€Žą Žā°Ö„(Ò³Č³Ȁ ĈÌā:(°ºõ(ÌÕг °ČºÕĐÉ(&ĐÉ (Ё¹ČºÕĐÉ°ĉ ÌĊ€Žą ĊÿäÌȯÈȾǵÛÔÖǵÜ ¿ÁÄÆ/¿À/¿Á ¿ÁÇÅ/¾À/¿Æ ĊüÌÿôÈùÌÿô ×ÌóȗØǵĀÈÙăØǵÜ ¿ÁÄÇ/¿¾/¾Ç ¿ÁÇÅ/¾À/À òɚɟ×ÌȭȬüËăȌÈÖÿÔË ȼÌǵț×ÈÌțØǵûèÖǵÜ ĊüÌĀÈăÈĉÕÌßNJȈËÈ ÖǕØǣÈ ¿ÁÄÇ/¾À/À ¿ÁÇÅ/¾À/À ĉǩôØĀÈǂËØǍÿçǒÈ ¿ÁÄÇ/¾À/ÀÀ ¿ÁÇÅ/¾À/¾Ã ĉÕȑɠÈÌțØǵûè ÈȖǍÿĈÕǩǔÌǯÈ×ÕÈ{ËǦĄǒØȹÈąÌ÷ǮǕÌĀǦƸÈ×ÕÈúǾÌǯÈ{ĊǡØøÈØLjôËÈĊĀËØøÈ×ÌóÿĈÈÖǔǦØȇÈÈĊǾČóǼă×ÕÈĊȉØøÈąÖǾÌĀÈþǔÌǣ zÖǯÈØǒØȷÈȟLjǒ×ÈDŽÛôÈĆǐÈȋȇĄĀÈȔÌNJÜËÈȟãÜĄNJĀÈùăËÈȝ×ăÕÈĊÿûèÈȟȅǐÌÛĀÈȝ×ăÕ ÈȀ×ÌçĀÈăÈȔƸØȈÈǂÌȅǐÌÛĀÈȝ×ăÕÈȖǍÿǮǯăÈĊÜÈ×ÕÈ{ĊĀØôÈþÜÌȈÈĆNJÛǮǔǦÌǐÈĊĀËØøÈ×ÌóÿĈÈÖǔǦØȇÈĊĀØôÈ×ÌćɟÈþǔÌǣ zÖǯÈùăËÈȟLjǒ×ÈDŽÛôÈĆǐÈȋȇĄĀÈýÌóÔËÈȟNJǯ×È×ÕÈĆô×ÌLjĀÈȔÌNJÜØćǯÈĊĀČÜË È{ĊĀČÜËÈȀ×ÌçĀÈǂÌȅǐÌÛĀÈ×ÕÈ{ÕØÜÈÕץǔÈ×ÕÈúǾÌǯÈ{ĊÜÌȈƸÈ×ÕÌǔÈĊĀËØøÈ×ÌóÿĈÈÖǔǦØȇÈĊÜÌȰǠÈÌǴǵǰĀÈþǔÌǣ ÈúǍNJÜÌǑÈȟNJǯ×È×ÕÈýĄÜÈȟLjǒ×ÈăÈȔƸØȈÈdžǖËØȈÈȟNJǯ×È×ÕÈùăËÈȟLjǒ×ÈDŽÛôÈĆǐÈȋȇĄĀÈÌdzØćǯÈȔÌNJÜØćǯÈĉØnjĈÈĊ÷njĈØȇ zÖǯÈĊǟø ĆÿûǽÈËØĈȎ ĉØǵ÷ǼÌćȉÈÌǴǵǰĀÈ ĉØDzǼČôÈĆÿäÌȯÈ ĊǼÌȭĈÕÈýËØćɟ ÈǂÌȅǐÌÛĀÈ×ÕÈ{ĊȇØßĀÈÕËĄĀÈÖǕØǣÈ×ÕÈúǾÌǯÈ{ĉØNJǔČôÈÖǍçÜÈĊĀËØøÈ×ÌóÿĈÈÖǔǦØȇÈĉØDzǼČôÈĆÿäÌȯÈþǔÌǣ zÖǯÈĊǔËĄǣÈǀÌȴôÈùăËÈȟLjǒ×ÈDŽÛôÈĆǐÈȋȇĄĀÈȔÌćȄàËÈÂÈȟǍÔÌǔÈÙ×ËÖĀÈĉØnjĈÈĊ÷njĈØȇÈăÈĊĀČÜËÈȀ×ÌçĀ ÈĉăØǍǔÈǂÌȅǍȅÓǒÈăÈǬǦĄĀƸÈ×ÕÈúǾÌǯÈ{ĉØǍ÷ǔÌćǡÈÌdz×ÖÿÓĀÈĊĀËØøÈ×ÌóÿĈÈÖǔǦØȇÈĉØǵ÷ǼÌćȉÈÌǴǵǰĀÈþǔÌǣ ÈȋȇĄĀÈȔƸØȈÈĊèĄdzĄĀÈǵȄÔÈǂÌȅǐÌÛĀÈăÈĊĀČÜËÈȀ×ÌçĀÈăÈþǕØôÈȔƸØȈÈǂÌȅǐÌÛĀÈȝ×ăÕÈȖǍÿǮǯÈăĊ È ÜÈ×ÕÈ{ĊǔÌÛǔË zÖǯÈĊèĄdzĄĀÈǵȄÔÈăÈĆǾČLjüËÈǛćǔÈȟNJǯ×ÈùăËÈȟLjǒ×ÈDŽÛôÈĆǐ Èȝ×ăÕÈȖǍÿǮǯÈăÈĊÜÈ×ÕÈ{ĉØćǯÈǂÌĀÖǣÈ×ÕÈúǾÌǯÈ{ĆÿûǕÈǀË×ËÕÈĊĀËØøÈ×ÌóÿĈÈÖǔǦØȇÈĆÿûǽÈËØĈȎÈþǔÌǣ zÖǯÈĊǔËĄǣÈĆĀÌnjǮǕÌÿǔÈȟNJǯ×ÈùăËÈȟLjǒ×ÈDŽÛôÈĆǐÈȋȇĄĀÈĆô×ÌLjĀÈȔÌNJÜØćǯÈĉØnjĈÈĊ÷njĈØȇÈǂÌȅǐÌÛĀ ÈÌǐÈċĄÿçĀÈĆôÈÖǔÕØôÈĊĀÈą×ÌǯËÈȔËØ÷ǕÕÈǭnjô ËăÈĆǐÈÕĄǣÈȟǐØǞǒÈǦËÈĊǮǠǐÈ×ÕÈÕËØȇËÈ{ǭĈăǪȹÈȖȸËÈ×Õ ÈÕĄćǮĀÌǔÈĉÌĈÈĆLjnjǡÈȖNJǯÌ÷ǔËÈąÖǕÕÌǔÈăÈÖǔǦØȇÈòǒÈĊøÖǔǦÈØȸǥǑÈdžǕȘ×ÈăÈĉØĈÌǷÈĉÌĈÈĆLjnjǡÈĠȸÌÿǔÈõ×ǩȷ ÈǦËÈ{ĊèÌÿNJǡËÈǂČĀÌçǒÈȋȸØäÈǦËÈ{ÕËØȇËÈȖȸËÈzÖǔØȷÈĊĀÈØÜÈĆǐÈăËÈąÌ÷ǕÌǡÈǂØÛÔÈ×ÕÈÌĈÈȔƸÈĊøÖǔǦÈȔÌćnjǑÈă ÈȂȈËăÈØNJǮȲȷÈȔËØ÷ǕÕÈÌǐÈÕĄǣÈĊøÖǔǦÈòLjÜÈĉÌĈÈǂăÌȄǒÈĆǐÈăÈÖnjǐÌǕÈĊĀÈĉØNJǮȲȷÈĊĈÌø ƸÈ{ÕĄǣÈdžǍçȈĄĀ ÈĆǐÈÈğăØǯÈȔċÌÜÈþĈÈăÈȔÌNJÜăÕÈȖȲȷÈĉ×ÕËØȷȃØĈËĄǣÈâǐËă×ÈȔÖǕÕÈÌǐÈÖǔǦØȇÈòǒÈ{æȈËă×ÕÈzÖǔĄǯÈĊĀ ÈÖǔǦØȇÈòǒÈĆǐÈĠȷÌǕǦ×ËÈȖȸËÈzÖǔǦÈĊĀÈòÓĀÈȔËØ÷ǕÕÈÌǐÈĆÛǕÌȅĀÈ×ÕÈÌLjǒØĀÈË×ÈÕĄǣÈdžǍçȈĄĀÈăÈÖnjôÈĊĀÈĊǮǕÖǔËǦÌǐ zÖǯÌǐÈĆNJǯËÕÈĉÖǔǦØȇÈòǒÈȟǐØǞǒÈdžǍĈÌĀÈǦËÈĉØǒÈúĀÌôÈñ×ÕÈÖnjôÈĊĀÈòÿô ÈǂË×ÌǶNJǔËÈĆǐÈĆǐØǞǒÈȖȸËÈzdžÜËÈĊäËØȇËÈǂÌçȈĄǒÈȟûǎÛĀÈ{ǭĈăǪȹÈȖȸËÈ×ÕÈą×ÌǯËÕץĀÈǂÌóǔÈǦËÈØ÷ǕÕÈĊóǕ ÈĊäËØȇËÈǂË×ÌǶNJǔËÈăÈȖȸÖüËăÈĊäËØȇËÈǂË×ÌǶNJǔËÈĊèØȇÈȔĄÿDzĀÈăÕÈȋȸØäÈǦËÈăÈÕ×ËÕÈą×ÌǯËÈĆǔÌnjȲȷÈæȈËăØǍǾ Èĉ×ËǥøÈĆǕÌĀØÜÈùÌLjȈÈ×ÕÈÌĈÈȔƸÈǂË×ÌǶNJǔËÈĆǐÈ{ȖȸÖüËăÈĊäËØȇËÈǂË×ÌǶNJǔËÈzÕĄǯÈĊĀÈĠȸÌÿǔǦÌǐÈÖǔǦØȇÈòǒ ÈÝÌßNJǣËÈØȄǔÈòǕÈĆǐÈǂÌćǡĄǒÈăÈǂÌǔÌóĀËÈȟÿĈÈĊNJȈăÈzÕ×ËÕÈą×ÌǯËÈąÕËĄǔÌǣÈÖǔǦØȇÈÌćnjǒÈĉËØȷÈĆLjǔÌǡÈĆÿĈ ÈȟÿĈÈĆǟǔÌnjǢÈ{Ø÷ǕÕÈĉĄÜÈǦËÈzÖǐÌǕÈĊĀÈǭǕËǩȇËÈȔËǩǍĀÈȖǍÿĈÈĆǐÈǩǍǔÈăËÈǦËÈǂÌçȈĄǒÈăÈǂË×ÌǶNJǔËÈ{Õ×ËÕ ÈÖǔǦØȇÈòǒÈǂË×ÌǶNJǔËÈ{džÜ×ÕÌǔÈdžȲȷØǒÈØǓËØȷÈdžÜËÈȖóÿĀÈ{ÖǯÌǐÈĆNJǯËÕÈ×ËØȈÈÖǔǦØȇÈòǒÈdžĀÖǣÈ×ÕÈǂÌǔÌóĀË ÈĊøÖǔǦÈĊèÌÿNJǡËÈĉÌĈÈdžǍçȈËăÈÌǐÈĆćǡËĄĀÈ×ÕÈÖǔǦØȇÈòǒÈ{ĊçȈËĄĀÈȖǍnjǢÈ×ÕÈzÖnjôÈÖǯ×ÈDŽÜÌnjĀÌǔÈǦØäÈĆǐ zÕĄǯÈĊĀÈĊøÕץǣØÜÈ×ÌǢÕÈąØĀǦă× ÈĊǔÌǞǍĈÈĉÌĈ×ÌNJȇ×ÈdžǕËÖĈÈ×ÕÈÕËØȇËÈĠȸÌǔËĄǒÈ{úôÈ×ÕÈzdžÜËÈĊÜÌÛÔËÈâǐËă×È×ÕÈȂçdzÈ{ĉÖçǐÈȟûǎÛĀ ÈÙÌÛÔÈăÈǛǔ×ÕăǦÈăÈĊǔă×ÕÈǂċÌÔÈĉǦÌÜÈȔÌćnjǑÈ{ąÖǮǔÈĆǐØǞǒÈǂÌÜÌÛÔËÈĊèØȇÈȟǕÌĀÈȔă×ÕÈĆÜÈĆǐ ÈÖǔǦØȇÈòǒÈĆôÈÖnjôÈĊĀÈȂǍàĄǒÈË×ÈĊǒÌÜÌÛÔËÈąÖǮǔÈĆǐØǞǒÈǂÌÜÌÛÔËÈȔĄÿDzĀÈzÕĄǯÈĊĀÈáĄȷØĀÈȔÕĄȷ ÈÕÌǞǕËÈǦËÈĉØǍ÷ǮȲȹÈĉËØȷÈĠȸÌĈÈdžǍçȈĄĀÈ×ÕÈÕØȇÈ{ĉǦÌÜÈȔÌćnjǑÈ×ÕÈzdžÜËÈĆNJǯËÖǔÈË×ÈÌĈÈȔƸÈȟǐØǞǒÈȔÌóĀË ÈǦăØȷÈË×ÈÕĄǣÈǂČóǮĀÈăÈúǖÌÛĀÈÖnjôÈĊĀÈĊçÜÈÌǕÈÕă×ÈĊĀÈąØȄäÈdžǍçȈËăÈȖNJȄøÈǦËÈȖȸÖüËăÈĉËØȷÈĊNJÔË×Ìǔ ÈĊÿǖËÕÈăÈÖǕÖǯÈdžǕÌÿÔÈ{ȔÕĄȷÈÙÌÛÔÈăÈǛǔ×ÕăǦÈȔĄÿDzĀÈ×ÕÈzÖnjôÈȔÌćnjǑÈË×ÈÕĄǣÈǂÌÜÌÛÔËÈăÈÖĈÖǔ ÈÌĈÈĆNJÜËĄǣÈĆǐÈĠȷÌǍNJÜÕÈ×ÕÈË×ÈÕØȇÈúÿÓǒÈȔËǩǍĀÈdžÜËÈȖóÿĀÈăËÈĉÌĈÈĆNJÜËĄǣÈȟÿĈÈȖǍĀƽǒÈăÈÖǔǦØȇÈòǒÈǦË zÖĈÕÈǭĈÌô ĊûôÈĉØǵøÈĆȆǵDzǼ ÈǴÌÓüÈĆǐÈ ċĄÿçĀÈÌĈÖǔǦØȇÈòǒÈĆôÈdžÜËÈȔƸÈǦËÈĊô ÌÔÈȔËÖǔǦØȇÈòǒÈĊøÖǔǦÈȟǐØǞǒÈĊÜ×ØȷÈȟǞǍNJǔÈ ÈáËØȇËÈǂץàÈĆǐÈË×ÈÕĄǣÈDŽûǾËÈǂăÌȄǒÈȖȸËÈăÈÖǔËÈǂăÌȄNJĀÈĉÕØȇÈĉÌĈÈĉÖnjÿǔËĄǒÈăÈĊøÖǔǦÈĉÌĈÈǂ×ÌćĀ ÈĆçĀÌǡÈÕËØȇËÈØǶǔÈØȷÈþĈÈăÈÖnjǔǦÈĊĀÈÖȲȸƽǒÈØćĀÈǂăÌȄǒÈȖȸËÈØȷÈÕĄǣÈþĈÈĆôÈȔÌnjǢÈ~ÖĈÕÈĊĀÈȔÌǮǔÈâǕØȄǒÈÌǕ zÖǔ×ËÕÈȔÌèǤËÈÌĈÈǂăÌȄǒÈȖȸËÈǦËÈĊǮǠǐÈÕĄǡăÈĆǐÈdžLjÛǔ ÈĉÕËǦƸÈ{ǂÌǔÌóĀËÈǦËÈ ċĄÿçĀÈæȇÌnjĀÈÕÌDzǒÈȔËÖȅȇÈúǍüÕÈĆǐÈÌĈÖǔǦØȇÈòǒÈĆôÈdžǯËÕÈ×ăÕÈØǶǔǦËÈÖǕÌLjǔÈĆNJLjüË ÈĊàÌßNJǣËÈĉÌĈÈȔĄÿDzĀÈĊǣØȷÈǦăØȷÈDŽLjÜÈÕĄǣÈȖȸËÈĆôÈÖǔ×ËÕץǣØȷÈȖȸÖüËăÈĉØȵô ËÖÔÈĆǡĄǒÈă zÕĄǯÈĊĀÈĆNJȄøÈǭȲȹ ĉǦÌÜÈȖĈƸÈ ÖǕØǣÈ ¿ÁÄÇ/¾À/¿Æ ¿ÁÇÅ/¾À/¿Æ ÌǵǼÈýÌǴćɟÈȾÛÔ ýăËÖĀÈĉØøÈĆNJǠǕ×ÈăÈĉǦÌÜÕċĄȇÈ ¿Áž/¾Ã/ÀÄ ¿ÁÇÅ/¾À/¿Ä ĊǼËÕØ÷ÿȊÈĊè×ËȎÈץßǴĀ ÌĈÈąǧăØȹÈĉËØǡËÈ ¿ÁÄÇ/¾Ç/À ¿ÁÇÅ/¾À/¿Á ȼÌǵÿȗÌĈÈĊûè ĊĈÖǔÌĀǦÌÜÈăÈĊǔÌÛǔËÈȠăØǍǔÈ ǦĄÛǔÈǂËØǍÿçǒÈǩôØĀÈ ×ĄɡØȬàÈÌț×ÖǵÿÔ ĊǺËÕÌÜÈĊÓüÌàÈĊûèÈąȑÿÔÖǵÜ ¿ÁÅÇ/¿¿/¿À ¿ÁÇÅ/¾À/¿Ã ÕØÜÈÕץǔÈ yxÖǴǴǵɟÈĊĀÈĆǼĄ÷ȊÈË×ÈĉÖǼȎěȯÈòǺÈ{ȼËÖǼȎěȯÈòǺ ýÌǼ ĉǩôØĀÈąÌøØǍÿçǒÈ ¿ÁÄÇ/¿¿/¿¿ ¿ÁÇÅ/¾À/Á¾ ¿ÁÄÇ/¾À/¾Æ ¿ÁÇÅ/¾À/¾Æ ĊǾČóǼă×ÕÈĊȉØøÈąÖǾÌĀ ǮĀÖȋÈúÓĀ ÌǵǼÈĉĄȬàÈȔĄɠ×ËÕ ĉ×ăÌnjȇ ĊĀØôÈ×ÌćɟÈ ýËÖȈDzÜËÈȅɠ×ÌǺ ¿ÁÄÇ/¾À/¾¿ ¿ÁÇÅ/¾À/¿Ç ĊǔÌLjǍNJǮǑÈăÈúȅǔÈăÈúÿÔÈ ĊǴȉăØɟÈĊǴǵĀËÈĊûȭǴǵÛÔ Ċ÷ǴĈØȯÈăÈĊÿûèÈĉÌĈÈĆàØèÈ×ÕÈȼÌǴô×ÌôÈȼËÖǼȎěȯÈǮǵȭȯĄĀ ĊÜÌȰǠÈÌǴǵǰĀ ¿¾ÅÇÈą×Ìÿǯ ÈĆÉÉónjǕËÈ ×ÌÉÉǶNJǔËÈþÉǮǢÈǦĜěÉǕÕÈ{ÕØÉÉ ôÈĆÉǔËăĚÈÌÉLjȸȻÈĆÉǢÈØǍÉÛĀÈȖÉǕËÈ ×ÕÈË×ÈÌÉĀÈ×ÌøǦĜĚÈØÉȲȷÖǒ ÈĆÉÉôÈǺÉÉǕĚÕÈăÈǂØÉÉÛÔÈ×ÕÈǦĜěÉÉĀËÈăÈÌĈÈdžÉÉÜÕÈ×ĜÕÈǦËÈÖÉÉÜ×ÈĊÉÉĀÈąË×ÈȔÌÉÉǕÌǑÈæÉÉȈĄĀÈĆÉÉǢ Èą×ËĄÉÉÿĈÈzÕÌÉÉǐÈØÉÉǍǠǐÈǬÕÌÉÉǕÈ{ÖÉÉǯÈýÌÉÉÿǒÈȔÌÉÉÜƸÈĆÉÉǢÈăÈÕăȻÈĆÉÉǢÈÌÉÉĈǦĜĚÈȖÉÉǕËÈÙĄÉÉÛȇË zþȸĝÉǯÈĊÉĀÈÕÌÉǯÈÌÉĈÈąØÉäÌǣÈýÌÉÉÔÕǦËÈ ×ÕÈȖÉÉǕËÈ ǦËÈÖÉÉçǐ ÈþÉǍǶèÈǂË×ÌÉÉ ǠNJȇËÈ ǦËÈĊÉóǕÈăÈĊĀÌÉÉ ûÜËÈǀČÉȅǔËÈÕĄÉÉ üĄĀÈȔËĄÉnjèÈĆÉÉ ǐÈĆÉô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈ ÈȖÉćǍĀÈĆÉǐÈĆÉȈČèÈăÈȋÉǮèÈÌÉǐÈĆÉôÈąÕĄÉÉ ǐÈĊǔÌÉÛôÈąÌ÷ÉǕÌǡÈȔËØÉǕËÈĊĀÌÉûÜËÈĉĚĝÉćÿǡ ÈȖÉǕËÈ{ÖÉǔËÈąÖÉǯÈȋÉȇĄĀÈăÈÖÉǔËÈąÕØÉôÈǬČÉǒÈ ×ĝÉǮôÈĉÕÌÉßNJȈËÈĆçÉÜĄǒÈdžÉćǡÈ×ÕÈǩÉǕȾè ÈĊÉûǣËÕÈĉÌÉĈ×ËǦÌǐÈ×ÕÈȋÉȇĄĀÈ×ĝÉDzÔÈȔÌÉÿĈÈĆÉôÈÕĄÉǣÈĊÉûàËÈąÌ÷ÉǕÌǡÈĆÉǐÈË×ÈdžôØÉǯ zÖnjǔÌÉÜØȷÈ{džÉÜËÈĊÉǡ×ÌǣÈă È{ĊÛnjǡÈdžǔĄǮǣÈ{ÈĉĚËǦƸÈñÕĄôÈÈ{ȔÌǔËĄǡÈĆǍûèÈdžǔĄǮǣ ÈdžÜËÈȖóÿĀÈĆôÈÖnjNJÛĈÈĊǒÌèĄdzĄĀÈzzzăÈĉĚËǦƸÈØÛÿĈÈ{ÈĊǮôÕĄǣ ÈĆçĀÌǡÈ×ÕÈÌǕÈþǍǯÌǐÈąÖǔËĄǣÈǂÌèĄLjãĀÈ×ÕÈË×ÈÌĈÈȔƸÈÌĈ×ÌǐÈăÈÌĈ×Ìǐ zþǍǯÌǐÈąÖǍnjǯ ĉÕ×ÖÿĈÈǦËØȷË ÈȾÉÉ ÛÔĉÌȈƸÈĆNJÉÉ ǯǥøÈȟÉÉ NJȄĈÈ×ÕÈȂÉÉ ÜƽǒÈdžÉÉ ǕÌćǔÈÌÉÉ ǐ ÈĊÉÉ ĀČȦÈčËØÉÉ ßǼÈ{ĉǦÌÉÉ ÜȖ È ĈƸÈ×ÕÈúǾÌÉÉ ǯÈĉØÉÉ ȰÌǸ ÈąÕËȎÈĊÉÉ ȭǼÈÌÉÉ ț×ÖÿÓĀÈ{ÕØÉÉ ÜÈÕץÉÉ ǔÈ ×ÕÈúǾÌÉÉ ǯ È{ĊÉÉ ǺËØɟÈ×ÌǽÖǴȬÉÉ ÜËăÈĉǦÌÉÉ ÜÈÕċĄÉÉ ȇÈ×ÕÈúǾÌÉÉ ǯ ÈúǾÌÉÉ ǯÈĊÉÉ üČȉÈĊûçÉÉ ÜÌǰèÈ{ĉÕËØÉÉ ÿǵûèÕăËÕ ÈdžÉÉ ǯǥø×ÕÈþÉÉ ǾÈ×ÕÈÈĊÉÉ ĈÌȇ×ÈăÈĊÉÉ ĀĄÿèÈǂÌÉÉ ĀÖǣÈ×Õ ÈÕØÉÉÜÈÕץÉÉǔÈ ×ÕÈúǾÌÉÉǯÈĠÉÉɠÌț×ÈýËØćÉÉȗÈĉÌÉÉȈƸÈ {×ÖÉÉǑ ÈĊÉÉ ÿȰÈĊÉÉ ǰDzȆĀÈĉÌÉÉ ȈƸÈ ăÈÈÖÉÉ ǔǦØȇÈdžÉÉ ǯǥø×ÕÈþÉÉ ǾÈ×Õ ÈĆÉÉ ǐÈ×ÕËØÉÉ ȷÈdžÉÉ ǯǥø×ÕÈþÉÉ ǾÈ×ÕÈÕØÉÉ ÜÈÕץÉÉ ǔÈ×ÕÈúǾÌÉÉ ǯ zÖnjNJÉÉ ÛǮǔÈõĄÉÉ Ü Ä ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÈÕËÕØǣÈÀÅÈĆLjnjǮóǕ ĊèÌÿNJǡË ĉĚËȎǠÖǴÿüÌÜ Á¾¾¾ÁÀÀÀÈĆǔÌĀÌÜ ¿ÂÁÇÈÈùËĄǯÈÁ ¿ÁÅ¿/¾Â/¿¾ ¿ÁÇÅ/¾À/ÀÆ ¿ÁÅÀ/¾Ç/¿Â ¿ÁÇÅ/¾À/¾Ã ÕØÜÈÕץǔÈ ¿ÁÅ¿/¾Ã/ÀÄ ¿ÁÇÅ/¾À/¾Å ÈĊÜ×ěȷÈË×ÈȔËÖǔǦěȇÈòǒÈĊøÖǔǦÈȂûNJǠĀÈÕÌçǐËÈ{DŽüÌǡÈĊǮĈăȿȹÈ×ÕÈȔÌĀ×ĝǮôÈȔÌȅȅÓĀ zÖǔËÈąÖǍǞnjÜÈÕËØȇËÈȖȸËÈÕĄǣÈÖǕÕÈǦËÈË×ÈąÖǕÖǑÈȖȸËÈăÈÖǔËÈąÕØô ÈȖȸËÈÌĀËÈ~ÖǔËÈĆNJǯËÕÈÕĄǡăÈÖǔǦØȇÈòǒÈĉÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈǩǍǔÈĆNJǯǥøÈ×ÕÈăÈdžÛǍǔÈĉÖǕÖǡÈȝÖǕÖǑÈĉÖǔǦØȇÈòǒ ÈĉËÈąÕËĄǔÌǣÈØø ËÈăÈdžÜËÈąÕĄLjǔÈáĄȷØĀÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈȟNJÜËĄǣÈăÈúǍĀÈĆǐÈȔËÖnjǢÈĆNJǯǥø×ÕÈ{ĉÖǔǦØȇÈòǒÈğĄǔ ÈȖȸËØȷÌnjǐÈ~ÕĄLjǔÈĆNJÛǐËăÈąÕËĄǔÌǣÈǀÌǠNJǔËÈĆǐÈȔËÖnjǢÈĆNJÜËĄǣÈȖȸËÈ{ÕØôÈĊĀÈĉØljÜÈÖǔǦØȇÈòǕÈÌǐÈË×ÈÕĄǣÈØÿè ÈDŽüÌǾÈĉĄ÷üËÈĉÖǔǦØȇÈòǒÈğĄǔÈȖȸËÈ{Ø÷ǕÕÈǂ×ÌLjèÈĆǐÈzÕÌćǔÈýÌǔÈĊçǍLjäÈĉÖǔǦØȇÈòǒÈȔËĄǒÈĊĀÈË×ÈdžüÌÔÈȖȸË Èĉ×ÌÿȲȷÈØǓËÈØȷÈȔËÖǔǦØȇÈȖȸËÈǦËÈĊǣØȷÈĆôÈÖnjNJǯËÕÈÖǔǦØȇÈĉÕÌǕǦÈÕËÖçǒÈÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈDŽûǾËÈ~ÕĄLjǔÈĉ×ăƸÖǔǦØȇ zÖǔÕËÕÈĊĀÈdžÜÕÈǦËÈË×ÈÕĄǣÈȔÌǡÈzzză ÈąÕØôÈØȲǍǼǒÈȔËÖǔǦØȇÈÕËÖçǒÈăÈĉ×ăƸÖǔǦØȇÈĆǐÈÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈǬØ÷ǔÈ{ǦăØĀËÈȟçĀÌǡÈ×ÕÈĆôÈdžÜËÈȖȸËÈØȷÈץßǒ ÈğĄǔÈȖȸËÈğĄȈăÈzÖǔËÈąÕØôÈËÖȲȹÈǭǕËØøÈĉÕË×ËÈĉÖǔǦØȇÈòǒÈĆǐÈÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈąǦăØĀËÈ{Ø÷ǕÕÈȔÌȲȷÈĆǐÈzdžÜË ÈץäÈĆǐÈȖȸÖüËăÈĆóûǐÈ{džÛǍǔÈȔÌôÕĄôÈÕÌǕǦÈØǍĀăÈõØĀÈÌǕÈĊNJǯËÖćȷÈÖèÌÛĀÌǔÈâǕËØǯÈúǍüÕĆÈ ǐÈ{ĉÖǔǦØȇÈòǒ ÈǭĈÌôÈăÈąÕËĄǔÌǣÈ×ÌNJǣÌÜÈ×ÕÈØȲǍǼǒÈȖȸËÈzÖnjnjôÈĊĀÈÌȄȴô ËÈÖǔǦØȇÈòǕÈȖNJǯËÕÈĆǐÈÕĄǣÈąËĄǠüÕÈĆǐÈăÈĉÕË×Ë ÈąÕËÕÈ×ËØȈÈØǍǓƽǒÈdžÓǒÈË×ÈȔËÖǔǦØȇÈòǒÈĊøÖǔǦÈdžǍȄǍôÈăÈąÕËÕÈØȲǍǼǒÈǩǍǔÈË×ÈąÕËĄǔÌǣÈȔă×ÕÈâǐËă×È{ÖǔǦØȇÈÕËÖçǒ ÈȔÌóĀËÈÖǔǦØȇÈËØȸǦÈ~ÖǔËÈĆǡËĄĀÈǭȅǔÈĉÌȄǕËÈdžǕÕăÖÓĀÈÌǐÈÖǔǦØȇÈòǒÈĉÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈ{ÙÌÜËÈȖȸËÈØȷÈzdžÜË ÈúóǯÈ×ÕËØȷÈăÈØĈËĄǣÈȖȲȷÈâǐËă×È×ÕÈĆôÈĠȸÌĈÈǂ×ÌćĀÈăÈÌĈÈdžǍûǐÌȈÈǦËÈăÈÕ×ËÖǔÈË×È×ÕËØȷÈÌǕÈØĈËĄǣÈǭȅǔÈĉÌȄǕË ÈÖǕÌǐÈĊèÌÿNJǡËÈĉËÈąÖǕÖǑÈȟüǩnjĀÈĆǐÈȔƸÈǦăØȷÈăÈĉÖǔǦØȇÈòǒÈȟǐØǞǒÈdžǍĈÌĀÈă×ÈȖȸËÈǦËÈzdžÜËÈýăØÓĀÈ{ÕØǍøÈĊĀ zÖǕƸÈúàÌÔÈąÖǕÖǑÈȖȸËÈĉÌĈÈĊøǪȸăÈǦËÈĉØǒÈȋǍÿèÈþćȇÈÌǒÈÕĄǯÈĆçüÌãĀÈÌȅǍȈÕ ÈȔËÖǔǦØȇÈòǒÈĊøÖǔǦÈȟǐØǞǒÈĊǮĈăǪȹÈÈ×ÕÈÖǔËÈąÕØôÈǬČǒÈȔÌćȄàËÈąÌ÷ǮǔËÕÈǦËÈĊǔÌȅȅÓĀÈ{ÝĄßǣÈȖȸËÈ×Õ zÖnjnjôÈĊÜ×ØȷÈùÌÜÈ¿ÆÈĉċÌǐÈȔËØNJǣÕÈØȷÈǩôØÿǒÈÌǐÈË× ÈùÌÜÈ¿ÆÈĉċÌǐÈȔËØNJǣÕÈĊøÖǔǦÈȟǐØǞǒÈȂǍàĄǒÈĆǐÈĊÜÌnjǯ×ËÖǕÖǑÈÕØóǕă×ÈǤÌǠǒËÈÌǐÈǭĈăǪȹÈȖȸËÈ{æȈËă×Õ zdžÜËÈĆNJǣËÕØȹÈȔËØćǒÈØćǯÈ×ÕÈȖôÌÜÈÖǔǦØȇÈòǒ ÈȔÌøÖnjnjôÈdžôØǯÈȟǐØǞǒÈǦËÈĊûàËÈȔĄÿDzĀÈąÕǦËăÕÈ{ǭĈăǪȹÈȖȸËÈ×ÕÈąÖĀƸÈdžÜÕÈĆǐÈĉÌĈÈąÕËÕÈúǍûÓǒÈǦË È×ÕÈĊǔËØÿóÔ}ǦËÈÖǔËÈǂ×ÌLjèÈÌĈÈȔĄÿDzĀÈȖȸËÈzÖǮôÈĊĀÈØȸĄßǒÈĆǐÈË×ÈÌĈÈȔƸÈȟNJÛǕǦÈȟǐØǞǒÈ ĆôÈÖǯÈúàÌÔ È×ÕÈ{ĊøÕËĄǔÌǣÈdžǕÌÿÔÈĆǐÈǦÌǍǔÈ{ĠȸÌćnjǒÈ{ĊäËØȇËÈǂÌçȈĄǒÈ{ȔÕĄȷÈĉØ÷ǕÕÈdžǍçȈĄĀÈǂØÛÔÈ×ÕÈ{ąÕËĄǔÌǣ ÈÕץǣØȷÈ{ǀØǠĀÈĉÌĈÈĊǔËØ÷ǔÈ{ĊÜÌÛÔËÈâǐËă×È×ÕÈȂçdzÈ{ĉ×ÌLjNJèËÈÖǔĄȲȹÈ{ȔÕĄȷÈȔËØLjǡÈĉĄǡăÈdžÛǡ zĉËÈĆǮǍûôÈĉÌĈ×ăÌǐÈÌǐÈĆćǡËĄĀÈăÈÕĄǣÈúȸÖçǒÈ{ȖȸÖüËăÈĊNJȲȷØǒ ÈĉÌĈÈȔĄÿDzĀÈǦËÈĊóǕÈąÕËĄǔÌǣÈ×ÕÈĊǔËØÿóÔÈÖĈÕÈĊĀÈȔÌǮǔÈąÖǯÈĊÜ×ØȷÈÕËØȇËÈĊøÖǔǦÈǀ×ÌǞǒÈúǍûÓǒ È×ÕÈÖüĄǒÈȔÌĀǦÈǦËÈĆôÈÕ×ËÕÈą×ÌǯËÈĊàÌǣÈĉÌǕËǩĀÈĆǐÈȔĄÿDzĀÈȖȸËÈzdžÜËÈĉÖǔǦØȇÈòǒÈȟǐØǞǒÈ×ÕÈþćĀÈ×ÌǍÛǐ ÈȔÖǮǔÈþǍÛȅǒÈăÈȖNJǯËÖǔÈDŽǍȈ×È{ǂÌǔÌóĀËÈȟÿĈÈȔÕĄȷÈÌǍćĀÈúĀÌǯÈÕ×ËĄĀÈȖȸËÈzdžÜËÈÖǔǦØȇÈòǒÈ×ÌǍNJǣË zdžÜÌĈÈȔƸ d°č9&Đĉ°É °³Ìĉ)Ðõ¹ d°ö¸&:ÌÆą ÌĉČÁĐąØúĉ 8°ąÌĉ)ÐõЏ) ÐčĐÉØúĉd°ö &(Ìĉ((&г° :°č¸Ă³°ù): ȀŽ°č!(°Ďą Ĉ³ä³:((& (&г:ÐčĐÉ &А„ŽąĀÙ ¸Õ7:ÐÆą ¸č°ą:(Ĉ) dÌĉ)Ðõ¹ˆ³Ð¹ ˆāÒĊąČ³8):г: Ží°ĆºÁd9̏Ìv °úù&̏°³ °¹&ĐÙČîā°æą )dйøĆíĄĎõ Ĉd°čŽ„}: &ĐÙĀÝ°Å9̏Ìv ĊûǵûȋÈȎØĀËØȯ ĊǼËÕĄÜÈĊè×ËȎÈȾÛÔ ¿ÁÄÇ/¾Á/Á¿ ¿ÁÇÅ/¾À/¿Å ¿ÁÄÇ/¾À/¾À ¿ÁÇÅ/¾À/¾Æ ÕØÜÈÕץǔÈ ýØøÈÕץǔÈ ĆǍèČäË ÈǪċËɂÜÈȅÜÌǹÈɇǾË×ËÈǮûćĀÈÖǽÖÿǺ Ȩ×ÌçĀÈăÈȼǠØȰÈǪÌȭǸÌÛĀÈùăËÈɇûÔØĀ ~Ȁ×ÌçĀÈăÈȔƸØȈÈǂÌȅǐÌÛĀÈȝ×ăÕÈȖǍĀËÈĊÜÈȔÌøÖnjnjôÈdžôØǯÈĆǡĄǒÈúȷÌȈ ÈǂÌȅǐÌÛĀÈȝ×ăÕÈȖǍĀËÈĊÜÈĊLjȴôÈĉÌĈÈĆNJǯ×ÈùăËÈȟûÔØĀÈǂċËȚÜÈǝÜÌǑÈȟǖË×ËÈdžûćĀÈ{ȔË×ÌóÿĈÈ×ØóĀÈdžÜËĄǣ×ÕÈĆǐÈÌnjǐ zÖǯÈÖǕÖÿǒÈ¿ÁÇÅ/Á/Á¾ÈĆLjnjǯ×ÌćǢÈǦă×ÈÌǒÈȀ×ÌçĀÈăÈȔƸØȈ zÕĄȷÈÖĈËĄǠǔÈÖǕÖÿǒÈúȷÌȈÈdžûćĀÈȖȸËÈdžÜËÈØôǤÈȔÌǕÌǯ
Å À¾¿ÆÈȖǖăȼÈ¿Å ¿ÂÁÇÈÈùËĄǯÈÁ ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÈÕËÕØǣÈÀÅÈĆLjnjǮóǕ ¿¾ÅÇÈą×Ìÿǯ ÈȼËĄǼÌǸÈɇǼÌøăÕÈþǵǺÈȼÌǼÌĀØćȰÈȎË ÖȗÈúǵûȆǺÈȼÌĈÌDZÜɇô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈ ǬǦĚĜ ĆǍèČäË ȼËĄǼÌǸÈăÈȼÌǽÌȰǠÈȃǵÛǸÈăÈǮçǴàÈĉÌĈÈþǵǺÈǮÛǺÈĉÖǴǸÈȼÌĀȎ ÈăÈdžçnjàÈĉÌĈÈþǍǒÈdžÛǒÈÖǔÌÜ×ÈĊĀÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈdžôØǯÈýØNJÓĀÈĉÌĈÈąÕËĄǔÌǣÈăÈȔÌnjô×ÌôÈĊĀÌÿǒÈåČäËÈĆǐ ÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈȔËÖnjĀÈĆȈČèÈzÖǯÈÖĈËĄǣÈýÌǞǔËÈÇÅ/¾Â/Á¿ÈÌǒÈÇÅ/¾Â/¾ÀÈǝȸ×ÌǒÈǦËÈdžÜĄȲȹÈùăÖǡÈȋLjäÈǛǍÛǐ ÈzÖnjnjôÈdžôØǯÈØǶǔÕץĀÈdžÛǒÈ×ÕÈdžÜĄȲȹÈùăÖǡÈ×ÕÈɅ×ÖnjĀÈdžèÌÜÈăÈǦă×ÈȋLjäÈǂÌnjǕØÿǒÈúÓĀÈĆǐÈĆçǡËØĀÈÌǐ ÈÖǍçÜÈĉÌȈƸȾǿ¾Á¾¾¾ÂÁ¾Èȝ×ÌÿǯÈÌǐÈýÌǔÈdžLjǓÈăÈĊ÷njĈÌÿĈÈdžćǡÈÖǕÌǐÈĊdzÌȅNJĀÈȔËĄǔÌǐÈdžÜËÈØôǤÈȔÌǕÌǯ ÈÙÌÜËÈØȷÈÌȇØàÈþǍǒÈØĈÈǂËØȄǔÈǀÌǠNJǔËÈdžÜËÈĊćȸÖǐÈzÖnjǕÌĀØȇÈúàÌÔÈÙÌÿǒÈĉ×ËÕËÈǂÌèÌÜÈ×ÕÈĉÖçÜË zÕĄȷÈÖĈËĄǣÈĠȷØĀÈØǶǔ zdžÜËÈ×ÌóǯǦ×ăÈȝÖćèÈĆǐÈǀÌĈǤÈăÈǀÌǕËÈdžǐÌǐÈĆǡăÈĆǔĄøØĈÈdžǣËÕØȹÈăÈdžǯËÕÈÖnjĈËĄǠǔÈǂÌnjǕØÿǒÈúÓĀ ÈdžÜØȹØÜÈĆǐÈÕċĄȇÈúǾÌǯÈĊûnjÜØȹÈǂ×ÌôÈăÈĆĀÌnjÜÌnjǯÈĠljôÈȟǖË×ËÈ{ȔÌǔËĄǡÈăÈȔÌǔËĄǡĄǔÈĊnjÜÈĉÌĈÈąÕ×È×ÕȅÀ zdžÜËÈĊĀËǩüËÈþǍǒ zdžÜËÈĊĀËǩüËÈdžÛǒÈýÌ÷njĈÈ×ÕÈĊǯǦ×ăÈȟNJǯ×ÈÌǐÈDŽÜÌnjNJĀÈȟÛLjüËÈȖNJǯËÕÈąËØÿĈȅÁ zdžǯËÕÈÖnjĈËĄǣÈþǍǒÈòǕÈ×ÕÈË×È×ÌóǯǦ×ăÈȔËĄnjèÈĆǐÈdžǕĄDzèÈȋÔÈȔÌøÖnjĈÕÈdžÛǒÈȟÿĈȅ ÈȝÖćèÈĆǐÈȔƸÈdžǍüĄǎÛĀÈăÈÖnjNJÛĈÈĊǯǦ×ăÈȟÿȲȷÈǂ×ÌôÈȖNJǯËÕÈĆǐÈȂǷĄĀÈȔÌøÖnjĈÕÈdžÛǒÈĊĀÌÿǒȅà zÕĄȷÈÖĈËĄǣÈąÖnjĈÕÈdžÛǒ }ǪÌÓǵțĄǺ ÈĆǐÈȔË×ÌóǯǦ×ăÈǀÌĈǤÈăÈǀÌǕËÈÝĄßǣÈ×ÕÈĉÖćçǒÈĆǔĄøÈǜǍĈÈąÌ÷ǯÌǐÈăÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈdžôØǯÈǬǦ×ăÈץĀËȅ¿ ȔȎ×ăÈץĀËÈ ÈĉÌĈÈąÌ÷ǯÌǐÈöǍüÈȔËĄǔÌǐÈȟǔÌøăÕÈǂÌȅǐÌÛĀÈ×ÕÈȔÌĈÌljÜÈȟô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈąÌ÷ǯÌǐÈĊǔÌĀØćȈÈȔËĄnjèÈDŽÛôÈĠȹÈ×ÕÈ È×ÕÈĊǯǦ×ăÈȟNJǯ×ÈȖȸËÈȔÌǔÌĀØćȈÈăÈȔÌnjǕØȇƸ×ÌǠNJȇËÈǦËÈȔÌćȄàËÈĆǔÌøÈĆÜÈĉÌĈÈǬǦ×ăÈdžǎǍĈÈ{ÇÄÈùÌÜÈ×ÕÈץǮô zÕØôÈúǍûǞǒÈȔÌĈÌljÜÈȟô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈĆǔÌøăÕÈþǍǒÈĊNJÜØȹØÜÈĊnjȇÈ×ÕÌôÈăÈȔÌnjóǕǦÌǐÈȖǍnjǟÿĈÈăÈȔÌćȄàË ÈȔÌnjǕØȇƸ×ÌǠNJȇËÈ ǦËÈĊǔËÕ×ÖȈÈȖÿdzÈ{ȔÌćȄàËÈȟǔÌøÈĆÜÈĉÌĈÈǬǦ×ăÈdžǎǍĈÈÚǍǖ×ÈÌÿnjĈ×ÈÌdz×È{ĆĀÌǔØȷÈąǪȸăÈȖȸËÈ ×Õ ÈǦËÈȔÌĈÌljÜÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈąÌ÷ǯÌǐÈȝØȸÖĀÈdžǎǍĈÈȖǍnjǟÿĈÈăÈǭǐÌǒÈÙÖnjćĀÈĉÌĈÈdžǕÌÿÔÈǦËÈĊǯǦ×ăÈȟNJǯ×ÈȖȸË zÖǔÕØôÈØóǮǒÈĆǔÌøăÕÈǬǦ×ă ǮÜĄɚɡÈȼÌĈÌDZÜÈɇô×ÌǰĀÈÕċĄȯÈĆǸÈĊçǵȬȗÈÖüÌȋ ÈȔÌĈÌljÜÈȟô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈùÌLjǒĄȇÈþǍǒÈĆǐÈÌÿÜ×ÈȔÌćȄàËÈȖĈƸÈǀ ăǤÈùÌLjǒĄȇÈþǍǒÈúLjȈÈúßȇÈȖóǕǦÌǐÈ zdžÜĄȲȹ ÈăÕÈǂÖĀÈĆǐÈĉÕËÕ×ËØȈÈÌǐÈȔÌĈÌljÜÈùÌLjǒĄȇÈþǍǒÈĊnjȇÈ×ÕÌôÈăÈĠȸĄǔÈĆçûȈÈØǍĀËÈdžLjNjĀÈØǶǔÈÌǐÈĊçǍȄǯÈÖüÌǣ zÕăØȷÈȔËÖǍĀÈĆǐÈĠȸČäÈȖĈËØȲȹÈÌǐÈă×ÈǭȲȹÈúßȇÈ×ÕÈÌǒÈdžÜĄȲȹÈȔÌĈÌljÜÈĆǐÈúßȇ ÕØôÈÖǽÖÿǺÈȎÌȰץɡÈčËÈǪȑè ÈăÈĊèĄǔÈĆçûȈÈØǍĀËÈÖèÌÛĀÈØǶǔÈÌǐÈȔÌĈÌljÜÈȟô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈùÌLjǒĄȇÈþǍǒÈúLjȈÈúßȇÈæȇËÖĀÈ{ǦÌȈץȹÈčËÈǂǩèÈ ÈÖǔÖǍÜ×ÈȋȇËĄǒÈĆǐÈąÌ÷ǯÌǐÈȖȸËÈúĀÌèØȸÖĀÈǭǐÌǒÈÙÖnjćĀÈØNJȇÕÈ×ÕÈץDzÔÈÌǐÈȔÌǯĄȹÈĠȸČäÈĊnjȇÈ×ÕÌô zÕØôÈÖǕÖÿǒÈȔÌĈÌljÜÈȟô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈąÌ÷ǯÌǐÈÌǐÈË×ÈÕĄǣÈÕËÕ×ËØȈÈúßȇÈòǕÈǂÖĀÈĆǐÈǦÌȈץȹÈÈă ĆǍèČäË ÈÙăÕØȯÈĆèĄÿȆĀÈĉÌĈÈÚǼÌÜÈĉÖǴǸÈȼÌĀȎÈùăÖȉ ÈÖǍèÈ{ȔÌćǡÈȖǍÿûÛĀÈõ×ǩȷÈÖǍèÈȔÖǍÜ×ËØȇÈdžLjÜÌnjĀÈĆǐÈòǕØLjǒÈǰØèÈăÈǂËÕÌÉLjèÈăÈǂÌÉèÌäÈĊüĄLjȈÈĉăǦ×ƸÈÌǐ ÈץĀËÈÌǐÈÕËÕ×ËØȈÈȀØäÈĉÌĈØǠNJÜËÈĊĀÌÿǒÈÖǔÌÜ×ÈĊĀÈýØNJÓĀÈȔË×ÌóÿĈÈåČäËÈĆǐÈĆûǍÜăÈȖȸÖǐÈ{ØãȇÈÖǍçÜ È×ÕÈâȅȇÈýØNJÓĀÈȔË×ÌóÿĈÈdžÜËÈØôǤÈȔÌǕÌǯÈzdžÜËÈĊĈÕÈÚǕăØÜÈȝÕÌĀƸÈØãȇÈÖǍèÈǦă×ÈǦËÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈǬǦ×ă ÈĉÌĈÈÚǔÌÜÈĉÖnjǐÈȔÌĀǦÈùăÖǡÈzÖnjnjôÈąÕÌȄNJÜËÈĊÓǕØȄǒÈĉÌnjǯÈǂÌĀÖǣÈǦËÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈąÖǯÈdžLjǓÈă×Ǧ×ÈȔÌĀǦ }ÕĄǯÈĊĀÈýČèËÈúȸǤÈĞØǯÈĆǐÈȔÌćȄàËÈÙăÕØȇÈĊǯǦ×ăÈĊ÷njĈØȇÈȟèĄÿǞĀÈĉÌĈØǠNJÜË ÈȼÌćȬàËÈÙăÕØȯÈĆèĄÿȆĀÈĉÌĈÈÚǼÌÜÈĉÖǴǸÈȼÌĀȎÈùĜÖȉ ÇÅ/¾Á/ÀÃÈȅǽĚÌǺÈȎËÈ ăÕÈą×ÌÿȗÈØȈDzÜË òǽÈą×ÌÿȗÈØȈDzÜË À¾È…ÈÀ¿/Á¾ ¿Æ/¿ÃȅȿÇ/Âà À¾È…ÈÀ¿/Á¾ ¿Æ/¿ÃȅȿÇ/Âà ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ÈǀƸÈ×ÕÈǬǦ×ă ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ÈǀƸÈ×ÕÈǬǦ×ă ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ǀƸÈ×ÕÈǬǦ×ă ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ǀƸÈ×ÕÈǬǦ×ă ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒÈ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ĆLjnjǯÈòǕ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ĆLjnjǯăÕ ȔËĄǔÌǐÈĊÓǕØȄǒ ĆLjnjǯÈĆÜ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ¿ÆĊüË ÈÀ¿/Á¾ ÈĊüËÈÈ¿Æ/¿Ã ¿Ç/Âà ȿÄ/Á¾ ¿ÆÈĊüË ÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸ È ÕËÖçNJÜË ÈÈÌnjǯÈĠȷÌǕ ȔÌǕÌȈƸ ÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐ ÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐ È ÕËÖçNJÜË ÈÌnjǯÈĠȷÌǕ ȔËĄǔÌǐ ÈĊüËÈ¿Ä/Âà ÈĊüËÈ¿Ã ÈĊüËÈÇ/Á¾ ¿¾/Âà ȿÄ/Âà ¿Æ/¿ÃĊüË ÈĊüËÈ¿ÃÈ ¿Ä/Á¾ ÈĊüËÈÇ/Á¾ ¿¾/Âà ÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐ ÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐ ÈĊÓǕØȄǒ ȔËĄǔÌǐ ÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸ ÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸ ÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸ À¾È…ÈÀ¿/Á¾ È¿Ä/Á¾ ÈĊÓǕØȄǒ ȔÌǕÌȈƸ ¿Æ/¿Ã ¿Ä/Á¾ ĆLjnjǯ ȔÌǕÌȈƸÈĊÓǕØȄǒ ÈĊüËÈÀ¾ ĊüËÈ¿Æ/¿ÃÈ ¿Ç/Âà ĆDzȬĈÈýÌǽË ĆLjnjǯ×ÌćǢ ĆLjnjǯÈǛnjǑ Ćçÿǡ ÈÈĠɠÌćǼÈþǵǺÈǮȖĈÈĊǴɚɟÈȕɚɡÈɇȭǸÌÛĀ ĊǼÌćȉÈýÌȉ ÈdžǮĈÈĊnjȲȷÈǭȲȹ‚ÈȟȅǐÌÛĀÈùÌLjǒĄȇÈĊǔÌćǡÈýÌǡÈǂÌȅǐÌÛĀÈĉ×ËǩøØȷÈȟǔÌNJÜƸÈ×ÕÈĆô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈǬǦ×ăÈץĀË zÖnjôÈĊĀÈ×ËǩøØȷÈË×ȁĊǔÌćǡÈýÌǡÈĠȸÌćǔÈþǍǒ ÈþǍǒÈdžǮĈÈȝ×Ìǐ×ÕÈË×ÈÕĄǣÈĊnjȲȷÈǭȲȹÈ{úȸǤÈýØȇÈúǍÿóǒÈÌǐÈÇÅ/Â/¾ÅÈǝȸ×ÌǒÈÌǒÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈýØNJÓĀÈȔË×ÌóÿĈ ÈÕċĄȇÈǬǦ×ăÈץĀËÈĆǐÈąÖǯÈýČèËÈǝȸ×ÌǒÈǦËÈúLjȈÈË×ÈץôǥĀÈýØȇÈăÈÖnjnjôÈdžLjǓÈĠȸÌćǔÈý×ÌćǢÈòǕÈȟûÔØĀÈĆǐÈĆNJȇÌǕÈąË× ÈË×ÈĉØNJǮȲȷÈÒǍÓàÈĉÌĈÈþǍǒÈĆôÈĉÕËØȇËÈĆǐÈ{ĊǔÌćǡÈýÌǡÈĉÌĈÈdžǐÌȈ×ÈȔÌǕÌǑÈǦËÈÚǑÈzÖnjĈÕÈúȸĄÓǒÈĆô×ÌLjĀ zÕĄǯÈĊĀÈËÖĈËÈǬǦ×ăÈץĀËÈȀØäÈǦËÈĉǩȸËĄǡÈÖnjǯÌǐÈąÕØôÈĊnjȲȷÈǭȲȹ ÈץĀËÈĊNJǔØNJnjǕËÈdžǕÌÜÈǦËÈË×ÈĆǍÜă×ÈÀ¾¿ÆÈùÌLjǒĄȇÈĊǔÌćǡÈýÌǡÈĉÌĈÈĉǦÌǐÈúĀÌôÈȟĀÌǔØȷÈÖnjǔËĄǒÈĊĀÈȔËÖnjĀÈĆȈČè zÖnjnjôÈdžȇÌǕ×ÕÈÈÈsport.msc.irÈÈÙ×ÕƸÈĆǐÈǬǦ×ă ȼÌĀȑɠɦèÈ×ĝȖôÈĊûĀÈþǵǺÈĉËØɟÈǮǵȭȯĄĀÈĉĜɣĚǠÈÌǸ ĆǵÜăĚÈÀ¾¿ÆÈùÌǰǺĄȯÈĊǼÌćȉÈýÌȉÈǪÌȭǸÌÛĀÈ×Õ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ}ĊøÕËĄǔÌǣÈýÌǔÈăÈýÌǔ }ĊûnjÜØȹÈą×Ìÿǯ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ}džĀÖǣÈúÓĀÈ }ÙÌÿǒÈȖȄûǒ džÜËÈùĄLjȈÈúȷÌȈÈýØȇÈȖȸËÈØȸĄßǒ ÇÅ/¾Â/Á¿ÈÌǺÈÇÅ/¾Â/¾¿ÈȅǽĚÌǺÈȎËÈȼÌǽÌȰǠÈȃǵÛǸÈăÈǮçǴàÈĉÌĈÈþǵǺÈǮÛǺÈùĜÖȉ ÈÙÌÿǺÈą×ÌÿȗÈăÈýÌǼ ǮÜØɡØÜ ǮÛǺÈúÓĀÈÙ×ÕǠ ¾Ç¿Á¿ÄÄ¿ÁÆÆ ĊǖĄüÌǣ ¾Ç¿ÁÀÆÂÀ¾ÅÆ ×ĄȹÈDŽüÌä ¾Ç¿¾Á¾¾¾ÂÁ¾ ĉÖçÜË ¾Ç¿ÁÀ¾ÆÆÀ¾Ç ĉØǶNJnjĀ ¾Ç¿Á¿¾ÂÿÄÅ ĊǔÌNJÜÕØȷ ¾Ç¿ÁÀÁÆÆÀÂÀ ȔÌǕØȈÌǐ ¾Ç¿ÁƾÅÆ¿ŠÈ{ÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀÈąÌ÷ǮǒƸÈ}ĆLjnjǯăÕ È{ąÌ÷ǮǒƸÈ}ĆLjnjǯ×ÌćǢÈÁÈą×ÌÿǯÈȖÿǢ ĊèĄnjßĀÈȖÿǢÈ{ÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ÈȖÿǢÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀÈąÌ÷ǮǒƸ ĊèĄnjßĀ ȔÌćǡÈǭȅǔÈąÌ÷ǯǦ×ă ǮÛǺÈǮèÌÜÈăÈȎă× ĊǴÜÈąÕ× þǵǺÈýÌǼ ȪǽÕ× ¿ÆȅȿÇ}Á¾ ĆLjnjǯ×ÌćǢ ¿ÆȅȿÇ}Á¾ ĆLjnjǯăÕ ÈȔÌǔËĄǡ ÅÇ/¿¾/¿¿)È ÖçǐÈĆǐ ÈùÌLjǒĄȇ džçnjà ¿ ¿ÆȅȿÇ}Á¾ ĆLjnjǯÈĆÜ ¿ÆȅȿÇ}Á¾ ĆLjnjǮóǕ ÈȔÌǔËĄǡĄǔ Æ¿/¿¾/¿¿)È ÖçǐÈĆǐÈ ÈùÌLjǒĄȇ džçnjà À ¿ÄȅȿÅ}Á¾ ĆLjnjǯăÕ ¿ÄȅȿÅ}Á¾ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ÈĊǔËÖǍĀÈăÈăÕ džçnjà Á ÈȔÌǔËĄǡ ÅÅ/¿¾/¿¿)È ÖçǐÈĆǐ ÈĊǔËÖǍĀÈăÈăÕ džçnjà  ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ÈùÌLjȴóÛǐ džçnjà à ĆLjnjǯ ¿ÄȅȿÅ}Á¾ ĆLjnjǯăÕ ¿ÄȅȿÅ}Á¾ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈòǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ Èĉ×ËÕØȷÈĆǔǦă džçnjà Ä Ċ÷Ȳȷ ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈòǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ džçnjàÈĊNJǮô Å ¾Ç¿ÁǾÀÇÅÅ ĉØćǯ ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¿Ã}¿ÃȅȿÄ}Âà ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ã}¿ÃȅȿÄ}Âà ĆLjnjǯÈòǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ÈùÌLjǍüËă džçnjà Æ ¾Ç¿ÁÄƾÇÂľ ĊǔÌǮǕØȹ ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈòǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ džçnjàÈĆǒË×Ìô Ç ¾Ç¿ÁÁÁÁÇÂ¿Ä ĉǦÌÿǔ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ǛǍÛǐÈăÖǔËĄóǒ ¿¾ ¿Ä}Á¾È…È¿Æ ĆLjnjǯ×ÌćǢ ¿Ä}Á¾È…¿Æ ĆLjnjǯ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ǛǍÛǐÈÌnjǯ ¿¿ ¿Ä}Á¾È…¿Æ ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ä}Á¾È…¿Æ ĆLjnjǮóǕ È¿Á€ÈȔÌǔËĄǡ ùÌÜÈ¿ÅÈĊüË džçnjàÈÌnjǯ ¿À ¾Ç¿ÁÁ¿¿ÀÅž ȔÌćǡÈǭȅǔÈąÌ÷ǯǦ×ă ǮÛǺÈǮèÌÜÈăÈȎă× ÈȖüÌÜÈȖǍLjÿüËÈÒNJȇÈȔÌǐÌǍǣÈĆô×ÌLjĀ Ù×ÌȇÈǛǍûǣ ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ÈØǠNJÜËÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀÈąÌ÷ǮǒƸ òǕÈą×Ìÿǯ ĉăØĀ ÈĆLjnjǮóǕÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀÈąÌ÷ǮǒƸ òǕÈą×ÌÿǯÈØǠNJÜË ĆLjnjǯ ĆLjnjǯ ĆLjnjǯÈòǕ ¾Ç¿Á¿ÀÃÇÀÄ ĊǔËÕØĀ ¾Ç¿Á¿ÁÄľÀ ĊǔÌǍô ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈòǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ăÕĄǡ ¿Á ¾Ç¿ÁÆÄÂÅÄÇà ĉÕËÕËÖǣ ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¿ÅȅȿÆ}Á¾ ĆLjnjǯÈĆÜ ¿ÅȅȿÆ}Á¾ ĆLjnjǯÈòǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ÈùÌÛǒĄȇ džçnjà ¿Â ĆLjnjǯăÕ ÈȔÌǔËĄǡ ÈÅÆ/¿¾/¿¿) ÖçǐÈĆǐ ÈùÌÛǒĄȇ ǛǍÛǐ ¿Ã ȔċÌÜÈõ×ǩȷ Èĉă×ÈÚǍnjǒ džçnjàÈǩǍĀ ¿Ä ¿Å ăÕÈą×ÌÿǯÈØǠNJÜËÈĆLjnjǯÈĆÜ ǭôØnjȇ ÈȖüÌÜÈýÌĀËÈĉĄô ÈDŽǕØǡ×ËǩĈÈȔÌǐÌǍǣ ùÖè ĠȸĄóǔ ÈĊǯǦ×ăÈĆèĄÿǞĀÈ{ĆȲȸÌȄàÈñØćǯ ĆȲȸÌȄà ¾Ç¿Á¿ÇÂÃÆÃÄ ȔÌǕØĈĄø ÈȖǍĀǦÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀÈąÌ÷ǮǒƸ Ċô ÌǣÈÚǍnjǒ ¿¾È…È¿¿}Á¾ Ćçÿǡ ¿ÄȅȿÅ}Á¾ ĆLjnjǯăÕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ÈĊô ÌǣÈÚǍnjǒ džçnjà ¾Ç¿ÁÀ¿¾ÃÀ Ċǔăץȷ ÈØǠNJÜËÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀÈąÌ÷ǮǒƸ òǕÈą×Ìÿǯ ¿Â}ÂÃȅ¿Ä}¿Ã ĆLjnjǯăÕ ¿Â}ÂÃ-¿Ä}¿Ã ĆLjnjǯ ÈÇ)ÈȔÌǔËĄǡĄǔ ùÌÜÈ¿ÂÈĊüË džçnjàÈĄûǑØǒËă ¿Æ ÈùÌǐÖnjĈ džçnjà ¿Ç Èĉă×ÈÚǍnjǒ džçnjàÈǩǍĀ À¾ ȪǽÕ× ¾Ç¿ÁÆžÂľ ¾Ç¿Á¿ÁÂÁÀ¾ ¿ÅȅȿÆ}Á¾ ¿Â}Á¾È…È¿Ä Ćçÿǡ ¿Æ}Á¾È…ÈÀ¾ ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Â}Á¾È…È¿Ä ĆLjnjǯÈòǕ ¾Ç¿ÁÁÁÃÁÅľ ĊǔÌÿǍûÜ ȖÿćȷÈÀÀÈȖüÌÜÈĆô×ÌLjĀ ¿ÆȅȿÇ/Á¾ ĆLjnjǯăÕ ¿ÆȅȿÇ/Á¾ ĆLjnjǯ ÈȔÌǔËĄǡ ÈÅÆ/¿¾/¿¿) ÖçǐÈĆǐ ¾Ç¿ÁÇÃÇÁÂÀÀ ĊǔÌÿǍûÜ ÈȔÌóĀÈ{ĊdzÌȅNJĀÈÕËÖçǒÈÙÌÜËÈØȷ ÕÕØøÈĊĀÈÞǠǮĀÈdžÛǒ ¿Â}Á¾-¿Ä ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Æ-¿Ä}Á¾ ĆLjnjǯÈòǕ …ȔÌǔËĄǡĄǔ ȔÌǔËĄǡ ÇÅ/¾Â/Á¿ÈÌǺÈÇÅ/¾Â/¾¿ÈȅǽĚÌǺÈȎËÈȼËĄǼÌǸÈȃǵÛǸÈăÈǮçǴàÈĉÌĈÈþǵǺÈǮÛǺÈùĜÖȉ ǪÌǴǽØÿǺÈúÓĀ ǮèÌÜ Ȏă× ǮèÌÜ Ȏă× ĊǴÜÈąÕ× þǵǺÈýÌǼ ą×ĄǶnjĀÖnjǢÈȖüÌÜÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǮóǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ùÌLjǍüËă ¿ ą×ĄǶnjĀÖnjǢÈȖüÌÜÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǯăÕ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǯ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ùÌLjȴóÛǐ À ÈÕÌćǡÈÚǍnjǒÈȖüÌÜÈÕÌǐƸÈǂÕÌçÜÈąË××ÌćǢÈǭLjǔÈÕÌǐƸÈǂÕÌçÜÈȔÌǐÌǍǣÈǦËØǍǯÈąǦËă×Õ ĉǦ×ăÌǮô ¿Ã-¿Ä}Á¾ ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ã-¿Ä}Á¾ ĆLjnjǮóǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ǩǍĀÈĉă×ÈÚǍnjǒ Á Ìnjǯ  Ìnjǯ à ÌĈÈĆLjnjǯÈ{ăÕÈą×ÌÿǯÈØǠNJÜËÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ÌĈÈĆLjnjǯăÕÈ{òǕÈą×ÌÿǯÈØǠNJÜËÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ÌĈÈĆLjnjǮóǕÈ{ăÕÈą×ÌÿǯÈØǠNJÜËÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ¿Ä}Á¾-¿Æ ĆLjnjǯăÕ ¿Ä}Á¾-¿Æ ĆLjnjǯ ȔÌǔËĄǡ ùÌÜÈ¿ÆÈĊüËÈ¿ÂÈǦË ȔÌǔËĄǡĄǔ ¿Ä}Á¾-¿Æ ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ä}Á¾-¿Æ ĆLjnjǮóǕ ĊĀǦ×ÈȖüÌÜÈĆȲȸÌȄàÈĆèĄÿǞĀ ¿Ä}Á¾-¿Æ ĆLjnjǯ×ÌćǢ ¿Ä}Á¾-¿Æ ĆLjnjǯăÕ ȔÌǔËĄǡ Ċô ÌǣÈÚǍnjǒÈȖǍĀǦÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǮóǕ ȔċÌÜÈõ×ǩȷ ÁÈą×ÌÿǯÈȖÿǢÈȖǍĀǦÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǯÈĆÜ ¿Ã}Á¾-¿Å ĆLjnjǮóǕ ÌĈÈĆLjnjǯÈĆÜÈ{òǕÈą×ÌÿǯÈØǠNJÜËÈÙăÕØȇÈĆèĄÿǞĀ ùÌÜÈ¿ÂÈĊüËÈÆÈǦË ȔÌǔËĄǡ ÖçǐÈĆǐÈÅÇ/¿¾/¿¿ÈǦË ăÖǍô ÈǁÌĈ ĊßǠǯÈåÌȇՀ Ä Ċô ÌǣÈÚǍnjǒ Å ùÌLjǒĄȇ Æ
ĆNJȄĈÈLJǕÖÔ :7ĞÖāȐĂí ŽĂí7°ą &ĐÙĒąČºÉ°ĊÙ,°ÊÙ¸úúÅ:!Ðæõ"&ĐÅ:!ĝ°ÅĒĉĐ„Ð„&:Аò¹(& Á ØǍǒÈÀÈ ĆLjnjǯ Ž³°ºõ ¿¿ÆÁÈÝÈ}ýČÜɑËÈșǵȯÈĆȦČǰüËÈȃćǼÈĞØȗ Áà ¿Æ ØǍǒÈ¿ÈÈĆçÿǡ Ž³°ºõ ÕËÕØǣÈÁ¿ÈÈÈĆLjnjǯÈǛnjǑ Á ¿Ä Ž³°ºõ ¿Ä ÕËÕØǣÈÁ¾ÈÈÈÈĆLjnjǯ×ÌćǢ Áà Ž³°ºõ ÕËÕØǣÈÀÇÈÈĆLjnjǯÈĆÜ ÕËÕØǣÈÀÆÈÈ ÈĆLjnjǯăÕ ÁÁ ¿Ã Ž³°ºõ ÁÀ ¿Æ Ž³°ºõ ÕËÕØǣÈÀÅÈÈ ÈĆLjnjǯÈòǕ ÁÀ ¿Å Ž³°ºõ Á¿ ¿Å ÕËÕØǣÈÀÄÈÈÈĆLjnjǯ Ž³°ºõ ȨÌćȘàËÈĆô×ÌǜĀÈÕċĄțÈǚôØȃÈĊûǷËÕÈĆĀÌǨØǜǷ È¿¾ÅÇÈą×ÌÿȃÈ ¿ÁÇÅÈąÌĀÈÕËÕØǷÈÀÅÈÈĆǜǠȃÈòǩ À¾¿ÆÈȪǪăɐÈ¿ÅȃȿÂÁÇÈÈùËĄȃÈÁ ĉÖǨØĈÈĊÿȋÌǨÈÖÿÓĀÈ}ùĝǎÛĀØǕÖĀȃȨÌćȘàËÈĆô×ÌǜĀÈÕċĄțÈǚôØȃÈ}ǦÌǍNJĀËÈDŽÔÌà ¿Â¾¾¾È}ȔÌø×ÌÿǯƒÈĉĝÜĄĀÈùĝÜ×ÈÖǡÜÈÈ}ĆǕěǕěÓǒÈÈØǍȷՃÈǚÜăÖǨÌÿćĀÈùĝÜ×È}ØǍȷÕØÜÈ Khabarnameh-Foulad Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter Vol.21 No.1079 SUN.17 JUN. 2018 www.msc.ir ǪÌǽËă×ÈąÌ÷ǼÈȎËÈĆǼÌôÕĄôÈȪäËĄèÈĆǸÈĆȉĄǺ ÈÒüÌßĀÈȔÖǯÈËÖȇÈLJèÌǐÈ{Õ×ËĄĀÈǦËÈĊǣØȷÈ×Õ ÈȝÕÌȄNJÜËÊĄÜÈDŽǡĄĀÈÌǕÈăÈÕĄǯÈĊĀÈĉØǒÈõ×ǩȷ ȁȔÖǯÈÙĄü‚ÈĆǔÌǍĀÌèÈÑČãàËÈ×ÕÈăÈñÕĄô ÈĉÌĈÈǬǦËĄǔÈdžǯËÕÈĆǡĄǒÈÖǕÌǐÈzÕÕØøÈĊĀÈăË È{ùËÖNJèËÈÖÔÈǦËÈɅ ×ÌǣÈăÈØßÔÈăÈÖÔÈȔăÖǐ ÈĉÌǡÈØȷÈñÕĄôÈȔËă×È×ÕÈË×ÈĊǖĄÜÈĉÌĈÖĀÌȲȹ È×ÕÈȂçdzÈ{ĊǞǔ×ÕăǦÈ{ĊçȈĄǒÈØȹÈĆôÈÕ×ËǥøÈĊĀ È{ǂ×ÌȅÔÈȝÖȅèÈ{ĉÖǍĀËÌǔÈ{ǂČóǮĀÈØȷËØȷ ÈĉÌĈ×ÌǮȇÈĉ×ÌǍÛǐÈăÈåÌÿNJǡËÈ ǦËÈĊøÕץǣØÜ ÈĊäËØȇËÈǩǍĀƸØćĀÈǂÌäÌLjǒ×ËÈȝÖȲȸËǦÈ{Ø÷ǕÕÈĊǔËă× ÈȖȸËÈ×ÕÈýČÛüËÈĆǍûè€ÈØȈÌǐÈýÌĀËÈzdžÜËÈñÕĄôÈÌǐ }ÖǕÌĀØȇÈĊĀÈÌNJÜË× ÈȔÕØôÈĊóǍǔÈ×ÕÈĆôÈdžÜËÈĊÛôÈȔË×ÖǑÈȖȸØǒÖǐ‚ Èĉă×ÈąÕÌǕǦÈĆǐȍăÈÕĄǯÈɅ ×ÌǣÈùËÖNJèËÈÖÔÈǦˎ È×ÕÈĆôÈdžÜËÈĉÖǔǦØȇÈ{ȔËÖǔǦØȇÈȖȸØǒÖǐÈăÈÖǕËØ÷ǐ Èĉ×ÌôÈ{ĆȄǍǷăÈýÌǞǔËÈ×ՎÈ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑÈĊĈÌǒĄôÈØǓË zÕĄǯÈ×ÌǢÕÈȖȸÖüËăÈȊÌèÈĆǐȍĆôÈÖnjô È×ÌnjôÈË×ÈǂÌLjÓNJÛĀÈăÈÖǔÕ×ăƸÈĉÌǡÈĆǐÈØǒÈæȸØÜÈË× È}ÖnjNJȄøÈýÕØĀÈ{ÖǯÈýÌÿǒÈǦÌÿǔÈĊ È NJȈăÈzÖnjNJǯËǥø ÈčËÈúà€ÈØLjĀÌȲȹÈĆôÈÕÌNJȇËÈĊȈÌȄǒËÈǦÌÿǔÈĉÌnjǓËÈ×ÕÈÌǕƸ ÈčËÈúà€ÈØLjĀÌȲȹÈxÖǔÖǔËĄǣÈØǒÈæȸØÜÈË×ÈǦÌÿǔÈĆǍûè ÈÕÌǕØȇÈăÈĆǕØøÈĉËÖàÈÌÿǯÈØ÷ĀÈ}ÕËÕÈǝÜÌǑÈĆǍûè ÈÌǒÈýÖǔËĄǣÈØǒÖnjǒÈË×ÈǦÌÿǔÈȖĀÈyÖǕÖǍnjǮǔÈË×ÈñÕĄô ÈĊNJÔÈǂØDzÔÈȔƸÈzÖǔǦÌÜÈýË×ƸÈË×ÈñÕĄôÈȔƸÈØǒÕăǦ }ÖǔÕĄĀØȇÈĊĀÈăÈÖǔÕØôÈĊĀÈĉǦÌǐÈȔÌôÕĄôÈÌǐÈĊĈÌø ÈĉËØȷÈË×ÈÕĄǣÈÖǕÌǐÈ{ÖǯÌǐÈĊôÕĄôÈăËÈÕǩǔÈ×ÕÈÚôÈØĈ zÖnjôÈĉǦÌǐÈăËÈÌǐŽÈÖǔǩȷÈĊôÕĄôÈĆǐÈăË ÈĆȰČèÈ×ÌćȟËÈăÈǮǰÓĀÈÕăÖÔÈǮǽÌè× ÈĊnjLjĀÈĊǔËăËØȇÈǬ×ÌȄÜÈýČÜËÈ×ÕÈĆôÈȖȸËÈÌǐ ÈÌĀËÈ~džÜËÈąÖǯÈȔÌôÕĄôÈĆǐÈĆȈČèÈ×ÌćǷËÈĆǐ ÈË×ÈĊçȈËăÈÒüÌßĀÈÖǕÌLjǔÈĆȈČèÈăÈĉǦ×ăØćĀÈȖȸË È×ÌćǷËÈÌǐÈÖǕÌǐÈĆóûǐÈ{ÖĈÖǐÈ×ËØȈÈåÌçǮüËÈdžÓǒ ÈĆô ËØǢÈ~ÕØôÈ×ÌNJȇ×ÈȔÌôÕĄôÈÌǐÈąÖǯ×ÌćĀÈdžLjÓĀ e ǀÌȴôÈĊȇØçĀ ȼÌȯØèÈăÈȳȖèÈ{ĆÜÌÿÔ ÈăÈdžÜËÈñÕĄôÈȂäËĄèÈþüÌÜÈǬ×ăØȹÈýǩûNJÛĀ ÈȖǍ÷njÜÈdžǍüĄǎÛĀÈăÈĆȄǍǷăÈǦËÈĊÿćĀÈǭǠǐ ÈzÕ×ËǥøÈĊĀÈ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑÈǬăÕÈØȷÈË×ÈÖǔǦØȇÈdžȲȷØǒ ÈąÖǯÈÕ×ËăÈĉ×ÌǍÛǐÈǂÌǕËă×ÈǩǍǔÈĆnjǍĀǦÈȖȸËÈ ×Õ ÈýČÛüËÈĆǍûè€ÈȊÕÌàÈýÌĀËÈĆôÈȔÌnjǢÈ~džÜË ÈúǍüÕÈĆǐÈË×ÈąÖnjǐÈ{×ÌøÕ×ăØȹÈÌǔÌÿĈ‚È}ÖǔÕĄĀØȇ ȁzÖǕÌǮǠǐÈĊĀÈÕĄǣÈñÕĄôÈĆǐÈĉǦ×ăØćĀÈĉÕÌǕǦ ÈdžǕËă×ÈĆǍûèÈčËÈúà€ÈËÖǣÈùĄÜ×ÈǦËÈȖǍnjǟÿĈ ÈËÖǣÈ{ÖÜĄLjȷÈË×ÈÕĄǣÈÖǔǦØȇÈÚôØĈ‚È}džÜËÈąÖǯ ÈË×ÈǬÖǔǦØȇÈÚôØĈÈăÈÖÛǕĄǔÈĊĀÈĊǯËÕÌǑÈăËÈØȷ ÈÕÌǯÈǩǍǣÌNJÜ×ÈǦă×È×ÕÈË×ÈăËÈËÖǣÈ{ÖnjôÈùÌÓǯĄǣ zÖǔËÕØøÈĊĀ ÈĆǐÈȔÌǮǕËÈdžLjÓĀÈǦËÈĉÕÌǕǦÈĉÌĈÈȔÌNJÜËÕ È}ÖǔËÈĆNJǯĄǔÈĆôÈȔÌnjǢÈ~džÜËÈąÖǯÈdžǕËă×ÈȔÌôÕĄô ÈùĄǼǮĀÈĆǍûèÈčËÈúà€ÈýØô ËÈØLjĀÌȲȹÈĉǦă× ÈĊüăÈ~ÖǔÕĄȷȍdžèÌÿǡÈĆǐŽÈØćǷÈǦÌÿǔÈȔÖǔËĄǣ ÈǦÌÿǔÈĊǔÌǕÌǑÈdžçô×ÈăÕÈȔÌǮǕËÈ ĆôÈÖǔÖǕÕÈýÕØĀ ÌÿnjǍÜ ÈñÕĄô ÈdžȲȷØǒÈȔÌÜÌnjǯ×Ìô ÈĆô ÈĆǔĄøÈȔÌÿĈ È{džȲȷØǒÈĉËØȷÈą×ăÕÈȖȸØNJćȷÈ{Öǔ×ËÕÈȔÌèǤËÈȔËÖǐ ÈÚÔÈ{ȖǍnjÜÈȖȸËÈ×ÕÈËØȸǦÈ~džÜËÈĊôÕĄôÈȔË×ăÕ ÈĊNJȲȷØǒÈĉÌĈÈąǦĄĀƸÈǬØȸǥǑÈÚÔÈǩǍǔÈăÈÖǍûȅǒ ÈĆǐÈË×ÈĆǟǔƸÈĠȷĄǣÈĆǐÈñÕĄôÈăÈdžÜËÈĉĄȈÈ×ÌǍÛǐ ÈȖǍnjĀȚÿüËØǍĀËÈzÕØǍøÈĊĀËØȇÈ{ÕĄǯÈĆNJǣĄĀƸÈăË ÈýÌĀËÈÕĄǣÈÖǔǦØȇÈĆǐÈą×ÌǐÈȖȸËÈ×ÕÈýČÛüËÈĆǍûè€ }ÖǕÌĀØȇÈĊĀÈýČÛüËĆÈ Ǎûè€ÈĊLjNJǞĀ È{ąÖǮǔÈĆNJǯÌôÈȖǍĀǦÈÖnjǔÌÿĈÈñÕĄôÈDŽûȈ‚ ÈąÖǍǯÌǑÈȔƸÈ×ÕÈĆôÈdžÜËÈĉ×ǥǐÈØĈÈǬØȸǥǑÈȝÕÌĀƸ ÈǭȲȹÈ{ýÕØôÈǀÌNJǯÈĄǒÈdžȲȷØǒÈ×ÕÈ{ă×ÈȖȸËÈǦËÈzÕĄǯ ÈǩǍǢÈĆǐŽÈǂËÈĆǮǕÖǔËÈăÈÕĄǯÈdžǠÜÈĄǒÈùÕÈĆóǔƸÈǦË ÈĠȸÌĈ×ÌôÈùÌLjȅNJÜËÈĆǐÈÌǒÈÕÕØøÈùĄǼǮĀȍĉØ÷ǕÕ ÈȔÕĄĀǦƸÈdžÿÔǦÈ{ĆǐØǞǒÈȔÌLjÔÌàÈĆôÈĠȷÌNJǮǐ ÈǦÌǍǔÈĠȷÈȖNJȇÌǕÈăÈǬČǒÈǦËÈË×ÈĄǒÈăÈÖǔËÈąÖǍǮôÈË×ÈȔƸ zÖǔËÈĆNJǣÌÜ ÈĊȈČǣËÈdžȲȷØǒÈăÈĉĄnjçĀÈÖǯ×È{ÙÌÜËÈȖȸËÈØȷ ĆDzÜËĄȋÌǼ :dĐĊîąÌÙ( ŽùĞɸ³Ð¹ +(:Ðv7ÒĂºÖą ôåĐíĄā°Õ ¸Õ_&Ѐ ŽĆĎąØʳ: :Čöé:) Ĉ…ĊÕ¸āЮֹ г(Ìĉ)Ðõ¸³Ð¹ (&°ą:(Ìv+:& &(΄Žą Ë×njÈȨÌĀØțÈȪÿćɋƒÈÕËĄǷÈĊĀÈþüÕ …|«Z¼À̇ ÙËǩ÷ǒÈȃÕËĄǣÈĊĀÈþüÕȃȔȻÈȖÿǯÕ ¾Ì˜ˆ¸§Z¼À̇ þûǍȇÈĊȇØçĀ ĉĚÌǒċȃÙËǩ÷ǒƒÈǭóǔÈdžüÌǞǣȃÕËĄǣÈĊĀÈþüÕÈ ½ZÅZb‡Z¼À̇ ÙËǩ÷ǒƒþNJÛǍǔÈĊǔÌLjßèƒǭóǔÈdžüÌǞǣƒÈùĝLjǔÌNJÜËÈąË×ĚÌćǢÈ ½ZÌ´Àŀ§Z¼À̇ ÈȼËØÿȊÈĊȬãßĀÈ}ȪüɂĀ ÈȼËØÿȊÈĉÖćĀÈ}ǨÌɜôÈɅÖǼ×ăǠÕØø ȕȈǸץǼÈ}ǨÌɜôÈØȗÌǼ ÈĉÌĈÈönjǡ ÈÕÌNJÜ ÈĉËØȷ ÈùÌçȇ ÈĊÜÖnjćĀ ÈòÿôÈĆǐÈĆôÈÕĄȷÈÌĈÈĆĀÌǔØȷÈȖȸËÈǦËÈĊóǕÈþǶnjĀÌǔ ÈáÌȅǔÈ×ÕÈdžèØÜÈĆǐÈĊĀÌǶǔÈĉÌĈÈąÕÌǡÈ{ȔƸ ÈĉÌĈÈDžÿǑÈDŽßǔÈÌǐÈăÈÖǯÈĆNJǣÌÜÈȂûNJǠĀ ÈĆǐÈùÌǔÌôÈòǕÈǃËÖÔËÈăÈȔă×ÌôÈÕă×È×ÌnjôÈ×ÕÈǀƸ ÈØNJĀÈòǕÈǰØèÈăÈØNJĀĄûǍôÈdžÛȲȷÈÕăÖÔÈùĄä ÈȀØäÈĆǐÈË×ÈȔă×ÌôÈǀƸÈ{ąÌĀÈòǕÈÕăÖÔÈùĄäÈ×Õ ÈĆôÈĉץäÈĆǐÈ{džǣÌÜÈĆǔËă×ÈȖÿǯÕÈĉÌĈÈòǔÌǒ ÈĊnjǍǮǔÈDŽȅèÈØNJĀĄûǍôÈÖnjǢÈÖǔÖǯÈץLjǞĀÈÌĈÈȔƸ ÈÌǐÈăÈÖǔǦÌÛǐÈÕĄǣÈúȷÌȅĀÈþǍǶèÈĉÖÜÈăÈÖnjnjô ÈǦËÈĆǮǍÿĈÈĉËØȷÈË×ÈǦËĄĈËÈØǍǠÛǒÈØóȇÈúÿèÈȖȸË zÖǔ×ËÕÈ×ăÕÈĆǐÈØÜ }ǪÕÌÉćȗ ÈȔÌøÖnjĀǦ× ÈȟÿĈ ÈÌǐ È{Öǯ ÈýÌÿǒ ÈǭnjǠÜ ÈĆÿĈ ÈĆǐ È~ÕØô ÈĊÜĄȷÈąÖǕÕ Èă ÈĊǶȇÌÔËÖǣ È×ÕÈ{ýÖȅĀÈâǣÈ×ÕÈăÈÕØô ÈĊǮôØÜÈÌĈØ÷njÜ ÈdžǮǑ È{ȖÿǯÕ ÈĆǐ ÈĆãȅǔ ÈȖȸØǒÈòǕÕǩǔ ÈÕØôÈÖǍô ƽǒÈȔÌøÖnjĀǦ×ÈĆǐÈăÈÕÌNJÛǕËÈĉǩȸ×Èñ Ìǣ È~ÕăØǔÈØǒĄûǡÈ{džÛĈÈăËÈĆôÈĆãȅǔÈȔƸÈǦËÈĊÛôÈĆô ÈąÖǕÕÈÒûÛĀØǍǾÈþǮǢÈÌǐÈĠȷĄǣÈĆǐÈȖÿǯÕÈȔĄǢ ÈzÕĄȷÈąÖǕÕÈË×ÈÌĈÈȔƸÈþĈÈȖÿǯÕÈÌnjǎÿãĀÈăÈÖǯÈĊĀ ÈğăØǯÈÕËÖĀÌǐÈǂÌèÌÜÈȖǍüăËÈǦËÈĆôÈą×ÌljÿǣÈǭǒƸ ÈץNJÜÕÈȔËØÿǢÈØȴôÕÈăÈdžȇØøÈȔÖǕ×ÌǐÈÕĄȷÈąÖǯ ÈȊØȄNJĀÈǬ×ÌnjôÈǦËÈdžèØÜÈĆǐÈȔÌøÖnjĀǦ×ÈÕËÕ ÈĆûàÌȇÈăËÈǦËÈǭǔË×ÌǕÈzÖǔØǍ÷ǐÈĆûàÌȇÈþĈÈǦËÈăÈÖǔĄǯ È×ÕÈǂĄćLjĀÈăÈǂÌĀÈĊüËÕĄøÈ×ÕÈòǕØĈÈăÈÖnjNJȇØø ÈÌĈÈą×ÌljÿǣÈĆôÈÖǔÕĄȷÈąÌóǔÌǡÈĉËÈĆǓÕÌÔÈ×ÌǶNJǔË ÈǦËÈĊóǕÈdžǐÌàËÈÌǐÈăÈÕץǣÈȖǍĀǦÈĆǐÈăËÈȀËØäËÈ×Õ ÈȟǕÌĀÈĆôÈĊǔÌÛǔËÈúĀÌôÈĉÌĈÈĆǔĄÿǔÈǦËÈĊóǕÈ{ÌĈÈȔƸ ÈòüÌÜÈȔÌȇ×ÌèÈǦËÈĊóǕÈ{džÜËÈÖǔăËÖǣÈǂÌĈÌLjĀ ÈȖȸØǒÖnjÿǯǦ×ËÈǦËÈĊóǕÈ{džȅǍȅÔÈăÈȋÔÈąË× ÈĉÌȇăÌǐÈȔË×ÌǕÈǦËÈĊóǕÈăÈĆǔĄøÈĊûèÈĉÌĈÈȔÌÛǔË ÈăÈdžÛǐØȷÈdžǣ×ÈȔÌćǡÈȖȸËÈǦËÈą×€ÈĊnjǍÿǣÈýÌĀË zdžÜĄȲȹÈĊûèËÈǂĄóûĀÈĆǐ ¿Æ ÈĉÌĈÈĆNJǯĄǔÈdžÜÕÈǦËÈȔÌȇØèÈăÈȋǮèÈĆÜÌÿÔ ÈdžÿĈÈĆǐÈĊøǦÌǒÈĆǐÈĆô ÈdžÜËÈȔËØÿǢÈÖǍćǯ ÈȖȸăÖǒÈăÈĉ×ăƸÈæÿǡÈȔËØÿǢÈĉÖćĀÈÙÖnjćĀ È{ÕĄLjǔÈǜǍĈÈØ÷ǕÕÈăÈÕĄȷÈËÖǣ‚ÈzdžÜËÈąÖǯ ÈØ÷ǕÕÈǦËȁËÖǣÈăÈȔÌÛǔ˂ÈăȁȔÌnjLjü‚È{ÌĈÈǭǕÌǍǔ‚ ÈzdžÜăËÈ×ÌǓƸ È×Õ È¿Á¿¿ ÈùÌÜ È×Õ ÈȔËØÿǢ ÈĊȄãßĀ ÈØȴôÕ È×ÕÈË×ÈÕĄǣÈǂČǍßÓǒÈĉăÈzÖǯÈÖüĄNJĀÈȔËØćǒ ÈĆãÜĄNJĀÈȔË×ăÕÈăÈÕØôÈǦÌǾƸÈĆǕ×ÌßNJǔËÈȟÜ×ÖĀ ÈȝÖóǮǔËÕÈ×ÕÈ~ÖǔË×ǥøÈǦØLjüËÈăÈȔĄnjȄüË×ËÕÈ×ÕÈË× ÈăÈÕËÕÈúǍßÓǒÈĆĀËÕËÈȔËØćǒÈąÌ÷ǮǔËÕÈĊnjȇ ÈòǍǔÌóĀăØȴóüË ÈȟNJǯ× È×Õ È¿ÁÁÄ ÈùÌÜ È×Õ ÈȝÖóǮǔËÕÈ×ÕÈùÌÜÈòǕÈăÈÖǯÈúǍßÓNJüËÈɈ ×Ìȇ ÈúǍßÓǒÈȔË×ăÕÈȟÿĈÈ×ÕÈăËÈzÕØôÈÚǕ×ÖǒÈĊnjȇ ÈòǕÈǦËÈÚǑÈ{¿ÁÁÅÈùÌÜÈ×ÕÈzÕĄȷÈùăËÈÕØø Ìǯ ÈąÕÌȄNJÜËÈÌǐÈ{ȔËØćǒÈąÌ÷ǮǔËÕÈ×ÕÈÚǕ×ÖǒÈùÌÜ ÈÌóǕØĀƸÈĆǐÈǦÌNJÿĀÈȔËÕØø ÌǯÈĊûǍßÓǒÈÙץȷÈǦË ÈæÿǡÈ×ÕÈĊÿûèÈǂÌȅǍȅÓǒÈǦËÈÚǑÈăÈÖǯÈýËǩèË ÈąÌ÷ǮǔËÕÈ×ÕÈȔÌćǡÈȔËÖnjÿǮǔËÕÈȖȸØǒÈȀăØçĀ ÈÌǐÈ{ĊûôØȷÈ{ÌóǕØĀƸÈąÌ÷ǮǔËÕÈȖȸØǒØLjNJçĀÈăÈÌǍǔØȄǍüÌô ÈĉËØȴôÕÈǥǣËÈĆǐÈȋȇĄĀÈĊÿûèÈȟǡ×ÕÈȖȸØǒǦÌNJÿĀ zÖǯÈÌÿÜČǑÈòǕǩǍȇÈăÈòǍǔăØȴóüË ÈĊóǕØǢÈąÌ÷ǕÌǑÈÕÌǞǕËÈ{ØàÌnjüËÖLjèÈǂÌȇăÈǦËÈÖçǐ Èǂ×ăØdzÈĊǔËØȸËÈȔËǦ×ÌLjĀÈþǍûçǒÈĉËØȷÈ{úȅNJÛĀ ÈÖǯÈȔÌnjLjüÈ×ÌljÛĈ×ÈȔËØÿǢÈØȴôÕÈȖȸËØȷÌnjǐÈ~džȇÌǕ ÈòÿôÈĆǐÈăËÈzÖnjôÈÚǍÜƽǒÈË×ÈĊĈÌ÷ǕÌǑÈȖǍnjǢÈÌǒ ÈdžôØÔÈ{ȔÌnjLjüÈȔÌǍçǍǯÈØLjĈ×È{×ÖàÈĊÜĄĀÈýÌĀË ÈȔÌĀǦÌÜÈ{ȔƸÈĊĀÌǶǔÈÑÌnjǡÈÚljÜÈăÈȖǍĀăØÓĀ ÈĊĀČÜËÈĊǔÌLjĀÈăÈùĄàËÈÙÌÜËØȷÈË×ȁúĀ˂ ÈăÈÌĈÈĆǎäĄǒÈȔÌǍĀÈ×ÕÈȔËØÿǢÈØȴôÕÈzÕØôÈĉǩȸ×ÈĠȹ ÈĆǐÈȔÌÿǕËÈØȷÈĆǍóǒÈÌǐÈ{džÜË×ÈăÈDžǢÈĉÌĈÈĊnjÿǯÕ ÈýČÜËÈȖǍNJÜË×ÈâǣÈ{ǂÕÌćǯÈȟÓûÜËÈÌǐÈăÈËÖǣ ÈĉÌĈÈĆôØçĀÈ×ÕÈĆǔĄøÈĊûèÈăÈdžȇØøÈĠȹÈË×ÈĠȷČȅǔË Èzdžȇ×ăØȇÈØãǣÈǀËÕØøÈǬĄǾƸÈĆǐÈǂÌǍÔÈăÈõØĀ ÈȔÌNJÜÕØôÈ×ÕÈØǍǶǔÈĠȷÈĉÌĈÈĉǦăØȲȹÈǦËÈÖçǐÈÈăË È×ÖȈÈĊüÌèÈØLjĈ×ÈȀØäÈǦËÈăÈÖǯÈ×ÌDzÔËÈȔËØćǒÈĆǐ ÈåÌȇÕÈǂ×ËǦăÈĆǐÈą×€ÈĊnjǍÿǣÈýÌĀËÈ{ǀČȅǔË zÖǯÈǀĄßnjĀ ÈǦËÈĊĈăØøÈ{¿ÁÃÇÈùÌÜÈ×ÕÈönjǡÈǦÌǾƸÈǦËÈÚǑ ÈÖǔÖǯÈæÿǡÈăËÈÕØøÈĆǐÈ{DŽûäăËÕÈȔÌøÖnjĀǦ× e ÈÕÌNJÜÈ{ȔÌǔƸÈĊĈÕÈȔÌĀǦÌÜÈăÈdžȲȷØǒÈÌǐÈăËÈă ÈzÕËÕÈúǍóǮǒÈǦËĄĈËÈ ×ÕÈË×ÈþǶnjĀÌǔÈĉÌĈÈönjǡ ÈÖǯÈþǞÛnjĀÈăÈdžȇØøÈǂĄȈÈþôÈþôÈąăØøÈȖȸË ÈÖÔËăÈÕÌǞǕËÈzÕËÕÈýÌǞǔËÈĉÕÌǕǦÈǂÌĀÖǣÈă ĄôăÕĄÜ ĉĚÌǒċÈȃąÌǮûǍȇȃǭóǔÈdžüÌǞǣ ¡Z]ZÆqÖËZ¼À̇†Ë{€a ÈĊǔÌLjßèƒÈñĄǣƒǭóǔÈdžüÌǞǣƒùĝLjǔÌNJÜËÈąË×ĚÌćǢƒÕËĄǣÈĊĀÈþüÕȃȔȻÈȖÿǯÕȃúĀÌÔÈĆǡăÈÈ×Õ ĆǐØǞǒÈăÈØnjĈ€ÈǦĜĚÈąÌǒĄôÈĉÌĈÈþûǍȇȃȖNJȇ×ÈÈƒÈąÌǮûǍȇȃÙËǩ÷ǒȃÈþNJÛǍǔ Ćô×ÌLjĀÈÕċĄȇÈȋȇËÈĆǐÈĊèØǯÈǂÌȈăË ÈǦËÈ×ăÕÈĉØNJǣÕÈÌǐÈĆLjûäÈòǕÈȟćǡËĄĀÈzdžÜË ÈþûǍȇÈ×ÕÈĆôÈdžÜËÈĉ×ËØóǒÈĊèĄdzĄĀÈǬÕĄǣ ÈÕĄǡăÈȖȸËÈÌǐÈzþǕËÈąÖǕÕÈË×ÈȔƸÈǩǍǔȁąÌĀÈץǔÈØȸǦ‚ ÈğĄǔÈăÈþûǍȇÈĉÌDzȇÈdžÜËÈÖȅNJçĀÈþûǍȇÈȔËÕØø×Ìô ÈÌǐÈÕĄǯÈĊĀÈØȸĄßǒÈØǓËÈȖȸËÈ×ÕÈĆôÈĠȸÌĈÈáÌLjǒ×Ë ÈąÖǯÈĆNJǣÌÜÈğĄdzĄĀÈȖȸËÈÌǐÈĆôÈĉ×ÌǓƸÈȟǍȅǐ È{ÌĈ×ăÌǐÈȝ×Ìǐ×ÕÈþûǍȇÈȖȸËÈzdžÜËÈǂăÌȄNJĀÈČĀÌô ÈzdžÜÌĈÈýÕƸÈȔĄø ÌǔĄøÈǂËÕÌȅNJèËÈăÈÌĈÈǭǕËØø ÈăÈĆǔÌǔǦÈČĀÌôÈĊÿûǍȇȁĆNJÜËĄǣÌǔ‚ÈȖȸËÈǦËÈËÖǡ ÈùăËÈĆǐÈØǣƸÈ ǦËÈË×ÈþûǍȇÈĊNJȈăÈzdžÜËÈĊèÌÿNJǡË ÈĉËØȷÈȔËĄǡÈȟLjûäÈȖȸËÈ×ËÕØôÈăÈ×ÌNJȇ×È{þǍnjôÈ×ăØĀ ÈzÖǐÌǕÈĊĀÈĉØ÷ǕÕÈýĄćȄĀÈÌĀ ÈùăËÈdžǍßǠǯÈþǕĄǯÈĆǡĄNJĀÈĆónjǕËÈ ǦËÈǭȲȹ È{džÜËÈĆLjûäÈ{þǍǔËÕÈĊÿǔÈþĈÈË×ÈǭĀÌǔÈĆôÈ{þûǍȇ ÈȔÌǮǔÈÕĄǣÈǦËÈĊüĄÿçĀØǍǾÈǭnjô ËăÈǜǍĈÈăË È×ÌNJȇ×ÈĉÕÌèÈĉÌĈÈýÕƸÈȟÿĈÈúNjĀÈăÈÖĈÕÈĊÿǔ ÈĆǐÈȔÌǯÈĊøÖǔǦÈ×ÕÈĆôÈĠȸÌĈÈýÕƸÈĆÿĈÈzÖnjôÈĊĀ È×ÕÈĆLjûäÈzÖǔÖȅNJçĀÈĉǩǍǢÈĆǐÈăÈÖǔËÈąÖǍÜ×È×ăÌǐ ÈĉÌĈÈȔÌÛǔËÈĆÿĈÈúNjĀÈdžÜËÈĊǔÌÛǔËÈþûǍȇÈȖȸË zǭǕÌĈ×ăÌǐÈąăČèÈĆǐÈĆNJLjüËÈ{Ø÷ǕÕ ÈÖnjǔÌĀȁĆNJÜËĄǣÌǔ‚ÈþûǍȇÈ×ÕÈĆLjûäÈdžǍßǠǯ ȁȔÌǕËĄǔÈĠȷ‚ÈȔÌĀ×È×ÕÈǭǍǮô ÈdžǍßǠǯ ÈăÕÈȔÖǍǮǠǐÈÌǐÈĆôÈĊÛôÈ~džÜËÈĄøĄĈÈץȴóǕă ÈȔĄøØøÕÈË×ÈăËÈĊøÖǔǦÈȔËǪüËăÈȔËǧÈĆǐÈȔËÖçÿǯ ÈăÈÌĈ×ăÌǐÈĆLjûäÈǩǍǔÈþûǍȇÈȖȸËÈ×ÕÈzÖnjôÈĊĀ ÈăÈÕ×ËǥøÈĊĀÈñ ËØNJǯËÈĆǐÈË×ÈǬËÈĊǔÌÛǔËÈǂËÕÌȅNJèË ÈĊnjNJÛÛø ÌǔÈąÌøÈăÈȋǍÿèÈĠȸÌĈÖǔĄȲȹÈąË×ÈȖȸËÈǦË ÈȔËĄǒÈĊĀÈăÈÕ×ăƸÈĊĀÈÖǕÖǑÈȔËØ÷ǕÕÈăÈÕĄǣÈȔÌǍĀ ÈdžǍßǠǯÈzdžÜËÈȖǍÿĈÈăËÈdžǕץĀƽĀÈdžȄø ÈǭǍǮôÈȔÌÿĈÈĆôÈ{ÕØȇÈȖȸËÈ×ÌnjôÈ×ÕÈØNJǣÕ ÈÖnjôÈĊĀÈǭĀË×ƸÈÙÌÛÔËÈ{džÜËȁȔÌǕËĄǔÈĠȷ‚ ÈĊÿûǍȇȁĆNJÜËĄǣÌǔ‚ÈzÕØȸǥǑÈĊĀÈØǍǓƽǒÈăËÈǦËÈă ÈĊǔÌÛǔËÈǂËÕÌȅNJèËÈăÈÌĈ×ăÌǐÈØȷÈĊnjNJLjĀÈăÈĆǔÌȅǯÌè zdžÜË ÕËȒǼÈòǵǼÈăȎØɟÈ}ÚǽĄǼÈĆĀÌǼÈþûǵȯÈăÈȼËÕØø×Ìô }ȼÌDzÜËÕÈĆàČȋ ÈĆǔÌĈÌø ƸÈÌĀÈzdžÜËÈØȸǥǑÌǔǩȸØøÈĊøÖǔǦÈǀÌǒÈăÈǜȲȹÈ ÈĆNJÜËĄǣÌǔÈĉÌĈÕËÖǣ×ÈǦËÈÌǒÈþǍnjôÈĊĀÈĠȸÌĈ×Ìô ÈþȈ×ÈȔÌÿNJǯĄǔØÜÈąÌ÷ćøÈĊüăÈ~ÈþǍnjôÈĉ×ăÕ zÌĈÈĆNJÜËĄǣÌǔÈȖǍÿĈÈÌǐÈ{ÕץǣÈĊĀ ÈȖǍNJÛǠǔ ȁĆNJÜËĄǣÌǔ‚ ÈĠȸÌÿnjǍÜ ÈþûǍȇ ÈÇÀÈùÌÜÈȔÌǐƸÈúȸËăËÈǦËÈ{ÕËǪǔÈòǍǔÈăǦØȷÈþûǍȇ È×ÕÈȔƸÈdžǣÌÜÈÚljÜÈăÈÕץǣÈÖǍûô ÈþȈÈ×Õ È ÈòǔÌǐÌȲȷÈăÈץǣÈ{ñ×ÌǔËÈ{ȖǍǖÌǔÈ{ȔÌǯÌô ĆĀËÕË zdžȇÌǕÈ ÈǦÌnjüËÈ{ȔÌǍȅǕÖàÈÕËÕØćĀÈ{ĊNJĀËØô ÈǀÌNJćĀ È{ąÕËǦÖǍÜÈÖÿÓĀÈ{ĆǍȅȇÈĉÖćĀÈ{ĊLjǍLjÔ ÈÕÌĈØȇÈăÈĉÕÌǯ×ËÈȔĄȸÌÿĈÈ{ĉ×ÖnjóÜËÈą×ÌNJÜ ÈÖnjNJÛĈÈĠȸÌÿnjǍÜÈþûǍȇÈȖȸËÈȔËØ÷ǕǦÌǐÈȔÌǍÿǖÌȈ ÈĊǔĄÿDzĀÈăÈÖǕƸÈĊĀÈǀÌÛÔÈĆǐÈĉËÈąÕÌǡÈĉØǓËÈĆô ÈØNJǮȲȷÈË×ÈÕËǪǔÈòǍǔÈăǦØȷÈzÕ×ËÕÈĆǔÌȅǯÌèÈăÈýË×Õ ÈÚǕĄǔÈĆĀÌǔÈþûǍȇÈăÈȔËÕØø×ÌôÈ×ÌǍNJÜÕÈȔËĄnjèÈĆǐ ÈȔĄȸǩȸĄûǒÈ×ÕÈØNJǮȲȷÈĉăÈdžǍüÌçȇÈzÖnjÜÌnjǯÈĊĀ ÈĆǐȁǭôÕăՂÈùÌǕØÜÈȟĀÌǔÈþûǍȇÈǬ×Ì÷ǔÈăÈąÕĄȷ ÈăËÈ×ÌôÈȖȸØǣƸÈĊȄǍãüÈȖǍÛÔÖÿÓĀÈĊǔËÕØø×Ìô zÖǕƸÈĊĀÈ×ÌÿǯÈĆǐÈȔĄȸǩȸĄûǒÈ×Õ ÈýÌǞǔËØÜ ÈùÌÜ ÈǛnjǑ ÈǦË ÈÖçǐ ÈþûǍȇ ÈȖȸË ÈąÖǯÈȔËØô ËÈץǮô ÈØÜËØÜÈĉÌĈÌÿnjǍÜÈ×Õ ÈþûǍȇÈȝÖnjnjôÈĆǍćǒ€ÈąÕËǦÖǍÜÈØǍĀËÈÖǍÜÈzdžÜË ÈȟüÌÜÖnjǢÈØǍǣƽǒÈúȸċÕÈȝ×Ìǐ×ÕÈĆNJÜËĄǣÌǔ ÈĆǔÌȄÜƽNJĀÈ}džÜËÈĆNJȄøÈȔËØô ËÈĉËØȷÈþûǍȇÈȖȸË ÈÕĄǡăÈȔËØô ËÈǭǠǐÈ×ÕÈĉÖǕÖǯÈòǍȇËØǒ ÈȀØäÈǦËÈzdžÛǍǔÈȖ÷ÿĈÈÖǍüĄǒÈÌǐÈĆô ÈÕ×ËÕ ÈȔË×ËÕÌÿnjǍÜÈĆûÿǡǦËÈǭǠǑÈþNJÛǍÜÈØ÷ǕÕ ÈĉÖÿôÈĉÌĈÈþûǍȇÈǭǕÌÿǔÈăÈȔËØô ËÈdžÿÜÈĆǐ zÖǔËÈąÕ×ăƸÈĉă× ÈÌǐÈĠȸÌÿnjǍÜÈĉÌĈÈþûǍȇÈØǍǣËÈĉÌĈÈùÌÜÈ×Õ ÈąÖǯÈǀÌǐÈ×ÌǍÛǐÈĆLjûäÈòǕÈץDzÔÈdžǕץÓĀ Ȕĝǒ×Ìô (&Č´Ă帐ÞÊÙ ČºÕĐÉ°ĉĄĂõ ¸ÞÊÙÌĊĉ°ą 8°ą((&ؐڀ (Đº:8°ĐĉŽ³ ŽÖ€¸ÕЄĐč :&8̐Úʳ°³Ȁ 8]Č³8ÌîĆÙ (:Ž„Ìĉ)8}ā: (&ÌĊ€Žą8Đ„Ð„& Č´ĂåҐĉĄĂõĈ !&°úºí:°č(:°³ Č³(+Žĉ°Öĉ &(΄Žą_кÙ 9(Ĉ): øĆ펏°čÌĉАv ŽĊºÖք°ĉ9°„: 8Ѕ&:&ĐÉ8°ą &(:Žą̏Ìv Ðòą8' ÐĎé8' °ºõ0ĐĂå Ä´Ý8' À¾}ÁÁ ¿Á}¾Ã ¾Ã}ÃÅ Â}¿Æ giom/i/hl À¾}ÁÁ ¿Á}¾Ã ¾Ã}ÃÅ Â}¿Æ giom/i/hm Č´Ċځ À¾}ÁÁ ¿Á}¾Ã ¾Ã}ÃÅ Â}¿Æ giom/i/hn Č´ĊÙ:& À¾}Á ¿Á}¾Ã ¾Ã}ÃÅ Â}¿Æ giom/i/ho Č´ĊÙČÕ À¾}Á ¿Á}¾Ã ¾Ã}ÃÅ Â}¿Æ giom/i/if Č´ĊÙ(°Ďz À¾}Á ¿Á}¾Ä ¾Ã}ÃÅ Â}¿Æ giom/i/ig Č´ĊÚÂĊv À¾}Á ¿Á}¾Ä Ã}ÃÆ Â}¿Ç giom/j/g ČîĆÁ À¾}Á ¿Á}¾Ä Ã}ÃÆ Â}¿Ç giom/j/h Č´ĊÙ Č´ĊÙ ĊøÖǔǦÈăÈĆȅȇ ÌȚȰÈɅȎă× }ǮÜËÈĊĀÌóÔËÈĉË×ËÕÈÌȚȰÈɅȎă×È ÈȖÉÉNJǣËÖǔËÈØÉÉǍǣƽǒÈĆÉÉǐÈĆÉÉNJLjüËÈ~ÕĄÉÉǯÈąÕ×ăƸÈÌÉÉǡĆÈ ǐÈËץÉÉȇÈdžÉÉÛǍǔÈýǦċÈĊÉÉnjçǕÈ~džÉÉÜËÈæÉÉÜĄĀÈDŽÉÉǡËăÈÌÉÉDzȈÈȝǦă×Èz¿ zdžÉÉÛǍǔÈǩÉÉȸÌǡÈǩÉÉǍǔÈÕĄÉÉǯÈǀĄÉÉÛÓĀÈDŽÉÉǡËăÈýÌÉÉǞǔËÈ×ÕÈĉ×Ì÷ǔËÈúćÉÉÜÈĆÉÉôÈĉËÈĆÉǔĄøÈĆǐÈÕÌÉÉǕǦ ÈČNjĀÈ~ÖÉÉnjôÈÌȄȴô ËÈØÉÉNJÿôÈĆǐÈÖǔËĄǒÈĊĀÈÕ×ËÕÈòÉÉǯÈØNJÉÉǮȲȷÈăÈØÉÉNJÿôÈȖÉÉȲȷÈÌDzȈÈĉÌÉÉĈąÈ Ǧă×ÈÕËÖÉÉçǒÈ×ÕÈĆôÈĊÉÉÛôzÀ zÖnjôÈĊĀÈdžÉÉǕÌȄôÈÌDzȈÈǦă×ÈǛÉÉnjǑÈ{Ǧă×ÈǭÉÉǯÈÌÉÉǕÈdžÉÉÜăËÈȝÖćèÈØÉÉȷÈÌÉÉDzȈÈȝǦă×ÈǦă×ÈǛÉÉnjǑÈÕ×ËÕÈòÉÉǯÈØÉÉø Ë ÈdžÉÉÜËÈ×ÌǍÉÉÛǐÈúǍàÌȄǒÈĆnjǍĀǦÈȖȸËÈ×ÕÈ~džÉÉÜËÈDŽǡËăÈØÉÉǒõ È ×ǩȷÈØÉÉÛǑÈØȷÈąÕØôÈǂĄÉÉȇÈĆôÈĉ×ÖǑÈĉÌÉÉDzȈÈȝǦă×zÁ zÕĄÉÉǯÈĆçǡËØĀÈÖǍûȅǒÈþǶçĀÈæǡËØĀÈȟüÌÉÉÜ×ÈĆǐÈdžÉÉÜËÈýǦċÈă zÕØǍ÷ǐÈĊLjÓNJÛĀÈȝǦă×ÈÖǕÌLjǔÈ{džÜăËÈąÖćèÈØȷÈÌDzȈÈȝǦă×ÈĆôÈĊÛôzÂ ÈąÌÉÉĀÈȝǦă×ÈÖÉÉǕÌǐÈâÉÉȅȇÈąÌÉÉĀÈȖÉÉȸËÈ×ÕÈËØÉÉȸǦÈ~džÉÉȇØøÈȔÌÉÉDzĀ×Èñ×ÌÉÉLjĀÈąÌÉÉĀÈ×ÕÈÕĄÉÉǯĊ È ÿǔÈË×ÈÌÉÉDzȈØǍǾÈăÈÌÉÉDzȈÈȝǦă×zà zÕĄÉÉǯÈĆÉÉNJȇØøÈȔÌÉÉDzĀ× ÈÖÉÉçǐÈùÌÉÉÜÈȔÌÉÉDzĀ×ÈąÌÉÉĀÈǦËÈúÉÉLjȈÈÌÉÉǒÈĆÉÉǟǔÌnjǢÈdžÉÉÜăËÈȝÖÉÉćèÈØÉÉȷÈÌÉÉDzȈÈȝǦă×È{ǭÉÉȲȹÈùÌÉÉÜÈǦËÈĆÉÉôÈĊÉÉÛôzÄ ÈØǍǣƽǒÈȝ×ÌÉÉȄô‚ÈȖÉÉȸËÈĆǐÈăÈÖÉÉĈÖǐÈØǍȅȇÈĆÉÉǐÈýÌçäÈýØÉÉøÈÅþÈǦă×ÈØÉÉĈÈĉËØÉÉȷÈdžÉÉÜËÈýǦċÈÕØÉÉǍ÷ǔÈË×ÈÌÉÉDzȈÈĉÌÉÉĈąÈ Ǧă× zÕĄÉÉǯĊ È ĀÈĆÉÉNJȄø ǬȉËăÈăÈĊǰÓDzÛĀÈɅȎă×ÈǪăÌȬǺ }Õ×ËÕÈÕĄǡăÈȊØȇÈÖnjǢÈDŽǡËăÈăÈĊLjÓNJÛĀÈȝǦă×ÈȖȲȷ ÈĆÉÉǢÈăÈØÉÉćǷÈǦËÈúÉÉLjȈÈĆÉÉǢÈ~ÕǦÈþÉÉĈØȷÈÕĄÉÉǯĊ È ĀÈË×ÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×ÈÌÉÉĀËÈ~ÕØÉÉôÈúÉÉäÌǐÈÕĄÉÉǯĊ È ÿǔÈË×ÈDŽÉÉǡËăÈȝǦă×z¿ zØÉÉćǷǦËÖçǐ ÈË×ÈąǦă×ÈĆÉÉôÈĉ×ÌôÈĆÉÉóǔƸÈáØÉÉǯÈĆǐÈ~džÉÉÛĈÈdžàØȇÈǀăØÉÉǾÈǦËÈúÉÉLjȈÈĊǒÌǶÓüÈÌÉÉǒÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×ÈdžǍǔÈĉËØȷzÀ zdžÉÉÛǍǔÈȖǍnjǢÈDŽǡËăÈȝǦă×È×ÕÈĊÉÉüăÈ~ÖÉÉǯÌǐÈąÕËÖÉÉǔÈýÌÉÉǞǔËÈÖÉÉnjôÈĊĀÈúÉÉäÌǐ È{ÖǔËÈdžÔË×ÌǔÈ×ÕÌÉÉĀÈăÈ×ÖÉÉǑÈØø ËÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×È×ÕÈÌĀËÈ~džÉÉÛǍǔÈáØÉÉǯÈ×ÕÌĀÈăÈ×ÖǑÈdžǕÌdz×È{DŽÉÉǡËăÈȝǦă×È×ÕzÁ zdžȇØøÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×ÈÖǕÌLjǔ ÈăÈÕăØÉÉȷÈȖÉÉȲȷÈǦËÈØĈĄÉÉǯÈȋÉÉÔÈØÉÉø ËÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×È×ÕÈÌÉÉĀËÈ~džÉÉÛǍǔÈáØÉÉǯÈØĈĄÉÉǯÈdžÉÉǕÌdz×È{DŽÉÉǡËăÈȝǦă×È×Õz zÕĄÉÉǯÈñØÉÉǒÈÖÉÉǕÌǐÈ{ÖÉÉǯÌǐÈĊÉÉdzË×ÌǔÈØĈĄÉÉǯ ÈdžÉÉÜËÈǀĄǣÈÖǔËÈąÕĄĀØȇÈÌćȅȇÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×È×ÕÈÌĀËÈ{džÉÉÛǍǔÈáØÉÉǯÈȔÌÿćĀÈdžǕÌdz×È{DŽÉÉǡËăÈȝǦă×È×ÕÈzà zÖnjÉÉǯÌǐÈönjĈÌÿĈÈØ÷ǕÖóǕÈÌǐÈĊLjÓNJÉÉÛĀÈȝǦă×ÈĉËØȷÈȔÌǐǩǍĀÈăÈȔÌÉÉÿćĀÈǦËÈòǕÈØĈ ÈȝǦă×È×ÕÈĊÉÉüăÈ~ÖÉÉnjôÈùĄLjȈÈÖÉÉǕÌLjǔÈ{ÖÉÉǯÈȔÖǍĀÌÉÉǯƸÈÌǕÈȔÕץǣÈĆǐÈǂĄèÕÈØÉÉø ËÈĆNJȇØøÈDŽÉÉǡËăÈȝǦă×ÈĆôÈĊÉÉÛôzÄ zÖÉÉÜØȷÈǩǍǔÈąǦă×ÈǀËĄÉÉǓÈĆǐÈăÈÖÉÉnjôÈdžǐÌǡËÈË×ÈȖĀȚĀÈǂĄèÕÈdžÉÉÜËÈDŽÓNJÉÉÛĀÈ{ĊLjÓNJÉÉÛĀ

آخرین شماره های هفته نامه خبرنامه فولاد

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1089

شماره : ۱۰۸۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1087

شماره : ۱۰۸۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1086

شماره : ۱۰۸۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1085

شماره : ۱۰۸۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1084

شماره : ۱۰۸۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

هفته نامه خبرنامه فولاد شماره 1083

شماره : ۱۰۸۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!