صفحه قبل

هفته نامه تیتر هفته شماره ۴۷

صفحه بعد

هفته نامه تیتر هفته شماره 47

هفته نامه تیتر هفته شماره 47

‫‪47‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4-5‬‬ ‫ل و هفتم‪ .‬دوشنبــه ‪ 11‬دی ‪ .1397‬سـال سـوم ‪8 .‬صفحه ‪ .‬قیمت‪1000 :‬‬ ‫شماره چهـ ‌‬ ‫هـفتـــه نـامــــه سیــــاســی و اجتــمــــاعی مــازنــدران‬ ‫عبور از استیضاح‬ ‫‪575‬هزار مازندرانی در نوبت حج‬ ‫پارتی بازها‬ ‫خانه‌های خالی مازندران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش تیترهفته از بدهی‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫اداره کل بدهکار‬ ‫عکس‪ :‬احسان فضلی اصانلو‬
‫● هفته نامه سیاسی و اجتماعی مازنـدران ● دو شنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ●1397‬دسـامبـر ‪ 23 ● 2018‬ربیع‌الثانی‪●1440‬‬ ‫■ سیــاسـت‬ ‫◄ مهدی گرزین‬ ‫◄سرمقاله‬ ‫استـانـدار در چـالش‬ ‫انتخاب مدیـران‬ ‫تغییـر هـر مدیـر معمـوالً تغییراتـی را در‬ ‫مجموعـه ای کـه زیر نظـرش اداره می شـود‬ ‫را بـه دنبـال دارد‪ .‬ایـن یـک امـر مرسـوم و‬ ‫طبیعـی اسـت کـه بـا جابـه جایـی مدیـران‪،‬‬ ‫معاونـان و مدیـران میانـی هـم تغییـر کننـد‪.‬‬ ‫امـا عـادی بـودن ایـن جابـه جایـی دلیـل‬ ‫نمـی شـود کـه جامعـه هـدف آن مجموعـه‬ ‫حساسـیتی روی انتخـاب های مدیـر جدید‬ ‫نداشـته باشـند‪ .‬ماننـد حساسـیتی کـه یـک‬ ‫سـال پیـش در این روزها نسـبت به تغییرات‬ ‫معاونـان و فرمانداران و مدیران میانی اسـتان‬ ‫پـس از روی کار امـدن «محمد اسلامی» در‬ ‫اسـتانداری مازنـدران وجـود داشـت و ایـن‬ ‫روزهـا نسـبت بـه «احمـد حسـین زادگان»‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫حاج مجید سـاروی ها حاال پس از پشـت‬ ‫سـر گذاشتن روزهای نخسـت تصدی گری‬ ‫اسـتانداری و تمام شـدن جلسه های دریافت‬ ‫تبریـک از سـوی مدیـران و مسـئوالن‪ ،‬وارد‬ ‫دوره جدیدی از مدیریت خود در اسـتانداری‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دوره ای کـه هـر اقـدام یا حتی‬ ‫جملـه او مـی توانـد بـرای جامعـه و مدیران‬ ‫نـگاه و نظـر ایجـاد کنـد‪ .‬چـرا کـه جامعه و‬ ‫بـه ویـژه فعـاالن و پیگیران مسـائل سیاسـی‬ ‫و مدیریتـی اسـتان دائـم پیگیرند تـا ببینند از‬ ‫سـاختمان سـفید جنب سـبزه میدان سـاری‪،‬‬ ‫چـه تغییـرات و احتماالتـی را مـی تواننـد‬ ‫پیش‌بینـی کنند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان کـه در دوره فرماندار بودن‬ ‫اش در مرکـز اسـتان‪ ،‬مدیریـت آرام و بـی‬ ‫حاشیه ای داشـت‪ ،‬حاال در شرایطی قرار دارد‬ ‫کـه هـر انتخـاب یـا حتی گمانـه زنـی او می‬ ‫تواند شـائبه هایی را ایجـاد کند و هر انتخاب‬ ‫او برای مسـئولیت هـای تحت نظرش ممکن‬ ‫اسـت بـا نظرهـای مختلـف و البتـه مخالفی‬ ‫مواجـه شـود‪ .‬او که در بین سیاسـیون اسـتان‬ ‫به سیاسـتمداری متبسـم معروف است‪ ،‬قطعا‬ ‫تصمیم هایی سیاسـی خواهد گرفت و همین‬ ‫امـر مـی توانـد بـرای منتقـدان و شـاید هـم‬ ‫مخالفـان او که در روزهای نخسـت اسـتاندار‬ ‫شـدنش حرفـی نزدنـد و همراه بـا موافقان از‬ ‫انتخـاب گزینه بومـی ابراز خرسـندی کردند‪،‬‬ ‫راه نقـد را بـاز کند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان که خودش معاون سیاسـی‬ ‫و امنیتـی اسـتاندار مازنـدران بود‪ ،‬حـاال باید‬ ‫برای پسـت پیشـین خـودش جایگزیـن پیدا‬ ‫کنـد‪ .‬رفتـن «علـی نبیـان» از اسـتانداری هم‬ ‫جـای خالـی دیگـری را بـرای حکـم صادر‬ ‫کـردن حسـین زادگان بـاز کـرده اسـت‪.‬‬ ‫پسـتی کـه فعلا سرپرسـتی آن بـه مدیـرکل‬ ‫دفتـر فنـی اسـتانداری سـپرده شـده اسـت‪.‬‬ ‫امـا علاوه بـر ایـن دو جایـگاه‪ ،‬جابه‪-‬جایی‬ ‫احتمالـی فرمانداران و اثرگـذاری دیدگاه‌های‬ ‫حسـین‌زادگان در انتصاب مدیران کل اسـتان‬ ‫بـرای این چهره سیاسـی مازنـدران می تواند‬ ‫اثرگـذار باشـد‪ .‬او مدیـری سیاسـی اسـت و‬ ‫ایـن سیاسـی بـودن برای بیسـت و سـومین‬ ‫اسـتاندار مازنـدران هم می تواند بـرگ برنده‬ ‫باشـد و هم پاشـنه آشـیل!‬ ‫‪2‬‬ ‫»‬ ‫پـارتـی‌بـازهـا‬ ‫شهرداری‌های بزرگ مازندران چند سال است که‬ ‫با معضلی به نام نیروی مازاد مواجه‌اند‬ ‫شهرام سوادکوهی‬ ‫مشـکل نیروهای مازاد شـهرداری‌ها و جذب غیرقانونی‬ ‫نیرو در شـهرداری‌ها و سـازمان‌های تابعـه یکی از چالش‬ ‫هـای مشـهود برخـی شـهرداری هـای مازنـدران اسـت‪.‬‬ ‫چالشـی که سـال گذشـته در بابـل توسـط ‪ 3‬عضو وقت‬ ‫شـورای شـهر علنـی شـد‪ ،‬در شـهرهای بـزرگ دیگر نیز‬ ‫مشـاهده مـی شـود‪ .‬شـورای چهـارم در بابـل مصوب ‌ه ای‬ ‫داشـت کـه بر اسـاس آن هر عضو شـورا می توانسـت ‪4‬‬ ‫نیروی شـرکتی را برای اشـتغال به شـهرداری معرفی کند‪.‬‬ ‫‪ 5‬بهمـن سـال گذشـته بـود که فرمانـدار قائمشـهر اعالم‬ ‫کرد تعداد نیروی اسـتاندارد شـهرداری قائمشـهر ‪ 500‬نفر‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا ‪ 1500‬نفـر از ایـن شـهرداری حقـوق دریافت‬ ‫می‌کننـد کـه تأمیـن حقوق ایـن هزار نفـر مازاد‪ ،‬چالشـی‬ ‫اساسـی برای شـهرداری قائمشـهر اسـت‪ .‬دی ماه پارسال‬ ‫نیـز «ایمان پویامهر» عضو شـورای اسلامی قائمشـهر در‬ ‫جلسـه علنی شـورای شـهر عنوان کرد‪ ،‬از زمان تأسـیس‬ ‫شـهرداری قائمشـهر تـا پایـان دوره شـهرداری «عبـاس‬ ‫ح زاده» فقط ‪ 600‬نفر به شـهرداری قائمشـهر جذب‬ ‫صالـ ‌‬ ‫شـدند‪ ،‬امـا از آن زمـان طی ‪ 4‬سـال بـه انـدازه تاریخ این‬ ‫شـهرداری نیـرو به ایـن نهاد اضافه شـد‪.‬‬ ‫سـری که به شهرهای دیگر اسـتان هم بزنیم در می‌یابیم‬ ‫کـه بـا ایـن چالش اساسـی دسـت و پنجـه نـرم می‌کنند‪.‬‬ ‫شـهردار تنکابـن نیـز حـدود یک سـال پیش اعلام کرده‬ ‫بـود کـه ایـن شـهرداری ‪ 150‬نیـروی مـازاد دارد‪ .‬تنکابـن‬ ‫شـهری ‪ 50‬هـزار نفـری اسـت که طبـق قانون بایـد ‪165‬‬ ‫پرسـنل داشته باشـد‪ ،‬اما به گفته برخی مسئوالن این شهر‪،‬‬ ‫اکنـون حدود ‪ 300‬نفر پرسـنل دارد‪ .‬همین تعداد نیروهای‬ ‫مازاد سـبب شـد کـه در ابتـدای فعالیت شـورای پنجم به‬ ‫سـاماندهی نیروهـا توجـه شـود‪ .‬شـهردار تنکابن بـه ایرنا‬ ‫گفتـه بود کـه حوزه مدیریت شـهری جای تعـارف کردن‬ ‫نیسـت و الزم اسـت کـه بـرای چابک‌سـازی شـهرداری‬ ‫هـر چه زودتـر این نیروهـا تعیین تکلیف شـوند‪« .‬محمد‬ ‫زرودی» اظهـار کـرده بود در شـهرداری تنکابـن نیروهای‬ ‫از کار افتـاده‪ ،‬بی‌انگیـزه‪ ،‬غیرمتخصـص و در مرحلـه‬ ‫بازنشسـتگی وجـود دارنـد‬ ‫که مشـخص شـدن وضعیت آن‌ها ضروری اسـت‪ .‬او نیز‬ ‫همچون فرماندار قائمشـهر که گفته بـود نیروهای مازاد بر‬ ‫شـهرداری این شـهر فشـار مالی می‌آورند معتقد است که‬ ‫وجود نیروهای مازاد سـبب شـده تا بخش قابل توجهی از‬ ‫درآمد شـهرداری تنکابن صـرف پرداخت حقوق این افراد‬ ‫شـود و هزینه‌هـای جـاری از هزینـه های عمرانی پیشـی‬ ‫بگیـرد‪‌ .‬آن‌طـور که اعالم شـده حـدود یک میلیـارد تومان‬ ‫در مـاه بـه ایـن افراد بـه عنوان حقـوق پرداخت می‌شـود‪.‬‬ ‫هـر چند که شـهردار تنکابن اشـاره‌ای به چگونگـی ورود‬ ‫ایـن نیروهای مازاد به شـهرداری نکرد‪ ،‬اما «تقی پزشـکی»‬ ‫عضـو شـورای شـهر تنکابـن رسـما اعلام کرده بـود که‬ ‫بیشـتر نیروهـای مـازاد با رانت وارد شـهرداری شـده‌اند و‬ ‫از کارآیـی الزم هـم برخـوردار نیسـتند‪ .‬نکتـه قابل توجه‬ ‫این‌کـه به گفته این عضو شـورای شـهر تنکابـن‪ ،‬برخی از‬ ‫ایـن افراد به عنـوان نیروی کارگر وارد شـهرداری شـدند‪،‬‬ ‫امـا در مقطعی به کارهـای دفتری و پسـت کارمندی ارتقا‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫این معضل را در شـهرداری‌های دیگر اسـتان هم می‌توان‬ ‫دیـد‪ .‬نـه فقـط در یکـی دو سـال اخیر‪ ،‬بلکـه از سـال‌های‬ ‫ی شـهرهای بزرگ اسـتان‬ ‫گذشـته این موضوع در شـهردار ‌‬ ‫مشـهود بـود‪ .‬شـهریور سـال ‪ 1392‬بـود کـه رئیـس وقت‬ ‫شـورای شـهر آمل اعالم کرد در دوره شـورای سوم‪ ،‬نیروی‬ ‫مازاد زیادی جذب این شـهرداری شـد و دیگر نباید تحت‬ ‫هیچ شـرایطی بـه این شـهرداری نیرویی اضافه شـود‪.‬‬ ‫مهم‌تریـن و گسـترده‌ترین معضـل مشـابه هـم بـه‬ ‫شـهرداری سـاری ارتباط دارد‪ .‬جایی که حدود یک سـال‬ ‫پیش «اسـفندیار عشـوری» عضو شورای شهر سـاری از‬ ‫وجـود حـدود ‪ 5‬هـزار نیـروی کار در آن به شـدت انتقاد‬ ‫کـرد و گفـت که این تعداد نیـرو هزینه‌های زیـادی را بر‬ ‫شـهرداری مرکز اسـتان تحمیـل می‌کنند‪ .‬عشـوری برای‬ ‫اثبـات حرف‌هـای خـود بـه تعـداد نیروهای شـهرداری‬ ‫گـرگان اشـاره کـرد و گفـت کـه شـهرداری ایـن شـهر‬ ‫بـا گسـتر‌ه و جمعیتی بیشـتر‪ ،‬حـدود ‪ 1500‬نفر پرسـنل‬ ‫دارد و امـور شـهری را نیـز بـه خوبـی مدیریـت می‌کند‪.‬‬ ‫ایـن عضـو شـورای شـهر سـاری عنوان کـرد کـه تعداد‬ ‫کارکنان شـهرداری سـاری در ‪ 4‬سـال اخیر حدود ‪ 3‬برابر‬ ‫افزایـش یافـت کـه ایـن افزایش تعـداد‪ ،‬برای شـهرداری‬ ‫در هـر مـاه حـدود ‪ 10‬میلیـارد تومـان تعهد مالـی ایجاد‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن در حالی اسـت که «مهـدی عبوری» شـهردار‬ ‫سـاری‪ ،‬مهـر مـاه سـال ‪ 1391‬و ابتـدای حضـورش در‬ ‫سـاختمان عمارت شـهرداری گفته بود «شهرداری ساری‬ ‫حـدود سـه برابر ظرفیت نیـروی انسـانی دارد و هر زمان‬ ‫شـرایط جذب افراد نخبه در شـهرداری مشاهده شد آنان‬ ‫را جـذب خواهیـم کـرد‪ ».‬امـا دو سـال بعـد و در مـرداد‬ ‫‪ 1393‬یکـی از اعضـای شـورای چهـارم سـاری عنـوان‬ ‫کـرد کـه «بـا توجه بـه تعـداد بـاالی مراجعه شـهروندان‬ ‫به شـورای شـهر برای درخواسـت اشـتغال‪ ،‬جـذب غیر‬ ‫قانونـی نیرو‌هـا در شـهرداری مشـاهده می‌شـود کـه‬ ‫متاسـفانه اعضای شـورا در آن نقش دارند‪ 4 ».‬سـال پیش‬ ‫در حاشـیه جلسـه علنـی شـورای شـهر سـاری بـود که‬ ‫«محمـد آقامیری» عنـوان کرد حتی اعضای شـورا تالش‬ ‫می‌کنند در این زمینه که ایراد وارد شـده شـهرداران قبلی‬ ‫بـود‪ ،‬از یکدیگر سـبقت بگیرنـد‪ .‬او گفته بـود «همکاران‬ ‫حـق مراجعـه حضـوری به شـهرداری یا ارسـال دسـت‬ ‫نوشـته بـه مدیـران سـازمان‌های وابسـته و حـق تحمیل‬ ‫به‌کارگیـری نیـرو را ندارنـد و در صـورت عـدم توقـف‬ ‫ایـن روند از طریـق مراجع ذی‌صالح پیگیری می‌شـود‪».‬‬ ‫امـا بـه نظـر مـی رسـد اتفاقـی بـرای جلوگیـری از این‬ ‫وضعیـت نیفتـاد‪ .‬چـرا کـه جـذب نیروهـای سفارشـی‬ ‫در شـهرداری سـاری هنـوز ادامـه دارد‪ .‬ایـن موضـوع را‬ ‫از تعـدد نیروهـا در اتاق‌هـای سـاختمان‌های شـهرداری‬ ‫سـاری می‌تـوان دریافت‪ .‬حـاال شـهرداری‌های مازندران‬ ‫بـا نیروهای مازادی مواجه هسـتند که از یک سـو اخراج‬ ‫آن‌هـا بـا توجه به تعهدات اخالقی ایجاد شـده برای‌شـان‬ ‫سـخت اسـت و از سـوی دیگر حضورشـان به چالشـی‬ ‫بـرای مدیریت شـهری تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫فـرصت مدیـریتی توسعـه مازنـدران‬ ‫مازنـدران در دولـت «محمـود احمـدی نـژاد» یکی از‬ ‫اسـتان هایـی بـود کـه سـهم مناسـبی از مناصـب دولتی‬ ‫داشـت‪ .‬معرفـی «علـی کـردان» به عنـوان وزیر کشـور‪،‬‬ ‫انتخاب «عبدالرضا شـیخ االسلامی» به عنـوان وزیر کار‬ ‫و قرار گرفتن «سـید شـمس الدین حسـینی» در جایگاه‬ ‫وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی نقـش مازنـدران را در‬ ‫دولـت احمـدی نـژاد پررنـگ کـرده بود‪.‬‬ ‫بـه ایـن افـراد البتـه بایـد چهـره هـای دیگـری ماننـد‬ ‫«اسـفندیار رحیم مشـایی» و «سـید احمد موسوی» را نیز‬ ‫افـزود کـه در آن دوره پسـت های باالی دولتی داشـتند‪.‬‬ ‫علاوه بـر این افـراد‪ ،‬مدیران زیـادی در دولـت احمدی‬ ‫نـژاد از مازنـدران بـه عنـوان مدیران اسـتانی در سراسـر‬ ‫کشـور به کار گرفته شـدند‪ .‬سیاسـیون مازندرانی موافق‬ ‫دولـت آن زمـان این اعتماد به مازندرانی ها را خوشـایند‬ ‫مـی دانسـتند و معتقد بودنـد که این نگاه ویـژه دولت به‬ ‫مازنـدران مـی تواند باالخـره پس از سـال ها محرومیت‬ ‫هـای ایـن اسـتان را کاهـش دهـد‪ .‬امـا در نهایـت نتیجه‬ ‫بـرای مازندرانـی هـا چیزی که انتظار داشـتند نشـد‪.‬‬ ‫نـه شـرایط اقتصـادی قابـل دفـاع بـود و نـه وضعیت‬ ‫اشـتغال‪ .‬در وزارت کشـور هـم حاشـیه هایـی کـه بـا‬ ‫پیگیـری یـک چهره اهـل مازندران بـرای «علی کـردان»‬ ‫ایجـاد شـد‪ ،‬فرصتـی اگـر وجـود داشـت از بیـن رفت‪.‬‬ ‫حاشـیه هـای رحیم مشـایی هم که کمـاکان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫بـا روی کار آمـدن دولـت اعتـدال در سـال ‪،1392‬‬ ‫مازندرانـی هـا بـه واسـطه حمایـت گسـترده ای کـه از‬ ‫روحانـی داشـتند و موجـی کـه بـا اسـتقبال چشـمگیر‬ ‫خود از «حسـن روحانـی» برای او در انتخابات ریاسـت‬ ‫جمهوری یازدهم در کشـور ایجـاد کردند‪ ،‬منتظر ماندند‬ ‫کـه دولـت نیـز نگاهـی ویژه بـه مازندران داشـته باشـد‪.‬‬ ‫طبیعتـا ایـن انتظار بیشـتر در بخـش بودجـه و اعتبارات‬ ‫بـود‪ .‬انتظـاری کـه به نظر می رسـد چندان محقق نشـد؛‬ ‫امـا معرفـی و انتخـاب «سـید رضـا صالحـی امیـری» به‬ ‫عنـوان وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی سـبب شـد که‬ ‫مازنـدران بـاز هـم در کابینـه نماینـده داشـته باشـد‪ .‬این‬ ‫نـگاه حـاال در دولت دوم روحانی شـدت ویژه ای گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬اکنـون نیـز صالحـی امیـری دبیـرکل کمیته ملی‬ ‫المپیک اسـت‪.‬‬ ‫روحانـی حـاال هـم در کابینـه «فرهـاد دژپسـند» اهـل‬ ‫بهشـهر را بـه عنـوان وزیـر امور اقتصـاد و دارایـی به کار‬ ‫گرفته و هم زمام امور اسـتانداری تهران را به «انوشـیروان‬ ‫محسـنی بندپـی» واگذار کرده اسـت‪.‬‬ ‫حضـور «دالور بزرگنیـا» در تهـران بـه عنـوان مدیرکل‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری‪« ،‬احـد‬ ‫جاودانـی» بـه عنـوان مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫و «رضـا گرزیـن» بـه عنـوان مدیـرکل فنـی و حرفـه ای‬ ‫پایتخت را نیز باید به پررنگ تر شـدن حضور مازندرانی‬ ‫هـا در عرصـه های مهم دولتی افزود‪« .‬قاسـم جان بابایی»‬ ‫رئیـس پیشـین دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران نیـز‬ ‫معاون درمان وزیر بهداشـت اسـت‪ .‬دو مازندرانی هم در‬ ‫بیـن اسـتانداران دولـت دوازدهم روحانی حضـور دارند‪.‬‬ ‫همــه ایــن ها بــه هر دلیل و بــا هر انگیزه ای که باشــد‪،‬‬ ‫بــرای مازنــدران یــک موقعیــت مهم سیاســی محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬موقعیتــی کــه ســال هاســت مازندرانــی هــا‬ ‫در پــی آن هســتند تــا بلکــه از ظرفیــت چهــره هــای‬ ‫اثرگــذار منطقــه خــود در دولــت بتواننــد گامــی بــرای‬ ‫کــم کــردن مشــکالت اســتان شــان بردارنــد‪ .‬بایــد‬ ‫منتظــر مانــد و دیــد کــه مدیــران اثرگــذار مازندرانــی‬ ‫دولــت دوازدهــم چقــدر بــرای توســعه زادگاه خــود‬ ‫گام برمــی دارنــد یــا در نگاهــی دیگــر‪ ،‬نخبــگان اســتان‬ ‫چقــدر از ایــن ظرفیــت ایجــاد شــده بهــره مــی گیرنــد‪.‬‬
‫● هفته نامه سیاسی و اجتماعی مازندران ● دوشنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ●1397‬دسـامبـر ‪ 23 ● 2018‬ربیع‌الثانی‪●1440‬‬ ‫خانههایخایلمازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫■ اینفوگراف‬ ‫بـر اسـاس سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال ‪ 1395‬مرکز آمـار ایران‪،‬‬ ‫مازنـدران از نظـر تعـداد خانه‌هـای خالـی پـس از اسـتان‌های تهـران‪،‬‬ ‫اصفهـان‪ ،‬خراسـان رضـوی‪ ،‬فارس‪ ،‬آذربایجان شـرقی‪ ،‬البرز و خوزسـتان‪،‬‬ ‫در رتبـه هشـتم قـرار دارد‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫این رشد برای تعداد‬ ‫خانه‌های خالی مازندران‬ ‫از ابتدای دهه ‪ 90‬تا‬ ‫سال ‪ ،1395‬یعنی‬ ‫سال‌هایی که بازار‬ ‫ساخت و ساز کشور با‬ ‫رکود مواجه بود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 46‬درصد ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تعداد خانه‌های خالی‬ ‫کشور در سال ‪1385‬‬ ‫بر اساس سرشماری‬ ‫‪ 633‬هزار و ‪569‬‬ ‫واحد بود که با رشدی‬ ‫‪ 4‬برابری به ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 587‬هزار و ‪607‬‬ ‫واحد رسید‪.‬‬ ‫تعداد خانه‌های خالی‬ ‫مازندران از ‪ 21‬هزار‬ ‫واحد در سال ‪ 1385‬با‬ ‫رشدی تقریبا ‪ 5‬برابری‬ ‫به ‪ 102‬هزار واحد در‬ ‫سال ‪1395‬رسید که‬ ‫با توجه به شرایط بازار‬ ‫مسکن طی ‪ 2‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬تا کنون بیشتر‬ ‫هم شده است‪.‬‬ ‫تعـــداد‬ ‫خانه‌هـــای خالـــی‬ ‫مازنـــدران فاصلـــه بســـیار‬ ‫زیـــادی بـــا خانه‌هـــای خالـــی‬ ‫گی ــان و گلس ــتان دارد‪ .‬گی ــان ت ــا‬ ‫پایـــان سرشـــماری ‪ 1395‬حـــدود‬ ‫‪ 89‬هــزار و گلســتان نزدیــک بــه‬ ‫‪ 39‬هـــزار واحـــد مســـکونی‬ ‫خالـــی داشـــتند‪.‬‬ ‫طـی ‪ 10‬سـال اخیـر شـتاب سـاخت و سـاز در مازنـدران تقریبـا ‪ 4‬برابـر رشـد‬ ‫جمعیـت اسـتان بـود‪ .‬این آمار نشـان می‌دهد که تعـداد واحدهای مسـکونی اعم از‬ ‫آپارتمانـی و ویالیـی در مازنـدران از سـال ‪ 1385‬تا سـال ‪ 1395‬حـدود ‪ 51‬درصد‬ ‫رشـد داشـت‪ .‬رقمی که در مقایسـه با رشـد ‪ 12‬درصدی جمعیت مازندران نشـان‬ ‫دهنـده دلیـل تعـداد بـاالی خانه‌هـای خالـی در مازندران اسـت؛ «خانـه دوم»!‬ ‫ا ز‬ ‫سـال ‪ 1390‬تـا‬ ‫‪ 1395‬مسکن روستایی‬ ‫کشـور حـدود ‪ 4‬درصـد‬ ‫افزایـش داشـت‪ ،‬امـا ایـن‬ ‫افزایـش در مازنـدران‬ ‫‪ 11‬درصدبود‪.‬‬ ‫د ر‬ ‫حالـی میانگیـن‬ ‫تعداد مسـکن روسـتایی‬ ‫در کشـور حـدود ‪ 24‬درصـد‬ ‫اسـت‪ ،‬حـدود ‪ 43‬درصـد‬ ‫واحدهای مسـکونی مازندران‬ ‫در روستاهای استان واقع‬ ‫شـده‌اند‪.‬‬ ‫تعـــد ا د‬ ‫واحده ــای مس ــکونی‬ ‫در روســـتاهای مازنـــدران‬ ‫در یـــک بـــازه زمانـــی ‪ 5‬ســـاله‬ ‫از ســـال ‪ 1390‬تـــا ســـال ‪1395‬‬ ‫حـــدود ‪ 7‬درصـــد بیشـــتر از‬ ‫رشـــد مســـکن روســـتایی در‬ ‫کشـــور رشـــد داشـــت‪.‬‬ ‫■ طرح‪ :‬بهار تقوی ■ استخراج و تنظیم آمار‪ :‬اشکان جهان‌آرای‬ ‫تعـداد خانه‌هـای خالـی‬ ‫مازنـدران بـر اسـاس‬ ‫آمـار سرشـماری‌های‬ ‫‪1395 ، 1390 ،1385‬‬ ‫بخــش‬ ‫مهمــی از ایــن خانه‌هــای‬ ‫خالــی در مناطــق بیــن شــهرها و‬ ‫حاشــیه یــا داخــل روســتاها ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن ساخت‌وســازها و‬ ‫جانمایی‌شــان یکــی از ریش ـه‌های اصلــی‬ ‫رشــد پرشــتاب تعــداد خانه‌هــای خالــی‬ ‫در مازنــدران اســت کــه دلیل‌شــان‬ ‫نیــاز جمعیت محلی نیســت‪ ،‬بلکه‬ ‫تقاضــایخانــهدوماســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫■ گفت وگو‬ ‫● هفته نامه سیاسی و اجتماعی مازندران ● دوشنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ●1397‬دسـامبـر ‪ 23 ● 2018‬ربیع‌الثانی‪●1440‬‬ ‫‪500‬هزار مازندرانی در نوبت حج عمره‬ ‫در حـال حاضـر ‪ 575‬هزار مازندرانی در انتظار تشـرف به خانه خدا هسـتند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ 75‬هزار نفر در نوبـت حج تمتع و ‪ 500‬هـزار نفر در صف‬ ‫حـج عمـره مفرده قـرار دارند‪ .‬البتـه حج عمره مفـرده از فروردیـن ‪ 1394‬انجام نمی‌شـود‪.‬‬ ‫تعطیلی سـفارت و کنسـولگری عربسـتان در ایران سبب شـد اعزام زائر انجام نشود‪.‬‬ ‫‪ 75‬هزار مازندرانی منتظر حج تمتع‬ ‫بـر اسـاس آخرین آمار حـدود ‪ 75‬هزار نفـر از مازندران در نوبت اعـزام به حج تمتع‬ ‫هسـتند‪ .‬عربسـتان هر سـال یک هزارم جمعیت مسـلمان جهـان را برای زیـارت خانه‬ ‫خـدا پذیرش می‌کند‪ .‬سـال گذشـته ‪ 20‬هزار متقاضی سـفر بـه حج تمتع را دعـوت کردیم که‬ ‫از ایـن تعـداد ‪ 2‬هـزار و ‪ 200‬مازندرانـی آمادگی خود را بـرای زیارت خانه خـدا اعالم کردند‪.‬‬ ‫حج سیاسی نیست‬ ‫«حبیب‌اهلل ساداتی» مدیرکل حج و زیـارت مازندران‬ ‫در گفت‌وگو با تیتر هفته‪:‬‬ ‫‪ 575‬هزار مازندرانی در‬ ‫انتظار تشرف به خانه خدا‬ ‫■ رقیه نعلبندانی‬ ‫هفتـه گذشـته بحث اسـتیضاح شـهردار سـاری در‬ ‫پارلمان شـهری مرکز اسـتان مطرح شـد‪ .‬این موضوع‬ ‫موافقـان و مخالفانـی در شـورای شـهر دارد کـه بـه‬ ‫نظـر می‌رسـد تعـداد مخالفـان آن بیشـتر باشـد‪ .‬بـه‬ ‫گـزارش تیترهفته «کوروش یوسـفی» با پسـتی که در‬ ‫اینسـتاگرام خود منتشـر کرد و در آن از پیگیری برای‬ ‫اسـتیضاح شـهردار سـاری خبـر داده‪ ،‬رنـگ و بویـی‬ ‫جـدی بـه این موضـوع داده اسـت‪ .‬اما گفته می‌شـود‬ ‫کـه برخی دیگر از اعضای شـورای شـهر سـاری‪ ،‬در‬ ‫فضـای مجـازی ایـن موضـوع را تکذیـب کرده‌اند یا‬ ‫بـه نوعی مخالفـت خود با اسـتیضاح را نشـان دادند‪.‬‬ ‫در گزارش‌هـا و خبرهایـی کـه یکشـنبه ‪ 2‬دی‪ ،‬در‬ ‫رسـانه‌های اسـتان و خبرگزاری‌هـای رسـمی ماننـد‬ ‫فارس و ایرنا از سـی‌وپنجمین جلسـه شـورای شـهر‬ ‫مرکـز اسـتان منتشـر شـده‪ ،‬می‌تـوان اختلاف نظـر‬ ‫مشـهود بین برخی اعضا را دید‪« .‬سـید مسعود مدینه»‬ ‫رئیـس شـورای شـهر سـاری عصر شـنبه در جلسـه‬ ‫علنی این شـورا‪ ،‬درباره اسـتیضاح شـهردار سـاری با‬ ‫بیان این که اسـتیضاح شـهردار شـرایط خـاص خود‬ ‫را دارد‪ ،‬گفـت کـه بـرای اسـتیضاح طرحـی به هیأت‬ ‫رئیسـه شـورا ارائـه نشـده و ایـن موضـوع بـه همین‬ ‫دلیل نباید در دسـتور جلسـه قرار بگیرد‪ .‬اما «اسفندیار‬ ‫عشـوری» عضـو منتقد شـورای شـهر و منتقد جدی‬ ‫شـهردار سـاری کـه از ابتـدای حضورش در شـورای‬ ‫پنجم پیگیر برخی مسـائل مالی و تخلفات شـهرداری‬ ‫اسـت‪ ،‬بـار دیگـر در جلسـه علنـی شـورا خواسـتار‬ ‫اسـتیضاح شهردار شـد‪ .‬او از همکرسـی‌های خود در‬ ‫شـورای شـهر سـاری گالیه و انتقاد کرد که نتوانستند‬ ‫در ‪ 16‬ماه فعالیت شـورای پنجم‪ ،‬شـهردار را به شـورا‬ ‫بیاورنـد‪ .‬در گزارش منتشـر شـده خبرگـزاری فارس‬ ‫ایـن جملات هـم از قول عشـوری نوشـته شـده که‬ ‫‪4‬‬ ‫در روابـط ایـران و عربسـتان فراز و فرودهایـی از صدر اسلام تاکنون وجود‬ ‫داشـت‪ ،‬امـا حج امری واجب اسـت که نباید سیاسـی شـود‪.‬‬ ‫مسـائل قانونـی در انجـام فریضـه حج تمتـع باید رعایت شـود‪ .‬پـس از یک‬ ‫سـال توقـف در اعـزام زائـر به حج تمتـع در حال حاضر ‪ 2‬سـال متوالی اسـت این فریضه‬ ‫انجـام می‌شـود‪ ،‬امـا الزم اسـت با رعایت قوانین دو سـویه‪ ،‬بهانه به دسـت دشـمن ندهیم‪.‬‬ ‫حج تمتع نوعی جهاد است‬ ‫انجـام مناسـک حج تمتـع نوعـی جهاد اسـت‪ .‬سـال ‪ 1398‬نیـز اعزام‬ ‫زائـر بـه حج تمتـع داریم‪ .‬تمـام متقاضیانی کـه برای حج تمتـع در بانک‬ ‫ملـی ثبت‌نـام کردند‪ ،‬الزم اسـت در سـامانه‌ای کـه برای حجاج تعریف شـد اقـدام به‬ ‫ویرایـش اطالعـات خـود کنند تـا نواقص برطرف شـود‪.‬‬ ‫عبـور از استیضـاح‬ ‫«آقایـان اختیـار ندارنـد یـا شـهردار آدم حساب‌شـان‬ ‫نمی‌کنـد؟»‪« ،‬یـا شـهردار شـهامت حضور در جلسـه‬ ‫شـورا را نـدارد یا آنقـدر ضعف‌هایش زیاد اسـت که‬ ‫توان حضور در جلسـه را ندارد»‪« ،‬از همکارانم گالیه‬ ‫دارم کـه جـرأت ندارنـد نامه اسـتیضاح را امضا کنند‪،‬‬ ‫جلسـه بعد نامه اسـتیضاح را می‌آورم تـا امضا کنید‪».‬‬ ‫عشـوری که طی ‪ 16‬ماه اخیر بارها خواسـتار حضور‬ ‫شـهردار سـاری در صحن شـورا شـده‪ ،‬این بار قصد‬ ‫دارد تـا نامـه اسـتیضاح «مهدی عبـوری» را به شـورا‬ ‫ببـرد تا بـرای انجـام آن امضا جمـع کند‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه یـک یا چند نفـر از اعضای شـورا‬ ‫انتقاداتی به عملکرد شـهرداری داشـته باشـند‪ ،‬توسط‬ ‫رئیـس شـورا نکات مـد نظـر را به صـورت مکتوب‬ ‫بـه شـهردار اطلاع می‌دهنـد‪ .‬در صورت قانع نشـدن‬ ‫منتقـدان‪ ،‬بـرای نوبـت دوم مسـائل مورد نظـر باید به‬ ‫صورت طرح مکتوب پرسـش از شـهردار به او ابالغ‬ ‫شـود و شـهردار نیز ‪ 15‬روز از زمان ابالغ پرسـش‌ها‬ ‫فرصـت دارد تا در صحن شـورا به پرسـش‌ها پاسـخ‬ ‫دهـد‪ .‬بعـد از رأی‌گیـری بـرای مشـخص شـدن قانع‬ ‫کننـده بودن پاسـخ‌های شـهردار که بـدون حضور او‬ ‫انجـام می‌شـود‪ ،‬در صورتـی کـه یـک سـوم اعضای‬ ‫شـورا‪ ،‬یعنی ‪ 3‬نفر خواستار اسـتیضاح شوند‪ ،‬شهردار‬ ‫اسـتیضاح می‌شود‪.‬‬ ‫حاال شـهرداری سـاری دسـت‌کم دو عضـو موافق‬ ‫اسـتیضاح دارد‪« .‬کـوروش یوسـفی» و «اسـفندیار‬ ‫عشـوری» متقاضیان جدی اسـتیضاح عبوری هسـتند‬ ‫و اگـر فقـط یـک نفر دیگـر از اعضـای شـورا به این‬ ‫دو نفـر بپیونـدد‪ ،‬عبـوری پس از ‪ 6‬سـال حضـور در‬ ‫شـهرداری مرکـز اسـتان‪ ،‬بـا جدی‌تریـن چالش خود‬ ‫مواجـه می‌شـود‪ .‬هـر چنـد کـه ممکـن اسـت در‬ ‫صـورت اسـتیضاح هـم بـه دلیل بیشـتر بـودن تعداد‬ ‫موافقان عبوری‪ ،‬او باز هم بر مسـند شـهرداری بماند‪.‬‬ ‫امـا بـرای نخسـتین بـار بـا چالـش در دوره مدیریت‬ ‫شـهری خـود مواجـه می‌شـود و بایـد پاسـخگوی‬ ‫انتقادهـا و پرسـش‌ها شـود‪ .‬اتفاقـی کـه بـر اسـاس‬ ‫رفتارهـا و حضـور نیافتن‌هـای او در نشسـت‌های‬ ‫مختلـف‪ ،‬می‌تـوان دریافـت که خوشـایند او نیسـت‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان «علی‌اکبــر ذلیکانــی» را هــم بــه‬ ‫ایــن دو نفــر اضافــه کــرد‪ .‬البتــه دیدگاه‌هــا و‬ ‫اظهــارات او در مــورد مدیریــت شــهری گاهــی بــه‬ ‫ســوی مدیریــت عبــوری گرایــش دارد و گاهــی‬ ‫هــم در جریــان نقــد از شــهردار مرکــز اســتان قــرار‬ ‫می‌گیــرد‪ .‬ذلیکانــی چنــدی پیــش نیــز از رونــد‬ ‫مدیریــت ســازمان عمــران شــهرداری ســاری انتقــاد‬ ‫کــرده بــود و گفــت کــه رونــد مدیریــت کنونــی‬ ‫ســازمان عمــران بــه گون ـه‌ای اســت کــه در نهایــت‬ ‫بــه انحــال ســازمان عمــران منتــج خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هـر چنـد هنـوز به طور دقیق مشـخص نیسـت که‬ ‫بـه جمـع موافقـان اسـتیضاح شـهردار سـاری‪ ،‬عضو‬ ‫دیگـری افـزوده می‌شـود یـا نـه و «قاسـم قاسـمی»‬ ‫سـخنگوی شـورا در مصاحبـه‌ای اعلام کـرد کـه‬ ‫اسـتیضاح شـهردار صحـت نـدارد و با اتـکا به عالقه‬ ‫شـهروندان به عبوری‪ ،‬مدیریت او بر شـهرداری ادامه‬ ‫خواهـد داشـت؛ امـا روشـن اسـت کـه حاشـیه‌‌های‬ ‫مدیریـت شـهری در مرکـز اسـتان ادامـه دارد‪ .‬در این‬ ‫شـرایط‪ ،‬با توجه به پیشـین ‌ه و حاشـیه‌هایی که درباره‬ ‫مسـائل مالی از شـهرداری سـاری در رسـانه‌ها منتشر‬ ‫شـد یا موضـوع پیچیـده نیـروی انسـانی شـهرداری‬ ‫سـاری کـه به شـکل واضحـی قابل مشـاهده اسـت‪،‬‬ ‫ایـن کـه شـدت حاشـیه‌ها در شـهرداری و شـورای‬ ‫شـهر سـاری افزایش یابد‪ ،‬چنـدان بعید نیسـت‪ .‬باید‬ ‫منتظـر مانـد و دید که آیـا عبوری می‌توانـد از چالش‬ ‫پیـش رو نیـز عبـور کنـد یـا در ایـن ایسـتگاه ناچـار‬ ‫بـه خداحافظـی از عمـارت شـهرداری مرکـز اسـتان‬ ‫می‌شـود‪.‬‬
‫● هفته نامه سیاسی و اجتماعی مازندران ● دوشنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ●1397‬دسـامبـر ‪ 23 ● 2018‬ربیع‌الثانی‪●1440‬‬ ‫اعزام ‪ 15‬هزار مازندرانی به عتبات عالیات‬ ‫در سال جاری‬ ‫از ابتـدای سـال تـا کنـون ‪ 15‬هـزار مازندرانـی به عتبـات عالیات‬ ‫مشـرف شـدند کـه این آمـار تا پایـان سـال افزایـش می‌یابد‪ .‬اربعین سـال گذشـته ‪43‬‬ ‫هزار زائر مازندرانی به حرمین شـریفین مشـرف شـدند‪ .‬برخی از متغیرها سـبب می‌شـود‬ ‫تـا آمـار تشـرف بـه عتبـات عالیات تغییـر کنـد‪ .‬افزایـش نـرخ ارز مهم‌تریـن عامل در‬ ‫کاهـش تقاضا به سـفر عتبـات عالیات اسـت‪.‬‬ ‫خدمات‌رسـانی مطلوب بـه زائران عتبات عالیـات مهم‌ترین موضوع برای اعزام اسـت‪.‬‬ ‫بـرای رفـاه حال زائران‪ ،‬امسـال از هر شهرسـتان یک نماینده به مرکز اسـتان معرفی شـد‬ ‫تا مسـائل مربـوط به ویـزا را پیگیری کند‪.‬‬ ‫امسـال در ایـام اربعین حسـینی ویـزای زائران به صـورت روزانه تحویل داده شـد و تا‬ ‫زمان برگشـت مسـافر هیچ مشـکلی را در امور روادید شـاهد نبودیم‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 220‬دفتر مجاز زیارتی در مازندران‬ ‫مازنـدران ‪ 220‬دفتر مجـاز زیارتی دارد‪ .‬دفاتـر مجاز زیارتی‬ ‫بایـد دارای لـوح زیارتـی باشـند‪ ،‬در غیـر این‌صـورت‬ ‫فعالیت‌شـان غیرمجـاز اسـت‪ .‬طبـق قانون‪ ،‬سـازمان‬ ‫حـج و زیـارت متولـی اعـزام زائـران بـه عمـره مفـرده و عتبـات‬ ‫عالیـات اسـت‪ .‬اما سـاز و کار این امر باید با مصوبه هیـأت وزیران‬ ‫و شـورای عالـی امنیـت ملی باشـد‪.‬‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران بر اسـاس وظیفه‬ ‫ذاتـی خـود تلاش مـی کنـد تـا در اسـتان ما کـه از‬ ‫نظر سلامت بـا چالش هـای متعددی مواجه اسـت‪،‬‬ ‫برنامـه ریـزی هـای سنجشـی‪ ،‬پیشـگیرانه و کنتـرل‬ ‫کننده بهداشـت و درمانی مناسـبی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران معتقـد‬ ‫اسـت کـه بـرای ارتقـاء نظـام سلامت و سـنجش‬ ‫کارنامـه مدیریتی باید شـاخص های سـنجش کلی و‬ ‫جزئـی بهـره وری در حـوزه های مختلـف نظام های‬ ‫سلامت تعريف شـود‪.‬‬ ‫دکتر «سـید عبـاس موسـوی» در نشسـت هماهنگی‬ ‫مدیران شـبکه هـای بهداشـت و درمان اسـتان مازندران‬ ‫یکـی از سیاسـت هـای مهـم دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران را الکترونیکی کردن حوزه سلامت در تمامی‬ ‫شـبکه های بهداشـت و درمان استان عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫باید در روند ارائه خدمات حوزه سلامت و فعالیت‌های‬ ‫مربـوط بـه ثبت داده‌هـا‪ ،‬کاغـذ را حذف کنیم‪.‬‬ ‫وی نـوآوری در تصمیـم گیری هـای مدیران حوزه‬ ‫سلامت را نیـز از الزامـات تحقق اهـداف این بخش‬ ‫مهـم جامعـه دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران خواسـتار پررنـگ تر شـدن نقش‬ ‫حاکمیتـی مدیـران در بخـش سیاسـتگذاری‪ ،‬برنامـه‬ ‫ریـزی و نظـارت در حـوزه سلامت و واگـذاری‬ ‫تصـدی گـری و بـرون سـپاری بخشـی از خدمـات‬ ‫حـوزه بهداشـت بـه بخـش خصوصی اسـت‪.‬‬ ‫اظهـارات رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫اشـاره بـه اثرگـذاری همـه مجموعـه هـای اداری و‬ ‫مدیریتـی در حـوزه سلامت جامعـه دارد‪ .‬مسـئوالن‬ ‫بهداشـت و درمـان همـواره تأکیـد می کننـد که فقط‬ ‫‪ 25‬درصـد مسـائل مربـوط بـه سلامت جامعـه را‬ ‫دانشـگاه های علوم پزشـکی و وزارت بهداشـت می‬ ‫‪ 110‬پروند مجازات در محاکم قضایی‬ ‫برخـی افـراد حقیقی و حقوقی به صـورت غیرمجاز اقدام بـه اعزام زائر‬ ‫بـه زیـارت عتبات عالیات می‌کننـد‪ .‬در حال حاضـر ‪ 110‬پرونده مجازات‬ ‫مربـوط بـه ایـن تخلفات در محاکم قضایی اسـتان مطرح اسـت که بـرای ‪ 50‬فقره رأی‬ ‫صـادر شـد‪ .‬بـرای کاهش تخلف‪ ،‬بایـد با علـت آن مبارزه کـرد‪ .‬الزم اسـت راهکاری‬ ‫ارائه شـود تا سـفارتخانه ملزم شـود ویزا به فـرد ندهد‪.‬‬ ‫زائرانـی کـه بـه صورت غیر قانونـی از مرز خارج می‌شـوند بیمه ندارند و در شـرایط‬ ‫بحـران با مشـکالت زیادی مواجـه خواهند بـود‪ .‬در صورت فوت در سـفر نیز پیگیری‬ ‫برای بازماندگان‌شـان با مشـکالتی مواجه می‌شـود‪.‬‬ ‫تاکنون زائرانی که با گروه‌های مجاز به عتبات عالیات سفر کردند مشکل خاصی نداشتند‪.‬‬ ‫اعزام به سوریه نداریم‬ ‫در حـال حاضـر اعزام زائـر به سـوریه نداریم‪ .‬اعـزام به سـوریه با ابالغ‬ ‫سـازمان مرکزی حـج و زیارت انجام می‌شـود‪.‬‬ ‫الزامات ارتقاء سالمت مازندران‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‪ :‬نقـش حاکمیتـی مدیـران در‬ ‫بخش سیاسـتگذاری‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت در حوزه سلامت پررنگ‌تر شـود‬ ‫تواننـد تأمیـن کننـد و تحقـق بقیـه اهـداف حـوزه‬ ‫سلامت با همکاری و مشـارکت همه نهادهای دیگر‬ ‫و مـردم امـکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی مازندران نیز‬ ‫در این زمینه معتقد اسـت که شـبکه های بهداشت باید‬ ‫بـه طـور ویژه در عرصه مدیریت اطالعات سلامت و‬ ‫پایش عملکرد ورود پیداکنند‪ .‬دکتر «محسـن اعرابی» با‬ ‫بیـان ایـن که پایـش عملکرد بایـد به صورت مسـتمر‬ ‫و دائـم باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در ایـن راسـتا شـاخص هـای‬ ‫مختلف بهداشـتی و چالش های آن باید بررسـی شود‬ ‫و اقدامـات الزم بـرای رفع آن انجام شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان مازنـدران فعالیـت‬ ‫■ گفت وگو‬ ‫مدیـران شـبکه های بهداشـت و درمان شهرسـتان ها‬ ‫در بحـث کنتـرل بیمـاری هـای واگیـر و غیـر واگیر‪،‬‬ ‫افزايـش مراقبـت پيـش بـارداری‪ ،‬مـادران پـر خطـر‬ ‫و نـوزادان و ارتقـاء سلامت کـودکان‪ ،‬ميانسـاالن و‬ ‫سـالمندان را از مسـائل مورد تأکید بهداشـت و درمان‬ ‫برشـمرد و گفت‪ :‬گروه هـای خاص و پرخطر جامعه‬ ‫الزم اسـت که بیشـتر مورد توجه قرار گیرند‪ .‬بايد در‬ ‫زمينه کنترل و پيشـگيری فعاليت هـای مداخله ای از‬ ‫جملـه آمـوزش و اطالع رسـانی همگانـی در جامعه‬ ‫فعالیـت ها افزایـش یابد‪.‬‬ ‫اهمیـت ایـن موضوع زمانی مشـخص می شـود که‬ ‫رئیـس مرکز بهداشـت مازنـدران آمار بیمـاران مبتال به‬ ‫دیابـت مازنـدران را ‪ 280‬هزار نفـر عنوان می کند و می‬ ‫گویـد کـه تا کنون فقـط ‪ 160‬هـزار نفر از ایـن بیماران‬ ‫شناسـایی شـدند‪ .‬اعرابی گفت‪ :‬مازندران با بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫هـزار نفـر افراد پیـش دیابتی رتبـه اول چاقـی و اضافه‬ ‫وزن را در کشـور دارد کـه در صـورت انجـام نشـدن‬ ‫مداخله مؤثر بـرای تغییر الگوی فعالیت بدنی و تغذیه‪،‬‬ ‫بـر تعـداد افـراد مبتال به دیابـت افزوده خواهد شـد‪.‬‬ ‫حـل چالـش هـای حـوزه سلامت مازنـدران فقط‬ ‫بـا فعالیـت هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫امکانپذیر نیسـت‪ .‬این موضوع را حتی مسـئوالن ارشد‬ ‫اسـتان نیز می دانند‪ .‬اسـتاندار مازندران نیز معتقد است‬ ‫کـه مشـارکت مردمی بهتریـن راه برای گره گشـایی از‬ ‫مشـکالت جامعـه اسـت‪« .‬احمـد حسـین زادگان» در‬ ‫دیدار با اعضای هیأت رئیسـه دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران تأکیـد کرد که همه باید برای ارتقاء شـاخص‬ ‫هـای حوزه سلامت کمـک کنند‪.‬‬ ‫نماینـده عالی دولت در مازنـدران به اقدامات خوب‬ ‫انجـام شـده دولـت در مازندران بـرای بهبود وضعیت‬ ‫بهداشـت و درمـان اسـتان اعم از ایجـاد ‪ 200‬هزار متر‬ ‫مربـع فضـای درمانـی در اسـتان طـی ‪ 5‬سـال اخیر و‬ ‫هزینـه بیـش از ‪ 10‬هـزار میلیـارد ریالی درمـان دولت‬ ‫در مازندران طی هر سـال نیز اشـاره داشـت‪ ،‬اما تأکید‬ ‫کـرد کـه نظـام سلامت و خدمـات پزشـکی از نظـر‬ ‫کمی و کیفی‪ ،‬همیشـه باید رو به پیشـرفت باشـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان در نشسـتی کـه بـا هیـأت رئیسـه‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران داشت‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫تدویـن سـند آمایـش در حوزه بهداشـت و درمان نیز‬ ‫تأکیـد کـرد‪ ،‬اما اجرای طرح اجتماعی کردن سلامت‬ ‫در قالـب مشـارکت سـمن ها و سـازمان هـای مردم‬ ‫نهـاد برای اسـتفاده از ظرفیـت مردم در ایـن حوزه را‬ ‫نیز یکـی از الزامات برشـمرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫■ گزارش آگهی‬ ‫نشسـت مشـترک شـورای معاونیـن اداره کل‬ ‫آمـوزش و پرورش و دانشـگاه فرهنگیـان مازندران‬ ‫با حضـور رئیس دانشـگاه فرهنگیان کشـور برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع‌رسـانی و روابـط عمومی‬ ‫آمـوزش و پـرورش مازنـدران؛ در ایـن نشسـت‬ ‫مدیـرکل آمـوزش و پـرورش مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫دانشـگاه فرهنگیـان همچـون آمـوزش و پـرورش‪،‬‬ ‫یکـی از نهادهـای مهـم اجتماعـی به شـمار می‌آید‬ ‫کـه در پیشـرفت اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و سیاسـی‬ ‫جامعه بیشـترین نقـش را دارد و می‌توانـد با تربیت‬ ‫معلمانـی بـا انگیزه و کارآمد آینده درخشـان کشـور‬ ‫را رقـم بزند‪.‬‬ ‫«عســکری نیکــزاد» بــا بیــان اینکــه آمــوزش و‬ ‫پــرورش و دانشــگاه فرهنگیــان جــدا از هم نیســتند‬ ‫و ارتباطــات شــخصی و فضــای عاطفــی و ارتبــاط‬ ‫کاری خوبــی بــا هــم دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬برگــزاری‬ ‫جلســات و گردهمایــی مســتمر بیــن دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان و آمــوزش و پــرورش باعــث همدلــی‬ ‫و پیشــرفت کار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل آمــوزش و پــرورش مازنــدران بــا‬ ‫اشــاره بــه جلــب توجــه افــراد و اهمیــت موضــوع‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬همیشــه تأکیــد دارم کــه اگــر قرار اســت‬ ‫در موضوعــی اتفــاق خاصــی رخ دهــد‪ ،‬بایــد توجه‬ ‫یــک مســئول را بــه آن موضــوع جلــب کــرد‪ .‬معلم‬ ‫کســی اســت کــه نســبت بــه آینــده کشــورش‬ ‫و آینــده دانش‌آمــوز احســاس تکلیــف کنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان بــه معلمــان می‌آمــوزد تــا از‬ ‫هنــر‪ ،‬دانــش و تجربــه خــود در تبدیــل انســان‌های‬ ‫خــام بــه انســان‌های خــاق بالنــده و متعــادل بهــره‬ ‫گیرنــد‪.‬‬ ‫مـــد�لک آمـــوزش و پ�ورش‬ ‫ی‬ ‫ا�ــاد و گسـ تـرش‬ ‫مازنــدران‪ :‬ب� ی ج‬ ‫گ‬ ‫تشــکیالت دانشــاه فرهنگیــان‬ ‫و ارائـــه ب� ن�مه‌هـــای متنـــوع و‬ ‫ن‬ ‫معملـــا�‬ ‫مناســـب یم‌تـــوان‬ ‫ت� بیـــت کـــرد کـــه همارت‌هـــا و‬ ‫فن ــون الزم را در ابع ــاد انس ـ نـا� و‬ ‫ادرایک کســـب کننـــد‪.‬‬ ‫نیکــزاد گفــت‪ :‬دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫شــبانه‌روز در اختیــار متعهد‌تریــن افــراد جامعــه‬ ‫یعنــی همــان اســتادان و معلمــان هســتند و قطع ـ ًا‬ ‫می‌تواننــد از تجربیــات و علــم این معلمان اســتفاده‬ ‫بهینــه را ببرند‪ .‬نقش دانشــگاه فرهنگیــان در آموزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬رشــد و پــرورش دانش‌آمــوزان در ابعاد‬ ‫جســمانی‪ ،‬ذهنــی و اجتماعــی اســت‪ .‬بــا ایجــاد و‬ ‫گســترش تشــکیالت دانشــگاه فرهنگیــان و ارائــه‬ ‫برنامه‌هــای متنــوع و مناســب می‌تــوان معلمانــی‬ ‫تربیــت کــرد کــه مهارت‌هــا و فنــون الزم را در‬ ‫ابعــاد انســانی و ادراکــی کســب کننــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫● هفته نامه سیاسی و اجتماعی مازندران ● دوشنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ●1397‬دسـامبـر ‪ 23 ● 2018‬ربیع‌الثانی‪●1440‬‬ ‫تعامل آموزش و پرورش و دانشگاه‬ ‫فرهنگیانمازندران‬ ‫»‬ ‫مدیرکل آموزش و پرورش مازندران‪ :‬دانشگاه فرهنگیان و آموزش و‬ ‫پرورش جدا از هم نیستند و ارتباطات شخصی و فضای عاطفی و ارتباط کاری‬ ‫خوبی با هم دارند‬ ‫نقش اساسی دانشگاه فرهنگیان در‬ ‫نظام آموزشی‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان مازنـدران نیـز در این‬ ‫نشسـت گفت‪ :‬اداره‌کل آموزش و پرورش هراسـتان‬ ‫بـه عنـوان کارفرمای موضوع تربیت معلم در کشـور‬ ‫و بهره‌بردار نهایی از محصوالت دانشـگاه فرهنگیان‪،‬‬ ‫می‌توانـد نقش بسـیار اساسـی و مهمـی در بازخورد‬ ‫دادن و مطالبه‌گـری و حمایت از تربیت معلم داشـته‬ ‫باشـد کـه مـا در اسـتان مازنـدران از ایـن حمایت و‬ ‫همدلی به شـکل مطلوب و شایسـته‌ای برخورداریم‪.‬‬ ‫«احمد کسـائیان» با بیان اینکه همه دسـتگاه‌ها باید‬ ‫بـا هم تعامل داشـته باشـند‪ ،‬افزود‪ :‬بسـیاری از کارها‬ ‫کـه ممکـن اسـت در بعضـی از اسـتان‌ها در مسـیر‬ ‫تو‌آمدهای‬ ‫طوالنـی و پیچیـده مکاتبـات اداری و رف ‌‬ ‫پرزحمـت بـه نتیجـه برسـد‪ ،‬بـه واسـطه محبـت و‬ ‫بزرگـواری مدیرکل و معاونان محترم خیلی آسـان و‬ ‫سـاده و غیررسمی به نتیجه می‌رسـند و این موضوع‬ ‫بـه کیفیـت کارها کمـک می‌کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در تمامـی کارها بایـد همدلی‬ ‫و ایثار وجود داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬موضوع مصاحبه‬ ‫در برخـی از اسـتان‌ها بـه موضوعی دشـواری تبدیل‬ ‫می‌شـود‪ .‬ولـی مـا بـه آسـان‌ترین شـکل ممکـن‬ ‫مصاحبـه را انجـام دادیـم‪ .‬بـا این روش بـه کار خود‬ ‫ادامـه می‌دهیـم و از تجربیـات یکدیگـر اسـتفاده‬ ‫می‌کنیـم‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیان مازنـدران تصریح کرد‪:‬‬ ‫بعضـی از موضوعـات بایـد به‌صورت کلـی و کالن‬ ‫در سـطح وزارتخانـه یـا در سیاسـتگذاری‌های کلی‬ ‫مطرح شـود‪ .‬از جمله تشـویق‌هایی که برای معلمان‬ ‫کارورزی در نظرگرفته می‌شـود تا انگیزه کار داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬دانشـگاه فرهنگیان بـا انجـام اصالحاتی در‬ ‫تربیـت معلم می‌تواند گام‌های اساسـی بـرای ایجاد‬ ‫تحـوالت در نظام آموزشـی بـردارد‪ .‬یکی از وظایف‬ ‫و مأموریت‌هـای راهبـردی دانشـگاه فرهنگیـان‪،‬‬ ‫توانمندسـازی و ارتقـای شایسـتگی‌های عمومـی‪،‬‬ ‫تخصصـی و حرفه‌ای منابع انسـانی وزارت آموزش‬ ‫و پـرورش از طریـق آموزش‌هـای کوتاه‌مـدت و‬ ‫تحصیالت تکمیلی اسـت‪.‬‬ ‫نباید کمیت را فدای کیفیت کرد‬ ‫معاون متوسـطه آمـوزش و پرورش مازنـدران نیز‬ ‫در ایـن نشسـت گفـت‪ :‬نخسـتین گام بـرای تغییر‪،‬‬ ‫پذیرش اشـکاالت و آسـیب‌ها و دومین الزمه تغییر‪،‬‬ ‫زمـان اسـت‪ .‬بزرگتریـن آسـیب و آفتی کـه تغییر را‬ ‫تهدیـد می‌کنـد هـم میـل بـه بازگشـت به گذشـته‬ ‫اسـت‪ .‬تغییر چهار کلید دارد که شـامل «خواسـتن»‪،‬‬ ‫«دوری ورزیـدن از تاسـف‌های بی‌مـورد»‪« ،‬مثبـت‬ ‫اندیـش بـودن» و «عملگرا بودن» اسـت‪.‬‬ ‫«اســفندیار نظــری» بــا بیــان اینکــه شایســتگی هر‬ ‫نظــام آموزشــی بــه انــدازه شایســتگی معلمــان آن‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا بایــد بــه دانش‌آمــوزان‬ ‫خــود فرصــت انتخــاب‪ ،‬شــادی کــردن و فرصــت‬ ‫مهــارت آموختــن را بدهیــم‪ .‬متاســفانه در حــال‬ ‫حاضــر در دانشــگاه فرهنگیــان واحــدی بــه نــام‬ ‫کارآفرینــی وجــود نــدارد کــه ایــن موضــوع بــه یک‬ ‫معضــل جــدی تبدیــل شــده اســت‪ .‬یکــی دیگــر از‬ ‫معضــات آموزشــی در دانشــگاه فرهنگیــان ازدیــاد‬ ‫واحد‌هــای درســی اســت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه ما نباید کمیـت را فدای کیفیت‬ ‫کنیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد توسـعه و غنی‌سـازی واحـد‬ ‫اطالعـات بـر منابـع آموزشـی و پرورشـی را در‬ ‫تدریس‌هـای اسـتان ایجـاد کنیم‪ .‬تمام دغدغـه ما در‬ ‫حـوزه ابتدایـی داشـتن آمـوزگار خوب اسـت‪.‬‬ ‫تعلیم و تربیت از ظریف‌ترین امور‬ ‫انسانی است‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور نیز در نشست مشترک‬ ‫آموزش و پرورش و دانشـگاه فرهنگیـان مازندران گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان یک مجموعه‪ 7‬ساله است که ریشه‌ای‬ ‫‪ 207‬سـاله دارد‪ .‬مـا از ‪ 207‬سـال پیـش عـده‌ای را بـرای‬ ‫تحصیل و معلم شـدن به غرب فرستادیم‪.‬‬ ‫«حسـین خنیفر» با بیـان اینکه تولیـد تربیت معلم‬ ‫خیلـی از خالء‌هـا را پـر می‌کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬امـروزه‬ ‫تعلیـم و تربیـت از سـخت‌ترین‪ ،‬ظریف‌تریـن و‬ ‫پرارزش‌تریـن امـور انسـانی و امـری پـر زحمت به‬ ‫حسـاب می‌آیـد و نقـش معلمـان در این امر بسـیار‬ ‫حسـاس‪ ،‬مهـم‪ ،‬موثر و سـازنده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه همـه کشـورهای پیشـرفته به‬ ‫ی‪‎‬دهنـد‪،‬‬ ‫نظـام تعلیـم و تربیـت اهمیـت ویـژه‌ای م ‌‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با ایجاد و گسـترش سـاز و کار دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان و ارائـه برنامه‌هـای متنـوع و متناسـب‬ ‫می‌تـوان معلمانی تربیـت کرد کـه مهارت‌ها و فنون‬ ‫الزم را بـه بهتریـن شـکل کسـب کنند‪.‬‬ ‫خنیفـر با بیـان اینکـه اولویت تمام کشـورها پس‬ ‫از جنـگ جهانی دوم نظام آموزشـی اسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬از آنجـا کـه پیشـرفت هـر ملتـی وابسـته بـه‬ ‫معلمـان و فرهنگیـان آن ملـت اسـت‪ ،‬لـذا تعلیم و‬ ‫تربیـت معلمـان از مهم‌تریـن وظایف دسـتگاه‌های‬ ‫آمـوزش و پرورش هر کشـوری به حسـاب می‌آید‬ ‫و در ایـن عرصـه آموزش و پرورش کشـور عزیز ما‬ ‫نیـز از این قضیه مسـتثنی نیسـت‪.‬‬ ‫رئیس دانشـگاه فرهنگیان کشـور تصریـح کرد‪ :‬نیاز‬ ‫بـه معلـم فاخـر و توانمنـد هیـچ وقـت در جامعـه و‬ ‫کشـور کم نمی‌شـود‪ .‬به عقیده من دانشگاه فرهنگیان‬ ‫و آمـوزش و پـرورش هـر دو یکـی هسـتند و مـا‬ ‫گ‬ ‫رئیـس دانشـاه فرهنگیـان‬ ‫گ‬ ‫کشـور‪ :‬دانشـاه فرهنگیـان و‬ ‫آمـوزش و پ�ورش هـر دو یکی‬ ‫هسـتند و ما خودمـان را جدای‬ ‫ن‬ ‫‌دانـم‪ .‬ت�‬ ‫از آمـوزش و پ�ورش � ی‬ ‫‌کن�‬ ‫حد ممکن سعی و تالش یم ی‬ ‫ت� ب� مه تعامـل سـازنده و ارتبـاط‬ ‫شـم‪.‬‬ ‫سـامل و قـوی داشـته ب� ی‬ ‫خودمـان را جدای از آمـوزش و پرورش نمی‌دانیم‪ .‬تا‬ ‫حـد ممکـن سـعی و تالش می‌کنیـم تا با هـم تعامل‬ ‫سـازنده و ارتباط سـالم و قوی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫خنیفر با بیان اینکه کشـور ژاپن دارای ‪ 52‬دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬یکـی از دالیلی کـه باعث‬ ‫پیشرفت و سبقت کشـور ژاپن در نظام آموزشی شد‬ ‫این اسـت کـه دانش‌آموزان قوی‪ ،‬متوسـط و ضعیف‬ ‫کنـار هـم در یـک مدرسـه و یک کالس مشـغول به‬ ‫تحصیـل هسـتند و تفاوتـی بیـن دانش‌آمـوز قوی با‬ ‫دانش‌آموز ضعیف احسـاس نمی‌شـود‪.‬‬
‫● هفته نامه سیاسی و اجتماعی مازندران ● دوشنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ●1397‬دسـامبـر ‪ 23 ● 2018‬ربیع‌الثانی‪●1440‬‬ ‫سریال تکراری حاشیه ها در نساجی‬ ‫نسـاجی شـاید یکی از معـدود تیم های فوتبـال ایران‬ ‫باشـد که علاوه بر هیجـان فوتبـال‪ ،‬هیجان حاشـیه ها‬ ‫در آن دائمی و همیشـگی اسـت‪ .‬هواداران این تیم سـال‬ ‫هاسـت کـه بـه حاشـیه هـای تیـم در هر فصـل عادت‬ ‫کـرده انـد‪ .‬بـه ویـژه حاشـیه هایـی کـه در نیـم فصـل‬ ‫سـراغ ایـن تیـم مـی آیـد‪ .‬فرقـی هـم نـدارد کـه لیـگ‬ ‫دسـته یک فوتبال کشـور باشـد یا لیگ برتر که امسـال‬ ‫بـرای نخسـتین بار نسـاجی در آن بازی مـی کند‪ .‬در هر‬ ‫شـرایطی‪ ،‬نسـاجی فصلی را بـدون حاشـیه و اضطراب‬ ‫های ناشـی از مسـائل مدیریتی و ماجراهای پشـت پرده‬ ‫بـه پایان نمی رسـاند‪.‬‬ ‫تیمـی کـه نسـاجی نیـم فصـل نخسـت لیـگ برتـر‬ ‫هجدهـم وارد رقابـت ها کرد‪ ،‬پر از انسـجام و اتحاد بود‪.‬‬ ‫یـک مجموعه پر از انـرژی برای ارائه بـازی های خوب‬ ‫و کسـب نتیجـه در بـازی هـای داخل و خـارج از خانه‪.‬‬ ‫حتـی هواداران نیز سـاختار منسـجمی را از ابتدای فصل‬ ‫تشـکیل دادنـد و به بهترین هواداران لیـگ برتر در فصل‬ ‫هجدهم این مسـابقات تبدیل شـدند‪.‬‬ ‫کمـی فراتـر هم اگر نگاه کنیم در می یابیم که نسـاجی‬ ‫بـا صعـودش به لیـگ برتر یک انسـجام مدیریتـی را نیز‬ ‫بـرای مدتـی در مازنـدران ایجـاد کـرد‪ .‬اقـدام مسـئوالن‬ ‫اسـتان برای بهسـازی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر در‬ ‫مدت دو ماه و انجام کار شـبانه روزی و تصمیم فرماندار‬ ‫قائمشهر برای استقرار شـبانه روزی در استادیوم در حال‬ ‫تجهیز شـهید وطنی بخشـی از یک انسـجام مدیریتی در‬ ‫مازنـدران بـود که حول محور تیم فوتبال نسـاجی ایجاد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـرای دو مـاه انـگار همگرایـی و وحدتی کـه نبودش‬ ‫سـبب شـد مجموعه کارخانجات نسـاجی مازنـدران از‬ ‫بیـن بـرود‪ ،‬در مازنـدران دیـده شـد تـا نسـاجی بتوانـد‬ ‫ین‬ ‫ـا� اس ــت ک ــه از‬ ‫ا� س ــنت ید� ین ــه نس ـ ج‬ ‫ن‬ ‫نـــم فصـــل دچـــار ب� خ�‬ ‫هفتـــه هـــای پ� ی�� ی‬ ‫حاشــیه هــا شــود و مک مک ی ن‬ ‫ا� حاشــیه هــا خــود‬ ‫را پ�رن ــگ ت� از م ـ ت ن‬ ‫ـن نش ــان دهن ــد‪.‬‬ ‫حضـوری مناسـب در لیـگ برتر داشـته باشـد‪ .‬امـا این‬ ‫سـنت دیرینه نسـاجی اسـت که از هفته های پایانی نیم‬ ‫فصل دچار برخی حاشـیه ها شـود و کم کم این حاشـیه‬ ‫هـا خـود را پررنـگ تـر از متن نشـان دهند‪.‬‬ ‫حـاال هـم چنـد روزی اسـت کـه ایـن حاشـیه هـا‬ ‫سـراغ نسـاجی آمدند‪ .‬دومینوی اسـتعفای مدیـر عامل‪،‬‬ ‫سـرمربی‪ ،‬مدیـر رسـانه ای و مدیـر روابـط عمومی این‬ ‫تیم شـوک بزرگـی را به جامعـه هواداران نسـاجی وارد‬ ‫کرد‪ .‬هواداران این تیم که با اسـتعفاهایی به این شـکل و‬ ‫برکنـاری های سـرمربی در فصل های قبل آشـنا بودند‪،‬‬ ‫شـاید چنـدان هـم از اتفاقاتی که این روزها در نسـاجی‬ ‫مـی افتد بهت زده نباشـند‪ ،‬امـا قطعا نگران شـرایط این‬ ‫تیم هسـتند‪ .‬نسـاجی که در نیم فصل نخسـت امتیازات‬ ‫زیـادی را در داوری هـا از دسـت داد‪ ،‬حـاال با شـرایطی‬ ‫کـه در آن ایجـاد شـده و فرصت هایی که بـرای جذب‬ ‫بازیکـن از دسـت مـی دهد‪ ،‬معلوم نیسـت در نیم فصل‬ ‫دوم چگونـه مـی توانـد بـا رقیبانـی که همگـی در حال‬ ‫آمـاده سـازی و جـذب بازیکـن هسـتند رقابـت کند‪ .‬با‬ ‫ایـن حـال امید هـواداران به تکرار اتفاقات مشـابه سـال‬ ‫گذشـته است‪.‬‬ ‫در تعطیلات بیـن دو نیـم فصـل لیـگ دسـته یـک‬ ‫فوتبـال کشـور‪« ،‬مهدی پاشـازاده» در حالـی که یک نیم‬ ‫فصـل موفق را با نسـاجی پشـت سـر گذاشـت و چند‬ ‫هفتـه صدرنشـین رقابـت ها بـود و نیم فصـل را با رتبه‬ ‫سـوم نسـاجی به پایان رسـاند‪ ،‬بـه دالیل نامشـخص از‬ ‫سـرمربیگری تیم نساجی برکنار شـد‪ .‬هواداران نگران از‬ ‫دسـت رفتن موفقیت های کسـب شده نسـاجی بودند‪.‬‬ ‫«داوود مهابادی» جایگزین پاشـازاده شـد و نتوانست در‬ ‫چنـد هفته سـرمربیگری خود انتظارات را بـرآورده کند‪،‬‬ ‫امـا بـا روی کار آمـدن «جواد نکونام» شـرایط تغییر کرد‬ ‫و آرزوی هواداران نسـاجی پس از ‪ 24‬سـال برای صعود‬ ‫به سـطح یـک فوتبال کشـور برآورده شـد‪.‬‬ ‫مالـکان باشـگاه نسـاجی مـی گوینـد شـرایط مالـی‬ ‫باشـگاه سـبب شـده که نتوانند اقدام به جـذب بازیکن‬ ‫کننـد‪ .‬اسـتاندار مازنـدران نیـز بـا هـر دو سـهامدار‬ ‫باشـگاه نسـاجی جلسـه ای را برگزار کرد تـا برای حل‬ ‫مشـکالت ایـن تیم گامی برداشـته شـود‪ ،‬بلکـه نگرانی‬ ‫هـواداران کاهـش یابد‪ .‬اما مسـلم اسـت که نسـاجی به‬ ‫زمـان نیـاز دارد تـا در نیـم فصـل دوم پـس از این همه‬ ‫حاشـیه و شوک‪ ،‬با سـرمربی جدید هماهنگ شود و در‬ ‫وضعیـت عـادی قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫جای خالی میادین میوه‌و تره‌بار در مازندران‬ ‫»‬ ‫ساختار سنتی و فرسوده عمده بازارروزها مشکالت زیادی را برای شهروندان و فروشندگان ایجاد می‌کند‬ ‫خریـد میـوه بـه قیمت‌های مختلـف دسـت‌کم به دو‬ ‫دلیـل بسـتگی دارد؛ یکـی کیفیـت میـوه و دیگـر محل‬ ‫عرضـه آن! تهیـه میـو‌ه با کیفیـت و اندازه‌هـای مختلف‬ ‫سـبب تغییـر در قیمـت خریـد می‌شـود‪ ،‬امـا ایـن کـه‬ ‫میـوه‌ای بـه خاطـر عرضـه شـدن در یـک فروشـگاه یا‬ ‫سـوپرمیوه‪ ،‬دو یـا چنـد قیمـت داشـته باشـد‪ ،‬پدیده‌ای‬ ‫خـاص در نـوع خـود اسـت کـه مـردم مازنـدران در‬ ‫شـهرهای مختلـف آن را زیـاد بـه چشـم می‌بیننـد‪.‬‬ ‫بازارهـای هفتگـی‪ ،‬دسـت فروشـان کنـار خیابـان‪،‬‬ ‫سـوپرمیوه هـا‪ ،‬بـازار روزهـا و میادیـن میـوه و تـره بار‬ ‫گزینـه های پیش روی اقشـار مختلف بـرای تأمین میوه‬ ‫هسـتند‪ .‬اما بازارروزهـا همواره محل‌هـای اصلی خرید‬ ‫میوه‌وتره‌بـار بـه شـمار مـی آینـد‪ .‬مناطقـی پررفت‌وآمد‬ ‫کـه زیـر نظـر شـهرداری‌ها فعالیـت دارنـد و روزانـه‬ ‫هـزاران تـن میوه و تره‌بـار در آن ها به فروش می‌رسـد‪.‬‬ ‫ولـی ایـن اماکـن که از آن ها بـا نام میدان میـو‌ه و تره‌بار‬ ‫یاد می‌شـود‪ ،‬بـا وجـود اثرگذاری‌شـان در تنظیم بـازار‪،‬‬ ‫در همه شـهرهای اسـتان سـر و شکل یکسـانی ندارند‪.‬‬ ‫در سـاری بـه عنـوان مرکز اسـتان ‪ 3‬مرکز خریـد تقریبا‬ ‫سـاماندهی شـده زیـر نظـر شـهرداری وجـود دارد کـه‬ ‫شرایط‌شـان تقریبـا قابل قبول اسـت‪ .‬البتـه چالش‌هایی‬ ‫نیز دارند؛ برای نمونه کسـبه بازار شـهید بهشـتی ساری‬ ‫از افزایـش اجاره‌بهای سـرقفلی واحدها گالیـه دارند‪ .‬یا‬ ‫نداشـتن پارکینگ برای مشـتریان این بازار و بازار شهید‬ ‫رجایـی سـاری مشـکالت زیـادی را ایجـاد می‌کند‪.‬‬ ‫هـر چنـد کـه در شـهرهای دیگـری مانند بابـل‪ ،‬آمل‪،‬‬ ‫قائمشـهر‪ ،‬بهشهر‪ ،‬نوشهر و شـهرهای دیگر نیز در طول‬ ‫سـال‌ها اماکنـی به عنـوان بـازارروز و مکان‌هـای اصلی‬ ‫تهیه میوه و تره‌بار شـناخته شـده‌اند‪ ،‬اما تردیدی نیسـت‬ ‫کـه ایـن بازارها هنـوز در مازنـدران سـاختاری منظم و‬ ‫یکپارچـه بـه عنـوان میـدان میـو‌ه و تره‌بـار نگرفته‌اند و‬ ‫کمـاکان بازارهـای هفتگـی بهتریـن گزینه هـای خرید‬ ‫واحدهـــای ف‬ ‫صنـــی کوچـــک بـــه دلیـــل‬ ‫ت‬ ‫مـــراژ مک و پ� ی ن‬ ‫یـــن بـــودن قـــدرت مـــایل‪،‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ز� یـــره‌ای‬ ‫ن�‌تواننـــد ماننـــد فروشـــاه‌های ج‬ ‫بـــه خریدهـــای الکن اقـــدام و در پ� آن‬ ‫تخ‬ ‫‌هـــا� را ب� اکالهـــا امعـــال کننـــد‪.‬‬ ‫�فیف ی‬ ‫میـوه و تـره بـار بـرای خانـواده هـا در مناطـق مختلف‬ ‫اسـتان هستند‪.‬‬ ‫در دولـت نهـم تصویـب شـده بـود کـه ‪ 4‬میـدان‬ ‫میوه‌وتره‌بـار جدیـد در نقـاط مختلفـی از مازنـدران‬ ‫ایجاد شـود‪ .‬یـک میـدان میوه‌وتره‌بار برای قائمشـهر و‬ ‫جویبـار‪ ،‬یـک میدان برای سـاری‪ ،‬یکی بـرای تنکابن و‬ ‫یکـی هم برای نوشـهر و چالـوس‪ .‬از بیـن این طرح‌ها‬ ‫تنهـا میدانـی که بـه بهره‌بـرداری رسـید‪ ،‬میـدان میوه و‬ ‫تره‌بـار تنکابـن بـود که بـه دلیـل نارضایتی غرفـه‌داران‬ ‫بالتکلیـف مانـده و فعالیتـی در آن انجـام نمی‌شـود‪.‬‬ ‫مسـئوالن تنکابـن حتـی بـا تکیه بـر مصوبـات قانونی‬ ‫خـود بـازار قدیمـی را تعطیـل کردنـد‪ ،‬امـا بـا حکـم‬ ‫مراجـع باالتـر این مصوبه شکسـته شـد‪ .‬ایـن در حالی‬ ‫اسـت که برخـی شـهرووندان نیز خواهـان تغییر مکان‬ ‫بـازار بـه محل ایجاد شـده هسـتند‪.‬‬ ‫ایـن مشـکل صرفـا بـه تنکابـن اختصـاص نـدارد‪.‬‬ ‫مشـاهده بـازارروز واقـع در خیابـان امـام رضـا(ع) آمل‬ ‫نشـان می‌دهد که نگاه به این بازارها هنوز سـنتی اسـت‬ ‫یـا دسـت‌کم اقدامـی که سـبب به روز شـدن ایـن بازار‬ ‫شـود انجام نشـده اسـت‪ .‬در بازار شـهید عراقی آمل نیز‬ ‫وضعیـت با کمـی تفـاوت و بـه خاطـر غرفه‌بندی‌های‬ ‫منظم‌تـر نسـبت بـه بـازار روز خیابـان امـام رضـا(ع)‬ ‫همینگونه اسـت‪ .‬وضعیت سـازه‌ای نامناسـب‪ ،‬نداشـتن‬ ‫زیرسـاخت‌هایی ماننـد پارکینگ یا سـرویس بهداشـتی‬ ‫و پهن کردن بسـاط دستفروشـان در حاشـیه ایـن بازار‪،‬‬ ‫دشـواری تـردد در ایـن بـازار و کوچه‌هـای اطـراف آن‬ ‫را معمـوال در سـاعات پرترافیـک خرید روزانه دشـوار‬ ‫می‌کنـد‪ .‬این بـازار قرار بـود تا پایان سـال ‪ 1393‬تعطیل‬ ‫و بـه نقطـه‌ای دیگـر منتقل شـود‪ .‬امـا با همان سـاختار‬ ‫فرسـوده و چالش‌های گذشـته هنوز محـل عرضه میوه‬ ‫و تره‌بـار بـه شـهروندان آملی اسـت‪.‬‬ ‫بازارهـای فعـال و سـنتی شـهرهای بـزرگ مازندران‬ ‫تعدادشـان زیاد نیست‪ .‬در شـهرهای متوسط هم اگرچه‬ ‫کـه مناطقـی به صـورت سـنتی به عنـوان نقـاط عرضه‬ ‫میـوه و تره‌بار مشـخص شـده‌اند‪ ،‬امـا اقدامی که نشـان‬ ‫دهنـده سـاز و کار منظـم بـرای مدیریـت بـازار میوه و‬ ‫تره‌بـار از سـوی مسـئوالن و بـه ویژه شـهرداری باشـد‬ ‫دیده نشـده اسـت‪ .‬میادین میو‌ه و تره‌بار که در شهرهای‬ ‫بـزرگ ماننـد تهران به بخشـی ثابت از خدمات شـهری‬ ‫تبدیـل شـده‌اند‪ ،‬در مازنـدران بـه دلیـل برخی ضعف‌ها‬ ‫هنوز سـاختار مشـخصی ندارند‪ .‬شـاید اگر در هر شهر‬ ‫بسـته به جمعیـت آن برای ایجـاد میادین میـو‌ه و تره‌بار‬ ‫برنامه‌ریـزی می‌شـد‪ ،‬امـروز واسـطه‌ها سـود کمتری به‬ ‫جیـب می‌زدنـد و خانوارهـا بـا قیمت‌های کمتـری نیاز‬ ‫خـود در این زمینـه را تأمیـن می‌کردند‪.‬‬ ‫■ اجتمـاعـی‬ ‫◄ دریچه‬ ‫آالیندگی نیروگاه نکا‬ ‫ادامه دارد‬ ‫نیـروگاه گازسـوز شـهید سـلیمی نـکا از‬ ‫سـال ‪ 1386‬و پـس از بحـران بـرف و قطعی‬ ‫گسـترده گاز در مازنـدران‪ ،‬بـا هـدف کاهش‬ ‫مصـرف گاز در اسـتان‪ ،‬بـر اسـاس مصوبـه‬ ‫دولـت مجـوز سـوزاندن مـازوت را دریافت‬ ‫کـرد تـا در روزهای سـرد سـال کـه مصرف‬ ‫گاز افزایـش مـی یابـد‪ ،‬به شـبکه گاز اسـتان‬ ‫فشـار وارد نشـود‪ .‬ایـن تصمیم در شـرایطی‬ ‫کـه بخـش زیـادی از مازنـدران در جـدال با‬ ‫افـت فشـار یـا قطعـی گاز بودنـد‪ ،‬منطقـی‬ ‫بـه نظـر مـی رسـید‪ .‬امـا قـرار نبـود کـه این‬ ‫اقـدام و مصوبـه تا ‪ 10‬سـال اجرا شـود‪ .‬چرا‬ ‫کـه پیامدهـای سـوزاندن مـازوت در ایـن‬ ‫نیـروگاه‪ ،‬آن هـم در همسـایگی تـاالب بیـن‬ ‫المللـی میانکالـه قابل پیش بینـی و غیر قابل‬ ‫انـکار بـود‪ .‬اما سـوزاندن مـازوت در نیروگاه‬ ‫نـکا ادامـه یافـت تـا مشـکلی در تأمیـن گاز‬ ‫مشـترکان خانگی و جزئی اسـتان پیش نیاید‪.‬‬ ‫ادامه این روند تأثیر مشـهودی روی محیط‬ ‫زیسـت منطقه گذاشـت‪ .‬تـا جایی کـه باران‬ ‫هـای منطقـه نیـز از آلودگـی دود گوگـردی‬ ‫ناشـی از سـوخت مـازوت در امـان نماندند‪.‬‬ ‫ایـن آلودگـی را سـاکنان مناطـق اطـراف‬ ‫نیـروگاه بـه سـادگی در زندگـی روزمـره‬ ‫خـود حس مـی کننـد‪ .‬قرار شـده بـود که با‬ ‫افتتاح خط انتقال گاز دامغان‪-‬کیاسر‪-‬سـاری‪،‬‬ ‫نیـروگاه نـکا ماننـد پیـش از سـال ‪ 1386‬در‬ ‫زمسـتان هم با سـوزاندن گاز طبیعی کار کند‪.‬‬ ‫حتـی «علی محمـد شـاعری» نماینـده مردم‬ ‫نکا‪ ،‬بهشـهر و گلوگاه در مجلـس‪ ،‬حدود دو‬ ‫سـال پیـش وعـده داده بـود کـه در صـورت‬ ‫بهـره بـرداری از خـط انتقـال گاز دامغـان‪-‬‬ ‫کیاسـر‪ ،‬سـوزاندن مازوت در نیـروگاه نکا به‬ ‫پایـان می رسـد‪ .‬این خط انتقال گاز تابسـتان‬ ‫سـال گذشـته به بهره بـرداری رسـید و پس‬ ‫از آن مسـئوالن اعلام کردند کـه نیروگاه نکا‬ ‫در زمسـتان سـال ‪ 1396‬دیگـر قـرار نیسـت‬ ‫مـازوت بسـوزاند‪ .‬امـا نـه تنهـا در زمسـتان‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬بلکه همین حاال نیـز که چند‬ ‫روز از زمسـتان ‪ 1397‬می گذرد‪ ،‬این نیروگاه‬ ‫بـه وجـود اتصال مازنـدران به خـط لوله گاز‬ ‫دامغـان‪ ،‬در حـال سـوزاندن مـازوت اسـت‪.‬‬ ‫حـاال باز هـم نماینده مـردم شـرق مازندران‬ ‫در مجلس شـورای اسلامی نامه ای به وزیر‬ ‫نیـرو نوشـته و خواسـتار حـل ایـن مشـکل‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وزیـر نیـرو هـم پیگیـری نامـه را بـه‬ ‫«محسـن طرزطلب» مدیرعامل شـرکت مادر‬ ‫تخصصی تولید نیروی بـرق حرارتی واگذار‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن در حالـی اسـت کـه آالیندگـی‬ ‫نیـروگاه نکا با سـوزاندن مـازوت موضوعی‬ ‫نیسـت کـه تا کنـون ایـن مسـئوالن از آن بی‬ ‫خبـر بوده باشـند‪ .‬پیگیـری ها بـرای متوقف‬ ‫شـدن سـوزاندن مـازوت در نیـروگاه نـکا و‬ ‫جلوگیری از انتشـار آلودگی هـای گوگردی‬ ‫در ایـن منطقـه در حـال انجـام اسـت‪ .‬امـا‬ ‫دود غلیـظ و ‪ 162‬درجـه سـانتیگرادی که از‬ ‫دودکـش های نیـروگاه بیرون می آید نشـان‬ ‫مـی دهد مـردم مناطق اطـراف نیـروگاه‪ ،‬این‬ ‫زمسـتان را هـم بایـد بـا آلودگی پشـت سـر‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫هفتـه نامه سیـاسی و اجتمـاعی مـازندران‬ ‫●دوشنبه ‪ 11‬دی ‪ 31 ● 1397‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫صـاحب امتیـاز ‪ :‬علـی اکبـر صبـاغی‬ ‫سردبیر‪:‬مهـــدیگــــرزیـــن‬ ‫گرافیـک وصفحـه آرایـی‪ :‬بهار تقوی‬ ‫●‪ 23‬ربیع‌الثانی ‪ ● 1440‬شـماره ‪47‬‬ ‫‪TITR E HAFTEH WEEKLY‬‬ ‫‪w w w. t i t r e h a f te h . i r‬‬ ‫| نشانی‪ :‬مازندران‪ -‬ساری‪ -‬بلـــوار پاسداران‪ -‬کوچه شهیـد یوسفی‪ -‬هنـر پنجم | شماره تمــاس‪ | 0 1 1 - 33342474 :‬شماره فکس‪ | 0 1 1 - 33342474:‬امــور بازرگانی‪33342474 :‬‬ ‫امـور چـاپ‪ :‬ساری‪ -‬چاپ فغانی‬ ‫◄ خبــــر‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران‪:‬‬ ‫کودکان را با فرهنگ‬ ‫بومی و محلی آشنا کنیم‬ ‫مدیــر کل کانــون پــرورش فکری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان مازنــدران بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫شــناخت و معرفــی خــرده فرهنــگ هــا‬ ‫گفــت‪ :‬ایــران سرشــار از فرهنگ‌هــا و‬ ‫خــرده فرهنگ‌هایــی اســت کــه ســینه بــه‬ ‫ســینه منتقــل شــده و امــروز همــه مــا در‬ ‫قبــال انتقــال مؤثــر و درســت ایــن میــراث‬ ‫فرهنگــی مســئول هســتیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی کانـون پرورش‬ ‫فکری مازنـدران‪« ،‬محمدعلی یزدان شـناس»‬ ‫بر ضـرورت آشـنایی کـودکان و نوجوانان با‬ ‫فرهنـگ بومـی و محلـی تاکید کـرد و گفت‪:‬‬ ‫پژوهـش می توانـد نقش مؤثری در آشـنایی‬ ‫ی مـا و ادامه‬ ‫نسـل امـروز بـا پیشـینه فرهنگـ ‌‬ ‫مسـیر زندگی ایفـا کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه انسـان‌ها از دوران‬ ‫کودکـی در جسـت وجـوی ناشـناخته‌ها و‬ ‫حل مسـأله هسـتند‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬شـعار‬ ‫امسـال کانـون‪« ،‬خوب زندگی کـردن تمرین‬ ‫مـی خواهـد» اسـت‪ .‬تحقـق ایـن شـعار هم‬ ‫در گـرو پژوهش‌گـری اسـت‪ .‬ایـن شـعار‬ ‫ظرفیـت مناسـبی بـرای کارهـای پژوهشـی‬ ‫دارد‪ .‬چـه خـوب اسـت رویکـرد برنامه‌های‬ ‫مراکـز در تحقـق این شـعار باشـد و در عین‬ ‫حـال بـرای آشـنایی هرچـه بیشـتر بچه‌ها با‬ ‫مهارت‌هـای زندگـی تلاش کنیـم‪.‬‬ ‫نمایش «شکلک» در بابل‬ ‫روی صحنه رفت‬ ‫نمایـش «شـکلک» نوشـته «نغمـه ثمینـی»‬ ‫توسـط گـروه «ایمـا» بـا کارگردانی «افسـانه‬ ‫منـادی» از ‪ 4‬دی در کارگاه تجربـی هنـر بابل‬ ‫روی صحنـه رفـت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تیتــر هفتــه‪ ،‬کارگــردان‬ ‫ایــن نمایــش بــا بیــان ایــن کــه نمایشــنامه‬ ‫«شــکلک» یکــی از آثــار پیچیــده «نغمــه‬ ‫ثمینــی» اســت‪ ،‬دربــاره نــوع نــگاه خــود بــه‬ ‫ایــن نمایشــنامه در کارگردانــی گفــت‪ :‬نــگاه‬ ‫و دیــدگاه هــر کارگــردان بــه متــن ســبب‬ ‫مــی شــود کــه آن متــن بــا دوبــاره خوانــی‬ ‫و دوبــاره زایــی مختــص همــان کارگــردان‬ ‫شــود‪ .‬ســعی کــردم در کارگردانــی بــرای‬ ‫راحــت تــر درک شــدن مفهــوم متــن‪،‬‬ ‫نگاهــی کامــا کمینــه گــرا بــه نمایشــنامه‬ ‫داشــته باشــم‪.‬‬ ‫«افســانه منــادی» افــزود‪ :‬ایــن کــه در‬ ‫نمایشــنامه شــاهد حضــور تاریــخ‪ ،‬خیــال‬ ‫و رویــا هســتیم نشــان مــی دهــد نویســنده‬ ‫چقــدر در کارش مهــارت دارد‪ .‬از طرفــی‬ ‫ایــن پیچیدگــی متــن‪ ،‬کار کارگــردان را‬ ‫دشــوار مــی کنــد‪ .‬چــرا کــه در کارگردانــی‬ ‫آن بایــد بــه اصــل و مفهومــی کــه در متــن‬ ‫قــرار دارد توجــه شــود تــا محتــوای آن برای‬ ‫مخاطــب قابــل درک باشــد‪.‬‬ ‫ایـن نمایـش به مـدت ‪ 15‬شـب در کارگاه‬ ‫تجربـی هنـر بابـل بـه نشـانی معـراج‌کال‪،‬‬ ‫خورشـید ‪ 12‬روی صحنـه اسـت‪.‬‬ ‫«سـاجده نجاریـان»‪« ،‬محمـد حسـینی»‪،‬‬ ‫«نگین متولـی» و «بردیا حمیـدزاده» بازیگران‬ ‫ایـن نمایـش هسـتند و «نـادر مقـدس» تهیه‬ ‫‌کنندگـی ایـن نمایـش را بـه عهـده دارد‪.‬‬ ‫»‬ ‫اداره کل بدهکار‬ ‫■ فـرهنگوهنــر‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران چند ماه اسـت که بـه خاطر اختالفـات مالی درون سـازمانی‪ ،‬بدهی‌های‬ ‫رسـمی و قانونی خـود را نمی‌پردازد‬ ‫جشـنواره موسـیقی «لیلـم» ‪ 18‬میلیـون‬ ‫■ اشکان جهان آرای‬ ‫تومـان بابت نخسـتین دوره و ‪ 33‬میلیون‬ ‫رویدادهـای فرهنگـی و هنـری عمدتـ ًا‬ ‫تومـان بابـت دومین دوره این جشـنواره‬ ‫بـه خاطـر خـاص بـودن ایـن فعالیت‌هـا‬ ‫نیز از اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫هزینه‌هایـی در بـر دارنـد‪ .‬هزینه‌هایـی کـه‬ ‫مازندران طلبکار اسـت‪.‬‬ ‫گاهـی توسـط گروه‌هـای فرهنگـی تأمیـن‬ ‫بدهی‌هـای اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫می‌شـوند و گاهـی هـم بـه دلیـل قـرار‬ ‫اسلامی در حالـی پرداخـت نشـده کـه‬ ‫داشـتن در سیاسـت‌ها و برنامه‌هـای دولتی‪،‬‬ ‫اعتبـارات الزم بـرای پرداخـت آن‌هـا‬ ‫بخـش عمـده آن بایـد توسـط نهادهـای‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬امـا اختلاف نظـر بیـن‬ ‫دولتـی پرداخت شـوند‪ .‬مشـارکت نهادها و‬ ‫ذیحسـابی و امـور مالـی ایـن اداره کل‬ ‫مجموعه‌هـای اداری دیگر نیز بخشـی از این‬ ‫راه را بـرای پرداخـت ایـن مطالبـات‬ ‫هزینه‌هـا را تأمیـن می‌کنـد‪ .‬مانند مشـارکت‬ ‫بسـته اسـت‪ .‬ایـن وضعیـت در حالـی‬ ‫شهرداری سـاری در برگزاری جشنواره‌های‬ ‫رقـم خـورده و ادامـه دارد کـه طبیعتـ ًا‬ ‫مختلـف فرهنگـی و هنـری کـه طـی چنـد‬ ‫دیـوان محاسـبات بـه عنـوان یـک‬ ‫سـال اخیـر مشـاهده شـد‪ .‬بـا ایـن حـال‬ ‫مجموعـه دولتـی مالی و اداری مسـتقل‪،‬‬ ‫بخـش مهمـی از هزینه‌هـای اجرایـی برخی‬ ‫زیـر نظـر مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫رویدادهـای فرهنگـی و هنری باید توسـط‬ ‫بـه همـه حسـاب‌های وزارتخانه‌هـا‪،‬‬ ‫مجموعـه متولی فرهنگ و هنر تقبل شـود‪.‬‬ ‫ت‬ ‫اعتبـارات جـاری تعریف شـده در قانون بودجه كشـور‪ � ،‬آخر‬ ‫مؤسسـات‪ ،‬شـرکت‌های دولتـی و‬ ‫رویدادهایـی مانند جشـنواره تئاتر اسـتان یا‬ ‫سـال مـایل قابـل تهعد و پ�داخت اسـت و مانده وجـوه اعتبارات‬ ‫سـایر دسـتگاه‌هایی کـه بـه هر شـکلی‬ ‫جشـنواره‌های مختلـف هنـری و فرهنگـی‬ ‫ث‬ ‫ين‬ ‫از بودجـه کل کشـور اسـتفاده می‌کننـد‬ ‫کـه بـه صـورت مسـتقل یـا مشـارکتی در‬ ‫فرورد� ماه سـال‬ ‫حداكر ت� پ� ي�ن‬ ‫مصرف نشـده هر سـال �بيـد‬ ‫نظـارت می‌کنـد تـا هیـچ هزینـه‌ای از‬ ‫تقویـم اجرایـی جشـنواره‌های فرهنگـی‬ ‫بعد به خزانه ب�گشـت داده شـود‪.‬‬ ‫اعتبـارات مصـوب تجـاوز نکـرده و‬ ‫و هنـری اسـتان قـرار می‌گیرنـد‪ ،‬بایـد بـر‬ ‫هـر وجهـی در محـل خـود بـه مصرف‬ ‫اسـاس اعتبـارات دولتی اجـرا شـوند‪ .‬البته‬ ‫مازنـدران قـرار گرفتـه کـه ایـن مبلـغ نیـز بـه خاطـر‬ ‫رسـیده باشـد‪ .‬اما اختالفات موجود بین ذیحسابی اداره‬ ‫در مسـیر اجـرا‪ ،‬اسـتفاده از تـوان‪ ،‬امکانـات و اعتبارات‬ ‫مشـکالت درون‌سـازمانی این اداره کل با ذیحسـابی در‬ ‫کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران و مدیـران این‬ ‫حامیان مالی و مشـارکت نهادهای دیگـر نیز در صورت‬ ‫نوبـت پرداخـت قـرار دارد‪.‬‬ ‫مجموعه سـبب شـده کـه ایـن اداره کل در حال حاضر‬ ‫وجود به برگزارکنندگان جشـنواره کمـک خواهند کرد‪.‬‬ ‫گفتـه می‌شـود ایـن اداره کل بابت برگزاری جشـنواره‬ ‫تعداد زیادی بسـتانکار حقیقی و حقوقی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ایـن رونـد در همـه اسـتان‌ها یکسـان اسـت‪.‬‬ ‫شـعر بومی «جرأت دریا» که شـهریور امسـال در نوشهر‬ ‫اختالفاتـی کـه سـد راه پرداخـت اعتبـارات تخصیص‬ ‫هرچند کـه پرداخت هزینه‌های برگـزاری رویدادهای‬ ‫برپـا شـد‪ ،‬نیـز بدهـکار اسـت و حتـی برگزیـدگان این‬ ‫یافتـه بـرای رویدادهای فرهنگـی و هنری مازنـدران به‬ ‫فرهنگـی و هنری مانند بسـیاری از فرآیندهـای اعتباری‬ ‫جشـنواره جوایـز خـود را دریافـت نکردنـد‪ .‬عوامـل‬ ‫عوامـل و برگزیـدگان ایـن رویدادهـا شـده‌‌اند‪.‬‬ ‫و مالـی دیگـر در بخش‌هـای مختلـف مشـمول زمـان‬ ‫یاُمین جشـنواره تئاتـر مازنـدران نیـز از‬ ‫برگـزاری سـ ‌‬ ‫می‌شـود‪ ،‬امـا چنـد مـاه اسـت کـه در اداره کل فرهنـگ‬ ‫■ احتمال برگشت بودجه‬ ‫دیگـر بسـتانکاران اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران ایـن مشـمول زمـان شـدن‬ ‫ایـن وضعیـت در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران محسـوب می‌شـوند‪ .‬بررسـی‌ها و پیگیری‌هـا‬ ‫طوالنی‌تر از گذشـته شـده اسـت‪ .‬مشـخص هم نیست‬ ‫مازنـدران‪ ،‬بـا توجـه بـه نزدیک شـدن پایان سـال‪ ،‬زنگ‬ ‫نشـان می‌دهـد‪ ،‬هنوز مبلـغ یک میلیـون تومـان ورودی‬ ‫کـه مشـکل موجـود تا چه زمانی حل می‌شـود‪ .‬شـرایط‬ ‫خطـری بـرای اعتبـارات دولتـی مازنـدران در حـوزه‬ ‫کـه قـرار بـود در زمـان برگزاری جشـنواره‪ ،‬به هـر کدام‬ ‫بـه گونه‌ای اسـت کـه امـروز اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫فرهنـگ و هنر محسـوب می‌شـود‪ .‬طبق مـاده ‪ 63‬قانون‬ ‫یاُمین جشـنواره تئاتر مازندران‬ ‫از ‪ 6‬گروه راه یافته به سـ ‌‬ ‫اسلامی بابـت برخـی رویدادهـای فرهنگـی و هنـری‬ ‫محاسـبات عمومی کشـور‪ ،‬اعتبـارات مانده در حسـاب‬ ‫داده شـود‪ ،‬پرداخـت نشـده اسـت‪ .‬علاوه بـر ایـن مبلغ‬ ‫کـه چنـد مـاه از اجـرای آن‌هـا می‌گـذرد هنـوز بدهکار‬ ‫اداره کل بایـد بـه خزانـه دولـت برگشـت داده شـود‪ .‬بر‬ ‫‪ 6‬میلیـون تومانـی‪ ،‬اجـرت عوامل برگزاری جشـنواره و‬ ‫اسـت و حتـی فاکتورهـای شـفاف مالـی مربـوط بـه‬ ‫اسـاس ایـن قانون همـه اعتبـارات جاری تعریف شـده‬ ‫بخشـی از فعالیت‌هـای دیگر مربـوط به ایـن رویداد نیز‬ ‫اجـرای برنامه‌هـا و رویدادهـای مختلـف که بـه امضای‬ ‫در قانـون بودجـه كشـور‪ ،‬تا آخر سـال مالـی قابل تعهد‬ ‫پرداخـت نشـده که گفته می‌شـود جمع بسـتانکاری این‬ ‫مدیران رسـیده نیز برای بسـتانکاران مختلف اجرای این‬ ‫و پرداخت اسـت و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشـده‬ ‫جشـنواره از اداره کل فرهنگ و ارشـاد مازندران را به ‪40‬‬ ‫رویدادهـا وصـول نمی‌شـود‪.‬‬ ‫هـر سـال بايـد حداكثر تـا پايـان فروردين ماه سـال بعد‬ ‫میلیـون تومان می‌رسـاند‪ .‬جشـنواره‌ای که بودجـه آن در‬ ‫بـه خزانه برگشـت داده شـود‪ .‬با این تعریـف قانونی‪ ،‬در‬ ‫■ بدهی‌های رسمی‬ ‫روالی مرسـوم و مشخص به حسـاب اداره کل فرهنگ و‬ ‫صورتـی کـه بدهکاری‌هـای قانونـی و رسـمی اداره کل‬ ‫بـر اسـاس برخـی پیگیری‌هـا و شـنیده‌ها‪ ،‬اداره کل‬ ‫ارشـاد اسلامی واریز شـده اسـت‪ ،‬اما مبلغ واریز شده به‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسالمی تا پایان امسـال پرداخت نشود‪،‬‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی در حال حاضر بابت برگزاری‬ ‫طور کامل به دسـت مجریان جشـنواره نرسـید و کماکان‬ ‫بسـتانکاران بایـد منتظـر باشـند تا در سـال مالـی بعدی‬ ‫رویدادهایی مانند جشـنواره شـعر «جرأت دریا»‪ ،‬سومین‬ ‫در حسـاب این نهاد باقی مانده اسـت‪ .‬این جشـنواره در‬ ‫طبـق بند یک مـاده ‪ 63‬قانون محاسـبات‪ ،‬در صورتی که‬ ‫یاُمین جشـنواره‬ ‫جشـنواره موسـیقی بومـی «لیلـم»‪ ،‬سـ ‌‬ ‫حالـی بـه عوامـل و هنرمندان بدهکار اسـت که امسـال‬ ‫اختالفات موجود در این اداره کل برطرف شـود‪ ،‬از محل‬ ‫تئاتـر اسـتان و حتـی اجـرای اپرای عروسـکی عاشـورا‬ ‫ماننـد دوره بیست‌وهشـتم‪ ،‬دبیری آن به یکـی از اعضای‬ ‫اعتبار تعهدات پرداخت نشـده بودجه مصوب سـال‌های‬ ‫در بابـل بسـتانکاران فراوانـی دارد کـه بـرای دریافـت‬ ‫انجمـن نمایـش مازنـدران واگذار شـد و حـاال به خاطر‬ ‫قبـل کـه در بودجـه هـر سـال در نظـر گرفتـه می‌شـود‪،‬‬ ‫حق‌الزحمـه و اجـرت کار انجـام شـده خـود با مشـکل‬ ‫ایـن اختالفـات مالی داخلی‪ ،‬یک تشـکل مسـتقل و غیر‬ ‫طلـب خـود را دریافت کننـد‪ .‬اتفاقی که به نظر می‌رسـد‬ ‫مواجـه شـده‌اند‪ .‬نکتـه قابل توجـه این که ایـن اداره کل‬ ‫دولتـی هنـری‪ ،‬بـه جامعه مخاطـب خود بدهکار اسـت‪.‬‬ ‫اگـر مشـکالت کنونی برطرف نشـوند‪ ،‬چنـدان هم بعید‬ ‫در برخـی مـوارد جایـزه برگزیـدگان جشـنواره‌ها را نیز‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران حتـی‬ ‫نیسـت‪ .‬مگر این کـه اداره کل امور اقتصـادی و دارایی به‬ ‫پرداخـت نکرده اسـت‪.‬‬ ‫بابت برگزاری سـومین جشـنواره موسـیقی بومی «لیلم»‬ ‫عنوان نهاد مسـئول در امور ذیحسـابی به شـکلی جدی‬ ‫بـر اسـاس مشـاهدات و پیگیری‌هـا در حـال حاضـر‬ ‫کـه به صـورت مشـارکتی با بخـش خصوصـی برگزار‬ ‫بـه ایـن ماجـرا ورود کند تا مشـکل برطرف شـود‪ .‬حتی‬ ‫حتـی تعـدادی از خبرنگاران اسـتان نیز منتظـر پرداخت‬ ‫شـده بـود نیز بدهی‌هایـی دارد کـه باید پرداخت شـود‪.‬‬ ‫شـاید الزم باشـد که اسـتاندار مازندران نیز در این زمینه‬ ‫شـدن هدیه روز خبرنگار هسـتند‪ .‬هدیه‌ای کـه به تعداد‬ ‫ایـن اداره کل قـول داده بـود که ‪ 50‬میلیـون تومان بابت‬ ‫ورود کنـد تـا هم از برگشـت اعتبـارات تخصیص یافته‬ ‫زیـادی از فعـاالن رسـانه‌ای اسـتان پرداخـت شـد‪ ،‬امـا‬ ‫اجـرای جشـنواره و ‪ 30‬میلیـون تومان هم بـرای جوایز‬ ‫بـه بخش فرهنگ و هنر مازندران جلوگیری شـود و هم‬ ‫هنـوز بـه حسـاب تعـدادی از اصحـاب رسـانه اسـتان‬ ‫برگزیـدگان بپـردازد کـه هیـچ کـدام از ایـن وعده‌هـا‬ ‫فعاالن فرهنگ و هنر اسـتان و بسـتانکاران این مجموعه‬ ‫واریـز نشـده اسـت‪ .‬مبلغی نیـز بـرای هدیـه ‪ 100‬هزار‬ ‫محقق نشـد‪ .‬برگزارکنندگان سومین جشـنواره موسیقی‬ ‫دولتـی پیـش از پایان سـال بتوانند مطالبـات قانونی خود‬ ‫تومانـی روز خبرنـگار بـه اعضـای خانـه مطبوعـات‬ ‫«لیلم» نیز نتوانسـتند جوایز برگزیـدگان خود را بپردازند‪.‬‬ ‫را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫مازنـدران در اختیـار اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫البته بر اسـاس شـنیده‌ها‪ ،‬بخش خصوصـی برگزارکننده‬

آخرین شماره های هفته نامه تیتر هفته

هفته نامه تیتر هفته شماره 46

هفته نامه تیتر هفته شماره 46

شماره : ۴۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
هفته نامه تیتر هفته شماره 45

هفته نامه تیتر هفته شماره 45

شماره : ۴۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
هفته نامه تیتر هفته شماره 44

هفته نامه تیتر هفته شماره 44

شماره : ۴۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
هفته نامه تیتر هفته شماره 43

هفته نامه تیتر هفته شماره 43

شماره : ۴۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه تیتر هفته شماره 42

هفته نامه تیتر هفته شماره 42

شماره : ۴۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
هفته نامه تیتر هفته شماره 41

هفته نامه تیتر هفته شماره 41

شماره : ۴۱
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!