صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۵۶

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت‬ ‫آسیا ابزار دقیق‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت فناوران‬ ‫اطالعات آرتین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫نیرو هوایی ارتش‬ ‫درجه دار‬ ‫استخدام می کند‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫در خدمت نیروهای متخصص و کارجوی کشور‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در اداره کل‬ ‫زندان های استان تهران‬ ‫صفحه ‪14‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫معاونت منابع‌انسانی قوه‌قضاییه با صدور اطالعیه‌ای اعالم کرد‬ ‫جزئیات و نحوه ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرصت های اشتغال و کارآفرینی فار غ التحصیالن‬ ‫در بخش کشاورزی‬ ‫رییس این دانشگاه اعالم کرد‬ ‫شرایط جذب ‪ 45‬هزار دانشجو معلم‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫‪ 16‬نحوه دریافت امریه‪ ،‬تغییر در شیوه بخشش‬ ‫اضافه خدمت و مقررات معافیت بخشودگی سنی‬ ‫سربازان وظیفه اعالم شد‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫‪10‬‬ ‫فرصت های شغلی پرتقاضا‬ ‫در سال های اخیر‬ ‫‪12‬‬ ‫داغ استخدام بر دل پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون استخدامی قوه قضاییه‬ ‫تاخت و تاز کاریابی‌های غیرمجاز در شهر‬ ‫‪5‬‬ ‫برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا سپهری‬ ‫شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف‬ ‫از افراد واجد شرایط شغل‬ ‫« مسئول دفتر»‬ ‫از طریق بررسی سوابق‪ ،‬مصاحبه و گزینش‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫جهت کسب اطالعات به وبگاه این شرکت به آدرس‬ ‫‪ www.mpco.sharif.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی رابه عنوان دبیر‬ ‫شورای عالی آموزش و تربیت فنی‪ ،‬حرفه ای و مهارتی‬ ‫تبریک و تهنیت عرض نموده‪ ،‬موفقیت و سربلندی‬ ‫شما را از خداوند متعال مسالت داریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫اداره کل زندان‌های استان تهران در راستای تکمیل نیروی انسانی و بهبود کیفیت درمان‬ ‫در سطح واحدهای تابعه در مشاغل پزشک عمومی (تهران و کر ج) ‪ ،‬متخصصین داخلی‬ ‫و عفونی و اطفال ‪ ،‬پرستار و بهیار بصورت قراردادی دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان و فارغ التحصیالن واجد شرایط تقاضا دارد در اسر ع وقت با در دست داشتن مدارک‬ ‫به آدرس ‪:‬تهران سعادت آباد کوی فراز اداره کل زندانهای استان تهران مراجعه نمایند‬ ‫و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ‪ ۰۲۱۲۲۱۲۳۰۶۱-63‬داخلی ‪ ۲۵۵‬و ‪۲۶۰‬‬ ‫و ‪ ۰۲۱۲۲۱۲۴۷۲۶‬و ‪ ۰۹۳۷۷۸۵۲۰۱۶‬تماس حاصل نمایند‬ ‫در یکی از واحدهای جهادانشگاهی‬ ‫یک شرکت معتبر در زمینه تولید سموم‬ ‫و کودهای شیمیایی کشاورزی‬ ‫جهت کلینیک بیماری‌های پستان‬ ‫کارشناس ‪ /‬کارشناس ارشد مهندسی صنایع‬ ‫آقا‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫یک نفر متخصص بیهوشی‬ ‫بصورت تمام وقت‬ ‫به منظور تکمیل کادر خط تولید واقع در شهر زاهدان‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه و شماره تماس به ایمیل‬ ‫متقاضیــان رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪88679403:‬‬ ‫‪resume.zah.677@gmail.com‬‬ ‫‪hr@mrcjd.ac.ir‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫معاون اول رییس جمهوری‪:‬‬ ‫وزارت آموزش و پروزش پیشنهاد داد‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به جای پرداخت حقوق باال به افراد‬ ‫تحصیلکرده از افراد دارای مهارت استفاده می‌کنند‬ ‫آیین‌نامه اجرایی در خصوص تعیین تکلیف‬ ‫استخدامی معلمان حق‌التدریسی‬ ‫و نهضت سواد آموزی‬ ‫وزارت آمـوزش و پـروزش آییـن اجرایـی بنـد (‪ )۳‬قانـون الحـاق یـک مـاده بـه قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف اسـتخدامی معلمیـن حق‌التدریـس و آموزشـیاران نهضـت سـواد آمـوزی‬ ‫را بـه دولـت پیشـنهاد داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دفتـر هیئـت دولـت‪ ،‬بـه اسـتناد بنـد ‪ ۳‬قانـون الحاق‬ ‫یـک مـاده بـه قانـون تعییـن تکلیـف اسـتخدامی معلمیـن حـق التدریـس و آموزشـیاران‬ ‫نهضـت سـواد آمـوزی مصـوب ‪ ۱۶‬شـهریور ‪ ۱۳۹۷‬مجلـس شـورای اسلامی مقـرر شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬آییـن نامـه اجرایـی ایـن قانـون توسـط وزارت آمـوزش و پـروش و سـازمان اداری‬ ‫و اسـتخدامی کشـور بـا نظـارت دو نفـر از نماینـدگان کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی تهیـه و بـه تصویـب هیئـت وزیـران برسـد‪.‬‬ ‫پیـش نویـس آییـن نامـه مذکـور بـا محوریـت شناسـایی‪ ،‬جـذب و آمـوزش افـراد‬ ‫مشـمول ایـن قانـون در جلسـات متعـدد کارگـروه بـا حضـور اعضـای نامبـرده مـورد بحـث‬ ‫و بررسـی قـرار گرفتـه و پـس از نهایـی شـدن بـرای سـیر مراحـل تصویـب در هیئـت وزیـران‬ ‫بـه کمیسـیون امـور اجتماعـی و دولـت الکترونیـک هیئـت دولـت ارسـال شـده اسـت ‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری خبر داد ‪:‬‬ ‫شرایط بازنشستگی پیش از موعد‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫مدیـرکل امـور اداری و تشـکیالت وزارت آمـوزش و پـرورش‪ ،‬شـرایط بازنشســـــتگی‬ ‫پیـش از موعـد در ایـن وزارتخانـه را تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫یارمحمـد حسـین ُ‌بر مدیـرکل امـور اداری و تشـکیالت وزارت آمـوزش و پـرورش در‬ ‫گفت‌وگـو بـا خبرگـزاری فـارس‪ ،‬در پاسـخ بـه سـؤالی مبنـی بـر اینکـه «آیـا در وزارت آمـوزش‬ ‫و پـرورش امـکان بازنشسـتگی پیـش از موعـد و همچنیـن پرداخـت سـنوات و پـاداش‬ ‫افرادی که تمایل دارند پیش از موعد بازنشسـته شـوند‪ ،‬وجود دارد؟»‪ ،‬گفت‪ :‬بر اسـاس‬ ‫قوانیـن موجـود اکنـون امـکان بازنشسـتگی پیـش از موعـد تنهـا بـرای بانـوان بـا سـنوات‬ ‫بـاالی ‪ 25‬سـال وجـود دارد ولـی امـکان بازنشسـتگی پیـش از موعـد بـرای آقایـان ممکـن‬ ‫نیسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور اداری و تشـکیالت وزارت آمـوزش و پـرورش بیـان کـرد‪ :‬پذیرفتـه شـدن‬ ‫درخواسـت بازنشسـتگی پیش از موعد بانوان بسـتگی به وضعیت نیروی انسـانی و نظر‬ ‫ادارات آمـوزش و پـرورش محـل خدمـت آنـان دارد و در صورتـی کـه کمبـود نیـرو وجـود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬بـا آنهـا مخالفـت خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی دربـاره وضعیـت بیمـه تکمیلـی بازنشسـتگان فرهنگی گفت‪ :‬این مـورد نیز مانند‬ ‫ارائـه حقـوق بـه بازنشسـتگان‪ ،‬مربـوط بـه حـوزه بازنشسـتگان کشـوری می‌شـود و مـا تابـع‬ ‫قوانین هسـتیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان اعالم کرد‬ ‫شرایط جذب ‪ ۴۵‬هزار دانشجو معلم‬ ‫در سال تحصیلی جدید‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان بـا اشـاره بـه جذب‬ ‫‪ ۴۵‬هـزار دانشـجو معلـم در سـال تحصیلـی‬ ‫جدید‪ ،‬از اجرای طرح جامع دانشـگاه فرهنگیان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬بـر اسـاس ایـن طـرح‪ ،‬علاوه بـر‬ ‫مراکـز و پردیس‌هـای موجـود‪ ۳۱ ،‬دانشـگاه جامـع‬ ‫در مراکـز اسـتان‌ها ایجـاد خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین خنیفـر در گفتگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه فرهنگیـان‪ ،‬بـه عنـوان‬ ‫یکـی از مراکـز تربیـت معلـم در کنـار دانشـگاه‬ ‫ً‬ ‫شـهید رجایـی‪ ،‬در سـال گذشـته حــــــــــــــــــــــدودا‬ ‫‪ ۴۰‬هـزار دانشـجو بـه صـورت پیوسـته و مهـارت آمـوز‬ ‫جـذب کـرده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬طبق تصمیم‌هایی که تا کنون اتخاذ شـده در سـال ‪۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬هزار دانشـجوی پیوسـته را در ‪ ۲۶‬رشـته اصلی جذب خواهیم کرد؛ همچنین‬ ‫در چنـد هفتـه آتـی منتظـر اعلام نتایـج ردیـف مـاده ‪ ۲۸‬بـرای دانشـجوی مهـارت آمـوز‬ ‫ً‬ ‫هسـتیم‪ .‬احتماال در سـال ‪ ۴۵ ،۹۸‬هزار دانشـجو جذب دانشـگاه فرهنگیان می‌شـوند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه توضیـح شـرایط دانشـجویان مهـارت آمـوز پرداخـت و گفـت‪ :‬عالقـه‬ ‫منـدان بـه معلمـی کـه زیـر ‪ ۳۰‬سـال هسـتند و در رشـته‌های مـورد نیـاز مـا فارغ‌التحصیـل‬ ‫شـده‌اند‪ ،‬می‌تواننـد در آزمونـی کـه در اواخـر خـرداد و تیـر توسـط آمـوزش و پـرورش‬ ‫انجـام می‌شـود شـرکت کننـد‪ ،‬در صـورت قبـول شـدن وارد مصاحبـه‌ای می‌شـوند کـه‬ ‫ویژگی‌هـای عمومـی آنهـا مـورد سـنجش قـرار می‌گیـرد‪ ،‬بعـد از قبولـی در مصاحبه‌هــــا‬ ‫بـه عنـوان مهـارت آمـوز مـاده‌ی ‪ ،۲۸‬وارد سیسـتم آموزشـی می‌شـوند و پـس از یـک سـال‬ ‫آمـوزش در نهایـت بـه صـورت رسمی_آزمایشـی اسـتخدام می‌شـوند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی اینکـه آیـا امکانـات و ظرفیـت‬ ‫دانشـگاه‌ها مطابـق بـا تعـداد پذیـرش دانشـجویان اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه‬ ‫امسـال ‪ ۲۰‬هـزار فارغ‌التحصیـل خواهیـم داشـت‪ ،‬فضـا بـرای ورود دانشـجوهای جدیـد‬ ‫فراهـم می‌شـود علاوه بـر آن در بسـیاری از اسـتان بهسـازی و ترمیـم مراکـز را شـروع‬ ‫کردیـم کرده‌ایـم‪ ،‬همچنیـن طبـق صحبت‌هـای انجـام شـده دانشـگاه‌هایی کـه تعـداد‬ ‫دانشـجوهای آنهـا کـم شـده اسـت میـزان مشـخصی از فضـای آموزشـی را در اختیـار‬ ‫دانشـگاه فرهنگیـان قـرار می‌دهنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی افـزود‪ :‬دانشـجویان مهـارت آمـوز نیـز معمـوال آخـر هفتـه (پنـج شـنبه و جمعـه)‬ ‫ً‬ ‫در دانشـگاه حضـور دارنـد و هـر فـرد معمـوال در اسـتان خـودش مشـغول مهـارت آمـوزی‬ ‫بنابرایـن ایـن دانشـجویان بـا مشـکل خاصـی رو بـرو نمی‌شـوند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان از تصویـب و اجـرای طـرح جامع دانشـگاه فرهنگیان خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬در ایـن طـرح علاوه مراکـز و پردیس‌هـای موجـود‪ ۳۱ ،‬دانشـگاه جامـع در‬ ‫مراکـز اسـتان‌ها ایجـاد خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر خنیفـر بـا تا کیـد بـر اینکـه بیشـتر دانشـجو معلم‌هـا "ترددی" هسـتند‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه وجـود ‪ ۹۸‬مرکـز پردیـس در کل کشـور شـیوه جـذب مـا اغلـب بـه روش جـذب‬ ‫بومـی اسـت و هـر دانشـجو در اسـتان خـودش مشـغول تحصیـل می‌شـود‪ .‬امیدواریـم بـا‬ ‫تـرددی بـودن و عـدم بیتوتـه دانشـجویان وضـع موجـود را بهتـر مدیریـت کنیـم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬دانشـگاه فرهنگیـان هیـچ اسـتانی را مجبـور نمی‌کنـد کـه در‬ ‫صـورت عـدم ظرفیـت دانشـجو بپذیـرد‪ ،‬درواقـع اولویـت مـا اسـتان‌هایی ماننـد مثـل‬ ‫کردسـتان و خوزسـتان هسـتند کـه اعلام جـای خالـی می‌کننـد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان در رابطـه بـا نحـوه نظـارت پردیس‌ها توضیـح داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫واحـد نظـارت ارزیابـی‪ ،‬که با مسـئولیت دکتـر کچوئیان فعالیت می‌کنـد‪ ،‬دکتر معصومه‬ ‫علـی نـژاد معـاون دانشـجویی نیـز بـه طـور پیوسـته در اسـتان‌ها بـر کیفیـت پردیس‌هـا‬ ‫نظـارت می‌کنـد‪.‬‬ ‫دکتـر خنیفـر در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه چـرا دانشـجو معلمـان بایـد درصـدی‬ ‫از حقـوق خـود را بـه دانشـگاه دهنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه دلیـل شـبانه روزی بـودن دانشـگاه‪،‬‬ ‫هزینه‌هـای کالس داری‪ ،‬حق‌التدریـس اسـاتید‪ ،‬تسـهیالت بهداشـتی‪ ،‬تغذیـه و فضـا و‬ ‫امکانات به همراه شـهریه حسـاب می‌شـود و طبق قانون تصویب شـده هم دانشـجویان‬ ‫خوابگاهـی و هـم تـرددی بایـد بخشـی از حقوقشـان را تحـت عنـوان شـهریه بـه دانشـگاه‬ ‫پرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان تا کیـد کـرد‪ :‬طبـق فرمـول جدیـدی کـه در چنـد هفتـه آینـده اعلام‬ ‫می‌شـود‪ ،‬دانشـجویان تـرددی درصـد کمتـری شـهریه نسـبت بـه دانشـجویان خوابگاهی‬ ‫پرداخـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫معـاون اول رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه ایـن کـه بایـد مهـارت هـای اخالقـی‬ ‫در کنـار مهـارت هـای حرفـه ای و شـغلی آمـوزش داده شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬جهـت گیـری‬ ‫آموزشـی بایـد بـه سـمت تربیـت نیروهـای حرفـه ای و کارآمـد سـوق پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی معاون اول رئیس جمهوری‪« ،‬اسـحاق جهانگیری»‬ ‫در اولیـن جلسـه شـورای عالـی آمـوزش و تربیـت فنـی‪ ،‬حرفـه‌ای و مهارتـی کـه‬ ‫بـه ریاسـت وی برگـزار شـد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬نـرخ بیـکاری در میـان فـارغ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی کشـور نسـبت بـه سـایرین باال تـر و ایـن موضـوع بـه دغدغـه‌ای بـرای‬ ‫خانواده‌هـا تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم آسـیب شناسـی در بـاره عـدم جـذب فـارغ التحصیلان دانشـگاهی‬ ‫بـه بـازار کار تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬بایـد برنامـه‌ای منسـجم و دقیـق بـرای حـل ایـن‬ ‫مشـکل و امـکان جـذب فـارغ التحصیلان بـه بـازار کار تدو یـن شـود‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیـس جمهـوری بـا بیان اینکه جهت گیری آموزشـی در کشـور باید‬ ‫بـه سـمت تربیـت نیروهـای حرفـه‌ای و کارآمـد سـوق پیـدا کنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـا‬ ‫وجـود تعـداد فـراوان مرا کـز آموزشـی و دانشـگاهی و تربیـت نیـروی انسـانی تحصیـل‬ ‫کـرده امـا بـه دلیـل فقدان مهارت‌هـای الزم در فارغ التحصیلان‪ ،‬امکان جذب این‬ ‫افـراد در بنگاه‌هـای اقتصـادی فراهـم نیسـت‪.‬‬ ‫جهانگیـری ادامـه داد‪ :‬ضمـن آنکـه بنگاه‌هـای اقتصـادی نیـز ترجیـح می‌دهند‬ ‫بـه جـای پرداخـت حقـوق بـاال بـه افـراد تحصیـل کـرده‪ ،‬از افـرادی کـه مـدرک‬ ‫تحصیلـی پایین‌تـری دارنـد امـا دارای مهـارت هسـتند‪ ،‬اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬آمـوزش در مرا کـز آموزشـی و دانشـگاه‌های کشـور بایـد بـه گونـه‌ای‬ ‫انجام شود که بنگاه‌های اقتصادی به این باور برسند که استفاده از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشـگاهی می‌توانـد بـه ثـروت و ارزش افـزوده آنهـا اضافـه کنـد و بازدهـی کار را بـاال‬ ‫می‌بـرد‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیـس جمهـوری ادامـه داد‪ :‬ا گـر افـراد آمـوزش دیـده از مهارت‌هـای‬ ‫کافـی بـرای فعالیـت در بـازار کار و بنگاه‌هـای اقتصـادی برخـوردار باشـند‪ ،‬مالـکان‬ ‫ایـن بنگا ‌ههـا انگیـزه پیـدا می‌کننـد کـه بـرای بـاال بـردن بازدهـی و افزایـش ارزش افـزوده‪،‬‬ ‫بـرای نیـروی انسـانی خـود دوره‌هـای آموزشـی و مهارتـی در نظـر بگیرنـد‪.‬‬ ‫جهانگیـری خاطرنشـان کـرد‪ :‬البتـه مرا کـز آموزشـی نیـز بایـد از نظـر صالحیـت‬ ‫و اعتبـار‪ ،‬رتبـه بنـدی شـوند تـا هـم افـراد بـرای شـرکت در دوره‌هـای آموزشـی در ایـن‬ ‫مرا کـز رغبـت پیـدا کننـد و هـم بنگاه‌های اقتصادی نسـبت به توانمنـدی و مهارت‬ ‫فـارغ التحصیلان ایـن مرا کـز اطمینـان خاطـر داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در کنـار مهارت‌هـای شـغلی و حرفـه‌ای الزم اسـت مهارت‌هـای‬ ‫اخالقـی نیـز آمـوزش داده شـود تـا افـرادی کـه در بـازار کار مشـغول بـه کار می‌شـوند‬ ‫در کنـار خدمـات تخصصـی و حرفـه‌ای‪ ،‬احتـرام و جلـب رضایـت مشـتری را نیـز‬ ‫سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیـس جمهـوری در ادامـه یـادآور شـد‪ :‬ماهیـت کار و آینـده بـازار‬ ‫در حـال تغییـر اسـت و بـرای پاسـخگویی بـه ایـن تغییـرات نیازمنـد آمـوزش‬ ‫مهارت‌هایـی متناسـب بـا شـرایط آینـده هسـتیم‪.‬‬ ‫جهانگیـری اضافـه کـرد‪ :‬بایـد ضمـن اسـتفاده و بهـره بـرداری از شـیوه‌های‬ ‫سـنتی آمـوزش و حفـظ اشـتغال موجـود‪ ،‬برنامـه ر یـزی الزم را بـرای مهـارت آمـوزی از‬ ‫طر یـق روش‌هـای نویـن و متناسـب بـا شـرایط آینـده بـه نیروی انسـانی انجـام دهیم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬وزارتخانه‌هـای آمـوزش و پـرورش‪ ،‬علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‬ ‫و تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـه عنـوان سـه دسـتگاه اصلـی در بخـش آمـوزش‬ ‫و اشـتغال مسـئولیت سـنگینی بـر عهـده دارنـد و بایـد ضمـن تلاش بـرای اجـرای‬ ‫تکالیـف تعییـن شـده در قانـون نظـام جامـع آمـوزش و تربیـت فنـی‪ ،‬حرفـه‌ای و‬ ‫مهارتـی‪ ،‬بـرای آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی وقـت بگذارند تا فـارغ التحصیالن و‬ ‫نیـروی انسـانی تحصیـل کـرده بـه آسـانی جـذب بـازار کار شـوند‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیـس جمهـوری از دبیرخانـه شـورا خواسـت کارگروهـی را بـا حضـور‬ ‫نماینـدگان اعضـای اصلـی شـورا و نیـز صاحـب نظـران دانشـگاهی فعـال کنـد تـا‬ ‫دسـتور جلسـات شـورا در ایـن کارگـروه و بـا حضـور نماینـدگان اعضـا مـورد بررسـی‬ ‫قـرار گرفتـه و جمـع بنـدی مباحـث بـرای تصمیم گیری نهایی در شـورا مطرح شـود‪.‬‬ ‫ساختارهای الزم برای آموزش‬ ‫مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به متقاضیان فراهم شد ‌ه‬ ‫سـعید نمکـی وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و آمـوزش پزشـکی هـم در ایـن جلسـه بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه آمـوزش بـه نیـروی انسـانی نـه تنهـا هزینـه بیهـوده نیسـت بلکـه در‬ ‫حقیقـت سـرمایه گـذاری برای افزایش بازدهی کار اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬البته باید آموزش‬ ‫و کسـب مهـارت بـه گونـه‌ای باشـد کـه در نتیجـه آن خلـق ثـروت و بازدهـی کار‬ ‫افزایـش پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری نیـز در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر اینکـه آمـوزش‬ ‫مهارت‌هـای متناسـب بـا بـازار کار از برنامه‌هـا و اولویت‌هـای ایـن وزارتخانه اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬سـاختارهای الزم بـرای آمـوزش مهارت‌هـای فنـی و حرفـه‌ای بـه متقاضیـان‬ ‫فراهـم شـده و در تلاش هسـتیم تـا دانـش و مهـارت تخصصـی افراد ارتقـا پیدا کند‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه کـه وزیـران تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت‪ ،‬رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران و رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران نیـز حضـور‬ ‫داشـتند‪ ،‬دبیـر شـورای عالـی آمـوزش و تربیت فنـی‪ ،‬حرفه‌ای و مهارتی ضمن اشـاره‬ ‫بـه قوانیـن و اسـناد باالدسـتی مرتبـط‪ ،‬گزارشـی از وظایـف تعییـن شـده و ترکیـب‬ ‫اعضـای شـورا ارائـه کـرد و گفـت‪ :‬موضوع آمـوزش مهارت‌های نوین بـرای نیروی کار‬ ‫آینـده بایـد در ایـن شـورا مـورد توجه قـرار گیرد زیرا ماهیت کار در حال تغییر اسـت و‬ ‫بایـد مهارت‌هـا متناسـب بـا شـرایط آینـده بـه روز رسـانی گـردد‪.‬‬ ‫سـپهری همچنیـن بـا اشـاره بـه گـزارش سـال ‪ ۲۰۱۹‬بانـک جهانـی و توصیـه ایـن‬ ‫بانـک بـه دولت‌هـا در جهـت سـرمایه گـذاری در مهارت‌هـای جدیـد‪ ،‬گسـترش‬ ‫حمایـت اجتماعـی و افزایـش درآمدهـا گفـت‪ :‬ضـرورت تقویـت مهارت‌هـای‬ ‫کاربـردی و نویـن‪ ،‬توسـعه کسـب و کارهـای پلـت فرمـی و دانـش بنیـان‪ ،‬توسـعه‬ ‫سیسـتم‌های اطالعـات بـازار کار و آمادگـی بـرای تحـوالت آینـده کار از جملـه‬ ‫پیشـنهادات بـرای طـرح موضـوع در جلسـات شـورا اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه همچنیـن آئیـن نامـه نحـوه تشـکیل جلسـات و اداره شـورای‬ ‫عالـی آمـوزش و تربیـت فنـی‪ ،‬حرفـه‌ای و مهارتـی مورد بررسـی قرار گرفت و مقرر شـد‬ ‫دبیرخانـه شـورا ضمـن دریافـت نظـرات دسـتگاه‌های مرتبـط‪ ،‬ایـن آئیـن نامـه را در‬ ‫کارگـروه تخصصـی مـورد بررسـی بیشـتر قـرار دهـد و بعنـوان مصوبـه شـورا ابلاغ شـد‪.‬‬ ‫از سوی معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی‬ ‫و پیمانی کشور‪:‬‬ ‫رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان دبیر شورای‬ ‫سیاست اصلی ما حفظ‬ ‫اشتغال موجود است‬ ‫عالی آموزش و تربیت فنی‪ ،‬حرفه ای و مهارتی منصوب شد‬ ‫رئیــس موسســه کار و تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان دبیــر‬ ‫ش ــورای عال ــی آم ــوزش و تربی ــت فن ــی‪ ،‬حرف ــه ای و مهارت ــی‬ ‫منص ــوب ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز رواب ــط عموم ــی و اط ــاع رس ــانی‬ ‫وزارت تع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬ط ــی حکم ــی از‬ ‫س ــوی "اس ــحاق جهانگی ــری" مع ــاون اول رئی ــس جمه ــور‪،‬‬ ‫"محمدرض ــا س ــپهری " ب ــه عن ــوان دبی ــر ش ــورای عال ــی‬ ‫آمــوزش و تربیــت فنــی‪ ،‬حرفــه ای و مهارتــی منصــوب شــد‪.‬‬ ‫در متن این حکم آمده است‪:‬‬ ‫ب ــه اس ــتناد م ــاده ‪ 4‬آیی ــن نام ــه اجرای ــی قان ــون نظ ــام‬ ‫جامــع آمــوزش و تربیــت فنــی‪ ،‬حرفــه ای و مهارتــی (موضــوع‬ ‫تصو یــب نامــه شــماره ‪/159003‬ت شــماره ‪159003‬ه مــورخ‬ ‫‪ 1397/11/29‬هیئ ــت وز ی ــران ) و بن ــا ب ــه پیش ــنهاد وز ی ــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت‬ ‫دبی ــر ش ــورای عال ــی آم ــوزش و تربی ــت فن ــی‪ ،‬حرف ــه ای و‬ ‫مهارت ــی منص ــوب م ــی ش ــوید‪.‬‬ ‫امی ــد اس ــت ب ــا ات ــکال ب ــه الط ــاف خداون ــد متع ــال و ب ــا‬ ‫رعای ــت اص ــول قان ــون م ــداری و اعت ــدال گرای ــی و منش ــور‬ ‫اخالق ــی دول ــت تدبی ــر و امی ــد‪ ،‬در اس ــتفاده از ظرفیـــت‬ ‫دس ــتگاه ه ــای ذیرب ــط و انج ــام وظای ــف دبیرخان ــه موف ــق‬ ‫باش ــید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‪:‬‬ ‫بخشنامه های افزایش حقوق کارمندان‬ ‫مغایر قانون است‬ ‫عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی‬ ‫مجلـس مـی گو یـد هـدف قانـون از افزایـش حقـوق ایجـاد‬ ‫عدالـت اجتماعـی بـود امـا بخشـنامه هـای دولـت موجب‬ ‫بـی عدالتـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـید حسـین نقـوی حسـینی‪ ،‬عضـو کمیسـیون‬ ‫امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس در گفت‌وگـو‬ ‫بـا خبرگـزاری خانـه ملـت‪ ،‬بـا اشـاره بـه اختلاف نظـر بیـن‬ ‫مجلـس و دولـت در خصـوص افزایـش حقـوق کارکنـان در‬ ‫سـال ‪ ،98‬گفـت‪ :‬مسـلم اسـت کـه احـکام افزایـش حقـوق‬ ‫کارکنـان دولـت دولـت بـر اسـاس مصوبـه مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی صـادر نشـده اسـت‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی‬ ‫مجلـس ادامـه داد‪ :‬مجلـس صراحتـا تصو یـب کرده اسـت‬ ‫کـه بـه حقـوق هریک از کارکنان ‪ 400‬هزار تومان افزوده شـود‬ ‫و تـا ‪ 10‬درصـد بـه صـورت پلکانـی حقـوق هـا افزایـش یابـ ــد‬ ‫بـه نحـوی کـه حقوق های پایین درصد بیشـتر و حقوق های‬ ‫بـاال درصـد کمتـری دریافـت کننـد‪ ،‬ایـن مصوبـه شـفاف‬ ‫و روشـن اسـت‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ورامی ــن‪ ،‬پیش ــوا و قرچ ــک در مجل ــس‬ ‫ده ــم ش ــورای اس ــامی ب ــا تاکی ــد براینک ــه دول ــت ب ــه مصوب ــه‬ ‫مجل ــس عم ــل نک ــرده اس ــت‪ ،‬بی ــان داش ــت‪ :‬دول ــت‬ ‫اس ــتدالل م ــی کن ــد ک ــه در قان ــون بودج ــه س ــال ‪ ،98‬س ــه‬ ‫حک ــم ب ــرای افزای ــش حق ــوق ه ــا آم ــده‪ ،‬حک ــم مر ب ــوط ب ــه‬ ‫ج ــدوال ضمیم ــه‪ ،‬بن ــد(ی) تبص ــره(‪ )12‬قان ــون بودج ــه‬ ‫س ــالجاری وج ــزء ال ــف تبص ــره ی ــک اس ــت‪ ،‬از ای ــن رو‬ ‫دول ــت نتوانس ــته ب ــرای افزای ــش حق ــوق ه ــا بخش ــنامه‬ ‫ص ــادر کن ــد و میانگی ــن ای ــن س ــه حک ــم قان ــون را در نظ ــر‬ ‫گرفت ــه و افزای ــش حق ــوق ه ــا را رق ــم زده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس‬ ‫معتقــد اســت قانــون تکلیــف افزایــش حقــوق ها را مشــخص‬ ‫ک ــرده بنابرای ــن مغای ــرت بی ــن بخش ــنامه ه ــای دول ــت ب ــا‬ ‫قانــون بودجــه محــرز اســت و دولــت بایــد احــکام افزایــش‬ ‫حق ــوق و بخش ــنامه ه ــا را اص ــاح کن ــد‪.‬‬ ‫نق ــوی حس ــینی در ادام ــه گفت‌وگ ــو ب ــا خبرنـــگار‬ ‫خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه پیگی ــری مجل ــس‬ ‫ب ــرای اص ــاح روی ــه افزای ــش حق ــوق ه ــا‪ ،‬گف ــت‪ :‬هی ــات‬ ‫رئیس ــه جلس ــاتی را ب ــا دی ــوان محاس ــبات‪ ،‬ســـازمان‬ ‫برنام ــه و بودج ــه و نماین ــدگان کمیس ــیون برنامـــه و‬ ‫بودج ــه برگ ــزار و پیرام ــون ای ــن موض ــوع گفت‌وگـــو مـــی‬ ‫کن ــد چ ــرا ک ــه اکثر ی ــت نماین ــدگان ب ــه ای ــن وضعیـــت‬ ‫معت ــرض هس ــتند‪.‬‬ ‫مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار‬ ‫اجرای طرح کارورزی از سوی کاریابی ها‬ ‫منوط به ابالغ مصوبه دولت‬ ‫یهــای وزارت کار‬ ‫مدیــر کل هدایــت نیــروی کار و کاریاب ‌‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه منتظ ــر مصوب ــه جدی ــد دول ــت پیرام ــون‬ ‫م ــاده ‪ ۷۱‬قان ــون برنام ــه شش ــم هس ــتیم گف ــت‪ :‬ب ــا اج ــرای‬ ‫ای ــن مصوب ــه اج ــرای ط ــرح کارورزی بای ــد اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫اج ــرای بیم ــه بی ــکاری از س ــوی کاریاب ــی ه ــا ه ــم در دس ــتور‬ ‫کار اس ــت‪.‬‬ ‫محم ــد اکبرنی ــا مدی ــرکل دفت ــر هدای ــت نی ــروی کار‬ ‫و کاریاب ــی وزارت تع ــاون‪ ٬‬کار و رف ــاه در گف ــت وگ ــو ب ــا‬ ‫خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه مجموع ــه م ــا‬ ‫ارتب ــاط مس ــتقیم ب ــا ب ــازار کار دارد گف ــت‪ :‬رون ــق ب ــازار کار‬ ‫باعــث رونــق کاریابــی هــا مــی شــود‪ .‬زمانــی کــه رونــق تولیــد‬ ‫پیــدا کند‪،‬بــازار رونــق پیــدا مــی کنــد و در نهایــت کاریابــی‬ ‫ه ــا رون ــق م ــی یابن ــد‪ .‬کاریاب ــی ه ــا ب ــه عن ــوان عام ــل کم ــک‬ ‫کننــده ارتبــاط بیــن کارجــو و کارفرمــا کــه رونــق تولیــد همــراه‬ ‫ب ــا خواس ــتن نی ــروی جدی ــد اس ــت ک ــه باع ــث م ــی ش ــود‬ ‫نق ــش فعال ــی را کاریاب ــی ه ــا در ای ــن زمین ــه داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫امیدوار ی ــم ک ــه چنی ــن چی ــزی تحق ــق یاب ــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت کار می‌کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬محسـن صالحی‌نیا در سـتاد تسـهیل و‬ ‫رفـع موانـع تولیـد اسـتان همـدان کـه در اسـتانداری همـدان‬ ‫تشـکیل شـد بـا بیـان اینکـه صاحبـان واحدهـای تولیـدی و‬ ‫صنعتـی ولی‌نعمـت مـا هسـتند بـر تلاش در راسـتای ایجاد‬ ‫ارزش افـزوده بیشـتر‪ ،‬اشـتغال و تولیـد ایـن واحدهـا تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬همـدان از ظرفیت‌هـای خوبـی در بخـش‬ ‫اکبرنیـا بـا اشـاره بـه برنامـه ر یـزی بـرای اعـزام نیـروی کار‬ ‫بـه خـارج از کشـور بیـان کـرد‪ :‬کشـورهایی را مـد نظـر دار یـم‪.‬‬ ‫یکـی از وظایـف کاریابی‌ها وا گـذاری امور بیمه بیکاری‬ ‫بـه امـور غیرحاکمیتـی اسـت‪ .‬هئیـت دولـت هـم مصـوب‬ ‫کـرد می‌تـوان از منابـع بیمـه بیـکاری علاوه بـر بخـش دولتـی‬ ‫از بخـش خصوصـی هـم در ایـن رابطـه اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در صورتـی کـه بحـث وا گـذاری امـور‬ ‫بیمـه بیـکاری بـه کاریابی‌هـا ابلاغ شـود‪ ،‬می‌توانـد سراسـری‬ ‫باشـد‪ .‬بهتریـن روشـی کـه می‌تـوان بـا آن به تأمیـن اجتماعی‬ ‫کمـک کرد‪،‬اسـتفاده از پتانسـیل کاریابی‌هـا بـرای سـامان‬ ‫دادن مقرری بیمه بیکاری است‪ .‬استفاده از کاریابی ها برای‬ ‫سـامان دادن مقـرری بگیـران بیمـه بیـکاری در حداقل زمان‬ ‫در حـال انجـام اسـت ‪.‬‬ ‫اکبرنیـا در بـاره آخریـن وضعیـت طـرح کارورزی در‬ ‫کاریابـی هـا گفـت‪ :‬منتظـر مصوبـه جدیـد دولـت پیرامـون‬ ‫مـاده ‪ 71‬قانـون برنامـه ششـم هسـتیم‪ .‬در راسـتای ایـن‬ ‫مصوبـه کارفرمایانـی کـه بـه عنـوان واحـد پذیرنـده‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه جـذب فـارغ التحصیلان دانشـگاهی اقـدام کننـد در‬ ‫چارچـوب آییـن نامـه اجرایـی مـاده ‪ 71‬قانـون برنامه ششـم از‬ ‫مزایـای معافیـت حـق بیمه سـهم کارفرما برخوردار می‌شـوند‪.‬‬ ‫دسـتورالعمل اجـرای ایـن طـرح از طریـق کاریابـی هـا آمـاده‬ ‫اسـت و بـه محـض ابلاغ دولـت اجرایـی مـی شـود‪.‬‬ ‫در راس ــتای حمای ــت از کاریابی‌ه ــا‪ ،‬هماهن ــگ ش ــده‬ ‫ت ــا در قال ــب ط ــرح کارورزی بت ــوان از ظرفی ــت کاریابی‌ه ــا‬ ‫ب ــرای معرف ــی کارورزان ب ــه کارفرمای ــان اس ــتفاده ک ــرد‪.‬‬ ‫یهــایوزارت کار افــزود‪:‬‬ ‫مدیــر کلهدایتنیــروی کار و کاریاب ‌‬ ‫ـکار‬ ‫ـ‬ ‫بی‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫التحصی‬ ‫فارغ‬ ‫بــا اجــرای طــرح کارورزی عــاوه بــر معرفی‬ ‫ِ‬ ‫دارای م ــدرک تحصیل ــی لیس ــانس ب ــه ب ــاال بـــه بـــازار کار‪،‬‬ ‫کارفرمای ــان نی ــز در ص ــورت ج ــذب ای ــن اف ــراد ت ــا دو س ــال‬ ‫از پرداخ ــت ح ــق بیم ــه ف ــرد ب ــه کارگم ــارده ش ــده ب ــه تأمی ــن‬ ‫اجتماع ــی مع ــاف می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد واحدهای صنعتی کشور با ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می کنند‬ ‫صنعـت بهـره منـد اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به وجود ‪ ۳۰‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫ساخته شده و در دست احداث در استان همدان و بیان‬ ‫اینکه استان همدان نسبت به کشور وضعیت خوبی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امر نشان دهنده آن است که استان همدان در‬ ‫زمینه جذب سرمایه‌گذار موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫رئیـــس اتحادیـــه کارگـــران قـــراردادی و پیمانـــی کش ــور‬ ‫کاه ــش واردات را در تحق ــق رون ــق تولی ــد مه ــم ارزیاب ــی ک ــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬سیاس ــت اصل ــی م ــا حف ــظ اش ــتغال موج ــود اس ــت‬ ‫ودر کن ــار آن زمین ــه اش ــتغال نی ــروی کار ج ــوان نی ــز بای ــد‬ ‫فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬فتــح اهلل بیــات در برنامــه رادیویی"گفتگــوی‬ ‫اقتصــادی" واردات بی‌رویــه کاال را مهم‌تریــن مشــکل پیــش روی‬ ‫تولی ــد داخل ــی برش ــمرد و ی ــادآور ش ــد‪ :‬بای ــد ب ــه ص ــورت اساس ــی‬ ‫ب ــا ای ــن معض ــل برخ ــورد ک ــرد چرا ک ــه قاچ ــاق کاال‪ ،‬واحده ــای‬ ‫تولی ــدی را رو ب ــه ورشکس ــتگی می‌کش ــاند و ای ــن باع ــث بی ــکار‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ش ــدن جم ــع زی ــادی از کارگ ــران م ‌‬ ‫رئیـــس اتحادیـــه کارگـــران قـــراردادی و پیمانـــی کش ــور‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه مس ــئوالن بای ــد نظ ــارت بیش ــتری در بح ــث‬ ‫واردات وقاچـــاق کاال داشـــته باشـــند‪ ،‬افـــزود‪ :‬یکـــی از‬ ‫راهکاره ــای تحق ــق ش ــعار حمای ــت از کاالی ایران ــی تامی ــن‬ ‫امنیـــت شـــغلی کارگـــر اســـت‪ .‬امنیـــت شـــغلی نیـــروی کار‬ ‫یعنـــی حمایـــت از کاالی ایرانـــی اســـت‪.‬‬ ‫دبیـر خانـه کارگـر شـرق تهـران بـا بیـان اینکـه متأسـفانه‬ ‫برخـی مسـئوالن تنهـا شـعار حمایـت از تولیـد داخـل و کاالی‬ ‫ایرانـی سـرمی‌دهند و در عمـل مدافـع واردات کاالی خارجـی‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن درحالی‌سـت کـه واردات بی‌رو یـه بـه‬ ‫معنـای نابـودی کامـل ظرفیت‌‌هـای تولیـدی داخـل اسـت‪.‬‬ ‫بی ــات ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه از نماین ــدگان و دولتم ــردان‬ ‫می‌خواهیـــم دغدغـــه اشـــتغال جوانـــان را جـــدی بگیرن ــد‪،‬‬ ‫گفـــت‪ ۹۵ :‬درصـــد کارگـــران در کشـــور قـــرارداد موقـــت دارن ــد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬در عین حال دولت باید نسبت به جذب نیروی کار‬ ‫تحصیلکرده اقدام کند‪ .‬همچنین سیاست حمایتی دولت‬ ‫باید به سمت جذب فارغ‌التحصیالن دانشگاهی ترغیب شود‪.‬‬ ‫بی ــات همچنی ــن ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد ص ــادرات کاال‬ ‫واق ــام مصرف ــی م ــورد نی ــاز م ــردم ممن ــوع ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ا گ ــر‬ ‫ص ــادرات بی‌روی ــه ادام ــه داش ــته باش ــد مش ــکل معیش ــتی‬ ‫کارگ ــران دو چن ــدان می‌ش ــود چراک ــه اقش ــار ضعی ــف جامع ــه‬ ‫هماننــد طبقــه کارگــر قــدرت تامیــن نیازهــای اولیــه مایحتــاج‬ ‫روزان ــه خ ــود را از دس ــت خواهن ــد داد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد‬ ‫اعالم وصول طرح تبدیل‬ ‫وضعیت شاغالن دستگاه‌های‬ ‫دولتی در مجلس‬ ‫عض ــو هیئ ــت رئیس ــه مجل ــس ط ــرح تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫شـــاغلین دســـتگاه‌های دولتـــی دارنـــده گواهینامـــه قبول ــی‬ ‫ش ــرکت در آزم ــون اداری را اع ــام وص ــول ک ــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬علیرضــا رحیمــی در جلســه‬ ‫علن ــی یکش ــنبه گذش ــته مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬م ــوارد‬ ‫اع ــام وصول ــی را ب ــه ش ــرح زی ــر قرائ ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫ طـــرح تبدیـــل وضعیـــت شـــاغالن دســـتگاه ه ــای‬‫دولت ــی دارن ــده گواهینام ــه قبول ــی ش ــرکت در آزم ــون ادواری‬ ‫از ســـال ‪ ۱۳۸۰‬تـــا ‪ ۱۳۹۶‬بـــه صـــورت عـــادی‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خبر داد‬ ‫آخرین وضعیت ثبت‌نام در آزمون‬ ‫استخدامی مشاغل عملیاتی آ تش‌نشانی‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آخرین وضعیت ثبت نام آزمون استخدامی مشاغل‬ ‫عملیاتی آتش‌نشانی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫مهندس سید عزیز آشنا‪ ،‬مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به‌عنوان متولی برگزاری آزمون‬ ‫استخدامی مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکار پیرامون دلیل تاخیر در‬ ‫ثبت‌نام این آزمون استخدامی گفت‪ :‬با توجه به لزوم تجمیع آمار شغل محل‌های استان‌های‬ ‫مختلف جهت ثبت‌نام متمرکز از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی‪ ،‬پس از تجمیع شغل‬ ‫محل‌ها و با هماهنگی سازمان شهردار ی‌ها و دهیار ی‌های کشور‪ ،‬دفترچه راهنمای آزمون مشاغل‬ ‫عملیاتی آتش‌نشانی بر روی سایت(‪ )www.hrtc.ir‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه داوطلبان توجه فرمایند تاریخ شروع ثبت نام از طریق رسانه‌ها به اطاع عموم رسانده‬ ‫خواهدشدافزود‪:‬خواهشمنداستاز تماستلفنیبامرکزآزمونیااستاندار ی‌هاخودداریفرمایید‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که آشنا پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعام کرده بود آزمون فوق در‬ ‫دو بخش کتبی و عملی برگزار خواهد شد که آزمون کتبی در روز ‪ ۲۸‬تیرماه برگزار می‌شود و پس‬ ‫از اعام نتایج در چند برابر ظرفیت‪ ،‬پذیرفته‌شدگان برای تکمیل مدارک و آزمون عملی معرفی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫مجوز استخدام‪ ۹‬هزار پرستار‬ ‫در حال نهایی شدن است‬ ‫وز یــر بهداشــت گفــت‪ :‬اخــذ مجــوز ‪ ۹۰۰۰‬پســت‬ ‫جدیــد در حــال نهایــی شــدن اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش و ب ــدا‪ ، ،‬دکت ــر س ــعید نمک ـ ـ ـ ـ ـ ــی‬ ‫در حاش ــیه کنگ ــره جامع ــه جراح ــان ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫جامع ــه پرس ــتاری‪ ،‬از اقش ــار خدمتگ ــزار در ارائ ــه‬ ‫رئیس مرکز جذب وزارت علوم از دستور وزیر علوم برای متناسب سازی جذب خانم ها و‬ ‫آقایان در هیئت علمی دانشگاه ها خبر داد و گفت‪ :‬تا سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۲‬هزار عضو هیئت علمی‬ ‫خانم در دانشگاه ها جذب شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با مهر درباره آمار حضور زنان در هیئت علمی دانشگاه‌ها و‬ ‫موانع برای جذب اعضای هیئت علمی خانم گفت‪ :‬بر حسب آمار موجود در مرکز جذب اعضای‬ ‫هیئت علمی‪ ،‬تعداد اعضای هیئت علمی خانم تا قبل از سال ‪ ۸۸‬در دانشگاه‌های کشور حدود‬ ‫دوهزار و دویست نفر بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که تا سال ‪ ۹۲‬تعداد اعضای هیئت علمی خانم‪ ،‬به ‪ ۵‬هزار‬ ‫و‪ ۷۰۰‬نفر رسیده و از سال ‪ ۹۲‬تا بهمن سال ‪ ۹۷‬بالغ بر ‪ ۱۲‬هزار نفر از اعضای هیئت علمی خانم‬ ‫جذب دانشگاه‌ها شده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود‪ :‬تمام تاش دست‌اندرکاران مرکز‬ ‫جذب این است که این نسبت به نحو چشمگیری افزایش یابد‪ ،‬لیکن باید این نکته را در نظر‬ ‫ً‬ ‫گرفت که تعداد متقاضیان خانم برای عضویت هیئت علمی معموال در هر فراخوان به نسبت ‪۱۵‬‬ ‫الی ‪ ۱۶‬درصد کمتر از آقایان است و این نسبت در تأیید نهایی و جذب آنان به صورت مستقیم‬ ‫تأثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین احتمال جذب آقایان ‪ ۱۵‬درصد از احتمال جذب خانم‌ها بیشتر‬ ‫است‪ .‬به طور مثال از شهریور ‪ ۹۴‬الی بهمن ‪ ۹۶‬میانگین ثبت نام عضویت هیئت علمی خانم‌ها‬ ‫‪ ۴۲‬درصد و آقایان ‪ ۵۸‬درصد بوده است‪ ،‬درنتیجه در جذب نهایی نیز این اختاف ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫رضوان طلب افزود‪ :‬با توجه به دستور وزیر علوم در خصوص متناسب سازی نسبت جذب‬ ‫ً‬ ‫خواهران و برادران در هیئت علمی‪ ،‬معموال جذب خواهران در بررسی و تأیید نهایی در هیئت‬ ‫مرکزی با تسامح بیشتری در مقایسه با برادران انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ترویج این رویکرد جز توصیه‌های همیشگی در مکاتبات با مرکز جذب اعضای‬ ‫هیئت علمی به هیئت‌های اجرایی ذیربط بوده است‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح سازوکار پذیرش‬ ‫در آزمون وکالت‬ ‫خدم ــات درمان ــی در کن ــار جامع ــه پزش ــکی‬ ‫هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪ :‬ح ــدود ‪ ۹۰۰۰‬میلی ــارد توم ــان از‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی طل ــب دار یـ ـ ـ ـ ـ ــم و در‬ ‫ح ــال وص ــول ای ــن مبل ــغ ب ــه منظ ــور پرداخ ــت‬ ‫معوق ــات پرس ــتاران هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬همچنیــن‪ ،‬بــرای اشــتغال‬ ‫پرســتاران‪ ،‬اخــذ مجــوز ‪ ۹۰۰۰‬پســت جدیــد در حــال‬ ‫نهای ــی ش ــدن اس ــت ت ــا بتوانی ــم در اولی ــن فرص ــت‬ ‫بــرای اســتخدام آنهــا اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫◄‬ ‫کاسه صبرمان از بی‌عدالتی و بی‌توجهی‬ ‫مسئوالن لبریز شده است‬ ‫در نامه پرستاران کشور به معاونت پرستاری وزارت بهداشت تاکید شد‬ ‫رئیس مرکز جذب وزارت علوم خبر داد‬ ‫دستور وزیر علوم برای متناسب سازی‬ ‫جذب زنان و مردان در هیئت علمی‬ ‫◄‬ ‫جمع ــی از پرس ــتاران کش ــور ط ــی نام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه‌ای‬ ‫ب ــه معاون ــت پرس ــتاری وزارت بهداش ــت خواس ــتار‬ ‫رف ــع مش ــکات خ ــود ش ــدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬جمعی از پرستاران کشور طی‬ ‫نامه‌ای به معاون پرستاری وزارت بهداشت و‬ ‫درمان خواستار اجرایی شدن قانون در خصوص‬ ‫پرستاران شده و خواستند تا در اولین زمان ممکن‬ ‫آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات‬ ‫پرستاری آن توسط سازمان نظام پرستاری و‬ ‫وزارت بهداشت نوشته و در برنامه بودجه سال‬ ‫بعد این وزارتخانه آورده شود‪.‬‬ ‫در ای ــن بیانی ــه آم ــده اس ــت‪ :‬ب ــه اس ــتحضار‬ ‫می‌رس ــاند‪ ،‬پی ــرو جلس ــه حض ــوری نماین ــدگان‬ ‫فعــاالن صنفــی بــا حضــرت عالــی در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫ام ــا متأس ــفانه تاکن ــون آث ــار مش ــهودی مبن ــی ب ــر‬ ‫برط ــرف ش ــدن موان ــع خدمت ــی جامع ــه ش ــریف‬ ‫پرس ــتاری دی ــده نش ــده اس ــت‪ .‬لذاخواهش ــمند‬ ‫اس ــت جه ــت تنوی ــر اف ــکار عموم ــی پرس ــتاری‪،‬‬ ‫نتایــج اقدامــات انجــام گرفتــه در مــوارد ذیــل تشــریح‬ ‫و هرچ ــه ف ــوری در جه ــت اج ــرای خواس ــته‌های‬ ‫ذی ــل ک ــه خواس ــته جمعی ــت دویس ــت ه ــزار نف ــری‬ ‫پرســتاری کشــور می‌باشــد بــه عنــوان باالتریــن مقــام‬ ‫اجرای ــی در ح ــوزه پرس ــتاری اق ــدام ش ــود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬حذف قاصدک و جدا شدن اضافه‌کاری و‬ ‫کارانه و به‌روز شدن پرداخت اضافه‌کاری و محاسبه‬ ‫کارانه به روش نظام نوین با افزایش سهم غیرپزشکان‬ ‫و جدا شدن سهم صندوق پرستاران مانند پزشکان‬ ‫عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح کرد‬ ‫به عنوان زیرساخت اجرای تعرفه گذاری‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تعیین تکلیف تبدیل وضعیت همکاران‬ ‫قراردادی‪ ،‬پیمانی‪ ،‬شرکتی و با وجود نیاز بسیار‬ ‫به خدمات ایشان‬ ‫‪ -۳‬واگذاری سریع صاحیت حرفه‌ای به‬ ‫سازمان نظام پرستاری بر اساس مصوبه ی شورای‬ ‫سیاست‌گذاری و شخص وزیر و اصاح آیین‌نامه آن‬ ‫به طوری که ابزاری برای کنترل و رعایت شرح وظایف‬ ‫و نحوه به‌کارگیری نیروهای پرستاری باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬به‌کارگیری نیروهای اداری مانند منشی‬ ‫و‪ ...‬جهت کم کردن بارکاری پرستاران‬ ‫‪ -۵‬اجرای صحیح قانون ارتقای بهره‌وری‬ ‫در تمام دانشگاه‌ها و برای تمام گروه‌ها از جمله‬ ‫همکاران فوریت‌ها و پیگیری اجرای آن برای‬ ‫همکاران در مراکز خصوصی و نیمه خصوصی و‪...‬‬ ‫‪ -۶‬اجرای صحیح قانون بازنشستگی مشاغل‬ ‫سخت و زیان‌آور برای تمام گروه‌های پرستاری و‬ ‫اطاق عمل و بیهوشی و حذف آیین نامه وزارت‬ ‫بهداشت مبنی بر شرط سنی ‪ ۵۵‬سال برای مردان‬ ‫و محدودیت ‪ ۲۵‬سابقه کار برای بانوان‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ایجاد تسهیات مناسب جهت ارتقای‬ ‫همکارانبهیاریبهپرستاری‪،‬مامایی‪،‬اتاقعملو‪...‬‬ ‫‪ -۸‬ایجاد معاونت پرستاری در دانشگاه‌ها‬ ‫واصاح نحوه انتخاب مدیران پرستاری براساس‬ ‫شایسته ساالری‪.‬‬ ‫‪ -۹‬حذف محدودیت همکاران بیهوشی و‬ ‫سایر رشته‌ها برای ادامه تحصیل در ارشد تمام‬ ‫رشته‌های پرستاری‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬حذف اضافه کار اجباری در بخش‌های‬ ‫دولتی و کنترل و نظارت بر بخش‌های خصوصی‬ ‫جهت کنترل سقف اضافه کار‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬خواسته پرستاران با توجه به گرانی دالر‬ ‫و کاهش سرمایه‌های مردم به نصف کف حقوق‬ ‫یک پرستار برای «یک شیفت موظف پنج میلیون‬ ‫تومان» است‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬برقراری فوق‌العاده ویژه برای پرستاران‬ ‫شاغل در بیمارستان‌های دولتی مانند کارکنان‬ ‫ستاد که هم اکنون دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬استخدام پرستاران با توجه به اهمیت‬ ‫این حرفه و لزوم حفظ امنیت شغلی به صورت‬ ‫استخدام پیمانی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬لزوم توجه به دانشجویان حرفه پرستاری و‬ ‫تامین خواسته‌های مشروح این صنف در نشست‬ ‫با شورای مرکزی دانشجویی سازمان نظام پرستاری‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬پرستاران بخش خصوصی از امنیت‬ ‫شغلی مناسب برخوردار شده و توسط سازمان‬ ‫نظام پرستاری مورد کنترل کیفیت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در پایان اعام می‌دارد جامعه صبور پرستاری‬ ‫به هیچ عنوان اهل تهدید نبوده‪ ،‬لیکن کاسه صبر‬ ‫پرستاری از این همه حاشیه‌سازی و بی‌عدالتی و‬ ‫نیز بی‌توجهی عجیب مسئوالن لبریز شده است‬ ‫و در صورتی که تا پایان خرداد نشانه‌هایی از اراده‬ ‫معاونت محترم پرستاری و دیگر تصمیم‌گیرندگان‬ ‫در حوزه سامت در تاش برای حل مشکات‬ ‫احساس نکند علیرغم ذات صبورش ناچار از اخذ‬ ‫تصمیماتی دیگر در پیگیری مطالبات خواهد بود‪.‬‬ ‫عضــــــــــــــو کمیســیون حقوقــی‬ ‫و قضائــی مجلــس بــا بیــان اینکــه‬ ‫اصــاح ســازوکار پذیــرش در آزمــون‬ ‫وکالــت بایــد مبتنــی بــر یــک اســتاندارد‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس یــک تعریــف‬ ‫تعــداد وکا را تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬انتصــاب رئیــس‬ ‫جدیــد مرکــز امــور وکا‪ ،‬کارشناســان‬ ‫رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه‬ ‫قضائیــه اولیــن گام رئیــس جدیــد قــوه‬ ‫قضائیــه در راســتای تحــول در بــازار‬ ‫خدمــات حقوقــی و تســهیل ســطح‬ ‫دسترســی مــردم بــه وکیــل‪ ،‬محســوب می‌شــود‪ .‬دکتــر علــی بهــادری جهرمــی نیــز‬ ‫در مراســم معارفــه خــود بــه عنــوان رئیــس جدیــد مرکــز امــور وکای قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫بــر تســهیل دسترســی مــردم بــه وکیــل بــا کیفیــت و ارزان تاکیــد کــرد و بــه نوعــی‬ ‫ایــن مــوارد را بــه عنــوان برنامه‌هــای کاری خــود مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه طــرح «جامــع پذیــرش و آمــوزش وکالــت» نیــز در دســتور‬ ‫کار کمیســیون قضائــی مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد و سرنوشــت آن‬ ‫تأثیــر جــدی بــر تحــول بــازار خدمــات حقوقــی می‌توانــد داشــته باشــد‪ ،‬بــا بهمــن‬ ‫طاهرخانــی عضــو کمیســیون حقوقــی مجلــس بــه گفتگــو پرداخته‌ایــم‪.‬‬ ‫بهمــن طاهرخانــی‪ ،‬عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ضمــن تأییــد موضــع رئیــس مرکــز امــور وکای قــوه قضائیــه بــر ضــرورت‬ ‫نکــه مــا‬ ‫تســهیل دسترســی مــردم بــه خدمــات حقوقــی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ای ‌‬ ‫بتوانیــم شــرایطی را ایجــاد کنیــم کــه مــردم بــه آســانی بــه افــرادی کــه حقوقــدان‬ ‫هســتند‪ ،‬دسترســی داشــته باشــند و از خدمــات حقوقــی آن‌هــا بهره‌مند شــوند‪،‬‬ ‫مــورد تأییــد اســت‪.‬‬ ‫طاهرخانــی در خصــوص نحــوه افزایــش وکیــل در کشــور ضمــن تاکیـ ـ ــد‬ ‫بــر تقو یــت ســازوکار آزمــون وکالــت اظهــار داشــت‪ :‬در رابطــه بــا نحــوه اصــاح‬ ‫ً‬ ‫ســازوکار پذیــرش در آزمــون وکالــت‪ ،‬مــا بایــد حتمــا دقــت کنیم که اســتانداردی‬ ‫ً‬ ‫داشــته باشــیم و مبتنــی بــر یــک تعریــف‪ ،‬مثــا ســرانه جمعیــت‪ ،‬تعــداد وکیــل را‬ ‫تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫طاهرخانــی تصریــح کــرد‪ :‬می‌تــوان بــر اســاس تنــوع مباحــث حقوقــی و‬ ‫همینطــور ســنگین بــودن مباحــث حقوقــی ایــن اســتاندارد را مشــخص کــرد و‬ ‫تعییــن کــرد کــه بــه چــه تعــداد وکیــل در کشــور نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر توجــه بــه اســتانداردهای جهانــی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬درســت‬ ‫اســت کــه نمی‌توانیــم یــک اســتاندارد صــد درصــد خاصــی را تعریــف کنیــم‬ ‫امــا می‌توانیــم بــر اســاس تجربیــات ســایر کشــورها‪ ،‬یــک اســتانداردی را تعییــن‬ ‫ً‬ ‫کنیــم‪ .‬اســتاندارد از ایــن حیــث اهمیــت دارد کــه اوال شــرایط بــه نحــوی نشــود‬ ‫کــه بــه خاطــر محــدود بــودن تعــداد وکا‪ ،‬خدمــات وکالتــی و حقوقــی گــران و بــه‬ ‫ً‬ ‫تبــع آن دسترســی مــردم بــه وکیــل نیــز ســخت شــود‪ .‬ثانیا هــم این‌طور نباشـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫هــر کســی همین‌طــوری پروانــه وکالــت دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون قضائــی مجلــس ضمن تاکید بــر ضــرورت ارزیابی علمی‬ ‫متقاضیــان آزمــون وکالــت عنــوان کــرد‪ :‬وکیــل در صورتــی می‌توانــد از موکلــش بــه‬ ‫خوبــی دفــاع کنــد کــه توانمندی علمــی الزم را دارا باشــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برید سامانه نوین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فنی(خدمات نرم افزاری )‬ ‫مسلط به سیستم عامل و شبکه ی بانک‌های اطالعاتی و برنامه‬ ‫نویسی ‪ C#‬و ‪ASP.NET‬‬ ‫دارای تجربه کار با ‪ JavaScript‬و ‪ jQuery‬و ‪CSS‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا بصری (گرافیست) و‬ ‫مدیریت شبکه های ارتباطی‬ ‫الزامات‪ :‬بازه سنی‪ 20 :‬تا ‪ 40‬سال ‪ /‬جنسیت‪ :‬ترجیحا آ قا‬ ‫سابقه‪ :‬نمونه کار مهم است نه سابقه کاری‪/‬دانش و مهارت ها‪:‬میزان‬ ‫تسلط (از ‪/)10‬تسلط به ‪: Adobe photoshop‬میزان تسلط‪/)8(  ‬‬ ‫تسلط به ‪ : Adobe illustrator‬میزان تسلط‪/)7(  ‬تسلط به ‪Adobe‬‬ ‫‪ : InDesign‬میزان تسلط‪/)6(  ‬تسلط به ‪ : After Effect‬میزان‬ ‫تسلط‪/)7(  ‬تسلط به ‪ : Corel‬میزان تسلط‪)7(  ‬‬ ‫تسلط به ‪ : Graphic Design‬میزان تسلط‪/)9(  ‬مبانی تبلیغات ‪:‬‬ ‫میزان تسلط‪/)8(  ‬زبان انگلیسی‪ :‬میزان تسلط‪)5(  ‬‬ ‫مزیت ها‪ :‬تسلط به طراحی انیمیشن یا موشن گرافی یا استاپ‬ ‫موشن مزیت محسوب می گردد‪ .‬رزومه و نمونه کار در زمینه‬ ‫طراحی لوگو مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫مهارت های رفتاری‪ :‬روحیه کار تیمی‪/‬خالق و پرانرژی‬ ‫وظایفومسئولیتها‪:‬طراحیخالقانهمحتواهایبصریموردنیاز شرکت‬ ‫(تصویر‪،‬ویدئو‪،‬اینفوگرافیو‪/)...‬مدیریتمحتوایسایتوشبکههای‬ ‫اجتماعی‪/‬فیلمبرداریوتدوینویدئوهای کوتاه‪/‬عکسبرداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکسدار خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRM@BaridSoft.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫مدرک لیسانس رشته ‪MBA‬‬ ‫دارای حداقل سه سال تجربه ‪ ،‬آشنایی کامل‬ ‫با مباحث دیجیتال مارکتینگ‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪cv@kavirmotor.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر نیروی آقا‬ ‫با مدرک تحصیلی کاردانی‬ ‫و یا کارشناسی متالورژی‬ ‫اولویت اهالی شرق و جنوب شرقی تهران‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪job@senator.co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نرم افزاری آموت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی جنسیت‬ ‫مزایا‬ ‫شرایط احراز‬ ‫شرایط شغل‪ 2 :‬سال سابقه کار مرتبط‪ /‬آشنایی با امور جذب و استخدام ‪ ،‬آموزش‬ ‫پایه قانون کار‬ ‫و محاسبه کارکرد‪ /‬آشنایی با قانون کار و امور اداری ‪/‬آشنا به ا کسل و ورد‪ /‬ترجیحا‬ ‫مدیر منابع‬ ‫بیمه‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫کارشناسی مدیریت ‪ /‬شایستگی ها‪:‬پیگیری و سخت کوشی‪ /‬انعطاف پذیری‬ ‫انسانی‬ ‫عیدی و پاداش‬ ‫کارتیمی‪/‬تعهد و مسئولیت پذیری‬ ‫کارشناس‬ ‫فروش‬ ‫شرایط شغل‪ 1 :‬سال سابقه کار مرتبط‪/‬آشنایی با قوانین فروش‪/‬دارای فن بیان پایه قانون کار‬ ‫بیمه‬ ‫خانم‪/‬آقا و قدرت مذا کره‪/‬توانایی ارتبا طات موثر‪/‬شایستگی ها‪ :‬پیگیری و سخت کوشی‪/‬‬ ‫عیدی و پاداش‬ ‫انعطاف پذیری‪/‬کارتیمی‪/‬تعهد و مسئولیت پذیری‬ ‫حسابدار‬ ‫حرفه ای‬ ‫شرایط شغل‪:‬آشنایی با امور مالیاتی و ارزش افزوده‪ /‬آشنایی با امور حقوق و دسستمزد پایه قانون کار‬ ‫بیمه‬ ‫خانم‪/‬آقا و نرم افزارهای حسابداری‪/‬کارشناسی رشته حسابداری‪ 2/‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫شایستگیها‪:‬پیگیریوسخت کوشی‪/‬انعطافپذیری‪ /‬کارتیمی‪/‬تعهدومسئولیتپذیری عیدی و پاداش‬ ‫برنامه نویس خانم‪/‬آقا‬ ‫شرایط شغل‪ :‬مسلط به ‪.Net, C#,Vb.Net‬‬ ‫شایستگی ها‪ 2 :‬سال سابقه کار‪ / ‬پیگیری و سخت کوشی‪/‬انعطاف پذیری‪/‬‬ ‫کارتیمی‬ ‫تعهد و مسئولیت پذیری‬ ‫بر طبق توانمندی‬ ‫های برنامه نویس‪،‬‬ ‫در این سمت‬ ‫سازمانی محدودیت‬ ‫حقوق نداریم‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@amootsoft.com‬‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان امور استخدامی‪:‬‬ ‫تخلف دستگاه های استان تهران‬ ‫در خصوص استخدام نیرو پیگیری می شود‬ ‫مع ــاون س ــرمایه انس ــانی س ــازمان ام ــور اس ــتخدامی گف ــت‪ :‬تخل ــف دس ــتگاه ه ــای اس ــتان‬ ‫ته ــران در خص ــوص اس ــتخدام نی ــرو پیگی ــری م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬س ــید صدرالدی ــن ص ــدری ن ــوش آب ــادی عص ــر یکش ــنبه‬ ‫گذش ــته در نخس ــتین جلس ــه ش ــورای اداری اس ــتان ته ــران ک ــه ب ــا حض ــور اس ــتاندار ته ــران‪،‬‬ ‫معاونی ــن اس ــتانداری‪ ،‬مدی ــران کل س ــتادی‪ ،‬مدی ــران کل دس ــتگاه‌های اجرای ــی‪ ،‬فرمان ــداران‪،‬‬ ‫بخش ــداران‪ ،‬ش ــهرداران‪ ،‬ائم ــه جمع ــه و اعض ــای ش ــوراهای اس ــامی ش ــهر و روس ــتای اس ــتان‬ ‫ته ــران برگ ــزار ش ــد ط ــی س ــخنانی اظه ــار داش ــت‪ :‬مهمتری ــن راهبرده ــای اصل ــی برنام ــه جام ــع‬ ‫اصــاح نظــام اداری چابــک ســازی دولــت‪ ،‬متناســب و منطقــی ســازی حجــم و انــدازه دولــت‪،‬‬ ‫توس ــعه دول ــت الکترونی ــک و به ــره گی ــری از فناور ی‌ه ــای نوی ــن اصل ــی تری ــن راهبرده ــای ای ــن‬ ‫برنام ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ص ــدری ن ــوش آب ــادی اف ــزود‪ :‬بس ــیاری از مدی ــران مراجع ــه می‌کنن ــد و از داش ــتن نیروه ــای‬ ‫ناکارآمــد گلــه دارنــد و درخواســت مجــوز بــرای جــذب نیروهــای جدیــد دارنــد و در مقابــل از مــا‬ ‫پاس ــخ می‌گیرن ــد ک ــه می‌ت ــوان ب ــا آم ــوزش نیروه ــا مدیر ی ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ا گ ــر مش ــاهده می‌ش ــود ک ــه س ــازمان ام ــور اس ــتخدامی در مقاب ــل ج ــذب نی ــرو‬ ‫کم ــی مقاوم ــت می‌کن ــد ب ــه ای ــن دلی ــل اس ــت ک ــه معتقدی ــم می‌ت ــوان ب ــا توانمن ــد س ــازی‬ ‫نیروهای ــی ک ــه ب ــه زع ــم برخ ــی مدی ــران ناکارآم ــد هس ــتند از خدم ــات آنه ــا به ــره بگیر یـ ـم‌‪.‬‬ ‫مع ــاون س ــرمایه انس ــانی س ــازمان ام ــور اس ــتخدامی ب ــا بی ــان اینک ــه طب ــق قان ــون موظفی ــم‬ ‫‪ ۱۲‬درص ــد از حج ــم دول ــت را کوچ ــک کنی ــم اظه ــار داش ــت‪ :‬لبت ــه ای ــن ام ــر ب ــه مفه ــوم اخ ــراج‬ ‫کارمن ــدان نیس ــت و درص ــدد هس ــتیم ت ــا هزینه‌ه ــای تم ــام ش ــده خدم ــات دولت ــی را ب ــه می ــزان‬ ‫‪ ۲۰‬درص ــد کاه ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫فرماندار تهران‪:‬‬ ‫اشتغال بدون بیمه‬ ‫در شهر تهران فراوان شده است‬ ‫فرماندار تهران گفت‪ :‬متاسفانه اشتغال بدون بیمه‬ ‫در شهر تهران فراوان شده است و این نیز نکته‌ای است‬ ‫که در آمار عدالت نمی‌گنجد و از سوی دیگر ما اشتغال‬ ‫اتباع غیرمجاز در شهر تهران نیز زیاد داریم که باید در‬ ‫این خصوص اقداماتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری موج‪ ،‬عیسی فرهادی ‪،‬‬ ‫فرماندار تهران در چهارمین جلسه شورای اشتغال‬ ‫استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫استاندار تهران و جمعی از مدیران برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانشجویانی که از شهرستان‌ها برای ادامه تحصیل به‬ ‫تهران می‌آیند پس از فارغ‌التحصیلی همچنان در تهران‬ ‫مانده و به شهرستان‌های خود بازنمی‌گردند و همین‬ ‫موضوع نیز موجب افزایش جمعیت و همین طور افزایش نرخ بیکاری در تهران می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ‌:‬خوابگاه‌های مجردی در تهران به همین دلیل افزایش یافته است که باید در‬ ‫این خصوص نیز برنامه‌ریزی‌های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫فرماندار تهران ادامه داد‪ :‬متاسفانه اشتغال بدون بیمه در شهر تهران فراوان شده است و این‬ ‫نیز نکته‌ای است که در آمار عدالت نمی‌گنجد و از سوی دیگر ما اشتغال اتباع غیرمجاز در‬ ‫شهر تهران نیز زیاد داریم که باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون امور بهداشتی شبکه بهداشت و درمان قوچان‪:‬‬ ‫مهم‌ترین مشکل ماماها‬ ‫کمبود استخدام است‬ ‫مع ــاون ام ــور بهداش ــتی ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان قوچ ــان ب ــا بی ــان اینک ــه حض ــور و نق ــش‬ ‫مامــا کمتــر از پزشــک متخصــص نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پزشــک شــاید تنهــا در زمــان زایمــان بــا مــادر‬ ‫ارتب ــاط داش ــته باش ــد‪ ،‬ام ــا مام ــا قب ــل‪ ،‬حی ــن و پ ــس از ب ــارداری ب ــا م ــادر ارتب ــاط دارد و می‌توان ــد‬ ‫راهنمای ــی کن ــد‪ ،‬اس ــاس تول ــد و زایم ــان و ب ــارداری مام ــا اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرگ ــزاری ف ــارس از قوچ ــان‪ ،‬ماماه ــا اولی ــن کس ــانی هس ــتند‬ ‫ک ــه ش ــاید هم ــه تول ــد خ ــود را مدی ــون آن‌ه ــا هس ــتند‪ ،‬کس ــانی ک ــه هیــچ‌ وق ــت آن‌ه ــا را ب ــه ی ــاد‬ ‫ندار ی ــم ام ــا هم ــه ب ــرای چن ــد لحظ ــه در آغوشش ــان گر ی ــه کردی ــم‪ ،‬ه ــم آن‌های ــی ک ــه اول‌ب ــار م ــژده‬ ‫تول ــد ن ــوزادی را ب ــه خانواده‌ه ــای چشـ ـم‌ انتظ ــار پش ــت اتاق‌ه ــای عم ــل می‌دهن ــد‪.‬‬ ‫مام ــا در درج ــه اول وظیف ــه مراقبت‌ه ــای دوران ب ــارداری نظی ــر کنت ــرل وزن‪ ،‬کنت ــرل فش ــار و‬ ‫َو رم‪ ،‬انج ــام زایم ــان طبیع ــی‪ ،‬مراقب ــت از جنی ــن و مراح ــل اولی ــه زایم ــان ک ــودک و مراقبت‌ه ــای‬ ‫پ ــس از زایم ــان را برعه ــده دارد و حت ــی می‌توان ــد در هم ــه دوران زندگ ــی هم ــراه ی ــک زن ب ــوده و‬ ‫بــا ارائــه دادن خدماتــی گونا گــون‪ ،‬بســیاری از مشــکالت آن‌هــا را حــل و از بــروز مشــکالت و یــژه‬ ‫زن ــان جلوگی ــری کن ــد‪.‬‬ ‫یش ــان ا گ ــر مش ــکالت مرتب ــط ب ــا بیمار ی‌ه ــای‬ ‫به‌طورکل ــی خانم‌ه ــا در ه ــر برهـ ـه‌ای از زندگ ‌‬ ‫زن ــان داش ــته باش ــند می‌توانن ــد ب ــه مام ــا مراجع ــه کنن ــد‪ ،‬ماماه ــا می‌توانن ــد بیمار ی‌ه ــای‬ ‫ش ــایع زن ــان را درم ــان کنن ــد و ا گ ــر زن ــان نی ــاز ب ــه خدم ــات تخصصی‌ت ــر داش ــته باش ــند‪ ،‬بیم ــار‬ ‫را ب ــه متخص ــص زن ــان ارج ــاع می‌دهن ــد و حت ــی عملک ــرد مام ــا در ترو ی ــج زایم ــان طبیع ــی مؤث ــر‬ ‫اســت‪ ،‬پــس بایــد نســبت بــه جایگاه‌هــا و ضــرورت مراقبت‌هــای پیــش از بــارداری توســط مامــا‬ ‫تأ کی ــد فراوان ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫معاون منابع انسانی این شهرداری اعالم کرد‬ ‫استخدام ‪ 700‬نیروی جدید‬ ‫در شهرداری تهران صحت ندارد‬ ‫در پی درج اخبار و آماری در‬ ‫برخی رسانه های فضای مجازی‬ ‫مبنی بر به استخدام درآمدن‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر در دوره جدید مدیریت‬ ‫شهری بر اساس سامانه شفافیت‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬به اطالع‬ ‫میرساند تاریخ موجود در سامانه‬ ‫شفافیت برابر با تاریخ های انعقاد‬ ‫ِ‬ ‫قرارداد با کارکنان می باشد و این‬ ‫تاریخ ‪ ،‬لزوما تاریخ استخدام افراد‬ ‫ِ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزار ش بازارکار به نقل از‬ ‫شعارسال‪ ،‬براساس اعالم معاونت‬ ‫توسعه منابع انسانی شهرداری‬ ‫تهران در مدت ‪ ۲۱‬ماه گذشته تنها ‪ ۲۰۰‬نفر جذب‬ ‫شهرداری تهران شده اند‪ .‬معاونت توسعه منابع‬ ‫انسانی شهرداری تهران در اطالعیه‌ای نسبت به‬ ‫انتشار اخباری درخصوص جذب ‪ ۷۰۰‬نفر در دوره‬ ‫مدیریت شهری جدید واکنش نشان داد‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه آمده است‪ :‬در پی درج اخبار و آماری‬ ‫در برخی رسانه های فضای مجازی مبنی بر به‬ ‫استخدام درآمدن ‪ ۷۰۰‬نفر در دوره جدید مدیریت‬ ‫شهری بر اساس سامانه شفافیت شهرداری تهران‪،‬‬ ‫به اطالع میرساند تاریخ موجود در سامانه شفافیت‬ ‫برابر با تاریخ های انعقاد قرارداد با کارکنان می‬ ‫ِ‬ ‫باشد و این تاریخ ‪ ،‬لزوما تاریخ استخدام افراد‬ ‫ِ‬ ‫نیست‪ .‬بدیهی است مطابق‬ ‫قانون‪ ،‬قرارداد افراد ‪ ،‬بر اساس‬ ‫آخرین تغییر احتمالی اعمال‬ ‫شده اعم از اخذ پست جدید‪،‬‬ ‫اعمال مدرک تحصیلی جدید‪،‬‬ ‫جابه جایی محل خدمت بین‬ ‫شرکت های خدمات اداری شهر‬ ‫و هادیان شهر‪ ،‬بازگشت افراد از‬ ‫مرخصی بدون حقوق یا بازگشت‬ ‫به کار افراد ‪ ،‬مرخصی زایمان ‪،‬‬ ‫تبدیل وضعیت و غیره‪ ،‬تجدید‬ ‫گردیده و تاریخ جدید دریافت می‬ ‫نماید و این موضوع به هیچ عنوان‬ ‫استخدام جدید تلقی نمی گردد‪.‬‬ ‫همانطور که قبال هم اعالم شده است‪ ،‬تعداد‬ ‫افراد جذب شده در دوره مدیریت شهری جدید‬ ‫علیرغم گذشت حدود ‪ ۲۱‬ماه‪ ،‬تنها حدود ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫بوده است و آمار اعالم شده در برخی رسانه ها‪،‬‬ ‫صرفا برداشت نادرست از اطالعات مندرج در‬ ‫سایت شفافیت است‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری لرستان‪:‬‬ ‫استخدام رابطه‌ای‬ ‫دیواری بلند مقابل جذب نخبگان‬ ‫رئی ــس کل دادگس ــتری لرس ــتان ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫گاه ــی ب ــرای اس ــتخدام‌ها از رابطه‌ه ــا اس ــتفاده‬ ‫می‌ش ــود و اف ــراد ب ــدون تخص ــص ج ــذب می‌ش ــوند‬ ‫گف ــت‪ :‬در ش ــهرداری بروج ــرد ‪ 300‬نی ــروی م ــازاد‬ ‫اس ــتخدام ش ــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســفیر افــا ک‪ ،‬جعفــر بــدری در جلســه‬ ‫ش ــورای حفاظ ــت از اراض ــی مل ــی ک ــه در فرمان ــداری‬ ‫بروج ــرد برگ ــزار ش ــد اظه ــار داش ــت‪ :‬مب ــارزه ب ــا فس ــاد‬ ‫تنهــا در مــوارد مالــی نیســت بلکــه ســامت اداری هــم‬ ‫بای ــد در هم ــه زمین ‌هه ــا انج ــام ش ــود ک ــه یک ــی از ای ــن‬ ‫م ــوارد اس ــتخدام در ادارات اس ــت ک ــه متأس ــفانه در‬ ‫برخ ــی از م ــوارد اس ــتخدام‌ها ب ــر اس ــاس رابط ــه ص ــورت‬ ‫می‌گی ــرد ک ــه در ش ــهرداری بروج ــرد ‪ 300‬نی ــروی م ــازاد‬ ‫اس ــتخدام ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــدری خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬گاه ــی ب ــرای‬ ‫اس ــتخدام‌ها از رابطه‌ه ــا اس ــتفاده می‌ش ــود و‬ ‫اف ــراد ب ــدون تخص ــص ج ــذب می‌ش ــوند و ای ــن‬ ‫در حالیس ــت ک ــه ب ــرای ورود نخب ــگان ی ــک دی ــوار‬ ‫بلن ــد در نظ ــر گرفته‌ش ــده و نخب ــگان ج ــوان پش ــت‬ ‫درمانده‌ان ــد و ش ــفافیت در اس ــتخدام‌ها نیس ــت‪.‬‬ ‫استاندار زنجان خواستار شد‪:‬‬ ‫اولویت استخدام در صنایع‬ ‫با بومی ها باشد‬ ‫اس ــتاندار زنج ــان گف ــت‪ :‬صاحب ــان صنای ــع ب ــه‬ ‫هیــچ وجــه افــراد ســفارش شــده از ســوی مقامــات و‬ ‫س ــایر را ج ــذب و مش ــغول ب ــه کار نکنن ــد و اولو ی ــت‬ ‫اس ــتخدام ب ــا اف ــراد بوم ــی باش ــد ک ــه ای ــن ح ــق‬ ‫طبیع ــی م ــردم اس ــت‪.‬‬ ‫فت ــح اهلل حقیق ــی در نهمی ــن جلس ــه کارگ ــروه‬ ‫تس ــهیل و رف ــع موان ــع تولی ــد اس ــتان زنج ــان ک ــه در‬ ‫ش ــرکت ف ــوالد الب ــرز ن ــاب آرش ابه ــر برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کمیتــه رصــد اشــتغال در اســتانداری ایجــاد‬ ‫ش ــده ک ــه یک ــی از وظای ــف آن بررس ــی و پیگی ــری‬ ‫ایجــاد اشــتغال حقیقــی اســت و منظــور از اشــتغال‬ ‫حقیقــی ایــن اســت کــه افــرادی کــه مشــغول بــه کار‬ ‫ش ــوند ک ــه کفای ــت دارن ــد‪.‬‬ ‫مؤسس بوم بازارخبر داد‬ ‫تشکیل بوم‌بازار در ‪ ۱۲‬استان‬ ‫کشور‬ ‫مؤس ــس ب ــوم ب ــازار ‌گف ــت‪ :‬بوم‌بازاره ــا در ‪۲۰۰‬‬ ‫روس ــتای اس ــتان‌های خراس ــان جنوب ــی‪ ،‬سیس ــتان‬ ‫و بلوچس ــتان‪ ،‬چهارمح ــال بختی ــاری‪ ،‬لرس ــتان‪،‬‬ ‫کردس ــتان‪ ،‬ف ــارس‪ ،‬خراس ــان ش ــمالی‪ ،‬گ ــرگان‪،‬‬ ‫س ــمنان‪ ،‬هرم ــزگان‪ ،‬کرمانش ــاه و کهگیلو ی ــه و بوی ــر‬ ‫احم ــد تش ــکیل خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند‪ ،‬محمد‬ ‫احسان‌بخش در نشست خبری در بیرجند اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بوم بازار برای اینکه بتواند فعالیت‌های متنوع‬ ‫و مختلف در روستاها را سامان دهد تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ســال گذشــته تصمیــم گرفتــه شــده‬ ‫فعالیت ــی در زمین ــه صنای ــع دس ــتی‪ ،‬محص ــوالت‬ ‫کش ــاورزی و محص ــوالت دامپ ــروری روس ــتاهای‬ ‫کش ــور ایج ــاد ش ــود و خراس ــان جنوب ــی در س ــال‬ ‫گذش ــته ب ــه عن ــوان پایل ــوت ب ــرای تش ــکیل ب ــوم ب ــازار‬ ‫انتخ ــاب ش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس و مؤس ــس ب ــوم ب ــازار در کش ــور اف ــزود‪ :‬س ــال‬ ‫گذشــته بــه روســتاهای اســتان مراجعــه شــد و کیفیــت‬ ‫ن ــوع محص ــوالت‪ ،‬مس ــائل روس ــتاها و بافت‌ه ــای‬ ‫تاریخ ــی روس ــتاها م ــورد مطالع ــه ق ــرار گرفت ــه و از ای ــن‬ ‫مس ــائل عک ــس و فیل ــم تهی ــه ش ــد‪.‬‬ ‫حس ــان‌بخش تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در م ــدت ی ــک س ــال‬ ‫گذش ــته نش ــان تج ــاری س ــازی ب ــرای رس ــمیت ای ــن‬ ‫ای ــده آغ ــاز ش ــده و اس ــفندماه ‪ 97‬ای ــن نش ــان تج ــاری‬ ‫ثب ــت ش ــد و بازارهای ــی ک ــه در روس ــتاها ایج ــاد‬ ‫می‌ش ــود نمای ــش و ویتری ــن متن ــوع روس ــتایی اس ــت‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان زنجــان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬بازگشــت واحدهــای صنعتــی را کــد بــه چرخــه‬ ‫تولی ــد بس ــیار مه ــم و یک ــی از موضوع ــات رون ــق‬ ‫تولی ــد اس ــت ک ــه از منو ی ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫ب ــوده و ام ــروز خرس ــندیم ک ــه ‪ ۲‬واح ــد تولی ــدی در‬ ‫ابه ــر ب ــه چرخ ــه تولی ــد بازگش ــت گش ــته‌اند‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬می‌دانی ــم در ش ــرایط‬ ‫جنــگ اقتصــادی دشــمن‪ ،‬برگردانــدن شــرکت‌های‬ ‫را ک ــد کاری بس ــیار ب ــزرگ و دش ــوار اس ــت و مدی ــران‬ ‫و مس ــئوالن اس ــتان ت ــاش خواهن ــد ک ــرد ت ــا موان ــع و‬ ‫مش ــکالت ای ــن ش ــرکت‌ها را برط ــرف کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه روس ــتا بای ــد در بح ــث‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و دامپ ــروری تولیدگ ــر و‬ ‫تولیدکنن ــده باش ــد ادام ــه داد‪ :‬س ــال گذش ــته ب ــه ‪80‬‬ ‫روس ــتای خراس ــان جنوب ــی مراجع ــه و شناس ــنامه‬ ‫مطالعات ــی آن از ن ــوع تع ــداد جمعی ــت‪ ،‬ن ــوع باف ــت‬ ‫تاریخ ــی و محص ــوالت س ــنتی‪ ،‬ن ــوع لب ــاس و ن ــوع‬ ‫غذاه ــا تهی ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس و مؤسس بوم بازار در کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تحلیلی از وضعیت روستاهای استان انجام شده که‬ ‫تعداد ‪ 97‬محصول به عنوان خوشه در کشاورزی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و دامپروری به دست آوردیم‪.‬‬ ‫احسان بخش با بیان اینکه در خراسان جنوبی‬ ‫‪ 20‬بوم بازار تشکیل می‌شود که از این تعداد ‪ 14‬بوم‬ ‫بازار روز جمعه ‪ 24‬خرداد ماه جاری به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد اظهار داشت‪ 6 :‬بوم بازار دیگر نیز تا هفته‬ ‫نخست تیر ماه افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــوم بازاره ــا تنه ــا در روزه ــای جمع ــه‬ ‫ه ــر هفت ــه ب ــاز اس ــت چ ــرا ک ــه آخ ــر هفته‌ه ــا موقعی ــت‬ ‫خوبــی بــرای تشــکیل ایــن بازارهــا اســت و اولیــن بــوم‬ ‫بــازار ســال گذشــته در روســتای محمودآبــاد تاســیس‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی این استان خبر داد‬ ‫افزایش ‪ ۷۵‬درصدی بکارگماری کارجویان‬ ‫از طریق کاریابی ها در زنجان‬ ‫مدی ــر کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان‬ ‫زنج ــان گف ــت‪ :‬ت ــا پای ــان اردیبهش ــت امس ــال‬ ‫بکارگمــاری کارجو یــان از طریــق کاریابــی هــای غیــر‬ ‫دولت ــی در ای ــن اس ــتان نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه‬ ‫س ــال کذش ــته‪ ۷۵ ،‬درص ــد رش ــد داش ــت‪.‬‬ ‫محمدرض ــا یوس ــفی در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا‬ ‫اف ــزود‪ :‬مؤسس ــات مش ــاوره ش ــغلی و کاریابی‌ه ــای‬ ‫غی ــر دولت ــی ب ــه عن ــوان یک ــی از ارکان تأثیرگ ــذار در‬ ‫ته ــای ش ــغلی‪ ،‬ارائ ــه مش ــاوره‬ ‫شناس ــایی فرص ‌‬ ‫تخصص ــی و معرف ــی کارجو ی ــان ب ــه فرصت‌ه ــای‬ ‫ش ــغلی در اس ــتان هس ــتند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬الزم اس ــت مدی ــران مرا ک ــز‬ ‫کاریاب ــی ب ــا ج ــذب مش ــاوران متخص ــص ح ــوزه‬ ‫مش ــاوره ش ــغلی در افزای ــش کیف ــی مش ــاوره‌ها ب ــرای‬ ‫کس ــب فرصت‌ه ــای ش ــغلی اهتم ــام ج ــدی داش ــته‬ ‫باش ــته و ب ــه و ی ــژه ب ــرای کاه ــش ن ــرخ بی ــکاری در‬ ‫بی ــن قش ــر تحصی ــل ک ــرده ت ــاش بیش ــتری از خ ــود‬ ‫نش ــان دهن ــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت در زم ــان حاض ــر در اس ــتان‬ ‫زنج ــان ‪ ۱۷‬مرک ــز کاریاب ــی فع ــال اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اس ــتان زنج ــان س ــال گذش ــته از مجم ــوع افزای ــش‬ ‫‪ ۴۶۴‬ه ــزار نف ــری ش ــاغالن کش ــور‪ ۱۹ ،‬ه ــزار فرص ــت‬ ‫ش ــغلی مع ــادل ‪ ۴‬درص ــد آن در ای ــن اس ــتان زنج ــان‬ ‫محق ــق ش ــد‪.‬‬ ‫یوس ــفی اف ــزود‪ :‬می ــزان جمعی ــت بی ــکار اس ــتان‬ ‫نی ــز از رق ــم ‪ ۳۶‬ه ــزار و ‪ ۹۰۶‬نف ــر نف ــر در س ــال ‪ ۹۶‬ب ــه‬ ‫رقــم ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر در ســال ‪ ۹۷‬کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد خواستار شد؛‬ ‫شرایط پرداخت تسهیالت‬ ‫توســعه گلخانه‌ها تسهیل شود‬ ‫معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬خواســتار تســهیل گــری‬ ‫در ارزیابـــی وثایـــق‪ ،‬جلوگیـــری از مـــوازی کاری هـــا در طـــرح نویس ــی و‬ ‫لح ــاظ ک ــردن ش ــرایط اقلیم ــی و منطق ــه ای در بررس ــی ط ــرح ه ــای توس ــعه‬ ‫گلخان ــه ه ــا ش ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش وزارت جهـــاد کشـــاورزی‪ ،‬محمدعلـــی طهماســـبی در‬ ‫کارگـــروه ســـتادی و اجرایـــی جهـــت تســـریع در پرداخـــت تســـهیالت‬ ‫بـــرای توســـعه گلخانه‌هـــا بـــا حضـــور مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک‌های‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬رئی ــس هی ــات مدی ــره و مع ــاون اعتب ــارات بان ــک کش ــاورزی‬ ‫و برخ ــی متقاضی ــان س ــرمایه‌گذاری ای ــن بخ ــش گف ــت‪ :‬بان ــک کش ــاورزی‬ ‫بـــا تســـهیل گـــری در ارزیابـــی وثایـــق‪ ،‬جلوگیـــری از مواز ی‌کار ی‌ه ــا در‬ ‫طرح‌نویســـی‪ ،‬لحـــاظ کـــردن شـــرایط اقلیمـــی و منطقـــه‌ای در بـــرآورد‬ ‫طرح‌ه ــا می‌توان ــد در تحق ــق ای ــن گام بلن ــد ب ــه بخ ــش کش ــاورزی کم ــک‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫وی تا کیـــد کـــرد‪ :‬وزارت جهـــاد کشـــاورزی تمـــام تـــاش خـــود را در‬ ‫جه ــت ج ــذب س ــرمایه‌گذاران بخ ــش کش ــاورزی باالخ ــص متقاضی ــان‬ ‫کشـــت در فضاهـــای کنتـــرل شـــده بـــه کار خواهـــد گرفـــت کـــه در ای ــن‬ ‫راســتا خــط اعتبــاری تســهیالتی بالــغ بــر ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــا تعییــن‬ ‫برش‌ه ــای اس ــتانی در س ــال ‪ ۹۸‬ب ــه ای ــن مه ــم اختص ــاص یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت‪ ،‬مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک‌های کشـــاورزی ب ــا‬ ‫تقدی ــر از هم ــکاری و مس ــاعدت بان ــک کش ــاورزی گف ــت‪ :‬تاکن ــون تع ــداد‬ ‫‪ ۱۶۸‬پرونـــده تســـهیالتی ایجـــاد شـــهرک گلخانـــه‌ای بـــا نیـــاز تســـهیالتی‬ ‫‪ ۱۸,۳۰۰‬میلی ــارد ری ــال در س ــامانه ثب ــت ش ــده اس ــت ک ــه نیازمن ــد راهب ــری‬ ‫س ــتادی و اجرای ــی اس ــت‪.‬‬ ‫علی‌اشـــرف منصـــوری افـــزود‪ :‬تحقـــق رونـــق تولیـــد در شـــهرک‌های‬ ‫کش ــاورزی مس ــتلزم هم ــت جمع ــی تمام ــی دس ــتگاه‌های خدمت‌رس ــان‬ ‫و تســـهیل‌گر اســـت کـــه بـــا تســـریع در بررســـی پرونده‌هـــای تســـهیالتی‬ ‫متقاضی ــان و پرداخ ــت تس ــهیالت تکمیل ــی م ــورد نی ــاز طرح‌ه ــا‪ ،‬ب ــا توج ــه‬ ‫بــه افزایــش قیمــت تجهیــزات و لــوازم ســازه‌های گلخانــه منجــر بــه انجــام‬ ‫ب ــه موق ــع تعه ــدات ابالغ ــی س ــال ‪ ۹۸‬خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تشــکیل کارگــروه ســتادی و اجرایــی بــا انجــام جلســات‬ ‫منظ ــم هفتگ ــی ب ــا دس ــتور کار بررس ــی و تس ــریع در رف ــع موان ــع پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت توس ــعه گلخانه‌ه ــا می‌توان ــد تاثی ــر چش ــمگیری در راه‌ان ــدازی‬ ‫ش ــهرک‌های گلخانــه‌ای داش ــته باش ــد و ش ــرکت ش ــهرک‌ها ب ــا تم ــام ت ــوان‬ ‫و ظرفی ــت در تحق ــق تعه ــدات توس ــعه‌ای وزارت جه ــاد کش ــاورزی ت ــاش‬ ‫خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫نماینده نی‌ریز در شورای اسالمی فارس‪:‬‬ ‫نیریزی ها ســهمی از استخدام‬ ‫در گل گهر ندارند‬ ‫نماینـــده نی‌ریـــز در شـــورای اســـامی فـــارس در دیـــدار بـــا اســـتاندار‪:‬‬ ‫ســـهم نی‌ریـــز از گل‌گهـــر ســـیرجان‪ ،‬تنهـــا آالیندگـــی اســـت‪ /‬در زم ــان‬ ‫اســـتخدام روی همـــه متقاضیـــان بـــا کـــد ملـــی ‪ ،۲۵۵‬خـــط می‌کش ــند!‬ ‫بـــه گـــزارش ریـــواس جنـــوب‪ ،‬مجبتـــی بنـــی هاشـــمی در دیـــدار ب ــا‬ ‫اس ــتاندار ف ــارس ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــرکت معدن ــی و صنعت ــی گل‌گه ــر در‬ ‫اســـتان کرمـــان‪ ،‬بیـــش از خـــود ســـیرجان بـــه بخـــش قطرویـــه در اس ــتان‬ ‫فــارس نزدیــک اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬متأســفانه بــا وجــود فاصلــه کمتــر از‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتــری و عــوارض منفــی شــرکت‌های صنعتــی و معدنــی بــر زندگــی‬ ‫مــردم ایــن منطقــه‪ ،‬هیچگونــه حــق آالیندگــی و ســهم اشــتغال بومــی بــرای‬ ‫جوان ــان شهرس ــتان نی‌ری ــز در نظ ــر گرفت ــه نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬مس ــؤوالن ای ــن ش ــرکت در اس ــتان کرم ــان در زم ــان‬ ‫اســـتخدام بـــه محـــض اینکـــه کـــد ملـــی ‪ ۲۵۵‬متقاضیـــان را می‌بینن ــد‬ ‫یه ــای‬ ‫خیل ــی راح ــت روی ن ــام آن‌ه ــا خ ــط قرم ــز می‌کش ــند و بن ــا بــر پیگیر ‌‬ ‫ً‬ ‫نماینــدگان ســیرجان و کرمــان‪ ،‬صرفــا مــردم بومــی آن اســتان از اشــتغال در‬ ‫ای ــن ش ــرکت ب ــزرگ س ــهم دارن ــد‪.‬‬ ‫بنی‌هاش ــمی ب ــا بی ــان اینک ــه اکث ــر جوان ــان بخ ــش قطروی ــه نی‌ری ــز پ ــس‬ ‫از خشکس ــالی‌ها ش ــغل دام ــداری و کش ــاورزی خ ــود را از دس ــت دادن ــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬حــاال شــاید تنهــا امیــد مــردم بیــکار ایــن منطقــه بــه اشــتغال در ایــن‬ ‫شــرکت همجــوار خــود اســت‪.‬‬ ‫نماینـــده نی‌ریـــز در شـــورای اســـامی فـــارس از مقـــام ارشـــد اجرای ــی‬ ‫اســـتان خواســـت کـــه در بحـــث ســـهم آالیندگـــی و اشـــتغال جوان ــان‬ ‫شهرســـتان نی‌ریـــز در شـــرکت معدنـــی و صنعتـــی گل گهـــر بـــا جدی ــت‬ ‫رایزنـــی و پیگیـــری کنـــد‪.‬‬ ‫فرماندار همدان عنوان کرد‪:‬‬ ‫بکارگیری افراد کارآزموده‬ ‫در دفاتر کارگزاری‬ ‫بیمه روستایی همدان‬ ‫فرمانـــــــــــــــــــــــــدار همـــدان‬ ‫بـــر بکارگیـــری کارگـــزاران بـــا‬ ‫انگیـــزه و کارآزمـــوده در دفاتـــر‬ ‫کارگـــزاری بیمـــه روســـتایی‬ ‫شهرســـتان همـــدان تاکیـــد‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪،‬‬ ‫حس ــین افش ــاری در نشس ــتی‬ ‫بـــا مدیرعامـــل صنـــدوق‬ ‫بیم ــه اجتماع ــی کش ــاورزان‪،‬‬ ‫روس ــتاییان و عش ــایر هم ــدان‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه کســـب رتبـــه‬ ‫ســـوم کشـــوری توســـط بیمـــه‬ ‫روس ــتاییان اس ــتان و کس ــب رتب ــه اول اس ــتان توس ــط شهرس ــتان هم ــدان‬ ‫در توس ــعه ای ــن بیم ــه گف ــت‪ :‬افزای ــش س ــطح آ گاه ــی و بین ــش م ــردم در‬ ‫روســـتاها باعـــث همراهـــی بیشـــتر در ایـــن امـــر شـــده اســـت‪.‬‬ ‫حس ــین افش ــاری ب ــا تا کی ــد ب ــر ل ــزوم فرهن ــگ س ــازی بیش ــتر در ای ــن‬ ‫زمین ــه اف ــزود‪ :‬نق ــش بخش ــداران‪ ،‬دهی ــاران و ش ــوراهای اس ــامی روس ــتا نی ــز‬ ‫در توس ــعه بیم ــه روس ــتاییان بس ــیار مؤث ــر اس ــت‪.‬‬ ‫وی خطـــاب بـــه مدیـــران صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی کشـــاورزان‪،‬‬ ‫روســـتاییان و عشـــایر همـــدان بـــا بیـــان اینکـــه شـــما بدرســـتی در ای ــن‬ ‫خصــوص هدفگــذاری کــرده ایــد خواســتار بکارگیــری کارگــزاران بــا انگیــزه‬ ‫و کارآزم ــوده در دفات ــر کارگ ــزاری بیم ــه روس ــتایی شهرس ــتان ش ــد و از ای ــن‬ ‫اق ــدام قدردان ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫فرمان ــدار هم ــدان اضاف ــه ک ــرد‪ :‬پیگیری‌ه ــای زی ــادی توس ــط مدی ــران‬ ‫ذیرب ــط اس ــتان هم ــدان انج ــام گرفت ــه ت ــا ای ــن بیم ــه بتوان ــد فعالی ــت کن ــد‬ ‫و ه ــم اکن ــون بس ــتر مناس ــبی ب ــرای افزای ــش ع ــزت و توانمن ــدی روس ــتاییان‬ ‫فراه ــم ش ــده اس ــت‪.‬‬
‫کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دودی که به چشم کاریابی‌های دارای مجوز می‌رود‬ ‫تاخت و تاز کاریابی‌های غیرمجاز در شهر‬ ‫◄ آشفته‌بازار اشتغال سبب شده تا این روزها‪ ،‬بسیاری از کارجویان که هرروز بر تعدادشان نیز افزوده‬ ‫می‌شود‪ ،‬مجبور باشند حتی برای کسب مشاغل ساده نیز با تعداد زیادی از متقاضیان به رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫موضوعی که زمینه‌ساز تاخت‌وتاز واسطه‌گرانی در بازارکار کشور شده است که از کارجویان کالهبرداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این کالهبرداران یک روز با راه‌اندازی دفتری بی‌نام‌ونشان در سطح شهر دام خود را پهن کرده و روزی‬ ‫دیگر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جوالنگای اقدامات فریبکارانه‌شان می‌شود‪.‬‬ ‫نحوه فعالیت کالهبرداران‬ ‫تحت عنوان کاریابی‬ ‫آنگونه که سرهنگ علی‬ ‫آقا کارخانه‪ ،‬سـ ــرک ــان ــتر‬ ‫سوم پلیس پ ــیشگیری‬ ‫پ ــایـ ـتـ ـخ ــت هـ ـفـ ـت ــه‬ ‫گ ــذشـ ـت ــه در رابـ ـط ــه‬ ‫با پلمپ ی ــک موسسه‬ ‫غی ــرمـ ـج ــاز که تـ ـح ــت‬ ‫عـ ـن ــوان ک ــار ی ــابی در م ــرکز‬ ‫پایتخت فعالیت می‌کرد گفته است‪،‬مدتی قبل چند‬ ‫شاکی با مراجعه به کانتری ‪ ۱۴۸‬انقاب اسامی‬ ‫عنوان داشتند که ت ــوس ــط یک م ــرکز ک ــاریابی مورد‬ ‫کاهبرداریقرارگرفته‌اند‪.‬‬ ‫شاکیان مدعی بودند که این مرکز کاریابی با‬ ‫اخذ مبالغی از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬وعده استخدام‬ ‫در مراکز مختلف به آن‌ها داده است اما تمام این‬ ‫وعده‌ها پوچ بوده و زمانی که متقاضیان کار برای‬ ‫استرداد وجه پرداختی به این موسسه مراجعه می‌کردند‬ ‫با تهدید مسئول شرکت از بازپس‌گیری ودیعه خود‬ ‫مواجه شده و درنهایت منصرف شکایت می‌شدند‪.‬‬ ‫بر اساس اعام سرکانتر سوم پلیس پیشگیری‬ ‫پایتخت پس‌ازاین شکایات‪ ،‬تحقیقات پلیسی در‬ ‫این پرونده کلید خورد و در بررسی‌های اولیه مشخص‬ ‫شد این شرکت کاریابی تقلبی‪ ،‬تبلیغات گسترده‌ای‬ ‫در فضای مجازی ازجمله سایت‌هایی مانند دیوار و‬ ‫شیپور انجام داده و به‌این‌ترتیب زمینه سوءاستفاده‬ ‫از متقاضیان کار به‌ویژه ساکنان خارج از تهران را به‬ ‫عمل‌آورده است‪.‬‬ ‫کارخانه ادامه داد‪ :‬مأموران در ادامه تحقیقات‬ ‫متوج ــه شدند ای ــن شرکت در قبال معرفی یک کار‬ ‫مع ــمولی ک ــه هـ ـم ــگی ب ــرخ ــاف می ــل مش ــتریان و‬ ‫متقاضیان بوده‪ ،‬مبالغ مختلفی با اوراق شناسایی از‬ ‫جویندگان کار دریافت کرده که متقاضیان کاریابی‬ ‫با عاف شدن در سطح شهر تهران و عدم موفقیت در‬ ‫ً‬ ‫کسب‌وکار جدید‪ ،‬مجددا به شرکت مذکور مراجعه‬ ‫کرده و خواهان استرداد وجه می‌شدند که درنهایت‬ ‫موجب درگیری داخل شرکت می‌شد‪.‬‬ ‫سرکانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که محل‬ ‫فعالیت این کاهبرداران دارای دو در ورودی فاقد‬ ‫تابلو و دوربین مداربسته برای رویت مشتریان یا‬ ‫حضور احتمالی پلیس یا شکات اصلی بوده که‬ ‫احتمال اخفاء مدارک و مستندات موجود شامل‬ ‫دستگاه کارتخوان سیار‪ ،‬مهر اصلی دفتر‪ ،‬فرم‌های‬ ‫موجود و اوراق شناسایی شکات با رویت پلیس یا‬ ‫شکات وجود دارد‪.‬‬ ‫کارخانه با اشاره به اخذ دستور قضائی برای ورود‬ ‫به محل گفت‪ :‬در نهایت مأموران با یک عملیات‬ ‫سنجیده وارد محل شده و چهار پرسنل (شامل دو زن‬ ‫و دو مرد) که در حال جذب سه مشتری جدید بودند‪،‬‬ ‫مشاهده شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برابر دستور قضائی صادره‪ ،‬مأموران‬ ‫ضمن جمع‌آوری تمام مدارک‪ ،‬مستندات موجود و‬ ‫فرم‌های جعلی کاریابی‪ ،‬مسئول شرکت را بازداشت‬ ‫کرده و مکان شرکت به علت حفظ امنیت و آرامش‬ ‫عمومی تا اطاع ثانوی پلمب شد‪.‬‬ ‫نمونه این شیوه از کاهبردار ی‌ها را در ماه‌های‬ ‫گذشته در مناطق دیگر تهران و استان‌های دیگر‬ ‫همچون مازندران و البرز و‪ ...‬دیدم‪ .‬ام ــا سؤالی‬ ‫پیش می‌آید آن است که قانون در رابطه با این نوع‬ ‫فعالیت‌ها چه می‌گوید؟‬ ‫مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‬ ‫بدون داشتن پروانه کار‬ ‫بـ ـ ــر اس ــاس آیـ ـیـ ـن‌نـ ـ ــامه‬ ‫اجرای ــی قان ــون مج ــازات‬ ‫اشـ ـتـ ـغـ ـ ــال ب ــه حـ ـ ــرفه‬ ‫کار ی ــابـ ـ ــی و مـ ـشـ ـ ــاوره‬ ‫ش ــغلی ب ــدون داش ــتن‬ ‫پ ــروانـ ـ ــه کـ ـ ــار؛ هـ ـ ــرگونه‬ ‫فعالی ــت در ام ــور کاریاب ــی‬ ‫بـ ـ ــدون اخـ ـ ــذ مجـ ـ ــوز از وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ممن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫اما اگر کسی در امور کاریابی‌های دخالت کند‬ ‫با چه مجازاتی مواجه می‌شود؟در پاسخ به این سؤال‬ ‫محمد اکبرنیا‪ ،‬مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و‬ ‫کاریابی‌های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از‬ ‫پیش‌بینی جریمه ‪ 5‬تا ‪ 40‬میلیونی برای کسانی خبر‬ ‫می‌دهد که بدون اخذ مجوز در امور کاریابی دخالت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکار با اشاره به اینکه‬ ‫مجازات‌های سه مرحله‌ای برای تخلف با کسانی‬ ‫که بدون اخذ مجوز در امر کاریابی فعالیت دارند‬ ‫پیش‌بینی‌شده است افزود‪ :‬به‌غیراز پلمپ واحد‬ ‫متخلف بر اساس آیین‌نامه مربوط ــه در م ــرح ــله اول‬ ‫‪ 5‬میلیون تومان‪ ،‬مرحله دوم ‪ 25‬میلیون تومان و مرحله‬ ‫سوم ‪ 40‬میلیون تومان جریمه پیش‌بینی‌شده است‪.‬‬ ‫البته با توجه به نرخ تورم پیشنهاد افزایش این مبلغ‬ ‫داده‌شده است‪.‬‬ ‫اکبرنیا در پاسخ به این سؤال ما که وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی چه برنامه‌ای برای مقابله با‬ ‫سایت‌ها و کاریابی‌های غیرمجاز دارد؟ گفت‪ :‬در قانون‬ ‫پیش‌بینی‌شده است که کسی می‌خواهد در حوزه‬ ‫همان‌گونه که در هفته‌های گذشته در نشریه بازارکار اشاره‬ ‫شد یک روز شاهد برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز در تهران‬ ‫هستیم و روز دیگر خبر از برخورد با این کالهبرداران در مازندران‬ ‫و البرز به گوش می‌رسد‪ .‬به همین جهت در این گزارش ضمن‬ ‫تشریح فعالیت این مؤسسات غیرمجاز به اقدامات قانونی در‬ ‫مقابله با آن‌ها و لزوم هوشیاری کارجویان می‌پردازیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کاریابی فعالیت کند حتما باید از وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کسانی که بدون مجوز در این‬ ‫زمینه فعالیت می‌کنند تخلف کرده و باید برای کسب‬ ‫مجوز اقدام کنند افزود‪ :‬البته قصد برخی نیز کاهبرداری‬ ‫است که وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از طریق‬ ‫مراجع ذی‌صاح با آن‌ها برخورد می‌کند‪.‬‬ ‫لزوم تعجیل در برخورد با کاریابی‌های تقلبی‬ ‫هشدار پلیس در رابطه با کالهبرداری‬ ‫اکبر نیا با اشاره به اینکه پیشگیری همیشه از‬ ‫از افراد جویای کار‬ ‫درمان بهتر است عنوان کرد‪ :‬کارجویان با خیال راحت‬ ‫شایان‌ذکر است که در این رابطه نگاهی به سخنان‬ ‫می‌توانند به دفاتر کاریابی مراجعه کنند ‪ ،‬زیرا در‬ ‫مسئوالن نیروی انتظامی و پلیس فتا نشان می‌دهد‬ ‫کاریابی‌ها قانون مشخص کرده است که برای‬ ‫که آن‌ها همواره از مردم خواست دارند تا مراقب‬ ‫به‌کارگماری نیرو چقدر حق‌الزحمه دریافت شود‪.‬‬ ‫آ گهی‌های جعلی استخدامی در برخی ادارات و‬ ‫مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی کار بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫شرکت‌ها بوده و فریب سودجویان را نخورند‪.‬‬ ‫یه ــای داخل ــی و خارج ــی دارای مج ــوز‬ ‫اس ــامی کاریاب ‌‬ ‫پ ـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـش‌ازا یـ ـ ـ ــن‬ ‫در ســایت وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫سرهنگ«مهدیشکیب»‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫رئیس اداره پیشگیری از‬ ‫موجــود اســت ادامــه داد‪:‬‬ ‫جرائم سایبری ناجا در‬ ‫متأس ــفانه بس ــیاری از‬ ‫گفت‌وگو با روابط عمومی‬ ‫کارجو ی ــان قب ــل از انج ــام‬ ‫در بسیاری از موارد‬ ‫پلیس فتا با اشاره به‬ ‫کار تحقیق ــات الزم را‬ ‫با پلمپ دفاتر غیرمجاز‬ ‫فعالیت غیرمجاز برخی‬ ‫انج ــام نمی‌دهن ــد؛ ز ی ــرا‬ ‫از مؤسسات غیرمجاز‬ ‫قبــل از اینکــه بــه شــرکتی‬ ‫فعال در امر کاریابی آن‌ها‬ ‫کاریابیوسایت‌هایآ گهی‬ ‫پول ــی پرداخ ــت ش ــود‬ ‫مدتی بعد با تغییر مکان به‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نحوه کار این‬ ‫بای ــد بررسـ ـی‌های الزم را‬ ‫سای ـت‌ها و مؤسس ــات‬ ‫ب ــه عمل‌آور ی ــم ک ــه مج ــوز‬ ‫فعالیت خود ادامه می‌دهند‬ ‫بهاینشکلمی‌باشد کهبا‬ ‫دارد ی ــا خی ــر ؟‬ ‫استفادهاز پیام‌هاو مطالب‬ ‫وی ادام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داد‪:‬‬ ‫اغواکننده از کاربران خود‬ ‫در ک ـ ـ ـش ــور ه ــرکـ ـس ــی‬ ‫درخواست می‌کرد‪ ،‬ابتدا‬ ‫می‌خواهد پ ــولی ب ــگیرد‬ ‫ً‬ ‫رزومه‌ای از فعالیت‌های‬ ‫حتما باید مجوز داشته‬ ‫خـ ــود را بـ ــرای شـ ــرکت ارسال کنند‪ .‬که پس از چند‬ ‫باشد و نمی‌توان بدون مجوز اقدام کرد‪.‬‬ ‫روز با برقراری تماس از طرف شرکت مبنی بر اینکه‬ ‫این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه‬ ‫رزومه شما موردقبول شرکت واقع‌شده است خواستار‬ ‫درگذشته رویه پلیس بدین گونه بود که با گزارش‬ ‫واریز کردن مبلغی به‌عنوان هزینه‌های ثبت‌نام و هزینه‬ ‫تخلف از سوی ادارات تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برگزاری آزمون استخدامی به‌حساب شرکت می‌شوند‪.‬‬ ‫آن‌ها اقدام الزم را جهت پلمپ واحد متخلف به‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به دیگر شگردهای‬ ‫عمل می‌آوردند عنوان کرد‪ :‬اما در حال حاضر بیان‬ ‫رایج در این زمینه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هدایت کاربران‬ ‫می‌شود که اول باید حکم قضایی گرفته شود‪.‬‬ ‫و متقــاضــیان کار به ص ــفحــات ج ـعــلی فیشینگ‬ ‫مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها‬ ‫نیز ازجمله مواردی است که در سالیان گذشته‬ ‫بابیان اینکه اگر به شیوه قبلی عمل شود اثربخشی‬ ‫مورداستفاده قرارگرفته و قربانیان زیادی را به همراه‬ ‫بهتری در برخورد با تخلفات تحت عنوان کاریابی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همه خواهیم داشت ادامه داد‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫س ــایت‌های جعل ــی ب ــرای ب ــه س ــرقت ب ــردن‬ ‫برخورد با تخلفات در زمینه کاریابی در فضای‬ ‫اطاع ــات ش ــخصی و مه ــم کارت‌بانک ــی قربانی ــان‬ ‫مجازی نیز پلیس فتا پس از کسب حکم قضایی‬ ‫طراحی‌ش ــده و به‌م ـ ــحض ورود اطاع ــات در‬ ‫اقدامات الزم را انجام می‌دهد که متأسفانه زمان‬ ‫فیلده ــای طراحی‌ش ــده‪ ،‬تمام ــی اطاع ــات ب ــرای‬ ‫زیادی را از دست می‌دهیم‪.‬‬ ‫اف ــراد س ــودجو ارسا ‌‬ ‫لش ــده و‬ ‫آن‌ه ــا می‌توانن ــد از حس ــاب افـــراد قربانـــی برداشـــت‬ ‫غیرمج ــاز داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ترفن ــد برخـــی ادمین‌هـــای‬ ‫کان ــال و گروه‌ه ــا در ش ــبکه‌های اجتماعـــی بـــرای‬ ‫افزای ــش فالووره ــای خ ــود‪ ،‬از اشـــتغال و آ گهی‌هـــای‬ ‫اس ــتخدامی اس ــتفاده ک ــرده نی ــز اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫یک ــی دیگ ــر از ش ــگردهای رای ــج ب ــرای سوءاس ــتفاده از‬ ‫هـ ـم‌وطـ ـنـــ ــان گـــ ــرامی‪ ،‬انتش ــار‬ ‫آ گ ــهـــی‌هـــ ــای دروغـــیـــ ــن‬ ‫و یــــــا تاریــــــخ گــــــذشته‬ ‫در فــــــضای مجـــازی‬ ‫باه ــدف ج ــذب فال ــوور‬ ‫می‌باشـــد‪.‬‬ ‫ای ــن اف ــراد درنهای ــت‬ ‫ب ــا ت ــغـــیــــــیر اســـم کانـــال و‬ ‫مـ ـحـ ـ ــتوای موج ــود‪ ،‬اق ــدام ب ــه تبلی ــغ ب ــرای ف ــروش‪،‬‬ ‫ج ــذب آ گه ــی و درنهای ــت درآمـــد می‌کننـــد‪.‬‬ ‫وی در پای ــان ب ــا معرف ــی ســـایت پلیـــس فتـــا بـــه‬ ‫آدرس ‪ cyberpolice.ir‬از کار ب ــران درخواســـت کـــرد‬ ‫در ص ــورت مواجه ــه ب ــا هرگونـــه مـــورد مشـــکوک و‬ ‫مجرمان ــه آن را از طری ــق لین ــک س ــامانه پاس ــخگویی‬ ‫به‌فوریت‌ه ــای س ــایبری ب ــا پلی ــس در می ــان بگذارن ــد‪.‬‬ ‫لزوم برخورد سریع با کالهبرداران؛‬ ‫کارجویان هوشیار باشند‬ ‫باوج ــود تمام ــی مطال ــب گفته‌شـــده بـــه نظـــر‬ ‫می‌رس ــد ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکات بهت ــر اس ــت ب ــا‬ ‫هم ــکاری وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی ؛‬ ‫نی ــروی انتظام ــی ‪ ،‬ق ــوه قضائی ــه و تش ــکل‌های صنف ــی‬ ‫مرتب ــط زمین ــه برخ ــورد س ــریع‌تر بـــا متخلفـــان فراهـــم‬ ‫ً‬ ‫ش ــود‪ .‬ای ــن س ــرعت عم ــل مخصوصـــا در فضـــای‬ ‫مج ــازی ک ــه اقدام ــات مجرمانـــه در ایـــن رابطـــه‬ ‫گس ــترش بیش ــتری داش ــته اهمی ــت دوچندان ــی دارد‪.‬‬ ‫همان‌گون ــه ک ــه مدی ــرکل دفت ــر هدای ــت نی ــروی کار‬ ‫و کاریابی‌ه ــای وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫در یک شرکت تولیدی و صنعتی جهت تکمیل کادر خود‪،‬نیروهایی به شرح ذیل استخدام می نماید‬ ‫شرکت تولیدی واقع در جاده خاوران (پا کدشت) از افراد فعال با روحیه همکاری باال به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کد شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫محل کار‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1006‬‬ ‫سرپرست مکانیک‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫کارخانه‪/‬شهرک صنعتی کاوه (ساوه)‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال مرتبط‬ ‫تمام وقت ‪ /‬ساکن شهر ساوه‬ ‫‪1007‬‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫لیسانس مهندسی شیمی‬ ‫آقا‬ ‫کارخانه‪/‬شهرک صنعتی کاوه (ساوه)‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال مرتبط‬ ‫تمام وقت‪ /‬ساکن شهر ساوه‬ ‫‪1008‬‬ ‫کارشناس رنگ‬ ‫لیسانس شیمی کاربردی‬ ‫(کارشناس رنگهای‬ ‫صنعتی)‬ ‫خانم‪/‬‬ ‫آقا‬ ‫کارخانه‪ /‬شهرک صنعتی کاوه (ساوه)‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال مرتبط‬ ‫تمام وقت‪ /‬ساکن شهر ساوه‬ ‫‪1009‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‬ ‫لیسانس پلیمر‬ ‫آقا‬ ‫کارخانه‪/‬شهرک صنعتی کاوه (ساوه)‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال مرتبط‬ ‫تمام وقت‪ /‬ساکن شهر ساوه‬ ‫‪1010‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫لیسانس شیمی‬ ‫خانم ‪/‬‬ ‫آقا‬ ‫تهران‬ ‫بدون نیاز به سابقه‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪word،‬‬ ‫‪Excel، outlook، office‬‬ ‫پیگیر و مسئول‬ ‫خواهشمندیم متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی در موضوع ‪ subject‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫تجارت‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای طراحی ‪ Autocad‬و ‪ ،catia‬مسلط به طراحی قالبهای‬ ‫فلزی و آشنایی با پروسه فرآیند تکوین محصول‬ ‫‪2‬‬ ‫ماشین ساز‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫آشنا به ساخت ماشین آالت خطوط مونتاژی ‪ ،‬مسلط به سیستم های‬ ‫هیدرولیک‪ ،‬پنوماتیک و مکانیزم ها‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫دارای تجربه در امور برنامه ریزی تولید و سفارشات و امور انبارها‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابدار (لیسانس)‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫آشنا به نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫متقاضیان می توانند مشخصات و سوابق خود را با ذکر ردیف شغل مورد نظر و آدر محل سکونت به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Employmentdpt@gmail.com‬‬ ‫‪cv@t-sf.info‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی ‪ -‬تولیدی جهت تکمیل پرسنل دفتر‬ ‫مرکزی واقع در منطقه ‪ 1‬تهران نیاز به همکاری‬ ‫به شرح ذیل دارد‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه ‪ -‬بازرگانی‬ ‫دارای حداقل ‪ 2-3‬سال سابقه کار‬ ‫دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫مرتبط از دانشگاه معتبر‬ ‫مسلط به امور ‪ ، Regulator‬سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪info@qimiavitamin.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه شرکت های شاتل‬ ‫برای توسعه تیم (ارزیابی رضایت مشتریان)‬ ‫در واحد مدیریت کیفیت استخدام می کند‬ ‫عالقمند به انجام تماس تلفنی ‪ ،‬آشنایی با اصول مشتری مداری‬ ‫عالقمندان می توانند با ورود به سایت شاتل در قسمت‬ ‫همکاری با شاتل رزومه خود را ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪www.shatel.ir‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به‌درســـتی تأ کیـــد کرده‌انـــد پیشـــگیری همیش ــه‬ ‫از درم ــان بهت ــر اس ــت‪ .‬چ ــرا اول بای ــد ی ــک جرم ــی را‬ ‫ببینی ــم ت ــا بع ــد ب ــه فک ــر برخ ــورد ب ــا آن‌ه ــا باش ــیم؟ ب ــه‬ ‫همیــن دلیــل بایــد ضمــن برخــورد قاطــع بــا متخلفــان‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم به‌منظــور جلوگیــری از ثبــت و فعالیــت‬ ‫چنی ــن دفات ــر و ش ــرکت‌هایی نی ــز فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫همچنین باید توجه داشته باشیم که در بسیاری‬ ‫از موارد با پلمپ دفاتر غیرمجاز فعال در امر کاریابی‬ ‫آن‌ها مدتی بعد با تغییر مکان به فعالیت خود ادامه‬ ‫می‌دهند‪ ،‬زیرا جریمه در نظر گرفته‌شده برای فعالیت‬ ‫غیرمجاز در امر کاریابی با حجم کاهبردار ی‌هایی‬ ‫که این دفاتر انجام می‌دهند سنخیتی ندارد و‬ ‫متأسفانه کمتر دیده‌شده تا در محا کم قضایی این‬ ‫جریمه نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫نکتـــه دیگـــر آن اســـت کـــه برخـــی شـــرکت‌ها‬ ‫تح ــت عن ــوان ش ــرکت‌های خدمات ــی تأمی ــن نی ــروی‬ ‫انس ــانی اق ــدام ب ــه فعالی ــت کاریاب ــی ک ــرده ک ــه ای ــن‬ ‫امـــر تخلـــف اســـت و همان‌گونـــه کـــه اشاره‌ش ــده‬ ‫بـــر اســـاس قانـــون انجـــام هرگونـــه فعالیـــت کاریاب ــی‬ ‫من ــوط ب ــه کس ــب مج ــوز از وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی اس ــت‪ .‬در ای ــن زمین ــه پیش ــنهاد می‌ش ــود‬ ‫کـــه مســـئوالن کانـــون انجمن‌هـــای صنفـــی دفات ــر‬ ‫مشـــاوره شـــغلی و کاریابی‌هـــا اقدامـــات مؤثرت ــر در‬ ‫برخ ــورد ب ــا ای ــن دفات ــر غیرمج ــاز بردارن ــد‪ ،‬زی ــرا ای ــن‬ ‫فعالیت‌هـــا باعـــث بی‌اعتمـــادی بـــه کاریابی‌ه ــای‬ ‫دارای مج ــوز می‌ش ــود‪ ،‬چ ــون اکث ــر مراجعه‌کنن ــدگان‬ ‫تمایـــزی میـــان ایـــن واســـطه‌گران نیـــروی انس ــانی و‬ ‫کاریابی‌هـــا قائـــل نمی‌شـــوند و همـــه تخلفـــات را از‬ ‫چشـــم کاریابی‌هـــا می‌بیننـــد‪.‬‬ ‫در پایان کارجویان نیز باید هوشیاری الزم را داشته‬ ‫باشند و چه در فضای مجازی و چه در مراجعه به‬ ‫کاریابی‌ها قبل از هر اقدامی به مجوزهای قانونی دقت‬ ‫نمایند تا اسیر کاهبرداران نشوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتبهشتقندیلنمایندهانحصاریمحصوالتدوغزال‬ ‫در ایران در محیطی فعال و پویا واقع در شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد استخدام می نماید‬ ‫کارشناس ایمنی صنعتی‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته ایمنی صنعتی‪،‬‬ ‫در یک شرکت تولیدی صنعتی به افراد ذیل با سابقه کار در کارخانجات معتبر نیازمند است‬ ‫ردیف‬ ‫شغل‬ ‫مدرک‬ ‫سابقه کار‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست کنترل کیفیت‬ ‫لیسانس مکانیک از دانشگاه سراسری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫محدوده سنی ‪40 - 35‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست حراست‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫محدوده سنی ‪42 - 30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ‪5S‬‬ ‫لیسانس صنایع‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫آشنایی کامل به اصول ایمنی و فرآیندهای ‪، HSE‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کارمرتبط و مسلط به نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسین ‪ /‬کارشناس تعمیر و‬ ‫نگهداری خودرو‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات (آقا)‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل‬ ‫و ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm98@beheshtghandil.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماشین سازی خندایی‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫آقا‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال تجربه مفید‬ ‫‪resumecv1395@gmail.com‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 8‬سال سابقه کار مفید‬ ‫آشنایی کافی با لوازم و ایرادات‬ ‫خودروهای سواری و سنگین‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگهداری خودروهای سواری‪،‬‬ ‫حداکثر سن ‪40‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط با ظاهر آراسته‬ ‫حداکثر سن ‪35‬‬ ‫(در زمان مصاحبه آوردن یک قطعه عکس ‪ 3*4‬الزامیست ) ‪hr.maco1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی (آقا)‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪occ.stv@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی از کارشناسان ذیل در محدوده الهیه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس بازرگانی واردات و فروش داخلی ‪ ،‬محصوالت غالت و‬ ‫نهادهای دامی با حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫کارشناسبازرگانیخارجیصادراتفوالدباحداقل‪ 5‬سالسابقه کار‬ ‫‪sababonyan6.co@gmail.com‬‬
‫صنعت‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫خروجی دانشگاه ها به آسانی وارد مرا کز رشد نمی شوند‬ ‫مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نوآوری سازمان‬ ‫تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان در ابتدای این‬ ‫دورهمی با اشاره به اینکه خروجی دانشگاه ها به آسانی وارد مراکز‬ ‫رشد نمی شوند اظهار داشت‪ :‬خروجی دانشگاهها باید با آموزش ها‬ ‫الزم بتوانند امکان ایده پروری و تجاری سازی برای طرح ها و ایده های‬ ‫خود پیدا کنند و وارد پارک ها و مراکز رشد شوند‪.‬‬ ‫وی به چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نساجی‪ ،‬یکی از صنایع اشتغالزای کشور است که آموزش های‬ ‫الزم در زمینه مهارت دانش آموختگان می تواند ظرفیت های‬ ‫فراوانی برای اشتغال فارغ التحصیان رشته های حوزه نساجی‬ ‫فراهم نماید‪.‬‬ ‫وی به تاش های خوب جهاد دانشگاهی در زمینه توسعه‬ ‫کسب و کارهای نو‪ ،‬فناور و دانش بنیان اشاره کردد و گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه در یکسالگی "استودیو طراز" فعال در طراحی و نساجی‬ ‫برگزارمی شود و تاش جهاد دانشگاهی در راستای تکثیر‬ ‫این گونه موسسات است تا ارتباط سازنده ای بین دانشگاه و‬ ‫صنعت شکل بگیرد و تاش ها به بار بنشیند‪.‬‬ ‫یک میلیون و ‪ 340‬هزار فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد‬ ‫رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران در این‬ ‫دورهمی با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار میلیون ‪ 350‬هزار‬ ‫دانشجو در کشور وجود دارد گفت‪ :‬این در حالی است که سه میلیون‬ ‫و ‪ 300‬هزار نفر در کشور بیکار هستند و از این تعداد یک میلیون‬ ‫و ‪ 340‬هزار فارغ التحصیل بیکار هستند که در مقاطع تحصیلی‬ ‫فوق دیپلم به باال قرار دارند‪.‬‬ ‫سید محمد مقدسی در گردهمایی فعاالن نساجی که توسط‬ ‫سازمان ستفا در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد اظهار داشت‪:‬‬ ‫با وجود این تعداد بیکار و حجم قابل توجه فارغ التحصیان‬ ‫بیکار که حدود ‪ 40‬درصد بیکاران کل کشور را شامل می شوند‬ ‫ساالنه ‪ 800‬هزار تا یک میلیون فارغ التحصیل نیز از دانشگاه ها‬ ‫که خارج می شوند که نیاز به اشتغال و بازارکار دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر تمرکز بخش عمده‬ ‫تحصیلکردگان دانشگاهی بر روی چند رشته خاص بوده گفت‪:‬‬ ‫پزشکی‪،‬مهندسیبرق‪،‬عمران‪ ،‬کامپیوترو رشتهحقوقو روانشناسی‬ ‫از جمله این رشته ها هستند که آمار بیکاری آنها باالست‪.‬‬ ‫این فعال تشکل تخصصی صنفی با اشاره به اینکه بیکاری‬ ‫رشته های محیط زیست‪ ،‬علوم رایانه و معماری خیلی باالست‬ ‫افزود‪ :‬در مقابل گروه های خدمات پزشکی‪ ،‬ریاضیات و آمار با‬ ‫بیکاری کمتری مواجه هستند و این رشته ها بازارکار خوبی دارند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با‬ ‫اشاره به اینکه بیکاری فارغ التحصیان رشته های نساجی‬ ‫درگیر و دار ارتباط با صنعت با مشکاتی مواجه است گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه های مختلفی در کشور در زمینه رشته های نساجی‬ ‫فعال هستند و از سوی دیگر عمده بخش خصوصی کشورمان‬ ‫بیشتر در حوزه نساجی خاصه می‌شود که اغلب اعام می کنند‬ ‫نیرویموردنیاز آنهاتوسطدانشگاهتربیتنمیشودو فارغالتحصیان‬ ‫براساس نیاز صنعت تربیت نمی شوند‪.‬‬ ‫دورهمی فعاالن صنعت نساجی در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد‬ ‫فرصت های اشتغال و کارآفرینی‬ ‫برای فار غ التحصیالن رشته های نساجی و پوشاک‬ ‫انســان قبــل از اینکــه از شــیر‬ ‫مــادر بهــره منــد شــود در پارچــه و‬ ‫پوشــاک پیچیــده مــی شــود و نیــز‬ ‫قبــل اینکــه بــه دیــار باقــی بشــتابد‬ ‫بــاز پوششــی از جنــس نســاجی‬ ‫و پوشــاک برتــن مــی کنــد‪ .‬از‬ ‫ایــن رو نســاجی و پوشــاک بــرای‬ ‫موجــود انســانی همــواره مقــدس‬ ‫اســت چــرا کــه از تولــد تــا مــرگ بــا‬ ‫اوســت‪.‬‬ ‫به مناسبت برگزاری دورهمی‬ ‫و دیدار فعاالن صنعت نساجی‬ ‫و دانشگاه در دانشگاه علم و‬ ‫فره ــنگ ک ــه همزمان ب ــه ابتکار‬ ‫یکس ــال ــگی م ــوس ــسه " استودیو‬ ‫طراحی طراز" از موسسات موفق‬ ‫در ارتباط بین فارغ التحصیالن‬ ‫با صنعتگران برگزار شد با شرکت‬ ‫کنندگان و فعاالن عرصه نساجی‬ ‫به گ ـ ـفـ ـت ــگو نـ ـشـ ـس ــتیم ت ــقدیم‬ ‫م ــخاط ــبان و ع ــالق ــمندان این‬ ‫بخش می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها نیروی دانشگاهی براساس‬ ‫سرفصل های وزارت علوم تربیت می کند اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫در حالی است که صنعت نیروی ماهر می خواهد و نیروی بدون‬ ‫مهارت برای آن ها کارایی ندارد‪.‬‬ ‫استودیو طراحی طراز‬ ‫باید ارتباط موثرتری با دانشگاه و صنعت داشته باشد‬ ‫رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه استودیو طراحی طراز باید ارتباط موثرتری با دانشگاه و‬ ‫صنعت داشته باشد گفت‪:‬به ایجاد حلقه های واسط از جمله‬ ‫جهاد دانشگاهی و حضور تشکل های صنفی در این حلقه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جامعه متخصصین نساجی یکی از برنامه های خود‬ ‫را ارتباط بین صنعت و دانشگاه قرار داده است و از تاش هایی‬ ‫مثل آنچه استودیو طراحی طراز در زمینه طراحی و ایده پردازی برای‬ ‫فارغ التحصیان و بازار انجام شده است حمایت می کند و آن را‬ ‫مصداق مهارت آموزی و هدایت فارغ التحصیان برای رفع نیاز‬ ‫صنعت تلقی می نماید‪.‬‬ ‫وی به تجربه کشور سوئد در زمینه توسعه صنعت نساجی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬کشور سوئد گوی سبقت را از آلمان و‬ ‫انگلستان ربوده است چرا که صنعت را به دل دانشگاه آورده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتفعالدرزمینهبیمارستانسازیجهتدفترمرکزیخوددر‬ ‫محدودهخیابانجردنبهیکهمکاربعنوانمسئولدفترنیازمنداست‬ ‫تسلط به کار با کامپیوتر و نرم افزار ‪office‬‬ ‫تسلط به امور دفترداری و تایپ با ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫‪employment.saj@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی دارویی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود کارمنداداری ‪ ،‬حداقللیسانس با سابقه کار‬ ‫استخداممینماید‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪info@mehreganhealth.com‬‬ ‫(شبیه کار استودیو طراز که در ستفا ) مستقر است و ما در صدد‬ ‫هستیم فعاالن و متخصصان صنعت نساجی کشور را در قال‬ ‫یک تور بازدید به این کشور اعزام کنیم‪.‬‬ ‫‪ 10‬هزار واحد‬ ‫نساجی در کشور‬ ‫وجود دارد که نیازمند‬ ‫فارغ التحصیالن‬ ‫مهارت دیده نساجی‬ ‫هستند‬ ‫وی حل مشکات اشتغال فارغ التحصیان نساجی را در‬ ‫گرو استفاده از مهارت صنعتگران در کنار دانش دانشگاهیان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬جامعه متخصصین نساجی با توجه به عدم‬ ‫استقبال از مجموعه هایی مثل استودیو طراحی طراز این امکان‬ ‫یک فعال حوزه نساجی‪ :‬چرا همه منتقد هستیم؟!‬ ‫محمود الجوردی مدیرعامل موسسه مژان نگار‪ ،‬موسسه‬ ‫طراحی و تولیدی روسری نیز در این گردهمایی گفت‪ :‬وقتی همه‬ ‫ما منتقد شرایط هستیم این به معنی این است که همه فقط‬ ‫خودمان را قبول داریم و دیگران را قبول نداریم‪.‬‬ ‫این فعال عرصه نساجی و پوشاک با نقد آنچه در حوزه‬ ‫بازارکار و اشتغال فارغ التحصیان حوزه نساجی می گذرد‬ ‫گفت‪ :‬باید به خودمان برگردیم و از خودمان شروع کنیم‪ ،‬صنعت‬ ‫نیازمند مهارت و طرح نو و جدید است و دانشجو هم دانشی‬ ‫دارد ولی بازار را نمی شناسد باید آنها بتوانند نیازهای صنعت را‬ ‫شناسایی و با استفاده از نرم افزار و طراحی های کاربردی به نیاز‬ ‫جامعه و بازار پاسخ بدهند‪.‬‬ ‫دو هزار نفر عضو جامعه متخصصین نساجی ایران هستند‬ ‫مهندس شهرام شاه بابایی عضو هیات مدیره جامعه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید قطعات خودرو استخدام می نماید‬ ‫‪ -1‬سرپرست نت‬ ‫حداقل کاردانی مکانیک‪ ،‬آشنا به ‪ PM‬ماشین آالت و‬ ‫قالبهای پالستیک با ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫‪ -2‬کارشناس مهندسی محصول‬ ‫لیسانس مکانیک ‪ ،‬آشنا به نقشه کشی و تکوین محصول‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه در صنعت خودرو‬ ‫‪ -3‬مسئول آزمایشگاه‬ ‫با مدرک کارشناسی شیمی ‪ /‬فیزیک یا مکانیک‬ ‫آشنا به سیستم های آزمایشگاهی صنعت خودرو‬ ‫ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬الزامیست‪.‬‬ ‫‪EMP9209@gmail.com‬‬ ‫و استقرار را در بخش صنعت فراهم می کند چرا که تاش ما‬ ‫ایجاد اعتماد بین صنعت و دانشگاه است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه نفت ‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫جهتهمکاریدرامورطراحیمهندسی‬ ‫(کلیهدییپلینهایمهندسی)‬ ‫متره و برآورد و نقشه کشی‬ ‫به صورت دورکاری و یا حضوری و همچنین مدیریت پروژه‬ ‫و نظارت کارگاهی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس ‪ -‬سازه‬ ‫مهندس ‪ -‬ابزاردقیق‬ ‫مهندس ‪ -‬پایپینگ‬ ‫مهندس ‪ -‬قدرت‬ ‫مهندس ‪ -‬ایمنی‬ ‫مهندس ‪ -‬مکانیک‬ ‫مهندس ‪ -‬عمران‬ ‫مهندس ‪ -‬معماری‬ ‫مهندس ‪ -‬صنایع‬ ‫مهندس ‪ -‬مخابرات‬ ‫شرکت تولیدی ‪ -‬بازرگانی‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫با سابقه کار کرد حداقل ‪ 5‬سال در واحدهای پاالیشگاهی‬ ‫یا تولید مایعات‬ ‫‪hr@mabanaco.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساختمانی و صنعتی رکن سازه‬ ‫ردیف‬ ‫شر ح‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر و کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر و کارشناس ‪HSE‬‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه اجرا و دفتر فنی جهت فعالیت‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس تعمیر و نگهداری ماشین آالت‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیریت اجرایی‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫پیمانکار نصب‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫یک شرکت در غرب تهران‬ ‫یک شرکت دریایی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫جهت پروژه خود در شهر بافق (یزد) به منظور تکمیل کادر‬ ‫جهتتکمیل کادرپرسنلیخوددرشهرتهرانازآقایانمتخصص‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس حسابداری (پیمانکاری)‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر خزانه داری‬ ‫مسئولبرنامهریزیو کنترلپروژه‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس تدارکات (آهن آالت)‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس تدارکات (متریال جوش)‬ ‫بدیهیاستمتقاضیانمیبایستدارایتحصیالتعالی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس تدارکات (ابزار و لوازم مصرفی)‬ ‫مرتبطباجایگاهشغلیوهمچنینتجربه کاریدر سطححرفهایو‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فنی خود با حقوق مکفی دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ 5-1‬نفر مهندس عمران با حداقل‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪ 5 -2‬نفر کاردان عمران با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪ 2 -3‬نفر مسئول نقلیه و موتوری‪ ،‬تعمیرکار خودروهای سنگین‬ ‫ارسال رزومه تا تاریخ‪98/3/30‬‬ ‫‪Resume.s@psfco.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫به مدت ‪ 5‬سال را دارا باشند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪mdqemployment@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه ساخت و تولید از افراد عالقمند‬ ‫در شغل ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس امور کارکنان‬ ‫•کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد •مدیریت دولتی‪ /‬منابع‬ ‫انسانی•حداکثر سن ‪ 35‬سال• ‪ 6‬سال سابقه مرتبط• مرد‬ ‫مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز‪:‬‬ ‫•آشنایی به قوانین کار و تامین اجتماعی• تجزیه و تحلیل‬ ‫شغل• ارزشیابی شغل• آئین نامه ها و قوانین اداری‬ ‫• امور جذب و استخدام• نرم افزارها و سیستم های منابع‬ ‫انسانی (رایورز و ‪ )...‬نگهداشت وجبران خدمت‪،‬‬ ‫•مدیریت حقوق و دستمزد‬ ‫از متقاضیان دعوت می شود اطالعات شخصی و سوابق خود‬ ‫را به آدرس ایمیل ذیل اسال نمایند‪:‬‬ ‫‪HR12selection@outlook.com‬‬ ‫از متخصصین و فعاالن در حیطه های تخصصی ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق در شهر الهیجان‬ ‫‪samyar585@gmail.com‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫با توجه به افزایش ظرفیت تولید تنواع سازه فلزی و نظر به بهره برداری از کارخانه شماره ‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عالقمندانمیتوانندبامراجعهبهآدرس‬ ‫‪cv.denapm.com‬‬ ‫نسبتبهتکمیلفرموارسالاطالعاتتحصیلیو کاریاقدامنمایند‪.‬‬ ‫ارائه تجربیات یک فارغ التحصیل صاحب ایده‬ ‫در پایان این دورهمی مژگان سرشار مدیر استودیو طراحی طراز به‬ ‫عنوان استودیو طراحی تخصصی منسوجات به ارائه تجربیات خود‬ ‫از یکسال فعالیت در مرکز نوآوری و شکوفایی سازمان ستفا گفت‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬فرصت های بسیاری برای اشتغال و کارآفرینی‬ ‫در حوزه نساجی و پوشاک وجود دارد و باید فارغ التحصیان از این‬ ‫فرصت ها با آموزش و مهارت و دانش روز استفاده نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پیمانکار ساخت‬ ‫در برج مسکونی ‪ -‬تجاری‬ ‫ضرورت راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه هنر‬ ‫رئیس سابق مرکز کارآفرینی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر‬ ‫نیز به بازارکار گفت‪ :‬دانشگاه هنر که به عنوان دانشگاه مادر در حوزه‬ ‫رشته های هنری محسوب می شود در زمینه توجه به نهادسازی‬ ‫بویژه در زمینه ایجاد مراکزی مثل مرکز رشد بسیار کم کار بوده است‪.‬‬ ‫دکترزهرااحمدیافزود‪:‬دیگرظرفیتزیادیبرایاستخدامدر مراکز‬ ‫دولتیوجودنداردو بایدتاش کنیماز طریقمراکزرشدو مراکز کارآفرینی‬ ‫زمینهاشتغالو کارآفرینیدانشجویانوفارغالتحصیانرافراهمنماییم‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اینکه فراهم کردن امکانات و حمایت های‬ ‫الزم برای کارآفرینی و حمایت از افراد صاحب ایده در دانشگاه ها‬ ‫ضرورت دارد افزود‪ :‬دانشگاه فضای خوبی برای تیم سازی توسط‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیان است و باید با فراهم شدن شرایط‬ ‫راه اندازی استارت آپ ها و ایجاد کسب و کارها از فعالیت ها و‬ ‫ایده ها و طرح های دانشجویان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنر ایجاد مرکز رشد و‬ ‫توجه به توسعه هنرهای کاربردی در دانشگاه هنر را یک ضرورت‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬آنچه ما از گذشتگان خود به ارث بردیم هنر‬ ‫و صنعت پارچه بافی است و ما در طراحی‪ ،‬رنگرزی و بافت پارچه ها‬ ‫سرآمد بودیم ولی در سال های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی در‬ ‫کشورهای اروپایی از فناوری عقب افتادیم اما اگر بتوانیم هنر و‬ ‫صنعت و ایده های خاقانه خود را در مسیر درست هدایت کنیم‬ ‫می توانیم همه این فاصله ها را جبران کنیم و با استفاده از استارت‬ ‫آپ ها و شرکت های دانش بنیان به آنچه می خواهیم برسیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حوزه تولید محصوالت روانکار نفتی در تهران‬ ‫متخصصین به شرح زیر را پس از بررسی سوابق و آزمون‬ ‫کتبی‪ ،‬به همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش (بخش فروش صنایع)‬ ‫کارشناس فروش (بخش فروش صادرات)‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس حسابداری بازرگانی‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت ملزومات تولیدی‬ ‫کارشناس برنامه نویسی کامپیوتر‬ ‫کارشناس امور حقوقی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را جهت‬ ‫بررسی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.98.cv@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متخصصین نساجی ایران و ئیس کارگروه صنعت این تشکل نیز به‬ ‫بازارکار گفت‪ :‬دو هزار نفر عضو جامعه متخصصین نساجی ایران‬ ‫هستند و این تشکل در زمینه های مختلف برای ارتباط ب ـ ــین‬ ‫صــــنعتگرانو فارغالتحصیاندانشگاهیاینبخشتاشمی کند‪.‬‬ ‫ویاز ارائـــهمـــشـــاورهو آمـــوزشهـــایمـــهــــارتـــیبــــــرایاعـــض ــاءو‬ ‫فارغ التحصیان خبر داد و گفت‪ :‬ایران در منطقه ای است که به‬ ‫بازار ‪ 600‬میلیون تومانی دسترسی دارد و باید با استفاده از توان‬ ‫فارغ التحصیان و صنعتگران و حمایت دولت از این بازار سهم‬ ‫خودمان را در تولید و اشتغال بگیریم‪.‬‬ ‫مهندس شاه بایایی از فعالیت ‪ 10‬هزار واحد نساجی در‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬صادرات نساجی ما یک میلیارد دالر‬ ‫است و این در حالی است که صادرات کشوری مثل بنگادش‬ ‫بیش از ‪ 20‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وی از تور ‪ 100‬نفره متخصصین و صنعتگران بخش نساجی‬ ‫به کشور اسپانیا در تاریخ ‪ 29‬خردادماه جاری خبر داد و اعام‬ ‫کرد این تور از ایتما در بارسلون اسپانیا بازدید خواهند کرد و‬ ‫تاش این است که فناوری ها و تجربیات الزم به کشورمان و‬ ‫بخش نساجی کشور منتقل شود‪.‬‬ ‫محل کار‬ ‫کارخانجات شرکت رکن سازه (واقع در شهر مامونیه استان مرکزی)‬ ‫کشورهای ایران‪ ،‬سوریه و عمان‬ ‫دفترمرکزی تهران‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ‪ 98/3/25‬لغایت ‪ 98/3/30‬رزومه کاری و در خواست خود را به آدرس ایمیل زیر و یا‬ ‫به دفتر مرکزی شرکت به آدرس ‪ :‬تهران انتهای مطهری نرسیده به شریعتی‪ ،‬بعد از ترکمنستان‪ ،‬بن بست آرمان‪ ،‬پالک ‪ 7‬واحد ‪2‬‬ ‫دبیرخانه شرکت رکن سازه ارسال نمایند‪ .‬تلفن ‪estekhdam@roknsazeh.com 02188431991 :‬‬
‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫در گزارشی بررسی شد‬ ‫فرصت‌های شغلی پرتقاضا در سال‌های اخیر‬ ‫بیکاری دهه شصتی‌ها کشور را با انباشت بیکاران مواجه کرده است‬ ‫گذشته داشته است‪.‬‬ ‫مهندسان برق (‪ ۱۶‬درصد)‪ ،‬فارغ‌التحصیالن مدیریت (‪ ۱۵‬درصد)‬ ‫و مهندسی مکانیک (‪ ۱۲‬درصد) بخش اعظم شاغالن در گروه‬ ‫شغلی فروش را تشکیل می‌دهند‪ .‬نکته قابل توجه‪ ،‬حجم باالی‬ ‫«مهندسان» شاغل در گروه شغلی فروش است‪ .‬برای مثال‪ ،‬داده‌ها‬ ‫نشان می‌دهد ‪ ۱۶‬درصد از کل فارغ‌التحصیالن رشته مهندسی برق‬ ‫شرکت‌کننده در بخش فروش فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫رشته‌های مرتبط با مهندسی کامپیوتر در شرایط فعلی‬ ‫بازار کار ایران دارای موقعیت قابل توجهی هستند؛همچنین‬ ‫فارغ‌التحصیالن رشته‌های مهندسی برق‪ ،‬مکانیک و صنایع‬ ‫جایگاه مناسبی در بازار کار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬با توجه به شرایط اقتصادی و داغ شدن تدریجی‬ ‫تب کنکور و انتخاب رشته‪ ،‬عده زیادی از جوانان این روزها در‬ ‫فکر آینده شغلی و انتخاب مسیر مناسب هستند‪ .‬عالوه بر عالقه‬ ‫و استعداد‪ ،‬درآمد مناسب و تقاضای کافی از سمت بازار کار‬ ‫معیارهای مهمی در انتخاب مسیر شغلی به حساب می‌آیند‪.‬‬ ‫بر اساس یک طرح نظر سنجی‪ ،‬متخصصان گروه‌های شغلی‬ ‫«تحقیق و توسعه محصول»‪« ،‬برنامه‌ریزی استراتژیک» و «توسعه‬ ‫نرم‌افزار و وب» به ترتیب بیشترین دریافتی را در رده سازمانی‬ ‫«کارشناس» در سال ‪ ۹۷‬داشته اند‪.‬‬ ‫اولین گروهشغلیپردرآمددر ردهسازمانی کارشناس‪«،‬تحقیقو توسعه‬ ‫محصول»است‪.‬مهندسانبرقباسهم‪ ۲۰‬درصدی‪،‬مکانیکباسهم‪۱۹‬‬ ‫درصدیو فارغ‌التحصیالنرشته‌هایعلومپایهو کاربردیبا‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫بخش اعظم شاغالن در این گروه شغلی پردرآمد را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫«برنامه‌ریزی استراتژیک» دومین گروه شغلی پردرآمد است که‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از شاغالن در آن مهندسان صنایع و ‪ ۱۳‬درصد فارغ‌التحصیالن رشته‬ ‫مدیریتهستند‪.‬این گروهشغلیعلیرغمشناخته‌شدهبودندر جمع‬ ‫اهلفن‪،‬ممکناستبرایعمومجامعه کمیناآشنابهنظربرسد‪.‬‬ ‫مهندسی نرم افزار و طراحی وب‬ ‫رتبه دوم مشاغل پرتقاضا‬ ‫«مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و طراحی وب» با ‪ ۱۳‬درصد در رده دوم‬ ‫مشاغل پرتقاضا در ‪ ۵‬سال گذشته قرار دارد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬داده‌ها‬ ‫نشان می‌دهد‪ ،‬علیرغم رکود کلی بازار کار بر اثر بحران اقتصادی‪،‬‬ ‫تقاضا برای این گروه شغلی رشدی ‪ ۱۴‬درصدی را در فاصله‬ ‫سال‌های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد رشته «مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و طراحی وب»‬ ‫یکی از معدود نقاط اشتراک فهرست مشاغل پرتقاضا و مشاغل‬ ‫پردرآمد باشد که این امر‪ ،‬تابع روندی جهانی است‪ .‬مهندسی‬ ‫نرم‌افزار دومین شغل پرتقاضا در ‪ ۵‬سال گذشته بوده و نیز در رده سوم‬ ‫پردرآمدترین گروه‌های شغلی سال ‪ ۹۷‬قرار دارد و به نظر می‌رسد‬ ‫با توسعه زیرساخت‌های اینترنتی‪ ،‬استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای‬ ‫دیجیتال گروه شغلی برنامه‌نویس تقاضای باالیی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫با تکیه بر این آمار و ارقام‪ ،‬و با توجه به آمار باالی بیکاری میان‬ ‫فارغ‌التحصیالن رشته‌های دانشگاهی‪ ،‬شاید بتوان این پیشنهاد را‬ ‫خطاب به تصمیم‌گیران کشور و مسئوالن دانشگاه‌های برتر مطرح‬ ‫کرد که با یک نگاه استراتژیک ظرفیت رشته‌های کامپیوتر و سایر‬ ‫رشته‌های پرتقاضا و پردرآمد را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصد از فارغالتحصیالن رشته برق‬ ‫در بخش فروش فعالیت میکنند!‬ ‫«تقاضا» معیار دیگر برای تشخیص رشته‌های خوش‌آتیه است‪.‬‬ ‫آمارها نشان می‌دهد‪ ،‬گروه شغلی «فروش‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫تحقیقاتبازار»بهطور میانگینبا‪ ۲۷‬درصدبیشترینتقاضارادر ‪ ۵‬سال‬ ‫«انباش ــت بی ــکاران» ب ــه دلی ــل فرص ــت س ــوزی ش ــغلی‬ ‫ب ــرای ده ــه ش ــصتی‌ها‪ ،‬در کن ــار «متقاضی ــان جدی ــد ب ــازار کار»‬ ‫س ــرعت کاه ــش ن ــرخ بی ــکاری و افزای ــش نس ــبت اش ــتغال را‬ ‫ب ــا کن ــدی مواج ــه ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪« ،‬بی ــکاری بلن ــد م ــدت» ش ــاخصی‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــر «م ــدت» بی ــکاری ی ــک ف ــرد دالل ــت دارد؛ یعن ــی‬ ‫م ــدت زمان ــی ک ــه ی ــک ش ــخص ی ــک س ــال و ی ــا بیش ــتر ب ــدون‬ ‫ش ــغل و در جس ــتجوی کار باش ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گ ــر ط ــول م ــدت بی ــکاری‪ ،‬مخصوص ــا مدت ــی ک ــه‬ ‫ش ــخص تح ــت پوش ــش بیم ــه بی ــکاری ی ــا حمایت‌ه ــای‬ ‫مش ــابه اس ــت‪ ،‬طوالن ــی ش ــود‪ ،‬آس ــیب‌های اجتماع ــی و‬ ‫اقتص ــادی ب ــه هم ــراه خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ام ــا مهمتری ــن و اصل ــی تری ــن چال ــش ب ــازار کار ام ــروز‬ ‫کش ــور‪ ،‬ع ــاوه ب ــر ماهی ــت «بی ــکاری»‪ ،‬ب ــروز چال ــش «بی ــکاری‬ ‫بلنــد مــدت» اســت؛ چالشــی کــه امــروز در ادبیــات مســئوالن‬ ‫و سیاســت گــذاران تحــت عنــوان انباشــت نیــروی کار نیــز از‬ ‫آن ی ــاد می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ف ــارغ از اینک ــه ب ــه زع ــم دول ــت م ــردان‪ ،‬بی ــکاری ط ــی‬ ‫س ــال‌های گذش ــته در «فهرس ــت ابرچالش‌ه ــای دول ــت» ق ــرار‬ ‫گرفتــه‪ ،‬بیــش از آن‪ ،‬انباشــت نیــروی کار ســرعت کاهــش نــرخ‬ ‫بی ــکاری و ب ــه تب ــع آن افزای ــش جمعی ــت ش ــاغل را کن ــد ک ــرده‬ ‫اس ــت و باع ــث ش ــده ت ــا ب ــه رغ ــم سیاس ــت ه ــای قاب ــل دف ــاع‬ ‫در ح ــوزه اش ــتغال زای ــی ام ــا تغیی ــر محسوس ــی در کاه ــش‬ ‫جمعی ــت ش ــاغل مش ــاهده نش ــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر انباشــت نیــروی کار باعــث شــده‪ ،‬بــه رغــم‬ ‫بهب ــود نس ــبی متغیره ــای ب ــازار کار در چهارســـاله نخســـت‬ ‫دول ــت یازده ــم‪ ،‬ام ــا همچن ــان س ــرعت کاه ــش جمعی ــت‬ ‫بی ــکاری ب ــا کن ــدی پی ــش ب ــرود و دول ــت ع ــاوه ب ــر پاس ــخ ب ــه‬ ‫نی ــاز ش ــغلی متولدی ــن ده ــه هفت ــاد و متولدی ــن اوای ــل ده ــه‬ ‫هش ــتاد‪ ،‬ب ــا چال ــش بی ــکاری جمعی ــت ده ــه شـــصت نیـــز‬ ‫مواج ــه باش ــد‪ .‬گروه ــی ک ــه ب ــر اس ــاس سرش ــماری عموم ــی‬ ‫آمار رسمی‪،‬‬ ‫جمعیت حدود ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفری‬ ‫بیکاران را‬ ‫روایت میکند‬ ‫نف ــوس و مس ــکن ‪ ۹۵‬ح ــدود ‪ ۱۶‬میلی ــون و ‪ ۸۰۲‬هـــزار نفـــر‬ ‫مع ــادل ‪ ۲۱‬درص ــد جمعی ــت کش ــور را ب ــه خ ــود اختص ــاص‬ ‫می‌دهن ــد‪.‬‬ ‫ع ــدم پاس ــخ ب ــه نی ــاز ش ــغلی متولدی ــن دهـــه شـــصت‬ ‫ام ــروز ب ــازار کار را ب ــا چال ــش «انباش ــت نی ــروی کار» مواج ــه‬ ‫ک ــرده ک ــه آماره ــای رس ــمی نی ــز ٌمه ــر تأیی ــدی ب ــر ای ــن ادع ــا‬ ‫اســـت‪ .‬آمـــار رســـمی‪ ،‬جمعیـــت حـــدود ‪ ۳‬میلیـــون و ‪۲۰۰‬‬ ‫ه ــزار نف ــری بی ــکاران را روای ــت می‌کن ــد ک ــه جمعی ــت بی ــکار‬ ‫متول ــد ده ــه ش ــصت‪ ،‬ب ــه اس ــتناد همی ــن آم ــار رس ــمی ح ــدود‬ ‫ی ــک میلی ــون و ‪ ۷۳۴‬ه ــزار نف ــر اس ــت؛ یعن ــی ‪ ۵۳‬درص ــد از‬ ‫جمعی ــت بی ــکار کش ــور را متولدی ــن ده ــه ش ــصت ب ــه خ ــود‬ ‫اختصـــاص می‌دهـــد‪.‬‬ ‫ســهم ‪ ۵۳‬درصــدی جمعیــت بیــکار دهــه شــصت از کل‬ ‫جمعیــت بیــکار‪ ،‬بــدون تردیــد ادعــای «انباشــت نیــروی کار»‬ ‫و عـــدم سیاســـت‌های بلنـــد مـــدت اشـــتغالزایی را اثب ــات‬ ‫می‌کن ــد ت ــا ام ــروز ع ــاوه ب ــر جمعی ــت انباش ــت بی ــکار ده ــه‬ ‫ش ــصت‪ ،‬متقاضی ــان جدی ــد ب ــازار کار یعن ــی متولدی ــن ده ــه‬ ‫هفت ــاد و متولدی ــن نیم ــه نخس ــت ده ــه هش ــتاد‪ ،‬ب ــه حج ــم‬ ‫تقاض ــای ورودی ب ــه ب ــازار کار اضاف ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫بررســـی تغییـــرات جمعیـــت شـــاغل کشـــور بـــه اســـتناد‬ ‫آمـــار رســـمی دولـــت نشـــان می‌دهـــد‪ ،‬در طـــول ســـال ‪۹۶‬‬ ‫تعـــداد ‪ ۷۶۱‬هـــزار فرصـــت شـــغلی و در طـــول ســـال ‪ ۹۷‬نی ــز‬ ‫‪ ۴۶۴‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی در کش ــور ایج ــاد ش ــده؛ در حال ــی‬ ‫ک ــه در دوره پن ــج س ــاله ‪ ۹۲‬ت ــا ‪ ۹۷‬ب ــه ط ــور متوس ــط ‪ ۴۹۳‬ه ــزار‬ ‫ش ــغل در کش ــور ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نیــز دولــت بــرای پاســخ بــه نیــاز تقاضــای‬ ‫جدیـــد و انباشـــت نیـــروی کار بایـــد ســـاالنه یـــک میلی ــون‬ ‫فرص ــت ش ــغلی ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫محمد جندقی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول دفتر در یک کارگزاری‬ ‫بورس معتبر رتبه الف‬ ‫کاردانی یا باالتر‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬نهایتا تا‬ ‫متولدین‪ -68‬تسلط به آفیس‪ -‬ضمانت نیاز‬ ‫به چک یا سفته باضامن معتبر است که فیش‬ ‫حقوقی داشته باشند‪ .‬ساکن مناطق ‪22‬گانه‬ ‫تهران‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی‪-‬صبحانه و ناهار‪-‬‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫کاردانی به باال رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫سابقه کار منابع انسانی‪ -‬نهایتا تا متولدین ‪ -68‬‬ ‫ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است‬ ‫که فیش حقوقی داشته باشند‪ .‬ساکن مناطق‬ ‫‪22‬گانه تهران‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی‪ -‬صبحانه و‬ ‫ناهار‪-‬حقوق توافقی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند پذیرش‬ ‫الزاما الزاما کارشناسی‬ ‫رشته مدیریت‪ ،‬آمار ‪،‬‬ ‫حسابداری و اقتصاد‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی به آفیس‪ -‬بیان و ظاهر خوب‪ -‬بدون‬ ‫لهجه‪6 -‬ماه الی ‪ 1‬سال سابقه کار ‪ -‬حدا کثر ‪30‬‬ ‫سال‪ -‬ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر‬ ‫است که فیش حقوقی داشته باشند‪ .‬ساکن‬ ‫مناطق ‪22‬گانه تهران‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی‪-‬‬ ‫صبحانه و ناهار‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات و آبدارچی‬ ‫نهایتا دیپلم‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫سابقه کار خدمات و آبدارچی در شرکتها الزامی‬ ‫است‪.‬حدا کثر ‪ 40‬سال‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی‪-‬‬ ‫صبحانه و ناهار‪-‬حقوق توافقی‬ ‫‪5‬‬ ‫تحصیلدار‬ ‫تحصیالت در رشته‬ ‫حسابداری‬ ‫سهروردی‬ ‫آقا‬ ‫دارای گواهینامه موتور‪ -‬دارای سابقه کار مالی‬ ‫‪6‬‬ ‫نگهبان‬ ‫‪---‬‬ ‫سهروردی‬ ‫آقا‬ ‫دارای گواهینامه ماشین‪ -‬دارای تجربه انتظامات‬ ‫یک هفته شیفت صبح و یک هفته شیفت شب‬ ‫‪7‬‬ ‫مامور خرید و تامین‬ ‫‪---‬‬ ‫چهاردانگه‬ ‫آقا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط در حوزه خرید و مذا کره‬ ‫‪8‬‬ ‫اپراتور ثبت‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫چهاردانگه‬ ‫خانم‬ ‫تایپ عالی‬ ‫‪9‬‬ ‫منشی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫چهاردانگه‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به آفیس – با سابقه کار – حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪10‬‬ ‫تکنسین محصول‬ ‫چهاردانگه‬ ‫آقا‬ ‫نیروی فنی باشد‪.‬‬ ‫رشته تحصیلی مکانیک‬ ‫ردیف‬ ‫‪11‬‬ ‫حسابدار خزانه‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫چهاردانگه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با سابقه کار‬ ‫‪12‬‬ ‫مربی شیر خوار مهد کودک‬ ‫‪---‬‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫جوان‪ -‬متاهل‪ -‬با سابقه کار‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫‪5‬شنبه ها یک هفته درمیان تا ساعت ‪ -12‬حقوق‬ ‫وزارت کار‪ -‬بیمه بعد از یک ماه‬ ‫‪13‬‬ ‫خدمات خانم‬ ‫‪---‬‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫روزکاری‪5-‬شنبه ها تا ظهر‪ -‬حقوق وزارت کاری‪ -‬بیمه‬ ‫‪14‬‬ ‫نیروی دفتری در یک شرکت‬ ‫تولید کننده نرم افزارهای‬ ‫حسابداری‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫مطهری‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪ -‬روزکاری‪5 -‬شنبه ها تا‬ ‫ظهر‪-‬حقوق وزارت کاری‪-‬بیمه‪ -‬آشنایی کامل به‬ ‫آفیس و امور اداری‪ -‬روابط عمومی خوب‪ -‬تیپ‬ ‫رسمی و اداری‬ ‫‪15‬‬ ‫کارمند اداری انبار در یک‬ ‫کارخانه بزرگ و معتبر مواد‬ ‫غذایی‬ ‫کارشناسی‬ ‫ایوانکی – جاده‬ ‫خاوران‬ ‫حدا کثر ‪ 32‬سال‪ -‬تیپ رسمی و اداری‪ -‬آشنا به‬ ‫نرم افزاهای انبار‪ -‬آشنا به آفیس‪ -‬آشنا به ورود‬ ‫و خروج انبار‪1 -‬الی ‪ 2‬سال سابقه کار‪ -‬روزکاری‪-‬‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ظهر‪ -‬حقوق وزارت کاری و یا کمی‬ ‫باالتر ‪ ،‬ناهار و بیمه‪ -‬الزاما محل زندگی افسریه‬ ‫‪ ،‬پیروزی ‪ ،‬جنوب شرق و اطراف‪ -‬سرویس از‬ ‫افسریه به کارخانه‪ -‬جای خواب هم دارند‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪16‬‬ ‫استخدام سالن کار‪ ،‬آشپز‬ ‫و ظرفشور‬ ‫‪---‬‬ ‫ولیعصر‬ ‫‪17‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫دروازه شمیران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪18‬‬ ‫کارمند سمپاشی‬ ‫‪---‬‬ ‫دروازه شمیران‬ ‫آقا‬ ‫کارمند سمپاشی ادارات‪ -‬دارای گواهینامه ماشین‬ ‫یا موتور‪ -‬متاهل‪ -‬زمان کار با هماهنگی کارجو‬ ‫‪19‬‬ ‫طراح وب‬ ‫مرتبط‬ ‫ولیعصر‪-‬طالقانی‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کار ‪ 10‬الی ‪ -16‬با سابقه و نمونه کار‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫قلهک‬ ‫آقا و خانم‬ ‫روابط عموی باال و فن بیان قوی و قدرت مذاکره موثر‬ ‫خالق و توانمند در ارائه شیوه های فروش و‬ ‫بازاریابی و تبلیغات موثر و جلب مشارکت‪3 -‬‬ ‫سال سابقه کار مرتبط‪ -‬مسلط به کامپیوتر و نرم‬ ‫افزارهای مرتبط‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قائم مقام مدیر جلب مشارکت کارشناسی و باالتر در‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫ها در موسسه خیریه‬ ‫کارشناس تبلیغات‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫رشتههای تبلیغات‪ ،‬‬ ‫روابط عمومی ‪،‬علوم‬ ‫ارتباطات‪ ،‬بازاریابی‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫کارشناسی‬ ‫محل کار‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫قلهک‬ ‫نزدیک مترو‬ ‫قلهک‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ 16‬و یا ‪ 16‬الی ‪24‬‬ ‫بیمه از ماه اول‬ ‫‪33‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫مرتبط‬ ‫مالرد‬ ‫آقا‬ ‫مسلطبهامور پشتیبانینرمافزار حسابداریوسایت‬ ‫جنسیت‬ ‫کار داخل دفتر است‪ -‬فروشگاه اینترنتی است‬ ‫و وظایف‪ :‬چک کردن سفارشات و پاسخگویی‬ ‫مشتریان می باشد‪ -‬حقوق وزارت کار و بیمه‬ ‫‪34‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫‪---‬‬ ‫مالرد‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه – جوان و کاری‬ ‫نصیر آباد ‪ -‬رباط‬ ‫کریم‬ ‫خانم و آقا‬ ‫مسلط به حقوق و دستمزد‬ ‫توانمند در جذب و استخدام‬ ‫آشنا به آموزش ‪ -‬استخدام فوري‪ -‬شرايط ويژه‬ ‫خانم‬ ‫سابقه کار منابع انسانی ‪ -‬نهایتا تا متولدین ‪- 68‬‬ ‫ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است‬ ‫که فیش حقوقی داشته باشند‪ .‬ساکن مناطق‬ ‫‪22‬گانه تهران‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی به آفیس ‪ -‬بیان و ظاهر خوب ‪ -‬بدون لهجه‬ ‫‪ 6‬ماه الی ‪ 1‬سال سابقه کار ‪ -‬ضمانت نیاز به چک‬ ‫یا سفته باضامن معتبر است که فیش حقوقی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ساکن مناطق ‪22‬گانه تهران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫روابط عموی باال و فن بیان قوی و قدرت‬ ‫مذا کره موثر‬ ‫مسلط به شیوه تبلیغات موثر ‪ ،‬و تسلط به‬ ‫مباحث برندینگ و مارکتینگ‪ 3 -‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ -‬مسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫خانم‬ ‫سن حدا کثر تا ‪ 35‬سال‪ -‬روابط عمومی و فن‬ ‫بیان قوی و قدرت پیگیری باال‪ -‬مسلط به‬ ‫کامپیوتر و نرم افزار آفیس و اتوماسیون اداری‪ -‬‬ ‫مسلط به تایپ – امور بایگانی و دبیرخانه‪ -‬آشنا‬ ‫به زبان انگلیسی‪ 3 -‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫با مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫‪23‬‬ ‫پذیرش کلینیک‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫میرداماد‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کاری مرتبط‪ -‬تیپ رسمی و مرتب‪-‬‬ ‫ساعت کاری یک روز درمیان ‪ 12‬ساعت یعنی ‪3‬‬ ‫روز در هفته از ساعت ‪8:30‬صبح تا ‪ 8:30‬شب‪-‬‬ ‫بیمه دارد‪ .‬جمعه ها تعطیل‪ -‬حقوق ‪1500‬‬ ‫‪24‬‬ ‫عکاس‬ ‫‪---‬‬ ‫اتوبان ستاری‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ساعت کار ‪ 9‬الی ‪ -18‬دارای دوربین و تجهیزات‬ ‫عکاسی‪ -‬ترجیحا دارای سابقه کار عکاسی صنعتی‬ ‫‪25‬‬ ‫کارمند ورود اطالعات‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫اتوبان ستاری‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به ‪ -ICDL‬تایپ خوب‪ -‬وظیفه‪ :‬ورود‬ ‫اطالعات به سایت‪ -‬ساعت کار‪ 8:30 :‬الی‬ ‫‪ -17:30‬حدا کثر ‪ 38‬سال سن‬ ‫‪26‬‬ ‫فروش تلفنی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫اتوبان ستاری‬ ‫خانم‬ ‫ساکن غرب تهران ‪ -‬وظیفه‪ :‬پشتیبانی فروش‪،‬‬ ‫هماهنگ کردن قرارها‬ ‫‪27‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪---‬‬ ‫مالرد‬ ‫آقا‬ ‫با سابقه کار‬ ‫‪28‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪---‬‬ ‫مالرد‬ ‫آقا‬ ‫کارشناس آقا جهت کار فیلمبرداری و عکاسی‬ ‫برای ساخت تیزر و تبلیغات‬ ‫‪29‬‬ ‫کارمند اداری واحد روابط‬ ‫عمومی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫مالرد‬ ‫خانم‬ ‫خانم آشنا به امور اداری‬ ‫‪30‬‬ ‫کارمند اداری مالی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫مالرد‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار‬ ‫‪31‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫مالرد‬ ‫آقا‬ ‫جهت کار در امور تشریفات و استقبال – سن ‪30‬‬ ‫الی ‪ 35‬سال‬ ‫‪32‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪---‬‬ ‫مالرد‬ ‫آقا‬ ‫مسلط فروش موبایل و لوازم جانبی‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫كارشناس ارشد منابع انسانی‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫کارمند پذیرش‬ ‫خدمات در یک کارگزاری‬ ‫بورس معتبر رتبه الف معتبر‬ ‫کارگر ساده رستوران‬ ‫آبدارچی برای سالن آرایش‬ ‫حسابدار در یک شرکت بازرسی‬ ‫استاندارد‬ ‫پرستار کودک درمنزل‬ ‫‪43‬‬ ‫گرافیست‬ ‫‪44‬‬ ‫طراح لباس‬ ‫‪45‬‬ ‫تحصیلدار در شرکتی معتبر‬ ‫مرتبط‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫الزاما الزاما کارشناسی‬ ‫رشته مدیریت‪ ،‬آمار ‪،‬‬ ‫حسابداری و اقتصاد‬ ‫نهایتا دیپلم‬ ‫جردن‬ ‫جردن‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫سابقه کار خدمات و آبدارچی در شرکتها الزامی‬ ‫است‪ .‬نهایتا ‪ 40‬سال ‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی ‪-‬‬ ‫صبحانه و ناهار‬ ‫حقوق توافقی ‪ -‬ضمانت نیاز به چک یا سفته‬ ‫باضامن معتبر است که فیش حقوقی داشته‬ ‫باشند‪ .‬ساکن مناطق ‪22‬گانه تهران‬ ‫‪---‬‬ ‫درکه‬ ‫آقا‬ ‫حقوق‪ ۱،۸۰۰ :‬هزار تومان‪ -‬ساعت کار‪ ۱۱ :‬الی ‪۱۷‬‬ ‫ ‪ ۱۸‬الی ‪ -۲۴‬خوابگاه‪ :‬دارد با ‪ ۳‬وعده غذا‬‫توضیحات‪ :‬قرارداد یکساله‬ ‫‪---‬‬ ‫الهیه‬ ‫خانم‬ ‫ساعات کاری‪ ۸:۳۰ :‬تا ‪ -۱۸‬شنبه تا پنجشنبه‪-‬‬ ‫حقوق‪ ۱،۷۰۰ :‬میلیون در ماه‬ ‫توضیحات‪ :‬مرتب‪ ،‬آراسته‪ ،‬منظم و خوش‬ ‫برخورد‪ ،‬بیمه‪ :‬بعد از چند ماه دوره آزمایشی‬ ‫خانم وآقا‬ ‫حسابدار آشنا به سیستم سپیدار و توانایی‬ ‫انجام حقوق دستمزد صورت معامالت فصلی‬ ‫بیمه ومالیات‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16‬و اضافه‬ ‫کار هم دارد‪5-‬شنبه ها تا ظهر ساعت ‪-12‬حقوق‬ ‫توافقی‪ -‬بیمه‬ ‫خانم‬ ‫کاری و زرنگ‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫شرح وظائف‪:‬کمک به نگهداری کودک‪ -‬کمک به‬ ‫امور منزل‪ -‬ساعت کاری توافقی‬ ‫مرتبط‬ ‫‪---‬‬ ‫مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫منیریه‬ ‫مالصدرا‬ ‫محدوده میدان ولیعصر میدان ولیعصر‬ ‫کاردانی یا کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫سهروردی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫مسلط به تصویرسازی‬ ‫آشنا به نرم افزارهای سه بعدی‬ ‫مسلط به ‪ Illustrator‬و ‪ -Photoshop‬آشنا‬ ‫به ‪ Corel‬و ‪ -Indesign‬حدا کثر سن ‪33‬‬ ‫سال‪ -‬دارای پنج سال سابقه کار‪ -‬خالق‪ ،‬فعال‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیر‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار طراحی‪ -‬با نمونه کار‪ -‬بیمه از روز اول‬ ‫آقا‬ ‫الزاما کاردانی یا کارشناسی رشته حسابداری‪1 -‬یا‬ ‫دو سال سابقه کار مالی‪ -‬گواهی موتور‬ ‫موتور با شرکت‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17:30‬و‬ ‫‪5‬شنبه تعطیل‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫متقاضيان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خيابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصيلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آ قایان)‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪1۵:30‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫تلفن‪۶۶ 7۴7 7۴7 :‬‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیت حرفه‬ ‫جوشکار قطعات فوالدی (کم‌کربن) با فرآیند ‪TIG‬‬ ‫بشر اولیه زمانی که فلز را شناخت و به نحوه ذوب و‬ ‫ریخته‌گری آن پی برد‪ ،‬تاش کرد تا قطعات فلزی را به هم‬ ‫متصل نماید و در این خصوص توانست لحیم‌کاری و بعضی‬ ‫از روش‌های ساده جوشکاری را ابداع نماید‪ .‬به‌تدریج باگذشت‬ ‫زمان به روش‌های پیشرفته جوشکاری دست‌یافت‪ .‬جوشکاری‬ ‫تیگ یا ‪ GTAW‬یکی از فرآیندهای جوشکاری ذوبی است‬ ‫که حرارت موردنیاز جهت ذوب لبه‌های مورد اتصال از طریق‬ ‫ایجاد قوس الکتریکی بین نوك الکترود تنگستن غیر مصرفی و‬ ‫قطعه کار تأمین می‌گردد‪ .‬در جوش آرگون یا تیگ (‪ )TIG‬برای‬ ‫ایجاد قوس جوشکاری‪ ،‬از الکترود تنگستن استفاده می‌شود که‬ ‫این الکترود برخاف دیگر فرایندهای جوشکاری حین عملیات‬ ‫جوشکاری مصرف نمی‌شود‪ .‬جوش باکیفیت باال ‪ ،‬عدم وجود‬ ‫پاشش مذاب ‪ ،‬امکان جوشکاری فلزات غیرمشابه و کنترل‬ ‫دقیق بر روی میزان گرمای تولیدی و ورودی‪ ،‬ازجمله مزایای آن‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫نام دوره آموزش‪ :‬جوشکار قطعات فوالدی (کم‌کربن) با فرآیند‬ ‫‪TIG‬‬ ‫کد ملی آموزش شغل‪721220110160001 :‬‬ ‫شرح شغل‬ ‫جوشکار قطعات فوالدی با فرآیند ‪ TIG‬در حوزه جوشکاری‬ ‫بوده و شایستگی‌های از قبیل برش ‪ ،‬آماده‌سازی و مونتاژ‬ ‫قطعات ‪ ،‬جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل‌ها و کنترل‬ ‫کیفیت آن‌ها را دارد‪ .‬استاندارد عملکرد و معیار‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫اجرایی آموزش فدراسیون جوش اروپا می‌باشد و با مشاغل‬ ‫تعمیرکاران تجهیزات جوشکاری ‪ ،‬تولیدکنندگان اسکلت های‬ ‫فلزی (پیش ساخته‪ ،‬انواع مخازن‪ ،‬صنایع نازک‌کاری) ‪،‬‬ ‫فروشندگان تجهیزات و مواد مصرفی جوشکاری در‬ ‫ارتباط می‌باشد‪.‬‬ ‫آشنایی با مشاغل‬ ‫جوشکار قطعات فوالدی (کم‌کربن)‬ ‫با فرآیند ‪ TIG‬و فرصت‌های آموزشی آن‬ ‫ٔ‬ ‫◄ همان‌گونه که در شماره‌های قبل بازار کار درزمینه‬ ‫معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و‬ ‫باهدف تأمین و تربیت نیروی كار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز‬ ‫بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬كشاورزی و خدمات و ارتقای‬ ‫فرهنگ مهارت‌های فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره آموزشی‬ ‫در دو بخش دولتی و غیردولتی می‌نماید ( صنایع خودرو‪،‬‬ ‫الكترونیك‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشكاری و بازرسی جوش‪ ،‬تأسیسات‪،‬‬ ‫طول دوره آموزش‬ ‫با توجه به میزان ساعات برگزاری دوره در هفته ‪ ،‬طول دوره‬ ‫حدود شش ماه می‌باشد( ‪ 120‬ساعت آموزش نظری و ‪463‬‬ ‫ساعت آموزش عملی و درمجموع ‪ 583‬ساعت )‪.‬‬ ‫امور زراعی ‪ ،‬صنایع غذایی و‪ .)....‬آموزش‌های بخش‬ ‫دولتی در مرا کز آموزشی سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی‬ ‫نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار‬ ‫با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی‬ ‫خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تحصیات پایان دوره راهنمایی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سامت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشتن حداقل سن ‪15‬سال تمام ( به استناد تبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 18‬آئین‌نامه نحوه‌ تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و‬ ‫حرفه‌ای آزاد پذیرش کارآموزان گروه سنی ‪ 12 -15‬سال‬ ‫‪ ،‬منوط به ارائه اجازه‌ کتبی ولی و یا قیم قانونی‬ ‫کارآموز است)‪.‬‬ ‫مهم‌ترین ملزومات این حرفه‬ ‫دستــگاه جوشکــاری‪ ،‬دریل‬ ‫ستــونی‪ ،‬دس ـتــگاه ه ـیـ ــدرو‬ ‫تست‪ ،‬م ـیــزکار ‪ ،‬کپسول‬ ‫آتش نشانی و‪...‬‬ ‫صنایعبهآننیاز دارند‪،‬احتمالاشتغالجوشکاراننسبتبهبعضی‬ ‫مشاغل دیگر ‪ ،‬بیشتر است ‪ .‬جوشکاری ازجمله مشاغل فنی‬ ‫است که درآمد خوبی دارد و هرچه تخصص‪ ،‬مهارت و تجربه‬ ‫جوشکار‪ ،‬بیشتر و به‌روزتر باشد می‌تواند درآمد بیشتری کسب‬ ‫نماید‪.‬جوشکاران باتجربه در صورت داشتن سرمایه الزم‬ ‫می‌توانند به‌صورت مستقل کارگاه جوشکاری راه‌اندازی نمایند‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور‬ ‫گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‬ ‫دارای کد استاندارد بین‌المللی مشاغل (‪)ISCO-2008‬‬ ‫می‌باشد که دارندگان آن با احراز صاحیت‬ ‫شغلی می‌توانند از مزایای قانونی مختلفی‬ ‫بهره‌مند گردند‪ .‬ازجمله این مزایا ‪ :‬ضوابط‬ ‫جایگزینی و احتساب دوره‌های‬ ‫آموزش فنی و حرفه‌ای به‌جای‬ ‫تجربه شغلی (سوابق کار)‪،‬‬ ‫در طرح‌های طبقه‌بندی‬ ‫مشاغل کارگاه‌های‬ ‫مشمول قانون کار‬ ‫حرف ــه آموزش ــی ک ــه در ای ــن هفت ــه ب ــه معرف ــی‬ ‫دستگاه‬ ‫آن خواهی ــم پرداخ ــت ‪ ،‬جوش ــکار قطع ــات‬ ‫ف ــوالدی (کم‌کرب ــن) ب ــا فرآین ــد ‪TIG‬‬ ‫جوشکـ ـ ـ ـ ــاری‪،‬‬ ‫می‌باش ــدکه در س ــال ‪ 97‬ب ــه می ــزان‬ ‫دری ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتونی‪،‬‬ ‫‪ 208‬ن ـ ــفر‪ -‬دوره در بـ ـ ـخ ـ ــش‬ ‫دول ـت ـ ـ ــی آم ـ ــوزش‬ ‫دستگاه هیدرو تست‪،‬‬ ‫د ا د ه‌ش ـ ـ ـ ـ ــد ه‬ ‫میزکار ‪ ،‬کپسول آتش نشانی‬ ‫ا س ــت‪.‬‬ ‫و‪ ...‬از جمله ملزومات‬ ‫■□■‬ ‫این ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرفه‬ ‫کارجویان می‌توانند جهت آشنایی‬ ‫بیشتر با دوره‌های آموزشی سازمان آموزش‬ ‫است‬ ‫فنی و حرفه‌ای ک ـ ـشـ ــور و ثب ـ ـت‌نام در ای ـ ـ ـ ــن‬ ‫دور ‌هه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــه آدرس پ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و آدرس سـ ـ ـ ــایـ ـ ـ ــت‬ ‫سازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شایان‌ذکـ ــر است که این مطلب با‬ ‫همکاری آقای ح ـ ـم ـ ـیـ ــد ربیعی ‪،‬‬ ‫مربی محترم مرکز تربیت مربی‬ ‫کرج تهیه‌شده است‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و‬ ‫تکمیل مهارت‬ ‫کــارآمـ ــوزان پـ ـ ــس از‬ ‫گذراندن این دوره آموزشی‪،‬‬ ‫ج ـهــت ارتــقاء م ـهــارت خود‬ ‫بهتر است با مشاوره مربی مربوطه‪،‬‬ ‫دوره‌های آموزشی مرتبط را طی نمایند‬ ‫و سپس در کنار یک استادکار حرفه‌ای‪،‬‬ ‫تجربیات الزم را فراگیرند‪.‬‬ ‫وضعیت كنونی ‪،‬آینده شغلی‬ ‫و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫اگر قدرت تمرکز و مهارت باالی کار با دست دارید‪،‬‬ ‫این شغل برای شما می‌تواند مناسب باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه جوشکاری یکی از‬ ‫ً‬ ‫مشاغلی است که تقریبا همه‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫کسب و کار‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫● عنوان شغل ‪:‬‬ ‫■ خشککردن و بستهبندی میوهجات‬ ‫آشنایی با نحوه راهاندازی‬ ‫کارگاه خشککردن و بستهبندی میوهجات‬ ‫● تعریف شغل ‪:‬‬ ‫■ عبارت است از خشککردن انواع میوهجات درختی و یا‬ ‫صیفیجاتو بستهبندیآنهابارعایت موازینو اصولبهداشتی‬ ‫ُ‬ ‫کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی به‌عنوان‬ ‫یکیاز انواعرایج کسب‌وکارهادر کشورهایمختلف‬ ‫دنیا از رواج و اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫کسب‌وکارهایخانگییکیازانواعرایج کسب‌وکارها‬ ‫در ایران است که علیرغم قدمت‪ ،‬ریشه‌دار و فراگیر‬ ‫بودن آن به دلیل عدم شناخت ماهیت و اهمیت‬ ‫آن‪ ،‬توجه کمتری بدان شده است‪.‬‬ ‫راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک در عصر حاضر‬ ‫اید ‌ه فوق‌العاده‌ای به نظر می‌رسد‪ ،‬اما نکته‌‬ ‫کلیدی در این فرآیند تهیه یک طرح کسب‌وکار‬ ‫(‪ )Business Plan‬است‪ .‬بیانیه‌ای رسمی که‬ ‫جنبه‌های مختلف کسب‌وکار‪ ،‬بازاری که در آن‬ ‫فعالیت دارید‪ ،‬استراتژی‌های بازاریابی‪ ،‬برندینگ‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬مسائل مالی مربوط به کسب‌وکار و کلیه‬ ‫انتظارات را به شکلی دقیق ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫کارآفرینی و راه‌اندازی هر نوع کسب‌وکار‬ ‫جدیدی اغلب با مخاطراتی همراه است‪ .‬این‬ ‫موضوع اهمیت استفاده از یک نقشه و الگوی‬ ‫مناسب برای انجام مطالعات و بررسی جامع‬ ‫قبل از شروع فعالیت و به حداقل رسانیدن این‬ ‫مخاطرات و آسیب‌ها را آشکار می‌سازد‪.‬‬ ‫طرح کسب‌وکار به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی‬ ‫و مدیریت بهتر کسب‌وکارهای موجود و یا جدید‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬این کار از طریق توجه به‬ ‫اولویت‌ها‪ ،‬نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک‬ ‫به دستیابی اهداف از پیش تعیین‌شده صورت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬چنین طرحی‪ ،‬کارآفرینان را قادر می‌سازد‬ ‫تا در مراحل مختلف کسب‌وکار آمادگی الزم را برای‬ ‫پیشبرد برنامه‌ها به دست آورند‪.‬‬ ‫به کمک طرح کسب‌وکار شما می‌توانید‬ ‫چشم‌انداز مالی کسب‌وکار خود را ترسیم کنید‬ ‫و سرمایه الزم برای راه‌اندازی آن را محاسبه‬ ‫کنید‪ .‬همچنین ا گر سرمایه الزم برای راه‌اندازی‬ ‫کسب‌وکار جدید را نداشته باشید‪ ،‬می‌توانید‬ ‫ایده‌های ارزشمند خود را در قالب طرح‬ ‫کسب‌وکار منسجم به سرمایه‌گذاران ارائه و آن‌ها‬ ‫ٔ‬ ‫را به سرمایه‌گذاری درزمینه ایده‌تان ترغیب کنید‪.‬‬ ‫● فهرست توانایی‌های شغلی موردنیاز ‪:‬‬ ‫■ توانایی علمی و عملی برای خشککردن انواع میوهجات‬ ‫درختی و یا صیفیجات و بستهبندی‬ ‫■ توانایی بازاریابی و فروش محصوالت‬ ‫● میزان مهارت موردنیاز‪:‬‬ ‫■ نیمه ماهر‬ ‫● آیا این شغل نیازمند گذران دوره آموزشی می‌باشد ؟‬ ‫■ بله‬ ‫● حداقل مدت دوره آموزشی موردنیاز ؟‬ ‫■ حداقل ‪ 6‬ساعت تئوری و ‪ 6‬ساعت عملی‬ ‫● حداقل مدرك تحصیلی موردنیاز ‪:‬‬ ‫■ سواد خواندن و نوشتن‬ ‫● رشته تحصیلی مرتبط ‪:‬‬ ‫■ فارغالتحصیان کلیه رشتههای کشاورزی و هنرستانهای‬ ‫کشاورزی‬ ‫● حداقل سابقه كار مرتبط و موردنیاز ‪:‬‬ ‫■ یک سال‬ ‫● وضعیت جسمانی موردنیاز برای انجام شغل ‪:‬‬ ‫■ سالم ‬ ‫■ معلول (جسمی ‪ -‬شنوایی‪-‬گفتاری) ‬ ‫● حداقل اعتبارات موردنیاز برای ایجاد شغل ‪:‬‬ ‫■ یکصــد و ده میلیون ریال‬ ‫● مواد اولیه و ابزار كار موردنیاز شغل ‪:‬‬ ‫■ خشککن ‪ ،‬ترازو ‪ ،‬بستهبندی ‪ ،‬سلوفان‬ ‫● حداقل فضای موردنیاز ‪:‬‬ ‫■ ‪ 70‬مترمربع‬ ‫● استان‌ها و شهرستان‌های مناسب برای این شغل ‪:‬‬ ‫■ استانهاو شهرستانهایدارایپتانسیلالزمو مواداولیهموجود‬ ‫● محل مناسب برای انجام فعالیت ‪:‬‬ ‫■ شهر و روستا‬ ‫● نوع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب یا امکان‌پذیر‬ ‫است ؟‬ ‫■خانههایمعمولیروستایی– خانههایمعمولیشهری‪،‬آپارتمانها‬ ‫● امكانات موردنیاز برای انجام شغل در واحد مسكونی ‪:‬‬ ‫■ برق تك فاز‬ ‫■ تلفن یك خط‬ ‫■ آبلولهکشی‬ ‫● نوع سوخت مصرفی برای شغل ‪:‬‬ ‫■ برق‬ ‫شرکت تولید کننده محصوالت شیمیایی ساختمان‬ ‫جهت فروش محصوالت خود نیاز به چند نفر ویزیتور‬ ‫فروش مویرگی با شرایط زیر دارد‪:‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل سه سال سابقه کارمرتبط‬ ‫عالقمندان می توانند سوابق کاری و مشخصات فردی‬ ‫خود را به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info.internal.resume@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خود اقدام به جذب یک نفر آقا جهت‬ ‫سرپرست یا رئیس حسابداری شعبه تهران‬ ‫با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و دارای‬ ‫در شرکت های پخش می نماید‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hesabdari.pakhsh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی و بازرگانی در زمینه صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ 2‬نفر کارشناس مکانیک‪ ،‬آشنا به سیستم های اعالم و‬ ‫اطفاء حریق اتوماتیک با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار و آشنایی‬ ‫با زبان انگلیسی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه کامل به ‪Oil.estekhdam@gmail.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه تولید قطعات الستیکی‬ ‫نیاز به یک اپراتور آزمایشگاه (آقا)‬ ‫با شرایط زیر دارد‬ ‫‪ -1‬دیپلم یا فوق دیپلم فنی ‪ -2‬ساکن محدوده شهریار ‪ -‬رباط کریم‬ ‫ارسال رزومه به‪job.pkb.92@gmail.com:‬‬ ‫● آیا شغل نیاز به بازرسی دارد‪:‬‬ ‫■ بلی ‪ -‬ماهانه‬ ‫● بازارهای هدف محصوالت ‪:‬‬ ‫■ بازارهای محلی‪ ،‬داخلی و خارجی‬ ‫● قابلیت صادرات محصوالت ‪:‬‬ ‫■ در صورت رعایت موازین بهداشتی و كیفی و الزامات‬ ‫موسسه استاندارد‪ ،‬قابلیت صادرات محصول وجود دارد‪.‬‬ ‫بابك شعبان نژاد‬ ‫پژوهشگر و مدرس‬ ‫کسب و کار‬ ‫به یک نفر نقشه کش‬ ‫صنعتی آشنا به نرم افزارهای مکانیکال و ‪soildwork‬‬ ‫جهت کار در یک شرکت صنعتی واقع در حومه شهریار نیازمندیم‬ ‫فارغ التحصیل رشته های مهندس مکانیک در اولویت می باشند‬ ‫ارسال رزومه کامل به ‪namadintarh@yahoo.com‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫آشنا به طراحی تجهیزات صنعتی‬ ‫مسلط به اتوکد و سالیدورک ‪ ،‬محدوده پاسداران‬ ‫ارسال رزومه با درج کد ‪ 02‬به ایمیل زیر‬ ‫‪is.padirsanat.resume@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد ذیل با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫سن‪/‬‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه کار‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫تخصص ها‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫مالی‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪5‬‬ ‫سال‬ ‫لیسانس مرتبط و‬ ‫باالتر‬ ‫آشنایی کامل به کلیه امور مالی و مالیاتی‪،‬‬ ‫تسلط به نرم افزار مالی ترجیحا نوسا‪ ،‬تسلط‬ ‫به ‪ ،office‬منظم و دقیق‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪3‬‬ ‫سال‬ ‫لیسانس مرتبط و‬ ‫باالتر‬ ‫تجربه فروش سازمانی زنجیره ای بازار و‬ ‫آنالین‪ ،‬تسلط به نرم افزارهای ‪ office‬و‬ ‫فضای مجازی با انگیزه و خالق‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ -‬بازرگانی‬ ‫تکنسین برق‬ ‫آشنا به سیم کشی تابلو برق و مدارات فرمان‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪job@mabnaco.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط تقاضا می شود رزومه خود را با ذکر شماره ردیف شغلی به آدرس زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪jobs.asia.andish@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس معمار‬ ‫حرفه ای در طراحی ویال‪ ،‬طراحی داخلی ولنداسکیپ مسلط‬ ‫به نرم افزار های ‪Autocad، Vray، 3dmax، photoshop،‬‬ ‫‪( lumion‬محدوده سعادت آباد)‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪modernvillaco@gmail.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه سرپرستی و یا ریاست‬ ‫● مراحل و مدارك موردنیاز دریافت مجوز‪:‬‬ ‫■ ارائه مدارک الزم به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و‬ ‫طی سایر مراحل اداری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت توزیع لبنیات جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫● دستگاه صادرکننده مجوز ‪:‬‬ ‫■ سازمان جهاد کشاورزی استانها‬ ‫■ اخذ مجوز از وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬ ‫● استانداردهای انجام كار ‪:‬‬ ‫■ ساعت كار ‪ 6 :‬ساعت کار در شبانهروز‬ ‫■ ایمنی ‪ :‬رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی حین كار‬ ‫■ بهداشت ‪ :‬رعایت نکات بهداشتی مربوط به شستشوی‬ ‫محصول الزامی است‬ ‫شرکت کابینت سازی‬ ‫آنالیزور کابینت جهت تولید‬ ‫مسلط به نقشه کشی باتوکد ‪ 2‬و ‪ 3‬بعدی‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار (نیاوران)‬ ‫ارسال رزومه به‪movafaghiyat95@gmail.com:‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫● دستگاه‌هاینظارتی‪:‬‬ ‫■ بهداشتی ‪ -‬كیفیت كار و ایمنی‬ ‫■ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی بر بستهبندی‬ ‫محصول نظارت دارد‪.‬‬ ‫■ کیفیت کار و ایمنی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫■ گاز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متأسفانه متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫خصوصا در کسب‌وکارهای خرد و مشاغل‬ ‫خانگی از اهمیت‪ ،‬ضرورت و فواید تدوین طرح‬ ‫کسب‌وکار آ گاه نبوده و آن را برای راه‌اندازی‬ ‫کسب‌وکار خود الزم نمی‌دانند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ُ‬ ‫دستگاه‌های ذیربط در حوزه کسب‌وکارهای خرد‬ ‫و مشاغل خانگی نیز به تدوین طرح کسب‌وکار‬ ‫توجه چندانی نداشته و این امر موجب گردیده‬ ‫تدوین طرح کسب‌وکار متقاضیان این‌گونه‬ ‫کسب‌وکارها یا توسط افراد غیرمتخصص‬ ‫صورت گرفته و یا اینکه برای تهیه طرح به‌ناچار‬ ‫به کارشناسانی که بابت تدوین طرح هزینه‌های‬ ‫گزافی را مطالبه می‌نمایند و بابت فعالیت خود‬ ‫مجوزی ندارند متوسل گردند‪.‬‬ ‫ازاین‌رو برآنيم تا ضمن بیان مفاهیم‪ ،‬تعاریف و‬ ‫کلیات طرح کسب‌وکار‪ ،‬اهمیت‪ ،‬ضرورت و فواید‬ ‫آن را تشریح نموده و با معرفی قالب‌های ارائه‬ ‫طرح کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و‬ ‫نمونه‌های تکمیل‌شده آن‪ ،‬امکان تدوین طرح‬ ‫کسب‌وکار جهت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل‬ ‫خانگی را برای متقاضیان بدون نیاز به دیگران‬ ‫فراهم نمائيم به‌گونه‌ای که هر یک از متقاضیان‬ ‫ُ‬ ‫کسب‌وکارهای خرد و خانگی بتوانند بامطالعه‬ ‫طر ح‌هایتدوین‌شدهدر خصوصمشاغلخانگي‬ ‫مصوب و مجاز نسبت به تدوین طرح کسب‌وکار‬ ‫خود جهت ارائه به دستگاه‌های اجرائی صادرکننده‬ ‫مجوز‪ ،‬بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذارانو‪...‬اقدامنمایند‪.‬‬ ‫شغلی که در این شماره به آن‬ ‫خواهیم پرداخت خشک‌کردن و‬ ‫بسته‌بندی میوه‌جات است‪.‬‬ ‫● انواع حمایت ‪:‬‬ ‫■ آموزشی ‪ -‬تسهیاتی ‪ -‬بازاریابی و فروش ‬ ‫■ حمای ــت آموزش ــی ‪ :‬س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی ‪-‬س ــازمان‬ ‫فن ــی و حرف ــهای‬ ‫■ حمایـــت تســـهیالتی‪ :‬بانکهـــای عامـــل و صنـــدو ق ‬ ‫كارآفرینـــی امیـــد‬ ‫■ حمایــت بازاریابــی و فــروش‪ :‬ســازمان میدانهــا ‪ -‬فروشــگاههای‬ ‫زنجی ــرهای رف ــاه و ش ــهروند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی دارویی‬ ‫استخدام ‪ 2‬نفر کارشناس حسابداری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در چهاردانگه‬ ‫جهت تکمیل کادر حسابداری خود حسابدار ارشد‬ ‫جهت یک شرکت با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫به کارشناس منابع انسانی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬حسابدار انبار‪ ،‬آشنا به محاسبه قیمت تمام شده‬ ‫با شرایط زیر نیازمند است‬ ‫آشنایی به‪ :‬حسابداری واردات‪ ،‬تولید و مسلط به‬ ‫و ثبت اسناد و حقوق و دستمزد و تکالیف قانونی‬ ‫‪ -1‬مسلط به طبقه بندی مشاغل‬ ‫تنظیم اظهارنامه و نوشتن دفاتر حسابداری و تدوین‬ ‫(ترجیحا آقا)‪،‬مسلط به تدبیر‬ ‫‪ -2‬مسلط به انجام امور اداری پرسنل‬ ‫صورت های مالی‬ ‫‪ -2‬ثبت اسناد و حقوق و دستمزد مرتبط‬ ‫‪ -3‬آشنا به فرآیند استخدام و نگهداشت رهایی نیروی انسانی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫آشنا به هلو و تدبیر‬ ‫‪ -4‬مسلط به قوانین کار و بیمه‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪info@mehreganhealth.com‬‬ ‫‪kimtfmali@gmail.com‬‬ ‫‪employer1396@gmail.com‬‬ ‫شرکت پیمانکاری تولیدی‬ ‫واقع در محدوده شهرک غرب‬ ‫به یک کارشناس حقوق دستمزد‬ ‫با سابقه کار در شرکت های پیمانکاری‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫کار و مسلط به نرم افزار همکاران سیستم نیازمند است‬ ‫‪hr@fnn-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی واقع در تهران دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫تحصیالت لیسانس‪ ،‬آشنایی با نرم افزارهای حسابداری‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫‪sale.exp@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت عمادآرا در راستای تکمیل کادر حسابداری خود از‬ ‫تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬حسابدار مالیاتی مسلط به سیستم تدبیر (‪ 3‬سال سابقه کار)‬ ‫‪ -2‬حسابدار صنعتی مسلط به سیستم تدبیر (‪ 3‬سال سابقه کار)‬ ‫محل کار‪ :‬تهرانسر‬ ‫‪Hrm@Emadara.com‬‬
‫کشاورزی‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران‬ ‫‪ 250‬هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران‬ ‫با اشاره به اینکه در حال حاضر این سازمان به عـ ـنـ ــوان یک‬ ‫سازمان تخصصی غیردولتی در کشور فعالیت می‌کند گفت‪:‬‬ ‫این سازمان دارای ‪ 250‬هزار نفر عضو متشکل از دانش آموختگان‬ ‫رشته های مختلف در گرایش های بخش کشاورزی و دامی و در‬ ‫مقاطع مختلف تحصیلی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این نیروها بر اساس رشته‪ ،‬محل‬ ‫سکونت و توانمندی هایشان در سازمان سازماندهی شده اند‬ ‫افزود‪ :‬هر کدام از این دانش آموختگان باید در ساز و کاری به نام‬ ‫نظام صاحیت حرفه ای آزموده شوند و بر این اساس هرکدام در‬ ‫پستی متناسب با قابلیت هایشان به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره تعداد مهندسان به تفکیک جنسیت گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون ‪ 52‬درصد از نیروهای ما را آقایان و ‪ 48‬درصد آنها را بانـ ــوان‬ ‫تشکیل می‌دهند‪ .‬همچنین رشته‌های زراعت ‪ ،‬اصاحات‬ ‫ونباتات‪ ،‬مهندسی باغبانی و دامی تعداد بیشتری از نیرو ها و اعضا‬ ‫را نسبت به دیگر رشته ها به خـود اخـ ـت ــصاص داده اند ک ــه از ایـ ــن‬ ‫تـ ـعــداد ‪ 13‬درصد از نیرو ها در بخش دولتی کشاورزی ‪ 17،‬درصد در‬ ‫بخش غیردولتی کشاورزی و مابقی آنها که حدود ‪ 70‬درصد هستند‬ ‫به طور مستقل فعالیت می کنند و یا جویای کار هستند‪.‬‬ ‫برنامه ها و فرصت های اشتغال و کارآفرینی‬ ‫مهندسان و فار غ التحصیالن بخش کشاورزی‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫در زمینه آموزش‬ ‫خوب عمل می کنند‬ ‫ولی در بخش‬ ‫مهارت آموزی‬ ‫شرایط خوبی‬ ‫نداریم‬ ‫نداشت ولی امروز‪ ،‬افراد زیادی به عنوان مسئول فنی و عرضه‬ ‫کنندگان دانش کشاورزی در بخش خصوصی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رمضان نژاد با تصریح اینکه همه این اقدامات در راستای‬ ‫کمک به کشاورزی و کشاورز و افزایش بهره وری بخش کشاورزی‬ ‫انجام می شود گفت‪ :‬در واقع نقش مسئوالن و ناظران فنی انتقال‬ ‫دانش و تزریق دانش و فناوری و ابزارآالت مدرن کشاورزی به مزارع‬ ‫و واحدهای تولیدی است که باعث پیشرفت بخش کشاورزی ما‬ ‫می شود و خود این فعالیت ها موجب ایجاد کسب و کار جدید در‬ ‫بخش کشاورزی می شود ‪.‬‬ ‫چشم انداز فعالیت در بخش خصوص‬ ‫برای فارغ التحصیالن روشن است‬ ‫وی با اشاره به اینکه فرصت ها و حمایت های خوبی برای‬ ‫فعالیتدر بخشخصوصیبرایفارغالتحصیانو دانشآموختگان‬ ‫بخش کشاورزی وجود دارد گفت‪ :‬هم فعالیت‌های بخش‬ ‫خصوصی و هم فعالیت مهندسان کشاورزی موجب رونق‬ ‫بخش کشاورزی شده و حمایت های خوبی هم از سوی دولت‬ ‫و نهاد ها از بخش کشاورزی وجود دارد که می تواند موجب‬ ‫رونق کار کشاورزان و هم مهندسان و فارغ التحصیان بخش‬ ‫کشاورزی شود‪.‬‬ ‫وی به توسعه کسب و کارها و تجارت بخش کشاورزی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر عاوه بر توسعه دانش و فناوری در بخش‬ ‫کشاورزی که می تواند راندمان تولید را در بخش کشاورزی‬ ‫افزایش دهد بحث تجارت و بازرگانی‪ ،‬توسعه صادرات‪،‬‬ ‫ایجاد برند و بازاریابی محصوالت کشاورزی است که هم‬ ‫اعضای توانمند و هم سایر فارغ التحصیان می توانند‬ ‫برای این امر اقدام کنند‪.‬‬ ‫اشتغال دانش مزد محوری‬ ‫به جای دستمزد محوری‬ ‫رمضان نژاد سیاست اشتغال دانش مزد محوری‬ ‫به جای دستمزد محوری را یکی از سیاست های بخش‬ ‫کشاورزی عنوان کرد و گفت‪ :‬نگاه ما این است که بخش‬ ‫کشاورزی بجای دستمزد محور بودن از دانش و فناوری سهم‬ ‫ببرد و از دانش و فناوری به نحو مطلوب استفاده کند‪ .‬این‬ ‫سیاست می تواند موجب رونق تولید و اشتغال و افزایش تولید و‬ ‫صادرات در بخش کشاورزی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر بهره وری در بخش کشاورزی و نقش دانش‬ ‫و مهارت دانش آموختگان در این زمینه افزود‪ :‬در این سیاست‬ ‫مهندسان و فارغ التحصیان می توانند با مراجعه به کشاورزان‬ ‫و بهره برداران با ارائه مشاوره ها با امکانات موجود آنها به چند‬ ‫برابر و یا رشد با درصد باال برسانند و در این صورت خودشان‬ ‫هم بتوانند درآمد قابل قبولی را از طریق توافق ها و قراردادهای‬ ‫فیمابین داشته باشند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫چرا فارغ التحصیالن بخش کشاورزی بیکار هستند؟‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران‬ ‫درباره اینکه چرا با وجود ظرفیت های فراوان در بخش کشاورزی‬ ‫بیکاری زیادی در این حوزه وجود دارد؟ به خبرنگار بازارکار‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیل این امر این است که بیش از ‪ 40‬سال است‬ ‫ک ـ ــه دانشگـ ــاه های مختلف فارغ التحصیل کشاورزی تربیت‬ ‫می‌کنند ولی عمر سازمان نظام مهندسی کشاورزی در کشور‬ ‫فقط ‪ 16‬سال است و این نشان می دهد از همان ابتدا به فکر‬ ‫اشتغال فارغ التحصیان نبودیم‪.‬‬ ‫وی بر افزایش تولید از طریق توسعه خدمات فنی و مهندسی‬ ‫در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود‪ :‬با وجود عمر کم این‬ ‫سازمان تاش های خوبی شروع شده و مهندسان کشاورزی هم‬ ‫واقع در محدوده سید خندان با شرایط ذیل جهت‬ ‫دانشگاههای معتبر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -2‬دارای حداقل ‪ 3‬سال تجربه‬ ‫‪ -3‬آشنایی کافی یا انبار و فروش‬ ‫‪ -4‬دارای تسلط کامل به ‪ Excell‬و ‪Office‬‬ ‫‪job@yassepidvash.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مدیر کارخانه‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید محصوالت آرایشی و‬ ‫بهداشتی در شهرک صنعتی صفادشت‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫لیسانس صنایع و یا رشته های مرتبط‬ ‫سابقه کار در کارخانجات آرایشی بهداشتی‬ ‫متقاضیان همکاری رزومه خود را به آدرس‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@amzco.ir‬‬ ‫کشاورزی آموزش توام‬ ‫با مهارت و فن است‬ ‫رئیسسازماننظاممهندسی کشاورزیبااشارهبهاینکهرشتههای‬ ‫کشاورزی آموزش توام با مهارت و فن است گفت‪ :‬دانشگاه ها در‬ ‫زمینه آموزش خوب عمل می کنند ولی در بخش مهارت آموزی‬ ‫شرایط خوبی نداریم بنابراین باید آموزش های بخش کشاورزی‬ ‫بجای آموزش صرف‪ ،‬باید توام با مهارت آموزی باشد تا بتوانیم‬ ‫نتیجه بخشی و کارایی این آموزش ها را در عمل هم ببینیم‪.‬‬ ‫توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫ایران‪ ،‬بر توسعه شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی‬ ‫تا کید کرد و گفت‪ :‬توسعه شرکت های دانش بنیان و توسعه‬ ‫استارت آپ ها در بخش کشاورزی می تواند ظرفیت‌های فراوانی‬ ‫برای اشتغال و کارآفرینی فراهم نماید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های سازمان توسعه‬ ‫استارت آپ ها در بخش کشاورزی است گفت‪ :‬به روز شدن‬ ‫کسب و کارها در بخش کشاورزی‪ ،‬ایجاد و توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان از موضوعاتی است که در کارگروه ها و کمیته های‬ ‫سازمان نظام مهندسی کشاورزی به آن توجه می شود و از ایده های‬ ‫مهندسان و فارغ التحصیان در بخش دام‪ ،‬تولید بذر و نهاده‪،‬‬ ‫ترویج و تکثیر در بخش دامی و کشاورزی و همچنین توسعه‬ ‫گیاهان دارویی استقبال می شود چرا که معاونت علم و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هم از این طرح ها‬ ‫حمایت مالی می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران‬ ‫بر تسهیل کسب و کار در بخش کشاورزی تا کید کرد و گفت‪:‬‬ ‫جلب و جذب سرمایه در بخش توسعه کسب و کار در بخش‬ ‫کشاورزی با محوریت دانش و مهارت و فناوری و تکنولوژی‬ ‫سطح باال از تاش ها و محورهای فعالیت سازمان است‪.‬‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها‬ ‫می تواند ظرفیت‌های‬ ‫فراوانی برای کارآفرینی‬ ‫فراهم نماید‬ ‫هدف ما اشتغال مهندسان‬ ‫در بخش خصوصی است‬ ‫رمضان نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون مشکات‬ ‫استخدام مهندسان ناظران بخش کشاورزی گفت‪ :‬استخدام‬ ‫مهندسان ناظران بخش کشاورزی به دولت مربوط است و هدف‬ ‫ما اشتغال مهندسان در بخش خصوصی است و برای این منظور‬ ‫با تمام وجود تاش می کنیم وخیلی به دنبال این نیستیم که‬ ‫مهندسان به دنبال بخش استخدام در بخش های دولتی باشند‪.‬‬ ‫گفت و گو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه بازرگانی‬ ‫‪ -1‬دارای لیسانس حسابداری‬ ‫در بخش تولید و هم اشتغال خود تاش های خوبی داشته اند و‬ ‫موجب رونق تولید و اشتغال شده اند‪.‬‬ ‫رمضان نژاد بر توسعه رشته های جدید در بخش کشاورزی‬ ‫در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت‪ :‬عاوه بر توسعه و تحول‬ ‫سرفصل ها باید رشته های جدید کسب وکارکشاورزی مـــثــل‬ ‫( هاردمن اگری بیزینس ‪ )Hardman Agribusiness‬در دانشگاه ها‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وظیفه ذاتی سازمان‪ ،‬علمی و دانشی کردن‬ ‫بخش کشاورزی است‬ ‫وی با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی سازمان نظام مهندسی‬ ‫کشاورزی ایجاد اشتغال نیست گفت‪ :‬وظیفه ذاتی سازمان‬ ‫علمی و دانشی کردن بخش کشاورزی از طریق دانش‬ ‫آموختگان و مهندسان رشته های کشاورزی است که‬ ‫می تواند به اشتغال منجر شود چرا که یک مهندس‬ ‫کشاورزی وقتی تاش می کند به بخش های مختلف‬ ‫سرکشی کند و دانش و توانمندی خود را در اختیار‬ ‫کشاورز و بخش کشاورزی قرار دهد موجب اشتغال‬ ‫خود و اطرافیانش نیز می شود‪.‬‬ ‫وی بر ایجاد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬وقتی مهندس کشاورزی به تجاری‬ ‫کردن‪ ،‬دانش بنیان کردن و اقتصادی کردن بخش کشاورزی‬ ‫از طریق ارائه خدمت و ایجاد مراکز خدمات کمک می کند‬ ‫خود به خود ایجاد شغل و اشتغال می کند و این خود اشتغال‪،‬‬ ‫کارآفرینی و ایجاد کسب و کار است‪.‬‬ ‫یک شرکت تولید قطعات خودرو از دانش آموختگان‬ ‫واحد حسابداری فروش دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫طرح کارورزی یک گام برای مهارت آموزی است‬ ‫وی با اشاره به اینکه دانشکده های کشاورزی باید به دانشکده‬ ‫علوم و فنون کشاورزی تغییر نام بدهند گفت‪ :‬طرح کارورزی‬ ‫یکی از طرح های خوبی است که می تواند به توسعه اشتغال‪،‬‬ ‫توسعه کسب و کار و توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫برای اینكه دانش‌آموختگان بتوانند در بازارهای غیردولتی‬ ‫شغلی برای خود به دست بیاورند ‪ ،‬نیاز است عاوه بر دانشی كه‬ ‫از طریق مراكز آموزش عالی كسب می‌كنند‪ ،‬مهارت‌های عملی‬ ‫انجام این كار را نیز فرا بگیرند‪ .‬هدف ما این است كه در طرح‬ ‫كارورزی توانمندی‌های حرفه‌ای افراد را باال ببریم‪ .‬این افراد باید‬ ‫با بازارهای بخش خصوصی آشنا شوند‪ ،‬كارفرمایان این بخش‬ ‫را بشناسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬رونق تولید و اشتغال و دانش بنیان‬ ‫و تجاری شدن بخش کشاورزی از طریق همین کارورزی موثر و‬ ‫مهارت آموزی محقق می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫علیرغــم گســترش روزافــزون دانشــکده های‬ ‫کش ــاورزی درکش ــور چ ــرا هن ــوز کش ــاورزی ای ــران از‬ ‫توس ــعه شایس ــته خ ــود بازمان ــده اس ــت؟ زمان ــی‬ ‫عقی ــده ب ــر آن ب ــود ک ــه گس ــترش دانش ــکده ه ــای‬ ‫کش ــاورزی و تربی ــت نی ــروی تحصی ــل ک ــرده منج ــر‬ ‫ب ــه توس ــعه کش ــاورزی خواه ــد ش ــد‪ ،‬ل ــذا درای ــن‬ ‫راس ــتا قدم‌ه ــای زی ــادی ب ــرای تربی ــت نی ــروی‬ ‫انس ــانی ماه ــر برداش ــته ش ــد بطوری‌ک ــه ام ــروزه‬ ‫ب ــه ج ــرات م ــی ت ــوان گف ــت کش ــورمان درزمین ــه‬ ‫نی ــروی تحصیلک ــرده کش ــاورزی البت ــه ب ــه لح ــاظ‬ ‫کم ــی ن ــه تنه ــا کمب ــودی ن ــدارد‪ ،‬بلک ــه افزای ــش‬ ‫تع ــداد فار غ‌التحصی ــان کش ــاورزی خ ــود ب ــه‬ ‫مشــکلی دیگــر تبدیــل شــده و ایــن روزهــا بــا انبــوه‬ ‫فار غ‌التحصی ــان بی ــکار ای ــن رش ــته مواجه‌ای ــم‪.‬‬ ‫جه ــت پاس ــخ گوی ــی ب ــه س ــوال ف ــوق و‬ ‫بررس ــی فرصت‌ه ــای اش ــتغال و کارآفرین ــی‬ ‫فار غ‌التحصی ــان رش ــته کش ــاورزی در آس ــتانه‬ ‫‪ 27‬خ ــرداد م ــاه ک ــه در کش ــورمان ب ــا ن ــام روز‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی نامگ ــذاری ش ــده اس ــت ب ــا‬ ‫ش ــاهرخ رمض ــان ن ــژاد‪ ،‬رئی ــس س ــازمان نظ ــام‬ ‫مهندس ــی کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی ای ــران ب ــه‬ ‫گف ــت وگ ــو نشس ــتیم ‪.‬‬ ‫پیش از تاسیس سازمان مهندسی کشاورزی‪،‬‬ ‫نیرو در بخش دولتی خالصه می‌شد‬ ‫رمضاننژادبااشارهبهاینکهپیشاز تاسیسسازماننظاممهندسی‬ ‫کشاورزی همه نیروها در حوزه مهندسی کشاورزی در بخش‬ ‫دولتی شاغل بودند گفت‪ :‬یکی از اهدافمان برای تاسیس‬ ‫سازمان ‪ ،‬استفاده از پتانسیل باالی بخش غیردولتی در این‬ ‫موضوع بود‪ .‬برای اجرای پروژه هایی مانند گلخانه ها‪،‬استخر های‬ ‫پرورش ماهی و ‪ ...‬که بر اساس تکنولوژی روز فعالیت می کنند‬ ‫نیاز به همکاری با بخش خصوصی داشتیم که با تاسیس این‬ ‫سازمان تاش کردیم‪ ،‬به این مهم دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫تربیت مسئولین فنی در بخش کشاورزی‬ ‫وی بـ ـ ــا اش ـ ـ ــاره ب ــه فـ ـ ـعــالـ ـ ـی ــت ه ــای این س ـ ــازم ــان در‬ ‫زم ـی ـنــهاش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ــالو ک ـ ــارآف ـ ــر یـ ــنیافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزود‪:‬ط ـ ـ ــراحـ ـ ــی‪،‬‬ ‫نظارت و ساخت و ساز این پروژه ها فرصتی برای سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی بود و توانست نظر مثبت متولیان بخش‬ ‫خصوصی را برای شراکت در این پروژه ها جلب کند‪.‬‬ ‫وی همچنین به تربیت مسئولین فنی در بخش کشاورزی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬طرح جدیدی که آنرا اجرا کنیم تربیت و‬ ‫پرورش مسئولین فنی برای نظارت بر اجرای پروژه های کشاورزی‬ ‫و افزایش بهره وری واحد‌های دامداری و کشاورزی است که هم‬ ‫اکنون اجرا شده و افراد بسیاری برای اختیار این پست وارد فرآیند‬ ‫آموزشی سازمان شدند ‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران‬ ‫ادامه داد‪:‬پیش از شروع به کار سازمان نظام مهندسی این شغل‬ ‫به هیچ وجه در جامعه تعریف نشده بود و درواقع وجود خارجی‬ ‫وی با اشاره به تاش های سازمان نظام مهندسی کشاورزی‬ ‫در زمینه مهارت آموزی اشاره کرد و گفت‪ :‬این سازمان از طریق‬ ‫مراکز تولیدی و صنعتی فعال در سراسر کشور برای مهارت آموزی‬ ‫مهندسان و دانش آموختگان تاش می‌کند و این آموزش‌ها‬ ‫داوطلبانه‪ ،‬تقاضامحور و توام با بازدید از بخش های مختلف‬ ‫تولیدی است که می تواند منجر به تجربه و افزایش دانش مهارت‬ ‫و اشتغال فارغ التحصیان می شود‪.‬‬ ‫شرکت صنایع فوالد هیربد زردندیه در راستای کادر نیروی انسانی خود دردفترمرکزی تهران از افراد دارای سابقه کاری‬ ‫مرتبط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بخش های تولید‪ ،‬مهندسی و فروش‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس اعتبارات‬ ‫آشنایی کامل به اعتبارات ریالی و ارزی و ‪ LC‬داخلی و خارجی با ‪ 5‬سال سابقه‪ ،‬حدا کثر ‪ 30‬ساله‪ ،‬با مدرک لیسانس‬ ‫داشتن سابقه کار‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس مالی و مالیاتی‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه‪ ،‬حداقل لیسانس حسابداری ازدانشگاه دولتی‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران سیستم‪ ،‬مسلط به ‪Office‬‬ ‫فوق دیپلم برق و مکانیک‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر واردات‬ ‫حداقل کارشناسی ارشد رشته های بازرگانی‪ ،‬آشنایی با کلیه فرآیندهای واردات‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه‪،‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫وکیل پایه یک دادگستری‬ ‫بصورت تمام وقت‪ ،‬ترجیحا آشنا به پرونده های بانکی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫بصورت تمام وقت‪ ،‬ترجیحا آشنا به پرونده های بانکی‬ ‫‪6‬‬ ‫نظافتچی‬ ‫حداقل سن ‪ 35‬سال ‪ ،‬آقا‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫پست الکترونیک زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Recruitment2017@gmail.com‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@hirbodsteel.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک هلدینگ تولیدی در صنایع آرد و طیور‬ ‫جهت تکمیل کادر مدیریت خود از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر فروش‬ ‫داشتن حداقل ‪ 10‬سال سابقه و تحصیالت مرتبط‬ ‫‪ -2‬مدیر بازرگانی‬ ‫داشتن حداقل ‪ 10‬سال سابقه و تحصیالت مرتبط‬ ‫‪ -3‬کارشناس ارشد حسابداری مالی‬ ‫داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه‪ ،‬آشنایی با استانداردهای‬ ‫حسابداری و بهای تمام شده و حسابداری مالیاتی‬ ‫‪info@hajiaghazadehgroup.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ /‬بازرگانی جهت توسعه و گسترش فعالیت های خود به پرسنل زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫‪ -1‬معاونت فنی کارخانه (آقا)‬ ‫ترجیحا‪ ،‬مهندسی مکانیک یا الکترونیک‪ ،‬دارای حداقل‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کارمرتبط‪ ،‬دارای قابلیت و پتانسیل مدیریت‬ ‫سایت تولیدی‪ ،‬توانمند در توسعه و ساخت محصوالت جدید‬ ‫(ساکن استان البرز)‬ ‫‪ -2‬کارشناس ارشد فروش (آقا)‬ ‫دارای مدرک ‪ MBA‬و یا کارشناسی مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی‪ ،‬توانایی برنامه ریزی‪ ،‬مارکتینگ وتوسعه بازار‪،‬‬ ‫آشنا به اصول بازاریابی و روشهای نفوذ در بازار و توانمند در‬ ‫مدیریت و رهبری تیم فروش‬ ‫(ترجیحا ساکن شرق تهران )‬ ‫‪ -3‬کارشناس فروش (آقا)‪:‬‬ ‫دارای مدرک کارشناسی ‪ -‬دارای روابط عمومی قوی و‬ ‫آشنا به امور اداری و کامپیوتر ‪ ،‬ترجیحا آشنا به فروش‬ ‫محصوالت صنعتی و محصوالت پنوماتیک‬ ‫‪resume_pt@yahoo.com‬‬ ‫(ترجیحا ساکن شرق تهران )‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت حریر رنگ سپاهان‬ ‫با فعاليت چاپ و تكميل پارچه واقع در شهرك صنعتی سه راهی مباركه‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪ ۱‬کارشناس تاسيسات آ قا‬ ‫آشنا با سيستم های بويلر بخار و روغن و موتورخانه‬ ‫‪ ۲‬کارشناس برق آ قا‬ ‫آشنا با تابلوی های برق و ‪PLC‬‬ ‫‪ ۳‬کارشناس مدیریت صنعتی خانم‪/‬آ قا‬ ‫با حداقل ‪ ۳‬سال سابقه‬ ‫‪ ۴‬حراست آ قا ‪ :‬شيفت شب تا صبح‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم از طريق راه هاي ارتباطي مندرج‬ ‫در هر رديف شغلی اقدام كنند‪.‬‬ ‫‪harirrang.jobs@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت ظریف پلیمر سپاهان تولید کننده لوازم پزشکی‬ ‫و آزمایشگاهی و دندانپزشکی یکبار مصرف‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط‬ ‫زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس تحقيقات بازار‬ ‫● نظارت و پيش بينی روندهای بازاريابی و فروش‬ ‫● ارزيابی اثر بخشی برنامه ها و استراتژی های بازاريابی‬ ‫● تدوين و ارزيابی روش های جمع آوری داده ها از جمله بررسی‬ ‫و مميزی پرسشنامه و نظر سنجی‬ ‫● گردآوری داده ها از مشتريان‪ ،‬رقبا و شرايط بازار‬ ‫● تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری‬ ‫● تبديل داده ها و يافته هاب پيچيده به جداول‪ ،‬نمودارها‬ ‫و گزارشات مكتوب قابل فهم‬ ‫● تهيه گزارشات و ارائه آنها به مشتريان و مديران‬ ‫● مهارت عالی در رياضيات و كامپيوتر‬ ‫● توانايی تحليل و تفسير آمارها‬ ‫● مهارت های ارتباطی خوب‬ ‫● مهارت های نوشتاری خوب برای نوشتن گزارشات‬ ‫و طراحی پرسشنامه ها● مهارت حل مساله خالقانه‬ ‫● دقت و توجه به جزئيات● مهارت خوب سازماندهی و مديريت زمان‬ ‫● توانايی تحمل فشار كاری زياد‬ ‫● عالقه به روانشناسی و علوم رفتاری‬ ‫● آ گاهی از كسب و كار‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلی در‬ ‫قسمت سابجكت به آدرس ايميل زير ارسال كنند(به هنگام ارسال فرم ‪،‬دقت‬ ‫فرماييد پيام “با موفقيت ارسال شد” را از سيستم دريافت نماييد)‪.‬‬ ‫استخدام فقط در رديف شغلي ذكر شده انجام می‌گردد‪.‬‬ ‫‪info@zarifpolymer.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یك شرکت فعال در زمینه استخراج در محدوده شهر نطنز‬ ‫جهت تكميل كادر نيروی انسانی خود به صورت اقماری از افراد متخصص‬ ‫نيازمند افراد زير(آقا) با حداقل ‪2‬سال سابقه كار می باشد‪:‬‬ ‫‪-۱‬برنامه ریزی و کنترل پروژه با مدرك تحصيلی مهندسی صنايع‬ ‫‪-۲‬نگهداری و تعمیرات با مدرك تحصيلی مهندسی مكانيك‬ ‫‪-۳‬کارشناس برق با مدرك تحصيلی مهندسی برق‬ ‫‪ -۴‬حسابدار با مدرك تحصيلی ليسانس يا فوق ديپلم حسابداری‬ ‫‪ -۵‬مهندس معدن با مدرك تحصيلی مهندسی معدن‬ ‫گرايش فرآوری مواد معدنی‬ ‫‪Job2019217@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت اجاره خودرو بدون راننده یوروپکار‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط‬ ‫زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس اداری ‪ ۱‬نفر‬ ‫مسلط به حسابداری و زبان انگليسی برای مكالمه‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫‪info@rent32.ir‬‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫يك كارخانه رنگسازی واقع در تبريز جهت تكميل كادر پرسنلی‬ ‫خود به همكاری رده های شغلی زير نيازمند است‪.‬‬ ‫مدیر ‪( IT‬آ قا)‬ ‫مدیر حسابداری (آ قا)‬ ‫مدیر حراست (آ قا)‬ ‫کمك حسابدار (خانم) منشی مخصوص (خانم)‬ ‫طراح و گرافيست (خانم)‬ ‫واجدين شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫يك شركت توليدی و صنعتی در استان آذربايجان شرقی‬ ‫(شهرك سرمايه گذاری خارجی) از افراد واجد شرايط‬ ‫زير دعوت به همكاری می نمايد ‪.‬‬ ‫مدیر توليد‪ /‬رئيس توليد‬ ‫رئيس مکانيك‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫مهندس و تكنسين مکانيك و برق‬ ‫تكنسين توليد‬ ‫حسابرس داخلی‬ ‫متقاضيان رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند ‪.‬‬ ‫(ذكر عنوان رديف شغل در رزومه ارسالی الزامی می باشد‪).‬‬ ‫‪job.tabriz2018@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی فعال در زمینه تجهیزات قالب بندی بتن‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫انباردار‬ ‫● مسلط به سيستم انبارداری در نرم افزار سپيدار سيستم‬ ‫● مسلط به اصول انبارداری و چيدمان كاال‬ ‫● تسلط كامل به نقطه سفارشات و موجودی اطمينان‬ ‫● دارای سالمت جسماني جهت جابه جايی كاالدرانبار‬ ‫● ارائه ضامن معتبر‬ ‫● حدا كثر سن بيست و پنج سال به باال‬ ‫● حداقل سابقه فعاليت و مرتبط سه سال‬ ‫● توانايی كنترل و نظارت برروی كل انبارها‬ ‫● ارائه گزارش موجودی به واحدهای مرتبط‬ ‫محدوده مالرد ‪،‬فرديس‪،‬وانديشه‬ ‫متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند ‪.‬‬ ‫‪tanhapoolad@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت ماشین سازی خاور پرس واقع در کمالشهر کرج‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪- ۱‬مهندس طراح ‪ ۳۵‬سال کارشناس مكانیك جامدات‬ ‫مسلط به اتوكد ‪ ،‬ساليدورك‬ ‫‪- ۲‬مهندس الكترونیك ‪ ۳۵‬سال مسلط به ‪Eplan‬‬ ‫‪ -۳‬کارشناس برنامه ریزی تولید ‪ ۳۵‬سال مكانيك‪ ،‬ساخت و توليد ‪،‬‬ ‫مسلط به نقشه خوانی ‪ ،‬ا كسل و آفيس‬ ‫‪- ۴‬مهندس صنایع ‪ ۳۵‬سال با تجربه در كنترل پروژه ‪،‬‬ ‫مسلط به ‪MSproject‬‬ ‫‪ -۵‬کارشناس بازرگانی خارجی ‪ ۳۵‬سال مسلط به زبان انگليسی ‪ ،‬دارای‬ ‫‪ ۵‬سال سابقه در بازرگانی خارجی‬ ‫‪- ۶‬تكنسین برق ‪ ۳۵‬سال مسلط به برق صنعتی ‪،‬‬ ‫آشنا به تجهيزات قدرت و كنترل‬ ‫يا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@khavarpress.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یك شرکت در زمینه تولید مواد اولیه داروئی‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد واجد شرايط‬ ‫زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫سرپرست تضمين کيفيت‬ ‫با سابقه كار مفيد در زمينه داروسازی‬ ‫كارشناس تضمين كيفيت‬ ‫با سابقه كار مفيد در زمينه داروسازی‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را‬ ‫به آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫‪hastiariashimiproject@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت برما واقع در کرج و شهریار‬ ‫جهت مديريت واحد طراحی و مهندسی و اجرای پروژه ها از متخصصين‬ ‫عالقمند و مجرب در زمينه ماشين سازی و اتوماسيون صنعتی‪ ،‬با حقوق و‬ ‫مزايای مكفی دعوت به همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫مهندس مکانيك یا مکاترونيك (ساخت و توليد یا جامدات)‬ ‫دارای توانايی باال و تجربه مفيد در طراحی و مديريت‬ ‫واحد طراحی و پيگيری پروژه ها‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫درج شده در آ گهی ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪job@brema-co.com‬‬ ‫اردبیل‬ ‫یك گروه صنعتی‬ ‫جهت تكميل كادر فنی و پشتيبانی خود در شهر اردبيل از دانش آموختگان‬ ‫مهندسی مكانيك با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار مفيد اجرايی در خطوط‬ ‫توليد پيوسته دعوت به همكاری نموده است‪.‬‬ ‫عالقمندان واجد شرايط می توانند رزومه خود را به نشانی‬ ‫زير ارسال نمايند‪:‬‬ ‫‪info@artagroup.com‬‬ ‫ارا ک (مرکزی)‬ ‫يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان مركزی از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪arkopaint.ceo@gmail.com‬‬ ‫‪- 1‬مهندس ابزار دقيق آ قا‬ ‫بسته بندی حبوبات آذر نیك دانه کیمیا‬ ‫در شهرك صنعتی شهید سلیمی تبریز‬ ‫از قبيل ‪ PT‬و ‪ TT‬و ‪ FT‬و ‪ LT‬و ‪...‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫جهت تكميل كادر پرسنلی خود به همكاری رده شغلی زير نيا مند است‪.‬‬ ‫مسئول فنی و آزمایشگاه‬ ‫برای واحد بسته بندی حبوبات‬ ‫تحصيالت مورد نظر صنايع غذايی‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪a.gh.dizaji63@gmail.com‬‬ ‫دانش كافی براي ادوات مختلف ابزار دقيق‪،‬نفت و گاز و آب‬ ‫آشنا به فيلد اينسترومنت شامل انواع ترانسميترها‬ ‫● آشنا با انواع كنترل ولوها و سايزينگ‬ ‫● آشنا با نقشه خوانی و تهيه نقشه های ‪ P&Id ، PFD‬و‪...‬‬ ‫● تهيه پروپوزال فنی مربوط به موارد فوق الذكر‬ ‫● آشنايی با زبان انگليسی‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای مجموعه آفيس‬ ‫● دارای روحيه كار تيمی و انطباق پذيري‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در قسمت موضوع ايميل ابزار دقيق ذكر شود‬ ‫‪- 2‬کارشناس کنترل پروژه‪/‬صنایع‬ ‫یك هلدینگ فوالدی و پیمانکاری‬ ‫دانش آموخته كارشناسی يا كارشناسی ارشد مهندسی صنايع‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان هرمزگان‪،‬‬ ‫● آشنايی كامل با برنامه ريزی و كنترل پروژه های صنعتی‬ ‫بندر عباس از افراد واجد شرايط زير‬ ‫موسسه امید فجر ارجان خوزستان (سهامی خاص) کنندگی‬ ‫شرکت تجارت الکترونیك پارسیان (تاپ) فعال در امور بانکی‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان خوزستان‪،‬شهرستان اهواز از افراد‬ ‫رئيس حسابرسی داخلی ‪ ۱‬نفر‬ ‫● حداقل داشتن ليسانس حسابداری‬ ‫واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫● مسلط به نرم افزار ‪Primavera P6‬‬ ‫● مسلط به نرم افزار ‪Comfar , MSproject‬‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای مجموعه آفيس‬ ‫● دارای روحيه كار تيمی و انطباق پذيری‬ ‫در قسمت موضوع ايميل كنترل پروژه ذكر شود‬ ‫‪ -3‬انباردار آ قا‬ ‫● دارای مدرك كاردانی يا كارشناسی ● ‪ 2‬سال سابقه كار‬ ‫آشنا به اصول انبارداری كدينگ‪ ،‬شناسايی قطعات و چيدمان‪،‬‬ ‫مباحث لجستيك ‪ Lifo‬و ‪ Fifo‬و ‪ / 5S‬صدور حواله و ثبت سند انبار‬ ‫● تسلط به ‪ ● office‬توانايی سرپرستی نيرو‬ ‫● توانايی كار با ليفتراك‬ ‫محل كار شهر صنعتی كاوه شهرستان ساوه‬ ‫در قسمت موضوع ايميل انباردار ارسال شود‬ ‫‪ -4‬برقكار صنعتی ماهر آ قا‬ ‫مسلط به تمامی امور مربوط به برق فشار متوسط ‪ 20‬كيلوولت‪،‬‬ ‫كابل كشی‪ ،‬نصب سركابل‪ ،‬عيب يابی تجهيزات‬ ‫آشنايی با سرويس و نگهداری سيستم های برق ماشين آالت‪،‬‬ ‫كوره های صنعتی و ژنراتور‬ ‫به صورت تمام وقت‬ ‫در قسمت موضوع عنوان برقكار صنعتی ارسال نماييد‬ ‫‪- 5‬مهندسی شيمی آ قا‬ ‫کارشناس اداری خانم‬ ‫● دارای بيش از ده سال سابقه حسابرسی داخلی و مستقل‬ ‫● سابقه كار در شركت های ‪ PSP‬و آشنايی با دستگاه های‬ ‫● آشنايی كامل با كنترل های داخلی‬ ‫كارت خوان در اولويت می باشند‪.‬‬ ‫● تهيه گزارش شناخت ● آشنايی با حسابرسی مبتنی برريسك‬ ‫آشنايی كامل درگزارش نويسی‬ ‫● آشنايی كامل بافرآيند حسابرسی مالی وعملياتی و در كل آشنايی‬ ‫كامل بافرآيند حسابرسی داخلی‬ ‫● سن كمتر از ‪ ۲۵‬سال● روابط عمومی باال‬ ‫● آشنايی با آفيس و تسلط كامل به ا كسل‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرايط ميتواننـد رزومه خـود را به ايميل زير ارسـال نمايند‬ ‫‪engineer.yazdany@gmail.com‬‬ ‫● آشنايی كامل كار با كامپيوتر و تسلط كامل به ا كسل‬ ‫فارس‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به‬ ‫آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫‪a.motekhases@arzeshholding.com‬‬ ‫یكشرکتساختمانی‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان فارس از افراد واجد شرايط زير‬ ‫خوزستان‬ ‫گروه صنعتی پاك چوب در استان خوزستان شهر شوش‪،‬دزفول‬ ‫در راستای تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط در رديف های شغلی‬ ‫زير دعوت به همكاری می نمايد‬ ‫‪-1‬بازرگانی زبان خارجه‬ ‫●كارشناس‪/‬كارشناس ارشد زبان انگليسی‬ ‫با سابقه كاری حداقل ‪ 5‬سال دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪- 1‬کارشناس ارشد حقوق خصوصی‬ ‫● مسلط در قراردادهای پيمانكاری ‪ ،‬شرايط عمومی پيمان و ‪..‬‬ ‫‪- 2‬کارشناس دفتر فنی عمران‬ ‫● مسـلط بـه امـور فنـی در پـروژه هـای عمرانـی از قبيـل تهيـه صـورت‬ ‫وضعيـت فهرسـت بهايـی‪ ،‬صـورت مجالـس‪ ،‬دسـتور كار‪،‬‬ ‫قيمت جديد‪ ،‬كليم ● مسلط به نرم افزار های تكسا‪،‬نرم افزار آفيس و اتوكد‬ ‫آشنا به نرم افزار ‪ ASPEN‬و ‪HYSYS‬‬ ‫● آشنايی و تسلط كامل به زبان انگليسی(مكالمه و ترجمه)‬ ‫و داشتن مدرك معتبر مرتبط‬ ‫‪- 3‬کارشناس فنی تاسيسات مکانيکی‬ ‫● آشنا به امور قرارداد های عمرانی ● مسلط به اجرای انواع‬ ‫سيستم های مكانيكی ●مسلط به نرم افزار اتوكد‪ ،‬آفيس‬ ‫آشنا به فرآيند توليد اسيد و كودهای شيميايی‬ ‫● روابط عمومی قوی و قدرت تبادل نظر با ديگران‬ ‫از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به‬ ‫توانايی ارائه گزارشهای روزانه‬ ‫● مسلط به امور اداری● تسلط به كار با كامپيوتر‬ ‫كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي شيمي‬ ‫آشنايی با زبان انگليسی‬ ‫●(مترجمی وآموزش زبان) آقا‪/‬خانم‬ ‫‪- 2‬حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزارهای مجموعه آفيس‬ ‫● كارشناس‪/‬كارشناس ارشد حسابداری آقا‪/‬خانم‬ ‫دارای روحيه كار تيمی و انطباق پذيری‬ ‫● آشنايی كامل به امور حسابداری و ماليات‬ ‫به صورت تمام وقت‬ ‫●با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مفيد‬ ‫در قسمت موضوع عنوان مهندسی شيمی ارسال نماييد‬ ‫● تسلط كافی به امورحسابداری صنعتی باحداقل ‪3‬سال سابقه كاری‬ ‫از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوانهای‬ ‫‪ -3‬انفورماتيك‬ ‫شغلی ذكر شده در هر رديف شغلی در قسمت ‪ subject‬به آدرس‬ ‫ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫● كاردانی‪/‬كارشناسی كامپيوتر‪ -‬آقا‬ ‫●تسلط به نصب و راه اندازی دوربين های مدار بسته تحت شبكه‬ ‫‪infoptfco@gmail.com‬‬ ‫● آشنا با ‪ Active directory‬و پسيو شبكه‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪ -4‬کنترل کيفيت‬ ‫يك شركت توليدی جهت تكميل كادر خود در استان مركزی‬ ‫از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس پشتيبانی فنی آ قا‬ ‫● حداقل كارشناسی● مهندسي مكانيك‬ ‫● حداقل دو سال● تسلط بر نرم افزارهای طراحی‪ ،‬مدلسازی‬ ‫و نقشه كشی (نظير ‪)Auto CAD, CATIA, Solid Work‬‬ ‫● آشنايی با فرآيند مهندسی معكوس‬ ‫آشنايی با تعميرات و نگهداری دستگاه ها و نصب ماشين آالت جديد‬ ‫از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Jobsopp97@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان مركزی از افراد‬ ‫واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای ‪ -‬آ قا ‪ /‬خانم‬ ‫●كارشناسی●بهداشت حرفه ای‬ ‫●حداقل دو سال مرتبط و در شركت های با بيش از ‪ 100‬نفر پرسنل‬ ‫محل كار‪:‬شهركصنعتی كاوه‪-‬ساوه(هزينهسكونتبرعهدههمكار میباشد)‬ ‫از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Jobsopp97@gmail.com‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫یك نفر کارشناس دفتر فنی خط لوله‬ ‫یك نفر نقشه بردار مجهز به دوربین‬ ‫یك نفر کارشناس کنترل پروژ‬ ‫● مسلط به ‪ P6‬و يك نفر كارشناس ايمنی‬ ‫همگی مقيم بندرعباس نيازمنديم‬ ‫از عالقه مندان دعوت ميشود رزومه خود را به ادرس زير ايميل نمايند‪.‬‬ ‫‪Hoseynzadeh2016@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت آرین پخش هرمز‬ ‫جهت تكميل كادر اداری و فروش خود در بندرعباس‪،‬‬ ‫دو نفر نيروی خانم را دعوت به همكاری می نمايد ‪.‬‬ ‫حقوق ثابت ‪ +‬پاداش مكفی‬ ‫‪vahid3969@gmail.com‬‬ ‫●كارشناس‪/‬كارشناس ارشد شيمی (تمامی گرايش ها)‬ ‫صنايع آقا‪/‬خانم ● دارای سابقه كار مرتبط با كنترل كيفيت‬ ‫● مسلط به مهارت های ‪ ICDL‬و ترجيحا زبان ‪EN‬‬ ‫‪- 5‬بازرگانی‬ ‫● كارشناسی‪/‬كارشناسی ارشد برق‪/‬مكانيك‪/‬بازرگانی خانم‬ ‫● با معدل باالی ‪ ●16‬مسلط به افيس‬ ‫● ترجيحا با سابقه كار ● فار غ التحصيل از دانشگاه دولتی‬ ‫‪- 6‬نباردار کارشناس انبارداری‪/‬برق‪/‬مکانيك و‪ ...‬آ قا‬ ‫● توانايی چيدمان و شناسايی قطعات فنی‬ ‫● توانايی كار با نرم افزار انبارداری‬ ‫‪- 7‬برق کارشناس‪/‬کارشناس ارشد برق (توليد) آ قا‬ ‫● آشنا با ‪ plc‬و مدارات كنترل‬ ‫● قدرت و فرمان با حداقل ‪ 3‬سال سابقه كاری مرتبط‬ ‫‪ -8‬مکانيك کارشناس‪/‬کارشناس ارشد مکانيك (توليد) آ قا‬ ‫● آشنا با مدارات هيدروليك و پنوماتيك و مكانيك عمومی‬ ‫● با حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار‬ ‫‪ -9‬کارشناس دفترفنی‬ ‫●كارشناس‪/‬كارشناس ارشد مكانيك ‪ /‬برق آقا‪/‬خانم‬ ‫● تسلط كامل به نقشه كشی و نرم افزار ‪ solid work‬و ‪Autocad‬‬ ‫● نظارت بر تعميرات و طراحی جهت اصالح و بهينه سازی سيستم ها‬ ‫‪ -10‬مسئول روابط عمومی (گرافيست) گرافيك آ قا‪/‬خانم‬ ‫● آشنايی كامل بر مفاهيم‪،‬اصول و استانداردهای‬ ‫هويت سازمانی و برند● ايده پرداز و خالق‬ ‫● تسلط بر نرم افزارهای گرافيكی با سابقه در زمينه تبليغات‬ ‫طراحی گرافيك● چاپ به صورت حرفه ای‬ ‫● عكاسی و فيلم برداری‬ ‫‪- 11‬آموزش مدیریت(کليه رشته ها)‪ /‬علوم اقتصادي آ قا‪/‬خانم‬ ‫● آشنا به فرايندهای مديريت آموزشی در سازمان مانند نيازسنجی‬ ‫برنامه ريزی● اجرا و سنجش اثربخشی سازمانی‬ ‫●مسلط به ‪office‬‬ ‫‪ -12‬ایمنی و بهداشت‬ ‫● كارشناس ايمنی و بهداشت حرفه ای آقا‪/‬خانم‬ ‫● تسلط در اجرای سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫●مميزهاچ● بازرسی ها‬ ‫برنامه های ايمنی و تدوين مستندات ايمنی متقاضيان واجد شرايط‬ ‫ميتوانند رزومه خود را با ذكر عنوان شغلی مورد نظر‬ ‫به ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Estekhdam@pakchoob.ir‬‬ ‫آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪farsmuseum.msco@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یك شرکت طراحی و تولید تجهیزات مکانیکی واقع در شیراز‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان فارس از افراد واجد شرايط‬ ‫زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫طراح مکانيك یك نفر‬ ‫● با حداقل دو سال سابقه كار طراحی صنعتی و آشنا با فرايندهای‬ ‫توليد ● ليسانس يا فوق ليسانس مكانيك‪ ،‬نقشه كشی صنعتی يا طراحی‬ ‫صنعتی از دانشگاه های معتبر‬ ‫● تسلط كامل به نرم افزارهای ‪Solidworks, Autocad, CATIA‬‬ ‫● توانايی انجام كار گروهی و تعامل سازنده با ساير همكاران در راستای‬ ‫تحقق اهداف شركت ● خالق‬ ‫● توانايی برنامه ريزی و انجام امور محوله‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان طراح‬ ‫مكانيك در موضوع ايميل به آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫حتما در قسمت موضوع ايميل واژه “طراح مكانيك” ذكر شود‪.‬‬ ‫‪Humanresources.fapa@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت هرم فوالد‬ ‫جهت تكميل كادر فنی خود در استان فارس از افراد واجد‬ ‫شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫مهندسين رشته های عمران ‪ ،‬برق و مكانيك ‪ -‬با حداقل سه سال سابقه كار‬ ‫از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به‬ ‫آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪heramco.cv@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫مجتمع فوالد البرز ناب آرش با توجه به شرايط ذيل دعوت به‬ ‫همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫مهندس مواد‬ ‫●كارشناسی ‪ ,‬كارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی‪،‬‬ ‫مهندس مکانيك‬ ‫● كارشناسی ‪ ,‬كارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی مکانيك گرایش جامدات‪-‬سياالت‪-‬ساخت و توليد‪،‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫● كارشناسی ‪ ,‬كارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی برق گرایش قدرت‪-‬الکترونيك‪-‬ابزار دقيق‪،‬‬ ‫مهندس شيمی‬ ‫● طراحی فرآيند فرآيندهای جداسازی● آشنا به توليد گازهای صنعتی‬ ‫كارشناسی ‪ ,‬كارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی شيمی‪،‬‬ ‫●كارشناس شيمی‬ ‫● آشنا به تجهيزات آزمايشگاهی و شيمی تجزيه‬ ‫● كارشناسی ‪ ,‬كارشناسی ارشد‬ ‫داوطلبان واجد شرايط رزومه خود را به ايمل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪HR@anasteelco.com‬‬
‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کـه در جـذب ایـن افـراد ایجـاد شـده بـه تامیـن بودجـه الزم بـرای‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫ایـن بخـش برم ‌‬ ‫نماینـده مـردم بهـار و کبودرآهنـگ در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬مـا ایـن موضـوع را در نشسـتی کـه بـا آیـت‌اهلل‬ ‫رئیسـی داشـتیم‪ ،‬مطـرح کردیـم‪ ،‬ضمـن اینکـه در حـال پیگیـری‬ ‫هستیم که دولت بودجه الزم برای این بخش را تامین کند تا قوه‬ ‫اسلامی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اگـر مشـکل جـذب پذیرفته‌شـدگان‬ ‫آزمـون اسـتخدامی قـوه قضائیـه برطـرف نشـود‪ ،‬بـه طـور قطـع‬ ‫کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس از رئیس سـازمان برنامه و‬ ‫بودجـه دعـوت خواهـد کـرد تـا بـرای رفع این مشـکل در نشسـت‬ ‫ایـن کمیسـیون حضـور یابـد‪.‬‬ ‫آزمون استخدامی قوه قضاییه به ما ارتباطی ندارد‬ ‫در همیـن رابطـه جمشـید انصـاری‪ ،‬رئیـس سـازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور گفت‪ :‬تاکنون درخواستی از سوی قوه قضاییه‬ ‫بالتکلیفی‌ها ادامه دارد‬ ‫بـرای جـذب پذیرفتـه شـدگان آزمـون اسـتخدامی کـه دو سـال‬ ‫پیـش برگـزار شـد بـه مـا ارسـال نشـده اسـت‪.‬‬ ‫انصـاری افـزود‪ :‬حـدود دو سـال پیـش متولیـان قـوه قضائیـه‬ ‫تصمیـم گرفتنـد ایـن آزمـون را برگـزار کننـد بـدون اینکـه از مـا‬ ‫درخواسـتی داشـته باشـند یـا در مـورد آزمـون هماهنگـی انجـام‬ ‫دهنـد‪.‬‬ ‫انصـاری در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار مهـر دربـاره سـرانجام‬ ‫جذب نیروهای پذیرفته شـده در آزمون اسـتخدامی قوه قضائیه‬ ‫گفـت‪ :‬حـدود دو سـال پیـش متولیـان قـوه قضائیـه تصمیـم‬ ‫گرفتنـد ایـن آزمـون را برگـزار کننـد بـدون اینکـه از مـا درخواسـتی‬ ‫داشـته باشـند یـا در مـورد آزمـون هماهنگـی انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور افـزود‪ :‬تمام‬ ‫◄ دو ســال از برگــزاری آزمــون اســتخدامی قــوه قضائیــه و اعــالم نتایــج و اســامی پذیرفتــه شــدگان‬ ‫مباحـث مربـوط به آزمون اسـتخدامی را خود قـوه قضائیه انجام‬ ‫یگــذرد امــا هنــوز خبــری از اســتخدام قبــول شــدگان در دســتگاه قضــا نیســت‪.‬‬ ‫اولیــه م ‌‬ ‫داد و مـا در جریـان کاری کـه کـرده اند نیسـتیم‪.‬‬ ‫ـداد‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫بر‬ ‫‪۱۰/۰۹/۹۶‬‬ ‫ـخ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تار‬ ‫در‬ ‫ـتخدامی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـهمیه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫‪۶۴۰۰‬‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫قا‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫قضائ‬ ‫ـوه‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫اداری‬ ‫کادر‬ ‫ـون‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬آزم ـ‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون نیز در این رابطه درخواستی از قوه قضائیه‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫ـون‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫آز‬ ‫ـزاری‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫بر‬ ‫از‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـدند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫معر‬ ‫‌ها‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـتری‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دادگ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مصاح‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫‪ ۷۲۲۸‬نفــر بــه عنــوان نفــرات قبــول شــده‬ ‫ن‬ ‫ـتا‬ ‫ـ‬ ‫به سـازمان امور اداری و اسـتخدامی ارسـال نشـده اسـت از این‬ ‫ـوی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پیگ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ـدگان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫تلف‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ـرش‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پذ‬ ‫ـورد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـج‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫نتا‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫اداری و اس ــتخدامی کارکن ــان اداری ق ــوه قضائی ــه اع ــالم ک ـ‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫م‬ ‫ـالم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫پذیرفت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫رو ایـن موضـوع بـه مـا ارتباطـی پیـدا نمی‌کنـد‪ .‬در مـورد اینکـه‬ ‫متقاضی ــان نیس ــت‪.‬‬ ‫چـرا هنـوز نتوانسـته انـد افـراد قبـول شـده را بـه کار‬ ‫بگیرنـد هـم چیـزی بـه مـا نگفتـه انـد‪.‬‬ ‫دوم بنـد د مـاده ‪ ۱۱۳‬قانـون برنامـه ششـم بـرای اجرایـی شـدن‬ ‫هـم زندگـی ایـن افـراد را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫انصـاری گفـت‪ :‬سـازمان اداری و اسـتخدامی‬ ‫تکلیـف معیـن در بنـد (ث) و ردیـف ‪ ۲‬جـدول ‪ ۱۷‬و صـدر مـاده‬ ‫سکته شش نفر از داوطلبان‬ ‫رئیس سازمان امور استخدامی‪:‬‬ ‫نمی‌توانـد پاسـخی در رابطـه بـا چگونگـی انجـام کار‬ ‫صدراالشـاره اسـتنکاف‪ ،‬و همچنیـن مـواد ‪ ۱۱۸‬و ‪ ۱۱۹‬قانـون‬ ‫یکـی از پذیرفتـه شـدگان در ایـن رابطـه می‌گو یـد‪ :‬تـا کنـون‬ ‫تاکنون درخواستی از سوی قوه قضاییه‬ ‫بدهـد و قبـول شـدگان بایـد موضـوع را از قـوه قضائیـه‬ ‫مذکـور را ناقـص اجـرا کرده‌انـد‪ .‬لـذا مقتضـی اسـت در اجـرای‬ ‫شـش نفـر از جمـع پذیرفتـه شـدگان بـه دلیـل حواشـی و مسـائل‬ ‫پیگیـری کننـد‪.‬‬ ‫مـاده ‪ ۲۳۴‬قانـون آئین‌نامـه داخلـی مجلـس در فرآینـد رسـیدگی‬ ‫یهـا و بـه تبـع آن مشـکالت اقتصـادی و‬ ‫مطـرح شـده و بالتکلیف ‌‬ ‫آزمون‬ ‫شدگان‬ ‫پذیرفته‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫معـاون رئیـس جمهـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬شـایان ذکـر اسـت تعـدادی از بهتریـن جوانـان میهـن‬ ‫خانوادگـی پیـش آمـده‪ ،‬سـکته کـرده و از دنیـا رفتنـد‪.‬‬ ‫استخدامی که دو سال پیش برگزار‬ ‫اگـر سـازمان اداری و اسـتخدامی در جریـان برگـزاری‬ ‫اسلامی در سـال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬پـس از شـرکت در آزمـون و گذرانـدن‬ ‫اغلب این افراد که در سن جوانی هم هستند پس از اعالم نتایج‬ ‫آزمـون نبـوده‪ ،‬منابـع الزم بـرای برگـزاری آزمـون مذکـور‬ ‫فرآیندهـای گزینـش به عنوان کادر اداری و پشـتیبان بالتکلیف‬ ‫و اطمینـان از پذیرفتـه شـدن بـرای تشـکیل خانـواده اقـدام کردند‬ ‫شد به ما ارسال نشده است‬ ‫چگونـه تأمیـن شـده اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بایـد معاونـت‬ ‫بـه سـر می‌برنـد کـه بـا توجـه بـه تکلیـف قانونـی دسـتگاه‌های‬ ‫امـا بـه دلیـل بالتکلیفـی ناشـی از اسـتخدام‪ ،‬موضـوع ازدواج آنها‬ ‫اداری مالـی قـوه قضائیـه و سـازمان برنامـه و بودجـه در ایـن‬ ‫یشـان رفـع شـود‪».‬‬ ‫ذی‌ربـط بایسـتی موانـع به‌کارگیر ‌‬ ‫هـم تحـت الشـعاع قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫رابطـه پاسـخگو باشـند‪.‬‬ ‫ا گـر چـه در ایـن دو سـال اظهـار نظرهـای مختلفـی در رابطـه‬ ‫بـی اطالعـی رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور‬ ‫قضائیـه بتوانـد ایـن افـراد را بـکار بگیـرد‪.‬‬ ‫هیچ منع قانونی برای جذب پذیرفته‌شدگان آزمون‬ ‫یگـذرد امـا روز گذشـته تعـدادی از‬ ‫بـا پیگیـری اسـتخدام‌ها م ‌‬ ‫بـه عنـوان متولـی آزمون‌هـای اسـتخدامی از موضـوع مذکـور‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬هم‌اکنـون هیـچ منع قانونـی برای جذب‬ ‫استخدامیقوه قضائیه وجود ندارد‬ ‫نماینـدگان مجلـس اعلام کردنـد کـه در پـی اعلام جـرم علیـه‬ ‫در حالـی اسـت کـه محمدباقـر نوبخـت‪ ،‬رئیـس سـازمان‬ ‫پذیرفته‌شـدگان آزمـون اسـتخدامی سـال ‪ 96‬ایـن قـوه وجـود‬ ‫همچنیـن محمدعلـی پورمختار‪،‬عضـو کمیسـیون قضایی و‬ ‫مسـببان ایـن تعلـل و تأخیـر هسـتند‪.‬‬ ‫برنامـه و بودجـه کشـور صبـح سـه شـنبه در حاشـیه بازدیـد‬ ‫نـدارد و تنهـا سـازمان برنامـه و بودجه باید هر چه سـریعتر بودجه‬ ‫حقوقی مجلس‪ ،‬بابیان‌اینکه در نشستی که با رئیس قوه قضائیه‬ ‫از آزادراه تهـران‪ -‬شـمال بـا اشـاره بـه درخواسـت قـوه قضائیـه‬ ‫الزم بـرای ایـن بخـش را تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫داشـته‌اند موضـوع جـذب پذیرفت ‌هشـدگان آزمـون اسـتخدامی‬ ‫درخواست ‪ ۷۵‬نماینده برای رسیدگی به عدم جذب‬ ‫بـرای تخصیـص اعتبـار جهـت جـذب نیـرو گفـت‪ :‬نمی‌تـوان‬ ‫ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم‪ ،‬یـادآور شـد‪ :‬اغلـب‬ ‫قـوه قضائیـه را مطـرح کرده‌انـد تاکیدکردکـه ا گـر مشـکل آنهـا رفـع‬ ‫پذیرفته‌شدگان‬ ‫از یکسـو بحـث صرفه‌جویـی را مطـرح کـرد و از سـوی دیگـر‬ ‫افـرادی کـه در ایـن آزمـون پذیرفتـه شـده‌اند‪ ،‬کارمنـد قـوه‬ ‫نشـود از رئیـس سـازمان برنام ‌هو‌بودجـه بـرای حضـور در نشسـت‬ ‫در همیـن رابطـه حسـینعلی حاجی‌دلیگانـی نماینـده‬ ‫انتظـار داشـت‪ ،‬تشـکیالت توسـعه یابـد امـا قـوه قضائیـه بـرای‬ ‫قضائیـه خواهنـد بـود‪ ،‬چـرا کـه مـا بـرای جـذب قضـات ایـن‬ ‫کمیسـیون دعـوت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫نشـهر در مجلس از درخواسـت ‪ ۷۵‬نفر از نمایندگان برای‬ ‫شاهی ‌‬ ‫توسـعه تشـکیالت خـود‪ ،‬بهانـه جلوگیـری از اطالـه دادرسـی را‬ ‫مجـوز را داده‌ایـم کـه سـاالنه تعـداد هشـتصد نفـر در قـوه قضائیه‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تلاش کمیسـیون قضایـی و حقوقـی‬ ‫رسـیدگی بـه عـدم جـذب پذیرفته‌شـدگان آزمـون اسـتخدامی‬ ‫دارد‪ .‬بـا ایـن حـال جـز از طریـق اولویت‌بنـدی و سـهمیه‌بندی‪،‬‬ ‫اسـتخدام شـوند کـه در حـال انجـام اسـت و ایـن اقـدام نیـز در‬ ‫مجلـس بـرای تعییـن تکلیـف وضعیـت جـذب ‪ 7200‬نفـر از‬ ‫قـوه قضائیـه در قالـب مـاده ‪ ۲۳۴‬آئیـن نامـه داخلـی مجلـس‬ ‫نمی‌توانیـم کاری پیـش ببریـم‪.‬‬ ‫راسـتای کاهـش اطالـه دادرسـی و افزایـش نیـروی کافـی بـرای‬ ‫پذیرفت ‌هشـدگان آزمون اسـتخدامی سـال ‪ 96‬قوه قضائیه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬در متـن ایـن نامـه کـه خطـاب به هیأت رئیسـه مجلس‬ ‫دسـتگاه قضائـی خواهـد بـود‪.‬‬ ‫یشـود بر‬ ‫آزمون‌هایـی کـه بـرای اسـتخدام در قـوه قضائیـه برگـزار م ‌‬ ‫شـورای اسلامی نگاشـته شـده‪ ،‬آمـده‪« :‬سـازمان برنامـه و بودجـه‬ ‫عضـو کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس شـورای‬ ‫مبنای مجوز قانونی بوده که به آن داده شـده اسـت‪ ،‬اما مشـکلی‬ ‫و سـازمان امـور اسـتخدامی و وز یـر دادگسـتری از اجـرای فـراز‬ ‫داغ استخدام بر دل‌های‬ ‫پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون استخدامی قوه قضائیه‬ ‫رئیـس امـور اداری و اسـتخدامی کارکنـان اداری قـوه قضائیه‬ ‫درخصـوص فراینـد مصاحبـه مجـدد مردودیـن هـم اعلام کـرده‬ ‫بـود‪ :‬مصاحبـه تجدیـد نظـر اسـتان‌ها انجـام گرفتـه اسـت و‬ ‫مصاحبـه تجدیـد نظـر اسـتان تهـران نیـز بـا اعضـای جدیـد‬ ‫مصاحبـه انجـام شـده اسـت‪ .‬پذیرفتـه شـدگان پـس از اعلام‬ ‫نظـر هسـته‌های گزینـش بـر اسـاس رشـته‌های شـغلی جهـت‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫آمـوزش بـدو خدمـت بـه آمـوزش اسـتان‌ها معرفـی م ‌‬ ‫نبـار اسـت کـه قصـد دار یـم‪ ،‬پذیرفت ‌هشـدگان آزمـون‬ ‫بـرای اولی ‌‬ ‫کادر اداری قـوه قضائیـه قبـل از شـروع بـه کار‪ ،‬آموزش‌هـای‬ ‫الزم اعـم از شـغلی یـا توجیهـی بـدو خدمـت‪ ،‬آمـوزش سـمپ و‬ ‫تهـای رفتـاری را بیننـد‪ .‬پـس از انجـام گزینـش‪،‬‬ ‫آمـوزش مهار ‌‬ ‫اسـتعالمات و نیـز آمـوزش؛ اطالعـات اولیـه پذیرفتـه شـدگان‬ ‫در سـامانه راهـکار ثبـت و پرونـده الکترونیکـی جهـت بررسـی و‬ ‫صـدور ابلاغ انشـائی بـه ایـن امـور ارسـال خواهـد شـد و شـروع بـه‬ ‫کار پذیرفت ‌هشـدگان بـا صـدور مجـوز از سـوی معاونـت راهبـردی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫قـوه قضائیـه انجـام م ‌‬ ‫ا گـر چـه پذیرفتـه شـدگان آزمـون اسـتخدامی نامـه‌ای را هـم‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا بـه رئیـس قـوه قضائیـه ارسـال کردنـد امـا تـا کنـون ایـن نامـه‬ ‫نـگاری هـم بـی نتیجـه مانـده اسـت‪.‬‬ ‫در حالـی بودجـه بـه عنـوان گـره ایـن اسـتخدام مطـرح شـده‬ ‫اسـت کـه برخـی از پذیرفتـه شـدگان کـه پیشـتر شـاغل بودندبـه‬ ‫دنبـال اعلام قـوه قضائیـه‪ ،‬کار قبلـی خـود را تحویـل داده و در‬ ‫انتظـار اسـتخدام در دسـتکاه قضائـی بودنـد کـه همیـن مسـئله‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت شماران سیستم ‪ ،‬در راستای تکمیل و توسعه کادر خود از چند نیروی تمام وقت‬ ‫با شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت فنی مهندسی جهت تکمیل نیروی اجرایی خود در پروژه های تعمیر ونگهداری جنوب کشور نیاز به استخدام افراد زیر دارد‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه مفید‬ ‫ردیف شغلی‬ ‫‪-1‬سرپرست ولوشاپ‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال سابقه‬ ‫‪-2‬تکنسین ولوشاپ‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪ 7‬سال سابقه‬ ‫‪-3‬اسناد کار ولوشاپ‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 5‬سال سابقه‬ ‫‪-4‬سرپرست ماشین آالت دوار‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال سابقه‬ ‫‪-5‬تکنسین ماشین آالت دوار‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 5‬سال سابقه‬ ‫‪-6‬اسناد کار ماشین آالت دوار‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 5‬سال سابقه‬ ‫‪-7‬کارشناس برنامه ریزی ‪PM‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 5‬سال سابقه‬ ‫متقاضیان سمت های فوق‪ ،‬رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به همراه حقوق درخواستی به آدرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪arvin_st@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه موادغذایی واقع در شهر صنعتی نظرآباد به منظور تکمیل کادر پرسنل خود نیاز به تخصص های‬ ‫ذیل دارد‪ .‬متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrcvm98@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫کاری‬ ‫جنسیت‬ ‫مهارت ها‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫لیسانس صنایع غذایی‬ ‫صنایع و یا مدیریت صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫آقا‬ ‫توانایی سرپرستی پرسنل‪ ،‬شناسایی فرآیندهای سازمان و‬ ‫تعیین شاخص های پایش و اندازه گیری آن‪،‬‬ ‫ظرفیت سنجی ماشین آالت و خطوط تولیدی ‪ ،‬آشنا با‬ ‫فرآیند تولید نوشیدنی‪ ،‬آشنایی با نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر کنترل کیفیت‬ ‫لیسانس رشته های صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫‪2‬‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی با فرآیند تولید نوشیدنی‪ ،‬آشنایی با تجهیزات‬ ‫آزمایشگاهی و آزمون کیفی‪ ،‬آشنایی کامل بر استاندارد‬ ‫مدیریت کیفیت‪ ،‬آشنایی با آزمون های آماری و‬ ‫نمونه برداری‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و انبار‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع و‬ ‫یا مدیریت صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫آقا‬ ‫تسلط به روش های برنامه ریزی تولید کنترل موجودی‪،‬‬ ‫اصول مدیریت انبار‪ ،‬سرپرستی پرسنل‪ ،‬آشنایی‬ ‫با نرم افزارهای برنامه ریزی و انبار‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪2‬‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی‪ ،‬آشنایی با نرم افزار‬ ‫ورود وخروج (علم و صنعت) آشنایی به ارزیابی و عملکرد‬ ‫آشنایی و تهیه و تدوین بخشنامه ها و آیین نامه ها و‬ ‫دستورالعمل های اجرایی‪ ،‬آشنایی به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫آقا‬ ‫مسلط به کلیه پروسه واردات کاال(از منبع یابی تا ترخیص‬ ‫کاال) ‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی و مذا کرات بازرگانی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس بازرگانی داخلی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫آقا‬ ‫آشنا به بازارا داخل و مسلط به منبع یابی‪ ،‬تسلط کامل‬ ‫بر کلیه روند تدارکات داخلی‪ ،‬دارای روابط عمومی قوی‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس فروش و‬ ‫بازاریابی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫آقا‬ ‫مسلط به کلیه فرآیند فروش و بازاریابی‪ ،‬آشنا به بازار مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬دارا بودن روابط عمومی قوی و مسلط به فنون‬ ‫مذا کره برای جذب مشتری‬ ‫‪8‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی کامل با فرآیند فروش و نرم افزارهای مرتبط‪ ،‬تسلط‬ ‫بر اصول و قنون مذا کره جهت جذب مشتری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه دارویی جهت کار در دفتر تهران واقع در محدوده جردن به افراد ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫نماینده علمی و مشاور فروش مکمل های دارویی‬ ‫•دارای تحصیالت مرتبط یا دارو و درمان و رشته های مرتبط •دارای تجربه کار مرتبط‬ ‫از افراد دارای مشخصات فوق درخواست می شود رزومه و سوابق کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪mgc_job@yahoo.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس واحد‬ ‫مهندسی فروش‬ ‫آ قا‪/‬خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪/‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪ /‬به صورت تمام وقت‪/‬‬ ‫کارشناسی حسابداری ‪ /‬مدیریت ‪ /‬نرم افزار‪ /‬تسلط بر مفاهیم حسابداری‬ ‫و نرم افزار های جامع و یکپارچه‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫فقط خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال‪ /‬با حقوق ثابت ‪ +‬بیمه ‪ +‬پورسانت‪ /‬لیسانس مدیریت ‪/‬دارای‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬عالقه مند به کار فروش و بازاریابی‪ /‬به صورت تمام وقت‪ /‬با‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫امور نمایندگی ها‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪ /‬کارشناسی مدیریت ‪ /‬نرم افزار‪/‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪/‬‬ ‫آ قا‪/‬خانم به صورت تمام وقت‪/‬جذب نمایندگی ‪ ،‬مسلط به امور قراردادها ‪ ،‬تجربه در امور‬ ‫نمایندگی ها ترجیحا نرم افزار‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫لیسانس مدیریت ‪ ،‬حسابداری ‪ ،‬نرم افزار‪/‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در‬ ‫آ قا‪/‬خانم فروش نرم افزار‪/‬به صورت تمام وقت‪/‬مدیریت تیم فروش ‪ ،‬مسلط به اصول و‬ ‫فنون مذا کره ‪ ،‬خالق ‪ ،‬مسلط به استراتژی های بازاریابی‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرست تیم فروش‬ ‫آ قا‪/‬خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪ /‬لیسانس مدیریت ‪ ،‬نرم افزار‪ /‬با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‪/‬‬ ‫سرپرستی تیم فروش نرم افزاری‬ ‫‪6‬‬ ‫کارآموز فروش‬ ‫آ قا‪/‬خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 26‬سال‪/‬لیسانس‪/‬کارآموز فروش پس از اتمام کارآموزی استخدام با‬ ‫شرایط عالی‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫آ قا‪/‬خانم حدا کثر ‪ 35‬سال‪ /‬برنامه نویس وب مسلط به ‪ Typescript Angular‬و آشنا به ‪SQL‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫آ قا‪/‬خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪/‬برنامه نویس جاوا مسلط به ‪JBPM‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫خانم‬ ‫‪ ‬جهت امور پذیرایی و نظافت‬ ‫متقاضیان محترم با توجه به شرایط اعالم شده رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@shomaran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسان مشاور ستیران‬ ‫جهت تکمیل کادر مهندسی خود از افراد با سابقه کاری‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کد‪ 1 :‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫کارشناسی بهداشت محیط کار‬ ‫کارشناسی ایمنی بهداشت‬ ‫کارشناسی مدیریت ‪HSE‬‬ ‫کارشناسی ‪HSE‬‬ ‫از دارندگان تخصص های مذکور دعوت می شود مشخصات‬ ‫و خالصه ای از سوابق کاری خود را به آدرس ایمیل ذیل‬ ‫حدا کثر تا ‪ 3‬روز پس از درج آ گهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info-application@scetiran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر مهندس تاسیسات مکانیکی‬ ‫و یک نفر مهندس تاسیسات برقی‬ ‫مسلط به طراحی فاز ‪2‬‬ ‫تاسیسات ساختمانی نیازمندیم‬ ‫‪jobs@pouyeshgroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام نگهبان ساختمان اداری‬ ‫یک ساختمان اداری ‪ 7‬طبقه واقع در جردن‬ ‫جهت قسمت نگهبانی و البی‬ ‫به ‪ 2‬نفر نگهبان روز و شب با شرایط ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫نگهبان مجرب‪ ،‬تحصیالت حداقل دیپلم‪ ،‬سن ‪ 40‬سال الی‬ ‫‪ 55‬سال‪ ،‬دارای سابقه کار نگهبانی وحراست و آموزش دیده‪،‬‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‪ ،‬خوش برخورد و دارای‬ ‫روابط عمومی مناسب‪ ،‬امین و با صداقت و‬ ‫دارای سالمت جسمانی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪job.5321000@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مهندس مکانیک‬ ‫طراحی جامدات یا ساخت تولید در کارخانه‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ ، catia‬مسلط به اصول نقشه کشی صنعتی‪،‬‬ ‫آشنا به فرآیندهای تولید و شناخت مواد‪،‬‬ ‫آشنا به طراحی مکانیزم و جزئیات قطعات‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مربوط‬ ‫‪job13982019@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام ‪ -‬اهواز‬ ‫(خوزستان)‬ ‫شرکت آرسل وب جهت تکمیل تیم برنامه‬ ‫نویسی خود ‪ ،‬از افراد متخصص با شرایط زیر‬ ‫دعوت به‬ ‫همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫اینترنت وایرلس‬ ‫●آشنابه کانفیگمیکروتیک‬ ‫●مسلطبهمراحلنصبو عیبیابیاتصال‬ ‫اینترنت‪ADSL‬‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫قابل توجه برنامه نویسان مسلط به فریم ورک الراول‬ ‫شرکت فراگیر سیستم آتیه ‪،‬‬ ‫ما در مجموعه داده پردازی معین در زمینه توسعه‬ ‫در راستای گسترش فعالیت های خود ‪ ،‬از یک برنامه‬ ‫نرم‌افزارهای تحت وب در زمینه زیر ساختهای توریستی‬ ‫نویس اندروید تمام وقت دعوت به همکاری می آورد‪.‬‬ ‫فعال هستیم و قصد داریم یک برنامه‌نویس ‪ Back-End‬را‬ ‫به تیم خود دعوت کنیم‪.‬‬ ‫اگر شما دارای مهارت‌ها و ویژگی‌های زیر هستید و به‬ ‫● مسلط به ‪MySql‬‬ ‫● آشنایی با ‪ HTML ، CSS‬و ‪JavaScript‬‬ ‫● مسلط به ‪ php‬و ‪Laravel‬‬ ‫● آشنایی با ‪ RESTful APIs‬و نحوه اتصال برنامه‌های‬ ‫● مسلط به پایگاه‌های داده اعم از‪MySql‬‬ ‫اندروید به سرویس‌های تحت وب‬ ‫● مسلط به طراحی استاندارد انواع ‪ API‬و وب‌سرویس‌ها‬ ‫● تجربه کاری با ابزارهای برنامه‌نویسی ‪Android Studio،‬‬ ‫● آشنایی با ‪ Design Pattern‬ها (الگوهای طراحی)‪،‬‬ ‫‪ Git‬و ‪Gradle‬‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی● خاق‬ ‫موارد زیر امتیاز محسوب می شوند ‪:‬‬ ‫● آشنایی کار با ‪GIT‬‬ ‫● آشنایی با فریمورک های ‪ Laravel‬یا ‪Codeigniter‬‬ ‫● آشنایی با ‪RestAPI‬‬ ‫● تیم و همکاران حرفه ای●محیط کاری خاق‬ ‫‪SOLID‬و کاربرد آنها‬ ‫● آشنایی با ‪ ● git‬آشنایی با ‪SOAP‬‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان به‬ ‫ساعات کاری‪ 8:30‬الی‪ 16:30‬و پنجشنبه ها‪ 8:30‬الی‪14:30‬‬ ‫(شرکت تابش نت)‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@arsalweb.com‬‬ ‫‪Partpayam@gmail.com‬‬ ‫به یک کارشناس ‪IT‬‬ ‫● آشنایی با عکاسی‬ ‫● آشنا به نرم افزار های ادیت عکس و فیلم‪ ‬‬ ‫تسلط به اینترنت و شبکه های مجازی‬ ‫● آشنا به برندینگ● خاق و با انگیزه‬ ‫● دارای تجربه و فروش به صورت اناین‬ ‫● آشنا به وردپرس و تولید محتوا‬ ‫● دارای روحیه انجام کار تیمی و استات آپی‬ ‫محیط کاری سالم و با ثبات‬ ‫روزهای عادی ‪ ۹‬الی ‪( 14‬با احترام به ساعت دلخواه‬ ‫مورد نظر شما)‬ ‫از دوستانی که توانایی دارند دعوت مینماییم‪.‬‬ ‫تا رزومه های خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫شرکت وب نیک دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫طراح و برنامه نویس فرانت‬ ‫مسلط به ‪, html5 , css3‬‬ ‫پشتبان سایت‬ ‫تسلط کامل به ووردپرس‬ ‫پشتيبان شبکه های اجتماعی‬ ‫مسلط به توسعه و هشتگ گذاری و تحقیقات هشتگ و‬ ‫پشتيبانی حرفه ای شبکه های اجتماعی‬ ‫کارشناس سئو دارای سابقه و نمونه کار‬ ‫عاقمندان لطفا رزومه و اطاعات تماس را به ایمیل‬ ‫اعامی ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت نرم افزاری واقع در کیانپارس اهواز‬ ‫استخدام میکند ‪:‬‬ ‫‪-1‬برنامه نویس وب ‪PHP/MySQL‬‬ ‫و مسلط به الراول ‪ 1‬نفر‬ ‫‪ -2‬طراحی صفحات ‪UX/UI‬‬ ‫و مسلط به ‪ HTML /CSS‬و ‪ Bootstrap‬یک نفر‬ ‫در این زمینه از کلیه کسانی که به تازگی طراحی وب را‬ ‫آغاز کرده اند دعوت به عمل می آید در تیم ما‬ ‫فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید‬ ‫● متعهد و مسئولیت پذیر‬ ‫‪info@honarlux.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ماکان سیستم دانشمند مشاور و مجری پروژه های‬ ‫نرم افزاری صنعت برق و انرژی‬ ‫نیاز به جذب نیروی کار به شرح ذیل دارد‪:‬‬ ‫برنامـه نویس وب حرفه ای‬ ‫● با حقوق مکفی‬ ‫●زبان های برنامه نویسی موردنیاز‬ ‫‪c#، javascript ، sql server‬‬ ‫آدرس ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Makansystemcompany@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مهندسی یلدا فعال در زمینه تولید نرم افزار ‪،‬‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در اصفهان از برنامه نویسان‬ ‫با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید ‪.‬‬ ‫●منظم‪ ،‬متعهد ● با استعداد و عاقمند به یادگیری‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● ‪Angular 2+ , Type Script‬‬ ‫● ‪Asp.net Core● Bootstrap‬‬ ‫● حقوق و مزایای مکفی ● بیمه‬ ‫● محیطی پویا و جوان‬ ‫●شرایط مناسب جهت ارتقاء‬ ‫خواهشمند است رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪epedc.yalda@yaldacms.ir‬‬ ‫بعد از بررسی با افراد دارای رزمه قابل قبول جهت‬ ‫مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت سرویس دهنده اینترنت پارت پیام‬ ‫در راستای تکمیل کادر خود از آقایان واجد شرایط در‬ ‫ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● مسلط به پشتیبانی اینترنت و شبکه های کامپیوتری‬ ‫● آشنا به نصب رادیو وایرلس و پشتیبانی فنی‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح سایت‬ ‫● مسلط به ‪ HTML5‬و ‪ ● CSS3‬آشنا به ‪ Bootstrap‬و‬ ‫طراحی ریسپانسیو بدون استفاده از فریمورک ‪.‬‬ ‫استخدام گرافيست‬ ‫● مسلط به ‪ Illustrator‬و ‪ . photoshop‬ایده پرداز و خاق‬ ‫● عاقه مند به یادگیری و دارای روحیه کار تیمی متعهد‬ ‫به نظم و اصول کاری‬ ‫استخدام یک نفر خانم عالقه مند به حوزه ای تی‬ ‫● ترجیحا رشته مرتبط جهت فروش تلفنی ‪ .‬توانایی‬ ‫مذاکره و روابط عمومی باال پیگیری تا حصول نتیجه‬ ‫●آشنایی کامل با شبکه های اجتماعی مانند‬ ‫اینستاگرام و تلگرام و آشنا با کامپیوتر ‪ .‬حقوق ثابت ‪+‬‬ ‫پورسانت باال (مصاحبه کاری فقط حضوری )‬ ‫ارسال نمونه کار همراه با رزومه‬ ‫‪chco.resume@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫● تسلط کامل به زبان برنامه‌نویسی ‪PHP‬‬ ‫● آشنا با فریم‌ورک ‪ Laravel‬مزیت محسوب میشود‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪kianart@ymail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬آذربایجان شرقی (تبریز)‬ ‫یک شـرکت نرم افزای جهت تكميل تيم برنامه نویسـی‬ ‫خود ‪ ،‬از یک نفر برنامه نویس حرفه ای‪ C #‬و‪C ++‬‬ ‫جهت کار بر روی یک پروژه توسعه نرم افزار دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید‬ ‫انتخاب شود و در ”‪ “Job‬لطفا عنوان ایمیل ارسالی (‬ ‫)‪.‬رزومه ارسالی نیز شماره تماس قید شود‬ ‫‪n-hatami@sutcast.ca‬‬ ‫● طراحی و برنامه‌نویسی همانند ‪ SOLID‬و ‪DRY‬‬ ‫اهمیت می‌دهید‪ ،‬با ما تماس بگیرید‪:‬‬ ‫● با صبر و حوصله و منعطف‬ ‫‪30uweb@gmail.com‬‬ ‫● تسلط کامل به مباحث شئ‌گرایی و اصول عرف‬ ‫● مسلط به ‪ ( php‬فریمورک ‪) laravel‬‬ ‫● حقوق و مزایا‪ :‬طبق قوانین اداره کار‬ ‫مجموعه تولیدی‪  ‬صنایع دستی هنرلوکس‬ ‫● دانش پیشرفته در زبان جاوا و تولید برنامه‌های اندروید‬ ‫● کارکردن در محیطی آرام و بدون استرس و شاد‬ ‫● مزایای رقابتی را مهیا می کنیم‪.‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫● مهارت‌های موردنیاز برنامه‌نویس‪Android :‬‬ ‫‪samanmax2003@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خراسان رضوی (مشهد)‬ ‫● آشنایی با جاوا اسکریپت و سی اس اس‬ ‫● آشنایی با ‪NodeJS‬‬ ‫● آشنایی با فریم ورک های فرانت اند جاوا اسکریپتی‬ ‫مانند ‪React‬‬ ‫برای ما اهمیت دارد که شما در فریم ورک الراول حرفه ای‬ ‫باشید و توانایی الزم را برای فراگیری مهارت های‬ ‫مختلف را داشته باشید‪ .‬پس اگر یک برنامه نویس حرفه ای‬ ‫الراول هستید و با بقیه تکنولوژی ها آشنایی ندارید ولی‬ ‫عاقه به یادگیری دارید ما اینجا برای شما یک صندلی‬ ‫● مسلط به زبان برنامه‌نویسی ‪ PHP‬و فریم‌ورک ‪Laravel‬‬ ‫●آشنایی با میکرو فریم‌ورک ‪Lumen‬‬ ‫استخدام ‪ -‬شیراز (فارس)‬ ‫‪-۱‬تحصیات لیسانس به باال ‪ ،‬رشته های گرافیک ‪،‬‬ ‫مدیریت ‪ ،‬دستیاری دندانپزشکی ‪....،‬‬ ‫● آشنایی با اصول معماری‪ ،‬زیرساخت‌ها و‬ ‫(متدلوژی ‪)Scrum‬‬ ‫‪ Instagram‬و‌ سایت و تلگرام و پیامک و ‪...‬‬ ‫●منظم‪ ،‬دقیق‪ ،‬پیگیر ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه یادگیری و دارای روﺣﯿﻪ‬ ‫فتوشاپ و تولید فیلم و کلیپ‬ ‫‪ -۵‬مودب و توانایی صحبت با‬ ‫امتیاز محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫مراجعه کنندگان سخت‬ ‫●دارای لپ‌تاپ یا کامپیوتر شخصی متصل‬ ‫قرار می گیرید ‪:‬‬ ‫● آشنا به و یکی از فریمورک‌های ‪ Vue‬یا ‪React‬‬ ‫_ بانوان بین ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۵‬سال‪،‬‬ ‫●مدرک تحصیلی از رشته‌های مرتبط فنی و غیرفنی‬ ‫‪ -۷‬زمان کار و حقوق توافقی میباشد ‪ ،‬در صورت داشتن‬ ‫● آشنا به اصول سئو‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽ‬ ‫‪ -۴‬خاقیت در ‪ Digital Marketing‬و کار با نرم افزار های‬ ‫در صورت داشتن مهارت های زیر در اولویت‬ ‫● مسلط به کار و مدیریت سرورهای لینوکسی‬ ‫دﯾﻮار و ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رد ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫‪ -۶‬آشنایی با دندانپزشکی و درمانهای انجام شده‬ ‫● نوشتن ‪ Unit Test‬و متد ‪TDD‬‬ ‫‪support@kavoshts.co.ir‬‬ ‫ﻧﯿﺮوی تمام‌وقت ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت بر آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎی‬ ‫برای بخش روابط عمومی و ارتباط با مشتریان دارد‬ ‫‪-۳‬سابقه کار تولید محتوا و شبکه های اجتماعی‬ ‫● آشنایی مناسب با ‪ Git‬و کار گروهی‬ ‫■□■‬ ‫کاوش تجارت شرکتی واقع در تهران می باشد که به دلیل‬ ‫گسترش تیم فنی خود در دفتر شیراز از نیرو های فنی‬ ‫مجرب درخواست همکاری دارد‪.‬‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی ‪PHP‬‬ ‫● مسلط به فریم ورک ‪( Laravel‬حداقل ‪ 2‬سال تجربه)‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی شی گرا ‪ Object Oriented‬و‬ ‫مفاهیم ‪MVC‬‬ ‫● مسلط به دیتابیس ‪ MySQL‬و طراحی انواع دیتابیس‬ ‫● تسلط بر استفاده و توسعه ‪RESTful APIs‬‬ ‫● تسلط کامل به ‪Git‬‬ ‫● آشنا با مفاهیم ‪ Security‬و امنیت داده‌ها‬ ‫لطفا رزومه های خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫کلینیک دندانپزشکی ‪ ،‬نیاز به همکار با مشخصات زیر‬ ‫● تجربه پیاده‌سازی ‪ API‬و وب‌سرویس‌های ‪RESTful‬‬ ‫● مسلط به معماری ‪MVC‬‬ ‫‪faragirrfid@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬گیالن‬ ‫‪-۲‬توانایی صحبت کردن و بازاریابی تلفنی و حضوری‬ ‫طراحی (‪)Design Patterns‬‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫● مسلط به مفاهیم شی‌گرا و الگوهای‬ ‫و تمام وقت هستند‪.‬‬ ‫می شود اما الزامی نیست ‪:‬‬ ‫ورک الراول می باشد‪.‬‬ ‫تکنیک‌های برنامه نویسی وب‬ ‫● تمامی نیرو های شرکت (ده نفر) بیمه شده‬ ‫باالترین مبلغ پرداختی در شیراز‪.‬‬ ‫‪olddealers@gmail.com‬‬ ‫● مسلط به ‪structured data‬‬ ‫پنج شنبه و جمعه تعطیل‬ ‫‪● Code‬دارا بودن این تخصص ها مزیت حساب‬ ‫پرتاش و با تجربه و مسلط به ‪ PHP‬و فریم‬ ‫● مسلط به انواع روش‌های کش سمت سرور و کاربر‬ ‫(ساعت ‪ 13‬تا ‪ 14‬وقت استراحت میباشد)‬ ‫امتیاز ویژه برای فارغ التحصیان دانشگاه های دولتی‪.‬‬ ‫برای کسب اطاعات بیشتر و ارسال رزومه از طریق ایمیل‬ ‫● مسلط به پایگاه‌داده ‪MySQL‬‬ ‫● ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه از ‪ ٨:٣۰‬الی ‪١7‬‬ ‫● آشنا و متعهد به اصول مهندسی نرم افزار و ‪Clean‬‬ ‫تیم ما بدنبال برنامه نویس ‪ Backend‬مسولیت پذیر‪،‬‬ ‫● تجربه کار با صف و جاب در الراول‬ ‫روش‌های ساخت واسط کاربری اندروید‬ ‫آقایان الزامی هست‪.‬‬ ‫خالی و یک فنجان قهوه نگه داشتیم‪.‬‬ ‫● مسلط به ‪HTML ، CSS , SASS ، JS‬‬ ‫● تسلط بر مباحث‪ ،‬الگوها‪ ،‬متدهای مدرن و بهترین‬ ‫توانایی بعضی روزها دورکاری خواهد بود ‪ .‬آشنایی با‬ ‫عکاسی امتیاز مثبت خواهد داشت‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به همراه نمونه کارهای انجام شده به‬ ‫به اینترنت در خانه‪،‬‬ ‫●متقاضیان با سابقه پشتیبانی سایت‪ ،‬نرم‌افزار‪ ،‬مرکز‬ ‫تماس و کارهای مرتبط در اولویت هستند‪.‬‬ ‫●آشنایی با کامپیوتر‪ ،‬اینترنت و ‪،ICDL‬‬ ‫●انجام کار یکنواخت و طوالنی با کامپیوتر ‪،‬‬ ‫●انجام کار شیفتی و دورکاری‪،‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫●انجام کار در تمامی روزهای هفته‬ ‫‪salamatafarin@gmail.com‬‬ ‫و تعطیات رسمی‪.‬‬ ‫● آشنا به طراحی وایرفریم و کار با ‪Adobe XD‬‬ ‫■□■‬ ‫●حقوق و مزایای مناسب و منظم‪،‬‬ ‫● تمام وقت‬ ‫به فردی حرفه ای جهت مدیریت سئو و دیجیتال‬ ‫●سرویس رفت و آمد از شهرهای رشت و انزلی‬ ‫● ساعت کاری از ‪ 9‬صبح تا ‪ 5‬بعد از ظهر‬ ‫مارکتینگ نیازمندیم‬ ‫● آشنا به فریم ورک ‪Reactjs‬‬ ‫● آشنا به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫● بیمه●محیط مناسب یادگیری و رشد شخصی‬ ‫● حضور در تیمی صمیمی و پویا‬ ‫● امکان کار با افراد حرفه‌ای‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪olddealers@gmail.com‬‬ ‫شیوه همکاری به صورت دورکاری است‬ ‫موضوع فعالیت سایت دکوراسیون داخلی است‬ ‫ارسال رزومه فقط از طریق ایمیل‬ ‫‪iranadecor@yahoo.com‬‬ ‫به منطقه آزاد‪،‬‬ ‫●پرداخت حقوق و بیمه‌ تامین اجتماعی‬ ‫از شروع دوره آموزشی‪.‬‬ ‫عاقه‌مندان رزومه خود را با عنوان «کارشناس محتوای‬ ‫دیوار» به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪gilan.job@divar.ir‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫بازارکارنوین‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری خبر داد‬ ‫با حضور رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫نخستینمرکز نوآوریصنعتبیمه‬ ‫افتتاحشد‬ ‫نخس ــتین مرک ــز ن ــوآوری صنع ــت بیم ــه ب ــا‬ ‫حض ــور رئی ــس کل بیم ــه مرک ــزی و ب ــه منظ ــور‬ ‫اس ــتقرار‪ ،‬آم ــوزش‪ ،‬مش ــاوره و در نهای ــت‬ ‫س ــرمایه‌گذاری در ح ــوزه اس ــتارت‌آپ‌های‬ ‫بیمـ ـه‌ای و مال ــی افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش صداوس ــیما‪ ،‬نخس ــتین مرک ــز‬ ‫ن ــوآوری صنع ــت بیم ــه ب ــا حض ــور رئی ــس کل‬ ‫بیم ــه مرک ــزی و ب ــه منظ ــور اس ــتقرار‪ ،‬آم ــوزش‪،‬‬ ‫مش ــاوره و در نهای ــت س ــرمایه‌گذاری در ح ــوزه‬ ‫اس ــتارت‌آپ‌های بیم ـه‌ای و مال ــی افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مرک ــز نوآفرین ــی ب ــا عن ــوان پلن ــت ب ــا‬ ‫ای ــن ه ــدف راه‌ان ــدازی ش ــده ت ــا چه ــار اق ــدام ج ــدی اس ــتقرار‪ ،‬آم ــوزش‪ ،‬مش ــاوره و در نهای ــت‬ ‫س ــرمایه‌گذاری را در ح ــوزه اس ــتارت‌آپ‌های بیمـ ـه‌ای و مال ــی انج ــام ده ــد‪.‬‬ ‫مامور ی ــت ای ــن مرک ــز ایج ــاد ش ــبکه نوآفرین ــی صنع ــت بیم ــه اس ــت و ع ــاوه ب ــر اینک ــه‬ ‫خدم ــات رای ــج و ت ــازه ش ــرکت‌های بیم ــه را توس ــعه می‌ده ــد‪ ،‬ای ــن خدم ــات را از دی ــدگاه‬ ‫مش ــتریان نی ــز بررس ــی خواه ــد ک ــرد ت ــا دریچه‌ه ــای ت ــازه‌ای ب ــه صنع ــت بیم ــه کش ــور ب ــاز کن ــد‪.‬‬ ‫مسئول برگزاری الکام استارز اعالم کرد‪:‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۴۸۰‬استارت‌آپ‬ ‫برای حضور در نمایشگاه الکامپ‬ ‫مســئول برگــزاری الــکام اســتارز نمایشــگاه الکامــپ گفــت‪ :‬نزدیــک ‪ ۴۸۰‬اســتارت‌آپ در‬ ‫ای ــن نمایش ــگاه ثب ــت ن ــام کردن ــد ک ــه ح ــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫اس ــتارت‌آپ از سوبس ــید س ــازمان نظ ــام صنف ــی‬ ‫رایان ــه ای اس ــتفاده م ــی کنن ــد و مابق ــی غرف ــه‬ ‫ه ــای ‪ ۱۲‬مت ــری دارن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس‪ ،‬آرش برهمن ــد مس ــئول‬ ‫برگ ــزاری ال ــکام اس ــتارز نمایش ــگاه الکام ــپ در‬ ‫نشس ــت خب ــری بیس ــت و‌پنجمی ــن نمایش ــگاه‬ ‫بی ــن الملل ــی الکام ــپ ک ــه عص ــر ام ــروز برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬نزدی ــک ‪ ۴۸۰‬اس ــتارت‌آپ در‬ ‫ای ــن نمایش ــگاه ثب ــت ن ــام کردن ــد ک ــه ح ــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫اس ــتارت‌آپ از سوبس ــید س ــازمان نظ ــام صنف ــی‬ ‫رایان ــه ای اس ــتفاده م ــی کنن ــد و مابق ــی غرف ــه ه ــای ‪ ۱۲‬مت ــری دارن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ ۶۰:‬درص ــد از اس ــتارت‌آپ های ــی ک ــه س ــال گذش ــته در ال ــکام اس ــتارز‬ ‫ش ــرکت کردن ــد توانس ــتند ب ــه بل ــوغ برس ــند‪.‬‬ ‫برهمن ــد ادام ــه داد‪:‬خوش ــبختانه امس ــال فق ــط اس ــتارت‌آپ ه ــا حض ــور ندارن ــد و ذی‬ ‫نفع ــان ب ــازار تامی ــن س ــرمایه ه ــم در ای ــن نمایش ــگاه حض ــور دارن ــد و ب ــه دنب ــال ایج ــاد پاو ی ــون‬ ‫ب ــرای ارتب ــاط ای ــن اس ــتارت اپ ه ــا ب ــا س ــرمایه گ ــذاران هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬س ــال گذش ــته ‪ ۴۶۰‬اس ــتارت‌آپ ثب ــت ن ــام کردن ــد ک ــه امس ــال‬ ‫ش ــاهد افزای ــش درخواس ــت ب ــرای حض ــور در نمایش ــگاه هس ــتیم‪.‬‬ ‫با حضورآرایشگاه های آنالین کلون و قیچی‬ ‫نحوه راه اندازی کارخانه نوآوری در پنج شهر مشخص شد‬ ‫رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت‬ ‫علمی و فناوری از زمان بندی راه اندازی کارخانه های‬ ‫نوآوری در کان شهرهای بزرگ کشور خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر دکتـر اسـماعیل‪ ،‬در خصـوص‬ ‫راه انـدازی کارخانه‌هـای نـوآوری در کان شـهرهای‬ ‫بـزرگ کشـور گفـت‪ :‬عملیـات عمرانـی کارخانـه‬ ‫نـوآوری در شـیراز و در محـل کارخانجـات صنایـع‬ ‫مخابراتی در فضایی به مسـاحت ‪ ۱۴‬هزار متر شـروع‬ ‫شـده اسـت و بناسـت تـا شـهریور بـه بهـره بـرداری‬ ‫برسـد‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز توسـعه فناور ی‌هـای راهبـردی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری افـزود‪ :‬همچنیـن کارخانه‬ ‫نـوآوری مشـهد کـه جنـب دانشـگاه فردوسـی مشـهد‬ ‫و در یکـی از کارخانه‌هـای متروکـه بـوده اسـت بـا‬ ‫همـکاری و مشـارکت شـهرداری مشـهد در آبـان مـاه‬ ‫بـه بهـره بـرداری می‌رسـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬قـرارداد کارخانـه نـوآوری در یـزد‬ ‫در محـل کارخانـه متروکـه‌ای منعقـد شـده اسـت‬ ‫و بـا حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‬ ‫جمهوری و مسـاعدت سـازمان ملی زمین و مسـکن‬ ‫اوایـل سـال آینـده بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قـادری فـر بـا بیـان اینکـه معمـوال بـر اسـاس‬ ‫مزیت‌هـای منطقـه‌ای و بومـی فعالیت کارخانه‌های‬ ‫نـوآوری مشـخص می‌شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬همچنیـن‬ ‫قراردادهـای ایجـاد کارخانه‌هـای نـوآوری در تبریـز و‬ ‫اصفهـان نیـز بـزودی منعقـد می‌شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز توسـعه فناور ی‌هـای راهبـردی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم ایجاد این کارخانه‌های نوآوری بستر مناسبی‬ ‫را بـرای توسـعه زیسـت بـوم نـوآوری در کشـور مهیـا‬ ‫سـازد‪.‬‬ ‫قـادری فـر بـا بیـان اینکـه هـدف این اسـت که در‬ ‫فـاز اول سـوله‌ها و پهنه‌هـای صنعتـی را بـا بازسـازی‬ ‫بـه کارخانه‌هـای نـوآوری تبدیـل کنیـم‪ ،‬بیـان کرد‪ :‬ما‬ ‫یـک محدودیت جـدی در تخصیص منابع عمرانی‬ ‫دار یـم و اینکـه قصـد ندار یـم در ایـن شـرایط هزینه‌ای‬ ‫بـه هزین ‌ههـای دولـت اضافـه کنیم و به سـاخت و سـاز‬ ‫سـاختمان‌های جدیـد اقـدام کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه برای راه انـدازی کارخانجات‬ ‫نـوآوری از طریـق راه و شهرسـازی‪ ،‬شـهرداری‪،‬‬ ‫اسـتانداری اقـدام می‌شـود‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬امیدوار یـم در‬ ‫کان شـهرهای کشـور ایجـاد کارخانه‌هـای نـوآوری را‬ ‫در کنـار مرا کـز نـوآوری داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪ :‬مـا همـواره در معاونـت علمـی‬ ‫بـه فکـر هسـتیم کـه این پهنه‌هـای صنعتـی متروکه از‬ ‫یـک طـرف و ظرفیت‌هـای خالـی وارد چرخـه نوآوری‬ ‫شـوند و از آنهـا اشـتغالزایی بـدون دود و آلودگی‌هـای‬ ‫زیسـت محیطـی بیـرون بیاید‪.‬‬ ‫با حضور رئیس این پارک بررسی شد‬ ‫هم افزایی دو شرکت صاحب دانش پارک علم و فناوری البرز‬ ‫برای تولید محصوالت مورد نیاز صنایع داخلی‬ ‫دو شرکت صاحب دانش و‌ محصول مرکز رشد‬ ‫جامع پارک علم و فناوری البرز برای بی نیازی‬ ‫کشور از واردات محصوالت مشابه خارجی تفاهم‬ ‫نامه همکاری امضاء کردند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک‬ ‫علم و فناوری البرز؛ شرکت رابین وحدان پویا‬ ‫شیمی و شرکت کارا سورن مهرگان پرهیز مستقر‬ ‫در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز تفاهم‬ ‫نامه ای امضاء کردند تا با استفاده از توانمندی ها و‬ ‫دانش همدیگر به مقابله با تحریم هایی بپردازند که‬ ‫هم اکنون کشورمان درگیر آن است‪.‬‬ ‫مهندس خوش آرای مدیر مرکز رشد جامع‬ ‫پارک علم و فناوری البرز در حاشیه امضای این‬ ‫تفاهم نامه گفت‪ :‬شرکت رابین رخشان پویا‬ ‫شیمی و شرکت کارا سورن مهرگام پردیس مستقر‬ ‫در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری تاش می‬ ‫کنند برای برخی محصوالت وارداتی که هم اکنون‬ ‫تحریم هستند محصول جایگزین تولید کنند و‬ ‫خوشبختانه این دو از توانمندی خوبی برای این‬ ‫منظور برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرکت رابین رخشان پویا‬ ‫شیمی در زمینه محصوالت آرایشی و بهداشتی‬ ‫فعالیت می کند افزود‪ :‬شرکت کارا سورن مهرگام‬ ‫پردیس نیز انواع چسب ها را برای مصرف داخلی‬ ‫تولید می کند و هر دو این شرکت در زمینه تجاری‬ ‫سازی و تولید محصوالت جدید توانمند هستند و‬ ‫همکاری آن ها به تولید محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باال منجر می شود‪.‬‬ ‫در این مراسم دکتر ربانی رئیس پارک علم و‬ ‫فناوری البرز هم افزایی و همکاری شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان را راهی برای مقابله با تحریم ها‬ ‫و تاب آوری در برابر تحریم های ظالمانه دانست‪.‬‬ ‫دکتر انصاری معاون فناوری پارک علم و فناوری‬ ‫البرز هم در این مراسم که در روز شنبه هجدهم‬ ‫خردادماه برگزار شد‪ ،‬بر هم افزایی و همچنین بر‬ ‫اهمیت فراوان فروش دانش فنی تاکید نمود و‬ ‫گفت‪ :‬پیشرفت کشور در گرو توسعه علم و فناوری و‬ ‫فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است‪.‬‬ ‫گفتتی است مرکز رشد جامع پارک علم و‬ ‫فناوری البرز ‪ ۲۵‬هسته و واحد فناور را پذیرش کرده‬ ‫و آمادگی دارد از هسته ها و تیم های صاحب ایده‬ ‫و فناور پذیرش نماید‪.‬‬ ‫رقابت استارت آپی آرایشگاه‌های‬ ‫آنالین برگزار شد‬ ‫دوازدهمین سمینار رقابت های استارت آپی‪ ،‬با موضوع آرایشگاه‌های‬ ‫آناین در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار در این رویداد شرکت کنندگان با مدیران‬ ‫استارت آپ های آرایشگاه های آناین و تجربیات استارت آپی آشنا شده و به‬ ‫هم اندیشی در زمینه کسب و کار آناین آرایشگاه پرداختند‪.‬‬ ‫ایمان مخلصی‪ ،‬مدیرعامل آرایشگاه های اینترنتی کلون در این رویداد‬ ‫گفت‪ :‬تجربه استفاده از آرایشگاه اینترنتی یعنی دریافت خدمات آرایشی با‬ ‫قوانین و آرامش دلخواه مشتری در محل امن خودش‪».‬‬ ‫مخلصی در ادامه با اشاره به اینکه هر کسب و کار بر خط به دلیل یک نیاز‬ ‫پا به عرصه می گذارد‪ ،‬ادامه داد‪ « :‬ما با شناخت مساله نیاز در بازار‪ ،‬آرایشگاه‬ ‫اینترنتی کلون را راه اندازی کردیم‪ .‬به همین خاطر برای پاسخ صریح به این‬ ‫نیاز باید به شکلی عمیق به مزایای استفاده از چنین آرایشگاهی می پرداختیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر مزایای استفاده از آرایشگاه اینترنتی برای مخاطبان‬ ‫(مشتریان) کاما مشخص شده است‪ .‬اما به طور مثال می توانم بگویم که هزینه‬ ‫سرویس های آرایشی در آرایشگاه اینترنتی ما به صورت ثابت و یکسان است‪.‬‬ ‫بنابراین شما در هر جای شهر که باشید‪ ،‬هزینه مشخصی را که از قبل تعیین‬ ‫شده است برای دریافت سرویس آرایشی پرداخت می کنید‪.‬‬ ‫موســـس کلـــون بـــا بیـــان اینکـــه آرایشـــگاه اینترنتـــی بـــه انـــدازه آرایش ــگاه‬ ‫فیزیک ــی مجه ــز اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ح ــال حاض ــر آرایش ــگاه اینترنت ــی م ــا ‪۷۸‬‬ ‫س ــرویس زیبای ــی را ب ــه بان ــوان ارائ ــه م ــی کن ــد‪ .‬خدم ــات م ــا فق ــط ب ــرای بان ــوان‬ ‫ایران ــی و توس ــط خان ــم ه ــا انج ــام م ــی ش ــود‪ .‬م ــا ب ــرای ش ــروع فعالی ــت مجوزه ــای‬ ‫الزم را کس ــب ک ــرده و در ح ــال حاض ــر ع ــاوه ب ــر ته ــران هم ــکاران م ــا در ح ــال‬ ‫تکمی ــل تی ــم در ش ــهرهای ش ــیراز‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬مش ــهد‪ ،‬ک ــرج هس ــتند و رایزن ــی ه ــا‬ ‫ب ــرای ش ــروع فعالی ــت در ش ــهر اه ــواز ه ــم انج ــام ش ــده اس ــت‪».‬‬ ‫موســـس آرایشـــگاه هـــای اینترنتـــی کلـــون در پاســـخ بـــه پرســـش یک ــی از‬ ‫مخاطب ــان در زمین ــه فراه ــم ک ــردن امنی ــت ب ــرای ورود ب ــه من ــزل مش ــتری گف ــت‪:‬‬ ‫«از ابتـــدای کار ایـــن ســـوال یکـــی از مهـــم تریـــن دغدغـــه هـــای مخاطبـــان م ــا‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬در مرحل ــه اول توج ــه داش ــته باش ــید ک ــه م ــا ع ــاوه ب ــر فراه ــم ک ــردن‬ ‫امنی ــت مش ــتری بای ــد امنی ــت آرایش ــگر را نی ــز تامی ــن کنی ــم‪ .‬در تم ــام کس ــب و‬ ‫کاره ــای آنای ــن آن چ ــه در ابت ــدا نی ــاز اس ــت ب ــه آن تکی ــه کنی ــم‪ ،‬ط ــی مراح ــل‬ ‫قانون ــی اس ــت‪ .‬البت ــه م ــا در آرایش ــگاه اینترنت ــی ب ــه ای ــن مراح ــل قانون ــی مراح ــل‬ ‫دیگــری بــرای تامیــن هرچــه بیشــتر امنیــت طرفیــن اضافــه کردیــم‪ .‬قانــون کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی از مــا مــی خواهــد از همــکاران آرایشــگرمان اطاعــات هویتــی‬ ‫کام ــل داش ــته باش ــیم ب ــه همی ــن خاط ــر در بررس ــی اولی ــه آرایش ــگران بای ــد م ــدارک‬ ‫هویت ــی ش ــخصی‪ ،‬اطاع ــات فن ــی و حرف ــه ای و گواه ــی ع ــدم س ــوء پیش ــینه‬ ‫داش ــته باش ــند‪ .‬ای ــن تم ــام چی ــزی اس ــت ک ــه قان ــون از م ــا خواس ــته اس ــت‪».‬‬ ‫وی راجع به نقطه ضعف ارایشگاه اینترنتی پاسخ داد‪« :‬مهم ترین نقطه‬ ‫ضعف ما در حال حاضر این است که جدید هستیم!‪».‬‬ ‫مهن ــدس عزیزی ــان از بنی ــان گ ــذاران قیچ ــی نی ــز گف ــت‪ :‬ای ــن س ــامانه ح ــدود‬ ‫دو س ــال پی ــش راه ان ــدازی ش ــد و قیچ ــی ب ــه عن ــوان ی ــک اس ــتارت آپ فع ــال‬ ‫ت ــاش دارد ت ــا پلتفرم ــی کام ــل را ب ــرای ش ــبکه زیبای ــی کش ــور ارائ ــه کن ــد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬بیــش از ‪ 1200‬ســالن زیبایــی در ایــن اپلیکیشــن ثبــت نــام کــرده انــد‪ .‬مــردم‬ ‫بــه عنــوان مشــتریان آرایشــگاه در قیچــی سرویســی را دریافــت خواهنــد کــرد کــه‬ ‫آن ســرویس قبــا تجربــه شــده باشــد‪ .‬هــدف قیچــی معرفــی ســرویس دهنــدگان‬ ‫ب ــر اس ــاس دق ــت‪ ،‬اعتم ــاد و مبتن ــی ب ــر نظ ــرات س ــرویس گیرن ــدگان اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام درجه داری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ ‬نیروی هوایی ارتش ج‪.‬ا‪.‬ا جهت تکمیل کادر درجه داری خود از بین جوانان (پسر) مومن و متعهد و عالقه‌مند به حرفه نظامی‌گری و رزمندگی‬ ‫دارای روحیه انقالبی‪ ،‬والیتمداری‪ ،‬سلحشوری‪ ،‬استکبارستیزی‪ ،‬از جان‌گذشتگی‪ ،‬ایثارگری‪ ،‬بسیجی‪ ،‬همرزم می‌پذیرد‪.‬‬ ‫(الف) شرایط عمومی‪:‬‬ ‫(‪ )1‬متدین به دین مبین اسالم‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران (ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه)‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن‪.‬‬ ‫(‪ )4‬اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه‪.‬‬ ‫(‪ )5‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا می‌پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت‬ ‫پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ادامه راه شهیدان‪،‬‬ ‫آمادگی مأموریت در هر مکانی را داشته باشند‪.‬‬ ‫(‪ )6‬شاخصه‌های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می‌گیرد ‪.‬‬ ‫(‪ )7‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر‬ ‫اساس نیاز سازمان می‌باشد‪.‬‬ ‫(‪ )8‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه می‌شود‪.‬‬ ‫(‪ )9‬سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه‌های دوره آموزشی در صورت استعفاء و یا‬ ‫اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(‪ )10‬صرفا از متولدین ذکور اول فروردین ‪ )77/01/01 ( 1377‬الی آخر اسفند ‪)80/12/29 ( 1380‬‬ ‫ثبت نام بعمل می آید‪ .‬در صورت انجام خدمت سربازی مدت خدمت ضرورت به حداکثر سن‬ ‫داوطلب اضافه می‌شود‪ .‬فرزندان شهداء ‪ ،‬آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل‬ ‫معاف می باشند ‪ ( .‬ارائه مدرک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی می باشد )‬ ‫(‪ )11‬دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات استخدامی ‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :‬حداقل قد برای داوطلبان ‪ 165‬سانتی‌متر می باشد‪.‬‬ ‫(‪ )12‬با توجه به شبانه‌روزی بودن دوره آموزشی ‪ ،‬از داوطلبان متاهل ثبت نام بعمل نمی آید‪.‬‬ ‫(‪ )13‬فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور‪ ،‬انقالب و نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫(‪ )14‬عدم عضویت و یا وابستگی و هواداری از احزاب‪ ،‬گروه ها و سازمانهای سیاسی‪.‬‬ ‫(‪ )15‬عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش‪.‬‬ ‫(ب)شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫(‪ )1‬داشتن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک ‪ ،‬علوم تجربی ‪ ،‬علوم انسانی‬ ‫و علوم معارف اسالمی با حداقل معدل کل ‪ 14‬و حداقل معدل کتبی ‪.10‬‬ ‫(‪ )2‬استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدركی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت‬ ‫آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد (استخدام مشمولین غایب و دارندگان كارت معافیت پزشكی‬ ‫ممنوع است‪).‬‬ ‫(‪ )3‬سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط قانونی ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬قبولی در آزمون علمی ‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬آمادگی جسمانی و صالحیت های گزینشی‪.‬‬ ‫(‪ )5‬فرزندان شهداء‪ ،‬جانبازان‪ ،‬آزادگان و کارکنان نیرو های مسلح از اولویت استخدام برخوردار می‌باشند‪.‬‬ ‫(‪ )6‬بسیجیان فعال‪ ،‬حافظان کل قرآن کریم و داوطلبان عضویابی شده از اولویت استخدام برخوردار‬ ‫می‌باشند‪.‬‬ ‫(‪ )7‬نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی‪.‬‬ ‫نکاتی که ضروری است داوطلبان به آن توجه داشته باشند ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬كلیه قبول شدگان مراحل گزینش بر اساس اولویت های كمیته نهایی گزینش انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تعیین نوع استخدام داوطلبان (رسمی ‪ /‬پیمانی) بر اساس نیاز نهاجا صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬در هر مرحله از گزینش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرایط اعالم شده می باشد از ادامه‬ ‫مراحل گزینش وی جلوگیری بعمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫(‪ )4‬مدت قرارداد خدمت نظامیان پیمانی ‪ 5‬سال است لیکن كاركنان پیمانی می‌توانند قبل از اتمام‬ ‫خدمت مقرر و در صورت نیاز نهاجا ‪ ،‬تمایل فردی و دارا بودن شرایط الزم نسبت به تمدید مدت‬ ‫قرارداد پیمانی خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫(‪ )5‬خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و در صورتی كه قبل از خاتمه‬ ‫تعهدبههرعلتاز خدمتمستعفییابركنار گردندبرابرقانونخدمتوظیفهعمومیباآنانرفتار خواهدشد‪.‬‬ ‫(ج) امتیاز ها‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش که حداقل یك سال و حداکثر آن براساس تخصص‬ ‫استخدامیان متغیر می باشد ‪ ،‬شبانه روزی بوده وكلیه هزینه ها از قبیل ‪ :‬وسایل كمك آموزشی ‪،‬‬ ‫خوراك ‪،‬پوشاك ‪ ،‬بهداشت و درمان ‪ ،‬اسکان به عهده نیروی هوایی خواهد بود و ماهیانه مبلغی به‬ ‫عنوان حقوق برابر قوانین و مقررات آجا به آنان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ کارکنان استخدامی ‪ ،‬پس از پایان دوره آموزش به درجات مصوب نایل و از حقوق و دیگر‬ ‫امتیازهای مربوطه برابر مقررات جاری برخوردار می گردند‪.‬‬ ‫‪ -3‬در صورت ازدواج پس از اتمام دوره آموزشی ‪ ،‬همسر و فرزندان آنان مطابق ضوابط و مقررات از‬ ‫امکانات بیمه خدمات درمانی ‪ ،‬بیمه عمر ؛ خدمات کارت حکمت برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫(د) مدارك مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ‪ 3‬قطعه عكس ‪ 3×4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اصل و روگرفت گواهی موقت دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اصل و روگرفت ریز نمرات دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اصل و روگرفت كارت ملی یا ابالغیه شماره ملی ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ اصل و روگرفت كارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا برگه اعزام به خدمت یا گواهی‬ ‫اشتغال به تحصیل ‪.‬‬ ‫‪ -7‬واریز مبلغ ‪ 600/000‬ریال (ششصد هزار ریال) به حساب ‪ 5151579091005‬به نام درآمد حاصل از‬ ‫ً‬ ‫جذب و گزینش دانشجو آجا و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام‪( .‬ضمنا مبلغ واریزی به هیج‬ ‫وجه قابل استرداد نمی باشد)‬ ‫‪8‬ـ خانواده درجه یک شهداء ‪ ،‬جانبازان ‪ ،‬آزادگان ‪ ،‬فرزندان كاركنان نیروهای مسلح ‪ ،‬داوطلبان عضو‬ ‫بسیج فعال بایستی هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذیصالح دال بر مشمولیت‬ ‫خود را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬ارائه تصاویر اسکن شده شناسنامه و کارت ملی ‪ ،‬وضعیت سربازی ‪ ،‬مدارک تحصیلی و نامه مربوط‬ ‫به امتیازات مصوب (فرزندان «شهید ‪ ،‬جانباز‪ ،‬آزاده ‪ ،‬نظامی»و بسیج فعال ) در قالب لوح فشرده به‬ ‫مسئول دفتر استخدام (هر کدام از تصاویراسکن شده با پسوند ‪ *.JPG‬و حداکثر ظرفیت ‪200‬کیلو بایت )‬ ‫(ه) نحوه ثبت نام‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داوطلبان الزم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاریخ ‪ 98 /03/21‬الی‬ ‫‪ 98/04/13‬در ایام هفته از ساعت (‪ 8:00‬الی ‪ )13:00‬و دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها ساعت‬ ‫ً‬ ‫(‪ 8:00‬الی ‪ )11:00‬حضورا به یكی از حوزه‌های ثبت نام مراجعه و ضمن تحویل مدارك نسبت‬ ‫به ثبت نام خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :‬در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام تاریخ مزبور‪ ،‬ثبت نام متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ثبت نام بصورت حضوری است ‪ ،‬لذا به مداركی كه بصورت پستی ارسال شده باشد ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫(و) نشانی محل های ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -1‬تهران ‪ :‬میدان امام حسین ‪ -‬خیابان دماوند ‪ -‬خیابان شهید غفاری نسب (حجت) ‪ -‬فرماندهی‬ ‫آموزشهای هوایی شهید خضرائی‪ -‬دایره گزینش و استخدام‬ ‫تلفن‪ 021 35743413 :‬و ‪ 021 35743284‬و ‪. 021 35743275‬‬ ‫‪ -2‬شیراز ‪ :‬درب اول پایگاه – جنب تاالر پارس – دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪07137209357:‬‬ ‫‪ -3‬اصفهان ‪ :‬خانه اصفهان – خیابان گلخانه ‪ -‬چهار راه نیروی هوایی‪ -‬منازل سازمانی– دفتر‬ ‫استخدام نیروی هوایی‬ ‫تلفن ‪03134132923:‬‬ ‫‪ -4‬تبریز ‪ :‬میدان آذربایجان – پایگاه هوایی شهید فکوری – دفتر استخدام–‬ ‫تلفن ‪04131422673-04131422128-04132642400:‬‬ ‫‪ -5‬همدان ‪:‬شهرستان كبودر آهنگ – پایگاه هوایی شهید نوژه – ساختمان هتل ‪ – H‬جنب دفتر‬ ‫سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ‪ -‬دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪08135552724:‬‬ ‫‪ -6‬دزفول ‪ :‬پایگاه وحدتی – بین دزفول و اندیمشك – دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪06142428741-06142420329 :‬‬ ‫‪ - 7‬بوشهر‪ :‬پایگاه هوایی شهید یاسینی – میدان شهدای پایگاه – درب جنوبی پایگاه – دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪077 31543300‬‬ ‫‪ -8‬بندر عباس ‪ :‬بلوار علی ابن ابیطالب ( ع ) – پایگاه شهید عبدالکریمی ‪ -‬دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪07632701515 - 07633702133:‬‬ ‫‪ -9‬محمودآباد‪ :‬كیلومتر‪ 6‬جـاده محمودآبـاد به فریدونكنـار – روبروی روسـتای دریاسر – مجتمع‬ ‫آموزشی نجـات خدمه – دفتر استخدام نیروی هوایی‬ ‫تلفن‪02135744441 :‬‬ ‫‪ -10‬کرمان – انتهای بلوار جمهوری‪ -‬پایگاه مقدم خلبان شهید کاربر – دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪03432822373:‬‬ ‫‪ -11‬مشهد‪ :‬انتهای خیابان فداییان اسالم (نخریسی)– روبروی دفتر مرکزی مترو ‪-‬دفتر استخدام‬ ‫منطقه پدافند هوایی شمال شرق – جنب بانك سپه‬ ‫تلفن ‪05133442828 :‬‬ ‫‪ -12‬كرمانشاه‪ :‬بلوار شهید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی ‪ -‬نرسیده به میدان امام خمینی‪ -‬دفتر‬ ‫استخدام‬ ‫‪ -13‬چابهار‪ :‬شهرستان کنارک ‪ -‬روبروی دادگستری‪ -‬درب ورودی پایگاه شهید برادران دل حامد‪-‬‬ ‫دفتر استخدام‬ ‫تلفن‪05431264042 - 05431264038 :‬‬ ‫‪ -14‬امیدیه‪ :‬جاده امیدیه رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه مقدم شهید اردستانی‪ -‬منازل‬ ‫سازمانی‪ -‬هتل ستاره‪ -‬دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪06922629129 :‬‬ ‫‪ -15‬بیرجند – کیلومتر ‪ 2‬جاده بیرجند مشهد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی‬ ‫شهید حسینی بیرجند‬ ‫تلفن ‪05632321494‬‬ ‫(چ) زمان و مكان برگزاری آزمون ورودی‪:‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫زمان برگزاری آزمون‬ ‫ساعت ‪   07 :00‬صبح روز چهارشنبه‪   ‬مورخه ‪98/ 04 /26  ‬‬ ‫محل برگزاری آزمون‬ ‫در موعد ثبت نام به اطالع داوطلبان خواهد رسید‬ ‫مواد‪  ‬امتحانی‪ ‬‬ ‫زبان انگلیسی ‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی ‪  ،‬دین و زندگی ‪  ،‬ریاضی‬ ‫‪ ،‬رایانه ‪ ،‬آزمون هوش و اطالعات عمومی در‪  ‬سطح مقطع‬ ‫متوسطه‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد‪:‬‬ ‫همزمان با برگزاری آزمون‬ ‫آقازاده های خیرین جذب‬ ‫هیأت علمی دانشگاه آزاد نشوند‬ ‫قائـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه آزاد‬ ‫اســـامی‪ ،‬گفـــت‪ :‬دلیلـــی نـــدارد آقـــازاده‬ ‫خیرینـــی کـــه بـــا دانشـــگاه همـــکاری‬ ‫می‌کنن ــد‪ ،‬ب ــه عن ــوان عض ــو هی ــأت علم ــی‬ ‫اســـتخدام شـــوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬بیـژن رنجبـر در مراسـم‬ ‫سـی و هفتمین سـالگرد تأسـیس دانشـگاه‬ ‫آزاد‪ ،‬گفـت‪ :‬برخـی ایرادهـا و ضعف‌هـا در‬ ‫بحـث جـذب هیـأت علمـی وجـود دارد‬ ‫و متأسـفانه خطاهایـی رخ می‌دهـد کـه‬ ‫منجر جذب نشـدن اسـتادان شـده اسـت‪.‬‬ ‫نظـام شایسـته سـاالری در تمـام فرآیندهـا‬ ‫نهادینـه بایـد شـود‪.‬‬ ‫قائـم مقـام دانشـگاه آزاد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫زمان اعالم نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ‪۹۸‬‬ ‫مشخص شد‬ ‫در جـذب هیـأت علمـی‪ ،‬افـرادی کـه‬ ‫شـرایط احـراز ندارنـد نبایـد بـه کار گرفتـه‬ ‫شـوند‪.‬‬ ‫اینمسئولدانشگاهآزادخطاببهرؤسای‬ ‫واحدهـای ایـن دانشـگاه تا کیـد کـرد کـه‬ ‫از روش‌هـای مشـارکتی بهـره بـرده و بـر پایـه‬ ‫آمایـش سـرزمینی عمـل کننـد‪.‬‬ ‫رنجبـر اظهـار کـرد‪ :‬نـام واحدهـای‬ ‫علـوم و تحقیقـات و نجـف آبـاد در میـان‬ ‫‪ ۱۹‬دانشـگاه برتـر ایـران بـه چشـم می‌خـورد؛‬ ‫همچنیـن ‪ ۱۱‬واحـد ایـن دانشـگاه به عنوان‬ ‫برتریـن دانشـگاه‌های داخـل کشـور مطـرح‬ ‫شـد ه‌اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دانشـگاه آزاد بیـش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫مقالـه پژوهشـی در مجلات معتبـر جهانـی‬ ‫بـه ثبت رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫قائـم مقـام دانشـگاه آزاد اسـامی در‬ ‫پایـان خطـاب بـه رؤسـای واحدهـای‬ ‫دانشـگاه آزاد گفـت کـه بایـد جوانـان‬ ‫متخصـص و متعهـد را در هیـأت علمـی‬ ‫جـذب کنیـد و در بحـث جـذب اسـاتید‬ ‫جـوان‪ ،‬فعـال باشـند‪.‬‬ ‫آزمـون کارشناسـی ارشـد سـال ‪ ۹۸‬بـه همـراه اولیـن‬ ‫مرحلـه المپیـاد علمـی دانشـجویی کشـور در ‪ ۶‬گـروه‬ ‫آموزشـی و ‪ ۱۳۱‬کدرشـته برای تمامی دانشـگاه‌های دولتی‬ ‫و غیـر دولتـی از جملـه دانشـگاه آزاد اسلامی بـا حضـور‬ ‫‪ ۶۱۴‬هـزار و ‪ ۸۸۳‬داوطلـب در روزهـای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬خـرداد‬ ‫‪ ۹۸‬برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار بازارکار‪،‬از تعداد ‪ ۶۱۴‬هزار و ‪۸۸۳‬‬ ‫داوطلـب ایـن آزمـون تعـداد ‪ ۳۰۸‬هـزار و ‪ ۵۴‬نفـر معـادل‬ ‫‪ ۵۰.۱۰‬درصـد داوطلبـان زن و تعـداد ‪ ۳۰۶‬هـزار و ‪ ۸۲۹‬نفـر‬ ‫معـادل ‪ ۴۹.۹۰‬درصـد داوطلبـان مـرد هسـتند‪.‬‬ ‫گرایش به علوم‌تجربی نقص‬ ‫سیستم آموزش و پرورش‬ ‫و هدایت تحصیلی‬ ‫وزی ــر عل‍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم‪،‬‬ ‫تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه متاس ــفانه‬ ‫در س ــال‌های اخی ــر‪،‬‬ ‫تع ــداد دانش‌آم ــوزان و‬ ‫داوطلبــان در رشــته‌های‬ ‫ریاض ــی و فن ــی و‬ ‫مهندس ــی ک ــم ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬گرای ــش‬ ‫بــه علــوم تجربــی نقصــی‬ ‫در سیس ــتم آم ــوزش و پ ــروش و هدای ــت تحصیل ــی م ــا ب ــوده و‬ ‫یب ــرد ک ــه‬ ‫جاذب ‌هه ــای ش ــغلی و م ــادی هم ــه را ب ــه س ــمتی م ‌‬ ‫احتم ــاال در آن موف ــق نخواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬منصور غالمی در جلسه‌ای با رؤسای‬ ‫دانشگاه‌های استان در تبریز اظهار کرد‪ :‬بحث‌های مالی در‬ ‫چند سال گذشته در کل کشور مسئله‌ساز بوده و با توج ـ ــه‬ ‫به شرایط تحریم و محدود شدن فروش نفت‪ ،‬توزیع منابع مالی‬ ‫در منابع دولتی سخت شده است‪.‬‬ ‫غالمی با بیان اینکه همه استان‌ها مشکل آمایشی‬ ‫شدید ندارند و تعدادی از استان‌ها سازماندهی شده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تبدیل مراکز در برخی استان‌ها‪ ،‬کیفی‌سازی‬ ‫آموزش عالی کشور‪ ،‬برطرف کردن نقاط ضعف در مناطق‬ ‫کوچک‌تر و اتصالشان به نقاط بزرگ‌تر‪ ،‬تأمین امکانات و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬افزایش کیفیت خدمات‪ ،‬فراهم کردن امکانات‬ ‫پژوهشی برای اعضای هیأت علمی از اهداف ساماندهی‬ ‫دانشگاه‌ها است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همه دانشگاه‌ها سعی می‌کنند‬ ‫تمامی رشته‌ها را داشته باشند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه دانشگاه‌ها‬ ‫در دنیا به دنبال مأموریت و تخصص‌گرایی هستند‪ ،‬باید‬ ‫دانشگاه‌هایمان را توانمند و تخصصی پیش ببریم‪.‬‬ ‫امتیاز ویژه دانشگاه آزاد اسالمی به‬ ‫دانشجویان دختر‬ ‫‪ monada.iau.ir‬مراجعــه کــرده و ثبــت نــام‬ ‫خ ــود را کام ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫کالنتــری بــا اشــاره بــه نقــل و انتقــاالت‬ ‫دانشــجویان دختــر دانشــگاه آزاد اســامی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از امتیــازات مثبتــی کــه بــرای‬ ‫نقـــل و انتقـــاالت دانشـــجویان دختـــر در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬ایــن اســت کــه دختــران‬ ‫دانشـــجو بـــه محـــل ســـکونت والدیـــن یـــا‬ ‫همسرش ــان منتق ــل خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــه اس ــتثنای دانش ــجویان‬ ‫رش ــته ه ــای پزش ــکی‪ ،‬داروس ــازی‪ ،‬دن ــدان‬ ‫پزشـــکی و پرســـتاری کـــه رشـــته هـــای‬ ‫آنهـــا صرفـــا در چنـــد واحـــد وجـــود دارد‪،‬‬ ‫بقی ــه دانش ــجویان دخت ــر ب ــه ش ــهر مح ــل‬ ‫زندگ ــی و ی ــا نزدی ــک تری ــن واح ــد ب ــه مح ــل‬ ‫زندگیش ــان منتق ــل م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫معـــاون فرهنگـــی و دانشـــجویی‬ ‫دانشـــگاه آزاد اســـامی تا کیـــد کـــرد‪:‬‬ ‫تمامـــی مراحـــل و فرآینـــد رســـیدگی بـــه‬ ‫درخواســت هــای نقــل و انتقــال و میهمانــی‬ ‫دانش ــجویان از طری ــق س ــامانه من ــادا قاب ــل‬ ‫پیگی ــری اس ــت و متقاضی ــان از مراجع ــه‬ ‫حضـــوری بـــه ســـازمان مرکـــزی دانشـــگاه‬ ‫آزاد اســـامی خـــودداری کننـــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در آزمون دکتری سال ‪ ۱۴۹ ،۹۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۲‬نفر مجاز به انتخاب رشته شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۸۹‬نفر در ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۹‬رشته محل‬ ‫و ‪ ۲۸۷‬رشته گرایش دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب رشته‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مس ــئول تمش ــیت ام ــور مرک ــز ســـنجش و پذیـــرش‬ ‫دانش ــگاه آزاد اس ــامی ب ــا بی ــان اینکـــه ‪ ۱۶۳‬واحـــد‬ ‫دانش ــگاه آزاد اس ــامی دارای مقط ــع دکت ــری تخصص ــی‬ ‫هس ــتند‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ ۳۲ :‬ه ــزار و ‪ ۱۹۸‬نف ــر از می ــان اف ــراد‬ ‫مجــاز بــه انتخــاب رشــته‪ ،‬بــه مصاحبــه دعــوت شــده‌اند‪.‬‬ ‫مسئول تمشیت امور مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه‬ ‫آزاد اسالمی از پذیرش بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر در آزمون دکتری‬ ‫تخصصی این دانشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی‪ ،‬بهروز‬ ‫طهماسب کاظمی مسئول تمشیت امور مرکز سنجش‬ ‫و پذیرش دانشگاه آزاد اس ـ ـ ــالمی با اشاره به اعالم‬ ‫نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی از طریق س ـ ـ ـ ـ ــامانه‬ ‫‪ https://www.azmoon.org‬گفت‪ :‬ظرفیت پذیرش‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع دکتری تخصصی سال‬ ‫جاری‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪ ۲۷۶‬نفر است‪.‬‬ ‫عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو‪:‬‬ ‫هیچ قانون جدیدی برای کنکور ‪ ۹۸‬اعمال‬ ‫نخواهد شد‬ ‫ردیف‬ ‫شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس حسابداری انبار‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس حسابداری فروش‬ ‫اصالح سهمیه‌ها‬ ‫در اختیار شورای عالی انقالب فرهنگی است‬ ‫عض ــو کمیس ــیون آم ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس ب ــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه شــرایط کنکــور بــر اســاس همــان شــرایط‬ ‫و ضواب ــط و قوانی ــن پی ــش از ای ــن انج ــام خواه ــد ش ــد‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سابقه کار‬ ‫توانایی ها‬ ‫جنسیت‬ ‫مسلط به راهکاران سیستم ‪ ،‬تهیه‬ ‫صورتهای مالی‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫شرکت پخش سراسری کاالی کالبر (سهامی خاص)‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی مجموعه به تخصص های ذیل نیاز دارد‪:‬‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به راهکاران سیستم ‪ -‬انبار‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به راهکاران سیستم ‪ -‬فروش‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 3‬سال ‪ -‬تسلط به نرم افزار ویژن ‪ -‬تسلط کامل به برنامه اکسل‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس تحقیقات بازار‬ ‫کارشناس مدیریت بازرگانی با‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫‪ 3‬سال‪ ،‬در شرکتهای پخش مواد غذایی و آشامیدنی آشنا به نرم افزار‬ ‫مرتبط‬ ‫آقا‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ‪C.R.M‬‬ ‫کارشناس مدیریت بازرگانی‬ ‫‪ 3‬سال در شرکتهای پخش مواد غذایی و لبنی‬ ‫خانم‬ ‫‪4‬‬ ‫منشی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 2‬سال با روابط عمومی باال و مسلط به ‪office‬‬ ‫خانم‬ ‫‪5‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫دیپلم‪ /‬فوق دیپلم‬ ‫‪ 2‬سال مسلط به نرم افزار اداری و ‪pwkara‬‬ ‫آقا‬ ‫مشخصات و سوابق کاری خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمائید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪job@caspinpackaging.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪info@kalber-dairy.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مشاور راهسازی جهت دفتر مرکزی تهران و نظارت‬ ‫یک شرکت تجهیزات پزشکی‬ ‫نیاز فوری به یکنفر در زمینه سنگ های ساختمانی‬ ‫مقیم خراسان رضوی فقط از بین فارغ التحصیالن‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود در پست کارشناس فروش‬ ‫مجرب و متخصص در زمینه معدن و صنعت‪،‬‬ ‫دانشگاه های معتبر دولتی استخدام می نماید‬ ‫و مارکتینگ تجهیزات پزشکی از افراد واجد شرایط‬ ‫تجربه پیشین کار و امکان حضوراتی در معدن‪ ،‬آشنایی‬ ‫سر ناظر مقیم با ‪ 15‬سال سابقه راهسازی و ابنیه فنی‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مکفی و امکان نظارت بر ماشین آالت و تجهیزات و‬ ‫کارشناس عمران با ‪ 10‬سال سابقه طراحی مسیر‬ ‫‪ -1‬دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های‬ ‫و تقاطع و مطالعات ترافیک‬ ‫مهندسی پزشکی‪،‬مارکتینگ و یا پزشکی‬ ‫فرآیندهای مرتبط‪ ،‬آشنا و متعهد به امور مدیریتی‪،‬‬ ‫ناظر مقیم با ‪ 10‬سال سابقه دفتر فنی‪،‬راهسازی‪،‬‬ ‫‪ -2‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کنترل کیفیت و آزمایشگاه‬ ‫‪ -3‬آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫رایانامه‪:‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪jobs.fr21@gmail.com‬‬ ‫‪employment@dahiteb.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع ‪ ،‬مهندس صنایع غذایی‬ ‫مهندس کشاورزی گرایش زراعت‪ ،‬مهندس عمران‬ ‫فوق لیسانس‪ ،‬با تجربه کافی (محدوده پاسداران)‬ ‫‪companyt448@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬فع ــا موض ــوع ب ــه خصوص ــی در م ــورد اص ــاح‬ ‫ســـهمیه‌ها در شـــورای ســـنجش و پذیـــرش دانش ــجو‬ ‫مطـــرح نیســـت و در آســـتانه برگـــزاری کنکـــور هس ــتیم‬ ‫هی ــچ تغیی ــر قانون ــی ایج ــاد نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬البت ــه ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش‬ ‫دانشـــجو بـــه بحـــث ســـهمیه‌ها نمی‌پـــردازد بلکـــه ای ــن‬ ‫ام ــر در اختی ــار ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی اس ــت؛‬ ‫موضـــوع جدیـــدی هـــم مطـــرح نشـــده و فقـــط در م ــورد‬ ‫س ــیل‌زدگان‪ ،‬اختص ــاص س ــهمیه ص ــورت گرف ــت‪.‬‬ ‫عض ــو ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو اف ــزود‪:‬‬ ‫بحـــث اصـــاح ســـهمیه‌ها ممکـــن اســـت بعده ــا‬ ‫رس ــیدگی ش ــود ول ــی در ح ــال حاض ــر دس ــتوری در ای ــن‬ ‫خص ــوص در کمیس ــیون آم ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس‬ ‫ی ــا ش ــورای س ــنجش وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫هی ــچ تغیی ــری در ای ــن خص ــوص ایجـــاد شـــود لـــذا‬ ‫بحث‌های ــی همچ ــون بومی‌گزین ــی ی ــا اص ــاح س ــهمیه‌ها‬ ‫در ح ــال حاض ــر موضوعیت ــی ن ــدارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کاشان‪ ،‬آران و بیدگل در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬آنچه در کمیسیون مطرح شد‪،‬‬ ‫گزارشی از مرکز پژوهش‌ها در خصوص کنکور بود و آنها‬ ‫نقطه نظرات خود را از منظر کارشناسی ارائه کرده بودند‬ ‫که البته منشاء اثری در مورد شرایط فعلی نخواهد بود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو بــا اشــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه بح ــث اص ــاح س ــهمیه‌ها ممک ــن اس ــت‬ ‫بعده ــا رس ــیدگی ش ــود‪ ،‬می‌گو ی ــد ک ــه هی ــچ قان ــون‬ ‫جدی ــدی ب ــرای کنک ــور ‪ ۹۸‬اعم ــال نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫س ــیدجواد س ــاداتی‌نژاد در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری‬ ‫خان ــه مل ــت در ب ــاره گ ــزارش مرک ــز پژوهش‌ه ــای مجل ــس‬ ‫در خص ــوص ل ــزوم اص ــاح س ــهمیه‌ها در کنک ــور گف ــت‪:‬‬ ‫برگ ــزاری کنک ــور ی ــا نح ــوه پذی ــرش دانش ــگاه‌ها طب ــق‬ ‫قوانی ــن موج ــود انج ــام می‌ش ــود و ق ــرار نیسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫یک شرکت معظم تولیدی ‪ -‬بازرگانی جهت تکمیل کادر مالی خود دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پست شغل‬ ‫داوطلبانـــی کـــه دعـــوت بـــه مصاحبـــه شـــده‌اند‬ ‫بای ــد ت ــا روز چهارش ــنبه ‪ ۲۹‬خردادم ــاه از طری ــق س ــامانه‬ ‫‪ https://www.azmoon.org‬نس ــبت ب ــه ثبت‌ن ــام ب ــرای‬ ‫شـــرکت در مصاحبـــه اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به آغاز مصاحبه‌های آزمون دکتری از‬ ‫نیمه دوم تیرماه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مصاحبه به لحاظ مکانی‬ ‫به صورت متمرکز در تهران و با مشارکت اعضای هیئت‬ ‫ً‬ ‫علمی سراسر کشور برگزار می‌شود که جزئیات آن متعاقبا‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬رؤسای استان‌ها و واحدهای دانشگاه‬ ‫آزاد اسالمی در سراسر کشور برخی از اعضای هیئت‬ ‫علمی توانمند و عالقه‌مند را برای انجام مصاحبه دکتری‬ ‫دانشگاه معرفی کردند که از بین آنها تعدادی انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬نتایج دعوت به مصاحبه متقاضیان دوره بدون‬ ‫آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان‬ ‫اواسط هفته آینده اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫پذیرش بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر در آزمون دکتری‬ ‫تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫کارت مربـوط بـه خواهـران و ‪ ۳۲۹‬هـزار و ‪ ۱۰۵‬کارت مربـوط‬ ‫بـه بـرادران اسـت‪.‬‬ ‫پـس از برگـزاری آزمـون و اعلام نتایـج اولیـه بـه صـورت‬ ‫کارنامـه‪ ،‬کارنامـه در تیرمـاه منتشـر می‌شـود و دفترچـه‬ ‫راهنمـای انتخـاب رشـته پـس از انتشـار کارنامـه در اختیار‬ ‫داوطلبـان قـرار می‌گیـرد‪ .‬مجازیـن بـه انتخـاب رشـته‬ ‫می‌تواننـد در تیرمـاه نسـبت به انتخاب رشـته اقدام کنند‪.‬‬ ‫نتایـج نهایـی آزمـون کارشناسـی ارشـد سـال ‪ ۹۸‬در‬ ‫اواخـر شـهریورماه اعلام می‌شـود‪.‬‬ ‫با اعالم نتایج مشخص شد‬ ‫وزیر علوم عنوان کرد‬ ‫معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه اعالم کرد‬ ‫معـــاون فرهنگـــی و دانشـــجویی‬ ‫دانشــگاه آزاد اســامی گفــت‪ :‬دانشــجویان‬ ‫دخت ــر در نق ــل و انتق ــاالت دانش ــجویی ب ــه‬ ‫محـــل ســـکونت والدیـــن یـــا همسرشـــان‬ ‫منتقـــل می‌شـــوند‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش دانشـــگاه آزاد اســـامی‬ ‫حجـــت االســـام والمســـلمین ابراهیـــم‬ ‫کالنت ــری مع ــاون فرهنگ ــی و دانش ــجویی‬ ‫دانشـــگاه آزاد اســـامی‪ ،‬گفـــت‪ :‬ثبت‌نـــام‬ ‫نقـــل و انتقـــال و میهمانـــی دانشـــجویان‬ ‫دانش ــگاه آزاد اس ــامی ب ــرای نیمس ــال اول‬ ‫تحصیلـــی ‪ 98 -99‬آغـــاز شـــده و تـــا‬ ‫‪ 18‬تیرمـــاه ادامـــه دارد‪.‬‬ ‫کالنت ــری اف ــزود‪ :‬متقاضی ــان بای ــد ب ــرای‬ ‫ثبـــت نـــام بـــه ســـامانه منـــادا بـــه نشـــانی‬ ‫تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسـی‬ ‫ارشـد سـال ‪ ۹۸‬نسـبت بـه آمـار داوطلبـان سـال ‪ ۹۷‬ایـن‬ ‫آزمـون ‪ ۱۲۱‬هـزار و ‪ ۵۰۲‬نفـر کمتـر اسـت‪.‬‬ ‫در گـروه علـوم انسـانی ‪ ۳۸۵‬هـزار و ‪ ۶۴۰‬داوطلـب‬ ‫در ‪ ۴۵‬کدرشـته‪ ،‬در گـروه علـوم پایـه ‪ ۳۳‬هـزار و ‪۶۷۸‬‬ ‫داوطلـب در ‪ ۱۷‬کدرشـته‪ ،‬در گـروه فنـی و مهندسـی ‪۱۳۰‬‬ ‫هـزار و ‪ ۴۰۶‬داوطلـب در ‪ ۲۴‬کدرشـته‪ ،‬در گـروه کشـاورزی‬ ‫و منابع طبیعی ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۵۱‬داوطلب در ‪ ۲۳‬کدرشـته‪،‬‬ ‫در گـروه هنـر ‪ ۴۵‬هـزار و ‪ ۹۱۳‬داوطلـب در ‪ ۱۳‬کدرشـته و در‬ ‫گـروه دامپزشـکی یـک هـزار و ‪ ۳۹۵‬داوطلـب در ‪ ۹‬کدرشـته‬ ‫بـه رقابـت می‌پردازنـد‪.‬‬ ‫از میـان ‪ ۶۱۴‬هـزار و ‪ ۸۸۳‬داوطلـب شـرکت کننـده‪،‬‬ ‫تعـداد ‪ ۴۰‬هـزار و ‪ ۶۶۹‬داوطلـب نیـز در کدرشـته هـای دوم‬ ‫(شـناور) شـرکت کرده اند که از این تعداد ‪ ۱۸‬هزار و ‪۳۹۳‬‬ ‫نفـر معـادل ‪ ۴۵.۲۳‬درصـد داوطلبـان زن و تعـداد ‪ ۲۲‬هـزار‬ ‫و ‪ ۲۷۶‬نفـر معـادل ‪ ۵۴.۷۷‬درصـد داوطلبان مرد هسـتند‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه مجمـوع داوطلبـان در کدرشـته هـای اول‬ ‫و کدرشـته هـای شـناور در مجمـوع تعـداد ‪ ۶۵۵‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۵۲‬کارت ورود بـه جلسـه آزمـون کارشناسـی ارشـد سـال‬ ‫‪ ۹۸‬صـادر شـده اسـت‪ .‬کـه از این تعـداد ‪ ۳۲۶‬هزار و ‪۴۴۷‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پیمانکاری تولیدی‬ ‫جهت واحد وصول مطالبات خود به یک نفر خانم با شرایط‬ ‫ذیل نیازمند است‬ ‫روابطعمومیبسیارقوی‪،‬حداقل‪3‬سالسابقه کاردرزمینهپیمانکاری‬ ‫‪hr@fnn-co.com‬‬ ‫سیستمی و اداری‪ ،‬آشنا به امور فروش و بازاریابی و نیز‬ ‫پیگیر‪ ،‬خالق و متعهد با دست کم ‪ 5‬سال سابقه مفید‬ ‫ارسال رزومه به آدرس‬ ‫‪invst.management@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس شهرساز‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس جهت انجام امور مربوط به رتبه بندی و مناقصات‬ ‫‪info@arianoorpoya.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارخانه تولیدی‬ ‫یکنفر حسابدار خانم‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار و مسلط به سپیدار نیاز دارد‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hiringinfo94@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار درجه یک‬ ‫جهت انبار و بهای تمام شده ‪ ،‬مسلط به همکاران سیستم‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه کار نیازمند می باشد‪.‬‬ ‫‪cv@afpelevator.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در شهرک صنعتی عباس آباد‬ ‫جهت استخدام دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تکنسین با سابقه مسلط به تعمیر ماشین های ابزار‬ ‫(فرز‪،‬تراش ‪ cnc‬و ماشین آالت صنعتی (‪ 2‬نفر)‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪Zm.group20@gmail.com‬‬
‫على (ع) ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫اإلمام ٌّ‬ ‫فعل الخير ذخيرة باقية وثمرة زاكية‪.‬‬ ‫حضرت امام علي (ع) فرمودند ‪:‬‬ ‫«کار خوب» اندوخته‌اي ماندني و ميوه‌اي پاکيزه‬ ‫و خوشگوار است‪.‬‬ ‫(غررالحكم‪)6545 :‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 11 -1398‬شوال ‪ 15 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1156‬‬ ‫با اطالعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعالم شد‬ ‫زمان ثبتنام و برگزاری‬ ‫آزمون قضاوت سال ‪ ۱۳۹۸‬‬ ‫اطاعیه آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال ‪ ۱۳۹۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در این باره اعام کرد‪:‬بدین وسیله به اطاع‬ ‫کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی‬ ‫ً‬ ‫تصدی منصب قضاء در سال ‪ ۱۳۹۸‬می‌رساند‪ ،‬که ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت‬ ‫اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی‪ www.sanjesh.org :‬از روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴‬آغاز و در روز دوشنبه مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰‬پایان می‌پذیرد‪.‬‬ ‫لذا کلیه متقاضیان‪ ،‬ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه‬ ‫شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطاعات مورد نیاز‬ ‫ثبت‌نام‪ ،‬نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند‪.‬‬ ‫الف‪ -‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تابعیت اصلی ایران‪ .۲ .‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسام‪ ،‬ایمان و عدالت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه و عدم‬ ‫وابستگی تشکیاتی به احزاب‪ ،‬سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها‪ ،‬مگر در‬ ‫صورت احراز توبه‪ .۴ .‬طهارت مولد ‪ .۵‬داشتن سامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام‬ ‫کار قضایی ‪ .۶‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه‪ ،‬معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت‬ ‫با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیان‬ ‫دانشکده علوم قضائی در محاکم قضایی کشور‪ .۷ .‬نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر‪.‬‬ ‫‪ .۸‬حسن شهرت‪ ،‬اخاق و امانتداری‪ .۹ .‬عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روان‌گردان‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬داشتن حداقل ‪ ۲۲‬و حداکثر ‪ ۴۰‬سال تمام در روز ثبت نام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسامی؛‬ ‫‪ .۲‬کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها؛‬ ‫‪ .۳‬کارشناسی ارشد پیوسته الهیات‪ ،‬معارف اسامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی‬ ‫حقوق اسامی؛ ‪ .۴‬سطح دو حوزوی یا باالتر‬ ‫پ‪ -‬مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تکمیل تقاضانامه اینترنتی ‪ .۲‬پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ‪( ۱.۳۵۰.۰۰۰‬یک میلیون‬ ‫و سیصد و پنجاه هزار) ریال بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان‬ ‫سنجش آموزش کشور ‪ .۳‬فایل عکس اسکن شده‪ :‬داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس‬ ‫پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید‪.‬‬ ‫‪ -۳-۱‬عکس ‪ ۳ × ۴‬که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)‬ ‫‪ -۳-۲‬عکس اسکن شده فقط باید با فرمت ‪ JPG‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۳‬اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ‪ ۳۰۰×۴۰۰‬پیکسل و حداقل ‪۲۰۰× ۳۰۰‬‬ ‫باشد ‪ -۳-۴.‬تصویر داوطلب باید واضح‪ ،‬مشخص و فاقد اثر مهر‪ ،‬منگنه و هرگونه لکه باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۵‬حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ‪ ۷۰‬کیلو بایت بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۶‬حاشیه‌های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد ‪.‬‬ ‫‪ -۳-۷‬حتی االمکان عکس‪ ،‬رنگی و دارای زمینه سفید باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬درصورت ارسال عکس غیر معتبر‪ ،‬ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت‬ ‫در آزمون از وی سلب می‌گردد‪.‬‬ ‫ذ کر مهم‪ :‬باتوجه به مشکات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی‪ ،‬درخصوص اشتباه در‬ ‫ً‬ ‫ارسال عکس داوطلبان‪ ،‬که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام‬ ‫می‌کنند رخ داده است‪ ،‬تاکید می‌گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت‌ها انجام‬ ‫ً‬ ‫می‌دهید‪ ،‬عاوه بر کنترل اطاعات ثبت نامی‪ ،‬حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی‬ ‫ً‬ ‫دقت نمائید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد‪.‬‬ ‫بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی‪ ،‬فرد به عنوان‬ ‫متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫ت‪ -‬زمان ثبت نام و برگزاری آزمون‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت‬ ‫داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطاعیه نسبت به‬ ‫تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و از تاریخ ‪ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴‬لغایت‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰‬با مراجعه به پایگاه اطاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک‬ ‫از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند‪ .‬ضمنا یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصرا به‬ ‫صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان الزم است از طریق پایگاه اطاع‌رسانی مذکور نسبت‬ ‫به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد‬ ‫و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند‪ -۲ .‬آزمون در روز جمعه‬ ‫مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸‬و به صورت تستی برای تمامی داوطلبان اعم از دانشگاهی و حوزوی‬ ‫برگزار می‌شود‪ -۳ .‬داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تستی‪ ،‬روز جمعه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰‬در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود و از داوطلبان حوزوی پذیرفته‬ ‫شده برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل می‌آید‪ -۴ .‬کارت ورود به جلسه‬ ‫آزمون از روز چهارشنبه مورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶‬از طریق پایگاه اطاع‌رسانی سازمان سنجش‬ ‫آموزش کشور در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت‪ -۵ .‬ساعت و محل برگزاری آزمون‬ ‫بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد‪.‬‬ ‫ث‪ -‬مواد و ضرایب امتحانی‬ ‫‪ .۱‬آزمون داوطلبان دانشگاهی‪ .۱-۱ :‬استعدادشغلی (ضریب ‪ .۲-۱ )۲‬حقوق مدنی‬ ‫(ضریب ‪ .۳-۱ )۳‬حقوق تجارت (ضریب ‪ .۴-۱ )۲‬آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی‬ ‫(ضریب ‪ .۵-۱ )۲‬آئین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ‪ .۶-۱ )۲‬حقوق جزای‬ ‫عمومی (ضریب ‪ .۷-۱ )۳‬حقوق جزای اختصاصی (ضریب ‪)۲‬‬ ‫‪ .۲‬آزمون داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫آقایان‪ - :‬فقه شامل بیع مکاسب (ضریب ‪ - )۱‬اصول فقه شامل جلد یک کفایة‬ ‫االصول‪ :‬از ابتدای کتاب تا پایان المقصد الخامس (ضریب ‪)۱‬‬ ‫بانوان‪ - :‬فقه شامل ‪ ۱۵‬کتاب از شرح لمعه‪ :‬قضاء‪ ،‬شهادت‪ ،‬متاجر‪ ،‬دین‪ ،‬رهن‪،‬‬ ‫ضمان‪ ،‬صلح‪ ،‬اجاره‪ ،‬وکالت‪ ،‬شفعه‪ ،‬وصایا‪ ،‬نکاح‪ ،‬حدود‪ ،‬قصاص و دیات (ضریب ‪)۱‬‬ ‫ اصول فقه شامل الحلقه الثانیه شهید صدر (ضریب ‪)۱‬‬‫ملاحظات‪ .۱ :‬با عنایت به نیازمندی دادگستری‌های سراسر کشور‪ ،‬پذیرش بانوان در‬ ‫این نوبت جذب عمومی با محدودیت‌هایی مواجه است‪ .‬بر این اساس دادگستری‌های‬ ‫استان‌های خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬قم‪ ،‬فارس و چهارمحال و بختیاری فاقد ظرفیت‬ ‫پذیرش برای بانوان هستند‪.‬‬ ‫همچنین دادگستری‌های مراکز استان‌های آذربایجان شرقی‪ ،‬آذربایجان غربی‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیان‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬هرمزگان و همدان مشمول این محدودیت هستند‪ .‬سایر شهرستان‌های‬ ‫استان‌های اخیر و استان‌هایی که نام آنها ذکر نشده‪ ،‬منعی برای پذیرش بانوان ندارند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ما ک احراز شرایط عمومی و اختصاصی‪ ،‬زمان ثبت‌نام خواهد بود‪ .‬مسؤولیت‬ ‫صحت و سقم اطاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است‪ .‬بنابراین‬ ‫کسانی که شرایط الزم برای شرکت در آزمون را ندارند‪ ،‬باید از ثبت نام در آزمون خودداری‬ ‫نمایند‪ ،‬در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با توجه به عدم برگزاری آزمون ایثارگران به صورت جداگانه در سال جاری‪،‬‬ ‫داوطلبان ایثارگر نیز در صورت دارا بودن شرایط می‪-‬بایست در این آزمون شرکت نمایند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد‬ ‫نحوه دریافت امریه و تغییر در شیوه‬ ‫بخشش اضافه خدمتهای سربازی‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد‬ ‫کل نیرو‌های مسلح از جزئیات‬ ‫اقدامات افرادی که متقاضی خدمت‬ ‫در سازمان‌ها در قالب امریه سربازی‬ ‫هستند گفت‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی در گفتگو با‬ ‫خبرگزاری میزان اظهار داشت‪ :‬افرادی‬ ‫که قصد دارند در قالب امریه در‬ ‫سازمان‌ها خدمت را انجام دهند باید‬ ‫در مهلت معرفی یک ساله که بعد از‬ ‫فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در اختیار‬ ‫دارند درخواست خود را به سازمان‬ ‫مربوط ارایه دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪:‬در صورت‬ ‫موافقت سازمان مربوطه‪ ،‬حداقل دو‬ ‫ماه قبل از پایان مهلت یک ساله معرفی و متناسب با‬ ‫تاریخ پذیرش امریه‪ ،‬درخواست اعزام خود را از طریق‬ ‫دفتر پلیس ‪ ۱۰ +‬ثبت کنند تا بتوانند به عنوان سرباز‬ ‫امریه دوره خدمت را انجام داده و به پایان برسانند‪.‬‬ ‫تغییر در شیوه‬ ‫بخشش اضافه خدمت‌های سربازی‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح همچنین توضیحاتی را درباره‬ ‫بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت و تأثیر‬ ‫غیبت در درجه و حقوق سربازان ارائه کرد‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫اضافه خدمت‌های ناشی از غیبت از سربازی‬ ‫گفت‪ :‬از مدتی قبل تصمیم گرفتیم که مساله‬ ‫بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت سربازان‬ ‫را به فرماندهان یگان‌ها تفویض کنیم و آنان این‬ ‫اختیار را دارند که بر اساس نوع رفتار و حسن اخاق‬ ‫سربازان‪ ،‬تا دو سوم این اضافه خدمت را ببخشند‬ ‫اما دیگر این‌طور نیست که قبل از اعزام خدمت‬ ‫اعام شود که اضافه خدمت ناشی از غیبت‬ ‫بخشیده خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانی سرباز‬ ‫ستادکل نیروهای مسلح همچنین با‬ ‫تاکید بر اینکه مسئوالن یگان‌ها اجازه‬ ‫صدور اضافه خدمت انضباطی برای‬ ‫سربازان را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح بارها تاکید کرده که‬ ‫نباید اضافه‌خدمت انضباطی برای‬ ‫سربازان صادر شود و در همین راستا‬ ‫نیز هیچ مسئولی در یگان‌ها حق‬ ‫ندارد که چنین اضافه خدمتی را برای‬ ‫سربازان صادر کند‪.‬‬ ‫کم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالی درباره اینکه آیا غیبت‬ ‫تأثیری در حقوق و دریافتی سربازان‬ ‫دارد یا خیر؟ هم گفت‪ :‬غیبت تأثیری‬ ‫در مبلغ پرداختی ماه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه سربازان‬ ‫ندارد‪ .‬حتی برخی از سربازان تصور‬ ‫می‌کردند که در ماه‌های اضافه خدمت حقوقشان‬ ‫قطع می‌شود که این مساله نیز درست نیست و‬ ‫سربازان در ایام اضافه خدمت به میزان ماه‌های‬ ‫دیگر حقوق می‌گیرند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانی سرباز ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح در مورد تأثیر غیبت بر درجه‌های‬ ‫سربازان نیز اظهارکرد‪ :‬درجه سربازان تابع شرایطی‬ ‫خاص خود است‪ ،‬مواردی مانند مدرک تحصیلی‬ ‫و شرایط عمومی فرد در این مساله تأثیرگذار است و‬ ‫درجه ربطی به غیبت ندارد‪.‬‬ ‫معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تشریح کرد‬ ‫نحوه به کارگیری سربازان در مراکز آموزش نیروهای مسلح‬ ‫مع ــاون احض ــار و اع ــزام س ــازمان وظیف ــه‬ ‫عموم ــی نی ــروی انتظام ــی نح ــوه توز ی ــع مش ــموالن در‬ ‫مرا ک ــز آم ــوزش نیروه ــای مس ــلح را تش ــریح ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا س ــرهنگ نج ــف حمی ــدزاده‬ ‫درایــن بــاره اظهــار کــرد‪ :‬برابــر مــاده ‪ ۵‬قانــون خدمــت‬ ‫وظیف ــه عموم ــی‪ ،‬کلی ــه مش ــموالنی ک ــه ب ــه خدم ــت‬ ‫ســربازی اعــزام مــی شــوند بایــد بــا گذرانــدن دوره رزم‬ ‫مقدمات ــی‪ ،‬آم ــوزش ه ــای نظام ــی الزم را ف ــرا بگیرن ــد‪.‬‬ ‫وی در م ــورد توز ی ــع نی ــروی مش ــموالن ب ــه مرا ک ــز‬ ‫آم ــوزش نیروه ــای مس ــلح گف ــت‪ :‬ب ــا در نظ ــر گرفت ــن‬ ‫برخ ــی عوام ــل تاثیرگ ــذار در توز ی ــع نی ــرو از قبی ــل‬ ‫نیازمندی‌هــای نیروهــای مســلح‪ ،‬آمایــش ســرزمینی‬ ‫و ظرفی ــت مرا ک ــز آم ــوزش‪ ،‬س ــعی ش ــده مش ــموالن‬ ‫براس ــاس مناط ــق جغرافیای ــی مح ــل س ــکونت در‬ ‫مرا ک ــز آم ــوزش نیروه ــای مس ــلح توز ی ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫معــاون احضــار و اعــزام ســازمان وظیفــه عمومــی‬ ‫نی ــروی انتظام ــی ادام ــه داد‪ :‬ب ــا اتم ــام دوره رزم‬ ‫مقدمات ــی ب ــه م ــدت ‪ ۸‬هفت ــه در مرا ک ــز آم ــوزش‪،‬‬ ‫س ــربازان توس ــط س ــازمان ب ــه کارگیرن ــده و براب ــر‬ ‫اولویت‌های ــی از قبی ــل داش ــتن ش ــرایط تاه ــل‪،‬‬ ‫ماموریت‌ه ــای محول ــه و نی ــاز نیروه ــای مس ــلح‬ ‫تقس ــیم م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی پلی ــس‬ ‫ســرهنگ حمیــدزاده در پایــان گفــت‪ :‬محــل آمــوزش‬ ‫رزم مقدمات ــی کارکن ــان وظیف ــه ممک ــن اس ــت ب ــا‬ ‫محــل بــه کارگیــری آنــان در یــگان خدمتــی متفــاوت‬ ‫باش ــد و نیروه ــای مس ــلح در ح ــد ام ــکان س ــربازان‬ ‫را ب ــا رعای ــت ‪ ۳۰۰‬کیلومت ــری مح ــل س ــکونت آن ــان‪،‬‬ ‫تقس ــیم م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد‬ ‫تشریح ضوابط و مقررات معافیت بخشودگی سنی‬ ‫رئی ــس س ــازمان وظیف ــه عموم ــی نی ــروی‬ ‫انتظام ــی ضواب ــط و مق ــررات معافی ــت بخش ــودگی‬ ‫س ــنی مش ــموالن را تش ــریح ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬س ــردار تق ــی مه ــری‬ ‫رئی ــس س ــازمان وظیف ــه عموم ــی نی ــروی انتظام ــی‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس اباغی ــه س ــتاد کل نیروه ــای‬ ‫مس ــلح‪ ،‬ب ــرای متولدی ــن س ــال‌های ‪ ۵۴‬و م ــا قب ــل‬ ‫متناس ــب ب ــا م ــدرک تحصیل ــی آن ــان‪ ،‬معافی ــت‬ ‫بخش ــودگی س ــنی در نظرگرفت ــه ش ــده ک ــه اف ــراد‬ ‫واج ــد ش ــرایطی ک ــه تاکن ــون موف ــق ب ــه به ــره من ــدی‬ ‫از ای ــن معافی ــت نش ــده ان ــد‪ ،‬می‌توانن ــد ب ــا مراجع ــه‬ ‫بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی پلیــس ‪۱۰+‬‬ ‫درخواس ــت خ ــود را ثب ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در ای ــن ن ــوع معافی ــت‬ ‫ع ــاوه ب ــر ش ــرط س ــنی‪ ،‬مقط ــع تحصیل ــی مش ــموالن‬ ‫نی ــز م ــا ک عم ــل اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان وظیف ــه عموم ــی ناج ــا تصر ی ــح‬ ‫کــرد‪ :‬شــرط ســنی بــرای دارنــدگان مــدارک تحصیلــی‬ ‫زیردیپل ــم ت ــا لیس ــانس ت ــا پای ــان س ــال ‪ ،۱۳۵۴‬ف ــوق‬ ‫لیس ــانس ت ــا پای ــان س ــال ‪۱۳۵۲‬و دکت ــرای غی ــر‬ ‫پزش ــکی ت ــا پای ــان س ــال ‪ ۱۳۵۰‬تعیی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫س ــردار مه ــری عن ــوان ک ــرد‪ :‬ب ــه اس ــتناد تبص ــره‬ ‫ی ــک م ــاده ‪ ۴‬قان ــون خدم ــت وظیف ــه عموم ــی‪،‬‬ ‫شناس ــنامه عک ــس دار مش ــموالن ب ــاالی ‪ ۵۰‬س ــال‬ ‫ب ــه ش ــرط اینک ــه تغیی ــرات س ــنی نداش ــته باش ــد ب ــه‬ ‫منزل ــه تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت خدمت ــی آن ــان‬ ‫اس ــت و نی ــازی نیس ــت ب ــرای کارت معافی ــت‬ ‫س ــربازی اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫در برخی رشته ها انجام میشود‬ ‫جذب امریه در جهاد دانشگاهی‬ ‫دانشگاه عالمه‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی عامـــه‬ ‫طباطبائ ــی در نظ ــر دارد از می ــان‬ ‫دان ــش آموخت ــگان مقاط ــع ارش ــد‬ ‫و دکت ــری امری ــه پذی ــرش کن ــد‪.‬‬ ‫بـه گــــــــــــــــــــــزارش خبرنـگار‬ ‫بـازارکار‪ ،‬جهاددانشــــــــــــــــــگاهی‬ ‫عامـه طباطبائـی در رشـته‌های‬ ‫کارآفرینـی‪ ،‬کسـب و کار‪ ،‬اجرائـی‬ ‫و ‪ ،MBA‬علــــــــــــوم اجتماعـی‪:‬‬ ‫جامعـه شناسـی (گرایـش مسـائل‬ ‫اجتمــــــــــــاعی ایـران)‪ ،‬مـددکاری‬ ‫اجتمــــــــــــــــــاعی‪ ،‬روانشـ ـ ـ ـ ــناسی‬ ‫اجتماعی و بالینی‪ ،‬علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم‬ ‫ارتباطـات جهـت همـکاری در‬ ‫قالب نیــــــــــــــــــروی امریه سربازی‬ ‫دعـوت بـه همـکاری نمایـد‪.‬‬ ‫عاقه‌منــــــــــــــــ ــدان می‌توانن ــد‬ ‫جهـــت اطاعـــــــــــــــــات بیش ــتر و‬ ‫ارســال رزومــــــــــــــــــــــــــــــــه بــه آدرس‬ ‫‪ @ azarnersi‬پی ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره جامعه راهنمایان‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی‬ ‫دستمزد راهنمایان گردشگری‬ ‫افزایش یافت‬ ‫‪ ۲۰‬درصد ‬ ‫رییس هیـــــــــــــــــــــــات مدیره‬ ‫جامعه راهنمایان ایرانگردی و‬ ‫جهانگردی از افزایش دستمزد‬ ‫راهنمایان گردشگری به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علی‌صدرنیا به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫این افزایش دستمزد به دنبال‬ ‫تفاهم با هیات مدیره جامعه‬ ‫تورگردانان ایران صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬این دو تشکل در ‪ ۲۵‬تیرماه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬تفاهم‌نامه پنج ساله‌ای را‬ ‫امضا کرده بودند که بر آن اساس دستمزد راهنمایان تورهای گردشگری‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬درصد افزایش یابد‪ ،‬اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در‬ ‫گردشگری و به منظور ترغیب راهنمایان ایرانگردی به هر چه پربارتر کردن‬ ‫تورهای ورودی به ایران‪ ،‬مقرر شد دستمزدها ‪ ۲۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫او با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه هیات مدیره جامعه راهنمایان‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی با هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران که در‬ ‫‪ ۱۹‬خردادماه بسته شد‪ ،‬افزود‪ :‬توافق شد که تاریخ عقد و یا تمدید این‬ ‫تفاهمنامه به اول اسفندماه هر سال موکول شود‪ .‬در تصمیمی دیگر‬ ‫مقرر شد کمیته مشترک دو جامعه با هدف رفع مشکات و پیگیری‬ ‫تخلفات احتمالی ما بین راهنمایان وتورگردانان فعال شود‪.‬‬ ‫صدرنیا یادآور شد‪ :‬بیشتر تورهای ورودی به ایران توسط جامعه‬ ‫تورگردانان ایران به کشور وارد می‌شود که اعضای جامعه راهنمایان‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی نیز بیشتر آنها را اجرا می‌کنند‪ .‬همکاری‬ ‫گسترده بین این دو جامعه سبب گسترش و رشد صنعت گردشگری‬ ‫کشور شده و موجبات مطرح شدن ایران به عنوان مقصدی نمونه را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی‪ ،‬تشکلی است که‬ ‫زیرنظر و با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شده‬ ‫است و درحال حاضر نزدیک به ‪ ۹۰۰‬عضو دارد و به عنوان بزرگترین‬ ‫مجموعه راهنمایان تورهای ورودی به کشور شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫این جامعه در تفاهم‌نامه سال ‪ ۱۳۹۶‬اعضای جامعه تورگردانان‬ ‫و آژانس‌های تورآور به کشور را به عقد تفاهم‌نامه کاری با راهنمایان‬ ‫گردشگری ملزم کرد‪ ،‬اما بیشتر آژانس‌های مسافرتی همچنان متعهد‬ ‫به بستن این قرارداد نیستند‪.‬‬ ‫تشکل دیگر راهنمایان گردشگری با عنوان «کانون انجمن‌های‬ ‫صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور» که در سال ‪ ۱۳۹۱‬با‬ ‫مجوز وزارت کار تشکیل شده است نیز اوایل خردادماه امسال نرخ‌نامه‬ ‫دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری را برای سال ‪ ۹۸‬مطابق نرخ پایه‬ ‫اعامی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای اعضای خود اعام‬ ‫کرد که ما ک تعیین آن را تنوع برنامه‌ها‪ ،‬ساعت کاری روزانه‪ ،‬سختی‬ ‫کار و کمبود راهنمای مسلط به برخی زبان‌های خاص‪ ،‬تعیین نرخ‪،‬‬ ‫توافق بین راهنما و کارفرما اعام کرد‪.‬‬ ‫این کانون صنفی نرخ دستمزد راهنمایان فرهنگی بدون بیمه را‬ ‫حداقل ‪ ۳۶۰‬هزار تومان‪ ،‬راهنمایان طبیعت گردی را حداقل ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫تومان و راهنمای با تجربه اجرای بیشتر از ‪ ۳۰‬تور را با ‪ ۱۰‬درصد اضافه‬ ‫به مبلغ کف نرخ دستمزد با عنوان سابقه کار و نرخ حداقل دستمزد‬ ‫روزانه راهنمایانی که تحت پوشش بیمه توسط کارفرما قرار دارند نیز‬ ‫بین ‪ ۳۰۵‬هزار تومان تا ‪ ۴۵۵‬هزار تومان تعیین کرد‪.‬‬ ‫□■□‬ ‫مدیرکل دفتر توانمندسازی‬ ‫معاونت پرستاری وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫نخستین آزمون صالحیت‬ ‫حرفهای پرستاران برگزار می شود‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول گف ــت‪ :‬اف ــرادی ک ــه س ــن آن ــان‬ ‫ب ــاالی ‪ ۵۰‬س ــال اس ــت در ص ــورت تمای ــل و نی ــاز ب ــه‬ ‫دریاف ــت کارت معافی ــت‪ ،‬می‌توانن ــد ب ــرای ثب ــت‬ ‫درخواســت خــود از طریــق دفاتــر پلیــس ‪ ۱۰+‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پذیرش مشمولین متقاضی‬ ‫امریه سربازی در قوه قضاییه‬ ‫از پایان خرداد‬ ‫پذیرش مشمولین متقاضی‬ ‫امریه سربازی در قوه قضائیه؛‬ ‫اعزامی شهریور ماه از ‪ ۳۰‬خرداد‬ ‫سال جاری آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گ ـ ـ ـ ـ ــزارش خبرگزاری مهر‪،‬‬ ‫پذیرش مشمولین متقاضی امریه‬ ‫سربازی در قوه قضائیه؛ اعزامی‬ ‫شهریور ماه آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراعامامور اداریو استخدامی‬ ‫کارکنان اداری قوه قضائیه‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر فقط مشمولین متقاضی امریه‬ ‫اعزامی شهریور ماه (‪)۱۳۹۸/۰۶/۰۱‬‬ ‫مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت‬ ‫نام مشمولین از مورخ ‪۹۸/۰۳/۳۰‬‬ ‫آغاز و در مورخ ‪ ۹۸/۰۴/۰۳‬به پایان‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫متقاضیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان واجد شرایط‬ ‫می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به‬ ‫سامانه ثبت‌نام مشمولین متقاضی‬ ‫امریه س ـ ـ ـ ـ ـ ــربازی در قوه قضائیه به‬ ‫نش ـ ـ ــانی ‪www.amrie.qazahrm.ir‬‬ ‫نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫به متقاضیان محترم توصیه‬ ‫می‌شود‪ ،‬در هنگام ثبت نام فیلدها‬ ‫را با دقت کامل تکمیل کرده و‬ ‫سپس کلیه مدارک اعام شده را‬ ‫به صورت یکجا در یک فایل ‪pdf‬‬ ‫پیوست کنند‪.‬‬ ‫در خصوص دوره بعدی اعزام‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا اطاع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی معاونت‬ ‫پرستاری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی از برگزاری‬ ‫نخستین آزمون صاحیت حرفه ای پرستاران در نیمه دوم سال ‪۹۸‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی‬ ‫وزارت بهداشت‪« ،‬احمد نجاتیان اظهارداشت‪ :‬با هدف تأیید‬ ‫صاحیت شاغان حرفه پرستاری و گروه‌های مرتبط و همگام‬ ‫ساختن خدمات پرستاری کشور با استاندارد و معیارهای جهانی‪،‬‬ ‫صدور پروانه صاحیت حرفه‌ای پرستاران و گروه‌های مرتبـــــــــــــط در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬آغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون در چهار مرحله‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬هزار پروانه صاحیت‬ ‫حرفه‌ای برای مدیران پرستاری صف تا ستاد‪ ،‬فارغ التحصیان‬ ‫گروه‌های پرستاری تا سال ‪ ،۱۳۸۵‬اعضای هیأت علمی و مسئوالن‬ ‫فنی و پرستاران شاغل در مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی معاونت‬ ‫پرستاری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫به تدریج در مدت زمان سه تا چهار سال تمامی پرستاران‪ ،‬پروانه‬ ‫صاحیت حرفه‌ای دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫نجاتیان یادآور شد‪ :‬تا کنون صدور پروانه صاحیت حرفــــــــــه‌ای‬ ‫به صورت دستی انجام می‌شد که با راه اندازی سامانه کشوری‪ ،‬کار‬ ‫ثبت نام و صدور این پروانه از طریق این سامانه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پروانه صاحیت حرفه‌ای پرستاری‪ ،‬مدرکی‬ ‫است که صاحیت فرد را برای انجام خدمات پرستاری نشان‬ ‫می‌دهد و از ورود افراد بدون صاحیت به حرفه پرستاری جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفترتوانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی معاونت‬ ‫پرستاری وزارت بهداشت به هماهنگی‌های انجام شده با مرکز‬ ‫سنجش آموزش پزشکی و بوردهای منطقه‌ای اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬نخستین آزمون صاحیت حرفه‌ای برگزار می‌شود و‬ ‫دانش آموختگان جدید پرستاری و افرادی که دوره‌های بازآموزی خود‬ ‫را تکمیل نکرده‌اند‪ ،‬می‌توانند در این آزمون شرکت کنند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1155

هفته نامه بازار کار شماره 1155

شماره : ۱۱۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
هفته نامه بازار کار شماره 1154

هفته نامه بازار کار شماره 1154

شماره : ۱۱۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!