صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۵۵

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1155

هفته نامه بازار کار شماره 1155

‫استخدام‬ ‫تمدید مهلت‬ ‫ثبت نام آزمون‬ ‫استخدامی‬ ‫شرکت نفت بهران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی‬ ‫پاک چوب‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫استخدام در شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شرکت پتروشیمی‬ ‫پارس فنل‬ ‫ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری و ارائه فرصت های شغلی‬ ‫در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1155‬‬ ‫استخدام سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫در استان های لرستان‬ ‫و آذربایجان شرقی‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫در مراکز استان ها و تهران‬ ‫دعوت به همکاری می‌کند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪11‬‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با بازارکار تشریح کرد‬ ‫نحوه ثبت‌نام و برگزاری آزمون استخدامی چهار هزار آتش‌نشان‬ ‫صفحه ‪10‬‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی‪:‬‬ ‫رییس قوه قضاییه در دیدار با وکالی دادگستری تاکید کرد‬ ‫تعداد وکال باید بر اساس جمعیت‬ ‫و نیاز کشور باشد‬ ‫منابع مالی جذب‬ ‫پذیرفته‌شدگان‬ ‫آزمون استخدامی‬ ‫تامین شد‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد‬ ‫کارفرمایان با استخدام افراد لیسانس به باال‬ ‫تسهیالت دریافت می‌کنند‬ ‫‪5‬‬ ‫با هدف ایجاد یک میلیون و ‪ ۹۰‬هزار فرصت شغلی ابالغ شد‬ ‫‪3‬‬ ‫معیارهایی که کارفرماها‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬خبرگزاری دانشجو‬ ‫تسهیالت ‪۲۵‬هزار میلیاردی‬ ‫اشتغال در سال ‪۹۸‬‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫تسهیالت حمایتی‬ ‫به فعاالن صنایع‌دستی‬ ‫‪3‬‬ ‫در زمان استخدام‬ ‫به دنبال آن‌ها هستند‬ ‫‪14‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یک شــرکت فعال در زمینه تولید کود و سموم کشاورزی‬ ‫به دنبال جذب نیروی باتجربه و با حداقل مدرک‬ ‫لیسانس در گرایش های خا ک شناسی و گیاه پزشکی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه سموم و کود‬ ‫و همچنین جذب نیروی اداری با حداقل مدرک لیســانس‬ ‫در رشته ریاضی کاربردی جهت کار در دفترتهران می‌باشد‬ ‫عالقــه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دوره آموزش حرفه ای‬ ‫‪resumea896@gmail.com‬‬ ‫مهمانداری قطارهای مسافری‬ ‫شرکت ساتراپ شایسته مهرگان برگزار می‌کند‬ ‫شرایط الزم‪:‬‬ ‫به صورت محدود‬ ‫●حداقل مدرک دیپلم و باالتر‬ ‫●خانم و آقا ●حداکثر سن‪30‬‬ ‫دارای روابط عمومی قوی‬ ‫●درای سالمت جسمی و روحی‬ ‫●حداقل قد‪ :‬خانم ها ‪ 1/60‬سانتی متر ‪ ،‬آقایان ‪ 1/75‬سانتی متر‬ ‫دوره بــه مــدت ‪ ۳۳۶‬ســاعت و بــه صــورت تئــوری و عملــی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬افراد دارای رتبه های برتر به شرکت های‬ ‫حمل و نقل ریلی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام‬ ‫همــه روزه بجــز ایــام تعطیل از ســاعت ‪ 9‬الی ‪ 18‬با شــماره های‬ ‫‪ 88429515‬و ‪ 88404172‬تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫مزایای ویژه برای رشته های مرتبط با گردشگری‬ ‫با توجه به محدود بودن دوره از پذیرش افراد پس از تکمیل دوره معذوریم‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫رییس قوه قضاییه در دیدار با وکالی دادگستری تاکید کرد‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد‬ ‫تعداد وکال باید بر اساس جمعیت‬ ‫و نیاز کشور باشد‬ ‫دستورالعمل اجرایی استخدام مربیان‬ ‫پیش‌دبستانی در انتظار تصویب دولت‬ ‫عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت‪ :‬دســتورالعمل اجرایــی اســتخدام‬ ‫مربی ــان پیش‌دبس ــتانی بای ــد در هی ــأت دول ــت مص ــوب ش ــده و س ــپس ب ــه اس ــتان‌ها اب ــاغ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســید حمایــت میــرزاده عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس در واکن ــش ب ــه درخواس ــت مخاطب ــان ای ــن خبرگ ــزاری در‬ ‫ســامانه «فــارس مــن» مبنــی بــر اینکــه «نیروهــای پیش‌دبســتانی را اســتخدام کنیــد»‪ ،‬اظهــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬ب ــرای حق‌التدریسـ ـی‌ها‪ ،‬مربی ــان پیش‌دبس ــتانی‌های قب ــل از س ــال ‪ ۹۱‬و آموزش ــیاران‬ ‫نهضت ــی س ــوادآموزی قب ــل از س ــال ‪ ۹۲‬باره ــا پیگیری‌های ــی را انجــام داده‌ای ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬مجل ــس در زمین ــه تصو ی ــب قوانی ــن مر ب ــوط ب ــه اس ــتخدام مربی ــان‬ ‫پیش‌دبس ــتانی ورود ک ــرده و دول ــت نی ــز موظ ــف اس ــت ک ــه دس ــتورالعمل اجرای ــی را تهی ــه‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫می ــرزاده اضاف ــه ک ــرد‪ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‬ت ــا جای ــی ک ــه اط ــاع دارم‪‌ ،‬اکن ــون دس ــتورالعمل ابالغ ــی ب ــه‬ ‫اس ــتان‌ها از طری ــق آم ــوزش و پ ــرورش ب ــه هی ــأت دول ــت ارج ــاع ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‬ای ــن دس ــتورالعمل بای ــد از طر ی ــق هی ــأت دول ــت مص ــوب‪ ،‬س ــپس ب ــه‬ ‫اس ــتان‌ها اب ــاغ ش ــود ک ــه بع ــد از آن تکلی ــف مربی ــان پیش‌دبس ــتانی روش ــن خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫می ــرزاده بی ــان ک ــرد‪ :‬م ــوارد مر ب ــوط ب ــه مربی ــان پیش‌دبس ــتانی‪ ،‬معلم ــان حق‌التدر ی ــس‬ ‫و آموزش ــیاران نهض ــت در ی ــک دس ــتورالعمل ج ــای خواهن ــد گرف ــت ک ــه در آن تکلی ــف‬ ‫مش ــخص می‌ش ــود و هم ــه بای ــد منتظ ــر باش ــند ت ــا مصوب ــه هی ــأت دول ــت اب ــاغ ش ــود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری و تشکیالت آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫سرباز معلمان برای استخدام‬ ‫باید در آزمون شرکت کنند‬ ‫مدیـــرکل امـــور اداری و تشـــکیالت آمـــوزش و پـــرورش بـــا بیـــان اینکـــه اســـتخدام‬ ‫ســـربازمعلمان در قانـــون پیش‌بینـــی نشـــده اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬ســـرباز معلمـــان بـــرای‬ ‫اس ــتخدام بای ــد پ ــس از دریاف ــت کارت پای ــان خدم ــت‪ ،‬در آزم ــون ه ــای اس ــتخدامی‬ ‫آمـــوزش و پـــرورش پذیـــرش شـــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‪« ،‬یارمحم ــد حس ــین ُ‌بر» در خص ــوص ش ــرایط‬ ‫اس ــتخدام س ــرباز معلم ــان اظه ــار داش ــت‪ :‬اس ــتخدام س ــرباز معلم ــان‪ ،‬براس ــاس قان ــون‬ ‫خدم ــات کش ــوری‪ ،‬قان ــون متعهدی ــن خدم ــت و ضواب ــط م ــوردی نظی ــر تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫معلم ــان ح ــق التدریس ــی‪ ،‬انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــه عب ــارت دیگ ــر س ــرباز معلم ــان ب ــرای اس ــتخدام بای ــد پ ــس از دریاف ــت‬ ‫کارت پای ــان خدم ــت‪ ،‬ش ــرکت و همچنی ــن پذی ــرش در آزم ــون اس ــتخدامی‪ ،‬براس ــاس‬ ‫س ــهمیه ج ــذب وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ش ــوند‪.‬‬ ‫معاون وزیر آموزش‌ و پرورش خبر داد‬ ‫جذب ‪ ۱۸‬هزار معلم و ‪ ۳۵۰۰‬سرباز معلم‬ ‫در سال تحصیلی جدید‬ ‫ش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬ب ــا بررس ـی‌های‬ ‫مع ــاون برنامه‌ری ــزی و توس ــعه مناب ــع وزارت آم ــوز ‌‬ ‫انجام‌شــده بــرای مهرمــاه ‪ ۱۸ ،۹۸‬هــزار ورودی دانشــجو معلــم و مــاده ‪ ۲۸‬و ‪ ۳۵۰۰‬ســرباز معلــم‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬عل ــی الهی ــار ترکم ــن‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه م ــاده ‪ ۱۰۳‬قان ــون‬ ‫مدیریـــت خدمـــات کشـــوری گفـــت‪ :‬روال بازنشســـتگی فرهنگیـــان مطابـــق ســـنوات‬ ‫قب ــل اس ــت و در ص ــورت تمای ــل اش ــخاص و نی ــاز دس ــتگاه ب ــا رعای ــت ش ــرایط س ــنی‪،‬‬ ‫هم ــکاران می‌توانن ــد ت ــا ‪ ۳۵‬س ــال ادام ــه خدم ــت دهن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه س ــاماندهی نی ــروی انس ــانی ب ــرای مه ــر ‪ ۹۸‬شروع‌ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬شـــمار فارغ‌التحصیالنـــی کـــه بـــه مـــا می‌پیوندنـــد‪ ،‬حق‌التدریس‌هـــا‪ ،‬رســـمی‬ ‫و پیمانی‌ه ــا‪ ،‬س ــرباز معلم‌ه ــا و خری ــد خدماتی‌ه ــا نی ــز مش ــخص اس ــت و ب ــر اس ــاس‬ ‫س ــازوکارها ب ــه تفکی ــک ه ــر اس ــتان جلس ــاتی برگ ــزار و م ــوارد را مط ــرح می‌کنی ــم ک ــه ب ــا‬ ‫بررســی‌های انجام‌ش ــده ب ــرای مهرم ــاه ‪ ۱۸ ،۹۸‬ه ــزار ورودی دانش ــجو معل ــم و م ــاده ‪۲۸‬‬ ‫و ‪ ۳۵۰۰‬س ــرباز معل ــم خواهی ــم داش ــت‪.‬‬ ‫معــاون برنامه‌ریــزی و توســعه منابــع بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس تمهیــدات در نظــر گرفته‌شــده‬ ‫در مهرمــاه بــا کمبــود نیــرو مواجــه نخواهیــم شــد و بــا ظرفیــت موجــود ســال تحصیلــی جدیــد‬ ‫را آغــاز خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫الهیـــار ترکمـــن افـــزود‪ :‬درخواســـت ‪ ۵۵‬هـــزار مجـــوز اســـتخدامی بـــه ســـازمان امـــور‬ ‫اســـتخدامی ارائـــه کرده‌ایـــم‪ .‬در مجوزهـــای اســـتخدامی‪ ،‬نیازهـــای میان‌مـــدت و‬ ‫بلندم ــدت را ه ــدف ق ــرار می‌دهن ــد و م ــا در راس ــتای اه ــداف میان‌م ــدت درخواس ــت‬ ‫اســـتخدامی ارســـال می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫مع ــاون برنامه‌ری ــزی و توس ــعه مناب ــع اضاف ــه ک ــرد‪ :‬س ــال گذش ــته ب ــه دلی ــل کمب ــود‬ ‫نیــروی انســانی در برخــی مناطــق‪ ،‬معاونــان و مدیــران مــدارس را ملــزم بــه تدریــس کــرده‬ ‫بودی ــم ک ــه امس ــال مدی ــران م ــدارس از ال ــزام ب ــه تدری ــس خ ــارج ش ــدند و فق ــط ب ــرای‬ ‫معاون ــان الزام ــی گذاشته‌ش ــده ک ــه امیدواری ــم در ادام ــه کار بتوانی ــم آن‌ه ــا را نی ــز از ای ــن‬ ‫ط ــرح خ ــارج کنی ــم ت ــا ب ــه کاره ــای اداری مدرس ــه و س ــاماندهی آن بپردازن ــد‪.‬‬ ‫الهیــار ترکمــن دربــاره تأثیــر اجــرای تبصــره ‪ ۱۲‬در بــه تعویــق نیفتــادن حقــوق معلم‌هــا‬ ‫گف ــت‪ :‬پیش ــنهاد م ــا در زم ــان تنظی ــم الیح ــه بودج ــه س ــال ‪ ۱۳۹۸‬ب ــه دول ــت و مجل ــس‬ ‫شـــورای اســـامی ایـــن بـــود کـــه اعتبـــارات وزارت آمـــوزش و پـــرورش را صـــد در صـــد‬ ‫تخصیــص یافتــه تلقــی شــود و بــه مأخــذ یــک دوازدهــم ماهانــه بــه وزارت آمــوزش و پــرورش‬ ‫پرداخ ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون برنامه‌ری ــزی و توس ــعه مناب ــع آم ــوزش و پ ــرورش اف ــزود‪ :‬در زم ــان بودج ــه ای ــن‬ ‫ابهــام بــود کــه اگــر ایــن امــکان را بــرای وزارت آمــوزش و پــرورش بگذارنــد‪ ،‬دســتگاه‌های‬ ‫اجرای ــی دیگ ــر نی ــز خ ــود را ب ــه ای ــن تبص ــره اضاف ــه کنن ــد‪ ،‬ب ــه همی ــن دلی ــل در بن ــد (ک)‬ ‫تبصــره ‪ ۱۲‬اشــاره شــده اســت هــر پرداختــی کــه ماهیــت حقــوق داشــته باشــد بایــد بــه صــورت‬ ‫ماهان ــه پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫الهیـــار ترکمـــن ادامـــه داد‪ :‬غیـــر از حقـــوق و عیـــدی کارکنـــان رســـمی و قـــراردادی‬ ‫وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬حق‌التدریس‌ه ــای ش ــاغل و آزاد‪ ،‬خری ــد خدم ــات آموزش ــی‬ ‫و س ــرباز معلم‌ه ــا و مق ــرر بگیره ــا را داری ــم ک ــه ماهی ــت حق ــوق دارن ــد‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن م ــوارد ک ــه جنب ــه حق ــوق دارن ــد احص ــاء و ب ــه س ــازمان برنام ــه‬ ‫بودج ــه ارائ ــه داده ش ــده‌اند‪ .‬بای ــد در تخصیص‌ه ــای ماهان ــه ک ــه ب ــرای وزارت آم ــوزش و‬ ‫پ ــرورش در نظ ــر گرفت ــه می‌ش ــود‪ ،‬ای ــن م ــوارد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫مع ــاون برنامه‌ری ــزی و توس ــعه مناب ــع آم ــوزش و پ ــرورش تا کی ــد ک ــرد ک ــه ای ــن معاون ــت‬ ‫بــه شــدت پیگیــر اجــرای بنــد (ک) اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬ایــن یــک قانــون اســت کــه بایــد‬ ‫ســازمان برنامــه بودجــه و امــور دارایــی و اقتصــادی عملــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ : :‬اگر تعداد وکال بیش از نیاز جامعه باشد‪ ،‬مشکل‬ ‫ایجاد می‌کند و فسادآور است‪ .‬تعداد وکال باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه‪ ،‬آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی‬ ‫عصر شنبه گذشته در دیدار با جمعی از وکالی دادگستری بر استمرار ارتباط‬ ‫وکالی دادگستری با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت‪ :‬از آنجا که وکالی محترم به‬ ‫صورت مستقیم با دادگاه ها‪ ،‬دادسرا ها‪ ،‬اصحاب دعوا‪ ،‬دعاوی مختلف و پرونده‬ ‫های پیچیده سر و کار دارند‪ ،‬نظراتشان برای قوه قضاییه می تواند بسیار راهگشا‬ ‫باشد و معتقدیم جریان وکالت می تواند نقش ارزنده‌ای در کاهش ورودی پرونده‌ها‬ ‫به دادگستری ایفا کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به قضاوت فضای عمومی جامعه نسبت به وکالت‪،‬‬ ‫این امر را نیازمند واکاوی دقیق دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬شفاف سازی و واقعی‬ ‫کردن حق الوکاله‌ها برای مردم‪ ،‬سازمان امور مالیاتی‪ ،‬دستگاه‌ها و مجموعه های‬ ‫مختلف‪ ،‬از بسیاری از بدبینی‌ها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری می کند‪.‬‬ ‫رییس قوه قضاییه با اشاره به تالش‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه برای‬ ‫پیگیری مسائل مربوط به نهاد وکالت با هم اندیشی خود وکال‪ ،‬به موضوع تعداد‬ ‫وکال در کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬اگر تعداد وکال بیش از نیاز جامعه باشد‪ ،‬مشکل‬ ‫ایجاد می‌کند و فسادآور است‪ .‬تعداد وکال باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور‬ ‫باشد‪ .‬همچنین موسسات حقوقی باید ساماندهی شوند و این پذیرفته نیست که‬ ‫کسی بدون داشتن توانایی های الزم‪ ،‬موسسه حقوقی تاسیس کند‪.‬‬ ‫عملکرد برخی مؤسسات حقوقی به ضرر مردم است‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه‌ای‪،‬معاون اول قوه قضاییه نیز در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬عملکرد برخی از مؤسسات حقوقی نه تنها به ضرر نهاد وکالت و‬ ‫قضاوت بلکه به ضرر جامعه است‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود‪:‬‬ ‫مطلب دوم مربوط به مؤسسات حقوقی است‪ ،‬بنده فی الجمله با آقایان موافق‬ ‫هستم و معتقدم عملکرد برخی از مؤسسات حقوقی نه تنها به ضرر نهاد وکالت‬ ‫و قضاوت بلکه به ضرر جامعه است‪ .‬برخی از اقداماتی که انجام می‌شود‪ ،‬به ضرر‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما باید تالش کنیم به همه قانون عمل کنیم؛ نه به بخشی از قانون‬ ‫و هر وقت که بخشی از قانون را مغفول گذاشتیم‪ ،‬به همدیگر یادآوری کنیم که این‬ ‫بخش مغفول مانده و این بخش عمل نشده است‪ .‬اگر همه به قانون عمل کنیم‪،‬‬ ‫به نفع همگان است‪.‬‬ ‫حمایت از موسسات غیرمجاز موجب توسعه‌ی فساد می‌شود‬ ‫همچنین عیسی امینی ‪ ،‬رییس کانون وکالی دادگستری مرکز نیز در دیدار با‬ ‫رییس قوه قضاییهعنوان کرد‪ :‬حمایت از موسسات غیرمجاز موجب توسعه‌ی‬ ‫فساد می‌شود‪.‬‬ ‫وی در این رابطه گفت‪ :‬ترویج مؤسسات حقوقی غیرمجاز و حمایت برخی از‬ ‫افراد از این مؤسسات در شکل گیری آرای دیوان عدالت اداری است که در یک ماه‬ ‫‌طور عجیب و مسلسل‌وار صادر می‌شود‪ .‬هرچند این تصمیمات به دالیل‬ ‫اخیر به ِ‬ ‫قانونی نافرجام است و ما با اقدام متقابل و کمک قوه‌ی قضاییه آن را تا حد زیادی‬ ‫رفع کردیم‪ ،‬ولی به‌هرحال این حد از حمایت از موسسات غیرمجاز و بحث برانگیز‬ ‫ُ‬ ‫نیز موجب توسعه‌ی فساد می‌شود و شبهه‌ناک است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس تشریح کرد‬ ‫پایان بررسی طرح آزمون وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‬ ‫آخرین وضعیت افزایش‬ ‫حقوق‌ کارمندان دولت‬ ‫ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون وکالت افزایش می یابد‬ ‫عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس‪ ،‬از اتمــام‬ ‫بررســی طــرح آزمــون وکالــت در ایــن کمیســیون خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملت‪ ،‬محمد علــی پورمختار‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تصو یــب ایــن طــرح و اعمــال اصالحــات در آن ‪،‬‬ ‫ظرفیــت پذیــرش داوطلبــان آزمــون وکالــت‪ ،‬افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح که به منظور افزایش تعداد وکال‬ ‫تدوین شده است‪ ،‬در کمیته‌ای که برای بررسی دقیق‬ ‫جزییات آن تشکیل شده بود‪ ،‬به طور دقیق و کارشناسانه‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬در بیــان جزییــات ایــن طــرح‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫ایــن طــرح قــرار اســت در طــول مــدت بیــن ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫تعــداد وکالی فعــال در کشــور بــه دو برابــر افزایــش یابــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه تعــداد ‪ ۷۵‬هــزار وکیــل موجــود بــه تعــداد ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫افزایــش یابــد تــا بــا ایــن افزایــش ظرفیــت پذیــرش‪ ،‬بتــوان‬ ‫تعــداد بیشــتری از متقاضیــان آزمــون وکالــت را جــذب کــرد‪.‬‬ ‫وی تصر یــح کــرد‪ :‬البتــه در ایــن مــورد ایــن نگرانــی هــم‬ ‫وجــود داشــت کــه ممکــن اســت ایــن تعــداد وکیــل نتواننــد‬ ‫پرونــده‌ای داشــته باشــند و بیــکار بماننــد‪ ،‬امــا ایــن مشــکل‬ ‫از طریــق "وکالــت الزامــی" در بخشــی از پروند ‌ههــای‬ ‫حقوقی‪،‬رفــع خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫دالیــل الزامــی شــدن حضــور وکیــل بــرای رســیدگی بــه برخــی‬ ‫پرونده‌هــا در محا کــم قضایــی‪ ،‬یــادآور شــد‪ :‬ایــن امــکان‬ ‫وجــود دارد کــه بــه دلیــل مشــکالتی کــه در مراحــل مختلــف‬ ‫بــرای تعــدادی از پرونده‌هــا وجــود دارد‪ ،‬افــراد نتواننــد بــه‬ ‫درســتی طــرح دعــوا کــرده و از خــود دفاع کننــد‪ ،‬بنابراین الزم‬ ‫اســت کــه از وکیــل اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه قــرار نیســت بــا تصویــب ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬آزمــون وکالــت حــذف شــود‪ ،‬بلکــه از طریــق آن بــا‬ ‫اعمــال اصالحاتــی در جهــت افزایــش ظرفیــت پذیــرش وکال‬ ‫و ســاماندهی آزمــون وکالــت حرکــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد‬ ‫آخرین اصالحات قانون بیمه بیکاری و سرنوشت‬ ‫طرح صندوق مستمری افراد جویای کار‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خواستار اصالح‬ ‫ماده (‪ )۲۳‬آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری شد‬ ‫که هیات وزیران به منظور چابک‌سازی دولت با این‬ ‫پیشنهاد موافقت کرد‪.‬‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو با گسترش نیوز در‬ ‫مورد آخرین وضعیت بیمه بیکاری اظهار کرد‪ :‬کمیسیون‬ ‫اجتماعی بر روی اصالح آیین نامه قوانین بیمه بیکاری‬ ‫تمرکز دارد اما کمیسیون اقتصادی نیز آنها را در این مسیر‬ ‫همراهی کرده و طرح و پیشنهادهای خود را تشریح‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی با اشاره به هدف اصالح این آیین نامه‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با انسداد راه‌های سوء استفاده از بیمه بیکاری‬ ‫می‌توان استفاده حداکثری از منابع داشته باشیم و‬ ‫همچنین با کنترل و نظارت بهتر زمینه ارائه خدماتی‬ ‫مطلوبی مقرر ی‌بگیران فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬طبق قانون کار مبلغی با عنوان حق بیم ‌ه به طور‬ ‫ماهیانه از کارگر و کارفرما اخذ می‌شود تا در صورت‬ ‫بروز مشکالتی همچون ناتوانی در ادامه همکای و‪ ...‬از‬ ‫بروز بحران جلوگیری شود‪ .‬در این مواقع فرد دارای بیمه‬ ‫بیشترین استفاده را از صندوق بیمه بیکاری می‌برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته استفاده از مزایا بیمه بیکاری به‬ ‫شرایطی همچون سابقه کاری‪ ،‬نوع پوشش دهی بیمه‬ ‫و‪ ...‬بستگی دارد و برای فرد واجب الشرایط مهلتی حدود‬ ‫‪ ۳۰‬روز در اعالم نیاز به دریافت خدمات بیمه‌ای در نظر‬ ‫گرفته شده است‬ ‫این نماینده مردم با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری در‬ ‫سال ‪ ۶۹‬به تصویب رسیده است و با گذشت این سال‌ها‬ ‫نیاز به بررسی و اصالح موادی از این آیین‌نامه احساس‬ ‫می‌شود‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫قصد دارد تا در اصالحیه آیین‌نامه قانون بیمه بیکاری‬ ‫راه‌های سوء استفاده‌های احتمالی از صندوق بیمه‬ ‫بیکاری که ناشی از ابهامات قانونی است را مسدود کند‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی معتقد است‪ :‬با رفع خالءهای قانونی‬ ‫و انسداد راه‌های سواستفاده از آیین نامه مذکور می‌توان‬ ‫خدمات کیفی را ارتقاء دهیم؛ به طور مثال تشکیل‬ ‫صندوقی برای افراد جویای کار نیز یکی از این خدماتی‬ ‫بوده که سال‌های گذشته مسائل پیرامون آن در مجلس‬ ‫شورای اسالمی مورد بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬طرح ایجاد صندوق مستمری برای افراد‬ ‫جویای کار در زیرمجموعه بیمه بیکاری قرار می‌گیرد و‬ ‫طبق بحث‌های مطرح در مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫این گروه حداقل پرداختی برای امرار معاش در نظر گرفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مستمری این گروه تا زمانی که فرد‬ ‫به کاری مشغول شود‪ ،‬ادامه پیدا می‌کند‪ .‬البته در این‬ ‫طرح دقت شده تا مبلغ در نظر گیری آنها را از جست و‬ ‫جوی شغل منصرف نکند و همچنان به تالش خود برای‬ ‫کسب مسئولیت ادامه دهند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم توضیح داد‪ :‬متاسفانه با بروز‬ ‫مشکالتی همچون تحریم‌ها و به وجود آمدن چالش‌های‬ ‫جدیدی در اقتصاد کالن کشور این موضوع در حاشیه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬چراکه تمرکز تمام قوا در رفع چالش‌های‬ ‫اقتصادی باعث تعویق اجرای طرح مستمری افراد‬ ‫جویای کار شده است‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی تشریح کرد‪ :‬در بودجه بندی سال ‪۹۶‬‬ ‫مبلغی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد اما نوسانات‬ ‫بازار ارز و دیگر مشکالت اقتصادی اولویت پرداختن به این‬ ‫موضوع را کاهش داد و تاکنون زمان مناسبی برای اجرای‬ ‫آن یافت نشده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫مطرح کرد‪ :‬امید می‌رود این هدف به زودی محقق شود‬ ‫چرا که در نظرگیری حداقل مستمری می‌تواند بسیاری‬ ‫از مشکالت اقتصادی و احتماعی آن‌ها را رفع و فرد را‬ ‫نسبت به آینده امیدوار کند‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار خبر داد‬ ‫اشتغال مجدد ‪ ۱۸‬هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از اشتغال مجدد ‪ ۱۸‬هزار نفر از‬ ‫مقرر ی‌بگیران بیمه بیکاری خبرداد و گفت‪ :‬حمایت موثر‬ ‫از ‪ ۱۸۴۰‬بنگاه اقتصادی موجب حفظ و تثبیت ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫شغل در سال گذشته شد‪.‬‬ ‫کریم یاوری در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به حفظ و‬ ‫تثبیت ‪ ۳۵۰‬هزار شغل در سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت مؤثر‬ ‫از ‪ ۱۸۴۰‬بنگاه در راستای صیانت از نیروی کار و پایداری‬ ‫تولید‪ ،‬موجب تثبیت این میزان شغل در کشور شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال هم سیاست تمرکز بر بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوسط را دنبال خواهیم کرد و‬ ‫بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و طرح‌های‬ ‫نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ‪ ۶۰‬درصدی را با پرداخت‬ ‫تسهیالت مورد حمایت قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در عین‌حال از اشتغال مجدد‬ ‫‪ ۱۸‬هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پیگیری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در‬ ‫اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه بیکاری‬ ‫است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف شده زمینه‬ ‫آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت‬ ‫کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در‬ ‫کارخانه‌ها یا مراکز این سازمان فراهم کند‪.‬‬ ‫به گفته یاوری‪ ،‬کارفرمایان برای بهره‌مندی کارگران‬ ‫از مزایای قانونی بیمه بیکاری باید در تمام واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی نسبت به بیمه نیروهای خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت هرگونه تغییر یا بازسازی‬ ‫خط تولید برای بهینه کردن تولید و جابه‌جایی کارگاه و‬ ‫ماشین آالت از سوی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران‪ ،‬کارگران‬ ‫در طول مدت زمان اصالح و بازسازی با مصوبه شورای‬ ‫عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس‪:‬‬ ‫گرایش زنان به رشته‌های دارای شغل بیشتر شده است‬ ‫نماین ــده م ــردم ته ــران در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫گف ــت‪ ‌:‬گرای ــش زن ــان ب ــه رش ــته‌هایی ک ــه می‌توانن ــد‬ ‫ب ــه وس ــیله آن امنی ــت ش ــغلی پی ــدا کنن ــد بیش ــتر ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫س ــهیال جل ــودارزاده در گفتگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری آن ــا‪،‬‬ ‫در خص ــوص وضعی ــت تحصی ــل‪ ،‬فرهن ــگ و اش ــتغال‬ ‫زن ــان در س ــال‌های اخی ــر اظه ــار ک ــرد‪ :‬در س ــال‌های‬ ‫اول انق ــاب ه ــم محرومی ــت به‌ج ــا مان ــده گس ــترده‌تر و‬ ‫وس ــیع‌تر ب ــود و ه ــم اینک ــه امی ــد ب ــه آین ــده بیش ــتر و ای ــن‬ ‫موض ــوع یک ــی از مش ــکالت ح ــوزه زن ــان ب ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در نتیج ــه در هم ــه بخش‌ه ــا خانم‌ه ــا‬ ‫ت ــاش بیش ــتری کردن ــد و س ــرعت عم ــل بیش ــتر و انگی ــزه‬ ‫باالی ــی داش ــتند‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ته ــران در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫گف ــت‪ ‌:‬در اوای ــل انق ــاب موانع ــی از س ــوی کس ــانی‬ ‫ک ــه نظ ــر بس ــته‌ای داش ــتند ایج ــاد ش ــد و حت ــی ب ــرای‬ ‫بچه‌هایـــی ک ــه در ح ــال تحصی ــل بودن ــد محدودی ــت‬ ‫ایج ــاد کردن ــد ت ــا خانم‌ه ــا بیش ــتر ب ــه ســـمت شـــغل‬ ‫پرس ــتاری و معلم ــی گرای ــش پی ــدا کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ ‌:‬بع ــد از ی ــک دوره‌ای ایـــن‬ ‫محدودیت‌ه ــا ح ــذف و امی ــد ب ــه ‌آین ــده بیشـــتر شـــد؛‬ ‫البت ــه ب ــا فارغ‌التحصی ــل ش ــدن خانم‌ه ــا و نب ــود فرص ــت‬ ‫ش ــغلی در ح ــال حاض ــر انگیزه‌ه ــا کمت ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫جل ــودارزاده ب ــا بی ــان اینک ــه تع ــداد کس ــانی ک ــه ب ــا‬ ‫ذوق درس می‌خواندن ــد کمت ــر ش ــده اســـت‪ ،‬اظهـــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬اکن ــون گرای ــش زن ــان ب ــه رش ــته‌هایی ک ــه می‌توانن ــد‬ ‫ب ــه وس ــیله آن امنی ــت ش ــغلی پی ــدا کنن ــد بیش ــتر ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی آخرین جلسه‬ ‫و مصوبه کمیته مشترک مجلس و دولت درباره بررسی افزایش‬ ‫حقوق کارمندان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با بیان اینکه برای بررسی‬ ‫مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت کارگروهی‬ ‫مشترک بین مجلس و دولت تشکیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫اخیر این کمیته با حضور رئیس دیوان محاسبات‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫اداری و استخدامی کشور‪ ،‬کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫و همچنین امیر‌حسین قاضی‌زاده‌هاشمی و بنده نقطه‌نظرات‬ ‫مختلف درباره افزایش حقوق‌ها و نحوه اجرای مصوبه مجلس در‬ ‫این باره مطرح و استماع شد‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه مجلس بر مصوبه خود مبنی بر افزایش‬ ‫‪400‬هزارتومانی به‌عالوه ‪ 10‬درصد حقوق کارمندان و همچنین‬ ‫افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اصرار دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمایندگان معتقد هستند که مصوبه مجلس درباره افزایش‬ ‫حقوق‌ها شفاف‪ ،‬واضح و غیر‌قابل تفسیر است و دولت هم‬ ‫مکلف است آن را اجرا کند‪.‬‬ ‫عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در جلسه مذکور‬ ‫نقطه‌نظراتنمایندگاندولتنیزاستماعشد‪،‬اضافه کرد‪:‬مقرر شداگر‬ ‫پیشنهادی درباره نحوه اجرای این مصوبه دارند‪ ،‬مطرح کنند اما باید‬ ‫توجه کنندمسیرو مرجعنهاییدربارهافزایشحقوق‌هامجلساستو‬ ‫تصمیمنهاییو هرگونهتغییردر اینبارهراپارلماناتخاذمی‌کند‪.‬‬ ‫یوسف‌نژاد با تأ کید بر اینکه دولت نمی‌تواند درباره مصوبه‬ ‫شفاف مجلس به‌نفع خود تفسیر به رأی و نظر کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس اصرار دارند که دولت صدور احکام درباره‬ ‫افزایش حقوق‌ها طبق نظر خود را متوقف کند و همچنین‬ ‫احکامی را که صادر شده هم به آنچه مجلس درباره افزایش‬ ‫حقوق‌ها مصوب کرده‪ ،‬بازگرداند‪.‬‬ ‫یک فعال حوزه بازارکار‪:‬‬ ‫فار غ‌التحصیالن بیکار کشاورزی‬ ‫را دریابید!‬ ‫یک فعال حوزه کار با اشاره به اشتغال باالی بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و ایده‌های فارغ‬ ‫التحصیالن رشته‌های کشاورزی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی دولت برای ساماندهی اشتغال فارغ‌التحصیالن را‬ ‫موردتاکیدقرار دادو گفت‪:‬باتوجهبهآمار روز افزونبیکاریجوانان‬ ‫به ویژه فارغ‌التحصیالن جویای کار‪ ،‬دولت باید برای این سرمایه‬ ‫عظیمبرنامه‌ریزیو چاره‌اندیشی کندو تجربیاتآنهارابه کار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چند سال اخیر با کاهش نزوالت‬ ‫آسمانی و خشکسالی‌های پی در پی مواجه بودیم و این‬ ‫امر به کشاورزی و تولید محصوالت باغی و زراعی آسیب زد‬ ‫ولی افزایش چشمگیر حجم بارش‌ها در ابتدای سال اگر چه‬ ‫خسارت‌هایی به دنبال داشت ولی به رشد و رونق بخش‬ ‫کشاورزی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییر الگوهای کشت و استفاده از ایده‌های کارآفرینان‬ ‫سیارمه تصریح کرد‪ :‬مسئوالن کشاورزی باید از این‬ ‫فرصت پیش آمده به نحو شایسته استفاده کنند و تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی را مطابق الگوهای به روز و موفق افزایش‬ ‫دهند؛ این امر مستلزم بکارگیری ظرفیت دانش آموختگان‬ ‫بخش کشاورزی و عملی کردن ایده‌های کارآفرینان است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کار متذکر شد‪ :‬در حال حاضر برخی‬ ‫کشورها در بخش کشاورزی با تحقیق و پژوهش به سمت تغییر‬ ‫الگوهای کشت خود رفته‌اند از این رو باید از ایده‌های نخبگان‬ ‫بخش کشاورزی استفاده و شیوه‌های جدید را پیاده کنیم‪.‬‬ ‫وی فراهم کردن زمینه جذب فارغ‌التحصیالن مرتبط با‬ ‫رشته‌های کشاورزی و هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویان در‬ ‫این حوزه را خواستار شد و بر ضرورت بهره‌گیری از مشارکت‬ ‫فارغ‌التحصیالن در طرح‌های کشاورزی از جمله تولیدات‬ ‫گلخانه‌ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫سیارمه در پایان بخش اعظمی از مشکالت‬ ‫فارغ‌التحصیالن بخش کشاورزی را ناشی از عدم وجود برنامه‬ ‫جامع در بخش کشاورزی کشور و مدیریت غیرصحیح منابع‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬الزم است از دانش و فناور ی‌های روز در‬ ‫جهت نوسازی بخش کشاورزی و فراهم کردن بازار اشتغال‬ ‫دانش آموختگان این بخش استفاده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیرو ی‌کار‬ ‫در پاییز سال ‪ ،۱۳۹۷‬بخش کشاورزی با ‪ ۱۷.۲‬درصد کمترین‬ ‫میزان اشتغال را پس از دو بخش خدمات و صنعت به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬در برنامه ششم توسعه‪ ،‬دولت‬ ‫مکلف شده ساالنه یک میلیون شغل ایجاد کند که با توجه‬ ‫به موقعیتی که به دلیل نزول بارش‌های آسمانی در کشور‬ ‫فراهم شده به نظر می‌رسد که باید در جهت افزایش اشتغال‬ ‫بخش کشاورزی و بکارگیری ظرفیت فارغ‌التحصیالن بیکار‬ ‫این بخش برنامه‌ریزی اساسی از سوی دولت را شاهد باشیم‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫کارآمدی در جهاد دانشگاهی حرف اول را میزند‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به روند جوان گرایی و‬ ‫کارآمدی در این نهاد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کارآمدی حرف اول را می‌زند و‬ ‫نیرویجوانیموجبمی‌شوداز کارآمدی‪،‬استفادهبهینهشود‪.‬‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬ب ــا اش ــاره‬ ‫به اهمیت جوان گرایی در کشور و ضرورت اعتماد به جوانان‬ ‫کارآمد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنده برای مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها‪ ،‬به‬ ‫تلفیقی از جوان گرایی و کارآمدی معتقد هستم و صرف جوان‬ ‫گرایی را درست نمی بینم و باید درجه‌ای از کارآمدی رو به رشد‬ ‫در افرادی کهمسئولیتبهعهدهمی‌گیرندوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نمونه موفق جهاد دانشگاهی خوزستان‬ ‫در مقوله جوان گرایی‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال در سازمان جهاد‬ ‫دانشگاهی خوزستان که مجموعه بزرگی است‪ ،‬جوان گرایی‬ ‫شد و رئیس فعلی این سازمان و تیم همراه وی‪ ،‬از کارآمدی مناسب رو به رشد برخوردارند و همین موضوع‬ ‫موجب می‌شود که در عرصه‌های مختلف‪ ،‬مانند پروژه ساخت مته های حفاری‪ ،‬شاهد هستیم که‬ ‫جوانانمستعد که کارآمدیخوبیدارند‪،‬بهخوبیفعالیت‌هایسازمانخوزستانراپیشمی‌برند‪.‬‬ ‫طیبی تصریح کرد‪ :‬کارآمدی حرف اول را می‌زند و نیروی جوانی موجب می‌شود از کارآمدی‪،‬‬ ‫استفاده بهینه شود‪ .‬جهاد دانشگاهی نیز نیروهای خوب و جوانی دارد که به تدریج مسئولیت‌ها را‬ ‫بر عهده می‌گیرند و در مسیر فعالیت‪ ،‬کارآمدتر نیز می‌شوند‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموعه جهاد دانشگاهی مشکلی‬ ‫که با آن مواجه هستیم این است که برای جهاد دانشگاهی در برنامه پیشرفت کشور‪ ،‬مأموریت‌های‬ ‫مشخصی تعریف نشده است‪ .‬جهاد دانشگاهی نهادی است که بالفاصله بعد از انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫به درستی ایجاد شد‪ ،‬ولی حتی ایجاد آن نیز بر اساس احساس نیاز جهادگران بود که وجود این‬ ‫نهاد را برای پیشرفت کشور ضروری دانستند؛ نه اینکه حکومت به این نتیجه رسیده باشد که برای‬ ‫توسعه و پیشرفت کشور‪ ،‬یک نهاد علمی و فرهنگی غیردولتی و چابک ایجاد کند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در برخی کشورهای توسعه یافته مانند آلمان‪ ،‬شاهد مجموعه‌هایی مشابه جهاد دانشگاهی‬ ‫در حوزه‌های علمی و پژوهشی هستیم و این مجموعه‌ها با آ گاهی ایجاد شده‌اند تا خارج از‬ ‫بروکراسی اداری بتوانند مسیر را به صورت میان‌بر طی و ایجاد غرور و خودباوری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیچ گاه در کشور به صورت جدی تصمیم گرفته نشد که پیشرفت متکی بر توان ملی‬ ‫داشته باشیم و به همین دلیل نگاشت نهادی برنامه پیشرفت کشور و ساختارهای مورد نیاز‪ ،‬به خوبی‬ ‫تعیین نشد؛ به همین دلیل برای مجموعه جهاد دانشگاهی نیز مأموریت تعریف نشد و تا به امروز نیز‬ ‫خودمان به دنبال مأموریت می دویم و می‌گوئیم که توانمندی داریم و چه کارهایی ضروری است‬ ‫ً‬ ‫انجام شود‪ .‬اخیرا نیز خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و قابلیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه را ارائه‬ ‫دادیم و زمانی که ایشان از آخرین توانمندی‌های جهاد دانشگاهی مطلع شدند‪ ،‬فرمودند که خودتان‬ ‫بگویید چه کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید و ما نیز لیستی از پروژه‌ها را ارائه دادیم‪.‬‬ ‫طیبـی گفـت‪ :‬بـه هـر حـال ایـن مأمور یـت بایـد تعییـن شـود تـا در همـه حوز ‌ههـا نیروهـای جـوان و‬ ‫با اسـتعداد‪ ،‬شناسـایی شـوند و در حسـن انجام کار نیز به درجه‌ای از کارآمدی و سـرآمدی برسـند‪.‬‬ ‫اکنـون جهـاد دانشـگاهی در وضعیـت خوبـی قـرار دارد و تال ‌‬ ‫شهـا دارد بـه نتیجـه رسـد؛ نیروهـای‬ ‫نتـر شـدن می‌رونـد و نیروهای جدید نیز جـذب و کارآمد‬ ‫موجـود در مجموعـه نیـز بـه تدر یـج رو بـه جوا ‌‬ ‫گتـری نیز‬ ‫یشـوند و آینـده خوبـی بـرای جهـاد دانشـگاهی پیـش بینـی می‌کنیـم‪ .‬هرچـه کارهـای بزر ‌‬ ‫م ‌‬ ‫گتـری‬ ‫یشـود و پروژ ‌ههـای بزر ‌‬ ‫در جهـاد دانشـگاهی انجـام شـود‪ ،‬اعتمـاد بـه مجموعـه نیـز بیشـتر م ‌‬ ‫وا گـذار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت‪ :‬خواست ما این است که کشور دارای برنامه پیشرفت‬ ‫منسجم و زمان دار باشد و به اعتقاد من‪ ،‬باید مجدد چشم انداز برای کشور تعریف شود و یک‬ ‫برنامه جهشی ‪ ۱۰‬ساله نیز تعریف شود تا با استفاده از آن‪ ،‬به چشم انداز برسیم و بر اساس آن‪ ،‬نقش‬ ‫و مأموریت سازمان‌ها مشخص و از موازی کار ی‌ها نیز جلوگیری شود‪ .‬در آن برنامه‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫نیز در زمینه توسعه فرهنگی‪ ،‬علمی و فناورانه در داخل و خارج کشور‪ ،‬برای جهاد دانشگاهی در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫با هدف ایجاد یک میلیون و ‪ ۹۰‬هزار فرصت شغلی ابالغ شد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار پرستار بیکار داریم‬ ‫تسهیالت ‪۲۵‬هزار میلیاردی‬ ‫اشتغال در سال ‪۹۸‬‬ ‫آیی ــن نام ــه اجرای ــی تس ــهیالت ‪ ۲۵‬ه ــزار‬ ‫میلی ــارد تومان ــی اش ــتغال در س ــال ‪ ۹۸‬اب ــاغ ش ــد‬ ‫ک ــه براس ــاس آن ‪ ۱۶‬وزارتخان ــه‪ ،‬دس ــتگاه اجرای ــی و‬ ‫نه ــاد مکل ــف ش ــده‌اند برنام ــه اش ــتغال‌زایی خ ــود‬ ‫را ت ــا آخ ــر خ ــرداد ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬دول ــت ب ــرای اج ــرای‬ ‫برنامه‌هــای تولیــد اشــتغال محــور در ســال جــاری‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت ب ــا ه ــدف‬ ‫ایج ــاد ی ــک میلی ــون و ‪ ۹۰‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی در‬ ‫قال ــب بن ــد ال ــف تبص ــره ‪ ۱۸‬قان ــون بودج ــه ‪ ۹۸‬کل‬ ‫کش ــور پی ــش بین ــی ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس آئی ــن نام ــه اجرای ــی ای ــن بن ــد ک ــه ب ــه‬ ‫دس ــتگاه‌های اجرای ــی اب ــاغ ش ــده اس ــت‪ ،‬ای ــن‬ ‫رق ــم از مح ــل قان ــون بودج ــه ‪ ،۹۸‬تس ــهیالت ریال ــی‬ ‫صن ــدوق توس ــعه مل ــی و تس ــهیالت بانک‌ه ــا‬ ‫تأمی ــن خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن آئی ــن نام ــه‪ ۳۰ ،‬ه ــزار میلی ــارد ر ی ــال‬ ‫از مح ــل ج ــدول ش ــماره ‪ ۹‬پیوس ــت قان ــون بودج ــه‬ ‫پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن ‪ ۹۵‬ه ــزار‬ ‫میلیــارد ر یــال از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫در چارچ ــوب مصوب ــات هیئ ــت امن ــا‪ ،‬ضواب ــط‪،‬‬ ‫مق ــررات و اساس ــنامه صن ــدوق ن ــزد بانک‌ه ــای‬ ‫عام ــل س ــپرده گ ــذاری می‌ش ــود‪ .‬ع ــاوه ب ــر ای ــن از‬ ‫مح ــل مناب ــع بانک ــی نی ــز بان ــک مرک ــزی حداق ــل ت ــا‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۲۵‬هــزار میلیــارد ر یــال تســهیالت اعتبــاری‬ ‫را بــه صــورت ترکیبــی بــا منابــع داخلــی بانک‌هــای‬ ‫عام ــل ب ــرای تحق ــق اه ــداف برنامه‌ه ــای اش ــتغال‬ ‫در س ــال ج ــاری تجهی ــز می‌کن ــد‪ .‬در مجم ــوع‬ ‫‪ ۲۵۰‬ه ــزار میلی ــارد ر ی ــال از ای ــن محل‌ه ــا ب ــرای‬ ‫برنام ‌هه ــای اش ــتغال س ــال ‪ ۹۸‬اختص ــاص خواه ــد‬ ‫یاف ــت‪.‬‬ ‫ارائه برنامه تولید اشتغال محور دستگاه‌های دولتی‬ ‫تا آخر خرداد به وزارت کار‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی؛‬ ‫وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت؛ وزارت‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی؛ وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری‬ ‫اطالعــات؛ وزارت کشــور؛ وزارت بهداشــت؛ وزارت‬ ‫نی ــرو؛ وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی؛ وزارت راه‬ ‫و شهرســـازی؛ وزارت ورزش و جوان ــان؛ س ــازمان‬ ‫می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری؛‬ ‫معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری؛‬ ‫کمیت ــه ام ــداد ام ــام خمین ــی (ره)؛ س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی کش ــور؛ بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران و‬ ‫بنی ــاد مس ــکن انق ــاب اس ــامی موظ ــف هس ــتند‬ ‫ت ــا پای ــان خردادم ــاه‪ ،‬برنام ــه تولی ــد ح ــوزه م ــورد نظ ــر‬ ‫خــود را بــا اولو یــت ایجــاد اشــتغال جدیــد و تثبیــت‬ ‫اش ــتغال موج ــود پ ــس از تأیی ــد وزارت تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی ب ــرای تأیی ــد نهای ــی ب ــه س ــازمان‬ ‫برنام ــه و بودج ــه ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫برنام ــه تولی ــد دس ــتگاه‌های اجرای ــی در ح ــوزه‬ ‫اش ــتغال بای ــد در ح ــوزه هدف‌گ ــذاری می ــزان تولی ــد‬ ‫و تع ــداد فرصت‌ه ــای ش ــغلی‪ ،‬مناب ــع م ــورد نی ــاز‬ ‫و نح ــوه تأمی ــن آن‪ ،‬ش ــیوه حمای ــت مال ــی‪ ،‬نح ــوه‬ ‫مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی و نهاده ــای عموم ــی‬ ‫غیردولت ــی‪ ،‬زم ــان بن ــدی اج ــرا و توز ی ــع اس ــتانی‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫همچنیــن وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مکل ــف اس ــت س ــامانه نظارت ــی الزم ب ــرای اج ــرا‪،‬‬ ‫رص ــد و پای ــش برنامه‌ه ــای اش ــتغال از جمل ــه‬ ‫می ــزان تولی ــد‪ ،‬تع ــداد فرصت‌ه ــای ش ــغلی ایج ــاد و‬ ‫تثبیــت شــده‪ ،‬نحــوه و میــزان تأمیــن منابــع مالــی را‬ ‫طــی یــک مــاه آینــده ایجــاد و دسترسـی‌های مــورد نیــاز‬ ‫دس ــتگاه‌های اجرای ــی و س ــازمان برنام ــه و بودج ــه‬ ‫را ارائ ــه کن ــد‪.‬‬ ‫بان ــک مرک ــزی نی ــز موظ ــف اس ــت ب ــا هم ــکاری‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه‪ ،‬صن ــدوق توس ــعه مل ــی و‬ ‫که ــای عام ــل‪ ،‬دس ــتورالعمل وح ــدت رو ی ــه‪،‬‬ ‫بان ‌‬ ‫متضم ــن نح ــوه و تس ــهیل در پذی ــرش طرح‌ه ــا و‬ ‫درخواسـ ـت‌ها‪ ،‬گ ــردش ام ــور‪ ،‬دریاف ــت وثای ــق‪،‬‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت و وج ــه الت ــزام را در چارچ ــوب‬ ‫ای ـ ــن آئی ـ ــن ن ــام ـ ــه ت ـ ــا ‪ ۱۵‬روز آی ـ ـ ـن ـ ــده تـ ـه ـ ـ ـیـ ـ ـ ــه و‬ ‫ب ــه مؤسس ــات عام ــل اب ــاغ کن ــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫منابع مالی جذب پذیرفتهشدگان‬ ‫آزمون استخدامی تامین شد‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی‪:‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور‬ ‫گف ــت‪ :‬تامی ــن مناب ــع جه ــت ج ــذب پذیرفت ــه‬ ‫ش ــدگان آزم ــون اس ــتخدامی انج ــام ش ــده اس ــت‬ ‫ام ــا در ب ــاره زمانبن ــدی ج ــذب ای ــن نیروه ــا‪ ،‬خ ــود‬ ‫دس ــتگاه ه ــا بای ــد تصمیم‌گی ــری کنن ــد‪.‬‬ ‫جمشید انصاری در گفت و گو با مهر در‬ ‫خصوص آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های‬ ‫دولتی اظهار داشت‪ :‬کارهای مربوط به نتایج‬ ‫آزمون استخدامی انجام شده و مابقی مسائل‬ ‫همچون جذب نیرو بستگی به خود دستگاه دارد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور‬ ‫اف ــزود‪ :‬بـــرای هم ــه دس ــتگاه‌هایی ک ــه آزم ــون‬ ‫اس ــتخدامی داش ــته‌اند تأمی ــن مناب ــع جه ــت‬ ‫ج ــذب انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار‪:‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬مراحل ــی همچ ــون مصاحب ــه‬ ‫و گزین ــش و انج ــام س ــایر مراح ــل کار بای ــد توس ــط‬ ‫خ ــود دس ــتگاه‌ها انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫انص ــاری در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه آی ــا ت ــا‬ ‫پای ــان س ــال ج ــذب نی ــرو انج ــام می‌ش ــود‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫دس ــتگاه‌های مربوط ــه ک ــه آزم ــون ب ــرای آنه ــا‬ ‫برگ ــزار ش ــد خودش ــان بای ــد در ای ــن رابط ــه تصمی ــم‬ ‫بگیرن ــد‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬هزار پرستار بیکار داریم و استاندارد‬ ‫نسبت پرستار به جمعیت در کشورمان در حد کشورهای عقب افتاده است‪.‬‬ ‫محمد شریفی‌مقدم‪ ،‬دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬درباره «کمبود نیروی پرستار در بیمارستان‌های کشور»‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫کمبود نیروی پرستاری یکی از مشکالت اصلی نه تنها پرستاران بلکه مردم‬ ‫است؛ چرا که مردم برای دریافت خدمات به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند‬ ‫و وظیفه حاکمیت‪ ،‬ارائه خدمات سالمت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بحث سالمت مردم بسیار مهم است؛ چرا که اگر‬ ‫جامعه‌ای سالم باشد می‌تواند سالمت جسمی‪ ،‬روانی و رفاه مردم را تأمین‬ ‫کند و این وظیفه برعهده دولت است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در بحث درمان باید مردم خدمات ایمن‪ ،‬سالم و‬ ‫باکیفیت دریافت کنند و پرستاران به عنوان گروهی هستند که بیشترین‬ ‫خدمات درمانی را به مردم ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار افزود‪ :‬پرستاران باید حداقل شاخص‌های استاندارد را‬ ‫داشتهباشند کهیکیاز آنهانسبتتعدادپرستار بهجمعیتو تختبیمارستانی‬ ‫است‪ .‬در کشورهای اروپایی به ازای هر یک‌هزار نفر ‪ ۱۰‬کادر پرستاری وجود‬ ‫دارد و متوسط جهانی آن نیز به ازای هر یک‌هزار نفر ‪ ۶‬پرستار بوده و حداقل آن‬ ‫نیز ‪ ۳‬پرستار است‪.‬‬ ‫شریفی‌مقدم یادآور شد‪ :‬اکنون در کشور ما این استاندارد بسیار پایین‬ ‫است و برابر با ‪ ۱.۶‬نفر است و مردم نصف کف حداقلی استانداردها را در‬ ‫این خصوص دریافت می‌کنند و ما در حد کشورهای عقب افتاده هستیم و‬ ‫حتی آمار ما از کشور عراق نیز پایین‌تر است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که دلیل کمبود نیروی پرستاری چیست‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما حدود ‪ ۲۰‬هزار پرستار فارغ‌التحصیل و متقاضی کار داریم‪ ،‬اما‬ ‫باید پرسید چرا با این تعداد نیروی پرستار بیکار‪ ،‬شرایط این‌طور است که‬ ‫باید پاسخ داد‪ ،‬دلیلش این است که جریانی در وزارت بهداشت حاکم‬ ‫است که سعی کرده بقیه گروه‌های بهداشت و درمانی را نمی‌بینیم‪ .‬در‬ ‫دولت فعلی سیستم پزشک‌ساالری پیچیده‌تر و قدرتمندتر شده است و این‬ ‫جریان در الیه‌های حا کمیت هم نفوذ دارد و این افراد در مجلس‪ ،‬دولت و‬ ‫شورای عالی بیمه هستند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار کادر پرستاری فقط در وزارت‬ ‫بهداشت وجود دارد‪.‬افراد یاد شده اعتقاد دارند اگر به کارانه پرستار ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫یا یک میلیون تومان اضافه شود رقم چشمگیری است؛ در نتیجه می‌گویند اگر‬ ‫کارانه را کم کرده یا نیرو کمتر استخدام کنیم‪ ،‬باعث می‌شود پول برای عده‬ ‫خاصی تأمین شود؛ یعنی همان گروه هیأت علم ‌‬ ‫ی که ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬درصد هستند‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار اضافه کرد‪ :‬مدیر پرستاری بدون داشتن مجوز و در‬ ‫حالی که باید برای ایجاد یک بخش جدید در بیمارستان از سازمان مدیریت‬ ‫اجازه داشته تا برای آن تأمین نیرو شود‪ ،‬این فرد برای اینکه بخش جدیدی‬ ‫باز کند‪ ،‬نیروهای خود را از بخش‌های دیگر بیمارستان تأمین می‌کند؛ در‬ ‫نتیجه کمبود نیروی پرستاری به شکل حاد درمی‌آید‪.‬‬ ‫شریفی مقدم تصریح کرد‪ :‬نتیجه کار این می‌شود که مدیر پرستاری به کادر‬ ‫پرستاری فشار وارد می‌کند تا آنها کار بیشتری انجام دهند‪ ،‬اضافه کار اجباری به‬ ‫پرستاران داده می‌شود‪ ،‬کارهای خارج از حیطه مسئولیت به آنها واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫ویمتذکرشد‪:‬خالصهاینکهباسیاست‌هایمدیرانپرستاریهربیمارستان که‬ ‫بایدسالمتو ارائهخدماتباکیفیترادرنظرداشتهباشندو مشکالتاینبخشرا‬ ‫اعالم کردهو نیرویجدیدپرستاریبگیرند‪،‬بهجایاینموارد‪،‬بهپرستاراناضافه کار‬ ‫اجباریمی‌دهندو در نهایت مردمدر اینبینآسیبمی‌بینند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تامین‌نیروی‌شرکت‌های‌پیمانکار‌طرف‌قرارداد‌باشرکت‌توزیع‌نیروی‌برق‌استان‌خراسان‌رضوی‬ ‫آ گهی‌دعوت‌به‌همکاری‌شرکت‌پتروشیمی‌پارس‌فنل‌(سهامی‌خاص)‬ ‫با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬شرکت‌پارس‌فنل(سهامی‌خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری‪ ،‬از‬ ‫بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی‪ :‬دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم و لیسانس‪ /‬فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده‬ ‫(آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی)‪ ،‬طبق جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین‪ ،‬مطابق قوانین‬ ‫کار و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و به صورت ساکن و شاغل دائم (این شرکت طرح اقماری ندارد)‪ ،‬جذب‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه ‪ 98/02/21‬لغایت ‪ 98/03/24‬به آدرس اینترنتی‬ ‫شرکت فنی مهندسی طیف افشان در راستای تكمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود‪ ،‬جهت قراردادهای سیمبانی‪‌،‬قرائت‌‬ ‫کنتور‪،‬آبدارچی‌و‌خدمات‌و‌رانندگی‌خودرو‌سنگین‪ ،‬تعداد ‪ 91‬نفر از آقایان‪ ،‬از طریق برگزاری آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و‬ ‫گزینش‪ ،‬به ترتیب ازباالترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری (حجمی) با شرایط به شرح جدول ذیل جذب می نماید‪.‬‬ ‫‪BAKHTARPC.IRAN-AZMOON.IR‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی شیمی ‪ /‬پلیمر‬ ‫جنسیت حداقل معدل‬ ‫کلیه گرایش ها به جز صنایع غذائی‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫قدرت‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی برق‪ /‬ابزار دقیق‬ ‫الكترونیک‪/‬ابزار دقیق‪ /‬کنترل‪/‬‬ ‫مخابرات‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی ایمنی‪ /‬بهداشت حرفه ای‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی مكانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندس متالورژی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لیسانس شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کاردانی برق‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کاردانی ایمنی ‪ /‬بهداشت حرفه ای‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی فیزیک – علوم تجربی‬ ‫دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دیپلم راننده‬ ‫(دارای گواهینامه پایه ‪)1‬‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪12‬‬ ‫داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه ثبت نام به سایت اینترنتی‬ ‫‪ www.teifafshan.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬
‫اخبار استان ‪ -‬آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر توسعه كارآفرينی و اشتغال‬ ‫اداره كل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان تهران خبر داد‬ ‫آغاز ثبت نام ســیزدهمین جشنواره‬ ‫کارآفرینان برتر استان تهران‬ ‫مدیر توسعه كارآفرینی و اشتغال اداره كل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان تهران از آغاز‬ ‫ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران خبر داد‪.‬‬ ‫مهندس سعید دهقان ‪ ،‬مدیر توسعه كارآفرینی و اشتغال اداره كل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار بازارکار با اعالم خبر آغاز ثبت نام سیزدهمین‬ ‫جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران‪ ،‬افزود‪ :‬آن دسته از بنگاه های اقتصادی صنعتی ‪،‬‬ ‫خدماتی و كشاورزی غیر دولتی که حداکثر ‪ ۱۵‬درصد از سهام آنها متعلق به نهادها ‪ ،‬شرکت های‬ ‫دولتی یا عمومی باشد ‪ ،‬بدون در نظر گرفتن اندازه بنگاه اقتصادی (کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ)‬ ‫مشروط به اینكه بنگاه مذكور در سال ‪ 1393‬یا قبل از آن تاسیس شده باشد و از سال ‪ 93‬تا‬ ‫پایان سال ‪ 96‬با تکیه بر نوآوری به رشد باال در فروش عملیاتی و اشتغال نائل شده باشند می توانند‬ ‫در این جشنواره ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم مدیر توسعه كارآفرینی و اشتغال اداره كل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان تهران صاحبان کسب و کار دارای نوآوری و خالقیت و شرکت ‌هایی که واجد شرایط‬ ‫کارآفرینی هستند ‪ ،‬از ‪ 8‬خرداد ماه تا ‪ 31‬تیرماه ‪ 98‬می‌توانند در سامانه سیزدهمین جشنواره‬ ‫کارآفرینان برتر (به نشانی ‪ ) http://www.karafarinanebartar.ir :‬ثبت‌نام نمایند ‪.‬‬ ‫وی تاكید کرد‪:‬كارآفرینی یكی از مهمترین راهكارهایی است كه می تواند با تكیه بر سرمایه‬ ‫عظیم نیروی انسانی متخصص‪ ،‬اهداف توسعه ای كشور را پوشش داده و مسیر گذار از اقتصاد‬ ‫مبتنی بر منابع را به اقتصاد دانش بنیان مقاومتی تسهیل نماید‪ .‬همچنین كارآفرینی فرایندی‬ ‫است كه بوسیله آن فرد كارآفرین ضمن شناسایی فرصت ها از طریق نوآوری و پذیرش مخاطره ‪،‬‬ ‫ارزش جدیدی در حوزه های اقتصادی‪ -‬اجتماعی به وجود می آورد و به دلیل تغییر و تحولی كه‬ ‫در شیوه های متداول ایجاد می نماید ‪ ،‬نقش مهمی در پایدارسازی اقتصاد كشور ایفا می كند‪.‬‬ ‫مدیر توسعه كارآفرینی و اشتغال استان تهران در تشریح اهداف برگزاری این جشنواره به‬ ‫توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی‪ ،‬خالقیت و نوآوری در کسب و کار؛ شناسایی و انتخاب‬ ‫کارآفرینان برتر استانی و کشوری و معرفی آنان به عنوان الگو به آحاد جامعه به ویژه جوانان؛ایجاد‬ ‫فضای تعامل و همکاری میان فعاالن عرصه‌های مختلف اقتصادی؛ایجاد نشاط و رقابت در‬ ‫فضاهای کار و کسب‪ ،‬هم افزایی و مشارکت کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور و ترویج‬ ‫فرهنگ کار‪ ،‬کارآفرینی و تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم سازی کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر توسعه كارآفرینی و اشتغال استان تهران اظهار کرد‪ :‬برگزیدگان نهایی این جشنواره با‬ ‫عضویت در کانون کارآفرینی استان می توانند به عنوان اتاق فكر نهادهای اجرایی استان در‬ ‫تصمیم سازی های مرتبط با توسعه كارآفرینی استان مشارکت نمایند ‪.‬‬ ‫وی از عالقه‌مندان ثبت نام در سیزدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر دعوت نمود‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر با كارشناسان اداره توسعه كارآفرینی ادار ‌ه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫استان تهران به شماره ‪ 88306027‬تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی خبر داد‬ ‫آموزش ‪ ۱۰۰۰‬سرباز توسط جهاددانشگاهی‬ ‫استان مرکزی در قالب «طرح سرباز مهارت»‬ ‫در قالب طرح سرباز مهارت‪ ۱۰۰۰ ،‬سرباز در استان استان مرکزی دوره های مهارت‌های عمومی‬ ‫حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی توسط جهاد دانشگاهی استان را فرا می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی ‪ ،‬اجرای طرح مهارت آموزی سربازان‬ ‫در حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی‪ 4‬خرداد ‪ 98‬آغاز شد‪.‬‬ ‫معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان یکی از استان های مجری‬ ‫برگزاری دوره های آموزشی « طرح مهارت آموزی سربازان ‪ ،‬قرارداد اجرای این طرح را با اداره کل‬ ‫ورزش و جوانان استان منعقد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ ،‬تعداد ‪ 1000‬نفر از سربازان را به مدت ‪ 80‬ساعت در پادگان مالک اشتر‪ ،‬در‬ ‫زمینه مهارتهای حوزه اشتغال و کارآفرینی و همچنین مهارت های زندگی آموزش خواهند دید‪.‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان امور استخدامی‪:‬‬ ‫تخلف دستگاه های استان تهران‬ ‫در خصوص اســتخدام نیرو پیگیری می شود‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان امور استخدامی گفت‪ :‬تخلف دستگاه های استان تهران در‬ ‫خصوص استخدام نیرو پیگیری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سید صدرالدین صدری نوش آبادی در نخستین جلسه شورای اداری استان‬ ‫تهران که با حضور استاندار تهران‪ ،‬معاونین استانداری‪ ،‬مدیران کل ستادی‪ ،‬مدیران کل دستگاه‌های‬ ‫اجرایی‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران‪ ،‬شهرداران‪ ،‬ائمه جمعه و اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستای‬ ‫استان تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت‪ :‬مهمترین راهبردهای اصلی برنامه جامع اصالح‬ ‫نظام اداری چابک سازی دولت‪ ،‬متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت‪ ،‬توسعه دولت‬ ‫الکترونیک و بهره گیری از فناور ی‌های نوین اصلی ترین راهبردهای این برنامه است‪.‬‬ ‫صدری نوش آبادی افزود‪ :‬بسیاری از مدیران مراجعه می‌کنند و از داشتن نیروهای ناکارآمد‬ ‫گله دارند و درخواست مجوز برای جذب نیروهای جدید دارند و در مقابل از ما پاسخ می‌گیرند‬ ‫که می‌توان با آموزش نیروها مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر مشاهده می‌شود که سازمان امور استخدامی در مقابل جذب نیرو کمی‬ ‫مقاومت می‌کند به این دلیل است که معتقدیم می‌توان با توانمند سازی نیروهایی که به زعم‬ ‫برخی مدیران ناکارآمد هستند از خدمات آنها بهره بگیریم‌‪.‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان امور استخدامی با بیان اینکه طبق قانون موظفیم ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫از حجم دولت را کوچک کنیم اظهار داشت‪ :‬لبته این امر به مفهوم اخراج کارمندان نیست و‬ ‫درصدد هستیم تا هزینه‌های تمام شده خدمات دولتی را به میزان ‪ ۲۰‬درصد کاهش دهیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬هر دستگاهی که می‌خواهد مدیری را منصوب کند باید الزاما از میان‬ ‫کسانی انتخاب کند که گواهی نامه شایستگی را داشته باشند و هر گونه تخلف در این‬ ‫خصوص را دستگاه‌های نظارتی رصد می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫‪ ۶۷۱‬شغل در بخش صنعت‬ ‫چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت‪ ۶۷۱ :‬شغل در بخش‬ ‫صنعت چهارمحال و بختیاری در سالجاری ایجاد می شود‪.‬‬ ‫محمد کاظم منزوی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه ‪ ۶۷۱‬شغل در بخش صنعت‬ ‫چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬گفت ‪ ۶۹‬جواز تاسیس با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۹۸۲‬میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری صادر شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫طرح‌ها زمینه اشتغال ‪ ۶۷۱‬نفر فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جــذب ســرمــایــه گــذاران از مــهم ـتــرین اهداف در این استان بـ ــرای تــوس ـعــه‬ ‫بخش صنعت است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬یک هزار و‪ ۹۸‬جواز‬ ‫صنعتی با سرمایه گذاری ‪ ۱۰۴‬هزار و ‪ ۱۰۷‬میلیارد ریال صادر شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ ۲۱ :‬هزار و ‪ ۳۰۸‬نفر در چهارمحال و بختیاری در بخش صنعت اشتغال دارند‪.‬‬ ‫اخبار آموزشی‬ ‫در مدیریت های درمان انجام می‌شود‬ ‫استخدام سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در استان های لرستان و آذربایجان شرقی‬ ‫مــدیــرکــل امـ ــور اداری سـ ــازمــان‬ ‫تــام ـیــن اج ـت ـمــاعی از اس ـت ـخــدام‬ ‫پیمانی برای تکمیل نیروی انسانی‬ ‫مورد نیاز در مدیریت های درمان‬ ‫تام ـیــن اج ـت ـ ـمــاعــی اس ـتــان هـ ــای‬ ‫لرستان و آذربایجان شرقی در تیرماه‬ ‫سالجاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از‬ ‫اداره کــل روابــط ع ـمــومــی ســازمان‬ ‫تــام ـیــن اج ـت ـمــاعــی‪ ،‬سیــدحسین‬ ‫حسینی آذرنــوشان بــا اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬همزمان با فرا رسیدن‬ ‫هفته تامین اجتماعی و در راستای‬ ‫ارتقاء شیفت مراکز درمانی تامین‬ ‫اجتماعی پلدختر و نورآباد از توابع مدیریت‬ ‫درمان استان لرستان‪ ،‬بمنظور ارائه خدمات‬ ‫هر چه بهتر به مردم شریف مناطق سیل زده و‬ ‫همچنین پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه‬ ‫از واحدهای تابعه مدیریت درمان آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی نیروی انسانی‬ ‫مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و‬ ‫گزینش جذب می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبان استخدام‬ ‫می توانند در صورت احراز شرایط‬ ‫حسب مفاد آ گهی استخدامی که‬ ‫متعاقبا از طریق سایت سازمان‬ ‫تام ـ ـیـ ــن اجت ـ ـمـ ــاعـ ــی به ن ـ ـش ـ ــانی‬ ‫‪ www.Tamin.ir‬و روزن ــامـ ــه هـ ـ ــای‬ ‫محلی استان های یاد شده منتشر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬نسبت به ثبت نام از روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 19/3/98‬تا پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 98/3/23‬اقدام و مدارک‬ ‫مربوطه را صرفا به صورت حضوری‬ ‫در بازه زمانی مذکور به نشانی های‬ ‫مندرج در آ گهی ارائه کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اداری سازمان تامین‬ ‫اجتماعی در ادامه افزود‪ :‬آزمون کتبی استخدام‬ ‫پیمانی سازمان تامین اجتماعی در روز جمعه‬ ‫مورخ ‪ 98/4/7‬به صورت همزمان در مرکز استان‬ ‫های مذکور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫قابلیت اشتغال ‪ ۱۰۰‬هزار نفر را دارد‬ ‫فرماندار ری گفت‪ :‬شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫قابلیت اشتغال ‪ ۱۰۰‬هزار نفر را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬احمد اسماعیلی راد در نشست‬ ‫هم اندیشی وزیر صمت با فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتگران‪ ،‬تجار و سرمایه‌گذاران ری طی سخنانی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شهرک صنعتی شمس آباد مهم‌ترین‪،‬‬ ‫بزرگترین و وسیع‌ترین شهرک صنعتی کشور با‬ ‫وسعت ‪ ۲۷۹۱‬هکتار و ‪ ۳۳۰۰‬واحد دارای پروانه و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد بدون پروانه فعال بوده که حدود ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫نفر اشتغال به کار دارند‪.‬‬ ‫اسماعیلی راد افزود‪ :‬در صورت توجه به شهرک‬ ‫صنعتی شمس آباد و عملی شدن ظرفیت اسمی آن‬ ‫می‌توان تا ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در این شهرک مشغول شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یک هزار صنف در حوزه ری‬ ‫فعال هستند گفت‪ :‬بار اداری و اجرایی این اصناف‬ ‫بر دوش شهرستان است ولی مجوز و نظارت بر آن‌ها‬ ‫در تهران صورت می‌گیرد که باید در این زمینه باید به‬ ‫طور جدی ورود پیدا کرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار و یــژه ری در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬شــهرک‬ ‫صنعتــی تهــران بــا ‪ ۶۹‬واحــد مســتقر و اشــتغال بیــش از‬ ‫ی ــک ه ــزار نف ــر و ش ــهرک صنای ــع پروفی ــل و آلومینی ــوم‬ ‫در ‪ ۱۵۰‬هـ ـکـ ـــتار‪ ۲۷۰ ،‬واحــد مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـــر و ‪ ۵‬هــزار نفــر‬ ‫اش ــتغال مس ــتقیم از ش ــهرک‌های مه ــم ری ب ــه ش ــمار‬ ‫می‌رون ــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشور خبر داد‪:‬‬ ‫اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران‬ ‫با ‪ 5٠‬درصد نرخ سود در ‪ 1٠‬استان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه‬ ‫منطقــه ای وزارت کشــور اعــالم کــرد تســهیالت‬ ‫ریالــی و ارزی بــه ســرمایه گــذاران بــا ‪ ٥0‬درصــد نــرخ‬ ‫ســود در ‪ ١0‬اســتان اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫بابــک دیــن پرســت کــه در بــاره اجــرای‬ ‫تصمیمــات دولــت بــرای اعطــای تســهیالت‪،‬‬ ‫مشــوق هــا و معافیــت هــای و یــژه بــه ســرمایه‌گذاران‬ ‫ســخن مــی گفــت افــزود‪ :‬قلمــرو جغرافیایــی ایــن‬ ‫مصوبــه کــه در آذر ســال قبــل تصو یــب شــد‪،‬‬ ‫شــامل اســتان‌های آذربایجــان غربــی‪ ،‬کردســتان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و ایــالم در غــرب و اســتان‌های خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬رضــوی‪ ،‬جنوبــی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬هرمــزگان و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در شــرق کشــور اســت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬وی‬ ‫به مهم‌ترین؛ تسهیالت‪ ،‬مشوق‌ها و معافیت‌های‬ ‫پیش‌بینی شده در تصویب نامه «توسعه و تسهیل‬ ‫سرمایه گذاری توسعه‌ای در شرق و غرب کشور»‬ ‫اشاره کرد و یادآور شد‪ :‬تمامی سرمایه گذاری ها‬ ‫در این مناطق مشمول تبصره (‪ )١‬ماده ‪ ۱۳۲‬قانون‬ ‫مالیات‌های مستقیم ‪ -‬مصوب ‪ ،۱۳۸۰‬سرمایه‬ ‫گذار ی‌های انجام شده توسط بخش خصوصی‬ ‫اعم از داخلی و خارجی و بخش تعاونی از طریق‬ ‫نظام بیمه‌ای کشور‪ ،‬در برابر حوادث ضد امنیتی به‬ ‫صورت ‪ ۱۰۰‬در صد تضمین می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و‬ ‫غرب کشور ادامه داد‪ :‬نرخ سود تسهیالت ریالی‬ ‫و ارزی برای ایجاد‪ ،‬توسعه و سرمایه در گردش در‬ ‫بخش‌های؛ تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫فرهنگی و گردشگری تا پایان برنامه ششم توسعه‬ ‫کشور به میزان ‪ ۵۰‬درصد نرخ مصوب شورای پول‬ ‫و اعتبار‪ ،‬اختیارات بانک‌های استان‌های موضوع‬ ‫این تصویب نامه‪ ،‬در مورد بررسی تصویب و‬ ‫پرداخت تسهیالت طرح‌های تولیدی و اقتصادی‬ ‫تا سق ــف ‪ ۳۰۰‬م ــیلـ ـی ــارد ر ی ــال و ‪ ۲۰‬میلیون دالر‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬از دیگر تسهیالت و مشوق‌های پیش‬ ‫بینی شده است‪.‬‬ ‫دیــن پرســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعییــن تکلیــف‬ ‫حهــای بــزرگ تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬معدنــی‪،‬‬ ‫طر ‌‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬خدماتــی و گردشــگری کــه نیــاز بــه‬ ‫مصوبــه شــورای اقتصــاد دارنــد؛ ظــرف دو مــاه از‬ ‫تار یــخ وصــول تقاضــا در شــورا و اســناد اســتیجاری‬ ‫اراضــی وا گــذاری موضــوع مــواد ‪ ۲‬و ‪ ۲۹‬آئیــن نامــه‬ ‫اجرایــی اصــالح الیحــه قانونــی وا گــذاری و احیــا‬ ‫اراضــی در حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران‬ ‫ مصــوب ‪ - ۱۳۵۹‬در پروژ ‌ههــای کشــاورزی و‬‫غیــر کشــاورزی خــارج از شــهرک‌های صنعتــی‬ ‫عهــای کشــاورزی؛ در محــل اجــرای‬ ‫و مجتم ‌‬ ‫حهــای مــورد نظــر و همچنیــن قراردادهــای خر یــد‬ ‫طر ‌‬ ‫تضمینــی آب و بــرق‪ ،‬توســط بان ‌‬ ‫کهــای عامــل‬ ‫بــه عنــوان وثیقــه از دیگــر تســهیالت‪ ،‬مشــوق‌ها و‬ ‫تهــای پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معافی ‌‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی گیالن خبر داد‬ ‫امضاء تفاهم نامه برای اشتغال‬ ‫‪ ۵۰‬هزار نفر در بخش کشاورزی گیالن‬ ‫رئی ــس س ــازمان جهادکش ــاورزی گی ــالن از امض ــاء‬ ‫تفاهــم نامــه بــرای اشــتغال ‪ ۵۰‬هــزار نفــر در اســتان خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪-‬منطقه گی ــالن‪ ،‬عل ــی درجان ــی‬ ‫از تفاه ــم نام ــه س ــه جانب ــه ای بی ــن صن ــدوق‬ ‫توس ــعه مل ــی و س ــازمان برنام ــه و بودج ــه و وزارت‬ ‫جهادکش ــاورزی خب ــر داد و گف ــت‪ :‬براس ــاس ای ــن‬ ‫قــرارداد کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪172/۵‬میلیــارد ر یــال‬ ‫از مح ــل اعتب ــارات قان ــون توس ــعه اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫و عشــایری ســال ‪ ۹۷‬اســت‪ ،‬بــرای قر یــب ‪ ۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫اش ــتغال ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن ب ــه تس ــهیالت اس ــتانی تبص ــره‬ ‫‪ ۱۸‬ب ــرای ایج ــاد فرص ــت ه ــای ش ــغلی اش ــاره ک ــرد و‬ ‫اف ــزود‪ :‬ب ــرای ‪ ۱۸۹۲‬واح ــد در بخ ــش ه ــای کش ــاورزی‬ ‫و آب ــزی پـــروری و مکانیزاس ــیون اعتب ــار اختص ــاص‬ ‫م ــی یاب ــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی گیــالن اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن در بخــش بازســازی یــک هــزار و ‪ ۱۷۵‬واحــد و‬ ‫ســرمایه در گــردش یــک هــزار و ‪43‬هــزار واحــد اعتبــار‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫درجان ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬س ــهم اس ــتان گی ــالن‬ ‫از س ــرمایه صن ــدوق حمای ــت از توس ــعه بخ ــش‬ ‫کش ــاورزی ‪ ۴۹‬درص ــد اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــر ض ــرورت توج ــه ج ــدی ب ــه پای ــدار ب ــودن‬ ‫ش ــغل‌های تعر ی ــف ش ــده در ط ــرح ه ــای مرتب ــط ب ــا‬ ‫اشــتغالزایی و رونــق تولیــد اســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫در بخ ــش مر ب ــوط ب ــه مش ــاغل خ ــرد نی ــز اتخ ــاذ تدابی ــر‬ ‫الزم ب ــرای پش ــتیبانی بهین ــه ط ــرح ه ــا اع ــم از تامی ــن‬ ‫م ــواد اولی ــه واحده ــای تولی ــدی کوچ ــک و بازاریاب ــی‬ ‫محص ــوالت تولی ــدی آن واحده ــا ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اعالم کرد‬ ‫حمایت از مشاغل نوین جهاد دانشگاهی‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی مازندران گفت‪ :‬این سازمان تمام‬ ‫تـ ـ ــوان خ ــود را ب ــرای رونـ ـ ــق مـ ـش ــاغ ــل ن ــوین جهاد‬ ‫دانشگاهی در تولید ارگانیک محصوالت دام‪ ،‬طیور‪،‬‬ ‫شیالت موفق به ویژه در مشاغل نوین به کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫محــمد حـ ـس ـیــن کــاظمی‪ ،‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی کشاورزیو منابعطبیعیمازندران‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از کارهایی که می‌تواند به بحث اشتغال کشور‬ ‫کمک کند استفاده از روش‌های نو در بحث تولید‬ ‫است‪ ،‬تنوع مشاغل در کشور ما محدود بوده و این‬ ‫موضوع زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی به ویژه در‬ ‫بخشفارغالتحصیالندانشگاهی کمو کمترمی‌کند‪.‬‬ ‫وی با اظهار امیدواری از توجیه اقتصادی شیوه‌های‬ ‫جدیدتولید‪،‬تصریح کرد‪:‬چون کارهاینوهمیشهتوأمبا‬ ‫نگرانی از نظر توجیه اقتصادی است الزم بوده در بحث‬ ‫مسائلفنی‪،‬بازارپسندی‪،‬نوعتبلیغات‪،‬شیوهعرضهتولید‬ ‫محصوالتجدیدبهبازار کارشناسیالزمانجامشود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و‬ ‫م ـنــابــع ط ـب ـیــعی مـ ــازنــدران‪ ،‬ت ـصــر یــح کــرد‪ :‬نظام‬ ‫مهندسی‪ ،‬قبل از تولید و هم در طول تولید در حوزه‬ ‫اطالعات و مدیریت فنی واحدها و نیز در صدور‬ ‫پروانه‌های الزم برای این که افراد بتوانند اقدام به‬ ‫تولید کنند‪ ،‬آمادگی همکاری و کمک رسانی را دارد‪.‬‬ ‫کاظمی درباره صدور مجوز برای فعالیت‌های‬ ‫تولیدی در جهاد دانشگاهی استان مازندران‪،‬‬ ‫یادآور شد‪ :‬سعی می‌کنیم تا مساعدت‌های الزم‬ ‫را برای تسهیل در دریافت مجوز رسمی برای‬ ‫آغاز فعالیت‌های تولیدی این نهاد انجام دهیم و‬ ‫با شناختی که اینجانب از جهاد دانشگاهی دارم‬ ‫معتقدم که این نهاد با ظرفیت‪ ،‬توان‪ ،‬امکانات و‬ ‫بستر مناسبی که داشته شاهد رشد بیشتر این نهاد‬ ‫در آینده نزدیک باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در سال‬ ‫رونق تولید می‌تواند در تولید ارگانیک محصوالت‬ ‫دام‪ ،‬طیور‪ ،‬شیالت مشاغل نوینی را تعریف کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی که به عنوان سازمانی در موضوع صدور‬ ‫پروانه‌ها در قالب قانون نظام جامع دامپروری کشور‬ ‫و دستورالعمل نظام گلخانه‌ای کشور فعالیت دارد‪،‬‬ ‫تمام توان و ظرفیت خود را برای تولید موفق به ویژه‬ ‫در مشاغل نوین به کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫با برگزاری آزمون در ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬خرداد اعالم شد‬ ‫آغاز توزیع کارت کنکور‬ ‫کارشناسی‌ ارشد از ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوست ‌ه‬ ‫سال‌ ‪ ۱۳۹۸‬و بیست و چهارمین دوره‬ ‫المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور در‬ ‫روزهای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۳‬خرداد برگزار خواهد‬ ‫شد و توزیع کارت آزمون از ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫آغاز می شود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬آزمـــون ورودی‬ ‫دوره‌هـــــــای کــــارشــــنـــــــاسی ارشـــــــد‬ ‫ناپیوســـته ســـال ‪ ۱۳۹۸‬و مرحلـــه اول‬ ‫بیـــــــــــست و چهارمیـــن دوره المپیـــاد‬ ‫علمـــی دانشـــجویی کشـــور در نوبـــت صبـــح و بعدازظهـــر روز پنجش ــنبه‬ ‫‪ ۲۳‬خ ــرداد و نوب ــت صب ــح جمع ــه ‪ ۲۴‬خ ــرداد ‪ ۹۸‬و ب ــر اس ــاس اطالع ــات‬ ‫من ــدرج ب ــر روی کارت ش ــرکت در آزم ــون رش ــته امتحان ــی مرب ــوط برگ ــزار‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫داوطلب ــان متقاض ــی ه ــر ی ــک از کدرش ــته‌های امتحان ــی الزم اس ــت‬ ‫بـــه نشـــانی منـــدرج بـــر روی کارت شـــرکت در آزمـــون مراجعـــه کنن ــد‪.‬‬ ‫شهرس ــتان مح ــل برگ ــزاری آزم ــون داوطلب ــان ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتان مح ــل‬ ‫اقام ــت آن ــان مش ــخص ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫آغاز توزیع کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد از ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫کارت ش ــرکت در آزم ــون ح ــاوی اطالع ــات ثبت‌نام ــی‪ ،‬تاری ــخ و مح ــل‬ ‫برگ ــزاری آزم ــون داوطلب ــان از روز دوش ــنبه ‪ ۲۰‬خ ــرداد ‪ ۹۸‬ب ــرای مش ــاهده و‬ ‫پرین ــت ب ــر روی س ــایت س ــازمان س ــنجش ب ــه آدرس ‪www.sanjesh.org‬‬ ‫ق ــرار خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫داوطلبـــان الزم اســـت بـــر اســـاس مشـــخصات شنــــاســــنــــامـــــ ـه‌ای‬ ‫(نـــام‌‪ ،‬نام‌خانوادگـــی‪ ،‬شـــماره شناســـنامه‪ ،‬ســـال تولـــد) و مشـــخصات‬ ‫ثبت‌نام ــی (ش ــماره پرون ــده و ک ــد رهگی ــری) نس ــبت ب ــه پرین ــت کارت‬ ‫شـــرکت در آزمـــون اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫ب ــرای ش ــرکت در جلس ــه آزم ــون هم ــراه داش ــتن پرین ــت کارت ش ــرکت‬ ‫در آزم ــون و همچنی ــن اص ــل کارت مل ــی و ی ــا اص ــل شناس ــنامه عکس ــدار‬ ‫ً‬ ‫و ارائ ــه آن الزام ــی اس ــت‪ .‬تمام ــی داوطلب ــان بای ــد ش ــخصا ب ــرای پرین ــت‬ ‫کارت ش ــرکت در آزم ــون اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫توسط صندوق رفاه دانشجویان‬ ‫آخرین مهلت دریافت‬ ‫وام‌های دانشجویی اعالم شد‬ ‫صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه منظــور ارائــه تســهیالت بــه دانشــجویان‪،‬‬ ‫زمــان بنــدی ثبــت نــام در پورتــال دانشــجویی را منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬صندوق رفاه دانشجویان به منظور ارائه تسهیالت‬ ‫به دانشجویان‪ ،‬زمان بندی ثبت نام در پورتال دانشجویی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس‪ ،‬دانش ــجویان متقاض ــی وام‌ه ــای دانش ــجویی ش ــامل‬ ‫وام تحصیلـــی ویـــژه دکتـــری‪ ،‬وام ضـــروری حـــوادث غیـــر مترقبـــه ب ــرای‬ ‫س ــیل زدگان ‪ ،‬تغذی ــه و وام زی ــارت زی ــارت عتب ــات عالی ــات بای ــد ت ــا ‪۲۶‬‬ ‫خردادمــاه از طریــق پورتــال دانشــجویی صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت‬ ‫عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری ثب ــت درخواس ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫آدرس پورت ــال دانش ــجویی صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫‪ www.bp.swf.ir‬اس ــت و دانش ــجویان بای ــد در ای ــن س ــامانه درخواس ــت‬ ‫وام خــود را ثبــت کننــد‪ .‬بــه دانشــجویانی کــه پــس از ایــن تاریــخ اقــدام بــه‬ ‫ثب ــت درخواس ــت ی ــا ارائ ــه م ــدارک نماین ــد وام تعل ــق نم ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫میزان وام‌های صندوق رفاه به تفکیک مقاطع‬ ‫وام ویـــژه دکتـــری بانـــک توســـعه تعـــاون بـــه مبلـــغ ‪ ۲۱‬میلیـــون ر ی ــال‬ ‫بــرای ســه مــاه بهــار و تابســتان ‪ ۹۸‬اســت ‪.‬عــالوه بــر ایــن وام ویــژه دکتــری‬ ‫صن ــدوق رف ــاه ب ــه مبل ــغ ‪ ۳۶‬میلی ــون ری ــال ب ــرای ش ــش م ــاه اول س ــال ‪۹۸‬‬ ‫در ســنوات مجــاز تحصیلــی‪ ،‬بــرای دانشــجویان غیرشــاغل و غیــر بورســیه‬ ‫امکان‌پذی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫وام ضـــروری حـــوادث غیـــر مترقبـــه صرفـــا بـــه دانشـــجویان س ــاکن‬ ‫در مناط ــق س ــیل زده س ــال ‪ ۹۸‬پرداخ ــت م ــی ش ــود‪ .‬س ــقف ای ــن وام ‪۲۰‬‬ ‫میلی ــون ری ــال اس ــت و متقاضی ــان ای ــن وام بای ــد گواه ــی از فرمان ــداری ی ــا‬ ‫اس ــتانداری مح ــل اقام ــت خ ــود داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫دانشگاه آزاد طی اطالعیه‌ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫زمان ثبت نام نقل و انتقال‬ ‫دانشجویان دانشگاه آزاد اعالم شد‬ ‫ثبت‌نـــام بـــرای نقـــل و انتقـــال و میهمانـــی دانشـــجویان در نیمس ــال‬ ‫اول ‪ ۹۸-۹۹‬دانش ــگاه آزاد از ‪ ۱۸‬خ ــرداد م ــاه آغ ــاز می‌ش ــود و ت ــا ‪ ۱۸‬تیرم ــاه‬ ‫ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش دانشگاه آزاد‪ ،‬متقاضیان باید برای ثبت نام به سامانه منادا به‬ ‫نشانی ‪ http://monada.iau.ir‬مراجعه کرده و ثبت نام خود را کامل کنند‪.‬‬ ‫تمامی مراحل و فرآیند رسیدگی به درخواست های نقل و انتقال‬ ‫و میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان از‬ ‫مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی خودداری کنند‪.‬‬ ‫سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد منصوب شد‬ ‫محمدمهـــدی طهرانچـــی رئیـــس دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــا ص ــدور‬ ‫حکمــی‪ ،‬روح‌الــه دهقانــی فیروزآبــادی را بــه عنــوان سرپرســت پــارک علــم‬ ‫و فن ــاوری دانش ــگاه آزاد اس ــالمی منص ــوب ک ــرد‪.‬‬ ‫با قبولی ‪ ۳۳۰۰‬نفر‬ ‫نتیجه آزمون دستیاری ‪ ۱۸‬خرداد‬ ‫منتشر می شود‬ ‫رئیـــس مرکـــز ســـنجش آمـــوزش پزشـــکی از اعـــالم نتایـــج آزم ــون‬ ‫دســتیاری پزشــکی در ‪ ۱۸‬خــرداد خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تعطیــالت‬ ‫پی ــش رو‪ ،‬نتای ــج آزم ــون ش ــنبه ‪ ۱۸‬خ ــرداد منتش ــر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫دکتــر آبتیــن حیــدرزاده در گفتگــو بــا مهــر افــزود‪ :‬نتایــج نهایــی چهــل و‬ ‫شش ــمین دوره آزم ــون پذی ــرش دس ــتیار تخصص ــی س ــاعت ‪ ۱۵‬روز ش ــنبه‬ ‫‪ ۱۸‬خ ــرداد در س ــایت مرک ــز س ــنجش آم ــوزش پزش ــکی منتش ــر می‌ش ــود‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز ســـنجش آمـــوزش پزشـــکی یـــادآور شـــد‪ :‬نتایـــج نهای ــی‬ ‫پذی ــرش در چه ــل و شش ــمین دوره آزم ــون پذی ــرش دس ــتیاری تخصص ــی‬ ‫پزش ــکی ب ــا توج ــه ب ــه تعطی ــالت پی ــش رو در روز ش ــنبه اع ــالم می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این دوره از آزمون ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۵۳‬نفر پذیرفته شده اند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬چه ــل و شش ــمین آزم ــون دس ــتیاری پنجش ــنبه دوم‬ ‫اس ــفند در ‪ ۲۰‬ش ــهر و ‪ ۲۲‬ح ــوزه ب ــا حض ــور ‪ ۱۱‬ه ــزار و ‪ ۸۳۲‬داوطل ــب برگ ــزار‬ ‫ش ــد و کارنام ــه آزم ــون دس ــتیاری تخصص ــی پزش ــکی ‪ ۱۸‬اس ــفند ‪ ۹۷‬در‬ ‫س ــایت مرک ــز س ــنجش آم ــوزش پزش ــکی منتش ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬
‫فناوری‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با بازارکار خبر داد‬ ‫سقف‌تسهیالت‌یکصد‌میلیون‌تومان‌است‬ ‫رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در بـاره میـزان و سـقف‬ ‫تسـهیالت اشـتغالزایی بـرای اسـتخدام فـارغ التحصیلالن گفـت‪:‬‬ ‫سـقف تسـهیالت اشـتغالزایی یکصـد میلیـون تومـان اسـت و برای‬ ‫هـر فـارغ التحصیـل لیسـانس یـا باال تـر ‪ 20‬میلیـون تومـان با نرخ سـود‬ ‫‪ 4‬درصـد بـه شـرکت هـای دانـش بنیـان پرداخـت مـی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتخدام شـدگان بـرای دریافـت ایـن‬ ‫تسـهیالت بایـد جدیـد االسـتخدام باشـند خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد‬ ‫سـه مـاه از بیمـه آنهـا رد شـده باشـد و بـا ایـن شـرایط آنهـا مـی تواننـد‬ ‫بـه سـایت صنـدوق و بخـش معاونـت تسـهیالت و تجـاری سـازی‬ ‫صنـدوق مراجعـه کننـد و بـرای دریافـت تسـهیالت در بخـش‬ ‫تسـهیالت اشـتغالزایی ثبـت نـام کننـد‪.‬‬ ‫‪‌50‬میلیارد‌تومان‌برای‌‬ ‫توانمندسازی‌شرکت‌های‌دانش‌بنیان‌اختصاص‌یافت‬ ‫دکتـر وحـدت از اختصـاص ‪ ٥0‬میلیـارد تومـان بـرای‬ ‫توانمندسـازی شـرکت هـای دانـش بنیـان خبـر داد و اعلالم کـرد‪:‬‬ ‫بودجـه توانمندسـازی شـرکت هـای دانـش بنیـان از سـالهای‬ ‫پیـش تـا ‪ 97‬فقـط پنـج میلیـارد تومـان بـود ولـی بـا اعتقـادی کـه بـه‬ ‫توانمندسـازی شـرکت هـای دانـش بنیـان و ارائـه خدمـات در ایـن‬ ‫بخـش داریـم فقـط بـرای سـال ‪ 1398‬بودجـه ای بـه مبلـغ پنجـاه‬ ‫میلیـارد تومـان در نظـر گرفتیـم کـه بـرای توانمندسـازی شـرکت هـا‬ ‫در بخـش هـای مختلـف هزینـه خواهـد شـد و بایـد اعلالم کنـم‬ ‫سـال جـاری سـال جهـش شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور در‬ ‫کشـورخواهد بـود‪.‬‬ ‫کارفرمایان با استخدام افراد لیسانس به باال‬ ‫تسهیالت دریافت می‌کنند‬ ‫◄‌‌صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌یکی‌از‌نهادهای‌مهم‌مالی‌‬ ‫در‌توسعه‌کسب‌و‌کارهای‌دانش‌بنیان‌و‌اشتغال‌و‌کارآفرینی‌فارغ‌‬ ‫التحصیالن‌دانشگاهی‌است‪‌.‬این‌نهاد‌مالی‌برای‌ایجاد‌و‌حمایت‌‬ ‫از‌کسب‌و‌کارهای‌دانش‌بنیان‌هیچ‌محدودیتی‌ندارد‌و‌با‌سرمایه‌‬ ‫‪‌3‬هزار‌میلیارد‌تومانی‌خود‌آماده‌حمایت‌از‌فارغ‌التحصیالن‌و‌‬ ‫استادان‌صاحب‌کسب‌و‌کار‌و‌ایده‌کارآفرینی‌است‪.‬‬ ‫صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌با‌توجه‌به‌نیازهای‌اشتغال‌‬ ‫ارائه‌‪‌10‬نوع‌خدمت‌به‌صاحبان‌کسب‌و‌کارهای‌دانش‌بنیان‬ ‫دکتـر وحـدت دربـاره خدمـات حمایتـی صنـدوق نـوآوری و‬ ‫شـکوفایی بـه کسـب و کارهـای دانـش بنیـان نیـز گفـت‪ :‬از طریـق‬ ‫معاونـت توسـعه و توانمندسـازی نیـز خدمـات متنوعـی بـه کسـب و‬ ‫کارهای دانش بنیان ارائه می شـود که شـامل خدمات مشـاوره‪ ،‬اخذ‬ ‫اسـتاندارد هـا‪ ،‬حمایـت از مالکیـت فکـری شـامل (ثبـت برنـد و ثبت‬ ‫اختراع و طرح صنعتی)‪ ،‬رتبه بندی و جوایز ‪ ،‬حضور در نمایشگاه ها و‬ ‫هیات های تجاری‪ ،‬رویدادها و شـبکه سـازی و اتصال به خریداران‬ ‫محصـوالت دانـش بنیـان اسـت کـه همـه ایـن خدمـات در پرتـال‬ ‫توانمندسـازی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی موجـود اسـت‪.‬‬ ‫و‌ استخدام‌ فارغ‌ التحصیالن‌ دانشگاهی‌ برنامه‌ حمایت‌‬ ‫از‌استخدام‌فارغ‌التحصیالن‌دانشگاهی‌را‌در‌دستور‌ کار‌خود‌‬ ‫دارد‌و‌در‌قالب‌تسهیالت‌اشتغالزایی‌به‌هر‌شرکت‌دانش‌بنیان‌‬ ‫که‌یک‌فارغ‌التحصیل‌لیسانس‌و‌باالتر‌را‌استخدام‌ نـ ـمــاید‌‬ ‫‪‌20‬میلیـ ــون‌تـ ــومان‌پـ ـ ــرداخـ ــت‌م ـی‌ک ـ ـنــد؛‌ایــن‌ت ـس ـ ـه ـ ـیـ ــالت‌‬ ‫قرض‌الحسنه‌و‌با‌نرخ‌سود‌‪‌4‬درصد‌است‪ ‌.‬گفتگوی‌حاضر‌را‌‬ ‫با‌دکتر‌وحدت‌رئیس‌صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌می‌خوانیم‪.‬‬ ‫‪‌30‬میلیون‌تومان‌برای‌حضور‌شرکت‌‬ ‫و‌تیم‌های‌فارغ‌التحصیل‌در‌نمایشگاه‌ها‬ ‫رئیـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی هـــم از طری ــق‬ ‫صنـــدوق دربـــاره اینکـــه بـــرای حضـــور شـــرکت ه ــای‬ ‫دان ــش بنی ــان در نمایش ــگاه ه ــا و توس ــعه کس ــب و کار‬ ‫و صــادرات آنهــا نیــز بــه بــازارکار گفــت‪ :‬و هــم از طریــق‬ ‫صنـــدوق نـــوآوری و هـــم از طریـــق صنـــدوق ه ــای‬ ‫پژوهـــش و فنـــاوری بـــرای حضـــور در نمایشـــگاه ه ــا‬ ‫‪ 30‬میلی ــون توم ــان ب ــرای ای ــن کس ــب و کاره ــا در نظ ــر‬ ‫گرفتیــم‪ .‬ایــن حمایــت هــا ســاالنه دوبــار خواهــد بــود و‬ ‫در ایــن زمینــه کارگــزاران هــم مــی تواننــد بــه صنــدوق‬ ‫کم ــک کنن ــد‪.‬‬ ‫حمایت‌از‌استخدام‌فارغ‌التحصیالن‌لیسانس‌به‌باال‬ ‫رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در گفتگـوی اختصاصی‬ ‫بـا بـازارکار ضمـن تشـریح برنامـه هـای ایـن صنـدوق در حـوزه‬ ‫اسـتخدام‪ ،‬اشـتغال و توسـعه کارآفرینـی اعلالم کـرد‪ 3020 :‬طـرح‬ ‫در صنـدوق مصـوب شـده و از ایـن تعـداد‪ 1247،‬طـرح بـا موفقیـت‬ ‫خاتمـه یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫صندوق‌های‌جدید‌پژوهش‌و‌فناوری‬ ‫‌تاسیس‌می‌شوند‬ ‫وی بــر شــکل گیــری و تاســیس صنــدوق هــای جدیــد پژوهــش‬ ‫و فنـــاوری در کشـــور تاکیـــد کـــرد و گفـــت‪ :‬تاکنـــون ‪ 1٥‬صنـــدوق‬ ‫فع ــال در کش ــور داری ــم و ت ــالش م ــی کنی ــم صن ــدوق ه ــای جدی ــد‬ ‫در اســتان هــا از جملــه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز‬ ‫توس ــط پ ــارک عل ــم و فن ــاوری راه ان ــدازی ش ــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬شـــکل گیـــری ایـــن صنـــدوق ه ــا و‬ ‫حمایت‌های‌صندوق‌فقط‌مختص‌دانش‌بنیان‌ها‌نیست!‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ 431٥‬شـرکت دانـش بنیـان در کشـور‬ ‫وجـود دارد اعلالم کـرد‪ :‬تـا سـال ‪ 97‬فقـط شـرکت های دانـش بنیان‬ ‫هر‌شرکت‌‬ ‫دانش‌بنیان‌می‌تواند‌‬ ‫پنج‌فارغ‌التحصیل‌‬ ‫دانشگاهی‌‬ ‫استخدام‌نماید‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور از تسـهیالت حمایتـی صندوق‬ ‫نـوآوری و شـکوفایی برخـوردار مـی شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای صنـدوق هـای پژوهـش و فناوری‬ ‫بـرای ارائـه تسـهیالت اشـتغال و کارآفرینـی در سـطح کشـور گفـت‪:‬‬ ‫دیگـر صنـدوق یـک تنـه خـود را بـا شـرکت هـای دانـش بنیـان و فناور‬ ‫در سراسـر کشـور درگیـر نمـی کنـد بلکـه از ظرفیـت صنـدوق هـای‬ ‫پژوهـش و فنـاوری و کارگـزاری هـای مـورد اعتماد اسـتفاده می کند‪.‬‬ ‫کـه بـه تاییـد معاونـت علـم و فنـاوری ریاسـت جمهـوری رسـیده‬ ‫بودنـد مـی توانسـتند از تسـهیالت صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی‬ ‫برخـوردار شـوند ولـی بـا سیاسـت هـای جدیـد صنـدوق و در قالـب‬ ‫شـکل گیـری صنـدوق هـای پژوهـش و فنـاوری در اسـتان هـا همـه‬ ‫بیش‌از‌چهار‌هزار‌شرکت‌‬ ‫حداقل‌یک‌خدمت‌دریافت‌کرده‌اند‬ ‫رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در بـاره اینکـه چـه تعـداد‬ ‫شـرکت دانـش بنیـان از تسـهیالت و خدمـات ایـن صنـدوق‬ ‫اسـتفاده کـرده انـد گفـت‪ :‬بیـش از چهـار هـزار شـرکت حداقل یک‬ ‫خدمـت دریافـت کـرده انـد‪.‬‬ ‫وی از اختصـاص یـک هـزار میلیـارد تومـان تسـهیالت بـه‬ ‫صنـدوق هـای پژوهـش و فنـاوری خبـر داد و اعلالم کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫صندوق های استانی می توانند از شرکت ها و واحدهای دانش بنیان‪،‬‬ ‫فنـاور و اسـتارت آپ هـا حمایـت کننـد و طیف وسـیعی از کسـب‬ ‫و کارهـا را مـورد حمایـت قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی از تلالش بـرای ایجـاد‬ ‫اکوسیسـتم سـرمایه گـذاری بـرای حـوزه فنـاوری و شـرکت‌های‬ ‫دانـش بنیـان خبـر داد و اعلالم کـرد‪ :‬در ایـن زمینـه توسـعه صنـدوق هـای‬ ‫بورسـی‪ ،‬تحر یـک سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی و ایجـاد‬ ‫صنـدوق هـای جسـورانه بورسـی در کنـار صنـدوق هـای پژوهـش و‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فنـاوری بـا مشـارکت بخـش خصوصـی از برنامه ها و سیاسـت های‬ ‫محـوری ماسـت‪.‬‬ ‫وی بر فرهنگ سازی برای توسعه ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان‬ ‫در کشور تاکید و یادآور شد‪ :‬دبیرخانه صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫در صنـدوق راه انـدازی شـده اسـت و بـرای حمایـت ایـن صنـدوق ها‬ ‫از کسـب و کارهـای نو پـا و دانـش بنیـان تسـهیالت ارزان قیمـت‬ ‫و خـط اعتبـاری بـرای صنـدوق هـای پژوهـش و اعتبـاری در نظـر‬ ‫گرفتیم‪.‬‬ ‫وی از صنـدوق هـای پژوهـش و فنـاوری بـه عنـوان بـازوی‬ ‫اجرایـی حمایـت از کسـب و کارهـای دانـش بنیـان و فنـاور یـاد کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬ایـن صنـدوق هـا مـی تواننـد تـا ‪ 4‬برابـر سـرمایه خـود از‬ ‫صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی کمـک دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه‌صنعتی‌پاک‌چوب‌در‌استان‌خوزستان‌شهر‌شوش‪،‬دزفول‌در‌راستای‌تکمیل‌کادر‌خود‬ ‫از‌افراد‌واجد‌شرایط‌در‌ردیف‌های‌شغلی‌زیر‌دعوت‌به‌همکاری‌می‌نماید‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫عمران‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•ترجیحا فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی با معدل باالی ‪16‬‬ ‫•دارای سابقه کار اجرائی•توانایی محاسب ابنیه‬ ‫•مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس عمران‪/‬‬ ‫معماری‬ ‫کاردانی‪/‬کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫عمران‪/‬معماری(نقشه کشی)‬ ‫•تسلط کامل به نقشه کشی و نرم افزار اتوکد‪ ‬‬ ‫آقا‪/‬خانم •تهیه ازبیلیت نقشه ها•بررسی متره براوردهای نقشه ها و تنظیم صورت وضعیت‬ ‫پیمانكارن•‪( msp‬کنترل پروژه)‬ ‫‪3‬‬ ‫بازرگانی زبان خارجه‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫زبان انگلیسی(مترجمی وآموزش زبان)‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•آشنایی و تسلط کامل به زبان انگلیسی(مكالمه و ترجمه) و داشتن مدرک معتبر‬ ‫مرتبط•روابط عمومی قوی و قدرت تبادل نظر با دیگران‬ ‫•مسلط به امور اداری•تسلط به کار با کامپیوتر‬ ‫‪4‬‬ ‫تاسیسات‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫تاسیسات‪/‬مكانیک‬ ‫آقا‬ ‫•توانایی طراحی•محاسبه•اجرا و راه اندازی تاسیسات گرمایشی‬ ‫گازی و بهداشتی•تعمیر دستگاه های سردکننده‬ ‫•نقشه خوانی•نقشه کشی و لوله کشی‬ ‫‪5‬‬ ‫حسابداری‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫آشنایی کامل به امور حسابداری و مالیات و با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مفید‬ ‫تسلط کافی به امورحسابداری صنعتی باحداقل ‪3‬سال سابقه کاری‬ ‫‪6‬‬ ‫انفورماتیک‬ ‫کاردانی‪/‬کارشناسی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آقا‬ ‫•تسلط به نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته تحت شبكه‬ ‫•آشنا با ‪ Active directory‬و پسیو شبكه‬ ‫‪7‬‬ ‫کنترل کیفیت‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫شیمی (تمامی گرایش ها)‪ /‬صنایع‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•دارای سابقه کار مرتبط با کنترل کیفیت‬ ‫•مسلط به مهارت های ‪ ICDL‬و ترجیحا زبان ‪EN‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس کشاورزی‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫باغبانی‪/‬شیمی و حاصلخیزی خاک‪/‬آب و خاک‪/‬‬ ‫گیاه پزشكی‬ ‫آقا‬ ‫•داشتن اطالعات مناسب در زمینه تغذیه خاک و گیاه‬ ‫•توانایی انجام آزمایشات اولیه و پایه ای آب و خاک و گیاه‬ ‫‪9‬‬ ‫بازرگانی‬ ‫کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد‬ ‫برق‪/‬مكانیک‪/‬بازرگانی‬ ‫خانم‬ ‫•با معدل باالی ‪ 16‬و مسلط به افیس•ترجیحا با سابقه کار‪ ‬‬ ‫•فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی‬ ‫‪10‬‬ ‫انباردار‬ ‫کارشناس‬ ‫انبارداری‪/‬برق‪/‬مكانیک و‪...‬‬ ‫آقا‬ ‫•توانایی چیدمان و شناسایی قطعات فنی‬ ‫•توانایی کار با نرم افزار انبارداری‬ ‫‪11‬‬ ‫برق‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫برق (تولید)‬ ‫آقا‬ ‫•آشنا با ‪ plc‬و مدارات کنترل‬ ‫•قدرت و فرمان با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪12‬‬ ‫مكانیک‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫مكانیک (تولید)‬ ‫آقا‬ ‫•آشنا با مدارات هیدرولیک و پنوماتیک و مكانیک عمومی‬ ‫•با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناس دفترفنی‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫مكانیک ‪ /‬برق‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•تسلط کامل به نقشه کشی و نرم افزار ‪ solid work‬و ‪Autocad‬‬ ‫•نظارت بر تعمیرات و طراحی جهت اصالح و بهینه سازی سیستم ها‬ ‫‪14‬‬ ‫مسئول روابط عمومی‬ ‫(گرافیست)‬ ‫گرافیک‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•آشنایی کامل بر مفاهیم‪،‬اصول و استانداردهای هویت سازمانی و برند‬ ‫ایده پرداز و خالق•تسلط بر نرم افزارهای گرافیكی با سابقه در زمینه تبلیغات‬ ‫طراحی گرافیک•چاپ به صورت حرفه ای•عكاسی و فیلم برداری‬ ‫‪15‬‬ ‫آموزش‬ ‫مدیریت(کلیه رشته ها)‪ /‬علوم اقتصادی‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•آشنا به فرایندهای مدیریت آموزشی در سازمان مانند نیازسنجی‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬اجرا و سنجش اثربخشی سازمانی•مسلط به ‪office‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ایمنی و بهداشت‬ ‫کارشناس‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫•تسلط در اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫•ممیزهاچ•بازرسی ها•برنامه های ایمنی و تدوین مستندات ایمنی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Estekhdam@pakchoob.ir‬‬ ‫شرکت‌سنجابک‌بین‌الملل‬ ‫به تعدادی خانم و آقا‪ ،‬جهت واحد بازرسی‪ ،‬دارای تجربه‬ ‫فروش در شرکت های پخش مویرگی مواد غذایی‪ ،‬مسلط‬ ‫به ‪ ،ICDL‬ترجیحا دارای وسیله نقلیه با حقوق و شرایط‬ ‫درآمدی مناسب دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫‪sfi.employtehran@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌پخش‌مواد‌غذایی‌صفاپخش‬ ‫توزیع کننده انحصاری محصوالت کره شكلی‬ ‫جهت تكمیل سرمایه انسانی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت‬ ‫به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫‪‌-1‬کارشناس‌برنامه‌نویس‪C‌#‬‬ ‫مسلط به ‪ ،SQL.server administration‬مسلط به زبان‬ ‫برنامه نویسی‪ C #‬مسلط به ‪SSRS‬‬ ‫‪‌-2‬کارشناس‌‪‌server‌DBA‌،‌SQL‬و‌‪BI‬‬ ‫مسلط به مباحث ‪ ،clustering,performance tuning‬نوشتن‬ ‫‪ Query‬و بررسی ‪Query‬های موجود مسلط به ‪،ssrs،ssis،ssas‬‬ ‫مسلط به مباحث ‪BI‬‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪info@safapakhsh.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌هلدینگ‌(غرب‌تهران)‬ ‫سرپرست‌حسابداری‪،‬مدیریت‪،‬دارایمدرک کارشناسیارشد‬ ‫حسابدارییامدیریت‪،‬حداقل‪7‬سالسابقه کارحسابداریمدیریت‬ ‫در شرکت های تولیدی ‪،‬متقاضیان می توانند رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobhr4750@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌استخدام‌مینماید‬ ‫کارشناس‌خزانه‌داری‬ ‫خانم یا آقا‪ ،‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫کارشناسی‌حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید در زمینه خزانه داری‪،‬‬ ‫دریافت و پرداخت در شرکت های بزرگ و معتبر‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار همكاران سیستم‬ ‫و نرم افزارهای ‪ office‬و ‪ word‬و بویژه ‪excel‬‬ ‫تسلط به تهیه گزاراشات خزانه داری‪ ،‬آشنایی‬ ‫با استانداردهای مالی و قوانین مالیاتی‬ ‫محلكار‪ :‬تهران ‪ -‬دفترمرکزی‬ ‫متقاضیانمیتوانندسوابق کاریخودرابهایمیلزیرارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪l.naderi@neico.net‬‬ ‫‪‌50‬میلیارد‌تومان‬ ‫برای‌توانمند‌سازی‌‬ ‫کسب‌و‌ کارهای‬ ‫‌دانش‌بنیان‌‬ ‫اختصاصی‌یافت‬ ‫حمایــت آن هــا از منابــع مالــی اســتانی و ملــی مــی توانــد بســیاری‬ ‫از مش ــکالت ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان و فن ــاور اس ــتان را بوی ــژه‬ ‫در ح ــوزه مال ــی و س ــرمایه گ ــذاری برط ــرف نمای ــد‪.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌دریایی‬ ‫جهت تكمیل کادر خود به تعدادی حسابدار‌خبره‬ ‫نیاز دارد‪ .‬افراد واجد شرایط مشخصات خود را به‬ ‫ایمیل ذیل ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪info@makindarya.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‌به‌منظور‌تکمیل‬ ‫‌تیم‌بازاریابی‌و‌فروش از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫•آقا•حداکثر سن ‪ 40‬سال•حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی مرتبط• توانایی کار تیمی و مذاکره‬ ‫برخورداری از ارتباطات ومشتری• مسلط به‬ ‫‪ office‬و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪res.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‌بین‌المللی‬ ‫جهت تكمیل کادر اداری افراد واجد شرایط‬ ‫ذیل را استخدام می نماید‬ ‫‪‌-1‬حسابدار‬ ‫•خانم یا آقا• دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی • لیسانس‬ ‫حسابداری‪ /‬دارا بودن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط•‬ ‫آشنایی با برنامه های کاربردی حسابداری(سپیدار‪ ،‬همكاران‬ ‫سیستم) آشنایی کامل به برنامه های کاربردی ‪ office‬اکسل‪-‬‬ ‫ورد و ‪ •...‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪‌-2‬مسئول‌دفتر‪‌/‬دستیار‌مدیر‌عامل‬ ‫•خانم •دارا بودن مدرک حداقل کارشناسی • لیسانس‬ ‫مدیریت بازرگانی• دارا بودن حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط•‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی • آشنایی کامل با برنامه های‬ ‫کاربردی ‪ office‬اکسل ‪ -‬ورد و ‪...‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند با ارسال رزومه کاری به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل کتبا درخواست خود را حداکثر‬ ‫تا تاریخ ‪ 1398/3/20‬اعالم نمایند‪.‬‬ ‫‪h.dehghanpour@moham.group‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جدیـد یـاد بگیرند و احسـاس می‌کننـد که اذیت می‌شـوند‪.‬‬ ‫هـر وقـت کـه چیـز جدیـدی بـرای یادگیـری وجـود داشـته باشـد‪،‬‬ ‫چنیـن فـردی می‌گویـد‪« :‬نه‪ ،‬باز هم یک‌چیز جدید! متنفرم از این‌که‬ ‫بخواهـم روش کارهایـی را کـه انجـام می‌دهـم‪ ،‬تغییـر دهـم‪ ».‬مدیران‬ ‫افرادی را اسـتخدام می‌کنند که دوسـت داشـته باشـند یاد بگیرند‪.‬‬ ‫اگر در اوقات آزادتان مطالعه می‌کنید یا در حال تماشـای یک دوره‬ ‫آنالیـن هسـتید‪ ،‬حتما بـه آن اشـاره کنید‪.‬‬ ‫مسیر خودشان را می‌فهمند‬ ‫از زمانی‌کـه متولـد می‌شـوید یـک مسـیر مشـخص را دنبـال‬ ‫می‌کنیـد‪ .‬آیـا می‌توانیـد داسـتان خـود را به‌گونـه‌ای بیـان کنیـد که‬ ‫کاملا مشـخص شـود چگونـه عالقه‌هـای خـود را طـی کرده‌ایـد تـا‬ ‫بتوانیـد به‌جایگاهـی کـه االن در آن هسـتید برسـید؟ آیـا می‌توانید‬ ‫در بـاره مسـیری کـه در آینـده طـی خواهیـد کـرد‪ ،‬صحبـت کنیـد؟‬ ‫هدف خود را در حرفه کاری بدانند‬ ‫کارفرماهـا در جسـت‌وجوی نیروهایـی هسـتند کـه کارگـردان‬ ‫زندگی خودشـان باشـند‪ .‬شـاید بپرسـید این چه معنایی می‌دهد‪.‬‬ ‫نهـا دنبـال افـرادی هسـتند کـه بداننـد چـه چیـزی‬ ‫در واقـع‪ ،‬آ ‌‬ ‫می‌خواهنـد و حاضـر هسـتند بـرای آن تلاش کننـد‪ .‬بـا فـردی‬ ‫برخـورد کـردم کـه ب ‌همـن گفـت‪« :‬خیلـی دوسـت دارم روزی بتوانـم‬ ‫شـرکت خـودم را راه‌انـدازی کنـم‪ ،‬امـا فکـر می‌کنـم چنـد سـال دیگر‬ ‫ایـن اتفـاق بیافتـد‪ .‬در حـال حاضـر‪ ،‬قصـد دارم هـر چیـزی را کـه‬ ‫یشـود‪ ،‬یـاد بگیـرم‪ .‬آیـا در‬ ‫بـه نحـوه اجـرای کسـب‌وکار مربـوط م ‌‬ ‫مصاحبهشـغلیمی‌توانمعنوان کنم کهامیدوارمروزی کارآفرینباشـم؟»‬ ‫جـواب دادم‪« :‬بلـه‪ ،‬می‌توانـی! مدیـران چنیـن چیـزی را دوسـت‬ ‫دارنـد‪ .‬تـو نسـبت بـه شـخصی که هیچ هـدف خاصی نـدارد و فقط‬ ‫بـرای حقـوق آخـر مـاه کار می‌کنـد‪ ،‬دلیـل بهتـری برای توجـه کامل به‬ ‫کسـب‌وکاری کـه در آن مشـغول بـه‌کار هسـتی داری‪ .‬مدیـران بـزرگ‬ ‫تمایـل دارنـد افـرادی را اسـتخدام کننـد کـه هـدف دارنـد‪ ،‬مثـل تو‪».‬‬ ‫می‌توانند درباره موفقیت‌ها در کار یا هر جای دیگری صحبت کنند‬ ‫یشـود‪« :‬آیـا می‌توانیـد دربـاره زمان ‌‬ ‫وقتـی از شـما سـوال م ‌‬ ‫یکـه‬ ‫به‌موفقیتبزرگیدستپیدا کردیدصحبت کنید؟»چهداستان‌هایی‬ ‫از گذشـته به‌خاطـر می‌آور یـد؟ بایـد بتوانیـد دربـاره موفقیت‌هایـی‬ ‫کـه داشـته‌اید صحبـت کنیـد‪ .‬حتمـا نبایـد در مسـابقات المپیـک‬ ‫شـرکت کـرده باشـید یـا کـوه اورسـت را فتـح کـرده باشـید‪ .‬می‌توانیـد‬ ‫دربـاره حرکـت خوبـی کـه یـک روز در شـرکت یـا در موقعی ‌‬ ‫تهـای‬ ‫داوطلبانـه یـا حتـی در خانـه داشـتید صحبـت کنیـد‪.‬‬ ‫مدیران قوی نیروهایی‬ ‫را‌استخدام می‌کنند‬ ‫که ایده‌ها و نظریه‌های‬ ‫خودشان را دارند‬ ‫نقاط قوت خود را بشناسند‬ ‫کارفرماهـا در جسـت‌وجوی افـرادی هسـتند کـه بداننـد در‬ ‫چـه کارهایـی تبحـر دارنـد‪ .‬به‌جـای این‌که بگویید‪« :‬مـن در زمینه‬ ‫اکسـل عالـی هسـتم‪ ».‬بگوییـد‪« :‬عاشـق اکسـل هسـتم و دوسـت‬ ‫دارم بهتریـن ویژگی‌هـای اکسـل ماننـد سـاخت گزارش‌هـای تو در‬ ‫تـو و ماکروهـا را به‌دیگـران یـاد بدهـم‪».‬‬ ‫دنبال هدف هستند‬ ‫اگر دوسـت دارید‪ ،‬کارتان را هدف‌گذاری کنید و به‌آن دسـت‬ ‫پیـدا کنیـد‪ ،‬حتمـا در مصاحبـه شـغلی‌تان بـه آن اشـاره داشـته‬ ‫باشـید‪ .‬دربـاره هدف‌گذار ی‌تـان بـرای راه‌انـدازی وبال گ‌تـان‪،‬‬ ‫جـذب ‪ 100‬خواننـده و این‌کـه چگونـه به‌هـدف رسـیدید صحبـت‬ ‫کنیـد‪ .‬توضیـح دهیـد کـه اهـداف تـا به‌امـروز چـه نقـش مهمـی در‬ ‫زندگـی شـما داشـته‌اند‪.‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫معیارهایی که کارفرماها در زمان استخدام‬ ‫به دنبال آن‌ها هستند‬ ‫◄ یک نکته جالب‌توجه درباره فرآیند استخدام نیروی جدید این است که با دیدن آ گهی‌های‬ ‫استخدام شغلی این فکر به ذهن‌تان خطور می‌کند که کارفرماها فقط به دنبال نیروهایی هستند که‬ ‫تجربیات خیلی خاص و ویژه‌ای داشته باشند‪ .‬این تمام چیزی است که در این آ گهی‌ها می‌بینید‪،‬‬ ‫فهرستی طوالنی از نیازهای ضروری مانند سال‌ها تجربه با ابزار خاص و مدارک و گواهی‌های‬ ‫ناشناخته صنعتی‪ .‬اما هنگام مصاحبه شغلی همه‌چیز تغییر می‌کند‪ .‬کارفرماها در نیروهای جدید‬ ‫معیارهایی را در نظر می‌گیرند که در آ گهی استخدامی هیچ اشاره‌ای به آن نداشته‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از شبکه‪ ،‬کارفرماها دوست دارند افراد مسئولیت‌پذیر و متعهد را‬ ‫برخـی از مدیـران عالقـه‌ای ندارنـد کـه متفکـران مسـتقل را‬ ‫اسـتخدام کننـد‪ ،‬پـس لزومـی هم نـدارد که زمان خـود را بـرای افرادی‬ ‫مثـل آ ‌‬ ‫نهـا بیهـوده تلـف کنیـد‪ .‬مدیـران قـوی نیروهایی را‌اسـتخدام‬ ‫می‌کننـد کـه اید ‌ههـا و نظریه‌های خودشـان را دارند‪ .‬در هر مصاحبه‬ ‫شـغلی کـه شـرکت می‌کنید به‌جای پاسـخ‌های کوتـاه و اسـتاندارد‪،‬‬ ‫از هـر فرصتـی بـرای به‌اشـتراک گذاشـتن نظری ‌ههـای خـود اسـتفاده‬ ‫کنیـد‪ .‬مدیـران احتیـاج دارنـد تـا در کنـار خـود افـراد باهوشـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬پـس چـرا نبایـد شـما آن فـرد باهـوش باشـید؟‬ ‫دوست داشته باشند مشکل را حل کنند‬ ‫شـما هم مثل همه انسـان‌های روی زمین مشـکالت بزرگی را در‬ ‫زندگـی خـود حـل کرده‌اید‪ .‬گفته م ‌‬ ‫یشـود‪ ،‬یک کـودک پیش از رفتن‬ ‫بـه مهدکـودک حـدود ‪ ٥0‬هزار تجربه فیزیکی داشـته اسـت (اغلب با‬ ‫جاه‌طلب باشند‬ ‫جاه‌طلبـی‪ ،‬یعنـی این‌کـه بـرای باهوش‌تـر و قوی‌تـر شـدن در‬ ‫طـول زندگـی برنامـه و هـدف داشـته باشـید‪ .‬شـاید ایـن برنامـه باال‬ ‫رفتـن از پله‌هـای ترقـی در یـک مجموعـه‪ ،‬راه‌انـدازی کسـب‌وکار‬ ‫خودتـان یـا شـروع یک‌چیز کاملا جدید باشـد‪ .‬کارفرماهای خوب‬ ‫دنبـال افـرادی هسـتند کـه جاه‌طلـب باشـند‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس‬ ‫برنامه ریزی و‬ ‫کنترل‬ ‫مرد‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سایر مهارت ها‬ ‫سابقه کاری‬ ‫مورد نیاز‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫صنایع‬ ‫تسلط و تجربه کافی بر تهیه طرح های توجیهی‪ ،‬امكان سنجی و ‪ ...‬و داشتن سوابق اجرایی‬ ‫در این زمینه‪ ،‬تسلط بر ‪ BSC‬و تعالی سازمانی و داشتن سوابق اجرایی در این زمینه‪ ،‬تسلط‬ ‫بر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و داشتن سوابق اجرایی در این زمینه‪ ،‬تسلط بر روشهای‬ ‫مستندسازی فرآیندها و داشتن سوابق اجرایی در این زمینه‪ ،‬تسلط بر ا کسل(فرمول ها‪،‬‬ ‫پیوت و پاور کوئری و (توانایی تدوین آیین نامه ها‪ ،‬رویه ها و دستورالعمل ها‪ ،‬آشنایی کامل‬ ‫با ارزیابی ریسک‪ ،‬آشنایی با الزامات استانداردهای ‪,ISO 45001,2018‬‬ ‫‪ ، ISO 14001.2015, ISO 9001,2015‬ترجیحا تجربه در پخش دارو‪ ،‬آشنایی با‬ ‫بانک های اطالعاتی و ترجیحا زبان و‪ SQL‬آشنایی با زبان ‪DAX‬‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کاری‬ ‫مرتبط‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫تهران‬ ‫واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سایت رسمی شرکت به آدرس زیرمشاهده آ گهی ‪،‬آ گهی استخدام ارائه رزومه‬ ‫نسبت به تكمیل اطالعات درخواستی و ارائه رزومه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪www.hejratco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی در غرب تهران‬ ‫لیسانسشیمی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در صنعت دارو و توانایی کار در‬ ‫دستگاههای ‪ GC، HPLC‬و آشنا به فارماکوبه های دارویی و‬ ‫غیره ‪ .‬ارسال رزومه با پست الكترونیكی ذیل‬ ‫‪accupation.vacancy@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در شرکت پخش سراسری‬ ‫کارشناس شبکه و سخت افزار‬ ‫خانم ‪ /‬آقا‪ ،‬تحصیالت کارشناسی کامپیورت (کلیه گرایش ها)‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال ‪ ،‬مسلط به ویندوز سرور و سرویس های مرتبط‬ ‫‪Vm ware virrtualization‬‬ ‫تسلط به روترهای میكروتیک و سوئیچ های سیسكو‪،‬‬ ‫آشنا به ابزارها و نرم افزارهای بک آپ گیری و مانیتورینگ‬ ‫درج کد استخدام در رزومه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫کداستخدام‪303:‬‬ ‫ارسال رزومه به آدرس‬ ‫‪pakhshoghab.hr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خودجوش باشند‬ ‫کارمنـدان خودجـوش منتظـر نمی‌ماننـد تـا دیگـران بـه آن‌هـا‬ ‫بگوینـد چـه کاری انجـام دهند‪ .‬بلکه وقتی راهی برای کمک کردن‬ ‫پیـدا می‌کننـد‪ ،‬خودشـان دسـت بـه‌کار م ‌‬ ‫یشـوند‪ .‬مدیـران دوسـت‬ ‫دارنـد افـرادی را اسـتخدام کننـد کـه خودجـوش هسـتند‪ .‬یکـی از‬ ‫رو ‌‬ ‫شهـای نشـان دادن ایـن خصوصیـت پرسـیدن سـؤال‌هایی‬ ‫دربـاره کاری اسـت کـه قـرار اسـت انجـام دهید (متأسـفانه بسـیاری‬ ‫از آ گه ‌‬ ‫یهـای اسـتخدام فاقـد چنیـن چیـزی هسـتند)‪ .‬سـعی کنید‬ ‫سـؤال‌هایی را بپرسـید که نشـان دهد درباره این شـغل فکر کرده‌اید‪،‬‬ ‫مطمئنـا مدیـر جدیـد شـما بـه ایـن مسـئله توجـه می‌کنـد‪.‬‬ ‫از یاد گرفتن چیزهای جدید خوشحال هستند‬ ‫همه ما با افرادی کار کرده‌ایم که خیلی دوست ندارند چیزهای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دارویی پخش هجرت از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫زن‬ ‫ی و معیار را در پاسخ‌هایی که به پرسش‌های کارفرماها می‌دهید‬ ‫مالقات کنند و شما این ویژگ ‌‬ ‫و که از فرد مصاحبه‌کننده می‌پرسید نشان می‌دهید‪.‬‬ ‫داستان‌هایی که در مصاحبه‌های شغلی تعریف می‌کنید‪ ،‬بیانگر خصوصیات برجسته‬ ‫شماست‪ ،‬نیازی نیست که درباره بهترین خصوصیات خود صحبت کنید‪ ،‬ا گر اجازه دهید‬ ‫آن‌ها خودشان را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫در ادامه به ‪ 12‬کیفیت و خصوصیتی که کارفرماها در نیروهای جدید دنبال آن‌ها هستند‪،‬‬ ‫اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫اسـتفاده از آب‪ ،‬گل یـا غـذای سـگ)‪ .‬داسـتان یکـی از مشـکالتی را‬ ‫کـه حـل کرده‌ایـد‪ ،‬تعر یـف کنید‪ .‬شـاید راه بهتـری برای سـازماندهی‬ ‫یـک چیـزی پیـدا کرده‌ایـد یـا فرآینـدی را کـه چنـدان منطقـی بـه نظـر‬ ‫نمی‌رسـید بهبـود داده‌ایـد‪ .‬در بهتریـن مصاحب ‌ههـای شـغلی‪ ،‬مدیـر‬ ‫شـما متوجه خواهد‌شـد که مغزتان در حال کار کردن اسـت و شـما‬ ‫هـم متوجـه م ‌‬ ‫یشـوید کـه مغـز او در حال کار اسـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جنسیت‬ ‫به‌خوبی در تیم کار می‌کنند‬ ‫تقریبـا هـر مدیـری بـه شـما خواهـد گفـت کـه کار تیمـی‬ ‫یـک ویژگـی بسـیار مهـم بـرای تمـام افـرادی اسـت کـه در آن تیـم‬ ‫هسـتند‪ .‬آمـاده باشـید تـا سـؤال «به‌مـن بگـو کـه چطـور در یک تیم‬ ‫عمـل می‌کنـی» را بـا یـک داسـتان خیلـی جـذاب دربـاره شـرایطی‬ ‫کـه نیـاز بـه‌کار تیمـی داشـت و در نهایـت تیـم شـما موفـق شـد‪ ،‬از‬ ‫عهـده آن بربیایـد‪ ،‬صحبـت کنیـد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بیمه ای‬ ‫به منظور تكمیل نیروی انسانی ستاد مرکزی استان تهران در‬ ‫بخش های مدیریت ریسک‪ ،‬آمار و داده کاوی و ا کچونری‬ ‫از افراد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های‬ ‫آمار‪ ،‬مهندسی صنایع‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت بیمه‬ ‫و گرایش های مدیریت دعوت به همكاری می کند‪.‬‬ ‫شرایطتخصصی‪:‬‬ ‫آشنا به تجزیه و تحلیل ریسک های سازمانی‪ ،‬آشنا به مباحث‬ ‫مالی و عملیاتی‪ ،‬آشنا به نرم افزار ‪ ،R‬مسلط به نرم افزار آفیس‪،‬‬ ‫آشنا به مباحث داده کاوی‪ ،‬توانایی تحلیل داده های آماری‪،‬‬ ‫خالق و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شرایطعمومی‪:‬‬ ‫کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد‪ ،‬مدرک تحصیلی‬ ‫ازدانشگاه مورد تایید وزارت علوم‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫به صورت ‪ PDF‬به نشانی زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪jobinsurance98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس آموزش خانم‬ ‫شرکتی در زمینه مخابرات و الکترونیک‬ ‫مسلط به ‪ ،ICDL‬مسئولیت پذیر‬ ‫بخش نفت و گاز نیاز به یک خانم با مدرک کارشناسی مخابرات‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫یا الكترونیک با حداکثر سن ‪ 32‬سال دارد‪.‬‬ ‫‪info@hrdi.ir‬‬ ‫ارسال رزومه ‪info@peim-co.com :‬‬ ‫مجموعه تولیدی تحقیقاتی و آموزشی‬ ‫طراح و پشتیبان سایت‬ ‫مسلط به ‪wordpress ، seo، PHP‬‬ ‫با مدرک لیسانس در رشته مرتبط و حداقل ‪ 3‬سال تجربه کار‬ ‫در این زمینه نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه به‪estekhdammikonim@gmail.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت به چند نفر کارشناس امورگمرک‬ ‫با شرایط زیر نیازمند است‬ ‫مسلط به امور گمرک و ترخیص کاال‪ ،‬حداقل سه سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ ،‬جوان ‪ ،‬فعال و با انگیزه‬ ‫ارسال رزومه با ذکر کد شغلی ‪ 229‬به آدرس الكترونیكی‬ ‫‪hr@koa.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسئولیت‌پذیر باشند‬ ‫کارفرماهـا دوسـت دارنـد افرادی را اسـتخدام کنند کـه در قبال‬ ‫خودشـان و موقعیتـی کـه در آن هسـتند‪ ،‬مسـئولیت‌پذیر باشـند‪.‬‬ ‫دربـاره مسـئولیت‌هایی کـه طـی دوران کاری خـود و خـارج از آن‬ ‫داشـته‌اید‪ ،‬صحبـت کنیـد‪ .‬اگـر در فصل تابسـتان هدایـت قایق را‬ ‫در رودخانـه‌ای بـه عهـده داشـتید‪ ،‬دربـاره آن صحبـت کنیـد‪.‬‬ ‫مسـئولیت‌های زیـادی در ایـن شـغل و امثـال آن وجـود دارد‪،‬‬ ‫کارفرماها دوست دارند‬ ‫افرادی را استخدام کنند‬ ‫که در قبال خودشان و‬ ‫موقعیتی که در آن هستند‪،‬‬ ‫مسئولیت‌پذیر باشند‬ ‫به‌خصوص مسـئولیت حفظ جان دیگران‪ .‬همین مسـئله درباره‬ ‫پرسـتاری صـدق می‌کنـد‪ .‬مراقبـت از کـودکان و خردسـاالن یـک‬ ‫شـغل بسـیار مسـئولیت‌پذیر اسـت‪ .‬از گفتـن تجربه‌هـای غیـر‬ ‫کاری خـود خجالـت نکشـید‪ .‬بسـیاری از اوقات همیـن تجربه‌ها‬ ‫هسـتند کـه شـخصیت اصلـی شـما را نشـان می‌دهنـد‪.‬‬ ‫حمید نیکروش‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت سرمایه گذاری‬ ‫متعلق به یک نهاد عمومی غیردولتی‬ ‫در نظر دارد نسبت به استخدام تعداد پنج نفر حسابدار‬ ‫با حداقل تحصیالت کارشناسی و پنج سال سابقه کار مرتبط‬ ‫جهت تكمیل کادر نیروی انسانی خود اقدام نماید‪.‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند مشخصات فردی‪ ،‬سوابق تحصیلی‬ ‫‪.‬و شغلی خود را به نشانی پست الكترونیكی ذیل ارسال نمایند‬ ‫‪info@shahrinvestment.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناسامکانسنجیواداری‬ ‫یک شرکت ساختمانی‬ ‫یک شرکت عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری‬ ‫به منظور تكمیل کادر نیروی انسانی خود در شهر تهران در‬ ‫بانكی جهت تكمیل کادر فنی و اداری خود نیاز به‬ ‫شغل زیر بصورت نیمه وقت دعوت به همكاری می نماید‬ ‫تخصص های زیر دارد‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی صنایع‬ ‫مدیریت صنعتی و عمران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط (ترجیحا خانم) دعوت می شود‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪moshaveran.nafeamin@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در غرب تهران‬ ‫جهت پروژه خود در شهر بافق (یزد) به منظور تكمیل کادر‬ ‫فنی خود با حقوق مكفی دعوت به همكاری می نماید‬ ‫‪5-1‬نفر مهندس عمران‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪ 5 -2‬نفر کاردان عمران‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪ 2 -3‬نفر مسئول نقلیه و موتوری‪ ،‬تعمیرکار‬ ‫خودروهایسنگین‬ ‫ارسال رزومه تاتاریخ ‪98/3/30‬‬ ‫‪resume.s@psfco.org‬‬ ‫کارشناسعلوماجتماعی‬ ‫بامدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های‬ ‫مرتبط از دانشگاه معتبر و ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫لذا از کلیه متقاضیان درخواست میگردد رزومه کاری خود‬ ‫را حداکثر تا تاریخ ‪ 1398/3/25‬با ذکر عنوان شغل مورد‬ ‫درخواست در ‪ subject‬به نشانی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm48155@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در چهاردانگه‬ ‫به کارشناس منابع انسانی ‬ ‫با شرایط زیر نیازمنداست‪.‬‬ ‫‪ -1‬مسلط به طبقه بندی مشاغل‬ ‫‪ -2‬مسلط به انجام امور اداری پرسنل‬ ‫‪ -3‬آشنا به فرآیند استخدام و نگهداشت‬ ‫و رهایی نیروی انسانی‬ ‫‪ -4‬مسلط به قوانین کارو بیمه‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪sam787472@yahoo.com‬‬
‫صنایع دستی‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫به مناسب روز جهانی صنایع‌دستی بررسی شد‬ ‫هماهنگی و کسب موافقت اصولی از سازمان برنامه‌وبودجه کشور‬ ‫و بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های عامل در سطح کشور؛ اعطای وام‬ ‫و تسهیالت اشتغال به جوانان در عرصه صنایع‌دستی را به‌منظور‬ ‫حمایت از اشتغال جوانان همچنین حمایت از توسعه و استمرار‬ ‫تولید صنایع‌دستی در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال ‪ 97‬بین سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری و بانک گردشگری‬ ‫منعقدشده است هنرمندان‪ ،‬صنعتگران و فعاالن واجد شرایط‬ ‫از تسهیالت حمایتی بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین صندوق کارآفرینی امید نیز با این سازمان برای‬ ‫اعطای تسهیالت برای توسعه اشتغال در بخش گردشگری و‬ ‫توسعه صنایع‌دستی تفاهم‌نامه امضاء کرده است‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت تسهیالت حمایتی‬ ‫به فعاالن صنایع‌دستی‬ ‫صنایع‌دستی مزیت اصلی اشتغال و کارآفرینی کشورمان‬ ‫است که در شرایط تحریم اهمیت آن دوچندان می‌شود‪.‬‬ ‫ایران به‌عنوان م ــهد صنایع‌دستی شن ــاخـ ـت ــه م ـ ـی‌شود‬ ‫چرا که باوجود رقابتی که در ح ــوزه صنایع‌دست ــی در ب ــازار‬ ‫این محصوالت وجود دارد هنوز ایران به‌عنوان برند تولیدات‬ ‫و تنوع محصوالت صنایع‌دستی شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫گستره سرزمینی و تنوع قومی و اقلیمی ایران را به‬ ‫خاستگاه اصلی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بدل کرده‬ ‫است که می‌تواند برای اشتغال و کارآفرینی زنان و جوانان‬ ‫بسیار مؤثر باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر صنایع‌دستی تحریم پذیر نیست چرا که‬ ‫همه مواد و اقالم موردنیاز این صنعت کارآفرین و اشتغال‌زا‬ ‫در داخل کشور موجود است‪.‬‬ ‫‪ 10‬ژوئ ــن مـ ـصـ ـ ــادف بـ ـ ــا ‪ 20‬خ ــردادمـ ـ ــاه روز جـ ـهـ ـ ــانی‬ ‫صنایع‌دس ــتی اس ــت ب ــه همی ــن مناس ــب ب ــه بررس ــی‬ ‫فرصت‌ه ــای اش ــتغالو کارآفرین ــیدر ای ــنح ــوزهپرداختی ــم‪.‬‬ ‫صنایع‌دستی چیست؟‬ ‫صنایع‌دستی با اشتغال و کارآفرینی گره‌خورده است‪.‬‬ ‫صنایع‌دستی و یا هنرهای صنایعی درواقع از آن دسته‬ ‫صنایعی است که یک یا تمامی مراحل ساخت آن توسط‬ ‫دست و یا ابزاردستی انجام‌شده و تمامی منابع موردنیاز آن‪،‬‬ ‫اعم از مواد خام اولیه و نیروی انسانی‪ ،‬به‌صورت بومی موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫این صنعت چه در شهر و چه در روستا منبع اشتغال است‬ ‫و نیازی به مواد اولیه وارداتی و یا ماشین‌آالت پیچیده ندارد‪.‬‬ ‫صنایع‌دستی به دلیل آنکه ساخته دست ه ـنــرمن ــدان‬ ‫است عالوه بر اینکه با توجه به خ ــاسـ ـتـ ـگ ــاه بومی و سنتی‬ ‫خود در هر منطقه متفاوت است این تفاوت‌ها به ویژگی‌ها‬ ‫و هویت‌های متنوع و متفاوت آن نیز منجر شده است‪.‬‬ ‫صنایع‌دستی فارغ از برندها و تفاوت‌ها در یک چیز مشترک‬ ‫است و آن توسعه اقتصادی و اشتغالی است که برای جوامع‬ ‫روستایی و شهری در مناطق مختلف فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫چه کسانی و چقدر تسهیالت می‌گیرند؟‬ ‫بر اساس تفاهم‌نامه بین سازمان میراث فرهنگی‬ ‫و صنایع‌دست ــی و ب ــان ــک گردشگری شرایطی برای‬ ‫اعطای این تسهیالت در نظر گرفته‌شده است‪ .‬نرخ سود‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۰‬درصد است که ‪ ۶‬ماه تنفس دارد و مدت‌زمان‬ ‫بازپرداخت آن ‪ ۲۴‬ماه است یعنی درمجموع ‪ ۳۰‬ماهه‬ ‫بازپرداخـ ــت م ـ ـ ‌‬ ‫یشـ ــود‪ .‬این در حــال ــی اســت کــه‬ ‫نرخ تسهیالت همه بانک‌ها ‪ ۱۸‬درصد است‬ ‫در حال حاضر‬ ‫اما به‌واسـ ـط ــه رای ــزنـ ـی‌هایی که توسط‬ ‫سازمان ص ــنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫حدود ‪ 360‬رشته‬ ‫به‌عمل‌آمده نرخ سود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫صنایع‌دستی‬ ‫در نـ ـظ ــر گرفته‌شده که این‬ ‫تسـ ـهـ ـی ــالت ت ــوس ــط بانک‬ ‫در کشور مورد‬ ‫گردشـ ـگ ــری پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫البت ــه نرخ سود تسهیالت صندوق‬ ‫شناسایی‬ ‫کارآفرینی امید ‪ 6‬درصد است‪.‬‬ ‫قرارگرفته‬ ‫دست‌بافته‌های دستگاهی‪ ،‬رودوز ی‌های سنتی‪ ،‬هنرهای‬ ‫فلزی‪ ،‬میناسازی‪ ،‬سفالگری‪ ،‬آبگینه‪ ،‬هنرهای مرتبط با چوب‪،‬‬ ‫هنرهای مرتبط با سنگ‪ ،‬چاپ‌های سنتی‪ ،‬حصیربافی‪،‬‬ ‫رنگ‌سازی سنتی‪ ،‬نگارگری‪ ،‬نمدمالی‪ ،‬پوستین‌دوزی‪ ،‬آثار‬ ‫چرمی و رنگرزی سنتی‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ 157‬هزارنفری در بخش گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫سهم ایجاد اشتغال برای بخش گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫در برنامه‌های دولت باالست‪ .‬بر اساس گزارش‌ها دولت سهم‬ ‫اشتغال بخش گردشگری و صنایع‌دستی را در سال ‪ 98‬بیش از‬ ‫‪ 1٥0‬هزار شغل در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین دولت با ارائه تسهیالت ‪ 8700‬میلیارد تومانی در قالب‬ ‫تبصره ‪ 18‬حمایت‌های خود را در دو بخش میراث فرهنگی ‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری انجام می‌دهد تا ‪ 1٥7‬هزار شغل برای‬ ‫جوانان و فارغ‌التحصیالن رشته‌های مرتبط ایجاد شود که می‌تواند‬ ‫بخشعمدهایناشتغالمختصتوسعهوایجادصنایع‌دستیباشد‪.‬‬ ‫‪ 360‬رشته صنایع‌دستی در کشور‬ ‫صنایع‌دستی در چهارگوشه ایران گسترده است و‬ ‫سازمان صنایع‌دستی بسیاری از این رشته‌ها را شناسایی‬ ‫و استانداردسازی نموده و برای عالقه‌مندان آن از طریق‬ ‫آموزش‌ها و اعطای تسهیالت حمایت می‌نماید‪.‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ 360‬رشته صنایع‌دستی در کشور‬ ‫مورد شناسایی قرارگرفته و امکان کار و تالش بر روی آن‌ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬لیست برخی از این رشته‌ها که شناسایی و‬ ‫استانداردسازی شده‌اند در سایت سازمان صنایع‌دستی و در‬ ‫بخش معاونت صنایع‌دستی در اختیار عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫این مجموعه‌ها عبارت‌اند از بافته‌های داری‪،‬‬ ‫هنرمندان صنایع‌دستی‪ ،‬تسهیالت دریافت می‌کنند‬ ‫سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری کشور با‬ ‫میزان اعطای تسهیالت به متقاضیان‬ ‫برای این منظور کمیته‌ای در ادارات سازمان‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی در نظر گرفته‌شده است که درباره‬ ‫میزان ارائه تسهیالت تصمیم‌گیری می‌کند‪ .‬ممکن است فردی‬ ‫درخواست ‪ ۵۰۰ ،۱۰۰‬یا یک میلیارد تسهیالت کند اما کمیته‌ها و‬ ‫کارگروه‌های تخصصی است که درخواست متقاضی را بررسی و‬ ‫تائیدمی‌کند‪.‬‬ ‫مراحل اعطای تسهیالت‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه صنایع‌دستی‬ ‫عالقه‌مندان به تولید و فعالیت‬ ‫می‌توانند طرح خود را به ادارات سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری ارائه نمایند‪.‬‬ ‫مراحل معرفی متقاضیان دریافت تسهیالت صنایع‌دستی‬ ‫در صورت داشتن پروانه تولید انفرادی‪ ،‬پروانه تولید کارگاهی‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تولید به صندوق‬ ‫و مجوز مشاغل خانگی و فعال بودن‬ ‫و یا بانک‌های عامل به‌صورت زیر است‪:‬‬ ‫دریافت فرم تقاضای تسهیالت صنایع‌دستی از کارشناس‬ ‫مربوطه‪ ،‬تحویل فرم درخواست به کارشناس تسهیالت پس از‬ ‫پر کردن آن توسط متقاضی ارسال فرم مزبور به دبیرخانه جهت‬ ‫ثبت و دریافت شماره و تاریخ توسط کارشناس تسهیالت‪،‬‬ ‫ارسال فرم‌ها پس از ثبت در دبیرخانه به بانک عامل یا صندق‬ ‫جهت معرفی هنرمند و یا صنعتگر از طریق اداره کل مراجعه‬ ‫حضوری متقاضی دریافت تسهیالت به صندوق و بانک‬ ‫عامل جهت آماده سازی مدارک و تشکیل پرونده حدود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫تا دو هفته پس از تسلیم فرم درخواست اولیه به کارشناس‬ ‫تسهیالت همچنین در راستای توسعه صنایع‌دستی‪،‬‬ ‫سازمآن‌ها و ادارات این سازمان موظف به صدور پروانه تولید‬ ‫کارگاهی و کارگاههای تولیدی صنایع‌دستی ( فعالیت گروهی)‬ ‫و صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع‌دستی هستند‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند در این زمینه به ادارات سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫همچنین سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫در راستای حمایت از اشتغال و توسعه کارآفرینی از مشاغل‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تولید صنایع‌دستی حمایت‬ ‫خانگی و فعاالن این حوزه‬ ‫می‌کند‪ .‬مشاغل خانگی مشاغلی هستند که در منازل و در‬ ‫کارگاه‌های انفرادی راه‌اندازی می‌شوند و تا سقف ‪ ۱۰‬تا ‪ 20‬میلیون‬ ‫تومان به صاحبان این مشاغل تسهیالت تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫بیمه اجتماعی فعاالن صنایع‌دستی روستاها‬ ‫شایان ذکر است که سال گذشته در چنین روزهایی‬ ‫با امضای تفاهم‌نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫روستائیان‪ ،‬کشاورزان و عشایر با میراث فرهنگی‪ ،‬سازمان‬ ‫میراث فرهنگی و صنایع‌دستی‪ ،‬این سازمان موظف شده‬ ‫است پس از ثبت نام هنرمندان و صنعتگران روستائی‬ ‫متقاضی در روستاها و شهرهای کمتر از ‪ 20‬هزار نفر ‪ ،‬آنان‬ ‫را برای بهره‌مندی از مزایای پیش بینی شده در بیمه های‬ ‫اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و کشاورزان‬ ‫معرفی کند ‪.‬‬ ‫محمدرضا واعظ مهدوی‪،‬مـــدیـــرعـــامــــل وقت صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی روستائیان ‪ ،‬کشاورزان و عشایـــر‪ ،‬حـــداق ــل‬ ‫حق بیمه‌ای را که روستائیان و عشایر صنعتگر باید برای‬ ‫استفاده از مزایای این بیمه بپردازند ‪ 20 ،‬هزار تومان اعالم کرد‬ ‫و گفت ‪ :‬بر اساس قانون ‪ ،‬دولت نیز موظف است دوبرابر این‬ ‫مبلغ را به‌عنوان سهم کارفرمایی پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این طرح صنعتگران روستایی و عشایر‬ ‫می‌توانند مانند سایر بیمه های اجتماعی در کشور از حقوق‬ ‫بازنشستگی بهره مند شوند ‪ ،‬استفاده از حقوق از کارافتادگی‬ ‫و فوت را از دیگر مزایای پیش بینی شده در این بیمه دانست‪.‬‬ ‫واعظ مهدوی داشتن کارت صنعتگری از سازمان میراث‬ ‫فرهنگی و صنایع‌دستی را برای متقاضیان الزامی دانست و‬ ‫تا کید کرد ‪ :‬سن این افراد نباید بیشتر از ‪ ٥0‬سال باشد‪.‬‬ ‫دکتر پویا محمودیان معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‬ ‫فرهنگی نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه فوق از افرادی که‬ ‫هنوز در سامانه این سازمان ثبت نام نکرده اند خواست‬ ‫برای استفاده از مزایای پیش بینی شده در بیمه اجتماعی‬ ‫روستائیان هرچه سریعتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫كارشناس ارشد منابع انساني‬ ‫مرتبط‬ ‫نصیر آباد ‪ -‬رباط کریم‬ ‫خانم و آقا‬ ‫مسلط به حقوق و دستمزد‪ -‬توانمند در جذب و استخدام‬ ‫آشنا به آموزش ‪ -‬استخدام فوری‪ -‬شرايط ويژه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫سابقه کار منابع انسانی ‪ -‬نهایتا تا متولدین ‪ - 68‬ضمانت نیاز به چک یا سفته‬ ‫باضامن معتبر است که فیش حقوقی داشته باشند‪ .‬ساکن مناطق ‪22‬گانه‬ ‫تهران‬ ‫کارمند بازرگانی خارجی در کمپانی‬ ‫بزرگ و معتبر‬ ‫کارشناسی مدیریت بازرگانی یا‬ ‫کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫ونک‬ ‫آقا‬ ‫‪12‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند پذیرش‬ ‫الزاما الزاما کارشناسی رشته مدیریت‪،‬‬ ‫آمار ‪ ،‬حسابداری و اقتصاد‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی به آفیس ‪ -‬بیان و ظاهر خوب ‪ -‬بدون لهجه‬ ‫‪ 6‬ماه الی ‪ 1‬سال سابقه کار ‪ -‬ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است‬ ‫که فیش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫ساکن مناطق ‪22‬گانه تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات در یک کارگزاری بورس معتبر‬ ‫رتبه الف معتبر‬ ‫نهایتا دیپلم‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫سابقه کار خدمات و آبدارچی در شرکتها الزامی است‪.‬‬ ‫نهایتا ‪ 40‬سال ‪ -‬بیمه و بیمه تکمیلی ‪ -‬صبحانه و ناهار‬ ‫حقوق توافقی ‪ -‬ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است که فیش‬ ‫حقوقی داشته باشند‪ .‬ساکن مناطق ‪22‬گانه تهران‬ ‫محدوده ونک‬ ‫خانم‬ ‫شرایط‬ ‫مسلط به امور بانکی بازرگانی خارجی از جمله‪:‬برات – اعتبارات اسنادی –‬ ‫حواله ‪ -‬آشنایی با امور ثبت سفارش‪ -‬آشنایی با زبان انگلیسی (درک مطلب‬ ‫و نوشتن‪ -‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‪ -‬بیمه از روز اول‪ -‬حقوق‬ ‫توافقی‪ -‬سن ‪ 28 :‬الی ‪ 32‬سال‬ ‫حدا کثر ‪ 45‬سال‪ -‬حقوق وزارت کار با اضافه کاری‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬تا ‪ 6‬بعد از ظهر‪ -‬پنجشنبه ها تعطیل‬ ‫بیمه بعد از ماه دوم‪ -‬مرتب و رسمی‬ ‫آقا‬ ‫ظاهر مرتب و آراسته‪ ،‬منضبط‪ ،‬متعهد‪ ،‬مسئولیت‌پذیر‪ ،‬خوش اخالق‪ ،‬خوش‬ ‫برخورد و صبور‪ -‬دارای حداقل ‪ 2‬سابقه کار مرتبط‪ -‬سن بین ‪ 28‬تا ‪ 35‬سال‪-‬‬ ‫تمام وقت‪-‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‪ -‬داشتن ضامن معتبر الزامی است‬ ‫(جواز کسب یا کارمند دولت)‪ -‬فقط ساکن شهر تهران‪ -‬داشتن کارت پایان‬ ‫خدمت یا معافیت الزامی است‪ -‬عدم سوء پیشینه و اعتیاد‪ -‬شرح وظایف‪:‬‬ ‫انجام کلیه امور خدماتی‪ ،‬نظافتی‪ ،‬تحصیلداری‪ ،‬پذیرایی‬ ‫ساعت کاری‪ :‬روزهای شنبه تا چهارشنبه ‪ 8.30‬تا ‪ 6‬بعدازظهر‪ -‬پنج شنبه‪:‬‬ ‫‪ 8.30‬تا ‪ 2‬روزی ‪ 1.5‬ساعت اضافه کاری دارند که مبلغش پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫درکه‬ ‫آقا‬ ‫حقوق‪ ۱،۸۰۰ :‬هزار تومان‪ -‬ساعت کار‪ ۱۱ :‬الی ‪ ۱۸ - ۱۷‬الی ‪ -۲۴‬خوابگاه‪ :‬دارد‬ ‫با ‪ ۳‬وعده غذا‬ ‫توضیحات‪ :‬قرارداد یکساله‬ ‫‪14‬‬ ‫گرافیست‬ ‫مرتبط‬ ‫مالصدرا‬ ‫خانم و آقا‬ ‫مسلط به تصویرسازی‪ -‬آشنا به نرم افزارهای سه بعدی‬ ‫مسلط به ‪ Illustrator‬و ‪ -Photoshop‬آشنا به ‪ Corel‬و ‪ -Indesign‬حدا کثر‬ ‫سن ‪ 33‬سال‪ -‬دارای پنج سال سابقه کار‪ -‬خالق‪ ،‬فعال‪ ،‬مسئولیت پذیر‬ ‫‪6‬‬ ‫پرستار خانم‬ ‫‪----‬‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫خانمی ‪ ۴۹‬ساله به علت شکستن لگن نیاز به پرستار برای نگهداری‪ ،‬نظافت و‬ ‫پخت و پز دارد‪( .‬در منزل فقط ایشان هستند )‪ -‬حقوق‪ ۲،۲۰۰ :‬هزار تومان‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع با گرایش‬ ‫برنامه ریزی تولید‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫مامونیه – جاده‬ ‫ساوه‬ ‫آقا‬ ‫زمینه فعالیت شرکت‪ :‬تولید سیستمهای تهویه مطبوع‪ -‬آشنا به نرم افزار کنترل‬ ‫مدیریت پروژه اداری‬ ‫‪7‬‬ ‫آبدارچی برای سالن آرایش‬ ‫‪---‬‬ ‫الهیه‬ ‫خانم‬ ‫ساعات کاری‪ ۸:۳۰ :‬تا ‪ -۱۸‬شنبه تا پنجشنبه‪ -‬حقوق‪ ۱،۷۰۰ :‬میلیون در ماه‬ ‫توضیحات‪ :‬مرتب‪ ،‬آراسته‪ ،‬منظم و خوش برخورد‪،‬‬ ‫بیمه‪ :‬بعد از چند ماه دوره آزمایشی‬ ‫‪16‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫کارشناس مهندسی مکانیک با گرایش‬ ‫حرارت و سیاالت‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫مامونیه – جاده‬ ‫ساوه‬ ‫آقا‬ ‫زمینه فعالیت شرکت‪ :‬تولید سیستمهای تهویه مطبوع آشنا به نرم افزار‬ ‫طراحی و اداری‬ ‫‪8‬‬ ‫حسابدار در یک شرکت بازرسی‬ ‫استاندارد‬ ‫مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم وآقا‬ ‫حسابدار آشنا به سیستم سپیدار و توانایی انجام حقوق دستمزد صورت‬ ‫معامالت فصلی بیمه ومالیات‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16‬و اضافه کار هم دارد‪-‬‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ظهر ساعت ‪-12‬حقوق توافقی‪ -‬بیمه‬ ‫‪17‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار مالی و‬ ‫حسابداری‬ ‫ لیسانس حسابداری ‪،‬لیسانس‬ ‫نرم افزار‬ ‫مطهری‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با سابقه کار پشتیبانی حسابداری‬ ‫(جهت پشتیبانی بخش حسابداری نرم افزار )‬ ‫‪18‬‬ ‫کارشناس فروش نرم افزار‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫مطهری‬ ‫خانم و آقا‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار در فروش‬ ‫‪9‬‬ ‫پرستار کودک درمنزل‬ ‫‪---‬‬ ‫منیریه‬ ‫خانم‬ ‫کاری و زرنگ‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫شرح وظائف‪:‬کمک به نگهداری کودک‪ -‬کمک به امور منزل‪-‬‬ ‫ساعت کاری توافقی‬ ‫مطهری‬ ‫خانم و آقا‬ ‫افراد باسابقه فروش نرم افزار از اولویت برخوردار می باشند‪ .‬دارای روابط‬ ‫عمومی باال‪ ،‬مسئولیت پذیر ‪ ،‬پی گیر وروحیه کار تیمی‬ ‫‪20‬‬ ‫طراح لباس‬ ‫محدوده میدان ولیعصر‬ ‫میدان ولیعصر‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار طراحی‪ -‬با نمونه کار‪ -‬بیمه از روز اول‬ ‫‪10‬‬ ‫منشی حسابدار‬ ‫مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‪ -‬ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -13‬ساکن‬ ‫غرب تهران‪ -‬مسلط به آفیس و امور اداری‪ -‬حقوق از پایه وزارت کار تا ‪2‬‬ ‫میلیون به صورت توافقی‪ -‬بیمه بعد از یک ماه‬ ‫‪21‬‬ ‫تحصیلدار در شرکتی معتبر‬ ‫کاردانی یا کارشناسی حسابداری‬ ‫سهروردی‬ ‫آقا‬ ‫الزاما کاردانی یا کارشناسی رشته حسابداری‪1 -‬یا دو سال سابقه کار مالی‪ -‬گواهی‬ ‫موتور‬ ‫موتور با شرکت‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17:30‬و ‪5‬شنبه تعطیل‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارگر ساده رستوران‬ ‫خدمات و آبدارچی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪---‬‬ ‫کارشناس فروش حرفه‌ای نرم افزار حداقل لیسانس نرم افزار یا بازرگانیس‬ ‫چهارراه ولیعصر‬ ‫متقاضيان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خيابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصيلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آ قایان)‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪1۵:30‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫تلفن‪۶۶ 7۴7 7۴7 :‬‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیــت‌حرفــه‌نصاب‌‬ ‫و‌تعمیــرکار‌ کولرهــای‌ گازی‌پنجــره‌ای‌و‌اســپلیت‬ ‫انســـان در طـــول تار یـــخ بـــرای در امـــان مانـــدن از‬ ‫ش ــرایط نامناس ــب ج ــوی دس ــت ب ــه اختراع ــات مختلف ــی‬ ‫زده اســـت‪ .‬ازجملـــه ایـــن وســـایل می‌تـــوان بـــه کولـــر‬ ‫اشـــاره کـــرد کـــه تـــا بـــه امـــروز تغییـــرات ز یـــادی نمـــوده‬ ‫اســـت‪ .‬بـــــــا پـــیـــشـــرفــــــت تـــکـــنــــــولوژی ‪ ،‬کولرهایـــــی بـــــا‬ ‫نـــــام ‪ Split air conditioner‬وارد بـــازار جهانـــی شـــد و بـــه‬ ‫اســـپلیت(‪ )SPLIT‬گفتـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫همیـــن دلیـــل بـــه آن ِ‬ ‫کولـــرگازی‪ ،‬بـــا تبدیـــل گاز بـــه مایـــع و ســـپس مایـــع بـــه‬ ‫گاز تولیـــد ســـرما می‌کند(گرمـــا را می‌گیـــرد)‪ .‬بایـــد توجـــه‬ ‫داش ــت ک ــه ه ــر ی ــک از ان ــواع کولره ــا ب ــرای ش ــرایط ج ــوی‬ ‫ً‬ ‫و اقلیم ــی خاص ــی مناس ــب اس ــت‪ .‬مث ــال کولره ــای گازی‬ ‫بـــرای محیط‌هـــای شـــرجی مناســـب‌تر از کولرهـــای آبـــی‬ ‫می‌باشـــند‪.‬در انتخـــاب یـــک کولـــر مناســـب بایـــد بـــه‬ ‫م ــواردی همچ ــون می ــزان مص ــرف ان ــرژی‪ ،‬اقلی ــم و قیم ــت‬ ‫آن توجـــه داشـــت‪.‬‬ ‫ن ــام دوره آم ــوزش‪ :‬نص ــاب و تعمی ــرکار کولره ــای گازی‬ ‫پنج ــره‌ای و اس ــپلیت‬ ‫کــد ملی آموزش شــغل‪712720090100001 :‬‬ ‫شــر ح‌شغل‬ ‫نص ــب و تعمی ــر كولره ــای گازی پنج ــره‌ای و اس ــپلیت‬ ‫مـ ـ ــینی سن ـ ــگ‪ ،‬دس ـت ـ ــگاه پـــــرچ دســتـــــــی‪ ،‬کــــپـــــسول‬ ‫آ تـ ــش‌ن ـ ـشــا ن ـ ــی‌و ‪. . .‬‬ ‫مســیر‌ارتقــاء‌و‌تکمیــل‌مهــارت‬ ‫کارآم ــوزان پ ــس از گذران ــدن ایـــن دوره آموزشـــی و‬ ‫کس ــب مه ــارت الزم ‪ ،‬بهت ــر اس ــت جه ــت تس ــلط ب ــر تعمی ــر‬ ‫تخصص ــی ب ــورد کول ــر‪ ،‬دوره آموزش ــی ب ــرق (مرتب ــط در ای ــن‬ ‫زمین ــه) ‪ ،‬را ط ــی نماین ــد و همچنیـــن بـــه مـــدت شـــش‬ ‫م ــاه ت ــا یکس ــال در کنـــار یـــک تعمیـــرکار‬ ‫حرفـ ـه‌ای‪ ،‬تجربیـــات الزم را فرا گیرنـــد‪.‬‬ ‫آشنایی با مشاغل‬ ‫نصاب و تعمیرکار کولرهای گازی پنجره‌ای‬ ‫و اسپلیت و فرصت‌های آموزشی آن‬ ‫ٔ‬ ‫همان‌گونه‌ که‌ در‌ شماره‌ های‌ قبل‌ بازار‌ کار‌ درزمینه‌‬ ‫معرفی‌ دوره‌های‌ مهارتی‌ سازمان‌ آموزش‌ فنی‌ و‌ حرفه‌ای‌‬ ‫کشور‌ اشاره‌ شد‪ ‌،‬این‌ سازمان‌ بنا‌ بر‌ مأموریت‌ اصلی‌‬ ‫خود‌ و‌ باهدف‌ ‌ تأمین‌ و‌ تربیت‌ نیروی‌ كار‌ ماهر‌ و‌ نیمه‌‬ ‫ماهر‌ موردنیاز‌ بخش‌های‌ مختلف‌ صنعت‪ ‌،‬كشاورزی‌ و‌‬ ‫خدمات‌ و‌ ارتقای‌ فرهنگ‌ مهارت‌های‌ فنی‌ جامعه‪ ‌،‬اقدام‌‬ ‫به‌ برگزاری‌ دوره‌ آموزشی‌ در‌ دو‌ بخش‌ دولتی‌ و‌ غیردولتی‌‬ ‫مـ ـی‌ن ـمــاید‌(‌صنایع‌خودرو‪‌،‬الكترونیك‪‌،‬برق‌‪‌،‬جوشكاری‌‬ ‫و‌بازرسی‌جوش‪‌،‬تأسیسات‪‌،‬امور‌زراعی‌‪‌،‬صنایع‌غذایی‌‬ ‫و‪.)....‬آموزش‌های‌بخش‌دولتی‌در‌مرا کز‌آموزشی‌سراسر‌‬ ‫کشور‌به‌صورت‌رایگان‌انجام‌می‌شود‪ ‌.‬کارآموزان‌پس‌از‌‬ ‫وضعیــت‌كنونــی‌‪،‬آینــده‌شــغلی‌و‌مزایــای‌‬ ‫اشــتغال‌ایــن‌حرفه‬ ‫کولره ــای گازی پنج ــره‌ای و اس ــپلیت‬ ‫در دس ــته‌بندی سیســـتم‌های تهویـــه‬ ‫مطب ــوع خانگـــی ســـبک قـــرار میگیرنـــد‬ ‫باتوج ــه ب ــه رشـــد روز افـــزون اســـتفاده از‬ ‫ای ــن تجهی ــزات در ســـاختمانها و نیـــاز‬ ‫ب ــه وج ــود نی ــرو ی متخصـــص در حـــوزه‬ ‫تعمی ــرات و س ــرو یس ای ــن دس ــتگاه ه ــا‪،‬‬ ‫بس ــتر مناس ــبی جهـــت کار و فعالیـــت‬ ‫در ای ــن زمینـــه وجـــود دارد(به‌صـــورت‬ ‫خوداشــتغالی یــا همــکاری بــا نمایندگــی هــا)‪.‬‬ ‫گذراندن‌دوره‌آموزشی‌و‌قبولی‌نهایی‌در‌آزمون‌کتبی‌و‌عملی‌‬ ‫موفق‌به‌اخذ‌ گواهی‌نامه‌از‌سازمان‌آموزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌‬ ‫کشور‌خواهند‌شد‪.‬‬ ‫اهمیت‌آموزش‌های‌اشاره‌شده‌سبب‌شد‌تا‌نشریه‌بازار‌کار‌‬ ‫با‌همکاری‌سازمان‌آموزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌ کشور‌به‌معرفی‌‬ ‫خدمات‌آموزشی‌و‌دوره‌های‌آموزشی‌این‌سازمان‌بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه‌ آموزشی‌ که‌ در‌ این‌ هفته‌ به‌ معرفی‌ آن‌ خواهیم‌‬ ‫پرداخت‌ ‪ ‌،‬نصاب‌ و‌ تعمیرکار‌ کولرهای‌ گازی‌ پنجره‌ای‌ و‌‬ ‫اسپلیت‌می‌باشدکه‌در‌سال‌‪‌97‬به‌میزان‌‪‌410‬نفر‪‌-‬دوره‌در‌‬ ‫بخش‌دولتی‌آموزش‌داده‌شده‌است‌‪.‬‬ ‫شـــغلی اســـت كـــه در آن كارهای ــی مانن ــد‪ :‬انتخ ــاب‪،‬‬ ‫نص ــب‪ ،‬راه‌ان ــدازی ‪ ،‬س ــرو یس‪ ،‬تعو ی ــض و تعمی ــر قطع ــات‬ ‫مكانیك ــی و الكتریك ــی كولره ــای مذك ــور انج ــام می‌ش ــود‬ ‫ایـــن شـــغل بـــا مشـــاغلی مانن ــد تعمی ــرکار دس ــتگاه‌های‬ ‫ســـردکننده‪ ،‬جوشـــكاری ب ــرق‪ ،‬جوش ــكاری ا كس ــی‬ ‫اســـتیلن و بـــرق كاری ارتب ــاط پی ــدا می‌کن ــد‪.‬‬ ‫پذی ــرش كارآم ــوزان گ ــروه س ــنی ‪ 12 -1٥‬س ــال‬ ‫‪ ،‬من ــوط ب ــه ارا ئ ــه اج ــازه‌ كتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی‬ ‫كارآم ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫طــول‌دوره‌آموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره‬ ‫در هفت ــه ‪ ،‬ط ــول دوره ح ــدود س ــه م ــاه می‌باش ــد‬ ‫( ‪ 78‬ســاعت آمــوزش نظــری و ‪222‬ســاعت آمــوزش‬ ‫عمل ــی و در مجم ــوع ‪ 300‬س ــاعت )‪.‬‬ ‫فرا گیران‌این‌‬ ‫دوره‌آموزشی‌به‌صورت‌‬ ‫خوداشتغالی‌و‌یاهمکاری‌‬ ‫با‌نمایندگی‌ها‌امکان‌‬ ‫فعالیت‌دارند‬ ‫شــرایط‌الزم‌‌جهت‌شــرکت‌در‌دوره‬ ‫‪ -1‬دارا ب ــودن تحصی ــالت پای ــان دوره‬ ‫راهنما ی ــی‬ ‫‪ -2‬دارا ب ــودن س ــالمت کام ــل جس ــمی‬ ‫و روان ــی‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪1٥‬س ــال‬ ‫تمـــام ( ب ــه اس ــتناد تبص ــره ‪ 2‬م ــاده‬ ‫‪ 18‬آئین‌نام ــه نح ــوه‌ تش ــكیل و اداره‬ ‫آموزشـــگاه‌های فن ــی و حرفـ ـه‌ای آزاد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مزایــای‌ گواهینامــه‌‬ ‫ســازمان‌آمــوزش‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌ كشــور‪:‬‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای‬ ‫کش ــور دارای ک ــد اس ــتاندارد بیـــن المللـــی مشاغــــــل‬ ‫(‪ )2008-ISCO‬می‌باش ــد ک ــه دارنـــدگان آن بـــا احـــراز‬ ‫صالحی ــت ش ــغلی م ــی توانن ــد از مزای ــای قانون ــی مختلف ــی‬ ‫به ــره من ــد گردن ــد‪ .‬ازجمل ــه ای ــن مزای ــا ‪ :‬ضواب ــط جایگزین ــی‬ ‫و احتس ــاب دوره ه ــای آم ــوزش فن ــی و حرفــه‌ای ب ــه ج ــای‬ ‫تجر ب ــه ش ــغلی (س ــوابق كار)‪ ،‬در ط ــرح ه ــای طبق ــه بن ــدی‬ ‫مش ــاغل كارگاه ه ــای مش ــمول قانـــون كار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجو ی ــان م ــی توانن ــد جه ــت آش ــنایی بیش ــتر ب ــا‬ ‫دوره‌ه ــای آموزش ــی س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفــه‌ای کش ــور‬ ‫و ثب ــت ن ــام در ای ــن دوره ه ــا ب ــه آدرس پورت ــال س ــازمان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و آدرس س ــایت‬ ‫س ــازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫مهم‌تر یــن‌ملزومــات‌ایــن‌‌حرفه‌‬ ‫دس ــتگاه ال ل ــه ك ــن كام ــل‪ ،‬در ی ــل دس ــتی‪ ،‬دس ــتگاه‬ ‫ش ــایان ذ ک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری آق ــای‬ ‫محس ــن اش ــکذری ی ــزد ‪ ،‬مر ب ــی محت ــرم مرک ــز آم ــوزش فن ــی و‬ ‫حرفـ ـه‌ای ش ــماره ‪ 2‬ش ــهید نعمت ــی اس ــتان خراس ــان رض ــوی‬ ‫تهی ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه‌صنعتی‌فردایران‌(سهامی‌خاص) بزرگترین تولید کننده‬ ‫انواع باسكول جاده ای و سیستم های نوین در خاورمیانه‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول‌دفتر‪‌-‬کارمند‌مرکز‌تلفن‌‪crm‬‬ ‫•‪ 2‬نفر•خانم•فوق دیپلم ‪ -‬لیسانس‬ ‫•آشنا به ‪ •ICDL‬دارای مهارت های ارتباطی و روابط عمومی خوب•‬ ‫توانایی کار با تلفن و رایانه بصورت همزمان • سن حداقل ‪ 22‬سال‬ ‫•‌د ارای ‪ 1‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫متقاضیان محترم لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت‬ ‫به نشانی‪www.fardiran.com‬مراجعه و در قسمت‬ ‫دعوت به همكاری فرم مربوطه را تكمیل و یا رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به آدرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫شرکت‌کاشی‌لئون‬ ‫استخدام‌متصدی‌امور‌دفتری‌و‌پذیرش‬ ‫واقع در بنی هاشم در راستای گسترش شبكه فروش‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫متصدی امور دفتری و پذیرش‬ ‫شرایط‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫لیسانس و یا حداقل فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫سن‬ ‫‪ 23‬الی ‪29‬‬ ‫سابقه کار مفید‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 5‬سال‬ ‫منظم و متبحر در انجام کارای دفتری با سرعت عمل باال و روابط عمومی‬ ‫خوب و حرفه ای و توانایی نامه نگاری و تنظیم متون و تسلط کامل به‬ ‫نرم افزارهای ‪ powerpoint- outlook-excel - word‬و توانایی فیزیكی انجام‬ ‫کار و دارا بودن خصوصیات و ویژگیهای چون امانت داری‪ ،‬رازداری‪،‬‬ ‫هوش باال‪ ،‬صبوری و بردباری‪ ،‬دقت نظر و پاسخگویی مناسب به مراجعین‬ ‫و تلفن ها و توانایی کار با دستگاه فكس‪ ،‬پرینتر‪ ،‬اسكنر‪ ،‬سیستم های‬ ‫پیج و تلفن سانترال و سایر تجهیزات اداری‬ ‫‪-1‬مدیر‌صادرات‌‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪‌-2‬کارشناس‌بازرگانی‌خارجی‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪‌-3‬مدیر‌اجرایی با روابط عمومی باال‬ ‫‪‌-4‬مدیر‌شوروم‌با روابط عمومی باال‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس زیر ارسال فرمایند‬ ‫ساکنین غرب تهران و کرج در اولویت قرار دارند‪ .‬پست الکترونیکی ‪hr@cooleriran.com :‬‬ ‫‪hrm@fardiran.com‬‬ ‫‪e.leontile@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی در نظر دارد بابت تکمیل نیروی انسانی خود در بخش مشاوره و نظارت اقدام به جذب نیرو با شرایط ذیل نماید‪ .‬متقاضیان محترم می توانند‬ ‫ظرف مدت ‪ 23‬روز از درج آگهی فوق رزومه شغلی خود را به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪INFO.PARMAN@GMAIL.COM‬‬ ‫نو ع شغل درخواستی‬ ‫نیاز به افراد ذیل جهت همكاری دارد‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫محل کار‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال‬ ‫کرمان‬ ‫سرپرست نظارت کارگاهی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال‬ ‫کرمان‪ /‬لرستان‬ ‫طراح سیویل و سازه‬ ‫لیسانس مهندسی عمران‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫طراح فرآیند‬ ‫لیسانس مهندسی متالوژی یا معدن‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫طراح مكانیک و پایینگ‬ ‫لیسانس مهندسی مكانیک‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫طراح برق‬ ‫لیسانس مهندسی برق‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫طراح ابزار دقیق‬ ‫لیسانس مهندسی برق‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫هماهنگ کننده پروژه ها‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫تهران‬ ‫برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کرمان‪ /‬تهران‬ ‫ناظر سیویل و سازه‬ ‫لیسانس مهندسی عمران‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کرمان ‪ /‬لرستان‬ ‫ناظر مكانیک و پایینگ‬ ‫لیسانس مهندسی مكانیک‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کرمان ‪ /‬لرستان‬ ‫ناظر جوش‬ ‫لیسانس مهندسی مكانیک یا متالوژی‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کرمان‬ ‫ناظر فرآیند‬ ‫لیسانس مهندسی متالوژی یا معدن‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کرمان‬ ‫سایر توضیحات‬ ‫آشنا به فرآیندهای صنایع معدنی‬ ‫یک‌شرکت‌مهندسی‌مشاوره‌فعال‌در‌زمینه‌معدن‌و‌صنایع‌معدنی‌جهت تخصص های ذیل در شهر تهران افراد واجد‬ ‫شرایط را دعوت به همكاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان تخصص‬ ‫نوع تخصص‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس طراحی مکانیک (سیاالت)‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس طراحی مکانیک (جامدات)‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس طراح عمران‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندس طراح برق (قدرت)‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندس طراح برق (اتوماسیون و ابزار دقیق)‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫توضیحات‪ -1 :‬تسلط به زبان انگلیسی ‪ -2‬ترجیحا با سابقه فعالیت در زمینه فوالد ‪ -3‬تسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی مرتبط الزامی‬ ‫است ‪ -4‬جهت ارسال سوابق سمت و ردیف درخواستی ذکر شود‪ .‬ارسال مشخصات و سوابق حداکثر تا ‪ 8‬روز پس از انتشار آ گهی از طریق‬ ‫‪job.tehranoffice@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌الکترونیک‌خانم‌‬ ‫مرکز‌درمانی‌واقع‌در‌تهران جهت تكمیل کادر درمانی خود نیاز به‬ ‫ناظر برق و ابزار دقیق‬ ‫لیسانس مهندسی برق‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫کرمان ‪ /‬لرستان‬ ‫باتجربه کار با ماشینهای مونتاژ ‪SMD‬‬ ‫کینفر خانم با عنوان‌کارشناس‌پرستاری‌و‌یکنفر‌خانم‌با عنوان‬ ‫قراردادها و رسیدگی به پیمان‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫کرمان‬ ‫منشی و مسئول دفتر‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال‬ ‫تهران‬ ‫محدوده شهر قدس نیازمندیم‬ ‫کمک‌بهیار‌با شرایط ذیل می باشد‪.‬‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫مهندس صنایع با گرایش ایمنی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫کرمان‬ ‫‪job@negarinsanat.com‬‬ ‫•حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌لبنیات‌صباح‌(شعبه‌تهران) استخدام می نماید‬ ‫کارشناس‌حسابداری‌‬ ‫سرپرست‌فروش‌‪‌،‬بازاریاب‌حضوری‌آقا‌و‌خانم‌‬ ‫•لیسانس رشته حسابداری• تسلط کامل به نرم افزار ‪office‬‬ ‫راننده‌نیسان‌یخچالدار‌و‌ایسوزو‌‬ ‫•حقوق ثابت• پورسانت• مزایا‬ ‫‪HR@sabahdairy.ir‬‬ ‫•حداکثر ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•جنسیت‪ :‬آقا ‪ ،‬ارسال رزومه به آدرس‬ ‫‪cv@bonnychow.ir‬‬ ‫•تسلط و آشنایی کامل به زبان های عربی و انگلیسی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تکنسین‌یا‌کارشناس‌برق‬ ‫مسلط به تابلو برق‬ ‫مدار فرمان‪ ،‬سیستم کنترل و ابزار دقیق‪،‬‬ ‫با تجربه کاردر نیروگاه گازی‬ ‫‪ahoora.s@yahoo.com‬‬ ‫•داشتن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مفید جهت کارشناس پرستاری‬ ‫•حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری جهت کمک بهیاری‬ ‫لطفا جهت ارتباط فقط رزومه کاری عكسد ار خود را به‬ ‫شماره زیر فاکس نمایید‪.‬‬ ‫‪021-88958787‬‬
‫استارت آپ‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دکتر بیجندی‪:‬‬ ‫آینده‌از‌آن‌استارت‌آپ‌هاست‬ ‫دکت ــر محم ــد ص ــادق بیجن ــدی در مراس ــم امض ــای‬ ‫تفاهم‌نام ــه هم ــکاری ب ــا بی ــش از‪ ۲۰‬اس ــتارت‌آپ ح ــوزه ف ــاوا‪،‬‬ ‫در راس ــتای ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی و ط ــرح‬ ‫توانمندس ــازی اس ــتارت‌آپ‌های ح ــوزه ف ــاوا ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫توانمن ــدی ه ــای جه ــاد دانش ــگاهی گف ــت‪ :‬جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫ب ــا ش ــبکه منس ــجم و توانمن ــد خ ــود بح ــث توس ــعه رویداده ــای‬ ‫کارآفرینــی را بــا هــدف توســعه و ترو یــج فعالیــت هــای اســتارت آپــی‬ ‫دنب ــال م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان تج ــاری س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال دان ــش‬ ‫آموخت ــگان جه ــاد دانش ــگاهی (س ــتفا) در ای ــن مراس ــم اظه ــار‬ ‫داشــت‪ :‬گرچــه هنــوز جامعــه بــه اهمیــت انقالبــی کــه در حــوزه‬ ‫اس ــتارت آپ ه ــا در ح ــال رخ دادن اس ــت پ ــی نب ــرده ول ــی در‬ ‫آینــده نــه چنــدان دور همــه بــه اهمیــت اســتارت آپ هــا اذعــان‬ ‫خواهن ــد ک ــرد و بای ــد گف ــت آین ــده از آن اس ــتارت آپ هاس ــت‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی با اشاره به طرح های ملی جهاد دانشــگاهی‬ ‫در زمینه مشاغل خانگی و نظام هدایت شغلی دانشجویان‬ ‫یادآور شد‪ :‬جهاد دانشگاهی طرح های خوبی را در سطح ملی‬ ‫دنبال می کند و در همین راستا برنامه تعامل و همکاری با‬ ‫استارت آپ ها را نیز در دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد واسطه ای بین‬ ‫دولت و بخش خصوصی است یادآور شد‪ :‬یکی از ماموریت های‬ ‫جهاد دانشگاهی حمایت از استارت آپ هاست و تالش می کند‬ ‫تعامل ســازنده ای ب ـیـن استــارت آپ ه ــا و جهاد دانشگاهی برای‬ ‫انجام طرح های اشتغال و کارآفرینی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های‌استارت‌آپی‬ ‫‌در‌خدمت‌توسعه‌‬ ‫مشاغل‌خانگی‬ ‫‌قرار‌می‌گیرد‬ ‫رئیس‌سازمان‌ملی‌توسعه‌کارآفرینی‌‬ ‫بر‌حمایت‌از‌کسب‌و‌کارهای‌استارت‌آپی‌تاکید‌کرد‬ ‫رئی ــس س ــازمان مل ــی توس ــعه کارآفرین ــی نی ــز در ای ــن مراس ــم‬ ‫ب ــا تقدی ــر از ت ــاش ه ــای س ــازمان تج ــاری س ــازی فن ــاوری و‬ ‫اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان جه ــاد دانش ــگاهی (س ــتفا ) گف ــت‪:‬‬ ‫س ــازمان مل ــی توس ــعه کارآفرین ــی ب ــا توج ــه ب ــه ماهی ــت خ ــود ب ــه‬ ‫عن ــوان نه ــاد فرادس ــتی تش ــکلهای بخ ــش خصوص ــی ب ــه دنب ــال‬ ‫هم ــکاری ب ــا بخ ــش ه ــای غیردولت ــی و توانمن ــد مث ــل جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی اس ــت‪.‬‬ ‫دکترحس ــین س ــاح ورزی ب ــر حمای ــت از اس ــتارت آپ ه ــا‬ ‫در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری ستفا با ‪ ۲۰‬استارت‌آپ حوزه فاوا اعالم شد‬ ‫توسعه مشاغل خانگی از طریق استارت آپ ها‬ ‫سـ ــازمـ ــان‌ سـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـا‌ روز‌‬ ‫یکشنبه‌ دوازدهم‌ خرداد‌ میزبان‌ یک‌‬ ‫جمع‌ کوچک‌ و‌ با‌ انگیزه‌ استارت‌ آپی‌‬ ‫بود‪ ‌.‬در‌ ایــن‌ ن ـشــست‌ که‌ به‌‬ ‫ابتـ ــکار‌ ســازمــان‌ ت ـ ـ ـجـ ـ ــاری‌ سـ ــازی‌‬ ‫فناوری‌ و‌ اشتغال‌ دانش‌ آموختگان‌‬ ‫شکل‌ گرفت‌‌دو‌ هــدف‌ مــهم‌دنبال‌‬ ‫م ـی‌شــد؛‌ اس ـت ـفــاده‌ از‌ ت ـجــربیات‌‬ ‫و‌ دستاورد‌هــای‌ اســتارت‌ آپ‌هــا‌‬ ‫بــرای‌ توسعه‌ طرح‌ ملی‌ مشاغل‌‬ ‫خانگی‌ که‌ ج ـ ـهـ ــاد‌ دانش ـگــاهی‌‬ ‫م ـجــری‌ آن‌ اســت‌ و‌ ه ـم ـچ ـنــین‌‬ ‫توانمند‌ سازی‌ خود‌ شرکت‌ های‌‬ ‫استارت‌آپی‌که‌توان‪‌،‬انـگـیــزه‌و‌ظرفیت‌‬ ‫فعالیت‌های‌بیشتر‌در‌توسعه‌بخش‌های‌‬ ‫مختلف‌ را‌ دارند‪ ‌.‬در‌ ایـ ــن‌ م ـ ــراس ــم‌‬ ‫کـ ـ ـ ــه‌ بـ ـ ـ ــا‌ ح ـ ـ ـضـ ــور‌ دکـتر‌ بیجندی‌‬ ‫معاون‌جهاددانشگاهی‌و‌سرپرست‌‬ ‫سازمان‌ ستفــا‪ ‌،‬دک ـتـ ــر‌ ســالح‌ ورزی‌‬ ‫رئیس‌سازمان‌ملی‌توسعه‌کارآفرینی‌‬ ‫و‌دکتر‌محمدرضا‌احمدیان‌مدیر‌ کل‌‬ ‫دفـتـر‌نوآوری‌و‌حمایت‌از‌سرمایه‌گذاری‌‬ ‫وزارت‌ارت ـبــاطات‌و‌ف ـنـ ــاوری‌اطـ ــالعـ ــات‌‬ ‫برگـ ــزار‌ شـ ــد‌‪‌20‬استارت‌آپ‌ فعال‌ با‌‬ ‫سازمان‌ ستفا‌ تفاهم‌ نامه‌ همکاری‌‬ ‫امضاء‌کردند‪.‬‬ ‫تاکی ــد ک ــرد و ی ــادآور ش ــد‪ :‬امض ــای ای ــن تفاه ــم نام ــه بی ــن‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی و اس ــتارت آپ ه ــا ی ــک اتف ــاق مه ــم اس ــت‬ ‫و س ــازمان مل ــی توس ــعه کارآفرین ــی نی ــز در راس ــتای ای ــن اتف ــاق‬ ‫ب ــرای حمای ــت از اس ــتارت آپ ه ــا ت ــاش م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫تسهیالت‌‪‌100‬میلیون‌تومانی‌برای‌استارت‌آپ‌ها‬ ‫مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در حاشیه این مراسم در‬ ‫گفتگوی اختصاصی با بازارکار از استراتژی ها و برنامه های‬ ‫حمایتی برای توسعه استارت آپ ها گفت و اعالم کرد‪ :‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات برای حمایت از استارت آپ تا‬ ‫سقف ‪ 100‬میلیون تومان «تسهیالت از محل وجوه اداره شده»‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫دکت ــر حمی ــد رض ــا احمدی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه یک ــی از‬ ‫دغدغ ــه ه ــای م ــا در وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫حمای ــت از اس ــتارت آپ هاس ــت ی ــادآور ش ــد‪ :‬توس ــعه پ ــارک ه ــای‬ ‫اقتص ــاد دیجیت ــال در مناط ــق مختل ــف کش ــور مث ــل پ ــارک‬ ‫اقتص ــاد مش ــهد‪ ،‬توس ــعه ص ــادرات ن ــرم اف ــزار ب ــا هم ــکاری‬ ‫ات ــاق بازرگان ــی‪ ،‬برنام ــه ن ــوآوری ای ــران ‪ 202٥‬و ‪ ...‬از برنام ــه ه ــای‬ ‫وزارت (‪ )ICT‬در راس ــتای توس ــعه ح ــوزه اس ــتارت آپ هاس ــت‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی با‬ ‫اشاره به طرح نوآفرین در وزارت (‪ )ICT‬افزود‪ :‬ما هم در وزارت‬ ‫اقتصاد تالش می کنیم موضوع "اپن دیتا" را در حوزه اقتصادی‬ ‫حل کنیم و هم چالش های مختلف کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫و استارت آپی را در فضای اقتصادی شناسایی و حل نماییم‪.‬‬ ‫نوآفرین‌با‌هدف‌حمایت‌از‌استارت‌آپ‌شکل‌گرفته‌است‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند یــا طــرح نوآفریــن در حــال حاضــر‬ ‫تصو یــب و منتشــر شــده اســت گفــت‪ :‬براســاس ایــن آیین‌نامــه‪،‬‬ ‫کسـ ـب‌وکارهای نو پ ــا در اقتص ــاد دیجیت ــال از مق ــررات حا ک ــم‬ ‫ب ــر نظ ــام اداری ک ــه ب ــرای ش ــرکت‌های ب ــزرگ مقی ــاس طراح ــی‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬مس ــتثنی و ب ــا مقررات ــی س ــاده‌تر و متناس ــب ب ــا‬ ‫دوره گ ــذار مواج ــه می‌شـــوند‪ .‬ب ــه و ی ــژه در ص ــورت شکس ــت‬ ‫احتمال ــی‪ ،‬مخاط ــره تعه ــدات مالیات ــی‪ ،‬تامی ــن اجتماع ــی و …‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌فرا گیر‌اینچه‌برون‌واقع‌در‌شهرستان‌ گرگان‌‬ ‫فعال‌در‌زمینه‌دامپروری‌‌و‌ کشتار‌دام‬ ‫به تخصص های زیر نیاز دارد‬ ‫مدیر‌تولید‌(کد‌‪)01‬‬ ‫با تحصیالت لیسانس یا باالتر و حداقل ‪ 10‬سال تجربه در‬ ‫زمینه کشتار دام ومدیریت کشتارگاهی‬ ‫مدیر‌امور‌اداری‌(کد‌‪)02‬‬ ‫با تحصیالت لیسانس و حداقل ‪ 10‬سال تجربه‬ ‫کارشناس‌امورمالی‌(کد‌‪)04‬‬ ‫با تحصیالت لیسانس و حداقل ‪ 8‬سال تجربه اجرایی‬ ‫کارشناس‌امور‌دفتری‌(کد‌‪)06‬‬ ‫با داشتن تحصیالت لیسانس‬ ‫مدیر‌بازرگانی‌(کد‌‪)03‬‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال تجربه و داشتن لیسانس بازرگانی و‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫کارشناس‌روابط‌عمومی‌(کد‌‪)05‬‬ ‫جهت امور برون سازمانی و داشتن حداقل لیسانس‬ ‫از کلیه واجدین شرایط تقاضا می شود سوابق کاری‬ ‫و میزان حقوق درخواستی را با ذکر کد استخدامی در‬ ‫قسمت ‪ subject‬به ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪nazitaheri6@gmail.com‬‬ ‫شرکت‌دلپذیر(کدبانو)‬ ‫جهت انجام فعالیت های آماری خود در تهران و‬ ‫شهرستان های‪ :‬تبریز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرج‪ ،‬اهواز‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬رشت‪ ،‬بابل و همدان از پرسشگران‬ ‫تحقیقات میدانی به صورت تمام وقت‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬آمارگران بایستی عالوه بر شهرهای‬ ‫نامبرده امكان مراجعه به شهرستانهای‬ ‫اطراف رانیز داشته باشند‪.‬‬ ‫شرایط همكاری‪:‬‬ ‫•آقا•حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم (دانشجو مورد‬ ‫قبول نمی باشد)• دارای کارت پایان خدمت‬ ‫•توانایی کار با تبلت• روابط عمومی باال•عالقمند به‬ ‫تحقیقات میدانی و کوشا‬ ‫الزم به توضیح است که آمارگران طبق تعرفه وزارت کار‬ ‫از حقوق و مزایای قانونی‪ ،‬بیمه‪ ،‬هزینه ایاب و ذهاب‬ ‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫عالقمندان گرامی در صورت احراز شرایط فوق می توانند‬ ‫با ذکر کلمه «آماگر» در قسمت ‪ subject‬رزومه کامل خود‬ ‫را به آدرس زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪marketing@kadbanooco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌با‌سابقه‌در‌زمینه‌خدمات‌آنالین‌رفاهی‌‬ ‫محدوده جردن در گروه های شغلی ذیل با حقوق مكفی‬ ‫و بیمه از واجدین شرایط دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر‌فروش ترجیحا با سابقه فروش خدمات رفاهی با‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مدیر‌‪‌IT‬مسلط به برنامه نویسی ‪ASP.net‬‬ ‫مدیر‌مالی حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مدیر‌روابط‌عمومی با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس‌‪‌IT‬مسلط به برنامه نویسی ‪ASP.net‬‬ ‫کارشناس‌حسابداری‌‪ 1‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس‌فروش با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس‌فروش پاره وقت‬ ‫جهت روزهای ‪ 5‬شنبه و جمعه‬ ‫کارشناس‌پشتیبانی‌سایت و‌تلفنی با روابط عمومی باال‬ ‫آبدارچی‌و‌تحصیلدار ترجیحا با موتور‬ ‫ذکر ردیف و فراخوان شغلی در ‪ subject‬الزامی است‬ ‫ارسال رزومه‪job98at@yahoo.com:‬‬ ‫آ گهی‌استخدام‌(صرافی)‬ ‫جهت تكمیل کادر فروش خود افراد واجد شرایط را‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫سه نفر خانم دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در صرافی‬ ‫مسلط به امور صرافی و حواله ارز‪ ،‬با روابط عمومی باال‪،‬‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ ، office‬آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪payamexchange92@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ب ــرای ای ــن اس ــتارتاپ‌ها کاه ــش یافت ــه و انگی ــزه ای ــن ش ــرکت‌ها‬ ‫ب ــرای آغ ــاز و رس ــمیت بخش ــیدن ب ــه فعالیت‌هایش ــان تقوی ــت‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫احمدیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ابتــدا رویکــرد مــا بایــد‬ ‫اعتقــاد بــه توســعه پایــدار باشــد بــه بــازارکار گفــت‪ :‬االن بخــش هــای‬ ‫مختلف ــی در کش ــور فع ــال هس ــتند ک ــه نی ــاز ب ــه بزرگت ــر ش ــدن و‬ ‫توســعه بــازار و توســعه محصــول دارنــد‪ .‬در ایــن راســتا اســتراتژی‬ ‫مــا ایــن اســت کــه ایــن بخــش هــا اعــم از شــرکت هــا و بخــش هــای‬ ‫مختلــف صنعتی توســعه بــازار و محصول خــود را بــه اســتارت آپ ها‬ ‫بس ــپارند‪ .‬ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد دول ــت بای ــد ای ــن اس ــتراتژی توس ــعه‬ ‫پایــدار را دنبــال کنــد و مثــا بخــش نســاجی را موظــف نمایــد تــا‬ ‫بحــث نــوآوری خــود را بــه اســتارت آپ هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بس ــپارند‪.‬‬ ‫جهاد‌دانشگاهی‌فعالیت‌های‌خوبی‌دارد‬ ‫مدی ــر کل دفت ــر ن ــوآوری و حمای ــت از س ــرمایه گ ــذاری وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد دانشــگاهی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌پلیکان‌ایران با ‪ 50‬سال سابقه استخدام می کند‪:‬‬ ‫کارشناس‌بازرگانی‌خانم‌‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال تجربه مرتبط‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‪ ،‬مكاتبات بازرگانی و امور‬ ‫واردات از ثبت سفارش تا ترخیص کاال‪ ،‬مدرک تحصیلی‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫ارسال رزومه از طریق ‪info@pelikaniran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌عالیفرد‪‌،‬تولید‌ کننده‌محصوالت‌سن‌ایچ‬ ‫به منظور تكمیل نیروی انسانی خود جهت دفترمرکزی‬ ‫واقع در تهران از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همكاری می نماید‪:‬‬ ‫نیروی‌خدمات‬ ‫•آقا• مدرک تحصیلی دیپلم• ظاهر آراسته و منظم‬ ‫روابط عمومی خوب• حداقل ‪ 25‬و حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫سن•حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط• آشنایی با اصول و‬ ‫فنون پذیرایی و تشریفات‬ ‫افراد واجد شرایط می توانندمشخصات و سوابق کاری‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Recruitment@sunich.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‌شرکت‌تولیدی‌و‌صنعتی‬ ‫‌واقع‌در‌ کیلومتر‌‪‌20‬اتوبان‌فتح‌‬ ‫سردبیر‌نشریه‬ ‫•حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی • ترجیحا علوم‬ ‫ارتباطات و حداقل ‪ 5‬سال تجربه سردبیری در حوزه های‬ ‫مطبوعات‪ .‬شامل‪ :‬روزنامه‪ ،‬ماهنامه و هفته نامه‬ ‫یک‌شرکت‌در‌زمینه‌تولید‌و‌واردات‬ ‫کارشناس‌خانم‌‬ ‫محصوالت آرایشی و بهداشتی به یک خانم یا آقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال ‪ ،‬دارای مدرک بدا گوژی از سازمان‬ ‫با تجربه کاری در زمینه منابع انسانی ‪ HR‬نیازمند است‬ ‫آموزش فنی و حرفه ای‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪n.mahmoudi@tannazgostarasia.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌فرآورده‌های‌نفتی‌در‌بندرعباس دعوت به همكاری می نماید‬ ‫مدیر‌ایمنی‌و‌بهداشت‌‪HSE‬‬ ‫•تسلط به کلیه درستورالعمل های ایمنی و حفاظت• تسلط به قوانین و مقررات ملی در زمینه ‪HSE‬‬ ‫•کارشناس‪ /‬کارشناس ارشد ایمنی صنعتی ‪ /‬بهداشت حرفه ای ‪HSE‬‬ ‫•حداقل ‪ 7‬سال در سایت‪ ،‬افراد واجد شرایط رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRVACANCY309@gmail.com‬‬ ‫‪hr_company1398@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌‪IT‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬مسلط به‪ :‬شبكه وب‪،‬‬ ‫طراحی و گرافیک و نرم افزارهای کاربردی اداری‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪sendusfile@gmail.com‬‬ ‫فعالی ــت ه ــای خوب ــی در حمای ــت و توس ــعه اس ــتارت آپ ه ــا‬ ‫دارد گفـــت‪ :‬در حـــال حاضـــر بعـــد از دو نســـل اســـتارت آپ ــی‬ ‫عرض ــه مح ــور و تقاض ــا مح ــور ب ــا ش ــرایط جدی ــدی در ح ــوزه‬ ‫اس ــتارت آپ ه ــا مواج ــه هس ــتیم ک ــه بای ــد ب ــرای تحق ــق ای ــن‬ ‫ش ــرایط ت ــاش کنی ــم‪.‬‬ ‫وی توضی ــح داد‪ :‬االن بای ــد ی ــک مرحل ــه جلوت ــر بروی ــم و بای ــد‬ ‫نگ ــرش جدی ــدی ایج ــاد کنی ــم ‪ .‬اس ــتارت آپ ه ــا در ش ــرایط‬ ‫امــروزی آمــوزش‪ ،‬تیــم و مربــی خــوب مــی خواهــد و دولــت بایــد‬ ‫در اینج ــا ه ــا س ــرمایه گ ــذاری و کم ــک کن ــد‪ .‬در ای ــن مرحل ــه‬ ‫از توس ــعه اس ــتارت آپ ه ــا بح ــث اکوسیس ــتم توس ــعه اس ــتارت‬ ‫آپ ــی بس ــیار مه ــم اس ــت و هم ــه چی ــز بای ــد در ای ــن مرحل ــه دی ــده‬ ‫ش ــود و فراینده ــا ش ــفاف و مش ــخص گ ــردد‪.‬‬ ‫مدی ــر کل دفت ــر ن ــوآوری و حمای ــت از س ــرمایه گ ــذاری وزارت‬ ‫ارتباطــات در مــورد طــرح مطالعــه پتانســیل هــای و توانمنــد هــای‬ ‫فنــاوری مناطــق مختلــف کشــور گفــت بــرای پیوســتن بــه بــازار‬ ‫فــروش و جــذب ســرمایه گــذار طرحــی را در حــال تدویــن دار یــم‬ ‫کــه اســتارت آپ‌هــا حمایــت شــوند ‪.‬‬ ‫بایــد بــه ایــن ظرفیــت هــا بــه طــور تخصصــی و منطقــه ای توجــه‬ ‫ک ــرد ت ــا بت ــوان راه اتص ــال ب ــه کری ــدور را س ــهل ت ــر و تخصص ــی‬ ‫ک ــرد و ب ــازار خوب ــی را در ای ــن ح ــوزه ایج ــاد ک ــرد‪.‬‬ ‫احمدیان پاسخ به سوال تعداد شرکت های مورد حمایت‬ ‫و همکاری این اداره کل با سایر نهادها گفت ‪ :‬ما در وزارت‬ ‫ارتباطات و اداره کل نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫در خدمت همه شرکت ها ‪ ،‬مراکز نوآوری و سرمایه گذاران‬ ‫هستیم‪ .‬همه شرکت ها می توانند آنچه که در قانون و‬ ‫سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان‬ ‫مصادیق راهبردی و حمایتی وجود دارد برخوردار شوند‪.‬‬ ‫خدمات‌مشاوره‌و‌آموزش‌‬ ‫به‌استارت‌آپ‌ها‌توسط‌‬ ‫وزارت‌(‪‌)ICT‬‬ ‫ارائه‌می‌شود‬ ‫امضای‌تفاهم‌نامه‌با‌شرکت‌های‌استارت‌آپی‬ ‫در این مراسم شرکت های استارت آپی مثل اسپید‪ ،‬لک لک‪،‬‬ ‫شبکه مترجمان‪ ،‬الیف پرو‪ ،‬سکوی ابری آوا‪ ،‬مگلند‪ ،‬تهران‬ ‫سالمت‪ ،‬همیار و ‪ ...‬دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردند و‬ ‫در پایان تفاهم نامه همکاری ستفا با ‪ 20‬شرکت استارت آپی با‬ ‫حضور مدیران آن ها برای توسعه کسب و کارها امضا شد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌به‌چند‌نفر‌ کارشناس‌بازرگانی‬ ‫با شرایط زیر نیازمنداست‪:‬‬ ‫دارای تحصیالت لیسانس مرتبط و حداقل سه سال سابقه‬ ‫کاری‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬فنون مذا کره و مكاتبات‬ ‫تجاری‪ ،‬آشنا به امور تجارت بین المللی‪ ،‬آشنایی به امور‬ ‫ترخیص گمرک‪ ،‬ارسال رزومه با ذکر‌ کد‌شغلی‌‪229‬‬ ‫به آدرس الكترونیكی ‪hr@koa.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌در‌حوزه‌صنعت‌ کاشی‌و‌سرامیک‬ ‫جهت کار در محیطی با نشاط و پویا از فار غ التحصیالن‬ ‫دانشگاههای برتر و عالقمندان با شرایط ذیل در تهران‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس‌بازرگانی‬ ‫•لیسانس‪ /‬فوق لیسانس مرتبط‬ ‫•مرد‪ /‬زن • حداقل سه سال سابقه کارمرتبط‬ ‫•تسلط به نحو عملكرد و پایش فرآیندهای خرید در‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫•تسلط به بازرگانی خارجی و اعتبارات اسنادی‬ ‫•تسلط به برنامه های ‪office‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود راحدا کثر‬ ‫تا ‪ 3‬روز پس از در ج آ گهی به آدرس پست الكترونیک‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Resumejobpt@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‌در‌زمینه‌تجیهزات‌پزشکی‌‬ ‫جهت تكمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‬ ‫فروش‬ ‫•لیسانس رشته های برق•مهندسی پزشكی• تربیت‬ ‫بدنی یا علوم ورزشی• آشنا به فروش تجهیزات پزشكی‬ ‫یا کاالهای ورزشی و دستگاههای بدنسازی• آشنایی به‬ ‫زبان انگلیسی• حداقل ‪1‬سال سابقه کار• خانم و آقا‪،‬‬ ‫•حدا کثر ‪ 30‬سال‬ ‫فنی‬ ‫•لیسانس برق و یا مهندسی پزشكی • دارای تجربه‬ ‫تعمیرات دستگاههای پزشكی• آشنا به تعمیرات‬ ‫بردهای الكترونیكی• آشنا به زبان انگلیسی• ‪ 1‬سال‬ ‫تجربه کار • آقا• حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫ارسال رزومه‪info@flipflop-grp.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌فروش‬ ‫مهندس‌مکانیک‌با‌گرایش‌سیاالت‌یا‌انتقال‌انرژی‌و‌‪...‬‬ ‫•آشنا با سیكل تبری ترا کمی تهویه مطبوع•مسلط به‬ ‫زبان انگلیسی و نرم افزارهای مهندسی و ‪ HVAC‬ارسال‬ ‫رزومه با ذکر کد ‪ 10102‬به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪hrm1995yta@gmail.com‬‬
‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با بازارکار تشریح کرد‬ ‫زمان‌ثبت‌نام‌و‌برگزاری‌آزمون‌آتش‌نشانی‬ ‫مدی ــر مرک ــز آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری‬ ‫آزمــون اســتخدامی چهــار هــزار نفــر در شــهردار ی‌ها سراســر کشــور‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس هماهنگ ــی ص ــورت گرفت ــه ب ــا اس ــتاندار ی‌ها‪،‬‬ ‫آزم ــون اس ــتخدامی آتش‌نش ــانی‌ها ‪ ۲۸‬تیرم ــاه‬ ‫به‌ص ــورت متمرک ــز برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫آش ــنا ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ثب ‌‬ ‫تن ــام‬ ‫ای ــن آزم ــون اس ــتخدامی از روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۲۲‬خردادمــاه ب ‌هصــورت‬ ‫متمرک ــز از طری ــق س ــایت مرک ــز‬ ‫آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی انج ــام‬ ‫م ‌‬ ‫یش ــود گف ــت‪ :‬در تار ی ــخ ذک ــر‬ ‫ش ــده در پای ــگاه اطالع‌رس ــانی‬ ‫مــرکـ ــز آزمــون ج ـهـ ــاد دان ـش ـگــاهی‬ ‫ب ــه نش ــانی ‪ www.hrtc.ir‬ش ــرایط و‬ ‫ج مــی شــود‪.‬‬ ‫لهــای آزمــون در ‌‬ ‫شــغل مح ‌‬ ‫وی بــاب ـیـ ــان ای ـنـ ــکه آزمــون فـ ــوق در‬ ‫دو بخــش کتبــی و عملــی برگــزار خواهــد شــد‬ ‫افــزود‪ :‬آزمــون کتبــی در روز ‪ ۲۸‬تیرمــاه برگــزار می‌شــود‬ ‫و پ ــس از اع ــام نتای ــج در چن ــد براب ــر ظرفی ــت‪ ،‬پذیرفته‌ش ــدگان‬ ‫بــرای تکمیــل مــدارک و آزمــون عملــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هزینه‌ثبت‌نام‌در‌آزمون‬ ‫مدی ــر مرک ــز آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی‪ ،‬هزین ــه ثبت‌ن ــام‬ ‫در آزم ــون کتب ــی را ‪ ۵۹‬ه ــزار توم ــان به‌اضاف ــه ‪ ۵۰۰‬توم ــان‬ ‫باب ــت پیام ــک ذک ــر ک ــرد و گف ــت‪ :‬هزین ــه آزم ــون عمل ــی نی ــز‬ ‫به‌ص ــورت جداگان ــه از می ــان کس ــانی ک ــه ب ــرای ای ــن مرحل ــه‬ ‫انتخاب‌ش ــده‌اند دریاف ــت خواه ــد ش ــد ک ــه به‌ص ــورت آنالی ــن‬ ‫از طری ــق س ــایت مرک ــز آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی قاب ــل پرداخ ــت‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه درمجم ــوع ح ــدود چه ــار ه ــزار نف ــر در ای ــن‬ ‫آزم ــون اس ــتخدامی پذیرفت ــه می‌ش ــوند ادام ــه داد‪ :‬ش ــهردار ی‌های‬ ‫اس ــتان ته ــران ‪ ۵۵۰‬نف ــر س ــهمیه دارن ــد ام ــا فراین ــد ج ــذب نی ــرو در‬ ‫ش ــهرداری ش ــهر ته ــران متف ــاوت اس ــت و از طری ــق آزم ــون ف ــوق‬ ‫انج ــام نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫و حقـــوق اساســـی؛ هـــوش و توانمندی‌هـــای عمومـــی ک ــه‬ ‫اقلیت‌ه ــای دین ــی مص ــرح در قان ــون اساس ــی جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ایـــران از پاســـخگویی بـــه ســـؤال‌های معـــارف اســـامی مع ــاف‬ ‫بــوده و در ایــن صــورت نمــره مكتســبه ایــن داوطلبــان‪ ،‬بــر اســاس‪.‬‬ ‫مجم ــوع ت ــراز ش ــده س ــایر س ــؤال‌های آزم ــون عموم ــی محاس ــبه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مــواد آزمــون تخصصــی نیــز بــرای هــر یــک از مشــاغل متناســب‬ ‫ب ــا مش ــاغل من ــدرج در آ گه ــی خواه ــد ب ــود ک ــه کلی ــه س ــؤاالت‬ ‫مـــواد آزمـــون عمومـــی و اختصاصـــی به‌صـــورت چهارگزینـ ـه‌ای‬ ‫ً‬ ‫ب ــا ضری ــب ‪ ۱‬می‌باش ــند‪ .‬ضمن ــا ب ــه ازای ه ــر پاس ــخ اش ــتباه ب ــه‬ ‫س ــؤاالت‪ ،‬یک‌س ــوم نم ــره منف ــی در نظ ــر گرفت ــه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫نحوه ثبت‌نام و برگزاری‬ ‫آزمون استخدامی‬ ‫چهار هزار آ تش‌نشان‬ ‫با‌موافقت‌سازمان‌اداری‌و‌استخدامی‌کشور‌و‌به‌منظور‌تأمین‌نیروی‌انسانی‌موردنیاز‌ایستگاه‌ها‌‬ ‫و‌سازمان‌‌های‌آتش‌نشانی‌و‌خدمات‌ایمنی‌شهرهای‌ کشور‪‌،‬به‌استثناء‌شهرداری‌تهران‪‌،‬آزمون‌جذب‌‬ ‫چهار‌هزار‌نفر‌برای‌به‌کارگیری‌در‌مشاغل‌آتش‌نشانی‌به‌صورت‌پیمانی‌در‌شهرداری‌های‌سراسر‌ کشور‌‬ ‫توسط‌جهاد‌دانشگاهی‌برگزار‌می‌شود‪.‬‬ ‫هم‌زمان‌با‌شروع‌ثبت‌نام‌این‌آزمون‌استخدامی‌از‌روز‌چهارشنبه‌‪‌22‬خردادماه‪‌،‬مهندس‌سید‌عزیز‌آشنا‪‌،‬‬ ‫مدیر‌مرکز‌آزمون‌جهاد‌دانشگاهی‌به‌عنوان‌متولی‌برگزاری‌آزمون‌فوق‌در‌گفت‌وگوی‌اختصاصی‌با‌خبرنگار‌‬ ‫بازارکار‌به‌بیان‌جزئیات‌ثبت‌نام‌و‌برگزاری‌آزمون‌فوق‌پرداخت‪.‬‬ ‫ثبت‌ن ــام در آن‌ه ــا انج ــام م ‌‬ ‫یش ــود و ش ــغل محل‌ه ــا را مش ــاهده‬ ‫ک ــرده و از تار ی ــخ ‪ 22‬خردادم ــاه در آزم ــون ثبت‌ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫شرایط‌سنی‌داوطلبان‬ ‫مدی ــر مرک ــز آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی در م ــورد حداق ــل س ــن‬ ‫ش ــرکت‌کنندگان در ای ــن آزم ــون اس ــتخدامی نی ــز گف ــت‪ :‬ب ــرای‬ ‫دیپلمه‌ه ــا داش ــتن حداکث ــر ‪ ۲۵‬س ــال س ــن ‪ ،‬مقط ــع کاردان ــی‬ ‫‪ ۳۰‬س ــال‪ ،‬کارشناس ــی و باال ت ــر ‪ ۳۵‬س ــال ب ــوده ک ــه البت ــه در‬ ‫تبصره‌های ــی ش ــرایطی ک ــه ب ــه حداق ــل س ــن اف ــراد اف ــزوده می‌ش ــود‬ ‫اشاره‌ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ش ــرکت‌کنندگان پ ــس از مراجع ــه ب ــه س ــایت‬ ‫مرک ــز آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی می‌توانن ــد اس ــتان‌هایی ک ــه‬ ‫استخدام‌در‌چهار‌گروه‌شغلی‬ ‫آشــنا بابیــان اینکــه در ایــن آزمــون اســتخدامی متقاضیــان در‬ ‫چهــار گــروه شــغلی اســتخدام می‌شــوند گفــت‪ :‬راننــده خــودروی‬ ‫تن ــدرو س ــنگین آتش‌نش ــانی؛ آتش‌نش ــان؛ کاردان آتش‌نش ــانی‬ ‫و کارش ــناس آتش‌نش ــانی ازجمل ــه چه ــار ش ــغل اس ــتخدامی‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه در دو ش ــغل اول حداق ــل م ــدرک‬ ‫تحصیل ــی موردنی ــاز دیپل ــم اس ــت ادام ــه داد‪ :‬ب ــرای ش ــغل کاردان‬ ‫آتش‌نشــانی داشــتن حداقــل مــدرک کاردانــی و شــغل کارشــناس‬ ‫آتش‌نش ــانی داش ــتن حداق ــل کارشناس ــی در رش ــته‌های موردنی ــاز‬ ‫ک ــه در دفترچ ــه آزم ــون ذکرش ــده‪ ،‬الزام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای متقاضیــان راننــده خــودروی تنــدرو ســنگین‬ ‫آتش‌نش ــانی داش ــتن گواهینام ــه پای ــه و گ ــروه آتش‌نش ــان و کاردان‬ ‫آتش‌نشــانی داشــتن گواهینامــه پایــه دو یــا ســه الزامــی اســت‪.‬‬ ‫عملیات ــی آتش‌نش ــانی ب ــه ش ــرح ج ــدول ش ــماره ی ــک اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن تعیی ــن س ــهمیه اس ــتخدامی ایثارگ ــران ب ــر اس ــاس‬ ‫قوانی ــن و مق ــررات مر ب ــوط ب ــا هماهنگ ــی بنی ــاد ش ــهید و امـــور‬ ‫ایثارگ ــران (اداره کل اش ــتغال و کارآفرین ــی بنی ــاد) اس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن بخش ــنامه در رابط ــه ب ــا آزم ــون علم ــی تأ کی ــد ش ــده‬ ‫ک ــه م ــواد آزم ــون عموم ــی ب ــرای تمام ــی مش ــاغل عبارت‌انـــد از‪:‬‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات (مهارت‌ه ــای هفتگان ــه ‪)ICDL‬؛ریاضـــی‬ ‫و آم ــار مقدمات ــی؛ ز ب ــان و ادبی ــات فارس ــی؛ مع ــارف اســـامی ؛‬ ‫ز ب ــان انگلیس ــی عموم ــی و اطالع ــات عموم ــی دان ــش اجتماع ــی‬ ‫مواد‌آزمون‌علمی‌و‌تخصصی‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه اســتناد ســهمیه اســتخدامی شــماره‬ ‫‪ ۷۱۱۳۰۴‬م ــورخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹‬س ــازمان اداری و اس ــتخدامی‬ ‫کش ــور و مصوب ــه ش ــماره ‪ ۶۷۴۱۵‬تار ی ــخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷‬ش ــورای‬ ‫توس ــعه مدیر ی ــت و س ــرمایه انس ــانی ش ــهردار ی‌ها و دهیار ی‌ه ــای‬ ‫کش ــور س ــهمیه اس ــتخدامی ه ــر اس ــتانداری ب ــرای مش ــاغل‬ ‫جدول‌شماره‌یک؛‌توزیع‌سهمیه‌استخدامی‌در‌مشاغل‌عملیاتی‌‬ ‫آتش‌نشانی‌به‌تفکیک‌استان‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫خراسان‌جنوبی‪ ‬‬ ‫‪ ۳۵‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫خراسان‌رضوی‪ ‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫خراسان‌شمالی‪ ‬‬ ‫‪ ۵۵‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫خوزستان‪ ‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ ۲۲‬‬ ‫‪ ۳۰‬‬ ‫کرمان‪ ‬‬ ‫‪ ۲۳‬‬ ‫کهگیلویه‌و‌بویراحمد‪ ‬‬ ‫‪ ۲۰‬‬ ‫‪ ۲۴‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪ ۵۰‬‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫زنجان‪ ‬‬ ‫‪ ۳۵‬‬ ‫‪ ۲۵‬‬ ‫گیالن‪ ‬‬ ‫‪ ۵۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫البرز‬ ‫‪۱۸۰‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫‪ ‬سمنان‬ ‫‪ ۳۵‬‬ ‫‪ ۲۶‬‬ ‫لرستان‪ ‬‬ ‫‪ ۴۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫ایالم‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪ ‬سیستان‌و‌بلوچستان‬ ‫‪ ۷۰‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫آذربایجان‌شرقی‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫فارس‬ ‫‪۲۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫آذربایجان‌غربی‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۷۵‬‬ ‫ردیف‬ ‫سهمیه‬ ‫استان‬ ‫‪ ۲۷‬‬ ‫مازندران‪ ‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬‬ ‫‪ ۲۸‬‬ ‫مرکزی‪ ‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫‪۱۹ ‬‬ ‫قم‬ ‫‪۶۰ ‬‬ ‫‪ ۲۹‬‬ ‫هرمزگان‪ ‬‬ ‫‪ ۹۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫تهران‪ ‬‬ ‫‪ ۵۵۰‬‬ ‫‪ ۲۰‬‬ ‫کرمانشاه‪ ‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫همدان‪ ‬‬ ‫‪ ۴۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫چهارمحال‌و‌بختیاری‪ ‬‬ ‫‪ ۳۰‬‬ ‫‪ ۲۱‬‬ ‫کردستان‪ ‬‬ ‫‪ ۲۰‬‬ ‫‪ ۳۱‬‬ ‫یزد‪ ‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌شیمی‌خانم‌‬ ‫و اسالمشهر نیازمندیم‪ .‬محل فعالیت(شهرک صنعتی پرند)‬ ‫‪asiabaspar@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با حداقل ‪ 1‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬در محدوده رباط کریم و‬ ‫اسالمشهر نیازمندیم ‪ .‬محل فعالیت (شهرک صنعتی پرند)‬ ‫‪a.1356@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‌حسابداری‌‬ ‫با مدرک لیسانس حسابداری‪ ،‬با یكسال سابقه کار‪،‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫بازرگانی خارجی‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬مسلط به مکاتبات تجاری‪ ،‬دارای روابط عمومی قوی‪،‬‬ ‫آشنایی با امور و فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات مانند‪:‬‬ ‫(امور بیمه‪ ،‬گمرک‪ ،‬حمل و نقل و مجوزهای پروانه های صادرات)‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫آقا‬ ‫لیسانس‬ ‫دارای فن بیان و روابط عمومی باال‪ ،‬مسلط به ‪excel، word‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫کارشناس‌بازرگانی‌خانم‌‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند بازرگانی‬ ‫خانم‬ ‫لطفا هنگام ارسال رزومه شماره ردیف شغل مورد نظر را درج نمایید‪job1389hr@gmail.com.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارخانه‌مواد‌غذایی‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‌واردات‌مواد‌اولیه‌خارجی‬ ‫نیروی‌اداری‌‬ ‫جهت تكمیل کادر خود استخدام می نماید‬ ‫‌واقع‌درغرب‌تهران‌‬ ‫مهندس‌صنایع‌غذایی‬ ‫جهت تكمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل با حقوق و‬ ‫•آقا• حدا کثر سن ‪ 35‬سال• دارای کارت پایان خدمت‬ ‫مزایای مكفی دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫جهتشرکتتجهیزاتپزشكی(خانمتماموقت)‬ ‫شرایط الزم‪ -1:‬تسلط به امور اداری و دفتری‬ ‫‪-2‬دارایتحصیالت کارشناسیبهباال‬ ‫‪-3‬تسلطبهزبانانگلیسی‬ ‫‪ -4‬تسلط به نرم افزارهای‪microsoft office‬‬ ‫‪-5‬روابطعمومیباال‪،‬منظم‪،‬مسئولیتپذیرباانگیزهفعال‬ ‫و پرانرژی و حداقل سن ‪ 35‬سال‬ ‫ارسالرزومه واطالعاتتماس‬ ‫زبان انگلیسی در حد متوسط• دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مفید در صنایع غذایی• سابقه انجام امور سیستمی‬ ‫همكاران سیستم و برنامه های آفیس‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr95@amadehlaziz.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌رمیس‪‌،‬پیشرو‌در‌صنعت‌‪IT‬‬ ‫از افراد با انگیزه و واجد شرایط در زمینه زیر دعوت به‬ ‫همكاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس‌زیر‌ساخت‌پسیو‌(‪)passive‬‬ ‫مرکز‌داده‬ ‫آشنایی با زیرساخت مرکز داده‪ ،‬سیستم های سرمایشی‪،‬‬ ‫حفاظت زمین و امنیتی‪ ups ،‬تابلوهای برق‪ ،‬دیزل ژنراتور‪،‬‬ ‫اعالن و اطفاء حریق‪ ،‬دوربین مداربسته و کنترل دسترسی‬ ‫ترجیحا لیسانس برق‪ 3 ،‬سال سابقه مرتبط‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vacancy@remisco.com‬‬ ‫مدیر‌دفتر‌مدیرعامل‌(خانم)‬ ‫لیسانس‪ -‬دارای روابط عمومی قوی‪-‬‬ ‫مسلط به ‪word، excel‬‬ ‫دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط ‪ ،‬ساکن غرب تهران‬ ‫‪job1389hr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪info@med-co.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌بزرگ‌مهندسی‌‪‌-‬تولیدی‌قطعات‌خودرو‬ ‫کارشناس‌حقوقی‬ ‫از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر به صورت تمام وقت‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‌به‌یک‌مشاوره‌حقوقی‬ ‫دعوت به همكاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی صنایع ‪ -‬تمام گرایش ها‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌بازرگانی‌واردات‌مواد‌اولیه‌خارجی‌واقع‌در‌غرب‌تهران‌‬ ‫جهت تكمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل با حقوق و مزایای مكفی دعوت به همكاری می نماید‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬در محدوده رباط کریم‬ ‫مراحل‌استخدام‌و‌اعالم‌نتیجه‌‬ ‫همچنیـــن در بخشـــنامه فـــوق تأ کیـــد شـــده کـــه كس ــب‬ ‫حدنصـــاب نمـــره علمـــی الزم در امتحـــان هیچ‌گونـــه ح ــق‬ ‫اس ــتخدامی ایج ــاد نمی‌کن ــد و معرف ــی اف ــراد ب ــرای انج ــام آزم ــون‬ ‫ً‬ ‫عمل ــی ب ــه ترتی ــب نم ــره فضل ــی آن ــان صرف ــا از می ــان کس ــانی ک ــه‬ ‫حدنصـــاب نمـــره الزم را کســـب نموده‌انـــد صـــورت می‌پذی ــرد‪.‬‬ ‫کســـب حدنصـــاب علمـــی معرفـــی داوطلبـــان جه ــت‬ ‫ش ــرکت در آزم ــون عمل ــی و س ــایر مراح ــل اس ــتخدام‪ ،‬من ــوط ب ــه‬ ‫کس ــب حدنص ــاب الزم در آزم ــون علم ــی ب ــوده و انتخ ــاب اف ــراد‬ ‫پذیرفته‌ش ــده ب ــر اس ــاس ترتی ــب نم ــرات مکتس ــبه‪ ،‬س ــهمیه‌های‬ ‫قانونـــی و بـــا رعایـــت ســـایر مبانـــی مقـــررات جـــاری مطاب ــق‬ ‫قواعـــدی کـــه در ادامـــه ذکـــر می‌شـــود اســـت‪.‬‬ ‫پــس از برگــزاری امتحــان نمــرات داوطلبــان بــه تفکیــک مــواد‬ ‫عموم ــی و تخصص ــی محاس ــبه و حدنص ــاب امتح ــان‪ ،‬مع ــادل‬ ‫پنجاه‌درص ــد (‪ )٪۵۰‬باالتری ــن نم ــره مکتس ــبه در آزم ــون ب ــاارزش‬ ‫وزن ــی چه ــل درص ــد (‪ )٪۴۰‬نم ــره عموم ــی و ش ــصت درص ــد (‪)۶۰‬‬ ‫نم ــره تخصص ــی در ه ــر ش ــغل محاس ــبه و مبن ــای س ــایر مراح ــل‬ ‫انتخ ــاب داوطلب ــان ق ــرار می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫انتخ ــاب و اع ــام لیس ــت س ــه ی ــا پن ــج براب ــر ظرفی ــت جه ــت‬ ‫انج ــام آزم ــون عمل ــی از بی ــن دارن ــدگان حدنص ــاب آزم ــون علم ــی‬ ‫انتخ ــاب اف ــراد س ــه ی ــا پن ــج براب ــر ظرفی ــت در ه ــر ش ــغل مح ــل‬ ‫(در صـــورت وجـــود داوطلـــب واجـــد شـــرایط )جهـــت انج ــام‬ ‫ً‬ ‫آزم ــون عمل ــی صرف ــا از بی ــن دارن ــدگان حدنص ــاب مرحل ــه قب ــل‬ ‫ک ــه م ــدارک آن ــان بررس ــی و م ــورد تأیی ــد قرارگرفت ــه اس ــت‪ ،‬ب ــا در‬ ‫نظ ــر گرفت ــن امتی ــازات س ــهميه قانون ــی در هری ــک از آزمون‌ه ــای‬ ‫علمــی عمومــی و تخصصــی بــه تعــداد ســه یــا پنــج برابــر ظرفیــت‬ ‫در ه ــر ش ــغل مح ــل ص ــورت می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫انتخ ــاب نهای ــی داوطلب ــان ب ــر اس ــاس نتای ــج آزم ــون عمل ــی و‬ ‫کســب حداقــل ‪ ۴۰۰‬امتیــاز از مجمــوع ‪ ۹۰۰‬امتیــاز آزمــون عملــی بــر‬ ‫اســاس نمــرات فضلــی آنــان بــا در نظــر گرفتــن ســهمیه امتیــازات‬ ‫قانونـــی بـــه تعـــداد یـــک برابـــر ظرفیـــت پذیـــرش (نفـــر اصل ــی)‬ ‫به‌گزینـــش معرفـــی خواهـــد شـــد‪ ،‬کـــه اســـامی افـــراد مذکـــور در‬ ‫پایـــگاه اطالع‌رســـانی اســـتانداری اعـــام می‌گـــردد‪.‬‬ ‫شـــایان‌ذکر اســـت کـــه انتخـــاب نهایـــی پذیرفته‌شـــدگان‬ ‫آزم ــون پ ــس از موفقی ــت در کلی ــه مراح ــل آزم ــون علم ــی‪ ،‬عمل ــی‬ ‫و گزین ــش ص ــورت خواه ــد گرف ــت و ت ــا قب ــل از ص ــدور اح ــکام‬ ‫اس ــتخدام پیمان ــی ب ــرای پذیرفته‌ش ــدگان حق ــی ایج ــاد نخواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫•زیر‪ 35‬سال• مسلط به امور قراردادها• ثبت شرکت• ثبت‬ ‫آشنا به امور حسابداری مالیاتی‪ ،‬بیمه اداری‪ ،‬بانكی‬ ‫‪estekhdam.resume777@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی‌حسابداری‌‪/‬تمام‌وقت‌‬ ‫‪ -1‬ترجیحا با سابقه مرتبط ‪ -2‬دارای تحصیالت کارشناسی به باال‬ ‫‪ -3‬تسلط به نرم افزارهای مرتبط (سپیدار) ‪ -4‬روابط عمومی باال‪،‬‬ ‫با انگیزه‪ ،‬پرانرژی برای آقایان‪ ،‬داشتن کارت پایان خدمت الزامی‬ ‫است ‪.‬ارسال رزومه ‪info@med-co.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه‌حفاظتی‌و‌مراقتبی‌تحت نظر پلیس پیشگیری ناجا از‬ ‫بازنشستگاننیروهایانتظامیبامدرکتحصیلیدیپلمجهتانجام‬ ‫امور مشاوره و همكاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان خالصه ای از فعالیت خود را همراه با آدرس و شماره تماس‬ ‫بهایمیلزیرارسالنمایند‪caspian_mali@yahoo.com.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‌فوری‌کارمند‌فروش‬ ‫مدرکتحصیلیلیسانس‬ ‫(ترجیحادارایتحصیالتپایهریاضیفیزیکیافنی)‬ ‫زبانانگلیسیدرحدمكاتباتایمیلی‪،‬‬ ‫کامپیوتر(‪)excel،word‬‬ ‫جهت کار در یک شرکت حمل و نقل بین المللی‬ ‫بار هوایی در فرودگاه‬ ‫امام خمینی(ره) ‪ ،‬ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 8‬الی‪19:30‬‬ ‫ایمیل جهت ارسال رزومه (ارسال رزومه الزامی است)‬ ‫‪info@persiancargo.org‬‬ ‫عالئمتجاری•ترجیحادارایپروانهوکالت•مسلطبهزبان‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال ‪ ،‬داشتن کارت پایان خدمت الزامی است‬ ‫انگلیسی•مدرکحقوقبینالمللنیازمنداست‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس پست الكترونیک‬ ‫از واجدینشرایطخواهشمنداسترزومهوحقوقپیشنهادی‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫خود را به آدرس الكترونیک زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tm.resume94@gmail.com‬‬ ‫‪ceo.kalagostarehekmat@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمند منابع انسانی آقا‬ ‫آشنابه کارگزینیباسابقه کارمرتبط‬ ‫ارسالرزومه‬ ‫‪estekhdam.mollasadra@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪11۵۵‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫برنامه نویس ‪backend‬‬ ‫● تسلط کامل به ‪ MongoDB‬و ‪MySQL‬‬ ‫● مسلط به ‪●Laravel‬مسلط به ‪ jQuery‬و ‪bootstrap‬‬ ‫● مسلط به کار با ‪Github‬‬ ‫●تسلط به ‪vue js/angular‬‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫●تسلط به مفاهیم پرداخت(‪)Payment‬‬ ‫شرکتماکانسیستمدانشمندمشاورومجریپروژههاینرمافزاری‬ ‫●تسـلط کامل به استفاده از ‪ API‬ها‬ ‫صنعت برق و انرژی نیاز به جذب نیروی کار به شرح ذیل دارد‪:‬‬ ‫فارس‬ ‫به صورت کار ساعتی و پروژه ای‪ .‬در صورت تمایل نمونه کار‬ ‫یک شرکت چند برنامه نویس ‪ Front-End‬و ‪ Back-End‬با‬ ‫خود را همراه با چند صفحه کد با قیمت پیشنهادی به ازای هر‬ ‫شرایط زیر استخدام می‌ نماید‪:‬‬ ‫ساعت کار به ایمیل زیر ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪Front-End Developer:‬‬ ‫برنامه نویس ‪frontend‬‬ ‫● مسلط به ‪ ●Bootstrap‬مسلط به ‪ Angular‬یا ‪React js‬‬ ‫● برنامه نویس وب حرفه ای با حقوق مکفی‬ ‫‏‪Html-css-jquery-angular/vue js‬‬ ‫‪farshid@dalaram.com‬‬ ‫●زبان های برنامه نویسی موردنیاز‪c#، javascript ، sql server :‬‬ ‫سئو‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● مسلط به مفاهیم ‪onpage -offpage‬‬ ‫تعدادی برنامه نویس تحت وب ‪ .net‬و گرافیسـت‬ ‫آدرس ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Makansystemcompany@gmail.com‬‬ ‫● تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫بازاریاب اینترنتی‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● خالقیت ●مسلط به مباحث بازاریابی و بازاریابی اینترنتی‬ ‫● برنامـه نویـس ‪ MVC ASP.NET‬یـا ‪ / asp.net core‬تعداد ‪ 3‬نفر‬ ‫موارد ذیل بسیار مهم هستند‪:‬‬ ‫● برنامه نویس مسلط به ‪ / React JS‬تعداد ‪ 2‬نفر‬ ‫● خالقیت باال● متعهد و منظم‬ ‫● برنامه نویس مسلط به ‪ / Fluter‬تعداد ‪ 2‬نفر‬ ‫●امین در حفظ اسرار و اطالعات●دارای روحیه ی تیمی و فعال‬ ‫● برنامه نویس مسلط به ‪ / React Native‬تعداد ‪ 3‬نفر‬ ‫●داشتن حداقل ‪ ۲‬نمونه کار ●آشنایی کافی به ‪git‬‬ ‫● برنامه نویس مسلط به پایگاه داده ‪ / DBA‬تعداد ‪ 1‬نفر‬ ‫رزومه های خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید بعد از بررسی‬ ‫● برنامه نویسی مسلط به طراحی ‪ / UX - UI‬تعداد ‪ 1‬نفر‬ ‫توسط همکاران با شما تماس گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫کیش‬ ‫● خالق‬ ‫‪Back-End Developer:‬‬ ‫شرکت فنی مهندسی برنا سدید کیش فعال در حوزه طراحی‬ ‫و توسـعه نرم افزار‪ ،‬جهت توسـعه سـرمایه های انسانی خود نیاز‬ ‫به سه نفر طراح‪ ،‬برنامه نویس ‪ Back-End‬و کارشناس ‪ IT‬طبق‬ ‫شرایط ذیل دارد‪ ،‬خواهشمند است در صورت دارا بودن شرایط‪،‬‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسـال فرمایید و کد شـغل‬ ‫مورد تقاضا را در قسمت موضوع (‪ )subject‬ایمیل وارد نمایید‪.‬‬ ‫همچنین میزان حقوق موردنظر خود را اعالم نمایید‪.‬‬ ‫● مسلط به ‪ ●python/Django‬آشنایی با ‪git‬‬ ‫جهت شـرکت ‪ IT‬واقع در میدان توحید خیابان پرچم‬ ‫‪jobs@bskish.com‬‬ ‫● توانا در حل مسئله‬ ‫طراح ‪ ui - ux‬و برنامه نویس ‪Front End‬‬ ‫● حقوق و مزایای عالی (تمام وقت)‬ ‫افراد واجد شـرایط رزومه کامل بهمراه نمونه کار را به‬ ‫● آشنا با شبکه های اجتماعی‬ ‫● مسلط به ‪html5 - css3 - scss - bootstrap - jquery‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫● قابلیت تجزیه ‪ ،‬تحلیل و حل مسئله‬ ‫‪Mfathi128@gmail.com‬‬ ‫● توانایی کار گروهی و همکاری با سایر اعضای تیم‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● توانایی یادگیری تکنولوژی‌ها و ابزارهای جدید‬ ‫هلدینگ مدیس‬ ‫عنوان شغلی ‪ :‬برنامه نویس‪ Back-End‬کد شغل ‪001:‬‬ ‫از متقاضیان شغلی زیر به صورت تمام وقت و با حقوق و مزایای‬ ‫عنوان شغلی ‪ :‬برنامه نویس موبایل کد شغل ‪002:‬‬ ‫مکفی دعوت به عمل می آورد‪.‬‬ ‫عنوان شغلی ‪ :‬کارشناس شبکه و امنيت شبکه کد شغل ‪003:‬‬ ‫● آشـنا به ‪mvc - .core - webform - vb.net :‬‬ ‫● مدیر پروژه نرم افزار دارای تخصص ‪RUP, UML, System‬‬ ‫عنوان شغلی ‪ :‬گرافيست و طراح قالب کد شغل ‪004:‬‬ ‫● خالق در تحلیل نرم افزار با رویکرد حل مساله‬ ‫ا کثر پروژه ها به صورت حضوری و بعضا غیرحضوری قابل انجام است‪.‬‬ ‫● حدا کثر ‪ 35‬سال سن●پیگیر و متعهد ‪ ،‬دارای روحیه کار‬ ‫‪Engineering and DB Analysis, Git, Bugzilla, Scrum‬‬ ‫شرایط حقوق و مزایا پس از تعیین سطح و مصاحبه حضوری و‬ ‫●آشنا با ‪Git‬‬ ‫در زومه خود توانایی ها ‪ ،‬سـوابق کاری و هزینه سـاعتی همکاری‬ ‫گروهی و تیمی●قدرت تحلیل و اجرای پروژه‬ ‫● ‪ Server Side Developer‬دارای تخصص ‪ .Net core‬یا ‪PHP,‬‬ ‫تخصصی بیان خواهد شد‪.‬‬ ‫●با حقوق و مزایای عالی و مدت قرار داد بلند مدت‬ ‫و یا حقوق ماهیانه را مشخص نمایید ‪.‬‬ ‫● ضریب هوشی باال●تمام وقت‬ ‫● آشنایی به نرم افزار های گرافیکی‬ ‫ً‬ ‫● ترجیحا آشنا به ‪React Native - sql server‬‬ ‫برنامه نویس ‪Back End‬‬ ‫● مسـلط به ‪asp.net - sql server‬‬ ‫‪info@groupdesign.ir‬‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫‪info@hgco.ir‬‬ ‫مرکزی با بیش از صد پرسـنل نیاز به مهندس با تجربه و‬ ‫متخصص کامپیوتر و شبکه با حقوق مکفی دارد‪.‬‬ ‫لطفا در صورت دارا بودن شرایط الزم زیر‪ ،‬رزومه خود را به آدرس‬ ‫برنامه نویس‬ ‫شرکتی جهت تکمیل تیم برنامه نویسی به ‪ 2‬نفر برنامه نویس‬ ‫‪hamed@61013.ir‬‬ ‫حرفه ای مسلط به حداقل یکی از موارد ذیل ‪:‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● ‪SQL Server Administrator‬‬ ‫شرایط الزم‪:‬‬ ‫پشتیبانی دوربین‪ ،‬شبکه و سوئیچ‪ ،‬تعمیرات سخت افزار‪ ،‬و ‪)...‬‬ ‫● داشتن حداقل مدرک لیسانس مهندسی کامپیوتر یا فناوری‬ ‫اطالعات (‪ )IT‬از یکی از دانشگاههای معتبر کشور‬ ‫ارسال رزومه جهت هماهنگی به‬ ‫‪medis.holding@gmail.com‬‬ ‫شرکت نوین سیستم یزدان مهر به منظور ارتقا تیم فنی خود‬ ‫●حقوق بسته به توانمندی و تسلط ‪ 2.5‬تا ‪ 3.5‬میلیون تومان‬ ‫●آقا●محیطی شاداب و پویا‬ ‫تمام وقت نیاز دارد‪.‬‬ ‫● تضمین پرداخت به موقع حقوق●حقوق عالی و کلیه مزایا‬ ‫خصوصیات زیر برای برنامه نویس مورد انتظار است‪:‬‬ ‫‪●html,jquery,css,javascript,asp.net‬‬ ‫● متعهد‪ ،‬منظم و با اخالق‬ ‫نيروی برنامه نویس سرور ‪:‬‬ ‫●مهارت کافی در برنامه نویسی اندروید و ‪iOS‬‬ ‫‪●asp.net,jquery,javascript,c#,SQL server‬‬ ‫● داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫●رده سـنی ‪ ۲۲‬تا ‪●۳۰‬خالق‬ ‫● محلاشتغالدولتآباداصفهان(فاصله‪5‬الی‪ 10‬کیلومتریاصفهان)‬ ‫●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫جهت ثبت نام به آدرس مراجعه فرمایید‬ ‫‪hitechno.co‬‬ ‫البرز‬ ‫شرکت طنین سازه برنامه نویس و بازاریاب اینترنتی‬ ‫● داشتن نمونه کار و توانایی برنامه نویسی با ‪react native‬‬ ‫تهران‬ ‫استخدام می کند‪:‬‬ ‫برنامه نویس اندروید ‪java/flutter‬‬ ‫برنامه نویس مسلط به ‪ PHP‬و ‪JavaScript/Nodejs‬‬ ‫●مسلط به زبان جاوا واندروید استودیو و دیزاین پترن ها‬ ‫● آشنایی با ‪ Codeigniter‬و ‪Laravel‬‬ ‫برنامه نویس ‪IOS‬‬ ‫● تسلط به ‪ ●Nodejs‬تسلط کامل به ‪Rest API‬‬ ‫●مسلط به زبان ‪ swift‬و ‪ xcode æ‬دیزاین پترن‬ ‫به ‪ ۲‬نیروی برنامه نویس و طراح سایت نیاز دارد‬ ‫نيازمندی های نيروی طراح‬ ‫● خالق و عالقمند به پروژه های چالشی و استارتاپی‬ ‫مزیت محسوب می شود‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست‌فروش‬ ‫سابقه فروش و سرپرستی در شرکتهای غذایی و‬ ‫آرایشی بهداشتی (‪)FMCG‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم‬ ‫آشنایی با آفیس‬ ‫ضامن معتبر‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس‌فروش‌‬ ‫و‌بازاریابی‬ ‫گواهی پایان خدمت سربازی‬ ‫‪ ‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫ضامن معتبر‬ ‫‪ ‬آشنایی حداقلی با اصول بازاریابی‬ ‫شرکت‌تولیدی‌واقع‌در‌منطقه‌شورآباد‌تهران‌‬ ‫حسابدار بهایتمامشده‪ 5‬سالسابقهتولیدی‬ ‫ترجیحا نساجی ‪ ،‬مسلط به سفارش کار ومرحله کاری ‪:‬‬ ‫‪etkaltejarat@gmail.com‬‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی باال و با انگیزه‬ ‫●دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه کاری خود را به شماره‬ ‫‪ 09119870954‬تلگرام نمایند‪.‬‬ ‫نیشابور‬ ‫استخدام برنامه نویس مسلط به ‪Asp.net MVC , Jquery‬‬ ‫●عالقه مند به کار گروهی و پیشرفت●دارای نمونه کار‬ ‫●تمام وقت●حقوق عالی و بسته به توانایی های شما‬ ‫● حداقل حقوق قانون کار ‪ +‬بیمه ‪ +‬مزایا مرتبط‬ ‫●محیط مناسب‬ ‫● حقوق بر اساس مهارت شما در نظر گرفته میشود‬ ‫ً‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪ 09391916959‬و یا از طریق ایمیل به آدرس‬ ‫‪mostafa.etemadian@gmail.com‬‬ ‫مسکن) ‪ -‬طبقه ‪ - 5‬شرکت نوین اندیشان راستین‬ ‫زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪43217148 :‬‬ ‫‪job@nscom.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضیان‌مرد دارای شرایط ذیل ‪،‬به صورت‬ ‫مزایا‬ ‫•حقوق اداره کار •بیمه تامین اجتماعی‬ ‫•بیمه تكمیلی•پكیج پورسانت عالی‬ ‫•طرح های پاداش ماهانه و فصلی‬ ‫•لباس فرم•ایاب ذهاب‪ ‬‬ ‫•آموزشهای اصولی بازاریابی و مبانی فروش‬ ‫(رایگان)‪• ‬سیستم اعتبار سنجی مشتری برای جلوگیری‬ ‫از سوختی و‪.......‬‬ ‫آدرس ایمیل‪m_sajadifar@kaylagroup.com :‬‬ ‫وب سایت‪kaylagroup.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی با بانک اطالعاتی ‪sql‬‬ ‫آدرس ‪ :‬خیابا ‪ 15‬خرداد ‪ -‬مجتمع شارستان (جنب بانک‬ ‫استخدام‌کیال‌جنوب‬ ‫ردیف‬ ‫●‪asp.net core●css●cshtml‬‬ ‫واجدین شـرایط رزومه و نمونه کارهای خود را به شـماره‬ ‫شرکت‌پخش‌سراسری‌کیال‌شعبه‌اصفهان‌جهت‌تکمیل‌تیم‌فروش‌خود‌‬ ‫در‌استان‌اصفهان‌از‌افراد‌واجد‌شرایط‌زیر‌دعوت‌به‌همکاری‌می‌نماید‪.‬‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی سی شارپ‬ ‫‪, Ajax , Sql Server , EF6‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط‌احراز‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●آشنایی با مفاهیم امنیت و شبکه●مسلط به فتوشاپ‬ ‫خانم (اندروید و ‪ )iOS‬بصورت پروژه ای‪ ،‬پاره وقت ویا‬ ‫● اسکان در واحد مجزا و مجهز توسط شرکت‬ ‫گیالن‬ ‫●سابقه قرار دادن سایت بر روی سرور و هاست‬ ‫کاشان‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود به برنامه نویس اپليکيشن‬ ‫●‪Android‬‬ ‫و سیستم در شرکتی معتبر (آشنایی و تجربه کاری در زمینه‬ ‫مجتمع کسری‪ -‬واحد ‪306‬‬ ‫شرکت هوشمند افزار سپینود‬ ‫● حقوق بسته به توانمندی و تسلط ‪ 3.5‬تا ‪ 5‬میلیون تومان‬ ‫● داشـتن حداقل ‪ 2‬الی ‪ 3‬سـال سـابقه کاری در زمینه شبکه‬ ‫آدرس دفتر مرکزی‪ :‬شیراز خیابان مالصدرا‪-‬ابتدای معدل‪-‬‬ ‫● بیمه ‪ :‬تامین اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪h_davary@yahoo.com‬‬ ‫●طراح ‪UI/UX‬‬ ‫● حقوق ‪ :‬توافقی بنا بر تجربه و تسلط‬ ‫آبادان‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪ Laravel● Front End Developer‬دارای تخصص ‪Angular 2‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌آزمایشگاه‌در‌تهران‌‬ ‫بهیک کارشناسبامدرکحداقل کارشناسیارشدفیزیکویا‬ ‫مهندسیموادوآشنابهاپتیکنوروالكترونو کاربامیكروسكوپ‬ ‫نیازمنداست‪.‬ارسالرزومهبهمدت‪ 3‬روزبهایمیل‪:‬‬ ‫‪scls.sut@gmail.com‬‬ ‫قراردادی تمام وقت یا مأمور به خدمت از طریق آزمون ورودی برای تعیین سطح توان علمی تخصصی متقاضیان واجد شرایط به صورت کتبی در‬ ‫مرا کز‌استان‌ها‌و‌تهران دعوت به همكاری نماید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬ترجیحا امور گمرکی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫شرایط‌تحصیلی‪:‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مدیریت مالی و ‪...‬‬ ‫دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر مرتبط با حوزه های تخصصی‪.‬‬ ‫دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس با حداقل ‪ 5‬سال سابقه تجربی در حوزه ‪-6‬عمران‪‌:‬مسلط به تخصص های متره و برآورد‪ ،‬پیمان و رسیدگی‪ ،‬نظارت‬ ‫و بررسی صورت وضعیت ها ‪...‬‬ ‫مرتبط با تخصص های مورد نیاز‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬دارندگان مدرك تحصیلی دکتری تخصصی و فوق لیسانس در اولویت رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬صرفا عمران با گرایش عمران‪ -‬عمران‪ ،‬سازه‪.‬‬ ‫‪-7‬فناوری‌اطالعات‪ :‬مسلط به امور شبكه رایانه ای‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬کلیه رشته های موضوع فناوری اطالعات‪.‬‬ ‫تخصص‌و‌رشته‌های‌مورد‌نیاز‪:‬‬ ‫‪‌-1‬امور‌مالی‌و‌حسابداری‪ :‬مسلط به امور حسابرسی‪ ،‬تجزیه و تحلیل سایر‌شرایط‬ ‫متقاضیان محترم موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام‬ ‫صورت های مالی و حسابداری دولتی ‪...‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬حسابداری تمام گرایش ها‬ ‫تكمیل فرم ثبت نام و الصاق رزومه کاری‪.‬‬ ‫‪‌-2‬امور‌بانکی‪ :‬مسلط به امور ارزي‪ ،‬ریالی‪ ،‬ارزیابی طرح ها و‪...‬‬ ‫ً‬ ‫رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬ترجیحا مدیریت امور بانكی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬دعوت از داوطلبان واجد شرایط بر اساس نیاز و اولویت های سازمان به مرور‬ ‫برای انجام مصاحبه اولیه و دریافت مدارك از طریق پیامک (‪ )SMS‬به عمل‬ ‫مدیریت مالی‪ ،‬مدیریت بازرگانی و ‪...‬‬ ‫می آید‪.‬‬ ‫‪-3‬امور‌بیمه‌ای‪ :‬مسلط به امور مالی بیمه ای و ارزیابی‪...‬‬ ‫ً‬ ‫رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬ترجیحا بیمه‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت بازرگانی‪ ،‬تكمیل فرم ثبت نام‪ ،‬اخذ مدارك از متقاضی‪ ،‬دعوت و انجام مصاحبه هیچ‬ ‫حقی را برای استخدام ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیریت مالی و ‪...‬‬ ‫از هرگونه تماس تلفنی و حضوری با این سازمان به منظور پیگیری نتایج‬ ‫‪-4‬امور‌مالیاتی‪ :‬مسلط به امور مالیات بر عملكرد‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده‪...‬‬ ‫ً‬ ‫رشته های تحصیلی مورد نیاز‪ :‬ترجیحا امور مالیاتی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت درخواست همكاری خودداری گردد‪.‬‬ ‫عالقه مندان می‌توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی ‪www.bazresi.ir‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مدیریت مالی و ‪...‬‬ ‫‪-5‬امور‌گمرکی‌و‌مناطق‌آزاد‪ :‬مسلط به امور تعیین ارزش‪ ،‬ترخیص کاال و ارزیابی مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار‬ ‫آشنا به حسابداری صنعتی جهت انجام امور اداری و‬ ‫حسابداریدر کارخانهواقعدر شهرکصنعتینصیرآباد‪-‬رباط‬ ‫کریم ‪ -‬مسلط به‪ excel‬و بهای تمام شده ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪e.mollazadeh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس‌مکانیک‌(تاسیسات)‬ ‫مسلط به‪ revit mep، autocad‬و نرم افزارهای مربوطه‬ ‫محدودهونک‪،‬ولیعصر‬ ‫‪info@estparious.biz‬‬
‫شنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 4 -1398‬شوال ‪ 8 -1440‬ژوئن ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1155‬‬ ‫توسط رئیس اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان‬ ‫زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون‬ ‫استخدامی پلیس کرمانشاه اعالم شد‬ ‫رئیس اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از توزیع کارت‬ ‫آزمون استخدامی مقطع درجه‌داری پلیس طی روزهای آینده خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ‌شریف روانبخش در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متقاضیان استخدام‬ ‫در مقطه درجه‌داری انتظامی استان کرمانشاه می‌توانند از ‪ 20‬تا ‪ 23‬خرداد نسبت به دریافت‬ ‫کارت آزمون خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد‪ :‬محل‬ ‫توزیع کارت آزمون استخدامی نیز اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان به نشانی‬ ‫ابتدای شهرک فرهنگیان فاز ‪ 2‬است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مراجعه کنندگان حتما در هنگام حضور برای دریافت کارت آزمون‬ ‫باید کارت ملی و یک قطعه عکس سه در چهار همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫روانبخش در پایان‪ ،‬گفت‪ :‬آزمون استخدامی درجه‌داری نیروی انتظامی روز جمعه‬ ‫‪ 24‬خردادماه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫اطالعیه سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫مدارک آزمون استخدامی‬ ‫اسفند ماه ‪ ۱۳۹۷‬در حال بررسی است‬ ‫سازمان محیط زیست در اطالعیه‌ای اعالم کرد که مهلت ارسال مدارک برای معرفی‬ ‫شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ‪ ۱۷‬اسفند ماه ‪ ۱۳۹۷‬به پایان رسیده و مدارک‬ ‫ارسال شده در حال بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست در اطالعیه‌ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫به اطالع تمام معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون مورخ ‪ ۱۷‬اسفند ماه ‪ ۹۷‬این سازمان‬ ‫می‌رساند که مهلت ارسال مدارک به پایان رسیده است و کارشناسان این سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست در حال بررسی مدارک هستند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت وجود اخبار جدید در خصوص زمان مصاحبه و یا موارد دیگر‬ ‫ً‬ ‫سریعا اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره شریف کسب و کارهای‬ ‫نوین را معرفی می کند‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح اعالم کرد‬ ‫برخورد قاطع و شناسایی متقلبان معافیت پزشکی‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز‬ ‫ستادکل نیروهای مسلح با اعالم‬ ‫اینکه تقلب در بحث معافیت‌های‬ ‫پزشکی به حداقل رسیده است‪ ،‬از‬ ‫برخورد قاطع با افراد متخلف خبر داد‪.‬‬ ‫سـ ــردار مـ ــوسـ ــی کـم ــالی رئیس‬ ‫اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس‪،‬‬ ‫در خصوص امکان تقلب در‬ ‫آزمون‌های معافیت پزشکی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫تدابیری اندیشیده است که مانع از‬ ‫جعل‪ ،‬دسیسه و تقلب شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز‬ ‫ستادکل نیروهای مسلح‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با سامانه‌ای‬ ‫شدن سیستم و اقدامات کنترلی در چند سال اخیر‬ ‫تقلب به حداقل ممکن رسیده است‪.‬‬ ‫ویبابیاناینمطلب کههمهافرادتاسن‪ ٥1‬سالگی‬ ‫در شمول قانون وظیفه عمومی برای خدمت قرار دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به هر حال آ‌نهایی که تقلب می‌کنند یا همان‬ ‫زمان شناسایی می‌شوند یا بعدا شناسایی شده و‬ ‫اعمال قانون بر روی آنها صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫این مقام ارشد ستادکل با تاکید بر این مطلب‬ ‫که تقلب هم اکنون در ریتم معافیت به حداقل‬ ‫رسیده است از ایجاد جوسازی و شایعه‌پراکنی در‬ ‫این عرصه خبر داد و گفت‪ :‬ممکن‬ ‫است فردی که کارت پایان خدمت‬ ‫ندارد جوسازی کند که من پول داده‌ام و‬ ‫کارت معافیت دریافت کرده‌ام و از این‬ ‫قبیل موارد‪.‬‬ ‫سردار کمالی درخصوص سوژه‬ ‫مطرح شده در فارس من با عنوان‬ ‫«گزارش تقلب در معافیت سربازی»‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اگر مردم از تخلف و‬ ‫تقلبی اطالع دارند می‌توانند این موارد‬ ‫را گزارش دهند چرا که به شدت با افراد‬ ‫متخلف برخورد شده و ضمن شناسایی‬ ‫به مراجع صالحه معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سامانه وظیفه عمومی‬ ‫ناجا به صورت تلفنی و نوشتاری آماده‬ ‫دریافت اطالعات در این خصوص است؛ فقط‬ ‫کافی است که کد ملی و مشخصات فردی را که‬ ‫تقلب کرده‌است به سامانه وظیفه عمومی اعالم‬ ‫کنند تا هر چه سریعتر پرونده مطرح و احضار انجام‬ ‫شده و بررسی‌های قانونی صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات صنعت و سالمت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب‪:‬‬ ‫مهلت اعطای پروژه‌های کسر خدمت سربازی‬ ‫واحد تهران غرب تمدید شد‬ ‫رئیس م ــرکز ت ـح ـق ـی ـقــات ص ـنــعت و سالمت‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب گفت‪:‬‬ ‫مهلت زمان معرفی دانشجویان به صاایران تا دو‬ ‫هفته آینده تمدید شده است‪.‬‬ ‫معصومه زینال‌نژاد يكشنبه ‪ ۱۲‬خرداد در گفتگو‬ ‫با خبرگزاری آنا‪ ،‬با اشاره به اعطای کسر خدمت‬ ‫سربازی توسط مرکز تحقیقات صنعت و سالمت‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب گفت‪ :‬مرکز‬ ‫تحقیقات صنعت و سالمت واحد تهران غرب‬ ‫از بین آقایان دانشجو که در مقاطع ارشد و دکتری‬ ‫رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر‬ ‫به‌منظور همکاری در اجرای پروژه تحلیل داده‌های‬ ‫هواشناسی جذب می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دانشجویانی که با استفاده از قانون‬ ‫اشتغال به تحصیل‪ ،‬درحال بهره‌مندی از معافیت‬ ‫خدمت سربازی هستند‪ ،‬می‌توانند با مراجعه مرکز‬ ‫تحقیقات صنعت و سالمت واحد تهران غرب‬ ‫از این فرصت برای کسب کسر خدمت سربازی‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات صنعت و سالمت‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب درباره‬ ‫ویژگی‌های دانشجویان برای به‌کارگیری و اعطای‬ ‫کسر خدمت اظهار کرد‪ :‬دانشجویان داوطلب‬ ‫کسب کسر خدمت سربازی باید انگیزه‪ ،‬انرژی و‬ ‫تسلط کافی به مباحث داده‌کاوی را در زمینه‌های‬ ‫نرم‌افزاری و تحلیلی داشته باشند‪.‬‬ ‫زینال‌نژاد تصریح کرد‪ :‬پروژه‌ها از سوی شرکت‬ ‫صنایع قطعات الکترونیک ایران(صاایران)‪ ،‬به‬ ‫این مرکز تحقیقاتی پیشنهاد شده و متناسب با‬ ‫میزان همکاری صورت گرفته از مدت سربازی‬ ‫دانشجویان کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫زینال‌نژاد خبر داد‪ :‬مهلت زمان معرفی‬ ‫دانشجویان به صاایران تا دو هفته آینده تمدید‬ ‫شده است‪ ،‬الزم است دانشجویان متقاضی هرچه‬ ‫سریع‌تر برای اخذ معرفی‌نامه به مرکز تحقیقات‬ ‫صنعت و سالمت واحد تهران غرب مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سرپرستسازمانتامیناجتماعیاطمینانداد‪:‬‬ ‫ششمین جشنواره فناوری اطالعات کشور (‪ )ITWeekend6‬با هدف معرفی و‬ ‫شناساندن ایده‌های بکر و خالق در راستای ایجاد کسب و کارهای نوین و اشتغال‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬این جشنواره رویدادی است که در آن افراد‬ ‫سرشناس حوزه فناوری اطالعات تجربیات خود را در قالب سخنرانی‌های کوتاه با‬ ‫مخاطبان به اشتراک می‌گذارند‪.‬‬ ‫همچنین هدف اصلی برگزاری این رویداد انتقال تجربه در کسب و کارهای‬ ‫مبتنی بر فناوری اطالعات‪ ،‬داستان‌های موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه در تولید‬ ‫استارت‌آپ‌های نوآورانه است‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف اصلی این رویداد‪ ،‬می‌توان به ایجاد محیطی برای گردهمایی‪ ،‬گفتگو‬ ‫و هم افزایی نوآوران‪ ،‬نخبگان‪ ،‬صاحبان ایده و عالقه‌ مندان به رویکردها و نگرش‌های‬ ‫نو در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین شناسایی آنها برای سرمایه گذاری‬ ‫مادی و حتی معنوی توسط حوزه‌های مختلف جهت پیشبرد اهداف کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫یادآور می شود‪ ،‬ثبت نام در ششمین جشنواره فناوری اطالعات از ‪ ۲۵‬اردیبهشت‌‬ ‫ماه جاری آغاز شده است‪ .‬این جشنواره پنجشنبه ‪ ۲۰‬تیرماه سال جاری در سالن جابربن‌حیان‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫(‪ )IT Weekend‬تالش می کند با انتشار تجربیات ارزنده در حوزه فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫برای پیشرفت کشور در این حوزه تالش کند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬عالقه‌ مندان می‌ توانند برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت‬ ‫این رویداد به آدرس؛ ‪ http://itweekend.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫در نیمه نخست امسال‬ ‫‪ ۹۲۶‬نیروی بومی جذب شرکت‌های‬ ‫مستقر در منطقه ویژه پارس شدند‬ ‫مدیریت کار و خدمات اشتغال از جذب و بکارگیری ‪ ۹۲۶‬نفر نیروی بومی در‬ ‫شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه پارس در ‪ ۶‬ماه گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شانا به نقل از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬مدیریت کار و‬ ‫خدمات و اشتغال این منطقه ضمن ارائه گزارشی از وضع نیروهای بومی مستقر در منطقه‬ ‫ویژه پارس اعالم کرد‪ :‬در چندماه گذشته ‪ ۹۲۶‬نفر از نیروهای بومی در شرکت‌های مستقر‬ ‫در این منطقه به‌کار گرفته شده‌اند که این رقم تحولی در میزان اشتغال نیروهای بومی در‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫مجموع نیروهای شاغل در شرکت‌های مستقر در منطقه ‪ ۶۲‬هزار نفر است که از این‬ ‫ی هستند و ‪ ۴۳‬هزار نفر از دیگر نقاط کشور است‪.‬‬ ‫میزان ‪ ۱۹‬هزار نفر بوم ‌‬ ‫هم‌اکنون میزان اشتغال نیروهای بومی ‪ ۳۱‬درصد و غیربومی ‪ ۶۹‬درصد است که با‬ ‫به‌کارگیری نیروهای بومی جدید در ‪ ۶‬ماه گذشته (‪ ۹۲۶‬نفر) میزان اشتغال این دسته از‬ ‫شاغالن ‪ 1.٥‬درصد از کل و پنج درصد از این میزان در آبان‌ماه پارسال بهبود یافته است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬نیروهای بومی به شرکت‌های نفت‌وگاز پارس‪ ،‬پارس جنوبی‪،‬‬ ‫ریتون‪ ،‬اویکو و پتروشیمی‌های پردیس‪ ،‬جم‪ ،‬دماوند‪ ،‬پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی معرفی‬ ‫و به‌کار گرفته شده‌اند‪.‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬سوابق بیمه‌شدگان‪ ،‬مستمری‌بگیران‬ ‫و کارفرمایان در امن و امان است‬ ‫سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد ‪:‬‬ ‫امنیت کامل تمامی سامانه‌ها‪ ،‬اطالعات و سوابق‬ ‫بیمه‌شدگان‪،‬مستمری‌بگیرانو کارفرمایانمحرز است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار محمد حسن زدا سرپرست‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود‬ ‫نوشت‪ :‬الزم است از تالش و همدلی کارشناسان‬ ‫حوزه راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫شرکت خدمات ماشینی تامین و سایر ادارات‬ ‫کل و عزیزانی که با تالش خود توانستند از تمامی‬ ‫سامانه‌های اطالعاتی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در برابر حمالت گروه خرابکار اینترنتی محافظت‬ ‫کنند تقدیر و تشکر کنم‪ .‬همکاران بنده در کمترین‬ ‫زمان ممکن از این حمله آ گاه‪ ،‬در سریعترین زمان‬ ‫ممکن وارد عمل شده و مقابله کرده و ابعاد فنی را‬ ‫بطور کامل بررسی و اقدامات الزم را انجام دادند‪.‬‬ ‫البته این گروه برای دقایق بسیار کوتاهی توانست به‬ ‫سایت خبری سازمان؛ تا کید می‌کنم سایت خبری‪،‬‬ ‫نفوذ کرده و اطالعات مبهم و دستکاری شده خود‬ ‫را منتشر کند که بالفاصله با واکنش کارشناسان‬ ‫سازمان مواجه شد‪ .‬خوشبختانه بررسی‌های‬ ‫دقیق تیم‌های فنی حکایت از صحت و سالمت‬ ‫تمامی سامانه‌ها‪ ،‬اطالعات و سوابق بیمه‌شدگان‪،‬‬ ‫مستمری‌بگیران و کارفرمایان عزیز دارد و جای هیچ‬ ‫نگرانی نیست‪ .‬در ضمن مراکز و نهادهای مسئول‬ ‫سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد‬ ‫پلمپ یک موسسه کاریابی غیر مجاز در تهران‬ ‫سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از‬ ‫پلمب یک موسسه کاریابی غیر مجاز در مرکز‬ ‫پایتخت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سرهنگ علی آقا‬ ‫کارخانه‪ ،‬با اعالم خبر پلمب یک موسسه کاریابی‬ ‫غیرمجاز در مرکز پایتخت درباره جزئیات این خبر‬ ‫اظهار کــرد‪:‬مــدتــیق ـبــلچ ـنــدشـ ــا کـ ــیبــامــراجـ ـعــه‬ ‫به کالنتری ‪ ۱۴۸‬انقالب اسالمی عنوان داشتند که‬ ‫توسطیکمرکز کاریابیمورد کالهبرداریقرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه‬ ‫داد‪ :‬شاکیان مدعی بودند که این مرکز کاریابی‬ ‫با اخذ مبالغی از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬وعده‬ ‫استخدام در مراکز مختلف به آنها داده است اما‬ ‫تمام این وعده‌ها پوچ بوده و زمانیکه متقاضیان کار‬ ‫برای استرداد وجه پرداختی به این موسسه مراجعه‬ ‫می‌کردند با تهدید مسئول شرکت از بازپس‌گیری‬ ‫ودیعه خود مواجه شده و در نهایت منصرف‬ ‫شکایت می‌شدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پس از این شکایات‪ ،‬تحقیقات‬ ‫پلیسی در این پرونده کلید خورد و در بررسی‌های‬ ‫اولیه مشخص شد این شرکت کاریابی فاقد مجوز‪،‬‬ ‫تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی از جمله‬ ‫سایتهایی مانند دیوار و شیپور انجام داده و به این‬ ‫ترتیب زمینه سوءاستفاده از متقضیان کار به ویژه‬ ‫ساکنان خارج از تهران را به عمل آورده است‪.‬‬ ‫کارخانه ادامه داد‪ :‬ماموران در ادامه تحقیقات‬ ‫متوجه شدند این شرکت در قبال معرفی یک‬ ‫کار معمولی که همگی برخالف میل مشتریان و‬ ‫متقاضیان بوده‪ ،‬مبالغ مختلفی با اوراق شناسایی‬ ‫از جویندگان کار دریافت کرده که متقاضیان‬ ‫کاریابی با عالف شدن در سطح شهر تهران و‬ ‫ً‬ ‫عدم موفقیت در کسب و کار جدید‪ ،‬مجددا به‬ ‫شرکت مذکور مراجعه کرده و خواهان استرداد‬ ‫وجه می‌شدند که در نهایت موجب درگیری داخل‬ ‫شرکت می‌شد‪.‬‬ ‫سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که محل‬ ‫فعالیت دفتر کاریابی دارای دو در ورودی فاقد تابلو‬ ‫نیز پیگیری‌های الزم و قانونی را آغاز کرده‌اند که از‬ ‫این عزیزان هم سپاسگزارم‪.‬‬ ‫و دوربین مداربسته برای رویت مشتریان یا حضور‬ ‫احتمالی پلیس یا شکات اصلی بوده که احتمال‬ ‫اخفاء مدارک و مستندات موجود شامل دستگاه‬ ‫کارتخوان سیار‪ ،‬مهر اصلی دفتر‪ ،‬فرمهای موجود و‬ ‫اوراق شناسایی شکات با رویت پلیس یا شکات‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫کارخانه با اشاره به اخذ دستور قضائی برای‬ ‫ورود به محل شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬در نهایت ماموران با‬ ‫یک عملیات سنجیده وارد شرکت شده و چهار‬ ‫پرسنل شرکت (شامل دو زن و دو مرد) که در حال‬ ‫جذب سه مشتری کاریابی جدید بودند‪ ،‬مشاهده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برابر دستور قضائی صادره‪ ،‬ماموران‬ ‫ضمن جمع‌آوری تمام مدارک‪ ،‬مستندات موجود و‬ ‫فرمهای کاریابی‪ ،‬مسئول شرکت را بازداشت کرده‬ ‫و مکان شرکت به علت حفظ امنیت و آرامش‬ ‫عمومی تا اطالع ثانوی پلمب شد‪.‬‬ ‫سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت‪ ،‬متذکر‬ ‫شد‪ :‬متهم با تکمیل پرونده قضائی به مقام قضایی‬ ‫معرفی شد و از زمان بازداشت متهم تاکنون همه‬ ‫روزه افراد مختلف با اطالع از بازداشت این شخص‬ ‫به کالنتری مراجعه کرده و از وی شکایت می‌کنند‬ ‫همچنین تاکنون شکات این پرونده به ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی‪:‬‬ ‫‌فریب فروش سواالت امتحانی‬ ‫در فضای مجازی را نخورید‬ ‫‌پلی ــس فت ــای آذربایج ــان غر ب ــی نس ــبت ب ــه کالهب ــرداری از طری ــق‬ ‫ف ــروش س ــواالت امتحان ــی در فض ــای مج ــازی هش ــدار داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪‌ ،‬س ــرهنگ کارآ گاه اکب ــر نصرت ــی در جم ــع‬ ‫خبرن ــگاران گف ــت‪ :‬همزم ــان ب ــا ش ــروع امتحان ــات خردادم ــاه‬ ‫دانش‌آم ــوزان‪ ،‬برخ ــی از اف ــراد فرص ــت طل ــب در فضای‌مج ــازی‬ ‫ً‬ ‫مخصوصــا شــبکه‌های اجتماعــی بــا ترفنــد فــروش ســواالت امتحانــات‬ ‫نهای ــی دانش‌آم ــوزان اق ــدام ب ــه کالهب ــرداری از دان ــش آم ــوزان ب ــا هدای ــت‬ ‫آن‌ه ــا ب ــه درگاه‌ه ــای جعل ــی بانک ــی و اخ ــذ اطالع ــات کارت بانک ــی‬ ‫خانواد ‌هه ــا و در نهای ــت خال ــی ک ــردن ای ــن حس ــاب‌ها می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه سیســتم نظــارت و ضریب امنیت امتحانات نهایــی در‬ ‫آموزش‌و پــرورش بســیار قــوی بــوده و امــکان لــو رفتــن ســواالت نهایــی قبــل‬ ‫از شــروع امتحانــات وجــود نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬شــایعات انتشــار ایــن ســواالت‬ ‫ً‬ ‫سال‌هاس ــت ک ــه در فص ــل امتحان ــات مط ــرح می‌ش ــود و اساس ــا آنچ ــه‬ ‫بــا عنــوان فــروش ســواالت در فضــای مجــازی مطــرح می‌شــود بــا هــدف‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــای آذربایج ــان غر ب ــی ادام ــه دادد‪ :‬در چنی ــن‬ ‫ش ــرایطی یک ــی از ش ــگردهای کالهب ــرداران و اف ــراد س ــودجو‪ ،‬طراح ــی‬ ‫صفح ــات و درگا ‌هه ــای بانک ــی جعل ــی ب ــه ن ــام «فیش ــینگ» می‌باش ــد‬ ‫ک ــه ب ــا ترفن ــد ف ــروش س ــواالت امتح ــان نهای ــی و ب ــا در اختی ــار گرفت ــن‬ ‫اطالع ــات بانک ــی دانش‌آم ــوزان‪ ،‬اق ــدام ب ــه برداشـ ـت‌های غی ــر مج ــاز از‬ ‫حس ــاب‌های بانک ــی قربانی ــان می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ نصرت ــی ب ــه خانواده‌ه ــا توصی ــه کردن ــد‪ :‬فرزن ــدان را از‬ ‫دام ــی ک ــه س ــودجویان س ــایبری په ــن کرده‌ان ــد‪ ،‬آ گاه کنن ــد و کار ب ــران‬ ‫ش ــبکه‌های اجتماع ــی نی ــز ب ــه ش ــایعات منتش ــر ش ــده در فض ــای‬ ‫مج ــازی اعتن ــاء نک ــرده و فر ی ــب اف ــراد س ــودجو را نخورن ــد‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬پلی ــس فت ــا ب ــا کس ــانی ک ــه ب ــا درج تبلیغ ــات اغ ــوا‬ ‫کنن ــده در فض ــای مج ــازی س ــبب فر ی ــب اف ــراد ش ــوند و ی ــا اق ــدام ب ــه‬ ‫کالهب ــرداری از ش ــهروندان کنن ــد‪ ،‬ضم ــن شناس ــایی براب ــر قان ــون رفت ــار‬ ‫خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا آذربایجــان غر بــی در پایــان از شــهروندان خواســت‬ ‫ت ــا در ص ــورت مواجه ــه ب ــا هرگون ــه م ــوارد مش ــکوک‪ ،‬آن را از طری ــق مرک ــز‬ ‫فوریت‌ه ــای پلیس ــی ‪ ۱۱۰‬ی ــا وب سایـ ـ ــت پـ ـلـ ـیـ ـ ــس ف ـ ـتـ ـ ــا ب ــه آدرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخ ــش ارتباط ــات مردم ــی گ ــزارش دهن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫با هدف توسعه نگرش‌های کارآفرینی و برنامه‌نویسی‬ ‫تفاهم نامه توسعه کارآفرینی‬ ‫دانش آموزان دختر امضا شد‬ ‫تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش‌و پرورش و سازمان فناوری‬ ‫اطالعات ایران‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان‬ ‫«طرح توسعه نگرش‌های کارآفرینی و برنامه‌نویسی در حوزه فناوری‬ ‫اطالعات ویژه دانش آموزان دختر در سراسر کشور» امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬این تفاهم نامه به منظور تحقق‬ ‫اهداف و راهبردهای الگوی اسالمی ‪ -‬ایرانی پیشرفت و سند تحول‬ ‫بنیادین آموزش و پرورش و در راستای اجرایی کردن راهکار «استقرار‬ ‫نظام خالقیت و نوآوری در آموزش و پرورش برای حمایت مادی و‬ ‫معنوی از مدیران‪ ،‬مربیان و دانش آموزان نوآور و کارآفرین» و همچنین‬ ‫ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از توسعه خدمات الکترونیکی و‬ ‫فراهم‌سازی زیرساخت مناسب برای ایجاد و توسعه فضای کسب‌وکار‪،‬‬ ‫به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫ارتقا مهارت‌های دانش آموزان در کاربرد فناوری نوین و فرهنگ‬ ‫استفاده مطلوب و اثربخش از فضای مجازی‪ ،‬شناسایی‪ ،‬پرورش و‬ ‫حمایت از ایده‌های خالقانه و فناورانه دانش‌آموزان در راستای کاربرد‬ ‫صحیح فناوری نوین در توسعه اقتصاد دانش‌محور‪ ،‬از جمله اهداف‬ ‫اصلی این تفاهم‌نامه است‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف اصلی مدنظر این تفاهم‌نامه می‌توان به تحقق‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای برای دانش‌آموزان با طراحی سازوکارهای الزم برای‬ ‫کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال هدفمند و پایدار در کسب‌وکارهای‬ ‫حوزه فناوری اطالعات و افزایش مهارت‌های خالقیت محور و آموزش‬ ‫در کنار یادگیری مهارت برنامه‌نویسی اشاره کرد‪.‬‬ ‫اقدامات عملی طرفین در این تفاهم‌نامه شامل‪ ،‬همکاری در‬ ‫برگزاری رویدادهای کارآفرینی با محوریت فناوری اطالعات برای دانش‬ ‫آموزان در سراسر کشور‪ ،‬همکاری در برگزاری مدارس فصلی آموزش‬ ‫برنامه‌نویسی برای دانش آموزان و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزش‬ ‫کارآفرینی و برنامه‌نویسی در یک سال تحصیلی در مدارس متوسطه اول‬ ‫و دوم سال تحصیلی ‪ ۹۸-۹۹‬است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1166

هفته نامه بازار کار شماره 1166

شماره : ۱۱۶۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!