صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۵۲

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1152

هفته نامه بازار کار شماره 1152

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شرکت آسیا ابزار دقیق در چندین عنوان شغلی‬ ‫استخدام می کند‬ ‫دعوت به همکاری در بیمه سامان‬ ‫شرکت پتروشیمی پارس فنل در چندین رشته‬ ‫و گرایش تحصیلی فار غ التحصیالن دیپلم تا کارشناسی‬ ‫ارشد زن و مرد را دعوت به همکاری می کند‬ ‫دعوت به همکاری در دانشگاه علوم پزشکی بهبهان‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫ثبت نام می کند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫موانع رونق تولید‬ ‫در سایه عزم جهادی‬ ‫و به‌کارگیری جوانان‬ ‫متخصص قابل رفع است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫فرمانده کل ارتش خبر داد‬ ‫تحول کیفی روش‌های گزینش و استخدام کارکنان ارتش‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫هیئت وزیران تصویب کرد‬ ‫ن نامه جدید کارورزی فارغ‌التحصیالن دانشگاه‌ها‬ ‫آیی ‌‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫در گفتگو با دکتر فرقانی بررسی شد‬ ‫شورای پول و اعتبار تصویب کرد‬ ‫فرصت‌های اشتغال‬ ‫فار غ‌التحصیالن‬ ‫رشته علوم ارتباطات‬ ‫اجتماعی‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه اشتغال‌ روستایی‬ ‫به ‪ ۵۰‬میلیون تومان افزایش یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫خانواده‌ها برای‌ استخدام‌فرزندانشان‬ ‫در ادارات دولتی اصرار نکنند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مدیرکل امور موزه‌های سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جزئیات استخدام‬ ‫چهار هزار آ تش‌نشان‬ ‫در شهرداری‌ها‬ ‫رشته های کم متقاضی‬ ‫‪3‬و‪5‬‬ ‫هو الباقی‬ ‫همکار جهادگرجناب آقای هادی کاویاری‬ ‫درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند متعال‬ ‫برای آن مرحوم آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و‬ ‫سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫موزه‌ها گنجینه‌ای برای توسعه‬ ‫کسب‌وکارهای جدید هستند‬ ‫احتمال تعطیلی‬ ‫علوم پایه پزشکی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام‪:‬‬ ‫ هب آمار کاریابی‌اه‬ ‫و لزوم توهج هب نقش آنها‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫موانع رونق تولید در سایه عزم جهادی‬ ‫و به‌کارگیری جوانان متخصص قابل رفع است‬ ‫یهـای وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫مدیـرکل دفتـر هدایـت نیـروی کار و کاریاب ‌‬ ‫از مراجعـه ‪ ۳۶۰‬هـزار کارجـو بـه قر یـب ‪ ۹۰۰‬کاریابـی در کشـور خبر داده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن اع ــام نم ــوده اس ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد ح ــدود ‪ ۵۸‬ه ــزار نف ــر مش ــغول‬ ‫ب ــه کارش ــده‌اند ک ــه ای ــن آم ــار ب ــدان مفه ــوم اس ــت‪ ،‬ه ــر کاریاب ــی به‌ط ــور متوس ــط ‪ ۴۰۰‬نف ــر‬ ‫مراجعه‌کننــده داشــته اســت کــه از میــان آنهــا حــدود ‪ ۶۵‬نفرشــان از هــر کاریابــی مشــغول‬ ‫ب ــه کار ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫ا گ ــر ب ــه آم ــاری ک ــه در م ــورد بی ــکاران در کش ــور داده می‌ش ــود دق ــت کنی ــم متوج ــه‬ ‫خواهی ــم ش ــد ک ــه تنه ــا خدم ــات کاریابی‌ه ــا ب ــه ‪ ۱۰‬درص ــد از بی ــکاران ارائه‌ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ارائــه آمارهــای فــوق نشــان از وضعیــت بــد اقتصــادی مرا کــز شــغلی و کاریابی‌هــا دارد‬ ‫و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ه ــر ماه ــه کارفرمای ــان متع ــددی جه ــت تأمی ــن نی ــروی خ ــود‬ ‫ب ــه ای ــن دفات ــر مراجع ــه می‌کنن ــد‪ .‬کاریابی‌ه ــا ک ــه در ح ــال حاض ــر بخش ــی از وظای ــف‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی را ب ــر دوش دارن ــد بس ــیار مؤثرت ــر از وضعی ــت فعل ــی‬ ‫می‌تواننــد فعالیــت نمــوده و خدمــات خو یــش را ارائــه کننــد‪ ،‬امــا ایــن امــر تنهــا در صورتــی‬ ‫ممکــن اســت کــه حمایــت از ســوی دولــت و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و ســایر‬ ‫دس ــتگاه‌ها از آنه ــا ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫ارائـه معافیت‌هـای مالیاتـی از سـوی دولـت و پشـتیبانی مالـی از سـوی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی و همچنیـن برخـورد قضایـی باکسـانی کـه بـدون دریافـت پروانـه کار‬ ‫در امـر کاریابـی دخالـت می‌کننـد کوچک‌تریـن حمایت‌هـای ممکـن می‌توانـد باشـد ‪.‬‬ ‫حال‌آنک ــه می‌بینی ــم ای ــن کاریابی‌ه ــا نه‌تنه ــا از معافیت‌ه ــای مالیات ــی برخ ــوردار‬ ‫نیس ــتند‪ ،‬بلک ــه حمای ــت مال ــی نی ــز از آنه ــا ب ــه عم ــل نمی‌آی ــد و دس ــتگاه‌های غیرمس ــئول‬ ‫نی ــز ب ــا برگ ــزاری آزمون‌ه ــای غیرقانون ــی و اش ــخاص حقوق ــی ب ــا راه‌ان ــدازی س ــایت‌های‬ ‫غیرمج ــاز در ای ــن م ــورد فعالی ــت ک ــرده و هیچ‌گون ــه برخ ــوردی نی ــز ب ــا آنه ــا ص ــورت‬ ‫نمی‌گی ــرد‪ .‬درحالی‌ک ــه انتظ ــار مـ ـی‌رود وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در خ ــط‬ ‫مق ــدم دف ــاع از کاریابی‌های ــی باش ــد ک ــه خ ــود ه ــم مج ــوز آنه ــا را ص ــادر ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ادام ــه رون ــد فعل ــی منج ــر ب ــه ورشکس ــتگی و تعطیل ــی کاریابی‌ه ــا خواه ــد ش ــد و ای ــن‬ ‫یه ــا روز ب ـه‌روز فعالیتش ــان رون ــق‬ ‫در حال ــی اس ــت ک ــه در کش ــورهای ب ــزرگ جه ــان کاریاب ‌‬ ‫می‌یاب ــد‪.‬‬ ‫امی ــد اس ــت کم ــی ب ــه آم ــاری ک ــه ارائه‌ش ــده توج ــه کنی ــم و ب ــا نگاه ــی ب ــه گ ــردش‬ ‫اقتص ــادی کاریابی‌ه ــا و نق ــش آنه ــا‪ ،‬ب ــه فک ــر نجاتش ــان باش ــیم‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫نایب رییس اتاق اصناف کشور‪:‬‬ ‫اصناف تولیدی کشور‬ ‫می‌توانند ‪ 600‬هزار شغل ایجاد کنند‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬با حمایت از واحدهای صنفی تولیدی‪ ،‬می‌توان‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار شغل در کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مجتبی صفایی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا‪ ،‬با اشاره به وجود حدود ‪ ۶۰۰‬هزار واحد‬ ‫صنفی تولیدی در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکثر این واحدها جزو مشاغل مزیت‌دار و ‪SME‬ها‬ ‫هستند که این دسته از مشاغل اکنون در تمام دنیا مورد توجه قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این واحدهای صنفی بدون واسطه در تولید و توزیع کاال در کشور نقش‬ ‫دارند و اکثر آنها بدون اتکا به تسهیالت بانکی و با سرمایه خود مردم راه‌اندازی شده‌اند‪.‬‬ ‫عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه معتقد است‪ ،‬نقش این واحدهای تولیدی‬ ‫کوچک در شرایط کنونی کشور که درگیر تحریم‌ها هستیم بسیار مهم است و این واحدها‬ ‫مشکل کمتری برای تأمین مواد اولیه و فروش محصوالت خود دارند‪.‬‬ ‫صفایی با بیان این‌که تقویت این واحدها نیازمند تأمین سرمایه در گردش برای آنهاست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در گذشته با ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان سرمایه در گردش می‌توانستیم این واحدها را تقویت کنیم‪،‬‬ ‫اما اکنون سرمایه در گردش مورد نیاز هر واحد به حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬با تزریق این میزان سرمایه در گردش به واحدهای صنفی تولیدی‪ ،‬در‬ ‫هر یک از این واحدها حداقل یک شغل بیمه شده ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته صفایی‪ ،‬برخی از این واحدها حتی می‌توانند دو تا سه نفر هم اشتغالزایی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران از مقرون به صرفه بودن تأمین سرمایه در گردش این واحدها‬ ‫هم یاد کرد و افزود‪ :‬در واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ به ازای هر شغل گاهی ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان سرمایه نیاز است‪ ،‬اما در این واحدها که از گذشته نیز هیچ تسهیالتی دریافت‬ ‫نکرده‌اند با تزریق سرمایه در گردش کمتری می‌توان نسبت به ایجاد اشتغال جدید اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی درباره زمینه فعالیت این واحدهای صنفی نیز اظهار کرد‪ :‬این واحدها در زمینه‬ ‫درب و پنجره‌سازی‪ ،‬تولید محصوالت ‪ ،UPVC‬طال و جواهرسازی‪ ،‬پروفیل سازی و …‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور اعالم کرد‬ ‫لزوم به‌کارگیری معلمان از طریق دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‬ ‫رئی ــس س ــازمان پژوه ــش و برنامه‌ری ــزی آموزش ــی کش ــور خان ــواده‪ ،‬جامع ــه‪ ،‬رس ــانه‌ و‬ ‫‪ ...‬را در ن ــوع رفتاره ــای معلم ــان تأثیرگ ــذار دانس ــت و گف ــت‪ :‬معلم ــان بای ــد از مس ــیر‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان وارد عرصــه تعلیــم و تربیــت شــوند و بــرای آنــان توانمندی‌هایــی از‬ ‫بع ــد علم ــی‪ ،‬نگرش ــی‪ ،‬اخالق ــی و مهارت ــی پیش‌بین ــی ش ــود‪.‬‬ ‫حجت‌االس ــام والمس ــلمین عل ــی ذوعل ــم رئی ــس س ــازمان پژوه ــش و برنامه‌ری ــزی‬ ‫آموزشـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش در گفت‌وگـــو خبرگـــزاری فـــارس‪ ،‬دربـــاره کافـــی‬ ‫و مناســـب بـــودن یـــا نبـــودن ارائـــه آموزش‌هـــا بـــه معلمـــان آمـــوزش و پـــرورش کـــه در‬ ‫کلیپ‌هـــای غیراخالقـــی اخیـــر تعـــدادی از آنـــان را مشـــاهده کردیـــم‪ ،‬گفـــت‪ :‬مـــا هـــر‬ ‫ق ــدر بتوانی ــم در فرآین ــد تربی ــت معل ــم اقدام ــی مؤث ــر و اثربخش‌ت ــر داش ــته باش ــیم موفــق‌‬ ‫خواهی ــم ب ــود؛ توانمن ــدی ک ــه ق ــرار اس ــت ب ــه معلم ــان ارائ ــه ش ــود بای ــد از بع ــد علم ــی‪،‬‬ ‫نگرشـــی‪ ،‬اخالقـــی و مهارتـــی در مراکـــز تربیـــت معلـــم پیش‌بینـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬س ــؤال اینجاس ــت ک ــه آی ــا معل ــم م ــا فق ــط بای ــد در دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫تربی ــت ش ــود ی ــا اینک ــه خان ــواده وی‪ ،‬جامع ــه‪ ،‬رس ــانه و ‪ ...‬در ش ــکل‌دهی ب ــه رفت ــار و‬ ‫ذهنی ــت وی تأثیرگ ــذار اس ــت؟! واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه رفتاره ــا ب ــر معل ــم تأثی ــر‬ ‫می‌گ ــذارد‪ ،‬ل ــذا م ــا بای ــد در تربی ــت معلم ــان اثربخش ــی را افزای ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫ذوعل ــم بی ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر چال ــش م ــا در آم ــوزش و پ ــرورش ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫ً‬ ‫بعض ــا معلمان ــی وارد نظ ــام آموزش ــی می‌ش ــوند ک ــه از مس ــیر دانش ــگاه فرهنگی ــان عب ــور‬ ‫نکرده‌ان ــد و بای ــد ابت ــدا روال اص ــاح ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان پژوه ــش و برنامه‌ری ــزی آموزش ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش در ادام ــه‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬تأ کیــد وزارت آمــوزش و پــرورش و آنچــه کــه در قانــون دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫وجــود دارد بــه مــا می‌گویــد بایــد مســیر تربیــت معلــم تنهــا مســیر آمــوزش معلمــان تلقــی‬ ‫شـــود‪ .‬هـــر چنـــد دانشـــگاه فرهنگیـــان موفقیت‌هـــای بســـیاری از نظـــر خروجی‌هـــای‬ ‫کم ــی و کیف ــی در چن ــد س ــال گذش ــته داش ــته اس ــت ول ــی نس ــبت ب ــه نی ــاز آم ــوزش و‬ ‫پ ــرورش تکاپ ــو نمی‌کن ــد‪.‬‬ ‫وی در پای ــان گف ــت‪ :‬س ــعی ش ــده اف ــرادی ک ــه ق ــرار اس ــت خ ــارج از مس ــیر دانش ــگاه‬ ‫فرهنگی ــان وارد عرص ــه آم ــوزش ش ــوند بای ــد دوره کوتاه‌م ــدت یک‌س ــاله در مجموع ــه‬ ‫فرهنگی ــان ببینن ــد ک ــه ای ــن م ــورد در ح ــال اج ــرا ش ــدن اس ــت ول ــی بای ــد تقوی ــت ش ــود‪.‬‬ ‫حضـرت آیـت ا‪ ...‬خامنـه ای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی سه‌شـنبه گذشـته‬ ‫در دیـدار مسـئوالن و کارگـزاران نظـام بـا تأ کیـد بـر ضـرورت تقـوای مسـئوالن بویـژه‬ ‫در «رسـیدگی بـه امـور مـردم‪ ،‬رعایـت بیـت المـال و اجتنـاب از اشـرافیت» بـه بیـان‬ ‫وظایـف اساسـی مسـئوالن سـه قـوه بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی و رونـق تولیـد‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬حضـرت آیـت ا‪...‬‬ ‫خامنـه‌ای در ایـن دیـدار در بخـش هایـی از سخنانشـان مهمتریـن مسـئله کشـور‬ ‫را در شـرایط کنونـی «مسـئله اقتصـاد و مشـکالت معیشـتی و فشـار بـر مـردم به‌و یـژه‬ ‫طبقـات ضعیـف و متوسـط» دانسـتند و افزودنـد‪ :‬مشـکالت اقتصـادی و نداشـتن‬ ‫برنامـه اقتصـادی علاوه بـر اینکـه به اعتبار هر کشـوری لطمه وارد مـی کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫آنکـه مـردم و طبقـات ضعیـف تحت فشـار قرار می گیرند‪ ،‬زمینه سـاز طمع دشـمن‬ ‫نیـز می شـود‪.‬‬ ‫ایشـان بـا تأ کیـد بـر اینکـه حل مسـائل و مشـکالت اقتصادی بایـد به‌طور جدی‬ ‫در دسـتور کار مسـئوالن قـرار گیـرد‪ ،‬خاطرنشـان کردنـد‪ :‬در زمینـه مسـائل اقتصـادی‬ ‫موانـع وجـود دارد ولـی هیـچ بن بسـتی وجـود ندارد‪.‬‬ ‫ایشـان «وابسـتگی به نفت و خام فروشـی»‪« ،‬مداخالت غیر الزم دسـتگاههای‬ ‫حکومتـی در مسـائل اقتصـادی و عـدم اجـرای مناسـب سیاسـتهای اصـل ‪ »۴۴‬و‬ ‫«تخر یـب فضـای کسـب و کار و قوانیـن دسـت و پـا گیـر» را از جملـه بیماریهـای‬ ‫مزمـن اقتصـاد کشـور برشـمردند و افزودنـد‪ :‬اصلاح سـاختاری بودجـه کـه قـرار بـود‬ ‫مجلـس و دولـت‪ ،‬در چهـار ماهـه اول امسـال آن را انجـام دهنـد و همچنین اصالح‬ ‫نظـام بانکـی از دیگـر کارهـای مهـم و اساسـی اسـت کـه بایـد انجـام شـوند‪.‬‬ ‫حضـرت آیـت ا‪ ...‬خامنـه ای در بیـان چنـد کار و وظیفـه اساسـی کـه بایـد‬ ‫بـه عنـوان تفکـری عـام مـورد توجـه و عمـل سـه قـوه قـرار گیـرد‪« ،‬رونـق تولیـد» را کلیـد‬ ‫حـل بسـیاری از مشـکالت خواندنـد و افزودنـد‪ :‬در سـایه عـزم جهـادی و به‌کارگیـری‬ ‫جوانـان متخصـص‪ ،‬موانـع رونـق تولیـد قابـل رفـع اسـت کـه ا گـر ایـن هـدف محقـق‬ ‫شـود‪ ،‬مسـائلی نظیـر اشـتغال‪ ،‬کاهـش تـورم‪ ،‬رفـاه مـردم و صـادرات‪ ،‬شـتاب خوبـی‬ ‫خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫ایشـان «اعتمـاد بـه جوانـان» را راه حـل اصلـی برشـمردند و خاطرنشـان کردنـد‪:‬‬ ‫حداقل امکانـات را در اختیارش گذاشـتیم‪،‬‬ ‫هـر جـا بـه نسـل جـوان اعتماد کردیـم و‬ ‫ِ‬ ‫پیـش رفتیم‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب بـا ابـراز تلـخ کامـی از شـنیدن خبـر تعطیلـی برخـی واحدهـای‬ ‫تولیـدی یـا کشـاورزی‪ ،‬وزارت صنایـع را بـه تهیه فهرسـت موارد مورد نیـاز واحدهای‬ ‫تولیـدی (اعـم از ماشـین آالت‪ ،‬قطعـات و مـواد اولیـه) و ارائـه فراخوان بـرای رفع این‬ ‫نیازهـا توصیـه مؤکـد و خاطرنشـان کردنـد‪ :‬بسـیاری از ایـن مـوارد در داخـل کشـور‬ ‫قابـل تأمیـن اسـت‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب بخـش کشـاورزی را دارای اولو یـت خواندنـد و افزودنـد‪ :‬ایـن‬ ‫بخـش‪ ،‬هـم از جهـت تأمیـن مواد غذایی و هم از جهت سـهم اشـتغال‪ ،‬بسـیار مهم‬ ‫اسـت و بایـد بـا احـداث صنایـع تبدیلـی در روسـتاها و برطـرف کردن مشـکل فروش‬ ‫محصـوالت کشـاورزی روسـتاییان‪ ،‬بـه آن توجـه کامـل کـرد چـرا کـه در پیشـرفت و‬ ‫قـدرت کشـور بسـیار مؤثـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫ایشـان فرصـت جبـران خسـارات سـیل را فرصـت خوبـی بـرای رونـق بخشـهای‬ ‫مختلـف تولیـد خواندنـد و تأ کیـد کردنـد‪ :‬بایـد اعتبـارات جبرانـی مناطق سـیل‌زده‬ ‫را بـه گونـه ای برنامـه ریـزی و هدایـت کـرد کـه بـه رونـق کارخانـه هـا بینجامـد‪.‬‬ ‫حضـرت آیـت ا‪ ...‬خامنـه ای مسـکن سـازی را از جملـه رشـته هـای کارآفر یـن‬ ‫خواندنـد و گفتنـد‪ :‬از جملـه غفلـت هـای چنـد سـال اخیـر‪ ،‬بـی توجهـی بـه موضوع‬ ‫مسـکن سـازی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ایشـان افزودنـد‪ :‬بایـد از فرصـت ترمیـم یـا سـاخت مسـکن بـرای هموطنان سـیل‬ ‫زده اسـتفاده کـرد و بـا کمـک دسـتگاههای مختلـف و بخـش خصوصـی حرکـت‬ ‫عظیـم اشـتغال‌زا و تولیـد آفریـن در بخـش مسـکن را بوجـود آورد‪.‬‬ ‫ایشـان بـا تأ کیـد بـر اینکـه علاوه بـر دولـت‪ ،‬مـردم نیـز بایـد بـرای حـل مسـائل‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬نقـش آفرینـی کننـد‪ ،‬گفتند‪ :‬مردم با خرید محصوالت داخلی و اسـتمرار‬ ‫حمایـت از کاالی ایرانـی‪ ،‬پرهیـز از اسـراف‪ ،‬توجـه نکـردن بـه شـایعات در فضـای‬ ‫مجـازی و زیـاده روی نکـردن در خریـد‪ ،‬مـی تواننـد بـه رونـق تولیـد کمـک کننـد‪.‬‬ ‫مت ــن کام ــل س ــخنان رهب ــر معظ ــم انق ــاب اس ــامی در س ــایت ب ــازارکار منتش ــر‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد‬ ‫هیئت وزیران‬ ‫تصویب کرد‬ ‫اعتبار ‪ ۶۵‬هزار میلیاردی برای ایجاد ‪ ۹۸۸‬هزار‬ ‫فرصت شغلی در سال جاری‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کل کش ــور گف ــت‪ :‬در‬ ‫تبص ــره ‪ ۱۸‬قان ــون بودج ــه ‪ ۹۸‬اعتب ــاری بال ــغ ب ــر ‪ ۶۴‬ه ــزار ت ــا‬ ‫‪ ۶۵‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرای ‪ ۹۸۸‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی‬ ‫در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل‬ ‫کشور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره اینکه‬ ‫‪ 30‬درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید‬ ‫اختصاص پیدا کند این در حالی است که این اعتبار در‬ ‫سال‌های گذشته تخصیص پیدا نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال رونق تولید این اعتبار اختصاص پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره عل ــت ع ــدم تخصی ــص ‪ 30‬درص ــد از‬ ‫درآم ــد قان ــون هدفمن ــدی یارانه‌ه ــا ب ــه تولی ــد در س ــال‌های‬ ‫گذشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مابــه التفــاوت قیمت‌هــا‬ ‫در م ــاده ‪ 1‬و ‪ 3‬در قان ــون هدفمن ــدی یارانه‌ه ــا کف ــاف‬ ‫پرداخ ــت ‪ 45‬ه ــزار و ‪ 500‬توم ــان یاران ــه اف ــراد را نمـ ـی‌داد‬ ‫بنابرای ــن م ــا ن ــه تنه ــا نم ــی توانس ــتیم از ای ــن رق ــم ب ــه بخ ــش‬ ‫تولیــد کمکــی کنیــم‪ -‬اگرچــه کمــک می‌شــد امــا بــه انــدازه‬ ‫‪ 30‬درص ــد نب ــود‪ -‬حت ــی مجب ــور بودی ــم س ــاالنه از خزان ــه ‪12‬‬ ‫تــا ‪ 13‬هــزار میلیــارد تومــان براســاس مجــوز قانونــی برداشــت‬ ‫کنی ــم ت ــا بتوانی ــم یاران ــه ‪ 45‬ه ــزار تومان ــی را پرداخ ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کل کش ــور اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر در تبص ــره ‪ 14‬مناب ــع و مص ــارف‬ ‫کام ــا مش ــخص ش ــده اس ــت م ــا طب ــق آنچ ــه در مص ــارف‬ ‫ب ــرای تولی ــد و اش ــتغال اس ــت اعتب ــارات را اختص ــاص‬ ‫می‌دهی ــم‪ .‬علیرغ ــم تم ــام ای ــن م ــوارد در تبص ــره ‪ 18‬قان ــون‬ ‫بودج ــه س ــاالنه ب ــه ص ــورت و ی ــژه ب ــرای تولی ــد و اش ــتغال‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 64‬هــزار تــا ‪ 65‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫‪ 988‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه با تمام وزرا موافقت‌نامه‌ای برای‬ ‫اشتغالزاییورونقتولیدمبادله کردهاستیعنیسهمهروزارتخانه‬ ‫آیین‌ نامه جدید کارورزی‬ ‫فار غ‌التحصیالن دانشگاه‌ها‬ ‫از اعتباراتاینبخشو تعهدآنهامشخصشدهاست‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو کابین ــه دوازده ــم خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬وظای ــف‬ ‫ه ــر وزارتخان ــه در اش ــتغالزایی‪ ،‬رون ــق تولی ــد و ســـهم آنهـــا‬ ‫از اعتب ــار مذک ــور مش ــخص ش ــد حت ــی وظایـــف و ســـهم‬ ‫اس ــتان‌ها نی ــز مش ــخص ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کل کش ــور ادام ــه داد‪:‬‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ب ــا تم ــام وزرا موافقت‌نامـــه‌ای‬ ‫بــرای اشــتغالزایی و رونــق تولیــد مبادلــه کــرده اســت یعنــی‬ ‫س ــهم ه ــر وزارتخان ــه از اعتب ــارات ای ــن بخ ــش و تعه ــد آنه ــا‬ ‫مشــخص شــده اســت؛ بخــش اول اعتبــارات نیــز پرداخــت‬ ‫ش ــد‪ .‬براس ــاس گزارش‌ه ــای وزارتخانه‌ه ــا دربـــاره میـــزان‬ ‫اجــرای برنامــه هــا در ایــن حــوزه‪ ،‬بخــش دوم اعتبــارات نیــز‬ ‫پرداخ ــت می‌ش ــود‪.‬‬ ‫در کمیسیون تخصصی شورای اشتغال تصویب شد‬ ‫اعطای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۲۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای حفظ و ایجاد اشتغال جدید‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و ررف ــاه اجتماع ــی ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫تصو ی ــب برنام ــه اش ــتغال در کمیس ــیون تخصص ــی‬ ‫ش ــورای اش ــتغال‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــا تصو ی ــب ای ــن برنام ــه توس ــط‬ ‫رئیــس جمهــور ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۲۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای‬ ‫صیان ــت از اش ــتغال موج ــود و ایج ــاد اش ــتغال جدی ــد ب ــه‬ ‫واحده ــای تولی ــدی اختص ــاص می‌یاب ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪« ،‬محمــد شــریعتمداری» از تصو یــب‬ ‫برنام ــه اش ــتغال س ــال ‪ ۹۸‬در کمیس ــیون تخصص ــی‬ ‫ش ــورای عال ــی اش ــتغال خب ــر داد و گف ــت‪ :‬در صورت ــی‬ ‫ک ــه ای ــن برنام ــه ب ــه تصو ی ــب رئی ــس جمه ــور برس ــد ‪ ۲‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۵۲۰‬میلی ــارد توم ــان اعتب ــار از مح ــل بودج ــه عموم ــی و‬ ‫مح ــل تبص ــره ‪ ۱۸‬قان ــون بودج ــه ‪ ۹۸‬کل کش ــور در ح ــوزه‬ ‫فعالیت‌ه ــای مر ب ــوط ب ــه کمک‌ه ــای فن ــی و تخصص ــی و‬ ‫پرداخ ــت یاران ــه س ــود تس ــهیالت اعطای ــی ب ــه واحده ــای‬ ‫تولی ــدی ب ــرای صیان ــت از اش ــتغال موج ــود و ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال جدی ــد اختص ــاص می‌یاب ــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اف ــزود‪ :‬از س ــویی‬ ‫‪ ۲۵‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان از تس ــهیالت بانک ــی اس ــتفاده‬ ‫خواه ــد شد‪.‬ش ــریعتمداری ادام ــه داد‪ :‬اقدام ــی ک ــه در‬ ‫هفت ــه جـــاری انج ــام دادی ــم اع ــام اس ــامی دریاف ــت‬ ‫کننــدگان وام بــا تســهیالت ‪ ۶ ،۴‬و ‪ ۱۰‬درصــد بــه صنــدوق‬ ‫توس ــعه مل ــی ب ــود ک ــه تمام ــی م ــردم در جر ی ــان باش ــند ک ــه‬ ‫در ه ــر اس ــتان چ ــه تع ــدادی اش ــخاص ب ــا چ ــه می ــزان وام‬ ‫ب ــرای ایج ــاد چ ــه می ــزان از اش ــتغال و چ ــه مق ــدار از مناب ــع‬ ‫ارزان قیم ــت به ــره گرفتن ــد ت ــا نظ ــارت عمومـــی هـــم بـــر‬ ‫فعالی ــت ه ــای خو ب ــی ک ــه در ای ــن زمین ــه آغ ــاز ش ــده‬ ‫ب ــه عم ــل آی ــد و مس ــیر ش ــفافیت ادام ــه یاب ــد‪.‬‬ ‫وی ی ــادآور ش ــد‪ :‬در دوره دوم ای ــن وام‌ه ــا ک ــه از م ــاه‬ ‫ج ــاری ارائ ــه آنه ــا آغ ــاز خواه ــد ش ــد مناب ــع جدیـــدی‬ ‫از مح ــل صن ــدوق توس ــعه مل ــی یعن ــی مابقـــی آن ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیــون دالری کــه در گذشــته بــه حســاب واریــز شــده بــود‬ ‫وار ی ــز خواه ــد ش ــد و ب ــا ای ــن روش جدی ــد از ابت ــدا اس ــامی‬ ‫اف ــرادی ک ــه از مناب ــع صن ــدوق ب ــرای فعالیت‌هـــای‬ ‫اش ــتغال زای ــی در مناط ــق روس ــتایی و بخ ــش ه ــای زی ــر‬ ‫‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر به ــره می‌برن ــد در س ــایت ق ــرار می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها خبر داد‬ ‫مراجعه ‪ ۳۶۰‬هزار کارجو به کاریابی‌ها‬ ‫در سال گذشته‬ ‫یه ــای وزارت‬ ‫مدی ــرکل هدای ــت نی ــروی کار و کاریاب ‌‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳۶۰‬هــزار‬ ‫جوین ــده کار ب ــه کاریاب ــی ه ــا مراجع ــه کردن ــد ک ــه از ای ــن‬ ‫تع ــداد ‪ ۵۸‬ه ــزار نف ــر مش ــغول ب ــه کار ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫محم ــد اکبرنی ــا مدیـ ـر‌کل هدای ــت نی ــروی کار و‬ ‫کاریابی‌ه ــای وزارت تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی در‬ ‫گفتگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه آخری ــن‬ ‫آمــار اتخــاذ شــده‪ ،‬در ســال گذشــته فقــط از طریــق کاریابــی‬ ‫ه ــا ‪ ۳۶۰‬ه ــزار جوین ــده کار تقاض ــای اش ــتغال داش ــتند ک ــه‬ ‫از ای ــن تع ــداد ‪ ۵۸‬ه ــزار نف ــر مش ــغول ب ــه کار ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬آم ــار متقاضی ــان و همچنی ــن ش ــاغالن از‬ ‫ای ــن طری ــق ب ــه تفکی ــک جنس ــیت و تحصی ــات نی ــز ارائ ــه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه س ــوالی در ب ــاره وضعی ــت کاریاب ــی‬ ‫هیئ ــت وز ی ــران در راس ــتای اج ــرای م ــاده (‪ )۶۴‬قان ــون‬ ‫برنام ــه پنج ــم توس ــعه و وا گ ــذاری ام ــور غیرحاکمیت ــی ب ــه‬ ‫بخ ــش خصوص ــی و چاب ــک س ــازی دول ــت‪ ،‬ب ــا اص ــاح‬ ‫م ــاده (‪ )۲۳‬آیین‌نام ــه اجرای ــی قان ــون بیم ــه بی ــکاری‬ ‫موافق ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬هیئ ــت وز ی ــران‬ ‫در جلس ــه ‪ 18‬اردیبهش ــت ‪ 1398‬ب ــه پیش ــنهاد وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا اص ــاح م ــاده (‪)23‬‬ ‫آیین‌نام ــه اجرای ــی قان ــون بیم ــه بی ــکاری موافق ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه موج ــب ای ــن تصمی ــم‪ ،‬هزینه‌ه ــای خر ی ــد‬ ‫خدم ــات اداری از بخ ــش خصوص ــی در اج ــرای ای ــن‬ ‫قان ــون‪ ،‬ت ــوأم ب ــا کاه ــش متناس ــب در هزین ــه ‌ه ــای‬ ‫ه ــای الکترونیک ــی نی ــز گف ــت‪ :‬ای ــن کاریابی‌ه ــا نی ــز بع ــد‬ ‫از تصو ی ــب و اب ــاغ دس ــتورالعمل س ــاماندهی ش ــدند و ‪۵۰‬‬ ‫کاریاب ــی موف ــق ب ــه دریاف ــت مج ــوز ش ــدند و برخ ــی دیگ ــر از‬ ‫س ــایت‌ها نی ــز ک ــه در زمین ــه کاریاب ــی فعالی ــت می‌کردن ــد‬ ‫ب ــدون دریاف ــت مج ــوز‪ ،‬زمین ــه فعالی ــت خ ــود را تغیی ــر‬ ‫دادن ــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل هدای ــت نی ــروی کار و کاریابی‌ه ــای وزارت‬ ‫کار ادام ــه داد‪ :‬بی ــش از ‪ ۸۵۰‬دفت ــر کاریاب ــی و ‪ ۵۰‬دفت ــر‬ ‫کاریاب ــی الکترونیک ــی نی ــز ب ــا مج ــوز ه ــای ص ــادر ش ــده‪،‬‬ ‫اکن ــون در کش ــور مش ــغول فعالی ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫اکبرنیا همچنین درباره شیوه نظارت بر کاریابی ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬نظارت بر کاریابی های الکترونیکی بر عهده حوزه‬ ‫های استانی ماست و هر اداره کلی که مجوز را صادر کرده‬ ‫نظارت را نیز همان اداره کل انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره مش ــوق‌هایی ک ــه ب ــرای کاریاب ــی ه ــا در نظ ــر‬ ‫گرفتــه شــده نیــز گفــت‪ :‬مشــوق هــا در قالــب طــرح کارورزی‬ ‫اســت کــه کارفرمایانــی کــه اقــدام بــه جــذب فــارغ التحصیــل‬ ‫کنن ــد دو س ــال معافی ــت ح ــق بیم ــه کارفرمـــا خواهنـــد‬ ‫داشــت کــه در ایــن زمینــه دســتورالعملی وجــود داشــت امــا‬ ‫ب ــه دلی ــل برخ ــی ای ــرادات در مف ــاد آن فراگی ــر نش ــده ب ــود و‬ ‫ح ــاال اصالحی ــه ای ــن دس ــتورالعمل در دس ــتور کار هیئ ــت‬ ‫دول ــت اس ــت ت ــا ب ــه ص ــورت فراگی ــر اج ــرا ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی ای ــن مش ــوق‌ها می‌توان ــد بـــه رونـــق کار‬ ‫کاریاب ــی ه ــا نی ــز بینجام ــد‪.‬‬ ‫هیئت وزیران تصویب کرد‬ ‫آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری اصالح می‌شود‬ ‫پرس ــنلی و اص ــاح س ــاختار دو وزارت‌خان ــه بهداش ــت‪،‬‬ ‫درمــان و آمــوزش پزشــکی و تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪،‬‬ ‫از مح ــل اعتب ــار ای ــن م ــاده تأمی ــن می‌ش ــود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت دول ــت در راس ــتای اج ــرای‬ ‫م ــاده (‪ )64‬قان ــون برنام ــه پنج ــم توس ــعه و وا گ ــذاری‬ ‫امورغیرحا کمیت ــی ب ــه بخ ــش خصوص ــی و چاب ــک‬ ‫س ــازی دول ــت و نی ــز ب ــه منظ ــور کاه ــش هزین ــه ه ــای‬ ‫دولــت و ایجــاد فرصــت هــای تشــویقی بــرای کارفرمایــان‬ ‫جهــت جــذب نیــروی کار و افزایــش زمینــه هــای اشــتغال‬ ‫و انس ــداد راه‌ه ــای س ــوء اس ــتفاده ه ــای احتمالـــی از‬ ‫صن ــدوق بیم ــه بی ــکاری از طر ی ــق رف ــع ابهام ــات قانون ــی‬ ‫و اعم ــال طرح‌ه ــای اش ــتغال مج ــدد مق ــرری بگیـــران‬ ‫بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬اق ــدام ب ــه اص ــاح م ــوادی از آیین‌نام ــه‬ ‫اجرای ــی قان ــون بیم ــه بی ــکاری ‪-‬مص ــوب ‪ 26‬شـــهریور‬ ‫‪ -1369‬نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫آیی ـن‌ نامــه اجرایــی ترغیــب کارفرمایــان و کارآفرینــان بخــش‬ ‫خصوص ــی و تعاون ــی ب ــه ج ــذب نی ــروی کار ج ــوان ب ــه تصو ی ــب‬ ‫هیئ ــت وز ی ــران رس ــید‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی دول ــت هیئ ــت وز ی ــران‬ ‫در جلس ــه ‪ 25‬اردیبهش ــت م ــاه خ ــود ب ــه ریاس ــت حج ــت‬ ‫االس ــام والمس ــلمین "حس ــن روحان ــی " ‪ ،‬ب ــه منظ ــور ترغی ــب‬ ‫کارفرمای ــان و کارآفرین ــان بخ ــش خصوص ــی و تعاون ــی ب ــه ج ــذب‬ ‫فارغ‌التحصی ــان دانش ــگاهی ج ــوان ب ــه ص ــورت کارورز‪ ،‬آیی ــن‬ ‫نام ــه اجرای ــی مر ب ــوط را ب ــه تصو ی ــب رس ــاند‪.‬‬ ‫ش ــیوه معرف ــی‪ ،‬زمین ‌هه ــای کاری اولو ی ــت دار و نح ــوه تأمی ــن‬ ‫هزین ــه‪ ،‬از مهمتری ــن س ــرفصل‌های ای ــن آیین‌نام ــه اجرای ــی ب ــه‬ ‫ش ــمار م ـی‌رود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬مطاب ــق قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه‪،‬‬ ‫کارفرمایــان و کارآفرینــان بخــش خصوصــی و تعاونــی در صــورت‬ ‫ج ــذب نی ــروی کار ج ــوان ب ــا حداق ــل م ــدرک دانش ــگاهی‬ ‫کارشناس ــی ب ــه ص ــورت کارورز‪ ،‬از پرداخ ــت س ــهم بیم ــه کارفرم ــا‬ ‫ب ــرای م ــدت دوس ــال از تار ی ــخ ش ــروع ب ــه کار مع ــاف م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ادامه فعالیت سامانه کارورزی برای اشتغال‬ ‫فار غ التحصیالن‬ ‫در همیـن زمینـه محمـد آذرپنـاه‪ ،‬معاون دفتر سیاسـتگذاری‬ ‫و توسـعه اشـتغال وزارت کار در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر‪ ،‬بـا بیـان‬ ‫اینکـه امـکان ثبـت نـام فـارغ التحصیلان جو یـای کار از طریـق‬ ‫سـامانه کارورزی ادامـه دارد‪ ،‬بـا تشـریح عملکـرد اجـرای طـرح‬ ‫اشـتغال فـارغ التحصیلان دانشـگاهی‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ایـن‬ ‫طـرح و یـژه معرفـی فـارغ التحصیلان دانشـگاهی بـه مرا کـز بخـش‬ ‫خصوصـی و تعاونـی بـرای افزایـش سـطح مهـارت و جـذب ایـن‬ ‫افـراد بـه بـازار کار بـه عنـوان یکـی از سیاسـت‌های اشـتغالزایی‬ ‫دولـت در دسـتور کار قـرار گرفـت و کارفرمایانـی کـه نسـبت بـه‬ ‫جـذب افـراد کارورز اقـدام کننـد مشـمول معافیـت دو سـاله از‬ ‫پرداخـت حـق بیمـه می‌شـوند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرآورد در ب ــاره می ــزان ج ــذب اف ــراد ف ــارغ‬ ‫التحصی ــل ب ــه عن ــوان کارورز ب ــرای س ــال ‪ ۹۷‬تع ــداد ‪ ۱۰۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫ب ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬از آب ــان م ــاه ‪ ۹۶‬ت ــا پای ــان س ــال گذش ــته در م ــدت‬ ‫یکس ــال و ‪ ۴‬م ــاه از اج ــرای ط ــرح کارورزی بی ــش از ‪ ۳۹۱‬ه ــزار‬ ‫متقاض ــی در س ــامانه کارورزی ثب ــت ن ــام کردن ــد ک ــه از ای ــن‬ ‫می ــزان متقاض ــی‪ ،‬تاکن ــون بی ــش از ‪ ۱۰۶‬ه ــزار نف ــر واج ــد ش ــرایط‬ ‫شناســایی شــدند و بــه تدر یــج بــه «کارفرمایــان متقاضــی جــذب‬ ‫کارورز» معرف ــی ش ــدند ی ــا معرف ــی خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه وضعیـت تقاضـای کارفرمایـان بـرای جـذب‬ ‫فـارغ التحصیلان جو یـای کار تحـت عنـوان کارورز نیـز افـزود‪ :‬در‬ ‫قالـب اجـرای ایـن طـرح حـدود ‪ ۲۹‬هـزار کارفرمـا بـا ثبـت نـام در‬ ‫سـامانه کارورزی بـرای جـذب کارورز اعلام آمادگـی کردنـد کـه‬ ‫پـس از بررسـی شـرایط کارگاه بـرای جـذب نیـرو‪ ،‬تاکنـون بـرای ‪۱۳‬‬ ‫هـزار و ‪ ۱۶۰‬بنـگاه مجـوز جـذب کارورز صـادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫آذرپناه با تاکید بر اینکه کارورزان واجد شرایط به بنگاه‌های‬ ‫مذکور برای طی دوران کارورزی معرفی می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس آخرین آمار‪ ،‬از مجموع ‪ ۱۰۶‬هزار فارغ التحصیل متقاضی‬ ‫واجد شرایط‪ ۲۴ ،‬هزار نفر در قالب کارورز به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۶۰‬بنگاه‬ ‫صاحب صالحیت معرفی و جذب شدند که تاکنون تعداد ‪۴‬‬ ‫هزار نفر از آنها شاغل شده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی‬ ‫قرار گرفته اند و حق بیمه آنها از سوی وزارت کار پرداخت‬ ‫می‌شود و مابقی نیز به تدریج شاغل می‌شوند‪.‬‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان جو ی ــای کار می‌توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه‬ ‫س ــامانه ‪www.portaltvto.com/internship/main_page/‬‬ ‫‪ main_pre/#end‬تقاض ــای خ ــود را ب ــرای معرف ــی ب ــه بنگاه‌ه ــای‬ ‫اقتص ــادی تح ــت عن ــوان کارورز ثب ــت کنن ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫بنگاه‌ه ــای اقتص ــادی متقاض ــی ج ــذب نی ــروی کار نی ــز‬ ‫می‌توانن ــد تقاض ــای خ ــود را ب ــرای ج ــذب نی ــروی کار ف ــارغ‬ ‫التحصی ــل اع ــام ک ــرد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫مديركل دفتر نوسازی‪ ،‬تحول اداری و فناوری اطالعات سازمان شهرداری‌های كشور ‪:‬‬ ‫توسط مرکز جذب وزارت علوم؛‬ ‫فرایند تایید اولویت های دانشگاهی‬ ‫متقاضیان جذب اعالم شد‬ ‫مرکز جذب وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری روند چگونگی تایید ‪ ۳‬اولویت متقاضیان‬ ‫جذب به عنوان دانشگاه مقصد را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬مرکز جذب وزارت علوم اعالم کرد‪ :‬به دنبال استفسار برخی از‬ ‫متقاضیان عضویت هیئت علمی که سه اولویت را به عنوان دانشگاه مقصد انتخاب کرده‌اند‬ ‫مرکز جذب وزارت علوم اطالعیه‌ای صادر کرد‪.‬‬ ‫در مورد ترتیب رسیدگی به این اولویت‌ها الزم است این نکته یادآور شود که به محض تأیید‬ ‫یکی از اولویت‌های انتخابی متقاضی از سوی هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت‬ ‫عتف‪ ،‬ادامه فرآیند سایر اولویت‌های انتخاب شده متقاضی‪ ،‬در تمامی فراخوان‌ها راکد می‌شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا با رضایت مؤسسه مربوطه (که اولویت مربوط به آن تأیید شده است) انصراف از اولویت‬ ‫تأیید شده و ادامه روند سایر اولویت‌ها امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫در دیدار روسای این نهاد مطرح شد‬ ‫آمادگیهمکاریجهاددانشگاهی‬ ‫و دانشگاه آزاد در حوزه فناوری و اشتغال‬ ‫‪ 4000‬هزار نفر درآ تش نشانی های سراسر‬ ‫کشوراستخدام می شوند‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر نوس ــازی‪ ،‬تح ــول اداری و فن ــاوری اطالع ــات س ــازمان ش ــهردار ی‌های کش ــور از‬ ‫ابــاغ نحــوه فرآینــد برگــزاری آزمــون اســتخدامی آتــش نشــانی خبــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬عب ــاس کرک ــه آب ــادی ضم ــن اع ــام خب ــر ف ــوق اف ــزود‪ :‬بر‌اس ــاس‬ ‫موافق ــت س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور و ب ــه منظ ــور تأمی ــن نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز‬ ‫ایس ــتگاه‌‌ها و س ــازمان‌‌های آتـ ـش‌ نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی ش ــهر‌های کش ــور‪ ،‬ب ــه اس ــتثناء‬ ‫ش ــهرداری ته ــران‌‪ 4 ،‬ه ــزار نف ــر ب ــرای بکارگی ــری در مش ــاغل آت ــش نش ــانی ب ــه ص ــورت پیمان ــی‬ ‫اس ــتخدام خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســهمیه یــاد شــده بــر اســاس نیــاز شــهرداری هــا و نحــوه فرآینــد برگــزاری آزمــون‬ ‫اس ــتخدامی از س ــوی رئی ــس س ــازمان ش ــهردار ی‌‌ها و دهیار ی‌‌ه ــای کش ــور ب ــه اس ــتاندار ی‌‌های‬ ‫سراســر کشــور ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫کرک ــه آب ــادی در ادام ــه اظهارک ــرد‪ :‬س ــهمیه اس ــتخدامی ه ــر اس ــتان می‌‌بایس ــت براس ــاس‬ ‫پسـ ـت‌‌های س ــازمانی من ــدرج در تش ــکیالت تفصیل ــی ش ــهردار ی‌‌های متقاض ــی ج ــذب نی ــرو‬ ‫ً‬ ‫در مش ــاغل عملیات ــی آت ـش‌ نش ــانی و ب ــا در نظ ــر گرفت ــن نیازه ــای کام ــا ض ــروری ش ــهردار ی‌های‬ ‫اس ــتان ب ــا اولو ی ــت ش ــهرهای ت ــازه تأس ــیس و مناط ــق کمت ــر توس ــعه یافت ــه ص ــورت پذی ــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬اس ــتاندار ی‌ ه ــا موظفن ــد ب ــا هم ــکاری ش ــهردار ی‌‌های مرا ک ــز اس ــتان خ ــود و ب ــا‬ ‫رعای ــت مق ــررات مربوط ــه و ب ــر اس ــاس نمون ــه آ گه ــی اس ــتخدامی نس ــبت ب ــه برگ ــزاری آزم ــون‬ ‫اس ــتخدامی در اس ــتان خ ــود اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن یــادآور شــد‪ :‬امتیــازات و تعییــن ســهمیه‌‌های قانونــی ایثارگــران بــر اســاس مــاده‬ ‫‪ 21‬قان ــون جام ــع خدم ــات رس ــانی ب ــه ایثارگ ــران‪ ،‬م ــی‌بایس ــت ب ــا هماهنگ ــی بنی ــاد ش ــهید و ام ــور‬ ‫ایثارگــران مــد نظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کرکــه آبــادی افــزود‪ :‬برگــزاری آزمــون عملــی حداکثــر یکمــاه پــس از اعــام نتایــج آزمــون علمــی‬ ‫بــر اســاس ضوابــط اعــام شــده صــورت مــی‌پذیــرد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬مس ــؤولیت حس ــن اج ــرای فراین ــد آزم ــون ب ــر عه ــده معاونی ــن هماهنگ ــی ام ــور‬ ‫عمران ــی اس ــتاندار ی‌ها و نظ ــارت ب ــر حس ــن اج ــرای آن ب ــر عه ــده س ــازمان ش ــهرداری ‌ه ــا و‬ ‫دهیار ی‌‌ه ــای کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه جزئی ــات اس ــتخدام ‪ 4‬ه ــزار نف ــر در آت ــش نش ــانی‌های سراس ــر کش ــور در‬ ‫صفح ــه ‪ 5‬ای ــن ش ــماره ب ــازارکار درج ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی با تأ کید بر اینکه‬ ‫جهاددانشگاهی دارای توانمندی‌های زیادی در‬ ‫حوزه‌هایمختلفاست‪ ،‬گفت‪:‬ایننهاداز همکاری‬ ‫با مجموعه بزرگی مانند دانشگاه آزاد اسالمی در تولید‬ ‫فناوریو تحقیقاتمشترکاستقبالخواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد‪ ،‬دکتر‬ ‫حمیدرضا طیبی در دیدار دکتر محمدمهدی‬ ‫طهرانچی‪،‬رئیسدانشگاهآزاداسالمی کهچهارشنبه‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشتدر سازمانمرکزیدانشگاهآزاداسالمیبرگزار‬ ‫شد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬جهاددانشگاهیبااینایدهشکل‬ ‫گرفت که دانشگاه نیاز دارد یک مجموعه در داخل آن‬ ‫باشد کهعلمتولیدیدانشگاهرابهثروتتبدیل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی با این هدف‬ ‫تأسیس شده اما در ادامه کار از دانشگاه تفکیک‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از آن‪ ،‬مجبور شدیم در تولید‬ ‫علم نیز مداخله کنیم‪ ،‬اما کار جهاد دانشگاهی‬ ‫روی انجام تحقیقات کاربردی‪ ،‬تبدیل نتایج‬ ‫تحقیقات به فناوری و پیگیری آن برای استفاده در‬ ‫جامعه متمرکز شد‪ .‬جهاد دانشگاهی در حوزه‌های‬ ‫متعددی ازجمله آموزش‪ ،‬فرهنگ و… فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ارائه آموزش‌های مهارتی و تأسیس خبرگزار ی‌هایی‬ ‫ازجمله ایسنا‪ ،‬ایکنا‪ ،‬سینا پرس و… و تأسیس‬ ‫سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیالن از‬ ‫جمله فعالیت‌های جهاد دانشگاهی است‪.‬‬ ‫طیبی افزود‪ :‬یک مجتمع تحقیقاتی‪ ،‬سه پارک‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬مراکز رشد‪ ،‬راه‌اندازی مرکز‬ ‫افکارسنجی و مرکز گردشگری علمی‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫مراکز آموزشی ازجمله دانشگاه علم و فرهنگ در‬ ‫تهران و دانشگاه علم و هنر در یزد‪ ،‬مرکز اطالعات‬ ‫علمی‪ ،‬سازمان تجار ی‌سازی و فناوری و اشتغال‬ ‫دانش‌آموختگان‪ ،‬راه‌اندازی مرکز ملی ذخایر‬ ‫ژنتیکی و زیست و… از دیگر فعالیت‌های جهاد‬ ‫دانشگاهی در سطح کشور است‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این نهاد‬ ‫در سند چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬در نظر دارد یک مجموعه‬ ‫انقالبی با هویت اسالمی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫جهاد دانشگاهی این است که دارای فعالیت‌های‬ ‫شاخص در تمام استان‌های کشور باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در جهاد دانشگاهی‬ ‫گروه‌های پژوهشی فعالیت دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫گروه‌ها تا مرز تولید فناوری پیش رفته و پژوهش را‬ ‫به صورت حرفه‌ای به جامعه ارائه می‌کنند و بعد از‬ ‫مدتی به شرکت تبدیل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تأ کید کرد‪ :‬جهاد دانشگاهی در حوزه‌های‬ ‫مهندسی و علوم‪ ،‬علوم انسانی و اجتماعی‪،‬‬ ‫مکانیک (حفاری‪ ،‬دکل‌های حفاری‪ ،‬مته‌های‬ ‫حفاری و بازوهای بارگیری نفت خام)‪ ،‬شیمی‬ ‫(محیط زیست)‪ ،‬مخابرات‪ ،‬پزشکی (گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬مسائل بنیادی‪ ،‬بیوتکنولوژی‪ ،‬پژوهشکده‬ ‫گیاهان دارویی)‪ ،‬کشاورزی و منابع طبیعی (اصالح‬ ‫نژاد دام‌های سبک و سنگین‪ ،‬صنایع غذایی) و…‬ ‫به صورت حرفه‌ای و با توجه به نیاز صنایع فعالیت‬ ‫داشته و دارای توانمندی‌های باالیی است‪.‬‬ ‫طبق اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد‪ ،‬رئیس‬ ‫جهاد دانشگاهی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫نهاد از همکاری با مجموعه‌های بزرگی مانند‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی استقبال می‌کند تا با انجام‬ ‫کار حرفه‌ای و مشخص در تولید فناوری و انجام‬ ‫تحقیقات مشترکی که موردنیاز کشور است‪،‬‬ ‫به پیشرفت علمی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫دانشگاه آزاد و جهاددانشگاهی‬ ‫مکمل هم برای پیشرفت هستند‬ ‫دکتـــر محمدمه ــدی طهرانچ ــی‪ ،‬ریی ــس‬ ‫دانش ــگاه آزاد اس ــامی نی ــز در ای ــن دی ــدار ب ــا بی ــان‬ ‫ایــن کــه دانشــگاه آزاد اســامی و جهــاد دانشــگاهی‬ ‫مکم ــل ه ــم ب ــرای پیش ــرفت خواهن ــد ب ــود‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ای ــن دانش ــگاه از ه ــر پیش ــنهاد هم ــکاری مش ــترک‬ ‫ک ــه مق ـ ّـوم آم ــوزش ب ــوده و در اش ــتغال جوان ــان مؤث ــر‬ ‫باش ــد‪ ،‬اس ــتقبال خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫دکتر طهرانچی در این جلسه که با حضور‬ ‫جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی و جهاددانشگاهی برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫تأسیس جهاد دانشگاهی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬جهاد‬ ‫دانشگاهی قبل از شکل‌گیری مباحث فناوری‪،‬‬ ‫یک محیط خلق فناوری بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دانشگاه وقتی از غرب وارد‬ ‫ایران شد‪ ،‬یک محیط آموزشی بود‪ ،‬گفت‪ :‬ما تنها‬ ‫یک وجه دانشگاه که آموزش بود را وارد کشور‬ ‫کردیم و سازمان فناوری را به کشور نیاوردیم‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی تالش جهادگونه نسل جوان برای‬ ‫شکل‌گیری دو وجه «سازمان فناوری» و «سازمان‬ ‫اجتماعی» دانشگاه بود‪.‬‬ ‫دکتر طهرانچی با بیان اینکه جدا کردن جهاد‬ ‫دانشگاهی از دانشگاه اتفاق بدی بود که رخ داد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سیر تفکر دانشگاه مفاهیمی مانند مرکز‬ ‫رئیس بنیاد شهید‪:‬‬ ‫‪ 30‬هزار فرصت شغلی امسال‬ ‫برای ایثارگران فراهم می شود‬ ‫رشد‪ ،‬پارک علم و فناوری و ارتباط صنعت با جامعه‬ ‫خلق شد که همه این مفاهیم در جهاد دانشگاهی‬ ‫وجودداشتو جدا کردندانشگاهو جهاددانشگاهی‪،‬‬ ‫ضربه‌ای به آموزش عالی کشور بود‪ .‬در واقع آموزش‬ ‫عالی کشور می‌توانست پویاتر عمل کند‪ ،‬اگر‬ ‫جهاد دانشگاهی را در درون خود حفظ می‌کرد‪.‬‬ ‫عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی با‬ ‫بیان اینکه پس از ‪ ۲۰‬سال محیطی مانند مرکز رشد‬ ‫را در دانشگاه راه‌اندازی کردیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مراکز هیچ تفاوتی با جهاد دانشگاهی در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬ندارد‪ .‬در واقع انقالب اسالمی در ابتدای راه‬ ‫خود‪ ،‬این موضوع را خلق کرده و نام آن را جهاد‬ ‫دانشگاهی گذاشته بود‪ .‬این حرکت درو ن‌زا اگر‬ ‫ً‬ ‫تقویت می‌شد‪ ،‬می‌توانست کاملا بالنده باشد‪.‬‬ ‫دکتر طهرانچی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی‬ ‫در دوره جدید خود مسیری را طی کرده که‬ ‫علیرغم مشکالت‪ ،‬دستاوردهای خوبی نیز‬ ‫داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬در دانشگاه آزاد اسالمی نیز‬ ‫یک مسیر تحولی در نظر گرفته شده که در این‬ ‫مسیر‪ ،‬ما به شبکه اجتماعی بودن دانشگاه بسیار‬ ‫تکیه کرده‌ایم‪ .‬دانشگاه آزاد اسالمی در رشته‌های‬ ‫پزشکی متقاضیان جدی دارد‪ ،‬اما بقیه رشته‌ها با‬ ‫توجه به عدم کارآیی رشته تحصیلی برای اشتغال‬ ‫دانشجویان‪ ،‬مورد استقبال نیست و از این رو و‬ ‫در پاسخ به ناکارآمدی این رشته‌ها برای ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬دانشگاه آزاد اسالمی وارد کار شده است‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تأ کید‬ ‫بر اینکه دانشگاه آزاد اسالمی و جهاد دانشگاهی‬ ‫می‌توانند اشتراکات فراوانی با یکدیگر داشته‬ ‫باشند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دو نهاد می‌توانند به یک‬ ‫حلقه مکمل تبدیل شده و در حرکت رو به جلوی‬ ‫یکدیگر مؤثر واقع شوند‪.‬‬ ‫دکتر طهرانچی ادامه کرد‪ :‬دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫همچنین اقدام به راه‌اندازی مدرسه عالی مهارت‬ ‫کرده است‪ .‬در این زمینه مدرسه عالی مهارتی‬ ‫حقوق راه‌اندازی شده که طی هفته‌های آینده اولین‬ ‫کارآموزان خود را جذب خواهد کرد‪ .‬همچنین مدرسه‬ ‫صنایع خالق در تهران و بازار سرمایه در مشهد نیز در‬ ‫حال راه‌اندازی و عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫وی در پایان تأ کید کرد‪ :‬دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫از هر پیشنهاد همکاری که ّ‬ ‫مقوم آموزش بوده و در‬ ‫اشتغال جوانان مؤثر باشد‪ ،‬استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیـــس بنیـــاد شـــهید و‬ ‫امـــور ایثارگـــران گفـــت‪ :‬در‬ ‫ســـــــــــال گذشــــــــــــته بیـــش از‬ ‫‪ 24‬ه ــزار ش ــغل ب ــرای ایثارگ ــران‬ ‫ایج ــاد ش ــد و ب ــا برنامه‌ری ــزی‬ ‫انجـــام شـــده‪ ،‬در تـــاش‬ ‫هســتیم در ســال جــاری ایــن‬ ‫می ــزان را ب ــه ‪ 30‬ه ــزار فرص ــت‬ ‫شـــغلی افزایـــش دهیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا از بنیـــاد‬ ‫شـــهید‪ ،‬حجـــت االســـام‬ ‫والمس ــلمین س ــیدمحمدعلی‬ ‫ش ــهیدی در نشس ــت ش ــورای‬ ‫معاون ــان و مدی ــران بنیادش ــهید ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای س ــال ‪ 98‬اش ــتغال ‪30‬‬ ‫ه ــزار نف ــر از ایثارگ ــران جوی ــای کار‪ ،‬ه ــدف گ ــذاری ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ه ــم‬ ‫اکنـــون بیـــش از ‪ 90‬هـــزار ایثارگـــر جویـــای کار در کشـــور وجـــود دارد‪.‬‬ ‫و ی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در س ــال گذش ــته بی ــش از ‪ 24‬ه ــزار ش ــغل ب ــرای‬ ‫ایثارگ ــران ایج ــاد ش ــد و ب ــا برنامه‌ری ــزی انج ــام ش ــده‪ ،‬در ت ــاش هس ــتیم‬ ‫در ســـال جـــاری ایـــن میـــزان را بـــه ‪ 30‬هـــزار فرصـــت شـــغلی افزایـــش‬ ‫دهی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ه ــم ا کن ــون‬ ‫ن ــرخ بی ــکاری در کش ــور ‪ 12‬درص ــد اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن می ــزان در بی ــن‬ ‫جامع ــه ایثارگ ــری ح ــدود چه ــار درص ــد اس ــت‪.‬‬ ‫و ی ب ــا بی ــان اینک ــه در س ــال ‪ 1392‬بی ــش از ‪ 69‬ه ــزار ایثارگ ــر جوی ــای‬ ‫کار وجـــود داشـــت‪ ،‬افـــزود‪ :‬بـــا تـــاش اداره کل اشـــتغال و کارآفرینـــی‬ ‫بنیـــاد شـــهید و صنـــدوق اشـــتغال و کارآفرینـــی ایثارگـــران اقدامـــات‬ ‫خوبـــی صـــورت گرفتـــه اســـت و رونـــد افزایشـــی در ایجـــاد اشـــتغال‬ ‫جامعــه ایثارگــری حفــظ شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه هــر ســاله‬ ‫بـــا تعـــداد بیشـــتری از فارغ‌التحصیـــان ایثارگـــر مواجـــه هســـتیم‪.‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس جمه ــوری تصری ــح ک ــرد‪ :‬برق ــراری ارتب ــاط بی ــن انتخ ــاب‬ ‫رشــته تحصیلــی و بــازار کار و اشــتغال‪ ،‬یکــی از ضــرورت‌ هایــی اســت کــه‬ ‫ایثارگ ــران بای ــد ب ــه آن توج ــه داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫نماین ــده ول ــی فقی ــه در بنی ــاد در ادام ــه ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه مش ــاوره‬ ‫تحصیلــی و شــغلی بایــد بــه گون ـه‌ای صــورت گیــرد کــه فارغ‌التحصیــان‬ ‫س ــریع‌ ت ــر ج ــذب ب ــازار کار ش ــوند‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬فرهن ــگ س ــازی ب ــرای‬ ‫افزای ــش انگی ــزه اف ــراد ب ــرای اش ــتغال در حوزه‌ه ــای بخ ــش خصوص ــی‬ ‫و غیردولت ــی ی ــک ض ــرورت اس ــت زی ــرا ب ــا توج ــه ب ــه سیاس ــت کوچ ــک‬ ‫س ــازی دول ــت و تقاضاه ــای ز ی ــاد ب ــرای اس ــتخدام در بخ ــش دولت ــی‪،‬‬ ‫ام ــکان اش ــتغال در بخ ــش دولت ــی ب ــرای هم ــه متقاضی ــان وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫و ی اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه امض ــای تفاهم‌نام ــه ب ــا س ــازمان آم ــوزش فن ــی‬ ‫و حرفــه‌ای و وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‪ ،‬فرص ــت خوب ــی ب ــرای‬ ‫ورود ایثارگ ــران در حوزه‌ه ــای مختل ــف ب ــه خص ــوص بخ ــش صنع ــت‪،‬‬ ‫مع ــدن و تج ــارت ایج ــاد می‌ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی ایلیا استیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫آ گهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی پارس فنل (سهامی خاص)‬ ‫کد‬ ‫شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪T01‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫تولید‬ ‫آ قا‬ ‫لیسانس صنایع و آمار‪3/‬سال سابقه کار مرتبط‪/‬تسلط‬ ‫کامل به نرم افزار ‪/Office‬آشنا به تولید لوازم آشپزخانه‬ ‫و لوازم خانگی‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از‬ ‫ابتدای‪/‬همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه‬ ‫تکمیلی‬ ‫پرند‪ -‬کارخانه‬ ‫‪E30 ‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مانیتورینگ(حراست و‬ ‫نظارت دوربین ها)‬ ‫آ قا‬ ‫شهرک صنعتی پرند‪/‬آشنایی با مفاهیم اولیه کامپیوتر‪/‬‬ ‫آشنایی کامل بر نظارت‪/‬آشنایی به دوربین های‬ ‫مداربسته‪/‬دارای روحیه گزارش دهی‪/‬تحصیالت‬ ‫حداقل فوق دیپلم‪/‬دو سال سابقه کار‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از‬ ‫ابتدای‪/‬همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه‬ ‫تکمیلی‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫‪E03‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫آ قا‪/‬خانم‬ ‫لیسانس‪/‬فوق لیسانس‪/‬سابقه کار در حوزه لوازم‪/‬‬ ‫آشپزخانه‪/‬دارای روابط عمومی باال‪/‬پیگیر ‪،‬خالق‬ ‫وکوشا برونگرا‪ 3/‬سال سابقه کار فروش مرتبط‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‬ ‫پورسانت‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫‪E01‬‬ ‫کارشناس حسابدار‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪ 1‬نفر‪ /‬آ قا و‬ ‫خانم‬ ‫لیسانس حسابداری‪/‬مسلط به قوانین مالیاتی‪/‬‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا آشنا به نرم افزار شماران سیستم‪/‬مسلط به‬ ‫امور مالیاتی دفاتر‪/‬‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫‪E26‬‬ ‫کارشناس بایگانی‬ ‫آ قا‬ ‫مسلط به امور مربوط به کامپیوتر‪/‬حداقل فوق‬ ‫دیپلم‪/‬با ‪ 2‬سال سابقه مرتبط‪/‬تسلط به امور بایگانی‬ ‫و اداری‪/‬تهران دفتر مرکزی‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫‪E27‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫خانم‬ ‫لیسانسرشتههایمرتبط‪/‬دارایروابطعمومیباال‪/‬‬ ‫پیگیر‪/‬خالق‪/‬برونگر‪/‬انعطافپذیر‪/‬آشنابهفنونمذا کره‪/‬‬ ‫‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‪/‬‬ ‫پورسانت‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪E28‬‬ ‫کارشناس کسب و‬ ‫کار(سیستم و روش)‬ ‫خانم ‪/‬آ قا‬ ‫آشنایی کامل به با نرم افزار ‪Processmarker‬‬ ‫فعال و ایده پرداز‪/‬آشنایی با ‪ PHP‬و ‪ JAVA‬مزایا‬ ‫محسوب می شود‪/‬تحصیالت فوق دیپلم به باال‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‬ ‫پورسانت‬ ‫تهران و پرند‬ ‫جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫‪M02‬‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫فروش‬ ‫خانم ‪/‬آ قا‬ ‫کارشناسی حسابداری‪5/‬سال سابقه‪/‬تسلط کامل به‬ ‫مجموعه ‪/office‬سن بین ‪ 30‬ال ‪35‬‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‬ ‫پورسانت‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫‪E29‬‬ ‫مدیر ‪ /‬سرپرست منابع‬ ‫انسانی‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر ‪ 45‬سال‪/‬حداقل لیسانس مدیریت یا صنایع‪/‬‬ ‫تسلط به تمامی فرآیندهای منابع انسانی‪/‬تسلط به‬ ‫قانون کار و امور اجتماعی‬ ‫تسلط به فرآیندهای آموزش‪/‬تسلط به فرآیندهای‬ ‫ارزیابی عملکرد‪/‬امکان حضور به صورت حداقل دوروز‬ ‫در محل کارخانه( شهرک صنعتی پرند)‬ ‫حقوق ثابت و مزایا‪/‬بیمه از ابتدای‬ ‫همکاری‪/‬ناهار‪/‬بیمه تکمیلی‬ ‫پورسانت‬ ‫دفتر مرکزی تهران‬ ‫امکان حضور به‬ ‫صورت حداقل دوروز‬ ‫در محل کارخانه‬ ‫(شهرک صنعتی پرند)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪jobs@iliasteel.ir :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی نیتل (‪ )NITEL‬جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫در کارخانه و دفتر مرکزی تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1001‬‬ ‫کارشناس حسابدار مالی‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫آشنایی با صدور اسناد حسابداری‬ ‫کد شغلی‬ ‫‪1002‬‬ ‫کارشناس حسابدار فروش‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫آشنایی با سیستم فروش مویرگی‬ ‫‪1003‬‬ ‫مسئول حسابداری فروش‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫آشنایی با سیستم فروش مویرگی‬ ‫‪1004‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫ا نفر‬ ‫حداقل فوق‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪1005‬‬ ‫تکنسین تاسیسات برقی‪/‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪1006‬‬ ‫تکنسین تاسیسات مکانیکی ‪/‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪1007‬‬ ‫تکنسین تاسیسات سردخانه ‪/‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫آشنایی کامل به راه اندازی و نگهداری سردخانه‬ ‫آمونیا کی و فریونی‬ ‫‪1008‬‬ ‫انباردار ‪ /‬آ قا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزار های مرتبط و اصول انبارداری‬ ‫‪1009‬‬ ‫حراست ‪/‬آ قا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪12-24‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫کارگرخط تولید‪/‬آ قا‬ ‫‪ 50 ‬نفر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫‪2‬سال‬ ‫آشنایی باصنایع غذایی‬ ‫‪1011‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫آشنایی صنایع غذایی و محصوالت لبنی‬ ‫‪1012‬‬ ‫اپراتور دستگاه‪/‬آ قا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪- ‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫فار غ التحصیل گرایش صنایع غذایی و محصوالت لبنی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫آشنایی کامل به تجهیزات و کارخانجات لبنی‬ ‫سابقه کار در زمینه نگهداری تاسیسات‬ ‫با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬شرکت پارس فنل(سهامی خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری‪ ،‬از‬ ‫بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی‪ :‬دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم و لیسانس‪ /‬فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده‬ ‫(آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی)‪ ،‬طبق جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین‪ ،‬مطابق قوانین‬ ‫کار و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و به صورت ساکن و شاغل دائم (این شرکت طرح اقماری ندارد)‪،‬‬ ‫جذب می نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه ‪ 98/02/21‬لغایت ‪ 98/03/24‬به آدرس اینترنتی‬ ‫‪BAKHTARPC.IRAN-AZMOON.IR‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫کلیه گرایش ها به جز صنایع غذائی‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫قدرت‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی برق‪ /‬ابزار دقیق‬ ‫الکترونیک‪/‬ابزار دقیق‪ /‬کنترل‪/‬‬ ‫مخابرات‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی ایمنی‪ /‬بهداشت حرفه ای‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندسی شیمی ‪ /‬پلیمر‬ ‫مهندس متالورژی‬ ‫‪8‬‬ ‫لیسانس شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪9‬‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪ /‬زن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کاردانی برق‬ ‫‪12‬‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫کاردانی ایمنی ‪ /‬بهداشت حرفه ای‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫ریاضی فیزیک – علوم تجربی‬ ‫دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪12‬‬ ‫راننده لیفترا ک‪/‬آ قا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪1014‬‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی‬ ‫‪-‬‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪1015‬‬ ‫کارشناس مطالعات بازار‬ ‫‪- ‬‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫آشنایی با صنایع غذایی‬ ‫‪13‬‬ ‫حداقل لیسانس حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫آشنایی با صنایع غذایی‬ ‫‪14‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪15‬‬ ‫دیپلم راننده‬ ‫(دارای گواهینامه پایه ‪)1‬‬ ‫‪1016‬‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫‪- ‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫مدیر خرید داخلی‬ ‫‪- ‬‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫‪1018‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫‪- ‬‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫آشنایی با صنایع غذایی‬ ‫درج کد شغلی در موضوع ایمیل الزامی است ‪ -‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ntl.resume98@gmail.com‬‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪- ‬‬ ‫‪5‬سال‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫آشنایی با صنایع غذایی‬ ‫آشنایی با صنایع غذایی‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫جنسیت حداقل معدل‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شورای پول و اعتبار تصویب کرد‬ ‫فرمانده انتظامی استان خبر داد‬ ‫کالهبرداری میلیاردی‬ ‫بــه بهانه کاریابی در مازندران‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران از دســتگیری مدیــر یــک کاریابــی جعلــی بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫ر یــال کالهبــرداری در شهرســتان «بهشــهر» خبــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬س ــید محم ــود میرفیض ــی گف ــت‪ :‬در پ ــی مراجع ــه تع ــدادی از ش ــهروندان‬ ‫ب ــه پلی ــس در شهرس ــتان بهش ــهر‪ ،‬مبن ــی ب ــر کالهب ــرداری ف ــردی تح ــت عن ــوان کاریاب ــی از آن ــان‪،‬‬ ‫موض ــوع در دس ــتور کار فرمانده ــی انتظام ــی آن شهرس ــتان ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــا تش ــکیل تیم‌ه ــای اطالعات ــی‪ ،‬کارآ گان اداره مب ــارزه ب ــا جع ــل و کالهب ــرداری‬ ‫پلی ــس آ گاه ــی و مأم ــوران پلی ــس امنی ــت عموم ــی آن شهرس ــتان ب ــا بررسـ ـی‌های هم ــه جانب ــه‬ ‫مته ــم را شناس ــایی کردن ــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران تصر یــح کــرد‪ :‬مأمــوران بــا هماهنگــی قضائــی‪ ،‬متهــم کــه‬ ‫ب ــا اج ــاره ی ــک دفت ــر در س ــطح شهرس ــتان بهش ــهر فعالی ــت می‌ک ــرد وی را در عملیات ــی ضربت ــی‬ ‫و غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مأمــوران در ادامــه تحقیقــات و بازجویــی از متهــم دریافتنــد‪ ،‬ایــن فــرد‬ ‫ب ــا ب ــه کارگی ــری اف ــرادی در س ــایر اس ــتان‌های کش ــور از جمل ــه اس ــتان‌های «ف ــارس و گلس ــتان»‬ ‫ب ــه بهان ــه تأمی ــن ش ــغل ب ــرای مراجع ــان ب ــا دریاف ــت اص ــل م ــدارک شناس ــایی اق ــدام ب ــه افتت ــاح‬ ‫حس ــاب ج ــاری و دریاف ــت دس ــته چ ــک بانک ــی ب ــا ن ــام و عن ــوان آن ــان از بانک‌ه ــا می‌ک ــرد‪.‬‬ ‫میرفیضــی بــا بیــان ایــن کــه متهــم بــا اســتفاده از ایــن چک‌هــا کــه بــا عناو یــن مشــتریان خــود‬ ‫در اختی ــار داش ــت‪ ،‬اق ــدام ب ــه خر ی ــد کاال از ب ــازار می‌ک ــرد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن ف ــرد جاع ــل و کالهب ــردار‬ ‫حرفـه‌ای تاکنــون بــه ‪ ۲۰‬میلیــارد ر یــال کالهبــرداری از مــردم و افــراد جو یــای کار اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران از دســتگیری ‪ ۱۸‬نفــر از همدســتان متهــم در ایــن پرونــده‬ ‫خب ــر داد و اظه ــار ک ــرد‪ :‬تحقیق ــات پلی ــس ب ــرای شناس ــایی مالباخت ــگان و دس ــتگیری دیگ ــر‬ ‫متهم ــان ای ــن پرون ــده همچن ــان ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫میرفیض ــی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه کالهب ــرداران و اف ــراد فرص ــت طل ــب معم ــوال ب ــا ظاه ــری‬ ‫فریبن ــده‪ ،‬آراس ــته و ب ــا ق ــدرت بیان ــی ف ــوق الع ــاده طعمه‌ه ــای خ ــود را انتخ ــاب می‌کنن ــد‪ ،‬ب ــه‬ ‫م ــردم توصی ــه ک ــرد‪ :‬ب ــرای پیش ــگیری از س ــو اس ــتفاده اف ــراد فرص ــت طل ــب و س ــودجو از اعتم ــاد‬ ‫ب ــه اف ــراد ناش ــناس خ ــوداری کنن ــد‪.‬‬ ‫سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی خوزستان خبرداد‪:‬‬ ‫پرداخت مقرری بیمه بیکاری‬ ‫به کارگران سیل زده فاقد بیمه‬ ‫سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت تسریع در‬ ‫امر بازسازی بنگاه‌های اقتصادی استان‌های سیل‌زده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به پیشنهاد وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬افراد شاغل بیکار شده فاقد پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی همانند افراد بیمه شده‬ ‫به مدت ‪ ۴‬ماه از بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند و پیگیری الزم تا حصول نتیجه صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫سید نوراله حسن‌زاده در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمیته حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫مناطق سیل زده وظایفی دارد که اتخاذ تدابیر الزم در راستای شناسایی دقیق میزان خسارات‬ ‫وارده ناشی از سیل به بخش‌های مختلف اقتصادی‪ ،‬ایجاد تعامل و هماهنگی الزم به منظور‬ ‫بازسازی احیای مجدد بنگاه‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و اصناف‪ ،‬هم اندیشی و‬ ‫برنامه ریزی جهت بازگشت ظرفیت اشتغال واحدهای آسیب دیده در مناطق خسارت دیده‬ ‫از سیل‪ ،‬هماهنگی الزم برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن و واحدهای آسیب‌دیده تجاری و‬ ‫تولیدی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های ملی و استانی و بررسی نحوه حمایت از شاغلین بیکار‬ ‫شده و ارائه راه کارهای حمایتی‪ ،‬تعیین وظایف دستگاه‌های تخصصی ذیربط جهت تأمین‬ ‫منابع مورد نیاز به منظور شروع عملیات بازسازی و بازتوانی‪ ،‬نظارت و ارزیابی بر حسن انجام‬ ‫مصوبات مربوطه از جمله وظایف این کمیته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گزارش مدیران استانی مبنی بر عدم شروع عملیات اجرایی در راستای‬ ‫تصمیمات هیئت وزیران از سوی بانک‌های عامل‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر شده است تا بانک مرکزی و‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان مستندات مربوط به مکاتبات انجام شده‬ ‫پیرامون ابالغ دستورالعمل‌های اجرایی توسط آن بانک و هیأت مدیره بانک‌های عامل در مرکز‬ ‫امور شعب استان‌ها را به وزارت کشور و کمیته حمایت از تولید و اشتغال ارسال کند و سپس‬ ‫اعالم کند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی‪ ،‬صنعت معدن و تجارت‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫و میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف مدت یک‬ ‫هفته پیشنهادات عملی و برنامه‌های اجرایی خود را با تعیین اولویت و تقویم زمانی مشخص‬ ‫برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام از قبیل‬ ‫استمهال و امهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و شرکت‌های خدمات‬ ‫رسان و توقف عملیات اجرایی بنگاه‌های اقتصادی را به کمیته ارائه کند‪.‬‬ ‫سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت‬ ‫تسریع در امر بازسازی بنگاه‌های اقتصادی استان‌های سیل‌زده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬اقتصاد و دارایی‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪ ،‬در اجرای تصویب نامه سال ‪ ۹۶‬هیئت وزیران‬ ‫اختیارات الزم را به مدیران استانی تفویض می‌کنند تا هرچه سریع‌تر نسبت به بازسازی کار‬ ‫واحدهای تولیدی اقدام شود‪.‬‬ ‫حســن زاده عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه تاکیــد شــده کــه دســتگاه‌های اجرایــی ذیربــط بــا‬ ‫هماهنگــی اســتان‌های مشــمول‪ ،‬تعــداد واحدهــای تولیدی و ســرمایه‌گذاری نیمه‌تمام دارای پوشــش‬ ‫ً‬ ‫بیمــه حــوادث‪ -‬کــه الزامــا بــر اثــر ســیل خســارت دیــده انــد‪ -‬را ظــرف مــدت یــک هفتــه شناســایی‬ ‫و ضمــن اعــالم آنهــا بــه کمیتــه حمایــت از تولیــد و اشــتغال مناطــق ســیل زده‪ ،‬زمینــه پرداخــت‬ ‫خســارات توســط شــرکت‌های بیمه‌گــر را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫سرپرس ــت مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور اقتص ــادی اس ــتانداری خوزس ــتان بی ــان ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه‬ ‫بــه پیشــنهاد وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬افــراد شــاغل بیــکار شــده فاقــد پوشــش بیم ـه‌ای‬ ‫تأمی ــن اجتماع ــی همانن ــد اف ــراد بیم ــه ش ــده ب ــه م ــدت ‪ ۴‬م ــاه از بیم ــه بی ــکاری برخ ــوردار‬ ‫می‌ش ــوند و پیگی ــری الزم ت ــا حص ــول نتیج ــه ص ــورت می‌گی ــرد‪ .‬همچنی ــن وزارت ام ــور اقتص ــاد‬ ‫و دارایــی مطابــق تصو یــب نامــه فروردیــن ‪ ۹۸‬گزارشــی مبنــی بــر بخشــودگی مودیــان مالیاتــی کــه‬ ‫‪ ۵۰‬درص ــد ام ــوال آنه ــا در س ــیل خس ــارت دی ــده‪ ،‬را بای ــد ب ــه ای ــن کمیت ــه ارس ــال کن ــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین قرار است تا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬پیشنهادات عملی خود را برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و‬ ‫طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام مستقر در مناطق روستایی وزارت کشور اعالم کند‪.‬‬ ‫معاون استانداری گیالناعالم کرد‬ ‫ایجاد ‪ ۴۸‬هزار شغل‬ ‫در حوزه کسب‌وکار مجازی‬ ‫معاون استانداری گیالن با اشاره به ظرفیت باالی استان در حوزه کسب‌وکار مجازی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۸‬هزار شغل ایجاد که‌ یک هزار و ‪ ۱۷۴‬فرصت شغلی نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس از رشت‪ ،‬سید محمد احمدی در جمع‬ ‫خبرنگاران با بیان اینکه استان گیالن دارای ظرفیت باالیی در حوزه کسب‌وکار مجازی است‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استان دارای جوانان بسیار خوبی در حوزه کسب‌وکار مجازی است که کسب رتبه‬ ‫تک رقمی استان گیالن نشان دهنده اهمیت این موضوع است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شغل‌های ایجادشده در حوزه کسب‌وکار مجازی گفت‪ :‬اگر به کسب‌وکار‬ ‫مجازی در استان گیالن توجه شود می تواند فرصت شغلی خوبی در استان ایجاد کند به طوری‬ ‫که تاکنون ‪ ۴۸‬هزار شغل ایجاد که‌ یک هزار و ‪ ۱۷۴‬فرصت شغلی نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫دریافت کرده اند که این امر استان گیالن را قطب کسب‌وکار الکترونیکی معرفی کرده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری گیالن با اعالم تشـکیل کمیته‬ ‫تخصصـی رفـع موانـع کسـب‌وکار الکترونیکـی در اسـتان گیلالن افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه بخشـنامه‬ ‫معـاون حقوقـی رئیس‌جمهـور در رابطـه بـا شـیوه نامـه تشـکیل و نحـوه عملکـرد کارگـروه کاهـش‬ ‫موانع کسـب‌وکار مجازی کمیته‌ای با این موضوع در اسـتان گیالن تشـکیل می شـود تا بتوانند‬ ‫موانـع موجـود را در ایـن حـوزه رفـع کنـد‪.‬‬ ‫احمدی با اذعان به اینکه تمام نهادها و ارگان ها باید برای رفع موانع کسب‌وکار الکترونیکی‬ ‫تالش کنند تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل این کمیته رونق کسب‌وکارهای مجازی‬ ‫و کمک کردن در کاهش موانع و مشکالت این عرصه است و با توجه به اینکه این حوزه در کشور‬ ‫نوپا می‌باشد از همه ارگانها می خواهم که برای رفع موانع در این عرصه تالش کند‪.‬‬ ‫مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه اشتغال‌ روستایی‬ ‫به ‪ ۵۰‬میلیون تومان افزایش یافت‬ ‫ش ــورای پ ــول و اعتب ــار ط ــی دو‬ ‫مصوب ــه‪ ،‬افزای ــش س ــقف ف ــردی‬ ‫«تس ــهیالت یارانـ ـه‌ای قاب ــل اعط ــا‬ ‫باب ــت بازس ــای و نوس ــازی اما ک ــن‬ ‫مس ــکونی روس ــتایی» ب ــه مبل ــغ ‪400‬‬ ‫میلی ــون ر ی ــال و نی ــز «تس ــهیالت‬ ‫ق ــرض الحس ــنه اش ــتغالزایی» ب ــه‬ ‫مبل ــغ ‪ 500‬میلی ــون ر ی ــال را تصو ی ــب‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی‬ ‫بان ــک مرک ــزی‪ ،‬ش ــورای پ ــول و‬ ‫اعتب ــار در یکه ــزار و دویس ــت‬ ‫و هفتادمی ــن جلس ــه خ ــود ب ــه‬ ‫ریاس ــت عبدالناص ــر همت ــی‪ ،‬ب ــا‬ ‫افزای ــش س ــقف ف ــردی «تس ــهیالت یارانـ ـه‌ای‬ ‫قاب ــل اعط ــا باب ــت بازس ــای و نوس ــازی اما ک ــن‬ ‫مس ــکونی روس ــتایی» ب ــه مبل ــغ ‪ 400‬میلی ــون‬ ‫ر ی ــال موافق ــت ک ــرد‪ .‬تس ــهیالت م ــورد اش ــاره ب ــا‬ ‫معرف ــی متقاضی ــان ب ــه بنی ــاد مس ــکن‬ ‫انق ــالب اس ــالمی ب ــه بان ــک ه ــای‬ ‫عام ــل قاب ــل پرداخ ــت اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن اعض ــای ش ــورای‬ ‫پ ــول و اعتب ــار ب ــا افزای ــش س ــقف‬ ‫ف ــردی «تس ــهیالت ق ــرض الحس ــنه‬ ‫اش ــتغالزایی» ب ــه ‪ 500‬میلی ــون ر ی ــال‬ ‫موافق ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫ایــن تســهیالت بــا معرفــی‬ ‫نهادهــای حمایتــی منــدرج در‬ ‫قوانیــن مرتبــط ازجملــه کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره)‪ ،‬بهزیســتی‪،‬‬ ‫صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی‬ ‫امــور ایثارگــران و وزارت کار و‬ ‫امــور اجتماعــی بــه بانک‌هــای عامــل قابــل‬ ‫ا عطا ســت ‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار پیش بینی کرد‬ ‫اشتغالزایی برای ‪ ۱۰۰‬هزار کشاورز‬ ‫در طرح «کشت مبتنی بر قرارداد»‬ ‫مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار بیان‬ ‫کرد‪:‬در این طرح نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار کشاورز تحت‬ ‫پوشش این طرح قرار گرفتند‪ ،‬در برنامه داریم تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار کشاورز دیگر تحت پوشش این طرح قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫رضا تازیکی‪ ،‬مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در گفت‬ ‫وگو با خبرگزاری تسنیم‪ ،‬درباره آخرین وضعیت‬ ‫طرح تکاپو گفت‪ :‬برای امسال در برنامه داریم‬ ‫برای ‪ 1000‬روستای کانونی‪،‬برنامه توسعه اشتغال‬ ‫را دنبال کنیم‪ .‬در ‪ 1000‬روستا برنامه ای برای وام‬ ‫ً‬ ‫نداریم‪،‬اصوال برنامه اشتغال روستایی بر مبنای‬ ‫مشارکت مردم و توانمندسازی است‪ ،‬اینکه آنها‬ ‫را به بازار بزرگ و کوچک محلی متصل کنیم را‬ ‫ً‬ ‫در دستور کار داریم‪ .‬قبال تجربه ای را دراشتغال‬ ‫روستایی داشتیم که امسال نیز آن را ادامه می‬ ‫دهیم‪ .‬امسال در سطح وسیع تری در توسعه‬ ‫روستایی کار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تازیکی بیان کرد‪:‬این مدل را به مدت ‪2‬سال‬ ‫در روستاها اجرا کردیم و به نتیجه خوبی رسیدیم‪.‬‬ ‫در این مدل تنها کاری که انجام می دهیم اتصال‬ ‫به بازار داخلی و خارجی است‪ .‬در این طرح‬ ‫مردم را با مشارکت خودشان توانمند می کنیم‪،‬به‬ ‫عنوان مثال در یکی از این طرح ها‪ ،‬با کمک چند‬ ‫شرکت بیمه ‪،‬بسیاری منازل روستایی را بیمه‬ ‫سیل و زلزله کردیم‪،‬این طرح با هزینه خود مردم‬ ‫بود‪،‬نه اینکه هزینه ای را به دولت تحمیل کنیم‪.‬‬ ‫با هزینه ‪20‬هزار تومان برای هر خانه توانستیم طرح‬ ‫بیمه را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه امسال‬ ‫بر روی رسته های الویت دار در کشور است‬ ‫اظهار داشت‪:‬رسته هایی مانند پوشا ک‪،‬کفش‪،‬‬ ‫زنبور‪،‬مبلمان‪،‬گیاهان دارویی‪،‬زغفران را به‬ ‫صورت ویژه تمرکز خواهیم کرد‪ .‬بحث ایجاد‬ ‫چند مرکز اتصال به بازار های بین المللی داریم‪.‬‬ ‫در حوزه های مختلف در حوزه های مورد الویت‪،‬‬ ‫بحث مبتنی بر قرارداد را داریم‪ .‬سال گذشته در‬ ‫این طرح نزدیک به ‪ 20‬هزار کشاورز تحت پوشش‬ ‫این طرح قرار گرفتند‪ ،‬در برنامه داریم تا ‪ 100‬هزار‬ ‫کشاورز دیگر تحت پوشش این طرح قرار گیرند‪.‬‬ ‫برنامه دیگری با بانک کشاورزی است‪،‬توافقی را‬ ‫با بانک کشاورزی داریم و مقرر شد با آنها هم در‬ ‫حوزه توسعه کشاورزی فعالیتی را شروع کنیم‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی بسیار خوب در این طرح آغاز به‬ ‫کار کرده است‪ .‬در حوزه دام سبک برنامه هایی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در طرح مبتنی بر قرارداددوهدف‬ ‫کلی در طرح کشت مبتنی بر قرارداد دنبال می شود‪.‬‬ ‫نخست اینکه‪ ،‬برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین‬ ‫بنگاه های خرد و کوچک محلی و بنگاه‌های بزرگ‬ ‫صادراتی‪ ،‬تحت قرارداد و همچنین انتقال دانش‬ ‫فنی و استانداردها است‪.‬همچنین‪،‬اصالح ساختار‬ ‫تامین مالی توسط سیستم بانکی برای تامین به‬ ‫موقع در فصل برداشت و درمحل خاص (پرداخت‬ ‫مستقیم به کشاورز به جای پرداخت به شرکت‌ها‬ ‫و یا واسطه ها ) بانرخ ارزان قیمت و پرداخت‬ ‫نقدی به کشاورزان برای جلوگیری از انحراف منابع‬ ‫بانکی تحت نظارت یک سیستم نظارتی از دیگر‬ ‫اهداف اجرای این طرح در کشور است‪.‬‬ ‫درخواست نماینده رامهرمز‪:‬‬ ‫آزمون استخدامی شرکت سیمان‬ ‫خوزستان تعیین تکلیف شود‬ ‫نماین ــده م ــردم رامهرم ــز در مجل ــس خط ــاب‬ ‫ب ــه وز ی ــر تع ــاون‪ ٬‬کار و رف ــاه اجتماع ــی از وی‬ ‫خواس ــت ب ــه انتظ ــار ‪ ۱۸‬ماه ــه جوان ــان رامهرم ــزی‬ ‫ب ــرای اع ــالم نتای ــج آزم ــون اس ــتخدامی ش ــرکت‬ ‫س ــیمان خوزس ــتان پای ــان ده ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬اقب ــال محمدی ــان در جلس ــه‬ ‫علن ــی س ــه ش ــنبه گذش ــته مجل ــس ش ــورای اس ــالمی‬ ‫ب ــا مخاط ــب ق ــرار دادن محم ــد ش ــریعتمداری وز ی ــر‬ ‫تع ــاون‪ ٬‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت‪ :‬بی ــش از‬ ‫‪ ۱۸‬مــاه از برگــزاری آزمــون اســتخدامی شــرکت ســیمان‬ ‫خوزس ــتان م ــی گ ــذرد و جمع ــی از جوان ــان مس ــتعد‬ ‫و تحصیل‌ک ــرده منطق ــه ب ــا امی ــد و آرزو در ای ــن‬ ‫آزم ــون ش ــرکت کردن ــد ام ــا ب ــا وج ــود پیگیری‌ه ــای‬ ‫چندب ــاره متاس ــفانه هن ــوز نتای ــج ای ــن آزم ــون اع ــالم‬ ‫نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو کمیس ــیون عم ــران مجل ــس ادام ــه داد‪:‬‬ ‫ب ــا مدیران ــی ک ــه امی ــد جوان ــان را ه ــدف ق ــرار داده‬ ‫ان ــد نی ــاز ب ــه دش ــمن خارج ــی ندار ی ــم‪ .‬اینه ــا باع ــث‬ ‫س ــرخوردگی و ب ــی اعتم ــادی نس ــل ج ــوان ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫چ ــرا ب ــا مدی ــران متخل ــف برخ ــورد نم ــی کنی ــد؟‬ ‫در ای ــن مقط ــع حس ــاس و فش ــارهای کمرش ــکن‬ ‫اقتص ــادی ب ــر م ــردم مس ــؤوالن شس ــتا و س ــیمان‬ ‫ً‬ ‫خوزس ــتان عم ــال زمین ــه نارضایت ــی در جامع ــه را‬ ‫ب ــه وج ــود آوردن ــد‪ .‬دس ــتور دهی ــد اس ــامی ‪ ۱۰۰‬نف ــر از‬ ‫پذیرفت ــه ش ــدگان ب ــرای ش ــروع کار در ای ــن ش ــرکت‬ ‫ه ــر چ ــه س ــریع‌تر اع ــالم ش ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم رامهرم ــز ادام ــه داد‪ :‬ط ــی دو س ــال‬ ‫گذش ــته بی ــش از ‪ ۲۰۰‬نف ــر از کارکن ــان ش ــرکت مذک ــور‬ ‫بازنشس ــته ش ــده‌اند‪ .‬بیم ــه پ ــاداش به ــره وری آن ــان‬ ‫نی ــز در ط ــول ‪ ۱۲‬م ــاه س ــال از حقوقش ــان کس ــر ش ــد‬ ‫ام ــا متأس ــفانه در اح ــکام بازنشس ــتگی پای ــان دوره‬ ‫خدمت‌ش ــان اعم ــال نش ــد ک ــه واقع ــا ظلم ــی آش ــکار‬ ‫و تضیی ــع ح ــق کارکن ــان بازنشس ــته ای ــن ش ــرکت‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫محمدی ــان متذک ــر ش ــد‪ :‬مدی ــران ای ــن ش ــرکت‬ ‫حت ــی حاض ــر ب ــه تحو ی ــل دفات ــر ب ــه س ــازمان تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی شهرس ــتان و اس ــتان ب ــرای محاس ــبه‬ ‫حق ــوق ای ــن بازنشس ــتگان نیس ــتند‪ .‬دس ــتور دهی ــد‬ ‫ً‬ ‫ح ــق قش ــر کارگ ــر س ــریعا پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی کرمانشاه ‪:‬‬ ‫به‌کارگیری معلوالن در دستگاه‌ها‬ ‫با شرکت در آزمون استخدامی ممکن است‬ ‫مع ــاون توانبخش ــی س ــازمان بهزیس ــتی اس ــتان‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬بکارگیــری معلــوالن در دســتگاه‌های‬ ‫اجرای ــی اس ــتان ب ــا ش ــرکت در آزم ــون اس ــتخدامی‬ ‫ممک ــن اس ــت‪.‬‬ ‫نیلوفــر اختیــاری در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬در خصــوص‬ ‫بکارگی ــری معلولی ــن در ادارات دولت ــی و س ــهمیه‬ ‫بکارگی ــری ای ــن اف ــراد اظه ــار داش ــت‪ :‬طب ــق قان ــون‬ ‫س ــهمیه معلولی ــن ب ــرای بکارگی ــری در ادارات‬ ‫‪ ۳‬درص ــد اس ــت ام ــا تم ــام معل ــوم نی ــز چ ــون س ــایر‬ ‫اف ــراد بای ــد در آزمون‌ه ــای اس ــتخدامی ش ــرکت‬ ‫کننــد و پــس از اعــالم نتایــج‪ ۳ ،‬درصــدی کــه بــرای‬ ‫معلولی ــن در نظ ــر گرفت ــه ش ــده‪ ،‬لح ــاظ می‌ش ــود ت ــا‬ ‫در مقایس ــه ب ــا س ــایرین بتوانن ــد در دس ــتگاه‌ها ب ــه‬ ‫کارگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن اق ــدام در قال ــب قان ــون جام ــع‬ ‫حمای ــت از معلولی ــن ک ــه در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــالمی تصو ی ــب رس ــید‪ ،‬انج ــام و در بس ــیاری از‬ ‫ادارات نی ــز اج ــرا می‌ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون توانبخش ــی س ــازمان بهزیس ــتی اس ــتان‬ ‫ً‬ ‫کرمانش ــاه عن ــوان ک ــرد‪ :‬معل ــوالن بای ــد حتم ــا در‬ ‫آزم ــون اس ــتخدامی ش ــرکت و امتی ــاز م ــورد نظ ــر را‬ ‫کس ــب کنن ــد ت ــا ب ــا اضاف ــه ش ــدن ‪ ۳‬درص ــد مذک ــور‬ ‫بتوانن ــد مش ــغول ب ــه کار و اس ــتخدام ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص اینک ــه چ ــه خدمات ــی‬ ‫توانبخش ــی ب ــه معلولی ــن در س ــازمان بهزیس ــتی داده‬ ‫می‌ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬تم ــام ت ــالش م ــا تاکن ــون ای ــن ب ــوده‬ ‫ک ــه هم ــه خدم ــات نی ــاز را ب ــه معلولی ــن ک ــه تح ــت‬ ‫پوش ــش بهزیس ــتی هس ــتند‪ ،‬ب ــه ص ــورت رای ــگان‬ ‫ارائ ــه کنی ــم‪.‬‬ ‫اختی ــاری در خص ــوص تع ــداد معلولین ــی ک ــه‬ ‫در اســتان کرمانشــاه خدمــات توانبخشــی دریافــت‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬گفــت‪ ۳۹ :‬هــزار و ‪ ۷۰۳‬نفــر معلــول حــوزه‬ ‫توانبخش ــی در اس ــتان کرمانش ــاه دار ی ــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــدادی از بیمــاران صعــب العــالج‬ ‫ک ــه در اثـــر بیم ــاری دچ ــار معلولی ــت می‌ش ــوند را‬ ‫در لیس ــت معلولی ــن خ ــود ق ــرار داده‌ای ــم و ب ــه آنه ــا‬ ‫خدمــات توانبخشــی ارائــه کرده‌ایــم امــا بــا توجــه بــه‬ ‫هزینه‌ه ــای ب ــاالی درم ــان آنه ــا‪ ،‬نمی‌توانی ــم کم ــک‬ ‫ز ی ــادی ب ــه آنه ــا کنی ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون توانبخش ــی س ــازمان بهزیس ــتی اس ــتان‬ ‫کرمانش ــاه تاکی ــد و خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬خدم ــات‬ ‫م ــا بیش ــتر در ح ــوزه معلولی ــن اس ــت و چنانچ ــه‬ ‫معلولی ــن تح ــت پوش ــش م ــا دچ ــار بیم ــاری نی ــز‬ ‫ش ــوند‪ ،‬در ای ــن زمین ــه ب ــه آنه ــا کم ــک می‌کنی ــم‬ ‫ام ــا س ــایر بیمار ی‌ه ــا ک ــه معلولی ــت محس ــوب‬ ‫نمی‌ش ــوند و نی ــاز ب ــه خدم ــات توانبخش ــی ندارن ــد‬ ‫در حیط ــه اختی ــارات م ــا نیس ــت‪.‬‬ ‫کمبود ‪ ۸‬هزار معلم در مدارس‬ ‫استان تهران برای مهر ‪۹۸‬‬ ‫مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران گفت‪ :‬برای مهر امسال با‬ ‫کمبود ‪ ۸‬هزار معلم در مدارس شهرستان‌های استان تهران مواجه هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش‬ ‫شهرستان‌های استان تهران در مراسم احیای مدارس ماندگار در گام‬ ‫دوم انقالب ضمن تبریک به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با اشاره‬ ‫به مشکل ایاب و ذهاب کارکنان آموزش و پرورش استان تهران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش به این نکته توجه خاصی دارند و در اقدام عملی‬ ‫دستور دادند تا بخشی از مطالبات پیمانکاران ایاب و ذهاب پرداخت‬ ‫شود که ما ممنون وزیر آموزش و پرورش هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدرسه ماندگار مدرس دارای ‪ ۶‬ویژگی مربوط به سند‬ ‫تحول بنیادین است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مدرسه شهید مدرس و بسیاری دیگر نظیر‬ ‫دارالفنون و‪ ...‬مکان مقدسی است که افراد بزرگی نظیر شهدای ما در این‬ ‫مکان‌ها تحصیل داشته‌اند و نیاز است ماندگار باشند؛‬ ‫معاوناشتغالوخودکفایی کمیتهامداداستانقزویناعالم کرد‪:‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۵‬هزار فرصت شغلی‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد قزوین‬ ‫دهقانی محمد آبادی از ایجاد ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۳۲‬فرصت شغلی برای‬ ‫مددجویان کمیته امداد استان قزوین در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری شبسـتان از قزویـن‪« ،‬سـید مرتضـی دهقانـی‬ ‫محمـد آبـادی» در نشسـت خبـری بیـان کـرد‪ :‬یکـی از مأموریت‌هـای‬ ‫اصلـی کمیتـه امـداد در حـوزه اشـتغال کـه در سـال هـای اخیـر و در دهـه‬ ‫چهـارم خدمـت بـه آن توجـه ویـژه شـده‪ ،‬توانمندسـازی فکـری‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصـادی خانـواده هـا اسـت‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین ادامه داد‪:‬‬ ‫در واقع سمت و سوی برنامه‌های کمیته امداد‪ ،‬توانمندسازی جامعه‬ ‫هدف است و این سوال از سوی برخی مطرح می‌شود که کمیته امداد‬ ‫تا چه زمانی می‌خواهد به خانواده‌ها مستمری پرداخت کند‪ ،‬در حالی‬ ‫که خانواده‌ها باید دنبال تالش و کاریابی باشند و رزق و روزی خود را‬ ‫براساس دسترنج خود تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬مأموریت اصلی کمیته امداد توانمندسازی جامعه هدف‬ ‫است؛ در سال گذشته با وجود مشکالت اقتصادی که در جامعه حاکم بود‪،‬‬ ‫توانستیم نزدیک ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۴‬فرصت شغلی را برای جامعه هدف خود ایجاد‬ ‫کنیم کهاز اینتعداد‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۶۴۵‬موردبهصورتپرداختتسهیالتبانکی‬ ‫به جامعه هدف بود و مابقی هم از طریق کاریابی ها انجام شد‪.‬‬ ‫دهقانی محمدآبادی اعالم کرد‪ :‬در سال گذشته در این حوزه نیازمند ‪۵۰‬‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار بودیم که ‪ ۱۰۰‬درصد تحقق یافت و توانستیم‬ ‫میلیارد تومان از منابع بانکی و نزدیک ‪ ۱۰‬میلیارد تومان از صندوق قرض‬ ‫الحسنه امداد والیت جذب کنیم و مابقی هم از سایرمنابعی که دولت داده‬ ‫بود و یا از طریق هم افزایی با بانک ها جذب و منجر به اشتغال شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تعهد اشتغال کمیته امداد در سال جاری اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سال جاری وظیفه کمیته امداد در خدمت به جامعه هدف سنگین تر شده‬ ‫است به طوری که درصدد هستیم با حمایت بانک ها‪ ،‬منابع داخلی خود و‬ ‫کاریابی ها‪ ۵ ،‬هزار و ‪ ۳۳۲‬فرصت شغلی را برای جامعه هدف ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫فرصت های شغلی که موجب ایجاد درآمد بوده و پایدار هستند‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫بحث ایجاد اشتغال در سال ‪ ۹۸‬نزدیک به ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫کمیته امداد دیده شده است که از این میزان ‪ ۷۳‬میلیارد تومان از منابع‬ ‫بانکی و ‪ ۵۰‬میلیارد تومان هم از منابع صندوق توسعه ملی بوده و ویژه‬ ‫خانواده های نیازمند و روستایی است که از طریق سامانه کارا در حال ثبت‬ ‫نام هستند و مابقی اعتبار هم از طریق اعتبارات خود کمیته امداد است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در بحث کاریابی بنا داریم ‪ ۷۶۰‬فرصت شغلی‬ ‫را برای افرادی که فاقد هرگونه مهارت هستند و به عنوان نیروی کار جزو‬ ‫کمیته امداد هستند‪ ،‬ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫دهقانی محمدآبادی با اشاره به بسته تشویقی ویژه کارفرمایان‬ ‫گفت‪ :‬برای کارفرمایان ‪ ۲‬بسته تشویقی در نظر گرفته ایم که بر این اساس‬ ‫اگر کارفرمایی از نیروی کار ما (مددجوی کمیته امداد) در حرفه خود‬ ‫استفاده کند‪ ،‬از این بسته ها بهره مند می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسته تشویقی اول پرداخت بیمه سهم کارفرما به مدت ‪۲‬‬ ‫سال است که ‪ ۱۰۰‬درصد توسط کمیته امداد پرداخت می شود‪ ‌،‬مشروط‬ ‫بر اینکه قرارداد ساالنه با نیرو منعقد شود؛ بحث دوم پرداخت تسهیالت‬ ‫بانکی است که اگر کارفرمایی بخواهد مرکز خود را توسعه دهد و یا نیرو‬ ‫بگیرد به ازای هر فردی که به کارفرما معرفی می کنیم‪ ۲۰ ،‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت در اختیارش قرار دهیم البته مشروط بر اینکه سه‬ ‫سال قرارداد با نیرو منعقد شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه‪ ،‬اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین‬ ‫تأ کید کرد‪ :‬در مناطق محروم مانند الموت و طارم سفلی هر دو بسته‬ ‫تشویقی به کارفرمایان عالقمند پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل‬ ‫‪ ۲۰‬هزار شغل در شهرک‌های‬ ‫گلخانه‌ای اردبیل ایجاد می شود‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت‪:‬اشتغال برای تعداد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر نیروی تحصیل کرده و ماهر در طی سه سال آتی در بخش‬ ‫شهرک‌های گلخانه‌ای ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش پانا خلیل نیکشاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬توسعه‬ ‫کشت گلخانه‌ای در بخش اشتغال‪ ،‬تولید‪ ،‬صرفه جویی در مصرف آب‬ ‫و تولید محصوالت صادرات محور از اهمیت ویژه‌ای برخورد دار است‬ ‫بطوری که با رسیدن به برنامه زمانبندی توسعه کشت گلخانه‌ای استان‬ ‫برای ‪ ۲۰‬هزار نفر در طی سه سال ایجاد اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در حال حاضر تعداد ‪ ۹‬شهرک گلخانه‌ای در حال بهره‬ ‫برداری‪ ،‬زیر ساخت و یا در حال مطالعه است در شهرک گلخانه‌ای‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬هکتاری پارس آباد مغان ‪ ۴۰۰‬هکتار آن به افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫واگذار شده است و در حال حاضر در تعدادی از قسمت‌ها احداث‬ ‫سازه انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت‪ :‬استان اردبیل از لحاظ‬ ‫مساحت اراضی تخصیصی برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای رتبه‬ ‫اول کشوری را دارا است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در شش ماهه اول سال ‪ ۱۳۹۷‬تعداد یک شهرک‬ ‫گلخانه‌ای دارای سازه و بهره برداری بود در حال حاضر تعداد ‪ ۶‬شهرک‬ ‫گلخانه‌ای دارای سازه و یا در حال بهره برداری می‌باشد که نسبت به‬ ‫سال گذشته ده برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان درادامه افزود‪ :‬برای توسعه‬ ‫فضای گلخانه‌ای در شهرستان‌های استان در سال ‪ ۱۳۹۸‬مبلغ ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت بانکی مورد نیاز است که امید واریم با تامین‬ ‫این مبلغ از هزینه بتوانیم بیش از پیش شاهد گسترش شهرک‌های‬ ‫گلخانه‌ای در سطح استان باشیم‪.‬‬ ‫نیکشاد گفت‪ :‬با بهره برداری از این شهرک‌ها در آینده‌ای نزدیک به میزان‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تن به میزان محصوالت تولیدی استان اردبیل افزوده خواهد شد‬
‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تعیین سهمیه استخدام مشاغل عملیاتی آتشنشانی‬ ‫برای هر استانداری‬ ‫بـه اسـتناد سـهمیه اسـتخدامی شـماره ‪ ۷۱۱۳۰۴‬مـورخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹‬سـازمان‬ ‫اداری و اسـتخدامی کشـور و مصوبه شـماره ‪ ۶۷۴۱۵‬تاریخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷‬شـورای‬ ‫توسـعه مدیر یـت و سـرمایه انسـانی شـهردار ی‌ها و دهیار ی‌هـای کشـور سـهمیه‬ ‫اسـتخدامی هـر اسـتانداری بـرای مشـاغل عملیاتـی آتش‌نشـانی بـه شـرح جـدول‬ ‫شـماره یـک اسـت‪.‬‬ ‫آن‌گونه که در این مصوبه ذکرشـده اسـت توزیع سـهمیه اسـتخدامی اعالم‌شـده‬ ‫بـه شـهردار ی‌های اسـتان می‌بایسـت بـر اسـاس پسـت‌های سـازمانی منـدرج در‬ ‫تشـکیالت تفصیلـی شـهردار ی‌های متقاضـی جـذب نیـرو در مشـاغل عملیاتـی‬ ‫ً‬ ‫آتش‌نشـانی و بـا در نظـر گرفتـن نیازهـای کاملا ضـروری شـهردار ی‌های آن اسـتان با‬ ‫اولو یـت شـهرهای تـازه تـا سـیس و مناطـق کمتـر توسـعه‌یافته صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن تعیین سـهمیه اسـتخدامی ایثارگـران بر اسـاس قوانین و مقـررات مربوط‬ ‫بـا هماهنگـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران (اداره کل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد) اسـت‪.‬‬ ‫شرایط احراز تحصیلی مشاغل‬ ‫سـازمان شـورای توسـعه مدیر یـت و سـرمایه انسـانی شـهردار ی‌ها و دهیار ‌‬ ‫یهـای‬ ‫کشـور در ابالغیـه خـود بـر رعایـت شـرایط احـراز تحصیلـی طبـق مشـاغل منـدرج در‬ ‫نمونـه آ گهـی تأ کیـد نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس شـرایط احـراز رشـته شـغلی کارشـناس آتش‌نشـان دارا بـودن‬ ‫دانشـنامه لیسـانس‪ ،‬فوق‌لیسـانس و یـا دکتـرا در تمـام گرای ‌‬ ‫شهـای رشـته‌های‬ ‫تحصیلـی‪ :‬ایمنـی و آتش‌نشـانی شـهری‪ ،‬آتش‌نشـانی‪ ،‬آتش‌نشـانی محیط‌زیسـت‪،‬‬ ‫حفاظـت و بهداشـت‌کار‪ ،‬مدیر یـت عملیـات امـداد و نجـات‪ ،‬مدیر یـت امـداد و‬ ‫سـوانح‪ ،‬مدیر یـت امـور امـداد‪ ،‬بهداشـت حرفـه‌ای‪ ،‬تربیت‌بدنـی‪ ،‬بـرق‪ ،‬تأسیسـات‪،‬‬ ‫مکانیـک‪ ،‬مخابـرات‪ ،‬کامپیوتـر (گرایـش نرم‌افـزار) اسـت‪.‬‬ ‫رشـته شـغلی کاردان آتش‌نشـان نیـز بایـد شـرایط احـرازی چـون دارا بـودن‬ ‫گواهینامـه فوق‌دیپلـم یـا دانشـنامه لیسـانس در تمـام گرایش‌هـای رشـته‌های‬ ‫تحصیلـی‪ :‬آتش‌نشـانی‪ ،‬آتش‌نشـانی محیط‌زیسـت‪ ،‬حفاظـت و بهداشـت‌کار‪،‬‬ ‫مدیر یـت عملیـات امـداد و سـوانح‪ ،‬مدیر یـت عملیـات امـداد نجـات‪ ،‬مدیر یـت‬ ‫امـور امـداد‪ ،‬ایمنـی و آتش‌نشـانی‪ ،‬مدیر یـت عملیـات حریق و حوادث‪ ،‬پیشـگیری‬ ‫و ایمنـی در برابـر حریـق و حـوادث اطفـای حریـق‪ ،‬امـداد و نجـات‪ ،‬بهداشـت‬ ‫حرفـه‌ای‪ ،‬تربیت‌بدنـی‪ ،‬بـرق‪ ،‬تأسیسـات‪ ،‬مکانیـک‪ ،‬مخابـرات و کامپیوتـر (گرایش‬ ‫نرم‌افـزار) داشـته باشـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در رشـته شـغلی آتش‌نشـان شـرایط احـراز دارا بـودن گواهینامـه پایـان‬ ‫تحصیلات کامـل متوسـطه‪ ،‬دارا بـودن گواهینامـه فوق‌دیپلـم یا دانشـنامه لیسـانس در‬ ‫تمـام گرای ‌‬ ‫شهـای رشـته‌های تحصیلـی‪ :‬آتش‌نشـانی‪ ،‬آتش‌نشـانی محیط‌زیسـت و‬ ‫بهداشـت‌کار‪ ،‬مدیر یـت عملیـات امـداد و سـوانح‪ ،‬مدیر یـت عملیـات امـداد نجـات‪،‬‬ ‫مدیر یـت امـور امـداد‪ ،‬ایمنـی و آتش‌نشـانی‪ ،‬مدیر یـت عملیـات حریـق و حـوادث‪،‬‬ ‫پیشـگیری و ایمنـی در برابـر حریـق و حـوادث اطفـای حریـق‪ ،‬اطفـای حریـق‪ ،‬امـداد و‬ ‫نجـات‪ ،‬بهداشـت حرفـه‌ای‪ ،‬تربیت‌بدنـی‪ ،‬بـرق‪ ،‬تأسیسـات‪ ،‬مکانیـک‪ ،‬مخابـرات و‬ ‫کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار) و راننده وسـایط نقلیه تندرو سـنگین داشـتن شـرایط احرازی‬ ‫چـون دارا بـودن گواهینامـه پایـان تحصیلات کامـل متوسـطه‪ ،‬دارا بـودن گواهینامـه‬ ‫فوق‌دیپلـم یـا دانشـنامه لیسـانس در تمـام گرای ‌‬ ‫شهـای تحصیلـی‪ :‬آتش‌نشـانی‪،‬‬ ‫آتش‌نشـانی محیط‌زیسـت‪ ،‬حفاظـت و بهداشـت‌کار‪ ،‬مدیر یـت عملیـات امـداد و‬ ‫سـوانح‪ ،‬مدیر یـت عملیـات امـداد نجـات‪ ،‬مدیریت امـور امداد‪ ،‬ایمنی و آتش‌نشـانی‪،‬‬ ‫مدیر یـت عملیـات حریـق و حـوادث‪ ،‬پیشـگیری و ایمنـی در برابـر حریـق و حـوادث‬ ‫اطفـای حریـق‪ ،‬امـداد و نجـات‪ ،‬بهداشـت حرفـه‌ای‪ ،‬تربیت‌بدنـی‪ ،‬بـرق‪ ،‬تأسیسـات‪،‬‬ ‫مکانیـک‪ ،‬مخابـرات و کامپیوتـر (گرایـش نرم‌افـزار) مـورد تأ کیـد قرارگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫زمان و نحوه برگزاری آزمون استخدامی‬ ‫در مصوبـه فـوق تأ کیـد شـده اسـت کـه در اجـرای فرآینـد برگـزاری آزمـون ترتیبـی‬ ‫اتخـاذ گـردد تـا تمامـی مراحـل اجـرا حداکثـر تا شـهریورماه سـال ‪ ۱۳۹۸‬با مسـئولیت‬ ‫آن معاونـت و بـا هماهنگـی و اسـتفاده از امکانـات و نیـروی انسـانی شـهرداری مرکز‬ ‫اسـتان صـورت پذیـرد‪ .‬همچنیـن فراینـد اجـرای آزمـون ازجملـه طـرح سـؤال‪ ،‬صدور‬ ‫کارت ورود بـه جلسـه‪ ،‬تهیـه و تصحیـح پاسـخنامه‌ها و اعلام نتایـج به‌صـورت‬ ‫متمرکـز از طریـق سـازمان سـنجش و آمـوزش کشـور و یـا جهـاد دانشـگاهی انجـام‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫برگـزاری آزمـون عملـی حداکثـر یک ماه پس از اعالم نتایج آزمون علمی بر اسـاس‬ ‫ً‬ ‫ضوابطـی کـه متعاقبـا اعالم می‌گردد‪ ،‬انجام خواهد شـد و مسـئولیت حسـن اجرای‬ ‫فراینـد آزمـون بـر عهـده معاونیـن عمرانی اسـتاندار ی‌ها و نظارت بر حسـن اجرای آن‬ ‫بر عهده سـازمان اسـت‪.‬‬ ‫بازارکار بررسی کرد‬ ‫جزئیات استخدام چهار هزار آ تشنشان‬ ‫در شهرداریها‬ ‫◄ استخدام آتشنشانان در سال ‪ ،۹۸‬طی نامهای از سوی سازمان‬ ‫شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاونین هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداریهای سراسر کشور کلید خورده است و آزمون استخدامی مربوط‬ ‫بهصورت جدا گانه از سوی هر استانداری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور و بهمنظور تأمین‬ ‫نیروی انسانی موردنیاز ایستگاهها و سازمانهای آتشنشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرهای کشور‪ ،‬بهاستثناء شهرداری تهران‪ ،‬چهار هزار نفر برای بهکارگیری در‬ ‫مشاغل آتشنشانی بهصورت پیمانی استخدام خواهند شد‪.‬‬ ‫آنگونه که عباس کرکه آبادی مديركل دفتر نوسازی‪ ،‬تحول اداری و فناوری‬ ‫اطالعات سازمان شهرداریهای كشور خبر داده است‪ ،‬سهمیه یادشده بر اساس‬ ‫نیاز شهرداریهابودهونحوهفرآیندبرگزاریآزموناستخدامیاز سویرئیسسازمان‬ ‫شهرداریهاودهیاریهای کشور بهاستانداریهایسراسر کشور ابالغشد‪.‬‬ ‫در این گزارش با توجه به بخشنامه و ابالغیههای سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و‬ ‫دهیاریهای کشور به بررسی سهمیه استخدامی هر استان و شرایط عمومی‬ ‫و اختصاصی داوطلبان میپردازیم‪.‬‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان‬ ‫شـایان‌ذکر اسـت کـه در نمونـه آ گهـی ارسال‌شـده بـه اسـتاندار ی‌ها بـرای تأمیـن‬ ‫نیـروی انسـانی موردنیـاز در مشـاغل عملیاتـی آتش‌نشـانی شـهردار ی‌ها درزمین ٔـه‬ ‫شـرایط عمومـی داوطلبـان به داشـتن تابعیت ایران؛دارا بـودن کارت پایان خدمت یا‬ ‫معافیـت قانونـی؛ دارا بـودن مـدرک تحصیلـی طبـق جـدول شـرایط احراز رشـته‌های‬ ‫شـغلی منـدرج در آ گهـی اسـتخدامی ؛ عـدم اعتیـاد بـه مـواد مخـدر و دخانـی‬ ‫؛ نداشـتن سـابقه محکومیـت جزایـی مؤثـر؛ نداشـتن ممنوعیـت اسـتخدام در‬ ‫دسـتگاه‌های اجرایـی به‌موجـب آراء مراجـع قانونـی ؛ داشـتن سلامت جسـمانی و‬ ‫توانایـی بـرای انجـام کاری کـه در آن شـغل اسـتخدام می‌شـود‪( .‬طبـق تأییـد مراجع‬ ‫پزشـکی) ؛ اعتقـاد بـه دیـن مبیـن اسلام و یا یکی از ادیان شناخته‌شـده و مصرح در‬ ‫قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران؛ التـزام به قانون اساسـی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران اشاره‌شـده اسـت و بـه اسـتناد قانـون ممنوعیـت به‌کارگیـری بازنشسـتگان‪،‬‬ ‫داوطلبـان اسـتخدام نبایـد جـزء نیروهـای بازخر یـد خدمـت یـا بازنشسـته باشـند‪.‬‬ ‫در رابطـه بـا شـرایط اختصاصـی داوطلبـان نیـز بـه دارا بـودن گواهینامـه رانندگـی‬ ‫پایه‌یـک بـرای متقاضیـان رشـته شـغلی راننـده وسـائط نقلیـه تنـدرو سـنگین و دارا‬ ‫بـودن گواهینامـه پایـه دو یـا پایـه سـه بـرای متقاضیـان رشـته شـغلی آتش‌نشـان‪،‬‬ ‫کاردان آتش‌نشـان در زمـان ثبت‌نـام؛ دارا بـودن حداکثـر ‪ ۲۵‬سـال سـن بـا مـدرک‬ ‫تحصیلـی دیپلـم‪ ،‬حداکثـر ‪ ۳۰‬سـال سـن بـا مـدرک تحصیلـی فوق‌دیپلـم وداشـتن‬ ‫حداکثـر ‪ ۳۵‬سـال سـن بـا مـدرک تحصیلـی لیسـانس و باال تـر تأ کید شـده اسـت که‬ ‫جانبـازان‪ ،‬آزادگان‪ ،‬فرزنـدان شـهدا‪ /‬فرزنـدان جانبـازان بیسـت‌وپنج درصـد و باالتر ‪/‬‬ ‫فرزنـدان آزادگان یکسـال اسـارت و باال تـر از شـرط حداکثـر سـن معـاف می‌باشـند و‬ ‫سـایر مشـمولین سـهمیه بیسـت‌وپنج درصـد و پنـج درصـد در صـورت ثبت‌نـام در‬ ‫آزمـون مكلـف بـه رعایـت حداکثر سـن‌های اعالم‌شـده در این آ گهید می‌باشـند که‬ ‫در غیـر ایـن صـورت از سـایر فرآینـد اسـتخدام حـذف خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن بخـش بـه مـواردی کـه بـه حداکثـر سـن داوطلبـان اضافـه‬ ‫می‌شـود نیـز پرداخته‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫جدول شماره یک؛ توزیع سهمیه استخدامی‬ ‫در مشاغل عملیاتی آتشنشانی به تفکیک استان‬ ‫ردیف‬ ‫مواد آزمون علمی و تخصصی‬ ‫در رابطـه بـا آزمـون علمـی تأ کیـد شـده کـه مـواد آزمـون عمومـی بـرای تمامـی‬ ‫مشـاغل عبارت‌انـد از‪ :‬فنـاوری اطالعـات (مهارت‌هـای هفتگانـه ‪)ICDL‬؛ریاضـی‬ ‫و آمـار مقدماتـی؛ ز بـان و ادبیـات فارسـی؛ معـارف اسلامی ؛ زبان انگلیسـی عمومی‬ ‫و اطالعـات عمومـی دانـش اجتماعـی و حقـوق اساسـی؛ هـوش و توانمندی‌هـای‬ ‫عمومـی کـه اقلیت‌هـای دینـی مصـرح در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫از پاسـخگویی بـه سـؤال‌های معـارف اسلامی معـاف بـوده و در ایـن صـورت نمـره‬ ‫مكتسـبه ایـن داوطلبـان‪ ،‬بـر اسـاس‪ .‬مجمـوع تـراز شـده سـایر سـؤال‌های آزمـون‬ ‫عمومـی محاسـبه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کاری‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر کنترل کیفیت و ‪R&D‬‬ ‫فوق لیسانس نساجی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه مرتبط در نخ پلی استر‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫مهندسی نساجی‬ ‫(شیمی و تکنولوژی نساجی)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه مرتبط در تولید‬ ‫‪ poy‬و تکسچره ‪dty‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫مهندسی نساجی‬ ‫(شیمی و تکنولوژی نساجی)‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال تجربه مرتبط در سرپرستی‬ ‫‪ poy‬و ‪dty‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرپرست شیفت‬ ‫فوق دیپلم صنایع شیمیایی و شیمی‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه مرتبط‬ ‫در تولید نخ پلی استر‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی‬ ‫نساجی‬ ‫‪--‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرست تاسیسات و مکانیک‬ ‫لیسانس تاسیسات و مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه مرتبط‬ ‫• متقاضیان رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر در موضو ع ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از بررسی ایمیل های بدون موضو ع (عنوان شغلی ) معذوریم‬ ‫‪gholibyk@hbkish.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه کارآفرینان آوا سالمت در نظر دارد نسبت به «برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی »‬ ‫جهت تأمین تعداد ‪ 14‬نفر نیروی شرکتی طبق جدول رشته شغل ذیل‪ ،‬در واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی بهبهان پس از سیر مراحل پبش بینی شده‪ ،‬به عنوان «مجری» اقدام نماید‪.‬‬ ‫*مهلت ثبت نام از تاریخ ‪ 1398/02/22‬لغایت ‪ 1398/2/31‬می باشد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬ثبت نام آزمون صرفا بصورت الکترونیکی و منحصرا از طریق سامانه موسسه کارآفرینان آوا سالمت به آدرس‪:‬‬ ‫ ‪ http://avasalamat.org‬انجام میشود‪.‬‬ ‫‪info@gharbsteel.com‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫فارس‬ ‫‪۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۷۵‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫البرز‬ ‫‪۱۸۰‬‬ ‫‪۱۹ ‬‬ ‫قم‬ ‫‪۶۰ ‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫ایالم‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪ ۲۰‬‬ ‫کرمانشاه‪ ‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫‪۳۰۰‬‬ ‫‪ ۲۱‬‬ ‫کردستان‪ ‬‬ ‫‪ ۲۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫آذربایجانغربی‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫‪ ۲۲‬‬ ‫کرمان‪ ‬‬ ‫‪ ۳۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫‪ ۲۳‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ‬‬ ‫‪ ۲۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫تهران‪ ‬‬ ‫‪ ۵۵۰‬‬ ‫‪ ۲۴‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪ ۵۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ‬‬ ‫‪ ۳۰‬‬ ‫‪ ۲۵‬‬ ‫گیالن‪ ‬‬ ‫‪ ۵۰‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫خراسان جنوبی‪ ‬‬ ‫‪ ۳۵‬‬ ‫‪ ۲۶‬‬ ‫لرستان‪ ‬‬ ‫‪ ۴۰‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬‬ ‫‪ ۲۷‬‬ ‫مازندران‪ ‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ‬‬ ‫‪ ۵۵‬‬ ‫‪ ۲۸‬‬ ‫مرکزی‪ ‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫خوزستان‪ ‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬‬ ‫‪ ۲۹‬‬ ‫هرمزگان‪ ‬‬ ‫‪ ۹۰‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫زنجان‪ ‬‬ ‫‪ ۳۵‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫همدان‪ ‬‬ ‫‪ ۴۰‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫‪ ‬سمنان‬ ‫‪ ۳۵‬‬ ‫‪ ۳۱‬‬ ‫یزد‪ ‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬‬ ‫شرکت آرمان الکتریک ارگ‬ ‫از گروه خودروسازی کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در دفتر مرکزی (تهران)‬ ‫از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫سمت‬ ‫مدیر امور بازرگانی‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫حداقل سابقه کار‬ ‫کارشناس ارشد بازرگانی با‬ ‫مدیریت بازرگانی‪ ،‬ترجیحا‬ ‫دانش آموخته کارشناسی در‬ ‫یک از رشته های مهندسی‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‬ ‫کارشناسی یا فوق دیپلم برق‬ ‫تسلط به مدارهای قدرت‪ ،‬فرمان و آشنا با ‪PLC‬‬ ‫تسلط به سیستم ها‪ ،‬فرآیندها و رویه های کنترل کیفیت‬ ‫ارسال رزومه با ذکر کد ‪ 80102‬به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪hrm1995yta@gmail.com‬‬ ‫مهارت ها‬ ‫آدرس ایمیل‬ ‫تسلط کامل به کلیه امور بازرگانی (صدور‬ ‫پرفرما‪ ،‬انجام ثبت سفارش و گشایش اعتبار‬ ‫اسنادی‪ ،‬حمل کاال تا ترخیص) مسلط به‬ ‫قوانین روز واردات و صادرات و کلیه امور‬ ‫تدارکات داخلی و خارجی‪ ،‬تسلط کامل به‬ ‫زبان انگلیسی و مکاتبات بین الملل و آشنا‬ ‫به امور حقوقی بازرگانی خارجی‬ ‫@‪HR88‬‬ ‫‪armanelectricco.com‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای عمومی نظیر ‪word‬‬ ‫و ‪ Excel‬و نرم افزارهای تخصصی مرتبط‬ ‫با برنامه ریزی‪ ،‬آشنا به مسائل مرتبط با‬ ‫تنظیم انواع قراردادهای داخلی و خارجی‬ ‫@‪HR89‬‬ ‫‪armanelectricco.com‬‬ ‫@‪HR89‬‬ ‫‪armanelectricco.com‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫و امور قراردادها‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫صنایع یا سایر رشته های‬ ‫مهندسی‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫کارشناس تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫کارشناسی (الکترنیک‪،‬‬ ‫مخابرات‪ ،‬کنترل)‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به ‪ Altium Designer‬و‬ ‫طراحی حرفه ای ‪ PCB‬و میکروکنترلز‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫مدیرعامل‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای آفیس‪ ،‬مکاتبات‬ ‫اداری و زبان انگلیسی با روابط عمومی قوی‬ ‫@‪HR22‬‬ ‫‪armanelectricco.com‬‬ ‫خزانه دار‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به قوانین حسابداری و امور خزانه داری‬ ‫و سندهای مربوطه‬ ‫@‪HR65‬‬ ‫‪armanelectricco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪،‬‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار در صنعت خودرو خصوصا کنترل کیفیت‬ ‫آدرس جهت ارسال رزومه‬ ‫استان‬ ‫سهمیه‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪ ‬سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ ۷۰‬‬ ‫‪۲۵۰‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در صنعت ذوب ریسی و تولید نخ پلی استر‬ ‫واقع در منطقه اصفهان و شهر کرد از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مهندس الکترونیک برق خودرو‬ ‫مراحل استخدام و اعالم نتیجه‬ ‫كسـب حدنصـاب نمـره علمـی الزم در امتحـان هیچ‌گونـه حـق اسـتخدامی‬ ‫ایجـاد نمی‌کنـد و معرفـی افـراد بـرای انجـام آزمـون عملـی بـه ترتیـب نمـره فضلـی‬ ‫ً‬ ‫آنـان صرفـا از میـان کسـانی کـه حدنصـاب نمـره الزم را کسـب نموده‌انـد صـورت‬ ‫می‌پذیـرد‪.‬‬ ‫کسـب حدنصـاب علمـی معرفـی داوطلبـان جهـت شـرکت در آزمـون عملـی و‬ ‫سـایر مراحـل اسـتخدام‪ ،‬منـوط بـه کسـب حدنصـاب الزم در آزمـون علمـی بـوده و‬ ‫انتخـاب افـراد پذیرفته‌شـده بـر اسـاس ترتیـب نمـرات مکتسـبه‪ ،‬سـهمیه‌های قانونـی‬ ‫یشـود‬ ‫و بـا رعایـت سـایر مبانـی مقـررات جـاری مطابـق قواعـدی کـه در ادامـه ذکـر م ‌‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫پـــس از برگـــزاری امتحـــان نمـــرات داوطلبـــان بـــه تفکیـــک مـــواد عموم ــی و‬ ‫تخصصـــی محاســـبه و حدنصـــاب امتحـــان‪ ،‬معـــادل پنجاه‌درصـــد (‪)٪۵۰‬‬ ‫باالتریــن نمــره مکتســبه در آزمــون بــاارزش وزنــی چهــل درصــد (‪ )٪۴۰‬نمــره عمومــی‬ ‫و ش ــصت درص ــد (‪ )۶۰‬نم ــره تخصص ــی در ه ــر ش ــغل محاس ــبه و مبن ــای س ــایر‬ ‫مراحـــل انتخـــاب داوطلبـــان قـــرار می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫انتخـاب و اعلام لیسـت سـه یـا پنـج برابـر ظرفیـت جهـت انجـام آزمـون عملـی‬ ‫از بیـن دارنـدگان حدنصـاب آزمـون علمـی انتخـاب افـراد سـه یـا پنـج برابـر ظرفیـت‬ ‫در هـر شـغل محـل (در صـورت وجـود داوطلـب واجـد شـرایط )جهـت انجـام آزمـون‬ ‫ً‬ ‫عملـی صرفـا از بیـن دارنـدگان حدنصـاب مرحلـه قبـل کـه مـدارک آنـان بررسـی و‬ ‫مـورد تأییـد قرارگرفتـه اسـت‪ ،‬بـا در نظـر گرفتـن امتیـازات سـهميه قانونـی در هر یـک‬ ‫از آزمون‌هـای علمـی عمومـی و تخصصـی بـه تعـداد سـه یـا پنـج برابـر ظرفیـت در هـر‬ ‫شـغل محـل صـورت می‌گیـرد‪.‬‬ ‫انتخاب نهایی داوطلبان بر اسـاس نتایج آزمون عملی و کسـب حداقل‪ ۴۰۰‬امتیاز از‬ ‫مجمـوع ‪ ۹۰۰‬امتیـاز آزمـون عملـی بـر اسـاس نمـرات فضلـی آنـان بـا در نظـر گرفتـن‬ ‫سـهمیه امتیـازات قانونـی بـه تعـداد یـک برابـر ظرفیـت پذیـرش (نفـر اصلـی)‬ ‫به‌گزینـش معرفـی خواهـد شـد‪ ،‬کـه اسـامی افـراد مذکـور در پایـگاه اطالع‌رسـانی‬ ‫اسـتانداری اعلام می‌گـردد‪.‬‬ ‫شـایان‌ذکر اسـت کـه انتخـاب نهایـی پذیرفته‌شـدگان آزمـون پـس از موفقیـت‬ ‫در کلیـه مراحـل آزمـون علمـی‪ ،‬عملـی و گزینـش صـورت خواهـد گرفـت و تـا قبـل از‬ ‫صـدور احـکام اسـتخدام پیمانـی بـرای پذیرفته‌شـدگان حقـی ایجـاد نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مـواد آزمـون تخصصـی نیـز بـرای هـر یـک از مشـاغل متناسـب بـا مشـاغل‬ ‫منـدرج در آ گهـی خواهـد بـود کـه کلیـه سـؤاالت مـواد آزمـون عمومـی و اختصاصـی‬ ‫ً‬ ‫به‌صـورت چهارگزینـه‌ای بـا ضریـب ‪ ۱‬می‌باشـند‪ .‬ضمنا به ازای هر پاسـخ اشـتباه به‬ ‫سـؤاالت‪ ،‬یک‌سـوم نمـره منفـی در نظـر گرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫همچنیـــن در پیوســـت ایـــن مصوبـــه بـــه ضوابـــط انجـــام آزمـــون عملـــی نی ــز‬ ‫اشاره‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی‬ ‫فجر جهاد‬ ‫در نظر دارد از بین آقایان واجد شرایط و دارای تجربه‬ ‫و توان کاری و تحصیالت مرتبط با حداقل مدرک‬ ‫کارشناسی دعوت به همکاری نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر عملیات و راهبری (دفترمرکزی) ‪ 1‬نفر‬ ‫‪ -2‬مدیر شعبه ‪ 2‬نفر‬ ‫متقاضیان می توانند سوابق کاری خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪transportfajrjahad@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی لنت ترمز در سمنان‬ ‫از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می کند‬ ‫‪ -1‬مدیر کارخانه‪ ،‬مهندس مکانیک‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬سرپرست تولید‪ ،‬مهندس مکانیک‬ ‫‪ -3‬کارشناس کنترل مرغوبیت‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫واجدین شرایط رزومه به ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@lentajh.com‬‬
‫مشاغل‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آشنایی با‬ ‫نگاهی به‬ ‫مواردی که متقاضیان مشاغل خانگی باید بدانند‬ ‫مشــاغــل خان ــگی ی ـکــی از راه‌کــارهای‬ ‫برون رفت از بحران بیکاری است و ممکن‬ ‫است‪ ،‬بسیاری از خانواده‌ها تمایل به چنین‬ ‫مشاغلیداشتهباشند‪،‬قانونپیش‌بینی‌هایی‬ ‫برای برخورداری صاحبان این مشاغل از‬ ‫مجوزهای و حقوققانونیدارد‪.‬‬ ‫به گزارش خ ـبــرگــزاری فــارس‪ ،‬امروزه‬ ‫ک ـســب وکـ ــارهـ ــای خـ ــان ـ ـگـ ــی بـ ــه عنوان‬ ‫راهکاری مهم برای ایجاداشتغــال و درآمد‬ ‫در سراسر جهان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قابلیتانجامایننوع کسبوکار در «منزل»‬ ‫سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغالن‬ ‫آنها می‌شود که از جمله می‌توان به ایجاد‬ ‫توازن ب ـ ـیـ ــن م ـ ـسـ ــئول ـ ــیت خـ ــانوادگی زنان‬ ‫واشتغال آنان‪ ،‬حذف هزینه‌های مربوط به‬ ‫خرید‪ ،‬رهن واجاره کارگاه و ایاب وذهاب‪ ،‬استفاده از نیروی‬ ‫کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه کار خانوادگی‪،‬‬ ‫امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه‬ ‫استاد‪ -‬شاگردی بین اعضاءخانواده و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫نگاه به مشاغل خانگی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از‬ ‫راه‌های برون رفت از بحران بیکاری موجب شده تا تمهیداتی‬ ‫برای تسهیل‪ ،‬ساماندهی و هدفمند شدن آن صورت گیرد‪.‬‬ ‫ممکن اسـ ــت کـ ــسانـ ــی که م ـ ـ ‌‬ ‫یخـ ــواهند وارد چنین‬ ‫حوزه‌هایی شوند‪ ،‬اطالعات دقیقی از مسیری که باید طی‬ ‫کنند‪ ،‬نداشته باشند‪ ،‬در اینجا به بازخوانی برخی از مواردی‬ ‫که متقاضیان مشاغل خانگی باید بدانند‪ ،‬می‌پردازیم‪.‬‬ ‫مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫مشاغلخانگیشاملآندستهاز فعالیتهاییاست کهتوسط‬ ‫عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح‬ ‫کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای‬ ‫مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا‬ ‫کاالیقابلعرضهبهبازار خارجاز محیطمسکونیمی‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬رشته‌های مشاغل خانگی در حوزه‌های‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬فرش دستباف‪ ،‬امور تولیدات دامی‪،‬‬ ‫شیالت ‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی‪ ،‬عشایری‪،‬‬ ‫امور تولیدات گیاهی‪ ،‬تولیدی (صنعت و خدمات )‪،‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری است و بر همین اساس‬ ‫انواع مشاغل خانگی و زیر بخش‌های آنها در سایت‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی قسمت مشاغل‬ ‫خانگی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در صورت نبود شغل مورد نظر متقاضی در فهرست‬ ‫مشاغل خانگی ‪ ،‬متقاضی می تواند در فرم ثبت نام یا‬ ‫قسمت فرم رشته‌های جدید پیشنهادی‪ ،‬شغل مد نظر خود‬ ‫را پیشنهاد کند‪ .‬این پیشنهادها بعد از بررسی و در صورت‬ ‫تصویب ‪ ،‬به فهرست مشاغل خانگی اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫بنابر آنچه در وزارت کار پیش‌بینی شده نحوه فعالیت‬ ‫در مشاغل خانگی به ‪ ۳‬صورت امکان پذیر است‪:‬‬ ‫الف ‪ -‬انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کار‬ ‫فرمای خارج از محیط مسکونی‬ ‫( متقاضی تحت پوشش )‬ ‫ب–انجامفعالیتمستقلاعماز تامینمواداولیهتاعرضه‬ ‫محصولبهخارجاز محیطمسکونی(متقاضیمستقل)‬ ‫ج‪ -‬انجام فعالیت به صورت تعاونی و یا مشارکت‬ ‫با بنگاه های باال دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه‬ ‫محصول آنان در بازار ‪ ،‬ترجیحا به صورت کسب و کار‬ ‫خوشه ای ( پشتیبان)‬ ‫متقاضیان مشاغل خانگی‬ ‫درصورت واجد شرایط بودن‬ ‫از انواع گوناگون حمایت‌ها نظیر‬ ‫بیمه خویش فرما‪ ،‬تسهیالت‬ ‫و بازار چه های محلی جهت‬ ‫عرضه محصوالت خانگی‬ ‫برخوردار شوند‬ ‫متقاضیان مشاغل خانگی الزم است با مراجعه به سایت‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کــار و رفــاه اج ـت ـم ــاعی) بــه ن ـشــانــی‬ ‫‪ ‌، www.mcls.gov.ir‬متناسب با نوع فعالیت مورد نظر‬ ‫خودیکیاز فرم‌هایثبتنام(مستقل‪ -‬تحتپوشش‪ -‬پشتیبان)‬ ‫را تکمیل کنند ‪.‬‬ ‫فر‌مهایتکمیلیتوسطدستگاهاجرائیذیربطبررسیشدهو‬ ‫در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی ‪ ،‬پرونده متقاضی‬ ‫به اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ارسال و مجوز مربوطه صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫در مورد متقاضیان معرفی شده از‬ ‫سازمان بهزیستی ‪ ،‬پس از تایید طرح‬ ‫در دستگاه اجرایی ذیربط مجوز جهت‬ ‫تایید نهایی به سازمان بهزیستی ارسال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بنا بر آنچه وزارت کار در بخش مربوط‬ ‫به مشاغل خانگی اعالم کرده کلیه‬ ‫متقاضیان مستقل و پشتیبان برای انجام‬ ‫فعالیتدرحوزهمشاغلخانگینیازبهدریافت‬ ‫مجوز دارند و متقاضیان دارای مجوز‬ ‫کسب و کار خانگی می توانند از تسهیالت‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫همچنین مشموالن قانون ‪ ،‬با ارائه مجوز‬ ‫کسب و کار خانگی می‌توانند نزد صندوق تامین اجتماعی‬ ‫به صورت خویش فرما بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مشموالن صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تابع‬ ‫قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود‪.‬‬ ‫قانون پیش‌بینی کرده متقاضیان مشاغل خانگی‬ ‫درصورت واجد شرایط بودن ازانواع گوناگون حمایت‌ها نظیر‬ ‫بیمه خویش فرما‪ ،‬تسهیالت و بازار چه های محلی جهت‬ ‫عرضه محصوالت خانگی و غیره برخوردار شوند‪.‬‬ ‫همچنینمطابققانونساماندهیوحمایتازمشاغلخانگی‪،‬‬ ‫عرضه محصول تنها در بازار خارج از محیط مسکونی‬ ‫صورت گرفته و عرضه و فروش محصول (کاال و خدمات)‬ ‫در منزل مسکونی ممنوع است‪ .‬به همین منظور بازارهای‬ ‫محلی موقت به تناسب جهت عرضه محصوالت خانگی‬ ‫اختصاص داده می شوند‪.‬‬ ‫نظارتدر حوزهمشاغلخانگیبه‪3‬مرحلهقبلاز پرداخت‪،‬‬ ‫حینپرداختوپسازپرداختتسهیالتتقسیمبندیمی‌شود‪.‬‬ ‫انجام فعالیت همزمان در چند شغل خانگی در‬ ‫صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط و چنانچه مجموع‬ ‫ساعات کار خانگی توسط هر یک از شاغالن خانگی از‬ ‫‪ 44‬ساعت کار در هفته بیشتر نشود ‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برای انجام کسب و کار خانگی الزم است کار صرفا‬ ‫توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی انجام‬ ‫شود‪ .‬حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی تناسب‬ ‫داشته باشد‪ .‬آلودگی‌های زیست محیطی ‪ ،‬صوتی و بصری‬ ‫ایجاد نکند‪ .‬حقوق همسایگان به طور کامل رعایت شود‪.‬‬ ‫عرض ــه و ف ــروش محص ــول (کاال و خدم ــات ) در خ ــارج‬ ‫از واح ــد مس ــکونی ص ــورت گی ــرد‪ .‬ت ــردد غی ــر متناس ــب ب ــا‬ ‫فض ــای مح ــل س ــکونت ب ــه و ی ــژه در مجتم ‌عه ــای مس ــکونی‬ ‫انج ــام نش ــود‪ ،‬ش ــغل مج ــاز باش ــد و ب ــا محی ــط مس ــکونی‬ ‫تناس ــب داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫کارشناس صنایع (سیستم ها و روش ها)‬ ‫‪-1‬دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫صنایع ازدانشگاه های دولتی‬ ‫‪ -2‬تسلط کافی به مباحث زمان سنجی و ‪cycle time‬‬ ‫و باالنس خط تولید‬ ‫‪ -3‬آشنایی با استانداردهای ‪ iso9000‬و ‪iso14000‬‬ ‫‪-4‬مسلط به مباحث بهره وری و پیاده سازی‬ ‫مباحث مهندسی صنایع در کارخانه‬ ‫‪-5‬حداقل دارای ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫جهت کارخانه محدوده جنوب تهران‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@keshtzarseeds.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر آقا دیپلمه‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬جهت انبار آزمایشگاه نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪office@arminlab.com‬‬ ‫صنایعی ک ‌ه ظرفیت باالیی برای اشتغال زایی دارند‬ ‫برخی صنایع کشور‬ ‫علیرغم ظرفیت باالی‬ ‫اشتغال‪ ،‬بدلیل ضعف‬ ‫در سیاست‌های توسعه‬ ‫بازار با ظرفیت خالی‬ ‫اشتغال مواجه هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نگاه‬ ‫آماری به وضعیت سهم‬ ‫اشتغال صنایع مختلف‬ ‫از کل اشتغال صنعت‬ ‫ک ــارخ ــان ـ ـ ـه‌ای نـ ـشـ ـ ــان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬به رغم اینکه‬ ‫سیاست‌گذاران اشتغال‬ ‫بـ ـسـ ـی ــاری از ص ــنایع از‬ ‫جمله پوشاک و مبلمان‬ ‫را از ص ـ ـ ـن ــای ــع دارای‬ ‫ظرفیت اشتـ ـغ ــال عنوان‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما سهم بازار کار‬ ‫این صنایع نسبت به‬ ‫کل صنعت کارخانه‌ای‬ ‫کشور بسیار پایین است‪.‬‬ ‫بررسی سهم اشتغال‬ ‫صنایع به تفکیک رشته‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫نسبت به کل اشتغال‬ ‫صنایع کارخانه‌ای کشور‬ ‫نشان می‌دهد که صنایع‬ ‫غ ــذای ــی و آش ــام ــیدنی‬ ‫بیشترین سهم اشتغال‬ ‫را از کل اشتغال صنایع‬ ‫کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫همچنین صنایع تولید محصوالت کانی غیرفلزی‪ ،‬تولید وسایل‬ ‫نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر‪ ،‬صنایع تولید مواد و محصوالت پتروشیمی‬ ‫بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک‬ ‫رشته فعالیت‌های اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫صنایعی مانند بازیافت‪ ،‬تولید چوب و محصوالت وابسته‪ ،‬تولید‬ ‫ماشین آالت اداری‪ ،‬صنایع نشر و چاپ‪ ،‬تولید پوشاک و تولیدات‬ ‫دباغی و چرم سهم پایینی در اشتغال از کل صنایع کارخانه‌ای دارند‪.‬‬ ‫البته بسیاری از همین صنایع که سهم پایینی در اشتغال دارند‬ ‫همچون پوشاک از صنایع دارای ظرفیت اشتغال هستند اما طی‬ ‫سالهای گذشته بدلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولت‬ ‫و همچنین خأل سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای‬ ‫فروش ظرفیت سازی نشدند‪.‬‬ ‫بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر صنعت پوشاک‬ ‫کشور ظرفیت اشتغال حدود ‪ ۲‬میلیون نفری در کشور را دارد اما اشتغال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی و ساختمانی برای تصدی مشاغل زیر احتیاج به افراد متخصص (خانم و آقا) دارد‪.‬‬ ‫خواهشمند است مشخصات و سوابق کاری خود را به پست الکترونیکی زیر ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫در قسمت موضوع حتما کد شغل ذکر گردد‬ ‫‪engineeringemployment@yahoo.com‬‬ ‫شغل ‪ -‬کد شغل‬ ‫شرایط‬ ‫محل استخدام‬ ‫داشتن مدرک کارشناسی ارشد معماری‪ 15 ،‬سال سابقه در طراحی پروژه های ساختمانی‬ ‫تهران‬ ‫داشتن مدرک کارشناسی ارشد معماری‪ 10 ،‬سال سابقه در طراحی پروژه های ساختمانی‬ ‫تهران‬ ‫داشتنمدرک کارشناسی‪ /‬کارشناسیارشدسازه‪ 10،‬سالسابقهدرطراحیپروژههایساختمانی‬ ‫تهران‬ ‫داشتنمدرک کارشناسی‪ /‬کارشناسیارشدبرق‪ 10،‬سالسابقهدرطراحیپروژههایساختمانی‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس تاسیسات‬ ‫مکانیکی ‪C102‬‬ ‫داشتن مدرک کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد مکانیک‪ 10 ،‬سال سابقه در طراحی‬ ‫پروژه های ساختمانی‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس متره و برآورد‬ ‫داشتنمدرک کارشناسیعمران‪ 10،‬سالسابقهمرتبطومسلطبهفهرستبهایسازمانمدیریت‬ ‫وبرنامهریزی‬ ‫تهران‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫داشتنمدرک کارشناسی‪/‬کارشناسیارشدعمران‪/‬معماری‪/‬مدیریتاجرایی‬ ‫‪ 15‬سالدر اجرایپروژههایساختمانیومسلطبهاستاندارد‬ ‫تهران‪-‬شهرستان‬ ‫رئیس آتلیه طراحی‬ ‫‪A101‬‬ ‫کارشناسی معماری‬ ‫‪A102‬‬ ‫کارشناس سازه‬ ‫‪C101‬‬ ‫کارشناس برق‬ ‫‪E101‬‬ ‫‪S102‬‬ ‫‪C110‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫انباردار با تجربه‬ ‫با سابقه ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال جهت کاردر انبار شرکت ساختمانی‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪arshambuiling@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی درمحدوده شهرک غرب‬ ‫از فارغ التحصیالن رشته دکترای دامپزشکی‬ ‫و رشته های مرتبط با تجربه کار مفید دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی عباس آباد دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدیر قالبسازی‬ ‫حداقل کارشناس مکانیک‪ ،‬با ‪ 12‬سال سابقه مرتبط‬ ‫ذکر عنوان شغلی و ردیف در ‪ subject‬ایمیل ارسالی الزامیست‪.‬‬ ‫‪djob297@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر سرپرست کارخانه‬ ‫مسلط به امور تولید پالستیک بادی و تزریقی و پت با ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه مدیریت ترجیحا ساکن حومه تهران‪ ،‬کرج‬ ‫‪smorovati61@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با سابقه مدیریت در امور بازرگانی و بازاریابی‬ ‫مجموعه فروشگاههای جین وست‬ ‫و پخش دارو و وا کسن‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود در تهران از افراد واجد‬ ‫با سابقه بازاریابی و پخش وا کسن ودارو‬ ‫شرایط در سمت های ذیل‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش ‪ ،‬انباردار‬ ‫سالن دار‪ ،‬مسئول چپدمان فروشگاهی (‪)VM‬‬ ‫فروشنده ‪ ،‬کافی من‬ ‫صندوقدار‪ ،‬آشپز‬ ‫‪jobs@jeanswest.com‬‬ ‫بالفعل این صنعت‬ ‫حدود ‪ ۴۵۰‬هزار نفر اعالم‬ ‫می‌شود‪ .‬به عبارتی در‬ ‫صنعت پوشاک ظرفیت‬ ‫ایجاد ‪ ۱.۵‬میلیون شغل‬ ‫وجود دارد اما به دلیل‬ ‫عدم سیاستگذاری در‬ ‫اتصال به بازارهای فروش‬ ‫بین المللی از سال‌های‬ ‫گذشته و از سوی دیگر‬ ‫نیروی ماهر‪ ،‬این صنعت‬ ‫در زمره صنایع کم اشتغال‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نکته ضروری اینکه‬ ‫بر خالف آنچه که تصور‬ ‫می‌شود‪ ،‬در دوران تحریم‬ ‫تمام صنایع متأثر از‬ ‫این شرایط نه تنها با‬ ‫رکود مواجه نمی‌شوند‪،‬‬ ‫بلکه فضای رونق برای‬ ‫آنها فراهم خواهد شد؛‬ ‫مشروط بر اینکه از سوی‬ ‫سیاست گذاران فضای‬ ‫کسب و کار اختصاصی‬ ‫برای این فعالیت‌ها به‬ ‫خوبی مدیریت شوند‪.‬‬ ‫در دوران تحریم‪،‬‬ ‫صنایع از منظر میزان تأثیر‬ ‫پذیری به سه گروه قابل‬ ‫تقسیم بندی هستند؛‬ ‫رسته فعالیت‌هایی که با «رونق» مواجه می‌شوند‪ ،‬رسته فعالیت‌هایی که‬ ‫دچار «رکود» می‌شوند و رسته فعالیت‌هایی که «کمتر» تأثیر می‌پذیرند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال رسته فعالیت‌های پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬پوشاک و‬ ‫مبلمان از جمله رسته‌هایی هستند که در دوران تحریم رونق می‌گیرند که‬ ‫رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته از فعالیت‌ها‪ ،‬باید کاهش توجیه‬ ‫اقتصادی قاچاق و کاهش هزینه باشد‪ .‬این صنایع با سیاست‌های‬ ‫مداخله‌ای می‌توانند رشد کنند‪.‬‬ ‫«حمایت از حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای» و «حذف‬ ‫موانع قانونی و مقرراتی موجود برای روان سازی کسب و کار» از دیگر اقدامات‬ ‫حمایتی برای این نوع از کسب و کارها به ویژه در دوران تحریم است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬فرش و زعفران از جمله فعالیت‌هایی هستند که‬ ‫تأثیر اندکی از شرایط تحریم می‌گیرند که برونداد این رسته‌ها در دوران‬ ‫ً‬ ‫تحریم‪ ،‬نهایتا تداوم وضع موجود با هزینه مبادالتی بیشتر است اما برای‬ ‫این دسته از فعالیت‌ها نیز دولت با رویکرد حفظ وضع موجود و در پیش‬ ‫گرفتن سیاست حمایتی می‌تواند تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫‪srk.employee@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫مسلط به اتوکد و سالید‬ ‫محدوده تهرانسر‬ ‫‪info@bendiniran.com‬‬ ‫کارخانه صنعت ساختمان غرب واقع در شهرک صنعتی‬ ‫محمود آباد به افراد ذیل نیازمند است‬ ‫مدیر تولید‬ ‫مسلط به ماشین های فولوک منشن و‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫حسابدار صنعتی‬ ‫مسلط به بهای تمام شده‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫مسلط به سیستم مدیریت کارخانه‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪job.sitsalat@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری در مهندسین مشاور‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد عمران‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کارمفید در زمینه نظارت بر‬ ‫اجرای شبکه های جمع آوری تصفیه خانه فاضالب‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد عمران‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید در زمینه امور پیمان‬ ‫رسیدگی و تدوین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاور‬ ‫طبق بخشنامه جدید‬ ‫منشی آقا‬ ‫مسلط به اموردفتری‬ ‫‪tappcen@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو ‪ -‬رباط کریم‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‬ ‫تسلط به نرم افزار‬ ‫آشنایی با الزامات ساپکو ‪ -‬ایران خودرو و قطعات ایمنی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه فعالیت در سیستم های‬ ‫مدیریت کیفیت خودرویی‬ ‫دارا بودن مدرک ‪Iso9001 , IATF‬‬ ‫تسلط بر ‪microsoft office‬‬ ‫تسلط به نرم افزار های ‪MS project‬‬ ‫‪QM.rezume98@gmail.com‬‬
‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄استاد! بیش از نیم قرن از تاسیس دانشکده ارتباطات‬ ‫دانشگاه عالمه می گذرد عملکرد این دانشکده را در زمینه‬ ‫تربیت نیروی انسانی و فارغ التحصیالن مورد نیاز حوزه‬ ‫ارتباطات‪ ،‬چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫■ ابتدا روز ارتباطات را به دانشجویان و فارغ التحصیالن این‬ ‫رشته ها تبریک می گویم و برای نشریه وزین بازارکار در این شرایط‬ ‫سخت آرزوی موفقیت دارم‪ .‬به نظر من فارغ از پرداختن به جزئیات‬ ‫می توان به چند موضوع کلی اشاره کرد؛ نخست اینکه دانشکده‬ ‫ارتباطات که ‪ 52‬سال از عمر آن می گذردگفتمانی را در کشور‬ ‫ایجاد کرد که آن گفتمان «روزنامه نگاری حرفه ای» و «ضرورت‬ ‫آموزش تخصصی» به عنوان یکی از ارکان روزنامه نگاری حرفه ای‬ ‫بود‪ .‬این گفتمان علیرغم همه فراز و فرودها همچنان به عنوان‬ ‫گفتمان غالب در کشور جریان دارد و به کارکرد خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫این گفتمان موجب شد تا حتی بعد از انقالب فرهنگی عالوه بر‬ ‫دانشگاه عالمه در سایر دانشگاه های بزرگ و کوچک کشور نیز‬ ‫رشته های ارتباطات‪ ،‬رسانه و روابط عمومی تاسیس و راه اندازی‬ ‫شود‪.‬گرچه این گفتمان خود مورد بی مهری واقع شد ولی تاثیر‬ ‫آن بر ضرورت توسعه ارتباطات و ایجاد و راه اندازی رشته های‬ ‫ارتباطات در نظام آموزش عالی کشور انکارناپذیر است‪ .‬این‬ ‫گفتمان بنیانگذار و پیشگام توسعه ارتباطات در کشور است که‬ ‫موجب توسعه ارتباطات در دانشگاه های مختلف کشور شد‪.‬‬ ‫در یک جمله می توان گفت ارتباطات و روابط عمومی در کشور‬ ‫مدیون هسته اولیه ای است که ‪ 52‬سال پیش در دانشکده علوم‬ ‫ارتباطات شکل گرفت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دانشکده علوم ارتباطات نسلی از فارغ التحصیالن‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی را تربیت و تحویل بازارکار کرده که‬ ‫عده زیادی از آنها در دستگاه ها و نهاد های مختلف علمی‪،‬‬ ‫اجرایی و رسانه ای مشغول فعالیت بوده و مسئولیت دارند‬ ‫که امروزه با شکل گیری فضای مجازی می توانیم آنها را در‬ ‫کانال ها و گروه های مختلف مجازی ببینیم و با خدمات و‬ ‫مسئولیت های آنها آشنا شویم‪.‬‬ ‫◄با گذشت دهه ها از فعالیت دانشکده ارتباطات و با وجود‬ ‫هزاران فارغ التحصیل ارتباطات هنوز انجمن فارغ التحصیالن‬ ‫ارتباطات شکل نگرفته است تاسیس و راه اندازی چنین‬ ‫انجمنی تا چه حد ضرورت و اهمیت دارد؟‬ ‫■ مقدماتایجادانجمنفارغالتحصیالنارتباطاتدر حالانجام‬ ‫است و فرایند کار دنبال می شود‪ .‬انجمن های فارغ التحصیلی‬ ‫چند تا کارکرد می توانند داشته باشند؛ اول اینکه کار متشکل‬ ‫کردن فارغ التحصیالن را انجام می دهند و به عنوان یک نهاد‬ ‫مدنی می توانند به امور مختلف و انجام وظایف متعدد بپردازد و‬ ‫به برطرف نمودن مشکالت کمک نمایند‪ .‬فراهم کردن امکانات‬ ‫کارآموزی برای دانشجویان رشته های ارتباطات‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زمینه اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته‪ ،‬تبادل‬ ‫و تعامل اعضاء و خانواده ارتباطات و پاسداری و حفاظت نام‬ ‫و جایگاه این رشته و معرفی آن به جامعه و نسل های آینده از‬ ‫وظایفی است انجمن فارغ التحصیالن ارتباطات می تواند دنبال‬ ‫نماید و ما تالش می کنیم این انجمن هر چه زودتر متشکل از‬ ‫اعضای هیات مدیره و با اساسنامه محکم شکل بگیرد‪.‬‬ ‫◄دانشکده ارتباطات چه تعداد فارغ التحصـیــل در ط ــول‬ ‫‪ 52‬سال تربیت نموده و یا به طور کلی چه تعداد فارغ التحصیل‬ ‫در رشته های ارتباطات در کشور وجود دارد؟‬ ‫■ هنوز آمار دقیقی در این حوزه نداریم و یکی از کارهایی که‬ ‫انجمن فارغ التحصیالن ارتباطات می تواند انجام دهد همین‬ ‫پرداختن به آمار و اطالعات مربوط به تعداد فارغ التحصیالن و‬ ‫فعالیت آنها در بخش های مختلف کشور و همچنین خارج از‬ ‫کشور است‪ .‬خوشبختانه با استفاده از فضای مجازی در حال‬ ‫حاضر کانالی برای دانش آموختگان ارتباطات راه اندازی شده‬ ‫و آنها با حضور در این کانال به معرفی خود و فعالیت هایشان‬ ‫می پردازند که می تواند نتایج خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫در گفتگو با دکتر فرقانی رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه بررسی شد‬ ‫فرصت‌های اشتغال فار غ‌التحصیالن‬ ‫رشته علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫‪ 27‬اردیبهش ــت روز جهان ــی ارتباط ــات و رواب ــط عموم ــی را در حال ــی در کش ــورمان جش ــن‬ ‫مــی گیریــم کــه فشــار تحریــم هــا از یکســو و چالــش هــای فنــاوری در عرصــه مطبوعــات و رســانه‬ ‫از ســوی دیگــر شــرایط ســختی راپیــش روی فعــاالن ایــن بخــشقــرار داده اســت از ایــن روفعالیــت هــاو‬ ‫دســتاورد هــای دانشــکده ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبائــی و موضوعــات مربــوط بــه تربیــت‬ ‫دانش ــجویان و ف ــارغ التحصی ــان توانمن ــد و متناس ــب ب ــا نی ــاز ب ــازارکار‪ ،‬ض ــرورت راه ان ــدازی‬ ‫انجم ــن ف ــارغ التحصی ــان ارتباط ــات‪ ،‬ل ــزوم تح ــول در محت ــوا و س ــرفصل ه ــای آموزش ــی‬ ‫و ایج ــاد رش ــته ه ــای جدی ــد و مس ــائل مرب ــوط ب ــه اش ــتغال و معیش ــت ف ــارغ التحصی ــان و‬ ‫◄در حال حاضر شاهد تحوالت و چالش های غیرمنتظره ای‬ ‫در عرصه رسانه ها و مطبوعات هستیم که گرانی کاغذ و تعدیل‬ ‫غیرحرفه ای خبرنگاران بر این مشکالت افزوده است تحلیل‬ ‫شما از این شرایط چیست و چه پیشنهاداتی برای اشتغال و‬ ‫امنیت شغلی فعاالن عرصه رسانه و ارتباطات دارید؟‬ ‫■ ما شاهد تحوالتی در عرصه روزنامه نگاری سنتی در عرصه‬ ‫بینالمللی و تشدید این روند همگام با مشکالت فعلی اقتصادی‬ ‫در داخل کشور هستیم‪ .‬این شرایط تحریمی به مشکالت متعددی‬ ‫منجر شده که مساله اشتغال‪ ،‬تعدیل نیرو‪ ،‬حقوق و دستمزد و‬ ‫معیشت روزنامه نگاران و فعاالن از آن جمله است که من آرزو دارم‬ ‫این مسائل با تعامل و همکاری همه به سرانجام خوشی بیانجامد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ما نمی خواهیم با تحوالتی که در عرصه رسانه و‬ ‫ارتباطات هست آن ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند ولی نباید‬ ‫غافل شویم بخشی از مشکالتی که هم اکنون گریبان مطبوعات را‬ ‫گرفته ناشی از توسعه نامتوازن در این حوزه است‪ .‬براساس آماری‬ ‫که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفتم در حال حاضر ‪300‬‬ ‫نشریه در کشور مجوز انتشار روزانه دارند و حتی در یک مرکز استان‬ ‫‪ 22‬نشریه مجوز انتشار روزانه دارند! روزنامه یا نشریه با مخاطبش‬ ‫تعریف می شود ما باید به ظرفیت ها و اقتضائات توجه کنیم و‬ ‫ببینیم اساسا در یک مرکز استان چند نفر مخاطب روزنامه وجود‬ ‫دارد که ‪ 22‬نشریه مجوز انتشار یومیه دارد!!! برخی از این روزنامه ها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تامین تجارت شهراد امیران‬ ‫(در زمینه تولید و فروش فلزات)‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -1‬آشنایی به طراحی و کنترل کلیه فرآیندها‬ ‫و سیستم های منابع انسانی‬ ‫‪ -2‬آشنایی با نظام انگیزشی‬ ‫‪ -3‬آشنایی با تدوین قوانین و مقررات انضباطی‬ ‫و تشکیل کمیته انضباطی و حل تعارض‬ ‫‪ -4‬توانایی ارتباط با کارکنان‪ ،‬اصول مذاکره و اصول رفتار‬ ‫‪ -5‬آشنا به قوانین کار وتامین اجتماعی‬ ‫‪ -6‬آشنا به امور پرسنلی ‪ ،‬کارگزینی و بایگانی‬ ‫‪ -7‬رعایت اصول اخالقی حتی در شرایط سخت‬ ‫ومهارت کار تیمی‬ ‫متقاضیان واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hriron@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نمایندگی یک شرکت خارجی‬ ‫در زمینه ماشینهای تزریق پالستیک‬ ‫واقع در شرق تهران از یک‬ ‫مدیر خدمات پس از فروش‬ ‫با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫لیسانس مکانیک با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنایی با نرم افزارهای ‪CRM‬‬ ‫تسلط بر زبان انگلیسی‬ ‫‪hr.estekhdam97@gmail.com‬‬ ‫این موضوع در نظام آموزش عالی کشور هم رخ داده است‪ .‬در‬ ‫این راستا آمایش آموزش عالی و ساماندهی رشته ها متناسب‬ ‫با نیاز بازارکار یک ضرورت است‪ .‬ششصد موسسه آموزش‬ ‫عالی کشور در طول یک دهه اخیر به بیش از ‪ 2600‬موسسه‬ ‫پذیرش دانشجو افزایش یافته است که بخشی از آنها موسسات‬ ‫آموزش عالی غیرانتفاعی بودند که مجوز آن ها به نورچشمی‌ها‬ ‫داده شد که االن با توجه به بحث ساماندهی برخی از این‬ ‫دانشگاه ها با مقاومت آنها مواجه می شود‪ .‬سواد دانشگاهی‬ ‫و آموزش عالی خوب است ولی بازارکار این افراد بسیار مهم‬ ‫است؛ در حال حاضر با پدیده فارغ التحصیالن دکتری بیکار‬ ‫مواجه هستیم و بیشترین آسیب از این ناحیه متوجه آموزش‬ ‫عالی بوده است‪ .‬وقتی تعداد فارغ التحصیل زیاد و فرصت های‬ ‫شغلی محدود و تعرف شده است بسیاری از ضوابط تحت الشعاع‬ ‫روابط قرار می گیرد و عمال فارغ التحصیالن دانشگاهی مادر و‬ ‫مهم در این مسیر دچار مشکل اشتغال می شوند که در حال‬ ‫حاضر در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله ارتباطات‬ ‫و روابط عمومی هم این امر مشهود است‪.‬‬ ‫روزنام ــه ن ــگاران و ‪ ...‬از محوره ــای گفتگ ــوی ب ــازارکار ب ــا اس ــتاد برجس ــته ح ــوزه ارتباط ــات و‬ ‫روزنام ــه ن ــگاری دانش ــگاه عالم ــه طباطبای ــی اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر محم ــد مه ــدی فرقان ــی رئی ــس دانش ــکده عل ــوم ارتباط ــات در ای ــن گفتگ ــوی صمیم ــی‬ ‫از تــاش بیــش از نیــم قــرن دانشــکده ارتباطــات در ایــران مــی گویــد و بــر تاثیرگــذاری مثــال زدنــی‬ ‫ای ــن دانش ــکده در تربی ــت نیروه ــای متخص ــص در ح ــوزه ارتباط ــات و روزنام ــه ن ــگاری و‬ ‫توســعه رشــته هــای ایــن حــوزه در ســایر دانشــگاه هــا تاکیــد مــی نمایــد‪ .‬ایــن گفتگــو را بــه همــه‬ ‫عالقمن ــدان و ف ــارغ التحصی ــان ح ــوزه ارتباط ــات و رس ــانه تقدی ــم م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫با اهداف غیرحرفه ای منتشر می شوند و ما انتظار داریم مجوز‬ ‫انتشار و یا حداقل اداره این رسانه ها به روزنامه نگاران حرفه ای‬ ‫سپرده شود و دخالت کنشگران مختلف که از عرصه های دیگر‬ ‫انجمن‬ ‫فارغ التحصیالن‬ ‫ارتباطات‬ ‫تاسیس‬ ‫می‌شود‬ ‫هستند حداالمکان کاهش پیدا کند‪ .‬از سوی دیگر بخشی از این‬ ‫مشکالت ناشی از جبر تکنولوژیک است که رسانه های مکتوب‬ ‫را به حاشیه برده و مردم و مخاطب جوان را به سمت فضای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ -‬صنعتی‬ ‫در راستای توسعه بخش فروش خود در زمینه‬ ‫تجهیزات برودتی صنعتی از افراد واجد شرایط برای سمت‬ ‫کارشناس مهندسی فروش‬ ‫در محدوده پیچ شمیران دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬آقا یا حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫‪ -2‬با لیسانس مهندسی مکانیک سیاالت یا برق‬ ‫‪ -3‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط و روابط عمومی باال‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪resume@sabcool.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در زمینه محصوالت‬ ‫وابسته به نفت و گاز و معادن‬ ‫جهت تکمیل کادر واحد بازاریابی و فروش‬ ‫خود به یک نفر ترجیحا خانم با شرایط ذیل نیاز دارد‬ ‫دارای مدرک کاردانی نقشه کشی و یا مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ office‬و ‪Excel‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy790@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫واقع در غرب تهران دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس صادرات‪ ،‬لیسانس مدیریت بازرگانی(مرد)‬ ‫مسلط به زبان عربی‬ ‫ارسال رزومه‪Prsemp1@outlook.com:‬‬ ‫دیجیتال و مجازی سوق داده است‪.‬‬ ‫نکته دیگر این است که اقتصاد شکننده مطبوعات و رسانه ها‬ ‫و کارکرد نه چندان سالم باعث مشکالت دیگری شده است که‬ ‫دست اندرکاران و مدیران رسانه ها بار مالی انتشار رسانه و تامین‬ ‫دستمزد خبرنگاران را به عهده منابع خبری می گذارند که این‬ ‫یک فاجعه در عرصه روزنامه نگاری است و روزنامه نگاری را از‬ ‫معنا و کارکردش واقعی آن تهی می کند‪ .‬بسیاری از موسسه ها‬ ‫هم چون وابسته به نهادهای دولتی هستند در سال های گذشته‬ ‫اقدام به استخدام نیروهای بیش از حد نموده اند و حاال که باید‬ ‫آن ها خودکفا شوند دست به تعدیل می زنند!‪.‬‬ ‫متاسفانه این روند در صدا و سیما هم دیده می شود و به غیر‬ ‫از اخبار سیاسی حتی برنامه های تولیدی نیز منوط به تائید‬ ‫اسپانسر شده و اسپانسرها بر تولید و پخش برنامه ها حاکمیت‬ ‫دارند و آن را مدیریت می کنند و اکثر برنامه ها با مسابقه‪،‬‬ ‫جایزه‪ ،‬ستاره مربع و اپلیکیشن و ‪...‬اداره می شود‪.‬‬ ‫◄نقش نظام آموزشی نامتوازن را در پذیرش دانشجو بویژه‬ ‫در دانشگاه های غیرانتفاعی‪ ،‬آزاد‪ ،‬پیام نور و علمی و کاربردی‬ ‫و ‪ ...‬را چگونه ارزیابی می کنید و فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫ارتباطات از این منظر تا چه حد دچار بیکاری شده اند؟‬ ‫■ توسعه نامتوازن در هر بخشی می تواند آسیب زا باشد و‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫◄با توجه به اهمیت رشته های ارتباطات و نیاز جامعه چه‬ ‫تحوالتی در سرفصل ها و رشته های ارتباطات در حال انجام‬ ‫است و چه برنامه هایی توسط دانشکده دنبال می شود؟‬ ‫■ با وجود اینکه تحوالت خوبی در حوزه ارتباطات درحال انجام‬ ‫است ولی ایجاد رشته جدید در حیطه علوم انسانی مشکالت‬ ‫خاص خودش را دارد‪ .‬ایجاد رشته های جدید منوط به طی‬ ‫بوروکراسی طوالنی از دانشکده و دانشگاه تا وزارت علوم و‬ ‫شورای تحول علوم انسانی است که ممکن است سالها به طول‬ ‫بیانجامد و نهایتا با توجه به تحوالت تکنولوژی از حیظ انتفاع‬ ‫خارج شود‪ .‬با همه این ها ما تالش کردیم کرسی ارتباطات علم‬ ‫و فناوری یونسکو را راه اندازی کنیم‪ .‬با تالش های صورت‬ ‫گرفته گرایش روزنامه نگاری به رشته روزنامه نگاری در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد ارتقاء یافته است‪ .‬رشته ارتباطات علم و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬مطالعات فرهنگی و رسانه‪ ،‬علوم شناختی‬ ‫و ایجاد گرایش روزنامه نگاری بحران از حوزه ها و رشته های‬ ‫جدیدی است که به آن ها می پردازیم‪.‬‬ ‫◄چهدورههاومهارتهاییبرایتسهیلورودفارغالتحصیالن‬ ‫رشته های ارتباطات به بازارکار توسط دانشکده ارتباطات‬ ‫پیش بینی شده است؟‬ ‫■ گذراندان دو دوره مهارتی برای دانشجویان دانشگاه عالمه‬ ‫پیش بینی شده است و دانشکده ارتباطات نیز این برنامه های‬ ‫مهارتی را برای دانشجویان پیش بینی کرده است که امکان‬ ‫بهتری برای جذب فارغ التحصیالن در بازارکار فراهم می‬ ‫نماید‪ .‬همچنین دروسی مثل روزنامه نگاری الکترونیک‪،‬‬ ‫روابط عمومی الکترونیک و مطالعات فضای مجازی به عنوان‬ ‫درس وارد سرفصل های آموزشی این دانشکده شده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر کارگاه های مجهز رایانه نیز در دانشکده دایر کردیم‬ ‫تا دانشجویان از مهارت های الزم برخوردار شوند‪.‬‬ ‫◄در بعد بین المللی دستاورد دانشکده در عرصه انتقال‬ ‫تجربیات و استفاده از نیم قرن سابقه چه بوده است؟‬ ‫■ در سال های اخیر محور تمرکز ریاست دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی حرکت به سوی دانشگاه بین المللی بوده است و‬ ‫در این راستا تفاهم نامه های متعددی همکاری با کشورهای‬ ‫اروپایی از جمله فرانسه‪،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا و سایر‬ ‫کشورهای اسکاندیناوی و همچنین منطقه به امضاء رسیده‬ ‫است‪ .‬در بعد پذیرش دانشجو در هر سه مقطع تحصیلی‬ ‫دانشکده ارتباطات بیشترین دانشجوی خارجی را در رشته‬ ‫های ارتباطات و روزنامه نگاری از کشور های منطقه بویژه‬ ‫عراق و افغانستان جذب کرده و برای نیروهای مطبوعاتی‬ ‫افغانستان کارگاه های متعدد رسانه ای برگزار می نماید‪.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه تحقیقاتی کارشناس تمام وقت‬ ‫فارست مبل‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد و یا دکتری اقتصاد و‬ ‫مدیریت نفت و گاز‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تجربه در ارزیابی اقتصادی و مطالعات راهبردی انرژی‬ ‫مسلط به زبان و ‪office‬‬ ‫کدنویسی یک امتیاز است‬ ‫حقوق خالص ‪ 2/5‬تا ‪ 3‬میلیون با بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪m.hosseini1106@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است‬ ‫‪ -1‬برنامه نویسی و اپراتور ‪CNC‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬کارگر تراشکاری‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫محدوده کار‪ :‬شهرک شمس آباد‬ ‫‪en.mohammadreza@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پلیکان ایران‬ ‫با ‪ 50‬سال سابقه استخدام می کند‪:‬‬ ‫حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به ‪Excel‬‬ ‫ارسال رزومه از طریق‪jobs87pf@yahoo.com:‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫آقا‪ ،‬کارشناس یا کارشناسی ارشد حسابداری‪ 4 ،‬سال‬ ‫سابقه در سمت رئیس حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزار راهکاران‪ ،‬کلیه تکالیف قانونی‪ ،‬بیمه ای ‪،‬‬ ‫اداره کار‪ ،‬صورتهای مالی و سایر امور جاری‪ ،‬تسلط‬ ‫بر اکسل و ارائه انواع گزارشات مالی و مدیریت‬ ‫‪employment@forestmobl.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش عقاب‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی ازواجدین شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫(‪ )301‬کارشناس اداری و کارگزینی‬ ‫خانم‪ /‬آقا‪ ،‬تحصیالت‪ :‬لیسانس مدیریت‬ ‫(دولتی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬اجرایی)‬ ‫تجربه‪ :‬حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ ، pw-cara، office‬آشنایی موضوعات‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬انگیزش‪ ،‬کارگزینی و نیازمندی های‬ ‫غیر خدماتی واحد منابع انسانی‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pakhshoghab.hr@gmail.com‬‬ ‫(درج کد شغل در رزومه الزامی است)‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمند وصول مطالبات (آقا)‬ ‫آشنایی به امور حقوقی‪ ،‬آشنایی با کامپیوتر‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط ‪ ،‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hr.jobs1398@gmail.com‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیت حرفه الگوساز و برشکار لباس زنانه‬ ‫صنعت پوشاک همواره با پیشرفت علوم دچار تحوالت عظیم و گسترده‌ای‬ ‫شده و گام‌های ارزشمندی در این زمینه در سطح جهان برداشته‌شده است که‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه الگوسازی انواع‬ ‫ازجمله می‌توان به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود‬ ‫مدل‌های لباس زنانه‪ ،‬بچگانه و مردانه و چیدمان الگو روی پارچه‪ ،‬طراحی‬ ‫لباس‪ ،‬طراحی نقوش سنتی اشاره نمود‪ .‬توأم شدن فکر و اندیشه با دستان هنرمند‬ ‫صنعت‌کاران‪ ،‬سبب خلق آثار هنری همچون لباس‌های زیبای محلی و بومی‌شده‬ ‫است‪ .‬الگوساز و برشکار لباس زنانه کسی است که بتواند از عهده اندازه‌گیری‪،‬‬ ‫رسم الگو‪ ،‬پیاده کردن الگو و برش انواع پارچه بر اساس الگو پیاده شده و کنترل و‬ ‫اصالح عیوب حاصله در پارچه‌های برش خورده برآید و همچنین با نکات ایمنی و‬ ‫بهداشت محیط کار و پیشگیری از حوادث ضمن کار آشنایی داشته باشد‪.‬‬ ‫شرح شغل‬ ‫الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک‬ ‫است که شایستگی‌هایی از قبیل الگوسازی و برشکاری دامن‪ ،‬الگوسازی و‬ ‫برشکاری بلوز‪ ،‬الگوسازی و برشکاری پیراهن‪ ،‬الگوسازی و برشکاری مانتو و‬ ‫الگوسازی و برشکاری شلوار را در برمی‌گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از‬ ‫قبیل پارچه‌فروش و تولید لباس زنانه در ارتباط است‪.‬‬ ‫طول دوره آموزش‬ ‫بــا توجــه بــه میــزان ســاعات برگــزاری دوره در هفتــه ‪ ،‬طــول دوره حــدود ســه مــاه ونیــم‬ ‫می‌باشــد( ‪ 88‬ســاعت آمــوزش نظــری و ‪ 252‬ســاعت آمــوزش عملــی و درمجمــوع‬ ‫‪ 340‬س ــاعت)‪.‬‬ ‫نام دوره‪ :‬آموزش الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه‬ ‫کد ملی آموزش شغل‪753220510030002 :‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تحصیالت پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی)‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫آشنایی با مشاغل‬ ‫الگوسازی و برشکاری لباس زنانه‬ ‫و فرصت‌های آموزشی آن‬ ‫ٔ‬ ‫همان‌گونه که در شماره‌های قبل بازار کار درزمینه معرفی دوره‌های‬ ‫مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر‬ ‫مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربیت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر‬ ‫موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ‬ ‫مهارت‌های فني جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره آموزشی در دو بخش‬ ‫دولتی و غیردولتی می‌نماید ( صنایع خودرو‪ ،‬الكترونيك‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشكاري و‬ ‫بازرسي جوش‪ ،‬تاسيسات‪ ،‬امور زراعی ‪ ،‬صنايع غذايي و‪.)....‬آموزش‌های‬ ‫بخش دولتی در مرا کز آموزشی سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در آزمون‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪15‬س ــال تم ــام ( ب ــه اس ــتناد تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪18‬‬ ‫آئین‌نام ــه نح ــوه تش ــكیل و اداره آموزش ــگاه‌های فن ــی و حرفـ ـه‌ای آزاد پذی ــرش‬ ‫كارآمــوزان گــروه ســنی ‪ 12 -15‬ســال ‪ ،‬منــوط بــه ارائــه اجــاز ‌ه كتبــی ولــی و یــا قیــم قانونــی‬ ‫كارآم ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و‬ ‫دوره‌های آموزشی این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت ‪ ،‬الگوساز و‬ ‫برشکار لباس نازک زنانه می‌باشد که در سال ‪ 97‬به میزان ‪ 438‬نفر‪ -‬دوره‬ ‫در بخش دولتی آموزش داده‌شده است‬ ‫‪ -4‬مهارت‌های پیش‌نیاز ‪ :‬نازک دوز زنانه‬ ‫مهم‌ترین ملزومات این حرفه‬ ‫میز برش ‪ ،‬رایانه ‪ ،‬کپسول آتش‌نشانی و‪...‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارآموزان پس از گذراندن دوره فوق‪ ،‬در صورت تمایل به ارتقای مهارت‌های‬ ‫تخصصی و تجربی خود می‌توانند در دوره‌های آموزشی مرتبط شرکت نموده و یا از‬ ‫طریق استادشا گردی نزد استادکاران حرفه‌ای ‪ ،‬تجربه الزم را فراگیرند‪.‬‬ ‫وضعیت كنونی ‪،‬آینده شغلی و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫مهـــارت فـــردی در ایـــن حرفـــه می‌توانـــد موردتوجـــه تولیدی‌هـــای کوچـــک و‬ ‫ب ــزرگ باش ــد ک ــه ع ــاوه ب ــر درآم ــد ب ــاال‪ ،‬ب ــازار کار خوب ــی دارد‪ .‬مه ــارت آموخت ــگان‬ ‫ای ــن حرف ــه می‌توانن ــد ب ــا س ــرمایه‌ای ان ــدک در من ــزل و ی ــا ب ــا تاس ــیس کارگاه‌ه ــای‬ ‫تولی ــدی کوچ ــک‪ ،‬به‌ص ــورت خوداش ــتغالی ب ــه فعالی ــت و کس ــب درآم ــد بپردازن ــد‪.‬‬ ‫جدی ــت‪ ،‬ابت ــکار عم ــل و عالق ــه ب ــه کار می‌توان ــد موج ــب تبح ــر ف ــرد در ای ــن ش ــغل‬ ‫گ ــردد‪ .‬ذوق هن ــری الزم ب ــرای ظریــف‌کاری و ری ــزه‌کاری نی ــز از اهمی ــت وی ــژه‌ای در‬ ‫ای ــن حرف ــه برخ ــوردار اس ــت‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور‬ ‫گواهینامــه مهــارت ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـه‌ای کشــور دارای کــد اســتاندارد‬ ‫بین‌المللـــی مشـــاغل (‪ )ISCO-2008‬می‌باشـــد کـــه دارنـــدگان آن بـــا اح ــراز‬ ‫صالحیــت شــغلی می‌تواننــد از مزایــای قانونــی مختلفــی بهره‌منــد گردنــد‪ .‬ازجملــه‬ ‫ایــن مزایــا ‪ :‬ضوابــط جایگزینــی و احتســاب دوره‌هــای آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای به‌جــای‬ ‫تجربـــه شـــغلی (ســـوابق كار)‪ ،‬در طرح‌هـــای طبقه‌بنـــدی مشـــاغل کارگاه‌ه ــای‬ ‫مشمول قانون كار ‪.‬‬ ‫کارجوی ــان می‌توانن ــد جه ــت آش ــنایی بیش ــتر ب ــا دور ‌هه ــای‬ ‫آمــوزش ـ ــی ســازم ـ ــان آم ـ ــوزش ف ـ ـن ـ ــی و حـ ــرفـ ـ ـه‌ای ک ـش ـ ــور و ث ـب ـت‌ن ـ ـ ــام در ایـ ـ ــن‬ ‫دور ‌هه ـ ــا ب ــه آدرس پورت ــال س ــازمان‪ http://www.portaltvto.com :‬و آدرس‬ ‫سـ ـ ــای ـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که این مطلب با همکاری خانم منیره اله وردلو مربی محترم مرکز‬ ‫آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ‪ 6‬ماهنشان استان زنجان تهیه شده است‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫فرهنگی‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ب ــازار کار رش ــته‌های م ــوزه‌داری نس ــبت ب ــه س ــایر رش ــته‌ها بس ــیار‬ ‫خ ــوب اس ــت گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر دانش ــگاه‌های مختل ــف‬ ‫دولتـــی و آزاد نســـبت بـــه تربیـــت فارغ‌التحصیـــالن رشـــته‌های‬ ‫م ــوزه‌داری فع ــال هس ــتند و رش ــته م ــوزه‌داری ه ــم ب ــرای نخس ــتین‬ ‫بـــار توســـط مرکـــز آمـــوزش عالـــی ســـازمان میـــراث فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫صنایع‌دســـتی و گردشـــگری کشـــور راه‌انـــدازی شـــد و در ادام ــه‬ ‫توس ــط س ــایر مراک ــز آم ــوزش عال ــی در کش ــور توس ــعه یاف ــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد مــوزه‌داری در کشــور گفــت‪:‬‬ ‫ایج ــاد موزه‌ه ــا در کش ــور رو ب ــه رش ــد اس ــت و فارغ‌التحصی ــالن‬ ‫رش ــته‌های م ــوزه‌داری در ص ــورت عالق ــه می‌توانن ــد ج ــذب ای ــن‬ ‫موزه‌ه ــا ش ــوند و مش ــکلی ب ــرای اش ــتغال آن‌ه ــا وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬کســـانی کـــه در رشـــته‌های مـــوزه‌داری‬ ‫تحصیل‌کرده‌انـــد می‌تواننـــد در ایـــن حـــوزه شـــرکت بزنن ــد‪،‬‬ ‫موزه‌هـــای جدیـــد تاســـیس نماینـــد و پـــروژه تعریـــف کنن ــد و‬ ‫فعالی ــت کننن ــد‪ .‬همچنی ــن فارغ‌التحصی ــالن از س ــوی س ــازمان‬ ‫حمای ــت می‌ش ــوند و آن‌ه ــا ب ــه مجموعه‌ه ــای حقیق ــی و حقوق ــی‬ ‫معرفـــی می‌شـــوند‪.‬‬ ‫تاریخچه ورود به موزه‌داری مدرن‬ ‫کارگـر بـا اشـاره بـه اینکـه از سـال ‪ 1312‬وارد مـوزه‌داری مـدرن‬ ‫شـده‌ایم گفـت‪ :‬در ایـن سـال تلالش شـد تـا مـوزه بـه شـکل مـدرن‬ ‫آن در کشـور ایجاد شـود هرچند در سـال ‪ 1250‬و در زمان قاجار در‬ ‫کاخ گلسـتان نسـبت بـه ایجـاد مـوزه تالش‌هایـی صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور موزه‌هـای سـازمان میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنایع‌دسـتی و گردشـگری کشـور از ایجـاد ‪ 680‬مـوزه فعـال از‬ ‫سـال ‪ 1312‬در کشـور خبـر داد و گفـت‪ :‬بیـش از ‪ 50‬درصـد ایـن‬ ‫موزه‌هـا در هفـت سـال گذشـته و در دولـت تدبیـر و امیـد ایجـاد‬ ‫و فعال‌شـده‌اند‪.‬‬ ‫وی در بـاره علـت ایـن موضـوع توضیـح داد‪ :‬یکـی از دالیـل‬ ‫ایـن حجـم فعالیـت در ‪ 7‬سـال گذشـته ایـن اسـت کـه شـرایط‬ ‫بـرای ورود بخـش خصوصـی بـه موضـوع مـوزه‌داری فراهم‌شـده و‬ ‫افـراد حقیقـی هـم می‌تواننـد بـرای ایجـاد مـوزه فعـال شـوند چرا کـه‬ ‫بسـیاری از افـراد حقیقـی عالقه‌منـد بـه مـوزه و مـوزه‌داری هسـتند‬ ‫و سـازمان میـراث فرهنگـی هـم از ایـن موضـوع حمایـت می‌کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور موزه‌هـای سـازمان میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنایع‌دسـتی و گردشـگری کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه مـوزه هـم‬ ‫عامـل توسـعه و هـم محصـول توسـعه اسـت خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ایـن موضـوع بسـیارحایز اهمیـت اسـت و زمانـی کـه کشـورمان‬ ‫به‌سـوی توسـعه پایـدار پیـش مـی‌رود اهمیـت مـوزه و مـوزه‌داری‬ ‫نیـز بسـیار بیشـتر می‌شـود و از همیـن روسـت کـه همـه سـازمان‌ها‬ ‫و دسـتگاه‌ها و بسـیاری از مجموعه‌هـای بخـش خصوصـی بـه‬ ‫مـوزه اهمیـت خاصـی قائـل هسـتند و بـه آن توجـه می‌کننـد‪ .‬بـه‬ ‫طـور مثـال وزارت نفـت بسـیار بـه موضـوع نفـت و ایجـاد مـوزه برای‬ ‫خـودش توجـه می‌کنـد و یـا وزارت ورزش و جوانـان تلالش جـدی‬ ‫دارد تا موزه‌ای از افتخارات مدال آوران ورزشـی و مشـاهیر ورزشـی‬ ‫را بـرای خـودش داشـته باشـد‪.‬‬ ‫نیازمند صدورمجوز استخدام از سوی دولت هستیم‬ ‫مدیـــرکل امـــور موزه‌هـــای ســـازمان میـــراث فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس ــتی و گردش ــگری کش ــور در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫نیازمنـــد صـــدور مجـــوز اســـتخدام بـــرای فارغ‌التحصی ــالن‬ ‫رشـــته‌های مـــوز ه‌دار ی و میـــراث فرهنگـــی هســـتیم گف ــت‪:‬‬ ‫در شــش ســال گذشــته هیــچ گونــه مجــوز اســتخدامی در اختیــار‬ ‫مـــا قـــرار نگرفتـــه تـــا بتوانیـــم فارغ‌التحصیـــالن ایـــن رشـــته‌ها‬ ‫را جـــذب کنیـــم و مـــا نیازمنـــد صـــدور مجوزبـــرای اســـتخدام‬ ‫فارغ‌التحصیـــالن رشـــته‌های مـــوزه‌داری و ســـایر رشـــته‌های‬ ‫مرتبـــط هســـتیم و ایـــن موضـــوع را پیگیـــری مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫گفت‌وگو با مدیرکل امور موزه‌های سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری کشور ‪:‬‬ ‫موزه‌ها گنجینه‌ای برای توسعه‬ ‫کسب‌وکارهای جدید هستند‬ ‫موزه‌ها به حفظ داشته‌ها کمک می‌کند‬ ‫کارگـر بـا اشـاره بـه اینکـه موزه‌هـا بـه حفـظ داشـته‌ها کمـک‬ ‫می‌کننـد گفـت‪ :‬مردم‌دوسـت دارنـده درون موضوعـات مختلـف‬ ‫ورود پیـدا کننـد و ایـن موضـوع هـر چیـزی را شـامل شـود کـه بـرای‬ ‫ً‬ ‫مـردم و مخاطبـان جـذاب باشـد‪.‬مثال از نفـت خیلـی چیزهـا‬ ‫شـنیدیم و دیدیـم ولـی همـه دوسـت دارنـد تاریخچـه تحـوالت‬ ‫نفـت و تار یـخ آن را از نزدیـک ببیننـد و ایـن موضـوع از ابعـاد‬ ‫گونا گـون بـرای مـردم جـذاب اسـت‪.‬‬ ‫همچنینفرایندتحوالتصنایعنظامیو تحوالتصنایعهوایی‬ ‫و ‪ ...‬موضوعاتـی هسـتند کـه بـرای مـردم جـذاب هسـتند و همـه‬ ‫دوسـت دارنـد بـه بخش‌هـای پنهـان ایـن موضوعـات ورود پیـدا‬ ‫کننـد و آن‌هـا را بیننـد‪.‬‬ ‫موزه‌ه ــا نه‌تنه ــا نگهدارن ــده فرهن ــگ و تم ــدن ی ــک جامع ــه ی ــا مل ــت هس ــتند‪ ،‬بلک ــه‬ ‫نمایش ــگاهی از اختراع ــات و ابت ــکارات و نوآوری‌ه ــای گذش ــتگان را پی ــش روی عالقه‌من ــدان‬ ‫به‌وی ــژه فار غ‌التحصی ــان رش ــته‌های ای ــن ح ــوزه ق ــرار می‌دهن ــد‪ .‬گونه‌ه ــای زی ــادی از م ــوزه‬ ‫وج ــود دارد ک ــه ش ــامل هنره ــای زیب ــا‪ ،‬هن ــر کارب ــردی‪ ،‬صنایع‌دس ــتی‪ ،‬باستان‌شناس ــی‪،‬‬ ‫مردم‌شناس ــی‪ ،‬قوم‌شناس ــی‪ ،‬تاری ــخ‪ ،‬تاری ــخ فرهنگ ــی‪ ،‬تاری ــخ نظام ــی‪ ،‬عل ــم‪ ،‬فن ــاوری‪ ،‬م ــوزه‬ ‫ک ــودکان‪ ،‬نقش ــه‪ ،‬تاری ــخ طبیع ــی‪ ،‬سکه‌شناس ــی‪ ،‬گیاه‌شناس ــی‪ ،‬عل ــوم طبیع ــی و تمبرشناس ــی‪،‬‬ ‫کاخ‌موزه‌ه ــا می‌باش ــد‪ .‬ب ــا توج ــه ب ــه بس ــتر مناس ــب ایج ــاد و راه‌ان ــدازی موزه‌ه ــا فرصت‌ه ــای‬ ‫اش ــتغال و کارآفرین ــی ب ــرای عالقه‌من ــدان و فار غ‌التحصی ــان در رش ــته‌های مختل ــف فراه ــم‬ ‫موزه‌ها از آلزایمر فرهنگی پیشگیری می‌کند‬ ‫مدیرکل امور موزه‌های سـازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دسـتی‬ ‫و گردشـگری کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه موزه‌هـا از آلزایمر پیشـگیری‬ ‫می‌کنـد اظهـار داشـت‪ :‬موزه‌هـا می‌تواننـد گذشـته را به مـا یادآوری‬ ‫کننـد و اجـازه ندهنـد گذشـته خودمـان را فرامـوش کنیـم و ایـن‬ ‫گذشـته می‌توانـد حتـی گذشـته یک خانـدان و یک خانواده باشـد‬ ‫کـه می‌توانـد بـرای نسـل‌های بعـدی آن خانـواده و خانـدان بسـیار‬ ‫جالب‌توجـه باشـد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 12‬هزار نفر در موزه‌ها شاغل هستند‬ ‫مدیرکل امور موزه‌های سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری کشور از اشتغال حداقل ‪ 20‬نفر در هر موزه در کشور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ 12‬هزار نفر در ‪ 680‬موزه فعال‬ ‫کشور مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫کارگ ــر ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اولو ی ــت اش ــتغال در موزه‌ه ــا‬ ‫ب ــا فارغ‌التحصی ــالن رش ــته‌های م ــوزه‌داری اس ــت گف ــت‪:‬‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــران در می ــان کش ــورهای مختل ــف دنی ــا ب ــا مجموع ــه متن ــوع فرهنگ ــی و تمدن ــی و‬ ‫صنای ــع و مش ــاغل گونا گ ــون فض ــای مس ــتعدی ب ــرای توس ــعه کس ـب‌وکارهای جدی ــد در ح ــوزه‬ ‫م ــوزه‌داری دارد‪.‬‬ ‫‪ 18‬مــی مصــادف بــا ‪ 28‬اردیبهشــت روز جهانــی موزه‌هاســت و در ایــن روز همــه موزه‌هــا در‬ ‫ســطح جهــان دارای برنامــه هســتند و ایــن روز را روز خــود می‌داننــد‪.‬‬ ‫فرارس ــید ای ــن روز س ــبب ش ــد به‌منظ ــور آش ــنایی ب ــا ظرفیت‌ه ــای اش ــتغال و کارآفرین ــی در ای ــن‬ ‫بخ ــش ب ــا محمدرض ــا کارگ ــر مدی ــرکل ام ــور موز ‌هه ــای س ــازمان می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنایع‌دس ــتی‬ ‫و گردش ــگری کش ــور ب ــه گفتگ ــو نش ــینیم‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصی ــالن رش ــته‌های م ــوزه‌داری و مرم ــت آث ــار تاریخ ــی‬ ‫و اش ــیاء در مدیر ی ــت موزه‌ه ــا و ایج ــاد جذابی ــت ب ــرای موزه‌ه ــا‬ ‫بس ــیار نق ــش تأثیرگ ــذار هس ــتند‪.‬‬ ‫وی درباره اشتغال فارغ‌التحصیالن رشته‌های مختلف در امور‬ ‫ً‬ ‫موزه‌داری گفت‪ :‬قطعا اشتغال در موزه‌ها به فارغ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های موزه‌داری و مرمت اشیاء خالصه نمی‌شود چراکه‬ ‫موزه‌هایی که موضوع آن‌ها باستان‌شناسی است فارغ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های باستان‌شناسی و موزه‌هایی که با صنایعی مثل نفت‬ ‫سروکار دارند مهندسان نفت استخدام می‌شوند تا بهتر بتوانند‬ ‫به ارائه خدمات بپردازند‪.‬‬ ‫وضعیت بازار کار رشته‌های موزه‌داری خوب است‬ ‫مدی ــرکل ام ــور موزه‌ه ــای س ــازمان می ــراث فرهنگـــی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس ــتی و گردش ــگری کش ــوربا اش ــاره ب ــه اینک ــه وضعی ــت‬ ‫استفاده از فناوری های نو برای توسعه موزه‌داری‬ ‫کارگر بر استفاده از فناوری در صنعت موزه‌داری ولزوم ورود‬ ‫افراد مختلف در رشته‌های مختلف به این حوزه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این حوزه نیازمند استفاده از فناوری های جدید و استفاده‬ ‫ً‬ ‫از فیلم ها و تصاویر جدید نیز هست‪ .‬مثال در صنعت موزه‌داری‬ ‫دنیا نور پردازی اهمیت فراوانی پیدا کرده است‪ .‬همچنین از‬ ‫فناوری به عنوان راهنمای دیجیتال در موزه‌ها استفاده می‌شود‬ ‫و همه این ها می‌تواند به عنوان کسب‌وکارهای جدید توسط‬ ‫فارغ‌التحصیالن و عالقه‌مندان مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫موزه‌ها محل ایده و کسب و کار جدید هستند‬ ‫وی با اشاره به اینکه موزه‌ها ذاتا جذاب و تأثیرگذار و محل‬ ‫آ گاهی و توسعه فرهنگی هستند خاطرنشان کرد‪ :‬موزه‌ها امروزه‬ ‫می‌توانند در بخش‌های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ورود‬ ‫کنند‪ .‬بسیاری از صنایع‪ ،‬مشاغل و هنرها در موزه‌ها معرفی‬ ‫می‌شوند و دیدن موزه‌ها می‌تواند عالئق افراد را وارد حوزه‬ ‫جدیدی نماید و هر کدام از این ها جرقه ایجاد کسب و کار‬ ‫جدیدی شود‪ .‬موزه‌ها محل نگهداری خالقیت ها و ابتکارات‬ ‫گذشتگان هستند و همه این می‌تواند دری به روی افراد نوآور و‬ ‫خالق باز کند و کسب و کار جدیدی از دل آن‌ها ایجا شود‪.‬‬ ‫گفت وگو‪ :‬لیا قرنفلی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫کارشناسی بازرگانی‬ ‫کریمخان‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫مسلط به زبان ایتالیایی‬ ‫ردیف‬ ‫‪2‬‬ ‫مادر یار کودکان اتیسم‬ ‫دیپلم‬ ‫استاد معین‬ ‫خانم‬ ‫سن‪ 40 :‬تا ‪ 60‬سال‪ -‬ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪14:30‬‬ ‫حقوق‪ :‬وزارت کار‪ -‬وظایف‪:‬نظافت مرکز‪.‬رسیدگی به‬ ‫کودکان مرکز‪.‬عالقه مند به مطالعه وکودک‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مالی در شرکت‬ ‫توزیع و پخش‬ ‫مرتبط‬ ‫شهر ری‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال ‪ -‬حداقل دوسال سابقه کاری مرتبط‬ ‫از شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬تا ‪ -16:30‬پنج شنبه تا ‪12:30‬‬ ‫حقوق قابل توافق از ‪ 2500‬تا ‪ -3500‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫سرپرست مالی‬ ‫مرتبط‬ ‫شهر ری‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر ‪ 38‬سال ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه سرپرستی‬ ‫ترجیحا آ قا‪ -‬از شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬تا ‪16:30‬‬ ‫پنج شنبه تا ‪ -12:30‬توافقی ‪ -‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارمند اداری بخش صادرات‬ ‫مرتبط‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬دارای ‪ 3-2‬سال سابقه کار‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس امور مشتریان‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫‪7‬‬ ‫طراح و پشتیبان سایت‬ ‫مرتبط‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫دارای سابقه کار طراحی‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس صنایع برنامه‬ ‫ریزی تولید‬ ‫مهندسی صنایع ترجیحا‬ ‫برنامه ریزی تولید‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال‬ ‫‪9‬‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫فنی‬ ‫ایوانکی‬ ‫آ قا‬ ‫نیروی فنی برق جهت تعمیر و نگهداری دستگاههای‬ ‫کارخانه‪ ( -‬سرویس دارد) ‪ -‬محدوده کارخانه‪ :‬ایوانکی‬ ‫( دارای سرویس و خوابگاه)‪ -‬محدوده زندگی‪ :‬ورامین‪-‬‬ ‫شهرری‪-‬افسریه و ‪....‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناسی‬ ‫میدان ونک‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حقوق توافقی و بیمه – حدا کثر ‪ 35‬سال – ساعت‬ ‫کاری ‪ 8‬الی ‪ - 17‬کارخانه معتبر لوازم خانگی ‪-‬دارای‬ ‫سه سال سابقه کار‬ ‫‪11‬‬ ‫راننده لیفترا ک‬ ‫دیپلم‬ ‫صبا شهر شهریار‬ ‫آ قا‬ ‫حقوق ‪ 2‬میلیون – بیمه دارد – حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫– ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ -16‬توضیحات کار در داروسازی‬ ‫دارای گواهینامه لیفترا ک (سابقه مرتبط )‪-‬دارای‬‫سرویس ‪ +‬مزایای رفاهی‬ ‫‪12‬‬ ‫کارگر انبار در داروسازی‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫آ قا‬ ‫حقوق وزارت کار با کلیه مزایا‪ -‬بیمه دارد‪ -‬حدا کثر ‪30‬‬ ‫سال –ساعت کار ‪ 7‬الی ‪ -16‬توضیحات‪ :‬جهت کار در‬ ‫انبار ‪-‬دارای سرویس ‪+‬ناهار‪+‬مزایای رفاهی‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناس شیمی گرایش‬ ‫سرامیک‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫گرایش سرامیک‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال ‪ -‬ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪2 -17‬سال‬ ‫سابقه ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪5 ( 17‬شنبه ها ‪ - )13‬فار غ‬ ‫التحصیل رشته های دولتی‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس فروش تلفنی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫اقدسیه‬ ‫خانم‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰‬سال‪ -‬حقوق‪ ۲ :‬میلیون تومان‪ -‬بیمه دارد‪-‬‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ 16:30‬پنجشنبه ها ‪ 8‬الی ‪-12‬‬ ‫صبحانه و نهار‪ -‬توضیحات‪ :‬خوش بیان و دارای‬ ‫روابط عمومی خوب‬ ‫‪15‬‬ ‫منشی دفتر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫تجریش‬ ‫خانم‬ ‫از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ ۸:۳۰‬الی ‪۱۷‬‬ ‫پنجشنبه ها تا ساعت ‪ -۱۴‬حقوق‪ ۱،۵۰۰ :‬هزار تومان‬ ‫بیمه‪ :‬بعد از ‪ ۳‬ماه‪ -‬توضیحات‪ :‬آشنایی با کامپیوتر و‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬خوش بیان و خوش برخورد‪ ،‬منظم‬ ‫‪16‬‬ ‫کارگر کارواش‬ ‫‪---‬‬ ‫الهیه‬ ‫آ قا‬ ‫حقوق‪ ۱،۴۰۰ :‬ثابت ‪ +‬انعام (تا دو میلیون یا بیشتر)‪-‬‬ ‫خوابگاه‪ :‬دارد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫سرایدار زو ج بدون فرزند‬ ‫‪---‬‬ ‫میرداماد‬ ‫زو ج‬ ‫شبانه روزی‪ -‬حقوق وزارت کاری – یک سوئیت ‪60‬‬ ‫متری برای سرایدار در نظر گرفته شده‪ -‬الزاما بدون فرزند‬ ‫‪18‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫مرتبط‬ ‫شمس آباد‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫با سابقه کار منابع انسانی‬ ‫‪19‬‬ ‫دوزنده ‪ ،‬بسته بند‪ ،‬خیاط‪،‬‬ ‫وسط کار و وردست در‬ ‫کارگاه تولیدی‬ ‫‪---‬‬ ‫شورآباد‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال ‪ -‬در صورت مهارت ‪،‬سن بیشتر می‬ ‫تواند باشد‪ -‬سرویس دارد‪ -‬محدوده زندگی اطراف‬ ‫شور اباد باشد مثل نور اباد‪ -‬باقرشهر‪ -‬شهر ری‪-‬‬ ‫اسالمشهر‪ -‬ورامین‪ -‬پرند‪ -‬کهریزک و ‪.....‬در صورت‬ ‫نیاز آموزش رایگان به مدت ‪ 15‬روز دارد‬ ‫‪20‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط ‪ -‬دقیق و منظم در‬ ‫انضباط اداری‪-‬مسئولیت پذیر و خالق‪ -‬دارای روابط‬ ‫عمومی و فن بیان قوی و مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مسلط به نرم افزار آفیس و اینترنت و تایپ‪-‬‬ ‫پاسخگویی به تلفن‪ -‬توانایی انجام کار تیمی و‬ ‫انعطاف پذیری‪-‬مهارت در اصول و فنون اداری و‬ ‫دفتری‪ -‬تایم کاری شنبه تا چهارشنبه ‪8:30‬تا ‪17‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 8:30‬تا ‪ -12:30‬بیمه دارد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫کارشناس فروش‪-‬مارکتینگ‬ ‫در شرکت معتبر تولیدی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫بازاریابی و فروش‪-‬‬ ‫مارکتینگ‪ -‬بازرگانی‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط در امر فروش ‪-‬‬ ‫مهارت در اصول فروش و فنون مذا کره ‪ -‬توانایی‬ ‫انجام کار تیمی ‪ -‬آشنا به کامپیوتر و اینترنت ‪ -‬فعال و‬ ‫پرانرژی‪ -‬منضبط و منعطف با قوانین داخلی ‪ -‬توانایی‬ ‫تحلیل بازار و مشتریان احتمالی ‪ -‬مدیریت اطالعات‬ ‫مشتریان در قالب سامانه (‪ -)CRM‬دارای خالقیت و‬ ‫ابتکار در ارائه راهکارها‪ -‬شناخت بازارها و هدف‪ -‬تایم‬ ‫کاری شنبه تا چهارشنبه ‪8:30‬تا ‪ - 17‬پنجشنبه ‪8:30‬‬ ‫تا ‪ -12:30‬بیمه دارد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫تهران‬ ‫آ قا‬ ‫ترجیحا فار غ التحصیل از دانشگاههای دولتی‬ ‫نصب و پشتیبانی ‪ -‬دارای ‪ 4‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫(ترجیحا دارای سابقه کار در مترو)‬ ‫ردیف‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارمند پشتیبانی مشتریان‬ ‫الزاما رشته اقتصاد‪،‬‬ ‫در یک کارگزاری بورس معتبر‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت‬ ‫و ریاضی‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی در رشته‬ ‫های شیمی کشاورزی‬ ‫و مدیریت‬ ‫کارگر خدمات‬ ‫دیپلم یا باال تر‬ ‫کارشناسی بازرگانی و یا‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫کارمند ترخیص‬ ‫رئیس فروش‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی مدیریت و‬ ‫سایر رشته های مرتبط‬ ‫کارشناس تأمین‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانیک جامدات‪،‬‬ ‫سیاالت‪ -‬مهندسی‬ ‫برق و قدرت‪ -‬مهندسی‬ ‫متالورژی‪ -‬مهندسی‬ ‫کامپیوتر ‪ -‬سخت افزار‬ ‫محل کار‬ ‫کر ج‬ ‫تهرانپارس‬ ‫استان قم‬ ‫ا کباتان‬ ‫ا کباتان‬ ‫ا کباتان‬ ‫ا کباتان‬ ‫ا کباتان‬ ‫جنسیت‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫شرایط‬ ‫آشنایی به آفیس‪ ( -‬افراد سا کن کر ج باشند )‬ ‫سایر شرایط‪ :‬منظم و دقیق‪ ،‬داشتن روابط عمومی‬ ‫خوب و حسن رفتار در محیط کار‪ ،‬داشتن روحیه‬ ‫همکاری باال‪ ،‬صبور‪ ،‬متعهد و پیگیر و دارابودن کارت‬ ‫پایان خدمت (برای آ قایان) خالق‪ ،‬عالقه مند و دارای‬ ‫اشتیاق به حوزه ارتباطات ‪ -‬شر ح کار‪ :‬هماهنگی با‬ ‫مشتری ‪ ،‬پاسخگوئی تلفنی‪ ،‬ارتباط با مشتری و ثبت‬ ‫اسناد و امور اداری ‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به بعد ‪-‬بیمه‪،‬‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬صبحانه و ناهار ‪ -‬حقوق‪ :‬وزارت کاری‪-‬‬ ‫برای ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن معتبر است‬ ‫که فیش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫بیان خوب‪ -‬برای انجام امور فروش و اداری‪ -‬ساعت‬ ‫کاری ‪ 8‬الی ‪5 -16‬شنبه ها از ‪ 9‬الی ‪ -13:30‬حقوق‬ ‫وزارت کاری و بیمه‬ ‫آ قا‬ ‫موسسه ای در حومه استان قم نیرو جذب می کند‪:‬‬ ‫تعدادی نیروی خدماتی (آ قا) با مشخصات ذیل‬ ‫با حقوق مکفی و بیمه‪ -‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪-‬‬ ‫گواهینامه رانندگی‪ -‬آشنایی با امور تاسیساتی‬ ‫به صورت پروژه ای و برای مدت ‪ ۴‬ماه هم امکان‬ ‫همکاری وجود دارد‪ .‬ساعت کاری ‪ ۸‬الی ‪ ۱۶‬و امکان‬ ‫کار شبانه روزی هم هست‪.‬‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫مرتبط و مفید‪ -‬تسلط به کلیه امور مربوط به ثبت‬ ‫سفارش و گمرکی‪ -‬تسلط به مکاتبات بازرگانی و‬ ‫زبان انگلیسی در حد پیشرفته‪ -‬تسلط به نرم افزار‬ ‫‪ -Microsoft Office‬دارای تفکر تحلیلی و با دقت‬ ‫بسیار باال در جزئیات‪2 -‬سال تجربه کار فروش‪-‬روابط‬ ‫عمومی باال ترجیحا سا کن غرب تهران امکان اضافه‬ ‫کاری و ماموریت‪ -‬آشنایی به آفیس‬ ‫آ قا‬ ‫پیگیری کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرک‬ ‫مراجعه و مکاتبه با سازمان ها‪ -‬تسلط بر ‪-Office‬‬ ‫مسلط به امور بانکی و پیگیری آن ها(سفته‪ ،‬برات‬ ‫و‪ - )...‬آشنا به امور گمرکی و قوانین آن‬ ‫دارای قدرت چانه زنی و مذا کره‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه سرپرستی یا رئیس فروش‪-‬‬ ‫مسلط بر برندینگ‪ ،‬فروش و اصول بازاریابی‪ -‬آشنا به‬ ‫تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫توانایی آنالیز کردن فروش و استفاده از آن در نحوه‬ ‫سفارش گذاری محصوالت‪ -‬توانایی نوشتن برنامه‬‫فصلی پیش بینی فروش برابر خواست مشتریان‬ ‫و شرایط بازار‪ -‬آنالیز رقبا در زمینه فروش تجهیزات‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‪ -‬توانایی نظارت دقیق بر‬ ‫کار تیم فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان و ارائه‬ ‫گزارش به مدیریت‪-‬فن بیان قوی و دارای قدرت مذا کره‬ ‫خانم‬ ‫بیان خوب – ترجیحا با سابقه کار فروش‬ ‫آ قا‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬تسلط بر فرآیندهای تأمین‬ ‫و خرید( ارائه گزارش مستند تحلیلی و ثبت و ضبط‬ ‫اطالعات‪ -‬آشنایی با روند خرید و کمیسیون معامالت‬ ‫و آنالیز قیمت بازار) ‪ -‬فن بیان قوی و قدرت چانه زنی‬ ‫ً‬ ‫باال)‪ -‬ترجیحا سا کن غرب تهران‪ -‬تسلط بر نرم افزار‬ ‫‪ -Office‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫قدرت تعامل با واحد تامین جهت سورسینگ و خرید‬ ‫صحیح‪ -‬قدرت تعامل با واحد تولید جهت ابالغ نقشه‬ ‫ها‪ ،‬اصالحات‪ ،‬نمونه سازی و یک روز خط‬ ‫قدرت تعامل با واحد نصب و خدمات جهت اجرای‬ ‫صحیح نصب محصوالت و ایرادیابی‪ -‬آشنایی با سیکل‬ ‫تبرید و قطعات مرتبط‪ -‬آشنایی با نرم افزارهای طراحی‬ ‫مهندسی ‪ Catia‬و ‪Solidwork‬‬ ‫آشنایی با فرآیندهای تولید‪-‬آشنایی با فرآیندهای نصب‬ ‫در راه اندازی سیستم های تبرید‪-‬دارای تفکر سیستمی‪،‬‬ ‫تحلیلی و مشارکت در کار تیمی‪ 25 -‬الی ‪ 35‬سال‪-‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫‪32‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫محدوده کار‪( :‬شهرک صنعتی شمس آباد)‪ -‬سرویس‬ ‫از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫آشنا با روش های برنامه ریزی تولید و تامین و انبار‬ ‫‪ 1‬سال تجربه کار در کارخانه تولیدی‬ ‫‪33‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫برق‪ -‬مکاترونیک‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫‪3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬آشنایی با اصول طراحی‬ ‫و ساخت و ایرادیابی تابلو برق‪ -‬آشنایی با اصول‬ ‫اتوماسیون صنعتی‪ -‬آشنایی با اصول شبکه‪ -‬آشنایی‬ ‫با نرم افزارهای ‪ -outocad، electrica، eplan‬توانایی‬ ‫ایرادیابی شبکه های کامپیوتری‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫‪31‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫ردیف‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حسابدار انبار‬ ‫کاردکس انبار‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫رئیس انبار‬ ‫کارگر خط تولید و کارگر انبار‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫کارشناسی حسابداری شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫یا مالی‬ ‫کاردانی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫ایمنی و بهداشت‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫صنعتی‪/‬صنایع‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫آ قا‬ ‫‪ 5‬سال سابقه حسابداری انبار توانایی نظارت و‬ ‫بررسی کدینگ فیزیکی و چیدمان کاالها طبق اصول‬ ‫انبارداری تسلط کامل بر کلیه گزارش های موجودی‬ ‫مواد نیمه ساخته و حسابداری شرکت های تولیدی‬ ‫توانایی کنترل کلیه اسناد صادره سیستم انبار توانایی‬ ‫چک کردن میزان حداقل( حدا کثر ) نقطه سفارش کاال‬ ‫توانایی کنترل ورودی و خروجی و مواد پیمانکاران‪-‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫آ قا‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه در سمت ثبت کننده انبارتوانایی‬ ‫ثبت ورود و خرو ج انبار صدور اسناد روزانه و کنترل آن‬ ‫ها ‪ 2‬نفر مورد نیاز است‬ ‫آ قا‬ ‫آشنایی با استاندارد ‪ ISO9001:2015-‬توانایی‬ ‫تدوین رویه ها و دستورالعمل های کاری‪ -‬توانایی‬ ‫انجام ممیزی داخلی‪ -‬پیگیری عدم انطباقات و تعریف‬ ‫اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در قالب کار تیمی‪ -‬با‬ ‫دقت ‪ -‬منظم – پیگیر‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر‬ ‫قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫آ قا‬ ‫تسلط بر اجرای سیستم ایمنی‪ ،‬بهداشت و میزی ها‬ ‫توانایی بازرسی برنامه های ایمنی و تدوین ‪-‬مستندات‬ ‫ایمنی‪ -‬توانایی طر ح ریزی‪ ،‬اجرا‪ ،‬کنترل و بازنگری‬ ‫فرآیند سیستم ایمنی و بهداشت‪-‬بازررسی سیستم‬ ‫ایمنی و بهداشت و گزارش عدم تطابق ها‪ -‬وا کنش‬ ‫مناسب در شرایط اظطراری حوادث در چارچوب آئین‬ ‫نامه ها‪-‬صبور‪ ،‬دقیق و جزئی نگر‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آ قا‬ ‫تسلط کامل بر مفاهیم انبار‪ -‬تسلط کامل بر ‪Fifo‬و‬ ‫‪ -Lifo‬تسلط کامل بر نقططه سفارشات و موجودی‬ ‫اطمینان‪ -‬تسلط کامل بر حواله ها‪ ،‬سند ها و روند کار‬ ‫انبار و پیمانکاران‪ -‬توانایی کنترل و نظارت بر روی کل‬ ‫انبارها‪ -‬توانایی کنترل ورودی و خروجی های انبار‪-‬‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آ قا‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫دارای مزایا‪-‬بیمه‪ -‬نهار‪ -‬کارت پایان خدمت‬ ‫(عدم معافیت پزشکی)‪ -‬حدا کثر ‪ 30‬سال‪ -‬آشنا به‬ ‫جوشکاری‪ ،‬پرسکاری و ‪...‬‬ ‫آ قا‬ ‫‪2‬سال تجربه در کارخانه تولیدی‪ -‬تسلط به گزارش گیری‬ ‫برنامه ریزی‪ -‬تسلط بر ا کسس‪ -‬تسلط به باالنس خط‬ ‫در برنامه ریزی تولید‪ -‬تسلط بر فرآیند و شاخص برنامه‬ ‫ریزی‪ -‬آشنا با روش های برنامه ریزی تولید‪ ،‬تامین و‬ ‫انبار‪ -‬آشنا به فرآیندهای پرس‪ -‬جوش‪sheet metaling -‬‬ ‫آشنا به فرآیندهای مونتاژ مجموعه های تبرید و مکانیک‪-‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫‪41‬‬ ‫اپراتور تماس‬ ‫حداقل کاردانی‬ ‫مالصدرا‬ ‫خانم‬ ‫سن بین ‪ 20‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬وظیفه پاسخگوئی تلفنی‬ ‫و بررسی شکایات ‪ -‬مسلط به وروداطالعات و تهیه‬ ‫گزارش روزانه ‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪16:30‬‬ ‫‪42‬‬ ‫خدماتی ساده‬ ‫‪----‬‬ ‫صادقیه‪ ،‬میدان‬ ‫ولیعصر‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار خدماتی‪-‬منظم‪ -‬حدا کثر ‪ 40‬ساله‬ ‫وظایف‪ :‬نظافت و آشپزی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فاطمی‬ ‫خانم‬ ‫تسلط به کامپیوتر ( ‪، )office‬تایپ ‪ ،‬اینترنت‪ -‬روابط‬ ‫عمومی و فن بیان در ارتباط با مشتریان‪ -‬سرعت عمل‬ ‫باال در انجام امور شرکت‪ -‬آشنایی با زبان انگلیسی‪-‬‬ ‫پر انگیزه ‪ ،‬پرتالش ‪ ،‬فعال و با روحیه کار تیمی‪ -‬حقوق‬ ‫ثابت ‪ +‬بیمه‪ -‬ساعت کاری ‪ 9:‬صبح الی ‪ 17‬عصر و و‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -12‬سن‪ :‬متولدین سال ‪ 60‬تا ‪72‬‬ ‫خانم‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار ‪ CRM‬و یا کارشناسی فروش‬ ‫‪40‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫سرپرست برنامه ریزی تولید‬ ‫صنایع‬ ‫منشی‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار کارشناسی حسابداری‬ ‫و یا کامپیوتر‬ ‫حسابداری‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫مطهری‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به آفیس‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به بعد‪ -‬از روز اول‬ ‫بیمه ‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬صبحانه و ناهار‪ -‬حقوق وزارت‬ ‫کاری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل در‬ ‫صورت کار‪ ،‬اضافه کاری روز تعطیل محاسبه میشود‪.‬‬ ‫مجرد‪ -‬روابط عمومی خوب‪-‬توانایی پذیرش و ارتباط‬ ‫با مشتری‪-‬برای ضمانت نیاز به چک یا سفته باضامن‬ ‫معتبر است که فیش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫ترجیحا با سابقه کار فروش‪ -‬معرفی دوره های آموزشی‬ ‫شرکت به مشتریان حضوری‪ -‬آشنا به آفیس‪ -‬الزاما‬ ‫متولدین ‪ 68‬به بعد‪ -‬از روز اول بیمه ‪ ،‬بیمه تکمیلی‪،‬‬ ‫صبحانه و ناهار‪ -‬حقوق وزارت کاری‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل در صورت کار‪،‬‬ ‫اضافه کاری روز تعطیل محاسبه میشود‪.‬‬ ‫مجرد‪ -‬روابط عمومی خوب‪-‬برای ضمانت نیاز به چک یا‬ ‫سفته باضامن معتبر است که فیش حقوقی داشته باشند‬ ‫‪47‬‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫نارنجستان –‬ ‫فرمانیه‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫‪48‬‬ ‫حسابدار در یک شرکت‬ ‫صادراتی‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫نارنجستان‪-‬‬ ‫فرمانیه‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫‪45‬‬ ‫کارمند پذیرش در واحد‬ ‫آموزش در یک کارگزاری‬ ‫بورس معتبر رتبه الف‬ ‫‪46‬‬ ‫کارشناس فروش خانم‬ ‫الزاما کارشناسی رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫الزاما کارشناسی رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫باحداقل‪ 3‬سالسابقه کار حسابداری‪-‬حقوقتوافقیحدود‬ ‫‪3‬میلیون‪-‬تسلط کاملبههمهامورحسابداری‪-‬شنبهتا‬ ‫چهارشنبه‪ 8‬الی‪ 16:30‬و‪5‬شنبهتاظهر‪-‬بیمهاز روز اول‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫کار و کارگری‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قراردادهایی برای طفره رفتن از پرداخت حداقل مزد و معیشت‬ ‫از وقتی که پای شرکت‌های پیمانکاری به حیطه روابط کار باز شده‪ ،‬حال و روز‬ ‫نیروی کار بهتر نشده که هیچ‪ ،‬بدتر هم شده است‪ .‬هر کارگری به خوبی‌می‌داند‬ ‫به محض اینکه قرارداد رسمی‌اش به قرارداد پیمانکاری بدل شود؛ «امنیت‬ ‫شغلی»‌اش بیشتر به خطر می‌افتد؛ وضعیت پرداخت دستمزدش نامشخص‬ ‫می‌شود‪ .‬در یک کالم این برون سپار ی‌ها برای نیروی کار مساوی با بی‌ثبات‌کاری‬ ‫است‪ .‬قراردادهای عجیب و غریبی که بخش خصوصی برای طفره رفتن از‬ ‫پرداخت حداقل دستمزد و کار کشیدن بیشتر از کارگران استفاده می‌کند نیز روز به روز‬ ‫مضرات بیشتری برای کارگران رقم زده است‪.‬‬ ‫در پتروشیمی‌ها و پاالیشگاه‌ها‪ ،‬شرکت‌های پیمانکاری یا تأمین نیروی انسانی‬ ‫حضور دارند و قرادادهای غیرقانونی اما عرفی نیز به مدد کارفرمایان می‌آیند تا‬ ‫بی‌ثبات کاری را زیاد کنند و امکان «ارزان‌سازی نیروی کار» را فراهم کنند و کارگران‬ ‫را درون سیاه‌چاله‌های عمیق نداشتن تشکل و شرایط کاری بی‌ثبات بـ ـم ـ ـک ــند‪.‬‬ ‫کار به جایی رسیده که همان قرارداد موقت را برای کارگر تبدیل به آرزو می‌کند‪.‬‬ ‫روابط کار به سمت حقوق خصوصی بودن نیل کرده است‬ ‫فرشاداسماعیلی(پژوهشگرحقوقکار)‬ ‫معتقد است که هرچقدر از حقوق‬ ‫عمومی بودن روابط کار فاصله می‌گیریم‬ ‫و قراردادهای کار رادر حوزهحقوقخصوصی‬ ‫می‌بریم‪ ،‬قراردادهای عجیب و غریبی‬ ‫که منجر به تضییع حقوق کارگران‬ ‫می‌شود‪ ،‬بیشتر پدیدار می‌شوند‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬به این خاطر که حقوق‬ ‫عمومی واجد ویژگی آمره بودن قانون و‬ ‫حمایتی بودن است‪ .‬مواردی که قابل‬ ‫توافق بین کارگر و کارفرما باشد‪ ،‬کمتر‬ ‫در آن مشاهده می‌شود‪ .‬دیگر آزادی‬ ‫قراردادی حاکم نخواهد بود‪ .‬در شرایط آزادی قراردادی یا حقوق خصوصی چون‬ ‫کارفرما در آن وضعیت صاحب زمین‪ ،‬وسایل و سرمایه کار است‪ ،‬دست باالتر را‬ ‫در شرایط کار دارد و کارگران در شرایط پایین‌تری هستند‪ .‬اما به میزانی که به سمت‬ ‫حقوق عمومی بودن قرارداد کار حرکت کنیم تضمین بیشتری وجود دارد که این‬ ‫اشکال عجیب و غریب قرارداد کار از بین برود یا کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫اسماعیلی در تشریح علل پدید آمدن قراردادهای عجیب و غریب کار بیان می‌کند‪:‬‬ ‫قراردادهای کار عجیب و غریب انواع مختلفی دارند که وابسته به ویژگی‌های‬ ‫مختلف شرایط کار تنظیم بر روابط کارگر و کارفرما حاکم می‌شوند‪ .‬متغیرهایی مثل‬ ‫محل کار‪ ،‬مدت کار‪ ،‬میزان دستمزد و حتی نابرابری‌های جنسیتی و بحث‌های‬ ‫نظام‌هایطبقه‌بندیمشاغلتاحتیتشکل‌های کارگریدر قانون کار می‌تواند شرایطی‬ ‫را برای کارگران رقم بزند که نهایتا از آن اشکال مختلف قراردادهای عجیب خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬ویژگی‌های عمده‌ای که تعیین‌کننده‌اند معموال دستمزد و مدت‬ ‫قرارداد است که به واسطه تغییر و شکستن قواعد این دو متغیر‪ ،‬بیشترین حقوق از‬ ‫کارگران تضییع می‌شود و امروز می‌بینیم این تضییع حقوق قراردادی کارگر به دالیل‬ ‫مختلف رواج بیشتری پیدا کرده است‪ .‬در برخی موارد این امکان را خود قانون کار از‬ ‫ً‬ ‫طریق خالءهای آن به کارفرما می‌دهد و بعضا هم کارفرماها با درنظر نگرفتن مقرراتی که‬ ‫در قانون کار پیش‌بینی شده‪ ،‬راه برای بهره‌کشی از کارگر را بازمی‌کنند‪.‬‬ ‫عامدانه انواع مشاغل مستمر تعیین نشد‬ ‫اینپژوهشگرحقوق کارمعتقداست کهسال‌هابحثبرسرتبصر ‌ه‪۱‬و‪۲‬ماده‪،۷‬پایاندادن‬ ‫بهقراردادهایموقتیو ایجادسازوکاریبرایتضمینبیشترامنیتشغلیدر کارهایمستمر‬ ‫شکل گرفتهامافعالومتاسفانهاینامرتصویبنشدهواجرایینشدهاست‪.‬‬ ‫اسماعیلی تصریح می‌کند‪ :‬عدم تعیین مشاغل با ماهیت مستمر عواقب دیگری‬ ‫نیز داشته است‪« .‬قراردادهای آزمایشی» که خیلی از بیکاران به محض ورود به کار‬ ‫درگیر آن هستند و این روزها هم اتفاقا شکل و رواج پیدا کرده یکی از همان عواقب‬ ‫است‪ .‬آنچه تحت عنوان قراردادهای آزمایشی در قانون کار تصویب شد در شرایطی‬ ‫بود که قانون کار در حکم قانون واحد همه موادش اجرا شود و پیش‌بینی این بوده که‬ ‫تبصره ‪ ۱‬و‪ ۲‬ماده ‪ ۷‬یعنی مشاغل با ماهیت مستمر تعیین و تصویب شود‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬پیش‌بینی این بوده که با تعیین مشاغل با ماهیت مستمر دیگر‬ ‫کارفرمایان نمی‌توانند قراداد موقت با این کارگران منعقد کنند و به همین خاطر‬ ‫قراردادهای آزمایشی را پیش‌بینی کردند‪ .‬اما متاسفانه تا به حال مشاغل مستمر‬ ‫تعیین نشده است و از طرفی هم قراردادهای آزمایشی در قانون کار وجود دارد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد که این مساله لغو و بی‌معنی است‪ .‬هم از یک طرف مشاغل با‬ ‫ماهیت مستمر ‪ ۳۰‬سال معطل بماند هم قراداد آزمایشی ‪ ۳۰‬سال اجرا بشود‪.‬‬ ‫این پژوهشگر حقوق کار می‌گوید‪ :‬پیش‌بینی این بوده که وقتی کارفرما‬ ‫نمی‌تواند کارگران را در مشاغل مستمر با قراردادهای موقت به کار بگیرد لذا‬ ‫قراردادهای آزمایشی را پیش‌بینی کردند آنهم برای کارگرانی که می‌خواهند‬ ‫آزمایشی از آنها استفاده کنند و بعد از مدتی ممکن است موافق جذب آنها‬ ‫نباشند‪ .‬در این شرایط کارفرما می‌تواند قرارداد را به راحتی فسخ کند‪ .‬اما امروز که‬ ‫کارفرما می‌تواند قرارداد حتی یک ماهه نیز با کارگران منعقد کند‪ ،‬دیگر بی‌معنی‬ ‫است که قرارداد آزمایشی نیز در قانون همچنان به قوت اجرا شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی با اشاره به اینکه در قراردادهای آزمایشی امکان فسخ قرارداد به هر دو طرف‬ ‫داده شده است‪ ،‬بیان می‌کند‪ :‬اهمیت موضوع در این است که حتی در شرایط‬ ‫آزمایشی دستمزد باید حتما به کارگر تعلق بگیرد اما این مساله را خیلی از‬ ‫کارفرمایان رعایت نمی‌کنند و حتی دستمزدی به کارگر نمی‌دهند‪.‬‬ ‫قراردادهای حجمی به ادبیات حقوق توافقی و خصوصی نزدیک است‬ ‫این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به اینکه نمونه دیگری از این قراردادهای‬ ‫عجیب و غریب که هم متغیرهای «مدت کار» و هم «دستمزد» و «بیمه» را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده است‪ ،‬بحث قراردادهایی موسوم به «قراردادهای حجمی» اســت‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬این قراردادها هیچ سابقه‌ای در قوانین و مقررات موجود ندارند‪ .‬منظور‬ ‫مکافات کار!‬ ‫گزارشی از‬ ‫ِ‬ ‫انواع عجیب و غریب قراردادهای کار‬ ‫انواع قراردادهای عجیب و غریب کار عرصه‌ای برای ارزان‌سازی نیروی‬ ‫کار‪ ،‬کاهش حق و حقوق نیروی کار و گسستن انسجام و اتحاد در مطالبه‌گری‬ ‫کارگران است‪.‬‬ ‫غریب کار بر محور دور زدن قانون کار‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬قراردادهای عجیب و‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫رواج یافته؛ روش‌های نوینی که عمال برای باال بردن زمان کار کارگران و پایین‬ ‫آوردن دستمزد آنان به کار می‌رود! «قراردادهای آزمایشی»‪« ،‬قراردادهای پیمان‬ ‫تک نفره»‪« ،‬قراردادهای کارآموزی»‪« ،‬قرارداد مشاوره‌ای»‪« ،‬کارگران خیریه» و‬ ‫«اجاره میزهای کار» انواعی از قراردادهای کاری را پدید آورده است‪.‬‬ ‫در صنایع حساس نیز رد پای شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی‬ ‫دیده می‌شود که عناوین عجیب و غریبی چون «کارگر پیمانکاری»‪« ،‬کارگر‬ ‫حجمی»‪« ،‬کارگر ارکان ثالث» و «کارگر جایگزین» را به قراردادهای کاری کارگران‬ ‫ً‬ ‫وارد کرده‌اند‪ .‬عمدتا این نوع قراردادها در صنایع مهمی همچون نفت و گاز‬ ‫کشور دیده می‌شود که سبب الیه الیه شدن نیروی کار می‌شود تا هر چه بیشتر‬ ‫ادغام عمودی نیروی کار را برهم بزند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عریان داللی کارگر‬ ‫کار کارگر عمال به شکل‬ ‫ِ‬ ‫کاالیی شدن نیروی ِ‬ ‫درآمده است‪ .‬شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی را در زمره‬ ‫«دال ل‌های کارگر» می‌توان گنجاند‪ .‬در شهرداری‌ها‪ ،‬خودروسازی‌ها در‬ ‫قالب قطعه‌سازی‌ها‪ ،‬مخابرات و مهمتر از همه صنعت نفت و گاز این‬ ‫داللی‌ها زیادتر دیده می‌شوند و البته این شکل از ساماندهی نیروی کار‬ ‫بیشتر در بخش‌های‌ شبه دولتی و دولتی دیده می‌شود‪ .‬مهم‌ترین کارکرد‬ ‫«برون سپاری‌»ها برای شبه دولتی‌ها این است که از برخورد مستقیم تعداد‬ ‫کارگران معترض با کارفرما کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫این است کار به صورت حجمی و یکباره و مقطعی به کارگر واگذار می‌شود‪ .‬این‬ ‫قرارداد به این شکل همان مقاطعه‌ای حقوق مدنی است‪ .‬یعنی به ادبیات حقوق‬ ‫خصوصی و قراردادهای توافقی نزدیک است تا حقوق عمومی اما علی‌رغم اینکه‬ ‫ماهیت آن در قانون کار پیش‌بینی نشده متاسفانه به شکل زیادی رواج دارد‪.‬‬ ‫این قراردادهای حجمی دستمزدها به نوعی توافق مقطوعی است که می‌تواند زیر‬ ‫حداقل دستمزد باشد و دیگر مزایا‪ ،‬بیمه‪ ،‬سنوات و عیدی به آن تعلق نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬در این قرارداد صرفا حق‌السعی فروش نیروی کار به کارگر پرداخت‬ ‫می‌شود چون از شمول قانون کار خارج می‌شود‪ .‬یعنی با این نیت که کارگران را از شمول‬ ‫قانون کار خارج کنند‪ ،‬قرارداد حجمی منعقد می‌کنند‪ .‬بیمه هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و‬ ‫از خیلی از مزایا محروم می‌شوند‪ .‬در اصل مثل یک مقاطعه‌کار با کارگر برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫اما هیئت‌های تشخیص و حل اختالف اداره کار نباید به این قراردادها رسمیت دهند‬ ‫و باید بخشنامه جدیدی برای برچیده شدن قراردادهای حجمی صادر کنند یا رویه‌ای‬ ‫اعمال شود که قراردادهای حجمی به کل کنار بروند‪.‬‬ ‫قراردادهای پیمان تک نفره برای دور زدن امکان شکایت کارگر به اداره کار‬ ‫وی با بیان اینکه نوع دیگر از قراردادهایی که با آن سعی می‌کنند قانون کار را‬ ‫دور بزنند‪« ،‬قراردادهای پیمان تک نفره» است‪ ،‬بیان می‌کند‪ :‬ماهیت کار اساسا‬ ‫پیمان نیز و تابع قواعد و شرایط عموم پیمان‌ها نیست و کارگر تعهدی صرفا‬ ‫به نتیجه ندارد‪ .‬این پیمان تک نفره هم از آن قراردادهای من‌درآوردی است‪.‬‬ ‫قراردادی که کارگر به خاطر اینکه مدتی کارگر را از شمول قراردادکار و قانون کار‬ ‫خارج کنند‪ ،‬یک پیمان تک نفره با او می‌بندند درحالیکه ماهیت قرارداد همان‬ ‫قراداد موقت یا معین است‪ .‬در صورت پذیرش این قراردادها فرد مشمول قانون‬ ‫و مقررات پیمان می‌شود‪ .‬با توجه به اینکه با این ترفندها می‌توانند صالحیت‬ ‫ادارات کار برای رسیدگی به شکایات کار را دور بزنند و کلی از حقوق ومزایای‬ ‫کارگران را پرداخت نکنند یا رعایت نکنند‪ ،‬این شکل از قراردادها نیز در بسیاری‬ ‫از کارگاه ها رواج پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬اگر بخواهیم در سیاست‌های کلی تبصره ‪ ۱‬و ‪ ۲‬ماده ‪ ۷‬آمره بودن‬ ‫قوانین را لحاظ کنیم‪ ،‬باید به این موارد هم اشاره کنیم‪ .‬در این‌صورت قراردادهای‬ ‫پیمان تک نفره هم باید کنار زده شده و به رسمیت شناخته نشوند‪.‬‬ ‫قرادادهای مشاوره‌ای برای کاهش مزایای کارگر‬ ‫به عقیده این پژوهشگر حقوق کار مدل دیگری از قراردادهای تضییع کننده‬ ‫حقوق کارگران‪« ،‬قراردادهای مشاوره‌ای» است که به عنوان نیروی کارشناس یا‬ ‫متخصص یا مدیر استفاده می‌شود‪ .‬این مساله بیشتر در دستگاه‌های دولتی که‬ ‫قراردادهای مشمول قانون کار با کارگر منعقد می‌کنند‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬یعنی مستخدم کارشناس است و اساسا کار کارشناسی‬ ‫می‌کند اما ساعت کار ی‌اش و همه شرایط دیگرش مطابق قانون کار است و هر روز‬ ‫سر کار می‌رود اما با انعقاد قرارداد مشاوره‪ ،‬قانون کار را دور می‌زنند تا حقوق و‬ ‫مزایای قانون کار به این کارشناس تعلق نگیرد‪.‬‬ ‫اسماعیلی با اشاره به اینکه یکسری از اشکال دیگر این قرادادهای عجیب‬ ‫و غریب هم «قراردادهای کارآموزی» است که واجد همان ویژگی‌های نیروی کار‬ ‫ارزان و بدون دستمزد است که تحت عنوان کارورزی و کارآموزی رواج پیدا کرده‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬ممکن است ذیل دستورالعمل‌های وزارت کار هم نباشند اما با توافقی‬ ‫که با کارگر انجام می‌شود‪ ،‬خیلی از امتیازات مقررات حمایتی قانون کار را در‬ ‫این قرارداد حذف می‌کنند‪ .‬به این شکل که هیچگونه آموزشی در کار نیست‬ ‫و اساسا نیروی کار‪ ،‬نیروی متخصص و ماهر و کارگر باسابقه است و کار را هم‬ ‫بلد است و یا حتی کار را بلد نیست اما نیاز به کارآموزی یا آموزش ندارد ولی‬ ‫با انعقاد قرارداد تحت عنوان کارآموزی کارگر را از شرایط عمومی حقوق مزایای‬ ‫قانون کار خارج می‌کنند‪ .‬درحالیکه کارآموزی باید در محیط آموزشی کنار کارگاه‬ ‫باشد و مربی داشته باشد و مربی کارت آموزش داشته باشد و شرایط و تشریفات‬ ‫عمومی کارآموزی برقرار باشد‪ .‬دراین موارد هیچیک از این شرایط کارآموزی در‬ ‫ً‬ ‫کارگاه حاکم نیست و کارگر مستقیما مثال در خط تولید مشغول به کار است اما در‬ ‫قراردادش کارآموزی آمده است‪.‬‬ ‫قرادادهای صنایع مهم؛ رکن دومی‌ها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ دولتی عمدتا حوزه نفت و گاز عمدتا‬ ‫با کارگران قراردادهای ارکان ثالث امضا می‌کنند‪ .‬اسماعیلی می‌گوید‪ :‬قرارداد‬ ‫«ارکان ثالث» هم شکل دیگری از این قراردادهای عجیب و غریب است‪.‬‬ ‫دسته‌ای از کارگران به صورت مستقیم در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های‬ ‫بزرگ مستخدم هستند(رکن اولی‌ها) و عده‌ای نیروی پیمانی‌اند (رکن دومی‌ها) و‬ ‫عده‌ای قراردادکاری هستند هستند که اصطالحا به این دسته سوم ارکان ثالث‬ ‫می‌گویند که بیشتر هم در شرکت‌های نفتی‪ ،‬عسولیه و جم هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این افراد به‌صورت قرارداد کار با دستگا‌های اجرایی یا‬ ‫شرکت‌های بزرگ دولتی کار می‌کنند اما نیروی قرارداد موقتی هستند که طبق‬ ‫قانون کار استخدام می‌شوند و تابع تشریفات آیین‌نامه استخدامی خاص‬ ‫نیستند‪ ،‬بیان می‌کند‪ :‬آنها در مدت زمان و شکل استخدام امنیت شغلی کمتری‬ ‫دارند‪ .‬اما مساله درباره این دسته از کارگران این است که خیلی از کارفرمایان طبق‬ ‫قوانین و بخشنامه‌های دولتی صالحیت استخدام کارگران به صورت پیمانی یا‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫آقا‬ ‫حداکثر ‪30‬‬ ‫تهران‬ ‫دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته مرتبط‬ ‫تسلط کامل به اکسل‪،‬مسئولیت پذیر و با دقت‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی برنامه ریزی‬ ‫و ‪IT‬‬ ‫آقا و خانم‬ ‫‪-‬‬ ‫تهران‬ ‫دارای رشته مهندسی صنایع‪/‬مدیریت مرتبط‪ ،‬آشنا به اصول و‬ ‫مفاهیم زنجیره تامین‪ ،‬آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه‪،‬‬ ‫توانایی برنامه ریزی‪ ،‬توانایی تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشات‪،‬‬ ‫تسلط خوب به مهارت های ‪ICDL‬‬ ‫• لطفا رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس زیر ارسال نمایید‪( .‬ترجیحا محل سکونت مرکز تا شرق تهران)‬ ‫‪ job@ferdowsdco.com‬یا ‪fdcojob@gmail.com‬‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫‪djob297@gmail.com‬‬ ‫همه چیز برای نیروی کار ارزان‪ ،‬کارگران شرکتی‬ ‫عـــلـــی خـــدایــــــی (فعال کارگری و‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار)‬ ‫معتقد است که شرکت‌های پیمانکاری‬ ‫اقسام مختلف قراردادها را هر روز خلق‬ ‫می‌کنند‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬این اتفاقات‬ ‫بیشتر در حوزه‌ی نفت و گاز رخ می‌دهد؛‬ ‫میل «سودبخشی» یا‬ ‫در صنعت نفت‪ِ ،‬‬ ‫به اصطالح «حاتم بخشی» به حامیان یا‬ ‫اطرافیان‪ ،‬هر روز شرکت‪ ،‬خلق می‌کند و‬ ‫کارفرما می‌آفریند‪.‬‬ ‫او درباره شرایط کارگرانی که با‬ ‫این شرکت‌ها کار می‌کنند‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫مزدی بسیار پایین‌تر‬ ‫نداشتن امنیت شغلی و «بی‌ثبات‌کاری»‪ ،‬دستمزد و مزایای ِ‬ ‫حق «ترفیع‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫نسبت به همکاران رسمی یا قراردادی خود‪ ،‬عدم امکان‬ ‫ِ‬ ‫نظام «طبقه‌بندی مشاغل» ازجمله مسایل این کارگران‬ ‫شغلی» و رعایت‬ ‫ِ‬ ‫نشدن ِ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خدایی معتقد است که در شرایط فعلی کمترین کاری که دولت برای بهبود‬ ‫معیشتی کارگران می‌تواند انجام دهد‪ ،‬حذف قراردادهای پیمانکاری و شرکت‌های‬ ‫واسطه‪ ،‬حداقل از زیرمجموعه‌های مستقیم و غیرمستقیم خودش است‪ .‬اگر این کار‬ ‫را انجام دهند و «یکسان‌سازی شرایط کار» را محقق نمایند‪ ،‬قدم بزرگی برداشته‌اند‪.‬‬ ‫او در انتقاد بیشتر به نمونه‌های عینی رجوع می‌کند‪ :‬در برخی حوزه‌ها برای‬ ‫کارگر رسمی‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫یک کار یکسان‪ ،‬چهار مدل قرارداد داریم؛‬ ‫ِ‬ ‫انگیزشی بسیار؛ «قراردادی‌ها» در کنار‬ ‫درآمد دارد به اضافه امکانات رفاهی و‬ ‫ِ‬ ‫کارگران‬ ‫همان رسمی‌ها هستند که ‪ ۳.۵‬میلیون تومان می‌گیرند و در همان شغل‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پیمانکاری هستند که حدود ‪ ۲.۵‬میلیون تومان درآمد دارند و در نهایت می‌رسیم‬ ‫به «ارکان ثالثی‌ها» که فقط حداقل دستمزد را می‌گیرند‪.‬‬ ‫اینجا جایی است که «کار یکسان‪ ،‬مزد یکسان» معنایی ندارد‪ .‬برای کاستن از‬ ‫بهای کار کارگر هر ترفندی که به مخیله خطور می‌کند‪ ،‬به کار گرفته شده‪ .‬برای سود‬ ‫بیشتر نیروی کار را به قعر چاه افکنده و غیرقانونی را فراقانونی و فراقانونی را قانونی کرده‬ ‫است‪ .‬در قانون کار پرچم حداقل حمایت‌ها تبدیل به عروسک خیمه‌شب‌بازی‬ ‫شده و بی‌اعتبار می‌شود؛ هر روز راه‌های بیشتری برای دور زدن این حداقل‌ها پیدا‬ ‫ً‬ ‫می‌شود‪ .‬شیوه تولید سرمایه‌داری اصوال متمرکز است و همین امر کارگران را به هم‬ ‫نزدیک می‌کند‪ .‬کارگران همراه می‌شوند و در کنار هم مطالبه می‌کنند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬مریم وحیدیان‬ ‫شرکت تامین سرمایه بانک ملت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه معتبر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫حداقل کارشناسی صنایع‪ ،‬مدیریت صنعتی با ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ذکر عنوان شغلی و ردیف در ‪ subject‬ایمیل ارسالی الزامیست‬ ‫اجاره میز در آرایشگاه‌ها نوع جدید دور زدن قراردادهای قانونی‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه در بخش کارگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط مثال‬ ‫برخی «آرایشگاه‌ها» هم از قرادادهای عجیب و غریب زیاد دیده می‌شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می‌کند‪ :‬از کارگر استفاده می‌کنند‪ ،‬کارگر تابع دستور کارفرمـــا کـــار مـــی‌کـــنـــد و کـــار ه ــم‬ ‫به گونه‌ای است که مستحق دستمزد است اما با آن‌ها قرارداد کار منعقد نمی‌شود و‬ ‫به آنها اصطالحا «میز اجاره می‌دهند»‪ .‬یعنی کارگر می‌آید و میزی از آرایشگاه را اجاره‬ ‫می‌کند و با دریافت مبلغی از سمت مشتری و پرداخت پورسانت زیادی به صاحب‬ ‫آرایشگاه در مکان آرایشگاه کار می‌کند‪ .‬حتی از وسایل آرایشگاه هم استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫اما با اجاره میز‪ ،‬این افراد را از شمول قانون کار خارج می‌کنند‪ .‬مزایایی مثل سنوات و‬ ‫عیدی نیز با این شرایط دیگر به آنان تعلق نمی‌گیرد‪ .‬این‌ها نیز از سوی ادارات کار باید‬ ‫به عنوان کارگران مشمول کار به رسمیت شناخته شوند چراکه کارشان واجد ارکان‬ ‫سه‌گانه رابطه کارگری و کارفرمایی است و باید تابع قانون کار باشند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دارویی پخش فردوس استخدام می نماید‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی عباس‬ ‫آباد دعوت به همکاری می نماید‬ ‫نقض مقررات به نام «خیریه»‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬دسته دیگری از کارگران هم هستند که برای خیریه‌ها کار‬ ‫ً‬ ‫می‌کنند‪.‬خیریه‌هااینافرادرابا کار تقریبارایگاناستخداممی‌کنند‪.‬زیرحداقلدستمزد‬ ‫با آن‌ها قرارداد منعقد می‌شود و تابع مقررات کار در بحث دستمزد و بیمه نیستند‪.‬‬ ‫یعنی بسیاری از خیریه‌ها که فعال‌ترین‌شان در اصفهان هستند به واسطه اینکه‬ ‫موضوع کار خیریه است مقررات قانون کار را در خصوص کارگران نقض می‌کنند و‬ ‫این افراد را با دستمزدها کمتر از حداقل دستمزد به کار می‌گیرند‪ .‬درنتیجه نیازمند‬ ‫این هستیم که بخشنامه یا دستورالعمل جدی خطاب به این خیریه‌ها برای رعایت‬ ‫قوانین و مقررات قانون کار در قبال کارگران صادر و اجرایی شود‪.‬‬ ‫مبارزه برای حق‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه در همه این اشکال عجیب و غریب که حتی به موارد باال‬ ‫محدود نبوده و در سطوح پنهان و وسیع دیگری نیز در جریان است‪ ،‬بیان می‌کند‪:‬‬ ‫در سطح اول و مهمتر الزم است تا با تقویت تشکل‌ها‪ ،‬سندیکاها و شوراهای‬ ‫مستقل کارگری وجه عمومی بودن حقوق کار را در این محیط‌های کارگری تقویت‬ ‫کنیم که به واسطه توافقات جمعی و مقاومت‌های تشکل یافته بتوانند جلوی این‬ ‫شرایط نابرابر نیروی کار را بگیرند‪ .‬در سطح خرد نیز الزم است که هیات‌های‬ ‫تشخیص و حل اختالف ادارات کار این شکل‌های قرارداد را به هیچ وجه به‬ ‫رسمیت نشناخته و با احراز شرایط رابطه کارگی و کارفرمایی این افراد را مشمول‬ ‫قانون کار و حقوق و مزایای آن بدانند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬برای حرکت به سمت حقوق عمومی کردن قرادادهای کار‬ ‫می‌بایست هم برای به دست آوردن تشکل مبارز کرد و هم بر شرایط قانونی برای‬ ‫احقاق حق کارگران پافشاری شود‪ .‬این جنبه‌ها لزوما همدیگر را کسر نمی‌کنند‪.‬‬ ‫«مبارزه» بر مبنای «حق» وقتی پایه‌ریزی شود و بر اساس حق‌خواهی پیش می‌رود‪،‬‬ ‫می‌تواند به ایجاد حق‌های جدید و تشکیل سازوکار جدید و حتی سازماندهی‬ ‫جدید برای استیفای آن نیز بینجامد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با واسطه این کارگران را ندارند و از آن منع شده‌اند‪ .‬کارگران آنها باید به‌صورت‬ ‫مستقیم جذب دستگاه‌های موردنظر شوند‪ .‬یعنی در بسیاری از موارد این الزام‬ ‫وجود دارد که جذب کارگران به صورت مستقیم باشد و اساس ارکان ثالث برای‬ ‫این افراد خالف قوانین و مقررات می‌تواند تلقی شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی عباس‬ ‫آباد دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫حداقل کارشناسی (مرتبط) با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ذکر عنوان شغلی و ردیف در ‪ subject‬ایمیل ارسالی الزامیست‬ ‫‪djob297@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫قابلیت ها و سایر شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫مسلط به استانداردهای حسابداری‪ ،‬تسلط بر تهیه گزارشات مالی‪،‬‬ ‫قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای‬ ‫آشنایی با نرم افزارهای مالی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی منابع انسانی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫مدیریت‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫مسلط به فرآیندهای منابع انسانی‪ ،‬به ویژه تجزیه و تحلیل شغل‪،‬‬ ‫جبران خدمات‪ ،‬مدیریت عملکرد و آموزش و توسعه کارکنان‬ ‫مسلط به قوانین کار و بخشنامه های مرتبط بیمه و مالیات‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resumeh.bd1398@gmail.com‬‬ ‫ذ کر عنوان شغل در موضوع ایمیل الزامی است و در غیر اینصورت از پذیرفتن آن معذوریم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع در شهرک صنعتی عباس آباد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫حداقل فوق دیپلم مکانیک‪ ،‬با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ذکر عنوان شغلی و ردیف در ‪ subject‬ایمیل ارسالی الزامیست‬ ‫‪djob297@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی مامونیه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تراشکار با دو سال سابقه‬ ‫‪tirdadsazeh@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫یك شرکت مهندسي – بازرگاني‬ ‫جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫فوق لیسانس یا دکتراي برق‬ ‫‪ ۱‬نفر خانم ترجيحا آشنا با امور بازرگاني‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه‬ ‫خود را به آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫‪arn_nbf@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یك شرکت فني و مهندسي‬ ‫داراي بيـش از ‪ 1000‬نفـر پرسـنل در سراسـر كشـور و فعـال در‬ ‫زمينـه ي اجـراي پروژه هاي آب و فاضالب‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬سـد سـازي‪،‬‬ ‫تاسيسات‪،‬ابنيه‪ ،‬راه و ‪ ...‬به روش ‪ ، EPC ,EPCF ,BOT‬به منظور‬ ‫توسـعه منابـع انسـاني خـود در دفتر مركـزي از افراد واجد شـرايط‬ ‫زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مدیر دفتر فني و پیمان ها‬ ‫کارشناسي و باالتر رشته هاي عمران‪ ،‬صنایع‬ ‫●‪ 15‬سـال سـابقه کار مرتبـط ●تسـلط بـه شـرايط عمومـي‬ ‫پيمـان(‪ ، )EPC.EPCF.BOT‬صـورت وضعيـت هـا‪ ،‬مديريـت‬ ‫ادعـا و اصـول مذاكـره پروژه هـاي عمرانـي●داراي مهـارت در تهيه‬ ‫و بررسـي اليحه تاخيرات● آشـنا بـه تدوين قراردادهاي مشـاوران و‬ ‫پيمانـكاران● تسـلط بـه نـرم افزارهـاي عمومـي ‪Office‬‬ ‫و تخصصي عمران●مسلط به زبان انگليسي‬ ‫‪ -2‬کارشناس امور پیمان ها‬ ‫کارشناسي و باالتر رشته هاي عمران‪ ،‬صنایع و مكانیك‬ ‫●‪ 10‬سـال سـابقه کار مرتبـط● مسـلط بـه تحليل و رسـيدگي به‬ ‫انـواع قراردادهاي عمرانـي و غير عمرانـي( ‪، )EPC.EPCF.BOT‬‬ ‫●شـرايط عمومـي پيمان و صـورت وضعيت‬ ‫●تسلط به نرم افزارهاي تخصصي عمران و ‪Office‬‬ ‫●آشنا به زبان انگليسي‬ ‫‪- 3‬کارشناس دفتر فني‬ ‫کارشناسي رشته هاي عمران‪ ،‬صنایع و مكانیك‬ ‫●‪7‬سال سابقه کار مرتبط در زمينه دفتر فني پروژه هاي عمراني‬ ‫● آشـنا بـه قراردادهـاي پروژه هاي عمراني‪ ،‬فهرسـت بها‪ ،‬شـرايط‬ ‫عمومي پيمـان و صورت وضعيت‬ ‫● تسلط به نرم افزارهاي تخصصي عمران و ‪Office‬‬ ‫●آشنا به زبان انگليسي‬ ‫‪ 4‬مدیر مهندسي تصفیه خانه‬ ‫کارشناسي ارشد عمران ‪ /‬مكانیك ‪ /‬محیط زیست‬ ‫●حداقـل ‪ 10‬سـال سـابقه کار مرتبـط بـا طراحـي و مهندسـي‬ ‫تصفيـه خانـه هـاي آب و فاضلاب‬ ‫● تسلط به تهيه و طراحي نقشه هاي مهندسي‬ ‫●تسـلط به ‪● DCC‬تسـلط به نرم افزارهاي تخصصـي و ‪Office‬‬ ‫● مسـلط به زبان انگليسـي ‪ -‬اصفهان‬ ‫‪-5‬کارشناس ‪DCC‬‬ ‫کارشناسي رشته هاي مهندسي‪ /‬مدیریت‪/‬نرم افزار‬ ‫● ‪ 5‬سال سابقه کارمرتبط‬ ‫● مسلط به مستند‌سازي و گردش مدارك مهندسي‬ ‫و نرم افزارهاي تخصصصي اين رشته‬ ‫● داراي روحيه پيگيري‪ ،‬نظم و انضباط كاري‬ ‫● آشنايي با زبان انگليسي‬ ‫● تسلط به نرم افزار اتوكد ‪Office ،‬‬ ‫‪-6‬کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫کارشناسي و باالتر رشته صنایع و مدیریت صنعتي‬ ‫● ‪ 6‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● مسلط به اجراي سيستمهاي مديريت كيفيت (‪) IMS‬‬ ‫و تحليل سيستم ها و فرآيندها‬ ‫● آشـنا بـا گواهينامـه هاي مرتبط و روش هاي اسـتاندارد سـازي‬ ‫فرآيندهاي سـازماني ● تسـلط در مميـزي داخلي فرآيندها‬ ‫● تسلط به نرم افزار ‪Office‬‬ ‫‪-7‬کارشناس برنامه ریزي و کنترل پروژه‬ ‫کارشناسي و باالتر رشته صنایع ‪ /‬عمران‬ ‫●‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● مسـلط بـه مباحـث كنتـرل پـروژه و برنامـه ريـزي پـروژه هاي‬ ‫عمرانـي و صنعتـي(‪ ، )EPC.EPCF.BOT‬كنتـرل هزينـه‬ ‫● تسلط كامل بر نرم افزار ‪MSProject، P6‬‬ ‫‪-8‬مسئول مالي و اداري پروژه‬ ‫کارشناسي و باالتر رشته حسابداري ‪ /‬مدیریت ‪ /‬اقتصاد‬ ‫● حداقل ‪ 7‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫● مسـلط به حسـابداري پيمانكاري‪ ،‬امور مالياتي‪ ،‬قوانين اداره كار‬ ‫و بيمه تامين اجتماعي‪ ،‬محاسـبات كاركرد‪ ،‬جذب و اسـتخدام‪...،‬‬ ‫● تسلط به نرم افزار همكاران سيستم و ‪Office‬‬ ‫‪ -9‬کارشناس اداري و منابع انساني‬ ‫کارشناسي و باالتر رشته هاي مدیریت‪ ،‬صنایع‬ ‫و سایر رشته هاي مرتبط‬ ‫●‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● مسـلط بـه كليـه فرايندهـاي منابع انسـاني اعم از امـور جذب و‬ ‫اسـتخدام‪ ،‬نگهداشـت‪ ،‬آموزش‪ ،‬كارگزيني ●تسـلط به انعقاد قرارداد‬ ‫و قوانيـن كار و تاميـن اجتماعي ● آشـنا با نـرم افزارهاي‬ ‫منابع انساني و ‪Office‬‬ ‫‪-10‬کارشناس آموزش‬ ‫کارشناسيمدیریت‪،‬منابعانساني‪،‬صنایعورشتههايمرتبط‬ ‫● حداقـل ‪ 5‬سـال سـابقه مرتبـط بـا آمـوزش ●مسـلط بـه كليه‬ ‫فرآيندهـاي آمـوزش (‪ ) ISO 10015‬و داراي تجربـه در خصـوص‬ ‫اجـراي دوره هاي آموزشـي‪ ،‬اثربخشـي‬ ‫‪ -11‬کارمند دبیرخانه‬ ‫کارشناسيوباالتررشتههايمدیریتوعلومانساني‬ ‫●‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط با دبيرخانه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومـه خـود را بـا ذكـر‬ ‫عنـوان شـغلي بـه آدرس ايميـل زيـر ارسـال كننـد‪.‬‬ ‫●داشتن اطالعات عمومي از رنگ شناسي و فرم شناسي‬ ‫● توانايي در مذاكره● وانايي در پيگيري مسائل‬ ‫‪Info@kouroshprotein.com‬‬ ‫●داراي كارت پايان خدمت يا كفالت دائم براي آقايان‬ ‫تراشکار‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●حداكثر سن ‪ 30‬سال●آشنايي به زبان انگليسي‬ ‫● مسلط به تراشكاري با دستگاه هاي تراش دستي‬ ‫واجديـن شـرايط مـي توانند رزومـه كاري خـود را بـه آدرس ايميل‬ ‫● مسلط به نقشه خواني صنعتي‬ ‫درج عنوان شغلي در موضوع ايميل الزامي ميباشد‪.‬‬ ‫آسایشگاه خيریه کهریزك‬ ‫به منظور تكميل نيروي انساني خود افراد ذيل را از تهران ‪،‬‬ ‫البرز ‪ ،‬قم و قزوین دعوت به همكاري مي نمايد‪:‬‬ ‫‪ -1‬پاتولوژیست علوم آزمایشگاهي دکترا‬ ‫‪ -2‬پزشک عمومي دکتراي حرفه اي پزشکي‬ ‫‪-3‬دندانپزشک دکترا‬ ‫‪-4‬پرستار کارشناس‬ ‫‪ -5‬بهیار دیپلم بهیاري‬ ‫‪-6‬فیزیوتراپیستکارشناس‬ ‫‪ -7‬کار درمانگر(ذهني وجسمي) کارشناس‬ ‫‪-8‬گفتار درمانگر کارشناس‬ ‫‪ -9‬کارشناس تربیت بدني کارشناس‪-‬‬ ‫کارشناس ارشدآسیب شناسي و حرکات اصالحي‬ ‫‪ -10‬روانشـناس کـودکان اسـتثنائي کارشـناس ارشـد ‪-‬‬ ‫حداقل دو سـال سـابقه كار باليني و حداكثر ‪ 35‬سـال سن مي باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬کارشناس تربیت بدني‬ ‫خانم با مدرك كارشناسي ارشد بكارگيري مي گردد‪.‬‬ ‫● تسلط به تايپ سريع فارسي و انگليسي‬ ‫متقاضيان واجد شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫● تسلط به نرم افزارهاي اتوماسيون اداري و ‪Office‬‬ ‫زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫● روابط عمومي باال‪ ،‬منظم●آشنا به بايگاني مدارك ‪ -‬اصفهان‬ ‫‪ -12‬مسئول دفتر‬ ‫کاردانيوباالترمدیریتوسایررشتههايمرتبط‬ ‫●‪7‬سال سابقه کار مرتبط زمينه مسئول دفتر مديران‬ ‫عامـل و معاونيـن ● مسـلط بـه برنامـه ريـزي جلسـات‪ ،‬اصـول‬ ‫مكاتبـات و نامـه نـگاري هـاي سـازماني و نـرم افزارهـاي ‪Office‬‬ ‫درج عنوان شغل مورد تقاضا در موضوع ايميل الزاميست‬ ‫از متقاضيـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ايميـل زير ارسـال نمايند‪.‬‬ ‫‪Estekhdam.96@gmail.com‬‬ ‫خود د‬ ‫البرز‬ ‫یك شرکت صنایع غذایي‬ ‫جهت تكميل كادر خود در از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس اجرایي عمران آقا‬ ‫● سـن ‪ ۲۵‬الي ‪ ۳۵‬سـال● كارشناسـي‪ -‬عمران ● داراي ‪ ۵‬سـال‬ ‫سـابقه كاري مرتبـط در امور پـروژه هاي عمراني‬ ‫کارشناس نقشه بردار‬ ‫● سـن‪ ۲۵‬الي ‪ ۳۵‬سـال ●كارشناسـي – عمران يا نقشـه برداري‪-‬‬ ‫●حداقل ‪ ۳‬سـال سابقه كار مرتبط‬ ‫کارشناس برنامه ریزي تولید‬ ‫● سـن ‪ ۲۵‬الي ‪ ۳۵‬سال●كارشناسـي‪ -‬مهندسـي صنايع گرايش‬ ‫توليـد صنعتي● آشـنايي بـه مجموعه نرم افـزار آفيس‬ ‫● آشنايي با نرم افزار راهكاران● حداقل ‪ ۳‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫●سن ‪ ۲۷‬الي ‪ ۳۷‬سال ●كارشناسي‪ -‬مهندسي صنايع‬ ‫● تسلط كامل به نرم افزارهاي ‪Excel،MSP،Primavera‬‬ ‫● آشنايي با استاندارد ‪PMBOK‬‬ ‫● تسلط بر طراحي گزارش و داشبوردهاي مديريتي‬ ‫● آشنايي با مفاهيم كنترل هزينه و بودجه بندي‬ ‫● داراي ‪ ۳‬سال سابقه كار در حوزه برنامه ريزي و كنترل پروژه‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ايميـل زير ارسـال كنند‪.‬‬ ‫‪cv.jobopp@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‬ ‫یک شرکت جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد منابع انساني آقا ‪ /‬خانم‬ ‫● با مدرك حداقل فوق ليسانس مرتبط ● با سابقه مرتبط‬ ‫ساختارساز و توانمند در اجراي پروژه هاي منابع انساني‬ ‫● مسلط به برنامه آفيس‬ ‫●مسلط به فتوشاپ و نرم افزارهاي طراحي در سطح باال‬ ‫‪alirezachavary@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یك دفتر فني پيمانكاري آب و فاضالب و آبنيه‬ ‫مهندس مکانیک یا عمران‬ ‫● آقـا بـا بيش از ‪ 2‬سـال سـابقه كار ● مسـلط به اتوكد و فهرسـت‬ ‫بهـا‪ ،‬صـورت وضعيـت نويسـي بـا نـرم افـزار تدبيـر و تـدكار و تهيه‬ ‫صورتجلسـات كارگاهـي مي باشـد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ايميل زير‪:‬‬ ‫‪mostafa.naseri89@gmail.com‬‬ ‫ایالم‬ ‫شرکت آریا رود پارس‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان ايالم از افراد واجد شرايط‬ ‫زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫مسئول انبار آقا‬ ‫● بـا حداقـل ‪ 8‬سـال سـابقه كار ● مسـلط بـه نـرم افـزار هـاي‬ ‫همـكاران سيسـتم جهـت كار در كارگاه در شـهر آبدانـان‬ ‫از متقاضيـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ايميـل زير ارسـال نمايند‪.‬‬ ‫‪ariaroodpars@gmail.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان بوشهر از افراد واجد‬ ‫شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس تولید آقا‬ ‫● رشـته مهندسـي شـيمي فقط با گرايش پليمر‪ -‬دانشگاه دولتي‬ ‫● داشتن سـابقه كار نياز نمي باشد‬ ‫●حقـوق و مزايـا بـر اسـاس سيسـتم حقوقي شـركت و سـابقه و‬ ‫تجربه ●محل كار در يك شـركت پتروشـيمي واقع در عسـلويه ‪ -‬به‬ ‫همـراه خوابـگاه‪ ،‬غذا و ايـاب و ذهاب‬ ‫از متقاضيـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ايميـل زير ارسـال نمايند‪.‬‬ ‫‪Sheikhibabak@yahoo.com‬‬ ‫تبریز‬ ‫یك شرکت توليدي صنعتي بزرگ‬ ‫به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫درج شـده در آگهـي ارسـال نمايند‪.‬‬ ‫‪estkhdam2019@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شرکت توليد لوازم خانگي‬ ‫از فارغ التحصيالن رشته هاي زير دعوت به همكاري مي نمايد‪:‬‬ ‫فارغ التحصیالن رشته هاي صنایع‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬برق (الکترونیک)‬ ‫●در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد‬ ‫متقاضيان مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫اعالم شده ارسال نمايند‪.‬‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫محل كار ‪ :‬شهرك صنعتي شكوهيه‬ ‫محل اشتغال‪ :‬شهرك صنعتي شكوهيه‬ ‫فعاليت شركت‪ :‬توليد انواع شيراالت صنعتي نفت و گاز‬ ‫متقاضيـان واجـد شـرايط ميتواننـد رزومـه خـود را بـه ايميـل زيـر‬ ‫ارسـال نماينـد ‪.‬‬ ‫‪f.asadi@cvkvalve.com‬‬ ‫کرمان‬ ‫مهندسين مشاور در دفتر سایت‬ ‫مهندس برق و ابزار دقیق‬ ‫‪job@parsappliance.com‬‬ ‫● بـا مـدرك كارشناسـي ارشـد ● حداقل پنج سـال سـابقه كار در‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مهندسـين مشـاور ● تسـلط كامل به نرم افـزار هاي طراحـي دارد‪.‬‬ ‫یك شرکت خصوصي واقع در شهرك صنعتي حيدریه‬ ‫عالقمندان رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫(كيلومتر ‪ ۱۸‬جاده تاكستان‪-‬زنجان)‬ ‫جهت تكميل كادر خود در اسـتان قزوين از افراد واجد شـرايط زير‬ ‫دعوت به همـكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫اتوماسیون کار صنعتي و مانیتورینگ (‪ ۱ )plc‬نفر آقا‬ ‫به منظور اتوماسيون سازي خط توليد‬ ‫● مسلط به ‪ PLC‬و اتوماسيون‬ ‫● آشنا به زبان انگليسي و برق صنعتي‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرايط ميتوانند رزومه و شـماره تماس خـود را به‬ ‫آدرس ايميـل زير ارسـال كنند‪.‬‬ ‫‪sci.paper.g@gmail.com‬‬ ‫ارسال فرمايند‪ .‬اولويت با افراد بومي استان كرمان و‬ ‫فارغ التحصيالن دانشگاه هاي معتبر مي باشد‪.‬‬ ‫‪job.kerman.1398@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکتپيمانكاري‬ ‫جهـت تكميـل كادر خود در شـهر سـيرجان از افراد واجد شـرايط‬ ‫زيـر دعوت بـه همكاري مـي نمايد‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه‌ریزي و کنترل پروژه‬ ‫● فارغ‌التحصيل رشته مهندسي صنايع و يا ساير‬ ‫رشته‌هاي مرتبط●آشنايي با امور برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‬ ‫● تسلط به نرم‌افزارهاي كنترل پروژه مانند ‪MSP,Excel‬‬ ‫قم‬ ‫شرکت آبزیان صنعتي روبيان‬ ‫● حداقل ‪ 5‬سال تجربه كاري مرتبط‬ ‫● ترجيحاً آشنا با عمليات اجرايي راهسازي‬ ‫از عالقه مندان دعوت مي‌شود رزومه خود را به‬ ‫جهـت تكميـل كادر واحـد حسـابداري خود در اسـتان قـم از افراد‬ ‫آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪:‬‬ ‫حسابدار خانم‪/‬آقا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫واجـد شـرايط زير دعـوت به همـكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫● ‪ ۵‬سال سابقه كار در شركت هاي توليد يا بازرگاني‬ ‫● مسلط بر نرم افزارهاي افيس و حسابداري (نرم افزار سپيدار)‬ ‫انعطاف پذير و توان انجام كار گروهي و تيمي‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ايميـل زير ارسـال كنند‪.‬‬ ‫‪roubiyan.corporate@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت توليد انواع شيراالت صنعتي نفت و گاز‬ ‫‪Planningarp@gmail.com‬‬ ‫یك شرکت توليدی‬ ‫واقع در شـهرك صنعتي شـماره ‪ ۲‬جهت تكميل كادر پرسنلي خود‬ ‫از افراد واجد شـرايط زير‬ ‫دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫مدیر انبار ‪ ۱‬نفر ‪/‬آقا‬ ‫● سابقه كاري مرتبط (حداقل ‪ ۲‬سال )‬ ‫● رشته تحصيلي مرتبط ( مديريت‪ ،‬حسابداري‪ ،‬اقتصاد )‬ ‫● داراي انگيزه و پشتكار ● تعهد و مسئوليت پذيري‬ ‫● داراي روحيه كار گروهي‬ ‫يـك شـركت جهت تكميـل كادر خود در اسـتان قـم از افـراد واجد‬ ‫تکنسین نگهداري و تعمیرات ‪ ۳‬نفر‪ /‬آقا‬ ‫کارشناس برنامه ریزي تولید‬ ‫( تسلط بر ‪ ، PLC‬ميكروكنترلر‪ ،‬كنترل دور و …‪).‬‬ ‫شـرايط زيـر دعوت بـه همكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫● تكنسين برق صنعتي‬ ‫● هماهنگـي و تسـريع گـردش كار و مـواد درون و بيـن بخش هاي‬ ‫● سابقه كاري مرتبط و مفيد ( حداقل يك سال )‬ ‫يـك سـازمان بـر اسـاس برنامـه زمانـي توليـد ‪ ،‬بررسـي و توزيـع‬ ‫توليدات ‪ ،‬كارها و برنامه ارسـال مراسلات ‪ ،‬تبادل نظر با سرپرسـتان‬ ‫بخـش هـا بـراي تعيين ميـزان پيشـرفت كار و زمـان پايـان كارها ‪،‬‬ ‫تهيـه گـزارش از رونـد پيشـرفت كار ‪ ،‬ميـزان موجـودي كاالها ‪،‬‬ ‫هزينه ها و مشكالت پيش روي توليد‪.‬‬ ‫● كنتـرل روزانـه عملكرد بخش هاي توليدي جهـت ارائه نتايج به‬ ‫مديريت●تهيـه گـزارش روزانه وضعيت توليد بر اسـاس برنامه ريزي‬ ‫توليد ماهانه ● ثبت اطالعات براي سـنجش ظرفيت‬ ‫دسـتگاه هـاي توليـد● تهيـه گـزارش جهـت برنامـه ريـزي زمانـي‬ ‫اسـتاندارد بـراي توليد محصـوالت كدينگ محصـوالت ‪ ،‬مواد اوليه‬ ‫و مـواد آزمايشـگاهي در ديتابيس● تهيه گزارش بـرآورد مواد مورد‬ ‫نيـاز ماهانه●حداقل مدرك كارشناسـي مهندسـي صنايع‬ ‫خبره در اندازه گيري كار و زمان سنجي‬ ‫● خبره در نرم افزار ‪ EXCEL‬و ماكروسافت پراجكت ‪MSP‬‬ ‫طراح لیسانس یا باالتر گرافیک ‪ ،‬طراحي‪ ،‬نقاشي‬ ‫● آشنا به سيستم مديريت موجودي انبار‬ ‫یا شاخه هاي هنر‬ ‫● آشنا به نرم افزار انبار همكاران سيستم‬ ‫● خانم‪-‬آقا ●داشتن حداقل ‪2‬سال سابقه كارطراحي‬ ‫● توانايي در يادگيري سريع● توانايي در هماهنگي‬ ‫● تسلط نسبي به مكانيك و تاسيسات‬ ‫● آشـنايي بـا فراينـد هـاي نگهـداري و تعميـرات در واحدهـاي‬ ‫صنعتـي ( ‪) EM ، PM‬‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرايط ميتواننـد رزومـه خـود را بـه ايميـل زير‬ ‫ارسـال كنند‪.‬‬ ‫‪Info@vijegan-baspar.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫یك شرکت توليدي‬ ‫جهـت تكميـل كادر خـود در اسـتان گيالن‪ ،‬واقع در شـهر صنعتي‬ ‫رشـت از افـراد واجـد شـرايط زير دعـوت به همكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایي کارخانه تولیدي‬ ‫● مهارت در مديريت منابع انساني‬ ‫● مهارت در بازاريابي‪ ،‬تحقيقات بازار و فروش‬ ‫● آشنا با حسابداري و مالي‬ ‫● مهارت در تحقيق و توسعه محصوالت‬ ‫متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به‬ ‫ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪administration@saradairy.com‬‬
‫سالمت‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یــک فعــال صنفــی پرســتاران بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫برابــری مزایــا و رفاهیــات بــرای همــه پرســتاران گفــت‪:‬‬ ‫نبایــد در حــق شــرکتی‌ها تبعیــض روا بدارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا‪ ،‬براســاس اعــالم‬ ‫مقامــات رســمی وزارت بهداشــت‪ ،‬پرســتاران بخــش‬ ‫دولتــی دریافتــی حداقلی‌شــان‪ ۱.۶ ،‬برابــر پرســتاران‬ ‫بخــش خصوصی‌اســت و ایــن همــان جایی‌ســت کــه‬ ‫می‌تــوان گفــت‪ :‬قانــون کار یکســان‪ -‬مــزد یکســان بــه‬ ‫هیچ‌وجــه رعایــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫تبعیض نهادینه بین پرستاران رسمی و شرکتی‪،‬‬ ‫همواره یکی از انتقادات فعاالن صنفی پرستاران‬ ‫بوده است‪ .‬سیدجواد توکلی (عضو هیات مدیره‬ ‫نظام پرستاری مشهد) در این رابطه با تاکید بر‬ ‫اینکه پرستاران شرکتی در ارائه‌ی خدمت و داشتن‬ ‫مسئولیت در قبال بیماران هیچ تفاوتی با پرستاران‬ ‫رسمی ندارند و شرح وظایف همه‌ی پرستاران با هر نوع‬ ‫رابطه‌ی استخدامی‪ ،‬مشترک و همسان است‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬در دریافت حقوق و مزایا و استفاده از‬ ‫امکانات محل به‌کارگیری نیز نباید تفاوتی بین‬ ‫پرستاران شرکتی و سایر همکارانشان قائل شد‪.‬‬ ‫رســمیت شــناختن حقــوق قانونــی هم ـه‌ی پرســتاران‬ ‫در هم ـه‌ی رده‌هــا و رشــته‌های شــغلی اســت‪.‬‬ ‫توکلــی می‌گو یــد‪ :‬ا گــر بنــا بــر سیاســت‬ ‫کوچک‌ســازی دولــت اســت و بــر ایــن اســاس‪ ،‬امــکان‬ ‫اســتخدام پیمانــی و رســمی پرســتاران فراهــم نیســت‪،‬‬ ‫ایــن امــر نمی‌توانــد دلیلــی بــر محــروم مانــدن پرســتاران‬ ‫شــرکتی از حقــوق و مزایــای اولی ـه‌ی خــود باشــد‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬همانطور که بارها توسط‬ ‫مسئوالن وزارت بهداشت‪ ،‬قول داده شده که تمام‬ ‫امتیازات پرستاران رسمی برای پرستاران شرکتی‬ ‫نیز فراهم شود‪ ،‬بیمارستان‌ها وظیفه دارند این شعار‬ ‫وزارتخانه را به صورت عادالنه در بین تمام پرستاران‬ ‫به اجرا درآورند‪ .‬همه‌ی پرستاران از جمله پرستاران‬ ‫شرکتی حق دارند قرارداد مشخص حقوقی بر پایه‌‬ ‫امتیازات شغلی مصوب داشته و حقوق آنها همانند‬ ‫سایرین در آخر هر ماه پرداخت شود‪ .‬بروکراسی و‬ ‫مشکالت اداری بین شرکت‌های طرف قرارداد و‬ ‫دانشگاه‌های علوم پزشکی‪ ،‬نباید باعث ایجاد تاخیر‬ ‫و هر گونه خلل در پرداخت‌های به موقع‪ ،‬این گروه از‬ ‫همکاران ما شود‪.‬‬ ‫پرستاری شغلی حاکمیتی‌ست‬ ‫او تاکیــد می‌کنــد‪ :‬از آنجــا کــه پرســتاری بــه‬ ‫عنــوان یــک حرف ـه‌ی تخصصــی و شــغلی حاکمیتــی‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬کمتریــن وظیفــه حاکمیــت بــه‬ ‫رابطه پرستار و سیستم دوطرفه است‬ ‫بــه گفت ـه‌ی او‪ ،‬رابطــه پرســتار و سیســتم بایــد‬ ‫عادالنــه و دوطرفــه باشــد و همانطــور کــه پرســتار‬ ‫(بــا هــر گونــه رابط ـه‌ی اســتخدامی) در قبــال بیمــار‬ ‫کمبود ‪۱۲۵‬هزار پرستار در کشور‬ ‫‪ ۱۲‬مــی مصــادف بــا ‪ ۲۲‬اردیبشــهت و ســالروز‬ ‫تول ــد پرس ــتاری انگلیس ــی ب ــه عن ــوان پای ‌هگ ــذار‬ ‫پرس ــتاری م ــدرن‪ ،‬روز جهان ــی پرس ــتاری‬ ‫یش ــود و طب ــق اع ــالم مس ــووالن‬ ‫ش ــناخته م ‌‬ ‫س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری و ب ــه اس ــتناد آخری ــن‬ ‫آمــار جهانــی‪ ،‬در حــال حاضــر دنیــا بــه ‪ ۷‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬ه ــزار پرس ــتار نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫اصغردالوندیرئیس کلسازماننظامپرستاری‬ ‫درگفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با یادآوری شعار هفته جهانی‬ ‫بهداشت تحت عنوان «بهداشت برای همه و‬ ‫پوشش همگانی سالمت» گفت‪ :‬این شعاری‬ ‫است که سازمان بین المللی پرستاری نیز به‬ ‫آن تاکید دارد‪ .‬سالمت بر اساس دو عنصر؛‬ ‫عدالت در سالمت و برابری مردم در دسترسی به‬ ‫خدمات پزشکی مال ک مهمی است تا پوشش‬ ‫همگانی سالمت در کشورها اتفاق افتد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که طبق آخرین آمار جهانی‬ ‫در دنیا به هفت میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار پرستار نیاز‬ ‫از پرستار تا پرستار فرق بسیار است‬ ‫تبعیض نهادینه بین پرستاران‬ ‫رسمی و شرکتی وجود دارد‬ ‫رضایتمندی پرستار‪ ،‬یعنی رضایت بیمار‬ ‫وی تاکید می‌کند‪ :‬مسئوالن محترمی که انتظار‬ ‫انجام کار و مراقبت پرستاری طبق استانداردهای‬ ‫روز دنیا توام با صبر و نجابت در برابر ناملایمات‬ ‫محیط سخت بیمارستانها را دارند‪ ،‬در مقابل وظیفه‬ ‫دارند با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح خود‪ ،‬موجبات‬ ‫رضایتمندی شغلی و پرداخت به موقع حقوق و‬ ‫مزایای پرستاران را فراهم کنند زیرا رضایتمندی‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به برنامه‌ای که برای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬داشتیم تا تعداد تخت‌های بیمارستانی‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬باید گفت با کمبود حدود ‪ ۱۲۵‬هزار‬ ‫پرستار در کشور مواجههستیم‪.‬‬ ‫دالوندی با چند وجهی خواندن شغل‬ ‫پرستاری افزود‪ :‬نیروهای تربیت شده ما می‌توانند‬ ‫در زمینه ارتقای سالمت مردم‪ ،‬اصالح سبک‬ ‫زندگی و تغییرات آن و همچنین فعالیت‌های‬ ‫مشاوره‌ای‪ ،‬به خوبی عمل کنند‪.‬‬ ‫وی در زمینه آموزش پرستاران افزود‪:‬‬ ‫برای توجه بیشتر به پرستاری پایه‪ ،‬نیاز به‬ ‫فلوشیپ‌هایی هست تا بتوانیم با دعوت از‬ ‫متخصصین خارجی از تجربه آنها مطلع شویم و‬ ‫یا امکاناتی برای فرستادن پرستاران‌مان به خارج‬ ‫از کشور برای کسب تجربه و مهارت آموزی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫دالوندی در پایان صحبت‌هایش طرح‬ ‫خدمات در منزل پرستاری را نیازمند نظارت‬ ‫جدی از سوی وزارت بهداشت دانست و‬ ‫افزود‪ :‬برای انجام نشدن کارها توسط افراد غیر‬ ‫متخصص نیاز به این توجه وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫امیدواریم طرح‌های پایلوت که سازمان‌های‬ ‫بیمه‌گر برای این دست خدمات شروع کرده‌اند‪،‬‬ ‫اثربخشباشد‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد‬ ‫داریم‪ ،‬افزود‪ :‬این آمار از نیاز به توجه ویژه به‬ ‫پرستاران و سرمایه گذاری بر آنان حکایت دارد‬ ‫که سازمان بهداشت جهانی بر آن تاکید دارد‪.‬‬ ‫دالوندی با اشاره به روند رو به پیری جمعیت‬ ‫جوامع گفت‪ :‬جذب و تربیت پرستاران یکی‬ ‫از برنامه‌های راهبردی در بسیاری از کشورها از‬ ‫جمله استرالیا‪ ،‬کانادا و اسکاندیناوی است‬ ‫که با محور قرار دادن پرستار در تیم‌های درمانی‬ ‫اتفاقات مثبتی را رقم زده‌اند‪.‬‬ ‫این متخصص سالمت سالمندی ادامه داد‪:‬‬ ‫در اکثر کشورها نسبت پرستار به جمعیت مال ک‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬اما در ایران نسبت پرستار به تعداد‬ ‫تخت‌های بیمارستانی مال ک است؛ چراکه نگاه‬ ‫ما در ایران بیمار مداری و بیمارستان مداری‬ ‫است و این نگاه سبب محدود کردن پرستار به‬ ‫فضای بیمارستان می‌شود‪ .‬با توجه به روند پیر‬ ‫شدنجوامع‪،‬بایدتوجهبیشتریبهحرف ‌هپرستاری‬ ‫با عنوان مراقبین سالمت داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تکنسین تاسیسات‬ ‫حداقل فوق دیپلم مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫توانائی‌ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬تسلط به انجام امور فنی و مهندسی و نگهداشت‬ ‫ساختمان‬ ‫‪ -2‬تسلط به انجام امور تاسیسات آب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬آسانسور‬ ‫و سیستمهای حرارتی و برودتی و سایر امور مرتبط‬ ‫لطفا رزومه خود را با درج عنوان شغل به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪jobs@iranestekhdam.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه مفید (سال)‬ ‫‪1‬‬ ‫رئیس کارگاه‬ ‫کارشناس ارشد یا کارشناس عمران‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست عملیات اجرائی‬ ‫کارشناس عمران‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست دفتر فنی‬ ‫کارشناس ارشد یا کارشناس عمران‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرپرست نقشه برداری‬ ‫کارشناس ارشد یا کارشناس نقشه برداری‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫کارشناس عمران‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زمین شناس‬ ‫کارشناس معدن یا زمین شناسی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نقشه بردار‬ ‫کاردان نقشه برداری‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس عملیات اجرایی‬ ‫کارشناس عمران ‪ -‬راهسازی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مباشر عملیات خاکی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مسئول ماشین آالت‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫‪15‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رتبه یک پیمانکاری‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود افراد‬ ‫زیر را دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس صنایع با مدرک باالتر‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه پشتیبانی و آشنا به نرم افزارهای‬ ‫تدارکات و انبار‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫‪ -2‬کارشناس صنایع یا رشته مرتبط‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال تجربه در امور انبارداری و آشنا‬ ‫به نرم افزار راهکاران و مدارک باالتر‬ ‫‪payasazeh.jobs@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بین المللی به یک حسابدار صنعتی‬ ‫نیازمند است‪:‬‬ ‫جهت همکاری به صورت قراردادی محدود در پروژه ی‬ ‫مسلط به حسابداری انبار‪ ،‬قیمت تمام شده و سربار‬ ‫شرکت عمران آذرستان واقع در تهران بزرگراه حکیم‬ ‫مسلط به بودجه بندی و تخصیص بودجه‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کاری ‪ ،‬سن ‪ 25‬الی ‪ 45‬سال‪ ،‬آقا‬ ‫تحصیالت کارشناسی حسابداری یا باالتر‬ ‫تحصیالت دیپلم به باال‪ ،‬ترجیحا دارای‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه فعالیت در شرکتهای تولیدی‬ ‫آزمایشگاه کنترل کیفیت در شرکت شوینده بهداشتی‬ ‫‪HR@evyap.ir‬‬ ‫‪Transiator.mo@gmail.com‬‬ ‫ارسال رزومه‪e.part82@gmail.com:‬‬ ‫راننده آمبوالنس‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی جهت کارشناس‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ 5‬سال سابقه و محل خدمت تهران‬ ‫‪ 2‬سال سابقه و محل خدمت اشتهارد‬ ‫‪resume1396.sa@gmail.com‬‬ ‫آدرس زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه نیروگاههای مقیاس کوچک‬ ‫نیازمند افراد با مشخصات ذیل می باشد‪:‬‬ ‫کارشناس برق ‪ -‬قدرت‬ ‫مراد از سابقه کار مفید‪ ،‬صرفا سوابق فعالیت در پروژه های راهسازی در شرکتهای پیمانکاری می باشد‪.‬‬‫به رزومه های فاقد عکس پرسنلی‪،‬عنوان شغل درخواستی و فاقد حقوق و مزایای درخواستی ترتیب اثر داده نمیشود‪.‬‬‫‪-‬متقاضیان می توانند رزومه خویش را در قالب فرمت ‪ PDF‬با ذکر ردیف و عنوان شغل درخواستی در ‪ subject‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واقع در غرب تهران دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس شیمی‪ /‬سرامیک فارغ التحصیل‬ ‫دانشگاه های معتبر‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 30‬سال ‪ -‬مرد‬ ‫ارسال رزومه ‪Prsemp1@outlook.com‬‬ ‫یک شرکت مهندسی‬ ‫به منظور تامین پرسنل متخصص مورد نیاز خود‬ ‫در پروژه نفت و گاز از واجدین شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرپرست امور قراردادی و فنی کارگاه‬ ‫مهندس عمران با ‪ 10‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ -2‬کارشناس امور قراردادی و فنی کارگاه‬ ‫مهندس عمران با ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫واجدین شرایط مشخصات و سوابق کاری و تحصیلی‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resumehdas@gmail.com‬‬ ‫اطالعات عمومی در خصوص فوریت های پزشکی‬ ‫ارسال رزومه با ذکر شغل درخواستی به آدرس‬ ‫‪jobs@azarestan.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫تحت پوشش بیمه نیست و وزیر بهداشت قول دادند که این‬ ‫کار را بررسی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عبارت دیگر قرار شد وزیر بهداشت آن دسته‬ ‫از خدمات مامایی که تحت پوشش بیمه نیست‪ ،‬در شورای‬ ‫عالی بیمه و با کار کارشناسی دقیق‪ ،‬این دسته از خدمات‬ ‫را که شدیدا مورد نیاز بیمه هستند تحت پوشش قرار دهند‪،‬‬ ‫درخواست دیگر ماماها در مورد استخدام آنها بود که وزیر قول‬ ‫دادند تا با توجه به نیازهایی که در گستره جامعه خدمات‬ ‫سالمت دارند‪ ،‬بررسی شود و نتیجه را به کمیسیون‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫ماماهادر حوزهفناوریهاینویندیدهمیشوند‬ ‫این نماینده مردم مجلس دهم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درخواست دیگر ماماها این بود که در حوزه فناور ی‌های نوین‬ ‫و همچنین در ارائه مراقبت‌ها به صورت مراقبت در منزل هم‬ ‫دیده شوند؛ وزیر بهداشت قول دادند که هم بحث اشتغال‬ ‫ماماها‪ ،‬به کارگیری آنها در حوزه فناور ی‌های نوین و هم در‬ ‫بحث مراقبت در منزل‪ ،‬برنامه‌ریزی‌های الزم را صورت دهند‬ ‫و بیمه پایه نیز در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار بگیرد و‬ ‫در مجموع اینها خبرهای خوبی برای همکاران مامایی است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکار راه سازی جهت تکمیل کادر فنی خود در کارگاه‌های واقع در استان‌های سمنان و مازندران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫به یک نیروی فوق دیپلم یا کارشناس شیمی آقا‬ ‫جاده قدیم کرج نیازمندیم‪.‬‬ ‫موضوعات مربوط به ماماها را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعالم‬ ‫خبر خوش درباره ماماها تصریح کرد‪ :‬وزیر بهداشت قول‬ ‫دادند که خدمات مامایی را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ در‬ ‫جلسه‌ای در این خصوص با حضور انجمن مامایی و وزیر در‬ ‫کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شد‪ ،‬ماماها مشکالت‬ ‫خود را بیان کردند که یکی از عمده‌ترین مشکالت این بود‬ ‫که برخی از خدمات مورد نیاز زنان به ویژه زنان باردار‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه انگلیسی خود را به‬ ‫واقع در محدوده چهارراه ایران خودرو‬ ‫قول وزیر بهداشت برای بررسی استخدام ماماها‬ ‫سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت قول دادند که هم بحث اشتغال ماماها‪،‬‬ ‫به کارگیری آنها در حوزه فناور ی‌های نوین و هم در بحث‬ ‫مراقبت در منزل‪ ،‬برنامه‌ریزی‌های الزم را صورت دهند و بیمه‬ ‫پایه نیز در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫حیدر علی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫خانه ملت‪ ،‬با اشاره به انتقاد وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت‬ ‫بازنگری آموزش ماماها گفت‪ :‬با توجه به پیشرفت علوم‪ ،‬باید‬ ‫از حداکثر ظرفیت‌های کادر بهداشت و درمانی که مشغول‬ ‫ارائه خدمت هستند‪ ،‬استفاده کنیم و ماماها از آن جمله‬ ‫فارغ‌التحصیالنی هستند که عالوه بر بحث بهداشت مادر‬ ‫و نوزاد و زایمان طبیعی‪ ،‬دانش و مهارت انجام بسیاری از‬ ‫کارها را در ارتباط با مسائل تشخیصی و پیشگیری از بسیاری‬ ‫بیمار ی‌ها دارند و وزارت بهداشت و درمان باید از این‬ ‫ظرفیت‌هابهتر استفاده کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توجه ویژه‌ای به انجمن‬ ‫مامایی داشته تا گزارشات خود را ارائه و نیازهای این قشر را‬ ‫مطرح کنند به همین دلیل این کمیسیون طی جلسه‌ای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بخش خصوصی‬ ‫جهت کارخانه های احمد آباد وشورآباد‬ ‫هرکدام یک نفر انباردار با مشخصات زیر نیاز دارد‬ ‫‪ -1‬حداقل تحصیالت دیپلم‬ ‫‪ -2‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫‪ -3‬مسلط به گردش انبار و فرم های انبار‬ ‫‪ -4‬آشنا به نرم افزارهای انبارداری‬ ‫‪ -5‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪ -6‬ترجیحا محل سکونت نزدیک کارخانه ها باشد‬ ‫لطفا رزومه به آدرس زیر ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪info@abralborz.com‬‬ ‫مســئولیت دارد و شــرح وظایــف او مشــخص اســت‪،‬‬ ‫کــه بــر اســاس آن‪ ،‬بایــد پاســخگوی نیازهــای مراقبتــی‬ ‫بیمــار و همزمــان پاســخگوی انجــام درخواس ـت‌های‬ ‫سســیتم‪ ،‬ازجملــه رعایــت ســنجه‌های اعتباربخشــی‬ ‫و اســتانداردهای مراقبتــی باشــد؛ از طرفــی هــم‪،‬‬ ‫ایــن سیســتم اســت کــه بایــد زمینــه‌ی انجــام‬ ‫خدمت‌رســانی اســتاندارد همــراه بــا کمتریــن اســترس‬ ‫و نگرانــی معیشــتی و کاری پرســتار را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫توکلــی می‌افزایــد‪ :‬در هیــچ جــای دنیــا پرســتار‬ ‫مجبــور نیســت بعــد از شــیفتی ســنگین و پــرکار و‬ ‫پراســترس بــه جــای رفتــن بــه منــزل و اســتراحت و‬ ‫تجدیــد نیــرو‪ ،‬بــه دنبــال اســتیفای حقــوق اولیــه‌ی‬ ‫خــود از قبیــل چانه‌زنــی بــا مســئوالن اداری بــر ســر واریــز‬ ‫همــان حقــوق و کاران ـه‌ی انــدک خــود یــا مراجعــه بــه‬ ‫نهادهــای نظارتــی و قضایــی بــرای اســتیفای حقــوق‬ ‫معــوق قانونــی خــود باشــد‪.‬‬ ‫پرستاران با ایجاد رضایتمندی بیماران و مراجعان‬ ‫مراکز بهداشتی و درمانی ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫قوانینی که از سوی مجلس شورای اسالمی در جهت‬ ‫ایجاد انگیزه و رضایتمندی پرستاران (بدون اینکه‬ ‫به نوع استخدام اشاره شده باشد) وضع شده را مو‬ ‫به مو همانطور که در اصل این قوانین دیکته شده‪،‬‬ ‫اجرا نمایند و به بهانه‌ی کمبود نیرو‪ ،‬این قوانین را‬ ‫دست‌کاری‪ ،‬کم اثر یا بی‌اثر ننمایند‪.‬‬ ‫امــا راهــکار بــرای جلوگیــری از اجحــاف در‬ ‫حــق پرســتاران شــرکتی چیســت؛ بــه گفتــه‌ی ایــن‬ ‫فعــال صنفــی پرســتاران مشــهد‪ ،‬بهتریــن راهــکار‪،‬‬ ‫به‌کارگیــری پرســتاران حداقــل بــه صــورت قــرارداد‬ ‫مســتقیم بــا خــود مراکــز و ســپس تبدیــل وضعیــت‬ ‫اســتخدامی بــا مجوزهــای دریافتــی از مجلــس شــورای‬ ‫اســالمی و ســازمان برنامــه و بودجــه اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه می‌دهــد‪ :‬امــا در مــورد پرســتارانی کــه فعــال‬ ‫بــه صــورت شــرکتی بــه همــکاری بــا دانشــگاه‌های‬ ‫علــوم پزشــکی و بیمارســتان‌ها مشــغول هســتند‪،‬‬ ‫انتظــار ایــن اســت کــه امتیــازات محــدود موجــود از‬ ‫قبیــل ســلف ســرویس و پارکینــگ و اتاق‌هــای رســت‪،‬‬ ‫امکانــات رفاهــی و همچنیــن رعایــت عدالــت‬ ‫در برنامه‌ریــزی و شــیفت بنــدی‪ ،‬بــرای پرســتاران‬ ‫شــرکتی مدنظــر قــرار گیــرد؛ بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬حداقــل از‬ ‫میــزان‬ ‫تبعیــض موجــود کاســته می‌شــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه فعالیت در واحد برنامه ریزی‬ ‫مدرک لیسانس صنایع‬ ‫مسلط به ‪ office‬و همکاران سیستم‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس آباد با سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫‪kara_employment@yahoo.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫● همکاری به صورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان لطف ًا رزومه خود را از طریق‬ ‫ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employ@abyaran.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‪‌-‬اراک‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫‌‬ ‫شرکت دنیای پردازش مرکزی جهت تکمیل کادر برنامه نویسی‬ ‫● تسلط بر مفاهیم ‪OOP‬‬ ‫● تسلط بر مفاهیم سرویس‌های‬ ‫‪RESTful‬‬ ‫● تسلط بر مفاهیم ‪Entity Framework‬‬ ‫● تسلط بر مفاهیم ‪LINQ‬‬ ‫● آشنایی با ‪Configuration .Net Core‬‬ ‫● آشنایی با ‪Git‬‬ ‫استخدام‪‌-‬اصفهان‬ ‫گروه نرم افزاری پلتفرم ایرانروت ‪IranRoute‬‬ ‫جهت توسعه پروژه‌ها و تکمیل تیم پویای خود به همکارانی با‬ ‫تخصص ‪ Front-End‬با مشخصات زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫●تسلط به فریم ورک ‪ReactJs‬‬ ‫●تسلط به موارد ‪CSS3, HTML5, JQuery‬‬ ‫●تجربه کار با ‪●Git‬تجربه کار با ‪Agile‬‬ ‫●تسلط کافی به زبان انگلیسی (فنی)‬ ‫● دارای روحیه‌ی کار تیمی‪ ،‬مسئولیت‌پذیری و انگیزه برای‬ ‫پیشرفت شخصی‬ ‫● حقوق مطلوب و باال ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪saynaafzar@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‪‌-‬البرز‌‬ ‫استخدام تعمیر کار حرفه ای لپ تاپ و کامپیوتر‬ ‫با شرایط زیرجهت کار تعمیرات و همچنین کار تدریس‬ ‫● تسلط به موارد زیر امتیاز محسوب می شود ‪:‬‬ ‫جهت تدریس در آموزشگاه‬ ‫● آماده به کار به صورت تمام وقت‬ ‫● مسلط به تعمیر مادر برد●مسلط به تعمیر پاور‬ ‫ارسال رزومه به همراه ذکر و معرفی نمونه کار الزامی است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫● ‪Redux, Apollo, Wordpres‬‬ ‫● انگیزه باال در یادگیری● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫ساعات کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30 :‬الی ‪17:30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 8:30 :‬الی ‪12:30‬‬ ‫● بیمه● استخدام تمام وقت‬ ‫● پاداش و مزایای شغلی● محیط کاری جوان‪،‬خالق و پویا‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪iranrouteco@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام نیرو پشتیبان سایت‬ ‫● آشنایی به امور وب● آشنایی به مجموعه آفیس از جمله ورد‬ ‫و اکسل● آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫● آقا ●مسلط به عیب یابی‬ ‫● مسلط به تعمیر و تعویض ال سی دی●و سایر قطعات‬ ‫‪unieverest2@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫پشتیبان سایت‬ ‫‪mohamadmousavi59@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫● تسلط بر ‪●wp‬تسلط بر ‪js css html5‬‬ ‫● آشنایی بر مبانی طراح کامپیوتر و ساخت وب ویو و‬ ‫● مدیریت شبکه های اجتماعی‬ ‫● آشنایی و کار با ‪workbox‬‬ ‫● دارای حقوق ثابت ‪ +‬پورسانت ‪ +‬بیمه‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪ali_salehi90@outlook.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح وب‬ ‫استخدام‌‪-‬اهواز‬ ‫‪MySql-Node.js-JQuery-Sql Server‬‬ ‫● فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد ‪ -‬دانشجویان‬ ‫کارشناسی ارشد●کاملا مسلط به ردیف های شغلی مذکور‬ ‫(کارآموز و افراد غیر مسلط و مبتدی یا متوسط ‪ ،‬پروژه ای و‬ ‫نیمه وقت و …قطعا در مصاحبه جذب نمی شوند)‬ ‫●تمام وقت (از ساعت ‪ 8‬الی ‪) 16.30‬‬ ‫کاملا حضوری (پروژه ای و دورکاری به هیچ وجه)‬ ‫آمادگی شروع به کار بالفاصله بعد از مصاحبه و عدم تعهد به‬ ‫سایر مراکز●متعهد به زمان کاری مفید و منظم‬ ‫● دارای روحیه کاری فعال ‪ ،‬تیمی و خالق با پذیرش سلسله‬ ‫مراتب شرکت‬ ‫‪sapnogroup@gmail.com‬‬ ‫‪gorjanij@gmail.com‬‬ ‫شرکت نرم افزاری واقع در کیانپارس اهواز استخدام میکند ‪:‬‬ ‫● برنامه نویس وب ‪ PHP/MySQL‬و مسلط به الراول ‪ 1‬نفر‬ ‫● طراحی صفحات ‪ UX/UI‬و مسلط به ‪ HTML /CSS‬و‬ ‫‪ Bootstrap‬یک نفر‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪samanmax2003@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫آذربایجان‌شرقی‌‪‌-‬تبریز‬ ‫همکاری در زمینه هاستینگ کانفیک سرور های‬ ‫لینوکسی و دستورات آن‬ ‫● آشنایی با مجازی سازی ‪●esxi‬کار ‪whmcs‬‬ ‫● کانفیگ دایرکت ادمین و ‪●...‬امنیت لینکوس ‪csf‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪iranfanni@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت بازرگانی‬ ‫از یک نفر طراح وب با شرایط زیر دعوت‬ ‫■□■‬ ‫شرکت فنی مهندسی ساینا‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫به دنبال استخدام دو برنامه نویس حرفه ای می‌باشد که دارای‬ ‫ایالستریتور● مسلط به طراحی سایت با وردپرس‬ ‫● آشنایی کامل و تسلط کامل بر ‪.Net Core‬‬ ‫● آشنا به ‪ ●SEO‬دارای روحیه کار گروهی‬ ‫خصوصیات زیر باشند‪:‬‬ ‫● تسلط بر ‪Asp.Net Core MVC‬‬ ‫‪●API‬آشنایی برنامه نویس (‪)Javascript‬‬ ‫●آشنا به ‪ ●MY SQL‬کدنویسی خوانا و مستند سازی کامل‬ ‫● توانایی درک مسئله و ارائه راه حل ‪ ،‬فعال و با انگیزه ‪،‬‬ ‫ترجیحا متقاضی باید امکان کار حضوری رو داشته باشد‪.‬‬ ‫● تسلط به فریم ورک ها امتیاز محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫لطفا رزومه ‪ ،‬نمونه کار و سوابق کاری را از طریق ایمیل زیر‬ ‫ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪sohrabisiavash@gmail.com‬‬ ‫ضمنا هنگام ارسال رزومه نوع همکاری ( تمام وقت ‪،‬‬ ‫پاره وقت ‪ ،‬پروژه ای ) مدنظر خود را نیز اعالم نمایید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫آذربایجان‌شرقی‪‌-‬تبریز‬ ‫به برنامه نویس مجرب و مسلط به ‪ Asp.net‬و ‪Sql Server‬‬ ‫نیازمندیم ‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪mansorabdi@yahoo.com‬‬ ‫آژانس تبلیغاتی دیجیتال‬ ‫مارکتینگ نردبان‬ ‫از عالقه مندان و افراد متخصص در زمینه های زیر دعوت به‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫(مانند وردپرس‪ ،‬جومال یا ‪●)...‬تولید محتوا‬ ‫‪Studio-ASP.net MVC-MVC-JavaScript-‬‬ ‫● مسلط به (‪ ● )PHP‬توانایی کار با وب سرویس ها و ایجاد‬ ‫● نویسندگی مقاله های سایت (آموزش بصورت کامل داده می شود‬ ‫و بهینه سازیی سایت نیازمندیم‬ ‫فریم ورک ‪ vuejs‬و ‪ reactjs‬و ‪angular‬‬ ‫● مسلط به ‪PHP framework laravel- HTML-‬‬ ‫توافقی یا به صورت پروژه ای دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسلط به پشتیبانی امنیتی و محتوا گذاری و تسلط کامل به سئو‬ ‫● سابقه کار مرتبط● آشنایی به امور وب به صورت تخصصی‬ ‫‪CSS- Bootstrape - responsive design-Android‬‬ ‫توانمندی های زیر به صورت تمام وقت یا پاره وقت با حقوق‬ ‫عمل می آورد‪:‬‬ ‫اپلیکیشن های پیش ‪● pwa‬تسلط بر کار با سرویس ورکرها و‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫خود یکنفر برنامه نویس ‪ PHP‬با نمونه کار قابل بررسی و‬ ‫● تجربه کار با نرم افزارهای ویرایش تصویر مانند فتوشاپ و‬ ‫● آشنا به ‪PHP-MYSQL / CSS-HTML‬‬ ‫● دارای سابقه کار در حوزه طراحی سایت‬ ‫کارشناس تولید محتوای وبسایت‬ ‫●فقط آشنایی اولیه با وبسایت های مورد نیاز می باشد)‬ ‫کارشناس فروش ‪ -‬بازاریاب‬ ‫افرادی که در زمینه ‪ it‬و تبلیغات فعالیت داشته اند‬ ‫در اولویت می باشند‬ ‫کارآموز‬ ‫افراد خالق و ‪4‬ایده پرداز جهت کارآموزی پذیرفته می شوند‬ ‫برنامه نویس ‪node js‬‬ ‫متخصص در زمینه ‪ Node js‬در پروژه های الیو استریم و ‪...‬‬ ‫برنامه نویس ‪c #‬‬ ‫متخصص در زمینه سوکت پروگرمینگ‬ ‫لطفا رزومه ی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪requirement@nardeban.net‬‬ ‫■□■‬ ‫خراسان‌رضوی‌–‌مشهد‬ ‫شرکت نرم افزاری داده پردازی معین جهت پیشبرد و بهبود‬ ‫پروژه های نرم افزاری خود در تولید نرم افزارهای گردشگری‬ ‫و زیرساخت های توریستی و تقویت تیم برنامه نویسی خود به‬ ‫متقاضیان با شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫برنامه‌نویس ‪React.js‬‬ ‫● مسلط به جاوا اسکریپت●مسلط به فریم ورک ‪react‬‬ ‫● مسلط به ‪ ES6‬و ‪JSX‬‬ ‫● مسلط به ‪ Preprocessor‬های ‪ LESS‬یا ‪SASS‬‬ ‫● آشنایی با مفاهیم ‪Restful API‬‬ ‫● آشنایی با ‪ Redux‬مزیت محسوب می‌شود‬ ‫● تسلط کامل به زبان برنامه‌نویسی ‪ PHP‬و‬ ‫فریم‌ورک ‪ ●Laravel‬مسلط به ‪OOP‬‬ ‫● مسلط به ‪●MySQL‬مسلط به ‪Rest API‬‬ ‫● آشنایی با ‪●Git‬آشنایی کافی به ‪,HTML‬‬ ‫‪CSS & JQuery‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪olddealers@gmail.com‬‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪-php‬طراح قالب‪-‬اندروید‬ ‫شرکت فراگیر سیستم آتیه‬ ‫●تمام وقت ‪ -‬حضوری بعالوه پاداش و اضافه کار و بیمه‬ ‫در راستای گسترش تیم فنی خود در نظر دارد تعدادی محدود‬ ‫(مورد ‪ ۲‬پروژه ای)‬ ‫‪Backend + Frontend‬‬ ‫●تسلط به ‪ php‬و ‪ ● mvc‬حداقل آشنا به یکی از فریم ورکها‬ ‫ترجیحا ‪ ● yii2‬تسلط به یکی از فریم ورکهای فرانت ترجیحا‬ ‫‪Bootstrap‬و ‪Template Design‬‬ ‫●ایده پرداز و طراح قالب و لوگو دارای نمونه کارهای قدرتمند‬ ‫ترجیحا اندرویدی‪Android‬‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی اندروید و حداقل سه سال سابقه کاری‬ ‫مرتبط● دارای نمونه کار قابل ارائه بهمراه نحوه کد نویسی و‬ ‫ارائه توضیحات‬ ‫عالقمندان لطفا رزومه ی کتبی خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ .Net‬استخدام نماید‪.‬‬ ‫تجربه کار در محیط کاملا حرفه ای و آرام با باالترین پرداختی در شیراز‬ ‫برنامه نویس ‪ .NET‬یا ‪Frontend‬‬ ‫●تمام وقت●تسلط بر زبان برنامه نویسی ‪C #‬‬ ‫●تسلط بر مفاهیم پایگاه داده و ‪Sql Server‬‬ ‫‪ASP.NET MVC/Web API‬‬ ‫‪Entity Framework‬‬ ‫‪HTML5 ،CSS3 ،JavaScript ، jQuery‬‬ ‫●تسلط بر پکیج های متن باز و پرکاربرد ‪ CSS‬مانند‬ ‫‪● Bootstrap‬تسلط بر تکنولوژی ‪ AJAX‬و طراحی‬ ‫‪●Responsive‬عالقه مند به پیشرفت و یادگیری‬ ‫‪pouya.prd2@gmail.com‬‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫■□■‬ ‫رزومه خود را به آدرس زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫به شخصی با توانایی های زیر جهت استخدام در شرکت‬ ‫‪faragirrfid@gmail.com‬‬ ‫کامپیوتری نیازمندیم‪.‬‬ ‫● تسلط کامل به زبان انگلیسی (توانایی مکالمه)‬ ‫●تسلط به نرم افزار های اداری‪ ،‬نظیر آفیس و ‪...‬‬ ‫●باهوش● اهل تالش و کار● آشنایی به اینترنت و گوگل‬ ‫لطفا جهت مصاحبه‪ ،‬رزومه خود را فقط به آدرس‬ ‫زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪hiring@millionairium.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مهندسی نرم افزار اندیشه نوین رایورز‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در موقعیت شغلی‬ ‫( برنامه نویس وب ‪ )front-end web developer -‬از‬ ‫افراد با توانایی های ذیل دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫● تسلط به ‪Angular Js‬‬ ‫● تسلط به ‪ HTML5‬و ‪CSS3‬‬ ‫● تسلط کامل به فریم ورک ‪ Bootstrap‬و طراحی‬ ‫‪ ●Responsive‬آشنایی با ‪ASP.net core‬‬ ‫■□■‬ ‫نیازمند همکار ‪front end developer‬‬ ‫●مسلط به یکی از فریمورک های معروف ‪ Angular‬یا‬ ‫‪ React‬یا‪● Vue js‬داشتن روحیه کار تیمی و نظم‬ ‫●حقوق ثابت متناسب با دانش شخص و دیگر مزایا‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪aminadhami1367@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‪‌-‬قم‬ ‫ما در مجموعه ی قم وب به یک پشتیبان سایت و شبکه‌های‬ ‫اجتماعی نیاز داریم‪.‬‬ ‫با گرافیک و شبکه های اجتماعی از قبیل مدیریت پیج‬ ‫اینستاگرام و تلگرام و نرم افزار ورد‪،‬اکسل و فوتوشاپ‬ ‫آشنا باشد‪.‬‬ ‫● آشنایی با طراحی سایت‪,‬سئو و یا تجربه در حوزه ی موسیقی‬ ‫همچنین دارا بودن ویژگی های زیر‪ ،‬مزیت محسوب خواهد شد‪:‬‬ ‫مزیت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫● آشنایی با طراحی ‪Progressive Web App‬‬ ‫لطف ًا مشخصات و رزومه ی خود را به ایمیل زیر‬ ‫عالقه‌مندان می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل ارسال نمایند ‪:‬‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪saeed.mkhorsand@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫فارس‌–‌شیراز‬ ‫فارس شایگان(نمایندگی شایگان سیستم در استان فارس)‬ ‫در نظر دارد جهت تکمیل کادر پشتیبانی نیرو بپذیرد‪.‬‬ ‫لیسانس یا فوق دیپلم رشته کامپیوتر‬ ‫آشنا به شبکه و ‪ sql‬و نصب نرم افزار و عالقه مند به پشتیبانی‬ ‫رزومه ی خود را به ایمیل زیر ارسال کنید‬ ‫‪fars.shygun@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس وب‬ ‫● در محیطی آرام‪ ،‬مدرن و حرفه‌ای‬ ‫● دارای حقوق و مزایای فوق‌العاده‬ ‫الف) ‪Developer Back-end‬‬ ‫●عالقه مند به پیشرفت و یادگیری‪.‬‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‪.‬‬ ‫● آشنا به ‪API ASP.NET Core MVC web‬‬ ‫ب) ‪Developer Front-end‬‬ ‫●عالقه مند به پیشرفت و یادگیری‪ ●.‬دارای روحیه کار تیمی‪.‬‬ ‫● آشنا با ‪ Javascript‬و ‪Typescript‬‬ ‫● آشنا با ‪SCSS/SASS‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪infofepcopars@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک نفر برنامه نویس اندروید‬ ‫با تجربه جهت انجام پروژه خدماتی با حقوق ‪ 1500000‬تومان‬ ‫و یک نفر ‪ ui‬کار با تجربه برای طراحی قالب نرم افزار بصورت‬ ‫پروژه ای نیازمندیم‪.‬ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪secondtime14@hotmail.com‬‬ ‫‪info@qomweb.com‬‬ ‫■□■‬ ‫گیالن‌–‌رشت‌‬ ‫شرکت جنگل افزار کاسپین نظر به جذب برنامه‌نویس رابط‬ ‫کاربری وب مسلط به ‪ Vue.js‬دارد‪.‬‬ ‫چنانچه به ‪ Vue.js‬و سایر مباحث پایه طراحی رابط کاربری‬ ‫وب مسلط هستید رزومه و حقوق و مزایای درخواستی خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال بفرمایید‪.‬‬ ‫آشنایی به طراحی متریال و ساختار ‪ rtl‬مزیت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‪info@jangal.co‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‪‌-‬یزد‬ ‫به یک نفر یونیتی کار برای طراحی بازی های‬ ‫کامپیوتری نیازمندیم ‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪moslemirannejad@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مهندسی محیا پرداز با ‪ 17‬سال سابقه در زمینه تولید نرم افزار‬ ‫و اتوماسیون های شهرداری های کل کشور جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در یزد‪،‬‬ ‫برنامه نویس کامپیوتر‬ ‫● آشنا به زبان ‪● PHP‬کتابخانه ‪( JQuery‬آشنایی با ‪Cake‬‬ ‫‪ php‬و ‪ Process Maker‬امتیاز محسوب می شود)‬ ‫●صورت تمام وقت ● همراه با بیمه و حقوق و مزایای عالی‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫یا ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪job4gis@mahyapardaz.com‬‬ ‫قابل‌توجه‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌فناوری‌اطالعات‪:‬‬ ‫‌دپارتمان‌‪‌IT‬و‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‌‌جهاددانشگاهی‌با‌توجه‌به‌قرارداد‌فی‌مابین‌با‌شرکت‌ها‌و‌برندهای‌معتبر‌اقدام‌به‌معرفی‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌‬ ‫کامپیوتر‌‪‌،‬سخت‌افزار‌و‌نرم‌افزار‌به‌شرکت‌های‌متقاضی‌نموده‌است‌‪‌.‬لذا‌متقاضیان‌می‌بایست‌به‌آدرس‌زیر‌مراجعه‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌ذکر‌شده‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬
‫بازارکارنوین‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫سرپرست معاونت تحقیقات‪ ،‬فناوری و نوآوری‬ ‫دانشگاه آزاد خبر داد‬ ‫سرپرست معاونت تحقیقات‪ ،‬فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی با بیان این‌که‬ ‫پیش‌نویس آیین‌نامه آزمایشگا ه‌های دانشگاه آزاد به‌زودی ابالغ می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از سود حاصل از ارائه هر خدمت آزمایشگاهی به عضو هیأت علمی‪ ،‬کارکنان‬ ‫یا کارشناسانی که آن خدمت را ارائه داده‌اند‪ ،‬تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر بابک نگاهداری در تشریح گزارش فصلی حوزه پژوهش و‬ ‫فناوری به اعضای هیات علمی‪ ،‬کارکنان و کارشناسان حوزه پژوهش و فناوری این‬ ‫دانشگاه‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه آزاد اسالمی با حدود ‪ ۱۱‬هزار آزمایشگاه و کارگاه و بیش از ‪ ۱۴۷‬هزار‬ ‫تجهیزات تخصصی بزرگترین سرمایه آزمایشگاهی و کارگاهی کشور است‪.‬‬ ‫وی به بازدید خود از ‪ ۲۰۰‬آزمایشگاه و کارگاه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی در سراسر کشور اشاره و تصریح کرد‪ :‬در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه‬ ‫آزمایشگاه‌های تحقیقاتی که قابلیت ارائه خدمات به داخل و بیرون از دانشگاه را‬ ‫دارند‪ ،‬تنظیم شده که به‌زودی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌هایی که ما به فرزندانمان‬ ‫می‌توانیم بکنیم این است که آنها را استخدامی کنیم‬ ‫چرا که این اقدام نوآوری و موفقیت را از آنها می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد‪ ،‬سورنا‬ ‫ستاری در نشست ستاد راهبردی و مدیریت‬ ‫اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه تاریخ‬ ‫ایران نشان دهنده پیشرفت همه جانبه ایران بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 100‬سال گذشته نفت سبب شده‬ ‫بسیاری از فرهنگ‌های اقتصادی به ویژه ارزش و‬ ‫جایگاه کارآفرینی در ایران از بین برود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما باید به این موضوع برسیم که با پول‬ ‫دولت نمی‌توانیم به ارزش افزوده اقتصادی دست‬ ‫پیدا کنیم و پول دولت برای توسعه و تکمیل‬ ‫زیرساخت‌ها است‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر‪:‬‬ ‫مرکز نوآوری و شکوفایی استان‬ ‫بوشهر راه‌اندازی می‌شود‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع در طول سال‌های‬ ‫گذشته انجام دادیم و حتی فوالدی که باید در کنار‬ ‫آب باشد را در این استان قرار دادیم ولی االن این‬ ‫استان سومین استان در بیکاری کشور است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره‬ ‫به اینکه رشد در این صنایع بوده ولی آن چیزی که‬ ‫انتظار داشتیم محقق نشده بیان کرد‪ :‬متکی بودن‬ ‫به درآمد مفت و منابع زیرزمینی نمی‌تواند زمینه‬ ‫توسعه اقتصاد کشوری را فراهم کند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره‬ ‫به اینکه االن ‪ 4250‬شرکت دانش بنیان در کشور‬ ‫فعالیت دارند خاطرنشان کرد‪ :‬االن زمان آن است‬ ‫که اگر می‌خواهیم به توسعه و پیشرفت دست پیدا‬ ‫کنیم‪ ،‬موانع را از جلوی پای جوانان برداریم و زمینه ای‬ ‫فراهم کنیم که آنها بتوانند با سرعت به جلو حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ستاری با بیان اینکه هیچ زمانی به اندازه امروز‬ ‫در حوزه آموزش هزینه نکرده‌ایم بیان کرد‪ :‬با این‬ ‫وجود چرا ما االن ابن سینا‪ ،‬خوارزمی‪ ،‬فارابی و سایر‬ ‫دانشمندان قبل را نداریم‪ ،‬مگر ما در گذشته به‬ ‫این میزان برای علم هزینه می‌کردیم؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در استان اصفهان ما همه گونه‬ ‫مدیرعامل این صندوق خبر داد‪:‬‬ ‫رئی ــس جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان بوش ــهر از ص ــدور مج ــوز تأس ــیس مرک ــز ن ــوآوری و‬ ‫ش ــکوفایی در اس ــتان خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان بوش ــهر‪ ،‬عل ــی احم ــدی زاده‬ ‫گف ــت‪ :‬در راس ــتای عملیات ــی ک ــردن تفاهم‌نام ــه منعق ــد ش ــده می ــان جه ــاد دانش ــگاهی و‬ ‫وزارت ورزش و جوان ــان و ب ــا پیگیری‌ه ــای ص ــورت گرفت ــه مج ــوز تأس ــیس مرک ــز ن ــوآوری و‬ ‫شــکوفایی اســتان توســط ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانــش آموختــگان‬ ‫کش ــور ص ــادر ش ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ایـــن مرکـــز در حوزه‌هـــای انـــرژی‪ ،‬آبزیـــان‪ ،‬دریـــا‪ ،‬فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫مشـــاغل خانگـــی فعالیـــت خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان بوش ــهر تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن قابلی ــت وج ــود دارد ک ــه‬ ‫ب ــه منظ ــور حمای ــت از پژوهش ــگران‪ ،‬اف ــراد خ ــاق و ایده‌پ ــرداز و تس ــهیل اش ــتغال دان ــش‬ ‫آموخت ــگان نس ــبت ب ــه ایج ــاد دفت ــر در س ــایر شهرس ــتان‌های اس ــتان نی ــز اق ــدام ش ــود ک ــه‬ ‫امی ــد اس ــت ب ــا حمای ــت فرماندار ی‌ه ــا ای ــن مه ــم نی ــز تحق ــق یاب ــد‪.‬‬ ‫احم ــدی زاده بی ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن مرک ــز ب ــه عن ــوان نهمی ــن مرک ــز ن ــوآوری و ش ــکوفایی‬ ‫کشـــور‪ ،‬در جهـــاد دانشـــگاهی واحـــد بوشـــهر راه‌انـــدازی می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ک ــه ب ــا اس ــتفاده از تمام ــی ظرفیت‌ه ــا و تج ــارب موج ــود‪،‬‬ ‫زمین ــه تحق ــق اه ــداف در راس ــتای تجار ی‌س ــازی فن ــاوری و حمای ــت از دانش ــجویان و‬ ‫دان ــش آموخت ــگان فن ــاور و خ ــاق بی ــش از پی ــش فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس جه ــاد دانش ــگاهی بوش ــهر عن ــوان ک ــرد‪ :‬ه ــدف از راه ان ــدازی مرک ــز ن ــوآوری‬ ‫و ش ــکوفایی جه ــاد دانش ــگاهی بوش ــهر‪ ،‬کم ــک ب ــه توس ــعه کس ــب و کاره ــای دان ــش‬ ‫محـــور و در نتیجـــه افزایـــش تـــوان اقتصـــادی علمـــی اســـتان و همچنیـــن شناســـایی‪،‬‬ ‫نیازســـنجی‪ ،‬آســـیب شناســـی‪ ،‬جـــذب‪ ،‬حمایـــت و راه انـــدازی ایده‌هـــای کارآفریـــن‪،‬‬ ‫ب ــا قابلی ــت تج ــاری س ــازی و اش ــتغال زای ــی و ش ــتاب ده ــی ب ــه فعالیت‌ه ــای کس ــب و‬ ‫کاره ــای ج ــوان و نوپ ــا در اس ــتان اس ــت‪.‬‬ ‫راه‌اندازی سامانه جذب نخبگان در صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید‬ ‫بر لزوم شایسته‌ساالری و نخبه‌گزینی در انتصابات‬ ‫شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی به ویژه‬ ‫در هیات مدیره شرکت‌ها‪ ،‬از راه‌اندازی سامانه جذب‬ ‫نخبگان در این صندوق همزمان با میالد با سعادت‬ ‫امام حسن مجتبی (ع) خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری‪،‬‬ ‫سید میعاد صالحی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی‬ ‫صندوق بازنشستگی از ظرفیت باالی نخبگان کشور‬ ‫در جهت ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری‬ ‫و سود دهی شرکت‌های تابعه در راستای بهبود‬ ‫وضعیت معیشت بازنشستگان گفت‪ :‬در راستای‬ ‫تاکیدات وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مبنی‬ ‫بر ایجاد بسترهای الزم برای شناسایی و بکارگیری‬ ‫جوانان نخبه در صندوق بازنشستگی‪ ،‬سامانه‬ ‫جذب نخبگان در صندوق بازنشستگی کشوری از‬ ‫روز سه‌شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ماه همزمان با میالد با‬ ‫سعادت امام حسن مجتبی (ع) آغاز بکار خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این سامانه تا نیمه خرداد‬ ‫ماه مصادف با عید سعید فطر به منظور ثبت‬ ‫علمی دانش‌آموزی و دانشجویی‪ ،‬رتبه‌های برتر‬ ‫آزمون سراسری‪ ،‬برگزیدگان جشنواره‌های علمی‬ ‫معتبر (جشنواره خوارزمی‪ ،‬رازی و فارابی) و‬ ‫دانش‌آموختگان برتر آموزشی پژوهشی مورد تایید‬ ‫بنیاد ملی نخبگان است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی‪ ،‬پس از‬ ‫پایان دوره فراخوان‪ ،‬کارگروه جذب نخبگان صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری با بررسی مستندات ارسالی‪،‬‬ ‫غربال مرحله‌ای و مصاحبه حضوری با واجدین‬ ‫شرایط‪ ،‬اقدامات الزم را برای بکارگیری نخبگان و‬ ‫استعدادهای برتر منتخب در هیات مدیره و سایر‬ ‫ارکان شرکت‌های تابعه انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫صالحی درباره اولویت‌های مدنظر این‬ ‫صندوق در گزینش افراد گفت‪ :‬افرادی که عالوه‬ ‫بر شرایط فوق‌الذکر ویژگی‌هایی از جمله سابقه‬ ‫فعالیت اقتصادی‪ ،‬مالی و مدیریتی‪ ،‬تحصیل‬ ‫در دانشگاه های برتر کشور در رشته‌های مرتبط با‬ ‫موضوع فعالیت شرکت‌ها را دارا هستند و همچنین‬ ‫فرزندان بازنشستگان کشوری از اولویت باالتری‬ ‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫مشخصات و مدارک نخبگان و استعدادهای‬ ‫برتر عالقه‌مند به همکاری با مجموعه‌های ذیل‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری باز خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود‪:‬‬ ‫متقاضیانثبتنامدر سامانهو شرکتدر فراخوان‪،‬عالوه‬ ‫بر دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر‪ ،‬باید حداقل‬ ‫یکیاز افتخاراتنخبگانیبیانشدهدر مادهچهار آیین‬ ‫نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب شورای‬ ‫عالیانقالبفرهنگیرا کسب کردهباشند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬مهمترین این موارد شامل‬ ‫دارندگان مدال‌های جهانی و کشوری المپیادهای‬ ‫شرکت بسپار فوم غرب (سهامی خاص)‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود افراد واجد شرایط ذیل را دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود ازواجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫ردیف‬ ‫شغل‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫سن‬ ‫تخصص‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‪ /‬مکانیک‬ ‫‪ 7‬سال مدیریت‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به برنامه ریزی تولید و مواد‬ ‫انبار‪ ،‬فنی و تحقیق و توسعه‪ ،‬مسلط به‬ ‫فرآیندهای تولیدی صنایع فلزی‬ ‫شمس آباد‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫لیسانس صنایع‬ ‫‪ 5‬سال سرپرستی‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به فرآیندهای انبارداری‬ ‫شمس آباد‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫‪ 3‬سال سرپرستی‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به اصول فروش و بازاریابی‬ ‫تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫مسلط به امور حسابداری‬ ‫تهران‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫ارسال رزومه‪jobvacancy20163030@yahoo.com :‬‬ ‫با شرایط زیر استخدام می نماید‪.‬‬ ‫رئیس میکروبیولوژی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید در صنعت داروسازی ‪ ،‬مسلط به امور‬ ‫کنترل آزمایشگاه میکروبی ‪ ،‬ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی‬ ‫به ایمیل ‪hr2019cv@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمند تحقیقات بازار آقا‬ ‫با مدرک دیپلم به باال‪/‬دارای روابط عمومی و فن‬ ‫بیان قوی‪ /‬حداقل ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط و‬ ‫دارای گواهینامه موتور سیکلت‪/‬ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪rezume.hrm2017.pjk@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫در زمینه تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر فروش‬ ‫خود از افراد واجد شرایط دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لیسانس مهندسی پزشکی‪ ،‬پیراپزشکی مدیریت‬ ‫بازرگانی (آقا) حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه فروش‬ ‫تجهیزات پزشکی و اورولوژی آشنایی به مارکتینگ‬ ‫و بازاریابی حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪info@flipflop-grp.com‬‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان به همراه رئیس جهاد دانشگاهی و هیأت همراه‪،‬‬ ‫از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی (هلجرد) و پارک علم و فناوری‬ ‫البرز بازدید کرند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬مهندس محمدسعیدی‌کیا‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان به همراه حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی‪ ،‬هیأت‬ ‫همراه و رئیس پارک علم و فناوری البرز با حضور در خط تولید (بافت و دوخت)‬ ‫تورهای قفس و پرورش ماهی در دریا‪ ،‬مرکز خدمات تخصصی بیوتکنولوژی‬ ‫تولیدمثل در حیوانات مزرعه‌ای پژوهشگاه ابن سینا‪ ،‬پژوهشکده گیاهان دارویی‬ ‫و مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران‪ ،‬مرکز ساخت مبدل‌های الکتریکی واحد‬ ‫علم و صنعت و مرکز ماشین‌های الکتریکی سازمان جهاد دانشگاهی خواجه‬ ‫نصیر با دستاوردها و توانمندی‌های این مجموعه آشنا شد‪.‬‬ ‫مهندس سعیدی‌کیا در حاشیه این بازدید با تحسین دستاوردهای مجتمع‬ ‫تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز اظهار داشت‪ :‬مجتمع‬ ‫تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز از پتانسیل‌های‬ ‫فراوانی برخوردار است که استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند ما را در پیشبرد‬ ‫اهداف مشترک یاری رساند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این‌که این بنیاد خواهان اجرایی کردن پروژه‌های مشترک‬ ‫در حوزه‌های گیاهان دارویی‪ ،‬دام‪ ،‬طیور‪ ،‬کشاورزی و برق با جهاد دانشگاهی‬ ‫است افزود‪ :‬زمینه های همکاری بسیاری در زمینه های یاد شده وجود دارد‬ ‫و با توجه به این‌که بنیاد مستضعفان سال‌هاست که در حوزه تهیه غذا برای‬ ‫خانوارهای کم‌درآمد نیز فعالیت می‌کند‪ ،‬می‌توانیم با جهاد دانشگاهی از جمله‬ ‫در حوزه تهیه غذاهای غنی‌شده برای جامعه هدف نیز همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ویدر پایان گفت‪:‬قطعاهمکاریمشترکبنیادمستضعفانباپارکعلمو فناوری‬ ‫البرز و مجتمعتحقیقاتیشهدایجهاددانشگاهیو بهره‌گیریاز ظرفیتشرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیانو فناورمحور اینمجموعه‪،‬نویدبخشاتفاقاتخوبخواهدبود‪.‬‬ ‫در این بازدید دکتر حمیدرضا طیبی دستاوردهای جهاد دانشگاهی‬ ‫در زمینه های مختلف دامی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬صنعتی (یوپی اس های‬ ‫صنعتی) و تجهیزات نفتی و ‪ ...‬تشریح کرد و خواستار سرمایه گذاری و حمایت‬ ‫بنیاد مستضعفان از این طرح ها و پروزه ها در راستای خودکفایی کشورمان شد‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اشاره های رهبر معظم انقالب از نقش‬ ‫آفرینی این نهاد در بخش های مختلف از جمله ایجاد مرکز ذخائر ژنتیکی یادآور‬ ‫شد‪ :‬جهاد دانشگاهی دانش و توانمندی الزم را برای حضور موثرتر در عرصه‬ ‫خودکفایی محصوالت مختلف از جمله کشاورزی و دامی را در کشور دارد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی نیز‬ ‫که این بازدید حضور داشت خواستار اجرای پروژه های مشترک با بخش های‬ ‫مختلف بنیاد مستضعفان در زمینه کشاورزی‪ ،‬غذایی‪ ،‬تولید بذرهای گیاهی‬ ‫و توسعه و خودکفایی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و غذایی شد‪.‬‬ ‫دکتر عطاء اله ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز در حاشیه این بازدید‬ ‫با اشاره به فعالیت های خوب این پارک گفت‪ :‬پارک علم و فناوری البرز در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ 150‬شرکت فناور و دانش بنیان را جذب و پذیرش کرده و از دستگاه‬ ‫های ملی و استانی انتظار این است که این مجموعه را برای پذیرش حمایت‬ ‫بیشتر فارغ التحصیالن و کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا حمایت نمایند‪.‬‬ ‫دکتر سید مجید تولیت رئیس مرکز ذخائر ژنتیک جهاد دانشگاهی نیز‬ ‫دستاوردهای این مرکز را در حوزه تولید محصوالت کشاورزی و غذایی و ‪...‬‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت داروسازی در غرب تهران‬ ‫همکاریمشترکبنیادمستضعفان‬ ‫با پارک علم و فناوری البرز‬ ‫خانواده‌ها برای‌ استخدام‌فرزندانشان‬ ‫در ادارات دولتی اصرار نکنند‬ ‫امکاناستقرار واحدهای کارآفرین‬ ‫در مراکز رشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دربازدید رئیس این بنیاد مطرح شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی بازرگانی آقا‬ ‫مسلط به امر صادرات با ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی (فوق حرفه ای ) مسلط به تحقیقات بازار و تحقیقات‬ ‫میدانی و عقد قراردادها‪ ،‬مسلط به مکاتبات بازرگانی خارجی‪،‬‬ ‫دارای گواهینامه پایان خدمت جهت سفرهای خارجی‬ ‫‪kian@diangroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت نمایندگی کشتیرانی‬ ‫در محدوده سعادت آباد (تهران)‬ ‫نیازمند به یک کارمند با سابقه مرتبط در‬ ‫واحد عملیات دریایی‪-‬بندری می باشد‬ ‫ایمیل برای ارسال رزومه‬ ‫‪saber@cgwshipping.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر منابع انسانی و اداری‬ ‫لیسانس و باالتر در رشته مدیریت‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال تجربه مرتبط‬ ‫آشنا به قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫آشنا به سیستم حقوق و مزایا‬ ‫نرم افزارهای مرتبط‬ ‫مکان جغرافیایی سازمان‬ ‫شرق تهران (تهرانپارس)‬ ‫‪estekhdam7733@gmail.com‬‬ ‫جنسیت‬ ‫محل خدمت‬ ‫شرایط احراز و توضیحات‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫خانم‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ‪ /‬کارشناسی‪ ،‬رشته مدیریت بازرگانی‪ /‬یا کلیه‬ ‫رشته های مشابه‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به اصول و فنون مذاکره‪ ،‬مسلط به نرم افزار‬ ‫آفیس‪ ،‬توانایی تجزیه و تحلیل بازار‪ ،‬توانایی برقراری ارتباط با مشتریان‪ ،‬توانایی انجام‬ ‫ماموریت های داخل کشور‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس بازاریابی و‬ ‫تحقیقات بازار‬ ‫آقا‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی‪ ،‬رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی‪ /‬مدیریت کسب و‬ ‫کار‪ ،‬فعال و پرانرژی‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه بازاریابی‪ ،‬آشنایی با‬ ‫دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬توانایی انجام ماموریت هایداخل کشور‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫خانم یا آقا‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی‪ ،‬رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی‪ ،‬فعال و پرانرژی‪،‬‬ ‫تمام وقت‪ ،‬مسلط به زبان های انگلیسی و عربی‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال تجربه در صادرات‬ ‫محصوالت به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس‪ ،‬توانایی انجام ماموریت به خارج از کشور‬ ‫تهران‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫آقا‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ‪ /‬کارشناسی‪ ،‬رشته مهندسی مکانیک‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاردر صنعت پلیمر‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫شهرک صنعتی ماموتیه‬ ‫(اتوبان ساوه)‬ ‫کارشناس پشتیبانی خرید‬ ‫خارجی‬ ‫خانم یا آقا‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی‪ ،‬رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی‪ /‬رشته های مرتبط‪ ،‬تجربه‬ ‫کاری حداقل ‪ 3‬سال سال در خصوص فرآیندهای بازرگانی خارجی و اسناد حمل‪ ،‬فعال و پر انرژی‬ ‫تهران‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫خانم‬ ‫کارشناسی ارشد‪/‬کارشناسی ‪ ،‬رشته تحصیلی شیمی‪ ،‬سابقه حداقل ‪ 5‬سال در صنعت پلیمر‪،‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫شهرک صنعتی ماموتیه‬ ‫(اتوبان ساوه)‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫خانم‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی‪ ،‬مسلط به امور بیمه و اداری‪ ،‬تجربه کاری حداقل ‪ 3‬سال در امور‬ ‫مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار آفیس‬ ‫تهران‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫خانم‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی‪ ،‬حداقل‪ 3‬سال سابقه کارمرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬حداکثر‬ ‫سن ‪ 35‬سال‪ ،‬روابط عمومی قوی‬ ‫تهران‬ ‫حسابدار صنعتی‬ ‫خانم یا آقا‬ ‫فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ‪ /‬کارشناسی ‪ ،‬رشته تحصیلی حسابداری یا مالی‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫شهرک صنعتی ماموتیه‬ ‫(اتوبان ساوه)‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی به آدرس‪cv@bfgco.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و بازرگانی‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫مجری سیستم پاسخگویی مشتری‬ ‫و رضایتمندی مشتریان پشتیبانی‬ ‫ارسالرزومه بهایمیل‪findjob@burux.ir:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مخابراتی خصوصی‬ ‫نیاز به یک لیسانس بازرگانی‪/‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫کار مفید ‪ /‬و مسلط به امور ثبت سفارش وعملیات‬ ‫گمرکی و آشنایی کامل به زبان انگلیسی رادارد‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@scadaco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت (مرد)‬ ‫مهندسی صنایع ‪ -‬مهندسی شیمی ‪ -‬شیمی‬ ‫(با سابقه کاردر زمینه داروسازی)‬ ‫‪qa.drug1394@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و بازرگانی برای پست کارشناس‬ ‫بازرگانی دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس بازرگانی با حداقل ‪ 2‬سال تجربه‪،‬‬ ‫مسلط به زبان و آفیس‬ ‫ارسال رزومه به‪info@fargrade.com:‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫امکان ثبت نام مجدد در آزمون‬ ‫دستیاری دندانپزشکی فراهم شد‬ ‫رییـــس مرکـــز ســـنجش آمـــوزش پزشـــکی‬ ‫وزارت بهداش ــت از ام ــکان ثب ــت ن ــام و ویرای ــش‬ ‫اطالع ــات در آزم ــون دس ــتیاری دندانپزش ــکی در‬ ‫روزهـــای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬اردیبهشـــت مـــاه جـــاری خبـــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دکتــر آبتیــن حیــدرزاده در گفــت و گــو بــا ایســنا‬ ‫ضم ــن بی ــان ای ــن مطل ــب اظه ــار ک ــرد‪ :‬داوطلب ــان‬ ‫متقاضـــی آزمـــون دســـتیاری دندانپزشـــکی ســـال‬ ‫‪ ۹۸‬در تاریخ‌هـــای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬اردیبهشـــت مـــاه‬ ‫ســـال جـــاری می‌تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت‬ ‫مرک ــز س ــنجش آم ــوزش پزش ــکی وزارت بهداش ــت‬ ‫نســبت بــه ثبــت نــام و ویرایــش اطالعــات ثبــت نامــی و یــا تکمیــل اطالعــات ناقــص درج شــده‬ ‫در ای ــن آزم ــون اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫و ی در ادام ــه تصری ــح ک ــرد‪ :‬در آزم ــون دس ــتیاری دندانپزش ــکی س ــال ‪ ۹۸‬تع ــداد‬ ‫‪ ۱۸۳۹‬داوطل ــب ثب ــت ن ــام کردن ــد ک ــه ‪ ۱۰۳۶‬نف ــر ای ــن داوطلب ــان خان ــم و مابق ــی آق ــا‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز ســـنجش آمـــوزش پزشـــکی وزارت بهداشـــت از کاهـــش ‪ ۴۰۰‬نفـــری‬ ‫تعـــداد داوطلبـــان متقاضـــی در آزمـــون دســـتیاری دندانپزشـــکی ســـال ‪ ۹۸‬خبـــر داد‬ ‫و گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه مهل ــت مج ــدد ثب ــت ن ــام تع ــداد متقاضی ــان افزای ــش خواه ــد‬ ‫یاف ــت‪.‬‬ ‫دکتــر حیــدرزاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬آزمــون دســتیاری دندانپزشــکی ســال‪ ۹۸‬در تاریــخ‪ ۶‬تیــر ماه‬ ‫جــاری برگــزار خواهــد شــد و نتایــج نهایــی آن شــهریور مــاه اعــام می‌شــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی خبر داد‬ ‫احتمال تعطیلی رشته های‬ ‫کم متقاضی علوم پایه پزشکی‬ ‫دبیـــر شـــورای آمـــوزش علـــوم پایـــه پزشـــکی‪ ،‬بهداشـــت و تخصصـــی از ارائـــه طـــرح‬ ‫ســاماندهی خدمــات در حــوزه آزمایشــگاه‌ها و ایجــاد محدودیــت در رشــته‌های کــم متقاضــی‬ ‫در عل ــوم پای ــه پزش ــکی خب ــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر جمشــید حاجتــی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره بــرش نیــروی انســانی در دوره دکتــری‬ ‫تخصص ــی رش ــته‌های عل ــوم پای ــه پزش ــکی گف ــت‪ :‬م ــا در دکت ــری تخصص ــی رش ــته‌های‬ ‫عل ــوم پای ــه پزش ــکی بس ــته ب ــه ن ــوع رش ــته ب ــا می ــزان تقاض ــای متفاوت ــی روب ــرو هس ــتیم‪.‬‬ ‫از همی ــن رو م ــا رش ــته‌ها را ب ــه س ــه دس ــته پ ــر تقاض ــا‪ ،‬تقاض ــای متوس ــط‪ ،‬ک ــم تقاض ــا و‬ ‫همچنی ــن بس ــته ب ــه اینک ــه طی ــف گروه ــی ک ــه می‌توانن ــد در آن رش ــته ش ــرکت کنن ــد‪،‬‬ ‫دس ــته بن ــدی کردی ــم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در م ــورد رش ــته‌های ک ــم متقاض ــی ب ــا چن ــد مس ــئله مواجهی ــم ی ــا طی ــف‬ ‫گروهـــی کـــه می‌تواننـــد در آن رشـــته شـــرکت کننـــد محـــدود اســـت یـــا افـــراد از گروهـــی‬ ‫هس ــتند ک ــه جای ــگاه ش ــغلی مش ــخصی دارن ــد و نی ــازی ب ــه ادام ــه تحصی ــل ب ــرای ارتق ــای‬ ‫ش ــغلی آنه ــا وج ــود ن ــدارد و ی ــا اینک ــه رش ــته ب ــازار کار روش ــنی ن ــدارد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پایــه پزشــکی‪ ،‬بهداشــت و تخصصــی دربــاره آمــار شــرکت‬ ‫کنن ــدگان در آزم ــون دکت ــری تخصص ــی گ ــروه پزش ــکی ی ــادآور ش ــد‪ :‬م ــا نس ــبت ب ــه گذش ــته‬ ‫کاهــش محسوســی در تعــداد شــرکت کننــدگان در آزمــون نداشــته ایــم امــا آمــار بنــا بــه هــر رشــته‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫وی دربـــاره احتمـــال تعطیلـــی رشـــته‌های کـــم متقاضـــی گفـــت‪ :‬ممکـــن اســـت‬ ‫رشـــته‌هایی کـــه متقاضـــی کمـــی دارنـــد رو بـــه تعطیلـــی برونـــد‪.‬‬ ‫حاجتـــی اظهـــار داشـــت‪ :‬در حـــال حاضـــر در وزارت بهداشـــت طـــرح نیازســـنجی‬ ‫نیـــروی انســـانی در حـــال انجـــام اســـت و پیـــش از ایـــن نیـــز ‪ ۲‬مطالعـــه بـــزرگ در گـــروه‬ ‫رش ــته‌های توانبخش ــی و مامای ــی در ای ــن زمین ــه انج ــام ش ــده اس ــت و راهنماهای ــی ب ــرای‬ ‫دانشـــگاه‌ها تهیـــه شـــد‪ .‬از همیـــن رو دانشـــگاه‌ها بـــر همیـــن مبنـــا بـــه شـــورای گســـترش‬ ‫پیشـــنهاد می‌دهـــد کـــه کـــدام رشـــته‌ها می‌توانـــد مـــورد نیـــاز باشـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فارغ التحصیل رشته برق‬ ‫آشنا به نرم افزارهای نقشه کشی‬ ‫جهت استخدام در یک شرکت مهندسی در جنوب تهران‬ ‫‪estekhdam97borna@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫بمنظور تکمیل نیروی انسانی دفترمرکزی خود در تهران‬ ‫(محدوده میدان ونک) افراد واجد شرایط ذیل را‬ ‫به همکاری دعوت می نماید‬ ‫‪ -1‬کارشناس مهندس مکانیک (ساخت)‬ ‫با سابقه بازرگانی خارجی و داخلی‬ ‫‪ -2‬کارشناس مهندس صنایع با گرایش و سابقه‬ ‫برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫بازنشسته جوان (حداکثر ‪ 54‬سال) و آشنا به نرم افزارهای‬ ‫کامپیوتری و زبان انگلیسی از ارجعیت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫لطفا عالقمندان شرحی از مشخصات و سوابق و تجربیات‬ ‫شعلی خود را به همراه عکس از طریق ایمل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ap.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی مواد غذایی‬ ‫از آقایان واجد شرایط با عنوان مدیر کارخانه (قزوین ‪-‬‬ ‫لوشان) فوق لیسانس صنایع ‪ ،‬دارای حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫سابقه و آشنا به صنایع غذایی و صنعت روغن‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪cv@baharam.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫تعدادی اپراتور خط تولید (آقا)‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس فنی با یک تا دو سال سابقه کار‬ ‫در شرکتهای صنایع غذایی نیازمند است‬ ‫‪s.resume93@gmail.com‬‬ ‫انجام ثبت نام و انتخاب رشته در یک مرحله‬ ‫جزییات ثبت نام دوره‌های کاردانی نظام جدید‬ ‫فنی و حرفه‌ای اعالم شد‬ ‫آغ ــاز می‌ش ــود و ت ــا ‪ ۲۶‬ای ــن م ــاه ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫لذا کلیه متقاضیان‪ ،‬ضرورت دارد که در مهلت در‬ ‫نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای‬ ‫ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارک و‬ ‫اطالعات مورد نیاز ثبت‌نام‪ ،‬به پایگاه اطالع رسانی‬ ‫سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ‪www.sanjesh.org‬‬ ‫مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫الزم به تاکید است با عنایت به اینکه ثبت نام‬ ‫و انتخاب رشته در این آزمون‪ ،‬در یک مرحله انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬داوطلبان می‌بایست همزمان با ثبت‌نام‪ ،‬نسبت‬ ‫ثب ــت ن ــام و انتخ ــاب رش ــته در آزم ــون دوره‌ه ــای‬ ‫کاردان ــی نظ ــام جدی ــد دانش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه‌ای و‬ ‫مؤسس ــات آم ــوزش عال ــی غیردولت ــی و غیرانتفاع ــی س ــال‬ ‫‪ ۹۸‬از ‪ ۱۹‬خ ــرداد م ــاه آغ ــاز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه مصوب ــه م ــورخ‬ ‫‪ ۲۶‬اس ــفند م ــاه س ــال ‪ ۹۷‬ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش‬ ‫دانش ــجو و نظ ــر ب ــه تغیی ــر نظ ــام آموزش ــی وزارت آم ــوزش‬ ‫و پ ــرورش ب ــه نظ ــام ‪ ،۶-۳-۳‬ثبت‌ن ــام و انتخ ــاب رش ــته‬ ‫در آزم ــون دوره‌ه ــای کاردان ــی نظ ــام جدی ــد دانش ــگاه‬ ‫فن ــی و حرفــه‌ای و مؤسس ــات آم ــوزش عال ــی غیردولت ــی و‬ ‫غیرانتفاع ــی س ــال ‪ ۱۳۹۸‬از روز یکش ــنبه ‪ ۱۹‬خ ــرداد م ــاه‬ ‫به درج رشته محل‌های تحصیلی خود در فرم تقاضانامه‬ ‫اینترنتی با توجه به رشته‌های اعالم شده در دفترچه‬ ‫راهنما‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پرداخــت هزینــه ثبت‌نــام بــه‬ ‫صــورت اینترنتــی انجــام می‌شــود‪ ،‬داوطلبــان الزم اســت‬ ‫بــه وســیله کارت‌هــای عضــو شــبکه بانکــی شــتاب کــه‬ ‫پرداخــت الکترونیکــی آن‌هــا فعــال می‌باشــد‪ ،‬بــا مراجعــه‬ ‫بــه پایــگاه اطــاع رســانی مذکــور و پرداخــت مبلــغ ‪۲۷۵.۰۰۰‬‬ ‫(دویســت و هفتــاد و پنــج هــزار ر یــال) ر یــال بــه عنــوان وجــه‬ ‫ثبت‌نــام‪ ،‬و داوطلبانــی کــه عالقــه منــد بــه شــرکت در‬ ‫گزینــش رشــته‌های تحصیلــی مؤسســات آمــوزش عالــی‬ ‫غیردولتــی و غیرانتفاعــی هســتند‪ ،‬الزم اســت کــه عــاوه‬ ‫بــر پرداخــت مبلــغ ثبت‌نــام‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪( ۶۹.۰۰۰‬شــصت و نــه هــزار ریــال) ریــال دیگــر نیــز بــرای‬ ‫اعــام عالقــه منــدی بــه شــرکت در گزینــش رشــته‌های‬ ‫مؤسســات مذکــور اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا دفترچه راهنما همزمان با شروع ثبت‌نام از‬ ‫طریق پایگاه اطالع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد‬ ‫بود و اطالعیه تکمیلی برای ثبت نام‪ ،‬در روز یکشنبه ‪۱۹‬‬ ‫خرداد در پایگاه اطالع رسانی این سازمان و نشریه پیک‬ ‫سنجش درج خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس این دانشگاه خبر داد‬ ‫زمان ثبت نام آزمون دانشنامه‬ ‫و گواهینامه دندانپزشکی اعالم شد‬ ‫راه‌اندازی دوره‌های جدید کاردانی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫ثبـــــــــــت نـــام ســــــــــی و پنجمیــــــــن‬ ‫دوره آزم ــون دانشـــــــــــــ ــنامه و گواهینام ــه‬ ‫دندانپزش ــکی از ‪ ۱۸‬ت ــا ‪ ۲۵‬خ ــرداد م ــاه از‬ ‫طریـــق ســـایت مرکـــز ســـنجش آمـــوزش‬ ‫پزشـــکی بـــه آدرس ‪http://sanjeshp.ir‬‬ ‫انجـــام می‌شـــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬آزم ــون کتب ــی نی ــز‬ ‫روز دوشــنبه ‪ ۴‬شــهریور و آزمــون شــفاهی‬ ‫ط ــی روزه ــای س ــه ش ــنبه‪ ،‬چهارش ــنبه و‬ ‫پن ــج ش ــنبه ‪ ۵‬ت ــا ‪ ۷‬ش ــهریور م ــاه برگ ــزار‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫کلی ــه داوطلب ــان واج ــد ش ــرایط ک ــه دوره دس ــتیاری را طب ــق مق ــررات (کلی ــه‬ ‫واحده ــا و پای ــان نام ــه) ب ــه پای ــان رس ــیده‌اند می‌توانن ــد در تاری ــخ مق ــرر ثب ــت ن ــام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مف ــدا‪ ،‬داوطلب ــان بای ــد نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام و ارس ــال م ــدارک در‬ ‫ســامانه توزیــع نیــروی انســانی‪ ،‬تعهــدات و خدمــات قانونــی وزارت بهداشــت بــه‬ ‫آدرس ‪ /http://obligat.behdasht.gov.ir‬اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫رییـــس دانشـــگاه فنـــی و حرفـــه‌ای از‬ ‫راه انـــدازی دوره‌هـــای جدیـــد کاردانـــی‬ ‫در رشـــته‌های حمـــل و نقـــل‪ ،‬معمـــاری‬ ‫داخلـــی‪ ،‬مکاترونیـــک و فتوگرافیـــک بـــرای‬ ‫آموزشـــکده‌های ایـــن دانشـــگاه در سراســـر‬ ‫کشـــور خبـــر داد‪.‬‬ ‫به گزارشروابطعمومیدانشگاهفنیوحرفه‌ای‪،‬‬ ‫دکتـر ابراهیــــــــــــم صالحـی عمـران در حاشـیه‬ ‫شـورای برنامه‌ریـزی درسـی دانشـگاه‪ ،‬از ایجـاد‬ ‫دوره‌هـای جـــــــــــدید کاردانـی در رشـته‌های‬ ‫حمـل و نقـل‪ ،‬معمـاری داخلـی‪ ،‬مکاترونیـک‬ ‫و فتوگرافیـک بـرای آموزشـکده‌های فنـی و‬ ‫حرفـه‌ای در سراسـر کشـور خبـر داد و گفـت‪ :‬در‬ ‫راسـتای مأموریت‌های تعریف شـده دانشـگاه‬ ‫در جهـت کارآفرینـی و اشـتغال جوانـان و‬ ‫موافقـت دفتـر گسـترش آمـوزش عالـی وزارت‬ ‫علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬چهـار دوره‬ ‫کاردانـی بـا ‪ ۳۸‬رشـته محـل جدیـد ایجـاد و‬ ‫سامانه کارآموزی دانشگاه تهران‬ ‫شروع به کار کرد‬ ‫فراینـــد کارآمـــوزی در قالبـــی نویـــن در پردیـــس‬ ‫دانشـــکده‌های فنـــی دانشـــگاه تهـــران راه‌انـــدازی شـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر ب ــه نق ــل از دانش ــگاه ته ــران‪،‬‬ ‫ب ــرای اولی ــن ب ــار در ای ــن دانش ــگاه‪ ،‬ب ــرای سامان ‌هس ــپاری‬ ‫گــردش کار فراینــد کارآمــوزی‪ ،‬بــه جــای خریــد و یــا توســعه یــک‬ ‫س ــامانه جدی ــد‪ ،‬از م ــدل نوآوران ــه «نرم‌اف ــزار به‌مثاب ــه خدم ــت»‬ ‫(‪ )Software as a Service‬اســـتفاده شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن مـــدل کـــه در فـــاز اول در پردیـــس‬ ‫دانش ــکد ه‌های فن ــی اج ــرا می‌ش ــود‪ ،‬ضم ــن تس ــهیل‬ ‫گـــردش کار و حـــذف کامـــل کاغـــذ از ایـــن فراینـــد‪،‬‬ ‫امـــکان برقـــرار ی ارتباطـــی دوطرفـــه و مؤثـــر بیـــن‬ ‫دانش ــگاه و ش ــرکت‌های پذیرن ــده کارآم ــوز را فراه ــم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساختمانی جهت پروژه بیمارستانی‬ ‫خود در سمنان از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران‬ ‫با حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬آشنا به متره‪،‬‬ ‫فهرست بها‪ msp ،‬جهت دفتر فنی‬ ‫‪ -2‬مهندس اجرایی عمران‬ ‫با حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪ -3‬مهندس اجرایی برق‬ ‫با حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪ -4‬مهندس اجرایی تاسیسات‬ ‫با حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار مفید‬ ‫ارسال رزومه به‪saabbnc@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کناف ایران‪ ،‬تولید کننده مصالح ساختمانی‬ ‫برای تکمیل نیروی انسانی در استان تهران از واجدین‬ ‫شرایط ذیل (ترجحا آقا) دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫▪لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری یا رشته های‬ ‫مرتبط از دانشگاه های معتبر‬ ‫▪تسلط کافی به نرم افزارهای حسابداری سپیدار‪،‬‬ ‫سیستم همکاران‪ ،‬راهکاران و خصوصا نرم افزار‬ ‫ا کسل (پیشرفته)‬ ‫▪آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫▪حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫▪حدا کثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫متقاضیان محترم می توانند سوابق کاری خود را تا‬ ‫پایان وقت اداری مورخ ‪ 1398/2/30‬به آدرس پست‬ ‫الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@knauf.ir‬‬ ‫در دفترچـه آزمـون کاردانـی نظـام جدیـد سـال‬ ‫تحصیلـی ‪ ۹۸_۹۹‬سـازمان سـنجش آمـوزش‬ ‫کشـور لحـاظ شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه رشـته‌های‬ ‫جدیـد بـرای نخسـتین بـار بـرای فـارغ‬ ‫التحصیلان هنرسـتان‌های فنـی و حرفـه‌ای‬ ‫آمـوزش و پـرورش بـا توجـه بـه تقاضـای‬ ‫اجتماعـی و فراوانـی در بـازار کار ایجـاد شـده‬ ‫گفـت‪ :‬از سـال گذشـته در شـورای برنامه‌ریـزی‬ ‫و گسـترش دانشـگاه‪ ،‬بررسـی و تنظیـم‬ ‫سـرفصل‌های درسـی بـا محوریـت کارآفرینـی‬ ‫آغـاز شـده کـه در خصـوص رشـته مکاترونیـک‬ ‫دوره‌هایـی مختلفـی بـا حضـور اسـاتید آلمانی‬ ‫در راسـتای توانمند سـازی اسـتادان این رشـته‬ ‫صـورت پذیرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫هفتمیـن جلسـه شـورای برنامه‌ریـزی‬ ‫درسـی دانشـگاه فنـی و حرفـه‌ای بـا حضـور‬ ‫اعضـای شـورا از جملـه دکتـر بـرات قبادیـان‬ ‫معـاون آمـوزش‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬دکتـر محمـد‬ ‫رضـا آهنچیـان مدیـرکل دفتـر برنامه‌ریـزی‬ ‫آموزشـی وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪،‬‬ ‫رئیـس‪ ،‬معاونیـن و جمعـی از مدیران کل حوزه‬ ‫سـتادی دانشـگاه فنـی و حرفـه‌ای امـروز در‬ ‫سـازمان مرکـزی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن خدمـــت از ‪ ۱۰‬اردیبهشـــت ‪ ،۱۳۹۸‬بـــرای‬ ‫دانشـــجو یان دارای شـــرایط اخـــذ درس کارآمـــوز ی‬ ‫در پردیـــس دانشـــکد ه‌های فنـــی دانشـــگاه تهـــران‬ ‫و تمامـــی شـــرکت‌هایی کـــه تمایـــل بـــه پذیـــرش‬ ‫کارآم ــوز در رش ــته‌های فن ــی را دارن ــد‪ ،‬در دس ــترس‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫دانشـــجویان می‌تواننـــد بـــا ورود بـــه ایـــن ســـامانه‪،‬‬ ‫فرصت‌هـــای کارآمـــوزی شـــرکت‌هایی را کـــه مـــورد‬ ‫تأیی ــد دفت ــر ارتب ــاط ب ــا صنع ــت پردی ــس ق ــرار گرفته‌ان ــد‪،‬‬ ‫بررس ــی و م ــوارد م ــورد عالق ــه خ ــود را انتخ ــاب کنن ــد و‬ ‫پ ــس از پذی ــرش در ه ــر ی ــک از آن‌ه ــا‪ ،‬واح ــد کارآم ــوزی‬ ‫خ ــود را بگذرانن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی استخدام می نماید‬ ‫مدیر مالی ‪ ،‬رئیس حسابداری ‪ ،‬کارشناس مالی‬ ‫ارسال رزومه همراه با درج عنوان شغل درخواستی‬ ‫‪estekhdam_m94@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی برای اشتغال در مرکز تحقیقات‬ ‫خود واقع در پارک فن آوری پردیس‬ ‫یک نفر تکنسین برق فارغ التحصیل هنرستان صنعتی‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار استخدام می نماید‪.‬‬ ‫آشنا با شبکه تلفن و کامپیوتر‬ ‫سیم کشی و امور برقی مربوط به ساختمان‬ ‫و نقشه خوانی‬ ‫ترجیحا از ساکنان مجاور محل کار‬ ‫حداکثر سن ‪ 28‬سال‬ ‫‪info@pargasiran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی صداقت پیشه فارس‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خانم مجرب‪ ،‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫و با سابقه کار مفید‬ ‫‪faezeh@hype.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫آشنا به امور خرید و تامین کاال‬ ‫دارای سابقه کار متربط‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪jobs@bartar-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به تهیه صورتهای مالی‪ ،‬اظهارنامه عملکرد‪،‬‬ ‫اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی‬ ‫آشنایی با قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و‬ ‫استانداردهای حسابداری‬ ‫آشنایی کامل به همکاران و راهکاران سیستم‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬الی ‪ 8‬سال در شرکتهای تولیدی و صنعتی‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه خود را با ذکرعنوان شغلی به‬ ‫آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrvacancy309@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سبحان دارو (سهامی عام) در نظر دارد برای‬ ‫تکمیل کادر پرسنلی خود از بین افراد متعهد و متدین و‬ ‫از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه دعوت به همکاری‬ ‫نمایند‪ .‬متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا‬ ‫‪ 5‬روز پس از درج آ گهی به آدرس الکترونیکی‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪emp@sobhandarou.com‬‬ ‫‪ -1‬سرپرست انبار مواد‬ ‫کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی صنایع ‪ -‬مدیریت صنعتی و شیمی ‪ ،‬آقا‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا در صنعت دارو)‬ ‫شهر صنعتی رشت‬ ‫‪ -2‬کارشناس انبار‬ ‫کارشناسی‬ ‫مهندسی صنایع‪ -‬مدیریت صنعتی و شیمی ‪ ،‬آقا‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا در صنعت دارو)‬ ‫شهر صنعتی رشت‬
‫والدت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مبارک باد‬ ‫شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 12 -1398‬رمضان ‪ 18 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1152‬‬ ‫فرمانده کل ارتش خبر داد‬ ‫تحول کیفی روش‌های گزینش‬ ‫و استخدام کارکنان ارتش‬ ‫فرمان ــده کل ارت ــش ب ــا بی ــان اینک ــه روش‌ه ــای‬ ‫گزین ــش و اس ــتخدام کارکن ــان ارت ــش در س ــال‬ ‫‪ 97‬از نظ ــر کیف ــی متح ــول ش ــده اس ــت‪ ،‬ادام ــه‬ ‫داد‪ :‬در پذی ــرش دانش ــجویان و دانش‌آم ــوزان‬ ‫آموزش ــگاه‌های نظام ــی معیاره ــا و روش‌ه ــای بهین ــه‬ ‫و کیفی‌ت ــر اتخ ــاذ ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش می ــزان امی ــر سرلش ــکر س ــید‬ ‫عبدالرحی ــم موس ــوی در مرک ــز آم ــوزش مخاب ــرات‬ ‫ش ــهید امین ــی نی ــروی زمین ــی ارت ــش گف ــت‪ :‬ارت ــش‬ ‫جمه ــوری اس ــلمای ای ــران ب ــا چه ــار ارزش و ویژگ ــی‬ ‫«معنو ی ــت مح ــوری‪ ،‬انضب ــاط‪ ،‬سلس ــله مرات ــب و‬ ‫س ــامت کارکن ــان» ش ــناخته می‌ش ــود ک ــه می‌توان ــد ب ــرای جامع ــه الگ ــو باش ــد‪.‬‬ ‫فرمان ــده کل ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ممک ــن اس ــت ای ــن‬ ‫ویژگی‌ه ــا در بخش‌های ــی ش ــدت و ضع ــف داش ــته باش ــند‪ ،‬ام ــا در بی ــن م ــردم‪ ،‬مس ــئولین‬ ‫و در چش ــم فرمانده ــی معظ ــم کل ق ــوا‪ ،‬ارت ــش ب ــا ای ــن چه ــار ارزش ش ــناخته ش ــده اس ــت؛‬ ‫چه ــار ارزش ــی ک ــه بای ــد پاس ــدار آن باش ــیم و اج ــازه ندهی ــم هرگ ــز سس ــت ش ــود و روز ب ــه روز‬ ‫تقو ی ــت ش ــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در بــاره ارتــش‪ ،‬یــادآور شــد‪ :‬در شــرف‌یابی‬ ‫اخی ــر ب ــه محض ــر فرمان ــده کل ق ــوا (مدظل ــه العال ــی) ک ــه ب ــه مناس ــبت روز ارت ــش و نی ــروی‬ ‫زمین ــی انج ــام ش ــد‪ ،‬ایش ــان فرمودن ــد ک ــه ام ــروز ارت ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری متدین‌ت ــر و‬ ‫کارآمدت ــر اس ــت‪ .‬ایش ــان ب ــا س ــخنان خ ــود ُمه ــری پ ــای تدی ــن و معنو ی ــت مح ــوری ارت ــش‬ ‫زدن ــد‪.‬‬ ‫امی ــر سرلش ــکر موس ــوی در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خ ــود ب ــا بی ــان اینک ــه روش‌ه ــای‬ ‫گزین ــش و اس ــتخدام کارکن ــان ارت ــش در س ــال ‪ ۹۷‬از نظ ــر کیف ــی متح ــول ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬در پذی ــرش دانش ــجویان و دانش‌آم ــوزان آموزش ــگاه‌های نظام ــی معیار‌ه ــا و‬ ‫روش‌ه ــای بهین ــه و کیفی‌ت ــر اتخ ــاذ ش ــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حســن ســلوک و رفتــار دانــش آمــوزان و دانشــجویان بســیار خرســند کننــده‬ ‫اس ــت و باع ــث ش ــد ب ــه درگاه خداون ــد ش ــکر کنی ــم‪ .‬روحی ــات معن ــوی‪ ،‬حس ــن س ــلوک‪،‬‬ ‫برخورده ــا‪ ،‬رفت ــار و اخ ــاق آن ــان باع ــث آب ــرو و ع ــزت م ــا می‌ش ــود‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ارتــش خاطرنشــان کــرد‪ :‬اخیــرا گزارشــی از ســطوح بــاال بــه دســت مــا رســید‬ ‫نهــای انقــاب اســامی‬ ‫کــه حا کــی از وجــود روحیــات معنــوی و آمادگــی بــرای فــداکاری در راه آرما ‌‬ ‫در بیــن کارکنــان ارتــش بــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون مشاوره و روانشناختی بهزیستی‪:‬‬ ‫مراکز مشاوره باید از بهزیستی‬ ‫مجوز دریافت کنند‬ ‫معاون مشاوره و روانشناختی معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر‬ ‫اینکه مراکز مشاوره دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره باید تغییر وضعیت‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این مراکز باید تحت نظارت حاکمیت قرار گرفته و مجوز خود را از بهزیستی‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫بهزاد وحیدنیا در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد‪ :‬الزم است همه مراکز مشاوره با قانون‬ ‫تطابق پیدا کنند و تحت نظارت دولت قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق ماده ‪ 6‬مقررات مالی دولت‪ ،‬بهزیستی مکلف و موظف‬ ‫به صدور مجوز مراکز مشاوره است و قبل از تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز‬ ‫این کار را انجام می داده است‪.‬‬ ‫وحیدنیا ادامه داد‪ :‬خدمات مراکز مشاوره بهزیستی بر کسی پوشیده نیست و‬ ‫تخصص های متعددی در این مراکز ایجاد و برنامه های نظارتی برای آنها تدوین و ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد‪ :‬هنگامی که سخن‬ ‫از تاسیس مراکز مشاوره می شود‪ ،‬صفر تا صد آن به نفع مصلحت مردم به بهزیستی‬ ‫سپرده شده است‪.‬‬ ‫وحیدنیا اظهار داشت‪ :‬طبق ماده ‪ 57‬احکام دائمی توسعه کشور نیز مرجع صدور‬ ‫مجوز مراکز مشاوره‪ ،‬بهزیستی است و این بار در کنار مراکز مشاوره به کلینیک های‬ ‫مشاوره نیز اشاره شده و بهزیستی تنها مرجع حاکمیتی برای صدور مجوز مراکز مشاوره‬ ‫است‪.‬‬ ‫و ی یادآور شد‪ :‬بر اساس قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‪ ،‬این سازمان‬ ‫به عنوان مجموعه ای برای احقاق حقوق صنفی و ارتقای دانش روانشناسی است‬ ‫که می تواند در حوزه تخلفات مراکز مشاوره‪ ،‬کمک حال بهزیستی باشد و در قانون نیز به‬ ‫آنها تکلیف شده است که درباره تصمیم گیری های حوزه مشاوره با بهزیستی همکاری‬ ‫کنند و وظیفه آنان است که هرجا که الزم است‪ ،‬کنار بهزیستی باشند‪.‬‬ ‫وحیدنیا تصریح کرد‪ :‬بر اساس سازوکارهای سیاست گزاری های انجام شده‪،‬‬ ‫مدیریت خدمات کشوری باید دست حاکمیت باشد و آنجا که دولت نیاز دارد از‬ ‫مجموعه غیردولتی کمک بگیرد‪.‬‬ ‫معاون مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬مصادیق دیگری در این‬ ‫باره در قانون وجود دارد؛ تنها و اصلی ترین وظیفه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‪،‬‬ ‫تعیین حدود صالحیت های مشاوره ای و صدور پروانه کار است و شأنی برای صدور‬ ‫مجوز مراکز مشاوره برای این سازمان وجود ندارد؛ از این رو الزم است همه مراکز مشاوره‬ ‫طبق قانون تحت نظارت دولت قرار گیرند‪.‬‬ ‫وحیدنیا افزود‪ :‬تاکنون پراکنده کاری های زیادی در حوزه مشاوره انجام شده و با‬ ‫تعامل و کشمکش این کار پیش رفته است؛ بهزیستی طی ماه های گذشته توافق نامه‬ ‫هایی با وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬نیروی انتظامی و انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش‬ ‫در زمینه صدور مجوز مراکز مشاوره داشته است و کمک می کنیم مجموعه های تحت‬ ‫نظارت آنها توسعه پیدا کند‪ .‬امیدواریم سازمان غیردولتی نظام روانشناسی و مشاوره نیز‬ ‫به این تعامل برسد‪.‬‬ ‫معاون مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد‪ :‬سازمان نظام روانشناسی‬ ‫و مشاوره باید حدود قانونی خود از جمله تعیین حدود صالحیت ها را محور قرار دهد که‬ ‫البته خود اصل مصاحبه ها نیز جای بحث است‪.‬‬ ‫معاون مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬به دفعات تفاهم نامه‬ ‫های مختلفی بین بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نوشته شده اما به امضا‬ ‫نرسیده است و امیدواریم تعامالت به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وحیدنیا خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 2‬هزار و ‪ 850‬مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور‬ ‫مجوز گرفته اند و امید می رود با تعامل و عقد تفاهم نامه با مجموعه ها‪ ،‬هزار مرکز دیگر‬ ‫ساماندهی شوند و به مرور مجوز خود را از بهزیستی دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به نظر می رسد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره عالوه بر صدور‬ ‫حدود پنج هزار پروانه کار برای حدود ‪ 350‬مرکز مشاوره‪ ،‬مجوز صادر کرده است که باید‬ ‫تغییر وضعیت شوند و تحت نظارت بهزیستی قرار گیرند‪.‬‬ ‫معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا‪:‬‬ ‫مشموالن غایب منتظر تمدید قانون جریمه سربازی نباشند‬ ‫معـاون احضـار و اعـزام سـازمان‬ ‫وظیفـه عمومـی ناجـا بـا تاکیـد بـر اینکه‬ ‫مشـموالن غایـب هرچـه سـریعتر بـرای‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت خدمتـی‬ ‫خـود اقـدام کننـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ایـن مشـموالن نبایـد منتظـر تمدیـد‬ ‫قانـون جریمـه باشـند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پلیس‪ ،‬سرهنگ‬ ‫نجف حمیدزاده افزود‪ :‬مشموالن غایب‬ ‫متاهل کهخودرامعرفی کنند‪،‬در صورت‬ ‫امکان در استان یا شهرستان محل‬ ‫سکونتهمسرشانبکارگیریمیشوند‪،‬‬ ‫همچنین در صورت امکان مشموالن‬ ‫مجرد نیز تا شعاع ‪ 300‬کیلومتری محل‬ ‫سکونتشانسازماندهیمیشوند‪.‬‬ ‫معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫بیان کرد‪ :‬مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود‬ ‫را مشخص نکنند‪ ،‬برابر مواد ‪ 58‬و ‪ 62‬قانون خدمت‬ ‫وظیفه عمومی با تشدید محدودیت ها و محرومیت‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬عدم برخورداری از هرگونه تسهیالت‬ ‫دولتی و اشتغال در سازمان ها و کارگاه های دولتی و‬ ‫خصوصی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫سرهنگ حمیدزاده خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس ماده ‪ 10‬قانون وظیفه‬ ‫عمومی هرگونه استفاده از تسهیالت‬ ‫دولتی مانند دریافت وام‪ ،‬کسب پروانه‬ ‫کار‪ ،‬کاندید شدن برای انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬استخدام به‬ ‫هر صورت (رسمی‪ ،‬پیمانی‪ ،‬قراردادی‪،‬‬ ‫روزمزد) به شرط تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت خدمتی مشموالن است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول مطرح کرد‪ :‬در‬ ‫صورت بکارگیری مشموالن غایب‬ ‫توسط کارفرمایان‪ ،‬کارخانجات‪ ،‬کارگاه‬ ‫ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬آموزشگاه ها‪ ،‬بنگاه‬ ‫ها‪ ،‬مغازه ها‪ ،‬تعمیرگاه های دولتی و‬ ‫خصوصی برابر ماده ‪ 63‬قانون خدمت‬ ‫وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده ‪ 63‬مکرر‬ ‫همین قانون‪ ،‬برای اعمال مجازات تعیین شده به‬ ‫دستگاه های قضائی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی خبر داد‬ ‫شرط بهره‌مندی از معافیت تحصیلی‬ ‫مشموالن خارج از کشور‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی‬ ‫شرط بهره‌مندی از معافیت تحصیلی برای‬ ‫مشموالنی که تا پایان سال ‪ ۹۶‬با مدرک دیپلم‬ ‫و بدون مجوز اولیه اقدام به ادامه تحصیل در‬ ‫دانشگاه‌های خارج از کشور کرده اند را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان سردار‬ ‫«تقی مهری» در تشریح این خبر گفت‪ :‬برابر‬ ‫اصالحیه ماده ‪ ۳۵‬قانون وظیفه عمومی‪ ،‬ادامه‬ ‫تحصیل مشموالن دارای مدرک تحصیلی دیپلم در‬ ‫دانشگاه‌های خارج از کشور امکان پذیر نبوده و فقط‬ ‫فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و باالتر می‌توانند‬ ‫برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی در مورد شرط بهره مندی از معافیت‬ ‫تحصیلی برای مشموالنی که تا پایان سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫مدرک دیپلم و بدون مجوز اولیه‪ ،‬اقدام به ادامه‬ ‫تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور کرده اند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با هماهنگی‌های صورت گرفته‪ ،‬این‬ ‫امکان فراهم شده تا مشموالنی که حداکثر تا پایان‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬دوره‌های کالج‪ ،‬پادفک و مشابه آن را‬ ‫شروع کرده اند‪ ،‬می‌توانند از معافیت تحصیلی‬ ‫بهره‌مند شوند و دوره‌های مذکور جزء سنوات‬ ‫تحصیلی آنان محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه شرایط فوق تنها به مشموالنی‬ ‫که تا پایان سال ‪ ۹۶‬از کشور خارج شده اند تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این دسته از مشموالن می‌بایست‬ ‫در دانشگاه مورد تایید وزارتخانه‌های علوم و‬ ‫بهداشت پذیرفته شوند و پس از بررسی مدارک آنان‬ ‫توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و در صورت‬ ‫احراز شرایط و سپردن وثیقه نقدی‪ ،‬می‌توانند از‬ ‫معافیت تحصیلی بهره‌مند شوند همچنین نحوه‬ ‫تردد این دسته از مشموالن به داخل کشور طبق‬ ‫ضوابط تردد دانشجویی است‪.‬‬ ‫این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت‪ :‬مشموالن‬ ‫دارای مدرک تحصیلی دیپلم که از سال ‪ ۹۷‬به بعد‬ ‫در حال ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند‪،‬‬ ‫نمی‌توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند و‬ ‫برای تردد تنها در صورت داشتن سه سال اقامت در‬ ‫خارج از کشور می‌توانند تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬سالی دو‬ ‫مرحله و حداکثر به مدت ‪ ۳‬ماه به کشور تردد کنند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد‬ ‫علت افزایش نرخ حق بیمه اختیاری‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش‬ ‫می‌دهد گفت‪ :‬به تبع آن سازمان تامین اجتماعی‬ ‫نیز ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد‪.‬‬ ‫امسال حداقل حقوق تا ‪ ۳۶.۵‬درصد افزایش یافت‬ ‫که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بی‌تاثیر‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به پرسشی درباره علت افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫نرخ حق بیمه اختیاری در سال جاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش‬ ‫می‌دهد و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی ناچار‬ ‫است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خود ما در هیچ برهه زمانی نرخ‬ ‫حق بیمه را تغییر نداده‌ایم‪ ،‬ولی چون هر سال‬ ‫شورای عالی کار حداقل دستمزد را تغییر می‌دهد‪،‬‬ ‫این تغییرات روی حق بیمه پرداختی نیز تاثیر‬ ‫می‌گذارد‪ .‬امسال حداقل حقوق تا‪ ۳۶.۵‬درصد افزایش‬ ‫یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری‬ ‫بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان‬ ‫اینکه باید آن سوی موضوع را هم دید گفت‪ :‬افزایش‬ ‫حق بیمه دریافتی باعث می شود ما در نهایت‬ ‫حقوق مستمری بگیران را هم افزایش دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در قانون تامین اجتماعی‬ ‫برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مدتی به واسطه‬ ‫اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما‬ ‫به دلیل عدم اشتغال‪ ،‬از پوشش این بیمه خارج‬ ‫شده اند‪ ،‬تدابیری اندیشیده شده است به نحوی‬ ‫که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ‪ ٣٠‬روز‬ ‫سابقه پرداخت حق بیمه‪ ،‬بتوانند بیمه خود را به‬ ‫طور اختیاری ادامه دهند‪.‬‬ ‫متقاضیان بیمه اختیاری می توانند تا سن‬ ‫‪ ٥٠‬سالگی با دارا بودن حداقل ‪ ٣٠‬روز سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد‪،‬‬ ‫بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند‪ .‬همچنین‬ ‫چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ٥٠‬سال باشد‪ ،‬پذیرش درخواست وی منوط به دارا‬ ‫بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی‪ ،‬معادل مدت‬ ‫مازاد سنی وی خواهد بود‪ .‬تمامی متقاضیانی که‬ ‫حداقل ‪ ١٠‬سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‬ ‫باشند نیز بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان‬ ‫پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫بیمه‌شدگان اختیاری باید پس از شروع بیمه‪،‬‬ ‫حق بیمه هرماه را حداکثر تا آخرین روز دوم ماه بعد‬ ‫پرداخت کنند در غیر اینصورت قرارداد منعقده از‬ ‫تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان‬ ‫موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان‬ ‫تامین اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫تمامی بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از‬ ‫مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق‬ ‫بیمه ادامه به طور اختیاری‪ ،‬درردیف مستمری بگیران‬ ‫قراردارند‪ ،‬همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت‬ ‫فرانشیز درمانی معاف خواهند بود و هزینه کفن و‬ ‫دفن و همچنین وسایل کمک پزشکی (پروتز و‬ ‫اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری باید قبل‬ ‫از انعقاد قرارداد‪ ،‬توسط سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫مورد معاینه پزشکی قرار گیرند اما آن گروه از‬ ‫متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان‪،‬‬ ‫در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری‪،‬‬ ‫از کارافتاده کلی شناخته شوند‪ ،‬نمی‌توانند از‬ ‫حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬همچنین حداقل مبنای‬ ‫پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور‬ ‫اختیاری مطابق بخشنامه ‪ ٦٨٦‬امورفنی بیمه شدگان‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬برابر یک دوم حداقل دستمزد مصوب‬ ‫شورای عالی کار خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‬ ‫شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای‬ ‫پرداخت حق بیمه آنان در سال ‪ ١٣٩٧‬از رقم روزانه‌‬ ‫‪ ٣٧٠,٤٢٣‬ریال بیشتر می باشد‪ ،‬همانند سایر‬ ‫سطوح دستمزدی معادل ‪ ١٣‬درصد به عالوه رقم‬ ‫ثابت روزانه ‪ ٨٧.٠٤٩‬ریال در سال جاری افزایش‬ ‫می یابد که در هر حال از یک دوم حداقل دستمزد‬ ‫مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود‪.‬‬ ‫با انتشار فراخوانی اعالم شد‬ ‫جذب امریه سربازی در پردیس‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران‬ ‫پردی ــس کش ــاورزی و مناب ــع طبیع ــی دانش ــگاه‬ ‫ته ــران در نظ ــر دارد از نیروه ــای س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرباز امر ی ــه‬ ‫ف ــارغ التحصی ــل دانش ــگاه ه ــای سراس ــری ش ــهر‬ ‫ته ــران در قال ــب امر ی ــه س ــربازی دع ــوت ب ــه‬ ‫هم ــکاری می‌نمای ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬پردیــس کشــاورزی‬ ‫و مناب ــع طبیع ــی دانش ــگاه ته ــران در نظ ــر دارد از‬ ‫نیروه ــای س ــرباز امر ی ــه ف ــارغ التحصی ــل دانش ــگاه‬ ‫ه ــای سراس ــری (دولت ــی) ش ــهر ته ــران دارای م ــدارک‬ ‫ذی ــل‪ - ۱ :‬کارشناس ــی ارش ــد مکانی ــک ب ــا گرای ــش‬ ‫س ــیاالت ‪ - ۲‬کارشناس ــی ارش ــد ب ــرق ب ــا گرای ــش‬ ‫ق ــدرت ‪ - ۳‬کارش ــناس ارش ــد عم ــران جه ــت ام ــور‬ ‫فن ــی و پش ــتیبانی ای ــن پردی ــس در قال ــب س ــرباز‬ ‫امر ی ــه دع ــوت ب ــه هم ــکاری نمای ــد‪.‬‬ ‫دان ــش آموخت ــگان محت ــرم مقط ــع کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد متقاض ــی امر ی ــه م ــی توانن ــد درخواس ــت و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رزومــه خــود را کتبــا و حضــورا تــا تاریــخ ‪ ۹۸ /۰۳ /۱۱‬بــه‬ ‫مدیر یــت پشــتیبانی و امــور فنــی پردیــس کشــاورزی‬ ‫و مناب ــع طبیع ــی دانش ــگاه ته ــران واق ــع در ک ــرج‪-‬‬ ‫خیاب ــان دانش ــکده تحوی ــل نماین ــد‪.‬‬ ‫سازمان سنجش‬ ‫مجوز برگزاری آزمون‬ ‫زبان آلمانی صادر می کند‬ ‫ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور‬ ‫قص ــد دارد ت ــا زمین ــه توس ــعه و توز ی ــع‬ ‫مناســب مرا کــز مجــاز برگــزاری آزمــون‬ ‫زب ــان آلمان ــی «تل ــک» را در سراس ــر‬ ‫کش ــور فراه ــم کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬فراخ ــوان‬ ‫س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کش ــور‬ ‫درب ــاره مج ــوز برگ ــزاری آزم ــون زب ــان‬ ‫آلمان ــی تل ــک (‪ )telc‬منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‬ ‫عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و سابقه‬ ‫فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی در صورت تمایل به اخذ مجوز‬ ‫برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک از سوی سازمان سنجش آموزش کشور (تنها‬ ‫مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون‌های بین المللی در کشور)‪،‬‬ ‫می‌توانند درخواست‌های خود را جهت بررسی به این سازمان ارسال کنند‪.‬‬ ‫شرایط اولیه اخذ مجوز‪:‬‬ ‫داشتن مجوز فعالیت آموزشی معتبر از «وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫ّفناوری»‪« ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» و «وزارت آموزش و پرورش» و‪...‬‬ ‫داشتن وبگاه معتبر‪ ،‬مستقل و فعال‬ ‫داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر‪:‬‬ ‫◄ فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی (به اندازه کافی بزرگ‪،‬‬ ‫صندلی مناسب‪ ،‬چیدمان سطری و ستونی صندلی‌ها با رعایت فاصله‬ ‫حداقل ‪ ۱.۵‬متر از هر طرف‪ ،‬سامانه روشنایی‪ ،‬سامانه پخش صدا‪ ،‬سامانه‬ ‫سرمایشی و گرمایشی‪ ،‬ساعت دیواری و …)‪.‬‬ ‫◄سرویسبهداشتیمناسبو کافیمتصلبهفضایبرگزاریآزمون کتبی‪.‬‬ ‫◄ فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و‬ ‫اعالم فرامین صوتی برای فضای برگزاری آزمون کتبی‪.‬‬ ‫◄ فضای مستقل برای مدیریت آزمون در کنار فضای برگزاری آزمون‬ ‫با امکان دسترسی به اینترنت‪ ،‬تلفن و …‪.‬‬ ‫◄ سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار‪ ،‬آماده سازی‬ ‫و برگزاری آزمون شفاهی‪.‬‬ ‫◄ فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان‪.‬‬ ‫◄ فضای امن برای حفظ اسناد بخش‌های کتبی و شفاهی آزمون‪.‬‬ ‫◄ داشتن امکان تأمین برق اضطراری مناسب برای سامانه‌های‬ ‫روشنایی‪ ،‬صوتی‪ ،‬سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها‪.‬‬ ‫مؤسسه برای برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک در ایران باید نسبت به‬ ‫اخذ دو مجوز یکی از سازمان (مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری‬ ‫آزمون‌های بین المللی در کشور) و دیگری از مؤسسه تلک آلمان (صاحب‬ ‫امتیاز آزمون تلک) اقدام کند‪.‬‬ ‫مراحل اخذ مجوز به این صورت است که مؤسسه درخواست اخذ‬ ‫مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک را به سازمان سنجش ارسال‬ ‫می‌کند‪ .‬سازمان سنجش رویه اخذ مجوز‪ ،‬ملزومات و اسناد مورد نیاز‬ ‫به مؤسسه را به صورت کتبی اعالم می‌کند و سپس مؤسسه اعالم کتبی‬ ‫موافقت با شرایط اعالم شده از سوی سازمان سنجش را به همراه ارسال‬ ‫تصویر مدارک الزم به سازمان سنجش ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫سازمان سنجش استعالم تأیید مدارک از مراجع ذی صالح و‬ ‫نداشتن منع قانونی را انجام می‌دهد و پس از بازدید فضا و تجهیزات‬ ‫مؤسسه توسط نماینده ناظر سازمان‪ ،‬سازمان سنجش در صورت تأیید‬ ‫مدارک‪ ،‬فضا و تجهیزات ضمن اعالم نتیجه در صورت تمایل مؤسسه‪،‬‬ ‫سازمان سنجش مؤسسه را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه تلک‬ ‫به دانشگاه ‪ FHM‬در کشور آلمان( نماینده مؤسسه تلک) معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫پس از این مرحله مؤسسه در صورت اخذ تأیید از سازمان سنجش‬ ‫باید اقدام به پیگیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک و ارائه آن به سازمان‬ ‫سنجش کند و پس از آن سازمان سنجش تعهدنامه (تعهد به سازمان)‬ ‫به مؤسسه برای اعالم موافقت را ارسال می‌کند و پس از امضا و ارسال‬ ‫تعهدنامه مؤسسه به سازمان‪ ،‬سازمان سنجش مجوز برگزاری آزمون زبان‬ ‫آلمانی تلک در ایران را برای مؤسسه صادر می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه شریف اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ 5‬هزار نفر متقاضی استخدام‬ ‫در دانشگاه شریف شدند‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مورد پیش بینی تعداد دانشجو و‬ ‫اعضای هیات علمی دانشگاه تا سال ‪ 1405‬گفت‪ :‬طی سال‌های آینده‬ ‫برنامه‌ ای برای افزایش جذب دانشجو نداریم و با همان تعداد ‪ 12‬هزار‬ ‫دانشجو برای باال بردن کیفیت آموزشی تالش می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬محمود فتوحی با اشاره‬ ‫به عملکرد هیات اجرایی جذب این دانشگاه طی سال‌های ‪ 93‬تا‬ ‫پایان اسفند ‪ 97‬گفت‪ :‬پنج هزار و ‪246‬پرونده درخواست‌ جذب از‬ ‫طریق فراخوان به این دانشگاه رسیده که از این میان تعداد هزار و‬ ‫‪ 754‬مورد آن در غربال اولیه رد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد سه هزار و ‪ 354‬پرونده عضو هیات علمی بررسی و‬ ‫در کار گروه علمی این دانشگاه به ثبت رسیده است که در نهایت تعداد‬ ‫‪ 138‬پرونده در دست بررسی است‪ .‬همچنین طی سالهای ‪ 93‬تا اسفند‬ ‫ماه ‪ 97‬با درخواست استخدام حدود ‪ 100‬نفر موافقت شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی شریف به تعداد کل اعضای هیات علمی نیز‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬طی این سال‌ها تعداد ‪ 53‬نفر از اعضای هیات علمی این‬ ‫دانشگاهبازنشستهشدهاندو تعداد‪ 19‬نفرنیزقطعهمکاریثبتشدهاست‪.‬‬ ‫عضو هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف با ‪ 473‬عضو هیات علمی‬ ‫فعالیت می کند که بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در رشته های‬ ‫جدید و مورد نیاز افزایش جذب هیات علمی را شاهد است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به پراکندگی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس‬ ‫وضعیت استخدامی نیز اشاره کرد و گفت‪ 58 :‬درصد اعضای هیات‬ ‫علمی به صورت رسمی قطعی‪ 16 ،‬درصد رسمی آزمایشی و ‪ 26‬درصد‬ ‫به صورت پیمانی با دانشگاه همکاری دارند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
هفته نامه بازار کار شماره 1155

هفته نامه بازار کار شماره 1155

شماره : ۱۱۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!