صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۵۱

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1151

هفته نامه بازار کار شماره 1151

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در پژوهشکده‬ ‫گردشگری‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در صنایع‬ ‫شیمیایی پروسل‬ ‫استخدام‬ ‫در شرکت فوالد‬ ‫سیرجان ایرانیان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در‬ ‫شیپور‬ ‫ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری و ارائه فرصت های شغلی‬ ‫در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫استخدام‬ ‫در نیروی انتظامی‬ ‫تمدید شد‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫فراخوان جذب نیروی‬ ‫امریه سربازی در سازمان‬ ‫بازرسی منتشر شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫توسط رؤسای اسکودا و مرکز امور مشاوران قوه‌قضائیه مطرح شد‬ ‫تصمیمات جدید برای افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت‬ ‫صفحه ‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫با اعالم نتایج آزمون بررسی شد‬ ‫مراحل جذب پذیرفته‌شدگان ششمین‬ ‫آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان استخدام ‪ ۵۵‬هزار معلم‬ ‫به‌زودی منتشر می‌شود‬ ‫نحوه صدور مجوز و نظارت‬ ‫بر مراکز روان‌شناسی‬ ‫‪2‬‬ ‫صدور مجوز فعالیت‬ ‫کاریابی الکترونیکی شد‬ ‫‪5‬‬ ‫شركت شيپور از كارشناسان فروش‬ ‫كه در اين زمينه تجربه دارند در‬ ‫استان‌های گيالن و مازندران‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫متقاضيان لطفا رزومه خود را به‬ ‫ايميل زير ارسال نمايند‪:‬‬ ‫‪Jobs@sheypoor.com‬‬ ‫استخدام هیات علمی در پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی‬ ‫پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی طی فراخوانی شرایط اختصاصی جذب هیات علمی برای این پژوهشکده را از‬ ‫دانش‌آموختگان دکترا یا در شرف دفاع از پایان نامه (حدا کثر ‪ 6‬ماه) در رشته جامعه شناسی و رشته های مرتبط‪ ،‬شامل انسان شناسی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی رفاه و وسایر رشته های زیر مجموعه علوم اجتماعی با اولویت فعالیت پژوهشی در زمینه گردشگری به شرح زیر اعالم می دارد‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه های معتبر داخل و یا خارج‬ ‫کشور مورد تائید وزارت علوم‪،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪ -2‬برخورداری از ســوابق درخشــان پژوهشی ‪ -‬آموزشــی (از قبیل دارا بودن‬ ‫مقاالت چاپ شــده در مجالت معتبر علمی ‪ -‬پژوهشــی تخصصی داخلی و‬ ‫بین‌المللــی‪ ،‬تالیف و ترجمه کتاب های علمــی و تخصصی‪ ،‬انجام طرح های‬ ‫پژوهشی‪ ،‬کسب نشان ها و افتخارات علمی و ‪ ...‬با ارائه تائیدیه از مراجع علمی‬ ‫معتبر و ذیصالح داخلی و بین المللی)‬ ‫‪ -3‬مدرک زبان (تافل ‪ -‬آیلتس و مدارک معادل)‬ ‫‪ -4‬تکمیل فرم درخواست به همراه یک قطعه عکس‬ ‫‪ -5‬شــرح حال علمی (رزومه یا ‪ )V‬متقاضی طبق فرمت (براساس فرمت اعالم‬ ‫شده در سایت پژوهشکده گردشگری به نشانی ‪www.itor.ir‬‬ ‫به همراه مستندات رزومه (مقاله ‪ -‬طرح ‪ -‬کتاب و ‪)...‬‬ ‫‪ -6‬یک نسخه پایان نامه دکتری‬ ‫‪ -7‬در صورتی که در استخدام دستگاه های دولتی می باشید‪ ،‬ارائه نامه موافقت‬ ‫ضمنی محل خدمت (دانشگاه ‪ /‬مرکز‪ /‬سازمان) الزامی است‬ ‫‪ -8‬ریز نمرات مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری‬ ‫‪ -9‬کپی ارزشیابی مدرک دکتری‪ ،‬کارشناسی ارشد و کارشناسی‬ ‫‪ -10‬توصیه نامه از استاد راهنما و استاتید مقطع دکتری‬ ‫‪ -11‬ســایر مدارک (رتبه اولی آزمون های مختلف ‪ -‬استعدادهای درخشان ‪-‬‬ ‫مدارک تحصیلی و ‪)..‬‬ ‫‪ -12‬حداکثر ســن‪ 34 :‬ســال‪ .‬تخصص های واجد شــرایط جهت شرکت در‬ ‫فراخوان‪ ،‬رشــته جامعه شناســی و رشته های مرتبط‪ ،‬شــامل انسان شناسی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی رفاه و ‪ ...‬با اولویت فعالیت پژوهشی در زمینه گردشگری ‪ 1‬نفر‬ ‫آدرس جهت ارسال مستندات و فرم های مربوطه‪:‬‬ ‫مشهد‪ -‬میدان آزادی ‪ -‬پردیس دانشگاه فردوسی‪ -‬جهاددانشگاهی خراسان رضوی ‪ -‬اداره کارگزینی‬ ‫تلفن ‪( 05131997501 :‬دفتر پژوهشکده) ‪( 05131997132‬کارگزینی)‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫دستگیری کالهبردار کاریابی مجازی در البرز‬ ‫‪16‬‬ ‫ماموریت جدید جهاددانشگاهی‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ 6200‬نفر زن سرپرست خانوار‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫توسط رییس مجلس شورای اسالمی انجام گرفت‬ ‫آزمون ات‬ ‫آزمون‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫نتای ــج آزم ــون اس ــتخدامی دس ــتگاه‌های اجرای ــی اع ــام ش ــد‪ .‬ای ــن آزم ــون ک ــه ب ــرای‬ ‫یهــای‬ ‫یهــای خــاص خــود را داشــت‪ .‬از ویژگ ‌‬ ‫یشــود ویژگ ‌‬ ‫ششــمین بــار در کشــور برگــزار م ‌‬ ‫یت ــوان ب ــه برگ ــزاری آن توس ــط مرک ــز آزمو ‌‬ ‫مه ــم ای ــن آزم ــون م ‌‬ ‫نه ــای جه ــاد دانش ــگاهی اش ــاره‬ ‫ک ــرد ک ــه بررســی‌های به‌عمل‌آم ــده و می ــزان رضای ــت س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی‬ ‫کش ــور و نظ ــرات ش ــرکت‌کنندگان آزم ــون نش ــان‌دهنده موفقی ــت ای ــن نه ــاد در برگ ــزاری‬ ‫آزم ــون ف ــوق ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫نکت ــه قابل‌توج ــه در برگ ــزاری ای ــن آزم ــون آن اس ــت ک ــه آزمون ــی ب ــر اس ــاس نیازه ــای‬ ‫واقع ــی دس ــتگاه‌ها و ب ــا ظرفی ــت پذی ــرش مش ــخص و روال و فرآین ــد اجرای ــی الزم (ک ــه در‬ ‫همیــن شــماره همکارانمــان گزارشــی در مــورد آن ارائــه نموده‌انــد)‪ ،‬برگزارشــده و ایــن بایــد‬ ‫سرمش ــقی ب ــرای برگ ــزاری س ــایر آزمون‌ه ــا در کش ــور باش ــد‪.‬‬ ‫مقایس ــه ای ــن آزم ــون ب ــا آزمون ــی ک ــه چن ــدی قب ــل ب ــه ن ــام اس ــتخدام ب ــرای ش ــرکت‌های‬ ‫بخ ــش خصوص ــی برگ ــزار ش ــد می‌توان ــد ح ــاوی ن ــکات پن ــد آم ــوز باش ــد ک ــه توج ــه‬ ‫خوانن ــدگان گرام ــی را ب ــه آن جل ــب می‌نمای ــم‪.‬‬ ‫آزمون‌های ــی ک ــه ب ــا ادع ــای اس ــتخدام در بخ ــش خصوص ــی برگ ــزار ش ــد و متاس ــفانه‬ ‫مهــر برخــی دســتگاه‌ها را بــه عنــوان حامــی در پــای فراخــوان خــود داشــت نــه تنهــا در دور‬ ‫اول برگ ــزاری‪ ،‬بلک ــه در دور دوم نی ــز فاق ــد وجاه ــت قانون ــی ب ــوده و ت ــا کن ــون نی ــز ن ــه کس ــی‬ ‫فهرس ــتی از فرصت‌ه ــای ش ــغلی و پذیرفته‌شـ ـد‌گان آنه ــا اع ــام ک ــرده و ن ــه گزارش ــی از‬ ‫عملک ــرد مال ــی آن توس ــط دس ــتگاه‌های حام ــی اع ــام ش ــده اس ــت ‪.‬‬ ‫ای‌کاش ســازمان بازرســی کل کشــور و ســایر دســتگاه‌های مســئول بــر روی رفتارهــای‬ ‫انجام‌ش ــده نظ ــارت کنن ــد و عملک ــرد مدعیان ــی را ک ــه ب ــا برخ ــی حمایت‌ه ــا در پوش ــش‬ ‫ج ــذب نی ــرو در بخ ــش خصوص ــی عرض‌ان ــدام می‌نماین ــد را راس ــتی آزمای ــی نمای ــد ت ــا‬ ‫سرنوش ــت صده ــا ه ــزار ج ــوان جو ی ــای کار ب ــه مطام ــع کاس ـب‌کارانه پیون ــد نخ ــورد‪.‬‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫فراخوان استخدام ‪ ۵۵‬هزار معلم‬ ‫به‌زودی منتشر می‌شود‬ ‫وزیــر آمــوزش و پــرورش در نشســت خبــری‬ ‫ب ــه مناس ــبت هفت ــه معل ــم اع ــام ک ــرد‪ :‬آزم ــون‬ ‫اس ــتخدامی آم ــوزش و پ ــرورش ب ــرای ‪ 55‬ه ــزار‬ ‫نفــر بــزودی منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار وزیـــر آمـــوزش و‬ ‫پـــرورش در نشســـت خبـــری بـــه مناســـبت‬ ‫هفت ــه معل ــم در س ــالن غدی ــر کان ــون پ ــرورش‬ ‫فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان اعـــام کـــرد‪:‬‬ ‫آزم ــون اس ــتخدامی آم ــوزش و پ ــرورش ب ــرای‬ ‫‪ 55‬هـــزار نفـــر بـــزودی برگـــزار مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی درب ــاره آزم ــون اس ــتخدامی آم ــوزش و‬ ‫پ ــرورش و تامی ــن نی ــرو ب ــرای وزارت آم ــوزش و‬ ‫پرورش ــگفت‪ :‬امیدواری ــم امس ــال بتوانی ــم ‪ ۵۵‬ه ــزار نف ــر را در آم ــوزش و پ ــرورش ج ــذب‬ ‫کنی ــم ک ــه بـ ـه‌زودی فراخ ــوان را اع ــام می‌کنی ــم‪.‬‬ ‫نیروی انسانی سال ‪98‬‬ ‫تعیین تکلیف شده است‬ ‫وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره کمبــود نیــروی انســانی بــا تأییــد کمبــود نیــروی انســانی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ماتکلیــف نیــروی انســانی مهــر ‪ ۹۸‬را بســتیم و از ایــن جهــت نگرانــی نداریــم‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه بازنشســـتگی نیـــروی انســـانی در آمـــوزش و پـــرورش ادامـــه داد‪:‬‬ ‫دانشـــگاه‌های فرهنگیـــان و تربیـــت دبیـــر شـــهید رجایـــی بـــا جـــذب و پـــرورش‬ ‫دانشـــجومعلم‪ ،‬کمبـــود نیـــرو را جبـــران می‌کننـــد‪.‬‬ ‫بطحایــی دربــاره تغییــر ســاختار در آمــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬همیــن روزهــا تغییــرات‬ ‫س ــاختار س ــتاد اب ــاغ م ــی ش ــود و بع ــد از آن تغیی ــر س ــاختار اس ــتان‌ها انج ــام می‌ش ــود و‬ ‫البت ــه تغیی ــر س ــاختار مناط ــق ب ــه امس ــال نمی‌رس ــد‪.‬‬ ‫مهارت آموزی و کارآفرینی با تاکید رئیس جمهوری دنبال می شود‬ ‫وزی ــر آم ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬مه ــارت آم ــوزی را ب ــا تأ کی ــد رئی ــس جمه ــور پیگی ــری‬ ‫کردی ــم و در ‪ ۵‬ه ــزار مدرس ــه متوس ــطه اول مهارت‌آم ــوزی پای ــه را اج ــرا کردی ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ای ــن موض ــوع باع ــث ش ــد ت ــا بچه‌ه ــا را ب ــا فرهن ــگ کار و تولی ــد آش ــنا‬ ‫کنی ــم و برنام ــه دیگ ــری ب ــرای ف ــروش آث ــار دانش‌‌آم ــوزان طراح ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بطحای ــی ب ــا بی ــان اینک ــه مهم‌تری ــن رویک ــرد م ــا مدرس ــه مح ــوری اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫‪ ۴‬برنامــه عملیاتــی داشــتیم کــه ســنجش صالحیــت حرف ـه‌ای مدیــران مــدارس امســال‬ ‫در ‪ ۷‬اس ــتان انج ــام می‌ش ــود‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬برنامــه دوم نظــام کنتــرل کیفیــت بــود و ایــن طــرح بــرای مــدارس از‬ ‫نظــر ارزیابــی کیفیــت اســت؛ برنامــه بعــدی تفویــض اختیــار بــه مــدارس اســت‪.‬‬ ‫وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد‪ :‬مــا در ســال ‪ ۹۸‬هیــچ برنامـه‌ای جــز اجــرای ســند‬ ‫تحــول نداریــم و همــه اقدامــات متناظــر بــا ســند تحــول اجــرا می‌شــود‪.‬‬ ‫ماموریت چهار کمیسیون مجلس برای‬ ‫اجرای تاکیدات رهبری در زمینه حفظ اشتغال‬ ‫رییـس مجلـس شـورای اسلامی بـه چهـار کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات‪،‬‬ ‫صنایـع و معـادن‪ ،‬اجتماعـی و کشـاورزی مجلـس مامور یـت داد تـا زمینـه اجرایـی‬ ‫شـدن فرمایشـات اخیـر رهبـری در دیـدار بـا کارگـران در حـوزه قانونگـذاری و اصالح‬ ‫قوانیـن را بـه وجـود آورنـد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی الریجانی در جلسه یکشنبه گذشته مجلس‪ ،‬هفته‬ ‫کارگر را تبریک گفت و افزود‪ :‬کارگران عزیز و زحمت‌کش‪ ،‬استوانه دفاع ملی‬ ‫اقتصادی در مقابل دشمن فریبکار هستند‪ .‬بار اصلی تولید و استقالل اقتصادی‬ ‫کشاورزان فداکار است و گسترش زمینه‌های تولید به‬ ‫کشور بر دولت‪ ،‬کارگران و‬ ‫ِ‬ ‫ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط از وظایف جدی اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫وی بـا تبر یـک هفتـه معلـم به معلمان و فرهنگیان کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬رهبری معظم‬ ‫انقلاب نـکات مهمـی در جلسـه کارگـران عزیـز و معلمـان گرامـی در زمینـه حفـظ‬ ‫اشـتغال در کارگاههـا و رفـع مشـکالت تولیـد و صیانـت از جایـگاه و منزلت معلم و‬ ‫اجـرای همـه جانبـه سـند تحـول آموزش و پرورش ایـراد کردند‪ .‬از کمیسـیون آموزش‬ ‫مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت کار خبر داد‬ ‫در پی گزارش فتاح به رئیس جمهور‬ ‫انجام شد‬ ‫مشاغل در معرض ریزش نیرو معرفی می‌شوند‬ ‫مدیـر کل توسـعه کارآفرینـی وزارت کار بـا اشـاره به پیدایش‬ ‫مشـاغل جدیـد در دنیـا از برنامـه ایـن وزارتخانه بـرای معرفی‬ ‫مشـاغل سـنتی در معـرض ر یـزش نیـرو و معرفـی مشـاغل‬ ‫جدیـد خبـر داد‪.‬‬ ‫رحیـم سـرهنگی در گفتگـو بـا مهـر‪ ،‬با اشـاره بـه ضرورت‬ ‫توجـه بـه «مشـاغل آینـده» و سیاسـت‌گذاری در ایـن‬ ‫زمینـه ‪ ،‬تغییـرات تکنولوژ یـک‪ ،‬آب و هوایـی‪ ،‬جمعیتـی و‬ ‫دموگرافیک را از عوامل مؤثر در تغییر مشـاغل طی دهه‌های‬ ‫آینـده عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬ایـن عوامـل موجـب شـده تـا‬ ‫در شـکل کار‪ ،‬انـواع قوانیـن و مقـررات و حمایت‌هـای‬ ‫اجتماع ِـی مترتـب بـر مشـاغل جدیـد‪ ،‬تغییـر ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫مدیـر کل توسـعه کارآفرینـی وزارت کار‪ ،‬بـا بیـان‬ ‫اینکـه امـروز در کسـب و کارهـای پلتفرمـی‪ ،‬دیگـر رابطـه‬ ‫کارگـری و کارفرمایـی نمی‌تـوان تعر یـف کـرد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬از‬ ‫مصادیـق آن می‌تـوان بـه تاکسـی‌های اینترنتـی اشـاره کـرد‪،‬‬ ‫بنابرایـن قوانیـن ایـن نـوع کسـب و کارهـا و همچنیـن نحـوه‬ ‫حمایت‌هـای اجتماعـی از ایـن کسـب و کارهـا نیـز بایـد‬ ‫تغییـر کنـد‪.‬‬ ‫سـرهنگی بـا تاکیـد بـر لـزوم تغییـر نـگاه بـه کار در آینـده‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتراتژی بـرای ایجـاد مشـاغل جدیـد در دنیـا یـک‬ ‫رویکـرد «انسـان محـوری» اسـت بـه ایـن نحـو کـه بـا پیدایش‬ ‫مشـاغل جدیـد و تغییـرات تکنولوژیکـی‪ ،‬آب و هوایـی‪،‬‬ ‫جمعیتـی و دموگرافیکـی شـأنیت انسـان مضمحـل نشـود‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول در وزارت کار‪ ،‬بـا بیـان اینکـه امـروز‬ ‫در دنیـا بـرای جلوگیـری از ز یـر سـوال رفتـن شـأنیت انسـان‬ ‫بـا ظهـور مشـاغل جدیـد‪ ،‬سـه رویکـرد مدنظـر قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬نخسـت اینکـه همزمان با «توسـعه فناوری»‪،‬‬ ‫توانمندی‌هـا و مهارت‌هـای انسـانی نیـز تقو یـت شـوند تـا بـا‬ ‫تغییرات جدید شـاهد ریزش شـغل نباشـیم‪ .‬با این رویکرد‬ ‫افـراد موظـف هسـتند مـادام العمـر توانمندی‌هـای جدیـد‬ ‫بیاموزنـد‪ ،‬بـه ایـن معنا که کارفرمایـان و کارگاه‌ها نیز موظف‬ ‫شهـای سـاالنه در مـورد مشـاغل‬ ‫هسـتند ارائـه سلسـله آموز ‌‬ ‫جدیـد در حرفـه خـود را بـرای کارکنـان پیـش بینـی کننـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل توسـعه کارآفرینـی وزارت کار بـا بیـان اینکـه در‬ ‫مشـاغل جدیـد‪ ،‬جوانـان و بانـوان باید بیش از سـایر کارکنان‬ ‫و اقشـار جامعـه مـورد توجـه آموزش‌هـای نویـن بـرای «آینـده‬ ‫کار» قـرار گیرنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در دنیـا بـر ایـن باورنـد بـرای اینکـه‬ ‫ایـن اقشـار بتواننـد سـریع‌تر خـود را بـا شـرایط و فناور ی‌هـای‬ ‫روز مطابقـت دهنـد‪ ،‬بهتـر اسـت بـه اصطلاح بـه آنهـا‬ ‫ـری «چگونـه یادگرفتـن» را بیاموز یـم‪ .‬بـه ایـن معنـا کـه‬ ‫یادگی ِ‬ ‫ا گـر یـک فـرد یـاد بگیـرد کـه یـک «انسـان یادگیرنـده» باشـد‬ ‫هـر چقـدر سـرعت رشـد تغییـرات بـاال باشـد‪ ،‬ایـن فـرد بیکار‬ ‫نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـا پیدایـش مشـاغل جدیـد‪ ،‬مشـاغلی کـه‬ ‫ً‬ ‫بیـش از هـر چیـز در معـرض خطـر قـرار می‌گیرنـد عمدتـا‬ ‫مشـاغل غیررسـمی‪ ،‬خرد و خوداشـتغالی هسـتند‪ .‬به دلیل‬ ‫اینکـه ایـن گروه از شـاغالن‪ ،‬برنامـه آموزش مدونی برای خود‬ ‫ندارنـد بنابرایـن بـا کوچک‌تریـن تغییـرات در سـاختار کار و‬ ‫نـوع توانمندی‌هـا‪ ،‬مهـارت این افراد نیز پاسـخگوی مشـاغل‬ ‫جدیـد نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تقدیر رئیس جمهور از کمیته امداد‬ ‫برای ایجاد ‪ ۱۳۶‬هزار فرصت شغلی‬ ‫سـرهنگی بـا تاکیـد بـر اینکـه در اینجـا دولـت بایـد‬ ‫برنامه‌هـای آموزشـی جدیـد را بـه صـورت رایـگان در حـوزه‬ ‫مشـاغل جدیـد در اختیـار عمـوم قـرار دهـد‪ ،‬گفـت‪ :‬رویکـرد‬ ‫دوم در دنیـا نیـز همـگام بـا مشـاغل جدیـد‪ ،‬حمایت‌هـای‬ ‫اجتماعـی اسـت‪ .‬وقتـی نـوع مشـاغل تغییـر می‌کننـد مـا‬ ‫ناگزیر یـم حمایت‌هـا و قوانیـن کار متناسـب بـا ماهیـت این‬ ‫مشـاغل را سیاسـت‌گذاری کنیـم‪.‬‬ ‫مدیرکل توسـعه کارآفرینی وزارت کار‪ ،‬با اشـاره به اینکه‬ ‫بـرای نهادسـازی کار آینـده‪ ،‬در برخـی مشـاغل بـا مالحظـه‬ ‫جلوگیـری از ر یـزش نیـروی کار بایـد از تکنولوژ ی‌هـای نویـن‬ ‫برای توسـعه «کار شایسـته» اسـتفاده کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫مثـال بـا بهـره گیـری از فناور ی‌هـای نویـن می‌توانیـم کارگـر را‬ ‫از مشـاغل کثیـف ماننـد جمـع آوری زباله و مشـاغل پرخطر‬ ‫بـرای کاهـش ز یـان بـه نیـروی انسـانی حـذف و صنایـع‬ ‫رباتیـک را جایگزیـن کنیـم و ایـن کارگـران در مشـاغل دیگـر‬ ‫بـه کار گرفتـه شـوند تـا کار آینـده مبتنـی بـر کار شایسـته‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬رویکـرد سـوم نیـز در راسـتای «آینـده کار»‪،‬‬ ‫سـرمایه گـذاری در «کار شایسـته» و توجـه بـه اشـتغال و‬ ‫اقتصـاد روسـتایی اسـت‪.‬‬ ‫دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ‪:‬‬ ‫صدور مجوز فعالیت کاریابی الکترونیکی شد‬ ‫سـامانه صـدور مجـوز الکترونیکـی دفاتـر کاریابی‌هـای‬ ‫غیردولتـی داخلـی و خارجـی پیاد ‌هسـازی و بـرای بهره بـرداری‬ ‫بـه اسـتان‌ها ابلاغ شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬بـا پیـاده سـازی سـامانه الکترونیکـی‪،‬‬ ‫صـدور مجـوز فعالیـت دفاتـر کاریابی‌هـای غیردولتـی‬ ‫داخلـی و خارجـی الکترونیکـی می‌شـود‪.‬‬ ‫ایـن اقـدام در راسـتای اجـرای مفـاد آئیـن نامـه اجرایـی‬ ‫قانـون اشـتغال بـه حرفـه کاریابـی و مشـاوره شـغلی مصـوب‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۷‬هیئـت وز یـران صـورت گرفتـه کـه صـدور و‬ ‫تمدیـد مجـوز کاریابی‌هـای غیـر دولتـی داخلـی و خارجی را‬ ‫بـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی محـول کـرد‪.‬‬ ‫س ــامانه مذک ــور‪ ،‬توس ــط دفت ــر هدای ــت نیـــروی کار و‬ ‫کاریابی‌ه ــای وزارت کار و ب ــا هم ــکاری مرکـــز فنـــاوری‬ ‫اطالع ــات‪ ،‬ارتباط ــات و تح ــول اداری بـــه نشـــانی‬ ‫‪http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir‬‬ ‫پی ــاده س ــازی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بهره برداری از این سامانه از سوی محمد اکبرنیا مدیرکل‬ ‫هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار به مدیران‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استانی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫آمار‌های جدید نشان می‌دهد‬ ‫افزایش ‪ 17/3‬درصدی تعداد مقرری بگیران‬ ‫بیمه بیکاری در سال ‪۹۷‬‬ ‫تعـداد مقـرری بگیـران بیمـه بیـکاری در سـال گذشـته‬ ‫‪ ۱۷.۳‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم‪،‬میزان مقــرری روزانــه‬ ‫بیمــه بیــکاری‪ 55 ،‬درصــد متوســط مــزد یــا حقــوق و یــا‬ ‫کارمــزد روزانــه بیمــه شــده اســت‪ .‬بــه مقــرری افــراد متاهــل و‬ ‫متکفــل‪ ،‬بــه ازای هــر یــک از افــراد تحــت تکفــل (حداکثــر‬ ‫تــا ‪ 4‬نفــر) ‪ 10‬درصــد حداقــل دســتمزد زمــان بیــکاری (شــروع‬ ‫بیــکاری) افــزوده مــی شــود‪ ،‬امــا در هــر حــال میــزان مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری نبایــد از حداقــل دســتمزد تعییــن شــده بــرای‬ ‫هــر ســال کمتــر و از ‪ 80‬درصــد متوســط مــزد یــا حقــوق بیمــه‬ ‫شــده بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫بررسـی بیمـه بیـکاری و افـراد بهـره منـد از ایـن مز یـت‪،‬‬ ‫یکـی از مـواردی اسـت کـه مـی توانـد در تحلیـل بـازار کار‬ ‫کشـورها مفیـد باشـد‪ .‬همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت رویکـرد‬ ‫جهانـی در ایـن خصـوص کاهـش تعـداد مقـرری بگیـران بـا‬ ‫تاکیـد بـر حفـظ اشـتغال مـی باشـد چـرا کـه افزایـش ایـن امـر‬ ‫مـی توانـد بیانگـر مشـکالت اقتصـادی کارگاه هـا و تعطیلـی‬ ‫آنهـا باشـد‪ .‬بررسـی مقـرری بگیـران جدیـد طـی سـال هـای‬ ‫‪ 1395‬تـا ‪ 1397‬رونـد افزایشـی ایـن تغییـرات را نشـان مـی‬ ‫دهـد‪ .‬بـه نحـوی کـه میـزان تعییـران سـال ‪ 1397‬نسـبت بـه‬ ‫عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس ‪:‬‬ ‫سـال قبـل ‪ 17.3‬درصـد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بررسی تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری بر حسب‬ ‫جنس نشان می دهد که در سال ‪ 1397‬مردان ‪77‬درصد از‬ ‫مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده اند‪ .‬همچنین‬ ‫از بین تمام مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری ‪ 1397‬حدود‬ ‫‪ 84‬درصد متاهل یا متکفل می باشد‬ ‫مدیرکل پژوهش و آموزش کتابخانه ملی‪:‬‬ ‫حقوق معلمان بر مبنای حقوق کارمندان دولت‬ ‫تعیین شود‬ ‫عضـــو فراکســـیون فرهنگیـــان مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه حقـــوق‬ ‫معلم ــان ب ــر مبن ــای حق ــوق کارمن ــدان دول ــت تعیی ــن ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬در تم ــام کش ــورهای‬ ‫توســعه یافتــه وزارت آمــوزش و پــرورش مهم‌تریــن وزارتخانــه اســت و توجــه بــه معیشــت‬ ‫معلم ــان بای ــد در اولوی ــت دول ــت ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫علــی وقــف چــی عضــو فراکســیون فرهنگیــان مجلــس شــورای اســامی در گفت‌وگــو‬ ‫ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت ضم ــن گرامیداش ــت روز معل ــم‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬اگ ــر بخواهی ــم‬ ‫رویه‌ه ــای مدیریت ــی در کش ــور اص ــاح و بنیان‌ه ــای فک ــری‪ ،‬اخالق ــی و حت ــی مدیریت ــی‬ ‫اصــاح شــود بایــد بــه آمــوزش و پــرورش و جایــگاه معلــم توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم زنج ــان و ط ــارم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه مبن ــای‬ ‫حق ــوق کارمن ــدان دول ــت بای ــد حق ــوق معل ــم باش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬حف ــظ جای ــگاه معن ــوی‬ ‫معل ــم یک ــی از اولویت‌های ــی اس ــت ک ــه بای ــد م ــد نظ ــر هم ــگان باش ــد ت ــا ش ــأن و منزل ــت‬ ‫مق ــام معل ــم بهب ــود یاب ــد‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده م ــردم در مجل ــس تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬اگ ــر ب ــه دنب ــال ح ــل ریشــه‪‎‬ای مس ــائل‬ ‫کش ــور هس ــتیم بای ــد رویکردم ــان در قب ــال معلم ــان تغیی ــر و ب ــه ای ــن قش ــر زحمتک ــش‬ ‫توج ــه وی ــژه‌ای کنی ــم‪.‬‬ ‫وق ــف چ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه وزارت آم ــوزش و پ ــرورش در کش ــورهای توس ــعه یافت ــه‬ ‫یکـــی از مهم‌‪‎‬تریـــن وزارتخانه‌هـــا بـــه شـــمار می‪‎‬آیـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن وزارتخانـــه تربیـــت‬ ‫نی ــروی انس ــانی و کادر مدیریت ــی آین ــده کش ــور را ب ــه عه ــده دارد ل ــذا بای ــد بی ــش از س ــایر‬ ‫وزارتخانه‌ه ــا م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد ن ــه اینک ــه اولوی ــت ب ــا س ــایر وزارتخان ــه ه ــا باش ــد‪.‬‬ ‫عضـــو فراکســـیون فرهنگیـــان مجلـــس شـــورای اســـامی یـــادآور شـــد‪ :‬اگـــر دولـــت‬ ‫اقدامــی بــرای معیشــت معلمــان نکنــد‪ ،‬بایــد از طریــق مجلــس رأســا در ایــن خصــوص‬ ‫اق ــدام کنی ــم ت ــا ش ــرایط معلم ــان بهب ــود یاب ــد‪.‬‬ ‫و تحقیقـات مجلـس می‌خواهـم روی موضوعاتـی که ایشـان بیان کردند که همگی‬ ‫جـزو امـور ضـروری آمـوزش و پرورش کشـور اسـت‪ ،‬برنامه‌ریـزی کنند‪.‬‬ ‫رییـس مجلـس ادامـه داد‪ :‬بـه ویـژه تاکیـدات ایشـان در زمینـه مهارت‌آمـوزی‬ ‫و توسـعه آن در مـدارس و بررسـی جامـع در موضـوع کنکـور و حـل ایـن معضـل و‬ ‫معوقـات فرهنگیـان عزیـز مـورد توجـه کمیسـیون قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫الریجانـی همچنیـن بـه کمیسـیون‌های صنایـع و معـادن‪ ،‬کشـاورزی و‬ ‫اجتماعـی ماموریـت دارد تـا در زمینـه حفـظ اشـتغال کارگاه‌هـا و توسـعه اشـتغال‬ ‫کوچـک و متوسـط بـا کمـک دسـتگاه‌های اجرایـی و اتاق‌هـای بازرگانـی و تعـاون‬ ‫بررسـی‌های الزم را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫اکثر فار غ‌التحصیالن کتابداری بیکارند‬ ‫مدیرکل پژوهش و آموزش کتابخانه ملی گفت‪ :‬صدها‬ ‫کتابدار در مقطعفوق‌لیسانسو دکتریدر کشور فارغ‌التحصیل‬ ‫می‌شوندامامحیطمناسب کاریبرایآنهافراهمنیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬رضا خانی‌پور عضو هیئت‬ ‫علمی و مدیرکل پژوهش و آموزش کتابخانه ملی در برنامه‬ ‫گفتگوی فرهنگی ویژه هفته معلم با اشاره به ارزش باالی‬ ‫خواندن‪ ،‬علم و مطالعه در آموزه‌های دینی اسالم گفت‪:‬‬ ‫متأسفانه ما آن‌گونه که باید و شاید به این موضوع توجه‬ ‫نمی‌کنیم‪ .‬برنامه‌های پراکنده توسط افراد عالقه‌مند در‬ ‫این حوزه انجام می‌شود‪ .‬اما فعالیت منسجم‪ ،‬یکپارچه و‬ ‫هدفمند در این راستا بسیار کم است‪.‬‬ ‫خانی‌پور ادامه داد‪ :‬معلم می‌تواند یک تیم علمی در‬ ‫مدرسه تشکیل دهد و در مقام راهنما دانش‌آموزان را پژوهش‬ ‫محور کند‪ .‬در این صورت منابع اطالعاتی مکتوب را به‬ ‫دانش‌آموزان خود معرفی خواهد کرد‪ .‬ما دانش نامه و منابع‬ ‫معاون سازمان میراث فرهنگی کشور‪:‬‬ ‫به ازای هر گردشگر ‪ ۱۱‬شغل در سطح کشور‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫مع ــاون گردش ــگری س ــازمان می ــراث فرهنگ ــی کش ــور ب ــا‬ ‫بیــان اینکــه امــروز گردشــگری می‌توانــد یکــی از را ‌ههــای مهــم‬ ‫توســعه اقتصــادی باشــد‪ ،‬گفــت‪ ۱۱ :‬شــغل بــه ازای هر گردشــگر‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫در س ــطح کش ــور ایج ــاد م ‌‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ولی تیموری در آئین تجلیل از خادمان‬ ‫سفر استان سمنان ضمن بیان اینکه ‪ ۱۱‬شغل به ازای هر‬ ‫گردشگر در سطح کشور ایجاد می‌شود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬این‬ ‫میزان اشتغال‪ ،‬نشان دهنده سهم باالی گردشگری در توسعه‬ ‫اقتصادی و همچنین کاهش محرومیت و فقر زدایی است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گردشــگری می‌توانــد ابــزاری بــرای فقــر‬ ‫مرجع خوبی برای کودکان داریم یک کتابدار فرهیخته و‬ ‫دانشمند می‌تواند به تقویت بنیه علمی معلمان کمک‬ ‫کند‪ .‬هم اکنون امکان مراجعه آنالین کودکان و نوجوان‬ ‫به کتابخانه ملی‪ ،‬فراهم شده و ما سایتی به نام کتابخانه‬ ‫کودکان داریم که البته نیازمند تقویت است‪.‬‬ ‫مدیرکل پژوهش و آموزش کتابخانه ملی با بیان این‌که‬ ‫کتابخانه ملی ظرفیت محدودی برای جذب کتابداران‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬صدها کتابدار در مقطع فوق لیسانس و دکتری‬ ‫در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند اما محیط مناسب کاری‬ ‫برای آنها فراهم نیست‪.‬‬ ‫زدایــی و کاهــش آن معرفــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایجــاد یــک مجموعــه‬ ‫ً‬ ‫یشــود کــه اهالــی یــک روســتا‬ ‫بو ‌مگــردی ســاده بعضــا ســبب م ‌‬ ‫از وضعی ــت اقتص ــادی ایج ــاد ش ــده بهره‌من ــد ش ــوند و ای ــن‬ ‫نشــان دهنــده اهمیــت توریســم اســت‪.‬‬ ‫مع ــاون گردش ــگری س ــازمان می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع‬ ‫دس ــتی و گردش ــگری کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه گردش ــگری ب ــه‬ ‫مثاب ــه ی ــک می ــراث و صنعت ــی مل ــی محس ــوب می‌ش ــود ک ــه‬ ‫رش ــد آن نیازمن ــد فض ــای هم ــکاری‪ ،‬تعام ــل و مشـــارکت‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــه واس ــطه ظرفی ــت ب ــاالی گردشـــگری در‬ ‫شهــای مرتبــط بــه‬ ‫کشــور‪ ،‬ایــن صنعــت می‌توانــد بــه همــه بخ ‌‬ ‫خ ــود نف ــع برس ــاند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به گزارش رئیس کمیته امداد‬ ‫در خصوص اشتغال ایجاد شده برای مددجویان‪ ،‬از اقدامات این‬ ‫نهاد در ایجاد ‪ ۱۳۶‬هزار فرصت شغلی برای خانواده‌های تحت‬ ‫حمایت‪ ،‬تقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حسن روحانی رئیس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در پاسخ به نامه سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد‪،‬‬ ‫از عملکرد این نهاد در خصوص اشتغال‌های ایجاد شده برای‬ ‫مددجویان تحت حمایت تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬رئیس کمیته امداد با ارسال نامه‌ای‬ ‫خطاب به رئیس جمهور‪ ،‬از همراهی بانک‌های عامل و مدیریت‬ ‫امور شعب بانک‌ها در استان‌ها و سایر دست اندرکاران ذی‌ربط در‬ ‫حوزه‌های ستادی و استانی تقدیر به عمل آورد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد در این نامه آورده است‪ :‬در اجرای فرامین‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ‪ ۱۳۹۷‬سال «حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی»‪ ،‬کمیته امداد موفق شد با جذب صد درصد اعتبارات‬ ‫قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی بانکی (موضوع بند ب تبصره ‪ ۱۶‬قانون‬ ‫بودجه سنواتی کشور) و ایجاد بیش از ‪ ۱۳۶‬هزار فرصت شغلی پایدار‪،‬‬ ‫گام مؤثری در تولید ملی‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی و اشتغال گروه‌های‬ ‫هدف و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری بردارد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در پاسخ به نامه رئیس کمیته امداد‪ ،‬در پی نوشتی‬ ‫اعالم کرد‪« :‬از اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) و همه‬ ‫دستگاه‌ها در ایجاد بیش از ‪ ۱۳۶‬هزار اشتغال تقدیر می‌شود»‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫از سوی رئیس دانشکده داروسازی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اعالم شد‬ ‫ضرورت تربیت داروساز متخصص‬ ‫شرایط بحران‬ ‫رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل گفت‪:‬‬ ‫همانطور که بخش‌های نظامی‪ ،‬دانشکده دافوس را داریم در بخش‬ ‫بهداشت و درمان نیز نیازمند دانشکده‌های تخصصی هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬عبدالمجید چراغعلی رئیس‬ ‫دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل در پنجمین‬ ‫همایش داروسازی نظامی و شرایط اضطرار اظهار کرد‪ :‬اولین گروه‬ ‫فارغ‌التحصیالن این دانشکده در سال ‪ ۹۹‬خواهند بود‪ .‬در ابتدای‬ ‫کار یک مشکل اساسی داشتیم‪ .‬تصور ما این بود که بخش‌های‬ ‫مختلف نیروهای مسلح از فارغ‌التحصیالن این دانشکده استقبال‬ ‫کنند اما هنوز اهمیت نیروی انسانی متخصص در حوزه داروسازی‬ ‫درک نشده است‪.‬‬ ‫چراغعلی اظهار کرد‪ :‬شاید این تفکر باشد که از سایر داروسازان‬ ‫فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنیم اما این تفکر‬ ‫اشتباه است چرا که داروسازان بیرون سازمانی با رفتارهای سازمانی‬ ‫آشنا نیستند از سویی دیگر برخی معتقدند گرفتن دانشجو باعث‬ ‫بزرگ شدن سازمان می‌شود در صورتی که اینطور نیست‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل با‬ ‫اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان نیروهای مسلح بیان کرد‪ :‬همانطور که بخشهای نظامی‪،‬‬ ‫دانشکده دافوس را داریم در بخش بهداشت و درمان نیز نیازمند‬ ‫دانشکده‌های تخصصی هستیم‪ .‬سیل اخیر نشان داد اگر نیروهای‬ ‫بهداشت و درمان نیروهای مسلح حضور نداشتند وزارت بهداشت‬ ‫و هالل احمر به تنهایی نمی‌توانستند از پس ارائه خدمات درمانی‬ ‫برآیند‪ .‬با این شرایط خالء داروساز تخصص بحران و شرایط نیز‬ ‫دیده شد که مطمئنا تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشکده‬ ‫داروسازی دانشگاه بقیةاهلل می‌تواند این خالء را پر کند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون شهرک های صنعتی ایران‪:‬‬ ‫‪ 200‬هزار میلیارد ریال وام به واحدهای‬ ‫صنعتی پرداخت می شود‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس تبصره ماده ‪ 18‬قانون بودجه‪ 200 ،‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت برای کمک به رونق تولید در سال جاری به واحدهای‬ ‫صنعتی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فتحعلی محمدزاده در جمع مدیران شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان زنجان افزود‪ :‬از این مبلغ‪ 90 ،‬هزار‬ ‫میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدها‪ 70 ،‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برای بازسازی و نوسازی و ‪ 40‬هزار میلیارد ریال نیز برای سرمایه ثابت‬ ‫واحدهای دارای بیش از ‪ 60‬درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نرخ سود این تسهیالت در مناطق محروم‬ ‫‪ 6‬درصد و در مناطق برخوردار چهار درصد کمتر از نرخ سود مصوب‬ ‫شورای پول و اعتبار خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدزاده اظهار داشت‪ :‬این تسهیالت باید در اختیار واحدهایی‬ ‫که دارای بازار مناسب و کیفیت مطلوب کاال هستند قرار گیرد تا بتواند‬ ‫ثمربخش بوده و گره ای از مشکالت جامعه را باز کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدایت سرمایه گذاران به مناطق محروم از طریق پرداخت‬ ‫تسهیالت و ارائه خدمات دیگر نیز جزء اولویت ها و برنامه های کلیدی‬ ‫سال جاری است تا به توسعه در مناطق محروم کمک کنند‪.‬‬ ‫‪ 32‬شهرک و ناحیه صنعتی با مجموع ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬هکتار زمین‬ ‫و یک هزار و ‪ 700‬طرف قرارداد در استان زنجان فعال است‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫وزیر نیرو خبر داد‬ ‫ظرف دو ماه آینده مشکل استخدام‬ ‫‪ ۱۲۲۲‬اپراتور برق حل می‌شود‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی های صورت گرفته حداکثر تا دو ماه آینده مشکل استخدام‬ ‫‪ ۱۲۲۲‬اپراتور برق حل می‌شود و به دنبال آن هستیم که مشکل دیگر اپراتورها را حل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا اردکانیان در مجلس شورای اسالمی درباره علت مشخص نشدن وضعیت‬ ‫اپراتورهای برق علیرغم توافقات قبلی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مقام معظم رهبری در مورد تأمین عدالت در‬ ‫برخورد با مجموعه کارگران تأ کید کردند؛ این مسئله مورد توجه جدی ماست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اصل ‪ ،۱۲۴‬بهره برداری از پست‌های فوق توزیع از طریق‬ ‫شرکت‌های پیمانکار صورت گرفته است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬از سال ‪ ۹۰‬با توجه به توافق بین وزارت نیرو و‬ ‫سازمان برنامه‪ ،‬قرارداد انجام کار معین منعقد شد و در سال ‪ ۹۳‬هم این گروه مطالبات خود را در‬ ‫راستای حقوق و مزایایشان مطرح کردند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزیر نیرو پیشنهاد تبدیل اپراتورهای برق را جهت متعادل سازی حقوق‬ ‫و مزایای آنان به رئیس سازمان امور استخدامی مطرح کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬سازمان‬ ‫امور استخدامی کشور پست‌های الزم به این بخش را اختصاص داد اما شرطی را مطابق با ماده ‪۱۲۴‬‬ ‫قانون مدیریت خدمات کشوری گذاشت مبنی بر آنکه این مسئله در صورتی انجام می‌شود که پست‬ ‫خالی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اردکانیان تأ کید کرد‪ :‬بنده از حدود یک سال و نیم که در وزارت نیرو هستم پیگیری‌های مکرر در‬ ‫این زمینه داشتیم که به این نتیجه رسیدیم که هرچند در وزارت نیرو مشکلی برای تأمین منابع مالی‬ ‫این همسان سازی نداریم اما در سطح دولت به دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم این افراد را که حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نفر هستند‪ ،‬تبدیل وضعیت کنیم و مشکلشان حل شود‪.‬‬ ‫وی درباره راهکارهایی که آنان برای حل این وضعیت در دستور کار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در وهله اول ما‬ ‫باید مجوز این مسئله را از سازمان امور اداری و استخدامی بگیریم همچنین مجلس طرحی را برای‬ ‫همسان سازی حقوق اپراتورها با کارکنان پیمانی تهیه کرده که از طریق اجرای این طرح می‌توان تا‬ ‫حدودی مشکل اپراتورها را حل کرد‪.‬‬ ‫اردکانیان درباره امنیت شغلی اپراتورهای برق‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬علیرغم اینکه قرارداد برخی از این افراد‬ ‫یک ساله بوده اما جای نگرانی نیست و به علت نیاز مستمری که به چنین مشاغلی وجود دارد تاکنون حتی‬ ‫یک مورد هم این قراردادها فسخ نشده و قرارداد این افراد به صورت مستمر تمدید می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تأ کید بر اینکه وزارت نیرو به دنبال حل این مشکل با همراهی مجلس است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حداکثر تا دو ماه آینده مشکل ‪ ۱۲۲۲‬اپراتور برق حل می‌شود و خود اپراتورها هم در جریان این مسئله‬ ‫هستند و امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر مشکل مابقی این افراد را هم چاره جویی کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه علیرضا محجوب نماینده مردم تهران اظهار داشت‪ :‬مشکل اپراتورهای برق مربوط‬ ‫به امروز نیست و سابقه طوالنی دارد و آنان چندین بار جلوی مجلس تجمع کرده اند و خواستار تعیین‬ ‫وضعیتشان شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طبق قانون‪ ،‬شبکه توزیع از خصوصی سازی مستثنی شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در قانون مدیریت خدمات کشوری درباره مشاغلی که جنبه حا کمیتی دارد‪ ،‬نحوه ارتباط کارکنان و‬ ‫ً‬ ‫دستگاه کاملا مشخص شده است‪.‬‬ ‫محجوب با تا کید بر اینکه نوع استخدام اپراتورهای برق باید مشخص شود‪ ،‬گفت‪ :‬متأسفانه‬ ‫گاهی اوقات حرمت این افراد زیرپا گذاشته می‌شود که الزم است کارفرمایان این مسئله را مد نظر‬ ‫داشته باشند و نباید حیثیت این افراد مورد بی حرمتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نماینده مردم تهران بیان کرد‪ :‬این افراد صرفا نسبت به شرایط صنفی خود معترض هستند و‬ ‫اعتراض حق نیروی کار است و در قانون به آن اشاره شده است و نباید با آنان بابت این مسئله برخورد‬ ‫شود و از سوی دیگر شکایت مرجع دارد و مسئوالن یک دستگاه حق برخورد با افراد و معترضان را‬ ‫ندارند و باید به کارگر احترام بگذارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنها مطالبه ما این است که برخورد مدیران با کارگران اصالح شود و کسانی که حق خود‬ ‫را مطالبه می‌کنند‪ ،‬مورد اهانت قرار نگیرند و کارفرمایان به آنان احترام بگذارند‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به وزیر نیرو گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم که مشکل استخدامی کارکنان اپراتور برق حل شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همچنین نمایندگان پیشنهاد کرده اند که مشکل استخدام نیروهای شرکتی آب و‬ ‫فاضالب هم در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد‬ ‫پیگیریوضعیتاستخدامپذیرفته‌شدگان‬ ‫آزموناستخدامیقوهقضائیه‬ ‫بیان اینکه وضعیت جذب کارمندان دستگاه‬ ‫قضایی نامطلوب است گفت‪ :‬حدود ‪ 70‬درصد‬ ‫پست‌های قوه قضائیه خالی از کارمند است‬ ‫ضمن اینکه قطعا نبود کارمند در دستگاه قضایی‬ ‫باعث کاهش کیفیت کار می‌شود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امــور داخلــی مجلــس شــورای‬ ‫اس ــالمی در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس گف ــت‪:‬‬ ‫وضعی ــت ج ــذب کارمن ــدان دس ــتگاه قضای ــی‬ ‫نامطل ــوب اس ــت‪ ،‬و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ی ــک‬ ‫س ــوم پسـ ـت‌های آن کارمن ــد هس ــتند و ح ــدود‬ ‫‪ 70‬درص ــد پسـ ـت‌های ای ــن ق ــوه خال ــی از حک ــم‬ ‫و کارمن ــد اس ــت و نب ــود کارمن ــد در دس ــتگاه‬ ‫قضای ــی نی ــز ب ــه ش ــدت باع ــث کاه ــش کیفی ــت‬ ‫کار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحران کمبود کارمند در دستگاه‬ ‫قضایی اثر منفی روی قضاوت قضات دارد‪ ،‬چرا‬ ‫که اگر آنها به تعداد کافی کارمند در اختیار نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬نمی‌توانند به طور صحیح قضاوت کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با اظهار‬ ‫بی‌اطالعی از روند استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‬ ‫سال ‪ ۹۶‬قوه قضائیه تاکیدکرد که این موضوع را‬ ‫پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه‬ ‫ملت‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه در پاسخ به این پرسش که چرا این سازمان‬ ‫اعتبارات الزم برای استخدام ‪ 7200‬پذیرفته‌شده‬ ‫آزمون استخدامی قوه قضائیه را تخصیص‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون در این مورد حضور‬ ‫ذهن ندارم و باید موضوع را بررسی کنم تا مشخص‬ ‫شود چه مشکلی بوده که باید سازمان برنامه و‬ ‫بودجه بدان ورود پیدا کند‪ ،‬اما قطعا این موضوع‬ ‫را پیگیری خواهم کرد‪.‬‬ ‫‪ 70‬درصد پست‌های قوه قضائیه خالی از‬ ‫کارمند است‬ ‫ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز در این رابطه با‬ ‫◄‬ ‫و برتر کشور اخذ شد‬ ‫کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در بح ــث اش ــتغال نی ــز ب ــا‬ ‫هماهنگ ــی س ــازمان اس ــتخدامی کش ــور مج ــوز‬ ‫اس ــتخدام ‪ 200‬نف ــر از فارغ‌التحصی ــالن نخب ــه و‬ ‫کاریابی بین المللی خيام دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫از افراد دارای توانایی های ذیل جهت کار در کشور استراليا دعوت به عمل می آورد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫رشته و مقطع‬ ‫تحصيلی‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪ ‬محل خدمت‬ ‫‪۱‬‬ ‫ليسانس مديريت و‬ ‫كامپیوتر و صنايع‬ ‫آقا‬ ‫متولدين ‪ 1363‬به بعد مدرک‬ ‫آشنا به ‪ ICDL‬و روابط عمومی باال‪ ،‬قدرت تجزيه تحليل و آشنا به اصول و‬ ‫فنون مذا كره‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار‬ ‫لرستان‪ ،‬مازندران‪ ، ‬گلستان‪ ، ‬كردستان‬ ‫زنجان‪ ،‬اردبيل‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪ ‬ليسانس مديريت و‬ ‫كامپیوتر و صنايع‬ ‫خانم ‪/‬آقا‬ ‫آشنا به ‪ ICDL‬و روابط عمومی باال‪ ،‬قدرت تجزيه تحليل و آشنا به اصول و‬ ‫فنون مذا كره‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار‬ ‫تهران‬ ‫‪۳‬‬ ‫ليسانس و فوق ليسانس‬ ‫مديريت و كامپیوتر و‬ ‫صنايع‬ ‫آقا‬ ‫متولدين‪ 1360‬به بعد‪ ،‬آشنا به ‪ ICDL‬با روابط عمومی باال‬ ‫توانمندی مديريت منابع انسانی‪ ،‬قدرت تجزيه تحليل و آشنا به فنون مذا كره‬ ‫دارای تفكر سيستمی و ذهن فرايند محور‪ ،‬دارای توانمندی تهيه گزارشات و‬ ‫مكاتبات مديريتی‪ ،‬حداقل‪ 3‬سال سابقه سرپرستی و مديريتی ( افراد با سابقه‬ ‫در حوزه ‪ IT‬و خدمات پرداخت الكترونيک در اولويت هستند‪.‬ا‬ ‫مازندران(ساری)‬ ‫گيالن(رشت)‬ ‫‪4‬‬ ‫پشتيبان دستگاه‬ ‫كارتخوان بانكی‬ ‫آقا‬ ‫با مدرک تحصيلی ديپلم و فوق ديپلم‪ ،‬متولدين ‪ 1370‬به بعد‬ ‫دارای انگيزه و روابط عمومی باال‬ ‫مازندران(ساری)‬ ‫تهران( گيالوند و دماوند)‪،‬همدان‪ ‬‬ ‫مالير‪،‬اردبيل‬ ‫‪5‬‬ ‫ليسانس‬ ‫ارتباطات‪،‬مديريت‪،‬‬ ‫اقتصاد ‪...‬‬ ‫خانم‬ ‫متولدين ‪ 65‬به بعد‪ ،‬دارای روابط عمومی باال‬ ‫مسلط به ‪ ،ICDL‬حداقل‪  ‬دو سال سابقه‬ ‫اردبيل‪ ،‬قم‬ ‫از متقاضيان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایميل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫نقاش ساختمان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 05142255150‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کانسار خزر جهت تامين نيروی انسانی مورد نياز خود جهت خدمت در كارخانه از طريق مصاحبه تخصصی و روانشناختی‬ ‫از واجدين شرايط كه به شرح جدول ذيل می باشد ‪ ،‬دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫شغل‬ ‫وظایف و مسئوليت های‬ ‫مورد انتظار‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫مديريت‬ ‫كارخانه‬ ‫كارشناس‬ ‫توليد‬ ‫(با سابقه‬ ‫مديريت)‬ ‫‪ ‬‬ ‫كنترل فرآيند توليد‪-‬ايجاد‬ ‫نظم و انظباط كاری در حيطه‬ ‫وظايف‪ -‬ارائه پیشنهادات‬ ‫جهت كاهش هزينه های‬ ‫توليد(مواداوليه‪،‬نيروی انسانی‪،‬‬ ‫انرژی و‪)...‬ارائه گزارشات‬ ‫كاربردی و‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫مهندس‬ ‫فرآيند‬ ‫طراحی وسايزينگ تجهيزات‬ ‫فرآيندی از قبيل پمپ ها‪ ،‬فن‬ ‫ها‪ ،‬شيرآالت صنعتی‪ ،‬بر ج های‬ ‫جذب و دفع‪ ،‬نقشه كشی های‬ ‫فرايندی از‪ ‬قبيل‪،pfd ,p&td ‬‬ ‫آشنايی كلی با ابزار دقيق‬ ‫ردیف‬ ‫واحد سازمانی‬ ‫اعالم کننده‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‬ ‫‪ 14‬نفر‬ ‫مرد یا زن‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫ دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی علوم‬‫آزمایشگاهی‬ ‫کارشناس رادیولوژی‬ ‫‪ 13‬نفر‬ ‫مرد یا زن‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی در رشته تحصيلی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫پرتوشناسی (رادیولوژی)‬ ‫کارشناس پذیرش‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫مرد یا زن‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫کارشناس مدارک پزشکی‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات سالمت‬ ‫کارشناس انفورماتيک پزشکی‬ ‫کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی‬ ‫‪3‬‬ ‫* اولویت جذب به ترتيب با بومی شهرستان مراغه‪ ،‬سپس بومی استان آذربایجان شرقی و در انتها غير بومی استان می باشد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬ثبت نام آزمون صرفا بصورت الكترونيكی و منحصرا از طريق سامانه موسسه كارآفرينان آوا سالمت به آدرس‪ :‬‬ ‫‪  http://avasalamat.org‬انجام می‌شود‬ ‫شیرینی پز‬ ‫‪www.khayyamjob.com‬‬ ‫موسسه کارآفرینان آوا سالمت در نظر دارد نسبت به‪« ‬برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی‪ » ‬جهت تأمين تعداد‪  29  ‬نفر‬ ‫نيروی شركتی طبق جدول رشته شغل ذيل‪ ،‬در واحدهای تابعه دانشكده‪ ‬علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه‪  ‬پس‬ ‫از سير مراحل پبش بينی شده‪ ،‬به عنوان «مجری» اقدام نمايد‪.‬‬ ‫رشته شغلی‬ ‫‪ CNC‬کار فلز‬ ‫عالقمندان می تونند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی‬ ‫آدرس ایميل‪hr@sys-yaas.com :‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫برت ــر کش ــور اخ ــذ ش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت و مناب ــع بنی ــاد مل ــی‬ ‫نخب ــگان ب ــا بی ــان اینک ــه موض ــوع اس ــتخدام‬ ‫نخب ــگان و اس ــتعدادهای برت ــر در دس ــتگاه‌های‬ ‫اجرای ــی یک ــی از چالش‌ه ــای رف ــع ش ــده در‬ ‫س ــال‌های اخی ــر اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬نخب ــگان از آزم ــون‬ ‫ورودی اس ــتخدامی مع ــاف ش ــدند ک ــه ای ــن ام ــر‬ ‫اقدام ــی ارزش ــمند و ش ــایان توج ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا ذک ــر اینک ــه در بنی ــاد مل ــی نخب ــگان‬ ‫دس ــت در ی ــک اکوسیس ــتمی ب ــرده می‌ش ــود ک ــه ت ــا‬ ‫زمانــی کــه ایــن اکوسیســتم تغییــر نکنــد‪ ،‬نمی‌تــوان‬ ‫انتظ ــار تغیی ــرات ب ــزرگ را داش ــت‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعت ــا یک ــی از اقدام ــات اصل ــی بنی ــاد نخب ــگان‬ ‫پیگی ــری ب ــه هـ ـم‌زدن ای ــن اکوسیس ــتم اس ــت‪.‬‬ ‫قابل توجه عالقمندان به کار در کشور استرالیا‬ ‫مهندسی سيستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکميل کادر خود در استان های لرستان ‪ ،‬مازندران ‪،‬‬ ‫گلستان ‪ ،‬كردستان ‪ ،‬گيالن ‪ ،‬تهران ‪ ،‬همدان ‪ ،‬قم و اردبيل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تعداد مورد نياز‬ ‫کرد‪ :‬دستگاه قضایی در حالی با کمبود شدید‬ ‫نیرو مواجه شده که از سال ‪ 96‬بیش از هفت هزار‬ ‫نفر در پی قبولی در آزمون استخدامی قوه قضائیه‬ ‫گزینش شده‌اند‪ ،‬اما همچنان بالتکلیف هستند و‬ ‫زندگی آنها مختل شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تعدادی از این افراد با‬ ‫اطمینان از اینکه شغلشان از این طریق تامین‬ ‫می‌شود‪ ،‬ازدواج کرده‌اند‪ ،‬اما هنوز نتوانسته‌اند‬ ‫مشغول به کار شوند و هیچ فردی نیز در این مورد‬ ‫پاسخگوی آنها نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دستگاه‬ ‫قضایی در رابطه با ضرورت تعیین تکلیف این‬ ‫افراد با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کرده است‪،‬‬ ‫اما این سازمان پاسخگو نیست‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشوری هم ردیف‬ ‫و شماره برای استخدام آنها را نمی‌دهد و مشکل‬ ‫نبود بودجه را بهانه قرار داده است‪.‬‬ ‫مجوز استخدام‪ ۲۰۰‬نفر از فار غ‌التحصیالن نخبه‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیر ی ــت و مناب ــع بنی ــاد‬ ‫مل ــی نخب ــگان گف ــت‪ :‬ب ــا هماهنگ ــی س ــازمان‬ ‫اس ــتخدامی کش ــور مج ــوز اس ــتخدام ‪ ۲۰۰‬نف ــر از‬ ‫فارغ‌التحصی ــالن نخب ــه و برت ــر کش ــور اخ ــذ ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم از س ــنندج‪،‬‬ ‫محم ــد صال ــح ترکس ــتانی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫در بنی ــاد مل ــی نخب ــگان طرح‌ه ــای جام ــع‬ ‫اس ــتعدادیابی برگ ــزار می‌ش ــود‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫اج ــرای ط ــرح ش ــهاب‪ ،‬تخصی ــص جوای ــز‬ ‫تحصیل ــی ب ــه دانش ــجویان و دانش ــگاهیان‪ ،‬ط ــرح‬ ‫شــهید احمــدی روشــن و طــرح بازگشــت نخبــگان‬ ‫ک ــه مخت ــص فارغ‌التحصی ــالن ص ــد دانش ــگاه‬ ‫برت ــر جه ــان جه ــت بازگش ــت ب ــه مملک ــت ب ــوده‪،‬‬ ‫از جمل ــه طرح‌ه ــای موف ــق بنی ــاد مل ــی نخب ــگان‬ ‫کمبود ‪ ۷‬هزار هیئت علمی‬ ‫در دانشگاه‌های پزشکی‬ ‫رئی ــس مرک ــز ام ــور هیئ ــت علم ــی‬ ‫وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬دانشــگاه های‬ ‫علــوم پزشــکی بــا توجــه بــه افــق پایــان‬ ‫برنام ــه شش ــم در برنام ــه ری ــزی ه ــای‬ ‫آموزشـــی بـــا کمبـــود ‪ ۷‬هـــزار هیئـــت‬ ‫علم ــی مواج ــه ان ــد‪.‬‬ ‫دکتـــر ســـیدعلی حســـینی در‬ ‫گفتگـــو بـــا مهـــر افـــزود‪ :‬نیازســـنجی‬ ‫هیئـــت علمـــی در دانشـــگاه‌های‬ ‫علـــوم پزشـــکی مشـــخص شـــده‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه حــدود ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫دانشــجو‪ ،‬دانشــگاه‌ها تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه بایــد بــه عــدد هــر ‪ ۱۰‬دانشــجو‬ ‫یـــک اســـتاد برســـند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در واق ــع بای ــد ‪ ۲۰‬ه ــزار عض ــو هیئ ــت علم ــی داش ــته باش ــیم‬ ‫ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه وج ــود ‪ ۱۳‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬عض ــو هیئ ــت علم ــی و بازنشس ــتگی‬ ‫اعضـــای قدیمـــی هیئـــت علمـــی دانشـــگاه‌ها‪ ،‬بـــا کمبـــود ‪ ۷‬هـــزار عض ــو‬ ‫هیئ ــت علم ــی در دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی مواج ــه هس ــتیم‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز امــور هیئــت علمــی وزارت بهداشــت یــادآور شــد‪ :‬تــا پایــان‬ ‫برنام ــه شش ــم توس ــعه بای ــد بتوانی ــم ‪ ۷‬ه ــزار عض ــو هیئ ــت علم ــی ج ــذب‬ ‫کنی ــم و پی ــش بین ــی ج ــذب س ــاالنه ‪ ۲‬ه ــزار نف ــر را ک ــرده ای ــم ام ــا ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه موان ــع اس ــتخدامی در ای ــن زمین ــه هن ــوز ب ــا مج ــوز ‪ ۱۵۰۰‬عض ــو هیئ ــت‬ ‫علم ــی جدی ــد در دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی موافق ــت نش ــده اس ــت و‬ ‫ای ــن مس ــئله‪ ،‬کم ــی موض ــوع را ب ــرای دانش ــگاه‌ها س ــخت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫وی یـــادآور شـــد‪ :‬مـــا در عمـــده رشـــته‌های بالینـــی و توانبخش ــی و‬ ‫همچنی ــن رش ــته‌های پرس ــتاری و بهداش ــت ب ــاروری و برخ ــی از گروه‌ه ــای‬ ‫بهداش ــت نی ــاز ب ــه هیئ ــت علم ــی جدی ــد داری ــم‪ .‬ب ــه تناس ــب گروه‌ه ــای‬ ‫علـــوم پایـــه دانشـــگاه‌های علـــوم پزشـــکی در اولویت‌هـــای بعـــدی ق ــرار‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫حس ــینی اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس نیازس ــنجی‌های ص ــورت گرفت ــه و‬ ‫درخواس ــت دانش ــگاه‌ها ب ــه آنه ــا اج ــازه می‌دهی ــم ک ــه ه ــرم هیئ ــت علم ــی‬ ‫خ ــود را ترمی ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکالت بازنشســتگی اســاتید در ایــن دانشــگاه‌ها گفــت‪:‬‬ ‫بس ــیاری از دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی ب ــزرگ ب ــه تب ــع بزرگ ــی دانش ــگاه‬ ‫ب ــا مش ــکالت بزرگ‌ت ــری ه ــم مواج ــه ان ــد زی ــرا ای ــن دس ــته از دانش ــگاه‌ها ب ــا‬ ‫بازنشس ــتگی اعض ــای هیئ ــت علم ــی توانمن ــد روب ــرو هس ــتند‪ .‬م ــا در ی ــک‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی در رده اول ب ــا ‪ ۱۰۰‬نف ــر بازنشس ــته مواج ــه ای ــم ک ــه‬ ‫ای ــن مس ــئله مش ــکالت زی ــادی را ب ــرای دانش ــگاه ایج ــاد می‌کن ــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز امــور هیئــت علمــی وزارت بهداشــت اضافــه کــرد‪ :‬اعضــای‬ ‫هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه‌های ب ــزرگ ب ــه دلی ــل وظای ــف مل ــی و بی ــن الملل ــی‬ ‫دانش ــگاه‌ها نی ــز ب ــا وظای ــف خطی ــری مواج ــه ان ــد بنابرای ــن جایگزی ــن ک ــردن‬ ‫ایــن اســاتید شــرایط بــه مراتــب ســخت‌تری بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در وزارت بهداشــت می‌دانیــم چــه میــزان هیئــت علمــی‬ ‫نیـــاز داریـــم و دانشـــگاه‌ها نیـــز در رشـــته‌های مختلـــف نیازهـــای خ ــود را‬ ‫اع ــالم ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جنسيت شرایط سنی (سال)‬ ‫◄‬ ‫رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت خبر داد‬ ‫مهندسی و فنی‬ ‫بازرس فنی‬ ‫تجهيزات‬ ‫بازرسی حين بهره برداری‬ ‫تجهيزات‪ rotary ‬و‪ ،fix ‬بازرسی‬ ‫حين اورهال فرايندی‪ -‬بازرسی‬ ‫اقالم ورودی به انبار‪ -‬توانايی‬ ‫نقشه كشی های مرتبط‬ ‫جنسيت‬ ‫مرد‬ ‫محل خدمت‬ ‫كارخانه‬ ‫توضيحات‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه سرپرستی و مديريت در‬ ‫كارخانجات صنعتی‪ -‬آشنايی با پروسه های‬ ‫توليد و تجهيزات روتين كارخانجات‬ ‫*آشنايی به اينترنت و نرم افزارهای‬ ‫مديريتی(ا كسل‪،‬وورد و ‪)...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫كارخانه‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه كاری در صنايع‬ ‫شيميايی‪ ،‬پتروشيمی و يا مهندسين مشاور‬ ‫*آشنا به‪moffica & Autocad P&ID ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫كارخانه‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه كاری صنايع شيميايی‪،‬‬ ‫نفت و گاز و پتروشيمی يا مهندسين مشاور‬ ‫*تسلط به نرم افزارهای‪Autocad- ‬‬ ‫‪Solidworks‬‬ ‫آدرس كارخانه‪ :‬استان گلستان‪ ،‬شهرستان آق‌قال‪ ،‬كيلومتر ‪ 27‬جاده اينچه برون‪ ،‬سه راه صوفيكم‬ ‫افراد واجد شرايط می توانند رزومه خود را به آدرس‪ info.karasa@gmail.com ‬به صورت فرمت‪ pdf ‬ارسال نمايند‪ .‬‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با امضای تفاهم‌نامه‌ ای انجام می‌شود؛‬ ‫از طریق برگزاری آزمون انجام می‌شود‬ ‫‪ 70‬نفر در آ تش نشــانی شهرداری‌های‬ ‫آذربایجان غربی اســتخدام می شوند‬ ‫‪ 70‬نفر از طریق برگزاری آزمون علمی و تخصصی در آتش نشانی شهرداریهای آذربایجان‬ ‫غربی استخدام می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی‪ ،‬ج ـل ـســه ک ـم ـی ـتــه برگزاری آزمون‬ ‫استخدامی نیروهای آتش نشانی شهرداری های استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی‬ ‫امور عمرانی استانداری برگزارشد‪.‬‬ ‫دراین جلسه مقرر شد براساس دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداری و دهیار ی‌های کشور‬ ‫و بارعایت ضوابط و قوانین استخدامی‪ 70‬نفر به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیازسازمان‌های‬ ‫آتش نشانی شهرداری های استان از طریق برگزاری آزمون علمی و تخصـ ـصــی اس ـت ـخــدام‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد زمان آزمون تا پایان نیمه نخست امسال ‪ ،‬آزمون کتبی و بصورت‬ ‫متمرکز کشوری برگزارشود و همچنین قبولین در آزمون کتبی پس از کسب امتیاز الزم درآزمون‬ ‫تخصصی و آمادگی جسمانی و طی مراحل گزینش درسازمانهای آتش نشانی شهردار ی‌های‬ ‫استان مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۶۴۰۰‬شغل در روستاهای استان گلستان‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به پرداخت ‪ ۳۱۳‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت به متقاضیان در قالب طرح اشتغال روستایی گفت‪ :‬با تکمیل و اجرای این‬ ‫طرح‌ها بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬شغل در روستاهای استان ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان‪ ،‬سعید مازندرانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت‪:‬‬ ‫وضعیت استان در جذب اعتبارات طرح اشتغال فراگیر به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها‬ ‫خوب نیست‪ .‬از سهمیه ‪ 427‬میلیارد و ‪ 900‬میلیونی تومان استان در این طرح فقط ‪ 15‬درصد‬ ‫آن جذب شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون ‪ 65‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان از تسهیالت اشتغال فراگیر در استان‬ ‫به متقاضیان پرداخت شده است که در صورت تکمیل و بهره‌برداری می‌تواند برای ‪ 683‬نفر‬ ‫شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫مدیرکلتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعیاستانبااشارهبهسهماستاناز تسهیالتطرحمشاغلخانگی‬ ‫بیان داشت‪ 27 :‬میلیارد و ‪ 800‬میلیاردتومان تسهیالت مشاغل خانگی به استان ابالغ شد که‬ ‫تاکنون دو هزار و ‪ 398‬پرونده برای دریافت ‪ 23‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون تومان تسهیالت تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۸‬هزار فرصت شغلی در مناطق‬ ‫محروم روستایی‬ ‫ب ــا امـ ـضـ ـ ــای تـ ـف ــاهم‌نـ ـ ــامه‌ی‬ ‫ـت س ــتاد‬ ‫هم ــکاری می ــان بنی ــاد برک ـ ِ‬ ‫اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام (ره) و‬ ‫صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد‪ ۲۸ ،‬ه ــزار‬ ‫فرص ــت ش ــغلی در مناط ــق مح ــروم‬ ‫روس ــتایی ایج ــاد می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گـ ـ ــزارش خـ ـبـ ـ ــرگزاری مه ــر‪،‬‬ ‫تفاهـ ـم‌نـ ـ ــامه‌ی هم ــکاری مش ــترک‬ ‫مـ ـ ــیان بـ ـنـ ـ ــیاد برک ــت و صن ــدوق‬ ‫کارآفرین ــی امی ــد ب ــه منظ ــور معرف ــی‬ ‫و اعط ــای تس ــهیالت ب ــه طرح‌ه ــای‬ ‫اشت ــغال‌زایـ ـ ــی بـ ـ ــرکت در جـ ـ ــهت‬ ‫بـ ـ ــهبود وضـ ـعـ ـیـ ـ ــت مـ ـعـ ـیـ ـ ــشت‬ ‫خ ــانـ ـ ــوارهای سا کـ ـ ــن در مـ ـ ــناطق‬ ‫مـ ـ ــحروم و کـ ـم‌تـ ـ ــر توس ــعه‌یافته‪ ،‬ب ــه امض ــای‬ ‫مدیــران عامــل و رؤســای هیــأت مدیــره‌ی ایــن دو‬ ‫نه ــاد خدم ــت رس ــان رس ــید‪.‬‬ ‫ب ــا امض ــای ای ــن تفاهم‌نام ــه و ب ــا اعتب ــاری‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۳‬هــزار میلیــارد ر یــال کــه به‌طــور مشــترک‬ ‫توس ــط بنی ــاد برک ــت و صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد‬ ‫تأمی ــن می‌ش ــود‪ ۲۸ ،‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی ب ــا‬ ‫راه‌ان ــدازی ‪ ۱۰‬ه ــزار ط ــرح اش ــتغال‌زایی در قال ــب‬ ‫الگوه ــا و مد ‌‬ ‫له ــای توانمندس ــازی اقتص ــادی‬ ‫اجتماع‌مح ــور بنی ــاد برک ــت در مناط ــق مح ــروم‬ ‫روس ــتایی ب ــا اولو ی ــت جوان ــان تحصیل‌ک ــرده و‬ ‫استخدام نیرو در مرزبانی ناجا‬ ‫معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی ناجا از‬ ‫استخدام نیرو در فرماندهی مرزبانی ناجا خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســرهنگ علــی بــزرا در تشــریح‬ ‫ای ــن خب ــر اظه ــار ک ــرد‪ :‬فرمانده ــی مرزبان ــی نی ــروی‬ ‫انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران بــه منظــور تأمیــن‬ ‫نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز خ ــود از بی ــن جوان ــان‬ ‫موم ــن‪ ،‬والی ــت م ــدار‪ ،‬متعه ــد‪ ،‬انقالب ــی و عالقمن ــد‬ ‫در مقط ــع درجـ ـه‌داری م ــرد (پیمان ــی ‪ ۵‬س ــال) ب ــا‬ ‫صنایع اردکان ملزم به جذب‬ ‫نیروی بومی از طریق دفاتر کاریابی شدند‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع بافت بلوچ ایرانشهر‬ ‫نتایج آزمون کتبی استخدامی شرکت‬ ‫گسترش صنایع بافت بلوچ اعالم شد‬ ‫رئی ــس هی ــات مدی ــره ش ــرکت گس ــترش صنای ــع باف ــت بل ــوچ ایرانش ــهر گف ــت‪ :‬نتای ــج آزم ــون‬ ‫کتب ــی اس ــتخدامی ش ــرکت گس ــترش صنای ــع باف ــت بل ــوچ ک ــه ب ــا مج ــوز س ــازمان گس ــترش و‬ ‫نوس ــازی صنای ــع ای ــدرو برگ ــزار ش ــده ب ــود اع ــالم ش ــد‪.‬‬ ‫نتای ــج آزم ــون کتب ــی اس ــتخدامی ش ــرکت گس ــترش صنای ــع باف ــت بل ــوچ اع ــالم ش ــد ب ــه‬ ‫گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از زاهــدان ‪،‬محمــد ســعید اربابــی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫مش ــخصات ‪ ۲۵۶‬نف ــر ب ــرای انج ــام مراح ــل مصاحب ــه و گزین ــش در س ــایت ش ــرکت گس ــترش‬ ‫صنای ــع باف ــت بل ــوچ ب ــه آدرس اینترنت ــی ‪ www.gsbalouch.com‬ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬نتای ــج نهای ــی و فهرس ــت اس ــامی ‪ ۱۷۸‬پذیرفت ــه ش ــده نهای ــی پ ــس از انج ــام‬ ‫مصاحب ــه در م ــاه ج ــاری ب ــر روی س ــایت ش ــرکت منتش ــر می‌ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان گفت‪ ۷۳ :‬بنگاه اقتصادی غیرفعال‪،‬‬ ‫سال گذشته احیا و در این راستا یکهزار و ‪ ۲۶۴‬فرصت شغلی ایجاد شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان‪،‬محمدرضا صفی خانی ‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان گفت‪ ۷۳ :‬بنگاه اقتصادی غیرفعال‪ ،‬سال گذشته احیا و در‬ ‫این راستا یک هزار و ‪ ۲۶۴‬فرصت شغلی ایجاد شد‪.‬‬ ‫صفی خانی با اشاره به عملکرد ستاد رونق تولید استان در سال گذشته افزود‪ :‬این تعداد‬ ‫شامل ‪ ۳۹‬واحد صنعت و معدن و ‪ ۳۴‬بنگاه کشاورزی هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ ۱۳‬طرح با ‪ ۱۲۵‬فرصت شغلی جدید ارتقا ظرفیت تولید داشته و‬ ‫‪ ۱۳۷‬طرح با یک هزار و ‪۵۲۶‬شغل جدید نیز سرمایه گذاری و بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اس ــتان ادام ــه داد‪ :‬از مجم ــوع ‪ ۴۵۱‬مصوب ــه‬ ‫کارگ ــروه تس ــهیل در س ــال گذش ــته ‪ ۲۸۵‬مصوب ــه اج ــرا و ‪ ۱۶۶‬م ــورد نی ــز در دس ــت اق ــدام‬ ‫اس ــت و ‪ ۱۵۶‬ط ــرح ب ــا مبل ــغ پن ــج ه ــزار و چه ــار میلی ــارد ر ی ــال ب ــه بانک‌ه ــای عام ــل معرف ــی‬ ‫ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫صفی خانی میزان تسهیالت پرداختی از طریق کارگروه ستاد تسهیل را یکهزار و ‪ ۶۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬لرستان رتبه سیزدهم پرداختی‌های کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۲۴‬محصول استان به ‪ ۲۲‬کشور صادر می‌شد که این تعداد‬ ‫طی سال گذشته به ترتیب به ‪ ۴۶‬و ‪ ۳۸‬ارتقا یافت‪.‬‬ ‫رئیس صمت لرستان ادامه داد‪ :‬تاکنون در لرستان یکهزار و ‪ ۳۲۱‬پروانه بهره برداری با ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۹‬شغل و یکهزار و ‪ ۱۶‬جواز تاسیس صادر شده که این جواز‌ها از یک تا ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت‬ ‫اجرایی دارند‪.‬‬ ‫صفی خانی میزان اشتغال جواز‌های صادر شده را ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۳۱۴‬مورد عنوان کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سرمایه این تعداد جواز تاسیس ‪ ۱۹۷‬هزار و ‪ ۷۵۴‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫م ــدرک تحصیل ــی دیپل ــم و انج ــام آزم ــون علم ــی و‬ ‫ســایر مراحــل گزینشــی براســاس اولو یــت امتیــازات‪،‬‬ ‫اس ــتخدام م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫بناب ــر اع ــالم پای ــگاه خب ــری پلی ــس‪ ،‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫داوطلب ــان ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر و ثب ــت ن ــام‬ ‫بــه ســامانه اینترنتــی مرکــز گزینــش و اســتخدام ناجــا بــه‬ ‫آدرس‪ www.gozinesh.police.ir‬و ی ــا مدیری ــت گزین ــش‬ ‫واســتخداماســتانمحــلســکونتخــودمراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫جذب نیرو در شهرداری تهران باید از طریق‬ ‫استخدام سراسری باشد نه دانشگاه‌های شهرداری‬ ‫عض ــو ش ــورای اس ــالمی ش ــهر ته ــران‪ :‬ج ــذب نی ــرو‬ ‫در ش ــهرداری ته ــران بای ــد از طری ــق اس ــتخدام‬ ‫سراس ــری باش ــد ن ــه دانش ــگاه‌های ش ــهرداری‬ ‫حسن رسولی عضو شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫در گفتگو با خبرگزاری تهران پرس در ارتباط با مراکز‬ ‫علمی کاربردی شهرداری تهران اظهار داشت‪:‬‬ ‫شهرداری تهران موظف است نسبت به ساماندهی‬ ‫موسسه علمی کاربردی اقدام کند و باید از دایر کردن‬ ‫رشته‌های تحصیلی که در سایر دانشگاه‌ها وجود‬ ‫دارد پرهیز کند‪.‬‬ ‫رس ــولی در ادام ــه در خص ــوص کاه ــش‬ ‫هزین ــه ه ــای ش ــهرداری خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬م ــا‬ ‫بای ــد هزینه‌ه ــای ش ــهرداری را کاه ــش دهی ــم و از‬ ‫هزینه‌ه ــای ب ــی دلی ــل پرهی ــز کنی ــم‪ .‬مرا ک ــز آموزش ــی‬ ‫علمــی کار بــردی وابســته بــه شــهرداری بــه جــز چهــار‬ ‫ح ــوزه ایمن ــی و آت ــش نش ــانی‪ ،‬مدیر ی ــت بح ــران‪،‬‬ ‫حم ــل و نق ــل و ترافی ــک و فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬بای ــد‬ ‫از حی ــث تامی ــن مناب ــع ب ــه دلی ــل اینک ــه در ب ــازار کار‬ ‫نی ــروی ای ــران ب ــه خص ــوص پایتخ ــت ب ــا م ــدارک‬ ‫معتبــر حضــور دارنــد و جو یــای کار هســتند‪ ،‬وا گــذار‬ ‫کن ــد و فعالی ــت ای ــن موسس ــه ه ــا متوق ــف ش ــود‪.‬‬ ‫رس ــولی در پای ــان در م ــورد اس ــتخدام ه ــای‬ ‫ش ــهرداری اضاف ــه ک ــرد‪ :‬براس ــاس همی ــن قوانی ــن‬ ‫ق ــرار نیس ــت کس ــی در ش ــهرداری اس ــتخدام ش ــود‬ ‫بع ــد م ــا برای ــش از س ــوی مرا ک ــز علم ــی و کار ب ــردی‬ ‫خودم ــان م ــدرک فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫دول ــت از م ــا تعه ــد گرفت ــه ک ــه ه ــر گون ــه‬ ‫اس ــتخدامی ب ــا فراخ ــوان انج ــام ش ــود‬ ‫در همی ــن زمین ــه پی ــروز حناچ ــی ش ــهردار‬ ‫ته ــران نی ــز در شش ــمین همای ــش ب ــزرگ پی ــاده‌روی‬ ‫و بازنشس ــتگان ش ــهرداری ته ــران گف ــت‪ :‬ب ــرای‬ ‫اســتخدام فرزنــدان بازنشســتگان تمــام تــالش خــود‬ ‫را انج ــام می‌دهی ــم‪ ،‬ام ــا دول ــت از م ــا تعه ــد گرفت ــه‬ ‫ک ــه ه ــر گون ــه اس ــتخدامی ب ــا فراخ ــوان انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان آ تش نشانی شیراز ‪:‬‬ ‫استخدام نیروی جدید‬ ‫در آ تش نشانی شیراز صحت ندارد‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان‪:‬‬ ‫احیای ‪ ۷۳‬واحد صنعتی لرستان‬ ‫و ایجاد بیش از یک هزار فرصت شــغلی‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ایج ــاد خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫م ــدت اج ــرای ای ــن تفاهم‌نام ــه ‪ ۲‬س ــال‬ ‫اس ــت و در قال ــب هم ــکاری مش ــترک در‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت قرض‌الحس ــنه‌ی اش ــتغال‬ ‫ب ــه طرح‌ه ــای معرف ــی ش ــده‌ی بنی ــاد ب ــه انج ــام‬ ‫می‌ر س ــد ‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬مح ــل اج ــرای ای ــن‬ ‫ط ــرح مش ــترک‪ ،‬تمام ــی مناط ــق روس ــتایی ب ــا‬ ‫اولو ی ــت مناط ــق مح ــروم و م ــرزی اس ــت و ای ــن‬ ‫تع ــداد ط ــرح اش ــتغال‌زایی در قال ــب رس ــته‌های‬ ‫ش ــغلی نظی ــر دام س ــبک و س ــنگین‪ ،‬پ ــرورش‬ ‫طی ــور‪ ،‬بوقلم ــون‪ ،‬بلدرچی ــن‪،‬‬ ‫ش ــترمرغ‪ ،‬آبزی‌پ ــروری‪ ،‬زنب ــور عس ــل‪،‬‬ ‫تولی ــد پوش ــاک‪ ،‬مش ــاغل خدمات ــی و‬ ‫فن ــی و غی ــره خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫ب ــه ه ــر ی ــک از طرح‌ه ــای‬ ‫اش ــتغال‌زایی م ــورد تأیی ــد و مص ــوب‬ ‫در کارگــروه مشــترک‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون ر یــال‬ ‫تس ــهیالت قرض‌الحس ــنه ب ــا کارم ــزد‬ ‫‪ ۴‬درصــد‪ ،‬مهلــت بازپرداخــت ‪ ۶۰‬ماهــه‬ ‫و احتس ــاب حداکث ــر دوران تـ ـنـ ـ ــفس‬ ‫‪ ۶‬ماه ــه تعل ــق می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫در م ــراسـ ـ ــم امـ ـضـ ـ ــای ایـ ـ ــن‬ ‫ـت‬ ‫تفاهم‌نام ــه‪ ،‬مدیرعام ــل بنی ــاد برک ـ ِ‬ ‫س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت ام ــام‬ ‫(ره) ضمــن ارائــه گزارشــی از اقدامــات ایــن بنیــاد‬ ‫گف ــت‪ :‬بنی ــاد برک ــت در حوزه‌ه ــای وس ــیعی ب ــه‬ ‫منظ ــور خدم ــت ب ــه محروم ــان در مناط ــق کم‌ت ــر‬ ‫توس ــعه‌یافته فعالی ــت دارد ک ــه از جملــه‌ی آن‌ه ــا‬ ‫یت ــوان ب ــه اش ــتغال‌زایی‪ ،‬س ــاخت مدرس ــه‪،‬‬ ‫م ‌‬ ‫توس ــعه‌ی خدم ــات بیمـ ـه‌ای‪ ،‬س ــاخت مرا ک ــز‬ ‫فرهنگ ــی مذهب ــی‪ ،‬اح ــداث بیمارس ــتان و مرا ک ــز‬ ‫بهداش ــت و درم ــان‪ ،‬انج ــام ام ــور زیربنای ــی‬ ‫و عـ ـمـ ـ ــرانی و توانمندس ــازی اقتص ــادی و‬ ‫اجتماع ــی م ــردم اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی فرماندهی مرزبانی ناجا‬ ‫ريیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان‪:‬‬ ‫ريیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان گفت‪ :‬هر گونه جذب نیرو در‬ ‫صنایع و کارگاه‌های اردکان در سال جاري بايد از طریق موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‬ ‫غیردولتی با اولویت بکارگماری افراد بومی انجام گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا منطقه یزد‪« ،‬اصغر دشت آبادی»در اين رابطه تصريح كرد‪ :‬با پیگیری‬ ‫نماینده شهرستان در مجلس شورای اسالمی برای رسیدگی به مسائل حوزه اشتغال اردکان‪،‬‬ ‫جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی استاندار‪ ،‬جمعی از مدیران کل استان و روسای ادارات‬ ‫ذیربط شهرستان و مدیران صنایع و کارگاه‌های بزرگ اردکان برگزار شد كهه مصوباتي را نيز به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬با توجه به دغدغه‌های موجود در خصوص ترکیب و ساختار نیروی انسانی‬ ‫در صنایع شهرستان‪ ،‬مصوب شد تا کلیه کارفرمایان و مدیران صنایع اردکان هرگونه جذب‬ ‫ً‬ ‫نیروی انسانی را صرفا از طریق موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌هاي غیردولتی شهرستان كه‬ ‫دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫ريیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اردکان تصریح کرد‪ :‬ضروری است بیکاران جویای‬ ‫کار شهرستان به دفتر مشاوره شغلی و کاریابی مراجعه و ثبت نام كنند‪.‬‬ ‫دشت آبادی در پايان خاطرنشان كرد‪ :‬دفاتر کاریابی موظف هستند با اولویت افراد بومی‬ ‫اقدام به معرفی نیرو به واحدهای متقاضی كنند‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اعالم کرد‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان آت ــش نش ــانی ش ــیراز‪،‬‬ ‫اس ــتخدام نی ــروی جدی ــد در آت ــش نش ــانی را تکذی ــب‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫قان ــع مدیرعام ــل س ــازمان آت ــش نش ــانی ش ــیراز در‬ ‫گفتگوباباشــگاهخبرنگارانجواناز شــیراز‪،‬اظهار کرد‪ :‬پیرو‬ ‫درج خب ــری مبن ــی ب ــر اس ــتخدام نی ــروی جدی ــد در‬ ‫س ــازمان آت ــش نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی ش ــهرداری‬ ‫ش ــیراز در فض ــای مج ــازی و گرفت ــن هزین ــه ثب ــت‬ ‫ن ــام اولی ــه‪ ،‬هرگون ــه ثب ــت ن ــام ب ــرای اس ــتخدام نی ــروی‬ ‫انس ــانی در مقط ــع فعل ــی تکذی ــب می‌ش ــود و م ــورد‬ ‫تایی ــد نیس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ه ــر گون ــه اس ــتخدام‪ ،‬ب ــه مح ــض‬ ‫تائی ــد ش ــورای اس ــتخدامی و ارس ــال ب ــه ش ــهرداری‬ ‫ش ــیراز و س ــازمان آت ــش نش ــانی خدم ــت ش ــهروندان‬ ‫اط ــالع رس ــانی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬از ش ــهروندان تقاض ــا‬ ‫می‌ش ــود اخب ــار مر ب ــوط ب ــه ای ــن س ــازمان را تنه ــا از‬ ‫خبرگزار ی‌ه ــای رس ــمی‪ ،‬معتب ــر و س ــایت اینترنت ــی‬ ‫س ــازمان آت ــش نش ــانی ب ــه آدرس ‪ www.shiraz125.ir‬و‬ ‫کان ــال تلگرام ــی ‪ @shiraz125‬پیگی ــری کنن ــد‪.‬‬ ‫استاندار زنجان‪:‬‬ ‫‪ 2‬هزار وام اشتغال به جوانان استان زنجان‬ ‫پرداخت می‌شود‬ ‫استاندار زنجان با بیان اینکه امسال ‪ ۲‬هزار وام‬ ‫اشتغال در استان پرداخت می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا باید‬ ‫طرح ایجاد اشتغال ارائه شود و در صورت اجرایی بودن‬ ‫بنا به ارزش طرح‪ ،‬پرداخت تسهیالت صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گزارشخبرگزاریتسنیماززنجان‪،‬فتح‌الهحقیقی‬ ‫در نخستین کارگروه تخصصی بانوان و خانواده‬ ‫استان با بیان این که وظیفه قانونی است که به‬ ‫این حوزه اهمیت دهیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بانوان‬ ‫توانمندی‌های ویژه‌ای از نظر عملی دارند همین‬ ‫امر سبب شده که تا حال حاضر ‪ 6‬نفر از بانوان به‬ ‫سمت مدیریت انتخاب شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تا خرداد ماه همه مدیران‬ ‫باید یک نفر خانم را در حد رئیس گروه به باال و یک خانم‬ ‫در حد رئیس اداره یا معاون کل منصوب کنند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ 21 :‬نفر از بانوان به این صورت نیز‬ ‫منصوب شده‌اند که پایان تیر ماه با حضور یکی از‬ ‫شخصیت‌ها پرزنت می‌شوند‪.‬‬ ‫استاندار زنجان همچنین به آموزش بانوان‬ ‫که در سطح مدیریت انتخاب می‌شوند تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جوانان شاغل در ادارات که در امر‬ ‫کارشناسی فعال‌اند نیز باید آموزش‌های الزم را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از ظرفیت جوانان‪ ،‬از‬ ‫ایده‌های آنها می‌توان استفاده کرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ 600‬نفر از جوانان دارای ایده و فکر استان در انتخاب‬ ‫مشاوران جوان استاندار ثبت نام کرده‌اند ک ــه‬ ‫ف ـ ــردا ‪ 10‬نفر از این جوانان به انتخاب بقیه به عنوان‬ ‫مشاوران جوان استاندار برگزدیده می‌شوند‪.‬‬ ‫جــای خالی ‪ 3300‬نیروی معلم‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫معـــاون سیاســـی‪ ،‬امنیتـــی و اجتماعـــی اســـتانداری مرکـــزی گف ــت‪:‬‬ ‫ه ــم اکن ــون اس ــتان مرک ــزی ب ــا کمب ــود بی ــش از ‪ ۳‬ه ــزار و ‪ ۳۰۰‬نی ــروی معل ــم‬ ‫مواج ــه اس ــت ک ــه بای ــد ب ــرای رف ــع ای ــن معض ــل در س ــطح مل ــی و اس ــتانی‬ ‫تصمیم ــات الزم اتخ ــاذ ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬به ــروز اکرم ــی در جلس ــه ش ــورای آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫اس ــتان مرک ــزی ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــم اکن ــون م ــا در سراس ــر کش ــور ب ــا معض ــل‬ ‫کمبــود معلــم مواجــه هســتیم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬متأســفانه ایــن مشــکل هــر ســاله‬ ‫تک ــرار می‌ش ــود و بای ــد ب ــرای ای ــن معض ــل فک ــری اساس ــی ک ــرد و ب ــرای آن‬ ‫تصمیمــات جــدی گرفــت‪ .‬بخشــی از ایــن تصمیمــات‪ ،‬ملــی هســتند امــا‬ ‫بخ ــش دیگ ــری ک ــه مرب ــوط ب ــه اس ــتان می‌ش ــوند‪ ،‬بای ــد در ش ــورای آم ــوزش‬ ‫و پ ــرورش اس ــتان ب ــرای آنه ــا تصمیم ــات راهب ــردی و کارگش ــا اتخ ــاذ ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه اس ــتان مرک ــزی ه ــم اکن ــون ب ــا کمب ــود ‪۳۳۰۰‬‬ ‫نیــروی معلــم مواجــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬آمــوزش و پــرورش بهتریــن دســتگاهی‬ ‫اســـت کـــه می‌توانـــد در ایـــن زمینـــه اقدامـــات الزم را انجـــام ده ــد و‬ ‫کمب ــود م ــا را در زمین ــه نیروه ــای آموزش ــی جب ــران کن ــد‪ .‬در بح ــث س ــرانه‬ ‫آموزش ــی اس ــتان‪ ،‬بای ــد میـــزان انطبـــاق شـــاخص‌های تعری ــف شـــده ب ــا‬ ‫ش ــاخص‌های مل ــی مش ــخص ش ــود و از آنجاک ــه ش ــرایط م ــا ب ــا س ــالهای‬ ‫گذش ــته تف ــاوت زی ــادی ک ــرده اس ــت‪ ،‬بای ــد در ای ــن ش ــاخص‌ها بازنگ ــری‬ ‫کنی ــم ت ــا بتوانی ــم ای ــن س ــرانه ناچی ــز را در مح ــل مناس ــب خ ــود اس ــتفاده‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫معـــاون سیاســـی‪ ،‬امنیتـــی و اجتماعـــی اســـتانداری مرکـــزی گف ــت‪:‬‬ ‫ه ــم اکن ــون اس ــتان مرک ــزی ب ــا کمب ــود بی ــش از ‪ ۳‬ه ــزار و ‪ ۳۰۰‬نی ــروی معل ــم‬ ‫مواج ــه اس ــت ک ــه بای ــد ب ــرای رف ــع ای ــن معض ــل در س ــطح مل ــی و اس ــتانی‬ ‫تصمیم ــات الزم اتخ ــاذ ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬به ــروز اکرم ــی در جلس ــه ش ــورای آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫اس ــتان مرک ــزی ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــم اکن ــون م ــا در سراس ــر کش ــور ب ــا معض ــل‬ ‫کمبــود معلــم مواجــه هســتیم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬متأســفانه ایــن مشــکل هــر ســاله‬ ‫تک ــرار می‌ش ــود و بای ــد ب ــرای ای ــن معض ــل فک ــری اساس ــی ک ــرد و ب ــرای آن‬ ‫تصمیمــات جــدی گرفــت‪ .‬بخشــی از ایــن تصمیمــات‪ ،‬ملــی هســتند امــا‬ ‫بخ ــش دیگ ــری ک ــه مرب ــوط ب ــه اس ــتان می‌ش ــوند‪ ،‬بای ــد در ش ــورای آم ــوزش‬ ‫و پ ــرورش اس ــتان ب ــرای آنه ــا تصمیم ــات راهب ــردی و کارگش ــا اتخ ــاذ ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه اس ــتان مرک ــزی ه ــم اکن ــون ب ــا کمب ــود ‪۳۳۰۰‬‬ ‫نیــروی معلــم مواجــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬آمــوزش و پــرورش بهتریــن دســتگاهی‬ ‫اســـت کـــه می‌توانـــد در ایـــن زمینـــه اقدامـــات الزم را انجـــام ده ــد و‬ ‫کمب ــود م ــا را در زمین ــه نیروه ــای آموزش ــی جب ــران کن ــد‪ .‬در بح ــث س ــرانه‬ ‫آموزش ــی اس ــتان‪ ،‬بای ــد میـــزان انطبـــاق شـــاخص‌های تعری ــف شـــده ب ــا‬ ‫ش ــاخص‌های مل ــی مش ــخص ش ــود و از آنجاک ــه ش ــرایط م ــا ب ــا س ــالهای‬ ‫گذش ــته تف ــاوت زی ــادی ک ــرده اس ــت‪ ،‬بای ــد در ای ــن ش ــاخص‌ها بازنگ ــری‬ ‫کنی ــم ت ــا بتوانی ــم ای ــن س ــرانه ناچی ــز را در مح ــل مناس ــب خ ــود اس ــتفاده‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خبر داد‪:‬‬ ‫وجود پست‌های خالی‬ ‫در چارت مصوب دستگاه‌های‬ ‫اجرایــی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫گفــت‪ :‬چــارت مصــوب اســتان بیــش از حــد نرمــال پســت خالــی دارد‪.‬‬ ‫حس ــن ن ــوروزی در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اف ــزود‪ :‬دس ــتگاههای اجرای ــی‬ ‫اســـتان تـــالش کننـــد طـــی ســـال ‪ 98‬از ظرفیـــت هـــای بودجـــه کش ــور از‬ ‫جملـــه فـــروش امـــوال غیرمنقـــول بـــرای پرداخـــت مطالبـــات کارکن ــان‬ ‫ادارات و س ــازمانها‪ ،‬تهات ــر‪ ،‬قی ــر رای ــگان و گرفت ــن فاینان ــس اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬ی ــک س ــوم اعتب ــارات از مح ــل نف ــت بی ــن مناط ــق‬ ‫نف ــت خی ــز و دو س ــوم بی ــن مناط ــق کمت ــر توس ــعه یافت ــه توزی ــع م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی اســـتان کهگیلو ی ــه و‬ ‫بویراحمـــد در خصـــوص وضعیـــت چـــارت ســـازمانها و دســـتگاههای‬ ‫اجرایــی اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در چــارت مصــوب اســتان بیــش از حــد‬ ‫نرمـــال پســـت خالـــی وجـــود دارد‪.‬‬ ‫ن ــوروزی تصری ــح ک ــرد‪33 :‬میلی ــارد توم ــان ط ــی س ــال ‪ 97‬مطالب ــات‬ ‫بازنشس ــتگان ‪ 25‬دس ــتگاههای اجرای ــی اس ــتان ک ــه تاب ــع نظ ــام بودج ــه‬ ‫اس ــتانی هس ــتند‪ ،‬ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬از ایـــن میـــزان مطالبـــه ‪ 13‬میلیـــارد تومـــان مان ــده‬ ‫مرخص ــی و ‪ 20‬میلی ــارد توم ــان پ ــاداش طل ــب دارن ــد ک ــه بای ــد پرداخ ــت‬ ‫مرخصــی در اســتان انجــام شــود و بــرای پرداخــت پــاداش بایــد بــا ســازمان‬ ‫برنام ــه و بودج ــه رایزن ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ساالنه سهم استان بعنوان اعتبارات نفت و حق‬ ‫آالیندگی اختصاص داده می‌شود اما ای کاش وضعیت بهتر بود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک‌هایصنعتیخراسانرضویاعالمکرد‬ ‫اشتغال ‪ ۴۹۷‬نفر در‬ ‫شهرک‌های صنعتی تربت حیدریه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک‌های صنعتــی خراســان رضــوی از اشــتغال‬ ‫‪ ۴۹۷‬نفــر در شــهرک‌های صنعتــی تربــت حیدریــه ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خبــر داد‪.‬‬ ‫اشـــتغال ‪ ۴۹۷‬نفـــر در شـــهرک‌های صنعتـــی تربـــت حیدریهب ــه‬ ‫گ ــزارش خبرن ــگار گ ــروه اس ــتان ه ــای باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از مش ــهد‬ ‫‪ ،‬مس ــعود مه ــدی زاده مق ــدم مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک‌های صنعت ــی‬ ‫خراســان رضــوی در نشســت بــا اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت خدماتــی‬ ‫ش ــهرک صنعت ــی ترب ــت حیدری ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ش ــهرک‌های صنعت ــی ترب ــت‬ ‫حیدری ــه اغل ــب زیرس ــاخت‌های الزم ب ــرای اس ــتقرار واحد‌ه ــای صنعت ــی‬ ‫و تولیـــدی فراهـــم بـــوده و بـــه ســـرمایه گـــذاران ایـــن مناطـــق مشـــوق‌های‬ ‫مختلـــف داده می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ظرفیت‌ه ــای خ ــاص ای ــن منطق ــه و وج ــود مع ــادن‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬واحد‌ه ــای صنعت ــی و تولی ــدی ای ــن مناط ــق بای ــد حداکث ــر‬ ‫ً‬ ‫اســتفاده از وجــود معــادن را ببرنــد و قطعــا بــا بهــره گیــری از ظرفیــت آنهــا‪،‬‬ ‫رشــد تولیــد چنــد برابــر شــده و نقــش ویــژه‌ای در توســعه اقتصــادی منطقــه‬ ‫خواهن ــد داش ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک‌های صنعت ــی خراس ــان رض ــوی گف ــت‪:‬‬ ‫یک ــی دیگ ــر از م ــوارد مه ــم م ــا ک ــه دنب ــال می‌کنی ــم اس ــتفاده صنعتگ ــران‬ ‫از ظرفیت‌هـــای حـــوزه کشـــاورزی بـــوده و توســـعه صنایـــع وابســـته ب ــه‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی اس ــت ک ــه بای ــد تقوی ــت ش ــود و صاحب ــان صنای ــع‬ ‫ای ــن شهرس ــتان ن ــگاه وی ــژه‌ای ب ــه آن داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم با بیان اینکه زیر ساخت‌های اولیه مانند آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و تلفن برای استقرار واحد‌های صنعتی در این شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬افزود‪ :‬متناسب با استقرار واحد‌های صنعتی و زون بندی که‬ ‫انجام شده است دیگر زیرساخت‌های الزم نیز ایجاد می‌شود‪.‬‬
‫مشاغل خانگی‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده‪:‬‬ ‫طرح توسعه مشاغل خانگی به جامعه بیشتری از زنان‬ ‫سرپرست خانوار گسترش می یابد‬ ‫معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در آئین مبادله‬ ‫موافقتنامه همکاری سه جانبه بین وزارت تعاون‪ ،‬معاونت امور زنان‬ ‫و خانواده و جهاد دانشگاهی گفت‪ :‬زنان ‪ ۷۵‬درصد صنایع دستی‬ ‫ایران و همچنین ‪ ۴۰‬درصد فرآورده‌های کشاورزی را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده‬ ‫در آئین امضای ابن تفاهم نامه که نقش کارفرمای طرح را نیز‬ ‫برعهده دارد گفت‪ :‬ما به دنبال رویکرد نتیجه محور هستیم و‬ ‫می‌خواهیم افراد در انتهای کار به مشاغل شرافتمندانه و پایدار‬ ‫دست پیدا کنند و کارآفرینی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سیاست های تکلیفی ماده ‪ ۸۰‬سیاست های‬ ‫ماموریت جدید جهاددانشگاهی‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ 6200‬نفر زن سرپرست خانوار‬ ‫چهارده ـ ـ ـ ــم اردیبهشت‬ ‫جهاد دانشگاهی ميزبان یک رویداد‬ ‫مهم در حوزه اشتغال بود؛ آیین مبادله‬ ‫موافقتنامه همکاری سه جانبه بین‬ ‫معاونت امور زنان و خانواده ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و جهاد دانشگاهی برگزار‬ ‫شد و جهاد دانشگاهی مسئوليت‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ 6200‬نفر از زنان‬ ‫سرپرست خانوار را در ‪ 24‬استان کشور‬ ‫برعهده گرفت‪.‬‬ ‫در این رویداد مهم که در محل‬ ‫پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد‬ ‫دانشگاهی برگزار شد‪ ،‬دکتر معصومه‬ ‫ابتکار معاون رئيس جمهور‪ ،‬دکتر‬ ‫محمد شریعتمداری وزیر تعاون و کار ‪،‬‬ ‫دکترسيدحميدرضاطيبیرئيسجهاد‬ ‫دانشگاهی و دیگر مسئوالن این حوزه‬ ‫به سخنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روابط عمومی جهاددانشگاهی‪/‬مهرداد میرزاپور‬ ‫وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی به کل زنان‬ ‫سرپرست خانوار گسترش یابد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در آیین مبادله موافقتنامه‬ ‫همکاری سه جانبه بین وزارت تعاون‪ ،‬معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده و جهاد دانشگاهی گفت‪ :‬بیش از سه میلیون زن‬ ‫سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که طرح توسعه مشاغل‬ ‫خانگی باید تعداد زیادی از این آمار را در بر بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح توسعه مشاغل خانگی بستر بسیار‬ ‫خوبی برای توسعه اشتغال است با اشاره به موضوع بیکاری و‬ ‫تهدیدات دشمنان افزود‪ :‬مهمترین راهکار تکیه بر توانمندی‬ ‫داخلی و استفاده از تجارب کشورهای موفق برای حرکت به‬ ‫سوی موفقیت در عرصه کار و اشتغال است‪.‬‬ ‫شریعتمداری با تأ کید بر اینکه باید با به کارگیری روش‌های‬ ‫مترقی از اشتغال سنتی به سمت ایجاد مشاغل جدید حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬درباره ایجاد برنامه اشتغال روستایی که از سال ‪ ۹۶‬آغاز‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه بعد از اجرای این برنامه سهم اشتغال‬ ‫روستایی از کل اشتغال پایدار کشور به ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫که این برنامه از محل منابع ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری صندوق توسعه‬ ‫ملی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫شریعتمداری توجه به مزیت‌های استانی در توسعه اشتغال‬ ‫روستایی را مهم‌ترین شاخصه برنامه اشتغال روستایی و عشایری‬ ‫دولت عنوان کرد و گفت‪ :‬البته در این برنامه رویکردمان نباید‬ ‫ً‬ ‫صرفا پرداخت تسهیالت باشد بلکه باید از این رویکرد فاصله‬ ‫بگیریم و به توانمندسازی افراد کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی بر توانمندی‌های جهاد دانشگاهی به عنوان بازوی‬ ‫اجرایی این طرح تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬این نهاد می تواند در کنار‬ ‫آموزش‪ ،‬خوشه سازی و برندسازی به اتصال اشخاص تسهیل‌گر‬ ‫و پشتیبان با جامعه روستایی و تعداد زیادی از تولیدات کوچک‬ ‫و بازاریابی و فروش آن ها کمک کند‪.‬‬ ‫شریعتمداری با اشاره به اینکه مشاغل خانگی یکی از‬ ‫مشاغل ارزشمند است خاطرنشان کرد‪ 3/2 :‬میلیون جمعیت‬ ‫سرپرست خانوار هستند که می توانیم از طریق مشاغل خانگی‬ ‫به توانمندی بیشتر و اشتغال آنها کمک کنیم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار نفر برای مشاغل خانگی ثبت نام کردند که یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر پذیرفته شدند و ‪ ۳۲۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت داده‬ ‫شده که ‪ ۷۰‬درصد آنان‪ ،‬زنان هستند‪.‬‬ ‫وزیر کار گفت‪:‬برایپیشبرداین کارنیازمندحضورجهاددانشگاهی‬ ‫بهعنوانتسهیل‌گرهستیم‪ ۳۳،‬هزار نفرموردبررسیو استعدادسنجی‬ ‫قرار گرفتند و ‪ 24‬هزار نفر به سمت مشاغل هدایت شدند و‬ ‫امیدواریم بتوانیم با این طرح که پیش از این به صورت پایلوت‬ ‫در ‪ ۹‬استان انجام شد در ‪ ۲۳‬استان انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬در این طرح وزارت کار به عنوان‬ ‫ناظر است و سه میلیاردتومان از طرف معاونت ریاست جمهوری‬ ‫در امور زنان و خانواده تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫با مبادله موافقتنامه همکاری سه جانبه بین معاونت امور زنان ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬کار و جهاد دانشگاهی‬ ‫در زمینه حمایت از اشتغال زنان با ذکر اینکه دکتر روحانی رئیس‬ ‫جمهور اجرای این برنامه را به ما تکلیف کرده گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫دولت دوازدهم ستادی تهیه شد که برنامه اقدام مشترک برای آن‬ ‫تدوین شده است که در صورت تصویب‪ ،‬تکلیف دستگاه‌ها در‬ ‫خصوص زنان سرپرست خانوار مشخص می شود‪.‬‬ ‫ابتکار بر ضرورت ایجاد سازمان حمایت از زنان سرپرست‬ ‫خانوار اشاره و اضافه کرد‪ :‬این آمادگی برای تجمیع اطالعات‬ ‫وجود دارد تا تکالیف همه دستگاهها روشن و تقسیم کار انجام‬ ‫شود تا زنان سرپرست خانوار حمایت شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از منظر توانمندی و ظرفیت های فوق العاده‬ ‫به زنان سرپرست خانوار نگاه می کنیم و با رویکرد توسعه ای و‬ ‫حمایت هایی که روز به روز بیشتر می شود‪ ،‬می توانیم اشتغال‬ ‫پایدار برای آنان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ابتکار گفت‪ :‬زنان ‪ ۷۵‬درصد صنایع دستی ایران را تولید‬ ‫می کنند که از نظر زیبایی شناختی‪ ،‬ایران در دنیا زبانزد است‬ ‫همچنین ‪ ۴۰‬درصد فرآورده های کشاورزی توسط زنان تولید‬ ‫می شود و ‪ ۸۰‬درصد از فرش ایران را زنان تولید می کنند که در‬ ‫صادرات ایران اهمیت ویژه دارد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬سهم زنان در حوزه ملی جدی است و باید‬ ‫در شرایط جنگ اقتصادی و روانی آمریکا از زنان حمایت کنیم و‬ ‫امیدواریم مشارکت بخش خصوصی و بانک ها را هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکتر ابتکار با تقدیر از تالش های جهاد دانشگاهی در زمینه‬ ‫توسعه اشتغال بویژه برای زنان سرپرست خانوار گفت‪ :‬بزودی‬ ‫موضوع تعیین تکلیف حمایت از زنان سرپرست خانوار توسط‬ ‫دستگاه های مختلف بررسی و تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫رئيس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫آمادگی این نهاد برای اجرای طرح های ملی اشتغال‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫دکترحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در آئین‬ ‫امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد دانشگاهی‪ ،‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری از آمادگی این نهاد برای اجرای طرح ملی‬ ‫توسعه مشاغل خانگی در سراسر کشور خبر‌ داد ‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه امروز مجموعه‬ ‫فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال موجب شده‬ ‫مورد اعتماد وزارت کار قرار گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح اشتغال نوین خانگی‬ ‫بزودی‬ ‫موضوع تعیین تکلیف‬ ‫حمایت از زنان سرپرست‬ ‫خانوار توسط دستگاه های‬ ‫مختلف بررسی و تعیین‬ ‫تکلیف می شود‬ ‫در ‪ ۹‬استان به خوبی اجرا شد و خوشحالیم که مورد اعتماد‬ ‫معاون رئیس جمهور برای کار در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز‬ ‫قرار گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫وی به توانمندی ها و ظرفیت های جهاد دانشگاهی در‬ ‫سراسر کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬این نهاد در سراسر کشور دارای‬ ‫‪130‬مرکز آموزشی کوتاه مدت است و برای توسعه آموزش؛ اشتغال‬ ‫و توانمندسازی جامعه هدف خود در بخش های مختلف تالش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی به سوابق و تجارب جهاد دانشگاهی‬ ‫در زمینه اشتغال اشاره کرد و با تصریح اینکه این نهاد به‬ ‫موفقیت های فراوانی در این حوزه دست یافته است یادآور‬ ‫شد‪ :‬ایجاد ستاد اشتغال در سال ‪ ،1377‬ایجاد سازمان تجاری‬ ‫سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در سال ‪ 1379‬و ایجاد‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکار و انتشار نشریه بازارکار از فعالیت های‬ ‫موفق این نهاد در عرصه اشتغال است‪.‬‬ ‫دکتر طیبی افزود جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد واسط‬ ‫بهترین شبکه و مجموعه را برای توسعه اشتغال‪ ،‬آموزش و‬ ‫کارآفرینی در سراسر کشور دارد‪.‬‬ ‫معاون جهاد دانشگاهی خبر داد‬ ‫شناسایی‪ ،‬ارزیابی و اتصال به بازار در طرح مشاغل خانگی‬ ‫دکتر محمد صادق بیجندی معاون جهاد دانشگاهی نیز در‬ ‫این مراسم با بیان جزئیات این طرح خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫برای ‪ 6200‬نفر از زنان سرپرست خانوار در ‪ 24‬استان شامل استان‬ ‫های خراسان‪ ،‬شمالی‪ ،‬رضوی‪ ،‬جنوبی‪ ،‬آذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان‪ ،‬ایالم‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬یزد‪ ،‬سمنان و فارس اجرا می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان‬ ‫جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این طرح تحت نظارت وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬مجری این‬ ‫طرح سازمان تجاری سازی‪ ،‬فناوری و اشتغال دانش آموختگان‬ ‫جهاد دانشگاهی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت ملی تعریف شده‪ ،‬خود‬ ‫اشتغالی زنان سرپرست خانواده و پیشگیری از ورود آنان به چرخه‬ ‫حمایتی‪ ،‬بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانواده‪،‬‬ ‫استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد‬ ‫و اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف را از جمله‬ ‫اهداف کیفی پیش‌بینی شده در این طرح برشمرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کاشی مرجان‪ ،‬واقع در استان اصفهان‪ ،‬جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫آ قا‬ ‫دارای مدرک ليسانس مدیریت (کليه گرایش ها) و اقتصاد (گرایش بازرگانی)‬ ‫حداقل دو سال سابقه مرتبط‬ ‫اصفهان‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند‬ ‫ارتباطات ‪ ‬بازاریابی‬ ‫خانم یا‬ ‫آ قا‬ ‫دارای مدرک گرافيک یا معماری و مدارک مرتبط‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 3‬سال سابقه کار موثر‬ ‫مسلط به ‪Photoshop Corel Draw /‬‬ ‫آشنایی کامل به نرم افزارهای ‪Adobe After effects/ Adobe Indesign‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫خانم یا‬ ‫آ قا‬ ‫دارای مدرک ليسانس یا فوق ليسانس مدیریت‪ MBA ،‬و (کليه گرایش ها)‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه مرتبط‬ ‫یک شرکت توليدی جهت تكميل كادر پرسنل فروش و مالی‬ ‫خود به افراد واجد شرايط با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار دارای‬ ‫مدرک تحصيلی ليسانس مرتبط روابط عمومی باال و‬ ‫مسلط به كامپیوتر نيازمند است‪.‬‬ ‫مديربخش ماركتينگ و بازاريابی‬ ‫بازارياب حرفه ای (حقوق‪ +‬پورسانت)‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫كارشناس فروش صنايع سلولزی و بسته بندی‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫طراح حرفه ای مسلط به ‪corel،Auto cad‬‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسين فنی‬ ‫آ قا‬ ‫فوق دیپلم فنی‪ ،‬برق‪ ،‬مکانيک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬سراميک‬ ‫دارا بو دن کارت پایان خدمت یا معافيت دائم غير پزشکی و داشتن‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال الزامی ميباشد‬ ‫كارشناس و اپراتور فضای مجازی‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مدير دفتر مديريت‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرست شيفت‬ ‫آ قا‬ ‫ليسانس مواد‪ ،‬سراميک‪ ،‬متالوژی‪ ،‬شيمی‬ ‫سابقه کار موثر‬ ‫كارشناس حسابداری فروش‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪6‬‬ ‫اپراتور‬ ‫آ قا‬ ‫دیپلم فنی‪ ،‬برق‪ ،‬مکانيک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬سراميک‪ ،‬ریاضی‪ ،‬تجربی‬ ‫دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافيت دائم غير پزشکی و داشتن‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال الزامی ميباشد‬ ‫كارشناس انبارو اموال‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪7‬‬ ‫راننده (با خودرو)‬ ‫آ قا‬ ‫ً‬ ‫حداقل سن ‪ 30‬و حدا کثر سن ‪ 45‬سال‪ ،‬ترجيحا سا کن اصفهان‬ ‫دارای خودرو سواری پژو ‪ ، 405‬پژو پارس یا سمند‪ ،‬مدل ‪ 95‬به باال‬ ‫كارشناس حسابداری صنعتی‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫وب سایت‪www.marjantileco.ir :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واجدين شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪info@irancarton.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سرمایه گذاری نيروگاهی ایران سنا (سهامی عام) به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز خود‬ ‫از فارغ التحصيالن دانشگاه های معتبر كه دارای انگيزه و قابليت باالی كار تيمی می باشند دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مقطع تحصيلی‬ ‫رشته تحصيلی‬ ‫جنسيت‬ ‫سابقه كار مفيد‬ ‫توانمندی و شرايط احراز‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫كارشناسی ترجيحا‬ ‫كارشناسی ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫خانم ‪ /‬آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به استانداردهای حسابداری‪ ،‬قانون‬ ‫ماليات و قانون تجارت و حسابداری پیمانكاری‬ ‫به شرکت توليدی واقع در چهاردانگه‬ ‫به کارشناس کنترل کيفيت آ قا با شرايط زير نيازمند است‬ ‫‪ -1‬كارشناسی رشته های شيمی سراميک يا زمين شناسی‬ ‫‪ -2‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه كاردر صنايع توليدی شيشه و مشابه آن‬ ‫‪ -3‬آشنا به سيستم های مديريت كيفيت و ‪Iso9001‬‬ ‫ارسال رزومه به‪employer1396@gmail.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫• متقاضيان محترم واجد شرايط می بايست با مراجعه به سايت ‪ www.sanainvest.com‬و از طريق منوی ارتباط با ما نسبت به دانلود‪،‬‬ ‫در ساوه‬ ‫تكميل و ارسال فرم استخدام به آدرس زير اقدام نمايند‪ .‬درج عنوان حسابدار ارشد در موضوع ايميل اجباری می باشد‪.‬‬ ‫مهندس متالورژی (آقا)‬ ‫(از پذيرفتن رزومه های متفاوت با فرمت مذكور و بدون درج عنوان حسابدار ارشد در موضوع ايميل معذوريم)‬ ‫جهت كارخانه توليد شمش فوالدی در ساوه‬ ‫‪job@sanainvest.com‬‬ ‫‪info@espriss.com‬‬ ‫معاون توسعه كارآفرينی و اشتغال وزارت تعاون‬ ‫طرح توسعه مشاغل خانگی در مسير درستی قرار دارد‬ ‫دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز در آیین مبادله موافقتنامه‬ ‫همکاری سه جانبه بین وزارت تعاون‪ ،‬معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده و جهاد دانشگاهی‪ :‬مشاغل خانگی بستری مناسب‬ ‫برای حضور زنان در اقتصاد است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬در کشور ما ابزار توسعه مشاغل را دو مولفه وام و‬ ‫مجوز می دانند در حالی که در سال های اخیر بررسی الگوهای‬ ‫جدید به الگوی توسعه مشاغل خانگی از طریق نهادهای واسط‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫منصوری در این آیین گفت‪ :‬انتظار این است که در این طرح ها‬ ‫دولت‌ها دخالت نکنند و برای این منظور در طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار‪ ،‬جهاد دانشگاهی به‬ ‫عنوان کارفرما معرفی شده است‪.‬‬ ‫وی درباره اشتغال زنان اظهارکرد‪ :‬در اشتغال کشاورزی مرد‬ ‫و زن کار می کردند و در موج صنعتی شدن مردان شاغل بودند‬ ‫و زنان در خانه ها حضور داشتند و در موج سوم باید تعریف‬ ‫درستی از اشتغال زنان داشته باشیم‪.‬‬ ‫توسعه مشاغل نوین از طریق مشاغل خانگی‬ ‫در ابتدای این مراسم‪ ،‬مهناز امام‌دادی رییس دبیرخانه ستاد‬ ‫ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار نکات مهم‬ ‫در این طرح را توسعه رشته‌های نوین‪ ،‬توجه به مزیت‌های نسبی‬ ‫و رقابتی‪ ،‬پایدارسازی مشاغل‪ ،‬توسعه فعالیت‌های شبکه‌ای‪،‬‬ ‫مشاوره و ارزیابی متقاضیان‪ ،‬تنوع شیوه‌های آموزشی‪ ،‬اتصال‬ ‫به بازار و کاهش وابستگی به تسهیالت عنوان کرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در گذشته متقاضی مشاغل خانگی ثبت نام خود را در سامانه‬ ‫انجام می‌دادند و صدور مجوز انجام می‌شد و سپس به مرحله‬ ‫حمایت‌های قانونی و مالی می‌رسیدیم‪ ،‬اما اکنون به مرحله‬ ‫نظارت توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان‪ ،‬مراحل دیگری‬ ‫ازجمله جلب مشارکت خصوصی‪ ،‬صدور مجوز بر اساس‬ ‫مزیت‌ها‪ ،‬توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار و همچنین‬ ‫حمایت‌های هدفمند نیز افزوده شده است‪.‬‬ ‫همچنین سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی برخی‬ ‫از اهداف این طرح را تشریح کرد و بر توسعه این طرح به تعداد‬ ‫بیشتری از زنان تاکید کرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫نجف‌آباد‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫منتظریه‬ ‫(با سرویس رفت و برگشت)‬ ‫بیجندی با بیان اینکه این طرح در سه فاز شناسایی‪،‬‬ ‫ارزیابی و اتصال به بازار از طریق شبکه سازی دنبال می‌شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تا کید بر مداخالت توسعه‌ای به جای تسهیالت‪،‬‬ ‫استفاده از ظرفیتپارک‌ها‪،‬مراکزرشد‪،‬واحدهایفناور و شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬ایجاد بانک اطالعاتی از مشاوران و تسهیلگران در‬ ‫حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد از جمله نقاط قوت‬ ‫این طرح است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان فارس جزو استان‌های پایلوت برای‬ ‫اجرای این طرح نبوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به دلیل فرهنگ واالی‬ ‫مردم شیراز در سیل پنجم فروردین و برابر هماهنگی‌های انجام‬ ‫شده در سطح ملی‪ ،‬هزینه ایجاد اشتغال برای ‪ ٢٠٠‬نــفر در فارس‬ ‫بر عهده جهاددانشگاهی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان‬ ‫جهاددانشگاهی با اشاره به گذشت یک سال از اجرای پایلوت‬ ‫طرح نوین اشتغال خانگی در کشور‪ ،‬گفت ‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی متولی و سیاست گذار اصلی این طرح است و‬ ‫جهاد دانشگاهی به عنوان مجری در این طرح حضور دارد‪.‬‬ ‫وی از همه دستگاه‌های دست اندرکار برای این طرح‬ ‫قدردانی کرد و خواستار مشارکت و همکاری دستگاه ها برای‬ ‫اجرتای موفق این طرح در همه استان های کشور شد‪.‬‬ ‫یک شرکت در حوزه توليد مواد شيميایی در استان یزد‬ ‫به منظور تكميل كادر نيروی انسانی خود از عالقه مندان‬ ‫واجد شرايط دعوت به عمل می آورد‪:‬‬ ‫مدیر توليد‬ ‫•دارای كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكی‬ ‫برای متقاضيان مرد‬ ‫•دارای مدرک تحصيلی حداقل كارشناسی در رشته مهندسی‬ ‫شيمی ‪ -‬گرايش طراحی فرآيند‬ ‫•دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫•آشنا به زبان انگليسی‬ ‫•محل خدمت استان يزد‬ ‫مدیر اداری و پشتيبانی‬ ‫•جنسيت‪ :‬مرد‪ ،‬دارای كارت پايان خدمت يا معافيت‬ ‫غير پزشكی‬ ‫•دارای مدرک تحصيلی حداقل كارشناسی در رشته های مرتبط‬ ‫•دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫•تسلط بر كليه امور كارگزينی و پشتيبانی‬ ‫•تسلط بر نرم افزارهای ماكروسافت آفيس‬ ‫•محل خدمت استان يزد از متقاضيان بومی استان در اولويت‬ ‫بررسی قرار دارند‪.‬‬ ‫متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Resume.kdhr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت المپ پارس شهاب رشت برای تكميل كادر فنی خود‬ ‫ازدو نفر مهندس برق الكترونيک مسلط به زبان انگليسی دعوت‬ ‫به همكاری می نمايد‪ .‬افراد دارای سابقه كار در اولويت هستند‪.‬‬ ‫متقاضيان درخواست خود را به نشانی ‪ :‬رشت‪ -‬ميدان مصلی‬ ‫شركت پارس شهاب ارسال نمايند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت طراحی و ساخت تجهيزات صنعتی و معدنی‬ ‫مهندسصنایع‬ ‫كارشناس سيستم ها و روش ها ‪،‬مسلط به الزامات ايزو و تضمين‬ ‫كيفيت با ‪ 7‬سال‪ ،‬سابقه كار مرتبط‬ ‫‪jobservise2@gmail.com‬‬
‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قوانين سازمان بهزیستی‬ ‫مطابق استانداردهای روانشناسی نيست‬ ‫محمد حاتمی که حدود دو ماه پیش طی حکمی توسط‬ ‫رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‬ ‫کشور منصوب شد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬سازمان بهزیستی برای افرادی‬ ‫که با قوانین سازمان نظام روانشناسی مطابقت ندارند مجوز‬ ‫صادر کرده است‪ .‬مجلس‪ ،‬سنجش صالحیت روان‌شناسان‬ ‫را از طریق کمیسیون‌های تخصصی تعیین کرده است‪ ،‬اما‬ ‫سازمان‌هایی مانند سازمان بهزیستی براساس قوانینی که‬ ‫خودشان تعیین کرده‌اند اما با استانداردهای جهانی و ملی‬ ‫روانشناسی مطابقت ندارد‪ ،‬برای افراد مجوز صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫حاتمی با تاکید بر اینکه صدور مجوز از نظر قانونی به صورت‬ ‫انحصاری در اختیار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور‬ ‫قرار دارد‪ ،‬معتقد است که طبق ماده ‪ ۵۷‬احکام دائمی برنامه‬ ‫ششم سازمان بهزیستی می‌تواند برای جامعه هدف خود مراکزی‬ ‫را جهت ارائه مشاوره اجتماعی دایر کند‪ .‬رئیس مجلس نیز‬ ‫ً‬ ‫صراحتا این موضوع را نوشته و آیین‌نامه دولت را لغو کرده و در‬ ‫اختیار سازمان نظام روانشناسی قرار داده است و تمامی‬ ‫مجوزهایی که تاکنون توسط سازمان بهزیستی صادر شده‬ ‫باید از طریق سازمان نظام روانشناسی اعتباربخشی شود‪.‬‬ ‫رئیسسازماننظامروانشناسیبااشارهبهاینکهطیدو ماهاخیر‬ ‫جلسات زیادی با سازمان بهزیستی برگزار شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬یکی از این جلسات در کمیسیون اجتماعی مجلس با‬ ‫حضور دکتر وحید قبادی دانا‪ -‬رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد‪،‬‬ ‫در این جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه کردیم‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی فرد علمی و تخصصی به نظر می‌رسند همه‬ ‫نظرات سازمان نظام روانشناسی را پذیرفتند‪.‬‬ ‫البته طبق گفته حاتمی‪ ،‬هنوز سازمان بهزیستی در بخش‬ ‫ماده ‪ ۵۷‬با سازمان نظام روانشناسی اختالف دارد‪ .‬او در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬ماده ‪ ۵۷‬مربوط به احکام برنامه ششم است‪ ،‬براساس این‬ ‫ماده سازمان بهزیستی می‌تواند در حوزه روانشناسی برای جمعیت‬ ‫جامعه هدف خود مراکزی را راه‌اندازی کند‪ ،‬البته به دلیل اینکه‬ ‫مراکز مشاوره اجتماعی‪ ،‬حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد‪ ،‬نیاز‬ ‫است در حوزه روانشناسی مراکز از سازمان نظام روانشناسی پروانه‬ ‫دریافت کنند که به زودی در این زمینه نیز به تفاهم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫رفع موازی‌کاری‌های حوزه روانشناسی در آینده‬ ‫بنابر اظهارات رئیس سازمان نظام روانشناسی‪ ،‬به زودی میان‬ ‫سازمانبهزیستیوسازماننظامروانشناسیتفاهم‌نامه‌ایمنعقدخواهد‬ ‫شدتاهمهموازی‌کاری‌هایحوزهروانشناسیو مشاورهمتوقفشود‪.‬‬ ‫حاتمی در ادامه با بیان اینکه ‪ ۲۶‬هزار روانشناس عضو‬ ‫سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند که در کشور فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬فارغ از این تعداد سازمان بهزیستی و‬ ‫نهادهای دیگر نیز به افراد مجوز می‌دهند‪ ،‬اما با تفاهم‌نامه‌ای‬ ‫که میان سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی منعقد‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬فعالیت آن افراد را متوقف می‌کنیم زیرا سازمان‬ ‫بهزیستی به تعداد زیادی‪ ،‬پروانه داده است‪.‬‬ ‫متقاضيان پروانه اشتغال به زودی مجوز می‌گيرند‬ ‫درحالیکه طبق گفته حاتمی ‪ ۲۶‬هزار روانشناس تحت نظر‬ ‫سازمان نظام روانشناسی کشور فعالیت می‌کنند اما این سازمان‬ ‫تاکنون تنها برای پنج هزار روانشناس مجوز صادر کرده است و‬ ‫این یعنی هنوز ‪ ۲۱‬هزار روانشناس کشور مجوز ندارند؛ در این باره‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی توضیح می‌دهد‪ ۲ :‬ماه از حضور‬ ‫من به عنوان رییس این سازمان می‌گذرد که کمیسیون‌های‬ ‫تخصصی را فعال کرده‌ایم‪ ،‬همچنین تعداد اعضای‬ ‫کمیسیون‌ها افزایش یافته و مقرر شده برخی از آنها به صورت‬ ‫روزانه فعالیت کنند که تا مهرماه سال جاری همه کمیسیون‌ها‬ ‫به روز خواهند شد‪ ،‬یعنی متقاضیان کسب پروانه اشتغال در‬ ‫صورت تکمیل بودن پرونده‌شان تا سه ماه بعد می‌توانند پروانه‬ ‫اشتغال خود را کسب کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام روان‌شناسی تشریح کرد‬ ‫نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز روان‌شناسی‬ ‫◄ اختالفات سازمان نظام روانشناسی و بهزیستی بر سر «صدور مجوز مرا کز روانشناسی»‬ ‫عمری چند ساله دارد‪ ،‬به گونه‌ای که هردو این سازمان‌ها خود را قانونا مرجع صدور مجوز‬ ‫می‌دانند‪ ،‬حاال اما رئيس سازمان نظام روانشناسی خبر داده که برای رفع موازی‌کاری‌های‬ ‫موجود تفاهم‌نامه‌ای ميان این دو نهاد منعقد خواهد شد و از سویی دیگر تمامی مجوزهایی که‬ ‫تاکنون توسط بهزیستی صادر شده از طریق سازمان نظام روانشناسی اعتباربخشی می‌شود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬طب ــق اع ــام نظ ــر س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی در ح ــال حاض ــر ص ــدور‬ ‫سازمان نظام روانشناسی با روان‌شناسان‬ ‫فاقد مجوز چگونه برخورد می‌کند؟‬ ‫موضوع فعالیت روان‌شناسان فاقد مجوز همواره یکی‬ ‫دیگر از مباحث حوزه روانشناسی است که در این گفت‌وگو‬ ‫نیز به آن پرداخته شد‪ ،‬گرچه این روزها افرادی تحت عنوان‬ ‫روانشناس و مشاور در کلینیک‌های فاقد مجوز در سطح کشور‬ ‫فعالیت می‌کنند و برخی از آنها جهت تبلیغات و جذب بیشتر‬ ‫مراجعه‌کنندگان کارگاه‌ها و همایش‌های رایگانی برگزار می‌کنند‪،‬‬ ‫اما سازمان نظام روانشناسی برای جلوگیری از فعالیت این افراد‬ ‫برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‪ ،‬حاتمی می‌گوید‪ :‬به‬ ‫زودی فعالیت این افراد متوقف خواهد شد‪ .‬واحد نظارت سازمان‬ ‫بر فعالیت‌های کارگاهی و آموزشی نظارت دارد و در صورت بروز‬ ‫تخلف سازمان نظام روانشناسی برخورد خواهد کرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی‪ -‬حرفه‌ای‬ ‫سازمان نظام روانشناسی برای متوقف کردن فعالیت این افراد‬ ‫فعال شده است؛ این معاونت دارای بخش‌های مختلفی است‬ ‫که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و اگر کسی تخلفی انجام دهد‬ ‫و یا در زمینه روانشناسی و مشاوره دخالت کند‪ ،‬به دو صورت با‬ ‫آنها برخورد می‌کند‪ ،‬در صورتی که فرد متخلف روانشناس باشد‬ ‫هیئت بدوی سازمان نظام روانشناسی به تخلفات صنفی و‬ ‫حرفه‌ای رسیدگی می‌کند‪ ،‬همچنین در صورتی که فرد روانشناس‬ ‫نباشد از طریق دادگاه‌های صالحه با آنها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهفعالیت‌هایغیرقانونیباارزش‌هاوضوابطحرفه‌ای‬ ‫ً‬ ‫مطابقت ندارد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬این فعالیت‌ها عمدتا منجر به فروپاشی‬ ‫خانواده‌ها و تغییر نگرش افراد می‌شود‪ ،‬همین مسئله موجب افزایش‬ ‫مج ــوز از نظ ــر قانون ــی ب ــه ص ــورت انحص ــاری در اختي ــار ای ــن س ــازمان ق ــرار دارد و براس ــاس‬ ‫م ــاده ‪ ۵۷‬اح ــکام دائم ــی برنام ــه شش ــم‪ ،‬س ــازمان بهزیس ــتی می‌توان ــد ب ــرای جامع ــه ه ــدف‬ ‫خ ــود مرا ک ــزی را جه ــت ارائ ــه مش ــاوره اجتماع ــی راه‌ان ــدازی کن ــد‪ ،‬ام ــا از س ــویی دیگ ــر س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی مدع ــی ب ــوده ک ــه براس ــاس همي ــن م ــاده اح ــکام دائم ــی برنام ــه شش ــم توس ــعه‪ ،‬ای ــن‬ ‫س ــازمان متول ــی س ــامت اجتماع ــی اس ــت و مج ــوز مرا ک ــز مش ــاوره و روان‌ش ــناختی ني ــز توس ــط‬ ‫آن ص ــادر می‌ش ــود‪.‬‬ ‫تعارضات درون خانواده‌ها می‌شود‪ ،‬لذا افرادی که به صورت خودسرانه‬ ‫دراینزمینهفعالیتمی‌کنندآسیب‌هایاجتماعیراافزایشمی‌دهند‪.‬‬ ‫بنابر اظهارات حاتمی و طبق قانون تشکیل سازمان نظام‬ ‫روانشناسی‪ ،‬روانشناس و مشاور کسی است که عضو سازمان‬ ‫نظام روانشناسی باشد و در یکی از رشته‌های روانشناسی و‬ ‫متقاضيان کسب‬ ‫پروانه اشتغال در صورت‬ ‫تکميل بودن پرونده‌شان تا سه‬ ‫ماه بعد می‌توانند پروانه اشتغال‬ ‫خود را کسب کنند‬ ‫مشاوره در مقطع فوق لیسانس و یا مقاطع عالیه فارغ التحصیل‬ ‫شده باشد‪ ،‬اما از نظر اخالقی در سطح ملی و بین‌المللی ضوابطی‬ ‫وجود دارد که روان‌شناسان باید به قوانین و ارزش‌ها توجه کنند‪.‬‬ ‫مشاوره‌ای که مبتنی بر فرهنگ جامعه نباشد‪،‬‬ ‫محکوم به شکست است‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با تاکید‬ ‫بر اینکه روان‌شناسان باید به ارزش‌های جامعه‌ای که در آن‬ ‫فعالیت می‌کنند پایبند باشند‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬روانشناس و‬ ‫مشاوره‌ای که مبتنی بر فرهنگ آن جامعه خدمات حرفه‌ای ارائه‬ ‫نکند‪ ،‬محکوم به شکست است؛ یعنی باید در چارچوب قوانین‬ ‫ارزش‌ها و فرهنگ آن جامعه کار خود را تطبیق دهند‪.‬‬ ‫این روانشناس درباره علت ازدیاد روان‌شناسان زرد در کشور‬ ‫معتقد است‪ :‬فضای مجازی ابزاری شده که متخلفان می‌توانند‬ ‫خود را در این فضاها به عنوان روانشناس و مشاور معرفی کنند‪.‬‬ ‫حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا همه روان‌شناسان و‬ ‫مشاوران کشور در چارچوب مفهوم حقیقی روانشناس فعالیت‬ ‫می‌کنند؟ یادآور می‌شود‪ :‬در تمامی رشته‌ها تخلفاتی صورت‬ ‫می‌گیرد و امکان دارد این مسئله نیز در رشته روانشناسی اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬اما ممکن است رشته روانشناسی و مشاوره به دلیل ماهیت‬ ‫کاری خود نسبت به سایر رشته‌ها آسیب‌پذیرتر باشد‪ ،‬اگر در مواردی‬ ‫روانشناسی مشاوره غلطی ارائه می‌دهد یا اخالق حرفه‌ای رعایت‬ ‫نشده است مطمئن باشید که آن فرد پروانه اشتغال خود را از سازمان‬ ‫نظام روانشناسی دریافت نکرده است‪ .‬زیرا طبق پیگیری‌ها‪ ،‬این‬ ‫سازمان متوجه شده است که این افراد از طریق فضاهای مجازی‪،‬‬ ‫نهادها و ارگان‌های غیر مسئول مجوز خود را کسب کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی جهت آ گاهی و‬ ‫افزایش سطح سالمت روانی مردم باید برنامه کاملی اجرا کند تا مرم‬ ‫بتوانند روان‌شناسان حقیقی را شناسایی کنند‪ ،‬یادآور می‌شود‪:‬‬ ‫در حال اجرایی کردن برنامه‌هایی هستیم‪ ،‬البته در حال حاضر‬ ‫اسامی روان‌شناسان دارای پروانه صالحیت در سایت سازمان‬ ‫نظام روانشناسی و مشاوره ثبت شده است‪ .‬بنابراین مردم برای‬ ‫شناسایی روان‌شناسان حقیقی باید به این سایت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫طر ح‌ریزی آئين‌نامه کميسيون روانشناسی‬ ‫و مشاوره فضای مجازی‬ ‫البته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور جهت‬ ‫قانونمندسازی فعالیت روان‌شناسان در فضای مجازی‪ ،‬از‬ ‫طرح‌ریزی آیین‌نامه کمیسیون روانشناسی و مشاوره فضای‬ ‫مجازی خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬این کمیسیون بر مسائل بوم‬ ‫شناختی‪ ،‬تلفنی‪ ،‬اینترنتی و فضاهای مجازی فعالیت خواهد‬ ‫کرد تا مردم بتوانند فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنند و‬ ‫از خدمات روانشناسی و مشاوره بهره گیرند‪ .‬حیطه فعالیت‬ ‫روان‌شناسان عالقه‌مند برای ارائه خدمات در فضای مجازی‬ ‫مشخص می‌شود که تا چه حد می‌توانند در فضای مجازی‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫حاتمی می‌گوید که نقش فضاهای مجازی در توسعه‬ ‫روانشناسی انکارناپذیر است‪ ،‬باید فضای مجازی را به فرصت‬ ‫تبدیل کرد و از آن بهره گرفت‪ ،‬به ویژه اینکه در حوزه آموزشی‬ ‫فضای مجازی می‌تواند به سازمان نظام روانشناسی کمک کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر اغلب آسیب‌ها ناشی از این است که مردم از‬ ‫نحوه فعالیت سازمان نظام روانشناسی آ گاهی ندارند و سالمت‬ ‫روانی‌شان باال نیست‪ ،‬به همین دلیل به راحتی فریب افراد غیر‬ ‫متخصص را می‌خورند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت توليدی در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫یک شرکت توليدی درمحدوده فرمانيه جهت تكميل كادر پرسنلی خود دعوت به همكاری می نمايد‬ ‫سرپرست فروش مويرگی‬ ‫ليسانس مرتبط حداقل ‪ 15‬سال تجربه مفيد در سرپرستی واحد فروش مويرگی‬ ‫سرپرست ارشد توليد‬ ‫ليسانس صنايع ‪ -‬حداقل ‪ 15‬سال تجربه مفيد در سرپرستی واحدهای توليدی‬ ‫ليسانس حسابداری حداقل ‪ 10‬سال تجربه و حسابداری فروش‬ ‫سمت‬ ‫رشته های تحصيلی‬ ‫شرايط‬ ‫حداقل سابقه كار‬ ‫حسابدار‬ ‫حسابداری‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حسابدار ارشد فروش‬ ‫حسابدار فروش‬ ‫حسابداری‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست كنترل كيفی‬ ‫حداقل ليسانس مرتبط و ‪ 10‬سال سابقه كار ‪ ، QC‬ترجيحا آشنا به صنعت دخانيات‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫صنايع ‪ -‬مديريت ‪ -‬حقوق‬ ‫مسلط به زبان انگليسی‬ ‫‪2‬‬ ‫تكنسين و اپراتور دستگاه توليد سيگار‬ ‫حداقل فوق ديپلم فنی ترجيحا برق يا مكانيک‪ ،‬سابقه كار‬ ‫با ماشين آالت خط توليد‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫صنايع ‪ -‬مديريت ‪ -‬حقوق‬ ‫مسلط به زبان تركی استامبولی‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئول انبار‬ ‫كارمند اداری‬ ‫مديريت ‪ -‬حسابداری‬ ‫كارگزينی ‪ -‬امور قراردادها‬ ‫‪2‬‬ ‫ليسانس صنايع يا مديريت صنعتی‪ ،‬مسلط به همكاران سيستم و ‪ 10‬سال‬ ‫سابقه در كارخانجات توليدی‬ ‫منشی‬ ‫روابط عمومی قوی مسلط به تايپ و پاسخگويی تلفن‬ ‫كارمند فروش‬ ‫صنايع ‪ -‬مديريت ‪ -‬برق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تكنسين تاسيسات و جوشكاری‬ ‫تسلط به جوشكاری و نگهداری تاسيسات سالن توليد‬ ‫‪ofoghealborz.co@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت پیمانکار راه سازی‬ ‫شرايط‬ ‫واجد‬ ‫متقاضيان‬ ‫از‬ ‫مازندران‬ ‫و‬ ‫سمنان‬ ‫واقعدردراستان‌های‬ ‫كارگاههایواقع‬ ‫خوددردركارگاههای‬ ‫فنیخود‬ ‫كادرفنی‬ ‫تكميلكادر‬ ‫جهتتكميل‬ ‫جهت‬ ‫استانهای سمنان و مازندران از متقاضيان واجد شرايط‬ ‫به شرح جدول ذيل دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رئيس كارگاه‬ ‫رئيس كارگاه‬ ‫سرپرست عمليات اجرايی‬ ‫سرپرست عمليات اجرايی‬ ‫سرپرست دفتر فنی‬ ‫سرپرست دفتر فنی‬ ‫سرپرست نقشه برداری‬ ‫سرپرست نقشه برداری‬ ‫كارشناس دفتر فنی‬ ‫كارشناس دفتر فنی‬ ‫كارشناس كنترل پروژه‬ ‫كارشناس كنترل پروژه‬ ‫زمين شناس‬ ‫زمين شناس‬ ‫نقشه بردار‬ ‫نقشه بردار‬ ‫كارشناس عمليات اجرايی‬ ‫كارشناس عمليات اجرايی‬ ‫مباشر عمليات خا كی‬ ‫مباشر عمليات خا كی‬ ‫مسئول ماشين آالت‬ ‫مسئول ماشين آالت‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫كارشناس ارشد با كارشناس عمران‬ ‫كارشناس ارشد با كارشناس عمران‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫كارشناس ارشد يا كارشناس عمران‬ ‫كارشناس ارشد يا كارشناس عمران‬ ‫كارشناس ارشد يا كارشناس نقشه برداری‬ ‫كارشناس ارشد يا كارشناس نقشه برداری‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫كارشناس عمران‬ ‫كارشناس صنايع‬ ‫كارشناس صنايع‬ ‫كارشناس معدن يا زمين شناسی‬ ‫كارشناس معدن يا زمين شناسی‬ ‫كاردان نقشه برداری‬ ‫كاردان نقشه برداری‬ ‫كارشناس عمران ‪ -‬راهسازی‬ ‫كارشناس عمران ‪ -‬راهسازی‬ ‫‬‫‬‫كارشناس مكانيک‬ ‫كارشناس مكانيک‬ ‫سابقه مفيد (سال)‬ ‫سابقه مفيد (سال)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مراد از سابقه كار مفيد ‪ ،‬صرفا سوابق فعاليت در پروژه های راهسازی درشركتهای پیمانكاری می باشد‪.‬‬ ‫مراد از سابقه كار مفيد ‪ -‬صرفا سوابق فعاليت در پروژه های راهسازی درشركتهای پیمانكاری می باشد‪.‬‬ ‫به رزومه های فاقد عكس پرسنلی ‪ ،‬عنوان شغل درخواستی و فاقد حقوق و مزايای درخواستی ترتيب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫به رزومه های فاقد عكس پرسنلی ‪ ،‬عنوان شغل درخواستی و فاقد حقوق و مزايای درخواستی ترتيب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه خويش را در قالب فرمت ‪ PDF‬با ذكر رديف و عنوان شغل درخواستی در ‪subject‬‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه خويش را در قالب فرمت ‪ PDF‬با ذكر رديف و عنوان شغل درخواستی در ‪subject‬‬ ‫به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪resume1396.sa@gmail.com‬‬ ‫‪resume1396.sa@gmail.com‬‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی شمس آباد با سرویس ایاب و ذهاب و حقوق مکفی ‪kara_employment@yahoo.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رديف‬ ‫رديف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫حاتمی ادامه می‌دهد‪ :‬اگر روانشناسی فاقد پروانه بود‬ ‫یعنی آن فرد از نظر سازمان نظام روانشناسی صالحیت ارائه‬ ‫خدمات روانشناسی را ندارد‪ ،‬چه بسا افرادی که فاقد پروانه‬ ‫روانشناسی هستند اما در فضاهای مجازی خدمات روانشناسی‬ ‫و مشاوره ارائه می‌دهند و مردم از این موضوع بی‌اطالع هستند‪،‬‬ ‫لذا سازمان تنها مرجع تعیین صالحیت روان‌شناسان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور می‌افزاید‪:‬‬ ‫توصیه می‌شود افرادی که در رشته روانشناسی و مشاوره تحصیل‬ ‫کرده‌اند عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شوند تا به‬ ‫راحتی در این زمینه فعالیت کنند‪ .‬همچنین روان‌شناسانی که‬ ‫فاقد پروانه اشتغال و عضو سازمان هستند می‌توانند با نظارت‬ ‫روان‌شناسانی که تا مدرک دکترا تحصیل کرده‌اند و دارای‬ ‫پروانه هستند در این زمینه فعالیت کنند‪ ،‬لذا هیچ محدودیتی‬ ‫برای فعالیت روان‌شناسان و مشاوران وجود ندارد‪ ،‬همچنین‬ ‫دانشجویان این رشته‌ها می‌توانند تحت نظارت استاد ناظر‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫درحالی که حمایت از حقوق مردم ایران یکی از اهداف‬ ‫سازمان نظام روانشناسی به شمار می‌رود‪ ،‬حاتمی بیان‬ ‫می‌کند‪ :‬هستند افرادی که به دلیل فعالیت این متخلفان‬ ‫سوء استفاده‌های مالی و عاطفی زیادی را متحمل شدند و‬ ‫خانواده‌هایشان از هم پاشید‪ ،‬لذا به عنوان رئیس سازمان نظام‬ ‫روانشناسی اعالم می‌کنم که مردم تنها از طریق نماد سازمان‬ ‫از اعتبار پروانه روان‌شناسان و مشاوران مطلع شوند و یا با‬ ‫مراجعه به سایت سازمان آنها را به رسمیت بشناسند‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت سازمان مسئولیتی در این زمینه ندارد‪ ،‬البته دربرابر‬ ‫روان‌شناسانی که دارای پروانه هستند اما تخلف می‌کنند‪،‬‬ ‫مسئول است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت خدمات روانشناسی‬ ‫و مشاوره به صورت تلفنی و مجازی امکان‌پذیر و موثر است؟ نیز‬ ‫اینگونه توضیح می‌دهد‪ :‬مشاوره تلفنی و اینترنتی اساس علمی‬ ‫دارد‪ ،‬به طور مشخص تنها به منظور مداخله در بحران و راهنمایی‬ ‫مشاوره تلفنی توصیه می‌شود‪ ،‬اما روان درمانی و مشاوره از طریق‬ ‫تلفن جایز نیست‪ ،‬زیرا مشاوره و روانشناسی باید به صورت رو در‬ ‫رو اتفاق بیفتد تا رفتار مراجعه کننده بررسی شود‪ ،‬مهمترین کار‬ ‫درمان و مداخله «تشخیص صحیح» است‪ ،‬زمانی که مشاوره به‬ ‫صورت مجازی انجام شود‪ ،‬تشخیص صحیح صورت نمی‌گیرد‬ ‫و مداخالت و توصیه‌ها جنبه علمی و تاثیرگذاری نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬لذا دریافت خدمات روانشناسی از طریق فضای مجازی‬ ‫یا به صورت تلفنی امکان پذیر نیست و می‌تواند آسیب‌ها را نیز‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫یک شرکت توليد قطعات خودرو‬ ‫واقع در منطقه صنعتی خرمدشت‬ ‫نيازمند به افراد با تخصص های ذيل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬كارشناس صنايع حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار ‬ ‫‪ -2‬كارشناس مكانيک حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار ‬ ‫‪ -3‬تعميرات و نگهداری ماشين آالت صنعتی‬ ‫(پرس و ‪ )..‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار‬ ‫‪ -4‬پرسكار و نقطه جوشكار ‪ 10‬نفر‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪behsuzkhodro@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫استخدام کارشناس برنامه ریزی توليد و مواد‬ ‫ليسانس مهندسی صنايع و باالتر‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال تجربه در‬ ‫برنامه ريزی و فرآيندهای توليد ‪ ،‬تسلط به نرم افزار ا كسل‬ ‫مكان جغرافيايی سازمان شرق تهران (تهرانپارس)‬ ‫‪estekhdam7733@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پیمانکاری توليدی‬ ‫از نيروهای متخصص در زمينه های ذيل‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس طراحی برق‬ ‫آشنا با مبانی طراحی كامل تابلوهای فشار ضعيف‪ ،‬حداقل ‪5‬‬ ‫سال سابقه كار صرفا طراحی‪ ،‬فارغ التحصيل‬ ‫از دانشگاه های معتبر و دولتی‬ ‫‪ -2‬کارشناسی طراحی هيدروليک‬ ‫آشنا با مبانی طراحی سيستم هيدروليک‪ ،‬جرثقيل و شيرآالت‬ ‫در حوزه آب‪ ،‬فارغ التحصيل از دانشگاه های معتبر و دولتی‬ ‫‪hr@fnn-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت پروژه ای در شهرستان جيرفت‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران با تجربه اجرای اسكلت بتنی جهت‬ ‫سرپرستی كارگاه حداقل ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫‪ -2‬مهندس عمران مسلط به نرم افزار های صورت‬ ‫وضعيت نويسی جهت دفتر فنی ‪ ،‬حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫‪orcv1396@gmail.com‬‬
‫گردشگری‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بر نوآوری در توسعه کسب و کارها بویژه صنعت غذا و‬ ‫نوشیدنی تاکید کرد و افزود‪ :‬گردشگران خارجی بعد از ورود به کشورمان‬ ‫بعد از یکی دو وعده سرو غذا های رسمی مثل جوجه و کوبیده‬ ‫دل‌زده می شوند و این نشان می دهد که کسب و کارهای خانگی‪،‬‬ ‫سنتی‪ ،‬استارت آپی می‌تواند به فرهنگ غذایی کشورمان ورود‬ ‫کند و ظرفیت‌های گردشگری کشورمان را در صنعت غذا به‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی عرضه نماید‪.‬‬ ‫تنها راه نجات کشور توسعه صنعت گردشگری است‬ ‫دکتر ولی تیموری‪ ،‬معاون توسعه گردشگری سازمان گردشگری و‬ ‫صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور نیز در این رویداد استارت آپی‬ ‫گفت‪ :‬تنها راه نجات کشور توسعه صنعت گردشگری‬ ‫است و این امر نیز با توسعه بخش های مرتبط با این‬ ‫صنعت محقق می شود که غذا‪ ،‬تنوع غذایی و‬ ‫توسعهنوشیدنیهایموردعالقه گردشگران‬ ‫داخلیو خارجییکیاز راه‌هایتوسعه‬ ‫گردشگری و توسعه صنعت‬ ‫گردشگریاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکه‬ ‫در اولین رویداد استارت آپ گردشگری مطرح شد‬ ‫تقویت ا کوسيستم کارآفرینانه‬ ‫علیرضا داوری عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی و دبیر‬ ‫اجرایی رویداد استارت آپ ویکند گردشگردی و اولین مسابقه‬ ‫استارت آپ گردشگری گاسترونومی درمورد هدف برگزاری این‬ ‫رویداد گفت ‪ :‬هدف اصلی این رویداد ترویج دانش‪ ،‬توسعه‬ ‫مفهوم و جمع آوری اطالعات و بازتولید آنها‪ ،‬تحقیقات‪ ،‬نوآوری‬ ‫و ترفیع علوم و فرهنگ پذیرایی و گاسترونومی در ایران می باشد‬ ‫و برگزارکنندگان در نظر داشتند از گردشگری گاسترونومی و‬ ‫ایجاد زمینه نوآوری و کارآفرینی در این خصوص به عنوان مزیتی‬ ‫برای کارآفرینی و ایجاد و توسعه کسب و کارها در راستای توسعه‬ ‫اجتماعی‪ -‬اقتصادی بهره برند‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی رویداد استارت آپ ویکند گردشگردی و‬ ‫همچنین هدف از برگزاری این مسابقه جلب توجه تعداد زیادی‬ ‫تاریخ ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه با هدف تقویت ا کوسيستم کارآفرینانه‬ ‫و تقویت نوآوری و جذب ایده‌های نوآور در بخش گردشگری خورا ک و‬ ‫نوشيدنی ایران با حضور دکتر حسينی نيا رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه‬ ‫تهران ‪ ،‬دکتر ابراهيم بای سالمی عضو هيات علمی دانشگاه کارآفرینی‪ ،‬دکتر تيموری‬ ‫معاون توسعه گردشگری ميراث فرهنگی و جمعی از صاحب نظران و شرکت کنندگان‬ ‫دردانشکد کارآفرینی دانشگاه تهران برگزارشد‪.‬‬ ‫از استارت‌آپ‌ها در این بخش است تا بتوان روند انتخاب‬ ‫بهترین آنها را در گردشگری گاسترونومی ایران تسهیل بخشید‪.‬‬ ‫وی به تعداد شرکت کنندگان اشاره کرد وگفت ک حدود‬ ‫‪ 48‬نفر برای استارت آپ و ‪39‬نفر برای بخش مسابقه گاسترونومی‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری کشور را از بن بست خارج می کند‬ ‫حسینی نیا رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نیز در‬ ‫مراسم افتتاحیه این رویداد با اشاره به اینکه صنعت گردشگری‬ ‫نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال دارد گفت‪ :‬نقش صنعت‬ ‫غذا و نوشیدنی ها در توسعه گردشگری بی بدیل است و‬ ‫دانشکده کارآفرینی تالش کرد نخستین مسابقه استارت آپ‬ ‫ویکند گردشگری گاسترونومی ایران برای آشنایی دانشجویان‬ ‫دعوت به همکاری در نیروی انتظامی‬ ‫●شرایط اختصاصی‬ ‫ ثبــت نــام از داوطلبــان (مــرد) با آخرين مــدرک تحصيلی ديپلم رشــته‬‫هــای نظــری‪ ،‬فنی و حرفه ای و كارودانش در مقطع‪  ‬درجه داری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ حداقل ســن ‪ 18‬ســال و حدا كثر ‪  25‬ســال می باشــد ‪ .‬ثبت نام با تلفن‬‫هــای هوشــمند مانع از دريافــت صحيح اطالعات شــما داوطلبان گرامی‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫لطفــا‪  ‬بــرای ثبــت نــام از رايانــه هــای مبتنــی بــر سيســتم عامــل وينــدوز‬ ‫استفاده نمايید‪.‬‬ ‫‪ ‬شــرایط ارفاقی‪ :  ‬داوطلبانی كه دارای هريک از شــرايط ذيل باشــند در‬ ‫اولويت جذب می باشند‪:‬‬ ‫‪ . 1 ‬داشتن كارت پايان خدمت (به استثنا كارت معافيت از خدمت )‬ ‫‪ .2‬عضويت فعال در بسيج‬ ‫‪ .3‬خانواده معظم شهدا ‪،‬ايثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی‬ ‫ثبــت نام صرفا برای داوطلبان مرد مجاز می باشــد و در صورت فراموش‬ ‫نمــودن كلمــه عبــور ‪ ،‬كد ملی خــود را از طريق تلفن بــه مديريت گزينش‬ ‫استان محل سكونت اعالم نمايید‬ ‫داوطلبان صرفا يک بار مجاز به ثبت نام در ســامانه ثبت نام می باشــند‬ ‫و داشتن کد رهگيری به منزله تکميل فرآیند ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫‪ ‬پــس از اتمــام ثبت نام دريافت رســيد ثبت نام از ســامانه نياز به مراجعه‬ ‫در بخشهایصنعت‬ ‫و کشورزیمشکالتزیادی‬ ‫داریمو در سطحبینالمللینیزبا‬ ‫مشکالتفراوانیمواجههستیمگفت‪:‬‬ ‫دشمنانحتیدر زمینهتورهایی کهبهایران‬ ‫می آیند دخالت می کنند و این هنر ماست که‬ ‫بااستفادهاز ظرفیتهاو توانمندیهایخودماناین‬ ‫دشمنیهاراخنثی کنیمو بهتوسعه کسبو کار در بخش‬ ‫گردشگریبپردازیم‪.‬‬ ‫و فارغ التحصیالن با این صنعت پردرآمد برگزار نماید و زمینه‬ ‫توسعه کسب و کارها در این بخش را فراهم نماید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری کشورمان را از بن بست‬ ‫تحریم ها و تهدیدها نجات خواهد داد اظهار داشت‪ :‬در توسعه‬ ‫صنعت گردشگــریص ـنــایــعغــذایــیو ظــرف ـیــتهــاو ت ـنـ ــوعحــا کــم‬ ‫بر غذاها و نوشیدنی های ایرانی می تواند بسیار مهم و اثربخش باشد‬ ‫و باید فعاالن‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬دست اندرکاران بخش گردشگری بویژه‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن این بخش برای توسعه کسب و کارها‬ ‫و توسعه آنچه مورد دلخواه گردشگران است بکوشند‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه‬ ‫قرن ‪ 21‬قرن واکسن ها و مواد غذایی است خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫جمعیت دنیا‪ ،‬توسعه گردشگری‪ ،‬نیاز بشر به تنوع غذایی و نقش‬ ‫صنعت غذا در گسترش گردشگری موجب شده غذا و نوشیدنی ها‬ ‫تمد‬ ‫ی‬ ‫د شد‬ ‫حضــوری نمــی با شــد پــس از پايــان مهلــت ثبت نــام در صورت داشــتن‬ ‫شــرايط و كــد رهگيری ‪ ،‬فراخــوان صورت می گيرد‪ .‬پــس از پايان مهلت‬ ‫ثبــت نــام ‪ ،‬ثبــت نــام جديــد صــورت نپذيرفتــه و ســامانه بــرای تكميــل‬ ‫اطالعات ثبت نام شدگان فعال می باشد‬ ‫‪  ‬دريافت رســيد ثبت نام (كد رهگيری ) از ســامانه و داشــتن شــرايط اوليه‬ ‫استخدام ‪ ،‬مالک فراخوان داوطلبان خواهد بود‬ ‫‪ ▪ ‬حداقل معدل برای ثبت نام‪ 14  ‬و برای داوطلبان دارای سابقه بسيج‬ ‫فعال ‪ 13‬می باشد ‪.‬‬ ‫▪‪ ‬حداقل قد برای داوطلبان ‪ 170‬سانتی متر می باشد‪.‬‬ ‫‪ ‬فــار غ التحصيــان مقاطــع كاردانی و باالتر مجاز به ثبت نام نمی باشــند‬ ‫و چنانچــه ثبــت نــام نمايند در مراحل بعــدی امكان ثبت نــام نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جذب سرمایه انسانی شرکت فوالد سيرجان ایرانيان‪( ‬سهامی خاص)‬ ‫شرکت فوالد سيرجان ایرانيان (سهامی خاص) زير مجموعه شركت مادر تخصصی توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه به منظور تكميل سرمايه انسانی مورد نياز جهت‪ ‬خدمت‪ ‬در‬ ‫مجتمع احياء مستقيم و فوالد بردسير (كيلومتر ‪ 7‬جاده نگار) از بين واجدين شرايط بومی مرد‪ ،‬در مقاطع تحصيلی‪ ‬ديپلم‪ ،‬كاردانی‪ ‬و كارشناسی‪ ‬از طريق برگزاری آزمون استخدامی كتبی (عمومی‬ ‫و تخصصی) و آزمون عملی با كسب نمره حد نصاب الزم ‪ ،‬به صورت قرارداد موقت طبق قوانين كار و تأمين اجتماعی اقدام به جذب نيرو می نمايد‪ .‬‬ ‫الزم بذكر است كليه مراحل آزمون تا مرحله معرفی به‪ ‬شركت فوالد سيرجان ايرانيان ‪ ،‬توسط دانشگاه صنعتی شريف (كاراسا) مجری برگزاری آزمون انجام می‌پذيرد‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرايط ميتوانند برای ثبت نام به پايگاه اينترنتی‪ www.karasa.ir ‬مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق از تاريخ ‪ 1398/02/16‬تا پايان روز شنبه مورخ ‪ 1398/02/28 ‬نسبت‬ ‫به ثبت نام اقدام نمايند‬ ‫الف) شرایط عمومی‪ :‬‬ ‫‪.1‬تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران‬ ‫‪ .2‬تدين به دين اسالم يا يكی از اديان رسمی كشور مطرح در قانون اساسی‪.‬‬ ‫‪  .3‬نداشتن سوء پیشينه كيفری كه موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم اعتياد به مواد مخدر به تأيید مراجع ذيصالح‪.‬‬ ‫‪ .5‬داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومی دائمی يا معافيت دائم‪ ‬‬ ‫‪ .6‬داشتن تندرستی و توانايی كامل جسمی و روانی جهت انجام فعاليتهای شغلی طبق تأيید مراجع‬ ‫پزشكی معتبر شركت‪.‬‬ ‫ب )شرایط اختصاصی استخدام‪:‬‬ ‫‪ -1‬سطح تحصيلی‪ ،‬گرايش و تعداد مورد نياز‪:‬‬ ‫جدول رشته ها و گرايش های تحصيلی مورد نياز‬ ‫رديف‬ ‫مقطع تحصيلی‬ ‫رشته تحصيلی‬ ‫شغل مورد نياز‬ ‫تعداد‪ ‬‬ ‫ساير شرايط و توضيحات‬ ‫‪1‬‬ ‫كاردانی‬ ‫كليه رشته‬ ‫های فنی‬ ‫آتش نشان‬ ‫‪ 5‬نفر‬ ‫داشتن گواهينامه پايه يک ‪،‬‬ ‫معافيت غير پزشكی‪ ، ‬حداقل قد‬ ‫‪ 170‬سانتی متر ‪ ،‬دارای گواهينامه‬ ‫آمادگی جسمانی ‪ ،‬افراد دارای مدرک‬ ‫كاردانی در تمام گرايش های يكی از‬ ‫رشته های مديريت عمليات امداد‬ ‫و سوانح‪ ،‬مديريت عمليات امداد و‬ ‫نجات‪ ،‬مديريت امور امداد‪ ،‬ايمنی و‬ ‫آتش نشانی‪ ،‬مديريت عمليات حريق‬ ‫و حوادث‪ ،‬پیشگيری و ايمنی در برابر‬ ‫حريق و حوادث اطفاء حريق‪ ،‬امداد‬ ‫و نجات در اولويت قرار دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كاردانی‪ ‬يا حداقل‬ ‫ديپلم‬ ‫كليه رشته ها‬ ‫تراشكار‬ ‫‪ 8‬نفر‬ ‫داشتن مهارت تراشكاری و‬ ‫گواهينامه مهارت تراشكاری صادره‬ ‫از مراجع رسمی ‪ ،‬داشتن حداقل ‪1‬‬ ‫سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪3‬‬ ‫كاردانی‪ ‬يا حداقل‬ ‫ديپلم‬ ‫كليه رشته ها‬ ‫جوشكار صنعتی‬ ‫‪ 7‬نفر‬ ‫داشتن مهارت جوشكاری و‬ ‫گواهينامه مهارت جوشكاری از‬ ‫مراجع رسمی در زمينه های جوش‬ ‫های آرگون ‪ ، CO2 ،‬برق ‪ ،‬داشتن‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪4‬‬ ‫كاردانی‬ ‫كليه رشته‬ ‫های فنی‬ ‫اپراتور جرثقيل‬ ‫سقفی‬ ‫‪ 5‬نفر‬ ‫داشتن گواهينامه مهارت اپراتور‬ ‫جرثقيل سقفی كابين دار از‬ ‫مراجع رسمی‪ ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫كاردانی‪ ‬‬ ‫شيمی‬ ‫آزمايشگر‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫كليه گرايش ها به استثنا گياهان‬ ‫دارويی و غذايی‬ ‫‪6‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫ابزاردقيق‪،‬‬ ‫الكترونيک‪،‬‬ ‫كنترل‬ ‫كارشناس‬ ‫ابزاردقيق‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مهلت ثبت نام‬ ‫عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت ثبــت نــام و كســب اطالعــات بيشــتر‬ ‫از تاريــخ ‪ 1398/01/25‬لغايــت ‪ 1398/03/01‬بــه آدرس اينترنتــی‬ ‫‪ gozinesh.police.ir‬مراجعــه و جهــت كســب اطالعــات بيشــتر روزهای‬ ‫شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت ‪ 8‬صبــح الــی ‪13‬و روزهــای پنجشــنبه از‬ ‫ســاعت ‪ 8‬الی ‪ 12‬با شــماره تلفن های ‪ 73046913 ، 73046911‬تماس‬ ‫حاصل نمايند‪.‬‬ ‫●شرایط و تذکرات‬ ‫‪ -1‬ســامانه ثبت نام اينترنتی صرفا با سيســتم عامل ويندوز ســازگار می باشــد‪ .‬لذا‬ ‫توصيــه می‌گــردد بــه منظــور ورود اطالعــات صحيــح و بــدون نقــص ‪ ، ‬صرفــا از‬ ‫رايانه‌هايــی كــه از سيســتم عامــل وينــدوز بهره می جوينــد اســتفاده نمايید ‪ .‬در‬ ‫صــورت اســتفاده از تبلــت و تلفن های هوشــمند ‪ ،‬تبعات ناشــی از عــدم دريافت‬ ‫صحيح اطالعات متوجه مركز گزينش و استخدام نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبت نام از داوطلبان استخدام رايگان محسوب گرديده و مستلزم پرداخت‬ ‫وجهی از طريق درگاه الكترونيكی بانكها نمی باشد‬ ‫‪ -3‬كدملــی داوطلــب ‪،‬بعنوان نام كاربری و كلمه عبور ‪ ،‬برای ورود ســامانه ثبت‬ ‫نام اينترنتی در نظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبانی كه موفق به تكميل اطالعات خود نشده اند ‪ ،‬می توانند تا پايان‬ ‫مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه اطالعات خود را تكميل و ويرايش نمايند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثبت نام در اين سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تكميل اطالعات توسط داوطلب و دريافت كدرهگيری مالک تايید ثبت نام‬ ‫می باشــد لذا در ورود اطالعات مانند نام و نام خانوادگی ‪ ،‬كد ملی و ســال تولد ‪،‬‬ ‫مــدرک تحصيلــی و معدل دقت الزم را نموده و افــرادی كه اطالعات آنان ناقص‬ ‫می باشد فراخوان نخواهند شد‪.‬‬ ‫‪http://gozinesh.police.ir‬‬ ‫تجاری سازی و توسعه کسب و کارها در بخش گاسترونومی‬ ‫بسيار اهميت دارد‬ ‫ابراهیم بای سالمی‪ ،‬عضو هیات مدیره و دبیر علمی همایش‬ ‫در این رویداد استارت آپی با اشاره به اینکه تجاری سازی و‬ ‫توسعه کسب و کارها در بخش گاسترونومی بسیار اهمیت دارد‬ ‫گفت‪ :‬تجاری سازی و توسعه استارت آپ ها در بخش غذا و‬ ‫نوآوری در این بخش مورد غفلت قرار گرفته و ما در صدد هستیم‬ ‫تا دانشجویان و فارغ التحصیالن به این صنعت درآمد زا و اشتغال‬ ‫آفرین ورود کنند و کسب و کارهای نوآوران تشکیل دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این بخش نیازمند ایده های نو و‬ ‫کارآفرینانه است گفت‪ :‬تنوع بخشی به صنعت غذا و نوشیدنی‬ ‫کنندگان ارایه شد که از بین آنها ‪ ٨‬ایده برتر‪ ،‬انتخاب شد و در روز‬ ‫دوم و سوم شرکت کنندگان در دانشکده با تشکــیل‪ ٨‬ت ـیــم کــســب‬ ‫و ک ـ ــاری بر اساس ایده های منتخب وحضور در کارگاه‌های‬ ‫مختلف در حوزه کسب و کار با هم به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه با سخنرانی دکتر داوری دبیر اجرایی رویداد‪،‬‬ ‫دکتر شیدا رئیس کمیسیون یونسکو‪ ،‬دکتر کامران بدیعی مدیر عامل‬ ‫کلینیک طبقه بندی مشاغل و دکتر سالمی بای ادامه یافت‪.‬‬ ‫درعصر روز سوم این مراسم از حامیان برگزاری رویداد تقدیر‬ ‫شد‪ .‬در ادامه بعد از تقدیر از تیم اجرایی‪ ،‬داوران و حامیان‬ ‫رویداد‪ ،‬تیم های برتر بعد از ارائه نهایی‪ ،‬با نظر داوران رویداد به‬ ‫شرح زیر انتخاب و معرفی شدند‪.‬‬ ‫تیم اول‪ :‬ایت ات هوم‪ ،‬تیم دوم‪ :‬پخت و پک‪ ،‬تیم سوم‪ :‬کالدو‬ ‫همچنین تیم رنتور‪ ،‬تیم منتخب قابل تقدیر توسط هیات داوران‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش مسابقه گردشگری گاسترونومی ایران نیز‪،‬‬ ‫از بین ‪ 39‬ایده ارائه شده‪ 10 ،‬ایده در طی داوری اول انتخاب‬ ‫شد و در مراسم اختتامیه تیم های برتر شیرین شورینا‪ ،‬طرح‬ ‫گاسترونومی ایران ‪ ،‬تنورك و ایران تیستی توسط هیات داوران به‬ ‫ترتیب تیم های اول تا چهارم معرفی شدند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی انتظامی جهت تكميل كادرنيروی انسانی خود در مقطع درجه داری از داوطلبان(مرد)‬ ‫كهآخرينمدرکتحصيلیآنهاديپلمرشتههاینظری‪،‬فنیوحرفهایو كارودانشمیباشددعوتبههمكاریمینمايد‪.‬‬ ‫شرایط و تذکرات‬ ‫●شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬اعتقاد و التزام عملی به دين مبين اسالم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اعتقــاد و التــزام عملــی بــه قانون اساســی جمهوری اســامی ايران و‬ ‫واليت مطلقه فقيه و آمادگی فدا كاری در راه تحقق اهداف آن ها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تابعيت جمهوری اسالمی ايران‪.‬‬ ‫*داوطلــب مــی بايســت ايرانــی االصــل باشــد بديــن مفهــوم كــه دارای‬ ‫شناسنامه ايرانی و پدر ومادر ايرانی االصل باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عــدم ســابقه عضويت يا وابســتگی بــه احزاب و گروههای سياســی و‬ ‫معارض با نظام جمهوری اسالمی ايران‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عــدم عضويت يا وابســتگی بــه احزاب و گروههای سياســی در زمان‬ ‫تقاضای استخدام‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ - 7‬نداشتن سوء پیشينه كيفری‪.‬‬ ‫‪ - 8‬عدم اعتياد به مواد مخدر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬داشتن شرايط تحصيلی و يا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر‪.‬‬ ‫‪ - 10‬داشــتن ســامت و توانايی جســمی و روانی متناسب با خدمت مورد‬ ‫نظر‪.‬‬ ‫معرفی برگزیدگان‬ ‫الزم به ذکر است ‪ ،‬در روز اول این رویداد‪ ٤٨‬ایده توسط شرکت‬ ‫تنها راه نجات کشور توسعه‬ ‫صنعت گردشگری است و این‬ ‫امر نيز با توسعه بخش‌های مرتبط‬ ‫با این صنعت محقق می شود‬ ‫صنعت غذا بستر مناسبی برای‬ ‫توسعه کسب و کارهای گردشگری است‬ ‫گاسترونومی‪ ،‬یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری در دنيا به شمار می‌آید که هنر و دانش‬ ‫آماده سازی غذاها و نحوه ارائه آن را در هر فرهنگ تداعی می‌کند و می‌تواند به عنوان ابزار‬ ‫توسعه کسب و کارها در حوزه جلب و جذب گردشگر باشد‪.‬‬ ‫صنعت غذا با توجه به ذائقه گردشگران به شدت در حال توسعه است و این صنعت در‬ ‫کشورمان ایران نيازمند توجه و توسعه این رشته درميان فارغ التحصيالن و دانشجویان‬ ‫بویژه از سوی دست اندرکاران بخش گردشگری و فعاالن صنایع غذایی است‪.‬‬ ‫با توجه به این مهم نخستين مسابقه و استارت آپ گردشگری گاسترونومی ایران در‬ ‫برای بشر امروز بسیار پراهمیت است به گونه ای که بیش از‬ ‫یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر ساالنه از مرزهای کشورشان‬ ‫خارج می‌شوند و مناطق مختلف دنیا سفر می‌کنند تا از غذا ها و‬ ‫نوشیدنی ها و خوراکی های این کشورها استفاده کنند‪.‬‬ ‫بای سالمی با اشاره به اینکه بخش گردشگری با تنوع بخشیدن‬ ‫به صنعت غذا و نوشیدنی و توسعه زیرساخت های دیگر می تواند‬ ‫به منبع اول درآمد و ایجاد اشتغال کشورمان تبدیل شود گفت‪ :‬همه‬ ‫این‌ها نیازمند این است که ما از ظرفیت ها و امکانات خودمان به‬ ‫درستی استفاده کنیم و دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫گردشگری‪ ،‬صنایع غذایی و کارآفرینی و ‪ ...‬می توانند در این زمینه‬ ‫نقش بسیار موثری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بر حمایت بخش‌های دولتی و خصوصی از استارت آپ‌ها در‬ ‫بخش صنایع غذایی تاکید کرد و گفت‪ :‬این بخش ظرفیت های‬ ‫بسیاری دارد و نباید توانمندی های و ظرفیت های کشورمان را‬ ‫برای این صنعت از دست بدهیم‪ .‬در این مسیر توسعه استارت آپ‌ها‬ ‫برایتجاری کردنتوانمندیهایغذایو نوشیدنیسنتیبااستفادهاز‬ ‫فناوریهاو ابزارهاینوآورانهو تغییرشیوههایتولید بسیار اهمیتدارد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‪ ‬توضيحات مهم‪ :‬‬ ‫در خصوص ردیفهای ‪ 1‬تا ‪ 4‬در صورت قبولی در آزمون کتبی آزمون عملی مهارت گرفته شده و در صورت تایید‬ ‫مهارت مورد پذیرش قرار ميگيرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرايط سنی‬ ‫‪ ‬حداكثر سن قابل قبول برای داوطلبان ديپلم ‪ 25‬سال (متولدين ‪ ، )73/02/16‬كاردانی ‪ 27‬سال‬‫(متولدين ‪ )71/02/16‬و كارشناسی ‪ 35‬سال (متولدين ‪ )63/02/16‬می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬مالک عمل برای محاسبه تاريخ فارغ التحصيلی‪ ،‬معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه و‬ ‫محاسبه سن داوطلبان اولين روز ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫ ‪ ‬موارد زير به شرط ارائه تأيیديه معتبر از مراجع ذيصالح به حداكثر سن افزوده می شود‪:‬‬‫‪  -1‬مدت زمان انجام خدمت سربازی (حداكثر به مدت ‪ 24‬ماه) به حداكثر سن مجاز افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪  -2‬مدت زمان سابقه كار مرتبط كه به تأيید سازمان تأمين اجتماعی رسيده باشد به حداكثر سن مجاز افزوده‬ ‫خواهد شد مشروط بر اينكه سن متقاضي ديپلم از ‪ ، 35‬كاردانی از ‪ 37‬و كارشناسی ‪ 45‬سال بيشتر نباشد ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ 50‬درصد از شرط سنی يكسال و يک نمره معدل پايین‬ ‫تر بهره مند می گردند ‪.‬‬ ‫ج) سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬برای متقاضيان استخدام به افرادی بومی اطالق می‌گردد كه دارای يكی از شرايط زير باشند‪:‬‬ ‫‪-1-1‬محلسكونتمتقاضیدريكیازتوابعشهرستانبردسيرباشد‪ .‬‬ ‫‪-2-1‬محلتولد‪/‬محلصدورشناسنامهفردمتقاضی‪،‬پدر‪،‬مادروياهمسرمتقاضیيكیازتوابعشهرستانبردسيرباشد‪ .‬‬ ‫‪-3-1‬طی نمودن حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدايی‪ ،‬راهنمايی و دبيرستان) فرد متقاضی در‬ ‫يكیازتوابعشهرستانبردسير‬ ‫‪-4-1‬فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتی كه ‪ 3‬سال از سنوات تحصيلی آن ها اعم از ابتدايی‪ ،‬راهنمايی و‬ ‫دبيرستاندريكیازتوابعشهرستانبردسيرباشد‪.‬‬ ‫‪  -2‬شاغالن فعلی در شركت هلدينگ ميدكو و شركتهای تابعه آن حق شركت در آزمون را ندارند‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضيانی كهقبألدرآزمونهایجذبنيرویشركت‪ ‬فوالدسيرجانايرانيان‪ ‬شركتنمودهوپذيرفتهنشدهانددر‬ ‫صورت تمايل و داشتن شرايط الزم بايستی مطابق مفاد اين اطالعيه مجددأ ثبت نام و در اين آزمون شركت نمايند و‬ ‫هيچتقاضایديگریمعتبرنخواهدبود‪.‬‬ ‫‪ -4‬افرادی كهاعضاءدرجهيکخانوادهآناندر مجتمعبردسيرمشغولبكار میباشندمجاز بهثبتنامنمیباشند‪.‬‬ ‫( فرزند‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهرو همسر)‬ ‫‪ -5‬تعيینواحدسازمانیمتقاضيان‪،‬بنابهتشخيصشركتفوالدسيرجانايرانيانمیباشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پذيرفتهشدگاننهايی‪،‬تابعآيیننامهاستخدامیونظامپرداختميدكوخواهندبودونحوههمكاریبهصورت‬ ‫قراردادموقتمی‌باشد‪.‬‬ ‫‪  -7‬پذيرفته شدگان نهايی در طی دوره آزمايشی سه ماهه‪ ،‬مورد ارزيابی قرار گرفته و در صورت رضايت از عملكرد‬ ‫ايشان ادامه همكاری وجود خواهد داشت و در غير اينصورت بدون هيچ گونه قيد و شرط و با رعايت مفاد قانون كار‪،‬‬ ‫به خدمت آنان پايان داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-8‬شركت فوالد سيرجان ايرانيان هيچ گونه تعهدی در قبال اسكان پذيرفته شدگان و سرويس اياب و ذهاب برای‬ ‫هيچيکازشهرستان‌هایمجاورنخواهدداشت‪.‬‬ ‫‪ -9‬معاينات پزشكی و آزمونهای سالمت و توانايی جسمانی و روانی برای فعاليت در محيطهای صنعتی و مشاغل‬ ‫موردنياز صورتميپذيرد‪.‬لذاعدمموفقيتدر اينمرحلهبهمنزلهمنتفیشدنفرآيندجذبميباشد‪ .‬‬ ‫تذکر‪ :‬اخذ برگه ارزشيابی گواهی پزشكی در آزمايشات بالينی و پاراكلينيكی شامل ( اديومتری‪ ،‬اپتومتری هر دو‬ ‫چشم‪ ،10‬راديوگرافی قفسه سينه‪ ،‬راديوگرافی مهره كمر‪ ،‬آزمايشات تشخيص طبی‪ ،‬پاتولوژی و نوار قلب و تستهای‬ ‫روانشناسی)میباشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬باتوجهبهاينكهپذيرشافرادبرایمشاغلموردنظربامشخصاتوتحصيالتاعالمشدهميباشد‪.‬لذاپذيرفته‬ ‫شدگاننهايیميبايستصرفأباشرايطومدارکتحصيلیپذيرششدهبه كار در شركتمشغول گردند‪.‬وهيچگونه‬ ‫مدرک تحصيلی باالتر از شرايط اعالم شده و پذيرش شده قابل قبول و اعمال نميباشد‪.‬‬ ‫‪  -11‬از پذيرفته شدگان نهايی تعهد و ضمانت نامه معتبر مبنی بر ادامه خدمت در شركت فوالد سيرجان ايرانيان‬ ‫مادامی كه شركت به خدمات ايشان نياز دارد اخذ ميگردد‪.‬‬ ‫د) نحوه ثبت نام و ارسال مدارک‪:‬‬ ‫داوطلبان از تاريخ درج آ گهی حداكثر تا پايان روز شنبه مورخ ‪1398/02/28‬مهلت دارند تا با مطالعه دقيق آ گهی و‬ ‫شرايط مندرج در آن‪ ،‬در پايگاه اينترنتی اعالم شده فرم ثبت نام را تكميل و مدارک زير را بارگذاری نمايند‪:‬‬ ‫•فايل اسكن شده عكس داوطلب‪ 3*4‬با زمينه سفيد‪.‬‬ ‫•فايل اسكن شده آخرين مدرک تحصيلی منطبق باجدول فوق‪(.‬مدرکتحصيلیبايددارای معدلباشد)‬ ‫• فايل اسكن شده پشت و روی كارت ملی‪.‬‬ ‫• اسكن پشت و روی كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم‪ ‬‬ ‫•اسكن گواهينامههایمعتبرموردنياز‪.‬‬ ‫•اسكن رزومه كاری‪ ،‬سوابق و بيمه به تايیدسازمان تأمين اجتماعی‪ ‬‬ ‫*متقاضی براي اثبات بومی بودن بايد با توجه به انتخاب گزينه (موارد بند‪ 1‬اطالعيه )‪ ،‬صفحه اول شناسنامه پدر‬ ‫يا مادر و يا همسر بردسيری و يا ساير شرايط ذكر شده در بند ‪ 1‬را اسكن و ارسال نمايد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬در صورت عدم احراز بند فوق برای اثبات بومی بردسير تايیديه مراجع ذيصالح (فرمانداری و بخشداری های)‬ ‫شهرستان بردسير را اسكن و ارسال نمايد‪ .‬‬ ‫‪ ‬توضيح‪ :1 ‬‬ ‫اسكن كليه مدارک ميبايست با فرمت‪ jpG ‬با حجم ‪ 40‬كيلوبايت جهت عكس و ‪ 80‬كيلوبايت جهت مدارک‬ ‫ديگر ذخيره شود‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬الزم به توضيح است مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان‬ ‫اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن ثبت نام به روزهای پايانی خودداری نمايند‪.‬‬ ‫متقاضيان شركت در آزمون ميبايست پس از ثبت نام كد پیگيری خود را يادداشت نموده و تاپايان مراحل‬ ‫استخدام نزد خود نگهداری نمايند‪ .‬به ثبت نام با مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ گونه‬ ‫مسئوليتی متوجه شركت نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ‬داوطلبان بايد پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد رهگيری از وضعيت ثبت نام نهايی‬ ‫خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاييديه نهايی ثبت نام خود اقدام نمايند‪.‬‬ ‫‪ ‬توضيح‪:2‬‬ ‫الزم است داوطلبان گرامی در تكميل اطالعات دقت نمايند‪ .‬مسئوليت درستی اطالعات وارد شده به عهده‬ ‫داوطلب بوده و مدارک و مستندات مورد نياز در اين اطالعيه مالک عمل قرار خواهد گرفت‪ .‬صدور كارت‬ ‫شركت در آزمون به منزله تأيید اطالعات ارسالی نمی باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد‬ ‫شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط‬ ‫مندرج در آ گهی است از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت‬ ‫شروع به كار از ادامه اشتغال وی جلوگيری به عمل خواهد آمد و قرارداد وی فسخ خواهد شد‪.‬‬ ‫توضيح‪:3‬‬ ‫هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يک مقطع و يک گرايش را دارد‪.‬‬ ‫توضيح ‪:4‬‬ ‫در كليه مراحل ممكن است در صورت نياز به صورت پیامک به متقاضيان اطالع رسانی صورت پذيرد لذا‬ ‫الزم است در اعالم اطالعات و شماره تلفن تماس دقت كافی مبذول گردد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون‪:‬‬ ‫•‪ ‬دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون از طريق سايت‪ ، karasa.ir ‬اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مواد آزمون‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزمون به صورت چهار گزينه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخهای نادرست برگزار ميگردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬آزمون كليه مقاطع تحصيلی شامل ‪ 40‬سؤال عمومی و ‪ 50‬سؤال تخصصی می باشد‪ .‬سؤاالت عمومی‬ ‫شامل معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبيات فارسی‪ ،‬زبان انگليسی و هوش و استعداد تحصيلی می باشد و سؤاالت‬ ‫تخصصی شامل دروس تخصصی رشته تحصيلی مورد نظر خواهد بود‪ .‬‬ ‫توضيح‪:‬‬ ‫اقليت های ديني ا ز پاسخگويی به سؤاالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتياز آن در ساير مواد‬ ‫آزمون توزيع می شود‪ .‬‬ ‫اعالم نتایج آزمون‪:‬‬ ‫نتايج آزمون در پايگاه اينترنتی‪  www.karasa.ir ‬متعاقبأ اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬درصورت بروز هرگونه مشكل در ثبت نام اينترنتی‪ ،‬داوطلب موظف است مراتب را از طريق شماره‬ ‫تلفن های‪  021 -66530043- 66560465 ‬اعالم نمايند‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫آشنایی با‬ ‫نام دوره آموزش‪ :‬کشتکار گلخانه های هیدروپونیک‬ ‫کد ملی آموزش شغل‪611220620030002 :‬‬ ‫تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬آئی ــن نامـــه نحـــوه ی تشـــكیل و اداره‬ ‫آموزشــگاههای فنــی و حرفــه ای آزاد پذیــرش كارآمــوزان گــروه‬ ‫س ــنی ‪ 12 -15‬س ــال ‪ ،‬من ــوط ب ــه ارائ ــه اج ــازه ی كتب ــی ول ــی و‬ ‫ی ــا قی ــم قانون ــی كارآم ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫شتکار گلخانه های هیدروپونیک‬ ‫شغل ِککشتکار‬ ‫آموزشآن‬ ‫هایآموزش‬ ‫فرصتهای‬ ‫و وفرصت‬ ‫اهميت حرفه کشتکار گلخانه های هيدروپونيک‬ ‫ارتبـــاط بـــا طبیعـــت موجـــب آرامـــش خاطـــر و انبســـاط‬ ‫فکـــری بشـــر مـــی شـــود و انســـانها همـــواره کوشیـــــده‌اند‬ ‫بـــه نحـــوی طبیعـــت را وارد محیـــط زندگـــی خـــود ســـازند‪.‬‬ ‫ام ــروزه تمام ــی کش ــور ه ــای جه ــان در پ ــی بدس ــت آوردن‬ ‫پیشــرفت‌هایی در زمینــه بهــره وری هســتند‪ ،‬بدیــن معنــی کــه‬ ‫بتواننــد بــا مصــرف منابــع کمتــر بــه تولیــد بیشــتری دســت یابنــد‪.‬‬ ‫کش ــت هیدروپونی ــک (‪ )hydroponic farming‬ی ــا آبکش ــت‪،‬‬ ‫شــیوه نوینــی از کشــاورزی گلخان ـه‌ای اســت کــه در آن گیــاه‬ ‫ب ــدون وج ــود خ ــاک و تنه ــا ب ــا آب تغذی ــه می‌ش ــود‪ .‬در ای ــن‬ ‫شــیوه بــا افــزودن عناصــر ما کــرو و میکــرو و نگهداشــتن گیــاه‬ ‫ً‬ ‫توســـط مـــواد نگهدارنـــده بی‌اثـــر ماننـــد پرلیـــت عمـــال نیـــاز‬ ‫بـــه خـــا ک منتفـــی می‌شـــود‪ .‬محصـــوالت هیدروپونیـــک‬ ‫را م ــی ت ــوان در مناطق ــی ک ــه دارای خ ــا ک ه ــای نامناس ــب‬ ‫هســـتند نیـــز پـــرورش داد‪ .‬تراکـــم در واحـــد ســـطح کشـــت‬ ‫هیدروپونیــک بــاال ســت و ایــن امــکان وجــود دارد کــه بتــوان‬ ‫محص ــوالت را در چن ــد س ــطح ی ــا طبق ــه ب ــر روی یکدیگ ــر‪،‬‬ ‫کش ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات این حرفه‬ ‫بســتر کشــت‪ ،‬سیســتم کشــت ‪ ،‬کپســول آتــش نشــانی و‪...‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن ملزومــات ایــن حرفــه اســت‪.‬‬ ‫مسير ارتقاء و تکميل مهارت‬ ‫کارآمــوزان پــس از گذرانــدن دوره فــوق‪ ،‬در صــورت تمایــل بــه‬ ‫ارتق ــای مه ــارت ه ــای تخصص ــی و تجرب ــی خ ــود م ــی توانن ــد‬ ‫دردوره هــای آموزشــی مرتبــط شــرکت نمــوده و یــا بــا فعالیــت‬ ‫در گلخانــه هــا ‪ ،‬تجربــه الزم را فــرا گیرنــد‪.‬‬ ‫وضعيت كنونی ‪،‬آینده شغلی و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫مه ــارت آموخت ــگان پ ــس از اخـــذ گواهینامـــه مهـــارت و‬ ‫کســب تجربیــات الزم ‪ ،‬مــی تواننــد بــه صــورت خــود اشــتغالی‬ ‫بــا احــداث گلخانــه و یــا بــا اجــاره کــردن آن ‪ ،‬مشــغول بــه کار‬ ‫شــوند و یــا بــا کســب مهــارت هــای الزم بــه عنــوان مشــاور در‬ ‫گلخان ــه ه ــا فعالی ــت نماین ــد‪ .‬بط ــور مث ــال در ی ــک گلخان ــه‬ ‫کش ــت ت ــوت فرنگ ــی ب ــا مت ــراژ هـــزار مترمربـــع ‪ ،‬می‌تـــوان‬ ‫در یــک دوره کشــت تــا صــد میلیــون تومــان درآمــد ناخالــص‬ ‫داش ــت‪.‬‬ ‫شر ح شغل‬ ‫کشـــتکار گلخانـــه هـــای هیدروپونیـــک شـــغلی اســـت از‬ ‫گ ــروه کش ــاورزی‪ ،‬حرف ــه ام ــور زراع ــی ک ــه ش ــامل وظایف ــی از‬ ‫قبیــل بررســی انــواع گلخانــه هــا‪ ،‬تجهیــزات و سیســتم هــای‬ ‫آن هـــا ‪ ،‬بررســـی انـــواع روش هـــای کشـــت هیدروپونیـــک و‬ ‫تجهی ــزات آن ه ــا‪ ،‬بررس ــی نیازه ــای گیاه ــی و نق ــش ه ــر ک ــدام‬ ‫از عناصـــر در رشـــد گیـــاه ‪ ،‬بررســـی عالیـــم بیـــش بـــود و‬ ‫کمبـــود عناصرغذایـــی در گیاهـــان‪ ،‬محاســـبه‬ ‫مق ــدار عناص ــر در محل ــول غذای ــی سیس ــتم‬ ‫کشـــت هیدروپونیـــک‪ ،‬کشـــت بـــذر و‬ ‫نشـــا‪ ،‬هـــرس و هدایـــت گیـــاه بـــر روی‬ ‫قی ــم‪ ،‬کنت ــرل آف ــات و بیم ــاری ه ــا در‬ ‫گلخانه‪،‬برداشــت‪،‬نگهداریو بروز رسـانی‬ ‫محص ــول م ــی باش ــد و ب ــا مش ــاغلی‬ ‫همچـــون فروشـــندگان میـــوه و‬ ‫باغبـــان در ارتبـــاط اســـت‪.‬‬ ‫زمينه معرفی‬ ‫بازارکارکاردردرزمينه‬ ‫قبلبازار‬ ‫قبل‬ ‫‌های‬ ‫شماره‬ ‫گونه کهکهدردرشماره‬ ‫همان گونه‬ ‫دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‬ ‫اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و با هدف‬ ‫تأمين و تربیت نيروی كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش های‬ ‫مختلف صنعت‪ ،‬كشاورزی و خدمات و ارتقای فرهنگ‬ ‫مهارت‌های فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره آموزشی‬ ‫در دو بخش دولتی و غيردولتی می نماید ( صنایع خودرو‪،‬‬ ‫الکترونيك‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪ ،‬تاسيسات‪،‬‬ ‫امور زراعی ‪ ،‬صنایع غذایی و‪.)....‬آموزشهای بخش دولتی‬ ‫مزایای گواهينامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای‬ ‫کش ــور دارای ک ــد اس ــتاندارد بی ــن الملل ــی مش ــاغل (‪-2008‬‬ ‫‪ )ISCO‬می‌باش ــد کـــه دارنـــدگان آن بـــا احـــراز‬ ‫صالحی ــت ش ــغلی مـــی تواننـــد از مزایـــای‬ ‫قانون ــی مختلفـــی بهـــره منـــد گردنـــد‪ .‬از‬ ‫جمل ــه ای ــن مزای ــا‪ :‬ضواب ــط جایگزین ــی و‬ ‫احتس ــاب دوره هـــای آمـــوزش فنـــی و‬ ‫حرف ــه ای ب ــه ج ــای تجرب ــه ش ــغلی‬ ‫(س ــوابق كار)‪ ،‬در طـــرح هـــای‬ ‫طبقــه بنــدی مشــاغل كارگاه هــای‬ ‫مش ــمول قانـــون كار ‪.‬‬ ‫کارجویـــان مـــی تواننـــد جهـــت‬ ‫آشــنایی بیشــتر ب ــا دوره ه ــای آموزشــی‬ ‫س ــازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای‬ ‫کش ــور و ث ـ ـ ــبت ن ــام در ایــــــــ ــن دوره هــــــــ ــا‬ ‫ب ـ ـ ـ ـ ــه آدرس پ ـ ــــورتــــــــــــ ــال ســــــــــــــــازمـــــــــ ــان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و آدرس س ــایت‬ ‫س ــازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجعـــه نماینـــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫در مراکز آموزشی سراسر کشور بصورت رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در‬ ‫آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان‬ ‫آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهميت این آموزش‌ها سبب شد تا هفته‌نامه بازارکار‬ ‫با همکاری سازمان فنی‌و حرفه ای کشور به معرفی دوره‌‬ ‫مهارتی پرطرفدار در بازارکار بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهيم‬ ‫پرداخت ‪،‬کشتکار گلخانه های هيدروپونيک است‪.‬‬ ‫کارآموزان پس از‬ ‫گذراندن دوره فوق‪،‬‬ ‫ارتقای‬ ‫مهاربهت‌های‬ ‫تمایل‬ ‫ارتقای‬ ‫صورت‬ ‫دربرای‬ ‫خود‬ ‫تخصصی و‬ ‫هایتجربی‬ ‫تخصصی و‬ ‫مهارت‬ ‫توانند‌هادر‪،‬‬ ‫خوددرمی‬ ‫‌توانند‬ ‫تجربی‬ ‫گلخانه‬ ‫می‬ ‫تجربهراالزم را‬ ‫گلخانه‌ها ‪،‬‬ ‫تجربه الزم‬ ‫فرا گيرند‬ ‫طول دوره آموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری‬ ‫دوره در هفت ــه ‪ ،‬ط ــول دوره ح ــدود س ــه م ــاه‬ ‫مـــی باشـــد( ‪ 92‬ســـاعت آمـــوزش نظـــری و ‪191‬‬ ‫ســاعت آمــوزش عملــی و در مجمــوع ‪ 283‬ســاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تحصیالت پایان دوره اول متوسطه‬ ‫(پایان دوره راهنمایی)‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشـــتن حداقـــل ســـن ‪15‬ســـال تمـــام ( بـــه اســـتناد‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری خان ــم‬ ‫س ــمیه یارمحم ــدی مرب ــی محت ــرم مرک ــز آم ــوزش فن ــی و حرف ــه‬ ‫ای ش ــماره ی ــک ش ــهید مفت ــح اس ــتان زنج ــان تهی ــه ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫مرتبط‬ ‫شمس آباد‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با سابقه کار منابع انسانی‬ ‫‪2‬‬ ‫دوزنده ‪ ،‬بسته بند‪ ،‬خياط‪،‬‬ ‫وسط کار و وردست در کارگاه‬ ‫توليدی‬ ‫‪---‬‬ ‫شورآباد‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال ‪ -‬در صورت مهارت ‪،‬سن بیشتر می تواند‬ ‫باشد‪ -‬سرویس دارد‪ -‬محدوده زندگی اطراف شور اباد باشد مثل‬ ‫نور اباد‪ -‬باقرشهر‪ -‬شهر ری‪ -‬اسالمشهر‪ -‬ورامين‪ -‬پرند‪ -‬کهریزک‬ ‫و ‪.....‬در صورت نياز آموزش رایگان به مدت ‪ 15‬روز دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫صادقيه‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط ‪ -‬دقيق و منظم در انضباط‬ ‫اداری‪-‬مسئوليت پذیر و خالق‪ -‬دارای روابط عمومی و فن‬ ‫بیان قوی و مسلط به زبان انگليسی‬ ‫مسلط به نرم افزار آفيس و اینترنت و تایپ‪ -‬پاسخگویی به‬ ‫تلفن‪ -‬توانایی انجام کار تيمی و انعطاف پذیری‬ ‫مهارت در اصول و فنون اداری و دفتری‪ -‬تایم کاری شنبه تا‬ ‫چهارشنبه ‪8:30‬تا ‪ - 17‬پنجشنبه ‪ 8:30‬تا ‪ -12:30‬بیمه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس فروش‪-‬مارکتينگ‬ ‫در شرکت معتبر توليدی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫بازاریابی و فروش‪-‬‬ ‫مارکتينگ‪ -‬بازرگانی‬ ‫صادقيه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط در امر فروش ‪ -‬مهارت در‬ ‫اصول فروش و فنون مذا کره ‪ -‬توانایی انجام کار تيمی ‪ -‬آشنا‬ ‫به کامپیوتر و اینترنت ‪ -‬فعال و پرانرژی‪ -‬منضبط و منعطف‬ ‫با قوانين داخلی ‪ -‬توانایی تحليل بازار و مشتریان احتمالی ‪-‬‬ ‫مدیریت اطالعات مشتریان در قالب سامانه (‪ -)CRM‬دارای‬ ‫خالقيت و ابتکار در ارائه راهکارها‪ -‬شناخت بازارها و هدف‪-‬‬ ‫تایم کاری شنبه تا چهارشنبه ‪8:30‬تا ‪ - 17‬پنجشنبه ‪ 8:30‬تا‬ ‫‪ -12:30‬بیمه دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس مکانيک‬ ‫کارشناس مکانيک‬ ‫تهران‬ ‫آقا‬ ‫ترجيحا فارغ التحصيل از دانشگاههای دولتی‪ -‬نصب و‬ ‫پشتيبانی ‪ -‬دارای ‪ 4‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار (ترجيحا دارای‬ ‫سابقه کار در مترو)‬ ‫‪6‬‬ ‫برقکار‬ ‫دیپلم و کاردانی‬ ‫تهران‬ ‫آقا‬ ‫دارای سابقه کار فنی‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس مکانيک‬ ‫کارشناس مکانيک‬ ‫تهران‬ ‫آقا‬ ‫کارشناس مکانيک‪ -‬ترجيحا فارغ التحصيل از دانشگاههای‬ ‫دولتی‪ -‬نياز به سابقه کار نيست ‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫کر ج‬ ‫آقا و خانم‬ ‫آشنایی به آفيس‪ ( -‬افراد سا کن کر ج باشند )‬ ‫سایر شرایط‪ :‬منظم و دقيق‪ ،‬داشتن روابط عمومی خوب و‬ ‫حسن رفتار در محيط کار‪ ،‬داشتن روحيه همکاری باال‪ ،‬صبور‪،‬‬ ‫متعهد و پیگير و دارابودن کارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫خالق‪ ،‬عالقه مند و دارای اشتياق به حوزه ارتباطات ‪ -‬شر ح‬ ‫کار‪ :‬هماهنگی با مشتری ‪ ،‬پاسخگوئی تلفنی‪ ،‬ارتباط با‬ ‫مشتری و ثبت اسناد و امور اداری ‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به‬ ‫بعد ‪-‬بیمه‪ ،‬بیمه تکميلی‪ ،‬صبحانه و ناهار ‪ -‬حقوق‪ :‬وزارت‬ ‫کاری‪ -‬برای ضمانت نياز به چک یا سفته باضامن معتبر است‬ ‫که فيش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫بیان خوب‪ -‬برای انجام امور فروش و اداری‪ -‬ساعت کاری ‪8‬‬ ‫الی ‪5 -16‬شنبه ها از ‪ 9‬الی ‪ -13:30‬حقوق وزارت کاری و بیمه‬ ‫موسسه ای در حومه استان قم نيرو جذب می کند‪:‬‬ ‫تعدادی نيروی خدماتی (آقا) با مشخصات ذیل با حقوق‬ ‫مکفی و بیمه‪ - -‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬گواهينامه رانندگی‪-‬‬ ‫آشنایی با امور تاسيساتی‬ ‫به صورت پروژه ای و برای مدت ‪ ۴‬ماه هم امکان همکاری‬ ‫وجود دارد‪ .‬ساعت کاری ‪ ۸‬الی ‪ ۱۶‬و امکان کار شبانه روزی‬ ‫هم هست‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناسی و کارشناسی‬ ‫ارشد الزاما رشته‬ ‫کارمند پشتيبانی مشتریان در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬حسابداری‪،‬‬ ‫یک کارگزاری بورس معتبر‬ ‫مدیریت و ریاضی‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی در رشته‬ ‫های شيمی کشاورزی‬ ‫و مدیریت‬ ‫تهرانپارس‬ ‫‪10‬‬ ‫کارگر خدمات‬ ‫دیپلم یا باالتر‬ ‫استان قم‬ ‫آقا‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناسی بازرگانی و یا‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫ا کباتان‬ ‫خانم و آقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط و‬ ‫مفيد‪ -‬تسلط به کليه امور مربوط به ثبت سفارش و گمرکی‪-‬‬ ‫تسلط به مکاتبات بازرگانی و زبان انگليسی در حد پیشرفته‪-‬‬ ‫تسلط به نرم افزار ‪ -Microsoft Office‬دارای تفکر تحليلی و با‬ ‫دقت بسيار باال در جزئيات‪2 -‬سال تجربه کار فروش‪-‬روابط‬ ‫عمومی باالترجيحا سا کن غرب تهران امکان اضافه کاری و‬ ‫ماموریت‪ -‬آشنایی به آفيس‬ ‫‪12‬‬ ‫کارمند ترخيص‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫آقا‬ ‫پیگيری کليه امور مربوط به ترخيص کاال از گمرک‬ ‫مراجعه و مکاتبه با سازمان ها‪ -‬تسلط بر ‪ -Office‬مسلط به‬ ‫امور بانکی و پیگيری آن ها(سفته‪ ،‬برات و‪ - )...‬آشنا به امور‬ ‫گمرکی و قوانين آن‬ ‫دارای قدرت چانه زنی و مذا کره‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫ردیف‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫محل کار‬ ‫رئيس فروش‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی و رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کارشناسی مدیریت و‬ ‫سایر رشته های مرتبط‬ ‫ا کباتان‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس تأمين‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانيک جامدات‪،‬‬ ‫سياالت‪ -‬مهندسی‬ ‫برق و قدرت‪ -‬مهندسی‬ ‫متالورژی‪ -‬مهندسی‬ ‫کامپیوتر ‪ -‬سخت افزار‬ ‫ا کباتان‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مهندس مکانيک‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانيک‬ ‫ا کباتان‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫مهندس برق‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫برق‪ -‬مکاترونيک‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫حسابدار انبار‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫یا مالی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫جنسيت‬ ‫خانم و آقا‬ ‫خانم‬ ‫بیان خوب – ترجيحا با سابقه کار فروش‬ ‫آقا‬ ‫خانم و آقا‬ ‫خانم و آقا‬ ‫محدوده کار‪( :‬شهرک صنعتی شمس آباد)‪ -‬سرویس از‬ ‫اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫آشنا با روش های برنامه ریزی توليد و تامين و انبار‬ ‫‪ 1‬سال تجربه کار در کارخانه توليدی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬آشنایی با اصول طراحی و ساخت‬ ‫و ایرادیابی تابلو برق‪ -‬آشنایی با اصول اتوماسيون صنعتی‪-‬‬ ‫آشنایی با اصول شبکه‪ -‬آشنایی با نرم افزارهای ‪outocad،‬‬ ‫‪ -electrica، eplan‬توانایی ایرادیابی شبکه های کامپیوتری‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫آقا‬ ‫‪ 5‬سال سابقه حسابداری انبار توانایی نظارت و بررسی کدینگ‬ ‫فيزیکی و چيدمان کاالها طبق اصول انبارداری تسلط کامل‬ ‫بر کليه گزارش های موجودی مواد نيمه ساخته و حسابداری‬ ‫شرکت های توليدی توانایی کنترل کليه اسناد صادره سيستم‬ ‫انبار توانایی چک کردن ميزان حداقل( حدا کثر ) نقطه سفارش‬ ‫کاال توانایی کنترل ورودی و خروجی و مواد پیمانکاران‪-‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫آقا‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه در سمت ثبت کننده انبارتوانایی ثبت ورود و‬ ‫خروج انبار صدور اسناد روزانه و کنترل آن ها ‪ 2‬نفر مورد نياز است‬ ‫آشنایی با استاندارد ‪ -ISO9001:2015‬توانایی تدوین‬ ‫رویه ها و دستورالعمل های کاری‪ -‬توانایی انجام مميزی‬ ‫داخلی‪ -‬پیگيری عدم انطباقات و تعریف اقدامات اصالحی‬ ‫و پیشگيرانه در قالب کار تيمی‪ -‬با دقت ‪ -‬منظم – پیگير‪-‬‬ ‫سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫تسلط بر اجرای سيستم ایمنی‪ ،‬بهداشت و ميزی ها‬ ‫توانایی بازرسی برنامه های ایمنی و تدوین ‪-‬مستندات‬ ‫ایمنی‪ -‬توانایی طر ح ریزی‪ ،‬اجرا‪ ،‬کنترل و بازنگری فرآیند‬ ‫سيستم ایمنی و بهداشت‪-‬بازررسی سيستم ایمنی و بهداشت‬ ‫و گزارش عدم تطابق ها‪ -‬وا کنش مناسب در شرایط اظطراری‬ ‫حوادث در چارچوب آئين نامه ها‪-‬صبور‪ ،‬دقيق و جزئی نگر‬ ‫کاردانی‬ ‫‪21‬‬ ‫کارشناس تضمين کيفيت‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫‪22‬‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫ایمنی و بهداشت‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫آقا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ -‬تسلط بر فرآیندهای تأمين و خرید(‬ ‫ارائه گزارش مستند تحليلی و ثبت و ضبط اطالعات‪ -‬آشنایی‬ ‫با روند خرید و کميسيون معامالت و آناليز قيمت بازار) ‪ -‬فن‬ ‫ً‬ ‫بیان قوی و قدرت چانه زنی باال)‪ -‬ترجيحا سا کن غرب‬ ‫تهران‪ -‬تسلط بر نرم افزار ‪ -Office‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫قدرت تعامل با واحد تامين جهت سورسينگ و خرید صحيح‪-‬‬ ‫قدرت تعامل با واحد توليد جهت ابالغ نقشه ها‪ ،‬اصالحات‪،‬‬ ‫نمونه سازی و یک روز خط‬ ‫قدرت تعامل با واحد نصب و خدمات جهت اجرای صحيح‬ ‫نصب محصوالت و ایرادیابی‪ -‬آشنایی با سيکل تبرید و‬ ‫قطعات مرتبط‪ -‬آشنایی با نرم افزارهای طراحی مهندسی‬ ‫‪ Catia‬و ‪Solidwork‬‬ ‫آشنایی با فرآیندهای توليد‪-‬آشنایی با فرآیندهای نصب در راه‬ ‫اندازی سيستم های تبرید‬ ‫دارای تفکر سيستمی‪ ،‬تحليلی و مشارکت در کار تيمی‪ 25 -‬الی‬ ‫‪ 35‬سال‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‪-‬‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫کاردکس انبار‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه سرپرستی یا رئيس فروش‪ -‬مسلط‬ ‫بر برندینگ‪ ،‬فروش و اصول بازاریابی‪ -‬آشنا به تجهيزات‬ ‫فروشگاهی و فروشگاه های زنجيره ای‬ ‫توانایی آناليز کردن فروش و استفاده از آن در نحوه ‪-‬سفارش‬ ‫گذاری محصوالت‪ -‬توانایی نوشتن برنامه فصلی پیش بینی‬ ‫فروش برابر خواست مشتریان و شرایط بازار‪ -‬آناليز رقبا در‬ ‫زمينه فروش تجهيزات فروشگاه های زنجيره ای‪ -‬توانایی‬ ‫نظارت دقيق بر کار تيم فروش و رسيدگی به شکایات‬ ‫مشتریان و ارائه گزارش به مدیریت‪-‬فن بیان قوی و دارای‬ ‫قدرت مذا کره‬ ‫ردیف‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رئيس انبار‬ ‫کارگر خط توليد و کارگر انبار‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫صنعتی‪/‬صنایع‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫محل کار‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط‬ ‫آقا‬ ‫تسلط کامل بر مفاهيم انبار‪ -‬تسلط کامل بر ‪Fifo‬و ‪-Lifo‬‬ ‫تسلط کامل بر نقططه سفارشات و موجودی اطمينان‪ -‬تسلط‬ ‫کامل بر حواله ها‪ ،‬سند ها و روند کار انبار و پیمانکاران‪-‬‬ ‫توانایی کنترل و نظارت بر روی کل انبارها‪ -‬توانایی کنترل‬ ‫ورودی و خروجی های انبار‪ -‬دارای روحيه کار تيمی‬ ‫آقا‬ ‫دارای مزایا‪-‬بیمه‪ -‬نهار‪ -‬کارت پایان خدمت ( عدم معافيت‬ ‫پزشکی)‪ -‬حدا کثر ‪ 30‬سال‪ -‬آشنا به جوشکاری‪ ،‬پرسکاری‬ ‫و ‪...‬‬ ‫آقا‬ ‫‪2‬سال تجربه در کارخانه توليدی‪ -‬تسلط به گزارش گيری‬ ‫برنامه ریزی‪ -‬تسلط بر ا کسس‪ -‬تسلط به باالنس خط در‬ ‫برنامه ریزی توليد‪ -‬تسلط بر فرآیند و شاخص برنامه ریزی‪-‬‬ ‫آشنا با روش های برنامه ریزی توليد‪ ،‬تامين و انبار‪ -‬آشنا به‬ ‫فرآیندهای پرس‪ -‬جوش‪sheet metaling -‬آشنا به فرآیندهای‬ ‫مونتاژ مجموعه های تبرید و مکانيک‪ -‬سرویس از اسالمشهر‪،‬‬ ‫شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫‪26‬‬ ‫سرویس کار خودرو‬ ‫دیپلم و باالتر رشته‬ ‫مرتبط‬ ‫شرق تهران‬ ‫آقا‬ ‫ساعت کار شنبه الی چهارشنبه ‪8:30‬الی ‪17:00‬‬ ‫پنج شنبه تا ‪ -13:30‬بیمه تامين اجتماعی و تکميلی‪ -‬حقوق با‬ ‫اضافه کار ‪ 2300‬الی ‪2400‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اپراتور تماس‬ ‫حداقل کاردانی‬ ‫مالصدرا‬ ‫خانم‬ ‫سن بین ‪ 20‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬وظيفه پاسخگوئی تلفنی و بررسی‬ ‫شکایات ‪ -‬مسلط به وروداطالعات و تهيه گزارش روزانه ‪-‬‬ ‫ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪16:30‬‬ ‫‪28‬‬ ‫خدماتی ساده‬ ‫‪----‬‬ ‫صادقيه‪ ،‬ونک و‬ ‫ميدان وليعصر‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار خدماتی‪-‬منظم‪ -‬حدا کثر ‪ 40‬ساله‪ -‬وظایف‪:‬‬ ‫نظافت و آشپزی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سرپرست برنامه ریزی توليد‬ ‫منشی‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فاطمی‬ ‫کارشناس پشتيبانی نرم افزار کارشناسی حسابداری و‬ ‫یا کامپیوتر‬ ‫حسابداری‬ ‫مطهری‬ ‫‪ CNC‬کار حرفه ای برای مرکز‬ ‫توليد قطعه خودرو‬ ‫خاوران‬ ‫‪----‬‬ ‫الزاما کارشناسی رشته‬ ‫کارمند پذیرش در واحد‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫‪ 32‬آموزش در یک کارگزاری بورس‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫معتبر رتبه الف‬ ‫‪33‬‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫تسلط به کامپیوتر ( ‪، )office‬تایپ ‪ ،‬اینترنت‪ -‬روابط عمومی‬ ‫و فن بیان در ارتباط با مشتریان‪ -‬سرعت عمل باال در انجام‬ ‫امور شرکت‪ -‬آشنایی با زبان انگليسی‪ -‬پر انگيزه ‪ ،‬پرتالش‬ ‫‪ ،‬فعال و با روحيه کار تيمی‪ -‬حقوق ثابت ‪ +‬بیمه‪ -‬ساعت‬ ‫کاری ‪ 9:‬صبح الی ‪ 17‬عصر و و ‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -12‬سن‪:‬‬ ‫متولدین سال ‪ 60‬تا ‪72‬‬ ‫خانم‬ ‫ترجيحا دارای سابقه کار ‪ CRM‬و یا کارشناسی فروش‬ ‫آقا‬ ‫خانم‬ ‫حقوق اداره کار و بیمه برای تراش هر قطعه جدا گانه مزد‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫حدود ‪ 4‬ميليون حقوق‬ ‫آشنا به آفيس‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به بعد‪ -‬از روز اول بیمه ‪،‬‬ ‫بیمه تکميلی‪ ،‬صبحانه و ناهار‪ -‬حقوق وزارت کاری‪ -‬ساعت‬ ‫کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و ‪5‬شنبه ها تعطيل در صورت کار‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫روز تعطيل محاسبه ميشود‪ .‬مجرد‪ -‬روابط عمومی خوب‬ ‫توانایی پذیرش و ارتباط با مشتری‬ ‫برای ضمانت نياز به چک یا سفته باضامن معتبر است که‬ ‫فيش حقوقی داشته باشند‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫ترجيحا با سابقه کار فروش‪ -‬معرفی دوره های آموزشی شرکت‬ ‫به مشتریان حضوری‪ -‬آشنا به آفيس‪ -‬الزاما متولدین ‪ 68‬به‬ ‫بعد‪ -‬از روز اول بیمه ‪ ،‬بیمه تکميلی‪ ،‬صبحانه و ناهار‬ ‫حقوق وزارت کاری‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و ‪5‬شنبه ها تعطيل در صورت کار‪،‬‬ ‫اضافه کاری روز تعطيل محاسبه ميشود‪.‬‬ ‫مجرد‪ -‬روابط عمومی خوب‬ ‫برای ضمانت نياز به چک یا سفته باضامن معتبر است که‬ ‫فيش حقوقی داشته باشند‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫نارنجستان –‬ ‫فرمانيه‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به زبان انگليسی و کامپیوتر‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫حسابدار در یک شرکت‬ ‫صادراتی‬ ‫کارشناسی به باال رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫نارنجستان‪-‬‬ ‫فرمانيه‬ ‫آقا و خانم‬ ‫کارشناس فروش خانم‬ ‫الزاما کارشناسی رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫حسابداری و مالی‬ ‫جردن‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار حسابداری‪ -‬حقوق توافقی حدود‬ ‫‪3‬ميليون‪ -‬تسلط کامل به همه امور حسابداری‪ -‬شنبه تا‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه تا ظهر‪ -‬بیمه از روز اول‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫کار و کارگری‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزير تعاون‪،‬كار ورفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت باال در حال افزایش است‬ ‫وزیــر تعــاون‪،‬کار ورفــاه اجتماعــی در همایــش ملــی‬ ‫آینــده کار در همایــش ملــی آینــده کار گفــت‪ :‬بــا ورود‬ ‫فنــاوری هایــی چــون اپلیکیشــن های هــوش مصنوعی‪،‬‬ ‫اتوماســیون فزاینــده‪ ،‬رشــد اقتصــاد گیــگ‪ ،‬اینترنــت‬ ‫اشــیاء‪ ،‬ابزارهــای هوشــمند‪ ،‬بــال ک چیــن‪ ،‬و ‪ ، ...‬شــاهد‬ ‫تغییــرات فزاینــده بســیاری از مشــاغل خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این یک واقعیت غیرقابل انکار‬ ‫است کهبسیاریاز مشاغلامروز‪،‬فردابهصورتاتوماتیک‬ ‫انجام خواهند شد و این تغییرات‪ ،‬پیامدهایی برای افراد‬ ‫به ویژه جوانانی خواهد داشت که با فرصت های شغلی‬ ‫محدودتری مواجه خواهند شد‪ .‬بر اساس نتایج حاصله از پیمایش های بانک جهانی در‬ ‫سال‪،2016‬دو سوممشاغلدر کشورهایدر حالتوسعهبامخاطرهاتوماسیونمواجههستند‪.‬‬ ‫شریعتمداری با اشاره به اینکه با افزایش اتوماسیون و روباتیک بسیاری از مشاغل‬ ‫در بخش های پر اشتغال در معرض خطر نابودی هستند گفت‪ :‬اما واقعیت این است‬ ‫که فرصت های جدیدی هم به وجود خواهند آمد‪ .‬انواع جدیدی از مشاغل در حال‬ ‫ظهور هستند‪ .‬مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که ‪ 65‬درصد کودکانی که‬ ‫امروز در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند در آینده در مشاغلی مشغول به کار‬ ‫خواهندشد کهامروز وجودندارد‪.‬زمانآن کهبگوییمماشغلپدرانمانرابهارثخواهیمبرد‪،‬‬ ‫گذشته است‪ .‬مهارت و تقاضای کار در همه صنایع به شدت در حال تغییر است‪.‬‬ ‫این روندها‪ ،‬اثرات گوناگونی بر افراد دارای سطوح مهارتی مختلف گذاشته است‪.‬‬ ‫از یک سو‪ ،‬تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت باال در حال افزایش است‪ ،‬و از‬ ‫دیگر سو‪ ،‬کارگران با مهارت پایین با از دست دادن شغل یا کم رونق شدن کارشان‪ ،‬به‬ ‫شدت آسیب پذیر می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند با به اشتراک گذاشتن‬ ‫نیازهای منابع انسانی خود با مؤسسات آموزشی‪ ،‬از آموزش های تقاضا محور‬ ‫حمایت و پشتیبانی کنند‪ .‬هماهنگ کردن آموزش های نظری و مهارتی با تقاضای‬ ‫بازار کار ‪ ،‬به ویژه از مرحله برنامه ریزی به بعد‪ ،‬خطر عدم انطباق را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی افزود‪ :‬زمان آن گذشته که نظام های آموزشی‪ ،‬آموزش های‬ ‫مهارتی را بدون مشارکت و در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی ارائه کنند‪ .‬ساالنه‬ ‫میلیون ها نفر وارد دنیای کار می شوند‪ ،‬هنوز بسیاری از آنها مهارت های مورد نیاز را برای‬ ‫اشتغال ندارند‪ .‬البته منظور از مهارت‪ ،‬تنها مهارت های فنی و سخت نیست بلکه باید‬ ‫مهارتهاینرمهمچونمهارت کار تیمی‪،‬مهارتهایارتباطیرانیزدر افرادپرورشدهیم‪.‬‬ ‫اهمیتاینمهارتهادر افراد کمتراز مهارتهایسختو تخصصینیست‪.‬‬ ‫رئيس موسسه كار و تامين اجتماعی‪:‬‬ ‫شركای اجتماعی دولت باید استراتژی ملی آینده كار كشور راتدوین كنند‬ ‫دکتر محمدرضا سپهری در همایش ملی‬ ‫آینده کار گفت‪ :‬باید شبکه‌ای بین موسسات برای‬ ‫پاسخگویی به نیازها ایجاد شود تا دانشمان کاربردی‬ ‫شود‪ .‬برای ایده‌های نوآورانه باید ظرفیت‌سازی کنیم‬ ‫و سیستم‌های اطالعات و آمار کار باید بروز شوند‪.‬‬ ‫همچنین از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان نیز‬ ‫باید حمایت به عمل آوریم‪.‬‬ ‫دبیر همایش ملی آینده کار گفت‪ :‬سازمان‬ ‫بین‌المللی کار ترویج کار انسان محور را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫ت انسانی را در مرکز توجه قرار داده و حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ما نیز باید انسان و کرام ‌‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کار شایسته نیازهای انسان را تنها از لحاظ درآمد و معیشت‬ ‫حفظ نمی‌کند بلکه کرامت‌ها را هم حفظ می‌کند و جلوی تبعیض‌ها را هم می‌گیرد‪.‬‬ ‫حمایت‌های اجتماعی نیز تنها شامل بیمه و تامین اجتماعی نمی‌شود بلکه تمام‬ ‫نیروهای کار را در زمان سالخوردگی‪ ،‬بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی و در مواجهه با‬ ‫بحران‌های اجتماعی پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تغییرات کالن جمعیتی‪ ،‬فناوری و اقلیمی بر آینده کار موثر خواهند‬ ‫بود‪ .‬نیروی کار آینده با چالش‌های زیادی از جمله مهاجرت روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین رشد جمعیت جوانان و سالمندان بسیار حائز اهمیت است‪ .‬شایان‬ ‫توجه است نسل فعلی یادگیری را مطابق با سلیقه اجتماعی می‌خواهد‪ .‬این نسل‬ ‫کارکنان فراگیر و دانشی را در خودش جای داده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما باید فضای انعطاف‌پذیری را در محیط‌های کار خودمان‬ ‫بپذیریم‪ .‬رهبران تصمیم‌گیر در کشور باید به این مهم بپردازند که ما در شرایطی‬ ‫هستیم که تغییرات بسیار زیادی در حوزه فناوری رخ داده است‪ .‬ما اکنون در حال‬ ‫رفتن به سمت انقالب صنعتی چهارم هستیم که تغییرات تکنولوژیک را در خود‬ ‫در همایش ملی آینده کار مورد تاکید قرار گرفت‬ ‫لزوم مهارت آموزی نیروی جویای کار‬ ‫و آموزش شاغالن متناسب با تحوالت حوزه اشتغال‬ ‫◄ همایش ملی آینده کار با حضور دکتر محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫تعاون‪،‬کار ورفاه اجتماعی‪ ،‬دکتر محمدرضا سپهری معاون وزیر و رئيس‬ ‫موسسه کار و تامين اجتماعی‪ ،‬مهندس محمد‬ ‫عطاردیان رئيس هيات مدیره کانون عالی‬ ‫انجمن‌های صنفی کارفرمایی‪،‬‬ ‫عليرضا محجوب‬ ‫جای داده است‪.‬‬ ‫دکتر سپهری اظهار داشت‪ :‬انعطاف‌پذیری بدین معنا که کار در هر زمان‬ ‫و مکانی انجام می‌شود موضوع آینده کار خواهد بود‪ .‬البته همزمان با تغییرات‬ ‫محیطی و اقلیمی را هم داریم‪ .‬از همین رو می‌بایستی به دنبال مشاغل سخت هم‬ ‫باشیم تا با کمک انرژ ی‌های تجدیدپذیر محیط زیست را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با همان شکل سازماندهی گذشته تشکل‌های کارگری و‬ ‫کارفرمایی نمی‌توانیم با تغییرات پیش‌رو مواجه شویم‪ .‬باید پیامک‌های جهانی شدن‬ ‫را رصد کنیم و سیستم‌های حمایتی را در مواجه و تطابق با آنها شکل دهیم‪.‬‬ ‫رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی خاطرنشان ساخت‪ :‬پیامدهای تغییرات‬ ‫در نیروی کار انسانی ما را با جنگ استعدادها مواجه می‌سازد‪ .‬برای استعدادهای‬ ‫موجود در کشور خودمان باید چاره‌اندیشی کنیم‪ .‬تمام کشورها در حال حاضر‬ ‫متخصصان حوزه شبکه فناوری اطالعات و امنیت را جلب می‌کنند‪ .‬ما نیز باید‬ ‫این استعدادها را حفظ کنیم‪ .‬پیروزی در این جنگ و عرصه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یادگیری در حال حاضر به سمت مدرن شدن می‌رود‪.‬‬ ‫دانشگاه‌های معروف دنیا از قبیل استانفورد و غیره در حال حاضر به این‬ ‫می‌اندیشند که چه تعداد فارغ‌التحصیالن آنها به بازار کار پیوسته‌اند‪ .‬دانشگاه‌های‬ ‫ما نیز باید به این مسئله بپردازند و از همین رو برای تحقق این موضوع باید بین آنها‬ ‫ایجاد مسابقه و رقابت کرد‪.‬‬ ‫معان وزیر کار تاکید کرد‪ :‬شبکه‌های اجتماعی محمل‌های اصلی یادگیری‬ ‫هستند‪ .‬امروز یادگیری بر مبنای نظریه پیوندگرایی است یعنی اینکه چقدر می‌توانیم‬ ‫خودمان را با محیط پیرامونمان و عرصه‌های مختلف دنیا تطبیق دهیم‪ .‬انعطاف در‬ ‫سیستم‌های آموزشی و دانشگاهی و مراکز فنی و حرفه‌ای الزم است‪.‬‬ ‫سپهری افزود‪ :‬مهارت‌های رسانه‌ای‪ ،‬فناوری‪ ،‬زندگی‪ ،‬شغلی و به طور کلی‬ ‫مهارت‌های نرم روز به روز اهمیت بیشتری می‌یابند‪ .‬تجربیات جهانی را در حوزه‬ ‫شاكرمی‪:‬‬ ‫اولویت یافتن مهارت از اهميت مدارک دانشگاهی خواهد کاست‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫همایشملیآینده کار‪،‬بااشارهبهاینکهدر دنیایامروز نیروها‬ ‫و تحوالتجدیدیواردبازار کار می‌شود گفت‪:‬برایمواجهه‬ ‫با این تحوالت اقدامات جدی نیاز است‪ .‬این تحوالت‬ ‫ناشی از پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت‬ ‫هستند کهبهایجادمشاغلجدیددامنخواهندزد‪.‬افراداگر‬ ‫نتوانند مهارت‌های جدید را کسب کنند‪ ،‬شغل خودشان‬ ‫را از دست خواهند داد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید در مسیر تغییر که در‬ ‫دنیای کاراجتناب‌ناپذیراست‪،‬قدمبگذاریم‪.‬‬ ‫حاتم شاکرمی تاکید کرد‪ :‬آنچه در این مسیر باید مورد تاکید قرار گیرد‪،‬‬ ‫مهارت‌آموزی مادام‌العمر است‪ .‬از همین رو‪ ،‬نظام آموزش عالی باید مورد بازبینی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در واقع‪ ،‬مهارت‌آموزی عملی باید جایگزین دانش‌آموختن به شکل‬ ‫مرسوم آن در نظام آموزش عالی شود‪ .‬این امر از جمله وظایف تشکل‌های کارگری‬ ‫رديف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مقطع تحصيلی‬ ‫رشته تحصيلی‬ ‫جنسيت‬ ‫سابقه‬ ‫كار‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫تعداد‬ ‫(نفر)‬ ‫قابليت ها و ساير شرايط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫كارشناس‬ ‫مالی‬ ‫كارشناسی‬ ‫و كارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫مسلط به استانداردهای حسابداری‪ ،‬مسلط به امور پیمان و‬ ‫قراردادهاو قوانين تجارت‪ -‬بيمه و ماليات‪ ،‬مسلط به تهيه و تجزيه‬ ‫و تحليل صورت های مالی و گزارش های حسابرسی‪ ،‬آشنايی كافی‬ ‫با قوانين بازار سرمايه و امور شركت های سهامی عام‪ ،‬مسلط به كار‬ ‫با نرم افزارهای مالی ترجيحا راهكاران سيستم و ابزارهای هفت گانه‬ ‫‪ ،ICDL‬محدوده سنی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫كارشناس‬ ‫منابع‬ ‫انسانی‬ ‫كارشناسی‬ ‫و كارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مديريت‬ ‫منابع انسانی‪،‬‬ ‫مهندس‬ ‫صنايع‪،‬‬ ‫مديريت‬ ‫صنعتی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪3‬‬ ‫كارشناس‬ ‫فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫كارشناسی‬ ‫و كارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مهندسی‬ ‫فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫مهندسی‬ ‫نرم افزار‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪4‬‬ ‫كارشناس‬ ‫بازرگانی‬ ‫كاشناسی و‬ ‫كارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مديريت‬ ‫بازرگانی‪،‬‬ ‫مهندسی‬ ‫مكانيک و‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫كارشناس‬ ‫فروش و‬ ‫توسعه بازار‬ ‫كارشناسی‬ ‫و كارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مديريت‬ ‫بازرگانی‬ ‫بازاريابی‬ ‫مهندسی برق‬ ‫و مهندسی‬ ‫مكانيک‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسلط به فرآيندهای منابع انسانی به ويژه تجزيه و تحليل شغل‪،‬‬ ‫جبران خدمات مديريت عملكرد و آموزش و توسعه كاركنان‪ ،‬مسلط‬ ‫به قوانين كارو بخشنامه های مرتبط بيمه و ماليات‪ ،‬ترجيحا‬ ‫آشنايی كافی با مجموعه‬ ‫نرم افزاری راهكاران سيستم‪ ،‬مسلط به فرآيندهای مستندسازی و‬ ‫گزارش نويسی و ابزارهای هفت گانه ‪ ،ICDL‬آشنايی با زبان‬ ‫انگليسی ‪ ،‬محدوه سنی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫مسلط به پايگاه های داده به ويژه ‪ ،SQL‬مسلط به مدل سازی‬ ‫فرآيند با ابزارهای ‪ ، BPMS،BPMN‬مسلط به استقرار ‪،ERP‬‬ ‫مسلط به مجموعه نرم افزاری راهكاران سيستم و ابزارهای فرايار‬ ‫راهكاران‪ ،‬آشنايی با اصول مانيتورينگ شبكه و سرويس های‬ ‫نرم افزاری و ايمن سازی زير ساخت های شبكه‪ ،‬آشنايی با طراحی‬ ‫راه اندازی و پشتيبانی از سرورها ومجازی سازی و مديريت سرور‪ ،‬مسلط‬ ‫به فرآيندهای مستندسازی و گزارش نويسی و ابزارهای هفت گانه‪ICDL‬‬ ‫آشنايی به زبان انگليسی‪ ،‬محدوده سنی‪ 30‬تا‪ 40‬سال‬ ‫مسلط به فرآيندهای خريد خارجی‪ ،‬امور برگزاری مناقصه و مزايده‪،‬‬ ‫روش های ارزيابی و انتخاب تامين كنندگان امور قراردادها و اصول‬ ‫و فنون مذا كره‪ ،‬آشنايی كافی با مفاهيم مديريت زنجيره تامين‪،‬‬ ‫مسلط به فرآيندهای مستندسازی و گزارش نويسی و ابزارهای‬ ‫هفت گانه ‪ ،ICDL‬مسلط به زبان انگليسی و مكاتبات خارجی‪،‬‬ ‫محدوده سنی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫مسلط به اصول توسعه بازار و قوانين و مقررات مرتبط‪ ،‬مسلط به‬ ‫امور قرادادها و پیمان‪ ،‬مسلط به مفاهيم تحقيقات بازار‪ ،‬مسلط‬ ‫به مديريت ارتباط با مشتری و تحليل اطالعات‪ ،‬آشنايی كافی‬ ‫با مفاهيم حسابداری فروش‪ ،‬مسلط به فرآيندهای مستندسازی‬ ‫و گزارش نويسی و ابزارهای هفت گانه ‪ ،ICDL‬مسلط به زبان‬ ‫انگليسی و مكاتبات خارجی‪ ،‬محدوده سنی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫متقاضيان محترم واجد شرايط می توانند با مراجعه به سايت ‪ www.sabaom.ir‬نسبت به تكميل پرسشنامه استخدام اقدام نموده و يا‬ ‫رزومه خود را به پست الكترونيكی زير ارسال نمايند‪.‬ذكر عنوان شغل در موضوع ايميل الزامی است و در غير اينصورت از پذيرفتن آن معذوريم‬ ‫‪hr@sabaom.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پذیرشگر تعميرگاه با حداقل ‪ 3‬سال تجربه كاری و مسلط به‬ ‫نرم افزار خدمات پس از فروش (سون) با مدرک كارشناسی‬ ‫دعوت به همكاری می گردد‪ .‬متقاضيان فقط درخواست‬ ‫عكس دار خود را متضمن سوابق خدمتی به‬ ‫آدرس ذيل ارسال نمايید‪.‬‬ ‫‪Ashena_job1398@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمينه نفت و گاز جهت تکميل کادر‬ ‫بازرگانی خود نياز به تخصص های ذیل دارد‬ ‫کارشناس مهندس مکانيک صنایع‪ ،‬مدیریت بازرگانی‬ ‫مرد‪ ،‬يكسال تجربه‪ ،‬كارشناس بازرگانی داخلی‪،‬‬ ‫آشنايی به نرم افزارهای ‪ Autocad‬و ‪ ، office‬آشنا به زبان‬ ‫‪job@euroslotpars.com‬‬ ‫مهندس عطاردیان بر توسعه آموزش مدرن از سوی دولت تاکيد کرد‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی‬ ‫کارفرمایی ایران نیز در این همایش گفت‪ :‬شغل‌هایی‬ ‫هستند مثل مدیران‪ ،‬مشاوران‪ ،‬روان‌شناسان و غیره که‬ ‫برای آنها تا مدتها تهدید جدی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اما این را باید در ذهن داشت که همیشه با از بین رفتن‬ ‫یکسریموقعیت‌ها‪،‬واقعیت‌هاو فرصت‌هایجدیدتری‬ ‫پابهعرصهمیدانخواهند گذاشت‪.‬‬ ‫محمد عطاردیان در همایش ملی آینده کار گفت‪:‬‬ ‫با تغییر سبک زندگی انسان‌ها به خاطر تحوالت‬ ‫تکنولوژیک‪ ،‬پرورش انسان‌ها برای پذیرش شغل در دوران بزرگسالی الزم است‪ .‬با روند‬ ‫فعلی تحوالت تکنولوژیک و تغییرات حوزه بازار کار چه نوع موقعیت کاری را برای افراد‬ ‫ً‬ ‫آموزش ندیده که در پست‌های کارگری قرار می‌گیرند‪ ،‬می‌توان متصور بود؟ طبیعتا اگر‬ ‫چاره‌ای برای این تغییرات اندیشیده نشود‪ ،‬بسیاری از این افراد بیکار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی پیرامون رویکرد دولت به تحوالت آینده کار و وظایفی که بر دوش دولت است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬توسعه آموزش مدرن و فضای رقابتی و مناسب باید از سوی دولت جدی‬ ‫گرفته شود‪ .‬این امر بسیار محتمل است که در فازهای اولیه تحوالت پیش‌روی بازار کار‬ ‫بسیاری از کارگران و تکنسین‌ها از بازار کار کنار گذاشته خواهند شد‪.‬‬ ‫وی سپس درخصوص صنعت گردشگری اشاره کرد‪ :‬با پیشرفت در تکنولوژی‬ ‫اقبال به سمت گردشگری تا حدودی خواهد رفت‪ .‬برای این موضوع می‌بایستی‬ ‫بسترسازی صورت گیرد‪.‬‬ ‫محجوب ‪:‬‬ ‫اشتغال زنان باید مورد توجه جدی قرار بگيرد‬ ‫علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫(دبیرکل خانه کارگر) در همایش ملی آینده کار که در‬ ‫محل مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار می‌شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار به‬ ‫خالء اساسی گفتگوی اجتماعی اشاره شده اســت‪.‬‬ ‫اگر هم گفتگویی صورت بگیرد‪ ،‬الزامات گفتگو مدنظر‬ ‫قرار ‌نمی‌گیرد‪ ،‬پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌ها مدنظر‬ ‫نیست‪ .‬موضوع این گفتگوها به اعتقاد من‪ ،‬می‌تواند‬ ‫اشتغال زنان باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محور بیانیه‌ای که برای امروز تنظیم شده اشتغال است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نـ ــظر م ــن م ــوض ــوع اص ــلی ب ــازار ک ــار در آینده موضوع اشتغال زنان‬ ‫است‪ .‬سه دهه است که بیکاری زنان کاهش نیافته و هر بار ‪ ۲۲‬درصد بوده است و‬ ‫این یعنی آژیر قرمز در بازار کار در این حوزه به صدا درآمده است‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگر بیان کرد‪ :‬تقاضای زنان در در خصوص آموزش عالی بیش از‬ ‫‪ ۶۵‬درصد است و با این وجود اشتغال زنان کمتر از مردان است و این موضوع به‬ ‫اعتقاد من باید موضوع گفتگوی اجتماعی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این فعال کارگری خاطرنشان کرد‪ :‬باید مساله بیکاری و اشتغال و مشارکت‬ ‫زنان در بازار کار مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد‪ .‬زنان می‌خواهند بگویند ما‬ ‫هستیم و می‌خواهیم کار کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬همچنین می‌توان درباره کار محوری‪ ،‬تخصص محوری و‬ ‫سرمایه محوری اشتغال کشور نیز مباحثی را در گفتگوی اجتماعی مطرح کرد که در‬ ‫آینده باید به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در این همایش پیام معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار به‬ ‫همایش ملی آینده کار نیز قرائت شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه برق و انرژی صبا به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز خود از فارغ التحصيالن‬ ‫دانشگاه های معتبر كه دارای انگيزه و قابليت باالی كار تيمی می باشند دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫استخدام در یک شرکت نرم افزاری‬ ‫‪job@noyansys.ir‬‬ ‫آینده کار می‌بایستی بومی‌سازی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در پایان اظهار داشت‪ :‬این موسسه برای انتقال‬ ‫تجربیات یادشده کتبی را منتشر خواهد کرد‪ .‬به پیشنهاد من شرکای اجتماعی استراتژی‬ ‫ملی آینده کار در کشور را باید تدوین کنند‪ .‬نهادهای بازار کار در تناسب با تحوالت‬ ‫می‌بایستی دگرگون شوند‪ .‬باید شبکه‌ای بین موسسات برای پاسخگویی به نیازها‬ ‫ایجاد شود تا دانشمان کاربردی شود‪ .‬برای ایده‌های نوآورانه باید ظرفیت‌سازی کنیم و‬ ‫سیستم‌های اطالعات و آمار کار باید بروز شوند‪ .‬همچنین از توسعه کسب و کارهای‬ ‫دانش‌بنیان نیز باید حمایت به عمل آوریم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر کارشناس مستندسازی‬ ‫دارای تجربه كار با نرم افزارهای مدل سازی ومستندسازی‬ ‫فرآيند مانند‪ Bizagi, Visual paradigm, Visio :‬و غيره‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‪ ،‬حاتم شاکرمی معاون روابط کار و جمعی‬ ‫از فعاالن حوزه کار و اشتغال و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این همایش پیام معاون سازمان بین المللی کار قرائت شد و شرکت‬ ‫کنندگان بر مهارت آموزی دانشجویان و دانش آموزان‪ ،‬آموزش نيروی جویای‬ ‫کار و شاغل همگام با تحوالت جهانی در حوزه کار و اشتغال تاکيد کردند‪.‬‬ ‫برای رسیدگی خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون خاطرنشان ساخت‪ :‬در آینده‪ ،‬فرصت‌های شغلی‬ ‫کم نمی‌شود بلکه مشاغل جدید جایگزین‌ آنها خواهد شد‪ .‬افرادبایدخودرا برای‬ ‫تغییرات آینده بازار کار آماده کنند‪ .‬شایان توجه است که مواد یک الی چهار قانون کـــار‬ ‫با توجه به تعریفی که از کارگر‪ ،‬کارفرما‪ ،‬کارگاه و قرارداد داده‌اند‪ ،‬از انعطاف الزم برای‬ ‫مواجهه با تحوالت پیش‌رو‪ ،‬برخوردار هستند‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پایان به چالش‌ها و‬ ‫فرصت‌های پیش‌رو برای آینده کار پرداخت و گفت‪ :‬تغییرات جمعیتی‪ ،‬افزایش‬ ‫نابرابری‌ها و شکاف‌های جنسیتی‪ ،‬پایداری زیست محیطی‪ ،‬رشد سریع جامع‬ ‫دیجیتالی‪ ،‬رسیدگی به تقاضاهای مهارتی آینده‪ ،‬الگوهای تحول تولید و کار‪،‬‬ ‫دستیابی به تساوی جنسیتی‪ ،‬گذار از بنگاه‌های غیررسمی و رسمی‪ ،‬گسترش‬ ‫نهادهای سازمان بین‌المللی کار در سطح جهان و در حوزه‌های مختلف و بسیاری‬ ‫مواردی دیگر از جمله چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آینده کار می‌باشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت توليدی صنعتی‬ ‫واقع در غرب تهران دعوت به همكاری مينمايد‪.‬‬ ‫کارشناسحسابداریصنعتی‬ ‫حداقل سابقه كار ‪ 2‬سال‪،‬تسلط كامل به نرم افزار بهای تمام‬ ‫شده در زمينه حسابداری صنعتی و همكاران سيستم‬ ‫ارسال رزومه‪prsemp1@outlook.com :‬‬ ‫یک شرکت مشاور‬ ‫جهت تكميل كادر فنی و مهندسی خود از نفرات واجد شرايط‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪ -1‬آرشيتكت با سابقه اجرايی آمفی تئاتر خاص‬ ‫‪ -2‬مهندس برق‬ ‫‪ -3‬مهندس مكانيک‬ ‫‪ -4‬معمارداخلی با تخصص در امور هتل‬ ‫‪ -5‬مهندس عمران‬ ‫‪ -6‬نقشه بردار‬ ‫نفرات فوق نياز به حداقل ‪ 15‬سال سابقه مفيد و مسلط‬ ‫به جزئيات فاز دو و نظارت در بخش های مرتبط دارند‪.‬‬ ‫‪tehran.sazeh.shargh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس عمران‬ ‫جهت سرپرست كارگاه در اسالمشهر‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه كار نيازمنديم‬ ‫‪Lavin.const@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫مسلط به ‪AutoCad‬‬ ‫‪ 2‬بعدی و ‪ 3‬بعدی در زمينه سازه های فلزی‪ ،‬تمام وقت‬ ‫واقع در خيابان خرمشهر (آپادانا)‬ ‫‪fs.estekhdam@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر بازرگانی داخلی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار‬ ‫جهت شركت توليدی (محدوده يوسف آباد)‬ ‫ارسال رزومه به ايميل ‪:‬‬ ‫‪monavar.es@gmail.com‬‬
‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وضعیت ایثارگران شرکت‌کننده در آزمون‬ ‫در همین شرایط اداره کل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫اطالعیه‌ای را خطاب به افراد معرفی‌شده جهت بررسی مدارک در نخستین مرحله‬ ‫ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی صادر کرد‪.‬‬ ‫متن این اطالعیه به شرح زیر است‪:‬به اطالع آن دسته از افرادی که در سایت‬ ‫مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهت بررسی مدارک معرفی‌شده‌اند می‌رساند‬ ‫به‌منظور ارائه مستندات خود از روز شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت تا حداکثر اول خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با همراه داشتن مدارک زیر به ستاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫استان مربوطه یا به آدرس تهران‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬تقاطع حافظ‪ ،‬جنب بانک‬ ‫سینا‪ ،‬ساختمان شهید مقیمی‪ ،‬اداره کل توسعه منابع انسانی‪ ،‬اداره استخدام‬ ‫مراجعه و با تحویل این مدارک رسید دریافت کنند‪:‬‬ ‫‪ _۱‬یک قطعه عکس ‪ ۳‬در ‪ ۴‬که در سال جاری گرفته‌شده باشد‬ ‫‪ _۲‬اصل دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن‬ ‫‪ _۳‬اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن‬ ‫‪ -۴‬اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن‬ ‫‪ _۵‬اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی و تصویر آن برای آقایان‬ ‫‪ _۶‬اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی‌نامه از اداره کل بنیاد مربوطه‬ ‫‪ _۷‬ارائه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن (طبق مصوبه جلسه ‪ ۵۷۳‬شورای‬ ‫انقالب فرهنگ‪ ،‬تبصره ‪ ،۳‬مدرک تخصصی حفظ قرآن با امضای وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی معتبر است‪).‬‬ ‫‪ _۸‬پرینت کارنامه اعالم نتیجه آزمون مبنی بر معرفی برای بررسی مدارک‪.‬‬ ‫بدیهی است عدم مراجعه و تحویل مدارک فوق در موعد مقرر به‌منزله انصراف‬ ‫از ادامه استخدام تلقی شده و داوطلب حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الزم به ذکر است این مرحله صرفا جهت بررسی اطالعات خود اظهاری‬ ‫داوطلبان و مدارک آن‌ها بوده و داوطلبان واجد شرایط (بر اساس دفترچه راهنمای‬ ‫ثبت‌نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور) که مدارک‬ ‫آن‌ها توسط دستگاه مربوطه تأیید می‌شود جهت شرکت در مصاحبه استخدامی‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا معرفی خواهند‪.‬‬ ‫با اعالم نتایج آزمون بررسی شد‬ ‫مراحلجذبپذیرفته‌شدگانششمینآزموناستخدامیفراگیر‬ ‫پــس از اعــالم نتایــج اوليــه آزمــون اســتخدامی‬ ‫فرا گي ــر دس ــتگاه‌های اجرای ــی کش ــور در روز یکش ــنبه‬ ‫‪ ۱۵‬اردیبهش ــت م ــاه آن دس ــته از داوطلبان ــی ک ــه در‬ ‫بخ ــش وضعي ــت داوطل ــب من ــدرج در کارنام ــه آن‌ه ــا‪،‬‬ ‫عب ــارت «ش ــما ب ــرای ط ــی مرحل ــه بررس ــی م ــدارک‬ ‫یش ــوید» را مالحظ ــه کردن ــد خ ــود را ب ــرای‬ ‫معرف ــی م ‌‬ ‫دستگاه‌هایاجرایی‬ ‫س ــایر مراح ــل اس ــتخدامی آم ــاده می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعيــه مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی‬ ‫پذیرفته‌ش ــدگان مرحل ــه اول می‌توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه‬ ‫وب‌س ــایت اینترنت ــی دس ــتگاه اجرای ــی م ــورد تقاض ــای‬ ‫خ ــود‪ ،‬از م ــدارک موردني ــاز‪ ،‬زم ــان و م ــکان مراجع ــه‬ ‫جه ــت بررس ــی م ــدارک مطل ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫معرفی‌ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۲۷‬نفر به مرحله مصاحبه‬ ‫مهندس سید عزیز آشنا‪ ،‬رئیس مرکز آزمون جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه‬ ‫نتایج اولیه امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور بر روی پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی ‪ www.hrtc.ir‬قابل‌مشاهده‬ ‫است و داوطلبان می‌توانند با استفاده از کد ملی و کد رهگیری‪ ،‬پس از ورود‬ ‫به قسمت پروفایل‪ ،‬به کارنامه خود دسترسی داشته باشند افزود‪ :‬آن دسته از‬ ‫داوطلبانی کهدر بخشوضعیتداوطلبمندرجدر کارنامهآن‌ها‪،‬عبارت«شمابرای طی‬ ‫مرحله بررسی مدارک معرفی می‌شوید» را مالحظه می‌کنند‪ ،‬می‌توانند با مراجعه به‬ ‫وب‌سایت اینترنتی دستگاه اجرایی مورد تقاضای خود‪ ،‬از مدارک موردنیاز‪ ،‬زمان‬ ‫و مکان مراجعه جهت بررسی مدارک مطلع شوند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از معرفی‌شدن ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۲۷‬نفر به دستگاه‌های‬ ‫اجرایی برای بررسی مدارک خبر داد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت‪ :‬معرفی‌شدگان چند‬ ‫برابر ظرفیت باید به دستگاه اجرایی موردنظر مراجعه کنند تا مدارکشان بررسی شود‪.‬‬ ‫ه ــزار و ‪ ۲۲۷‬نف ــر ب ــه دس ــتگاه‌های اجرای ــی ب ــرای‬ ‫بررس ــی م ــدارک معرف ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫‪ ۴۴۶۴‬نف ــر در ای ــن آزم ــون پذیرفت ــه می‌ش ــوند و‬ ‫ب ــه گفت ــه مدی ــر مرک ــز آزم ــون جه ــاد دانش ــگاهی تع ــداد‬ ‫ثبت‌ن ــام کنن ــدگان در ای ــن آزم ــون ‪ ۲۲۷‬ه ــزار و ‪۸۹۱‬‬ ‫نف ــر ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــایان‌ذ کر اس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ک ــه شش ــمين آزم ــون‬ ‫اس ــتخدامی فرا گي ــر دس ــتگاه‌های اجرای ــی کش ــور‬ ‫‪ ۱۷‬اس ــفندماه‪ ،‬در ‪ ۱۲‬ح ــوزه از ش ــهر ته ــران و‬ ‫در بی ــش از ‪ ۲۰۰‬ش ــعبه در س ــایر نق ــاط کش ــور‬ ‫برگ ــزار ش ــد و آن‌گون ــه ک ــه مدی ــر مرک ــز آزم ــون جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی اع ــالم ک ــرده اس ــت در ای ــن مرحل ــه ‪۱۰‬‬ ‫کردند کپی است و باید هنگام بررسی مدارک اصل مدارک همراه داوطلبان باشد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۳۰‬هزار نفر ثبت‌نام کردند و لزومی وجود نداشت که مدارک همه آن‌ها‬ ‫بررسی شود چراکه مشخص نبود آیا جزو معرفی‌شدگان خواهند بود یا نه درنتیجه‬ ‫باید مدارک آن‌ها پیش از انجام مصاحبه بررسی شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی همچنین در گفت‌وگو با روابط عمومی جهاد‬ ‫ً‬ ‫دانشگاهی به بیان تذکرات مهم پرداخت و تأ کید کرد‪ :‬صرفا اطالعاتی که بر روی‬ ‫سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود‪ ،‬معتبر است و آدرس سایر‬ ‫دستگاه‌های اجرایی هم بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرارگرفته؛‬ ‫بنابراین داوطلبین نباید برای اطالع از نتایج آزمون به سراچه‌های متفرقه مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مهندس آشنا افزود‪ :‬معرفی داوطلبان در این مرحله‪ ،‬که مرحله معرفی چند‬ ‫برابر ظرفیت برای مدارک هست‪ ،‬هیچ‌گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد‬ ‫نمی‌کند و معرفی‌شدگان می‌توانند به سایت دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر در هر یک از مراحل امتحان‪ ،‬چه مصاحبه و فرآیند جذب‬ ‫یا مرحله بررسی مدارک‪ ،‬محرز شود داوطلب به اشتباه یا به‌عمد اطالعات خالف‬ ‫واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آ گهی آزمون است‪ ،‬از انجام مراحل بعدی‬ ‫محروم می‌شود و حتی در صورت صدور حکم استخدامی‪ ،‬حکم مزبور لغو و بالاثر‬ ‫می‌شود و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم‌شده در‬ ‫متن آ گهی استخدامی یا ارائه مدارک به‌صورت ناقص در زمان بررسی مدارک‪،‬‬ ‫مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود‪.‬‬ ‫مهندس آشنا تأ کید کرد‪ :‬هرگونه پاسخ‌گویی به داوطلبان در خصوص‬ ‫ً‬ ‫کارنامه آن‌ها و هر درخواستی که در این زمینه داشته باشند‪ ،‬صرفا از به‌صورت‬ ‫غیرحضوری و از طریق ورود به پروفایل کاربری‪ ،‬در سامانه مرکز آزمون جهاد‬ ‫دانشگاهی به آدرس ‪ www.hrtc.ir‬تا تاریخ ‪ ۲۲‬اردیبهشت انجام می‌شود‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس داوطلبان گرامی از تماس تلفنی و مراجعه حضوری خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تعداد معرفی‌شدگان به سه برابر ظرفیت نرسید‬ ‫وی افزود‪ :‬از آن‌جایی که باالترین نمره در هر شغل‪-‬محل مبنا قرار می‌گیرد و‬ ‫افراد باید حداقل ‪ ۵۰‬درصد نمره مربوط به کسی که باالترین نمره را آورده‪ ،‬کسب‬ ‫کرده باشند ممکن است تعداد نفراتی که معرفی می‌شوند به سه برابر ظرفیت‬ ‫نرسد‪ .‬به این دلیل که تعداد افرادی که توانستند به حدنصاب برسند کمتر از سه برابر‬ ‫ظرفیت بوده است‪ ،‬معرفی‌شدگان برای بررسی مدارک در این مرحله هم کمتر از‬ ‫سه برابر کل افرادی هستند که می‌خواهند درنهایت استخدام شوند‪.‬‬ ‫آشنا با اشاره به این‌که داوطلبان در برخی از شغل ‪ -‬رشته‌ها به‌اندازه سه برابر‬ ‫نبوده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از افرادی که در حال حاضر معرفی‌شده‌اند ممکن است‬ ‫مدارکشان هنگام بررسی رد شود و نتوانند در فرآیند مصاحبه شرکت کنند‪ .‬اگر‬ ‫مدارک این افراد تکمیل شود می‌توانند در فرآیند مصاحبه شرکت کنند‪.‬‬ ‫فرآیند بررسی مدارک و تذکرات مهم‬ ‫وی درباره فرآیند بررسی مدارک خاطرنشان کرد‪ :‬مدارکی که داوطلبان آپلود‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪mn22056046@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمينه نفت و گاز‬ ‫جهت تكميل كادر بازرگانی خود نياز به تخصص های ذيل دارد‬ ‫كارشناس مهندسی مكانيک‪ ،‬صنايع ‪ ،‬مديريت بازرگانی‬ ‫مرد‪ /‬يكسال تجربه ‪ ،‬كارشناس بازرگانی داخلی ‪ ،‬آشنا به نرم افزارهای‬ ‫‪ ، Autocad، Office‬آشنا به زبان‬ ‫‪job@euroslotpars.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در برگزاری آزمون‌ها‬ ‫وی بابیان اینکه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی که این آزمون را برگزار می‌کند‬ ‫فقط برگزارکننده است و همه‌ قوانین و ضوابط از طریق سازمان اداری استخدامی‬ ‫و مراجع قانونی تعیین می‌شوند و به مرکز مجری آزمون ابالغ می‌شوند گفت‪ :‬مرکز‬ ‫مجری آزمون هیچ اعمال‌نظری نمی‌تواند انجام دهد‪ ۲۰ .‬دستگاه اجرایی در این‬ ‫آزمون کار استخدامی خود را انجام می‌دهند که اسامی آن‌ها در سایت اعالم‌شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین به توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در برگزاری آزمون‌ها اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جهاد دانشگاهی در برگزاری آزمون سوابق زیادی دارد و اگر دستگاه‌ها‬ ‫و سازمان‌ها نیاز به برگزاری آزمون چه به‌صورت قلم کاغذی و چه به‌صورت‬ ‫الکترونیکی داشته باشند مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آمادگی دارد این خدمات‬ ‫را ارائه دهد‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که آدرس وب‌سايت‌ دستگاه‌هاي اجرايي در ششمین امتحان‬ ‫مشترك فراگیر دستگاه‌های اجرايي در جدول درج‌شده است و پذیرفته‌شدگان‬ ‫مرحله اول می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت اینترنتی دستگاه اجرایی مورد‬ ‫تقاضای خود‪ ،‬از مدارک موردنیاز‪ ،‬زمان و مکان مراجعه جهت بررسی مدارک‬ ‫مطلع شوند‪.‬‬ ‫امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسلط به ‪Auto cad, CATIA , solid work‬‬ ‫سهم آزمون و مصاحبه در جذب شرکت‌کنندگان‬ ‫الزم به ذکر است که مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی پیش‌ازاین در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار بازار کار در رابطه با فرآیند جذب داوطلبان گفت‪ :‬اعالم نتایج دو مرحله‬ ‫دارد‪ .‬نتایج مرحله کتبی توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعالم شد و بعد از اعالم‬ ‫نتایج کتبی‪ ،‬قبول‌شدگان با چند برابر ظرفیت به دستگاه اجرایی معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در پذیرش‪ ،‬افرادی که با چند برابر ظرفیت قبول می‌شوند و‬ ‫برای مصاحبه دعوت‌ می‌شوند افزود‪ :‬فرض بر این است که در هر شغلی کسی‬ ‫که ‪ ۵۰‬درصد باالترین امتیاز مکتسبه را کسب کرده باشد برای مرحله چند برابر‬ ‫ظرفیت انتخاب می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی بابیان اینکه نتایج مصاحبه‌ها به سامانه‬ ‫آزمون بازمی‌گردد افزود‪ :‬در سامانه با اعمال ‪ ۷۰‬درصد نمره کتبی و سی درصد نمره‬ ‫مصاحبه این‌ها را بررسی می‌کنند و مشخص می‌شود چه افرادی قبول‌شده‌اند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کمک انباردار (آقا)‬ ‫حداقل ديپلم‬ ‫دارای سابقه كار انبارداری ‪ ،‬دارای قدرت بدنی مناسب‬ ‫با حقوق وزارت كار‬ ‫‪m.olfati@solico-tehran.com‬‬ ‫یک شرکت هولدینگ واقع در تهران‬ ‫به عنوان مجری طرح های کالن انرژی عالقمند به جذب تعدادی نیروی تمام‬ ‫وقت (ترجیحا آقا) در قالب طرح از میان فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر‬ ‫دولتی در مقطع کارشناسی ارشد کلیه گرایشات رشته حسابداری با معدل‬ ‫ممتاز است‬ ‫عالقمندان رزومه خود را (در قالب فایل ‪ Excel‬یا ‪ word‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪1397jazb@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد صنعتی‬ ‫واقع در قرچک ورامين جهت تكميل كادر حسابداری از‬ ‫تعدادی كارمند مالی‪ ،‬مسلط به امور مالی ومالياتی‬ ‫با شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد‬ ‫‪ -1‬تحصيالت حداقل كارشناسی رشته حسابداری‬ ‫‪ -2‬آشنايی با كامپیوتر و ا كسل‬ ‫‪ -3‬مسلط به امور مالی و مالياتی‬ ‫‪ -4‬محل سكونت‪ :‬قرچک ورامين ‪ ،‬پاكدشت‪ ،‬شهر ری‬ ‫جهت همكاری رزومه حرفه ای خود را به ايميل‬ ‫ذيل ارسال نمائيد‪.‬‬ ‫‪mihannoor.mnu@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت خودروسازی به منظور تكميل كادر پرسنلی‬ ‫خود از واجدين شرايط ذيل دعوت به‬ ‫همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫ردیف شغلی ‪E20‬‬ ‫مسئول خدمات اداری‬ ‫•ليسانس ‪ 2 ،‬سال سابقه مرتبط ‪ ،‬محل خدمت‪:‬جاده‬ ‫مخصوص كرج •مسلط به فرآيندهای تشريفات داخلی‬ ‫• مسلط به نرم افزارهای ‪• office‬مسلط به تنظيم‬ ‫گزارشات دوره ای و فصلی حوزه مربوطه • مسلط به‬ ‫نرم افزار ‪ self‬دنيای پردازش • دارا ی روابط عمومی و‬ ‫فن بيان باال •مسلط به برنامه ريزی و اجرای مراسم‬ ‫وجلسات داخلی• مسلط به اصول و فنون مذا كره‬ ‫• دارای تجربه و قدرت كافی در خصوص رهبری تيم‬ ‫تحت اختيار• آشنا به زبان انگليسی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه عكس دار خود را به آدرس‬ ‫الكترونيک زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫(در ج رديف شغلی در ‪ subject‬ايميل الزامی است‬ ‫شرکت نيلپر برند مبلمان اداری و خانگی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی پرند با شرايط مناسب جهت‬ ‫همكاری در محيطی پويا استخدام می نمايد‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد طراحی‬ ‫خانم ‪ /‬آقا ‪ ،‬حداقل ليسانس مهندسی مكانيک‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬آشنايی كامل‬ ‫با يكی از نرم افزارهای طراحی‬ ‫محدوده سنی ‪ 40 - 30‬سال‬ ‫ارسال رزومه با ذكرعنوان شغل در ‪ subject‬ايميل به‬ ‫آدرس زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪tdhr1393@gmail.com‬‬ ‫‪jobtalent97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دریایی جهت تكميل كادر پرسنلی خود‬ ‫یک شرکت مهندسی و بازرگانی در نظر دارد‬ ‫در شهر تهران از افراد متخصص با شرايط ذيل‬ ‫جهت دفتر مركزی خود كارشناس كامپیوتر (آقا)‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫آشنا به سخت افزار و شبكه با حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار‪،‬‬ ‫مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫با مدرک كاردانی يا كارشناسی كامپیوتر استخدام نمايد‪.‬‬ ‫بديهی است متقاضيان می بايست دارای تحصيالت عالی‬ ‫لطفا واجدين شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫مرتبط با جايگاه شغلی و همچنين تجربه كاری در سطح‬ ‫حرفه ای و به مدت ‪ 5‬سال را دارا باشند‪.‬‬ ‫ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪it@sandroos.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪mdqemployment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت عمادآرا‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط و توضیحات‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫حسابدار مالی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫در صنعت پخش و تولید‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫حسابدار خزانه‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫(مسلط به تهیه صورت مغایرت بانک)‬ ‫کاردانی حسابداری‬ ‫‪3‬‬ ‫حسابرس داخلی‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه مرتبط‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس حسابداری بهای تمام شده‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس ‪Help Desk IT‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کارمرتبط ‪،‬‬ ‫مسلط به راهکاران سیستم‬ ‫لیسانس نرم افزار‬ ‫ارسال رزومه به ‪Hrm@Emadara.com :‬‬ ‫درج ردیف شغلی الزامی می باشد‪.‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫یك شرکت توليدي فعال‬ ‫● خالق و ايده پرداز● آشنا به زبان انگليسي‬ ‫● مسـلط بـه نـرم افزارهـاي گرافيكـي (‪in desin ، corel ،‬‬ ‫‪●)photoshop‬حداقـل يكسـال‬ ‫جهـت تكميـل كادر خـود از افـراد واجـد شـرايط سـاكن اصفهـان‬ ‫مدیر فروش نوشیدني‬ ‫دعـوت بـه همـكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫● ليسـانس ● تسـلط كامل به مفاهيم پخش مويرگي ● تسـلط‬ ‫دکتري شیمي آلي و معدني‬ ‫كامـل به هـدف گذاري و كنتـرل برنامه ‪ ،‬آموزش و راهبرد سيسـتم‬ ‫● آقا ‪ /‬خانم ●با دو سال سابقه كار صنعتي‬ ‫هـاي فروش كنندگان و شـعب ‪ -‬امكان مسـافرت به شهرسـتانها‬ ‫کارشناس حسابداري حرفه اي‬ ‫●تسلط به ساختارهاي فروش هيبريدي● حداقل ‪ 10‬سال‬ ‫●آقا ‪ /‬خانم ●با دو سال سابقه كار‬ ‫سرپرست فروش منطقه (نوشیدني)‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫● حداقل ليسـانس ● آشـنا به بازار محصوالت غذايي و نوشـيدني‪-‬‬ ‫● آقا ‪ /‬خانم ● آشنا به امور بازرگاني ● با دو سال سابقه كار‬ ‫● مسـلط به اصول فروش و بازاريابي‪،‬آشـنا بـه فروش مويرگي‬ ‫تراشکار و فرزکار حرفه اي‬ ‫● حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫● آقا ● با دو سال سابقه كار‬ ‫سرپرست فروش منطقه (آرایشي)‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫● ترجيحا ليسانس ● امكان سفر به شهرستان‬ ‫ايميـل زير ارسـال كنند‪.‬‬ ‫● روابط عمومي باال● آشنا به امور فروش‬ ‫‪biorrs@outlook.com‬‬ ‫● آشنا به بازار آرايشي و بهداشتي●حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مدیر فروش آرایشي حداقل لیسانس‬ ‫سریرجهان پوشش‬ ‫● آشنا به بازار محصوالت تخصصي پوست و مو‬ ‫جهت تكميل كادر خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است‪:‬‬ ‫● مسلط به اصول فروش و بازاريابي‬ ‫●كارشناس ‪ HSE‬يك نفر داراي مدرك مرتبط و سابقه كار‬ ‫● توانايي تجزيه و تحليل بازار‬ ‫● ليسانس مديريت ● يك نفر داراي سابقه كار‬ ‫● توانائي مديريت و سرپرستي ● حداقل ‪ ۱۰‬سال‬ ‫جهت برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي نفتي‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با‬ ‫‪sarirejahan.sjp@gmail.com‬‬ ‫ذكر رديف شغلي به آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت مهندسي‬ ‫‪hr.resume95@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫در شهرك صنعتي اميركبير (شاپور) با توجه به شرايط‬ ‫یك شرکت ماشين سازي‬ ‫ذيل دعوت به همكاري مي نمايد‪:‬‬ ‫در شـهرك صنعتي هشـتگرد جهت تكميل كادر مهندسـي خود از‬ ‫مهندس مکانیک آقا‬ ‫افـراد واجد شـرايط زير دعـوت به همـكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫●حداقـل ليسـانس●حداقل ‪ 3‬سـال سـابقه كار در زمينـه طراحي‬ ‫مسئول کنترل کیفیت ‪ 1‬نفر‬ ‫جامـدات ●آشـنا بـا فرايندهاي سـاخت ● مسـلط به نقشـه كشـي‬ ‫● حداكثر ‪ ۳۵‬ساله ● با مدرك حداقل فوق ديپلم مكانيك‬ ‫صنعتـي● مسـلط به نـرم افـزار ‪inventor‬‬ ‫● مسلط به فرايندهاي ماشينكاري ‪ ،‬جوش ‪ ،‬برشكاري‬ ‫● آشنا به زبان انگليسي‬ ‫● سابقه فعاليت در زمينه كنترل كيفيت‬ ‫مهندس مکانیک آقا‬ ‫● متعهد و مسئوليت پذير ●قابليت سرپرستي نيروي انساني‬ ‫● حداقل ليسانس●حداقل ‪ 1‬سال سابقه كار كنترل كيفيت‬ ‫● با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط‬ ‫● آشنا با ابزار اندازه گيري و زبان انگليسي‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرايط ميتوانند رزومه خود را حتمـا با فرمت ‪pdf‬‬ ‫‪Info@taracoat.com‬‬ ‫يـا ‪ word‬به ايميل زير ارسـال كنند ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سـال ●داراي مـدرك كارشناسـي يا كارشناسـي ارشـد الكترونيك‬ ‫شرکت صادراتي زرین خندان‬ ‫● سابقه حداقل يكسال كار مرتبط‬ ‫● ترجيحا داراي حداقل ‪ 2‬سال سابقه كاري مرتبط‬ ‫فعـال در عرصـه بيـن الملل جهت تكميـل كادر خود از افـراد واجد‬ ‫‪poyacontrol@gmail.com‬‬ ‫داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به‬ ‫شـرايط زير دعـوت به همكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي‬ ‫ايميل زير ارسال كنند ‪.‬‬ ‫افق کوروش‬ ‫کارشناس بازرگاني‬ ‫‪nima.af.7@gmail.com‬‬ ‫●خانم مسلط به زبان انگليسي‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫بـه منظـور ارتقـاي كيفي خدمات ارائه شـده به هموطنـان عزيز در‬ ‫کارشناس مالي‬ ‫یك شرکت خصوصي‬ ‫● خانم مسلط به زبان انگليسي‬ ‫واقـع در شـهرك صنعتـي حيدريه (كيلومتـر ‪ ۱۸‬جاده تاكسـتان‪-‬‬ ‫متقاضيان محترم رزومه خود را ميتوانند به ادرس‬ ‫زنجـان) جهـت تكميـل كادر خـود در اسـتان قزويـن از افـراد واجد‬ ‫زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫شـرايط زيـر دعـوت به همـكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫● داراي معدل فارغ التحصيلي حداقل ‪ 15‬از دانشگاههاي معتبر‬ ‫نظـر دارد بـا جـذب افـراد اليـق و با تجربـه ‪ ،‬از دانـش اين افـراد در‬ ‫راسـتاي اهـداف واالي سـازماني خود حداكثر بهره را داشـته باشـد‪:‬‬ ‫حوزه بازاریابي مدرک تحصیلي‬ ‫● كارشناس● مرد و زن●سن بدو ورود ‪ 24‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫●حداقل ‪ 1‬سال سابقه كار سازماني‬ ‫● انجام خدمت نظام وظيفه يا دارا بودن معافيت هاي قانوني‬ ‫● نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر‬ ‫● برخوردار از سالمت و توان جسمي مناسب مديريت‬ ‫بازاريابي‪ ،‬بازرگاني ‪MBA ،‬‬ ‫حوزه منابع انساني مدیریت منابع انساني ‪MBA ،‬‬ ‫● روانشناسي صنعتي – مهندسي صنايع‬ ‫حوزه ‪ HSE‬بهداشت حرفه اي – بهداشت محیطي‬ ‫صنایع گرایش ایمني‬ ‫حوزه تجهیز و توسعه مهندسي برق ‪،‬‬ ‫مکانیک ‪ ،‬تاسیسات معماري‬ ‫متقاضيان واجد شرايط لطفا رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫زیر ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪hr.okcs.m13@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫یك شرکت توليدي‬ ‫واقع در شـهرك صنعتي بزرگ شـيراز جهت تكميل كادر پرسـنلي‬ ‫خـود در اسـتان فارس از افـراد واجد شـرايط زير دعوت‬ ‫به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫حسابدار مالیاتي‬ ‫●حداقل فوق ديپلم با حداقل ‪ 4‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫●مسـلط بـه قوانيـن و امـور مالياتـي شـامل‪:‬تهيه و ارسـال‬ ‫اظهارنامه‌هـاي ارزش افـزوده‪ ،‬عملكـرد‪ ،‬حقـوق‪ ،‬معاملات فصلـي‪،‬‬ ‫تحريـر دفاتـر قانونـي‪ ،‬تهيـه صورت‌هـاي مالـي‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪factory-engineering@testsanat.com‬‬ ‫●مسلط به قوانين و امور بيمه‌اي و تهيه و ارسال ليست بيمه‬ ‫کارشناس بازرگاني خارجي‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مدیر مالي‬ ‫‪h.keshavarz@deltasanat.com‬‬ ‫اتوماسیون کار صنعتي و مانیتورینگ (‪ 1 )plc‬نفر آقا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫به منظور اتوماسيون سازي خط توليد‬ ‫شرکت نوآوران صنعت سبز پارس‬ ‫● مسلط به ‪ PLC‬و اتوماسيون‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان فارس از افراد واجد‬ ‫● آشنا به زبان انگليسي و برق صنعتي‬ ‫شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرايط ميتوانند رزومه و شـماره تماس خـود را به‬ ‫کارشناس بازرگاني‬ ‫آدرس ايميـل زير ارسـال كنند‪.‬‬ ‫● مدرك ليسانس بازرگاني ● تسلط به نرم افزارهاي ‪Office‬‬ ‫‪sci.paper.g@gmail.com‬‬ ‫●آشنا به زبان انگليسي‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫یك شرکت معماري‬ ‫ايميـل زير ارسـال كنند‪.‬‬ ‫جهـت تكميـل كادر خود در اسـتان قزوين از افراد واجد شـرايط زير‬ ‫‪info@griinco.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شرکت بين المللي به عنوان توليد کننده انحصاري‬ ‫دعـوت به همـكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫مهندس معمار یک نفر‬ ‫●حداقل سه سال سابقه كاري‬ ‫● مسلط به نقشه هاي اجرايي و نرم افزارهاي ‪Autocad ،‬‬ ‫سيليكونپایه‬ ‫‪sketchup ، Vray‬‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط‬ ‫داوطلبان واجد شرايط ميتوانند رزومه كاري و نمونه كاري خود را به‬ ‫زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫ايميل زير ارسال كنند ‪.‬‬ ‫‪ CE-03‬سرپرست سالن تولید ‪ -‬خانم‪/‬آقا‬ ‫(جهت مصاحبه حضوري در محل شركت تماس گرفته خواهد شد)‬ ‫● تحصيالت ليسانس شيمي ‪ /‬پليمر ‪ /‬مديريت‬ ‫‪sant.architecture.office@gmail.com‬‬ ‫و ساير رشته هاي مرتبط‬ ‫●حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه كار● حداكثر سن ‪ ۳۵‬سال‬ ‫● آشنايي عمومي با ماشين آالت توليد پليمر‬ ‫کرمان‬ ‫● داراي مهارت برنامه ريزي توليد يا تدوين گزارشات مربوطه‬ ‫شرکت آرمان الكتریك ارگ در گروه خودروسازي‬ ‫● داراي مهارت و انگيزه فعاليت درخطوط توليد و‬ ‫جهت تكميل كادر پرسنلي خود از ساكنين استان كرمان‬ ‫هدايـت و رهبـري افـراد ●خلاق و داراي مسـئوليت پذيـري و قـدرت‬ ‫جهت كار در بم (ارگ جديد بم) از افراد واجد شرايط زير‬ ‫پاسـخگويي بـاال ●داراي چشـم انـداز همـكاري بلنـد مدت‬ ‫دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫‪ OW-01‬کارگر مونتاژ خانم‬ ‫مدیر انبار‬ ‫●‪ ۳‬نفر● تحصيالت ديپلم يا فوق ديپلم‬ ‫● كارشناسي ●حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه كاري مرتبط‬ ‫● مسلط به فرايندهاي انبارش و كنترل موجودي‬ ‫●حداكثر سن ‪ ۳۰‬سال ● جديت و دقت در كار‬ ‫● مسلط به نرم افزارهاي تخصصي مرتبط‬ ‫● داراي ديد و مهارت هاي فني مناسب‬ ‫‪HR33@armanelectricco.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● مسـلط بـه زبـان انگليسـي و توانـا جهـت كليـه امـور بازرگانـي‬ ‫شرکت صنایع غذایي ماسترفوده‬ ‫●حداقل ليسانس با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫خارجـي ● بـا ‪ ۳‬سـال تجربـه مرتبـط جهـت شـركت بازرگانـي‬ ‫توليـد كننده انـواع آدامس بايودنت واقع در شـهرك صنعتي نوبران‬ ‫●مسلط امور مالياتي و قوانين بيمه و اداره كار‬ ‫نيازمنديـم‪.‬‬ ‫(مركـزي) به همكاري رده هاي شـغلي زير نيازمند اسـت‪.‬‬ ‫● مسلط به تهيه صورت هاي مالي و تحليل گري‬ ‫‪Setayesh@sannyar.com‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫●داراي سابقه مديريت مالي‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● فارغ التحصيل رشته شيمي ترجيحا تجزيه‬ ‫حسابدار‬ ‫شرکت بازرگاني ایليا تجارت‬ ‫● آشـنا به دسـتگاه هاي آزمايشـگاهي ●حداقل يك سـال سـابقه‬ ‫●حداقل فوق ديپلم با حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫● داراي روحيه تعامل و همكاري‬ ‫جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫كار اسـتان البـرز (كـرج‪ ،‬نظر آباد‪ ،‬اشـتهارد)‬ ‫● روابـط عمومـي بـاال● مسـلط بـه حسـابداري خريـد‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را‬ ‫مدیر تولید‬ ‫واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس صنایع غذایي (مسئول فني)‬ ‫انبـار ‪ ،‬حقوق و دسـتمزد ● باهـوش و توانايي انجام كار در حجم باال‬ ‫به آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫● كارشناسي در يكي از رشته هاي مهندسي‬ ‫حسابدار‬ ‫● فارغ التحصيل رشته شيمي ترجيحا تجزيه‬ ‫از متقاضيـان واجـد شـرايط خواهشـمنديم رزومـه خـود را بـا ذكـر‬ ‫توجه‪ :‬درج كد شغلي هر عنوان شغلي در ايميل الزامي مي باشد‪.‬‬ ‫● با سابقه ● مسلط به امور مالياتي جهت اهن االت‬ ‫● آشـنا به دسـتگاه هاي آزمايشـگاهي ● حداقل يك سـال سـابقه‬ ‫عنوان شـغلي مـورد نظر در قسـمت ‪ subject‬بـه آدرس ايميل زير‬ ‫‪cvqz1122@gmail.com‬‬ ‫(اولويت مهندسي برق)‬ ‫● ساعت كار ‪ ۸٫۵‬الي ‪۴٫۵‬‬ ‫كار اسـتان البـرز (كرج‪ ،‬نظر آباد‪ ،‬اشـتهارد)‬ ‫ارسـال نمايند‪.‬‬ ‫● حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● مسلط به فرايندهاي توليد دسته سيم هاي خودرو و‬ ‫کارمند‬ ‫● با سابقه● مسلط به خريد و فروش آهن االت‬ ‫ساعت كار ‪ ۸٫۵‬الي ‪4.5‬‬ ‫‪hr@masterfoodeh.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس حسابداري مدیریت‬ ‫شرکت اورست مدرن پارس جانبو‬ ‫فقط در صورت داشتن شرايط ذكر شده ‪،‬رزومه ارسال شود‪.‬‬ ‫● خانـم يا آقا●داراي حداقل ‪ ۳‬سـال سـابقه● مسـلط به سيسـتم‬ ‫از داوطلبان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به‬ ‫حقـوق دسـتمزد‪ ،‬ماليـات‪ ،‬حقـوق‪ ،‬بيمه●آشـنايي با نـرم افزارهاي‬ ‫آدرس ايميل زير ارسال كنند‪.‬‬ ‫حسـابداري●داراي روحيـه كار تيمي●مسـلط بـه سيسـتم انبـار و‬ ‫‪isfahanbusiness@yahoo.com‬‬ ‫انبارگردانـي جهـت كارخانـه نسـاجي در كرج‬ ‫البرز‬ ‫استخدام‬ ‫يك هلدينگ در زمينه توليد محصوالت آرايشي و بهداشتي‬ ‫و نوشيدني به منظور تكميل نيروي انساني خود از‬ ‫(شهرك صنعتي بهارستان) نيازمنديم‪.‬‬ ‫‪najafi5414@gmail.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫یك شرکت فني مهندسي در تهران‬ ‫افراد واجد شرايط زير دعوت‬ ‫با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد‪:‬‬ ‫به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس الکترونیک یک نفر‪/‬آقا‬ ‫کارشناس طراحي حداقل لیسانس‬ ‫‪Pza.company2015@gmail.com‬‬ ‫● مقیـم شـهرهاي بندرامام یا ماهشـهر ● حداكثر سـن ‪32‬‬ ‫جهـت تكميـل كادر خـود در اسـتان فارس‪،‬شـيراز از افـراد واجـد‬ ‫شـرايط زيـر دعـوت بـه همـكاري مـي نمايـد‪.‬‬ ‫حسابرسي داخلي آقا‬ ‫●حداكثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫●خدمت سربازي انجام شده باشد●حداقل كارشناسي حسابداري‬ ‫●آشنا به نرم افزارهاي مالي و ‪ , Office‬سطح‪ Excel‬پيشرفته‬ ‫●آشنايي كامل با اصول و مفاهيم حسابداري و ثبتهاي حسابداري‬ ‫●حداقل داراي يك سال سابقه كاري مرتبط‬ ‫افراد آشنا به زبان تركي استانبولي در اولويت مي باشند‬ ‫متقاضيـان واجـد شـرايط ميتواننـد رزومـه خـود را بـه ايميـل زيـر‬ ‫ارسـال نماينـد ‪.‬‬ ‫‪shdastanshad@everestmodern.com‬‬ ‫شرکت توليد لوازم خانگي‬ ‫الزامات كيفي صنعت خودروسازي‬ ‫از فارغ التحصيالن رشته هاي زير دعوت به همكاري مي نمايد‪:‬‬ ‫‪HR34@armanelectricco.com‬‬ ‫●فارغ التحصيالن رشته هاي صنايع‪ ،‬مكانيك‪ ،‬برق (الكترونيك) در‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد‬ ‫شرکت صنایع شیمیایی کرمان زمین‬ ‫متقاضيان مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫جهـت تکمیـل کادر فـروش خـود در اسـتان کرمـان از افـراد واجد‬ ‫زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫‪job@parsappliance.com‬‬ ‫کارشناس فروش ‪ /‬آقا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●حداقل سن ‪ 30‬سال و حد اکثر سن ‪ 40 :‬سال‬ ‫یك شرکت در زمينه توليد پالستيك‬ ‫● داشتن روابط عمومی باال ●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار فروش‬ ‫جهـت تكميـل كادر توليـد خـود در اسـتان قزويـن از افـراد واجـد‬ ‫● پایان خدمت‬ ‫شـرايط دعـوت بـه همـكاري مـي نمايد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫نیروي خط تولید آقا‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● ليسانس يا فوق ديپلم ● رشته تحصيلي‪ :‬برق – مكانيك‪ -‬پليمر‬ ‫‪a-razavi@kermanzamin.com‬‬ ‫●مجرد● قابليت كار در شيفت شب‬
‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس سابق مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و کارشناسان قوه قضائیه تاکید کرد‪:‬‬ ‫رئیس اسکودا تشریح کرد‬ ‫ورود فعال‌تر قوه قضائیه‬ ‫جهت تصویب طرح جامع وکالت‬ ‫آخرین تصمیمات جهت افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت‬ ‫رئیس اسکودا با اشاره به طرح هایی‬ ‫که در مجلس در رابطه با صنف‬ ‫وکال وجود دارد گفت‪ :‬ما در‬ ‫مجلس در چند ماه اخیر فعال‬ ‫بودیم به ویژه طرح جامع‪ ،‬پذیرش‬ ‫و آموزش وکالت که در مجلس‬ ‫مورد بررسی بود که در صورت‬ ‫تصویب مشکالتی را برای مردم‬ ‫ایجاد میکرد و احتمال طرح‬ ‫آن در جلسه علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز وجود داشت‪،‬‬ ‫همچنین برای پیگیری این‬ ‫موضوعات و آیین نامه اجرایی‬ ‫ماده ‪ ۱۸۷‬برنامه سوم توسعه و‬ ‫اصالح تبصره ماده ‪ ۴۸‬ایین‬ ‫دادرسی کیفری نیز مشغول‬ ‫فعالیت و همکاری با نمایندگان‬ ‫مجلس بوده ایم که آثارش کما‬ ‫بیش مشخص است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل‬ ‫از اسکودا‪ ،‬مرتضی شهباز ی‌نیا‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران‬ ‫(اسکودا) در نشست خبری چهارشنبه گذشته گفت‪ :‬تعدادی‬ ‫ً‬ ‫از نمایندگان محترم مجلس اخیرا طرح اصالح برخی از قوانین‬ ‫مربوط به وکالت را تقدیم مجلس کرده‌اند که در این خصوص با‬ ‫وکال و اتحادیه مشورت شده و مورد حمایت ما است‪ .‬امیدواریم‬ ‫این طرح که حقوق دفاعی مردم در آن دیده شده و مسائل‬ ‫اساسی نهاد وکالت در حد ضرورت به آن توجه شده و در آن‬ ‫خال قانون گذاری داریم پیش بینی شده نمایندگان در دستور‬ ‫کار مجلس قرار بگیرد و انشاهلل به تصویب برسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هدف این طرح رفع خآل های موجود و‬ ‫اصالح برخی اشکاالت است که در نظام وکالت وجود دارد و‬ ‫به همین خاطر موضوعات مختلفی در این طرح وجود دارد که‬ ‫به آن پرداخت شده است‪ .‬از نحوه ورود‪ ،‬معاضدت قضایی و‬ ‫همینطور مسئله سامان دادن به موسسات حقوقی و همینطور‬ ‫مرکز مشاوران قوه قضاییه‪ ،‬بیمه وکال‪ ،‬حمایت تامین اجتماعی‬ ‫از وکال‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متن نهایی این طرح هنوز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی اعالم وصول نشده است وآنچیزی که به صورت‬ ‫غیر رسمی میدانیم و پیش نویسی که مطالعه کردیم شامل این‬ ‫مطالب است که گفته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬یک پیشنهاد وجود دارد که‬ ‫مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون وکال الحاق شود منتها با‬ ‫شرایط خاص و نظامات مشخص که بخشی به عنوان ایین‬ ‫نامه تعیین خواهد شد و بخشی هم در همی ـ ـ ـ ــن قانون پیشنهاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در خصوص بحث آزمون وکالت‬ ‫ً‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬راجع به تعداد وکال حقیقتا امار هایی‬ ‫که وجود دارد تعداد زیادی از وکال از حداقل درآمد برخوردار‬ ‫نیستند‪ ،‬و خیلی از مردم توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند‬ ‫چه رسد به حق الوکاله بعالوه نوع دعاوی که وجود دارد شامل‬ ‫دعاوی بسیار کوچکی است که قالب آن دعاوی مثل ضرب و‬ ‫جرح و توهین و … که بدون دخالت وکیل حل و فصل خواهد‬ ‫شد‪ .‬بنابراین اساس اینکه ما کمبود وکیل داریم حرف درستی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬کانون های وکال باب ورود به حرفه وکالت را باز‬ ‫گذاشته اند و هر ساله آزمون برگزار کرده اند و هر سال ظرفیت‬ ‫پذیرش رویکرد افزایشی داشته است‪ .‬ولی به هر حال در پذیرش‬ ‫کارآموز کانون های وکال نیاز به مراقبت هایی دارند به عمل‬ ‫بیاورند مردم به اتکا پروانه وکالت به وکیل مراجعه می کنند‪ ،‬این‬ ‫پروانه باید حداقلی از اعتماد و کیفیت را برای مردم به وجود‬ ‫آورد‪ .‬مردم به پروانه وکالت اطمینان می کنند‪.‬‬ ‫شهبازی نیا در ادامه افزود‪ :‬برای اینکه شخصی استحقاق‬ ‫پروانه داشته باشد باید اموزش ببیند‪ .‬با توجه به افت کیفیت‬ ‫دانشگاه ها باید دوره کارآموزی را طی کند که در کشور ما این‬ ‫دوره ‪ ۱۸‬ماه است‪ ،‬این برای تربیت وکیل احتیاج به امکاناتی‬ ‫است مثل دادگاه های کارآموزی در کانون ها یا بخشی مربوط‬ ‫به وکیل سرپرست و … می باشد با توجه به مجموع این نیاز‬ ‫ها هر ساله کمیته ای شامل دو نفر از دادگستری و یک نفر از‬ ‫کانون های وکال ظرفیت را تعیین می کنند که هر ساله کانون ها‬ ‫پیشنهادشان افزایشی است که در مجموع این کمیته پیشنهاد‬ ‫را قبول نمی کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح اصــاح برخــی از قوانیــن مربــوط بــه وکالــت‬ ‫گفــت‪ :‬رویکــرد افزایشــی در ایــن طــرح اســت‪ ،‬معیــار هایــی بــرای‬ ‫تعییــن ظرفیــت تعر یــف شــده از جملــه جمعیــت هــر اســتان‪،‬‬ ‫تعــداد شــعب دادگاه هــا و مراجــع قضایــی‪ ،‬تعــداد وکال‪ ،‬تعــداد‬ ‫پرونــده هــا و امکانــات اموزشــی موجــود ایــن هــا بــه عنــوان معیــار‬ ‫هایــی در تعییــن ظرفیــت مشــخص شــده در عیــن حــال در ایــن‬ ‫طــرح پیــش بینــی شــده هــر ســاله تــا ‪ ۵‬ســال هــر ســاله ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته باشــد‬ ‫این وکیل دادگستری راجع به الحاق مرکز مشاوران به کانون‬ ‫وکال گفت‪ :‬کانون های وکال که سالهاست وجود مرکز موازی‬ ‫را خالف صالح مردم و خالف حقوق دفاعی مردم می دانند‬ ‫به همین خاطر دنبال حل این موضوع هستند اساس اینکه‬ ‫یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند صالح نیست با‬ ‫استفالل نهاد وکالت و حقوق دفاعی مردم هم تعارض دارد‪،‬‬ ‫بعد از اتمام دوره پنج ساله ماده ‪ ۱۸۷‬برنامه سوم توسعه کانون‬ ‫های وکال همیشه گفته بودند که این نهاد موازی ضرورتی ندارد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت توليدی آرارات دخان‬ ‫افراد ذيل را با شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد‬ ‫کارشناس ارشد بازرگانی‬ ‫حداقل سابقه كار مرتبط ‪ 7‬سال‪ ،‬كامال مسلط به‬ ‫مكالمه و مكاتبات بازرگانی انگليسی‬ ‫مسلط به ‪ ، office‬مسلط به خريد خارجی و داخلی و حمل‬ ‫آشنا به قوانين گمركی و حمل و نقل‬ ‫ارسال رزومه به‪hr2@araratdokhan.com :‬‬ ‫مدیر انبار‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه كار مسلط به انبار داری مدرن و‬ ‫سيستم همكاران سيستم حداقل مدرک ليسانس مرتبط‬ ‫مسلط به تمام روش های انبارداری‬ ‫ارسال رزومه به‪hr@araatdokhan.com :‬‬ ‫که به این شکل ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫کسانی که پروانه وکالت در این‬ ‫پنج ساله دریافت کرده اند‬ ‫حق مکتسبی برایشان ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬اینکه چگونه اینها‬ ‫ملحق شوند‪ ،‬در این طرح پیش‬ ‫بینی شده است که کسانی که‬ ‫در دوره قانون ماده ‪ ۱۸۷‬برنامه‬ ‫سوم توسعه پروانه دریافت کرده‬ ‫اند بالفاصله ملحق می شوند‬ ‫به کانون های وکال و افرادی که‬ ‫بعد از آن بوده باید اموزش هایی‬ ‫که نیاز است را ببینند‪ ،‬تعیین‬ ‫جزئیات به آیین نامه ای محول‬ ‫شده‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه سراس ــری‬ ‫کان ــون ه ــای وکال راج ــع ب ــه آیی ــن‬ ‫نام ــه اجرای ــی م ــاده ‪ ۱۸۷‬قان ــون‬ ‫س ــوم توس ــعه ک ــه در زم ــان آق ــای‬ ‫الریجان ــی تصو ی ــب ش ــد گفت ــک‬ ‫کان ــون ه ــای وکال راج ــع ب ــه ای ــن‬ ‫اییــن نامــه بیانیــه دادنــد ومــا ایــن آییــن نامــه را قبــول ندار یــم ز یــرا‬ ‫اعتب ــار ای ــن م ــاده قانون ــی تم ــام ش ــده اس ــت و از لح ــاظ حقوق ــی‬ ‫منطق ــی نیس ــت ک ــه ب ــرای قانون ــی ک ــه اعتب ــار آن تم ــام ش ــده‬ ‫اســت اییــن نامــه صــادر شــود غیــر از ایــن در مفــاد آییــن نامــه نیــز‬ ‫مش ــکالتی وج ــود دارد‪.‬‬ ‫مرتضــی شــهبازی نیــا بــا اشــاره بــه مشــکالت امــوزش عالــی در‬ ‫زمین ــه رش ــته حق ــوق گف ــت‪ :‬آم ــوزش رش ــته حق ــوق در کش ــور م ــا‬ ‫دچ ــار ابت ــذال ش ــده اس ــت‪ ،‬ب ــدون رعای ــت معیاره ــای علم ــی و‬ ‫کیفی ــت و تاکی ــد م ــی کن ــم ب ــا س ــوداگری واح ــد ه ــای متع ــددی‬ ‫چ ــه دول ــت و چ ــه غی ــر دولت ــی ام ــاده ان ــد و مج ــوز گرفت ــه ان ــد ب ــه‬ ‫جه ــت درک ن ــا درس ــتی ک ــه مس ــئولین از رش ــته حق ــوق داش ــته‬ ‫ان ــد و م ــا در ح ــال حاض ــر در خیل ــی از شهرس ــتان ه ــا و روس ــتا‬ ‫ه ــا هس ــتند ک ــه دارن ــد م ــدرک لیس ــانس حق ــوق م ــی دهن ــد ول ــی‬ ‫عض ــو هی ــأت علم ــی ندارن ــد و کس ــانی هس ــتند ک ــه م ــدرک‬ ‫حق ــوق م ــی گیرن ــد ول ــی هرگ ــز پ ــای درس اس ــتاد ننشس ــته ان ــد‪.‬‬ ‫رش ــته حق ــوق نی ــاز ب ــه اس ــتاد‪ ،‬تمری ــن و ممارس ــت دارد و اینه ــا‬ ‫فق ــط ب ــا کالس درس جب ــران م ــی ش ــود‪ .‬در خیل ــی از کش ــور‬ ‫ه ــا حساس ــیتی ک ــه روی رش ــته حق ــوق و رش ــته پزش ــکی دارن ــد‬ ‫ب ــه عل ــت اهمیت ــی ک ــه ای ــن دو رش ــته دارن ــد‪ ،‬رش ــته پزش ــکی‬ ‫مش ــخص اس ــت و رش ــته حق ــوق فرات ــر از آن ج ــان و م ــال و‬ ‫حیثی ــت اف ــراد س ــر کار دارد ب ــه ای ــن توج ــه میکنن ــد متاس ــفانه ب ــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه در یــک برهــه تاریخــی افزایــش جمعیــت ز یــادی‬ ‫داش ــتیم و ب ــه تب ــع آن درخواس ــت تحصی ــات تکمیل ــی ه ــم‬ ‫ز ی ــاد ش ــده ب ــود ب ــار ای ــن اف ــراد در رش ــته ه ــای حقوق ــی ک ــه نی ــاز‬ ‫ب ــه آزمایش ــگاه ن ــدارد و وس ــایل آنچن ــان ‪ ،‬ای ــن باع ــث ی ــک ن ــا ب ــه‬ ‫س ــامانی در کش ــور ش ــده ک ــه م ــا ب ــه ان ــدازه چندی ــن کش ــور ارو پ ــا‬ ‫دانش ــکده و ف ــارغ التحصی ــل حق ــوق دار ی ــم و ای ــن باع ــث اف ــت‬ ‫آم ــوزش رش ــته حق ــوق ش ــده ک ــه ب ــه تب ــع آن فعالی ــت حقوق ــی و‬ ‫خدم ــات حقوق ــی نی ــز دچ ــار اف ــت کیفی ــت ش ــده ان ــد‪ .‬ل ــذا م ــا‬ ‫همیش ــه از مس ــئولین آم ــوزش عال ــی تقاض ــا داش ــته ای ــم ک ــه در‬ ‫آم ــوزش رش ــته حق ــوق تجدی ــد نظ ــر کنن ــد در ای ــن دوره اخی ــر نی ــز‬ ‫ب ــه و ی ــژه مکاتبات ــی ش ــد و جلس ــاتی ب ــا مس ــئوالن عال ــی داش ــته‬ ‫ای ــم‪ ،‬س ــامان یافت ــن رش ــته حق ــوق یک ــی از نی ــاز ه ــای ج ــدی‬ ‫کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫رییس سابق مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و کارشناسان‬ ‫قوه‌قضائیه‪ ،‬با اشاره به سابقه طرح جامع وکالت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با ورود فعال‌تر و بیشتر قوه قضائیه و همکاری‬ ‫نمایندگان‪ ،‬طرح جامع مناسب‪ ،‬تصویب شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالرضا مؤمنی در مراسم تکریم و معارفه‬ ‫رئیس مرکز امور مشاوران‪ ،‬وکال و کارشناسان قوه قضائیه ‪ ،‬با‬ ‫اشاره به فعالیت‌های این مرکز طی دوره ریاست خود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این مرکز در سال ‪ ۱۳۷۹‬در قالب برنامه دوم توسعه تشکیل‬ ‫شد و علت تشکیل آن هم با توجه به الزام کانون‌ها به پذیرش‬ ‫وکیل به تعداد کافی این بود که افزایش چشمگیری در تعداد‬ ‫وکال در جامعه انجام نشده بود که بر این اساس این مرکز تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صحبت‌هایی که با مسئولین قوه قضائیه صورت‬ ‫گرفته بود به نتیجه نرسید و قوه قضائیه تصمیم گرفت راسا به‬ ‫پذیرش وکیل بپردازد‪.‬‬ ‫رئیس سابق مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکالء و کارشناسان‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬آئین نامه مرکز در سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫تدوین شد و تا کنون بیش از ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۱۳۵‬وکیل و حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۰‬کارشناس در مرکز پذیرفته شدند در حالی که طی ‪۸۰‬‬ ‫سال ‪ ۴۲۰۰‬وکیل پذیرفته شده بودند‪.‬‬ ‫مؤمنی یادآور شد‪ :‬در آزمون‌‌های دوره ‪ ۱۰‬ساله سعی شده‬ ‫سطح علمی و کیفی آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد چون تجربه‬ ‫نشان داده بیشترین تخلفات توسط کسانی صورت گرفته که‬ ‫نمرات پایین در آزمون گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح جامع آموزش و پذیرش وکیل گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر این طرح در مجلس در حال بررسی است و قرار بر‬ ‫این است که تعداد نامتعارفی از افراد پذیرفته شوند‪.‬‬ ‫مؤمنی با بیان اینکه پذیرش افرادی که اهل مطالعه هستند‬ ‫نتیجه بخش است‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۱۰‬ساله‪ ۲۰ ،‬هزار مورد‬ ‫مصاحبه علمی و گزینش در مرکز امور مشاوران برگزار کرده‌ایم و‬ ‫در کل استان‌های کشور بیش از ‪ ۹‬میلیون مشاوره حقوقی توسط‬ ‫وکال و مشاوران ما در مجتمع‌های مختلف انجام شده است‪.‬‬ ‫مؤمنی در خصوص طرح جامع وکالت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است و به دولت آن زمان ارائه شد که‬ ‫ً‬ ‫سال‌ها آن را نگه داشت و تغییراتی در آن ایجاد شد و نهایتا در‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نيلپر برند مبلمان اداری و خانگی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی پرند با شرايط مناسب جهت همكاری در محيطی پويا استخدام می نمايد‪:‬‬ ‫شرکت صنعتی واقع در تهران دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫تحصيلدار و کارپرداز‬ ‫آقا ‪ ،‬آشنا به زبان انگليسی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫جنسيت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس تعميرات و‬ ‫نگهداری‬ ‫خانم ‪ /‬آ قا‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی‬ ‫واحد تامين‬ ‫حداقل ليسانس مکانيک (ترجيحا‬ ‫خانم ‪ /‬آ قا‬ ‫گرایش جامدات با متالورژی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ارشد منابع‬ ‫انسانی‬ ‫خانم ‪ /‬آ قا حداقل ليسانس رشته های مرتبط‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫خانم يا آقا‬ ‫مسلط به زبان انگليسی و فرآيند خريد خارجی‬ ‫ذكر رديف شغلی در رزومه الزامی است‬ ‫‪sale.exp@gmail.com‬‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫با مدرک مهندسی مرتبط‬ ‫آشنا به نرم افزارهای طراحی ‪ Catia‬و ‪AutoCad‬‬ ‫‪solidworks‬‬ ‫‪ 5‬سال سابقه كار ترجيحا در صنعت لوازم خانگی‬ ‫جهت كار در واحد ‪R and D‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪job9605A @yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت توليدی صنعتی‬ ‫واقع در غرب تهران دعوت به همكاری مينمايد‪.‬‬ ‫کارشناسشيمی‪/‬سراميکفارغالتحصيلدانشگاههایمعتبر‬ ‫حدا كثر سن ‪ 30‬سال ‪ -‬مرد‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪prsemp1@outlook.com‬‬ ‫تحصيالت‬ ‫شرایط احراز عمومی‬ ‫حداقل ليسانس برق‪ ،‬تاسيسات‬ ‫مکانيک‪ ،‬صنایع ماشين های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مکانيک خودرو‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار ‪،‬‬ ‫سن ‪ 30‬الی ‪ 40‬سال‬ ‫رزومه خود را با ذكر عنوان شغل در ‪ subject‬ايميل به آدرس زير ارسال نمائيد‪.‬‬ ‫‪jobtlent97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه توليدی در شرق تهران‬ ‫دولت جدید بعد از اصالحات به مجلس ارائه شد و در مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس مطرح و در ‪ ۱۹۰‬ماده تدوین شد و مساله‬ ‫نظارت قوه قضائیه مطرح بود که این مساله پذیرفته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متأسفانه کمیسیون حقوقی با اینکه این طرح‪،‬‬ ‫طرح مناسبی بود و متناسب با زمان تدوین شده بود‪ ،‬با البی‬ ‫که با کانونی‌ها داشتند این طرح را مسکوت گذاشتند و گفتند‬ ‫ما طرح جامع نمی‌خواهیم و طرح‌های دیگری مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس سابق مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکالء و کارشناسان‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با ورود فعال‌تر و بیشت ـ ــر‬ ‫قوه قضائیه و همکاری نمایندگان همسو با نظام‪ ،‬طرح جامع‬ ‫مناسب که نظارت بر وکال را بر عهده داشته باشد‪ ،‬تصویب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مؤمنی در خصوص بحث استقالل مرکز مشاوران از قوه قضائیه‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬در ابتدا باید تصمیم بگیریم که مرکز به قوه‬ ‫قضائیه وابسته باشد یا خیر و بعد باید تصمیم گرفت که این‬ ‫مساله به چه شکلی باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که علی بهادری جهرمی رئیس جدید مرکز‬ ‫امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و کارشناسان قوه قضائیه نیز در‬ ‫این مراسم در خصوص اخذ پروانه وکالت خود گفت‪ :‬دوست‬ ‫داشتم تجربه وکالت را بچشم ولی نه وکالت کرده‌ام و نه وکالت‬ ‫خواهم کرد‪.‬‬ ‫رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و کارشناسان‬ ‫قوه قضائیه بیان کرد‪ :‬در انجام کارها اصلی‌ترین کمک من خود‬ ‫وکال و جامعه کارشناسان خواهند بود و هدف اصلی من این‬ ‫است که کار هر کسی را به خودش واگذار کنم و بر این اساس‬ ‫باید کار وکال را به وکال و کار کارشناسان را به کارشناسان واگذار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی‪ ،‬وکال و کارشناسان‬ ‫قوه قضائیه به موضوع تقویت و توسعه وکیل و کارشناسان اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬برخی خواهان استقالل مرکز و وکالت هستند که‬ ‫اصراری بر این موضوع نیست چون نکته مهم استقالل وکیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یقینا باید استقالل وکیل در حد اعالی آن در‬ ‫کشور وجود داشته باشد و کشور اسالمی در این زمینه باید برای‬ ‫دیگران الگو باشد‪.‬‬ ‫یک شرکت پتروشيمی جهت راه اندازی واحد متانول خود نياز به استفاده از خدمات پرسنل واجد شرايط ذيل دارد‪:‬‬ ‫• سرپرست راه اندازی واحد متانول (‪ 1‬نفر) با سابقه كار حداقل ‪ 15‬سال و تجربه راه اندازی در واحد متانول‬ ‫• سرپرست شيفت واحد متانول (‪ 4‬نفر) با سابقه حداقل ‪ 10‬سال و تجربه راه اندازی در واحد متانول ‬ ‫• مهندس فرآیند واحد متانول (‪ 1‬نفر) با سابقه كار حداقل ‪ 15‬سال در واحدهای مشابه‬ ‫• مهندس ابزار دقيق و کنترل (‪ 2‬نفر) با حداقل ‪ 10‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫• مهندس مکانيک (‪ 3‬نفر) با حداقل ‪ 15‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫• کارشناسی بازرسی فنی (‪ 2‬نفر) با حداقل ‪ 15‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫• اپراتور اتاق کنترل (‪ 4‬نفر) با حداقل ‪ 10‬سال سابقه كاردر واحدهای مشابه‬ ‫• اپراتور سایت (‪ 4‬نفر) با حداقل ‪ 10‬سال سابقه كار درواحدهای مشابه‬ ‫افراد صاحب صالحيت كه تمايل به استخدام دارند رزومه شغلی خود را ظرف حداكثر يک هفته به ايميل زير ارسال فرمايند‪.‬‬ ‫‪info.employ42@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارگر انبار‬ ‫استخدام در شركت توليدی ‪ -‬صنعتی در شرق تهران‬ ‫آقا‪ /‬حداقل ديپلم ‪ 2 /‬سال سابقه كار در انبار‪،‬‬ ‫دارای گواهينامه پايه ‪2‬‬ ‫‪hr.estekhdam97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بازرگانی خارجی‬ ‫ليسانس مديريت بازرگانی‪ 2،‬سال تجربه در واردات‬ ‫مسلط به زبان انگليسی و آفيس‬ ‫‪job.espgroup@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی‬ ‫اندروید● حداقل سه سال سابقه‬ ‫کاری مرتبط ● دارای نمونه کار قابل ارائه‬ ‫بهمراه نحوه کد نویسی و ارائه توضیحات‬ ‫عالقمندان لطفا رزومه ی کتبی خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pouya.prd2@gmail.com‬‬ ‫متخصص ‪ php‬پروژه ای‬ ‫● مسلط به ‪PHP:‬‬ ‫‪MYSQL‬و‪PHP-OOP‬‬ ‫‪PHP-MVC‬و‪composer‬‬ ‫استخدام‪‌‌-‬البرز‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● تسلط بر ‪● wp‬تسلط بر ‪js css html5‬‬ ‫●آشنایی بر مبانی طراح کامپیوتر و ساخت وب ویو و‬ ‫اپلیکیشن های پیش ‪● pwa‬تسلط بر کار با سرویس ورکرها و‬ ‫فریم ورک ‪ vuejs‬و ‪ reactjs‬و ‪angular‬‬ ‫● آشنایی و کار با ‪workbox‬‬ ‫حقوق‪ +‬مزایا ‪+‬بیمه و قرار داد یکساله یا شش ماهه‬ ‫‪gorjanij@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارمند آشنا به کامپیوتر و شبکه‬ ‫منطقه وردآورد ‪ ،‬کار در محیط صنعتی‪ ،‬حقوق وزارت کار بدون‬ ‫بیمه ‪ ،‬حق بیمه جداگانه پرداخت میشود ‪ ،‬ساعت کار ‪ ۸:۳۰‬الی‬ ‫‪ ۵:۳۰‬و پنجشنبه ها تا ساعت ‪ ۲‬بعد از ظهر‪.‬‬ ‫‪ihaghighat@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح وب سایت‪-‬اصفهان‬ ‫● تسلط کامل روی ورد پرس‪ ،‬افزونه های امنیتی‪ ،‬راهبری و‬ ‫تنظیمات انواع پالگین●آشنایی با نرم افزارهای ویرایش تصویر مانند‬ ‫فتوشاپ●مسلط به تکنیک ها و ابزارهای ‪Seo‬‬ ‫● آشنا به ‪HTML5 , CSS3 , JQuery , JavaScript‬‬ ‫● مسلط به تولید محتوا برای وب سایت و اینستاگرام‬ ‫● خالق و دارای ایده های نو در حوزه دیجیتال مارکتینگ‬ ‫● حقوق ثابت ‪ +‬بیمه ‪ +‬مزایای قانونی ‪ +‬پورسانت‬ ‫ترجیحا ساکن اصفهان یا خمینی شهر یا ویالشهر‬ ‫ارسال رزومه و نمونه کار به‪:‬‬ ‫‪Mansour.bashirniya@Gmail.Com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت مهندسی کسرا‬ ‫دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر برای سمت کارشناس‬ ‫پشتیبانی نرم افزار دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫ ‬ ‫●مسلط به پایگاه داده ‪●sql‬دارای فن بیان‬ ‫●آشنا به مهارتهای ارتباطی با مشتری و اصول مذاکره‬ ‫●عالقه مند به فعالیت های گروهی‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫● آشنا به‪HTML 5 :‬‬ ‫‪CSS‬و ‪javascript‬‬ ‫‪AJAX‬و‪BOOTSTRAP 4‬‬ ‫‪info@haavir.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس ارشد کامپیوتر‬ ‫● مسلط به زبان انگلیسی اهواز‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪falah3491@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به تعداد همکار طراح وب با وردپرس و جومال نیاز داریم‬ ‫همکارانی که به هر دو ‪ cms‬مسلط باشند در اولویت هستند‬ ‫●کار به صورت فریلنسینگ (دور کاری) و حضوری به انتخاب‬ ‫همکار● در صورت تمایل به همکاری حضوری حقوق ثابت و‬ ‫درصد محاسبه می شود‬ ‫●لوکیشن شرکت‪ :‬اصلی امانیه‬ ‫لطفا رزومه و مشخصات خود را از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪dirathali@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌خراسان‌رضوی‌–‌مشهد‬ ‫در شرکت نرم افزاری پیشگامان‬ ‫فرارسانه سروش‬ ‫برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫● مسلط به یکی از فریم ورکهای ‪PHP‬‬ ‫● تسلط به کار با پایگاه داده‬ ‫برنامه نویس ‪Front-End‬‬ ‫● مسلط به ‪HTML5/CSS3‬‬ ‫● تسلط بر ‪ AngularJs‬و ‪ React‬و ‪Bootstrap‬‬ ‫● مسلط بر طراحی واکنشگرا (‪)Responsive web design‬‬ ‫کارشناس تست نرم افزار‬ ‫●آشنا به یکی از زبان های برنامه نویسی‬ ‫● توانمند در مستندسازی و گزارش نویسی‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫● کارشناس مستندسازی و تحلیل نرم افزار‬ ‫● آشنا با مفاهیم تحلیل و طراحی نرم افزار‬ ‫● آشنا با اصول مستندسازی و اسناد پروژه های نرم افزاری‬ ‫● توانایی پیگیری روند اجرای پروژه‬ ‫‪job.vasni@gmail.com‬‬ ‫آذربایجان‌شرقی‌‪‌-‬تبریز‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪php‬‬ ‫طراح قالب‪-‬اندروید‬ ‫‪ 5‬نفر برنامه نویس مسلط به الراول و اندروید همکاری تمام وقت‬ ‫به تعدادی برنامه نویس با شرایط زیر نیازمندیم‬ ‫‪hr@kasraco.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫رسال رزومه‪:‬‬ ‫‪v.arjmand66@gmail.com‬‬ ‫● تمام وقت ● حضوری بعالوه پاداش و اضافه کار و بیمه‬ ‫(مورد ‪ ۲‬پروژه ای)‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس اندروید‬ ‫‪Backend + Frontend‬‬ ‫● آشنایی کامل با اندروید استادیو‬ ‫ترجیحا ‪ . yii2‬تسلط به یکی از فریم ورکهای فرانت ترجیحا‬ ‫● دارای تجربه کاری و پروژه انجام شده‬ ‫‪Template Design‬‬ ‫همکاری بصورت پروژه ای و تمام وقت‬ ‫ایده پرداز و طراح قالب و لوگو دارای نمونه کارهای قدرتمند‬ ‫● ارتباط با سرور‬ ‫البته در هر دوحالت حضور در محل دفتر الزامی می باشد‬ ‫‪gorbanis@gmail.com‬‬ ‫تسلط به ‪ php‬و ‪ mvc‬و حداقل آشنا به یکی از فریم ورکها‬ ‫‪Bootstrap‬‬ ‫ترجیحااندرویدی‬ ‫‪Android‬‬ ‫● حقوق ماهيانه ‪ 3‬الي ‪ 5‬مليون تومان‬ ‫متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به ايميل هاي‬ ‫زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪mohammad44444@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت فراگیر سیستم آتیه‬ ‫■□■‬ ‫در راستای گسترش تیم فنی خود در نظر دارد تعدادی محدود‬ ‫‪Android Developer‬‬ ‫● تجربه کار در محیط کاملا حرفه ای و آرام با باالترین پرداختی‬ ‫استخدام‌‪‌-‬فارس‌‬ ‫استخدام‌خوزستان‌–‌اهواز‬ ‫● آشنايي به زبان انگليسي و داشتن نمونه كار الزم است‬ ‫شرکت کاوش تجارت اسپادانا در راستای تکمیل کادر حرفه ای‬ ‫و متخصص خود در شهر شیراز با حقوق و مزایای عالی اقدام به‬ ‫جذب نیرو با شرایط ذیل می نماید‪.‬‬ ‫● حداقل دو سال سابقه کاری در حوزه ‪ Android-Java‬یا‬ ‫‪ Kotlin‬با‬ ‫● حداقل مشارکت در نوشتن یک اپلیکیشن ‪.‬‬ ‫● مسلط به ‪Android Studio‬‬ ‫برنامه نویس ‪ .Net‬استخدام نماید‪.‬‬ ‫در شیراز ●تمام وقت‬ ‫● تسلط بر زبان برنامه نویسی‪C #‬‬ ‫● تسلط بر مفاهیم پایگاه داده و ‪Sql Server‬‬ ‫‪ASP.NET MVC/Web API‬‬ ‫‪Entity Framework‬‬ ‫‪HTML5 ،CSS3 ،JavaScript ، jQuery‬‬ ‫● تسلط بر پکیج های متن باز و پرکاربرد ‪ CSS‬مانند ‪Bootstrap‬‬ ‫● مسلط به ‪ Android SDK‬و ورژن های مختلف‬ ‫●تسلط بر تکنولوژی ‪ AJAX‬و طراحی ‪Responsive‬‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی ‪ Multi Thread‬در محیط موبایل‬ ‫رزومه خود را به آدرس زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪●Android‬مسلط به ‪Material Design‬‬ ‫ساعات کاری‪ 9:‬الی ‪17‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪SUPPORT@KAVOSHTS.CO.IR‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت رایمند ارتباطات در بخش پشتیبان فنی‬ ‫با شرایط زیر استخدام می کند‪.‬‬ ‫فعالیت این شرکت طراحی ‪ ،‬راه اندازی و پشتیبانی انواع‬ ‫سرویس های مایکروسافت ؛ شبکه های کامپیوتری‬ ‫( اکتیو و پسیو ) ‪ voip ،‬و سرویس های مرتبط می باشد‪.‬‬ ‫● دارای کارت پایان خدمت‬ ‫● دارای سابقه حداقل ‪ 3‬ساله(پشتیانی و راه اندازی )‬ ‫● روابط عمومی باال●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫● مسلط به مایکروسافت ( اکتیو دایرکتوری و سرویس های‬ ‫مرتبط ) ●مسلط به شبکه های کامپیوتری ‪MCITP - MCSE‬‬ ‫● آشنا تا حدودی به مجازی سازی ‪ ،‬میکروتیک الزامی است‪.‬‬ ‫● حقوق ‪ +‬بیمه‬ ‫محل شرکت ‪ :‬دروازه شیراز ‪ -‬جنب ایستگاه مترو‬ ‫‪nimasiavash@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس دات نت‬ ‫یک شرکت نرم افزاری در شیراز از افراد واجد شرایط زیر به‬ ‫صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● مسلط به ‪ASP.NET MVC‬‬ ‫● مسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫● آشنا بودن با ‪HTML5 & CSS3 & javascript‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪arpco.jobs@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫تیم ما بدنبال برنامه نویس ‪ Backend‬مسولیت پذیر‪ ،‬پرتالش و با‬ ‫تجربه و مسلط به ‪ PHP‬و فریم ورک الراول می باشد‪.‬‬ ‫● منظم●مسئولیت پذیر●توانایی کار گروهی‬ ‫● تسلط به ‪ PHP‬و پایگاه داده ‪MySQL‬‬ ‫● تسلط به فریم ورک الراول● تسلط نسبتا خوب به زبان انگلیسی‬ ‫● تسلط به نوشتن ‪RESTful Api‬‬ ‫● آشنا به ‪ HTML , CSS‬و ‪ JS‬و یکی از‬ ‫فریمورک‌های ‪ Vue‬یا ‪ ●React‬دارای نمونه کار آنالین‬ ‫نحوه‌ی همکاری بصورت دورکاری(‪ )Remote‬می‌باشد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪h.kamrava@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫●عالقه مند به پیشرفت و یادگیری‬ ‫‪faragirrfid@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫● حداقل‪ 3‬سال سابقه كار‬ ‫توانمندی های زیر به صورت تمام وقت یا پاره وقت با حقوق‬ ‫توافقی یا به صورت پروژه ای دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● مسلط به (‪ ●)PHP‬توانایی کار با وب سرویس ها و ایجاد ‪API‬‬ ‫●آشنایی برنامه نویس (‪ ●)Javascript‬آشنا به ‪MY SQL‬‬ ‫● کدنویسی خوانا و مستند سازی کامل● توانایی درک مسئله و‬ ‫ارائه راه حل ‪ ،‬فعال و با انگیزه ‪ ،‬ترجیحا متقاضی باید امکان کار‬ ‫حضوریروداشتهباشد‪●.‬تسلطبهفریمورکهاامتیازمحسوبمی‌شود‪.‬‬ ‫لطفا رزومه ‪ ،‬نمونه کار و سوابق کاری را از ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫ضمنا هنگام ارسال رزومه نوع همکاری( تمام وقت ‪ ،‬پاره وقت ‪،‬‬ ‫پروژه ای ) مدنظر خود را نیز اعالم نمایید‪.‬‬ ‫‪sohrabisiavash@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت در حوزه فناوری اطالعات به افراد زیر جهت‬ ‫همکاری نیازمند است‬ ‫برنامه نویس ‪ - php‬الراول یا کدایگنایتر‬ ‫ساخت فیلم های تبلیغاتی (موشن گرافیک)‬ ‫‪ Node js - react js -angular js‬برنامه نویس‬ ‫شرکت وبداتیس به افراد با مهارت های زیر جهت تکمیل تیم‬ ‫خود نیاز دارد ‪:‬‬ ‫برنامه نویس فرانتند‬ ‫●خالق ‪ ،‬حرفه ای و مهارت فوق العاده به ‪html/css/‬‬ ‫‪ javascript‬یا فریم ورک‬ ‫برنامه نویس وردپرس‬ ‫● مسلط به تغیرات کد های وردپرس و مسلط به افزونه نویسی‬ ‫اگر شما تسلط کافی موارد ذکر شده برای انجام پروژه های‬ ‫تخصصی دارید لطفا رزومه خود را برای ما ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪seyedmostafa122@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس باتجربه در جاوا و ‪html‬‬ ‫● ترجیحا خانم و توانا در جاوا و ‪ html‬جهت انجام پروژه ای‬ ‫● حقوق ماهیانه حداقل ‪ ۲‬میلیون با شروع پروژه نیازمندیم‬ ‫به صورت دورکاری هم میشود‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪omid.omidi42@yahoo.com‬‬ ‫تولید محتوای سایت(نویسنده سایت) ‪ -‬اموزش دارد‬ ‫ترجیحا افرادی که با بحث فناوری اطالعات اشنایی دارند‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر را ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪requirement@nardeban.net‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه شبکه و امنیت شبکه جهت تکمیل کادر‬ ‫فنی خود از میان واجدین شرایط آقا ‪ ،‬کارشناس فنی‬ ‫با شرایط زیر استخدام می نماید ‪:‬‬ ‫● داشتن مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫● آشنایی با دوره های شرکت مایکروسافت ‪ mcse‬و ‪...‬‬ ‫● آشنایی با مسیریاب های میکروتیک‬ ‫● داشتن روحیه تیمی و انگیزه باال‬ ‫●داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫متقاضیان همکاری رزومه خود را به آدرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫■□■‬ ‫موسسه فرهنگی یاسین برای تکمیل کادر برنامه نویسی خود‬ ‫استخدام‌هرمزگان‪‌-‬بندرعباس‬ ‫به چند نفر نیروی برنامه نویس اندروید‬ ‫● (خانم و آقا) ● به صورت تمام وقت نیازمند می‌باشد‪.‬‬ ‫داوطلبین رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sfkoosha@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‪‌-‬قزوین‬ ‫یک شرکت ملکی‪-‬آموزشی در نظر دارد برای راه‌اندازی و پشتیباتی‬ ‫سایت خود یک برنامه‌نویس مسلط به‪:‬‬ ‫‪Wordpress‬‬ ‫‪)Front-end) html-css-javascript‬‬ ‫‪)Back-end) php‬‬ ‫● مسلط به مباحث تکنیکال‪CEO :‬‬ ‫● بصورت تمام وقت●حقوق ماهیانه ‪١۵٠٠‬‬ ‫ساعت کاری‪ ٩‬الی ‪١٧‬‬ ‫‪job@tara-co.ir‬‬ ‫مجموعه داناوب جهت تکمیل تیم فنی خود از متخصصین حوزه‬ ‫برنامه نویسی موبایل (اندروید و ‪ )ios‬دعوت به عمل میاورد‪.‬‬ ‫● تمام وقت و پاره وقت‬ ‫● بدون محدودیت جنسیت‪ ،‬سن و تحصیالت‬ ‫● حقوق و مزایا مکفی ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پس از دوره آزمایشی ‪ 1‬ماهه‬ ‫‪ablfzh@gmail.com.‬‬ ‫■□■‬ ‫تکنسین فنی شبکه‬ ‫● جهت پشتیبانی مودم‌های مبین نت●آشنا به مبانی اولیه شبکه‬ ‫ساعت کاری ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬به صورت شناور‬ ‫‪majidsayari63@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫‪alirezaamooei7@gmail.com‬‬ ‫استخدام‌‪‌-‬یزد‬ ‫■□■‬ ‫تیم آبتین استار جهت تکمیل کادر فنی خود به چند برنامه نویس‬ ‫استخدام‌‪‌-‬گیالن‌‬ ‫‪ php‬با حداقل دو سال سابقه کار نیاز دارد موارد الزامی که میبایست‬ ‫یک دفتر تبلیغات در شهر رشت به طراح وبسایت‬ ‫برنامه نویس بداند عبارت اند از‬ ‫برنامه نويس حرفه اي ‪IOS‬‬ ‫طراحي و توليد نرم افزار‬ ‫خود یکنفر برنامه نویس ‪ PHP‬با نمونه کار قابل بررسی و‬ ‫بازاریاب حرفه ای (همراه با سابقه کار)‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی● آشنایی به وردپرس‬ ‫‪ android‬مسلط به ‪ Android Studio‬و و استاندارد هاي‬ ‫شرکت دنیای پردازش مرکزی جهت تکمیل کادر برنامه نویسی‬ ‫استخدام‌‪‌-‬قم‬ ‫يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان فارس در شيراز از‬ ‫● مسلط به زبان برنام ‌ه نويسي ‪ Swift‬و ‪ Xcode‬و برنامه نويس‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫‪template website‬‬ ‫با مشخصات زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫استخدام‌مرکزی‌–‌اراک‌‬ ‫●ساکن رشت● حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫● همکاری به صورت پروژه ای می باشد‪.‬‬ ‫لطفا لینک وبسایت هایی که کار کرده اید را به آدرس ایمیل درج‬ ‫شده در آگهی بفرستید‪.‬‬ ‫‪graphistadv@gmail.com‬‬ ‫وردپرس و طراحی قالب و پالگین برای وردپرس‬ ‫بوت استرپ ‪ ،‬جاوا اسکریپت‬ ‫مکان زندگی شما مهم نمیباشد کارها به صورت دورکاری انجام‬ ‫میگیرد داشتن مهارت گیت امتیاز محسوب میشود‬ ‫رزومه خود را به یکی از دو ایمیل زیر میتوانید ارسال کنید‬ ‫‪amirrezamolodi@yahoo.com‬‬ ‫قابل‌توجه‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌فناوری‌اطالعات‪:‬‬ ‫‌دپارتمان‌‪‌IT‬و‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‌‌جهاددانشگاهی‌با‌توجه‌به‌قرارداد‌فی‌مابین‌با‌شرکت‌ها‌و‌برندهای‌معتبر‌اقدام‌به‌معرفی‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌‬ ‫کامپیوتر‌‪‌،‬سخت‌افزار‌و‌نرم‌افزار‌به‌شرکت‌های‌متقاضی‌نموده‌است‌‪‌.‬لذا‌متقاضیان‌می‌بایست‌به‌آدرس‌زیر‌مراجعه‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌ذکر‌شده‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬
‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزارت ارتباطات اعالم کرد‬ ‫بازدید دکتر ستاری از ای پارک و رونمایی از دو طرح فناورانه‬ ‫با امضای تفاهم نامه سه جانبه صندوق نوآوری‬ ‫نحوه ارائه تسهیالت به‬ ‫شتابدهنده های استانی حوزه فاوا‬ ‫پارک علم و فناوری البرز اوج می گیرد‬ ‫و شکوفایی‪ ،‬بانک توسعه تعاون و وزارت کار‬ ‫دکتر سورنا ستاری معاون علم و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری به همراه دکتر طیبی رییس‬ ‫جهاد دانشگاهی و دکتر شهبازی استاندار البرز از‬ ‫پارک علم و فناوری البرز و نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان و فناور این پارک روز سه‬ ‫شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ماه بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز دکت ــر س ــتاری مع ــاون‬ ‫عل ــم و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ب ــه هم ــراه دکت ــر‬ ‫طیب ــی ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی و هی ــات هم ــراه‬ ‫در ای ــن بازدی ــد همچنی ــن از دو ط ــرح ش ــاخص‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز در زمین ــه کش ــاورزی و‬ ‫صنعت ــی رونمای ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬طرح دستگاه شبیه‌ساز‬ ‫مخازن نفتی مربوط به شرکت طرحهای صنعتی‬ ‫فلورد در زمینه نفت و گاز برای اولین بار در کشور‬ ‫با کاربرد شبیه سازی مخازن نفتی برای استخراج‬ ‫بهینه و طرح فورمون جاذب جنسی کرم خراط‬ ‫مربوط به شرکت طبیعت دوست نیکان در زمینه‬ ‫کشاورزی برای اولین بار در کشور با کاربرد مبارزه‬ ‫با آفات گیاهی بدون نیاز به سم پاشی از جمله‬ ‫طرح‌هایی بود که در این بازدید رونمایی شد‪.‬‬ ‫وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫نحــوه ارائــه تســهیالت بــه شــتابدهنده‌های‬ ‫اســتانی کســب و کارهــای نوپــای حــوزه فــاوا‬ ‫را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کارگــروه وجــوه اداره شــده‬ ‫وزارت ارتباطـــات‪ ،‬بـــه منظـــور ارتقـــا و‬ ‫توســـعه کاربـــرد فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطــات و در راســتای توســعه فنــاوری‪،‬‬ ‫رونـــق بخشـــی بـــه کســـب و کار فعـــاالن‬ ‫ح ــوزه ‪ ICT‬کش ــور و نی ــز ایج ــاد و تثبی ــت‬ ‫اش ــتغال و حمای ــت و تقوی ــت ش ــرکت‌های نوپ ــا در اس ــتان‌ها ‪ ،‬دس ــتورالعمل حمای ــت از‬ ‫شـــتابدهنده هـــای اســـتانی فـــاوا را تصویـــب کـــرد‪.‬‬ ‫حمای ــت از ش ــتابدهنده ه ــای اس ــتارت‌آپی در قال ــب ضواب ــط وج ــوه اداره ش ــده ب ــا‬ ‫ن ــرخ کارم ــزد حداکث ــر ‪ ۸‬درص ــد ب ــرای اس ــتان‌ها و ‪ ۱۰‬درص ــد ب ــرای اس ــتان ته ــران در نظ ــر‬ ‫گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مخاطب ــان و صاحب ــان کس ـب‌وکارها ب ــرای آ گاه ــی و ثب ــت ن ــام می‌توانن ــد ب ــه س ــایت‬ ‫دبیرخانــه وجــوه اداره شــده وزارت ارتباطــات مراجعــه و ثبــت نــام خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ثبت‌نام کسب و کارهای نوآور‬ ‫در مرکز فناوری‌های هوشمند‬ ‫شهری آغاز شد‬ ‫معاون علم و فناوری ریاست جمهوری در این‬ ‫بازید در سخنان کوتاهی با اشاره به دستاوردهای‬ ‫خوب پارک علم و فناوری البرز گفت‪ :‬پارک علم‬ ‫و فناوری البرز در استان صنعتی البرز ظرفیت‬ ‫های بسیاری دارد و باید از ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی برای توانمند کردن خود و شرکت های‬ ‫دانش بنیان و فناور استفاده نماید‪.‬‬ ‫در این بازدید که به همراه دکتر طیبی رییس و‬ ‫دکتر بیجندی رییس سازمان ستفا صورت گرفت‬ ‫مدیران شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم‬ ‫و فناوری البرز مشکالت و مسائل خود را با دکتر‬ ‫ستاری مطرح کردند‪.‬‬ ‫در ابتدای این بازدید دکتر عطا اله ربانی رییس‬ ‫رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعالم کرد‬ ‫استقرار بیش از ‪۵۰‬شرکت دانش بنیان در واحد مسکونی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات‬ ‫و ارتباط ــاتش ــهرداریته ــران‪،‬از آغ ــاز ثب ــتن ــام‬ ‫بـــرای پذیـــرش در مرکـــز فناور ی‌هـــای‬ ‫هوش ــمند ش ــهری خب ــر داد‪ .‬مرک ــز نوپای ــی‬ ‫کـــه فضـــای اشـــتراکی در اختیـــار کســـب‬ ‫و کارهـــای فعـــال در حـــوزه فناور ی‌هـــای‬ ‫شـــهری قـــرار می‌دهـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬محمـــد فرجـــود‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫وارتباطاتشهرداریتهراندرصفحهشخصی‬ ‫خـــود در توییتـــر نوشـــت‪ :‬بـــا هـــدف‬ ‫حمای ــت از کس ــب و کاره ــای ن ــوآور و در‬ ‫راس ــتای ح ــل چالش‌ه ــای ش ــهر ته ــران‪ ،‬ب ــزودی مرک ــز فناور ی‌ه ــای هوش ــمند ش ــهری را‬ ‫بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف و شــهرداری منطقــه ‪ ،9‬راه‬ ‫انـــدازی می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت مرک ــز فن ــاوری ه ــای هوش ــمند ش ــهری در بزرگ ــراه س ــعیدی پایی ــن ت ــر از‬ ‫می ــدان آزادی نب ــش دس ــتغیب واق ــع ش ــده اس ــت و خدم ــات فض ــای کار اش ــتراکی ب ــه‬ ‫هم ــراه خدم ــات رفاه ــی را در اختی ــار تیم‌ه ــای اس ــتارتاپی و کس ــب و کاره ــای ن ــوآور‪،‬‬ ‫ق ــرار م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫می‌شوند‪ ،‬در اماکن مسکونی واقع در پهنه‌های‬ ‫کار و فعالیت که دارای شاکی خصوصی و یا‬ ‫آرای کمیسیون‌های ماده صد نباشند (مشابه‬ ‫دفاتر مهندسی) بالمانع است‌‪.‬‬ ‫رئیسمؤسساتو شرکت‌هایدانشبنیانادامه‬ ‫داد‪ :‬شرکت‌های متقاضی باید توجه داشته باشند‬ ‫که بر اساس این تفاهم‌نامه‪ ،‬کاربری ساختمان تغییر‬ ‫ً‬ ‫نخواهد کرد و صرفا به شرکت اجازه ادامه فعالیت در‬ ‫اماکن با کاربریمسکونیدادهخواهدشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داشتن پایان کار ساختمان برای‬ ‫استفاده از این خدمت الزامی است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اگر همسایه‌ها معترض نباشند نیز این‬ ‫شرکت‌ها می‌توانند فعالیت کنند‪.‬‬ ‫به گفته صاحبکار خراسانی‪ ،‬سقف امکان‬ ‫استفاده از این تسهیالت برای هر شرکت‬ ‫دانش‌بنیان حداکثر به میزان ‪ ۲۵۰‬مترمربع است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت برخی از شرکت‌های‬ ‫رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۵۰‬شرکت دانش بنیان در‬ ‫کاربری مسکونی با مجوز در حال فعالیت هستند‬ ‫که این شرکتها برای ادامه فعالیت باید مجددا با‬ ‫معاونت علمی هماهنگ شوند‪.‬‬ ‫دکتر محمد صاحبکار خراسانی در گفتگو‬ ‫با مهر اظهار کرد‪ :‬بر اساس تفاهم نامه همکاری‬ ‫بین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری که در راستای اجرایی شدن‬ ‫سیاست‌های ابالغی اقتصاد مقاومتی به امضا‬ ‫رسیده است‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در‬ ‫تهران‪ ،‬می‌توانند در صورت کسب شرایط الزم‪،‬‬ ‫دفاتر خود را در اماکن مسکونی مجاز در سطح‬ ‫شهر تهران مستقر کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬استقرار آن دسته‬ ‫از شرکت‌های دانش‌بنیان که از طریق معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی‬ ‫دانش بنیان که در این واحدهای مسکونی مستقر‬ ‫هستند و مهلت آنها به اتمام رسیده است‪ ،‬خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬شرکت‌های دانش بنیان بر اساس همان‬ ‫تفاهم نامه با شهرداری در واحدهای مسکونی‬ ‫فعالیت می‌کنند و اگر مهلت آنها به اتمام رسیده‬ ‫می‌بایست به معاونت علمی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬معاونت علمی می‌تواند‬ ‫برای شرکت‌ها‪ ،‬نامه‌ای خطاب به مناطق ‪ ۲۲‬گانه‬ ‫شهرداری تهران به واسطه خود شرکت‌ها ارسال‬ ‫کند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫مکاتبه معاونت علمی با شهرداری می‌تواند مشکل‬ ‫شرکت‌هایدانشبنیانرابرطرف کند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر امور مؤسسات و شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬در حال حاضر بیش از ‪ ۵۳‬شرکت‬ ‫دانش بنیان بر اساس همین تفاهم نامه و بر طبق‬ ‫شرایط مشخص شده در واحدهای مسکونی‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫با حضور وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه توسعه تجاری سازی‬ ‫شرکت های تعاونی دانش بنیان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارشخبرنگار بازارکار بهنقلاز روابطعمومیوزارتتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعی‪،‬‬ ‫محمد شریعتمداری در حاشیه نشست معرفی خدمات و حمایت های‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکت های تعاونی دانش بنیان و مراسم‬ ‫امضا تفاهم نامه ‪3‬جانبه صندوق نوآوری و شکوفایی‪ ،‬بانک توسعه تعاون‬ ‫و معاونت امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در محل صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی افزود‪ :‬راه نجات کشور‪ ،‬سپردن بدنه میانی کشور به جوانان‬ ‫خالق است‪ ،‬باید عمل و اجرا را به جوانان داد‪.‬‬ ‫وی حضور شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تعاونی‌ها را به نوعی آشتی بین‬ ‫دانشگاه و تعاونی‌ها خواند و گفت‪ :‬باید شرایطی فراهم کنیم که کسانی که‬ ‫دارای فکر و اندیشه هستند با آرامش و در بستر امن دانش خود را بسط دهند؛‬ ‫همچنین باید تضامین الزم برای عرضه محصوالت دانش‌بنیان بدون نگرانی از‬ ‫مخاطرات ناشی از سرقت پدیده علمی فراهم شود‪.‬‬ ‫محمد کبیری‪ ،‬معاون وزیر کار در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد‪ :‬اولین‬ ‫مرکز توسعه بخش تعاون را با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکتهایی نظیر‬ ‫پیشگامان راه اندازی و در هفته تعاون اولین گروه از این شرکتها را افتتاح خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این مراسم حفظ‬ ‫اشتغال موجود را از ضرورت‌های جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬ارزش افزوده باال و‬ ‫هزینه پایین اشتغال را از ویژگی‌های مهم تعاونی‌های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه را گام مثبتی در راستای ارائه خدمات مناسب‌تر به‬ ‫تعاونیهای دانش بنیان دانست و اظهار کرد‪ :‬یکی از ویژگی‌های تعاونی‌های‬ ‫دانش بنیان سرمایه‌بری کمتر با بهره وری باالتر است و دارایی نامشهود این‬ ‫شرکت‌ها دانش‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نوآوری و جوان بودن است‪.‬‬ ‫علی وحدت‪ ،‬مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز‬ ‫در این مراسم آمادگی این صندوق برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان را اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با برنامه‌ای که برای توسعه و حمایت از این شرکتها پیش بینی کرده‬ ‫ایم امیدواریم به هدفگذاری مورد نظر تا پایان دولت دوازدهم دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وحدت ادامه داد‪ :‬برای آنکه تعداد تعاونیهای دانش بنیان افزایش یابد‬ ‫همکاری با بانک توسعه تعاون را در دستور کار قرار دادیم و ضمن تسهیل فرایند‬ ‫تشکیل شرکتهای دانش محور مصمم هستیم تا بحث تأمین مالی تعاونیهای‬ ‫دانش بنیان را برعهده بگیریم‬ ‫وی با اشاره به فعالیت ‪ ۱۰۰۰‬تعاونی دانش بنیان در ایران گفت‪ :‬یکی از‬ ‫شتاب دهنده‌ها در کشور بخش تعاون است و تعاونیهای دانش بنیان زاینده‬ ‫شتاب دهندگی بخش تعاون هستند و نفوذ فناوری در تعاونیها میزان اثرگذاری‬ ‫آنها در اقتصاد را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که این تفاهم نامه به منظور فراهم‌آوردن زمینه همکار ی‌های‬ ‫سازنده برای حمایت از توسعه شرکت‌های تعاونی فناور و تجار ی‌سازی‬ ‫فناوری در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان‪ ،‬بین دکتر علی وحدت رئیس هیات‬ ‫عامل صندوق و دکتر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون و دکتر مهدیان‬ ‫رئیس هیات عامل بانک با حضور دکتر شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در محل مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهرگان پخش حافظ جهت تكميل كادر فروش خود‬ ‫دعوت به همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫کارشناس صادرات (خانم)‬ ‫مسلط به زبان انگليسی ‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه كاری‬ ‫در شركت های معتبر‬ ‫مدیر منطقه نمایندگی (کشورعراق)‬ ‫دارای سابقه فروش نمايندگی (مواد غذايی)‪ ،‬امكان ماموريت‬ ‫به كشورعراق‪ ،‬تسلط به زبان عربی‬ ‫مدیر شعب عراق‬ ‫مسلط به زبان عربی‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار فروش‬ ‫در كشورعراق ‪.‬‬ ‫جهت تكميل كادر فروش دفتر مركزی خود واقع در‬ ‫رديف‬ ‫شرح شغل‬ ‫سابقه‬ ‫‪1‬‬ ‫كارشناس حسابداری‬ ‫‪3‬‬ ‫مسلط به حسابداری مالی ‪ -‬آشنايی كافی با حسابداری صنعتی ‪ -‬آشنا با قوانين مالياتی و تامين اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫رئيس حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫مسلط به حسابداری مالی ‪ -‬آشنايی كافی با حسابداری صنعتی‪ -‬آشنا با قوانين مالياتی و تامين‬ ‫اجتماعی‪ -‬استانداردهای حسابداری ‪ -‬توان تهيه صورتهای مالی و اظهارنامه های مالياتی و تحرير‬ ‫دفاتر قانونی ‪ -‬پاسخگويی به حسابرس و مميزين مالياتی‬ ‫‪3‬‬ ‫مدير مالی‬ ‫‪2‬‬ ‫مسلط به حسابداری مالی و صنعتی ‪ -‬آشنا با قوانين مالياتی ‪ -‬تامين اجتماعی‪ -‬استانداردهای‬ ‫حسابداری ‪ -‬تهيه صورتهای مالی ‪ -‬گزارشات مديريتی و بودجه‪ -‬اظهارنامه های مالياتی‪ -‬تحرير‬ ‫دفاتر قانونی مذاكره با سازمان امور مالياتی ‪ -‬حسابرس و تامين اجتماعی‬ ‫تهران‪ ،‬ميدان وليعصر نياز به ‪ 3‬نفر خانم‬ ‫مهندس پليمر‬ ‫با مدرک مرتبط ازدانشگاه معتبر ‪ ،‬مسلط به زبان انگليسی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار ‪ ،‬آشنا به فنون مذاكره‬ ‫فروش و نرم افزار كاربردی را دارد‪.‬‬ ‫واجدين شرايط مشخصات كامل خود را به آدرس ايميل‬ ‫واجدين شرايط می توانند‪ ،‬رزومه خود را به آدرس پست الكترونيكی زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Estekhdam.iran@yahoo.com‬‬ ‫‪job@shakelligroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت آرمان الکتریک ارگ‬ ‫از گروه خودروسازی كرمان جهت تكميل كادر پرسنلی خود در دفتر مركزی (تهران ) ازواجدين شرايط زيردعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫سمت‬ ‫حداقل تحصيالت‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫در این سمت‬ ‫مدیر امور بازرگانی‬ ‫کارشناسی ارشد بازرگانی یا‬ ‫مدیریت بازرگانی‪ ،‬ترجيحا‬ ‫دانش آموخته ‪ ،‬کارشناسی در‬ ‫یکی از رشته های مهندسی‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫آدرس ایميل‬ ‫مهارت ها‬ ‫تسلط کامل به کليه امور بازرگانی‬ ‫(صدور پرفرما‪ ،‬انجام ثبت سفارش و‬ ‫گشایش اعتبار اسنادی‪ ،‬حمل کاال تا‬ ‫ترخيص) مسلط به قوانين روز واردات ‪HR88@armanelectricco.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫و صادرات و کليه امور تدارکات داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬تسلط کامل به زبان انگليسی‬ ‫و مکاتبات بین المللی و آشنا به امور‬ ‫حقوقی بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و امور‬ ‫قراردادها‬ ‫کارشناس یا کارشناسی ارشد‬ ‫صنایع یا سایر رشته های‬ ‫مهندسی‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای عمومی‬ ‫نظير ‪ word‬و ‪ Excel‬و نرم افزارهای‬ ‫تخصصی مرتبط با برنامه ریزی‪،‬‬ ‫آشنا به مسائل مرتبط با تنظيم انواع‬ ‫قراردادهای داخلی و خارجی‬ ‫‪HR89@armanelectricco.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫کارشناس تحقيق و توسعه‬ ‫کارشناسی (الکترونيک‪،‬‬ ‫مخابرات کنترل)‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫مسلط به ‪ Altum Designer‬و طراحی‬ ‫حرفه ای ‪ PCB‬و ميکروکنترلر‬ ‫‪HR75@armanelectricco.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای آفيس‪،‬‬ ‫مکاتبات اداری و زبان انگليسی با‬ ‫روابط عمومی قوی‬ ‫‪HR22@armanelectricco.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫خزانه دار‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مسلط به قوانين حسابداری و امور‬ ‫خزانه داری و سندهای مربوطه‬ ‫‪HR65@armanelectricco.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫یک شرکت ساختمانی‬ ‫به یک مهندس مکانيک‬ ‫آشنا به امور الكتريكال با حداقل ‪ 8‬سال سابقه مرتبط‬ ‫با ساختمان در پروژه تهران نيازمنديم‬ ‫یک واحد توليدی‬ ‫توانائيها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مواد غذایی واقع در تهران جهت تكميل كادر پرسنلی خود ازواجدين شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪job.salemazmazco@gmail.com‬‬ ‫‪mttvr2020@yahoo.com‬‬ ‫پارک علم و فناوری البرز دستاوردهای این پارک را‬ ‫در حوزه دانش بنیان ارائه و یادآور شد‪ :‬پارک علم و‬ ‫فناوری البرز با محدودیت های فضای فیزیکی و‬ ‫بودجه ای بیش از ‪ ۱۵۰‬شرکت را در فضای محدود‬ ‫خود مستقر و مورد حمایت قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به موقعیت علمی و صنعتی استان‬ ‫البرز و رتبه چهارم این استان در زمینه شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬خواستار حمایت معاونت علم و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری در نقش آفرینی این پارک‬ ‫در جذب‪ ،‬پذیرش و استقرار و حمایت از شرکت‬ ‫های دانش بنیان و فناور شد‪.‬‬ ‫دکتر ربانی بر توانمندی پارک علم و فناوری‬ ‫البرز در زمینه ایفای نقش موثرتر در سال رونق تولید‬ ‫تاکید نمود و یادآور شد‪ :‬حمایت های گذشته و‬ ‫فعلی معاونت علمی و فناوری از پارک و شرکت‬ ‫های دانش بنیان استان موجب دستاوردهای‬ ‫خوبی شده که الزم است این حمایت ها با توجه به‬ ‫پتانسیل های استان و توانمندی های شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان بیش از گذشته صورت بگیرد‪.‬‬ ‫دکتر ستاری و هیات همراه همچنین از فارم‬ ‫حیوانی پژوهشکده ابن سینا مستقر در پارک علم و‬ ‫فناوری البرز نیز بازدید کردند‪.‬‬ ‫تعاونی‌های دانش بنیان‬ ‫تهسیالت دریافت می‌کنند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش دارویی دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مسئول حسابداری (شعبه قم)‬ ‫ليسانس حسابداری‪ ،‬حداثكر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 6‬سال سابقه در شركتهای پخش ‪ ،‬ارسال رزومه به‬ ‫آدرس‪jobs@iranbeauty.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناسی ارشد بازرگانی خارجی‬ ‫حداقل ليسانس مديريت بازرگانی يا رشته های مشابه‬ ‫(ترجيحا از دانشگاه های معتبر دولتی)‬ ‫دارای حداقل ‪ 4‬سال سابقه كار موثر در زمينه بازرگانی‬ ‫خارجی‪ ،‬مسلط به كليه امور بازرگانی خارجی به ويژه منبع‬ ‫يابی و محاسبات حقوق و عوارض گمركی‬ ‫آ گاهی به آخرين تغيیرات قوانين و ضوابط واردات‬ ‫و امور گمركی‪ ،‬مسلط به زبان انگليسی ‪،‬‬ ‫مسلط به ‪ ،Ms office‬حدا كثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪commercial_1396@yahoo.com‬‬ ‫شرکت مهر مينا الکترونيک با برند ‪ Denay‬پیش رو در زمينه‬ ‫توليد و الكترونيک به منظور گسترش فعاليت ها برنامه های‬ ‫راهبردی و ايجاد فرصت شغلی درمحيطی پويا از افراد مستعدو‬ ‫با انگيزه و واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد‪.‬‬ ‫تعميرکار فنی‬ ‫ديپلم فنی و يا باالتر‪ ،‬رشته تحصيلی الكترونيک‪ ،‬مرد‬ ‫محل خدمت خيابان جمهوری‪ ،‬دارا بودن مهارت فنی و‬ ‫شناخت قطعات الكترونيكی‪ ،‬دو سال سابقه فعاليت در زمينه‬ ‫قطعات الكترونيكی ‪ ،‬مسئوليت پذير و متعهد‪ ،‬برقراری ارتباط‬ ‫موثر با مشتريان‪ ،‬توانايی انجام كارهای تيمی ‪ ،‬حقوق و‬ ‫مزايای مناسب عيدی‪ ،‬سنوات‪ ،‬بيمه تكميلی‪ ،‬رعايت كليه‬ ‫موارد قانونی و برقراری بيمه تامين اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه به آدرس ايميل زير صورت پذيرد‬ ‫‪job@denay.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه دارویی جهت كار دردفتر تهران واقع در محدوده جردن به افراد ذيل نيازمند است‪:‬‬ ‫‪-1‬مدیربازاریابیدارایتحصيالتپزشکعمومی‪،‬دامپزشک‪،‬ليسانسيافوقليسانسبازرگانی‪،‬باآشنايی كافیبهاموربازاريابیدارويیوزبانانگليسی‬ ‫‪ -2‬حسابدار آقا‪ ،‬آشنا به حسابداری صنعتی از افراد دارای مشخصات فوق درخواست می شود‪.‬‬ ‫مشخصات و سوابق كاری خود را به آدرس ايميل زير ارسال فرمائيد ‪.‬‬ ‫‪mgc_job@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس بهداشت و ایمين‬ ‫جهت مسئول ‪ HSE‬و افسر ‪HSE‬‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار مفيد در زمينه پروژه های‬ ‫عمرانی ‪ -‬صنعتی‬ ‫(محل كار غرب تهران)‬ ‫‪niksm.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت توليدی صنعتی‬ ‫واقع در غرب تهران دعوت به همكاری مينمايد‪.‬‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫ليسانس مديريت بازرگانی (مرد)‪ ،‬مسلط به زبان عربی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪prsemp1@outlook.com‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 21‬ارديبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد‬ ‫معاون وزیر علوم ‪:‬‬ ‫هزینه‌هایدانشجوییافزایشیافت‬ ‫معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به افزایش هزینه‌های دانشجویی در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬باید در طول سال جاری برای افزایش این هزینه‌ها برنامه‌ریزی شود‪.‬محمدتقی نظرپور‬ ‫در گفتگو با مهر‪ ،‬با اشاره به راهکار وزارت علوم برای افزایش هزینه‌های دانشجویی گفت‪:‬‬ ‫ما امسال غیر از آن اعتباری که دولت برای مجموعه دانشگاهی قرار داده‪ ،‬اعتبار خاصی‬ ‫را نداریم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ولی توانسته‌ایم در سال گذشته اعتباری از هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫دریافت کرده و به دانشگاه‌ها ارائه دهیم که این اعتبار به تغذیه دانشجویی کمک کرده‬ ‫است همه می‌دانیم با توجه به شرایطی که پیش آمده دانشجویان ما از غذای سلف‌ها‬ ‫استقبال بیشتری می‌کنند‪.‬‬ ‫معاون اداری مالی وزارت علوم افزود‪ :‬به همین دلیل هزینه دانشگاه‌ها در این بخش اضافه‬ ‫می‌شود و باید در طول سال برای آن پیش بینی الزم را داشت تا مشکل دانشگاه‌ها را حل کنیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک بحث دیگر نیز این است که هزینه دانشگاه‌ها افزایش یافته است‬ ‫به عنوان مثال هزینه غذای تمام شده در ابتدای سال گذشته اگر بین ‪ 5‬تا ‪ 6‬هزار تومان‬ ‫بود اکنون باالی ‪ 10‬هزار تومان است که باید یک مسیر برای این موضوع پیدا کنیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫زمان و نحوه ثبت نام آزمون دانشنامه‬ ‫و گواهینامه دندانپزشکی اعالم شد‬ ‫سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه دندانپزشکی‪ ،‬در روز دوشنبه‪ ۴‬شهریور ‪۹۸‬‬ ‫در قالب آزمون کتبی و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬شهریور ماه‬ ‫در قالب آزمون شفاهی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس اعالم مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت‪ ،‬کلیه داوطلبان‬ ‫واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات (کلیه واحدها و پایان نامه) به پایان‬ ‫رسانده اند‪ ،‬باید از روز شنبه ‪ ۱۸‬خرداد تا شنبه ‪ ۲۵‬خردادماه از طریق سایت مرکز سنجش‬ ‫آموزش پزشکی به نشانی ‪ http://www.sanjeshp.ir‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫همچنین کلیه داوطلبان باید نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه توزیع‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬تعهدات و خدمات قانونی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پــــزشــــکی‬ ‫به آدرس ‪ http://tarh.behdasht.gov.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای ثبت نام در سامانه نیروی انسانی وزارت بهداشت شامل ‪-١‬گواهی‬ ‫ً‬ ‫معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه برای آقایان (صرفا برای کسانیکه خدمت سربازی‬ ‫انجام داده یا معاف بوده اند) ‪- 2‬نامه بنیاد ملی نخبگان (برای مشمولین نظام وظیفه‬ ‫که در این بنیاد مشغول انجام پروژه می‌باشند) ‪- 3‬تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه‬ ‫برای متأهلین و غیر مجردها ‪- 4‬مدارک مربوط به ایثارگری ‪- ٥‬مدارک مربوط به عضویت‬ ‫استعداد درخشان با تأیید دانشگاه محل تحصیل ‪- ٦‬تصویر سند تعهد محضری دوره‬ ‫دندانپزشکی عمومی (در صورت تعهد استانی) ‪- 7‬تصویر سند تعهد محضری دوره‬ ‫دستیاری ‪- 8‬تصویر حکم استخدام ‪- 9‬مدارک طرح نیروی انسانی ‪- ١٠‬مدارک مربوط به‬ ‫استفاده از شرایط بومی مدارک است‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای ثبت نام نیز شامل «اسکن عکس ‪ 3*4‬رنگی داوطلب» و «تکمیل‬ ‫فرم ثبت نام اینترنتی» می‌باشد‪.‬‬ ‫برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور نیز مدارکی همچون « اسکن عکس‬ ‫‪ 3*4‬رنگی داوطلب»‪« ،‬اسکن معرفی نامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون»‪،‬‬ ‫«اسکن صفحات اول و دوم شناسنامه «‪« ،‬تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی» الزم است‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬محلبرگزاریاینآزمون‪،‬دانشکدهدندانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران‬ ‫به نشانی کارگر شمالی‪ -‬باالتر از انرژی اتمی می‌باشد‪.‬‬ ‫شهریورماه آخرین فرصت ثبت نام در رشته‌های بدون کنکور‬ ‫فرص ــت ثب ــت ن ــام و انتخ ــاب رش ــته ب ــرای ش ــرکت در‬ ‫ً‬ ‫پذی ــرش دانش ــجو صرف ــا ب ــر اس ــاس س ــوابق تحصیل ــی در‬ ‫پذیــرش مهرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۸‬ابتــدای شــهریورماه ‪ ۹۸‬پایــان‬ ‫م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫حس ــین توکل ــی ‪ -‬مش ــاور عال ــی س ــازمان س ــنجش‬ ‫در گفتگ ــو ب ــا مه ــر گف ــت‪ :‬ثب ــت ن ــام و انتخ ــاب رش ــته‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای ش ــرکت در پذی ــرش دانش ــجو صرف ــا ب ــر اس ــاس‬ ‫س ــوابق تحصیل ــی آزم ــون سراس ــری مهرم ــاه س ــال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫دانش ــگاه‌ها و مؤسس ــات آم ــوزش عال ــی موض ــوع قان ــون‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۸‬موض ــوع قان ــون س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو‬ ‫بای ــد ب ــر اس ــاس ای ــن دفترچ ــه اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫مش ــاور عال ــی س ــازمان س ــنجش خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫ثبــت نــام در ایــن کدرشــته هــا از ‪ ۲۰‬اســفند ‪ ۹۷‬آغــاز شــده‬ ‫اس ــت و ت ــا ‪ ۶‬ش ــهریور ‪ ۹۸‬ادام ــه دارد و ت ــا چهارش ــنبه ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۵۱۴‬نفــر در ایــن روش‬ ‫ثب ــت ن ــام کرده‌ان ــد‪.‬‬ ‫توکل ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ثبت‌ن ــام و انتخ ــاب رش ــته‬ ‫ب ــرای گزین ــش در رش ــته‌های تحصیل ــی کـــه پذیـــرش در‬ ‫س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو در دانش ــگاه‌ها و مؤسس ــات‬ ‫آم ــوزش عال ــی مص ــوب ‪ ۱۰‬ش ــهریور س ــال ‪ ۹۲‬مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــالمی و مصوب ــات پانزدهمی ــن و ش ــانزدهمین‬ ‫جلس ــه ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو ‪ ۸‬و ‪۱۲‬‬ ‫دی‌م ــاه ‪ ۱۳۹۷‬ص ــورت می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬دفترچ ــه راهنم ــای ثبت‌ن ــام از ‪ ۱۷‬بهم ــن‬ ‫مــاه ‪ ۹۷‬منتشــر شــده اســت و تمامــی داوطلبــان متقاضــی‬ ‫ثبت‌ن ــام و انتخ ــاب رش ــته ب ــرای ش ــرکت در پذی ــرش‬ ‫ً‬ ‫دانش ــجو صرف ــا ب ــر اس ــاس س ــوابق تحصیل ــی در مه ــر م ــاه‬ ‫منصور غالمی‪:‬‬ ‫دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی‪ ،‬بهداشت و تخصصی خبر داد‬ ‫افزایش سقف نمره زبان آزمون ارشد پزشکی از سال آینده‬ ‫دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پایــه پزشــکی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫تخصصــی وزارت بهداشــت از برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای‬ ‫افزایــش ســقف نمــره زبــان در آزمــون کارشناســی ارشــد‬ ‫رشــته‌های علــوم پزشــکی ســال آینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر جمشــید حاجتــی در گفــت و گــو بــا ایســنا ضمــن‬ ‫اعــالم ایــن خبــر از افزایــش ضریــب زبــان در آزمون‌هــای‬ ‫‪ PH.D‬و کارشناســی ارشــد وزارت بهداشــت در ســال جــاری‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن افزایــش ضریــب از ســال جــاری‬ ‫اجرایــی می‌شــود و قــرار اســت و بــر اســاس مصوبــه شــورای‬ ‫ً‬ ‫برنامه‌ریــزی ایــن میــزان مجــددا در ســال ‪ ۹۹‬افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت امــا بایــد نتایــج وضعیــت امســال بــه ایــن شــورا‬ ‫فرســتاده شــود تــا بــر اســاس آن رونــد آن در ســال‌های آینــده‬ ‫بررســی شــود‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پایــه پزشــکی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫تخصصــی وزارت بهداشــت همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در آزمــون کارشناســی ارشــد رشــته‌های علــوم پزشــکی در‬ ‫ً‬ ‫گذشــته ســقفی بــرای زبــان تعییــن نشــده بــود امــا اخیــرا ایــن‬ ‫ســقف زبــان بــرای داوطلبــان ایــن آزمــون نیــز پیــش بینی شــده‬ ‫ً‬ ‫اســت‪ .‬مثــال در گذشــته مهــم نبــود داوطلــب چــه درصــدی‬ ‫از درس زبــان را کســب کنــد‪ ،‬امــا در حــال حاضــر عــالوه بر اینکه‬ ‫کل آزمــون کارشناســی ارشــد ســقف مشــخص دارد بــرای‬ ‫بــرای اولیــن بــار ســقفی در درس زبــان تعییــن شــده اســت‬ ‫و داوطلــب بایــد ‪ ۲۵‬درصــد کل نمــره زبــان را کســب کــرده‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر حاجتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بعــد از ارزیابی‌هــای‬ ‫مجــدد ممکــن اســت ســقف آزمــون زبــان دانشــجویان رشــته‬ ‫علــوم پزشــکی در دوره کارشناســی ارشــد در ســال‌های‬ ‫آینــده افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا تا کیــد بــر اینکــه تغییــری در روال آزمون‌هــای‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی وزارت بهداشــت‬ ‫ایجــاد نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مخاطبــان‬ ‫ایــن آزمون‌هــا افــرادی هســتند کــه از قبــل بــرای شــرکت در‬ ‫آن بــه لحــاظ شــکل آزمــون‪ ،‬ضرایــب‪ ،‬ســواالت‪ ،‬منابــع و‬ ‫مصاحبــه برنامــه ریــزی می‌کننــد‪ .‬بنابرایــن اگــر تغییــری در‬ ‫رونــد انجــام ایــن آزمون‌هــا انجــام شــود‪ ،‬از مدت‌هــا قبــل بــه‬ ‫اطــالع داوطلبــان خواهیــم رســاند‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پایــه پزشــکی ‪ ،‬بهداشــت‬ ‫و تخصصــی در خصــوص افزایــش ظرفیــت دانشــجو در‬ ‫آزمون‌هــای کارشناســی ارشــد و ‪ PH.D‬علــوم پزشــکی‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن بحث‌هایــی کــه در وزارت‬ ‫بهداشــت پیگیــری می‌شــود بررســی نیــاز بــه نیــروی انســانی‬ ‫در رشــته‌های مختلــف اســت‪ .‬ایــن مطالعــــــه از حــــــدود‬ ‫ســه ســال پیــش شــروع شــده و اگــر نتایــج ایــن مطالعــه‬ ‫مشــخص شــود ممکــن اســت ظرفیت‌هــای پذیــرش در‬ ‫رشــته‌های مختلــف پزشــکی تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حاجتــی افــزود‪ :‬ظرفیــت پذیــرش در رشــته‌های‬ ‫پزشــکی بــرای امســال نســبت بــه ســال گذشــته تغییــر‬ ‫خاصــی نکــرده اســت‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه تنگناهــای‬ ‫دانشــگاه‌ها در تأمیــن بودجــه تحصیــالت تکمیلــی بــه‬ ‫خصــوص در حــوزه پایان‌نامه‌هــا‪ ،‬ایــن مراکــز تمایلــی بــرای‬ ‫افزایــش ظرفیــت پذیــرش دانشــجو ندارنــد‪.‬‬ ‫وزارت علوم مدارک تقلبی افراد را باطل می‌کند‬ ‫آنه ــا در ح ــال بررس ــی اس ــت و م ــدرک آنه ــا را باط ــل‬ ‫می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رئيس‬ ‫حسابداری‬ ‫آقا‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی مکانيک‪ 5 ،‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫توانایی در انجام کار تيمی و سرپرستی پرسنل فنی‪ ،‬مسلط به فرآیندها و سيستم های ‪PM‬‬ ‫آشنایی کامل با برق صنعتی‪ ،‬مسلط به نگهداری و تعميرات ماشين آ الت صنعتی و تاسيسات‬ ‫آشنایی کامل با اصول ایمنی و حفاظت کار‪ ،‬مسلط به ‪ Office‬و نرم افزارهای تخصصی ‪PM‬‬ ‫دارای مدرک تحصيلی حداقل کارشناسی در رشته های صنایع‪ ،‬بازاریابی‪ MBA ،‬و یا سایر رشته های مرتبط‪ ‬‬ ‫دارا بودن سابقه کار مرتبط در زمينه محصوالت غذایی‪ ،‬مسلط به فرآیندهای بازاریابی و تحليل بازار‬ ‫آشنایی کامل با فرآیند طراحی محصول و تدوین طر ح های کسب و کار و امکان سنجی توليد محصوالت جدید‬ ‫آشنایی کامل با مفاهيم مدیریت استراتژیک و اصول و فنون مذا کره‬ ‫دارای مدرک تحصيلی کارشناسی گرافيک‪ ،‬دارای سابقه کاری مرتبط در حوزه صنایع غذایی‬ ‫مسلط به طراحی بسته بندی‪ ،‬کاتالوگ‪ ،‬لوگو و هویت بصری‪ ،‬آشنا به امور چاپ‬ ‫خالق و ایده پرداز در ارائه طر ح های جدید‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای گرافيکی (‪ILLUSTRATOR,‬‬ ‫‪)INDESIGN,PHOTOSHOP‬‬ ‫( ارسال نمونه کار به همراه رزومه الزامی می باشد)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫محصول‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫تهران‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪4‬‬ ‫طراح‬ ‫(گرافيست)‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫تهران‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪5‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫دارای مدرک تحصيلی حداقل کارشناسی در رشته حسابداری‪ ،‬با ‪ 7‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫مسلط به قوانين مالی‪ ،‬مالياتی و بیمه‪ ،‬مسلط به تهيه صورت های مالی‪ ،‬گزارشات مالی و قيمت تمام شده‬ ‫آقا ‪ /‬خانم‬ ‫تهران‬ ‫مسلط به خریدهای خارجی و اعتبارات اسنادی و تهيه اظهارنامه مالياتی و ارزش افزوده‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای مالی و ‪.Office‬‬ ‫شهرک‬ ‫سرپرست نت صنعتی‬ ‫شمس آباد‬ ‫کارشناس دفترمرکزی‬ ‫فضای مجازی تهران‬ ‫دارای مدرک تحصيلی کارشناسی در رشته های مرتبط‪ ،‬مسلط به مفاهيم فضای مجازی و راه اندازی شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬آشنا به عکاسی و موشن گرافيک‪ ،‬خالق و ایده پرداز‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای تخصصی(‪ILLUSTRATOR,A‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪.)FTEREFFECT,PREMIERE,PHOTOSHOP‬‬ ‫( ارسال نمونه کار به همراه رزومه الزامی می باشد)‪.‬‬ ‫گروه صنعتی و پژوهشی زر واقع در استان البرز در راستای توسعه سرمایه انسانی خود در نظر دارد‬ ‫(از ساکنين تهران ‪ ،‬البرز و قزوین) شایستگانی به شرح زیر در تمامی سطوح را به همکاری دعوت نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرکتی در غرب تهران جهت تكميل كادر نيروی انسانی‬ ‫خود به افراد واجد شرايط نيازمند است‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫يک نفر آقا و يک نفر خانم دارای مدرک كارشناسی حسابداری‬ ‫و باالتر با حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار مفيد در زمينه حسابداری‬ ‫انبادار‬ ‫يک نفر آقا با مدرک كاردانی يا كارشناسی با حداقل‬ ‫‪ 5‬سال سابقه كار مفيد در زمينه انبارداری ترجيحا‬ ‫در پروژه های ساختمانی‬ ‫عالقمندان رزومه خود را به آدرس پست الكترونيكی‬ ‫زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪maskanjahad@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام رئيس حسابداری و کارشناس مالی‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه كار مرتبط در حوزه مالی‪ ،‬مسلط به روش ها و‬ ‫رويه های مالی ‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای حسابداری مالی‬ ‫محل كار كيلومتر ‪17‬جاده مخصوص‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hr@yasco.org‬‬ ‫سن‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسيت‬ ‫‪2‬‬ ‫سيستم مدیریت‬ ‫کيفيت‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫مهندسی صنایع ‪ -‬تحليل‬ ‫سيستم ها و روشها‬ ‫آشنایی به مباحث تضمين کيفيت‪/‬آشنایی به تعالی سازمانی‬ ‫آشنایی به برنامه ریزی و تحليل سيستم‪/‬آشنا به ‪ERP/BPR‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منابع انسانی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‪  ‬‬ ‫مدیریت منابع انسانی‬ ‫آشنا به مدیریت منابع انسانی‬ ‫‪4‬‬ ‫اداری‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫مدیریت‬ ‫آشنا به مدیریت امور اداری‬ ‫‪5‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫‪6‬‬ ‫تحقيق و توسعه‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫‪7‬‬ ‫بازاریابی بین‬ ‫الملل(صادرات)‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫‪8‬‬ ‫بازرگانی بین‬ ‫الملل(واردات)‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫‪9‬‬ ‫بازاریابی و فروش‬ ‫داخلی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ - IT‬انفورماتيک‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم‬ ‫صنایع غذایی‬ ‫ً‬ ‫ترجيحا مدیریت بازرگانی‪-‬‬ ‫آشنایی با تحليل شرایط محيطی‪/‬آشنایی با اصول بازاریابی‬ ‫بازاریابی‬ ‫آشنایی با قوانين گمرکی‪/‬آشنائی با قوانين و مقررات صادرات و واردات‬ ‫مسلط به زبان انگليسی‬ ‫و سایر رشته های مرتبط‬ ‫ً‬ ‫ترجيحا مدیریت بازرگانی‪ -‬آشنایی به اصول سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی‪/‬آشنایی به اصول‬ ‫بین الملل‬ ‫مکاتبات تجاری به زبان انگليسی‪/‬آشنایی به قوانين امور گمرکی‪/‬آشنایی‬ ‫و سایر رشته های مرتبط‬ ‫به امور بارنامه و اسناد حمل‪/‬مسلط به زبان انگليسی‬ ‫ً‬ ‫ترجيحا مدیریت بازرگانی‪-‬‬ ‫آشنایی با تحليل شرایط محيطی‪/‬آشنایی با اصول بازاریابی‪/‬آشنایی با‬ ‫بازاریابی و سایر رشته های‬ ‫تکنيک های فروش‪/‬آشنایی با اصول و فنون مذا کره‬ ‫مرتبط‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫مسلط به امور فناوری اطالعات‪ ،‬زیر ساخت و شبکه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی جهت بکارگيری در سمت کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫و همچنين مسئول دفتر مدیر عامل با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ساکنين استان های‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫‪ ‬‬ ‫تمام وقت‬ ‫آقا‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط در پروژه های صنعتی‪/‬آشنایی‬ ‫به زبان انگليسی‪/‬تسلط کامل به نرم افزارهای ‪MSProject‬‬ ‫و ‪ Primavera‬و مجموعه نرم افزارهای ‪/Office‬تسلط‬ ‫کامل به مفاهيم حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه‪/‬آشنایی با‬ ‫استانداردهای کيفی‪/‬آشنایی با مفاهيم مدیریت پروژه‪/‬تسلط‬ ‫بر تدوین صورت‪/‬وضعيت ها و تحویل پروژه ها‪/‬تسلط بر تهيه‬ ‫گزارش تاخيرات‬ ‫بوشهر‪ ‬‬ ‫فارس‬ ‫منطقه عسلویه‬ ‫دارا بودن حداقل مدرک تحصيلی ليسانس در رشته های مدیریت‪،‬‬ ‫زبان و صنایع ‪/...‬تسلط کامل به زیرمجموعه نرم افزاری ‪/Office‬‬ ‫تسلط به مکالمه و نامه نگاری به زبان انگليسی‪/‬توانایی و مهارت‬ ‫در کار با نرم افزار اتوماسيون اداری‪/‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫تهران‬ ‫یک شرکت وارد کننده تجهيزات آزمایشگاهی‬ ‫‪2‬‬ ‫ليسانس‪ /‬فوق ليسانس با گرايش ژنتيک‬ ‫مسئول‬ ‫دفتر مدیریت‬ ‫‪ ‬‬ ‫تمام وقت‬ ‫خانم ‪ /‬اقا‬ ‫محل خدمت‬ ‫منطقه عسلویه‬ ‫دفتر تهران‬ ‫از متقاضيانواجدشرایطخواهشمندیمرزومه خود را بهآدرس ایميل زیر ارسالنمایند‪.‬‬ ‫درج عنوانش شغلی در موضوع ایميل الزامی است ‪ -‬آدرس ایميل‪hr@patsaind.com:‬‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار برای نصب‪ ،‬آموزشهای‬ ‫كاربردی تجهيزات بيولوژی و مولكولی‬ ‫كارشناس فروش ليسانس‬ ‫ارتباطات‬ ‫متقاضيان واجد شرایط ميتوانند رزومه خود را با ذ کر ردیف شغلی به ایميل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایميل‪cv.jobopp@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از متخصصين زير دعوت به همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫آشنایی به اصول و فنون مذا کره‪/‬آشنایی به اصول مدیریت رضایت‬ ‫مشتری‪/‬توانایی تحليل و تدوین محتوی‪/‬آشنایی به اصول روزنامه‬ ‫نگاری‪/‬آشنایی به اصول تشریفات‬ ‫ً‬ ‫آشنا و ترجيحا مسلط به صنعت شيرینی و شکالت‪/‬مسلط به زیان انگليسی‬ ‫محل کار‪ :‬هشتگرد‬ ‫شرکت توليدی‬ ‫‪job_hesabdar@yahoo.com‬‬ ‫رشته تحصيلی‬ ‫‪1‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ازواجدين شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرپرست حسابداری‬ ‫با حداقل ‪ 8‬سال سابقه كار‪ ،‬مسلط به حسابداری‬ ‫‪ -2‬حسابدار ارشد‬ ‫با حداقل ‪ 6‬سال سابقه كار‪ ،‬مسلط به حسابداری صنعتی و انبار‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ارائه گزارشات درون سازمانی ( بودجه )‪/‬تحليل صورت‌های مالی‬ ‫تهيه گزارشات مدیریت‪/‬آشنایی کامل با قوانين بورس و اوراق بهادار‬ ‫حسابداری مدیریت‪-‬‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬آقا‪/‬خانم مهندسی مالی‪ -‬حسابداری‬ ‫تحليل گر‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل و ذ کر عنوان شغلی به آدرس ایميل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایميل‪resume.hr@beheshtghandil.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استاد کم و دانشجوی زیاد از عوامل رواج‬ ‫پایان‌نامه فروشی‬ ‫غالم ــی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه آی ــا ای ــن‬ ‫فرهن ــگ در مراک ــز علم ــی آ کادمی ــک وج ــود دارد‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــه ه ــر ح ــال مس ــاله تقل ــب علم ــی تا کن ــون‬ ‫وج ــود داش ــته؛ یک ــی از موضوع ــات مه ــم دخی ــل در‬ ‫ای ــن رون ــد آن ب ــوده ک ــه بس ــیاری از دانش ــگاه‌های ب ــا‬ ‫ت ــوان ک ــم‪ ،‬تع ــداد زی ــادی دانش ــجو می‌گرفتن ــد و از‬ ‫آنج ــا ک ــه ب ــه دانش ــجویان تس ــلط نداش ــتند‪ ،‬آنه ــا‬ ‫نیـــز پایان‌نامـــه ســـفارش می‌دادنـــد و گرفتـــار ایـــن‬ ‫تورهـــای کاســـبکارانه می‌شـــدند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتبهشتقندیلنمايندهانحصاریمحصوالتدوغزالدر ايران‬ ‫در محيطی فعال و پويا بشرح ذيل در تهران استخدام می نمايد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫بخشنامه‌های مکرر به دانشگاه‌ها‬ ‫برای جلوگيری از تقلب علمی‬ ‫عض ــو ش ــورای عال ــی انق ــالب فرهنگ ــی اف ــزود‪:‬‬ ‫بـــه دانشـــگاه‌ها بخشـــنامه‌های مکـــرر شـــده و بـــه‬ ‫مج ــرد کش ــف هرگون ــه تخل ــف‪ ،‬تم ــام امتیازه ــای‬ ‫کســب شــده از آن مــدرک اعــم از مقالــه و پایان‌نامــه‬ ‫حـــذف می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی توضیـــح داد‪ :‬بـــه دانشـــگاه‌ها ابـــالغ شـــده‬ ‫ً‬ ‫حتمــا اســاتید بایــد کنتــرل و نظــارت زیــادی بــر روی‬ ‫کار دانشــجویان و نیــز کنتــرل دانشــگاه بــر تولیــدات‬ ‫علمـــی دانشـــجویان داشـــته باشـــند تـــا خـــدای‬ ‫نا ک ــرده تقل ــب علم ــی در دانش ــگاه‌ها دی ــده نش ــود‬ ‫نگی ــرد و اگ ــر م ــوردی وج ــود داش ــته باش ــد‪ ،‬بای ــد در‬ ‫وهل ــه اول خ ــود دانش ــگاه‌ها برخ ــورد کنن ــد‪.‬‬ ‫وزیـــر علـــوم گفـــت‪ :‬برخـــی مراکـــز پژوهشـــی در‬ ‫گذشـــته‪ ،‬مـــدارک الکـــی و تقلبـــی و بـــدون آزمـــون‬ ‫ب ــه اف ــراد دادن ــد ک ــه پرون ــده ت ــک ت ــک آنه ــا در ح ــال‬ ‫بررســـی اســـت و مـــدرک آنهـــا باطـــل می‌شـــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خانــه ملــت‪ ،‬منصــور غالمــی دربــاره‬ ‫رویکــرد وزارت علــوم در برخــورد بــا پایان‌نامــه فروشــی‬ ‫گفـــت‪ :‬در بحـــث مقابلـــه بـــا پایان‌نامـــه فروشـــی‬ ‫اقدام ــات خوب ــی انج ــام گرفت ــه و ب ــا کم ــک نی ــروی‬ ‫انتظام ــی و ق ــوه قضائی ــه ب ــا تع ــدادی از دفات ــری ک ــه‬ ‫اقـــدام بـــه تولیـــد مقالـــه و پایان‌نامـــه می‌کردنـــد‪،‬‬ ‫برخـــورد قضائـــی صـــورت گرفـــت و وســـایل آنهـــا‬ ‫ضب ــط ش ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلمــپ ‪ ۲۵‬واحــد در ایــن راســتا قــدم‬ ‫اولی ــه ب ــوده و خوش ــبختانه هماهنگی‌های ــی ک ــه در‬ ‫ط ــول ای ــن م ــدت انج ــام گرفت ــه‪ ،‬اث ــر ک ــرده و ای ــن‬ ‫برخـــورد اول می‌توانـــد گام‌هـــای بعـــدی را هـــم بـــه‬ ‫دنب ــال داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫وزی ــر عل ــوم ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن برخ ــی مراک ــز‬ ‫پژوهشـــی در گذشـــته مـــدارک الکـــی و تقلبـــی و‬ ‫ب ــدون آزم ــون ب ــه اف ــراد دادن ــد ک ــه پرون ــده ت ــک ت ــک‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی محل خدمت جنسيت‬ ‫ً‬ ‫آنه ــا صرف ــا ب ــر اس ــاس س ــوابق تحصیل ــی (مع ــدل کتب ــی‬ ‫ً‬ ‫دیپل ــم) ص ــورت می‌پذی ــرد منحص ــرا ب ــه ص ــورت اینترنت ــی‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫آشنا به تجهيزات مولكولی و بيولوژی‬ ‫ردیف‬ ‫فعالیت شغلی‬ ‫تجربه‬ ‫تخصص‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫ارسال رزومه به آدرس ايميل‪:‬‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و نوشتاری‪ ،‬آشنا به برنامه همکاران سیستم ‪،‬آشنا به برنامه ‪ ، office‬آشنا به قوانین کار و‬ ‫امور اجتماعی مالیات‪،‬منظم و وسواس به امور محوله‪ ،‬خالق و متعهد‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر مارکتینگ‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و نوشتاری‪ ،‬آشنا به دیچیتال مارکتینگ ‪ ،‬آشنا به بازار مارکتینگ بین الملل و خاورمیانه‪،‬‬ ‫خالق و متعهد‬ ‫‪estekhdam024@gmail.com‬‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل ‪hn998369@gmail.com‬‬ ‫ارسال فرمایید‪.‬‬
‫دهم رمضان سالروز وفات حضرت خدیجه (س) تسلیت باد‬ ‫شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 5 -1398‬رمضان ‪ 11 -1440‬می ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1151‬‬ ‫برای جذب متخصصان کارآمد منتشر شد‬ ‫فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب‬ ‫امریه سربازی در سازمان بازرسی‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور به منظور توسعه منابع انسانی و جذب متخصصان کارآمد‬ ‫در قالب امریه سربازی فراخوان داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد به منظور توسعه‬ ‫منابع انسانی و جذب متخصصان کارآمد در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و باالتر‬ ‫در رشته­‌ها و تخصص‌های«مالی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬بانکداری‪ ،‬بیمه‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و حقوق» از بین داوطلبان مرد واجد شرایط به‌صورت امریه خدمت‬ ‫سربازی در مراکز استان‌ها و تهران دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر مهم‪ :‬متقاضی محترم برای آپلودکردن رزومه صرفا از فایل مربوط به این سازمان‬ ‫استفاده شود‪ .‬در غیر این‌صورت رزومه‌هایی که مطابق با فرم مذکور نباشند‪ ،‬مشخصات‬ ‫آنان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫دستورالعمل فراخوان تدریس گروه‬ ‫معارف دانشگاه جامع ابالغ شد‬ ‫دس ــتورالعمل فراخ ــوان دع ــوت ب ــه هم ــکاری متقاضی ــان تدر ی ــس گ ــروه مع ــارف‬ ‫دانش ــگاه جام ــع از س ــوی مع ــاون آموزش ــی دانش ــگاه جام ــع ب ــه رؤس ــا‪ ،‬سرپرس ــتان‬ ‫واحده ــای اس ــتانی اب ــاغ ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرگ ــزاری ف ــارس ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه‬ ‫جامــع علمــی کار بــردی‪ ،‬دســتورالعمل فراخــوان دعــوت بــه همــکاری متقاضیــان تدر یــس‬ ‫گ ــروه مع ــارف ب ــرای اردیبهش ــت م ــاه امس ــال‪ ،‬دانش ــگاه جام ــع از س ــوی مخت ــار جالل ــی‬ ‫ج ــواران مع ــاون آموزش ــی دانش ــگاه ب ــه رؤس ــا‪ ،‬سرپرس ــتان واحده ــای اس ــتانی اب ــاغ ش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاو ن آموز ش ــی دانش ــگاه جا م ــع علم ــی کار ب ــردی گف ــت‪ :‬ا ی ــن د س ــتورالعمل‬ ‫در خصــوص نیازســنجی مدرســان دروس گــروه معــارف‪ ،‬بــا برنامــه ر یــزی و ظرفی ­‌‬ ‫تهــای در‬ ‫نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــرای ه ــر اس ــتان در ه ــر عن ــوان درس ب ــه تفکی ــک مرا ک ــز آموزش ــی ارس ــال‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مختــار جاللــی جــواران افــزود‪ :‬الزم اســت برنامه‌­ر یــزی و اقدامــات از ســوی واحدهــای‬ ‫اس ــتانی‪ ،‬مطاب ــق زم ــان بن ــدی اع ــام ش ــده ب ــه منظ ــور برگ ــزاری ه ــر چ ــه بهت ــر ای ــن فراخ ــوان‬ ‫بــه­عمــل آیــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫تفاهم نامه پوشش بیمه ای طرح مراقبت‬ ‫در منزل امضا می شود‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی خبر داد‬ ‫اعالم آخرین مهلت پرداخت جریمه مشموالن غایب‬ ‫رئی ــس س ــازمان وظیف ــه عموم ــی‬ ‫نی ــروی انتظام ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ح ــذف‬ ‫قان ــون جریم ــه مش ــموالن غای ــب‬ ‫در س ــال ‪ 98‬گف ــت‪ :‬اف ــرادی ک ــه ت ــا‬ ‫پای ــان فروردی ــن ‪ 98‬م ــدارک مر ب ــوط‬ ‫ب ــه معافی ــت قان ــون جریم ــه مش ــموالن‬ ‫غای ــب را تکمی ــل کرده‌ان ــد‪ ،‬فق ــط ت ــا‬ ‫پای ــان امس ــال فرص ــت دارن ــد مبل ــغ‬ ‫جریم ــه را ب ــه ص ــورت نق ــدی و ی ــا‬ ‫اقس ــاط وار ی ــز کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪،‬‬ ‫ســردار تقــی مهــری بــا اشــاره بــه حــذف‬ ‫قان ــون جریم ــه مش ــموالن غای ــب در‬ ‫س ــال ‪ ،98‬اظه ــار داش ــت‪ :‬قان ــون‬ ‫جریم ــه مش ــموالن غای ــب ب ــه منظ ــور‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف مش ــموالن دارای بی ــش از ‪ 8‬س ــال‬ ‫غیب ــت س ــربازی‪ ،‬از س ــال ‪ 94‬ت ــا پای ــان س ــال ‪97‬‬ ‫اجرای ــی ش ــده و ب ــه دلی ــل تأمی ــن نی ــروی انس ــانی‬ ‫س ــرباز نیروه ــای مس ــلح در س ــال ج ــاری ای ــن ط ــرح‬ ‫ح ــذف ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه بی ــش از ی ــک‬ ‫ص ــد ه ــزار نف ــر از ثب ــت ن ــام کنن ــدگان‬ ‫قان ــون جریم ــه مش ــموالن غای ــب؛ مبل ــغ‬ ‫جریم ــه را پرداخ ــت نکرده‌ان ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫اف ــرادی ک ــه ت ــا پای ــان فروردی ــن م ــاه ‪98‬‬ ‫م ــدارک مر ب ــوط ب ــه معافی ــت قان ــون‬ ‫جریم ــه مش ــموالن غای ــب را تکمی ــل‬ ‫کرده‌انــد‪ ،‬فقــط تــا پایــان امســال فرصــت‬ ‫دارن ــد ت ــا مبل ــغ جریم ــه را ب ــه ص ــورت‬ ‫نق ــدی و ی ــا اقس ــاط وار ی ــز کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــردار تق ــی مه ــری خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬مش ــموالن غای ــب می‌بایس ــت ه ــر‬ ‫چ ــه س ــریع‌تر وضعی ــت خدمت ــی خ ــود‬ ‫را تعیی ــن تکلی ــف کنن ــد‪ ،‬در غی ــر ای ــن‬ ‫ص ــورت ب ــا محرومیت‌ه ــای اجتماع ــی‬ ‫بیش ــتری مواج ــه خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران تشریح کرد‬ ‫نرخ حق بیمه و شرایط بازنشستگی‬ ‫«زنان خانه‌دار »‬ ‫مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی غ ــرب ته ــران در ب ــاره‬ ‫بیم ــه زن ــان خانـ ـه‌دار توضیحات ــی داد و گف ــت‬ ‫ک ــه یک ــی از دغدغه‌ه ــای زن ــان خانـ ـه‌دار‪ ،‬آین ــده‬ ‫آن‌هاســت لــذا بــه منظــور از بیــن بــردن دغدغــه ایــن‬ ‫زن ــان بیم ــه ای ــن گ ــروه را در دس ــتور کار ق ــرار دادی ــم‬ ‫و ب ــر ای ــن اس ــاس ق ــرار ش ــد زن ــان خانـ ـه‌دار از ‪ ۱۸‬ت ــا‬ ‫‪ ۵۰‬ســالگی در صــورت تمایــل بــه نزدیکتریــن شــعبه‬ ‫مح ــل س ــکونت خ ــود مراجع ــه و درخواس ــت بیم ــه‬ ‫کننــد البتــه زنــان مجــرد هــم مــی تواننــد درخواســت‬ ‫بدهن ــد و از ای ــن فرص ــت بهره‌من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫ناهی ــد حی ــدری در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬در‬ ‫ای ــن ب ــاره اف ــزود‪ :‬ن ــرخ ح ــق بیم ــه زن ــان خان ــه دار از‬ ‫‪ ۱۲‬ت ــا ‪ ۱۸‬درص ــد بس ــته ب ــه ن ــوع خدم ــات ب ــرای ای ــن‬ ‫گ ــروه متف ــاوت اس ــت ک ــه می‌توانن ــد یک ــی از آنه ــا را‬ ‫انتخ ــاب کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬خدماتـی کـه بـا نـرخ ‪ ۱۲‬درصـد‬ ‫ارائـه می‌شـود شـامل خدمـات بازنشسـتگی و فـوت‬ ‫بعـد از بازنشسـتگی اسـت‪ .‬خدمـات بـا نـرخ ‪۱۴‬‬ ‫درصـد شـامل بازنشسـتگی فـوت قبـل و بعـد از‬ ‫بازنشسـتگی اسـت و کاملتریـن خدمت مـا بیمه ‪۱۸‬‬ ‫درصـد دارد کـه بازنشسـتگی قبـل و بعـد فـوت و از‬ ‫کار افتادگـی را شـامل می‌شـود و زنـان خانـه‌دار اعم از‬ ‫متاهـل و مجـرد مـی تواننـد خـود را بیمـه کننـد‪.‬‬ ‫مدی ــر کل تامی ــن اجتماع ــی غ ــرب ته ــران ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه پای ــه اولی ــه پرداخ ــت ح ــق بیم ــه ب ــرای‬ ‫ن ــرخ ‪ ۱۲‬درص ــد ‪ ۱۸۰‬ه ــزار توم ــان و ب ــرای ن ــرخ ‪۱۸‬‬ ‫درص ــد ‪ ۲۵۰‬ه ــزار توم ــان اس ــت گف ــت‪ :‬ای ــن مبل ــغ‬ ‫غی ــر از خدم ــات درمان ــی اس ــت و س ــرانه درم ــان نی ــز‬ ‫ب ــه آن اضاف ــه می‌ش ــود‪ .‬س ــرانه درم ــان امس ــال هن ــوز‬ ‫مش ــخص نش ــده ام ــا س ــال قب ــل ح ــدود ‪ ۴۰‬ه ــزار‬ ‫توم ــان ب ــود‪.‬‬ ‫حی ــدری در پاس ــخ ب ــه اینک ــه ا گ ــر زن خانـ ـه‌دار‬ ‫متاهل ــی تح ــت بیم ــه همس ــر خ ــود ق ــرار داش ــته‬ ‫باش ــد بای ــد چ ــه کن ــد؟ گف ــت‪ :‬مش ــکلی وج ــود‬ ‫ن ــدارد و زن ــان خانــه‌داری ک ــه تح ــت پوش ــش بیم ــه‬ ‫همسرش ــان هس ــتند نی ــز م ــی توانن ــد خ ــود را بیم ــه‬ ‫کنن ــد ام ــا س ــرانه درم ــان را الزم نیس ــت بپردازن ــد و‬ ‫از دفترچ ــه درمان ــی ک ــه تح ــت تکف ــل همسرش ــان‬ ‫هس ــتند اس ــتفاده می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره ش ــرایط بازنشس ــتگی زن ــان خانـ ـه‌دار‬ ‫نی ــز اظه ــار ک ــرد‪ :‬بازنشس ــتگی آنه ــا طب ــق ش ــرایط‬ ‫ع ــام س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی اس ــت‪ .‬یعن ــی در‬ ‫‪ ۴۵‬س ــالگی ب ــا ‪ ۳۰‬س ــال س ــابقه و ‪ ۵۵‬س ــالگی ب ــا ‪۲۰‬‬ ‫س ــال س ــابقه م ــی توانن ــد درخواس ــت بازنشس ــتگی‬ ‫بدهن ــد‪.‬‬ ‫حی ــدری ادام ــه داد‪ :‬در ته ــران ‪ ۵‬ه ــزار زن‬ ‫خانـه‌دار دار یــم و اســتقبال بســیار خــوب بــود بــه گونـه‌ای‬ ‫ک ــه س ــال گذش ــته ‪ 13.5‬درص ــد رش ــد در ای ــن تع ــداد‬ ‫را ش ــاهد بودی ــم‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی غ ــرب ته ــران در‬ ‫ادام ــه در ب ــاره تف ــاوت بیم ــه خو ی ــش فرم ــا ب ــا بیم ــه‬ ‫زن ــان خانـ ـه‌دار اظه ــار ک ــرد‪ :‬در بیم ــه خو ی ــش فرم ــا‬ ‫فــردی کــه مراجعــه کنــد بایــد صاحــب شــغل باشــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قب ــا خانـ ـه‌داری را ش ــغل لح ــاظ نمی‌کردی ــم ک ــه ب ــا‬ ‫مصوب ــه بیم ــه زن ــان خان ـه‌دار اکن ــون خان ــه داری نی ــز‬ ‫ی ــک ش ــغل محس ــوب م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫طرح مجلس برای تبدیل نیروهای‬ ‫قراردادی پیام نور به پیمانی‬ ‫مع ــاون پرس ــتاری وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی گف ــت‪ :‬ب ــه زودی‬ ‫تفاه ــم نامـ ـه‌ای بی ــن معاون ــت پرس ــتاری و س ــازمان بیم ــه س ــامت در راس ــتای‬ ‫تعه ــدات طرفی ــن ‏در م ــورد ط ــرح مراقب ــت در من ــزل امض ــا می‌ش ــود‪.‬‏‬ ‫ب ــه گ ــزارش س ــازمان بیم ــه س ــامت‪ ،‬مر ی ــم حضرت ــی در ب ــاره پوش ــش بیم ــه ای‬ ‫ط ــرح مراقب ــت در من ــزل اف ــزود‪ :‬در ای ــن ط ــرح بیم ــار ‏می‌توان ــد هم ــان مراقب ــت‬ ‫پرس ــتاری ک ــه ق ــرار اس ــت در بیمارس ــتان در یاف ــت کن ــد را کن ــار خان ــواده و در من ــزل‬ ‫داش ــته باش ــد‪.‬‏‬ ‫و ی بی ــان ک ــرد‪ :‬بس ــته‌های خدمت ــی ط ــرح مراقب ــت در من ــزل توس ــط ی ــک گ ــروه‬ ‫تخصص ــی ب ــرای ‪ 5‬بیم ــاری تهی ــه و تدو ی ــن ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن ط ــرح ب ــه ‏ص ــورت‬ ‫آزمایش ــی در ‪ 6‬اس ــتان اردبی ــل‪ ،‬کرم ــان‪ ،‬ته ــران‪ ،‬هم ــدان‪ ،‬ی ــزد و گی ــان اجرای ــی‬ ‫می‌ش ــود ‪.‬‏‬ ‫مع ــاون وز ی ــر بهداش ــت ادام ــه داد‪ :‬نتیج ــه اج ــرای ط ــرح مراقب ــت در من ــزل پ ــس از‬ ‫اج ــرای آزمایش ــی در ای ــن اس ــتان‌ها و پوش ــش بیمـ ـه‌ای آن‪ ،‬‏بررس ــی می‌ش ــود و س ــپس‬ ‫ب ــه ص ــورت سراس ــری ب ــا هم ــکاری معاون ــت درم ــان‪ ،‬معاون ــت پرس ــتاری و س ــازمان‬ ‫بیم ــه س ــامت در کل کش ــور ‏اجرای ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‏‬ ‫حضرت ــی گف ــت‪ :‬ای ــن ی ــک ط ــرح ‏ب ــزرگ محس ــوب می‌ش ــود ک ــه می‌توان ــد تح ــول‬ ‫بزرگ ــی در نظ ــام س ــامت کش ــور ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫فراخوان جذب نیروی کار پروژه ای در‬ ‫جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی واح ــد عالم ــه طباطبای ــی ب ــه منظ ــور تکمی ــل نی ــروی م ــورد نی ــاز‬ ‫پ ــروژه ای خ ــود دع ــوت ب ــه هم ــکار م ــی کن ــد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار ‪ ،‬ابزاره ــای م ــورد نیاز ب ــرای ش ــرکت درای ــن فراخ ــوان‪،‬‬ ‫گوش ــی موبای ــل دوربی ــن دار ب ــا اندرو ی ــد ‪ 5‬وباالات ــر اس ــت ‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان درصــورت تمایــل جهــت ثبــت نــام و تکمیــل مــدارک باهمــراه داشــتن‬ ‫‪ 2‬قطعــه عکــس پشــت نو یــس شــده و کپــی کارت ملــی و کپــی شناســنامه الزامــی اســت ‪.‬‬ ‫متقاضی ــان م ــی توانن ــد ب ــه ته ــران ‪ ،‬خیاب ــان کر ی ــم خ ــان زن ــد ‪ ،‬نب ــش خیاب ــان آب ــان‬ ‫ش ــمالی ( عض ــدی ش ــمالی ) ‪،‬س ــاختمان دانش ــگاه عالم ــه طباطبای ــی طبق ــه اول ‪،‬‬ ‫معاون ــت پژوهش ــی جه ــاد دانش ــگاهی عالم ــه طباطب ــای مراجع ــه نمای ــد ‪.‬‬ ‫همچنی ــن جه ــت اط ــاع ازش ــرایط و ن ــوع هم ــکاری درس ــاعات اداری ب ــا ش ــماره‬ ‫‪ 88911001-2‬تم ــاس حاص ــل نماین ــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی البرز اعالم کرد فردی که از طریق فضای مجازی‬ ‫مرتکب یکصد فقره کالهبرداری از جویندگان کار در این استان شده‬ ‫بود‪ ،‬شناسایی و دستگیر شد‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان درگفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در پی‬ ‫شکایتی خانمی به پلیس فتا استان البرز مبنی براینکه درفضای‬ ‫مجازی بافردی آشنا شده و با وعده ایجاد اشتغال از وی کالهبرداری‬ ‫کرده است‪ ،‬موضوع به صورت ویژه دردستورکار کارشناسان پلیس فتا‬ ‫قرارگرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با تحقیقات بیشتر مشخص که متهم در شبکه‬ ‫های اجتماعی اقدام به ایجاد یک کانال با عنوان کاریابی کرده و پس‬ ‫از شناسایی طعمه ها از آن ها کالهبرداری می کرده است‪.‬‬ ‫محمدیان خاطرنشان کرد که کارشناسان پلیس فتا در یک اقدام‬ ‫غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند که وی ابتدا منکر هرگونه جرم خود‬ ‫شدلیکن پس از مواجه شدن با مستندات به جرم خود اعتراف کرد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز افزود‪ :‬متهم در اعترافات خود اقرارکرد‬ ‫که برای ثبت نام کاراز متقاضیان مبلغی را دریافت و سپس اقدام به‬ ‫مسدود کردن کاربرمی کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت که متهم تاکنون ‪ 100‬نفر را به این روش فریب داده‬ ‫و مبلغ کالهبرداری حدود یک میلیارد ریال برآوردشده است‪.‬‬ ‫محمدیان افزود‪ :‬چنانچه افرادی به این شیوه مورد کالهبرداری‬ ‫مجازی قرارگرفتند می توانند به پلیس فتا استان البرز واقع درمیدان‬ ‫طالقانی شمالی کرج مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی یادآورشد‪ :‬هموطنان می توانند از طریق راه ارتباطی سایت‬ ‫پلیس فتا به آدرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از آخرین هشدارهای‬ ‫سایبری و روش های پیشگیری از سایر جرائم مطلع شوند‪.‬‬ ‫وی تا کید کرد که بانوان برای تقاضای اشتغال به مراکز و کاریابی‬ ‫های مجاز مراجعه و فریب تبلیغاتی مثل حقوق باال به ویژه درفضای‬ ‫مجازی را نخورند‪.‬‬ ‫شبکه‌سازی؛‬ ‫ایج ــاد ش ــده ک ــه ای ــن نیروه ــا ب ــه نیروه ــای پیمان ــی‬ ‫تبدی ــل ش ــوند‪ .‬البت ــه نیروه ــای ق ــراردادی دانش ــگاه‪،‬‬ ‫میــزان حقوقــی کــه دریافــت می‌کننــد برابــر نیروهــای‬ ‫پیمان ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬س ــال گذش ــته ب ــر‬ ‫نامه‌ه ــای ز ی ــادی در دانش ــگاه پی ــام ن ــور اج ــرا‬ ‫ش ــد ک ــه می‌ت ــوان ب ــه چاب ــک س ــازی‪ ،‬ش ــفافیت و‬ ‫قانونم ــداری اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫زمانــی گفــت‪ :‬ســند راهبــردی ‪ ۲۰‬ســاله دانشــگاه‬ ‫س ــال گذش ــته تدو ی ــن ش ــد ک ــه برنام ــه عملیات ــی ‪۵‬‬ ‫س ــاله اول آن‪ ،‬تهی ــه ش ــده اس ــت‪ .‬اص ــاح ه ــرم‬ ‫هیئ ــت علم ــی از جمل ــه برنامه‌ه ــای دیگ ــری‬ ‫اس ــت ک ــه در س ــال گذش ــته اج ــرا ش ــد و ‪ ۴۴‬درص ــد‬ ‫اســتادیار بــه بــاال بــه ‪ ۵۰‬درصــد رســید و بــا مأمور یــت‬ ‫‪ ۵۳۰‬مر ب ــی دانش ــگاه ب ــرای اخ ــذ م ــدرک دکت ــرا‪،‬‬ ‫موافق ــت ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ ۹۰۰ :‬نف ــر از اعض ــای هیئ ــت‬ ‫علم ــی دانش ــگاه پی ــام ن ــور در ط ــول س ــال گذش ــته‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف ش ــدند‪ .‬همچنی ــن ‪ ۱۴‬میلی ــارد‬ ‫توم ــان وام تحصی ــل ب ــرای دانش ــجویان ش ــهریه پ ــرداز‬ ‫پی ــام ن ــور اخ ــذ ش ــد‪ .‬ب ــا س ــه بان ــک عام ــل صحب ــت‬ ‫کردی ــم ت ــا ب ــه ای ــن دانش ــجویان وام ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مجمــع خیریــن و حامیــان دانشــگاه پیــام‬ ‫ن ــور ایج ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫نیرو ی ــی ج ــذب نش ــد ت ــا م ــا ‪ ۸۹۴‬عض ــو هیئ ــت‬ ‫علم ــی ک ــه ب ــه ص ــورت اس ــاتید پیمان ــی مش ــروط‬ ‫ق ــراردادی و دس ــتیار علم ــی فعالی ــت می‌کردن ــد را‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف کنی ــم‪ ۶۷۷ .‬نف ــر تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫ش ــدند‪ ۲۱۷ .‬نف ــر نی ــز در ح ــال تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫هس ــتند‪ .‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه برخ ــی از ای ــن اف ــراد از‬ ‫نظ ــر علم ــی‪ ،‬س ــطح قاب ــل قبول ــی ندارن ــد ب ــا مرک ــز‬ ‫ج ــذب وزارت عل ــوم رایزن ــی کردی ــم ت ــا مس ــاعدت‬ ‫الزم را ب ــا آن ــان داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫زمان ــی ب ــه س ــاماندهی مرا ک ــز و واحده ــای ای ــن‬ ‫دانش ــگاه اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬مرا ک ــزی از دانش ــگاه‬ ‫کــه دارای مشــکل دانشــجو هســتند بــه مرکــز نــوآوری‬ ‫تبدی ــل ش ــده و ی ــا تغیی ــر مأمور ی ــت داده‌ان ــد ول ــی‬ ‫برخ ــی از مرا ک ــز در مناط ــق مح ــروم و اس ــتراتژیک‬ ‫هس ــتند ک ــه از آنه ــا حمای ــت می‌کنی ــم‪.‬‬ ‫وزیر کار‪:‬‬ ‫بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران‬ ‫اجرا می‌شود‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در خصوص‬ ‫بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران گفت‪ :‬در‬ ‫صورتاحراز سوابقبازنشستگی‪،‬مستمریخبرنگاران‬ ‫توسط سازمان تأمین اجتماعی برقرار می‌شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر‪ ،‬محمــد شــریعتمداری‬ ‫دستگیری کالهبردار کاریابی‬ ‫مجازی در البرز‬ ‫■□■‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد‪:‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه پی ــام ن ــور گف ــت‪ :‬براس ــاس‬ ‫ط ــرح مجل ــس نیروه ــای ق ــراردادی ای ــن دانش ــگاه ب ــه‬ ‫نیروه ــای پیمان ــی تبدی ــل خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬دکت ــر محمدرض ــا زمان ــی در‬ ‫مراس ــم پاسداش ــت مق ــام معل ــم ک ــه ب ــا حض ــور وز ی ــر‬ ‫عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری در س ــازمان مرک ــزی‬ ‫دانش ــگاه پی ــام ن ــور برگ ــزار ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬دانش ــگاه‬ ‫پی ــام ن ــور از ح ــدود ‪ ۳۰‬س ــال قب ــل ب ــا رس ــالت‬ ‫جدیــدی تعر یــف و قــرار شــد در اهــداف مشــخصی‬ ‫در عرص ــه آم ــوزش عال ــی فعالی ــت کن ــد‪.‬‬ ‫زمان ــی گف ــت‪ :‬دانش ــگاه دارای ‪ ۴۰۰‬ه ــزار‬ ‫دانش ــجوی فع ــال‪ ۳۸۰۰ ،‬عض ــو هیئ ــت علم ــی‪۷۶ ،‬‬ ‫رشــته در مقطــع کارشناســی‪ ۸۷ ،‬رشــته کارشناســی‬ ‫ارش ــد‪ ۲۸ ،‬رش ــته در مقط ــع دکت ــرا و ‪ ۱۵‬ه ــزار رش ــته‬ ‫مح ــل در سراس ــر کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه پی ــام ن ــور تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫ای ــن دانش ــگاه دارای بی ــش از ی ــک میلی ــون ف ــارغ‬ ‫التحصی ــل‪ ۵۰۰ ،‬مرک ــز فع ــال و ‪ ۵۵‬نمایندگ ــی در‬ ‫س ــایر کش ــورها اس ــت‪.‬‬ ‫زمانــی ادامــه داد‪ :‬دانشــگاه دارای حــدود ‪ ۵‬هــزار‬ ‫نی ــروی ق ــراردادی اس ــت ک ــه طرح ــی در مجل ــس‬ ‫فرمانده انتظامی البرز اعالم کرد‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ط ــی نامـ ـه‌ای در‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهش ــت ‪ ۹۸‬اع ــام ک ــرد‪ :‬مس ــتند ب ــه م ــاده ‪۱۱‬‬ ‫آئین‌نامــه اجرایــی تبصــره «‪ »۲‬الحاقــی مــاده ‪ ۷۶‬قانــون‬ ‫تأمی ــن اجتماع ــی موض ــوع تصو ی ــب نام ــه هی ــأت‬ ‫ً‬ ‫وز یــران در خصــوص شــغل خبرنــگاری صراحتــا ایــن‬ ‫ش ــغل ب ــه عن ــوان مش ــاغل س ــخت و ز ی ــان‌آور اس ــت و‬ ‫مصادی ــق آن ط ــی مصوب ــات هی ــأت وز ی ــران تصر ی ــح‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بدیهــی در صــورت ارائــه درخواســت متقاضیــان‬ ‫ب ــه دبیرخان ــه کمیته‌ه ــای اس ــتانی بررس ــی مش ــاغل‬ ‫س ــخت و ز ی ــان‌آور سراس ــر کش ــور مرات ــب توس ــط‬ ‫کمیت ‌هه ــای اس ــتانی م ــورد تطبی ــق ق ــرار گی ــرد و در‬ ‫ص ــورت اح ــراز س ــوابق بازنشس ــتگی مس ــتمری آنه ــا‬ ‫توس ــط س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی برق ــرار ش ــود‪.‬‬ ‫راهکار مشاور وزیر علوم‬ ‫برای حل مشکل اشتغال‬ ‫دانش‌آموختگان زبان‬ ‫مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم گفت‪ :‬درخصوص‬ ‫بحث دانش آموختگان و اشتغال آنان‪« ،‬شبکه‌سازی» بسیار الزم‬ ‫به نظر می‌رسد و در این راستا ایجاد یک بانک اطالعاتی به منظور‬ ‫پایش وضعیت دانش‌آموختگان مسئله‌ای اساسی است که در آن‬ ‫فارغ التحصیالن بر اساس دوره‌های مختلف و کیفیت اشتغال مورد‬ ‫ارزیابی قرار گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور وزیر علوم‬ ‫و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬با حضور در‬ ‫دانشگاه‌های یزد‪ ،‬اردکان و میبد‪ ،‬در جلسات جداگانه‌ای با هیأت‬ ‫رئیسه دانشگاه و خیرین دانشگاهی دیدار و گفت‌وگو و از اقدامات‬ ‫انجام شده در این سه دانشگاه در سال ‪ ۱۳۹۷‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫دکتر حسین عسکریان‌ابیانه دبیر ستاد خیرین وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری در جلسه‌ای جداگانه با حضور رئیس دانشگاه‬ ‫و هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه یزد‪ ،‬شبکه سازی را بستری‬ ‫هموار برای حل مشکل اشتغال دانش‌آموختگان عنوان کرد‪.‬‬ ‫دکتر عسکریان ابیانه ادامه داد‪ :‬درخصوص بحث دانش‬ ‫آموختگان و اشتغال آنان شبکه‌سازی بسیار الزم به نظر می‌رسد و‬ ‫در این راستا ایجاد یک بانک اطالعاتی به منظور پایش وضعیت‬ ‫دانش‌آموختگان مسئله‌ای اساسی است که بر اساس دوره‌های‬ ‫مختلف و کیفیت اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!