صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۲۸

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1128

هفته نامه بازار کار شماره 1128

‫استخدام‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫استخدام در‬ ‫بانک‬ ‫ایران زمین‬ ‫استخدام در‬ ‫شرکت صنعتی‬ ‫داداش برادر‬ ‫شونیز‬ ‫استخدام‬ ‫در شرکت انتقال‬ ‫داده های حلما‬ ‫گستر خاورمیانه‬ ‫استخدام در‬ ‫بیمارستان‬ ‫صارم‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫وزیر کار در پاسخ به بازارکار تشریح کرد‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های‬ ‫اشتغالزای دولت و تغییر‬ ‫در شیوه پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫زنان روستایی گنجی پنهان‬ ‫برای توسعه کارآفرینی‬ ‫‪13‬‬ ‫بررسی شیوه‌های اشتغال و‬ ‫کاریابی برای دانشجویان رشته‬ ‫علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫دعوت به همکاری در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تهران بزرگ‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫هرمزگان استخدام‬ ‫می کند‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫در ردیف‌های مختلف شغلی ثبت نام می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫رئيس این مرکز خبر داد‬ ‫برگزاری آزمون وکالت‬ ‫مرکز امور مشاوران حقوقی‬ ‫قوه قضائیه درسال آینده‬ ‫رئي ــس مرک ــز ام ــور مش ــاوران حقوق ــی و کارشناس ــان ق ــوه قضائي ــه ب ــا اش ــاره ب ــه ع ــدم برگ ــزاری آزم ــون وکال ــت‬ ‫توس ــط ای ــن مرک ــز درس ــال ج ــاری گف ــت‪ :‬ای ــن مس ــئله ب ــه دلی ــل برگ ــزاری آزم ــون مش ــاوران خان ــواده و همچنی ــن‬ ‫ً‬ ‫وج ــود برخ ــی مش ــکالت اجرای ــی اس ــت ام ــا س ــعی می‌کنی ــم س ــال آین ــده حتم ــا آزم ــون وکال ــت را برگ ــزار کنی ــم‪.‬‬ ‫مت ــن کام ــل خب ــر در صفح ــه ‪ 3‬درج ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫صدور مجوز استخدام‬ ‫‪۱۳۰۰‬حق‌التدریس فنی و حرفه ای‬ ‫‪5‬‬ ‫بیکاری ‪ ۳۰‬هزار پرستار به دلیل‬ ‫صادر نشدن مجوز استخدام‬ ‫راهیابی دالالن به بازار داغ آزمون وکالت‬ ‫‪10‬‬ ‫پیش‌بینی جریمه ‪ ۵‬تا ‪ ۴۰‬میلیونی‬ ‫برای کاریابی‌های الکترونیکی غیرمجاز‬ ‫در گفت و گو با بازارکار اعالم شد‬ ‫ظرفیت صنعت چرم برای ایجاد‬ ‫یک و نیم میلیون فرصت شغلی‬ ‫‪2‬‬ ‫هو الباقی‬ ‫فراخوان استقرار واحدهای فناوری و نوآور‬ ‫هو الباقی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای دکتر سید علی نادردهقانی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای محمد جواد فیض‬ ‫درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫درگذشــت برادر گرامیتان را تســلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫ســبحان برای آن مرحوم آمــرزش و رحمت واســعه الهی و برای‬ ‫متعــال بــرای آن مرحوم آمرزش و رحمت واســعه الهــی و برای‬ ‫خانواده‌ محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫خانواده‌ محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫هو الباقی‬ ‫هو الباقی‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫پارک ملی علوم‪ ،‬فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای مهندس مرتضی تیموری‬ ‫فرایند پذیرش شرکت‌های خالق و فناور فرهنگی‪ ،‬تیم‌های نوآور در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای علی بذری‬ ‫پارک ملی علوم‪ ،‬فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی آغاز و شرکت‌های متقاضی به‌منظور ارائه درخواست‬ ‫ســبحان برای آن مرحوم آمــرزش و رحمت واســعه الهی و برای‬ ‫می‌توانند تا تاریخ ‪ 97 /08/21‬از طریق رایانامه ‪ TDCPARKTECHNOLOGY@GMAIL.COM‬با ذکر‬ ‫درگذشــت پدر ارجمندتان را تســلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫خانواده‌ محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫عنوان «درخواست استقرار »‪ ،‬یا از طریق نمابر ‪ 021-43854147‬و یا به آدرس اشرفی اصفهانی روبروی‬ ‫درگذشــت پــدر ارجمندتان ابو الشــهید حاج علــی تیموری را‬ ‫تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند سبحان برای آن مرحوم آمرزش‬ ‫و رحمت واســعه الهی و برای خانواد ‌ه محترم و ســایر بازماندگان‬ ‫صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫هو الباقی‬ ‫تیراژه خیابان شهید قموشی کوچه هما دانشگاه علم و فرهنگ طبقه ششم پارک ملی علوم‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫نرم و صنایع فرهنگی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای محمود حیدری‬ ‫درگذشــت پدر ارجمندتان را تســلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫ازجمله مزیت‌های پیش‌بینی‌شده استقرار عبارت‌اند از‪:‬‬ ‫منــان بــرای آن مرحوم آمــرزش و رحمت واســعه الهــی و برای‬ ‫خانواده‌ محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫◄ تأمین فضای استقرار و امکانات اداری در قالب دفاتر تجهیز شده‪ ،‬سالن‌های همایش‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫جلسات و کنفرانس‪...‬‬ ‫◄ برگزاری دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی در حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی‬ ‫◄ خدمات مشاوره مهندسی‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫◄ سایر مزایای قانونی مرتبط با شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری‬ ‫مدارک موردنیاز‬ ‫• مدارک قانونی ثبت شرکت شامل‪ ،‬اساسنامه‪ ،‬روزنامه رسمی و آخرین تغییرات‬ ‫• تصویر کارت ملی‪ ،‬آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل به همراه رزومه شخصی آن‪.‬‬ ‫• خالصه رزومه کارکنان کلیدی شرکت‬ ‫• رزومه شرکت شامل فعالیت‌ها‪ ،‬محصوالت‪ ،‬اهداف و مشتریان تا کنون‬ ‫• کاتالوگ یا سایر مستندات و مدارکی که معرفی کننده محصول و خدمات شرکت بوده و آن را‬ ‫تشریح نمایند‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات با دفتر معاونت فناوری پارک به شماره ‪ 44297586‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪www.iccip.ir‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫خانم‬ ‫دیپلم و باالتر‬ ‫داشتن ضامن معتبر‬ ‫دارای روابط عمومی باال و فن بیان قوی‬ ‫واجدین شرایط می توانندبرای تکمیل فرم گزینش‪ ،‬به همراه یک قطعه عکس همه روزه‬ ‫از ساعت ‪ 8‬صبح تا ساعت ‪ 15‬به دو آدرس ذیل مراجعه نمایید‪:‬‬ ‫‪ -1‬تهران‪ ،‬خیابان قنبرزاده‪،‬کوچه دوازدهم‪،‬پالک‪،39‬واحد‪ ،3‬دفتر شرکت صنعتی داداش برادر‪-‬شونیز‬ ‫‪ -2‬کیلومتر ‪4‬جاده قدیم کرج‪،‬میدان شیر پاستوریزه‪،‬جنب کارخانه پگاه‪،‬شرکت صنعتی داداش برادر‪ -‬شونیز‬ ‫تلفن ‪www.shoniz.com 66795951 -6‬‬ ‫عکس‪ :‬قدس آنالین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئيس اتحادیه کارگران قراردادی‪:‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به بازارکار تشریح کرد‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های اشتغالزای دولت‬ ‫و تغيیر در شيوه پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫دستمزد کارگران‬ ‫قبل از مذاکرات مزد ‪ ۹۸‬ترميم شود‬ ‫رئیـــس اتحـــــــــــــــادیه کارگــــــــــران‬ ‫قــــــــــــــراردادی و پیمانـــی خواســـتار‬ ‫تش ــکیل جلس ــه ترمی ــم م ــزد کارگ ــران‬ ‫پی ــش از برگ ــزاری جلس ــات دس ــتمزد‬ ‫ســـال ‪ ۱۳۹۸‬شـــد و از وزیـــر کار‬ ‫خواســـت کـــه تصویـــب آیین‌نامـــه‬ ‫تبصـــره ‪ ۱‬مـــاده ‪ ۷‬قانـــون کار در‬ ‫هیئت‌وزیـــران را پیگیـــری کنـــد‪.‬‬ ‫فتـــح الـــه بیـــات در گفت‌وگـــو بـــا‬ ‫ایس ــنا‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری اولی ــن‬ ‫نشســـت وزیـــر کار بـــا تشـــکل‌های‬ ‫کارگـــری و کارفرمایـــی اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫آقـــای شریعتمـــــــــداری در اولیـــن‬ ‫حرکـــت مثبـــت و روبه‌جلویـــی کـــه‬ ‫داشــت نماینــدگان همــه تشــکل‌ها اعــم از کارگــری و کارفرمایــی را بــه حضــور پذیرفــت‬ ‫و مطال ــب آنه ــا را در خصوص‌ترمی ــم حق ــوق و دس ــتمزد و بیم ــه کارگ ــران س ــاختمانی و‬ ‫تأمیـــن اجتماعـــی شـــنید‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬وزیـــر بـــر لـــزوم اجـــرای ســـه‌جانبه گرایـــی و اتخـــاذ تصمیمـــات بـــا‬ ‫اتف ــاق نظ ــر هم ــه ش ــرکای اجتماع ــی تأ کی ــد دارد و ب ــه همی ــن دلی ــل در ابت ــدا ب ــا دع ــوت‬ ‫تشـــکل‌ها نشـــان دادنـــد کـــه می‌خواهـــد ســـه‌جانبه گرایـــی را رعایـــت کنـــد‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه کارگ ــران ق ــراردادی و پیمان ــی گف ــت‪ :‬باس ــابقه‌ای ک ــه وی در بح ــث‬ ‫تولیـــد و صنعـــت و بازرگانـــی و تجـــارت دارد‪ ،‬موضوعـــات روز را دنبـــال می‌کنـــد‬ ‫و ب ــه خوب ــی از وضعی ــت ام ــروز کارگ ــران آ گاه اس ــت‪ ،‬ب ــه همی ــن دلی ــل دغدغ ــه بهب ــود‬ ‫معیش ــت خانواره ــای کارگ ــری را دارد‪.‬‬ ‫بیـــات بـــا بیـــان این‌کـــه کارگـــران بزرگ‌تریـــن مصرف‌کننـــده تولیـــدات داخلـــی‬ ‫ً‬ ‫هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪ :‬طبع ــا تقوی ــت ق ــدرت خری ــد کارگ ــران موج ــب رون ــق تولی ــد و ب ــازار‬ ‫کار می‌ش ــود و ای ــن م ــوارد موضوعات ــی اس ــت ک ــه ب ــه ه ــم مرتبطن ــد و امیدواری ــم ایش ــان‬ ‫ب ــا اش ــرافی ک ــه نس ــبت ب ــه مس ــایل روز و اف ــت ق ــدرت خری ــد کارگ ــران دارد در جه ــت‬ ‫ارتقـــای معیشـــت کارگـــران گام بـــردارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول کارگــری درعین‌حــال اصــاح تبصــره ‪ ۱‬مــاده ‪ ۷‬قانــون کار را مــورد‬ ‫ً‬ ‫تأ کی ــد ق ــرارداد و گف ــت‪ :‬قب ــا آیین‌نام ــه تبص ــره ‪ ۱‬م ــاده ‪ ۷‬قان ــون کار ب ــا حض ــور آق ــای‬ ‫مشــیریان ـ معــاون روابــط کار ـ بــه تصویــب رســید و ایــن آیین‌نامــه ســقف زمانــی ســه ســال را بــرای‬ ‫قراردادهــا تعییــن کــرد کــه در زمــان آقــای ربیعــی بــه هیئت‌وزیــران رفــت ولــی عملیاتــی‬ ‫نش ــد‪ ،‬ل ــذا انتظ ــار داری ــم آق ــای ش ــریعتمداری تصوی ــب آیین‌نام ــه در هیئت‌وزی ــران را‬ ‫پیگی ــری کن ــد چراک ــه ب ــرای اج ــرا مصوب ــه هیئت‌وزی ــران را می‌خواه ــد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن از تش ــکیل جلس ــه ش ــورای عال ــی کار در ای ــن هفت ــه اب ــراز خرس ــندی‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬ماه‌هاس ــت ک ــه نماین ــدگان کارگ ــری ب ــرای برگ ــزاری جلس ــات ش ــورای‬ ‫عال ــی کار لحظه‌ش ــماری می‌کنن ــد و آق ــای ش ــریعتمداری ب ــا اع ــام تش ــکیل جلس ــات‬ ‫شــورای عالــی کار نشــان داد کــه مصمــم اســت تــا صــدای کارگــران را بشــنود و از هیــچ تالشــی‬ ‫ب ــرای تحق ــق مطالب ــات آنه ــا دری ــغ نکن ــد‪.‬‬ ‫بیــات تأ کیــد کــرد‪ :‬اگــر تــا قبــل از شــروع جلســات دســتمزد ‪ ۱۳۹۸‬بــرای ترمیــم حقــوق‬ ‫کارگ ــران اق ــدام ش ــود‪ ،‬ه ــم کارفرمای ــان بخ ــش خصوص ــی نس ــبت ب ــه افرای ــش دس ــتمزد‬ ‫معت ــرض نخواهن ــد ش ــد و هم‌دس ــت مذاکره‌کنن ــدگان ب ــرای حق ــوق و دس ــتمزد س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بازت ــر خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار بــازارکار بــا‬ ‫تأ کیــد بــر ادامــه اجــرای طرح‌هــای فعلــی اشــتغالزای دولــت گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه منابــع تخصیــص داده‌شــده بــه طــرح اشــتغال روســتایی و عشــایری‪ ،‬اشــتغال‬ ‫گروه‌هــای خودیــار در ایــن مناطــق و شــهرهای ز یــر ده هــزار نفــر جمعیــت اجــرا‬ ‫مــی شــود و در کنــار آن اشــتغال زایــی از طریــق حمایــت از مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫اســتارت‌آپ هــا و کس ـب‌وکارهای حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیگــر‬ ‫برنامه‌هــای ایــن وزارتخانــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار‪ ،‬دوشــنبه ‪ 7‬آبــان مــاه‪ ،‬محمــد شــریعتمداری وز یــر‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی دو روز پــس از کســب رأی اعتمــاد از مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬بــا دعــوت از خبرنــگاران ضمــن شــنیدن نقطــه نظــرات آنــان در رابطــه بــا‬ ‫حــوزه فعالیت‌هــای ایــن وزارتخانــه بــه برخــی از ســؤاالت آنــان پاســخ گفــت‪.‬‬ ‫وی در ایــن دیــدار در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار بــازارکار مبنــی بــر اینکــه‬ ‫درســال‌های گذشــته هــر کــدام از وزرای کار در دوران مسئولیتشــان یــک طــرح‬ ‫جدیــدی در حــوزه اشــتغال معرفــی نموده‌انــد و در ایــن ســال‌ها شــاهد اجــرای‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد‬ ‫رئی ــس بنی ــاد ش ــهید و ام ــور‬ ‫ایثارگـــران گفـــت‪ :‬در حـــال‬ ‫حاضـــر جـــذب تمـــام افـــراد‬ ‫جوی ــای کار در می ــان فرزن ــدان‬ ‫شـــاهد‪ ،‬ایثارگـــر و جانبـــازان‬ ‫در ادارات و دســـتگاه‌های‬ ‫دولتـــی امکان‌پذیـــر نیســـت‪.‬‬ ‫البتـــه ســـهمیه اســـتخدامی‬ ‫ایثارگ ــران ش ــامل اختص ــاص‬ ‫‪ 25‬درصـــد مشـــاغل دولتـــی‬ ‫استفاده‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم و المسلمین‬ ‫ســـید محمدعلـــی شـــهیدی‬ ‫در گفت‌وگـــو بـــا ایرنـــا در‬ ‫پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــؤال ک ــه چ ــرا‬ ‫‪ 60‬درصـــد جوینـــدگان کار در‬ ‫میـــان ایثارگـــران تمایـــل بـــه‬ ‫اش ــتغال در دس ــتگاه‌های دولت ــی دارن ــد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬آم ــار باالی ــی از بی ــکاری‬ ‫در س ــطح جامع ــه ایثارگ ــری در کش ــور وج ــود دارد ک ــه نش ــان می‌ده ــد ‪ 62‬ه ــزار نف ــر‬ ‫از فرزن ــدان خانواده‌ه ــای ش ــهدا و جانب ــازان بی ــکار هس ــتند و م ــاه ب ــه م ــاه ای ــن آم ــار‬ ‫افزایـــش می‌یابـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ازآنجا کـــه ایـــن فرزنـــدان شـــاهد و ایثارگـــر روزبـــه‌روز در حـــال بـــزرگ‬ ‫ش ــدن و تحصی ــل هس ــتند‪ ،‬پس‌ازای ــن مراح ــل نی ــاز ب ــه ش ــغل دارن ــد‪ .‬ب ــه همی ــن‬ ‫دلیـــل تعـــداد افـــراد جویـــای کار در جامعـــه ایثارگـــری در حـــال افزایـــش اســـت‪.‬‬ ‫شـــهیدی تصر یـــح کـــرد‪ :‬تعـــداد ز یـــادی از فرزنـــدان شـــاهد و ایثارگـــر‬ ‫ب ــر اس ــاس س ــهمیه اس ــتخدامی ب ــه ایثارگ ــران در دس ــتگاه‌های دولت ــی مش ــغول‬ ‫بـــه کارشـــده‌اند‪ ،‬مابقـــی آنهـــا را ســـعی می‌کنیـــم بـــا اشـــتغالزایی جـــذب بـــازارکار‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫معــاون رئیس‌جمهــوری افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی‬ ‫ایثارگـــران فعالیت‌هـــای خوبـــی را بـــرای اجـــرای طرح‌هـــای خوداشـــتغالی دارد و‬ ‫اکن ــون در ح ــال فعالی ــت ب ــرای ج ــذب اف ــرادی هس ــتند ک ــه نی ــاز ب ــه س ــرمایه‌گذاری‬ ‫و اشـــتغال دارنـــد؛ ازایـــن‌رو‪ ،‬بنیـــاد شـــهید از وجـــود ایـــن افـــراد در عرصه‌هـــای‬ ‫اقتصـــادی و اشـــتغالزایی اســـتفاده می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ک ــه بت ــوان در صن ــدوق اش ــتغال و کارآفرین ــی ایثارگ ــران‬ ‫تس ــهیالتی ب ــه ایــن اف ــراد داد و زمینــه اش ــتغال آنهــا را فراهــم ک ــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس بنیادش ــهید ب ــا بی ــان اینک ــه تس ــهیالت اش ــتغالزایی ب ــه اف ــراد متقاض ــی‬ ‫داده مـــی شـــود‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬صنـــدوق اشـــتغال و کارآفرینـــی ایثارگـــران نیـــز‬ ‫ب ــرای کم ــک ب ــه اش ــتغال ایثارگ ــران تشکیل‌ش ــده اس ــت ک ــه امس ــال ه ــزار میلی ــارد‬ ‫تومــان تســهیالت دارد؛ از ایــن راه ســرمایه‌ای بــه فرزنــدان ایثارگــران داده مــی شــود و‬ ‫امیدواری ــم بتوانی ــم برنام ــه ش ــغلی ب ــرای آنه ــا داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬اکنـــون کـــه نـــرخ بیـــکاری در کشـــور ‪ 12،2‬درصـــد اســـت در‬ ‫بنی ــاد ش ــهید و جامع ــه ایثارگ ــری ن ــرخ بی ــکاری چه ــار درص ــد اس ــت و ای ــن نش ــان‬ ‫می‌دهـــد کـــه میـــزان بیـــکاری جامعـــه ایثارگـــران یک‌ســـوم نـــرخ بیـــکاری کشـــور‬ ‫اس ــت؛ بنابرای ــن ای ــن آماره ــا نش ــان می‌ده ــد ک ــه اقدام ــات زی ــادی ب ــرای ایثارگ ــران‬ ‫و فرزن ــدان ش ــهدا و جانب ــازان انجام‌ش ــده اس ــت ام ــا ب ــا ای ــن ح ــال آم ــار بی ــکاران در‬ ‫جامع ــه ایثارگ ــری ه ــم ب ــاال اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گفــت‪ :‬در طــول دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫در مجمــوع ‪ 95‬هــزار فرصــت شــغلی بــرای جامعــه ایثارگــری بــه ویــژه فرزنــدان شــهدا‬ ‫و جانبــازان ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫معـــاون رئیس‌جمهـــوری افـــزود‪ :‬اکنـــون موضـــوع اشـــتغال و درمـــان بـــه عنـــوان‬ ‫دو دغدغ ــه مه ــم در ح ــوزه ایثارگ ــری ب ــه ش ــمار مــی‌رود‪ ،‬ب ــه همی ــن منظ ــور امس ــال‬ ‫اولویت‌هایـــی بـــرای رســـیدگی بـــه وضعیـــت اشـــتغال و درمـــان در بنیـــاد شـــهید‬ ‫درنظرگرفته‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دبیر کل خانه پرستار اعالم کرد‬ ‫‪ ۲۱‬هزار مراقب سالمت به کار گرفته شدند‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ط ــول ‪ ۳۶‬س ــال گذش ــته‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۸۷۰۰‬خان ــه بهداش ــت در کش ــور راه‌ان ــدازی و‬ ‫‪ ۲۹‬ه ــزار به ــورز در ای ــن مرا ک ــز ب ــه م ــردم خدم ــات ارائ ــه‬ ‫می‌دهن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬س ــید حس ــن هاش ــمی ک ــه‬ ‫ب ــه عن ــوان رئی ــس پن ــل آث ــار اقتص ــادی مراقبت‌ه ــای اولی ــه‬ ‫بهداش ــتی در س ــومین جلس ــه وزرای بهداش ــت جه ــان در‬ ‫اج ــاس جهان ــی آس ــتانه انتخا ‌‬ ‫بش ــده اس ــت ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه اج ــرای ط ــرح تح ــول س ــامت در کش ــور‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در‬ ‫قالـــب ایـــن طـــرح‪ ،‬بیـــش از ‪ ۲۱‬هـــزار مراقـــب ســـامت‬ ‫ب ــه و ی ــژه در مناط ــق ش ــهری و ب ــه منظ ــور کنت ــرل و مب ــارزه‬ ‫ب ــا بیمار ی‌ه ــای غیرواگی ــر ک ــه بیش ــترین دلی ــل مرگ‌ومی ــر‬ ‫م ــردم در جه ــان و ای ــران اس ــت‪ ،‬ب ــکار گرفت ــه ش ــدند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــر ‪ ۳‬ت ــا ‪ ۵‬مراق ــب س ــامت تح ــت‬ ‫نظ ــر پزش ــک خان ــواده مش ــغول فعالی ــت هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫از ‪ ۳‬س ــال گذش ــته‪ ،‬ب ــرون س ــپاری خدم ــات ب ــه بخ ــش‬ ‫خصوص ــی در کش ــور به‌ط ــور ج ــدی آغازش ــده و بخ ــش‬ ‫خصوص ــی‪ ،‬ب ــه گس ــترش خدم ــات بهداش ــتی و درمان ــی‬ ‫بیکاری ‪ ۳۰‬هزار پرستار به دليل‬ ‫صادر نشدن مجوز استخدام‬ ‫کم ــک می‌کن ــد و در ای ــن ش ــرایط‪ ،‬ب ــار اضافـ ـه‌ای‬ ‫یشــود و از ســوی دیگــر شــاهد‬ ‫بــه سیســتم دولتــی تحمیــل نم ‌‬ ‫افزای ــش کارآم ــدی و کیفی ــت خدم ــات و کاه ــش هزینه‌ه ــا‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫مدیرکل هدایت نيروی کار و کاریابی‌ها خبر داد‬ ‫پیش‌بینی جریمه ‪ ۵‬تا ‪ ۴۰‬ميليونی برای مالکان‬ ‫کاریابی‌های الکترونيکی غيرمجاز‬ ‫رئيس بنيادشهيد‪:‬‬ ‫جذب تمام ایثارگران‬ ‫در ادارات دولتی ممکن نيست‬ ‫طرح‌هایــی چــون صنــدوق حمایــت از فرصت‌هــای شــغلی‪ ،‬بنگاه‌هــای زودبــازده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حمایــت از مشــاغل خانگــی و اخیــرا طــرح تکاپــو‪ ،‬کارورزی‪ ،‬اشــتغال روســتایی‬ ‫و‪ ...‬بوده‌ایــم و آیــا در دوران مســئولیت شــما نیــز شــاهد اجــرای طرحــی جدیــد‬ ‫خواهیــم بــود؟ گفــت‪ :‬در حــال حاضــر لیســت مفصلــی از فعالیت‌هــای اشــتغال‌زا‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه ایــن طرح‌هــا ادامــه می‌یابنــد و در کنــار آنهــا طرح‌هــای‬ ‫جدیــدی نیــز اجــرا می‌شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنــار اجــرای طرح‌هــای تکاپــو‪ ،‬کارورزی و‪...‬از طریــق‬ ‫اعتبــارات تخصیــص داده‌شــده بــه طــرح اشــتغال روســتایی و عشــایری‪ ،‬اشــتغال‬ ‫گروه‌هــای خودیــار در ایــن مناطــق و شــهرهای ز یــر ده هــزار نفــر جمعیــت اجــرا‬ ‫مــی شــود و در کنــار آن اشــتغال زایــی از طریــق حمایــت از مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫اســتارت‌آپ هــا و کس ـب‌وکارهای حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیگــر‬ ‫برنام ‌ههــای ایــن وزارتخانــه اســت‪.‬‬ ‫شــریعتمداری در ایــن نشســت بــا تأ کیــد بــر برگــزاری جلســات شــورای عالــی‬ ‫اشــتغال گفــت‪ :‬جلســات شــورای عالــی اشــتغال در اســتان‌ها هــم نیــز برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬ز یــرا بایــد فکــری بــه حــال نیازهــای فــوری اشــتغال شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــن نیــز بــا پــول پاشــی مخالفــم و ایــن روش غلطــی اســت‬ ‫افــزود‪ :‬امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه حتــی اشــتغال غیــر مولــد و یــا کــم بــازده‬ ‫نیــز از بیــکاری بهتــر اســت‪ ،‬ز یــرا بیــکاری آســیب‌های اجتماعــی فراوانــی دارد و‬ ‫گرفتار ی‌هــای بزرگــی ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تغيیر در شيوه پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن نشســت از تغییــر در شــیوه پرداخــت‬ ‫بیمــه بیــکاری ســخن گفــت و افــزود‪ :‬پرداخــت بیمه بیکاری روش مناســبی اســت‪،‬‬ ‫امــا شــیوه فعلــی نه‌تنهــا اشــتغالزا نیســت‪ ،‬بلکــه بیــکاری زا اســت و در کنــار آن فقــط‬ ‫عــده محــدودی می‌تواننــد از منابــع ایــن صنــدوق اســتفاده کننــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫بایــد تغییراتــی در نحــوه پرداخــت بیمــه بیــکاری ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه صیانـــت از اشـــتغال موجـــود‪ ،‬بـــا کارآفرینـــی محق ــق‬ ‫می‌ش ــود ادام ــه داد‪ :‬انجمن‌ه ــای کارآفرین ــی و کارفرمای ــی بای ــد موردتوج ــه ق ــرار‬ ‫ً‬ ‫گیرن ــد و صیان ــت از اش ــتغال موج ــود ازجمل ــه کارهای ــی اس ــت ک ــه حتم ــا بای ــد‬ ‫انج ــام ش ــوند‪.‬‬ ‫شــریعتمداری همچنیــن پیــش از ایــن نشســت در نشســت شــورای معاونیــن‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬اصالحــات ســاختاری و س ـه‌جانبه‬ ‫گرایــی بــا فوریــت در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در دیــدار بــا نماینــدگان حــوزه کارگــری‪ ،‬کارفرمایــی و بازنشســتگی نیــز‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایجــاد رونــق درزمینـ ٔـه تولیــد و خدمــات بهتریــن راهــکار بــرای عبــور‬ ‫از گرفتار ی‌هــای کنونــی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه ایــن نشســت نیــز دربــاره افزایــش‬ ‫دســتمزد کارگــران بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد ایــن قشــر گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫عقب‌ماندگــی دســتمزد بایــد بررســی شــود‪.‬‬ ‫مدیـرکل هدایـت نیـروی کار و کاریابی‌هـای وزارت‬ ‫کار بـا اشـاره بـه شناسـایی حـدود ‪ ۵۰‬کاریابـی الکترونیکـی‬ ‫مجـاز‪ ،‬از اعمـال جریمـه نقـدی ‪ ۵‬تـا ‪ ۴۰‬میلیـون تومانـی بـرای‬ ‫مالـکان کاریابی‌هـای الکترونیکـی غیرمجـاز خبـرداد‪.‬‬ ‫محمــد اکبرنیــا در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬در بــاره آمــار فعالیــت‬ ‫کاریابی‌هــای الکترونیکــی مجــاز و غیرمجــاز پــس از تدو یــن‬ ‫دس ــتورالعمل فعالی ــت ای ــن ن ــوع از کاریابی‌ه ــا گف ــت‪ :‬ب ــرای‬ ‫شناس ــایی کاریابی‌ه ــای الکترونیک ــی مج ــاز و غیرمج ــاز‪ ،‬از‬ ‫ادارات کل کار اس ــتانی خواس ــته ش ــد ت ــا در اس ــتان مربوط ــه‬ ‫وضعی ــت فعالی ــت کاریابی‌ه ــای الکترونیک ــی را بررس ــی و‬ ‫ب ــه اداره کل هدای ــت نی ــروی کار و کاریابی‌ه ــای وزارت کار‬ ‫اعــام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه درســال جــاری دســتورالعمل اجرایــی‬ ‫ص ــدور مج ــوز کاریابی‌ه ــای الکترونیک ــی (مج ــازی) ص ــادر‬ ‫و ب ــه ادارات کل اس ــتانی اب ــاغ ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ت ــا پی ــش از‬ ‫ای ــن‪ ،‬دارن ــدگان مج ــوز کاریاب ــی فیزیک ــی می‌توانس ــتند ب ــا‬ ‫هم ــان مج ــوز‪ ،‬نس ــبت ب ــه راه‌ان ــدازی کاریاب ــی مج ــازی نی ــز‬ ‫اق ــدام کنن ــد؛ ام ــا ب ــا تدو ی ــن دس ــتورالعمل جداگان ــه ب ــرای‬ ‫فعالی ــت کاریابی‌ه ــای مج ــازی‪ ،‬دیگ ــر نی ــازی ب ــه اخ ــذ‬ ‫مج ــوز کاریاب ــی فیزیک ــی نیس ــت و متقاضی ــان می‌توانن ــد‬ ‫ً‬ ‫مس ــتقیما مج ــوز کاریاب ــی الکترونیک ــی را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل هدای ــت نی ــروی کار و کاریابی‌ه ــای وزارت‬ ‫کار ادام ــه داد‪ :‬ب ــر اس ــاس آخری ــن گزارش ــگری از اس ــتان‌ها‬ ‫در خص ــوص می ــزان ثب ــت تقاض ــای مج ــوز کاریاب ــی‬ ‫الکترونیکـــی‪ ،‬تاکن ــون ح ــدود ‪ ۵۰‬کاریاب ــی الکترونیک ــی‬ ‫جش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دارای مج ــوز استخرا ‌‬ ‫اکبرنیـــا گف ــت‪ :‬کاریابی‌های ــی ک ــه ب ــه ص ــورت‬ ‫الکترونیک ــی و ب ــدون مج ــوز ب ــه فعالی ــت خ ــود ادام ــه‬ ‫می‌دهن ــد‪ ،‬در ح ــال شناس ــایی هس ــتند و پ ــس از‬ ‫تصميم جدید برای جبران حقوق کارمندان و کارگران‬ ‫پیش‌بینی افزایش ‪ 20‬درصدی حقوق کارکنان دولت‬ ‫درسال آینده‬ ‫کارکن ــان دول ــت ب ــرای س ــال آین ــده ح ــدود یک‌میلی ــون‬ ‫و ‪ ۷۸‬ه ــزار توم ــان عی ــدی خواهن ــد گرف ــت‪ .‬البت ــه ای ــن‬ ‫مبل ــغ قطع ــی نیس ــت و بای ــد در زم ــان خ ــود ب ــه تصو ی ــب‬ ‫هیئت‌وز ی ــران برس ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬دول ــت ب ــرای بس ــتن الیح ــه بودج ــه‬ ‫س ــال آین ــده و پیش‌بین ــی هزینه‌ه ــا‪ ،‬برآوردهای ــی در رابط ــه‬ ‫ب ــا ان ــواع هزینه‌ه ــا ب ــه و ی ــژه حق ــوق و پ ــاداش پای ــان س ــال‬ ‫خواه ــد داش ــت‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس در بخش ــنامه بودج ــه‬ ‫درص ــد افزای ــش حق ــوق و می ــزان عی ــدی را پیش‌بین ــی و‬ ‫ب ــه دس ــتگاه‌های اجرای ــی اع ــام می‌کن ــد ت ــا ب ــر اس ــاس آن‬ ‫بتوان ــد ب ــرآوردی از هزینه‌ه ــا داش ــته باش ــد‪ .‬در ادام ــه نی ــز‬ ‫در زم ــان نهای ــی ش ــدن الیح ــه و حت ــی در زم ــان تصو ی ــب‬ ‫در مجل ــس هر ی ــک از ای ــن اع ــداد و ارق ــام ممک ــن اس ــت‬ ‫دشس ــتخوش تغییرات ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ضوابــط بودجــه ســال آینــده نشــان‬ ‫می‌ده ــد مبل ــغ پ ــاداش پای ــان س ــال (عی ــدی) ب ــرای بودج ــه‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬یک‌میلی ــون و ‪ ۷۸‬ه ــزار توم ــان پیش‌بینی‌ش ــده‬ ‫مع ــاون رئیس‌جمه ــور در ام ــور زن ــان و خان ــواده از‬ ‫نــگارش نام ـه‌ای مشــترک بــا ســازمان بهزیســتی خبــر داد کــه‬ ‫بــر مبنــای آن‪ ،‬وضعیــت اســتخدامی کارشناســان اورژانــس‬ ‫اجتماع ــی تعیی ــن تکلی ــف می‌ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬معصومــه ابتــکار در مراســم اختتامیــه‬ ‫کنفران ــس منطقـ ـه‌ای س ــالمندی در جم ــع خبرن ــگاران ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه جمعی ــت در دنی ــا ب ــه س ــمت س ــالمندی در‬ ‫ح ــال حرک ــت اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬جمعی ــت زن ــان س ــالمند‬ ‫ً‬ ‫نی ــز افزایش‌یافت ــه اس ــت و امی ــد ب ــه زندگ ــی در زن ــان تقریب ــا‬ ‫ح ــدود ‪ ۴‬س ــال بیش ــتر از آقای ــان اس ــت‪.‬‬ ‫ابتــکار بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا زنــان حــدود ‪ ۴‬ســال‬ ‫بیش ــتر عم ــر می‌کنن ــد‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬البت ــه ک ــه ای ــن ‪ ۴‬س ــال‬ ‫ب ــا س ــختی و بیم ــاری اس ــت‪ ،‬اغل ــب زن ــان در ده ــه آخ ــر‬ ‫زندگیش ــان ب ــا بیمار ی‌ه ــای بس ــیاری رو بـ ـه‌رو هس ــتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه بح ــث س ــالمندی زن ــان خصوص ــا‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار بس ــیار حائ ــز اهمی ــت اس ــت‪ ،‬ب ــه‬ ‫اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه تصو ی ــب هیئت‌وز ی ــران برس ــد‪.‬‬ ‫متوسط افزایش حقوق کارکنان‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد استارت خورد‬ ‫همچنی ــن ب ــا اع ــام ضواب ــط بودج ــه س ــال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫متوس ــط افزای ــش حق ــوق کارکن ــان ‪ ۲۰‬درص ــد اعالم‌ش ــده‬ ‫اس ــت؛ ای ــن رق ــم نش ــان می‌ده ــد ک ــه افزای ــش حق ــوق‬ ‫می‌توان ــد متغی ــر و س ــقف آن حت ــی باال ت ــر از ‪ ۲۰‬درص ــد ی ــا‬ ‫کمت ــر از آن باش ــد‪ .‬ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بحث‌های ــی‬ ‫ب ــرای افزای ــش ت ــا ‪ ۲۵‬درص ــد نی ــز مط ــرح ب ــود‪.‬‬ ‫جزئيات تصميم جدید دولت برای جبران حقوق‬ ‫کارمندان و کارگران‬ ‫ب ــر اس ــاس مصوب ــه جدی ــد دول ــت‪ ،‬کارکن ــان رس ــمی‪،‬‬ ‫پیمانــی‪ ،‬کشــوری و لشــگری‪ ،‬کارکنــان قــراردادی و شــرکتی‬ ‫و مس ــتمری‌بگیران ک ــه حق ــوق آنه ــا ماهان ــه کمت ــر از ‪۳‬‬ ‫میلی ــون توم ــان اس ــت‪ ،‬جبران ــی خواهن ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫شناس ــایی‪ ،‬اقدام ــات قانون ــی علی ــه آنه ــا ص ــورت می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تأ کیــد بــر اینکــه هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی‬ ‫ک ــه باه ــدف کاریاب ــی‪ ،‬تقاض ــای تهی ــه بان ــک اطالع ــات از‬ ‫کارجو ی ــان و کارفرمای ــان داش ــته باش ــد‪ ،‬بای ــد از وزارت کار‬ ‫مجــوز فعالیــت دریافــت کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در صــورت شناســایی‬ ‫ً‬ ‫کار یابی‌ه ــای الکترونیک ــی ب ــدون مج ــوز‪ ،‬قطعـــا اقـــدام‬ ‫قانون ــی الزم علی ــه آنه ــا ص ــورت خواه ــد گرفـــت و بـــه‬ ‫مراج ــع قضای ــی معرف ــی خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول در وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی در ب ــاره جریم ــه مال ــی ب ــرای مالـــکان‬ ‫کاریابی‌ه ــای الکترونیک ــی غیرمج ــاز نی ــز گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس‬ ‫قان ــون س ــه مرحل ــه جریم ــه مال ــی در نظ ــر گرفته‌ش ــده اس ــت؛‬ ‫ب ــه ای ــن ترتی ــب ک ــه مال ــکان ای ــن کاریابی‌ه ــا در مرحل ــه اول‬ ‫‪ ۵۰‬میلی ــون ر ی ــال‪ ،‬در مرحل ــه دوم ‪ ۱۰۰‬میلی ــون ریـــال و در‬ ‫مرحل ــه س ــوم نی ــز ‪ ۴۰۰‬میلی ــون ر ی ــال مش ــمول جریم ــه نق ــدی‬ ‫می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬ب ــا تصمی ــم جدی ــد دول ــت‪ ،‬آن دس ــته‬ ‫از کارکنــان رســمی‪ ،‬پیمانــی‪ ،‬کشــوری و لشــگری‪ ،‬کارکنــان‬ ‫ق ــراردادی و ش ــرکتی و مس ــتمری‌بگیران صندو ق‌هـــای‬ ‫بازنشس ــتگی کش ــوری‪ ،‬لش ــگری ک ــه حق ــوق آنه ــا ماهان ــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۳‬میلیــون تومــان اســت‪ ،‬جبرانــی خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫هیئت‌وز ی ــران در جلس ــه ‪ ۹۷/۸/2‬بـــه پیشـــنهاد‬ ‫مش ــترک وزارتخانه‌ه ــای تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماعـــی و‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور و ب ــه اس ــتناد اص ــل یکص ــد‬ ‫و س ــی و هش ــتم قان ــون اساس ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫تصو ی ــب ک ــرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور مج ــاز اس ــت ب ــرای‬ ‫کارکن ــان رس ــمی و پیمان ــی کش ــوری و لش ــگری‪ ،‬کارکن ــان‬ ‫ق ــراردادی و ش ــرکتی و مس ــتمری‌بگیران صندو ق‌هـــای‬ ‫بازنشس ــتگی کش ــوری‪ ،‬لش ــگری و حمای ــت و بازنشس ــتگی‬ ‫کارکن ــان ف ــوالد و س ــیار صندو ق‌ه ــا ک ــه مجم ــوع پرداخت ــی‬ ‫ماهان ــه آنه ــا کمت ــر از س ــی میلی ــون ر ی ــال اس ــت‪ ،‬کم ــک‬ ‫جبران ــی از طری ــق حس ــاب‌های بانک ــی مرتب ــط ب ــا حق ــوق‬ ‫و دس ــتمزد آنه ــا وار ی ــز کن ــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مناب ــع مال ــی موردنی ــاز ای ــن تصویب‌نام ــه از مح ــل‬ ‫مصوب ــه دول ــت در خص ــوص ط ــرح حمای ــت غذایـــی از‬ ‫گروه‌ه ــای کم‌درآم ــد جامع ــه تأمی ــن م ــی شـــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مس ــئولیت و چگونگ ــی اج ــرای ای ــن تصویب‌نام ــه‬ ‫ب ــر عه ــده س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫در نامه مشترک بهزیستی و معاونت زنان اعالم شد‬ ‫رسيدگی به وضعيت استخدامی کارشناسان‬ ‫اورژانس اجتماعی‬ ‫تدو ی ــن س ــند مل ــی س ــالمندی اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬در‬ ‫ت ــاش هس ــتیم ب ــه عن ــوان معاون ــت زن ــان و خان ــواده در‬ ‫ای ــن زمین ــه ش ــاخص‌های مرتب ــط ب ــا س ــالمندی و کیفی ــت‬ ‫زندگــی را رصــد کنیــم‪ .‬بخــش مهمــی از عدالــت جنســیتی‬ ‫ب ــه موضـــوع س ــالمندی توج ــه دارد و امیدوار ی ــم گام‌ه ــای‬ ‫خوب ــی در ای ــن زمین ــه برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫ابت ــکار در ادام ــه گف ــت‪ :‬نام ــه مش ــترکی بی ــن معاون ــت‬ ‫زن ــان و س ــازمان بهزیس ــتی نوشت ‌هش ــده اس ــت ک ــه ب ــر مبن ــای آن‬ ‫حمایــت خــاص از کارشناســان و مــددکاران اورژانس اجتماعی‬ ‫را تقاض ــا کرده‌ای ــم‪ ،‬ب ــر ای ــن اس ــاس امنی ــت ش ــغلی ای ــن اف ــراد‬ ‫موردتوج ــه ق ــرار می‌گی ــرد؛ چرا ک ــه ای ــن اف ــراد در معـــرض‬ ‫ش ــرایط س ــخت کاری هس ــتند‪.‬‬ ‫مع ــاون رئیس‌جمه ــور در ام ــور زن ــان و خانـــواده بـــا‬ ‫بی ــان اینک ــه اورژان ــس اجتماع ــی نق ــش مهم ــی در مداخل ــه‬ ‫ب ــا آس ــیب‌ها دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬دول ــت باق ــدرت‪ ،‬برنامـــه و‬ ‫باسیاسـ ـت‌های منس ــجم پیش ــرفت می‌کن ــد و هماهنگ ــی‬ ‫و انس ــجام بیش ــتر بی ــن جریان ــات سیاس ــی و ق ــوای مختل ــف‬ ‫یشــود در شــرایط دشــوار و در بعــد اقتصــادی‬ ‫کشــور باعــث م ‌‬ ‫و حم ــات روان ــی امی ــد را از دس ــت ندهی ــم‪.‬‬ ‫دبیر کل خانه پرستاری ایران گفت‪ :‬به دلیل محدودیت مالی‬ ‫و ندادن مجوز استخدام ‪ ۳۰‬نیروی پرستار بیکار در ایران داریم‪.‬‬ ‫محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستاری ایران در‬ ‫گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص مشکالت‬ ‫پرستاری اظهار کرد‪ :‬تعداد پرستار مشغول به کار در ایران از‬ ‫متوسط دنیا و کشورهای درحال‌توسعه پایین‌تر است و همین‬ ‫مسئله می‌تواند سالمت جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمبود تعداد پرستار نسبت به جمعیت‬ ‫نشان‌دهنده این موضوع است که بیماران و مراجعان به مراکز‬ ‫درمانی خدمات پرستاری مناسبی دریافت نمی‌کنند‪ ،‬البته‬ ‫پرستاران نیز از بیمه این شغل رضایت ندارند به همین دلیل‬ ‫به خاطر نبود هیچ انگیزه‌ای به مشاغل دیگری روی می‌آورند‪.‬‬ ‫دبیر کل خانه پرستاری ایران تأ کید کرد‪ :‬وظیفه حاکمیتی‬ ‫دولت است که با صدور ابالغیه‌هایی برای حفظ و ارتقاء‬ ‫سالمت مردم جامعه‪ ،‬وضعیت پرستاری را سامان دهد‪.‬‬ ‫دبیر کل خانه پرستاری ایران ادامه داد‪ :‬ایران به‌شدت نیازمند‬ ‫خدماتپرستاریاستودولتبایدباسرمایه‌گذاری‪،‬فارغ‌التحصیالن‬ ‫اینرشتهرادر بخش‌هایخصوصیو دولتیجذب کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬وقتی حقوق و مزایای پرستاران و همچنین‬ ‫ساعت کاری آنها مطابق با استانداردهای دنیا باشد‪ ،‬پرستاران‬ ‫کشورمان هیچ‌وقت مجبور به ترک وطن و کار در کشورهایی مانند‬ ‫آلمان‪،‬استرالیا‪ ،‬کانادا‪،‬آمریکاو حتیحوزهخلیج‌فارسنمی‌شوند‪.‬‬ ‫شریفیمقدمادامهداد‪:‬برایدریافتخدماتپرستاریمناسب‬ ‫باید نسبت جمعیت به پرستار ‪ 4‬باشد که متوسط دنیا به ازای هر‬ ‫هزار نفر ‪ 6‬پرستار است؛ اگر بخواهیم حداقل نیروی پرستار به ازای‬ ‫جمعیت ‪ 80‬میلیونی داشته باشیم‪ ،‬باید ‪ 240‬هزار پرستار در سراسر‬ ‫ایران مشغول به فعالیت باشند این در حالی است که تنها در حدود‬ ‫‪ 160‬هزار پرستار مشغولبهارائهخدماتبهداشتیدرمانیهستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر در حدود ‪ 30‬هزار پرستار بیکار در‬ ‫کشور داریم که علت آن عدم صدور مجوز جذب از سوی دولت‬ ‫به دلیل مسائل مالی و نبود پول است و به همین دلیل مردم در‬ ‫مراکز دولتی و حتی خصوصی خدمات سالم و ایمن را دریافت‬ ‫نمی‌کنند و درنتیجه دچار خسارت می‌شوند‪.‬‬ ‫یک نماینده مجلس ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫فعال قولی به معلمان‬ ‫نيروی آزاد برای استخدام در‬ ‫آموزش‌وپرورش نمی‌دهيم‬ ‫نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به وضعیت استخدامی معلمان نیروهای آزاد گفت‪:‬‬ ‫پیگیری وضعیت معلمین نیروی آزاد به این معنی نیست که از‬ ‫اکنون حقی برای این عزیزان در استخدام ایجاد شود‪.‬‬ ‫سید کاظم د ل‌خوش در گفت‌وگو با فارس در رشت‬ ‫با اشاره به تعیین تکلیف گروه‌های بالتکلیف آموزش‌وپرورش‬ ‫در دوره‌های اخیر مجلس اظهار کرد‪ :‬قریب به ‪ 130‬هزار نیروی‬ ‫بالتکلیف در آموزش‌وپرورش وجود داشت که در این چند‬ ‫دوره مجلس تعیین تکلیف شده بود و تعدادی آموزگار و مربی‬ ‫ً‬ ‫پیش‌دبستانی باقی‌مانده بود که با رسیدگی ماده ‪ 17‬تقریبا‬ ‫مشکل این معلمین نیز برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حضور ‪ 200‬هزار معلم نیروی آزاد شاغل در‬ ‫ً‬ ‫مدارس غیردولتی در بدنه آموزشی کشور افزود‪ :‬فعال سخنی‬ ‫از استخدام معلمین نیروهای آزاد نیست اما در آینده اگر بنا‬ ‫باشد برای رفع کمبود نیروی انسانی آموزش‌وپرورش از نیروهایی‬ ‫ً‬ ‫استفاده شود قطعا خارج از این مجموعه نخواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسالمی با تأ کید‬ ‫بر اینکه پیگیری وضعیت معلمین نیروی آزاد به این معنی‬ ‫نیست که از اکنون حقی برای این عزیزان در استخدام ایجاد‬ ‫ً‬ ‫شود گفت‪ :‬روند استخدام روند خاصی است‪ ،‬ازاین‌رو‪ ،‬فعال‬ ‫قولی به معلمان نیروی آزاد برای استخدام در آموزش‌وپرورش‬ ‫نمی‌دهیم اما در تالش هستیم تا برخی از خدمات ازجمله بیمه‬ ‫برای این ‪ 200‬هزار معلم انجام شود‪.‬‬ ‫دل‌خوش با اشاره به وجود نیروهای بالتکلیف در بدنه‬ ‫آموزشی کشور بیان کرد‪ :‬تنها آموزش‌وپرورش با این موضوع‬ ‫مواجه نیست چراکه در تمام دستگاه‌های کشور نیروهای‬ ‫بالتکلیف مشغول به کار هستند که تاکنون تعیین وضعیت‬ ‫نشده‌اند بنابراین در خصوص وضعیت معلمان نیروی آزاد‬ ‫شاغل در مدارس غیردولتی تا جایی که در توان ما بوده و منابع‬ ‫کشوری اجازه دهد کمک می‌کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تأ کید برنشست‌هایی پیرامون حل مشکالت معلمان نیروی‬ ‫آزاد شاغل در مدارس غیردولتی گفت‪ :‬صندوق حمایت از‬ ‫مدارس غیردولتی باهدف کمک به مشکالت معلمان نیروی‬ ‫آزاد در حال اجراست و آموزش‌وپرورش نیز آن را پیگیری می‌کند‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫دکتر طيبی خبر داد‪:‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران‬ ‫حقوقی قوه قضائيه درسال آینده‬ ‫رئيس این مرکز خبر داد‬ ‫تأسيس سازمان آموزش‌های مهارتی‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی گفـــت‪ :‬تأســـیس ســـازمان‬ ‫«آموزش‌هـــای مهارتـــی جهـــاد دانشـــگاهی» را در دســـتور کار‬ ‫داریــم تــا علمــی کاربــردی و آموزش‌هــای کوتــاه مــدت بــه صــورت‬ ‫منس ــجم تح ــت ای ــن س ــازمان فعالی ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان‬ ‫گیان‪ ،‬دکتر حمیدرضا طیبی ‪ 5‬آبان در جمع جهادگران‬ ‫جهاد دانشگاهی گیان‪ ،‬با اشاره به پتانسیل‌های واحد‬ ‫گیان اظهار کرد‪:‬آموزش‌ها اگر خوب و باکیفیت باشند‪ ،‬در‬ ‫حالت پایدار متقاضی دارند و جهاد دانشگاهی گیان هم‬ ‫می‌تواند محلی برای تحصیل دانشجویان استان‌های هم‌جوار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد دانشگاهی با بیان اینکه آموزش‬ ‫همچنان سودآور است‪ ،‬افزود‪ :‬واحد گیان به یک مجتمع ثابت نیاز داشت که تکمیل پروژه مذکور‬ ‫به مساعدت‌های مالی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید آموزش‌های کوتاه مدت را رونق دهیم و به دنبال تقویت آموزش‌های مهارتی‬ ‫باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تأسیس سازمان «آموزش‌های مهارتی جهاد دانشگاهی» را در دستور کارداریم‬ ‫تا علمی کاربردی و آموزش‌های کوتاه مدت به صورت منسجم تحت این سازمان فعالیت کنند‪.‬‬ ‫دکتر طیبی با تأ کید بر اینکه گیان در حوزه پژوهشی پر از پتانسیل است‪ ،‬گفت‪ :‬در دیدارهایی‬ ‫که پیش از این با استاندار داشتیم بر استفاده از ظرفیت جهاد در انجام پروژه‌های پژوهشی استانی‬ ‫تأ کید شده است‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر ظرفیت دانشگاهی پژوهشکده محیط‌زیست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مباحثی نظیر پساب‬ ‫کارخانجات صنعتی‪ ،‬شیرآبه های کمپوست‪ ،‬زباله سوز‪ ،‬آب همراه بانفت و نمک زداها از مواردی‬ ‫است که جهاد دانشگاهی گیان می‌تواند متمرکز ورود کند و از محل حساب مشترک بهره‌مند شود و‬ ‫حتی پروژه‌های جدید در راستای مسائل کشور تعریف کند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی گفت‪ :‬پساب‌های صنعتی و نمکزداها می‌توانند به مصارف کشاورزی‬ ‫برسند و مسایل زیست‌محیطی را حل کنند و حتی آب مصرفی صنایع مذکور هم تأمین شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدیریت و امحای پسماند می‌تواند در استان محوریت قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫پزشکی نباید دنبال مراکز تحقیقاتی باشید‪ ،‬باید خدماتی که در حوزه‌های سرطان‪ ،‬ناباروری‪ ،‬سلول‬ ‫و‪ ...‬در تهران ارائه می‌شود‪ ،‬در گیان هم ارائه شود‪.‬‬ ‫مهارت محوری رویکرد آموزش‌ها در جهاد دانشگاهی گيالن است‬ ‫رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیان نیز در این جلسه گفت‪ :‬با توجه به رقبایی که در مباحث‬ ‫آموزش‌های کوتاه مدت‌داریم‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام گرفت تا آموزش‌های ما تخصصی‌تر و‬ ‫مهارت محور و اشتغال‌زا باشند‪.‬‬ ‫دکتر فریبرز جمالزاد ادامه داد‪ :‬در بحث آموزشی استراتژی جدیدی اتخاذ کردیم که مراکز علمی کاربردی‬ ‫عاوه بر آموزش‌های بلندمدت‪ ،‬بحث آموزش‌های کوتاه مدت را هم داشته باشند‪.‬‬ ‫دکترجمالزاد با بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر فارغ‌التحصیل در بخش آموزش‌های کوتاه‬ ‫مدت‌داریم‪،‬گفت‪ :‬با توجه به رقبایی که در مباحث آموزش‌های کوتاه مدت‌داریم‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫به‌گونه‌ای انجام گرفت تا آموزش‌های ما تخصصی‌تر و مهارت محور و اشتغال‌زا باشند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیان با اشاره به اینکه چارت ساختاری و تشکیاتی موسسه‬ ‫علم و فرهنگ در حال تدوین است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مرکز در حال حاضر ‪ ۱۳۰۰‬دانشجو دارد‪ ،‬که طی دو‬ ‫ترم تحصیلی گذشته ‪ ۳۰۰‬دانشجو جذب‌شده که از این تعداد ‪ ۹۰‬نفر در مقطع تحصیات تکمیلی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت‌های تخصصی پژوهشکده محیط‌زیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در راهبرد جدید‬ ‫هدفگذار ی‌های ویژه‌ای اتخاذشده‪ ،‬گروه پژوهش منابع آب و برنامه‌ریزی مطالعات منطقه‌ای و‬ ‫ناحیه‌ای را به بخش پژوهشی منتقل شد‪.‬‬ ‫دکترجمالزاد با اشاره به دغدغه‌های پرسنل واحد گیان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به مشکات‬ ‫اقتصادی موجود همواره برای ارتقای رفاه پرسنل تاش می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئيس مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه‬ ‫قضائيه با اشاره به عدم برگزاری آزمون وکالت توسط‬ ‫این مرکز درسال جاری گفت‪ :‬این مسئله به دلیل‬ ‫برگزاری آزمون مشاوران خانواده و همچنین وجود‬ ‫برخی مشکات اجرایی است اما سعی می‌کنیم‬ ‫ً‬ ‫سال آینده حتما آزمون وکالت را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور مشاوران‬ ‫حقوقی‪ ،‬وکا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت‌وگو‬ ‫با خبرگزاری فارس‪ ،‬با اشاره به عدم برگزاری آزمون‬ ‫وکالت توسط این مرکز درسال جاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫این مسئله به دلیل برگزاری آزمون مشاوران‬ ‫خانواده درسال جاری و همچنین وجود برخی‬ ‫مشکات اجرایی است اما سعی می‌کنیم سال‬ ‫ً‬ ‫آینده حتما آزمون وکالت را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از اباغ‬ ‫آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی آموزشی فنی‌وحرفه‌ای‬ ‫از سوی وزیر علوم خبر داد و گفت‪ :‬مجوز استخدام‬ ‫‪۱۳۰۰‬حق‌التدریس فنی و حرفه ای اخذ شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ابراهیم صالحی عمران در‬ ‫نشستی خبری ا اشاره به دغدغه‌های این دانشگاه‬ ‫گفت‪ :‬این دانشگاه دغدغه رشد اشتغال دارد و این‬ ‫دغدغه می‌تواند به رشد اقتصادی کشور منجر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دغدغه اشتغال و دغدغه‬ ‫ارتباط دانشگاه با بازار کار دغدغه بسیار مهمی‬ ‫است و یکی از شاخص‌های مهم کیفیت‬ ‫دانشگاه ارتباط با صنعت و بازارکار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از ضرورت‌های آموزش عالی‬ ‫کشور اجرای طرح آمایش آموزش عالی مهارتی است‬ ‫که اگر این طرح به خوبی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫اجرایی شود؛ می‌توانیم نیازهای اشتغال در کشور را‬ ‫به صورت استانی و حتی شهرستانی بررسی کنیم‬ ‫و انعطاف‌پذیری برنامه‌ریزی آموزشی رشته‌های‬ ‫موردنظر را تدوین کنیم‪ .‬درواقع رشته‌ها و برنامه‌های‬ ‫آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای باید بر اساس‬ ‫وی افزود‪ :‬دادگاه‌های ما به خصوص در‬ ‫تهران ظرفیت پذیرش کارآموز بیشتر را ندارند و‬ ‫نمی‌توانند بار کارآموز مضاعف را تحمل کنند‪.‬‬ ‫مؤمنی با اشاره به رد شدن طرح اصاح بند‬ ‫«چ» ماده ‪ ۸۸‬قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه‬ ‫که به توقف برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز‬ ‫مشاوران قوه قضاییه منجر می‌شد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫شدن این مسئله در مجلس ربطی به عدم برگزاری‬ ‫آزمون درسال جاری ندارد بلکه بالعکس رد شدن‬ ‫این طرح به تثبیت جایگاه مرکز مشاوران و وکای‬ ‫قوه قضاییه و منتفی شدن ادعاهای علیه این مرکز‬ ‫منجر شد‪.‬‬ ‫در جلسه بررسی طرح اصاح بند «چ» ماده‬ ‫‪ ۸۸‬قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در مجلس‬ ‫◄‬ ‫انجام آزمون روانشناختی‬ ‫از متقاضيان جذب در‬ ‫هيئت‌های علمی دانشگاه‌ها‬ ‫شورای اسامی‪ ،‬که روز چهارشنبه هفته گذشته‬ ‫برگزار شد‪ ،‬مهرداد بائوج الهوتی نماینده لنگرود با‬ ‫بیان اینکه در کشور انگلیس در ‪ ۱۰‬هزار پرونده ‪۵۴‬‬ ‫وکیل‪ ،‬در کشور ترکیه در ‪ ۱۰‬هزار پرونده ‪ ۲۳۵‬وکیل‬ ‫و در کشور فیلیپین در ‪ ۱۰‬هزار پرونده از ‪ ۳۲۳‬وکیل‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما حدود ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار وکیل باید به جمعیت وکا اضافه شود‪ ،‬نباید‬ ‫این حق را از مردم سلب کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رسیدن روند جذب وکیل از‬ ‫‪ ۵‬درصد به زیر ‪ ۳‬درصد از سال ‪ ۸۲‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع نشان از این دارد که قصد ندارند حق مردم‬ ‫را به آنها برگردانند‪.‬‬ ‫رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای‪:‬‬ ‫مجوز استخدام‪۱۳۰۰‬حق‌التدریس‬ ‫فنی و حرفه ای اخذ شد‬ ‫نیاز استانی و شهرستانی تدوین شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای همچنین به آخرین‬ ‫وضعیت استخدام نیروهای حق‌التدریسی این‬ ‫دانشگاه اشاره کرد و گفت‪ :‬طبق بند «ذ» ماده ‪۶۴‬‬ ‫برنامه ششم توسعه قرار بود نیروهای حق‌التدریسی‬ ‫قبل از سال ‪ ۹۰‬به نیروهای رسمی تبدیل شوند‪ .‬درواقع‬ ‫مجلسشورایاسامیمصوبه‌ایداشتکهبایدبراساس‬ ‫آن وزارت علوم این نیروها را ساماندهی می‌کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با تاش و پیگیری‌هایی که‬ ‫از سوی وزارت علوم و دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬مجوزهای استخدامی این افراد‬ ‫از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذشده‬ ‫و دانشگاه فنی و حرفه‌ای در هیئت‌امنای خود‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی را برای تبدیل‬ ‫وضعیت این نیروها تدوین کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر پرونده ‪ ۵۱۴‬نفر از‬ ‫متقاضیان تبدیل وضعیت در کمیته‌های بررسی‬ ‫شرایط و صاحیت این افراد در دانشگاه فنی و‬ ‫حرفه‌ای بررسی‌شده است و برای انجام مراحل‬ ‫قانونی استخدام نظیر گزینش و برخی از اقدامات‬ ‫در هيئت عالی جذب مقرر شد؛‬ ‫مطالعاتی به سازمان مربوطه معرفی‌شده‌اند و پرونده‬ ‫‪ ۵۰۰‬متقاضی دیگر در دست بررسی است که نتایج‬ ‫این افراد نیز در نیمه دوم سال اعام می‌شود‪.‬‬ ‫صالحیعمرانادامهداد‪:‬به‌طورکلیمجوزاستخدام‬ ‫هزار و‪ ۳۰۰‬نفراز سازمانامور استخدامیاخذشدهاست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تا ‪ ۵‬سال آینده حدود ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫از مدرسان دانشگاه فنی و حرفه‌ای بازنشسته خواهند‬ ‫شد که خوشبختانه با استخدام نیروهای جدید‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه نیروی انسانی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مشکلی‬ ‫اعزام مربیان به آلمان‬ ‫رئیسدانشگاهفنیو حرفه‌ایاز امضایتفاهمنامه‬ ‫همکاری این دانشگاه با دانشگاه آلمان در حوزه‌‬ ‫آموزش‌های مهارتی خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس این‬ ‫تفاهم نامه تعدادی از مربیان دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫به منظور توانمند شدن در حوز ‌ه آموزش‌های مهارتی‬ ‫به کشور آلمان اعزام‌شده و دوره‌های کوتاه مدتی‬ ‫را آموزش خواهند دید‪ .‬درواقع تاش داریم این‬ ‫تفاهم‌نامه که بیشتر در حوزه آموزش‌های فناور ی‌های‬ ‫نوین است‪ ،‬قبل از سال جاری اجرایی شود‪.‬‬ ‫در جلسه ‪ ۲۱۵‬هیئت عالی جذب اعضای هیئت ‌علمی‬ ‫دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقاب فرهنگی به ریاست‬ ‫دکتر محمدعلی کی‌نژاد‪ ،‬انجام آزمون روانشناختی از متقاضیان‬ ‫جذب در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها مصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در ابتدای این جلسه و پس از بحث و تبادل نظر‬ ‫اعضاء پیرامون موضوع خدمت نیمه‌وقت و اختصاص دو پست‬ ‫نیمه‌وقت به بانوان؛ نماینده سازمان اداری و استخدامی گفت‪ :‬در‬ ‫قانون بانوان نمی‌توانند بیش از ‪ ۳‬سال به صورت نیمه‌وقت شاغل‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی افزود‪ :‬ضمنا این قانون برای نیروهای رسمی و پیمانی‬ ‫قابل‌اجراست و شامل سایر موارد نمی‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر علی حسینی رئیس مرکز جذب وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و آموزش پزشک در تشریح برنامه‌های توانمندسازی اعضای‬ ‫هیئت‌علمی تحت پوشش این وزارت گفت‪ :‬اعضای هیئت‌علمی‬ ‫تحت پوشش وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی ذیل‬ ‫سرفصل‌های آموزش‪ ،‬پژوهش و نحوه تدریس ‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬ساعت‬ ‫تحت پوشش قرارگرفته‌‪‎‬اند‪.‬‬ ‫همچنین اعضای هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی‬ ‫دانشگاه‌ها مقرر کردند از متقاضیان جذب در هیئت‌های علمی‪،‬‬ ‫آزمون روانشناختی به‌عمل‌آمده و فرم این آزمون نیز به منظور آشنایی‬ ‫این متقاضیان با این آزمون توسط وزارتخانه‌های علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسامی‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫در پایان تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه‬ ‫صاحیت عمومی دانشگاه شهرکرد‪ ،‬دانشگاه فنی و حرفه ای‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان‪ ،‬پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی‪ ،‬دانشگاه تبریز‪،‬‬ ‫سازمان تحقیقات‪ ،‬آموزش و ترویج کشاورزی‪ ،‬دانشگاه آیت‌اهلل‬ ‫حائری میبد‪ ،‬دانشگاه امام باقر (ع)‪ ،‬دانشگاه امام صادق (ع)‪،‬‬ ‫پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی شاهد و‬ ‫دانشگاه عالی دفاع ملی تأیید صاحیت شدند‪.‬‬ ‫شرکت انتقال داده های حلما گستر خاورمیانه به عنوان یکی از شرکت های با سابقه‪ ،‬فعال و مطرح در زمینه ارائه‬ ‫خدمات اینترنت و مخابرات واقع در تهران از واجدین شرایط با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسپشتیبانی‬ ‫تلفنیفنی‬ ‫مرد‬ ‫کاردانی ‪/IT‬کامپیوتر‪/‬‬ ‫مرتبط‬ ‫یک سال سابقه کار‪ /‬مسلط به مباحث‬ ‫‪ NetWork‬و پشتیبانی ‪ADSL‬‬ ‫ایمیل‪admin.jobs@asretelecom.net :‬‬ ‫تلفن‪02187779201 :‬‬ ‫سایت‪www.helmagostar.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬به منظور تکمیل کادر مدیریتی و در راستای ارزش آفرینی و جلب رضایت مشتریان‪،‬‬ ‫سهام داران‪ ،‬همکاران و تحکیم روابط در جهت رسیدن به مناقع مشترک در سطح رئیس شعبه در‬ ‫تهران بزرگ دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تجربه‪ ،‬نزدیک ترین و مهمترین راه ایجاد و توسعه دانش سازمانی است از این رو همکارانی که متقاضی حضور در این بانک‬ ‫هستند و در صورت باور این موضوع که حفظ کرامت مشتریان و تامین رضایت آن ها در چهارچوب اصول تعریف شده بانک‪/‬‬ ‫عملکرد همراه با صحت‪ ،‬دقت و سرعت‪ /‬استفاده از دانش‪ ،‬توان مدیریتی و تجربه سازمانی در کنار بهره گیری از فناوری های‬ ‫بانکداری دیجیتال و ارائه آن به مشتریان‪ /‬حفظ کامل اطالعات و حریم خصوصی مشتریان‪ ،‬سهام داران‪ ،‬رقبا و کارکنان‪/‬‬ ‫استقبال از پیشنهاد سازنده و نقد صحیح مشتری در مقام راهکاری مناسب برای رشد و ارتقای خدمات بانکی‪ ،‬در پیشرو بودن‬ ‫سازمان موثر است می توانند به جمع ما ایران زمینی ها ملحق شوند‪.‬‬ ‫همکار بودن در ایران زمین مستلزم آن است که حداکثر ‪ 2‬سال از بازنشستگی گذشته باشد و حداقل دارای مدرک کارشناسی و‬ ‫از توانمندی های الزم در زمینه بانکداری روز برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫‪www.izbank.ir‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪A۱‬‬ ‫سرپرست تیم فروش‬ ‫آقا‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا لیسانس‬ ‫روابط عمومی و فن بیان مناسب‪ ،‬توانمند و مجرب در سرپرستی پرسنل فروش‬ ‫دارای دوسال سابقه کار مرتبط‬ ‫ردیف‬ ‫کد‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪A۲‬‬ ‫فروشنده فروشگاه‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫دارای روابط عمومی قوی‪ ،‬دارای تجربه فروشندگی‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪A۳‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫آقا‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫دارای تجربه و سابقه همکاری با سازمان ها ‪ ،‬ادارات و تعاونی های استان البرز‪ ‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪A۶‬‬ ‫پروموتر کانتر‬ ‫خانم‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫روابط عمومی و فن بیان باال‪ ،‬با سابقه فروش شرکتی‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪A۷‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تامین‬ ‫و کنترل موجودی‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫لیسانس‬ ‫آشنایی با مبانی تامین و برنامه ریزی‪ ،‬تسلط کامل به ا کسل‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪A۸‬‬ ‫کارشناس مسئول حسابداری‬ ‫آقا‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫دارای سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪A۹‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫دارای دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪A۱۰‬‬ ‫مسئول دفتر مدیریت‬ ‫آقا‬ ‫لیسانس‬ ‫آشنا به امور اداری‪ ،‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ ‬از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج کد شغلی به آدرس ایمیل و شماره فکس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@iranmrcarpet.com‬‬ ‫فکس‪02122898263 :‬‬ ‫شرکت تجهیزات سنگین متالورژی پارس فوالد جم سماء (‪ )Danieli Persia‬جهت تکمیل نیروی انسانی خود برای کار در‬ ‫کارگاه این شرکت واقع در منطقه صنعتی اشتهارد از عالقمندان و متخصصان در رشته های زیر دعوت بعمل می آورد‪.‬‬ ‫◄ اپراتور دستگاه بورینگ ‪ CNC‬پنج محور‪ :‬مسلط به کار با کنترلر زیمنس ‪ 3 - D 840‬سال ‪ -‬مسلط به نقشه خوانی –‬ ‫تحصیلکرده ماشین ابزار یا ساخت و تولید‬ ‫◄ اپراتور فرز و صفحه تراش‪ 2 :‬سال سابقه ‪ -‬مسلط به نقشه خوانی – تحصیلکرده ماشین ابزار یا ساخت و تولید‬ ‫◄ اپراتور تراش‪ :‬اشنا به ابزار و نقشه خوانی ‪ 3 -‬سال سابقه – حداقل دیپلم فنی‬ ‫◄ اپراتور دستگاه تراش ‪ CNC:‬مسلط به برنامه نویسی و کار با کنترلر زیمنس نیمه اتوماتیک ‪ 3 -‬سال سابقه کار با دستگاه‬ ‫مشابه ‪ -‬مسلط به نقشه خوانی ‪ -‬تحصیلکرده ماشین ابزار یا ساخت و تولید‬ ‫◄ جوشکار‪ :‬مسلط به پایپینگ دستگاه و جوشکاری لوله به روش ‪ 3 - TIG‬سال سابقه کار جوشکاری لوله و مسلط به نقشه‬ ‫خوانی – تحصیلکرده فنی‬ ‫◄ اپراتور مونتاژ مکانیکی‪ :‬مسلط به نقشه خوانی مونتاژ دستگاه‪ ،‬مونتاژ قطعات مکانیکی ‪ 2 -‬سال سابقه مرتبط در مونتاژ–‬ ‫تحصیلکرده مکانیک‬ ‫◄ اپراتور مونتاژ الکتریکی‪ :‬مسلط به نقشه خوانی و نصب قطعات الکتریکال ‪ 2 -‬سال سابقه مرتبط در مونتاژ ‪ -‬مسلط به نقشه‬ ‫خوانی – تحصیلکرده برق‬ ‫◄ اپراتور اتاق ابزار‪ :‬مسلط به انتخاب ابزار و آشنا با انواع ابزارهای برشی و مونتاژ ابزار های برشی ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫مرتبط ‪ -‬ترجیحا تحصیلکرده ماشین ابزار یا ساخت و تولید ‪ -‬مسلط به نقشه خوانی‬ ‫◄ تکنسین تعمیرات مکانیکی ‪ :‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار تعمیرات ‪ -‬مسلط به نقشه خوانی – حداقل دیپلم مکانیک – آشنایی‬ ‫با تعمیرات ماشین آالت ‪CNC‬‬ ‫◄ تکنسین تعمیرات الکتریکی ‪ :‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار تعمیرات ‪ -‬مسلط به نقشه خوانی و برق صنعتی – حداقل دیپلم‬ ‫الکتریک – آشنایی با تعمیرات ماشین آالت ‪CNC‬‬ ‫◄ برنامه نویس ماشین های ‪ :)CAD/CAM( CNC‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه برنامه نویسی بر روی ماشین آالت سنگین ‪5 CNC‬‬ ‫محور‪ -‬تسلط بر کنترلر زیمنس‪ -‬توانایی کار تیمی‪ -‬آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫◄ کارشناس برنامه ریز تولید‪ :‬کارشناس مکانیک یا صنایع‪ -‬آشنا به نقشه خوانی صنعتی‪ -‬توانایی کار تیمی‪ -‬دانش زبان انگلیسی‬ ‫◄ حسابدار‪ /‬حسابدار ارشد‪ :‬مسلط به قوانین بیمه و مالیات – ‪ AR & AP‬و آشنایی با زبان انگلیسی‪ -‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫◄ مهندس طراح ‪ :‬تحصیلکرده مکانیک ‪ -‬مسلط به نرم افزارهای ‪ - Auto cad & Catia‬تسلط به مکلمه و مکاتبه انگلیسی‪-‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫◄ مامور خرید عمومی‪ :‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬آشنایی با زبان انگلیسی‪ ،‬آشنایی با خرید ابزار و خدمات مربوط به تولید‬ ‫قطعات مکانیکی‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت استفاده از این موقعیت های شغلی می بایست رزومه خود را نهایت ًا تا ‪ 15‬آبان ماه ‪1397‬‬ ‫به آدرس الکترونیکی زیر و یا طریق ‪ Fax‬و یا ‪ WhatsApp‬و با فرمت مشخص ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫)فرمت رزومه ‪ :‬نام – عنوان شغلی ‪hr@iran.danieli.com (.pdf‬‬ ‫‪Fax: +98 21 44213485‬‬ ‫‪WhatsApp: +98 939 597 8291‬‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 17 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل‪:‬‬ ‫طرح «سـرباز ماهر » در اردبیل اجرایی‬ ‫می‌شود‬ ‫مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای اسـتان اردبیل گفت‪ :‬آموزش‌های فنـی و حرفه‌ای در ایجاد‬ ‫اشـتغال پایـدار نقـش اساسـی داشـته کـه بـا توجـه بـه ایـن مهـم تلاش می‌کنیـم تـا آموزش‌هـای‬ ‫محصول‌محـور و بازارمحـور را در اسـتان توسـعه و گسـترش دهیـم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از اردبیـل‪ ،‬محمـد پورقلـی در جلسـه قـرارگاه مهارت‌آمـوزی در‬ ‫آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای اسـتان اردبیـل اظهـار داشـت‪ :‬آموزش‌هـای فنـی و حرفـه‌ای در ایجـاد‬ ‫اشـتغال پایـدار نقـش اساسـی داشـته کـه بـا توجـه بـه ایـن مهـم تلاش می‌کنیـم تـا آموزش‌هـای‬ ‫محصول‌محـور و بازارمحـور را در اسـتان توسـعه و گسـترش دهیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه منظـور توانمندسـازی سـربازان در دوره خدمـت و کسـب شـرایط اشـتغال و‬ ‫کاهـش دغدغـه آنـان بـرای ورود بـه بـازار کار پـس از اتمـام دوره سـربازی‪ ،‬آموزش‌هـای مهارتـی‬ ‫در پادگان‌هـای سـطح اسـتان اردبیـل بـرای پرسـنل وظیفـه نیروهـای مسـلح بـه صـورت گسـترده‬ ‫برگـزار می‌شـود تـا بتوانیـم آنهـا را بـرای ورود بـه بـازار کار امـاده کنیـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای اسـتان اردبیـل از اجـرای طـرح سـرباز ماهـر در اردبیـل خبـر‬ ‫داد و تصر یـح کـرد‪ :‬آموزش‌هـای فنـی و حرفـه‌ای نوعـی مهارت‌انـدوزی بـر اسـاس تقاضـای بـازار‬ ‫کار اسـت کـه بـا ایجـاد یـک مهـارت‌تخصصی سـبب بهبود توانایـی فرد در احراز شـغل موردنظر‬ ‫می‌شـود و ایـن آموزش‌هـا نقـش مهـم و تاثیزگـذاری در ایجـاد فرصت‌هـای شـغلی بـرای اقشـار‬ ‫مختلـف در سـطح اسـتاندار داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت نماینـده قـرارگاه مهارت‌آمـوزی کارکنـان وظیفـه در وزارت کار‪ ،‬تعـاون و رفاه‬ ‫اجتماعـی نیـز بـا بیـان اینکـه آموزش‌هـای مهارتـی در پادگان‌هـا و بر اسـاس نیاز منطقـه موردنظر‪،‬‬ ‫بـه سـربازان ارائـه می‌شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬دنبـال تولیـد مـدرک نیسـتیم بلکـه بـه آمـوزش حرفه‌هایـی کـه‬ ‫می‌دانیـم موردنیـاز بـوده و ظرفیـت ایجـاد شـغل دارد‪ ،‬می‌پرداز یـم‪.‬‬ ‫رضـا علیخانـی بـا اشـاره بـه هدفمنـد کردن بازده زمانی مـدت خدمت کارکنـان وظیفه برای‬ ‫فراگیـری آموزش‌هـای مهارتـی بیـان کـرد‪ :‬بـا اسـتقرار قـرارگاه مهارت‌آمـوزی در کشـور و اجـرای‬ ‫طـرح سـرباز ماهـر بـر کار بـردی بـودن مهارت‌هـا و لحـاظ کـردن اسـتعدادهای سـربازان در ارائـه‬ ‫فراینـد آمـوزش تأ کیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬هـدف برگـزاری کالس‌هـای آموزشـی نیسـت بلکـه یادگیـری واقعـی و‬ ‫کار بـردی اسـت کـه ا گـر ایـن مدل را در کل کشـور و سـازمان‌ها بسـط دهیم فوق‌العـاده در تقویت‬ ‫بنیـه‌ اقتصـادی کشـور و رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـی تأثیرگذار اسـت و می‌تواند در این‬ ‫حـوزه زمینه‌سـاز دسـتیابی بـه اهـداف تعیین‌شـده شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون و کار کرمانشاه مطرح کرد‬ ‫عملکرد دسـتگاه‌های اجرایی در جذب‬ ‫تسهيالت اشتغال روستایی‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمانشـاه گفـت‪ :‬جهـاد کشـاورزی بیش‌تر یـن‬ ‫و حمل‌ونقـل کمتر یـن جـذب اعتبـار اشـتغال روسـتایی را داشـته‌اند‪.‬‬ ‫حسـن عزیزی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت جذب اعتبارات تسـهیالت اشـتغال‬ ‫روسـتایی و عشـایری توسـط دسـتگاه‌های اجرایی اظهار داشـت‪ :‬کل اعتبار در نظر گرفته‌شـده‬ ‫برای اسـتان ‪ ۱۷۶‬میلیارد و ‪ ۴۰۲‬میلیون تومان بود که ‪ ۱۰۰‬درصد آن پرداخت‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـازمان جهـاد کشـاورزی بـا ‪ ۱۴۸‬درصـد پرداختـی نسـبت بـه سـهمیه ابالغـی در‬ ‫جایـگاه اول جـذب تسـهیالت اشـتغال روسـتایی و عشـایری قـرار دارد و توانسـته ‪ ۱۱۹‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۷۳۰‬میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزار تومـان را بـرای ‪ ۲۴۰‬طـرح پرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬پـس از جهـاد کشـاورزی‬ ‫اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع‌دسـتی و گردشـگری بـا پرداخـت ‪ ۲۷‬میلیـارد و ‪ ۲۱۷‬میلیـون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هـزار تومـان بـرای ‪ ۱۱۱۹‬طـرح در جایـگاه دوم قـرار دارد‪.‬‬ ‫عز یـزی کل اعتبـار پرداخت‌شـده بـرای ‪ ۱۵۴‬طـرح سـازمان صمـت اسـتان کرمانشـاه‬ ‫را ‪ ۲۲‬میلیـارد و ‪ ۸۱۱‬میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار تومـان اعلام کـرد و گفـت‪ :‬اداره‌کل ورزش و جوانـان نیـز‬ ‫بـرای چهـار طـرح ‪ ۹۰۵‬میلیـون تومـان پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫و ی بیـان دا شـت‪ :‬ادار ه‌کل ارتبا طـات و فنـاور ی اطال عـات ا سـتان نیـز بـرای ‪ ۱۶‬طـرح‬ ‫‪ ۵‬میلیـارد و ‪ ۲۹۵‬میلیـون تومـان پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬اعتبار پرداختی جهاد دانشـگاهی‬ ‫بـرای ‪ ۶‬طـرح را یـک میلیـارد و ‪ ۷۶‬میلیـون تومـان و کل تسـهیالت جذب‌شـده امـور عشـایری را‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان عنـوان کرد‪.‬‬ ‫مدیر اشتغال تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫ایجاد اوليـن کاریابی تخصصی مددجویان‬ ‫بهزیستی در گلستان‬ ‫مدیـر توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال اداره‌کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان از ایجـاد‬ ‫کاریابـی و یـژه مددجو یـان تحـت پوشـش بهزیسـتی در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‌کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان‪ ،‬موسـی بی‌بـا ک‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه جمعیـت قابل‌توجـه افـراد تحـت پوشـش بهزیسـتی و بـه منظـور‬ ‫خدمت‌رسـانی مطلوب‌تـر بـه مددجو یـان ایـن سـازمان‪ ،‬دفتـر کاریابـی غیردولتـی و یـژه افـراد‬ ‫تحـت پوشـش بهزیسـتی ایجـاد خواهـد شـد‪.‬‬ ‫و ی ا فـزود‪ :‬در ا سـتان گلسـتان ‪ ۲۶‬مر کـز کار یا بـی غیردولتـی داخلـی فعـال هسـتند‬ ‫و بـه فعالیت‌هایـی از قبیـل معرفـی فرصت‌هـای شـغلی بـه کارجو یـان‪ ،‬مشـاوره شـغلی‪،‬‬ ‫کمـک بـه کارجو یـان جهـت کسـب مهـارت بـا آموزش‌هـای فنـی و حرفـه‌ای و معرفـی بـازار کار‬ ‫بـه کارجو یـان مشـغول‌اند‪.‬‬ ‫مدیـر اشـتغال تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان تصریح کرد‪ :‬درسـال گذشـته یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۲۰‬نفـر از طر یـق کاریابی‌هـا در واحدهـای مختلـف اقتصـادی مشـغول بـه کار شـدند و ایـن‬ ‫رقـم در شـش‌ماهه اول امسـال یـک هـزار و ‪ ۵۰‬نفـر بـود‪.‬‬ ‫رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خبر داد‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار شغل تا ‪ ۴‬سال آینده در تهران ایجاد می‌شود‬ ‫رئی ــس س ــازمان مدیر ی ــت و‬ ‫برنامه‌ر ی ــزی اس ــتان ته ــران گف ــت‪:‬‬ ‫ســند توســعه شهرســتان‌های پایتخــت‬ ‫ب ــا حض ــور ش ــبانه‌روزی اس ــتاندار و‬ ‫اعض ــای ش ــورای برنامه‌ر ی ــزی در ای ــن‬ ‫شــهرها محقــق شــده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫س ــند توس ــعه‪ ،‬بای ــد اش ــتغال و توس ــعه‬ ‫س ــاالنه ‪ ۷۰‬روس ــتای اس ــتان ته ــران‬ ‫عملیات ــی ش ــود‪.‬‬ ‫نعمـ ـت‌اهلل ترک ــی در گفت‌وگ ــو‬ ‫ب ــا ایس ــنا‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه تدو ی ــن س ــند‬ ‫توس ــعه اس ــتان ته ــران تأ کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫در س ــند آمای ــش‪ ،‬اس ــتان ته ــران را‬ ‫تقدی ــم ب ــه ‪ ۵‬بخ ــش کردی ــم‪ .‬ب ــرای‬ ‫مث ــال شهرس ــتان‌های ش ــرقی در‬ ‫توس ــعه گردش ــگری مناس ــب اس ــت‪ .‬طب ــق س ــند‬ ‫توس ــعه در توس ــعه گردش ــگری ای ــن ناحی ــه ‪ ۳۰‬نقط ــه‬ ‫شناسای ‌‬ ‫یشــده اســت‪ ۴ .‬روســتا هــم بــه عنــوان نقطــه‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کميته امداد ‪:‬‬ ‫اجرای طرح «نظام راهبری شغلی »‬ ‫برای نخستين بار در کشور‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫بابیان اینکه این نهاد‪ ،‬یک‌چهارم کل اشتغال‬ ‫کیفی در کشور را ایجاد کرده است‪ ،‬از اجرای‬ ‫آزمایشی طرح «نظام راهبری شغلی» برای اولین بار‬ ‫در کشور توسط کمیته امداد خبر داد‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی معاون اشتغال و‬ ‫خودکفایی کمیته امداد در گفت‌وگو با فارس‪،‬‬ ‫درباره «جایگاه اشتغال در برنامه‌های کمیته‬ ‫ً‬ ‫امداد در کشور»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تقریبا ‪ 20‬درصد‬ ‫آمار اشتغال کشور را کمیته امداد ایجاد کرده‬ ‫است اما به لحاظ کیفیت‪ ،‬بیش از یک‌چهارم‬ ‫مشاغل کیفی برای کمیته امداد است؛ علت آن‪،‬‬ ‫این است که این نهاد برخالف اغلب دستگاه‌ها‬ ‫ً‬ ‫اوال پیش‌کاری کرده و در مرحله دوم طرح‌ها را رها‬ ‫نکرده بلکه نظارت کافی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انحراف طرح‌های ما زیر پنج درصد‬ ‫است یعنی فردی که وام بگیرد و طرح اقتصادی را‬ ‫اجرا نکند؛ البته کمیته امداد از مددجویان مجری‬ ‫طرح اقتصادی تعهد می‌گیرد که اگر اجرا نکنند‪،‬‬ ‫کمیته امداد به بانک اعالم می‌کند پول را پس‬ ‫بگیرد؛ یک سوم کل بیکاران در کشور مخاطب و‬ ‫مراجعه کننده به کمیته امداد هستند‪.‬‬ ‫یک چهارم کل اشتغال کيفی کشور توسط‬ ‫کميته امداد ایجاد می‌شود‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بیان‬ ‫داشت‪ :‬ما هیچ وقت منابعی که برای اشتغال‬ ‫دریافت کردیم بیش از پنج درصد از کل منابع کشور‬ ‫نبوده است‪ ،‬اما با این حال بیش از یک چهارم کل‬ ‫اشتغال کیفی در کشور را ایجاد کرده‌ایم‪.‬‬ ‫عبدالملکی درباره «مهمترین برنامه اشتغال‬ ‫کمیته امداد»‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در حال تقویت الگوی‬ ‫اشتغال کمیته امداد هستیم‪ .‬ما یک الگوی‬ ‫کارشناس محور داشتیم؛ به این شکل که فردی‬ ‫که می‌خواهد اشتغال ایجاد کند تحت مشاوره و‬ ‫نظارت قرار دارد اما دستگاه‌های دیگر فقط فرد را‬ ‫به بانک معرفی می‌کنند و هیچ مشاوره‌ای صورت‬ ‫نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نظام کارشناس محور ما کل‬ ‫رئی ــس تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی شهرس ــتان دزف ــول گف ــت‪ :‬امس ــال س ــهمیه‬ ‫اش ــتغال ی ــک ه ــزار و ‪ 82‬نف ــر در ط ــرح کارورزی دانش‌آموخت ــگان دانش ــگاهی ب ــه دزف ــول‬ ‫اختصاص‌یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا کــورش نــوروزی در هفتمیــن کارگــروه اشــتغال و ســرمایه‌گذاری شهرســتان‬ ‫دزف ــول در س ــالن جلس ــات فرمان ــداری اف ــزود‪ :‬طب ــق س ــهمیه‌بندی ک ــه انجام‌ش ــده ب ــا‬ ‫اج ــرای ای ــن ط ــرح ت ــا پای ــان امس ــال ‪ 200‬نف ــر در بخ ــش صنع ــت و مع ــدن‪ 309 ،‬نف ــر در بخ ــش‬ ‫کش ــاورزی‪ 37 ،‬نف ــر در ح ــوزه می ــراث فرهنگ ــی‪ 300 ،‬نف ــر در آم ــوزش و پ ــرورش و ‪ 236‬نف ــر در‬ ‫س ــایر دس ــتگاه‌های دزف ــول ج ــذب خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬متقاضی ــان کارورزی پ ــس از مطالع ــه توافق‌نام ــه و اط ــاع از‬ ‫ش ــرایط کارورزی و تأیی ــد نهای ــی‪ ،‬ف ــرم ثبت‌ن ــام خ ــود را پ ــر کنن ــد و از طر ی ــق لین ــک‬ ‫‪ http:///portaltvto.com/internship/main_page/main‬وارد س ــامانه ش ــوند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی دزفــول افــزود‪ :‬بنــگاه اقتصــادی و واحــد پذیرنــده‬ ‫نی ــز برحس ــب ش ــخصیت حقیق ــی ی ــا حقوق ــی پ ــس از مطالع ــه تعه ــد نام ــه واح ــد پذیرن ــده‬ ‫نس ــبت ب ــه تکمی ــل ف ــرم ثب ــت ن ــام مربوط ــه اق ــدام م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫وی درخص ــوص دیگ ــر ط ــرح ه ــای اش ــتغالزا در شهرس ــتان دزف ــول نی ــز گف ــت‪ :‬از ابت ــدای‬ ‫امســال تا کنــون یکهــزار و ‪ 37‬طــرح بــه بانک‌هــای دزفــول معرفــی شــده اســت کــه ‪ 919‬طــرح از‬ ‫ای ــن تع ــداد اش ــتغال روس ــتایی و ‪ 118‬ط ــرح اش ــتغال فراگی ــر م ــی باش ــند‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا بیــان اینکــه تا کنــون ســه هــزار و ‪ 740‬میلیــارد ر یــال بــرای ایــن طــرح هــا تصو یــب‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح ه ــا زمین ــه اش ــتغال چه ــار ه ــزار و چه ــار نف ــر فراه ــم‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫فرایند را انجام می‌دهد و این موضوع را با عنوان‬ ‫ِ‬ ‫نظام هدایت شغلی اصالح کردیم؛ به این معنا‬ ‫که فرد کارشناسی که قرار است فرد را راهنمایی و‬ ‫هدایت کند را توانمند کردیم و دوره آموزشی خوبی‬ ‫در نظر گرفتیم‪.‬کتاب و فیلم آموزشی در نظر گرفته‬ ‫و سه آزمون گرفته می‌شود و کارشناسان اشتغال‬ ‫کمیته امداد باید همه این آزمون را انجام دهند‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دومین کاری که برای کارشناسان‬ ‫خود انجام دادیم طراحی اپلیکیشنی است که‬ ‫عمده اطالعات مربوط به مشاغل بارگذاری شده‬ ‫تا از طریق تلفن همراه و تبلت به اطالعات مربوط‬ ‫به کسب و کار دسترسی داشته باشند و بتوانند‬ ‫مشاوره دهند‪.‬‬ ‫عبدالملکی متذکر شد‪ :‬سومین کار این است‬ ‫که با در نظر گرفتن پاداش بهره بری و کارایی‪ ،‬انگیزه‬ ‫آنها را باال بردیم؛ به این شکل که مشاوره شغلی که‬ ‫منجر به شغل شود پاداش می‌گیرد؛ ضمن اینکه‬ ‫کار دیگری که انجام دادیم طراحی سامانه ضوابط‬ ‫کار است که تمام ضوابط مربوط به حوزه امداد را‬ ‫سریع در اختیار همکاران قرار می‌دهد تا به جای‬ ‫حجم عظیمی از بخشنامه‌ها در کمترین زمان‪،‬‬ ‫ضوابط مربوط را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫وی یادآورشد‪ :‬کار بعدی‪ ،‬سیستم نظارت‬ ‫هوشمند است و از این طریق به همکاران به لحاظ‬ ‫کمی‪ ،‬کیفی و فیزیکی نظارت دقیق تری می‌شود و‬ ‫در مجموع‪ ،‬همه این کارها این است تا بهره وری‬ ‫همکاران در ایجاد اشتغال باال برود‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی با بیان اینکه‬ ‫راهبرد دوم‪ ،‬نظام راهبری شغلی است و این الگو‬ ‫کارآفرین محور است‪،‬گفت‪ :‬می‌خواهیم این را‬ ‫توسعه دهیم؛ به این معنا که به جای اینکه تعدادی‬ ‫بیکار مددجو را به کارشناس دهیم تا برای آنها‬ ‫شغل ایجاد کند این‌ها را به یک کارآفرین بیرونی‬ ‫می‌دهیم تا فرصت شغلی و طرح ایجاد کند‪.‬‬ ‫عبدالملکی با اشاره به تعریف فرد کارآفرین‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کارآفرین به کسی می‌گوییم که‬ ‫سالها در یک رشته تخصصی خاص به شکل‬ ‫موفق فعالیت می‌کند و با مسائل مختلف این‬ ‫موضوع درگیر بوده با وجود همه این موارد کارآفرین‬ ‫موفقی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما این کارآفرین‌های موفق را‬ ‫شناسایی می‌کنیم و می‌خواهیم برای مددجویان‬ ‫امداد فرصت شغلی طراحی‌کنند؛ البته نه استخدام‬ ‫کنند بلکه یعنی زنجیره شغلی را تعریف کنند و‬ ‫خودشان راهبر آن زنجیره شغلی شوند‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این شرایط خود کارآفرین نیز منتفع‬ ‫ً‬ ‫می‌شود؛ مثال بخشی از این افراد مواد اولیه را تأمین‬ ‫می‌کنند؛ برخی در حین کار‪ ،‬کار مشاوره‌ای می‬ ‫دهند و بابت آن کارمزد می‌گیرند و برخی در آخر‪،‬‬ ‫بازار یابی می‌کنند و سود می‌برند؛ البته عده‌ای از‬ ‫کار آفرین‌ها هستند که دنبال سود نیستند و تنها‬ ‫قصد کمک را دارند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ابــراز داشــت‪ :‬نــام ایــن را نظــام‬ ‫راهبــری شــغلی گذاشــتیم و اصــل ایــده ایــن اســت‬ ‫کــه کشــوری کــه صدهــا هــزار نفــر کارآفریــن دارد‪،‬‬ ‫نبایــد بیــکار داشــته باشــد‪ .‬مــا بــه جــای اینکــه‬ ‫دنبــال کارآفرین‌هــای موفــق برو یــم و از آنهــا بــرای‬ ‫حــل معضــل بیــکاری کمــک بگیر یــم‪ ،‬آمده‌ایــم در‬ ‫ســازوکارهای دولتــی دنبــال راه حــل بیــکاری بودیــم‬ ‫و ایــن غلــط اســت‪.‬‬ ‫وی تأ کید کرد‪ :‬اگر هر کدام از کارآفرین‌های ما‬ ‫چند ده نفر بیکار را در این مدل تربیت کنند هیچ‬ ‫بیکاری نمی‌ماند و داریم یک مدل سازی برای کل‬ ‫کشور انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح را به صورت پایلوت‬ ‫در کمیته امداد جلو می‌بریم و دنبال این هستیم‬ ‫تا پایان امسال این مدل را چکش کار ی‌ کنیم و‬ ‫نتیجه موفق بگیریم و بعد در کل کشور ترویج کنیم‪.‬‬ ‫قصد داریم این را به عنوان مدل برتر در کشور معرفی‬ ‫کنیم؛ ضمن اینکه ادعا داریم این مدل می‌تواند‬ ‫بیکاری در کشور را حل کند‪.‬‬ ‫از سوی بیمه اجتماعی اعالم شد‬ ‫افزایش ‪ 10‬درصدی حقوق‬ ‫مستمری‌بگيران روستایی و عشایر‬ ‫رئيس تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان دزفول‪:‬‬ ‫‪ 1082‬نفـر با اجرای طرح کارورزی در دزفول‬ ‫شاغل می‌شوند‬ ‫بــوم گــردی انتخاب‌شــده‌اند کــه شــروع کار آن بــا مــردم‬ ‫ب ــوده اس ــت ن ــه دول ــت‪ .‬ب ــه ش ــرط هم ــکاری بانک‌ه ــا‬ ‫تســهیالت مناســبی بــرای ایــن برنامــه مقررشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیر یـت و برنامه‌ر یـزی اسـتان‬ ‫تهـران در بـاره ایجـاد اشـتغال در قالـب‬ ‫سـند توسـعه اسـتان تهـران بـه امـکان‬ ‫ایجـاد ‪ ۱۵۰‬هـزار شـغل شناسـنامه‌دار‬ ‫بـه صـورت سـاالنه در قالـب ایـن برنامـه‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در حـوزه اشـتغال و‬ ‫ایجـاد فرصـت شـغلی بـرای مـردم بـه‬ ‫سـراغ بخـش خصوصـی و اسـتارت‌آپ‬ ‫هـا رفتیـم‪ .‬یکـی از خدمـات بخـش‬ ‫خصوصـی که به زودی اجرایی می‌شـود‬ ‫سـامانه خدمـات «خـوش» شـبانه‌روزی‬ ‫اسـت و ‪ ۱۲۰‬هـزار فرصـت شـغلی ایجـاد‬ ‫می‌کنـد‪ .‬تـا ‪ ۴‬سـال آینده باید در اسـتان‬ ‫تهـران ‪ ۴۵۰‬هـزار شـغل ایجـاد کنیـم‪،‬‬ ‫درحالی‌کـه بـه اعتقـاد مـن مـا می‌توانیـم‬ ‫سـالی ‪ ۱۵۰‬هـزار شـغل شناسـنامه‌دار‬ ‫ایجـاد کنیـم‪ .‬بـرای تحصیل‌کرده‌هـای جو یـای کار‬ ‫اتحادیـه‌ای تشـکیل می‌شـود کـه بـا مدیر یـت خـود‬ ‫ایـن افـراد اسـت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 10‬درصدی حقوق مستمری بگیران‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و‬ ‫عشایر از سوی بیمه اجتماعی مصوب و اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬در راستای اجرای بند‬ ‫(ج) تبصره «‪ »۱۲‬ماده واحده قانون بودجه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫کشور‪،‬مستمریمهرماهمستمریبگیرانصندوقبیمه‬ ‫اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش به حساب این افراد واریز شد‪.‬‬ ‫سـوگند سـهیلی مدیـرکل تعهـدات صنـدوق‬ ‫بیمـه اجتماعـی کشـاورزان‪ ،‬روسـتاییان و عشـایر‬ ‫ضمـن اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬مابـه التفـاوت افزایـش‬ ‫مسـتمری‌ها شـش ماهـه اول امسـال نیـز هفتـه آینده(‬ ‫ایـن هفتـه) بـه حسـاب مسـتمری‌بگیران واریـز‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه کشور‪:‬‬ ‫مجلس برای تأمين امنیت شغلی‬ ‫کارکنان شهرداری‌ها اقدام کند‬ ‫رئیـس کمیسـیون تلفیـق برنامـه ششـم توسـعه‬ ‫کشـور گفـت‪ :‬مجلـس شـورای اسلامی بایـد بـرای‬ ‫تأمیـن امنیـت شـغلی کارکنـان شـهردار ی‌ها اقـدام‬ ‫کنـد‪.‬‬ ‫حمیدرضـا حاجـی بابایـی در گفتگـو بـا مهـر‬ ‫بابیـان اینکـه در راسـتای پیگیـری درخواسـت‬ ‫نیروهـای شـهرداری کـه مـدارک تخصصـی و تجربـه‬ ‫کاری اشـتغال دارنـد و متقاضـی تبدیـل وضعیـت‬ ‫هسـتند مـوارد بررسی‌شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دریافـت‬ ‫مجـوز اسـتخدامی نیـاز بـه طـرح در کمیسـیون‬ ‫اجتماعـی و تصو یـب مجلـس دارد‪.‬‬ ‫وی تأ کیـد کـرد‪ :‬نیروهـای شـاغل در شـهرداری‬ ‫بـا مـدارک تخصصـی و سـابقه خدمـت‪ ،‬تجـارب‬ ‫ارزشـمندی دارنـد کـه بایـد در تبدیـل وضعیـت‬ ‫اسـتخدامی مدنظـر قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫حاجـی بابایـی تأ کیـد کـرد‪ :‬دسـتورالعمل اخـذ‬ ‫آزمـون بـرای تبدیـل وضعیـت نیروهـای قـراردادی‬ ‫شـهردار ی‌ها نسـخه‌ای اسـت کـه شـفا نمی‌دهـد و‬ ‫تکرار دسـتورالعمل‌های سـال‌های گذشـته اسـت که‬ ‫اجرانشـده و کار جدیـدی اتفـاق نیفتـاده اسـت‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه در سـازمان شـهردار ی‌ها‬ ‫طـی یکسـال گذشـته کار جدیـدی شـکل نگرفتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مجلـس بایـد از نیروهـای متخصـص‬ ‫شـهردار ی‌ها کـه گاهـی بـا ‪ ۱۵‬سـال سـابقه در‬ ‫حوزه‌هـای مختلـف مشـغول ارائـه خدمـت هسـتند‬ ‫حمایـت کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون تلفیـق برنامـه ششـم توسـعه‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪ :‬در برنامـه‬ ‫ششـم توسـعه توجـه بـه امنیـت شـغلی کارکنـان‬ ‫دسـتگاه‌های خدمـات رسـان بـه مـردم مدنظـر بـوده و‬ ‫تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی کارکنـان شـهردار ی‌ها‬ ‫بـا توجـه بـه سـابقه تجربـه و مـدارک تحصیلـی از ایـن‬ ‫نظـر حائـز اهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫وی تأ کیـد کـرد‪ :‬هـم دولـت بایـد اراده بـرای حـل‬ ‫ایـن مشـکل داشـته باشـد و هـم مجلـس بایـد بـرای‬ ‫تأمیـن امنیـت شـغلی کارکنـان شـهردار ی‌ها اقـدام‬ ‫کنـد‪.‬‬ ‫استاندار یزد‬ ‫پرورش ماهی تيالپیا می‌تواند در‬ ‫یزد بالغ بر ‪ ۱۰۰۰‬شغل ایجاد کند‬ ‫استاندار یزد با اشاره به آزاد شدن پرورش ماهی تیالپیا در استان‌های‬ ‫یزد‪ ،‬قم و خراسان جنوبی گفت‪ :‬پرورش این ماهی در گام نخست‬ ‫می‌تواند در استان بالغ بر هزار شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمود زمانی‌قمی در جلسه ستاد راهبری‬ ‫و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به ویژگی‌ها و‬ ‫ظرفیت‌های استان یزد در حوزه‌های مختلف صنعتی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و ‪ ...‬بیان کرد‪ :‬باید از این ظرفیت‌ها در راستای تولید اشتغال برای‬ ‫جوانان استفاده شود‪.‬‬ ‫زمانی‌قمی یکی از مهمترین ظرفیت‌های استان یزد را پرورش‬ ‫ماهی تیالپیا اعالم کرد و یادآور شد‪ :‬پرورش این گونه از ماهی سابقه‬ ‫دیرینه ای دارد و در حال حاضر نیز حدود ‪ ۱۴۰‬کشور جهان‪ ،‬از راه‬ ‫پرورش این ماهی درآمدهای بسیاری کسب می‌کنند‪.‬‬ ‫استاندار یزد با بیان اینکه پرورش این ماهی در استان یزد می‌تواند‬ ‫به اشتغال‌زایی کمک قابل‌توجهی کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ بیکاری در‬ ‫استان یزد به بیش از ‪ ۱۲‬درصد رسیده و بیش از ‪ ۸۰‬درصد بیکاران‬ ‫را نیز افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند که پرورش ماهی تیالپیا‬ ‫یکی از عرصه‌هایی است که می‌تواند جمعی از فارغ‌التحصیالن‬ ‫رشته‌های کشاورزی را مشغول به کار کند‪.‬‬ ‫با حمایت دولت؛‬ ‫طرح کارورزی فار غ‌التحصيالن‬ ‫دانشگاهی در مرند اجرا می شود‬ ‫معاون فرماندار ویژه مرند از اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی شیخ پور معاون فرماندار ویژه مرند‪ ،‬در‬ ‫جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مرند از اجرای طرح کارورزی‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشگاهی در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طرح کارورزی باهدف اعتمادسازی بین فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشگاهی و جویندگان کار اجرا می شود و ثبت نام کننده‌ها در‬ ‫سامانه طرح کارورزی‪ ،‬به کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی‬ ‫شهرستان معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزایای این طرح افزود‪ :‬دولت به افرادی که در قالب‬ ‫این طرح جهت اشتغال به واحدهای تولیدی و کارگاهی معرفی‬ ‫می‌شوند به مدت ‪ ۶‬ماه حقوق و بیمه پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متأسفانه در سیستم آموزشی در دانشگاه‌ها‪ ،‬دانشجویان‬ ‫بیشتر در مسائل تئوری آموزش می‌بینند و بعد از فارغ‌التحصیلی‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه حرفه یابی دچار مشکل می‌شوند که با معرفی و استفاده از این‬ ‫طرح می‌توان اعتماد و توانمندی را در آنها افزایش داد‪.‬‬ ‫شیخ پور با بیان اینکه یکی از مشکالت کنونی این طرح‬ ‫اطالع‌رسانی ضعیف است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمامی دستگاه‌های مربوطه‬ ‫باید طرح کارورزی را به صورت مطلوب به افراد جویای کار معرفی‬ ‫کنند تا شاهد افزایش حضور جوانان در رشته‌های شغلی خود باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح کارورزی ازجمله طرح‌های وزارت کار‬ ‫برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور است‪ ،‬تأ کید کرد‪ :‬صاحبان‬ ‫واحدهای تولیدی شهرستان مرند نیز در تمامی حوزه‌ها باید با اعالم‬ ‫نیاز خود برای کارورزی به اداره کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی به اشتغال‬ ‫جوانان این شهرستان کمک کنند‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت‪ ،‬متقاضیـــان بـــا مراجعـــه بـــه نشـــانی‬ ‫‪ https://karvarzi.mcls.gov.ir‬می‌توانن ــد در ای ــن ط ــرح ثب ــت‬ ‫نـــام کننـــد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫تخصيص ‪ ۴۰‬ميليارد ریال‬ ‫تسهيالت اشتغال کشاورزی‬ ‫در گلوگاه‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از اختصاص ‪ ۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت اشتغال بخش کشاورزی خبر داد و گفت‪ :‬در این بخش‬ ‫‪ ۲۷۳‬نفر به بانک معرفی شدند‪.‬‬ ‫غالمرضا قنبری در گفتگو با ایسنا ‪ ،‬در خصوص اشتغال کارا‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این بخش از اشتغال‌زایی برای‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه از تعداد افراد معرفی شده به بانک تا کنون ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت‌شده است؛ افزود‪ :‬با‬ ‫ارائه این تسهیالت‪ ،‬برای ‪ ۱۷‬نفر اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه بیان داشت‪ :‬پیگیری مستمر طرح‬ ‫ها در بانک‌های عامل‪ ،‬پیگیری جلسات رفع مشکالت طرح ها و‬ ‫هدایت مجریان به بانک‌ها و مرتفع کردن موانع در جذب تسهیالت‪،‬‬ ‫از عوامل مهم در جذب بیشتر تسهیالت است که باقوت توسط‬ ‫کارشناسان فنی انجام می شود‪.‬‬ ‫این مسئول در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به توجه به آموزش‬ ‫بهره‌برداران و افرادی که در بخش کشاورزی اشتغال دارند؛ گفت‪ :‬افزایش‬ ‫آ گاهی کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی از اولویت‌های اصلی‬ ‫ترویج کشاورزی است که با برگزاری کالس‌های آموزشی ترویجی و انجام‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه های مختلف کشاورزی صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫دوره‌های مهارتی‬ ‫قنبری گفت ‪ :‬درسال جاری بیش از یک‌صد کالس و دوره‬ ‫آموزشی برای حدود سه هزار نفر از کشاورزان و بهره‌برداران برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با تأ کید بر آ گاهی بخشی فراگیران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی از برپایی و اجرای کالس آموزشی ترویجی‬ ‫آشنایی بهره‌برداران با دستاوردهای علمی و تکنیک های روز‬ ‫کشاورزی است که کشاورزان با به‌کارگیری آن درسطح واحد های‬ ‫تولیدی‪ ،‬مزارع و باغ ها ضمن شکوفایی بخش کشاورزی با ارتقاء‬ ‫دانش فنی از افزایش بهروری و عملکرد محصوالت بهره مند‬ ‫می‌شوند‪.‬‬
‫دانشگاه‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پیشی گرفتن دختران در ورود به رشته علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫دکتر حسینعلی افخمی با اشاره به وضعیت بازارکار و آموزش‬ ‫رشته علوم ارتباطات اجتماعی و شاخه‌های آن گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 73‬درصد دانشجویان دانشگاه عامه طباطبایی را‬ ‫دختران تشکیل می‌دهند که این آمار در کاس‌های رشته علوم‬ ‫ارتباطات اجتماعی کمی بیشتر و حدود ‪ 75‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باوجوداین تعداد از دانشجویان دختر‪،‬‬ ‫تقاضای رسانه‌ها برای جذب خبرنگاران مرد بیشتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته متأسفانه به دلیل عدم وجود قاعده دستمزد در این حرفه‬ ‫در مواردی مشاهده می‌شود که زنان با دستمزد کمتری در این‬ ‫عرصه حضور دارند‪.‬‬ ‫در دانشگاه عالمه طباطبایی بررسی شد‬ ‫شيوه‌های اشتغال و کاریابی برای دانشجویان‬ ‫رشته علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫لزوم قاعده‌مند کردن دستمزد فعاالن رسانه‬ ‫وی در این زمینه به اهمیت تدوین قوانین مناسب پیرامون‬ ‫قاعده‌مند کردن دستمزد فعاالن رسانه اشاره کرد و گفت‪ :‬در سایر‬ ‫کشورها روزنامه‌نگاران آزاد نویسی داریم که بدون کارفرما مطلبی را‬ ‫تهیه‌کرده و آزادانه به هر رسانه‌ای که می‌خواهند می‌فروشند‪.‬‬ ‫دکتر افخمی با اشاره به اینکه متأسفانه در ایران این گروه از‬ ‫خبرنگاران با موانع ایدئولوژیکی رسانه‌ها برخورد می‌کنند ادامه داد‪:‬‬ ‫در کنار آن در بیمه خویش‌فرمایی نیز مشکاتی داریم که با جدی‬ ‫گرفتن این مشکات می‌توان امیدوار به بهتر شدن وضعیت بازارکار‬ ‫فارغ‌التحصیان رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی شد‪.‬‬ ‫وی با تشبیه کار روزنامه‌نگاران به انجام کارهای هنری و‬ ‫خاقانه گفت‪ :‬هنرمندان نیاز ندارند تا استخدام اداره‌ای شوند و‬ ‫با توانمندی‌های خود وارد بازارکار می‌شوند‪ ،‬در این زمینه بخشی‬ ‫از بازارکار فعاالن رسانه نیز می‌تواند به صورت آزادکار باشد‪.‬‬ ‫این استاد علوم ارتباطات اجتماعی با اشاره به اینکه سابقه‬ ‫کار در این حرفه همانند قالی کرمان است که هرچه بیشتر‬ ‫استفاده شود قیمت بیشتری دارد افزود‪ :‬برخاف سایر کارمندان‬ ‫اداری یک روزنامه‌نگار و یا کارشناس روابط عمومی پس از‬ ‫چندین سال فعالیت نه‌تنها فرسوده نمی‌شود‪ ،‬بلکه باسابقه‬ ‫بیشتر خاقیت بیشتری در کارها خواهد داشت‪.‬‬ ‫تأثیر پیشرفت تکنولوژی در اشتغال این حوزه‬ ‫وی در میان دانشجویان رشته‌های علوم ارتباطات‬ ‫اجتماعی به فرصت‌های جدید اشتغال برای دانشجویان و‬ ‫فارغ‌التحصیان این رشته با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیز‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬رسانه‌های جدید برای فارغ‌التحصیان‬ ‫رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی فرصت خوبی فراهم‬ ‫کرده است‪ ،‬اما هم‌زمان تهدیداتی نیز دارد‪.‬‬ ‫دکتر افخمی با اشاره به مشاغل جدیدی که این روزها به واسطه‬ ‫پیشرفت تکنولوژی برای فارغ‌التحصیان رشته علوم ارتباطات‬ ‫اجتماعی ایجادشده است افزود‪ :‬در این عصر دانشجویان نیز‬ ‫خیلی سریع باید اطاعات خود را بازآموزی کنند و همچنین‬ ‫دانشگاه نیز باید پا به پای این تکنولوژی حرکت کند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته دانشگاه در این زمینه‬ ‫حتی از صنعت نیز جلوتر است افزود‪ :‬در حال حاضر دانشکده‬ ‫علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عامه طباطبایی به کامپیوتر‬ ‫و اینترنت تجهیز شده است‪ ،‬اما همچنان با نیاز بازارکار فاصله‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫این استاد علوم ارتباطات اجتماعی با اشاره به اینکه این روزها‬ ‫دانشجویان به واسطه استفاده از تلفن‌های هوشمند توانمندی‌هایی‬ ‫به همراه خوددارند افزود‪ :‬از طرفی دانشگاه نیز سعی کرده است‬ ‫با تدوین دوره‌هــای مه ــارت اف ــزایی همچون عکاسی خبری‪،‬‬ ‫کامپیوتر و ‪ ..‬در این زمینه قدم بردارد‪.‬‬ ‫تشکل‌های صنفی باید نیاز زمانه را درک کنند‬ ‫وی در بخش دیگری از این کارگاه در پاسخ به این سؤال‬ ‫دانشجویان که بدون داشتن سابقه و رزومه کاری چگونه‬ ‫می‌توانیم در این حوزه مشغول به کار شویم؟ گفت‪ :‬قسمتی از‬ ‫مشکل به قوانین برمی‌گردد که برخی با وجود بازنشستگی نیز‬ ‫حاضر به ترک صندلی خود نیستند‪ ،‬به همین دلیل نیازمند‬ ‫تغییراتی در سازمان‌های دولتی هستیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بابیان اینکه در حوزه روابط عمومی و مخصوصا‬ ‫روزنامه‌نگاری به‌ندرت آ گهی استخدام می‌بینیم افزود‪ :‬چون‬ ‫ً‬ ‫اعام نیازی نمی‌شود و معموال افراد بر اساس روابط جذب‬ ‫می‌شوند‪ ،‬کار حتی به داشتن و ارائه رزومه نیز نمی‌رسد‪.‬‬ ‫دکتر افخمی در این رابطه به نقش تشکل‌های صنفی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در حوزه روابط عمومی و روزنامه‌نگاری تشکل‌های‬ ‫صنفی در تنها حوزه‌ای که ورود نمی‌کنند حوزه حرفه‌ای است‪.‬‬ ‫رشته علوم ارتباطات اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات‬ ‫جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر درآمده تا وسایل ارتباطی و اطالع‌رسانی‬ ‫گسترده و پیچیده مانند رادیو‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری‬ ‫را در خدمت اطالع‌رسانی و ارتباط بین انسان‌ها قرار دهد‪.‬‬ ‫بر همین اساس از فار غ‌التحصیالن این رشته نیز انتظار می‌رود تا قادر باشند در مرا کزی مثل‬ ‫روزنامه‌ها‪ ،‬رادیو و تلویزیون ‪ ،‬ادارات روابط عمومی سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مرا کز‬ ‫مشابه مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫سال‌ها از آموزش رشته علوم ارتباطات اجتماعی در کشورمان می‌گذرد و همواره در این‬ ‫سال‌ها این سؤال مطرح بوده که چرا فار غ‌التحصیالن این رشته حتی با تحصیل در‬ ‫وی با اشاره به اینکه تشکل‌های صنفی باید نیاز زمانه را درک کنند‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تدوین قوانین و طراحی دوره‌های آموزشی در این‬ ‫و بر اساس آن‬ ‫حرفهقدمبردارند گفت‪:‬همچنینآن‌هامی‌توانندبامنتقل کردننیازهای‬ ‫بهترین دانشگاه‌‌های کشورآنگونه که باید نتوانسته‌اند جایگاه خود را در رسانه‌ها تثبیت‬ ‫کنند؟ مهم‌ترین مشکل آن‌ها در ورود به بازارکار چیست و دانشجویان و دانش‌آموختگان‬ ‫این رشته چگونه می‌توانند خود را با نیازهای بازارکار کشور منطبق سازند؟‬ ‫در همین رابطه کارگاهی به منظور آشنایی دانشجویان رشته‌ علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی با مشاغل حوزه رسانه و روابط عمومی با حضور دکتر حسینعلی‬ ‫افخمی‪ ،‬استاد پیشکسوت رشته علوم ارتباطات اجتماعی این دانشگاه برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این کارگاه امین بلندهمت‪ ،‬معاون نشر مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی نیز با‬ ‫اشاره به فعالیت‌ها و خدمات این مرکز در حوزه اطالع‌رسانی اشتغال‪ ،‬آموزش و کاریــابی‬ ‫به تشریح شیوه‌های اشتغال دانشجویان این رشته پرداخت‪.‬‬ ‫می‌کند و افراد به صرف داشتن مدرک دانشگاهی نمی‌توانند‬ ‫مشغول به کار شوند؛ در این شرایط دانشگاه نیز سعی می‌کند تا‬ ‫آموزش‌های خود را با این استانداردها منطق کند‪.‬‬ ‫این استاد علوم ارتباطات اجتماعی‪ ،‬این اقدام را همانند‬ ‫فعالیت نظام پزشکی در کشورمان ذکر کرد و افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫پزشکیشمااز هرکجایدنیامدرکبگیریدفقطبامجوز نظامپزشکی‬ ‫می‌توانید مجوز طبابت دریافت کنید‪.‬‬ ‫تشکل های صنفی باید نیاز‬ ‫زمانه را درک کنند و در‬ ‫زمینه تدوین قوانین حوزه‬ ‫رسانه و روابط عمومی‬ ‫قدم بردارند‬ ‫نقش جهاد دانشگاهی در پیوند بازارکار ودانشگاه‬ ‫وی در پایان سخنانش در کنار انجمن‌های صنفی به‬ ‫نقش جهاد دانشگاهی نیزدر پیوند بازارکار ودانشگاه اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این نهاد عمومی چون بروکراسی‌های بخش دولتی را‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه در ایجاد این پیوند و فراهم کردن زمینه‬ ‫ندارد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫کارآموزی و کارورزی دانشجویان کارگشا باشد‪.‬‬ ‫کارفرمایانبهدانشگاهو برعکس‪،‬واسطبینایندو حوزهباشند‪.‬‬ ‫وی با ذکر مثالی از کشور آمریکا گفت‪ :‬در این کشور انجمن‬ ‫روابط عمومی و روزنامه‌نگاری مجوز ورود به این حرفه را صادر‬ ‫شیوه‌های کاریابی برای دانشجویان‬ ‫رشته علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫شایان‌ذکر است در این کارگاه امین بلندهمت ‪ ،‬معاون‬ ‫نشر مرکز اطاع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی نیز با تشریح‬ ‫شیوه‌های کاریابی برای دانشجویان رشته علوم ارتباطات‬ ‫اجتماعی به فعالیت‌های این مرکز اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در بهمن‌ماه ‪ 1379‬نبود مركزی كه بتواند‬ ‫اطاعات فرصت‌های شغلی موجود كشور را به صورت یكجا در‬ ‫دانشجویان می‌توانند از‬ ‫زمان تحصیل با کارورزی در‬ ‫رسانه‌ها زمینه ورود خود پس‬ ‫از فارغ‌التحصیلی به بازارکار‬ ‫را تسهیل کنند‬ ‫اختیار متقاضیان قرار دهد‪ ،‬مسئوالن جهاد دانشگاهی کشور‬ ‫را به فکر انداخت تا با درك اهمیت این موضوع با انتشار اولین‬ ‫نشریه تخصصی اشتغال و استخدام تحت عنوان بازارکار به نیاز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پتروشیمی جهت تکمیل نیاز نیروی انسانی خود از متقاضیان واجد شرایط به شرح مندرج در جدول ذیل‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪ .‬مقتضی است متقاضیان محترم واجد شرایط‪ ،‬رزومه کامل خود را حدا کثر‬ ‫ظرف مدت ‪ 3‬روز از تاریخ درج این آ گهی‪ ،‬به نشانی ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪petrochemical7117@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫سمت سازمان‬ ‫حداقل مقطع و‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫حداقل سابقه کار‬ ‫مرتبط با پرداخت‬ ‫حق بیمه مربوطه‬ ‫مهارتهای الزم‬ ‫حدا کثر‬ ‫سن‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫تعداد‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫رئیس بازرسی فنی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫رشته های‬ ‫متالورژی‪ /‬مکانیک‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫آشنایی کامل با استانداردهای بین المللی و دارا‬ ‫بودن گواهی دوره های مرتبط با بازرسی فنی‬ ‫‪ 45‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس تدارکات‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫بازرگانی ‪ /‬مهندسی‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫آشنای کامل با مراحل سفارش‪ ،‬خرید‪ ،‬پیگیری‬ ‫مراحل ساخت تجهیزات ‪ LC‬و فاینانس‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری‪/‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫آشنایی کامل با حسابداری‬ ‫‪ 45‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بازرسی رنگ و عایق‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫متالورژی‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫آشنایی کامل با مراحل سندپالست اعمال الیه‬ ‫های رنگ و عایق بندی گرم برای تجهیزات‬ ‫و لوله ها‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عسلویه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازرس جوش و‬ ‫‪NDT‬‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫شیمی ‪ /‬متالورژی‬ ‫مکانیک‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫آشنایی کامل با استانداردها و دستورالعم های‬ ‫جوشکاری فوالدهای آلیاژی و گروه استنلس‬ ‫استیل‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عسلویه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫دستگاه ها‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫آشنایی کامل با مراحل نصب تجهیزات ثابت و‬ ‫دوار و اینترنال دستگاه ها‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عسلویه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندسی ارشد‬ ‫لوله کشی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫آشنایی کامل با امور دفتر فنی و انجام عملیات‬ ‫لوله کشی صنعتی‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عسلویه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندسی لوله کشی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫آشنایی کامل با انجام عملیات لوله کشی‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عسلویه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫لیسانس بهداشت‬ ‫محیط‪ /‬صنعتی‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫آشنایی با دستورالعمل های ایمین و حفاظت‬ ‫فردی‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫عسلویه‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت برای تکمیل کادر پرسنلی خود الگو ساز‬ ‫و طراح لباس استخدام می نماید‪:‬‬ ‫تجربه کاری حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫تسلط به الگو سازی و برش‬ ‫با انگیزه کاری باال‬ ‫آشنا به نرم افزارهای طراحی و الگوسازی‬ ‫محیط کاری حرفه ای شرایط کاری خوب‪،‬‬ ‫آینده شغلی درخشان‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪shahshenas.m@asmt-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی متخصص گرافیست‬ ‫و طراح تیزر تبلیغاتی‬ ‫عکاس‬ ‫مدیریت شبکه اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫جامعه پاسخ‌گویند گفت‪:‬نشریه بازارکاركه به صورت هفتگی با‬ ‫انتشار سراسری آغاز به کارکرد‪ ،‬هدف خود را ارائه آخرین اخبار و‬ ‫اطاعات اشتغال‪ ،‬كارآفرینی و استخدام در قالب خبر‪ ،‬گزارش‪،‬‬ ‫گفت‌وگو و اطاع‌رسانی آ گهی‌های استخدامی قرار داده است‪.‬‬ ‫همچنین از دو سال گذشته با توجه با گسترش کسب‌وکارهای‬ ‫نوپا و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انتشار ماهنامه بازارکار‬ ‫نوین نیز در دستور کار این مرکز قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون نشر مرکز اطاع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی‬ ‫بابیان اینکه در ادامه با ورود تکنولوژ ی‌های جدید سایت بازارکار‬ ‫به نشانی ‪ www.bazarekar.ir‬توسط این مرکز راه‌اندازی شد‬ ‫تا امکان ارتباط بی‌واسطه کارجویان و کارفرمایان را فراهم کند‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این پایگاه اینترنتی که در سال‌های اخیر توانسته‬ ‫است به یكی از پر مراجعه‌کننده‌ترین پایگاه‌های اینترنتی كشور‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬خدمات گونا گونی همچون اعام آخرین اخبار و‬ ‫آ گهی‌های استخدامی‪ ،‬آموزش فنون كاریابی‪ ،‬معرفی مراكز‬ ‫كاریابی و‪ ...‬به كارجویان و كارفرمایان ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫بلندهمت از را ه‌اندازی مرکز آموزش‌های تخصصی‬ ‫کوتاه مدت بازارکار جهاد دانشگاهی به عنوان فعالیت دیگر‬ ‫این مرکز یادکرد و افزود‪ :‬امروزه آموزش‌های مهارتی از طریق تربیت‬ ‫نیروهای ماهر موردنیاز بازار كار نقش مهمی را در تشکیل سرمایه‬ ‫انسانی در كشورهای مختلف جهان ایفا می‌کنند و اهمیت این‬ ‫آموزش‌ها زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم‪ ،‬این آموزش‌ها هم‬ ‫مهارت‌های خاص موردنیاز صنعت و هم مهارت‌های عمومی‬ ‫بازار کار را فراهم می‌سازد و همچنین برای شاغلینی که به دلیل‬ ‫تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می‌شوند امکان به‌روز‬ ‫شدن و تکمیل مهارت را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مرکز در چارچوب اساسنامه و مأموریت‬ ‫محوله خود خدمات آموزشی و تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫را در رشته‌های کاربردی برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫معاون نشر مرکز اطاع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی در‬ ‫ادامه بابیان اینکه این مرکز پس از انتشار نشریه و پایگاه اینترنتی‬ ‫بازارکار و مرکز آموزش‌های تخصصی‪ ،‬به منظور کامل نمودن‬ ‫حلقه اشتغال کارجویان با کسب مجوز از وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اقدام به راه‌اندازی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی‬ ‫داخلی غیردولتی بازارکار کرد افزود‪ :‬مرکز مشاوره شغلی و کاریابی‬ ‫بازارکار با توجه بر شرح وظایف و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاش دارد تا هزینه‌های تبادل نیروی‬ ‫انسانی را در بازارکار به حداقل رسانده و زمینه آشنایی کارفرمایان‬ ‫با کارجویان موردنیاز خود را در کوتاه‌ترین مدت فراهم سازد‪.‬‬ ‫ویدر ادامهایننشستدر پاسخبهسؤالدانشجویانبهشیوه‌های‬ ‫اشتغال و کاریابی برای دانش‌آموختگان این رشته اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر برای فعالیت در رسانه‌ها در کنار داشتن‬ ‫مدرک تحصیلی‪ ،‬نیاز به سابقه کاراست‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫دانشجویان می‌توانند از زمان تحصیل با کارورزی در رسانه‌ها‬ ‫زمینه ورود خود پس از فارغ‌التحصیلی به بازارکار را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫انجام کارورزی حتی به صورت رایگان توصیه دیگر به‬ ‫دانشجویان بود که بلندهمت در این زمینه گفت‪ :‬از این طریق‬ ‫هم آن‌ها می‌توانند به صورت عملی با محیط کار آشنا شده و هم‬ ‫پس از فارغ‌التحصیلی در رزومه خود سابقه کاری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در این نشست به شرکت در دوره‌های تکمیلی در کنار‬ ‫تحصیل نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر دوره‌های خوبی‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه خبرنگاری در مراکزی همچون مرکز توسعه رسانه‌های‬ ‫وزارت ارشاد اسامی و خبرگزار ی‌های مختلف برگزار می‌شود که‬ ‫شرکت در آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به دانشجویان کند‪.‬‬ ‫معاون نشر مرکز اطاع‌رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی با ذکر‬ ‫مثالی در این زمینه گفت‪ :‬در حال حاضر دوره خبرنگاری در‬ ‫این مرکز با همکاری خبرگزاری ایسنا برگزار می‌شود که تاکنون‬ ‫بسیاری از شرکت‌کنندگان آن توانسته‌اند یا در خبرگزاری ایسنا و‬ ‫یا سایر رسانه‌ها مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این روزها با ورود تکنولوژی شاهد ایجاد‬ ‫مشاغل جدیدی در این حوزه هستیم که درگذشته کسی فکر‬ ‫آن را نمی‌کرد افزود‪ :‬این روزها در فراخوان‌های استخدامی در‬ ‫مشاغلی همچون تولیدکننده محتوا برای شبکه‌های اجتماعی‬ ‫یا ادمین کانال‌های تلگرام و‪ ...‬اعام نیاز می‌شود که درگذشته‬ ‫وجود چنین مشاغلی دور از تصور بود‪.‬‬ ‫توجــه بــه اســتارت‌آپ‌ها و کس ـب‌وکارهای نوپــا توصیــه دیگــری‬ ‫بــود کــه دانشــجویان می‌تواننــد بــا شــرکت در رویدادهــای کارآفرینــی‬ ‫و اس ــتارت‌آپ ویکنده ــا اطاع ــات مناس ــبی در ای ــن ح ــوزه کس ــب‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت قطعه ساز خودرو‬ ‫واقع در جاده مخصوص کرج استخدام می نماید‪:‬‬ ‫یکنفر فوق دیپلم بازرس کنترل کیفیت و آزمایشگاه آشنا به‬ ‫سایت موسسه استاندارد و ابزارهای کیفیت‬ ‫دارای ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫‪info@tigheh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪jobs@badkoobeh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫آشنا به نرم افزارهای حسابداری همکاران سیستم‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مفید در شرکتهای پیمانکاری‬ ‫(اعتبار آ گهی به مدت ‪ 3‬روز)‬ ‫ارسال رزومه با نوشتن کد ‪ 557‬به آدرس ایمیل‬ ‫‪smmh032@gmail.com‬‬ ‫‪sangvakooh.resume@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‬ ‫ترجیحا لیسانس عمرا ن یا معماری‬ ‫با سابقه کار جهت تکمیل کادر فروش یک شرکت متریال‬ ‫ساختمانی نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr.om@saytal.com‬‬ ‫استخدام کارشناس حسابداری‬ ‫(ساخت امالک و انبوه سازی)‬ ‫در یک شرکت ساختمانی‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به استاندارد حسابداری شماره ‪29‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪aliaraghi1.co@gmail.com‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کاریابی ساده و جذب استعداد‌های کشف نشده‬ ‫با اپلیکیشن ‪Debut‬‬ ‫تابه‌حـال از اپلیکیشـن‌های کاریابـی چیـزی شـنیده‌اید؟! آیـا‬ ‫تـا به‌امـروز بـه ایـن فکـر افتاده‌ایـد کـه بـه جـای اسـتفاده بی‌مـورد‬ ‫از باز ی‌هـا و اپلیکیشـن‌های گوشـی‌ هوشـمندمان‪ ،‬بـه فکـر راهـی‬ ‫بـرای درآمدزایـی از ایـن طریـق و یـا جسـتجوی کاری از ایـن مسـیر‬ ‫باشـیم؟ امـروز می‌خواهیـم شـما را بـا اپلیکیشـن ‪ Debut‬کـه چـاره‬ ‫کار اغلـب کارجو یـان بـه نظـر می‌رسـد‪ ،‬آشـنا کنیـم‪.‬‬ ‫نگاهـی بـه اطرافتـان بینداز یـد؛ دور و بـر مـا ُپـر اسـت از‬ ‫اسـتعدادهای فروخفتـه‪ ،‬خاقیت‌هـای ناشـکفته و ایده‌هـای‬ ‫بی‌سـرانجامی کـه انـگار هیچ‌وقـت قـرار نیسـت بـه نتیجـه برسـند‪.‬‬ ‫اسـتعداد‌هایی کـه بـه دلیـل نبـودن فرصـت شـغلی و جایگاهـی‬ ‫بـرای فعالیـت اقتصـادی معلـوم نیسـت بـه ایـن زودی‌هـا کشـف‬ ‫شـوند‪.‬‬ ‫نـه فقـط کشـور مـا بلکـه بسـیاری از کشـور‌های دنیـا سرشـار از‬ ‫اسـتعدادها و نبوغ نابی هسـتند که قربانی عدم وجود کار و شـغل‬ ‫می‌شـوند‪ ،‬هـرز می‌رونـد و بـه درسـتی قـد نمی‌کشـند‪ .‬ایـن مشـکل‬ ‫نـه فقـط افـراد جو یـای‌کار‪ ،‬بلکـه شـرکت‌هایی کـه در جسـتجوی‬ ‫نیـروی جـوان و افـراد مسـتعد هسـتند را باتکلیـف کـرده اسـت‪.‬‬ ‫هـر چنـد کـه ایـن مشـکات باید به صورت ریشـه‌ای حل شـوند‬ ‫امـا شـاید بـا وجـود واسـطه‌هایی مثـل اپلیکیشـن ‪ Debut‬ایـن‬ ‫سـکون مر‌گبـار در حـوزه اشـتغال در هـم شکسـته شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا همـه مـا نـه یکـی‪ ،‬بلکـه چنـد گوشـی هوشـمن ‌‬ ‫د دار یـم و‬ ‫هـر مـدل اپلیکیشـنی از بـازی‪ ،‬سـرگرمی‪ ،‬پیـام رسـانی و شـبکه‌‌های‬ ‫ً‬ ‫اجتماعـی را در آن نصـب کرده‌ایـم؛ امـا واقعـا چنـد تـا از ایـن‬ ‫اپلیکیشـن‌ها در آینـده شـغلی و رفـع مشـکات اشـتغال مـا موثـر‬ ‫بوده‌انـد؟!‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا ‪ 4‬سـال پیـش‪ Charlie Taylor ،‬در دانشـگاه نیویـورک‬ ‫ایـن کمبـود را در اپلیکیشـن‌ها حـس کـرد‪ .‬کمبـودی کـه ایـده‌ای‬ ‫تـازه شـد تـا بتوانـد اولیـن پلتفـرم اشـتغال دنیـا بـرای دانش‌آمـوزان‬ ‫و دانشـجویان را بـه نـام اپلیکیشـن ‪ Debut‬تولیـد و عرضـه کنـد‪.‬‬ ‫اکنـون بزرگ‌تریـن شـرکت‌ها از طریـق ایـن برنامـه بـه جـذب‬ ‫اسـتعداد‌های کشف‌نشـده می‌پردازند‪ .‬بعد از مطالعه این مطلب‬ ‫یهـا بلکـه‬ ‫متوجـه خواهیـد شـد کـه ‪ Debut‬نـه فقـط بـرای کمپان ‌‬ ‫ن موجـود‬ ‫فرصـت خوبـی بـرای کاریابـان و افـراد جویـای‌کار در بحـرا ‌‬ ‫می‌باشـد‪.‬‬ ‫جذب افراد جویای‌کار توسط کمپانی‌ها با اپلیکیشن ‪Debut‬‬ ‫ایـن رو ز‌هـا مسـئله اشـتغال سـوژه بسـیاری از اسـتارتاپ‌ها‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اپلیکیشـن‌ها‪ ،‬واسـطه‌های آن الیـن خوبـی هسـتند‬ ‫کـه می‌تواننـد ایـن بـار نـه فقـط بـرای ارتباطـات سـاده؛ بلکـه بـرای‬ ‫شـروع یـک همـکاری دوجانبـه شـغلی بـه درد بـه خـور باشـند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایده راه‌اندازی استارتاپ کاریابی‪ Debut‬دقیقا زمانی به ذهن چارلی‬ ‫تیلر‪ CharlieTaylor‬رسید کهبهعضویت کمپانی‪ Ernst&Young‬درآمد‪.‬‬ ‫‪ EY‬یـک شـرکت برنامه‌ر یـز شـغلی‪-‬تحصیلی در انگلسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬بعـد از یـک سـال از همـکاری چارلـی تیلـر و ایـن شـرکت‪،‬‬ ‫تیلـر جسـتجو در بـاره شـیوه جـذب کارکنـان را طـی گفتگویـی بـا‬ ‫مسـئول اسـتخدام همیـن شـرکت شـروع کـرد‪.‬‬ ‫بعـد از مشـورت بـا بیـش از ‪ 100‬کمپانـی درباره شـیوه اسـتخدام‬ ‫در ایـن شـرکت‌ها‪ ،‬سـرانجام چارلـی تیلـر تصمیـم گرفـت‪ ،‬کار‬ ‫فعلـی خـود را رهـا کنـد و اولیـن پروژه شـخصی خود را برای توسـعه‬ ‫اپلیکیشـن حرفـه‌ای اشـتغال کلیـد بزنـد‪ Debut .‬محصـول تلاش‬ ‫چنـد سـاله تیلـر بـود کـه باالخـره در سـال ‪ 2015‬عرضـه شـد‪.‬‬ ‫ایـن اپلیکیشـن اکنـون توسـط ‪ 40‬کمپانـی در خـارج از انگلسـتان‬ ‫یشـود تـا پایـان امسـال ایـن‬ ‫مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و پیش‌بینـی م ‌‬ ‫تعـداد بـه دو برابـر برسـد‪ .‬قـرار بـود تـا پایـان سـال ‪ 2017‬کمپانی‌هایـی‬ ‫چنـدملیتیمختلفـیبهجامعه کاربراناپلیکیشـن‪ Debut‬بپیوندند‪.‬‬ ‫‪ Debut‬چطور کار می‌کند؟‬ ‫بسـیار سـاده؛ کافـی اسـت در برنامـه ثبت‌نـام کنیـد تـا بـه‬ ‫عنـوان کار یـاب‪ ،‬موجـی از کارفرمایـان مشـتاق ب ــه ه ـم ـک ــاری‬ ‫ل حاضـر بسـیاری از‬ ‫ب ــا ش ـم ــا‪ ،‬بـه سـمتتان سـرازیر شـوند‪ .‬در حـا ‌‬ ‫کمپانی‌هـای جهـان بـر سـر جـذب نیـرو و اسـتعداد‌های جـوان از‬ ‫کشـور‌های مختلـف دنیـا بـا مهـارت‌ هـای خـاص‪ ،‬بـا هـم رقابـت‬ ‫* شعبان آزادی کناری‬ ‫آشنایی با‬ ‫برخی از اپليکيشن های کاریابی و استخدام در جهان‬ ‫با پیدایش گوشی های هوشمند و در دسترس عموم قرار گرفتن‪ ،‬افراد بیشتر کاالهای‬ ‫خود را از طریق تلفن همراه خود خریداری می کنند‪ .‬به همین دلیل کسب و کارها در تالشند‬ ‫تا خود را با گوشی های هوشمند منطبق کنند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن های گوشی های هوشمند بسیار محبوب تر از وب سایت ها هستند چرا که امکانات‬ ‫بیشتری را فراهم می آورند و اطالعات بیشتری را در اختیار کاربران قرار می دهــند‪ .‬ه ـم ـچ ـن ـیــن‬ ‫به خاطر سپردن برنامه های تلفن همراه بسیار ساده تر از نشانه های مرورگر اینترنت است‪.‬‬ ‫زمان بارگذاری یکی از مهمترین عواملی است که مشتریان جذب یا سراغ فروشگاه دیگری‬ ‫شوند‪ .‬بارگذاری برنامه های تلفن همراه بسیار سریع تر از وب سایت است و حتی در برخی‬ ‫از برنامه های تلفن همراه‪ ،‬بدون اتصال به اینترنت هم می توان از آنها استفاده کرد‪ .‬برنامه های‬ ‫تلفن همراه فقط راهی برای انجام فروش نیستند‪ .‬آنها ابزار بازاریابی بزرگ هستند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫می‌کننـد مثلا ‪ Vodafone‬اکنـون بیـش از ‪ 30‬هـزار فرصـت شـغلی‬ ‫دارد امـا در اپلیکیشـن ‪ Debut‬مشـتاق جـذب نیـروی جـوان‬ ‫ماهـری اسـت کـه بـه ز بـان خاصـی صحبـت کنـد‪.‬‬ ‫اگرفردیدر اپلیکیشن‪ Debut‬ثبت‪‎‬نام کندو مهارتخاصیداشته‬ ‫باشـد‪ ،‬بافاصلـه در گوشـی خـود درخواسـت قـرار ماقـات و مصاحبـه‬ ‫حضـوری از طـرف کارفرمـا را دریافـت می‌کند‪ .‬به همین راحتی!‬ ‫تعقیب کاندید‌اهای منتخب شغلی توسط کارفرمایان‬ ‫همـه چیـز دربـاره اپلیکیشـن ‪ Debut‬انـگار وارونـه شـده اسـت‪ .‬تـا‬ ‫دیـروز کارجـو بـه دنبـال فرصـت شـغلی بـود تـا روی هـوا آن را بقاپـد‪،‬‬ ‫امـا امـروز بـا ایـن برنامـه؛ ایـن کارفرمایـان هسـتند کـه بـه دنبـال کارجـو‬ ‫می‌آینـد‪.‬‬ ‫دیگـر کارفرمـا بـا ایـن برنامـه در مقـام انتخـاب میـان کاندیداها‬ ‫نیسـت‪ .‬کارفرمـا کسـی اسـت کـه بـه سـختی شـما را از جایـی دور‬ ‫پیـدا کـرده و می‌خواهـد اسـتعدادتان را نصیـب خـود کنـد‪.‬‬ ‫شـاید هیـچ‌گاه انتظـار ایـن را نداشـتید کـه کسـی خـودش بـه‬ ‫شـما پیشـنهاد دهـد بـه مصاحبـه شـغلی بیاییـد‪ ،‬درب کمپانـی‬ ‫را بزنیـد و بـرای کار صحبـت کنیـد؛ امـا اپلیکیشـن ‪ Debut‬انتظـار‬ ‫شـما را بـه خوبـی بـرآورده می‌کنـد‪.‬‬ ‫در مـاه ژوئـن ایـن برنامـه از جهـات مختلـف ارزیابـی شـد تـا‬ ‫مشـخص شـود‪ ،‬چقـدر در انجـام امور چندگانه‪ ،‬اسـتدالل عددی‬ ‫و فضایـی می‌توانـد موفـق باشـد‪.‬‬ ‫در مـاه سـپتامبر و در بـه روزرسـانی دیگر ایـن برنامه بخش‌های‬ ‫اسـتعدایابی پیشـرفته‌تری بـه اپلیکیشـن اضافـه شـد تـا کارفرمایان‬ ‫نـه فقـط بـر اسـاس مـدارک تحصیلـی و اجتماعـی هـر فـرد‪ ،‬بلکـه‬ ‫نهـا بتواننـد کارجو یـان را گلچیـن‬ ‫بـر اسـاس توانایـی اسـتدالل آ ‌‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در بسـیاری از مـوارد کارفرمایـان بـه دنبـال کسـی کـه حس ــاب‬ ‫دو دو تـا چـار تـا را بدانـد نیسـتند‪ .‬اکنـون خیلـی از مشـاغل بـه‬ ‫دنبـال فـردی کـه در اسـتدالل عـددی‪ ،‬کامـی و خاصـه سـخن‬ ‫گفتـن و علـت‌آوری توانـا باشـد‪ ،‬هسـتند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس برق یا مکانیک‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی با سابقه کاردر دفتر فنی‬ ‫یا بازرگانی خارجی‬ ‫محل کار در شهر اصفهان‬ ‫‪at.estekhdam1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس مکانیک و یا متالوژی‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی جهت شرکت مهندسی‬ ‫‪vep.group.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫جهت تکمیل پرسنل خود دردفتر تهران به کارشناسان‬ ‫زیر و آشنا به نرم افزارهای مرتبط نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد پایینگ (مدلینگ) حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ارشد فرایند‪ -‬حداقل ‪ 6‬سال ساقه کار‬ ‫کارشناس ارشد ابزار دقیق ‪ -‬حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ارشد سیویل ‪ -‬حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫داوطلبان می توانند شرح سوابق خود را به آدرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪engineeringjob1397@gmail.com‬‬ ‫کسب و کار الکترونیکی از روش های متعددی برای جذب مشتری استفاده می کند که این‬ ‫روش‪ ،‬از روش های کم هزینه در بازاریابی است‪ .‬استفاده از شبکه های اجتماعی نیز راهی برای‬ ‫گسترش کسب و کار محسوب می شود‪ .‬اما استفاده از اپلیکیشن ها باعث می شود کاربران به‬ ‫محتوای شما گوش دهند و بیشترین اثر را بر روی کاربران بگذارند‪ .‬محبوبیت استفاده از برنامه‬ ‫های تلفن همراه رو به افزایش است زیرا افراد احساس راحت تری دارند همچنین اپلیکیشن‬ ‫های تلفن همراه نقش مهمی در توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات دارند‪.‬‬ ‫تاثیر گذاری تلفن های همراه هوشمند در توسعه کسب و کار اینترنتی بیشتر از وب سایت‬ ‫هاست و بسیاری از فرآیندهای مالی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬اطالع رسانی و حتی کاریابی از طریق‬ ‫اپلیکیشن ها انجام می شود‪ .‬با توجه به نوپا بودن این گونه کسب و کارها در ایران‪،‬‬ ‫در زیر به معرفی برخی از پلیکیشن های کاریابی و استخدام در جهان پرداخته می شود‪.‬‬ ‫بازی کنید تا جذب کار شوید!‬ ‫یکـی دیگـر از ایده‌هـای اپلیکیشـن ‪ Debut‬بـرای جـذب‬ ‫کارجو یـان‪ ،‬اسـتفاده از بـازی بـوده اسـت‪ .‬تاکنـون ‪Debut‬‬ ‫باز ی‌هایـی را بـرای کمپانی‌هایـی نظیـر ‪ EY‬و ‪ Microsoft‬سـاخته‬ ‫و افـرادی کـه بـا بـازی در ایـن گیم‌هـا بتواننـد ب ـی ـش‌ت ــرین ن ـم ــره را‬ ‫بـه دسـت آورنـد‪ ،‬جهـت کارآمـوزی از آن‌هـا دعـوت می‌شـود‪.‬‬ ‫اپلیکیشن‌ها‪ ،‬واسطه‌های‬ ‫آن الین خوبی هستند که‬ ‫می‌توانند برای شروع یک‬ ‫همکاری دوجانبه شغلی به‬ ‫درد به خور باشند‬ ‫لینکدین دانشجویان؛ شبکه اجتماعی‬ ‫مخصوص کاریابی جوانان آماده به کار‬ ‫کار از آنچه که فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است!!‬ ‫آن چیـزی کـه باعـث شـده تـا اپلیکیشـن ‪ Debut‬بـا اسـتقبال‬ ‫بهتری نسـبت به شـیوه سـنتی روبه‌رو شـود‪ ،‬سـهولت دسترسـی به‬ ‫مشـاغل می‌باشـد؛ گویـی کـه کار کنـار شـما قـرار دارد و هـر وقـت‬ ‫کـه بخواهیـد می‌توانیـد آن را رهـا کنیـد یـا دو بـاره جذب آن شـوید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا یـک دانش‌آمـوز یـا دانشـجو در حالـی کـه مشـغول‬ ‫اسـتراحت اسـت‪ ،‬می‌توانـد در سـاعت یـک بامـداد وضعیـت کار‬ ‫را چـک کنـد‪ ،‬پروفایـل بـرای خـودش بسـازد‪ ،‬رزومـه خـود را بـه روز‬ ‫کنـد و…‬ ‫ا گـر انتظـار دسترسـی سـریع و آسـان بـه کارفرمـا و مسـئول‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اسـتخدام در کمپانی‌هـای مدنظرتـان را دار یـد بـا اپلیکیشـن‬ ‫ً‬ ‫‪ Debut‬چنیـن انتظـاری کاملا واقع‌بینانـه اسـت!!‬ ‫بـرای آشـنایی بیشـتر‪ ،‬می‌توانیـد اپلیکیشـن ‪ Debut‬را بـرای‬ ‫کهـای گـوگل پلـی و بـازار دانلـود‬ ‫اندرو یـد و ‪ iOS‬از طریـق لین ‌‬ ‫نماییـد‪:‬‬ ‫همراهـان انــدرو ی ــدی در ص ــورت مــواج ــه ش ــدن بـا پـیـــغام‬ ‫‪ this item isnt available in your country‬از راهنمـای آمـوزش‬ ‫دانلـود از پلـی اسـتور اسـتفاده کنیـد تـا بتوانیـد تحر یـم هـا را دور‬ ‫بزنیـد‪.‬‬ ‫شـبکه اجتماعـی لینکدیـن یکـی از بهتریـن مکان‌هـا بـرای‬ ‫برقـراری ارتبـاط بین شـرکت‌ها و کارکنان مشـاغل حرفه‌ای سراسـر‬ ‫دنیاسـت‪ .‬حـال ایـن کمپانـی بـرای کمـک بـه انتخـاب شـغل‬ ‫مناسـب از سـوی دانشـجویان آماده ورود به بازار کار‪ ،‬اپلیکیشـنی‬ ‫را بـه نـام ‪ LinkedIn Students‬عرضـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫اپلیکیشن لینکدین دانشجویان‬ ‫شغل مناسب شما را برایتان پیدا خواهد کرد‬ ‫در حــال حاضــر بــا اطمینــان می‌توانیــم بگوییــم کــه دارنــدگان‬ ‫مشــاغل بــزرگ و حرفـه‌ای حتــی ا گــر از شــبکه اجتماعــی لینکدیــن‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اســتفاده نکــرده باشــند‪ ،‬حداقــل یــک بــار نــام آن را شــنیده انــد‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا دو شــبکه اجتماعــی فیــس بــوک و توییتــر‪ ،‬لینکدیــن‬ ‫تمرکــز اصلــی خــودش را بــر روی ارتبــاط بیــن مشــاغل حرف ـه‌ای بــا‬ ‫یکدیگــر گذاشــته اســت‪ .‬بنابرایــن اگــر بــه دنبــال یــک فــرد همــکار‬ ‫در صنعــت خــود و یــا بــه دنبــال شــغل مــورد عاقــه خــود می‌گردیــد‬ ‫می‌توانیــد ســری بــه ایــن شــبکه اجتماعــی بزنیــد‪.‬‬ ‫بهدلیلفضایسفتو سختی کهایناپلیکیشنتجاری‪-‬حرفه‌ای‬ ‫دارد‪ ،‬شــاید هیــچ چیــز کــه جنبــه ســرگرمی داشــته باشــد در آن‬ ‫نتــوان یافــت و تنهــا اشــخاص حرفــه‌ای بــا مشــاغل حرفــه‌ای بــا‬ ‫آن ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬حــال از کمپانــی ســازنده ایــن شــبکه‬ ‫ً‬ ‫اجتماعــی خبــری مبنــی بــر ســاخت اپلیکیشــنی کامــا متمایــز و‬ ‫مخصــوص دانــش آمــوزان و دانشــجویان بــه گوشــی می‌رســد‪ .‬ایــن‬ ‫اپلیکیشــن کــه ‪ LinkedIn Students‬نــام دارد هدف‌هایــی فراتــر‬ ‫از ارتبــاط دانشــجویی دارد‪ .‬بنابــر اعــام ســازندگان لینکدیــن‪،‬‬ ‫نســخه مخصــوص دانشــجویان ایــن اپلیکیشــن قصــد دارد‬ ‫تــا هدف‌هایــی بزرگ‌تــر از یــک ارتبــاط ســاده را طــی کــرده و بــه‬ ‫دانشــجویان آمــاده بــه کار کمــک کنــد تــا شــغل مناســبی بــرای‬ ‫خــود پیــدا کننــد‪ .‬توضیحــات ایــن اپلیکیشــن بیــان می‌کنــد‪:‬‬ ‫لینکدیــن دانشــجویان اپلیکیشــن تــازه توســعه یافتـه‌ای اســت‬ ‫کــه بــه شــما کمــک می‌کنــد تــا کســب و کار مــد نظــر خــود را پیــدا‬ ‫کــرده و وارد بــازار کار شــوید‪ .‬ایــن اپلیکیشــن بــه شــما کمــک‬ ‫خواهــد کــرد تــا مســیر‌های شــغلی مناســب خودتــان را پیــدا کــرده‬ ‫و بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال بــه ســوی آن گام برداریــد‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫تنهــا یــک آغــاز اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تمامــی این‌هــا‪ ،‬دانشــجویان و دانــش آمــوزان قــادر‬ ‫خواهنــد بــود تــا بــرای شــرکت‌هایی کــه نیازمنــد کارمنــد هســتند‬ ‫رزومـه‌ی خــود را فرســتاده و در صــورت تأییــد بــه اســتخدام رســمی‬ ‫آن دربیاینــد‪ .‬اگــر عاقه‌منــد بــه نحــوه کار بــا ایــن اپلیکیشــن‬ ‫هســتید می‌توانیــد همیــن حــاال از طریــق گــوگل پلــی و آی تونــز‬ ‫دو نســخه اندرویــد و آی او اس اپلیکیشــن ‪LinkedIn Students‬‬ ‫لینکدیــن دانشــجویان را دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن کاریابی کندو‪ Cando‬برای آیفون و آیپد (‪)iOS‬‬ ‫خیلــی از آدم هــا تخصــص و اســتعدادهایی دارنــد کــه‬ ‫نمــی تواننــد از آنهــا اســتفاده ای بکننــد‪ ،‬چــرا تخصــص و ایــده‬ ‫ً‬ ‫و خاقیــت خودتــون رو بــه پــول تبدیــل نمــی کنیــد؟ حتمــا مــی‬ ‫پرســید چگونــه؟ در ایــن بخــش اپلیکیشــنی بســیار کار بــردی‬ ‫را معرفــی مــی کنیــم کــه از طریــق ایــن اپلیکیشــن مــی توانیــد‬ ‫تخصــص هــای خودتــان را بــه پــول تبدیــل کنیــد!‬ ‫اپلیکیشــن ‪ Cando‬یکــی از بهتریــن اپلیکیشــن هــای کاریابــی‬ ‫در جهــان اســت‪ ،‬شــما بــا نصــب ایــن اپلیکیشــن هــم مــی توانیــد‬ ‫بــه عنــوان کارفرمــا نیــروی کار بــرای خودتــان را پیــدا کنیــد و هــم‬ ‫مــی توانیــد بــه عنــوان کارجــو کار مــورد عاقــه اتــان را پیــدا کنیــد!‬ ‫ً‬ ‫روش کار بدیــن صــورت اســت کــه مثــا شــما بــه یــک طراح ســایت‬ ‫نیــاز داریــد کــه برایتــان یــک ســایت طراحــی کنــد‪ ،‬آ گهــی تــان را‬ ‫تــوی ایــن اپلیکیشــن ثبــت مــی کنیــد تــا از میــان پیشــنهادهای‬ ‫دریافتــی یکــی را انتخــاب کــرده و بــا آن کار را شــروع کنیــد… و یــا‬ ‫ً‬ ‫مثــا ســیم کشــی ســاختمان بلــد هســتید‪ ،‬و یــک نفــر بــرای ترمیــم‬ ‫ســیم کشــی منزلــش نیــاز بــه یــک ســیم کــش دارد‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫پیشــنهاد را داده و کار را بگیریــد و بــا هماهنگــی قبلــی بــه محــل‬ ‫مراجعــه کنیــد!‬ ‫ایــن اپلیکیشــن مــی توانــد بــه آســانی تمــام باعــث اشــتغال‬ ‫هــزاران نفــر شــود و از طرفــی هــم افــرادی کــه دنبــال تخصصــی‬ ‫خاصــی بــرای انجــام کاری هســتند در ســریع تریــن زمــان ممکــن‬ ‫بتواننــد متخصــص مــورد نظرشــان را پیــدا کننــد‪ ،‬ایــن اپلیکیشــن‬ ‫را مــی تــوان بهتریــن اپلیکیشــن کاریابــی در دنیــا دانســت کــه‬ ‫طرفــداران بســیار زیــادی در سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫* کارشناس عالی مسئول نظارت بر کاریابی های خارجی‪ ،‬دفتر‬ ‫هدایت نیروی کار و کاریابی ها‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫‪shakerin2003@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه در فست فود و رستوران‬ ‫در زمینه اجرائیات و شعبه جهت مدیریت‬ ‫رستوران نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪rezome.manager@gmail.com‬‬ ‫استخدام سرپرست میدانی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫دارای تجربه در رشته زمان تکمیلی‬ ‫تحقیقات بازار‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪job@emrc.info‬‬ ‫‪ag513100.job@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سایتال ساخت‬ ‫برند برتر مهندسی و اجرای نما استخدام مدیر پروژه‬ ‫جهت یکی از پرژه های شاخص در شهر مشهد‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr.pm@saytal.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس عمران ‪ -‬معمار‬ ‫عالقمند به حوزه ‪ Network‬همکاری‬ ‫در بخش تحقیق و محتوا‬ ‫‪info@jobtojob.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانسه بازرگانی آشنا به صنعت مرغداری‬ ‫شرکت در قطعات خودرویی استخدام می نماید‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه کار جهت دفتر تهران‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫‪ -2‬لیسانسه بازرگانی مسلط به امور خرید‬ ‫با تسلط کامل به زبان انگلیسی با حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه کار جهت دفتر تهران‬ ‫سابقه کار مرتبط ترجیحا صنعت خودرو‬ ‫‪ -3‬لیسانسه تغذیه آشنا به کار در کارخانجات‬ ‫مسلط به ‪ ،office‬آشنا با قوانین و ضوابط جدید‬ ‫خوراک دام و طیور جهت اشتغال در شهرستان‬ ‫ارسال رزومه با مراجعه به‬ ‫‪hr.barekatgroup.com/toyoorbarekat‬‬ ‫واردات‪ ،‬ثبت سفارش‪ ،‬سامانه نیما و امورات بانکی‬ ‫مرتبط واقع در شهرک صنعتی پرند‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@GHS.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پیمانکاری به یک نفر مهندس صنایع‬ ‫جهت کار در واحد برنامه ریزی با ‪ 2‬الی ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫و تجربه کاری مرتبط با پروژه های ساختمانی در تهران‬ ‫و شهرستانها نیازمند می باشد‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@sekafco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پیمانکاری‬ ‫یکنفر نقشه کش صنعتی و یک نفر مهندس مکانیک‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪Autocad‬‬ ‫و ‪ soildwork‬جهت کار در واحد طراحی نیازمند است‬ ‫‪design@sazab-sanat.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر مهندس نساجی خانم‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی با سه سال سابقه کاردفتری و‬ ‫آشنا به امور واردات بازرگانی و اداری جهت دفتر‬ ‫یک واحد تولیدی نیازمندیم‬ ‫‪emp.adv95@gmail.com‬‬
‫صنعت‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫■ لطفا ضمن معرفی کامل خود کمی برای ما درباره‬ ‫صنعت چرم و فرصت های اشتغال و کارآفرین در حوزه‬ ‫چرم صحبت کنید‪.‬‬ ‫من رامین دلشاد هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک‬ ‫از دانشگاه شیراز و بیست و پنج سال است که وارد عرصه کفش‬ ‫و چرم شده ام‪.‬ابتدا که وارد این عرصه شدم باور نمی کردم که‬ ‫گستره محصوالت این صعت به این بزرگی باشد‪ .‬شاید برای‬ ‫شما سوال باشد که مهندسی مکانیک چه ارتباطی به صنعت چرم‬ ‫و کفش دارد اما باید گفت که بخش اعظمی از پیشرفتی که در‬ ‫این عرصه صورت گرفته است به لطف ماشین آالت و صنایع‬ ‫پیشرفته‌ای است که وارد این حوزه شده اند‪.‬‬ ‫از زمانی که اولین دانشگاه کفش و چرم در فرمانیه تهران تاسیس‬ ‫شد‪ ،‬من به عنوان مدرس در آن فعالیت می کردم و در رشته هایی‬ ‫که مربوط به تخصص من یعنی ماشین آالت مواد اولیه ‪،‬فرایند تولید‬ ‫و حتی زبان انگلیسی تخصصی تدریس می کردم و تجربیات خود‬ ‫چه از لحاظ دوره هایی که در کشور ایتالیا گذراندم و چه در داخل‬ ‫کشور داشتم در اختیار دانشجویان قرار دادم‪.‬‬ ‫■ ارتباط دانشگاه ها را با این صنعت چگونه ارزیابی می کنید‬ ‫و آیا صنعت چرم کشور با فرصت های فراوان اشتغال‬ ‫مورد توجه دانشگاه هست؟‬ ‫در همه جای دنیا ارتباط نزدیکی بین دفتر ارتباط با صنایع‬ ‫دانشگاه ها و کارخانه ها و واحد های صنعتی وجود دارد اما‬ ‫در کشور ما نه تنها در این حوزه بلکه در حوزه های دیگر‬ ‫هم کمتر می توان دانشگاهی پیدا کرد که ارتباط مناسبی با‬ ‫بخش صنعت داشته باشند و دانشجویان آنها به راحتی وارد‬ ‫بازار کار و بخش صنعت شوند‪ .‬صنعت چرم و کفش هم به‬ ‫دلیل نوپا بودن دانشگاه آن از این قاعده مستثنی نیست البته‬ ‫من تالش زیادی می کنم تا بتوانم حداقل دانشجویان خودم‬ ‫را با بخش صنعت آشنا کنم‪.‬به دلیل اشتغال خودم در این‬ ‫صنعت‪ ،‬دانشجویان من می توانند برای بازدید و ارتباط با این‬ ‫صنعت و آشنایی و بهره وری وارد کارگاه شوند و هر آزمون‬ ‫و خطایی که می خواهند در کارگاه های من انجام دهند‪.‬‬ ‫این صنعت درآمد باالیی دارد باید بگویم؛ زمانی که هر‬ ‫بشکه نفت ما به قیمت پنجاه دالر فروخته می شد من به این‬ ‫نکته اشاره کردم که یک بشکه نفت با هزاران مشکل و مراحل‬ ‫سخت تولید و حراست و پاالیش نهایتا با قیمت ‪ 40‬الی ‪50‬‬ ‫دالر فروخته می شود در حالی که یک جفت کفش ایرانی در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی با قیمت ‪ 50‬دالر به فروش می رسد‬ ‫که معادل یک بشکه نفت است‪.‬‬ ‫■ چه تعداد شاغل در صنعت کفش و چرم وجود دارد‬ ‫و بازار این بخش در دنیا چه ظرفیتی دارد؟‬ ‫در حال حاضر حدودا ‪ 350‬هزار نفر در این زمینه در کشور‬ ‫در حال فعالیت هستند در سال گذشته ‪ 14‬میلیارد زوج کفش‬ ‫در دنیا مصرف شده است که ‪ 60‬الی ‪ 65‬درصد آنرا کشور چین‬ ‫تامین کرده است‪.‬من به یاد دارم که ده سال پیش کشور چین‬ ‫به کشور ما کفش های دو دالری می فروخت ولی االن امکان‬ ‫فروش کفش با این قیمت برای آنها نیست در حالی که ما‬ ‫کفش‌های اسپرت بسیار خوبی را با قیمت تنها سی هزار تومان به‬ ‫فروش می رسانیم‪ .‬با این اوصاف و پتانسیل باالی ما در زمینه‌های تولید‬ ‫کفش ارزان قیمت و گران قیمت و چرم طبیعی و مصنوعی‪ ،‬اگر‬ ‫حمایت هایی که ما از دولت انتظار داریم صورت بگیرد‪ ،‬می‌توان‬ ‫است‪.‬اگر ما بتوانیم با آنها جوینت شویم می توانیم تبادالت‬ ‫بسیار خوب و مفیدی با این کشور های پیشرفته داشته باشیم‪.‬‬ ‫■ ما در چه رشته ها و سرفصل های دانشگاهی کمبود‬ ‫داریم؟‬ ‫درسی مانند بیزینس بین الملل برای فارغ التحصیالن این‬ ‫رشته الزم است و باید برای شروع کسب و کار دوره بازاریابی‬ ‫را هم بگذرانند‪ .‬واحد های طراحی و مدل سازی پیشرفته نیز‬ ‫باید به این دوره های آموزشی اضافه شود‪.‬تمام قسمت های‬ ‫یک کفش باید در نرم افزار های تخصصی چک شوند تا‬ ‫یک کفش با کیفیت تولید شود‪.‬در واقع همه مراحل تولید یک‬ ‫کفش باید مانند یک ارکستر سمفونیک باهم هماهنگ باشد‪.‬‬ ‫■ پیشرفت کشور های دیگر در این حوزه چقدر بوده‬ ‫است و ما چقدر در این حوزه از لحاظ علمی عقب هستیم؟‬ ‫اتفاقا ما در این صنعت بسیار قوی هستیم و پتانسیل بسیار‬ ‫خوبی در این زمینه داریم اما فقط حمایت دولت الزم است تا‬ ‫شرکت های دانش بنیان ما هم بتوانند پیشرفت کنند‪ .‬مرز های‬ ‫ماهم تقریبا در این چند دهه بسته بوده است و امکان صادرات‬ ‫آنچنان که باید و شاید وجود نداشته است‪ .‬دولت میگوید که‬ ‫ما در ‪ 26‬کشور رایزن اقتصادی در کشور های مختلف دنیا‬ ‫داریم‪ .‬باید ببینیم این رایزن ها برای صنعت ما در این کشور‬ ‫چه کرده اند و آیا اطالعات بازاریابی مفیدی را برای اصناف‬ ‫داخل منتقل کرده اند؟‬ ‫ما برای شروع صادرات نیاز داریم که بازار مصرف هدف‬ ‫و نیاز مردم آن کشورها را بشناسیم‪ .‬برای مثال شرکت کاله‬ ‫که در حال حاضر صادرات خود را به کشور روسیه آغاز‬ ‫کرده است ‪ ،‬به مدت ‪ 6‬ماه چندین متخصص را به این کشور‬ ‫فرستاد تا سلیقه و ذائقه مردم آن کشور را شناسایی کنند‬ ‫و بازار مصرف محصوالت لبنی آنهارا بشناسند‪ .‬پس از این‬ ‫تحقیق آنها هم اکنون در این کشور کارخانه خود را تاسیس‬ ‫کرده و پرسنل خود را نیز جذب کرده اند‪.‬ما هم اگر در صنف‬ ‫کفاشان در شهر های بزرگ ایران هیئتی را برای شناسایی‬ ‫بازار مصرف و سلیقه کشور های مورد نظر بفرستیم می توانیم‬ ‫خیلی زود در بازار های مصرف این کشور ها نفوذ کنیم‪.‬‬ ‫■ برای راه اندازی یک واحد صنفی در حوزه کفش‬ ‫چقدر سرمایه الزم است؟‬ ‫در حال حاضر فردی که بخواهد وارد این صنعت شود و برای‬ ‫حد اقل ‪ 4‬نفر شغل ایجاد کند با حد اقل ‪ 100‬میلیون تومان سرمایه‬ ‫و تولید بیست جفت کفش دستی می تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫این صنعت همانطور که اشاره کردم صنعت درآمدزایی است و‬ ‫جوانان و فارغ التحصیالن می توانند با اندک سرمایه ای وارد این‬ ‫رشته شوند و درآمد خیلی خوبی هم کسب کنند‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫که ایران در گذشته به عنوان قطب صادراتی کفش به شوروی‬ ‫سابق و اروپا و سایر کشور بوده و در حال حاضر هم می توانیم‬ ‫این بازارها را با حمایت دولت از آن خود کنیم‪ .‬مزیت مهم این‬ ‫صنعت آن است که همه مواد اولیه آن در کشور موجود است و‬ ‫نیاز به مواد اولیه خارجی در این بخش بسیار اندک است‪.‬‬ ‫■ نکته آخر؟‬ ‫اخیرا کفش هایی در رسانه ها تبلیغ می شود‪ .‬این کفش‬ ‫ها اوایل کیفیت خوبی داشتند اما به دلیل افزایش تقاضا و‬ ‫پیمانکاری شدن تولیدات‪ ،‬کیفیت آنها هم کم کم پایین آمد!‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫یک مدرس دانشگاه و کارآفرین صنعت چرم در گفت و گو با بازارکار ‪:‬‬ ‫صنعت چرم‬ ‫می‌تواند یک و نيم ميليون فرصت شغلی ایجاد کند‬ ‫صنعت چرم نه تنها یک صنعت اقتصادی بلکه یکی از اشتغالزا ترین آن در دنیاست‪.‬‬ ‫این صنعت با همه مزیت های اشتغال و کارآفرینی که دارد در کشور ما مغفول واقع شده‬ ‫و از آن به عنوان «غول خفته» یاد می شود چرا که با ظرفیت ها و توانمندی هایی که دارد‬ ‫می تواند موتور محرکه اشتغال در بسیاری از بخش ها باشد‪.‬‬ ‫چرم‪ ،‬یکی از جذاب ترین و پر سود ترین صنایع و تجارت جهان به شمار می رود‪ .‬چرا‬ ‫که ارزش افزوده بسیاری را عاید فعاالن خود می کند‪ .‬در کهن دیار ایران‪ ،‬از روزگارانی‬ ‫خیلی دور‪ ،‬چرم و استفاده از لوازم چرمی به دلیل زیست بوم ایران و هم چنین قرارگیری‬ ‫تعداد ‪ 350‬هزار موقعیت شغلی فعلی را حداقل چهار برابر کرد و‬ ‫یک و نیم میلیون فرصت شغلی به وجود آورد‪.‬‬ ‫قیمت یک پالتو و کیف چرمی خوب‪ ۲۰۰ ،‬تا ‪ ۳۰۰‬دالر‬ ‫است‪ .‬اما قیمت ‪ ۱‬بشکه نفت خام‪ ،‬حدود ‪ 70‬دالر است‪ .‬با‬ ‫این وجود همچنان با صادرات ‪ ۱۳۲‬میلیون دالر ساالمبور و‪...‬‬ ‫بزرگ ترین خام فروش چرم سبک و نفت خام جهان هستیم‬ ‫و تنها ‪ ۵‬صدم درصد از کل بازار ‪ ۲۱‬میلیارد دالری چرم‬ ‫سنگین دنیا را در اختیار داریم‪.‬‬ ‫■ هم اکنون چه تعداد واحد صنفی تولیدی در حوزه‬ ‫کفش وجود دارد و محور فعالیت خودتان به عنوان‬ ‫صنعتگر بخش کفش و چرم چیست؟‬ ‫در حال حاضر ‪ 2200‬کارخانه که دارای پروانه بهره‌برداری و‬ ‫جوازرسمی از وزارت صنایع هستند وجود دارند و همین طور‬ ‫بیش از ‪7000‬کارگاه تولیدی در حال فعالیت‌اند و باقی آنها‬ ‫واحد‌های تولیدی رسمی نشده و به اصطالح زیرپله‌ای‌اند که‬ ‫تقریبا تعداد کل فعاالن این صنعت در کشور به ‪ 23000‬می رسد‪.‬‬ ‫خود ما در کارخانه تولید زیره «کفش شرکا» هستیم و زیره‬ ‫خود را به کارخانه های مختلف تولید کفش می فروشیم‬ ‫در جاده ابریشم و نقش تاثیرگذاری در توسعه صنعت و تجارت کشورهای مختلف منطقه‬ ‫و جهان‪ ،‬همواره مورد استقبال بوده و این قضیه را در مدارک و اسناد تاریخی می توان‬ ‫جستجو کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬شرایط چرم به عنوان یک غول خفته صنعت ایران‪ ،‬وضعیتی متفاوت با‬ ‫جایگاه مورد انتظار دارد و همچنان با سطح مورد نظر در امر تولید و صادرات فاصله دارد‪.‬‬ ‫ما همچون نفت خام‪ ،‬بزرگ ترین خام فروش چرم سبک در جهان هستیم در حالی که‬ ‫می توانیم ده ها برابر قبل‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫صنعت کفش واقعا صنعت پررونقی است و پر از ذوق و‬ ‫هنر و سلیقه است‪ .‬اگر افرادی فکر می کنند در این صنعت‬ ‫پول هست درست فکر می کنند‪.‬ما آموزشگاه های زیادی هم‬ ‫داریم که در آنها کفاشی آموزش داده می شود که در دوره‬ ‫های ‪ 3‬ماهه ‪ 6‬ماهه و پیشرفته وجود دارد که موسس این‬ ‫آموزشگاه ها هم دانشجویان خود ما هستند‪.‬‬ ‫ما دوست داریم با دانشگاه ها ی خارجی نیز کار کنیم و آنها‬ ‫نیز برای این کار عالقه نشان می دهند اما در این مسئله هم‬ ‫حمایت و همکاری دولت ما با دولتهای مورد نظر الزم است‪.‬‬ ‫■ آیا رشته های دانشگاهی مورد نظر در این حوزه ایجاد‬ ‫شده اند؟‬ ‫متاسفانه خیلی دیر به ایجاد رشته های دانشگاهی در حوزه‬ ‫کفش ورود کردیم و سرفصل ها با بازار و فروش این حوزه‬ ‫همخوانی چندانی ندارد‪ .‬ما در حال حاضر دو رشته دانشگاهی‬ ‫مربوط به این حوزه داریم که یکی مهندسی تولید کفش و‬ ‫دیگری طراحی کیف و کفش است که فقظ هفت سال سابقه‬ ‫دارد‪ .‬از سوی دیگر دانشگاههای ایتالیا ‪ 60‬سال است که در‬ ‫حال فعالیت و فارغ التحصیل نمودن دانشجو در این رشته‬ ‫و در عوض از آنها کفش تولید شده را می خریم و خود‬ ‫می‌فروشیم‪ .‬در واقع ما با این کار هم به این کارخانه‌ها برای‬ ‫فروش محصوالتشان کمک می‌کنیم و هم خودمان سود‬ ‫با راهاندازی‬ ‫یک کارگاه تولیدی کوچک‬ ‫کفش میتوان برای‬ ‫‪ 5‬نفر شغل ایجاد‬ ‫کرد‬ ‫می‌بریم‪ .‬خود ما هم در حال حاضر حدودا ‪ 26‬نفر شاغل‬ ‫در کارخانه داریم‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫نگهبان‪-‬حراست‬ ‫کارشناسی‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫آشنایی خوب با تشریفات اداری‪ 4-‬سال سابقه کار‬ ‫در سازمانهای بزرگ‪-‬تجربه کار در شیفت شب‪ -‬قد‬ ‫باالی ‪ 180‬و ورزیده‪ 12-‬ساعت کار و ‪ 12‬ساعت‬ ‫استراحت‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئول فنی مهد کودک‪-‬در‬ ‫مجتمع آموزشی‬ ‫مرتبط‬ ‫شهر ری‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار‪ -‬حجاب چادر الزامی است‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند بخش آموزش‬ ‫کارشناسی در رشته های‬ ‫حسابداری‪ -‬مدیریت‪-‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫سابقه کار الزامی نیست( آموزش می دهند)‬ ‫متولدین ‪ 68‬به بعد‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند خرید _داخلی در واحد‬ ‫بازرگانی‬ ‫کارشناس حسابداری‪-‬‬ ‫مدیریت‪ -‬ریاضی‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫آقا‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫دارای سابقه کار‬ ‫متولدین ‪ 68‬به بعد‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر یا راهبر اجرایی پشتیبانی‬ ‫کامپیوتر‪ -‬الکترونیک‪-‬‬ ‫برق‬ ‫سعادت آباد‬ ‫آقا‬ ‫نظارت بر روحیه پرسنل یا اداری‬ ‫ توضیحات مقررات‪ ،‬سیاست ها یا روش ها‪.‬‬‫ آموزش پرسنل‬‫‪-‬پاسخ به مشکالت مشتری یا شکایات‬ ‫‪6‬‬ ‫تکنسین نصب و راه اندازی و‬ ‫نصاب‬ ‫کامپیوتر‪ -‬الکترونیک‪-‬‬ ‫برق‬ ‫سعادت اباد‬ ‫آقا‬ ‫تعمیرات ‪ -‬تعمیر ماشینها یا سیستمها با استفاده از‬ ‫ابزارهای مورد نیاز‪-‬نصب نرم افزار و پشتیبانی‬ ‫‪7‬‬ ‫تکنسین و یا مهندس‬ ‫الکترونیک‬ ‫مربوط‬ ‫سعادت اباد‬ ‫اقا‬ ‫آزمایش تجهیزات الکتریکی و یا سیستم ها برای‬ ‫اطمینان از عملکرد مناسب و بررسی تجهیزات برای‬ ‫یافتن یا شناسایی مشکالت الکتریکی ‪-‬تعمیر مدار‬ ‫الکتریکی یا سیم کشی‬ ‫‪8‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫مربوط‬ ‫سعادت اباد‬ ‫آقا‪ -‬خانم‬ ‫مسلط به ‪C#, MVC , Asp.Net, WPF, Sql Server,‬‬ ‫‪data mining‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گرافیست‬ ‫مربوط‬ ‫تهرانپارس‬ ‫آقا‪-‬خانم‬ ‫دارای سابقه کار‪ -‬مسلط به نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫‪10‬‬ ‫تبلیغات و بازاریابی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫تهران‬ ‫اقا‬ ‫مراجعه به داروخانه ها‬ ‫دارای حقوق ثابت و بیمه و پاداش ‪ +‬هزینه نهار و‬ ‫ایاب و ذهاب‬ ‫‪11‬‬ ‫موزع( کنار راننده برای پخش‬ ‫دارو)‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرق و غرب تهران‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫دارای روابط عمومی و اخالق خوب‬ ‫‪12‬‬ ‫کارمند دفتری‬ ‫کاردانی به باال‪-‬ترجیحا‬ ‫حقوق‬ ‫شریعتی‬ ‫خانم‬ ‫دارای مهارت آفیس و اشنایی خوب با زبان انگلیسی‬ ‫‪13‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫سهروردی‬ ‫آقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫فروش‪ -‬روابط عمومی باال‪-‬بدون لهجه‪ -‬اضافه کار‬ ‫دارد‬ ‫‪14‬‬ ‫کارمند فروش در فرودگاه امام‬ ‫خمینی‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫فرودگاه امام‬ ‫خمینی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫آشنا به امور دفتری‪ -‬دارای سابقه کار دفتری و‬ ‫فروش‪-‬ساعت کاری یک هفته از ‪ 8‬صبح الی ‪16‬‬ ‫و یک هفته از ‪ 16‬الی ‪ 8‬صبح به صورت شیفتی‪-‬‬ ‫جوان‪-‬حقوق وزارت کاری‪-‬بیمه بعد از یک‬ ‫ماه‪ -‬شر ح کار‪:‬هماهنگی برای تا کسی های فرودگاه‬ ‫(هماهنگی بین مسافرین و راننده تا کسی‌ها)‪-‬‬ ‫سرویس ندارد‪.‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪15:30‬‬ ‫پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیر کسب و کار‬ ‫کارشناسی به باال رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫مطهری‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪16‬‬ ‫مدیر منابع انسانی در شرکت‬ ‫دانش بنیان‬ ‫کارشناسی به باال رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫مطهری‬ ‫خانم و آقا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط در شرکتهای بزرگ‪ -‬به فردی‬ ‫که به مفاهیم مارکتینگ و مدیریت نیروها تسلط‬ ‫داشته باشد نیاز دارند‪ bp.‬آماده است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫منشی حسابدار‬ ‫خانم‬ ‫زرنگ و فعال‪ -‬آموزش دارد‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‪ -‬تیپ‬ ‫اداری‪ -‬حقوق وزارت کاری‪ -‬بیمه از روز اول‪5 -‬شنبه‬ ‫تعطیل‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ -17:15‬زمینه‬ ‫فعالیت‪ :‬چاپ‪-‬ترجیحا آشنا به زبان انگلیسی ‪-‬الزاما‬ ‫محدوده منزل غرب تهران یا اطراف محل کار‬ ‫کاردانی یا کارشناسی‬ ‫شهر قدس (کیلومتر‬ ‫الزاما رشته حسابداری یا‬ ‫‪ 19‬جاده قدیم )‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫دارای سابقه کار مدیریت کسب و کار در شرکتهای‬ ‫بزرگ الزامی است‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫دارای مدرک مربی گری‪ -‬ترجیحا مجرد‪ -‬سن بین‬ ‫‪ 24‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬دارای ظاهر مرتب‪ -‬ساعت کار‪:‬‬ ‫تمام وقت ‪ 7‬الی ‪ -16:30‬در صورتی که مربی ویژه‬ ‫باشد‪ ،‬ساعت کار قابل بررسی است‪.‬‬ ‫آقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال ‪ -‬ظاهر موجه و مناسب‪ -‬سا کن‬ ‫تهران‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و اضافه کار هم دارد‪5 .‬شنبه‬ ‫ها تعطیل‪ -‬سابقه کار خدمات در شرکت الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬صبحانه و ناهار دارد‪ .‬مدرک‬ ‫تحصیلی باالی دیپلم نمیپذیرند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تکنسین برق خودرو‬ ‫‪---‬‬ ‫شرق تهران‬ ‫آقا‬ ‫دارای سابقه کار‪ -‬سا کن شرق تهران‪ -‬جوان‬ ‫‪21‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫رشته کامپیوتر و مرتبط‬ ‫مطهری‬ ‫آقا و خانم‬ ‫مسلط به ‪ MVC‬و ‪ Net‬و یا برنامه نويسی مسلط به‬ ‫‪ WebForm‬و ‪ -vb.net‬آشنا به ‪ #c‬و ‪ -mvc‬سطح‬ ‫مهارت نيمه حرفه اي و حرفه ای حقوق توافقی‬ ‫‪22‬‬ ‫بازاریابی تلفنی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫دریافت سفارش از طریق تلفن‪ -‬حقوق ثابت‪ -‬بیمه‪-‬‬ ‫قرارداد قانونی‬ ‫‪23‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به ا کسل و امور اداری‪ -‬تیپ اداری‪ -‬جوان‪-‬‬ ‫حقوق وزارت کار‬ ‫‪24‬‬ ‫نیروی فنی برای تعمیر و‬ ‫نگهداری‬ ‫فنی‬ ‫ایوانکی‬ ‫آقا‬ ‫دارای توانایی و سابقه کار فنی الزامی است‪ -‬محل‬ ‫سکونت بهتر است شرق تهران باشد ‪ -‬امکان استفاده‬ ‫از خوابگاه کارخانه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫فروشنده‬ ‫دیپلم‬ ‫فردوسی‬ ‫آقا‬ ‫جوان‪ -‬ساعت کاری ‪ 10:00‬الی ‪ -22:00‬حقوق یک‬ ‫میلیون پانصد‪ -‬بعد از سه ماه بیمه‬ ‫‪26‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کاردانی و یا کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫کیلومتر‪15‬جاده‬ ‫قدیم‬ ‫ترجیحا آقا‬ ‫مسلط به مفاهیم قیمت تمام شده و انبار‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مربی مهد کودک‬ ‫خدمات در یک کارگزاری بورس‬ ‫معتبر‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫از سیکل تا دیپلم‬ ‫انقالب‪-‬مینی‬ ‫سیتی‬ ‫جردن‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪،‬‬ ‫بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک‬ ‫مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برق ساختمان و اهميت آن در زندگی امروزی‪:‬‬ ‫به هنگام آغاز ساخت هر بنا‪ ،‬از کوچک‌ترین و ساده‌ترین تا‬ ‫بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین ساختمان‌ها‪ ،‬برق‌کشی ساختمان یکی‬ ‫از اساسی‌ترین و مهم‌ترین نقشه‌هایی است که می‌بایست طراحی‬ ‫و پیاده‌سازی گردد‪ .‬به نظر می‌رسد برق ساختمان به‌تنهایی‬ ‫می‌تواند به ساختمان جان ببخشد و آن را زنده نگاه دارد‪ .‬می‌تواند‬ ‫آن را به بهترین نحو آراسته نماید و با هنر نورپردازی به ساختمان‬ ‫روح ببخشد و آرامش به ارمغان آورد‪ .‬به راحتی می‌توان گفت هر‬ ‫فضای مسقف نیاز به تأمین روشنایی دارد و عاوه بر روشنایی‬ ‫ساختمان‪ ،‬برق‌کشی ساختمان‌ها امکان استفاده از تجهیزات‬ ‫و وسایل برقی را که رفاه و آسایش انسان‌ها را بیش از پیش مهیا‬ ‫نموده‌اند‪ ،‬فراهم می‌کند‪ .‬با نگاهی به اطراف خود و شمارش‬ ‫وسایل‪ ،‬ابزار و ماشین‌هایی که در منزل و محل کار با استفاده‬ ‫از انرژی برق‪ ،‬طیف وسیعی از فعالیت‌های روزمره را برای ما‬ ‫آسان و امکان‌پذیر می‌کنند‪ ،‬به راحتی اهمیت برق ساختمان در‬ ‫زندگی امروزی را درمی‌یابیم‪ .‬بدیهی است که این رشته پرکاربرد‬ ‫نویدبخش فرصت‌های اشتغال فراوان برای کارجویان است‪.‬‬ ‫شرحشغل‪:‬‬ ‫برق‌کار ساختمان از شغل‌های حوزه برق است‪ .‬این شغل‬ ‫شایستگی‌های كار با قطعات پایه و وسایل اندازه‌گیری الکتریکی‪،‬‬ ‫طراحی مدارهای الکتریکی برق ساختمان و اجرای نقشه‌های‬ ‫برق ساختمان به صورت سیم‌کشی روكار و توكار‪ ،‬مونتاژ و نصب‬ ‫تابلوهای روشنایی را شامل می‌شود‪ .‬این شغل با مشاغلی مانند‬ ‫برق‌کار صنعتی و نصابسیستم‌هایحفاظتیو ایمنیساختمان‌ها‬ ‫و ‪ ...‬در ارتباط است‪.‬‬ ‫آشنایی با رشته ‪ /‬دوره آموزشی‪:‬‬ ‫ب ــرق‌کاران س ــاختمان‪ ،‬در ام ــکان مس ــکونی‪ ،‬تج ــاری و‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬تجهی ــزات و سیس ــتم‌های الکتریک ــی س ــاختمان را‬ ‫نص ــب‪ ،‬سیم‌کش ــی‪ ،‬تعمی ــر و نگه ــداری می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫عنوان دوره‪ :‬برقكار ساختمان (‪)Building Electrician‬‬ ‫کد ملی آموزش شغل‪741120050010001 :‬‬ ‫مدت دوره آموزش‪ :‬آموزش حرفه برق‌کار ساختمان به مدت‬ ‫‪ 384‬ساعت که ‪ 136‬ساعت آن به مطالب نظری و ‪ 248‬ساعت‬ ‫اختصاص به کار عملی دارد (بر این اساس با توجه به ساعات‬ ‫برگزاری دوره و شیفت آموزشی که می‌تواند در شیفت صبح‪،‬‬ ‫شیفت بعدازظهر یا یکسره برنامه‌ریزی و اجرا شود‪ ،‬طول دوره آموزشی‬ ‫بین‪ 3‬تا‪ 4‬ماه خواهد بود)‬ ‫ویژگی کارآموز‪ :‬پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)‬ ‫حداقل توانایی جسمی و ذهنی‪ :‬شخصی که وارد این دوره‬ ‫می‌شود باید سامت کامل جسمی و ذهنی داشته باشد‪.‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‪ :‬پایان سوم راهنمایی (پایان دوره‬ ‫متوسطه اول)‬ ‫شرایط سنی‪ :‬حداقل سن برای شركت در دوره‌های آموزشی‬ ‫‪ 15‬سال تمام است‪ .‬به استناد تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 18‬آئین نامه نحوه‬ ‫تشكیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد پذیرش كارآموزان‬ ‫گروه سنی ‪ 12 -15‬سال منوط به ارائه اجاز ‌ه كتبی ولی و یا قیم قانونی‬ ‫كارآموز است‪.‬‬ ‫پیش‌نیاز مهارتی‪ :‬این دوره پیش‌نیاز الزم ندارد‪.‬‬ ‫حضور در المپیادملی‪/‬بین‌المللیمهارت‪:‬‬ ‫مهارت آموختگان این حرفه می‌توانند در مسابقات المپیاد‬ ‫ملی مهارت شرکت نمایند و درصورت کسب مقام‪ ،‬به مسابقات‬ ‫مهارت جهانی راه یابند‪ .‬عنوان این رشته در مسابقات المپیاد‪،‬‬ ‫تأسیسات الکتریکی است‪.‬‬ ‫مسير ارتقاء و تکميل مهارت‪:‬‬ ‫الزم به ذکر است مهارت آموختگان این حرفه پس از‬ ‫گذراندن دوره آموزشی برق‌کار ساختمان می‌توانند به منظور‬ ‫تکمیل مهارت در دوره‌هایی نظیر برق‌کار ساختمان درجه ‪،1‬‬ ‫تست و تحویل تأسیسات برقی و غیره اقدام به مهارت‌آموزی‬ ‫تعویض المپ‌های سوخته بر اساس قانون و به منظور رعایت‬ ‫ایمنی شهروندان باید توسط برق‌کاران دارای مجوز صورت گیرد و‬ ‫ساکنین ساختمان مجاز به انجام این کار در منازل خود نیستند‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینهبرقساختمان‬ ‫به‌طورکلیآموزش‌هایی کهشمامی‌توانید‬ ‫و سیستم های حفاظتی کسب کنید در دو دسته دانش ‌محور و‬ ‫مهارت محور قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫نمایند‪ .‬درصورتیکه در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام به‬ ‫مهارت‌آموزی نمایید‪ ،‬بعد از گذراندن دوران کارآموزی‪ ،‬شما به‬ ‫درصد باالیی از مهارت الزم می‌رسید‪ .‬چراکه مدت زمان زیادی از‬ ‫دوره‌های آموزشی سازمان به آموزش عملی اختصاص دارد‪ .‬البته‬ ‫الزم است به منظور به‌روز ماندن دانش خود در این حرفه مطالعه‬ ‫خود را قطع نکنید‪ .‬به منظور دستیابی به باالترین میزان مهارت در‬ ‫آشنایی با دوره های مهارتی‬ ‫شغل برق‌کار ساختمان و نحوه آموزش آن‬ ‫ٔ‬ ‫همان‌گونه که در شماره‌های قبل بازارکار درزمینه معرفی دوره‌های مهارتی‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره شد‪ ،‬مأموریت اصلی این سازمان‬ ‫آموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬تولید استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروی كار‬ ‫كشور است كه فرآیند آموزش به صورت کوتاه مدت و پودمان‌های تکمیلی بین‬ ‫سطوح تحصیلی از طریق آموزش در مرا كز ثابت بخش دولتی‪ ،‬تیم‌های سیار‬ ‫شهری و روستایی‪ ،‬مرا کز جوار صنایع و صنوف‪ ،‬مرا کز جوار دانشگاه‪ ،‬مرا کز‬ ‫جوار زندان‪ ،‬مرا کز جوار پادگان‌ها‪ ،‬آموزش در مركز تربیت مربی و پژوهش‌های‬ ‫فنی و حرفه‌ای و همچنین آموزش در بخش غیردولتی توسط آموزشگاه‌های‬ ‫آزاد فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود و بدین وسیله نسبت به تأمین و تربیت‬ ‫نیروی كار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬كشاورزی و‬ ‫خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت‌های فنی جامعه اقدام می‌نماید‪.‬‬ ‫همچنین به مهارت آموختگان درصورتیکه در ارزشیابی احراز صالحیت شغلی‬ ‫و حرفه‌ای موفقیت کسب کنند‪ ،‬گواهینامه صالحیت شغلی اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫متقاضیان دریافت گواهینامه با شرکت در آزمون‌های کتبی و عملی و قبولی نهایی‬ ‫موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان‬ ‫آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی‬ ‫این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫عنوان حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت‪ ،‬برق‌کار‬ ‫ساختمان است‪ .‬این حرفه در خوشه صنعت و گروه برق قرار می‌گیرد و طی‬ ‫سال گذشته جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است و در مجموع‬ ‫با استانداردهای برق‌کار ساختمان‪ ،‬برق‌کار ساختمان درجه ‪ 2‬و برق‌کار‬ ‫ساختمان درجه ‪ 1‬عملکرد آموزشی حدود ‪ 14000‬نفر‪-‬دوره تنها در بخش‬ ‫آموزش دولتی محقق شده است‪.‬‬ ‫ضرورت و اهميت آموزش برق ساختمان‪:‬‬ ‫در خصوص وسعت کاربرد برق سخن گفتیم و با توجه به‬ ‫اینکه این حامل انرژی جزء الینفک زندگی ما شده است و در‬ ‫تمام ساختمان‌ها انرژی برق جهت استفاده از وسایل و تجهیزات‬ ‫برقی و تأمین روشنایی موردنیاز است‪ ،‬می‌بایست آموزش برق‌کاران‬ ‫ساختمان با کمیت و کیفیت باال برنامه‌ریزی و اجرا گردد‪.‬‬ ‫موضوع ضرورت رعایت نکات ایمنی در سیستم برق ساختمان‬ ‫و سیم‌کشی ساختمان‌ها جهت تأمین و تضمین سامتی‬ ‫مصرف‌کنندگان خانگی انرژی برق نکته حائز اهمیت دیگری‬ ‫است که ضرورت وجود برق‌کاران مهارت آموخته را خاطرنشان‬ ‫می‌کند‪ .‬البته نباید از نظر دور داشت که خطر برق‌گرفتگی برای‬ ‫ماهرترین افراد نیز در صورت سهل‌انگاری وجود دارد و الزم است‬ ‫مهارت آموختگان این حرفه‪ ،‬تمام مطالبی را که در خصوص‬ ‫به‌کارگیری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق آموخته‌اند در‬ ‫حین کار رعایت نمایند‪ .‬در بحث ایمنی جالب است بدانید‬ ‫در برخی کشورها حتی انجام تعمیرات بسیار مختصر نظیر‬ ‫یک شرکت پیمانکاری در غرب تهران‬ ‫جهت دفترمرکزی و پروژه های خود از افراد‬ ‫با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -1‬کارشناس حسابداری‬ ‫‪hr.bishomarcor‬‬ ‫‪poration@gmail.com‬‬ ‫مهم‌ترین استانداردها و مشاغل مرتبط با دوره‪:‬‬ ‫• نصاب وسایل حفاظتی و ایمنی ساختمان‌ها و تأسیسات‬ ‫• اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان‬ ‫• متر و برآورد هزینه تأسیسات الکتریکی ساختمان‬ ‫وضعيت کنونی و آینده شغلی‪:‬‬ ‫در حال حاضر شرایط اشتغال به کار در این رشته مناسب‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫لیسانس تربیت بدنی یا علوم ورزشی‬ ‫و یا سایر رشته های مرتبط (آقا)‬ ‫آشنا به کاالهای ورزشی و دستگاههای بدنسازی‬ ‫و آشنا به فروش ‪ ،‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫‪info@flipflop-grp.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫کارشناس مارکتینگ‬ ‫با سابقه کاری مرتبط نیازمند است‬ ‫(رزومه به )‬ ‫‪info@parsiantarkhis.com‬‬ ‫مزایای گواهينامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‪:‬‬ ‫ضوابط احتساب دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به جای‬ ‫سوابق تجربی در طبقه‌بندی مشاغل‪ :‬در اجرای تبصره ماده‬ ‫‪ 10‬آئین نامه ایجاد مراكز كارآموزی و جوار كارگاه و بین كارگاهی‬ ‫موضوع تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 110‬قانون كار جمهوری اسامی ایران‬ ‫مصوب (‪ )71/10/27‬هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایی‬ ‫تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 49‬قانون مذكور (‪ )71/2/12‬و بر اساس بخشنامه‬ ‫‪ /4660‬ن تاریخ ‪ 73/2/24‬معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار‬ ‫و امور اجتماعی‪ ،‬ضوابط جایگزینی و احتساب دوره‌های آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای به جای تجربه شغلی (سوابق كار)‪ ،‬در طرح‌های‬ ‫طبقه‌بندیمشاغل کارگاه‌هایمشمولقانون كار بهشرحذیلاست‪:‬‬ ‫مشخصات دوره‌ها و میزان حداکثر تجربه‌های معادل آن‌ها‪:‬‬ ‫الف‪ -‬طی دوره آموزشی ‪ 18‬ماهه مهارت تخصصی (برابر ‪2800‬‬ ‫ساعت)‪ ،‬معادل ‪ 8‬سال تجربه‬ ‫ب‪ -‬طی دوره آموزشی ‪ 18‬ماهه مهارت تخصصی (برابر ‪2700‬‬ ‫ساعت)‪ ،‬معادل ‪ 7‬سال تجربه‬ ‫ج‪ -‬طی دوره آموزشی ‪ 9‬ماهه (برابر ‪ 1200‬ساعت) مهارت درجه ‪،1‬‬ ‫معادل ‪ 6‬سال تجربه‬ ‫د‪ -‬طی دوره آموزشی ‪ 6‬ماهه (برابر ‪ 900‬ساعت) مهارت درجه ‪،2‬‬ ‫معادل ‪ 4‬سال تجربه‬ ‫ه‪ -‬طی دوره آموزشی مراكز جوار و ضمن كار‪ ،‬آموزش ارتقاء مهارت‬ ‫كمتر از ‪ 6‬ماه‪ ،‬به تناسب مدت دوره‪ ،‬حداكثر ‪ 3‬سال تجربه‬ ‫▪▪▪‬ ‫کارجویان می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با دوره‌های آموزشی‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و ثبت‌نام در این دوره‌ها به‬ ‫آدرس پورتال سازمان‪ http://www.portaltvto.com :‬و آدرس‬ ‫سایت سازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که این مطلب با همکاری مهدی محمدی‪،‬‬ ‫مربی محترم مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ‪ 21‬ارسنجان فارس‬ ‫تهیه‌شده است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫و باالتر‬ ‫‪ 5‬سال مرتبط‬ ‫مهارت در بازاریابی و بازرگانی مشتقات نفتی و انواع روانکار‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس اداری و‬ ‫منابع انسانی‬ ‫کارشناسی علوم اداری و‬ ‫مدیریت‬ ‫‪ 3‬سال مرتبط‬ ‫تسلط بر فرآیند اداری و منابع انسانی ‪ ،‬آشنایی الزم با قوانین کار و‬ ‫تامین اجتماعی ‪ ،‬تسلط بر مهارت های ارتباطی‪،‬‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار جهت شرکت تولیدی مسلط به‬ ‫نرم افزارهای حسابداری ‪ excel‬ارزش افزوده معامالت‬ ‫فصلی لیست بیمه مالیات حقوق و انبار‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪M.shahrostami@gmail.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس حقوق و‬ ‫قراردادها‬ ‫کارشناس حقوق‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪ 3‬سال مرتبط‬ ‫شرایط احراز‬ ‫آشنایی الزم به امور حقوق‪ ،‬آشنایی الزم به تهیه و تنظیم قراردادها‪،‬‬ ‫آشنایی الزم به قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫جنسیت‬ ‫ترجیحا زن‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫مرد ‪ /‬زن‬ ‫روش ثبت نام‪ :‬واجدین شرایط رزومه خود را حداکثر تا تاریخ ‪ 97/8/15‬به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫تا در صورت پذیرش اولیه برای انجام سایر مراحل از آنان دعوت به عمل آید‪.‬‬ ‫‪info@ipea.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ -‬صنعتی‬ ‫کارشناس حابداری صنعتی با ‪ 3‬سال سابقه کار مکفی‬ ‫و مرتبط حداکثر ‪ 40‬ساله نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه به آدرس‪:‬‬ ‫‪pvc.star@yahoo.com‬‬ ‫ميزان درآمد شاغل‪:‬‬ ‫حداقل میزان حقوق شاغلین بر اساس مصوبات شورای‬ ‫عالی در چارچوب ماده ‪ 41‬قانون كار تعیین می‌گردد كه در‬ ‫صورت رضایت كارفرما تا دو الی سه برابر پایه وزارت کار‬ ‫قابل‌افزایش خواهد بود‪ .‬برق‌کار می‌تواند با توجه به حوزه‬ ‫تخصصی که دارد‪ ،‬در کلیه کارخانه‌ها و مراکز صنعتی‪ ،‬اما کن‬ ‫اداری‪ ،‬تجاری و مسکونی کار کند‪ .‬بسیاری از برق‌کاران به‬ ‫صورت مستقل کارکرده و برای خود کسب‌وکاری را به راه‬ ‫انداخته‌اند‪ .‬یک برق‌کار هرچه در کارش ماهرتر‪ ،‬متخصص‌تر‬ ‫و باتجربه‌تر باشد‪ ،‬امکان ورود به پروژه‌های بزرگ برای او بیشتر‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین اگر برخورد مناسبی با مشتریان و همکاران‬ ‫داشته باشد‪ ،‬فرصت‌های شغلی بهتری برای او وجود خواهد‬ ‫داشت و یا در کار خود پیشرفت خوبی خواهد کرد و به همین‬ ‫ترتیب درآمد باالتری کسب خواهد نمود‪.‬‬ ‫وظایفاصلی شغل‪:‬‬ ‫•به‌کارگیری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق‬ ‫•كار با قطعات پایه و وسایل اندازه‌گیری الکتریکی‬ ‫•سیم‌کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكار‬ ‫•سیم‌کشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار‬ ‫•مونتاژونصب تابلوهای روشنایی‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در زمینه تابلوهای برق وکنترل‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫آشنا به نرم افزارهای مالی در واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی ودارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪edari@tamintablo.com‬‬ ‫‪ -2‬عمران (آقا و خانم)‬ ‫با سابقه و بدون سابقه‬ ‫آمارهای جهانی حاکی از رشد میزان استخدام برق‌کاران ماهر‬ ‫است‪ ،‬به‌طور مثال در استرالیا – در بازه زمانی ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫میزان استخدام این شغل رشد ‪ ۲۱٫۶‬درصدی داشته و در آینده‬ ‫رشد بسیار زیاد برای آن پیش‌بینی می‌شود‪ .‬همچنین پیش‌بینی‌ها‬ ‫نشان می‌دهد میزان استخدام برق‌کاران در آمریکا بین سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ،۲۰۲۰‬رشد ‪ ۲۳‬درصدی خواهد داشت‪ .‬درحالی‌که متوسط‬ ‫این رشد برای سایر مشاغل ‪ ۱۴‬درصد است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با سابقه و بدون سابقه (آقا و خانم)‬ ‫در گرایشهای مختلف جهت دفتر فنی و اجرا‬ ‫امکان خوداشتغالی و حداقل سرمایه الزم جهت کارآفرینی‬ ‫در این رشته‪:‬‬ ‫به منظور خوداشتغالی و راه‌اندازی کسب‌وکار در این حرفه نیاز به‬ ‫سرمایه زیادی نیست‪ .‬با مبلغ حدود‪ 3‬میلیون تومان می‌توان حداقل‬ ‫ابزار کار موردنیاز جهت اشتغال به شغل برق‌کار ساختمان را تهیه‬ ‫نمود‪ .‬حداقل ابزار موردنیاز عبارت‌اند از انبردست‪ ،‬دم‌باریک‪ ،‬سیم‬ ‫لخت کن‪ ،‬سیم‌چین‪ ،‬فازمتر‪ ،‬تستر‪ ،‬پیچ‌گوشتی دوسو‪ ،‬پیچ‌گوشتی‬ ‫چهارسو‪ ،‬دریل‪ ،‬بتن تراش‪ ،‬فنر سیم‌کشی و غیره‪ .‬به عاوه با گذشت‬ ‫زمان و گردآوری سرمایه بیشتر می‌توان با تأمین جنس برای کارفرما‬ ‫(مشترک) و اجرای کار سیم‌کشی‪ ،‬درآمد بیشتری کسب نمود‪.‬‬ ‫همچنین می‌توان با ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد و اضافه کردن‬ ‫نیرو و تجهیزات و شرکت در مناقصه‌ها و اجرای پروژه‌ها کسب‌وکار‬ ‫خود را توسعه داد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این دو مقوله کاما باهم متفاوت هستند‪ .‬آموزش‌های‬ ‫دانش‌محور‪ ،‬آموزش‌هایی هستند که ما فقط شنونده آن‌ها باشیم‬ ‫و یا فقط آن‌ها را در کتاب‌ها بخوانیم‪ ،‬بدین ترتیب فقط بر دانش‬ ‫ما افزوده می‌شود نه بر مهارت ماو همه می‌دانیم که دانستن به‬ ‫معنای توانستن نیست‪.‬‬ ‫اما آموزش‌های مهارت محور‪ ،‬قدم دوم و بعد از آموزش‌های‬ ‫دانش‌محور هستند؛ یعنی اگر فردی با داشتن دانش یک موضوع‪،‬‬ ‫شروع به تمرینات عملی در آن زمینه کند‪ ،‬آنگاه به مهارت موردنیاز‬ ‫جهت توانستن دست می‌یابد‪.‬‬ ‫حرفه‌ای که آموخته‌اید تجربه فعالیت در پروژه‌های کاری به یاری‬ ‫شما خواهد آمد‪ .‬در ضمن بعد از دوران کارآموزی با افراد زیادی‬ ‫آشنا خواهید شد که می‌توانید در صورت روبرو شدن با مشکل‪،‬‬ ‫سؤاالت خود را از آن‌ها بپرسید و یکی از بهترین افراد برای یافتن‬ ‫پاسخ پرسش‌ها مربی مرکز آموزشی است که مهارت خود را نزد‬ ‫او آموخته‌اید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫است و آینده کاری آن نیز خوب پیش‌بینی می‌شود و اشتغال‌زایی‬ ‫آن در تمام صنایع وابسته به برق قابل پیش‌بینی است‪ .‬با توجه‬ ‫به نیاز همیشگی به صنعت برق در مصارف خانگی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫تجاری و صنعتی‪ ،‬می‌توان به این نتیجه رسید که برای برق‌کاران‬ ‫بازارکار خوبی وجود دارد‪ .‬همچنین آینده شغلی مناسبی پیش روی‬ ‫آن‌هااست‪.‬‬ ‫شخصيت‌هایمناسبشغلبرق‌کار ساختمانبر اساس‬ ‫شخصيتشناسیمایرز بریگز ‪:MBTI‬‬ ‫شاید تا به حال شنیده باشید که تطابق تیپ شخصیتی فرد‬ ‫با شغل او می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت و رضایت شغلی باشد‪.‬‬ ‫شما می‌توانید با انجام تست‌های شخصیت شناسی در بخش‬ ‫مشاوره الکترونیک پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (که‬ ‫آدرس آن در پایان این مطلب آمده است) بیشتر تیپ شخصیتی‬ ‫خود را بشناسید‪ .‬به‌عنوان‌مثال با انجام آزمون شخصیت شناسی‬ ‫مایرز‪-‬بریگز مشخص می‌شود شخصیت شما به کدامیک از ‪16‬‬ ‫تیپ مختلف موجود در این تست نزدیک است‪ .‬افراد با تیپ‌های‬ ‫شخصیتی زیر برای شغل برق‌کار ساختمان مناسب هستند‪:‬‬ ‫‪( ISFJ‬این تیپ شخصیتی توجه زیادی به جزئیات دارد)‪.‬‬ ‫‪( ISTJ‬این تیپ شخصیتی از دقت باالیی برخوردار است و‬ ‫دارای مهارت‌های فنی خوبی می باشند‪).‬‬ ‫‪( ESTP‬این تیپ شخصیتی از اطاعات فنی خوبی برخوردار‬ ‫بوده و به خوبی می‌تواند با ابزارهای مختلف کار کند‪ .‬او بیشتر‬ ‫مایل است برای خودکار کند‪).‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه فروشگاه های زنجیره ای هلدینگ باما‬ ‫جهت بهره برداری از سی و ششمین شعبه خود واقع در مرکز خرید تیراژه ‪ ، 1‬از واجدین شرایط‬ ‫به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫زمینه کاری‬ ‫تعداد مورد نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫حدا کثر سن‬ ‫حداقل میزان تحصیالت‬ ‫صندوقداری‬ ‫‪ 30‬نفر‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس‬ ‫چیدمان‬ ‫‪ 20‬نفر‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس‬ ‫انفورماتیک‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس مرتبط (کامپیوتر و ‪ it‬و ‪)...‬‬ ‫کارشناس مالی ‪ -‬حسابداری‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس حسابداری (‪ 4‬سال سابقه کار)‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس حسابداری یا مدیریت بازرگانی‬ ‫(‪ 2‬سال سابقه کار)‬ ‫مدیر فروشگاه‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫آقا‬ ‫‪ 40‬نفر‬ ‫لیسانس (‪ 2‬سال سابقه کار)‬ ‫خدمات‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫آقا‬ ‫‪ 30‬نفر‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫حراست‬ ‫‪ 15‬نفر‬ ‫آقا‬ ‫‪ 35‬نفر‬ ‫لیسانس‬ ‫پیک‬ ‫‪ 30‬نفر‬ ‫آقا‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫پاسخگوی تلفن‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫خانم‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫لیسانس‬ ‫جهت تکمیل پرسشنامه استخدامی به وب سایت زیر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪www.bamaholding.ir‬‬ ‫شرکت تولیدی محصوالت سلولزی بهداشتی‬ ‫افراد بشرح زیر را به همکاری دعوت می نماید‪:‬‬ ‫حداقل لیسانس شیمی یا میکروبیولوژی‬ ‫و یا مدیریت صنعتی‬ ‫ترجیحا ساکن شرق و جنوب شرق تهران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@cheshmak.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماشین سازی خندایی‬ ‫به کارشناس بازرگانی آقا‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه مفید‬ ‫و مرتبط حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪resumecv1395@gmail.com‬‬
‫فرهنگی‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دنیا به بخش هنر با نگاه درآمدی نگاه می کند‬ ‫ایمانـــی خوشـــخو بـــا بیـــان ایـــن کـــه در دنیـــا آمـــار و‬ ‫ارق ــام گ ــردش مال ــی در حوزه‌ه ــای هن ــر‪ ،‬از جمل ــه س ــینما‬ ‫و موســـیقی‪ ،‬هنرهـــای تجســـمی و غیـــره بســـیار باالســـت‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬امـــا ایـــن ســـوال مطـــرح اســـت کـــه چـــرا در‬ ‫کش ــور م ــا ب ــا وج ــود گس ــتردگی فرهن ــگ و مناب ــع الی ــزال‬ ‫فرهنگـــی ایـــن اتفـــاق نیفتـــاده اســـت!؟‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــوم و فنـــاوری نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی ادامـــه داد‪‌:‬مـــا ظـــرف ‪ 10‬تـــا ‪ 15‬ســـال گذشـــته‬ ‫همیشـــه دغدغـــه‌ ایـــن را داشـــتیم کـــه فرهنـــگ را بـــه‬ ‫عن ــوان بخش ــی مول ــد در اقتص ــاد مط ــرح کنی ــم و کاره ــای‬ ‫زی ــادی ب ــرای تحق ــق ای ــن ام ــر انج ــام دادی ــم و در نهای ــت‬ ‫بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه بایـــد از الگوهـــای موجـــود‬ ‫داخلـــی اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫ایمانـــی خوشـــخو بـــا بیـــان ایـــن کـــه راهـــکار‬ ‫پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری بـــه گونـــه‌ای اســـت کـــه‬ ‫بخش‌هـــای مختلـــف علمـــی را تحـــت پوشـــش قـــرار‬ ‫داده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــا س ــعی کردی ــم از ای ــن ظرفی ــت در‬ ‫بخ ــش فرهن ــگ نی ــز اس ــتفاده کنی ــم ک ــه البت ــه کار س ــختی‬ ‫بـــود امـــا بعـــد از دو ســـال و نیـــم پیگیـــری موفـــق شـــدیم‬ ‫در بهم ــن ‪ ۹6‬مج ــوز اولی ــن پ ــارک عل ــوم و ف ــن آوری‌ه ــای‬ ‫نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی را از وزارت علـــوم تحقیقـــات و‬ ‫فنـــاوری بگیریـــم‪.‬‬ ‫ایده های علوم انسانی‬ ‫در این پارک به محصول تبدیل می شوند‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــوم و فنـــاوری نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی دربـــاره فعالیت‌هـــای ایـــن پـــارک توضیـــح داد‪:‬‬ ‫ایـــن پـــارک در دو بخـــش فناوری‌هـــای نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی فعالیـــت می‌کنـــد کـــه بخـــش فناوری‌هـــای‬ ‫نـــرم آن مربـــوط بـــه حـــوزه علـــوم انســـانی اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه بســـیاری از افـــراد در کشـــور بـــر‬ ‫ایـــن باورنـــد کـــه ر‌شـــته‌های علـــوم انســـانی پـــول ســـاز‬ ‫نیســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در کشـــورهای‬ ‫غربـــی چنیـــن تفکـــری وجـــود نـــدارد و تمـــام رشـــته‌ها‬ ‫کانالـــی هســـتند بـــرای رســـیدن علـــم بـــه اقتصـــاد بـــه‬ ‫عنـــوان یـــک بخـــش مولـــد‪.‬‬ ‫ایمانـــی خوشـــخو ادامـــه داد‌‪ :‬مـــا در ایـــن پـــارک‬ ‫ســـعی داریـــم ایده‌هـــای علـــوم انســـانی را کـــه توســـط‬ ‫دانشـــجویان و محققـــان مطـــرح می‌شـــود بـــه محصـــول‬ ‫تبدیـــل کنیـــم‪.‬‬ ‫وی دربـــاره‌ فعالیت‌هـــای پـــارک در حـــوزه‌ صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی توضیـــح داد‪ :‬وقتـــی واژه صنعـــت را در کنـــار‬ ‫حـــوزه‌ای بـــه کار می‌بریـــم یعنـــی قبـــول داریـــم کـــه آن‬ ‫موض ــوع ی ــک ظرفی ــت اقتص ــادی اس ــت‪ .‬در همی ــن راس ــتا‬ ‫فرهنـــگ نیـــز یـــک بحـــث اقتصـــادی اســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــوم و فنـــاوری نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه ت ــا قب ــل از ای ــن پ ــارک‪ ،‬چنی ــن‬ ‫پارکـــی در کشـــور وجـــود نداشـــته اســـت و فعـــال نیـــز‬ ‫وزارت عل ــوم ب ــه ج ــای دیگ ــری مج ــوز نمی‌ده ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ایـــن پـــارک در یـــک گســـتره ملـــی تعریـــف شـــده اســـت‪،‬‬ ‫پ ــس س ــعی کردی ــم ب ــا وج ــود ای ــن پ ــارک خ ــالء موج ــود‬ ‫در ایـــن زمینـــه را پـــر کنیـــم‪ .‬اکنـــون کار اســـتقرار پـــارک‬ ‫بـــه ســـرعت پیـــش مـــی‌رود و بســـیاری از جوانانـــی کـــه‬ ‫ایده‌هـــای فرهنگـــی و هنـــری داشـــته‌اند در ایـــن پـــارک‬ ‫مس ــتقر ش ــده‌اند و اگ ــر رون ــد فعالی ــت آنه ــا مثب ــت ب ــود‪،‬‬ ‫آنهـــا وارد مرحلـــه بعـــدی می‌شـــوند و در پـــارک صاحـــب‬ ‫دفتـــر می‌شـــوند و ســـپس ایده‌هـــای آنـــان بـــه ســـرمایه‬ ‫گذارانـــی کـــه پـــارک پیـــدا می‌کنـــد ســـپرده می‌شـــود‪.‬‬ ‫حرکت ملی برای درآمدزا کردن بخش فرهنگ و هنر آغاز شد؛‬ ‫برنامه‌های اشتغال و کارآفرینی‬ ‫پارک علوم و فناوری‌های نرم در حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫پارک ملی علوم‪ ،‬فناوری های نرم و صنایع فرهنگی که چند‬ ‫ماه پیش فعالیت رسمی خود را آغاز کرد هفته گذشته شاهد‬ ‫نخستین نشست خبری خود با حضور مسئوالن پارک بود‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو رئیــس پــارک‬ ‫در نخســتین نشســت خبــری خــود برنامــه هــای آتــی‬ ‫ایــن پــارک را تشــریح و اعــام کــرد‪ :‬ایــن پــارک از همــه‬ ‫ظرفیــت هــای ملــی و بیــن المللــی بــرای درآمــدزا کــردن‬ ‫بخــش فرهنــگ و توســعه اقتصــادی بخــش فرهنــگ و‬ ‫هنــر اســتفاده مــی کنــد و در ایــن راســتا از ظرفیــت هــای‬ ‫همــه دانشــگاه هــا بویــژه دانشــگاه علــم و فرهنــگ که در‬ ‫مجــاورت آن قــرار دارد بهره‌بــرداری می‌نمایــد‪.‬‬ ‫وی در این نشست خبری که با حضور دکتر هاشمی‬ ‫رئییس دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروزه ظرفیت‌های فرهنگی هر کشور جزء ظرفیت‌هایی‬ ‫است که اقتصاد کشورها ازآن بهره‌مند می‌شوند‪ ،‬در واقع‬ ‫بخش فرهنگی یک بخش مولد در اقتصاد و کارآفرینی است‬ ‫نه یک بخش که کمک بگیر دولت و سایر نهادها باشد‪.‬‬ ‫ایمانی خوشخو با بیان اینکه این پارک در ماه‌های آینده‬ ‫با همکاری شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری توسعه فیزیکی خواهد داشت‬ ‫گفت‪ :‬چندین سال است که چنین نهادی در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر وجود نداشت و از آنجایی که حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫سرشار از جوانان عالقمند با ایده‌های برتر است‪ ،‬برای‬ ‫توسعه اقتصادی و کارآفرینی در این بخش توسط این‬ ‫پارک تالش می کنیم و از ظرفیت های ملی و همچنین‬ ‫جهاد دانشگاهی سراسر کشور استفاده می‌نمائیم‪.‬‬ ‫هنرمندان در دنیا نقش مهمی در کارآفرینی دارند‬ ‫ایمان ــی خوش ــخو ب ــا بی ــان اینک ــه هنرمن ــدان در کش ــور‬ ‫مـــا معمـــوال بـــه ایـــن فکـــر نمی‌کننـــد کـــه بتواننـــد از‬ ‫هنرشـــان شـــغلی ایجـــاد کننـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن در صورتـــی‬ ‫اس ــت ک ــه ای ــن مس ــاله در کش ــورهای پیش ــرفته کام ــال ب ــه‬ ‫گونه‌دیگـــری اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر ایمانـــی دربـــار ‌ه برنامه‌هـــای پـــارک علـــوم و‬ ‫فناوری‌هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی توضیـــح داد‪ :‬بـــا‬ ‫هماهنگـــی معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــور و وزارت‬ ‫علـــوم بیـــش از ‪ 60‬داوطلـــب بـــرای شـــرکت در پـــارک‬ ‫اع ــالم آمادگ ــی کردن ــد و تاکن ــون در مجم ــوع ‪ 17‬ش ــرکت‬ ‫انتخـــاب شـــدند تـــا در پـــارک مســـتقر شـــوند‪ .‬مـــا امـــروز‬ ‫دومیـــن فراخـــوان را اعـــالم می‌کنیـــم تـــا کســـانی کـــه‬ ‫بـــه ایـــن حـــوزه عالقمندنـــد داوطلـــب شـــوند و مـــورد‬ ‫بررســـی قـــرار گیرنـــد تـــا از طریـــق انتقـــال تجربیـــات و‬ ‫مشـــاوره‌های تخصصـــی مـــورد حمایـــت پـــارک قـــرار‬ ‫گیرن ــد و در نهای ــت اگ ــر برگزی ــده ش ــدند بتوانن ــد کارش ــان‬ ‫را در پـــارک ادامـــه دهنـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــوم و فنـــاوری نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگـــی از آمادگـــی پـــارک بـــرای جـــذب ایده‌هـــای‬ ‫اســـتارتاپی خبـــر داد و گفـــت‪ :‬مـــا برنامه‌هایـــی بـــرای‬ ‫مهندس تاسیسات‬ ‫(برق و مکانیک)‬ ‫جهت نظارت مقیم پروژه ای در شمال تهران‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪resume.kheshto‬‬ ‫‪firouzeh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مهندس صنایع‬ ‫استخدام کارشناس مطالعات اقتصادی و امکان سنجی‬ ‫با مدرک مهندسی صنایع ‪،‬آشنا به نرم افزارهای کامفار و‬ ‫کنترل پروژه ‪،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪bsi.company@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫آشنا به سیستم های مدیریت کیفیت و الزامات‬ ‫خودروسازی و به مستندات ‪ 1‬سال سابقه مرتبط‬ ‫رباط کریم و حومه ارسال رزومه‬ ‫‪Estekhdam844@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت خصوصی‬ ‫مهندس الکترونیک آقا‬ ‫آشنا به تعمیر بردهای ‪SMD‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی در مکالمه نیازمند است‬ ‫‪info@novinebtekar.com‬‬ ‫جایزه تعالی گردشگری اسفندماه برگزار می شود‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه صنایـــع مختلـــف سالهاســـت کـــه‬ ‫جای ــزه تعال ــی را ب ــه فع ــاالن برت ــر اه ــدا می‌کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫از آنجایـــی کـــه بخشـــی از فعالیـــت‌ پـــارک مربـــوط بـــه‬ ‫ح ــوزه گردش ــگری اس ــت ک ــه در کش ــور نی ــز ای ــن بخ ــش‬ ‫ب ــه ش ــدت در ح ــال گس ــترش اس ــت‪ ،‬بای ــد ای ــن جای ــزه را‬ ‫بـــا حمایـــت دســـتگاه‌های ذیربـــط ماننـــد ســـازمان میـــراث‬ ‫فرهنگـــی بـــه فعـــاالن برتـــر اعطـــا کنیـــم‪ .‬در اســـفند مـــاه‬ ‫اولیـــن جایـــزه تعالـــی گردشـــگری کشـــور اعطـــا می‌شـــود‬ ‫کـــه می‌توانـــد پایـــ ‌ه خوبـــی بـــرای ارزیابـــی ابـــن بخـــش‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــوم و فنـــاوری نـــرم و صنایـــع‬ ‫فرهنگ ــی از فراخ ــوان دوره کارآم ــوزی تخصص ــی در ح ــوزه‌‬ ‫فناوری‌هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی خبـــر داد و گفـــت‪:‬‬ ‫ابت ــدا معاون ــت علم ــی ریاس ــت جمه ــوری در نظ ــر داش ــت‬ ‫کـــه ایـــن کار را انجـــام دهـــد امـــا در نهایـــت مســـئولیت‬ ‫ایـــن کار بـــه پـــارک واگـــذار شـــد و مقدمـــات آن نیـــز در‬ ‫حـــال فراهـــم شـــدن اســـت‪.‬‬ ‫ایمانـــی خوشـــخو در پایـــان از تعامـــل ایـــن پـــارک‬ ‫بـــا کشـــورهای خارجـــی کـــه مشـــابه ایـــن پـــارک را‬ ‫دارنـــد خبـــر داد و گفـــت‪ :‬بـــا کشـــورهای همچـــون‬ ‫جـــذب فیلم‌هـــای اســـتارتاپی در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر‬ ‫و فناوری‌هـــای نـــرم داریـــم و تاکنـــون چنـــد مـــورد هـــم‬ ‫برگـــزار کرده‌ایـــم کـــه می‌توانـــد شـــروعی بـــرای جوانـــان‬ ‫خـــوش فکـــر باشـــد‪.‬‬ ‫درآمدزا کردن‬ ‫بخــش فرهنگ یکی‬ ‫از برنامه‌هــای اصلــی پارک‬ ‫علــوم و فناوری‌های‬ ‫نرم است‬ ‫ایمانــی خوشــخو ادامــه داد‪ ‌:‬در حیطــه فرهنــگ و هنــر هم‬ ‫اســتارتاپ‌ها را آمــوزش می‌دهیــم و هــم ایــن کــه فضایــی‬ ‫را بــرای برقــراری ارتبــاط در اختیارشــان قــرار می‌دهیــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی استخدام می نماید‬ ‫مهندس صنایع غذایی‬ ‫با تجربه مفید در زمینه بازرگانی و برون سپاری‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪jobs@sabahdairy.ir‬‬ ‫کارمند ترانزیت‬ ‫مسلط به امور گمرکی جهت کار در شرکت کشتیرانی‬ ‫و حمل و نقل بین المللی نیازمندیم‬ ‫‪cv@rdsshipping.com‬‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫حقوقی (خانم)‪/‬تمام وقت‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار نیازمندیم‬ ‫‪info@aks-co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی مشاور‪ ،‬فعال در زمینه صنایع معدنی در پروژه های خود تخصص های ذیل افراد واجد شرایط‬ ‫را دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عنوان تخصص‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫و سایر رشته های مرتبط‬ ‫نوع خدمت‬ ‫محل خدمت‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫تعداد‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫خرمشهر‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 15‬سال‬ ‫یک نفر‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫سنگان‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 15‬سال‬ ‫دو نفر‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫بندرعباس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 15‬سال‬ ‫یک نفر‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫قلعه گنج‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 15‬سال‬ ‫یک نفر‬ ‫توضیحات‪ -1 :‬تسلط به زبان انگلیسی ‪ -2‬تسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی مرتبط الزامی است ‪ -3‬جهت ارسال سوابق‪ ،‬سمت و ردیف‬ ‫درخواستی ذکر شود‪.‬ارسال مشخصات و سوابق حداکثر تا ‪ 4‬روز پس از انتشار آ گهی از طریق ‪job.tehranoffice@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫یک شرکت مهندسی‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس الکترونیک‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاههای دولتی‬ ‫آشنا و عالقمند به‪:‬‬ ‫‪Programming fpga‬‬ ‫و طراحی بردهای چند الیه آنالوگ ودیجیتال‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@kiatakar.com‬‬ ‫جذب کارآموز فناوری و کارآفرینی در پارک ملی علوم‪،‬‬ ‫فناوری های نرم و صنایع فرهنگی‬ ‫در راستای تامین و تربیت نیروی متخصص و فعال در‬ ‫حوزه کارآفرینی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و لذا‬ ‫فرایند پذیرش شرکت های مذکور در چارچوب مقررات‬ ‫و دستورالعمل های پارک علم وفناوری آغاز و شرکت‬ ‫های متقاضی به منظور ارائه درخواست می توانند با شماره‬ ‫‪ 0۲1-44۲۹75۸6‬تماس حاصل فرمایند و یابه آدرس‪ :‬اشرقی‬ ‫اصفهانی رو بروی تیراژه خیابان قموشی کوچه هما دانشگاه‬ ‫علم و فرهنگ طبقه ششم پارک ملی علوم‪ ،‬فناوری های نرم و‬ ‫صنایع فرهنگی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی عباســی از کارآمــوزی ‪ 40‬فــارغ التحصیــل‬ ‫دانش ــگاهی در ای ــن پ ــارک خب ــر داد و اع ــالم ک ــرد‪ :‬ای ــن دوره‬ ‫کارآمـــوزی از هفتـــه گذشـــته آغـــاز شـــده اســـت و بعـــد از‬ ‫اتم ــام ای ــن دوره ه ــا‪ ،‬دوره ه ــای دیگ ــری برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫معاون فناوری پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع‬ ‫فرهنگی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در بخش فرهنگ و‬ ‫هنر گفت‪ :‬ایجاد مرکز شکوفا و برگزاری دوره های کارآموزی‬ ‫از برنامه های این پارک برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در‬ ‫بخش فرهنگ است‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بین المللی‬ ‫به مهندس مکانیک‬ ‫خانم یا آقا مسلط به زبان انگلیسی در محدوده‬ ‫اسالمشهر نیازمند است‬ ‫‪asanrahservice@gmail.com‬‬ ‫ایجاد بنیاد کسب و کار دانشگاه در علم و فرهنگ‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ جه ــاد دانش ــگاهی از‬ ‫ایج ــاد بنی ــاد کس ــب و کار در ای ــن دانش ــگاه خب ــر داد‬ ‫دکتـــر ســـید ســـعید هاشـــمی اظهـــار داشـــت‪ :‬توســـعه‬ ‫کمـــی و کیفـــی دانشـــگاه و اشـــتغالزایی بـــرای دانشـــجویان‬ ‫علـــم و فرهنـــگ از دغدغه‌هـــای اصلـــی مســـووالن‬ ‫دانشـــگاه بـــوده و ایـــن دانشـــگاه بـــه منظـــور توســـعه‬ ‫همکاری‌هـــای علمـــی بـــا دانشـــگاه‌ها و مراکـــز تحقیقاتـــی‬ ‫خـــارج از کشـــور‪ ،‬در مســـیر توســـعه علمـــی و حضـــور در‬ ‫عرصه‌هـــای بیـــن المللـــی گام بـــر مـــی دارد و عهـــده دار‬ ‫ایجـــاد برنامه‌هـــای مشـــترک همـــکاری بـــا دانشـــگاه‌ها و‬ ‫مراکـــز علمـــی در ســـطح بیـــن المللـــی اســـت‪.‬‬ ‫ریی ــس دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ‌ اظه ــار ک ــرد‪ :‬دانش ــگاه‬ ‫عل ــم و فرهن ــگ ب ــه عن ــوان دانش ــگاه نس ــل س ــوم‪ ،‬ت ــالش‬ ‫دارد ت ــا ب ــا رویک ــرد کارآفرین ــی ب ــه بالندگ ــی بیش‌ت ــری در‬ ‫بخش‌هـــای آموزشـــی‪ ،‬پژوهشـــی و فرهنگـــی دســـت یافتـــه‬ ‫و نق ــش موثرت ــری در ایج ــاد اش ــتغال‪ ،‬توس ــعه تکنول ــوژی و‬ ‫ح ــل معض ــالت جامع ــه ایف ــا نمای ــد؛ چراک ــه توس ــعه مل ــی‬ ‫و حـــل مســـایل جامعـــه بـــه روش علمـــی از مهـــم تریـــن‬ ‫وجـــوه کلیـــدی دانشـــگاه‌های نســـل ســـوم اســـت‪.‬‬ ‫فراخوان استقرار واحد های فناور و نوآور در پارک ملی‬ ‫علوم‪ ،‬فناوری های نرم و صنایع فرهنگی‬ ‫در راســـتای تســـهیل فضـــای کســـب و کار شـــرکت‬ ‫هـــای خـــالق و فنـــاور فرهنگـــی‪ ،‬افـــراد‪ ،‬تیـــم هـــای‬ ‫نـــوآور و شـــرکت هـــای خـــالق و فرهنگـــی مـــی تواننـــد‬ ‫از مزای ــای اس ــتقرار در پ ــارک عل ــوم‪ ،‬فن ــاوری ه ــای ن ــرم و‬ ‫صنایـــع فرهنگـــی بهـــره منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫ش ــرکت ه ــای متقاض ــی ب ــه منظ ــور ارائ ــه درخواس ــت‬ ‫مـــی تواننـــد بـــا شـــماره ‪0۲1-44۲۹75۸6‬تمـــاس حاصـــل‬ ‫فرماینــد و یــا بــه آدرس اشــرقی اصفهانــی رو بــروی تیــراژه‬ ‫خیابـــان قموشـــی کوچـــه همـــا دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ‬ ‫طبقـــه ششـــم پـــارک ملـــی علـــوم‪ ،‬فنـــاوری هـــای نـــرم و‬ ‫صنایـــع فرهنگـــی مراجعـــه نماینـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫چیـــن‪ ،‬رومانـــی‪ ،‬هنـــد‪ ،‬ایتالیـــا‪ ،‬اتریـــش‪ ،‬روســـیه و غیـــره‬ ‫ارتباط‌هـــای خوبـــی برقـــرار و نشســـت‌های مطلوبـــی‬ ‫برگـــزار کرده‌ایـــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرست و کارشناس فروش‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال سابقه تسلط به ‪office‬‬ ‫با مدرک مهندسی عمران‬ ‫‪CV.jedarco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس برق یا مکانیک‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی با سابقه کاردر دفتر فنی‬ ‫یا بازرگانی خارجی‬ ‫‪at.estekhdam1397@gmail.com‬‬ ‫محل کار شهر اصفهان‬ ‫شرکت مهندسین مشاور رایان (بین المللی)‬ ‫در نظر دارد یک نفر خانم مترجمان زبان انگلیسی‬ ‫یا شرایط ذیل استخدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارای مدرک مربوطه و داشتن مهارت کامل‬ ‫در برنامه های ‪ Excel - Word‬رایانه ای‬ ‫‪ -2‬داشتن مهارت در انجام مکاتبات انگلیسی و آشنایی‬ ‫با واژه های مهندسی عمران‬ ‫‪ -3‬آمادگی الزم برای همکاری با واحدهای اداری‬ ‫حسابداری‪ ،‬تدارکات و مهندسین شرکت‬ ‫‪ -4‬محل سکونت تهران و ترجیحا شمال شهر‬ ‫لطفا رزومه و خالصه رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال فرماید‪.‬‬ ‫‪recruitment@ryan-mei.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫(مدیر بازرگانی)‬ ‫با تحصیالت مرتبط‪ ،‬سابقه کاری مفید‬ ‫و مسلط به زبان انگلیسی نیاز دارد‬ ‫(رزومه به)‬ ‫‪info@parsiantarkhis.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ارشد ژئوتکنیک‬ ‫آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح‬ ‫مهندسان مشاورساختمانی‬ ‫‪resume.papp@gmail.com‬‬
‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فضای رقابتی که تبدیل به یک بنگاه اقتصادی برای جذب دانشجو شد‬ ‫راهيابی دالالن و سودجویان‬ ‫به بازار داغ آزمون وکالت‬ ‫ورود بـه دنیـای وکالـت آروزی بسـیاری از جوانانـی اسـت کـه دارای تحصیات‬ ‫مرتبـط بـا این شـغل هسـتند‪.‬امروزه وکالت یکـی از مـورد احترام‌ترین شـغل‌های‬ ‫دنیـا اسـت اما برای رسـیدن بـه این جایـگاه‪ ،‬بایـد مسـیر طوالنی و البته سـختی‬ ‫را طـی کرد‪ .‬بـرای گرفتن پروانـه وکالت دادگسـتری و کانـون وکا‪ ،‬متقاضیان باید‬ ‫در آزمـون وکالـت دادگسـتری و کانون وکا شـرکت کنند‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬آزمـــون وکالـــت‪ ،‬قضـــاوت‪ ،‬ســـردفتران و مشـــاوران‬ ‫حقوقـــی از جملـــه آزمون‌هـــای مرتبـــط رشـــته حقـــوق‪ ،‬فقـــه و مبانـــی حقـــوق‬ ‫اســـت‪ .‬از بیـــن آزمون‌هـــای مرتبـــط و مختلـــف مربـــوط بـــه رشـــته حقـــوق‪،‬‬ ‫آزمـــون وکالـــت از شـــهرت و عاقـــه خاصـــی بیـــن دانشـــجویان ایـــن رشـــته‬ ‫برخـــوردار اســـت‪ .‬بـــه همیـــن علـــت هـــر ســـاله تـــب و تـــاب و شـــور و‬ ‫آزمون وکالت امسال فارغ از تمامی حواشی‪ ،‬هیجان و‬ ‫استرس‌های موجود همیشگی‪ ،‬حاشیه جدیدی هم در رابطه‬ ‫با اضافه شدن مدت ‪ 15‬دقیقه‌ای به آزمون وکالت و شایعه‬ ‫سخت‌تر شدن آزمون نسبت سال قبل دارد و این جریان عامل‬ ‫شده تا استرس این آزمون برای داوطلبان دوچندان شود‪.‬‬ ‫آموزشـــگاه‌هایی کـــه تنهـــا ‪ 10‬تـــا ‪ ۲0‬درصـــد تأثیـــر‬ ‫را در قبول ــی ف ــرد دارن ــد‪ ،‬وس ــیله‌ای ب ــرای خال ــی ک ــردن‬ ‫جیـــب دانشـــجویان متقاضـــی شـــده‌اند‪ .‬تعـــداد زیـــادی‬ ‫از ایـــن آموزشـــگاه‌ها بـــدون ســـطح‌بندی دانشـــجویان‬ ‫ب وی ــژه مؤسس ــات خ ــود‬ ‫حق ــوق‪ ،‬اق ــدام ب ــه معرف ــی کتــ ‌‬ ‫می‌کنن ــد و ب ــا تح ــت فش ــار ق ــرار دادن دانش ــجو باع ــث‬ ‫عـــدم تمرکـــز بـــرای درس خوانـــدن می‌شـــوند چـــرا‬ ‫کـــه تمامـــی ایـــن آموزشـــگاه‌ها نگاهـــی غیـــر از نـــگاه‬ ‫اقتصـــادی ندارنـــد‪.‬‬ ‫در کنـــار اوضـــاع نامناســـب و اســـترس‌زای ایـــن‬ ‫آموزشـــگاه‌ها‪ ،‬دالالن و ســـودجویان بـــازار داغ آزمـــون‬ ‫وکالـــت از تکاپـــو و داللـــی دســـت نکشـــیده‌اند و بـــا‬ ‫تمـــام قـــوا از ایـــن فرصـــت داغ‪ ،‬بـــرای کالهبـــرداری و‬ ‫ســـودجویی نهایـــت اســـتفاده را می‌برنـــد‪.‬‬ ‫نمونـــه بـــارز ایـــن ســـودجویی فـــروش ســـواالت‬ ‫آزم ــون وکال ــت اس ــت‪ .‬اخی ــرا در ته ــران خب ــری مبن ــی‬ ‫بـــر فـــروش ســـواالت آزمـــون وکالـــت منتشـــر شـــد‪،‬‬ ‫فـــروش ســـواالت آزمـــون وکالـــت بـــا قیمت‌هایـــی‬ ‫نجومـــی در حالـــی صـــورت گرفتـــه کـــه هنـــوز کانـــون‬ ‫وکال اقـــدام بـــه طـــرح حتـــی یـــک ســـوال هـــم نکـــرده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫بـــازار داغ کالهبـــرداری و فعالیت‌هـــای پرهزینـــه‌‬ ‫آموزشـــگاه‌های حقوقـــی‪ ،‬بـــه علـــت شهـــــــــــرت‬ ‫اشـــتیاق بـــرای شـــرکت و قبولـــی در بیـــن فارغ‌التحصیـــان رشـــته حقـــوق‬ ‫مـــوج می‌زنـــد‪.‬‬ ‫این آزمون هر سـاله توسـط کانون وکای دادگسـتری و کانون وکای مرکـــز‪،‬‬ ‫بـه طـور همزمـان در سراسـر کشـور برگـزار می‌شـود‪ .‬وکای پذیرفتـه شـده از‬ ‫طریـق آزمـون قـوه قضائیه بعـد از طی مراحـل کارآموزی وکیـل پایه دو می‌شـوند‪،‬‬ ‫در حالیکـه وکای کانـون وکا بعد از طـی دوران کارآموزی پروانـه‌ وکالت پایه یک‬ ‫دریافـت می‌کنند‪.‬‬ ‫اشـتیاق و فضـای رقابتـی بـاالی داوطلبـان در ایـن آزمون بـه اندازه‌ایسـت که‬ ‫باعـث شـده تـا رقابـت و سـرمایه‌گذاری در آموزشـگاه‌های آمادگی آزمـون وکالت‬ ‫تبدیـل بـه یـک‪ ،‬دو ماراتـن و یـک بنگاه اقتصـادی برای جذب دانشـجو شـود‪.‬‬ ‫آزم ــون وکال ــت و ب ــه وی ــژه در نزدیک ــی برگ ــزاری ای ــن آزم ــون‬ ‫حســـاس و سرنوشت‌ســـاز بـــرای فارغ‌التحصیـــان‬ ‫حقـــوق‪ ،‬موجـــب شـــد تـــا مصاحبـــه‌ای در ایـــن رابطـــه‬ ‫بـــا رئیـــس کانـــون وکالی اســـتان همـــدان داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان‬ ‫با افزودن زمان آزمون وکالت‬ ‫رئیـــس کانـــون وکالی اســــــــتان همـــدان در رابطـــه‬ ‫بـــا اضافـــه شـــدن زمـــان آزمـــون وکالـــت و ســـخت‬ ‫شـــدن ســـواالت ایـــن آزمـــون بـــه ایســـنا گفـــت‪ :‬هیـــچ‬ ‫ف ــردی ب ــه غی ــر از طراح ــان س ــوال ت ــا زم ــان برگ ــزاری‬ ‫آزمـــون و پخـــش شـــدن ســـواالت بیـــن داوطلبـــان از‬ ‫ســـطح ســـواالت خبـــر نـــدارد‪ ،‬اضافـــه شـــدن مـــدت‬ ‫زم ــان آزم ــون وکال ــت ب ــه عل ــت درخواس ــت جمع ــی از‬ ‫داوطلب ــان در ش ــورای اجرای ــی اتحادی ــه سراس ــری کان ــون‬ ‫وکال اس ــت چ ــرا ک ــه براس ــاس مس ــتندات تع ــداد زی ــادی‬ ‫از داوطلبـــان فرصـــت پاســـخگویی بـــه ســـوالت را پیـــدا‬ ‫نمی‌کننـــد‪.‬‬ ‫مه ــدی غالمی‌ج ــال در تش ــریح اضاف ــه ش ــدن م ــدت‬ ‫زمـــان آزمـــون وکالـــت توضیـــح داد‪ :‬درس‌هـــای مهـــم‬ ‫و ســـخت آزمـــون وکالـــت‪ ،‬همـــواره جـــزء درس‌هـــای‬ ‫آخـــر دفترچـــه آزمـــون اســـت بـــه همیـــن علـــت ممکـــن‬ ‫اس ــت داوطلب ــی ب ــا دان ــش کام ــل اص ــول فق ــه در جلس ــه‬ ‫حاض ــر ش ــده باش ــد ام ــا زم ــان ک ــم فرص ــت پاس ــخگویی‬ ‫بـــه ســـواالت ایـــن درس را بـــه او نمی‌دهـــد بـــه همیـــن‬ ‫علـــت اضافـــه شـــدن مـــدت زمـــان آزمـــون ربطـــی بـــه‬ ‫ســـخت شـــدن آزمـــون نـــدارد بلکـــه فرصتـــی اســـت تـــا‬ ‫حقـــی از داوطلبـــی ضایـــع نشـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه طراح ــان س ــواالت آزم ــون وکال ــت‬ ‫هــر ســاله محرمانــه توســط اتحادیــه سراســری کانــون وکال‬ ‫گزین ــش می‌ش ــوند‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬روش طراح ــی س ــواالت‬ ‫ب ــه گونــه‌ای اس ــت ک ــه در ی ــک روز ب ــه ص ــورت کام ــا‬ ‫محرمان ــه ب ــرای ه ــر درس ‪ 7‬ت ــا ‪ ۸‬نف ــر از اس ــاتید برجس ــته‬ ‫دانشـــگاه‌ها و البتـــه عضـــو کانـــون وکال انتخـــاب می‌شـــوند‬ ‫و تع ــدادی س ــوال نی ــز از بان ــک س ــواالت اتحادی ــه سراس ــری‬ ‫کان ــون وکال درنظ ــر گرفت ــه می‌ش ــود‪.‬‬ ‫هیچ فردی به غیر از‬ ‫طراحان سوال تا زمان برگزاری‬ ‫آزمون و پخش شدن سواالت‬ ‫بین داوطلبان از سطح سواالت‬ ‫خبر ندارد‬ ‫رئیـــس کانـــون وکال اســـتان همـــدان در رابطـــه بـــا‬ ‫چگونگـــی به‌کارگیـــری منابـــع در آزمـــون وکالـــت‪،‬‬ ‫مطـــرح کـــرد‪ :‬تـــا حدامـــکان بـــه طراحـــان ســـواالت‬ ‫توصیـــه می‌شـــود بـــه ســـرفصل‌های دانشـــگاهی توجـــه‬ ‫شـــود و از طـــرح ســـواالتی کـــه دارای اختـــاف نظراتـــی‬ ‫هســـتند‪ ،‬پرهیـــز شـــود چـــرا کـــه منبـــع اصلـــی آزمـــون‬ ‫وکالـــت‪ ،‬قانـــون‪ ،‬بـــه ویـــژه رأی وحـــدت رویـــه اســـت‪.‬‬ ‫تاکنون سواالت آزمون وکالت‬ ‫زودتر از موعد منتشر نشده‬ ‫وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه تـــا کنـــون ســـواالت‬ ‫آزمـــون وکالـــت زودتـــر از موعـــد منتشـــر نشـــده اســـت‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ه ــر س ــاله س ــودجویان و کالهب ــرداران‬ ‫س ــعی می‌کنن ــد ب ــا انتش ــار اخب ــار دروغ مبن ــی ب ــر ل ــو رفت ــن‬ ‫ســـواالت جیب‌هـــای خـــود را مملـــو از پـــول کننـــد کـــه‬ ‫ای ــن موض ــوع نیازمن ــد ع ــدم توج ــه داوطلب ــان ب ــه ای ــن‬ ‫موضوعـــات حاشـــیه‌ای اســـت‪.‬‬ ‫غالمی‌جـــال بـــا بیـــان اینکـــه تأثیـــر موفقیـــت‬ ‫آموزشـــگاه‌های آمادگـــی آزمـــون وکالـــت تنهـــا ‪ 10‬تـــا‬ ‫‪ ۲0‬درصـــد اســـت‪ ،‬عنـــوان کـــرد‪ :‬برنـــد یـــک آموزشـــگاه‬ ‫در قبولـــی آزمـــون وکالـــت مهـــم نیســـت بلکـــه مهـــم‬ ‫شـــخص مدرســـی اســـت کـــه در ایـــن آموزشـــگاه‌ها‬ ‫تدریـــس می‌کنـــد همچنیـــن بایـــد بـــه یـــاد داشـــت کـــه‬ ‫عامـــل موثـــر در قبولـــی‪ ،‬داشـــتن پشـــتوانه علمـــی قابـــل‬ ‫قب ــول اس ــت و بهتری ــن آموزش ــگاه‌های کش ــور تنهــــ ــا‬ ‫‪ 10‬تـــا ‪ ۲0‬درصـــد تأثیـــر در قبولـــی دارنـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه آموزشـــگاه‌ها تنهـــا نـــگاه‬ ‫اقتصـــادی نســـبت بـــه داوطلـــب دارنـــد‪ ،‬بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫آموزشـــگاه‌ها هماننـــد نمـــای زیبـــای ســـاختمان هســـتند‬ ‫و عل ــم و دان ــش داوطل ــب دیواره ــای ای ــن س ــاختمان را‬ ‫تشـــکیل می‌دهنـــد‪ ،‬پـــس اگـــر دیـــوار اســـتحکام نداشـــته‬ ‫باشـــد‪ ،‬زیباســـازی آن بی‌فایـــده خواهـــد بـــود‪ .‬ایـــن‬ ‫آموزشـــگاه‌ها بـــدون ســـطح‌بندی‪ ،‬اقـــدام بـــه برگـــزاری‬ ‫آزمون‌هـــای آزمایشـــی می‌کننـــد و بـــا معرفـــی کتـــب‬ ‫ویـــژهآموزشـــگاه‪،‬باعـــثگمراهـــیداوطلبـــانمی‌شـــوند‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ 50‬همدانی در آزمون وکالت‬ ‫پذیرفته می‌شوند‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد اف ــراد قب ــول ش ــده در آزم ــون‬ ‫وکال ــت مط ــرح ک ــرد‪ :‬اس ــتان هم ــدان ه ــر س ــاله تنهـــ ــا‬ ‫‪ 50‬نفـــر از داوطلبـــان را در آزمـــون وکالـــت می‌پذیـــرد‪.‬‬ ‫یک ــی از اس ــاتید آموزش ــگاه‌های برت ــر در هم ــدان نی ــز‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت مطالع ــه مناب ــع اصل ــی دانش ــگاهی‬ ‫در قبولـــی آزمـــون وکالـــت‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬مهمتریـــن‬ ‫عامـــل در قبولـــی آزمـــون وکالـــت و دیگـــر آزمون‌هـــای‬ ‫مرتبـــط بـــا رشـــته حقـــوق‪ ،‬مطالعـــه منابـــع اصلـــی و‬ ‫جام ــع کت ــب دانش ــگاهی اس ــت و بای ــد از مطالع ــه کت ــب‬ ‫متفرقـــه جلوگیـــری کـــرد‪.‬‬ ‫یک ــی از داوطلب ــان س ــال گذش ــته آزم ــون وکال ــت ه ــم‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه س ــال گذش ــته مبلغ ــی نزدی ــک بــــــ ــه‬ ‫‪ 10‬میلی ــون توم ــان ب ــرای قبول ــی در آزم ــون وکال ــت هزین ــه‬ ‫ک ــرده ب ــود‪ ،‬ی ــادآور ش ــد‪ :‬س ــال گذش ــته ب ــرای ش ــرکت‬ ‫در آموزشـــگاه‌های مختلـــف آمادگـــی آزمـــون وکالـــت و‬ ‫آزمون‌هـــای آزمایشـــی مبلـــغ نســـبتا زیـــادی را هزینـــه‬ ‫کـــردم امـــا متأســـفانه هیـــچ نتیجـــه مطلوبـــی کســـب‬ ‫نک ــردم و امس ــال مج ــددا قص ــد ش ــرکت در ای ــن آزم ــون‬ ‫را دارم‪.‬‬ ‫یکـی از دانشـجویان حقـوق نیـز بـا اشـاره به اسـترس و‬ ‫رقابـت زیـاد در آزمون وکالـت‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬متأسـفانه رقابت‬ ‫در ایـن آزمـون بـه قـدری زیـاد اسـت کـه دانشـجویان بـه‬ ‫محـض ورود به دانشـگاه و با شـروع نخسـتین تـرم‪ ،‬دغدغه‬ ‫قبولـی در آزمـون و شـرکت در آموزشـگاه‌های آمادگـی‬ ‫آزمـون وکالـت را دارند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬فائزه صلواتی‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24-1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫و بیمه تکمیلی‬ ‫اصفهان‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل‬ ‫‪ pzskzh@gmail.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خراسان‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی● آشنا به تایپ و امور دفتری‬ ‫مسئول دفتر خانم‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫به مسئول دفتر خانم با مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های‬ ‫استخدام‬ ‫‪tapcoisf@gmail.com‬‬ ‫مدیریت‪ ،‬نرم افزار و حسابداری‪ ،‬مسلط به برنامه آفیس با حداقل‬ ‫یک شرکت ورزشی در خراسان رضوی به نیروهای ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫آدرس ‪ :‬محدوده خیابان هشت بهشت غربی‬ ‫دو سال سابقه کار مرتبط جهت یک شرکت نرم افزاری در اهواز‬ ‫یکنفر کارمند اداری آقا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫● شرایط احراز‪:‬‬ ‫تعمیرکار و تکنسین برق صنعتی‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫● مسلط به ‪ pwkara‬با حداقل مدرک لیسانس‬ ‫‪ asales.ican@gmail.com‬ارسال نمایند‬ ‫یکنفر نیروی امور دفتری ترجیحا خانم‬ ‫به تعمیرکار ماشـین آالت معدنی و تکنسـین برق صنعتی با سـابقه‬ ‫ِ‬ ‫بیابانک‬ ‫کار جهـت معدن سـنگ سـاختمانی در شهرسـتان خـور و‬ ‫اصفهان نیازمندیم‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪rezumeh1397@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫آذربایجانشرقی‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬با حداقل مدرک لیسانس‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل اعالم شده‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بازاریاب خانم و آقا در تبریز‬ ‫‪dehghani.aftab@gmail.com‬‬ ‫به همکاری چند نفر بازاریاب ماهر خانم و آقا آشنا به زمینه اینترنت‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام خانم کمک باریستا در زنجان‬ ‫● آشنایی با استانداردها‬ ‫به یک نفر خانم ‪ ،‬زیر ‪ ۲۸‬سال‪ ،‬خوش برخورد و با انرژی‪ ،‬کمک باریستا‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـا ذکر کد‬ ‫و سالن کار به صورت تمام وقت جهت کار در قسمت کافه رستوران‬ ‫شـغلی در عنـوان ایمیل بـه آدرس ایمیل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫بابیلون در زنجان نیازمندیم‪.‬‬ ‫حتمـاً در قسـمت عنـوان ( ‪ ) subject‬ایمیل کد شـغل درج گردد‬ ‫ساعت مراجعه ‪ ۶ :‬عصر به بعد‬ ‫در غیـر این صورت درخواسـت بررسـی نمـی گردد‪.‬‬ ‫آدرس‪:‬‬ ‫خیابان خرمشهر ‪ -‬روبروی شهربازی ‪ -‬نرسیده به تاالر صدف ‪-‬رستوران بابیلون‬ ‫گیالن‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬جوان‬ ‫‪estekhdam.nirou2018@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مسئول دفتر و حسابدار‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در فارس جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود به دو‬ ‫نفر نیروی کار با مشخصات ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫● شرایط‪ :‬ترجیحا دارای سابقه کار و مدرک تحصیلی کارشناسی یا‬ ‫کارشناسی ارشد – آشنا به ‪office‬‬ ‫حسابدار‬ ‫● شرایط‪ :‬دارای سابقه کار و مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫به صورت تمام وقت و نیمه وقت با حقوق ثابت و پورسانت در تبریز‬ ‫یک شرکت پخش لبنی در مشهد‬ ‫● متخصص‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫به یکنفر حسابدار و کمک حسابدار نیازمند است‪.‬‬ ‫با گرایش های حسابداری‬ ‫● با انگیزه در زمینه فروش و بازاریابی‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی آقا‬ ‫آدرس ‪ :‬نصف راه ‪ -‬پاساژ رویال‬ ‫متقاضیـان میتواننـد بصـورت حضـوری از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 5‬عصر به‬ ‫از عالقمندان جهت ارسال رزومه به ایمیل اعالم شده دعوت به عمل می آید‪.‬‬ ‫● برای کار در محیطی پویا‬ ‫‪shirazemployer@yahoo.com‬‬ ‫گروه صنعتی و پژوهشـی زرماکارون به منظور تامین نیروی انسـانی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫آدرس اعلام شـده مراجعه نمایند‪ .‬با شـماره درج شـده تماس حال‬ ‫● همراه با آموزش رایگان‬ ‫خـود در اسـتان البـرز از فـارغ التحصیالن دانشـگاه هـای معتبر زیر‬ ‫حسابدار‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‌های‬ ‫دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫شرکت پیمانکاری بهساز اندیشان آذرپاد جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫آدرس ‪ :‬آزادی ‪ ،95‬نرسده به حشمتی‪ ،2‬پ ‪1/32‬‬ ‫زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫کد شغلی‪FC :‬‬ ‫استان آذربایجان شرقی‪،‬منطقه ولیعصر تبریز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪۰۱۳۳۴۲۲۸‬‬ ‫استخدام یک شرکت تولیدی مواد شیمیایی‬ ‫●شرایط احراز و شایستگی های الزم‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین برق و تاسیسات‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی مواد شیمیایی جهت جذب نیروی متخصص‬ ‫● داشتن حداقل درجه کارشناسی رشته های مرتبط‬ ‫●پاره وقت از ساعت ‪ ۱۶‬الی ‪۱۹‬‬ ‫به تکنسین برق و تاسیسات آشنا به تابلوهای برق و تاسیسات آشنا‬ ‫سرپرست حسابداری‬ ‫رشته شیمی با حقوق و مزایا در کرمان‪ ۱۵ ،‬نفر لیسانس آقا و خانم‬ ‫● سابقه‪ :‬داشتن حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند جهت تعیین وقت مصاحبه از طریق‬ ‫به تابلوهای برق صنعتی و الکتروپمپ در سنایی مشهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫●مهارت ها‪ :‬تسلط کامل به فرآیند خرید خارجی و واردات‬ ‫با شماره زیر هماهنگی کنند‬ ‫آدرس ‪ :‬سنایی‪ ،‬مجتمع سبحان‪ ،‬واحد ‪ 305‬اداری‬ ‫● تسلط به ثبت سفارشات و قوانین اینکوترمز‬ ‫و یا با شماره ثابت زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪۰۴۱۳۳۳۰۴۱۷۲‬‬ ‫کارشناس حسابداری در خراسان جنوبی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت ره آورد جهت تکمیل کادر خود در اسـتان خراسـان جنوبی‬ ‫●آشنایی با فرآیند ترخیص کاال‬ ‫●تسلط کامل در مکالمه و مکاتبه زبان انگلیسی‬ ‫● تسلط کامل به نرم افزارهای کاربردی ‪ Office‬و ‪Outlook‬‬ ‫کارمند دفتر مدیریت‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـا درج کد‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی‬ ‫شـغلی مـورد نظـر در ‪ Subject‬به آدرس ایمیل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪cv.zarmacaron@gmail.com‬‬ ‫●کارمند دفتر مدیریت‬ ‫●جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫اهواز‬ ‫●شرایط احراز‪ :‬جهت امور دفتر مدیریت‬ ‫● با روابط عمومی باال‬ ‫● روحیه کار تیمی‬ ‫راننده‬ ‫جهت تکمیل کادر توزیع خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمندیم ‪:‬‬ ‫● مزایا‪ :‬دارای سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫راننده ایسوزو ‪ ● :‬آقا ● ‪ ۵‬نفر ●حداکثر سن ‪ ۳۵‬سال ●حداقل مدرک‬ ‫● بیمه و …‬ ‫تحصیلی دیپلم ●دارای گواهینامه مرتبط با ‪ ۶‬تن ●داشتن کارت پایان‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال‬ ‫خدمت یا معافیت غیر پزشکی و ضامن معتبر الزامی می باشد‪.‬‬ ‫کنند و یا با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫● مزایا ‪ :‬حقوق اداره کار‪ +‬بیمه تامین اجتماعی‪+‬پاداش‬ ‫ساعات تماس ‪ ۱۰‬صبح الی ‪۱۴‬‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط رزومـه کاری خـود را بـه آدرس ایمیـل‬ ‫‪anata-ahvaz@gmail.com‬‬ ‫ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫آدرس ‪ :‬کیانشـهر‪ -‬ابتـدای جـاده اهـواز اندیمشـک‪ -‬باالتـر از پمپ‬ ‫بنزیـن جاللـی‪ -‬روبـروی دوربرگـردان رهگشـا ‪ -‬شـرکت آناتا‬ ‫‪estekhdam.ps92@gmail.com‬‬ ‫‪۰۴۱۳۲۴۶۶۴۱۹‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام بازاریاب آقا و خانم در تبریز‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی تامسا جهت تکمیل کادر فروش خود در استان‬ ‫تکنسین تجهیزات در جنوب کشور‬ ‫آذربایجان شرقی در تبریز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری‬ ‫یـک شـرکت فعـال در زمینه تجهیـزات صنایـع نفـت و گاز در نظر‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫دارد تعدادی تکنسـین و تکنسین ارشد در خصوص تعمیر نگهداری‬ ‫● جنسیت‪ :‬آقا و خانم‬ ‫ماشـین آالت دوار جهت کار در جنوب کشـور اسـتخدام نماید‪.‬‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬با حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫● مزایا‪ :‬حقوق ‪ ۱،۵۰۰،۰۰۰‬الی ‪۴،۰۰۰،۰۰۰‬‬ ‫‪ petrofidar@gmail.com‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● ایاب ذهاب شهرستان‬ ‫انباردار‬ ‫●ناهار شهرستان‬ ‫به انباردار با شرایط زیر جهت تکمیل کادر شرکت پخش زعفران‬ ‫● و…‬ ‫سحرخیز در اهواز نیازمندیم‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫● دارای حداقل مدرک فوق دیپلم‬ ‫و یا با شماره تلفن‌های ثابت زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫●دارای سابقه کار در زمینه پخش ● متعهد به کار‬ ‫● مزایـا ‪ :‬حقوق ثابـت اداره کار‪ +‬اضافه کاری‪ +‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪Tamsafood@yahoo.com‬‬ ‫‪۰۴۱۳۵۲۱۴۳۹۴ ,۰۴۱۳۵۲۱۴۳۹۳‬‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫●کارشناس حسابداری‬ ‫●جنسیت‪ :‬فقط خانم‬ ‫●شرایط احراز‪ :‬مسلط به اکسل‬ ‫●تایم کاری از ‪ ۷:۳۰‬الی ‪۱۵‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪rahavardomid@gmail.com‬‬ ‫زنجان‬ ‫شرکت الماس قطعه گیالن(پخش قطعات یدکی خودرو در سطح‬ ‫استان) جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●سرپرست حسابداری‬ ‫●تعداد‪ 1 :‬نفر‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫● با حداقل ‪ ۴‬سال سابقه کار مفید‬ ‫● آشنایی کامل به‪ :‬حسابداری بازرگانی‬ ‫● امورمالیاتی ● بیمه‬ ‫ولیعصر) به دو نفر مهندس عمران آقا‪ ،‬با تجربه جهت همکاری‬ ‫در پروژه فاضالب نیازمندیم‪.‬‬ ‫(مراجعهحضوری)‬ ‫آدرس ‪ :‬بعد از بیمارستان ولیعصر‪ -‬جنب کاکتوس محمدی‪ -‬جاده خاکی‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬روابط عمومی باال و روحیه همکاری تیمی‬ ‫● ساعت کاری ‪ ۸‬صبح الی ‪ ۱۸‬عصر‬ ‫●مزایا‪ :‬حقوق و مزایا به صورت توافقی می باشد‬ ‫ن ثابـت زیر تماس‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرایط میتواننـد با شـماره تلف ‌‬ ‫برقـرار کننـد تـا درصورت تاییـد روزمه برای مصاحبه با شـما تماس‬ ‫شیراز‬ ‫شرکت صنعت روی جهان آرا واقع در شهرک تخصصی رویِ زنجان‬ ‫کارگاه شرکت ته تیس واقع در زنجان (بعد از بیمارستان‬ ‫● نماینده علمی (‪)Med Rep‬‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫تکمیـل کادر خـود در اسـتان فـارس از افـراد واجـد شـرایط زیـر به‬ ‫مهندس عمران‬ ‫انسانی شایسته واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● مسئولیت پذیر‬ ‫برقکار‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان ازنیروهای‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫یـک شـرکت معتبر واقـع در شـهرک صنعتـی بزرگ شـیراز جهت‬ ‫آدرس ‪ :‬کیلومتر ‪ 7‬جاده بیجار‪ -‬شهرک تخصصی روی‪ -‬خ بهره وری ‪8‬‬ ‫نمایندهعلمی‬ ‫● دارای روحیه کارتیمی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫(مراجعه حضوری)‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫رشـته‌های مرتبـط در مقاطـع لیسـانس و فـوق لیسـانس‬ ‫استخدام در شهرک صنعتی شیراز‬ ‫روی نیازمند است‪.‬‬ ‫‪kerman.laboratory@gmail.com‬‬ ‫● دقیق ● متعهد ● منظم‬ ‫واحـد تولیـدی شـکالت بیرلیک واقع در شـهرک صنعتی علـی آبا ِد‬ ‫به یک نفر برقکار در صنعت روی با ‪ 2‬سال سابقه کاری در صنعت‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫پزشـکی‪ ،‬داروسـازی‪ ،‬دامپزشـکی‪ ،‬پرسـتاری‪ ،‬فیزیولـوژی و سـایر‬ ‫‪۰۱۳۳۳۸۷۵۴۰۲‬‬ ‫تلفن ‪32223083 :‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫●کنترل اسناد حسابداری‬ ‫استخدام‬ ‫ویزیتـور بـا تجربه نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫ترجیحاً دانشگاه دولتی استخدام می نماید‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصیلـی در یکـی از رشـته‌های گـروه پزشـکی ماننـد‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫زنجـان بـه یـک نفـر مدیر فـروش آقـا بـا تجربـه کاری و چنـد نفر‬ ‫کرمان‬ ‫لطفـا نـام شـهری که در آن سـاکن هسـتید و متقاضـی کار در آنجا‬ ‫هسـتید را در عنـوان ایمیل قیـد بفرمایید‬ ‫‪company.employment2000@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام جهت شرکت مبنا در کرمان‬ ‫دفتـر منطقه‌ای شـرکت مبنا در جنوب شـرق کشـور جهت تکمیل‬ ‫کادر خـود در اسـتان کرمـان از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت به‬ ‫همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫انباردار‬ ‫● مقطع و رشته تحصیلی‪ :‬فوق دیپلم‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬مسلط به آفیس‬ ‫طراح موتورخانه و تاسیسات ساختمان‬ ‫صـورت تمـام وقـت از طریق مصاحبـه حضوری دعوت بـه همکاری‬ ‫● مقطع و رشته تحصیلی‪ :‬لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫مـی نماید‪.‬‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬مسلط به نرم افزار های طرحی‬ ‫● مهندس برق ‪ /‬گرایش قدرت‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫● کد شغل ‪SN001 :‬‬ ‫● مقطع و رشته تحصیلی‪ :‬لیسانس یا دانشجوی رشته‌های مرتبط‬ ‫● تعداد و جنسیت‪ 1 :‬نفر آقا‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬داشتن روابط عمومی باال‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر‬ ‫● حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫● بازرس فنی‬ ‫● کد شغل‪S002 :‬‬ ‫● تعداد و جنسیت‪ 1 :‬نفر آقا‬ ‫● شرایط احراز‪ :‬فوق دیپلم مکانیک‬ ‫● مسلط به نقشه خوانی و بازرسی فنی‬ ‫داوطلبـان واجد شـرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسـال‬ ‫کننـد و یا با شـماره تلفن زیر تمـاس برقرار کنند‪.‬‬ ‫آدرس‪:‬کرمان‪ ،‬خیابان ‪ ۲۴‬آذر‪ ،‬روبروی کوچه شماره ‪۸‬‬ ‫جنب فروشگاه اصیل‪ ،‬پالک ‪،۴۹‬طبقه همکف‬ ‫شرکت ساختمانی دی‌پن‬ ‫‪kerman@mabnaheating.ir‬‬ ‫‪۰۳۴۳۲۴۷۷۸۸۷‬‬
‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دوربین های مدار بسته ‪ ،‬حقوق فردی و جامعه مراقبتی‬ ‫حر ی ــم خصوص ــی اف ــراد در دول ــت جمه ــوری اس ــامی ای ــران ه ــم از نظ ــر ش ــرع‬ ‫مق ــدس و ه ــم ب ــه لح ــاظ عرف ــی و قانون ــی از تع ــرض مص ــون اس ــت و هی ــچ ک ــس‬ ‫حــق ورود بــه آن را نــدارد‪ ،‬مگــر در مــورد تزاحــم حر یــم خصوصــی بــا حقــوق دیگــران‬ ‫و یــا تزاحــم حر یــم خصوصــی بــا مصالــح عمومــی‪ .‬همچنیــن در اصــل ‪ 122‬قانــون‬ ‫اساس ــی آم ــده اس ــت ک ــه حیثی ــت‪ ،‬ج ــان‪ ،‬حق ــوق‪ ،‬مس ــکن و ش ــغل اش ــخاص از‬ ‫تع ــرض مص ــون اس ــت؛ مگ ــر در م ــواردی ک ــه قان ــون تجوی ــز کن ــد‪ .‬اص ــل ‪ 25‬قان ــون‬ ‫اساس ــی نی ــز هرگون ــه تجس ــس را ممن ــوع دانس ــته اس ــت‪ .‬بنابرای ــن ا گ ــر ای ــن دوربی ــن‬ ‫هــای مداربســته حر یــم خصوصــی افــراد را بــه خطــر انــدازد جــرم تلقــی شــده و قابــل‬ ‫تعقی ــب خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر م ــردم از فوای ــد ای ــن سیس ــتم ه ــای امنیت ــی آ گاه هس ــتند‪ .‬ام ــا‬ ‫نگرانــی هایــی در مــورد پیامدهــای قانونــی نصــب دوربیــن مــدار بســته بــا قابلیــت‬ ‫ضبــط صــدا در محــل هــای مسکــونـ ــی و ت ـجـ ــاری وجـ ــود دارد کـ ــه بـ ــا افـ ــزایـ ـ ــش نــرخ‬ ‫ج ــرم و جنای ــت در خان ــه ه ــا و مغ ــازه ه ــا دول ــت ب ــه م ــردم اج ــازه نص ــب دوربی ــن‬ ‫مــدار بســته در خانــه و محــل کار را در صورتــی کــه بــه حر یــم خصوصــی افــراد دیگــر‬ ‫برگزاری دوره تخصصی سيستم‌های حفاظت الکترونيک‬ ‫برای موسسات خصوصی مرکز انتظام‬ ‫عکس‪ :‬امیرهاشم عمرانی‬ ‫دوربین های مدار بسته ‪ ،‬پیشگیری و کاهش وقوع جرم‬ ‫ام ــروزه فرآین ــد کنت ــرل ناهنج ــاری ه ــای اجتماع ــی و عموم ــی هرچ ــه بیش ــتر ب ــه‬ ‫ســوی مکانیــزم هــای کنتــرل نامحســوس و «حــذف حضــور فیزیکــی» نیــروی امنیتــی‬ ‫در ســطح شــهرها پیــش رفتــه کــه بیــش از هرچیــز مبتنــی بــر «ح ـف ـــاظت نــرم افــزاری»‬ ‫و اعم ــال «ق ــدرت کنترل ــی ن ــرم» م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫در روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در دﯾﺪ ﻣﺠﺮم اﺣﺘﺎﻤﻟﯽ ﮐﺎﺳـﺖ ‪ .‬براساس تئوری‬ ‫انتخــاب عقانــی کــه مبنــای نظــری ایــن شـــیوه اســـت‪ ،‬انگیــزه افــراد بــرای ارتــکاب‬ ‫جــرم بــا مشــاهده دوربیــن هــای مــدار بســته و ب ــه س ــبب ت ــرس از دســتگیری کاهــش‬ ‫م ــی یاب ــد‪ ،‬ب ــه عبارت ــی هزین ــه ه ــای ارت ــکاب ج ــرم ب ــرای ای ــن اف ــراد ب ــاال م ــی رود‪.‬‬ ‫بنابرایــن نصــب ایــن دوربیــن هــا یکــی از روش هــای کنتــرل افــراد و روشــی موثــر در‬ ‫پیش ــگیری از وق ــوع جرای ــم اس ــت‪.‬‬ ‫کشــورهای اروپایــی و پیشــرفته بــه شــکل گســترده ای از ایــن روش بهــره مــی گیرنــد‪،‬‬ ‫در تمام ــی خیاب ــان ه ــا‪ ،‬م ــدارس و گاه ــی حت ــی در داخ ــل ات ــاق ه ــای کار از ای ــن‬ ‫ابــزار کنتــرل اســتفاده مــی شــود و در واقــع امــروزه ایــن تکنولــوژی موثــر در تمــام دنیــا‬ ‫ب ــا کمی ــت و کیفی ــت متفاوت ــی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫اهمیــت اقدامــات پیشــگیرانه در اســتفاده از دوربیــن مــدار بســته بــه انــدازه ای‬ ‫اس ــت ک ــه در ط ــول دو ده ــه گذش ــته نص ــب ای ــن دوربی ــن ه ــا ب ــه نح ــو چش ــمگیری‬ ‫در کاهــش میــزان بســیاری از جرایــم موثــر واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫آخری ــن تحقیق ــات آم ــاری از ش ــهرهای ب ــزرگ آمر ی ــکا و ارو پ ــا نش ــان م ــی ده ــد‬ ‫بعــد از نصــب دوربیــن هــای مداربســته درپارکینــگ هــا‪ 51 ،‬تــا ‪ 90‬درصــد از تعــداد‬ ‫جرای ــم کاس ــته ش ــده اس ــت‪ .‬در ف ــرودگاه ه ــا می ــزان کاه ــش جرای ــم ‪ 23‬درص ــد و‬ ‫درس ــایرمراکز عموم ــی روی ه ــم رفت ــه ای ــن مق ــدار ‪ %7‬ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫می ــزان خراب ــکاری و ج ــرم در مناط ــق صنعت ــی پ ــس از نص ــب سیس ــتم‬ ‫مداربســته بــه کســری کوچــک از مقــدار قبلــی آن کاهــش یافتــه اســت‪ .‬تحقیقــات‬ ‫گســترده نشــان داده اســت کــه یــک سی ـ ـــستم مـ ـــدار بســته در صورتــی کــه بــه طــور‬ ‫حرف ــه ای نص ـ ـ ــب ش ـ ــده ب ـ ـ ــاشد م ـ ـ ــی توان ـ ـ ـ ــد ت ــا ‪ 90‬درص ــد جل ــوی وق ــوع س ــرقت‬ ‫را بگی ــرد‪.‬‬ ‫کار ب ــرد اصل ــی و عم ــده دوربی ــن ه ــای مداربس ــته در سیس ــتم ه ــای حفاظت ــی و‬ ‫امنیت ــی اس ــت ام ــا کار ب ــرد آن ب ــه ای ــن سیس ــتم ه ــا مح ــدود نب ــوده و از آن فرات ــر م ــی‬ ‫رود‪.‬کاربردهای ــی نظی ــر کاربرده ــای پلیس ــی ‪ ،‬نظام ــی‪ ،‬فضای ــی ‪ ،‬صنعت ــی‪ ،‬کنت ــرل‬ ‫ترافی ــک‪ ،‬ارتباط ــات ویدیوی ــی‪ ،‬و تصوی ــر ب ــرداری نامحس ــوس‪ .‬ب ــه عبارت ــی دیگ ــر‬ ‫نصــب ایــن سیســتم هــا بســتر مناســبی جهــت رعایــت نظــم و انظبــاط اجتماعــی‬ ‫و قان ــون پذی ــری ه ــر چ ــه بیش ــتر اقش ــار مختل ــف جامع ــه را فراه ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫با تفاهمنامه آموزشی بازارکار و مرکز انتظام پليس پیشگيری ناجا انجام گرفت‬ ‫به موجب ماده‪ 122‬قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي‪،‬‬ ‫سیاسي و اجتمــاعي جمهوري‌اسامي ایران‪ ،‬اجازه واگذاري بخشي‬ ‫از خدمات انتظامي و حفاظتي را به مؤسسات غیردولتي با حفظ کنترل و‬ ‫نظارت دقیق پلیس و مدیریت بر نحوه فعالیتهاي بخش غیردولتـــي‬ ‫داده است تا در زمینه‌هاي‌مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در‬ ‫محات و مجتمع‌هاي‌مسکوني‪ ،‬تجاري و صنعتي تا طراحي‪ ،‬نصب‬ ‫و پشتیباني سیستم‌هاي حفاظتي الکترونیکي هشداردهنده (از جمله‬ ‫دوربین های مداربسته) در کشور را تحت نظارت مرکز انتظام پلیس‬ ‫پیشگیری ساماندهي نماید و این فعالیت‌ها را به عنوان یکي از اقدامات‬ ‫اساسي پلیس در پیشگیري از وقوع جرم در دستورکار قرار دهد و تاش‬ ‫دارد با مشارکت مردم و پلیس در جهت پیشگیری از وقوع جرم و‬ ‫ارتقاء احساس امنیت مردم و جامعه اقدام شایسته ای داشته باشند‪.‬‬ ‫در همین راستا و به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی سیستم های‬ ‫امنیت الکترونیکی برای مؤسسات خصوصی مرکز انتظام تفاهمنامه‌ای‬ ‫مابین مرکز اطاع رسانی تخصصی بازار کار جهاد دانشگاهی و مرکز‬ ‫انتظام پلیس پیشگیری ناجا به امضا رسید‪.‬‬ ‫امضای این تفاهمنامه و برگزاری دوره تخصصی سیستم های‬ ‫حفاظت الکترونیک برای موسسات خصوصی مرکز انتظام توسط این‬ ‫مرکز سبب شد تا در این گزارش به بررسی نقش دوربین های مدار بسته‬ ‫در پیشگیری و کاهش وقوع جرم و اهمیت این آموزش‌ها بپردازیم‪.‬‬ ‫تج ــاوز نکن ــد‪ ،‬داده اس ــت‪.‬‬ ‫درکن ــار فوای ــد اس ــتفاده از دوربی ــن ه ــای م ــدار بس ــته ‪ ،‬چ ــه بس ــیار فیل ــم های ــی‬ ‫ک ــه ب ــه حر ی ــم خصوص ــی م ــردم تج ــاوز ک ــرده و آب ــروی آن ه ــای را ریخت ــه ان ــد‪.‬‬ ‫بنابرای ــن ب ــرای نص ــب دوربی ــن محدودی ــت های ــی وج ــود دارن ــد ک ــه بعض ــی از آنه ــا‬ ‫ب ــه مجوزه ــای خ ــاص نی ــاز داش ــته و در برخ ــی م ــوارد نص ــب دوربی ــن مداربس ــته‬ ‫تح ــت ه ــر ش ــرایطی ج ــرم ب ــه حس ــاب م ــی آی ــد‪.‬‬ ‫برای ج ـلــوگ ـیـ ــری از ام ـکـ ــان هــرگــونـ ـ ــه سـ ــوء است ـفـ ــاده‪ ،‬ن ـصـ ــب دور ب ـ ـی ـ ـن‌ها‬ ‫در اما ک ــن عموم ــی و خصوص ــی بای ــد ب ــا نظ ــارت نی ــروی انتظام ــی انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی پلی ــس فت ــا ای ــن روزه ــا در ه ــر فروش ــگاه ی ــا‬ ‫ش ــرکتی ش ــما دوربیـ ـن‌ ه ــای مداربس ــته ای را م ــی بینی ــد ک ــه از س ــوی صاحب ــان‬ ‫آنهــا بــرای تامیــن بیشــتر امنیــت نصــب شــده اســت‪ .‬امــا متاســفانه بــه دلیــل عــدم‬ ‫آشــنایی اســتفاده کننــدگان سیســتم هــای دوربیــن مــدار بســته بــا ایــن تکنولــوژی‪،‬‬ ‫ای ــن دوربی ــن ه ــا ب ــه راحت ــی ه ــک ش ــده و در اختی ــار مجرم ــان س ــایبری ق ــرار‬ ‫میگیــرد و آنهــا بــه راحتــی بــه سیســتم دســتگاه ضبــط دوربیــن مــدار بســته(‪)DVR‬‬ ‫نفــوذ کــرده و بــه تصاو یــر و فیلــم هــای ضبــط شــده دسترســی پیــدا مــی کننــد و بــا‬ ‫جم ــع آوری فیل ــم ه ــای ضب ــط ش ــده اق ــدام ب ــه اخ ــاذی می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫بنابرای ــن اف ــرادی ک ــه وارد حر ی ــم خصوص ــی م ــردم می‌ش ــوند بای ــد دارای‬ ‫کارت شناس ــایی معتب ــر و م ــورد تأیی ــد باش ــند چ ــون ا گ ــر از نظ ــر فن ــی و اخاق ــی‬ ‫صاحی ــت الزم را نداش ــته باش ــند مش ــکاتی را ب ــرای مصرف‌کنن ــدگان بوج ــود‬ ‫می‌آورن ــد‪95 .‬درص ــد ش ــکایات رس ــیده ب ــه اتحادی ــه مر ب ــوط ب ــه کس ــانی اس ــت ک ــه‬ ‫فق ــط از طری ــق ی ــک ش ــماره تلف ــن در ای ــن ح ــوزه فعالی ــت ک ــرده و اق ــدام ب ــه نص ــب‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی‬ ‫در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی جهت دفترمرکزی دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار صنعتی‬ ‫مسلط به راهکاران سیستم ‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال و سابقه مرتبط‬ ‫‪glbazargani96@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس جهت کلیه امور حسابداری‬ ‫مسلط به تحریر دفاتر‬ ‫قیمت تمام شده اظهارنامه عمل کرد و ‪excel‬‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه تمام وقت با بیمه محدوده بازار‬ ‫‪m.sameii@yahoo.com‬‬ ‫صفحه آرا و گرافیست‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪info@nirp.ir‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه پیمانکاری‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫برای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر جهت‬ ‫اشتغال دردفترمرکزی دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس ارشد مالی‬ ‫مسلط به حسابداری پیمانکاری و ترجیحا آشنا با نرم افزار‬ ‫رایورز با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬کارشناس ‪IT‬‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی و ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫واجدین شرایط می توانند سواق خود را به پست الکترونیکی‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪seicoir@gmail.com‬‬ ‫استخدام در شرکت‬ ‫گرافیست مسلط به ‪ AL‬و فتوشاپ و کرل آقا یا خانم‬ ‫ترجیحا شرق تهران‬ ‫‪CV@zibahome.com‬‬ ‫‪factory.resume2018@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بیمارستانتهران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود نیاز به تخصص ذیل دارد‬ ‫کارشناس بهبود کیفیت‪ :‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫مرتبط در زمینه اعتبار بخشی‬ ‫منشی بخش‪ :‬لیسانس مسلط به تایپ و نرم افزار‬ ‫‪ office‬و دارای سابقه کاردر بیمارستان ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر کارپرداز‬ ‫(برق قدرت)‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار ‪ ،‬ترجیحا لیسانس یا فوق دیپلم‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪estte1449@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بدرسان الکتریک‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به ‪ ،Excel‬آشنا به فرآیندهای مالی و حسابداری صنعتی ‪،‬‬ ‫لیسانس حسابداری‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‪،‬‬ ‫شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫‪job@badrsun.com‬‬ ‫مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر دفترمرکزی در تهران نیاز به افراد مشروحه ذیل دارد‪:‬‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫مدیر مالی با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬ترجیحا حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفیددر شرکت های مهندسین مشاور و یا پیمانکاری‪،‬‬ ‫مسلط به قوانین مالیات های مستقیم‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬کار و تجارت‪ ،‬مسلط بر کلیه موارد و مراحل دفاتر قانونی‪ ،‬اظهارنامه ارزش‬ ‫افزوده و معامالت فصلی‪ ،‬مهارت در کار کرد با نرم افزارهای همکاران سیستم‪ ،‬تدبیر‪ ،‬محاسبان و نیز ‪Excel‬‬ ‫کارشناس ارشد یا مسئول مناقصات‬ ‫باحداقل‪ 5‬سالسابقه کارمفید‪،‬حداقلمدرک کارشناسییا کارشناسیارشدمرتبط‪،‬آشناییباقوانینوشرایطمناقصاتوسامانههای‬ ‫مربوطه ‪ ،‬آشنایی کافی به زبان انگلیسی ‪ ،‬ترجیحا داشتن تجربه در مطالعات مشاوره و پیمانکاری کارهای دریایی و بندری‬ ‫داوطلبین می توانند رزومه حاوی سوابق تحصیلی و حرفه ای خود را به آدرس زیر ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@darybandar.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت کار در دفترمرکزی واقع در محدوده جردن‬ ‫به افراد ذیل نیازمند است‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی یا شیمی‬ ‫‪10033‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫مهندس مکانیک با گرایش سیاالت با انتقال انرژی و ‪ ...‬آشنا با سیکل تبرید تراکمی‪ ،‬تهویه مطبوع و مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی ونرم افزارهای مهندسی و ‪HVAC‬‬ ‫با آشنایی کافی به امور بازرگانی خارجی و زبان انگلیسی‬ ‫‪24004‬‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫کارشناس بازرگانی یا مهندس مکانیک یا مهندس صنایع ترجیحا خانم با روابط عمومی‬ ‫ومهارت مذا کره قوی وتوانمندی کار با رایانه و نرم افزارهای عمومی مربوطه‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪mgc_job@yahoo.com‬‬ ‫شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)‬ ‫شرکت یکتا تهویه اروند‬ ‫از دارندگان تخصص های ذیل جهت همکاری در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫شرایط احراز‬ ‫درخواست می شود مشخصات و سوابق کاری‬ ‫شرکت ارتباطات فن کام کیش‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود به تکنسین آقا (کارشناس برق)‬ ‫در مناطق زیرنیازمند می باشد‪ .‬مشهد‪ ،‬یزد‪ ،‬اراک‪ ،‬بافق‪،‬‬ ‫طبس‪ ،‬زنجان‪ ،‬سیرجان‪ ،‬دورود‪ ،‬اندیمشک‬ ‫‪job@fancomkish.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک گروه دارویی‬ ‫فقط از افراد دارای مشخصات فوق و ذیل به همکاری‬ ‫گزارش‪ :‬مرضیه کاظمی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مواد غذایی‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خوددعوت به همکاری می نماید‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق لیسانس صنایع غذایی‬ ‫فقط آقا ‪ -‬جهت کار در ‪ 2‬شیفت (شب و روز ‪ ،‬متقاضیان می توانند‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪88834516‬‬ ‫برگزاری دوره‌های حرفه‌ای برای مؤسسات حفاظتی مراقبتی‬ ‫تحت پوشش مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا‬ ‫مؤسس ــات حفاظت ــی مراقبت ــی تح ــت پوش ــش مرک ــز انتظ ــام پلی ــس پیش ــگیری‬ ‫ناج ــا دوره ه ــای حرف ــه ای و تخصص ــی سیس ــتم ه ــای حفاظ ــت الکترونیک ــی را‬ ‫تح ــت نظ ــارت پلی ــس پیش ــگیری ناج ــا و ب ــا هم ــکاری جه ــاد دانش ــگاهی س ــپری‬ ‫ک ــرده و پ ــس از آزم ــون‪ ،‬م ــدرک معتب ــر مربوط ــه را دریاف ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن تمـــام فعالیـــت هـــای ایـــن مؤسســـات تحـــت نظـــر پلیـــس بـــوده و‬ ‫اف ــرادی ک ــه از ط ــرف ای ــن مؤسس ــات ب ــرای نص ــب دوربی ــن ه ــا اع ــزام م ــی ش ــوند‬ ‫عـــاوه بـــر دانـــش و مهـــارت از لحـــاظ اخاقـــی و امنیتـــی نیـــز مـــورد تاییـــد ناج ــا‬ ‫هســتند و کوچکتریــن تخلفــی در صــورت بــروز قابــل پیگیــری و رســیدگی مــی باشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو ایــن مؤسســات تنهــا واحدهــای دارای مجــوز هســتند کــه توســط ناجــا بــه‬ ‫افــرادی کــه خواهــان نصــب سیســتم هــای حفاظــت الکترونیکــی مــی باشــند توصیــه‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که با انجام تفاهم نامه مرکز آموزش های تخصصی بازار کار‬ ‫جهاددانشگاهیو مرکزانتظامپلیسپیشگیریناجا‪،‬دورههایتخصصیسیستمهای‬ ‫حفاظت الکترونیک برای موسسات خصوصی مراکز انتظام برگزار شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه تولیدی و صنعتی‬ ‫به یک نفرمدیر مالی (آقا)‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کارمفید مدیریت نیاز دارد‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hr@zimg.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لزوم استفاده از دوریبن هایی با کیفیت باال‬ ‫فرمان ــده ناج ــا س ــردار اش ــتری درم ــورد نص ــب ای ــن دوربیـ ـن‌ ه ــا در مغازه¬‌ه ــا‬ ‫و مح ــل¬ ه ــای کس ــب اظه ــار داش ــت‪ :‬از طری ــق پلی ــس اما ک ــن ب ــه اصن ــاف اب ــاغ‬ ‫ش ــده ک ــه دوربی ــن ه ــای نص ــب ش ــده ع ــاوه ب ــر داش ــتن تناس ــب ب ــا ن ــوع فعالی ــت‬ ‫و محص ــول ارائ ــه ش ــده بای ــد کیفی ــت باالی ــی داش ــته باش ــند ت ــا بتوانن ــد در تاریک ــی‬ ‫ی ــا روشـــنی تصویـــری بـــا کیفیـــت مطلـــوب ارائـــه دهنـــد چراکـــه وجـــود دوربی ــن‬ ‫پیشــگیرانه اســت و اگــــــرسرقتی نیــز رخ دهــــــد‪ ،‬پلــــــــیس بــا اســــــتفاده از تــــــــصاویر‬ ‫ای ــن دوربــــــ ــین هــــــ ــا بــــه‌راحــــتــــ ــی مــــی‌توانــــ ــد ب ــه خافــــــکــ ــاران دســــتــــرســ ـ ـ ـ ــی‬ ‫پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــا بــه اصنــاف توصیــه مــی کنیــم بــرای اســتفاده کاربــردی و بهینــه از‬ ‫ای ــن دس ــتگاه ه ــا ک ــه هم ــان پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم اس ــت از دوریب ــن های ــی ب ــا‬ ‫کیفی ــت ب ــاال اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون مب ــارزه ب ــا س ــرقت پلی ــس آ گاه ــی ناج ــا نی ــز ب ــا انتق ــاد ازع ــدم کیفی ــت‬ ‫مناس ــب ای ــن دوربی ــن ه ــا ب ــر ل ــزوم استانداردس ــازی دوربی ــن ه ــای س ــطح ش ــهر‬ ‫و قانونـــی کـــردن آنهـــا بـــرای تمـــام صنـــوف و اماکـــن تأ کیـــد کـــرد و گفـــت‪ :‬بای ــد‬ ‫هم ــه صنــــ ــوف و امــــــ ــا کن مل ــزم ب ــه نص ــب ای ــن دوربی ــن ه ــا ش ــده و محی ــط ه ــای‬ ‫پیرامون ــی نیــــــ ــز بــــــ ــه ایــــ ــن دوربــــ ــین ه ــا مــــــجــــــهــــ ــز ش ــوند ت ــا می ــزان س ــرقت ه ــا‬ ‫کاه ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه نصـــب دوربیـــن ســـبب کاهـــش ســـرقت و شناســـایی‬ ‫س ــارقان م ــی ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد اس ــتانداردی ب ــرای دوربی ــن های ــی ک ــه‬ ‫نصــب مــی شــوند‪ ،‬در نظــر گرفتــه نشــده اســت و افــراد تنهــا بــرای رعایــت ســرفصل‬ ‫های ــی ک ــه ب ــرای گرفت ــن مج ــوز الزم اس ــت‪ ،‬اق ــدام ب ــه نص ــب دوربی ــن م ــی کنن ــد‬ ‫در حالیک ــه ای ــن دوربی ــن ه ــا ع ــاوه برکیفی ــت پایی ــن حافظ ــه خوب ــی نداش ــته و‬ ‫گاهــا بعــد از ‪ 24‬ســاعت‪ ،‬مــوارد ضبــط شــده پــا ک مــی شــوند‪ !.‬صرافــی هــا‪ ،‬بانــک‬ ‫ه ــا‪ ،‬طافــــروشــــــــ ــی هــــ ــا و زرگ ــری ه ــا از مه ــم تری ــن صنوف ــی هس ــتند ک ــه بــ ـ ــاید‬ ‫ب ـ ـــــرای تأمــــــــین امــــــنیت خود اقــــــدامــــات الزم نــــــظــــیــــــر نــــــصــــــب دوربــــــیـــ ــن را‬ ‫انـ ــــجــــــام دهــــــــند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در ناشر نشریات علمی‬ ‫دوربین‌ه ــای م ــدار بس ــته ی ــا تجهی ــزات الکترونیک ــی دیگ ــر مث ــل سیس ــتم ه ــای‬ ‫دزدگی ــر م ــی کنن ــد ک ــه مــتــاســ ــفانه قــــ ــابل پیگی ــری و رص ــد نب ــوده و مش ــکاتی‬ ‫را ایج ــاد م ــی کنن ــد‪ .‬از ای ــن رو م ــردم ب ــرای نص ــب ای ــن س ــیتم ه ــا بای ــد فق ــط ب ــه‬ ‫واحده ــای مج ــوزدار مــ ــراجعه کنن ــد ‪.‬‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫شغل‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫سایر شرایط‬ ‫سابقه کار ‪ 3‬سال‪ -‬آشنایی‬ ‫کامل به برنامه ویژن‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫سابقه کار ‪ 5‬سال ‪ -‬آشنایی‬ ‫کامل به دعاوی حقوقی و‬ ‫قراردادها با کارت عضویت‬ ‫کانون وکال‬ ‫‪10034‬‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫آشنا با ‪ illustrator ، indesign ، adobe photoshop‬و امور عکاسی و چاپ ‪ social media‬و تبلیغات‬ ‫دیجیتال با تجربه مرتبط‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫مسلط به بازرگانی خارجی‪،‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪15503‬‬ ‫سرپرست کنترل کیفیت‬ ‫لیسانس مکانیک سیاالت‪ /‬برق و الکترونیک حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار‪ ،‬ترجیحا در صنعت تهویه آشنا‬ ‫به سیستم های مدیریت کیفیت‬ ‫تحصیلدار‬ ‫دیپلم‬ ‫گواهینامه موتور سیکلت و‬ ‫دارا بودن موتورسیکلت‬ ‫با سرویس نهار و بیمه عالقه مندان رزومه خود را با ذکر کد شغل در موضوع ‪ subject‬به آدرس ایمیل‬ ‫‪ HRM@ARVANDCORP.COM‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫مشخصاتوسوابق کاریخودرابهآدرسایمیلذیلارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪info@kalber-dairy.com‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با کارآفرین برتر‬ ‫خراسان جنوبی بررسی شد‬ ‫زنانروستایی‬ ‫گنجیپنهانبرای‬ ‫توسعه کارآفرینی‬ ‫ایـــن بـــار بـــه ســـراغ مریـــم همـــت پـــور می‌رویـــم‪ ،‬وی ســـاکن‬ ‫روس ــتای ن ــوک از تواب ــع بخ ــش م ــود از شهرس ــتان سربیش ــه خراس ــان جنوب ــی‬ ‫اســـت کـــه توانســـته کلمـــه مـــا «می‌توانیـــم» رابـــه معنـــای واقعـــی صـــرف کنـــد‬ ‫و کامــ ً‬ ‫ـا مردانـــه وارد میـــدان اشـــتغال و کارآفرینـــی شـــده و بـــرای بســـیاری از‬ ‫بانـــوان بی‌سرپرســـت و مددجویـــان کمیتـــه امـــداد و بهزیســـتی زمینه‌هـــا و‬ ‫فرصت‌هـــای جدیـــد شـــغلی فراهـــم ســـازد‪.‬‬ ‫■ در ابتدا از ورود خود به دنیای کارآفرینی برایمان‬ ‫بگویید؟‬ ‫■ در ابتدا رابط فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) بودم‬ ‫و به عنوان رابط کمیته امداد بین خانواده‌ها فعالیت می‌کردم تا از‬ ‫نیاز و خواسته‌هایشان آگاه شوم و بتوانیم درد ودل آن‌هـــــا را‬ ‫به گوش مسئولین برسانیم که این خود باعث شده تا بتوانیم از‬ ‫این نظر به بهبود مسائل جامعه کمک کنیم این خود بسیار مثمر ثمر‬ ‫برای من به شمار می‌آمد‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬متوجه شدم که برخی از زنان بی‌سرپرست‬ ‫توانایی‌ها و قابلیت‌های بسیار خوبی داشتند که می‌توانستند از‬ ‫همین طریق امرار معاش کنند‪ .‬این مهارت‌ها بسیار گستـــرده‬ ‫و شامل‪ :‬گلدوزی‪ ،‬خیاطی و‪ ...‬مشاغل خانگی می‌شد‪ .‬این زنان‬ ‫نارضایتی کامل از وضعیت موجود بازار داشتند و از وجود‬ ‫محصوالت کارخانه‌ای که با قیمت پایین در بازار عرضه می‌شدند‬ ‫و باعث فروش کم محصوالت دست‌ساز می‌شدند گالیه داشتند‪.‬‬ ‫همچنین فرزندان این افراد بی‌سرپرست یا کم‌درآمد از این‌که‬ ‫در مدرسه از آن‌ها به عنوان مستحق یا مددجو نام‌برده شود‬ ‫خجالت می‌کشیدند و شخصیت آن‌ها تخریب می‌شد‪.‬‬ ‫ایـن افـراد اذعان داشـتند کـه می‌توانند به وسـیله تولیـدات خود‬ ‫امـور زندگـی را بگذرانند و نیازی به کمک دیگران ندارند‪ ،‬به شـرطی‬ ‫کـه بتواننـد ایـن محصـوالت را به فروش برسـانند‪.‬‬ ‫باألخره یک روز درسال ‪ 73‬یک خبر در روزنامه مبتنی‬ ‫بر تشکیل تعاونی اشتغال زنان خواندم‪ .‬این باعث تلنگری‬ ‫دروجودم شد و فکر کردم که می‌توانم برای بانوان منطقه‬ ‫تعاونی‌ای تأسیس کنم‪.‬‬ ‫این طرح بسیار جدیدی بود و من تالش کردم تا بتوانم در‬ ‫استان خراسان اولین زنی باشم که این طرح را در ایران پیاده‬ ‫ایـن کارآفرین کـه کارش را به عنوان رابـط فرهنگی در کمیته امداد خراسـان جنوبی‬ ‫آغـاز کرد‪ ،‬آشـنایی با وضعیـت مددجویان کمیته امـداد و بهزیسـتی از او یک کارآفرین‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫ایـن بانـوی کارآفریـن با تأسـیس شـرکت تعاونی روسـتایی زنان الزهـرا تاکنون‬ ‫زمینـه اشـتغال بیـش از‪ 200‬نفـر را در قالـب تعاونـی و مشـاغل خانگی فراهـم کرده‬ ‫اسـت‪ .‬آنچـه درذیـل می‌خوانیـد گفت‌وگـوی خواندی بـا ایـن کارآفرین تواناسـت‪.‬‬ ‫می‌کنم‪ .‬خوشبختانه این فرصت به من داده شد که در بهمن‌ماه‬ ‫سال ‪ 73‬بتوانیم ‪ 51‬نفر را با ‪ 100‬هزار تومان سرمایه کنار هم‬ ‫جمع کنم و طرح را شروع کنم‪.‬‬ ‫در تاریخ سوم خرداد ‪ 74‬توانستیم شرکت تعاونی روستایی‬ ‫زنان الزهرا را ثبت کنیم و فروشگاه کوچکی راه‌اندازی کردیم و‬ ‫اعضای ما طرح‌های خود را به اجرا گذاشتند‪.‬‬ ‫■ آیا برای راه‌اندازی کار خود تسهیالت خاصی نیز‬ ‫دریافت کرده‌اید؟‬ ‫■ پس از سال اول فعالیت‪ ،‬انجمن تعاونی‌های روستایی‬ ‫مقداری اعتبار در گردش به ما تخصیص داد تا بتوانیم کار‬ ‫خود را پیش ببریم‪ .‬البته هیچ‌کدام از این کمک‌ها بالعوض‬ ‫نبود و ما هیچ‌وقت درخواست کمک از کسی نکردیم بلکه تنها‬ ‫قرض‌الحسنه‌هایی دریافت می‌کردیم و آن‌ها را بازگرداندیم‪ .‬به نظر‬ ‫من یک مشاوره خوب همیشه از هرگونه حمایت مالی بهتر است‪.‬‬ ‫■ آیا در این مسیر بسیج سازندگی نیز به شما کمکی‬ ‫کرده است؟‬ ‫■ من آن زمان مروج جهاد کشاورزی و مددکار اداره‬ ‫سازندگی نیز بودم و درعین‌حال به عنوان رابط بین زنان روستا‬ ‫و کمیته امداد نیز فعالیت می‌کردم‪.‬‬ ‫همچنین یک طرح مشترک درباره گیاهان دارویی با بسیج سازندگی‬ ‫اجرا کردیم و فکر تقطیر گیاهان دارویی مفید روستای خود‬ ‫افتادم و در این طرح‪ ،‬بسیج سازندگی به ما در خرید ابزارآالت و‬ ‫دستگاه‌های موردنیاز کمک کرد‪ .‬این باعث شد روحیه همدلی و‬ ‫همکاری خوبی بین بچه‌های ما به وجود آمد و پیشرفت خوبی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫■ در حال حاضر تعاونی شما در چه شرایطی است؟‬ ‫■ درحال حاضر حدودا ً ششصد نفر عضو تعاونی هستند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫که حدود صد نفر سرپرست خانوار هستند‪ ،‬ما به لطف خدا‬ ‫توانستیم آن فروشگاه کوچک را به ساختمانی ‪ 4۲0‬متری به همراه‬ ‫دفتر کار و تجهیزات دیگر بدل کنیم‪ .‬خوشبختانه فروشگاه ما‬ ‫بسیار بزرگ‌شده و انواع شوینده‪ ،‬مواد بهداشتی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی و ‪ ...‬در فروشگاه ما یافت می‌شود‪.‬‬ ‫قابل‌ذکر است که درحال حاضر‪ ،‬یک کارگاه شیرینی‌پزی نیز‬ ‫داریم که از سال ‪ ۸۲‬توانستیم این کارگاه شیرینی‌پـــــــزی را‬ ‫راه اندازی کنیم و تولید عرقیجات دارویی مانند گالب را هم‬ ‫از خانه خود بنده شروع کردیم وهم اکنون توانستم کارخانه‬ ‫کوچکی در رابطه با تقطیر گیاهان دارویی نیز داشته باشیم‬ ‫همچنین از جدیدترین کارهای ما که چند ماهی است که برروی‬ ‫آن مشغول هستیم بَرک بافی است‪.‬‬ ‫الزم به ذکراست که ما به عنوان‪ ،‬کارگزار بیمه روستا نیز‬ ‫هستیم وزنان و مردان زیادی تحت پوشش بیمه ما قرار دارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‌ها ما یک صندوق قرض‌الحسنه متشکل از ‪ 130‬نفر‬ ‫راه اندازی کردیم تا بتوانیم کمک‌های مالی را نیز به نیازمندان‬ ‫روستا و کسانی که عالقه به شروع کسب‌وکار خوددارند قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫■ در مورد مشاغل خانگی به چه صورتی عمل کرده‌اید؟‬ ‫■ ما از سال ‪ 74‬تاکنون توانستیم برای بیش از دویست نفر در‬ ‫حوزه مشاغل خانگی شغل ایجاد کنیم‪ .‬ابتدا دوره‌های آموزشی‬ ‫برای متقاضیان برگزار می‌کنیم و حتی‌االمکان هزینه کم و قابل‬ ‫پرداختی برای این دوره‌ها در نظر گرفته و حتی برای کسانی که‬ ‫وسع مالی مناسبی برای تقبل هزینه ندارند کمک‌هزینه‌هایی نیز‬ ‫در نظر می‌گیریم‪.‬‬ ‫اکثر کسانی که این دوره‌هارا می‌گذرانند عضو تعاونی هستند‬ ‫اما شرکت در این دوره‌ها برای عموم مردم آزاد است و افراد غیر عضو‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مشاور معماری و شهرسازی‬ ‫کارشناس مناقصات و جذب پروژه‬ ‫مسلط به آفیس و فتوشاپ‬ ‫صبا شیمی آریا‬ ‫کارشناس و کارمند فروش‬ ‫حداقل کارشناسی ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫‪mcdmtose3@gmail.com‬‬ ‫‪estekhdam.info21@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ویراستار ادبی‬ ‫یک موسسه انتشاراتی به تعدادی ویراستار ادبی‬ ‫حرفه ای و با تجربه به تحصیالت فقط در رشته زبان‬ ‫و ادبیات فارسی بصورت دورکاری نیازمند است‪.‬‬ ‫‪me.goharian@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس‪HSE‬‬ ‫دارای مدرک تحصیلی مرتبط در پروژه ساختمانی‬ ‫ترجیحا ساکن غرب تهران‬ ‫‪hsecaany@gmail.com‬‬ ‫شرکت ایتالیایی در صنعت نفت و گاز‬ ‫تایپیست حرفه ای مسلط به نامه نگاری‬ ‫فارسی و انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه کامل همراه با عکس به ایمیل‪:‬‬ ‫‪cheshamcv@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ارشد عمران راه و ترابری‬ ‫راه و ترابری فار غ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی‬ ‫‪hr@rahyabmelal.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسین مشاور راهسازی‬ ‫از مهندسین عمران با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار طراحی‬ ‫مسیر و تقاطع جهت همکاری در دفترمرکزی‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫شرکت پیمانکاری جهت تصدی سمت سرپرست کارگاه‬ ‫پروژه راهسازی واقع در استان کرمانشاه‬ ‫از مهندسین عمران با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار اجرایی‬ ‫مرتبط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫وزارت نیرو ‪ ،‬در راستای راهبرد شایسته گزینی در دولت‬ ‫دوازدهم و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد دارای‬ ‫صالحیت های عمومی و تخصصی خدمتگزاری زیر‬ ‫دعوت به اعالم آمادگی می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن‬ ‫‪ -2‬مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -3‬مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -4‬مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی‬ ‫استان آذربایجان غربی‬ ‫برای کسب اطالع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و همچنین‬ ‫تکمیل فرم درخواست‪ ،‬لطفا از تاریخ ‪ 97/8/5‬لغایت‬ ‫‪ 97/8/18‬به آدرس زیر مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫‪www.moe.gov.ir‬‬ ‫‪skilam1000@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس خانم‬ ‫مسلط به تبلیغات شبکه های مجازی و تولید محتوا‬ ‫آشنا به انگلیسی زیر ‪ 33‬سال‬ ‫تمام وقت ‪ 9‬تا ‪5‬‬ ‫ارسال نمونه کار به‪:‬‬ ‫‪sabaitdeV@gmail.com‬‬ ‫شرکت تولیدی و بازرگانی استخدام می نماید‪:‬‬ ‫سمت‬ ‫تحصیالت‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫(داخلی و خارجی)‬ ‫‪ MBA‬و صنایع‬ ‫مدیر تولید و فنی‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫مسلط به فرآیندهای ماشین سازی (تراش کاری ‪ ،‬ماشین‬ ‫کاری‪ ،‬جوش‪ ،‬رنگ‪ ،‬مونتاژ) و طراحی صنعتی ‪solidwork‬‬ ‫‪ catia‬و قالب های پالستیک‬ ‫سرپرست ‪IT‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫مسلطبهطراحیسایت‪، PHP،HTML،SEO‬شبکهوسختافزار‬ ‫تهران‬ ‫سرپرست تبلیغات‬ ‫گرافیست‬ ‫گرافیک‬ ‫مسلط به فتوشاژ و کورل و تبلیغات‬ ‫عکاسی و تبلیغات فضای مجازی و برندینگ‬ ‫تهران‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Tech@parniansanat.com‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و عربی‬ ‫مسلط به امور بازرگانی خارجی ‪ ،‬فروش و امور اجرایی‬ ‫و مدیریت سیستم و نیروی انسانی‬ ‫تهران‬ ‫خانم ‪ /‬آقا‬ ‫اندیشه‬ ‫آقا‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫شرکت طراحی مهندسی‬ ‫مهندس برق‬ ‫ترجیحا الکترونیک جهت تولید بردهای الکترونیک‬ ‫‪co.job.vacancy@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫(آقا)مسلطبهاتوکد‬ ‫شهریار ‪ -‬منطقه صفادشت‬ ‫تخصص‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫(کارخانهمحدودهاندیشه)‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار نقشه کشی‪ ،‬دفتر فنی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪jobs@ilyacogroup.com‬‬ ‫نقشه کشصنعتی‬ ‫آشنا به ‪ solid‬فوق دیپلم با مهندسی مکانیک‬ ‫کارشناس ارشد سفارشات خارجی‬ ‫دارای مدرک مرتبط ‪،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪،‬قوانین واردات و صادرات‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل و امور ارزی و بانکی‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫‪info_2007@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتتولیدیوبازرگانی‬ ‫تهیه لیست مواد و نقشه شاپ ترجیحا‬ ‫گفت‌وگو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪stcojob@yahoo.com‬‬ ‫نیز می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند‪.‬‬ ‫پس از گذراندن دوره ما به برخی از کسانی که می‌خواهند‬ ‫کسب‌وکار خود را راه اندازی کنند تسهیالتی اختصاص می‌دهیم‬ ‫و کمک‌های مالی برای خرید مواد اولیه و ابزار کار به آن‌ها‬ ‫می‌دهیم و در مرحله آخر بازار فروش که همان فروشگاه است‬ ‫را در اختیارشان می‌گذاریم‪ .‬این افراد هم می‌توانند محصوالت‬ ‫خود را در خانه خود را نیز بفروشند اما ما به آن‌ها می‌گوییم که‬ ‫اگر محصول آن‌ها در خانه‌هایشان فروش نرفت آنرا به فروشگاه‬ ‫خود ما بیاورند و جای دیگر نروند‪.‬‬ ‫رشته‌هایی که زنان روستا در رابطه با آن‌ها فعالیت می‌کنند‬ ‫شامل‪ ،‬پارچه‌بافی سنتی‪ ،‬معرق‌کاری روی چوب و ساقه گندم‪،‬‬ ‫گلدوزی سوزن‌دوزی و ‪ ...‬می‌شود‪ .‬در کارگاه شیرینی‌پزی نیز‬ ‫هفت نفر مشغول ه کار هستند و حقوق می‌گیرند همچنین چند‬ ‫ماهی است که در حوزه بَرک بافی مشغول به فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫■ لطف ًا توضیحاتی نیز درباره بَرک بافی بفرمایید‪.‬‬ ‫■ این صنعت دستی که جزو مشاغل خانگی زنان روستاست‬ ‫بیشتر به نام ساخت پارچه کرکی شناخته می‌شود‪ .‬این پارچه‬ ‫از پشم بز تهیه می‌شود و روند ساخت به این شکل است که‬ ‫زنان روستایی پشم بز را جمع‌آوری کرده‪ ،‬ریسندگی می‌کنند‪،‬‬ ‫سپس می‌بافند و درنهایت یکه محصول کام ً‬ ‫ال دست‌ساز را تولید‬ ‫می‌کنند‪ .‬این پارچه می‌تواند در ساخت کت‪ ،‬پالتو‪ ،‬شال گردن‬ ‫کرکی و ‪ ...‬استفاده شود و خواص بسیار مفیدی از قبیـــــل‬ ‫ضد تعریق بودن و ضد حساسیت بودن دارد‪.‬‬ ‫■ شما فکر می‌کنید چه مزیتی نسبت به دیگران داشتید که‬ ‫توانستید به عنوان کارآفرین معرفی شوید؟‬ ‫■ اول از همه کاری که انجام دادم کاری نو بود و درراستای‬ ‫رفع نیاز مردم انجام شد و اگر من مانند دیگران برای مثال‬ ‫سوپرمارکت تأسیس می‌کردم نمی‌توانستم توقع موفقیت و‬ ‫پیشرفت و استقبال مردم روستا را داشته باشم‪.‬‬ ‫محصوالتی را در فروشگاه قرار می‌دادم که برای اولین بار‬ ‫در روستا عرضه می‌شد و نیاز مردم روستا بود‪ .‬نکته بعدی‬ ‫اعتمادی بود که مردم نسبت به من داشتند چراکه من رابط بین‬ ‫مردم و کمیته امداد بودم و مردم مرا به خوبی می‌شناختند‪ .‬مردم‬ ‫می‌دانستند که اگر من دست به کاری بزنم اول از همه بسیار‬ ‫صادق هستم و تازمانی که کار خود را به نتیجه نرسانم کار را‬ ‫رها نمی‌کنم‪.‬‬ ‫■ هم‌اکنون شما با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می‌کنید‬ ‫و چه توقعاتی از مسئولین دارید؟‬ ‫■ یکی از مشکالت ما بحث مالیات است و مشکل دیگر هم‬ ‫موضوع مجوزهای بهداشتی است‪ .‬البته این نهادهای بهداشتی‬ ‫هم کار درستی انجام می‌دهند‪ ،‬ولی برای مثال در رابطه با زنی‬ ‫که در خانه خود کلوچه می‌پزد همان موارد و استانداردهایی را‬ ‫در نظر می‌گیرند که درباره شیرینی‌پزی‌های خیابانی اهمیت دارد‪.‬‬ ‫حرف اصلی این است که اگر آن زن می‌توانست این موارد را‬ ‫رعایت کند خود یک کارگاه تأسیس می‌کرد و نیازی به شیرینی‬ ‫پختن در خانه خود نداشت!‬ ‫■ پیشنهاد شما به افرادی که می‌خواهند وارد حوزه‬ ‫کارآفرینی شوند چیست؟‬ ‫■ مهم‌ترین توصیه این است که ابتدا این افراد باید نیاز‬ ‫جامعه خود را بشناسند و بازاریابی درستی به وسیله مشورت‬ ‫با بزرگ‌ترها انجام دهند‪ .‬کاری جدید انجام دهند و از انجام‬ ‫ایده‌های تکراری خودداری کنند و ابتدا به ساکن به دنبال انجام‬ ‫کارهای بزرگ نباشند و قدم به قدم و پله به پله حرکت کنند‪.‬‬ ‫مدیر تولید و فنی (تراشکار و طراح)‬ ‫مسلط به فرآیندهای ماشین سازی (تراش کاری‪،‬‬ ‫ماشین کاری‪ ،‬جوش ‪ ،‬رنگ‪ ،‬مونتاژ) و طراحی صنعتی‬ ‫و ‪ catia‬و ‪ solid work‬و قاب های پالستیک‬ ‫دارای تحصیالت (مهندس مکانیک)‬ ‫با سابقه مدیریت تولیدی‬ ‫‪jobs@ilyacogroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت طراحی مهندسی‬ ‫از فار غ التحصیالن دانشگاههای امیرکبیر‪ ،‬تهران‪ ،‬خواجه‬ ‫نصیر‪ ،‬شریف‪ ،‬علم و صنعت در رشته های الکترونیک و‬ ‫کامپیوتر در زمینه برنامه نویسی ‪ C#‬و الکترونیک دیجیتال‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪elit.job.vacancy@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتپیمانکاری‪ ECP‬در زمینهبیمارستانسازی‬ ‫برای فعالیت های زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫اجرای تاسیسات ابنیه بیمارستانی و درمانی‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫با ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫مهندس برق‬ ‫با ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫‪jobsvaep@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫غربی‪،‬ارومیه از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر بصورت تمام وقت‬ ‫با حقوق و مزایای عالی دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫توجه‪ :‬لطفا عنوان شغلی‬ ‫درخواستی را در قسمت موضوع‬ ‫ایمیل وارد نمائید‪.‬‬ ‫‪Receive.email.69@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام دراصفهان‬ ‫برنامه نویس فرانت اند و طراح‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس فرانت اند و طراح ‪UI‬‬ ‫●حرفه ای ‪ ،‬خالق‬ ‫‪Html.css,bootstrap,node js,angular js,Java‬‬ ‫‪scripts , photoshop‬‬ ‫استخدام در البرز‬ ‫یک شرکت و با سابقه در زمینه تعمیرات موبایل و تبلت با شش‬ ‫شعبه ی فعال جهت تکمیل کادر پرسنل خود در استان البرز از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تعمیرکار موبایل و تبلت‬ ‫● با انگیزه و حرفه ای در زمینه ی تعمیر موبایل و تبلت‬ ‫●مسلط به تعویض هارد و ای سی های چسبی‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●توانایی طراحی فرم ها و قالب ها برای ‪web apps‬‬ ‫‪Newtell0557@gmail.com‬‬ ‫●توانایی طراحی فرم ها و قالب برای ‪Mobile apps‬‬ ‫■□■‬ ‫●خالق و با سلیقه● حرفه ای ‪ ،‬با تجربه و دارای نمونه کار قوی‬ ‫استخدام در البرز‪-‬صفادشت کرج‬ ‫●حقوق مکفی ●بیمه●پاداش پایان هر پروژه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@almacard.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام دراصفهان‬ ‫کارشناس تولید محتوا شرکت فیوچر اسکای‬ ‫کارشناس سخت افزار‬ ‫به کارشناس سخت افزار تسلط به سخت افزار و شبکه با‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط و آشنایی کامل با فرآیند ‪Help‬‬ ‫‪ ،Desk‬توانایی کار تیمی‪ ،‬روابط عمومی خوب جهت کار در‬ ‫صفادشت کرج نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫جهت تکمیل نیروی فنی خود در زمینه طراحی وبسایت‬ ‫‪employment@riseco.co‬‬ ‫در استان اصفهان از افراد توانمند واجد شرایط زیر‬ ‫■□■‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام در البرز‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫شرکت مهندسی الگام جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫●تسلط کامل به گوگل وب مستر‬ ‫●تسلط کامل به تکنیک های روز سئو‬ ‫●تسلط کامل به ایجاد بک لینک‬ ‫● آشنایی کامل با وبالگ نویسی‬ ‫● تسلط کافی بر اصول بازاریابی محتوا‬ ‫● آشنایی با سوژه یابی‪ ،‬تیترنویسی و تکنیک های نگارش‬ ‫متن های تبلیغاتی● آشنایی به اصول ‪ UI/UX‬مزیت است‬ ‫●آشنایی با نرم‌افزارهای گرافیکی‬ ‫(‪)illustrator,Photoshop‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر‬ ‫به وبسایت زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.hogller.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در البرز‬ ‫یک شرکت تولیدی محصوالت بهداشتی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫●‪ 1‬نفر خانم‬ ‫● تسلط خوب به زبان انگلیسی●تسلط خوب به فتوشاپ‬ ‫● آشنایی به جامعه مجازی●فعال و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫●افرادی که به موشن گرافی و اینفوگرافی تسلط دارند‬ ‫در اولویت هستند‪●.‬دارای حداقل ‪ ۱‬سال سابقه مرتبط در زمینه‬ ‫البرز‪،‬کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫●مسلط به ‪Web Api and MVC, C#, Asp.Net‬‬ ‫●آشنایی کامل به ‪Entity Framework ORM and‬‬ ‫‪Linq dominate‬‬ ‫آشنایی با ‪Familiar with Repository Pattern‬‬ ‫●آشنایی با معماری و الیه بندی‬ ‫●آشنا با چارچوب های طراحی نظیر ‪Bootstrap‬‬ ‫●آشنا با اصول کاربردپذیری و تجربه کاربری‬ ‫●آشنایی کامل با ‪Database Design‬‬ ‫●تمام وقت‬ ‫برنامه نویس ‪ios‬‬ ‫●مسلط به زبان برنامه‌نویسی ‪Swift‬‬ ‫●تسلط بر محیط برنامه نویسی ‪Xcode‬‬ ‫●آشنایی کامل با مفاهیم ‪Api‬‬ ‫● تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی شی گرا‬ ‫●آشنایی به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫●آشنایی به مفاهیم ‪Google Map API‬‬ ‫●آشنایی ‪Git‬‬ ‫●تمام وقت ‪ /‬پاره وقت ‪ /‬دورکاری‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫تولید محتوا و شبکه های اجتماعی● به همراه نمونه کار‬ ‫‪jobs@elegam.ir‬‬ ‫● حقوق توافقی●بیمه و مزایا‬ ‫■□■‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را با ذکر‬ ‫استخدام در ارومیه‬ ‫عنوان شغلی در موضوع ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان‬ ‫● حداقل تحصیالت فوق دیپلم در رشته های مرتبط ‪IT‬‬ ‫●آقا●حداقل کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)‬ ‫مهارت در‪،office‬مونتاژ و اسمبل کامپیوتر و عیب یابی نرم افزارها‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارمند مالی اداری‬ ‫●مسلط به زبان برنامه نویسی ‪.NET‬‬ ‫●آقا و خانم●‪ 4‬نفر‬ ‫● حداقل تحصیالت فوق دیپلم حسابداری ‪ -‬مدیریت‬ ‫● مسلط به ‪SQL SERVER‬‬ ‫● آشنا به ‪ Excel‬و ‪Word‬‬ ‫●خانم●تسلط به ترجمه متون انگلیسی از الزامات‬ ‫بازرگانی‪-‬مهندسی صنایع ●حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت تکمیل فرم استخدام به‬ ‫این شغل می باشد‪.‬‬ ‫●مسلط به برنامه ‪ excel‬و‪word‬‬ ‫آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند‬ ‫●تسلط کامل به اکسل و ورد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫‪www.people.golrang.com‬‬ ‫●شناخت مناسب از شبکه های اجتماعی و رسانه های‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫تبلیغاتی و مدیریت کردن آنها‬ ‫‪jobs@zagros-grp.com‬‬ ‫استخدام در قزوین‬ ‫■□■‬ ‫استخدام مدیر آی تی به یک نفر مدیر ‪ IT‬با سابقه کار مفید و‬ ‫●داشتن تجربه در زمینه وبالگ نویسی‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در شیراز‬ ‫مرتبط‪ ،‬حداقل مدرک کارشناسی ارشد و حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫● محیط سالم و پویا ‪ ،‬مناسب برای فعالیت شغلی خانم ها‪،‬‬ ‫استخدام نیرو با مدرک کارشناسی حسابداری و آی تی در شیراز‬ ‫کار مفید جهت یک شرکت معتبر در قزوین نیازمندیم‪.‬‬ ‫با مدیریت خانم● پرداخت حقوق از بدو ورود و‬ ‫به یک نفر نیروی خانم با مدرک لیسانس حسابداری و ‪ IT‬و‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به صورت منظم اول هر ماه انجام می گردد‪.‬‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار در یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫●بیمه پس از گذراندن دوره آزمایشی ‪ 3‬ماهه‬ ‫شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪ph.employee.ph@gmail.com‬‬ ‫● امکان رشد و پیشرفت سریع‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪infoshz@kffmills.com‬‬ ‫●دارای توانایی طراحی و گرافیک‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در کیش‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در‬ ‫‪info@rayanics.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در خراسان رضوی‬ ‫استخدام در بوشهر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت نرم افزاری ابتکار فناوران سهند پویا جهت تکمیل کادر‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫شرکت پرتونت بوشهر جهت تکمیل کادر فروش خود در استان‬ ‫فنی خود در استان خراسان رضوی از افراد متعهد واجد شرایط‬ ‫●مسلط به زبان فارسی‪ ،‬نگارش‪ ،‬ویرایش‪ ،‬اینترنت‬ ‫بوشهر از عالقه مندان و واجدین شرایط در حوزه فروش و‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫و ورد و اکسل●آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫بازاریابی نرم افزار دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس دلفی‪:‬‬ ‫●ترجیحا دارای مدرک کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫کارشناس فروش نرم افزار‬ ‫●مبتدی متوسط و حرفه ای‬ ‫● حقوق‪+۱۲00000 :‬بیمه‬ ‫●فن بیان عالی ●روحیه تیمی‬ ‫برنامه نویس اندروید‪:‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫● مسلط به اینترنت و مفاهیم نرم افزار‬ ‫●مبتدی و متوسط‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫● آشنا به مذاکرات تلفنی‬ ‫طراح رابط کاربری‪:‬‬ ‫‪helale_73@yahoo.com‬‬ ‫استان هرمزگان‪،‬کیش از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫■□■‬ ‫●توان برگزاری جلسات مذاکره‬ ‫●طراحی رابط کاربری برای اپ اندروید و ‪ios‬‬ ‫●مسلط به اکسل‬ ‫●طراحی رابط کاربری برای وبسایت‬ ‫الزم به ذکر است افراد استخدام شده ‪ ،‬از حقوق ثابت ‪+‬‬ ‫●تجربه کاربری موبایل و وبسایت ‪UI/UX‬‬ ‫پورسانت ‪ +‬بیمه برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫●ارتباط موثر با ‪ po‬و ارائه پروتوتایپ اولیه به ‪po‬‬ ‫شركت نرم افزارحسابداري محك دربندرعباس از افراد واجد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫و سایر ذینفعان ● پایش رقبای داخلی و خارجی جهت‬ ‫شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد‪.‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ benchmark‬از آنها ● ارائه ایده های به روز جهت پیاده سازی‬ ‫كارشناس پشتيباني نرم افزار‪:‬‬ ‫‪bfpigjob@gmail.com‬‬ ‫نیازمندی های سازمان‬ ‫■□■‬ ‫●حقوق و مزایا‪ :‬به نسبت مهارت و سابقه کاری‬ ‫استخدام در هرمزگان‬ ‫كارشناس پشتيباني نرم افزار‬ ‫●آقا ●مسلط به كامپيوتر‪ ،‬شبكه‪sql ،‬‬ ‫● آشنا به حسابداري● داراي سابقه كاري مرتبط‬ ‫استخدام در سیرجان‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫● استخدام بصورت تمام وقت و پاره وقت‬ ‫شرکت فرا ارتباط مبنا با سابقه ‪ ۱6‬سال فعالیت در حوزه فناوری‬ ‫به ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫● بيمه تامين اجتماعي ودرمان تكميلي براي شخص‬ ‫اطالعات جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در استان‬ ‫‪kazemdorjvar@gmail.com‬‬ ‫وافرادتحت تكفل‬ ‫کرمان‪ ،‬شهر سیرجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫■□■‬ ‫● حقوق ثابت پاداش بهره وري باتوجه به شاخص هاي‬ ‫استخدام در خراسان رضوی‬ ‫عملكردباشرايط مناسب● آموزش رايگان مهارتهاي الزم‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش‬ ‫شرکت پارس ترجمه جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان‬ ‫● فرصتهايارتقاوپيشرفتكاريدرمحيطكاريسالموپويا‬ ‫● روابط عمومی باال●انگیزه و پشتکار‬ ‫رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫واجدين شرايطميتوانند رزومهخود رابه آدرسايميل زير ارسالنمايند‪.‬‬ ‫● توانایی برنامه ریزی● متعهد و مسئولیت پذیر‬ ‫مسئول کامپیوتر‬ ‫‪bnd.mahaksoft@gmail.com‬‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫فعالیت در حوزه آی تی مزیت محسوب می گردد‬ ‫●‪ 1‬نفر‬ ‫■□■‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫متخصص شبکه های اجتماعی‬ ‫استخدام در یزد‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫●‪ 1‬نفر‬ ‫متخصص تست نفوذ وب‪/‬شبکه‪ /‬موبایل‬ ‫‪info@faratelecom.ir‬‬ ‫متخصص تبلیغات و برندسازی‬ ‫شرکت پیشگامان کی پاد جهت تکمیل کادر خود در استان یزد‬ ‫●‪ 1‬نفر‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫به مسئول ‪ it‬و آمار مسلط به شبکه و آشنا به نرم افزارهای‬ ‫مسئول تولید محتوا‬ ‫● مسلط به ابزارها و روش های تست نفوذ برنامه های‬ ‫●‪ 1‬نفر‬ ‫● کاربردی تحت وب و موبایل و شبکه‬ ‫پخش و توزیع و سفارش گیری آنالین در شرکت های پخش‬ ‫برنامه نویس مسلط به وردپرس‬ ‫● توانایی کشف آسیب پذیری و مستند سازی قوی‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در شیراز‬ ‫مواد غذایی با مزایای توافقی در شرکت مهر گستر کاالرسان‬ ‫‪php ، sql ، laravel ، Asp.net‬‬ ‫●دارای مدرک مرتبط ●دارای مهارت برنامه نویسی در یکی‬ ‫اندیشه نوین در شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫●‪ 2‬نفر‬ ‫از زبان های اسکریپت نویسی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و سوابق کاری‬ ‫● داشتن روحیه تیمی●خالق و با انگیزه‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫●تعهد اخالقی● حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری‬ ‫‪andishe.mpap@yahoo.com‬‬ ‫‪parstarjome.1@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی مرتبط کامپیوتر‪،‬صنایع و مدیریت‬ ‫استخدام در فارس‬ ‫استخدام در فارس‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان‬ ‫شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل‬ ‫●متعهد و مسئولیت پذیر در ‪ Deadline‬پروژه ها‬ ‫فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کادر خود در استان فارس در شیراز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫کارمند ‪IT‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫●آقا و خانم●‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناس ‪.NET‬‬ ‫‪jobs@kaipod.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات● مهارت کافی در زبان انگلیسی‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطاعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئيس سازمان سنجش خبرداد‬ ‫سرپرست دانشگاه آزاد خبر داد‪:‬‬ ‫لغو ثبت نام بیش از ‪ ۴‬هزار متقاضی‬ ‫ذخيره پزشکی دانشگاه آزاد‬ ‫سرپرســـت دانشـــگاه آزاد گفـــت‪:‬‬ ‫ثبـــت نـــام ‪ ۴‬هـــزار و ‪ ۲۶۹‬نفـــر از‬ ‫متقاضیــان ذخیــره رشــته هــای پزشــکی‬ ‫ایـــن دانشـــگاه ملغـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت‪ ،‬محمـــد‬ ‫مه ــدی طهرانچ ــی در توضی ــح سرمنش ــا‬ ‫مش ــکالت پذیرفت ــه ش ــدگان رش ــته‌های‬ ‫پزشـــکی و پیراپزشـــکی دانشـــگاه آزاد‬ ‫گفـــت‪ :‬هـــر ســـال ایـــن دانشـــگاه بـــرای‬ ‫رشـــته‌های پزشـــکی ســـه بـــار تکمیـــل‬ ‫ظرفیـــت اعـــام می‌کـــرد و در هیـــچ‬ ‫ســـالی ظرفیـــت خـــود را بـــه یکبـــاره‬ ‫تکمیـــل نمی‌کـــرد در حالیکـــه شـــورای‬ ‫عال ــی س ــنجش و پذی ــرش امس ــال تنه ــا‬ ‫ی ــک ب ــار اج ــازه تکمی ــل ظرفی ــت را ب ــه‬ ‫دانشـــگاه آزاد داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مرحلــه تکمیــل ظرفیــت دانشــگاه آزاد ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۸۴‬نفــر ظرفیــت‬ ‫اعـــام شـــد کـــه تنهـــا ‪ ۴‬هـــزار و ‪ ۱۳۶‬نفـــر ثبـــت نـــام کردنـــد در نتیجـــه ‪ ۸‬هـــزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫نف ــر ظرفی ــت خال ــی باق ــی مان ــد‪ .‬ب ــه همی ــن دلی ــل مق ــرر ش ــد واح ــد ه ــای دانش ــگاهی‬ ‫برحس ــب اولوی ــت ذخی ــره ثب ــت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫سرپرســـت دانشـــگاه آزاد عنـــوان کـــرد‪ :‬در ایـــن مرحلـــه بایـــد ‪ ۵‬هـــزار و ‪ ۶۹۰‬نفـــر‬ ‫پذیرفتــه می‌شــدند امــا از آنجایــی کــه در مرحلــه نخســت ‪ ۱۸‬هــزار نفــر ظرفیــت اعــام‬ ‫شــد و ‪ ۴‬هــزار نفــر ثبــت نــام کردنــد بنابرایــن بایــد تعــدادی بیشــتر از ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۶۹۰‬نفــر‬ ‫اع ــام م ــی ش ــد ت ــا دانش ــجو ب ــه تع ــداد کاف ــی ثب ــت ن ــام کنن ــد ب ــه همی ــن دلی ــل ح ــدود‬ ‫‪ ۴۸‬ه ــزار نف ــر در س ــه ردی ــف ذخی ــره ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬در ای ــن مرحل ــه ظرفی ــت اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫اف ــرادی ک ــه در ای ــن مرحل ــه پذیرفت ــه ش ــدند ذخی ــره هس ــتند‪.‬‬ ‫طهرانچــی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن مرحلــه بــه واحدهــا تا کیــد شــد برحســب ظرفیــت‬ ‫خــود ذخیــره ثبــت نــام کننــد امــا برخــی از واحدهــا خطــا کــرده و بــدون در نظــر گرفتــن‬ ‫ظرفیــت‪ ،‬تمامــی دانشــجویان مراجعــه کننــده را ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه ‪ ۲۲‬ه ــزار نف ــر از ذخیره‌ه ــا اع ــام کردن ــد ک ــه در ص ــورت‬ ‫قبولـــی تمایـــل دارنـــد در دانشـــگاه آزاد ادامـــه تحصیـــل دهنـــد‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬از‬ ‫آنج ــا ک ــه نبای ــد رتب ــه و نم ــره ت ــراز اف ــراد جاب ــه ج ــا ش ــود دانش ــگاه ناچ ــار ش ــد تمام ــی‬ ‫دانش ــجویان پزش ــکی را مج ــددا باتوج ــه ب ــه رش ــته محل‌ه ــا جاب ــه ج ــا کن ــد ل ــذا اف ــراد‬ ‫جاب ــه ج ــا ش ــدند و لیس ــتی جدی ــد ب ــا رش ــته‌ و مح ــل متف ــاوت ایج ــاد و در نتیج ــه‬ ‫رش ــته مح ــل برخ ــی از پذیرفت ــه ش ــدگان تغیی ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫سرپرس ــت دانش ــگاه آزاد ب ــا بی ــان اینک ــه نکت ــه حائ ــز اهمی ــت در ای ــن تغیی ــرات‬ ‫رعای ــت عدال ــت ب ــود‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــا اع ــام ظرفی ــت ‪ ۵‬ه ــزار و ‪ ۶۹۰‬نف ــر‪ ،‬تنه ــا ه ــزار‬ ‫و ‪ ۸۸۵‬نف ــر ثب ــت ن ــام کردن ــد‪ .‬اع ــام ظرفی ــت و تکمی ــل ف ــرم توس ــط اف ــراد ب ــه معن ــای‬ ‫پذی ــرش در دانش ــگاه نیس ــت‪.‬‬ ‫طهرانچـــی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در حـــال حاضـــر از ‪ ۸‬هـــزار و ‪ ۹۰۷‬نفـــر ظرفیـــت‬ ‫پزشـــکی دانشـــگاه آزاد حـــدود ‪ ۲‬هـــزار و ‪ ۸۸۶‬نفـــر خالـــی اســـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه تع ــداد پذیرفت ــه ش ــدگانی ک ــه ثب ــت ن ــام آنه ــا ملغ ــی ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ ۴ :‬هــزار و ‪ ۲۶۹‬نفــر از ذخیره‌هــا ثبــت نــام کردنــد کــه ثبــت نــام آنهــا ملغــی شــد‬ ‫و دانشــگاه بــا تمــام تــوان بــه دنبــال حــل مشــکالت پذیرفتــه شــدگان اســت‪.‬‬ ‫دعوت به همكاری‬ ‫بيمارستان صارم‬ ‫جهت تكمیل نیروی انسانی از همكاران ذیل دعوت به همكاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس علوم تغذیه (خانم)‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار مرتبط در بیمارستان‬ ‫‪ -2‬کارشناس مکانیك ‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه كار در زمینه تعمیر و نگهداری موتور‬ ‫خانهصنعتی‬ ‫‪ -3‬تکنســین فنی درای وال و كناف و ســقفهای كاذب با حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار‬ ‫مفید‬ ‫‪ -4‬دستیار دندانپزشکی (خانم) با حداقل دو سال سابقه كار مفید‬ ‫شماره تماس‪ 4702 :‬داخلی های ‪2273-2255‬‬ ‫پست الكترونیك‪cv@sarem.org :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اخذ تصميمات مهم درباره آزمون سراسری سال ‪۹۸‬‬ ‫پذیرش در هفته آینده (این هفته ) با حضور اعضای شورا‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد‪ :‬در‬ ‫این جلسه دو دستور کار مطرح می شود که یکی از آنها‬ ‫مربوط به شرکت دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش‬ ‫در کنکور ‪ ۹۸‬و دیگری مربوط به میزان تاثیر سوابق‬ ‫تحصیلی و معدل داوطلبان در کنکور ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه بر اساس بند ‪ ۶‬الف‬ ‫مصوبه شورای سنجش و پذیرش در تاریخ ‪ ۲۶‬شهریور‬ ‫‪ ۹۷‬دانش‌آموزان دیپلمه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش‬ ‫رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تشکیل جلسه‬ ‫شورای سنجش و پذیرش دانشجو با دو دستور کار برای‬ ‫تصمیم گیری درباره آزمون سراسری سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫جلسه ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫برگزار شد و جمع بندی نظرات نمایندگان و بررسی‬ ‫موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ‪ ۹۸‬قرار شد‬ ‫که شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه‬ ‫فوق العاده بدهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جلسه فوق العاده شورای سنجش و‬ ‫مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد‬ ‫فراگير پیام نور تمدید شد‬ ‫رئی ــس مرک ــز آزم ــون دانشـــگاه پیـــام نـــور از تمدی ــد‬ ‫مهل ــت ثبت‌ن ــام آزم ــون كارشناس ــی ارش ــد فراگی ــر ای ــن‬ ‫دانش ــگاه ت ــا ‪ 12‬آب ــان خب ــر داد‪.‬‬ ‫دانش ــگاه ته ــران از طری ــق آیی ــن نام ــه اس ــتعدادهای‬ ‫درخش ــان ب ــرای س ــال تحصیل ــی ‪ ۹۹-۹۸‬دانش ــجوی‬ ‫ب ــدون آزم ــون کارشناس ــی ارش ــد پذی ــرش م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬مهل ــت ثب ــت ن ــام ب ــرای پذی ــرش‬ ‫در دوره ه ــای کارشناس ــی ارش ــد ب ــدون آزم ــون دانش ــگاه‬ ‫ته ــران آغ ــاز ش ــده و ت ــا ‪ ۱۵‬آب ــان م ــاه ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫دانشــگاه تهــران بــا اســتناد بــه آییــن نام ‌ههــای شــورای‬ ‫هدای ــت اس ــتعداد درخش ــان وزارت عل ــوم و مصوب ــات‬ ‫شــورای آموزشــی دانشــگاه بــرای ســال تحصیلــی ‪۹۸-۹۹‬‬ ‫(حمل و نقل دریایی)‬ ‫پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون‬ ‫در دانشگاه تهران‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری عمومی ‪ ۴۵‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫در فعالیت­‌های خاص دانشجویی به تشخیص‬ ‫هیات رئیسه دانشگاه­‌های علوم پزشکی‪ ،‬سقف ساعت‬ ‫مجاز فعالیت دانشجویی حداکثر تا ‪ ۱۰۰‬ساعت در‬ ‫ماه و مبلغ ‪ ۵۰‬هزار ریال به ازاء هر ساعت فعالیت «کار‬ ‫دانشجویی» قابل افزایش است‪.‬‬ ‫تمامــی رشــته‌هایی کــه از طریــق آزمــون سراســری پذیــرش‬ ‫دانش ــجو دارد ب ــه ص ــورت م ــازاد ب ــر ظرفی ــت و ب ــا رعای ــت‬ ‫کام ــل مق ــررات مرب ــوط دانش ــجو می‌پذی ــرد‪.‬‬ ‫از بی ــن دانش ــجویان ورودی س ــال ‪ ۹۴‬ک ــه ج ــزء ‪ ۱۵‬درص ــد‬ ‫برت ــر دانش ــگاه ته ــران ب ــوده و ی ــا دارای رتبه‌ه ــای ی ــک ت ــا‬ ‫س ــه از دانش ــگاه‌های مش ــمول ای ــن فراخ ــوان هس ــتند در‬ ‫متقاضیــان بایــد بــه ســامانه جامــع آموزش دانشــگاه‬ ‫ته ــران (‪ )ut.ac.ir.http://ems۱‬مراجع ــه و نس ــبت ب ــه ثب ــت‬ ‫درخواســت و بارگــذاری فــرم تقاضــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیـــان می‌تواننـــد بـــرای اطـــاع از شـــرایط و‬ ‫نحـــوه ثبت‌نـــام‪ ،‬دانشـــگاه‌های مشـــمول فراخـــوان و‬ ‫س ــایر اطالع ــات تکمیل ــی ب ــه وب ــگاه معاون ــت آموزش ــی‬ ‫دانش ــگاه ته ــران ب ــه آدرس ‪http://academics.ut.ac.ir‬‬ ‫مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مواد غذایی‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود دعوت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ارشد حسابرسی داخلی‬ ‫آقا‬ ‫حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط ‪ ،‬رشته تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد حسابداری‬ ‫آشنا با مفاهیم ارزیابی ریسک ‪ ،‬آشنا با تجزیه و تحلیل صورت های مالی‬ ‫آشنا با ارزیابی سیستم‪ ،‬آشنایی به استانداردهای حسابداری‪ ،‬آشنایی به قانون مالیاتی‪ ،‬آشنایی به قانون تجارت‬ ‫آشنایی به استانداردهای حسابرسی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫کارشناس خبر‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫رشته تحصیلی روزنامه نگاری – مدیریت رسانه‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنایی به اصول روزنامه نگاری(خبرنویسی‪،‬گزارش نویسی و مصاحبه)‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس رسانه‌های دیجیتال‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫رشته تحصیلی گرافیک‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬توانایی کار با نرم افزار های طراحی و گرافیک‬ ‫به همکاری می نماید‬ ‫لیسانس ‪ /‬فوق لیسانس صنایع غذایی‬ ‫فقط آقا ‪ -‬جهت کار در ‪ 2‬شیفت (شب و روز)‬ ‫‪factory.resume2018@gmail.com‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪cv.jobopp@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در معادن سنگ تزئینی‬ ‫نیازمند چند کارمند خانم جهت انجام امور حقوقی‬ ‫حسابداری دفتری ‪ ،‬رشته های حقوق بازرگانی ‪ ،‬حسابداری‬ ‫‪Ytmp.common@gmail.com‬‬ ‫اداره کل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬میزان مبلغ «کار دانشجویی»‬ ‫دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال‬ ‫تحصیلی جدید را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت‬ ‫بهداشت (مفدا)‪ ،‬بر اساس اعالم اداره کل دانشجویی‬ ‫وزارت بهداشت و با توجه به اهمیت مشارکت‬ ‫دانشجویان در فعالیت‌های دانشجویی و در راستای‬ ‫اجرای ماده ‪ ۴‬و ‪ ۵‬آیین نامه فعالیت‌های دانشجویی‪،‬‬ ‫مبلغ هر ساعت فعالیت کار دانشجویی در سال‬ ‫تحصیلی جدید‪ ،‬برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و‬ ‫پایین تر ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال است‪.‬‬ ‫همچنین مبلغ هر ساعت فعالیت « کار دانشجویی»‬ ‫در سال تحصیلی جدید برای مقاطع تحصیلی‬ ‫برای سال تحصيلی آینده صورت می گيرد؛‬ ‫افراد بشرح زیر را به همکاری دعوت می نماید‪:‬‬ ‫آ گهی استخدام شرکت یگانه تجارت مهر پارس‬ ‫مبالغ «کار دانشجویی» دانشجویان علوم پزشکی‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬اعالم شد‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس‪ ،‬بهن ــوش س ــلیم بهرام ــی رئی ــس‬ ‫مرکـــز آزمـــون دانشـــگاه پیـــام نـــور بـــا اعـــام تمدیـــد‬ ‫مهل ــت ثب ــت ن ــام آزم ــون کارشناس ــی ارش ــد فراگی ــر ای ــن‬ ‫دانش ــگاه گف ــت‪ :‬ب ــه منظ ــور فراه ــم ک ــردن تس ــهیالت‬ ‫بیشـــتر بـــرای داوطلبانـــی کـــه تـــا ‪ 6‬آبـــان مـــاه بـــرای‬ ‫ثبت‌ن ــام اق ــدام نکرده‌ان ــد‪ ،‬مهل ــت ثبت‌ن ــام و ش ــرکت‬ ‫در آزم ــون کارشناس ــی ارش ــد فراگی ــر دانش ــگاه پی ــام ن ــور‬ ‫بهم ــن م ــاه س ــال ‪(1397‬نوب ــت نوزده ــم) تمدی ــد ش ــد‬ ‫و متقاضی ــان ت ــاروز ش ــنبه ‪ 12‬آب ــان م ــاه س ــال ج ــاری‬ ‫فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش‬ ‫نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫شـــایان ذکـــر اســـت‪،‬متقاضیان مـــی تواننـــد بـــرای‬ ‫دریافـــت اطالعـــات بیشـــتر بـــه ســـایت ســـازمان‬ ‫ســـنجش بـــه نشـــانی ‪ www.sanjesh.org‬مراجعـــه‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫مهندس معدن خبره‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دستور دیگر جلسه نیز بررسی میزان تاثیر قطعی یا مثبت‬ ‫سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور ‪ ۹۸‬است که با‬ ‫توجه به نظراتی که در کمیسیون آموزش مجلس شورای‬ ‫اسالمی مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫از سوی اداره کل دانشجویی؛‬ ‫رئيس مرکز آزمون دانشگاه خبر داد‬ ‫شرکت تولیدی محصوالت سلولزی بهداشتی‬ ‫‪estekhdam1386@gmail.com‬‬ ‫می توانند در آزمون سراسری شرکت کنند و با توجه به‬ ‫تغییرات نظام آموزشی دوران تحصیل این افراد با سایر‬ ‫داوطلبان به یک اندازه شده است و همچنین کاردانی‬ ‫پیوسته حذف شده و نیاز است درباره نحوه شرکت این‬ ‫داوطلبان تصمیمگیری شود‪.‬‬ ‫خدایی یادآور شد‪ :‬کمیسیون آموزش و وزارت آموزش‬ ‫و پرورش درباره این مصوبه شورای سنجش و پذیرش‬ ‫نظرات مکتوب خود را ارائه داده اند که این موضوع نیز در‬ ‫جلسه شورای سنجش و پذیرش مطرح می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حداقل لیسانس شیمی یا میکروبیولوژی‬ ‫و یا مدیریت صنعتی‬ ‫استخدام مهندسی سیستم یاس ارغوانی‬ ‫ترجیحا ساکن شرق و جنوب شرق تهران‬ ‫مهندسی سیستم یاس ارغوانی جهت تکمیل کادر خود در استان های آذربایجان شرقی‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان ‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬همدان ‪ ،‬خوزستان و قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫آقا و خانم با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس‬ ‫شرایط احراز‬ ‫استان ‪ ‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪۱‬‬ ‫پشتیبان‬ ‫آقا‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۷۰‬به بعد‬ ‫مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم‬ ‫آشنا به ‪ ICDL‬و روابط عمومی قوی و داشتن فن بیان و ظاهر مناسب و توانایی انجام‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت زمان‬ ‫استان آذربایجان شرقی‬ ‫یزد‬ ‫کرمان‬ ‫قزوین (آبیک)‬ ‫‪۲‬‬ ‫تحلیل گر کسب‬ ‫و کار‬ ‫آقا‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۶۵‬به بعد‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مدیریت ‪ ،‬صنایع‬ ‫توانایی تجزیه تحلیل باال قدرت رهبری سیستم برخورداری از مهارت های کامپیوتر و‬ ‫آشنا به ‪ICDL‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫استان آذربایجان شرقی‬ ‫‪۳‬‬ ‫مسئول کارگاه‬ ‫آقا‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۶۵‬به بعد‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مدیریت‪ ،‬کامپیوتر ‪ ،‬صنایع ‪ ،‬برق‬ ‫حداقل یک سال سابقه سرپرستی‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش استان همدان (آقا)‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۶۵‬به بعد‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مدیریت و صنایع حداقل ‪ ۲‬سال سابقه مرتبط‬ ‫همدان‪ ‬‬ ‫خوزستان‬ ‫معاون مرکز‬ ‫آقا‬ ‫‪info@cheshmak.com‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪۴ ‬‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۶۰‬به بعد‬ ‫مدرک تحصیلی فوق لیسانس و لیسانس مدیریت‪ ،‬کامپیوتر ‪ ،‬صنایع‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال سابقه مدیریت‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به رزومه هایی که بدون ذکر عنوان شغلی باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr@sys-yaas.com‬‬ ‫قم‬
‫رحلت رسول ا کرم (ص)‪ ،‬شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد‬ ‫شنبه ‪ 12‬آبان‪ 24 -1397‬صفر ‪ 3 -1440‬نوامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1128‬‬ ‫تا ‪ 20‬آبان ماه‬ ‫مهلت ثبت نام هيئت علمی دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی تمدید شد‬ ‫مع ــاون آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی‬ ‫دانشــگاه آزاد اســامی از تمدیــد مهلــت ثبــت­نــام‬ ‫فراخ ــوان ج ــذب هیئ ــت علم ــی س ــال ‪ 97‬ای ــن‬ ‫دانش ــگاه ت ــا روز یکش ــنبه ‪ 20‬آب ــان م ــاه خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش دانش ــگاه آزاد‪،‬علیرض ــا رهای ــی‬ ‫معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه‬ ‫آزاد گف ــت‪ :‬کلی ــه متقاضی ــان م ــی ­توانن ــد ت ــا‬ ‫ســاعت ‪ 20 ، 24‬آبــان بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع‬ ‫دانش ــگاه ب ــه آدرس ‪ https://sajed.iau.ir‬و‬ ‫مطالع ــه دقی ــق قوانی ــن و مق ــررات مربوط ــه نس ــبت‬ ‫ب ــه ثب ــت­ن ــام در فراخ ــوان اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه اس ــتان ه ــای ته ــران‪،‬‬ ‫مازن ــدران و س ــمنان دارای بیش ــترین متقاض ــی هس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬تاکن ــون بی ــش از‪ 3140‬نف ــر‬ ‫ت نــام کــرده انــد کــه از ایــن تعــداد ‪ 578‬مربــوط بــه رشــته هــای‬ ‫در رشــت ­ه هــای مختلــف ثب ـ ­‬ ‫پزش ــکی و ‪ 2562‬تع ــداد رش ــته­ ه ــای غیرپزش ــکی هس ــتند‪.‬‬ ‫مع ــاون آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی دانش ــگاه آزاد اس ــامی اظه ــار ک ــرد‪ :‬در‬ ‫فراخ ــوان ج ــذب هیئ ــت علم ــی امس ــال رش ــته ه ــای نظی ــر بیوفیز ی ــک‪ ،‬نان ــو بیوتکنول ــوژی‪،‬‬ ‫مطالع ــات زن ــان و خان ــواده و سیاس ــتگذاری فرهنگ ــی ب ــا در نظ ــر گرفت ــن نیازه ــای موج ــود‬ ‫در واحده ــا‪ ،‬آین ــده نگ ــری در نظ ــام آموزش ــی دانش ــگاه آزاد اس ــامی‪ ،‬ایج ــاد رش ــته­ ه ــای‬ ‫ش ه ــای پژوهش ــی و واحده ــای مه ــم دانش ــگاهی‬ ‫جدی ــد و ب ــا توج ــه ب ــه پیش ــنهادات بخ ـ ­‬ ‫اع ــام ش ــد ­ه اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬دانش ــگاه آزاد اس ــامی ی ــک مس ــئولیت مل ــی دارد ک ــه در چارچ ــوب‬ ‫اهــداف عالیــه مطــرح شــده در ســند چشــم انــداز نظــام‪ ،‬برنامــه ر یــزی الزم جهــت تربیــت‬ ‫نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز را م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫ت نــام‬ ‫معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی بــا تأ کیــد بــر اینکــه بعــد از پایــان مهلــت ثبـ ­‬ ‫امــکان ویرایــش متقاضیــان فراهــم خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اضافــه شــدن تعــداد‬ ‫ً‬ ‫‪ 77‬رشــته جدیــد بــه ‪ 661‬اعــام نیــاز اولیــه فراخــوان‪ ،‬کلیــه متقاضیــان مـی­ تواننــد مجــددا‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه مذکــور از وضعیــت رشــته هــای مــورد نیــاز اطــاع یابنــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫عضو کميسيون بهداشت مجلس‪:‬‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی با کمبود‬ ‫هيئت علمی مواجه هستند‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت مجل ــس گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه کمب ــود عض ــو هیئ ــت‬ ‫علم ــی در دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی بهت ــر ب ــود اس ــاتید برجس ــته از ش ــمول قان ــون من ــع‬ ‫بکارگی ــری بازنشس ــتگان مس ــتثنی می‌ش ــدند‪.‬‬ ‫محمدحس ــین قربان ــی درگف ــت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت‪ ،‬در رابط ــه ب ــا اظه ــارات‬ ‫مس ــئوالن وزارت بهداش ــت مبن ــی ب ــر ممنوعی ــت بکارگی ــری اس ــاتید بازنشس ــته در‬ ‫دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس قان ــون مجل ــس بکارگی ــری بازنشس ــتگان‬ ‫ممن ــوع ش ــده و بازنشس ــتگان بای ــد ه ــر چ ــه س ــریع ت ــر پس ــت خ ــود را ت ــرک کنن ــد؛ البت ــه‬ ‫اعض ــای هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه ه ــا دارای قان ــون خ ــاص هس ــتند و ب ــر اس ــاس مرتب ــه و‬ ‫رتب ــه دانش ــگاهی س ــن بازنشس ــتگی آنه ــا تعیی ــن م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم آس ــتانه اش ــرفیه در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬قان ــون من ــع‬ ‫بکارگیــری بازنشســتگان ضعــف داشــته و بهتــر بــود همانطــوری کــه وزرا‪ ،‬معاونــان رییــس‬ ‫جمه ــور و جانب ــازان ب ــاالی ‪ 50‬درص ــد از ای ــن قان ــون مس ــتثنی ش ــدند اس ــاتید برجس ــته در‬ ‫س ــایر دانش ــگاه ه ــا نی ــز مس ــتثنی م ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫وی ب ــا انتق ــاد از اینک ــه در دانش ــگاه‌های عل ــوم پزش ــکی ب ــا کمب ــود عض ــو هیئ ــت‬ ‫علم ــی رو ب ــرو هس ــتیم‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬تع ــداد اعض ــای هیئ ــت علم ــی مح ــدود اس ــت و از‬ ‫س ــویی اس ــاتید بازنشس ــته کول ــه ب ــاری از عل ــم‪ ،‬تجرب ــه و تخص ــص را ب ــه دوش م ــی کش ــند‬ ‫بنابرای ــن نبای ــد دانش ــگاه ه ــا را از وج ــود آنه ــا مح ــروم ک ــرد‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده م ــردم در مجل ــس ده ــم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬البت ــه از اج ــرای قان ــون من ــع بکارگی ــری‬ ‫بازنشس ــتگان نی ــز نمی‌ت ــوان س ــرپیچی ک ــرد و بای ــد فض ــا را ب ــرای اس ــاتید و دانش ــمندان‬ ‫ج ــوان ب ــاز ک ــرد ت ــا خ ــاء اس ــاتید بازنشس ــته پ ــر ش ــود‪.‬‬ ‫دانشگاه‌ها به دلیل نبود سهمیه استخدامی‬ ‫نتوانسته‌اند اعضای هیئت علمی جدید را جذب کنند‬ ‫قربان ــی ب ــا انتق ــاد از اینک ــه دانش ــگاه ه ــا ب ــه دلی ــل نب ــود س ــهمیه اس ــتخدامی نتوانس ــته‬ ‫ان ــد اعض ــای هیئ ــت علم ــی جدی ــد را ج ــذب کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬متاس ــفانه در بس ــیاری از‬ ‫رشــته هــای علــوم پزشــکی بــا کمبــود اســتاد و عضــو هیئــت علمــی رو بــرو هســتیم در ایــن‬ ‫رابطــه نیــاز اســت دانشــگاه هایــی کــه کمبــود نیــروی انســانی را احســاس مــی کننــد بــرای‬ ‫اخــذ مجــوز جــذب و اســتخدام نیــروی هیئــت علمــی تــاش وافــری داشــته باشــند تــا بــا‬ ‫بازنشس ــتگی نیروه ــای متخص ــص بت ــوان کمبوده ــا و نواق ــص را رف ــع ک ــرد‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬اف ــزود‪ :‬دانش ــگاه ه ــا‬ ‫بای ــد برنام ــه ر ی ــزی بلندمدت ــی را ب ــرای ورود و خ ــروج نیروه ــا و ج ــذب اعض ــای هیئ ــت‬ ‫علم ــی داش ــته باش ــند در ای ــن رابط ــه داش ــتن برنام ــه م ــی توان ــد بس ــیاری از مش ــکات ای ــن‬ ‫ح ــوزه را رف ــع کن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ملی نفت اعالم کرد؛‬ ‫تمدید مهلت درخواست استرداد وجه‬ ‫ثبت‪‎‬نام آزمون استخدامی نفت‬ ‫اطاعی ــه تمدی ــد مهل ــت ثب ــت درخواس ــت اس ــترداد وج ــوه ثبت‌نام ــی داوطلب ــان‬ ‫آزم ــون اس ــتخدامی وزارت نف ــت منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬شـرکت ملـی نفـت ایـران در اطاعیـه‌ای اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«به اطاع داوطلبان آزمون اسـتخدامی سـال ‪ ۹۶‬شـرکت‌های تابعه وزارت نفت که تاکنون‬ ‫موفـق بـه ثبـت اطاعـات کارت بانکـی و شـماره شـبای حسـاب خـود (بـرای اسـترداد وجـه‬ ‫ثبت‌نـام آزمـون) در پایـگاه اطلاع رسـانی آزمـون بـه نشـانی ‪http://azmoon.nioc.ir‬‬ ‫نشـده‌اند‪ ،‬می‌رسـاند مهلـت ثبـت اطاعـات بانکـی تـا پایـان روز شـنبه ‪ ۱۲‬آبان‌مـاه تمدیـد‬ ‫می‌شـود‪».‬‬ ‫در ای ــن اطاعی ــه تاکی ــد ش ــده اس ــت‪« :‬در ص ــورت ثب ــت نک ــردن اطاع ــات حس ــاب‬ ‫بانک ــی در موع ــد تعیی ــن ش ــده‪ ،‬مس ــئولیت ع ــدم اس ــترداد وج ــه ثبت‌ن ــام به‌عه ــده‬ ‫داوطل ــب خواه ــد ب ــود‪».‬‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نيروهای مسلح اعالم کرد‬ ‫نحوه محاسبه دوران سربازی در جبهه برای دریافت تسهيالت‬ ‫ریی ــس اداره س ــرمایه انس ــانی‬ ‫س ــرباز س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح از‬ ‫احتس ــابس ــهچه ــارممع ــادل‪ ۷۵‬درص ــد‬ ‫م ــدت خدم ــت وظیف ــه عموم ــی‬ ‫س ــربازان دوران جن ــگ ب ــه عن ــوان‬ ‫خدم ــت داوطلبان ــه خب ــر داد‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی در گفت‌وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬درباره نحوه احتساب‬ ‫مدت حضور سربازان در جبهه برای‬ ‫بهره مندی از تسهیات رزمندگی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در قانون یکسری تسهیات‬ ‫مانند تسهیات مربوط به کنکور و ‪...‬‬ ‫برای رزمندگان داوطلب پیش‌بینی‬ ‫شده است که این امر سبب نارضایتی‬ ‫برخی از افرادی شده بود که دوران‬ ‫مدت خدمت سربازی خود را به جبهه‌های جنگ‬ ‫تحمیلی گذرانده بودند که در همین راستا ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح در دی ماه سال ‪ ۸۸‬اباغیه‌ای‬ ‫صادر کرد که بر اساس آن سه چهارم مدت خدمت‬ ‫سربازی این افراد نیز به عنوان خدمت سربازی‬ ‫داوطلبانه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سربازانی که از سوی ارتش‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران انقاب اسامی‪ ،‬کمیته‪ ،‬شهربانی‪،‬‬ ‫ژاندارمری و وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی‬ ‫سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس‬ ‫اعزام شده اند‪ ،‬مشمول این اباغیه هستند‪ ،‬گفـت ‌‪:‬‬ ‫این افراد می‌توانند از تسهیاتی که برای خدمت‬ ‫سربازی داوطلبانه در نظر گرفته شده است‪ ،‬برای‬ ‫خود یا فرزندان خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح افزود‪ :‬به عنوان مثال اگر فردی‬ ‫‪ ۱۶‬ماه از دوران خدمت سربازی خود را در جبهه‬ ‫گذرانده باشد‪ ،‬سه چهارم این مدت یعنی معادل‬ ‫‪ ۱۲‬ماه آن داوطلبانه خواهد بود‪.‬‬ ‫کمالی با تاکید بر اینکه این‬ ‫اباغیه ارتباطی با کسر خدمت‌های‬ ‫ایثارگری ندارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کسر‬ ‫خدمت‌ها برای تمامی افراد به طور‬ ‫یکسان صادر می‌شود‪ ،‬به عبارت‬ ‫بهتر‪ ،‬تفاوتی میان حضور داوطلبانه و‬ ‫حضور به عنوان سرباز در جبهه‌های‬ ‫جنگ تحمیلی وجود ندارد و چه فردی‬ ‫مثا ‪ ۱۵‬ماه حضور داوطلبانه داشته‬ ‫باشد و چه فردی همین مدت به‬ ‫عنوان سرباز در جبهه‌ها حضور داشته‬ ‫باشد‪ ،‬می‌تواند به ازای هرماه ‪ ۱۲‬روز‬ ‫کسرخدمت دریافت کند‪.‬‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح افزود‪‌:‬‬ ‫بنابراین این اباغیه برای متقاضیان دریافت کسر‬ ‫خدمت جای نگرانی ندارد و تنها برای بهره‌مندی از‬ ‫دیگر تسهیات مربوط با حضور داوطلبانه در دوران‬ ‫دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫وی با بیان این دستور ستادکل به تمامی‬ ‫دستگاه‌ها اباغ شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ ‌:‬تمامی‬ ‫دستگاه‌هایی که ملزم به ارائه تسهیات به‬ ‫رزمندگان و خانواده‌های آنان هستند باید از این‬ ‫اباغیه پیروی کنند‪.‬‬ ‫وزارت کشور‪:‬‬ ‫استخدام خيابانی تاکسی‌های اینترنتی ممنوع!‬ ‫دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور از‬ ‫وضعیت کنونی استخدام خیابانی تاکسی‌های‬ ‫اینترنتی راضی نیست و هدف وزارت کشور را‬ ‫ضابطه‌مند کردن این تاکسی‌ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حتما شما هم در خیابان با تابلوهایی برای‬ ‫عضویت سریع یا استخدام خیابانی اسنپ و تپسی‬ ‫ً‬ ‫روبرو شده‌اید‪ .‬ظاهرا وزارت کشور با چنین رویه‌ای‬ ‫موافق نیست و می‌خواهد سخت‌گیری بیشتری در‬ ‫عضوگیری تاکسی‌های اینترنتی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫پوریا محمدیان یزدی دبیر شورای عالی‬ ‫هماهنگی ترافیک کشور ضمن بیان این‌که‬ ‫وزارت کشور با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی‬ ‫مخالف نیست گفت‪ :‬این شورا مخالف نحوه‬ ‫کنونی عضوگیری است‪ .‬در حال حاضر استخدام‬ ‫خیابانی اسنپ و تپسی تنها با یک استعام انجام‬ ‫می‌گیرد درحالی‌که در تا کسیرانی سخت‌گیری‌های‬ ‫بیشتری اعمال شده و عاوه بر هویت فرد‪،‬‬ ‫تخلفات‪ ،‬تعداد کمیته‌های انضباطی و مشکات‬ ‫دیگر فرد مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدی ــان ی ــزدی همچنی ــن اعتق ــاد دارد‬ ‫تاکسـ ـی‌های اینترنت ــی باع ــث کاه ــش درآم ــد‬ ‫تاکس ــیرانی نی ــز ش ــده‌اند و بای ــد مدیر ی ــت‬ ‫ش ــهری ز ی ــر نظ ــر ش ــهرداری باش ــد و تاکسـ ـی‌های‬ ‫اینترنت ــی ضابطه‌مندت ــر ش ــوند‪ .‬دبی ــر ش ــورای عال ــی‬ ‫هماهنگ ــی ترافی ــک کش ــور ب ــه دنب ــال س ــاماندهی‬ ‫تاکسـ ـی‌های اینترنت ــی و بررس ــی عم ــر ن ــاوگان‬ ‫آن‌هاس ــت‪ .‬خودروه ــای ب ــا عم ــر بی ــش از ‪ ۱۰‬س ــال‬ ‫ب ــه اعتق ــاد وزارت کش ــور نبای ــد عض ــو مجموع ــه‬ ‫تاکسـ ـی‌ها باش ــند‪.‬‬ ‫محمدیان یزدی می‌گوید نظرسنجی از مشتریان‬ ‫تاکسی‌های اینترنتی اقدام خوبی است اما از آن‌جا‬ ‫که این تاکسی‌ها بدون قاعده و قارچ‌گونه رشد‬ ‫می‌کنند اگر روزی سرویس آن‌ها دچار مشکل شود‬ ‫مسافر روی زمین خواهد ماند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به افزایش قیمت‌ها و احتمال‬ ‫سهمیه‌بندی سوخت‪ ،‬تسهیات الزم در آینده‬ ‫درصورتی به تاکسی‌های اینترنتی اعطا خواهد شد‬ ‫که ضابطه‌مند شوند‪.‬‬ ‫با راه اندازی یک مرکز محقق می شود‬ ‫ساماندهی شتابدهنده‌ها و استارت آپ‌های حوزه انرژی تهران‬ ‫شـــتابدهنده‌ها و اســـتارت آپ‌هـــای حـــوزه‬ ‫انـــرژی تهـــران بـــا راه انـــدازی مرکـــزی در غـــرب‬ ‫تهـــران ســـاماندهی مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری‪ ،‬چن ــدی پی ــش تفاه ــم نام ــه‬ ‫همـــکاری میـــان ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه‬ ‫انـــرژی معاونـــت علمـــی‪ ،‬مرکـــز توســـعه فنـــاوری‬ ‫هـــای راهبـــردی معاونـــت علمـــی و انجمـــن‬ ‫ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر ات ــاق بازرگان ــی صنای ــع‪،‬‬ ‫معـــادن و کشـــاورزی ایـــران منعقـــد شـــد تـــا بـــر‬ ‫اســـاس آن مرکـــز توســـعه فنـــاوری هـــای انـــرژی‬ ‫تاســـیس و راه انـــدازی شـــود‪.‬‬ ‫این مرکز محلی برای استقرار شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬استارت آپ ها و شتابدهنده‌های‬ ‫حوزه انرژی خواهد بود و فعالیت های این حوزه‬ ‫در آن ساماندهی می شود‪.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر‪ ،‬حوال ــی دانش ــگاه صنعت ــی‬ ‫شــریف‪ ،‬ســوله ای در غــرب تهــران بــا ســاختمانی‬ ‫قدیمــی بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز در نظــر گرفتــه‬ ‫ش ــده اس ــت ت ــا ب ــا تجهی ــز و نص ــب امکان ــات‬ ‫مکان ــی ب ــرای گردهمای ــی اس ــتارت آپ‌ه ــا و‬ ‫ش ــتابدهنده ه ــا ح ــوزه ان ــرژی در ش ــهر ته ــران‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫در بازدی ــد کامبی ــز مه ــدی زاده فرس ــاد دبی ــر‬ ‫س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ه ــای ح ــوزه ان ــرژی‬ ‫معاون ــت علم ــی ب ــر تس ــریع فعالی ــت ه ــا ب ــرای‬ ‫تجهی ــز مرک ــز تاکی ــد ش ــد ت ــا در زمان ــی کوت ــاه‬ ‫راه‌ان ــدازی ش ــود‪.‬‬ ‫بررسی های جدید نشان می‌دهد‬ ‫استقبال ‪ ۵۶‬درصد از شرکت های جهان‬ ‫از دورکاری کارمندان‬ ‫در حالـــی کـــه تـــا چنـــد ســـال قبـــل مدیـــران‬ ‫ش ــرکت ه ــا اص ــرار داش ــتند کارمندانش ــان ه ــر روز‬ ‫اول وق ــت پش ــت میزش ــان باش ــند‪ ،‬مدت ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ای ــن رون ــد در ح ــال تغیی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از زددی نــت‪،‬‬ ‫بررســی هــای جدیــد موسســه هابــز نشــان مــی دهــد‬ ‫دورکاری بــه عنــوان یــک رویــه شــغلی در بســیاری‬ ‫از کشـــورهای جهـــان در حـــال پذیرفتـــه شـــدن‬ ‫اســـت و تحقیقـــی کـــه در ایـــن زمینـــه در ســـال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬صـــورت گرفتـــه حاکیســـت ‪ ۵۶‬درصـــد از‬ ‫شــرکت هــا در نقــاط مختلــف جهــان از دورکاری‬ ‫اس ــتقبال م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫بـــر همیـــن اســـاس ‪ ۵۲‬درصـــد از کارکنـــان‬ ‫شــرکت هــای تجــاری در جهــان حداقــل یــک روز‬ ‫در هفتـــه را دور کاری کـــرده و بـــدون حضـــور در‬ ‫محـــل کار و از من ــزل وظای ــف خ ــود را انج ــام‬ ‫م ــی دهن ــد‪ .‬بررس ــی مذک ــور ب ــا هم ــکاری ‪۳۰۲۸‬‬ ‫کارمنـــد در ش ــش ق ــاره جه ــان و از ‪ ۲۳‬کش ــور‬ ‫مختلـــف انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫افزای ــش به ــره وری و تمرک ــز مه ــم تر ی ــن عام ــل‬ ‫اس ــتقبال کارمن ــدان ش ــرکت ه ــا از دورکاری ب ــوده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫البت ــه در ه ــر ق ــاره دالی ــل اصل ــی اس ــتقبال از‬ ‫دورکاری ب ــا دیگ ــر ق ــاره ه ــا متف ــاوت ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه عن ــوان مث ــال در امر ی ــکای ش ــمالی م ــردم‬ ‫بـــه دورکاری عاق ــه دارن ــد چ ــون از ای ــن طری ــق‬ ‫دیگـــر نی ــازی ب ــه رف ــت و آم ــد و گرفت ــاری در‬ ‫ش ــلوغی خیاب ــان ه ــا ندارن ــد‪.‬‬ ‫ام ــا در ق ــاره آفریق ــا م ــردم از دورکاری اس ــتقبال‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬ز یــرا باعــث مــی شــود در مصــرف پــول‬ ‫صرفــه جو یــی کننــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس پژوه ــش یادش ــده در ق ــاره آمر ی ــکای‬ ‫جنو ب ــی ام ــکان اس ــتخدام اف ــراد کام ــا دورکار‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬ام ــا در ق ــاره آس ــیا بعی ــد اس ــت ک ــه‬ ‫ش ــرکتی ف ــردی را ب ــه ط ــور دورکار ب ــرای کل هفت ــه‬ ‫اس ــتخدام کن ــد‪.‬‬ ‫در مجم ــوع تنه ــا ‪ ۱۶‬درص ــد از ش ــرکت هـــا‬ ‫در کل جه ــان ب ــه کارکن ــان خ ــود ام ــکان م ــی‬ ‫دهن ــد ب ــه ص ــورت کام ــا دورکار فعالی ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن احتم ــال اینک ــه م ــردان بتوانن ــد ش ــغلی‬ ‫را در قال ــب دورکاری انج ــام دهن ــد ‪ ۸‬درص ــد‬ ‫بیش ــتر از زن ــان اس ــت‪.‬‬ ‫به صورت امریه سربازی‬ ‫فراخوان جذب دانش آموختگان‬ ‫مشمول وظيفه‬ ‫در سازمان فضایی اعالم شد‬ ‫ســازمان فضایــی ایــران بــرای جــذب و پذیــرش دانــش آموختــگان‬ ‫مشــمول وظیفــه (امریــه ســربازی) فراخــوان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬در راســتای اجــرای برنامــه هــای توســعه ای در‬ ‫حــوزه ســرمایه هــای انســانی‪ ،‬ســازمان فضایــی ایــران جــذب و پذیــرش‬ ‫دانــش آموختــگان برتــر از دانشــگاههای معتبــر دولتــی مشــمول وظیفــه را‬ ‫در دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس ایــن ســازمان از دانــش آموختــگان برتــر دانشــگاه‌های‬ ‫معتبــر دولتــی در مقاطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد و دکتــری در‬ ‫رشــته هــای مهندســی هوافضــا‪ ،‬مهندســی بــرق ‪ -‬مخابــرات‪ ،‬مهندســی‬ ‫صنایــع‪ ،‬مدیریــت پــروژه ‪،‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬حقــوق و ‪ ،MBA‬بــرای‬ ‫گذرانــدن دوره ضــرورت خدمــت مقــدس ســربازی ( امریــه ســربازی)‬ ‫دعــوت کــرد‪.‬‬ ‫ظرفیت پذیرش و جذب این دانش آموختگان در سازمان فضایی‬ ‫ایران محدود است و متقاضیان برای آغاز فرایند جذب و پذیرش‪ ،‬می‬ ‫توانند درخواست خود را تا ‪ ۱۹‬آبان ماه ‪ ۹۷‬و از طریق فرم درخواست که‬ ‫در سایت این سازمان قرار دارد‪ ،‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استانداری مازندران‬ ‫در ‪ 21‬رشته نيروی امریه به کار‬ ‫می‌گيرد‬ ‫دبیر شورای اطاع رسانی مازندران از بکارگیری نیروهای امریه در‬ ‫‪ 21‬رشته مورد نیاز در بخشدار ی‌های استان مازندران خبر داد‪‎.‬‬ ‫به گزارش پانا احمد مظفری با اعام این خبر اظهار کرد‪« :‬علوم‬ ‫سیاسی‪ ،‬روابط بین الملل‪ ،‬مطالعات منطقه ای‪ ،‬علوم اجتماعی‪،‬‬ ‫حقوق‪ ،‬مدیریت دولتی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬آمار‪ ،‬امور اداری‪ ،‬ریاضی‬ ‫(گرایش محض و کاربردی)‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬جغرافیا و برنامه ریزی‬ ‫شهری‪ ،‬جغرافیا برنامه ریزی روستایی‪ ،‬مدیریت شهری‪ ،‬مهندسی‬ ‫عمران‪ ،‬مهندسی معماری‪ ،‬مهندسی شهرسازی‪ ،‬مهندسی کامپیوتر‪،‬‬ ‫مهندسی فناوری اطاعات‪ ،‬مهندسی فناوری اطاعات و ارتباطات‪،‬‬ ‫مهندسی تکنولوژی ارتباطات‪ 21 ،‬رشته ای است که استانداری‬ ‫مازندران با توجه به اهداف و مأموریت های محوله و تخصص‌های‬ ‫همسو با وظایف اصلی دستگاه‪ ،‬از فارغ التحصیان مقاطع‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد نیرویه امریه می‌پذیرد‪».‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪« :‬حداقل معدل فارغ‌التحصیان از دانشگاه‬ ‫های دولتی (سراسری) در رشته های فنی و مهندسی ‪ 14‬و سایر رشته‬ ‫ها ‪ 15‬و از سایر دانشگاه ها در رشته های فنی و مهندسی ‪ 15‬و سایر‬ ‫رشته های ‪ 16‬است‪».‬‬ ‫دبیر شورای اطاع رسانی استان با بیان این که ثبت نام تنها از‬ ‫طریق سایت استانداری صورت گیرد و متقاضیان محترم از مراجعه‬ ‫حضوری برای درخواست امریه خودداری نمایند‪ ،‬گفت‪« :‬با توجه به‬ ‫اینکه مدارک فرد یا افراد پذیرش شده‪ ،‬باید حداکثر ‪ 2‬ماه قبل از تاریخ‬ ‫اعزام جهت اخذ مجوز امریه به وزارت کشور ارسال شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫متقاضیان بایستی حداکثر ‪ 80‬روز قبل از اعزام اقدام به ثبت نام‬ ‫نمایند تا زمینه اقدامات بعدی ( بررسی مدارک‪ ،‬استعام حراست و‬ ‫گزینش ) فراهم گردد‪».‬‬ ‫ً‬ ‫او با اشاره به این که متقاضیان حتما باید بومی استان مازندران‬ ‫باشند‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬اولویت با متقاضیانی است که محل‬ ‫سکونت آنان در حوزه استحفاظی بخشداری درخواست شده‬ ‫باشد و در غیر این صورت اولویت با متقاضیان شهرستان است‪».‬‬ ‫مظفری در پایان تا کید کرد‪« :‬داوطلبان می توانند برای اطاع از‬ ‫شرایط و نحوه ثبت نام به سایت استانداری مازندران به نشانی‬ ‫‪ http://www.ostan-mz.ir‬مراجعه نمایند‪».‬‬ ‫■□■‬ ‫نيروی انتظامی هرمزگان در مقطع‬ ‫درجه‌داری استخدام می‌کند‬ ‫فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان هرم ــزگان داوطل ــب واجدالش ــرایط در‬ ‫مقط ــع دیپل ــم و باالت ــر اس ــتخدام می‌کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مـــوج هرمـــزگان‪ ،‬معـــاون نیـــروی انســـانی‬ ‫فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان هرمـــزگان در ایـــن خصـــوص گفـــت‪:‬‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان اســتخدام داوطلــب در مقطــع درجـه‌داری‬ ‫هرم ــزگان به‌منظ ــور تکمی ــل نی ــروی انس ــانی موردنی ــاز از بی ــن جوان ــان‬ ‫مومـــن‪ ،‬متعهـــد و عاقه‌منـــد بـــه خدمـــت در ناجـــا جهـــت تکمیـــل‬ ‫کادر درجه‌داری(ب ــا م ــدرک تحصیل ــی دیپل ــم) و افس ــری (ب ــا م ــدرک‬ ‫تحصیلـــی لیســـانس بـــه بـــاال) از بیـــن داوطلبـــان مـــرد بومـــی اســـتان‬ ‫به‌صـــورت پیمانـــی ‪ 5‬ســـال اســـتخدام می‌کنـــد‪.‬‬ ‫ســـرهنگ «عبـــداهلل شـــجاعی» شـــرایط اســـتخدام را دارا بـــودن‬ ‫مـــدرک تحصیلـــی دیپلـــم بـــا معـــدل ‪ ،14‬حداقـــل ســـن بـــرای مقطـــع‬ ‫درج ـه‌داری ‪19‬س ــال کام ــل‪ ،‬گواه ــی وضعی ــت خدم ــت س ــربازی(برگ‬ ‫اع ــزام‪ ،‬کارت پای ــان خدم ــت‪ ،‬گواه ــی اش ــتغال ب ــه خدم ــت در یک ــی از‬ ‫واحدهــای مســلح و معافیــت غیرپزشــکی)‪ ،‬دارا بــودن ســامت کامــل‬ ‫جســمانی برابــر تأییــد بهــداری نیــروی انتظامــی‪ ،‬برخــورداری از حســن‬ ‫ش ــهرت و نداش ــتن سوءپیش ــینه کیف ــری و حداق ــل ق ــد ‪170‬س ــانتی‌متر‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫عاقه‌من ــدان می‌توانن ــد ب ــرای کس ــب اطاع ــات بیش ــتر ب ــه آدرس‬ ‫اینترنتـــی ‪ gozinesh.police.ir/signup‬و در ســـاعات اداری‬ ‫ب ــه آدرس بندرعب ــاس‪ ،‬خیاب ــان آیت‌ال ــه مطه ــری‪ ،‬جن ــب دادس ــرای‬ ‫عمومـــی و انقـــاب مراجعـــه و یـــا بـــا شـــماره تمـــاس ‪07621825458‬‬ ‫تم ــاس بگیرن ــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!