صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۲۴

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1124

هفته نامه بازار کار شماره 1124

‫استخدام‬ ‫استخدام دیپلم تا دکتری در نیروی زمینی ارتش‬ ‫دعوت به همکاری در بانک آینده‬ ‫آغاز پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جذب دانشجویان و‬ ‫دانش آموختگان دکتری‬ ‫در وزارت نیرو‬ ‫‪3‬‬ ‫دعوت به همکاری در مبین نت‬ ‫بیمه ما در سراسر کشور نمایندگی اعطا می‌کند‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار از کارجویان‬ ‫و متقاضیان بیمه بیکاری ثبت نام می کند‬ ‫صفحه ‪12‬‬ ‫فراخوان جذب نیرو در شیالت تهران منتشر می‌شود‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫جزئیات جذب اختصاصی‬ ‫سال ‪ 1397‬داوطلبان تصدی‬ ‫منصب قضاء اعالم شد‬ ‫استخدام نیرو در بخشداری‌ها‬ ‫و فرمانداری‌های سراسر کشور‬ ‫استخدام ‪ 310‬نفر‬ ‫در شرکت پاالیش نفت‬ ‫بندر عباس‬ ‫‪۵‬‬ ‫دولت خود را در برابر تولید داخلی‬ ‫و اشتغال جوانان متعهد می‌داند‬ ‫معاون رئیس این نهاد‬ ‫و سرپرست ستفا تشریح کرد‬ ‫برنامه های جهاددانشگاهی‬ ‫جهت اشتغالزایی‬ ‫‪8‬‬ ‫در روستاها‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیر هسته مرکزی گزینش وزارت علوم تاکید کرد‬ ‫نگاهی به وضعیت‬ ‫اشتغال دامپزشکان‬ ‫از مزرعه تا میزغذا‬ ‫ضرورت شفاف بودن‬ ‫فرایند گزینش‬ ‫متقاضیان استخدام‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر از طریق کاریابی‌ها‬ ‫صاحب شغل شدند‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬فریدون قربانی‪/‬تسنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اعالم جزئیات جذب‬ ‫هیئت علمی دانشگاه آزاد‬ ‫‪16‬‬ ‫در ‪ 56‬رشته‬ ‫نگاهبه کارآفرینی کودکاندر‬ ‫برنامههای توسعه «کودکانه»است!‬ ‫استراتژ ی‌هایی برای حفظ آرامش‬ ‫و تسلط به خود‬ ‫در مصاحبه‌های شغلی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 132‬میلیونی‬ ‫با انتشار آ گهی‬ ‫‪116‬‬ ‫استخدام نیرو‬ ‫هو الباقی‬ ‫یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر خود‪،‬‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارگر انبار و پخش‬ ‫◄ ‪2‬سال سابقه کار مفید انبار و پخش‬ ‫◄ مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫◄ قدرت جسمانی و فیزیکی باال‬ ‫◄ ترجیحا ساکن محدوده شاد آباد‬ ‫◄ دارای گواهینامه رانندگی‬ ‫◄ حداکثر سن ‪ 23‬سال‬ ‫مراجعه حضوری‪:‬‬ ‫شادآباد‪-‬خیابان ‪ 17‬شهریور‪-‬بعد از چهار راه نوظهور‬ ‫خیابان مختاری‪-‬پالک‪ 10‬و ‪12‬‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای محمود ریاضت‬ ‫درگذشت مادر ارجمندتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫سبحان برای آن مرحومه آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای خانواده‌‬ ‫محترم و سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫هو الباقی‬ ‫برادر جهادگرجناب آقای محمود بیات‬ ‫مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند سبحان برای آن‬ ‫مرحوم آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای خانواد ‌ه محترم و سایر‬ ‫بازماندگان صبر و اجر خواستاریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع‌رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫رئیس سازمان نهضت سوادآموزی‪:‬‬ ‫ً‬ ‫فعال برنامه‌ای برای جذب‬ ‫آموزشیاران نهضت نداریم‬ ‫م ـعـ ــاونوز یـ ــرآمــوزشو پـ ــرورشو رئ ـ ـیــسسـ ــازمــانن ـ ـه ـضـ ــتسـ ـ ــوادآمـ ــوزی‬ ‫در خص ــوص تجم ــع گروه ــی از آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی در مقاب ــل‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش خراس ــان ش ــمالی گف ــت‪ :‬ای ــن اف ــراد آموزش‌دهنده‌ه ــا هس ــتند‬ ‫ک ــه در ح ــال حاض ــر ب ــرای ج ــذب آن ــان در آم ــوزش و پ ــرورش برنامـ ـه‌ای وج ــود‬ ‫ن ــدارد ام ــا مجل ــس ش ــورای اس ــامی طرح ــی را تصو ی ــب ک ــرده ک ــه هن ــوز ب ــه‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش اب ــاغ نش ــده اس ــت بع ــد از اب ــاغ ای ــن ط ــرح ب ــه دنب ــال ج ــذب‬ ‫ای ــن گروه‌ه ــا نی ــز خواهی ــم ب ــود‪.‬‬ ‫عل ــی باق ــرزاده در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬در رابط ــه ب ــا ط ــرح مذک ــور توضی ــح‬ ‫داد‪ :‬موض ــوع ط ــرح ای ــن اس ــت ک ــه حق‌التدریســی‌ها و نیروه ــای ش ــرکتی‌ها ک ــه‬ ‫فهرس ــت اس ــمی آن‌ه ــا در اختی ــار آم ــوزش و پ ــرورش قرارگرفت ــه اس ــت بای ــد دوره‬ ‫کســاله‌ای را در دانشــگاه فرهنگیــان بگذراننــد و بعــد اســتخدام آمــوزش و پــرورش‬ ‫ی ‌‬ ‫ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬طب ــق ای ــن قان ــون آموزش‌دهن ــدگان بای ــد آزمون ــی بدهن ــد و‬ ‫ا گ ــر ح ــد نص ــاب علم ــی را ب ــه دس ــت آوردن ــد یکس ــال در دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫مه ــارت الزم را کس ــب کنن ــد و بع ــدازآن اس ــتخدام آم ــوزش و پ ــرورش ش ــوند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون آموزش مجلس‬ ‫بی‌مهری به دانشگاه فرهنگیان‬ ‫عامل اصلی سونامی کمبود معلم‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫عضو کمیسیون آموزش مجلس کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ه ــزار ب ــه ‪ ۹۷‬ه ــزار نف ــر را بی‌مه ــری ب ــه نظ ــام آموزش ــی دانس ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫تربیــت معلمــان مهارتــی یکــی از الزامــات دانشــگاه فرهنگیــان اســت‪.‬‬ ‫فریـــده اوالدقبـــاد در گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری خانـــه ملـــت بـــا تأ کیـــد بـــر‬ ‫ض ــرورت توج ــه ب ــه دانش ــگاه فرهنگی ــان‪ ،‬گف ــت‪ :‬دانـــشگـــ ــاه فرهـــنـــگـــیـــ ــان‬ ‫ب ــه عن ــوان نه ــاد اصل ــی تربی ــت معل ــم‪ ،‬رک ــن تح ــول‪ ،‬تعال ــی آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫و موسس ـه‌ای در گســتره ملــی بــا هویــت ماموریت‌گــرای حرف ـه‌ای بــرای تعلیــم‬ ‫تربی ــت و توانمندس ــازی منب ــع انس ــانی نظ ــام آموزش ــی کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی ب ــا اش ــاره ب ــه اه ــداف دانش ــگاه فرهنگی ــان اف ــزود‪ :‬تقوی ــت‬ ‫و ارتق ــا جای ــگاه پژوه ــش‪ ،‬ن ــوآوری‪ ،‬تولی ــد عل ــم و فن ــاوری در ح ــوزه تعلی ــم‬ ‫و تربیـــت‪ ،‬برخـــورداری از جـــذب اســـتعدادهای برتـــر در عرصـــه معلمـــی‪،‬‬ ‫برخــورداری از هیــات علمــی‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬کارکنــان و مدیــران مومــن عالــم‪،‬‬ ‫صالـــح‪ ،‬تعالی‌جـــو و تعامـــل آفریـــن‪ ،‬پیشـــرو در توســـعه شـــیوه‌های نویـــن‬ ‫آم ــوزش در بس ــتر فن ــاوری اطالع ــات از جمل ــه اه ــداف دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ریــس فراکســیون زنــان مجلــس ادامــه داد‪ :‬در دو دهــه گذشــته تربیــت معلــم‬ ‫م ــورد بی‌‌مه ــری ق ــرار گرف ــت ب ــه ط ــوری ک ــه در ‪ 400‬مرک ــز معل ــم تع ــداد دانش ــجو‬ ‫از ‪ 100‬ه ــزار نف ــر ب ــه ‪ 97‬ه ــزار دانش ــجو کاه ــش پی ــدا ک ــرد ای ــن اق ــدام عام ــل‬ ‫اصل ــی کمب ــود معل ــم در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ب ــود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد‬ ‫جذب ‪ ۴۲۰۰‬دانشجومعلم‬ ‫در مرحله تکمیل ظرفیت‬ ‫رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان بــا اشــاره بــه کســب مجــوز اســتخدام ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫معل ــم از طری ــق م ــاده ‪ ۲۸‬گف ــت‪ :‬ح ــدود ‪ ۱۲‬ه ــزار را نف ــر را ج ــذب کرده‌ای ــم‬ ‫و بـــرای جـــذب ‪ ۴۲۰۰‬نفـــر باقی‌مانـــده در مرحلـــه تکمیـــل ظرفیـــت اقـــدام‬ ‫می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حســین خنیفــر بــه مــاده ‪۲۸‬دانشــگاه فرهنگیــان اشــاره‬ ‫ک ــرد و ادام ــه داد‪ :‬م ــا ناف ــی راه‌ه ــای م ــوازی ب ــرای تکمی ــل معل ــم نیس ــتیم ام ــا‬ ‫ً‬ ‫حتم ــا بای ــد اف ــراد جذب‌ش ــده ی ــک دوره یک‌س ــاله آموزش ــی را بگذرانن ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه فرهنگیـــان تصریـــح کـــرد‪ :‬آرزوی مـــا ایـــن اســـت کـــه‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان‪ ،‬دانش ــگاه اول ش ــود و در ای ــن مـــســـ ــیر تـــ ــاش خـــ ــود را‬ ‫ب ــه کاربس ــتیم‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬هیـــچ معلمـــی در جـــا نـــزده اســـت و هیچ‌وقـــت نظـــام‬ ‫آموزشـــی مانـــع تحصیـــل معلمـــان نشـــده اســـت‪.‬‬ ‫خنیف ــر اف ــزود‪ :‬در س ــال تحصیل ــی جدی ــد ‪۹۲۰۰‬فارغ‌التحصی ــل دانش ــگاه‬ ‫فرهنگی ــان وارد م ــدارس ش ــدند و امس ــال از ‪۲۵‬ه ــزار ردی ــف اس ــتخدامی ک ــه‬ ‫اع ــام کردی ــم ‪۴۲۰۰‬ردی ــف جامان ــده هن ــوز داری ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز اطالع‌رس ــانی و رواب ــط عموم ــی وزارت آموزش‌وپ ــرورش‪،‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه از ‪۲۵‬هـــزار ردیـــف اســـتخدامی ‪۱۴‬هـــزار نفـــر بـــرای دوره‬ ‫ابتدایــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ‪۱۷‬هــزار نفــر ردیــف اســتخدامی مــاده ‪ ،۲۸‬حــدود‬ ‫‪۱۲‬ه ــزار نف ــر ج ــذب ش ــدند و امیدواری ــم ب ــا هماهنگ ــی س ــازمان س ــنجش‪،‬‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت ‪۴‬ه ــزار نف ــر باقیمان ــده انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫خنیفر با اشاره به فعالیت ‪۸۰۰‬عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تقاضای ‪۴۰۰‬هیئت‌علمی در سال تحصیلی جدیـــد داریـــم چـــراکـــه‬ ‫در سال ‪۱۴۰۴‬تعداد اعضای هیئت‌علمی به ‪۲۰۸۰‬نفر برسد‪.‬‬ ‫جهت رونق تجارت داخلی‬ ‫بانک ملی به صاحبان کسب‌وکار وام می‌دهد‬ ‫بانک ملی ایران در راستای تعاون‪ ،‬همکاری و حمایت از تجار و بازرگانان‬ ‫جهت خرید و فروش کاال و رونق تجارت داخلی‪ ،‬تسهیالت مضاربه به بنگاه‌ها‬ ‫و فعاالن اقتصادی پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بنابــر اعــام بانــک ملــی ایــران‪ ،‬تأمیــن نقدینگــی و ســرمایه‬ ‫موردنیــاز گاهــی بــرای یــک بنــگاه اقتصــادی تبدیــل بــه چالــش و حتــی در‬ ‫بره ـه‌ای معضــل بــزرگ می‌شــود‪.‬‬ ‫بانــک ملــی ایــران در راســتای حمایــت از بخش‌هــای اقتصــادی و همســویی‬ ‫بــا اهــداف کالن دولــت جهــت حمایــت از بــازار اشــتغال آمادگــی دارد بــا‬ ‫پرداخــت تســهیالت در قالــب مضار بــه‪ ،‬نقدینگــی موردنیــاز بنگاه‌هــا و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی را تأمیــن کنــد‪.‬‬ ‫در چارچوب تسهیالت مضاربه‪ ،‬سرمایه موردنیاز اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی برای انجام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی از سوی بانک تأمین و بدین‬ ‫ترتیب بانک نیز از سود حاصله فعالیت‌های مذکور مطابق سهم پیش‌بینی‌شده‬ ‫در قرارداد منتفع می‌شود‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت در قالب عقد مضاربه‪ ،‬فرصت مناسبی را برای توسعه‬ ‫فعالیت‌های بخش بازرگانی فراهم می‌کند تا از تسهیالت موصوف به منظور‬ ‫خریدوفروش کاال در داخل کشور (بازرگانی داخلی) و خـ ــر یـ ــد و صــدور ک ــاال‬ ‫به خارج از کشور (صادرات) بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫م ــدت ق ــرارداد مضار ب ــه متناس ــب ب ــا دوره گ ــردش عملی ــات (فعالی ــت‬ ‫تج ــاری) بن ــگاه و حداکث ــر ش ــش م ــاه ب ــوده ک ــه من ــوط ب ــه رعای ــت ضواب ــط و‬ ‫مق ــررات قابل‌تجدی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫دولت خود را در برابر تولید داخلی‬ ‫و اشتغال جوانان متعهد می‌داند‬ ‫س جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بــه ملــت عزیــز ایــران اعــام می‌کنــم کــه دولــت‬ ‫رئی ـ ‌‬ ‫بــا همــه تــوان بــه دنبــال منافــع کشــور و رفــاه مــردم اســت گ ـفـ ــت‪ :‬دول ـ ــت خــود را در برابــر‬ ‫تولیــد داخلــی و اشــتغال جوانــان متعهــد می‌دانــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرنگار ب ــازارکار ب ــه نق ــل از پای ــگاه اطالع‌رس ــانی ریاس ــت جمه ــوری‪،‬‬ ‫حجت‌االس ــام والمس ــلمین دکت ــر حس ــن روحان ــی روز چهارش ــنبه گذش ــته در‬ ‫جلس ــه هیئ ــت دول ــت اقدام ــات دول ــت آمر ی ــکا را از لح ــاظ اقتص ــادی ب ــه ض ــرر‬ ‫هم ــگان دانس ــت و بابی ــان اینک ــه هم ــه می‌دانی ــم در ش ــرایط ام ــروز کش ــور ب ــه خاط ــر‬ ‫نهــا در منطقــه‪ ،‬فشــارهایی از لحــاظ اقتصــادی بــه مــردم‬ ‫توطئــه آمر یــکا و برخــی اذنــاب آ ‌‬ ‫واردش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ام ــا دول ــت ب ــا هم ــه ت ــوان ب ــه دنب ــال ای ــن اس ــت ک ــه در براب ــر‬ ‫آمر ی ــکا ایس ــتاده و ای ــن فش ــارها را کاه ــش ده ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور اف ــزود‪ :‬روزی نیس ــت ک ــه در دول ــت‪ ،‬ش ــورای اقتص ــادی دول ــت‬ ‫ی ــا ش ــورای هماهنگ ــی اقتص ــادی س ــه ق ــوه‪ ،‬نس ــبت ب ــه رف ــاه م ــردم و رف ــع موان ــع و‬ ‫مش ــکالتی ک ــه ب ــرای م ــردم وج ــود دارد‪ .‬بح ــث نک ــرده و تصمیم‌گی ــری نکنی ــم‪.‬‬ ‫به‌گونـ ـه‌ای ک ــه در ط ــول هفت ــه حداق ــل ‪ 8‬س ــاعت جلس ــه هیئ ــت دول ــت برگ ــزار‬ ‫می‌ش ــود و راج ــع ب ــه مس ــائل کش ــور و م ــردم‪ ،‬تصمیم‌گی ــری می‌ش ــود‪ .‬همچنی ــن در‬ ‫ه ــر هفت ــه حداق ــل‪ 2 ،‬ت ــا ‪ 3‬س ــاعت جلس ــه ش ــورای هماهنگ ــی اقتص ــادی س ــه ق ــوه‬ ‫برگ ــزار می‌ش ــود و ‪ 2‬ت ــا ‪ 3‬جلس ــه ش ــورای اقتص ــادی دول ــت برگ ــزار می‌ش ــود ک ــه البت ــه‬ ‫ای ــن حداق ــل کاری اس ــت ک ــه دول ــت انج ــام می‌ده ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر روحان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه هیچ‌ک ــس نبای ــد تص ــور کن ــد ک ــه دول ــت‬ ‫لحظـ ـه‌ای ب ــرای ح ــل معض ــات م ــردم تأم ــل خواه ــد ک ــرد ادام ــه داد‪ :‬از هم ــه‬ ‫رس ــانه‌ها‪ ،‬تقاض ــا می‌کن ــم ک ــه پی ــام ی ــأس‌آور ب ــه جامع ــه ندهن ــد‪ ،‬چرا ک ــه ح ــق آن‌ه ــا‬ ‫نیس ــت و انتظ ــار م ــردم ه ــم ای ــن نیس ــت ک ــه کس ــی ب ــذر ی ــأس در جامع ــه بیفش ــاند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تأ کیــد بــر اینکــه نبایــد مــردم را نســبت بــه آینــده نگــران کنیــم‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــه صراح ــت می‌گو ی ــم ک ــه کااله ــای اساس ــی موردنی ــاز م ــردم در‬ ‫ً‬ ‫انباره ــا از ه ــر س ــال و زمان ــی بیش ــتر اس ــت و حت ــی اخی ــرا تصمی ــم ب ــه افزای ــش ای ــن‬ ‫ذخای ــر ه ــم اتخاذش ــده اس ــت باوجوداینک ــه ب ــا همی ــن ش ــرایط ه ــم هیچ‌ک ــس نبای ــد‬ ‫نگ ــران کااله ــای اساس ــی باش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه دول ــت در براب ــر تولی ــد داخل ــی و اش ــتغال‬ ‫جوان ــان خ ــود را متعه ــد می‌دان ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــردم بای ــد بدانن ــد م ــا نیازه ــای ارزی‬ ‫موردنی ــاز ب ــرای تأمی ــن م ــواد اولی ــه کارخانج ــات و کااله ــای موردنی ــاز آن ــان را تأمی ــن‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫ش ــایان‌ذکر اس ــت ک ــه هیئت‌وز ی ــران در ای ــن جلس ــه ‪ ،‬ب ــا افزای ــش ‪ 6/9‬درص ــدی‬ ‫ســقف تســهیالت مســکن ایثارگــران در ســال ‪ 1397‬موافقــت کــرد‪ .‬دولــت همچنیــن‬ ‫آیین‌نام ــه اجرای ــی مر ب ــوط ب ــه پرداخ ــت کم ــک معیش ــت ب ــه جانب ــازان و آزادگان غی ــر‬ ‫حالــت اشــتغال معســر فاقــد درآمــد را بــه تصو یــب رســانید‪.‬‬ ‫هیئ ــت وز ی ــران در ادام ــه‪ ،‬بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران را موظ ــف ک ــرد نس ــبت‬ ‫بــه برقــراری کمــک معیشــت بــه جانبــازان و آزادگان غیرحالــت اشــتغال معســر فاقــد‬ ‫درآم ــد براس ــاس اولو ی ــت درص ــد جانب ــازی‪ ،‬ش ــرایط س ــنی‪ ،‬بیم ــاری صعب‌الع ــاج و‬ ‫معلولیــن دارای محدودیــت جســمی حرکتــی و ضایعــات غیرجانبــازی کــه بــا تأییــد‬ ‫کمیس ــیون پزش ــکی ق ــادر ب ــه کار نمی‌باش ــند‪ ،‬اق ــدام نمای ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت جانب ــازان و آزادگان ــی ک ــه دارای ام ــوال قاب ــل بهره‌ب ــرداری‬ ‫بــرای اشــتغال و یــا کســب درآمــد باشــند یــا از صندو ق‌هــای بیمــه و بازنشســتگی یــا‬ ‫مس ــتمری اس ــتفاده می‌کنن ــد و ی ــا جانب ــازان و آزادگان اناث ــی ک ــه از همس ــر خ ــود نفق ــه‬ ‫دریاف ــت می‌کنن ــد‪ ،‬مش ــمول ای ــن آیین‌نام ــه نخواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت کار تأکید کرد‬ ‫متأسفانهجوانانوفار غ‌التحصیالن‬ ‫بهدنبالپشت‌میزنشینیهستند‬ ‫سرپرس ــت وزارت کار بابی ــان اینک ــه ب ــا اتخ ــاذ‬ ‫تدابی ــر و ی ــژه از اش ــتغال موج ــود و ر ی ــزش نی ــروی کار‬ ‫در ش ــرایط تحر ی ــم صیان ــت کنی ــم ‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫همچنی ــن بای ــد در کن ــار اش ــتغال موج ــود اش ــتغال‬ ‫جدی ــد نی ــز ایج ــاد و ب ــا تثبی ــت اش ــتغال موج ــود از‬ ‫بی ــکاری اجب ــاری جلوگی ــری کنی ــم ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از مرک ــز رواب ــط عموم ــی‬ ‫و اطالع‌رس ــانی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ‪،‬‬ ‫انوش ــیروان محس ــنی بندپ ــی در کمیس ــیون تخصص ــی‬ ‫ش ــورای عال ــی اش ــتغال ک ــه در وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی برگ ــزار ش ــد گف ــت‪ :‬راه ــکار و سیاس ــت‬ ‫کال ن ــی ک ــه می‌توانی ــم در ش ــرایط فعل ــی کش ــور اتخ ــاذ‬ ‫کنی ــم بح ــث اش ــتغال اس ــت ک ــه می‌توان ــد اطمین ــان‪،‬‬ ‫آرام ــش و ش ــرایط روح ــی و روان ــی مطلوب ــی را ایج ــاد و‬ ‫مه ــارت و تخص ــص را اثربخ ــش کن ــد ‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه ب ــر ض ــرورت تطاب ــق آموزش‌ه ــای‬ ‫مهارت ــی باسیاسـ ـت‌های ب ــازار تأ کی ــد و اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫آموزش‌ه ــای مهارت ــی حلق ــه مفق ــوده اس ــت و متأس ــفانه‬ ‫جوان ــان و فارغ‌التحصی ــان ب ــه دنب ــال پشت‌میزنش ــینی‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫سرپرس ــت وزارت تع ــاون‪،‬کار رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫درعین‌ح ــال ب ــر آموزش‌ه ــای بـ ـه‌روز‪ ،‬دارای جاذب ــه و‬ ‫ن ــوآوری تأ کی ــد و بی ــان ک ــرد‪ :‬بای ــد آموزش‌ه ــای مهارت ــی‬ ‫در کش ــور از ای ــن ویژگی‌ه ــا برخ ــوردار باش ــند و م ــا‬ ‫اکن ــون ب ــه اف ــرادی بامه ــارت ه ــای و ی ــژه نی ــاز دار ی ــم ‪.‬‬ ‫محس ــنی بندپ ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬وزارت تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی در قال ــب ط ــرح تکاپ ــو و اش ــتغال‬ ‫رس ــته‌هایی را ک ــه نی ــاز ب ــه آم ــوزش مهارت ــی دارن ــد‬ ‫شناس ــایی ک ــرده و س ــازمان آم ــوزش فن ــی حرفــه‌ای نی ــز‬ ‫در ایــن مســیر قرارگرفتــه لــذا بایــد مهارت‌آمــوزی در عرصــه‬ ‫محی ــط واقع ــی کار منطب ــق ب ــا نیازه ــای موج ــود ایج ــاد‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تأ کی ــد ب ــر این‌ک ــه بای ــد ب ــا اتخ ــاذ تدابی ــر و ی ــژه‬ ‫از اش ــتغال موج ــود و ر ی ــزش نی ــروی کار در ش ــرایط‬ ‫تحر ی ــم صیان ــت کنی ــم ‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬همچنی ــن بای ــد‬ ‫در کن ــار اش ــتغال موج ــود نی ــز اش ــتغال جدی ــد ب ــا اتخ ــاذ‬ ‫راهکارهای ــی همچ ــون کاه ــش مالی ــات‪ ،‬مش ــوق‌های‬ ‫بیمـه‌ای ‪ ،‬بیمــه بیــکاری و ‪ ...‬ایجــاد کنیــم و بــا تثبیــت‬ ‫اشــتغال موجــود از بیــکاری اجبــاری جلوگیــری کنیــم ‪.‬‬ ‫سرپرس ــت وزارت تع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫همچنی ــن ب ــر اش ــتغال‌های حمایت ــی تأ کی ــد ک ــرد ‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری مطرح کرد؛‬ ‫استارت آپ ها از اشتغال‌زا‌ترین‬ ‫کسب‌وکار‌های کشورند‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه اقتصــاد دانــش بنیــان ایجــاد‬ ‫زیس ــت ب ــوم مس ــاعد کارآفرین ــی در س ــال‌های اخی ــر از‬ ‫بهبــود شــاخص نــوآوری کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان؛ س ــورنا‬ ‫س ــتاری مع ــاون علم ــی و فن ــاوری رئیس‌جمه ــوری‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه بهب ــود ش ــاخص‌های ح ــوزه فن ــاوری و‬ ‫ن ــوآوری ای ــران در س ــال‌های گذش ــته اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫ارتق ــای جای ــگاه ایـــران در ش ــاخص‌های جهان ــی‬ ‫ن ــوآوری (‪ )GII‬باع ــث ش ــده اس ــت ت ــا جای ــگاه‬ ‫کش ــورمان در ح ــوزه برخ ــی از فناور ی‌ه ــای کلی ــدی در‬ ‫بی ــن کش ــور‌های برتـــر دنی ــا ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫س ــتاری بهب ــود ش ــاخص جهان ــی ن ــوآوری ای ــران از‬ ‫رتب ــه ‪ ۱۲۰‬ب ــه ‪ ۶۰‬اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬ای ــن سیاس ـت‌ها‬ ‫در راس ــتای ایج ــاد محی ــط مس ــاعد کسـ ـب‌وکار پای ــه‬ ‫ر ی ــزی ش ــده اس ــت چرا ک ــه ایج ــاد ای ــن محی ــط‪،‬‬ ‫مهم‌تری ــن الزم ــه ب ــرای رون ــق کسـ ـب‌وکار‌های دان ــش‬ ‫بنی ــان و ارتق ــاء جای ــگاه ای ــران از نظ ــر ن ــوآوری و‬ ‫کارآفرین ــی ب ــه ش ــمار مـ ـی‌رود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ایج ــاد محی ــط مس ــاعد‬ ‫کس ـب‌وکار ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان و اس ــتارت‌آپی‬ ‫اف ــزود‪ :‬در ای ــران محی ــط و مس ــاحت ب ــرای فعالی ــت‬ ‫ش ــرکت‌های دان ــش بنی ــان ایجادش ــده اس ــت ب ــه‬ ‫طــوری کــه برخــی از اســتارت‌های موفــق طــی ‪ ۵‬ســال‬ ‫گذشــته توانســتند جــای خــود را در میــان درآمدزاتریــن‬ ‫و اش ــتغال‌زا‌ترین کس ـب‌وکار‌های کش ــور پی ــدا کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر از طریق کاریابی‌ها صاحب شغل شدند‬ ‫مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابی‌هــای‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از اشــتغال بــه‬ ‫کار ‪ ۳۰‬هــزار نفــر بــا مراجعــه بــه مرا کــز مشــاوره شــغلی و‬ ‫کاریابی‌هــا در نیمــه نخســت ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ؛ محمــد اکبــر‬ ‫نیــا در گفتگــو بــا رادیــو اقتصــاد افــزود‪ :‬ســال گ ـ ــذشتـ ــه‬ ‫نیــز ‪ ۸۰‬هــزار نفــر از طریــق کاریابی‌هــا در ســطح کشــور‬ ‫مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق معمــول در تمامــی کشــورهای‬ ‫دنیــا ســایت‌هایی بــه و یــژه بــرای بخــش خصوصــی‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن ســایت‌ها وظیفــه برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــرای اشـ ـت ـ ــغال ک ــارج ــو ی ـ ــان ت ـ ــوسط ک ــارف ــرمای ـ ــان را‬ ‫بــر عهده‌دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابی‌هــای‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬بخــش‬ ‫خصوصــی در ایــران نیــز بــا دریافــت مجــوز از وزارت‬ ‫تعــاون می‌توانــد بــه صــورت فیزیکــی و ســایت در‬ ‫ایــن زمینــه فعالیــت کنــد کــه خوشــبختانه تاکنــون‬ ‫ســایت‌های مختلــف کاریابــی در کشــور فعــال و در‬ ‫حــال ارائــه خدمــات بــه کارجو یــان هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان موفقیــت کاریابی‌هــا بســتگی‬ ‫بــه رونــق بــازار کار دارد بنابرایــن هرچقــدر بــازار کار‬ ‫پررونق‌تــر باشــد بــه همــان میــزان و حتــی بیشــتر موفقیــت‬ ‫و عملکــرد کاریابی‌هــا ارتقــا و برعکــس ایــن قضیــه هــم‬ ‫صــادق اســت‪.‬‬ ‫اکبرنیــا همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬ک ــار و رفــاه اجتماعــی چــه برنام ـه‌ای‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ســایت‌ها و کاریابــی هــای غیرمجــاز‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬طبــق قانــون کســانی کــه می‌خواهــد‬ ‫در حــوزه کاریابــی فعالیــت کنــد بایــد از ایــن وزارتخانــه‬ ‫مجــوز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ایــن مصاحبــه یادآورشــد‪ :‬فعالیــت‬ ‫بــدون مجــوز در ایــن حــوزه تخلــف محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی‪:‬‬ ‫تسهیالت اشتغالزایی نامحدود‬ ‫به تحصیلکرده های کشاورزی پرداخت شود‬ ‫م ــدیر امـ ــور اع ـت ـبــارات و ســرمــای ـه‌گذاری بانک‬ ‫ک ـشــاورزی گ ـفـ ــت‪ :‬تـ ــمام فارغ‌التحصیالن رشته‌های‬ ‫کشـ ــاورزی کـ ــه ب ـی ـکــار ه ـ ـســتند‪ ،‬می‌توانند تسهیالت‬ ‫اشتغالزایی نامحدود با سود ‪ 18‬درصد دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬مس ــعود جاللی ــان در بیس ــت و‬ ‫نهمی ــن نشس ــت ش ــورای گفتگ ــوی دول ــت و بخ ــش‬ ‫خصوص ــی کردس ــتان ب ــا حض ــور اعض ــای کمیس ــیون‬ ‫کش ــاورزی مجل ــس ش ــورای اس ــامی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫فارغ‌التحصیــان کشــاورزی کــه متقاضــی تســهیالت‬ ‫کمت ــر از ی ــک میلی ــارد ر ی ــال هس ــتند نی ــازی ب ــه ارائ ــه‬ ‫وثیق ــه ندارن ــد‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه مش ــکل وثیق ــه ب ــرای دریاف ــت‬ ‫تس ــهیالت در بخ ــش اش ــتغال پای ــدار رف ــع ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــرای دریاف ــت ای ــن تس ــهیالت‪،‬‬ ‫وثیق ــه مس ــکن روس ــتایی ب ــا ضر ی ــب ‪ 70‬درص ــد‬ ‫ابـ ــالغ‌ش ـ ـ ــده و ب ـ ــا م ـع ـ ـ ــرفی ضــام ـ ـ ــن روس ـ ـتـ ــایـ ـ ــی‬ ‫هی ــچ مش ــکلی ندار ی ــم‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد‬ ‫پرداخت مقرری «بیمه بیکاری» به ‪ ۲۲۰‬هزار نفر‬ ‫مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه بگیران بیکاری‬ ‫گفت‪ :‬طبق آخرین آمارها تا پایان سال ‪ ۹۶‬شمار مقرری بگیران حدود ‪ ۲۱۳‬هزار‬ ‫نفر بوده اما اکنون ‪ ۲۲۰‬هزار نفر در سطح کشور بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و‬ ‫ماهانه ‪ ۳۳۰‬میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امیرعباس تقی پور در جمع خبرنگاران و در جریان بازدید‬ ‫از مراکز و پروژه‌های تأمین اجتماعی در آذربایجان شرقی بابیان اینکه تأمین‬ ‫اجتماعی یک سازمان اقتصادی و اجتماعی است که کارکردهای آن روی‬ ‫زندگی ‪ ۴۲‬میلیون بیمه‌شده به‌طور مستقیم تأثیر دارد اظهار کرد‪ :‬این خدمات‬ ‫از قبل و بدو تولد شروع می‌شود و تا بعد از مرگ ادامه می‌یابد و خانواده فرد‬ ‫بیمه‌شده بعد از فوت وی هم مستمری دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارائه ‪ ۱۸‬نوع خدمت در سازمان تأمین اجتماعی گفت‪ :‬باید‬ ‫فرهنگ تأمین اجتماعی در جامعه جاری و ساری باشد‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مستمری بسیار پایین آن‬ ‫دستهاز بیمه‌شدگان کهبا ‪۱۰‬سالسنواتبازنشستهشده‌انداظهار کرد‪:‬تأمیناجتماعی‬ ‫طبق محاسبات بیمه‌ای عمل می‌کند‪ .‬بازنشستگی‌های پیش از موعد و‬ ‫سخت و زیان‌آور طی سال‌های گذشته برخالف تعهدات و محاسبات بیمه‌ای‬ ‫به تأمین اجتماعی تحمیل‌شده است‪ .‬البته در ‪ ۵‬سال اخیر هیچ قانون بیمه‌ای‬ ‫بدون دیده شدن بار مالی آن در مجلس به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫تقی پور با تأ کید بر اینکه بر اساس اصول محاسبات بیمه‌ای حرکت می‌کنیم‪،‬‬ ‫درباره بیمه بگیران بیکاری گفت‪ :‬طبق آخرین آمارها تا پایان سال ‪ ۹۶‬شمار‬ ‫مقرری بگیران حدود ‪ ۲۱۳‬هزار نفر بوده اما اکنون ‪ ۲۲۰‬هزار نفر در سطح کشور‬ ‫بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و ماهانه ‪ ۳۳۰‬میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری‬ ‫پرداخت می‌کنیم‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت‌ مجلس اعالم کرد‬ ‫تالش کمیسیون بهداشت مجلس برای‬ ‫تسهیل روند جذب پرستاران‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت‌ مجلس‪ ،‬بابیان اینکه باید برای هر تخت‬ ‫بیمارستانی حداقل ‪ ۴‬نیروی پرستاری‪ ،‬پیراپزشکی و اتاق عمل داشته باشیم از‬ ‫تالش کمیسیون متبوعش برای تسهیل روند جذب پرستاران خبر داد‪.‬‬ ‫محمد نعیم امینی فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت‪،‬در واکنش‬ ‫به اظهارنظر دبیر کل خانه پرستار مبنی بر اینکه سیاست ما در تعدیل نیروی‬ ‫پرستار برابر با کشورهای عقب‌افتاده است‪ ،‬چراکه اکثر نیروهای جوان تعدیل‬ ‫می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ما تاکنون نتوانسته‌ایم مطابق با افزایش تخت‌های بیمارستانی‬ ‫که وجود داشته است‪ ،‬نیروی انسانی موردنیاز این بخش را تأمین کنیم و در این‬ ‫زمینه دو مشکل عمده وجود دارد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ایرانش ــهر در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬در بی ــان مش ــکالت‬ ‫عمـــده موجـــود در حـــوزه پرســـتاری‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬تخت‌هـــای بیمارس ــتانی‬ ‫اس ــتاندارد نیس ــت و در ای ــن م ــورد از متوس ــط جهان ــی بس ــیار عق ــب هس ــتیم‪،‬‬ ‫از س ــوی دیگ ــر حرک ــت خوب ــی ک ــه وزارت بهداش ــت در جه ــت تأمی ــن ‪ 20‬ه ــزار‬ ‫تخ ــت بیمارس ــتانی داش ــته اس ــت‪ ،‬ام ــا نتوانس ــته‌ایم متناس ــب ب ــا آن‪ ،‬نیروه ــای‬ ‫کادر پیراپزشـــکی و پرســـتاری را افزایـــش دهیـــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬آنچــه مســلم اســت بــرای تخت‌هــای ویــژه و عــادی یــک اســتاندارد‬ ‫خاص ــی وج ــود دارد‪ ،‬کم ــا اینک ــه ب ــرای ه ــر تخ ــت بیمارس ــتانی حداق ــل چه ــار‬ ‫نیـــروی پرســـتاری‪ ،‬پیراپزشـــکی و اتـــاق عمـــل موردنیـــاز اســـت کـــه بای ــد در‬ ‫بخش‌ه ــای مختل ــف اع ــم از ات ــاق عم ــل‪ ،‬آزمایش ــگاه‪ ،‬فیزیوتراپ ــی ی ــا بخ ــش‬ ‫بس ــتری فعالی ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫بخش اعظم درآمدهای وزارت بهداشت از درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود‬ ‫امینی فرد اظهار کرد‪ :‬متأسفانه به رغم اینکه در شرایط کنونی بخش اعظم‬ ‫درآمدهای وزارت بهداشت از درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود‪ ،‬به این‬ ‫معنا که در این شرایط حدود شصت درصد اعتباراتی که در حوزه درمان داریم‬ ‫از درآمدهای اختصاصی حاصل می‌شود‪ ،‬اما حتی در این حد هم مجوزهای‬ ‫الزم برای جذب داده نشده است‪.‬‬ ‫وی یادآورش ــد‪ :‬ب ــه تازگ ــی ه ــم در کمیس ــیون ی ــک بحث ــی مط ــرح ش ــد ک ــه در‬ ‫ح ــال تحلی ــل آم ــاری آن هس ــتیم مبن ــی ب ــر اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط موج ــود و‬ ‫افق ــی ک ــه ب ــرای توس ــعه تخت‌ه ــای بیمارس ــتانی داری ــم بای ــد چ ــه می ــزان نی ــروی‬ ‫پرس ــتاری را ج ــذب کنی ــم‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم‌اکنون حتی مواردی‬ ‫وجود دارد که بیمارستان‌ها با بهبود روش‌ها و صرفه‌جویی اقتصادی از محل‬ ‫درآمدهای خود نیروی پرستاری تأمین کنند‪ ،‬اما مجوزهای الزم برای جذب این‬ ‫نیروها به این مراکز داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تأ کید کرد‪ :‬این‬ ‫مشکل مهمی است و کمیسیون هم برنامه‌ای را در این خصوص دارد و شاید‬ ‫یک گروهی را هم برای بررسی شرایطی که بر اساس آن حداقل مجوزهای الزم‬ ‫توسط وزارت بهداشت داده شود‪ ،‬مشخص کند‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار‪:‬‬ ‫اشتغال ‪۷۷‬درصد کارگران بنگاه‌های‬ ‫مشکل‌دار با «قرارداد موقت»‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار‪،‬با اشاره به اشتغال‪۷۷‬درصد از‬ ‫کارگران بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار به صورت «قرارداد موقت»‪ ،‬گفت‪:‬از‬ ‫‪۱۳۵۱‬بنگاه‌ مشکل‌دار‪« ،‬صنایع غذایی و آشامیدنی» در صدر قرار دارند‪.‬‬ ‫کریــم یــاوری در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬بــا اشــاره بــه بررســی بنگاه‌هــای مشــکل‌دار و‬ ‫صیانــت از نیــروی کار ایــن بنگاه‌هــا گفــت‪ :‬یکــی از وظایــف وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی رســیدگی بــه وضعیــت بنگاه‌هــای مشــکل‌دار بــا رویکــرد صیانــت‬ ‫از نیــروی کار اســت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه باهدف صیانت از نیروی کار‪ ،‬پایداری مشاغل و درنهایت‬ ‫تثبیت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬وزارت تعاون‪ -‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫رصد‪ ،‬پیگیری و شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار را در دستور کار خود قرار داده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکالت بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در شهرستان‌ها در‬ ‫سطح اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همان منطقه رسیدگی می‌شود اما اگر در‬ ‫سطح اداره شهرستان قابل‌رسیدگی نبود‪ ،‬در شوراهای برنامه‌ریزی در سطح شهر‬ ‫و در غیر این صورت در سطح مرکز استان مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬در مراکز‬ ‫استان‌ها «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست استاندار تشکیل‌شده که‬ ‫نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت کشور‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت – معدن و تجارت‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها با عضویت در‬ ‫این کارگروه به بررسی راهکارها و رفع مشکالت بنگاه‌های مشکل‌دار می‌پردازند‪.‬‬ ‫یاوری گفت‪ :‬در صورتی که مشکل یک واحد اقتصادی در کارگروه استانی‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید قبل رفع نباشد‪ ،‬موضوع به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید ارجاع داده می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مطابق مصوبه ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پایان سال ‪ ۹۵‬شکل گرفت و درنهایت تبدیل‬ ‫به قانون شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این کارگروه به ریاست وزیر صنعت و با حضور‬ ‫نمایندگان وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی در‬ ‫امر تولید تشکیل می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪ :‬ما به‬ ‫عنوان نماینده وزارت کار در سال ‪ ۹۶‬به مشکالت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۱۹‬بنگاه اقتصادی‬ ‫که در سطح شهرستان‪ ،‬استان یا ملی شناسایی شدند‪ ،‬رسیدگی کردیم که‬ ‫باعث شد ‪ ۵۰۰‬هزار اشتغال تثبیت شود و به عبارتی در سال گذشته از ریزش‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫وزیر نیرو خبر داد‬ ‫جذب دانشجویان‬ ‫و دانش‌آموختگان دکتری در وزارت نیرو‬ ‫وزیر نیرو از استقبال موسسه‌های پژوهشی این وزارتخانه در جذب دانش‌آموختگان دکتری‬ ‫در حوزه صنعت خبر داد‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان در گفت‌وگو با ایرنا با تأ کید بر ضرورت تعامل و همکاری بیش از پیش‬ ‫دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها در راستای توسعه و پیشرفت کشور گفت‪ :‬وزارت نیرو درصدد‬ ‫افزایش تخصیص منابع مالی به بخش صنعت است و این وزارتخانه این روزها به ارتباطی‬ ‫دامنه‌دارتر با بخش دانشگاهی فکر می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو بابیان اینکه در حال مذاکره با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برای همکاری‬ ‫بیشتر دانشجویان دوره‌های تحصیالت تکمیلی با موسسه‌های پژوهشی هستیم افزود‪ :‬ازاین‌رو‪،‬‬ ‫دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ویژه دوره دکتری می‌توانند بعد از گذراندن دوره آموزش در‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬سال‌های تحقیق و پژوهش خود را در وزارت نیرو بگذرانند‪.‬‬ ‫اردکانیان تصریح کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬دانشجویان در پروژه‌های تحقیقاتی صنعت که‬ ‫پروژه‌های واقعی کشور محسوب می‌شود‪ ،‬مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ما روی این دانشجویان به عنوان نیروهای متخصص در بخش صنعت‬ ‫حساب می‌کنیم و عالقه‌مند هستیم در صورت تمایل آن‌ها‪ ،‬بعد از اتمام دوران تحصیل در‬ ‫وزارت نیرو مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬در تالش هستیم‪ ،‬مدیریت را به سمت و سویی سوق دهیم که از طریق‬ ‫فراخوان‪ ،‬فرصت برابری برای تمام نیروهای تخصصی کشور به خصوص نیروهای جوان ایجاد شود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیساسکودا‪:‬‬ ‫معاون وزیر کشور خبر داد‬ ‫استخدام نیرو در بخشداری‌ها‬ ‫و فرمانداری‌های سراسر کشور‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع وزارت‬ ‫کشـــور گفـــت‪ :‬بـــرای اســـتخدام تعـــدادی نیـــرو در‬ ‫بخشـــدار ی‌ها و فرماندار ی‌هـــای سراســـر کشـــور‪،‬‬ ‫برنامه‌ریـــزی الزم انجام‌شـــده کـــه پـــس از ارائـــه‬ ‫مجوزه ــای قانون ــی از س ــوی دول ــت‪ ،‬فرآین ــد انتخ ــاب‬ ‫و به‌کارگیـــری آن‌هـــا آغـــاز خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا جـــواد ناصریـــان‪ ،‬در جمـــع‬ ‫فرمـــانــــــداران‪ ،‬بـــخــــــشداران و مـــدیــــــران ســــــتادی‬ ‫اســـتانداری فـــارس در شـــیراز افـــزود‪ :‬وزارت کشـــور‬ ‫همچنـین تـــسهیـالت بـــه فـرماندار ی‌ها و تأمین تجهیزات‬ ‫موردنیـــاز آن‌هـــا را در دســـتور کار قـــرار داده اســـت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســـازماندهی نیـــروی انســـانی در‬ ‫اســـتاندار ی‌ها‪ ،‬فرماندار ی‌هـــا و بخشـــدار ی‌ها را‬ ‫زمینه‌س ــاز پاس ــخگویی مناس ــب ب ــه نیازه ــای م ــردم و‬ ‫کارک ــرد بهت ــر وزارت کش ــور دانس ــت و اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫چالـــش قانـــون منـــع به‌کارگیـــری بازنشســـتگان را‬ ‫بـــه فرصـــت تبدیـــل خواهیـــم و بنـــا داریـــم کـــه بـــرای‬ ‫ایج ــاد تح ــرک و پویای ــی بیش ــتر‪ ،‬مدی ــران ج ــوان ای ــن‬ ‫وزارتـــخانــــــه را جایـــگـــزیــــــن مــــــدیران بازنــــــشسته‬ ‫کنیـــم ‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع وزارت کشـــور‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬ب ــر اس ــاس رویک ــرد وزی ــر کش ــور‪ ،‬می‌کوش ــیم‬ ‫◄‬ ‫دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت علوم گفت‪ :‬شفاف بودن فرآیند گزین ــش‪ ،‬رع ــایـ ــت‬ ‫حقوق شهروندی ‪ ،‬حفظ حیثت افراد و محور قرار دادن قانون نکات اصلی هستند که باید در‬ ‫جذب و استخدام نیروی انسانی از طرف هسته‌های گزینش رعایت شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر محمدتقــی نظــر پــور در آئیــن معارفــه‬ ‫مدیــرکل دبیرخانــه هیئــت مرکــزی گزینــش کارکنــان وزارت علــوم و قدردانــی از مدیــر ســابق ایــن‬ ‫مجموعــه اظهــار داشــت‪ :‬عمــل بــه قانــون و پرهیــز از اعمــال نظــرات شــخصی‪ ،‬رکــن اساســی در‬ ‫موضــوع گزینــش اســت کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف و تبییــن قوانیــن بایــد کارگا ‌ههــای آموزشــی‬ ‫کارشناســان گزینــش ب ‌هطــور مســتمر برگــزار شــود‪.‬‬ ‫معاون اداری‪ ،‬مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت‪ :‬گزینش باید بتواند در جذب و‬ ‫استخدام نیروهای کارآمد و شایسته به سازمان کمک کند‪ ،‬بنابراین باید مراحل گزینش به ویژه‬ ‫مرحله مصاحبه توسط صاحب‌نظران و افراد باتجربه به امور اداری و مدیریت انجام شود‪.‬‬ ‫وی تأ کید کرد‪ :‬گزینشگران باید تالش کنند با رعایت قوانین و در نظر گرفتن شرع و اخالق‬ ‫افراد متخصص و متعهد را وارد سازمان‌ها کمک کنند و در بهبود وضعیت نیروی انسانی کشور‬ ‫نقشی مؤثر ایفا کنند‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضاییان مدیرکل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم نیز در‬ ‫این آیین گفت‪ :‬تسهیل و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌های گزینش دانشگاه‌های‬ ‫کشور از برنامه‌های اصلی وی است که در این راستا به تعامل با اعضای هیئت عالی گزینش و‬ ‫حمایت‌های وزارت علوم توجه ویژه دارد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫از نیاز این دانشگاه به ‪ 8500‬عضو هیئت‌علمی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این دانشگاه می‌تواند به نیاز جامعه به نیروی ماهر‬ ‫و اشتغال‌آفرینی و تولید بیشتر پاسخ دهند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫کـــه پســـت‌های مدیریتـــی ایـــن وزارتخانـــه در اختیـــار‬ ‫کارکنـــان ایـــن مجموعـــه قـــرار گیـــرد و مســـیر رشـــد و‬ ‫تعال ــی آن‌ه ــا نی ــز بی ــش از گذش ــته هم ــوار ش ــود‪.‬‬ ‫وی اظهـــار داشـــت‪ :‬بهبـــود ســـاختار تشـــکیالت‬ ‫وزارت کشــور و تأمیــن امکانــات موردنیــاز بــرای انجــام‬ ‫مـــأمـــوریــــــت‌های ســـازمانی ازجـــمــــــله مــــــواردی‬ ‫اســــــ ــت کـــ ــه در دس ــتور کار مدی ــران ای ــن وزارتخان ــه‬ ‫قـــرار دارد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمییسونحقوقیوقضاییمجلس‪:‬‬ ‫حذف آزمون وکالت‬ ‫فار غ‌التحصیالن بیکار را‬ ‫به وکالی بیکار تبدیل می‌کند‬ ‫نیاز دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫به‪ 8500‬عضو هیئت‌علمی‬ ‫نایب‌رئیس کمییسون حقوقی و قضایی مجلس‬ ‫بابیان اینکه افزایش وکالی بیکار در پی حذف آزمون‬ ‫وکالت منجر به اشباع بازار وکالت می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬تبدیل‬ ‫فارغ‌التحصیالن بیکار به وکالی بیکار با حذف آزمون‬ ‫وکالت تأثیر منفی بر سطح کیفی وکالت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬یحیی کمالی پور نایب‌رئیس‬ ‫کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫تاثیرحذف آزمون وکالت بر سطح کیفی وکالت‪،‬گفت‪ :‬نباید‬ ‫بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه و کیفیت علمی فرد و تنها‬ ‫به سبب داشتن‪ ،‬مدرک کارشناسی حقوق داوطلب وارد‬ ‫گردونه وکالت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انحصاردرجذب وکیل و حذف آزمون وکالت‬ ‫هردو مسیری اشتباه است که منجر به افزایش سطح کیفی‬ ‫وکالت نمی‌شود بلکه باید درجذب وکیل بر طبق شرایط‬ ‫جامعه تصمیم‌گیری شود‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر فردی قصد ورود به حرفه تخصصی وکالت را‬ ‫دارد‪،‬می‌بایست بر اساس معیارهای علمی و عملی جذب‬ ‫شود و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت در بحث‬ ‫کفالت به موفقیت‌های مناسبی برسیم‪.‬‬ ‫کمالی پور افزود‪ :‬بنده اعتقاد به سختگیری‌های‬ ‫کانون وکال برای جذب وکیل نداریم واز سوی دیگر نیز با‬ ‫افرادی که اعالم می‌کنند‪،‬آزمون وکالت برداشته شود تـا‬ ‫هر فارغ‌التحصیل بدون ارزیابی علمی وارد چرخه علمی‬ ‫وکالت شود نیز مخالفم زیرا بازار وکالت باید همسو با‬ ‫نیازهای قضایی و حقوقی جامعه تنظیم شود‪.‬‬ ‫عالــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫مه ــدی‪ ،‬رس ــالت دانش ــگاه فن ــی و حرفـــه‌ای را‬ ‫تربی ــت دانش ــجوی کارآفری ــن عن ــوان کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫امیدوار ی ــم ادغ ــام آموزش ــکده‌ها و تأس ــیس واحده ــای‬ ‫اس ــتانی دانش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه‌ای بیـــش از پیـــش بـــه‬ ‫تحق ــق اه ــداف ای ــن دانش ــگاه کم ــک کنـــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر «رضــا مهــدی» در معارف ـ ‌ه‬ ‫رئیــس دانشــگاه فنــی و حرف ـه‌ای ایــام‪ ،‬بابیــان اینکــه‬ ‫ضعــف مالــی آمــوزش و پــرورش بــه دانشــگاه فنــی و‬ ‫حرفـه‌ای بــه ارث رســیده اســت‪ ،‬تصر یــح کــرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫فنــی و حرف ـه‌ای باوجوداینکــه ‪ 40‬درصــد دانشــجویان را‬ ‫پوشــش می‌دهــد‪ ،‬امــا دارای ‪ 8‬درصــد بودج ـه‌ی آمــوزش‬ ‫گفـت‪ :‬گزینـش بایـد بتوانـد در جـذب و اسـتخدام نیروهـای‬ ‫کارآمـد و شایسـته بـه سـازمان کمـک کنـد‪ ،‬بنابرایـن‬ ‫بایـد مراحـل گزینـش بـه و یـژه مرحلـه مصاحبـه توسـط‬ ‫صاحب‌نظـران و افـراد باتجربـه بـه امـور اداری و مدیریـت‬ ‫انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی تأ کیـد کـرد‪ :‬گزینشـگران بایـد تلاش کننـد بـا رعایـت‬ ‫قوانین و در نظر گرفتن شـرع و اخالق افراد متخصص و متعهد‬ ‫راواردسازمان‌ها کمک کنندو در بهبودوضعیتنیرویانسانی‬ ‫کشور نقشـی مؤثر ایفا کنند‪.‬‬ ‫دکتـر محمدرضاییان مدیـرکل دبیرخانه هیئت مرکزی‬ ‫گزینـش کارکنـان وزارت علـوم نیـز در ایـن آییـن گفـت‪:‬‬ ‫تسـهیل و سـرعت بخشـیدن بـه فعالیت‌هـای هسـته‌های‬ ‫گزینـش دانشـگاه‌های کشـور از برنامه‌هـای اصلـی وی‬ ‫اسـت کـه در ایـن راسـتا بـه تعامـل بـا اعضـای هیئـت عالی‬ ‫گزینـش و حمایت‌هـای وزارت علـوم توجـه ویـژه دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و آبخیزداری خبر داد‬ ‫جذب نیروی حفاظتی در سازمان جنگل‌ها‬ ‫مراتع و آبخیزداری‬ ‫دبیـر هیئـت مرکـزی گزینـش وزارت علـوم گفـت‪:‬‬ ‫شـفاف بـودن فرآینـد گزینـش‪ ،‬رعایـت حقـوق شـهروندی ‪،‬‬ ‫حفـظ حیثـت افـراد و محـور قـرار دادن قانـون نـکات اصلی‬ ‫هسـتند کـه بایـد در جـذب و اسـتخدام نیـروی انسـانی از‬ ‫طـرف هسـته‌های گزینـش رعایـت شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم‪ ،‬دکتـر‬ ‫محمدتقـی نظـر پـور در آئیـن معارفـه مدیـرکل دبیرخانـه‬ ‫رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران‬ ‫(اسکودا) از توافق با سازمان سنجش بـــرای اضـــافـــه ش ــدن‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه به مدت زمان آزمون وکالت سال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی شهبازینیا در گفتوگو با ایسنا دراینباره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درنتیجه هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان‬ ‫سنجش کشور مبنی برافزایش زمان پاسخگویی به سؤاالت‬ ‫آزمون وکالت سال ‪ ،۹۷‬اضافه شدن ‪ ۱۵‬دقیقه به مدت زمان‬ ‫این آزمون موردتوافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت ‪ ۱۳۹۷‬تا روز پنجشنبه‬ ‫‪ ۱۹‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫آزمون کارآموزی وکالت روز جمعه ‪ ۹‬آذرماه ‪ ۱۳۹۷‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد‬ ‫دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت علوم تأکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت شفاف بودن فرآیند گزینش و‬ ‫رعایت حقوق شهروندی‬ ‫متقاضیان استخدام‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه به زمان‬ ‫آزمون وکالت ‪ ۹۷‬اضافه شد‬ ‫هیئـت مرکـزی گزینـش کارکنـان وزارت علـوم و قدردانـی از‬ ‫مدیـر سـابق ایـن مجموعـه اظهـار داشـت‪ :‬عمـل بـه قانـون و‬ ‫پرهیـز از اعمـال نظـرات شـخصی‪ ،‬رکـن اساسـی در موضـوع‬ ‫گزینـش اسـت کـه بـرای تحقـق ایـن هـدف و تبییـن قوانیـن‬ ‫باید کارگاه‌های آموزشـی کارشناسـان گزینش به‌طور مستمر‬ ‫برگـزار شـود‪.‬‬ ‫معـاون اداری‪ ،‬مالـی و مدیر یـت منابـع وزارت علـوم‬ ‫یک شرکت معتبر‪ ‬در زمینه سایت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‌احراز‬ ‫‪۱‬‬ ‫محتوا نویس‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به ا کس و فتوشاپ‬ ‫‪۲‬‬ ‫سئو کار‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به مبانی سیو‬ ‫‪۳‬‬ ‫منشی‬ ‫خانم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫طراح سایت‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به وردپرس‬ ‫‪۵‬‬ ‫کارمند فروش ‪ -‬بازاریاب‬ ‫خانم‬ ‫‪-‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل و شماره تلگرام زیر ارسال و یا با شماره ثابت زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان آیت اهلل طالقانی ‪ -‬بین بهار و شریعتی ‪ -‬پالک ‪95‬‬ ‫‌‌ایمیل‪tasisatcityco@gmail.com :‬‬ ‫استخدام‌مهندسی‌سیستم‌یاس‌ارغوانی‬ ‫شرکت‌مهندسی‌سیستم‌یاس‌ارغوانی‌وابسته‌به‌بانک‌ملت‌جهت‌تکمیل‌کادر‌خود‌از‌استانهای‌قم‌‪،‬‬ ‫‌سمنان‌‪‌،‬آذربایجان‌شرقی‌‪‌،‬خوزستان‌و‌تهران‌از‌افراد‌واجد‌شرایط‌زیر‌دعوت‌به‌همکاری‌می‌نماید‪.‬‬ ‫شرایط‌عمومی‌و‌اختصاصی‬ ‫محل‌خدمت‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫معاون‌مرکز(آ قا)‬ ‫جنسیت‪ :‬آقا‬ ‫تحصیالت ‪ :‬لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت‪ ،‬صنایع ‪IT ،‬‬ ‫سوابق کاری‪ ۳ :‬الی ‪ ۵‬سال سابقه کار و حداقل ‪ ۲‬سال سابقه مدیریت‬ ‫نیازمندی ها‪:‬‬ ‫●تسلط کامل به ‪● ICDL‬آشنایی با اصول شبکه‪ ‬‬ ‫●توانمندی مدیریت و رهبری تیم‪● ‬شخصیت فعال و پیگیر‪● ‬روحیه کار تیمی‬ ‫قم‬ ‫پشتیبان‬ ‫متولدین ‪ ۱۳۷۰‬به بعد‬ ‫●مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم●آشنا به ‪● ICDL‬روابط عمومی قوی‪ ‬‬ ‫●داشتن فن بیان‪● ‬توانایی انجام برنامه ریزی و مدیریت زمان‬ ‫استان خوزستان شهر اندیمشک و‬ ‫سوسنگرد‪ ‬‬ ‫استان آذربایجان شرقی‬ ‫متصدی‌مرکز‌‬ ‫تماس‬ ‫جنسیت ‪ :‬خانم‬ ‫●متولدین ‪ ۱۳۶۷‬به بعد●مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫●روابط عمومی قوی و آشنا به ‪●ICDL‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫‪ ‬‬ ‫استان سمنان‬ ‫مسئول‌ کارگاه‬ ‫جنسیت ‪ :‬آقا‬ ‫●متولدین ‪ ۱۳۶۵‬به بعد ●حداقل دو سال سابقه سرپرستی‬ ‫رشته های ‪ :‬حداقل لیسانس کامپیوتر مدیریت صنایع برق‬ ‫استان سمنان‬ ‫تلفن‪‌‌‌‌‌02177655377‌:‬تلگرام‌‪09303333103‌:‬‬ ‫شرکت‌ارتباطات‌مبین‌نت‌جهت‌تکمیل‌کادر‌خود‌در‌استان‌تهران‌از‌افراد‌واجد‌شرایط‌‬ ‫زیر‌دعوت‌به‌همکاری‌می‌نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪۱‬‬ ‫کارشناس بازاریابی سازمانی‬ ‫مسلط به مفاهیم بازاریابی سازمانی‬ ‫دارای مهارت ایده پردازی و خالقیت به منظور ارائه و تدوین برنامه های بازاریابی‬ ‫مسلط بر تدوین و تحلیل طرحهای توجیه اقتصادی‬ ‫مسلط بر روشهای برگزاری کمپینهای تبلیغاتی و فنون ترویج‬ ‫آشنا به صنعت تلکام‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬کارشناسی ‪/‬کارشناسی ارشد مدیریت( کلیه گرایش ها)‬ ‫‪ ۳‬سال سابقه کاری در زمینه بازاریابی سازمانی ‪B2B‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫کارشناس فروش پهنای باند‬ ‫مسلط به مفاهیم بازاریابی و فروش‬ ‫مسلط به فنون مذا کرات سازمانی‬ ‫آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری‬ ‫دارای مهارت ارتباط موثر‬ ‫آشنا به صنعت تلکام‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد مدیریت‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات‪MBA،‬‬ ‫‪ ۳‬سال سابقه کاری در زمینه فروش پهنای باند‬ ‫‪۳‬‬ ‫کارشناس فروش سرویس های‬ ‫میزبانی (‪)hosting‬‬ ‫داشتن سابقه کاری در زمینه فروش سرویس اجاره فضا (‪، )collocated‬‬ ‫داشتن سابقه کاری در زمینه فروش سرویس های اختصاصی ‪dedicated‬‬ ‫داشتن سابقه کاری در زمینه فروش سروریس مجازی اختصاصی (‪)VPS‬‬ ‫آشنا با بازار تولید ترافیک‬ ‫مسلط به انجام مذا کرات تلفنی و حضوری‬ ‫روابط عمومی باال‬ ‫ترجیحا داشتن دانش فنی سرویس های میزبانی‬ ‫متقاضیان‌واجد‌شرایط‌میتوانند‌رزومه‌خود‌را‌به‌ایمیل‌زیر‌ارسال‌نمایند‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌زیر‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬ ‫وب‌سایت‪www.mobinnet.net‌:‬‬ ‫آدرس‌ایمیل‪Jobs@mobinnet.net‌:‬‬ ‫تلفن‪02183869576‌:‬‬ ‫استخدام‌در‌تهران‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‌احراز‬ ‫محل‌خدمت‬ ‫پشتیبان دستگاه کارتخوان‬ ‫بانکی‬ ‫آقا‬ ‫فقط در شهر تهران به جزء حومه‬ ‫●مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس مدیریت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬مهندسی‬ ‫الکترونیک و برق‪ ،‬مهندسی صنایع و علوم ارتباطات●متولدین ‪ 1370/01/01‬به بعد‬ ‫●دارای پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬به رزومه هایی‬ ‫که بدون ذکر عنوان شغلی باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪hr@sys-yaas.com :‬‬ ‫وب سایت‪sys-yaas.com :‬‬ ‫پیشگامان‌معماری‌آریا‬ ‫شرکت‌پیشگامان‌معماری‌آریا‬ ‫به‌منظور‌توسعه‌کادر‌تخصصی‌مهندسی‌ ردیف‬ ‫سمت‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫سایر شرایط‬ ‫فروش‌خود‌در‌شمال‌استان‌تهران‬ ‫‌از‌افراد‌واجد‌شرایط‌زیر‌بصورت‬ ‫‌تمام‌وقت‌با‌مزایا‌و‌بیمه‌دعوت‬ ‫‌به‌همکاری‌می‌نماید‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مهندسی فروش‬ ‫آقا‬ ‫لیسانس و فوق‬ ‫لیسانس عمران‬ ‫‪ ۳‬سال‬ ‫سابقه کار‬ ‫آشنایی به زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫دارای روحیه کار گروهی‬ ‫فعال و عالقمند به ارتقاء و پیشرفت‬ ‫در محیطی پویا و با ثبات‬ ‫حداکثر ‪ ۳۰‬سال سن‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‬ ‫متقاضیان‌واجد‌شرایط‌میتوانند‌رزومه‌خود‌را‌به‌ایمیل‌زیر‌ارسال‌نمایند‬ ‫‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌زیر‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬ ‫آدرس‌ایمیل‪‌‌‌‌‌‌‌ Job3@pma.co.ir :‬تلفن‪02188607712 :‬‬
‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فرمانده انتظامی لرستان خبر داد‬ ‫استخدام ‪ 2‬هزار لرستانی‬ ‫در نیروی انتظامی تا پایان ســال‬ ‫فرمانـده انتظامـی لرسـتان گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال تا ک ـن ــون ه ــزار و ‪ 288‬ج ــوان لـ ــرس ـتــان ــی‬ ‫بـه اسـتخدام پلیـس درآمده‌انـد کـه ایـن تعـداد تـا پایـان سـال بـه ‪ 2‬هـزار نفـر خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از خرم‌آبـاد‪ ،‬سـردار محمد مهدیان نسـب گفت‪ :‬امسـال بیش از‬ ‫هزار و ‪ 288‬نفر از جوانان لرستان ب ــه اس ـت ـخ ــدام پلیس درآمــدن ــد و ب ــه دن ـب ــال این ه ـســتی ــم‬ ‫بـا اخـذ سـهمیه ایـن تعـداد را تـا پایـان سـال به ‪ 2‬هـزار نفر برسـانیم‪.‬‬ ‫وی ب ــه تش ــریح برنامه‌ه ــای پلی ــس در هفت ــه ناج ــا پرداخ ــت و خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬س ــخنرانی‬ ‫فرمانده‌ه ــای انتظام ــی پی ــش از خطبه‌ه ــای نم ــاز جمع ــه‪ ،‬برگ ــزاری صبح ــگاه مش ــترک‪،‬‬ ‫راه‌ان ــدازی ش ــهرک آمدوش ــد‪ ،‬نمایش ــگاه طرح‌ه ــای خالقان ــه‪ ،‬ارائ ــه مش ــاوره اجتماع ــی در‬ ‫کالنتری‌ه ــا‪ ،‬دی ــدار ب ــا نماین ــده ولی‌فقی ــه در اس ــتان از جمل ــه مهم‌تر ی ــن برنامه‌ه ــای پلی ــس‬ ‫لرس ــتان در هفت ــه ناج ــا اس ــت‪.‬‬ ‫اعتراض های مکرر جوانان جویای کار ادامه دارد‬ ‫جوانان آبادانی همچنان برای اســتخدام‬ ‫در پاالیشــگاه تالش می کنند‬ ‫جمع ــی از جوان ــان جو ی ــای کار آبادان ــی روز یکش ــنبه گذش ــته ب ــرای س ــومین روز پیاپ ــی ب ــا‬ ‫تجم ــع مقاب ــل ف ــاز ‪ 2‬پاالیش ــگاه آب ــادان خواس ــتار اش ــتغال ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا اعت ــراض ه ــای مک ــرر جوان ــان جو ی ــای کار آبادان ــی در روزه ــای گذش ــته‬ ‫نی ــز تک ــرار ش ــد و بی ــش از ‪ 50‬نف ــر از ای ــن جوان ــان مقاب ــل ف ــاز ‪ 2‬پاالیش ــگاه آب ــادان جم ــع ش ــده و‬ ‫خواس ــتار اعم ــال اولو ی ــت ب ــه کارگی ــری نی ــروی بوم ــی در ای ــن واح ــد صنعت ــی جدی ــد ش ــدند‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن معترضــان کــه دارای مهندســی ش ـی ـم ـــی اس ـــت ب ـــه خ ـبــرن ـگ ـــار ایــرن ـــا گ ـــفت‪:‬‬ ‫ب ــه رغ ــم وج ــود اف ــراد تحصیلک ــرده و متخص ــص بوم ــی و آغ ــاز ب ــه کار ف ــاز ‪ 2‬پاالیش ــگاه‪ ،‬ای ــن‬ ‫نیروه ــا همچن ــان از فرص ــت اش ــتغال ایج ــاد ش ــده در ای ــن پاالیش ــگاه مح ــروم هس ــتند‪.‬‬ ‫س ــید حس ــن موس ــوی اظه ــار داش ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر درص ــد باالی ــی از نیروه ــای غیربوم ــی‬ ‫از اس ــتان ه ــای گی ــان‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬کهگیلو ی ــه و بوی ــر احم ــد‪ ،‬لرس ــتان و ش ــیراز در ف ــاز ‪2‬‬ ‫پاالیش ــگاه مش ــغول ب ــه کار ش ــده و مس ــئوالن محل ــی ت ــا ن ــون نتوانس ــتند ب ــرای ج ــذب نیروه ــای‬ ‫بوم ــی چ ــاره اندیش ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫یک ــی دیگ ــر از جوان ــان جو ی ــای کار آبادان ــی ب ــا م ــدرک تحصیل ــی لیس ــانس عم ــران و دیپل ــم‬ ‫مدیر ی ــت پ ــروژه از دانش ــگاه اکس ــفورد انگلس ــتان نی ــز م ــی گو ی ــد‪ :‬س ــه روز از صب ــح ت ــا ظه ــر ز ی ــر‬ ‫آفت ــاب در ف ــاز ‪ 2‬پاالیش ــگاه ایس ــتادیم و هی ـچ‌ ک ــس پاس ــخگو نب ــود ‪.‬‬ ‫کر ی ــم عس ــاکره اظه ــار داش ــت‪ :‬س ــالها ب ــرای آین ــده ای روش ــن تحصی ــل کردی ــم ول ــی اکن ــون‬ ‫ب ــرای اش ــتغال ب ــه ب ــن بس ــت برخوردی ــم و ای ــن در حالیس ــت ک ــه ش ــاهد ج ــذب نیروه ــای غی ــر‬ ‫بوم ــی ب ــی ش ــمار در ف ــاز ‪ 2‬پاالیش ــگاه آب ــادان هس ــتیم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از جوانــان جو یــای کار آبادانــی بــا مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد نــرم افــزار‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــدف م ــا فق ــط اش ــتغال اس ــت و انتظ ــار م ــا از مس ــئوالن تامی ــن ش ــغل ب ــرای‬ ‫جوان ــان اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬فرمان ــدار آب ــادان بای ــد پیگی ــر مش ــکل اش ــتغال جوان ــان در پاالیش ــگاه‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫س ــحر محم ــدزاده تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬فرص ــت ش ــغلی در آب ــادان ح ــق م ــردم آب ــادان اس ــت و‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس‪ ،‬فرمان ــدار و هم ــه مس ــئوالن ش ــهر بای ــد پاس ــخگوی م ــردم باش ــند ک ــه چ ــرا‬ ‫ای ــن اتف ــاق رخ ن ــداده اس ــت و ت ــا ک ــی بای ــد م ــردم آب ــادان ش ــاهد ای ــن وضعی ــت باش ــند‪.‬‬ ‫س ــیدعلی نوربخ ــش مدی ــر رواب ــط عموم ــی ش ــرکت پاالی ــش نف ــت آب ــادان ب ــه ایرن ــا گف ــت‬ ‫پاالیش ــگاه آب ــادان مس ــئولیتی در رون ــد ج ــذب نی ــروی جدی ــد در ف ــاز ‪ 2‬پاالیش ــگاه ن ــدارد و در‬ ‫بح ــث آم ــوزش و ب ــه کارگی ــری آنه ــا ش ــرکت مل ــی مهندس ــی س ــاختمان نق ــش دارد‪.‬‬ ‫پاالیشــگاه نفــت آبــادان‪ ،‬بزرگتریــن پاالیشــگاه ایــران اســت کــه ســال ‪ 1291‬هجــری شمســی‬ ‫س ــاخته ش ــد و ت ــا آغ ــاز جن ــگ ای ــران و ع ــراق در س ــال ‪ 1359‬بزرگتری ــن پاالیش ــگاه دنی ــا ب ــا‬ ‫ظرفی ــت تصفی ــه ‪ 628‬ه ــزار بش ــکه در روز ب ــود‪.‬‬ ‫پــس از برقــراری آتــش بــس عملیــات بازســازی فــاز اول ایــن پاالیشــگاه بــا ظرفیــت ‪ 130‬هــزار‬ ‫بشــکه در فروردیــن مــاه ‪ 1368‬واحــد بازســازی شــده تقطیــر ‪ 85‬وارد مــدار تولیــد شــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون پاالیشــگاه آبــادان روزانــه ‪ 23‬درصــد کل بنزیــن و ‪ 26‬درصــد بنزیــن پاالیشــگاهی‬ ‫ای ــران را تامی ــن می‌کن ــد‪.‬‬ ‫ش ــرکت پاالی ــش نف ــت آب ــادان ب ــا وس ــعت ‪ 495‬هکت ــار و تصفی ــه بی ــش از ‪ 400‬ه ــزار بش ــکه‬ ‫نف ــت خ ــام در روز ب ــه عن ــوان بزرگتری ــن پاالیش ــگاه نف ــت کش ــور‪ ،‬در راس ــتای سیاس ــتی ه ــای‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران و س ــند چش ــم ان ــداز ‪ 20‬س ــاله مبن ــی ب ــر توس ــعه پای ــدار و صیان ــت از‬ ‫محی ــط زیس ــت اق ــدام ب ــه اج ــرای پ ــروژه ه ــای عظیم ــی ک ــرده اس ــت ک ــه ه ــر ی ــک از ای ــن پ ــروژه‬ ‫ه ــا ع ــاوه ب ــر اص ــاح الگ ــوی مص ــرف‪ ،‬کاهش ــر آالینده ــای زیس ــت محیط ــی و بهب ــود وضعی ــت‬ ‫اقتص ــادی تاثی ــر ب ــه س ــزایی در می ــزان تولی ــد ف ــرآورده ه ــای نفت ــی دارد‪.‬‬ ‫ایجاد اشــتغال برای زنان کارآفرین‬ ‫با اجرای «طرح معین» در بســیج سازندگی‬ ‫مدیــر کارآمــدی و ســازندگی ســازمان بســیج جامعــه زنــان کشــور بــا اعــام اجــرای «طــرح معیــن»‬ ‫گف ــت‪ :‬در ای ــن ط ــرح زنان ــی ک ــه توانمن ــدی و ی ــژه ای در زمین ــه تولی ــد صنای ــع دس ــتی و دیگ ــر‬ ‫هنرهــا دارنــد شناســایی کــرده و در راســتای ایجــاد مشــاغل خانگــی و کوچــک از آنهــا حمایــت‬ ‫م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬مرضی ــه افضل ــی در ی ــک برنام ــه رادیوی ــی در ب ــاره فعالیت‌ه ــای س ــازمان‬ ‫بســیج جامعــه زنــان بــرای اشــتغال زایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬ســازمان بســیج جامعــه زنــان کشــور همزمــان‬ ‫ب ــا س ــازمان بس ــیج س ــازندگی ط ــرح های ــی را در راس ــتای اش ــتغال زای ــی و حمای ــت از بان ــوان‬ ‫کارآفری ــن اج ــرا م ــی کن ــد‪ .‬یک ــی از مه ــم تری ــن اقدام ــات اج ــرای « ط ــرح معی ــن « اس ــت‪ .‬در‬ ‫ای ــن ط ــرح زنان ــی ک ــه توانمن ــدی و ی ــژه ای در زمین ــه تولی ــد صنای ــع دس ــتی و دیگ ــر هنره ــا دارن ــد‬ ‫شناس ــایی ک ــرده و در راس ــتای ایج ــاد مش ــاغل خانگ ــی و کوچ ــک از آنه ــا حمای ــت م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪:‬اش ــتغال بان ــوان ب ــا آقای ــان متف ــاوت اس ــت‪ .‬ب ــا توج ــه ب ــه مس ــئولیت همس ــری‬ ‫ً‬ ‫و م ــادری‪ ،‬معم ــوال م ــادران ترجی ــح م ــی دهن ــد در من ــزل فعالی ــت اقتص ــادی کنن ــد و م ــا ای ــن‬ ‫فرصــت را غنیمــت شــمردیم و آنهــا را تحــت حمایــت مالــی قــرار دادیــم گرچــه میــزان حمایــت‬ ‫ز ی ــاد نب ــوده اس ــت‪ .‬ت ــا س ــال گذش ــته ح ــدود ‪ ۱۵‬میلی ــون توم ــان وام و ی ــا تس ـه ـی ـ ــات بــالع ـ ــوض‬ ‫ب ــه بان ــوان پرداخ ــت م ــی ش ــد ت ــا ش ــغلی را آغ ــاز کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه مدی ــر کارآم ــدی و س ــازندگی س ــازمان بس ــیج جامع ــه زن ــان‪ ،‬سیاس ــت ه ــای‬ ‫س ــازمان بس ــیج جامع ــه زن ــان هم ــگام ب ــا س ــازمان بس ــیج س ــازندگی کش ــور در راس ــتای اش ــاعه‬ ‫فرهن ــگ کار و ت ــاش و کم ــک ب ــه رف ــع مش ــکل بی ــکاری اس ــت‪ .‬م ــا در س ــازمان بس ــیج جامع ــه‬ ‫زن ــان‪ ،‬برنام ــه ه ــا و وج ــه زنان ــه آن را م ــد نظ ــر ق ــرار دادی ــم ک ــه بان ــوان در عی ــن انج ــام وظای ــف‬ ‫م ــادری و همس ــری از فرص ــت ش ــغلی و درآمدزای ــی نی ــز به ــره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫افضل ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬م ــا از هم ــکاری تم ــام مس ــئوالن‪ ،‬ورزش ــکاران و هنرمندان ــی ک ــه‬ ‫قابلی ــت انج ــام فعالی ــت ب ــه و ی ــژه در ح ــوزه ک ــودکان در مــناط ـ ــق م ـح ـ ــروم را دارن ـ ــد است ـق ـب ـ ــال‬ ‫م ــی کنی ــم و پای ــگاه ه ــای بس ــیج در تم ــام کش ــور ای ــن آمادگ ــی را دارن ــد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫‪ 20‬هزار شغل در استان اصفهان تثبیت می‌شود‬ ‫نک ــه از ابت ــدای امس ــال تاکن ــون ‪ 30‬ه ــزار ش ــغل ایج ــاد ش ــده‬ ‫اس ــتاندار اصفه ــان ب ــا بی ــان ای ‌‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ح ــال حاض ــر در جه ــت تثبی ــت ‪ 20‬ه ــزار ش ــغل اق ــدام می‌کنی ــم و ب ــا مکاتب ــه‬ ‫ب ــا بانک‌ه ــا در ص ــورت ل ــزوم می ــزان وام ب ــرای حف ــظ اش ــتغال و نقدینگ ــی واحده ــای تولی ــدی‬ ‫ب ــزرگ را نی ــز افزای ــش خواهی ــم داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش اداره کل رواب ــط عموم ــی و اموربین‌المل ــل اس ــتانداری اصفه ــان‪ ،‬محس ــن‬ ‫مهرعلی ــزاده ب ــا حض ــور در بی ــت عال ــم ربان ــی حض ــرت آیـ ـت‌اهلل ناص ــری ب ــا ایش ــان دی ــدار و‬ ‫گفت‌وگ ــو ک ــرد و اظه ــار داش ــت‪ :‬حض ــور و وج ــود علمای ــی ب ــا نف ــس زکی ــه ب ــرای جامع ــه مغتن ــم‬ ‫اس ــت و دع ــای خی ــر آن‌ه ــا در ح ــق م ــردم بس ــیار مفی ــد خواه ــد ب ــود و امی ــدوارم ک ــه س ــایه‬ ‫حض ــرت آیـ ـت‌اهلل ناص ــری ب ــرای مس ــلمین مس ــتدام باش ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬دی ــدار ب ــا علم ــا و عم ــل ب ــه نصای ــح آن‌ه ــا باع ــث توفیق ــات بیش ــتر در ام ــور‬ ‫اس ــتان می‌ش ــود‪.‬‬ ‫معاون سازمان شیالت ایران خبر داد‬ ‫فراخوان استخدام سازمان شیالت تهران منتشر می شود‬ ‫محصوالتشیالتیدر کشور یکمیلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار تن است که سال گذشته‬ ‫‪ 200‬هزار تن ماهی گرمابی‪ 160 ،‬هزار‬ ‫تن ماهی قزل‌اال و ‪ 32‬هزار و ‪ 500‬تن‬ ‫میگو و ‪ 200‬میلیون قطعه ماهی زینتی‬ ‫در کشور تولید شده و صادرات خوبی‬ ‫نیز داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعداد زیادی از‬ ‫فارغ‌التحـصـیالن ایــن ب ـخـش (‪ 150‬نفر)‬ ‫بــرای اسـتــان ـهـای مــرکـ ــزی و ج ـنـ ــوبی‬ ‫کشور جذب شده‌اند و بزودی توسط‬ ‫سازمان سنجش شرایط استخدام در‬ ‫استان تهران نیز اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫مع ــاون س ــازمان ش ــیالت ای ــران‬ ‫گف ــت‪ :‬ح ــدود ‪ ۱۵۰‬نف ــر در اس ــتانهای‬ ‫مرک ــزی و جنوب ــی کش ــور در س ــازمان‬ ‫ش ــیالت ای ــران اس ــتخدام ش ــده‌اند‬ ‫و ب ــزودی فراخ ــوان ج ــذب نی ــرو ب ــرای‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اس ــتان ته ــران نی ــز اع ــام م ‌‬ ‫بــه گـ ــزارش خ ـب ــرگــزاری تسنیم‪،‬‬ ‫حسـ ـیـن عـبــدال ـح ــی مـعاون توسعه‬ ‫آبـ ــزی‌پـروری س ــازمان شیالت ایـران‬ ‫در همایش ملی تـ ـغــذیــه آبـ ــزیان با‬ ‫غذای زنده اظهار کرد‪ 480 :‬هزار تن‬ ‫محص ــوالت آبـزی‌پ ــروری در ک ـش ــور‬ ‫تولـ ـی ــد م ـی‌شـ ــود و م ـ ـجـموعه تولید‬ ‫با تصوب اعضای شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫استخدام های خویشاوندی در شهرداری تهران ممنوع شد‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر تهران با تصویب‬ ‫طرح «مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران» هر نوع‬ ‫استخدام فامیلی مدیران و کارکنان شهرداری‬ ‫تهران و اعضای شورای اسالمی شهر تهران در‬ ‫شهرداری را ممنوع کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫تهران در نود و یکمین جلسه خود طرح مدیریت‬ ‫تعارض منافع شهرداری تهران را که از سوی حجت‬ ‫نظری به این شورا ارائه شد بررسی و با افزودن‬ ‫الحاقات آن را تصویب کردند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن طــرح انتصــاب بســتگان مدیــران‬ ‫ش ــهرداری ته ــران و واحده ــای تابع ــه ب ــه س ــبب‬ ‫موقعی ــت ش ــغلی آن ــان ط ــی دوره مس ــئولیت در‬ ‫ش ــهرداری و واحده ــای تابع ــه ممن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا تصو ی ــب اعض ــای ش ــورا‪ ،‬قرارداده ــای‬ ‫اس ــتخدامی ک ــه ب ــر مبن ــای آزم ــون ه ــای رس ــمی‬ ‫استـ ـخ ــدامــی م ــربـوط م ـی‌ش ــود از ش ـمـول ایـن بند‬ ‫مس ــتثنی اس ــت‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران بــا تصو یــب‬ ‫ای ــن ط ــرح تاکی ــد کردن ــد ک ــه انتص ــاب بس ــتگان‬ ‫مدی ــران ش ــهرداری ته ــران و واحده ــای تابع ــه ک ــه‬ ‫پی ــش از تص ــدی مس ــئولیت آن مدی ــر دارای رابط ــه‬ ‫اس ــتخدامی ب ــا ش ــهرداری بودن ــد بای ــد ب ــه اط ــاع‬ ‫ش ــورای ش ــهر ته ــران برس ــد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در بندر ماهشهر اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمبود بیش از ‪ ۲۰۰۰‬نیرو درحوزه‌های‬ ‫بهداشت و درمان خوزستان‬ ‫وز یــر بهداشــت و درمــان بــا بیــان اینکه خوزســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬نیــرو در حوزه‌هــای بهداشــت و درمــان‬ ‫کمبــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای راه‌انــدازی دانشــکده‬ ‫پیراپزشــکی بنــدر ماهشــهر آمادگــی کامــل دار یــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬سیدحســن قاضـی‌زاده هاشــمی‬ ‫در آییــن بهره‌بــرداری از هشــت طــرح بهداشــتی‬ ‫و درمانــی در شهرســتان بنــدر ماهشــهر در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬اســتان خوزســتان بــا کمبــود‬ ‫بیــش از دو هــزار نیــرو در حوزه‌هــای مختلــف‬ ‫تخصصــی بهداشــت و درمــان مواجــه بــوده و در ایــن‬ ‫رابطــه در حــق ایــن اســتان ظلــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متأســفانــه مس ـئ ــوالن مــا ت ـ ـف ـ ــاوت ــی‬ ‫بـ ـی ــن اس ـت ــان خ ــوزسـ ـتـ ــان و دیگر استان‌ها قائل‬ ‫نمی‌شوند در حالی که شرایط این استان شرایط بسیار‬ ‫ویژه‌ای است و نیاز است به خوزستان سفری داشته و‬ ‫وضعیت کنونی آن را از نزدیک مشاهده کنند‪.‬‬ ‫وز یــر بهداشــت و درمــان بیــان کــرد‪ :‬در اســتان‬ ‫خوزســتان بــه ازای هــر ‪ ۱۰‬تخــت یــک پرســتار وجــود‬ ‫دارد و پرســتاران ایــن اســتان ماهانــه ‪ ۵۰۰‬ســاعت‬ ‫اضافــه کاری دارنــد‪ .‬از رئیــس ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی کشــور خواهــش دارم در مــورد اســتان‬ ‫خوزســتان و حــل مشــکل کمبــود کادر درمانــی‬ ‫همکار ی‌هــای الزم را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه وضعیــت امکانــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی شهرســتان بنــدر ماهشــهر اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان بــا وجــود جمعیــت ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫نفــری نیازمنــد حداقــل ‪ ۴۵۰‬تخــت بیمارســتانی‬ ‫اســت کــه حتــی نیمــی از ایــن تعــداد را نیــز‬ ‫نتوانســته‌ایم راه‌انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫ق ــاضـ ـ ـی‌زاده هـ ــاش ـ ـم ـ ـ ــی ادام ـ ـ ــه داد‪ :‬ال ـ ـ ــبته‬ ‫طرح‌های ــی ک ــه ام ــروز ب ــه بهره‌ب ــرداری رس ــید‬ ‫و م ــورد بازدی ــد ق ــرار گرف ــت طرح‌ه ــای بس ــیار‬ ‫خوب ــی هس ــتند ام ــا رس ــیدن ب ــه ه ــدف مطل ــوب‬ ‫در ای ــن رابط ــه نیازمن ــد ت ــاش بیش ــتر و اختص ــاص‬ ‫اعتب ــارات مال ــی افزو ن‌ت ــری اس ــت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم‬ ‫ضرورت بکارگیری نیروهای بومی در‬ ‫شرکت های نفتی ایالم‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور اقتص ــادی اس ــتاندار‬ ‫ای ــام گف ــت‪ :‬ش ــرکت ه ــای تابع ــه وزارت نف ــت در‬ ‫اسـ ـتـ ـــان بـ ـــاید اسـ ـتـ ـخـ ـــدام نـ ـیـ ـــروهای بـ ــومـ ـــی را‬ ‫در اولو ی ــت ق ــرار دهن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از ای ــام;‬ ‫ایــوب درویشــی در حاشــیه بازدیــد از شــرکت نفــت‬ ‫چش ــمه خ ــوش‪ ،‬ان ج ــی ال‪،‬واح ــد نم ــک زدای ــی‬ ‫بی ــات و پتروش ــیمی دهل ــران گف ــت‪ :‬پ ــروژه ه ــای‬ ‫مهم ــی در ح ــوزه نف ــت و گاز در ح ــال س ــاخت و‬ ‫برخــی نیــز بهــره بــرداری شــده انــد کــه ایــن پــروژه هــا‬ ‫عــاوه بــر اشــتغال در اقتصــاد کشــور و اســتان نقــش‬ ‫مهم ــی در توس ــعه ای ــن منطق ــه دارن ــد‪.‬‬ ‫درویش ــی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬مش ــکالت و نارس ــایی‬ ‫ه ــای عموم ــی در چگونگ ــی تس ــریع در اج ــرای ای ــن‬ ‫واحده ــا وج ــود دارد ک ــه ب ــا همفک ــری مس ــئوالن‬ ‫اس ــتانی و ش ــرکت نف ــت و گاز غ ــرب کش ــور‬ ‫تصمیمات ــی ب ــرای بهب ــود اوض ــاع و زمین ــه س ــازی‬ ‫بهت ــر ای ــن مرا ک ــز تولی ــدی اتخ ــاذ ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید‬ ‫«سحام» بر طر ح‌های اشتغال روستایی نظارت می‌کند‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از ایجاد‬ ‫سامانه «سحام» برای اعمال نظارت بر روند اجرا‬ ‫و پیشرفت طرح‌های اشتغال روستایی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬اگر بتوانیم در طرح اشتغال روستایی با‬ ‫ضریب ‪ ۸۵‬درصد‪ ،‬پایداری در کسب و کارهای‬ ‫روستایی ایجاد کنیم‪ ،‬آمار قابل قبولی خواهد بود‪.‬‬ ‫اصغرنورال ــه زاده در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫ب ــرای آنک ــه در جر ی ــان توز ی ــع مناب ــع اش ــتغال‬ ‫روســتایی مطمئــن شــویم ایــن منابــع دقیقــا در مســیر‬ ‫خ ــود ک ــه ه ــدف قانونگ ــذار ب ــوده‪ ،‬هزینــه‌ می‌ش ــود‪،‬‬ ‫س ــامانه‌ای نظارت ــی تح ــت عن ــوان «س ــحام»‬ ‫(س ــامانه حقوق ــی الکترونیک ــی مطالب ــات) ایج ــاد‬ ‫کردی ــم ک ــه ب ــه ش ــکل آنالی ــن اس ــت و مس ــتندات آن‬ ‫را ب ــه تدر ی ــج منتش ــر خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫وی درباره ویژگی‌های این سامانه‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این سامانه با سیستم ‪ GPS‬کار می‌کند و اطالعات‬ ‫را از سیستم می‌گیرد‪ .‬تصاویر مربوط به پروژه و تمام‬ ‫کارهایی که در طول مدت تکمیل انجام می‌شود‪،‬‬ ‫از طریق سیستم در اختیار سامانه قرار می‌گیرد‪ .‬این‬ ‫سامانه که از سال گذشته فعال شده در رصد دقیق‬ ‫طرح‌ها بسیار موثر بوده است و چنانچه طرحی‬ ‫تسهیالت را دریافت کرد و پیشرفتی نداشت‪،‬‬ ‫جدا از بازدیدهای محلی‪ ،‬نظارت‌ها به صورت‬ ‫سیستمی هم در سطح ملی قابل رویت و کنترل و‬ ‫مانیتورینگ است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پاسخ‬ ‫به این پرسش که آیا تاکنون در طرحی انحراف‬ ‫از منابع بوده است یا خیر؟ گفت‪ :‬تاکنون چیزی‬ ‫گزارش نشده است‪ ،‬البته طرح چند ماه است که‬ ‫شروع شده ولی طبعا در آن حدی نیست که گزارش‬ ‫انحراف از منابع داشته باشیم‪.‬‬ ‫نوراله‌زاده درعین حال درباره شناسایی‬ ‫استعدادهای منطقه گفت‪ :‬کار خوبی که اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬تشکیل کمیته کارگروه فنی در ستاد ملی‬ ‫اجرای قانون بود که در وزارت کار تصویب و‬ ‫ابالغ شد‪ .‬از سال‌های قبل بحث استعدایابی و‬ ‫شناسایی مزیت‌های رقابتی را انجام می‌دادیم‬ ‫و سه طرح «روستای بدون بیکار‪ ‌،‬هر روستا یک‬ ‫محصول ـ هر خانه یک کارخانه و صندو ق‌های خرد‬ ‫محلی» را دنبال کردیم‪ .‬خوشبختانه کارگروه ملی‪،‬‬ ‫هر سه طرح را تصویب و به سراسر کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ما در سامانه به عنوان دستگاه اجرایی شناخته‬ ‫می‌شویم‪ .‬طرح‌هایی که خودمان استعدادیابی و‬ ‫شناسایی کردیم‪ ،‬در سامانه کارا ثبت می‌کنیم و از‬ ‫طریق ما به کمیته فنی ارجاع می‌شوند و درصورت‬ ‫تایید‪ ،‬مجدد به ما برمی‌گردد تا به آن تسهیالت‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬عــاوهبــرایــنبــااختیــاری کــهبهاســتان‌ها‬ ‫تفو ی ــض کرده‌ای ــم ی ــک مدی ــر معی ــن ب ــرای اس ــتان‌ها‬ ‫انتخ ــاب و وظایف ــی برایش ــان قای ــل ش ــده‌ایم ک ــه‬ ‫مش ــاوره و نظ ــارت‪ ،‬هدای ــت و کنت ــرل و تایی ــد و‬ ‫بررســی اســتعدادهای مناطــق برعهــده مدیــر معیــن‬ ‫ب ــا هماهنگ ــی اس ــتان اس ــت‪ .‬در مجم ــوع ‪ ۱۶‬مدی ــر‬ ‫معی ــن از س ــتاد تعیی ــن و کاره ــا را ب ــه آن‌ه ــا مح ــول‬ ‫کرده‌ای ــم‪ .‬ب ــرای مدی ــران معی ــن در اس ــتان‌ها ه ــم‬ ‫ی ــک مدی ــر نظارت ــی ق ــرار داده‌ای ــم ک ــه کل مجموع ــه‬ ‫را نظ ــارت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان‬ ‫درباره پرداخت تسهیالت صندوق در بخش‌های‬ ‫مختلف از جمله وام ازدواج نیز‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫بیش‌ترین وقت و توان خود را روی طرح اشتغال‬ ‫روستایی گذاشتیم و تمام صندوق را برای این‬ ‫کار بسیج کردیم‪ .‬طبعا بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج‬ ‫فعالند و چون حضور ما ضرورت نداشت‪ ،‬ترجیح‬ ‫دادیم به سایر بخش‌ها ورود نکنیم‪ .‬در طرح‬ ‫اشتغال روستایی با توجه به آنکه محیط روستایی‬ ‫است‪،‬ممکناستکارگاهبههردلیلینتواندادامهفعالیت‬ ‫دهــد یـ ــا م ـح ـ ـصــوالت تولیدی قابل رقابت نباشد‬ ‫ولی اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم با ضریب‬ ‫‪ ۸۵‬درصد‪ ،‬پایداری در کسب و کارهای روستایی‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬آمار قابل قبــولی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ط ــرح اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫ب ــا ه ــدف توس ــعه اش ــتغال در مناط ــق مح ــروم‬ ‫روس ــتایی‪ ،‬عش ــایری و م ــرزی در دس ــتور کار وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫اجــرای موفــق ایــن طــرح موجــب کاهــش مهاجــرت‬ ‫ب ــه ش ــهرها و ح ــل بی ــکاری در مناط ــق مح ــروم و‬ ‫روس ــتایی می‌ش ــود‪ .‬س ــال گذش ــته ی ــک میلی ــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی ــون دالر از مح ــل مناب ــع صن ــدوق توس ــعه‬ ‫مل ــی توس ــط مجل ــس ب ــه ای ــن ط ــرح اختص ــاص‬ ‫یاف ــت و چه ــار بان ــک عام ــل کش ــاورزی‪ ،‬توس ــعه‬ ‫تع ــاون‪ ،‬پس ــت بان ــک و صن ــدوق کارآفرین ــی امی ــد‬ ‫توز ی ــع ای ــن مناب ــع ب ــه متقاضی ــان وام اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی را برعه ــده گرفتن ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری‬ ‫و فراورده های کشاورزی شهرداری قزوین‪:‬‬ ‫طرح راه اندازی کسب و کار‬ ‫سیار در قزوین عملیاتی شد‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری قزویــن‬ ‫گفــت‪ :‬بمنظــور ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان‪ ،‬تقویــت نشــاط‬ ‫اجتماعــی و خدمــت رســانی آســان بــه شــهروندان طــرح کســب وکار‬ ‫ســیاربرای جوانــان در قزویــن عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫وحیــد مقــدم در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬در خصــوص حمایــت از کســب‬ ‫و کارهــای جدیــد و اســان و اجــرای ایــده هــای جدیــد بــرای اشــتغال‬ ‫جوانــان و ایجــاد نشــاط در شــهر اظهارداشــت‪ :‬بررســی هــای آمــاری‬ ‫نشــان مــی دهــد بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی‬ ‫مــردم اســتان قزویــن زیــاد شــاداب نیســتند و بایــد همــه تــاش کنیــم‬ ‫تــا بــا اجــرای طــرح هــای نشــاط آور بتوانیــم ایــن افســردگی را کاهــش‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫مقــدم تصریــح کــرد‪ :‬در کنــار فعالیتهــای فرهنگــی کــه از ســوی‬ ‫نهادهــای مختلــف شــهری انجــام مــی شــود بایــد بتوانیــم بــا کارهــای‬ ‫تاثیرگــذار و مســتمر کــه امیدآفرینــی کنــد بــه نشــاط جامعــه کمــک‬ ‫کنیــم و در ایــن راســتا از ایــده هــای جدیــد اســتقبال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده هــای‬ ‫کشــاورزی شــهرداری قزویــن تصریــح کــرد‪ :‬امــروزه بــا کاهــش ارتباطــات‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬دورهمــی هــا‪ ،‬شــاهد گســترش انــزوای جوانــان و عبــوس‬ ‫شــدن مــردم شــده ایــم و در ایــن راســتا برخــی فعالیتهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و دینــی ماننــد راهپیمایــی‪ ،‬شــرکت در نمازهــای جمعــه و‬ ‫جماعــات‪ ،‬حضــور در بوســتانها‪ ،‬غذاخــوری هــا‪ ،‬ســالنهای ورزشــی و‬ ‫برنامــه هــای همگانــی مــی توانــد بــه نشــاط اجتماعــی جامعــه کمــک‬ ‫موثــری کنــد‪.‬‬ ‫قــدم بیــان کــرد‪ :‬بایــد فضاهــای عمومــی را بیشــتر کنیــم و ترویــج‬ ‫بــرون نشــینی بــه نشــاط و شــادابی و امنیــت جامعــه کمــک مــی کنــد و‬ ‫هــر چقــدر شــهر شــاداب باشــد امنیــت بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫کافه‌های‌سیار(فود‌ کار)‌اشتغال‌فوری‌جوانان‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬یکــی از طــرح هــای جدیــد کــه ایــن روزهــا بــا‬ ‫اســتقبال جوانــان فعــال روبــرو شــده کافــه روســتورانهای ســیار(فودکار)‬ ‫اســت کــه بــا عرضــه ســیار اغذیــه‪ ،‬نوشــیدنی و فســت فــود در‬ ‫خودروهــای کوچــک هــم شــغلی بــرای جوانــان جویــای کار ایجــاد شــده‬ ‫و هــم محــل پاتــق ســالمی بــرای جوانــان شــده اســت‪.‬‬ ‫مقــدم گفــت‪ :‬یکــی از وظایــف مســئوالن بــه عنــوان حا کمیــت‬ ‫تامیــن شــغل و امنیــت و شــادابی بــرای همــه گروههاســت و مــا در ایــن‬ ‫طــرح از ایــده چنــد جــوان اســتفاده کردیــم و بــه آنهــا فرصــت دادیــم تــا‬ ‫فضــای کســب و کاری ســاده راه بیندازنــد و خــود را اداره کــرده و بــه‬ ‫مــردم هــم خدمــت رســانی کننــد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی‌هشت‌ایستگاه‌ کافه‌رستوران‌سیار‌در‌قزوین‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تغذیــه ســیار بــا هــدف اشــتغال جــوان در قزویــن‬ ‫پیــاده شــده و چــون خانــواده هــا پراکنــده شــده اند و ارتبــاط فامیلی کمتر‬ ‫شــده و عــده ای دنبــال فضاهــای جدیــد بــرای تفریــح و تامیــن نیازهــای‬ ‫روزمــره هســتند ایــن طــرح مــی توانــد بخشــی از نیازهــا را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫مقــدم گفــت‪ :‬در ایــن طــرح کســب درآمــد بــرای شــهرداری مهــم‬ ‫نیســت و مهمتریــن درخواســت مــا ســامت فضــای کار و خانوادگــی‬ ‫بــودن آن اســت و دنبــال یــک روش اصولــی و ســالم هســتیم تــا هــم‬ ‫فرهنــگ ســازی و هــم جوانــان را در کســب و کار کمــک کنیــم تــا‬ ‫آســیب هــا کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از جوانــان فعــال در ایــن طــرح خواســته ایــم و تعهــد‬ ‫گرفتــه ایــم کیفیــت غــذا و خوراکیهایــی کــه ارائــه مــی شــود بــاال باشــد تــا‬ ‫رضایــت مــردم جلب شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــراورده هــای‬ ‫کشــاورزی شــهرداری قزویــن اظهارداشــت‪ :‬تا کنــون هشــت ایســتگاه‬ ‫ســیار تغذیــه در شــهر قزویــن راه انــدازی شــده و در صــورت موفــق بــودن‬ ‫طــرح و اســتقبال مــردم آن را تــا ‪ ۱۵‬مــورد افزایــش خواهیــم داد‪.‬‬ ‫مقــدم بیــان کــرد‪ :‬رونــق واحدهــای ســیار‪ ،‬کمــک به چرخــه اقتصادی‬ ‫صنــوف و ایجــاد درآمــد پایــدار بــرای ســازمان‪ ،‬ایجــاد زیبایــی در شــهر‪،‬‬ ‫ارتقــاء امنیــت و شــاخص هــای روحبخــش شــهری‪ ،‬افزایــش فرهنــگ‬ ‫عمومــی بــرای همــه‪ ،‬انســانی کــردن فضاهــا‪ ،‬راحتــی فضــای نشســتن و‬ ‫تقویــت تعامــل اجتماعــی‪ ،‬تســهیل اجتمــاع پذیــر شــدن شــهروندان از‬ ‫مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح در قزویــن اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارامیــدواری کــرد در صــورت موفــق بــودن ایــن طــرح زمینــه‬ ‫راه انــدازی خودروهــای ســیار در عرضــه محصــوالت فرهنگــی‪ ،‬کتــاب‬ ‫و ســیار اقــام نیــز فراهــم شــود‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی خبر داد ‪:‬‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۶۰۰۰‬نفر‬ ‫در سامانه مشاغل خانگی استان‬ ‫دکتـــر ولـــی عاقلـــی در نشســـت هماهنگـــی و راهبـــری طـــرح نویـــن‬ ‫مشـــاغل خانگـــی آذربایجـــان غربـــی اعـــام کـــرد‪ :‬ثبـــت نـــام از‬ ‫متقاضیـــان طـــرح مشـــاغل خانگـــی در ‪ ۱۷‬شهرســـتان آذربایجـــان‬ ‫غربــی بــه اتمــام رســید کــه در مجمــوع بیــش از ‪ ۶۰۰۰‬نفــر از متقاضیــان‬ ‫در ســـامانه ایـــن طـــرح ثبـــت نـــام خـــود را قطعـــی کردنـــد‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی رواب ــط واح ــد آذربایج ــان غرب ــی‪ ،‬دکت ــر‬ ‫ولــی عاقلــی در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه آمــار ثبــت نــام طــرح‬ ‫مشــاغل خانگــی در اســتان اظهــار کــرد‪ :‬ثبــت نــام از متقاضیــان طــرح‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی در ‪ ۱۷‬شهرس ــتان آذربایج ــان غرب ــی ب ــه اتم ــام رس ــید‬ ‫ک ــه در مجم ــوع بی ــش از ‪ ۶۰۰۰‬نف ــر از متقاضی ــان در س ــامانه ای ــن ط ــرح‬ ‫ثب ــت ن ــام خ ــود را قطع ــی کردن ــد‪.‬‬ ‫ویاظهــار کرد‪:‬شهرســتانارومیــهبــااختصــاص‪ ۲۸‬درصــدثبــتنامیها‬ ‫و شهرســتانهای میانــدوآب‪ ،‬بــوکان و نقــده بــه ترتیــب بیشــترین ثبــت‬ ‫نام ــی ه ــا را ب ــه خ ــود اختص ــاص دادن ــد‪.‬‬ ‫دکتـــر ولـــی عاقلـــی افـــزود‪ ۲۱:‬رشـــته شـــغلی بـــرای ایـــن طـــرح در‬ ‫آذربایج ــان غرب ــی اختص ــاص یافت ــه ب ــود ک ــه ‪ ۲۵‬درص ــد متقاضی ــان‬ ‫در رش ــته پ ــرورش م ــرغ بوم ــی و مابق ــی رش ــته ه ــای ش ــغلی را پوش ــا ک‪،‬‬ ‫بس ــته بن ــدی حبوب ــات و بس ــته بن ــدی می ــوه خش ــک ب ــه ترتی ــب بیش ــتر‬ ‫ثب ــت نام ــی ه ــا را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده ان ــد‪.‬‬ ‫رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی در خصـــوص‬ ‫برنام ــه ری ــزی ب ــرای آم ــوزش متقاضی ــان رش ــته ش ــغلی مدنظ ــر اظه ــار‬ ‫کرد‪:‬رش ــته ه ــای پرمتقاض ــی در اولوی ــت وروب ــه ف ــاز آموزش ــی هس ــتند‬ ‫ک ــه ای ــن دوره ه ــا ب ــا مرکزی ــت ارومی ــه‪ ،‬ش ــمال اس ــتان و جن ــوب اس ــتان‬ ‫قط ــب بن ــدی خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت‪ ،‬مجسمه‌ســـازی‪ ،‬انیمیشـــن‪ ،‬کیـــف دوزی‪،‬‬ ‫خش ــک ک ــردن می ــوه‪ ،‬بس ــته بن ــدی می ــوه‪ ،‬تولی ــد ن ــرم اف ــزار‪ ،‬گل‌ه ــای‬ ‫کریســـتالی‪ ،‬کســـب و کارهـــای الکترونیکـــی (طراحـــی ســـایت و‬ ‫اپلیکیش ــن)‪ ،‬تولی ــد عس ــل‪ ،‬پ ــرورش گل و گی ــاه‪ ،‬پوش ــا ک‪ ،‬مترجم ــی‬ ‫زبانهـــای خارجـــه‪ ،‬ویراســـتاری (مقالـــه‪ ،‬کتـــاب و‪ ،)..‬تولیـــدات‬ ‫چـــرم دســـت دوز‪ ،‬عرقیـــات گیاهـــی‪ ،‬پـــرورش قـــارچ‪ ،‬بســـته بنـــدی‬ ‫حبوبات‪،‬بســته بنــدی ســبزیجات ‪ ،‬تولیــد مــرغ بومــی‪ ،‬تولیــد گیاهــان‬ ‫داروی ــی و ف ــرآوری گیاه ــان داروی ــی رش ــته ه ــای ش ــغلی م ــورد تقاض ــا‬ ‫در آذربایجـــان غربـــی هســـتند‪.‬‬
‫دامپزشکی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دامپزشک کیست و چه کارهایی انجام می‌دهد؟‬ ‫دامپزشــکان مراقــب ســامت حیوانــات هســتند و آ ‌‬ ‫نهــا بــه‬ ‫تشــخیص‪ ،‬درمــان و تحقیــق روی بیمار ‌‬ ‫یهــای حیوانــات خانگی‪،‬‬ ‫شهــا می‌پردازنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ا گــر‬ ‫دا ‌مهــا و حیوانــات باغ‌وح ‌‬ ‫بــه حیوانــات عالقــه ز یــادی داشــته و از کارهــای حــوزه پزشــکی‬ ‫لــذت می‌بر یــد ایــن شــغل می‌توانــد بــرای شــما مناســب باشــد‪.‬‬ ‫درواقــع دامپزشــک حیــوان را چــکاب می‌کنــد و بیمار یــش‬ ‫را تشــخیص می‌دهــد و بیمار ی‌هــای حیوانــات را ماننــد‬ ‫بیمار ی‌هــای عفونــی‪ ،‬حرکتــی و تغذی ـه‌ای و‪ ...‬را درمــان‬ ‫می‌کنــد ‪.‬‬ ‫او شکســتگی‌ها را درمــان کــرده و در صــورت نیــاز بــا اســتفاده‬ ‫از تکنیک‌هــای جراحــی حیــوان را جراحــی نمــوده و بــه صاحــب‬ ‫حیــوان در مــورد تغذیــه و نگهــداری مشــاوره می‌دهــد‪.‬‬ ‫دامپزشــک بــرای حیوانــات بیمــار دارو تجو یــز می‌کنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫یهــا نمونــه گرفتــه و بــه آزمایشــگاه دامپزشــکی‬ ‫تشــخیص بیمار ‌‬ ‫ارســال و نتایــج را تحلیــل کــرده و درنهایــت بــه بهبــود زندگــی‬ ‫انســان و دام کمــک می‌کنــد‪.‬‬ ‫یهــای قابل‌انتقــال بیــن انســان‬ ‫پیشــگیری از بــروز و شــیوع بیمار ‌‬ ‫و حیــوان‪ ،‬انجــام معاینــات منظــم بــرای بررســی ســامت حیوانــات‪،‬‬ ‫نهــا بــرای مقابلــه بــا بیمار ‌‬ ‫آزمایــش و واکسیناســیون آ ‌‬ ‫یهــا را انجــام‬ ‫می‌دهــد‪.‬‬ ‫بررســی محــل زندگــی حیوانــات و مشــاوره دادن در خصــوص‬ ‫را ‌ههــای جلوگیــری از گســترش بیماری؛مدیریــت و نظــارت بــر‬ ‫پرســتاران ؛ پیشــگیری از بــروز و شــیوع بیمار ‌‬ ‫یهــای قابل‌انتقــال‬ ‫بیــن انســان و حیــوان و‪ ...‬از دیگــر وظایفــی اســت کــه دام ــپزشـ ـک ـ ــان‬ ‫بــر عهده‌دارنــد‪.‬‬ ‫توانمندی‌های موردنیاز یک دامپزشک‬ ‫عالق ــه ز ی ــاد ب ــه حیوان ــات و س ــامت آ ‌‬ ‫نه ــا از مهم‌تری ــن‬ ‫ویژگی‌ه ــای ی ــک دامپزش ــک خ ــوب اس ــت ‪ .‬پ ــس از عالق ــه ف ــرد‬ ‫ب ــرای انتخ ــاب ای ــن حرف ــه بای ــد اطالع ــات علم ــی خ ــوب در‬ ‫م ــورد حیوان ــات داش ــته باش ــد و بتوان ــد در س ــاعات طوالن ــی و‬ ‫نامنظ ــم ب ــدون وقف ــه کار کن ــد‪.‬‬ ‫از طرف ــی ب ــرای گاه ــی اوق ــات ب ــرای معاین ــه حیوان ــات بزرگ ــی‬ ‫م ـثـ ــل اسـ ـ ــب و گـ ـ ــاو داش ـ ـتـ ــن تــوانـ ــایی ج ـس ـمـ ــی م ـنــاسـ ــب‬ ‫ب ــه دامپزش ــک کم ــک می‌کن ــد‪.‬‬ ‫داش ــتن روش دلس ــوزانه و صبوران ــه در برخ ــورد ب ــا صاحب ــان‬ ‫حیوان ــات نی ــز از دیگ ــر مهارت‌هاس ــت‪ ،‬ز ی ــرا در بس ــیاری از‬ ‫مواقــع صاحبــان حیوانــات نســبت بــه حیــوان دس ـت‌آموز خــود‬ ‫احس ــاس دلبس ــتگی ز ی ــاد پی ــدا می‌کنن ــد و در هن ــگام معالج ــه‬ ‫و درم ــان بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه توج ــه ز ی ــادی داش ــت‪.‬‬ ‫تحصیالت الزم برای ورود به شغل دامپزشکی‬ ‫اگرچ ــه ب ــه ص ــورت س ــنتی در خیل ــی از روس ــتاها اف ــرادی‬ ‫ب ــه ص ــورت تجر ب ــی کار معالج ــه و درم ــان حیوان ــات را انج ــام‬ ‫می‌دهن ــد‪ ،‬ول ــی ب ــرای کس ــب مج ــوز تجوی ــز دارو و تعام ــل ب ــا‬ ‫س ــازمان‌های نظارت ــی و مس ــئول دارا ب ــودن م ــدرک دانشگاه ـ ــی‬ ‫در رش ــته دامپزش ــکی الزام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر رش ــته دامپزش ــکی در مقاط ــع کاردان ــی و‬ ‫دکت ــرا ج ــذب دانش ــجو دارد‪.‬‬ ‫هــدف مقطــع کاردانــی دامپزش ــکی‪ ،‬پیش‌گیــری و ریش ـه‌کنی‬ ‫بیمار ی‌ه ــای دام ــی و درم ــان بیمار ی‌ه ــای دام ــی اس ــت و‬ ‫فارغ‌التحصی ــان ای ــن رش ــته می‌توانن ــد در کنت ــرل بهداش ــتی‬ ‫محص ــوالت دام ــی و کنت ــرل و ریشـ ـه‌کنی بیمار ی‌ه ــای‬ ‫مش ــترک انس ــان و دام ب ــه فعالی ــت بپردازن ــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای اینکــه در ایــران دکتــرای دامپزشــکی بگیر یــد‬ ‫بایس ــتی ‪ ۲۲۴‬واح ــد درس ــی را پ ــاس کنی ــد ک ــه به‌ط ــور متوس ــط‬ ‫‪ ۷‬س ـــال زم ـــان می‌ب ـــرد‪ .‬ای ـــن دروس شــام ـــل دروس ع ـم ـــومی ‪،‬‬ ‫عل ــوم پای ــه ‪ ،‬دروس بالین ــی و دروس عمل ــی اس ــت‪.‬‬ ‫البت ــه ی ــک دامپزش ــک بع ــد از دکت ــرای عموم ــی می‏توان ــد‬ ‫تخص ــص بگی ــرد و هم‌اکن ــون بال ــغ ب ــر بیس ــت رش ــته تخصص ــی‬ ‫ب ــرای دامپزش ــکان عموم ــی نظی ــر بیمار ی‌ه ــای داخل ــی‬ ‫دام‌ه ــای ب ــزرگ‪ ،‬بیمار ی‌ه ــای داخل ــی دام‌ه ــای کوچ ــک‬ ‫(حیوان ــات خانگ ــی)‪ ،‬جراح ــی دامپزش ــکی‪ ،‬بیمار ی‌ه ــای‬ ‫طی ــور‪ ،‬بیمار ی‌ه ــای آبز ی ــان‪ ،‬پاتول ــوژی دامپزش ــکی‪،‬‬ ‫میکروب‌شناس ــی دامپزش ــکی‪ ،‬اپیدمیول ــوژی‪ ،‬بهداش ــت‬ ‫م ــواد غذای ــی و ‪ ...‬وج ــود دارد ک ــه دامپزش ــک می‏‪‎‬توان ــد پ ــس‬ ‫از ش ــرکت در آزم ــون تخصص ــی و قبول ــی در مصاحب ــه در ای ــن‬ ‫مقط ــع تخصص ــی ادام ــه تحصی ــل ده ــد‪.‬‬ ‫در کن ــار ای ــن برخ ــی از رش ــته‏های عل ــوم پای ــه پزش ــکی نی ــز از‬ ‫می ــان دامپزش ــکان ب ــرای تحصی ــل دانش ــجو می‪‎‬پذیرن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــام خال ــد خ ــداوردی ‪ ،‬مش ــاور رئی ــس س ــازمان‬ ‫دامپزش ــکی کش ــور درس ــال ج ــاری ‪ 600‬دانش ــجوی دکت ــرای‬ ‫دامپزش ــکی‪ 250 ،‬دانش ــجو در مقط ــع کاردان ــی و ‪ 150‬دانش ــجو‬ ‫در مقط ــع دکت ــرای تخصص ــی مش ــغول ب ــه تحصی ــل ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه می‌ده ــد ک ــه در ح ــال حاض ــر ‪ 11‬دانش ــکده‬ ‫دامپزش ــکی دولت ـ ــی‪ 16 ،‬دان ـش ـک ـ ــده دام ـ ـپـ ــزش ـک ـ ــی آزاد‪،‬‬ ‫‪ 18‬آموزش ــکده و دانش ــگاه‌های علم ــی و کار ب ــردی و هش ــت‬ ‫آموزش ـک ـ ـ ــده ب ـ ــرای م ـقــاط ـ ــع کــاردان ـ ـ ــی دان ـش ـ ـج ـ ــو پذی ـ ــرش‬ ‫می‌کنن ــد ‪.‬‬ ‫نکاتی در رابطه با حرفه دامپزشکی‬ ‫نگاهی به راه‌های ورود به این حرفه؛‬ ‫وضعیت اشتغال دامپزشکان از مزرعه تا میزغذا‬ ‫دامپزش ــکی ازجمل ــه حرفه‌های ــی اس ــت ک ــه در ط ــول تاری ــخ اهمی ــت بس ــیاری داش ــته و‬ ‫هم ــواره دامپزش ــکان مورداحت ــرام م ــردم ق ــرار داش ــتند‪ .‬در دنی ــای کنون ــی نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد‬ ‫روزافــزون جمعیــت و نیــاز بشــر بــه غــذا‪ ،‬منابــع حیوانــی یکــی از بهتریــن منابــع بــرای تأمیــن ایــن‬ ‫نیــاز شناخت ‌هشــده اســت و گرایــش بــه آن بیــش از پیــش موردتوجــه قرارگرفتــه اســت و به‌تبــع‬ ‫آن دامپزش ــکی نی ــز از اهمی ــت و جای ــگاه وی ــژه‌ای برخ ــوردار ش ــده اس ــت ‪.‬‬ ‫بازارکار دامپزشکی در ایران‬ ‫ب ــر اس ــاس اع ــام دکت ــر علیرض ــا رفیع ــی پ ــور‪ ،‬رئی ــس س ــازمان‬ ‫ً‬ ‫دامپزش ــکی کش ــور‪ ،‬مجموع ــا ‪ ۳۷‬ه ــزار نف ــر نی ــرو در خان ــواده‬ ‫دامپزش ــکی مش ــغول ب ــه کار هس ــتند ک ــه ‪ ۷‬ه ــزار نف ــر آن‌ه ــا در‬ ‫بخ ــش دولت ــی فعالی ــت دارن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس فارغ‌التحصی ــان دامپزش ــکی می‌توانن ــد در‬ ‫وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی‪ ،‬دانش ــگاه‌های‬ ‫عل ــوم پزش ــکی و خدم ــات بهداش ــتی و درمان ــی‪ ،‬مرا ک ــز‬ ‫بهداش ــتی و درمان ــی و بیمارس ــتان‌های وابس ــته ب ــه‬ ‫دس ــتگاه‌های دولت ــی‪ ،‬انس ــتیتو پاس ــتور‪ ،‬انس ــتیتو تحقیق ــات‬ ‫تغذی ــه و صنای ــع غذای ــی‪ ،‬وزارت جه ــاد کش ــاورزی‪ ،‬س ــازمان‬ ‫تحقیق ــات و ترو ی ــج کش ــاورزی‪ ،‬موسس ــه س ــرم و واکسن‌س ــازی‬ ‫رازی و ی ــا س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور اس ــتخدام ش ــوند‪.‬‬ ‫البت ــه ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ‌‬ ‫ته ــای اس ــتخدام در بخ ــش‬ ‫دولت ــی فارغ‌التحصی ــان ای ــن رش ــته بیش ــتر در بخ ــش‬ ‫خصوص ــی بای ــد ب ــه دنب ــال کار باش ــند‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصی ــان دامپزش ــکی می‌توانن ــد در بخش‌ه ــای‬ ‫مختل ــف کار کنن ــد‪ .‬برخ ــی از آن‌ه ــا ک ــه در ح ــوزه س ــامت‬ ‫عموم ــی فعالی ــت دارن ــد مس ــئول پیش ــگیری و کنت ــرل‬ ‫بیمار ی‌ه ــای دام هس ــتند‪ .‬برخ ــی دیگ ــر ک ــه در صنع ــت‬ ‫هســتند‪ ،‬مســئول آزمایــش و نظــارت بــر تولیــد دارو‪ ،‬محصــوالت‬ ‫ش ــیمیایی و بیولوژیک ــی مر ب ــوط ب ــه حیوان ــات هس ــتند‪.‬‬ ‫گاه ــی نی ــز مس ــئول بررس ــی بهداش ــت و رعای ــت اس ــتانداردها‬ ‫در باغ‌وح ‌‬ ‫شه ــا‪ ،‬مغازه‌ه ــای ف ــروش حیوان ــات خانگ ــی‪،‬‬ ‫اصطب ــل ه ــا‪ ،‬بازاره ــای ف ــروش حیوان ــات و‪ ...‬خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک دامپزشــک می‌توانــد بــا موافقــت مراجــع دولتــی‬ ‫نس ــبت ب ــه تأس ــیس مط ــب‪ ،‬داروخان ــه دامپزش ــکی‪ ،‬آزمایش ــگاه‬ ‫دامپزش ــکی و ی ــا مرک ــز واکسیناس ــیون دام و طی ــور اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام دکتر مح ـمـ ــدرضا ص ـفـ ــری رئ ـیـ ــس ســازمـ ــان نظام‬ ‫دام ـپــزش ـکــی گــروه اول فـ ــعاالن بخش خصوص «کلینیسین‌ها»‬ ‫هس ــتند ک ــه ‪ 5‬ه ــزار و ‪ 500‬نف ــر را در برمی‌گیرن ــد و پروان ــه اش ــتغال از‬ ‫ســازمان نظــام دامپزشــکی را داشــته و مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام دامپزش ــکی کش ــور ادام ــه داد‪ :‬گ ــروه‬ ‫دوم س ــازمان نظ ــام دامپزش ــکی در بخ ــش خصوص ــی را‬ ‫داروخانه‌ه ــای دامپزش ــکی تش ــکیل می‌ده ــد و در ای ــن راس ــتا‬ ‫ی ــک ه ــزار و ‪ 800‬واح ــد داروخان ــه تح ــت ن ـظ ـ ــارت ســازم ـ ــان‬ ‫نظ ــام دامپزش ــکی کش ــور قرارگرفت ــه و ‪ 300‬واح ــد آزمایش ــگاهی‬ ‫نی ــز تح ــت نظ ــارت ای ــن س ــازمان هس ــتند‪.‬‬ ‫صف ــری همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه گروه‌ه ــای واکسیناس ــیون‬ ‫بی ــان می‌کن ــد ک ــه تع ــداد ‪ 7‬ه ــزار و ‪ 500‬مس ــئول فن ــی و‬ ‫بهداش ــتی در مرا ک ــز تولی ــدی و کش ــتارگاه‌ها فعالی ــت می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه برخــی از مرا کــزی کــه دامپزشــکان در آ ‌‬ ‫نهــا می‌تواننــد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مشــغول بــه کارشــده و یــا تأســیس کننــد اشــاره م ‌‬ ‫◄ درمانگاه (كلينيک) دامپزشكی‪:‬‬ ‫یش ــود ك ــه ب ــر اس ــاس سیاسـ ـت‌ها‪،‬‬ ‫ب ــه مرك ــزی اط ــاق م ‌‬ ‫از طرفــی حیطــه فعالیــت یــک دامپزشــک و توانمنــدی وی نیــز بســیار وســیع اســت‪ ،‬به‌طــوری‬ ‫ته ــا از مزرع ــه گرفت ــه ت ــا میزغ ــذا در ارتب ــاط ب ــوده و‬ ‫ک ــه ای ــن حرف ــه ب ــا تن ــوع گوناگون ــی از فعالی ‌‬ ‫فار غ‌التحصی ــان ای ــن رش ــته می‌توانن ــد در آن‌ه ــا مش ــغول ب ــه کار ش ــوند‪.‬‬ ‫مگــذاری شــده اســت و بــه همیــن بهانــه‬ ‫در تقویــم کشــورمان ‪ 14‬مهرمــاه بــا نــام روز دامپزشــكي نا ‌‬ ‫بــه بررســی وضعیــت اشــتغال دامپزشــکان و را ‌ههــای ورود بــه ایــن حرفــه می‌پردازیــم‪.‬‬ ‫ضواب ــط و برنام ‌هه ــای س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور در انج ــام ام ــور‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬پيشــگيری‪ ،‬تشــخيصی و درمانــی ب ‌هطــور تمــام وقــت‬ ‫و ي ــا نیمه‌وق ــت ب ــه ص ــورت س ــرپايی در مح ــل درمان ــگاه از طري ــق‬ ‫پذي ــرش دام‪ ،‬معاين ــه‪ ،‬آزماي ــش‪ ،‬تجوي ــز دارو و ي ــا از طري ــق اع ــزام‬ ‫پهــای ســيار در محــدوده جغرافيايــی تعیی ‌‬ ‫اکی ‌‬ ‫نشــده‪ ،‬تأســیس‬ ‫و فعالي ــت می‌نمای ــد‪.‬‬ ‫پروان ــه تأس ــیس درمان ــگاه دامپزش ــکی ک ــه ب ــه ن ــام ی ــک نف ــر‬ ‫دامپزشــک صــادر می‌شــود و حســب مــورد می‌توانــد بــه صــورت‬ ‫اختصاص ــی (‌جه ــت ی ــک ن ـ ـ ــوع دام) ی ـ ــا ع ـمــومــی(‌ج ـه ـ ــت‬ ‫چن ــد ن ــوع دام) ی ــا ب ــه ص ــورت تخصص ــی فعالی ــت کن ــد‪.‬‬ ‫◄ مجتمع درمانی (پلی كلينيک) دامپزشكی‪:‬‬ ‫ب ــه مرك ــزی اط ــاق می‌ش ــود ك ــه ب ــر اس ــاس سیاسـ ـت‌ها‪،‬‬ ‫ضواب ــط و برنامه‌ه ــای س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور در انج ــام‬ ‫ام ــور بهداش ــتی‪ ،‬پيش ــگيری‪ ،‬تش ــخيصی و درمان ــی به‌ط ــور‬ ‫تم ــام وق ــت و ب ــه ص ــورت س ــرپايی در مح ــل مجتم ــع درمان ــی‬ ‫(حداق ــل دو درمان ــگاه) از طري ــق پذي ــرش دام‪ ،‬معاين ــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مجموعا ‪ ۳۷‬هزار نفر نیرو‬ ‫در خانواده دامپزشکی‬ ‫مشغول به کار هستند‬ ‫که ‪ ۷‬هزار نفر آن‌ها‬ ‫در بخش دولتی‬ ‫فعالیت دارند‬ ‫آزماي ــش‪ ،‬تجو ي ــز دارو و ي ــا از طري ــق اع ــزام اکیپ‌ه ــای س ــيار‬ ‫در مح ــدوده جغرافياي ــی تعیین‌ش ــده‪ ،‬تأس ــیس و فعالي ــت‬ ‫می‌نما ی ــد‪.‬‬ ‫در صورت ــی ک ــه درمان ــگاه عموم ــی دارای فضاه ــای‬ ‫مناس ــب جه ــت چن ــد بخ ــش درمانگاه ــی اختصاص ــی‬ ‫باش ــد پلی‌کلینی ــک نامی ــده می‌ش ــود و مرات ــب در پروان ــه‬ ‫قید‌می‌ش ــو د ‪.‬‬ ‫◄ بیمارستان دامپزشكی‪:‬‬ ‫ب ــه مرك ــزی اط ــاق می‌گ ــردد ك ــه ب ــر اس ــاس سیاسـ ـت‌ها‪،‬‬ ‫ضواب ــط و برنامه‌ه ــای ســـازمان دامپزش ــکی کش ــور در انج ــام‬ ‫ام ــور بهداش ــتي‪ ،‬پيش ــگيري‪ ،‬تش ــخيصي و درمان ــی ب ــه ص ــورت‬ ‫ش ــبانه‌روزی از طري ــق پذي ــرش دام‪ ،‬معاين ــه‪ ،‬آزماي ــش‪ ،‬تجوي ــز‬ ‫دارو‪ ،‬جراح ــی و در ص ــورت ل ــزوم‪ ،‬بس ــتری ك ــردن در مح ــل‬ ‫بيمارس ــتان و ي ــا اع ــزام اکیپ‌ه ــای س ــيار ب ــه مح ــل اس ــتقرار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بانک آینده‪ ،‬به منظور تکمیل کادر مدیریتی و غنی نمودن نظام اطالعات منابع انسانی خود‬ ‫از کلیه عالقه‌مندان به همکاری‪ ،‬در سطح رئیس شعبه در تهران بزرگ و استان ها‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫داشتن دانش و تجربه الزم و همچنین باور و تعهد عملیاتی به اصول بنیادین مدیریت در بانک آینده نظیر‪:‬‬ ‫◄ارزش آفرینی برای مشتریان توام با رفتار فاخر‪:‬‬ ‫◄توسعه سازمان و فرهنگ حرفه ای فروش‬ ‫◄به اشترا ک گذاشتن دانش و تجربه‪ ،‬یادگيری و توسعه حرفه ای سرمایه انسانی‬ ‫◄توانایی بارز توسعه برند و ایجاد شعبه متمایز و متمرکز بر تجارب مشتریان‬ ‫◄توانایی متمایز بازاریابی‪ ،‬تجهيز منابع و مدیریت مصارف در سطح حرفه ای‬ ‫◄مشارکت جویی‪ ،‬نوآوی وکارآفرینی سازمانی‬ ‫از جمله معیارهای اصلی‪ ،‬در انتخاب داوطلبان برای تصدی مسئولیت مهم شعبه است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر و یا تکمیل و ارسال اطالعات به تارگاه اینترنتی بانک به نشان زیر مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫‪www.ba24.ir‬‬ ‫پیشاپیش‪ ،‬از این که بانک آینده را برای ادامه فعالیت بعدی خود انتخاب می نمائی‪ ،‬ابراز خرسندی نموده‬ ‫و امید است؛ در صورت رسیدن به توافق‪ ،‬شرکای خوبی برای یکدیگر و طرف های مورد اعتمادی برای مشتریان‬ ‫و سایر ذی نفعان بانک باشیم ‪.‬‬ ‫دام در مح ــدوده جغرافياي ــی تعیین‌ش ــده‪ ،‬تأس ــیس و فعالي ــت‬ ‫می‌نما ی ــد‪.‬‬ ‫پروان ــه تأس ــیس بیمارس ــتان دامپزش ــکی ک ــه ب ــه ن ــام ی ــک نف ــر‬ ‫دامپزش ــک ص ــادر می‌ش ــود و حداق ــل س ــه نف ــر دامپزش ــک دیگ ــر‬ ‫در بخش‌هــای مختلــف بیمارســتانی بایــد در اداره بیمارســتان‬ ‫بــا دارنــده ایــن پروانــه همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫◄ دفتر اشتغال به امور درمانی‪:‬‬ ‫ب ــه مرك ــزی اط ــاق می‌گ ــردد ك ــه ب ــر اس ــاس سیاســـت‌ها‪،‬‬ ‫ضواب ــط و برنامه‌ه ــای س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور در انجـــام‬ ‫ام ــور درمان ــی به‌ط ــور تم ــام وق ــت و ي ــا نیمه‌وق ــت ب ــه عنـــوان‬ ‫دفت ــر کار ب ــرای مح ــدوده جغرافياي ــی تعیین‌ش ــده‪ ،‬تأس ــیس و‬ ‫فعالي ــت می‌نمای ــد‪.‬‬ ‫پروان ــه اش ــتغال ب ــه ام ــور درمان ــی ک ــه ب ــه ن ــام یـــک نفـــر‬ ‫دامپزش ــک ص ــادر می‌ش ــود و دارن ــده ای ــن پروان ــه می‌توان ــد در‬ ‫منطق ــه تعیین‌ش ــده دریک ــی از بیمارس ــتان‌ها ی ــا درمانگاه‌ه ــای‬ ‫دامپزشــکی بــه امــور درمانــی اشــتغال ورزد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫بای ــد محل ــی را ب ــه عن ــوان دفت ــر کار معرف ــی کن ــد‪.‬‬ ‫◄ مركز مایه‌کوبی‪:‬‬ ‫ب ــه مرك ــزي اط ــاق می‌گ ــردد ك ــه ب ــر اس ــاس سیاســـت‌ها‪،‬‬ ‫ضواب ــط و برنامه‌ه ــای س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور در انجـــام‬ ‫ام ــور مایه‌کو ب ــی (واكسيناس ــيون) ب ــه ص ــورت تم ــام وقـــت‬ ‫در مح ــدوده جغرافياي ــی تعیین‌ش ــده‪ ،‬تأس ــیس و فعاليـــت‬ ‫می‌نما ی ــد‪.‬‬ ‫◄ داروخانه دامپزشكی‪:‬‬ ‫ب ــه مرک ــزی اط ــاق م ‌‬ ‫یش ــود ک ــه ب ــر اس ــاس سیاســـت‌ها‪،‬‬ ‫ضواب ــط و برنامه‌ه ــای س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور بـــرای‬ ‫نگه ــداری‪ ،‬ف ــروش (نس ــخه‌پیچی) داروه ــای دامپزشـــكی‪،‬‬ ‫م ــواد ضدعفونی‌کنن ــده و س ــموم دامپزش ــكی ب ــه صـــورت‬ ‫تم ــام وق ــت تأس ــیس ب ــرای مح ــدوده جغرافیای ــی تعیین‌ش ــده‪،‬‬ ‫تأس ــیس و فعالی ــت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫◄ آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی‪:‬‬ ‫مکان ــی ب ــا قاض ــی مناس ــب‪ ،‬طب ــق نقشـ ـه‌های موجـــود در‬ ‫س ــازمان دامپزش ــکی کش ــور ‪ -‬و مجه ــز ب ــه ل ــوازم و وس ــایل فن ــی‬ ‫شه ــای مجـــاز‬ ‫و م ــواد آزمایش ــگاهی اس ــت ک ــه در آن آزمای ‌‬ ‫تش ــخیص دامپزش ــکی انج ــام م ‌‬ ‫یش ــود‪ .‬فعالی ــت بیمارس ــتان‪،‬‬ ‫درمان ــگاه و آزمایش ــگاه تش ــخیص دامپزش ــکی ب ــه صـــورت‬ ‫اختصاص ــی‪ ،‬عموم ــی ی ــا تخصص ــی (‌حس ــب تخصـــص‬ ‫دامپزش ــکان) مج ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫پروانــه آزمایشــگاه تشــخیص دامپزشــکی کــه بــه نــام یــک نفــر‬ ‫دامپزش ــک ص ــادر می‌ش ــود و ای ــن آزمایش ــگاه در زمینه‌هـــای‬ ‫مختل ــف آزمایش ــگاهی فعالی ــت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫به‌طورکل ــی می‌ت ــوان گف ــت ک ــه حیط ــه فعالی ــت یـــک‬ ‫دامپزشــک و توانمنــدی وی بســیار وســیع اســت بــه طــوری کــه‬ ‫ای ــن حرف ــه را دارای (تن ــوع و گوناگون ــی بس ــیار ز ی ــاد) می‏دانن ــد‬ ‫و اثرگ ــذاری خدم ــت دامپزش ــک از مزرع ــه ت ــا میزغ ــذا اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از محدودیت در استخدام دولتی‬ ‫تا افزایش ورود دختران به رشته دامپزشکی‬ ‫البتــه عالقه‌منــدان فعالیــت در ایــن حرفــه بایــد توجــه داشــته‬ ‫باشـــند شـــغل دامپزشـــکی در ایـــران بـــا مشـــکالتی نیـــز رو ب ــرو‬ ‫اس ــت ک ــه در ادام ــه ب ــه برخ ــی از ن ــکات اش ــاره می‌ش ــود‪:‬‬ ‫● دامپزشکان هم در مجموعه دولتی سازمان دامپزشکی‬ ‫و هم در مجموعه نظامی و نیروهای مسلح کشورمان به‬ ‫ً‬ ‫عنوان مسئول طب پیشگیری و بازرس بهداشتی عمدتا مواد‬ ‫غذایی می‪‎‬توانند فعالیت نمایند اما همان‌طور که می‪‎‬دانید‬ ‫ظرفیت‪‎‬های استخدام دولتی در کشورمان چندان رو به افزایش‬ ‫نیست و محدودیت‪‎‬هایی دراین‌باره وجود دارد‪.‬‬ ‫●باوجودآنکـــه بـــر اســـاس برخـــی آمارهـــا‪ ،‬دامپزش ــکی‬ ‫جـــزء رشـــته‌هایی بـــا نـــرخ بیـــکاری پاییـــن اســـت‪ ،‬امـــا دکت ــر‬ ‫محمدرضـــا تابـــش‪ ،‬رئیـــس فراکســـیون محیط‌زیســـت و‬ ‫توســـعه پایـــدار مجلـــس شـــورای اســـامی مردادمـــاه گذش ــته‬ ‫در مصاحب ــه ای تع ــداد بی ــکاران ای ــن رش ــته را حداق ــل ‪ ۸‬ه ــزار‬ ‫دکت ــر دامپزش ــک بی ــکار ذک ــر ک ــرد و ب ــه همی ــن دلی ــل پیش ــنهاد‬ ‫داد اش ــتغال‌زایی ب ــرای فارغ‌التحصی ــان رش ــته دامپزش ــکی ب ــا‬ ‫تشــکیل شــرکت‌های دانــش بنیــان و حمایــــت از فرآیــنــده ـــای‬ ‫اســتــارتــاپــ ــی بــ ــاید م ــورد اهتم ــام ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫●یک دامپزشک با مشکالت و خطرات زیادی ازجمله کار در‬ ‫محیط‌های روستایی و عشایری به ویژه در مناطق صعب‌العبور‪،‬‬ ‫فعالیت در کشتارگاه‌های دام و طیور‪ ،‬ضرب خوردگی از‬ ‫حیوانات در هنگام واکسیناسیون و‪ ...‬روبرو است‪ ،‬اما متأسفانه‬ ‫برخالف آنکه دامپزشکی در بسیاری از کشورها جزو مشاغل‬ ‫سخت به‌حساب می‌آید‪ ،‬در ایران این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫● همان‌گون ــه ک ــه در گ ــزارش اش ــاره ش ــد در س ــال‌های اخی ــر‬ ‫بــا افزایــش شــمار فارغ‪‎‬التحصیــان دامپزشــکی در بخــش دولتــی‬ ‫ً‬ ‫وضعیـــت بـــازار کار در ایـــن حـــوزه کامـــا اشباع‌شـــده اســـت و‬ ‫فارغ‪‎‬التحصی ــان ب ــرای اش ــتغال در ای ــن بخ ــش ب ــا مش ــکالت‬ ‫زیـــادی روبـــرو هســـتند‪ .‬پیـــام محبـــی رئیـــس ســـابق جامع ــه‬ ‫دامپزشـــکان ایـــران در ایـــن زمینـــه می‌گویـــد‪ :‬در حـــال حاض ــر‬ ‫ً‬ ‫ورودی دانشـــگا ‪‎‬ه‏‌ها اصـــا بـــا نیـــاز بـــازار کار همخوانـــی نـــدارد‪.‬‬ ‫حتـــی در شـــرایطی هســـتیم کـــه دو برابـــر نیازمـــان دامپزش ــک‬ ‫داریــم‪ .‬امــا متأســفانه بــا تأســیس دانشــکد ‪‎‬ه‏های جدیــد هــرروز بــر‬ ‫تع ــداد فارغ‪‎‬التحصی ــان ای ــن رش ــته اف ــزوده می‪‎‬ش ــود ک ــه عرص ــه‬ ‫کاری را بـــرای دامپزشـــکان ســـخت‪‎‬تر کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫● شـاپور شـجاعی رئیـس جدیـد جامعـه دامپزشـکان‬ ‫کشـوربا اشـاره بـه اینکـه بایـد بـرای اسـتخدام و اسـتفاده از‬ ‫فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریـزی کنیـم و بخش‌هایـی را بـه ایـن‬ ‫افـراد اختصـاص دهیـم اعتقـاددارد کـه اسـتفاده از نیـروی کار‬ ‫در خـارج از کشـور و انتقـال نیـروی کار بـه خـارج از برنامه‌هایـی‬ ‫اسـت کـه بایـد در شـورای هماهنگـی دامپزشـکان مطـرح شـود‪.‬‬ ‫● باوجودایـــن ســـخنان کار در بخـــش خصوصـــی خیل ــی‬ ‫گس ــترده اس ــت‪ .‬البت ــه ب ــه ای ــن نکت ــه ه ــم بای ــد اش ــاره ک ــرد ک ــه‬ ‫هرچق ــدر از پایتخ ــت دورت ــر می‌ش ــویم کمت ــر بخ ــش خصوص ــی‬ ‫ســـرمایه‪‎‬گذاری کـــرده اســـت و ایـــن میـــزان در شـــهرهای‬ ‫مختلـــف تفـــاوت دارد‪ .‬در بعضـــی از شـــهرها مـــا دامپزش ــک‬ ‫بی ــکار نداری ــم و برعک ــس در ش ــهر دیگ ــری به‌ش ــدت ب ــا نی ــروی‬ ‫دامپزشـــک بیـــکار مواجهیـــم‪.‬‬ ‫● در ســـال‌های اخیـــر همچـــون ســـایر رشـــته‌ها و مش ــاغل‬ ‫نس ــبت ورود دخت ــران ب ــه ای ــن حرف ــه بس ــیار افزای ــش پیدا ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬ام ــا در دامپزش ــکی ب ــا توج ــه ب ــه گونا گون ــی فعالی ــت‪،‬‬ ‫زمینـــه کار زنـــان متفـــاوت اســـت‪ .‬بخـــش دام‌هـــای کوچ ــک‬ ‫قس ــمتی از کاره ــای دامپزش ــکان را تش ــکیل می‌ده ــد‪ .‬ام ــا ب ــا‬ ‫توجـــه بـــه آنکـــه دختـــران در همـــه زمینه‪‎‬هـــای متنـــوع حرف ــه‬ ‫ً‬ ‫دامپزشـــکی الزامـــا نمی‏تواننـــد و یـــا نمی‪‎‬خواهنـــد فعالی ــت‬ ‫کننـــد محدودیت‪‎‬هایـــی دراین‌بـــاره اعمال‌شـــده اســـت‪.‬‬ ‫● بــا توجــه بــه زمینــه علمــی مناســب و غنــی در دانشــگاه‌ها‬ ‫(ک ــه البت ــه بای ــد دانش ــجو ت ــاش خ ــود را در کس ــب عل ــم ب ــکار‬ ‫بگیـــرد) امـــکان ورود دامپزشـــکان بـــه عرصـــه پژوهـــش فراه ــم‬ ‫اس ــت‪ .‬دامپزش ــکان پژوهش ــگر از گذش ــته تا کن ــون افتخارآفر ی ــن‬ ‫بوده‌ان ــد و ای ــن نه‌تنه ــا در کش ــورمان ک ــه در جه ــان رای ــج اس ــت‪.‬‬ ‫امــروزه در مؤسســه واکســن و سرم‌ســازی رازی‪ ،‬انستیتوپاســتور‪،‬‬ ‫پژوهش ــگاه روی ــان و ابن‌س ــینا جه ــاد دانش ــگاهی‪ ،‬ش ــرکت‪‎‬های‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬مرکــز تحقیقــات قلــب و غیــره دامپزشــکان نقــش‬ ‫مهم ــی در تحقی ــق و پژوه ــش ب ــه عهده‌دارن ــد و ای ــن صرف‌نظ ــر‬ ‫از نقـــش اعضـــای هیئت‌علمـــی دانشـــگاه‌ها اســـت ک ــه‬ ‫می‪‎‬توانن ــد در کن ــار تدری ــس ب ــه پژوه ــش ه ــم مش ــغول باش ــند‪.‬‬ ‫در پای ــان پیش ــنهاد می‌ش ــود ک ــه عالقه‌من ــدان قب ــل از انتخ ــاب‬ ‫ای ــن رش ــته ب ــا تع ــدادی از دامپزش ــکان در حوزه‌ه ــای مختل ــف‬ ‫مشــورت نماییــد و بــا محیــط کار آن‌هــا بیشــتر آشــنا شــوند‪ .‬البتــه‬ ‫محدودیت‪‎‬ه ــای ذکرش ــده دلیل ــی ب ــرای ع ــدم ورود ب ــه ای ــن رش ــته‬ ‫نمی‪‎‬شــود‪ ،‬زیــرا ایــن محدودیت‪‎‬هــا درگذشــته نیــز ماننــد هــر رشــته‬ ‫دیگ ــری وج ــود داش ــته‌اند ول ــی ب ــه دلی ــل ح ــوزه گس ــترده فعالی ــت‬ ‫دامپزشــکان نخواســته‌اند مانــع فعالیــت افــراد کوشــا و عالقه‌منــد‬ ‫ای ــن حرف ــه ش ــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بزرگ تولیدی به افراد ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫کارشناس خرید خارجی (خانم)‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را حدا کثر تا تاریخ ‪97/7/15‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫با ذکر شماره تماس و ردیف شغلی به پست الکترونیکی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار واردات‬ ‫‪info@pskcompany.com‬‬ ‫‪info@ompg.ir‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس حسابداری بازرگانی(آقا)‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دارای لیسانس حسابداری حداقل‪5‬سال سابقه کار مرتیط و‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی و نرم افزار های همکاران سیستم‬ ‫‪ -2‬راننده مدیر عامل‬ ‫متاهل‪ ،‬با ظاهر آراسته و ضامن معتبر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر فروش‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫جهت فروش محصوالت لوازم شخصی برقی‬ ‫(ریش تراش‪ ،‬سشوار و ‪ )...‬نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه به‪info@htimed.com :‬‬ ‫شرکت تامین کننده مصالح ساختمانی در شمال تهران‬ ‫به منظور توسعه کادر تخصصی مهندسی فروش خود‬ ‫عنوان شغلی زیر را بصورت تمام وقت با مزایا و‬ ‫بیمه استخدام می نماید‬ ‫دارای روحیه کار گروهی‪ ،‬فعال و‬ ‫عالقمند به ارتقاء و پیشرفت در محیطی پویا و با ثبات‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن‪ ،‬دارای کارت پایان خدمت مرد‬ ‫کارشناس مهندسی فروش‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس عمران‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫‪job2@pma.co.ir‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‌اطالعــات‌اولیــه‌را‌بدانیــد‬ ‫چ ــه ق ــرار باش ــد در ی ــک مصاحبـ ـه‌ تلفن ــی غی ــر رس ــمی و‬ ‫راح ــت ش ــرکت کنی ــد و چ ــه ی ــک جلس ـه‌ س ــنگین و طوالن ــی‬ ‫ب ــا روس ــای ش ــرکت داشته‌باش ــید‪ ،‬در ه ــر حال ــت بای ــد پی ــش‬ ‫از آن مطالع ــه کنی ــد‪ .‬در اختی ــار داش ــتن اطاع ــات کاف ــی‬ ‫هن ــگام مصاحب ــه ب ــه آرام ــش و آس ــودگی ذهن ــی می‌انجام ــد‪.‬‬ ‫ام ــا چ ــه اطاعات ــی بای ــد داشته‌باش ــید؟‬ ‫آیلی ــن ش ــا گارا‪ ،‬مش ــاور و مر ب ــی ش ــغلی اینط ــور می‌گو ی ــد‪:‬‬ ‫ش ــرکت را بشناس ــید‪ ،‬در ب ــاره‌ ش ــغل م ــورد نظ ــر‪ ،‬ی ــک ش ــرح‬ ‫کل ــی از ش ــغل و توصی ــف آن‌ بدانی ــد‪ .‬از قب ــل ح ــرف آم ــاده‌ای‬ ‫ب ــرای توضی ــح خ ــود داش ــته باش ــید ک ــه ب ــه باالب ــردن ش ــما‬ ‫کم ــک کن ــد‪ .‬بهتر ی ــن راه ب ــرای کاه ــش نگران ــی داش ــتن‬ ‫آمادگ ــی پی ــش از مصاحب ــه اس ــت‪ .‬در نتیج ــه می‌فهمی ــد‬ ‫آی ــا واقع ــا ای ــن ش ــغل را می‌خواهی ــد؟ آی ــا ب ــرای ای ــن ش ــغل‬ ‫شایس ــتگی الزم را دار ی ــد؟ آی ــا ای ــن مس ــیر واقع ــی ش ــما‬ ‫اس ــت؟‬ ‫آ گاه ــی نس ــبت ب ــه ای ــن مس ــائل ام ــکان پیش‌بین ــی‬ ‫موضوعات ــی را ک ــه مصاحبه‌کنن ــدگان خواهن ــد پرس ــید‪،‬‬ ‫بیش ــتر می‌کن ــد‪.‬‬ ‫آشنایی با‬ ‫استراتژ ی‌هایی‬ ‫برای حفظ آرامش‬ ‫و تسلط به خود‬ ‫در مصاحبه‌های شغلی‬ ‫به‌ذهن‌خود‌اســتراحت‌بدهید‬ ‫وقتـــی مصاحبـــه خـــوب پیـــش مـــی‌رود‪ ،‬در مراحـــل بع ــدی‬ ‫بای ــد ب ــا اف ــرادی ک ــه تصمیم‌ه ــای نهای ــی را می‌گیرن ــد‪ ،‬ماق ــات‬ ‫کنی ــد‪ .‬ه ــر ان ــدازه ه ــم از تص ــور مش ــغول ب ــه کار ش ــدن در ای ــن‬ ‫شــرکت هیجــان زده شــوید‪ ،‬بــاز هــم طــی کــردن ایــن مراحــل کار‬ ‫خس ــته‌کننده‌ای به‌نظ ــر می‌رس ــد‪ .‬ام ــا ن ــکات ری ــزی هس ــت ک ــه‬ ‫ب ــا رعای ــت آن‌ه ــا ب ــه س ــرحال مان ــدن خ ــود کم ــک می‌کنی ــد‪.‬‬ ‫هارشام برادویت در این‌باره توضیح می‌دهد‪ :‬از لحظات‬ ‫مصاحبه‌های‌شغلی‬ ‫‌در‌تمام‌سطوح‌فرصت‌هایی‬ ‫‌برای‌ارتباطات‌بین‌فردی‬ ‫‌ایجاد‌می‌کند‪‌،‬حتی‌ا گر‌‬ ‫مصاحبه‌غیر‌رسمی‌‬ ‫و‌راحت‌باشد‬ ‫تعدادی‌مصاحبه‌ی‌تمرینی‌‬ ‫برای‌خود‌راه‌بیندازید‪.‬‬ ‫‌در‌اثر‌این‌کار‌هیچ‌سوالی‬ ‫‌در‌مصاحبه‌‌اصلی‌شما‌را‌‬ ‫بی‌دفاع‌نخواهد‌ کرد‬ ‫تمر یــن‪‌،‬تمر یــن‌و‌تمر یــن‌ کنیــد‬ ‫تمر ی ــن خ ــود را از ه ــر مس ــیری ک ــه پی ــش ببر ی ــد‪ ،‬چ ــه ب ــا‬ ‫دوس ــتان‪ ،‬خان ــواده‪ ،‬مر ب ــی‪ ،‬مش ــاور ‪ ...‬مطمئن ــا ب ــه بیراه ــه‬ ‫نمی‌رو ی ــد‪ .‬تع ــدادی مصاحبـ ـه‌ی تمرین ــی ب ــرای خ ــود راه‬ ‫بینداز ی ــد‪ .‬در ا ث ــر ایـ ـن‌کار هی ــچ س ــوالی در مصاحبـ ـه‌ اصل ــی‬ ‫ش ــما را بی‌دف ــاع نخواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫دکت ــر گیس ــلی هارش ــام برادو ی ــت‪ ،‬مش ــاور و مر ب ــی در‬ ‫زمین ــه مش ــاغل می‌گو ی ــد‪ :‬تمر ی ــن ز ی ــاد اتصال‌ه ــای عصب ــی‬ ‫مغ ــز را می‌س ــازد‪ .‬ای ــن اتصال‌ه ــا کا م ــا ب ــا رفت ــار اف ــراد در‬ ‫ارتب ــاط هس ــتند‪ .‬به‌همی ــن دلی ــل نح ــوه‌ی عکس‌العم ــل در‬ ‫ا ث ــر تمر ی ــن ب ــه عادت‌ه ــای ف ــرد تبدی ــل می‌ش ــود‪ .‬بنابرای ــن‬ ‫وقت ــی در موقعی ــت ا س ــترس‌آفرین مانن ــد مصاحبـ ـه‌ی‬ ‫ش ــغلی ق ــرار می‌گیر ی ــد‪ ،‬به‌خاط ــر تقو ی ــت ش ــبکه‌های‬ ‫عصب ــی و بهب ــود مس ــیر رفت ــاری خ ـ ـ ــود‪ ،‬راح ـت‌ت ـ ــر ق ـ ــادر ب ـ ــه‬ ‫پاس ــخگویی هس ــتید‪.‬‬ ‫متوج ــه ش ــدید گ ــذر از ای ــن مراح ــل حف ــظ اش ــتیاق اولی ــه را‬ ‫برایت ــان س ــخت کرده‌اس ــت‪ ،‬حتم ــا ب ــه ن ــدای درونی‌ت ــان گ ــوش‬ ‫دهی ــد و عل ــت را کش ــف کنی ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفتـ ـه‌ ش ــاراگا وقت ــی اف ــراد همه‌چی ــز را در رزوم ــه خ ــود‬ ‫بی ــان می‌کنن ــد‪ ،‬قص ــد دارن ــد همـ ـه‌ی م ــوارد را ب ــه هم ــه اع ــام‬ ‫کننـــد‪ .‬امـــا ایـــن روش جـــواب نمی‌دهـــد‪ .‬یـــا اینکـــه ب ــرای‬ ‫درخواس ــت ش ــغل م ــورد نظ ــر‪ ،‬خ ــود را پایی ــن می‌آورن ــد و اینط ــور‬ ‫نش ــان می‌دهن ــد ک ــه حاض ــر ب ــه قب ــول حق ــوق کمت ــر ی ــا ش ــغل‬ ‫پایین‌ت ــری هس ــتند‪ .‬ام ــا مس ــیر درس ــت آن اس ــت ک ــه معتب ــر و‬ ‫م ــورد اعتم ــاد باش ــید و خ ــود را به‌ص ــورت جعل ــی ارائ ــه ندهی ــد‪.‬‬ ‫◄ اغل ــب‌اوق ــات‌مصاحب ــه‌ ش ــغلی‌ ی ــک‌جلسـ ـه‌‌ کاری‌پراس ــترس‌اس ــت‪‌.‬در‌ای ــن‌‬ ‫مقال ــه‌می‌کوش ــیم‌راهکارهای ــی‌ب ــرای‌ کاه ــش‌استـ ـ ــرس‌جـ ـلـ ـسـ ـ ــات‌مـ ـص ــاحـ ـبـ ـ ــه‌ کـ ـ ــاری‌‬ ‫ارائ ــه‌دهی ــم‪.‬‬ ‫کمتــر‌مالقا تــی‌به‌ان ـ ـ ـــدازه‌ی ـ ـ ـــک‌م ـ ـ ـصـ ـ ــاح ـ ـ ـب ـ ـ ــه‌ی‌ش ـ ـ ـغ ـ ـ ـل ـ ـ ـــی‌اس ـ ـ ـت ـ ـ ـــرس‌زا‌اس ـ ـ ـــت‪.‬‬ ‫‌ا گ ــر‌ب ــه‌توانای ــی‌خ ــود‌ب ــرای‌انج ــام‌ش ــغل‌م ــورد‌نظ ــر‌اطمین ــان‌داری ــد‪‌،‬تنه ــا‌ کاف ــی‌اس ــت‌‬ ‫قدمی‌بــه‌عقب‌برگردید‬ ‫ش ــاراگا می‌گو ی ــد هرچق ــدر ه ــم ش ــغلی را می‌خواهی ــد‪،‬‬ ‫نبای ــد اج ــازه دهی ــد احس ــاس ناامی ــدی در نح ــوه‌ تعام ــل ش ــما‬ ‫رخنــه کنــد‪ .‬ا گــر آشــکارا متوجــه مناســب بــودن مــوردی شــدید‪،‬‬ ‫ب ــا احتی ــاط ب ــه آن نــزدی ـ ــک شــو ی ـ ــد‪ .‬ق ـ ــرار ن ـی ـس ـ ــت دو ب ـ ــاره‬ ‫ب ـ ـع ـ ــد از ‪ ۶‬م ـ ــاه دن ـب ـ ــال ش ـغ ـ ــل ت ـ ــازه‌ای ب ـگــردی ـ ــد‪ ،‬صــرف ـ ــا‬ ‫ب ـ ــه ای ـ ـ ــن دل ـی ـ ـ ــل ک ـ ــه دق ـ ـی ـق ـ ــا ب ـ ـ ــه ح ـ ـ ــرف دل ـت ـ ــان گ ـ ــوش‬ ‫ن ـ ـک ــردی ـ ــد‪.‬‬ ‫ش ــاراگا در ادام ــه اینط ــور بی ــان می‌کن ــد‪ :‬مانن ــد ی ــک مش ــاور‬ ‫رفت ــار کنی ــد‪ .‬همانط ــور ک ــه آن‌ه ــا در ح ــال مصاحب ــه ب ــا ش ــما‬ ‫هس ــتند‪ ،‬ش ــما نی ــز ب ــا آن‌ه ــا مصاحب ــه کنی ــد‪ .‬بای ــد اطمین ــان‬ ‫تاثیــر‌خوبــی‌ایجــاد‌ کنیــد‌و‌بــه‌مدیــر‌اســتخدام‌و‌س ــایـ ـــر‌افـ ـــراد‌ش ــرکـ ـــت‌نـ ـــشان‌دهـ ـیـ ـــد‌‬ ‫واج ــد‌ش ــرایط‌ کار‌تیم ــی‌به‌عن ــوان‌ی ــک‌عض ــو‌فع ــال‌هس ــتید‪.‬‬ ‫پ ــس‌بای ــد‌ببینی ــم‌چ ــه‌ کاری‌باع ــث‌حف ــظ‌آرام ــش‌ذهن ــی‌م ــا‌و‌جلوگی ــری‌از‌تاثی ــر‌هیج ــان‌‬ ‫ب ــر‌ای ــن‌فرص ــت‌بالق ــوه‌می‌ش ــود؟‌در‌ای ــن‌مقال ــه‌در‌زومی ــت‌ب ــه‌‪‌۷‬راه ــکار‌در‌پاس ــخ‌ب ــه‌ای ــن‌‬ ‫س ــوال‌می‌پردازی ــم‪.‬‬ ‫پی ــدا کنی ــد ک ــه انتخ ــاب ای ــن ش ــغل و ای ــن محی ــط برایت ــان‬ ‫مناس ــب اس ــت ی ــا خی ــر‪.‬‬ ‫اصل‌ماجرا‌خودباوری‌اســت‬ ‫در علــم روانشناســی بــه بــاور فــرد نســبت بــه ظرفیــت و تــوان‬ ‫خــود بــرای انجــام اهــداف پیــش رو خودبــاوری گفتــه می‌شــود‪.‬‬ ‫هارش ــام برادو ی ــت م ــی گو ی ــد‪ :‬اگرچ ــه خودب ــاوری ممک ــن‬ ‫اس ــت در گرما گ ــرم تصاح ــب ی ــک ش ــغل دچ ــار تزل ــزل و خل ــل‬ ‫ش ــود‪ ،‬ام ــا مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه همچن ــان آن را حف ــظ کنی ــم‪.‬‬ ‫در ب ــاره‌ی توانای ــی و تخصص‌هایت ــان ب ــا خ ــود ص ــادق باش ــید‪.‬‬ ‫به‌و ی ــژه ا گ ــر در ح ــال مصاحب ــه ش ــغلی در زمینـ ـه‌ای هس ــتید‬ ‫ک ــه قب ــا کار نکرده‌ای ــد‪ .‬نس ــبت ب ــه مهارت‌ه ــای قاب ــل انتق ــال‬ ‫خ ــود رویک ــرد ش ــفافی داشته‌باش ــید‪ .‬آی ــا می‌توانی ــد از مه ــارت‬ ‫خ ــود در جهت‌ه ــای دیگ ــر اس ــتفاده کنی ــد؟ داش ــتن احس ــاس‬ ‫اعتم ــاد به‌نف ــس عمیق‌ت ــر ب ــه اف ــراد در بح ــث و گفتگـــو در‬ ‫م ــورد خودش ــان و صحب ــت درب ــاره‌ی مناس ــب بودنش ــان ب ــرای‬ ‫محی ــط ش ــغلی کم ــک ش ــایانی می‌کن ــد‪.‬‬ ‫خود‌را‌به‌مشــکالت‌ گره‌نزنید‬ ‫در صورتی‌ک ــه هم ــه چی ــز خ ــوب پی ــش ب ــرود‪ ،‬به‌احتمـــال‬ ‫ق ــوی در مراح ــل بع ــدی ب ــا اف ــراد مختلف ــی از ش ــرکت نـــیــــــز‬ ‫در س ــه ی ــا چه ــار جلس ــه مصاحب ــه خواهی ــد داش ــت‪ .‬ام ــا اگ ــر‬ ‫بیکاری به‌نفع خود بهره ببرید‪ .‬در فواصل بین جلسه‌های‬ ‫مصاحبه و انتظار برای جلسه‌ی بعد‪ ،‬با تکنیک‌های تنفس‬ ‫عمیق‪ ،‬تمرکز خود را به لحظه‌ی حال بیاورید و آرامش خود را‬ ‫حفظ کنید‪ .‬به‌خاطر داشته‌باشید نه تنها آن‌ها شما را ارزیابی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بلکه شما نیز باید آن‌ها را ارزیابی کنید‪ .‬افراد حاضر‬ ‫در شرکت را از نظر میزان انرژی بخشی بسنجید‪ .‬آیا با آن‌ها‬ ‫احساس راحتی دارید یا برعکس انرژی شما را تخلیه می‌کنند؟‬ ‫هــر‌فرصتــی‌را‌جدی‌بگیرید‬ ‫مصاحبه‌های شغلی در تمام سطوح فرصت‌هایی برای‬ ‫ارتباطات بین فردی ایجاد می‌کند‪ .‬حتی اگر مصاحبه غیر‬ ‫رسمی و راحت باشد‪ ،‬همان نوشیدن یک فنجان قهوه و گپ‬ ‫و گفتگو می‌تواند به اندازه‌ی یک مصاحبه‌ی نهایی جدی‬ ‫باشد‪ .‬در نتیجه‌ی این مصاحبه‌ها ممکن است در طول سه‌‬ ‫هفته یا سه ماه یک شغل واقعی هم اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مائده حوائی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین‬ ‫ثبت‌نام‌ازداوطلبان(مرد)متقاضی‌تحصيل‌در‌دانشگاه‌علوم‌انتظامی‌سال‪‌98‬آغاز‌و‌داوطلبانی‌که‌آخرين‌مدرک‌تحصيلی‌آنها‌پيش‌دانشگاهی‌‬ ‫دررشته‌های‌رياضی‪،‬تجربی‪،‬انسانی‌‪‌،‬معارف‌وياسال‌دوازدهم‌نظام‌جديد(نظری)‌باشند‪،‬می‌توانند‌نسبت‌به‌ثبت‌نام‌و‌دريافت‌کد‌رهگيری‌اقدام‌نمايند‬ ‫شرایط‌عمومی‬ ‫‪ –1‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبين اسالم‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و‬ ‫والیت مطلقه فقيه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن ها‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تابعيت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫*داوطلب می بایست ایرانی االصل باشد بدین مفهوم که دارای‬ ‫شناسنامه ایرانی و پدر ومادر ایرانی االصل باشد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سياسی و‬ ‫معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ – 5‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سياسی در زمان‬ ‫تقاضای استخدام‪.‬‬ ‫‪ – 6‬عدم محکوميت به محروميت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ – 7‬نداشتن سوء پیشينة کيفری‪.‬‬ ‫‪ – 8‬عدم اعتياد به مواد مخدر‪.‬‬ ‫‪ – 9‬داشتن شرایط تحصيلی و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر‪.‬‬ ‫‪ – 10‬داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر‪.‬‬ ‫شرایط‌اختصاصی‬ ‫حداقل سن ‪ 18‬سال و حداکثر (با احتساب همه شـرایط ارفاقی ) ‪ 25‬سـال‬ ‫می باشد‪ .‬ثبت نام با تلفن های هوشمند مانع از دریافت صحيح اطالعات‬ ‫شما داوطلبان گرامی خواهد شد ‪.‬‬ ‫لطفا برای ثبت نام از رایانه های مبتنی بر سيستم عامل ویندوز استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫‌شرايط‌ارفاقی‌‪ :‬در صورت داشتن هریک از شرایط ذیل ‪ 2 ،‬سال به‬ ‫حداقل سن داوطلبان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ . 1‬داشتن کارت پایان خدمت (به استثنا کارت معافيت از خدمت )‬ ‫‪ .2‬عضویت فعال در بسيج‬ ‫‪ .3‬خانواده معظم شهدا ‪،‬ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمي و ورزشی‬ ‫‪.‬ثبت نام از داوطلبانی که واجد همه شرایط ذکر شده باشند با حداکثر‪25‬‬ ‫سال سن بالمانع می باشند‪.‬‬ ‫ثبت نام صرفا برای داوطلبان مرد مجاز می باشد و در صورت فراموش‬ ‫نمودن کلمه عبور ‪ ،‬کد ملی خود را از طریق تلفن به مدیریت گزینش‬ ‫استان محل سکونت اعالم نمایید‪.‬‬ ‫صرفا داوطلبانی که آخرین مدرک تحصيلی آنها پیش دانشگاهی بوده‬ ‫و یا محصلين سال دوازدهم (رشته هاي نظری) که تا پایان خرداد سال‬ ‫‪ 1398‬مدرک خود را اخذ می نمایند مجاز به ثبت نام در این سامانه‬ ‫می‌باشند ‪.‬‬ ‫داوطلبان صرفا یک بار مجاز به ثبت نام در این سامانه می باشند و‬ ‫داشتن کد رهگيری به منزله تکميل فرآیند ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫پس از اتمام ثبت نام دریافت رسيد ثبت نام از سامانه نياز به مراجعه‬ ‫حضوری نمی با شد پس از پایان مهلت ثبت نام در صورت داشتن شرایط‬ ‫و کد رهگيری ‪ ،‬فراخوان صورت می گيرد‪ .‬پس از پایان مهلت ثبت نام ‪،‬‬ ‫ثبت نام جدید صورت نپذیرفته و سامانه برای تکميل اطالعات ثبت نام‬ ‫شدگان فعال می باشد‬ ‫دریافت رسيد ثبت نام (کدرهگيری ) از سامانه و داشتن شرایط اوليه‬ ‫استخدام ‪ ،‬مالک فراخوان داوطلبان خواهد بود‬ ‫حداقل معدل برای داوطلبان رشته علوم انسانی ‪ 14‬و براي رشته های‬ ‫علوم تجربی‪ ،‬ریاضی و معارف ‪ 13‬می باشد ‪.‬‬ ‫حداقل قد براي داوطلبان ‪ 170‬سانتي متر می باشد‪.‬‬ ‫فارغ التحصيالن مقاطع کاردانی و باالتر مجاز به ثبت نام نمی باشند‬ ‫و چنانچه ثبت نام نمایند در مراحل بعدی امکان ثبت نام نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کارکنان شاغل متقاضی افسر محصل نياز به ثبت نام در این سایت ندارند‬ ‫و افراد واجد شرایط براي کسب اطالعات بيشتر و ثبت نام به سایت‬ ‫معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی امين مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرایط‌و‌تذکرات‬ ‫‪ -1‬سامانه ثبت نام اینترنتی صرفا با سيستم عامل ویندوز سازگار می باشد‪.‬‬ ‫لذا توصيه می گردد به منظور ورود اطالعات صحيح و بدون نقص ‪ ،‬صرفا‬ ‫از رایانه هایی که از سيستم عامل ویندوز بهره می جویند استفاده نمایید‪.‬‬ ‫در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ‪ ،‬تبعات ناشی از عدم‬ ‫دریافت صحيح اطالعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم‬ ‫پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونيکی بانکها نمی باشد‬ ‫‪-3‬کدملي داوطلب ‪،‬بعنوان نام کاربری و کلمه عبور ‪ ،‬برای ورود سامانه‬ ‫ثبت نام اینترنتی در نظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبانی که موفق به تکميل اطالعات خود نشده‌ اند ‪ ،‬می توانند‬ ‫تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه اطالعات خود را تکميل و‬ ‫ویرایش نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثبت نام در این سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬تکميل اطالعات توسط داوطلب و دریافت کدرهگيری مالک تایید‬ ‫ثبت نام می باشد لذا در ورود اطالعات مانند نام و نام خانوادگی ‪ ،‬کد ملی‬ ‫و سال تولد ‪ ،‬مدرک تحصيلی و معدل دقت الزم را نموده و افرادی که‬ ‫اطالعات آنان ناقص می باشد فراخوان نخواهند شد‪.‬‬ ‫مهلت‌ثبت‌نام‬ ‫از تاریخ ‪ 1397/07/08‬لغایت‪1397/09/08‬پاسخگویي روزهاي شنبه تا‬ ‫چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬صبح الي ‪13‬و روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪12‬‬ ‫با شماره تلفن های ‪73046913 ، 73046912 ، 73046911‬‬ ‫عالقمندان‌می‌توانند‌جهت‌کسب‌اطالعات‌بیشتر‌و‌ثبت‌نام‌به‌آدرس‌اینترنتی‌‌‪‌‌http://gozinesh.police.ir‬مراجعه‌نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از‌یک‌خانم‌یا‌آقا‌حسابدار‬ ‫با تجربه در زمینه تولید و بازرگانی‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪nanogroup110@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و بازرگانی‬ ‫(دفتر محدوده شیخ بهایی)‬ ‫گرافیست ‪ -‬مسئول تبلیغات‬ ‫مسلط به فتوشاپ و کورل و تبلیغات ‪ ،‬آشنا به عکاسی و‬ ‫فضای مجازی و برندینگ‪ ،‬حرفه ای و خالق‬ ‫‪jobs@ilyacogroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گرافیست‬ ‫خالق و ایده پرداز با سابقه کار در شرکتهای معتبر‪،‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای طراحی دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪sarvestan.man@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هاکوپیان‬ ‫استخدام در کارخانه‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای و ‪HSE‬‬ ‫ساکن بومهن و شرق تهران‬ ‫‪www.hacoupian.net‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۱۷‬هــزار مهـد کــودک و روسـتا مهـد در‬ ‫سراســر کشــور فعـال اســت کـه جمعــا حـدود ‪ ۱۰‬درصــد کــودکان‬ ‫را تحــت پوشــش دارنـد‪ .‬براســاس اعلام بهزیســتی کشــور در‬ ‫حــال حاضر ‪ ۲۰۰‬هــزار نفر بــه عنــوان مربــی مهــد و ســایر نیروهــای‬ ‫شــاغل در ایــن مهدهــا فعالیـت مـی کننــد کـه بـه جرات مـی توان‬ ‫گفـت حـدود ‪ 170‬هـزار مر بـی مهـد در ایـن مهدهـای کودک شـاغل‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن مربیـان اکثـرا تحصیلکـرده و بسـیاری از آنهـا در‬ ‫رشـته هـای امـور تربیتـی و روانشناسـی هسـتند‪ .‬از سـوی دیگـر ا گـر‬ ‫بخواهیـم سـایر نیروهـای شـاغل را هـم بـه ایـن نیرو هـا اضافه کنیم‬ ‫مـی توانیـم بگوئیـم مهدهـای کـودک در سراسـر کشـور توانسـته انـد‬ ‫حـدود ‪ 200‬هـزار شـغل مسـتقیم ایجـاد نماینـد‪ .‬نکتـه مهـم دیگـر‬ ‫ایـن اسـت کـه ایـن مهدهـا کاملا در اختیـار زنـان و بـا کادر زنانـه‬ ‫اداره مـی شـوند و بـه عبـارت بهتـر مهدهـای کـودک نقـش بسـیار‬ ‫مهمـی بـرای اشـتغال و توسـعه کسـب و کار بـرای زنـان دارنـد‪.‬‬ ‫مرا کز‌رشد‌کودکان‌در‌استان‌های‌سراسر‌کشور‌راه‌اندازی‌می‌شود‬ ‫معـاون امـور اجتماعـی سـازمان‬ ‫بهزیسـتی کشـور در گفتگـو با بـازارکار‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع کـودک و‬ ‫آمـوزش هـای خالقیـت و کارآفرینـی‬ ‫بـرای کـودکان بـاجدیـتدنبالمیشـود‬ ‫گفت‪ :‬در تالشهستیمسبکزندگی‪،‬‬ ‫آمـوزش هـای کارآفرینـی و موضـوع‬ ‫خالق ـیــت را بـ ــا روش هـ ـ ــای غ ـ ـ ـیـ ــر‬ ‫مسـتقیم بـه کـودکان ارائـه کنیـم‪.‬‬ ‫وی از راه انـدازی مرا کـز رشـد کـودکان در اسـتان هـای سراسـر‬ ‫کشـور خبـر داد و اعلام کـرد‪ :‬در شـرایط کنونـی کـه جامعـه بـا مـوج‬ ‫بیـکاری مواجـه اسـت بسـیاری از کارشناسـان حوزه کـودک اعتقاد‬ ‫دارنـد کـه بایـد موضـوع خالقیـت و کارآفرینـی از سـنین کودکـی‬ ‫آمـوزش داده شـود و شـخصیت بچـه هـا از همـان ابتـدا بـه گونـه ای‬ ‫شـکل بگیـرد کـه در آینـده بتواننـد کارآفریـن شـوند‪.‬در همیـن راسـتا‬ ‫مرا کـز رشـد بـا اسـتفاده از تجـارب کارآفرینـی در کشـور و بـا اسـتفاده‬ ‫از ایـده هـای اسـتارت آپـی و سـبک زندگـی کارآفرینانـه بـه کمـک‬ ‫بچـه هـا مـی آینـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر مهـارت آمـوزی کـودکان گفـت‪ :‬ارتبـاط برقـرار‬ ‫کـردن بـا محیـط‪ ،‬مهـارت آمـوزی‪ ،‬آشـنایی بـا مشـاغل‪ ،‬آشـنایی بـا‬ ‫محیـط زیسـت و آمـوزش هـای مربـوط بـه خالقیـت از موضوعـات‬ ‫مهمـی اسـت کـه بایـد در مهدهـای کـودک مـورد توجـه قـرار بگیرنـد‬ ‫و مـا در تلاش هسـتیم بیـش از گذشـته از طریـق مرا کـز رشـد ایـن‬ ‫موضوعـات را وارد مهدهـای کـودک نماییـم‪.‬‬ ‫کشورهای‌توسعه‌یافته‌عمده‌جی‌دی‌پی‬ ‫‌خود‌را‌صرف‌کودکان‌خود‌می‌کنند‬ ‫حبیـ ـب‌اهلل مس ــعودی فر ی ــد در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫کش ــورهای توس ــعه یافت ــه عم ــده ج ــی دی پ ــی خ ــود را ص ــرف‬ ‫ک ــودکان خ ــود م ــی کنن ــد اظه ــار داش ــت‪ :‬در کش ــور م ــا ب ــرای کل‬ ‫‪ 12‬س ــال تنه ــا ی ــک و نی ــم درص ــد ج ــی دی پ ــی هزین ــه م ــی ش ــود‬ ‫و ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه در کش ــور همس ــایه م ــا ترکی ــه ای ــن‬ ‫می ــزان از ج ــی دی پ ــی پن ــج درص ــد اس ــت‪ .‬بنابرای ــن بای ــد س ــهم‬ ‫کــودکان از تولیــد ناخالــص ملــی افزایــش یابــد تــا بتوانیــم کــودکان‬ ‫خــود را مـ ـتـ ـنـ ـــاسب بــا نیازهــای واقـ ـع ـ ــی ک ـ ــشور ترب ـ ــیت کن ـ ــیم‪.‬‬ ‫ا گ ـ ـ ــر م ــی خواهی ــم در ای ــران ‪ 1400‬و س ــایر برنام ــه ه ــا ب ــه اه ــداف‬ ‫واقعــی خــود برســیم بایــد بــه ســهم واقعــی خــود از تولیــد ناخالــص‬ ‫داخل ــی ب ــرای ک ــودکان و دان ــش آم ــوزان توج ــه و ی ــژه داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫در‌حال‌حاضر‌تنها‌‪‌10‬درصد‌کودکان‌کشور‌به‌مهد‌می‌روند‬ ‫مع ــاون ام ــور اجتماع ــی س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور ب ــا اش ــاره‬ ‫بــه اینکــه در حــال حاضــر تنهــا ‪ 10‬درصــد کــودکان از مهــد کــودک‬ ‫اســتفاده مــی کننداظهــار داشــت‪ :‬بخــش عمــده والدیــن هنــوز بچــه‬ ‫ه ــای خ ــود را ب ــه مهده ــای ک ــودک نم ــی س ــپارند‪ .‬هن ــوز فرهن ــگ‬ ‫البتـــه در مـــواردی كـــه بـــه ایـــن موضـــوع اهمیـــت داده ش ــده‪،‬‬ ‫انســـان‌های بزرگـــی خلـــق شـــده‌اند‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت ایجــاد مهدهــای کــودک خالقیــت و کارآفرینــی‬ ‫در کش ــور اف ــزود‪ :‬اولی ــن رك ــن مهدك ــودك خالقی ــت و كارآفرین ــی‪،‬‬ ‫آموزش‌هـــای كارآفرینـــی و خالقیـــت بـــه شـــیوه‌های غیرمســـتقیم‬ ‫بــرای كــودك اســت‪ .‬در ایــن شــیوه كــودك بــا پــول و فرآینــد تولیــد آن‬ ‫آشــنا می‌شــود‪ .‬در ضمــن مباحثــی ماننــد خالقیــت‪ ،‬پــول و نحــوه‬ ‫ب ــه دس ــت آوردن آن را ف ــرا می‌گی ــرد و ی ــاد می‌گی ــرد ب ــا پ ــول چگون ــه‬ ‫كار كنــد‪ .‬او می‌توانــد خر یــد و فــروش را در ایــن مرحلــه تجربــه كنــد‪.‬‬ ‫پــول در مباحــث اقتصــادی یــك كلیــدواژه اســت و آشــنایی بــا آن‬ ‫باعــث مــی شــود فهــم ســایر مفاهیــم اقتصــادی ماننــد ســود وز یــان‬ ‫و اقتص ــاد كالن آس ــان ش ــود‪.‬‬ ‫تشکیل‌شورای‌عالی‌کودک‌زیر‌نظر‌رئیس‌جمهور‌یک‌ضرورت‌است آن مهمت ــر اس ــت و آموزش‌ه ــای ك ــودكان در ش ــش ســـال اول‬ ‫می‌توان ــد آین ــده‌ آنه ــا را رق ــم بزن ــد‪.‬‬ ‫دکتر مسعودی فرید با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ك ــرد‪ :‬در ارو پ ــا مه ــد كودك‌ه ــای كارآفرین ــی‬ ‫درصد کودکان از مهدهای کودک استفاده می کنند خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب ــرای ه ــر ك ــودك پرون ــده اس ــتعدادیابی تش ــكیل داده‌ان ــد ك ــه در‬ ‫عالوه بر فرهنگ سازی یک موضوع خیلی مهم است و آن حمایت‬ ‫آن نح ــوه‌ خالقی ــت و عالقمن ــدی ك ــودك ب ــه هن ــگام ورود بـــه‬ ‫هایی است که دولت باید از بچه های زیر سن دبستان باید داشته‬ ‫مهدك ــودك ت ــا زم ــان خ ــروج او ارزیاب ــی می‌ش ــود‪.‬‬ ‫باشد و در این راستا تشکیل شورای عالی کودک زیر نظر رئیس‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬كارشناس ــان ای ــن ح ــوزه ب ــا مطالعـ ـ ‌ه پرونده‌هـــای‬ ‫جمهور یک ضرورت است ‪.‬‬ ‫اس ــتعدادیابی ح ــدس می‌زدن ــد ك ــه ای ــن ك ــودك در آین ــده در چـــه‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی کشور های دنیا تا ‪ 90‬درصد بچه ها از‬ ‫زمینه‌ای می‌تواند موفق باشـ ـ ــد و جـ ــالـ ـ ــب ایـ ـ ــن اسـ ــت ك ـــه بــــیــــش‬ ‫مهدهای کودک استفاده می کنند و در این کشورها با حمایت های‬ ‫ضرورت توجه به کارآفرینی کودک؛‬ ‫نگاه به کارآفرینی کودکان در برنامه های توسعه «کودکانه»است!‬ ‫کتاب‌جامع‌ کودک‌کارآفرین‌تدوین‌می‌شود‬ ‫دکــــــــتر علـــــیــــــــرضا احمدی ــان‬ ‫روانشـــناس و مشـــاور کارآفرینـــی ب ــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه توجــه بــه کارآفرینــی‬ ‫و خالقیـــت بایـــد از کودکـــی م ــورد‬ ‫توج ــه ق ــرار بگی ــرد گف ــت‪ :‬معم ــاری‬ ‫شـــخصیت فـــرد بـــرای کارآفری ــن‬ ‫شـــدن بســـیار اهمیـــت دارد و ای ــن‬ ‫بایــد از دوران کودکــی اتفــاق بیافتــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دیگر دوران‬ ‫کارمندی رو به اتمام است افزود‪ :‬اگر‬ ‫می خواهیم نسلی را تربیت کنیم که به جای کارمند بودن کارآفرین‬ ‫باشد باید به مقوله کارآفرینی در دوره کودکی توجه کنیم‪.‬‬ ‫ایـــن کارشـــناس کارآفرینـــی بحـــث اعتمـــاد بـــه نفـــس را در‬ ‫ک ــودکان بس ــیار مه ــم ارزیاب ــی ک ــرد و اف ــزود‪ :‬توج ــه ب ــه موضوع ــات‬ ‫کارآفرینــی و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس بایــد یکــی از ماموریــت هــای‬ ‫مهده ــای ک ــودک کش ــور باش ــد چی ــزی ک ــه ش ــاید نی ــاز ب ــه توج ــه‬ ‫بیش ــتری دارد و بای ــد از عم ــق و غن ــای بیش ــتری هم ــره باش ــد‪.‬‬ ‫مدیـــر انتشـــارات نشـــر آ کادمیـــک بـــا اشـــاره بـــه اینک ــه‬ ‫رویکردخانـــواده هـــا بـــه مهدهـــای کـــودک افزایـــش یافتـــه اس ــت‬ ‫یــادآور شــد‪ :‬ایــن فرصــت هــا را بایــد غنیمــت بشــماریم و خالقیــت‬ ‫و توجـــه بچـــه هـــا را بـــه ســـوی مشـــاغل ‪ ،‬صنـــوف و موضوع ــات‬ ‫کارآفریـــن محـــور ســـوق دهیـــم‪.‬‬ ‫احمدی ــان ب ــه موض ــوع خان ــواده در فرآین ــد کارآفرین ــی ک ــودک‬ ‫اشـــاره کـــرد و گفـــت‪ :‬وزارت آمـــوزش و پـــرورش‪ ،‬وزارت تعـــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان بهزیســتی و کانــون هــای پــرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه عنــوان متولــی مهدهــای کــودک و‬ ‫آم ــوزش ه ــای ک ــودکان وظیف ــه س ــنگینی در توج ــه ب ــه کارآفرین ــی‬ ‫ک ــودکان دارن ــد و بای ــد ب ــرای توس ــعه خالقی ــت و تروی ــج کارآفرین ــی‬ ‫در م ــدارس و مهده ــای ک ــودک برنام ــه ری ــزی نماین ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه برنام ــه ری ــزی ه ــا بیش ــتر ب ــرای اش ــتغال و‬ ‫کارآفرینــی بزرگســاالن بــوده اســت گفــت‪ :‬متاســفانه توجــه بــه کــودکان و‬ ‫ترویــج کارآفرینــی بــرای ایــن قشــر کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدی ــر انتش ــارات نش ــر آ کادمی ــک ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه کت ــاب‬ ‫جام ــع ک ــودک کارآفری ــن تدوی ــن م ــی ش ــود گف ــت‪ :‬ه ــدف م ــا از‬ ‫تدویــن ایــن کتــاب توجــه بــه کارآفرینــی کــودکان‪ ،‬رشــد خالقیــت‬ ‫و تقوی ــت اعتم ــاد ب ــه نف ــس آنهاس ــت‪.‬‬ ‫اکثـر خانواده ها مهدهـای کودک‬ ‫را بـا اشـک های بچه هــای خــود‬ ‫مـی شناسـند؛ بچـه هایـی کـه بـه‬ ‫راحتـی از والدیـن خـود دل نمی کنند‬ ‫و از آغوششـان جـدا نمـی شـوند‪.‬‬ ‫امـا این همـه ماجرا نیسـت‪ ،‬بیشـتر‬ ‫بچـه هـا از مانـدن در منـزل و عـدم‬ ‫توجـه جـدی بـه نیازهایشـان کالفه‬ ‫مـی شـوند‪ .‬آنها بـه راحتی بـا محیط‬ ‫مهدهـای کودک خـو می گیرنـد و به‬ ‫دنبـال بـرآورده شـدن نیازهایشـان‬ ‫هسـتند؛ آنهـا دوسـت دارنـد مـورد‬ ‫توجـه قـرار بگیرنـد‪ ،‬دوسـت دارنـد‬ ‫دیـده شـوند و مربیـان و والدیـن‬ ‫کارهـای خالقانـه آنهـا را ببیننـد و‬ ‫نظـر بدهنـد‪ .‬خالقیـت و ابتـکار عمل‬ ‫کودکان در سـنین دو تا شـش سـال‬ ‫شـکل مـی گیـرد و مهدهـای کودک‬ ‫بهتریـن مـکان بـرای خالقیـت و‬ ‫کارآفرینـی کـودکان اسـت به شـرط‬ ‫آنکـه مهدهـای کـودک برنامـه های‬ ‫خالقیـت‪ ،‬کارآفرینـی و آمـوزش را‬ ‫جـزو اولویـت هـای خـود قـرار دهند‪.‬‬ ‫س ــازی و مش ــوق الزم ب ــرای اس ــتفاده از مهده ــای ک ــودک ب ــرای‬ ‫خان ــواده ص ــورت نگرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه مهده ــای ک ــودک مث ــل کش ــورهای‬ ‫اروپای ــی بای ــد رای ــگان و ب ــا ن ــگاه س ــرمایه گ ــذاری باش ــد گف ــت‪:‬‬ ‫پیش ــنهاد م ــا ای ــن اس ــت ک ــه حداق ــل ی ــک درص ــد ج ــی دی پ ــی‬ ‫کش ــور ب ــه رش ــد و توس ــعه ک ــودکان اختص ــاص یاب ــد‪ .‬ای ــن موض ــوع‬ ‫م ــورد موافق ــت ق ــرار نگرفت ــه اس ــت ول ــی س ــازمان بهزیس ــتی‬ ‫ت ــاش م ــی کن ــد از مهده ــای ک ــودک و بچ ــه ه ــای ز ی ــر س ــن‬ ‫دبس ــتان حمای ــت نمای ــد‪ .‬در ای ــن راس ــتا ی ــک وع ــده غ ــذای‬ ‫گ ــرم و پرداخ ــت بخش ــی از ش ــهریه ه ــا از برنام ــه ه ــای حمایت ــی‬ ‫بهزیس ــتی کش ــور ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫دولت سه تا چهار درصد درآمد ناخالص ملی به آموزش ها و‬ ‫خدمات مربوط به کودکان در مهدها هزینه می شود‪.‬‬ ‫شش‌سال‌اول‌زندگی‌از‌شصت‌سال‌بعد‌از‌آن‌مهمتر‌است‬ ‫دکت ــر مس ــلم خان ــی کارش ــناس‬ ‫ب ــازارکار ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ش ــش‬ ‫سـ ـ ــال اول زنـ ـ ــدگی بـ ـ ــه لـ ـحـ ـ ــاظ‬ ‫کارآفرین ــی از ش ــصت س ــال بع ــد از‬ ‫آن مهمت ــر اس ــت اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫روانشناس ــان ه ــم اكن ــون ب ــه ای ــن‬ ‫نتیج ــه رسی ــده‌انـ ـ ــد كـ ـ ــه شـ ـ ــش‬ ‫س ــال اول زندگ ــی از ‪ 60‬س ــال بع ــد‬ ‫نه ــا محق ــق ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن نش ــان‬ ‫یه ــا آ ‌‬ ‫از ‪ 52‬درص ــد پی ــش بین ‌‬ ‫می‌ده ــد آم ــوزش‪ ،‬خالقی ــت و كارآفرین ــی و اعتم ــاد ب ــه نفـــس و‬ ‫اس ــتقالل طلب ــی و ریسـ ـك‌پذیری در قال ــب غی ــر مس ــتقیم ماننـــد‬ ‫ب ــازی‪ ،‬قص ــه‪ ،‬كار تیم ــی و فعالی ‌‬ ‫ته ــای دس ــته جمع ــی ج ــذاب در‬ ‫ش ــشس ــالاولمی‌توان ــدرون ــدزندگ ــیف ــردرادر‌آین ــدهمش ــخص كن ــد‪.‬‬ ‫خان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه برخ ــی تحقیق ــات‪ ،‬گف ــت ك ــه در كش ــور‬ ‫م ــا مطالع ــات نش ــان می‌ده ــد ك ــودكان ت ــا چه ــار ســـالگی از‬ ‫درج ــه خالقی ــت بس ــیاری باالی ــی برخوردارن ــد‪ ،‬ام ــا بعـــد از‬ ‫ای ــن س ــن‪ ،‬نم ــودار خالقی ــت آن‌ه ــا ی ــا خط ــی می‌ش ــود ی ــا اف ــت‬ ‫می‌كن ــد ك ــه ای ــن اتف ــاق ناش ــی از واكن ــش منف ــی م ــا ب ــه س ــوال‌ها‬ ‫و عالقمند‌ی‌ه ــای اوس ــت‪ .‬در واق ــع س ــوال‌های ب ــی پاس ــخ و ب ــی‬ ‫توجهی‌ه ــا‪ ،‬ح ــس خالقی ــت را در ك ــودك را س ــركوب می‌كنـــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫حسابدار فروشگاه‬ ‫حسابداری‬ ‫سعادت آباد‬ ‫آ قا‬ ‫با تجربه و مسلط به بهای تمام شده و انبار‬ ‫ناهار بیمه عيدی سنوات تعلق می گيرد‪.‬‬ ‫ساعت کار ‪ ۹‬الی ‪ ۲۰‬یک روز در هفته آف‬ ‫خالص حقوق پرداختی ‪۲۷۰۰‬‬ ‫فلکه دوم‬ ‫تهرانپارس‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کار ‪ 8‬الی ‪ 16‬و ‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪13:30‬‬ ‫حقوق‪ -1200 :‬در صورت آشنایی به‬ ‫زبان و صادرات و فروش خارجی‬ ‫حقوق باال تر از وزارت کار‬ ‫آ قا‬ ‫دارای سابقه کار‬ ‫این شرکت ‪ 3‬نفر حسابدار ارشد‬ ‫در زمينه های زیر جذب می‌کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬حسابدار ارشد عمومی‬ ‫‪ -2‬حسابدار ارشد(تخصص در بهای تمام شده )‬ ‫‪ -3‬حسابدار ارشد(تخصص در بودجه)‬ ‫سایر مشخصات‪ 4 :‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫حسابداری ارشد‪-‬زبان انگليسی مسلط‬ ‫آشنایی به زبان ترکی استانبولی امتياز محسوب‬ ‫می شود ولی الزامی نيست‪.‬‬ ‫تسلط به ا کسل و نرم افزارهای حسابداری و‬ ‫تهيه گزارش‪ -‬حقوق ‪ 4‬ميليون به باال ‪ -‬سایر مزایا‬ ‫(‪5‬شنبه ها تعطيل‪ -‬بیمه و بیمه تکميلی‪-‬سرویس‬ ‫دارد‪-‬هزینه ناهار پرداخت ميشود‪ -‬سبد کاال‪-‬‬ ‫کارت خرید ‪ -‬باشگاه ورزشی برای فرزندان و ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رشته شيمی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫کارمند فروش دفتر بازرگانی‬ ‫یا بازرگانی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس حسابداری‪،‬‬ ‫استخدام کارشناس در شرکتی‬ ‫مالی‪ ،‬کامپیوتر و برنامه‬ ‫در زمينه نفت و پتروشيمی‬ ‫نویس‬ ‫عسلویه و ایالم‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابدار ارشد در یک شرکت کارشناسی به باال رشته‬ ‫حسابداری و مرتبط‬ ‫معتبر بین المللی‬ ‫محدوده ونک‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫‪5‬‬ ‫اپراتور مرکز تماس‬ ‫‪---‬‬ ‫چهاردانگه‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ -17:30‬مسلط به تایپ‬ ‫دارای تن صدای خوب و بدون لهجه‬ ‫محدوده سکونت در اطراف چهاردانگه باشد‬ ‫برای برگشت سرویس دارد‪.‬‬ ‫شنبه تا ‪ 5‬شنبه روز کاری‬ ‫و فقط جمعه ها تعطيل است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئول پذیرش در موسسه‬ ‫آموزشی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار‪ -‬ساعت کار‪ 9 :‬الی ‪ -18‬جوان‬ ‫‪7‬‬ ‫کارمند حسابداری‬ ‫مرتبط‬ ‫چهاردانگه‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬ساعت کار ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫دارای اضافه کار‪ -‬دارای ‪1‬یا ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫‪8‬‬ ‫بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناسی و ارشد مرتبط‬ ‫نارنجستان‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫تسلط کامل به زبان انگليسی‬ ‫سابقه کار بازرگانی خارجی الزامی است‬ ‫‪9‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫کارشناسی یا باال تر رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫مطهری‬ ‫آ قا و خانم‬ ‫مسلط به ‪ net,‬و ‪mbc‬‬ ‫تسلط به این دو برنامه الزامی است‬ ‫ردیف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫صندوقدار‬ ‫فروشنده‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫دیپلم‬ ‫دیپلم‬ ‫محل کار‬ ‫فردوسی‬ ‫فردوسی‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 17:30‬الی ‪ -22:30‬یک روز در هفته‬ ‫تعطيل بین روزهای شنبه تا چهارشنبه‬ ‫بعد از سه ماه بیمه‪ -‬تيپ رسمی‬ ‫بیان خوب و بدون لهجه‬ ‫حقوق نه صد الی یک ميليون‬ ‫آ قا‬ ‫جوان‪ -‬ساعت کاری ‪ 10:00‬الی ‪22:00‬‬ ‫حقوق یک ميليون پانصد‪ -‬بعد از سه ماه بیمه‬ ‫خانم و آ قا‬ ‫حداقل ‪ ۲۲‬سال‪ -‬نيازمندی‌های اداری‪:‬‬ ‫عالقه‌مند به حوزه بازاریابی و معرفی خدمات‬ ‫و محصوالت‪ ،‬سختکوش و توانایی باال در انجام‬ ‫مذا کرات تلفنی‪ ،‬فن بیان خوب و دارای روابط‬ ‫عمومی باال‪ ،‬دارای هوش اجتماعی‪ ،‬صبور و‬ ‫انعطاف پذیر‪ -‬سایر شرایط‪ :‬متعهد و مسئوليت‬ ‫پذیر‪ ،‬منظم و دقيق در انجام امور محوله‪ ،‬پیگير‪،‬‬ ‫دارای روحيه تعامل‪ ،‬یادگيرنده‪.‬‬ ‫شرایط کاری‪ :‬همکاری به صورت ساعتی پروژه‬ ‫ای‪ ،‬محاسبه حقوق به صورت ساعتی‪ ،‬صبحانه و‬ ‫نهار – بیمه دارد‪.‬‬ ‫ساعت کاری از ‪ ۸‬صبح الی ‪ ۱۷‬عصر‬ ‫‪13‬‬ ‫اپراتور مرکز تماس‬ ‫‪---‬‬ ‫چهاردانگه‬ ‫آ قا‬ ‫ساعت کار‪ 10.30 :‬الی ‪ -20‬مسلط به تایپ‬ ‫دارای تن صدای خوب و بدون لهجه‬ ‫محدوده سکونت در اطراف چهاردانگه باشد‬ ‫برای برگشت سرویس دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کارمند پذیرش در یک‬ ‫کارگزاری بورس معتبر‬ ‫کارشناسی الزاما رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬حسابداری یا‬ ‫مدیریت های مرتبط با‬ ‫بورس‬ ‫جردن‬ ‫آ قا‬ ‫حدا کثر ‪ 25‬سال سن‪ -‬زرنگ و فعال و کاری‬ ‫باهوش ‪-‬توانایی خوب در برخورد با مشتری و‬ ‫جوابگویی تلفن‪ -‬بدون لهجه‪ -‬تيپ اداری‬ ‫ظاهر مناسب‪ -‬سا کن مناطق تهران نه خارج از‬ ‫محدوده‪ -‬حقوق ‪:‬وزارت کاری‪ -‬بیمه ‪ ،‬بیمه‬ ‫تکميلی و صبحانه و ناهار‬ ‫‪15‬‬ ‫کمک انباردار‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫حوالی باقر شهر‬ ‫آ قا‬ ‫با تجربه ‪ -‬حقوق و بیمه‬ ‫‪16‬‬ ‫کارمند فروش در یک شرکت‬ ‫توليد قطعات خودرو‬ ‫ترجيحا رشته مرتبط‬ ‫شریعتی‌‪-‬بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫با تجربه و سابقه کار ‪ -‬حقوق ثابت‬ ‫‪+‬پورسانت‪+‬بیمه‬ ‫‪12‬‬ ‫بازاریاب تلفنی در کارگزاری‬ ‫بورس رتبه الف‬ ‫حداقل کاردانی‬ ‫جردن‬ ‫‪17‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران‬ ‫آ قا‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه ها تا ظهر‬ ‫واضافه کاری دارد‬ ‫ظاهر مرتب و ترجيحا سا کن شرق تهران‬ ‫‪18‬‬ ‫بازاریاب تلفنی در یک شرکت‬ ‫برند مواد غذایی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫بیان خوب – پیگير و منظم‬ ‫دارای حقوق ثابت‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون رئیس جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان ستفا تشریح کرد‬ ‫برنامه‌های جهاددانشگاهی جهت اشتغالزایی در روستاها‬ ‫معاون‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ و‌ سرپرست‌ سازمان‌ ستفا‌ با‌ اشاره‌ به‌ اجرای‌‬ ‫اشتغال‌روستایی‌در‌‪‌۶‬استان‌به‌صورت‌پایلوت‪ ‌،‬گفت‪‌:‬در‌مناطقی‌ که‌خوب‌عمل‌‬ ‫کرده‌ایم‪‌،‬نتایج‌مهاجرت‌معکوس‌کاملا‌مشهود‌است‪.‬‬ ‫«محم ــد‌ص ــادق‌بیجن ــدی»‌مع ــاون‌رئی ــس‌جهاددانش ــگاهی‌و‌سرپرس ــت‌س ــازمان‌‬ ‫س ــتفا‌درب ــاره‌اش ــتغال‌روس ــتایی‌در‌گف ــت‌و‌ گ ــو‌ب ــا‌خبرگ ــزاری‌شبسـ ـت ـ ــان‌گف ــت‪‌:‬‬ ‫جه ــاد‌دانش ــگاهی‌‪‌6‬اس ــتان‌را‌در‌ح ــوزه‌اش ــتغال‌روس ــتایی‌ب ــه‌عن ــوان‌پایل ــوت‌‬ ‫انتخ ــاب‌ ک ــرده‌اس ــت‪.‬‬ ‫معاون‌ جهاددانشگاهی‌ افزود‪ ‌:‬در‌ استان‌ های‌ سیستان‌ و‌ بلوچستان‪ ‌،‬کرمان‪‌،‬‬ ‫روستای‌«بیز»‌نمونه‌‬ ‫موفق‌اشتغال‌روستایی‬ ‫معاون جهاد دانشگاهی‬ ‫با بیان اینکه در مناطقی که‬ ‫خوب عمل کرده ایم‪ ،‬نتایج‬ ‫مهاجرت معکوس کاما مشهود‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬روستای بیز در‬ ‫خراسان رضوی در تربت جام‬ ‫از جمله مناطقی است که در‬ ‫حوزه اشتغال روستایی کاما‬ ‫موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫وی درخصوص فعالیت و‬ ‫اشتغال روستایی در این روستا‬ ‫توضیح داد‪ 5-4 :‬روستای دیگر‬ ‫در مسیر روستای بیز و تربت جام‬ ‫وجود دارد که اکثرا خالی از سکنه‬ ‫شده اند در حالیکه در روستای‬ ‫بیز فعالیت‪ ،‬کار و جنب و جوش‬ ‫وجود دارد و با استقرار دستگاه‬ ‫های «فرت بافی»‪ ،‬دستمال های‬ ‫حوله ای در این روستا در حال تولید است‪.‬‬ ‫بیجنــدی بــا اشــاره بــه فعالیــت یــک هــزار دســتگاه‬ ‫«فــرت بافــی» در روســتای بیــز‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری‬ ‫از روســتاییان اطــراف روســتای بیــز وقتــی فعالیــت و رونــق‬ ‫اشــتغال در ایــن روســتا را مشــاهده کــرده انــد بــه جــای‬ ‫مهاجــرت بــه شــهر بــه ایــن روســتا مهاجــرت کــرده انــد و‬ ‫مشــغول بــه کار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه چرخــه تولیــدی ایجــاد شــده در روســتای‬ ‫بیــز‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی وارد ایــن روســتا مــی شــوید؛ مــزون‪ ،‬آتلیــه‬ ‫عکاســی بــرای محصــوالت تولیــدی آنهــا مشــاهده مــی کنید‬ ‫کــه ایــن امــر بــر رونــق اقتصــادی روســتا افــزوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون جهــاد دانشــگاهی تاکیــد کــرد‪ :‬زمانــی کــه علمــی‬ ‫و هدفمنــد کار کنیــم و دســتگاه هــای اجرایــی نیــز پــای کار‬ ‫بیاینــد و منیــت هــا در میــان نباشــد و نــگاه ملــی بــه موضــوع‬ ‫اشــتغال وجــود داشــته باشــد‪ ،‬اشــتغال بــه معضــل‪ ،‬مشــکل‬ ‫و بحــران تبدیــل نمــی شــود‪.‬‬ ‫هرمزگان‪‌،‬خوزستان‪‌،‬مرکزی‌و‌بوشهر‌به‌صورت‌پایلوت‌در‌اشتغال‌روستایی‌و‌‬ ‫روی‌بحث‌خوشه‌ها‌کار‌می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی‌با‌بیان‌اینکه‌هیچ‌کدام‌از‌مباحث‌اشتغال‌روستایی‌نیازی‌به‌زیرساخت‌خاصی‌‬ ‫ندارد‪‌،‬گفت‪‌:‬در‌حوزه‌گیاهان‌دارویی‪‌،‬پرورش‌زنبور‌عسل‪‌،‬دست‌بافت‌ها‪‌،‬کشت‌‬ ‫های‌کانتینری‌یا‌کشاورزی‌هوشمند‌در‌مناطق‌روستایی‌نهادینه‌کنیم‪.‬‬ ‫بیجندی‌با‌بیان‌اینکه‌آموزش‌مهم‌ترین‌رکن‌اشتغال‌روستایی‌است‪‌،‬خاطرنشان‌‬ ‫کرد‪‌:‬جهاد‌دانشگاهی‌در‌استان‌های‌ گلستان‌و‌خراسان‌شمالی‌موضوع‌تکثیر‌و‌‬ ‫پرورش‌گیاهان‌دارویی‌را‌در‌دست‌اجرا‌دارد‪.‬‬ ‫الگوی‌انتقال‌تکنولوژی‌از‌ترکیه‌و‌مالزی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته کار مشــترک بــا یــو پــی‬ ‫ان در مالــزی انجــام دادیــم و یــک کار مشــترک نیــز در ترکیــه بــا‬ ‫موضــوع تجــاری ســازی فنــاوری و فراینــد انتقــال تکنولــوژی‬ ‫در حــال اجــرا دار یــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تکنولــوژی‬ ‫هــای ز یــادی وارد کشــور مــی شــود بــدون آنکــه فنــاوری آن را‬ ‫وارد کنیــم کــه در ایــن حالــت وابســته هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانــش آموختــگان جهادانشــگاهی افــزود‪ :‬مالــزی و ترکیــه دو‬ ‫کشــور موفــق در حــوزه انتقــال فنــاوری محســوب مــی شــوند‬ ‫بنابرایــن بــا دو مجموعــه ای کــه در ایــن کشــورها فعالیــت‬ ‫هــای موفقــی انجــام داده انــد و مرجــع هســتند‪.‬‬ ‫بیجنــدی ادامــه داد‪ :‬تیــم هایــی را دعــوت کردیــم و کارگاه‬ ‫هایــی برگــزار کــرده ایــم و بــا یکســری از ادبیــات‪ ،‬مفاهیــم‬ ‫کشــورهایی کــه شــبیه مــا هســتند و قرابــت فرهنگــی خیلــی‬ ‫نزدیکــی بــا ایــران دارنــد و از نظــر ویژگــی های فرهنگــی و اعتقادی‬ ‫مثل ما هســتند‪ ،‬الگوســازی کرده ایم تا بتوانیم به دســتگاه های‬ ‫مل ــی باش ــد‪.‬‬ ‫مختلــف کــه بــه دنبــال ورود یکســری‬ ‫فنــاوری هــا و تکنولــوژی بــه کشــور‬ ‫هســتند‪ ،‬همزمــان بــا ایــن دســتگاه‬ ‫هــا و تجهیزات‪ ،‬فنــاوری را نیز بتوانیم‬ ‫وارد کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیـــان اینک ــه آس ــیبی‬ ‫ک ــه از سیاس ــت داخل ــی م ــی‬ ‫خور ی ــم بیش ــتر از آس ــیبی اس ــت‬ ‫ک ــه از سیاس ــت خارج ــی م ــی‬ ‫خور ی ــم‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬بس ــیاری‬ ‫از جمعی ــت دان ــش آموخت ــه‬ ‫کش ــور ب ــه دلی ــل دعواه ــای درون‬ ‫سیس ــتمی مهاج ــرت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس س ــازمان تج ــاری‬ ‫س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال دان ــش‬ ‫جهادانش ــگاهی‬ ‫آموخت ــگان‬ ‫اظهارامی ــدواری ک ــرد ک ــه روزی‬ ‫ف ــرا برس ــد ک ــه دعواه ــای سیاس ــی‬ ‫نباش ــد ب ــه معن ــای سیاس ــی کاری‬ ‫بلک ــه دع ــوا ب ــر س ــر تامی ــن مناف ــع‬ ‫سیاه‌نمایی‌زیاد‌و‌سفیدنمایی‌زیاد‌هر‌دو‌به‌ضرر‌است‬ ‫بیجنـدی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر سیاسـیون در‬ ‫حـق مـردم کـم لطفـی مـی کننـد؛ تصر یـح کـرد‪ :‬سـیاه نمایـی‬ ‫ز یـاد و سـفیدنمایی ز یـاد هـر دو بـه ضـرر اسـت‪.‬‬ ‫رییس سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش‬ ‫آموختـگان جهادانشـگاهی بـا بیـان اینکـه انتقـاد نمی کنیم‬ ‫بلکـه تخر یـب مـی کنیـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬تخر یـب اعتمـاد‬ ‫مـردم بـه معنـای تخر یـب اعتمـاد یک قشـر فرهیخته اسـت‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد ح ــول مح ــور رهب ــری‬ ‫حرک ــت کنی ــم‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬چراکـــه ن ــگاه رهب ــر معظ ــم‬ ‫انق ــاب جام ــع اس ــت و هرگ ــز ب ــه موضوع ــات ن ــگاه بخش ــی‬ ‫نداش ــته ان ــد‪ .‬م ــا متاس ــفانه ب ــه عم ــود خیم ــه توج ــه نم ــی‬ ‫کنی ــم؛ باره ــا ش ــده اس ــت رهب ــر معظ ــم انق ــاب ب ــه ه ــر دو‬ ‫ط ــرف تذک ــر م ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مطرح کرد‬ ‫برنامه دولت برای ایجاد سالیانه ‪ 384‬هزار‬ ‫شغل در مناطق روستایی‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت‪:‬‬ ‫براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سالیانه ‪ 384‬هزار شغل را‬ ‫در مناطق روستایی ایجاد کند که امسال امکان دارد به این عدد برسیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس ‪ ،‬سید ابوالفضل رضوی در حاشیه‬ ‫بازدید و افتتاح چند طرح روستایی استان قم در جمع خبرنگاران با‬ ‫اشاره به حمایت دولت از روستاییان اظهار کرد‪ :‬دولت چاره ای جز‬ ‫حمایت و گسترش از پروژه‌های دانش بنیان در روستاها ندارد‪ ،‬بنیاد‬ ‫مستضعفان و بنیاد علوی همکاری خوبی در زمینه اعطای تسهیات‬ ‫به طرح‌های تولیدی در روستاها داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام واحدهای تولیدی در روستاها به مدت پنج‬ ‫سال‪ ،‬واحدهای تولیدی در مناطق محروم به مدت ‪ 10‬سال ‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولیدی در نواحی صنعتی روستایی به مدت ‪ 13‬سال و واحدهای‬ ‫تولیدی به مدت ‪ 15‬سال از پرداخت مالیات معاف هستند‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود‪ :‬به‬ ‫دنبال این هستیم که بخشی از سهم بیمه تامین اجتماعی واحدهای‬ ‫دانش بنیان در مناطق روستایی توسط دولت پرداخت شود‬ ‫رضوی هدف از طرح اشتغال روستایی را ایجاد اشتغال‬ ‫برای روستاییان دانست و تصریح کرد‪ :‬هدف این طرح پایداری‬ ‫روستاییان در روستاها است تا از مهاجرت آن‌ها جلوگیری شود‪ ،‬باید‬ ‫زیرساخت‌های الزم برای تولید در روستاها همچون آب‪ ،‬برق صنعتی‬ ‫و گاز فراهم کنیم و این کار را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود‪:‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از‬ ‫رهبری درخواست کرد که با این درخواست موافقت شد و این کار در‬ ‫حال اجرا است و تا امروز حدود سه هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان تسهیات‬ ‫از این محل پرداخت و پنج هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شد‪.‬‬ ‫رضوی با اشاره به پرداخت تسهیات بانکی به روستاییان در استان‬ ‫قم اظهار کرد‪ :‬سود تسهیات اشتغال روستایی ‪ 6‬درصد و سود تسهیات‬ ‫برای طرح های تولیدی در روستاها و عشایر مرز نشین چهار درصد است‪،‬‬ ‫امسال بانک سینا در استان قم پرداخت ‪ 25‬میلیارد تومان تسهیات برای‬ ‫ایجاد اشتغال روستایی با سود هشت درصد را در برنامه دارد‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود‪:‬‬ ‫در طرح اشتغال روستایی‪ 20 ،‬درصد هزینه اجرای طرح را سرمایه‬ ‫گذار می‌آورد و ‪ 80‬درصد را ما وام می‌دهیم‪ .‬سقف وام بانک سینا‬ ‫هم ‪ 2.5‬میلیارد تومان است که هر استان می‌تواند یک پروژه چهار‬ ‫میلیارد تومانی را معرفی کند‪ .‬در طرح اشتغال پایدار روستایی سقف‬ ‫تسهیات تا ‪ 15‬میلیارد تومان است که خود استان تا ‪ 10‬میلیارد تومان‬ ‫را تصمیم می‌گیرد و باالتر از آن در حوزه اختیار کارگروه ملی است‪.‬‬ ‫رضوی با اشاره به اشتغال ایجاد شده برای روستاییان در کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از محل تسهیات بانک سینا تا کنون هشت هزار و ‪ 500‬نفر‬ ‫در سال جاری و سال گذشته شاغل شدند و برای ‪ 63‬هزار نفر هم در‬ ‫قالب طرح اشتغال روستایی شغل ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سالیانه‬ ‫‪ 384‬هزار شغل را در مناطق روستایی ایجاد کند که امسال امکان دارد‬ ‫به این عدد برسیم‪ .‬تحقق این هدف به مشارکت همه بستگی دارد‪ ،‬ما‬ ‫امکانات را برای روستاییان ایجاد کردیم و وام به روستاییان به راحتی‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سیستم بانکی در طرح‌ اشتغال روستایی سفته تا‬ ‫سقف ‪ 300‬میلیون تومان را قبول می‌کند‪ ،‬همچنین در این طرح‌ سند‬ ‫مسکونی روستایی و محل اجرای طرح‌ و ماشین آالت به عنوان وثیقه‬ ‫برای دریافت تسهیات بانکی پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫عنوان‌دوره‪‌:‬‬ ‫‌پرورش‌دهنــده‌قارچ‌دکمه‌ای‬ ‫(‪)Button mushroom producer‬‬ ‫کــد ملــی آمــوزش شــغل ‪ /‬شایســتگی (كــد اســتاندارد قدیــم و‬ ‫جدیــد)‪6113 -61-063-1 :‬‬ ‫آش ــنایی ب ــا رش ــته ‪ /‬دوره آموزشی‪(:‬ش ــامل توانایی‌ه ــا‪ -‬ط ــول‬ ‫دوره‪ -‬س ــاعات آم ــوزش تئ ــوری و عمل ــی)‬ ‫پرورش‌دهن ــده ق ــارچ دکمــه‌ای یک ــی از دوره‌ه ــای آموزش ــی‬ ‫زیرمجموع ــه رش ــته کش ــاورزی (ام ــور زراع ــی) ب ــوده ک ــه در‬ ‫صنای ــع غذای ــی كار ب ــرد دارد و ع ــاوه ب ــر مرا ك ــز دولت ــی در‬ ‫برخ ــی از آموزش ــگاه‌های فن ــی و حرفـ ـه‌ای آزاد نی ــز آم ــوزش داده‬ ‫می‌ش ــود‪.‬‬ ‫م ــدت دوره آم ــوزش‪ 165 :‬س ــاعت ـ زم ــان آمـ ـ ــوزش ن ـ ـظ ـ ــری‪:‬‬ ‫‪ 63‬س ــاعت ـ زم ــان آم ــوزش عمل ــی‪ 102 :‬س ــاعت‬ ‫ویژگی‌ کارآموز‪:‬‬ ‫جنس ــیت‪ :‬ه ــم زن ــان و ه ــم م ــردان می‌توانن ــد در ای ــن دوره‬ ‫ش ــرکت نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــرایط‌س ــنی‪ :‬حداق ــل س ــن ب ــرای ش ــركت در دوره‌ه ــای‬ ‫آموزش ــی ‪ 15‬س ــال تم ــام می‌باش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه اس ــتناد تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬آئی ــن نام ــه نح ــوه تش ــکیل و‬ ‫اداره آموزش ــگاه‌های فن ــی و حرفـ ـه‌ای آزاد پذی ــرش كارآم ــوزان‬ ‫گ ــروه س ــنی ‪ 12 -15‬س ــال من ــوط ب ــه ارائ ــه اج ــازه كتب ــی ول ــی و ی ــا‬ ‫قی ــم قانون ــی كارآم ــوز اس ــت‪.‬‬ ‫حداقل‌شرایط‌جسمانی‪ :‬سالمت كامل جسمانی و روانی‪.‬‬ ‫حداقــل‌مــدرک‌تحصیلــی‪ :‬پایان دوره راهنمایی‬ ‫پیش‌نیــاز‌مهارتــی‪ :‬ایــن دوره پیش‌نیاز الزم ندارد‪.‬‬ ‫مســیر‌ارتقــاء‌و‌تکمیل‌مهارت‪:‬‬ ‫كارآم ــوزان پ ــس از ط ــی دوره آموزش ــی در ص ــورت تمای ــل‬ ‫جه ــت ارتق ــای دان ــش و مهارت‌ه ــای تخصص ــی می‌توانن ــد در‬ ‫دوره‌ه ــای پیش ــرفته‌تری درزمین ـ ٔـه کش ــاورزی و باغبان ــی جه ــت‬ ‫ارتق ــاء مه ــارت ش ــرکت نمای ــد‪.‬‬ ‫مطالبــی‌در‌خصــوص‌خواص‌قارچ‌خورا کی‪‌:‬‬ ‫ق ــارچ ب ــه عن ــوان منبع ــی سرش ــار از پروتئی ــن و اس ــیدهای‬ ‫آمین ــه‪ ،‬کربـ ــوهی ـ ـ ــدرات ه ـ ـ ــا‪ ،‬چـ ــربـ ـ ـ ـی‌ها‪ ،‬و ی ـتــام ـی ـن‌ه ـ ــا‪،‬‬ ‫م ــواد معدن ــی (پتاس ــیم‪ ،‬م ــس‪ ،‬فس ــفر و آه ــن) و س ــایر م ــواد‬ ‫غذای ــی ض ــروری و ب ــا توج ــه ب ــه طع ــم و ب ــوی خ ــاص و‬ ‫منحصربه‌ف ــرد‪ ،‬در لیس ــت غ ــذای انس ــان ق ــرار می‌گی ــرد‪ .‬ام ــروزه‬ ‫مص ــرف ق ــارچ ن ــه ب ــه عل ــت عط ــر و طع ــم‪ ،‬بلک ــه ب ــه عن ــوان ی ــک‬ ‫منب ــع غذای ــی ب ــرای غنی‌س ــازی تغذی ــه موردتوج ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ســرانه‌مصرف‌قارچ‌در‌ایران‌و‌جهان‪:‬‬ ‫س ــرانه مص ــرف ای ــن محص ــول در کش ــور م ــا در مقایس ــه ب ــا‬ ‫متوس ــط جهان ــی کمت ــر اس ــت درحالی‌ک ــه ه ــر ایران ــی س ــاالنه‬ ‫به‌ط ــور میانگی ــن ‪ 1/3‬کیلوگ ــرم ق ــارچ مص ــرف می‌کن ــد‪،‬‬ ‫متوس ــط مص ــرف ق ــارچ در دن ـ ـ ــیا ‪ 2/5‬کی ـلـ ـ ــوگ ـ ــرم و در ارو پ ـ ــا‬ ‫‪ 4‬کیلوگ ــرم می‌باش ــد و ب ــه ای ــن ترتی ــب س ــرانه مص ــرف ق ــارچ در‬ ‫ای ــران ‪ 3/1‬ارو پ ــا می‌باش ــد‪.‬‬ ‫آشنایی با دوره‌های مهارتی‬ ‫نحوه آموزش شغل پرورشدهنده قارچ دکمهای‬ ‫مأموریـت اصلـي سـازمان آمـوزش‬ ‫فنـي و حرفه‌ای کشـور آمـوزش‪ ،‬پژوهـش‪ ،‬تولید‬ ‫استانداردهاي آموزشـي و ارزشیابي مهارت نیروي‬ ‫کار کشـور اسـت کـه فرآینـد آمـوزش در قالـب‬ ‫دوره‌هـای ‪ 1‬تـا ‪ 18‬ماهـه بـه صورت کوتـاه مدت‬ ‫و پودمـان هـاي تکمیلـي بیـن سـطوح تحصیلـي‬ ‫انجـام می‌شـود‪.‬‬ ‫ایـن آموزش‌هـا بـه منظـور تأمیـن و تربیـت‬ ‫نیـروي کار ماهر و نیمـه ماهر مورد نیـاز بخش هاي‬ ‫مختلـف صنعـت‪ ،‬کشـاورزي و خدمـات و ارتقـاي‬ ‫فرهنـگ مهـارت هـاي فنـي جامعـه از طریـق‬ ‫آمـوزش در مراکـز ثابت بخـش دولتـي‪ ،‬تیم هاي‬ ‫سـیار شـهري و روسـتایي‪ ،‬مـــراکز جوار صنایع‬ ‫و صنـوف‪ ،‬مراکـز جـوار دانشـگاه‪ ،‬مراکـز جـوار‬ ‫زنـدان‪ ،‬مراکز جـوار پـادگان ها‪ ،‬آمـوزش در مرکز‬ ‫تــربــیـــت مــربـــي و پــژوهــش هــاي‬ ‫فنـي و حرفـه‌ای و همچنین آمـوزش در بخش غیر‬ ‫دولتي توسـط آموزشـگاه‌های فني و حرفـه‌ای آزاد‬ ‫انجـام می‌شـود‪.‬‬ ‫اهمیـت آموزش‌های اشـاره شـده سـبب شـد‬ ‫تا نشـریه بـازار کار با همـکاری سـازمان آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای کشـوربه معرفی خدمات آموزشـی‬ ‫و دوره‌هـای آموزشـی این سـازمان می پـردازد‪.‬‬ ‫عنـوان حرفه آموزشـی که در ایـــن هفـــته‬ ‫به معرفـی آن خواهیم پرداخت پــرورش‌دهــنده‬ ‫قـارچ دکمه‌ای اسـت‪.‬‬ ‫ایـن حرفه در خوشـه کشـاورزی و گـروه امور‬ ‫زراعـی قـرار می‌گیـرد و در سـال گذشـته جـزء‬ ‫حرفـه هـای پرمخاطـب سـازمان بـوده اسـت و‬ ‫عملکرد آموزشـی بیـش از ‪ 13000‬نفـر دوره تنها‬ ‫در بخـش آمـوزش دولتی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫تجهیزات‌الزم‌جهت‌راه‌اندازی‬ ‫‌یک‌سالن‌پرورش‌قارچ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سنسورهای کنترل دما‬ ‫‪ -2‬سنسورهای کنترل رطوبت‬ ‫‪ CO2 -3‬متر‬ ‫‪ -4‬دماسنج‬ ‫‪ -5‬رطوبت‌سنج‬ ‫‪ -6‬هیتر (گرماساز)‬ ‫‪ -7‬کولر آبی‬ ‫‪ -8‬رطوبت ساز‬ ‫‪ -9‬دستگاه هواساز‬ ‫‪ -10‬فن تهویه و سیرکوالسیون‬ ‫میزان‌درآمد‌شاغل‪:‬‬ ‫برآورد درآمد خالص یک سالن قارچ مسئله‌ای است که‬ ‫فاکتورهای بسیار متنوعی در آن دخیل هستند و هـر کـدام بــسـتـه‬ ‫به شرایطی تغییر می‌کنند و روی میزان محصول و درآمد و سوددهی‬ ‫مؤثرند‪ .‬به‌عنوان‌مثال نحوه مدیریت سالن‪ ،‬کیفیت کمپوست‬ ‫و بذر مصرفی باعث نوسان و تغییر درآمد حاصله می‌شوند‪ .‬لذا‬ ‫سوددهی مشخصی را برای این شغل نمی‌توان عنوان کرد‪.‬‬ ‫اما به‌طور میانگین از یک سالن استاندارد با ظرفیت ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 22‬تن کمپوست‪ ،‬ماهیانه حداقل ‪ 20‬تا ‪ 30‬میلیون ریال درآمد‬ ‫حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫وضعیــت‌كنونــی‪‌،‬آینده‌شــغلی‌و‌مزایای‌پرورش‌قارچ‪:‬‬ ‫ق ــارچ خورا ک ــی‪ ،‬ی ــک محص ــول زودب ــازده اس ــت ک ــه کش ــت آن‬ ‫ب ــه دالیل ــی نظی ــر ش ــاخص اقتص ــادی‪ ،‬زیسـ ـت‌محیطی‪،‬‬ ‫تغذیـ ـه‌ای و دارو ی ــی اهمی ــت ز ی ــادی پیدا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــتفاده از پس ــماندهای کش ــاورزی و ماهی ــت اش ــتغال‌زایی‬ ‫در پ ــرورش ق ــارچ و مز ی ــت نس ــبی آن در مقایس ــه ب ــا دیگ ــر‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی‪ ،‬باع ــث ش ــده ک ــه اس ــتقبال از پ ــرورش‬ ‫ق ــارچ هم ــواره رو ب ــه افزای ــش باش ــد‪ ،‬چرا ک ــه ب ــرای ای ــن فعالی ــت‬ ‫کش ــاورزی نیازمن ــد تهی ــه زمی ــن وس ــیع نخواهی ــم ب ــود و کش ــت‬ ‫آن ب ــه ص ــورت طبقات ــی قاب ــل انج ــام اس ــت‪ .‬همچنی ــن برگش ــت‬ ‫زودهن ــگام س ــرمایه از دیگ ــر امتی ــازات ای ــن کار اس ــت‪ .‬ب ــا توج ــه‬ ‫به مـ ــراتـ ـ ــب فـ ــوق وض ـع ـیـ ــت ایـ ـ ــن ش ـغـ ـ ــل از ن ـظـ ــر اش ـ ـت ـ ـغـ ــال‬ ‫در ح ــال حاض ــر مناس ــب می‌باش ــد و آین ــده کاری آن نی ــز خ ــوب‬ ‫اس ــت و اش ــتغال‌زایی آن در صنای ــع غذای ــی ص ــد در ص ــد‬ ‫اســت‪ .‬درصورتیکــه فرهنــگ مصــرف ایــن مــاده مغــذی در بیــن‬ ‫م ــردم کش ــور جابیفت ــد‪ ،‬ش ــرایط بهت ــری نی ــز ب ــرای ش ــاغلین ای ــن‬ ‫حرف ــه قابل‌تص ــور اس ــت‪.‬‬ ‫شرح‌شغل‪‌:‬‬ ‫پ ــرورش ق ــارچ دکمـ ـه‌ای ش ــغلی از گ ــروه کش ــاورزی (ام ــور‬ ‫باغ ــی و زراع ــی) اس ــت ک ــه وظایف ــی از قبی ــل طراح ــی و اح ــداث‬ ‫واح ــد پ ــرورش ق ــارچ و تأمی ــن تجهی ــزات و اب ــزار – تهی ــه رق ــم‬ ‫یک‌شرکت‌پیمانکاری‌‬ ‫جهت تکمیل کادر اجرایی خود در تهران و جنوب کشور به‬ ‫شرح ذیل از بین نیروهای متخصص استخدام می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان مشخصات فردی و سوابق کامل کاری همراه با‬ ‫شماره تلفن تماس خود را به آدرس ایمیل‬ ‫‪jobma1397@gmail.com‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس مکانیک با تجربه در زمینه ماشین آالت‬ ‫راهسازی و ساختمانی با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‪ ،‬محل‬ ‫استخدام جنوب کشور‬ ‫‪ -2‬مکانیک عمومی درجه ‪ 1‬جهت تعمیرات ماشین آالت‬ ‫با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‪ ،‬محل استخدام جنوب کشور‬ ‫‪ -3‬کارمند تدارکات آشنایی کامل به بازار تهران جهت‬ ‫خرید لوازم ماشین آالت با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬محل‬ ‫مناس ــب ب ــذر‪ -‬تهی ــه کمپوس ــت و ب ــذر زن ــی – ته ـی ـ ــه خـــــا ک‬ ‫پوش ـ ــشی و ض ــد عفون ــی نم ــودن آن – آم ــاده س ــازی ســـالن‬ ‫پ ــرورش – نگه ــداری از بس ــترهای ق ــارچ – برداش ــت قـــارچ و‬ ‫نگه ــداری – ف ــرآوری و ضدعفون ــی و بازاریاب ــی محص ــول پ ــس‬ ‫از برداش ــت را ب ــه عه ــده دارد‪ .‬پرورش‌دهن ــده ق ــارچ دکمـــه‌ای‬ ‫كس ــی اس ــت ك ــه پ ــس از گذران ــدن دوره‌ه ــای آموزشـــی الزم از‬ ‫عه ــده ب ــرآورد اقتص ــادی پ ــرورش ق ــارچ دکمـ ـه‌ای‪ ،‬انتخـــاب‬ ‫م ــکان و تجهی ــزات‪ ،‬آم ــاده س ــازی س ــالن و بس ــتر مناســـب‬ ‫كش ــت‪ ،‬تش ــخیص ق ــارچ دکمـ ـه‌ای و تهی ــه ونگه ــداری بـــذر و‬ ‫آم ــاده س ــازی بس ــتر جه ــت كش ــت‪ ،‬انج ــام عملی ــات داش ــت و‬ ‫برداش ــت و بس ــته بن ــدی و ب ــازار یاب ــی برآی ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‌در‌یک‌شرکت‌تولیدی‌‬ ‫•مدیر مالی با ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•رییس حسابداری صنعتی با ‪ 10‬سال سابقه مرتبط‬ ‫•کارشناس حسابداری با ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫•حسابدار فروش با ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪asadi.f@pilot.co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‌مدیر‌مالی‌‬ ‫جهت کارخانه تولیدی بازرگانی‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی بهارستان کرج‪ ،‬ارگ جدید بم کرمان‬ ‫لطفا محل کار مورد نظر خود را در قسمت ‪subject‬‬ ‫ایمیل ذکر نمایید‪.‬‬ ‫‪hr@yasco.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‬ ‫در محدوده غرب تهران به یک نفر حسابدار‬ ‫با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری نیازمند است‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس ذیل ایمیل نمایند‬ ‫‪estekhdamoffice@yahoo.com‬‬ ‫برخی‌از‌مزایای‌دریافت‌ گواهینامه‌مهارت‬ ‫بر اساس تبصره دوم ماده واحده قانون الزام فراگیری‬ ‫آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار کلیه‬ ‫دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند در برابر صدور پروانه کار‪،‬‬ ‫گواهینامه مهارت حرفه‌ای از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫وابسته به وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و یا دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫هنرستان‌ها و امثال آن‌ها را مطالبه نمایند‪.‬‬ ‫کارجوی ــان می‌توانن ــد جه ــت آش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره‌ه ــای‬ ‫آموزش ــی س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفــه‌ای کشــــ ــور و ثبــــــت‌نام‬ ‫در ایـــــــــــن دوره‌هـــــــــــا بـــــــــــه آدرس پــــــــورتـــــــــــال ســــازمــــ ــان‪:‬‬ ‫‪ www.portaltvto.com‬و آدرس ســــــــایـــــــــــت ســــــــــــازمــــــ ـ ــان‬ ‫‪ www.irantvto.ir‬مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫شــــــایــــــان ‌ذکــــــر اســـــــــت کـــــــــه ایـــــــــن مـــــــطــــــلــــــب بـ ـ ــا‬ ‫همـــکاری مهشید محمدی سیجانی‪ ،‬مربی مرکز آموزش فنی‬ ‫و حرفه‌ای تخصصی کشاورزی اصفهان که یکی از مهارت‬ ‫آموختگان ایشان به نام سمیه کالهدوزان درسال جاری به‬ ‫عنوان مهارت آموخته کارآفرین برتر شناخته‪ ،‬تهیه‌شده است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب‌خدمت‌رسان‌در‌شهرهای‌تهران‪‌،‬کرج‪‌،‬تبریز‌و‌شیراز‬ ‫استخدام‌مهندس ‪ITS‬‬ ‫شرکت امداد خودرو سایپا جهت ارائه خدمات فنی سیار به خودروهای گروه خودروسازی سایپا با درآمد مکفی در شهرها‬ ‫یک شرکت در حوزه راه حمل و نقل و ترافیک‬ ‫تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬تبریز و شیراز فرد واجد شرایط ذیل را از طریق برگزاری آزمون های کتبی و عملی جذب می نماید؛‬ ‫نیازمند جذب نیروی متخصص در صنعت ‪ITS‬‬ ‫متقاضیان می توانند درخواست مکتوب را با ذکر شماره تماس به همراه سوابق شغلی‪ ،‬آموزشی و تحصیلی به‬ ‫با تحصیالت و سوابق کاری مرتبط می باشد‪.‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪ info@emdadsaipa.ir‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫از واجدین شرایط دعوت می شود تا‬ ‫رزومه خود را به آدرس اینترنتی‬ ‫مشخصات مورد نیاز‪:‬‬ ‫کاربردی مسقف (اتاقدار)‬ ‫•حداقل سن ‪22‬سال و حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫•آشنا به مفاهیم مشتری مداری و برخوردای‬ ‫‪ITManager@TSFC.ir‬‬ ‫•دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم‬ ‫از روابط عمومی مناسب‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•عدم برخورداری از سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫•آشنایی با خودروهای گروه خودروسازی سایپا‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با خودرو‬ ‫(پراید‪ ،‬تیبا‪ ،‬لوگان ‪ ،‬برلیانس‪ ،‬چانگان‪ ،‬سراتو و‪)...‬‬ ‫•عدم اشتغال به کار در سایر شرکتها و سازمانها‬ ‫•مسلط به سیستمهای الکتریکی و مکانیکی و انجام‬ ‫•دارا بودن گواهینامه رانندگی‬ ‫سرویسهای اولیه و ادواری خودروهای گروه سایپا‬ ‫•توان خرید و تجهیز یک دستگاه خودرو سایپا ‪ 151‬با‬ ‫دارندگان سوابق کاری در شبکه نمایندگی مجاز گروه خودروسازی سایپا در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫استخدام دفتر تهران‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫مشاغل‌مرتبط‌با‌دوره‪‌:‬‬ ‫مـــــشـــاغـــلـــی مـــانـــنـــد پـــرورش قــــــار چ‌هــــــای خـــورا ک ــی‪،‬‬ ‫پرورشقـــارچ‌هایصدفیو مجـــمـــوعه کـــشـــاورزی(زراعی–باغی)‬ ‫ازجمله مشاغل مرتبط با این دوره می‌باشد‪ .‬همچنین این‬ ‫شغل با مزرعه‌داران و تولیدکنندگان کمپوست و تولیدکنندگان‬ ‫بذر قارچ و فروشندگان محصوالت کشاورزی در ارتباط بوده و‬ ‫زیر نظر انجمـــن صـــنـــفـــی و کارفرمـــایـــی پـــرورش‌دهـــنـــدگ ــان‬ ‫قارچ خوراکی می‌باشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌واردات‌و‌تولید‌دارو‬ ‫کارشناس‌حسابداری‬ ‫حداقل مدرک لیسانس حسابداری‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران‬ ‫سیستم‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در شغل مرتبط‬ ‫شرکت‌تولیدی‌و‌صنعتی جهت تکمیل کادر مالی خود به ‪ 2‬نفر‬ ‫سرپرست حسابداری مالی و صنعتی مسلط به مباخث بهای تمام‬ ‫شده‪ ،‬حسابداری مالیاتی و نرم افزار راهکاران نیازمند است‬ ‫آدرس ایمیل ‪:‬‬ ‫‪job.vac88@gmail.com‬‬ ‫‪tahmasebi_1357@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس‌حسابداری‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابق کار‬ ‫در امور حقوق و دستمزد‬ ‫‪sales2@tayhoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌جهت‌امور‌خزانه‌داری‌‬ ‫به یک کارشناس حسابدار ی با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری‬ ‫آشنا به همکاران سیستم نیازمندیم‬ ‫‪acc@shokoh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌رمیس‪‌،‬پیشرو‌در‌صنعت‌‪IT‬‬ ‫از افراد با انگیزه و واجد شرایط در زمینه‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس‌مالی‬ ‫لیسانس حسابداری‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای حسابداری‪ ،‬تسلط بر ‪microsoft office‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند در صورت تمایل‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vacancy@remisco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌تولیدی‌نوشیدنی‌‬ ‫واقع در شهرک صنعتی عباس آباد‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی و تاسیسات از افراد با سابقه در‬ ‫این صنعت دعوت به همکای می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مکانیک ماشین آالت‬ ‫‪ -2‬برقکار‬ ‫‪ 3‬تاسیسات‬ ‫‪info@majo.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به‌یک‌نیروی‌خانم‌لیسانس‌حسابداری‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کاری‬ ‫آشنا به نرم افزار سپیدار‬ ‫با همکاران سیستم نیازمندیم‬ ‫‪resume2018.2@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‌یک‌هلدینگ‌‬ ‫کارشناس بودجه و قیمت تمام شده‬ ‫دارای مدرک کارشناسی‪ ،‬آشنا به حسابداری مالی‪،‬‬ ‫دارای ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪hrm.job.2016@gmail.com:‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخــدام‌نی ـ ــروی‌زمینـ ــی‌ارت ـ ــش‬ ‫كارشناسي‬ ‫بهداشت حرفه ای‬ ‫‪3‬‬ ‫سنندج(‪،)1‬ارومیه(‪،)1‬بیرجند(‪)1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سنندج(‪،)1‬ارومیه(‪،)1‬بیرجند(‪)1‬‬ ‫كارشناسي‬ ‫شنوایی سنجی‬ ‫‪( 3‬مرد‪ /‬زن)‬ ‫تهران(‪،)1‬زاهدان(‪،)1‬سنندج(‪)1‬‬ ‫كارشناسي‬ ‫مامایی‬ ‫‪( 2‬زن)‬ ‫ارومیه(‪،)1‬تهران(‪)1‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران جهت تکمیل کادر افسر پیمانی و کارمندی خود به صورت پیمانی ‪ 5‬ساله و ‪ 6‬ساله از بین جوانان مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر استخدام می نماید‬ ‫سهمیه‌کارمندان‌علمی‪-‬پیمانی‬ ‫الف)‌شرایط‌استخدام‌‪:‬‬ ‫‪‌)1‬شرایط‌عمومی‌‪:‬‬ ‫‪ ) 1-1‬متدین به دین مبین اسالم ‪.‬‬ ‫‪ ) 2-1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ ) 3-1‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها‪.‬‬ ‫‪ )4-1‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ ) 5-1‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ )6-1‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی و یا الحادی ‪.‬‬ ‫‪ )7-1‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی‪.‬‬ ‫‪ )8-1‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوء پیشینه کیفری برابر اعالم‬ ‫مراجع ذیصالح‪.‬‬ ‫‪ )9-1‬حداقل قد ‪ 165‬سانیمتر و داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت و درمان نیروی‬ ‫زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪)10-1‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و آمادگی انجام ماموریت‬ ‫در هرجایی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪)11-1‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و درهمه مراحل باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪)12-1‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نیاز‬ ‫سازمان باشد‪.‬‬ ‫‪)13-1‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه شود‪.‬‬ ‫‪‌)2‬شرایط‌اختصاصی‌برای‌داوطلبان‌کارمند‌علمی‌(پیمانی‌و‌رسمی)‪:‬‬ ‫‪ )1-2‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ )2-2‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬برای رشته های مهندسی و حداقل معدل ‪ 14‬برای رشته های غیر مهندسی‪.‬‬ ‫‪ )3-2‬حدا کثر سن برای داوطلبان مقطع کاردانی ‪ 26‬سال‪ ،‬کارشناسی ‪ 28‬سال‪ ،‬کارشناسی ارشد ‪ 29‬سال‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )4-2‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه های مکتبی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬علمی و تست آمادگی جسمانی‪.‬‬ ‫‪ )5-2‬سپردن تعهد خدمتی به مدت ‪ 6‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )6-2‬مدت قرارداد کارمندان پیمانی ‪ 6‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪)7-2‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪)3‬شرایط‌اختصاصی‌برای‌داوطلبان‌استخدام‌کارمند‌تجربی‌(پیمانی‌و‌رسمی)‪:‬‬ ‫‪ )1-3‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ( دارندگان مدرک باالتر مجاز به ثبت نام نمی باشند)‬ ‫‪ )2-3‬سپردن تعهد خدمت به مدت ‪ 6‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ )3-3‬مدت قرارداد کارمندان پیمانی ‪ 6‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4-3‬موفقیت در معاینات پزشکی ‪ ،‬مقاومت جسمانی ‪ ،‬صالحیت های گزینشی و ارزیابی مهارت فنی‪.‬‬ ‫‪ )5-3‬حداکثر سن برای داوطلبان استخدام راننده پایه یکم ‪ 30‬سال و برای سایر کارمندان تجربی ‪ 26‬سال تمام‬ ‫می باشد‪ ( .‬مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد‪).‬‬ ‫‪ )6-3‬فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و سن معاف می باشند‪.‬‬ ‫‪ )7-3‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر‬ ‫غیبت سنواتی داشته باشد حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪‌ )4‬شرایط‌اختصاصی‌برای‌داوطلبان‌استخدام‌افسر‌پیمانی‪:‬‬ ‫‪ )1-4‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ )2-4‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬برای رشته های مهندسی و حداقل معدل ‪ 14‬برای رشته های غیر مهندسی‪.‬‬ ‫‪ )3-4‬حدا کثر سن برای داوطلبان مقطع کاردانی ‪ 26‬سال‪ ،‬کارشناسی ‪ 28‬سال‪ ،‬کارشناسی ارشد ‪ 29‬سال‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )4-4‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه های مکتبی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬علمی و تست آمادگی جسمانی‪.‬‬ ‫‪ )5-4‬سپردن تعهد خدمتی به مدت ‪ 5‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )6-4‬مدت قرارداد افسران پیمانی ‪ 5‬سال می باشد‪.‬‬ ‫ب)‌امتیازات‪‌:‬‬ ‫‪ )1‬همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تکفل محسوب گردیده و کارکنان استخدامی و عائله‬ ‫تحت تکفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزایای حکمت کارت ‪ ،‬بیمه خدمات درمانی ‪ ،‬بیمه عمر و حوادث‬ ‫و سایر تسهیالت رفاهی بهره مند خواهد گردید‪.‬‬ ‫‪ )2‬فرزندان خانواده‌های معظم شهداء‪ ،‬جانبازان‪ ،‬آزادگان و نظامیان در صورت ارائه مدرک معتبر از مراجع‬ ‫ذیصالح از امتیازات‪  ‬قانونی مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد ‪.‬‬ ‫‪ )3‬حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫‪)4‬فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان از کارافتاده کلی (نامه از بنیاد جانبازان)و آزادگان از کارافتاده کلی از شرایط سن و‬ ‫معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫ج)‌نحوه‌اجرا‪:‬‬ ‫تهیه و تنظیم شرایط و ضوابط استخدام و درج آن از تاریخ ‪ 97/7/7‬درسایت آجا و شروع ثبت نام داوطلبان از‬ ‫آن تاریخ در دفاتر ‪ 31‬گانه جذب و عضویابی یگان های تابعه نزاجا برابر دستورالعمل موصوف و اعزام آنان برابر‬ ‫جدول زمانبندی به منظور اجرای فرآیند گزینش به مدیریت گزینش و استخدام نزاجا واقع در تهران‪.‬‬ ‫د‌)‌مدارک‌الزم‌جهت‌ثبت‌نام‪(( ‌:‬توجه‪‌:‬اصل‌کلیه‌مدارک‌ثبت‌نامی‌رویت‌ گردد‪)).‬‬ ‫‪ )1‬سه قطعه عکس ‪ 3*4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪ )2‬اصل و یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی‪.‬‬ ‫‪ )3‬اصل و یک برگ روگرفت پایان طرح عمومی برای رشته هایی که ملزم به ارائه پایان طرح می باشند‪.‬‬ ‫‪ )4‬اصل و یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت (برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند‪).‬‬ ‫‪ )5‬اصل و یک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشکی دائم‪.‬‬ ‫‪ )6‬اصل و یک برگ روگرفت گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی (جهت کارکنان‬ ‫وظیفه)‪.‬‬ ‫‪ )7‬اصل و یک برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان‬ ‫مشمول‪.‬‬ ‫‪ )8‬ارائه اصل و یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ )9‬ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی‪.‬‬ ‫‪ )10‬اصل و یک برگ روگرفت گواهینامه رانندگی پایه یکم (مختص داوطلبان استخدام رانندگی)‪.‬‬ ‫‪)11‬ارائه سابقه معتبر جهت داوطلبان استخدام رانندگی‪.‬‬ ‫‪)12‬ارائه نامه سازمان فنی حرفه ای برای سایر مشاغل کارمند تجربی‬ ‫‪)13‬ارائه نامه معتبر جهت فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬آزادگان‪ ،‬بسیجیان فعال‪ ،‬نظامیان شاغل و بازنشسته در‬ ‫صورت دارا بودن از مبادی ذیربط‪.‬‬ ‫ه)‌تاریخ‌ثبت‌نام‌و‌فرآیند‌ گزینش‌برای‌داوطلبان‌ کارمند‌و‌افسرپیمانی‪:‬‬ ‫‪ )1‬داوطلبان عضویابی و ثبت نامی به همراه مدارک مندرج در بند(ج) به نزدیکترین دفترجذب و عضویابی‬ ‫استان محل سکونت از تاریخ ‪ 97/7/7‬تا ‪97/8/17‬مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬داوطلبان از تاریخ ‪ 97/10/1‬در سیر مراحل گزینش قرار گرفته و تاریخ خاتمه فرآیند گزینش ‪97/10/11‬‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬اعالم نتیجه نهایی در تاریخ ‪ 97/10/26‬به دفاتر استخدام مربوطه اعالم می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫كارشناسي رایانه‪-‬نرم افزار‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫اهواز(‪،)1‬تهران(‪)1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كارشناسي ‪ ‬برق‪ -‬مخابرات‬ ‫‪8‬‬ ‫مرد‬ ‫ثبت نام به صورت‬ ‫غیربومی و از سراسرکشور‬ ‫انجام پذیرد‪  ‬اهواز(‪،)2‬‬ ‫زابل(‪،)1‬پیرانشهر(‪،)2‬‬ ‫بیرجند(‪،)1‬تهران(‪)2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كارشناسي ‪-‬برق‪-‬الکترونیک‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫(ثبت نام به صورت‬ ‫غیربومی و از سراسرکشور‬ ‫انجام پذیرد)‪  ‬تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫كارداني‪-‬الکتروتکنیک‪-‬تاسیسات‬ ‫الکتریکی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫كارشناسي ارشد‪-‬زبان روسی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫ردیف‬ ‫كارشناسي‬ ‫رشته گرایش‬ ‫اتاق عمل‬ ‫‪( 1‬زن)‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫زاهدان(‪)1‬‬ ‫تعداد‬ ‫كارشناسي‬ ‫فیزیوتراپی‬ ‫‪( 1‬مرد‪/‬زن)‬ ‫زاهدان(‪)1‬‬ ‫كارشناسي‬ ‫پرستاری‬ ‫‪( 3‬زن)‬ ‫ارومیه(‪،)1‬زاهدان(‪)2‬‬ ‫كارشناسي‬ ‫تغذیه‬ ‫‪( 7‬مرد)‬ ‫تهران(‪،)1‬سنندج(‪،)1‬بیرجند(‪،)1‬مشهد(‪1‬‬ ‫)‪،‬زنجان(‪ ،)1‬مراغه(‪ ،)1‬زاهدان(‪)1‬‬ ‫کارمند علمی‪-‬رسمی‬ ‫‪ ‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫دکترا‪ -‬متخصص عفونی‬ ‫‪1‬‬ ‫زن‬ ‫زاهدان‬ ‫‪2‬‬ ‫دکترا‪ -‬دندانپزشک‬ ‫‪1‬‬ ‫زن‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫دکترا – عمومی‬ ‫‪2‬‬ ‫زن‬ ‫کرمان‪،‬اهواز‬ ‫كارشناسي ‪ -‬برق ‪-‬مخابرات‬ ‫تلفن‪‌044‌-32259811‌:‬‬ ‫‪ -2‬اصفهان ‪ -‬سه راه حکیم نظامی جنب كلینیك فجر جذب و عضویابی مركزآموزش توپخانه ‪-‬‬ ‫(ثبت نام به صورت غیربومی‬ ‫و از سراسرکشور انجام‬ ‫پذیرد)‪،  ‬سنندج‪،‬اسالم آباد‪،‬‬ ‫زاهدان‪،‬زابل‪،‬ارومیه(خوی)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آدرس‌حوزه‌های‌ثبت‌نامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارومیه ‪ -‬اول خیابان كاشانی ‪ -‬كوی سازمانی‪ -‬دفتر جذب و عضویابی قرارگاه عملیاتی شمال غرب ‪.‬‬ ‫مرد‬ ‫تلفن‪‌031‌-‌36202019‌:‬‬ ‫‪ -3‬اهواز امانیه ‪ -‬خیابان فلسطین ‪ -‬جنب بیمارستان رازی ‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪ 192‬زرهی ‪-‬‬ ‫تلفن‌‪‌061‌-33330574‌:‬‬ ‫‪-4 ‬ایالم‪-‬میدانمعلم–خیابانپیام– کوچهپیام‪–6‬ساختمانشماره‪–210‬روبرویاداره کل کتابخانههایاستانابالم‬ ‫‌تلفن‪‌084‌-32224244‌‌:‬‬ ‫‪-5 ‬اردبیل‪ -‬بزرگراه شهدا‪-‬جنب پادگان شهید چمران‪-‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪40‬‬ ‫کارمند‌تجربی‪-‬پیمانی‬ ‫تلفن‌‪045‌–‌33710122‌:‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم (راننده پایه یکم)‬ ‫‪50‬‬ ‫مرد‬ ‫پش م ‪ ،)10(1‬پش م ‪ ،)10(2‬پش م‪،)8(3‬‬ ‫پش م‪ ،)5(4‬پش م ‪ ،)5(5‬پش م ‪)12( 6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫ّبنا‪-‬تی‪ّ ،)1( 71‬بنا‪-‬تی ‪ ،)1( 292‬لوله‬ ‫کش‪-‬تی‪ ،)1(364‬جوشکار‪-‬پش ق‬ ‫نزاجا(‪)1‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد‬ ‫کارمند تجربی‪-‬رسمی‬ ‫‪10‬‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫تهران(‪ ،)6‬لوله کش‪-‬تی‬ ‫‪ ،)1(392‬جوشکار‪-‬تی‬ ‫‪ ،)1(288‬آشپز‪-‬تی ‪،)1(45‬‬ ‫آشپز‪-‬مرآ ‪)1(08‬‬ ‫مرد‬ ‫‪ -6 ‬بروجرد ‪ -‬خیابان شهید قندی روبروی شهرداری–دفتر جذب و عضویابی مرامهن‬ ‫تلفن‪‌066‌-‌42620089‌:‬‬ ‫‪  -7 ‬بیرجند– میدان آزادی–ابتدای خیابان جمهوری اسالمی جنب پل روبروی پارک آزادی‬ ‫تلفن‌‪‌056‌–‌32222009‌:‬‬ ‫‪  -8 ‬بجنورد – خیابان فردوسی جنوبی – دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪  130‬شهید دلجویان‬ ‫تلفن‪058‌-‌32318281‌:‬‬ ‫‪ -9 ‬تبریز‪ -‬انتهاي خیابان ارتش ‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪.121‬‬ ‫تلفن‪041‌-‌35420630‌:‬‬ ‫‪ -10‬تهران‪ -‬میدان حر‪ -‬خیابان امام خمینی غربی– به طرف چهارراه کمالی‪-‬دفتر جذب و عضویابی‬ ‫ف‪.‬آمادوپش نزاجا‬ ‫تلفن‌‪‌021‌-66467609‌:‬‬ ‫‪ -11‬تهران – اتوبان فتح – کیلومتر ‪ 12‬جاده قدیم – سه راهی شهریار – جنب پادگان پشتیبانی منطقه ‪ 3‬ذوالفقار‪-‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪‌ ‬‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫کارمند‌تجربی‌پیمانی‪-‬کمک‌پرستار‪-‬بومی‌استان‌های‌تهران‌و‌البرز‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫زن‬ ‫‪2‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫زن‬ ‫دفتر جذب و عضویابی پشتیبانی منطقه ‪3‬‬ ‫تلفن‌‪021‌–‌66284786‌:‬‬ ‫نیروی خدمتی‬ ‫ستاد آجا‬ ‫نهاجا‬ ‫‪3‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫زن‬ ‫نداجا‬ ‫‪4‬‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫زن‬ ‫ساحفاجا‬ ‫‪-12‬تهران‪-‬لویزان‪-‬اتوبان شهید بابایی‪-‬جنب ستاد هوانیروز‪-‬دفتر استخدام هواپیمایی نزاجا‪-‬‬ ‫تلفن‪021-22977673:‬‬ ‫‪ -13‬خرم آباد ‪ -‬خیابان انقالب – گردان آموزشی تیپ ‪ -184‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪. 184‬‬ ‫تلفن‪‌066‌-33309003‌:‬‬ ‫‪-14‬خوی – شهرستان خوی‪-‬چهارراه مرکزی‪-‬خیابان شریعتی‪-‬جنب تاالر ارتش‪-‬‬ ‫تلفن‪‌044-35252026‌:‬‬ ‫‪ -15‬سنندج – م ارتش درب رژبانی تی ‪ 128‬پادگان شهید سرلشگر ایرج نصرت زاده‬ ‫تلفن‪087-33111606‌  :‬‬ ‫افسران پیمانی و کارمندان گروه بهداشتی‬ ‫ردیف‬ ‫‪ -16‬شاهرود ‪ -‬میدان آزادي ‪ -‬جنب خدمات درماني ‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪- 158‬‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته گرایش‬ ‫تعداد‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫كارشناسی‬ ‫عمران ‪ -‬عمران‬ ‫‪3‬‬ ‫قوشچی(‪،)1‬کرمان(‪،)1‬تهران (‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫معماری‬ ‫‪2‬‬ ‫قوشچی (‪ ،)1‬کرمان(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫نقشه برداری‬ ‫‪4‬‬ ‫قوشچی(‪، )1‬کرمان(‪ ،)1‬اهواز و کرمان(‪)2‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫نقشه کشی‬ ‫‪2‬‬ ‫قوشچی(‪ ،)1‬مشهد(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫رایانه – سخت افزار‬ ‫‪3‬‬ ‫همدان(‪،)1‬اصفهان(‪،)1‬مراغه(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫‪1‬‬ ‫قوچان(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫رایانه – نرم افزار‬ ‫‪7‬‬ ‫کرمان(‪ ،)2‬ایرانشهر(‪ ،)1‬اسالم آباد(‪،)1‬‬ ‫تهران(‪ ،)1‬ارومیه(‪ ،)1‬خرم آباد(‪)1‬‬ ‫كارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫‪1‬‬ ‫اصفهان(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫برق ‪  -‬مخابرات‬ ‫‪3‬‬ ‫مراغه(‪ ،)1‬سرپل ذهاب(‪،)1‬تهران(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫برق ‪  -‬الکترونیک‬ ‫‪3‬‬ ‫اسالم آباد(‪ ،)1‬شیراز(‪ ،)1‬تهران(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫تربیت بدنی‬ ‫‪1‬‬ ‫تهران(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫بهداشت محیط‬ ‫‪5‬مرد‪1+‬زن‬ ‫تهران(‪ ،)1‬قزوین(‪ ،)1‬زاهدان(‪)1‬‬ ‫‪،‬ایرانشهر(‪          ،)1‬خرم آباد(‪،)1‬‬ ‫قوشچی(‪،)1‬مهاباد(‪،)1‬کرمان(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫بهداشت عمومی‬ ‫‪10‬‬ ‫اصفهان(‪،)1‬خاش(‪،)1‬مریوان(‪)1‬‬ ‫‪،‬مراغه(‪،)2‬سراب(‪ ،)1‬تهران(‪،)1‬‬ ‫ایرانشهر(‪،)1‬دزفول(‪،)1‬مرند(‪)1‬‬ ‫كارشناسی‬ ‫سالمت دهان و دندان‬ ‫‪6‬‬ ‫کرمان(‪ ،)1‬اهواز(‪،)1‬خرم‬ ‫آباد(‪،)1‬مراغه(‪ ،)1‬تهران(‪،)1‬شهررضا(‪،)1‬‬ ‫سرپل ذهاب(‪،)1‬کرمانشاه(‪)1‬‬ ‫كاردانی‬ ‫فوریت های پزشکی‬ ‫‪6‬‬ ‫تهران(‪،)1‬کرمان(‪ ،)1‬خرم آباد(‪،)1‬‬ ‫اصفهان(‪،)1‬مهاباد(‪،)1‬همدان(‪)1‬‬ ‫تلفن‪‌023‌-32229094‌:‬‬ ‫‪ -17‬شیراز‪ -‬میدان امام حسین(ع)(ستاد) جذب و عضویابی فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس‬ ‫تلفن‪‌‌071‌-‌32350023‌:‬‬ ‫‪ -18‬زنجان –میدان ارتش جنب تاالر ‪ 22‬بهمن‬ ‫‌تلفن‪024-33538060‌ :‬‬ ‫‪ -19‬زاهدان ‪ -‬خیابان آزادي‪ -‬روبروي سازمان قضایي نیروهاي مسلح ‪ -‬جذب و عضویابی تیپ ‪- 188‬‬ ‫تلفن‌‪‌054‌-33239082‌:‬‬ ‫‪ -20‬قزوین‪ -‬بلوار شهید بهشتي جنب درب تیپ ‪ 116‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪. 116‬‬ ‫تلفن‌‪‌028‌-33322469‌ :‬‬ ‫تلفن‪‌051-47217495‌:‬‬ ‫‪-21‬قوچان‪-‬میدان امام خمینی (ره) –جنب کیوسک راهور نزاجا‪-‬‬ ‫‪-22‬کاشان – نبش م ولیعصر (مدخل) ساختمان اداری بخش داری دفتر استخدام نزاجا –‬ ‫تلفن‪031-55580304:‬‬ ‫‪ -23‬کرمان– خیابان عدالت‪ -‬روبروی فروشگاه اتکا‪-‬دفتر جذب و عضویابی مرآ ‪05‬‬ ‫تلفن‌‪034‌-32267750‌:‬‬ ‫‪ -24‬كرمانشاه‪ -‬بلوارشهیدبهشتي‪ -‬سه راه حافظیه ‪  -‬دفتر جذب و عضویابی پشتیباني منطقه ‪-  1‬‬ ‫تلفن‪‌083-‌38359410‌:‬‬ ‫‪ -25‬گرگان ‪ -‬فلکه فخرالدین اسعدگرگاني‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪- 230‬‬ ‫تلفن‌‪017‌-32229499‌:‬‬ ‫‪ -26‬مشهد‪ -‬فلکه عدل امام خمینی(ره)‪ -‬خ شهید فیاض بخش بعد از دادسرای نظامی دفتر جذب و عضویابی‬ ‫ق م شمال ش‬ ‫‪‌ ‬تلفن‪051-38525559:‬‬ ‫‪-27‬مراغه‪-‬میدان شهرداری‪-‬نرسیده به خیابان خرمشهر–ساختمان دژبان شهر‪-‬دفتر استخدام‪-‬پادگان امام رضا(ع)‬ ‫تلفن‪041-37254919‌:‬‬ ‫‪-28‬مرند‪-‬کمربندی شهرک بعثت ‪  -‬تیپ ‪ 321‬پیاده مرند‪-‬جنب درب دژبانی تیپ‪ -‬تلفن‪041-42227666:‬‬ ‫‪ -29‬همدان – میدان امام زاده عبداله – بلوار زینبیه – روبروی دانشگاه غیر انتفاعی الوند – دفتر جذب و عضویابی تیپ‪316‬‬ ‫تلفن‌‪‌08134222525‌:‬‬ ‫‪ ‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام ویزیتور‬ ‫صنایـع غذایی تـام طعم جهت تکمیل کادر خود در اسـتان اصفهان‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫● با تجریه در زمینه مواد غذایی● روابط عمومی عالی‬ ‫● با حقوق ثابت● بیمه ●پورسانت عالی‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‬ ‫‪info@tamtam.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مدیر تبلیغات و بازاریابی‬ ‫شـرکت آتیه شـهر جهـت تکمیـل کادر خود در اسـتان اصفهـان از‬ ‫مدیـران واجـد شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مدیر تبلیغات و بازاریابی‬ ‫●خالق و ایده پرداز● آشنا با رفتار مصرف کننده‬ ‫●متخصص در حوزه ی تبلیغات‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‬ ‫‪Mohamad_tarighati@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام نیروی بازرگانی خانم‬ ‫شـرکت نگین سـنگ کویر واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود‬ ‫به یکنفر نیروی بازرگانی مسـلط به‬ ‫زبان ترکی و انگلیسی نیازمند است‪.‬‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@neginstone.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام جهت شرکت بازرگانی مرکزآهن‬ ‫شـرکت بازرگانـی مرکزآهن واقع در اصفهان به همکاری رده شـغلی‬ ‫زیر نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫حسابدار‪/‬خانم‬ ‫● دارای حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫● ترجیحا دارای مدرک مرتبط●با انگیزه و تجربه باال‬ ‫● مسلط به کار با نرم افزار پارسیان●دارای ضامن معتبر‬ ‫●حقوق اداره کار‪+‬بیمه‬ ‫بـه هیـچ عنوان تمـاس گرفته نشـود‪ .‬در صورت نیاز پـس از دریافت‬ ‫رزمـه با شـما تماس گرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪employee@markazeahan.com‬‬ ‫سرپرست تعمیرات و نگهداری‬ ‫●مسلط به تعمیرات پرس های ضربه ای و هیدرولیک‬ ‫دستگاه های جوش●اشنایی نسبی به ‪PLC‬‬ ‫●دارای تحصیالت مرتبط‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط می توانند رزومـه خود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫درج شـده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@azarmotor.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مسئول فنی و مدیرکنترل کیفی‬ ‫شـرکت آراز نـان ایرانیـان جهت تکمیل کادر خود در اسـتان البرز از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیر دعـوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول فنی و مدیرکنترل کیفی‬ ‫با ‪ ۴‬سال سابقه کار در حوزه محصوالت آردی‬ ‫دارای مدرک کارشناس صنایع غذایی و باالتر‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪ARAZNan-iranian@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام نیروی حسابدار‬ ‫به نیروی حسابدار جهت‬ ‫تصدی پست حسابدار فروش‬ ‫در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‬ ‫‪maryamsepahi94@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارمند اداری‬ ‫یـک شـرکت خصوصی جهـت تکمیل کادر خـود در اسـتان البرز از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫● روابـط عمومـی باال●قـدرت بیـان قـوی و ترجیحاً سـابقه کار در‬ ‫مرکـز تمـاس (کال سـنتر)● کار بـا کامپیوتـر قوی‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪PSHRMco@gmail.com‬‬ ‫اهواز‬ ‫استخدام منشی و حسابدار‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر جهت تکمیل کادر‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت در اهواز نیازمندیم‪:‬‬ ‫یـک شـرکت مهندسـی جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی و حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫استخدام مدیر دفتر فنی‬ ‫اصفهان‪،‬واقـع در منطقـه ‪ ۲۲‬بهمـن از افـراد واجـد شـرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر دفتر فنی‬ ‫مهندس مکانیک ‪ /‬عمران‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه و صورت وضعیت پیمانکاران‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ‪ ۸‬الی ‪ ۱۷‬با بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از داوطلبان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را با درج ردیف‬ ‫منشی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫● حداقل مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫● حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫افرادد واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.rezaei@aryaoxin.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اسـتخدامی به آدرس ایمیل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫استخدام‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫فعالیت در صنایع الکترونیک و ابزار دقیق جهت تکمیل کادر فنی‬ ‫‪plan_nouri@yahoo.com‬‬ ‫شرکت مهندسی پیمان تحکیم خوزستان با بیش از ‪ ۲۰‬سال سابقه‬ ‫استخدام مهندس متالورژی آقا‬ ‫خود در استان خوزستان به کارشناسان الکترونیک‬ ‫یک شـرکت تولیـدی برای تکمیل کادر سرپرسـتی خود در اسـتان‬ ‫اصفهـان از افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مهندس متالورژی‪ 1/‬نفر‪ /‬آقا‬ ‫● با مدرک مهندسی متالورژی‬ ‫● با سابقه حداقل ‪ ۵‬سال در زمینه نسوز در کارخانه های فوالد‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال کنند‪.‬بـا واجدین شـرایط در اسـرع وقـت تماس‬ ‫گرفتـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪recruit.ahvaz@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫استخدام سرپرست تعمیرات و نگهداری‬ ‫شرکت آذر موتور واقع در البرز جهت تکمیل کادر خود‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫و رشته های مرتبط با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‪ 2/‬نفر‬ ‫● آشنا به رشته الکترونیک●توانایی مطالعه متون انگلیسی فنی‬ ‫● تسلط به فنون بیان●روابط عمومی قوی‬ ‫● حافظه قوی●منظم و دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● حداقل ‪ ۲‬سال سابقه مرتبط‬ ‫سرپرست بازرگانی‪ 2/‬نفر‬ ‫آقا‬ ‫● مدرک تحصیلی الکترونیک‪/‬بازرگانی و رشته های مرتبط‬ ‫● مسلط به زبان انگلیسی●تسلط بر اصول و فنون مذاکره‬ ‫● مسلط به اصول و فنون فروش و کلیه فرآیندهای بازرگانی‬ ‫● مسلط به اصول سرپرستی کارکنان‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی● باهوش و با حافظه قوی‬ ‫● سابقه کاری مرتبط● حداقل ‪ ۴‬سال سابقه مرتبط‬ ‫مدیر پروژه‪ 1/‬نفر‬ ‫آقا‬ ‫● مـدرک تحصیلـی رشـته بـرق ترجیحـا الکترونیـک‬ ‫●آشنایی با زبان انگلیسی●حافظه عالی‬ ‫● فعـال و پرانرژی●توانمنـد در تصمیـم گیـری‪ ،‬حـل مسـئله‬ ‫ت هـا‪ ،‬مدیریت زمـان‪ ،‬مدیریت جلسـات و مدیریت‬ ‫‪،‬مدیریـت فعالیـ ‏‬ ‫تیـم اجرایـی پـروژه هـا ● تسـلط بـر اصـول و فنـون مذاکره‬ ‫● تبحر در مدیریت نیروی انسانی ● دارای روحیه کار تیمی قوی‬ ‫● حداقل ‪ ۴‬سال سابقه مرتبط‬ ‫کارشناس الکترونیک‪ 2/‬نفر‬ ‫● کارشناسی و باالتر رشته ی الکترونیک‬ ‫● مسلط به نرم افزارها و تحلیل و طراحی مدارات الکترونیک‬ ‫● تسلط نسبی به حداقل یک زبان برنامه نویسی‬ ‫● آشنایی با تعمیرات سیستم های الکترونیک‬ ‫● حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪h.namazi.f@gmail.com‬‬ ‫رفسنجان‬ ‫استخدام مهندس مکانیک‬ ‫کارخانه رفسنجان دارو واقع در رفسنجان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود به همکاری رده شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‪/‬یکنفر‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪meh2711@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫استخدام‬ ‫یک شرکت واقع در شیراز جهت تکمیل کادر خود‬ ‫به افراد ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس معماری مسلط به اتوکد‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫گرافیست مسلط به فتوشاپ‬ ‫کارشناس مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫طراح و مدیریت وب سایت‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mtsaco@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‬ ‫شرکت یکتا آراد پویان جنوب واقع در شیراز جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار فروش‬ ‫خزانه دار‬ ‫اپراتور فروش‬ ‫متقاضیـان مشـمول مـی تواننـد رزومه کاری خـود را بـا درج عنوان‬ ‫شـغل در عنوان ایمیل به نشـانی اینترنتی اعالم شـده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume9705@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس بازرگانی‬ ‫یـک شـرکت با بیـش از ‪ ۲۰‬سـال سـابقه در زمینه تولیـد‪ ،‬فروش و‬ ‫صادرات تجهیزات پزشـکی جهت تکمیل کادر خود در دفتر شـیراز‬ ‫در اسـتان فـارس از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‪ 1/‬نفر‬ ‫● تسـلط کامـل به زبان انگلیسـی (مکالمه – مکاتبـات تجاری –‬ ‫درک مطلـب …) ●ترجیحـاً دارای تجربـه مرتبـط در زمینه فروش‬ ‫و صادرات کاال ● آشـنا به امور بازرگانی ●دارای مدرک لیسـانس‬ ‫یـا فـوق لیسـانس (در رشـته هـای زبـان انگلیسـی – مدیریـت یـا‬ ‫رشـته هـای مرتبط)‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume@dgdena.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫●حقوق ثابت● پورسانت‬ ‫داوطلبان محترم لطفا سـوابق شـغلی و مشـخصات فـردی به همراه‬ ‫استخدام کارپرداز مالی‬ ‫شـماره تمـاس خـود را در قالب فایل ‪ pdf‬بـه آدرس ایمیل‬ ‫یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین‬ ‫زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ضمناً شیفت مورد تقاضای خود را در رزومه ذکر نمایید‪.‬‬ ‫کارپرداز مالی‪/‬یکنفر‬ ‫● جهت انجام امور مالی و اداری‬ ‫● دارای حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Asiaey@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫استخدام شرکت پاالیشگاه ساینا شیمی‬ ‫شـرکت پاالیشـگاه ساینا شـیمی بهشـت واقع در اسـتان قم از افراد‬ ‫متخصـص بـا با حداقـل ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سـال سـابقه و حقوقی مکفی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●رئیس خدمات فنی و مهندسی● مدیر منابع انسانی‬ ‫●رئیس مکانیک ●رئیس بازرگانی‬ ‫‪job@eghamat24.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس ارشد مکانیک سیاالت‬ ‫یـک شـرکت تولیدی شـیرآالت پتروشـیمی در خراسـان رضوی به‬ ‫تعدادی کارشـناس ارشـد مکانیک سـیاالت بـا مزایای‬ ‫ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫با پرداخت حقوق و مزایا به موقع‪ ،‬بیمه ‪ ،‬سرویس‬ ‫متقاضیان میتوانند با شماره های درج شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن ‪36513313 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مهندس عمران و طراح شبکه های آب و فاضالب‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫بـه مهنـدس عمـران جهت نظـارت راه با ‪ 6‬سـال سـابقه کار و طراح‬ ‫●مهندس فرآیند و بهره برداری ●کارشناس بازاریابی‬ ‫شـبکه هـای آب و فاضالب در خراسـان رضـوی نیازمندیم‪.‬‬ ‫●مهندس شیمی پاالیش ●کارشناس تحقیقات بازار‬ ‫متقاضیـان میتواننـد رزومـه خـود را بـه آدرس ایمیـل اعلام شـده‬ ‫●کارشناس برق و ابزار دقیق ●حسابدار صنعتی‬ ‫●رئیس امور اداری●مشاور حقوقی و امور قراردادها‬ ‫محل کار قم شهرک صنعتی شکوهیه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sainashimi@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام سرپرست انبار‬ ‫به یکنفر سرپرست انبار‪،‬‬ ‫●آشـنا بـه انبارگردانی● آشـنا به سیسـتم طبقه بنـدی و کدینگ‪،‬‬ ‫●آشـنا به زبان و مسـلط به اکسـل جهت همکاری در قم نیازمندیم‪.‬‬ ‫● دارای مـدرک کارشناسـی در رشـته مدیریـت یـا حسـابداری –‬ ‫●حداقـل ‪ 3‬سـال سـابقه کار‬ ‫ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪engmoshaver.nas@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام فوق دیپلم فنی‬ ‫به فوق دیپلم فنی با تجربه در سرپرستی تولید‬ ‫در مشهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫داشتن تجربه خودروسازی الزامی است‪.‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪EMPLOYMENT201695@yahoo.com‬‬ ‫یزد‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل‬ ‫استخدام کارمند در حوزه اقتصادی‬ ‫اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫و مدیریت بازرگانی و صنعتی‬ ‫‪job.hrof@gmail.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫استخدام‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در مازندران جهت تکمیل کادر فنی خود به‬ ‫افراد ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫تعدادی اپراتور حرفه ای با تجربه‬ ‫جهت کار در خط تولید کاغذسـازی در قسـمت های اسـتوک‪ ،‬وایر‪،‬‬ ‫پرس و درایر‪ ،‬سـالم و با توانایی کار در شـیفت‬ ‫مهندس شیمی یا مکانیک (گرایش سیاالت)‬ ‫جهت اپراتوری در قسمت یو تی وی تی شرکت‪ ،‬سالم‬ ‫و با توانایی کار در شیفت‬ ‫مهندس مکانیک‪:‬‬ ‫با تجربه کافی در تنظیم خط تولید کاغذسازی با توانمندی الزم‬ ‫خواهشمند است متقاضیان رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rezumeh97@gmail.com‬‬ ‫مشهد‬ ‫شرکت فرهیختگان دانش با مجوز رسمی فعالیت جهت تکمیل کادر‬ ‫پرسنلی خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●کارمند در حوزه اقتصادی و مدیریت بازرگانی و صنعتی‬ ‫● فارغ التحصیل و یا دانشجوی کارشناسی ارشد‬ ‫یا دکتری رشته های اقتصاد‪ ،‬مدیریت و مهندسی صنایع‬ ‫● عالقمند به کارهای پژوهشی‬ ‫از داوطلبان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه علمـی و کاری خود‬ ‫را بـه همـراه عکس بـه آدرس ایمیل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪far.danesh@chmail.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر خود در اسـتان یزد‪،‬شـهرک فوالد از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس متالوژی‪/‬آقا‬ ‫●با تجربه‬ ‫کارشناس فروش‪ /‬آقا‬ ‫● با تجربه ●با مدرک صنایع یا حسابداری‬ ‫استخدام کارمند فروش جهت یک هلدینگ‬ ‫نیروی انبار و بسته بندی محصول ‪ /‬آقا‬ ‫هلدینگ گردشگران شهر خورشید (اقامت ‪ )۲۴‬بمنظور‬ ‫● با تجربه● آشنا به نرم افزار رایورز‬ ‫تکمیـل کادر فـروش خـود از واجدیـن شـرایط و سـاکن اسـتان‬ ‫کارشناس جهت حراست و انتظامات ‪ /‬آقا‬ ‫خراسـان رضـوی شـهر مشـهد بـا شـرایط ذیـل اسـتخدام میکنـد‪.‬‬ ‫کارمند فروش‪/‬خانم‪/‬آقا‬ ‫● دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر‬ ‫● دارای سابقه کار● روابط عمومی باال و فن بیان قوی‬ ‫● تجربه هتلدار● شیفت صبح – شیفت شب‬ ‫● با تجربه‬ ‫از داوطلبان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را با ذکر ردیف‬ ‫شـغلی به آدرس ایمیل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫رزومه های بدون ثبت ردیف شغلی بررسی نمی گردد‪.‬‬ ‫‪b.babadi88@gmail.com‬‬
‫تامین اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نحوه بیمه پردازی بیمه شدگان قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون چگونه است؟‬ ‫اختیاریسازمان‬ ‫تامین اجتماعی تشریح شد‬ ‫بیمه شدگان اختیاری تامین اجتماعی باید پس از شروع بیمه‪،‬حق بیمه هرماه را‬ ‫حداکثر تا آخرین روز ‪ 2‬ماه بعد پرداخت کنند‪ .‬در غیر اینصورت قرارداد منعقده از‬ ‫تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به تسلیم تقاضای جدید و‬ ‫موافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬در قانون تامین اجتماعی‬ ‫برای پوشش بیمه ای افرادی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی‬ ‫بوده اما به دلیل عدم اشتغال‪ ،‬از پوشش این بیمه خارج شده اند‪ ،‬تدابیری اندیشیده‬ ‫شده است به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ‪ 30‬روز سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه‪ ،‬بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند‪.‬‬ ‫متقاضیان بیمه اختیاری می توانند تا سن ‪ 50‬سالگی با دارا بودن حداقل ‪ 30‬روز‬ ‫سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد‪ ،‬بیمه خود را بطور‬ ‫اختیاری ادامه دهند‪ .‬چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا‪ ،‬بیش از ‪ 50‬سال‬ ‫باشد‪ ،‬پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی‪ ،‬معادل‬ ‫مدتمازادسنیخواهدبود‪.‬تمامیمتقاضیانی کهحداقل‪ 10‬سالسابقهپرداختحقبیمه‬ ‫داشته باشند نیز بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه اختیاری‪ ،‬معادل بیست و هفت درصد(‪)%27‬‬ ‫دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرار داد خواهد بود و بیمه شدگان بیمه اختیاری‬ ‫با انعقاد قرارداد‪ ،‬پرداخت حق بیمه و احراز شرایط مقرر می توانند از بازنشستگی‪،‬‬ ‫ازکارافتادگی‪ ،‬فوت و درمان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کلیه بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه ادامه به طور اختیاری‪ ،‬در ردیف مستمری بگیران قرار دارند‪ ،‬همانند‬ ‫بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود و هزینه کفن و دفن و‬ ‫همچنین وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه می شود‪.‬‬ ‫متقاضیــان ادامــه بیمــه بــه طــور اختیــاری بایــد قبــل از انعقــاد قــرارداد‪ ،‬توســط‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬مــورد معاینــه پزشــکی قــرار گیرنــد امــا آن گــروه از متقاضیانــی‬ ‫کــه طبــق گواهــی پزشــک معتمــد ســازمان‪ ،‬در زمــان ارائــه تقاضــای ادامــه بیمــه بــه طــور‬ ‫اختیــاری‪ ،‬از کارافتــاده کلــی شــناخته شــوند‪ ،‬نمــی تواننــد از حمایــت مر بــوط بــه از‬ ‫کارافتادگــی برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫ق ــرارداد کار عبارتس ــت از ق ــرارداد کتب ــی ی ــا ش ــفاهی ک ــه ب ــه موج ــب آن‬ ‫کارگ ــر در قب ــال دریاف ــت ح ــق الس ــعی کاری را ب ــرای م ــدت موق ــت ی ــا م ــدت‪،‬‬ ‫غیرموق ــت ب ــرای کارفرم ــا انج ــام می‌ده ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری می ــزان‪ ،‬فص ــل دوم از کت ــاب قان ــون کار ب ــه تعری ــف‬ ‫ق ــرارداد کار و ش ــرایط اساس ــی انعق ــاد آن از م ــاده ‪ ۷‬ت ــا ‪ ۱۳‬می‌پ ــردازد ک ــه ب ــه‬ ‫ش ــرح ذی ــل می‌باش ــد‪:‬‬ ‫مــاده ‪ ۷‬بیــان مــی کنــد‪ :‬قــرارداد کار عبارتســت از قــرارداد کتبــی یــا شــفاهی‬ ‫ک ــه ب ــه موج ــب آن کارگ ــر در قب ــال دریاف ــت ح ــق الس ــعی کاری را ب ــرای م ــدت‬ ‫موق ــت ی ــا م ــدت‪ ،‬غیرموق ــت ب ــرای کارفرم ــا انج ــام می‌ده ــد‪.‬‬ ‫ایــن مــاده دارای تبصره های ذیل می باشــد‪:‬‬ ‫تبص ــره ‪: ۱‬حداکث ــر م ــدت موق ــت ب ــرای کار‌های ــی ک ــه طبیع ــت آن‌ه ــا جنب ــه‬ ‫غی ــر مس ــتمر دارد توس ــط وزارت کار و ام ــور اجتماع ــی تهی ــه و ب ــه تصو ی ــب‬ ‫هی ــات وز ی ــران خواه ــد رس ــید‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ : ۲‬در کارهائ ــی ک ــه طبیع ــت آن‌ه ــا جنب ــه مس ــتمر دارد‪ ،‬درصورت ــی‬ ‫ک ــه مدت ــی در ق ــرارداد ذک ــر نش ــود‪ ،‬ق ــرارداد دائم ــی تلق ــی می‌ش ــود‪ .‬در کارهائ ــی‬ ‫ک ــه طبیع ــت آن‌ه ــا جنب ــه مس ــتمر دارد‪ ،‬درصورت ــی ک ــه مدت ــی در ق ــرارداد ذک ــر‬ ‫نش ــود‪ ،‬ق ــرارداد دائم ــی تلق ــی می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وف ــق م ــاده ‪ : ۸‬ش ــروط مذک ــور در ق ــرارداد کار ی ــا تغیی ــرات بع ــدی آن‬ ‫درصورت ــی ناف ــذ خواه ــد ب ــود ک ــه ب ــرای کارگ ــر مزایائ ــی کمت ــر از امتی ــازات مق ــرر‬ ‫در ای ــن قان ــون منظ ــور ننمای ــد‪.‬‬ ‫در م ــاده ‪۹‬آورده ش ــده‪ :‬ب ــرای صح ــت ق ــرارداد کار در زم ــان بس ــتن ق ــرارداد‬ ‫رعای ــت ش ــرایط ذی ــل الزام ــی اس ــت‪:‬‬ ‫الف‪-‬مشــروعیت مورد قرارداد‬ ‫ب‪ -‬معیــن بودن موضوع قرارداد‬ ‫ج‪-‬عدمممنوعیتقانونیو شرعیطرفیندر تصرفاموالیاانجام کار موردنظر‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ :۱‬اص ــل برصح ــت کلی ــه قرارداد‌ه ــای کار اس ــت‪ ،‬مگ ــر آنک ــه‬ ‫بط ــان آن‌ه ــا در مراج ــع ذیص ــاح ب ــه اثب ــات برس ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ ۱۰‬بی ــان م ــی دارد ق ــرارداد کار ع ــاوه ب ــر مش ــخصات دقی ــق طرفی ــن‪،‬‬ ‫بای ــد ح ــاوی م ــوارد ذی ــل باش ــد‪:‬‬ ‫الــف‪ -‬نــوع کار یــا حرفــه یــا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشــتغال یابد‪.‬‬ ‫ب‪-‬حقــوق یا مــزد مبنا و لواحق آن‬ ‫ج‪ -‬ســاعات کار‪ ،‬تعطیــات و مرخصی‌ها‬ ‫د‪ -‬محــل انجام کار‬ ‫ه‪-‬تاریــخ انعقاد قرارداد‬ ‫و ‪ -‬مــدت قــرارداد‪ ،‬چنانچــه کار برای مدت معین باشــد‪.‬‬ ‫ز‪ -‬مــوارد دیگــری که عرف و عادت شــغل یا محــل‪ ،‬ایجاب نماید‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪ :۱‬در مواردیک ــه ق ــرارداد کار کتب ــی باش ــد ق ــرارداد در چه ــار نس ــخه‬ ‫تنظی ــم می‌گ ــردد ک ــه ی ــک نس ــخه از آن ب ــه اداره کار مح ــل و ی ــک نس ــخه ن ــزد‬ ‫کارگ ــر و ی ــک نس ــخه ن ــزد کارفرم ــا و نس ــخه دیگ ــر در اختی ــار ش ــورای اس ــامی‬ ‫کار و در کارگاه‌ه ــای فاق ــد ش ــورا در اختی ــار نماین ــده کارگ ــر ق ــرار می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫در م ــاده ‪۱۱‬آورده ش ــده ‪ :‬طرفی ــن می‌توانن ــد ب ـ ــا تــواف ـ ــق ی ـکــدیگ ـ ــر م ـ ــدتی‬ ‫را ب ــه ن ــام دوره آزمایش ــی کار تعیی ــن نماین ــد‪ .‬در خ ــال ای ــن دوره هر ی ــک‬ ‫از طرفی ــن ح ــق دارد‪ ،‬ب ــدون اخط ــار قبل ــی و ب ــی آنک ــه ال ــزام ب ــه پرداخ ــت‬ ‫خس ــارت داش ــته باش ــد‪ ،‬رابط ــه کار را قط ــع نمای ــد‪ .‬در صورتیک ــه قط ــع رابط ــه‬ ‫کار از طــرف کارفرمــا باشــد وی ملــزم بــه پرداخــت حقــوق تمــام دوره آزمایشــی‬ ‫خواه ــد ب ــود و چنانچ ــه کارگ ــر رابط ــه کار را قط ــع نمای ــد کارگ ــر فق ــط مس ــتحق‬ ‫دریاف ــت حق ــوق م ــدت انج ــام کار خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تبص ــره‪ :۱‬م ــدت دوره آزمایش ــی بای ــد ق ــرارداد کار مش ــخص ش ــود‪ .‬حداکث ــر‬ ‫ای ــن م ــدت ب ــرای کارگ ــران س ــاده و نیم ــه ماه ــر یکم ــاه و ب ــرای کارگ ــران ماه ــر و‬ ‫دارای تخص ــص س ــطح ب ــاال س ــه م ــاه می‌باش ــد‪.‬‬ ‫وف ــق م ــاده ‪ :۱۲‬ه ــر ن ــوع تغیی ــر حقوق ــی در وض ــع مالکی ــت کارگاه‪ ،‬از قبی ــل‪:‬‬ ‫ف ــروش ی ــا انتق ــال ب ــه ه ــر ش ــکل‪ ،‬تغیی ــر ن ــوع تولی ــد‪ ،‬ادغ ــام درموسس ــه دیگ ــر‪،‬‬ ‫ملــی شــدن کارگاه‪ ،‬فــوت مالــک و امثــال اینهــا‪ ،‬در رابطــه قــراردادی کارگرانــی‬ ‫ک ــه قراردادش ــان قطعی ــت یافت ــه اس ــت موث ــر نمی‌باش ــد و کارفرم ــای جدی ــد‪،‬‬ ‫قائ ــم مق ــام تعه ــدات و حق ــوق کارفرم ــای س ــابق خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫مـــاده ‪ ۱۳‬بیـــان مـــی دارد‪ :‬در مـــواردی کـــه کار از طریـــق مقاطعـــه انج ــام‬ ‫می‌یابـــد‪ ،‬مقاطعـــه دهنـــده مکلـــف اســـت قـــرارداد خـــود را بـــا مقاطعـــه کار‬ ‫ب ــه نح ــوی منعق ــد نمای ــد ک ــه در آن مقاطع ــه کار متعه ــد گ ــردد ک ــه تمام ــی‬ ‫مقـــررات ایـــن قانـــون را در مـــورد کارکنـــان خـــود اعمـــال نمایـــد‪.‬‬ ‫ایــن مــاده دارای تبصره های ذیل می باشــد‪:‬‬ ‫تبص ــره ‪ :۱‬مطالب ــات کارگ ــر ج ــزء دی ــون ممت ــازه ب ــوده و کارفرمای ــان موظ ــف‬ ‫می‌باشـــند بدهـــی پیمانـــکاران بـــه کارگـــران را برابـــر رای مراجـــع قانون ــی‬ ‫از محـــل مطالبـــات پیمانـــکار‪ ،‬منجملـــه ضمانـــت حســـن انجـــام کار‪،‬‬ ‫پرداخـــت نماینـــد‪.‬‬ ‫تبصـــره ‪ :۲‬چنانچـــه مقاطعـــه دهنـــده برخـــاف ترتیـــب فـــوق بـــه انعق ــاد‬ ‫ق ــرارداد ب ــا مقاطع ــه کار بپ ــردازد و ی ــا قب ــل از پای ــان ‪ ۴۵‬روز از تحوی ــل موق ــت‪،‬‬ ‫تســـویه حســـاب نمایـــد‪ ،‬مکلـــف بـــه پرداخـــت دیـــون مقاطعـــه کار درقب ــال‬ ‫کارگ ــران خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫ا گ ــر کوتاه ــی در زمین ــه پرداخ ــت ح ــق بیم ــه از س ــوی کارفرمای ــان انج ــام‬ ‫گی ــرد‪ ،‬س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی از طری ــق ش ــکایتی ک ــه کارگ ــر در خص ــوص‬ ‫ادع ــای س ــابقه انج ــام م ــی ده ــد ب ــه درخواس ــت ه ــای آنــــ ــها رســــیــــدگ ـ ـ ــی‬ ‫م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫کارگـــران بـــرای ادعـــای ســـابقه بایـــد بـــــــا هـــــــمراه داشتـــــــن مـــدارک الزم‬ ‫ب ــه آخر ی ــن ش ــعبه بیم ــه پ ــردازی مراجع ــه کنن ــد ‪ .‬در ای ــن ص ــورت کارگ ــران‬ ‫مدارکـــی ماننـــد فیـــش حقوقـــی‪ ،‬حکـــم کارگزینـــی‪ ،‬فهرســـتی از پرداخ ــت‬ ‫کارفرم ــا ب ــه بان ــک و ه ــر مدرک ــی ک ــه اثب ــات م ــی کن ــد ب ــرای کارفرمای ــی کار‬ ‫کـــرده انـــد و کارفرمـــا در پرداخـــت حـــق بیمـــه قصـــور کـــرده را و همچنی ــن‬ ‫مش ــخصات کارگاه و کارفرم ــای م ــورد نظ ــر و ایام ــی ک ــه ح ــق بیم ــه پرداخ ــت‬ ‫نشـــده را بـــه شـــعبه ارائـــه کننـــد تـــا کمیته‌هـــای رسیدگـــــــی بـــه ادعــــ ــای‬ ‫ســـوابق کارگـــران تشـــکیل شـــود‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت‪ ،‬قانـــون صرفـــا در یـــک مـــورد کـــه بیمـــه شـــده اشـــتغال‬ ‫نداشــته و همچنیــن حــق بیمــه پرداخــت نکــرده‪ ،‬مجــوز ایجــاد ســوابق بیمــه‬ ‫را داده اســـت و آن در مـــورد افـــرادی اســـت کـــه بـــه ســـن ‪ 6٠‬ســـال رســـیده‬ ‫باشـــند و ســـابقه بیمـــه قبلـــی داشـــته باشـــند و مـــی خواهنـــد بازنشس ــته‬ ‫ش ــوند‪ ،‬م ــی توانن ــد ت ــا م ــرز ‪ ١٠‬س ــال‪ ،‬ب ــا پرداخ ــت حــــ ــق بــــیــــ ــمه از س ــوی‬ ‫بیمـــه شـــده‪ ،‬بـــا ‪ ١٠‬روز حقـــوق بازنشســـته شـــوند‪.‬‬ ‫از سوی تامین اجتماعی‬ ‫چگونگیرفعخالء‬ ‫سوابق بیمه‌ای اعالم شد‬ ‫اف ــرادی ک ــه در مقاطع ــی اش ــتغال ب ــه کار نداش ــته‌اند و ح ــق بیم ــه ب ــرای‬ ‫آنه ــا پرداخ ــت نش ــده و می ــان س ــوابق بیم ــه ای آنه ــا خ ــاء ایج ــاد ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫ب ــرای ای ــن اف ــراد س ــابقه بیمـ ـه‌ای ایج ــاد نمی‌ش ــود‪ .‬فق ــط ب ــرای کس ــانی ک ــه‬ ‫کار ک ــرده باش ــند و کارفرم ــا ح ــق بیم ــه آنه ــا را پرداخ ــت نک ــرده باش ــد‪ ،‬در‬ ‫ص ــورت پرداخ ــت ح ــق بیم ــه از س ــوی کارفرم ــا ب ــرای ای ــام م ـ ـ ــورد ن ـ ـظ ـ ـ ــر‬ ‫س ــابقه بیمـ ـه‌ای ایج ــاد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬اف ــرادی ک ــه ب ــرای کارفرمای ــی کار م ــی کنن ــد و ب ــه‬ ‫اصط ــاح بیم ــه ش ــده اجب ــاری هس ــتند بای ــد کارفرم ــا ح ــق بیم ــه آنه ــا را ب ــه‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی پرداخ ــت کن ــد و ب ــا پرداخ ــت ح ــق بیم ــه ب ــرای‬ ‫کارگران ــی ک ــه فهرس ــت آنه ــا در اختی ــار ای ــن س ــازمان ق ــرار م ــی گی ــرد س ــابقه‬ ‫ایج ــاد م ــی ش ــود‪ .‬ای ــن س ــوابق در بانکه ــای اطالعات ــی تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫نگه ــداری م ــی ش ــود و در زم ــان مق ــرر ب ــرای ام ــور بازنشس ــتگی‪ ،‬بیم ــاری و‬ ‫س ــایر خدم ــات م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫جذب نیرو در شرکت پاالیش نفت بندرعباس (سهامی عام)‬ ‫شركت پاالیش نفت بندرعباس با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولید فرآورده های نفتی و کمک به خودکفایی ایران اسالمی‪ ،‬در نظر دارد بمنظور تامین نیروی انسانی خود در واحدهای‬ ‫ستادی‪/‬عملیاتی‪ /‬مهندسی تعداد ‪ 310‬نفر از داوطلبان مرد واجد شرایط (با توجه به شرایط کاری در پاالیشگاه نظیر نوبتکاری‪ ،‬انجام مستمر تعمیرات اساسی و‪)...‬را در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی در رشته های مندرج در‬ ‫جدول ذیل از طریق برگزاری آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه فنی‪/‬تخصصی‪ ،‬انجام معاینات طب صنعتی و گزینش در چهارچوب قانون کار و تامین اجتماعی به صورت قراردادی دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬ثبت نام فقط در رشته ها و گرایش‌های تحصیلی اعالم شده در جدول ذیل مورد تایید خواهد بود‪.‬‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تعداد کل‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندسی ایمنی‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی شیمی و نفت‬ ‫‪30‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫شیمی‬ ‫‪30‬‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابداری‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫‪2‬‬ ‫جمع‬ ‫‪107‬‬ ‫ایمنی و آتش نشانی‬ ‫‪16‬‬ ‫برق‬ ‫‪37‬‬ ‫شیمی‬ ‫‪98‬‬ ‫مکانیک‬ ‫‪52‬‬ ‫جمع‬ ‫‪203‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کاردانی‬ ‫جمع کل‬ ‫‪‌-1‬شرایط‌عمومی‌داوطلبان‌‬ ‫‪310‬‬ ‫‪-1-1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران و متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان‬ ‫رسمی کشور‬ ‫‪-2-1‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪-3-1‬عدم سوء پیشینه کیفری‬ ‫‪-4-1‬دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم در زمان ثبت نام‬ ‫‪-5-1‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی‪ ،‬نداشتن کور رنگی و عدم اعتیاد به مواد‬ ‫مخدر به تائید طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان و یا مرکز بهداشت مورد‬ ‫تائید شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫‪-6-1‬عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و مراکز وابسته‪ ،‬مؤسسات‪،‬‬ ‫شرکتها و نهادهای انقالبی در زمان دعوت بکار‬ ‫‪-7-1‬حداکثر سن داوطلبان ثبت نام‪ 32‬سال(متولدین ‪ 65/07/01‬به بعد)‬ ‫تبصره‌‪ :1‬برای دارندگان کارت پایان خدمت‪ ،‬مدت زمان خدمت نظام وظیفه (تا حداکثر‬ ‫‪2‬سال) به حداکثر سقف سنی افزوده می شود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :2‬داوطلبی که دارای سابقه کار در قراردادهای پیمانکاری مستمر شرکت پاالیش‬ ‫نفت بندرعباس با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی باشد و در زمان ثبت نام در آزمون‬ ‫استخدامی‪ ،‬شاغل بکار در این شرکت بوده و عملکرد وی مورد رضایت مسئولین مربوطه در‬ ‫پاالیشگاه قرارگرفته باشد‪ ،‬متناسب با مدت سابقه کار وی‪ ،‬تا سقف ‪ 5‬سال به حداکثر سن‬ ‫مجاز ایشان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن تبصره های فوق‪ ،‬تحت هیچ شرایطی سن داوطلب نباید از‪(39‬سی ونه)‬ ‫سال تمام بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‪-8-1‬سپردن تعهد نامه محضری مبنی بر خدمت در شرکت پاالیش نفت بندرعباس بمدت‬ ‫‪ 10‬سال تمام‬ ‫‪‌-2‬سایر‌شرایط‌و‌تذکرات‌الزم‌‬ ‫‪-1-2‬شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تأمین اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪-2-2‬برقراری سرویس ایاب و ذهاب از مناطق مرکزی بندرعباس به پاالیشگاه و بالعکس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-3-2‬ارزش تحصیلی پذیرفته شدگان مطابق مدارک تحصیلی خواهد بود که در زمان‬ ‫ثبت نام و شرکت در آزمون ارائه نموده اند‪ .‬بنابراین به مدارک تحصیلی باالتر که در بدو‬ ‫ً‬ ‫اشتغال بکار یا حین خدمت ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد‪ .‬ضمنا به‬ ‫مدارک ارسالی توسط دارندگان مدارک تحصیلی کمتر یا باالتر از مقاطع تحصیلی لیسانس‬ ‫و کاردانی در رشته های تحصیلی اعالم شده و همچنین به مدارک معادل ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-4-2‬خانواده های معزز شهدا و مفقودین‪ ،‬آزادگان‪ ،‬جانبازان و رزمندگان طبق ضوابط و‬ ‫مقررات موضوعه از امتیازات مربوطه برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪-5-2‬در شرایط یکسان‪ ،‬اولویت جذب با داوطلبان بومی استان هرمزگان‪ ،‬خانواده معظم‬ ‫شهدا (فرزندان)‪ ،‬فرزندان جانبازان باالتر از ‪25‬درصد(حالت اشتغال) و آزادگان با بیش از‬ ‫یکسال اسارت می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪:‬داوطلب بومی به فردی اطالق می شود که دارای یکی از شرایط ذیل باشد‪:‬‬ ‫الف – محل تولد و صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد‪.‬‬ ‫ب – حداقل دومقطع تحصیلی(ابتدایی‪ ،‬راهنمایی‪ ،‬دبیرستان) را در استان هرمزگان طی‬ ‫کرده باشند و یا همسر وی متولد استان هرمزگان باشد‪.‬‬ ‫‪-6-2‬افرادی که در آزمون کتبی‪ /‬مصاحبه فنی‪ /‬تخصصی‪ /‬گزینش و معاینات طب‬ ‫صنعتی موفق به کسب نمره قبولی شده اند بایستی قبل از آغاز دوره آموزشی و شروع بکار‬ ‫تعهدات محضری و تضامین الزمی که از سوی شرکت تعیین می گردد ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪-7-2‬در صورت انصراف پذیرفته شده از ادامه خدمت در شرکت پس از طی کردن دوره های‬ ‫آموزشی‪ ،‬کلیه هزینه های آموزشی‪ ،‬خدماتی و سایر هزینه های مرتبط به تشخیص شرکت‬ ‫از انصراف دهنده و یا ضامن وی وصول خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-8-2‬نتایج آزمون کتبی بصورت‪ 2/5 ‬برابر ظرفیت اعالم خواهد شد‪ .‬لذا کسب حد نصاب‬ ‫نمره الزم در آزمون کتبی هیچگونه حق جذب ایجاد نمی کند و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون پس از طی مراحل مصاحبه فنی‪ /‬تخصصی‪ ،‬معاینات طب صنعتی و گزینش و با‬ ‫رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد‪ .‬بنابراین شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫هیچگونه تعهدی در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت و فقط در صورت ریزش یا‬ ‫انصراف نفرات اصلی و نیاز شرکت‪ ،‬افراد ذخیره براساس اولویت امتیازات مکتسبه جایگزین‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‪-9-2‬مدرک تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام‬ ‫وظیفه و یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ ‪ 97/07/14‬باشد‪ ،‬به هیچ وجه مورد تائید‬ ‫و پذیرش قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪-10-2‬مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آ گهی و یا‬ ‫ارسال مدارک بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از فرآیند جذب‬ ‫محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط‬ ‫مندرج در آ گهی است‪ ،‬از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم جذب‬ ‫(قرارداد)‪ ،‬حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد‪.‬‬ ‫‪-11-2‬مدارک تحصیلی فار غ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در‬ ‫آزمون کتبی بایستی به تائید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد‪.‬‬ ‫‪-12-2‬مدارک تحصیلی فار غ التحصیالن خارج از کشور باید به تائید اداره کل دانش‬ ‫آموختگان وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-13-2‬مدارک تحصیلی فار غ التحصیالن دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفا پس از‬ ‫گذراندن آزمون جامع آن دانشگاه قابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-14-2‬مدارک تحصیلی فار غ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان‬ ‫مرکزی پیام نور صادر گردیده باشد‪.‬‬ ‫‪-15-2‬دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع‪ ،‬رشته و‬ ‫گرایش تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد الزامی است‪.‬‬ ‫‪-16-2‬فار غ التحصیالن در مقاطع تحصیلی باالتر حق شرکت در آزمون استخدامی مقاطع‬ ‫پائین تر را نخواهند داشت و در صورت عدم رعایت‪ ،‬از انجام مراحل استخدامی محروم‬ ‫شده ودر صورت استخدام‪ ،‬قرارداد استخدامی ایشان فسخ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-17-2‬چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در‬ ‫آزمون نماید‪ ،‬با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی(حتی در صورت‬ ‫پذیرش در آزمون واشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد‬ ‫پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت‬ ‫‪-18-2‬قبل از واریز وجه ثبت نام الزم است متقاضیان از احراز شرایط خود با مفاد آ گهی‬ ‫استخدام اطمینان حاصل نمایند بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪‌-3‬مراحل‌و‌مدارک‌مورد‌نیاز‌جهت‌ثبت‌نام‬ ‫ً‬ ‫ثبت نام واجدین شرایط منحصرا از روز شنبه مورخ ‪ 97/07/14‬لغایت دوشنبه‪97/07/30 ‬‬ ‫ً‬ ‫با مراجعه به سایت ‪ www.hormozgan.ac.ir‬انجام می پذیرد‪ .‬ضمنا کلیه اطالع رسانی‬ ‫های آتی از طریق همین سایت صورت خواهد گرفت‪ .‬مراحل ثبت نام به صورت ذیل است‪:‬‬ ‫‪-1‬مراجعه به سایت ثبت نام به نشانی ‪www.hormozgan.ac.ir‬‬ ‫‪-2‬تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور‬ ‫‪-3‬ارسال عکس‪ :‬داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی ‪ 3* 4‬با حجم کمتر از ‪40‬‬ ‫کیلوبایت را اسکن نموده و فایل آن را از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪-4‬ارسال‌اسکن‌ کارت‌پایان‌خدمت‌وظیفه‌عمومی‌یا‌معافیت‌دائم‌با‌حجم‌ کمتر‌از‌‬ ‫‪‌40‬کیلو‌بایت‌باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬ارسال‌اسکن‌کارت‌ملی‌با‌حجم‌ کمتر‌از‌‪ ‌40‬کیلوبایت‬ ‫‪-6‬پرداخت‌ وجه‌ ثبت‌ نام‪ ‌:‬واریز‌ مبلغ‌ ‪ ‌500/000‬ریال‌ (پانصد‌ هزار‌ ریال)‌ بعنوان‌‬ ‫حق‌ ثبت‌ نام‌ بحساب‌ شماره‌ ‪ ‌4001094903025322‬بانک‌ مرکزی‌ با‌ کد‌ شناسه‌‬ ‫‪ ‌۳۵۵۰۹۴۹۶۲۱۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۰۲۴۰‬بنام‌ دانشگاه‌ هرمزگان‌ (قابل‌ واریز‌ از‌‬ ‫تمامی‌شعب‌کلیه‌بانکها)‪‌.‬‬ ‫شماره‌شبا‪IR۶۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۴۹۰۳۰۲۵۳۲۲‌:‬‬ ‫ضمنا در زمان ثبت نام باید اسکن فیش واریزی پیوست گردد که حجم فایل آن نباید‬ ‫بیشتر از ‪ 80‬کیلو بایت باشد‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :1‬نام پرداخت کننده فیش واریزی باید با نام متقاضی شرکت در آزمون یکسان باشد‪.‬‬ ‫ضمنا در هنگام واریز هزینه ثبت نام‪ ،‬درج کد شناسه در فیش واریزی الزامی بوده و بدون‬ ‫ثبت کد شناسه‪ ،‬امکان واریز هزینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :2‬ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت کد رهگیری از سیستم‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :3‬الزم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و انتخاب فقط یک‬ ‫رشته شغلی را دارد‪ .‬ضمنا ثبت نام بصورت ناقص یا به نحو غیر از ثبت نام از طریق سامانه‬ ‫اینترنتی مذکور مورد قبول نبوده و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :4‬داوطلبان باید پس از ثبت نام‪ ،‬بطور مستمر به سایت مذکور مراجعه کرده و با ورود‬ ‫کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ تاییدیه نهایی ثبت‬ ‫نام خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :5‬الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطالعات دقت‬ ‫نمایند‪ .‬مسئولیت صحت اطالعات وارد شده برعهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج‬ ‫آزمون کتبی‪ ،‬دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدرک خواسته شده و کپی آنها‬ ‫را به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :6‬هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع و رشته را دارد‪.‬‬ ‫تذکر‌‪ :7‬باتوجه به اینکه شرکت پاالیش نفت بندرعباس به بخش خصوصی واگذار شده‬ ‫است امکان انتقال جذب شدگان به سایر واحدهای نفتی و یا ارگانهای دولتی و تبدیل‬ ‫وضعیت آنها از قراردادی به رسمی وجود ندارد‪.‬‬ ‫تذکر بسیار مهم‪ :‬متقاضیان می بایست در طول فرآیند جذب بصورت مستمر‪ ،‬جهت آ گاهی‬ ‫از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف‪ ،‬به وب سایت ثبت نام مراجعه نمایند‪ .‬لذا عدم اطالع‬ ‫از داوطلب از مراحل و جزئیات جذب موجب هیچگونه حقی برای وی نمی گردد‪ .‬ضمنا‬ ‫به اطالع می رساند تمامی اطالعیه ها منحصرا از طریق سایت ثبت نام انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪‌‌-4‬زمان‌توزیع‌ کارت‌ورود‌به‌جلسه‬ ‫کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از روز سه شنبه مورخ‪ 97/08/08 ‬لغایت روز پنجشنبه‬ ‫مورخ‪ 97/08/10 ‬از طریق سایت ثبت نام قابل دریافت است‪.‬‬ ‫‪‌‌-5‬زمان‌و‌محل‌برگزاری‌آزمون‬ ‫تاریخ برگزاری آزمون در روز جمعه مورخ ‪ 97/08/11‬در شهر بندرعباس می باشد‪ .‬حوزه‬ ‫برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان قید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪‌‌-6‬مواد‌آزمون‬ ‫آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای‬ ‫پاسخ های نادرست برگزار می‌گردد‪ .‬مواد آزمون های عمومی و اختصاصی در سایت ثبت نام ذکر‬ ‫شده است‪ .‬‬ ‫داوطلبان می توانند برای اطالعات مرتبط با آزمون به سایت ثبت نام مراجعه و یا در ساعات‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬اداری منحصرا با شماره تلفن ‪( 07633753363‬دانشگاه هرمزگان) تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تاریخ‌های‌مهم‬ ‫ثبت نام در سامانه و اخذ کد‬ ‫رهگیری‬ ‫‪ 97/07/14‬لغایت ‪97/07/30‬‬ ‫توزیع کارت ورود به جلسه آزمون‬ ‫‪ 97/08/08‬لغایت ‪97/08/10‬‬ ‫‪11/08/97‬‬ ‫برگزاری آزمون استخدامی‬ ‫ٌ‬ ‫سایر مراحل جذب متعاقبا اعالم خواهد شد‬ ‫شرکت‌پاالیش‌نفت‌بندرعباس‪‌-‬مدیریت‌منابع‌انسانی‬ ‫برنامه‌ریزی‌و‌تامین‌نیروی‌انسانی‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫متقاضیان رزومه و شماره‬ ‫تماس خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪comnet20@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس فروش خانم در تبریز‬ ‫شرکت کارا شبکه فعال در زمینه ی شبکه های کامپیوتری در‬ ‫راستای تکمیل تیم فروش خود در استان آذربایجان شرقی از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‪/‬خانم‬ ‫● آشنایی با برنامه نویسی‬ ‫تحت وب‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪etedadi.a27@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫شرکت لوکس بگیر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از‬ ‫شرکت رستاک مستقر در پارک علم و فناوری در زمینه تجارت‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استان اصفهان از افراد فعال و واجد شرایط زیر‬ ‫● مسلط به ‪ ، html ، php‬سئو و وردپرس باتوانایی‬ ‫برنامه نویس جاوا ‪/‬خانم‪/‬آقا‬ ‫مهندسی نرم افزار‬ ‫فناوری اطالعات (‪)IT‬‬ ‫(‪)luxbegir.ir‬‬ ‫الکترونیک به منظور توسعه کادر فنی پروژه های خود در‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● تسلط به برنامه نویسی ‪Java EE‬‬ ‫● تسلط به حداقل یک ‪)RDBMS (MySQL‬‬ ‫● تسلط به مفاهیم ‪Web Programming‬‬ ‫● آشنایی با برنامه نویسی سرویس گرا‬ ‫● آشنایی با ‪ CSS‬و ‪)javascript (jQuery‬‬ ‫● آشنایی با دست کم یک ابزار گزارش سازی‬ ‫(ترجیحا ‪)JasperReport‬‬ ‫● آشنایی با زبان انگلیسی ● سرعت عمل‪ ،‬تطابق پذیری‬ ‫باال‪ ،‬خالقیت و عالقه به یادگیری و تحقیق و توسعه‬ ‫● تسلط به سایر زبانهای برنامه نویسی و فریم ورکها‬ ‫مزیت محسوب می گردد‬ ‫برنامه نویس ‪/ Front-end‬خانم‪/‬آقا‬ ‫مهندسی نرم افزار‬ ‫فناوری اطالعات (‪)IT‬‬ ‫●تسلط به ‪ javascript‬و ‪ CSS‬و ‪HTML‬‬ ‫● تسلط به حداقل یک فریم‌ورک ‪javascript‬‬ ‫(تسلط به ‪ AngularJS‬یا ‪)ReactJS‬‬ ‫● تسلط به طراحی و پیاده سازی ‪Responsive‬‬ ‫● توانایی پیاده‌سازی ‪ UX‬خوب عالوه بر ‪UI‬‬ ‫● آشنایی با ‪Material Design‬‬ ‫● آشنایی با ‪Semantic-UI‬‬ ‫● توانایی کار گروهی و مدیریت زمان‬ ‫به روز بودن اطالعات تخصصی و اشتیاق به یادگیری‬ ‫مفاهیم جدید و به‌روز‬ ‫برنامه نویس وب‪/‬یکنفر‬ ‫ساخت پالگین●جهت کار در دفتر وب سایت لوکس بگیر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪luxbegir@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫شرکت فن آوران سیستم نوین ارقام (سیسناتک) مجری‬ ‫راهکارهای نرم افزاری تحت وب جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● آشنا یا مسلط به ‪JQuery‬‬ ‫● آشنا یا مسلط به ‪AngularJS‬‬ ‫● آشنا یا مسلط به ‪C#‬‬ ‫● آشنا یا مسلط به ‪MS SQL Server‬‬ ‫● روحیه کاری تیمی ● عالقه مند به یادگیری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪job@sysnatech.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در البرز‬ ‫کارشناس خانم در کرج‬ ‫به کارشناس خانم تولید محتوا وبالگ نویسی‬ ‫و وردپرس در کرج نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪karajupvc4@gmail.com‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫■□■‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫استخدام در اهواز‬ ‫‪info@rrr.co.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی مورچه‬ ‫خورت اصفهان جهت تکمیل کادر خود به همکاری رده‬ ‫شغلی نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس فناوری و اطالعات(‪)IT‬‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی و باالتر کامپیوتر و یا فناوری اطالعات‬ ‫●دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار●مسلط به شبکه سیستم های‬ ‫مدار بسته‪-‬نرم افزار‪ -‬سخت افزار‬ ‫(ارسال رزومه به آدرس ایمیل درج شده در آگهی)‬ ‫یک دفتر فنی و خدمات دانشجویی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تایپیست‪/‬خانم یک نفر‬ ‫● مسلط بر تایپ و ویرایش پایانامه و نرم افزار آفیس‬ ‫(ترجیحا پاور پوینت و ورد)‬ ‫●آشنایی به امورات چاپ و کپی محیطی کاملا امن و‬ ‫دانشجویی● ترجیحا دارای سابقه کار‬ ‫●حقوق ‪ :‬ثابت ‪ +‬درصدی‬ ‫تعیین حقوق فقط حضوری‬ ‫آدرس‪ :‬اهواز‪ ،‬منطقه خوزستان خیابان اسفند (به سمت درب‬ ‫‪Sfi.employ@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی)‪ ،‬دفترفنی و خدمات دانشجویی شاهرخ‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫استخدام برنامه نویس در اهواز‬ ‫به نیروی واجد شرایط ذیل در اصفهان نیازمندیم‪:‬‬ ‫به برنامه نویس با تجربه و کاملا مسلط به‌‬ ‫●حداکثر سن ‪ 35‬سال ‪،‬مسلط به ‪ C#‬و‬ ‫در اهواز نیازمندیم‪.‬‬ ‫مهندس آی تی‪/‬خانم‬ ‫‪ dotnet,sql,c#,mvc‬جهت انجام پروژه های سازمانی‬ ‫● همکاری بصورت تمام وقت ● ساکن شهر تبریز‬ ‫●دارای نظم و انضباط کاری و شخصی‬ ‫●دارای روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی‬ ‫● فارغ التحصیالن رشته های کامپیوتر‪ ،‬آی تی و شبکه‬ ‫دارای اولویت می باشند‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪karanet.co@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس در رشت‬ ‫شرکت اندیشه خالق شایان جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫گیالن‪ ،‬رشت از افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری به‬ ‫صورت پروژه ای دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ 1/ios‬نفر‬ ‫●توانایی طراحی و راه اندازی انواع پروژه ها‬ ‫برنامه نویس ‪ 1/php‬نفر‬ ‫● مسلط به فریم ورک ‪Yii2‬یا ‪Laravel‬‬ ‫● آشنایی با طراحی قالب سایت‬ ‫● آشنایی به کتابخانه های جاوا اسکریپت‬ ‫● زبان انگلیسی در حد خوب‬ ‫● آشنایی با وردپرس (امتیاز)‬ ‫استخدام کارشناس رایانه در قزوین‬ ‫استخدام در مشهد‬ ‫شرکت سامانه ارتباطات قاصدک جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫به مهندس کامپیوتر (نرم افزار ) در یک شرکت‬ ‫خود در قزوین از افراد با شرایط ذیل دعوت به‬ ‫تولیدی در مشهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫کارشناس رایانه‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫● دارای مدرک کامپیوتر یا رشته های مرتبط‬ ‫‪bazargani_btc@yahoo.com‬‬ ‫●مسلط به بانک اطالعاتی ‪Microsoft SQL Server‬‬ ‫●مسلط به ‪ ●t-SQL‬آشنایی با مفاهیم وب سرویس‬ ‫●آشنایی با زبانهای برنامه نویسی‬ ‫‪qazvin@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس در خراسان رضوی‬ ‫به برنامه نویس با شرایط ذیل در خراسان رضوی نیازمندیم‪:‬‬ ‫برنامه نویس سی شارپ‬ ‫● مسلط به ‪net.core/ entitiy frame work/ asp.‬‬ ‫استخدام در کرمان‬ ‫‪net mvc/ concurrency / multi/ treading/‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه هوشمند سازی ساختمان و اینترنت‬ ‫‪asynchronous programing‬‬ ‫اشیا جهت تکمیل کادر فنی خود در استان کرمان از افراد‬ ‫● تمام وقت‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫توسعه دهنده اندروید‪/‬یکنفر حرفه‌ای‬ ‫● آشنایی کامل به زبان برنامه نویسی جاوا و اندروید استودیو‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت (آقایان)‬ ‫سکونت در شهر کرمان (شرایط کار به صورت غیرحضوری‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل اعالم شده‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@afe.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس امنیت شبکه در یزد‬ ‫امکانپذیر نیست)‬ ‫شرکت امن پردازان کویر جهت تکمیل کادر متخصص‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه و نمونه کار خود را به‬ ‫خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪tarasheh_hooshmand@yahoo.com‬‬ ‫استخدام مهندس کامپیوتر در مشهد‬ ‫شرکت دانش بنیان زیست کنکاش توس مستقر در مرکز رشد دانشگاه‬ ‫کارشناس امنیت شبکه‬ ‫● کارشناسی ● مهندس کامپیوتر‪ ،‬مهندس برق‪،‬‬ ‫مهندس ‪ IT‬و سایر رشته های مرتبط‬ ‫فردوسی مشهد جهت تکمیل کادر فنی خود از فارغ التحصیالن‬ ‫● دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر یا ‪IT‬‬ ‫ذیل جهت همکاری به صورت تمام وقت دعوت‬ ‫● دارای حداقل ‪ ۲‬سال تجربه کاری در حوزه شبکه‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‪ ،‬نرم افزار‬ ‫مسلط به برنامه نویسی‪C #‬‬ ‫کامپیوتری و تجهیزات امنیت شبکه‬ ‫● دارای مدرک ‪ CCNA‬و آشنا‬ ‫با مباحث ‪CCNA Security‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫در حوزه پردازش تصویر‪ ،‬مسلط در کار با ویژوال استودیو و‬ ‫● توانایی تجزیه و تحلیل انواع شبکه کامپیوتری‬ ‫ارسال کنند‬ ‫سابقه طراحی رابط گرافیکی و نرم افزار تجاری‬ ‫● توانایی الزم در مستندسازی و تدوین دردستورالعمل‬ ‫■□■‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● آشنایی کامل با تجهیزات ‪UTM‬‬ ‫‪zistkankash@gmail.com‬‬ ‫استخدام مدیر شبکه های اجتماعی و کارآموز در ساری‬ ‫■□■‬ ‫قابلیت تدوین راهکارهای فنی در حوزه شبکه و امنیت شبکه‬ ‫موسسه آموزشی توانا واقع در ساری با ‪ 8‬سال سابقه فعالیت‬ ‫استخدام برنامه نویس در مشهد‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫شرکت الگوریتم پویا با بیش از ‪ ۳۰‬سال سابقه در طراحی و‬ ‫عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫تولید نرم افزار در جهت تکمیل نیروی فنی خود در استان‬ ‫‪job@apk-group.net‬‬ ‫‪info.khallaghteam@gmail.com‬‬ ‫موفق در کشور‪ ،‬از افراد متخصص‪ ،‬حرفه ای و عالقه مند به‬ ‫انجام پروژه های بزرگ و ملی برای یک استارت آپ در عناوین‬ ‫زیر دعوت به عمل می آورد‪:‬‬ ‫مدیر شبکه های اجتماعی‬ ‫● تسلط کامل بر مدیریت شبکه های اجتماعی‬ ‫● تسلط بر گرافیک و طراحی‬ ‫● آشنایی با مهارت های چندگانه کامپیوتر● ترجیحا تسلط بر‬ ‫سئو و بازاریابی دیجیتال‬ ‫عالقه‌مند به انجام پروژه‌های بزرگ ملی و بین المللی‬ ‫کاراموز‪:‬‬ ‫● آشنایی با مهارت های اولیه کامپیوتر‬ ‫رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪m.yusefi@live.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در شیراز‬ ‫به مدیریت ‪ it‬خانم مسلط به برنامه نویسی و آشنایی با مفاهیم ‪IT‬‬ ‫با حقوق اداره کار ‪ +‬بیمه ‪ +‬پاداش مدیریتی در موسسه حقوقی‬ ‫در شیراز واقع در مالصدرا نیازمندیم‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫بصورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●آشنا با استاندارهای شبکه و امنیت شبکه (‪)ISO۲۷۰۰۱‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در یزد‬ ‫شرکت امن گستران فرزان جهت توسعه و تکمیل تیم فنی خود‬ ‫● حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار● توسعه دهنده حرفه ای وب‬ ‫در حوزه شبکه های کامپیوتری و دیتا سنتر در استان یزد از افراد‬ ‫● مسلط به ‪ ( Asp.net MVC‬آشنا بودن با ‪MVC Core‬‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برای ما اهمیت باالیی دارد)‬ ‫کارشناس شبکه‪/‬خانم و آقا‬ ‫● مسلط با بانک اطالعاتی ‪SQl Server‬‬ ‫●حداکثر ‪ ۳۵‬سال‬ ‫● آشنا به ‪ Razor ،Angular.js‬و ‪Bootstrap‬‬ ‫● دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر‬ ‫● آشنا به ‪Jquery‬‬ ‫● آشنا با مباحث ‪ CCNA‬و ‪Network+‬‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را به‬ ‫● دارای قدرت تحقیق و توسعه باال‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫● منظم‪،‬متعهد‪،‬مسئولیت پذیر و پیگیر‬ ‫‪info@paya.ws‬‬ ‫● توانمند در خصوص تولید محتوا مربوط به کسب و کار در‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در مشهد‬ ‫حوزه ‪ ● IT‬توانایی مدیریت پروژه های ‪IT‬‬ ‫● دارای روحیه کار گروهی باال‬ ‫شرکت نرم افزاری ترنج رهیافت جهت نمایندگی و مدیریت‬ ‫کارشناس زیر ساخت شبکه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ذیل دعوت به عمل می آورد‪.‬‬ ‫●حداکثر ‪ ۳۵‬سال ● آشنا با مباحث ‪Network+‬‬ ‫فروش شرکت در خراسان رضوی از واجدین شرایط‬ ‫مدیر و نماینده فروش‬ ‫●آشنا با مباحث ‪ Data Center‬و زیر ساخت شبکه‬ ‫●قدرت برنامه ریزی و تحلیل فضای تبلیغاتی‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کاردانی و باالتر‬ ‫استخدام برنامه نویس وب در فارس‬ ‫جهت استارت اپ ها‬ ‫●عالقه مند به پیشرفت کاری و یادگیری مباحث جدید‬ ‫شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر آراد فعال در زمینه تولید‬ ‫● فروش تلفنی و حضوری نرم افزارها‬ ‫●آشنایی کامل با مجموعه ‪office‬‬ ‫● روحیه تعامل و ارتباط قوی کاری و اطالعاتی با مشتریان‬ ‫● منظم‪،‬متعهد‪،‬مسئولیت پذیر و پیگیر‬ ‫● توانایی کشف بازار‬ ‫● توانایی یادگیری مباحث جدید و به روز فناوری اطالعات‬ ‫تلفن‪07132318166 :‬‬ ‫■□■‬ ‫نرم افزار های تحت وب واقع در فارس جهت تکمیل‬ ‫کادر خود به تعدادی برنامه نویس وب نیازمند است‪.‬‬ ‫در صورت تمایل به همکاری می توانید رزومه خود را‬ ‫● آشنایی به استارت اپ های روز ایران و جهان‬ ‫الزم به ذکر است افراد دارای سابقه کار‬ ‫■□■‬ ‫● داشتن روحیه تیمی و عالقه مندی به فروش‬ ‫بیشتر در اولویت هستند‪.‬‬ ‫آدرس سایت‪toranjapp.ir :‬‬ ‫‪info@tahlilgostar.com‬‬ ‫■□■‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@farzan-group.ir‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫حقوقی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬ا کتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫داوطلبان جهت ثبت نام در جذب اختصاصی سال‬ ‫‪1397‬داوطلبان تصدی منصب قضاء می بایست با مراجعه به‬ ‫سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ‪ 1.000.000‬ریال‬ ‫بصورت اینترنتی‪ ،‬نسبت به تکمیل مراحل ثبت نامی اقدام و‬ ‫در پایان‪ ،‬کد رهگیری ثبت نام را دریافت و نزد خود نگهداری‬ ‫نمایند‪ .‬فرایند ثبت نام‪ ،‬تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و‬ ‫بااثر است‪ .‬الزم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت‬ ‫نام‪ ،‬به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا الزم است داوطلبان‬ ‫در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت الزم به عمل آورند‪.‬‬ ‫تذكر مهم‪ :‬داوطلبانی که سابقه قبولی در مصاحبه علمی‬ ‫آزمون های گذشته (اعم از جذب عمومی‪ ،‬اختصاصی‪ ،‬مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬شورای حل اختاف و ‪ )....‬داشته باشند و پرونده‬ ‫ایشان در مراحل مختلف از جمله آزمون شخصیت‪ ،‬گزینش و‬ ‫کارآموزی در جریان باشد‪ ،‬حق ثبت نام و شرکت در این فرایند‬ ‫را نخواهند داشت و چنانچه داوطلبی برخاف این مقرره اقدام‬ ‫نماید‪ ،‬ثبت نام وی کأن لم یکن تلقی می گردد و وجه پرداختی‬ ‫به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫آموزشی و پژوهشی (رزومه) خود را به انضمام مدارک مربوط (از‬ ‫جمله پایان نامه‪ ،‬مقاالت و ‪ )...‬به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫گروه های ‪2‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه تشخیصی‬ ‫به این شرح می باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬دانشجویان و دانش آموختگان دکتری تخصصی در‬ ‫گرایش های «حقوق خصوصی» و «حقوق جزا و جرم شناسی»‬ ‫از دانشگاهای گروه اول یا دوم‪ ،‬مشروط به دارا بودن مدرک‬ ‫کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد گرایش های مذکور از‬ ‫دانشگاه های گروه اول یا دوم‬ ‫‪ .2‬دارندگان مدرک سطح سه یا چهار‪ ،‬مشروط به داشتن‬ ‫مدرک کارشناسی حقوق‬ ‫با انتشار شرایط داوطلبان دانشگاهی و حوزوی‬ ‫جزئیات جذب اختصاصی‬ ‫سال ‪ 1397‬داوطلبان تصدی‬ ‫منصب قضاء اعالم شد‬ ‫زمان‌مصاحبه‌علمی‬ ‫مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از آبان ماه ‪ 1397‬آغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب به موجب‬ ‫تماس تلفنی اباغ خواهد شد‪.‬‬ ‫تذكر‪ :‬زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و اباغ می گردد و‬ ‫امکان تغییر آن وجود ندارد‪ .‬عدم پاسخگویی به تلفن همراه در‬ ‫‪ 2‬نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است‪.‬‬ ‫مهلت‌ثبت‌نام‌‬ ‫از تاریخ شروع ثبت نام به مدت ‪ 10‬روز خواهد بود و در‬ ‫روز پنج شنبه مورخ ‪ 97/7/28‬پایان می پذیرد و این مهلت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تمدید نخواهد شد‪ .‬تأ کید می گردد ثبت نام‪ ،‬صرفا به صورت‬ ‫اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت‪( .‬تذکر مهم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫به داوطلبان اکیدا توصیه می شود ثبت نام خود را به روزهای‬ ‫پایانی مهلت موکول نکنند‪).‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬به ثبت نام های اشتباه ترتیب اثر داده‬ ‫نمی شود و هزینه پرداختی در این موارد‪ ،‬به هیچ وجه مسترد‬ ‫مکان‌مصاحبه‌علمی‪:‬‬ ‫مصاحبه هادر دو محل به نشانی های زیر برگزار می شود‪ .‬محل‬ ‫برگزاری مصاحبه هر داوطلب در تماس تلفنی به وی اعام می شود‪.‬‬ ‫الف‪ -‬تهران‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬تقاطع خیابان سمیه‪ ،‬روبروی‬ ‫دانشگاه امیرکبیر‪ ،‬معاونت منابع انسانی قوه قضائیه‪ ،‬طبقه نهم‬ ‫ب‪ -‬قم‪ ،‬بلوار ‪ 15‬خرداد‪ ،‬بعد از پمپ بنزین‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫سعدی‪ ،‬مرکز آموزش قوه قضائیه‪ ،‬طبقه همکف‬ ‫داشتن‌حداقل‌‪22‬‬ ‫و‌حدا کثر‌‪‌40‬سال‌تمام‬ ‫‌در‌روز‌ثبت‌نام‬ ‫‌از‌شرایط‌شرکت‌در‌این‬ ‫‌فراخوان‌است‬ ‫نخواهد شد‪ .‬همچنین‪ ،‬چنانچه فقدان شرایط داوطلب در‬ ‫هر یک از مراحل استخدامی معلوم شود‪ ،‬روند پیگیری پرونده‬ ‫بافاصله متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط‌ثبت‌نام‬ ‫شرایط عمومی الزم برای ثبت نام عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬تابعیت اصلی ایران‬ ‫‪ .2‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسام‪ ،‬ایمان و‬ ‫عدالت‬ ‫‪ .3‬التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و‬ ‫اصل والیت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیاتی به احزاب‪،‬‬ ‫سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها‪ ،‬مگر در‬ ‫صورت احراز توبه‬ ‫‪ .4‬طهارت مولد‬ ‫‪ .5‬داشتن سامت جسمی‪ ،‬روانی و شخصیتی الزم برای‬ ‫انجام کار قضایی‬ ‫‪ .6‬نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر‬ ‫‪ .7‬حسن شهرت‪ ،‬اخاق و امانت‌داری‬ ‫‪ .8‬عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روان‌گردان‬ ‫‪ .9‬داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا برخورداری از معافیت‬ ‫های قانونی و یا عدم غیبت در خصوص مشموالن (برای آقایان)‬ ‫‪ .10‬داشتن حداقل ‪ 22‬و حداکثر ‪ 40‬سال تمام در روز ثبت‌نام‬ ‫شرایط‌ اختصاصی‌ برای‌ داوطلبان‌ دانشگاهی‌ و‌ حوزوی‌‬ ‫به‌شرح‌زیر‌است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬شرایط داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی‪ ،‬مشروط به قرار‬ ‫گرفتن در هر یک از گروه های ‪9‬گانه آتی الذکر می توانند در‬ ‫◄ معاون ــت‌مناب ــع‌انس ــانی‌ق ــوه‌قضائی ــه‌ب ــا‌انتش ــار‌اطالعیـ ـه‌ای‌اع ــالم‌ ک ــرد‌ج ــذب‌‬ ‫اختصاصــی‌داوطلب ــان‌تص ــدی‌منصــب‌قض ــاء‌در‌س ــال‌‪‌1397‬نیمــه‌مهرم ــاه‌آغ ــاز‌خواهــد‌ش ــد‪‌.‬‬ ‫ب ــر‌ای ــن‌اس ــاس‌س ــامانه‌ثب ــت‌ن ــام‌اینترنت ــی‌ج ــذب‌اختصاص ــی‪‌،‬از‌روز‌س ــه‌ش ــنبه‌م ــورخ‌‬ ‫‪‌97/7/17‬ب ـ ــر‌روی‌س ــایت‌معاون ــت‌م ـ ـنـ ــاب ـ ــع‌ان ـ ـســان ـ ـ ــی‌ق ـ ــوه‌ق ـ ـضــائ ـی ـ ــه‌ب ـ ـ ــه‌ن ـ ـشـ ــان ـ ــی‌‬ ‫مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند‪ .‬این موارد‪،‬‬ ‫حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا الزم است داوطلبان قبل‬ ‫از مطالعه آن ها به تذکرات زیر توجه فرمایند‪:‬‬ ‫◄ دوره‌های تحصیلی مجازی‪ ،‬غیرحضوری‪ ،‬نیمه‬ ‫حضوری و الکترونیک خارج از شمول این مقررات هستند‪.‬‬ ‫داوطلبان فارغ التحصیل در دوره های شبانه (نوبت دوم) و‬ ‫آموزش محور منعی برای ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫◄ گروه بندی دانشگاه ها به این صورت است‪:‬‬ ‫دانشگاه های گروه اول عبارتند از‪ :‬دانشگاه امام صادق(ع)‬ ‫ دانشگاه تربیت مدرس ‪ -‬دانشگاه تهران ‪ -‬پردیس فارابی‬‫دانشگاه تهران ‪ -‬دانشگاه شهیدبهشتی(ره)‪ -‬دانشگاه شیراز‬ ‫ دانشگاه عامه طباطبایی(ره) ‪ -‬دانشگاه فردوسی مشهد ‪-‬‬‫دانشگاه علوم قضایی‪ -‬دانشگاه مفید قم‬ ‫دانشگاه‌های گروه دوم عبارتند از‪ :‬دانشگاه آزاد اسامی‬ ‫واحد علوم و تحقیقات تهران ‪ -‬دانشگاه آزاد اسامی واحد‬ ‫تهران مرکز ‪ -‬دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین ‪-‬‬ ‫دانشگاه کاشان ‪ -‬دانشگاه تبریز ‪ -‬دانشگاه شاهد ‪ -‬دانشگاه‬ ‫شهید باهنر(ره) کرمان ‪ -‬دانشگاه شهید چمران اهواز ‪ -‬دانشگاه‬ ‫مازندران (بابلسر) ‪ -‬دانشگاه بوعلی سینا همدان ‪ -‬دانشگاه‬ ‫خوارزمی تهران ‪ -‬دانشگاه شهیدمطهری(ره) ‪ -‬دانشگاه گیان‬ ‫دانشگاه علوم اسامی رضوی ‪ -‬دانشگاه اصفهان ‪ -‬دانشگاه قم‬ ‫تذكر ‪ :1‬دانشگاه ها و پردیس‌های دانشگاهی احصاء نشده‬ ‫مشمول گروبندی فوق نیستند‪.‬‬ ‫تذكر ‪ :2‬در مورد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی‬ ‫ً‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬صرفا واحد واقع در تهران این دانشگاه مشمول‬ ‫گروه بندی مذکور (گروه دوم) است و لذا واحدهای علوم و‬ ‫تحقیقات سایر شهرستانها خارج از موضوع این مقررات هستند‬ ‫ولو اینکه مدرک تحصیلی از واحد علوم و تحقیقات تهران‬ ‫صادر شده باشد‪.‬‬ ‫گروه های ‪9‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی‬ ‫(دانشگاهی) به این شرح می باشند‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌داده‌پردازی‌خوارزمی‬ ‫‪‌-1‬استخدام‌برنامه‌نویس‪:‬‬ ‫‪web Application‬‬ ‫مسلط به ‪ C#‬و ‪T-SQL‬‬ ‫آشنایی با ‪webApi -Angular - javascript‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫‪‌-2‬استخدام‌تحلیلگر‪:‬‬ ‫مسلط به سیستم های منابع انسانی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫‪CV@dpkharazmi.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌انرژی‌ کشور‌با‌‪‌50‬سال‌سابقه‌کار‌‬ ‫در‌زمینه‌محصوالت‌سرمایشی‌و‌ گرمایشی‬ ‫تکنسین‌خدمات‌پس‌از‌فروش‬ ‫در امور نصب و تعمیرات کولرهای آبی‪،‬‬ ‫سیستم های گرمایشی گاز سوز‬ ‫‪-1‬تحصیالت‌حداقل‌دیپلم‬ ‫‪-2‬تجربه‌حداقل‌‪3‬سال‌‌سابقه‌ کار‌مرتبط‬ ‫‪‌-3‬برخورداری‌از‌دانش‌و‌مهارت‌مورد‌نیاز‌در‌زمینه‌نصب‌‬ ‫و‌تعمیر‌کولرهای‌آبی‌و‌هیترهای‌ گازی‬ ‫‪‌-4‬دارای‌روابط‌عمومی‌باال‬ ‫ارسال‌رزومه‌به‪HRS@energy-ind.com‌:‬‬ ‫‪‌www.qazahrm.ir‬قــرار‌خـ ــواهد‌ گـ ــرفـ ــت‪‌.‬لـ ــذا‌از‌ کـ ــلیـ ــه‌داوط ـل ـ ـبـ ــان‌واجـ ـ ــد‌شـ ــرایـ ــط‌‬ ‫و‌عـ ــالقـ ـ ـه‌م ـ ـن ـ ـــد‌ب ـــه‌شــرک ـ ـــت‌در‌آزم ـــون‌م ـ ـــذکور‪‌،‬دع ـ ـــوت‌ب ـ ـ ـــه‌ع ـ ـم ـ ـــل‌م ـ ـــی‌آی ـ ـــد‪‌،‬ض ـ ـم ـــن‌‬ ‫مــطال ـ ـع ـ ــه‌دق ـی ـ ــق‌شــرای ـ ــط‌و‌ضــواب ـ ــط‌ث ـ ـب ـ ـ ــت‌ن ـ ـ ــام‪‌،‬در‌م ـه ـ ــلت‌مق ــرر‌نس ــبت‌ب ــه‌ثب ــت‌ن ــام‌‬ ‫اق ــدام‌نماین ــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه‬ ‫اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪16‬‬ ‫‪ .2‬دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه‌های گروه‬ ‫دوم‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪17‬‬ ‫‪ .3‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از‬ ‫گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل‬ ‫معدل ‪ 16‬و مدرک کارشناسی حقوق‪ ،‬فقه و حقوق یا الهیات با‬ ‫گرایش فقه و مبانی حقوق اسامی‬ ‫‪ .4‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف‬ ‫اسامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه‬ ‫اول‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪16‬‬ ‫‪ .5‬دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از‬ ‫گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم‪ ،‬منوط به داشتن حداقل‬ ‫معدل ‪ 17‬و مدرک کارشناسی حقوق‬ ‫‪ .6‬دانش‌آموختـگان کارشناسـی ارشـد پیوسـته معـارف‬ ‫اسلامی و حقـوق در هـر یـک از گرایش‌هـا از دانشـگاه‌های گـروه‬ ‫دوم‪ ،‬منـوط بـه داشـتن حداقـل معـدل ‪17‬‬ ‫‪ .7‬دانش‌آموخت ــگان و دانش ــجویان دکت ــری تخصص ــی در‬ ‫ه ــر ی ــک از گرای ــش ه ــای رش ــته حق ــوق‪ ،‬فق ــه و حق ــوق و رش ــته‬ ‫الهی ــات ب ــا گرای ــش فق ــه و مبان ــی حق ــوق اس ــامی‪ ،‬من ــوط ب ــه‬ ‫داش ــتن م ــدرک کارشناس ــی در یک ــی از رش ــته ه ــای مذک ــور‬ ‫‪ .8‬رتب ‌هه ــای اول ت ــا ده ــم آزم ــون وکال ــت کانو ‌‬ ‫نه ــای اس ــتانی‬ ‫و رتب ‌هه ــای اول ت ــا پنجاه ــم آزم ــون سراس ــری مرک ــز ام ــور مش ــاوران و‬ ‫وکای قــوه قضائیــه و آزمــون وکالــت کانــون مرکــز‪ ،‬بــه تأییــد مراجــع‬ ‫مربــوط‬ ‫‪ .9‬وکا و مشــاوران پای ‌هیــک دادگســتری‪ ،‬مشــروط بــه داشــتن‬ ‫پن ــج س ــال س ــابقه کار متوال ــی و مؤث ــر ب ـه‌ عن ــوان وکی ــل ی ــا مش ــاور‬ ‫پایه‌ی ــک دادگس ــتری‪ ،‬ب ــه تأیی ــد کان ــون ی ــا مرک ــز مر ب ــوط‬ ‫تبص ــره‪ :‬در م ــورد بنده ــای ‪ 8‬و ‪ 9‬اخ ــذ تأییدی ــه از مرج ــع‬ ‫ذیص ــاح و ارائ ــه آن در روز مصاحب ــه علم ــی‪ ،‬ب ــرای ش ــرکت در‬ ‫جلس ــه مصاحب ــه علم ــی ض ــروری اس ــت‪ .‬در غی ــر اینص ــورت‬ ‫مج ــوز ش ــرکت در جلس ــه مذک ــور ص ــادر نخواه ــد ش ــد‪..‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌صنایع‌غذایی‌آذر‌شهد‬ ‫جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی واقع در‬ ‫(تهران‪-‬خیابان کریم خان) پرسنل ذیل را استخدام می نماید‬ ‫‪‌-1‬منشی‌مجرب‌و‌آشنابه‌امور‌اداری‬ ‫و مسلط به کامپیوتر و ‪ word‬و ‪ excel‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪‌-2‬کارشناس‌فروش‌شهرستان‌‪‌4‬نفر‬ ‫ترجیحان خانم با سابقه کار‬ ‫‪‌-3‬رئیس‌فروش‌شهرستان‌‪‌1‬نفر‌آقا‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪‌-4‬کمک‌حسابدار‌‪‌1‬نفر‌با سابقه کار مفید‬ ‫ارسال‌رزومه‪‌:‬‬ ‫‪fathi.tradingcompany@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌بازرگانی‬ ‫ب‪ -‬شرایط داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی (یا حوزوی و‬ ‫دانشگاهی به صورت توأمان)‪ ،‬مشروط به قرار گرفتن در هر یک‬ ‫از گروه¬های ‪4‬گانه آتی الذکر می توانند در مصاحبه علمی‬ ‫جذب اختصاصی شرکت نمایند‪ .‬این موارد‪ ،‬حصری و غیر‬ ‫قابل تفسیر هستند و لذا الزم است داوطلبان قبل از مطالعه آن‬ ‫ها به تذکرات زیر توجه فرمایند‪:‬‬ ‫◄منظور از دانش آموخته‪ ،‬دارنده مدرک علمی معتبر از‬ ‫مرجع ذیصاح است‪ .‬فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین‬ ‫مدرک تحصیلی نیستند و مقبول‪ ،‬واقع نمی شوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫◄ تأ کیدا الزم به ذکر است‪ ،‬برای دانش اموختگان سطوح‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬دارا بودن مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ارائه‬ ‫گواهی اتمام پایه (بدون ارائه پایان نامه) کافی نیست‪.‬‬ ‫گروه های ‪4‬گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی‬ ‫(حوزوی) به این شرح می باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬دانش‌آموختگان سطح دو‪ ،‬منوط به داشتن مدرک‬ ‫کارشناسی حقوق با حداقل معدل ‪ 16‬مدرک کارشناسی‬ ‫‪ .2‬دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء‬ ‫اسامی‪ ،‬منوط به داشتن حداقل معدل ‪16‬‬ ‫‪ .3‬دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و‬ ‫یا حقوق و قضاء اسامی‬ ‫‪ .4‬دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول‬ ‫و یا حقوق و قضاء اسامی‬ ‫مصاحبه‌تشخیصی‪:‬‬ ‫داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی‪،‬‬ ‫مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های ‪2‬گانه آتی الذکر‬ ‫می توانند در مصاحبه تشخیصی جذب اختصاصی شرکت‬ ‫نمایند‪ .‬در مصاحبه تشخیصی‪ ،‬محوریت با بررسی و ارزیابی‬ ‫سوابق علمی‪ ،‬آموزشی و پژوهشی داوطلب است‪ .‬لذا الزم است‬ ‫داوطلبان واجد شرایط‪ ،‬در روز مصاحبه‪ ،‬شرحی از سوابق علمی‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برنامه‌نویس‌‪‌asp.net‬و‌‪C#‬‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال تجربه در زمینه‪mvc‬‬ ‫آشنایی با ‪ CSS , js‬مزیت است‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪info@azaranweb.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫وب سایت مسلط به‬ ‫‪‌ASP‬با سابقه مفید ترجیحا خانم‬ ‫با ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪chalipour@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس‌حسابداری‬ ‫آشنا به قوانین اداره کار و تامین اجتماعی‪ ،‬تسلط بر‬ ‫با مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫خانم حداقل ‪ 5‬سال سابقه حسابداری‬ ‫تسلط بر گزارش دهی ‪ ،‬مسئولیت پذیر‪،‬روابط عمومی باال‪،‬‬ ‫‪B.pourmanaf@gmail.com‬‬ ‫یک‌شرکت‌تولیدی‌قطعات‌خودرو‬ ‫(در محدوده قم شهرک صنعتی محمود آباد)‬ ‫به یک مدیر مالی آقا با تجربه کاری مفید و مسلط به‬ ‫حسابداری صنعتی دعوت به همکاری می‌نماید ارسال رزومه‬ ‫با حقوق درخواستی به‪hrc4129@gmail.com:‬‬ ‫تسلط کامل لیسانس حسابداری‬ ‫(ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان های ذکر شده)‪،‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌نفر‌برنامه‌نویس‬ ‫‌نیازمند‌حسابدار‬ ‫قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫مواد‌امتحانی‌مصاحبه‌علمی‪:‬‬ ‫‪ .1‬داوطلبان دانشگاهی‪:‬‬ ‫ بخش حقوقی‪ :‬حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی‬‫ بخش جزایی‪ :‬حقوق جزای عمومی‪ ،‬حقوق جزای‬‫اختصاصی و آیین دادرسی کیفری‬ ‫‪ .2‬داوطلبان حوزوی‪:‬‬ ‫برادران‪ -1 :‬اصول فقه‪ :‬جلد ‪ 1‬کفایه االصول (از ابتدای‬ ‫کتاب تا پایان المقصد الخامس) ‪ -2‬متون فقه‪ :‬بیع مکاسب‬ ‫خواهران‪ -1 :‬اصول فقه‪ :‬الحلقه الثانیه شهید صدر ‪ -2‬متون‬ ‫فقه‪ 15 :‬کتاب از شرح لمعه شامل‪« :‬قضاء‪ ،‬شهادت‪ ،‬متاجر‪،‬‬ ‫دین‪ ،‬رهن‪ ،‬ضمان‪ ،‬صلح‪ ،‬اجاره‪ ،‬وکالت‪ ،‬شفعه‪ ،‬وصایا‪،‬‬ ‫نکاح‪ ،‬حدود‪ ،‬قصاص و دیات»‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبان حوزوی مشمول بند ‪( 10‬دارندگان مدرک‬ ‫سطح ‪ 2‬حوزوی و کارشناسی حقوق با معدل ‪ 16‬و باالتر) و‬ ‫همچنین دارندگان مدارک سطوح ‪ 3 ،2‬و ‪ 4‬حقوق و قضاء‬ ‫عاوه بر منابع حوزوی فوق به سؤاالت حقوقی (حقوق مدنی و‬ ‫آیین دادرسی مدنی) و سؤاالت جزایی (حقوق جزای عمومی‬ ‫و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری) نیز پاسخ خواهند داد‪.‬‬ ‫مدارک‌الزم‌برای‌تشکیل‌پرونده‌در‌روز‌مصاحبه‌علمی‪:‬‬ ‫‪ .1‬اصل و تصویر کارت ملی‬ ‫‪ .2‬اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن‬ ‫‪ .3‬مدارک تحصیلی (سطح ‪ 2‬یا کارشناسی و باالتر)‬ ‫‪ .4‬گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل‬ ‫‪ .5‬گواهی الزم از کانون وکاء دادگستری یا مرکز امور مشاوران‬ ‫و وکاء قوه قضائیه برای وکا و نفرات برتر آزمون¬های وکالت‬ ‫تذكر ‪ :1‬همه مدارک می بایست در قطع ‪ A4‬تهیه و تحویل شوند‪.‬‬ ‫تذكر ‪ :2‬در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از‬ ‫تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق‬ ‫شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫حسابدار‌خانم‌پاره‌وقت‬ ‫نرم افزارهای مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫آشنائی کامل بر سرفصل انبار بهای تمام شده‬ ‫مصاحبه‌علمی‬ ‫‌ثبت‌نام‌کنندگان‌‬ ‫از‌آبان‌ماه‌‪1397‬‬ ‫‌آغاز‌خواهد‌شد‬ ‫پیگیری باال در انجام امور محوله‪ ،‬آشنایی کافی با قوانین‬ ‫پیمانکاری‪ ،‬سرعت در ثبت اسناد مالی و شناسایی صحیح‬ ‫کدینگ حساب ها‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مفید‬ ‫در شرکت های پیمانکاری‬ ‫ارسال‌رزومه‌با‌نوشتن‌ کد‌‪‌557‬به‌آدرس‪:‬‬ ‫‪resume951206@gmail.com‬‬ ‫‪ladizjob@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار‌با‌مدرک‌کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال سابقه مرتبط آشنا به نرم افزار مبنا‪ ،‬اکسل تسلط به‬ ‫خزانه‪ ،‬حقوق‪ ،‬دستمزد‪ ،‬محل کار کیلومتر ‪ 11‬جاده مخصوص‬ ‫فکس‪44901181‌:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت‌تولیدی‌واقع‌در‌شهرک‌صنعتی‌عباس‌آباد‬ ‫نیازمند به حسابدار با تحصیالت لیسانس و حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫سابقه کار می باشد‪.‬‬ ‫‪tamfilter.iran@gmail.com‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش‪:‬‬ ‫معاون دانشگاه علوم و معارف قرآنی‪:‬‬ ‫‪ 75‬درصد فار غ‌التحصیالن‬ ‫علوم قرآنی شاغل هستند‬ ‫کنکور در شرایط فعلی حذف نشدنی است‬ ‫تأثیـر قطعـی معـدل کامـل اجـرا نمی‌شـود و تنهـا ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫در نظـر گرفته‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان س ــنجش ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه مادام ــی‬ ‫کــه جایگزیــن مناســب و مــورد اعتمــاد بــرای کنکــور وجــود‬ ‫نداش ــته باش ــد ح ــذف ای ــن آزم ــون ب ــه جای ــی نمی‌رس ــد‪،‬‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش و وزارت آم ــوزش‬ ‫و پ ــرورش بایس ــتی سیس ــتم ارزش ــیابی ح ــوزه آم ــوزش‬ ‫متوس ــطه را تغیی ــر دهن ــد به‌گونـ ـه‌ای ک ــه مش ــخصه‌های‬ ‫آم ــاری موردنی ــاز‪ ،‬پراکندگ ــی و تأمی ــن اعتم ــاد داوطلب ــان‬ ‫را تأمی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه نقـش مافیـای کنکور‬ ‫رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور تأ کیـد کـرد‪:‬‬ ‫مادامـی کـه جایگزیـن مـورد اعتمـاد بـرای کنکـور وجـود‬ ‫نداشـته باشـد حـذف ایـن آزمـون بـه جایـی نمی‌رسـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری خانـه ملـت‪ ،‬دکتـر ابراهیـم‬ ‫خدایـی بـا اشـاره بـه اعمـال تأثیـر قطعـی ‪ ۲۰‬درصـدی‬ ‫معـدل در کنکـور ‪ ۹۸‬و اعتراضـات داوطلبـان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫مادامـی کـه نتـوان جایگزیـن مناسـب و مـورد اعتمـاد‬ ‫دانش‌آمـوزان و خانواده‌هـا را بـرای کنکـور در نظـر گرفـت‬ ‫اعتراضـات ادامـه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اعتراضـات در برابـر مصوبـه شـورای‬ ‫سـنجش و پذیرش دانشـجو در شـرایطی اتفاق می‌افتد که‬ ‫در حـذف نشـدن آزمـون سراسـری چیسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫موسسـات آموزشـی نقشـی در حـذف نشـدن کنکـور‬ ‫ندارنـد ز یـرا روش موسسـات متناسـب بـا تصمیمـات‬ ‫تغییـر می‌کنـد به‌طـور مثـال به جـای کاس‌های تسـت‌زنی‬ ‫کاس‌هـای ارتقـا معـدل برگـزار می‌کننـد‪.‬‬ ‫خداییبــاب ـیـانایـنــکهموسساتآمـوزشـیباتــوجـهبهنیاز‬ ‫مـردم کاس‌هـای خـود را برگـزار می‌کننـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬زمانـی کـه شـورای سـنجش و پذیـرش تأثیـر قطعـی‬ ‫معـدل در کنکـور را تصو یـب کـرد موسسـات کنکـوری‬ ‫کاس‌هایـی بـه منظـور ارتقـا معـدل برگـزار کردنـد درواقـع‬ ‫ایـن موسسـات بـر اسـاس نیـاز مـردم برنامه‌ریـزی می‌کننـد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد‬ ‫مع ــاو ن آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی دانش ــگاه عل ــوم و مع ــارف قرآن ــی‬ ‫گفـــت‪ :‬تا کنـــون ‪ 12‬هـــزار نفـــر از ایـــن دانشـــگاه فار غ‌التحصیـــل شـــد ه‌اند‬ ‫کـــه ‪ 75‬درصـــد آ ن‌هـــا بـــه اســـتخدام مرا کـــز فرهنگـــی‪ ،‬آموزشـــی و بـــازار کار‬ ‫د ر آ مد ه‌ا نـــد ‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬حجت‌االســـام ســـید محمـــد نقیـــب افـــزود‪ :‬بیشـــتر‬ ‫فار غ‌التحصیـــان ایـــن دانشـــگاه در آمـــوزش و پـــرورش‪ ،‬نهادهـــا و مرا کـــز‬ ‫فرهنگـــی‪ ،‬آموزشـــی و حتـــی بـــازار کار آزاد مشـــغول بـــه فعالیـــت شـــد ه‌اند‪.‬‬ ‫و ی اظه ــار داش ــت‪ :‬دانش ــگاه عل ــوم و مع ــارف قرآن ــی درس ــال ‪ 61‬ب ــا عن ــوان‬ ‫مدرســه قرآنــی در تهــران کار خــود را آغــاز کــرد و درســال ‪ 68‬تبدیــل بــه دانشــکده‬ ‫عل ــوم و مع ــارف قرآن ــی ش ــد‪.‬‬ ‫نقی ــب ادام ــه داد‪ :‬ب ــا تصو ی ــب اس ــا س‌نامه ای ــن دانش ــکده در ش ــورای عال ــی‬ ‫انق ــاب فرهنگ ــی درس ــال ‪ 87‬ای ــن مرک ــز ب ــه دانش ــگاه تبدی ــل و دفت ــر مرک ــزی آن‬ ‫در ق ــم تأس ــیس ش ــد‪.‬‬ ‫و ی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ت ــا س ــال ‪ ،96‬ای ــن دانش ــگاه ‪ 22‬دانش ــکده در سراس ــر کش ــور‬ ‫داش ــت ک ــه درس ــال ‪ 96‬ش ــش دانش ــکده آن در شهرس ــتا ن‌های گ ــراش‪ ،‬خ ــرم آب ــاد‪،‬‬ ‫ایـــام‪ ،‬دامغـــان‪ ،‬ســـبزوار و بندرعبـــاس تجمیـــع شـــد و در حـــال حاضـــر ایـــن‬ ‫دانش ــگاه ‪ 16‬دانش ــکده را در ب ــر م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫مع ــاو ن آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی دانش ــگاه عل ــوم و مع ــارف قرآن ــی ب ــا‬ ‫اشـــاره بـــه اینکـــه ا کنـــون در ایـــن ‪ 16‬دانشـــکده حـــدود شـــش هـــزار دانشـــجو در‬ ‫شـــش رشـــته مرتبـــط بـــا علـــوم و معـــارف قرآنـــی در حـــــال تحصــیـــــل هــستـــــند‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬همـــه ایـــن دانشـــگا ه‌ها در مقاطـــع کارشــنــاســـــی و کارشنـــــاسی ارشـــــد‬ ‫اقـــدام بـــــه پــذیـــــرش دانــــشـــــجو مــی‌کنــنـــــد و تــنـــــها در دانــشــکـــــده عــلـــــوم و‬ ‫مــعــ ــارف قــــ ــرآنی ق ــم امــکــــ ــان تــحــــصــیــ ــل در مــــــقــــ ــطع دکــــ ــتری نــــیــ ــز وج ــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫و ی اظهـــار داشـــت‪ :‬ایـــن دانشـــگاه افـــزو ن بـــر ‪ 80‬عضـــو هیئت‌علمـــی و‪900‬‬ ‫اســـتاد حق‌التدر یـــس در سراســـر کشـــور دارد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت در حوزه صنعت پخش نیازمند‪:‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫صندوقدار آقا‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬حداقل مدرک کارشناسی حسابداری‬ ‫مسلط به سیستم ورانگر‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪rezaeeparsa@yahoo.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫خانم و آقا زیر ‪ 33‬سال‬ ‫مدرک دانشگاهی در رشته های مرتبط‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی (مکاتبه و مکالمه)‬ ‫دانستن یکی از زبان های هندی‪ ،‬چینی یا عربی‬ ‫مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫سابقه کار بازرگانی صادرات یا واردات‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪cv.aceoil@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی برای تکمیل کادر‬ ‫بازرگانی خارجی خود نیاز به کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی با ویژگیهای زیر دارد‪:‬‬ ‫گمرکی و ترخیص نیازمد است (رزومه به‪):‬‬ ‫‪info@parsiantarkhis.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر‌بازرگانی‌خانم‬ ‫حداقل مدرک لیسانس آشنا به برنامه ‪ excel‬و ‪ word‬مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی آشنا به امور دفتری و بایگانی حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط حدکثر سن ‪ 32‬سال محدوده سعادت آباد‬ ‫‪ 4 -2‬سال سابقه کار مرتبط با بازرگانی صنعتی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و دارای سابقه کار‬ ‫‪ -3‬آشنایی کامل به نرم افزار ‪office‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -4‬با روابط عمومی باال و قادر به کارگروهی‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪elham.pazhoohesh@gmail.com‬‬ ‫‪‌h.hayati@afateb.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کارشناس شیمی‬ ‫‪job3240691@gmail.com‬‬ ‫‪samgostar@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت آفتاب فروزان آریا‬ ‫جهت تکمیل کادر مهندسی خود از آقایان‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود در دفترمرکزی نیازمند‬ ‫همکاری افرادی با مشخصات زیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬سرپرست حسابداری پیمان‬ ‫(یک نفر آقا یا خانم)‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری با حداقل ‪ 6‬سال‬ ‫سابقه کار مفید در امور پیمان‪ ،‬آشنایی کامل با سیستم های‬ ‫راهکاران (حداقل دفتر کل و انبار) ‪ -‬آشنایی کامل با اکسل‬ ‫‪ -2‬حسابدار پیمان‬ ‫(یک نفر آقا یا خانم )‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری ‪-‬‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید در امور پیمان‪ ،‬آشنایی‬ ‫کامل با سیستم های راهکاران (حداقل دفتر کل و انبار)‪-‬‬ ‫آشنایی کامل با اکسل‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Resumeh.person@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫وارد کننده دستگاههای لیزر پزشکی در تهران‬ ‫یک شرکت ساختمانی‬ ‫مسلط به امور اداری‪ ،‬دفتری و بیمه پرسنلی‬ ‫حداکثر ‪ 38‬سال سن‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مسلط به ‪MS office‬‬ ‫آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫ساکن کرج و حومه‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار مسلط به نرم افزارهای مالی و آشنا به ثبت اسناد‬ ‫معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی‬ ‫با اشاره به توسعه فعالیت‌های این نهاد در نقاط‬ ‫مختلف کشور گفت‪ :‬ساالنه ‪ 600‬هزار نفر از کاس‌های‬ ‫آموزشی این نهاد بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد شریفی زاده در آئین معارفه‬ ‫رئیس جدید جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری‬ ‫افزود‪ :‬جهاد دانشگاهی ‪ 63‬واحد سازمانی‪ 3 ،‬پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ 24‬پژوهشکده‪ 135 ،‬گروه پژوهشی و ‪ 9‬مرکز علمی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود ‪ 2‬دانشگاه و ‪ 6‬موسسه آموزش‬ ‫عالی و ‪ 43‬مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی‬ ‫تصریح کرد‪ 80 :‬هزار دانشجو در مراکز علمی مشغول‬ ‫تحصیل و فراگیری علوم هستند‪.‬‬ ‫شریفی زاده تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ 7‬هزار همکار‬ ‫جهادگر در واحدهای جهاد دانشگاهی کشور مشغول‬ ‫خانم کارشناس امور اداری‬ ‫از واجدین شرایط دعوت به همکای می نماید‬ ‫اپراتور دستگاه فیلینگ (آقا)‬ ‫مدرک لیسانس شیمی و رشته های مرتبط‬ ‫آشنایی با اصول ‪ GMP‬تولید محصوالت تزریقی‬ ‫توانایی فعالیت در شیفت شب‬ ‫مسئولیت پذیری باال‬ ‫محل سکونت تهران‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫حتما در موضوع ایمیل‪ ،‬عنوان شغلی را درج نمایید‪.‬‬ ‫‪Hr@nanoalvand.com‬‬ ‫شرکت‌بازرگانی‬ ‫فعالیت و خدمت هستند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی‬ ‫با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه اشتغال‌زایی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬هم‌اکـــنـــون ‪ 3‬پارک عـــلـــم و فنـــاوری‪،‬‬ ‫‪ 23‬مرکز رشد و ‪ 500‬شرکت دانش بنیان زیرمجموعه‬ ‫جهاد دانشگاهی است که توانسته‌اند برای تعدادی از‬ ‫فارغ‌التحصیان دانشگاهی شغل ایجاد کنند‪.‬‬ ‫شریفی زاده ادامه داد‪ :‬کشور امروز با بحران بیکاری‬ ‫مواجه است و جهاد دانشگاهی نیز در این خصوص‬ ‫احساس مسئولیت و تکلیف می‌کند و شاید آن طور‬ ‫که شایسته است در این خصوص فعالیت نداشته و‬ ‫به این موضوع به خوبی نپرداخته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت سازمان اشتغال‬ ‫فارغ‌التحصیان جهاد دانشگاهی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این سازمان از ‪ 18‬سال گذشته فعالیت خود را آغاز‬ ‫کرده اما از سوی مسئوالن حمایت‌های الزم را دریافت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫شریفی زاده با بیان اینکه جهـــاد دانـــشـــگـــاهـــی‬ ‫در تأمین ‪ 80‬درصد منابع مالی موردنیاز خودکفاست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این سازمان الگویی برای نهادهای دیگر است‬ ‫که با اتکا به فعالیت‌های خود درآمدزایی کنند و از نظر‬ ‫منابع مالی وابسته نباشند‪.‬‬ ‫در این آئین از خدمات چهارساله وحید خلیلی‬ ‫اردلـــی قـــدردانــــــی و ســـیـــروس رضـــایـــی بـــه عـــنـــوان‬ ‫رئیس جدید این نهاد معرفی شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی نانو الوند‬ ‫‪ -1‬آشنایی کامل به زبان انگلیسی (مکاتبات بازرگانی)‬ ‫کارشناس بازرگانی با سابقه کار‬ ‫می‌تواننـــد ضمـــن بهره‌منـــدی از تســـهیات در نظـــر‬ ‫گرفته‌شــده صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــر اســاس توافــق‬ ‫ب ــا دانش ــگاه پی ــام ن ــور‪ ،‬از وام‌ه ــای کم‌به ــره‌ای ک ــه خ ــود‬ ‫دانش ــگاه پی ــام ن ــور ه ــم در نظ ــر گرفت ــه اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از تســهیات ویــژه شــهریه‬ ‫بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫طبــق ایــن تســهیات جدیــد و قــرارداد دانشــگاه بــا‬ ‫بانــک انصــار‪ ،‬دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور دیگــر‬ ‫دغدغــه پرداخــت شــهریه و دریافــت کارت ورود بــه‬ ‫جلســه امتحانــات پایان‌تــرم را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهـــار داشـــت‪ :‬تمامـــی دانشـــجویانی کـــه در‬ ‫پرداخ ــت کل ش ــهریه خ ــود ب ــا مش ــکل مواج ــه هس ــتند‬ ‫می‌تواننـــد بـــه نزدیک‌تریـــن شـــعبه بانـــک انصـــار‬ ‫مراجعـــه کـــرده و از تســـهیات ویـــژه شـــهریه؛ بـــرای‬ ‫ش ــهریه ثاب ــت و متغی ــر به‌ط ــور کام ــل ب ــا کارم ــزد ی ــک‬ ‫و چهاردهـــم درصـــد بـــا مهلـــت بازپرداخـــت ‪ 6‬ماهـــه‬ ‫بهره‌منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫زمان ــی ب ــا اش ــاره ب ــه تس ــهیات وی ــژه ای ــن دانش ــگاه‬ ‫بـــرای دانشـــجویان خـــاص در مناطـــق محـــروم‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬آن دس ــته از دانش ــجویانی ک ــه ع ــدم‬ ‫توانایـــی مالـــی بـــرای پرداخـــت شـــهریه آن‌هـــا توســـط‬ ‫دانشـــگاه محـــل تحصیـــل محـــرز شـــده اســـت‪ ،‬بـــا‬ ‫همـــکاری دانشـــگاه و هـــمــــــچنین بنیـــاد عـــلــــــوی‬ ‫شـــرایط تحصیـــل بـــرای آن‌هـــا فراهـــم می‌شـــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فارغ التحصیل اپتیک‪ ،‬لیزر‪ ،‬الکترونیک‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ساالنه ‪ 600‬هزار نفر‬ ‫در مراکز جهاد دانشگاهی آموزش می‌بینند‬ ‫جزئیات تسهیالت مالی در نظر گرفته‌شده‬ ‫برای دانشجویان دانشگاه پیام نور‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه پی ــام ن ــور گف ــت‪ :‬طب ــق توافق‌نام ــه‬ ‫منعقدشـــده بـــا صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان میـــزان‬ ‫دریافـــت تســـهیات ویـــژه دانشـــجویان افزایـــش‬ ‫پیداک ــرده ضم ــن اینک ــه خ ــود دانش ــگاه ه ــم وام‌های ــی‬ ‫را در ایـــن زمینـــه در نظـــر گرفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫محمدرضـــا زمانـــی رئیـــس دانشـــگاه پیـــام نـــور در‬ ‫گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری فـــارس‪ ،‬دربـــاره تســـهیات‬ ‫در نظـــر گرفته‌شـــده ســـال جـــاری بـــرای دانشـــجویان‬ ‫ای ــن دانش ــگاه‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه توافق‌نامـ ـه‌ای ک ــه‬ ‫ب ــا صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان وزارت عل ــوم داش ــتیم‬ ‫می ــزان بیش ــتری از تس ــهیات ب ــرای دانش ــجویان ای ــن‬ ‫دانشـــگاه در نظـــر گرفته‌شـــده و ایـــن رقـــم نســـبت بـــه‬ ‫ســـال‌های گذشـــته افزایش‌یافتـــه اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــ ــزود‪ :‬دانـــشجویـــ ــان دانشـــگـــ ــاه پـــیـــام‌نـــ ــور‬ ‫رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور دربـاره اینکـه‬ ‫جایگزیـن مناسـب بـرای کنکـور از نظـر دانـش آمـوزان بایـد‬ ‫چه شـرایط داشـته باشـد‪ ،‬گفت‪ :‬باید اعتماد دانش‌آموزان‬ ‫و داوطلبان به سیسـتم ارزشـیابی جلب شـود این سیسـتم‬ ‫بایـد عادالنـه‪ ،‬شـفاف و عدالت محور باشـد کـه بتواند نظر‬ ‫داوطلبـان را تأمیـن کند‪.‬‬ ‫استخدام‌در‌یک‌شرکت‌صنایع‌غذایی‬ ‫ردیف‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫تجربه‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪401‬‬ ‫کارشناس حسابداری مالی‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪402‬‬ ‫کارشناس حسابداری صنعتی‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا‪ /‬خانم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪403‬‬ ‫کارشناس حسابداری فروش‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا‪ /‬خانم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪501‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫(زمینه مواد غذایی)‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫خانم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪601‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‪ /‬مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا‪ /‬خانم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪701‬‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫(مسلط به زبان روسی)‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا‪ /‬خانم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪702‬‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫(مسلط به بازار افغانستان)‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق‬ ‫لیسانس‬ ‫‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا‪ /‬خانم‬ ‫در شرکتهای ترخیص کاری آشنا به سیستم‬ ‫‪ EPL‬گمرک و ثبت سفارش‬ ‫ترجیحا آقا جهت کار در بخش بازرگانی‬ ‫شرکت داروسازی (غرب تهران )‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید‪ .‬درج کد شغل در متن رزومه و موضوع ایمیل اجباری می باشد‪.‬‬ ‫‪commercialdepartment87@gmail.com‬‬ ‫‪phamaceulticaljob93@gmail.com‬‬ ‫‪job1373hr@gmail.com‬‬
‫شنبه ‪ 14‬مهر‪ 26 -1397‬محرم ‪ 6 -1440‬اکتبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1124‬‬ ‫جانشین پلیس آ گاهی ناجا خبر داد‬ ‫در گروه های پزشکی و غیر پزشکی‬ ‫جزئیات جذب هیات علمی دانشگاه آزاد‬ ‫در ‪ ۵۶‬رشته اعالم شد‬ ‫فراخــوان جــذب اعضــای هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه آزاد منتشــر شــد و در ایــن فراخــوان بــرای‬ ‫‪ ۵۶‬رشــته در گروههــای پزشــکی و غیــر پزشــکی‬ ‫اعــام نیــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬فراخ ــوان ج ــذب اعض ــای‬ ‫هی ــات علم ــی در رش ــته ه ــای عل ــوم پزش ــکی و‬ ‫غ ـ ـیـ ـ ـ ــر پـ ــزشـ ـک ـ ــی دانـ ـ ـشـ ـگـ ــاه آزاد اسـ ــالم ـ ــی از‬ ‫‪ ۳۱‬ش ــهریورماه آغ ــاز ش ــده و ت ــا ‪ ۳۰‬مهرم ــاه ادام ــه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫متقاضیــان پذیــرش در فراخــوان جــذب‬ ‫اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی‬ ‫بایــد بــه ســامانه جــذب ایــن دانشــگاه بــه نشــانی ‪ sajed.iau.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن فراخ ـ ــوان از س ـ ــوی دانشـ ـگ ـ ــاه آزاد ب ـ ــرای ‪ ۲۷‬است ـ ــان و ‪ ۵۶‬رشـ ــته پزشـکـ ــی و‬ ‫غیــر پزشــکی اعــام نیــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در فراخــوان مهرمــاه ایــن دانشــگاه بــرای ‪ ۳۷‬رشــته علــوم پزشــکی اعــام نیــاز صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جدول‌رشته‌های‌پزشکی‌فراخوان‌جذب‌هیات‌علمی‌‬ ‫ردیف‬ ‫رشته‬ ‫ردیف‬ ‫رشته‬ ‫‪۱‬‬ ‫آناتومی‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫داخلی‌‪‌-‬ریه‬ ‫‪۲‬‬ ‫اپیدمیولوژی‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫داروسازی‬ ‫‪ ۳‬‬ ‫ارتوپدی‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫‪۴‬‬ ‫ارولوژی‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫رادیولوژی‬ ‫‪۵‬‬ ‫اطفال‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫روانپزشکی‬ ‫‪۶‬‬ ‫ایمونولوژی‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫روماتولوژی‬ ‫‪۷‬‬ ‫با کتری‌شناسی‌پزشکی‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫زنان‌و‌زایمان‬ ‫‪۸‬‬ ‫بهداشت‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫غدد‬ ‫‪۹‬‬ ‫بیهوشی‬ ‫‪۲۸‬‬ ‫غدد‌بالغین‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫بیوشیمی‌بالینی‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫غدد‌ کودکان‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫پاتولوژی‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫فیزیولوژی‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫پرستاری‌مامایی‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫قارچ‌شناسی‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫پزشکی‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫قلب‌و‌عروق‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫پزشکی‌اجتماعی‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫گوارش‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫پوست‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫گوش‌و‌حلق‌و‌بینی‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫جراحی‌عمومی‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫نفرولوژی‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫جراحی‌مغز‌و‌اعصاب‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫نورولوژی‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫چشم‌پزشکی‬ ‫‪۳۷‬‬ ‫هماتولوژی‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫داخلی‬ ‫تخلف درفعالیت برخی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای‬ ‫جانش ــین پلی ــس آ گـ ـ ــاهی ناج ــا‬ ‫ب ــا ب ـیـ ــان اینـ ـکـ ــه فعال ـیـ ــت برخ ــی‬ ‫ش ــرکت ه ــای بازار ی ـ ــابی شـبـک ـ ـه‌ای‬ ‫در چارچ ــوب قوانی ــن مش ــخص ش ــده‬ ‫نیس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــا هماهنگ ــی مراج ــع‬ ‫ق ـ ـضــای ـ ــی‪ ،‬شــرکت‌هـ ـ ــای مت ـخـ ــلف‬ ‫پلـ ـم ـ ــب مـ ـی‌ش ـ ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه خب ــری پلی ــس‪،‬‬ ‫س ــردار مس ــعود منف ــرد در مراس ــم‬ ‫اختتامی ــه اولی ــن دوره آموزش ــی‬ ‫افس ــران پ ــی ج ــوی مب ــارزه ب ــا جع ــل‬ ‫و کالهب ــرداری ب ــا بی ــان مقدم ــه ای‬ ‫در خص ــوص چگونگ ــی برخ ــورد ب ــا‬ ‫فعالـ ـیـ ــت ش ــرکت هـ ــای ه ـ ــرمی در‬ ‫گذش ــته و رون ــد فعل ــی ب ــه وضعی ــت اقتص ــادی‬ ‫کنون ــی کش ــور اش ــاره و اظه ــار ک ــرد‪ :‬بای ــد ب ــا‬ ‫حساسی ـ ــت بیش ــتری م ــام ــور ی ـ ــت ه ـ ــای م ـح ــولـ ــه‬ ‫ب ــه پلی ــس آ گاه ــی پیگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬هرچن ــد ط ــرح ه ــای هرم ــی و‬ ‫بازاریاب ــی ش ــبکه ای غی ــر مج ــاز ب ــه ص ــورت قانون ــی‬ ‫در کش ــور فعالی ــت ن ــدارد ول ــی اقدام ــات مجرمان ــه‬ ‫آن ــان در ای ــن ح ــوزه ب ــه ص ــورت زیرزمین ــی و ب ــه دور‬ ‫از چشــم مــردم و پلیــس اســت کارآ گاهــان پلیــس بــر‬ ‫فعالیــت هــای هرمــی و شــرکت هــای غیــر مجــاز بــا‬ ‫عن ــوان بازاریاب ــی اش ــراف دارن ــد‪.‬‬ ‫جانش ــین پلی ــس آ گاه ــی ناج ــا اس ــتفاده از‬ ‫اقدام ــات فن ــی‪ ،‬مناب ــع خب ــری و بان ــک ه ــای‬ ‫اطالعات ــی را در شناس ــایی و دس ــتگیری متهم ــان‬ ‫جرای ــم مال ــی تاثیرگ ــذار دانس ــت و اف ــزود‪ :‬بای ــد در‬ ‫ای ــن خص ــوص ب ــا اس ــتفاده از دوره ه ــای آموزش ــی‬ ‫مربوط ــه توانای ــی افس ــران ز ب ــده را در شناس ــایی‬ ‫مجرمی ــن و کش ــف ج ــرم ب ــه ص ــورت علم ــی و‬ ‫کارآ گاه ــی تقو ی ــت و ارتق ــاء داد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر خبر داد‬ ‫کالهبردار ‪ ۱۳۲‬میلیونی با انتشار آ گهی استخدام نیرو‬ ‫در فراخــوان جــذب هیــات علمــی دانش ـگـ ــاه آزاد ب ـ ــرای ‪ ۱۷‬رشـ ـت ـ ــه در زمـ ـی ــنه هــای‬ ‫غیــر پزشــکی اعــام نیــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول‌رشته‌های‌غیر‌پزشکی‌جذب‌هیات‌علمی‌دانشگاه‌آزاد‌‬ ‫ردیف‬ ‫رشته‬ ‫ردیف‬ ‫رشته‬ ‫‪۱‬‬ ‫امور‌تربیتی‌و‌مشاوره‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫عمران‬ ‫‪۲‬‬ ‫برق‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪۳‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌علوم‌اداری‌و‌مدیریت‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫مالی‬ ‫‪۴‬‬ ‫تربیت‌بدنی‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫معماری‬ ‫‪۵‬‬ ‫حسابداری‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫مکانیک‬ ‫‪۶‬‬ ‫حقوق‌و‌علوم‌سیاسی‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مهندسی‌پزشکی‬ ‫‪۷‬‬ ‫ریاضی‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫مهندسی‌شیمی‬ ‫‪۸‬‬ ‫زبان‌انگلیسی‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫هنر‬ ‫‪۹‬‬ ‫صنایع‬ ‫ثبت نام در سامانه جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه حقی را برای استخدام‬ ‫متقاضیان ایجاد نمی کند و جذب این افراد پس از طی شدن فرایند امکان پذیر است‪.‬‬ ‫جدول‌اسامی‌استانهای‌فراخوان‌جذب‪ ‬دانشگاه‌آزاد‬ ‫ردیف‬ ‫استان‬ ‫ردیف‬ ‫استان‬ ‫‪۱‬‬ ‫آذربایجان‌شرقی‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫سمنان‬ ‫‪۲‬‬ ‫آذربایجان‌غربی‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫سیستان‌و‌‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪۳‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫فارس‬ ‫‪۴‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۵‬‬ ‫البرز‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫قم‬ ‫‪۶‬‬ ‫ایالم‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪۷‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫گیالن‬ ‫‪۸‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫لرستان‬ ‫‪۹‬‬ ‫چهارمحال‌و‌بختیاری‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫مازندران‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫خراسان‌شمالی‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫مرکزی‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫خراسان‌جنوبی‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫خراسان‌رضوی‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫همدان‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫یزد‬ ‫زنجان‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫قــرار اســت در فراخــوان مهرمــاه جــذب هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی حــدود‬ ‫هــزار عضــو هیــات علمــی جدیــد جــذب شــوند‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام ارش ــد انتظام ــی همچنی ــن ب ــر‬ ‫اش ــراف اطالعات ــی پلی ــس ب ــر ش ــرکت ه ــای هرم ــی‬ ‫تا کیــد و تصر یــح کــرد‪ :‬افســران پرونــده مــی بایســت‬ ‫ش ــرکت ه ــای بازاریاب ــی و ش ــبکه ای مج ــاز‬ ‫س ــطح ح ــوزه خ ــود را نی ــز ب ــه ط ــور مس ــتمر رص ــد و‬ ‫اطالع ــات کام ــل و دقی ــق نس ــبت ب ــه ن ــوع فعالی ــت‬ ‫آن ــان داشـــته باش ــند‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬خوش ــبختانه ب ــا اقدام ــات‬ ‫انجــام شــده از ســوی ایــن پلیــس و همچنیــن اطــاع‬ ‫رســانی همگانــی و اعــام هشــدار در ایــن خصــوص‬ ‫فعالی ــت ش ــرکت ه ــای هرم ــی کاه ــش یافت ــه و ا گ ــر‬ ‫ش ــرکتی تح ــت ای ــن عن ــوان فعالی ــت م ــی کن ــد ه ــم‬ ‫غی ــر قانون ــی اس ــت‪.‬‬ ‫س ــردار منف ــرد ب ــا بی ــان اینک ــه برخ ــی جوان ــان‬ ‫جو ی ــای کار و دارای تحصی ــات دانش ــگاهی ب ــا‬ ‫تبلیغ ــات وسوس ــه انگی ــز و واه ــی در دام دسیس ــه‬ ‫ه ــای هرم ــی ق ــرار م ــی گیرن ــد‪ ،‬توصی ــه ک ــرد‪ :‬از‬ ‫ش ــهروندان درخواس ــت دار ی ــم ب ــه ه ــر ش ــرکتی ک ــه‬ ‫از طری ــق فض ــای مج ــازی مدع ــی قانون ــی ب ــودن‬ ‫فعالی ــت خ ــود ب ــا عن ــوان بازاریاب ــی و ‪ ...‬هس ــتند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتم ــاد نکنن ــد بلک ــه حتم ــا از‬ ‫طری ــق س ــایت ه ــای ای ــران هش ــدار و‬ ‫ســایت مرکــز اصنــاف و امــور بازرگانــان‬ ‫وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ب ــه‬ ‫آدرس‪ www.Easnaf.ir:‬مراجع ــه و‬ ‫از قانون ــی ب ــودن آن اط ــاع حاص ــل‬ ‫نما ین ــد ‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص بازاریاب ــی ش ــبکه‬ ‫ای نی ــز ی ــاد آور ش ــد‪ :‬ای ــن ش ــرکت ه ــا ب ــا‬ ‫مجــوز وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫تش ــکیل و دارای ش ــعباتی در سراس ــر‬ ‫کشــور بــوده و در حــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫جانش ــین پلی ــس آ گاه ــی ناج ــا‬ ‫تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس گزارش ــات‬ ‫واصل ــه فعالی ــت برخ ــی از ش ــرکت ه ــای بازاریاب ــی‬ ‫ش ــبکه ای در چارچ ــوب قوانی ــن مش ــخص ش ــده‬ ‫نب ــوده و دارای تخلف ــات متع ــددی هس ــتند ک ــه‬ ‫ای ــن موض ــوع نی ــز در کمیت ــه نظ ــارت ب ــر عملک ــرد‬ ‫ش ــرکت ه ــای بازاریاب ــی ش ــبکه ای ک ــه متش ــکل‬ ‫از نماین ــدگان ناج ــا و دیگ ــر س ــازمان ه ــای مرتب ــط‬ ‫اس ــت م ــورد بررس ــی و س ــپس ب ــا هماهنگ ــی مراج ــع‬ ‫قضائ ــی نس ــبت ب ــه پلم ــب ش ــرکت ه ــای متخل ــف‬ ‫اق ــدام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی در پای ــان گف ــت‪ :‬امی ــد اس ــت هموطن ــان‬ ‫ً‬ ‫عزی ــز خصوص ــا جوان ــان تحصی ــل ک ــرده و جو ی ــای‬ ‫کار تج ــارب تل ــخ اف ــراد فر ی ــب خ ــورده ش ــرکت ه ــای‬ ‫هرمــی را ســرلوحه کارخــود قــرار دهنــد تــا زمینــه بــرای‬ ‫س ــودجویی اف ــراد ش ــیاد و کالهب ــردار بس ــته ش ــود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت ای ــن دوره آموزش ــی ب ــرای اولی ــن‬ ‫ب ــار ب ــرای افس ــران پ ــی ج ــوی پرون ــده ه ــای ش ــرکت‬ ‫ه ــای هرم ــی و ط ــرح ه ــای بازاریاب ــی غی ــر مج ــاز‬ ‫برگ ــزار ش ــد ک ــه نتای ــج بـ ـسـ ـیـ ـ ــار خـ ـ ــوبی ن ـ ـیـ ـ ــز در‬ ‫ب ــر داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان بهش ــهر از‬ ‫دســتگیری کالهبــردار حرف ـه‌ای ‪ ۱۳۲‬میلیــون ریالــی‬ ‫ب ــه منظ ــور انتش ــار آ گه ــی اس ــتخدام نی ــرو و جل ــب‬ ‫اعتم ــاد اف ــراد در ای ــن شهرس ــتان خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از س ــاری‬ ‫‪،‬س ــرهنگ براهی ــم ش ــجاعی فرمان ــده انتظام ــی‬ ‫شهرس ــتان بهش ــهر گف ــت‪ :‬در پ ــی مراجع ــه و ط ــرح‬ ‫ش ــکایت اف ــراد متع ــدد ب ــه پلی ــس آ گاه ــی مبن ــی‬ ‫ب ــر کالهب ــرداری از آن ــان توس ــط ف ــردی ناش ــناس‪،‬‬ ‫موض ــوع در دس ــتور کار پلی ــس آ گاه ــی ای ــن‬ ‫فرمانده ــی ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کارآ گاه ــان پلی ــس آ گاه ــی ب ــا‬ ‫بررسـ ـی‌های هم ــه جانب ــه و اقدام ــات اطالعات ــی‪،‬‬ ‫فــرد مــورد نظــر را کــه بــا انتشــار آ گهــی اســتخدام نیــرو‬ ‫و جل ــب اعتم ــاد اف ــراد ب ــا اخ ــذ م ــدارک شناساس ــی‬ ‫و کارت ملــی آنــان بــرای انجــام مراحــل اســتخدامی‬ ‫اق ــدام ب ــه کالهب ــرداری می‌ک ــرد‪ ،‬در اس ــتان اصفه ــان‬ ‫شناس ــایی کردن ــد‪.‬‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان بهش ــهر گف ــت‪:‬‬ ‫پ ــس از هماهنگی‌ه ــای قضائ ــی مته ــم دس ــتگیر‬ ‫ش ــد و در تحقیق ــات و بازجویی‌ه ــای ب ــه عم ــل‬ ‫آم ــده ب ــه کالهب ــرداری از اف ــراد مختل ــف ب ــه مبل ــغ‬ ‫‪ ۱۳۲‬میلی ــون ر ی ــال اعت ــراف ک ــرد و پ ــس از تش ــکیل‬ ‫پرون ــده ب ــه مرج ــع قضائ ــی معرف ــی ش ــد‪.‬‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان بهش ــهر از‬ ‫ش ــهروندان توصـ ـ ــیه ک ــرد‪ :‬بـ ـ ــرای پیشگـ ـی ـ ـ ـ ــری از‬ ‫س ــوء اس ــتفاده اف ــراد فرص ــت طل ــب و س ــودجو از‬ ‫اعتم ــاد ب ــه اف ــراد ناش ــناس خ ــودداری کنن ــد‪.‬‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح خبر داد‬ ‫ممنوعیت صدور اضافه خدمت انضباطی برای سربازان توسط یگان‌ها‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بـ ـن ــاب ــرایـ ـــن هـ ـیـ ـــچ مسـ ـئ ـ ـ ـــولی‬ ‫در یگان‌ه ــا ح ــق ن ــدارد ک ــه چنی ــن اضاف ــه خدمت ــی‬ ‫را ب ــرای س ــربازان ص ــادر کن ــد‪.‬‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح درباره مسئوالنی که ممکن است‬ ‫چنین اضافه خدمت‌هایی را برای سربازان اعمال‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اینکار برخالف مقررات است و اگر‬ ‫چنین مواردی گزارش شود‪ ،‬حتما با آن برخورد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬سربازان نیز اگر با چنین چیزی مواجه‬ ‫شدند حتما به ما گزارش دهند‪.‬‬ ‫ریی ــس اداره س ــرمایه انس ــانی س ــرباز س ــتادکل‬ ‫نیروه ــای مس ــلح تاکی ــد ک ــرد ک ــه مس ــئوالن یگان‌ه ــا‬ ‫اج ــازه ص ــدور اضاف ــه خدم ــت انضباط ــی ب ــرای‬ ‫س ــربازان را ندارن ــد‪.‬‬ ‫س ــردار موس ــی کمال ــی در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪،‬‬ ‫تهــای انضباطــی بــرای‬ ‫در بــاره صــدور اضافــه خدم ‌‬ ‫ســربازان اظهارکــرد‪ :‬ســتادکل نیروهــای مســلح بارهــا‬ ‫تاکی ــد ک ــرده ک ــه نبای ــد اضافه‌خدم ــت انضباط ــی‬ ‫ب ــرای س ــربازان ص ــادر ش ــود و عم ــا بس ــاط چنی ــن‬ ‫اضاف ــه خدمت ــی برچی ــده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫سازمان مالیاتی باصدور اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫تکالیف قانونی صاحبان کسب وکارهای مجازی‬ ‫س ــازمان ام ــور مالیات ــی کش ــور ب ــا ص ــدور‬ ‫اطالعیـ ـه‌ای‪ ،‬تکالی ــف قانون ــی صاحب ــان کس ــب و‬ ‫کاره ــای مج ــازی را اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان مالیاتی ایران‪ ،‬صاحبان‬ ‫کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی) همانند سایر فعاالن اقتصادی مشمول‬ ‫قوانین مالیاتی مربوط می‌باشند و فارغ از محل‬ ‫فعالیت‪ ،‬می‌بایست تکالیف قانونی خود را به‬ ‫انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند‪.‬‬ ‫براس ــاس اطالعی ــه س ــازمان ام ــور مالیات ــی کش ــور‬ ‫در خصــوص صاحبــان کســب و کارهــای مجــازی‪،‬‬ ‫صاحب ــان مش ــاغل مکلفن ــد ظ ــرف چه ــار م ــاه از‬ ‫تار ی ــخ ش ــروع فعالی ــت‪ ،‬مرات ــب را کتب ــا ب ــه اداره‬ ‫ام ــور مالیات ــی مح ــل ش ــغل خ ــود اع ــام و نس ــبت ب ــه‬ ‫تش ــکیل پرون ــده اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫اشخاص حقوقی پس از تاسیس‪ ،‬مکلفند دفترچه‬ ‫ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی‬ ‫مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده‬ ‫(دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کالسه پرونده) و‬ ‫پرداختحقتمبراقدامنمایند‪.‬‬ ‫همچنی ــن ای ــن اف ــراد م ــی توانن ــد از طری ــق‬ ‫مراجع ــه ب ــه درگاه عملی ــات الکترونیک ــی مودی ــان‬ ‫مالیات ــی ب ــه نش ــانی ‪ www.tax.gov.ir‬نس ــبت ب ــه‬ ‫ثبت‌ن ــام الکترونیک ــی و دریاف ــت ش ــماره اقتص ــادی‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در اجرای ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات‬ ‫های مستقیم‪ ،‬کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان‬ ‫مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور موظـ ـ ــف به ث ـ ـ ـبـ ـ ــت نـ ـ ــام‬ ‫در نظام مالیاتی می‌شوند‪ ،‬مکلفند برای انجام‬ ‫معامالت خود‪ ،‬صورتحساب صادر و شماره‬ ‫اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها‪،‬‬ ‫قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند‪.‬‬ ‫معاون ستفا‪:‬‬ ‫پارکها و مراکز رشد‬ ‫جهاددانشگاهی ‪ 15‬ساله شد‬ ‫به گفته معاون تجاری سازی‬ ‫پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهی‬ ‫در سال ‪ 97‬پارکها و مراکز رشد‬ ‫جهاددانشگاهی ‪ 15‬ساله شد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار‬ ‫حس ــین بختی ــاری مع ــاون س ــتفا ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه‪ ،‬جـــهـــاددانــــــشـــگاهـــ ــی‬ ‫در جـــهــــــت دســـتیابی بـــه اهـــداف‬ ‫خـــود در زمینـــه توســـعه فنـــاوری در‬ ‫کنـــار برنامه‌هـــای پژوهشـــی و آموزشـــی‪ ،‬در ســـال ‪ 1382‬بـــا راه‌انـــدازی‬ ‫اولی ــن مرک ــز رش ــد بص ــورت ج ــدی وارد ای ــن عرص ــه ش ــد و ت ــا ب ــه ام ــروز‬ ‫دارای ‪ 25‬مرکـــز رشـــد و ‪ 3‬پـــارک علـــم و فنـــاوری در سراســـر ایـــران م ــی‬ ‫باش ــد‪ ،‬ک ــه از ای ــن تع ــداد ‪ 25‬مرک ــز رش ــد جهاد‌دانش ــگاهی دارای مج ــوز‪،‬‬ ‫تع ــداد ‪ 18‬مرک ــز رش ــد دارای زمین ــه فعالی ــت تخصص ــی و تع ــداد ‪ 7‬مرک ــز‬ ‫دیگ ــر عموم ــی م ــی باش ــند‪ .‬قاب ــل ذک ــر اس ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد‪ 7 ،‬مرک ــز‬ ‫رشــد وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه بــوده و جــزء مراکــز رشــد‬ ‫اقم ــاری محس ــوب م ــی گردن ــد‪ .‬و ‪ 2‬مرك ــز رش ــد یک ــی در پ ــارک الب ــرز و‬ ‫دیگ ــری در مش ــهد در ح ــال راه ان ــدازی م ــی باش ــد ‪.‬‬ ‫همچنیـــن معـــاون تجـــاری ســـازی پارکهـــا و مراکـــز رش ــد‬ ‫جهاددانشــگاهی ضمــن ابــراز خرســندی از نــرخ رشــد صعــودی تاســیس‬ ‫مراکــز رشــد اعــام کــردن تاســال ‪ 93‬تعــداد مراکــز رشــد جهاددانشــگاهی‬ ‫‪ 18‬مرک ــز ب ــود ک ــه ب ــا پیگیریه ــای انج ــام ش ــده و تاکی ــد روس ــای محت ــرم‬ ‫س ــازمان تج ــاری س ــازی و فن ــاوری دان ــش آموخت ــگان جهاددانش ــگاهی‬ ‫در س ــال ‪ 97‬ب ــا رش ــد ‪ 39‬درص ــدی ب ــه ‪ 25‬مرک ــز رس ــیده اس ــت و باع ــث‬ ‫افتخ ــار اس ــت ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز ‪ 450‬واح ــد فن ــاور در سراس ــر کش ــور ج ــذب‬ ‫ای ــن مراک ــز ش ــده ان ــد ‪.‬‬ ‫بختی ــاری در ادام ــه اینچنی ــن توضی ــح داد ک ــه م ــا س ــعی ک ــرده ای ــم‬ ‫باس ــاختن ی ــک اکوسیس ــتم فناروان ــه و ن ــو آوران ــه فض ــای مناس ــبی ب ــرای‬ ‫کارآفرین ــان‪ ،‬اف ــراد صاح ــب اخت ــراع و ط ــرح و ای ــده ه ــای نوآوران ــه فراه ــم‬ ‫آوریــم و آنهــا را بــا حمایتهــای ایــن مراکــز از اولیــن فکــر و ایــده بــه ســرانجام‬ ‫و بازارمتص ــل کنی ــم در همی ــن راس ــتاو ب ــا ه ــدف حمای ــت از ش ــرکتهای‬ ‫رشــد داده شــده مراکزرشــد کــه خــروج موفــق از ایــن مراکــز دارنــد تصمیــم‬ ‫بـــه تشـــکیل پارکهـــای علـــم و فنـــاوری در اســـتانهای کرمانشـــاه‪ ،‬الب ــرز‬ ‫وته ــران نم ــوده ای ــم ک ــه در آخری ــن آم ــار و گ ــزارش دریافت ــی ‪ 150‬واح ــد‬ ‫فن ــاور در ای ــن پارکه ــا مس ــتقر م ــی باش ــند ک ــه ح ــدود‪ 40‬درص ــد از ای ــن‬ ‫واحده ــا دان ــش بنی ــان م ــی باش ــند بعن ــوان مث ــال پ ــارک کرمانش ــاه دارای‬ ‫‪ 7‬مرکــز رشــد اقمــاری مــی باشــد ‪ 50‬درصــد از واحدهــای موفــق ایــن مرا کــز‬ ‫جــذب پــارک کرمانشــاه مــی شــوند همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری البــرز‬ ‫بدلی ــل نزدی ــک ب ــودن ب ــه ش ــهرکهای صنعت ــی اس ــتان الب ــرز و نزدیک ــی ب ــه‬ ‫پایتخ ــت فض ــای بس ــیار مناس ــبی جه ــت ج ــذب ط ــرح و ای ــده ه ــای ن ــو‬ ‫صنای ــع کوچ ــک و بزرگ ــی م ــی باش ــد ک ــه بخ ــش ‪ R&D‬خ ــود را در ای ــن‬ ‫پ ــارک مس ــتقرمی کنن ــد و از حمایته ــا پ ــارک اس ــتفاده کنن ــد ‪.‬‬ ‫در رابط ــه ب ــا پ ــارک مل ــی عل ــوم فن ــاوری ه ــای ن ــرم و صنای ــع فرهنگ ــی‬ ‫ک ــه در فروردی ــن س ــال ‪ 97‬بط ــور رس ــمی فعالی ــت خ ــود را ش ــروع ک ــرده‬ ‫اس ــت بای ــد گف ــت تنه ــا پ ــارک صنای ــع فرهنگ ــی در کش ــور م ــی باش ــد و‬ ‫بــا وجــود گذشــت ‪ 6‬مــاه از شــروع فعالیــت خــود توانســته ‪ 20‬واحــد فنــاور‬ ‫را م ــورد حمای ــت ق ــرار ده ــد ک ــه ‪50‬درص ــد ای ــن واحده ــا از مراک ــز رش ــد‬ ‫جهاددانش ــگاهی و مرتب ــط ب ــا ای ــن ح ــوزه ج ــذب ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫در آخ ــر مع ــاون تج ــاری س ــازی پارکه ــا و مراک ــز رش ــد ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫جهاددانشـــگاهی ســـعی دارد بـــا تکمیـــل مـــدل تجـــاری ســـازی خ ــود‬ ‫کمــک شــایان و تاثیــر گــذاری در امــر تولیــد ملــی و تولیــد اشــتغال نمایــد‪،‬‬ ‫در ای ــن م ــدل جهاددانش ــگاهی ب ــا برگ ــزاری پی ــش روی ــداد و رویداده ــای‬ ‫کارآفرینـــی ســـعی دارد ایـــده هـــای برتـــر را جـــذب مراکـــز نـــو آوری خ ــود‬ ‫نمای ــد س ــپس وارد مرحل ــه پی ــش رش ــد مراک ــز و س ــپس ب ــه مرحل ــه رش ــد و‬ ‫خ ــروج موف ــق آن و ورود ب ــه پارکه ــای عل ــم و فن ــاوری جهاددانش ــگاهی و‬ ‫در نهای ــت ب ــه ب ــازار هدای ــت نمای ــد ک ــه البت ــه جه ــت کم ــک و حمای ــت‬ ‫بیش ــتر در مرحل ــه رش ــد و ورود ب ــه پارکه ــا جهاددانش ــگاهی ب ــا اس ــتفاده‬ ‫از اعط ــای تس ــهیالت و ی ــا س ــرمایه گ ــذاری صن ــدوق پژوه ــش و فن ــاوری‬ ‫جهاددانش ــگاهی کم ــک بس ــزایی در ای ــن ام ــر دارد ‪.‬‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی کشور‪:‬‬ ‫تغییرات در آزمون استخدامی‬ ‫ناشنوایان‬ ‫معــاون توانبخشــی بهزیســتی کشــور گفــت‪ :‬بــه دلیــل اینکــه در ایجــاد‬ ‫ش ــغل ب ــرای ناش ــنوایان در جامع ــه ن ــاکام ماندی ــم ق ــرار شــ ــد نــاشــنـــ ــوایان‬ ‫ب ــه مددجوی ــان مس ــتمری بگی ــر اضاف ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬حســین نحــوی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫زبــان اشــاره در هــر منطقــه بــا توجــه بــه فرهنــگ و قومیــت متفــاوت اســت‬ ‫اف ــزود‪ :‬کمیت ــه گس ــترش زب ــان اش ــاره در بهزیس ــتی تش ــکیل ش ــده ت ــا ز ب ــان‬ ‫مل ــی اش ــاره ب ــرای ارتب ــاط ناش ــنوایان ب ــا جامع ــه و حف ــظ حق ــوق آن ــان‬ ‫اش ــاعه یاب ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توانبخش ــی بهزیس ــتی گف ــت‪ :‬طب ــق آم ــار ارائ ــه ش ــده توس ــط‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش خوش ــبختانه در س ــال ج ــاری بی ــش از ‪ 100‬ه ــزار نف ــر‬ ‫س ــاعت آم ــوزش تخصص ــی ب ــرای مربی ــان و کارکن ــان م ــدارس اس ــتثنائی‬ ‫ارائ ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون ام ــور توانبخش ــی بهزیس ــتی کش ــور گف ــت‪ :‬امس ــال در آم ــوزش‬ ‫اســـتخدامی جمعـــی از ناشـــنوایان اســـتخدام شـــدند و از بهزیس ــتی‬ ‫دعــوت شــد کــه بــه عنــوان حامــی در کنــار فــرد مصاحبــه شــونده باشــند‬ ‫چــرا کــه در گذشــته ایــن افــراد را از مصاحبــه محــروم می‌کردنــد و حــق ایــن‬ ‫اف ــراد تضعی ــف می‌ش ــد‪.‬‬ ‫نح ــوی ن ــژاد از آم ــوزش زب ــان اش ــاره ب ــه رابط ــان ب ــه منظ ــور حمای ــت و‬ ‫ایجــاد ارتبــاط بیــن ایــن افــراد بــا جامعــه خبــر داد و افــزود‪ :‬اســتقرار رابطــان‬ ‫زبـــان اشـــاره در ادارات ‪ ،‬مراکـــز پزشـــکی و مراکـــز مـــورد نیـــاز و مراجع ــه‬ ‫ناش ــنوایان خب ــر داد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!