صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۲۱

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1121

هفته نامه بازار کار شماره 1121

‫استخدام‬ ‫‪5‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شوشتر استخدام می کند‬ ‫استخدام در شرکت نوآوران دوران‬ ‫اعطای نمایندگی رسمی بیمه سامان‬ ‫استخدام در شرکت آسیا ابزار دقیق‬ ‫گروه صنعتی ویتانا استخدام می کند‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت فناوران اطالعات خبره‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 24‬شهریور‪ 5 -1397‬محرم ‪ 15 -1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1121‬‬ ‫شیوه و شرایط راه اندازی‬ ‫آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ثبت نام می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫توسط رئیس اسکودا مشخص شد‬ ‫زمان انتشار آ گهی‬ ‫ثبت نام‬ ‫آزمون وکالت ‪97‬‬ ‫فراخوان جذب هیئت علمی‬ ‫دانشگاه‌ها منتشر شد‬ ‫‪3‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫کارگزار رسمی برون مرزی جذب می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫کام معلمان حق التدریسی‬ ‫شیرین می شود‬ ‫رئیـس اتحادیـه سراسـری کانـون هـای وکالی دادگسـتری ایران (اسـکودا) از افزایـش ‪ 20‬درصدی‬ ‫پذیرفتـه شـدگان آزمـون وکالـت خبـر داد‪ .‬متـن کامـل خبر در صفحه ‪ 3‬درج شـده اسـت‪.‬‬ ‫ثبت نام آزمون‬ ‫مترجمان رسمی آغاز شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خالقیت و کارآفرینی‬ ‫در خدمت عاشورا‬ ‫شرکت آسیا ابزار دقیق فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی واقع در مهرشهر کرج‬ ‫جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در سمت های شغلی ذیل از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جنسیت‬ ‫خانم ‪/‬‬ ‫آقا‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫خانم ‪/‬‬ ‫کارشناس امور مالیاتی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫حسابداری یا مالی‬ ‫خانم ‪/‬‬ ‫آقا‬ ‫امو اداری‬ ‫کارشناس‬ ‫خانم‬ ‫و حسابرسی‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل روبرو ارسال نمایند‪:‬‬ ‫آقا‬ ‫سابقه‬ ‫کار‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫شرح وظایف‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و قراردادهای خارجی‬ ‫و خریدو فروش خارجی و داخلی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬آشنا با صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به قوانین امور مالیاتی و مسلط به‬ ‫مهارتهای هفتگانه کامپیوتر‬ ‫مسلط به مهارت های هفتگانه کامپیوتر‬ ‫‪ICDL‬‬ ‫کارجویان عزیز ! تیشه به ریشه‬ ‫رابطه خود با کاریابی ها نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬هنرآنالین‬ ‫‪ 75‬درصد افراد دارای اشتغال ناقص‬ ‫تمایلی به داشتن اشتغال کامل ندارند‬ ‫‪12‬‬ ‫تشخیص بهترین زمان‬ ‫برای استخدام نیروی جدید‬ ‫‪8‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫آموزش و پرورش‬ ‫وزیر ارشاد‪:‬‬ ‫حوزه فرهنگ ظرفیت ایجاد ‪ ۲۶‬هزار شغل جدید را دارد‬ ‫وزیر آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫استخدامنیروهایقراردادی‬ ‫مستلزم دریافت ردیف است‬ ‫وز ی ــر آم ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬تبدی ــل وضعی ــت نیروه ــای ق ــراردادی‬ ‫مس ــتلزم دریاف ــت ردی ــف و اج ــازه از س ــازمان ام ــور اداری اس ــتخدامی اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بروجــرد‪ ،‬ســیدمحمد بطحایــی در همایــش‬ ‫نکوداش ــت خدم ــات فرهنگ ــی و عمران ــی رئی ــس مجم ــع خیری ــن مدرسه‌س ــاز‬ ‫کش ــور در جم ــع خبرن ــگاران اظه ــار داش ــت‪ :‬الیح ــه پیش ــنهادی در راس ــتای‬ ‫رتبه‌بن ــدی ب ــرای دول ــت فرس ــتاده‌ایم ک ــه امیدوار ی ــم ب ـه‌زودی در دس ــتور کار ق ــرار‬ ‫بگی ــرد و ب ــه مجل ــس ب ــرود‪ ،‬نماین ــدگان مجل ــس نی ــز ب ــا اس ــتقبالی ک ــه از ای ــن‬ ‫کاردارن ــد یقی ــن دار ی ــم کاره ــای الزم را ب ــرای عملیات ــی ش ــدن و اج ــرای ط ــرح‬ ‫رتبه‌بن ــدی انج ــام خواه ــد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تبدیــل وضعیــت نیروهــای قــراردادی مســتلزم دریافــت‬ ‫ردی ــف و اج ــازه از س ــازمان ام ــور اداری اس ــتخدامی اس ــت‪ ،‬ت ــا زمان ــی ک ــه س ــازمان‬ ‫اداری اس ــتخدامی نه‌تنه ــا ب ــرای آموزش‌و پ ــرورش بلک ــه ب ــرای هم ــه دس ــتگاه‌ها‬ ‫ای ــن اج ــازه را نده ــد و ردی ــف تبدی ــل وضعی ــت نده ــد ای ــن اتف ــاق نمی‌افت ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ت ــا قب ــل از پای ــان س ــال ‪ 97‬تع ــدادی از ای ــن‬ ‫ردیف‌ه ــا اخ ــذ ش ــود‪.‬‬ ‫‪ 40‬هزار دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان پذیرش می‌شوند‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌و پ ــرورش بابی ــان اینک ــه تربی ــت نی ــروی انس ــانی مهم‌تری ــن رک ــن‬ ‫ای ــن وزارت‌خان ــه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ ۴۰ :‬ه ــزار دانش ــجو در دانش ــگاه‌های فرهنگی ــان‬ ‫پذی ــرش می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ ﺩــﺭ ﺁﻳﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‬ ‫ﻓﺮﺩــﻭﺳﻲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ آرادان بابیــان اینکــه اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﺶ اﺯ ‪ ۴۰‬ﻫﺰاﺭ ﺩاﻧﺸﺠﻮ‬ ‫ﺩـــﺭ دانش ــگاه‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ می‌ش ــوند‪ ،‬اب ــراز داش ــت‪ :‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎک ــی اﺯ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩــﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنــی موردنیــاز ﻛﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اعالم نتایج نهایی استخدام آزاد‬ ‫وزارت آموزش و پرورش‬ ‫مدی ــر کل ام ــور اداری و تش ــکیالت وزارت آم ــوزش و پ ــرورش از اع ــام نتای ــج‬ ‫آزم ــون اس ــتخدام آزاد(م ــاده‪ )28‬وزارت آم ــوزش و پ ــرورش خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬یارمحم ــد حس ــین‌بر‬ ‫در ب ــاره ای ــن آزم ــون گف ــت‪« :‬در آزم ــون اس ــتخدام آزاد س ــال ‪ 324 ،1397‬ه ــزار‬ ‫و ‪ 880‬ش ــرکت کنن ــده در جلس ــه آزم ــون ب ــرای ج ــذب در آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫ب ــه رقاب ــت پرداختن ــد ک ــه از ای ــن تع ــداد ‪50‬ه ــزار و ‪ 378‬نف ــر موف ــق ب ــه اح ــراز‬ ‫حدنص ــاب آزم ــون گردیدن ــد و ب ــا توج ــه ب ــه ضواب ــط اجرای ــی آزم ــون و اع ــام دو‬ ‫برابــر ظرفیــت رشــته شــغل مــورد نیــاز تعــداد ‪25‬هــزار و ‪ 421‬نفــر بــه مرحلــه بررســی‬ ‫م ــدارک دع ــوت ش ــدند‪».‬‬ ‫حس ــین‌بر ادام ــه داد‪« :‬در نهای ــت ‪23‬ه ــزار ‪ 645‬نف ــر واج ــد ش ــرایط در مرحل ــه‬ ‫مصاحب ــه حض ــور داش ــتند ک ــه اس ــامی پذیرفته‌ش ــدگان نهای ــی ت ــا پای ــان هفت ــه‬ ‫گذش ــته از طری ــق پرت ــال س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کش ــور اع ــام خواه ــد ش ــد‪».‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس‪:‬‬ ‫دولت برای کمبود نیرو در‬ ‫آموزش و پرورش الیحه بیاورد‬ ‫عض ــو هی ــات رئیس ــه کمیس ــیون آم ــوزش مجل ــس گف ــت‪ :‬کمب ــود نی ــرو در‬ ‫آم ــوزشو پ ــرورشدس ــتپختتصمیم ــاتناگهان ــیمدی ــرانای ــنوزارتخان ــهاس ــت‪.‬‬ ‫علیرض ــا س ــلیمی در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت در خص ــوص‬ ‫مدیر ی ــت ضعی ــف مناب ــع انس ــانی در آم ــوزش و پ ــرورش و بوج ــود آم ــدن مش ــکل‬ ‫کمب ــود معل ــم در ای ــن وزارتخان ــه گف ــت‪ :‬در ای ــن مش ــکل ؛ دول ــت‪ ،‬وزارت آم ــوزش و‬ ‫پــرورش و ســازمان امــور اداری و اســتخدامی همگــی مقصــر هســتند و بایــد پاســخگو‬ ‫باشــند کــه چــرا سیســتم آموزشــی کشــور مدیر یــت منابــع انســانی مناســبی نــدارد و‬ ‫ه ــم چنی ــن اق ــدام درس ــتی در جه ــت رف ــع ای ــن مش ــکل انج ــام نم ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم مح ــات و دلیج ــان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا ط ــرح‬ ‫س ــواالتی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬آی ــا ب ــرای دول ــت مش ــخص نیس ــت ک ــه چ ــه تع ــداد نی ــرو‬ ‫در آمــوزش و پــرورش بازنشســته مــی شــود؟ آیــا مشــخص نیســت کــه چــه تعــداد‬ ‫ه ــر س ــاله ای ــن وزارتخان ــه نی ــرو نی ــاز دارد؟ بای ــد مش ــخص ش ــود معاون ــت ه ــای‬ ‫مدیر ی ــت مناب ــع انس ــانی در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش و ه ــم چنی ــن س ــازمان‬ ‫ام ــور اداری و اس ــتخدامی ب ــه چ ــه دلی ــل در انج ــام وظای ــف خ ــود س ــهل ان ــگاری‬ ‫مــی کننــد کــه باعــث بوجــود آمــدن معضــل کمبــود در نیــرو در آمــوزش و پــرورش‬ ‫و ه ــم چنی ــن ت ــورم نی ــرو در برخ ــی اس ــتان ه ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وظیفه مدیر در مدرسه حل مشکالت است نه تدریس‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــه دلی ــل مدیر ی ــت ضعی ــف در تامی ــن مناب ــع انس ــانی در‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬برخ ــی از مدی ــران م ــدارس را مجب ــور ب ــه تدر ی ــس ‪ 8‬س ــاعته‬ ‫در کالس ه ــای درس ک ــرده ان ــد ک ــه ای ــن اق ــدام باع ــث پایی ــن آم ــدن تمای ــل و‬ ‫انگی ــزه کارمن ــدان ای ــن وزارتخان ــه ب ــه مدیر ی ــت م ــدارس ش ــده در حالیک ــه مدی ــر‬ ‫بای ــد هم ــه روزه در م ــدارس حض ــور داش ــته و ت ــا دی ــر وق ــت ب ــه مش ــکالت مدرس ــه‬ ‫رس ــیدگی کن ــد و ع ــاوه ب ــر مدیر ی ــت ب ــه تدر ی ــس مش ــغول ش ــود ک ــه در نتیج ــه‬ ‫باع ــث پایی ــن آم ــدن س ــطح کیف ــی تدر ی ــس آنه ــا خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫کمبود نیرو دستپخت تصمیمات ناگهانی مدیران آموزش و پرورش‬ ‫ای ــن نماین ــده مجل ــس در دوره ده ــم ب ــه بی ــان اینک ــه نبای ــد ناگهان ــی تمام ــی‬ ‫نیروه ــای آزاد‪ ،‬ح ــق التدر یس ــی و بازنشس ــته از بدن ــه آم ــوزش و پ ــرورش خ ــارج‬ ‫م ــی ش ــدند‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪ :‬مش ــکل کمب ــود نی ــرو ک ــه ام ــروزه سیس ــتم آموزش ــی کش ــور‬ ‫ب ــا آن مواج ــه ش ــده‪ ،‬دس ــتپخت تصمیم ــات ناگهان ــی و ب ــدون مطالع ــه مدی ــران‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش اس ــت‪.‬‬ ‫دولت برای برون رفت از مشکل کمبود نیرو در آموزش و پرورش الیحه بیاورد‬ ‫عض ــو هی ــات رئیس ــه کمیس ــیون آم ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬مجل ــس ش ــورای اس ــامی آمادگ ــی دارد ک ــه الیح ــه دول ــت در خص ــوص‬ ‫ج ــذب معل ــم را ب ــا فور ی ــت رس ــیدگی و تعیی ــن و تکلی ــف کن ــد؛ چرا ک ــه ط ــرح‬ ‫ه ــای مجل ــس ب ــه دلی ــل بارمال ــی و اخط ــار اص ــل ‪ 75‬توس ــط ش ــورای نگهب ــان رد‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بنابرایــن دولــت بایــد در زمینــه الیحــه تقدیــم مجلــس بکنــد تــا بتــوان‬ ‫س ــریعا مش ــکل کمب ــود معل ــم در آم ــوزش و پ ــرورش ح ــل ش ــود‪.‬‬ ‫سازمانتامیناجتماعی‬ ‫کارگزار رسمی برون مرزی جذب می کند‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی درنظ ــر دارد مطاب ــق ضواب ــط و مق ــررات و ب ــه منظ ــور‬ ‫خدمــت رســانی بــه شــرکای اجتماعی‪،‬نســبت بــه جــذب کارگــزار رســمی بــرون‬ ‫م ــرزی س ــاکن در کش ــور ب ــرای فعالی ــت ام ــور بیم ــه ایرانی ــان در خ ــارج از کش ــور‬ ‫اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬این سازمان نسبت به‬ ‫جذب کارگزار رسمی برون مرزی در کشورهای کانادا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آمریکا‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫نروژ‪ ،‬هلند‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬آلمان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬انگلستان‪ ،‬اتریش‪ ،‬مجارستان‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬کویت‪ ،‬قطر‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا از طریق برگزاری آزمون یا مصاحبه اقدام می کند‪.‬‬ ‫لــذا ضمــن دعــوت بــه همــکاری‪ ،‬کلیــه عالقــه منــدان مــی تواننــد بــه منظــور‬ ‫اطالع ــات بیش ــتر ب ــه لین ــک بیم ــه ایرانی ــان خ ــارج از کش ــور در س ــایت س ــازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــه نشــانی ‪ www.tamin.ir‬از تار یــخ ‪ ۲۰‬شــهریور ‪ ۹۷‬لغایــت‬ ‫‪ ۲۰‬مه ــر ‪ ۹۷‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی گف ــت‪ :‬ح ــوزه فرهن ــگ بس ــیار متن ــوع اس ــت و در‬ ‫ش ــرایط کنون ــی م ــی ت ــوان ‪ ۲۶‬ه ــزار فرص ــت ش ــغلی جدی ــد را در ای ــن عرص ــه فراه ــم آورد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬س ــید عب ــاس صالح ــی روز س ــه ش ــنبه گذش ــته در نشس ــت‬ ‫ش ــورای فرهن ــگ عموم ــی اس ــتان ای ــام اظه ــار ک ــرد‪ :‬متاس ــفانه ظرفی ــت ه ــای مغف ــول‬ ‫ح ــوزه فرهن ــگ بخوب ــی شناس ــایی نش ــده چرا ک ــه کش ــورمان ب ــا تار ی ــخ چندی ــن ه ــزار‬ ‫س ــاله و تن ــوع ه ــای فرهنگ ــی و قومیت ــی بای ــد س ــهم بیش ــتری از تب ــادالت فرهنگ ــی در‬ ‫عرص ــه بی ــن الملل ــی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬دش ــمن ام ــروز در ص ــدد بس ــط س ــیطره فرهن ــگ غر ب ــی ب ــا‬ ‫اس ــتفاده از ابزاره ــای نوی ــن ارتباط ــی اس ــت ت ــا بی ــش از پی ــش کوره ــای دیگ ــر و بوی ــژه‬ ‫جه ــان س ــوم را ب ــه خ ــود وابس ــته کن ــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارشــاد گفــت‪ :‬یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای بخــش فرهنگ تامین معیشــت‬ ‫و اش ــتغال پای ــدار آن ــان اس ــت ول ــی ارزیاب ــی ه ــا نش ــان م ــی ده ــد در ش ــرایط کنون ــی‬ ‫مــی توانیــم ‪ ۲۶‬هــزار شــغل جدیــد را در بخــش فرهنگــی ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز آمار ایران‪:‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫استخدام نیرو در اختیار وزارت بهداشت نیست‬ ‫وزیربهداش ــت در آیی ــن افتت ــاح کلینی ــک و ی ــژه‬ ‫تخصص ــی و ف ــوق تخصص ــی بیمارس ــتان ام ــام‬ ‫خمین ــی (ره) مهاب ــاد گف ــت‪ :‬ب ــا تفو ی ــض اختی ــارات‬ ‫ص ــورت گرفت ــه توس ــط دول ــت‪ ،‬وزارت بهداش ــت نم ــی‬ ‫توان ــد نی ــروی جدی ــدی در ح ــوزه بهداش ــت و س ــامت‬ ‫اس ــتخدام ی ــا ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش برن ــا ‪ ،‬حس ــن قاض ـی‌زاده هاش ــمی وز ی ــر‬ ‫بهداش ــت در آیی ــن افتت ــاح کلینی ــک و ی ــژه تخصص ــی‬ ‫و ف ــوق تخصص ــی بیمارس ــتان ام ــام خمین ــی (ره)‬ ‫مهابــاد گفــت‪ :‬بابــت کمبــود نیــرو‪ ،‬بــا توجــه بــه تفو یــض‬ ‫اختی ــارات ب ــه دس ــتگاه‌های دیگ ــر‪ ،‬وزارت بهداش ــت‬ ‫نم ــی توان ــد نیروه ــای ح ــوزه بهداش ــت و س ــامت‬ ‫را اس ــتخدام کن ــد و اس ــتخدام ای ــن نیروه ــا نی ــز از‬ ‫درآمده ــای بیمارستان‌هاس ــت ضم ــن اینک ــه بیمه‌ه ــا‬ ‫ب ــه عن ــوان بخ ــش مهم ــی از هزینه‌ه ــای پرداخت ــی ب ــه‬ ‫بیمارس ــتان‌ها تاخیره ــای ز ی ــادی داش ــته و ش ــاهد‬ ‫ایج ــاد مش ــکالت ز ی ــادی در ای ــن ح ــوزه باش ــیم‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت با کمبود شدید نیرو مواجه است‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬دکت ــر حس ــن قاض ــی زاده‬ ‫‪ 75‬درصد افراد دارای اشتغال ناقص‬ ‫تمایلیبهداشتناشتغال کاملندارند‬ ‫در جر ی ــان بازدی ــد از ط ــرح ه ــای س ــامت شهرس ــتان‬ ‫اشــنویه اظهارداشــت‪ :‬در حــال حاضــر در بخــش نیــروی‬ ‫انس ــانی ب ــه خص ــوص نی ــروی انس ــانی متخص ــص ب ــا‬ ‫کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم و امیدوار یــم مجوزهــای الزم‬ ‫ب ــرای ج ــذب نی ــرو را امس ــال اخ ــذ کنی ــم‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور اعالم کرد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ 65‬هزار نیروی انسانی دولت درسال گذشته‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان اســتخدامی‬ ‫کشــور دربــارهسیاســت کوچکســازیدولــتدر ســالهای‬ ‫اخی ــر‪ ،‬گف ــت‪ :‬در س ــال ج ــاری ‪ ۶۵‬ه ــزار نف ــر از نی ــروی‬ ‫انســانی دولــت کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬جمش ــید انص ــاری در جلس ــه‬ ‫شــورای اداری اســتان ســمنان بیــان اینکــه از ســال ‪ ۹۴‬تــا‬ ‫ابتــدای امســال در مجمــوع ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر از بدنــه دولــت‬ ‫کاس ــته ش ــده ک ــه نش ــان از سیاس ــت ه ــای کوچ ــک‬ ‫س ــازی دول ــت روحان ــی دارد‪ ،‬تاکی ــد ک ــرد‪ ۶۵ :‬ه ــزار نف ــر‬ ‫کس ــازی دول ــت‬ ‫ط ــی یکس ــال گذش ــته ب ــا ه ــدف کوچ ‌‬ ‫در راس ــتای تحق ــق عدال ــت‪ ،‬از نی ــروی انس ــانی دول ــت‬ ‫کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کوچــک ســازی دولت در بســتر سیاســتی‬ ‫کالن تــر بــه نــام اصــاح نظــام اداری در دو محــور شــامل‬ ‫تحق ــق دول ــت الکترونی ــک و حق ــوق ش ــهروندی ارائ ــه‬ ‫ش ــده ک ــه روز گذش ــته ش ــاهد اب ــاغ آن در ‪ ۱۰‬بن ــد ش ــامل‬ ‫هش ــت بن ــد سیاس ــت ه ــای کل ــی گذش ــته و دو مح ــور‬ ‫جدی ــد‪ ،‬از س ــوی رئی ــس جمه ــور بودی ــم‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار خبرداد؛‬ ‫دستور رئیس جمهور برای تخصیص‬ ‫مرحله دوم بودجه اشتغال روستایی‬ ‫معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وز یــر کار از‬ ‫دســتور رئیــس جمهــور بــه ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫بــرای تخصیــص مرحلــه دوم بودجــه ‪۱.۵‬میلیــارد دالری‬ ‫اشــتغال روســتایی خبــرداد‪.‬‬ ‫عیســی منصــوری در گفتگــو بــا مهــر‪ ،‬در بــاره‬ ‫تخصیــص مرحلــه دوم بودجــه ‪ ۱.۵‬میلیــارد دالری‬ ‫اشــتغال روســتایی و عشــایری از محــل منابــع صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی گفــت‪ :‬بــرای ادامــه اجــرای ایــن طــرح و‬ ‫تخصیــص مرحلــه بعــدی منابــع صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی‪ ،‬مکاتبــات مربوطــه از طــرف وزارت کار بــا ریاســت‬ ‫جمهــوری انجــام شــد و رئیــس جمهــور نیــز دســتور‬ ‫تخصیــص ایــن منابــع را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫منصــوری گفــت‪ :‬فراینــد تخصیــص مرحلــه دوم‬ ‫منابــع صنــدوق توســعه بــرای اشــتغال در حــال انجــام‬ ‫اســت تــا پــس از ابــاغ از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه‪،‬‬ ‫در اختیــار چهــار با نــک عا مــل کشــاو رز ی‪،‬‬ ‫توســعه تعــاون‪ ،‬صنــدوق کارآفرینــی امیــد و پســت‬ ‫بانــک قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وز یــر کار‬ ‫بــا اشــاره بــه ارزیابــی عملکــرد اســتان‌ها در اجــرای‬ ‫مرحلــه نخســت برنامــه اشــتغال روســتایی و عشــایری‬ ‫و نحــوه تخصیــص منابــع گفــت‪ :‬عملکــرد هــر اســتان‬ ‫بــه تفکیــک در اجــرای ایــن طــرح ارزیابــی شــده اســت‬ ‫کــه بــا ســازوکارهایی در مرحلــه دوم تخصیــص منابــع‬ ‫صنــدوق‪ ،‬مســئولین اســتان‌های کــم کار را موظــف بــه‬ ‫اصــاح عملکــرد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وز یــر کار همچنیــن در بــاره اختصــاص یــک‬ ‫میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای حفــظ‬ ‫و توســعه اشــتغال بــا تصو یــب شــورای عالــی هماهنگــی‬ ‫اقتصــادی گفــت‪ :‬ایــن مصوبــه فــارغ از منابــع ‪1/5‬‬ ‫میلیــارد دالری اشــتغال روســتایی و در چارچــوب‬ ‫اجــرای تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ‪ ۹۷‬بــرای حفــظ و‬ ‫توســعه اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬معــادل یــک میلیــارد دالری کــه‬ ‫بــر اســاس مصوبــه دیشــب شــورای عالــی هماهنگــی‬ ‫اقتصــادی از صنــدوق توســعه ملــی بــرای اشــتغال‬ ‫تخصیــص می‌یابــد‪ ،‬از محــل منابــع داخلــی بانک‌هــای‬ ‫عامــل نیــز همــان مقــدار بــرای حفــظ و توســعه اشــتغال‬ ‫در ســال جــاری تخصیــص پیــدا خواهــد کرد و ســرجمع‬ ‫ایــن دو عــدد‪ ،‬در قالــب وام بــه طرحهــای اشــتغال زای‬ ‫روســتایی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون صندوق کارآفرینی امید‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ 85‬هزار فرصت شغلی را هدف گرفتیم‬ ‫معـاون صنـدوق کارآفرینـی امیـد در حاشـیه‬ ‫افتتـاح طرح‌هـای برتـر صندوق کارآفرینی امید اسـتان‬ ‫اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬صنـدوق کارآفرینـی امیـد در‬ ‫کشـور حـدود ‪ 420‬شـعبه دارد و سـاالنه نزدیـک بـه‬ ‫‪ 1200‬میلیـارد تومـان تسـهیالت می‌دهـد و ‪ 85‬هـزار‬ ‫فرصـت شـغلی بـرای جامـع هدفـش کـه جوانـان و‬ ‫جوینـدگان کار هسـتند ایجـاد مـی کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬مهنـدس علـی اصحابـی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه سیاسـت‌های اخیـر دولـت کـه‬ ‫توجـه بـه جامعـه روسـتایی بـه و یـژه ایجـاد کسـب و‬ ‫کارهـای توسـعه روسـتایی اسـت منابـع خوبـی از محل‬ ‫اعتبـارات یـک و نیـم میلیـارد دالر از صنـدوق توسـعه‬ ‫ملـی بـرای حمایـت از واحدهـای تولیـدی در مناطـق‬ ‫روسـتایی اختصـاص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫معـاون سـاماندهی و توانمندسـازی صنـدوق‬ ‫کارآفرینـی امیـد کشـور در ادامـه تصر یـح کـرد‪ :‬تعـداد‬ ‫‪ 2756‬طرح در حوزه روسـتایی قرار اسـت بهره برداری‬ ‫شـود کـه فرصـت شـغلی خوبـی را در مناطـق مختلـف‬ ‫کشـور ایجـاد مـی نمایـد‪.‬‬ ‫اصحابـی بـا بیـان اینکـه صنـدوق کارآفرینـی امید‬ ‫بـه متقاضیـان کسـب و کار تسـهیالت ارزان قیمـت ‪4‬‬ ‫در صـد اعطـا مـی کنـد گفـت‪ :‬ایجـاد صنـدوق هـای‬ ‫اعتبـاری خـرد زنـان روسـتایی از برنامـه هـای بسـیار‬ ‫مثبـت صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـت کـه ضمـن‬ ‫تقو یـت روحیـه مشـارکت مردمـی موجـب رونق بخشـی‬ ‫تولیـد در جامعـه روسـتایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون سـاماندهی و توانمندسـازی صنـدوق‬ ‫کارآفرینـی امیـد کشـور گفت‪ :‬خوشـبختانه ایجـاد و راه‬ ‫انـدازی ‪ ۶۰۰‬صنـدوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی‬ ‫در سـال هـای ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬بـا هـدف تامیـن مالـی جهـت‬ ‫حمایـت از کسـب و کارهـای کوچـک زنـان روسـتایی‬ ‫طراحـی و در سـطح کشـور بـه مرحله اجـرا در آمد و این‬ ‫سیاسـت در سـال ‪ 97‬نیـز بـا قـوت دنبـال مـی شـود‪.‬‬ ‫وی همچنین ایجاد خودباوری در زنان روسـتایی‪،‬‬ ‫تقو یـت اقتصـاد خانـواده هـای روسـتایی و ایجـاد‬ ‫فرهنـگ کار‪ ،‬تعـاون و توسـعه کارآفرینـی را از جملـه‬ ‫مزایـای ایـن طـرح برشـمرد و افـزود‪ :‬هر چه قدر مشـارکت‬ ‫مـردم در اقتصـاد محلـی تقو یـت شـود در رشـد اقتصـاد‬ ‫خانـواده هـای روسـتایی بسـیار موثـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اصحاب ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬امس ــال ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه ‪ ۹۰۰‬صن ــدوق اعتب ــاری خ ــرد‬ ‫زن ــان روس ــتایی در ‪ ۹۰۰‬روس ــتای کش ــور راه ان ــدازی م ــی‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور‪:‬‬ ‫مشکل جذب وحفظ نیرو در پزشکی قانونی داریم ‬ ‫قائ ــم مق ــام س ــازمان پزش ــکی قانون ــی کش ــور ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه مش ــکل ج ــذب وحف ــظ نی ــرو در پزش ــکی‬ ‫قانون ــی دار ی ــم‪ ،‬گف ــت‪ :‬بای ــد ب ــا تخصی ــص اعتب ــارات‬ ‫الزم ای ــن پرس ــنل را حف ــظ ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬عبدال ــرزاق برزگ ــر چهارش ــنبه‬ ‫گذش ــته در مراس ــم تودی ــع و معارف ــه مدی ــر کل پزش ــکی‬ ‫قانون ــی اس ــتان کرمانش ــاه‪ ،‬س ــازمان پزش ــکی قانون ــی‬ ‫را ی ــک اب ــزار کارشناس ــی ب ــرای دس ــتگاه قضای ــی‬ ‫دانس ــت و گف ــت‪ :‬وظیف ــه م ــا در مرحل ــه اول پاس ــخ ب ــه‬ ‫اس ــتعالمات قضای ــی‪ ،‬س ــپس پاس ــخ ب ــه اس ــتعالمات‬ ‫اداری و پاس ــخ ب ــه ار ب ــاب رج ــوع مردم ــی اس ــت و در‬ ‫ای ــن زمین ــه ت ــاش ه ــای بس ــیاری ص ــورت گرفت ــه‬ ‫هرچن ــد ک ــه اعتق ــاد دار ی ــم هن ــوز ب ــه آن چ ــه ک ــه ای ــده‬ ‫آل اس ــت نرس ــیده ای ــم ام ــا در ح ــال ت ــاش و ارتق ــاء‬ ‫صالح ــی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬فرهن ــگ مه ــارت آم ــوزی در کش ــور بای ــد تقوی ــت ش ــود‪،‬‬ ‫ه ــر ف ــردی در ط ــول تحصی ــل ی ــک ی ــا چن ــد مه ــارت را بای ــد ف ــرا گرفت ــه ت ــا ب ــا افزای ــش‬ ‫مهــارت هــای شــغلی زمینــه ایجــاد شــغل هــای مکمــل بــرای اشــخاص فراهــم شــود‪.‬‬ ‫صالحــی اضافــه کــرد‪ :‬امــروز نــوع نــگاه بیشــتر مــردم بــه پشــت میــز نشــینی اســت‬ ‫و ب ــی ش ــک دول ــت نم ــی توان ــد زمین ــه ایج ــاد فرص ــت ه ــای ش ــغلی دولت ــی را ب ــرای‬ ‫هم ــه ف ــارغ التحصی ــان بی ــکار کش ــور فراه ــم کن ــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن بـــه آســـیب هـــای اجتماعـــی موجـــود در جامعـــه اشـــاره ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬بای ــد فرص ــت ه ــای تخلی ــه ان ــرژی و هیج ــان ه ــای مثب ــت در جامع ــه ایج ــاد‬ ‫و ای ــن مس ــاله از طری ــق گرای ــش م ــردم ب ــه ورزش‪ ،‬پارکه ــا و فضاه ــای فرهنگ ــی تحق ــق‬ ‫خواه ــد یاف ــت‪.‬‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود ‪ :‬ب ــرای آنک ــه ی ــک رأی عادالن ــه توس ــط‬ ‫دس ــتگاه قضای ــی ص ــادر ش ــود م ــا نی ــز بای ــد کم ــک‬ ‫کنی ــم و در ای ــن خص ــوص بای ــد نظ ــرات م ــا کام ــا‬ ‫دقی ــق و صحی ــح باش ــد ل ــذا توق ــع م ــا بهب ــود کار اس ــت‬ ‫هرچن ــد ک ــه امکان ــات کم ــی دار ی ــم‪.‬‬ ‫قائ ــم مق ــام س ــازمان پزش ــکی قانون ــی کش ــور خاط ــر‬ ‫نش ــان ک ــرد‪ :‬بای ــد ش ــأن ار ب ــاب رج ــوع حف ــظ ش ــود و ا گ ــر‬ ‫س ــاختمانی ب ــرای پزش ــکی قانون ــی اح ــداث م ــی ش ــود‬ ‫ب ــرای حف ــظ ش ــأن م ــردم اس ــت چ ــرا ک ــه پرس ــنل م ــا کار‬ ‫ک ــردن در ش ــرایط س ــخت را نی ــز انج ــام داده ان ــد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در جم ــع پرس ــنل س ــازمان‬ ‫پزش ــکی قانون ــی ‪ ۶۰‬درص ــد تخص ــص الزم را دارن ــد‬ ‫و ‪ ۵۰‬درص ــد نی ــز پزش ــک هس ــتند و از آنج ــا ک ــه کار‬ ‫کــردن در ایــن ســازمان ســخت اســت مــا بــرای جــذب‬ ‫و حف ــظ نی ــرو مش ــکل دار ی ــم پ ــس بای ــد ب ــا تخصی ــص‬ ‫اعتبــارات الزم ایــن پرســنل را حفــظ کــرد و از ســازمان‬ ‫برنام ــه و بودج ــه انتظ ــار داری ــم م ــا را در ای ــن راه کم ــک‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن در ای ــن آیی ــن از زحم ــات دکت ــر کمال ــی‬ ‫قدردان ــی و دکت ــر خان ــی ب ــه عن ــوان مدی ــرکل جدی ــد‬ ‫پزش ــکی قانون ــی اس ــتان کرمانش ــاه منص ــوب ش ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز آمـــار ایـــران بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫دالی ــل انتخ ــاب ی ــک س ــاعت کار در هفت ــه‬ ‫بـــه عنـــوان مـــرز اشـــتغال و بیـــکاری گفـــت‪:‬‬ ‫‪ 75‬درصــد افــراد دارای اشــتغال ناقــص اصــا‬ ‫تمایل ــی ب ــه داش ــتن اش ــتغال کام ــل ندارن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬امی ــد عل ــی‬ ‫پارســـا‪ ،‬رئیـــس مرکـــز آمـــار ایـــران چهارشـــنبه‬ ‫گذشـــته در برنامـــه رادیـــو گفت‌وگوبابیـــان‬ ‫اینکـــه تعریـــف نـــرخ بیـــکاری طبـــق نظـــر‬ ‫سیاســـیون نبـــوده و نخواهـــد بـــود گفـــت‪:‬‬ ‫انتخـــاب یـــک ســـاعت کار بـــه عنـــوان مبنـــای اشـــتغال‪ ،‬یـــک اســـتاندارد‬ ‫بین‌الملل ــی اس ــت ک ــه برخ ــاف ش ــایعات ای ــن اس ــتاندارد در دول ــت س ــابق‬ ‫ب ــه دلی ــل نش ــان دادن کاه ــش ن ــرخ بی ــکاری تغییرنیافت ــه اس ــت و برنامه‌ر ی ــزی‬ ‫آن از اواخـــر دولـــت هشـــتم انجام‌شـــده تـــا بتوانیـــم هماننـــد ســـایر کش ــورها‬ ‫آماره ــای اس ــتانداردی داش ــته باش ــیم ک ــه بتوان ــد وضعی ــت تم ــام ش ــاغالن را‬ ‫نشـــان دهـــد‪.‬‬ ‫پارس ــا بابی ــان اینک ــه هی ــچ مس ــئول سیاس ــی نمی‌توان ــد آم ــار ن ــرخ بی ــکاری‬ ‫ً‬ ‫را دسـ ـت‌کاری کن ــد گف ــت‪ :‬فرض ــا اگ ــر درخواس ــتی نی ــز در ای ــن زمین ــه باش ــد‬ ‫کس ــی ب ــه ح ــرف آن در مرک ــز آم ــا گ ــوش نمی‌کن ــد‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه در س ــایت مرک ــز آم ــار به‌تفصی ــل در رابط ــه ب ــا انتخ ــاب‬ ‫ی ــک س ــاعت کار در هفت ــه ب ــه عن ــوان م ــرز اش ــتغال و بی ــکاری ش ــرح داده‌ش ــده‬ ‫اس ــت اف ــزود‪ :‬ب ــرای محاس ــبه حج ــم کار انجام‌ش ــده در کش ــور بای ــد حداق ــل‬ ‫س ــاعتی را ک ــه ف ــرد کار می‌کن ــد را محاس ــبه کنی ــم و کاری ب ــه اش ــتغال کام ــل‬ ‫و ناق ــص نداری ــم و بررس ــی اینک ــه آی ــا ب ــا ای ــن س ــاعت کار زندگ ــی ف ــرد تأمی ــن‬ ‫می‌ش ــود وظیف ــه مرک ــز آم ــار نیس ــت‪.‬‬ ‫پارس ــا ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در هفت ــه در کش ــورمان ی ــک میلی ــارد و ‪ 100‬ه ــزار‬ ‫نف ــر س ــاعت کار انج ــام می‌ش ــود ادام ــه داد‪ :‬تقس ــیم ای ــن ع ــدد ب ــر ‪ 44‬س ــاعت‬ ‫کار پیش‌بینی‌ش ــده در قان ــون کار نش ــان می‌ده ــد ک ــه ح ــدود ‪ 24‬میلی ــون نف ــر‬ ‫به‌ط ــور متوس ــط ‪ 44‬س ــاعت در هفت ــه کار می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه بابیـــان اینکـــه از جمعیـــت در ســـن کار کشـــور حـــدود ‪40‬‬ ‫ً‬ ‫میلی ــون نف ــر آن‌ه ــا‪ ،‬همانن ــد زن ــان خانـ ـه‌دار و ی ــا دانش‌آم ــوزان‪ ،‬اص ــا دنب ــال‬ ‫فعالی ــت اقتص ــادی نیس ــتند اف ــزود‪ :‬در مقاب ــل ‪ 27‬میلی ــون نف ــر جوی ــای کارن ــد‬ ‫ک ــه در می ــان آن‌ه ــا بال ــغ ب ــر ‪ 3‬میلی ــون نف ــر بیکارن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز آم ــار ب ــا بی ــان اینک ــه کس ــانی ک ــه در هفت ــه بی ــن ی ــک ت ــا ‪44‬‬ ‫ســـاعت کار می‌کننـــد دارای اشـــتغال ناقـــص هســـتند گفـــت‪ :‬امـــا بای ــد‬ ‫ً‬ ‫توج ــه ش ــود ک ــه ‪ 75‬درص ــد ای ــن اف ــراد اص ــا ب ــه دنب ــال کار بیش ــتر نیس ــتند و‬ ‫اص ــا تمایل ــی ب ــه داش ــتن اش ــتغال کام ــل ندارن ــد؛ در مقاب ــل ‪ 25‬درص ــد ک ــه‬ ‫جمعیتشـــان ‪ 2/4‬میلیـــون نفـــر می‌شـــود تمایـــل بـــه کار بیشـــتر دارنـــد‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــؤال ک ــه چ ــرا م ــردم ب ــه آماره ــای ن ــرخ بی ــکاری‬ ‫اعتم ــادی ندارن ــد؟ گف ــت‪ :‬قس ــمتی ب ــه کــم‌کاری م ــا در مرک ــز آم ــار برمی‌گ ــردد‬ ‫ک ــه نتوانس ــتیم م ــوارد را ب ــرای م ــردم تبیی ــن کنی ــم‪ ،‬قس ــمتی نی ــز ب ــه کـ ـم‌کاری‬ ‫مـــردم برمی‌گـــردد کـــه همـــت الزم را نداشـــتند‪.‬‬ ‫پارســا در ایــن برنامــه در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار بــازارکار درزمینـ ٔـه اینکــه‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتخراج برخ ــی از آماره ــا همچ ــون ن ــرخ بی ــکاری از طر ی ــق ش ــیوه‬ ‫نمونه‌گی ــری ب ــه چ ــه می ــزان می‌ت ــوان ب ــه نتای ــج آن‌ه ــا اطمین ــان ک ــرد و آی ــا ای ــن‬ ‫نتایــج روایــی و پایایــی الزم رادارنــد؟ گفــت‪ :‬کار نمون ـه‌ای همیشــه بــا احتمــال‬ ‫س ــروکار دارد ک ــه به‌ط ــور مث ــال خط ــای نس ــبی اندازه‌گی ــری ط ــرح آم ــار نی ــروی‬ ‫کار درســـال ‪ 2‬درصـــد و در فصـــل ‪ 4‬درصـــد اســـت‪ .‬همچنیـــن در اســـتان‌ها‬ ‫چ ــون حج ــم نمون ــه کوچک‌ت ــر اس ــت ای ــن خط ــا بیش ــتر اس ــت‪ ،‬ام ــا به‌طورکل ــی‬ ‫ای ــن آماره ــا از طری ــق اص ــول علم ــی تهی ــه می‌ش ــوند و اطمین ــان باالی ــی دارن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز آم ــار ای ــران در پای ــان ای ــن گفت‌وگ ــو از خداحافظ ــی ب ــا ن ــرخ‬ ‫تــورم تک‌رقمــی تــا پایــان ســال ســخن گفــت‪ ،‬امــا در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار‬ ‫م ــا می ــزان ن ــرخ بی ــکاری را ت ــا پای ــان س ــال پیش‌بین ــی نک ــرد‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫راه حلی برای افزایش‬ ‫دستمزد کارگران وجود ندارد‬ ‫مدی ــر کل رواب ــط کار وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا بی ــان ای ــن‬ ‫کــه حقوقــی کــه بــرای کارگــران مشــخص کــرده ایــم فقــط پاســخگوی یــک ســوم‬ ‫س ــبد معیش ــتی آنهاس ــت در عی ــن ح ــال گف ــت‪ :‬اکن ــون راه حل ــی ب ــرای افزای ــش‬ ‫دس ــتمزد کارگ ــران وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزار ی تســـنیم‪ ،‬اســـماعیل ظر یفـــی آزاد مدیـــر کل‬ ‫رواب ــط کار وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در برنام ــه گفت‌وگ ــوی و ی ــژه‬ ‫خب ــری گفت‪:‬کس ــی منک ــر کاه ــش ق ــدرت خری ــد کارگ ــران نیس ــت و بخ ــش‬ ‫قاب ــل توجه ــی از ای ــن ق ــدرت از دس ــت رفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬برای تامین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن‬ ‫توافق شده بود به حدود سه میلیون و ‪ 300‬هزار تومان حقوق نیاز است در‬ ‫حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و ‪ 670‬هزار تومان در نظر گرفته شد ‪.‬‬ ‫مدیــر کل روابــط کار وزارت تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود ‪ :‬دولــت اراده‬ ‫تامیــن کاالهــای اساســی مــردم را دارد و کارگــران نیــز بخشــی از ایــن مــردم هســتند‬ ‫امــا در قالــب ســتاد بــن مــی توانــد حمایــت هــای بیشــتری از کارگــران کــرد ‪.‬‬ ‫وی گف ــت ‪ :‬مطالب ــات کارگ ــران ب ــه ح ــق اس ــت و حقوق ــی ک ــه ب ــرای آنه ــا‬ ‫مش ــخص ک ــرده ای ــم فق ــط پاس ــخگوی ی ــک س ــوم س ــبد معیش ــتی آنهاس ــت ‪.‬‬ ‫ظریف ــی آزاد اف ــزود ‪ :‬مهمتری ــن راه ــکار عمل ــی تامی ــن کااله ــای اساس ــی‬ ‫بــرای کارگــران اســت امــا در زمینــه افزایــش حقــوق‪ ،‬کارفرمایانــی کــه از افزایــش‬ ‫ن ــرخ ارز منتف ــع ش ــده ان ــد دس ــتمزد کارگ ــران را افزای ــش دهن ــد ‪.‬‬ ‫مدیــر کل روابــط کار وزارت تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت ‪ :‬بخــش هــای‬ ‫منتف ــع ش ــده و متض ــرر ش ــده بای ــد مش ــخص ش ــوند و س ــپس ب ــا دول ــت ب ــرای‬ ‫چگونگ ــی افزای ــش دس ــتمزد کارگ ــران مذاک ــره ش ــود‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬اکنون واحدهای تولیدی با مشکالت زیادی در تولید روبرو هستند و‬ ‫نباید به مشکل آنها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد ‪.‬‬ ‫ظریفـــی آزاد گفـــت ‪ :‬اکنـــون راه حلـــی بـــرای افزایـــش دســـتمزد کارگ ــران‬ ‫وجـــود نـــدارد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫توسط رئیس اسکودا مشخص شد‬ ‫زمان انتشار آ گهی ثبت نام‬ ‫آزمون وکالت ‪97‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی‪:‬‬ ‫ثبت نام آزمون مترجمان رسمی آغاز شد‬ ‫مدیــرکل اســناد و امــور مترجمــان رســمی معاونــت حقوقــی قــوه قضاییــه اعــام‬ ‫کــرد کــه ثبــت نــام متقاضیــان شــرکت در آزمــون مترجمــان رســمی‪ ،‬آغــاز شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬احم ــد اس ــدیان ضم ــن اع ــام برگ ــزاری آزم ــون مترجم ــان‬ ‫رس ــمی در آبان‌م ــاه س ــال ج ــاری اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن آزم ــون توس ــط س ــازمان‬ ‫س ــنجش آم ــوزش کش ــور و در دو مرحل ــه ب ــه ص ــورت کتب ــی و ش ــفاهی برگ ــزار‬ ‫می‌ش ــود‪ .‬اف ــرادی ک ــه موف ــق ب ــه کس ــب حداق ــل امتی ــاز ‪ ۵۰‬درص ــد نم ــره آزم ــون‬ ‫کتب ــی ش ــوند‪ ،‬ب ــرای مصاحب ــه دع ــوت خواهن ــد ش ــد و پ ــس از ط ــی مراح ــل‬ ‫اداری پروان ــه دریاف ــت خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص نیازس ــنجی برگ ــزاری آزم ــون مترجم ــان رس ــمی گف ــت‪:‬‬ ‫ج ــذب مترج ــم رس ــمی متناس ــب ب ــا نی ــاز اس ــتان‌ها ب ــه مترج ــم و اطالعات ــی ک ــه‬ ‫اداره کل اســناد و امــور مترجمــان طــی بررس ـی‌های آمــاری کســب کــرده اســت‪،‬‬ ‫انج ــام‌ می‌ش ــود و در ای ــن می ــان اولو ی ــت م ــا ب ــا ش ــهرهای فاق ــد مترج ــم رس ــمی و‬ ‫رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکالی دادگستری ایران(اسکودا) از افزایش ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت خبر داد و گفت‪ :‬احتمال اضافه شدن مدت زمان پاسخگویی به‬ ‫سواالت آزمون امسال وجود دارد‪.‬‬ ‫مرتضی شهباز ی‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا‪ ،‬در رابطه با آزمون وکالت سال ‪ ۹۷‬با بیان اینکه‬ ‫آ گهی ثبت نام در اواخر شهریور منتشر می‌شود و ثبت نام دهه اول مهرماه است؛ با اشاره به‬ ‫سهمیه‌بندی‌ها گفت‪ :‬نسبت سهمیه آزاد و ایثارگران را قانون تعیین می‌کند و برای تعیین‬ ‫سهمیه ایثارگران طبق قانونی که مصوب مجلس است‪ ،‬یعنی بند چ ماده ‪ ۸۸‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه عمل می‌شود و شرایط مانند سال گذشته است‪ .‬لیکن برای رفع هرگونه ابهام‪،‬‬ ‫امسال تعداد سهمیه آزاد و ایثارگران به تفکیک اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکالی دادگستری ایران تشریح کرد‪ :‬کانون‌های وکال با‬ ‫وجود مشکالت و تنگناهای مالی زیاد‪ ،‬برای جذب و تربیت وکیل در دوره دوساله کارآموزی‬ ‫نا گزیرند از محل حق عضویت وکال‪ ،‬هزینه زیادی انجام دهند و برای این کار ریالی از منابع‬ ‫عمومی دریافت نمی‌کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬امسال علیرغم مشکالت زیاد و کمبود امکانات و با‬ ‫وجود مشکل تعداد زیادی از وکالی موجود در جذب پرونده و تامین معیشت‪ ،‬کانون‌های وکال‬ ‫برای ایجاد امید و انگیزه در جوانان در سقف امکانات موجود تالش کردند تا تعداد بیشتری‬ ‫از افراد در آزمون بعنوان کارآموز وکالت پذیرفته شوند و لذا بیش از ‪ ۲۰‬درصد نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش ظرفیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫این وکیل دادگستری با اشاره به آزمون و شرایط آن بیان کرد‪ :‬در مواد و منابع آزمونی تغییری‬ ‫ایجاد نشده است ولی احتمال اضافه شدن مدت زمان پاسخگویی به سواالت آزمون وجود‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به درخواست‌هایی که وجود داشت و برای اینکه داوطلبان با آرامش خاطر‬ ‫بیشتری به سواالت پاسخ دهند‪ ،‬سعی می‌کنیم مدت زمان آزمون را افزایش دهیم و احتماال‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه به مدت زمان ‪ ۱۲۰‬دقیقه قبلی افزوده می‌شود تا داوطلبان فرصت داشته باشند با‬ ‫تفکر و دقت بیشتری به سواالت پاسخ دهند‪.‬‬ ‫رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود‪ :‬تا کید اتحادیه این است‬ ‫که سواالت بر اساس اصول کلی و مسلمات حقوق‪ ،‬قانون و آرای وحدت رویه طراحی شود و‬ ‫سواالت اختالفی نباشد‪ .‬حتی تا کید ما بر این است که از نظریات مشورتی هم استفاده نشود‬ ‫زیرا این نظریات زمانی صادر می‌شود که اختالف نظری وجود دارد‪.‬‬ ‫شهباز ی‌نیا تصریح کرد‪ :‬به داوطلبان توصیه می‌کنیم هنگام پاسخگویی به مفهوم‬ ‫سواالت و گزینه‌ها دقت بیشتری کنند و توجه داشته باشند که سواالت فقط از قوانین اصلی‬ ‫طرح نمی‌شود و ممکن است از قوانین خاص و از اصول کلی و مسلمات حقوق هم سوال‬ ‫طرح شود‪.‬‬ ‫نی ــز زبان‌های ــی اس ــت ک ــه تع ــداد مترجم ــان آن ک ــم اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــدیان اف ــزود‪ :‬ای ــن آزم ــون در ‪ ۱۴‬رش ــته زبان‌ه ــای اردو‪ ،‬اس ــپانیایی‪،‬‬ ‫آلمانــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬ترکــی آذری‪ ،‬ترکــی اســتانبولی‪ ،‬چینــی‪ ،‬روســی‪،‬‬ ‫ژاپن ــی‪ ،‬عر ب ــی‪ ،‬فرانس ــه‪ ،‬ک ــردی و ک ــره‌ای برگ ــزاری می‌ش ــود و در نهای ــت تع ــداد‬ ‫نه ــای یادش ــده ج ــذب خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۷‬مترج ــم رس ــمی در رش ــته زبا ‌‬ ‫مدیــرکل اســناد و امــور مترجمــان رســمی معاونــت حقوقــی قــوه قضاییــه در پایــان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬آزمــون جــذب مترجمــان رســمی در بیســت و پنجــم آبا ‌‬ ‫نمــاه ســال‬ ‫ج ــاری برگ ــزار م ‌‬ ‫یش ــود و متقاضی ــان می‌توانن ــد ب ــرای ثب ــت ن ــام در ای ــن آزم ــون ب ــه‬ ‫پای ــگاه اینترنت ــی ‪ www.ekfam.ir‬و ی ــا ‪ www.sanam.ekfam.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه زم ــان ش ــروع ثب ــت ن ــام از روز س ــه ش ــنبه م ــورخ‬ ‫‪ 1397/6/20‬لغای ــت روز س ــه ش ــنبه م ــورخ ‪ 1397/7/3‬م ــی باش ــد و آزم ــون‪:‬‬ ‫پنجش ــنبه ‪ 1397/08/25‬برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد‬ ‫جذب هزار نخبه علمی در دانشگاه آزاد‬ ‫سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬فراخــوان جــذب بــرای هــزار نخبــه‬ ‫علمــی در دو هفتــه آینــده در ســامانه هــای‬ ‫دانشــگاه منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دانشــگاه آزاد اســامی‪،‬‬ ‫محمدمهــدی طهرانچــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال تحصیلــی ‪ ۹۷-۹۸‬هــزار نخبــه‬ ‫علمیجوانبرایعضویتدر هیاتعلمی‬ ‫ایــن دانشــگاه جــذب مــی شــوند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها منتشر شد‬ ‫حجت‌االسالم رضوان‌طلب ‪:‬‬ ‫ریی ــس مرک ــز ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی وزارت عل ــوم اع ــام ک ــرد‪:‬‬ ‫فراخ ــوان ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه‌ها از ‪ ۲۱‬ش ــهریور آغ ــاز ش ــده‬ ‫و ب ــه م ــدت ی ــک م ــاه ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫حجت‌االس ــام رضوان‌طل ــب در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا ضم ــن اع ــام ای ــن‬ ‫مطل ــب‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬امس ــال فراخ ــوان ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی در‬ ‫دانش ــگاه‌ها در دو مرحل ــه ش ــهریور م ــاه و بهم ــن برگ ــزار می‌ش ــود ک ــه فراخ ــوان‬ ‫بهم ــن ‪ ۹۶‬م ــاه ب ــه پای ــان رس ــید و در ط ــی آن ‪ ۸۰۰‬نف ــر ب ــه عن ــوان هی ــات علم ــی‬ ‫ج ــذب دانش ــگاه‌های کش ــور م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬مقدم ــات فراخ ــوان ج ــذب اعض ــای هی ــات‬ ‫علم ــی ش ــهریور م ــاه امس ــال نی ــز فراه ــم ش ــد و دانش ــگاه‌ها نیازه ــای خ ــود را‬ ‫ب ــه وزارت عل ــوم اع ــام کردن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس مرک ــز ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی وزارت عل ــوم همچنی ــن ب ــه‬ ‫جزئی ــات فراخ ــوان ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه‌ها اش ــاره ک ــرد و‬ ‫■■■‬ ‫رئیس کمیته امداد خبر داد‬ ‫افزایش تسهیالت اشتغال‌زایی روستایی‬ ‫به ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫رئیس کمیته امداد از توزیع سبد غذایی بین مددجویان تا پایان شهریور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫سقف تسهیالت اشتغال‌زایی مددجویان روستایی کمیته امداد از ‪ ۲۰‬میلیون به ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬سید پرویز فتاح‪ ،‬رئیس کمیته امداد از افزایش صد درصدی‬ ‫اعتبار تسهیالت اشتغال‌زایی مددجویان روستایی خبر داد و گفت‪ :‬سقف تسهیالت اشتغال‌زایی‬ ‫مددجویان روستایی کمیته امداد از ‪ ۲۰‬میلیون تومان به ‪ ۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گف ــت‪ :‬هم ــه دانش ــگاه‌های دولت ــی و غیردولت ــی (ب ــه ج ــز دانش ــگاه آزاد اس ــامی‬ ‫ک ــه فراخ ــوان مس ــتقل دارد)‪ ،‬می‌توانن ــد در فراخ ــوان ج ــذب هی ــات علم ــی‬ ‫حض ــور داش ــته باش ــند و ب ــر اس ــاس بررسـ ـی‌های انج ــام ش ــده ح ــدودا هش ــت‬ ‫ت ــا ‪ ۱۰‬براب ــر ام ــکان وزارت عل ــوم ب ــرای ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی (از نظ ــر‬ ‫بودج ــه‪ ،‬امکان ــات و س ــهمیه اس ــتخدامی) از س ــوی دانش ــگاه‌ها اع ــام نی ــاز‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر رضوان‌طل ــب همچنی ــن در خص ــوص ظرفی ــت پذی ــرش اعض ــای‬ ‫هی ــات علم ــی در فراخ ــوان ای ــن دوره‪ ،‬گف ــت‪ :‬تقریب ــا در ه ــر فراخ ــوان ج ــذب‬ ‫اعضــای هیــات علمــی تعــداد ‪ ۸۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰۰‬نفــر از ‪ ۱۰‬ســال پیــش در دانشــگاه‌ها‬ ‫پذی ــرش ص ــورت می‌گرف ــت‪ .‬پیش‌بین ــی م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ا گ ــر قول‌ه ــای‬ ‫دول ــت در خص ــوص س ــهمیه اس ــتخدام نی ــرو در وزارت عل ــوم محق ــق ش ــود‪ ،‬در‬ ‫ای ــن فراخ ــوان نی ــز ‪ ۸۰۰‬نف ــر ج ــذب دانش ــگاه‌ها ش ــوند‪.‬‬ ‫ریی ــس مرک ــز ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی وزارت عل ــوم از اختص ــاص‬ ‫شرکت فناوران اطالعات خبره جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫سابقه‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مستند ساز‬ ‫حداقل ‪۲‬‬ ‫سال‬ ‫مهندسی کامپیوتر نرم افزار ‪،‬‬ ‫ریاضی کاربرد در کامپیوتر‬ ‫آشنایی با اصول برنامه نویس و دیتا بیس‬ ‫دارای توانایی تحلیل‬ ‫دارای توانایی نگارش و تعامل موثر‬ ‫طراح وب‬ ‫حداقل ‪۲‬‬ ‫سال‬ ‫مهندسی کامپیوتر نرم افزار ‪،‬‬ ‫ریاضی کاربرد در کامپیوتر‬ ‫آشنا به طراحی وب‬ ‫تسلط به ابزارهای گرافیکی از قبیل فتوشاپ‬ ‫آشنا به تکنولوژی های برنامه نویس سمت وب از قبیل ‪:‬‬ ‫‪JQUERY , html , CSS‬‬ ‫مهندس‬ ‫داده‬ ‫(‪)BI‬‬ ‫حداقل ‪۳‬‬ ‫سال‬ ‫مهندسی کامپیوتر نرم افزار ‪،‬‬ ‫ریاضی کاربرد در کامپیوتر‬ ‫مسلط به طراحی بانک های اطالعاتی‬ ‫مسلط به طراحی انباره های داده‬ ‫تسلط به زبان ‪TSQL‬‬ ‫توانایی بهینه سازی ‪ Query‬در ‪SQL Server‬‬ ‫آشنایی با ‪ SSIS‬و توانایی پیاده سازی ‪ETL‬‬ ‫آشنایی با ‪ SSAS‬و توانایی طراحی دیتا بیس های ‪multi dimentional‬‬ ‫آشنایی با زبان ‪.NET‬‬ ‫تحلیل گر‬ ‫داده‬ ‫(‪)BI‬‬ ‫حداقل ‪۳‬‬ ‫سال‬ ‫مهندسی کامپیوتر نرم افزار ‪،‬‬ ‫ریاضی کاربرد در کامپیوتر‬ ‫تسلط به یکی از ابزارهای تحلیل داده از قبیل ‪R , matlab , sas , spss ,‬‬ ‫‪phyton , java core‬‬ ‫توانایی تحلیل آماری داده ها‬ ‫تسلط به روش‌های مصورسازی آماری‬ ‫تسلط به الگوریتم های پیشگویانه‬ ‫تسلط به الگوریتم های توصیفی‬ ‫تحلیل گر‬ ‫کسب و کار‬ ‫حداقل ‪۵‬‬ ‫سال‬ ‫مهندسی کامپیوتر نرم افزار ‪،‬‬ ‫ریاضی کاربرد در کامپیوتر‬ ‫تسلط به مدل سازی سیستم های اطالعاتی‬ ‫تسلط به طراحی انبار داده‬ ‫توانایی استخراج شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کار‬ ‫تسلط به طراحی تکنیک های فرایند و ارزیابی کسب و کار‬ ‫توانایی تصویر سازی آمارها و شاخص های عملکرد کسب و کار با‬ ‫استفاده از دیا گرام ها و چارت های ابزارهای دشبورد‬ ‫توانایی برگزاری و مدیریت جلسات تحلیل با ذینفعان کسب و کار‬ ‫شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جنسیت‬ ‫فقط در شهر تهران به جزء حومه‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ :‬لیسانس مدیریت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫مهندسی الکترونیک و برق‪ ،‬مهندسی صنایع و علوم ارتباطات‬ ‫متولدین‪ 1370/۰۱/01‬به بعد‬ ‫دارای پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫آقا‬ ‫س ــهمیه بیش ــتر ب ــه دانش ــگاه‌های ب ــزرگ ب ــرای ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی‬ ‫خبـــر داد و تصریـــح کـــرد‪ :‬دانشـــگاه‌های نوپـــا و مناطـــق محـــروم نیـــز اولو ی ــت‬ ‫بیش ــتری ب ــرای اس ــتخدام نی ــرو خواهن ــد داش ــت‪ .‬ب ــه ط ــور کل ــی در س ــال ‪، ۹۷‬‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬نف ــر ب ــه عن ــوان هی ــات علم ــی ج ــذب دانش ــگاه‌ها خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫موسسه کارآفرینان آوا سالمت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی شوشتر در ‪ 12‬رشته‬ ‫شغلی نسبت به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام می نماید‪.‬‬ ‫*مهلت ثبت نام از تاریخ ‪ 1397/06/20‬لغایت ‪ 1397/06/30‬می باشد*‬ ‫رشته های شغلی شامل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس مامایی‬ ‫‪ -2‬کارشناس آزمایشگاه‬ ‫‪ -3‬کارشناس رادیولوژی‬ ‫‪ -4‬کارشناس پرستاری‬ ‫‪ -5‬کارشناس فناوری اطالعات سالمت‬ ‫‪ -6‬کارشناس حسابداری‬ ‫‪ -7‬کارشناس امور اداری‬ ‫‪ -8‬کارشناس ارشد مهندسی تاسیسات‬ ‫‪ -9‬کارشناس ارشد حقوق‬ ‫‪ -10‬کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر‬ ‫‪ -11‬کارشناس تجهیزات پزشکی‬ ‫‪ -12‬کارشناس مدارک پزشکی‬ ‫توجه‪ :‬ثبت نام در آزمون صرفاً بصورت الکترونیکي و منحصرا ً از طريق سامانه موسسه کارآفرینان آوا‬ ‫سالمت به نشانی ‪ www.avasalamat.org‬انجام مي‌شود‪ ،‬ثبت نام نهايي منوط به انجام‬ ‫کلیه مراحل و دريافت شماره پرونده و کد پیگیری از سیستم مي‌باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا عنوان شغلی در موضوع ایمیل قید گردد ‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪jobapply@iraneit.com :‬‬ ‫‪www.iraneit.com‬‬ ‫شرکت نوآوران ارتباطات دوران جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪NE۱‬‬ ‫کارشناس شبکه و امنیت‬ ‫‪NSE‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی شبکه‬ ‫شرایط احراز‬ ‫آشنایی با شبکه های مبتنی بر ‪ Cisco‬و مایکروسافت‪ ،‬طراحی شبکه ‪ ،‬مباحث امنیت در الیه های‬ ‫مختلف شبکه ‪ ،‬فایروال ها و مکانیزم های امنیتی‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫آشنا به شبکه های کامپیوتری ‪ ،‬مفاهیم ‪ CCNA‬و مانیتورینگ‪ ،‬حداقل ‪ ۱‬سال سابقه کاری‬ ‫مسلط به مفاهیم شبکه و ‪ ،TCP/IP‬مسلط به سیستم عامل لینوکس و آشنایی‬ ‫‪Ns‬‬ ‫کارشناس شبکه‬ ‫با سیستم عامل های دیگر‪ ،‬آشنا به تحلیل های امنیتی‪ ،‬آشنا به نحوه کار در محیطهای عملیاتی‬ ‫نظیر ‪ ،NOC‬توانایی کار به صورت شیفتینگ‪ ،‬دارای قابلیت خودآموزی (‪ )Self Study‬و کار در‬ ‫شرایط سخت‪ ،‬دارای مدارک ‪( CEH , Security plus‬مدارک بین المللی اولویت دارند)‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫آشنایی با تست نفوذ ‪ Mobile Application‬اندروید و ابزارهای تست نفوذ و ارزیابی آسیب پذیری‬ ‫‪PT۱‬‬ ‫کارشناس تست نفوذ‬ ‫‪F۱‬‬ ‫آدرس ایمیل‪hr@sys-yaas.com :‬‬ ‫آشنایی با متد و ابزار تست نفوذ ‪ ،IOS‬آشنایی با متد و ابزار تست نفوذ ‪،Windows Mobile‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sys-yaas.com‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای بازگشــت ‪ ۱۰۰‬نفــر از‬ ‫نخبــگان کــه در ‪ ۱۰۰‬دانشــگاه برتــر جهــان درحــال تحصیــل‬ ‫هســتند تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن افــراد‬ ‫نیــز از امســال در ایــن دانشــگاه آغــاز بــکار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه آزاد بــا بیــان اینکــه رشــته هــای‬ ‫مــورد نیــاز‪ ،‬احصــا شــده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬امســال بــرای‬ ‫واحدهــا‪ ،‬هیــات علمــی جــذب نخواهیــم کــرد بلکــه‬ ‫جــذب بــرای اســتان هــا و دانشــگاههای اســتانی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــرای ایــن افــراد دوره آموزشــی یــک ماهه در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت تــا بــا فنــون آمــوزش‪ ،‬پژوهــش و اداره کالس آشــنا‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫طهرانچــی افــزود‪ :‬در اســتان تهــران از گذشــته ســه واحــد‬ ‫اســتانی داشــتیم کــه ســاختمان هــای مجــزا داشــتند‬ ‫و ایــن موضــوع مشــکالتی را ایجــاد مــی کــرد و بــا توجــه‬ ‫بــه امکاناتــی کــه فراهــم شــد‪ ،‬مجموعــا ‪ ۱۸‬دانشــکده از‬ ‫ســطح شــهر جمــع آوری و در واحدهــا مســتقر شــدند و‬ ‫ایــن موضــوع موجــب مــی شــود کــه امکانــات بیشــتری در‬ ‫اختیــار دانشــجویان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫آشنا به شبکه‌های کامپیوتری‪ ،‬مسلط به‪ word‬و ‪ ،excel‬حدا کثرسن ‪ ۳۰‬سال‪،‬‬ ‫(کامپیوتر ‪ /‬مدیریت )‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪hr@douran.com :‬‬ ‫‪WWW.DOURAN.COM‬‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون رئیس جمهور خبر داد‬ ‫ایجاد ‪ ۷۳۰۰‬فرصت شغلی‬ ‫از محل اشــتغال پایدار روستایی‬ ‫مع ــاون توس ــعه روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم ریاس ــت جمه ــوری گف ــت‪ :‬ت ــا ب ــه ام ــروز از‬ ‫محــل اشــتغال پایــدار روســتایی حــدود ‪ ۵۳‬هــزار ریــال تســهیات پرداخــت شــده و ‪ ۷‬هــزار‬ ‫و‪ ۳۰۰‬نف ــر فرص ــت ش ــغلی ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر‪ ،‬ســـیدابوالفضل رضـــوی در نشســـت آخریـــن وضعیـــت‬ ‫پرداخـــت تســـهیات اشـــتغال‌زایی در مناطـــق محـــروم و روســـتایی اســـتان‌های‬ ‫شـــمال‌غرب کشـــور اظهـــار داشـــت‪ :‬حـــدود ‪ ۳‬هـــزار میلیـــارد تومـــان تســـهیات از محـــل‬ ‫اش ــتغال پای ــدار روس ــتایی تا کن ــون پرداخ ــت و ح ــدود ‪ ۵‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان نی ــز ق ــرارداد در‬ ‫ای ــن زمین ــه منعق ــد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت تدبیــر و امیــد در خصــوص توســعه مناطــق محــروم و روســتایی کاری‬ ‫کــرد کارســتان کــه در هیــچ دولتــی در قبــل و بعــد از انقــاب اســامی انجــام نشــده بــود‪.‬‬ ‫رض ــوی ادام ــه داد‪ :‬در ای ــن دول ــت الیح ــه دوفوریت ــی ب ــرای اش ــتغال روس ــتائیان و عش ــایر‬ ‫بـــا موضـــوع برداشـــت معـــادل ریالـــی ‪ ۱.۵‬میلیـــارد دالر از صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــرای‬ ‫پرداخ ــت وام ت ــک رقم ــی ب ــه مجل ــس ارائ ــه و ای ــن مه ــم ب ــا اج ــازه رهب ــر معظ ــم انق ــاب‬ ‫اس ــامی محق ــق ش ــد‪.‬‬ ‫رض ــوی اظه ــار داش ــت‪ :‬در ای ــن راس ــتا ب ــرای روس ــتاها و مناط ــق عشایرنش ــین م ــرزی‬ ‫وام بـــا کارمـــزد چهـــار درصـــد و روســـتاهای غیرمـــرزی تســـهیات بـــا کارمـــزد ‪ ۶‬درصـــد‬ ‫پرداخـــت می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه پرداخ ــت تس ــهیات از مح ــل بان ــک س ــینا ب ــا کارم ــزد هش ــت درص ــد‬ ‫بـــرای اشـــتغال روســـتائیان‪ ،‬گفـــت‪ :‬همچنیـــن پرداخـــت تســـهیات از طریـــق بانـــک‬ ‫پارســـیان از دیگـــر اقدامـــات دولـــت تدبیـــر و امیـــد در ایـــن ارتبـــاط اســـت‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم ریاس ــت جمه ــوری اف ــزود‪ :‬تا کن ــون از مح ــل‬ ‫بانــک ســینا ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان پرداخــت و حــدود یک‌هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان قــرار داد‬ ‫منعقــد شــده‪ ،‬ولــی از محــل بانــک پارســیان پرداخــت زیــادی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ت ــا ب ــه ام ــروز از مح ــل اش ــتغال پای ــدار روس ــتایی ح ــدود ‪ ۵۳‬ه ــزار و از مح ــل‬ ‫بان ــک س ــینا نی ــز ‪ ۷‬ه ــزار و‪ ۳۰۰‬نف ــر فرص ــت ش ــغلی ایج ــاد ش ــده اس ــت‬ ‫نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگالن‪:‬‬ ‫استخدام در کارخانه بارز‬ ‫باید مــورد تحقیق و تفحص قرار گیرد‬ ‫نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگان در مجلس شورای اسامی گفت‪ :‬نحوه استخدام‬ ‫نیروی کاری حاضر در کارخانه الستیک بارز کردستان باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی محمد مرادی در حاشیه بازدید از کارخانه الستیک بارز کردستان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به نظر می رسد بیشتر نیروی استخدام شده در این کارخانه غیر بومی است و با‬ ‫توجه به اینکه این کارخانه متعلق به این استان است‪ ،‬باید نحوه استخدام و به کارگیری نیروی‬ ‫کاری مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ضمن نگرانی شدید از عدم جذب جوانان فارغ التحصیل دانشگاه و بیکار شهرستان‬ ‫های قروه و دهگان‪ ،‬افزود‪ :‬من به عنوان وکیل مردم دو شهرستان حامل خواسته و پیام‬ ‫آنان هستم که چرا کارخانه الستیک بارز در زمین دهگان احداث شده اما از نیروی بیکار‬ ‫شهرستان بکارگیری نمی کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگان در مجلس شورای اسامی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در هر ثانیه ‪ ۵۰‬لیتر آب زیر زمینی منطقه هدر می رود‪ ،‬ما از این مشکات چشم پوشی‬ ‫کرده ایم که حداقل از نیروی بومی منطقه استفاده شود اما اینگونه نیست‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه یادآور شد‪ :‬من از کارخانه الستیک بارز درخواست جذب بستگان خودم را‬ ‫ندارم بلکه درخواست من برای جذب افراد بیکار دو شهرستان قروه و دهگان است که مردم‬ ‫به شدت ناراضی هستند و اگر این وضعیت ادامه یابد به ضرر کارخانه است‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مردم از مسئوالن کارخانه الستیک بارز گله مند‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی که به مدیر کارخانه مشورت می دهند مشورت درستی نمی دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگان در مجلس شورای اسامی با اشاره به شرایط‬ ‫بسیار سخت جذب نیرو در این کاخانه افزود‪ :‬دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه آزاد در این‬ ‫کارخانه جذب نشده که این دلیل بر سخت بوده شرایط است و اگر خواهان کمک هستید باید‬ ‫حداقل در فاز دوم جذب نیرو از این دو شهرستان صورت گیرد‪.‬‬ ‫مرادی در پایان اظهار داشت‪ :‬من برای اتمام حجت آمده ام که اگر از نیروی بیکار دو‬ ‫شهرستان جذب نشود از طریق وزارتخانه دستور تحقیق و تفحص برای کارخانه در خصوص‬ ‫نحوه استخدام نیرو خواهم گرفت که چرا نیروی بومی بسیار کم جذب شده و اکثر نیروی‬ ‫شاغل کارخانه غیر بومی هستند‪.‬‬ ‫تاخیر ‪ ۵‬ماهه در پرداخت دســتمزد‬ ‫کارگران شهرداری «سی سخت»‬ ‫پرداخت حقوق حدود ‪ ۱۱۵‬کارگر شهرداری «سی سخت» در استان کهکیلویه و بویراحمد‬ ‫دست‌کم ‪ ۵‬ماه به تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫منابع کارگری در شهر سی سخت با اعام این خبر به ایلنا گفتند‪ :‬حدود ‪ ۱۱۵‬کارگر رسمی‪،‬‬ ‫قراردادی و پیمانی شهرداری سی سخت و سازمان‌های وابسته به آن به دلیل آنچه از سوی‬ ‫شهرداری «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود دست کم ‪۵‬ماه مزد معوقه طلبکارند‪.‬‬ ‫به گفته کارگران شهرداری سی سخت‪ ،‬آخرین حقوقی که آن‌ها دریافت کرده‌اند مربوط به‬ ‫دستمزد اسفند ماه سال ‪ ۹۶‬است که کارفرما آن را اخیرا به حساب کارگران پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫کارگران مورد نظر که به صورت رسمی و قراردادی مشغول کارند‪ ،‬با بیان اینکه مهم‌ترین‬ ‫عامل این وقفه پنج ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است‪ ،‬در ادامه گفتند‪ :‬مشکات‬ ‫شهرداری سی سخت از چندین سال پیش از زمانی آغاز شد که بسیاری از نهاد‌های مختلف‬ ‫دولتی وخصوصی از پرداخت به موقع عوارض شهرداری خوداری می‌کنند‪.‬‬ ‫طبق اظهارات کارگران شهرداری سی سخت‪ ،‬درصورتی‌که شهرداری بتواند با همکاری‬ ‫مسئوالن استانی و شهرستانی مطالبات معوقه خود را نهاد‌های مختلف دولتی وصول کند‪،‬‬ ‫توانایی پرداخت یک‌جای همه معوقات مالی کارگران را خواهد داشت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از ایــن کارگــران کــه دارای ســوابق ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۳‬ســاله در شــهرداری ســی ســخت هســتند‪،‬‬ ‫گفتــه می‌شــود کــه ســال‌ها بــه صــورت روزمــزدی در مجموعــه شــهرداری مشــغول کار بودنــد امــا‬ ‫طــی چنــد ســال اخیــر نــوع قــرارداد کاری آن‌هــا بــا شــهرداری تغییــر کــرده و بــه صــورت قــراردادی‬ ‫درآمــده اســت‪.‬‬ ‫معاون پارک علم و فناوری استان قم‪:‬‬ ‫‪ ۴۶‬درصد فار غ التحصیالن دانشــگاهی‬ ‫متقاضی ایجاد کســب و کار جدید هستند‬ ‫مع ــاون پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان ق ــم گف ــت‪ :‬بی ــش از ‪ ۴۶‬درص ــد از ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫دانش ــگاهی در ق ــم متقاض ــی راه‌ان ــدازی کس ــب و کاره ــای جدی ــد هس ــتند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا شوشــتری‌پور در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‬ ‫کــم کــم از فرهنــگ پشــت میــز نشــینی فاصلــه گرفته‌انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اینکــه دانشــگاهیان بــه دنبــال‬ ‫راه‌ان ــدازی کس ــب و کاره ــای جدی ــد و مبتن ــی ب ــر حوزه‌ه ــای فن ــاوری و خاقان ــه هس ــتند نش ــان‬ ‫قطــع امیــد از فرهنــگ کارمنــدی و پشــت میــز نشــینی اســت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه پ ــروژه مش ــاوره ش ــغلی و کارآفرین ــی ط ــی تفاهم‌نامـ ـه‌ای ب ــا دانش ــگاه‬ ‫جامــع علمــی کار بــردی اســتان قــم انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس در مرحلــه نخســت طــی‬ ‫ی ــک دوره ‪ ۶‬ماه ــه ب ــا تش ــکیل دفت ــر کلینی ــک مش ــاوره ش ــغلی و کارآفرین ــی در مح ــل دانش ــگاه‬ ‫جامــع علمــی کار بــردی توانســتیم بــا برخــورداری از مشــاوران صاحــب نظــر اســتان مشــاوره‌های‬ ‫ش ــغلی عموم ــی و تخصص ــی برگ ــزار کنی ــم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان‪:‬‬ ‫استاندار خوزستان‪:‬‬ ‫سهم خوزستان از استخدام نفت تنها ‪ ۴‬درصد است‬ ‫ا س ــتاندار خوز س ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫‪ ۶۷‬درص ــد تولی ــد نف ــت کش ــور در‬ ‫اس ــتان خوزس ــتان اس ــت و ای ــن‬ ‫باع ــث ش ــده عم ــده س ــرمایه‌گذاری‬ ‫نف ــت در خوزس ــتان باش ــد ام ــا س ــهم‬ ‫نف ــت در اش ــتغال خوزس ــتان کمت ــر از‬ ‫‪ ۴‬درص ــد اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم‬ ‫از اه ــواز‪ ،‬غامرض ــا ش ــریعتی در‬ ‫جلس ــه ش ــورای اش ــتغال ب ــا حض ــور‬ ‫سرپرس ــت وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫کاروزی امس ــال ش ــروع ش ــده و کار ب ــا‬ ‫س ــرعت بیش ــتری پیش ــرفت داش ــته‬ ‫ام ــا عقب‌ماندگ ــی در ح ــوزه کارورزی‬ ‫هم ــراه ب ــا س ــایر دس ــتگاه‌ها را بای ــد بت ــوان برط ــرف‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬ت ــاش ک ــرد در ای ــن زمین ــه‬ ‫مضاع ــف ش ــده و ب ــه دنب ــال نظ ــارت ج ــدی‬ ‫ب ــر ج ــذب اعتب ــار و هزینه‌ک ــرد آن در ه ــدف‬ ‫مش ــخص ش ــده اس ــت و بای ــد از مزیت‌های ــی ک ــه‬ ‫اس ــتان خوزس ــتان ب ــرای ص ــادرات ب ــه ع ــراق دارد‬ ‫اس ــتفاده ک ــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه این‌کــه اهــواز‪،‬‬ ‫ک ــرد ای ــن مس ــیر را ادام ــه داد و اش ــتغال‬ ‫موج ــود را حف ــظ ک ــرد‪.‬‬ ‫ش ــریعتی ب ــا ا ش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫ب ــرای مقابل ــه ب ــا مش ــکات و بح ــران‬ ‫ســتادی را تشــکیل داده‌ایــم و صنعــت‬ ‫و مع ــدن بنگاه‌ه ــا را رص ــد می‌کن ــد‪،‬‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬دو مس ــاله گ ــروه مل ــی و‬ ‫هف ــت تپ ــه‪ ،‬در ح ــال حاض ــر تاح ــدود‬ ‫ز ی ــادی بهب ــود پی ــدا کرده‌ان ــد‪.‬‬ ‫اس ــتاندار خوزس ــتان ب ــا بی ــان‬ ‫این‌ک ــه در مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬عملک ــرد‬ ‫ب ــد نب ــوده اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬انتظ ــار‬ ‫اس ــت در کمیته‌ه ــای مل ــی‪ ،‬پروژه‌ه ــا‬ ‫س ــریع‌تر م ــورد رس ــیدگی ق ــرار گیرن ــد؛‬ ‫پروژه‌ه ــای مل ــی بی ــن بان ــک و‬ ‫کمیته‌ه ــا جابه‌ج ــا نش ــوند و ب ــه تکمی ــل برس ــند و‬ ‫در چرخ ــه ق ــرار گیرن ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ 67 :‬درص ــد تولی ــد نف ــت کش ــور‬ ‫در خوزس ــتان اس ــت و ای ــن باع ــث ش ــده عم ــده‬ ‫س ــرمایه‌گذاری نف ــت در خوزس ــتان باش ــد ام ــا‬ ‫س ــهم نف ــت در اش ــتغال خوزس ــتان کمت ــر از ‪4‬‬ ‫درص ــد اس ــت در مرحل ــه اس ــتخراج‪ ،‬اس ــتخدام‬ ‫ب ــاال اس ــت ام ــا در مرحل ــه بهره‌ب ــرداری ک ــم‬ ‫می‌ش ــود و تاکی ــد م ــا ب ــر اش ــتغال پای ــدار اس ــت‪.‬‬ ‫آب ــادان و خرمش ــهر از وضعی ــت مناسـ ـب‌تری در‬ ‫ای ــن زمین ــه برخ ــوردار هس ــتند و ت ــاش م ــا ایج ــاد‬ ‫تــوازن منطقــه اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬میــزان بیــکاری‬ ‫در ش ــهرهای مختل ــف متف ــاوت اس ــت و بعض ــا‬ ‫دو براب ــر ش ــهر دیگ ــر اس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در س ــال ‪ 90‬ح ــدود‬ ‫‪ 25.7‬دهــم درصــد میــزان بیــکاری بــود و در ســال‬ ‫‪ ،95‬بی ــکاری ب ــه ‪ 14‬و س ــه ده ــم رس ــیده و ب ــا ن ــرخ‬ ‫مش ــارکت ‪ 40.8‬ده ــم درص ــد اس ــت ک ــه بیانگ ــر‬ ‫هدفگــذاری صحیــح دولــت اســت و بایــد تــاش‬ ‫افشانی‪:‬‬ ‫شهرداری متولی امر اشتغال نیست‬ ‫شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه شــهرداری متولــی‬ ‫امــر اشــتغال نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر آســیب اجتماعــی‬ ‫کــه بــه خاطــر اشــتغال رخ دهــد‪ ،‬گریبــان شــهرداری‬ ‫را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان؛محمدعلیافشانی‬ ‫شهردار تهران در افتتاح نمایشگاه زنان و تولید‬ ‫ملی‪ ،‬با تاکید بر اینکه بانوان باید خودشان ابتدا‬ ‫نسبت به حقوقشان باور داشته باشند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این شرایط آن‌ها نمی‌توانند سهم ‪ 50‬درصدی‬ ‫خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان توسط بانوان راه‌اندازی‬ ‫شده‌اند‪ ،‬نقش بانوان را حائز اهمیت برشمرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با نقل خاطره‌ای مربوط به ‪ 25‬سال‬ ‫پیش که در استانداری سمنان بود‪ ،‬گفت‪ :‬در آن‬ ‫زمان به من خبر دادند که یک خانمی در دل کویر‬ ‫پسته پرورش می‌دهد و هنگامی که برای بازدید‬ ‫رفتم‪ ،‬دید این زن چکمه پوشیده و بر روی تراکتور‬ ‫در حال کار کردن بر روی زمین است‪.‬‬ ‫افشانی با تاکید بر اینکه کار بانوان فقط خیاطی‬ ‫نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانوان در بسیاری دیگر از‬ ‫مشاغل جامعه می‌توانند اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫شهردار تهران افزود‪ :‬اگر پست‌های مدیریتی در‬ ‫اختیار بانوان باشد‪ ،‬طبق آنچه تا امروز اثبات شده‬ ‫آن‌ها سالم‌تر کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما در دوره‌ای پی بردیم‬ ‫که بانوان در ادارات سالم‌تر کار می‌کنند و‬ ‫درخواست‌های نامتعارف ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کسانی که در کار تولید اشتغال دارند‪ ،‬باید توجه‬ ‫کنند که کاری بزرگ انجام می‌دهند چون کار تولید‬ ‫می‌تواند یک انسان را از تبدیل شدن به یک قاتل و‬ ‫یا مقتول نجات دهد‪.‬‬ ‫افشانی تصریح کرد‪ :‬تا زمانی که چشم‌ها به‬ ‫خزانه دولت باشد‪ ،‬نمی‌توان جامعه را به درستی‬ ‫اداره کرد و تا ما نگاهمان را از چاه‌های نفت قطع‬ ‫نکنیم‪ ،‬نمی‌توانیم در مسیر توسعه قرا بگیریم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و‌ فناوری اطالعات اعالم کرد‬ ‫ایجاد اشتغال و نجات دریاچه ارومیه با تحول دیجیتال‬ ‫وزیر ارتباطات و‌ فناوری اطاعات با بیان اینکه‬ ‫تحول دیجیتال در استان آذربایجان غربی یعنی‬ ‫نجات دریاچه ارومیه گفت‪ :‬با هوشمندسازی‬ ‫آبیاری کشاورزی در منطقه دریاچه ارومیه ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی می شود که‬ ‫بر اساس محاسبات‪ ،‬میزان آب صرفه جویی شده از‬ ‫موجودی آب این دریاچه بیشتر است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــبکه خبــری ‪، ICTPRESS‬‬ ‫محمدجــواد آذری جهرمــی وز یــر ارتباطــات و‌‬ ‫فنــاوری اطاعــات در نخســتین روز از ســفر بــه اســتان‬ ‫آذربایجــان غربــی در برنامــه زنــده ســیمای ایــن اســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ســال نخســت دولــت دوازدهــم بنــا‬ ‫را بــر تکمیــل زیرســاخت هــای ارتباطــی گذاشــتیم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اســتان آذربایجــان غربــی بیــش از ‪1/2‬‬ ‫میلیــون نفــر جمعیــت روســتایی دارد کــه بــا اقدامــات‬ ‫انجــام شــده در یــک ســال گذشــته ‪ ۶۱۵‬روســتا در ایــن‬ ‫اســتان بــه اینترنــت خانگــی و تلفن ثابت مجهز شــده اند‬ ‫و در پــروژه دیگــری کــه کار اجرایــی آن از ســه شــنبه‬ ‫شــروع مــی شــود‪ ۱۷۰‬روســتای دیگــر تــا پایــان ســال بــه‬ ‫اینترنــت خانگــی و تلفــن ثابــت تجهیــز مــی شــوند کــه‬ ‫دولــت بــرای تحقق آن‪ ۱۵۹‬میلیارد تومان ســرمایه گذاری‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات با بیان اینکه با استفاده از‬ ‫هوشمندسازی آبیاری می توان مشکل کمبود آب‬ ‫دریاچه ارومیه را رفع کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابر آمار‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی با هوشمندسازی آبیاری تا‬ ‫‪ ۳۵‬درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود که‬ ‫با احتساب مصرف ساالنه پنج میلیارد مترمکعب‬ ‫آب در بخش کشاورزی این استان در مجموع بیشتر‬ ‫از ‪ 1/5‬میلیارد مترمکعب صرفه جویی می شود که‬ ‫از مقدار کنونی آب در دریاچه ارومیه بیشتر است‪.‬‬ ‫آذری جهرم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن موض ــوع‬ ‫یک ــی از دس ــتاوردهای تح ــول دیجیت ــال اس ــت‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬اب ــزار اج ــرا‪ ،‬ارس ــال اطاع ــات‪،‬‬ ‫ذخی ــره اطاع ــات و پ ــردازش اطاع ــات ای ــن ش ــیوه‬ ‫بای ــد ب ــه دس ــت ج ــوان ایران ــی انج ــام و س ــاخته ش ــود‬ ‫و ای ــن یعن ــی ایج ــاد زمین ــه اش ــتغال از طری ــق تح ــول‬ ‫دیجیت ــال در اس ــتان آذربایج ــان غر ب ــی و نج ــات‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه‪.‬‬ ‫امضایتفاهم‌نامههمکاریمابینستفا‬ ‫و ایران هاروست در راستای اجرا و پیاده‌سازی‬ ‫طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی‬ ‫در راستای اجرا و پیاده‌سازی طرح ملی‬ ‫الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی تفاهم نامه‬ ‫همکاری بین سازمان تجار ی‌سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی و «ایران‬ ‫هاروست» در روز ‪ ۱۴‬شهریور ‪ ۹۷‬منعقد گردید‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان تج ــاری‬ ‫س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان‪،‬‬ ‫ب ــه منظ ــور توس ــعه هم ــکاری مش ــترک و به ــره من ــدی از‬ ‫ظرفی ــت‪ ،‬توانمن ــدی و تج ــارب طرفی ــن و تقو ی ــت‬ ‫نق ــش بخ ــش خصوص ــی در اج ــرای ط ــرح ه ــای‬ ‫مل ــی اش ــتغالزایی‪ ،‬باالخ ــص ط ــرح مل ــی الگ ــوی‬ ‫جدی ــد توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی و ایج ــاد اش ــتغال‬ ‫خانگ ــی در ح ــوزه محص ــوالت کش ــاورزی در‬ ‫راس ــتای اج ــرای ط ــرح مل ــی الگ ــوی جدی ــد توس ــعه‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی‪ ،‬تفاه ــم نام ــه هم ــکاری بی ــن‬ ‫س ــازمان تج ــاری س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال‬ ‫دان ــش آموخت ــگان ب ــه نمایندگ ــی دکت ــر محم ــد‬ ‫ص ــادق بیجن ــدی و ای ــران هاروس ــت ب ــه نمایندگ ــی‬ ‫مهنــدس ســام صفــوی منعقــد و طرفیــن متعهــد بــه‬ ‫رعای ــت مف ــاد آن ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫گفتنی است مدت اجرای این تفاهم نامه از‬ ‫تاریخ امضاء به مدت دو سال می باشد و تمدید‬ ‫آن با بررسی مجدد طرفین تفاهم نامه و توافق‬ ‫طرفین امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که «ایران هاروست; یک‬ ‫استارت آپ کشاورزی ایرانی است که مزارع‬ ‫خوب‪ ،‬محصوالت خوب و کشاورزان خوب ایرانی‬ ‫را که محصوالت با کیفیت تولید می کنند به مردم‬ ‫معرفی می‌کند و امکان خرید مستقیم و بدون‬ ‫واسطه‌ی محصوالت خوب و با کیفیت را برای‬ ‫مردم و مشتریان فراهم می آورد‪.‬‬ ‫هم چنین به مردم امکان می‌دهد تا با عضویت‬ ‫در مزارع مشارکتی ایران هاروست بتوانند در‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی خوب و باکیفیت‬ ‫مشارکت نمایند‪ .‬ایران هاروست برای ترویج‬ ‫کشاورزی با رسالت حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان محصوالت کشاورزی خوب و با‬ ‫کیفیت ایرانی از طریق توسعه ی ایده ی کشاورزی‬ ‫مشارکتی (‪)Community Supported Agriculture‬‬ ‫و ایجاد ارتباط مستقیم میان جامعه و مزارع خوب‬ ‫ایرانی‪ ،‬مسئوالنه تاش می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران تاکید کرد‬ ‫جذب و حفظ نیروهای نخبه در حوزه صنعت آب و برق‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تاکید‬ ‫بر اهمیت صنعت آب و برق و نقش زیر بنایی‬ ‫آن‌ها گفت‪ :‬استقبال نیرو‌های نخبه برای استخدام‬ ‫و اشتغال در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو‬ ‫همواره مطلوب بوده و حفظ این وضعیت یکی از‬ ‫نیازمندی‌های حال حاضر است‪.‬‬ ‫به گزارش برق نیوز؛ غامرضا خوش خلق‪،‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت برق منطقه‌ای‬ ‫تهران و رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و‬ ‫برق استان تهران‪ ،‬طی دومین نشست کمیته انسجام‬ ‫بخشی حوزه منابع انسانی صنعت آب و برق استان‬ ‫تهران با تاکید بر اهمیت صنعت آب و برق و نقش‬ ‫زیر بنایی آن‌ها در فعالیت‌های سایر صنایع و ضرورت‬ ‫اتخاذ تدبیر الزم برای جذب و نگهداشت منابع انسانی‬ ‫توانمند ادامه داد‪ :‬استقبال نیرو‌های نخبه برای‬ ‫استخدام و اشتغال در شرکت‌های زیر مجموعه‬ ‫وزارت نیرو همواره مطلوب بوده و حفظ این وضعیت‬ ‫یکی از نیازمندی‌های حال حاضر است‪.‬‬ ‫در خصوص وضعیت تامین برق در تابستان سال‬ ‫جاری و دشواری‌های موجود افزود‪ :‬باتوجه به نقش منابع‬ ‫انسانی در عملیات شرکت و سهم کم هزینه‌های‬ ‫پرسنلی نسبت به کل هزینه‌ها توصیه می‌شود‬ ‫مسئولین عالی رتبه وزارت نیرو ضمن تعامل با‬ ‫دستگاه‌های ذیربط زمینه‌های الزم برای ارتقاء سطح‬ ‫انگیزه کارکنان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫خوش خلق ادامه داد‪ :‬با تخصیص سهم بیشتری‬ ‫از هزینه‌های صنعت آب و برق به شاغان‪ ،‬بهره وری‬ ‫نیروی انسانی به صورت قابل ماحظه‌ای افزایش‬ ‫یافته و در نتیجه منافع بیشتری نصیب سازمان‌ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کارخانه‬ ‫الستیک‌سازی یک‌هزار‬ ‫فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک‌های صنعتـــی لرســـتان گفـــت‪:‬‬ ‫راه‌ان ــدازی کارخان ــه الستیک‌س ــازی خرم‌آب ــاد‌ه ــزار فرص ــت ش ــغلی‬ ‫ایجـــاد خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫‌بختیــار رازانــی در گفت‌وگــو بــا ایســنا‌‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــهرک شــماره‬ ‫س ــه خرم‌آباد(کمالون ــد) ‪ 80‬هکت ــار اس ــت ک ــه ‪ 60‬هکت ــار آن ب ــه ی ــک‬ ‫ط ــرح الستیک‌س ــازی واگ ــذار ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬عملی ــات س ــازه‌ای و اجرای ــی ای ــن کارخان ــه را‬ ‫ش ــروع ک ــرده بودن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رازانــی عنــوان کــرد‪ :‬کارخانــه الستیک‌ســازی تقریبــا هــزار میلیــارد‬ ‫توم ــان س ــرمایه‌گذاری دارد و پیش‌بین ــی ای ــن اس ــت ک ــه اگ ــر ه ــر ی ــک‬ ‫ً‬ ‫میلی ــارد توم ــان ی ــک ش ــغل ایج ــاد کن ــد تقریب ــا ‪ 1000‬ش ــغل مس ــتقیم‬ ‫ایج ــاد می‌کن ــد‪.‬‬ ‫استخدام ‪ ۴۰‬نیروی‬ ‫آ تش‌نشان در گرگان‬ ‫ش ــهردار گ ــرگان از فراه ــم ش ــدن مقدم ــات اس ــتخدام ‪ ۴۰‬نی ــروی‬ ‫آت ــش نش ــان و س ــاخت ایس ــتگاه ‪ ۷‬آت ــش نش ــانی در گ ــرگان خب ــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬عبدالرضـــا دادبـــود‪ ،‬در جمـــع خبرنـــگاران‬ ‫در زمینـــه تجهیـــزات آتـــش نشـــانی شـــهرداری بیـــان کـــرد‪ :‬تقویـــت‬ ‫تجهی ــزات و نی ــروی انس ــانی ش ــهرداری در دس ــتورکار م ــا ق ــرار دارد و‬ ‫قـــرار اســـت ‪ ۴۰‬نیـــروی آتـــش نشـــان جـــذب شـــود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان اعالم کرد‬ ‫تدوین رشته‌های کاربردی‬ ‫با شعار «هر شغل یک رشته»‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی لرســـتان گفـــت‪ :‬بـــا شـــعار‬ ‫«ه ــر ش ــغل ی ــک رش ــته»‪ ،‬ب ــه تدوی ــن رش ــته‌های جدی ــد و کارب ــردی‬ ‫مبـــادرت می‌کنیـــم‪.‬‬ ‫دکت ــر س ــعید فرح‌بخ ــش در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬یک ــی‬ ‫از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای بـــارز دانشـــگاه جامـــع علمـــی کاربـــردی‪،‬‬ ‫تقاضامح ــور ب ــودن ب ــر اس ــاس نی ــاز روز جامع ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬ایـــن دانشـــگاه بـــا شـــعار هـــر شـــغل یـــک رشـــته‪،‬‬ ‫ضم ــن ح ــذف رش ــته‌های اشباع‌ش ــده ب ــه تدوی ــن رش ــته‌های جدی ــد‬ ‫و موردنظـــر مبـــادرت می‌کنـــد‪.‬‬ ‫فرح‌بخـــش ادامـــه داد‪ :‬رشـــته‌هایی کـــه ســـال‌ها به‌صـــورت‬ ‫تجربـــی و بـــدون هیچ‌گونـــه تخصـــص و پشـــتوانه علمـــی در جامعـــه‬ ‫مــورد اســتفاده و مراجعــه عمــوم بوده‌انــد‪ ،‬بــا وجــود چنیــن دانشــگاهی‬ ‫می‌تواننـــد ســـطح جدیـــدی از مزیـــت و کارکـــرد را بـــه جامعـــه ارائـــه‬ ‫دهن ــد‪.‬‬ ‫رئیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شاهرود‪:‬‬ ‫تعهداشتغالشاهروددر سامانهثبترصد‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬نفر برای سال جاری است‬ ‫رئی ــس اداره تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ش ــاهرود بابی ــان اینک ــه‬ ‫تعهــد اشــتغال شــاهرود در ســامانه ثبــت رصــد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۷‬نفــر بــرای‬ ‫س ــال ج ــاری اس ــت‪ ،‬گفت‪:‬بیش ــترین تعه ــد انجام‌ش ــده توس ــط اداره‬ ‫دامپزش ــکی اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬حســـین امیـــر حســـینی در کارگـــروه اشـــتغال‬ ‫شــاهرود بابیــان اینکــه تعهــد اشــتغال شــاهرود در ســامانه ثبــت رصــد‬ ‫‪ ۲‬ه ــزار و ‪ ۲۰۷‬نف ــر ب ــرای س ــال ج ــاری اس ــت‪ ،‬اب ــراز داش ــت‪ :‬از می ــان‬ ‫دس ــتگاه‌های اجرای ــی شهرس ــتان اداره دامپزش ــکی بیش ــترین می ــزان‬ ‫تعه ــد اش ــتغال را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت از مجم ــوع هف ــت‬ ‫نفـــر بـــرای تعهـــد اشـــتغال ‪ ۱۲‬نفـــر در حوزه‌هـــای مرتبـــط ایـــن اداره‬ ‫مش ــغول ب ــه کار ش ــدند‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه ایـــن میـــزان تعهـــد اشـــتغال شـــاهرود ‪20/7‬‬ ‫درص ــد از تعه ــد اش ــتغال اس ــتان را ش ــامل می‌ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ادارات ــی‬ ‫نظی ــر مس ــکن و شهرس ــازی‪ ،‬مناب ــع طبیع ــی‪ ،‬پایانه‌ه ــا نی ــز توانس ــتند‬ ‫تا کن ــون ‪ ۱۰۰‬درص ــد تعه ــدات اش ــتغال خ ــود را محقــق کنن ــد ام ــا س ــایر‬ ‫ادارات عملکـــرد چنـــدان مطلوبـــی را نداشـــتند‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده فنی و حرفه ای گناباد‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فار غ التحصیالن فنی و حرفه ای‬ ‫جذب بازار کار می شوند‬ ‫رئیسدانشکدهفنیو حرفهای گناباد گفت‪ ۷۰:‬درصدفارغالتحصیان‬ ‫فن ــی و حرف ــه ای ب ــا وج ــود ش ــرایط نامناس ــب اقتص ــادی ج ــذب‬ ‫ب ــازار کار م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ابراهی ــم پارس ــا در گفتگ ــو ب ــا مه ــر اظه ــار ک ــرد‪ :‬وظیف ــه م ــا تربی ــت‬ ‫نیروهــای تکنســین اســت کــه نیازهــای فنــی جامعــه را برطــرف کنــد و‬ ‫در ای ــن راس ــتا دانش ــکده فن ــی و حرف ــه ای گناب ــاد ب ــا ‪ ۴۵۰‬دانش ــجو در‬ ‫‪ ۵‬رش ــته کاردان ــی و ‪۴‬رش ــته کارشناس ــی فعالی ــت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬یکــی از مشــکات نبــود ردیــف بودجــه بــرای دانشــکده هــا‬ ‫م ــی باش ــد و فق ــط در کش ــور ی ــک ردی ــف بودج ــه وج ــود دارد ک ــه بع ــد‬ ‫تقس ــیم م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫پارســـا خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬مجـــوز جـــذب دانشـــجوی دختـــر بـــرای‬ ‫گناب ــاد ص ــادر ش ــده و از بهم ــن م ــاه کاس ه ــا ش ــروع خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫از آنجایــی کــه هنرســتان هــا خروجــی نداشــته میــزان ورودی کــم شــده‬ ‫از ســـویی دانشـــجویان ورودی فنـــی و حرفـــه ای فـــارغ التحصیـــان‬ ‫هنرس ــتان م ــی باش ــند‪.‬‬ ‫بیمارستان یاسوج ‪ ۱۰۰‬نیروی‬ ‫فوق تخصص نیاز دارد‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کهگیلویـــه و بویراحمـــد از‬ ‫واگــذاری مراکــز درمانــی ایــن اســتان بــه بخــش خصوصــی در راســتای‬ ‫تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی م ــد نظ ــر مق ــام معظ ــم رهب ــری خب ــر داد‪.‬‬ ‫اورنــگ ایامــی در گفت‌وگــو بــا تســنیم در یاســوج‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرون ســپاری برخــی مراکــز درمایــن ایــن اســتان شــامل بیمارســتان‌ها‪،‬‬ ‫پلـــی کلینیک‌هـــای تخصصـــی و ‪...‬بـــه صـــورت طوالنـــی مـــدت بـــا‬ ‫معافیـــت مالیاتـــی در راســـتای سیاســـت‌های اقتصـــاد مقاومتـــی در‬ ‫دس ــتور کار اس ــت‪.‬‬ ‫ایامـــی بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح و بهره‌بـــرداری از بیمارســـتان ‪292‬‬ ‫تختخوابــی یاســوج در آینــده‌ای نزدیــک ابــراز کــرد‪ :‬ایــن بیمارســتان بــه‬ ‫‪ 100‬نیــروی متخصــص و فــوق تخصــص نیــاز دارد کــه بــه طــور حتــم بــا‬ ‫انج ــام بروکراس ــی اداری ج ــذب می‌ش ــوند‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫چه کسانی می‌توانند مؤسس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شوند؟‬ ‫نگاهی به دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکیل آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای‬ ‫نشان می‌دهد که در مواد ‪ 13‬تا ‪ 18‬این دستورالعمل به شرایطی که یك مؤسس‬ ‫برای راه‌اندازی آموزشگاه باید داشته باشد پرداخته‌شده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه و بر اساس ماده ‪ 13‬دستورالعمل فوق‪ ،‬شخص حقیقی یا‬ ‫حقوقی که پس از طی مراحل قانونی اجازه تأسیس آموزشگاه را از هیئت نظارت‬ ‫استان اخذ می‌کند مؤسس نامیده می‌شوند‪.‬‬ ‫بر اساس این دستورالعمل صدور پروانه تأسیس ب ــرای ش ــاغـ ـ ــلیـ ـ ــن دول ــت‬ ‫(بهاستثنایاعضایهیئت‌هایعلمیدانشگاه‌هاو مؤسساتآموزشیعالی‪،‬پژوهشی‬ ‫در رشته‌های مرتبط فنـی ) و همچنـین دستگاه‌ها ‪ ،‬شرکت‌ها ‪ ،‬مؤسسات و‬ ‫نهادها و سازمان‌هایی که تمام یا بخشی از امکانات و اعتبارات دولتی را مصـرف‬ ‫می‌کنند ‪ ،‬مجاز نیست‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه مؤسـس شـخصیت حقوقـی غیردولتـی باشـ ــد ب ــایـ ــد ف ـ ــردی را‬ ‫بــه عنــوان نماینــده حقوقی به سازمان معرفی کند‪ .‬به شــخص حقــوقی غیردولتــی‬ ‫در صورتـی اجــازه تأسـیس آموزشــگاه داده می‌شـود کــه در اسـاس‌نامه آن فعالیـت‬ ‫آموزشـی ‪ ،‬پژوهشـی و مشـاوره قیدشـده باشـد‪ .‬همچنین طبق ماده ‪ 14‬صدور اجازه‬ ‫تأسـیس آموزشـگاه خواهـران بـرای آقایـان و بالعکـس بامانـع اسـت‪.‬‬ ‫شرایط افراد واجد شرایط برای راه‌اندازی آموزشگاه آزاد‬ ‫اما شـرایط افراد واجد شـرایط مؤسـس برای راه‌اندازی آموزشـگاه آزاد در ماده ‪15‬‬ ‫اشار ‌هشـده اسـت که بر این اسـاس مؤسـس ( فرد حقیقی یا نماینده شـخص حقوقی‬ ‫) باید واجد شـرایط زیر باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت جمهوری اسامی ایران؛‬ ‫‪ - 2‬اعتقـاد بـه دیـن اسلام یـا یکـی از ادیـان شناخت ‌هشـده در قانـون اساسـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران؛‬ ‫‪ - 3‬دارا بـودن صاحیـت اخاقـی ‪ ،‬سیاسـی ‪ ،‬فرهنگـی و عـدم وابسـتگی بـه‬ ‫رژ یـم گذشـته بـه تشـخیص هیئـت نظـارت اسـتان؛‬ ‫‪ - 4‬نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر؛‬ ‫‪ -5‬دارا بودن سامت جسمی و روان؛‬ ‫تبصره‪ :‬در صورتی که به تشـخیص پزشـك معتمد سـازمان ‪ ،‬معلولیت جسـمی‬ ‫فــرد مــانع ایفــای وظــایف مربوط نباشد ‪ ،‬تائید وی به عنوان مؤسس بامانع است‪.‬‬ ‫‪ - 6‬دارا بودن برگ پایان خدمت نظام‌وظیفه یا معافیت دائم ( برای آقایان )؛‬ ‫‪ - 7‬داشتن حداقل ‪ 28‬سال سن؛‬ ‫‪ - 8‬دارا بودن حداقل مدرك فوق‌دیپلم یا معادل آن؛‬ ‫‪ - 9‬دارا بودن حداقل ‪ 2‬سـال سـابقه آموزشـی ‪ ،‬فرهنگی تم ــام وق ــت یا ‪ 4‬س ــال‬ ‫پاره‌وقت در مؤسسات و مراکز آموزشی کــه اساس‌نامه یا آئــین نامــه آن بــه تصــویب‬ ‫دسـتگاه‌های دولتــی یا نهادهای رسـمی رسـیده باشـد‪.‬‬ ‫تبصـ ــره‪ :1‬بررســی صاحیــت مؤســس پــس از تائیــد طــرح توجیهــی تأســیس آموزشــگاه‬ ‫توســط هیئــت نظــارت اســتان ( موضــوع مــاده ‪ 3‬ایــن دســتورالعمل ) انجــام خواهــد‬ ‫شــد؛‬ ‫تبصـره ‪ :2‬در صـورت تغییـر یـا فـوت نماین ــده شـخص حقوقـی ‪ ،‬نماینـده جدیـد‬ ‫نیـز می‌بایسـت تمامـی شـرایط فـوق را دارا باشـد؛‬ ‫تبص ــره ‪ :3‬ادام ــه فعالی ــت آموزش ــگاه‌هایی ک ــه قب ــل از تار ی ــخ تصو ی ــب‬ ‫اصاحیــه ایــن دســـتورالعمل بــر اســاس ضوابــط و مقــررات مر بــوط تأسیس‌شــده‌اند‬ ‫بامان ــع اس ــت؛‬ ‫تبص ــره ‪ :4‬نخب ــگان ش ــامل‪ :‬برگز ی ــدگان جش ــنواره‌های کارآفرین ــی مل ــی ‪،‬‬ ‫برگز ی ــدگان مس ــابقات مل ــی مه ــارت (مل ــی ‪ -‬بین‌الملل ــی) ‪ ،‬برگز ی ــدگان جش ــنواره‬ ‫خوارزمــی ‪ ،‬دارنــدگان الــواح درجه یك ت ــا س ــه از س ــوی شـــورای ارزشــیابی هنرمندان‬ ‫و یــا کســانی کــه دارای قابلیت‌هــا و یــژه‌ای هســتند بــه تشـــخیص هیئــت نظـــارت‬ ‫اسـ ــتان از ش ــمول بنده ــای ‪ 8 ، 7‬و ‪ 9‬م ــاده ‪ 15‬مس ــتثنی می‌باش ــند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازارکار در گزارشی بررسی کرد‬ ‫شیوه و شرایط راه‌اندازی‬ ‫آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای‬ ‫از آموزشـگاه‌های آزاد فنـی و حرفـه‌ای‬ ‫به عنـوان بازوان اجرایی سـازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫در راسـتای توسـعه آموزش‌هـای مهارتـی نـام‬ ‫می‌برنـد و در همیـن راسـتا در حـال حاضـر حدود‬ ‫‪ 12‬هـزار آموزشـگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در سـطح‬ ‫کشـور مشـغول فعالیت‌اند و در کنـار مراکز دولتی‬ ‫وظــیــفـه مـهـارت‌آمــوزی بـه فراگـیـران را‬ ‫بـر عهده‌دارند‪.‬‬ ‫در همین راسـتا سـعی شده اسـت تا از طریق‬ ‫اعطـای تسـهیالت ارزان‌قیمـت‪ ،‬یـا درنظرگرفتن‬ ‫معافیت‌های مالیاتی از آموزشـگاه‌های آزاد فنیو حرفه‌ای‬ ‫حمایت شـود‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش بـا نگاهـی بـه دسـتورالعمل‬ ‫اجرايـي آیین‌نامـه تشـکيل آموزشـگاه‌هاي آزاد‬ ‫فنـي و حرفـه‌اي بـه شـیوه و شـرایط راه‌انـدازی‬ ‫آموزشـگاه‌های آزاد فنـی و حرفـه‌ای پرداختیـم‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :2‬اشــتغال بــه کار اتبــاع بیگانــه در آموزش ــگاه من ــوط بــه داشــتن کارت‬ ‫وظایفی که مؤسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای بر عهده دارد‬ ‫اقامــت و نیــز اجــازه اشـــتغال بـــه کار بــر اســاس قوانیــن و مقــررات مر بــوط اســت‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس ماده ‪ :18‬وظایف و اختیارات مؤسس به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ - 8‬درخواســت درجه‌بنــدی آموزشــگاه ( اعتبارســنجی ) و یــا تمدیــد آن مطابــق‬ ‫‪ - 1‬درخواست صدور پروانه تأسیس آموزشگاه و ارائه مدارك الزم ( موضوع‬ ‫ضوابــط و مقــررات مر بــوط کــه بــه تصو یــب هیئــت نظــارت مرکــزی رســیده اســت؛‬ ‫مواد ‪ 7 ، 6‬و ‪ 8‬این دستورالعمل ) و طی تشریفات قانونی مطابق این دستورالعمل؛‬ ‫‪ - 9‬همکاری با مدیر آموزشــگاه در حســن اجرای مقررات‬ ‫‪-2‬معرفیمکانومحلمناسبکهازلحاظایمنی‪،‬بهداشتی‪،‬‬ ‫و بخشــنامه‌های سازمان؛‬ ‫تجهیزاتیو وسایلالزممـوردتائیدهیئتنظارتاستانباشد؛‬ ‫‪ -10‬نظارت عالیه بر حسن جریان کلی آموزشگاه؛‬ ‫‪ - 3‬اخذ مجوز قبل از هرگونه تغییر محل ساختمان‬ ‫‪- 11‬نظارتبرحسنانجاموظایفتوسطمدیرآموزشگاه؛‬ ‫آموزشگاهاز هیئتنظارتاستان؛‬ ‫‪ - 12‬اقــدام به‌موقــع و رفــع نارســایی‌ها و حــل مشــکات‬ ‫محل‬ ‫انتظامی‬ ‫موقعیت‬ ‫‪ - 4‬ارائه گواهی تائید‬ ‫داشتن حداقل ‪ 18‬سال سن‬ ‫در حــدود وظایــف منــدرج در ایــن ماده که توســط هیئت نظارت‬ ‫آموزشگاه از مراجع ذیصاح نیروی انتظامی ( اداره اماکن )؛‬ ‫و مدرک فوق دیپلم‬ ‫اســتان بــه مؤســس ابــاغ می‌شــود؛‬ ‫‪ - 5‬پیشنهاد یك یا چنـد نـام مناسـب بـرای آموزشـگاه‬ ‫از شرایط راه اندازی‬ ‫‪ -13‬ارائــه درخواســت تمدیــد پروانــه تأســیس آموزشــگاه‬ ‫بـه هیئت نظـارت اسـتان جهـت تائید یکی از آن‌ها‬ ‫آموزشگاه آزاد‬ ‫حداقل ‪ 4‬ماه قبل از اتمـام مـدت اعتبـار آن بـه هیئت نظارت‬ ‫بارعایت موازین ماده ‪ 52‬این دستورالعمل؛‬ ‫و فنی و حرفه ای است‬ ‫استان؛‬ ‫‪ - 6‬معرفی مدیر واجد شرایط برای آموزشگاه به هیئت‬ ‫‪ - 14‬عقــد قــرارداد کار و پرداخــت حقــوق و مزایــای م ــدیر‬ ‫نظارت استان ( جهت تائید و صدور اباغ )؛‬ ‫و مربیان و س ــایر کارکن ــان حسـب م ــاده ‪ 10‬و تبصره ‪ 131‬ماده‬ ‫‪ - 7‬تائید صاحیت نیروهای شاغل در آموزشگاه‬ ‫الحاقــی بــه مــاده ‪ 7‬قانــون کار و ب ــرای نیروهــای پاره‌وقــت در‬ ‫( کارکنان اداری‪ ،‬خـدماتی و مربـی ) بر اساس مفـاد این‬ ‫قالــب تبصــره ‪ 2‬مــاده ‪ 35‬قانــون کار و آئیــن نامــه اجرایی آن به‬ ‫دستورالعمل و ضوابط اباغی هیئت نظارت مرکزی و‬ ‫نحــوی کــه مــدت قــرارداد در فاصلــه پایــان دوره آموزشــی و شــروع دوره بعــد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ارسالاسامیاینافرادطیفهرستیبـههیئتنظارتاستان؛‬ ‫تبصــره ‪ :1‬چنانچــه عــدم صاحیــت عمومــی هــر یــك از کارکنــان اداری و خدماتــی‬ ‫فضای موردنیاز برای راه‌اندازی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای‬ ‫و مرب ــی آموزش ــگاه توسـ ــط هیئ ــت نظ ــارت اس ــتان ب ــه ص ــورت قطع ــی اح ــراز و ب ــه‬ ‫همچنیـن بـر اسـاس مصوبـه ‪ 87/4/16‬هیئت نظـارت مرکزی و ماده ‪ 7‬ضوابط‬ ‫مؤس ــس اب ــاغ ش ــود ‪ ،‬مؤس ــس موظ ــف اس ــت ظ ــرف ی ــك م ــاه نس ــبت ب ــه تعیی ــن ف ــرد‬ ‫و دسـتورالعمل اجرائـی آئیـن نامـه نحـوه تشـکیل و اداره آموزشـگاه‌های آزاد در‬ ‫جایگزی ــن اق ــدام کن ــد ( مدی ــر و مرب ــی تاب ــع ضواب ــط و ش ــرایط مرب ــوط خواهن ــد ب ــود )؛‬ ‫گروه صنعتی ویتانا به منظور تکمیل نیروی انسانی اقدام به جذب چند ردیف شغلی در استان تهران و استان قزوین می نماید‪.‬‬ ‫کدشغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫سن‬ ‫تجربه‬ ‫توانایی و قابلیت‬ ‫محل کار‬ ‫‪HR-A۰۰۱-‬‬ ‫کارشناس‬ ‫حقوق و‬ ‫دستمزد‬ ‫‪۱‬‬ ‫خانم‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫‪۳۶-۲۵‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫مسلط به محاسبه حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫ارزشیابی و طبقه بندی جبران‬ ‫خدمات‬ ‫مسلط به آفیس‬ ‫آشنا به سیستم راهکاران‬ ‫تهران‬ ‫غرب‬ ‫‪HR-A۰۰۲-‬‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪۱‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫‪۳۵-۲۸‬‬ ‫حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫تسلط کامل به بهای تمام شده و‬ ‫حسابداری صنعتی‬ ‫به همراه تجربه مفید و مرتبط در‬ ‫شرکت های تولیدی و حسابداری و‬ ‫انبار و تسلط به راهکاران‬ ‫تهران‬ ‫غرب‬ ‫‪HR-A۰۰۳-‬‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪۱‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫‪۳۶-۲۸‬‬ ‫حداقل ‪ ۸‬سال‬ ‫تسلط کامل به حسابداری صنعتی‪،‬‬ ‫حسابداری انبار‪ ،‬تحلیل گزارشات‬ ‫تسلط به راهکاران‬ ‫قزوین‬ ‫کاسپین‬ ‫‪HR-T۰۰۱-‬‬ ‫تکنسین‬ ‫فنی‬ ‫‪۳‬‬ ‫آقا‬ ‫فوق دیپلم برق‬ ‫و مکانیک‬ ‫‪۳۵-۲۵‬‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫آشنایی با ‪ ،PLC‬جوشکاری‪PM-‬‬ ‫قزوین‬ ‫کاسپین‬ ‫– تهران‬ ‫غرب‬ ‫‪HR-F۰۰۱-‬‬ ‫رییس کارگاه‬ ‫‪۱‬‬ ‫آقا‬ ‫کارشناسی‬ ‫مکانیک‪/‬برق‪/‬‬ ‫عمران‬ ‫‪۴۵-۳۰‬‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫آشنایی کامل به عملیات اجرایی‬ ‫پروژه و طراحی و کنترل پروژه‬ ‫تسلط به ‪ CAD‬و ‪ -MSP‬زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫قزوین‬ ‫کاسپین‬ ‫‪HR-P۰۰۱-‬‬ ‫کارشناس‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫‪۱‬‬ ‫آقا‬ ‫کارشناسی‬ ‫مکانیک‪/‬برق‪/‬‬ ‫عمران‬ ‫‪۴۰-۲۴‬‬ ‫‪۲‬سال‬ ‫آشنایی کامل به نرم افزار های‬ ‫طراحی و مهندسی و کنترل پروژه‬ ‫‪MSP Auto  – -Cad – Office Solid‬‬ ‫‪Work‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و ترکی‬ ‫قزوین‬ ‫کاسپین‬ ‫‪HR-Q۰۰۱-‬‬ ‫کارشناس‬ ‫تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫‪۱‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫کارشناسی صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫‪۳۰-۲۵‬‬ ‫‪۳‬سال‬ ‫مهارت در برنامه ریزی و استقرار‬ ‫و الزامات سیستمی و استفاده از‬ ‫استاندارد های ملی‬ ‫ایزو ‪ ۹۰۰۱‬و‬ ‫‪-HACCP-GAP-۱۷۰۲۵-۲۲۰۰۰‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫قزوین‬ ‫کاسپین‬ ‫‪HR-Q۰۰۲-‬‬ ‫کارشناس‬ ‫کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫‪۲‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫کارشناسی صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫‪۳۰-۲۵‬‬ ‫‪۴‬سال‬ ‫آشنایی با اصول کنترل کیفیت و‬ ‫فرایند تولید در مواد غذایی و اولیه و‬ ‫بسته بندی‬ ‫مسلط زبان انگلیسی‬ ‫قزوین‬ ‫کاسپین‬ ‫– تهران‬ ‫غرب‬ ‫‪۰۰۱-HR-L‬‬ ‫کارشناس‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫شیمی و‬ ‫میکروبی‬ ‫‪۱‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫کارشناسی صنایع‬ ‫غذایی‬ ‫‪۳۵-۲۵‬‬ ‫‪۵‬سال‬ ‫مسلط به انجام آزمون های شیمیایی‬ ‫و میکروبی مواد اولیه‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی صنعتی نان‬ ‫مسلط به تولید محصوالت بیسکویت‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تهران‬ ‫غرب‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪hr@vitana-co.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی‬ ‫به منظور تامین نیروی انسانی خود در بخش فروش‬ ‫از عالقمندان با مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی‬ ‫میکروبیولوژی زیست شناسی ‪ ،‬زیست شناسی سلولی‬ ‫مولکولی اقدام به استخدام نیرو می نماید‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را به آدرس ذیل ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪medicaldevices1970@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مترجم مسلط به متون‬ ‫آزمایشگاهی و پزشکی دورکاری‬ ‫‪fardajob@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرویس کار مجرب آسانسورهای‬ ‫‪ OTIS‬و کالیمرها نیازمندیم‬ ‫‪jalkehincbi@gmail.com‬‬ ‫راسـتای سیاسـت‌های حمایتـی سـازمان از توسـعه بخـش خصوصـی و بـا توجـه‬ ‫بـه لـزوم ظرفیت‌سـازی ‪ ،‬شـاخص‌های فضـای عمومـی و فضـای آموزشـی سـرانه‬ ‫موردنـــیــــاز بـه ازای هـر کارآمـوز بـه شـرحی اسـت کـه در ادامـه ذکـر می‌شـود‪:‬‬ ‫الـف‪ -‬فضـای عمومـی‪ :‬شـامل (فضـای مفیـد اداری ‪ ،‬سـرویس بهداشـتی‪،‬‬ ‫آبدارخانـه و بوفـه ‪ ،‬فضـای تنفـس و نمازخانـه)‪:‬‬ ‫‪ -1‬فضـای مفیـد اداری‪ :‬حداقـل ‪ 20‬مترمربـع (شـامل اتاق مدیر ‪ ،‬مربی ‪ ،‬مسـئول‬ ‫ثبت‌نـام و اتاق تکثیـر بایگانی)‬ ‫می‌باشـد‪ .‬بـرای تشـکیل بیـش از ‪ 3‬کاس به‌طـور هم‌زمـان بـه ازای هـر کاس‬ ‫اضافـه ‪ ٪ 10‬بـه فضـای مفیـداداری اضافـه می‌شـود‪.‬‬ ‫‪ -2‬سرویس بهداشتی‪ :‬حداقل ‪ 1‬سرویس برای استفاده حداکثر ‪ 20‬نفر‪.‬‬ ‫‪ -3‬آبدارخانه و بوفه‪ :‬حداقل ‪ 6‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -4‬فضـای تنفـس‪ :‬حداقـل ‪ 3‬مترمکعـب بـه ازای هـر نفر (فضـای تنفس عبارت‬ ‫اسـت از هرگونـه فضـای قابـل اسـتفاده بـه جـز فضـای کارگاه‌هـا و کاس‌هـا ‪ ،‬فضای‬ ‫اداری ‪ ،‬سـرویس بهداشـتی ‪ ،‬بوفـه و آبدارخانـه و نمازخانـه)‪.‬‬ ‫‪ -5‬نمازخانه‪ :‬حداقل ‪ 6‬مترمربع‪.‬‬ ‫ب‪ :‬فضـای مفیـد آموزشـی‪( :‬بـه مجموعه موردنیاز آموزش‌هـای نظری و کارگاهی‬ ‫اطلاق می‌شـود کـه بایـد علاوه بـر فضـای عمومـی متناسـب بـا تعـداد کارآمـوز در هـر‬ ‫حرفه آموزشـی تأمین شـود)‪.‬‬ ‫‪ -1‬فضـای مفیـد آموزشـی بـر اسـاس سـرانه هـر کارآمـوز در هـر حرفـه بـه شـرح‬ ‫جـدول ذکرشـده در ایـن دسـتورالعمل محاسـبه می‌گـردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بـه منظـور تأسـیس آموزشـگاه برخـورداری از فضـای مفیـد آموزشـی بـرای‬ ‫حداقـل ‪ 10‬نفـر در هـر حرفـه ‪ /‬رشـته)با رعایت سـرانه فضای آموزشـی) الزامی اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬بهره‌بـرداری از فضـای آمـوزش عملـی (کارگاهـی ) مناسـب متعلـق بـه‬ ‫بنگاه‌هـای اقتصـادی (کارخانـه ‪،‬کارگاه و سـایر مؤسسـات) توسـط آموزشـگاه‌های‬ ‫فنـی و حرفـه‌ای آزاد در صـورت ارائـه قرارداد معتبر مؤسـس بـا مالك بنگاه اقتصادی و‬ ‫رعایت جوانب فنی و ایمنی مطابق نمونه پیوسـت مورد تائید هیئت نظارت اسـتان‬ ‫بامانـع می‌باشـد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬در صـورت افزایـش هـر حرفـه‪ /‬رشـته بایسـته اسـت فضـای مفیـد آموزشـی بـر‬ ‫اسـاس سـرانه هـر نفـر در آن حرفه‪/‬رشـته بـا رعایـت بنـد ‪ 2‬قسـمت ب و همچنیـن‬ ‫فضـای تنفـس مطابـق بنـد ‪ 4‬قسـمت الـف محاسـبه و اقـدام گـردد‪.‬‬ ‫د‪ :‬شروع دوره آموزشی توسط مؤسس حداقل با ‪ 5‬کارآموز امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫ه‪ :‬کاهـش ‪ 10‬درصـد متـراژ تعیین‌شـده در مـوارد خـاص بـا نظـر هیئـت نظـارت‬ ‫اسـتان در مناطـق محـروم بامانـع اسـت‪.‬‬ ‫بـا عنایـت بـه مـوارد معـروض ‪ ،‬صـدور دسـتور رعایـت اکیـد و دقیـق شـرایط‬ ‫فوق‌الذکـر موجـب امتنـان و مـورد انتظـار می‌باشـد‪.‬‬ ‫و‪ :‬اخـذ پوشـش‌های بیمـه‌ای شـامل (بیمـه حـوادث‪ -‬مسـئولیت مدنی مؤسـس‬ ‫و مدیـر ‪ -‬آتش‌سـوزی ‪ -‬سـیل و زلزلـه) جهـت آموزشـگاه ضـروری اسـت‪.‬‬ ‫ز‪ :‬بـرای آموزشـگاه‌هایی کـه بیـش از شـش کارگاه بـه صـورت هم‌زمـان در یـك‬ ‫سـاختمان دایـر می‌نماینـد ارائـه مجـوز مقاوم‌سـازی «از مراجـع ذی‌ربـط (نظـام‬ ‫مهندسـی)» سـاختمان ضـروری اسـت‪.‬‬ ‫نحوه ثبت‌نام از افراد واجد شرایط‬ ‫افـراد واجـد شـرایط بـرای راه‌انـدازی آموزشـگاه‌های آزاد فنـی و حرفـه‌ای‬ ‫می‌تواننـد بـرای ثبت‌نـام بـه سـایت ‪ www.portaltvto.com‬مراجعـه کننـد و بـا‬ ‫تکمیـل فرم‌هـای مربوطـه و ارائـه طـرح توجیهـی و سـایر مـدارک موردنیـاز نسـبت بـه‬ ‫ثبت‌نـام اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ش ــایان‌ذکر اس ــت ک ــه لیس ــت تجهی ــزات آموزش ــی و کم ــک آموزش ــی ه ــر دوره ب ــه‬ ‫تفکیـــک در فهرســـت اســـتانداردها بـــه آدرس ‪ http://research.irantvto.ir‬موج ــود‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫شرکت روشنگر رایانه تهران‪ – ‬ایران هاست‪ ،‬به عنوان برترین و معتبر ترین شرکت میزبانی وب در ایران‪ ،‬با بیش از ‪ ۱۷‬سال سابقه در زمینه میزبانی وب‪،‬‬ ‫ثبت دامین‪ ،‬سرو های اختصاصی و تولید نرم افزار‪ ،‬جهت تکمیل کادر فنی و اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪۱‬‬ ‫ویراستار‬ ‫سابقه ویراستاری متون‪ ،‬مسلط به نگارش و ویرایش متون فارسی‪ ،‬تسلط به‬ ‫زبان انگلیسی‪ ،‬آشنا با خدمات وب‪ ،‬آشنا با اصول ‪ Seo‬و الزامات نگارش در وب‪،‬‬ ‫آشنا با شبکه های اجتماعی‬ ‫همکاری به صورت دورکاری‬ ‫@‪est2‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫گرافیست‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫برنامه نویس‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانیس گرافیک‪ ،‬دارای حداقل ‪ ۲‬سال تجربه کار مرتبط‪،‬‬ ‫خالق و ایده پرداز‪ ،‬تعهد کاری و مسئولیت پذیری‬ ‫تجربه کار در طراحی گرافیکی سایت ها‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای ‪،Photoshop‬‬ ‫مسلط به ‪CSS۳ , UI , HTML۵‬‬ ‫ارسال نمونه کار در روزمه ضرورری می باشد‬ ‫فوق دیپلم ‪ IT‬و یا باالتر‬ ‫آشنایی با مفاهیم سرور های ویندوز و لینوکس و مفاهیم میزبانی وب‬ ‫مسلط به مفاهیم فروش ‪،‬بازاریابی و تبلیغات‬ ‫توانایی انجام کار گروهی‬ ‫توانایی مکالمه با تلفن با حجم باال‬ ‫معتقد به رفتار سازمانی و هماهنگی کامل با استراتژی های سازمان‬ ‫حداقل ‪۲‬سال سابقه فروش در زمینه ‪IT‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫گذراندن دوره های تخصصی بازاریابی و فروش مزیت محسوب خواهد شد‬ ‫افراد متاهل در اولویت می باشند‬ ‫آشنایی با ‪ HTML ، CSS۳‬و ‪Bootstrap‬‬ ‫آشنایی کامل با ‪ JavaScript ، jQuery‬و ‪AngularJs‬‬ ‫تسلط کامل بر ‪ ،C#.net‬تسلط کامل بر ‪SQL Server‬‬ ‫تسلط کامل بر ‪Entity Framework‬‬ ‫تسلط کامل بر ‪ Web API‬و ‪Asp.net MVC۵‬‬ ‫‪ ‬آشنایی با نوشتن ‪T-SQL‬‬ ‫‪ ‬دیپلم فنی تا فوق لیسانس مرتبط با ‪IT‬‬ ‫تسلط به ‪ ‬سرور های ویندوز و لینوکس‬ ‫تسلط به مفاهیم مرتبط با سرور های ایمیل ‪ ،‬دیتابیس و وب‬ ‫تسلط به پیکربندی اولیه تجهیزات سرور ‪ ،‬روتر‪ ،‬سوئیچ‬ ‫تسلط به ‪ ،HTML‬آشنایی با ‪ syntax‬های اولیه برخی زبان های برنامه نویسی‬ ‫(‪)PHP, ASP ASP.net‬‬ ‫تسلط در نگارش مناسب مقاالت فنی مرتبط‬ ‫قابلیت کار گروهی ‪،‬داشتن روحیه همکاری و تعاون‬ ‫داشتن حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫توانایی انجام کار به صورت شیفت گردشی شبانه روزی (هر شیفت ‪ ۸‬ساعت‬ ‫است)‪ ،‬روابط عمومی قوی‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫@‪est2‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫طراح وب‬ ‫‪ ‬آشنایی کامل با ‪ Html5‬و ‪ tag‬ها و قابلیت های جدید آن‬ ‫آشنایی کامل با ‪ CSS۳‬و نحوه استفاده‬ ‫آشنایی با ‪ ،LESS‬آشنایی با ‪Bootstrap‬‬ ‫آشنایی با ‪  JavaScript‬و ‪jQuery‬‬ ‫آشنایی کامل با نرم افزار‪Photoshop‬‬ ‫‪ ‬آشنایی کامل با طراحی قالب در ‪MVC (MVC Layout‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪dev@iranhost.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫تحلیلگر و معمار‬ ‫سیستم‬ ‫تسلط به ‪ ،Design patterns ‬مفاهیم ‪، OOP‬معماری ‪  SOA‬و ‪UML‬‬ ‫تسلط به ‪C#.net  ، MVC ، WEBAPI ،  WCF،  Entity Framework ‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مفید در زمینه تحلیل و طراحی معماری نرم افزار‬ ‫@‪dev‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫دیپلم فنی تا فوق لیسانس مرتبط با ‪IT‬‬ ‫برخورداری از روحیه همکاری تیمی‬ ‫آشنایی با سرور های ویندوز و لینوکس‬ ‫داشتن سابقه کاری به عنوان ‪ ‬پشتیبان مزیت محسوب می شود‬ ‫گذراندن دوره های تخصصی مرتبط مزیت محسوب خواهد شد‬ ‫روابط عمومی قوی‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫توانایی انجام کار به صورت شیفت گردشی شبانه روزی‬ ‫(هر شیفت ‪ ۸‬ساعت است)‪ ،‬جنسیت ‪ :‬آقا‬ ‫@‪job‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫کارشناس میزبانی‬ ‫وب (فقط آقا)‬ ‫@‪est1‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کارشناس امور‬ ‫مشترکین‬ ‫@‪dev‬‬ ‫‪iranhost.com  ‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫امور مالی و‬ ‫حسابداری‬ ‫( خانم )‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪est@iranhost.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫متصدی دفتر‬ ‫مدیریت‬ ‫(خانم )‬ ‫دیپلم فنی تا فوق لیسانس مرتبط با ‪IT‬‬ ‫قدرت نگارش مقاالت فنی مرتبط‬ ‫تسلط کار با کامپیوتر‪ ،‬اینترنت و نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫آشنایی با مفاهیم سرور های ویندوز و لینوکس‬ ‫روابط عمومی قوی‪ ،‬متعهد به نظم و انضباط کاری‬ ‫آشنایی با اصول مذا کره و فن بیان‬ ‫توانایی انجام کار گروهی‬ ‫توانایی مکالمه با تلفن با حجم باال‬ ‫گذراندن دوره های تخصصی بازاریابی و فروش‬ ‫مزیت محسوب خواهد شد‬ ‫لیسانس تا فوق لیسانس مرتبط با حسابداری‬ ‫تسلط کار با کامپیوتر‪ ،‬اینترنت و نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫تسلط به امور مالیات ‪ ،‬حقوق و بیمه‬ ‫تسلط به حسابداری مالی‪ ،‬روابط عمومی قوی‬ ‫متعهد به نظم و انضباط کاری‬ ‫آشنایی با اصول مذا کره و فن بیان‬ ‫حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کاری مفید‪ ،‬جنسیت‪:‬خانم‬ ‫‪ ‬مدرک تحصیلی لیسانس ترجیحا مدیریت یا روابط عمومی‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ MS office‬به ویژه ‪Word‬و ‪Excel‬‬ ‫روابط عمومی قوی‬ ‫مسئولیت پذیر ومقید به رفتار سازمانی‪ ‬‬ ‫جنسیت‪:‬خانم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫@‪job‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫@‪est1‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫@‪est1‬‬ ‫‪iranhost.com‬‬ ‫•حقوق و مزایای مناسب‪ ،‬عیدی و سنوات • بیمه های تامین اجتماعی‪ ،‬تکمیل درمان • صندوق وام • آموزش • نظام کارانه و بهره وری‬ ‫• رعایت کلیه موارد قانونی و در برخی موارد مزایای مازاد بر قانون کار‬ ‫متقاضیان محترم‪ ،‬در صورت تمایل به ارسال رزومه‪ ،‬با توجه به عنوان شغلی مورد نظر‪ ،‬رزومه خود را با ‪  Subject‬مرتبط به آدرس ایمیل مربوطه‬ ‫(درج شده در جدول باال)ارسال نمایید‪.‬به خاطر داشته باشید که آدرس یاد شده را در به هیچ وجه در قسمت ‪ Cc‬یا ‪ Bcc‬ایمیل قرار ندهید‪،‬‬ ‫زیرا در این صورت رزومه شما از فرآیند پی گیری خارج می‌شود‪.‬‬ ‫برای اطالع از شرح وظایف و توانمندی های مورد نیاز در هر ردیف شغلی به سایت ‪ www.iranhost.com‬نمایید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد عمران‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفیددر زمینه‬ ‫متره و برآورد‬ ‫تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و امور پیمان طرح های آب و فاضالب‬ ‫‪tappce@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫مسلط به نقشه کشی‬ ‫مدارک ‪ ، SQA‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫جهت کار در واحد مهندسی‬ ‫‪info@hangarsal.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت جهت تکمیل کادر خود در شرق تهران از افراد آقا با‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدیر خدمات فنی‬ ‫‪ 5‬سال سابقه مرتبط و ‪ 2‬سال سابقه مدیریتی‬ ‫کارشناس ‪ /‬کارشناس ارشد مکانیک یا برق‬ ‫مسلط به فرآیندهای خدمات پس از فروش‬ ‫شناخت ماشین آالت صنعتی‬ ‫آشنایی با فرآیندهای تولید‬ ‫آشنایی با مفاهیم مدیریت کیفیت‬ ‫توانایی انجام کاردر شرایط پرتنش‬ ‫آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت مالی‬ ‫توانایی کار تیمی و قدرت رهبری‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr_employee@yahoo.com‬‬
‫کسب و کار‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گــر خود جوانان‬ ‫عاشــق کار باشند‬ ‫مــی توانند از‬ ‫همراهــی ما نیز‬ ‫بهره ببرند‬ ‫■ مش ــکالت عم ــده اف ــرادی ک ــه م ــی خواهن ــد ای ــده و‬ ‫اس ــتارت آپ ــی داش ــته باش ــند چیس ــت؟‬ ‫■ ع ــدم دسترس ــی مناس ــب ب ــه ش ــبکه تعام ــات گس ــترده‬ ‫یک ــی از مش ــکات ای ــن ش ــرکت ه ــای ج ــوان اس ــت و ش ــبکه م ــا‬ ‫م ــی توان ــد بس ــتر خوب ــی ب ــرای فعالی ــت ای ــن ش ــرکت ه ــای ج ــوان‬ ‫باشد‪.‬اس ــتارت آپ مانن ــد عاش ــق ش ــدن اس ــت و خ ــود ج ــوش‬ ‫گفتگو با دکترحامد ساجدی‪ ،‬مدیر عامل شناسا بانک پاسارگاد؛‬ ‫ایده های کارآفرینان و فار غ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی را با شرایط مناسب‬ ‫حمایت میکنیم‬ ‫امروزه مهمترین نیاز کشور «اشتغال دانش‬ ‫آموختگان دانشگاهی» است و این در حالی است که‬ ‫نیاز به حمایت صاحبان ایده و کسب و کار در این‬ ‫زمینه یک ضرورت انکارناپذیر است‪ .‬فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی می توانند با داشتن ایده های نو در حوزه‬ ‫کسب و کار شرکت تاسیس کنند و از برنامه های‬ ‫حمایتی سازمان و نهادهای مالی و بانکی برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی‪ ،‬معاونت علم و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و اخیر بانک ها حمایت های مناسبی‬ ‫را در سال های اخیر برای حمایت از دانش آموختگان‬ ‫در زمینه راه اندازی کسب و کار تدارک دیده اند‪.‬‬ ‫آن ها زمینه خرید ایده و طرح و همچنین حمایت و‬ ‫مشارکت در طرح کسب و کار را فراهم می نمایند‪ .‬در‬ ‫این شماره بازارکار با یکی از مسئوالن بانک پاسارگاد‬ ‫بهگفتگونشستیم‪.‬‬ ‫دکتر حامد ساجدی مدیرعامل شرکت پیشگامان امین‬ ‫سرمایه پاسارگاد (شناسا) می گوید‪ :‬در راستای نیاز‬ ‫کشور به ایجاد اشتغال در زمینه کسب و کارهای نو‬ ‫حمایت های جامعی را برای فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫صاحب ایده تدارک دیده ایم‪ ،‬گفتگوی حاضـر در همین‬ ‫زمینه به خوانندگان ارجمند تقدیم می گردد‪.‬‬ ‫اس ــت ا گ ــر ای ــن عش ــق وج ــود نداش ــته باش ــد نم ــی ت ــوان کار را‬ ‫ادام ــه داد ول ــی ا گ ــر خ ــود جوان ــان عاش ــق کار باش ــند م ــی توانن ــد‬ ‫از همراه ــی م ــا نی ــز به ــره ببرن ــد‪ .‬همانط ــور ک ــه داش ــتن انگی ــزه و‬ ‫عش ــق و عاق ــه در هم ــه زمین ــه ه ــا نی ــاز اس ــت ای ــن ح ــوزه ه ــم از‬ ‫ای ــن قاع ــده مس ــتثنی نیس ــت‪.‬‬ ‫■ در ح ــال حاض ــر چن ــد نف ــر در ش ــرکت ش ــما مش ــغول ب ــه‬ ‫کار هس ــتند؟‬ ‫■ ش ــرکت ه ــا و اس ــتارت آپ های ــی ک ــه م ــا ب ــا آنه ــا ش ــراکت‬ ‫کردی ــم در س ــنین مختلف ــی هس ــتند ول ــی بیش ــتر تمرک ــز م ــا روی‬ ‫اف ــرادی اس ــت ک ــه س ــال ه ــای آخ ــر لیس ــانس را م ــی گذرانن ــد‪.‬‬ ‫برخ ــی کس ــب و کار ه ــا اش ــتغال غی ــر مس ــتقیم ه ــم دارن ــد و ب ــه‬ ‫ج ــز خ ــود ف ــرد‪ ،‬اف ــراد دیگ ــری را نی ــز مش ــغول ب ــه کار م ــی کنن ــد و‬ ‫درواقــع هــم اشــتغال اولیــه دارنــد و هــم اشــتغال ثانو یــه‪ .‬مجموعــه‬ ‫گ ــروه کس ــب و کاره ــای م ــا روی ه ــم رفت ــه دویس ــت نف ــر ش ــاغل‬ ‫دارن ــد‪ .‬برخ ــی از ش ــرکت ه ــای م ــا واقع ــا اش ــتغال زای ــی اولی ــه و‬ ‫ثانو ی ــه خوب ــی دارن ــد ‪.‬‬ ‫■ ب ــه نظ ــر ش ــما نق ــش و وظیف ــه مس ــئوالن و بخ ــش ه ــای‬ ‫دولت ــی و خصوص ــی در حف ــظ و پ ــرورش اس ــتعداد ه ــای کش ــور‬ ‫و ای ــده ه ــا و اس ــتارت آپ ه ــا چیس ــت؟‬ ‫■ برخ ــی کارهای ــی ک ــه بای ــد مس ــئولین انج ــام دهن ــد کوت ــاه‬ ‫م ــدت و برخ ــی بلن ــد م ــدت اس ــت‪ .‬م ــا بای ــد ک ــودکان خ ــود را از‬ ‫کودکــی خــاق و کارآفریــن تربیــت کنیــم‪ .‬وظیفــه حکومــت اســت‬ ‫ت ــا در دوران آم ــوزش رن ــگ و ب ــوی کس ــب و کار را در م ــدارس‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فوق دیپلم مکانیک و سایر رشته های فنی‬ ‫مونتاژ کار صنعتی ماهر با ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنایی کامل با مونتاژ کمپرسورهای صنعتی و ‪CNG‬‬ ‫محل کار‪ :‬رباط کریم‬ ‫‪Pc.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی واقع در کیلومتر ‪ 20‬اتوبان فتح‬ ‫سرپرست‬ ‫تمام وقت جهت هدایت هفته نامه اجتماعی ‪ -‬فرهنگی‬ ‫عکس‪ :‬ﺗﺰئﻴﻨی‪ /‬ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻴﺎت‬ ‫■ آ قــای دکتــر! ضمــن معرفــی خــود ‪ ،‬کمــی دربــاره اهمیــت‬ ‫ورود ب ــه کس ــب و کاره ــای ن ــو و ایج ــاد ش ــغل در ای ــن ش ــرکت‬ ‫برایم ــان صحب ــت کنی ــد؟‬ ‫■ حام ــد س ــاجدی دکت ــرای الکترونی ــک از دانش ــگاه امی ــر کبی ــر‪،‬‬ ‫مدی ــر عام ــل ش ــرکت شناس ــا بان ــک پاس ــارگاد ب ــه عن ــوان‬ ‫ب ــازوی کارآفرین ــی و فن ــاوری بان ــک پاس ــارگاد‪ ،‬نای ــب ریی ــس‬ ‫هیئ ــت مدی ــره وی س ــی کش ــور و عضوهیئ ــت مدی ــره صن ــدوق‬ ‫بیوتکنول ــوژی کش ــور در عرص ــه اس ــتارت آپ ه ــا و ش ــرکت ه ــای‬ ‫دان ــش بنی ــان فعالی ــت دارم‪.‬‬ ‫بان ــک پاس ــارگاد ب ــه دلی ــل اهمیت ــی ک ــه مدی ــر پی ــت ارش ــد و‬ ‫معاون ــان بان ــک ب ــه ای ــن موض ــوع م ــی دهن ــد نق ــش و تاثی ــر خوب ــی‬ ‫در زمین ــه حمای ــت از ط ــرح ه ــای ن ــو دارد و توانس ــته ب ــرای هر ی ــک‬ ‫از زمین ــه ه ــای کارآفرین ــی و کس ــب کار ق ــوام خوب ــی ایج ــاد کن ــد‬ ‫و آنه ــا را کانالی ــزه کن ــد‪ .‬بان ــک پاس ــارگاد س ــعی ک ــرده در زمین ــه‬ ‫های ــی ک ــه موج ــب رش ــد و ترق ــی کش ــور م ــی ش ــوند ول ــی از لح ــاظ‬ ‫اختص ــاص س ــرمایه و مناب ــع مال ــی م ــورد ب ــی مه ــری ق ــرار م ــی‬ ‫گیرنــد فعالیــت و ســرمایه گــذاری کنــد و جوانــان کشــور را ترغیــب‬ ‫کن ــد ک ــه ب ــه ای ــن زمین ــه ه ــا وارد ش ــوند‪.‬‬ ‫در پاس ــخ ب ــه بخ ــش دوم س ــوال ش ــما بای ــد بگو ی ــم عاق ــه ب ــه‬ ‫ظرفی ــت س ــازی و گس ــترش کس ــب و کار در ش ــرایط س ــرعت‬ ‫شــگفت انگیــز رشــد و رقابــت روز افــزون‪ ،‬بــرای هــر بنــگاه بالنــده‪،‬‬ ‫دغدغــه ای شایســته تامــل اســت و بــا عنایــت بــه ســرعت بــاالی‬ ‫رش ــد فناوریه ــای پیش ــرفته ک ــه البت ــه م ــی رود ت ــا تمام ــی ح ــوزه‬ ‫ه ــا را در ب ــر گی ــرد و خط ــر ج ــا مان ــدن از رون ــد تح ــوالت ‪ ،‬جای ــگاه‬ ‫مهمت ــری پی ــدا م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫در ای ــران‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه پتانس ــیل مغزاف ــزاری و خاقان ــه در‬ ‫بی ــن جوان ــان و همچنی ــن نب ــود ارتب ــاط س ــازمان یافت ــه بی ــن مرا ک ــز‬ ‫دانش ــی و ح ــوزه کس ــب و کار‪ ،‬ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ای ــن ظرفیته ــا‬ ‫بط ــور مناس ــب ش ــناخته نش ــده و ب ــارور نگردی ــده ان ــد‪.‬‬ ‫ای ــن ش ــرکت توانس ــته تاکن ــون بی ــش از ‪ 200‬ش ــغل مس ــتقیم‬ ‫ب ــرای دان ــش آموخت ــگان خوش ــفکر و صاح ــب ای ــده دانش ــگاه‬ ‫ه ــا ایج ــاد کند‪.‬ش ــرکت پیش ــگامان امی ــن س ــرمایه پاس ــارگاد‬ ‫(شناس ــا) ب ــه عن ــوان مجموع ــه تخصص ــی ح ــوزه س ــرمایه گ ــذاری‬ ‫ماجراجویان ــه (‪ )Venture capital‬گ ــروه مال ــی پاس ــارگاد‪ ،‬فعالی ــت‬ ‫م ــی نمای ــد‪ .‬در ای ــن راس ــتا ای ــن ش ــرکت ب ــا تکی ــه ب ــر ارزش ه ــای‬ ‫امانت ــداری و رفت ــار حرف ــه ای‪ ،‬رویک ــرد خ ــود را تلفی ــق مفاهی ــم‬ ‫ن ــوآوری‪ ،‬س ــازماندهی و ارزش آفرین ــی در عرص ــه س ــرمایه گ ــذاری‬ ‫تخصص ــی در فناوریه ــای پیش ــرفته ق ــرار داده اس ــت‪.‬‬ ‫تقو ی ــت نمای ــد و ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد دوره محفوظ ــات ب ــه س ــر آم ــده‬ ‫و م ــا بای ــد ک ــودکان خ ــود را ب ــرای فک ــر ک ــردن و ای ــده پ ــردازی‬ ‫تربی ــت کنی ــم‪.‬از س ــوی دیگ ــر دول ــت ب ــه هی ــچ عن ــوان نبای ــد ب ــا‬ ‫بخ ــش خصوص ــی رقاب ــت کن ــد و هچنی ــن نبای ــد رون ــد انج ــام کار‬ ‫را ب ــرای کس ــانی ک ــه اس ــتارت آپ ی ــا ای ــده دارن ــد س ــخت کن ــد و‬ ‫بای ــد ش ــرایط ب ــرای حمای ــت و تقو ی ــت ای ــن جوان ــان فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫در کش ــور م ــا بروکراس ــی مش ــکات فراوان ــی ب ــرای م ــردم و جوان ــان‬ ‫ایج ــاد م ــی کن ــد و ای ــن تش ــریفات بای ــد توس ــط دول ــت برداش ــته‬ ‫ش ــود و مس ــیر ب ــرای جوان ــان هم ــوار ش ــود‪.‬‬ ‫■ نقــش بانــک پاســارگاد در حمایــت از ایــن اســتارت آپ هــا‬ ‫چیســت؟‬ ‫■ بان ــک پاس ــارگاد ب ــه دلی ــل اهمیت ــی ک ــه مدیر ی ــت ارش ــد‬ ‫بان ــک ب ــه ای ــن موض ــوع م ــی ده ــد نق ــش و تاثی ــر خوب ــی در زمین ــه‬ ‫اس ــتارت آپ ه ــا و ط ــرح ه ــای ن ــو دارد و توانس ــته ب ــرای هر ی ــک‬ ‫از زمین ــه ه ــای کارآفرین ــی و کس ــب کار ق ــوام خوب ــی ایج ــاد‬ ‫کن ــد و آنه ــا را کانالی ــزه کن ــد‪ .‬بان ــک پاس ــارگاد س ــعی ک ــرده در‬ ‫زمین ــه های ــی ک ــه موج ــب رش ــد و ترق ــی کش ــور م ــی ش ــوند ول ــی از‬ ‫لح ــاظ اختص ــاص س ــرمایه و مناب ــع مال ــی م ــورد ب ــی مه ــری ق ــرار‬ ‫م ــی گیرن ــد فعالی ــت و س ــرمایه گ ــذاری کن ــد و جوان ــان کش ــور را‬ ‫ترغی ــب کن ــد ک ــه ب ــه ای ــن زمین ــه ه ــا وارد ش ــوند‪.‬‬ ‫■ بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع اســتارت آپ هــا و کســب‬ ‫و کار ه ــای ن ــو‪ ،‬شناس ــا چ ــه اقدامات ــی در ای ــن زمین ــه ص ــورت‬ ‫داده اس ــت؟‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنعتی جهت تکمیل‬ ‫کادر فروش خود در دفتر تهران نیازمند به‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫و بازاریابی خانم با مشخصات ذیل می باشد‬ ‫‪ -1‬با روابط عمومی باال‬ ‫‪ -2‬مسلط به ‪ word‬و ‪Excel‬‬ ‫‪ -3‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1974@gmail.com‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه روزنامه نگاری و خبرنویسی‬ ‫خبرنگار‬ ‫حرفه ای تمام وقت مسلط بر تهیه خبر و روزنامه نگاری و‬ ‫تولید محتوا‬ ‫‪Bdr.company91@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مدیر فروش منطقه تهران‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه تولید الکترودهای جوشکاری‬ ‫درنظر دارد جهت مدیر فروش منطقه استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫سابقه کار مدیریت فروش حداقل ‪ 7‬سال‬ ‫دارای روحیه خالق‪ ،‬پر انرژی‪ ،‬با انگیزه‬ ‫و مسئولیت پذیر باال‪ ،‬سابقه کار مرتبط‬ ‫مدت اعتبار آ گهی‪ 3 :‬روز‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪atanavob@gmail.com‬‬ ‫■ کمــی دربــاره انــواع طــرح هایی ک ـ ــه ب ـ ــا آنـ ـه ـ ــا مش ــارک ـ ــت‬ ‫مــی کنیــد صحبــت کنیــد؟‬ ‫■ حضــور شناســا در گــروه مالــی ایــن امــکان کــه از مدلهــای‬ ‫تامیــن مالــی متنــوع بــرای مشــارکت در طــرح هــا بهــره گیــری کنــد‬ ‫را فراه ــم میکن ــد‪ .‬مدله ــای پی ــش ش ــتابدهی‪ ،‬ش ــتابدهی‪ ،‬پس ــا‬ ‫شــتابدهی‪ ،‬مدلهــای مشــارکت ‪ VC‬در مراحــل بعــدی و اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت صنــدوق ســرمایه گــذاری جســورانه شناســا بــه عنــوان‬ ‫مدله ــای اصل ــی تامی ــن مال ــی میت ــوان ی ــاد ک ــرد‪ .‬س ــرمایه گ ــذاری‬ ‫مشـــترک بـــا ســـایر ســـرمایه گـــذاران متناســـب و یـــا مســـاعدت‬ ‫در برخ ــورداری از ظرفی ــت مدله ــای مش ــارکت بان ــک پاس ــارگاد‬ ‫بــرای طــرح هایــی کــه تمایــل و قابلیــت آنــرا دارنــد ایــن زنجیــره را‬ ‫تکمیــل مــی کنــد‪ .‬همچنیــن شناســا از حضــور ســرمایه گذارانــی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل تمایــل بــه ورود در فرایندهــای اجرایــی شناســایی‬ ‫و ارزیابــی طــرح هــا را ندارنــد ولــی بــه کارافرینــی و ســرمایه گــذاری‬ ‫نوآوران ــه و ‪ VC‬عاق ــه من ــد هس ــتند در صن ــدوق خ ــود ب ــا پذی ــره‬ ‫نویس ــی و مش ــارکت ب ــه ص ــورت ش ــریک مح ــدود ‪ LP‬اس ــتقبال‬ ‫م ــی کن ــد‪ .‬ح ــوزه ه ــای س ــامت ‪،‬فن ــاوری ه ــای آموزش ــی ‪Ed-‬‬ ‫‪ tech‬و ک ــودک ‪ ،Kid-tech‬س ــبک زندگ ــی ‪، Life Style‬مدیر ی ــت‬ ‫منابـــع آب و‪ ...‬از حـــوزه هـــای مـــورد عاقـــه مـــا بـــرای فعالی ــت‬ ‫هســتند‪ .‬حــوزه فنــاوری مالــی هــم بــا توجــه بــه حضــور در زنجیــره‬ ‫ارزش گ ــروه مال ــی پاس ــارگاد از ح ــوزه ه ــای موردعاق ــه ماس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمند بازرگانی خارجی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬با سابقه کار‬ ‫جهت کار در شرکت کشتیرانی‬ ‫‪info.lafttiz@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری ‪ EPC‬در زمینه پروژه های آب و‬ ‫فاضالب جهت دفتر فنی تهران جذب نیرو می نماید‬ ‫مدیر مهندسی با سابقه مهندس طراح سازه با حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه لطفا رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪jobiniran97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫■ ای ــن ح ــوزه از اهمی ــت زی ــادی برخ ــوردار اس ــت و شناس ــا‬ ‫هــم تمرکــز ز یــادی روی ایــن موضــوع کــرده اســت‪ .‬ســرمایه گــذاری‬ ‫در عرص ــه وی س ــی (‪ )VC‬ریس ــک باالی ــی دارد و م ــا ع ــاوه ب ــر‬ ‫انج ــام ای ــن کار در الی ــه ه ــای مختل ــف مر ب ــوط ب ــه حمایـــت‬ ‫از اس ــتارت آپ ه ــا س ــرمایه گ ــذاری ک ــرده ای ــم‪ .‬درشـــتاب‬ ‫دهن ــده گ ــروه شناس ــا ب ــا ن ــام تری ــگاپ ب ــه صاحب ــان ای ــده ای‬ ‫ک ــه هن ــوز در بخ ــش پی ــش ش ــتابدهی هس ــتند کم ــک م ــی کنی ــم‬ ‫ت ــا بتوانن ــد ای ــده خ ــود را اج ــرا کنن ــد و در ب ــازه ه ــای زمانـــی‬ ‫مش ــخصی ه ــم دوره ه ــا و کارگاه ه ــای آموزش ــی برایش ــان فراه ــم‬ ‫م ــی کنی ــم‪ .‬از خدم ــات مش ــاوره و هدای ــت و همراه ــی آن ــان را‬ ‫بهــره منــد میکنیــم و حمایــت هــای متناســبی بــه لحــاظ مالــی‬ ‫هــم بــه آنهــا مــی دهیــم و در کســب و کار آنهــا باهــم شــریک مــی‬ ‫شــویم‪ .‬پــس از ایــن ا گــر بــه ســرمایه بیشــتری نیــاز داشــته باشــند‬ ‫ب ــا پروت ــکل ه ــای توافق ــی‪ ،‬تامی ــن ای ــن س ــرمایه ب ــرای آنهامتص ــور‬ ‫اســت و یــا ا گــر بخواهنــد کســب و کار خــود را توســعه دهنــد و یــا‬ ‫ب ــه ب ــازار بزرگت ــری متص ــل ش ــوند در فراه ــم آم ــدن ای ــن ش ــرایط ب ــا‬ ‫آنه ــا همراه ــی خواهی ــم داش ــت‪.‬در بعض ــی ش ــرایط ه ــم م ــا ب ــرای‬ ‫اج ــرای ط ــرح در کن ــار کارافری ــن و صاح ــب فن ــاوری ی ــا ای ــده‪،‬‬ ‫ب ــه دنب ــال ش ــریک س ــوم م ــی گردی ــم ک ــه ب ــا س ــرمایه گ ــذار بتوان ــد‬ ‫ط ــرح را اج ــرا کنن ــد‪ .‬برخ ــی مواق ــع ه ــم م ــی بینی ــم ک ــه طرح ــی‬ ‫هم ــه ای ــن مراح ــل را گذران ــده و ی ــا ب ــرای مث ــال در شـــتاب‬ ‫دهن ــده دیگ ــری رش ــد ک ــرده و نیازمن ــد س ــرمایه بزرگت ــری اس ــت‪.‬‬ ‫م ــا در ای ــن مرحل ــه ه ــم س ــرمایه م ــورد نی ــاز ب ــا مدله ــای مش ــارکت‬ ‫از ن ــوع ‪ VC‬را ب ــه ط ــرح م ــورد نظ ــر تخصی ــص م ــی دهی ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تجاری جهت خرید بازرگانی خود‬ ‫به یک نفر فوق دیپلم با مدرک و سوابق مرتبط‬ ‫نیازمند است (فقط آقا)‬ ‫‪mirzaei.h@ptkcompany.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک خانم با سابقه‬ ‫و مدرک مرتبط با بازاریابی‬ ‫و مدیریت فروش و مسلط به زبان انگلیسی جهت کار در واحد‬ ‫بازرگانی یک شرکت عمرانی و صنعتی نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪fsnj.empioyment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت آرایشی‬ ‫جهت همکاری در کارخانه‬ ‫به یک مدیر اجرایی‬ ‫با سابقه در زمینه تولید نیازمند می باشد‪.‬‬ ‫محل کار‪ :‬اشتهارد‬ ‫‪info@emadara.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران‬ ‫سرپرست کارگاهی یا مدیر پروژه‬ ‫با حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬مهندس عمران مدیریت ساخت ‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫کنترل پروژه باحداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫■ تابهاالنباچهتعدادطرحواستارتآپهمکاری کردهاید؟‬ ‫■ مــا در حــال حاضــر نزدیــک بــه ‪ 900‬طــرح را شناســایی و در‬ ‫ح ــال ارزیاب ــی آن ه ــا هس ــتیم‪ .‬در س ــی و پن ــج کس ــب و کار ورود‬ ‫کــرده ایــم کــه برخــی در مرحلــه شــتابدهی‪ ،‬برخــی درمرحلــه پــس‬ ‫ش ــتابدهی و برخ ــی در مرحل ــه پی ــش ش ــتابدهی هس ــتند‪ .‬م ــا در‬ ‫ح ــال حاض ــر از س ــرمایه ه ــای درون پاس ــارگاد اس ــتفاده ک ــرده ای ــم‬ ‫ول ــی امی ــد واری ــم از مناب ــع مال ــی دیگ ــری ه ــم به ــره ببری ــم‪.‬‬ ‫■ ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه بی ــکاری‪ ،‬ب ــی آبی‪،‬مش ــکالت‬ ‫زیس ــت محیط ــی و افتص ــادی از مش ــکالت عم ــده و مه ــم‬ ‫کش ــور ماس ــت س ــعی م ــی کنی ــد درچ ــه زمین ــه های ــی بیش ــتر‬ ‫ورود کنی ــد؟‬ ‫■ جوانانـــی کـــه مـــی خواهنـــد در زمینـــه کســـب و کار و‬ ‫کارآفرین ــی فعالی ــت کنن ــد نیازمن ــد همراه ــی هس ــتند و بخش ــی‬ ‫از ایـــن نـــوع ایـــن همـــکاری نیـــز همـــکاری مالـــی اســـت‪.‬ما در‬ ‫انجـــام ایـــن طـــرح هـــا بـــا آنهـــا شـــراکت مـــی کنیـــم و بخش ــی‬ ‫در ســی و پنج کســب و کار‬ ‫ورود کــرده ایــم که برخی‬ ‫در مرحله شــتابدهی‪ ،‬برخی‬ ‫درمرحلــه پس شــتابدهی و برخی در‬ ‫مرحله پیش شــتابدهی هســتند‬ ‫اقلیت ــی از س ــهام آنه ــا را م ــی خری ــم و دیگ ــر اینگون ــه نیس ــت ک ــه‬ ‫مـــا بـــه آنهـــا وام بدهیـــم و مســـتقل از شـــرایط کســـب و کار آنه ــا‬ ‫بخواهیــم آنــرا بازپــس بگیریــم‪ .‬بــــنــــابــــــراین آن هــا را همراهــی مــی‬ ‫کنی ــم و ب ــا آنهــــ ــا مش ــارکت داری ــم و مــــشــــ ــاوره هــــ ــای مــــالــ ـ ــی و‬ ‫مــــدیــــریــــتــــــی بــــــه ایــن شــــرکــــــت هــا مــــــی دهــــیــــــم تــــــا روز ب ـ ـــه‬ ‫روز پیشـــرفت کننـــد‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمند مسلط به مکالمه ومکاتبه‬ ‫انگلیسی و ایتالیایی‬ ‫در محدوده جردن ‪ -‬ارسال رزومه‬ ‫‪p@kaemco.it‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر بازرگانی خانم‬ ‫حداقل مدرک لیسانس‬ ‫آشنا به برنامه ‪ excel‬و ‪ word‬مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬آشنا‬ ‫به امور دفتری و بایگانی ‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫حداکثر سن ‪ 32‬سال ‪ ،‬محدوده سعادت آباد‬ ‫‪samgostar@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت لیزینگ ایرانیان‬ ‫در نظر دارد از خدمات وکالی دادگستری در‬ ‫پرونده های قضایی استفاده نماید‪.‬‬ ‫وکالی محترم رزومه خود متخصص سوابق تحصیلی و حرفه‌ای‬ ‫را به آدرس الکترونیک ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪IRANIAN_LEASING@YAHOO.COM‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس فرآیند‬ ‫با یک سال سابقه جهت امور دفتر فنی و‬ ‫مکاتبات پروژه های آب و فاضالب‬ ‫‪pr.employment1395@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس الکترونیک جهت مونتاژ و تعمیرات‬ ‫‪ -3‬مهندس عمران حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫شرکت سیما تکسان‬ ‫(زیر ‪ 30‬سال )‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪ 2‬نفر مهندس صنایع آقا ‪ ،‬حقوق مکفی ‪+‬بیمه‬ ‫‪tabligh.arad@gmail.com‬‬ ‫‪info@akhs.ir‬‬ ‫منطقه جاجرود‪ -‬خرم دشت‬ ‫‪job@simataksun.com‬‬
‫فرهنگی‬ ‫‪7‬‬ ‫در گفت و گوی بازار کار با دبیر رویداد تصویرگری عاشورا تاکید شد‬ ‫هنر عاشورایی زمان و مکان نمی شناسد‬ ‫رزمجو در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه هنر عاشورایی‪ ،‬هنر‬ ‫زندگی است و به زمان و مکان محدود نیست گفت‪ :‬محرم و‬ ‫عاشورا صرفا یک واقعه تاریخی نیست که در کتاب های تاریخ‬ ‫بخوانیم و بگذریم‪ ،‬این واقعه هر سال با موضوعات و فلسفه‬ ‫جدیدی بیان می شود‪.‬‬ ‫وی درادامه گفت ‪ :‬کسانی که اهل ایده‪ ،‬فکر و خاقیت‬ ‫هستند می توانند از این رهگذر دستاوردها و محصوالت‬ ‫جدیدی را خلق و به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه با تاکید بر لزوم آ گاهی طراحان عاشورایی از‬ ‫واقعهعاشورا گفت‪:‬شناخت کافیبهطراحان کمکمی کندعاوهبر‬ ‫رنگ سیاه از سایر رنگ های متناسب با موضوع بهره ببرند‪.‬‬ ‫و تولیدکنندگان هم می توانند با بازدید از این نمایشگاه با‬ ‫طراحانی که طرح های خود را دراین نمایشگاه به نمایش‬ ‫گذاشتند همکاری کنند‪.‬‬ ‫رزمجو به نمایشگاه های طراحان لباس اشاره کرد وگفت ‪:‬‬ ‫این نمایشگاهها در واقع رابطی است که طراحان لباس را به‬ ‫تولیدکنندگان پوشا ک می رساند‪.‬‬ ‫اگر این دانشجویان و هنرجویان خوب کار کننـــد مـــی تـــوانـ ـن ــد‬ ‫دیده شوند و شغلی برای خود دست و پا کنند با توجه به این که‬ ‫اکثر شرکت کنندگان دانشجو هستند‪ ،‬این رویداد می تواند به‬ ‫آنها کمک کند که وارد بازار کار شوند‪.‬‬ ‫خالقیت و کارآفرینی در خدمت عاشورا‬ ‫وضعیت طراحان لباس در جامعه ما روز به روز بهتر می شود‬ ‫این مدرس دانشگاه با اظهار خرسندی از وضعیت مناسب‬ ‫طراحان لباس گفت‪ :‬وضعیت طراحان لباس در جامعه ما روز به روز‬ ‫بهتر می شود در حالیکه شایـد چند سال پیش هیچ کارگاه تولیدی‬ ‫متوجه نیاز خود به طراح لباس خود نمی شد ولی امروزه کارگاه‬ ‫های تولیدی برای پرهیز از کپی برداری استقبال خوبی از طراحان‬ ‫لباسمی کنند‪.‬‬ ‫‪ 120‬تیم برای طراحی لباس عاشورایی مسابقه دادند‬ ‫مدیرگروه رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی مرکز‬ ‫جهاددانشگاهی‪ 4‬با اشاره به برگزاری رویداد تصویرگری عاشورا‬ ‫طراحی لباس با موضوعیت ایام سوگواری امام حسین(ع)‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این رویداد با حمایت دو اسپانسر که یکی از‬ ‫آنها آموزشگاه طراحی لباس شهرتاش و دیگری دانشگاه علمی‬ ‫کاربردی مرکز جهاد دانشگاهی بود در آستانه ماه محرم برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال خوب هنرجویان از این رویداد افزود‪:‬‬ ‫این مسابقه با حضور ‪ 120‬نفر از افراد مختلف اعم از دانشجویان‬ ‫و هنرجویان برگزار شد‪.‬‬ ‫رزمجو در ادامه گفت ‪:‬در این رقابت افراد با استفاده نماد ها‬ ‫و مفاهیم عاشورایی و و قیام امام حسین(ع) اقدام به طراحی‬ ‫لباس کردند که از بین این ‪ 120‬نفر ‪ 20‬نفر با رای پنج داور به‬ ‫مرحله دوم راه پیدا می کنند‪.‬‬ ‫استعداد وتحصیالت دو مقوله برای ورد به طراحی لباس‬ ‫وی افزود‪:‬چهل الی پنجاه درصد نیاز این رشته استعداد‬ ‫است‪ ،‬ولی پنجاه درصد باقی مانده می تواند با شرکت در کاس های‬ ‫آموزشی برطرف شود و یک فرد می تواند یاد بگیرد که چگونه یک‬ ‫طراح لباس باشد و طرحی برای یک نوع لباس طراحی کند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به این که اعتماد مهمترین نیاز‬ ‫هنرجویان این رشته است گفت‪ :‬اگر به طراح های ما اعتماد‬ ‫شود ‪،‬می تواند بازدهی بسیار خوبی چه درماه های سوگواری و‬ ‫سالها از واقعه کربال میگذرد ولی تکرار این سـالهــا به معنای تکراری شدن‬ ‫عاشورا و پیام های آن نیست‪ .‬کربال هر سال با پیام ها و طرح های جدید دستاورد های‬ ‫جدیدی دارد‪ .‬این طرح ها در نوع عزاداری ها‪ ،‬نوع پوشش ها و نوع سبک ها و طرح های‬ ‫عاشورایی و ‪ ...‬خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫سالها از پایمردی و قهرمانی امام حسین «ع» و یاران او میگذرد و در تمام این‬ ‫سالها این واقعه کربال بارها و بارها دستمایه خلق آثار بسیاری در شاخههای مختلف‬ ‫هنری‪ -‬از ادبیات و موسیقی و نقاشی و تئاتر ‪ ،‬مد و لباس عاشورایی در عصر مدرن‪،‬‬ ‫سینما‪ -‬شده است‪.‬‬ ‫با تمام این اوصاف‪ ،‬اما این واقعه هنوز که هنوز است درس و ناگفته با خود دارد و‬ ‫هــدف اصلی ما‬ ‫جلوگیری از گســترش‬ ‫فرهنــگ غربی‬ ‫در کشــورمان است‬ ‫مرحله دوم این رقابت نیز در مهرماه و نمایشگاه لباس عاشورا‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در نهایت نیز از بین بیست نفری که به مرحله‬ ‫نهایی رسیده اند سه نفر به عنوان افراد برتر معرفی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرگروه رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی مرکز‬ ‫جهاددانشگاهی‪ 4‬افزود‪ :‬برگزار کننده اصلی این رو یــداد بـن ـیــاد‬ ‫مد و لباس است و ما فقط به عنوان مدیر اجرایی فعالیت می کنیم‪.‬‬ ‫رزمجو درادامه خاطر نشان کرد ‪:‬پس از مشخص شدن‬ ‫افراد برتر به نفر اول مسابقات مبلغ یک میلیون تومان و پنجاه‬ ‫درصد تخفیف برای شرکت در کاس ها‪،‬نفر دوم پانصد هزار‬ ‫تومان و پنجاه درصد تخفیف برای شرکت در کاس ها و نفر‬ ‫سوم سیصد هزار تومان و پنجاه درصد تخفیف برای شرکت در‬ ‫کاس ها از سوی مجموعه ما تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫استفاده از الگوهای دینی برای طراحی لباس‬ ‫وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از گسترش فرهنگ غربی‬ ‫در جامعه گفت‪ :‬و ما به این نتیجه رس ـ ـیـ ــدیـ ــم که به جای‬ ‫الگوبرداریاز فرهنگغربیو کپیبرداریاز لباسهایی که هم اکنون‬ ‫در بازار عرضه می شوند از طرح هایی که توسط خودمان ابداع‬ ‫میشود گفت موضوعی است که هنرمندان تمام عرصهها تا هزار سال دیگر نیز اگر‬ ‫دربارهاش حرف بزنند‪ ،‬باز حرفشان رنگ تکراری نـخواهـد بـود و بـه قـول حافــظ‬ ‫قصه نامکرر عشق است که میتواند تا سالها بعد هم تکرار شود و هربار از منظری‬ ‫منبع الهام هنرمندان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همزمان با آغاز ماه محرم رویداد تصویر سازی لباس عاشورایی با موضوعیت ایام‬ ‫سوگواری امام حسین(ع) در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی چهار تهران‬ ‫برگزار شد‪ .‬رویدادی که برگزاری آن بهانهای شد تا با شهرتاش رزم جو‪ ،‬مدیرگروه‬ ‫رشته طراحی لباس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی‪ 4‬و دبیر رویداد تصویر گری ‬ ‫عاشورا درباره طرح های مد و لباس عاشورایی به گفت وگو نشینیم‪.‬‬ ‫می شود و منطبق با فرهنگ و ارزش های دینی و مذهبی ماست‬ ‫برای تولید لباس استفاده کنیم‪.‬‬ ‫دبیر این همایش درادامه گفت ‪:‬افرادی که در این مسابقه‬ ‫شرکت کردند افرادی بودند که یا دانشجوی رشته طراحی لباس‬ ‫بودند و یا به صورت آزاد در آموزشگاه ما یا آموزشگاه های دیگر‬ ‫این رشته را می آموختند‪.‬‬ ‫طراحی لباسهای عاشورای موراقبال عمومی قرار گرفت‬ ‫وی به هدف اصلی این همایش اشاره کرد وگفت ‪ :‬هدف‬ ‫اصلی ما جلوگیری از گسترش فرهنگ غربی در کشورمان است و‬ ‫ا گر این دانشــجویان‬ ‫و هنرجویــان خوب کار کنن ـ ــد‬ ‫می تـوان ـن ــد دیده شــوند‬ ‫و شــغلی برای خود‬ ‫دســت و پا کنند‬ ‫خوشبختانه لباس هایی که ما طراحی کردیم با استقبال مناسبی‬ ‫از سوی جوانان مواجه شده است‪.‬‬ ‫اگر قرار است این لباس ها توسط کشور چین تولید شود چه‬ ‫بهتر که این البسه تولید جوانان ایرانی باشد‪.‬‬ ‫اشتغالزایی خوب ماه محرم برای جوانان و فارغ التحصیالن‬ ‫مدیرگروه رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫مرکز جهاددانشگاهی‪ 4‬با اشاره به اشتغال زایی مناسب این‬ ‫رشته برای جوانان افزود‪:‬طراحان لباس می توانند بعد از دیده شدن‬ ‫در این رویداد در کارگاه های تولید لباس مشغول کار شوند‬ ‫چه در دیگر ایام سال داشته باشد و بازار و کارگاه های تولیدی‬ ‫باید به این افراد اطمینان کنند‪.‬‬ ‫تنها چیزی که برای این افراد مهم است و به آن نیازمند‬ ‫هستند اعتماد است و با توجه به این که طرح های هنرجویان ما‬ ‫با استقبال مناسبی از سوی مردم و به خصوص جوانان مواجه‬ ‫شده است می توان به این هنرجویان اعتماد کرد و خروجی‬ ‫خوبی نیز دریافت کرد‪.‬‬ ‫گفت و گو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند پذیرش در یک‬ ‫کارگزاری بورس معتبر‬ ‫کارشناسی الزاما رشته‬ ‫اقتصاد‪ ،‬حسابداری یا‬ ‫مدیریت های مرتبط‬ ‫با بورس‬ ‫جردن‬ ‫خانم وآقا‬ ‫حداکثر ‪ 25‬سال سن‪ -‬زرنگ و فعال و کاری‬ ‫باهوش ‪-‬توانایی خوب در برخورد با مشتری و جوابگویی تلفن‬ ‫بدون لهجه‪ -‬تیپ اداری‬ ‫ظاهر مناسب‪ -‬ساکن مناطق تهران نه خارج از محدوده‪ -‬حقوق ‪:‬وزارت‬ ‫کاری‪ -‬بیمه ‪ ،‬بیمه تکمیلی و صبحانه و ناهار‬ ‫‪15‬‬ ‫کارمند پذیرش در‬ ‫آزمایشگاه کالیبراسیون‬ ‫تجهیزات اندازه گیری‬ ‫‪2‬‬ ‫نیروی خدمات و نظافت‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران یا‬ ‫نیاوران‬ ‫آقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪-‬ساعت کار صبح ‪ 7.30:‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق ماهیانه ‪ 1600‬با بیمه و نهار‬ ‫ساعت کار شب ‪ 16:‬الی ‪ 24‬حقوق ماهیانه ‪ 1800‬با بیمه‪-‬ظاهر آراسته‬ ‫‪3‬‬ ‫کمک آشپز‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران یا‬ ‫نیاوران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫حداکثر سن ‪ -35‬ساعت کار صبح ‪ 7.30:‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق ماهیانه ‪ 1600‬با بیمه و نهار‪ -‬ظاهر آراسته‬ ‫‪4‬‬ ‫کمک کافی من‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران یا‬ ‫نیاوران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫حداکثر سن ‪33‬ساعت کار صبح ‪ 7.30:‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق ماهیانه ‪ 1600‬با بیمه و نهار‬ ‫ساعت کار شب ‪ 16:‬الی ‪ 24‬مبلغ ‪ 1800‬با بیمه ‪ -‬ظاهر آراسته‬ ‫‪5‬‬ ‫سالن کار‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران یا‬ ‫نیاوران‬ ‫آقا و خانم‬ ‫حداکثر سن ‪ -30‬ساعت کار صبح ‪ 7.30:‬الی ‪ 17‬حقوق ماهیانه ‪1600‬‬ ‫با بیمه و نهار‪ -‬ساعت کار شب ‪ 16:‬الی ‪24‬‬ ‫حقوق ماهیانه ‪ 1800‬با بیمه‪ -‬ظاهر آراسته‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران یا‬ ‫نیاوران‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر سن ‪ -33‬ساعت کار ‪ 16:‬الی ‪ 24‬حقوق ماهیانه ‪ 1800‬با بیمه‬ ‫ظاهر آراسته‪ -‬نیازی به سابقه کار هم نیست‪ .‬نیرو جوان و عالقه مند‬ ‫مبتدی هم مورد تایید هستند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناسی علوم‬ ‫مربی مهد کودک پاره وقت‬ ‫تربیتی و روانشناسی‬ ‫مینی سیتی‬ ‫خانم‬ ‫رشته های مرتبط‪ -‬ترجیحا دارای سابقه کار‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئول فروش قطعه در‬ ‫کارخانه معتبر‬ ‫رشته های بازرگانی و‬ ‫بازاریابی‬ ‫چهاردانگه‬ ‫اسالمشهر‬ ‫آقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه فروش‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس لجستیک و‬ ‫زنجیره تامین در حوزه‬ ‫صادرات‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫یوسف آباد‬ ‫آقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‪ -‬با حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار ترجیحاً در شرکتهای‬ ‫بازرگانی‪ -‬تسلط کامل به کامپیوتر و نرمافزار اکسل‪ -‬تسلط کامل به متون‬ ‫مذاکره (تلفنی) و روابط عمومی قوی‪-‬آشنایی به حوزه بازرگانی خارجی‬ ‫(صادرات و واردات)‪-‬آشنایی به مباحث مرتبط با حمل و نقل‪ ،‬کشتیرانی‪،‬‬ ‫انبارداری‪ ،‬امور گمرکی و سایر مباحث زنجیره تامین‬ ‫‪10‬‬ ‫کارگر انبار‬ ‫‪---‬‬ ‫حوالی باقر شهر‬ ‫آقا‬ ‫برای کار یدی و تخلیه و بارگیری‪ -‬حقوق پایه و بیمه‬ ‫‪11‬‬ ‫کمک انباردار‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫حوالی باقر شهر‬ ‫آقا‬ ‫با تجربه ‪ -‬حقوق و بیمه‬ ‫شریعتی‪-‬‬ ‫بهشتی‬ ‫خانم‬ ‫با تجربه و سابقه کار ‪ -‬حقوق ثابت ‪+‬پورسانت‪+‬بیمه‬ ‫‪13‬‬ ‫نگهبان ‪ 24‬ساعته‬ ‫‪---‬‬ ‫شهر قدس‬ ‫آقا‬ ‫نگهبان ‪ 24‬ساعته‪ -‬با جای خواب‪ -‬جوان‪ ،‬قوی و فعال‪ -‬حقوق وزارت کار‬ ‫و بیمه و اضافه کار‬ ‫‪14‬‬ ‫منشی حسابدار‬ ‫کاردانی یا کارشناسی‬ ‫الزاما رشته حسابداری‬ ‫یا مدیریت بازرگانی‬ ‫شهر قدس‬ ‫خانم‬ ‫زرنگ و فعال‪ ،‬حداکثر ‪ 40‬سال‪ -‬حقوق وزارت کاری‬ ‫بیمه از روز اول‪5 -‬شنبه تعطیل‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪17:30‬‬ ‫زمینه فعالیت‪ :‬چاپ‪ -‬ترجیحا زبان انگلیسی خوب‪ -‬آموزش دارد‬ ‫منزل محدوده غرب تهران یا اطراف محل کار‬ ‫‪6‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫کارمند فروش در یک‬ ‫ترجیحا رشته مرتبط‬ ‫‪12‬‬ ‫شرکت تولید قطعات خودرو‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫آقا و خانم‬ ‫کاردانی رشته فنی کیلومتر ‪ 14‬جاده‬ ‫(ترجیحا خانم)‬ ‫مخصوص کرج‬ ‫شرایط‬ ‫زرنگ ‪،‬کاری و مودب‪ -‬جوان‪ -‬آشنا به کامپیوتر و امور اداری‬ ‫سرویس ندارد اما با مترو و اتوبوس امکان رفت و آمد وجود دارد‪.‬‬ ‫ماه اول حقوق وزارت کاری اما بعد از آزمایشی امکان افزایش حقوق‬ ‫هست‪ .‬بیمه دارد‪ .‬محل سکونت نزدیک به محل کار‬ ‫‪16‬‬ ‫خدمات‬ ‫دیپلم‬ ‫مطهری‬ ‫آقا‬ ‫با سابقه کار خدمات – ظاهر خوب – تیپ اداری‬ ‫منظم و تمیز‪ -‬جوان‪ -‬متعهد وترجیحا متاهل‬ ‫‪17‬‬ ‫نیروی پذیرایی و آشپزی‬ ‫‪---‬‬ ‫مطهری‬ ‫خانم‬ ‫متعهد و کاری – باسابقه کار آشپزی به صورت محدود دارد‪.‬‬ ‫ظاهر مناسب و منظم‬ ‫‪18‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫هفت تیر‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به کار با کامپیوتر‪ -‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫زرنگ و ترجیحا آذری زبان‬ ‫خانم و آقا‬ ‫دارای سابقه کار و حرفه ای‪ -‬حقوق قابل توجه‬ ‫ترجیحا آشنا به برنامه های ذیل‪:‬‬ ‫‪Web Back-end developer‬‬ ‫‪Android Front-end developer‬‬ ‫‪IOS Front-end developer‬‬ ‫‪Android Back-end developer‬‬ ‫‪IOS Back-end developerr‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫یوسف آباد‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به امور دفتری و اداری‪ -‬با دانش زبان انگلیسی خوب‪-‬ترجیحا‬ ‫آشنا به ثبت سفارش‬ ‫‪21‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫پاسداران‬ ‫آقا‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه ها تا ظهر واضافه کاری دارد‪ -‬ظاهر‬ ‫مرتب و ترجیحا ساکن شرق تهران‬ ‫‪22‬‬ ‫کارشناس تحلیل سیستم‬ ‫مهندس صنایع یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫فرمانیه‬ ‫‪19‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫مطهری‬ ‫ترجیحا آقا‬ ‫دارای سابقه کار تحلیل سیستم‬ ‫تسلط به ‪ Erp‬و یا ‪sap‬‬ ‫کارشناسی یا‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫پاسداران‪-‬‬ ‫نارنجستان‬ ‫خانم و آقا‬ ‫داشتن سه سال سابقه کار حسابداری الزامی است تسلط به کلیه مباحث‬ ‫حسابداری از جمله اظهارنامه و حقوق و دستمزد‪5-‬شنبه ها تعطیل‬ ‫‪24‬‬ ‫کارمند پذیرش هتل‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرکز شهر‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 15‬الی ‪ -23‬مسلط به زبان انگلیسی‪ -‬تیپ اداری‬ ‫‪25‬‬ ‫کارمند آموزش و پذیرش‬ ‫در یک موسسه فرهنگی‪-‬‬ ‫آموزشی‬ ‫الزاما فارغ التحصیل‬ ‫رشته علوم قرآن و‬ ‫حدیث‬ ‫محدوده انقالب‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ ۳۰‬سال‪ -‬نشانی فرد حتما در محدوده باشد‪-‬چادر الزامی‬ ‫امکان بیمه پس از تایید کار و دوره آموزشی‪ -‬روابط عمومی باال‬ ‫روحیه کار گروهی‪-‬شنبه تا پنج شنبه ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫آشنایی به امور اداری‪ -‬مسلط به ورد و اکسل و تایپ سریع‬ ‫‪26‬‬ ‫بازاریاب تلفنی در یک‬ ‫شرکت برند مواد غذایی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫بیان خوب – پیگیر و منظم‬ ‫دارای حقوق ثابت‬ ‫‪27‬‬ ‫سرپرست خط تولید‬ ‫ترجیحا کارشناس‬ ‫رشته های صنایع‬ ‫مدیریت صنعتی‬ ‫استان خوزستان‬ ‫( شهر شادگان )‬ ‫آقا‬ ‫‪23‬‬ ‫حسابدار‬ ‫هزینه ایاب و ذهاب و سکونت از طرف شرکت پرداخت می شود‬ ‫در زمان حضور در تهران حقوق مورد توافق و در زمان حضور در کارخانه‬ ‫حق ماموریت اضافه می شود‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫مدیریت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .۱‬بیشتر بودن حجم‌کاری از ساعت‌کاری‬ ‫غالب ــا تصمیم‌گی ــری ب ــرای اس ــتخدام نی ــرو ی‌کار ب ــه می ــزان‬ ‫کاره ــا بس ــتگی دارد‪ .‬زمانی‌ک ــه متوج ــه می‌ش ــوید حجـ ـم‌کاری‬ ‫ت ــا ح ــدی ز ی ــاد اس ــت ک ــه به ــره‌وری را تحت‌تاثی ــر ق ــرار‬ ‫می‌ده ــد‪ ،‬احتم ــاال بای ــد نی ــروی جدی ــد اس ــتخدام کنی ــد‪.‬‬ ‫ج ــذب مش ــتری ب ــرای کارآفرین ــان در کســب‌وکارهای کوچ ــک‬ ‫همیش ــه هیج ــان‌آور اس ــت؛ ام ــا قب ــول آن می ــزان از حج ـم‌کاری‬ ‫ک ــه از عه ــده‌ی انج ــام آن‌ خ ــارج هس ــتید‪ ،‬مش ــتری‌ها را نس ــبت‬ ‫ب ــه ش ــما کاف ــه و س ــردرگم خواهدک ــرد‪ .‬ای ــن عم ــل نی ــز حرف ـه‌ای‬ ‫نـ ـ ـبـ ــودن ـ ـ ــتان در کـ ـ ــار را ب ـ ـ ــه آن‌ها الـ ـ ــقا م ـ ـی‌ک ـ ــند‪ .‬بـ ـ ــا ت ـ ــوجه‬ ‫ب ــه حجـ ـم‌کاری خ ــود تصمی ــم بگیر ی ــد ک ــه آی ــا ب ــا به‌کارگی ــری‬ ‫نی ــروی جدی ــد نتیجــه‌ی خوب ــی در ف ــروش خواهی ــد گرف ــت ی ــا‬ ‫ن ــه؟‬ ‫آشنایی با‬ ‫تشخیص بهترین زمان برای استخدام نیروی جدید‬ ‫‪ .۲‬ضعف در روند انجام کارها‬ ‫در موقعیت ــی مش ــابه ب ــا م ــورد اول‪ ،‬ممک ــن اس ــت مش ــتریان از‬ ‫رون ــدکار ی‌ و پیش ــرفت تدریج ــی آن راض ــی نباش ــند و ب ــه ش ــما‬ ‫پشــت کننــد‪ .‬ممکــن اســت در چنیــن شــرایطی این‌طــور بــرآورد‬ ‫کنیــد کــه بایــد عضــو دیگــری را بــه تی ـم‌کاری اضافــه کنیــد‪ .‬امــا‬ ‫بهت ــر اس ــت بدانی ــد ک ــه راض ــی نگه‌داش ــتن همـ ـه‌ مش ــتریان‬ ‫ممک ــن نیس ــت‪ .‬از دس ــت دادن ی ــک ی ــا دو نف ــر از آن‌ه ــا ام ــری‬ ‫عــادی در هــر شــغلی اســت؛ امــا چنانچــه بــه یــک دلیــل مشــابه‬ ‫(مانن ــد طول‌کش ــیدن زم ــان نوس ــازی‪ ،‬بی‌نظم ــی و غی ــره) باره ــا‬ ‫مش ــتریان خ ــود را از دس ــت می‌دهی ــد بای ــد پ ــس از بررس ـی‌های‬ ‫الزم پی‌ببر یــد کــه چــه مانعــی در رونــدکاری جلــوی پیشــرفت‌ را‬ ‫می‌گی ــرد‪ .‬به‌ای ــن ترتی ــب‪ ،‬ب ــه ض ــرورت اس ــتخدام و آماده‌س ــازی‬ ‫نی ــرو ی‌کار جدی ــد ی ــا ع ــدم انج ــام ای ــن کار پ ـی‌ خواهیدب ــرد‪.‬‬ ‫غالبا تصمیم‌گیری‬ ‫برای استخدام‬ ‫نیروی‌کار به میزان کارها‬ ‫بستگی دارد‬ ‫‪ .۳‬دریافت انتقادهای منفی از شبکه‌ی اجتماعی‬ ‫انتق ــاد اینترنت ــی دریچــه‌ی بزرگ ــی را ب ــه روی انتق ــاد مش ــتریان‬ ‫بازک ــرده اس ــت‪ .‬چنانچ ــه احس ــاس می‌کنی ــد ک ــه ب ‌هج ــای‬ ‫پیش ــرفت‌کاری درح ــال تن ــزل هس ــتید‪ ،‬ب ــرای اطمین ــان از ای ــن‬ ‫مســئله بــه اکانــت خــود در فضــای مجــازی ســری بزنیــد‪ .‬خوانــدن‬ ‫انتقادهــای منفــی شــاید خوشــایند نباشــد؛ امــا می‌توانیــد از ایــن‬ ‫نظرهــا در جهــت بهبــود اوضــاع کاری بهــره ببر یــد‪ .‬دیدگاه‌هایــی‬ ‫اس ــتخدام نی ــروی‌کار در زم ــان مناس ــب یک ــی از مهم‌تری ــن فاکتوره ــا در رش ــد کسـ ـب‌وکار‬ ‫اس ــت‪ .‬ب ــرای پی ــدا ک ــردن ای ــن زم ــان‪ ،‬چن ــد فاکت ــور را بای ــد در نظ ــر گرف ــت‪.‬‬ ‫زمانی‌ک ــه کسـ ـب‌وکار کوچک ــی داری ــد‪ ،‬مش ــاهده رش ــد و پیش ــرفت آن برایت ــان بس ــیار‬ ‫هیج ــان‌آور اس ــت‪ .‬گذش ــته از اینک ــه اولی ــن ی ــا پنجمی ــن نی ــروی‌کار را اس ــتخدام می‌کنی ــد‪،‬‬ ‫توانای ــی انج ــام ای ــن کار نش ــانه‌ی خوب ــی از موفقی ــت در کسـ ـب‌وکار کوچـ ـک‌ اس ــت‪ .‬اینک ــه‬ ‫کارآفرین ــان بای ــد چ ــه تصمیم ــی در جه ــت پیش ــرفت‌کاری بگیرن ــد بس ــیار دش ــوار اس ــت‪.‬‬ ‫زمانی‌ک ــه ش ــرایط‌ کاری موج ــب می‌ش ــود ک ــه نی ــاز ب ــه اس ــتخدام را در ش ــغل خ ــود احس ــاس‬ ‫ک ــه در رابط ــه ب ــا ضع ــف ارائـ ـه‌ی خدم ــات ی ــا بی‌نظم ــی بی ــان‬ ‫م ‌‬ ‫یش ــوند‪ ،‬ناش ــی از کمب ــود نی ــرو ی‌کاری هس ــتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬توانای ــی نوش ــتن وظای ــف ش ــغلی ب ــا جزئی ــات ب ــرای‬ ‫اط ــالع کارمن ــدان‬ ‫نشانه‌ی اصلی در نیاز به جذب نیرو ی‌کار زمانی است که‬ ‫باید وظایف شغلی را به‌طور ویژه و با جزئیات برای اطاع‬ ‫کارمندان بنویسید‪ .‬در چنین شرایطی کارهای روزانه را نیز باید‬ ‫هرروز به آن‌ها شرح دهید‪ .‬آیا اختصاص ‪ ۸‬ساعت کاری برای‬ ‫انجام این وظایف کافی است؟ آیا به دوره خاصی از آموزش‬ ‫نیاز دارند یا همه چیز به‌طور واضح بیان شده است؟ اگر‬ ‫انجام مسئولیت‌ها در زمانی بیش از زمان‌کاری مقررشده برای‬ ‫کارمندان به‌پایان برسد‪ ،‬بنابراین زمان آن است که نیرو ی‌کار‬ ‫جدید استخدام کنید‪.‬‬ ‫کنی ــد‪ ،‬تمام ــی جوان ــب آن را از گذش ــته ت ــا ب ــه ام ــروز م ــورد بررس ــی ق ــرار می‌دهی ــد‪ .‬در حقیق ــت‪،‬‬ ‫بس ــیاری از اس ــتارت‌آپ‌ها در ای ــن م ــورد ب ــا شکس ــت مواج ــه می‌ش ــوند‪ .‬عل ــت ای ــن مس ــئله آن‬ ‫اس ــت ک ــه ای ــن ش ــرکت‌ها داری س ــرمایه‌ی کاف ــی نیس ــتند‪ ،‬چرا ک ــه اس ــتخدام نی ــروی‌کار نوع ــی‬ ‫س ــرمایه‌گذاری پرهزین ـه‌ محس ــوب می‌ش ــود‪ .‬چنانچ ــه نمی‌توانی ــد زم ــان مناس ــب ب ــرای انج ــام‬ ‫ای ــن کار را تش ــخیص دهی ــد‪ ،‬ب ــه م ــوارد ذ ک ــر ش ــده در زی ــر دق ــت کنی ــد‪.‬‬ ‫در ادام ــه ای ــن مقالــه‌ زومی ــت ب ــه بررس ــی ‪ ۷‬م ــورد می‌پردازی ــم ک ــه ب ــا مش ــاهده‌ی آن‌ه ــا بای ــد‬ ‫ب ــرای کســب‌وکار خ ــود نی ــروی‌کار جدی ــد اس ــتخدام کنی ــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نیاز به فردی با مهارت خاص‬ ‫بیشتر کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک تاکنون متوجه این‬ ‫مورد نشده‌اند که وظایفی در شغل‌ها هستند که با استفاده‬ ‫از افراد حرفه‌ای به‌طور بهتر و موثرتری انجام می‌شوند‪ .‬شاید‬ ‫مسائل مالی که در کسب‌وکار کوچکتان وجود دارند جلوی‬ ‫رشد و پیشرفت‌ را می‌گیرند؛ اما این امکان نیز وجوددارد که‬ ‫استخدام نیرو ی‌ حرفه‌ای به‌صورت تمام‌وقت مسائل موجود‬ ‫در قسمت خدمات مشتری را به‌گونه‌ای حل‌کند که تاکنون با‬ ‫به‌کارگرفتن هیچ پیمان‌کار یا قرارداد حق الزحمه ای حل نشده‬ ‫است‪ .‬چنانچه متوجه شدید که استخدام نیرو ی‌کار به‌صورت‬ ‫تمام‌وقت انجام کارهای موجود در شرکت را به جلو می‌راند‪،‬‬ ‫بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استخدام کارمند به‌صورت‬ ‫تمام‌وقت بسیار سودمند‌تر است‪.‬‬ ‫در شرکت فاندریا‪ ،‬به‌جای آنکه استخدام نیرو ی‌کار به‌صورت‬ ‫پیمان‌کار صورت گیرد بیشتر به صورت تمام‌وقت انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬دلیل انجام این کار اهمیت نام تجاری شرکت است‪.‬‬ ‫آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که آموزش تمامی اطاعات شرکت و‬ ‫سرمایه‌گذاری روی کارمند تمام‌وقت نسبت به جذب کارمند‬ ‫به‌صورت پیمان‌کار نتیجه‌ی بهتری دربردارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬افزایش میزان اشتباه‌ها‬ ‫کاما طبیعی است که گاهی مرتکب اشتباه شوید؛ اما گاهی‬ ‫اشتباه‌های کوچک به‌طور مداوم و جبران‌ناپذیری تکرار می‌شوند‪.‬‬ ‫این مسئله نشان‌دهند ‌ه وجود وظایف بی ‌‬ ‫ش از حد است‪ .‬از‬ ‫نشانه‌های کارمندانبامشغله‌ی کاریزیادمی‌توانبهفراموشکاری‪،‬‬ ‫حالت عاطفی شدیدو کاهش کیفیت کلی کار اشاره کرد‪.‬‬ ‫روحیه‌ کار تیمی مهم است و کارمندان شاد باعث ایجاد‬ ‫محیط‌کاری دلپذیرتری در شرکت می‌شوند‪ .‬مراقبت از کارمندان‬ ‫و حفظ روحیه‌ی آن‌ها‪ ،‬خصوصا زمانی که کسب‌وکار کوچکی‬ ‫دارید بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نداشتن زمان کافی برای تعطیالت در طول سال‬ ‫تعطیات سامت روحی خود‌تان نیز به اندازه‌ی سامت روحی‬ ‫کارمندان مهم است‪ .‬این مورد درباره‌ی کارکردن بیش از اندازه‌ی‬ ‫خودتان نیز صدق می‌کند‪ .‬بدو ن‌شک کسب‌وکار کوچک خود‬ ‫را دوست دارید و احتماال بخش مهمی از زندگیتان را به خود‬ ‫اختصاص داده است؛ اما مشکات از آنجا آغاز می‌شود که‬ ‫دیگر کارکردن برایتان لذتی نداشته باشد و اوقات فراغت خود‬ ‫را تنها برای دیدن افراد مورد عاقه‌ی خود یا به خواب بگذرانید‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهید بدانید که آیا در چنین شرایط کاری به‌سر‬ ‫می‌برید یا نه‪ ،‬آخرین باری که در تعطیات بوده‌اید را بیاد بیاورید‪.‬‬ ‫چنانچه بیش از یک سال است که به تعطیات نرفته‌اید‪ ،‬باید به‬ ‫فکر محول‌کردن برخی از مسئولیت‌ها به نیرو ی‌کار جدید باشید‪.‬‬ ‫گاهی اوقات اصاح یک برنامه‌ی یکنواخت که جلوی‬ ‫پیشرفت کسب‌وکار را گرفته‌است‪ ،‬به‌اندازه‌ی استخدام‬ ‫نیرو ی‌‌کاری جدید راه‌گشا است‪ .‬درهر‌حال‪ ،‬باید به این‬ ‫مسئله‌ی مهم توجه داشته باشید که بعضی از مشکات کاری‬ ‫به دالیلی غیر از نیاز به استخدام به‌وجود می‌آیند‪.‬‬ ‫مسائلی از قبیل انتقادهای منفی در شبکه‌ی مجازی و کاهش‬ ‫تعداد مشتریان به مشکاتی در درون شرکت ارتباط دارند و با‬ ‫سرمایه‌گذاری در استخدام نیرو ی‌کار جدید برطرف نخواهندشد‪.‬‬ ‫قبل از استخدام‪ ،‬محصو ‌‬ ‫ل و برنامه‌ی کاری خود را به‌دقت بررسی‬ ‫کنید تا از وجود هرگونه مشکل در آن‌ها اطمینان پیدا کنید‪.‬‬ ‫زمانی‌که نیرو ی‌کار جدید به‌کار می‌گیرید این به معنای آن‬ ‫است که شرکت پررونق و درحال رشد است‪ .‬استخدام یک‬ ‫سرمایه‌گذاری بزرگ است‪ .‬مطمئن باشید که ارزش و اعتبار‬ ‫این کار با تمام هزینه‌های مصرفی آن قابل توجیه است‪.‬‬ ‫استخدام یک سرمایه گذاری‬ ‫بزرگ است و ارزش و اعتبار‬ ‫این کار با تمام هزینه ها‬ ‫قابل توجیه است‬ ‫به‌کارگیری افرادمناسب در رشد و پیشرفت کلی کسب‌وکار‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬اگر برای این کار سرمایه کمی دارید مطمئن‬ ‫باشید که استخدام یک یا دو نیرو ی‌کار سوددهی و پیشرفت‬ ‫کار را افزایش خواهدداد‪ .‬با دریافت وامی با مبلغ کم نیز‬ ‫می‌توانید کمبود سرمایه را جبران کنید‪ .‬فقط به‌طور دقیق‬ ‫محاسبه و ارزیابی کنید تا تمامی هزینه‌های استخدام‪ ،‬ارزش‬ ‫پریسا نیرومندی‬ ‫گرفتن وام را داشته باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫مشاغل‬ ‫نگاهی به مشاغل در حال فراموشی‬ ‫برنده میدان کدام است؟‬ ‫استقبال از واحدهای فروش آنالین غذا‬ ‫کســب و کار آنالیــن در حــوزه رســتوران‌ها‪ ،‬جــزو مشـاغـــل‬ ‫بــه نســبت جدیدی اســت کــه بــا اســتقبال خریــداران روبه رو شــده‬ ‫کــه ایــن امــر پیامدهــای مثبــت و منفــی را بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری میـــزان‪ ،‬بـــا افزایـــش نفـــوذ‬ ‫تکنولـــوژی بـــه زندگـــی روزمـــره و بـــه دنبـــال آن تغییـــر و‬ ‫تحـــوالت صـــورت گرفتـــه مشـــاغل نیـــز در عرصه‌هـــای‬ ‫مختلـــف دچـــار تغییـــر ظاهـــر شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ح ــوزه ف ــروش غ ــذا یک ــی دیگ ــر از حوزه‌ه ــای کاری‬ ‫اس ــت ک ــه ط ــی چندی ــن س ــال گذش ــته ف ــروش آن در‬ ‫فض ــای دیجیت ــال اس ــتقبال باالی ــی داش ــته و باع ــث‬ ‫شــده افــراد بــرای ســهولت دسترســی از ایــن خدمــات‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــید عل ــی اصغ ــر میرابراهیم ــی رئی ــس اتحادی ــه‬ ‫رس ــتوران و سلف‌س ــرویس در خص ــوص رواج خر ی ــد‬ ‫و ف ــروش آنای ــن درای ــن ح ــوزه کاری ب ــه ن ــکات قاب ــل‬ ‫توجه ــی در ح ــوزه اصن ــاف اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫س ــید عل ــی اصغ ــر میرابراهیم ــی در خص ــوص‬ ‫فعالی ــت کس ــب وکار نوی ــن در ح ــوزه کاری‬ ‫رســتوران‌ها گفــت‪ :‬بــا فعالیــت کســب و کار آنایــن‪،‬‬ ‫اصن ــاف ب ــه حاش ــیه کش ــیده ش ــده‌اند و در بعض ــی‬ ‫مواق ــع ناهماهنگی‌های ــی می ــان واح ــد صنف ــی و‬ ‫خدم ــات زیرس ــاخت آن‌ه ــا ب ــه وج ــود می‌ای ــد ک ــه‬ ‫ای ــن مش ــتری را ب ــا س ــردرگمی مواج ــه می‌س ــازد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬واحد‌های ــی ک ــه ب ــه ص ــورت آنای ــن‬ ‫ارائ ــه خدم ــات می‌دهن ــد ب ــه دو دس ــته تقس ــیم‬ ‫می‌ش ــوند ک ــه ی ــک س ــری از آن‌ه ــا واحد‌های ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــه ص ــورت قانون ــی صاح ــب مغ ــازه هس ــتند و‬ ‫فعالی ــت خ ــود را آنای ــن نی ــز گس ــترش داده‌ان ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫گ ــروه دوم فعالی ــت قانون ــی و رس ــمی نداش ــته و تنه ــا‬ ‫خدم ــات اینترنت ــی آن‌ه ــا مش ــاهده می‌ش ــود‪.‬‬ ‫در ایـــن میـــان افـــراد نیـــز بـــه نســـبت اســـتفاده از‬ ‫فناوری‌هـــای نویـــن از تغییـــرات ایجـــاده شـــده اســـتقبال‬ ‫می‌کننـــد کـــه ایـــن مســـئله تاثیراتـــی را در حـــوزه اصنـــاف و‬ ‫مشـــاغل توزیـــع ســـنتی گذاشـــته اســـت‪.‬‬ ‫بـه هـمـــیـــن خـاطـر بـرای ارزیـابــی ایـــن پــیـامـد‌هـا‬ ‫بـــه بررســـی تاثیـــر ورود کســـب و کار دیجیتـــال بـــه حوزه‌هـــای‬ ‫کاری مختلـــف می‌پـــردازد‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه رس ــتوران و سلف‌س ــرویس‬ ‫نس ــبت ب ــه واکن ــش واحد‌ه ــای صنف ــی ب ــه فعالی ــت‬ ‫کس ــب و کار‌ه ــای آنای ــن در ای ــن ح ــوزه تصر ی ــح‬ ‫گف ــت‪ :‬در برخ ــی ش ــرایط ش ــاهد ای ــن هس ــتیم ک ــه‬ ‫رس ــتوران‌هایی ک ــه ب ــه ص ــورت مج ــوزدار و قانون ــی‬ ‫فعالی ــت می‌کنن ــد نس ــبت ب ــه واحد‌های ــی ک ــه‬ ‫ف ــروش آنای ــن دارن ــد اعت ــراض و ش ــکایت دارن ــد‪.‬‬ ‫میرابراهیم ــی اظه ــار ک ــرد‪ :‬بص ــورت کل ــی نگ ــرش‬ ‫مــا نســبت بــه ارائــه خدمــات بــه صــورت اینترنتــی بــا‬ ‫کیفی ــت مناس ــب مثب ــت اس ــت‪ ،‬ام ــا در ش ــرایط‬ ‫فعل ــی ک ــه در س ــال‌های ابتدای ــی ای ــن کس ــب و‬ ‫کار‌ه ــا هس ــتیم ش ــاهد ایراد‌ه ــا و نواقص ــی هس ــتیم‬ ‫ک ــه ب ــا آن‌ه ــا برخ ــورد نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬بط ــور مث ــال ش ــاهد مش ــکاتی‬ ‫ماننــد کســر پــول از حســاب خر یــدار و منتقــل نشــدن‬ ‫ب ــه حس ــاب صاح ــب رس ــتوران و ی ــا دریاف ــت غ ــذا ب ــا‬ ‫کیفی ــت پایی ــن ب ــه دس ــت مش ــتری هس ــتیم ک ــه ای ــن‬ ‫م ــوارد بای ــد برط ــرف ش ــوند‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه رس ــتوران و سلف‌س ــرویس‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ته ــران ‪ ۷۰۰‬ال ــی ‪ ۸۰۰‬واحـــد‬ ‫مس ــتقل و قانون ــی رس ــتوران و س ــلف س ــرویس وج ــود‬ ‫دارد گف ــت‪ :‬از ای ــن تع ــداد ظ ــرف م ــدت ی ــک س ــال و‬ ‫نی ــم گذش ــته ‪ ۲۰۰‬واح ــد تعطی ــل ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫میرابراهیم ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در برخ ــی م ــوارد‬ ‫ش ــاهد ای ــن هس ــتیم ک ــه سیس ــتم‌های آنای ــن هزین ــه‬ ‫حم ــل و نق ــل قاب ــل توجه ــی دریاف ــت می‌کنن ــد ک ــه‬ ‫ای ــن ارق ــام در کن ــار هزین ــه غ ــذا قاب ــل قب ــول نیس ــت‪.‬‬ ‫آنچ ــه مس ــلم اس ــت‪ ،‬ایج ــاد اش ــتغال ب ــه وس ــیله‬ ‫کس ــب و کاره ــای نوی ــن در کن ــار حف ــظ مش ــاغل‬ ‫س ــنتی معن ــا پی ــدا می‌کن ــد ت ــا در نتیج ــه آن ش ــاهد‬ ‫کاه ــش بی ــکاری باش ــیم‪.‬‬ ‫شرکت بین المللی پشتیبانی تجهیزات پزشکی‬ ‫برای تکمیل کادر بخش تحقیقات و گسترش‬ ‫از تعدادی پرسنل آقا و خانم با شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نمایند‪:‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫آشنایی با فنون بازاریابی‬ ‫داشتن فن بیان و روابط عمومی قوی‬ ‫داوطلبان با تحصیالت و تجربیات مرتبط مارکتینگ و روابط‬ ‫عمومی در اولویت استخدام قرار می گیرند‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به همراه تصاویر مدارک تحصیلی و‬ ‫شناسایی به ایمل زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪odinmedtech@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساختمانی کولهام‬ ‫برای دفتر مرکزی به‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫ساکن تهران‬ ‫آشنا به نرم افزار راهکاران‬ ‫جهت خزانه داری و رسیدگی کلیه اسناد مالی‬ ‫از جمله صورت وضعیت پیمانکاران‬ ‫با حدا کثر ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫به رزومه های بدون حقوق درخواستی‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪info@culham-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام ‪ 2‬نفر نیروی حسابداری‬ ‫با سابقه مفید حداقل ‪ 4‬سال و مسلط به اکسل‬ ‫(در شرکت خدمات نفت و گاز)‬ ‫(محدوده روبروی پارک ملت)‬ ‫‪ -1‬حسابدار آقا مسلط به اعتبارات اسنادی و حسابداری‬ ‫فروش و زبان انگلیسی ( کد ‪)F1‬‬ ‫‪ -2‬حسابدار آقا جهت سیستم اموال و صدور اسناد روزانه‬ ‫حسابداری ( کد ‪)F2‬‬ ‫ارسال رزومه با ذکر حقوق درخواستی‬ ‫و کد عنوان شغلی به ایمیل‪:‬‬ ‫‪Employment@petrodanial.com‬‬ ‫رقابت تنگاتنگ شرکت‌های اینترنتی‬ ‫با آژانس‌های کرایه خودرو‬ ‫ورود شرکت‌های اینترنتی به حوزه کاری کرایه تاکسی‌ها تاثیرات‬ ‫مثبت و منفی را به دنبال دارد که خبرگزاری میزان در این شماره از پرونده‬ ‫با نگاهی به مشاغل در حال فراموشی‪ ،‬به بررسی وجه‌هـای پنــهـان‬ ‫این تاثیرات پرداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری میزان‪ ،‬با افزایش نفوذ اینترنت و افزایش‬ ‫استفاده از وسایل دیجیتال در زندگی افراد‪ ،‬چهره برخی رفتار‌های روزمره‬ ‫تغییر کرد که با اهمیت‌ترین آن‌ها تغییر در بازار و به دنبال آن تغییر در‬ ‫خرید و فروش و نوع کسب و کار است‪.‬‬ ‫تغییر در نوع کسب و کار تاثیرات متعددی در وجوه مختلف زندگی‬ ‫یکی از حوزه‌های کاری که از ورود فضای مجازی‬ ‫به حیطه کاریشان بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‪ ،‬می‌توان‬ ‫به موسسات توریستی و کرایه خودرو اشاره کرد که در‬ ‫سال‌های اخیر با روی کار آمدن رقبای دیجیتالیشان‪،‬‬ ‫فعالیت آن‌ها به حاشیه و یا در برخی موارد به دست‬ ‫فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫برای با خبر شدن از تغییرات ایجاد شده در نوع‬ ‫کسب و کارشان با‪ ،‬نائب رئیس اتحادیه موسسات‬ ‫توریستیوکرایهخودرو به گفتگونشستیم‪.‬‬ ‫فرشاد یغمایی‪ ،‬نائب رئیس اتحادیه موسسات‬ ‫توریستی وکرایه خودرو در گفتگو با خبرنگار گروه‬ ‫اقتصاد خبرگزاری میزان‪ ،‬در خصوص تاثیر کسب و‬ ‫کار دیجیتال در حوزه کاری این صنف گفت‪ :‬سیستم‬ ‫کاری این صنف تاکنون سنتی بوده که با ورود کسب‬ ‫و کار‌ه ــای دیـ ـج ــیت ــال به ای ــن ح ــوزه مشـ ـک ــا تــی‬ ‫برای فعاالن این صنف ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این ـک ــه ‪ ۱۷۰۰‬واح ــد صــنف ــی‬ ‫در حوزه موسسات توریستی و کرایه خودرو‬ ‫در شهر تهران مشغول به کار هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طی چند سال گذشته و با افزایش استقبال از‬ ‫واحد‌های کرایه خودرو دیجیتالی مغازه دارانی که‬ ‫مالک مغازه خود نبوده ویا از لحاظ مالی تمکن‬ ‫باالیی نداشتند در ابتدا با رکود و پس از مدتی‬ ‫بهتعطیلی کشاندهشدند‪.‬‬ ‫یغمایی تاثیر فعالیت واحد‌های فضای‬ ‫مجازی بر کسب وکار آن‌ها را کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫در سهمشان از بازار دانست و گفت‪ :‬کرایه‌های پایین‬ ‫شرکت‌هایاینترنتیدر ساعاتمختلفشبانهروز‬ ‫دلیلی برای استقبال متقاضیان از شرکت‌ها است‬ ‫این درشرایطی است که آن‌ها هزینه‌هایی مانند‬ ‫مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬بیمه‪ ،‬هزینه‌های جاری شرکت‬ ‫و موارد مشابه را پرداخت نمی‌کند‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫دکترای پزشک‬ ‫عمومی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫جنسیت‬ ‫تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به دین مبین اسالم‬ ‫یا یکی از ادیان رسمی کشور(مصرح در قانون اساسی)‬ ‫دارابودنکارتپایانخدمتوظیفهعمومیویامعافیتدائمازخدمت(غیرپزشکی)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫عدم سوء پیشینه کیفری‬ ‫داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و وروانی‪ ،‬انجام معاینات طب صنعتی‬ ‫و اخذ تائیدیه مرتبط و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار مسلط به امور مالی‬ ‫و نرم افزارهای مربوطه‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫جهت پروژه ایران مال‬ ‫‪avandamirab@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار‬ ‫با سابقه کار مسلط به قوانین بیمه و مالیات و اکسل جهت‬ ‫شرکت بازرگانی(خ طالقانی) دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪sales@iryatash.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسین مشاور‬ ‫تعدادی کارشناس حسابداری‪ ،‬معماری‪ ،‬عمران‬ ‫را دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‬ ‫‪resume.fajr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تا با ورود به این حوزه پا به پای سایر رقبا فعالیت کنیم‪.‬‬ ‫نائب رئیس اتحادیه موسسات توریستی و کرایه‬ ‫خودرو با اشاره به اینکه صنف ما با سابقه فعالیت بیش‬ ‫از نیم قرن امین مردم شناخته شده‪ ،‬گفت‪ :‬خدمات‬ ‫دهیآژانس‌هابانظارتسازمان‌هاوافراد گوناگونصورت‬ ‫می‌گیرد که خا این نظارت بر روی شرکت‌های اینترنتی‬ ‫احساس می‌شود‪ ،‬زیرا بر اساس اساسنامه موجود‪،‬‬ ‫این شرکت‌ها تنها واسطه‌ای بین مشتریان و خودرو‌ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بدون شک فعالیت شرکت‌های دیجتالی توانسته‬ ‫رضایتنسبیشهروندانرابهدلیلسهولتدر دسترسی‬ ‫و قیمت مناسب به دنبال داشته باشد‪ ،‬اما نکته مهم در‬ ‫این میان فراموش نکردن اصناف و خرده فروشی‌های‬ ‫این حوزه است که به دست فراموشی سپرده نشوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فراخوان جذب نیرو‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند یک شرکت در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی(سهامی عام) در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد‬ ‫نیاز خود جهت پزشک عمومی در شهر تهران ‪ 1‬نفر از واجدین شرایط را طی برگزاری مصاحبه فنی و تخصصی و انجام گزینش به صورت‬ ‫قراردادی‪ ،‬دعوت به همکاری نماید‪ .‬متقاظیان واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آ گهی به مدت ‪ 7‬روز کاری‪ ،‬نسبت به ارسال سوابق‬ ‫خود به به تفکیک صفحات شناسنامه‪،‬کارت ملی‪ ،‬کارت پایان خدمت(ویژه آقایان)‪ ،‬یک قطه عکس در فرمت‪ jpeg‬آخرین مدرک‬ ‫تحصیلی معتبر و رزومه کامل از سوابق و تجربیات کاری به سامانه الکترونیکی ‪ Job.hrm96@gmail.com‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫افراد و در نهایت جامعه دارد که این تاثیر از سوی کارشناسان مثبت‬ ‫و در برخی شرایط منفی ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫در این میان سوالی که با فراگیر شدن این کسب و کار‌ها در اذهان‬ ‫پدیدار می‌شود‪ ،‬عاقبت کسبه مشغول در آن حوزه کاری است و آیا با روی‬ ‫کار آمدن کسب و کار دیجیتال‪ ،‬خرده فروشی‌های مشغول به کار در آن‬ ‫صنف فراموش خواهند شد؟‬ ‫ب ــه همی ــن خاط ــر و ب ــرای پاس ــخ گوی ــی ب ــه ای ــن س ــوال‪،‬‬ ‫بـــه بررســـی تاثیـــر ورود کســـب و کار دیجیتـــال بـــه حوزه‌هـــای‬ ‫کاری مختل ــف پرداختی ــم‪.‬‬ ‫نائب رئیس اتحادیه موسسات توریستی وکرایه‬ ‫خودرو با تاکید بر این موضوع که شرکت‌های اینترنتی‬ ‫با تخفیف‌های خود فضای دامپینگ را در حوزه کاری‬ ‫ایجاد می‌کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬آژانس‌ها‪ ،‬ضوابطی ندارند‬ ‫که در ساعات مختلف روز قیمت‌های مختلفی را‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬اما شرکت‌های اینترنتی در ساعات‬ ‫اوج ترافیک قیمت خود را افزایش می‌دهند‪ ،‬اما ا‪ .‬گر‬ ‫واحد‌های ما افزایش قیمت داشته باشد باید به ارگان‌ها و‬ ‫سازمان‌هایمختلفپاسخدهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم حرکت به سوی فناوری جدید و‬ ‫استفاده از پتانسیل‌های آن گفت‪ :‬برای ورود به فضای‬ ‫فناوری آژانس‌ها واصناف مشغول به کار نیز گام‌هایی را‬ ‫برداشته اند و م ‌‬ ‫یتـوانـیـم بـگـویـیــم تـــا حـــدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد از اقــــدامــات‬ ‫الزم را انجام داده ایم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪9‬‬ ‫حداکثر سن‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابدار مالی‬ ‫با ‪ 3‬الی ‪ 4‬سال سابقه کار در‬ ‫شرکت های بازرگانی و صنایع غذایی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار سپیدار محدوده کار غرب تهران‬ ‫‪yektatejarat2020arka@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫‪info@roopakmehr.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در صنعت پخش نیاز به تخصص های زیر دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حسابدار خزانه حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در خزانه‬ ‫حداقل کاردانی حسابداری‪/‬دارای ضامن معتبر‬ ‫تسلط به ا کسل و روحیه همکاری گروهی‬ ‫مسلط به تهیه صورت مغایرت بانکی و‬ ‫رفع مغایرت های بانکی‪ ،‬تنخواه‪ ،‬صندوق‬ ‫شرکت سازنده تجهیزات آزمایشگاهی‬ ‫‪ -2‬حسابدار مالی و انبار حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در پخش‬ ‫حسابدار (حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار )‬ ‫حداقل کاردانی حسابداری‪/‬دارای ضامن معتبر‬ ‫آشنایی به نرم افزار شایگان‬ ‫تسلط به ا کسل و روحیه همکاری گروهی‬ ‫‪Teifsanj.pishro@gmail.com‬‬ ‫‪shf9304@gmail.com‬‬ ‫استخدام تکنسین‬ ‫و مندس برق‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪jobs@sababms.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه تعمیرات‬ ‫نگهداری تاسیسات و آشنا با ‪pm‬‬ ‫‪janzadeh@jalkeh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی‬ ‫استخدام حسابدار ارشد صنعتی‬ ‫با تجربه کافی در زمینه قیمت تمام شده‬ ‫ارسال رزومه ‪Koroushr1963@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و بازرگانی‬ ‫استخدام می کند‬ ‫کارشناس حسابداری ترجیحا مسلط به ‪Excel‬‬ ‫‪info@behinehwazin.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی الکترونیکی‬ ‫حسابداری (مسئول صدور سند)‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job@mna.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار‬ ‫با حداقل یکسال سابقه‬ ‫ترجیحا غرب تهران دعوت به همکاری می گردد‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪Employ.sef3.me@gmail.com‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .1‬رفتار غیرحرفه ای‬ ‫اگرچه مشاور کاریابی در جایگاه مدیر استخدام نیست اما‬ ‫برای صحبت و مشاوره با وی نیز باید همانند مصاحبه با کارفرما‬ ‫آماده معرفی خود و توانمندی هایتان باشید‪ .‬به درستی لباس‬ ‫بپوشید‪ ،‬وقت شناس باشید و همانند جلسه مصاحبه شغلی‬ ‫آماده صحبت در مورد مهارت ها و تجربیات خود باشید‪ .‬به این‬ ‫نکته توجه داشته باشید مشتری واقعی مشاور شغلی شرکت ها با‬ ‫جایگاه خالی شغلی هستند‪ .‬از اینرو رفتار حرفه ای فراموش نشود‬ ‫و تمامی جوانب ادب و احترام را رعایت نمایید‪ .‬اگر در همین‬ ‫مرحله اولیه نتوانید تاثیر مثبت مورد نظر را از خود بر جای بگذارید‬ ‫پس مشاور با چه اطمینانی باید شما را به کارفرما معرفی نماید؟‬ ‫شاید شما نیز جزو آندسته از افرادی قرار دارید که به سبب‬ ‫مهارت ها و تجربیاتشان کارفرماهای بسیاری به دنبال آن ها‬ ‫هستند‪ .‬ابتدا کارفرما باید متوجه حضور شما شود‪ .‬برای این کار‬ ‫نیاز به یک مشاور کاریابی دارید تا شما را به کارفرمای مناسب‬ ‫معرفی نماید‪.‬‬ ‫کارجویان عزیز !‬ ‫تیشه به ریشه رابطه خود‬ ‫با کاریابی ها نزنید‬ ‫‪ -8‬به تعهدات خود به عنوان یک کارجو پای بند باشید‬ ‫کاریابــی هــا براســاس آییــن نامــه هایــی کــه وزارت کار تدویــن‬ ‫مــی کنــد فعالیــت مــی کننــد و موظفنــد ضمــن نصــب مجــوز‬ ‫فعالیــت خــود در محــل دیــد مراجعــه کننــدگان ‪ ،‬مصوبــه هایــی‬ ‫را کــه درمــورد ثبــت نــام کارجویــان و نــرخ ثبــت نــام در آغــاز‬ ‫هرســال اعــام مــی شــود نیــز درمعــرض دیــد قــرار دهنــد ‪ .‬شــما‬ ‫مــی توانیــد بــرای اطمینــان از فعالیــت قانونــی یــک کاریابــی ابتــدا‬ ‫بــه مجــوز مر بــوط بــه آن کاریابــی کــه توســط وزارت تعــاون ‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی صــادر شــده دقــت کنیــد و پــس از اطمینــان از‬ ‫قانونــی بــودن کاریابــی ‪ ،‬مقــررات مر بــوط بــه ثبــت نــام را بخوانیــد‬ ‫و درصــورت موافقــت بــا مندرجــات آن نـ ــسبـ ـ ـ ــت بــه ث ـبـ ــت نــــام‬ ‫اقــدام نماییــد‪.‬‬ ‫پ ــس از ثب ــت ن ــام ش ــما مل ــزم ب ــه رعای ــت م ــوارد ذک ــر شـــده‬ ‫و تعه ــدات خ ــود هس ــتید ‪.‬کاریاب ــی ه ــا ب ــه ازاء ثب ــت ن ــام فـــرد‬ ‫درکاریاب ــی ه ــا هزین ــه ای دریاف ــت م ــی کنن ــد و پ ــس از اش ــتغال‬ ‫‪ .2‬عدم صداقت‬ ‫در تعامل با یک مشاور کاریابی صداقت و شفافیت از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫در بسیاری موارد مشاور کاریابی این قدرت را دارد تا شما‬ ‫را به مرحله مصاحبه شغلی با کارفرما برساند‪ .‬ارایه اطاعات نادرست‬ ‫درخصوص مهارت هایتان به مشاور در واقع شما را به سمت‬ ‫مصاحبه با کارفرما و جایگاه شغلی اشتباه هدایت می کند‪.‬‬ ‫این مسئله از یک سو فایده ای برای شما ندارد و شمارا به شغل‬ ‫نمی رساند و از سوی دیگر اعتبار مشاور را نزد کارفرما به سبب‬ ‫در تعامل با یک‬ ‫مشاور کاریابی صداقت‬ ‫و شفافیت از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‬ ‫انتخاب نادرست داوطلب زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫همچنین چنانچه موقعیت شغلی معرفی شده مورد عاقه شما‬ ‫نیست با رعایت ادب و بیان علت موضوع را به وی بگویید‪ .‬تا‬ ‫مشاور نیز بهتر بتواند به انتخاب شغل برای شما در نزد کارفرمایان‬ ‫مناسب بپردازد‪.‬‬ ‫‪ .3‬صحبت از پول در اولین جلسه‬ ‫همانطور که در ‪ 5‬دقیقه اول مصاحبه شغلی با کارفرما نباید‬ ‫موضوع حقوق و دستمزد را پیش بکشید‪ ،‬در ارتباط با مشاور‬ ‫شغلی نیز باید این موضوع را رعایت کنید‪.‬‬ ‫در روندجستجویشغلیحقوقموضوعمهمیاستامانهآنقدر که‬ ‫ً‬ ‫در دقایقاولمطرح گردد‪.‬سایرمزیتهانیزمعموال پساز بیانقابلیتها‬ ‫مطرحمی گردد‪.‬صبور باشیدخودمشاور تمامیمواردرامطرحمی کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬دردسترس نبودن‬ ‫اگر مشاور نتواند زمان جلسه را به راحتی با شما هماهنگ‬ ‫◄ قریب به بیست سال است که مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ها درایــران‬ ‫پا گرفته اند و فعالیت می کنند ‪ .‬این مراکز برای ارائه خدمات به کارجویان و کارفرمایان‬ ‫مناسب ترین گزینه هستند ‪ .‬آنها در همکاری با کارفرمایان همه موازین قانونی را درنظر‬ ‫می گیرند و می توانند پشتوانه کارجویان در یافتن شغل مناسب باشند درحالیکه شبکه های‬ ‫اینترنتی و فضای مجازی و همچنین آگهی های استخدامی به تنهایی چنین نقشی ایفا نمی کنند‪.‬‬ ‫پس چنانچه در مسیر یافتن شغل جدید هستید‪ ،‬مراکز مشاوره شغلی و کاریابی جزو‬ ‫بهترین دوستان شما هستند‪ .‬آنان می توانند با توجه به مهارت ها‪ ،‬عالیق و ارزش های‌تان ‪،‬‬ ‫شما را به کارفرمای مناسب ارتباط دهند و شما نیز می توانید با معرفی خود به عنوان فردی‬ ‫نماید‪ ،‬بازتاب منفی از شما به وجود خواهد آمد‪ .‬اغلب مشاوران‬ ‫بر پایه سرعت عمل شان در یافتن داوطلب مناسب برای جایگاه‬ ‫شغلی مورد ارزیابی قرار می گیرند‪ .‬نحوه و راه ارتباطی تلفن‪ ،‬ایمیل‬ ‫یا پیامک ‪ -‬با خود را به مشاور اطاع داده و همواره در دسترس‬ ‫باشید و به قراری که مشاور با کارفرما برایتان می گذارد پابند باشید‬ ‫و به موقع درجلسه مصاحبه شغلی حاضر شوید غیبت شما باعث‬ ‫می گردد جایگاه کارفرما نزد کاریابی پایین بیاید و کاریابی نیز در‬ ‫گذاشتن قرارهای بعدی برای شما با دقت بیشتری عمل کند و‬ ‫حتی از گذاشتن قرارهای بعدی برای شما خودداری کند ‪.‬‬ ‫کارجویانی که بعداز یافتن شغل نیز ارتباط خود را با کاریابی‬ ‫حفظ می کنند افراد با هوشی هستند ‪ ،‬حتی شنیدن این خبر که‬ ‫«اوضاع خوب پیش می رود» باعث خوشحالی مشاور کاریابی‬ ‫شما می شود ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دارویی‬ ‫کارشناس تولید و بسته بندی باتجربه‬ ‫(مدرک تحصیلی لیسانس آقا)‬ ‫‪CV22028801@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در شهر قدرس به کارشناس بازرگانی آقا‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی حداقل ‪ 3‬سال سابقه مفید و‬ ‫مرتبط ‪ ،‬حداقل سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪resumecv1395@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی در حوزه صادرات‬ ‫آشنا به مواد شیمیایی و معدنی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫‪job@bta-trading.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫رشته های علوم دامی‪ ،‬بهداشت محیط‬ ‫میکروبیولوژی‪ ،‬صنایع غذایی و سایر رشته های‬ ‫مرتبط با علوم تجربی‬ ‫(خانم ‪ /‬آقا)‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫آشنا با زبان انگلیسی در حد درک مطلب‬ ‫و آشنایی با کامپیوتر‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫دارای روحیه کارتیمی و قابلیت سفر به شهرستان‬ ‫افرادی که دارای سابقه ار (حداقل یکسال) می باشند‬ ‫در اولویت انتخاب قرار دارند‪.‬‬ ‫افراد حائز شرایط فوق رزومه خود را به هر دو آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Job@medisasalamat.com‬‬ ‫‪Job@kmtmed.com‬‬ ‫صادق درمسیر شغلی از راهنمایی های آنها برخوردار شوید اما در نقطه مقابل با رفتار‬ ‫نامناسب می توانید شرایطی فراهم آورید تا مشاور و کاریاب دیدگاه مناسبی نسبت به شما نداشته‬ ‫باشد و خدای ناکرده مدتی طوالنی از دریافت خدمات مناسب محروم گردید‪.‬‬ ‫شاید در ظاهر ناخوشایند به نظر برسد اما در واقعیت برخی از کارجویان رفتاری از خود‬ ‫بروز می دهند که بجای آنکه مشاور کاریابی تمایل به انجام کار مثبت برایشان داشته باشد‬ ‫از آن ها رنجیده شده و برای گام برداشتن آنها دریافتن شغل تالش ننماید‬ ‫در ادامه به ‪ 8‬مورد متداول اشاره می گردد که موجب تخریب رابطه کارجو و مشاور‬ ‫کاریابی می شود‪.‬‬ ‫‪ .5‬دور زدن مشاور‬ ‫اشتباه متداول دیگری که اغلب کارجویان مرتکب آن می شوند‬ ‫ارتباط مستقیم با کارفرما است درحالیکه همچنان با مشاور‬ ‫کاریابی کار می کنند‪ .‬برقراری ارتباط با کارفرما و معرفی شما‬ ‫به بهترین نحوه ممکن بخشی از کار مشاور است‪.‬‬ ‫اگر توسط مشاور به یک کارفرما معرفی شدید نباید خودتان‬ ‫به صورت مستقیم (ایمیل یا مراجعه حضوری) مجدد برای آن‬ ‫شغل با کارفرما تماس بگیرید و به اصطاح مشاور خود را دور‬ ‫بزنید‪ .‬این اقدام شما شرایط را نامساعد کرده وجایگاه شما را نزد‬ ‫کارفرما هم تنزل می دهد وممکن است خدای ناکرده کارفرما در‬ ‫مراحل بعدی از پای بندی به برخی الزامات قانونی درمورد شما‬ ‫خودداری کند ضمنا وجهه خوب مشاور را خدشه دار می کند‪.‬‬ ‫اجازه دهید مشاور به روش خود پیش برود‪.‬‬ ‫‪ .6‬پیگیری بیش از حد‬ ‫مشاوران از آنجا که با کارفرمایان و داوطلبان زیادی در ارتباط‬ ‫هستند کار پرمشغله و شلوغی دارند‪ .‬ممکن است پاسخگویی‬ ‫به شما زمان بر باشد‪ .‬در صورت نیاز در کمال ادب کار خود را پیگیری‬ ‫نمایید اما تماس و پیگیری روزانه اصا کار پسندیده ای نیست‪.‬‬ ‫‪ .7‬نادیده گرفتن نظرات مشاور‬ ‫مشاوره کاریابی در ارتباط با اصول رزومه نویسی و مصاحبه تجربه و‬ ‫دانشبسیار دارداز این¬رو هموارهاز نظراتسازندهویاستقبال کنید‪.‬‬ ‫رنجیدن از صحبت های مشاور یا حالت دفاعی به خود‬ ‫گرفتن در مقابل وی کمکی به پیشبرد کارها نمی کند‪ .‬مطمئن‬ ‫باشید مشاور از قبل تمامی شرایط و موارد را بررسی نموده و شما را‬ ‫در مسیر درست هدایت می کند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ایمنی و بهداشت کار‬ ‫‪ HSE‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار ‪،‬‬ ‫پاکدشت عباس آباد‬ ‫‪Resume@gicobrass.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی خارجی‬ ‫با تخصص صادرات با ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪h.fatahian@baafoam.com‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫یکنفر خانم‬ ‫کارشناس ارشد شیمی با ‪ 5‬سال سابقه در‬ ‫مارکتینگ دارو و صنایع داروسازی مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی دعوت به عمل می آورد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪info@ zhoubinchemi.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شرق تهران ‪ -‬شهرک صنعتی عباس آباد محدوده شریف آباد (کارخانه) و تهران (دفترمرکزی)‬ ‫از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫تحصیالت‬ ‫شرایط‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫با گرایش مکانیک‪ ،‬ساخت و تولید با طراحی جامدات‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید (کارخانه‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫آقا‪ ،‬آشنا با نرم افزارهای آفیس و ‪ ، MSP‬آشنایی با فرآیندهای تولید و کنترل موجودی با‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار (کارخانه)‬ ‫کارشناس ندارکات‬ ‫لیسانس‬ ‫آشنا به همکاران سیستم با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط با خرید و تدارکات (کارخانه)‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫آشنا به همکاران سیستم و امور بیمه ای با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ‪ -‬سا کن مرکز تهران‬ ‫(دفترمرکزی)‬ ‫واجدین شرایط مشخصات و سوابق خود را به آدرس ایمیل ‪ Resume@iivco.org‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫قید عنوان شغلی در ‪ subject‬الزامیست‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنعتی جهت تکمیل کادر فروش خود در دفتر‬ ‫تهران نیازمند به کارشناس فروش و بازاریابی خانم‬ ‫با مشخصات ذیل می باشد‬ ‫‪ -1‬با روابط عمومی باال‪ -2 ،‬مسلط به ‪ word‬و ‪-3 ،Excel‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1974@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت بزرگ تولیدی بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود نیاز به تخصصهای ذیل را دارد‪.‬‬ ‫کد‬ ‫شغل‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫سابه کار‬ ‫‪A11‬‬ ‫مدیر‬ ‫کارخانه‬ ‫کارشناسی‬ ‫یا کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫باالی ‪5‬‬ ‫سال‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫اشتهارد‬ ‫‪B12‬‬ ‫فنی و‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫یا کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫مگاترونیک‬ ‫مکانیک‬ ‫برق‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫اشتهارد‬ ‫جهت ارسال رزومه قید (کد) ردیف های شغلی ضروری می باشد‪.‬‬ ‫‪employment@dahiteb.net‬‬ ‫‪hrs.job2017@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت داروسازی واقع در شهر تهران‬ ‫‪pharma.employee97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تجهیزات پزشکی‬ ‫جهت تکمیل کادر بازرگانی از افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫آشنایی با بازرگانی خارجی‬ ‫آشنایی با قوانین تخصیص ارز‬ ‫آشنایی با مجوزهای وزارت بهداشت و اداره تجهیزات‬ ‫آشنایی کامل با زبان انگلیسی و کامپیوتر‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مشابه‬ ‫حداقل تحصیالت لیسانس و باالتر‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به چند نفر کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی با داشتن سابقه‬ ‫کار مفید و مرتبط با حداقل مدرک کارشناسی بازرگانی و حداقل‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار مفید نیاز دارد‪ ،‬متقاضیان می توانند مدارک خود‬ ‫را حداکثر تا تاریخ ‪ 97/6/31‬به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫و یافت ــن ش ــغل نی ــز برطب ــق تعرف ــه ای ک ــه هرس ــال توس ــط وزارت کار‬ ‫مشــخص مــی شــود شــما ملــزم بــه پرداخــت هزینــه ای بــه کاریابــی‬ ‫م ــی باش ــید ک ــه م ــی توانی ــد درم ــورد پرداخ ــت نق ــد ی ــا قس ــطی آن‬ ‫باکاریاب ــی تواف ــق کنی ــد ‪ .‬ع ــدم پرداخ ــت هزین ــه کاریاب ــی ضم ــن‬ ‫اینک ــه بارقانون ــی خواه ــد داش ــت و کارفرم ــا م ــی توان ــد درص ــورت‬ ‫اس ــتنکاف ش ــما از پرداخ ــت ش ــمارا تح ــت تعقی ــب قانونـــی‬ ‫قرارده ــد باع ــث خواه ــد ش ــد توس ــط کاریاب ــی در فهرس ــت س ــیاه‬ ‫قرارگیر ی ــد و کاریاب ــی ه ــا درسراس ــر ای ــران ب ــا ارتب ــاط ش ــبکه ای از‬ ‫وضعیــت شــما مطلــع شــده واز ارائــه خدمــات بــه شــما خــودداری‬ ‫نماین ــد ‪ .‬پ ــس بهتراس ــت درای ــن زمین ــه دق ــت کنی ــد ت ــا عـــدم‬ ‫پرداخ ــت ی ــک مبل ــغ مختص ــر باع ــث قط ــع خدم ــات کاریاب ــی‬ ‫ش ــما درسراسرکش ــور و رس ــیدگی ه ــای قانون ــی بع ــدی نگ ــردد‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا مشـاوران مرکـز کاریابی و مشـاوره شـغلی بـازارکار‬ ‫جهاددانشـگاهی راهنما و پشـتیبان خوبی برای شـما خواهند بود ‪،‬‬ ‫بـا مراجعـه حضـوری یـا تمـاس تلفنـی مـی توانیـد از خدمـات ایـن‬ ‫مرکـز بهـره مند شـوید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی بین المللی‬ ‫کارجویانی که بعداز‬ ‫یافتن شغل نیز ارتباط خود را‬ ‫با کاریابی حفظ می کنند‬ ‫افراد با هوشی هستند‬ ‫شرکت تولیدی محصوالت لبنی آب میوه و بستنی استخدام می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد مورد نیاز ‪ /‬نفر‬ ‫شرایط احراز‬ ‫توانایی ها‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کاری ‪ ،‬آشنا به مناطق ‪ 22‬گانه تهران و نرم افزار ویژن‬ ‫سرپرست توزیع‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫آشنا به مناطق ‪ 22‬گانه تهران و برنامه ریزی ناوگان ترابری‬ ‫سرپرست حسابدار فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫آشنایی با نرم افزار ویژن و حداقل ‪ 4‬سال تجربه کاری‬ ‫منشی ‪ /‬خانم‬ ‫‪1‬‬ ‫کاشناسی‬ ‫آشنایی کامل با ورد اکسل امور اداری ودفتری و سرپرستی‬ ‫فروشنده سرد‪/‬خانم‬ ‫‪15‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫آشنایی کامل با حداقل یکی از مناطق تهران‬ ‫فروشنده گرم‬ ‫‪15‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫آشنایی کامل با حداقل یکی از مناطق تهران‬ ‫راننده‬ ‫‪15‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫آشنایی کامل با حداقل یکی از مناطق تهران و دارای تجربه رانندگی با ایسوزو‬ ‫موزع‬ ‫‪15‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫آشنایی کامل با حداقل یکی از مناطق تهران‬ ‫ساکنین شهریار‪ -‬فردیس ‪ -‬غرب تهران در اولویت هستند‪ ،‬ولویت جذب با افرادی است که تجربه فروش محصوالت لبنی و بستنی و آب میوه را دارند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪investco2015@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫اهواز‬ ‫استخدام مهندس الکترونیک‬ ‫راننده نیسان‪:‬‬ ‫با مدرک دیپلم‪/‬حداقل دو سال سابقه پخش‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط جهـت دریافـت اطالعـات مـی تواننـد با‬ ‫بـه مهندس الکترونیـک جهت طراحی مـدارات آنالـوگ و دیجیتال‬ ‫شـماره هـای درج شـده تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به صورت فایل ‪ PDF‬به‬ ‫تلفن ‪32775136 :‬‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی یک شـرکت مهندسـی در اهواز نیازمندیم‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam9706@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام منشی و حسابدار‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر جهت تکمیل کادر بازرگانی عدل‬ ‫واقع در اهواز نیازمندیم ‪:‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪ ۵‬سـال سـابقه کار ‪ /‬فارغ التحصیل حسابداری‪،‬تسـلط کامل به امور‬ ‫مالـی‪،‬دارای روابـط عمومی باال و فـن بیان قوی‪،‬هوش‬ ‫و یادگیری باال‬ ‫منشی‬ ‫‪ ۲‬سال سابقه کار ‪ /‬دارای روابط عمومی باال‪،‬هوش‬ ‫و یادگیری باال‪،‬مسلط به یارانه و تایپ‬ ‫شماره تماس ‪۳۲۲۵۹۵۰۶ :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام متصدی خانم‬ ‫بـه متصـدی مرکـز تمـاس خانـم بـا مـدرک لیسـانس مدیریـت‪،‬‬ ‫کامپیوتـر یـا صنایـع متولـد ‪ ۱۳۶۵‬به بعد با حداقل ‪ ۱‬سـال سـابقه‬ ‫کار دارای روابـط عمومـی بـاال ‪،‬مسـلط بـه ‪، ICDL‬توانایـی انجـام‬ ‫برنامـه برنامـه ریـزی و مدیریـت زمـان‪ ،‬در خوزسـتان نیازمندیـم‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط ‪ ،‬رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‪.‬بـه ایمیل هایـی فاقد ذکر عنوان شـغلی و محل‬ ‫سـکونت ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪hr@sys-yaas.com‬‬ ‫البرز‬ ‫استخدام کارمند بازرسی و نظارت آقا و خانم‬ ‫انجمن تولیدکنندگان بتن آماده وقطعات بتنی استان البرز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند بازرسی و نظارت‬ ‫ساعت تماس‪ 10 :‬صبح الی ‪15‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام کارشناس بازاریابی و فروش و حسابدار‬ ‫خانـه هوشـمند پدیـدآوران پارتـاک جهـت تکمیـل کادر خـود در‬ ‫اسـتان اصفهـان از افـراد واجـد شـرایط زیـر در محیطـی سـالم‬ ‫و پر انرژی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪/‬خانم و آقا‬ ‫دارای سابقه کار در زمینه حسابداری پیمانکاری و برق‬ ‫ساعت کار‪ ۱۳:‬الی ‪۱۷‬‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش‪/‬خانم و آقا‬ ‫عالقه مند به بازاریابی و فروش به صنف های ساختمانی‬ ‫دارای سابقه کار در زمینه بازاریابی و فروش محصوالت ساختمانی‬ ‫سابقه در زمینه ی هوشمند سازی برق و روشنایی اولویت دارد‬ ‫روابط اجتماعی باال ‪ ،‬فن بیان قوی‬ ‫ساعت کار‪ ۸:‬الی ‪۱۷‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪abas_faridizade@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس تبلیغات‬ ‫یک شـرکت بازرگانی در راسـتای تکمیل تیـم تخصصی برندینگ و‬ ‫تبلیغـات خود در اسـتان اصفهان از افراد واجد شـرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تبلیغات‬ ‫تمام وقت با حقوق مکفی و بیمه‪ ،‬دارای مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫مسـلط بـه نـرم افـزار هـای گرافیکـی‪ ،‬آشـنا بـا خریـد و مسـلط به‬ ‫نظـارت چـاپ‪ ،‬اشـنایی بـه فراینـد تبلیغـات و بازاریابـی دیجیتالـی‬ ‫حداقل سه سال سابقه ی کاری و حداکثر ‪ ۳۵‬سال سن‬ ‫از داوطلبان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه عکس دار خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪Branding.hrm97@gmail.com‬‬ ‫‪ 9‬نفر خانم و آقا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫جهـت بازرسـی و نظـارت بـر شـرکتهای تولیدکننده بتن در سـطح‬ ‫مجتمع سـنگ کوهی جهت تکمیل کادر خود در اسـتان اصفهان از‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫ترجیحاً آقا‬ ‫باحداقل مدرک دیپلم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫شهرسـتان کـرج‪ ،‬با حقـوق و مزایای قانـون کار‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪anjomanbeton.alborz@gmail.com‬‬ ‫استخدام مدیر بازرگانی آقا‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫با تحصیالت حداقل لیسانس‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫سن حدود ‪ ۴۰‬سال یا حداکثر ‪ ۵۰‬سال‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫سابقه کار مرتبط حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫استخدام سرپرست انبار آقا‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست انبار‪/‬آقا‬ ‫با سابقه کار باال سرپرستی یا مدیریت انبار در صنایع غذایی‬ ‫توانمند و دارای قدرت مدیریت باال‪ ،‬عدم محدودیت ساعت کار‬ ‫دارای وسیله نقلیه شخصی‬ ‫زبان انگلیسی عالی‬ ‫آشنایی کامل با فرایند تحقیق بازار و بازاریابی خارجی‬ ‫تمام وقت‬ ‫از متقاضیـان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را به آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪am_koohi@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫استخدام نقاش‬ ‫‪mortazavi10494@yahoo.com‬‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس آزمایشگاه‬ ‫یـک کارگاهی هنری جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان اصفهان از‬ ‫نقاش‪ 1/‬نفر خانم‬ ‫آشنا با یکی از تکنیکهای گواش‪ ،‬رنگ روغن یا آبرنگ‬ ‫ساعت کار از ‪ ۸:۳۰‬صبح الی ‪ ۵‬عصر‪ ،‬پنجشنبه ها الی ‪۱‬‬ ‫شـرکت پترو صنعـت حفار فعال در زمینه نفـت و گاز جهت تکمیل‬ ‫محدوده ی محل کار‪ :‬چهارراه آتشگاه‬ ‫در رشـته شـیمی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کار فقط به صورت تمام وقت و درمحل کارگاه انجام می شود‬ ‫فقط با مدرک شیمی‬ ‫بسته به توانمندی‪.‬‬ ‫کادر آزمایشـگاه سیمان و اسـید خود در استان البرز از متقاضیان در‬ ‫حداکثر سن ‪ ۳۵‬سال‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‪:‬‬ ‫حقوق ماهیانه پایه ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‪ ،‬قابل افزایش‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫بیمه تامین اجتماعی بعد از ‪ ۳‬ماه‬ ‫‪Hoseinkhanmohamadi1362@gmail.com‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی‬ ‫واقع در البرز جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط‬ ‫زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫کارمند حسابداری اداری‬ ‫خانم‪/‬با حداقل لیسانس بازرگانی‬ ‫کلیه همکاران خانم هستند‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪job@lowz.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار آقا‬ ‫یک شرکت تعاونی مسکن جهت تکمیل کادر واحد مالی‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫‪11‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ /‬ترجیح ًا آقا‬ ‫دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار مفید‬ ‫مدرک کارشناسی به باال (رشته حسابداری)‬ ‫تخصصـی مشتریان(دندانپزشـکان)‪ ،‬فعـال‪ ،‬مودب و خـوش برخورد‪،‬‬ ‫توانایـی مذاکـره و روابـط عمومـی خـوب‪ ،‬تمـام وقت‬ ‫سواد مهندسی فروش ( توانایی محاسبه تخفیفات و پروموشن ها‬ ‫مسلط به نرم افزار حسابداری نوآوران و حقوق و دستمزد‬ ‫بیمـه‪ ،‬حقـوق ثابـت‪ ،‬پورسـانت‪ ،‬از داوطلبـان واجـد شـرایط‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را تـا تاریخ‬ ‫لطفا حتما در عنوان ایمیل درج بفرمائید‪:‬‬ ‫ساکن اصفهان‬ ‫‪ 97/۰۶/30‬بـا ذکـر واژه “‪ ”Accountant‬در قسـمت موضـوع‬ ‫(‪ )subject‬ایمیـل بـه آدرس ایمیـل زیـر ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫‪taavoni.emp@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار‬ ‫آقا جهت شرکت لبنیات رامک‬ ‫شرکت لبنیات رامک جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خود به افراد زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫حسابدار آقا با سابقه کار در شرکت پخش و ضامن معتبر‬ ‫با مدرک لیسانس حسابداری‬ ‫ارسال رزومه به آدرس الکترونیکی‪:‬‬ ‫‪Mahmoud.afkari@ramakdairy.com‬‬ ‫آبادان‬ ‫استخدام کارشناس بازرگانی‬ ‫جهـت تکمیـل کادر اداری یـک شـرکت فعـال در زمینـه طراحی و‬ ‫سـاخت تجهیـزات پاالیشـگاهی واقـع در آبـادان به یک کارشـناس‬ ‫بازرگانی آقا با مدرک کارشناسـی ارشـد یا کارشناسی بازرگانی‪،‬آشنا‬ ‫بـه امـور گمرکـی و اداری و مسـلط بـه زبـان انگلیسـی ( خواندن و‬ ‫نوشـتن )‪،‬آشـنا با نـرم افزارهـای ‪ Office‬نیازمندیم‪.‬‬ ‫متقاضیان لطفا رزومه خود را از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@arvand-tarash.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس برق (گرایش قدرت)‬ ‫یـک شـرکت مهندسـی در راسـتای تکمیـل کادر خـود در اسـتان‬ ‫اصفهـان از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برق (گرایش قدرت)‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬دارای تجربه کار طراحی‬ ‫با حداقل ‪ ۷‬سال کار مرتبط‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪Samanenergy1998@gmail.com‬‬ ‫آذربایجانشرقی‬ ‫استخدام طراح و جوشکار‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر خود در اسـتان آذربایجان شـرقی از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح‪/‬آقا‬ ‫جهت طراحی درب های جدید با برش ‪CNC‬‬ ‫مهارت کامل به طراحی در فضای سه بعدی و نرم افزار اتوکد‪.‬‬ ‫جوشکار‪:‬‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط میتوانند جهت مراجعه حضـوری به آدرس‬ ‫زیـر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه فقط به صورت حضوری می باشد‪).‬‬ ‫ساعت مراجعه از ساعت ‪ ۱۱:۰۰‬الی ‪ ۱۳:۰۰‬روزهای کاری‬ ‫آدرس‪ :‬تبریـز – جـاده آذر شـهر بـه طرف پلیـس راه – بعـد از اداره‬ ‫گاز – ‪ ۱۰۰‬متـر مانده به شـهرک رجایی شـمالی – کوی شـجره –‬ ‫کوچـه دوم دسـت راسـت – پالک ‪۴‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫استخدام کارشناس فروش‬ ‫شـرکت بیـن المللـی ‪ Dio Pars‬فعـال در صنعـت تجهیـزات‬ ‫دندانپزشـکی کشـور جهـت توسـعه سـرمای ‏ه های انسـانی خـود در‬ ‫اسـتان هرمزگان‪،‬شـعبه بندرعبـاس از افـراد واجـد شـرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‪:‬‬ ‫جهت معرفی حضوری و فروش محصوالت به‬ ‫دندانپزشکان و کلینیکها‬ ‫حداقل لیسانس‪ ،‬سن ‪ :‬بین ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۵‬سال‬ ‫حداقـل ‪ ۳‬سـال سـابقه کار فـروش (ترجیحـا در زمینـه تجهیـزات‬ ‫پزشـکی‪ ،‬دارویـی یـا ‪)FMCG‬‬ ‫آشنایی نسبی با زبان انگلیسی‬ ‫قابلیت رفتن به ماموریتهای داخل استان با هزینه شرکت‪.‬‬ ‫توانایـی یادگیـری و ارائـه علمـی محصـوالت و پاسـخ بـه سـواالت‬ ‫خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـه آدرس ایمیـل زیـر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫“کارشناس فروش بندرعباس”‬ ‫‪jobs@diopars.com‬‬ ‫تبریز‬ ‫استخدام انباردار‬ ‫بـه یـک نفـر آقـا انبـاردار قطعـات فنـی بـا مـدرک دیپلم و یـا فوق‬ ‫دیپلـم با سـابقه حداقل ‪ ۲‬سـال جهـت صنایع غذایـی محمدپور در‬ ‫تبریـز (کیلومتر ‪ ۲۳‬جـاده تهـران) نیازمندیم‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر‬ ‫تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫‪۰۴۱۳۶۳۰۰۵۳۴,۰۴۱۳۶۳۰۰۵۳۵,۰۴۱۳۶۳۰۰۳۰۵‬‬ ‫شیراز‬ ‫استخدام کارمند دفتری‬ ‫بـه کارمنـد دفتـری معاونت مالی و سـرمایه گـذاری خانـم‪ ،‬حداقل‬ ‫فوق دیپلم ترجیحاً حسـابداری آشـنا به حسـابداری و نرم افزارهای‬ ‫آفیس‪ ،‬مسـلط به اکسـل و آشـنا به زبان انگلیسـی با ‪ ۳‬سـال سابقه‬ ‫کار جهـت یک شـرکت معتبر در شـیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫استخدام کارشناس حسابداری‬ ‫یک شـرکت با سـابقه ‪ ۱۵‬سـال فعالیـت در حوزه فنـاوری اطالعات‬ ‫جهـت تکمیـل کادر حسـابداری‪ ،‬بازاریابـی و فروش و فنـی وایرلس‬ ‫و کارشـناس کنتـرل کیفیـت خود در اسـتان کرمـان از افـراد واجد‬ ‫شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫آشنایی با سیستم های مالی و توانایی تجزیه و تحلیل‬ ‫و ثبت اسناد مالی و گزارش دهی‬ ‫آشنایی با قوانین بیمه و مالیات‪ ،‬محاسبات حقوق و دستمزد‬ ‫با دقت باال و مسئو لیت پذیر‬ ‫آشنایی با نرم افزار سپیدار مزیت محسوب میشود‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬انگیزه و پشتکار‪ ،‬توانایی برنامه ریزی‬ ‫متعهد و مسولیت پذیر‬ ‫فعالیت در حوزه آی تی مزیت محسوب میشود‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال نمایند‬ ‫‪info@faratelecom.ir‬‬ ‫مازندران‬ ‫استخدام کارشناس ارشد فروش و بازاریابی‬ ‫استخدام یک گروه تولیدی تبلیغاتی در استان مازندران‪ -‬بابل ‪-‬‬ ‫از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ ،‬دکترا مدیریت‪،‬صنایع و‪...‬‬ ‫‪sanaat.tolidi@gmail.com‬‬ ‫پست سازمانی‪ :‬کارشناس ارشد‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام سرپرست حسابداری فروش‬ ‫بسیار باهوش‪ ،‬فن بیان و مذاکره‪ ،‬انجام مطالعات بازار‬ ‫بـه سرپرسـت حسـابداری فـروش‪ ،‬لیسـانس حسـابداری با ‪ ۴‬سـال‬ ‫سـابقه کار مسـلط بـه سیسـتم حسـابداری رایـورز دارای سـابقه‬ ‫سرپرسـتی در حسـابداری فـروش شـرکتهای تولیدی و سرپرسـت‬ ‫مالی مناطق لیسـانس حسابداری‪/‬حسابرسـی با ‪ ۳‬سـال سـابقه کار‬ ‫مسـلط بـه حسابرسـی از شـعب توزیـع ترجیحـاً آشـنا به سیسـتم‬ ‫فـروش مویرگـی کارا امـکان رفتن بـه ماموریت هـای طوالنی جهت‬ ‫یـک شـرکت معتبـر در شـیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪sanaat.tolidi@gmail.com‬‬ ‫طبس‬ ‫استخدام رئیس حسابداری‬ ‫شـرکت کک طبـس جهـت تکمیـل کادر خـود از اسـتان هـای یزد‬ ‫و خراسـان جنوبـی و خراسـان رضـوی جهت فعالیت در شهرسـتان‬ ‫طبـس از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫دارای حداقل پنج سـال سـابقه کار حسـابداری‪ ،‬با مدرک دانشگاهی‬ ‫حسـابداری‪ ،‬جهت فعالیت در شهرستان طبس‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪coketabasdt@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫یکـی از دسـتگاههای اجرایـی اسـتان قـم بـه منظـور تکمیـل کادر‬ ‫حسـابداری خـود از بیـن آقایـان متعهـد و متخصص ‪ ،‬پـس از انجام‬ ‫مصاحبـه های عمومـی و تخصصی به صورت تمام وقت و با شـرایط‬ ‫ذیـل ‪ ،‬اقـدام به اسـتخدام مینماید‪.‬‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫ساکن قم‪ ،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬داشتن‬ ‫کارت پایان خدمت یا معافیت‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫بازاریابی و فروش‬ ‫تحلیل آمار فروش‪ ،‬مستندسازی و گزارش دهی‬ ‫آشنایی به طرح ریزی فروش‬ ‫آشنا به فرایند تدوین استراتژی بازاریابی‬ ‫آشنایی کامل به نرم افزارهای ضروری کامپیوتر‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫آقا ‪ -‬خانم‬ ‫کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشدمدیریت و صنایع و ‪...‬‬ ‫کارشناس حرفه ای بازاریابی و فروش‬ ‫بسیار با هوش و با دقت‪ ،‬آشنایی کامل با مفاهیم‪،‬‬ ‫بازاریابی اینترنتی و محیطی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫اولویت با متقاضیانی است که دارای خودروی شخصی میباشند‪.‬‬ ‫متقاضیـان رزومـه عکـس دار خـود را حتما با عنـوان زمینه فعالیت‬ ‫بـه آدرس ایمیـل زیر ارسـال فرمایند‪.‬‬ ‫‪karno.graphic@gmail.com‬‬ ‫مرکزی‬ ‫استخدام کارشناس فروش و تبلیغات‬ ‫آموزشـگاه زبانهـای خارجی تاک جهت تکمیل کادر خود در اسـتان‬ ‫مرکـزی از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش و تبلیغات‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با حقوق ثابت ماهیانه‪ ،‬بیمه و پورسانت‬ ‫مهارت باال در روابط عمومی‬ ‫تجربه ی مربوط به فروش و تبلیغات‬ ‫آشـنا بـا تبلیغات فضـای مجازی کمپیـن تبلیغاتی و اصـول و فنون‬ ‫فـروش و مذاکـره و تیمسـازی برای فـروش و تبلیغات‪.‬‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‬ ‫‪yeamorous@yahoo.com‬‬ ‫همدان‬ ‫استخدام مهندس صنایع‬ ‫واجدیـن شـرایط میتواننـد رزومه خود را شـامل مشـخصات فردی‪،‬‬ ‫به مهندس صنایع ترجیحاً با ‪ 5‬سال سابقه کار مفید و بومی‬ ‫بـه آدرس زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫لطفـاً مـدارک تحصیلی و رزومـه کاری ‪ ،‬مشـخصات و آدرس خود را‬ ‫سـوابق تحصیلـی ‪ ،‬اجرایـی و پژوهشـی را در قالب فایل پـی دی اف‬ ‫‪Estekhdamjadid95@gmail.com‬‬ ‫شهر همدان نیازمندیم‪.‬‬ ‫بـه آدرس الکترونیکی ذیل ارسـال نمایید‪.‬‬ ‫‪CHMCO@GMAIL.COM‬‬
‫آموزش و پرورش‬ ‫‪12‬‬ ‫ب ــر اس ــاس کلی ــات ط ــرح الح ــاق‪ ،‬دول ــت مکل ــف ش ــده‬ ‫ب ــود از تار ی ــخ تصو ی ــب ای ــن قان ــون حداکث ــر ظ ــرف ی ــک‬ ‫س ــال‪ ،‬تم ــام نیروه ــای ح ــق التدریس ــی مش ــمول قان ــون الح ــاق‬ ‫ی ــک تبص ــره ب ــه م ــاده ‪ 17‬قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی‬ ‫معلم ــان ح ــق التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــواد آم ــوزی‬ ‫در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش مص ــوب ‪ 28‬م ــرداد ‪ 1394‬و قان ــون‬ ‫اصــاح تبصــره ‪ 10‬مــاده ‪ 17‬قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی‬ ‫معلمی ــن ح ــق التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــواد آم ــوزی‬ ‫در وزارت آمــوزش و پــرورش مصــوب ســوم شــهریور ‪ 95‬را همــراه‬ ‫ب ــا ط ــی دوره ه ــای آموزش ــی حداکث ــر ‪ 6‬م ــاه بن ــا ب ــه تش ــخیص‬ ‫وزارت آم ــوزش و پ ــرورش و ب ــدون نی ــاز ب ــه ش ــرکت در آزم ــون‪،‬‬ ‫ب ــه اس ــتخدام آم ــوزش و پ ــرورش در آورد‪.‬‬ ‫همچنی ــن ب ــار مال ــی ناش ــی از اج ــرای ای ــن قان ــون از مح ــل‬ ‫ح ــق الزحم ــه نیروه ــای ح ــق التدریس ــی ک ــه ه ــم اکن ــون‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند و نیــز اضافــه تدر یــس کارکنــان رســمی‬ ‫و خ ــروج بازنشس ــتگان تامی ــن ش ــود‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه بــا واکنــش مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش مواجه‬ ‫ش ــد و آنه ــا دالی ــل ای ــن مخالف ــت را اینگون ــه عن ــوان کردن ــد ک ــه‬ ‫در ‪ 15‬ســال اخیــر از مجمــوع ‪ 330‬هــزار نفــر جــذب شــده‪270 ،‬‬ ‫هــزار نفــر بــدون هــر گونــه آزمــون و گذرانــدن دوره تربیــت معلــم‬ ‫ب ــه و ی ــژه در مقط ــع ابتدای ــی ب ــه اس ــتخدام آم ــوزش و پ ــرورش در‬ ‫آم ــده ان ــد ک ــه اف ــت کیفی ــت تعلی ــم و تربی ــت‪ ،‬تضیی ــع حق ــوق‬ ‫جوانــان تحصیلکــرده و افزایــش هزینــه هــای ناشــی از تناســب‬ ‫نداش ــتن نیروه ــای ج ــذب ش ــده ب ــا نیازه ــای کم ــی و کیف ــی را‬ ‫در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫دبی ــرکل ش ــورای عال ــی آم ــوزش و پ ــرورش پی ــش از ای ــن‬ ‫در رابط ــه ب ــا تصمی ــم مجل ــس مبن ــی ب ــر اس ــتخدام معلم ــان‬ ‫ح ــق التدر ی ــس ب ــدون آزم ــون پ ــس از نظ ــر مواف ــق نماین ــدگان‬ ‫ب ــه خبرن ــگار ایرن ــا گفت ــه ب ــود ک ــه در ص ــورت تصو ی ــب نهای ــی‬ ‫طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی‬ ‫معلم ــان ح ــق التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی‬ ‫توس ــط نماین ــدگان مجل ــس و اب ــاغ‪ ،‬ط ــرح ب ــه عن ــوان قان ــون‬ ‫در آم ــوزش و پ ــرورش الزم االج ــرا اس ــت و ای ــن ش ــورا درعی ــن‬ ‫ح ــال ب ــر دارا ب ــودن صالحی ــت ه ــای حرف ــه ای معلم ــان ب ــرای‬ ‫اس ــتخدام تا کی ــد دارد‪.‬‬ ‫مه ــدی نو ی ــد اده ــم ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه ا گـ ـ ــر ای ــن ط ـ ـ ـ ــرح‬ ‫ب ــه عن ــوان قان ــون ب ــه وزارت آم ــوزش و پ ــرورش اب ــاغ ش ــود ب ــرای‬ ‫عملیات ــی ش ــدن آن اق ــدام خواهی ــم ک ــرد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫همچنانک ــه در گذش ــته اع ــام ک ــرده ای ــم ب ــا ورود نی ــروی ه ــای‬ ‫اینچنین ــی ‪ -‬ک ــه ب ــدون آزم ــون و تایی ــد صالحی ــت حرف ــه ای‬ ‫آنه ــا‪ ،‬ب ــه اس ــتخدام آم ــوزش و پ ــرورش درآین ــد ‪ -‬مخال ــف‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی وضعی ــت فعل ــی نی ــروی انس ــانی در آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫را بس ــیار نابس ــامان توصی ــف ک ــرده و گفت ــه ب ــود‪ :‬یک ــی از‬ ‫دالی ــل ای ــن وضعی ــت‪ ،‬اس ــتخدام های ــی اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس‬ ‫قوانی ــن باالدس ــتی و مش ــابه ط ــرح جدی ــد (ط ــرح الحـ ـ ــاق یـ ـ ــک‬ ‫مـ ـ ــاده ب ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلم ــان ح ــق‬ ‫التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی) س ــبب ش ــده‬ ‫بس ــیاری از نیروه ــا از نظ ــر رش ــته تحصیل ــی و ن ــوع تخص ــص‬ ‫و ی ــا مح ــل خدم ــت ب ــا نیازه ــای آم ــوزش و پ ــرورش همخوان ــی‬ ‫نداش ــته و رش ــته مح ــل آنه ــا متناس ــب ب ــا نی ــاز ای ــن وزارتخان ــه‬ ‫نباش ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل ش ــورای عال ــی آم ــوزش و پ ــرورش ب ــا‬ ‫ای ــن گون ــه اس ــتخدام ه ــا مخال ــف اس ــت‪.‬‬ ‫نو ی ــد اده ــم اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ش ــورای عال ــی آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫تا کی ــد دارد ا گ ــر مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــر اس ــتخدام ای ــن‬ ‫گ ــروه از اف ــراد اص ــرار دارد حداق ــل اج ــازه ده ــد ب ــا برگ ــزاری‬ ‫امتح ــان ورودی‪ ،‬اف ــراد واج ــد ش ــرایط انتخ ــاب ش ــده و پ ــس از‬ ‫گذران ــدن دوره ه ــای آموزش ــی و تخصص ــی ب ــه جرگ ــه معلم ــان‬ ‫بپیوندن ــد‪.‬‬ ‫پس از سال ها کش و قوس‬ ‫کام معلمان حق التدریس شیرین می شود‬ ‫معلمــان حــق التدریــس و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی پــس از ســال هــا کــش و قــوس‬ ‫س ــرانجام ب ــا اص ــالح کلی ــات ط ــرح الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی‬ ‫از طــرف نماینــدگان قــرار اســت وضعیــت شــغلی بهتــری پیــدا کننــد و ایــن مصوبــه کام آنــان‬ ‫را در آســتانه آغــاز ســال تحصیلــی شــیرین کــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬قان ــون الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلمی ــن‬ ‫ح ــق التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش در م ــورد‬ ‫احتس ــاب س ــابقه خدم ــت ای ــام ح ــق التدری ــس در س ــوابق خدم ــت و بازنشس ــتگی مصوب ــه‬ ‫س ــال ‪ 88‬اس ــت ک ــه در قال ــب ی ــک ط ــرح در س ــال ‪ 95‬در مجل ــس مص ــوب ش ــد و در اس ــفند‬ ‫هم ــان س ــال ب ــه تایی ــد ش ــورای نگهب ــان رس ــید‪.‬‬ ‫بــر اســاس متــن مــاده الحاقــی بــه قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی معلمیــن حــق التدریســی‬ ‫رئی ــس مرک ــز برنام ــه ر ی ــزی مناب ــع انس ــانی و فن ــاوری‬ ‫اطالع ــات آم ــوزش و پ ــرورش نی ــز در واکن ــش ب ــه تصو ی ــب‬ ‫مهدی نوید ادهم‪:‬‬ ‫با استخدام نیروهای‬ ‫بدون آزمون‬ ‫و تائید صالحیت‬ ‫حرفه ای مخالفیم‬ ‫ط ــرح مذک ــور در صح ــن علن ــی مجل ــس س ــال ‪ 96‬در اظهارات ــی‬ ‫اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه در ص ــورت تصو ی ــب نهای ــی ای ــن ط ــرح‬ ‫در مجل ــس‪ ،‬آم ــوزش و پ ــرورش ب ــا وج ــود اینک ــه مطاب ــق قان ــون‪،‬‬ ‫هیــچ تعهــدی بــه اس ـ ـتـ ــخــــــدام ایــــــن افــــــراد نــــــدارد‪ ،‬مــــلــــــزم‬ ‫بــه اســتخدام و بــه کارگیــری ‪ 120‬هــزار نفــر از آمــوزش دهنــدگان‬ ‫نهض ــت س ــوادآموزی و پی ــش دبس ــتانی ب ــدون آزم ــون خواه ــد‬ ‫ب ــود‪.‬‬ ‫اس ــفندیار چهاربن ــد همچنیـــن تصریـــح کـــرده بـــود کـــه‬ ‫مراج ــع قانون ــی ذی ص ــاح ک ــه ش ــامل ش ــورای عال ــی آم ــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اداره‬ ‫کل قوانی ــن مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬هی ــات امن ــای دانش ــگاه‬ ‫فرهنگی ــان‪ ،‬س ــازمان امـــور اداری و اســـتخدامی کشـــور و‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه م ــی ش ــود ب ــه دلی ــل فق ــدان پش ــتوانه‬ ‫کارشناس ــی‪ ،‬ایراده ــای اساســـی و تخصصـــی و مشـــکالت‬ ‫ناش ــی از تامی ــن مناب ــع مال ــی‪ ،‬مخالف ــت خ ــود را ب ــا ای ــن ط ــرح‬ ‫اع ــام کرده‌ان ــد‪.‬‬ ‫وی اج ــرای ای ــن ط ــرح را مغای ــر ب ــا اص ــل ‪ 75‬قان ــون اساس ــی‬ ‫دانس ــته و بی ــان ک ــرده ب ــود کـــه در صـــورت تصویـــب طـــرح و‬ ‫اســتخدام ‪ 120‬هــزار نفــر‪ ،‬آمــوزش و پــرورش متکفــل هزینــه هایــی‬ ‫مانن ــد حق ــوق ف ــوق الع ــاده ش ــغل‪ ،‬ح ــق بیم ــه و ح ــق س ــنوات‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫رستوران اسلوفود پایتخت‬ ‫استخدام کارشناس فنی آزمایشگاهی‬ ‫واقع در منطقه قلهک تهران‬ ‫شرکت فن آوری آزمایشگاهی فعال در زمینه تجهیزات‬ ‫جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام‬ ‫کمک آشپز ماهر می نماید‪.‬‬ ‫فرصت شغلی‪ :‬کمک آشپز ماهر‬ ‫شرایط احراز‪ :‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط ‪،‬‬ ‫تخته کار ماهر‪ ،‬مهارت در دم کردن برنج‪ ،‬تمام وقت‪،‬‬ ‫با بیمه و حقوق مکفی عدم استعمال دخانیات‬ ‫‪pishgaman.amozesh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکیاز بزرگترینشرکتهایتولید کنندهموادغذاییبهمنظور‬ ‫توسعه فعالیت های خود از بین فارغ التحصیالن خالق و خوش فکر‬ ‫در مقاطع کارشناسیو کارشناسیارشددعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تخصص مورد نظر‬ ‫‪1‬‬ ‫حسابداری‬ ‫باحداقلسهسالسابقه کاردرزمینهخزانه‬ ‫داری‪،‬حسابداریفروشوانبار‪ ،‬مسلطبه‬ ‫نرمافزارهمکارانسیستم‪،‬آشنایی کامل‬ ‫با‪Excel‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نیروی خانم با حداقل دو سال سابقه‬ ‫کاردر زمینه مسئول دفتر مسلط به‬ ‫امور دفتری‪ ،‬بایگانی و تنظیم جلسات‬ ‫مسلط به ‪ ، word ، Excel‬با روابط‬ ‫عمومی باال و برخورد مناسب‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫نیروی خانم یا آقا‪ ،‬با حداقل دو سال‬ ‫سابقه کار‪‌،‬مسلط به انجام‬ ‫امور بازرگانی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا‪ 5‬روز پس از تاریخ‬ ‫درجآ گهیبهآدرسپستالکترونیکارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪info.resume.cmp@gmail.com‬‬ ‫و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی در وزارت آمــوزش و پــرورش مصــوب ســال ‪ ،88‬معلمــان‬ ‫حــق التدریســی کــه بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش درآمــده انــد و تــا زمــان الزم االجــرا شــدن‬ ‫ای ــن قان ــون در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش اش ــتغال دارن ــد م ــی توانن ــد ب ــه منظ ــور احتس ــاب‬ ‫س ــابقه خدم ــت ای ــام ح ــق التدری ــس ک ــه ب ــه تایی ــد وزارت آم ــوزش و پ ــرورش م ــی رس ــد در‬ ‫ســوابق خدمــت و بازنشســتگی‪ ،‬ســهم خــود و دولــت را بصــورت نقــد (ی ـک ـــجا) ی ـــا اق ـس ـ ـــاط‬ ‫ب ــه ط ــور کام ــل پرداخ ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫ام ــا مهرم ــاه س ــال ‪ 96‬ب ــود ک ــه نماین ــدگان مجل ــس ب ــا ‪ 160‬رای مواف ــق‪ 62 ،‬رای مخال ــف‪،‬‬ ‫‪ 11‬رای ممتن ــع از ‪ 241‬نماین ــده حاض ــر ب ــه کلی ــات ط ــرح الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون تعیی ــن‬ ‫تکلی ــف اس ــتخدامی معلم ــان ح ــق التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی در وزارت‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش رای مثب ــت دادن ــد‪.‬‬ ‫پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی جهت تکمیل کادر‬ ‫فنی خود از آقایان با مدرک فوق دیپلم یا باالتر در زمینه‬ ‫مهندسی برق و مسلط به زبان انگلیسی در بخش خدمات‬ ‫پس از فروش دستگاههای اتوآنالیزر آزمایشگاهی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫لطفا رزمه شخصی و شغلی خود را با ذکر کد ‪220‬‬ ‫به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪career@fanavari.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مـــی شـــود کـــه ایـــن امـــر نـــه تنهـــا معلـــم مـــورد نیـــاز آم ــوزش و‬ ‫پـــرورش متناســـب بـــا جنســـیت‪ ،‬رشـــته تحصیلـــی و مح ــل‬ ‫اسفندیار چهاربند‪:‬‬ ‫استخدام ‪ 120‬هزار معلم‬ ‫حق التدریسی و نیروهای مازاد‬ ‫بار مالی سنگین‬ ‫بر آموزش و پرورش‬ ‫وارد می‌کند‬ ‫خدم ــت را تامی ــن نمی‌کن ــد‪ ،‬بلک ــه دهه ــا ه ــزار نی ــروی م ــازاد ب ــر‬ ‫نیــاز همــراه بــا بــار مالــی ســنگین بــر آمــوزش و پــرورش تحمیــل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫خانم حداکثر ‪ 35‬سال سن با روابط عمومی عالی ‪ ،‬مسلط به ‪office‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬ترجیحا ساکن غرب‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪info@atp-transport.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس فرآیند‬ ‫مسلط به تصفیه آب و پساب‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪job.jobbart97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تکنسین آزمایشگاه صنعتی (آقا)‬ ‫کارشناس حسابداری ‪ :‬لیسانس حسابداری با حداقل‪ 7‬سال سابقه‬ ‫مسلط به کاردستگاه اتمیک‬ ‫مسئول دفتر‪ :‬لیسانس با‪ 8‬سال سابقه ‪ 1-‬نفر‬ ‫شهرکصنعتیشمسآباد‬ ‫ارسال رزومه به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪b_sk_h@yahoo.com‬‬ ‫‪HR@perjing.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در شرکت مهندسی ‪ -‬بازرگانی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫توانایی کار با نرم افزارهای مالی فارسی و انگلیسی صدور سند‬ ‫حسابداری‪ ،‬تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارشات مالی با حداقل‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 5‬سال سابقه ‪ ،‬تسلط خوب به زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪office1@aryana-ns.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لبنیات پاژن‬ ‫حسابدار‬ ‫‪ ،‬با ‪ 2‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫آشنا با نرم افزار همکاران سیستم و آفیس‬ ‫‪pajan.findep@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سازمانی با فعالیت در امور پزشکی از متقاضیان کار با مشخصات‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬داشتن حداقل مدرک لیسانس حسابداری‬ ‫‪ -2‬حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مورد نظر‬ ‫متقاضیان می توانند تا ‪ 3‬روز بعد از چاپ مدارک فوق و رزومه خود‬ ‫را به صندوق پستی ‪ 14395/1599‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش سراسری کارن‬ ‫کارشناس حسابداری‪ -‬خزانه داری ‪ ،‬آشنا به سیستم مبنا ‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‪،‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪hr@karenpharma.com‬‬ ‫خواه ــد ک ــرد ک ــه عمدت ــا بای ــد از مناب ــع مال ــی مرب ــوط ب ــه رتب ــه‬ ‫بن ــدی‪ ،‬رفاه ــی و ح ــق التدر ی ــس کس ــب ش ــود بنابرای ــن اج ــرای‬ ‫ای ــن ط ــرح آث ــار منف ــی ب ــر معیش ــت معلم ــان خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ام ــا ب ــا وج ــود ای ــن اظه ــارات و مخالفـــت هـــای وزارت‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬نماین ــدگان مجلـــس اصـــرار داشـــتند کـــه‬ ‫ای ــن گ ــروه از نیروه ــای ح ــق التدری ــس و آموزش ــیاران نهض ــت‬ ‫س ــواد آم ــوزی بای ــد ه ــر چ ــه زودت ــر تعیی ــن تـــکـــلـــ ــیف شــــ ــده و‬ ‫ب ــه اس ــتخدام ای ــن وزارتخان ــه درآین ــد‪.‬‬ ‫اواخ ــر دی س ــال ‪ 96‬بــود ک ــه س ــخنگوی کمیس ــیون آم ــوزش‬ ‫و تحقیق ــات مجل ــس اع ــام کـــرد بـــا ارجـــاع کلیـــات طـــرح‬ ‫الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون تعییـــن تکلیـــف اســـتخدامی‬ ‫معلم ــان ح ــق التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی‬ ‫ب ــه کمیس ــیون ‪ ،‬چارچ ــوب های ــی بـــرای آن مشـــخص شـــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫پ ــس از گذش ــت چن ــد س ــال و مس ــکوت مان ــدن سرنوش ــت‬ ‫ای ــن ط ــرح‪ ،‬نماین ــدگان مجل ــس شـــورای اســـامی بـــا رفـــع‬ ‫ای ــرادات ش ــورای نگهب ــان س ــرانجام ‪ 13‬شـــهریورماه ســـال‬ ‫ج ــاری در صح ــن علن ــی ط ــرح الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلمـــان حق‌التدریســـی و‬ ‫آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی در وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫در دس ــتور کار ق ــرار دادن ــد و اصالحیـــه کمیســـیون آمـــوزش و‬ ‫تحقیق ــات مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــرای تامی ــن نظ ــر ش ــورای‬ ‫نگهبــان را بــا ‪161‬رای موافــق‪ 15 ،‬رای مخالــف و ‪ 8‬رای ممتنــع‬ ‫ب ــه تصو ی ــب رس ــاندند‪.‬‬ ‫در اصالحیــه مصــوب مجلــس آمــده اســت‪ :‬وزارت آمــوزش‬ ‫و پ ــرورش مکل ــف اس ــت مش ــموالن قانـــون اصـــاح تبصـــره‬ ‫(‪ )10‬م ــاده (‪ )17‬قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلم ــان‬ ‫حق‌التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی در وزارت‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش را ب ــا رعای ــت م ــوارد ذی ــل اس ــتخدام کن ــد‪.‬‬ ‫بارمال ــی ای ــن قان ــون از محـــل حـــذف حقـــوق دریافتـــی‬ ‫حق‌التدریسـ ـی‌های تبدی ــل ش ــده در ایـــن قانـــون در بودجـــه‬ ‫س ــنواتی تامی ــن می‌ش ــود و بن ــد ‪ 4‬ایـــن مـــاده الحاقـــی نیـــز‬ ‫اینگون ــه اص ــاح ش ــد ک ــه اج ــرای حک ــم ای ــن قان ــون من ــوط ب ــه‬ ‫پیش‌بین ــی مناب ــع الزم در قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی اســـت‪.‬‬ ‫همچنی ــن نماین ــدگان مجل ــس‪ ،‬قانـــون اصـــاح تبصـــره‬ ‫‪ 10‬م ــاده ‪ 17‬قان ــون تعیی ــن تکلیـــف اســـتخدامی معلمـــان‬ ‫حق‌التدریس ــی و آموزش ــیاران نهض ــت س ــوادآموزی را اینگون ــه‬ ‫اص ــاح کردن ــد ک ــه وزارت آم ــوزش و پ ــرورش مکل ــف اس ــت‬ ‫مربی ــان پی ــش دبس ــتانی و نیروه ــای خری ــد خدم ــات آموزش ــی‬ ‫را کــه از طر یــق شــرکت هــای عمومــی یــا خصوصــی در آمــوزش‬ ‫و پ ــرورش ب ــه کار گرفت ــه ش ــده ان ــد همچنی ــن ح ــق التدریس ــان‬ ‫غیرمس ــتمر را ک ــه قب ــل از س ــال ‪ 1391‬بـــا آمـــوزش و پـــرورش‬ ‫هم ــکاری داش ــته ان ــد ب ــه منظ ــور تامی ــن نی ــروی ح ــق التدری ــس‬ ‫ب ــا عناو ی ــن معل ــم (آم ــوزگار ی ــا دبی ــر)‪ ،‬مرب ــی پرورش ــی‪ ،‬مرب ــی‬ ‫بهداش ــت‪ ،‬مش ــاور و اداری ب ــا توجـــه بـــه ارتبـــاط رشـــته‬ ‫تحصیل ــی (منحص ــر ب ــه دوره متوســـطه)‪ ،‬مقطـــع تحصیلـــی‬ ‫(حداق ــل کاردان ــی)‪ ،‬جنس ــیت‪ ،‬نیـــاز منطقـــه ای و ســـنوات‬ ‫هم ــکاری ب ــا آن وزارتخان ــه‪ ،‬ب ــدون ال ــزام ب ــه رعای ــت م ــاده (‪)8‬‬ ‫ای ــن قان ــون ب ــه کار گی ــرد و اس ــتفاده از ســـایر نیروهـــا در ایـــن‬ ‫زمین ــه ممن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن ب ــار مال ــی ناش ــی از اج ــرای ای ــن قان ــون در ح ــد‬ ‫س ــقف ح ــق التدر ی ــس س ــاالنه و از محـــل حـــق التدریـــس‬ ‫پرداخت ــی ب ــه کارکن ــان رس ــمی و خ ــروج بازنشس ــتگان آم ــوزش‬ ‫و پ ــرورش تامی ــن م ــی ش ــود و ب ــه کارگی ــری ای ــن نیروه ــا الزام ــی‬ ‫ب ــرای اس ــتخدام رس ــمی نیس ــت و نیروه ــای آم ــوزش دهن ــده‬ ‫تجمیع ــی نهض ــت س ــوادآموزی کـــه قبـــل از ســـال ‪ 1392‬بـــا‬ ‫نهض ــت س ــوادآموزی هم ــکاری داشـــته انـــد‪ ،‬مشـــمول ایـــن‬ ‫تبص ــره هس ــتند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی به یک مسئول دفتر‬ ‫مدیر عامل (خانم) آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫در محدوده سعادت آباد نیازمندیم‬ ‫‪edari.cv.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی دانش بنیان واقع در پارک فناوری پردیس‬ ‫به یک کارشناس برق‪ /‬الکترونیک عالقمند به کار مهندسی و‬ ‫مسلط به نقشه کشی با ‪ Autocad‬و تهیه مدارک فنی نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪powercomponenet@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس برق‬ ‫مسلط به اتوماسیون صنعتی با ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫در خصوص سیستم های کنترل ‪siemens‬‬ ‫‪sigmajob97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر مالی‬ ‫سرپرست امور مالی ‪ ،‬لیزینگ‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی حسابداری‬ ‫مسلط به همکاران سیستم و آفیس‬ ‫مسلط به حسابداران شرکت های لیزینگ و نرم افزارهای مربوطه‬ ‫مسلط به گزارشات مدیریتی‬ ‫حداقل ‪ 0‬سال سابقه مرتبط‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناس حسابداری ‪ ،‬لیزینگ‬ ‫مدرک حداقل کارشناسی حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزار همکاران سیستم و آفیس‬ ‫مسلط به حسابداری شرکت های لیزینگ‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪p.a2016@yahoo.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺳﻦ ‪ ۳۰ -۲۲‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁقﺎ‬ ‫ﺣﺪاقل ﻓﻮق ﺩﻳپلم ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫اﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣه ﺑﺎ ذﻛﺮ عﻨﻮاﻥ ﺷغلی ﻭ ﻭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤل‬ ‫‪ sdcv1397@gmail.com‬ﺳکﻮﻧﺖ ﺑه‬ ‫■□■‬ ‫استخدام تعمیرکار نرم افزار و سخت افزار در فارس‬ ‫ﻣﺠﻤﻮعه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ الﻤللی ‪ M.P.C‬جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ‬ ‫اﺩاﺭی خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭس اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه‬ ‫ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫جهﺖ اﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣه ﻭضﻴعﺖ ﺗﺎﻫل ﻣﺤل‬ ‫ﺳکﻮﻧﺖ ﻭ خﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺭی ﺭا ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪mansour3678@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس در مازندران‬ ‫استخدام در مشهد‬ ‫ﺑه ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﺣﺪاقل ﻣﺪﺭک ﺗﺤصﻴلی لﻴﺴﺎﻧس ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻭ ﻣﺴلﻂ ﺑه ﻧﺮم‬ ‫اﻓﺰاﺭ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻭ ﺁﻓﻴس ‪ ،‬ﺩاﺭای ﺭﻭﺣﻴه ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻤی ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘی ﺑﺎ ﺭﻭاﺑﻂ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩاﺩﻩ ﻛﺎﻭ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭاﻥ اﺯ‬ ‫اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫قﺎﺑلﻴﺘهﺎ ‪ :‬ﺗﺴلﻂ ﺑه ‪ MYSQL‬ﻭ ‪ PHP‬ﻭ ‪MVC‬‬ ‫ﺗعﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻭ ﺳخﺖ اﻓﺰاﺭ ( ﻣﻮﺑﺎﻳل ‪ ،‬ﺗبلﺖ ﻭ لپ ﺗﺎپ )‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪rezoume@mpcir.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در منطقه آزاد انزلی‬ ‫ﻳک ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨطﻘه ﺁﺯاﺩ اﻧﺰلی جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ‬ ‫گﻴالﻥ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺣﺮﻓه ای اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﺑﺎ ﻣفﺎﻫﻴم ﻭ اصﻮﻝ ﺗﻮلﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻭ ﺗﻮاﻧﺎﻳی خلق ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬ ‫عﻤﻮﻣی ﺑﺎال ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻭ ﻣﺰاﻳﺎی عﺎلی ﺑه ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤه ﺩﺭ ﻳک ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫(ﻣﺴلﻂ ﺑه ﻓﺮﻳم ﻭﺭک الﺭاﻭﻝ)‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳی‪ ،‬اصﻮﻝ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﺎﺭﺳی‬ ‫ﺑﺎﺯﺭگﺎﻧی ﺑه صﻮﺭت ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ ﺩﺭ ﻣﺸهﺪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳم‪.‬‬ ‫ﺗﺴلﻂ ﺑه ‪jQurey HTML5 CSS3 Javascript‬‬ ‫خالق‪ ،‬عالقه ﻣﻨﺪ ﺑه ﻣطﺎلعه‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ اﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩاﺯی‬ ‫ﺳﺎعﺖ ﺗﻤﺎس ‪ ۸‬الی ‪۱۷‬‬ ‫ﺩاﻭطلبﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا ﺑه اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1991computer@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در کرج‬ ‫ﺑه ﻳک ﻧفﺮ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﺴلﻂ ﺑه برنامه نویسی کامپیوتر ﻭ ﺳﺎﺑﻘه‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﺮج ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳم‪.‬‬ ‫اﺯ ﺩاﻭطلبﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ خﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﻳم ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪sshoukooh@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در همدان‬ ‫ﻳک ﺷﺮﻛﺖ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪاﻥ‬ ‫اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫طراح‬ ‫ﺁقﺎ‬ ‫لﻴﺴﺎﻧس ﻳﺎ ﻓﻮق ﺩﻳپلم گﺮاﻓﻴک ﻳﺎ ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه طﺮاﺣی‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﻣطبﻮعﺎت (ﺭﻭﺯﻧﺎﻣه ﻭ ﺁگهی ﻧﺎﻣه)‬ ‫خﺎﻧم ﻭ ﺁقﺎ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاﺯ‪:‬‬ ‫ﻣکﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺳﺎﺭی خﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨگ‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ‪ Office‬ﻭ ﺗﺎﻳپ‬ ‫‪Sib_maedeh2006@yahoo.com‬‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺑه ﺯﺑﺎﻥ اﻧﮕلﻴﺴی‬ ‫■□■‬ ‫ﺩاﺭای ﺭﻭﺣﻴه ﺑﺎالی ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻤی‬ ‫استخدام در خوزستان‬ ‫اﺳﺘخﺪام ﻣﺴئﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﭘﺸﺘﻴبﺎﻥ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﺩﺭ خﻮﺯﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯاﻥ ﻛهکﺸﺎﻥ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ خﻮﺯﺳﺘﺎﻥ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی‬ ‫ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبان نرم افزار‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺁقﺎ‬ ‫ﻣﺪﺭک ﺗﺤصﻴلی ﻛﺎﺭﺩاﻧی ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳی ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه ‪ ,SQL server, TSQL‬ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺳﺮﻭﺭ‪IIS ، ۲۰۰۸‬‬ ‫ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻭب‬ ‫ﺣﺪاقل ﻳکﺴﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘه ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗبﻂ‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪asales.ican@gmail.com‬‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫ﺩاﺭای ﻣﺪﺭک ﻣﺮﺗبﻂ (ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‪ IT ،‬ﻭ ‪) ..‬‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﺭ‪ :‬ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺷﻨبه ﺗﺎ چهﺎﺭﺷﻨبه اﺯ ﺳﺎعﺖ ‪ ۱۷-۸‬عصﺮ‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﻳه قﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﻴﻤه‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪a.jobsarabi@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در خراسان رضوی‬ ‫ﻳک ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭگﺎﻧی ﺑه ﻳک ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺑصﻮﺭت ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺪاقل ﻣﺪﺭک ﺗﺤصﻴلی لﻴﺴﺎﻧس ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﺁﻓﻴس ﻭ ﻓﺘﻮﺷﺎپ‬ ‫ﺩاﺭای ﺭﻭﺣﻴه ﻛﺎﺭی ﺗﻴﻤی ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘی‬ ‫ﺭﻭاﺑﻂ عﻤﻮﻣی ﺑﺎال‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻭ ﻣﺰاﻳﺎ عﺎلی ﺑه ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﻴﻤه‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا ﺑه اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘخﺪام ﻧﻴﺮﻭی ﺗﻮلﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻭب ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺭ اصفهﺎﻥ‬ ‫‪1991computer@gmail.com‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘی ﺗک ﺳبﺪ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ‬ ‫■□■‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫اصفهﺎﻥ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫استخدام برنامه نویس در خوزستان‬ ‫‪A.P.DORSA@GMAIL.COM‬‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ‬ ‫■□■‬ ‫ﺑه صﻮﺭت ﺩﻭﺭ ﻛﺎﺭی‬ ‫استخدام در اصفهان‬ ‫جهﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻭب ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺳئﻮ‬ ‫ﻓﻮق ﺩﻳپلم ﻳﺎ لﻴﺴﺎﻧس غﻴﺮ ﻣﺮﺗبﻂ‬ ‫جهﺖ ﻓعﺎلﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨه ﻣطبﻮعﺎت‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ اﺭﺷﻴﺎ ﺭاﻳﺎﻥ اصفهﺎﻥ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ اصفهﺎﻥ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫ﺁقﺎ ﻭ خﺎﻧم‬ ‫ﺩﺭ ضﻤﻴﻨه لپ ﺗﺎپ ﺗبلﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳل ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺑﺎﺯی‬ ‫ﺩاﺭای ﺣﺪاقل ‪ ۲‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘه ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﺯﻭﻣه ﻛﺎﺭی ﻣﺮﺗبﻂ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻭ ﺳخﺖ اﻓﺰاﺭ ﻭ عﻴب ﻳﺎﺑی ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫قﺪﺭت ﻓﻦ ﺑﻴﺎﻥ قﻮی ﺗﺮجﻴﺤﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎی ‪ CRM‬ﺭا گﺬﺭاﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺩاﺭای ضﺎﻣﻦ ﻣعﺘبﺮ‬ ‫مدیر فروش‬ ‫ﺁقﺎ ﻭ خﺎﻧم‬ ‫ﺩﺭ ضﻤﻴﻨه لپ ﺗﺎپ ﺗبلﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳل ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺑﺎﺯی‬ ‫ﺩاﺭای ﺣﺪاقل ‪ ۲‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘه ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﺯﻭﻣه ﻛﺎﺭی ﻣﺮﺗبﻂ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻭ ﺳخﺖ اﻓﺰاﺭ ﻭ عﻴب ﻳﺎﺑی ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫قﺪﺭت ﻓﻦ ﺑﻴﺎﻥ قﻮی ﺗﺮجﻴﺤﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎی ‪ CRM‬ﺭا گﺬﺭاﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺩاﺭای ضﺎﻣﻦ ﻣعﺘبﺮ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه ﻛﺎﺭی خﻮﺩ ﺭا‬ ‫نیروی تولید محتوای وب سایت‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﻣبﺎﺣث اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻭب ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺗﺎﻳپ ﺳﺮﻳع ﻭ ﺳﺮعﺖ عﻤل ﺑﺎال ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﻛﺎﻣل ﺑﺎ ﻣبﺎﺣث ﺳئﻮ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ جهﺖ ﻣصﺎﺣبه ‪ ۸‬صبح الی ‪۵‬‬ ‫ﺑعﺪ اﺯ ظهﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗلفﻦ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎصل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫تلفن‪03134393268 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام نیروی پشتیبانی فنی در چند استان‬ ‫ﻳک ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭی اطالعﺎت ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧکﺪاﺭی ﺑه‬ ‫ﻧﻴﺮﻭی ﭘﺸﺘﻴبﺎﻥ ﻓﻨی (‪ )help desk‬جهﺖ ﭘﺘﺸﻴبﺎﻧی ﺷعب‬ ‫ﻳک ﺷﺮﻛﺖ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ خﻮﺯﺳﺘﺎﻥ اﺯ اﻓﺮاﺩ‬ ‫ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺪﻩ‌ﺁﻝ ﻭ ﺁﺭام‬ ‫ﻣﺤﻴطی ﺁﺭام ﻭلی ﭘﺮ اﻧﺮژی‬ ‫ﻫﻤکﺎﺭاﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧﻮﻳس‬ ‫ﻣﺤﻴطی ﻣﺴﺎعﺪ ﺑﺮای ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺮقی‬ ‫اﺳکﺎﻥ ﺑﺮای ﺷهﺮﺳﺘﺎﻧﻴهﺎ (ﻣﺤل ﻛﺎﺭ ﺁﺑﺎﺩاﻥ )‬ ‫قﺮاﺭﺩاﺩ ﺑلﻨﺪﻣﺪت‬ ‫ﺗﻤﺎﻣی اﻣکﺎﻧﺎت اﺳﺘخﺪام ﺷﺎﻣل‪ :‬ﺑﻴﻤه ‪ ،‬اضﺎﻓه ﻛﺎﺭی ﻭ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎی اﺩاﺭﻩ ﻛﺎﺭ ‪ ،‬ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق خﻮب‬ ‫ﻛﺎﺭ اﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺮای اﻓﺮاﺩ ﺣﺮﻓه ای ﻭ اﻳﺪﻩ ﺁﻝ‬ ‫اگﺮ ﻓﺮﺩی ﺑﺎ ﭘﺸﺘکﺎﺭ ﻭ ﺳخﺖ ﻛﻮﺵ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺣق ﺷﻤﺎﺳﺖ‬ ‫اﺯ ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ خﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﻳم ﺭﺯﻭﻣه ﻛﺎﻣل خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎس ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧک ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی (اصفهﺎﻥ‬ ‫‪ -‬ﺗبﺮﻳﺰ ‪ -‬ﻳﺰﺩ ‪ -‬ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑلﻮچﺴﺘﺎﻥ ‪ -‬لﺮﺳﺘﺎﻥ ‪ -‬ﻫﺮﻣﺰگﺎﻥ‬ ‫(اﻧﺘخﺎب ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺭﺯﻭﻣه ﻣی ﺑﺎﺷﺪ)‬ ‫‪kari96u@gmail.com‬‬ ‫‪ -‬ﻛﺮﻣﺎﻥ ‪ -‬ﻣﺎﺯﻧﺪﺭاﻥ ‪ -‬گﻴالﻥ ‪ -‬خﺮاﺳﺎﻥ ﺭضﻮی ‪ -‬خﺮاﺳﺎﻥ‬ ‫■□■‬ ‫ﺷﻤﺎلی‪ -‬ﻣﺮﻛﺰی ‪ -‬گلﺴﺘﺎﻥ ‪-‬ﺷﻴﺮاﺯ )ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫استخدام مدیر فروش وب سایت در مشهد‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه ﺳخﺖ اﻓﺰاﺭ ﻭ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴبﺎﻧی ﻭ عﻴب ﻳﺎﺑی ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎی ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮی‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺑه ﭘﺴﻴﻮ ﻭ ﺷبکه‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣهﻨﺪﺳی ﻓﺮﺩا ﺭاﻳﺎﻧه ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨه طﺮاﺣی ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺳئﻮ‬ ‫جهﺖ ﺗﻮﺳعه ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨی ﻭ ﻭاﺣﺪ ﺑﺎﺯﺭگﺎﻧی خﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺸهﺪ اﺯ اﻓﺮاﺩ‬ ‫ذﻳل ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ 5‬نفر مدیر فروش وب سایت‬ ‫ﺁقﺎ‬ ‫ﺩاﺭای ﺭﻭاﺑﻂ عﻤﻮﻣی قﻮی ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل‬ ‫اعالم ﺷﺪﻩ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘطع ﺗﺤصﻴلی‪:‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺩاﻧی ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳی‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ‪:‬‬ ‫ﻣﺤل اﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭ ﺳکﻮﻧﺖ ﺷهﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯاﺑل‬ ‫ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭت ﭘﺎﻳﺎﻥ خﺪﻣﺖ‬ ‫‪amirbabaeefrd@yahoo.com‬‬ ‫ﺣﺪاﻛثﺮ ﺳﻦ ‪ 35‬ﺳﺎﻝ‬ ‫■□■‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل‬ ‫استخدام در تبریز‬ ‫اعالم ﺷﺪﻩ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳعه گﺮاﻥ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﺁذﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ(ﺩاﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ) جهﺖ‬ ‫ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨی خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺁذﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮقی‪،‬ﺗبﺮﻳﺰ اﺯ اﻓﺮاﺩ‬ ‫ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫مدیر پروژه (فناوری اطالعات ‪،‬تبریز)‬ ‫پشتیبان سیستم‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪estekhdam.asd@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در مشهد‬ ‫ضﺎﻣﻦ ﺳالﻣﺘی ﺩﺭ ﻣﺸهﺪ اﺳﺘخﺪام ﻣی‌ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد رایانه‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ‪:‬‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺎﺭﻛﺘﻴﻨگ ﻭ ﻣﺴلﻂ ﺑه اﻧﮕلﻴﺴی‬ ‫ﺣضﻮﺭی ﻭ ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ‬ ‫ﻭﻳﺮاﺳﺘﺎﺭ اﻧﮕلﻴﺴی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس اﺭﺷﺪ ﺯﺑﺎﻥ اﻧﮕلﻴﺴی‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﺭغ الﺘﺤصﻴل اﺯ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻣعﺘبﺮ ﺑﺎ ﺗﺴلﻂ ﺑﺎال ﺑه ﺗﺮجﻤه ﻭ‬ ‫ﻭﻳﺮاﺳﺘﺎﺭی ﻣﺘﻮﻥ علﻤی‪ .‬ﺣﻘﻮق ﻭ ﻣﺰاﻳﺎی عﺎلی ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻣصﺎﺣبه‬ ‫ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ‬ ‫ﺣضﻮﺭی ﻭ ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻣه خﻮﺩ ﺭا ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل‬ ‫‪ zamensalamati.ir@gmail.com‬اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس فروش در اصفهان‬ ‫ﻳک گﺮﻭﻩ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭی ﻣعﺘبﺮ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ خﻮﺩ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ‬ ‫اصفهﺎﻥ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫خﺎﻧم‬ ‫ﺩاﺭای ﺣﺪاقل ﻣﺪﺭک ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻣهﻨﺪﺳی ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ‬ ‫ﺣﺪاقل ﻳکﺴﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘه ﻛﺎﺭی‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ‬ ‫ﺭﻭاﺑﻂ عﻤﻮﻣی ﺑﺎال‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺣﺪاقل ﻳک ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻣﺎلی‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺩاﻭطلبﺎﻥﻭاجﺪﺷﺮاﻳﻂﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪﺭﺯﻭﻣهخﻮﺩﺭاﺑهﺁﺩﺭساﻳﻤﻴلﺯﻳﺮاﺭﺳﺎﻝﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪info@rangarang-group.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در کرمانشاه‬ ‫ﺑه ﻳک خﺎﻧم ﻣﺴلﻂ ﺑه ﻛﻮﺭﻝ‌ﺩﺭاﻭ ﻭ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑه صﻮﺭت ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻭقﺖ جهﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ چﺎپ ﻭ ﺗکثﻴﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳم‪ ،‬لطف ًﺎ ﺭﺯﻭﻣه‬ ‫خﻮﺩ ﺭا ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل‬ ‫‪ chapkara@gmail.com‬اﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام لیسانس کامپیوتر آقا در البرز‬ ‫ﻳک ﺩﺑﻴﺮ خﺎﻧه ﻭاقع ﺩﺭ البﺮﺯ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩ خﻮﺩ ﺑه اﻓﺮاﺩ‬ ‫ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫لﻴﺴﺎﻧس ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺁقﺎ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳی ﺑﺎ ‪ ،IT‬ﺷبکه ﻭ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﺴلﻂ ﺑه ﺁﻓﻴس ﻭ ﺗﺎﻳپ‬ ‫‪masood290214@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در زابل‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﻥ ﻧﺎﺭا جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ ﭘﺸﺘﻴبﺎﻧی ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎی ﺑﺎﻧکی‬ ‫اﺯ ﻭاجﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳل ﺩﺭ ﺯاﺑل ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑلﻮچﺴﺘﺎﻥ ﺩعﻮت ﺑه‬ ‫ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫پشتیبان‬ ‫ﺁقﺎ‬ ‫ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ (ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻭ ﺳخﺖ اﻓﺰاﺭ)‪،‬ﺑﺮق (ﻛلﻴه گﺮاﻳﺸهﺎ)‬ ‫الکﺘﺮﻭﻧﻴک ‪ ،‬ﻣکﺎﻧﻴک‬ ‫‪sistan.estekhdamirannara97@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس در اصفهان‬ ‫ﺩﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳعه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺸﺖ ﺑهﺸﺖ جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻧﻴﺮﻭی‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ خﻮﺩ اﺯ ﺑﻴﻦ ﻭاجﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫برنامه نویس سرویس‪ /‬بکند‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه الﺭاﻭﻝ ﻭ ﻧﺮم اﻓﺰاﺭﻫﺎی جﺎﻧبی ﺁﻥ‬ ‫‪info@edoroshke.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در شیراز‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩاﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﻭاقع ﺩﺭ ﺷﻴﺮاﺯ ﺑه ﺗعﺪاﺩی ﻧﻴﺮﻭی خﺎﻧم ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪاقل ﻣﺪﺭک ﺗﺤصﻴلی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎس ﻛﺎﻣپﻴﻮﺗﺮ ﻭ ‪ it‬جهﺖ اﻣﻮﺭ اﺩاﺭی ﻭ‬ ‫ﺗﺮجﻴﺤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘه ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﺩﺭس ‪ :‬چهﺎﺭﺭاﻩ عفﻴف ﺁﺑﺎﺩ‪ -‬اﺑﺘﺪای ﺑلﻮاﺭ ﺷهﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨی‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس در مشهد و تهران‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩلﺘﺎگﺮﻭپ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎی ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨی خﻮﺩ ﺗﺮجﻴﺤﺎ اﺯ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺗهﺮاﻥ ‪ ،‬خﺮاﺳﺎﻥ ﺭضﻮی ‪ ،‬ﺑه صﻮﺭت ﺩﻭﺭﻛﺎﺭی ﻭ ﻳﺎ ﻣﻘﻴم ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺸهﺪ ﺩعﻮت ﺑه ﻫﻤکﺎﺭی ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫برنامه نویس‬ ‫ﻫﻤه ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻭب ﻭ اﭘلﻴکﻴﺸﻦ اﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﻭ ‪IOS‬‬ ‫ﺗﺮجﻴﺤﺎ ﻣﺴلﻂ ﺑه اﻧﺪﺭﻭﻳﺪ اﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﻭ ﺁﺑﺠکﺘﻴﻮ ﺳی ﺑﺮای اﭘلﻴکﻴﺸﻦ‬ ‫ﻛﺪاگﻨﺎﻳﺘﺮ ﻭ الﺭاﻭﻝ ﺑﺮای ﺑک اﻧﺪ ﻭ ﻓﺮاﻧﺖ اﻧﺪ‬ ‫لطفﺎ اﻓﺮاﺩی ﻛه ﺗﺴلﻂ ﻛﺎﻓی ﺩاﺭﻧﺪ ﺭﺯﻭﻣه ﻭ ﻧﻤﻮﻧه ﻛﺎﺭ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩاﻭطلبﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه ﻛﺎﺭی خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه ﺁﺩﺭس اﻳﻤﻴل ﺯﻳﺮ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪info@deltagroup.co.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در تهران‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻛهﻦ چﺮم ﭘﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﺗهﺮاﻥ اﺳﺘخﺪام ﻣی ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫کد ‪ 30‬متخصص دیجیتال مارکتینگ‬ ‫ﻣﺘخصص ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺎﺭﻛﺘﻴﻨگ ﻭ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻮﻳﺴی ﻣﺴلﻂ ﺑه ﺑﺎﺯاﺭﻳﺎﺑی‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا ﻭ ﺷبکه اجﺘﻤﺎعی ﺑﺎ اﺭائه ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﻓق‬ ‫کد ‪ 20‬پشتیبان شبکه و ‪IT‬‬ ‫ﻧﻴﺮﻭی ﭘﺸﺘﻴبﺎﻥ ‪ IT‬ﻭﺷبکه ﺩاﺭای ﺗﻮاﻥ ﭘﺸﺘﻴبﺎﻧی ﻧﺮم اﻓﺰاﺭ ﻭ‬ ‫ﺳخﺖ اﻓﺰاﺭ ﺷبکه‪ ،‬ﺗﺮجﻴﺤﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻭﺭ‬ ‫کد ‪10‬مهندس نرم افزارمهندس نرم افزار‬ ‫ﻣﺴلﻂ ﺑه‬ ‫‪ nop commerce‬ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧﻮﻳﺴی‬ ‫ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧﻮﻳﺴی ‪.net‬‬ ‫ﺩﺭج ﻛﺪ ﺁگهی ﺩﺭ اﻳﻤﻴل الﺰاﻣﻴﺴﺖ‬‫ﻣﻮقعﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧظﺮ اﻣکﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ اﺭﺗﻘﺎی ﺷغلی ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺮای‬‫ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧظﺮ ﺩاﺭﺩ‪ .‬لﺬا ﺗالﺵ ﻓﺮﺩ‪ ،‬خﺮﻭجی عﻤلکﺮﺩی ﻣﻨﺎﺳب‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻭ ﻣهﺎﺭت اﻭ ﻣﻮجب اﺭﺗﻘﺎء ﺷغلی ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠه‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻭ ﻣﺰاﻳﺎی اﻭ خﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه خﻮﺩ ﺭا‬ ‫ﺑه اﻳﻤﻴل اعالم ﺷﺪﻩ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪job@kohancharm.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام در تهران‬ ‫ﻳک ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨه ﻓﻨﺎﻭﺭی اطالعﺎت جهﺖ ﺗکﻤﻴل ﻛﺎﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨلی خﻮﺩ ﺩﺭ ﺗهﺮاﻥ ‪ ،‬اقﺪام ﺑه جﺬب ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻣی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪:‬‬ ‫کارشناس حرفه ای ‪ISMS‬‬ ‫خﺎﻧم ﺁقﺎ‪ /‬ﺑﺎ ﺣﺪاقل ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘه ﻛﺎﺭ ‪ /‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳی ‪ /‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳی‬ ‫اﺭﺷﺪ‪ /‬ﺑصﻮﺭت ﺗﻤﺎم ﻭقﺖ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎضﻴﺎﻥ ﻭاجﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣه ﻛﺎﺭی خﻮﺩ ﺭا ﺑه اﻳﻤﻴل‬ ‫اعالم ﺷﺪﻩ اﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪job97abshar@gmail.com‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪14‬‬ ‫پرورش ماهیان زینتی و گوشتی اشتغال‬ ‫بخش عمده ای از روستاییان دمزآباد‬ ‫پـرورش ماهیـان زینتـی‪ ،‬از دیگر مشـاغل روسـتایی در دمزآباد‬ ‫اسـت‪ ،‬یکـی از پـرورش دهنـدگان جـوان ماهـی زینتـی در دمزآبـاد‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای پـرورش ماهـی زینتـی ابتـدا آمـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫دیـدم و ‪ ۶‬سـال پیـش ابتـدا بـا یـک کارگاه کوچـک کار را آغـاز‬ ‫کـردم و اکنـون ‪ ۲۰‬نـوع ماهـی را پـرورش مـی دهـم‪.‬‬ ‫پـرورش ماهـی خوراکـی نیـز در دمزآبـاد رونـق خاصـی دارد‪ ،‬بـه‬ ‫همیـن دلیـل بـه سـراغ یکـی از پـرورش دهنـدگان ماهـی خورا کـی‬ ‫رفتیـم‪ ،‬تـا در ایـن خصـوص اطالعـات بیشـتری کسـب کنیـم‪،‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در دمزآبـاد ماهـی سـردآبادی ماننـد قـزل آال و نیـز کپـور‬ ‫پـرورش داده مـی شـود‪ ،‬از آب ایـن اسـتخرهای پـرورش ماهـی‬ ‫بـرای سـبزیجات و کشـاورزی نیـز اسـتفاده مـی کنیـم‪.‬‬ ‫معـاون مالـی و اداری فرمانـدار ورامیـن در ایـن خصـوص‬ ‫گفـت‪ :‬مبلمـان روسـتایی در بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد از روسـتاهای‬ ‫ورامیـن تکمیـل شـده و خدمـات زیربنایـی در ایـن روسـتاها در‬ ‫حال انجام اسـت و همچنین از دهیاران خواسـته شـده به سـراغ‬ ‫اشـتغال برونـد‪ ،‬دمزآبـاد نیـز از روسـتاهایی اسـت‪ ،‬کـه در ایـن‬ ‫زمینـه موفـق بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مجتبـی بور بـور گفـت‪ :‬پیراهـن هـای تولیـدی ایـن روسـتا مورد‬ ‫اسـتقبال مـردم شهرسـتان ورامیـن و دیگـر مناطـق قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت و از دهیار و شـورای اسلامی روسـتا خواسـته شـده که یک‬ ‫فروشـگاهی بـرای عرضـه محصـوالت دمزآبـاد در همیـن روست ــا‬ ‫راه انـدازی کننـد‪ ،‬تـا عالقمندانـی کـه بـه روسـتا مـی آینـد‪ ،‬علاوه‬ ‫بـر تفر یـح و گشـت و گـذار بتواننـد از محصـوالت تولیـدی خـود‬ ‫روسـتا خر یـد کننـد‪.‬‬ ‫یکـی از تولیدکننـدگان پیراهـن در دمزآبـاد گفـت‪ :‬ابتـدای کار‬ ‫ایـن کارگاه را بـرای کارآمـوزی راه انداختـه بودیـم‪ ،‬اما پس از مدتی‬ ‫توانسـتیم ‪ ۱۵‬نفـر را بـه کار بگیریم‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه شـرایط اقتصـادی کنونـی اثـر‬ ‫منفـی بـر تولیـد ایـن کارگاه داشـته یا خیـر‪ ،‬گفت‪ :‬تا حـدودی تاثیر‬ ‫پذیرفتیـم‪ ،‬در حـال حاضـر ‪ ۱۰‬کارگـر دار یـم‪ ،‬امـا ا گـر ایـن کارگاه‬ ‫حمایـت شـود‪ ،‬تـا ‪ ۴۰‬کارگـر در آن قـادر بـه اشـتغال هسـتند‪ ،‬مـا‬ ‫فعالیت ‪ ۷۰‬بانوی قالیباف در دمزآباد‪/‬پرورش کبک‬ ‫دهیـار دمزآبـاد اظهـار داشـت‪ :‬اولیـن قدمـی کـه در روسـتای‬ ‫دمزآبـاد برداشـتیم‪ ،‬اصلاح زیرسـاخت هـا بـود‪ ،‬کـه ابتـدا سـعی‬ ‫کردیـم شـبکه هـای آب رسـانی را اصلاح کنیـم‪ ،‬کـه در این راسـتا‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۷۰۰‬متـر از لولـه خـط انتقـال آب شـرب ایـن روسـتا‬ ‫تعویـض شـد‪.‬‬ ‫روستایی بدون بیکار در جنوب تهران؛‬ ‫رونق «دمزآباد»‬ ‫با طعم تولید و گردشگری‬ ‫پیراهن‌های تولیدی‬ ‫این روستا مورد استقبال‬ ‫مردم شهرستان ورامین‬ ‫و دیگر مناطق‬ ‫قرار گرفته است‬ ‫◄ روسـتاییان «دمزآبـاد» در جنـوب شـرقی پایتخـت‪ ،‬درحالی‌که بسـیاری از‬ ‫هم‌وطنـان از مشـکل بیـکاری رنـج می‌برنـد‪ ،‬با همـت و تالش ایـن مشـکل را به‌طور‬ ‫کامـل حـل کرده‌اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬در ‪ 54‬کیلومتری جنوب شـرق شـهر تهران روسـتایی زیــبا به‬ ‫نـام «دمزآباد» واقع‌شـده اسـت‪ ،‬این روسـتا ‪ 5‬کیلومتر با شـهر ورامین فاصله داشـته‬ ‫و در همسـایگی روسـتاهای «آبباریـک» و «جعفرآباد جنگل» قـرار دارد و از توابع بخش‬ ‫«جوادآباد» ورامین اسـت‪.‬‬ ‫امـا مسـئله‌ای کـه «دمزآبـاد» را از سـایر روسـتاهای اطـراف متمایز کرده اسـت‪،‬‬ ‫پیراهـن بچـه گانـه تا مردانه و سـایزهای خیلی بـزرگ تولید می کنیم‬ ‫و خیاطی به طور تخصصی در این روسـتا فراگیر شـده اسـت و از‬ ‫ایـن موضـوع خوشـحالیم‪.‬‬ ‫یکـی از اقدامـات خوبـی کـه در دمزآبـاد انجـام شـده اسـت‪،‬‬ ‫حفـظ خانـه هـای بومـی ایـن روسـتا توسـط اهالـی اسـت‪ ،‬ایـن‬ ‫خانه ها شـکل ظاهری سـنتی روسـتا را حفظ کرده اند و از طرفی‬ ‫اسـتعداد مناسـبی بـرای راه انـدازی اقامتـگاه بـوم گـردی دارنـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬پـدر و مـادرم ایـن مـکان را بـه عنـوان خانـه قبـول‬ ‫نداشـتند و مـی خواسـتند‪ ،‬خـراب شـود‪ ،‬امـا مـن و خواهـرم بـه ایـن‬ ‫خانـه آمدیـم و سـطل سـطل آب بـه درختـان دادیـم‪ ،‬آب و بـرق‬ ‫نداشـت‪ ،‬خـاک هـای ایـن جـا را خودمـان جمـع کردیـم و بـه آن‬ ‫شـکل و شـمایل دادیـم و بـه همـت مـادرم‪ ،‬پـدرم‪ ،‬بـرادر و خواهـرم‬ ‫جانـی دوبـاره بـه ایـن خانـه دادیم و ذره ذره این مـکان را آباد کردیم‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر گردش ــگران ب ــه ای ــن م ــکان‬ ‫رف ــت و آم ــد م ــی کنن ــد و قـ ـصـ ـ ــد ت ــوسـ ـعـ ـ ــه آن را نـ ـیـ ـ ــز دار ی ـ ـ ــم‪،‬‬ ‫مــی خواهیــم یــک مــوزه کوچــک از روســتا در ایــن مــکان بســازیم‪،‬‬ ‫اینجــا خبــری از صــدای ماشــین و هیاهــوی شــهر نیســت‪ ،‬هرچــه‬ ‫بوم گردی در خانه های روستایی دمزآباد با طعم «دمی بلغور»‬ ‫دخت ــر یک ــی از اهال ــی قدیم ــی پیش ــوا ک ــه اق ــدام ب ــه حف ــظ‬ ‫باف ــت خان ــه پ ــدر ب ــزرگ خ ــود ک ــرده اس ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬م ــن‪،‬‬ ‫خواهرهــا و برادرانــم کودکــی خــود را در ایــن منــزل ســپری کردیــم‪،‬‬ ‫چ ــرا ک ــه پ ــدر بزرگ ــم در ای ــن من ــزل زندگ ــی م ــی ک ــرد‪ ،‬زمان ــی ک ــه‬ ‫پ ــدر بزرگ ــم ف ــوت ک ــرد‪ ،‬ای ــن خان ــه ره ــا ش ــد‪ ۲ ،‬س ــال پی ــش ی ــک‬ ‫ب ــار ب ــه ای ــن خان ــه آم ــدم‪ ،‬در ح ــال تبدی ــل ش ــدن ب ــه ی ــک خراب ــه‬ ‫ب ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس فروش نمایشگاه استانی (آقا)‬ ‫شرکت پارس کمپرسور‬ ‫مشارکت و حضور در برگزاری نمایشگاه های استانی‬ ‫اولین و بزرگترین تولید کننده انواع کمپرسورهای هوا‬ ‫و ‪ CNG‬و تجهیزات جانبی‬ ‫‪ -1‬مهندس برق ‪ :‬آشنا به امور پروژه‪ ،‬ابزار دقیق‪،‬‬ ‫برنامه نویسی‪ ،‬نرم افزارهای مهندسی برق ‪ ،‬با ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫‪ -2‬نقشه کش صنعتی‪ :‬تسلط کامل به نقشه کشی ‪3‬‬ ‫بعدی‪ ،‬فوق دیپلم و باالتر‪ ،‬با ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪-3‬کارمند دفتر فنی و مهندسی‪ :‬آشنایی به بایگانی مدارک و‬ ‫نقشه های فنی و امور اداری‪ ،‬مسلط به ‪ Office‬و‬ ‫اتوماسیون اداری‪ 3 ،‬سال سابقه‬ ‫حداقل مدرک کاردانی‪ ،‬دارای روابط عمومی باال و‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه در حوزه فروش‬ ‫مزایا‪ :‬محاسبه ماموریت های استانی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول و بیمه تکمیلی رایگان‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr@kheilisabz.com‬‬ ‫‪Pc.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫یک گروه در صنعت مواد غذایی‪ ،‬واقع در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود ازواجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول صادرات‬ ‫حداقل لیسانس مرتبط‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی به زبان عربی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫لیسانس مهندس مکانیک‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫آشنایی با خرید ماشین آالت و مواد اولیه‬ ‫‪sh.employe@gmail.com‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیازمند کارشناس فروش خانم ‪ ،‬فعال ‪ ،‬پر انرژی‬ ‫با روابط عمومی باال‪ ،‬با مدرک مهندسی برق می باشد‪.‬‬ ‫‪sarehghanbari95@gmail.com‬‬ ‫معم ــاری خان ــه ه ــای س ــنتی دمزآب ــاد بس ــیار زیب ــا اس ــت‪،‬‬ ‫یک ــی از فع ــاالن ح ــوزه گردش ــگری دمزآب ــاد در خص ــوص ایـــن‬ ‫معم ــاری ای ــن چنی ــن توضی ــح داد‪ :‬قب ــا کول ــر آب ــی و وســـایل‬ ‫خن ــک کنن ــده وج ــود نداش ــت و زیرزمی ــن ه ــای بس ــیار خنک ــی‬ ‫در منــازل بر پــا مــی شــد‪ ،‬کــه کاهــش دمــای چشــمگیری نســبت‬ ‫ب ــه اما ک ــن دیگ ــر داش ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا ‪ ۴‬بــرادر و ‪ ۷‬خواهر یــم‪ ،‬کــه همــه در همیــن‬ ‫خان ــه زندگ ــی م ــی کردی ــم‪ ،‬ح ــال م ــی خواهی ــم‪ ،‬ای ــن خانـــه را‬ ‫مج ــددا بازس ــازی کنی ــم‪ ،‬ت ــا گردش ــگران ب ــه ای ــن روس ــتا بیاین ــد و‬ ‫ب ــا نح ــوه زندگ ــی روس ــتایی‪ ،‬پخ ــت ن ــان و ‪ ...‬آش ــنا ش ــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش پگاه دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫راننده ایسوزو‬ ‫دیپلم ‪ ،‬آقا‪ 35 ،‬سال سن ‪،‬‬ ‫مهارتها و توانمندیها‪:‬‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال رانندگی با ایسوزو‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫غیر پزشکی ‪ ،‬کارت سالمت‬ ‫دارندگان کارت هوشمند در اولویت می باشند‬ ‫متقاضیان می توانند مشخصات و سوابق کاری عکس دار‬ ‫خود را به نشانی‬ ‫‪info.hr@pegah.com‬‬ ‫با ذکر عنوان شغلی ارسال نمایند و یا به آدرس تهران ‪،‬‬ ‫کیلومتر ‪ 3‬بزرگراه فتح انتهای خیابان فتح ‪ 7‬پالک ‪24‬‬ ‫شرکت پخش پگاه مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری برق‬ ‫نـرخ بیـکاری صفـر این روسـتا اسـت‪ ،‬مـردم سـخت‌کوش «دمزآباد» با تالشـی‬ ‫وصف‌ناپذیـر در جهت پیشـرفت و توسـعه روسـتا تلاش کرده‌انـد‪ ،‬تا امـروز به‌جایی‬ ‫رسـیده‌اند‪ ،‬کـه می‌تـوان دمزآبـاد را یکـی از قطب‌های اشـتغال روسـتایی در اسـتان‬ ‫تهران دانسـت‪.‬‬ ‫باغبانـی از فعالیت‌هـای موردعالقـه دمزآبادی‌ها اسـت‪ ،‬که اغلب در کنـار خانه‌ها و‬ ‫یـا زمین‌هـای کشـاورزی این روسـتا با کاشـت درختان مثمر‪ ،‬اقـدام به ایجـاد باغاتی‬ ‫سـبز‪ ،‬زیبـا و پـر میوه کردنـد‪ ،‬تا از ایـن طریق عالوه بر اسـتفاده از میوه ایـن درختان‪،‬‬ ‫آن‌ها را به شـهرها فرسـتاده و فضای روسـتا را نیـز مفرح کنند‪.‬‬ ‫هس ــت‪ ،‬ص ــدای پرن ــدگان و طبیع ــت اس ــت‪ ،‬ویژگ ــی روس ــتا‬ ‫دوری از هیاهوه ــای ش ــهری اس ــت و م ــا از ای ــن ویژگ ــی به ــره‬ ‫بردی ــم‪.‬‬ ‫« دم ــی بلغ ــور» یک ــی از غذاه ــای س ــنتی روس ــتای دمزآب ــاد‬ ‫اس ــت‪ ،‬ب ــرای اط ــاع از چگونگ ــی پخ ــت ای ــن غ ــذا از یک ــی از‬ ‫بان ــوان دمزآب ــاد س ــوال کردی ــم‪ ،‬وی گف ــت‪ :‬ب ــرای پخ ــت ای ــن‬ ‫غ ــذا ابت ــدا پی ــاز داغ کردی ــم و س ــپس بادمج ــان و گوج ــه را تف ــت‬ ‫دادی ــم‪ ،‬لپ ــه باقال ــی ریختی ــم و پ ــس از آن ک ــه کم ــی جوش ــید و‬ ‫پختــه شــد‪ ،‬برنــج و بلغــور را نیــز روی آن ریختیــم و پــس از آن کــه‬ ‫دم کش ــید و پخت ــه ش ــد‪ ،‬آم ــاده خ ــوردن اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر بازرگانی خانم ‪ ،‬حداقل مدرک لیسانس‬ ‫آشنا به برنامه ‪ excel‬و ‪ word‬مسلط به زبان انگلیسی ‪ ،‬آشنا به‬ ‫امور دفتری و بایگانی‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 32‬سال ‪ ،‬محدوده سعادت آباد‬ ‫‪samgostar@yahoo.com‬‬ ‫شرکت بازرگانی ‪ -‬کاالی نفت ‪ -‬حفاری و پتروشیمی‬ ‫کارشناس بازرگانی ‪ /‬مدیر بازرگانی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و تجربه مفید‬ ‫محدوده ونک‬ ‫‪Employer.business@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس معمار‬ ‫مسلط به فاز ‪ ،2‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به نشانی‬ ‫‪estekhdam123@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود از سرپرستان مجرب فروش اسالمشهر‪ /‬شهریار‪ ،‬با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مزایای شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫آدرس و تلفن‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫پورسانت عالی و بدون‬ ‫محدودیت‬ ‫پاداش‬ ‫بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫امکان پیشرفت شغلی‬ ‫آشنا با صنعت مواد غذایی‬ ‫تسلط به فروش مویرگی و بازاریابی‬ ‫حداقل دو سال سابقه سرپرستی‬ ‫فروش‬ ‫حداقل مدرک مورد نیاز لیسانس‬ ‫دارای مهارت ارتباطی و فن مذاکره‬ ‫دارای اعتماد به نفس باال‪ ،‬فعال و پر‬ ‫انرژی‬ ‫حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫بلوار اشرفی اصفهانی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مخبری‪ ،‬پالک ‪32‬‬ ‫شرکت گلستان‬ ‫تلفن‪48637853 :‬‬ ‫‪48637854‬‬ ‫آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪hrsale@golestan.com‬‬ ‫عمده فعالیت بانوان‬ ‫دمزآبادی‬ ‫قالیبافی است‬ ‫به تعدادی کاردان‬ ‫یا کارشناس مکانیک‬ ‫مسلط به تعمیرات ماشین آالت نیازمندیم‬ ‫‪employer1396@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجیـد میررجـب گفـت‪ :‬در بهسـازی معابـر بـزرگ تریـن پـروژه‬ ‫روسـتایی بخـش جوادآبـاد را اجـرا کردیـم‪ ،‬که در این راسـتا حدود‬ ‫‪ ۱۷‬هـزار متـر مربـع از معابـر ایـن روسـتا شـامل جـدول گـذاری و‬ ‫آسـفالت انجـام شـد و در امـور فرهنگـی نیـز توانسـتیم‪ ،‬بوسـتان‬ ‫محلـه ایـف زمیـن چمن ورزشـی و سـالن ورزشـی را انجـام دادیم و‬ ‫توانسـتیم‪ ،‬کمیتـه بانـوان روسـتای دمزآبـاد را شـکل دهیـم‪.‬‬ ‫مسـئول کمیتـه بانـوان روسـتای دمزآبـاد گفت‪ :‬عمـده فعالیت‬ ‫بانوان دمزآبادی قالیبافی اسـت‪ ،‬که ‪ ۷۰‬نفر بانوی قالیباف زیر نظر‬ ‫کمیتـه بانـوان فعالیـت دارنـد و تابلـو فرش هـای بین المللـی با برند‬ ‫«میناخانـی» کـه ثبت جهانی شـده اسـت را تولیـد می کنند‪.‬‬ ‫پـرورش کبـک دیگـر فعالیت روسـتاییان دمزآباد اسـت‪ ،‬یکی‬ ‫از پـرورش دهنـدگان کبـک گفت‪ :‬این مجموعه را از سـال ‪ ۹۳‬راه‬ ‫انداختیم‪ ،‬اولین روستایی هستیم‪ ،‬که در استان تهران پرورش کبک‬ ‫مـی دهیـم و از تولیـد تخـم نطفـه دار‪ ،‬جوجـه و در نهایـت تولیـد‬ ‫گوشـت و عرضـه بـه بـازار را عهـده دار هسـتیم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬وحید محمدی یکتا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نگین آلومینیوم‬ ‫گلپایگان ‪ -‬کارمند بازرگانی‬ ‫با سابقه حداقل ‪ 3‬سال مدرک کارشناسی حقوق‪ +‬بیمه‬ ‫(محدوده کار کاشانی)‬ ‫‪job@negincompany.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسئول تبلیغات‬ ‫استخدام در یک شرکت ساختمانی لوکس‬ ‫‪ 6‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬دارای روابط عمومی باال‪ ،‬آشنا به‬ ‫چاپ و عکاسی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای گرافیک ‪،‬‬ ‫تدوین فیلم و ویرایش عکس‬ ‫‪Recruit.hr46@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫مسلط به ثبت سفارش و آشنا به امور گمرکی‬ ‫‪jobtaam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت با سابقه واقع در کیلومتر ‪ 8‬بزرگراه شهید لشگری‬ ‫(جاده مخصوص کرج) جهت همکاری در بخش تحقیق و‬ ‫توسعه از متخصصان ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس ساخت و تولید‬ ‫مهندس برق ‪ -‬الکترونیک‬ ‫طراح صنعتی‬ ‫مسلط به کار با نرم افزارهای کاربردی مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی نوشتاری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه کار در امور طراحی‬ ‫و تولید صنعتی مرتبط‬ ‫اشخاص واجد شرایط رزومه کامل خود را همراه‬ ‫با مدارک مثبت تا پایان شهریور ماه به صندوق پستی‬ ‫‪ 13445-379‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس طراحی و نقشه کشی مسلط به‬ ‫شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی خردمدشت‬ ‫نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی نیازمندیم‬ ‫انباردار آقا با تجربه کافی و آشنا به‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫نرم افزار انبار نیازمند است‪.‬‬ ‫‪employer1396@gmail.com‬‬ ‫‪sanat.gostar00@gmail.com‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫‪15‬‬ ‫با اعالم اسامی پذیرفته‌شدگان؛‬ ‫برای استعدادهای درخشان؛‬ ‫ثبت‌نام دوره ارشد بدون آزمون‬ ‫پزشکی دانشگاه آزاد آغاز شد‬ ‫ثبت‌نـام دوره بـدون آزمـون اسـتعدادهای درخشـان (پزشـکی) کارشناسـی ارشـد‬ ‫دانشـگاه آزاد اسلامی از ‪ ۲۱‬شـهریورماه آغـاز شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دانشـگاه آزاد اسلامی‪ ،‬داوطلبـان بـا مراجعه با سـامانه ثبت‌نـام الکترونیکی‬ ‫مرکـز سـنجش و پذیـرش بـه نشـانی ‪ www.azmoon.org‬بعـد از دریافـت و مطالعـه دفترچه‬ ‫راهنمـا در صـورت داشـتن شـرایط بـا واردکردن شـماره دانشـجویی مقطع کارشناسـی و کد‬ ‫ملـی بـه عنـوان رمـز عبور می‌توانند وارد سـامانه شـده و پس از واریز هزینـه ثبت‌نام و تکمیل‬ ‫اطالعـات موردنیـاز‪ ،‬نسـبت بـه انتخـاب رشـته محل‌هـای درخواسـتی‪ ،‬ثبـت نهایـی و‬ ‫دریافـت کـد رهگیـری اقـدام کنند‪.‬‬ ‫امکان بازیابی شـماره دانشـجویی داوطلبان از طریق شـماره تماس‪ ۴۷۴۳‬و انتخاب‬ ‫کلید شـماره ‪ ۲‬فراهم اسـت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه خبرداد‬ ‫تسهیالت جدید دانشگاه پیام نور‬ ‫برای پرداخت شهریه‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور گفت‪ :‬دانشجویان دانشگاه عالوه بر اخذ وام از صندوق رفاه‬ ‫می‌توانند تمامی شهریه خود را در طول تحصیل بدون محدودیت با استفاده از وام بانکی‬ ‫دو درصد کارمزد پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش دانشگاه پیام نور‪ ،‬محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور از تسهیالت‬ ‫جدید این دانشگاه برای پرداخت شهریه دانشجویان خبر داد و گفت‪ :‬دانشجویان‬ ‫دانشگاه پیام نور کم‌ترین میزان شهریه را پرداخت می‌کنند‪ ،‬ولی باز این میزان از شهریه‬ ‫برای دانشجویان دغدغه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به همین دلیل با تعامل و امضای تفاهم‌نامه دانشگاه با یک بانک عالوه بر‬ ‫اخذ وام از صندوق رفاه‪ ،‬دانشجویان می‌توانند تمامی شهریه خود را در طول تحصیل بدون‬ ‫محدودیت با استفاده از وام بانکی دو درصد کارمزد در مقاطع مختلف پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور افزود‪ :‬طبق این تفاهم‌نامه دانشجویان یک‌بار برای کل دوران‬ ‫تحصیل خود به بانک مذکور مراجعه و پس از باز کردن حساب و تشکیل پرونده با شرایط‬ ‫آسان‪ ،‬اقدام به ثبت‌نام و انتخاب واحد کرده و به‌طور خودکار در سیستم گلستان مبلغ‬ ‫کل شهریه دانشجو درترم مربوطه توسط بانک طرف قرارداد پرداخت می‌شود و دانشجو‬ ‫ً‬ ‫صرفا اقساط شهریه خود را با کارمزد ‪ ۲‬درصد به بانک پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬ازآنجا که اکثر قریب به اتفاق دانشجویان این دانشگاه از مناطق کم‬ ‫برخوردار کشور هستند‪ ،‬این تفاهم‌نامه باهدف پایان دغدغه خانواده‌ها برای پرداخت‬ ‫شهریه امضا شد تا دانشجویان با فراغت بیشتری به تحصیل بپردازند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۹‬هزار نفر در کنکور ‪ ۹۷‬قبول شدند‬ ‫‪ ۲۰‬ش ــهریورماه ‪ ۹۷‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫فهرس ــت اس ــامی پذیرفته‌ش ــدگان نهای ــی ‪ ۴۰۹‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۳‬نف ــر در رش ــته‌های تحصیل ــی دوره‌ه ــای روزان ــه‪،‬‬ ‫نوب ــت دوم‪ ،‬پیام‌ن ــور‪ ،‬غیرانتفاع ــی‪ ،‬پردی ــس خودگ ــردان‪،‬‬ ‫ظرفی ــت م ــازاد و دانش ــگاه فرهنگی ــان) آزم ــون سراس ــری‬ ‫نتای ــج کنک ــور سراس ــری ‪ ۹۷‬ام ــروز ‪ ۲۰‬ش ــهریورماه ‪۹۷‬‬ ‫اع ــام ش ــد و تع ــداد ‪ ۴۰۹‬ه ــزار و ‪ ۳۵۳‬نف ــر در دانش ــگاه‌ها‬ ‫و مؤسس ــات آم ــوزش عال ــی قب ــول ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬نتای ــج نهای ــی پذی ــرش دانش ــجو در‬ ‫دانش ــگا ه‌ها و مؤسس ــات آ م ــوزش عا ل ــی ا م ــرو ز‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی گفت‪ :‬در راستای رفاه حال دانشجویان مقرر شد امکان‬ ‫حضور داوطلبان در واحدها و ثبت‌نام با پرداخت درصد محدودی از شهریه فراهم شود‪.‬‬ ‫به گزارش دانشگاه آزاد اسالمی‪ ،‬علیرضا رهایی گفت‪ :‬با توجه به محدودیت های مالی‬ ‫موجود و مطر ‌‬ ‫ح شده توسط برخی داوطلبان و در راستای رفاه حال آنها مقرر شد امکان‬ ‫حضور داوطلبان در واحدها و ثبت‌نام با پرداخت درصد محدودی از شهریه فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پرداخت تسهیالت شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی افزود‪:‬‬ ‫دانشجویان می توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه ساجد به آدرس ‪sajed.iau.ir‬‬ ‫برای بهره‌گیری از وام شهریه اقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت‪ :‬در صورت ثبت‌نام داوطلبان در موعد مقرر‬ ‫در تقویم دانشگاهی‪ ،‬تخفیف شهریه مصوب در مورد آنها اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی تولیدی بازرگانی در تهران‪،‬‬ ‫در راستای تکمیل نیروی انسانی خود نیازمند‬ ‫استخدام حسابرس داخلی (آقا)‬ ‫بامشخصات ذیل می باشد‪:‬‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مســلط به قوانین بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬استانداردهای حسابداری‬ ‫ایران و بین المللی ‪IFRS‬‬ ‫واجدین شرایط رزومه کاری خود را حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری ‪ 26‬شهریورماه ‪ 97‬به آدرس‬ ‫‪Employment.HR1397@gmail.com‬‬ ‫ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام سرپرست در یک هلدینگ‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫مســلط به اصول فروش و بازاریابی‬ ‫توانایی تحلیل بازار و طراحی و پیاده سازی‬ ‫استراتژی فروش‪ ،‬ایده پردازی‪ ،‬تحقیق‬ ‫و راه اندازی کانالهای تبلیغاتی فروش‬ ‫سرپرست اجرایی‬ ‫توانایی نظارت بر عملکرد نیروهای تحت‬ ‫کنترل و اراده گزارش هایی از روند پیشرفت کار به‬ ‫مدیریت و آشنا به روند مصاحبه و استخدام‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫فن بیان و روابط عمومی باال‬ ‫حداقل ‪ 3‬ســال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr@bertina.ir‬‬ ‫از سوی معاون وزیر علوم‪:‬‬ ‫همزمان با اعالم نتایج کنکور‬ ‫شرایط ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان‬ ‫دانشگاه فرهنگیان در کنکور ‪ ۹۷‬اعالم شد‬ ‫دانشگاه فرهنگیان شرایط ثبت‌نام از داوطلبان‬ ‫پذیرفته شده در کنکور ‪ ۹۷‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬نتایج آزمون سراسری‬ ‫سال ‪ 97‬منتشر شد و داوطلبانی که اسامی آنها جزو‬ ‫پذیرفته‌شدگان نهایی است باید برای اطالع از زمان‬ ‫ثبت‌نامبهسایتدانشگاهمحلقبولیخودمراجعه کنند‪.‬‬ ‫سقف افزایش شهریه دوره‌های شبانه‬ ‫و پردیس‌های پولی اعالم شد‬ ‫دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور ‪ 97‬اقدام به‬ ‫جذب ‪ 25‬هزار دانشجو معلم کرده است که پس از‬ ‫‪ 4‬سال تحصیل در این دانشگاه به عنوان معلم وارد‬ ‫آموزش‌وپرورش می‌شوند‪.‬‬ ‫ثبت‌نام در دانشگاه فرهنگیان به شیوه غیرحضوری‬ ‫انجام می‌شود و پذیرفته‌شدگان باید برای ثبت‌نام‬ ‫به سامانه آموزش دانشگاه فرهنگیان به نشانی‬ ‫‪http://10.9.29.92/home/Default.htm‬مراجعهکنند‪.‬‬ ‫برای ورود به سامانه گلستان نام کاربری هر‬ ‫دانشجو معلم‪ »U971« ،‬و در ادامه کد داوطلبی‬ ‫شرکت در آزمون (مانند ‪ ) U971‬و رمز عبور «کدملی‬ ‫دانشجو» است‪.‬‬ ‫داوطلبــان پذیرفتــه شــده پــس از وارد کــردن‬ ‫اطالعــات ثبت‌نــام خــود در ســامانه‪ ،‬بایــد بــه صــورت‬ ‫حضــوری بــا همــراه داشــتن مــدارک الزم بــه پردیــس‬ ‫محــل قبولــی خــود مراجعــه کننــد و عــدم مراجعــه‬ ‫درمهلــت مقــرر جهــت ثبــت نــام بــه منزلــه انصــراف‬ ‫تلقــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزارت علوم حداکثر شهریه‬ ‫دوره‌های شبانه و پردیس‌های دانشگاهی را درسال‬ ‫تحصیلی جدید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با مهر‪ ،‬درباره‬ ‫شهریه دوره‌های شبانه و پردیس‌های خودگردان‬ ‫دانشگا ه‌ها گفت‪ :‬بخشنامه‌ای در رابطه با شهریه‬ ‫به دانشگاه‌ها ابالغ کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس این بخشنامه‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫حداکثر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد با تصویب هیئت‌امناء‬ ‫می‌توانند افزایش شهریه داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزارت علوم بابیان اینکه میزان‬ ‫شهریه دوره‌های مذکور بر اساس مصوبات هیئت‌امنا‬ ‫مشخص می‌شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر هیئت‌امنای‬ ‫دانشگاهی شهریه را بیشتر از میزانی که وزارت علوم‬ ‫مشخص کرده اعالم کند‪ ،‬با آن برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اینکه سقف افزایش شهریه را معاونت‬ ‫آموزشی وزارت علوم تعیین کرده و میزان آن در هیئت‌امنا‬ ‫ولی حد آن توسط وزارت علوم مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزارت علوم گفت‪ :‬بیشتر تمرکز ما بر‬ ‫روی دانشگاه‌های دولتی است و البته وقتی دانشگاه‌‬ ‫ً‬ ‫دولتی می‌گوییم‪ ،‬عمال منظورمان همان دوره شبانه‬ ‫است‪ ،‬چون دوره روزانه دانشگاه‌ها شهریه ندارند‪ ،‬شهریه‬ ‫پردیس‌های دانشگاهی نیز در هیئت‌امنا تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫باخبر ایجاد ‪ 328‬رشته جدید در این دانشگاه اعالم شد‬ ‫فار غ‌التحصیالن دانشگاه فنی و حرفه‌ای‬ ‫متقاضی استخدام در هیچ نهاد دولتی نیستند‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه خبرداد‪:‬‬ ‫امکان ثبت نام دانشجویان‬ ‫دانشگاه آزاد با پرداخت‬ ‫درصد محدود شهریه‬ ‫‪ ۹۷‬از طریــق پایــگاه اطالع‌رســانی ایــن ســازمان بــه نشــانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬اعالم‌ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫داوطلب ــان می‌توانن ــد ب ــا ورود ب ــه ســـایت ســـازمان‬ ‫س ــنجش و درج اطالع ــات پرون ــده‪ ،‬شناســـنامه‌ای و‬ ‫داوطلب ــی از نتیج ــه آزم ــون خ ــود مطل ــع شـــوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور از دریافت مجوز‬ ‫ایجاد ‪ 328‬رشته جدید از وزارت علوم برای این دانشگاه‬ ‫درسال تحصیلی جدید خبر داد‪.‬‬ ‫ابراهی ــم صالح ــی عم ــران در حاش ــیه امض ــای‬ ‫تفاهم‌نام ــه هم ــکاری دانش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور‬ ‫بــا اســتانداری مازنــدران‪ ،‬افــزود‪ :‬از ‪ 328‬رشــته جدیــد کــه‬ ‫ب ــرای دانش ــگاه فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور ایج ــاد می‌ش ــود‪،‬‬ ‫‪ 30‬رشــته سه ـ ـــم دانشک ـ ـ ـ ـ ــده‌های ف ـ ـ ـ ـن ـ ـــی و حرفـ ـ ـ ـه‌ای‬ ‫مازن ــدران اس ــت‪‎.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی اس ــتانداری مازن ــدران‪،‬‬ ‫صالح ــی عم ــران ب ــا اش ــاره ب ــه این‌ک ــه دانش ــگاه فن ــی و‬ ‫حرفـ ـه‌ای کش ــور ب ــا ‪ 173‬دانش ــکده‪ ،‬بزرگ‌تری ــن دانش ــگاه‬ ‫کشـــور قلم ــداد می‌ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬ه ــدف ای ــن دانش ــگاه‬ ‫تربی ــت تکنس ــین‪ ،‬نیروه ــای کاردان و مهارت ــی اس ــت ک ــه‬ ‫پنجه‌ه ــای مهارت ــی ب ــرای بخ ــش صنع ــت‪ ،‬کش ــاورزی و‬ ‫خدم ــات محس ــوب می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه فنــی و حرف ـه‌ای کشــور بابیــان این‌کــه‬ ‫فارغ‌التحصی ــان ای ــن دانش ــگاه متقاض ــی اس ــتخدام در‬ ‫هی ــچ نه ــاد دولت ــی نیس ــتند و نیروه ــای مهارت ــی و کاردان‬ ‫ایــن دانشــگاه وارد بخــش خدمــات‪ ،‬کشــاورزی و اقتصــاد‬ ‫خواهن ــد ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬تقو ی ــت حوزه‌ه ــای خوداش ــتغالی و‬ ‫کارآفرین ــی ازجمل ــه رس ــالت‌های فارغ‌التحصی ــان ای ــن‬ ‫دانش ــگاه اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشــناس امور بانکی و ارزی و ســامانه نیما‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال تجربه مرتبط‬ ‫(محل کار تهران)‬ ‫صالحــی یــادآور شــد‪ :‬در وضعیــت فعلــی کــه اشــتغال‬ ‫ی ــک دغدغ ــه مه ــم محس ــوب می‌ش ــود‪ ،‬ایـــن دانشـــگاه‬ ‫می‌توان ــد ب ــه عن ــوان ی ــک دانش ــگاه مأموری ــت گ ــرا نق ــش‬ ‫مؤث ــری در اقتص ــاد مقاومت ــی و ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور‬ ‫ایف ــا نمای ــد و عط ــش مدرک‌گرای ــی را فرونش ــاند‪.‬‬ ‫او همچنی ــن تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬توس ــعه رشـــته‌های فنـــی‬ ‫زمین ــه تربی ــت نیروه ــای ماه ــر ک ــه بتوانن ــد رون ــق تولی ــد و‬ ‫رش ــد اقتص ــادی را رق ــم بزنن ــد و تولی ــد ناخال ــص مل ــی را‬ ‫افزای ــش دهن ــد را نی ــز فراه ــم مـ ـی‌آورد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فنـی و حرفـه‌ای کشـور اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫امـروز تربیـت نیـروی انسـانی بـه صـورت هدفمنـد و‬ ‫مأمور یـت گـرا بیش از دیگر منابع در رشـد اقتصادی کشـور‬ ‫مؤثر اسـت و در این راسـتا با اسـتانداران نیز نشسـت‌هایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار حقوق ‪ -‬دستمزد‬ ‫و بیمه کاملا مسلط ‪ -‬تمام وقت‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪jobestekhdam2@gmail.com‬‬ ‫‪khs.shargh.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام‬ ‫در یک شرکت دارویی ‪ ،‬کارگر تولید‬ ‫مدرک لیسانس‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی کاوه (ساوه)‬ ‫‪hr.abpharma97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر آقا‬ ‫لیسانس‪ ،‬بازرگانی آشنا به مراحل‬ ‫ثبت سفارش و امور بانکی‬ ‫‪info@taktazmotor.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکواحدتولیدیواقعدر شهرکصنعتیشمسآباد‬ ‫افراد زیر را به همکاری دعوت می نماید‬ ‫مدیر کنترل کیفی‬ ‫با مدرک کارشناسی مکانیک (گرایش جامدات‪-‬‬ ‫طراحی صنعتی ساخت و تولید)‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫سا کنین رباط کریم اسالمشهر و حسن آباد‬ ‫در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫از متقاضیان خواهشمند است رزومه خود را‬ ‫به آدرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs1362@gmail.com‬‬ ‫شرکت نگین آلومینیوم‬ ‫گلپایگان ‪ -‬کارمند بازرگانی‬ ‫باسابقهحداقل‪3‬سال‪،‬مدرکارشناسیحقوق‪+‬بیمه‬ ‫(محدودهکار کاشانی)‬ ‫‪job@negincompany.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خانم مسلط به ‪photoshop‬‬ ‫و مدیریت فضای مجازی و ســایت‬ ‫آشنا به مفاهیم ‪Marketin‬‬ ‫‪arh2030@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بـرای هم‌فکـری و همراهـی تـدارک دیده‌ایـم‪.‬‬ ‫صالح ــی همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه این‌ک ــه اعتقاددار ی ــم‬ ‫ک ــه تنه ــا دانش ــگاهی ک ــه می‌توان ــد ب ــه لح ــاظ کم ــی رش ــد‬ ‫کنــد دانشــگاه فنــی و حرف ـه‌ای اســت‪ ،‬لــذا بــا انعقــاد ایــن‬ ‫تفاهم‌نام ــه برآنی ــم ت ــا تجهی ــزات و امکان ــات کارگاه ــی و‬ ‫آزمایشـــگاهی دانشـــگاه را ارتقـــا ببخشـــیم و محیـــط کار‬ ‫واقعـــی بـــرای دانشـــجویان جهـــت آموختـــن عینـــی کار‬ ‫فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت در تفاهم‌نامـــه‌ای کـــه امـــروز میـــان‬ ‫اس ــتانداری مازن ــدران و دانش ــگاه فن ــی و حرفــه‌ای امض ــا‬ ‫شـــد هـــدف‪ ،‬توســـعه مهارت‌هـــای فنـــی و حرفـــه‌ای و‬ ‫توســـعه ّ‬ ‫کمـــی و کیفـــی دانشـــکده‌ها و آموزشـــکده‌های‬ ‫فنـــی و حرفـــه‌ای اســـتان اعـــام شـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد عمران‬ ‫با حداقل ‪ 5‬ســال ســابقه کارمفیددر زمینه متره و‬ ‫برآورد‪ ،‬تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و امور پیمان‬ ‫طرح های آب و فاضالب‬ ‫‪tappce@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه خودرو‬ ‫واقــع در جــاده مخصوص تهران به کرج‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫کارشناس امداد خودرو‬ ‫‪ 5‬سال سابقه‪ ،‬حداقل کاردانی مکانیک ‪،‬‬ ‫‌روابط عمومی خوب‪،‬مسلط به عیب یابی و تعمیرات‬ ‫خودرو‪ ،‬کارشناس فنی و مهندسی و گارانتی‬ ‫‪ 5‬سال سابقه ‪ ،‬حداقل کارشناسی مکانیک‪،‬‬ ‫مسلط به کلیه امور مربوط به گارانتی و خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪hrpa1984@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تجهیزات پزشکی‬ ‫یک شرکت تولیدی لوازم خانگی‬ ‫به منظور تکمیل نیروی انسانی خود‬ ‫جهت تکمیل کادر خود نیاز به‬ ‫در بخش پشتیبانی و خدمات پس از فروش اقدام‬ ‫تخصص های زیر دارد‪.‬‬ ‫به استخدام می نماید‬ ‫فارغ التحصیل رشته برق گرایش الکترونیک‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار در زمینه تجهیزات‬ ‫پزشکی ‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را به آدرس ذیل ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪medicaldevices1970@gmail.com‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪ 5‬سال مرتبط‬ ‫بــازار لوازم خانگی اصول و فنون مذاکره‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪marketing07@pakshooma.com‬‬ ‫‪info@midea-ir.com‬‬
‫شنبه ‪ 24‬شهریور‪ 5 -1397‬محرم ‪ 15 -1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1121‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزیر صنعت اعالم کرد ‬ ‫انتقاد وزیر علوم از حکم دیوان عدالت‬ ‫برای استخدام بورسیه های جنجالی‬ ‫وز ی ــر عل ــوم ‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه دی ــوان عال ــی عدال ــت اداری‬ ‫در موض ــوع ج ــذب هی ــات علم ــی در دانش ــگاه‌ها ک ــه ی ــک بح ــث تخصص ــی و علمیات ــی‬ ‫اس ــت‪ ،‬ورود پی ــدا نکن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬رای اخی ــر ای ــن دی ــوان در خص ــوص ‪ 72‬نف ــر از اف ــراد‬ ‫بورس ــیه ب ــرای ج ــذب در دانش ــگاه‌ها الزم االج ــرا اس ــت‪ ،‬ام ــا تاکی ــد می‌کنی ــم ک ــه ای ــن‬ ‫دی ــوان در م ــوارد ج ــذب هی ــات علم ــی ک ــه ی ــک موض ــوع تخصص ــی اس ــت‪ ،‬ورود پی ــدا‬ ‫نکن ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر منص ــور غام ــی در حاش ــیه نشس ــت رؤس ــای دانش ــگاه‌ها‪ ،‬پژوهش ــگاه‌ها و‬ ‫پارکه ــای عل ــم و فن ــاوری در واکن ــش ب ــه رای دی ــوان عال ــی عدال ــت اداری ب ــرای ج ــذب‬ ‫تع ــداد ‪ 72‬نف ــر از بورس ــیه‌ها در دانش ــگاه‌ها‪ ،‬گفــت‌‪ :‬در خص ــوص بح ــث دی ــوان عدال ــت‬ ‫اداری دو نکت ــه وج ــود دارد‪ .‬م ــا اعتق ــاد دار ی ــم ک ــه اح ــکام قضای ــی وقت ــی نهای ــی ش ــد‪،‬‬ ‫الزم‌االج ــرا اس ــت‪ ،‬ای ــن مش ــخص اس ــت؛ ام ــا ی ــک ن ــگاه دیگ ــر ه ــم دار ی ــم ک ــه در بح ــث‬ ‫تعییــن صاحیت‌هــای علمــی جایــی کــه احیانــا فــردی بــه دلیــل عــدم تاییــد صاحیــت‬ ‫علمــی مناســب بــرای یــک شــغل از جملــه اســتادی دانشــگاه تشــخیص داده نمی‌شــود‪،‬‬ ‫ای ــن موض ــوع ب ــه حک ــم قضای ــی نبای ــد کش ــیده ش ــود‪.‬‬ ‫وی در ادامـ ـه‌ ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه تایی ــد صاحی ــت ب ــرای ج ــذب اس ــتادی در‬ ‫دانش ــگاه‌ها ی ــک موض ــوع علم ــی و تخصص ــی اس ــت‪ ،‬گفـ ـت‌‪ :‬امی ــدوار هس ــتیم دی ــوان‬ ‫عدال ــت اداری در رابط ــه ب ــا م ــواردی ک ــه در خص ــوص تایی ــد صاحیت‌ه ــای علم ــی‬ ‫اس ــت‪ ،‬در ای ــن موض ــوع ورود پی ــدا نکن ــد و بگ ــذارد هیات‌ه ــای ج ــذب ای ــن موض ــوع را‬ ‫بررس ــی کنن ــد‪ ،‬چ ــرا ک ــه هیات‌ه ــا‪ ،‬هیات‌ه ــای مس ــتقلی هس ــتند ک ــه توس ــط ش ــورای‬ ‫عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ش ــکل گرفته‌ان ــد‪.‬‬ ‫وز ی ــر عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری همچنی ــن خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬م ــا ب ــه هی ــچ عن ــوان‬ ‫اس ــتنکاف و ع ــدم توج ــه ب ــه قان ــون را قب ــول ندار ی ــم‪ ،‬ام ــا ت ــاش دار ی ــم مباحث ــی نظی ــر‬ ‫ج ــذب هی ــات علمی‌ه ــا ب ــا راهکاره ــای قانون ــی ح ــل و فص ــل ش ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون‌ دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به‬ ‫‌جذب دریانوردان در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫اجرای طرح «سرباز صنعت»‬ ‫برایدانش‌آموختگاننخبهدانشگاهی‬ ‫مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و‬ ‫فن ــاوری وز ی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن‬ ‫و تج ــارت ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه‬ ‫ط ــرح توانمندس ــازی صنع ــت ب ــا‬ ‫عن ــوان «ت ــاب» ب ــرای بنگاه‌ه ــای‬ ‫صنعت ــی دارای بخ ــش تحقی ــق و‬ ‫توس ــعه پیاده‌س ــازی می‌ش ــود‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬ع ــاوه ب ــر آن ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫وضعی ــت خدم ــت نظ ــام وظیف ــه‬ ‫دانش‌آموخت ــگان نخب ــه ط ــرح‬ ‫«س ــرباز صنع ــت» را مط ــرح کردی ــم‬ ‫ک ــه م ــورد اس ــتقبال ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬دکت ــر ب ــرات‬ ‫قبادی ــان در مراس ــم رونمای ــی از‬ ‫نس ــل س ــوم دس ــتگاه اندازه‌گی ــری‬ ‫زاو یــه تمــاس و کشــش ســطح بــا اشــاره بــه بررســی‬ ‫عل ــل توس ــعه‌یافتگی کش ــورها‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ا گ ــر ام ــروزه‬ ‫کش ــوری ب ــا عن ــوان توس ــعه‌یافته مط ــرح ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬رش ــد نیافت ــه مگ ــر آنک ــه از مس ــیر عل ــم‬ ‫و دان ــش در فن ــاوری عب ــور ک ــرده اس ــت؛ م ــا نی ــز‬ ‫هی ــچ کاری ب ــه غی ــر از ای ــن مس ــیر در پی ــش رو‬ ‫ندار ی ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری وز ی ــر‬ ‫صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ب ــا اش ــاره ب ــه رویک ــرد‬ ‫بخ ــش صنع ــت ب ــرای رف ــع نیازه ــای خ ــود‪ ،‬اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬در زمان ــی کش ــورهای اروپای ــی و آمریکای ــی‬ ‫پیش ــتاز توس ــعه فن ــاوری در دنی ــا بودن ــد‪ ،‬ول ــی‬ ‫ام ــروزه چی ــن ب ــا س ــرمایه‌گذار ی‌هایی ک ــه انج ــام‬ ‫داده‪ ،‬در ت ــاش اس ــت ت ــا س ــال ‪ 2025‬عق ــب‬ ‫ماندگی‌ه ــای خ ــود را جب ــران کن ــد‪.‬‬ ‫قبادیــان بــا تا کیــد بــر این‌کــه توســعه بــه خــودی‬ ‫خ ــود رخ نمی‌ده ــد و در س ــایه س ــرمایه‌گذاری و‬ ‫سیاسـ ـت‌گذاری ام ــکان دس ــتیابی ب ــه توس ــعه‬ ‫فراه ــم می‌ش ــود‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــرای ای ــن ام ــر‬ ‫برنامه‌ریزی‌های ــی در وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و‬ ‫تج ــارت ص ــورت گرف ــت ک ــه از آن جمل ــه می‌ت ــوان‬ ‫ب ــه تدو ی ــن برنامه‌ه ــای حمای ــت ای ــن وزارتخان ــه‬ ‫از میان فار غ التحصیالن نخبه؛‬ ‫تحصیل‌کردهدریانوردیبیکار نداریم‬ ‫دانشگاه شریف امریه سربازی پذیرش می کند‬ ‫ً‬ ‫مع ــاو ن‌ دریای ــی س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه تقریب ــا هی ــچ‬ ‫لیسانس ــه دریان ــوردی بی ــکاری در کش ــور ندار ی ــم‪ ،‬گف ــت‪ :‬اف ــرادی ک ــه تحصی ــل در رش ــته‬ ‫دریان ــوردی را انتخ ــاب می‌کنن ــد‪ ،‬بافاصل ــه توس ــط خط ــوط کش ــتیرانی داخل ــی و خارج ــی‬ ‫ج ــذب می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫س در ب ــاره‬ ‫قش ــنا ‌‬ ‫‌ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی‪ ،‬ه ــادی ح ‌‬ ‫ظرفیــت اشــتغال زایــی حــوزه دریانــوردی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫در دنی ــا ب ــر روی کش ــتی کار می‌کنن ــد و در ای ــران نی ــز بی ــش از ‪ ۱۲۰‬ه ــزار دریان ــورد فعالی ــت‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه تقریب ــا هی ــچ لیسانس ــه دریان ــوردی بی ــکاری در کش ــور ندار ی ــم‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬بنابرای ــن اف ــرادی ک ــه تحصی ــل در رش ــته دریان ــوردی را انتخ ــاب می‌کنن ــد‪،‬‬ ‫بافاصل ــه توس ــط خط ــوط کش ــتیرانی داخل ــی و خارج ــی ج ــذب می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫مع ــاون ام ــور دریای ــی س ــازمان بن ــادر و دریان ــوردی‌ اف ــزود‪ :‬ب ــا کمب ــود دریان ــورد‌ مواج ــه‬ ‫هس ــتیم و ‪ ۱۵‬درص ــد از پرس ــنل دو ن ــاوگان مل ــی کش ــور (کش ــتیرانی جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران و نف ‌‬ ‫تک ــش) خارج ــی هس ــتند و ب ــه دلی ــل کمب ــود نی ــرو همچن ــان خارج ــی ه ــا روی‬ ‫کش ــتی‌های م ــا حض ــور دارن ــد‪ ،‬بنابرای ــن ن ــگاه ای ــن اس ــت ک ــه دانش ــکده ه ــای دریای ــی‬ ‫خ ــود را تقو ی ــت کنی ــم و ش ــرکت‌های کش ــتیرانی نی ــز پ ــای کار بیاین ــد ت ــا دانش ــکده‌های‬ ‫دریای ــی بتوانن ــد دانش ــجویان دریان ــوردی را ج ــذب کنن ــد‪.‬‬ ‫ح ــق ش ــناس اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــازار کار ح ــوزه دریای ــی‪ ،‬بین‌الملل ــی اس ــت و ب ــر اس ــاس‬ ‫برآورده ــای بی ــن الملل ــی‪ ،‬در ‪ ۱۰‬س ــال آین ــده ب ــه وج ــود حداق ــل ‪ ۱۵۰‬ه ــزار دریان ــورد نی ــاز‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬اف ــرادی ک ــه ب ــه ای ــن عرص ــه وارد می‌ش ــوند‪ ،‬در ابت ــدای ام ــر ج ــذب‬ ‫ن ــاوگان ه ــای مل ــی خواهن ــد ش ــد و ا گ ــر ای ــن اتف ــاق ه ــم رخ نده ــد‪ ،‬ب ــرای آن ه ــا ب ــازار‬ ‫بین‌الملل ــی ب ــرای آن‌ه ــا فراه ــم اس ــت‪.‬‬ ‫دانش ــگاه ش ــریف ب ــا مس ــاعدت س ــتاد‬ ‫فرماندهــی کل قــوا تعــداد ‪ ۱۵‬فــارغ التحصیــل نخبــه‬ ‫را ب ــه ص ــورت امر ی ــه س ــربازی پذی ــرش م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬هــدف از پذیــرش ایــن افــراد بــه‬ ‫ص ــورت امر ی ــه س ــربازی‪ ،‬رف ــع نیازه ــای تخصص ــی‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف در آزمایشــگاه هــا‪ ،‬کارگاه‬ ‫ه ــا‪ ،‬س ــایت ه ــای کامپیوت ــری‪ ،‬خدم ــات فن ــاوری‬ ‫دان ــش بنی ــان و انج ــام پ ــروژه ه ــای پژوهش ــی اس ــت‪.‬‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان نخب ــه ای ک ــه تار ی ــخ اع ــزام‬ ‫آنهــا یکــم آبــان مــاه‪ ،‬یکــم دی مــاه و یکــم اســفندماه‬ ‫اس ــت م ــی توانن ــد درخواس ــت امر ی ــه س ــربازی در‬ ‫دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف را ارائ ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫اشتغال در گذر تاریخ‬ ‫■□■‬ ‫رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫ایران جزو ‪ 20‬کشور نخست در توجه به‬ ‫استارت آپ هاست‬ ‫رئیــس دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه کار آفرینــی بــه‬ ‫عن ــوان ی ــک اس ــتراتژی مل ــی پیش ــرفت کش ــورها در خ ــا ش ــکل نمیگی ــرد اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫کارآفرین ــی نیازمن ــد محی ــط کس ــب وکار مطل ــوب اس ــت و بای ــد ای ــن فض ــا را ب ــرای توس ــعه‬ ‫کارآفرین ــی فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خب ــر ن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬دکت ــر محم ــد رض ــا زال ــی ب ــر به ــره گی ــری از پتانس ــیل‬ ‫ه ــای بخ ــش خصوص ــی و دولت ــی کش ــور تاکی ــد ک ــرد و گفت‪:‬ب ــا اس ــتفاده از تجربی ــات‬ ‫ســایر کشــورها‪ ،‬پیشــنهادات علمــی ‪ ،‬اجرایــی و کار بــردی را بــرای بهبــود محیــط کســب و‬ ‫کار م ــی توانی ــم فض ــای کس ــب و کار را ب ــرای توس ــعه کارآفرین ــی فراه ــم کنی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده کارآفرین ــی دانش ــگاه ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــران ج ــزو ‪ 20‬کش ــور‬ ‫نخس ــت در توج ــه ب ــه اس ــتارت آپ هاس ــت ی ــادآور ش ــد‪ :‬ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه کش ــور‬ ‫فرانســه بســیار پاییــن تــر از کشــور مــا قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل رئیــس جمهــور ایــن کشــور‬ ‫ت ــاش م ــی کن ــد فرهن ــگ اس ــتارت آپ ــی در ای ــن کش ــور م ــورد توج ــه ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫وی توس ــعه اس ــتارت آپ ه ــا در کش ــور مطل ــوب خوان ــد و ب ــر حمای ــت م ــادی‪ ،‬معن ــوی‬ ‫و حقوق ــی از آنه ــا تاکی ــد نم ــود‪.‬‬ ‫از دانش ــگاه‌ها‪ ،‬ارتبـــاط شـــهرک‌های صنعتـــی‬ ‫ب ــا پارک‌ه ــای عل ــم و فن ــاوری‪ ،‬ط ــرح پس ــادکتری‬ ‫صنعت ــی و فرصت‌هـــای مطالعاتـــی داخـــل‪،‬‬ ‫حمای ــت از پایان‌نامه‌هـــای ارشـــد و دکتـــری و‬ ‫کارآم ــوزی دانشـــجویان کاردانـــی و کارشناســـی‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تا کی ــد ب ــر این‌ک ــه از می ــان ای ــن طرح‌ه ــا‬ ‫تنه ــا ط ــرح کارآمـــوزی دانشـــجویان کاردانـــی و‬ ‫کارشناســـی اجرایـــی شـــده اســـت و مابقـــی آن‬ ‫ناموف ــق بـــود‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬در بحـــث کارآمـــوزی‬ ‫نی ــز ب ــا بررســـی‌های انجـــام شـــده نشـــان داد کـــه‬ ‫ب ــرای صنایـــع مرتبـــط بـــا نســـاجی دانشـــجویان‬ ‫رش ــته‌های شـــیمی انتخـــاب شـــده‌اند کـــه ایـــن‬ ‫انتخ ــاب همخوانـــی بـــا ایـــن طـــرح نداشـــت‪ .‬از‬ ‫ای ـن‌رو اج ــرای ای ــن ط ــرح ب ــه ص ــورت تقاضامح ــور‬ ‫ادام ــه یافـــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری‬ ‫وز ی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ب ــا تقاض ــا مح ــور‬ ‫ش ــدن ای ــن ط ــرح ‪ 462‬بن ــگاه بخ ــش خصوص ــی‬ ‫اع ــام آمادگ ــی کردن ــد‪.‬‬ ‫قبادیـــان بـــا تا کیـــد بـــر این‌کـــه دســـتگاه‌های‬ ‫دولت ــی نیـــز بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح آمادگـــی‬ ‫خ ــود را اعـــام کردنـــد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــرای ایـــن‬ ‫منظـــور ســـامانه‌ای راه‌انـــدازی‬ ‫شـــد تـــا صنایـــع مختلـــف‬ ‫نیازمندی‌ه ــای خ ــود را در آن ب ــه‬ ‫ثبـــت برســـانند‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای‬ ‫طـــرح «تـــاب» گفـــت‪ :‬طـــرح‬ ‫«ت ــاب» توانمندس ــازی‪ ،‬تولی ــد و‬ ‫توســـعه اشـــتغال پایـــدار مبتنـــی‬ ‫بـــر توســـعه بخش‌هـــای تحقیـــق‬ ‫و توس ــعه اس ــت و ب ــرای اج ــرای‬ ‫ایـــن طـــرح درخواســـت کردیـــم‬ ‫بنگاه‌هایـــی در آن شـــرکت‬ ‫کننـــد کـــه دارای بخش‌هـــای‬ ‫تحقیـــق و توســـعه هســـتند‪.‬‬ ‫معـــاون آمـــوزش‪ ،‬پژوهـــش و‬ ‫فن ــاوری وزی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اضاف ــه‬ ‫کـــرد‪ :‬از میـــان ‪ 100‬هـــزار دســـتگاه صنعتـــی تنهـــا‬ ‫‪ 2000‬مـــورد آنهـــا دارای بخش‌هـــای تحقیـــق و‬ ‫توس ــعه هس ــتند و از ای ــن تع ــداد تنه ــا ‪ 700‬واح ــد‬ ‫اع ــام آمادگ ــی ب ــرای مش ــارکت در ط ــرح «ت ــاب»‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫قبادیـــان بـــا بیـــان این‌کـــه در ایـــن طـــرح‬ ‫موضـــوع آمایـــش ســـرزمینی مدنظـــر قـــرار گرفتـــه‬ ‫اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن ط ــرح ب ــه ص ــورت مل ــی اج ــرا‬ ‫می‌ش ــود و ب ــه زودی اج ــرای آن آغ ــاز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن بـــا انتقـــاد نســـبت بـــه اجـــرای‬ ‫طـــرح ســـربازی بـــرای دانش‌آموختـــگان نخبـــه‪،‬‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬م ــا ط ــرح «س ــرباز صنع ــت» را مط ــرح‬ ‫کردیـــم و بـــر اســـاس آن دانش‌آموختـــگان نخبـــه‬ ‫دانشــگاه‌ می‌تواننــد بعــد از دوره آموزشــی خــود وارد‬ ‫بخــش صنعــت شــوند و بــا فعالیــت در بخش‌هــای‬ ‫تحقیـــق و توســـعه اقـــدام بـــه دانش‌بنیـــان کـــردن‬ ‫محصـــوالت شـــرکت‌ها کننـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه مع ــاون آم ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت‪ ،‬ســـتاد کل‬ ‫نیروهـــای نظامـــی نســـبت بـــه ایـــن طـــرح اعـــام‬ ‫آمادگـــی کردنـــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫بوشهر ‪ -‬آرایشگر‬ ‫سال ‪13۵۵‬‬ ‫متقاضی ــان بای ــد دارای ب ــرگ اع ــزام ب ــدون مه ــر‬ ‫غیب ــت ب ــوده و حداق ــل در ی ــک مقط ــع تحصیل ــی‬ ‫دان ــش آموخت ــه ای ــن دانش ــگاه باش ــند‪.‬‬ ‫داوطلب ــان نم ــی توانن ــد متقاض ــی اس ــتفاده از‬ ‫کس ــر خدم ــت س ــربازی و ی ــا ترخی ــص در ضم ــن‬ ‫خدم ــت باش ــند‪.‬‬ ‫گزین ــش نهای ــی براس ــاس مصاحب ــه حض ــوری و‬ ‫بررس ــی س ــوابق تحصیل ــی و وضعی ــت تاه ــل و پ ــس‬ ‫از احــراز صاحیــت عمومــی داوطلبــان صــورت مــی‬ ‫گی ــرد‪.‬‬ ‫امر ی ــه اف ــراد پذیرفت ــه ش ــده پ ــس از تصو ی ــب‬ ‫س ــتاد فرمانده ــی کل ق ــوا ص ــادر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫با هدف ارتباط کارفرمایان صنایع با کارجویان‬ ‫جشنواره کار صدف‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫پارک فناوری پردیس معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری‬ ‫«جشنواره کار صدف» را به منظور ارتباط مستقیم میان کارفرمایان‬ ‫صنایع مختلف با کارجویان برای جذب نیروی کار جوان در دانشگاه‬ ‫علم‌وصنعت ایران برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امروزه کشور با بسیاری از نیروهای جوان و با انرژی‬ ‫مواجه است که در سطح عالی از دانشگاه‌های برتر کشور تحصیل‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬ولی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی آن‪‎‬ها‪ ،‬یافتن شغل‬ ‫مناسب و مفید برای جامعه و مرتبط با رشته تحصیلی است که در‬ ‫اکثر موارد با شکست مواجه می‪‎‬شوند؛ یکی از دالیل اصلی این معضل‬ ‫اجتماعی‪ ،‬عدم ارتباط سازنده صنعت با دانشگاه است‪.‬‬ ‫از طرفی یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین مشکات صنایع و بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کشور تأمین نیروی انسانی بامهارت است‪ .‬چرا که مسیر‬ ‫ارتباط مناسبی بین افراد جویای کار و کارفرمایان وجود ندارد و اکثر‬ ‫کارفرمایان به روش‌های متداول قدیمی به تأمین نیروی انسانی خود‬ ‫می‪‎‬پردازند‪.‬‬ ‫رفع عواملی که مانع اشتغال کارجویان به‌ویژه فارغ‌التحصیان‬ ‫نبود بستری مناسب برای ارتباط‬ ‫دانشگاهی می‌شود‪ ،‬از یک سو و ِ‬ ‫مستقیم کارفرمایان و کارجویان از سوی دیگر‪ ،‬از جمله اهداف برگزاری‬ ‫«جشنواره‪ ‎‬کار» است که بر اساس آن فضای مناسبی برای کارجویان‬ ‫و کارفرمایان فراهم می‌شود و با پاسخ‌گویی به این نیاز مهم‪ ،‬در رشد و‬ ‫پویایی بازار کار و جامعه‌ جوان کشور نقش خواهد داشت‪.‬‬ ‫مهم‪‎‬ترین هدف این جشنواره‪ ،‬ایجاد ارتباط مستقیم میان کارفرمایان‬ ‫صنایع مختلف با کارجویان برای جذب نیروی کار جوان‪ ،‬نخبه و‬ ‫متخصص است‪.‬‬ ‫از اهداف دیگر برگزاری جشنواره کار می‌توان به معرفی کارفرمایان‬ ‫و شرکت‪‎‬های موفق اشاره کرد تا با حضور در محیط علمی دانشگاه‬ ‫عاوه بر ارتقای برند سازمانی بتوانند مسائل و چالش‌های فنی خود را‬ ‫در دانشکده‌های تخصصی مطرح کرده و راه حلی برای آنها‪ ،‬با کمک‬ ‫دانشگاهیان بیابند‪.‬‬ ‫حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی در محیط علمی دانشگاه‬ ‫عاوه بر ارتقای برند سازمانی‪ ،‬حل مسائل و چالش‌های فنی این‬ ‫شرکت‌ها به کمک دانشگاهیان را نیز به دنبال دارد‪ .‬در فاز اول جشنواره‪،‬‬ ‫برای افزایش مهارت‌های عمومی دانشجویان و کارکنان شرکت‌ها‪،‬‬ ‫ورک‌شاپ‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ارائه چالش‌های علمی فناوری شرکت‌ها در دانشکده‌های‬ ‫تخصصی دانشگاه‪ ،‬گامی مؤثر در راستای ترویج رویکرد نوآوری باز و‬ ‫همچنین تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه است‪.‬‬ ‫با توجه به حمایت‪‎‬های پارک فناوری پردیس معاونت علمی‪ ،‬امتیاز‬ ‫و تخفیف ویژه‌ای برای حضور شرکت‌های دانش‪‎‬بنیان در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬آخرین مهلت ثبت نام در این جشنواره ‪ 30‬شهریورماه اعام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اساس اعام روابط عمومی معاونت علمی‪ ،‬عاقه‌مندان می‌توانند‬ ‫برای کسب اطاع از جزئیات بیشتر و ثبت‌نام‪ ،‬به سایت جشنواره به‬ ‫آدرس ‪ sadafjobfair.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫توضیح دانشگاه پیام نور‬ ‫درباره عدم جذب برخی‬ ‫اعضای هیأت علمی‬ ‫رئیــس دبیرخانــه هیــات اجرایــی جــذب اعضــای هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور گفــت‪ :‬کســانی کــه بــه هــر عنــوان نتوانســته انــد‪،‬‬ ‫شــاخص هــای مــورد نظــر را کســب کننــد‪ ،‬در اولو یــت جــذب هیــات‬ ‫علمــی قــرار نخواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دانشــگاه پیــام نــور‪ ،‬کــرد میــزرا بــا عنــوان اینکــه فراینــد‬ ‫جــذب عضــو هیــات علمــی دانشــگاه پیــام نــور مســتقیما بــا نظــارت‬ ‫وزارت علــوم و مطابــق بــا شــاخص هــای مــورد نظــر ایــن وزارت‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬کســانی کــه بــه هــر عنــوان نتوانســته انــد‪،‬‬ ‫شــاخص هــای مــورد نظــر را کســب کننــد‪ ،‬در اولو یــت جــذب هیــات‬ ‫علمــی قــرار نخواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫و ی افــزود‪ :‬برخــی از متقاضیــان عضویــت هیــات علمــی در‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور دارای شــاخص هــای مصــوب شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی و ســایر مراجــع قانونــی نبــوده و بــه همیــن دلیــل‬ ‫بعــد از بررســی هــای انجــام شــده و بررســی پرونــده علمــی و عمومــی‪،‬‬ ‫بــه آنهــا اعــام شــد کــه بــه دلیــل عــدم کســب شــاخص هــای‬ ‫مصــوب‪ ،‬در اولویــت جــذب قــرار نگرفتــه انــد‪.‬‬ ‫رئیـــس دبیرخانـــه هیـــات اجرایـــی جـــذب اعضـــای هیـــات‬ ‫علمـــی درخصـــوص درج اخبـــاری مبنـــی بـــر اخـــراج ‪ ۱۲۰‬عض ــو‬ ‫هی ــات علم ــی دانش ــگاه پی ــام ن ــور اظه ــار داش ــت‪ :‬اخب ــاری ک ــه در‬ ‫خص ــوص اخ ــراج ‪ ۱۲۰‬نف ــر از اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه پی ــام‬ ‫ن ــور منتش ــر ش ــده اس ــت‪ ،‬کام ــا ک ــذب ب ــوده و دانش ــگاه ب ــه ط ــور‬ ‫رســمی بــه آن دســته از متقاضیــان کــه در چارچــوب شــاخص هــای‬ ‫مدنظ ــر مراج ــع ذیرب ــط ق ــرار نگرفت ــه ان ــد‪ ،‬از طری ــق مکاتب ــه کتب ــی‬ ‫ای ــن موض ــوع را اع ــام ک ــرده اس ــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!