صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۱۹

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1119

هفته نامه بازار کار شماره 1119

‫استخدام‬ ‫گام به گام راه‌های‬ ‫موفقیت در راه‌اندازی تعاونی‬ ‫ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد‬ ‫دعوت به همکاری در دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫فست کلیک استخدام می‌کند‬ ‫صفحه ‪۵‬‬ ‫شرکت دژپاد استخدام می‌کند‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت ‪ IT‬در تهران‬ ‫بیمه سامان استخدام می‌کند‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ثبت نام می کند‬ ‫شنبه ‪ 10‬شهریور‪ 20 -1397‬ذی الحجه ‪ 1 -1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1119‬‬ ‫فراخوان استخدام‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‬ ‫شهریور منتشر می شود‬ ‫‪1۵‬‬ ‫ضوابط جدید کسر خدمت‬ ‫فرزندان ایثارگران‬ ‫اعالم شد‬ ‫‪16‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن کاریابی های بین المللی خبر داد‪:‬‬ ‫جزئیات اعزام نیروی کار به آلمان و انگلیس‬ ‫جدیدترین جزئیات پرداخت وام اشتغال روستایی‬ ‫فرصت ها و زمینه های اشتغال‬ ‫دانش آموختگان صنعت چاپ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫اعالم نتایج آزمون‬ ‫استخدامی دیوان محاسبات‬ ‫‪9‬‬ ‫نحوه استخدام و فعالیت‬ ‫بهورزان در خانه بهداشت‬ ‫فار غ التحصیالن‬ ‫قربانی رشته‌های بیکار‬ ‫‪1۴‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬سایت سالکاال‬ ‫مردی که از دور ریختنی‌ها‬ ‫کاال ی صادراتی می سازد‬ ‫‪8‬‬ ‫فست كليك بزرگترین آژانس ديجيتال ماركتينگ ايران‬ ‫( نماينده انحصاري تبليغات سایت های تابناك ‪ ،‬ورزش سه ‪ ،‬ني ني سايت و ‪ )...‬استخدام مي كند‬ ‫● مديرفروش ‪ 15‬نفر ●‬ ‫‪16‬‬ ‫● مدير ماركتينگ ‪ 15‬نفر ●‬ ‫● كارشناس فروش ‪20‬نفر ●‬ ‫● متخصص نگارش كمپين هاي تبليغاتی ‪ 5‬نفر ●‬ ‫● مشاور تبليغات ‪ 2‬نفر●‬ ‫تلفن‪www.Fastclick.ir/job 021-43067 :‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪Job@fastclick.ir‬‬ ‫دستور العملی برای‬ ‫موفقیت در مصاحبه شغلی‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫در مجلس شورای اسالمی؛‬ ‫وزیر آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫نمایندگان از پاسخ رییس جمهور‬ ‫درزمینه بیکاری قانع نشدند‬ ‫‪ 25‬هزار دانشجو جذب‬ ‫دانشگاه فرهنگیان می شوند‬ ‫وز یــر آمــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد بــه منظــور تامیــن نیــروی‬ ‫فرهنگ ــی م ــورد نی ــاز م ــدارس کش ــور ‪ 25‬ه ــزار دانش ــجو ج ــذب دانش ــگاه ه ــای فرهنگی ــان‬ ‫م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا س ــید محم ــد بطحای ــی در حاش ــیه س ــفر ب ــه اس ــتان گلس ــتان اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬ای ــن دانش ــجویان از بی ــن دارن ــدگان م ــدرک دیپل ــم ب ــوده و بای ــد دوره چه ــار س ــاله‬ ‫تکمیل ــی را ط ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬همچنی ــن ب ــا برنام ــه ر ی ــزی انج ــام ش ــده و براس ــاس قان ــون ‪ 18‬ه ــزار‬ ‫نف ــر ب ــا م ــدرک کارشناس ــی و کارشناس ــی ارش ــد ه ــم دوره ی ــک س ــاله تربی ــت م ــدرس را در‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان آغ ــاز خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد‬ ‫شرط پرداخت بخشی از حق بیمه معلمان‬ ‫مدارس غیر دولتی‬ ‫مدی ــرکل م ــدارس و مرا ک ــز غیردولت ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش از پرداخ ــت بخش ــی از‬ ‫حــق بیمــه معلمــان مــدارس غیــر دولتــی بــه شــرط ورود اطالعــات در ســامانه «مشــارکت‌ها»‬ ‫ت ــا ‪ ۱۲‬ش ــهریور م ــاه امس ــال‪ ،‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫مجی ــد طهرانی ــان مدی ــرکل م ــدارس و مرا ک ــز غیردولت ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش در‬ ‫گفت‌وگ ــو ب ــا خ خبرگ ــزاری ف ــارس اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــا پیگی ــری وز ی ــر آم ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬رئی ــس‬ ‫س ــازمان م ــدارس غیردولت ــی و مش ــارکت‌های مردم ــی و هم ــکاری کمیس ــیون آم ــوزش‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بعــد از چندیــن ســال‪ ،‬اساســنامه صنــدوق حمایــت از مؤسســان‬ ‫ب ــه تصو ی ــب دول ــت رس ــید و نزدی ــک ب ــه ‪ 30‬میلی ــارد توم ــان اعتب ــار ب ــه آن تخصی ــص داده‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه بخش ــی از ای ــن حمای ــت‪ ،‬پرداخ ــت بخش ــی از ح ــق بیم ــه معلم ــان‬ ‫مــدارس غیردولتــی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تــا کنــون آمــار و مشــخصات بیــش از ‪ 97‬هــزار نفــر از‬ ‫نیروه ــای آزاد م ــدارس غیردولت ــی وارد س ــامانه ش ــهریه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫طهرانیــان اضافــه کــرد‪ :‬از آنجــا کــه اطالعــات قطعــی ســازمان مــدارس غیردولتــی از طریــق‬ ‫اطالعــات وارده مدیــران مــدارس دریافــت و محاســبه خواهــد شــد‪ ،‬الزم اســت مــدارس تــا ‪۱۲‬‬ ‫شــهریورماه اســامی کارمنــدان خــود را در ســامانه ‪ mosharekatha .ir‬ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬مدارس ــی ک ــه اطالع ــات‌ کارمندان‌ش ــان در س ــامانه مذک ــور ثب ــت ش ــده‬ ‫اس ــت در ص ــورت دارا ب ــودن ش ــرایط‪ ،‬می‌توانن ــد از ای ــن حمای ــت به ــره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫مدی ــرکل م ــدارس و مرا ک ــز غیردولت ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫دس ــتورالعمل نح ــوه اس ــتفاده از ای ــن مزای ــا ت ــا آخ ــر مهرم ــاه ارس ــال خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معاون اداره‌کل درآمد حق بیمه تأمین اجتماعی‪:‬‬ ‫معلمانی که بیمه نیستند به شعب‬ ‫تأمین اجتماعی مراجعه کنند‬ ‫مع ــاون اداره‌کل درآم ــد ح ــق بیم ــه تأمی ــن اجتماع ــی ب ــا بی ــان اینک ــه ح ــدود ‪ 80‬ه ــزار‬ ‫معلــم مــدارس غیردولتــی بیمــه هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬معلمانــی کــه بیمــه نیســتند می‌تواننــد بــه‬ ‫ش ــعب تأمی ــن اجتماع ــی مراجع ــه ک ــرده و ادع ــای اش ــتغال خ ــود را اع ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬لیــا متعارفــی‪ ،‬معــاون اداره کل درآمــد حق بیمه تأمین اجتماعی‬ ‫در برنام ــه تلویزیون ــی پرسش ــگر ب ــا موض ــوع عدال ــت آموزش ــی در تماس ــی تلفن ــی در ب ــاره‬ ‫وضعیــت بیمــه معلمــان مــدارس غیردولتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون حــدود ‪ 80‬هــزار نفــر از معلمــان‬ ‫م ــدارس غیردولت ــی بیم ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه چن ــد نف ــر از معلم ــان م ــدارس غیردولت ــی فاق ــد بیم ــه‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬آمــوزش و پــرورش اعــام کــرده اســت کــه ‪ 200‬هــزار معلــم مــدارس غیردولتــی‬ ‫دارد کــه مطلــع نیســتم چــه تعــداد کارمنــد و بیمــه شــده رســمی ایــن وزارتخانــه هســتند‪.‬‬ ‫متعارف ــی ادام ــه داد‪ :‬ب ــه ه ــر ص ــورت م ــا مکل ــف هس ــتیم طب ــق قان ــون نس ــبت ب ــه بیم ــه‬ ‫افــراد مشــغول در کارگاه‌هــا اقــدام کنیــم و همــه مشــموالن ایــن بخــش را هــم بیمــه کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار موجود است‬ ‫رییس‌جمه ــور ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه س ــواالت پنجگان ــه‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی سه‌ش ــنبه گذش ــته‬ ‫در صح ــن علن ــی ای ــن نه ــاد قانونگ ــذاری حاض ــر ش ــد و ب ــه‬ ‫ســواالت آنهــا پاســخ داد‪ ،‬امــا نهایتــا نماینــدگان تنهــا نســبت‬ ‫ب ــه یک ــی از پاس ــخ ه ــای وی قان ــع ش ــدند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬حس ــن روحان ــی در پاس ــخ‬ ‫ب ــه س ــوالی در زمین ــه بی ــکاری گف ــت‪ :‬در زمین ــه بی ــکاری‬ ‫کارنام ــه دول ــت یازده ــم و دوازده ــم بس ــیار درخش ــان اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور بی ــان ک ــرد‪ :‬در س ــال ‪ 84‬ت ــا ‪ 91‬اش ــتغال‬ ‫خال ــص کش ــور آنق ــدر ک ــم ب ــوده ک ــه نمی‌ت ــوان گف ــت‪ .‬در‬ ‫ای ــن س ــال‌ها اش ــتغال کش ــور ‪ 10‬ه ــزار نف ــر ب ــوده اس ــت ام ــا‬ ‫اشــتغال خالــص کشــور در طــول ‪ 5‬ســال گذشــته دو میلیــون‬ ‫و ‪ 700‬ه ــزار نف ــر ب ــوده اس ــت ک ــه افتخ ــاری ب ــزرگ ب ــرای کش ــور‬ ‫محس ــوب می‌ش ــود؛ در ای ــن زمین ــه می‌توانی ــد ب ــه آم ــار بان ــک‬ ‫مرک ــزی و مرک ــز آم ــار مراجع ــه کنی ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬البت ــه ایج ــاد اش ــتغال ب ــه س ــرمایه‌ خارج ــی‪،‬‬ ‫امنی ــت داخل ــی و آرام ــش سیاس ــی نی ــاز دارد‪ ،‬در عی ــن‬ ‫دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه زیرگــروه ســاماندهی نیــروی انســانی‬ ‫در س ــندتحول بنیادی ــن اظه ــار ک ــرد‪ :‬امیدوار ی ــم در ی ــک ب ــازه چندس ــاله نی ــروی انس ــانی را‬ ‫س ــاماندهی کنی ــم‪ .‬ب ــا نابس ــامانی در ای ــن ح ــوزه رو ب ــرو هس ــتیم ک ــه اص ــاح آن زم ــان نی ــاز‬ ‫دارد‪ .‬ب ــه عن ــوان مث ــال یک ــی از م ــواردی ک ــه بای ــد ب ــه آن توج ــه ک ــرد بکارگی ــری نی ــروی پی ــش‬ ‫دبس ــتانی و ح ــق التدر ی ــس اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مهــدی نویدادهــم افــزود‪ :‬نماینــدگان طبــق مصوبــه اخیر اصــرار به اســتخدام‬ ‫حــق التدر یــس هــا و مربیــان پیــش دبســتانی دارنــد‪ ،‬امــا مــا بارهــا اعــام کردیــم بــه ایــن گــروه‬ ‫نی ــاز ندار ی ــم‪ ،‬م ــا ب ــه دبی ــر فیز ی ــک و ش ــیمی دبیرس ــتان نی ــاز دار ی ــم در حال ــی ک ــه ای ــن ه ــا‬ ‫معل ــم دوره ابتدای ــی می‌ش ــوند‪ .‬م ــا ب ــه معلمان ــی در مناط ــق دور نی ــاز دار ی ــم در حال ــی ک ــه‬ ‫بخش ــی از آنه ــا س ــاکن ته ــران هس ــتند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌ و پرورش‪:‬‬ ‫معلمان بازنشسته‬ ‫در صورت تمایل می توانند ادامه خدمت بدهند‬ ‫معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به استفاده بیشتر‬ ‫از تجارب فرهنگیان خبر داد‪ :‬معلمان در آستانه بازنشستگی در صورت تمایل می‌توانند‬ ‫ادامه خدمت بدهند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علی الهیار ترکمن در حاشیه برگزاری گردهمایی مشترک‬ ‫مدیران مدرسه‌های کاشان به خبرنگاران درباره کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه گفت‪:‬‬ ‫به استناد ماده ‪ ۱۰۳‬قانون مدیریت خدمات کشوری‪ ،‬این اختیار وجود دارد تا فرهنگیان‬ ‫بازنشسته متقاضی ادامه خدمت باالتر از ‪ ۳۰‬سال را همچنان به کار بگیریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اوج استخدام‌های وزارت آموزش‌وپرورش بین سال‌های ‪ ۱۳۶۵‬تا ‪۷۳‬‬ ‫بود اما در سال‌های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۹۶‬نزدیک به ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر بازنشسته شدند و تا پایان سال‬ ‫جاری نیز ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر از فرهنگیان مشمول شرایط بازنشستگی خواهند شد‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۹۲۸‬هزار نفر نیرو شامل ‪ ۵۴‬درصد زن و ‪ ۴۶‬درصد مرد (اعم از معلم‪ ،‬مدیر‪ ،‬کارمند‬ ‫ش و پرورش خدمت می‌کنند‪.‬‬ ‫اداری‪ ،‬نیروی تخصصی‪ ،‬خدماتی و سرایداری) در وزارت آموز ‌‬ ‫رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعالم کرد‬ ‫چگونگی تعیین تکلیف استخدام آموزش‬ ‫دهندگان نهضت‌سوادآموزی‬ ‫رئیس سازمان نهضت سوادآموزی‪ ،‬چگونگی تعیین تکلیف استخدام آموزش‬ ‫دهندگان نهضت‌سوادآموزی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی باقرزاده ‪ ،‬رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تعیین تکلیف‬ ‫استخدامی آموزش دهندگان نهضت در قانون الحاقی که در مجلس تصویب و به شورای‬ ‫نگهبان ارسال شده است اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس این قانون آموزشیاران مستمر باالی‬ ‫دو نفر که قبل از سال ‪ ۹۲‬با ما همکاری داشتند باید در یک آزمون داخلی شرکت و اگر‬ ‫پذیرفته شدند دوره‌های ضمن خدمت را طی کنند‪ .‬پیش بینی شده که باید آیین نامه‌ای‬ ‫برای این قانون تهیه می‌شود که جزئیات و شرایط شرکت در این آزمون را مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫وزیر اسبق آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫استخدام ‪ ۵‬هزار معلم قرآن با‬ ‫نامهربانی مسئوالن همراه است‬ ‫اختصاص ‪ 1.5‬میلیارد دالر برای ایجاد اشتغال کافی نیست‬ ‫سرپرس ــت وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬اختص ــاص مناب ــع ‪ 1.5‬میلی ــارد دالری صن ــدوق‬ ‫توس ــعه مل ــی ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار کاف ــی نیس ــت و‬ ‫م ــی ت ــوان تخصی ــص مبل ــغ بیش ــتری ب ــرای ای ــن ط ــرح ه ــا را‬ ‫درخواس ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪« ،‬انوش ــیروان محس ــنی بندپ ــی» در‬ ‫نشس ــت ش ــورای عال ــی کار پیش ــنهاد داد ب ــا ارس ــال نــام ـ ــه‬ ‫بــه محضــرمقــاممعظــمرهبــریو طــرحمســالهیــادشــده‪،‬مــیتــوان‬ ‫مناب ــع بیش ــتری را فراه ــم س ــاخت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ایج ــاد اش ــتغال یک ــی از ال ــزام ه ــای‬ ‫اقتص ــادی و راه مقابل ــه ب ــا تحر ی ــم ه ــا محس ــوب م ــی ش ــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن بایــد تــاش بیشــتری در ایــن زمینــه صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بندپ ــی اف ــزود‪ :‬آماره ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ب ــه اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی توج ــه کمت ــری ش ــده‪ ،‬در حال ــی ک ــه غفل ــت از‬ ‫ای ــن بخ ــش‪ ،‬منج ــر ب ــه افزای ــش مهاج ــرت از روس ــتاها ب ــه‬ ‫س ــمت ش ــهرها و گس ــترش حاش ــیه نش ــینی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫سرپرس ــت وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫خاطرنش ــان س ــاخت‪ :‬آماره ــا از تف ــاوت معن ــادار درآم ــد‬ ‫خان ــوار روس ــتایی و ش ــهری حکای ــت دارد و درآم ــد‬ ‫س ــالیانه ی ــک خان ــوار ش ــهری ‪ 36‬میلی ــون توم ــان و خان ــوار‬ ‫روس ــتایی‪ 20‬میلی ــون توم ــان اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر ب ــه افزای ــش‬ ‫مهاج ــرت دام ــن م ــی زن ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬اج ــرای ط ــرح اش ــتعال پای ــدار روس ــتایی‬ ‫ی ــک مس ــاله مه ــم اس ــت و بای ــد مراقب ــت ش ــود ت ــا مناب ــع ب ــه‬ ‫انح ــراف ن ــرود و رئی ــس جمه ــوری ه ــم ب ــر پای ــش ط ــرح ه ــا‬ ‫تاکی ــد دارد‪.‬‬ ‫بندپـــی ب ــر ض ــرورت حمای ــت از اقش ــار ک ــم درآم ــد‬ ‫تاکی ــد کـــرد و گف ــت‪ :‬تحر ی ــم ه ــا ب ــر گروه ــی از جامع ــه‬ ‫فش ــار ز ی ــادی وارد م ــی کن ــد ک ــه بای ــد از ای ــن اقش ــار بیش ــتر‬ ‫حمای ــت ش ــود و بپذیر ی ــم ک ــه خان ــواده ای ب ــا دریاف ــت‬ ‫ماهان ــه ‪ 600‬ه ــزار توم ــان مس ــتمری نم ــی توان ــد در مقاب ــل‬ ‫فش ــارهای اقتص ــادی دوام بی ــاورد‪.‬‬ ‫سرپرس ــت وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماعـــی در‬ ‫گفــتو گــوبــاایرنــانیز گفــت‪:‬برایشــفافســازیو راســتیآزمایی‬ ‫طــرح هــای اشــتغالزایی روستای ــی از جهــاد دانشــگاهی و همه‬ ‫انجمــن هــای مــردم نهــاد خواســته ایــم در ایــن مســیر بــه مــا‬ ‫کمــک کــرده و نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح هــا حساســیت‬ ‫الزم را داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫محس ــنی بندپ ــی ی ــادآوری ک ــرد‪ :‬پی ــش از ایـــن نیـــز‬ ‫کمیتــه هــای فنــی تشــکیل داده و طــرح هایــی را کــه شــائبه‬ ‫داش ــت نتوان ــد اش ــتغالزایی کن ــد از گردون ــه اجـــرا خـــارج‬ ‫کردی ــم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون تخصصی بیمه‪ ،‬کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری‪:‬‬ ‫آموزش مهارت‌های بازار کار بطور رایگان‬ ‫برای مقرری بگیران بیمه بیکاری الزامی می‌باشد‬ ‫دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫نیازی به حق‌التدریس‌ها‬ ‫و مربیان پیش‌دبستانی نداریم‬ ‫ح ــال ام ــا دول ــت در زمین ــه اش ــتغال‬ ‫موفقیت‌ه ــای بس ــیار بزرگ ــی داش ــته‬ ‫اس ــت‪ ،‬ب ــرای اولی ــن ب ــار در به ــار ‪97‬‬ ‫بی ــش از آنچ ــه ک ــه داوطل ــب کار بودن ــد‪،‬‬ ‫م ــا فرص ــت کار ایج ــاد کردی ــم‪.‬‬ ‫روحان ــی اظه ــار داش ــت‪ 711 :‬ه ــزار‬ ‫نف ــر جو ی ــای کار بودن ــد ک ــه ‪ 756‬ه ــزار اش ــتغال ایج ــاد ش ــده‬ ‫اس ــت؛ از لح ــاظ بی ــکاری کارنام ــه درخش ــانی دار ی ــم ام ــا‬ ‫م ــردم قان ــع نیس ــتند و ای ــن ح ــرف درس ــت اس ــت ک ــه هن ــوز‬ ‫بی ــکاری فراوان ــی دار ی ــم و بی ــکاری مزم ــن چندی ــن س ــاله در‬ ‫کش ــور وج ــود دارد‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور گف ــت‪ :‬اکن ــون رق ــم بی ــکاری کش ــور ‪12.1‬‬ ‫درص ــد اس ــت ک ــه بس ــیار ز ی ــاد ب ــوده و قاب ــل قب ــول نیس ــت‪،‬‬ ‫همچنی ــن خانواده‌ه ــای فراوان ــی هس ــتند ک ــه هن ــوز افزای ــش‬ ‫اش ــتغال را ح ــس نکرده‌ان ــد‪ ،‬ا گ ــر دولت‌ه ــای یازده ــم و‬ ‫دوازده ــم مث ــل دولت‌ه ــای نه ــم و ده ــم در زمین ــه اش ــتغال‬ ‫کار می‌ک ــرد ام ــروز رق ــم بی ــکاری ب ــه ج ــای ‪ 12‬درص ــد‪22 ،‬‬ ‫درص ــد ب ــود ک ــه البت ــه در ای ــن موفقی ــت ق ــوای دیگ ــر نی ــز‬ ‫کم ــک کرده‌ان ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه س ــید حس ــین نق ــوی حس ــینی‪،‬‬ ‫نماین ــده س ــوال‌کننده از رئی ــس جمه ــور در ای ــن جلس ــه ب ــا‬ ‫ی ــادآوری اینک ــه ام‌الفس ــاد هم ــه مس ــائل کش ــور اش ــتغال و‬ ‫بی ــکاری اس ــت‪ ،‬از بی‌توجه ــی دول ــت ب ــه ظرفیت‌ه ــای‬ ‫داخل ــی ب ــه منظ ــور ایج ــاد اش ــتغال انتق ــاد ک ــرد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ورامی ــن در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه هم ــه م ــا م ــی دانی ــم ک ــه ام الفس ــاد هم ــه مس ــائل‬ ‫کشــور اشــتغال و بیــکاری اســت‪ ،‬خطــاب بــه رئیــس جمهــور‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬خان ــواده ای را در نظ ــر بگیر ی ــد ک ــه ی ــک‪ ،‬دو‪ ،‬ی ــا‬ ‫پنــج فرزنــد تحصیــل کــرده بــا مــدارک عالــی حتــی دکتــری بــا‬ ‫س ــنین بی ــن ‪ 20‬ت ــا ‪ 40‬س ــال دارد ک ــه ب ــه عل ــت ع ــدم اش ــتغال‬ ‫مجــرد هســتند‪ .‬آن هــا شــب بــه خانــه پــدری مــی رونــد و دور‬ ‫س ــفره ای جم ــع م ــی ش ــوند ک ــه ب ــا دس ــتمزد پایی ــن وی تهی ــه‬ ‫ش ــده اس ــت؛ آی ــا ش ــما باش ــید‪ ،‬ش ــب خوابت ــان م ــی ب ــرد؟‬ ‫عض ــو کمیس ــیون امنی ــت مل ــی و سیاســـت خارجـــی‬ ‫مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه پنــج میلیــون بیــکار در ایــن کشــور‬ ‫وج ــود دارد‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬آق ــای رئی ــس جمه ــور ش ــما مج ــری‬ ‫قانــون اساســی هســتید؛ در اصــل ‪ 29 ،28‬و ‪ 34‬قانــون اساســی‬ ‫از شــما خواســته شــده اشــتغال مناســب‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و‬ ‫دس ــتمزد مکف ــی ب ــرای مل ــت ایج ــاد کنی ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬فق ــط ب ــه نماین ــدگان بگویی ــد ش ــورای عال ــی‬ ‫اش ــتغال ک ــه باالتری ــن مرج ــع تصمی ــم گیـــری شـــغل در‬ ‫ای ــن کش ــور هس ــت در ط ــول ‪ 5‬س ــال دول ــت ش ــما چن ــد ب ــار‬ ‫تش ــکیل ش ــد؟ بان ــک اطالع ــات بی ــکاران و اشـــتغال کـــه‬ ‫وع ــده دو دوره انتخاب ــات ش ــما ب ــود چ ــه سرنوشـــتی پیـــدا‬ ‫ک ــرد و ب ــه کج ــا رس ــید؟ ط ــرح کارورزی بـــه کجـــا رســـید و‬ ‫چ ــه نتیج ــه ای داش ــت‪ ،‬ش ــما مج ــری قان ــون هس ــتید و بای ــد‬ ‫حجـت االسلام کرمـی گفـت‪ :‬طبـق قانـون‪ ،‬سـازمان‬ ‫آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای وزارت کار مکلـف اسـت همزمان‬ ‫بـا اجـرای قانـون بیمـه بیـکاری‪ ،‬آمـوزش مهارت‌هـای مـورد‬ ‫نیـاز بـازار کار کارگـران تحـت پوشـش بیمـه بیـکاری را بـه‬ ‫صـورت رایـگان انجـام دهـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دیـوان عدالـت اداری‪،‬‬ ‫حجت االسلام کرمی‪ ،‬رئیس کمیسـیون تخصصی بیمه‪،‬‬ ‫کار و تأمیـن اجتماعـی دیـوان عدالـت اداری‪ ،‬در کارگاه‬ ‫آموزشی بیمه بیکاری استان تهران که با محوریت موضوع‬ ‫حمایـت از کاالی ایرانـی و اشـتغال مجـدد برگـزار شـد‪ ،‬بـه‬ ‫ایـرادات و نحـوه رسـیدگی موضوعـات در هیأ ‌‬ ‫تهـای حـل‬ ‫اختلاف اداره کار اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬عـدم دقـت‪ ،‬عـدم‬ ‫تحقیـق کافـی‪ ،‬نبـود سـاماندهی کارگـران و ضمیمـه نبـودن‬ ‫اسـناد بـه همـراه الیحـه دفاعیـه‪ ،‬موجـب حجـم ورودی‬ ‫ز یـادی از اعتراضـات و شـکایات از دو اداره کار و سـازمان‬ ‫تأمیـن اجتماعـی در دیـوان عدالـت اداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام کرمـی بـه آمـار ورودی پروند ‌ههـای‬ ‫کار و تأمیـن اجتماعـی در تیرمـاه سـال جـاری بـه دیـوان‬ ‫عدالـت اداری اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در تیرمـاه سـال جـاری‬ ‫تعـداد ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۸۰۲‬شـکایت از اداره کار و تعـداد ‪ ۵‬هـزار‬ ‫و ‪ ۶۹۸‬شـکایت از سـازمان تأمیـن اجتماعـی در دیـوان بـه‬ ‫ثبت رسـیده اسـت و تعداد ‪ ۱۳۴‬پرونده از اداره کار و ‪۹۳۷‬‬ ‫پرونـده از سـازمان تأمیـن اجتماعـی در همیـن مـاه مختومـه‬ ‫گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس شـعبه نـوزده تجدیدنظـر دیوان عدالـت اداری‪،‬‬ ‫تعـداد شـعب رسـیدگی کننـده بـه پرونده‌هـای اداره کار و‬ ‫تأمیـن اجتماعـی در دیـوان را ‪ ۲۸‬شـعبه خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫اگر کشـور را بر مبنای تعداد ادارات مشـابه با همین حجم‬ ‫ً‬ ‫پرونـده در نظـر بگیر یـم‪ ،‬صرفـا بـرای رسـیدگی بـه شـکایات‬ ‫مـردم در دیـوان عدالـت اداری بایسـتی بودجـه کل کشـور‬ ‫بـه دیـوان اختصـاص داده شـود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی بیمه‪ ،‬کار و تأمین اجتماعی‬ ‫دیـوان عدالـت اداری‪ ،‬بـا تأ کیـد بـر اینکـه دیـوان‬ ‫صالحیت رسـیدگی به شـکایات از ‪ ۷۸‬سـازمان و نهاد را‬ ‫در کشـور دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه لحـاظ حجـم ز یـاد اعتراضـات از‬ ‫سـازمان‌های مختلـف‪ ،‬بـه هیأت‌هـای رسـیدگی اداره کار‬ ‫توصیـه می‌شـود کـه نسـبت بـه داوری مـردم دقـت کافـی را‬ ‫در موضوعـات را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام کرمـی‪ ،‬بـا اشـاره بـه موضـوع مـاده ‪۹‬‬ ‫قانـون بیمـه کاری‪ ،‬و عـدم اجـرای آن بـه صـورت جـدی از‬ ‫سـوی مسـئولین امر‪ ،‬گفت‪ :‬این بند از قانون بیمه بیکاری‬ ‫بـه اشـتغال جوانـان‪ ،‬حمایـت از کارآفرینـان بـا تخصیـص‬ ‫اعتبـارات مالـی‪ ،‬حمایـت از طریـق سیسـتم بانکـی‬ ‫و پرداخـت تسـهیالت بـدون سـود (قـرض الحسـنه)‪،‬‬ ‫ایجـاد طرح‌هـای اشـتغال زا‪ ،‬جلوگیـری از ورشکسـتگی‬ ‫کارگاه‌هـای فعـال پرداختـه اسـت‪ .‬امـا تاکنـون وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬سـازمان تأمیـن اجتماعـی‬ ‫و سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای اقـدام جـدی نسـبت‬ ‫اجـرای مـاده ‪ ۹‬قانـون بیمـه بیـکاری نداشـته انـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه تبصـره ‪ ۳‬مـاده ‪ ۹‬قانـون بیمـه‬ ‫بیـکاری‪ ،‬سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای وزارت کار‬ ‫مکلـف اسـت همزمـان بـا اجـرای قانـون بیمـه بیـکاری‬ ‫آمـوزش مهارت‌هـای مـورد نیـاز بـازار کار کارگـران تحـت‬ ‫پوشـش بیمـه بیـکاری را بـه صـورت رایـگان انجـام دهـد‪،‬‬ ‫امـا متأسـفانه سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای‪ ،‬آمـوزش‬ ‫بـه کارگـران را بـه موسسـات و کارگاه‌هـای خصوصـی‬ ‫وا گـذار کـرده و در ازای دریافـت وجـه ایـن آمـوزش صـورت‬ ‫می‌گیـرد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون تخصصــی بیمــه‪ ،‬کار و تأمیــن‬ ‫اجتماعــی دیــوان عدالــت اداری‪ ،‬در پایــان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ا گــر قانــون بیمــه بیــکاری درســت اجــرا شــود‬ ‫می‌تــوان بــه حــل معضــل بیــکاری کمــک کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مســئولین بایــد در اجــرای قانــون بیمــه بیــکاری احســاس‬ ‫تکلیــف کننــد و بــا پرهیــز از اعمــال ســلیقه‪ ،‬بــه قانــون‬ ‫عمــل شــود‪.‬‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد‬ ‫نماین ــده کارگ ــران در ش ــورای عال ــی کار ب ــا تش ــریح‬ ‫جزئی ــات جلس ــه اخی ــر کمیت ــه م ــزد گف ــت‪ :‬کارگ ــران‬ ‫پیش ــنهاد دادن ــد ب ــه رق ــم فعل ــی ب ــن کارگ ــری توس ــط‬ ‫کارفرمای ــان رقم ــی اضاف ــه ش ــود و دول ــت نی ــز مع ــادل‬ ‫ح ــق ب ــن کارگ ــری بودج ــه اختص ــاص ده ــد در نهای ــت‬ ‫ب ــا س ــاختاری مش ــخص اق ــام سبدمعیش ــت را تأمی ــن‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫فرام ــرز توفیق ــی‪ ،‬نماین ــده کارگ ــران در ش ــورای عال ــی‬ ‫کار در گف ــت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬در ب ــاره نتیج ــه‬ ‫جلس ــه کمیت ــه م ــزد ب ــرای بررس ــی ترمی ــم دس ــتمزد ‪97‬‬ ‫کارگ ــران گف ــت‪ :‬درای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور نماین ــدگان‬ ‫دول ــت برگ ــزار ش ــد‪ ،‬نماین ــدگان کارفرمای ــی ب ــه دلی ــل‬ ‫مش ــغله های ــی ک ــه دارن ــد اع ــام ک ــرده بودن ــد ک ــه در‬ ‫جلس ــه ام ــکان حض ــور ندارن ــد و حض ــور پی ــدا نکردن ــد‪.‬‬ ‫و ی ادام ــه داد‪ :‬نماین ــدگان کارگ ــران جزئی ــات س ــبد‬ ‫معیشــتی بــه روز شــده بــا آخر یــن قیمــت هــا و تــورم اخیــر‬ ‫را تهی ــه ک ــرده بودن ــد ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه نماین ــدگان‬ ‫کارفرمای ــی در جلس ــه حض ــور نداش ــتند در ب ــاره آن‬ ‫بحث ــی نش ــد‪ .‬مق ــرر ش ــد در جلس ــه بع ــدی کمیت ــه م ــزد‬ ‫ک ــه ق ــرار اس ــت ت ــا حداکث ــر ی ــک هفت ــه آین ــده برگ ــزار ش ــود‬ ‫بح ــث ب ــروز رس ــانی س ــبد معیش ــت کارگ ــران ب ــا حض ــور‬ ‫وزیـــر اســـبق آمـــوزش و پـــرورش گفـــت‪ :‬سرنوش ــت‬ ‫ج ــذب ‪ ۵‬ه ــزار معل ــم ق ــرآن س ــال ‪ ۹۱‬از نظ ــر رون ــد آم ــوزش‬ ‫ق ــرآن‪ ،‬همچنی ــن نهض ــت قرآن ــی ک ــه ق ــرار ب ــود در آم ــوزش و‬ ‫پـــرورش شـــکل گیـــرد‪ ،‬نامعلـــوم اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایکنـــا؛ پیـــرو تماس‌هـــای مکـــرر برخ ــی از‬ ‫معلم ــان قرآن ــی ک ــه ط ــی فرآین ــدی در س ــال ‪ ۱۳۹۱‬ج ــذب‬ ‫آمـــوزش‌ و پـــرورش شـــده‌اند‪ ،‬بـــا ایـــن خبرگـــزاری‪ ،‬در ب ــاره‬ ‫تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی و انتش ــار گ ــزارش ایکن ــا ب ــا‬ ‫عنـــوان «ابهـــام در تغییـــر وضعیـــت اســـتخدامی ‪ ۵‬ه ــزار‬ ‫معلـــم قـــرآن‪ /‬جـــذب ســـال ‪ ۹۱‬در چارچـــوب قانـــون ی ــا‬ ‫خـــارج از ضابطـــه‌» پیگیـــر تغییـــر وضعیـــت ایـــن معلم ــان‬ ‫قــرآن شــدیم‪ .‬معلمانــی کــه پــس از انتشــار آ گهــی رســمی از‬ ‫س ــوی ای ــن وزارتخان ــه و از می ــان توانمندتر ی ــن اف ــراد قرآن ــی‬ ‫هــر اســتان‪ ،‬انتخــاب و پــس از مراحــل مصاحبــه و گزینــش‬ ‫ش ــفاهی‪ ،‬ج ــذب بدن ــه آم ــوزش و پ ــرورش ش ــدند‪.‬‬ ‫طـــی پیگیری‌هـــای انجـــام شـــده‪ ،‬محمدرض ــا‬ ‫حاجی‌بابایـــی‪ ،‬وزیـــر اســـبق آمـــوزش و پـــرورش و رئی ــس‬ ‫فراکس ــیون فرهنگی ــان مجل ــس‪ ،‬درب ــاره قانون ــی ب ــودن و ی ــا‬ ‫غیرقانونـــی بـــودن آن‪ ،‬گفـــت‪ :‬اســـتخدام ایـــن پنـــج ه ــزار‬ ‫معلـــم قـــرآن قانونـــی بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬ایـــن معلم‌هـــا طـــی ســـال ‪ ۹۱‬ج ــذب‬ ‫ش ــدند و از برجس ــتگان قرآن ــی اس ــتان‌ها و زی ــر نظ ــر مجام ــع‬ ‫قرآنـــی اســـتان‌ها بـــه‌کار گرفتـــه شـــدند و کارشـــان را در‬ ‫م ــدارس آم ــوزش و پ ــرورش آغ ــاز کردن ــد‪.‬‬ ‫حاجی‌بابایـــی بـــا گالیـــه از اینکـــه سرنوشـــت ای ــن ‪۵‬‬ ‫هـــزار معلـــم قـــرآن از نظـــر رونـــد آمـــوزش قـــرآن و همچنی ــن‬ ‫نهض ــت قرآن ــی ک ــه ق ــرار ب ــود در آم ــوزش و پ ــرورش ش ــکل‬ ‫دهن ــد‪ ،‬نامعل ــوم اس ــت‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬گزارش‌ه ــای ض ــد و‬ ‫نقیض ــی می‌رس ــد مبن ــی ب ــر اینک ــه معلم‌ه ــای ق ــرآن را ب ــه‬ ‫کالس دیگـــر درس‌هـــا فرســـتاده‌اند و یـــا از پتانســـیل آنه ــا‬ ‫غیـــر از تدریـــس قـــرآن اســـتفاده کرده‌انـــد و برخـــی از آنه ــا‬ ‫ب ــه عن ــوان معل ــم پرورش ــی فعالی ــت می‌کنن ــد ک ــه ب ــا توج ــه‬ ‫بــه رونــد ســال جدیــد‪ ،‬ممکــن اســت معلمــان پرورشــی نیــز‬ ‫ب ــه تدری ــس برون ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس فراکســـیون فرهنگیـــان مجلـــس بیـــان ک ــرد‪:‬‬ ‫وضعیـــت نامعلومـــی از نـــوع کار ایـــن ‪ ۵‬هـــزار معلـــم ق ــرآن‬ ‫در م ــدارس اس ــت و از س ــوی دیگ ــر در زمان ــی ک ــه م ــن وز ی ــر‬ ‫بـــودم‪ ،‬تعـــداد قابـــل توجهـــی از ایـــن افـــراد در اســـتان‌ها از‬ ‫ق ــراردادی ب ــه پیمان ــی تبدی ــل وضعی ــت پی ــدا کردن ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫متأســـفانه در برخـــی از اســـتان‌ها در ایـــن زمینـــه سس ــتی‬ ‫ش ــد و ل ــذا تغیی ــر وضعی ــت آنه ــا باق ــی مان ــد و ط ــی دول ــت‬ ‫یازدهـــم و دوازدهـــم بـــه صـــورت قـــراردادی همـــکاری‬ ‫می‌کردنـــد‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درســایت بازارکار موجود اســت ‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪:‬‬ ‫پیشنهاد جدید کارگران برای ترمیم دستمزد ‪۹۷‬‬ ‫نماین ــدگان کارفرمای ــان ‪ ،‬دول ــت و کارگ ــران تواف ــق ش ــود‪.‬‬ ‫ام ــا در جلس ــات قبل ــی کمیت ــه م ــزد ش ــرکای اجتماع ــی‬ ‫اتف ــاق نظ ــر داش ــتند ک ــه ش ــکاف عظیم ــی بی ــن دس ــتمزد‬ ‫کارگ ــران و هزین ــه ه ــای زندگ ــی آنه ــا ب ــا نوس ــانات‬ ‫اقتص ــادی و افزای ــش قیم ــت ه ــا ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫توفیق ــی بی ــان ک ــرد‪ :‬نماین ــدگان دول ــت پیش ــنهاداتی‬ ‫مانن ــد وا گ ــذاری س ــبد خورا ک ــی ط ــی چندی ــن مرحل ــه‬ ‫را ب ــرای تقو ی ــت ق ــدرت خر ی ــد جامع ــه کارگ ــری‬ ‫داش ــتند‪،‬اما بح ــث وا گ ــذاری س ــبد از س ــوی نماین ــدگان‬ ‫کارگ ــران پذیرفت ــه نش ــد‪ .‬چ ــرا ک ــه جامع ــه کارگ ــران ب ــه‬ ‫دنب ــال ای ــن نیس ــتند ک ــه ه ــر چندوق ــت یکب ــار س ــبد‬ ‫خورا ک ــی ب ــه جامع ــه کارگ ــری تعل ــق بگی ــرد‪ .‬بلک ــه دول ــت‬ ‫بای ــد حق ــوق اجتماع ــی خ ــود را بپذی ــرد‪.‬‬ ‫نماین ــدگان کارگ ــران در ش ــورای عال ــی کاربی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫یکــی از پیشــنهادات جامعــه کارگــری در ترمیــم دســتمزد‬ ‫‪ 97‬کارگ ــران ای ــن ب ــود ک ــه مبل ــغ ب ــن نق ــدی کارفرمای ــان‬ ‫افزای ــش یابد‪،‬ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه کارفرمای ــان نبودن ــد‪،‬‬ ‫در ب ــاره می ــزان ع ــدد و رق ــم صحبت ــی نش ــد‪ .‬ام ــا پیش ــنهاد‬ ‫اصل ــی ای ــن ب ــود ک ــه کااله ــای اساس ــی نی ــروی کار از‬ ‫ل بــن تامیــن شــود؛ بــا ایــن شــیوه کــه ابتــدا بــه رقــم فعلــی‬ ‫محـ ‌‬ ‫ح ــق ب ــن کارگ ــری فی ــش حقوق ــی از س ــوی کارفرمای ــان‬ ‫پاســـخگوی ملـــت باشـــید‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده م ــردم در مجل ــس ده ــم خط ــاب ب ــه رئی ــس‬ ‫جمهــور یــادآور شــد‪ :‬آقــای شــریعتمداری وزیــر صنعــت شــما‬ ‫نمایشــگاهی تحــت عنــوان صنایــع کوچــک ایجــاد کــرد‪ ،‬ای‬ ‫کاش از آن بازدی ــد م ــی کردی ــد ی ــا مع ــاون اولت ــان از آن بازدی ــد‬ ‫مــی کــرد چــرا کــه آن هــا ظرفیــت هــای کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬مـــا مـــی توانیـــم تحریـــم هـــا را دور بزنی ــم‪.‬‬ ‫نقدینگـــی داریـــم‪ .‬در منـــازل مـــردم دالر بـــه انـــدازه کاف ــی‬ ‫داریـــم‪ .‬اعتمـــاد مـــردم را جلـــب کنیـــد‪ .‬امـــروز اش ــتغال‬ ‫مصیب ــت کش ــور اس ــت‪ .‬ظرفی ــت اش ــتغال مه ــم ت ــر از ش ــغل‬ ‫اس ــت‪ .‬ت ــا ای ــن ان ــدازه روی بودج ــه و اعتب ــارات ب ــرای ایج ــاد‬ ‫شــغل مانــور ندهیــد بلکــه روی ایجــاد ظرفیــت اشــتغال فکــر‬ ‫کنیـــد و بخـــش مســـکن را راه بیندازیـــد‪.‬‬ ‫نقـــوی حســـینی اظهـــار کـــرد‪ 300 :‬نـــوع شـــغل در ح ــوزه‬ ‫صنعــت نهفتــه اســت؛ ظرفیــت شــغل ایجــاد کنیــد چــرا کــه‬ ‫براس ــاس آم ــاری ک ــه خودت ــان ارائ ــه داده ای ــد بی ــش از ‪ 5‬ه ــزار‬ ‫مرکــز تولیــدی و خدماتــی کــه منشــاء ظرفیــت شــغل هســتند‬ ‫تعطی ــل ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫در پای ــان جلس ــه پاسـ ـخ‌های ریی ــس جمه ــوری در ب ــاره‬ ‫کاهـــش نـــرخ بیـــکاری بـــه رای مجلـــس شـــورای اس ــامی‬ ‫گذاشـــته شـــد کـــه نماینـــدگان بـــا ‪ ۷۴‬رای موافـــق‪ ۱۹۰ ،‬رای‬ ‫مخال ــف و ‪ ۸‬رای ممتن ــع از مجم ــوع ‪ ۲۷۳‬نماین ــده حاض ــر‬ ‫آن را نیـــز قانع‌کننـــده ندانســـتند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت جهت افزایش‬ ‫استخدام نیروی پرستار اقدام کند‬ ‫رقم ــی اضاف ــه ش ــود و دول ــت نی ــز مع ــادل ح ــق ب ــن کارگ ــری‪،‬‬ ‫بودج ــه اختص ــاص ده ــد و مجم ــوع مناب ــع مربـــوط بـــه‬ ‫«ردی ــف ب ــن کارگ ــری» اختص ــاص یاب ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داشت‪:‬پیش ــنهاد بع ــدی ایـــن بـــود کـــه‬ ‫از زیرس ــاخت ه ــای وزارت کار اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬دول ــت‬ ‫می‌توان ــد ب ــا هم ــکاری وزارت صنع ــت‪ ،‬معـــدن و‬ ‫تج ــارت ازطر ی ــق تعاونی‌ه ــای اتحادیه‌هـــای کارگـــری‬ ‫ش ــروع ب ــه عرض ــه ک ــردن اق ــام موج ــود در س ــبد معیش ــت‬ ‫کارگ ــران کن ــد‪ .‬یعن ــی س ــبد معیش ــت کارگـــران را بـــا ارز‬ ‫‪ 3700‬تومان ــی تأمی ــن کن ــد‪ ،‬و در تعاون ــی ه ــا و اتحادی ــه‬ ‫ه ــای کارگ ــری عرض ــه کن ــدو ب ــر اس ــاس ک ــد بیم ــه کارگ ــر‬ ‫توز ی ــع ش ــود‪ .‬پیش ــنهاد دیگ ــر افزای ــش نق ــدی دســـتمزد‬ ‫ب ــود ک ــه نماین ــدگان کارگ ــران رقب ــت ز ی ــادی ب ــه افزای ــش‬ ‫م ــزد در ش ــرایط کنون ــی ندارن ــد‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی‪ ،‬گف ــت‪ :‬واحد‌ه ــای درس ــی رش ــته مراق ــب س ــامت‬ ‫بـــه صـــورت کامـــل از رشـــته پرســـتاری تفکیـــک و ش ــرح‬ ‫وظیف ــه مش ــخصی ب ــرای آن تعری ــف ش ــده ت ــا از م ــوازی کاری‬ ‫و تداخ ــل ب ــا رش ــته پرس ــتاری جلوگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫بش ــیر خالق ــی در گفت‌و‌گ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت‪،‬‬ ‫در رابط ــه ب ــا ع ــدم اج ــرای کام ــل قان ــون به ــروه و گل ــه من ــدی‬ ‫برخـــی از پرســـتاران بـــه دلیـــل حجـــم کاری زیـــاد و اضاف ــه‬ ‫کار ی‌هـــای اجبـــاری‪ ،‬گفـــت‪ :‬قانـــون اگـــر اجـــرا نمی‌ش ــود‪،‬‬ ‫مجـــری قانـــون و وزارت بهداشـــت درمـــان تخطـــی ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ ،‬عل ــت اصل ــی اجرای ــی نش ــدن و ی ــا اج ــرای ناق ــص‬ ‫ای ــن قان ــون کمب ــود پرس ــتار اس ــت‪ .‬بای ــد وزارت بهداش ــت‬ ‫و درم ــان جه ــت افزای ــش اس ــتخدام نی ــروی پرس ــتار اق ــدام‬ ‫کنند‪،‬البتـــه هـــر ســـاله تعـــداد کثیـــری جـــذب سیس ــتم‬ ‫میشـــوند امـــا کمـــا کان بـــا کمبـــود نیـــروی پرســـتار مواج ــه‬ ‫هس ــتیم‪ ،‬اگ ــر کس ــری در کار وج ــود داش ــته باش ــد کمیس ــیون‬ ‫بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ش ــورای اس ــامی مداف ــع حق ــوق‬ ‫پرس ــتاران اس ــت و در راس ــتای رضای ــت پرس ــتاران و م ــردم‬ ‫تـــاش خواهدکـــرد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رویدادهایجهاددانشگاهی‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبرداد‪:‬‬ ‫‪ 95‬هزار شغل برای جامعه ایثارگری ایجاد شد‬ ‫نابودی ‪۵۰‬هزار شغل‬ ‫با هر یک میلیارد دالر کاالی قاچاق‬ ‫عضو کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در کشـور قاچاق اساسـی‌ترین ریشـه‌های‬ ‫بیـکاری‪ ،‬پولشـویی و فـرار مالیاتـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬هـر یـک میلیـارد دالر کاالی قاچـاق حداقـل ‪۵۰‬‬ ‫هـزار شـغل را نابـود می‌کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اقتصادآنایـن‪ ،‬در جلسـه علنـی سـه شـنبه گذشـته مجلـس و در جر یـان بررسـی‬ ‫گـزارش کمیسـیون صنایـع ومعـادن مجلـس در بـاره ریشـه هـای قاچـاق کاال و ارز‪ ،‬عبدالرضا مصری‬ ‫گفـت‪ :‬قاچـاق بـه معنـای رونـق داللی و اقتصـاد زیرپایه‌ای‪ ‌،‬نابودی تولید داخلـی‪ ،‬کاهش مالیات‪،‬‬ ‫کنـد شـدن چرخـه اقتصـاد‪ ،‬از بیـن رفتـن عـزت نفـس ملـی کـه ریشـه‌های اشـتغال را می‌خشـکاند و‬ ‫تغییـر ذائقـه داخلـی بـرای مصـرف کاالی خارجـی اسـت‪.‬‬ ‫مصـری بـا بیـان اینکـه هـر یـک میلیـارد دالر کاالی قاچـاق حداقـل ‪ ۵۰‬هـزار شـغل را نابـود می‌کند‪،‬‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬اگر ‪ ۲۵‬میلیارد دالر قاچاق در سـال به کشـور انجام شـود یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار شـغل‬ ‫در سـال نابود می شـود و اگر این عدد نصف باشـد یعنی ‪ ۶۵۰‬هزار شـغل در سـال از بین می‌رود‪.‬‬ ‫نماینده کرمانشـاه در مجلس در ادامه افزود‪ :‬روزانه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار کانتینر کاال وارد کشـور می‌شـود‬ ‫ولی حداکثر ‪ ۲۰۰ ،۱۵۰‬آن توسـط گمرک بازرسـی می‌شـود‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬ریگـی را در آسـمان مثـل ر یـگ بـه زمیـن می‌کشـانیم و پیچیده‌تریـن عملیاتهـای‬ ‫صهیونیسـتی و تروریسـتی را خنثـی می‌کنیـم امـا چطـور اسـت کـه نمی‌توانیـم هـزاران کامیـون قاچـاق را‬ ‫کنتـرل کنیم؟‬ ‫مصـری بـا انتقـاد از ایـن موضـوع کـه عـزم جـدی بـرای کنتـرل قاچـاق وجـود نـدارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫متاسـفانه در داخل کشـور هنوز باور نداریم که قاچاق اساسـی‌ترین ریشـه‌های بیکاری‪ ،‬پولشـویی‬ ‫و فـرار مالیاتـی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس بـا بیان اینکه در کشـورهای خارجی خودروهای گران قیمـت قاچاق‪ ،‬نابود‬ ‫مـی شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬وقتـی کاالی قاچاقـی در انبـار فلان دسـتگاه نگهـداری م ‌‬ ‫یشـود و بعـد در‬ ‫یشـود‪ ،‬نم ‌‬ ‫بـازار فروختـه م ‌‬ ‫یتـوان انتظـار داشـت مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در عمـل اتفـاق بیفتـد‪.‬‬ ‫مصـری در پایـان عنـوان کـرد‪ :‬ا گـر بخواهیـم جلـوی قاچـاق را بگیریم باید اراده ملی شـکل بگیرد‬ ‫و کاالی قاچـاق معـدوم شـود یا آتش زده شـود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون بهزیستی مطرح کرد‬ ‫مدیران سازمان هایی که قانون استخدام‬ ‫معلوالن را رعایت نکنند عزل می شوند‬ ‫اغلــب اوقــات ایــن ســهمیه در اســتخدامی‌های نهادهــای دولتــی رعایــت نمی‌شــود امــا در‬ ‫قانــون جدیــدی کــه اواخــر ســال ‪ ۹۶‬به‌عنــوان قانــون جامــع حمایــت از افــراد دارای معلولیــت در‬ ‫مجلــس تصو یــب شــد ایــن الــزام و تأ کیــد بیشــتر شــده اســت‪ .‬در ایــن قانــون ا گــر ثابــت شــود کــه‬ ‫ســهمیه اســتخدامی معلــوالن رعایــت نشــده اســت حکــم عــزل مســئول مربوطــه حتــی می‌توانــد‬ ‫صــادر شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مــا بــه نقــل از ایســنا‪ ،‬محمدعلــی کوزه‌گــر در آییــن بهره‌بــرداری از یــک‬ ‫واحــد مســکن مددجویــی در شهرســتان سلســله بــه نمایندگــی از ‪ ۲۱۷‬واحــد در اســتان ضمــن‬ ‫اعــام مطللــب فــوق از ایجــاد ‪ ۵۶‬هــزار و ‪ ۶۸۷‬شــغل بــرای مددجو یــان درســال گذشــته خبــرداد کــه‬ ‫ســهمیه س ـه‌درصدی معلــوالن هــم بخــش کوچکــی از ایــن اشــتغال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تأ کیــد بیشــتر ایــن قانــون بــر تحقــق ســهمیه س ـه‌درصدی معلــوالن در‬ ‫اســتخدامی‌ها‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن قانــون ا گــر ثابــت شــود کــه ســازمان‌ها ایــن ســهمیه سـه‌درصدی‬ ‫را رعایــت نکرده‌انــد پیگــرد قانونــی از ســوی نهادهــای نظارتــی و ســازمان‌های بازرســی را بــه دنبــال‬ ‫دارد و الــزام شــدیدتری ایجادشــده کــه در قانــون قبــل پیش‌بینی‌نشــده بــود‪.‬‬ ‫رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران گفت‪ :‬در طول‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع ‪ 95‬هزار فرصت‬ ‫شغلی برای جامعه ایثارگری به ویژه فرزندان شهدا و‬ ‫جانبازان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حجت االسام و المسلمین سیدمحمدعلی شهیدی‬ ‫روز چهارشنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬اکنون موضوع اشتغال و درمان به عنوان دو دغدغه‬ ‫مهم در حوزه ایثارگری به شمار می رود‪ ،‬به همین منظور‬ ‫امسال اولویت هایی برای کار در بنیادشهید در نظر گرفته‬ ‫شده است و کار رسیدگی به وضعیت اشتغال و درمان از‬ ‫اولویت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در طول ‪ 5‬سال دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫حدود ‪ 95‬هزار شغل ایجاد شد که با این اقدامات تعداد قابل‬ ‫توجهی از ایثارگران از بیکاری نجات پیدا کرده اند اما چون‬ ‫جامعه هدف بنیاد شهید بزرگ است با وجود این میزان‬ ‫شغل ایجاد شده‪ ،‬همچنان ‪ 65‬هزار بیکار در میان جامعه‬ ‫ایثارگری وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از سهمیه ای که دولت در آزمون های‬ ‫استخدامی برای ایثارگران در نظر گرفته استفاده می کنیم‪،‬‬ ‫ضمن اینکه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران نیز‬ ‫تشکیل شده که هزار میلیارد تومان تسهیات دارد‪ ،‬در ‪ 5‬ماه‬ ‫گذشته حدود ‪ 66‬میلیارد توماناز این اعتبار هزینه شده‬ ‫است و از این راه سرمایه ای به فرزندان ایثارگران داده می شود‬ ‫و امیدواریم بتوانیم برنامه شغلی برای آنها داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاونسازمانستفاجهاددانشگاهیخبر داد‪:‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری اظهار داشت‪ :‬در ‪ 5‬ماه گذشته‬ ‫اداره کل اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت‬ ‫های خوبی داشته و توانسته رضایت نسبی در میان‬ ‫جامعه ایثارگری ایجاد کند و اکنون که نرخ بیکاری در‬ ‫کشور ‪ 12،1‬درصد است در بنیاد شهید و جامعه ایثارگری‬ ‫نرخ بیکاری چهار درصد است و این نشان می دهد که‬ ‫میزان بیکاری جامعه ایثارگران یک سوم نرخ بیکاری‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در گفتگو با مهر اعالم شد؛‬ ‫رئیسهیأتمدیرهانجمنصنفیکاریابی‌هایبینالمللی‬ ‫ایـران از اعـزام نیـروی کار بـه کشـورهای انگلسـتان و آلمـان‬ ‫خبـرداد و جزئیـات شـرایط‪ ،‬مـدارک و مشـاغل مـورد نیـاز را‬ ‫تشـریح کرد‪.‬‬ ‫محمـد حسـن احمدپـور در گفتگـو بـا مهـر‪ ،‬بـا اشـاره بـه‬ ‫ظرفیـت بـازار کار رشـته پرسـتاری در کشـور آلمـان گفـت‪:‬‬ ‫بنـا بـر توافـق ای کـه بـا موسسـه ویویـدوس در زمینـه آمـوزش‬ ‫کمـک پرسـتاری منعقـد شـده‪ ،‬قـرار اسـت عاقمنـدان‬ ‫بـه فعالیـت در رشـته کمـک پرسـتاری در آلمـان پـس از‬ ‫شـرکت در دوره‌هـای آموزشـی تئـوری به مدت ‪ ۲۴۰‬سـاعت‬ ‫در ایـران‪ ،‬بالینـی بـه مـدت ‪ ۲۴۰‬سـاعت در برلیـن و دوره‬ ‫توجیهـی بـه مـدت ‪ ۸۰‬سـاعت در برلین که توسـط اسـتاتید‬ ‫آلمانـی و بـر اسـاس اسـتانداردهای کشـور آلمـان برگـزار مـی‬ ‫شـوند‪ ،‬بـه عنـوان کمـک پرسـتار در کشـور آلمان مشـغول به‬ ‫کار شـوند‪.‬‬ ‫وی دارا بـودن مـدرک پایـان دوره پیـش دانشـگاهی‪،‬‬ ‫دیپلـم و تسـلط بـه زبـان آلمانـی بـا نمـره ‪ ۸۱‬را از شـرایط‬ ‫شـرکت در ایـن دوره آموزشـی عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬دارنـدگان‬ ‫مـدارک دانشـگاهی باالتـر کـه بـه زبان آلمانی تسـلط داشـته‬ ‫و از سـایر روش هـا موفـق بـه اخـذ موقعیـت کاری یـا اقامتـی‬ ‫در آلمـان نشـده انـد نیـز می توانند از ایـن طریق اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬انجمـن صنفـی کاریابـی هـای بیـن‬ ‫المللی ایران پیش از شروع دوره از قطعیت استخدام افراد‬ ‫شـرکت کننده در این دوره های آموزشـی در کشـور آلمان تا‬ ‫عقد تفاهم‌نامه با‪ ۱۶‬برند‬ ‫ملی در راستای اجرای طرح‬ ‫مشاغلخانگی‬ ‫◄‬ ‫جزئیات اعزام نیروی کار به آلمان و انگلیس‬ ‫حـد امـکان اطمینـان حاصل خواهـد کرد‪.‬‬ ‫احمدپـور همچنیـن از اعـزام نیـروی کار در رشـته‌های‬ ‫پرسـتاری‪ ،‬عمـران‪ ،‬مکانیـک‪ ،‬الکترونیـک و کامپیوتـر بـه‬ ‫کشـور انگلسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬بنـا بـر قـراردادی کـه بـر‬ ‫اسـاس لیسـت رسـمی مشـاغل مـورد نیـاز کشـور انگلسـتان‬ ‫بـا موسسـه ‪ ITWR‬از ایـن کشـور منعقـد شـده اسـت‪ ،‬اعـزام‬ ‫نیـروی کار در رشـته هـای ذکـر شـده بـه ایـن کشـور صـورت‬ ‫خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه رشـته پرسـتاری جـزو‬ ‫مشـاغل مورد نیاز شـدید کشـور انگلسـتان اسـت‪ ،‬بر اساس‬ ‫ایـن تفاهـم نامـه در مرحلـه اول بـرای تعـداد ‪ ۱۰۰‬پرسـتار‬ ‫صاحیـت دار‪ ،‬پیشـنهاد شـغلی ارائـه شـده اسـت امـا در‬ ‫مـورد سـایر مشـاغل‪ ،‬مراحـل اعـزام بایـد بـر اسـاس ضوابـط‬ ‫قانونـی ایـن کشـور و بـه صـورت مـوردی بـرای هـر داوطلـب با‬ ‫ارائـه رزومـه و بررسـی موقعیـت هـای شـغلی موجـود توسـط‬ ‫وکای انگلیسـی انجـام شـود‪.‬‬ ‫رئیسهیاتمدیرهانجمنصنفی کاریابیهایبینالمللی‬ ‫ایـران در تشـریح الزامـات مـورد نیـاز پرسـتاران جهـت‬ ‫اشـتغال در کشـور انگلسـتان نیز گفت‪ :‬پرسـتاران داوطلب‬ ‫الزم اسـت حداقـل سـه سـال تحصیلات دانشـگاهی‪،‬‬ ‫حداقل یک سـال سـابقه کار‪ ،‬مدرک زبان انگلیسـی آیلتس‬ ‫آ کادمیـک بـا نمـره ‪ ۷‬یـا مـدرک ‪ OET‬بـا حداقـل نمـره ‪ B‬را‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬ایـن افـراد مطابـق تعهـد طـرف انگلیسـی‬ ‫بعـد از هشـت مـاه تـا یـک سـال موفـق بـه اخـذ مجـوز کار در‬ ‫انگلسـتان مـی شـوند‪.‬‬ ‫وی انعقـاد قـرارداد سـه سـاله بـرای تعـداد ‪ ۱۰۰‬پرسـتار‬ ‫از ابتـدای ورود بـه انگلسـتان‪ ،‬اخـذ اجـازه کار از دولـت‬ ‫انگلیـس بـرای هـر پرسـتار صاحیـت دار‪ ،‬ارائـه رایـگان‬ ‫امکانـات اقامتـی تنهـا بـه متقاضـی اصلـی‪ ،‬پرداخـت تمام‬ ‫◄‬ ‫هزینه های وکا در انگلستان‪ ،‬پرداخت هزینه های دولت‬ ‫انگلسـتان در رابطـه بـا مجـوز کار‪ ،‬پرداخـت هزینـه آمـوزش‬ ‫دوره ‪ RN‬در انگلیـس و امـکان درخواسـت ویـزای فرزنـدان‬ ‫و همسـر همزمـان بـا متقاضـی اصلـی را از تعهـدات شـرکت‬ ‫انگلیسـی بـرای جـذب پرسـتاران ایرانـی عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫احمدپـور ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه محدودیـت تعـداد‬ ‫موقعیـت شـغلی بـرای پرسـتاران داوطلـب در کل کشـور و‬ ‫پیش بینی اسـتقبال بسـیار بیشتر از ظرفیت موجود‪ ،‬تدابیر‬ ‫الزم بـرای اولویـت بنـدی داوطلبـان صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس هیـات مدیـره انجمن صنفـی کاریابی های بین‬ ‫المللـی ایـران افـزود‪ :‬ثبـت نـام داوطلبـان و ارسـال رزومـه از‬ ‫طریـق سـامانه تهیـه شـده در وبـگاه ایـن انجمـن انجـام مـی‬ ‫شـود و رزومـه هـای دریافتـی بـا اولویـت داشـتن مـدرک زبـان‬ ‫انگلیسـی آیلتـس و یـا سـطح توانایـی زبـان بررسـی و از افـراد‬ ‫جهـت مصاحبـه اولیه دعـوت و پس از ارزیابی صاحیت‪،‬‬ ‫بـا افـراد صاحیـت دار نهایـی‪ ،‬قـرارداد منعقـد مـی شـود‪.‬‬ ‫احمدپـور تصر یـح کـرد‪ :‬مجـری قـرارداد اعـزام پرسـتاران‬ ‫بـه انگلسـتان بـا توجـه بـه شـروع مجـدد تحریـم هـای اخیـر‬ ‫و نیـاز مبـرم کشـور بـه فعالیـت هـای ارزآور‪ ،‬انعقـاد ایـن دو‬ ‫تفاهـم نامـه را بـه عنـوان اقداماتـی مهـم منطبـق بـا سیاسـت‬ ‫هـای راهبـردی کشـور برشـمرد و همراهـی تمامـی دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی مرتبـط از جملـه معاونـت اقتصـادی وزارت‬ ‫امـور خارجـه و معاونـت امـور مطبوعاتـی و اطلاع رسـانی‬ ‫وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا وزارت تعـاون کار و رفـاه‬ ‫اجتماعی در اجرای موفق اعزام نیروی کار به این دو کشـور‬ ‫را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬متقاضیـان بـه اشـتغال در رشـته هـای‬ ‫مذکور در کشورهای انگلستان و آلمان برای ثبت تقاضای‬ ‫خـود بایـد بـه سـامانه ‪ www.scaba.ir‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫معـــاون پژوهـــش‪ ،‬توانمندســـازی و اشـــتغال ســـازمان‬ ‫تجار ی‌ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانش‌آموخت ــگان‬ ‫جهاددانشــگاهی از عقــد تفاهــم نامــه بــا‪ ۱۶‬برنــد ملــی در راســتای‬ ‫اجـــرای طـــرح مشـــاغل خانگـــی خبـــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســیروس دشــتی‌برنجه در نشســت ویدئــو‬ ‫کنفران ــس ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای ط ــرح مش ــاغل خانگ ــی در کش ــور‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــرای اج ــرای ای ــن ط ــرح در ابت ــدا‪ ۲۷۰‬فرص ــت و اولوی ــت‬ ‫شــغلی شناســایی شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۴۰‬اولویــت بــرای ثبــت‬ ‫نــام متقاضیــان انتخــاب و از ایــن تعــداد‪ ۶۹‬مــورد بــرای ثبــت نــام‬ ‫در اولوی ــت ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ثبــت نــام متقاضیــان نیــز در ســامانه انجام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬طــی مــدت ثبــت نــام‪ ۴۵‬هــزار نفــر اقــدام بــه‬ ‫ثبــت نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۱۲۴‬نفــر در اســتان‬ ‫هــا نهایــی شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی بیش ــترین ثب ــت نام ــی ه ــا مرب ــوط ب ــه اس ــتان‬ ‫خراســان رضــوی بــا‪ ۹۷۷۶‬نفــر و کمتریــن ثبــت نامــی نیــز مربــوط‬ ‫ب ــه خراس ــان جنوب ــی ب ــا تع ــداد‪ ۸۷۵‬نف ــر ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از میــان ثبــت نــام کننــدگان‪ ۷۵‬درصــد خانــم‬ ‫و ‪ ۲۵‬درصــد آقــا بــوده انــد‪.‬‬ ‫دشــتی‌برنجه اظهــار کــرد‪ :‬عــاوه بــر آن بعــد از پایــان ثبــت نــام‬ ‫‪ ۳۷‬هــزار نفــر از افــراد ثبــت نــام شــده مــورد پایــش قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در فــاز دوم شــروع بــه شناســایی برنــد ملــی و‬ ‫پشــتیبان هــای اســتانی کرده‌ایــم کــه تاکنــون بــا ‪ ۳۰‬برنــد ملــی وارد‬ ‫مذاکــره شــده‌ایم کــه بــا‪ ۱۶‬برنــد ملــی تفاهــم نامــه امضــاء کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫وی تاکیـــد کـــرد‪ :‬همچنیـــن ‪ ۲۵۶‬پشـــتیبان در اســـتان‌ها‬ ‫شناســـایی شـــده‌اند کـــه اســـتان کردســـتان دارای بیشـــترین‬ ‫پش ــتیبان ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وبه گفته دشــتی برنجه بیشــترین متقاضیان ثبت نام شــده‬ ‫در حــوزه صنایــع دســتی بــوده اســت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تحليلگران روزنه شرق جهت تکميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫رديف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسيت‬ ‫شرايط احراز‬ ‫وظايف عمده‬ ‫‪1‬‬ ‫منشی مخصوص‬ ‫مدير عامل‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ‪ 2۵‬سال سن‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار مرتبط و روابط عمومی باال‬ ‫آشنا به زبان انگليسی و كامپيوتر‬ ‫پاسخگويی به تماس های تلفنی‬ ‫انجام امور دفتری و بايگانی‬ ‫تنظيم و هماهنگی جلسات مديرعامل‬ ‫‪2‬‬ ‫پشتيبان حسابدار‬ ‫نرم افزار مالی‬ ‫خانم و‬ ‫آقا‬ ‫جهت پشتيبانی و استقرار نرم افزار مالی‬ ‫مسلط به مفاهيم حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه كاری مرتبط‬ ‫رفع اشکاالت سيستمی و آموزشی مشتريان بصورت‬ ‫تلفنی و حضوری‬ ‫ارائه آموزش بصورت حضوری‬ ‫بررسی و تست نرم افزار حسابداری‬ ‫استقرار سيستم مالی‬ ‫‪3‬‬ ‫كارشناس‬ ‫فرآيندهای‬ ‫سازمانی ( ‪BPMS-‬‬ ‫‪)ERP‬‬ ‫آقا‬ ‫‪ ‬آشنا با فرآيندهای سازمانی‬ ‫‪ ‬دارای مدرك كارشناسی صنايع (گرايش تحليل‬ ‫سيستم ها ) به باال‬ ‫ترجيح ًا مسلط به مدلسازی ‪BPMN‬‬ ‫آشنا به استاندارد های ‪ISO‬‬ ‫آشنا به برنامه نويسی‬ ‫آشنا با مفاهيم چارت سازمانی‬ ‫‪ ‬تحليل روندهای سازمانی‬ ‫‪ ‬طراحی و توليد فرآيند‬ ‫‪ ‬بهينه سازی روندهای سازمانی‬ ‫طراحی فرم های سازمانی‬ ‫‪4‬‬ ‫برنامه نويس نرم‬ ‫افزارهای تحت‬ ‫وب‬ ‫آقا‬ ‫‪ ‬مسلط به ‪SQL SERVER , C# , MVC‬‬ ‫‪ ‬آشنا به مفاهيم ‪Object Oriented , Ajax , JQuery‬‬ ‫دارای روحيه كار تيمی‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار مفيد‬ ‫انجام عمليات توليد نرم افزار‬ ‫انجام عمليات تست و عيب يابی‬ ‫آناليز و طراحی پايگاه داده‬ ‫خالق در تحليل نرم افزار با رويکرد حل مساله‬ ‫‪۵‬‬ ‫كارشناس پشتيبان‬ ‫فنی نرم افزار‬ ‫مالی‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ ‬آشنا به ‪C# , SQL Server‬‬ ‫‪ ‬مسلط به مفاهيم مالی وحسابداری‬ ‫‪ ‬آشنا به فرآيندهای حسابداری‪،‬انبار‪،‬خزانه و‬ ‫بازرگانی‬ ‫ترجيحا آشنا به فرآيندهای توليد و حسابداری‬ ‫صنعتی‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه كاری مرتبط‬ ‫ارائه پشتيبانی حضوری و تلفنی‬ ‫انجام عمليات راه اندازی نرم افزار‬ ‫‪6‬‬ ‫كارشناس فروش‬ ‫و بازاريابی‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫با روابط عمومی باال‬ ‫‪ ‬ترجيحا با سابقه فروش نرم افزار‬ ‫دارای مدرك كارشناسی يا باالتر‬ ‫‪ ‬بازاريابی و ارتباط با مشتريان‬ ‫‪ ‬انجام مذاكرات تلفنی و حضوری‬ ‫پيگيری و تکميل چرخه فروش تا قرارداد‬ ‫از متقاضيانی كه تمايل به گذراندن دوره كارآموزی حسابداری در مجموعه روزنه شرق دارند نيز دعوت به همکاری ميشود ‪.‬‬ ‫بديهی ست در صورت توافق طرفين اين همکاری منجر به استخدام در سمت پشتيبان حسابدار نرم افزار مالی خواهد شد‪.‬‬ ‫جهت پيوستن به شركت تحليلگران روزنه شرق می توانيد روزمه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نماييد‪.‬‬ ‫حتما عنوان شغل مورد نظر را درقسمت موضوع ايميل ذكر كنيد در غير اين صورت رزومه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫آدرس ايميل‪jobs@rozaneco.com :‬‬ ‫بيمه ســامان نمايندگی ‪ 1166‬با ‪ 350‬شــعبه فعال در سراسر كشور در نظر دارد در راستاي تکميل نيروي‬ ‫انســانی واحد فروش ( نمايندگی با شرايط منحصر بفرد ) با مدرك فوق ديپلم و باالتر از ميان متقاضيان‬ ‫خانم و آقا به صورت تمام وقت و نيمه وقت در محيطی كامال پويا و پر انرژی دعوت به همکاری نمايد‪.‬‬ ‫● الزم به ذكر است دارندگان فوق ديپلم در صورت پذيرفته شدن در آزمون‪ ،‬امکان ارتقای شغلی دارند‪.‬‬ ‫◄ رشته هاي تحصيلي مورد نياز جهت اعطای نمايندگی‪:‬‬ ‫‪ .1‬مديريت ( تمامی گرايش ها )‬ ‫‪ .5‬علوم اجتماعی‬ ‫‪ .2‬بازاريابی‬ ‫‪ .6‬روان شناسی‬ ‫‪ .3‬بيمه‬ ‫‪ .7‬حسابداری‬ ‫‪ .4‬حقوق‬ ‫‪.8‬سایر رشته ها در صورت داشتن توانایی مذا كره‬ ‫■ اولويت با متقاضيانی است كه توانايی برقراری ارتباط و فن مذاكره را داشته باشند‪.‬‬ ‫مزايای شغلی‪:‬‬ ‫◄ ارتقا جايگاه شغلی و پيشرفت رده سازمانی►‬ ‫◄ صندوق قرض الحسنه پرسنل►‬ ‫◄ ارائه كارت درمانی رايگان برای پرسنل►‬ ‫◄ ارتقای كارمزد تا ‪► %90‬‬ ‫تعداد نيروی انسانی مورد نیاز برای استان تهران ‪:‬‬ ‫◄ آقا ‪ 15 :‬نفر ►‬ ‫◄ خانم ‪ 10 :‬نفر►‬ ‫● عالقمندان و واجدين شرايط ‪ ،‬نام و نام خانوادگی خود را به شماره سامانه ‪30004022‬‬ ‫و يا رزومه خود را به ايمیل ‪ HRMANAGEMENT1397@GMAIL.COM‬ارسال‬ ‫و يا با شماره تلفن ‪ 021-96668746‬داخلی ‪ 102‬و ‪ 021-96668720‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرماندار تبریز تاکید کرد‬ ‫ضرورت هدایت فار غ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی به سمت اشتغال صنعتی‬ ‫فرماندار تبریز اصلی ترین دغدغه کنونی کشور را بحث اشتغال دانست و گفت‪ :‬حمایت‬ ‫و برطرف کردن مشکالت بخش خصوصی برای اشتغالزایی جزو اولویت های کاری ما است‬ ‫و باید در این بخش برای هدایت و سوق دادن فارغ التحصیالن دانشگاهی به سمت اشتغال‬ ‫صنعتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪« ،‬علیار راستگو» در جلسه شورای اداری بخش خسروشاه با اشاره به‬ ‫وضعیت حا کم بر کشور و فشارهای وارده براثر تحریم‌های ناجوانمردانه گفت‪ :‬برای ارائه‬ ‫خدمات مطلوب و جلب رضایت‌مندی مردم‪ ،‬تعامل باید میان دستگاه‌های دولتی افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬همه باید در بحث مشکالت جامعه همدل و همراه باشند تا بتوانیم‬ ‫از این شرایط پیش آمده عبور کنیم‪.‬‬ ‫مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫تعداد محیط‌بانان هفتادقله کم است‬ ‫مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬باتوجه به وسعت منطقه هفتادقله‬ ‫تعداد محیط بانان کم است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی‪ ،‬دکتر سعدی نمکی‬ ‫در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده هفتاد قله اراک افزود‪ :‬با وجود کمبودها‪ ،‬اما وضعیت‬ ‫منطقه و تعداد حیات‌وحش آن را بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود که این امر مرهون تالش‌های‬ ‫پرسنل این منطقه است‪.‬‬ ‫نمکی به همراه هیات همراه در این بازدید ضمن دیدار با محیط بانان‪ ،‬گزارشی از‬ ‫وضعیتمناطقحفاظتشدهاستان‪،‬مشکالتمنطقهو وضعیتمعیشتیپرسنلیگانحفاظت‬ ‫محیط زیست نیز دریافت کرد‪.‬‬ ‫منطقه حفاظت شده ‪ 70‬قله اراک به مساحت ‪ 98‬هزار هکتار دارای ‪ 2‬محدوده شمالی و‬ ‫جنوبی است که محدوده شمالی در برگیرنده بخش‌های عمده ارتفاعات ‪ 70‬قله و دره‌های‬ ‫سیبک و چکاب و محدوده جنوبی شامل ارتفاعات ازنا‪ ،‬لته‌در و سله‌بهر است که زیستگاه‬ ‫ییالقی و مهاجرت منطقه‌ای حیات‌وحش محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان ایالم اعالم کرد‬ ‫دوهزار مجوز اشتغال خانگی‬ ‫در ایالم صادر شد‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان ایالم گفت‪ :‬مجوز بیش از ‪ 2‬هزار اشتغال خانگی‬ ‫با تخصیص ‪ 160‬میلیارد ریال تسهیالت بانکی امسال در این استان صادر شد‪.‬‬ ‫شکراله شیرخانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪ 671 :‬طرح با اعتبار س ــه ه ـ ــزار و‬ ‫دو میلیارد ریال از محل تسهیالت اشتغال فراگیر با اشتغالزایی ‪ 2‬هزار و ‪ 821‬نفر به دبیرخانه‬ ‫کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان واصل شده و ‪ 220‬طرح با اعتبار ‪ 813‬میلیارد ریال‬ ‫و اشتغالزایی یک هزار و ‪ 49‬نفر به بانک ارسال شده که از این تعداد ‪ 47‬طـ ـ ــرح بـ ـ ــا اعتـ ـب ــار‬ ‫‪ 220‬میلیارد ریال و اشتغالزایی ‪ 198‬نفر به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫شیرخانی اضافه کرد‪ :‬در حوزه اشتغال روستایی سه هزار و ‪ 994‬طرح با اعتبار چهار هزار‬ ‫و ‪ 211‬میلیارد ریال و اشتغالزایی هشت هزار و ‪ 93‬نفر به دبیرخانه کارگـ ـ ــروه اشـ ـتـ ـغ ــال و‬ ‫سرمایه گذاری استان ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی طرح های ارسال شده به بانک را ‪ 2‬هزار و ‪ 371‬طرح اعالم کرد و گفت‪ :‬این طرح ها با‬ ‫اعتبار ‪ 2‬هزار و ‪ 90‬میلیارد ریال و اشتغالزایی چهار هزار به بانک ها ارسال شده و از این تعداد‬ ‫‪ 708‬طرح با اعتبار ‪ 505‬میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و ‪ 408‬نفر به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته شیرخانی هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاهی در قالب طرح کارورزی جذب‬ ‫مراکز و واحدهای پذیرنده شده اند‪.‬‬ ‫وی به وجود سه هزار و ‪ 178‬تعاونی در استان ایالم اشاره کرد و گفت‪ :‬از ایـــن تـــعـــداد‪،‬‬ ‫یک هزار و ‪ 400‬تعاونی با ‪ 330‬هزار و ‪ 425‬عضو فعال هستند و ‪ 25‬هزار و ‪ 426‬فرصت شغلی‬ ‫و‪ 136‬میلیارد و ‪ 185‬میلیون و ‪ 400‬هزار ریال سرمایه ثبتی به ثبت رسیده همچنین ‪ 521‬تعاونی‬ ‫نیز در حال تاسیس است‪.‬‬ ‫به گفته شیرخانی ‪ 58‬درصد تعاونی‌ها در بخش تول ــید‪ 12 ،‬درص ــد در بـ ـخ ــش ت ــوزیع و‬ ‫‪ 30‬درصد نیز در بخش خدمات فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هشت تعاونی مرزنشین با ‪ 160‬هزار و ‪ 472‬نفر عضو فعالیت دارند که طی‬ ‫سالهای ‪ 95‬و ‪ 96‬صادراتی به ارزش ‪ 18‬میلیون دالر داشته اند و در سال ‪ 96‬تعداد ‪ 68‬تعاونی‬ ‫نیز در استان با عضویت بیش از ‪ 670‬نفر و فرصت اشتغالزایی ‪ 453‬نفر به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در نشست شورای عالی اشتغال انجام گرفت‬ ‫جدیدترین جزئیات پرداخت وام اشتغال روستایی‬ ‫مدیـر پـروژه هـای طـرح تسـهیالت‬ ‫اشـتغال فراگیـر بـا اشـاره بـه جزئیـات‬ ‫طـرح « بررسـی اجـرای طـرح اشـتغال‬ ‫روسـ ـت ــایـ ــی و عـ ـش ــایـ ــری» گـ ـف ــت‪:‬‬ ‫طـرح هـای ارسـال شـده بـه بانـک هـا‬ ‫در مجمـوع ‪۸۶‬هـزار و ‪ ۴۳۹‬طـرح و‬ ‫تسـهیالت ‪ ۱۷۴‬میلیـون و ‪ ۷۵۱‬هـزار‬ ‫بـا هدفگـذاری ‪ ۲۷۶۸۵۰‬اشـتغال‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫به گزارشخبرگزاریتسنیم‪،‬اسدی‪،‬‬ ‫مدیـر پـروژه هـای طـرح تسـهیالت‬ ‫اشـتغال فراگیـر و روسـتایی وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار بـا حضـور در نشسـت‬ ‫شـورای عالـی اشـتغال کـه بـا حضـور‬ ‫نماینـدگان از دسـتگاه هـای مختلـف بـا دسـتور کار‬ ‫«ب ــررسـ ــی اجـ ــرای طـ ــرح اشـ ـتـ ـغـ ــال روسـتایی و‬ ‫عشایری» برگزار شد‪ ،‬در ارائه گزارش پرداخت وام‬ ‫اشـتغال روسـتایی گفـت‪ 4:‬بانـک در اجـرای طـرح‬ ‫اشـتغال روسـتایی دخیـل هسـتند‪ .‬پسـت بانـک‪،‬‬ ‫بانـک توسـعه تعاون‪،‬بانـک کشـاورزی‪،‬صندوق‬ ‫کارآفرینـی امیـد اجـرای ایـن طـرح را در دسـتور کار‬ ‫داشـتند‪ .‬طـرح هـای ارسـال شـده بـه بانـک هـا در‬ ‫مجمـوع ‪86‬هـزار و ‪ 439‬طـرح و تسـهیالت ‪174‬‬ ‫میلویـن و ‪ 751‬هـزار بـا هدفگـذاری ‪276850‬‬ ‫اشـتغال اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬مبلـغ تسـهیالت مصـوب‬ ‫و منعقـده پسـت بانـک در سـامانه کارا ‪8394‬‬ ‫میلیـارد ر یـال مـی باشـد‪.‬لذا درصـد بـه کل اعتبـار‬ ‫‪ 84‬درصـ ــد در س ــام ــانـ ــه کـ ــارا اسـ ــت‪ .‬عملکـرد‬ ‫صنـدوق کارآفرینـی امیـد در صورتـی کـه ابلاغ‬ ‫اعتبـار هماننـد سـایر بانـک هـا صـورت مـی گرفت‬ ‫خراسان جنوبی نیازمند نهضت‬ ‫اشتغال مردم محور است‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت‪ :‬امروز در کشور و‬ ‫استان نیازمند یک نهضت اشتغال و از نوع مشارکت محور و مردم محور هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر ‪ ،‬علی اسماعیلی گفت‪ :‬مشکل خشکسالی از دیگر معضالت است و از‬ ‫این زیر ساخت‌های که ایجاد می‌شود باید نهایت بهره برداری را کرد تا تجربه و زمینه ساز‬ ‫تولید و اشتغال شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دولت تسهیالت خوبی از نوع اشتغال روستایی پرداخت می‌کند که‬ ‫نظیر تشکیل تعاونی توسط جوانان روستا می تواند تحول بزرگی ایجاد ایجاد کند‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز در‬ ‫کشور و استان نیازمند یک نهضت اشتغال و از نوع مشارکت محور و مردم محور هستیم و‬ ‫خوشبختانه تالش های خوبی برای جذب سرمایه گذار و منطقه اقتصادی انرژی شده است‪.‬‬ ‫اسماعیلی گفت‪ :‬حضور بیشتر مسولین در بین مردم و بیان تنگناها و مشکالتی که وجود‬ ‫دارد و جنگ تمام عیاری که علیه ایران شروع شده ضروری است زیرا باید مردم در جریان‬ ‫آن قرار گیرند‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ 107‬درصـد تعییـن مـی گردیـد‪ .‬مبلـغ‬ ‫تسـهیالت مصـوب و منعقـده پسـت بانـک در‬ ‫سـامانه کارا‪8394‬میلیـارد ر یـال مـی باشـد لـذا‬ ‫مـی باشـد لـذا درصـد بـه کل اعتبـار‪ 84‬درصـد در‬ ‫سـامانه کارا اسـت‪ .‬عملکـرد صنـدوق کارآفرینـی‬ ‫امیـد در صورتـی کـه ابلاغ هماننـد سـایربانک هـا‬ ‫صـورت مـی گرفـت بیـش از ‪ 107‬درصـد تعیـ ــین‬ ‫مـی گردید‪.‬مبلـغ تسـهیالت مصـوب و منعقـده‬ ‫بانـک کشـاورزی درسـامانه کارا ‪19083‬میلیـارد‬ ‫ر یـال مـی باشـد لـذا درصـد بـه کل اعتبـار ‪64‬‬ ‫درصـد در سـامانه کارا اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن برنامـه عیسـی منصوری‪،‬معـاون‬ ‫اشـتغال وزارت کار بـا حضـور در نشسـت شـورای‬ ‫اشـتغال افـزود‪ :‬دریافـت طـرح بـرای پرداخـت‬ ‫تسـهیالت اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایری‬ ‫بایـد کاهـش داده شـود امـا بـا توجـه بـه پیامدهـای‬ ‫ایـن اقـدام در جامعـه‪ ،‬بایـد مدیر یـت شـود‪.‬‬ ‫حمایت ویژه دولت از کشاورزان کارآفرین‬ ‫اس ــتاندار ته ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه دول ــت از‬ ‫کش ــاورزان کارآفری ــن حمای ــت م ــی کن ــد گف ــت‪:‬‬ ‫کش ــاورزی در پیش ــوا بای ــد صنعت ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬محم ــد حس ــین مقیم ــی در‬ ‫یازدهمی ــن س ــفر اقتص ــادی خ ــود ب ــه شهرس ــتان ه ــای‬ ‫اس ــتان ته ــران ب ــا حض ــور در شهـ ــرست ـ ـ ـ ــان پیش ـ ـ ـ ــوا‬ ‫ب ــه مــنظ ـ ـ ـ ــور دی ـ ـ ـ ــدار ب ـ ـ ــا صاح ـ ـ ــبان صـ ــنایـ ـ ــع و‬ ‫س ــرمایه گ ــذاران و بررس ــی مش ــکالت عموم ــی ای ــن‬ ‫بخ ــش حض ــور یاف ــت‪.‬‬ ‫اس ــتاندار ته ــران ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه کش ــاورزی‬ ‫ورامی ــن بای ــد از حال ــت س ــنتی خ ــود خ ــارج ش ــود‬ ‫گف ــت‪ :‬صنعت ــی ش ــدن کش ــاورزی ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫حاصلخی ــز ب ــودن خ ــاک و ش ــرایط مس ــاعد ب ــرای‬ ‫کش ــت و کار در ای ــن منطق ــه از اهمی ــت و ی ــژه‬ ‫برخــوردار اســت و بــا پیــش رفتــن بــه ســوی صنعتــی‬ ‫ش ــدن کش ــاورزی م ــی توانی ــم به ــره وری و تولی ــد‬ ‫بیش ــتر داش ــته باش ــیم و در ای ــن راس ــتا دول ــت ب ــا‬ ‫ارائ ــه خدم ــات و تس ــهیالت و ی ــژه از کش ــاورزان‬ ‫حمای ــت م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫قیم ــی اظه ــار داش ــت‪ :‬بح ــث اش ــتغالزایی‬ ‫و کارآفرینـــی نقط ــه ق ــوت ه ــر کس ــب و کار اس ــت‬ ‫ک ــه دول ــت ب ــر اس ــتمرار آن تاکی ــد و ی ــژه دارد ل ــذا‬ ‫در بح ــث کش ــاورزی ه ــر اش ــتغالزایی ک ــه ص ــورت‬ ‫بگی ــرد مـــورد توج ــه و حمای ــت خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫و ادارات ذیربـط‬ ‫کم ــک فک ــری ب ــه متقاضی ــان در خص ــوص‬ ‫پیگی ــری فرآین ــد ه ــای مرتب ــط و تکمی ــل فرم ــت ه ــا‬ ‫کم ــک فک ــری ب ــه متقاضی ــان در راس ــتای‬ ‫شناس ــایی عارض ــه ه ــای س ــاختاری و س ــازمانی‬ ‫آنه ــا اع ــم از اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی‬ ‫س ــایر مش ــاوره ه ــای فک ــری م ــورد نی ــاز متقاض ــی‬ ‫در حیط ــه کس ــب و کار‬ ‫پیشگیری از چالش‌های پیش روی کار آفرینان‬ ‫پیشــگیری از جرایــم و خـ ـ ـسـ ـ ـــارات ن ـ ــاشـ ـ ـــی از‬ ‫ن ــا آ گاه ــی ه ــا و ع ــدم اش ــراف ب ــر قوانی ــن و مق ــررات‪.‬‬ ‫ارائ ــه مش ــاوره تخصص ــی و فن ــی ب ــه واح ــد ه ــای‬ ‫صنعت ــی ب ــرای ح ــل مش ــکالت فن ــی ب ــا ه ــدف‬ ‫ارتقــای کمــی و کیفــی محصــوالت تولیــدی ‪،‬ایجــاد‬ ‫بس ــتری مناس ــب ب ــرای ارتب ــاط صنع ــت و دانش ــگاه‬ ‫و ایج ــاد ش ــبکه ای گس ــترده از متخصص ــان و‬ ‫اســتادان از دی ـ ـ ــگر اهـ ـ ــداف ایـ ــن کلین ــک بیان شــد‬ ‫در ای ــن نشس ــت جن ــاب آق ــای مهـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــدس‬ ‫س ــید فخرالدی ــن طاه ــرزاده موس ــویان ب ــه عن ــوان‬ ‫مدی ــر کلینی ــک مش ــاوره کس ــب و کار از س ــوی‬ ‫مدیــر مرکــز آمــوزش بازرگ ـ ـ ــانی اس ـ ـ ــتان خوزسـ ـ ـت ـ ـ ــان‬ ‫معرف ــی ش ــد ‪.‬‬ ‫برگـزار گردیـد مهنـدس امامـی مدیـر مرکـز آمـوزش‬ ‫بازرگانـی اسـتان خوزسـتان در ایـن جلسـه ضمـن‬ ‫معرفـی ایـن کلینیـک و بیـان اهـداف و برنامه های آن‬ ‫گفـت ‪ :‬یکـی از دالیـل موفقیـت کشـورهای صنعتـی‪،‬‬ ‫پیونـد دانشـگاهیان و متخصصـان بـا صنعتگـران و‬ ‫متولیـان اصلـی تولیـد می‌باشـد‪ .‬یکـی از مهم‌تریـن‬ ‫مشکالتواحدهایصنعتیدر کشورمان‪،‬عدمارتباط‬ ‫بیـن صنعتگـران و دانشـگاهیان اسـت‪ .‬بنابرایـن‬ ‫بـرای ایجـاد پـل ارتباطـی میـان دانشـگاه و صنعـت‪،‬‬ ‫کلینیـک مشاورهکسـب و کار راه‌انـدازی شـد تـا‬ ‫صنایـع و تولیـد کننـدگان بـا هم‌اندیشـی بـا مشـاوران‬ ‫بـه رفـع مشـکالت در زمینـه صنعـت بپردازنـد و‬ ‫ایـن کلینیک‌هـا دانـش روز صنایـع و جامعـه را بـه‬ ‫متقاضـی ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫کلینیـک مشـاوره کسـب و کار بـا هـدف‬ ‫ارتبـاط برقـرار کـردن بیـن صنعتگـران و مشـاورین و‬ ‫متخصصـان بـا سـابقه و شناسـایی و رفـع مشـکالت‬ ‫واحـد هـای صنعتـی در زمینـه هـای مختلـف ایجـاد‬ ‫شـده اسـت ‪ .‬برخـی از اهـداف ایجـاد ایـن کلینیـک‬ ‫بـه شـرح ذیـل معرفـی گردیـد ‪:‬‬ ‫همیـاری و کمـک فکـری بـه متقاضـی و ارائـه‬ ‫مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مربوط به سازمان ها‬ ‫معاون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی اعالم کرد‬ ‫تالش برای ساخت اولین گلخانه هوشمند‬ ‫معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬در جهاددانشگاهی بر روی‬ ‫تولید پایه گیاهان زینتی با ارزش افزوده باال که در‬ ‫حال حاضر به واردات آن نیازمند هستیم‪ ،‬کار شده‬ ‫است‪ .‬ما قصد داریم که اولین گلخانه هوشمند را‬ ‫بسازیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر حمیدرضا بیدخوری در‬ ‫«آیین بهره‌برداری فاز صنعتی قارچ ارینجی» در‬ ‫سازمان جهاد دانش ـ ــگاه ـ ــی خراس ـ ــان رض ـ ــوی در‬ ‫خصوص فعالیت‌های فناورانه جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چرخه فناوری مراحل مختلفی دارد که‬ ‫کشور در برخی مراحل قوی و در برخی نوپا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما سهم علمی باالیی داریم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما به مراکز تحقیقاتی وابسته به صنعت‬ ‫و درنهایت بنگاه‌های اقتصادی ریسک‌پذیر نیاز‬ ‫داریم‪ .‬جهاددانشگاهی از ابتدای تحقیقات‬ ‫کاربردی تا کمی بعد از تحقیقات توسعه‌ای و‬ ‫کمک و ورود به بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه‬ ‫تکنولوژی چنین جایگاهی دارد‪.‬‬ ‫بیدخوری افزود‪ :‬ما در جهاددانشگاهی زمانی‬ ‫که می‌خواهیم در یک زمینه پژوهش کنیم‪ ،‬نیاز‬ ‫است که نیروی انسانی‪ ،‬منابع ملی و ساختار‬ ‫ایجاد کنیم که در نهایت به دانش فنی ختم‬ ‫می‌شود‪ .‬ما مسیری برای تجاری سازی آن‌ها داریم‬ ‫و در بحث توسعه ساختار و انتشار دانش به منابع‬ ‫جهاددانشگاهی و دفتر مرکزی متکی هستیم که‬ ‫اقتصاد خود را باید از آن‌ها تامین کنیم‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی ســازمان جهــاد دانشــگاهی‬ ‫خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــا مرا کــز‬ ‫علمی‪‌-‬فنــاوری در ارتبــاط هســتیم‪ ،‬تصر یــح کــرد‪:‬‬ ‫ارتبــاط مــا بــه ایــن شــکل اســت کــه تــاش می‌کنیــم‬ ‫تــا از آن‌هــا دانــش بگیر یــم و تــا جایــی کــه در کشــور‬ ‫دانــش وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ســراغ تولیــد نمی‌رو یــم‬ ‫و تنهــا خالهــا را پــر می‌کنیــم و تداخــل خــود را بــا‬ ‫دانشــگاه‌ها بــه حداقــل می‌رســانیم‪ .‬در ادامــه مســیر‬ ‫بــه بخــش خصوصــی اتــکا دار یــم و تــاش دار یــم تــا‬ ‫بخــش خصوصــی بــه هــر شــکلی حضــور داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬سیاســت جهــاد ایــن نیســت کــه تولیــد را بــه‬ ‫تنهایــی انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا پژوهشــکده علــوم و فنــاوری‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنعتــی‪،‬‬ ‫مرکــز تحقیقــات عفونت‌هــای منتقلــه از خــون‪ ،‬مرکــز‬ ‫تحقیقــات پزشــکی مولکولــی و بازســاختی و گــروه‬ ‫مع ــاون وزی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت گف ــت‪ 34 :‬ه ــزار و ‪759‬‬ ‫نفـــر شـــغل در شـــهرک هـــا و نواحـــی صنعتـــی جدیـــد در یـــک ســـال‬ ‫منته ــی ب ــه هفت ــه دول ــت (ش ــهریور ‪ )97‬ایج ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ســـرویس بســـیج مهندســـین صنعـــت خبرگـــزاری‬ ‫بس ــیج‪ ،‬ص ــادق نجف ــی بی ــان ک ــرد‪ :‬مطاب ــق آماره ــا‪ ،‬از نخس ــتین روز‬ ‫ش ــهریور م ــاه پارس ــال تا کن ــون ‪ 12‬ش ــهرک و ناحی ــه جدی ــد صنعت ــی در‬ ‫س ــطح کش ــور ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪ :‬پن ــج ه ــزار و ‪ 206‬ق ــرارداد در ای ــن ش ــهرک ه ــا و‬ ‫نواح ــی صنعت ــی منعق ــد ش ــده ک ــه مس ــاحت قرارداده ــای منعق ــده ‪2‬‬ ‫ه ــزار و ‪ 212‬هکت ــار اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل ســـازمان صنایـــع کوچـــک و شـــهرک هـــای صنعتـــی‬ ‫ایـــران خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در ایـــن مـــدت تعـــداد ‪ 2‬هـــزار و ‪ 63‬واحـــد‬ ‫صنعتـــی در ایـــن شـــهرک هـــا بـــا ســـرمایه گـــذاری ‪ 88‬هـــزار و ‪301‬‬ ‫میلیـــارد ریالـــی بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در مــدت یــاد شــده‪ ،‬هــزار و ‪ 534‬واحــد صنعتــی‬ ‫در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی کشــور بــار دیگــر فعــال شــد کــه ایجــاد‬ ‫شــغل بــرای ‪ 22‬هــزار و ‪ 565‬نفــر را بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ای ــن مق ــام مس ــئول‪ 32 ،‬خوش ــه صنعت ــی در ی ــک س ــال‬ ‫گذش ــته شناس ــایی ش ــد و ‪ 17‬پ ــروژه توس ــعه خوش ــه ای خاتم ــه یاف ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در ی ــک س ــال گذش ــته همچنی ــن ب ــه ‪ 9‬ش ــهرک و‬ ‫ناحیــه صنعتــی بــرق رســانی‪ 17 ،‬مــورد آبرســانی و ‪ 25‬مــورد گاز رســانی‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫نجفـــی‪ ،‬تکمیـــل واحدهـــای کارگاهـــی را در یـــک ســـال گذشـــته‬ ‫(منتهـــی بـــه هفتـــه دولـــت ‪ 76 )97‬مـــورد‪ ،‬واگـــذاری واحدهـــای‬ ‫کارگاه ــی را ‪ 110‬م ــورد و به ــره ب ــرداری واحده ــای کارگاه ــی را ‪ 100‬م ــورد‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ 67 :‬مــورد رفــع مشــکل فنــاوری‪ 2 ،‬فقــره صــدور‬ ‫پروان ــه تاس ــیس ش ــهرک صنعت ــی غیردولت ــی و ‪ 2‬فق ــره ص ــدور پروان ــه‬ ‫بهـــره بـــرداری شـــهرک صنعتـــی غیردولتـــی در ایـــن مـــدت بـــه ثبـــت‬ ‫رس ــید‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬مع ــاون وزی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت گف ــت‪:‬‬ ‫جرای ــم مع ــوق هم ــه واحده ــای صنعت ــی و صنف ــی دارای ق ــرارداد ح ــق‬ ‫به ــره ب ــرداری از زمی ــن ‌‪ ،‬اعیان ــی و تاسیس ــات در ش ــهرک ه ــا و نواح ــی‬ ‫صنعت ــی کش ــور ک ــه مش ــمول پرداخ ــت تعدی ــل بده ــی ه ــای مع ــوق‬ ‫بـــوده و تا کنـــون موفـــق بـــه پرداخـــت مبالـــغ مذکـــور اصـــل بدهـــی و‬ ‫تعدیــل معوقــه نشــده انــد‪ ،‬مشــمول بخشــودگی شــده اســت و ســرمایه‬ ‫گــذاران‪ ،‬کارآفرینــان و صنعتگــران مــی تواننــد تــا پایــان هفتــه دولــت از‬ ‫ای ــن مش ــوق ه ــا اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫‪ 84‬هـــزار واحـــد صنعتـــی در کشـــور فعـــال اســـت و ‪ 93‬درصـــد‬ ‫صنایـــع کشـــور را صنایـــع کوچـــک تشـــکیل مـــی دهـــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار فرصت شغلی در استان‬ ‫کرمان شناسایی شده است‬ ‫افتتاح کلینیک مشاوره کسب و کار در استان خوزستان‬ ‫بـرای اولیـن بـار در اسـتان خوزسـتان بـه همـت‬ ‫مرکـز آمـوزش بازرگانـی اسـتان خوزسـتان ‪ ،‬کلینیـک‬ ‫مشـاوره کسـب و کار با حضور جمعی از صنعتگران‬ ‫در مرکـز خدمـات فنـاوری و کسـب و کار شـهرک‬ ‫هـای صنعتـی اهـواز افتتـاح گردیـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار‪ ،‬ایـن نشسـت بـه‬ ‫همـت مرکـز آمـوزش بازرگانـی اسـتان خوزسـتان و‬ ‫بـا همـکاری شـرکت خدماتـی شـهرک صنعتـی‬ ‫شـماره ‪ 4‬در مرکزخدمـات فنـاوری وکسـب و کار‬ ‫شـهرکهای صنعتـی اهـواز در تار یـخ ‪ 30‬مـرداد ‪97‬‬ ‫نزدیک ‪ 35‬هزار شغل در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی جدید ایجاد شد‬ ‫سرپرست استانداری کرمان‪:‬‬ ‫برای اولین بار در این استان انجام گرفت‬ ‫پزشکی آبدرمانی فضای اشتغال‬ ‫پزشکان جوان را فراهم می‌آورد‌‬ ‫معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزارت کار‬ ‫روش ـ ـ ــی ب ـ ـ ــرای ارز یـ ـ ــابـ ــی اسـ ــتان‌ها‬ ‫تعر یـ ــف ک ـ ـ ــرده اسـت کـه م ـ ـ ــی تـوان‬ ‫براسـاس عملکـرد کمیتـه فنـی و میـزان‬ ‫اشتغالزایـ ــی و عـ ـمـ ــلکرد موسسـه هـا‬ ‫بررسی کـ ـ ــردافـ ـ ــزود‪:‬هـ ـ ــرچ ــندب ــررسـ ــی‬ ‫طـرح ها نشـان مـی دهـد برخی اسـتانها‬ ‫در پرداخـت تسـهیالت نسـبت بـه‬ ‫سـهم رسـته ها‪ ،‬انحراف داشـته اند اما‬ ‫نیـاز بـه بررسـی دقیـق تـر دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬رئیـس جمهـوری و‬ ‫رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه‪،‬‬ ‫دسـتورهای الزم را بـرای پرداخـت‬ ‫‪ 50‬درصـد دوم پرداخـت تسـهیالت‬ ‫روسـتایی صـادر کـرده انـد امـا بایـد بتوانیـم‬ ‫تسـهیالت را به شـکل اصولی در اختیار رسـته های‬ ‫متقاضـی دریافـت تسـهیالت قـرار دهیـم‪.‬در فـاز‬ ‫دوم الو یـت پرداخـت تسـهیالت بـا روسـتاهای‬ ‫کانونـی و رسـته هـای خدمـات و فـرآوری هـای‬ ‫معدنـی اسـت‪ .‬در چارچـوب قانـون و آییـن نامـه هـا‬ ‫بـه اسـتانها ابلاغ کردیـم در مقابـل طـرح هـای‬ ‫پیشـنهادی انعطـاف داشـته باشـند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه معـاون وز یـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬در تخصیـص‪ 50‬درصـد اول منابـع‬ ‫طـرح اشـتغال زایـی‪ ،‬برخـی رسـته هـا از جملـه‬ ‫فـرآوری مـواد معدنـی و خدمـات نتوانسـته انـد‬ ‫منابـع کافـی را جـذب کننـد‪ ،‬ب ــه هم ـی ــن دلـ ـی ــل‬ ‫در حـال حاضـر‪ ،‬تنهـا امـکان ثبـت نـام در ایـن‬ ‫رسـته هـا در سـامانه کارا فراهـم شـده اسـت و بقیـه‬ ‫رسـته هایـی کـه بیـش از ظرفیـت خـود اعتبـار‬ ‫جـذب کـرده انـد بسـته شـده انـد‪.‬‬ ‫استاندار تهران خبر داد‬ ‫استاندار اردبیل‪:‬‬ ‫استاندار اردبیل گفت‪ :‬اجرای طرح پزشک آبدرمانی در استان اردبیل فضای اشتغال‬ ‫پزشکان جوان را با گذراندن دوره‌های تخصصی در پزشکی آبدرمانی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‌به گزارش ایسنا‪‌،‬اکبر بهنامجو در مراسم گرامیداشت روز پزشک در اردبیل اظهار کرد‪:‬‬ ‫جامعه پزشکی و دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان به رغم تحریم ظالمانه دشمنان و‬ ‫کمبودهای به وجود آمده تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا در صحنه خدمتگزاری به مردم‬ ‫به ویژه کاهش آالم بیماران مجاهدانه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی جامعه سالم را زمینه‌ساز تحول و تحرک دامنه‌دار و روبه تعالی خواند و خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫ما خوشحال هستیم که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با محوریت پزشکی آبدرمانی زمینه‬ ‫اعزام پزشکان برای گذراندن دوره‌های تخصصی در این حوزه را فراهم کردیم و امیدواریم در‬ ‫سایه این حرکت فضای اشتغال پزشکان جوان و متعهد فراهم آید‪.‬‬ ‫ستاندار اردبیل بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه ترکیه در حوزه پزشکی آبدرمانی از ظرفیت‬ ‫خوبی برخوردار است قرار است به زودی بین دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل و دانشگاه‬ ‫ترکیه تفاهمنامه همکاری به امضا برسد تا ساالنه تعدادی از پزشکان ما دوره‌های تخصصی‬ ‫را در این حوزه بگذرانند‪.‬‬ ‫بهنامجو افزود‪ :‬ما باید از اقدامات و فعالیت‌های سنتی در مدیریت آبگرم‌ها پرهیز کنیم‬ ‫و تالشمان بر احداث مجتمع‌های آبدرمانی باشد تا به صورت مدرن و جدید خدمات قابل‬ ‫قبول در این حوزه ارائه شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬علوم پزشکی استان اردبیل با این اقدام سبب شده تا اردبیل جزو اولین‬ ‫استان‌ها در ایجاد و توسعه گردشگری آبدرمانی محسوب شود و امیدواریم به صورت پایلوت‬ ‫این طرح‌ها در ادامه در سایر مناطق نیز توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪:‬‬ ‫پژوهشــی مــواد نویــن را دار یــم و بــا اســتانداری نیــز در‬ ‫ارتبــاط هســتیم‪.‬‬ ‫بیدخــوری بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه علــوم انســانی‬ ‫نیــز پژوهشــکده گردشــگری قابــل اشــاره اســت و در‬ ‫مجمــوع در حــوزه علــوم انســانی بیــش از ‪ ۴۰۰‬طــرح‬ ‫خاتمه‌یافتــه را در ک ـ ـ ــل ای ـ ـ ــن س ـ ـ ــه ده ـ ـ ــه دار ی ـ ـ ــم‪.‬‬ ‫در حــوزه پژوهشــکده گردشــگری رویکــردی فناورانــه‬ ‫بــه بحــث گردشــگری وجــود دارد کــه توانســتند‬ ‫ارتبــاط مســتقیم خــود بــا مــردم را تطبیــق دهنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اســتانداری کرمــان از شناســایی ‪ ۱۰۰‬هــزار فرصــت شــغلی‬ ‫توســط مرکــز آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا آمــوزش افــراد‬ ‫بــرای حضــور در شــغل‌های مختلــف آمــاده می‌شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬محمدجوادفدایــی در دیــدار بــا نماینــده‬ ‫ولی‌فقیـــه بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت بـــــیان داشـــــت‪ :‬بـــر اســـاس‬ ‫بررســی‌های ص ــورت گرفت ــه و گ ــزارش س ــازمان مل ــل عملک ــرد دول ــت‬ ‫در س ــال‌های گذش ــته مطل ــوب و قاب ــل قب ــول ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬شـــاخص درآمـــد و درآمـــد ســـرانه از مهمتریـــن‬ ‫ش ــاخص‌های توس ــعه اقتص ــادی ی ــک کش ــور اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس‬ ‫ً‬ ‫مطالع ــات ص ــورت گرفت ــه رش ــد ش ــاخص کش ــور م ــا تقریب ــا هم‌ط ــراز‬ ‫مالـــزی و نســـبت بـــه ترکیـــه از رشـــد باالتـــری برخـــوردار بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫فدایـــی یـــادآور شـــد‪ :‬عملکـــرد دولـــت در ســـال‌های گذشـــته‬ ‫مطل ــوب ب ــوده البت ــه تفاوت ــی ب ــا کش ــورهای مال ــزی و ترکی ــه داش ــتیم‬ ‫و ایـــن کـــه مـــا محرومیت‌هـــا و تحریم‌هایـــی پیـــش رو داشـــتیم کـــه‬ ‫باع ــث عقب‌افتادگ ــی م ــا ب ــوده ام ــا ی ــک رش ــد معم ــول ه ــم داش ــتیم‬ ‫کـــه ایـــن عقب‌ماندگـــی را جبـــران کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در اس ــتان کرم ــان فعالیت‌ه ــای م ــا ب ــا تکی ــه ب ــر تنظی ــم‬ ‫ب ــازار‪ ،‬ایج ــاد اش ــتغال‪ ،‬مقابل ــه ب ــه فق ــر و محرومی ــت زدای ــی اس ــت ک ــه‬ ‫ط ــی س ــال‌های گذش ــته س ــعی کردی ــم ب ــا منابع ــی ک ــه داش ــتیم تولی ــد‬ ‫را گس ــترش دهی ــم‪.‬‬ ‫سرپرس ــت اس ــتانداری کرم ــان گف ــت‪ :‬یک ــی از مش ــکالت پی ــش‬ ‫روی ایج ــاد اش ــتغال ص ــدور مجوزه ــای ‪ ۱۷‬گان ــه ب ــرای س ــرمایه‌گذاران‬ ‫اس ــت ک ــه س ــعی کردی ــم ب ــا کاه ــش بروکراس ــی و ایج ــاد پنج ــره واح ــد‬ ‫س ــرمایه‌گذاری ای ــن مش ــکل را کاه ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫فدای ــی ی ــادآور ش ــد‪ :‬بی ــکاری در کش ــور و ب ــه خص ــوص در اس ــتان‬ ‫کرم ــان یک ــی از چالش‌ه ــای پی ــش رو اس ــت ام ــا س ــهمیه اس ــتان در‬ ‫ایج ــاد اش ــتغال در س ــال قب ــل ح ــدود ‪ ۳۴‬ه ــزار نف ــر ب ــوده ک ــه س ــعی م ــا‬ ‫ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار اس ــت ب ــه همی ــن جه ــت در س ــال گذش ــته ‪۴۰‬‬ ‫ه ــزار فرص ــت ش ــغلی ایج ــاد کردی ــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۰۰ :‬هــزار فرصــت شــغلی توســط مرکــز آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای‬ ‫شناس ــایی ش ــده ک ــه ب ــا آم ــوزش در ای ــن فرصت‌ه ــای ش ــغلی اف ــراد‬ ‫ب ــرای حض ــور در ش ــغل‌های مختل ــف آم ــاده می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیالن‪:‬‬ ‫طرح مهک در گیالن اجرایی می‌شود‬ ‫مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیالن گفت ‌‪ :‬مهارت آموزی‬ ‫همراه با کارورزی موسوم ب ‌ه «طرح مهک» در گیالن اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ‌‪ ،‬رحیم عطایی‌پور اظهار‬ ‫داشت ‌‪ :‬طرح مهارت آموزی همراه با کارورزی موسوم به ‌» طرح مهک»‌‬ ‫توسط اداره کل فنی و حرفه‌ای گیالن و دانشگاه فنی و حرفه‌ای در‬ ‫استان گیالن اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیالن سفارش محوری را‬ ‫بخشی از سیاست‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در سطح کشور دانست‬ ‫ف آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز‬ ‫و بیان داشت‪ :‬بر اساس این هد ‌‬ ‫دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عالقه‌مندان و کارآموزان دولتی و‬ ‫خصوصی ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫عطایی‌پور با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ‪ 16‬هزار و‬ ‫‪ 89‬نفر در گیالن دوره‌های آموزشی را گذراندند افزود ‌‪ :‬بر این اساس ‪267‬‬ ‫نفر در بخش دوره‌های ثابت تخصصی کشاورزی ‌‪ 115 ،‬نفر در بخش‬ ‫سکونتگاه‌های غیر رسمی و ‪ 741‬نفر در جوار دانشگاه‌ها آموزش دیدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی نیز‬ ‫‪ 60‬نفر از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برخوردار شدند تصریح کرد ‌‪2 :‬‬ ‫هزار و ‪ 621‬نفر در بخش پادگان‌ها ‌‪ 6 ،‬هزار و ‪ 799‬نفر در حوزه کارگاه‬ ‫ثابت شهری و ‪ 816‬نفر نیز در روستاهای استان گیالن از این آموزش‌ها‬ ‫بهره‌مند شدند‪.‬‬
‫تعاون‬ ‫‪5‬‬ ‫توصیه‌های کاربردی مدیرکل دفتر ترویج‪ ،‬آموزش و تحقیقات تعاونی به خوانندگان بازار کار؛‬ ‫گام به گام راه‌های موفقیت در راه‌اندازی تعاونی‬ ‫نسخه شفابخش کسب‌وکار تعاونی در شرایط کنونی کشور‬ ‫مدیـرکل دفتـر ترو یـج‪ ،‬آمـوزش و تحقیقـات تعاونـی وزارت‬ ‫تعـاون ‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در گفت‌وگـو بـا بـازار کار اشـاره بـه‬ ‫اینکـه خوشـبختانه مجموعـه اتفاق‌هایـی کـه در حـوزه اجتماعـی و‬ ‫اقتصـادی کشـور رو ی‌داده نشـان می‌دهـد کـه الگـوی کسـب‌وکار‬ ‫تعاونی در شـرایط کنونی می‌تواند یک نسـخه شـفابخش برای کشور‬ ‫باشـد عنـوان کـرد‪ :‬در شـرایط فعلـی بـا سـرگردانی نقدینگی‌هایی که‬ ‫در جامعـه وجـود دارد و شـاهد تأثیـر آن بـر بـازار مسـکن‪ ،‬ارز‪ ،‬خـودرو‬ ‫و ‪ ...‬هسـتیم‪ ،‬الزم اسـت تـا مـدل و الگویـی بـرای مدیر یـت ایـن‬ ‫نقدینگـی در جامعـه وجـود داشـته باشـد کـه در همـه دنیـا تعـاون‬ ‫یـک الگـوی سـرآمد بـرای تجمیـع و مدیر یـت سـرمایه‌های کوچـک‬ ‫یـاد می‌شـود‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه در شـرایط کنونـی می‌تـوان از الگـوی تعاونـی‬ ‫بـرای مدیر یـت و هدایـت سـرمایه‌ها خـود حداکثـر اسـتفاده را کـرد‬ ‫افـزود‪ :‬همچنیـن در شـرایطی کـه بـا تحریم‌هـا مواجـه‬ ‫هسـتیم و موضـوع کمبـود کاال و خدمـات بـه عنـوان‬ ‫یـک چالـش در کشـور مطـرح اسـت‪ ،‬بازهـم الگـوی‬ ‫تعـاون می‌توانـد در تولیـد کاالی ایرانـی‪ ،‬توز یـع‬ ‫آن‌هـا‪ ،‬جلوگیـری از رانت و فسـاد نقش داشـته باشـد‬ ‫و بـه عنـوان الگویـی بـرای فقرزدایـی و اشـتغال و‬ ‫کارآفرینـی مورداسـتفاده قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫تعاونی‪ ،‬الگوی مناسبی برای استارت‌آپ‌ها‬ ‫است‬ ‫خانـی در ادامـه ایـن گفت‌وگـو بـه بیـان‬ ‫توصیه‌هـای کار بـردی بـرای تأسـیس و‬ ‫موفقیـت در حـوزه تعـاون پرداخـت و‬ ‫گفـت‪ :‬در ابتـدا بـه کسـانی کـه در حـوزه‬ ‫کسـب‌وکارهای نو پـا و اسـتارت آپ‌هـا‬ ‫ً‬ ‫فعالیـت دارنـد‪ ،‬اکیـدا توصیه می‌کنم به سـمت‬ ‫الگـوی کسـب‌وکار تعاونـی بـرای رسـمیت بخشـیدن‬ ‫بـه کسب‌وکارشـان روی آورنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه معمـوال در کسـب‌وکارهای اسـتارت‬ ‫آپـی تعـدادی جـوان فارغ‌التحصیـل دانشـگاهی خوش‌فکـر دار یـم‬ ‫کـه بـر اسـاس یـک ایـده متفـاوت آمده‌انـد کارشـان را شـروع کرده‌انـد‬ ‫گفـت‪ :‬مدیر یـت کسـب‌وکارهای تعاونـی یـک تفـاوت عمده با سـایر‬ ‫کسـب‌وکارهای دارد و آن ایـن اسـت کـه هـر عضـو بـرای مشـارکت‬ ‫در آینـده کسـب‌وکار فـارغ از میـزان سـرمایه و سـهام دارای یـک رأی‬ ‫اسـت که این نوع مدل مشـارکتی با شـیوه‌ اسـتارت‌آپ‌ها همخوانی‬ ‫دارد و بـه همیـن دلیـل بـه صاحبـان ایـن نـوع کسـب‌وکارها توصیـه‬ ‫می‌کنـم کـه ا گـر می‌خواهنـد در آینـده کمتـر دچـار تنـش شـوند بـه‬ ‫سـمت الگویـی تعاونـی رونـد‪.‬‬ ‫گام به گام برای موفقیت در راه‌اندازی تعاونی‬ ‫مدیـرکل دفتـر ترو یـج‪ ،‬آمـوزش و تحقیقات تعاونـی وزارت تعاون‬ ‫‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای عمـوم‬ ‫جوانـان هـم کـه می‌خواهنـد در حـوزه کسـب‌وکار فعالیـت کننـد و‬ ‫مـدل کسب‌وکارشـان را بـه سـمت تعاونـی سـوق دهند چنـد توصیه‬ ‫دارم گفـت‪ :‬آن‌هـا در گام اول بایـد یـک ایـده کسـب‌وکار مناسـب‬ ‫و متناسـب بـا ظرفیت‌هـای انسـانی و منابـع محـل زندگی‌شـان‬ ‫شناسـایی کننـد‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه گام اول بـرای ورود بـه دنیـای کسـب‌وکار‬ ‫داشـتن ایـده مناسـب اسـت افـزود‪ :‬آن‌هـا ایـده یابـی را هـم می‌تواننـد‬ ‫در قالـب جلسـات گروهـی و توفـان فکـری انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫تعاونی‌ها از بستر وب و‬ ‫شبکه‌های اجتماعی و‬ ‫فضای مجازی برای معرفی‬ ‫محصوالت و خدماتشان‬ ‫کمک بگیرند تا بتوانند‬ ‫فتح بازار را داشته باشند‬ ‫خانی گام دوم پس از شناسـایی ایده را تدوین طرح کسـب‌وکار‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬در طرح کسـب‌وکار باید همه نکات برای تشـکیل‬ ‫کسـب‌وکار ‪ ،‬مدیر یـت و تأمیـن مالـی ‪ ،‬بـازار هـدف‪ ،‬نقطه سربه‌سـر و‬ ‫‪ ...‬کشـف و پیش‌بینی‌شـده باشند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر ترو یـج‪ ،‬آمـوزش و تحقیقـات تعاونـی وزارت‬ ‫تعـاون ‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بابیـان اینکـه نکتـه و گام سـوم کـه‬ ‫اهمیـت فراوانـی دارد ‪ ،‬بخـش تیـم یابـی و شناسـایی افـراد همگـن‬ ‫بـا تخصص‌هـای مکمـل اسـت افـزود‪ :‬در تعاونـی ا گـر ایـن دو شـرط‬ ‫را بـه صـورت توامـان نداشـته باشـیم‪ ،‬تیـم از هـم خواهـد پاشـید‪ ،‬زیرا‬ ‫اعضـای تعاونـی از یک‌طـرف بایـد همگـن و هـم تخصـص باشـند و‬ ‫نکتـه دیگـر تکامـل تخصص‌هاسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه گام بعـد بـرای کسـب‌وکارهای تعاونـی‪،‬‬ ‫اقـدام بـرای حضـور در خوشـه‌ها و شـبکه‌های کسـب‌وکار اسـت‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ز یـرا یـک تعاونـی از کسـب‌وکارهای نو پـا شـکل می‌گیـرد‪،‬‬ ‫بـه همیـن دلیـل بایـد عضـوی از یـک شـبکه و خوشـه کسـب‌وکار‬ ‫شـود تا از توانایی‌های آن شـبکه و خوشـه کسـب‌وکار برای پایایی و‬ ‫مانایـی خـود اسـتفاده کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنیـن حتمـا توصیـه اکیـد می‌شـود کـه تعاونی‌هـا از بسـتر‬ ‫وب و شـبکه‌های اجتماعـی و فضـای مجـازی بـرای معرفـی‬ ‫محصـوالت و خدماتشـان کمـک بگیرنـد تـا بتوانند فتح‬ ‫بـازار را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫باید تعاون پذیری کسب‌وکارها در ایران را آزمون‬ ‫کنیم‬ ‫خانـی در ادامـه ایـن گفت‌وگـو در پاسـخ بـه ایـن‬ ‫سـؤال خبرنـگار بـازارکار کـه آیا اولویتی بـرای فعالیت‬ ‫در بخـش تعـاون وجـود دارد؟ گفـت‪ :‬در ایـن رابطـه‬ ‫دو نظر یـه وجـود دارد‪ .‬یکـی آنکـه تعـاون هماننـد‬ ‫لباسـی اسـت کـه مـا می‌توانیـم آن را بـر تـن هـر‬ ‫کسـب‌وکاری بپوشـانیم کـه خیلـی موافـق ایـن‬ ‫نظریـه نیسـتم‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه بـاور مـن بـر ایـن اسـت‬ ‫کـه بایـد تعـاون پذیـری کسـب‌وکارها در‬ ‫ایـران را آزمـون کنیـم افـزود‪ :‬در همیـن راسـتا‬ ‫معاونـت تعـاون وزارت تعـاون ‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی درسـال ‪ ، 97‬طراحـی و اجـرای اطلـس‬ ‫ملـی کسـب‌وکارهای تعاونـی را در دسـتور کار خـود قـرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫خانـی بابیـان اینکـه از طریـق ایـن اطلـس شـانس ایـن را‬ ‫خواهیـم داشـت کـه دریابیـم کسـب‌وکارهای تعاونـی در چـه‬ ‫مشـاغلی موفقیـت بیشـتری دارنـد افـزود‪ :‬هم‌اکنـون بـر اسـاس تجربه‬ ‫می‌گو یـم کـه در کسـب‌وکارهای آموزشـی‪ ،‬خدمـات مدرسـه‌ای‪،‬‬ ‫دانشـگاهی و ‪ ...‬شـانس موفقیـت شـرکت‌های تعاونـی بـاال اسـت‬ ‫؛ یـا در روسـتاها و خدمـات درمانـی ‪ ،‬صنایع‌دسـتی و ‪ ...‬احتمـال‬ ‫موفقیـت‪ ،‬بیشـتر اسـت‪ ،‬امـا همـه ایـن مـواد بایـد بـا یـک مطالعـه‬ ‫علمـی موردسـنجش قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫اهمیت راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی‬ ‫مدیـرکل دفتـر ترو یـج‪ ،‬آموزش و تحقیقات تعاونـی وزارت تعاون ‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی در ادامـه بـا پیشـنهادی بـه خواننـدگان بـازارکار‬ ‫◄ ب ــر اس ــاس اص ــل ‪ ۴۴‬قان ــون اساس ــی‪ ،‬تع ــاون یک ــی از‬ ‫بخش‌ه ــای اقتص ــاد کش ــور ب ــه ش ــمار مـ ـی‌رود ک ــه از مزای ــای‬ ‫ای ــن بخ ــش می‌ت ــوان ب ــه ایج ــاد فرص ــت ش ــغلی ب ــا کمتری ــن‬ ‫آورده ؛ توزی ــع عادالن ــه مناب ــع و برخ ــورداری از حمایت‌ه ــای‬ ‫دولت ــی؛ تجمی ــع مناب ــع ب ــرای بهره‌گی ــری در تولی ــد و اش ــتغال؛‬ ‫س ــازماندهی گروه‌ه ــای ج ــوان و فار غ‌التحصی ــان و اس ــتفاده‬ ‫ته ــای بیم ــه ‪،‬‬ ‫از توانمندی‌ه ــای آن ــان؛ برخ ــورداری از معافی ‌‬ ‫مالی ــات و ‪ ...‬اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش مثبت ــی ک ــه تعاونی‌ه ــا در اقتص ــاد‬ ‫برخ ــی کش ــورها ایف ــا ک ــرده بودن ــد‪ ،‬بخ ــش تع ــاون ب ــه عن ــوان‬ ‫راه ــکاری ب ــرای جمـ ـع‌آوری س ــرمایه‌های خ ــرد و اس ــتفاده از‬ ‫آن در توس ــعه کش ــور ب ــه خص ــوص بخ ــش کش ــاورزی بع ــد از‬ ‫پی ــروزی انق ــاب اس ــامی موردتوج ــه ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫در س ــال‌های اخی ــر نی ــز افزای ــش بی ــکاری فار غ‌التحصی ــان‬ ‫ٔ‬ ‫از یک‌س ــو و ش ــعارهای دول ــت درزمین ــه توزی ــع ث ــروت و‬ ‫فقرزدای ــی از س ــویی دیگ ــر ش ــرایط را به‌گونـ ـه‌ای رق ــم زده ت ــا‬ ‫ای ــن بخ ــش موردتوج ــه مج ــدد مس ــئوالن ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫روز سه‌ش ــنبه ‪ 13‬ش ــهریورماه در کش ــورمان ب ــا عن ــوان‬ ‫مگ ــذاری ش ــده اس ــت و ب ــه همی ــن مناس ــبت در‬ ‫تع ــاون نا ‌‬ ‫هفت ــه پیش ــرو ب ــا نام‌گ ــذاری هفت ــه تع ــاون‪ ،‬ش ــاهد پیش‌بین ــی‬ ‫برنامه‌ه ــای متفاوت ــی در ای ــن ح ــوزه هس ــتم‪.‬‬ ‫فرارس ــیدن ای ــن هفت ــه س ــبب ش ــد ت ــا در گفت‌وگ ــو ب ــا‬ ‫مس ــلم خان ــی‪ ،‬مدی ــرکل دفت ــر تروی ــج‪ ،‬آم ــوزش و تحقیق ــات‬ ‫تعاون ــی وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــه بررس ــی‬ ‫توصیه‌ه ــای کارب ــردی ب ــرای تأس ــیس و موفقی ــت تعاونی‌ه ــا‬ ‫بپردازی ــم‪.‬‬ ‫گفـت‪ :‬در حـال حاضـر در کشـورمان تعـاون در حـدود ‪ 110‬گرایـش‬ ‫شـغلی بـه صـورت خـاص واردشـده اسـت و همچنین ‪ 167‬شـرکت‬ ‫تعاونـی دانـش بنیـان دار یـم و ‪ 530‬تعاونـی دیگـر نیـز متقاضـی دانش‬ ‫بنیـان شـدن هسـتند‪ .‬بـه همیـن دلیـل دانش‌آموختـگان باالتریـن‬ ‫آمادگـی را بـرای تشـکیل شـرکت تعاونـی دارنـد‪ ،‬چـون بـا کار تیمـی و‬ ‫مباحثـی از ایـن دسـت آشـنا هسـتند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬هم‌اکنـون تعـداد ز یـادی از دانشـجویان کـه‬ ‫مشـغول کار پاره‌وقـت هسـتند‪ ،‬می‌تواننـد بـا تشـکیل تعاونی‌هـای‬ ‫دانشـجویی نوعـی تمریـن ایجـاد کسـب‌وکار را انجـام دهنـد و بـرای‬ ‫اتصـال بـه بازارهـای بیرونـی بعـد از فراغـت از تحصیـل آماده شـوند‪.‬‬ ‫ایـن دوره‌هـا شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫خانـی بابیـان اینکـه همـه کسـانی کـه تعاونـی دارنـد و یـا‬ ‫می‌خواهنـد تعاونـی تشـکیل دهنـد می‌تواننـد بـا مواجـه بـه سـامانه‬ ‫کارا بـر ای گرفتـن تسـهیات ارزان‌قیمـت اقـدام کننـد ادامـه‬ ‫داد‪ :‬همچنیـن تعاونی‌هـا بـر اسـاس قانـون مشـمول معافیـت و‬ ‫بخشـودگی‌‌های مالیاتـی هـم می‌شـوند‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ 290‬دوره آموزشی برای تعاونی‌ها‬ ‫مدیـرکل دفتـر ترویج‪ ،‬آمـوزش و تحقیقات تعاونـی وزارت تعاون‬ ‫‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر‬ ‫بیـش از ‪ 290‬دوره آموزشـی در حوزه‌هـای مدیریتـی ‪ ،‬مهارتـی‪،‬‬ ‫حقوقـی و‪ ...‬بـه صـورت رایـگان بـرای همـه تعـاون گـران برگـزار‬ ‫می‌شـود گفت‪:‬آن‌هـا می‌تواننـد بـه صـورت حضـوری و مجـازی در‬ ‫تعاونی‌های برتر معرفی می‌شوند‬ ‫شـایان‌ذکر اسـت کـه بـر اسـاس اعلام مدیـرکل دفتـر ترو یـج‪،‬‬ ‫آمـوزش و تحقیقـات تعاونـی وزارت تعـاون ‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪،‬‬ ‫درسـال جـاری هفتـه تعـاون از تاریـخ ‪ 10‬الـی ‪ 16‬شـهریورماه‬ ‫برگـزار می‌شـود و در ایـن هفتـه مجموعـه از برنامه‌هـای گونا گـون‬ ‫پیش‌بینی‌شـده اسـت کـه از مهم‌تریـن برنامه‌هـا برگـزاری جشـنواره‬ ‫تعاونی‌هـای برتـر در روز ‪ 13‬شـهریورماه اسـت کـه در آن ‪ 15‬هـزار و‬ ‫‪ 330‬تعاونـی در آن شـرکت کرده‌انـد کـه حـدود ‪ 15‬تـا ‪ 20‬تعـاون برتـر‬ ‫انتخـاب خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫گفت و گو‪ :‬امین بلند همت‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫رديف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرك تحصيلی‬ ‫محل كار‬ ‫جنسيت‬ ‫شرايط‬ ‫‪1‬‬ ‫نقشه بردار‬ ‫ليسانس يا باالتر رشته‬ ‫نقشه برداری‬ ‫شيخ بهائی‬ ‫آقا‬ ‫مسلط به نرم افزارهای نقشه برداری علی‬ ‫الخصوص ‪ -ARCGIS‬جوان تا ‪ ۲۸‬سال‪-‬‬ ‫ساكن تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫كارمند پذيرش هتل‬ ‫كارشناسی‬ ‫مركز شهر‬ ‫خانم‬ ‫ساعت كاری ‪ 1۵‬الی ‪ -23‬مسلط به زبان‬ ‫انگليسی‪ -‬تيپ اداری‬ ‫‪3‬‬ ‫كارشناس اعزام دانشجو‬ ‫كارشناسی به باال رشته‬ ‫زبان انگليسی‬ ‫انقالب‬ ‫خانم‬ ‫زبان انگليسی كامل (ترجمه‪،‬توانايی‬ ‫جوابگويی ايميل و پاسخگويی‪،‬مکالمه(سرچ‬ ‫اطالعات در سايت دانشگاه های خارج از‬ ‫كشور)ترجيحا سابقه كار در زمينه اعزام‬ ‫دانشجو‪-‬ساعت كاری‪9:00‬الی ‪-18:00‬‬ ‫‪۵‬شنبه ها از ساعت ‪ 9:00‬الی ‪-14:30‬بيمه‬ ‫بعد از سه ماه‪-‬حقوق‪ 1200 :‬الی ‪ 1400‬با‬ ‫توجه به مهارتهای فرد‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات در يک شركت معتبر‬ ‫با سواد‬ ‫پاسداران‬ ‫آقا‬ ‫ساعت كاری ‪8‬الی ‪ 17‬و امکان اضافه‬ ‫كاری هست ‪۵‬شنبه ها تا ظهر‪ -‬بيمه و‬ ‫حقوق وزارت كاری‪-‬ظاهر مرتب – بانظم‬ ‫و كاری‬ ‫‪۵‬‬ ‫استخدام در رستوران با جای‬ ‫خواب و غذا‬ ‫‪---‬‬ ‫رودكی‬ ‫آقا‬ ‫ساعت كار ‪ 9 :‬تا ‪ 4‬بعد از ظهر و ‪ 7‬تا ‪11‬‬ ‫شب‪-‬حقوق ‪ 900‬هزارتومان‬ ‫‪6‬‬ ‫منشی اداری در يک شركت‬ ‫نفتی‬ ‫كارشناسی يا باالتر‬ ‫در رشته كامپيوتر يا محدوده توحيد‬ ‫نقشه‌كشی‬ ‫خانم‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه كار منشی‪ -‬مسلط‬ ‫به تايپ ده انگشتی و ‪-Out look‬ساعت‬ ‫كاری‪ 8:00‬الی ‪ -17:30‬امکان اضافه كاری‬ ‫تا ساعت ‪۵-20‬شنبه ها تعطيل‪-‬حقوق‬ ‫وزارت كاری و اضافه كاری هم پرداخت‬ ‫ميشود‪ .‬بيمه از روز اول‪ -‬بيمه تکميلی‬ ‫‪80‬تومان هزينه ناهار‪-‬سن‪ 2۵:‬سال به‬ ‫باال‪-‬ترجيحا متاهل‬ ‫‪7‬‬ ‫كارمند آموزش و پذيرش در‬ ‫يک موسسه فرهنگی‪-‬آموزشی‬ ‫الزاما فارغ التحصيل‬ ‫رشته علوم قرآن و‬ ‫حديث‬ ‫محدوده انقالب‬ ‫خانم‬ ‫حداكثر ‪ ۳۰‬سال‪ -‬نشانی فرد حتما در‬ ‫محدوده باشد‪-‬چادر الزامی‪ -‬امکان بيمه‬ ‫پس از تاييد كار و دوره آموزشی‪ -‬روابط‬ ‫عمومی باال‪-‬روحيه كار گروهی‪-‬شنبه تا‬ ‫پنج شنبه ساعت كاری ‪ 8‬الی ‪-17‬آشنايی‬ ‫به امور اداری‪ -‬مسلط به ورد و اكسل و‬ ‫تايپ سريع‬ ‫‪8‬‬ ‫كارشناس پاسخگو آقا و خانم‬ ‫حداقل مدرك‬ ‫كاردانی‬ ‫محدوده‬ ‫آرژانتين‬ ‫آشنا به زبان انگليسی‪ -‬آشنايی به نرم‬ ‫افزارهای تخصصی ‪ -CRM‬تسلط به‬ ‫آفيس و نرم افزارهای كامپيوتر‪ -‬پيگير‬ ‫و منظم با فن بيان قوی‪ -‬عالقمند به كار‬ ‫آقا و خانم‬ ‫با تلفن‪ -‬حقوق‪:‬وزارت كاری و بيمه‪-‬‬ ‫ساعت كاری خانم ها‪:‬صبح تا عصر و بعضا‬ ‫شيفت در روزهای تعطيل‪ -‬ساعت كاری‬ ‫آقايون‪:‬شيفت ميانی و شب كه در مصاحبه‬ ‫حضوری با كارفرما به توافق ميرسند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بازارياب محصوالت قرآنی‬ ‫ترجيحا رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫تهران و‬ ‫شهرستان‬ ‫خانم‬ ‫آشنايى مختصر با قرآن و روابط عمومى‬ ‫باال و ظاهر آراسته و محجبه‪-‬حقوق‪:‬‬ ‫پورسانتی‬ ‫‪10‬‬ ‫كارشناس استقرار و پشتيبانی‬ ‫ترجيح ًا حسابداری‬ ‫مطهری‬ ‫ترجيح ًا‬ ‫خانم‬ ‫پشتيبانی و رسيدگی به امور نمايندگی ها و‬ ‫جذب نمايندگی های جديد‪ -‬دارای سابقه‬ ‫كار – حقوق باال‬ ‫رديف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرك تحصيلی‬ ‫محل كار‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫باالتر از ميدان‬ ‫وليعصر‬ ‫حسابدار‬ ‫رشته حسابداری و‬ ‫مرتبط‬ ‫باالتر از ميدان‬ ‫وليعصر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بازارياب در يک فروشگاه برند‬ ‫جنسيت‬ ‫شرايط‬ ‫خانم‬ ‫ساعت كاری ‪ 9:30‬الی ‪ 19:00‬از شنبه تا‬ ‫‪۵‬شنبه‪ -‬دارای روحيه كار تيمی‪ -‬زرنگ‬ ‫و فعال‪ -‬بيمه و حقوق وزارت كار و‬ ‫پورسانت جداگانه‬ ‫شرح كار‪ :‬تماس و پيگيری از ارگانهای‬ ‫بزرگ برای بن‌های خريد‬ ‫آقا و خانم‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه كار‬ ‫حسابداری‪ -‬آشنايی كامل به حسابداری‬ ‫فروش و انبار‬ ‫كارشناس فروش تلفنی و‬ ‫حضوری‬ ‫مرتبط‬ ‫ميدان توحيد‬ ‫آقا‬ ‫دارای سابقه كار‪ -‬بيان خوب‪-‬حداكثر ‪3۵‬‬ ‫سال‪-‬زمينه فعاليت شركت ‪ :‬توليدكننده‬ ‫تجهيزات سردخانه ای و يخساز و پودرهای‬ ‫يخ‬ ‫‪14‬‬ ‫كارشناس فروش تلفنی و‬ ‫حضوری‬ ‫مرتبط‬ ‫بعد از عوارضی‬ ‫تهران قم‬ ‫آقا‬ ‫دارای سابقه كار‪ -‬بيان خوب‪-‬حداكثر ‪3۵‬‬ ‫سال‪-‬زمينه فعاليت شركت ‪ :‬بسته بندی و‬ ‫چاپ‬ ‫‪1۵‬‬ ‫مدير دفتر‬ ‫كارشناسی به باال‬ ‫مطهری‬ ‫خانم‬ ‫سن ‪ 3۵ :‬الی ‪ 4۵‬سال‪-‬تسلط كامل به‬ ‫زبان انگليسی‪-‬تسلط به آفيس و كليه امور‬ ‫اداری‪-‬با سابقه كار باال در اين زمينه‪-‬‬ ‫توانايی مديريت و انجام امور اجرايی دفتر‬ ‫و مدير عامل‪-‬شركت در جلسات همراه با‬ ‫مدير عامل‬ ‫‪16‬‬ ‫صندوقدار در يک رستوارن برند‬ ‫ديپلم و يا باالتر‬ ‫‪17‬‬ ‫اپراتور آشپزخانه برگر‪،‬‬ ‫كافه‪ ،‬پيک‪،‬آشپزخانه‬ ‫مکزيکی‪،‬ساندويچ‪،‬كانتر‪،‬خمير و‬ ‫سانديچ‪،‬آشپزخانه پيتزا و پاستا‪،‬‬ ‫سالن وآشپزخانه ايرانی‬ ‫ديپلم‬ ‫‪18‬‬ ‫مسئول برگر‪ ،‬كافه‪،‬‬ ‫ديليوری‪،‬مکزيکی‪،‬ساندويچ‪،‬پيتزا‬ ‫و پاستا‪،‬سالن‪ ،‬ايرانی و انبار‬ ‫كارشناسی‬ ‫محدوده پارك‬ ‫آقا و خانم‬ ‫وی‬ ‫شيفتی‪ -‬حداكثر ‪ 3۵‬سال‪-‬از روز اول‬ ‫بيمه‪-‬ظاهر مرتب و اداری و شيک‪-‬‬ ‫حقوق‪-1400:‬همراه با ناهار و يا شام با‬ ‫توجه به تايم شيفت‬ ‫محدوده پارك‬ ‫خانم و آقا‬ ‫وی‬ ‫حداكثر ‪ 3۵‬سال – حداقل يک سال‬ ‫سابقه‪ -‬ظاهر مرتب –بيمه از روز اول‬ ‫محدوده پارك‬ ‫خانم و آقا‬ ‫وی‬ ‫حداكثر ‪ 3۵‬سال – حداقل يک سال‬ ‫سابقه‪ -‬ظاهر مرتب –بيمه از روز اول‬ ‫‪19‬‬ ‫كارشناس فروش و بازاريابی‬ ‫دفتری در شركت معتبر‬ ‫كارشناسی‬ ‫هفت تير‬ ‫خانم‬ ‫دارای روابط عمومی مناسب‪-‬ظاهر‬ ‫مرتب‪ 2 -‬سال سابقه فروش‪-‬حداكثر ‪30‬‬ ‫سال سن‪-‬دارای دانش نرم افزاری‬ ‫‪20‬‬ ‫راننده با ماشين يخچال‌دار‬ ‫‪---‬‬ ‫شرق تهران‬ ‫آقا‬ ‫دارای نيسان يا ايسوزو يخچالدار‪ -‬ترجيحا‬ ‫ساكن شرق تهران‬ ‫‪21‬‬ ‫مربی پيش دبستانی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫مينی سيتی‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه و مدرك مربی گری‬ ‫‪22‬‬ ‫بازارياب تلفنی در يک شركت‬ ‫برند مواد غذايی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫بيان خوب – پيگير و منظم‬ ‫‪23‬‬ ‫طراح لباس در يک برند پوشاك‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫حدود ميدان‬ ‫وليعصر‬ ‫ترجيحا‬ ‫خانم‬ ‫تسلط به الگو سازی‪ -‬آشنايی كامل به‬ ‫كامپيوتر و نرم افزارهای مرتبط از جمله‬ ‫كرل و نرم افزارهای رشته طراحی لباس‪-‬‬ ‫حداكثر ‪ 40‬سال‬ ‫متقاضيان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارك ذيل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان انقالب‪ ،‬بين پارك دانشجو و پل كالج‪ ،‬خيابان خارك‪ ،‬پالك ‪ 26‬مراجعه نمايند‪.‬‬ ‫مدارك الزم ‪ - 1:‬اصل و كپی شناسنامه ‪،‬كارت ملی و مدرك تحصيلی ‪ ،‬يک قطعه عکس‪ ،‬مدارك مهارتی وكارت پايان خدمت (برای آقايان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫‪6‬‬ ‫◄مفهـوم کار مجـازی در چنـد سـال اخیـر در سـطوح‬ ‫مختلـف دولـت مطـرح شـده اسـت‪ ،‬از رئیس‌جمهـوری گرفتـه‬ ‫تـا وزیـر ارتباطـات دولـت یازدهـم و حـاال هـم آ قـای جهرمـی‪ .‬در‬ ‫روایت‌هـای مختلـف هـم آمــاره ــا در زم ـ ـی ـن ــه ای ـج ــاد ش ـغ ــل‬ ‫بـه واسـطه فضـای مجـازی متفـاوت بـوده اسـت‪ .‬ا گـر از تفاوت‬ ‫ً‬ ‫آمـار در ایـن زمینـه بگذریـم‪ ،‬اساسـا وزارت ارتباطـات بـه چـه‬ ‫نـوع شـغلی مجـازی می‌گویـد؟‬ ‫◄ابتـدا بایـد نـگاه کنیـم کـه در ‪ ۲۰‬سـال گذشـته اقتصـاد‬ ‫در دنیـا چـه رونـدی طـی کـرده اسـت‪ .‬نگاهـی بـه تار یـخ نشـان‬ ‫می‌دهـد در ابتـدا بخـش کشـاورزی در جر یـان اقتصـادی نقـش‬ ‫تعیین‌کننده داشـته و در مرحله بعد صنعت سـهم بازار کشـاورزی‬ ‫را گرفتـه و بعـد هـم خدمـات از ایـن دو حـوزه سـهم گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫در واقـع اینترنـت‪ ،‬فضـای مجـازی و دیجیتالـی بـازی را عـوض‬ ‫کردنـد‪ .‬ایـن تغییـر بـازی در ایـران هـم چنـد سـال اخیـر بـه وضـوح‬ ‫قابـل رو یـت اسـت‪ .‬بـر اسـاس آخریـن آم ــار بــان ــک ج ـهــان ــی‬ ‫از حـدود ‪ ۷۴‬هـزار میلیـارد دالر اقتصـاد دنیـا ‪ ۶۶‬درصـد آن در‬ ‫اختیـار خدمـات قـرار دارد‪ ،‬پنـج درصـد سـهم کشـاورزی اسـت‬ ‫و ‪ ۲۵‬درصـد آن نیـز در اختیـار صنعـت اسـت‪ .‬ورود تکنولـوژی‬ ‫بـه بخـش کشـاورزی و صنعـت دو تاثیـر دارد؛ درسـت اسـت کـه‬ ‫تکنولـوژی در ایـن دو بخـش ارزش‌آفرینـی می‌کنـد امـا در مقابـل‬ ‫یکسـری شـغل‌ها را نیـز از بیـن می‌بـرد‪ .‬امـا در تنهـا بخشـی کـه‬ ‫وقتـی تکنولـوژی ورود پیـدا می‌کنـد هـم خلـق ثـروت رخ می‌دهـد‬ ‫هـم اشـتغال ایجـاد می‌شـود و منابـع زیرزمینـی کشـور را نیـز از‬ ‫بیـن نمی‌بـرد بخـش خدمـات اسـت‪ .‬اهمیـت خدمـات زمانـی‬ ‫شـکل گرفـت کـه انقالبـی بـه نـام انقلاب اینترنـت و فنـاوری‬ ‫اطالعـات رخ داد‪ .‬اینترنـت بـه بخش‌هـای مختلـف وارد شـد‬ ‫و شـروع بـه توانمنـد کـردن خدمـات موجـود کـرد و باعـث شـد‬ ‫هزینه‌هـا کاهـش و کیفیـت افزایـش پیـدا کنـد‪ .‬ایـن هنـر فضـای‬ ‫مجـازی بـود کـه امکانـات خدمـات مختلـف را افزایـش داد‪ .‬در‬ ‫ً‬ ‫دنیـا رقابت‌هـا شـدیدتر شـد و اصلا پارادایـم رقابـت را تغییـر داد‪.‬‬ ‫شـرکت‌های مختلـف دیدنـد کـه مز یـت رقابتی‌شـان را می‌تواننـد‬ ‫از همیـن مسـیر خلـق کننـد‪ .‬بـا ایـن بسـتر و بـا ایـن زیرسـاخت‌ها‬ ‫می‌تواننـد بـه مـردم سـرویس باکیفیـت‪ ،‬متنوع و با قیمـت پایین‌تر‬ ‫عرضـه کننـد‪ .‬یـک مفهمومـی در دنیـا شـکل گرفت تحـت عنوان‬ ‫‪ disruption‬کـه ترجمـه صف‌شـکنی و حتی براندازی نیز برای آن‬ ‫در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬بـازی در دنیـا عـوض شـد‪ .‬همـه اینهـا‬ ‫بـه نظـر مـن در دو مفهـوم شـکل گرفتـه اسـت‪ :‬تحـول دیجیتالـی یا‬ ‫اقتصـاد دیجیتالـی‪ .‬از دیـد مـا می‌تـوان بـرای مشـاغلی کـه قادرنـد‬ ‫بـر ایـن دو مفهـوم شـکل بگیرنـد و نفـوذ پیـدا کننـد نام‌هایـی‬ ‫همچـون مشـاغل مجـازی‪ ،‬مشـاغل مبتنـی بر اسـتفاده از فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬و مشـاغل ناشـی از تحـول دیجیتالـی‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫◄تعریـف گسـترده‌ای اسـت‪ .‬بـه بـاور شـما شـغلی کـه‬ ‫مبتنی بر زیرساخت‌های برآمده از فضای ‪ ICT‬و دگرگونی‌های‬ ‫مبتنـی بـر ایـن فضـا ایجـاد شـده باشـد کار مجـازی نامیـده‬ ‫می‌شـود؟‬ ‫◄بایـد ایـن شـغل‌ها را بـه دو بخـش تقسـیم کنیـم‪ .‬یکسـری‬ ‫کارهـای مسـتقیمی اسـت کـه فضـای مجـازی ایجـاد کـرده و‬ ‫کسـانی وجـود دارنـد کـه درگیـر سـاختن پلتفر ‌مهـا هسـتند؛ ماننـد‬ ‫توسـعه‌دهندگان نرم‌افـزاری کـه کافـه بـازار را مدیر یـت می‌کننـد‪.‬‬ ‫بخـش دوم مشـاغلی هسـتند کـه از ایـن پلتفر ‌مهـا بـرای پیشـبرد‬ ‫کارشـان اسـتفاده می‌کننـد؛ ماننـد راننـدگان تاکسـی‌یاب‌های‬ ‫آنالیـن‪.‬‬ ‫◄یعنـی شـما هـر دو دسـته را در تعریـف شـغل مجـازی قـرار‬ ‫می‌دهیـد؟‬ ‫ً‬ ‫ی که امـروز با‬ ‫◄خیـر‪ ،‬واقعـا نمی‌توانـم بگو یـم یـک راننـده تاکسـ ‌‬ ‫اسـنپ و تپسـی کار حمـل و نقـل انجـام می‌دهـد شـغل مجـازی دارد‪.‬‬ ‫◄جالـب اسـت‪ ،‬چـون تعریـف شـما یـک تفـاوت عمـده بـا‬ ‫تعریـف وزارت کار دارد‪.‬‬ ‫◄برداشـت مـا این اسـت که ابزار آی‌تی عامـل دگرگونی بوده‬ ‫اسـت‪ .‬کاری کـه تحـول دیجیتالـی انجـام می‌دهـد این اسـت که‬ ‫از دارایـی موجـود جامعـه و کسـب و کار اسـتفاده می‌ک ـن ــد ت ــا‬ ‫دو اتفـاق بیفتـد‪ .‬ابتـدا هزینـه تولیـد یـک سـرویس پاییـن بیایـد‬ ‫تـا ارزان‌تـر هـم بـه دسـت مشـتری برسـد و دوم کیفیـت سـرویس را‬ ‫بـاال ببـرد‪ .‬امـروز بـه سیسـتم حمـل و نقـل که نـگاه کنیـد می‌بینید‬ ‫ماشـین همـان ماشـین و راننـده هـم کـه همـان راننـده اسـت‪،‬‬ ‫خیابـان و شـهر هـم تغییـری نکرده‌انـد‪ ،‬امـا چـه اتفاقـی افتـاده کـه‬ ‫شـرکت‌های تاکسـی‌یاب آنالیـن می‌تواننـد هزینـه حمـل و نقـل را‬ ‫نصـف کننـد؟ ایـن سیسـتم‌ها توانسـته‌اند بـا حـذف واسـطه‌گری‬ ‫و اسـتفاده از ابزارهـای فضـای مجـازی ارائـه خدمـت را بهبـود‬ ‫ببخشـند و هزینـه کار بـر را نیـز کاهـش دهنـد‪.‬‬ ‫◄پـس وقتـی آ قـای جهرمـی در مورد یکصد شـغل مجازی‬ ‫صحبـت می‌کنـد در واقـع دربـاره مشـاغلی صحبـت می‌شـود‬ ‫ً‬ ‫کـه ابـزار توسـعه فضـای ‪ ICT‬هسـتند نـه لزوما فردی کـه فرایند‬ ‫انجـام کارش بـه کمـک تکنولـوژی متحـول شـده اسـت‪.‬‬ ‫◄الزم اسـت مـن در اینجـا تبصـره‌ای اضافـه کنـم‪ .‬مسـئول‬ ‫گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫ما مسئول زیرساختیم‬ ‫نه شغل‬ ‫◄ ‪‌۳۰‬ه ــزار‪‌۱۰۰‌،‬ه ــزار‪‌۱۵۰‌،‬ه ــزار‪‌۲۰۰‌،‬ه ــزار‌و‌غی ــره‌آم ــاری‌اس ــت‌ک ــه‌‬ ‫هـــر‌از‌چنـــد‌گاهـــی‌از‌ســـوی‌وزارت‌ارتباطـــات‌دولت‌هـــای‌یازدهـــم‌و‌دوازدهـــم‌در‌‬ ‫خصـــوص‌ایجـــاد‌شـــغل‌در‌فضـــای‌مجـــازی‌اعـــام‌می‌شـــود‌و‌بـــه‌دنبـــال‌ایـــن‌‬ ‫آمـــار‌تاکیـــد‌می‌شـــود‌کـــه‌بـــا‌سیاســـت‌گذاری‌های‌مشـــخص‌میـــزان‌اشـــتغال‌‬ ‫در‌کش ــور‌چن ــد‌براب ــر‌ه ــم‌خواه ــد‌ش ــد‪‌.‬‬ ‫ارائـــه‌آمارهـــای‌مختلـــف‌اشـــتغال‌در‌کشـــور‌کـــه‌تکیـــه‌بـــر‌هیـــچ‌تعریـــف‌‬ ‫مشـــخص‌و‌دقیقـــی‌از‌شـــغل‌در‌فضـــای‌مجـــازی‌نـــدارد‪‌،‬پیوســـته‌مـــورد‌انتقـــاد‌‬ ‫بســـیاری‌از‌صاحب‌نظـــران‌اقتصـــادی‌بـــوده‌اســـت‪‌.‬بـــه‌بـــاور‌ایـــن‌صاحب‌نظـــران‪‌،‬‬ ‫وزارت‌ارتباط ــات‌ب ــه‌ج ــای‌ارائ ــه‌آم ــار‌در‌زمین ــه‌اینک ــه‌چ ــه‌تع ــداد‌ش ــغل‌ایج ــاد‌‬ ‫شـــده‌اســـت‌بایـــد‌شـــغل‌های‌حـــوزه‌‪‌ICT‬را‌شناســـایی‌و‌بـــر‌اســـاس‌آنهـــا‌‬ ‫اشـتغال وزارت کار اسـت‪ ،‬مـا زمینه‌سـاز ایجـاد فرصـت شـغلی‬ ‫هسـتیم؛ بـرای مثـال مـا بـرای پدیـد آوردن فرصـت شـغلی‬ ‫شـرکت‌های نو پـا را توانمنـد می‌کنیـم یـا برایشـان تسـهیل فراهـم‬ ‫می‌کنیـم‪ .‬ایـن شـرکت‌ها ا گـر توانمنـد شـوند و ظرفیت‌سـازی‬ ‫برایشـان ایجـاد شـود یـا موانـع توسـعه کسـب و کار را از پیـش‬ ‫پایشـان بردار یـم‪ ،‬می‌تواننـد ‪ ۱۰۰‬هـزار و باال تـر فرصت شـغلی ایجاد‬ ‫کننـد‪ .‬بنابرایـن در تعر یـف شـغل مجـازی بایـد بـه ایـن مـوارد نیـز‬ ‫توجـه شـود‪ .‬شـغل از منظـر وزارت کاری یـک تعر یـف دارد‪ .‬مـا بـه‬ ‫عنـوان وزارت ارتباطـات مسـئول ایجـاد فرصـت شـغلی هسـتیم‪.‬‬ ‫ایـن فرصـت شـغلی هـم از طریـق زیرسـاخت سـخت (ماننـد‬ ‫شـبکه نسـل‌های سـوم‪ ،‬چهـارم و فیبـر نـوری) و زیرسـاخت‌های‬ ‫نـرم (ماننـد رگوال تـوری‪ ،‬اصلاح قانـون و مقـررات‪ ،‬و توانمند کردن‬ ‫شـرکت‌های نو پـا) فراهـم می‌شـود‪.‬‬ ‫◄بـر اسـاس وعـده آ قـای واعظـی وزیـر ارتباطـات دولـت‬ ‫یازدهـم قـرار بـود از سـال ‪ ۹۳‬هـر سـال ‪ ۱۰۰‬هـزار شـغل در‬ ‫فضـای مجـازی ایجـاد شـود‪ .‬چقـدر ایـن هـدف محقـق شـده‬ ‫و در حـال حاضـر آیـا آمـار مشـخص و شـفافی در ایـن زمینـه‬ ‫وجـود دارد؟‬ ‫◄بـه نظـر مـن مرجـع آمـار اشـتغال وزارت کار اسـت و نبایـد‬ ‫ایـن موضـوع را چنـد منبعی کنیم‪ ،‬چـون هر کدام تعاریف خاص‬ ‫خـودش را دارد‪ .‬در واقـع نمی‌توانـم هیـچ نظـری در خصـوص‬ ‫آمارهـای قبلـی بدهـم چـرا کـه درگیـر ایـن داسـتان نبـودم‪ .‬ولـی‬ ‫خودمـان سـعی خواهیـم کـرد در کاری کـه بـا وزارت کار شـروع‬ ‫کرده‌ایـم شـفاف و روشـن باشـیم‪.‬‬ ‫مسئول اشتغال‬ ‫وزارت کار است‪،‬‬ ‫ما زمینه‌ساز‬ ‫ایجاد فرصت شغلی‬ ‫هستیم‬ ‫◄در سـال ‪ ۹۳‬کارگـروه اشـتغال فنـاوری اطاعـات و‬ ‫ارتباطـات بـا حضور معاونـان وزیران تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫وزارت صمـت‪ ،‬معـاون سیاسـت‌گذاری معاونـت علمـی و فناوری‬ ‫ریاسـت جمهـوری‪ ،‬رئیـس مرکـز تحقیقـات و مخـارات ایـران و‬ ‫رئیـس سـازمان فناوری اطاعات تشـکیل شـد‪ .‬امـا تاکنون هیچ‬ ‫گزارشـی از خروجـی ایـن کارگـروه منتشـر نشـده اسـت‪ .‬در ایـن‬ ‫زمینـه کارگرو ‌ههـای مختلـف دیگـری هـم شـکل گرفتـه اسـت‪ .‬در‬ ‫حـال حاضـر اتـاق فکـری کـه مجموعـه ایـن وزارتخان ‌ههـا در آن‬ ‫باشـد کجاسـت و چـه کاری انجـام می‌دهـد؟‬ ‫◄در ح ــال حاض ــر م ــا ی ــک کار مش ــترک را ب ــه ص ــورت‬ ‫همزم ــان ب ــا وزارت کار پی ــش می‌بر ی ــم‪ .‬ی ــک کار در قال ــب ط ــرح‬ ‫تکاپ ــو و کار دیگ ــر طرح ــی ب ــه ن ــام نوآفری ــن اس ــت‪ .‬در ط ــرح‬ ‫تکاپ ــو و نوآفری ــن ب ــه ط ــور مش ــخص تمرکزم ــان ب ــر فراه ــم ک ــردن‬ ‫زیرس ــاخت‌های نرم‌اف ــزاری و محت ــوای فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫ب ــرای ش ــرکت‌های نو پ ــا در اس ــتان‌های مختل ــف کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫در واق ــع ه ــدف ای ــن طرح‌ه ــا تمرکززدای ــی ارائ ــه امکان ــات از‬ ‫ته ــران و خ ــارج ک ــردن فرصت‌ه ــا از پایتخ ــت اس ــت‪ .‬یک ــی‬ ‫از زیرس ــاخت‌های کلی ــدی فن ــاوری اطالع ــات ک ــه از دول ــت‬ ‫یک شرکت صنعتی در زمینه تولید محصوالت‬ ‫خودرویی به منظور تکمیل نیروی انسانی متخصص‬ ‫خود در دفترمرکزی تهران از متقاضیان واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول دفتر امور مالی (خانم)‬ ‫•حداقل سه سال سابقه مرتبط‬ ‫•فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی رشته های‬ ‫حسابداری ‪ -‬مدیریت ‪ -‬کامپیوتر‬ ‫•تسلط به امور دفترداری‪ ،‬تایپ و بایگانی‬ ‫•تسلط به نرم افزارهای مالی‪word، exvel ،‬‬ ‫•روابط عمومی بسیار قوی‬ ‫•حدا کثر سن متقاضی ‪ 35‬سال‬ ‫واجدین شرایط می توانند ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ‬ ‫درج آ گهی ‪ ،‬خالصه مشخصات فردی تحصیلی‬ ‫و تجربی خود را به آدرس الکترونیکی‬ ‫ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تعاریـــف‌مشـــخصی‌ارائـــه‌کنـــد‪.‬‬ ‫‌دیدگاهـــی‌کـــه‌رســـول‌ســـرائیان‪‌،‬معـــاون‌وزیـــر‌ارتباطـــات‌و‌مدیرعامـــل‌‬ ‫ســـازمان‌فنـــاوری‌اطالعـــات‪‌،‬نیـــز‌تـــا‌حـــدودی‌بـــا‌آن‌موافـــق‌اســـت‪‌.‬تـــا‌جایـــی‌‬ ‫کـــه‌در‌مصاحبـــه‌بـــا‌او‪‌،‬وقتـــی‌بـــه‌ســـوالی‌دربـــاره‌اعـــام‌آمـــار‌شـــفاف‌از‌میـــزان‌‬ ‫شـــغل‌های‌ایجادشـــده‌در‌حـــوزه‌‪‌ICT‬رســـیدیم‪‌،‬بـــا‌تواضـــع‌خاصـــی‌اعـــام‌کـــرد‌‬ ‫کـــه‌چـــون‌هیچ‌وقـــت‌درگیـــر‌داســـتان‌ارائـــه‌آمـــار‌در‌ایـــن‌زمینـــه‌نبـــوده‌پـــس‌‬ ‫نمی‌توانـــد‌آمـــار‌دقیقـــی‌هـــم‌در‌ایـــن‌خصـــوص‌بدهـــد‪‌.‬‬ ‫همچنیـــن‌او‌در‌ایـــن‌گفت‌وگـــو‌بارهـــا‌تاکیـــد‌کـــرد‌کـــه‌منبـــع‌اصلـــی‌ارائـــه‌‬ ‫آمــار‌اشــتغال‌وزارت‌کار‌اســت‌و‌نبایــد‌بخش‌هــای‌مختلــف‌بـــا‌ارائــه‌آمـــار‌در‌ایــن‌‬ ‫زمینـــه‌میـــزان‌شـــغل‌های‌ایجادشـــده‌را‌چندمنبعـــی‌کننـــدم‪.‬‬ ‫یازده ــم ایج ــاد ش ــده افزای ــش اس ــتفاده از گوش ــی هــوشم ـن ـ ــد‬ ‫ب ــه واس ــطه توس ــعه ش ــبکه نسـ ـل‌های س ــوم و چه ــارم اس ــت‪ .‬ب ــا‬ ‫ای ــن امکان ــات در تم ــام ش ــهر‌ها و تع ــداد قاب ــل توجه ــی روس ــتا‬ ‫ه ــر ف ــردی ب ــا فرص ــت مس ــاوی می‌توان ــد دس ــت ب ــه راه‌ان ــدازی‬ ‫کس ــب و کار بزن ــد‪ .‬جال ــب اس ــت ک ــه در گ ــزارش س ــال ‪ ۹۶‬کاف ــه‬ ‫ب ــازار س ــهم اس ــتان‌ها در تولی ــد محت ــوا و اپلیکیش ــن بیش ــتر از‬ ‫ته ــران اس ــت‪ .‬چ ــرا ای ــن اتف ــاق افت ــاده اس ــت؟ ب ــه خاط ــر اینک ــه‬ ‫ب ــرای ه ــر دانش ــجو‪ ،‬ج ــوان و کارآفری ــن در دورتری ــن نقط ــه کش ــور‬ ‫ام ــکان دسترس ــی ب ــه وج ــود آم ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪hrm@fcgroup.ir‬‬ ‫◄ایـن دغدغـه‌ای اسـت کـه در شـورای عالـی فضـای‬ ‫مجـازی نیـز مطـرح شـد‪ .‬در واقـع اتفاقـات مختلفـی کـه در ایـن‬ ‫زمینه یک بار برای آپارات رخ داد در شـورای عالی فضای مجازی‬ ‫مـورد بحـث قـرار گرفـت و در نهایـت ایـن بحث‌هـا منجـر بـه تهیـه‬ ‫آیین‌نام ‌ه و دستورالعملی شد که از سوی رئیس قوه قضاییه جناب‬ ‫آقـای آملـی الریجانـی هـم ابلاغ شـد‪ .‬بـر اسـاس ایـن آیین‌نامـه ا گـر‬ ‫صاحـب محتـوا تخلفـی کـرد مجـرم اسـت نـه صاحـب پلتفـرم‪.‬‬ ‫بنابرایـن مسـیری کـه در حالـی طـی شـدن اسـت نیـز متناسـب بـا‬ ‫توسـعه قوانین و مقررات اسـت‪ .‬خوشبختانه یا متاسفانه بازیگران‬ ‫ً‬ ‫ایـن حـوزه چندوجهـی هسـتند؛ مثلا در خصـوص خـود محتـوا‬ ‫وزارت ارشـاد کار ممیـزی را انجـام می‌دهـد‪ ،‬از طرفـی قـوه قضاییـه‬ ‫و مجلس شـورای اسلامی باید به بخشـی از قوانین و مقررات ورود‬ ‫پیـدا کننـد‪ .‬قدم‌هـای مثبتـی به خاطـر این دغدغه‌هـا در مرکز ملی‬ ‫شـورای عالـی فضـای مجـازی برداشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫◄طرح نوآفرین دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟‬ ‫◄نوآفریــن در واقــع چارچوبــی اســت کــه ســعی می‌کنیــم‬ ‫در قالــب یــک آیین‌نامــه موانــع کســب و کارهــای نو پــا را از‬ ‫جلــوی پایشــان بــردارد‪ .‬بررس ـی‌های مختلفــی انجــام دادیــم و‬ ‫طــی جلســات هم‌اندیش ـی‌ای کــه بــا شــرکت‌های اســتارت‌آپی‬ ‫برگــزار کردیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن فعــاالن چهــار پنــج‬ ‫معضــل اساســی بــرای توســعه کســب وکارشــان دارنــد‪ .‬بیمــه‪،‬‬ ‫مالیــات‪ ،‬ثبــت شرکـ ــت و ان ـحـ ــال شــرکـ ــت‪ ،‬و هــو یـ ــت الـ ــزام‬ ‫بــه داشــتن مــکان بــرای شــناخته شــدن بــه عنــوان کســب و کار‬ ‫از اصلی‌تریــن ایــن مشــکالت بــود‪ .‬همــه ایــن مشــکالت را در‬ ‫قالــب یــک آیین‌نامــه بــه نــام «نوآفریــن» جم ـع‌آوری کردیــم کــه‬ ‫امیدوار یــم بــا تصو یــب در هیــات وز یــران بتوانیــم ایــن موانــع مهــم‬ ‫کســب و کارهــا را بردار یــم‪ .‬همچنیــن بــا ایــن طرح‌هــا و مشــارکتی‬ ‫کــه بــا وزارت کار دار یــم و کمیته‌هــای س ـه‌جانبه‌ای (مدیــر کل‬ ‫‪ ICT‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬مدیــر کل کار و امــور‬ ‫اجتماعــی و مدیــر کل ســازمان برنامــه اســتان‌ها) کــه در حــال‬ ‫شــکل‌گیری در استان‌هاســت شــروع می‌کنیــم بــه شناســایی‬ ‫اطلــس فنــاوری اطالعــات اســتان‌ها؛ یعنــی شــرکت‌های آی‌تــی‬ ‫در اســتان الــف چــه توانمندی‌هایــی دارنــد‪.‬‬ ‫◄یعنـی بـا چنیـن طر ح‌هایـی مشـکات بیمـه افـرادی‬ ‫کـه در پلتفرمـی فریلنسـر ماننـد پونیشـا کار می‌کننـد قابـل حـل‬ ‫ا سـت؟‬ ‫ً‬ ‫◄قطعـا ا گـر ایـن آیین‌نامـه را بـه تصو یـب برسـانیم‪ ،‬نمی‌گویم‬ ‫بـه صـورت صـد درصـد امـا بـه طـور قطـع قـدم بزرگـی در حـل‬ ‫مشـکالت اینچنینـی شـرکت‌های نو پـا برداشـته‌ایم‪.‬‬ ‫◄طـرح نوآفریـن و تکاپـو در صورتـی می‌توانـد مشـکات‬ ‫اشـتغال و کسـب و کار نوپـا را حـل کنـد کـه در کنـارش‬ ‫زیرسـاخت‌های ارتباطـی مناسـب هـم وجـود داشـته باشـد‪ .‬در‬ ‫حـال حاضـر مـا اصلی‌تریـن نیـاز راه‌اندازی کسـب و کار مجازی‬ ‫را ‪-‬کـه داشـتن اینترنـت پرسـرعت و بـا کیفیـت ثابـت اسـت‪-‬‬ ‫نداریـم‪ .‬در کنـار ایـن مشـکل‪ ،‬معضـل فیلترینـگ و تهدیـد بـه‬ ‫فیلتـر شـدن سـرویس کسـب و کارهـای نوپـا را هـم بیفزاییـد‪.‬‬ ‫در چرخه ایجاد فرصت‌های شـغلی از سـمت وزارت ارتباطات‬ ‫چگونه قرار اسـت برای این مشـکات راه‌حلی داشـته باشـید؟‬ ‫◄اینکـه در حـوزه ارتباطـات ثابـت یک سـرویس با کیفیت و‬ ‫ً‬ ‫سـرعت بـاال ندار یـم بحـث کاملا درسـتی اسـت‪ .‬البتـه توزیع این‬ ‫مشـکل یکنواخـت نیسـت؛ یعنـی نمی‌توانیـم ایـن مشـکل را بـه‬ ‫کل کشـور تعمیـم بدهیـم کـه همـه نقـاط کشـور بـه سـرویس خوب‬ ‫و باکیفیـت اینترنـت پرسـرعت دسترسـی ندارنـد‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫شـبکه موبایـل و زیرسـاخت‌ شـبکه موبایـل از نظـر سـرویس و‬ ‫سـرعت وضعیت مطلوبی دارد‪ .‬اما در رابطه با سـرویس اینترنت‬ ‫ثابـت کاری کـه می‌توانیـم انجـام دهیـم ایـن اسـت کـه مراکـزی‬ ‫را کـه بـه عنـوان مرا کـز توانمندسـاز بـرای اسـتارت‌آپ‌ها در نظـر‬ ‫گرفته‌ایـم بـه شـبکه فیبـر نـوری بـا سـرعت بـاال متصـل کنـــیم تـــا‬ ‫نـرخ ارزان‌تـری هـم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫◄این طرح هنوز از فاز مطالعاتی خارج نشده است؟‬ ‫◄طرح‌هـای نهایـی در ایـن زمینـه اسـتخراج شـده اسـت‪.‬‬ ‫در حـال هماهنگـی بـا سـازمان برنامـه هسـتیم بـه ایـن دلیـل کـه‬ ‫تخصیـص منابعـش بـا توجـه بـه چیـزی کـه در قانـون پیش‌بینـی‬ ‫شـده انجـام شـود‪ .‬ان‌شـاءاهلل وارد فـاز اجـرا کـه شـدیم زیرسـاخت‬ ‫ایـن اتصـال را از طریـق مخابـرات فراهـم می‌کنیـم‪.‬‬ ‫◄در حـال حاضـر بخـش قابـل توجهـی از فضـای کسـب‬ ‫و کاری را تولیدکننـدگان محتـوا در اختیـار دارنـد‪ .‬ایـن فعـاالن‬ ‫در بخـش ممیـزی بـا محدودیـت و فشـار قابـل توجهـی روبـه‌رو‬ ‫هسـتند‪ .‬بسـیاری از پلتفرم‌هـا ماننـد کافه‌بـازار و آپـارات‬ ‫ً‬ ‫تنهـا فضـا بـرای تولیـد محتـوا فراهـم می‌کننـد و قاعدتـا نبایـد‬ ‫مسـئول محتـوای تولیدشـده باشـند‪ .‬در شـرایطی کـه مـدام‬ ‫تیـغ فیلترینـگ بـاالی سـر ایـن کسـب‌وکارها باشـد نمی‌تواننـد‬ ‫بازارشـان را توسـعه دهنـد‪ .‬بـرای حـل ایـن معضـل چـه‬ ‫رویکـردی از سـمت شـما وجـود دارد؟‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پخش در محدوده غرب تهران‬ ‫حسابدار آشنا به امور پیمانکاری‬ ‫و حقوق دستمزد‬ ‫با شرایط مناسب استخدام می کند‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫•مدرک تحصیلی لیسانس اولویت با رشته های‬ ‫مدیریت•مسلط به سیستم کارکرد و گزارش گیری علم‬ ‫و صنعت•مسلط به امور کارگزینی و پرسنلی‬ ‫•مسلط به نرم افزارهای ‪ ms-office‬به ویژه ‪excell‬‬ ‫•آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی‬ ‫و بیمه تکمیل درمان‬ ‫شرایط عمومی ‪ :‬داشتن رفتار سازمانی مناسب ‪-‬‬ ‫متعهد‪ -‬مسئولیت پذیر‪ -‬منظم‬ ‫‪hrm_2018@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫در شرکت داروسازی (غرب تهران)‬ ‫مسلط به واردات ‪ ،‬صادرات‪ ،‬مکاتبات خارجی‬ ‫ثبت سفارش و زبان انگلیسی‬ ‫@‪pharmaceuticaljob93‬‬ ‫‪gmail.com‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪resume@niroopad.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سرمایه گذاری‬ ‫جهت تکمیل کادر نیروی خود‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫نیازمند است ارسال رزومه‬ ‫‪mafi@sahmnegarpooya.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمند حسابدار‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫آشنا به سپیدار‪ ،‬ورد ‪ outlook ،‬و ا کسل‬ ‫محدوده‪ :‬پاسداران ‪ -‬دولت‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪ps.accdp@gmail.com‬‬ ‫◄زمسـتان سـال گذشـته وزیـر ارتباطـات خبـر از تشـکیل‬ ‫کمیتـه‌ای بـا موافقـت رئیس‌جمهـوری دادنـد تـا هـر شـکایتی‬ ‫کـه بدنـه دولـت از کسـب‌وکارهای نوپـا دارنـد بـه جـای رفتـن‬ ‫بـه سـمت قـوه قضاییـه و فیلتـر مسـتقیم‪ ،‬در ایـن کمیتـه مـورد‬ ‫بحـث و ارزیابـی قـرار گیـرد‪ .‬ایـن کمیتـه هم‌ا کنـون در چـه‬ ‫وضعیتـی اسـت؟‬ ‫◄پیشنهاد تشکیل این کمیته از سوی جناب وزیر ارتباطات‬ ‫و در واقعبهدنبالفیلترشدنچندسایت کاریابیآنالینبهدرخواست‬ ‫وزارت کار مطـرح شـد‪ .‬آقـای جهرمی در جلسـه هیـات دولت اعالم‬ ‫کـرد اگـر مـورد شـکایتی از سـوی بدنـه دولـت در خصـوص کسـب و‬ ‫کارهـای نوپـا باشـد‪ ،‬بایـد ابتـدا در ایـن کمیتـه مطـرح شـود‪ .‬در واقـع‬ ‫هـر شـکایت دولـت از اکوسیسـتم اسـتارت‌آپی بایـد در کمیتـه بـه‬ ‫مسـئولیت معـاون حقوقـی رئیس‌جمهـوری و عضویـت وزارت‬ ‫ارتباطـات‪ ،‬وزارت کار و معاونـت علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهـوری‬ ‫موضوع بررسی و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود‪ .‬با این کمیته‬ ‫حداقـل در داخـل خـود دولـت جلـوی بسـته شـدن سـرویس‌های‬ ‫مختلـف اینترنتـی گرفته شـد‪.‬‬ ‫◄شـرایط کلـی بـرای فعالیـت شـرکت‌های اسـتارت‌آپی‬ ‫و کسـب و کارهـای مجـازی مناسـب نیسـت‪ .‬چـرا کـه از یـک‬ ‫طـرف مشـکات قانونـی بیمـه‌ای ایـن فعـاالن حـل نشـده و از‬ ‫سـوی دیگـر با برگشـت تحریم‌هـا ورود سـرمایه‌گذار خارجی به‬ ‫ً‬ ‫ایـن بـازار تقریبـا غیرممکـن شـده اسـت‪ .‬سـرمایه‌گذار داخلـی‬ ‫هـم ترجیحـش سـرمایه‌گذاری روی بخش‌هـای کم‌ریسـک‌تر‬ ‫اسـت‪ .‬طر ح‌هـای شـما هـم ماننـد کارآفریـن بـرای حـل‬ ‫معضلات ایـن بخـش بـه کنـدی پیـش مـی‌رود‪ .‬فکـر می‌کنیـد‬ ‫گام‌هـای شـما بـرای توسـعه فضـای کسـب و کار چـه زمانـی بـه‬ ‫نتیجـه خواهـد رسـید و چـه پیامـی بـه بـازاری داریـد کـه منتظـر‬ ‫یـک نشـانه مثبـت اسـت؟‬ ‫◄بزرگ‌تریـن فرصتـی کـه اآلن پیش رویمان اسـت و می‌توان‬ ‫بـه آن بـه عنـوان یـک نقطـه امیدوارکننـده نـگاه کـرد ایـن اسـت‬ ‫کـه خـود آقـای جهرمـی بـه عنـوان وزیـر ارتباطـات تمام‌قـد پشـت‬ ‫حمایـت از ایـن کسـب و کارهـا ایسـتاده اسـت‪ .‬حتـی ایشـان‬ ‫مسـتقیم طـرح کارآفریـن را بـه هیـات دولـت بـرد تـا بتوانـد مصوبـه‬ ‫هیـات دولـت را بگیـرد‪ .‬ایـن طـرح حوزه‌هـای مختلـف در بخـش‬ ‫بیمـه‪ ،‬مالیـات‪ ،‬حـوزه ثبـت شـرکت و غیـره را متاثـر می‌کنـد‪.‬‬ ‫◄تـا اآلن طر ح‌هـای مختلفـی تحـت عنـوان حمایـت از‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان‪ ،‬اسـتارت‌آپی‪ ،‬تصویـب شـده امـا‬ ‫ً‬ ‫عملا تاثیـر ملموسـی در بوروکراسـی فعـاالن ایـن ا کوسیسـتم‬ ‫ایجـاد نکـرده اسـت‪ .‬بـه نظـر شـما ایـن طـر ح هـم اسـیر‬ ‫ماجراهـای همیشـگی چنیـن طر ح‌هایـی نمی‌شـود؟‬ ‫◄امیدواریــم نشــود‪ .‬تنهــا بایــد بــه یــک نکت ـه‌ توجــه داشــته‬ ‫باشــیم؛ مــا بــه واســطه یــک تاخیــر کــه بــرای ورود بــه ایــن عرصــه‬ ‫داشــته‌ایم بــا انبوهــی از تغییــرات و خواســته مواجهیــم؛ بــرای‬ ‫مثــال نســل ســوم موبایــل ســال ‪ ۲۰۰۳‬در دنیــا مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفــت امــا در ایــران ســال ‪ ۲۰۱۱‬تــازه ایــن تکنولــوژی اجــــــازه ورود‬ ‫بــه بـــــــازار بــه صــورت گســترده را پیــدا کــرد‪ .‬یعنــی یــک عقبــه‬ ‫تاخیــر ‪ ۱۰‬ســاله در ایــن زمینــه داشــتیم‪ .‬در دنیــا بــا رشــد اســتفاده‬ ‫از تکنولــوژی نســل ســوم تولیــد محتــوا در فضــای وب هــم افزایــش‬ ‫پیــدا کــرد و در کنــار آن بــه صــورت گام بــه گام شــرایط قانونــی و‬ ‫مقرراتــی نیــز درســت شــد‪ .‬همــه ایــن مــوارد بــه مــرور بــه بلــوغ خــود‬ ‫رســیدند‪ .‬کشــورهای دیگــر نیــز همیــن مســیر و چالش‌هــای مــا را‬ ‫داشــته‌اند‪ .‬شــما نــگاه کنیــد ظــرف دو ســال تــا چــه حــد ضر یــب‬ ‫نفــود اســتفاده از نســل چهــارم و گوشــی هوشــمند در کشــور‬ ‫افزایــش یافــت‪ ،‬بــه واســطه همیــن رشــد هــم کلــی کس ـب‌وکار بــه‬ ‫وجــود آمــد‪ .‬در نهایــت ایــن مســاله فشــاری را در بــازه کوتاه‌مــدت‬ ‫ً‬ ‫بــه بدنــه قانون‌گــذاری کشــور وارد کــرد کــه اصــا آمادگــی الزم بــرای‬ ‫هضــم ایــن تغییــر و تحــوالت را نداشــت‪ .‬اینهــا کسـب‌وکار جدیــد‬ ‫هســتند و بایــد مســیر رشدشــان بــه مــرور و البتــه در کوتاه‌تریــن‬ ‫زمــان ممکــن فراهــم شــود‪ .‬اآلن کــه مســاله کشــور خلــق ارزش و‬ ‫رشــد اشــتغال اســت همــه بایــد تــاش ویــژه‌ای کننــد تــا ایــن مســیر‬ ‫همــوار شــود‪.‬‬ ‫منبع‪http://peivast.com :‬‬ ‫سونیتا سراب‌پور‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫•لیسانس حسابداری•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪poosh@daroupoosh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫(آقا)‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال دارای کارت پایان خدمت‬ ‫شهرک صنعتی ایوانکی‬ ‫‪resume@aim.co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫(آقا)‬ ‫مسلط به حسابداری مالی و امور مالیاتی‬ ‫آشنا با سامانه کدال‬ ‫‪hr.jobservice96@gmail.com‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫چگونه برای مصاحبه شغلی آماده شویم؟‬ ‫ـخص‬ ‫در مصاحب ــه ش ــغلی وظیف ــه ش ــما ای ــن اس ــت ک ــه ش ـ‬ ‫ِ‬ ‫مصاحبه‌کنن ــده را قان ــع کنی ــد مه ــارت‪ ،‬دان ــش و تجرب ــه کاف ــی‬ ‫ب ــرای ش ــغل م ــورد نظ ــر را دار ی ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬مطمئنــا کارفرمــا ســواالت بســیاری از شــما‬ ‫خواهــد پرســید‪.‬‬ ‫ـرک‬ ‫ای ــن نکت ــه را م ــد نظ ــر ق ــرار دهی ــد ک ــه؛ مدی ــران ز ی ـ ِ‬ ‫ـوال گزینش‌ش ــده می‌توانن ــد ی ــک‬ ‫اس ــتخدام‌‌کننده ب ــا چن ــد س ـ ِ‬ ‫دنی ــا اطاع ــات را از ش ــما بی ــرون بکش ــند‪.‬‬ ‫ببینی ــد‪ :‬ش ــغل خطرن ــاک ی ــک ج ــوان چین ــی ک ــه آدرنالی ــن‬ ‫خ ــون ش ــما را ب ــاال م ــی ب ــرد!‬ ‫ب ــا اینک ــه ای ــن س ــواالت س ــاده به‌نظ ــر می‌رس ــند‪ ،‬ول ــی نکت ــه‬ ‫اینجاســت کــه آنهــا عمــا طــوری طراحــی شــده‌اند تــا اطاعاتــی‬ ‫را راج ـع‌ ب ــه ش ــما آش ــکار نماین ــد ک ــه احتم ــاال تم ــام ت ــاش خ ــود‬ ‫را می‌کنی ــد ک ــه آنه ــا را مخف ــی نگــ ‌ه دار ی ــد‪ .‬ب ــه بی ــان دیگ ــر ای ــن‬ ‫س ــواالت فریبن ــده و گول‌زن ــک هس ــتند‪.‬‬ ‫پــس بهتــر اســت پیــش از حضــور در جلســه مصاحبــه‪ ،‬کمــی‬ ‫در بــاره شــرکت موردنظــر تحقیــق کنیــد و اطاعاتــی در بــاره میــزان‬ ‫درآمــد یــا آخریــن محصولشــان بــه دســت آور یــد‪.‬‬ ‫هی ــچ چی ــز ناامیدکننده‌ت ــر از ای ــن نیس ــت ک ــه کارج ــو از‬ ‫اش ــتیاقش ب ــرای کار در ی ــک مجموع ــه بگو ی ــد‪ ،‬ام ــا حت ــی‬ ‫ابتدایی‌تری ــن اطاع ــات را در ب ــارۀ آنج ــا ندان ــد!‬ ‫چگونه مصاحبه شغلی موفقی داشته باشیم؟‬ ‫زمان ــی ک ــه رون ــد ارس ــال و پذی ــرش رزوم ــه را ب ــا موفقی ــت‬ ‫گذراندی ــد و درخواس ــت مصاحب ــه را دریاف ــت کردی ــد‪ ،‬بای ــد‬ ‫بدانیــد کــه چگونــه در مصاحبــه کاری خــود طــوری عمــل کنیــد‬ ‫ک ــه ش ــما را ب ــه موفقیتت ــان در اس ــتخدام نزدیک‌ت ــر کن ــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬درب ــاره مدیری ــت‪ ،‬مدیری ــت مناب ــع انس ــانی و موقعی ــت‬ ‫ش ــغلی خ ــود تحقی ــق نمایی ــد‬ ‫ق ــدم اول در موفقی ــت داش ــتن اطاع ــات کام ــل و صحی ــح‬ ‫متقاض ــی در ب ــاره ش ــغل م ــورد نظ ــر پی ــش از مصاحب ــه ش ــغلی‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــما بای ــد ریی ــس ش ــرکت‪ ،‬نیازمندی‌ه ــای ش ــغل و کس ــی‬ ‫ک ــه از ش ــما مصاحب ــه می‌گی ــرد را بشناس ــید‪.‬‬ ‫هرچ ــه بیش ــتر بتوانی ــد تحقی ــق کنی ــد‪ ،‬بیش ــتر می‌توانی ــد‬ ‫رئیس ــتان را بشناس ــید و بهت ــر می‌توانی ــد س ــواالت مصاحب ــه را‬ ‫پاس ــخ دهی ــد‪.‬‬ ‫از وبس ــایت س ــازمان ی ــا ش ــرکت بازدی ــد کنی ــد و از‬ ‫ش ــبکه‌های اجتماع ــی و ی ــا مطال ــب چ ــاپ ش ــده راج ــع ب ــه آن‬ ‫تحقی ــق نمایی ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن می‌توانی ــد ب ــرای تحقی ــق از موتور‌ه ــای جس ــتجو‬ ‫نی ــز کم ــک گرفت ــه و ی ــا از کس ــانی ک ــه ب ــا آن آش ــنایی دارن ــد‬ ‫س ــواالتتان را بپرس ــید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در م ــورد س ــواالت احتمال ــی مصاحبه‌ه ــای ش ــغلی تحقی ــق‬ ‫کنی ــد‬ ‫در م ــورد س ــواالتی ک ــه عموم ــا در مصاحبه‌ه ــای کاری‬ ‫پرس ــیده می‌ش ــود تحقی ــق کنی ــد و ج ــواب هایت ــان را آم ــاده‬ ‫نمایی ــد‪ .‬یک ــی دیگ ــر از کلیده ــای موفقی ــت در مصاحب ــه کاری‬ ‫ای ــن اس ــت ک ــه بتوانی ــد س ــواالت مصاحب ــه را پیش‌بین ــی کنی ــد‪.‬‬ ‫ابتــدا از مصاحبــه کننــده بپرســید کــه آیــا ســواالت مصاحبــه‬ ‫ب ــه ص ــورت گروه ــی پرس ــیده می‌ش ــود ی ــا نف ــر ب ــه نف ــر اس ــت؟‬ ‫آی ــا ش ــما ب ــا ی ــک نف ــر مصاحب ــه می‌کنی ــد ی ــا ب ــا چن ــد نف ــر؟‬ ‫ه ــدف ش ــما بای ــد ای ــن باش ــد ک ــه مطمئ ــن ش ــوید ک ــه می‌توانی ــد‬ ‫پاسـ ـخ‌های دقی ــق و روش ــن ب ــه س ــواالت مط ــرح ش ــده بدهی ــد‪.‬‬ ‫اب ــزار مناس ــب ب ــرای ای ــن ک ــه بتوانی ــد پاسـ ـخ‌ها را ب ــه خاط ــر‬ ‫بس ــپارید ای ــن اس ــت ک ــه پاسـ ـخ‌ها را ب ــه ص ــورت ی ــک داس ــتان‬ ‫در بیاور یــد و آن را بیــان کنیــد‪ .‬نیــازی نیســت پاس ـخ‌ها را حفــظ‬ ‫کنیــد و در واقــع نبایــد حفــظ کنیــد بلکــه بایــد نــکات اص ـل ـــی را‬ ‫‪7‬‬ ‫پس از پایان مصاحبه چه باید بپرسیم؟‬ ‫دستورالعملی برای موفقیت در مصاحبه‌های شغلی‬ ‫◄ پی ــدا‌ک ــردن‌ی ــک‌ش ــغل‌خ ــوب‌و‌مناس ــب‌و‌اس ــتخدام‌ش ــدن‌در‌محل ــی‌‬ ‫آرام‌و‌مطمئ ــن‌دغدغ ــه‌بس ــیاری‌از‌اف ــراد‌و‌بوی ــژه‌جوان ــان‌جوی ــای‌کار‌اس ــت‌‪.‬‬ ‫ب ــه‌گ ــزارش‌باش ــگاه‌خبرن ــگاران‌جوان؛جوانان ــی‌ک ــه‌ه ــر‌ک ــدام‌بن ــا‌ب ــه‌دالیل ــی‌‬ ‫بـــه‌دنبـــال‌کار‌هســـتند‌و‌آن‌هـــم‌یـــک‌کار‌خـــوب‌کـــه‌بتوانـــد‌نیازهایشـــان‌را‌‬ ‫تامیـــن‌کنـــد‌‪.‬‬ ‫بســـیاری‌از‌جوانـــان‌چندیـــن‌بـــار‌در‌مصاحبـــه‌هـــای‌مختلـــف‌اســـتخدام‌‬ ‫ب ــه خاط ــر بس ــپارید و از ف ــن بی ــان اس ــتفاده کنی ــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برای مصاحبه شغلی لباس مناسب بپوشید‬ ‫لباس ــی را مناس ــب ب ــا ش ــرکت و ی ــا س ــازمان م ــورد نظ ــر‬ ‫انتخ ــاب کنی ــد و س ــعی کنی ــد حرفه‌ای‌تری ــن ظاه ــر خ ــود را ب ــرای‬ ‫مصاحب ــه کاری ب ــه نمای ــش بگذار ی ــد‪.‬‬ ‫همیش ــه بدانی ــد ک ــه لب ــاس رس ــمی پوش ــیدن بهت ــر از لب ــاس‬ ‫غی ــر رس ــمی اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن لب ــاس ش ــما بای ــد ان ــدازه‪ ،‬تمی ــز و ات ــو کش ــیده‬ ‫باش ــد‪ .‬جواه ــرات و بدلیج ــات را ب ــه حداق ــل برس ــانید‪ .‬بهت ــر‬ ‫اس ــت قب ــل مصاحب ــه غ ــذا نخور ی ــد و س ــیگار نکش ــید‪.‬‬ ‫همچنی ــن پی ــش از مصاحب ــه حتم ــا ده ــان خ ــود را مس ــواک‬ ‫بزنی ــد و ی ــا از ده ــان ش ــویه اس ــتفاده کنی ــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬س ــر س ــاعت برس ــید‪ ،‬آرام ــش داش ــته باش ــید و آم ــاده مصاحب ــه‬ ‫ش ــوید‬ ‫هی ــچ بهانـ ـه‌ای ب ــرای دی ــر رفت ــن در مصاحب ــه کاری وج ــود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬همیش ــه ‪ ۱۵‬دقیق ــه قب ــل از زم ــان تعیی ــن ش ــده در مح ــل‬ ‫مصاحب ــه حض ــور داش ــته باش ــید ت ــا کاغ ــذ باز ی‌ه ــای تعر ی ــف‬ ‫ش ــده را ب ــا موفقی ــت ب ــه پای ــان برس ــانید و چن ــد دقیقـ ـه‌ای‬ ‫بنش ــینید‪ .‬رس ــیدن زودت ــر از س ــاعت مق ــرر ش ــما را ب ــا محی ــط کار‬ ‫آش ــنا می‌کن ــد‪.‬‬ ‫روز قب ــل از مصاحب ــه چن ــد نس ــخه از رزوم ــه خ ــود را تهی ــه‬ ‫کنی ــد‪ .‬ا گ ــر نمونـ ـه‌کاری نی ــز در دس ــت دار ی ــد آن را نی ــز مانن ــد‬ ‫رزوم ــه آم ــاده داش ــته باش ــید‪ .‬حتم ــا چن ــد خ ــودکار و چن ــد برگ ــه‬ ‫ب ــرای یادداش ــت ب ــرداری در دس ــت داش ــته باش ــید و زمان ــی ک ــه‬ ‫حضـــور‌پیـــدا‌کردنـــد‌امـــا‌متاســـفانه‌نتوانســـته‌انـــد‌در‌آن‌پذیـــرش‌شـــوند‌‬ ‫و‌یـــا‌از‌طرفـــی‌برخـــی‌بـــه‌راحتـــی‌ایـــن‌مراحـــل‌را‌پشـــت‌ســـر‌گذاشـــته‌انـــد‌‪.‬‬ ‫پ ــس‌روی‌صحب ــت‌ام ــروز‌ب ــا‌اف ــرادی‌اس ــت‌ک ــه‌قص ــد‌دارن ــد‌ب ــه‌مصاحب ــه‌‬ ‫اســـتخدامی‌برونـــد‌و‌موفـــق‌شـــوند‪‌.‬اگـــر‌فکـــر‌مـــی‌کنیـــد‌مســـتحق‌موفـــق‌‬ ‫شـــدن‌در‌یـــک‌مصاحبـــه‌اســـتخدامی‌هســـتید‌پیشـــنهاد‌مـــی‌کنیـــم‌مـــروری‌‬ ‫کوتـــاه‌بـــر‌روی‌ایـــن‌دســـتورالعمل‌هـــای‌موفقیـــت‌آمیـــز‌داشـــته‌باشـــید‪.‬‬ ‫وارد دفتــر می‌شــوید گوشــی همــراه خــود را خامــوش نماییــد و ا گــر‬ ‫آدامس ــی در ده ــان دار ی ــد آن را دور بیانداز ی ــد‪.‬‬ ‫در عی ــن ح ــال ش ــما بای ــد بدانی ــد ک ــه ا گ ــر رفت ــار زش ــت و ب ــی‬ ‫ادبان ــه و نی ــز خش ــمگینانه‌ای ب ــا اعض ــای آن مجموع ــه داش ــته‬ ‫باش ــید‪ ،‬بای ــد قی ــد ش ــغل م ــورد عاق ‌هت ــان را بزنی ــد‪ .‬فرامـــوش‬ ‫نکنی ــد ک ــه برخ ــورد اولی ــه یعن ــی برخ ــوردی ک ــه مصاحب ــه کنن ــده‬ ‫از ش ــما در ثانیه‌ه ــای اول مصاحب ــه دریاف ــت می‌کن ــد‪ ،‬می‌توان ــد‬ ‫موفقیــت و یــا شکســت شــما را در مصاحبــه رقــم بزنــد‪ .‬بــه کمــک‬ ‫لبــاس مناســب‪ ،‬رســیدن در زمــان تعییــن شــده‪ ،‬و ارتبــاط بدنــی‬ ‫صحی ــح یعن ــی لبخن ــد و ارتب ــاط چش ــمی مناس ــب می‌توانی ــد‬ ‫ی ــک برخ ــورد اولی ــه ق ــوی را ارائ ــه نمایی ــد‪.‬‬ ‫نکت ــه دیگ ــر در ایج ــاد ارتب ــاط اولی ــه صحی ــح دس ــت دادن‬ ‫ن ــه س ــفت و ن ــه ش ــل اس ــت‪ .‬ای ــن ک ــه بتوانی ــد در هم ــان ابت ــدا‬ ‫اش ــتیاق خودت ــان را ب ــرای ش ــغل م ــورد نظ ــر ب ــه مدی ــران نش ــان‬ ‫دهی ــد‪ ،‬می‌توان ــد ق ــدم حیات ــی ب ــرای ش ــما باش ــد‪ .‬تحقیقـــات‬ ‫نش ــان می‌ده ــد مدی ــران در ‪ ۲۰‬دقیق ــه ابتدای ــی مهم‌تریـــن‬ ‫تصمیماتش ــان را در ب ــاره اس ــتخدام ف ــرد مصاحب ــه شـــونده‬ ‫می‌گیر ن ــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ص ــادق‪ ،‬خوش‌بی ــن‪ ،‬متمرک ــز‪ ،‬ب ــی ری ــا‪ ،‬مختصـــر گـــو و‬ ‫دارای اعتم ــاد ب ــه نف ــس ب ــاال باش ــید‬ ‫زمان ــی ک ــه مصاحب ــه ش ــروع م ‌‬ ‫یش ــود‪ ،‬کلی ــد موفقی ــت ش ــما‬ ‫کیفی ــت پاس ــخ ش ــما ب ــه س ــواالت اس ــت‪ .‬ه ــدف شـــما بایـــد‬ ‫صداق ــت باش ــد ب ــه ط ــوری ک ــه ب ــدون ک ــم و ز ی ــاد ب ــه س ــواالت‬ ‫مصاحبــه کننــده پاســخ دهیــد‪ .‬در عیــن حــال هــدف دیگــر شــما‬ ‫بای ــد ای ــن باش ــد ک ــه بتوانی ــد پاسـ ـخ‌های دقیق ــی ب ــه س ــواالت‬ ‫مصاحب ــه کنن ــده بدهی ــد ب ــه ط ــوری ک ــه بتوان ــد بـــه خوبـــی‬ ‫زیرک‬ ‫مدیران ِ‬ ‫استخدام‌‌کننده‬ ‫سوال گزینش‌شده‬ ‫با چند‬ ‫ِ‬ ‫می‌توانند یک دنیا اطاعات را‬ ‫از شما بیرون بکشند‬ ‫‪ -۵‬برخورد اولیه خوب را فراموش نکنید‬ ‫یک ــی از قوانی ــن اصلـــی ب ــرای ی ــک مصاحب ــه موف ــق ادب‬ ‫و س ــام و اح ــوال پرس ــی گ ــرم ب ــا هم ــه کس ــانی اس ــت در مح ــل‬ ‫مصاحب ــه می‌بینی ــد‪ .‬ای ــن ف ــرد از نگهب ــان پارکین ــگ می‌توان ــد‬ ‫باش ــد ت ــا پذی ــرش و مدی ــر اس ــتخدام‪ .‬مدی ــران کنجکاون ــد ک ــه‬ ‫بدانن ــد چق ــدر ش ــما ب ــه عن ــوان ی ــک متقاض ــی ش ــغل ب ــا دیگ ــر‬ ‫کارمن ــدان می‌توانی ــد ارتبـــاط گ ــرم و صمیم ــی برق ــرار کنی ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شركت يونيليور ايران جهت تکميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرايط احراز‬ ‫سرپرست تيم فروش‬ ‫■ شرح شغل و وظايف‪:‬‬ ‫سرپرستی تيم فروش بر اساس استراتژی های شركت و بر اساس اهداف فروش در شهر مورد نظر‬ ‫بازديدهای دوره ای فروش به همراه ويزيتورها‬ ‫برنامه ريزی فعاليت های داخل فروشگاهها در زمان تخفيفات‬ ‫اجرای رونمايی محصوالت جديد بر اساس برنامه ريزی موجود‬ ‫بررسی موجودی انبار نماينده فروش‬ ‫بررسی و پيگيری عملکرد نماينده فروش‬ ‫■ شرايط كار‪:‬‬ ‫سه سال سابقه كار در صنعت مشابه شايان ذكر است‬ ‫افراد بومی استان اصفهان در اولويت می باشند‪.‬‬ ‫‪ ‬افراد مسلط بر زبان انگليسی در اولويت مصاحبه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫شايان ذكر است مزايای كاری مناسب (اعم از بيمه تکميلی‪ ،‬پاداش‪ ،‬پورسانت‪ ،‬وام‪ ،‬حق اياب و ذهاب‪ ،‬ناهار و هزينه‬ ‫موبايل و …) در نظر گرفته شده است‬ ‫شركت دژپاد با بيش از ‪ 6۰‬سال پيشينه مثبت در توليد قفسه بندی انبار از متقاضيان واجد شرايط‬ ‫ساكن تهران محدوده حومه پرند و رباط كريم در مشاغل زير دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫كد‬ ‫شغل‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫تحصيالت‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل ديپلم‬ ‫اپراتور نصب‬ ‫شرايط‬ ‫سنی‬ ‫ميزان‬ ‫سابقه‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ ۲۷‬سال‬ ‫‪ ۱‬سال‬ ‫تعداد‬ ‫نامحدود‬ ‫محل كار‬ ‫شرايط احراز شغل‬ ‫كد‬ ‫شغل‬ ‫سراسر‬ ‫ايران‬ ‫‪ ‬قابليت فعاليت در ارتفاع تا ‪ ۱۰‬متر‪ ‬‬ ‫قابليت فعاليت در شهرستانهای‬ ‫سراسر ايران‬ ‫توانايی بدنی مناسب‪ ‬‬ ‫آگاهی از اصول و روش های‬ ‫ايمنی در كار‬ ‫مهارت در رياضيات برای اندازه‬ ‫گيری ها در كار‬ ‫توانايی درك نقشه ها و برنامه‬ ‫های فنی‬ ‫تمركز خوب‪  ‬‬ ‫دقت زياد در كار‬ ‫هماهنگی خوب بين دست و چشم‬ ‫‪۱۰3‬‬ ‫توانايی بدنی مناسب‪ ‬‬ ‫آگاهی از اصول و روش های‬ ‫ايمنی در كار‬ ‫مهارت در رياضيات برای اندازه‬ ‫گيری ها در كار‬ ‫توانايی درك نقشه ها و برنامه‬ ‫های فنی‬ ‫تمركز خوب‪  ‬‬ ‫دقت زياد در كار‬ ‫هماهنگی خوب بين دست و چشم‬ ‫‪۱۰4‬‬ ‫● متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه و سوابق كاری و تحصيلی خود به همراه مشخصات تماس خود را‬ ‫به آدرس ايميل زير ارسال نمايند و يا با شماره تلفن زير تماس حاصل نمايند‪.‬‬ ‫آدرس ايميل‪jobs@unileveriran.com :‬‬ ‫تلفن‪021۸7719709 :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شركت نرم افزاری آموت جهت تکميل‬ ‫كادر پرسنلی خود در استان خراسان‬ ‫رضوی شهر مشهد از متقاضيان خوش اخالق‬ ‫و دور انديش دعوت به همکاری می نمايد‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪۱‬‬ ‫کارشناس دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مسلط به مهارت های نوشتاری‬ ‫مسلط به کمپین های بازاریابی‬ ‫آشنا به ‪Photoshop‬‬ ‫دارای سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذ کر عنوان شعلی در موضوع ایمیل الزامی است‬ ‫‪jobs@amootco.com‬‬ ‫یک موسسه خیریه در شهرستان پا کدشت‬ ‫در نظر دارد جهت همکاری از بین دارندگان مدارک‬ ‫تحصیلی کارشناسی در رشته های‬ ‫روانشناسی عمومی ‪ -‬مددکاری ‪ -‬علوم تربیتی‬ ‫مشاوره و علوم اجتماعی‬ ‫دعوت نماید‪ .‬از متقاضیان واجد شرایط که‬ ‫محل سکونت آنها در شهرستان پاکدشت و یا اطراف آن‬ ‫می باشد درخواست می شود مشخصات کامل خود را‬ ‫شامل تحصیالت نام دانشگاه ‪-‬‬ ‫سابقه کار و شماره تماس ثابت و همراه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@sepehrcharity.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪۱۰۱‬‬ ‫‪۱۰۲‬‬ ‫اپراتور جوشکار‪/‬‬ ‫پرسکار‪/‬پانچ و رولفرم‪/‬‬ ‫رنگ مايع و پودر‬ ‫كارشناس حسابداری‬ ‫حداقل ديپلم‬ ‫حداقل ليسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ ۲۷‬سال‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ 3۰‬سال‬ ‫‪ ۱‬سال‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫نامحدود‬ ‫‪ ۵‬نفر‬ ‫شهرك‬ ‫صنعتی‬ ‫پرند‬ ‫شهرك‬ ‫صنعتی‬ ‫پرند‬ ‫دارای مدرك تحصيلی از مراكز‬ ‫آموزشی معتبر‬ ‫تهيه صورتهای مالی و يادداشتهای‬ ‫همراه‬ ‫محاسبه ميزان ماليات ارزش افزوده‬ ‫دريافتی و پرداختی‬ ‫تهيه گزارش خريد و فروش‬ ‫طی فصل‬ ‫كار با نرم افزار های تخصصی مالی‬ ‫صدور اسناد حسابداری‪،‬مالی و‬ ‫اوراق بهادار‪ ‬‬ ‫تنظيم اظهارنامه مالياتی‬ ‫بستن حساب های دائم و موقت ‪ ‬‬ ‫تهيه گزارشات مديريتی‪ ‬‬ ‫قوانين حقوق و دستمزد‬ ‫ثبت و تهيه دفاتر قانونی‬ ‫حسابرسی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رئيس فنی‬ ‫كارشناس فنی‬ ‫كارشناس كنترل توليد‬ ‫‪۱۰۵‬‬ ‫و كنترل موجودی‬ ‫‪۱۰6‬‬ ‫كارشناس انبار‬ ‫تحصيالت‬ ‫فوق ليسانس‬ ‫ليسانس‬ ‫مکاترونيک‪،‬مکانيک‬ ‫طراحی جامدات‬ ‫برق كنترل‬ ‫حداقل فوق‬ ‫ديپلم مکاترونيک‪/‬‬ ‫مکانيک‪/‬برق‬ ‫ليسانس صنايع‬ ‫ليسانس صنايع‬ ‫شرايط‬ ‫سنی‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ 3۰‬سال‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ ۲۸‬سال‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ ۲۸‬سال‬ ‫حداكثر‬ ‫‪ ۲۸‬سال‬ ‫ميزان‬ ‫سابقه‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫تعداد‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫‪ ۵‬نفر‬ ‫‪ ۵‬نفر‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫محل كار‬ ‫شهرك‬ ‫صنعتی‬ ‫پرند‬ ‫شهرك‬ ‫صنعتی‬ ‫پرند‬ ‫شهرك‬ ‫صنعتی‬ ‫پرند‬ ‫شهرك‬ ‫صنعتی‬ ‫پرند‬ ‫شرايط احراز شغل‬ ‫دارای مدرك تحصيلی از مراكز‬ ‫آموزشی معتبر‬ ‫آشنايی با ماشين آالت توليدی‬ ‫آشنايی با طراحی قالب های‬ ‫صنعتی‬ ‫آشنايی با انواع وسايل اندازه‬ ‫گيری‬ ‫آشنايی با جداول استاندارد صنعتی‬ ‫آشنايی با فرايند اثربخشی كلی‬ ‫تجهيزات ‪OEE‬‬ ‫آشنايی با مطالعه كار و زمان در‬ ‫نگهداری و تعميرات‬ ‫آشنايی با روش های نگهداری و‬ ‫تعميرات بهره ور فراگير ‪TPM‬‬ ‫دارای مدرك تحصيلی از مراكز‬ ‫آموزشی معتبر‬ ‫آشنايی با ماشين آالت توليدی‬ ‫آشنايی با طراحی قالب های‬ ‫صنعتی‬ ‫آشنايی با انواع وسايل اندازه‬ ‫گيری‬ ‫آشنايی با جداول استاندارد صنعتی‬ ‫آشنايی با فرايند اثربخشی كلی‬ ‫تجهيزات ‪OEE‬‬ ‫آشنايی با مطالعه كار و زمان در‬ ‫نگهداری و تعميرات‬ ‫آشنايی با روش های نگهداری و‬ ‫تعميرات بهره ور فراگير ‪TPM‬‬ ‫دارای مدرك تحصيلی از مراكز‬ ‫آموزشی معتبر‬ ‫محاسبه ظرفيت های اسمی‬ ‫آشنايی با ماشين آالت توليدی‬ ‫آشنايی با روشهای كارسنجی و‬ ‫زمان سنجی‬ ‫آشنايی با روشهای مختلف برنامه‬ ‫ريزی توليد‬ ‫توانايی تجزيه و تحليل داده ها و‬ ‫تهيه گزارشات مديريتی توليد‬ ‫دارای مدرك تحصيلی از مراكز‬ ‫آموزشی معتبر‬ ‫آشنايی با اصول انبارداری و‬ ‫انبارگردانی‬ ‫كار با نرم افزار های تخصصی‬ ‫آشنايی با قطعات و مواد مصرفی و‬ ‫يدكی مورد نياز‬ ‫آشنايی با ‪s۵‬‬ ‫از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر كد و عنوان شغلی مورد نظر به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫ذكر كد و عنوان شغلی در موضوع ايميل الزامی ست‪.‬‬ ‫‪Dozhpadhr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام تکنسين برق‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫جهت تعمیر ونگهداری مجتمع تجاری‬ ‫به تکنسین فنی و اجرایی آشنا به شبکه و سیستم های‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫نظارت تصویری نیازمند است‬ ‫‪omran_tat@yahoo.com‬‬ ‫توانایی‌ه ــا و تج ــارب ش ــما را نش ــان ده ــد و در عی ــن ح ــال‬ ‫متناس ــب ب ــا موقعی ــت ش ــغلی پی ــش رو و نی ــاز کارفرم ــا باش ــد‪.‬‬ ‫مثال‌ه ــای خ ــوب و راهکار‌ه ــای دقیق ــی را در کن ــار هنر‌ه ــا‬ ‫و توانایی‌هایت ــان ارائ ــه دهی ــد‪ ،‬ام ــا پاسـ ـخ‌هایتان را کوت ــاه ارائ ــه‬ ‫کنی ــد‪.‬‬ ‫اگـــر بتوانیـــد پاســـخ‌هایی را بـــرای ســـواالت عمومـــی ک ــه‬ ‫یشـــود آمـــاده کنیـــد‪ ،‬می‌توانی ــد‬ ‫در مصاحبه‌هـــا پرســـیده م ‌‬ ‫از اشـــتباهات رایـــج در مصاحبه‌هـــای شـــغلی و پاســـخ‌های‬ ‫ناصحیــح جلوگیــری نماییــد‪ .‬همیشــه ســعی کنیــد پاسـخ‌هایتان‬ ‫دقیقــا چیــزی باشــد کــه مصاحبــه کننــده بــه دنبــال آن اســت‪ .‬هیــچ‬ ‫وق ــتاز هم ــکاران‪ ،‬کارمن ــدان و ریی ــس قبلیت ــان بدگوی ــی نکنی ــد‪.‬‬ ‫ب ــه خاط ــر داش ــته باش ــید مصاحب ــه درب ــاره ش ــخص ش ــما‬ ‫و تــــخمیــــ ــن آمــــادگــــ ــی شــــمــــ ــا بــــ ــرای شــــغــــ ــل مــــ ــورد ن ـ ـظ ـ ـ ــر‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اهمیت زبان بدن را فراموش نکنید‬ ‫اگرچــه محتــوای مصاحبــه شــما از همــه چیــز مهم‌تــر اســت‪،‬‬ ‫امـــا زبـــان بـــدن ضعیـــف در بهتریـــن حالـــت حواس‌پرتـــی و در‬ ‫بدتریــن حالــت عــدم اســتخدام شــما را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ان ــواع گوناگ ــون زب ــان ب ــدن از جمل ــه لبخن ــد‪ ،‬ارتب ــاط چش ــمی‪،‬‬ ‫حالــت هــای گونا گــون بــدن و اشــاره بــا ســر در مصاحبــه شــغلی‬ ‫از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار اس ــت‪.‬‬ ‫دوال دوال راه رفت ــن‪ ،‬ن ــگاه ی ــک س ــره‪ ،‬باز ی‌ک ــردن ب ــا خ ــودکار‪،‬‬ ‫بی‌قـــراری روی صندلـــی‪ ،‬دســـت کشـــیدن بـــه موهـــا‪ ،‬لم ــس‬ ‫صـــورت‪ ،‬آدامـــس جویـــدن و‪ ...‬در مصاحبه‌هـــای کاری بس ــیار‬ ‫مض ــر اس ــت‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در یک مصاحبه شغلی سواالت دقیق بپرسید‬ ‫تحقیقـــات نشـــان می‌دهـــد مدیـــران از روی ســـواالتی ک ــه‬ ‫متقاض ــی می‌پرس ــد و ی ــا نمی‌پرس ــد درب ــاره صاحی ــت ش ــخص‬ ‫بـــرای شـــغل مـــورد نظـــر قضـــاوت می‌کننـــد؛ بنابـــر ایـــن حت ــی‬ ‫اگـــر مدیـــر اســـتخدام در حـــال صحبـــت خـــودش بـــا موض ــوع‬ ‫ش ــرایط کاری و انتظ ــارات صحب ــت می‌ک ــرد‪ ،‬ش ــما بای ــد چن ــد‬ ‫س ــوال هدفمن ــد بپرس ــید‪ .‬س ــوال پرس ــیدن نش ــان می‌ده ــد ش ــما‬ ‫درب ــاره مجموع ــه م ــورد نظ ــر تحقیق ــات خ ــود را انج ــام داده‌ای ــد و‬ ‫درب ــاره آن کنجکاوی ــد‪ .‬متقاضی ــان ش ــغل اگ ــر هوش ــمند باش ــند‬ ‫ســواالتی را از روز قبــل بــرای پرســیدن در جلســه مصاحبــه آمــاده‬ ‫می‌کننـــد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬مصاحبه کنندگان را تحت تأثیر قرار دهید و تمام!‬ ‫الزامــا کســی کــه توانایــی بیشــتری دارد در یــک مصاحبــه شــغلی‬ ‫موف ــق نمی‌ش ــود بلک ــه کس ــی موف ــق اس ــت ک ــه بتوان ــد ب ــه خو ب ــی‬ ‫ســواالت مصاحبــه را پاســخ داده و بتوانــد بــه خوبــی نشــان دهــد‬ ‫ک ــه توانایی‌های ــش مناس ــب آن ش ــغل‪ ،‬دپارتم ــان و ی ــا س ــازمان‬ ‫اس ــت و در ی ــک کام‪ ،‬تأثیرگ ــذار باش ــد! برخ ــی ی ــک مصاحب ــه‬ ‫ش ــغلی را ب ــه ی ــک تم ــاس از مدی ــر ف ــروش ی ــک ش ــرکت ب ــه منظ ــور‬ ‫ف ــروش محص ــول تش ــبیه می‌کنن ــد‪ .‬ش ــما ب ــه عن ــوان متقاض ــی ب ــه‬ ‫ی ــک فروش ــنده تش ــبیه می‌ش ــوید و محصول ــی ک ــه می‌فروش ــید‬ ‫توانای ــی ش ــما ب ــرای پاس ــخ ب ــه نیاز‌ه ــا‪ ،‬مه ــارت ح ــل مس ــئله و‬ ‫جلوب ــردن اه ــداف س ــازمان ب ــه س ــمت موفقی ــت اس ــت‪.‬‬ ‫پ ــس از پای ــان مصاحب ــه درب ــاره مراح ــل بع ــدی کار نی ــز س ــوال‬ ‫کنیــد و بپرســید مدیــران چقــدر زمــان بــرای اعــام نتیجــه نهایــی‬ ‫نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬از مصاحبـــه کننـــده بـــه وســـیله ایمیـــل و یـــا نامـــه تش ــکر‬ ‫نماییـــد‬ ‫ادب و تواضـــع خـــود را فراتـــر از یـــک مصاحبـــه ببینیـــد و از‬ ‫ش ــخص مصاحب ــه کنن ــده ب ــه وس ــیله ایمی ــل و ی ــا نام ــه تش ــکر‬ ‫نماییــد‪ .‬رونــد تشــکر را از خــود مصاحبــه آغــاز کنیــد و از هرکــس‬ ‫کــه از شــما مصاحبــه کــرده اســت پیــش از خــروج تشــکر نماییــد‪.‬‬ ‫نوش ــتن نام ــه تش ــکرآمیز باع ــث نمی‌ش ــود ک ــه ش ــما در مصاحب ــه‬ ‫موف ــق ش ــوید‪ ،‬ام ــا قطع ــا ش ــانس ش ــما را نس ــبت ب ــه کس ــی ک ــه‬ ‫تش ــکر نک ــرده اس ــت افزای ــش خواه ــد داد‪.‬‬ ‫‪das201152@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک سرویسکار‬ ‫و تعمیرکار آسانسور مجرب با موتورسیکلت‬ ‫جهت همکاری با شرکت‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫‪job_tdb@yahoo.com‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪8‬‬ ‫با ‪ 300‬هزار تومان کارآفرین شدم‬ ‫ب ــرای کارآفری ــن ش ــدن و چرخان ــدن چرخ‌ه ــای س ــنگین اقتص ــاد نی ــاز نیس ــت‬ ‫ســرمایه هنگفتــی داشــته باشــی یــا ارث پــدری پشــتوانه‌ات باشــد‪ ،‬گاهــی وقت‌هــا‬ ‫خاقی ــت ج ــای هم ــه نداش ــته ه ــا را می‌گی ــرد‪ .‬داس ــتان کس ـب‌وکار آق ــای مص ــری‬ ‫ه ــم مصداق ــی ب ــرای ای ــن ادع ــا اس ــت‪ .‬کارگاه کوچک ــی در حـ ـ ـیـ ـ ــاط پـ ـ ــشتی‬ ‫امام ــزاده ابوالحس ــن دارد‪.‬‬ ‫در همی ــن کارگاه س ــراغش می‌رو ی ــم‪ .‬وقت ــی مش ــغول ز ی ــرورو ک ــردن انب ــوه‬ ‫تکه‌ه ــای کوچ ــک چ ــرم اس ــت و ماج ــرای راه‌ان ــدازی ای ــن کسـ ـب‌وکار را برایم ــان‬ ‫توضی ــح می‌ده ــد‪.‬‬ ‫می‌گو ی ــد ب ــا دس ـت‌خالی ش ــروع ک ــردم‪ .‬می‌گو ی ــد خیلی‌ه ــا ب ــه م ــن خندیدن ــد‬ ‫حتــی پــدرم هــم ایــده‌ام را جــدی نگرفــت؛ «پــدرم کارگاه کوچــک تولیــد کفــش چــرم‬ ‫داش ــت و تکه‌ه ــای کوچ ــک چن ــد س ــانتی‌متری چ ــرم ب ــا رنگ‌ه ــای مختل ــف‬ ‫ه ــرروز رو ی‌ه ــم تلنب ــار می‌ش ــد‪ .‬تصمی ــم گرفت ــم ب ــا ای ــن تکه‌ه ــا کسـ ـب‌وکاری راه‬ ‫بینــدازم‪ .‬ســرمایه اولی ـه‌ام ‪ 300‬هــزار تومــان بــود‪ .‬طرحــم را روی کاغــذ پیــاده کــردم‪.‬‬ ‫ب ــرای اج ــرای آن ب ــه صب ــر و دق ــت بس ــیاری نی ــاز داش ــتم‪ .‬تکه‌ه ــای چ ــرم را ب ــه‬ ‫یکدیگ ــر دوخت ــم و اولی ــن محصول ــم را ب ــا دوخت ــن ده‌ه ــا تک ــه چ ــرم‪ ،‬تولی ــد ک ــردم‪».‬‬ ‫کارآفرینی متفاوت با دورریختنی های چرم و صادرات کاال به ‪ 12‬کشور‬ ‫مردی که ازدورریختنی ها کاالی صادراتی می سازد‬ ‫‪ ۹۲‬نفر صاحب شغل شدند‬ ‫فک ــر تولی ــد انب ــوه در س ــر مصطف ــی مص ــری جرق ــه زد‪ .‬در ب ــازار بی‌رقی ــب ب ــود‪.‬‬ ‫چــون بر یــدن صدهــا تکــه چــرم کوچــک و در کنــار هــم قــرار دادن آن‌هــا در حوصلــه‬ ‫هرکس ــی نمی‌گنجی ــد‪.‬‬ ‫مص ــری می‌گو ی ــد‪« :‬س ــرمایه کار م ــن‪ ،‬تک ‌هه ــای دورریختن ــی چ ــرم ب ــود و ب ــه دلی ــل‬ ‫پایی ــن ب ــودن هزین ــه م ــواد اولی ــه‪ ،‬قیم ــت محص ــول تولیدش ــده پایین‌ت ــر از کااله ــای‬ ‫برای کارآفرین‬ ‫شدن و نیاز نیست سرمایه‬ ‫هنگفتی داشته باشی یا ارث‬ ‫پدری پشتوانه‌ات باشد‪ ،‬گاهی‬ ‫وقت‌ها خالقیت جای همه‬ ‫نداشته ها را می‌گیرد‬ ‫چرم ــی موج ــود در ب ــازار ب ــود؛ بنابرای ــن ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدم ک ــه کارم را گس ــترش‬ ‫ده ــم‪ .‬دغدغه‌ه ــای دیگ ــری ه ــم در ذهن ــم ب ــود‪ .‬می‌خواس ــتم ب ــا ای ــن کار‪ ،‬ب ــرای‬ ‫اف ــرادی اش ــتغال‌زایی کن ــم ک ــه در زندگ ــی گرفتارن ــد‪ .‬زنان ــی ک ــه شوهرانش ــان‬ ‫محکــوم بــه اعــدام یــا حبــس ابــد بودنــد و به‌ســختی زندگــی می‌کردنــد‪ .‬نابینایانــی‬ ‫ک ــه می‌خواس ــتند روی پ ــای خودش ــان بایس ــتند ام ــا کس ــی حاض ــر نب ــود ب ــه آن‌ه ــا‬ ‫اعتم ــاد کن ــد‪ ،‬معلوالن ــی ک ــه در زندگ ــی ب ــا مش ــکات ج ــدی مواج ــه بودن ــد‪.‬‬ ‫نیازمندان ــی ک ــه از ناچ ــاری ب ــه تک ــدی گ ــری روی آورده بودن ــد‪.‬‬ ‫م ــن کاس ــه گدای ــی را از دستانش ــان گرفت ــم و ب ــه آن‌ه ــا کاس ــبی ی ــاد دادم‪.‬‬ ‫آم ــوزش دوخت ــن تکه‌ه ــای کوچ ــک چ ــرم ب ــه نابینای ــان کار راحت ــی نب ــود؛ ام ــا ای ــن‬ ‫بچه‌ه ــا ح ــس و ح ــال عجیب ــی داش ــتند و خیل ــی زود چم‌وخ ــم کار را ی ــاد گرفتن ــد‪.‬‬ ‫ح ــاال ب ــا ای ــن کســب‌وکار‪ 92 ،‬نف ــر صاح ــب ش ــغل ش ــدند‪».‬‬ ‫قشــناس» یکــی از همــان زنــان سرپرســت خانــوار اســت‪ .‬زنــی کــه بــا تــاش‬ ‫خانــم «ح ‌‬ ‫‌ایـن‌روزهـا‌کـه‌خیلی‌ها‌دسـت‌روی‌دسـت‌گذاشـته‌اند‌و‌نظاره‌گر‌‬ ‫نوسـان‌قیمت‌هـا‌در‌بازار‌طا‌و‌ارز‌هسـتند‪‌،‬مـدام‌ورد‌ناامیـدی‌زمزمه‌‬ ‫می‌کننـد‌و‌گاه‌وبیـگاه‌از‌وضـع‌موجـود‌و‌بی‌ثباتـی‌اقتصـاد‌و‌بـازار‌‬ ‫گایه‌مندنـد‪‌،‬هسـتند‌افـرادی‌مثل‌«مصطفـی‌مصری»‌که‌نشـان‌دهند‌‬ ‫ایـن‌سـکه‌بی‌ثباتـی‌و‌ناامیـدی‪‌،‬یـک‌روی‌دیگر‌هـم‌دارد‪.‬‬ ‫‌روی‌دیگـری‌کـه‌بایـد‌رخ‌بنمایـد‌در‌ایـن‌روزهای‌مـا‪‌.‬روی‌دیگر‌‬ ‫ایـن‌سـکه‪‌،‬امید‪‌،‬تـوکل‌و‌تاش‌اسـت‪‌.‬مصطفـی‌مصری‌تـوکل‌کرد‌و‌‬ ‫کسـب‌وکاری‌متفـاوت‌را‌با‌سـرمایه‌‪‌۳۰۰‬هزار‌تومـان‌راه‌انداخت‪‌.‬امید‌‬ ‫داشت‌و‌همان‌شد‌که‌می‌خواست‌و‌این‌سرمایــه‌نـاچیــز‌در‌مــدت‌‬ ‫‪‌۳‬سـال‌از‌‪‌۳۰۰‬هـزار‌تومان‌بـه‌‪‌۲‬میلیارد‌تومان‌رسـید‪‌.‬‬ ‫تلاش‌را‌پشـتوانه‌امیـد‌و‌تـوکل‌کـرد‌و‌حاال‌ده‌هـا‌نفـر‌را‌صاحب‌‌کار‌‬ ‫کـرده‌و‌کاالهـای‌تولیدشـده‌اش‌را‌بـه‌‪‌۱۲‬کشـور‌آسـیایی‪‌،‬عربـی‌و‌‬ ‫اروپایـی‌صـادر‌می‌کنـد‪‌.‬‬ ‫بـه‌گزارش‌فـارس‌جالب‌تـر‌از‌همـه‌اینکـه‪‌،‬ضایعـات‌دورریختنی‌‬ ‫و‌کوچـک‌چـرم‌کـه‌شـاید‌در‌نـگاه‌اول‌فقـط‌بـه‌کار‌چرخـه‌بازیافت‌‬ ‫بیایـد‌سـرمایه‌ایـن‌کسـب‌وکار‌پربرکت‌شـده‌اسـت؛‌امـا‌این‌همه‌آن‌‬ ‫چیـزی‌نیسـت‌کـه‌باعـث‌شـد‌مصطفی‌مصـری‌یک‌سـر‌و‌گـردن‌از‌‬ ‫کارآفرینـان‌دیگر‌باالتر‌باشـد‪‌.‬مصری‌با‌همین‌کسـب‌وکار‌بـرای‌ده‌ها‌‬ ‫نفـر‌اشـتغال‌زایی‌کـرده‌اسـت‌و‌بـه‌قول‌خـودش‌کاسـه‌گدایـی‌را‌از‌‬ ‫دسـت‌بسـیاری‌از‌نیازمنـدان‌گرفته‌و‌کاسـبی‌را‌بـه‌آن‌ها‌یاد‌داده‌اسـت‪‌.‬‬ ‫در‌ایـن‌گـزارش‌بـا‌مـا‌همـراه‌شـوید‪‌.‬حرف‌هـای‌این‌کارآفریــن‌‬ ‫بارقـه‌امیـد‌را‌در‌دل‌خیلی‌هـا‌روشـن‌می‌کنـد‪.‬‬ ‫و پشــتکار‪ ،‬پای ‌ههــای به‌گل‌نشســته زندگـی‌اش را دوبــاره برپــا کــرد و حــاال در گوشــه دنجــی‬ ‫از خان ــه کوچک ــش مش ــغول تولی ــد محص ــوالت چرم ــی اس ــت‪« .‬م‪ .‬موس ــوی» ه ــم‬ ‫یک ــی دیگ ــر از زن ــان سرپرس ــت خان ــوار اس ــت ک ــه همس ــرش محک ــوم ب ــه حب ــس‬ ‫اب ــد اس ــت و در زن ــدان ب ــه س ــر می‌ب ــرد‪ .‬ب ــا تولی ــد محص ــوالت چرم ــی ب ــار زندگ ــی‬ ‫و ب ــزرگ ک ــردن دو فرزن ــدش را ب ــه دوش می‌کش ــد و می‌گو ی ــد‪« :‬همس ــرم فروش ــنده‬ ‫م ــواد مخ ــدر ب ــود‪.‬‬ ‫وقتــی بــه زنــدان افتــاد دلــم راضــی نشــد تــا از پــول حرامــی کــه بــرای مــن گذاشــته‬ ‫بــود بچه‌هایــم را بــزرگ کنــم‪ .‬بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم دســتانم را بــه زانــو بگیــرم‬ ‫و ایــن درآمــد حــال بــه لطــف خــدا و کمــک آقــای مصــری نصیــب مــن شــد‪».‬‬ ‫رن ‌‬ ‫گه ــای مختل ــف چ ــرم ه ــم نم ــاد نژاده ــای مختل ــف ک ــه هم ــه آن‌ه ــا‬ ‫ب ــا ه ــر دی ــن و م ـ ـس ـ ـل ـ ـ ــکی ب ـ ـ ــه دور م ـ ـ ــرکز هس ــتی می‌چرخن ــد‪ .‬مص ــری ب ــا ای ــن‬ ‫توضیح ــات م ـ ـی‌گـ ــو ی ـ ـ ــد‪« :‬تاب ـ ـل ـ ـ ــوهای چـ ــرم ـ ـ ــی‪ ،‬مش ـ ـت ـ ـ ــریان خ ـ ـ ــودش را در‬ ‫ب ـ ـ ــازار پ ـ ـی ـ ـ ــدا ک ــرد‪.‬‬ ‫تصمی ــم گرفت ــم ب ــا هم ــان تکه‌ه ــای چ ــرم دورریختن ــی بزرگ‌تری ــن تابل ــو ف ــرش‬ ‫دنیــا را بســازم‪ 8 .‬میلیــون قطعــه چــرم کوچــک ‪ 3‬ســانتی‌متری نمــاد ‪ 8‬میلیــارد نفــر‬ ‫جمعیــت جهــان ابــزار ســاخت فــرش چــرم بــود‪.‬‬ ‫ق ــرار ب ــود ای ــن تابل ــو ک ــه در رنگ‌ه ــای مختل ــف س ــاخته می‌ش ــود نم ــاد صل ــح‬ ‫و وح ــدت م ــردم دنی ــا باش ــد‪ .‬م ــن و گ ــروه معل ــوالن و نابینای ــان‪ ،‬ش ــبانه‌روز ت ــاش‬ ‫کردیــم‪ .‬دوختــن ‪ 8‬میلیــون تکــه چــرم کوچــک بــه یکدیگــر کار راحتــی نبــود‪ .‬ســال‬ ‫‪ 92‬ب ــود ک ــه از تابل ــو ف ــرش چ ــرم رونمای ــی ش ــد‪.‬‬ ‫ایــن تابلــو بــا مســاحت ‪ 100‬مترمربــع رکــورد بزرگ‌تریــن تابلــو فــرش را در کتــاب گینــس‬ ‫ب ــه ن ــام خ ــود ثب ــت ک ــرد و م ـ ـ ــن خـ ــوش ـ ـ ــحال ب ــودم از اینک ــه مرکز ی ــت ای ــن تابل ــو‬ ‫ذک ــر جال ــه اهلل اس ــت‪ ».‬مص ــری ای ـ ـ ــن روزه ـ ـ ــا م ـ ـش ـ ـغ ـ ـ ــول تـ ــکم ـ ـ ــیل بزرگ‌تری ــن‬ ‫نماد صلح در دستان کارآفرین ایرانی‬ ‫ب ــا خ ــدا معامل ــه ک ــرد‪ .‬دغدغـ ـه‌اش فق ــط کس ــب درآم ــد نب ــود‪ .‬تولی ــد را ب ــا‬ ‫ســاخت تابلوهــای چــرم دایــره‌ای شــکل آغــاز کــرد و ذکــر جالــه اهلل را در مرکــز تابلــو‬ ‫ق ــرار داد‪ .‬تکه‌ه ــای چ ــرم‪ ،‬نم ــاد انس ــان‌ها بودن ــد‪.‬‬ ‫تابــــلــــو مــــعرق دنــــیــــاســــت‪ .‬در ایــــن تابــــلو بــــا هــــنــــر مــــعرق چــــرم‪ ،‬نــــــــام ائــــمـ ــه‬ ‫مـ ــعــــصــــــوم و امــــامــــــزاده‌ها را روی بــــرگ‌هــــــــــای درخــــتــــــان حکاکــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫صادرات به ‪ ۱۲‬کشور و تولید ‪ 51‬کاالی مذهبی با ضایعات چرم‬ ‫ماج ــرای کســب‌وکار آق ــای مص ــری ب ــه ی ــک داس ــتان پرماج ــرا ش ــباهت دارد‪.‬‬ ‫داس ــتانی ک ــه خواندن ــش برای ــت آن‌ق ــدر لذت‌بخ ــش اس ــت ک ــه س ــعی می‌کن ــی آن‬ ‫را ب ــا س ــرعت ورق بزن ــی‪ .‬رؤی ــا نیس ــت‪ .‬واقعی ــت اس ــت‪.‬‬ ‫در ش ــرایطی ک ــه هم ــه از کمب ــود مناب ــع ارزی می‌گوین ــد ای ــن کارآفری ــن ‪ 40‬س ــاله‬ ‫ب ــا کس ـب‌وکار جال ــب و منحصربه‌ف ــردش محص ــوالت تولی ــدی‌اش را ب ــه ‪ 12‬کش ــور‬ ‫عرب ــی‪ ،‬آس ــیایی و اروپای ــی ص ــادر ک ــرده و ارز را وارد کش ــور می‌کن ــد‪.‬‬ ‫مصـــری می‌گویـــد‪« :‬مـــن بـــا ضایعـــات چـــرم و تکه‌هـــای کوچـــک چن ــد‬ ‫ســـانتی‌متری عـــاوه بـــر تابلوهـــای چـــرم ‪ ۵۱‬محصـــول مذهبـــی تولیـــد می‌کنـــم‪ .‬از‬ ‫دســتبندهای چرمــی مزیــن بــه نــام اهل‌بیــت و آویزهــای گردنــی حــاوی ســوره‌هایی‬ ‫از قـــرآن گرفتـــه تـــا جانمازهـــای کوچـــک چرمـــی و خوشـــبوکننده‌های ماشـــین‪».‬‬ ‫البتـــه داســـتان تولیـــد خوشـــبوکننده‌های ماشـــین از زبـــان آقـــای مص ــری‬ ‫شــنیدنی و ســتودنی اســت‪ .‬اینکــه وقتــی پــای تولیــد و چرخــه اقتصــادی بــه میــان‬ ‫می‌آی ــد‪ ،‬ب ــه دغدغه‌ه ــای مذهبـ ـی‌ات ه ــم فک ــر کن ــی‪.‬‬ ‫مصـــری می‌گویـــد‪« :‬یـــک روز در تاکســـی توجهـــم بـــه شـــکل و شـــمایل‬ ‫خوش ــبوکننده‌ای ک ــه از آین ــه آوی ــزان ش ــده ب ــود جل ــب ش ــد‪ .‬بع ــد از کم ــی تحقی ــق‬ ‫ب ــه ایـــن نتیجـــه رســـیدم کـــه بعضـــی از خوشـــبوکننده‌های ماشـــین بـــه ش ــکل‬ ‫خاص ــی س ــاخته می‌ش ــوند و ح ــروف انگلیس ــی ک ــه روی آن‌ه ــا حک‌ش ــده عا ئ ــم‬ ‫اختصـــاری بعضـــی از فرقه‌هـــای انحرافـــی ازجملـــه شیطان‌پرســـتی اســـت‪.‬‬ ‫ای ــن موض ــوع آن‌ق ــدر فک ــرم را ب ــه خ ــود مش ــغول ک ــرد ک ــه تصمی ــم گرفت ــم ب ــا‬ ‫در شرایطی که همه از کمبود‬ ‫منابع ارزی می‌گویند این‬ ‫کارآفرین با کسب‌وکار جالب و‬ ‫منحصربه‌فردش محصوالت‬ ‫تولیدی‌اش را به ‪ 12‬کشور عربی‪،‬‬ ‫آسیایی و اروپایی صادر می‌کند‬ ‫اس ــتفاده از تکه‌ه ــای چ ــرم کوچ ــک خوش ــبوکننده بس ــازم‪ .‬چ ــرم‪ ،‬جذب‌کنن ــده‬ ‫ب ــو اس ــت‪ .‬از ایــــ ــن خاصــــ ــیت استــــفــــ ــاده کــــ ــردم و ب ــا کن ــار ه ــم قــــ ــرار دادن دو‬ ‫قـ ــطــــعــــــه چــــــرم کــــــه بــــــه شــــکــــــل گــــنــــبــــــد دوار بــــــریده و نام پنـــــج‌تن آل عـ ـ ــبا‬ ‫روی آن حــــکــــ ــاکی شــــ ــده بــــ ــود‪ ،‬خــــوشــــبــــوکنــــنــــ ــده مــــاشــــیــــ ــن را طــــراح ـ ـ ــی‬ ‫ک ـ ـــردم‪.‬‬ ‫ایـــن خوشـــبوکننده در ایـــران و کشـــورهای عربـــی طرفـــداران بســـیاری دارد و‬ ‫ج ــزو کااله ــای صادرات ــی اس ــت‪».‬‬ ‫در شـــرایط ســـخت اقتصـــادی ایـــن روزهـــای مـــا‪ ،‬هــــــر یـــک از جـــوانـ ـ ــان‬ ‫مـ ـی‌تـــــوانند یکـــ مصطـــــفی مصری باشــند و بـــــا فـــــکر و خاقـــیـــــت و ایـــــده پردازی‬ ‫دســـت‌ها را بـــه زانــــــو بگـــیـــرنــــــد و جـــامــــــه عـــمــــــل بـــپـــوشانـــنــــــد بــــــه شـــعـ ـ ــار‬ ‫اق ــتـــ ــصاد مـــقـــاومـــتـــ ــی‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫گزارش‪:‬عطیه اکبری‬
‫سالمت‬ ‫بهورز کیست؟‬ ‫به شاخه‌ای از علوم و خدمات پزشکی که دربرگیرنده دانش‬ ‫پرستاری‪ ،‬مهارت فنی‪ ،‬اخاق و عواطف انسانی و انضباط ویژه‬ ‫در قالب شرح وظایف خاص است‪« ،‬بهورز ‌‬ ‫ی»‌گویند‪.‬‬ ‫درواقع شغل بهورزی ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی‪ -‬درمانی‬ ‫در بیمارستان‌ها‪ ،‬درمانگاه‌ها‪ ،‬آسایشگاه‌ها‪ ،‬مراکز فوریت‌های‬ ‫پزشکی و به خصوص مراکز بهداشتی‪ -‬درمانی روستاهاست‪.‬‬ ‫بهورزان در دورترین روستاها تا بزرگ‌ترین بیمارستان‌های‬ ‫دولتی و حتی در مراکز فوریت‌های پزشکی جاده‌ای حضور‬ ‫ً‬ ‫دارند و به دو صورت گروهی(مخصوصا در بیمارستان‌ها) و‬ ‫فردی (کلینیک‌ها) می‌توانند کارکنند‪.‬‬ ‫شغل بهورزی درواقع کامل‌کنندۀ شغل‌های پرستاری و‬ ‫پزشکی است‪ .‬با وجود بهورزها‪ ،‬پرستاران بهتر می‌توانند به‬ ‫بیماران رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫ازآنجاکه در برخی شهرها کمبود پرستار وجود دارد یا‬ ‫دوره‌های آموزشی پرستاران طوالنی است‪ ،‬بهورزان می‌توانند در‬ ‫مراکز درمانی وظایف آن‌ها را بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫نحوه ورود به شغل بهورزی نیز بدان گونه است افرادی که‬ ‫ً‬ ‫دیپلم یا مدرکی باالتر (خصوصا دریکی از رشته‌های درمانی)‬ ‫دارند‪ ،‬می‌توانند در مراکز آموزشی بهورزی این شغل را فرابگیرند‬ ‫و مدرک الزم را کسب کنند‪ .‬دیپلمه‌ها به مدت دو سال و‬ ‫دارندگان مدرک کاردانی‌ها شش ماه تحت آموزش قرار می‌گیرند‬ ‫و سپس در مراکز بهداشتی روستاها به عنوان بهورز تحت نظارت‬ ‫پزشک مشغول به کار می‌شوند‪.‬‬ ‫در همین زمینه جهت استخدام بهورزان درسال ‪1391‬‬ ‫وزارت بهداشت‪،‬درمان و آموزش پزشکی اقدام به تدوین‬ ‫دستورالعملی کرد که در این دستورالعــمــل در ‪ ۲۶‬مـــاده و‬ ‫‪ ۲۸‬تبصره نحوه پذیرش بهورزان به دانشگاه‌های علوم پزشکی‬ ‫اباغ شد‪.‬‬ ‫پذیرش بهورز موردنیاز دانشگاه از بین داوطلبان بومی‬ ‫آن گونه که در این دستورالعمل آمده است‪ :‬پذیرش بهورز‬ ‫موردنیاز دانشگاه از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی‬ ‫و با رعایت عدالت استخدامی‪ ،‬شایسته گزینی و سنجش‬ ‫توانمندی‌های عمومی و تخصصی از طریق آزمون کتبی و‬ ‫مصاحبه و احراز صاحیت‌های عمومی بر اساس قانون تسری‬ ‫قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان‬ ‫سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی‬ ‫مصوب ‪ 1375/2/9‬مجلس شورای اسامی خواهد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنین پذیرش و استخدام بهورز صرفا در چارچوب‬ ‫مجوزهای استخدامی خواهد بود که از سوی معاونت توسعه‬ ‫مدیریت و منابع وزارت متبوع اباغ می‌گردد و پذیرش فراگیران‬ ‫و کارآموزان بهورزی به صورت پیمانی منوط به وجود مجوز‬ ‫استخدام‪ ،‬ردیف باتصدی و اعتبار موردنیاز و طی دوره‬ ‫مربوطه می‌باشد‪.‬‬ ‫جذب بهورزان با مدرک دیپلم و فوق‌دیپلم‬ ‫در این دستورالعمل تأ کید شده است‪ :‬فراگیران بهورزی با‬ ‫مدرک تحصیلی دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای‬ ‫طی دوره دوساله آموزش بهورزی پذیرفته می‌شوند‪.‬‬ ‫همچنین کارآموزان بهورزی با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم‬ ‫پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره تطبیقی‬ ‫شش‌ماهه مهارت بهورزی پذیرفته می‌شوند‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که در تبصره‌ای در این زمینه تأ کید‬ ‫شده که مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم در رشته‌های کودکیاری‬ ‫ً‬ ‫و بهداشت مدارس منحصرا جهت ارتقاء بهورزان شاغلی‬ ‫که قبل از اردیبهشت‌ماه ‪ ( ۱۳۹۲‬تاریخ تصویب طرح جدید‬ ‫طبقه‌بندی مشاغل ) مدرک فوق را ارائه داده‌اند قابل احتساب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در ماده ‪6‬و‪ 7‬دستورالعمل فوق به شرایط عمومی و‬ ‫اختصاصی استخدام بهورزان اشاره‌شده است که در ادامه‬ ‫نحوه استخدام و فعالیت بهورزان‬ ‫در خانه‌های بهداشت روستایی‬ ‫با‌وجود‌سال‌ها‌زحمت‌طاقت‌فرسای‌این‌گروه‌‌نه‌تنها‌مردم‌که‌حتی‌متولیان‌حوزه‌‬ ‫سامت‌آن‌چنان‌آگاهی‌و‌آشنایی‌با‌این‌حرفه‌ندارند‪‌،‬چنانکه‌وقتی‌به‌مراکز‌درمانی‌‬ ‫مراجعه‌می‌کنیم‪‌،‬نمی‌دانند‌بهورز‌چه‌مسؤولیت‌و‌وظایفی‌دارد‪‌.‬‬ ‫این‌بهورزان‌فرزندان‌روستاهای‌محل‌خدمت‌خود‌هستند‌و‌تاش‌می‌کنند‌با‌طی‌‬ ‫دوره‌آموزش‌های‌عملی‌و‌مهارتی‌خدماتی‌ویژه‌ای‌را‌به‌هم‌وطنان‌خود‌ارائه‌کنند‪‌.‬‬ ‫با‌در‌پیش‌بودن‌‪‌۱۲‬شهریورماه‌که‌در‌کشورمان‌به‌نام‌روز‌بهورز‌نام‌گذاری‌شده‌‬ ‫است‌سعی‌کردیم‌مخاطبان‌خود‌را‌بیش‌از‌گذشته‌با‌این‌شغل‌و‌نحوه‌استخدام‌‬ ‫آن‌ها‌آشنا‌کنیم‪.‬‬ ‫شاید‌وقتی‌درباره‌عرصه‌سامت‌سخن‌می‌گوییم‌اولین‌چیزی‌که‌به‌ذهن‌ما‌می‌آید‌‬ ‫نام‌و‌تصویر‌یک‌پزشک‌باشد‪‌.‬اما‌آیا‌همه‌کسانی‌که‌مردم‌را‌درمان‌می‌کنند‌و‌یا‌حتی‌‬ ‫جان‌آن‌ها‌را‌نجات‌می‌دهند‌پزشک‌هستند؟‬ ‫‌ شاید‌ اکثر‌ ما‌ می‌دانیم‌ در‌ روستاهای‌ دورافتاده‌ کشورمان‌ پزشکانی‌ وجود‌ دارند‌‬ ‫که‌ مخلصانه‌ به‌ هم‌وطنان‌ خود‌ خدمت‌ می‌کنند‌ ولی‌ نمی‌دانیم‌ بهورز‌ کیست‌ و‌ جزء‌‬ ‫چه‌ قشری‌ محسوب‌ می‌شود؟‌ بهورزان‌ قهرمانان‌ گمنام‌ عرصه‌ سامت‌ هسـتنـد‌‬ ‫کــه‌ بی‌ هیچ‌ چشم‌داشتی‌ در‌ مکان‌هایی‌ با‌ کمترین‌ امکانات‌ به‌ درمان‌ روستاییان‌‬ ‫می‌پردازند‌و‌به‌سامت‌اجتماعی‌جامعه‌کمک‌می‌کنند‪.‬‬ ‫●‪ 4‬سال سابقه کار مفید ● مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫● آشنا با فرآیندهای کاری استارتاپ ها‬ ‫‪recruitment@persol.ir‬‬ ‫‌فراگیران‌بهورزی‬ ‫‌با‌مدرک‌تحصیلی‌دیپلم‌‬ ‫پس‌از‌قبولی‌در‌آزمون‌‬ ‫استخدامی‌برای‌طی‌دوره‌‬ ‫دوساله‌آموزش‌بهورزی‌‬ ‫پذیرفته‌می‌شوند‬ ‫شرایط اختصاصی استخدام‬ ‫ازجمله شرایط اختصاصی نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد‪:‬‬ ‫■ رعایت شرایط احراز طبقه‌بندی مشاغل الزامی است که‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر بازرگانی خانم‬ ‫استخدام در مهندسین مشاور‬ ‫مهندس برق ‪ -‬الکتریک‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه در مشاور مسلط به نرم افزارهای‬ ‫طراحی و ‪Autocad‬‬ ‫ردیف‬ ‫مدرک‌تحصیلی‬ ‫عنوان‌شغلی‌و‌تجربه‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫دفتر فنی‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫سرپرست اجراء‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مسلط به پروژه های ساختمانی‬ ‫(سفت کاری و نازک کاری)‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مسلط به سازه فلزی پیچ‬ ‫و مهره و تست جوش‬ ‫‪3‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسلط به طراحی و فاز ‪ 2‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪CV.peydayeshgroup@gmail.com‬‬ ‫‪faraz.o.t.pm@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دبیر آقا توانمند و فعال‬ ‫کلیه دروس متوسطه دوره اول و دوم‬ ‫جهت دبیرستان در رودهن‬ ‫‪Dabir1397@gmail.com‬‬ ‫با سابقه کار در صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مسلط به مکانیکال سیل و انواع پمپ‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪sale2@elinarike.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نقشه کش آقا‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 3‬تا ‪ 6‬سال سابقه کار مسلط به ‪Revit، CAD‬‬ ‫نقشه کشی سازه ‪ ،‬معماری‪ -‬برق و تاسیسات‬ ‫ارسال رزومه‪igm.co.pro@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت رتبه یک پیمانکاری ‪ EPC‬در صنعت آب و فاضاب‬ ‫اولویت استخدام با ساکنین شهرهای ورامین ‪ -‬قرچک شهرری‬ ‫جهت فعالیت در جرمشهر ورامین دارای حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫مرتبط در فرآیندهای تولید محصوالت‬ ‫مهندس معمار‬ ‫‪ 8‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع با مدیریت صنعتی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫توضیحات‬ ‫مسلط به پروژه های ساختمانی‬ ‫مهندس عمران‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫کارشناس ارشد مکانیک‬ ‫حداقل‌سابقه‌ تعداد‌‬ ‫مسلط به سازه های فلزی‬ ‫نکات قابل‌توجه برای استخدام بهورزان‬ ‫ازنکات قابل‌توجه در این دستورالعملی می‌توان به این موارد‬ ‫اشاره کرد ‪:‬‬ ‫■ آ گهی پذیرش بهورز پس از تأیید کمیته آزمون دانشگاه‬ ‫از طریق معاونت بهداشت‪ ،‬به شهرستان‌ها اباغ می‌گردد تا در‬ ‫محل‌های موردنیاز‪ ،‬نصب و اطاعیه در مراکز بهداشتی‪ ،‬درمانی‬ ‫و خانه‌های بهداشت نیز انتشار یابد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬تصمیم‌گیری در مورد نحوه انتشار آ گهی به صورت‬ ‫الکترونیکی و از طریق سایت دانشگاه و یا نشر آ گهی در روستاها‬ ‫و یا استفاده از هر دو روش به‌طور هم‌زمان بر عهده کمیته پذیرش‬ ‫بهورز می‌باشد‪.‬‬ ‫■ برای پذیرش هر یک از پست‌های بهورزی‪ ،‬افراد دارای‬ ‫مدرک تحصیلی کاردانی در اولویت هستند‪ .‬لذا در صورتی که‬ ‫برای یک پست بهورز‪ ،‬تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی‬ ‫حداقل ‪ ۲‬نفر باشد دانشگاه می‌بایست از میان ‪ ۲‬نفر ذکرشده‬ ‫اقدام به‌گزینش بهورز نماید‪ .‬در صورتی که تعداد واجدین شرایط‬ ‫با مدرک کاردانی کمتر از ‪ ۲‬نفر باشد دانشگاه می‌بایست از‬ ‫متقاضیان با مدرک دیپلم که در آزمون شرکت نموده‌اند به ترتیب‬ ‫نمره فضلی و با رعایت اولویت‌های قانونی انتخاب نماید‪.‬‬ ‫بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه‪ ،‬نتیجه‬ ‫نهایی بر اساس نمره کل (جمع آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه‬ ‫) محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫■ استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به‬ ‫برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد ‪( ۵‬شرایط احراز‬ ‫مدرک تحصیلی) و ‪( ۷‬بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این‬ ‫دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می‌باشد‪ .‬تبصره‪ :‬استفاده از‬ ‫سهمیه معلولین با رعایت مفاد این دستورالعمل بامانع است‪.‬‬ ‫■ سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل‬ ‫مبنی بر این‌که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه‬ ‫بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ‪ ۱۵‬سال و به صورت‬ ‫شیفت‌های موردنظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام‬ ‫وظیفه نماید الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان‬ ‫تعهد ( اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری و‪ )...‬قابل‬ ‫خرید و انتقال نمی‌باشد‪.‬‬ ‫همچنین پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره آموزش‬ ‫بهورزی‪ ،‬از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه‌های‬ ‫مربوطه‪ ،‬مجاز به ثبت‌نام در آ گهی‌های بعدی پذیرش بهورز‬ ‫دانشگاه نمی‌باشند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت کار در تهران‬ ‫‪document1394@gmail.com‬‬ ‫‪jusefinia90@gmail.com‬‬ ‫در زمینه صنایع فلزی مدیر فعال توانمند در کلیه امور مدیریتی‬ ‫کارخانه مسلط به فرآیندهای تولید در صنایع فلزی قطعات‬ ‫سمبه ماتریس و ریخته گری قطعا برنجی‬ ‫ارسال رزومه‪oceanfood755@yahoo.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارخانه بین المللی فعال‬ ‫●حداقل مدرک لیسانس آشنا به برنامه ‪ excel‬و ‪● word‬مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی ●آشنا به امور دفتری و بایگانی ● حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط ●حداکثر سن ‪ 32‬سال‪ ،‬محدوده سعادت آباد‬ ‫‪Samgostar@yahoo.com‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت تصدی سمت سرپرست کارگاه پروژه راهسازی واقع‬ ‫در استان کرمانشاه شهرستان قصر شیرین از مهندسین عمران‬ ‫با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه‪skilam1000@gmail.com ‌ :‬‬ ‫بایستی در آ گهی استخدام منتشره درج گردد‪.‬‬ ‫■ شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از‬ ‫مقطع فوق‌دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم‬ ‫و یا باالتر در رشته‌های غیر مرتبط مندرج در شرایط احراز طرح‬ ‫طبقه‌بندی مشاغل مجاز نمی‌باشد‪.‬‬ ‫■ شرکت دانشجویان در آزمون‌های پذیرش و استخدام‬ ‫بهورز بامانع است و در صورت احراز قبولی‪ ،‬پذیرش آنان‬ ‫مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل‬ ‫مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی‪ ،‬قبل از‬ ‫شروع کاس‌های بهورزی می‌باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫■ پذیرش بهورز صرفا باید به صورت بومی صورت گیرد‪.‬‬ ‫پذیرش بهورز غیربومی به‌هیچ‌عنوان مجاز نمی‌باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به‬ ‫عنوان بومی تلقی گردند‪.‬‬ ‫الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه)‬ ‫با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و‬ ‫همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ‬ ‫اولین روز شروع ثبت‌نام در روستای موردنظر محرز گردد‪.‬‬ ‫ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی‪،‬‬ ‫راهنمایی و متوسطه را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای‬ ‫پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب‬ ‫باشند‪ .‬البته نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در‬ ‫آزمون مزبور می‌باشند‪.‬‬ ‫■ نداشتن منع استخدام در دستگاه‌های دولتی به موجب‬ ‫آرای مراجع قانونی‪.‬‬ ‫اشاره می‌شود‪:‬‬ ‫شرایط عمومی استخدام‬ ‫■ اعتقاد به دین مبین اسام یا یکی از ادیان شناخته‌شده‬ ‫در قانون اساسی کشور‬ ‫■ داشتن تابعیت نظام جمهوری اسامی ایران‬ ‫■ التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران‬ ‫■ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت‬ ‫دائم از خدمت ( ویژه برادران)‬ ‫تبصره‪ :‬معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که‬ ‫بر اساس اعام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی‬ ‫منافات نداشته باشد‪.‬‬ ‫■ عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روانگردان‬ ‫■ عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر‬ ‫■ داشتن سامت جسمانی و روانی‪ ،‬اجتماعی و توانایی‬ ‫برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت‌های مرتبط با‬ ‫آن ازجمله دهگردشی و انجام سیار ی‌ها در روستاهای تحت‬ ‫پوشش با تأیید کمیسیون پزشکی‬ ‫■ نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر‬ ‫واحدهای دانشگاه‬ ‫■ داوطلبان نباید مستخدم رسمی‪ ،‬ثابت و پیمانی و‬ ‫یا بازخرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه‌های دولتی‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫در شرکتهای معتبر (محدوده قیطریه)‬ ‫حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت‌نام در‬ ‫روستای موردنظر محرز گردد‪.‬‬ ‫همچنین در این ماده در تبصره‌هایی موارد دیگر برای‬ ‫تشخیص داوطلبان بومی ذکرشده است‪.‬‬ ‫در ادامهتشریحشرایطاختصاصیداوطلبانبهموضوعحداقل‬ ‫سن برای استخدام اشاره‌شده است که بر این اساس حداقل سن‬ ‫برای دارندگان مدرک دیپلم ‪ ۱۶‬و حداکثر ‪ ۲۶‬سال (‪ ۲۵‬سال و ‪۱۱‬‬ ‫ماه و ‪ ۲۹‬روز ) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق‌دیپلم ‪ ۱۸‬و‬ ‫حداکثر ‪ ۲۸‬سال (‪ ۲۷‬سال و ‪ ۱۱‬ماه و ‪ ۲۹‬روز ) می‌باشد‪.‬‬ ‫تاریخاولینروز شروعثبت‌ناممبنایمحاسبهسنقرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫همچنین موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر به حداکثر‬ ‫سن مقرر اضافه خواهد شد‪ .‬در هر صورت سن داوطلب دارای‬ ‫مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ‪ ۲۸‬سال‬ ‫(‪ ۲۷‬سال و ‪ ۱۱‬ماه و ‪ ۲۹‬روز و سن داوطلب دارای مدرک فوق‌دیپلم‬ ‫نباید از ‪ ۳۰‬سال( ‪ ۲۹‬سال و ‪ ۱۱‬ماه و ‪ ۲۹‬روز ) تجاوز نماید‪.‬‬ ‫الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد‬ ‫قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده‌اند به میزان‬ ‫انجام خدمت فوق‬ ‫ب) مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان بر اساس‬ ‫کارت پایان خدمت تبصره ‪ :۲‬سقف سنی ایثارگران برابر قوانین‬ ‫مربوطه تعیین می‌گردد‪.‬‬ ‫به مناسبت روز بهورز بررسی شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‌‬ ‫‪9‬‬ ‫جهت پروژه های خود با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫کارشناس عمران مکانیک‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫کارشناس عمران مکانیک‬ ‫‪10‬‬ ‫توضیحات‬ ‫دارای تجربه در پروژه های آب‪،‬‬ ‫فاضالب و یوتیلتی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫لطفا رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی به آدرس ذیل اسال نمایید‪.‬‬ ‫‪Hr.job8003@gmail.com‬‬ ‫به یک نفر مهندس مکانیک یا برق‬ ‫با سابقه مدیریت پروژه صنعتی یا عمرانی با حداقل ‪ 10‬سال تجربه‬ ‫مدیریت پروژه و تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با نرم افزارهای‬ ‫کنترل پروژه نیاز است‪.‬‬ ‫‪Radaan_ce@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه علمی آموزشی بین المللی مخدومی‬ ‫جهت تکمیل کادر دپارتمانهای علمی خود از اساتید و دبیران مجرب‪،‬‬ ‫حرفه ای و تکنیکی‪ ،‬از مقطع ابتدایی تا کنکور در سراسر کشور‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪HR@makhdoumigroup.ir:‬‬
‫صنعت‬ ‫‪10‬‬ ‫از نگاه سربی تا فرصت های طالیی؛‬ ‫فرصت ها و زمینه های اشتغال‬ ‫دانش آموختگان صنعت چاپ‬ ‫اهمیـــت‌چـــاپ‌توســـط‌گوتنبـــرگ‌بـــه‌اختـــراع‌آن‌در‌قـــرن‌پانـــزده‌میـــادی‌‬ ‫و‌خدمـــات‌متنـــوع‌آن‌در‌قـــرون‌گذشـــته‌محـــدود‌‌نمـــی‌شـــود‌بلکـــه‌صنعـــت‌‬ ‫چـــاپ‌در‌دنیـــای‌امـــروز‌جـــزو‌ســـه‌تـــا‌پنـــج‌صنعـــت‌اصلـــی‌کشـــورهای‌‬ ‫توســـعه‌یافتـــه‌محســـوب‌مـــی‌شـــود‪‌.‬صنعتـــی‌کـــه‌در‌مرزهـــای‌دانـــش‌و‌‬ ‫فن ــاوری‌حرک ــت‌م ــی‌کن ــد‌و‌طی ــف‌وس ــیعی‌از‌کارشناس ــان‌و‌ف ــارغ‌التحصی ــان‌‬ ‫دانشـــگاهی‌را‌در‌رشـــته‌هـــای‌مختلـــف‌فنـــی‪‌،‬اجتماعـــی‌و‌روانشناســـی‌بـــه‌‬ ‫خدمـــت‌مـــی‌گیـــرد‪.‬‬ ‫«چـــاپ»‌رشـــته‌ای‌اســـت‌کـــه‌کـــه‌گذشـــته‌را‌بـــه‌حـــال‌و‌حـــال‌را‌بـــه‌‬ ‫آینـــده‌پیونـــد‌داده‌اســـت‪‌.‬صنعـــت‌چـــاپ‌در‌طـــی‌دهه‌هـــای‌اخیـــر‌بـــا‌‬ ‫رشـــد‌و‌گســـترش‌روزافزونـــی‌روبـــرو‌بـــوده‌اســـت؛‌بویـــژه‌از‌دهـــه‌‪‌۸۰‬کـــه‌‬ ‫انقـــاب‌چـــاپ‌الکترونیـــک‪‌،‬مـــوج‌شـــدیدی‌در‌دیجیتالـــی‌کـــردن‌فرآیندهـــای‌‬ ‫«چاپ» رشــته ای که دیــر فهمیدیم‬ ‫بی ــش از ‪ 500‬س ــال از اخت ــراع چ ــاپ م ــی گ ــذرد و در ط ــول‬ ‫ای ــن ق ــرن ه ــا و س ــالها صنع ــت چ ــاپ مراح ــل مختلف ــی را ط ــی‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬ای ــن صنع ــت همزم ــان ب ــا تح ــوالت جامع ــه ای ــران‬ ‫بو ی ــژه در دو ق ــرن گذش ــته وارد ای ــران ش ــد ول ــی مش ــکل اصل ــی‬ ‫ای ــن صنع ــت در ای ــران ای ــن اس ــت ک ــه آم ــوزش ه ــای آ کادمی ــک‬ ‫آن همزم ــان ب ــا ورود ای ــن صنع ــت ب ــه کش ــور ش ــکل نگرف ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر مه ــرداد بی ــات عض ــو هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه عل ــم‬ ‫و صنع ــت ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــر اینک ــه گوتنب ــرگ در س ــال ‪1438‬‬ ‫چ ــاپ را اخت ــراع ک ــرد گف ــت‪ :‬ای ــن در حال ــی ک ــه بع ــد از ‪576‬‬ ‫ســال بعــد از ایــن رو یــداد در ایــران اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته‬ ‫چ ــاپ در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد از دانش ــگاه ام ــام رض ــا(ع)‬ ‫مش ــهد ف ــارغ التحصی ــل ش ــد ک ــه حا ک ــی از ب ــی توجه ــی ب ــه ای ــن‬ ‫صنع ــت در ای ــران اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه عق ــب ماندگ ــی صنع ــت چ ــاپ در‬ ‫کش ــور گف ــت‪ :‬دیگ ــر نمی‌ت ــوان همچ ــون گذش ــته ب ــه روش اس ــتاد‬ ‫و ش ــا گردی ای ــن صنع ــت را ف ــرا گرف ــت و الزم اس ــت مدی ــر ی ــک‬ ‫چاپخان ــه ی ــا ناظ ــر چ ــاپ‪ ،‬ای ــن صنع ــت مه ــم و حیات ــی را ک ــه‬ ‫هــم جنبــه فنــی و هــم جنبــه هنــری دارد‪ ،‬بــه صــورت آ کادمیــک‬ ‫بیام ــوزد ‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری‬ ‫خیل ــی دی ــر ب ــه اهمی ــت آ کادمی ــک رش ــته چ ــاپ پ ــی ب ــرد اف ــزود‪:‬‬ ‫ام ــروزه صنع ــت چ ــاپ یک ــی از مهمتر ی ــن صنای ــع و ب ــا اش ــتغال‬ ‫و کارآفرینــی بســیار بــاال محســوب مــی شــود و در صــورت توجــه‬ ‫بــه ایــن صنعــت و ارتبــاط خــوب بیــن صنعــت و دانشــگاه مــی توانیــم‬ ‫ب ــازار منطق ــه را در زمین ــه چ ــاپ ب ــه دس ــت بگیر ی ــم‪.‬‬ ‫ب ــر پای ــه همی ــن نی ــاز‪ ،‬در س ــال ه ــای گذش ــته‪ ،‬رش ــته چ ــاپ را‬ ‫ب ــه عن ــوان یک ــی از رش ــته‌های گ ــروه آزمایش ــی هن ــر در دانش ــگاه‬ ‫هن ــر ارائ ــه ک ــرد‪.‬در رش ــته چ ــاپ‪ ،‬دانش ــجویان ب ــا س ــه مرحل ــه‬ ‫پی ــش از چ ــاپ‪ ،‬چ ــاپ و پ ــس از چ ــاپ آش ــنا می‌ش ــوند و در‬ ‫نهای ــت می‌توانن ــد ی ــک محت ــوای گرافیک ــی ی ــا بص ــری را ب ــر روی‬ ‫ی ــک محص ــول فیزیک ــی پی ــاده س ــازند‪.‬‬ ‫موقعیت‪ ‎‬شــغلی رشــته چاپ‬ ‫فارغ‌التحصی ــل ای ــن رش ــته در مرحل ــه قب ــل از چ ــاپ؛ یعن ــی‬ ‫مرحل ـه‌ای ک ــه ط ــرح آم ــاده چ ــاپ می‌ش ــود‪ ،‬ب ــا ط ــراح‌ هم ــکاری‬ ‫می‌کن ــد ت ــا طرح ــی مناس ــب ب ــرای چ ــاپ ارائ ــه ده ــد؛ ز ی ــرا‬ ‫برخ ــی از اوق ــات ی ــک گرافیس ــت‪ ،‬طرح ــی را ارائ ــه می‌ده ــد ک ــه‬ ‫روی کاغ ــذ ی ــا کامپیوت ــر بس ــیار جال ــب اس ــت‪ّ ،‬ام ــا پیاده‌س ــازی‬ ‫آن ی ــا عمل ــی نیس ــت ی ــا مق ــرون ب ــه صرف ــه نمی‌باش ــد و ی ــا در‬ ‫صنعـــت‌چـــاپ‌ایجـــاد‌کـــرد‪‌.‬در‌واقـــع‌دیجیتالـــی‌شـــدن‌هنرهـــای‌گرافیکـــی‪‌،‬‬ ‫پتانســـیل‌های‌بیشـــتری‌را‌در‌صنعـــت‌چـــاپ‌نمایـــان‌ســـاخته‌اســـت‪‌.‬‬ ‫نوآوری‌هـــای‌جدیـــد‌و‌مهـــم‌در‌عرصـــه‌فـــن‌آوری‌دیجیتـــال‪‌،‬باعـــث‌کوتـــاه‌‬ ‫شـــدن‌مســـیر‌انتقـــال‌و‌تکامـــل‌صنعـــت‌چـــاپ‌از‌مهارت‌هـــای‌اولیـــه‌و‌‬ ‫فعلـــی‌آن‌بـــه‌ســـوی‌فن‌آوری‌هـــای‌جدیـــد‌شـــده‌اســـت‪‌.‬سیســـتم‌های‌‬ ‫چـــاپ‌دیجیتالـــی‪‌،‬دســـتگاه‌های‌چـــاپ‌بـــا‌قابلیـــت‌‌چـــاپ‌مســـتقیم‌تصاویـــر‪‌،‬‬ ‫فـــن‌آوری‌چـــاپ‌غیرضربـــه‌ای‪‌،‬چـــاپ‌در‌زمـــان‌نیـــاز‌و‌… ‪‌،‬همگـــی‌نشـــان‌‬ ‫دهن ــده‌تجهی ــزات‌و‌امکان ــات‌جدی ــد‌و‌بازاره ــای‌جدی ــد‌صنع ــت‌چ ــاپ‌اس ــت‪‌.‬‬ ‫آنچـــه‌بیـــش‌از‌هـــر‌چیـــز‌در‌ایـــن‌صنعـــت‌خودنمایـــی‌مـــی‌کنـــد‌نـــوآوری‪‌،‬‬ ‫فنـــاوری‪‌،‬اشـــتغال‌و‌کارآفرینـــی‌اســـت‌کـــه‌ابعـــاد‌مختلـــف‌آن‌بـــا‌کســـب‌و‌‬ ‫کارهـــای‌نویـــن‌گـــره‌خـــورده‌اســـت‪.‬‬ ‫زم ــان کوت ــاه موردنظ ـ ِـر‬ ‫مش ــتری‪ ،‬امکان‌پذی ــر‬ ‫نیس ــت‪.‬‬ ‫دا ن ـ ـش‌آ مــو خ ـ ـ ــته‬ ‫ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رش ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه‬ ‫در م ـ ــرحله چ ـ ــاپ نی ــز‬ ‫می‌دان ــد ک ــه چگون ــه‬ ‫پارامتره ــای مختل ــف‬ ‫را رعای ــت کن ــد ت ــا‬ ‫ق ــدم ب ــه ق ــدم کار ب ــا‬ ‫ک ـی ـف ـی ـ ــت مــطل ـ ــوب‬ ‫تولی ــد ش ـ ــود و ض ـ ــمن‬ ‫رعای ــت کیفی ــت و راندم ــان ب ــاال‪ ،‬زم ــان آماده‌‌س ــازی کاه ــش‬ ‫یافت ــه و از ضایع ــات جلوگی ــری گ ــردد و ب ــا کمتر ی ــن هزین ــه ب ــه‬ ‫نیازه ــای متن ــوع مش ــتریان پاس ــخ داده ش ــود‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصی ــل ای ــن رش ــته در مرحل ــه پ ــس از چ ــاپ نی ــز ب ــه‬ ‫مجموع ــه فعالی ‌‬ ‫ته ــای متن ــوع ای ــن مرحل ــه از جمل ــه ورن ــی زن ــی‪،‬‬ ‫س ــلفون کش ــی‪ ،‬دای ــکات‪ ‌،‬ب ــرش‪ ،‬قالب‌س ــازی‪ ،‬طا کو ب ــی و‬ ‫م ــواد مصرف ــی آنه ــا مدیر ی ــت و نظ ــارت دارد‪.‬‬ ‫یک فارغ التحصیل در حوزه چاپ به چه توانایی‪‎‬هایی نیاز دارد؟‬ ‫در تم ــام کش ــورهای دنی ــا‪ ،‬دپارتمان‌ه ــای چ ــاپ در‬ ‫دانش ــکده‌های هن ــری ق ــرار دارد؛ ز ی ــرا آنچ ــه دانش ــجویان در‬ ‫رش ــته چ ــاپ می‌آموزن ــد‪ ‌،‬س ــاخت ماش ــین‌آالت چ ــاپ نیس ــت‬ ‫ک ــه در دانش ــکده‌های فن ــی آم ــوزش داده ‌ش ــود‪.‬‬ ‫کارش ــناس چ ــاپ می‌آم ــوزد ک ــه چگون ــه فرآین ــد تولی ــد ی ــک‬ ‫کار چاپ ــی از مرحل ــه قب ــل از چ ــاپ؛ یعن ــی مرحلــه‌ای ک ــه ط ــرح‬ ‫مش ــخص می‌ش ــود ت ــا مرحل ــه پای ــان چ ــاپ و هنگام ــی ک ــه کار‬ ‫ب ــرای توز ی ــع آم ــاده می‌ش ــود‪ ،‬بخو ب ــی انج ــام ده ــد؛ کاری ک ــه‬ ‫نی ــاز ب ــه آش ــنایی ب ــا طراح ــی و گ ـ ــرافیک دارد؛ ی ـع ـ ــنی مــدی ـ ــر‬ ‫ی ـ ــک چــاپ ـخــان ـ ــه ه ـن ـگــام ـ ــی ک ـ ــه ی ـ ــک ط ـ ــرح ب ـ ـ ــه او ارائ ـ ـ ــه‬ ‫م ـ ـی‌ش ـ ـ ــود‪ ،‬بــای ـ ــد ب ـتــوان ـ ــد ط ـ ـ ـ ــرح را درک ک ـ ـ ـ ــرده و ب ـ ـ ــا آن‬ ‫ارت ـب ـ ــاط بــرق ـ ــرار ک ـن ـ ــد‪.‬‬ ‫ب ــه عب ــارت دیگ ــر‪ ،‬فارغ‌التحصی ــل ای ــن رش ــته بای ــد ب ــا‬ ‫فارغ‌التحصی ــان س ــایر رش ــته‌های هن ــری ز ب ــان مش ــترک داش ــته‬ ‫باش ــد‪ .‬ام ــا ای ــن ب ــه معن ــای آن نیس ــت ک ــه چ ــاپ ی ــک رش ــته‬ ‫‌هن ــری اس ــت‪ .‬چ ــاپ مجموعـ ـه‌ای از هن ــر و صنع ــت اس ــت و‬ ‫دانش ــجویان ه ــر پن ــج گ ــروه آزمایش ــی در ص ــورت عاقه‌من ــدی‬ ‫ب ــه فرآین ــد چ ــاپ و داش ــتن ی ــک پای ــه و انگی ــزه هن ــری می‌توانن ــد‬ ‫در ای ــن رش ــته موف ــق ش ــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪info@mabnasazeh.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را‬ ‫به ایمیل ذیل ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تحصیات‬ ‫سایر شرایط‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مدیریت گرایش تبلیغات‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫گرافیک‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار در شرکت های معتبر‬ ‫مسلط به روشهای نوین تبلیغات‪ ،‬مسلط به کامپیوتر و‬ ‫زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای حوزه طراحی و‬ ‫تبلغات‪ ،‬مسلط به راه اندازی کمپین های تبلیغاتی‬ ‫رئیس خدمات فنی و‬ ‫مهندسی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫مهندسی الکترونیک‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫آقا‪ /‬آشنایی کامل با ماشین آالت صنایع غذایی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در صنایع غذایی‬ ‫آشنایی کامل با ‪ PLC‬و پنوماتیک‬ ‫سا کن کر ج یا غرب تهران‬ ‫کارشناسی ‪HSE‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬تسلط کامل به حوزه‬ ‫‪ HSE‬آشنایی کامل با استانداردهای مرتبط مانند‬ ‫‪14000 ، DHSA18001‬‬ ‫لیسانس علوم و صنایع غذایی‬ ‫یا مهندس کشاورزی گرایش‬ ‫علوم و صنایع غذایی‬ ‫جنسیت آقا‪ ،‬سن حدا کثر ‪ 30‬سال‪ ،‬مجرد‪ ،‬دارای‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار محل سکونت ترجیحا استان البرز‬ ‫یا غرب استان تهران‬ ‫گرافیست حرفه ای با تجربه کاری‬ ‫در زمینه وب (با نمونه کار)‬ ‫‪job@behpardazan.com‬‬ ‫ناظر کنترل کیفی‬ ‫جهت همکاری برای شرکت دارویی به عنوان مدیر تولید‬ ‫ترجیحا آقا دارای ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪hr@nanodaru.com‬‬ ‫یک شرکت مهندسی نیازمند مونتاژ کار‬ ‫قطعات الکترونیک ‪ DIP‬و ‪SMD‬‬ ‫ترجیحا خانم می باشد‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪Resumec73@gmail.com‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گــزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بیسکوالرج (صنایع غذایی درنا)‬ ‫مسئول تبلیغات‬ ‫برنامــه های گرامیداشــت هفته چاپ‬ ‫انجمـــن علمـــی فنـــاوری چـــاپ ایـــران بـــه منظـــور معرف ــی‬ ‫هرچ ــه بیش ــتر توانمن ــدی ه ــا و قابلی ــت ه ــای صنع ــت چ ــاپ‬ ‫در حمایـــت از تولیـــد و كاالهـــای ایـــران ســـاخت‪ ،‬صـــادرات‬ ‫غیرنفت ــی و اقتص ــاد مل ــی و شناس ــایی راهكاره ــای مقابل ــه ب ــا‬ ‫چالشــها و موانــع پیشــرو در ایــن صنعــت‪ ،‬چهارمیــن نكوداشــت‬ ‫هفتــه علــوم و فنــاوری چــاپ را بــا همــكاری و مشــاركت جامعــه‬ ‫علم ــی كش ــور‪ ،‬پیشكس ــوتان و دس ــت ان ــدركاران و تش ــكل ه ــای‬ ‫صنعــت چــاپ سراســر كشــور‪ ،‬كارشناســان وفعالیــن ایــن حــوزه‬ ‫و در دانش ــگاه ه ــا ‪ ،‬مرا ك ــز و س ــازمان ه ــای دولت ــی مختل ــف از‬ ‫تاری ــخ ‪ ١٠‬ال ــی ‪ ١٦‬ش ــهریورماه ب ــه م ــدت ی ــك هفت ــه برگ ــزار‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت موادغذایی‬ ‫‪job.bonsa@gmail.com‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪qc.hr@perperook.ir‬‬ ‫‪info@culham-co.com‬‬ ‫سابقه کار و آشنایی با نرم افزار حسابداری‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫به یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع غذایی آقا آشنا به نرم افزارهای آفیس و مفاهیم کنترل کیفیت آماری‬ ‫با حدا کثر سن ‪ 35‬سال و حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط جهت شیفت کاری ‪ 17‬الی ‪ 24‬جهت واحد کنترل کیفیت نیازمندیم‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را به ایمیل تا تاریخ ‪ 97/6/12‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫پست مدنظر‬ ‫صنعــت چاپ یک صنعت مادر اســت‬ ‫مرتضـــی حا کـــی کارآفریـــن جـــوان و مدیرعامـــل مجتم ــع‬ ‫چــاپ آراد نیــز بــه بــازارکار گفــت‪ :‬صنعــت چــاپ یــک صنعــت‬ ‫مـــادر اســـت و بـــا ســـرمایه گـــذاری کـــم مـــی توانـــد اشـــتغال‬ ‫آس ــان و فراوان ــی ایج ــاد کن ــد و م ــا توانس ــتیم ب ــا هم ــه مش ــکات‬ ‫اقتص ــادی و رک ــود بی ــش از هفت ــاد ش ــغل مس ــتقیم و ‪ 250‬ش ــغل‬ ‫غیرمســـتقیم ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫ای ــن کارآفری ــن فع ــال کش ــورمان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بی ــش از‬ ‫‪ 50‬درص ــد نیروه ــای م ــا دارای تحصی ــات دانش ــگاهی هس ــتند‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬صنعـــت چـــاپ نیازمنـــد حمایـــت واقع ــی از‬ ‫ســـوی وزارت صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت اســـت و یک ــی از‬ ‫نیازه ــای اساس ــی م ــا داش ــتن ش ــهرک وی ــژه و تخصص ــی چ ــاپ‬ ‫اســت کــه هنــوز در کشــور وجــود نــدارد و مــی توانــد نقــش بســیار‬ ‫مهم ــی در متش ــکل ک ــردن ت ــوان داخل ــی ب ــرای ورود ب ــه بازاره ــای‬ ‫منطق ــه و جه ــان باش ــد‪.‬‬ ‫دکتر داروساز‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‬ ‫سرپرست مالی‬ ‫کمک حسابدار با حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایجــاد چنیــن منطقــه ای ایــران را بــه عنــوان‬ ‫قط ــب صنع ــت چ ــاپ ب ــرای منطق ــه و قط ــب اش ــتغال رش ــته ه ــا‬ ‫و فــارغ التحصیــان ایــن صنعــت مطــرح خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس انجم ــن علم ــی فن ــاوری چ ــاپ ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اینکـــه صنعـــت چـــاپ یکـــی از صنایـــع کلیـــدی در توس ــعه‬ ‫اش ــتغال و اقتص ــاد کشورهاس ــت گف ــت‪ :‬م ــا ام ــروز خوش ــحالیم‬ ‫کـــه بیـــش از ‪ 400‬هـــزار نفـــر در صنعـــت چـــاپ کشـــور فع ــال‬ ‫هســـتند ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫درس‌های رشــته چاپ‬ ‫دروس رشــته چــاپ شــامل دروس پایــه‪ ،‬اصلــی و تخصصــی‬ ‫ارسال رزومه به نشانی‪mm.ploy@yahoo.com :‬‬ ‫‪iranianstoneboss@gmail.com‬‬ ‫با حدود ‪ 15‬سال سابقه کاری‬ ‫ترجیحا در پیمانکاری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال در این سمت‬ ‫ایجــاد منطقــه اقتصادی چاپ یک ضرورت اســت‬ ‫رئی ــس انجم ــن علم ــی فن ــاوری چ ــاپ ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اینک ــه مهمتر ی ــن اولو ی ــت در موض ــوع اقتص ــاد مقاومت ــی و توج ــه‬ ‫ب ــه کاالی ایران ــی توج ــه ب ــه صنع ــت چ ــاپ اس ــت گف ــت‪ :‬در‬ ‫ش ــرایطی ک ــه کش ــورمان ب ــرای ص ــادرات نف ــت و محصـــوالت‬ ‫نفت ــی ب ــا تحر ی ــم ه ــای جدی ــد مواج ــه اس ــت توج ــه ب ــه صنع ــت‬ ‫چ ــاپ و بس ــته بن ــدی ب ــه عن ــوان ی ــک صنع ــت اشـــتغالزا و‬ ‫کارآفر ی ــن اهمی ــت بس ــیار دارد‪.‬‬ ‫دکتــر بیطرفــان ایجــاد منطقــه اقتصــادی چــاپ یــک ضــرورت‬ ‫بای ــد متخص ــص رش ــته چ ــاپ باش ــند ت ــا چاپخانه‌ه ــا بهتر ی ــن‬ ‫ً‬ ‫بازده ــی را داش ــته باش ــند‪ .‬نی ــازی ک ــه در ح ــال حاض ــر نیزکام ــا‬ ‫احس ــاس می‌ش ــود‪.‬‬ ‫کارشناس خرید داخلی (مرد) مدیریت بازرگانی‬ ‫یک شرکت بازرگانی محدوده جردن‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫فار غ‌التحصیل رشته چاپ‬ ‫باید با فار غ‌التحصیان سایر‬ ‫رشته‌های هنری‬ ‫زبان مشترک داشته باشد‬ ‫یک برند در صنایع غذایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با تجربه‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای حسابداری‬ ‫اس ــت‪ .‬ریاضی ــات و آم ــار‪ ،‬ش ــیمی عموم ــی‪ ،‬طراحـــی پایـــه‪،‬‬ ‫فیز ی ــک‪ ،‬مبان ــی کامپیوت ــر و اینترن ــت‪ ،‬مبان ــی هنرهـــای‬ ‫تجس ــمی‪ ،‬رس ــم فن ــی عموم ــی و پرس ــپکتیو‪ ،‬روش تحقیـــق‪،‬‬ ‫عکاس ــی پای ــه‪ ،‬آش ــنایی ب ــا هن ــر و تم ــدن ای ــران‪ ،‬آش ــنایی ب ــا هن ــر‬ ‫و تم ــدن جه ــان از جمل ــه دروس پای ــه اس ــت‪.‬‬ ‫و دروس اص ـ ــلی‬ ‫نی ــز شام ـ ــل کــارگ ـ ــاه‬ ‫عکــاس ـ ــی رن ـگ ـ ـ ــی‪،‬‬ ‫کــارگ ـ ـ ــاه گــراف ـ ــیک‪،‬‬ ‫گراف ـی ـ ــک ک ـ ــامپیوتر‪،‬‬ ‫ص ـ ـف ـ ـح ـ ـ ـ ـه‌آرا ی ـ ــی‪،‬‬ ‫طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ـ ــی‬ ‫بس ــته‌بندی‪ ،‬طراح ــی‬ ‫و چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاپ اوراق‬ ‫به ــادار‪ ،‬ک ـ ـ ـ ـ ــارآموزی‬ ‫ا س ــت‪.‬‬ ‫همچنیـ ـ ــن دروس‬ ‫تخ ـ ـ ــصصی رش ـ ـت ـ ـ ــه چ ـ ـ ــاپ ش ــامل آزمایش ــگاه م ــواد‪ ،‬تاری ــخ‬ ‫فن ــاوری چ ــاپ‪ ،‬استاندارد‌شناس ــی صنع ــت چ ــاپ‪ ،‬مــــ ــروری‬ ‫ب ــر روش‌ه ــای چ ــاپ‪ ،‬ز ب ــان تخصص ــی‪ ،‬تکنول ــوژی بس ــته‌بندی‪،‬‬ ‫تکنول ــوژی صحاف ــی‪ ،‬کارگاه چ ــاپ افس ــت‪ ،‬لیتوگرافـــی‪،‬‬ ‫ش ــناخت کاغ ــذ و مرک ــب‪ ،‬اقتص ــاد چ ــاپ و بازاریاب ــی چ ــاپ‪،‬‬ ‫قوانی ــن و مق ــررات چ ــاپ‪ ،‬کارگاه چ ــاپ دیجیت ــال‪ ،‬کارگاه‬ ‫چ ــاپ فلکس ــو‪ ،‬کارگاه چ ــاپ گ ــراور‪ ،‬کارگاه چ ــاپ ســـیلک‬ ‫اس ــکترین‪ ،‬ط ــرح و رس ــاله م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصی ــل رش ــته چ ــاپ در مرحل ــه پ ــس از چ ــاپ نی ــز‬ ‫ب ــه مجموع ــه فعالیت‌ه ــای متن ــوع ای ــن مرحل ــه از جمل ــه ورن ــی‬ ‫زن ــی‪ ،‬س ــلفون کش ــی‪ ،‬دایی ــات‪ ‌،‬ب ــرش‪ ،‬قالب‌س ــازی‪ ،‬طا کوب ــی‬ ‫و م ــواد مصرف ــی آنه ــا مدیری ــت و نظ ــارت دارد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به امور خدماتی‪ ،‬بازرگانی و فروشگاهی‬ ‫مسلط به نرم افزار پیوست‪ ،‬حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به امور مالیاتی شرکتها‪ ،‬ارزش افزوده و اظهارنامه‬ ‫موقعیت شــغلی رشــته چاپ در ایران‬ ‫صنــف چــاپ بــه عنــوان صنعــت میــان رشــته‌ای‪ ،‬بــه نحــوی‬ ‫ب ــا هم ــه فرآور ی‌‌ه ــای صنعت ــی و محص ــوالت کش ــاورزی و نی ــز‬ ‫بازاریاب ــی داخل ــی و خارج ــی و همچنی ــن تم ــام جنبه‌ه ــای‬ ‫توســعه اجتماعــی ســر و کار دارد بــه عبــارت دیگــر امــروزه چــاپ‬ ‫ب ــا هم ــه ش ــئونات زندگ ــی ارتب ــاط دارد‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصی ــان چ ــاپ می‌توانن ــد در عرصه‌ه ــای‬ ‫مختل ــف صنعت ــی و فرهنگ ــی حض ــور فعال ــی داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫ب ــرای مث ــال در س ــال تحصیل ــی ‪ ۸۳ -۸۴‬تع ــداد ‪ ۷۹۷‬عن ــوان‬ ‫کت ــاب درس ــی ب ــا ش ــمارگان بی ــش از ‪ ۱۶۷‬میلی ــون جل ــد چ ــاپ‬ ‫ش ــد و در اختی ــار دانش‌آم ــوزان ق ــرار گرف ــت‪ .‬ب ــدون ش ــک فرآین ــد‬ ‫ً‬ ‫چ ــاپ ای ــن کتاب‌ه ــا ک ــه اکث ــرا تم ــام رنگ ــی ب ــوده و ه ــر س ــاله‬ ‫ت ــا ح ــدودی نی ــز تغیی ــر می‌کنن ــد‪ ،‬بس ــیار پیچی ــده و تخصص ــی‬ ‫اس ــت و نی ــاز ب ــه مدی ــران تولی ــد و کارشناس ــان متخص ــص‬ ‫چ ــاپ بس ــیار ماه ــر و ب ــا تجرب ــه دارد‪.‬‬ ‫چ ــون فرآین ــد چ ــاپ بای ــد ب ــه گونـ ـه‌ای انج ــام گی ــرد ک ــه‬ ‫در کوتاهتر ی ــن زم ــان و ب ــا کمتر ی ــن هزین ــه‪ ،‬کتاب‌ه ــا ب ــدون‬ ‫غل ــط‪ ،‬ب ــا کیفی ــت ب ــاال و یکس ــان و در تی ــراژ میلیون ــی چ ــاپ‬ ‫ش ــود‪.‬همچنین می‌ت ــوان ب ــه چ ــاپ روزنامه‌ه ــا و نش ــریات‬ ‫کثیراالنتش ــار اش ــاره ک ــرد ک ــه ی ــک کار صنعت ــی اس ــت‪ .‬ناظ ــران‬ ‫چ ــاپ ای ــن گون ــه رس ــانه‌ها و همچنی ــن مدی ــران چاپخانه‌ه ــا‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@dorna-co.com‬‬ ‫آشنا به حسابداری صنعتی و امور اداری با ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس آباد‪،‬‬ ‫همراه با سرویس رفت و برگشت‬ ‫ارسال رزمه به‪:‬‬ ‫‪info@upa-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر حسابدار آقا‬ ‫مسلط به حسابداری انبار و کارمند حسابداری‪،‬‬ ‫آشنا به نرم افزار شماران سیستم‬ ‫(محدوده شرق تهران ‪ -‬بنی هاشم)‬ ‫ارسال زومه‪:‬‬ ‫‪nobel.khodayari@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر حسابدار خانم‬ ‫با یکسال سابقه کار‬ ‫ترجیحا آشنا به نرم افزار برنا جهت کارخانه ای‬ ‫در شهر قدس نیازمندیم‬ ‫ارسال رزومه هماهنگی‪:‬‬ ‫‪Lne.ifm@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫البرز‬ ‫●توانایی اعمال قوانین انضباطی‬ ‫‪11‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪info.baghayeneh@gmail.com‬‬ ‫واجـد شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫حسابدار حرفه ای‬ ‫شـرکت ژال تجهیـز جهت تکمیل کادر خود در اسـتان البـرز از افراد‬ ‫استخدام حسابدار ارشد آقا‬ ‫●حسابداری بازرگانی●تسلط و توانایی کار با نرم افزار رستاک‬ ‫واجد شـرایط زیر دعـوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫یـک شـرکت فعـال در زمینـه تولیـد و پخـش مـواد غذایـی جهت‬ ‫جوشکار‪/‬آقا‬ ‫تکمیـل کادر خـود در اسـتان البرز از افراد مجـرب ‪ ،‬پیگیر و باانگیزه‬ ‫استخدام حسابدار و جوشکار‬ ‫●متخصص آرگون‬ ‫بـاال ‪ ،‬بـا شـرایط مشـروحه ذیـل دعوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪/‬خانم‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫●تمام وقت●آشنا به انبار داری●آشنا به نرم افزار هلو‬ ‫●دقیقوبسیارپیگیر●حداقل‪ ۵‬سالسابقهکارمفید‬ ‫●ارسال لیست بیمه●ارسال لیست مالیات حقوق‬ ‫●مسلط به نرم افزار ویژن●مسلط به حسابداری پخش مویرگی سرد‬ ‫●ارزش افزوده‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪02634720884 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی تدبیر نو‬ ‫واقع در میدان شهدا کرج‬ ‫‪JOBSFOOD1397@GMAIL.COM‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام طراح گرافیک خانم‬ ‫کانون برندینگ و تبلیغات چترگسـتران جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫اسـتان اصفهان از افراد واجد شـرایط زیر‬ ‫مشاور روانشناسی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●کارشناس ارشد روان شناسی و مشاوره با مراجع‬ ‫بازارياب‬ ‫طراح گرافيک‬ ‫خانم‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط مـی توانند رزومـه کاری خود را بـه آدرس‬ ‫●مسلط به فتوشاپ‪ ،‬کارل‪ ،‬ایلستریتور●آشنایی با افترافکت‬ ‫ایمیل درج شـده ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫●حرفه ای ●با سابقه●روابط عمومی قوی ●با انگیزه‬ ‫‪dadkhahasgarani@yahoo.com‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫●آشنایی کامل با قوانین اداره کارو حسابداری‬ ‫و محاسبه حقوق و دستمزد‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫در ارسال رزومه در موضوع ایمیل ذکر شود ‪ :‬برای سمت حسابدار‬ ‫‪estekhdam.new1@gmail.com‬‬ ‫اهواز‬ ‫استخدام سرپرست تیم فروش‬ ‫شرکت یونیلیور ایران جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان‪،‬اهواز‬ ‫از افراد واجد شـرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست تيم فروش‪:‬‬ ‫●سرپرسـتی تیـم فـروش بـر اسـاس اسـتراتژی هـای شـرکت و بر‬ ‫اسـاس اهداف فروش در شـهر مورد نظر بازدیدهـای دوره ای فروش‬ ‫به همـراه ویزیتورها‬ ‫●برنامه ریزی فعالیت های داخل فروشگاهها در زمان تخفیفات‬ ‫●اجرای رونمایی محصوالت جدید بر اساس برنامه ریزی موجود‬ ‫●بررسـی موجـودی انبـار نماینـده فـروش ●بررسـی و پیگیری‬ ‫عملکرد نماینده فروش●سـه سـال سـابقه کار در صنعت مشـابه‬ ‫شـایان ذکـر اسـت ●افراد بومی اسـتان خوزسـتان‬ ‫در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫استخدام کارگر تولید در نظرآباد کرج‬ ‫‪raminjahromi64@gmail.com‬‬ ‫●افـراد مسـلط بر زبـان انگلیسـی در اولویت مصاحبه قـرار خواهند‬ ‫یـک کارخانه در زمینه تولید مواد بسـته بندی محصـوالت زیبایی و‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫گرفت‪●.‬شـایان ذکـر اسـت مزایـای کاری مناسـب (اعـم از بیمـه‬ ‫استخدام مهندس معدن آقا‬ ‫تکمیلـی‪ ،‬پـاداش‪ ،‬پورسـانت‪ ،‬وام‪ ،‬حق ایـاب و ذهاب‪ ،‬ناهـار و هزینه‬ ‫بهداشـتی جهت تکمیل کادر تولید خود در اسـتان البـرز – نظرآباد‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرکت پرفیری ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫كارگر توليد كارخانه كارتن سازی‬ ‫استان اصفهان‪ -‬اردستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪/76-A97‬آقا‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●آشنا با دستگاه خط کش برش●آشنا با دستگاه دایکات‬ ‫●آشنا با دستگاه فلکسو●آشنا با انواع ورق ‪ e‬و ‪c‬‬ ‫مهندس معدن‬ ‫آقا ‪/‬یک نفر‬ ‫●آشنا با قالب های کارتن●آشنا با فرآیند تولید جعبه های کارتنی‬ ‫●به صورت تمام وقت●برای اقامت در معدن‬ ‫●رزومـه هـا صرفاً در فرمت ‪ PDF‬تهیه شـده و نـام فایل معادل نام‬ ‫●برنامـه ریـزی و ایجـاد دنبالـه ای از عملیـات بـرای سـاخت‬ ‫و نام خانوادگی به زبان انگلیسـی باشـد‪.‬‬ ‫محصـوالت و ارتقـاء اسـتفاده کارآمـداز ابـزار آالت●بررسـی برنامـه‬ ‫●فقط کد شغل ‪ 76-A97‬را در ‪ Subject‬ایمیل گردد‪.‬‬ ‫تولیـد ‪ ،‬مسـتندات فنـی‪ ،‬سفارشـات‪ ،‬و اطالعـات مرتبـط بـرای‬ ‫‪hrmco2017@gmail.com‬‬ ‫به دست آوردن دانش از روش تولید محصول‪ ،‬پردازش‪،‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫و فعالیت های مرتبط با تولید‬ ‫استخدام ویزیتور و بازاریاب حضوری‬ ‫●بـرآورد هزینـه های تولیـد ‪ ،‬روش صرفه جویی در هزینـه‪ ،‬و اثرات‬ ‫شـرکت گلشـید نماینـده انحصاری برندهـای لوکـس و الکچری در‬ ‫تغییـرات در روش تولیـد محصول در هزینه تمام شـده‬ ‫صنعـت غذایـی و شـوینده (ایرانـی و خارجی )در نظـر دارد‬ ‫●پیـش نویـس و طراحـی و طـرح بندی تجهیـزات‪ ،‬مـواد‪ ،‬و فضای‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش حضوری و بازاریابی خود در اسـتان البرز‬ ‫کاری بـرای نشـان دادن حداکثـر بهـره وری با اسـتفاده از ابزار تهیه‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫پیش نویـس و کامپیوتر‬ ‫ويزيتور و بازارياب حضوری‬ ‫●اجـرا و هماهنگی اهـداف کنترل کیفیت‪ ،‬فعالیت هـا‪ ،‬وارایه روش‬ ‫خانم و آقا‬ ‫بـرای حـل مشـکالت تولید‪ ،‬بـه حداکثر رسـاندن قابلیـت اطمینان‬ ‫●دیپلم به باال●سابقه کاری ‪ :‬حداقل ‪ ۳‬ماه‬ ‫محصـول‪ ،‬با بـه حداقل رسـاندن هزینه‬ ‫●دارای روابط عمومی و فن بیان باال‬ ‫●پیشـنهاد روشـهایی بـرای بهبود اسـتفاده از پرسـنل‪ ،‬مـواد‪ ،‬و آب‬ ‫●حقوق ثابت ‪۱۵۰۰۰۰۰۰‬ریال●هزینه تلفن و اینترنت‬ ‫و بـرق● توسـعه روش تولیـد‪ ،‬اسـتانداردهای بهـره بـرداری کار‪ ،‬و‬ ‫●پورسانت فروش از کف حداقل ‪ ۲‬درصد به باال‬ ‫سیسـتم تجزیـه و تحلیـل هزینـه بـرای ترویـج کارکنـان کارآمـد‬ ‫●بیمه تامین اجتماعی از روز اول‬ ‫و بهـره بـرداری از امکانات●اسـتفاده از روش هـای آمـاری و انجـام‬ ‫●پاداش و جوایز نقدی و غیر نقدی‬ ‫محاسـبات ریاضی بـرای تعیین فرآیندهـای تولید‪ ،‬نیـاز کارکنان‪ ،‬و‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫اسـتانداردهای تولید‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‬ ‫●ایجـاد محیـط ایمـن از نظـر روانـی و محیطـی و جسـمی جهـت‬ ‫‪golshidco1962@gmail.com‬‬ ‫ارتقـا بهـره وری از نیـروی کار با تغییر شـرایط آرکونومی و زیسـتی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارگـران و تامیـن امنیـت جسـمی و روانی پرسـنل‬ ‫استخدام معاون انضباطی آقا‬ ‫●کنتـرل محیـط و شـرایط اثر گذار طبـق قوانین بهداشـت محیط‬ ‫‪jobs@unileveriran.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام توزیع کننده و کارگر‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمندیم‪:‬‬ ‫آقا ‪ ۳ /‬نفر‬ ‫●با مدرک تحصیلی دیپلم به باال ●داشتن کارت پایان‬ ‫خدمت الزامیست‬ ‫كارگر انبار ‪:‬‬ ‫آقا ‪ ۱ /‬نفر‬ ‫● با مدرک تحصیلی دیپلم به باال ●داشتن کارت‬ ‫پایان خدمت الزامیست‬ ‫آدرس اهـواز – بلـوار آیت اهلل بهبهانی – بین میـدان جمهوری پاداد‬ ‫– مجتمـع تندیـس – طبقه‪ – ۱‬واحد‪ – ۱‬شـرکت آماده لذیذ‬ ‫شماره تماس ‪۳۵۵۴۹۹۶۸ :‬‬ ‫تبریز‬ ‫استخدام مسئول آر اند دی‬ ‫گـروه صنعتی عباسـپور – آدرین جهت تکمیل نیروی انسـانی خود‬ ‫در اسـتان آذربایجان شـرقی‪،‬تبریز از افراد واجد شـرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول‪R&D‬‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫●لیسانس و باالتر( صنایع غذایی )‬ ‫● مسـلط به زبـان انگلیسـی●توانائی نـوآوری و طراحی محصوالت‬ ‫جدید●آشـنایی کامل بـا خطوط تولید و فرموالسـیون‬ ‫●(دارای روابط عمومی باال)‬ ‫●توانایی برقراری ارتباط موثر و قدرت رایزنی‬ ‫●دارای بیمه تامین اجتماعی●ساعت کاری‪ :‬از ‪ 9:30‬صبح الی ‪18‬‬ ‫ارسال رزومه از طریق راه ارتباطی زیر با ما در تماس باشید‪.‬‬ ‫‪odanatbz@yahoo.com‬‬ ‫فارس‬ ‫استخدام مهندس پلیمر‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان فارس‪،‬‬ ‫واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس پليمر‪ /‬آقا‬ ‫●با مدرک تحصیلی مهندسی پلیمر ●دارای سابقه کار‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی●جهت بخش کنترل کیفی‬ ‫و تحقیق و توسعه شرکت‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪ghasrebazi.co@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫استخدام مدیرمالی آقا‬ ‫شـرکت مشـاوره مالیاتـی روشـنگران صبـح امید قم جهـت تکمیل‬ ‫کادر خـود در اسـتان قـم از افـراد واجد شـرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدير مالی‪/‬آقا‬ ‫●بـا حداقل ‪ ۲‬الی ‪ ۱۰‬سـال سابقه●تسـلط کامل بـه قوانین مالیاتی‬ ‫و بیمـه و داشـتن سـابقه اجرایی در پروژه هـای مالی و مالیاتی‪.‬‬ ‫●دارای بیمه●ساعت کاری از ‪ ۸‬الی ‪۱۶‬‬ ‫●حقوق توافقی‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪roshangaranqom@yahoo.com‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫یک واحد تولیدی‬ ‫جهـت تکمیـل کادر مدیریتـی خـود در اسـتان کرمانشـاه از افـراد‬ ‫مجـرب و متخصص واجد شـرایط زیر دعوت بـه همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدير بودجه و اعتبارات‬ ‫●دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● آشنایی کامل به دریافت حد اعتباری از بانک های عاملف‬ ‫● توانایی در تحلیل صورت های مالی و ارزیابی اقتصادی طرح ها‬ ‫مدير منابع انسانی‬ ‫●دارای حداقل ‪ ۴‬سال سابقه کار ●آشنایی کامل به قوانین‬ ‫اداره کار ●قوانین تامین اجتماعی و نرم افزار‬ ‫سیستم حقوق و دستمزد‬ ‫حسابرس داخلی‬ ‫●دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار‬ ‫● آشنایی کامل به نرم افزار های مالی و حسابرسی‬ ‫شرکت ها سهامی خاص‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪reyhaneh.porfido@gmail.com‬‬ ‫‪edari@abbaspour.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫معاون انضباطی‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●توانایی باال در کنترل نوجوانان●توانایی کنترل تردد‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫خانم و آقا‬ ‫استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان‬ ‫فعالیـت هـای خـود اقدام بـه جذب نیـرو با شـرایط زیر مـی نماید‪:‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫یا ناظم در مدرسـه●حداقل سـن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫خـود را بـه همراه مشـخصات تماس خـود به ایمیل‬ ‫كارشناس فروش و حسابداری (دفتری)‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتوانند سـوابق کاری و عکس خـود را با‬ ‫موسسـه بـاغ آینـه واقـع در گوهردشـت کـرج در جهـت گسـترش‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی کارشناسـی●حداقل ‪ ۴‬سال سابقه معاونت‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط میتوانند رزومه و سـوابق کاری و تحصیلی‬ ‫واجدیـن شـرایط در تبریـز دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫‪heidari@pooyawind.com‬‬ ‫‪ac@pakianco.ir‬‬ ‫کرمان‬ ‫و ایمنـی صنعتی‬ ‫آقا‬ ‫موبایـل و …) در نظـر گرفته شـده اسـت‬ ‫الکترونیـک قصـر فنـاوری اودانـا در راسـتای تکمیـل کادر خـود‪ ،‬از‬ ‫استخدام حسابدار حرفه ای‬ ‫یـک شـرکت جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان اصفهـان از افراد‬ ‫● داشتن حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار مفید‬ ‫ذکـر ردیـف به ایمیـل زیر ارسـال نمایند‬ ‫کارشناس فروش و حسابداری در تبریز‬ ‫کارخانـه تولیـد کننـده و واردکننـده لـوازم جانبـی کامپیوتـر و‬ ‫شرکت کارت اعتباری ایران کیش جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان کرمان از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتيبان دستگاه كارتخوان‬ ‫آقا‪ 2 /‬نفر شهرستان بم‬ ‫و ‪ 1‬نفر شهرستان بابک‬ ‫●جهت نصب و پشتیبانی کارتخوانهای فروشگاهی‬ ‫●بـا روابـط عمومـی بسـیار خـوب●دارای مـدرک فـوق دیپلـم‪/‬‬ ‫کارشناسـی کامپیوتـر و الکترونیـک‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‌های‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪03432460813 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام پزشک عمومی‬ ‫بیمارستان شهدای قلعه گنج در جنوب استان کرمان‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫پزشک عمومی (طرح يا قراردادی)‬ ‫●جهـت کشـیک در اورژانس●حداقـل پنج کشـیک ‪ ۲۴‬سـاعته در‬ ‫ماه●امکانـات رفاهـی مناسـب از جمله پانسـیون مجهز و تهیه سـه‬ ‫وعـده غـذا● فاصلـه تا نزدیکتریـن فرودگاه ‪ ۲‬سـاعت‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪adelmahdi1981@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مهندس عمران‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر خود در اسـتان کرمان از افراد واجد‬ ‫شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫●بـا حداقـل ‪ ۷‬سـال سـابقه کار مفیـد دفتـر فنـی در پـروژه هـای‬ ‫ساختمانی●سـاکن شـهر کرمـان( جهـت کار در در دفتـر فنی یک‬ ‫پـروژه سـاختمانی بـزرگ در شـهر کرمان)‬ ‫●مسـلط به تهیه نقشـه های شـاپ‪،‬ازبیلت‪ ،‬جزئیات اجرایی‪،‬متره و‬ ‫برآورد‪،‬تهیـه صورت وضعیت‪،‬فهرسـت بها‪،‬آنالیز قیمت و …‬ ‫‪hoseindarenjani@gmail.com‬‬ ‫گلستان‬ ‫استخدام مهندس فارم‬ ‫شـرکت بهشـاد آفرین جهت تکمیل کادر خود در اسـتان گلستان از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس فارم‬ ‫●با سابقه کار در پرورش مرغ گوشتی●بومی استان گلستان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪ebi.n135@yahoo.com‬‬ ‫مشهد‬ ‫استخدام نیرو‬ ‫به یک نفر نیروی خانم‬ ‫بـا مـدرک فـوق دیپلـم یـا لیسـانس صنایـع غذایـی جهـت کار در‬ ‫کارخانـه کمپـوت و کنسروسـازی به عنوان ناظـر در کنترل کیفیت‬ ‫خطـوط تولیـد در مشـهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobcoopration@gmail.com‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫استخدام نیرو فنی برق‬ ‫یک شـرکت جهـت تکمیل کادر خـود در اسـتان هرمـزگان از افراد‬ ‫واجـد شـرایط زیـر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫نیرو فنی برق‬ ‫‪ 1‬نفر‪ /‬مجرد‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی●آشنایی به ‪plc‬‬ ‫●آشنایی به تابلو بندی●آشنایی به شبکه‬ ‫●کار هوشمند سازی منازل●حداکثر سن ‪ ۲۷‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل ارسال نمایند‬ ‫‪shahabi.mohammad@gmail.com‬‬
‫کار و کارگری‬ ‫‪12‬‬ ‫کلم ــه کارگ ــران روزم ــزد در هی ــچ کج ــای قان ــون کار نیام ــده اس ــت ام ــا ای ــن‬ ‫موض ــوع ب ــه معن ــی ای ــن نیس ــت ک ــه ای ــن کارگ ــران هی ــچ ح ــق و حق ــوق قانون ــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬اینکــه برخــی از کارفرمایــان بــه راحتــی مــی تواننــد از ایــن خــأ قانونــی‬ ‫سوءاس ــتفاده کنن ــد ب ــه معن ــی ای ــن اس ــت ک ــه کارگ ــران روزم ــزد و ق ــراردادی از‬ ‫ح ــق و حق ــوق خ ــود اطاع ــی ندارن ــد‪.‬‬ ‫طبـــق مـــاده یـــک قانـــون کار‪« ،‬کلیـــه کارفرمایـــان‪ ،‬کارگـــران‪ ،‬کارگاه‌هـــا‪،‬‬ ‫مؤسس ــات تولی ــدی‪ ،‬صنعت ــی‪ ،‬خدمات ــی و کش ــاورزی مکل ــف ب ــه تبعی ــت از‬ ‫ایـــن قانـــون می‌باشـــند‪».‬‬ ‫همچنیـــن‪ ،‬بـــر اســـاس مـــاده ‪ 2‬قانـــون کار‪« ،‬کارگـــر از لحـــاظ ایـــن قانـــون‬ ‫کس ــی اس ــت ک ــه ب ــه ه ــر عن ــوان در مقاب ــل دریاف ــت حق‌الس ــعی‪ ،‬اع ــم از م ــزد‪،‬‬ ‫حقـــوق‪ ،‬ســـهم ســـود و ســـایر مزایـــا بـــه درخواســـت کارفرمـــا کار می‌کنـــد‪».‬‬ ‫محتـــوای ایـــن دو مـــاده قانونـــی‪ ،‬در مجمـــوع نشـــان می‌دهـــد کـــه کارگـــران‬ ‫روزم ــزد نی ــز مش ــمول حمایت‌ه ــای قان ــون کار هس ــتند؛ بنابرای ــن‪ ،‬نمی‌ت ــوان‬ ‫آنهـــا را از حقوقـــی کـــه قانـــون بـــرای کارگـــران در نظـــر گرفتـــه اســـت‪ ،‬محـــروم‬ ‫دانســـت‪.‬‬ ‫نگاهی به مشکالت کارگرانی که از حق و حقوق خود اطالعی ندارند‬ ‫سوء استفاده کارفرمایان از سکوت قانون کار‬ ‫درمورد کارگران روزمزد‬ ‫کارگــران روزمــزد در روز تعطیــل قانونا باید حقــوق دریافت کنند‬ ‫امــا مشــاهده مــی کنیــم کارفرمایــان حــق بیمــه کارگــران رومــزد را بــه دالیــل‬ ‫مختل ــف پرداخ ــت نم ــی کنند‪.‬عض ــو هی ــأت مدی ــره مجم ــع عال ــی کارگ ــران‬ ‫ای ــران گف ــت‪ :‬کارگران ــی ک ــه ب ــه ص ــورت روزم ــزد هس ــتند‪ ،‬ن ــوع ق ــرارداد آن‌ه ــا‬ ‫نهــا بــر اســاس‬ ‫روزمــزد اســت و در بحــث پرداخــت حقــوق بایــد ‪ 30‬روز حقــوق بــه آ ‌‬ ‫کلمه کارگران‬ ‫روزمزد در هیچ کجای قانون کار‬ ‫نیامده است اما این موضوع‬ ‫به معنی این نیست که این‬ ‫کارگران هیچ حق و حقوق‬ ‫قانونی ندارند‬ ‫حقوق کارگران‬ ‫روزمزد در روزهای تعطیل‬ ‫باید به صورت کامل به آن‌ها‬ ‫پرداخت شود زیرا این مساله در‬ ‫قانون کار آمده و باید‬ ‫رعایت شود‬ ‫از ســـوی دیگـــر‪ ،‬طبـــق بنـــد «الـــف» مـــاده ‪ 4‬قانـــون تأمین‌اجتماعـــی‪،‬‬ ‫«اف ــرادی ک ــه ب ــه ه ــر عن ــوان در مقاب ــل دریاف ــت م ــزد ی ــا حق ــوق کار می‌کنن ــد»‪،‬‬ ‫مش ــمول قان ــون تأمین‌اجتماع ــی هس ــتند و بای ــد از مزای ــای «بیم ــه اجب ــاری»‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫بناب ــر ای ــن کارگ ــران روزم ــزد ه ــم بای ــد از مزای ــای بیم ــه تأمی ــن اجتماع ــی‬ ‫برخــوردار شــوند‪.‬اما کارگــران روزمــزد از قانــون آ گاهــی ندارنــد و بــه دلیــل تــرس‬ ‫از نداش ــتن امنی ــت ش ــغلی گاه ــی ب ــا کمت ــر از ح ــق و حق ــوق خ ــود مش ــغول‬ ‫فعالیــت مــی شــوند‪ .‬یکــی از موضوعاتــی کــه در اکثــر مــوارد بــه ضــرر کارگــران‬ ‫م ــی ش ــود‪ ،‬دس ــتمزد کارگ ــران روزم ــزد در روز جمع ــه اس ــت‪ .‬مطاب ــق م ــاده ‪62‬‬ ‫قانـــون کار «روز جمعـــه‪ ،‬روز تعطیـــل هفتگـــی کارگـــران بـــا اســـتفاده از مـــزد‬ ‫می‌باشـــد‪ ».‬حـــال آن‌کـــه کارگـــران روزمـــزد‪ ،‬بـــه دالیـــل شـــرایط قراردادشـــان‪،‬‬ ‫نمی‌توانن ــد مدع ــی اس ــتفاده از م ــزد در چنی ــن روزی باش ــند‪ .‬طب ــق تبص ــره‬ ‫ای ــن م ــاده‪« ،‬کارگران ــی ک ــه ب ــه ه ــر عن ــوان‪ ،‬ب ــه ای ــن ترتی ــب روزه ــای جمع ــه کار‬ ‫می‌کنن ــد‪ ،‬در مقاب ــل ع ــدم اس ــتفاده از تعطی ــل روز جمع ــه ‪ 40‬درص ــد اضاف ــه‬ ‫ب ــر م ــزد دریاف ــت خواهن ــد ک ــرد‪».‬‬ ‫ام ــا کارفرمای ــان در ای ــن بخ ــش ب ــا بهان ــه های ــی از جمل ــه اینک ــه کارگ ــران‬ ‫روزمـــزد مشـــمول قـــرارداد کار نمـــی شـــوند‪ ،‬مـــزد کامـــــل بـــــه کــــارگـــــران‬ ‫پــــرداخــــــت نمــی کنند‪.‬کارگــران روزمــزد‪ ،‬اغلــب بــه علــت شــرایط حرفــ ـه‌ای‪،‬‬ ‫ناآ گاه ــی از قــوانــیــ ــن مــربــ ــوط بــ ــه روابــ ــط کــ ــار‪ ،‬گــرفتــ ــار ی‌ها و بــحران‌هــ ــای‬ ‫بــا‌وجــود‌اینکــه‌چندیــن‌مــاده‌از‌قانــون‌کار‌تمــام‌حــق‌‬ ‫و‌حقــوق‌قانونــی‌را‌مشــمول‌تمــام‌کارگــران‌مــی‌دانــد‌کــه‌بســیاری‌از‌‬ ‫کارفرمایــان‌بــه‌بهانــه‌اینکــه‌در‌قانــون‌اشــاره‌بــه‌کارگــران‌‬ ‫روزمــزد‌نشــده‌اســت‪‌،‬ایــن‌کارگــران‌را‌همــواره‌از‌حــق‌و‌حقــوق‌‬ ‫خــود‌محــروم‌مــی‌کننــد‪.‬‬ ‫بــه‌گــزارش‌خبرگــزاری‌تســنیم‪‌،‬بــا‌افزایش‌قیمــت‌اقــام‌خوراکی‪‌،‬‬ ‫مسکن‪،‬پوشــاک‪‌،‬بهداشــت‌ایــن‌روزهــا‌تأمیــن‌معــاش‌بــرای‌همــه‌‬ ‫مــردم‌بــه‌ویــژه‌بــرای‌کارگــران‌بســیار‌ســخت‌شــده‌اســت‪‌.‬امــا‌‬ ‫ایــن‌شــرایط‌بــرای‌کارگــران‌روزمــزد‌کــه‌هیــچ‌قانونــی‌برایشــان‌‬ ‫وجــود‌نــدارد‌دشــوار‌تــر‌اســت‪‌،‬چــرا‌کــه‌نــه‌خبــری‌از‌قــرار‌‬ ‫اســت‌نــه‌بیمــه‌درمــان‌یــو‌بیمــه‌بیــکاری‪‌.‬ایــن‌کارگــران‌بــدون‌‬ ‫داشــتن‌کوچکتریــن‌پشــتوانه‌مجبورنــد‌بــرای‌کســب‌درآمــد‌حالل‌‬ ‫کار‌کننــد‪‌.‬در‌شــرایطی‌کــه‌رکــود‌در‌بــازار‌حاکــم‌مــی‌شــود‌امنیت‌‬ ‫شــغلی‌آنهــا‌بــه‌شــدت‌‌تهدیــد‌مــی‌شــود‌و‌تــا‌جایــی‌کــه‌‬ ‫برخــی‌از‌آنهــا‌قــادر‌بــه‌تأمیــن‌زندگــی‌روزمــره‌خــود‌نیســتند‪‌،‬‬ ‫در‌چنیــن‌شــرایط‌بــا‌کمتــراز‌درآمــد‌عرفــی‌خــود‌فعالیــت‌مــی‌‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫‌روزگار‌تعـداد‌ایـن‌کارگـران‌کـم‌بـود‪‌.‬اما‌ایـن‌روزها‌بـه‌برکت‌‬ ‫مشـکالت‌اقتصـادی‌و‌رکـود‌بـازار‌و‌عـدم‌اطمینـان‌کارفرمایـان‌از‌‬ ‫ادامـه‌فعالیـت‪‌‌،‬اشـتغال‌ناقـص‌کارگـران‌روزمـزد‌و‌قـرارداد‌موقت‌‬ ‫و‌سـفید‌امضـا‌افزایش‌یافته‌اسـت‪‌.‬برخـی‌از‌این‌کارگـران‌روزمزد‌‬ ‫سـال‌ها‌در‌یـک‌شـرکت‪‌،‬کارگاه‌یا‌فروشـگاه‌مشـغول‌فعالیت‌بوده‌‬ ‫انـد‌امـا‌دسـتمزد‌خـود‌را‌به‌صـورت‌روزمـزد‌دریافـت‌می‌کننـد‪‌.‬با‌‬ ‫توجـه‌بـه‌اینکـه‌معموالً‌ایـن‌کارگـران‌‌دسـتمزد‌خود‌را‌بـه‌صورت‌‬ ‫نقـدی‌دریافـت‌مـی‌کننـد‪‌،‬هیچ‌مدرکـی‌مبنی‌بـر‌فعالیـت‌در‌کارگاه‌‬ ‫مـورد‌نظـر‌را‌ندارنـد‌و‌ایـن‌موضوع‌به‌ضـرر‌آنها‌اسـت‌و‌هیچ‌وقت‌‬ ‫نمـی‌توانند‌به‌هیئـت‌های‌حل‌اختالف‌شـکایت‌و‌خواهـان‌حقوق‌خود‌‬ ‫شـوند‌چرا‌کـه‌قانونـی‌برای‌آنهـا‌وجود‌نـدارد‪.‬‬ ‫مـــــالی و نداشـــتن امــنــیـــــت شــغــلـــــی‪ ،‬قـــــادر بـــــه پــــــی‌گیری خواســـته‌ها و‬ ‫حقـــوق خـــود نیســـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بســـیاری از آنهـــا‪ ،‬بـــا دریافـــت مـــزد روزانـــه‪ ،‬عمـــا از مزایایـــی مانن ــد‬ ‫س ــنوات‪ ،‬عی ــدی‪ ،‬ح ــق اوالد‪ ،‬ب ــن کارگ ــری و ح ــق مس ــکن مح ــروم می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫ح ــال آن‌ک ــه ب ــر اس ــاس قان ــون‪ ،‬نمی‌ت ــوان آنه ــا را از هی ــچ ی ــک از ای ــن مزای ــا‬ ‫مح ــروم ک ــرد و کارفرم ــا مکل ــف اس ــت باب ــت کار روزان ــه آنه ــا‪ ،‬دس ـت‌کم ح ــق‬ ‫اطالعیهآزموناستخداميمتمرکز‬ ‫سازمان تامین اجتماعي سال ‪1397‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه‪ ،‬افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری‬ ‫آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی در بخش درمان سراسر کشور و بخش بیمه‌ای استانهای‬ ‫اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان شمالي‪ ،‬مرکزی و همدان دعوت به همکاری می‌نماید‪ .‬بدینوسیله به اطالع کلیه‬ ‫داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می‌رساند که ثبت نام در این آزمون منحصرا به‬ ‫از روز یکشنبه ‪1397/6/4‬‬ ‫صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی‬ ‫آغاز و لغایت روز سه‌شنبه مورخ ‪ 97/6/13‬پایان می پذیرد‪ .‬کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس‬ ‫از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز‪ ،‬نسبت به ثبت نام در آزمون‬ ‫فوق اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪www.tamin.ir‬‬ ‫شرایط عمومی استخدام‬ ‫‪– 1‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪- 2‬اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی‬ ‫از ادیان مصرح در قانون اساسی‪.‬‬ ‫‪ - 3‬دارا بودن حداقل ‪ 20‬سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد‬ ‫مندرج در شرایط اختصاصی استخدام‪.‬‬ ‫‪- 4‬دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و‬ ‫توانایی‌های الزام برای انجام وظایف و مسئولیت‌های شغل مورد‬ ‫نظر‪.‬‬ ‫‪- 5‬دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم‪( .‬ویژه‬ ‫آقایان) ‪-6‬داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد‬ ‫مخدر‪.‬‬ ‫‪- 7‬نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر‪.‬‬ ‫‪- 8‬استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری‬ ‫یا آراء قانونی مراجع ذی‌صالح به مجازات‌های اخراج‪ ،‬بازنشستگی‪،‬‬ ‫بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫‪- 9‬داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی‪ ،‬آزمایشی و‬ ‫پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل‪،‬‬ ‫معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز‬ ‫ثبت نام ‪ 97/6/13‬و محاسبه سن آنها اولین روز ثبت نام ‪97/6/4‬‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی استخدام‬ ‫‪- 1‬مقاطع و رشته‌های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا بر‬ ‫اساس مقاطع و رشته‌های تحصیلی مندرج در این آ گهی می‌باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داوطلبان صرفا در صورتی می‌توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که‬ ‫عنوان مقطع تحصیلی‪ ،‬رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی‬ ‫آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل‬ ‫ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی‪ ،‬رشته تحصیلی و‬ ‫ً‬ ‫یا گرایش‪ -‬رشته تحصیلی آن ها عینا در آ گهی درج نشده باشد از‬ ‫ثبت نام خودداری نمایند‪ .‬بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب‬ ‫و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی‪ ،‬رشته تحصیلی و یا‬ ‫گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آ گهی منطبق نباشد و‬ ‫دارای پسوند‪ ،‬پیشوند کمتر و یا بیش از آنچه در آ گهی ذکر شده‪ ،‬باشد‬ ‫از سایر فرایند استخدام حذف و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفا رشته‬ ‫تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتی‌که رشته تحصیلی‬ ‫اوالد و عیــدی و پــاداش را‪ ،‬بــر مبنــای تعــداد روزهــای کارکــرد کارگــر محاســبه‬ ‫ً‬ ‫و ب ـ ــه وی پـ ــرداخ ـ ـ ــت ک ـن ـ ـ ــد‪ .‬ام ـ ـ ــا م ـع ـم ـ ــوال چ ـ ـن ـ ـی ـ ــن ک ـ ــاری ان ـج ـ ــام‬ ‫ن ـم ـ ـی‌ش ـ ــود‪.‬‬ ‫در حال ــی ک ــه طب ــق قان ــون تأمی ــن اجتماع ــی «اف ــرادی ک ــه ب ــه ه ــر‬ ‫عن ــوان در مقاب ــل دریاف ــت م ــزد ی ــا حق ــوق کار می‌کنن ــد»‪ ،‬مش ــمول قان ــون‬ ‫تأمین‌اجتماع ــی هس ــتند و بای ــد از مزای ــای «بیم ــه اجب ــاری» اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫بنابرای ــن‪ ،‬کارفرم ــا ب ــه بهان ــه روزم ــزد ب ــودن کارگ ــر‪ ،‬نمی‌توان ــد از پرداخ ــت‬ ‫حـــق بیم ــه وی و رد ک ــردن ن ــام او درفـ ـهـ ـ ــرست م ــاه ــانـ ـ ــه‪ ،‬مـ ـ ــطابـ ـ ــق بـ ـ ــا‬ ‫روزهـ ـــای کارکــردش‪ ،‬خــودداری کنــد و در صـ ـــورت در پـ ـیـ ـــش گرفتــن چنیــن‬ ‫رویک ــردی‪ ،‬مـ ـتـ ـخـ ـ ــلف محس ــوب می‌ش ــود‪.‬‬ ‫با گرایش‌های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با‬ ‫گرایش‌های ذکر شده مالک عمل خواهد بود‪ .‬لذا داوطلبان موظف‌اند‬ ‫در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده‬ ‫و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند‪ ،‬خودداری نمایند‪.‬‬ ‫‪- 2‬شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل‬ ‫تعیین میگردد‪:‬‬ ‫‪- 2/1‬دارندگان مدرک تحصیلی ديپلم با شرط معدل حداقل ‪ 14‬و‬ ‫شرط سنی حداکثر ‪ 24‬سال تمام‪.‬‬ ‫‪- 2/2‬دارندگان مدرک تحصیلی ديپلم در رشته تحصیلي بهیاری‬ ‫بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ‪ 30‬سال تمام‪.‬‬ ‫‪- 2/3‬دارندگان مدرک تحصیلی فوق ديپلم با شرط معدل حداقل ‪14‬‬ ‫و شرط سنی حداکثر ‪ 26‬سال تمام‪.‬‬ ‫‪- 2/4‬دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ‪ 14‬و‬ ‫شرط سنی حداکثر‪ 28‬سال تمام‪.‬‬ ‫‪- 2/5‬دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل‬ ‫‪ 14‬و شرط سنی حداکثر‪ 30‬سال تمام‪.‬‬ ‫‪ - 2/7‬دارن ــدگان م ــدرک تحصیل ــی دکت ــری (عموم ــی و تخصص ــی) ب ــا‬ ‫حداکث ــر‪ 35‬س ــال تم ــام‪.‬‬ ‫* م ــدارک تحصیل ــی موسس ــات آم ــوزش عال ــی ک ــه م ــورد تائی ــد وزارت‬ ‫عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری و وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و آم ــوزش‬ ‫پزش ــکی می‌باش ــد م ــاک عم ــل خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تبص ــره ‪: 1‬م ــدت خدم ــت س ــربازی‪ ،‬انج ــام خدم ــات قانونی(ط ــرح‬ ‫الیح ــه نی ــروی انس ــانی حداکث ــر ‪ 24‬م ــاه و ضری ــب ‪) K‬م ــدت‬ ‫اش ــتغال متقاضی ــان اس ــتخدام در واحده ــای تابع ــه س ــازمان ‪،‬‬ ‫ش ــرکت‌های ماموریت ــی و تکلیف ــی ( ب ــه ش ــرح من ــدرج در ای ــن آ گه ــی)‬ ‫کارگزاری‌ه ــای رس ــمی س ــازمان و نیروه ــای ش ــاغل در رس ــته بهداش ــتی‬ ‫و درمانــی بیمارســتان هــای میــاد‪ ،‬البــرز و ســایر مرا کــز درمانــی متعلــق‬ ‫ب ــه س ــازمان ک ــه ب ــه ص ــورت موسس ــه و ی ــا هی ــات مدی ــره فعالی ــت‬ ‫می‌نماین ــد‪ ،‬ب ــا ارائ ــه گواه ــی پرداخ ــت ح ــق بیم ــه و اش ــتغال دال‬ ‫ب ــر تائی ــد مرات ــب مذک ــور و س ــنوات ارفاق ــی من ــدرج در قان ــون اص ــاح‬ ‫حداکثــر ســن داوطلبــان درمــورد ایثارگــران بــه حداکثــر شــرط ســنی هــر‬ ‫مقطــع تحصیلــی منــدرج در ایــن آ گهــی مشــروط بــه آن کــه ازحداکثــر‬ ‫‪ 35‬س ــال و ب ــرای مقاط ــع تحصیل ــی دکت ــرا عموم ــی و تخصص ــی ‪40‬‬ ‫س ــال تم ــام تج ــاوز ننمای ــد‪ ،‬اضاف ــه می‌گ ــردد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت س ــایر س ــوابق پرداخ ــت ح ــق بیم ــه ب ــه ه ــر طریق ــی‬ ‫خ ــارج از م ــوارد مذک ــور مش ــمول ای ــن بن ــد نمی‌باش ــد‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص‬ ‫س ــایر ش ــرایط و ضواب ــط و اطالع ــات مرب ــوط ب ــه آ گه ــی ب ــه س ــایت‬ ‫اینترنت ــی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه آدرس ‪www.tamin.ir‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫قان ــون کار پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫محمدرض ــا راه ــدار ی‌زاده ‪،‬عض ــو هی ــأت مدی ــره مجم ــع عال ــی کارگ ــران‬ ‫ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــه حق ــوق کارگ ــران روزم ــزد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬کارگران ــی ک ــه ب ــه‬ ‫ص ــورت روزم ــزد در ادارات‪ ،‬ش ــرکت‌ها و ی ــا کارخانه‌ه ــا کار می‌کنن ــد‪ ،‬در‬ ‫صورتــی کــه تعطیــات از طــرف دســتگاه‌های دولتــی یــا نظارتــی اعــام شــود‪،‬‬ ‫قانون ــا بای ــد حق ــوق آن روز تعطیل ــی را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬حق ــوق کارگ ــران روزم ــزد در روزه ــای تعطی ــل بای ــد ب ــه ص ــورت‬ ‫کام ــل ب ــه آن‌ه ــا پرداخ ــت ش ــود ز ی ــرا ای ــن مس ــاله در قان ــون کار آم ــده و بای ــد‬ ‫رعای ــت ش ــود‪.‬‬ ‫عض ــو هی ــأت مدی ــره مجم ــع عال ــی کارگ ــران ای ــران گف ــت‪ :‬تعطی ــات‬ ‫رس ــمی و همچنی ــن روزه ــای جمع ــه جز ی ــی از کار اس ــت و حق ــوق کارگ ــران‬ ‫بایــد در روزهــای تعطیــل و بــا حضورشــان بــر ســر کار بــه آن‌هــا پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫کارگران ــی ک ــه ب ــه ص ــورت روزم ــزد هس ــتند‪ ،‬ن ــوع ق ــرارداد آن‌ه ــا روزم ــزد اس ــت و‬ ‫در بحــث پرداخــت حقــوق بایــد ‪ 30‬روز حقــوق بــه آن‌هــا بــر اســاس قانــون کار‬ ‫پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫راه ــداری زاده ب ــا بی ــان این‌ک ــه س ــه ن ــوع ق ــرارداد موق ــت‪ ،‬معی ــن و دائ ــم ب ــا‬ ‫کارگ ــران منعق ــد می‌ش ــود‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬کارگ ــران ب ــا ه ــر ن ــوع ق ــرارداد هنگام ــی‬ ‫ک ــه در روزه ــای تعطی ــل ب ــه س ــر کار حاض ــر می‌ش ــوند بای ــد ع ــاوه ب ــر حق ــوق‪،‬‬ ‫اضاف ــه کار نی ــز دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫عناوين شغلی‪ ،‬مقطع تحصيلی‪ ،‬عنوان رشته تحصيلی مورد نياز‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪13‬‬ ‫كارشناس فنی‬ ‫خانم‬ ‫●مسلط به شبکه های کامپیوتری ‪ ،‬ویپ‬ ‫‪ ،‬مجازی سازی و میکروتیک‬ ‫● بصورت تمام وقت●حقوق اداره کار‬ ‫● بیمه ●پاداش‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‌‬ ‫‪naser.jamshidi@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت‌رستاک‌مستقر‌در‌پارک‌علم‌و‌فناوری‬ ‫استخدام‌مهندس‌کامپیوتر‌‌‬ ‫در زمینه تجارت الکترونیک به منظور توسعه کادر فنی پروژه های‬ ‫در‌اصفهان‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد فعال و واجد شرایط زیر‬ ‫به مهندس کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه‬ ‫دولتی در اصفهان نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌وب‌‌در‌البرز‬ ‫شرکت کیان تجارت فاوا جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس وب‬ ‫● برنامه نویس ‪ php‬ترجیحا مسلط به الراول‬ ‫تسلط به ‪React JS , Angular JS‬‬ ‫● تسلط به ‪)MVC ) code igniter‬‬ ‫● تسلط به ‪CSS,HTML,Java Script‬‬ ‫● مسلط به ‪Responsive Design‬‬ ‫● آشنا به مفاهیم پایگاه داده●آشنا به مفاهیم ‪UI/UX‬‬ ‫● آشنا به پالگین نویسی و پوسته وردپرس‬ ‫● حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار●با روحیه کار تیمی‬ ‫متعهد به نظم●اصول کاری و حرفه ای‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪kianart@ymail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌دلفی‌در‌اصفهان‬ ‫شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خود در اصفهان‪ ،‬اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند‪.‬‬ ‫برنامه نويس دلفی‬ ‫●مسلط به ‪●SQL Server‬دارای نمونه کار انجام شده‬ ‫‪estekhdamfoolad@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت‌پرتونت‌بوشهر‌‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس ‪IOS‬‬ ‫●مسلط به سوئیفت‬ ‫برنامه نويس پايگاه داده ها‪:‬‬ ‫●مسلط به ‪MS SQL Server‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪bfpigjob@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‌کارشناس‌ارشد‌هوش‌مصنوعی‌در‌اصفهان‬ ‫دانش سپهر نوین آرین جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫برنامه نويس جاوا‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫مهندسی نرم افزار‬ ‫فناوری اطالعات (‪)IT‬‬ ‫●تسلط به برنامه نویسی ‪Java EE‬‬ ‫●تسلط به حداقل یک ‪)RDBMS (MySQL‬‬ ‫●تسلط به مفاهیم ‪Web Programming‬‬ ‫●آشنایی با برنامه نویسی سرویس گرا‬ ‫●آشنایی با ‪ CSS‬و ‪)javascript (jQuery‬‬ ‫●آشنایی با دست کم یک ابزار گزارش­سازی (ترجیحا‬ ‫‪)JasperReport‬‬ ‫●آشنایی با زبان انگلیسی●سرعت عمل●طابق پذیری باال‪،‬‬ ‫●خالقیت و عالقه به یادگیری و تحقیق و توسعه‬ ‫●تسلط به سایر زبان­های برنامه نویسی و فریم ورکها مزیت‬ ‫محسوب می­شود‬ ‫برنامه نويس ‪Front-end‬‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندسی نرم افزار‬ ‫فناوری اطالعات (‪)IT‬‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫●تسلط به ‪ javascript‬و ‪ CSS‬و ‪HTML‬‬ ‫برنامه نويس‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬خالق و مسئولیت پذیر‬ ‫●تسلط به حداقل یک فریم‌ورک ‪( javascript‬تسلط به‬ ‫● مسلط به زبان های ‪C#/ SQL/ JAVA/ HTML/ ASP‬‬ ‫‪ AngularJS‬یا ‪)ReactJS‬‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫●توانایی پیاده‌سازی‪ UX‬خوب عالوه بر ‪UI‬‬ ‫كارشناس ارشد هوش مصنوعی‬ ‫● مسلط به شبکه عصبی و پیش بینی در راستای تکمیل کادر فنی‬ ‫●تسلط به طراحی و پیاده سازی ‪Responsive‬‬ ‫●آشنایی با ‪●NodeJS‬آشنایی با ‪ SASS‬یا ‪LESS‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل ذکر شده‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫●آشنایی با ‪●Material Design‬آشنایی با ‪Redux‬‬ ‫‪javansoft@gmail.com‬‬ ‫‪dasna.istt@gmail.com‬‬ ‫●آشنایی با ‪●git‬توانایی کار گروهی و مدیریت زمان‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌در‌اصفهان‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌طراح‌سایت‌در‌‌اصفهان‬ ‫شرکت داده پرداز پونه جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح سايت‪:‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهرک علمی و تحقیقاتی‪ ،‬از افراد واجد شرایط‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه‌نويس ‪: PHP‬‬ ‫●با فن بیان مناسب و روابط عمومی باال‬ ‫●حرفه ای●امکان کار به صورت تمام وقت‬ ‫●آشنایی با طراحی و مدیریت سایت (وردپرس)‪ ،‬نرم افزارهای‬ ‫●تسلط بر حداقل یکی از ‪ Framework‬های ‪PHP‬‬ ‫گرافیکی ( فتوشاپ و…)‬ ‫●تسلط بر ‪●Mysql‬تسلط بر ‪ Javascript‬و ‪CSS‬‬ ‫●آشنایی با تلگرام و نرم افزارهای فضای مجازی‬ ‫●عالقه‌مند به یادگیری●رشته های مرتبط با نرم افزار‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی●آموزش پذیر‬ ‫( ترجیحا ‪) zend framework‬‬ ‫●دارای نمونه کار●آشنا با کار تیمی‬ ‫●بیمه و حقوق به صورت حداقل اداره کاری می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●آشنایی به تولید محتوا و سئو‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی (ترجمه)‬ ‫●مسئولیت پذیر●وقت شناس‬ ‫●منظم و پرانرژی●خالق و دارای پشتکار‬ ‫●در محدوده سنی ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬سال‬ ‫‪info@mypoone.ir‬‬ ‫●زمینه فعالیت‪ ،‬فروشگاه اینترنتی‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌حرفه‌ای‌در‌اصفهان‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری و یا چکیده ای از‬ ‫■□■‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬مرکز توسعه کسب و کار رهنج جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس حرفه ای‬ ‫●در زمینه وب‪،‬سرور‪،‬اندروید و…‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪it@rahanj.com‬‬ ‫محدوده سکونت اصفهان‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬نجف آباد‬ ‫سوابق کاری‪ ،‬مهارت های خود‪ ،‬حداقل حقوق مد نظر و تایم‬ ‫کاری را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫●آشنایی با ‪●Semantic-UI‬آشنایی با ‪Material Design‬‬ ‫●نوشتن کدهای تمیز‪ ،‬خوانا و استاندارد‬ ‫●به روز بودن اطالعات تخصصی و اشتیاق به یادگیری مفاهیم‬ ‫جدید و به‌روز‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪info@rrr.co.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌در‌اهواز‬ ‫شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب ( وابسته به‬ ‫شرکت فوالد خوزستان ) جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫خوزستان‪،‬شهر اهواز از تعدادی مهندس کامپیوتر‪-‬نرم افزار‬ ‫واجد شرایط زیر از طریق مصاحبه حضوری‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس‪:‬‬ ‫● دارای کارت پایان خدمت یا معافیت‪.‬‬ ‫●حداکثر ‪ ۳۰‬سال● کارشناسی کامپیوتر و باالتر‬ ‫●توانایی های رفتاری●پویا و دارای روحیه یادگیری باال‬ ‫●توانایی کار به صورت تیمی●توانایی های فنی‬ ‫●تسلط به یک زبان برنامه نویسی‬ ‫‪imankhaki1741@yahoo.com‬‬ ‫●تسلط به مفاهیم مهندسی نرم افزار‬ ‫استخدام‌کارشناس‌فنی‌خانم‌‌در‌اصفهان‬ ‫●حقوق مناسب و بیمه‬ ‫■□■‬ ‫شرکت کیمیا شبکه اروند جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫●تسلط به مفاهیم بانک های اطالعاتی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را حداکثر تا‬ ‫تاریخ‪ 1397/۰۶/15‬به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫استخدام‌کارمند‌واحد‌کامپیوتر‌و‌آی‌تی‌در‌اهواز‬ ‫به كارمند واحد كامپيوتر و ‪IT‬‬ ‫خانم‬ ‫●با تسلط کامل به ویندوز و نرم افزارهای آفیس و پایگاه‬ ‫گروه‌نرم‌افزاری‌دانش‌بنیان‌پارت‌در‌خراسان‌رضوی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫كارشناس وب سرور (‪)Back-End‬‬ ‫داده● آشنا به فتوشاپ و طراحی گرافیکی فارغ التحصیل رشته‬ ‫كارشناس ديتابيس (‪PostgreSQL, SQL‬‬ ‫آموزشی در اهواز نیازمندیم‪.‬‬ ‫كارشناس كالينت (‪)Front-End‬‬ ‫کامپیوتر‪ IT ،‬برق یا رشته های مرتبط جهت کار در موسسه‬ ‫‪)Server, MySQL‬‬ ‫●اولویت استخدام با افراد دارای سابقه کاری مفید و مرتبط‬ ‫كارشناس برنامه نويس موبايل (‪)Android/iOS‬‬ ‫می باشد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪06133339494,06133339933 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌وب‌در‌آذربایجان‌شرقی‬ ‫شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو – مانیر جهت تکمیل کادر‬ ‫فنی خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس وب‬ ‫با تجربه کاری حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫آقا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪employment@partdp.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌فنی‌آقا‌در‌هرمزگان‬ ‫مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫كارشناس فنی‬ ‫فقط آقا‬ ‫● کارت پایان خدمت●آشنایی کامل به ‪plc‬‬ ‫● دارای سابقه کار برقی●آشنایی کامل به کامپیوتر و شبکه‬ ‫‪info@manirco.com‬‬ ‫● آشنایی به برنامه نویسی●حداکثر سن ‪ ۲۶‬سال‬ ‫■□■‬ ‫● آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌وب‌‌در‌فارس‬ ‫● رشته های برق و کامپیوتر و رشته های مرتبط‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫برنامه نويس وب‪:‬‬ ‫‪nirokavan@gmail.com‬‬ ‫خانم و آقا‬ ‫■□■‬ ‫●تمام وقت●‪ASP.NET Web Form‬‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌دات‌نت‌در‌یزد‬ ‫‪ASP.Net MVC‬‬ ‫●قابلیت درک مفاهیم طراحی و پیاده سازی در پایگاه داده‬ ‫‪SQL Server‬‬ ‫●کارشناس‪،‬کارشناس ارشد (رشته های مرتبط)‬ ‫●افراد فارغ التحصیل از دانشگاه ها معتبر و یا دارای سابقه‬ ‫مرتبط یا نمونه کار قابل قبول در اولویت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫●منظم و وظیفه شناس● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● دارای شرایط همکاری به صورت بلند مدت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪ar.mohebbi@hotmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌کامپیوتر‌و‌آی‌تی‌در‌مشهد‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان‬ ‫رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫كارشناس كامپيوتر و آی تی‬ ‫یک شرکت نرم افزاری جهت تکمیل کادر خود در استان یزد‪،‬‬ ‫محدوده بلوار دانشجو از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس دات نت‬ ‫‪ ۷‬نفر ‪/‬ترجیحا خانم‬ ‫●دارای نمونه کار مرتبط●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪abolfazl.yavari@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌امنیت‌شبکه‌در‌‌یزد‬ ‫شرکت امن گستران فرزان یزد جهت توسعه و تکمیل واحد‬ ‫امنیت و شبکه خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫كارشناس امنيت شبکه‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫● حداقل ‪ 7‬سال●شرایط احراز‪:‬‬ ‫●حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫● مسلط به ایجاد زیر ساخت های شبکه‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر‬ ‫كارشناس طراحی و گرافيست‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال●مسلط به ‪ ۳D Max‬و سایر نرم افزار ها‬ ‫حوزه گرافیک●آشنا به انیمیشن سازی‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪parsislandjob@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌در‌خراسان‌رضوی‬ ‫شرکت ‪ wsafar‬جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان‬ ‫رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نويس‬ ‫●مسلط به ‪php, MySQL , framework Yii۲‬‬ ‫●دانش و تخصص در زمینه ‪JavaScript , , css۳ , ۵ html‬‬ ‫‪ jquery , angular js‬امتیاز مثبت محسوب می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل یا زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪m.kamali@ksc.ir‬‬ ‫‪office@wsafar.com‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫●مسلط به مفاهیم شبکه های کامپیوتری و مجازی سازی‬ ‫●آشنا با مباحث ‪ Network +‬و ‪CCNA‬‬ ‫●آشنا با مباحث امنیت اطالعات وسرفصلهای ‪Security+‬‬ ‫●توانایی تحقیق و توسعه در مباحث شبکه های کامپیوتری و‬ ‫امنیت شبکه●آشنا با انواع سرویس های مایکروسافتی‬ ‫●آشنا با مبانی تست نفوذ● عالقه مند به یادگیری مباحث و‬ ‫فناوری های جدید●منظم‪ ،‬متعهد‪ ،‬مسئولیت پذیر و پیگیر‬ ‫●دارای روحیه کارگروهی باال●توانایی مدیریت پروژه های ‪it‬‬ ‫●توانایی تولید محتوا در زمینه شبکه و امنیت شبکه‬ ‫●توانایی الزم در برقراری ارتباط با مشتریان‬ ‫●دارای حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری‬ ‫●افراد دارای مدارک تخصصی و بین المللی در حوزه شبکه و‬ ‫امنیت شبکه در الویت میباشند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@farzan-group.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫قابل‌توجه‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌فناوری‌اطاعات‪:‬‬ ‫‌دپارتمان‌‪‌IT‬و‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‌‌جهاددانشگاهی‌با‌توجه‌به‌قرارداد‌فی‌مابین‌با‌شرکت‌ها‌و‌برندهای‌معتبر‌اقدام‌به‌معرفی‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌‬ ‫کامپیوتر‌‪‌،‬سخت‌افزار‌و‌نرم‌افزار‌به‌شرکت‌های‌متقاضی‌نموده‌است‌‪‌.‬لذا‌متقاضیان‌می‌بایست‌به‌آدرس‌زیر‌مراجعه‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌ذکر‌شده‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬
‫دانشگاه‬ ‫‪14‬‬ ‫در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد‬ ‫وضعیـــت اشـــتغال دانـــش آموختـــگان نشـــان می‌دهـــد ک ــه‬ ‫در ط ــول س ــالهای گذش ــته رش ــته‌هایی را ب ــرای دانش ــجویان‬ ‫تعری ــف کردی ــم ک ــه هی ــچ س ــنخیت و تناس ــبی ب ــا ب ــازار کار‬ ‫کش ــور نداش ــته و ت ــا س ــالها در ای ــن رش ــته‌ها دانش ــجو پذی ــرش‬ ‫کردیــم بــه همیــن دلیــل امــروز بــا جمعیــت بــاالی فــارغ التحصیــان‬ ‫بی ــکار روب ــه رو هس ــتیم ک ــه ب ــازار کاری ب ــرای خ ــود متص ــور‬ ‫نیس ــتند‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول کارگ ــری ه ــم ایج ــاد بان ــک اطالع ــات‬ ‫مشـــاغل را در پیونـــد بیـــن کارجویـــان و کارفرمایـــان موث ــر‬ ‫خوانـــده و می‌گویـــد‪ :‬وجـــود ایـــن بانـــک اطالعاتـــی موج ــب‬ ‫می‌ش ــود ت ــا ه ــم کارفرمای ــان نیروه ــای کار ماه ــر و م ــورد نی ــاز‬ ‫خــود را پیــدا کننــد و هــم کارجویــان بــا نیازهــای شــغلی بــازار کار‬ ‫آش ــنا ش ــوند‪.‬‬ ‫فقــدان بانکهــای اطاعاتی قوی‬ ‫برای رشــته‌های مورد نیاز بازار کار‬ ‫حمیــد حــاج اســماعیلی کارشــناس حــوزه کار در ایــن بــاره‬ ‫می‌گو ی ــد‪ :‬به ــره‌وری یک ــی از دالی ــل تناس ــب رش ــته‌های‬ ‫دانش ــگاهی ب ــا نی ــاز ب ــازار کار اس ــت ک ــه البت ــه در کش ــور‬ ‫م ــا چن ــدان توجه ــی ب ــه به ــره‌وری نی ــروی کار نش ــان داده‬ ‫نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫او از نــرخ بیــکاری ‪ ۴۰‬درصــدی زنــان و فــارغ التحصیــان‬ ‫س ــخن می‌گو ی ــد و بیش ــترین بح ــران بی ـک ـ ــاری را م ـت ـع ـل ـ ــق‬ ‫ب ــه جوان ــان ‪ ۲۵‬ت ــا ‪ ۳۱‬س ــاله می‌دان ــد‪.‬‬ ‫ای ــن کارش ــناس ح ــوزه کار‪ ،‬ضع ــف در گ ــردآوری آم ــار و‬ ‫اطالع ــات را یک ــی دیگ ــر از عوام ــل موث ــر دانس ــته و می‌گو ی ــد‪:‬‬ ‫متاس ــفانه بانکه ــای اطالعات ــی ق ــوی و جامع ــی ک ــه بتوان ــد‬ ‫رش ــته‌های م ــورد نی ــاز ب ــازار کار و رش ــته‌های م ــورد نی ــاز را‬ ‫شناس ــایی و معرف ــی کن ــد وج ــود ن ــدارد‪ .‬حت ــی ب ــا وج ــود آنک ــه‬ ‫دانش ــگاههای علم ــی ـ کار ب ــردی را ب ــرای تربی ــت اف ــراد ماه ــر‬ ‫و ج ــذب س ــریع آنه ــا ب ــه ب ــازار کار تعر ی ــف کردی ــم ام ــا مش ــکل‬ ‫بی ــکاری برط ــرف نش ــده و توس ــعه ب ــازار کار اتف ــاق نیفت ــاده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫علیرغ ــم آنک ــه در س ــالهای گذش ــته برق ــراری ارتب ــاط‬ ‫می ــان صنع ــت و دانش ــگاه ب ــه تع ــادل در ب ــازار کار کم ــک‬ ‫می‌ک ــرد‪ ،‬ام ــا در ح ــال حاض ــر ای ــن ارتباط ــات کمرن ــگ‬ ‫ش ــده و اقدامات ــی ک ــه در ای ــن ح ــوزه ص ــورت گرفت ــه کارس ــاز‬ ‫لــزوم توجــه به موضوع فقدان مهــارت فار غ‌التحصیان‬ ‫یک ــی از مس ــایل مهم ــی ک ــه در بح ــث بی ــکاران جامع ــه‬ ‫ب ــه وی ــژه فارغ‌التحصی ــان مط ــرح می‌ش ــود‪ ،‬موض ــوع فق ــدان‬ ‫مهـــارت اســـت‪ .‬شـــاید در گذشـــته بـــه دلیـــل کـــم ب ــودن‬ ‫جمعیـــت‪ ،‬مولفه‌هایـــی مثـــل نـــرخ جمعیـــت و افزای ــش‬ ‫جوین ــدگان کار چن ــدان مط ــرح نب ــود‪ ،‬ول ــی ام ــروز ب ــا افزای ــش‬ ‫رش ــد جمعی ــت ب ــه وی ــژه تع ــداد فارغ‌التحصی ــان توج ــه ب ــه‬ ‫مهارت‌آم ــوزی قب ــل از ورود ب ــه ب ــازار کار ام ــری مه ــم و حیات ــی‬ ‫ب ــه ش ــمار مـ ـی‌رود‪.‬‬ ‫یکی از علل بیکاری جوانان‬ ‫جویای کار به ویژه‬ ‫فارغ التحصیان‪ ،‬عدم آشنایی‬ ‫با فضای کسب و کار و فقدان‬ ‫مهارت‌های شغلی است‬ ‫امروز با افزایش رشد جمعیت‬ ‫به ویژه تعداد فار غ‌التحصیان‬ ‫توجه به مهارت‌آموزی قبل از‬ ‫ورود به بازار کار امری مهم و‬ ‫حیاتی به شمار می‌رود‬ ‫نب ــوده اس ــت‪ .‬کارشناس ــان ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه یک ــی از عل ــل‬ ‫بی ــکاری جوان ــان جو ی ــای کار ب ــه و ی ــژه ف ــارغ التحصی ــان‪،‬‬ ‫عــدم آشــنایی بــا فضــای کســب و کار و فقــدان مهارت‌هــای‬ ‫ش ــغلی اس ــت ب ــه همی ــن منظ ــور تا کی ــد دارن ــد ک ــه اف ــراد قب ــل‬ ‫از ورود ب ــه ب ــازار کار آموزش ــهای مهارت ــی را فراگیرن ــد ت ــا در‬ ‫س ــایه پیون ــد می ــان دان ــش و تجرب ــه وارد ب ــازار کار ش ــوند‪.‬‬ ‫لزوم فرا گیری آموزشــهای مهارتی از دوران دبیرســتان‬ ‫ه ــادی اب ــوی فع ــال کارگ ــری ل ــزوم فراگی ــری آموزش ــهای‬ ‫مهارت ــی از دوران دبیرس ــتان را م ــورد تاکی ــد ق ــرار داده و‬ ‫می‌گو ی ــد‪ :‬ب ــا وج ــود آنک ــه بیش ــتر جوان ــان دارای م ــدرک و‬ ‫گواهینام ــه ه ــای مختل ــف هس ــتند ول ــی متاس ــفانه اط ــاع‬ ‫چندانــی از بــازار کار و مهارتهــای مــورد نیــاز یــک شــغل ندارنــد‬ ‫فار غ التحصیالن‬ ‫قربانی رشته‌های بیکار!‬ ‫بررســـی‌وضعیـــت‌اشـــتغال‌فـــارغ‌التحصیـــان‌نشـــان‌می‌دهـــد‌کـــه‌در‌طـــول‌‬ ‫ســـالهای‌گذشـــته‌رشـــته‌هایی‌را‌بـــرای‌دانشـــجویان‌تعریـــف‌کردیـــم‌کـــه‌تناســـب‌‬ ‫چندان ــی‌ب ــا‌ب ــازار‌کار‌کش ــور‌نداش ــته‌اس ــت؛‌ب ــه‌همی ــن‌دلی ــل‌ام ــروز‌ب ــا‌جمعی ــت‌‬ ‫بـــاالی‌فـــارغ‌التحصیـــان‌بیـــکار‌مواجـــه‌شـــده‌ایم‌کـــه‌بـــازار‌کاری‌بـــرای‌خـــود‌‬ ‫متصـــور‌نیســـتند‪.‬‬ ‫بـــه‌گـــزارش‌ایســـنا‪‌،‬در‌حـــال‌حاضـــر‌بـــازار‌کار‌کشـــور‌بـــه‌انـــدازه‌کافـــی‌توســـعه‌‬ ‫پی ــدا‌نک ــرده‌و‌همی ــن‌ام ــر‌یک ــی‌از‌عوامل ــی‌اس ــت‌ک ــه‌ب ــه‌افزای ــش‌ن ــرخ‌بی ــکاری‌‬ ‫در صورت ــی ک ــه همزم ــان ب ــا گذران ــدن دروس تئ ــوری بای ــد‬ ‫کار عمل ــی و اصطالح ــا کارآم ــوزی ه ــم بکنن ــد ت ــا ب ــا فض ــای‬ ‫واقع ــی کس ــب و کار آش ــنا ش ــوند‪.‬‬ ‫او می‌افزای ــد‪ :‬غال ــب جوین ــدگان کار و دان ــش آموخت ــگان‬ ‫وقت ــی وارد ب ــازار کار می‌ش ــوند‪ ،‬دنب ــال می ــز و صندل ــی‬ ‫هس ــتند در حال ــی ک ــه ای ــن ش ــیوه ج ــواب نمی‌ده ــد‪،‬‬ ‫چ ــون سیس ــتم اش ــتغال روز ب ــه روز در ح ــال تغیی ــر اس ــت و‬ ‫دانش‌آموخت ــگان بای ــد هن ــر مهارت‌آم ــوزی را فرابگیرن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن فع ــال کارگ ــری نب ــود ی ــک مرک ــز جام ــع مطالع ــات ب ــازار‬ ‫کار را از جمل ــه عل ــل ع ــدم انطب ــاق رش ــته‌های دانش ــگاهی ب ــا‬ ‫نی ــاز ب ــازار کار دانس ــته و می‌گو ی ــد‪ :‬متاس ــفانه در بح ــث مطالع ــه‬ ‫بازار کار ضــعیـ ــف هس ـت ـیـ ــم و ه ـم ـیـ ــن مســالــه مــوجب شــده‬ ‫ت ــا جوان ــی ک ــه از پش ــت می ــز دانش ــگاه ف ــارغ التحصی ــل‬ ‫می‌ش ــود‪ ،‬در ورود ب ــه ب ــازار کار ب ــا ی ــأس و نا کام ــی مواج ــه‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫عــدم تعــادل عرضــه و تقاضا در بازار کار‬ ‫ام ــا رئی ــس کان ــون عال ــی انجمن‌ه ــای صنف ــی کارگ ــران‬ ‫در گفت‌وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬معتق ــد اس ــت ع ــدم تع ــادل عرض ــه‬ ‫و تقاض ــا در ب ــازار کار موج ــب ش ــده بس ــیاری از دان ــش‬ ‫آموختــگان از دســتیابی بــه شــغل مناســب خــود بــاز بماننــد‪.‬‬ ‫در بعضــی از رشــته‌های دانشــگاهی تعــداد فــارغ التحصیــان‬ ‫بی ــش از اع ــام نی ــاز ب ــازار کار اس ــت مث ــا ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫رش ــته‌های کش ــاورزی اکث ــرا بیکارن ــد و دالیل ــی نظی ــر نب ــود‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت مدیریت توزیع مواد خوراکی باتجربه قبلی در سمت مدیریت تیم توزیع در استان تهران استخدام می نماید‪:‬‬ ‫عنوان‌شغلی‌‬ ‫جنسیت‌‬ ‫حداقل‌مدرک‌تحصیلی‌‬ ‫شرایط‌احراز‌‬ ‫سرپرست توزیع‬ ‫آقا‬ ‫کارشناسی‬ ‫آشنا به نظام توزیع و پخش‬ ‫تسلط بر کامپیوتر و اینترنت‬ ‫شناخت مناطق شهر‬ ‫آشنا به مبانی حسابداری‬ ‫توانایی استخدام و آموزش نیروهای مرتبط‬ ‫دارای مهارت های ارتباطی قوی‬ ‫شخصیت انعطاف پذیر و خوش برخورد‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت با هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬هزینه تلفن همراه ‪ ،‬طرح های انگیزشی (جهت تیم فروش)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@persiangig.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر مجتمع‬ ‫‪hr.petrochemical@gmail.com‬‬ ‫نقش‌و‌ظایف‌اصلی‪:‬‬ ‫• مسئولیت نظارت و کنترل کلیه فرآیندها و فعالیت هایی (مانند تولید‪ ،‬تعمیرات خدمات فنی برنامه ریزی تولید ‪ ،‬انبارداری و دیگر موارد مرتبط) که‬ ‫در سطح مجتمع انجام میگردد‪.‬‬ ‫• کنترل و مدیریت فرآیندهای تولید گریدهای مختلف گرانول و فرآیندهای دریافت ماده اولیه ‪ ،‬کنترل کیفی و آزمایشگاهی مرتبط‬ ‫• مسئولیت نظارت وکنترل تمام فرآیندهای نگهداری و تعمیرات بخصوص در مراحل تعمیرات اساسی و توقفات ناگهانی‬ ‫• کنترل فرآیندهای خدمات فنی و نظارت بر روش های نگهداری و تعمیرات ودستورالعمل های فنی تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫• مدیریت و رفع مشکالت فنی با ایجاد هماهنگی فی مابین متخصصین حزوه های تولید مهندسی و تعمیرات‬ ‫• کنترل و مدیریت کلیه پروژه های فنی تعریف شده در سطح مجمع براساس ساختارهای مدیریت پروژه‬ ‫• مدیریت و هماهنگ کردن کلیه سطوح فنی و ستادی برای دستیابی به اهداف سازمانی‬ ‫• افزایش بهره وری و اثربخشی فرآیندها‪ ،‬فعالیتها و نیروی انسانی با بازنگری و انجام اقدامات اصالحی مرتبط‬ ‫• راهبری فعالیتهای ستادی و پشتیبانی بمنظور ارائه بهینه خدمات مورد نیاز فرآیندها و فعالیتهای اصلی و تولید بدون توقف‬ ‫• کنترل شرایط عادی و بحرانی و برقراری محیط مناسب براساس استانداردهای ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫شرایط‌احراز‪:‬‬ ‫• دارای سابقه کار مرتبط در مجتمع های تولید پلیمر و مشتقات مرتبط (حداقل ‪ 15 -10‬سال)‬ ‫• آشنایی با مراحل طراحی ‪ ،‬ساخت پیش راه اندازی و راه اندازی صنایع شیمیایی و پتروشیمی‬ ‫• فارغ التحصیل دانشگاه های دولتی معتبر در رشته های مهندسی شیمی (پتروشیمی ‪ +‬پلیمر) یا مکانیک‬ ‫• آشنایی با استانداردهای حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫• آشنایی به تجهیزات صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی شامل تجهیزات برق ‪ ،‬ابزار دقیق و مکانیک‬ ‫• آشنایی با استانداردهای مدیریتی ‪IMS-ISO140001-ISO9001-OHSAS18001‬‬ ‫•محدوده کار‪ :‬استان خوزستان‬ ‫•محدوده سنی‪ 55-40 :‬سال‬ ‫• آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫منشی مدیر عامل‬ ‫‪estekhdam.iran@yahoo.com‬‬ ‫از عاقمندان کار در شهربازی (شرق تهران)‬ ‫با توانایی سازگاری با محیط دعوت به عمل می آید‪:‬‬ ‫جهت همکاری در امور اعالمی‪ ،‬مشخصات کامل خود‬ ‫سن‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬محل سکونت‪ ،‬سوابق کاری ‪ ،‬وضعیت تاهل‪،‬‬ ‫وضعیت خدمت نظام وظیفه (آقایان) را از طریق ایمیل‬ ‫‪info@ tehran-fun.com‬‬ ‫منعکس نمایند‪.‬‬ ‫■ اپراتور دستگاه ها (آقا و خانم) حداکثر تا ‪ 30‬سال‬ ‫■ مسئول دفتر خانم با سوابق مرتبط و مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫■ خانم جهت همکاری در امور مشتریان و امور اداری‬ ‫■ خانم جهت همکاری در امور صندوقداری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک‌مجتمع‌بزرگ‌تولید‌محصوالت‌شیمیایی‌بمنظور‌تکمیل‌کادر‌مدیریتی‌خود‌در‌پست‌مدیریت‪‌،‬مجتمع‌از‌واجدین‌شرایط‌ذیل‌دعوت‌‬ ‫به‌همکاری‌می‌نماید‪‌.‬متقاضیان‌می‌توانند‌حداکثر‌تا‌تاریخ‌‪‌97/6/۳۱‬سوابق‌تحصیلی‌و‌شغلی‌خود‌را‌به‌آدرس‌ایمیل‌زیر‌ارسال‌نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت دفترمرکزی خود واقع در خیابان ولیعصر‪ ،‬نیاز‬ ‫به همکاری ‪ 1‬نفر خانم منشی مدیر عامل با روابط عمومی باال و حداقل‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس با ‪ 5‬سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی و‬ ‫آشنایی کامل با سیستم های اداری را دارد‪.‬‬ ‫واجدین شرایط مشخصات کامل خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪:‬‬ ‫زیرس ــاختهای الزم‪ ،‬آب و ش ــرایط آب و هوای ــی در کار آنه ــا‬ ‫تاثی ــر گ ــذار اس ــت؛ در مقاب ــل در بعض ــی رش ــته‌ها ب ــه نی ــروی‬ ‫متخص ــص نی ــاز دار ی ــم مث ــا تکنس ــین فن ــی و ماهـــر کـــم‬ ‫داری ــم‪.‬‬ ‫فتح‌اله ــی ب ــا اش ــاره ب ــه هدفگ ــذاری برنام ــه شش ــم توس ــعه‬ ‫در ایج ــاد س ــاالنه ی ــک میلی ــون ش ــغل در کش ــور‪ ،‬می‌گوی ــد‪ :‬در‬ ‫برنام ــه شش ــم دول ــت مکل ــف ش ــده ب ــا ه ــدف رف ــع بی ــکاری‬ ‫و فراه ــم ک ــردن فرصته ــای ش ــغلی‪ ،‬س ــاالنه ‪ ۹۷۰‬ه ــزار ش ــغل‬ ‫ایج ــاد کن ــد و ای ــن ام ــر مس ــتلزم تربی ــت نیروه ــای ماهـــر و‬ ‫متخص ــص اس ــت‪.‬‬ ‫او ب ــا بی ــان اینک ــه بخ ــش اعظم ــی از ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫دانش ــگاهی فاق ــد مه ــارت هس ــتند‪ ‌ ،‬می‌افزای ــد‪ :‬بررســـی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پرشین گیگ‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در‌کش ــور‌دام ــن‌زده‌اس ــت‌در‌حال ــی‌ک ــه‌اگ ــر‌ب ــازار‌کار‌ب ــه‌ان ــدازه‌ن ــرخ‌بی ــکاری‌‬ ‫توســـعه‌یابـــد‪‌،‬قطعـــا‌ظرفیتهـــای‌بیشـــتری‌هـــم‌بـــه‌کار‌گرفتـــه‌می‌شـــود‪.‬‬ ‫متاســـفانه‌عـــدم‌تناســـب‌برخـــی‌رشـــته‌های‌تحصیلـــی‌بـــا‌نیـــاز‌بـــازار‌کار‌از‌جملـــه‌‬ ‫معضـــات‌کارجویـــان‌و‌فـــارغ‌التحصیـــان‌در‌ورود‌بـــه‌بـــازار‌کار‌بـــه‌شـــمار‌مـــی‌رود؛‌‬ ‫افزای ــش‌ن ــرخ‌بی ــکاری‌و‌پایی ــن‌ب ــودن‌به ــره‌وری‌موج ــب‌ش ــده‌ت ــا‌ام ــروز‌ن ــه‌تنه ــا‌‬ ‫تحصی ــات‌دانش ــگاهی‌منطب ــق‌ب ــا‌ب ــازار‌کار‌کش ــور‌نباش ــد‪‌،‬بلک ــه‌‌بس ــیاری‌از‌اف ــراد‌‬ ‫جوی ــای‌کار‌نی ــز‌متناس ــب‌ب ــا‌فض ــای‌کس ــب‌و‌کار‌کش ــور‌تربی ــت‌نش ــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در محدوده چهاردانگه‬ ‫به تعدادی مهندس صنایع آقا با شرایط ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫لیسانس صنایع‪ ،‬سن ‪ 24‬الی ‪ 30‬سال‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‬ ‫ارسال رزومه همراه بادرج نشانی محل سکونت و آخرین مدرک تحصیلی به آدرس‪:‬‬ ‫‪Employer1396@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرستان ساوه‬ ‫(شهر صنعتی کاوه)‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫در س ــالهای اخی ــر ع ــدم تع ــادل عرض ــه و تقاض ــا در ب ــازار‬ ‫کار و نامتناســـب بـــودن رشـــته‌های شـــغلی بـــا نیازه ــای‬ ‫ب ــازار کار موج ــب ش ــده ت ــا دس ــتگاههای متول ــی آم ــوزش از‬ ‫جملـــه وزارت آمـــوزش و پـــرورش‪ ،‬وزارت عل ــوم‪ ،‬وزارت کار‬ ‫دانشـــجویان‪،‬‬ ‫‌‬ ‫و ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه‌ای‪ ،‬آمـــوزش‬ ‫ســـاماندهی کارجویـــان و تســـهیل ورود بـــه بـــازار کار را در‬ ‫اولویـــت برنامه‌ریزی‌هـــای خـــود قـــرار دهنـــد‪ .‬تاس ــیس‬ ‫ی ــک بان ــک اطالعات ــی جام ــع برگرفت ــه از نیازه ــای ش ــغلی و‬ ‫ضرورته ــای ب ــازار کار نی ــز می‌توان ــد رش ــته‌هایی ک ــه بیش ــترین‬ ‫متقاض ــی و ب ــازار کار را دارد‪ ،‬تعر ی ــف و گس ــترش ده ــد و ب ــه‬ ‫پیونـــد هرچـــه بهتـــر کارفرمایـــان و نیروهـــای جویـــای کار در‬ ‫ش ــرایط ام ــروز کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت در زمینه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫کارشناس‌خانم‌‬ ‫جهت مکاتبات بازرگانی ‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫‪psaadv95@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حمل خارجی (خانم)‬ ‫با‌حداقل‌‪‌۲‬سال‌سابقه‌‬ ‫در غرب تهران ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪job@tamin-sanat.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫در‌زمینه‌نفت‌‪‌،‬گاز‌و‌پتروشیمی‬ ‫‪employee@nahadin.com‬‬ ‫کارشناس‌مکانیک‌‪‌-‬ساخت‌و‌تولید‬ ‫حداقل کارشناس‪ 10/‬سال‬ ‫آشنا به ماشین آالت کاغذ سازی و فرآیند تولید کاغذ‬ ‫متقاضیان می توانند سوابق کاری خود را ظرف ‪ 2‬روز به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobcvjob2@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫استخدام‌نگهبان‌(مجرد)‌جهت‌ساختمان‌اداری‬ ‫(با محل خواب) در محدوده ونک‬ ‫آشنا به تعمیرات ساختمانی و امور تاسیسات‬ ‫مسلط به امور برقی‬ ‫حقوق و مزایای مناسب‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪secretariate2014@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫واقع در سه راه طالقانی‬ ‫نیاز به کارمند خانم جهت امور بازرگانی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و ترجیحا آشنا به امور حسابداری دارد‬ ‫‪tamfilter.iran@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استودیو عکاسی حرفه ای‬ ‫در زمینه های زیر از متخصصین دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -1‬عکاس ‪ -2‬فیلمبردار ‪ -3‬تدوینگر فیلم ‪ - 4‬فتوشاپ کار‬ ‫‪ -5‬دستیار فیلمبردار ‪ -6‬دستیار عکس‬ ‫ارسال رزومه به‪farm2604@mail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‬ ‫به تعدادی نیروی لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر‬ ‫یا ‪ IT‬ترجیحا آشنا به شبکه های کامپیوتر به‬ ‫‪ Group Policy‬در ‪ DC‬و آشنا به میکروتیک نیاز دارد‬ ‫متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را تا تاریخ ‪97/6/12‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪HR.IT@perperook.ir‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫‪15‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان خبرداد‬ ‫تمهیدات وزارت بهداشت‬ ‫برای رشته های پزشکی در صورت حذف کنکور‬ ‫اعالم فراخوان «استخدام»‬ ‫هئیت علمی توسط دانشگاه‬ ‫فرهنگیان در شهریور‬ ‫بیاید مصاحبه ساختارمند گرفت‪ .‬فردی که می خواهد‬ ‫پزشکی بخواند باید روحیه از خودگذشتگی و ایثارگرانه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بتواند استرس خود را مدیریت کند و یا در‬ ‫شرایط هیجانی تصمیم درست بگیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وزارت بهداشت آمادگی دارد که در‬ ‫صورت اجرای قانون حذف کنکور برای پذیرش دانشجو‬ ‫در گروه علوم پزشکی تمهیدات خود را اجرا کند‪.‬‬ ‫مـ ـع ــاون آم ــوزش ــی وزارت بـ ـه ــداشت ب ــا اشـ ـ ــاره به‬ ‫محاسبات نیروی انسانی در گروه علوم پزشکی گفت‪:‬‬ ‫وزارت بهداشت محاسبات نیروی انسانی تخصصی و‬ ‫فوق تخصصی را برای ‪ ۵‬سال آینده در شورای گسترش‬ ‫دانشگاه ها نهایی کرده است‪ .‬بر اساس این محاسبات‪،‬‬ ‫می دانیم که چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توزیع نیروی انسانی علوم پزشکی در کشور‬ ‫دچار مشکل است که سعی داریم با بومی گزینی این‬ ‫مسئله را کاهش دهیم و نیازها را رفع کنیم‪.‬‬ ‫الریجانی درباره اینکه چرا با وجود پزشکان عمومی‬ ‫بیکار بازهم داوطلبان به سمت رشته های پزشکی می‬ ‫روند‪ ،‬گفت‪ :‬ما داوطلبان را به سمت رشته های پزشکی‬ ‫سوق نمی دهیم اما مردم همچنان گرایش زیادی به رشته‬ ‫معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره سرنوشت‬ ‫رشته های پزشکی در زمان حذف کنکور گفت‪ :‬اگر‬ ‫شرایط حذف کنکور تحقق یابد ما چاره ای نداریم که‬ ‫پذیرش در پزشکی را دو مرحله ای کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬دکتر باقر الریجانی در نشست خبری‬ ‫در محل پژوهشگاه غـ ـ ــدد و متاب ــولیـ ـس ــم دانشـ ـ ـگ ــاه‬ ‫علوم پزشکی تهران درباره سرنوشت رشته های پزشکی‬ ‫در زمان حذف کنکور گفت‪ :‬ما تابع قوانین کشور‬ ‫هستیم و اگر زمانی کنکور در یک شرایطی برداشته شود‬ ‫ما تمهیداتی را برای آن آماده کرده ایم‪ .‬البته این موارد‬ ‫نیازمند این است که دروس دبیرستان نیز استاندارد‬ ‫باشند‪ .‬اگر آن شرایط تحقق یابد ما چاره ای نداریم که‬ ‫پذیرش در پزشکی را دو مرحله ای کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ‪ ۵‬دوره پذیرش پزشکی از لیسانس‬ ‫داشته ایم و اول پذیرش در دوره های لیسانس داشتیم و‬ ‫با یک امتحان بعدی در پزشکی پذیرش داشته ایم‪ .‬دلیل‬ ‫این امر این است که آموزش پزشکی مشکل است و فرد‬ ‫باید مورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫الریجانی گفت‪ :‬یکی از اشکات فعلی کنکور این‬ ‫است که نمی توان از فردی که می خواهد به پزشکی‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه فرهنگیـــان دربـــاره نیـــاز بـــه هیئـــت علمـــی گفـــت‪ :‬طبـــق‬ ‫مطالع ــات ت ــا س ــال ‪ ۲۴۰۰ ،۱۴۰۴‬هیئ ــت علم ــی ک ــف نی ــاز ماس ــت ک ــه بای ــد از بی ــن‬ ‫متقاضی ــان حائ ــز ش ــرایط وزارت عل ــوم انتخ ــاب ش ــوند‪ ۴۰۰ .‬ردی ــف اس ــتخدام ب ــه م ــا‬ ‫داده‌ان ــد ک ــه م ــا ش ــهریور م ــاه فراخ ــوان م ــی دهی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬حس ــین خنیف ــر در نمایش ــگاه دس ــتاوردها و عملک ــرد وزارت‬ ‫آم ــوزش و پ ــرورش ب ــا اش ــاره ب ــه اخ ــذ ‪ ۲۵‬ه ــزار ردی ــف اس ــتخدامی از طری ــق کنک ــور‬ ‫سراســری بــرای دانشــگاه فرهنگیــان در ســال جــاری گفــت‪ :‬مخالــف جــذب از طریــق‬ ‫م ــاده ‪ ۲۸‬اساس ــنامه دانش ــگاه نیس ــتم و در بی ــن ای ــن اف ــراد ه ــم معلم ــان خوب ــی وارد‬ ‫سیس ــتم آموزش ــی ش ــده ان ــد‪ ،‬ام ــا م ــا معتقدی ــم ابت ــدا بای ــد از ظرفی ــت ه ــای دانش ــگاه‬ ‫فرهنگی ــان اس ــتفاده ش ــود‪ .‬ت ــا ک ــی معل ــم نهض ــت س ــوادآموزی و س ــرباز معل ــم داش ــته‬ ‫باش ــیم؟ هرچن ــد در بی ــن ای ــن گروهه ــا ه ــم معلم ــان خوب ــی وج ــود دارن ــد و م ــا ان ــکار‬ ‫نمی‌کنی ــم‪ ،‬ام ــا بای ــد ب ــه س ــمت نظ ــام بایس ــته و شایس ــته تربی ــت معل ــم بروی ــم‪.‬‬ ‫خنیف ــر درب ــاره یک ــی از بنده ــای اس ــتیضاح وزی ــر آم ــوزش و پ ــرورش ب ــا موض ــوع‬ ‫ضعــف دانشــگاه فرهنگیــان گفــت‪ :‬وزیــر تمــام قــد از روز تاســیس دانشــگاه حمایــت‬ ‫کــرده و اگــر حمایــت وی نبــود مــا ‪ ۲۵‬هــزار ردیــف اســتخدامی را نمــی گرفتیــم‪ .‬بحــث‬ ‫بودج ــه‪ ،‬بازنشس ــتگان‪ ،‬ظرفی ــت ‪ ۱۷‬ه ــزار نف ــری مج ــوز اس ــتخدامی م ــاده ‪ ۲۸‬هم ــه و‬ ‫هم ــه ج ــزو اقدام ــات خوب ــی اس ــت ک ــه انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه فرهنگیـــان دربـــاره نیـــاز بـــه هیئـــت علمـــی گفـــت‪ :‬طبـــق‬ ‫مطالع ــات ت ــا س ــال ‪ ۲۴۰۰ ،۱۴۰۴‬هیئ ــت علم ــی ک ــف نی ــاز ماس ــت ک ــه بای ــد از بی ــن‬ ‫متقاضی ــان حائ ــز ش ــرایط وزارت عل ــوم انتخ ــاب ش ــوند‪ .‬ش ــرط مع ــدل‪ ،‬س ــن‪ ،‬ک ــف‬ ‫امتیـــاز پژوهشـــی‪ ،‬ســـابقه علمـــی و‪ ...‬از جملـــه ایـــن شـــرایط اســـت‪ ۴۰۰ .‬ردیـــف‬ ‫اس ــتخدام ب ــه م ــا داده‌ان ــد ک ــه م ــا ش ــهریور م ــاه فراخ ــوان می‌دهی ــم‪ .‬رش ــته ه ــای م ــورد‬ ‫نی ــاز م ــا در هیئ ــت علم ــی بای ــد ب ــر اس ــاس ‪ ۱۶‬م ــاده درس ــی تعری ــف ش ــده تخـــ ــصص‬ ‫داشـــتـــ ــه باشـــنـــ ــد و وارد شونــــــ ــد و بــــ ــرای م ــا بـــهـــ ــتر اس ــت ک ــه ســـ ــابقه مـــعـــلمـــ ــی‬ ‫داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫نتای ــج نهای ــی یازدهمی ــن دوره پذی ــرش دانش ــجوی پزش ــکی از لیس ــانس س ــال تحصیل ــی ‪ ۹۷-۹۸‬دانش ــگاه‬ ‫عل ــوم پزش ــکی ته ــران اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬اســامی پذیرفتــه شــدگان نهایــی یازدهمیــن دوره آزمــون پذیــرش دانشــجو از مقطــع کارشناســی‬ ‫مرکز سنجش اعالم کرد‬ ‫زمان اعالم نتایج نهایی پذیرش‬ ‫در کنکورهای دانشگاه آزاد‬ ‫مهلت ثبت نام‬ ‫برای ارز دانشجویی اعالم شد‬ ‫دهــــه سوم شهریورماه اعام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬براساس اعام مرکز سنجش‬ ‫و پذیرش دانشگاه آزاد اسامی نتایج دوره دکتری سال‬ ‫‪ ۹۷‬این دانشگاه تا پایان هفته جاری اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین نتایج نهایی دوره های کارشناسی ارشد‬ ‫سال ‪ ۹۷‬این دانشگاه نیز در دهه اول شهریورماه از سوی‬ ‫مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه منتشر می شود‪.‬‬ ‫نتایج دوره های کارشناسی با آزمون این دانشگاه نیز‬ ‫در نیمه دوم شهریورماه اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه مهلت ثبت نام برای دوره های‬ ‫پذیرش براساس سوابق تحصــیلی ایــن دانــشــــگــاه تــــا‬ ‫‪ ۲۰‬شهریورماه ادامه دارد بنابراین نتایج نهایی پذیرش‬ ‫این دوره ها در در دهه سوم شهریورماه منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪info@tasnimtf.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تجاری‬ ‫نیاز به یکنفر فوق دیپلم‬ ‫فقط آقا جهت واحد خرید با مدرک مرتبط و روابط عمومی قوی‪،‬‬ ‫با انگیزه نیازمند است‪.‬‬ ‫‪mirzaei.h@ptkcompany.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برقکار آشنا به سیستم های‬ ‫تهویه مطبوع و تابلو برق چیلر‬ ‫محدوده اسالمشهر ‪ -‬رباط کریم نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪info@tahvieharya.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فوالد مبتکران (مهرآباد جنوبی)‬ ‫به یک کارشناس فروش (ترجیحا متالورژ)‬ ‫با روابط عمومی باالنیازمند است‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪m.steelalloy@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش مواد غذایی‬ ‫حسابدار با تجربه پیگیر‬ ‫متعهد و با سابقه کار مرتبط و آشنا به‬ ‫نرم افزار مالی و ‪Excell‬‬ ‫‪amousavi@pakhshopala.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی و خرید‬ ‫خارجی ترجیحا آشنا به حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم در اطاعیــه ای‬ ‫اعــام کــرد ‪ :‬دانشــجویان متقاضــی ارز مــی تواننــد از‬ ‫چهــارم تــا نهــم شــهریورماه‪ ،‬درخواســت هــای خــود را در‬ ‫ســامانه نشــا ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهر‪ ،‬ســازمان امور دانشــجویان‬ ‫وزارت علــوم اعــام کــرد‪ :‬تمــام دانشــجویان واجــد شــرایط‬ ‫متقاضــی ارز دانشــجویی چنانچــه تاکنــون موفــق بــه‬ ‫تکمیــل فــرم هــای درخواســت ارز بــرای بــازه زمانــی یــک‬ ‫فروردیــن ‪ ۹۷‬لغایــت ‪ ۳۱‬شــهریور ‪ ۹۷‬درســامانه نشــا‬ ‫ً‬ ‫نشــده انــد‪ ،‬صرفــا از تاریــخ ‪ ۴‬شــهریور ‪ ۹۷‬تــا ‪ ۹‬شــهریور‬ ‫‌‪ ۹۷‬مــی تواننــد فــرم هــای الزم بــه همــراه مــدارک مــورد نیــاز‬ ‫را تکمیــل و در ســامانه نشــا بارگــذاری کننــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت بعــد از تاریــخ فــوق الذکــر هیــچ گونــه‬ ‫بارگــذاری در ســامانه نشــا بــرای بــازه زمانــی مــورد اشــاره‬ ‫مجــاز نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه دکتــری عمومــی پزشــکی ســال تحصیلــی ‪ ۹۷-۹۸‬دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اعــام شــد‪.‬‬ ‫کارنام ــه آزم ــون کلی ــه داوطلب ــان نیم ــه دوم مهرم ــاه ب ــه ص ــورت اینترنت ــی منتش ــر خواه ــد ش ــد و چگونگ ــی‬ ‫دسترس ــی ب ــه کارنام ــه از طری ــق س ــایت معاون ــت آموزش ــی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران ب ــه اط ــاع داوطلب ــان‬ ‫خواه ــد رس ــید‪.‬‬ ‫ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی است و زمان آن به زودی اعام می شود‪.‬‬ ‫در ای ــن دوره ‪ ۱۰‬نف ــر ب ــا ن ــام ه ــای کوث ــر ابوحم ــزه‪ ،‬فاطم ــه پورج ــا‪ ،‬هدی ــه حبیب ــی‪ ،‬حس ــین رحیم ــی‪ ،‬غزال ــه‬ ‫رئوف ــی‪ ،‬حانی ــه عباس ــی‪ ،‬فاطم ــه عبدل ــی‪ ،‬نس ــترن علی ــزاده نی ــا‪ ،‬فاطم ــه ک ــرد علیون ــدی‪ ،‬حس ــنی کرم ــی خم ــان‬ ‫پذیرفت ــه ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسلط به خرید داخلی و خارجی مسلط به مکالمه و مکاتبات‬ ‫طرح خدمات فارغ التحصیان‬ ‫دکتری تخصصی پزشکی کم می شود‬ ‫معاون وزیر بهداشت از کاهش میزان طرح خدمات‬ ‫قانونی برای فارغ التحصیان دکتری تخصصی (‪)Ph.D‬‬ ‫گروه علوم پزشکی خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر باقر الریجانی از کاهش طرح خدمات قانونی‬ ‫برای فارغ التحصیان دکتری تخصصی (‪ )Ph.D‬گروه‬ ‫علوم پزشکی خبر داد و گفت‪ :‬به زودی میزان طرح در‬ ‫برخی از رشته های دکتری تخصصی کم می شود و این‬ ‫افراد بعد از چهار سال می توانند مدارک خود را بگیرند‪.‬‬ ‫در صورتی که قبل از آن بخواهند مدرک خود را دریافت‬ ‫کنند باید هزینه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن اف ــراد ک ــه ف ــارغ التحصی ــل م ــی ش ــوند‬ ‫در ش ــرکت دان ــش بنی ــان و ی ــا بخ ــش های ــی ک ــه ام ــکان‬ ‫خدم ــات دارن ــد مش ــغول م ــی ش ــوند‪ .‬ظرفی ــت پذی ــرش‬ ‫دانش ــگاه ه ــا ب ــرای ای ــن اف ــراد در زمین ــه ج ــذب هی ــات‬ ‫علم ــی بس ــیار مح ــدود اس ــت‪.‬‬ ‫الریجان ــی گف ــت‪ :‬ط ــرح خدم ــات قانون ــی پزش ــکان‬ ‫و پیراپزشـــکان تغییـــری نکـــرده اســـت امـــا بـــا توجـــه ب ــه‬ ‫ســهمیه ‪ ۳۰‬درصــدی بومــی مناطــق محــروم و تعهداتــی کــه‬ ‫ب ــه م ــدت ‪ ۱۰‬س ــال از ف ــرد ب ــرای خدم ــت در ش ــهر و اس ــتان‬ ‫گرفتــه مــی شــود بایــد ایــن بومــی گزینــی اثــر خــود را بگــذارد‬ ‫و گس ــترش یاب ــد ت ــا بت ــوان نی ــاز ب ــه ط ــرح را مح ــدود ک ــرد و‬ ‫در برخ ــی رش ــته ه ــا آن را کاه ــش داد‪.‬‬ ‫از سوی سازمان امور دانشجویان؛‬ ‫نتایج نهایی پذیرش مقاطع تحصــیلی دانــــــشگاه‬ ‫آزاد اسامی بــــرای ســــال تحــصــیــلی ‪ ۹۸-۹۷‬تا نیــمــه‬ ‫نتایج پذیرش پزشکی از لیسانس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم شد‬ ‫های پزشکی دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما نمی توانیم اجازه بدهیم که وقتی کنکور‬ ‫وجود دارد و بسیاری از استعدادهای برتر به دلیل همین‬ ‫کنکور در رشته های مورد عاقه خود قبول نمی شوند‪،‬‬ ‫عده ای با معدل پایین به خارج از کشور بروند و به خیال‬ ‫اینکه به داخل انتقال می یابند از این راه در رشته های‬ ‫پزشکی تحصیل کنند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزارت بهداشت تا کید کرد‪ :‬تمام‬ ‫دانشجویانی که به داخل انتقال می یابند باید همچون‬ ‫سایر دانشجویان امتحانات کشوری را بگذرانند‪ .‬بیش از‬ ‫نیمی از آنها که منتقل شده اند با وجود اینکه از دانشگاه‬ ‫های معتبر بوده اند اما بازهم نتوانسته اند در امتحانات‬ ‫کشوری قبول شوند‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫ردیف شغلی‬ ‫محل خدمت‬ ‫گرایش‬ ‫باغ رستوران صدف با مدیریت جدید‬ ‫از مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس خرید و بازرگانی داخلی‬ ‫تهران ‪ 1 /‬نفر‬ ‫لیسانس مهندسی برق‪ -‬آشنا به صنعت فوالدسازی‪ -‬فار غ التحصیل ازدانشگاه های‬ ‫معتبر دولتی ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط یا بازرگانی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫سابقه کار‬ ‫مرتبط‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس خرید و بازرگانی داخلی‬ ‫تهران ‪ 1 /‬نفر‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک ‪ -‬آشنا به صنعت فوالدسازی‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط با بازرگانی‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست آشپرخانه(تک شیفت)‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس خرید و بازرگانی داخلی‬ ‫نطنز‪ 1 /‬نفر‬ ‫لیسانس صنایع ‪ -‬آشنا به صنعت فوالدسازی ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط یا بازرگانی‬ ‫‪2‬‬ ‫سرآشپز ماهر درجه ‪1‬‬ ‫(ایرانی و فرنگی)‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫تهران ‪ 1 /‬نفر‬ ‫لیسانس بازرگانی خارجی ‪ -‬آشنا به زبان انگلیسی و صنعت فوالدسازی ‪ -‬فار غ التحصیل‬ ‫ازدانشگاه های معتبر دولتی ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط یا بازرگانی‬ ‫‪3‬‬ ‫کمک آشپز درجه ‪1‬‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫تهران ‪ 1 /‬نفر‬ ‫لیسانس بازرگانی ‪ -‬آشنا به صنعت فوالدسازی ‪ -‬فار غ التحصیل از دانشگاه های معتبر‬ ‫دولتی ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقهکار مفید در حوزه فروش ‪ -‬آشنا به بازار فوالد‬ ‫‪4‬‬ ‫کمک آشپز درجه ‪2‬‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫گارسون حرفه ای‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس کنترل و کیفیت‬ ‫نظنز‪ 2 /‬نفر‬ ‫لیسانس متالوژی و مواد یا شیمی ‪ -‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید و مرتبط و‬ ‫آشنا با صنعت فوالدسازی‬ ‫‪6‬‬ ‫نگهبان (مسلط به باغبانی)‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس بهداشت محیط کار و ‪HSE‬‬ ‫نظنز ‪ 2/‬نفر‬ ‫دارای مدرک تحصیلی مرتبط و تجربه کاری حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫کارگر خدمات‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس حسابداری اموال و دارایی ثابت‬ ‫تهران ‪ 1 /‬نفر‬ ‫‪ 3‬سال سابقه مفید و تجربه کاری در زمینه جمع داری و اموال و نرم افزار مرتبط‬ ‫‪8‬‬ ‫شاطر حرفه ای‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫تهران ‪ 2 /‬نفر‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در موسسات حسابرسی معتبر‬ ‫‪10‬‬ ‫حسابرس‬ ‫تهران ‪ 2 /‬نفر‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در موسسات حسابرسی معتبر‬ ‫‪11‬‬ ‫وکیل حقوقی‬ ‫تهران ‪ 2 /‬نفر‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪job.sadaf1397@gmail.com‬‬ ‫‪job4116@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سروشان‬ ‫کارشناس‌روابط‌عمومی‌‬ ‫ترجیحا تحصیالت مرتبط آشنا به فضای رسانه‪ ،‬خبرنگاری‬ ‫(در حوزه اقتصاد) مصاحبه ‪ ،‬تهیه گزارش مدیریت‬ ‫محتوای سایت و ویراستاری‬ ‫‪getjob1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رسیندگی پنبه ای‬ ‫واقع در شهرک شکوهیه قم نیاز به تعدادی کارشناس نساجی‬ ‫گرایش تکنولوژی حداکثر سن ‪ 30‬سال بدون نیاز به تجربه‬ ‫فارغ التحصیالن جوانهم مورد پذیرش هستند‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و مشتاق به یادگیری و تحول‬ ‫به صورت تمام وقت دارد‪.‬‬ ‫‪Tayebi@araspg.com‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را حداکثر ظرفت مدت ‪ 2‬روز از تاریخ‬ ‫آگهی به نشانی ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫بدیهی است افراد متاهل با تحصیالت مرتبط‬ ‫و سابقه کار مفید در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫یک شرکت بزرگ تولیدی بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود نیاز به تخصصهای ذیل را دارد‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی در حال توسعه با شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫رئیس حسابداری مدیریت‬ ‫کد‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل خدمت‬ ‫سابقه کار‬ ‫•فوق لیسانس حسابداری‬ ‫‪AA‬‬ ‫شیمی‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫حداقل‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫•تسلط کامل به گزارشات مدیریتی و بودجه‬ ‫‪BB‬‬ ‫میکروبیولوژی‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫حداقل‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫•دارای روحیه کار گروهی و توان سرپرستی‬ ‫جهت ارسال رزومه درج کد شغلی در ‪ subject‬ضروری می باشد‪.‬‬ ‫‪hrs.job2017@gmail.com‬‬ ‫•حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مفید مرتبط‬ ‫•آشنایی به راهکاران سیستم و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪account1397@yahoo.com‬‬
‫شنبه ‪ 10‬شهریور‪ 20 -1397‬ذی الحجه ‪ 1 -1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1119‬‬ ‫نتایج اولیه آزمون استخدامی‬ ‫دیوان محاسبات کشور اعالم شد‬ ‫فهرس ــت اس ــامی اف ــرادی ک ــه در آزم ــون کتب ــی اس ــتخدامی دی ــوان محاس ــبات کش ــور‬ ‫حداقــل نمــره را کســب کــرده انــد براســاس حــروف الفبــاء در ســایت ســازمان ســنجش بــه‬ ‫نش ــانی ‪ www.sanjesh.org‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــکانیوز‪ ،‬ب ــه اط ــاع کلی ــه ش ــرکت کنن ــدگان در آزمـ ـ ــون اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـ ــی‬ ‫دی ــوان محاس ــبات کش ــور م ــی رس ــاند فهرس ــت اس ــامی اف ــرادی ک ــه در آزم ــون کتب ــی‬ ‫حداقــل نمــره را کســب کــرده انــد براســاس حــروف الفبــاء در ســایت ســازمان سـ ـنـ ـجـ ـــش‬ ‫ب ــه ن ـ ـش ــانـ ـ ــی ‪ www.sanjesh.org‬اع ــام گردی ــده اس ــت‪.‬‬ ‫فهرس ــت اس ــامی اف ــراد دلی ــل ب ــر قبول ــی و اس ــتخدام ف ــرد نیس ــت و پذیرفت ــه ش ــدن ف ــرد‬ ‫پ ــس از راس ــتی آزمای ــی م ــدارک و مس ــتندات‪ ،‬منطب ــق ب ــا ش ــرایط اس ــتخدام و همچنی ــن‬ ‫ً‬ ‫ط ــی مراح ــل مصاحب ــه تخصص ــی و گزین ــش متعاقب ــا اع ــام م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫معرف ــی ش ــدگان م ــی بایس ــت حداکث ــر ت ــا پای ــان وق ــت اداری روز ش ــنبه م ــورخ‬ ‫‪ 97/06/17‬م ــدارک ذی ــل را ب ــه صن ــدوق پس ــتی ش ــماره ‪ 141556471‬ی ــا ‪ 158756515‬ب ــا‬ ‫پس ــت پیش ــتاز ارس ــال نماین ــد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ تصویر مدرک تحصیلی‬ ‫‪2‬ـ تصویر دوطرف کارت پایان خدمت یا معافیت‬ ‫‪3‬ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه‬ ‫‪4‬ـ تصویر دوطرف کارت ملی‬ ‫‪5‬ـ دو قطعه عکس‪3 *4‬‬ ‫‪6‬ـ تصویر مدارک دال بر ایثارگری (مختص ایثارگران)‬ ‫‪7‬ـ تصوی ــر م ــدارک دال ب ــر بوم ــی ب ــودن (منطب ــق ب ــا م ــوارد عن ــوان ش ــده در آ گه ــی‬ ‫ا س ــتخدام)‬ ‫‪ -8‬معرف ــی ش ــدگان رش ــته ه ــای ش ــغلی کارش ــناس تأسیس ــات و کارش ــناس فن ــی‪-‬‬ ‫عم ــران م ــدارک س ــابقه کاری مرتب ــط‪ ،‬درخواس ــت ش ــده در آ گه ــی اس ــتخدام‬ ‫کلی ــه م ــدارک ارس ــال ش ــده ب ــا مف ــاد آ گه ــی اس ــتخدام تطبی ــق داده خواه ــد ش ــد و‬ ‫درصــورت مشــاهده هرگونــه مغایــرت ادامــه مراحــل اســتخدامی فــرد متوقــف و نفــر ذخیــره‬ ‫جایگزی ــن ف ــرد موردنظ ــر م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫ب ــه مدارک ــی ک ــه در خ ــارج از موع ــد مق ــرر ارس ــال و ی ــا کس ــر م ــدارک داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫ترتی ــب اث ــر داده نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫بدیه ــی اس ــت صح ــت و س ــقم م ــدارک ارس ــالی (م ــدرک تحصیل ــی ـ کارت پای ــان‬ ‫خدم ــت ـ ایثارگ ــری ـ بوم ــی) از مراج ــع ذیص ــاح اس ــتعام م ــی گ ــردد و درص ــورت ع ــدم‬ ‫تأیی ــد مراج ــع مر ب ــوط ادام ــه مراح ــل اس ــتخدامی ف ــرد متوق ــف خواه ــد ش ــد و نف ــر ذخی ــره‬ ‫جایگزی ــن ف ــرد موردنظ ــر م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫ش ــرکت کنن ــدگان م ــی توانن ــد اعت ــراض خ ــود را ب ــه ص ــورت مکت ــوب حداکث ــر ت ــا ‪10‬‬ ‫روز پ ــس از اع ــام نتای ــج اولی ــه ب ــه آدرس ته ــران‪ ،‬می ــدان ون ــک‪ ،‬انته ــای خیاب ــان برز ی ــل‬ ‫ش ــرقی‪ ،‬پ ــا ک ‪ ،2‬کدپس ــتی ‪ 1435763871‬دی ــوان محاس ــبات کش ــور‪ ،‬اداره کارگزین ــی‪،‬‬ ‫ارس ــال نماین ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شرایط جذب نیروی کار خارجی در ژاپن‬ ‫ش ــرکت‌های ژاپن ــی اع ــام کردن ــد ک ــه از تس ــهیل ش ــرایط ورود اتب ــاع خارج ــی ب ــرای کار‬ ‫در ای ــن کش ــور اس ــتقبال می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ب ــه نق ــل از رویت ــرز‪ ،‬بیش ــتر ش ــرکت‌های ژاپن ــی ب ــا تس ــهیل مق ــررات‬ ‫س ــخت گیران ــه ص ــدور و ی ــزای کار ژاپ ــن موافق‌ان ــد‪ .‬ژاپ ــن در س ــال ه ــای اخی ــر از کمب ــود‬ ‫نی ــروی کار و پی ــری جمعی ــت رن ــج می‌ب ــرد ک ــه باع ــث ش ــده اس ــت رش ــد اقتص ــادی ای ــن‬ ‫کش ــور کاه ــش یاب ــد‪ .‬ب ــا ای ــن ح ــال ش ــرکت ه ــا گفت ــه ان ــد ک ــه مخال ــف ورود ب ــی حس ــاب و‬ ‫کت ــاب مهاج ــر هس ــتند و تنه ــا نی ــروی کار ماه ــر می‌خواهن ــد‪.‬‬ ‫کمب ــود نی ــروی کار در ژاپ ــن در نی ــم ق ــرن اخی ــر ب ــی س ــابقه اس ــت و دول ــت ای ــن کش ــور‬ ‫ب ــرای ب ــاز ک ــردن دره ــای ای ــن کش ــور ب ــه نی ــروی کار در زمین ــه های ــی چ ــون کش ــاورزی‪،‬‬ ‫کارخان ــه ه ــای س ــاخت خ ــودرو و فروش ــگاه ه ــا تح ــت فش ــار ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر خ ــاف دول ــت ژاپ ــن ک ــه معتق ــد ب ــه سیاس ــت ه ــای س ــختگیرانه اس ــت‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫ه ــای ژاپن ــی خواه ــان ورود نی ــروی کار ماه ــر ب ــه ای ــن کش ــور هس ــتند‪ .‬م ــاه گذش ــته دول ــت‬ ‫ژاپ ــن اع ــام ک ــرد و ی ــزای ‪۵‬س ــاله کاری ب ــرای اتب ــاع خارج ــی در مش ــاغلی مش ــخص‬ ‫ص ــادر خواه ــد ک ــرد‪ .‬در نظرس ــنجی رویت ــرز مش ــخص ش ــد ‪ ۶۰‬درص ــد ش ــرکت ه ــای ب ــزرگ‬ ‫و متوس ــط ژاپن ــی خواه ــان ورود نی ــروی کار ماه ــر و ‪ 39/8‬درص ــد خواه ــان نی ــروی کار‬ ‫غیرماه ــر و کارگ ــران س ــاده خارج ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫در ش ــرایطی ک ــه برخ ــی از ش ــرکت ه ــا نی ــروی کار غیرماه ــر خارج ــی را ی ــک منب ــع کار‬ ‫ارزان قیم ــت می‌دانن ــد‪ ،‬دیگ ــر ش ــرکت ه ــا ب ــه دلی ــل هزین ــه ب ــاالی آم ــوزش و مدیر ی ــت آن‬ ‫ه ــا ب ــا ای ــن کار مخال ــف ان ــد‪ .‬یک ــی دیگ ــر از دغدغ ــه ه ــای مدی ــران ژاپن ــی‪ ،‬موان ــع زبان ــی‬ ‫و فرهنگ ــی عن ــوان ش ــده اس ــت‪ .‬در ح ــال حاض ــر ‪ 1/3‬میلی ــون خارج ــی (‪ ۲‬درص ــد کل‬ ‫نیــروی کار) در ژاپــن کار می‌کننــد کــه در مقایســه بــا ‪ ۱۰‬درصــد شــاغان در انگلیــس و ‪۳۸‬‬ ‫درص ــد در س ــنگاپور رق ــم پایین ــی محس ــوب می‌ش ــود‪.‬‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش تشریح کرد‬ ‫چگونگی روند اعطای تسهیالت «سربازی» به سمن‌ها‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانان از آماده شدن‬ ‫دستورالعمل مشترک بین این معاونت و‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح در مورد «سهمیه‬ ‫امریه» اعضای تشکل‌های جوانان تا پایان‬ ‫شهریور ماه خبر داد‪.‬‬ ‫م ـح ـمـ ــدم ـه ــدی ت ـ ـنـ ــدگـ ـ ــو یـ ــان‬ ‫در گ ـف ـت‌وگو با ایسنا‪ ،‬بـ ـ ــا بیان اینکه در‬ ‫ستـ ــاد مهـ ــارت افزایی بحث این اسـ ــت‬ ‫که با دستوری که مقام معظم رهبری‬ ‫داده‌اند‪ ،‬سربازی که وارد دوره خدمت‬ ‫می‌شود‪ ،‬باید با یک مهارت خارج‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬مشخص است که ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح از روز اول نمی‌تواند‬ ‫این مساله را شامل حال همه کند و ما تا این حد‬ ‫امکانات را برای آموزش و ایجاد مهارت در کشور‬ ‫نداریم‪ .‬بحث این است که ستادی تشکیل شود‬ ‫و نهادهای مختلفی که می‌توانند مهارت‌افزایی‬ ‫کنند‪ ،‬عضو آن شوند؛ یعنی معاونت ساماندهی‬ ‫امور جوانان‪ ،‬معاونت علمی رئیس جمهور‪ ،‬سازمان‬ ‫آموزش فنی حرفه‌ای‪ ،‬آموزش و پرورش‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫و نهادهای که به نظر می‌رسد می توانند کمک‬ ‫کنند‪ ،‬در ستاد حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ستاد کل نیروهای مسلح این‬ ‫بحث پیش آمده است که ما به عنوان نهادهایی که‬ ‫پذیرفتیم به سربازان در حوزه‌های مختلف آموزش‬ ‫دهیم‪ ،‬با ستاد کل نیروهای مسلح تفاهم نامه امضاء‬ ‫کنیم‪ .‬به این ترتیب که از جانب معاونت جوانان‬ ‫گفتیم که وزارت ورزش و جوانان مهارت آموزی‬ ‫تعداد مشخصی از سربازان را در سال به عهده بگیرد‬ ‫و مهارت‌هایی که مختص خودمان است و ستاد‬ ‫اباغ می‌کند را به نیروها آموزش دهیم‪ .‬در قبالش‬ ‫نی ــزدرخواس ــت ک ــردیـ ـ ــمتـ ـ ــات ــسهـ ـی ــاتسـ ـ ــربـ ــازی‬ ‫ب ــه بچه های خودمان (اعضای سمن‌ها) که ماهر‬ ‫هستند‪ ،‬ارائه شود‪ ،‬یعنی کاری که می خواهند‬ ‫انجام دهند مهندسی معکوسش را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وقتی ما نیرویی داریم که در حال حاضر مهارت و‬ ‫سردار کمالی خبر داد؛‬ ‫ضوابط جدید کسر خدمت فرزندان ایثارگران‬ ‫رئیـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز معاونـت‬ ‫نیـروی انسـانی سـتاد کل نیروهـای مسـلح از ابلاغ‬ ‫ضوابـط جدیـد کسـر خدمـت فرزنـدان ایثارگـران بـه‬ ‫نیروهـای مسـلح خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬سـردار سـرتیپ دوم‬ ‫پاسـدار موسـی کمالـی رئیـس اداره سـرمایه انسـانی‬ ‫سـرباز معاونـت نیـروی انسـانی سـتاد کل نیروهـای‬ ‫مسـلح از ابلاغ ضوابـط جدید کسـر خدمـت فرزندان‬ ‫ایثارگـران بـه نیروهـای مسـلح خبـر داد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه منظـور فراهـم کردن زمینه اسـتفاده‬ ‫کلیـه فرزنـدان ایثارگـران از تسـهیات کسـر خدمـت‪،‬‬ ‫بنـا بـه توافـق بـه عمـل آمـده میـان مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی و سـتاد کل نیروهـای مسـلح‪ ،‬بـه ازای هـر‬ ‫درصـد جانبـازی‪ ،‬هـر مـاه اسـارت و هـر مـاه رزمندگی‬ ‫‪ ۱۲‬روز کسـر خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد‬ ‫کـه ضوابـط اجرایـی ایـن مقـررات بـه نیروهای مسـلح‬ ‫ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در بـاره فرآینـد انجـام کار افـزود‪ :‬فرآینـد اخـذ‬ ‫گواهـی و ثبـت کسـر خدمـت برابـر روال گذشـته‬ ‫اسـت‪ .‬بدیـن ترتیـب کـه رزمنـدگان ارتـش جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران بـرای دریافـت گواهـی مر بـوط بـ ــای ـ ــد‬ ‫بـه یـگان هـای محـل خدمت خود در نیـروی زمینی‪،‬‬ ‫هوایـی‪ ،‬دریایـی و پدافنـد هوایـی و رزمنـدگان سـپاه‬ ‫پاسـداران انقلاب اسلامی و بسـیجیان رزمنـده هـم‬ ‫بـه سـپاه هـای اسـتان های و سـازمان بسـیج مراجعه‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫سردار کمالی ادامه داد‪ :‬رزمندگان نیروی انتظامی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران نیـز می بایسـت بـه انتظامی‬ ‫اشتغال در گذر تاریخ‬ ‫■□■‬ ‫با حضور دستگاه های مختلف از جمله جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫چهارمین کنفرانس بین‌المللی‬ ‫کارآفرینی برگزار می شود‬ ‫چهارمی ــن کنفران ــس بی ــن‌الملل ــی کارآفرین ــی در دانش ــگاه ته ــران ب ــا تاکی ــد ب ــر بهب ــود‬ ‫محی ــط کس ــب‌وکار ‪ 13‬و ‪ 14‬ش ــهریور م ــاه در دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر روح ال ــه م ــددی در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار ب ــازارکار اع ــام ک ــرد‪ :‬پ ــس از برگ ــزاری‬ ‫موفقیت‌آمی ــز س ــه کنفران ــس بی ـن‌ الملل ــی کارآفرین ــی (دو س ــاالنه) در س ــال‌ ه ــای گذش ــته‬ ‫چهارمی ــن کنفران ــس بین‌الملل ــی کارآفرین ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر بهب ــود محی ــط کس ــب وکار‬ ‫(‪ )CE2018‬چهــارم و پنجــم ســپتامبر ‪ 13 ( 2018‬تــا ‪ 14‬شــهریور ‪ )1397‬در دانشــگاه تهــران‬ ‫برگ ــزار مــی‌ ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬دانش ــکده کارآفرین ــی ب ــه منظ ــور بررس ــی و احص ــاء‬ ‫راهکاره ــای بهب ــود و ایج ــاد ش ــرایط محیط ــی کارآفرینان ــه‪ ،‬چهارمی ــن کنفران ــس بی ــن‬ ‫‌الملل ــی کارآفرین ــی را ب ــا هم ــکاری وزارتخان ــه‌ه ــا‪ ،‬دانش ــگاه‌ه ــا‪ ،‬مرا ک ــز پژوهش ــی کش ــور‪،‬‬ ‫نهاده ــای بی ــن‌الملل ــی‪ ،‬دانش ــگاه‌ه ــای معتب ــر جه ــان از جمل ــه دانش ــگاه ایل ــی نوی ــز‪،‬‬ ‫دانش ــگاه س ــاوترن دانم ــارک و دانش ــگاه‌ ه ــای جه ــان اس ــام مانن ــد دانش ــگاه مال ــزی برگ ــزار‬ ‫می‌کن ــد‪.‬‬ ‫مدیــر اجرایــی کنفرانــس افــزود‪ :‬در ایــن کنفــراس چهــار پنــل تخصصــی بــا موضوعــات‬ ‫توســعه اکوسیســتم اســتارت آپــی کشــور‪ ،‬مشــارکت عمومــی و دولتــی‪ ،‬کارآفرینــی منطقــه‬ ‫ای ــو روس ــتایی و کارافرین ــی س ــازمانی در بخ ــش دولت ــی ب ــا حض ــور صاح ــب نظ ــران برگ ــزار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن دو کارگاه ب ــا موض ــوع م ــدل ه ــای نوآوران ــه کس ــب و کار و تامی ــن مال ــی‬ ‫کس ــب و کار در ای ــن کنفران ــس برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫تشکلی دارد (سمن) که ‪ ۲۷۰‬نفر در آن کار اقتصادی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ما هم یک امتیاز مثبت به او بدهیم‪.‬‬ ‫تندگویان با اشاره به این امتیاز مثبت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امتیاز مثبتی که در بند ‪ ۱ - ۵ -۵‬ماده ‪ ۷‬با‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح است در یک بخش در‬ ‫مورد «نخبگان علمی» بوده که معاونت علمی‬ ‫و فناوری مسئول آن است و یک بخش را هم ما‬ ‫تحت عنوان «نخبگان اجتماعی» مطرح کردیم‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر افرادی هستند که در تشکل های مردم‬ ‫نهاد فعال شده‌اند و دستاوردهایشان هم معلوم‬ ‫است‪ .‬گفتیم برای آنها امتیازی بگذاریم که در بحث‬ ‫سربازیاز «امریه»استفاده کنند‪.‬در عینحال همین‌ها به‬ ‫ما و ستاد کل در بحث آموزش کمک کنند؛ یعنی‬ ‫اگر قرار است در استانی آموزش بدهیم ممکن است‬ ‫همین تشکل (سمن) را مسئول ساماندهی آموزش‬ ‫کنیم تا به سربازان آموزش بدهد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که بحث امریه اعضای سمن‌ها‬ ‫بدین صورت لحاظ شد که اعضاء‪ ۶ ،‬ماه پایان‬ ‫دوره خدمت سربازی را به عنوان امریه در سمن‬ ‫بگذرانند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نهایت این تفاهم نامه‬ ‫شکل گرفت و از هفته گذشته جلسات کارشناسی‬ ‫برگزار و صدور دستور العمل اجرایی آن در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری این روند را زودتر از ما آغاز کرده و به یک‬ ‫دستورالعمل اجرایی رسیده و سهمیه‬ ‫گرفته است‪ .‬یعنی اگر برای مثال ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نخبه داشته باشیم این معاونت برای‬ ‫نمونه برای ‪ ۱۰۰۰‬نفر سهمیه گرفته‬ ‫است‪ ،‬اما اینجور نیست که هرکسی‬ ‫نخبه است از امریه استفاده کند لذا‬ ‫این امر بدان معنا نیست که هر کس به‬ ‫تشکل‌ها آمد به او امریه بدهیم‪.‬‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان در‬ ‫تشریح بیشتر این طرح توضیح داد‪ :‬در‬ ‫معاونت دستور العمل اجرایی آماده‬ ‫می‌کنیم و یک سایت هم ایجاد خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬جوانانی که عضو تشکل‌های مردم‬ ‫نهاد جوانان هستند و از ما اعتبار نامه‬ ‫گرفته‌اند و از این به بعد هم از وزارت کشور پروانه‬ ‫می‌گیرند ‪ ،‬به سایت وارد می‌شوند‪ ،‬مشخصات‬ ‫خودشان را مانند جوانانی که برای رفتن به سربازی‬ ‫دفترچه پر می کنند‪ ،‬در آن وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته تندگویان‪ ،‬آماده شدن دستورالعمل‬ ‫اجرایی بین معاونت ساماندهی امور جوانان و‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح پس از توافق‪ ،‬حداقل تا‬ ‫پایان شهریور به طول می‌انجامد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬تعدادی شاخص را در‬ ‫سایت اعام خواهیم کرد که جوانان در سایت آنها‬ ‫را پر می‌کنند و اگر ما نیز آنها را تایید کردیم‪ ،‬سهمیه‬ ‫در اختیار آنها به عنوان کسانی که می‌توانند از امریه‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬قرار می‌گیرد؛ سپس پایش انجام‬ ‫می‌شود و اگر ستاد کل برای مثال به ‪ ۱۰۰۰‬نفر در سال‬ ‫سهیمه بدهد‪ ،‬بر اساس شاخص‌هایی که جوانان‬ ‫در سایت پر می‌کنند‪ ،‬بررسی و پایش انجام می‌شود‬ ‫و به آنها اعام می‌کنیم که شما استحقاق امریه را‬ ‫داشته‌اید و می توانید ‪ ۶‬ماه پایان سربازیتان را در‬ ‫خود تشکلتان که مورد تایید ماست‪ ،‬طی کنید‪.‬‬ ‫تندگویان در پایان گفت‪ :‬نیمی از اعضای‬ ‫تشکل‌ها بانوان هستند‪ ،‬نصف دیگر باقی می‌مانند‬ ‫که باید شاخصه‌های الزم برای دریافت امریه را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫شیر فروش‬ ‫اسـتان هـا و جانبـازان و آزادگان هـم به بنیاد شـهید و‬ ‫امـور ایثارگـران مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫رئیـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل‬ ‫نیروهـای مسـلح در عیـن حال یادآور شـد که مصوبه‬ ‫قبلـی در خصـوص معافیـت فرزنـدان رزمنـدگان‬ ‫دارای ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ماه سـابقه که در حال اجرا می باشـد‪،‬‬ ‫تـا سـقف ‪ ۲۰‬هـزار نفـر پیش بینی شـده برای سـال ‪۹۶‬‬ ‫همچنـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت‪.‬‬ ‫سـردار کمالـی تاکید کرد‪ :‬کسـر خدمـت صرفا به‬ ‫کارکنـان وظیفـه غیرغایـب کـه اشـتغال بـه خدمـت‬ ‫دارنـد‪ ،‬تعلـق مـی گیـرد؛ بنابرایـن کارکنـان وظیفـه‬ ‫هنگام مراجعه به مبادی ذکر شده باید گواهی اشتغال‬ ‫از محـل خدمـت یـا بـرگ اعـزام بـه خدمـت بـه همـراه‬ ‫داشـته باشـند‪.‬‬ ‫از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم‬ ‫بیمه شدگان می توانند‬ ‫والدین واجد شرایط خود را‬ ‫تحت پوشش تامین اجتماعی‬ ‫قرار دهند‬ ‫یکی از گروههایی که می توانند تحت تکفل بیمه شدگان سازمان‬ ‫تامین اجتماعی قرار گیرند والدین آنها است که به تبع از آنها از خدمات‬ ‫این سازمان برخوردار شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این‬ ‫سازمان‪ ،‬می بایست سن پدر ‪60‬سال تمام و مادر ‪ 55‬سال تمام باشد‪.‬‬ ‫تامین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی‬ ‫مستمری دریافت نکنند و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع‬ ‫ماده ‪ 91‬این قانون از کارافتاده باشند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین‪ ،‬آنها بیمه‬ ‫شده سازمان تامین اجتماعی نباشند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس قانون‪ ،‬والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار‬ ‫گرفتن‪ ،‬مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت‬ ‫حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند‪.‬‬ ‫بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده‪ ،‬اصل و‬ ‫تصویر شناسنامه وکارت ملی والدین را به هنگام مراجعه به شعبه‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫با مشارکت دانشگاه های طراز اول‬ ‫و مراکز و سازمان های دولتی‪:‬‬ ‫چهارمين نکوداشت هفته‬ ‫علوم و فناوری چاپ در تهران و‬ ‫مازندران برگزار می شود‬ ‫برنامه های چهارمين نكوداشت هفته علوم و فناوري چاپ با شعار‬ ‫«صنعت چاپ‪ ،‬ارزش آفرین در کسب و کار ایرانی» تشریح شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی انجمن علمی فناوری چاپ ایران مهندس‬ ‫محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران با اعام این‬ ‫برنامه ها خاطرنشان کرد‪ :‬یازدهم شهریور روز ملي صنعت چاپ است‬ ‫و همزمان با این روز برای چهارمین سال متوالی و با حضور دولتمردان‪،‬‬ ‫نمايندگان مجلس شوراي اسامي‪،‬دست اندركاران تشكل هاي صنفي‬ ‫سراسر كشور‪ ،‬جامعه علمی‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬كارشناسان و دانشجویان‬ ‫رشته های چاپ در تهران و مازندران برگزار می شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش برنامه های هفته چاپ به شرح ذیل است‪.‬‬ ‫روزنگار‪:‬‬ ‫‪ 10‬شهریور شنبه ‪ -‬صنعت چاپ در خدمت کاالی ایران ساخت و‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫محل برگزاری‪ :‬سازمان توسعه تجارت ایران سالن میاد طبقه دوم‬ ‫ساعت ‪ 14/30‬الی ‪17‬‬ ‫‪11‬شهریور ‪ -‬یکشنبه ‪ -‬چشم انداز صنعت چاپ بین دو وزارتخانه‬ ‫و ضرورت هم افزایی با آموزش عالی محل برگزاری‪ :‬دانشگاه امیرکبیر‬ ‫ساختمان فارابی طبقه هشتم ساعت ‪1٤ -10‬‬ ‫‪12‬شهریور دوشنبه ‪ -‬باز تعریف مفهوم چاپ در تحول و تعامات‬ ‫اجتماعی ‪ -‬دانشگاه علم و فرهنگ طبقه پنجم ‪ -‬سالن شهدای جهاد‬ ‫دانشگاهی ‪ -‬ساعت ‪ 14/30‬الی ‪17‬‬ ‫‪ 13‬شهریور سه شنبه ‪ -‬جایگاه علوم و فناوری های نوین و چاپ‬ ‫سه بعدی در صنعت چاپ محل برگزاری‪ :‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته ‪-‬‬ ‫ساعت ‪ 14/30‬الی ‪17‬‬ ‫‪14‬شهریور ‪ -‬چهارشنبه ‪ -‬چاپ سبز‪ ،‬زیست سازگار و استانداردهای ملی‬ ‫محل برگزاری‪ :‬دانشگاه هنر سالن کنفرانس پژوهشکده هنر و‬ ‫معماری ‪ -‬ساعت ‪ 10‬الی ‪13‬‬ ‫‪ 15‬شهریور پنج شنبه ‪ -‬ارزش آفرینی صنعت چاپ در اقتصاد ملی‬ ‫محل برگزاری‪ :‬دانشگاه شهید بهشتی پردیس زیرآب‬ ‫‪ 16‬شهریور جمعه ‪ -‬محدودیت های تحریم ‪ 2‬و راهکارهای تامین‬ ‫مواد اولیه در صنعت چاپ کشور‬ ‫محل برگزاری‪ :‬دانشگاه شهید بهشتی پردیس زیرآب‬ ‫توضیح اينكه نشست های روز پنج شنبه و جمعه بطور همزمان در‬ ‫روز پنج شنبه برگزار خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!