صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۱۵

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1115

هفته نامه بازار کار شماره 1115

‫استخدام‬ ‫‪3‬‬ ‫دعوت به همکاری در بانک صادرات ایران‬ ‫ایجاد ‪ 80‬هزار شغل‬ ‫مستقیم و غیر مستقیم‬ ‫توسط جهاددانشگاهی‬ ‫دعوت به همکاری در جهاد دانشگاهی‬ ‫استخدام در بیمارستان فوق تخصصی صارم‬ ‫جذب هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت نفت بهران‬ ‫پذیرش امریه سربازی در جهاددانشگاهی و دانشگاه اراک‬ ‫شنبه ‪ 13‬مرداد‪ 21 -1397‬ذی القعده ‪ 4 -1439‬آگوست ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1115‬‬ ‫مراحل جذب پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون استخدامی‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫اعالم شد‬ ‫‪16‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ثبت نام می کند‬ ‫جزئیات ثبت نام آزمون جدید‬ ‫استخدامی وزارت نیرو اعالم شد‬ ‫‪5‬‬ ‫شلیک تیر خالص بر پیکر‬ ‫نیمه جان دفاتر کاریابی‬ ‫زمان اجرای مقررات جدید‬ ‫کسر خدمت سربازی‬ ‫اعالم شد‬ ‫‪10‬‬ ‫بالیی که فامیل بازی بر سر‬ ‫مدارس غیر دولتی آورد‬ ‫‪16‬‬ ‫اطالعیه تکمیلی در خصوص‬ ‫آزمون تصدی منصب قضا‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫‪16‬‬ ‫چگونه در عرض ‪ ۱۵‬دقیقه برای‬ ‫مصاحبه شغلی آماده شوید؟‬ ‫‪6‬‬ ‫وزارت نیـــرو ‪ ۱۵۱۷‬نفـــر را در ســـه بخـــش مختلـــف شـــرکت‌های توزیـــع نیـــروی بـــرق‪ ،‬شـــرکت‌های آب و فاضـــاب و‬ ‫نیروگاه‌هـــای بـــرق در سراســـر کشـــور اســـتخدام می‌کنـــد‪.‬‬ ‫متن کامل خبر در صفحه ‪3‬‬ ‫يك شركت معتبر فعال در زمینه تولید انواع رنگ‪ ،‬جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‪ ،‬نیازمند به همکار آقا با مشخصات زیر می باشد‪:‬‬ ‫● کارشناس ارشد شیمی و کارشناس شیمی‪ ،‬آشنا به علوم رنگ و پلیمر‬ ‫فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر دولتی با معدل تحصیلی باال‬ ‫● تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫● ســــــــا کــــــن اصــــــفــــهــــــان‬ ‫● حــدا کــثــر ســــن ‪ 30‬سال‬ ‫● دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت ( به غیر از معافیت پزشکی )‬ ‫● دارا بــودن حــداقل ‪ 2‬ســــال سابــــقه کــــار مــرتبط در حــوزه مــربــوطه‬ ‫واجدین شرایط می توانند حدا کثر تا تاریخ ‪ 97/05/30‬مشخصات فردی‬ ‫و رزومه تحصیلی و کاری خود را به آدرس الکترونیکی ‪ gh.hekmat@gmail.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بازار کار کشور نیازمند‬ ‫تربیت تکنسین است‬ ‫‪9‬‬ ‫جهاددانشگاهی درنظر دارد برای تکمیل کادر فنی خود از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر و عالقه مند اقدام به جذب یک نفر همکار فنی‬ ‫به صورت قراردادی تمام وقت‪ ‬و‪ ‬یک نفر امریه سربازی‪ ‬با توجه به شرایط زیر نماید‪:‬‬ ‫◄تسلط به ‪ CCNA‬‬ ‫◄تسلط به ‪ MCITP‬یا ‪MCSE‬‬ ‫◄تسلط به ‪Passive‬‬ ‫◄تسلط به سخت افزار‬ ‫◄آشنایی با مجازی سازی‪ ‬‬ ‫◄آشنا به ‪MikroTik‬‬ ‫◄آشنا به لینوکس‬ ‫◄آشنا به وایرلس‬ ‫◄تسلط کامل به مطالعه متون انگلیسی‬ ‫◄توانایی یادگیری باال‬ ‫◄عالقه مند به مطالعه و یادگیری دانش‬ ‫شبکه‬ ‫◄داشتن انضباط کاری بسیار باال‬ ‫◄داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫◄روحیه پیگیری باال‬ ‫افرادیکه دارای سابقه کار مرتبط می باشند در اولویت قراردارند ‪ .‬عالقه مندان رزومه کاری خود را به آدرس‬ ‫‪It@acecr.ac.ir‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بیمارستان فوق تخصصی صارم‬ ‫جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای آقا‬ ‫عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ 4702‬داخلی های ‪ 2271 - 2273‬و ‪ 2255‬تماس‬ ‫و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل های زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sarem.employment@gmail.com‬‬ ‫‪cv@sarem.org‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد ‪:‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫کد اشتغال به افرادی که وارد بازار کار شوند‬ ‫اختصاص می یابد‬ ‫با رای دیوان عدالت اداری؛‬ ‫حداقل و حداکثر قد‪ ،‬جزو شروط استخدام‬ ‫آموزش و پرورش باقی ماند‬ ‫ابطــال بنــد مربــوط بــه حداقــل و حداکثــر قــد بــه عنــوان شــرط اســتخدام در آمــوزش و پــرورش‬ ‫در هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری رأی نیــاورد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دیــوان عدالــت اداری‪ ،‬طبــق روال هــر هفتــه کــه روزهــای ســه شــنبه جلســه‬ ‫هیئ ــت عموم ــی دی ــوان عدال ــت اداری برگ ــزار م ــی ش ــود‪ ،‬ای ــن هیئ ــت ب ــه بح ــث و بررس ــی‬ ‫در ب ــاره چن ــد ش ــکایت وارده و درنتیج ــه ابط ــال برخ ــی مق ــرره ه ــای م ــورد ش ــکایت و ص ــدور‬ ‫ی ــک فق ــره رأی وح ــدت رو ی ــه پرداخ ــت‪.‬‬ ‫براس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬ب ــا ش ــکایت ی ــک ش ــهروند از وزارت آم ــوزش و پ ــرورش ک ــه‬ ‫خواس ــتار ابط ــال بن ــد ی ــک از قس ــمت اول لیس ــت کام ــل بیماریهای ــی ک ــه ممنوعی ــت‬ ‫اس ــتخدام در آم ــوزش و پ ــرورش ب ــرای حرف ــه معلم ــی دارن ــد‪ ،‬م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫موض ــوع بخش ــنامه نح ــوه انج ــام معاین ــات و تأیی ــد صاحی ــت ه ــای پزش ــکی آزم ــون‬ ‫اس ــتخدام پیمان ــی آم ــوزش و پ ــرورش ب ــود‪.‬‬ ‫ش ــاکی در ش ــکایت خ ــود در ای ــن م ــورد خواه ــان ابط ــال بن ــد مر ب ــوط ب ــه حداق ــل و‬ ‫حداکث ــر ق ــد ب ــه عن ــوان ش ــرط اس ــتخدام در آم ــوزش و پ ــرورش ش ــده ب ــود ‪ .‬در بن ــد یادش ــده‬ ‫حداق ــل ق ــد ‪ 160‬س ــانتیمتر و حداکث ــر آن (بج ــز در رش ــته ه ــای ورزش ــی) ‪ 195‬س ــانتیمتر‬ ‫عن ــوان ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫پ ــس از ط ــرح موض ــوع در هی ــأت عموم ــی دی ــوان عدال ــت اداری و بح ــث و بررس ــی آن‬ ‫ابط ــال ای ــن مق ــرره رأی نی ــاورده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خبر داد‬ ‫مذاکره برای اجرای طرح جذب نیرو‬ ‫در آموزش و پرورش با روش «‪»۲+۲‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز برنام ــه ری ــزی و نی ــروی انس ــانی آم ــوزش و پ ــرورش از مذاک ــره ب ــرای اج ــرای‬ ‫ط ــرح ج ــذب نی ــرو در آم ــوزش و پ ــرورش ب ــا روش «‪ »۲+۲‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫اس ــفندیار چهاربن ــد رئی ــس مرک ــز برنام ــه ری ــزی‪ ،‬نی ــروی انس ــانی و فن ــاوری اطاع ــات‬ ‫وزارت آمــوزش‌ و پــرورش در گفت‌وگــو بــا خبــرگــــزاری فـــــارس بــا اشـــاره بـــه راهــکـارهـــای‬ ‫در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــرای ح ــل مش ــکل نی ــروی انس ــانی آم ــوزش و پ ــرورش در آین ــده‪،‬‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬روش «دیپلـــم ‪ »۴ +‬امســـال بـــا اخـــذ مجـــوز جـــذب ‪ ۲۵‬هـــزار نفـــر‪ ،‬اجـــرا‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬روش دیگـــر «‪ »۲+۲‬اســـت کـــه بـــر اســـاس آن بـــه ســـراغ دانشـــجویان‬ ‫ســـال‌های ســـوم و چهـــارم دانشـــگاه‌های دولتـــی می‌رویـــم؛ بـــه عبـــارت دیگـــر‬ ‫دانش ــجویانی ک ــه عملک ــرد تحصیل ــی خوب ــی دارن ــد و عاقه‌من ــد ب ــه ش ــغل معلم ــی‬ ‫هســـتند در ایـــن طـــرح قـــرار می‌گیرنـــد‪.‬‬ ‫چهاربنــد تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬دانش‌جویانــی بــرای شــغل معلمــی تعهــد می‌دهنــد‪،‬‬ ‫ی خودشــان‪ ،‬آمــوزش می‌بیننــد‪.‬‬ ‫دروس مهارت‌هــای معلمــی را در کنــار دروس اصلـ ‌‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در صورتــی کــه بــه توافــق بــا ســازمان امــور اســتخدامی برســیم می‌توانیــم‬ ‫از بهمن‌م ــاه‪ ،‬ای ــن ط ــرح را اج ــرا کنی ــم ک ــه البت ــه هم‌اکن ــون در ح ــال مذاک ــره هس ــتیم‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت نظارت‪ ،‬ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد‬ ‫تاکید بر گزینش دقیق پذیرفته شدگان‬ ‫آزمون استخدامی ‪۹۷‬‬ ‫سرپرس ــت معاون ــت نظ ــارت‪ ،‬ارزیاب ــی و تضمی ــن کیفی ــت دانـشگ ـ ــاه فره ـن ـ ــگیان‬ ‫ارز توج ــه ج ــددی ب ــرای گزین ــش پذیرفت ــه ش ــدگان آزم ــون اس ــتخدامی س ــال ‪ 97‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان؛ رض ــا کچوئی ــان سرپرس ــت معاون ــت‬ ‫نظ ــارت‪ ،‬ارزیاب ــی و تضمی ــن کیفی ــت در جر ی ــان بازدی ــد از پردیس‌ه ــای دخت ــران و‬ ‫پس ــران اس ــتان گلس ــتان‪ ،‬عملک ــرد و فعالی ــت رئی ــس ام ــور پردیس‌ه ــای اس ــتان و س ــایر‬ ‫کارکن ــان ای ــن مجموع ــه ب ــرای تامی ــن رف ــاه و امنی ــت دانش ــجو معلم ــان را مطل ــوب و‬ ‫رضای ــت بخ ــش اع ــام و تصری ــح ک ــرد‪ :‬ظرفی ــت و س ــهم اس ــتان ب ــرای پذی ــرش دانش ــجو‬ ‫معلم ــان جدی ــد ط ــی مه ــر ‪ ١٣٩٧‬رقم ــی بال ــغ ب ــر ‪ ٨٠٠‬نف ــر اس ــت‪.‬‬ ‫عض ــو هیئ ــت رئیس ــه دانش ــگاه فرهنگی ــان‪ ،‬ب ــر اس ــتفاده و حض ــور مصاحب ــه‬ ‫کنن ــدگان ورز ی ــده و ب ــا تجرب ــه ب ــرای انج ــام مراح ــل گزین ــش مه ــارت آم ــوزان پذیرفت ــه‬ ‫ش ــده آزم ــون اس ــتخدامی ‪ ٩٧‬تا کی ــد و تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬دق ــت در گزین ــش و انتخ ــاب‬ ‫دانش ــجو معلم ــان برخ ــوردار از صاحی ــت‪ ،‬ویژگ ــی و ظرفیت‌ه ــای ش ــاخص معلم ــی‬ ‫الزم و ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد‪:‬‬ ‫بیمه بیکاری در حال نزدیک شدن‬ ‫به مبلغ بازنشستگی‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان خبر داد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز رواب ــط عموم ــی و اط ــاع رس ــانی وزارت تع ــاون ‪،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی عل ــی ربیع ــی س ــه ش ــنبه گذش ــته در کمیت ــه راهب ــری برنام ــه مش ــترک‬ ‫وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی و س ــازمان توس ــعه صنعت ــی مل ــل متح ــد‬ ‫ک ــه ب ــا حضورکارشناس ــان ارش ــد ای ــن س ــازمان درمح ــل وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماعــی برگزارشــد گفــت ‪ :‬فعالیتــی را آغــاز کــرده ایــم کــه براســاس آن هــر ایرانــی‬ ‫در صحن علنی مجلس؛‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس؛‬ ‫استیضاح وزیر تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی اعالم وصول شد‬ ‫هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی ا سـتیضاح‬ ‫وز یـر تعـاو ن‪ ،‬کار و ر فـاه اجتما عـی را بـا ‪ ۴۰‬امضـا اعلام‬ ‫و صـول کرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش م ـه ــر‪ ،‬در ادا م ــه جـ ــلس ــه عــلن ــی روز‬ ‫چهار شـنبه گ ــذشته مجلـس ش ــورای ا ســلامی ب ــعد‬ ‫از اعلام و صـول طـرح سـؤال از رئیس‌جمهـور‪ ،‬هیـأت‬ ‫رئیسـه مجل ــس استیض ــاح وز یـر تعـاو ن‪ ،‬کار و ر فـاه‬ ‫اجتما عـی را اعلام و صـول کـرد‪.‬‬ ‫علـی اصغـر یو سـف نـژاد عضـو هیـات رئیسـه‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی ا سـتیضاح وز یـر تعـاو ن‪ ،‬کار‬ ‫و ر فـاه اجتما عـی را بـه شـرح ز یـر قرا ئـت کـرد‪:‬‬ ‫ا سـتیضاح وز یـر تعـاو ن‪ ،‬کار و ر فـاه اجتما عـی‬ ‫در مـورخ تیـر مـاه سـال ‪ ۹۷‬بـه کمیسـیون اجتما عـی‬ ‫مجلـس ار جـاع شـده بـود‪ ،‬بـا تو جـه بـه پا یـان مهلـت‬ ‫مقـرر اعلام و صـول مـی شـود‪ .‬مطا بـق بـا مـاده ‪۲۲۵‬‬ ‫آییـن نا مـه داخلـی مجلـس وز یـر حدا کثـر ظـرف مـدت‬ ‫قانون بیمه کارگران‬ ‫ساختمانی نیاز به‬ ‫اصالح مجدد ندارد‬ ‫‪ ۱۰‬روز مو ظـف بـه حضـور و ارا ئـه توضیحـات در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی خوا هـد بـود‪.‬‬ ‫در نشست امروز پارلمان صورت گرفت‬ ‫مخالفت مجلس با درخواست دو فوریت تفکیک‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نمایندگان مجلس با درخواست تفکیک وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه گذشته‬ ‫پارلمان‪ ،‬با درخواست دوفوریت تشکیل وزارتخانه‌های‬ ‫رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین کار و تعاون مخالفت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫طــیایــنالیحــهقــرار بــودوزارتتعــاون‪ ،‬کار و رفــاهاجتماعی‬ ‫ب ــه دو وزارتخان ــه «رف ــاه و تأمی ــن اجتماع ــی» و «کار و‬ ‫تعــاون» تفکیــک شــود‪ .‬پــس از بحــث و تبادل‌نظــر وکای‬ ‫مل ــت ب ــا ‪ 88‬رأی مواف ــق‪ 128 ،‬رأی مخال ــف و ‪ 6‬رأی‬ ‫ممتنــع از مجمــوع ‪ 244‬نماینــده حاضــر در صحــن علنــی‬ ‫پارلمــان بــه درخواســت دو فور یــت ایــن الیحــه رأی منفــی‬ ‫دادن ــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار با اشاره به راهکارهای جلوگیری از ریزش شغل خبرداد؛‬ ‫بسته ویژه اشتغال به دولت رفت‬ ‫معاون وزیر کار با اشاره به تدوین بسته ویژه اشتغال‬ ‫متناسب با شرایط اقتصادی پیش رو‪ ،‬از ارائه راهکارهای‬ ‫مشخص تثبیت شغل و ایجاد فرصت های جدید شغلی‬ ‫متناسب با اندازه صنایع خبر داد‪.‬‬ ‫عیسی منصوری در گفتگو با مهر‪ ،‬با بیان ایـ ــنکه‬ ‫«برنامه اشتغال فراگیر» به عنوان یک برنامه انعطاف پذیر‬ ‫منطبق با دوران رشد یا رکود از سال گذشته در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این برنامه‪ ،‬الگوی کلی و رویکرد‬ ‫مشخص مبتنی بر رشد اشتغالزای ضدفقر تدوین و اجرا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آنچه که در حال حاضر نسبت به سال‬ ‫گذشته روند را تغییر می‌دهد تحریم‌هایی است که موضوع‬ ‫کشور شده و احتماال رشد اقتصادی باالیی را کشور تجربه‬ ‫نکند؛ به این معنا که مسیرهای کاسیکی نمی‌تواند‬ ‫ظرفیت‌های جدید شغلی را ایجاد کنند‪ ،‬بنابراین بسته‬ ‫جدید اشتغال برای سالهای ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬با محوریت تاثیر‬ ‫تحریم و رکود آماده و با اشتراک با سازمان برنامه و بودجه‬ ‫برای بررسی به دولت پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تاکید بر‬ ‫اتخاذ سیاست‌های انتخابی در حوزه کسب و کار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما باید بنا به اقتضائات سیاسی و اقتصادی توان انتخاب‬ ‫فعالیت در بخش و رسته‌های مشخص را داشته باشیم‪،‬‬ ‫به این معنا که نمی‌توانیم در هر شرایطی تمرکز بر رسته‬ ‫فعالیت‌های موجود داشته باشیم بلکه باید بین عمده‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی‪ ،‬صنعت و خدمات‬ ‫سیاست انتخابی را در پیش بگیریم و کشور نیازمند ورود‬ ‫به این نوع از مواجهه است‪.‬‬ ‫محاسبه دقیق زمان تاثیرپذیری صنایع‬ ‫از تحریمهای جدید‬ ‫منصوری تاکید کرد‪ :‬بناب ــرای ــن کش ــور نی ــازمـ ـن ــد‬ ‫یک بسته منعطف از سیاست‌های اشتغال و کسب وکار‬ ‫است تا به محض ایجاد یک نوسان بتواند از بین سبدی‬ ‫از سیاست‌ها‪ ،‬سیاست مورد نیاز همان دوره را در پی‬ ‫بگیرد‪ .‬در همین راستا در بسته ویژه اشتغالی جدید یکی‬ ‫از پیشنهادات ما استفاده از منابع بیمه بیکاری و منابعی‬ ‫از این نوع برای تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال است تا‬ ‫از این نوع منابع برای تثبیت اشتغال واحدهایی که در‬ ‫بحران هستند استفاده شود چراکه اگر اشتغال این صنایع‬ ‫ریزش کند هزنیه برگرداندن اشتغال مجدد این افراد بسیار‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین با توجه به شرایط فعلی‬ ‫اقتصادی در این بسته جدید تاکید ما این است که‬ ‫کشور در حوزه اشتغال نسبت به شوک‌هایی که تحریم‬ ‫وارد می‌کند انعطاف پذیر و مقاوم عمل کند که دقیقا‬ ‫محاسبه کردیم در چه فاصله زمانی به چه صنایعی ممکن‬ ‫است شوک وارد شود‪ .‬از همین جهت برنامه‌های ویژه‬ ‫برای صنایع مختلف پیش بینی شده است و روش های‬ ‫مواجهه با مسئله نیز پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫بسته پیشنهادی اشتغال برای سه دسته از صنایع‬ ‫وی بــا تقســیم بنــدی صنایــع و میــزان تاثیرپذیــری‬ ‫آنهــا از تحری ‌مهــا در طــرف تقاضــای بــازار کار گفــت‪ :‬در‬ ‫دوران رکــود برخــی از رشــته فعالیت‌هــا از جملــه صنایــع‬ ‫کارخان ـه‌ای بــزرگ‪ ،‬خــودرو و لــوازم خانگ ـ ــی دچ ـ ــار اف ـ ــول‬ ‫مــی شــوند‪ .‬ایــن صنایــع در بخش‌هایــی کــه بــرای تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه بــه کشــورهای غر بــی وابســته هســتند طبیعتــا‬ ‫ممکــن اســت بــا مشــکاتی مواجــه شــوند؛ در عیــن حــال‬ ‫در ایــن دوره یکســری از رشــته هــا ماننــد صنعــت پوشــاک‪،‬‬ ‫صنعــت پاییــن دســتی پتروشــیمی‪ ،‬مبلمــان‪ ،‬کفــش و‬ ‫پوشــاک‪ ،‬فنــاوری اطاعــات و گردشــگری مشــروط بــه‬ ‫رفــع اشــکاالت مــی تواننــد رشــد کننــد‪ .‬امــا برخــی از رشــته‬ ‫فعالیت‌هــا از جملــه زعفــران و فــرش بــه دلیــل اینکــه از‬ ‫محصــوالت انحصــاری هســتند‪ ،‬متاثــر از تحریم‌هــای‬ ‫جدیــد دچــار تغییــر و تحــول جــدی نمــی شــوند‪ .‬البتــه‬ ‫ممکــن اســت هزینــه مبــادالت تجــاری ایــن کاالهــا افزایــش‬ ‫رئیس کانون کاریابی‌ها‪:‬‬ ‫عضو کانون عالی شوراهای اسامی کار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سازمان تامین‬ ‫اجتماعی کشور گفت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی ‪ 3‬میلیون و ‪ 800‬هزار بازنشسته را تحت‬ ‫پوشش خود دارد که ماهانه حدود ‪ 4000‬میلیارد تومان به این قشر پرداخت می‌کند و‬ ‫متاسفانه میزان بیمه بیکاری هم در حال نزدیک شدن به م ـ ـیـ ــزان مبل ـ ـغـ ــی اسـ ــت که‬ ‫به بازنشتستگان پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫علی اصانی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بیمه بیکاری در سراسر کشور از‬ ‫ابتدای سال تاکنون رو به افزایش بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این شرایط تامین اجتماعی هم‬ ‫وضعیت بسیار بدی دارد و دخل و خرج آن در حال به مشکل خوردن است؛ امیدواریم‬ ‫که چنین اتفاقی رخ ندهد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اینکه گفته شده برخی کارخانجات مدت زمان تعطیلی خط تولید در‬ ‫زمان قطع برق را از دستمزد کارگران کم می‌کنند؛ گفت‪ :‬تاکنون چنین چیزی به ما نرسیده‬ ‫ً‬ ‫است اما به طور کلی قانون این را را پیش‌بینی نکرده و اگر رخ دهد قطعا غیرقانونی است‪.‬‬ ‫اصانی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران در روزهای اخیر اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قدرت خرید کارگران از اول پایین بود حال که این وضعیت ارز‪ ،‬طا و رکود بازار هم‬ ‫پیش آمده وضعیت بدتر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اواخر اسفند سال گذشته که شورای عالی کار تصمیم به افزایش ‪ 19‬درصدی‬ ‫حقوق کارگران گرفت سکه ‪ 950‬هزار تومان بود و تمام لوازم موجود در سبد خانوار قیمت‬ ‫بسیار کمتری داشت اما االن شاهد افزایش زیادی در قیمت این کاالها هستیم‪ .‬این‬ ‫افزایش و مابه‌التفاوت آن با حقوق کارگران‪ ،‬قدرت خرید را بسیار کاهش داده است‪.‬‬ ‫اصانی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران به رکود بیشتر در جامعه دامن می‌زند‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ 80‬میلیون نفر جمعیت کشور حدود ‪ 53‬میلیون نفر را جامعه کارگری تشکیل‬ ‫می‌دهد به همین دلیل کاهش قدرت خرید این قشر نقش زیادی در رکود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در وضعیت کنونی یک کارگر شاید نتواند یک بار در ماه هم گوشت‬ ‫خریداری کند‪ ،‬بنابراین این فاصله خط فقر و تورم یک معضل بسیار بزرگ ایجاد کرده است؛‬ ‫اگر فکری به حال این نشود رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار و بیکاری بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫یــک کــد اشــتغال داشــته باشــد بدیــن ترتیــب کــه ســامانه بانــک اشــتغال ایرانیــان‬ ‫را ب ــرای ای ــن ط ــرح ایج ــاد کردی ــم‪ .‬ای ــن امرکم ــک می‌کن ــد ک ــه درش ــرایط خ ــاص‬ ‫مق ــررات درس ــتی تعیی ــن ش ــود ‪.‬‬ ‫وزی ــر تع ــاون ‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ه ــدف از آغ ــاز ب ــه کار س ــامانه اش ــتغال‬ ‫(شناس ــنامه کار) را افزای ــش امنی ــت ش ــغلی کارگ ــران عن ــوان ک ــرد و گف ــت ‪ :‬ای ــن‬ ‫س ــامانه ب ــه افزای ــش امنی ــت ش ــغلی کارگ ــران می‌افزای ــد‪.‬‬ ‫کاریابی‌ها امکان اعمال نفوذ در فرایند بیمه بیکاری را ندارند‬ ‫رئیس کانون کاریابی‌های کشور با تاکید بر اینکه‬ ‫کاریابی‌ها در جریان برقراری بیمه بیکاری نمی‌توانند‬ ‫اعمال نفوذ کنند‪ ،‬گفت‪ :‬صرفا وظایف غیرحا کم ـیــتی‬ ‫به کاریابی‌ها محول شده‪ ،‬کاریابی‌ها در دو وجه ثبت‌نام‬ ‫و مشاوره شغلی و همچنین تشکیل پرونده فعال هستند‬ ‫و بعد از آن رسیدگی به پرونده صرفا در بخش‌های‬ ‫حاکمیتی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بابک هاشمی‌پور رئیس کانون انجمن‌های صنفی‬ ‫کاریابی‌های سراسر کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از زمانی که فرایند بیمه بیکاری در چهار‬ ‫استان به کاریابی‌ها سپرده شد‪ ،‬ثبت‌نام سیستمی‬ ‫مزایایی به دنبال داشته که افزایش سرعت از مهمترین آنها‬ ‫است و حاال می‌بینیم که فرایند ثبت‌نام تا برقراری مقرری‬ ‫از سه تا چهار ماه قبلی به حدود دو روز تا یک هفته کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شرایط فعلی حتی اگر پرونده‌ای‬ ‫زمان‌بر شود از طریق سیستمی کاما مشخص است که‬ ‫کجا و به چه علت رسیدگی به پرونده زمان بر شده است‪.‬‬ ‫وی جلوگیری از اتاف وقت‪ ،‬گم شدن پرونده‌‌ها و‬ ‫تسریع در امور را از مزایای شیوه جـ ــدیــد مــراجــعه ب ـی ـکــاران‬ ‫به کاریابی‌ها برشمرد و گفت‪ :‬مزیت دیگر این است که‬ ‫کارجو از طریق پیامک از روند پرونده خود مطلع می‌شود‪،‬‬ ‫بنابراین نظارت‪ ،‬بررسی مجدد و تعیین تکلیف فوری سه‬ ‫مزیتی است که پیش از این در پرونده‌های دستی وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی اشتغال مجدد را مزیت بعدی مراجعه بیکاران به‬ ‫کاریابی‌ها به جای ادارات کار برشمرد و گفت‪ :‬در شیوه‬ ‫جدید فرصت‌های شغلی به درستی شناسایی می‌شوند‬ ‫و در بحث اشتغال مجدد می‌توان مزیتی برای این شیوه‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر ما قبا مراجعه کنندگان‬ ‫را غیرهدف‌دار به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌فرستادیم‬ ‫اما االن در مراکز کاریابی عایق‌شناسی و آموزش هدف‌دار‬ ‫مدنظر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫هاشمی‌پور بررسی اشتغال پنهان افرادی که مقرری‬ ‫بیمه بیکاری برای آنها برقرار می‌شود را یکی دیگر از مزایای‬ ‫سپردن وظایف غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به کاریابی‌ها‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬کاریابی‌ها با حضور غیاب منظم و پیدا‬ ‫کردن فرصت‌های جدید شغلی می‌توانند به اشتغال‬ ‫پنهان کارجوها نیز رسیدگی کنند تا در صورت تخلف‬ ‫از لیست مقرر ی‌بگیران حذف شوند و به این شکل بار‬ ‫صندوق بیمه بیکاری نیز کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫رئیس کانون کاریابی‌های کشور گفت‪ :‬برخی به اشتباه‬ ‫می‌گویند که کاریابی‌ها در جریان برقراری بیمه بیکاری‬ ‫می‌توانند اعمال نفوذ کنند که این موضوع غیرممکن است‬ ‫چرا که صرفا وظایف غیرحاکمیتی به کاریابی‌ها محول‬ ‫شده و در دو وجه ثبت‌نام و مشاوره شغلی و همچنین‬ ‫تشکیل پرونده فعال هستند و بعد از آن رسیدگی به پرونده‬ ‫صرفا در بخش‌های حاکمیتی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی در عین حال در پاسخ به سوال فارس مبنی‬ ‫یابــد امــا بــه هــر حــال وارد بازارهــای جهانــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تجربه آلمان برای جلوگیری‬ ‫از ریزش اشتغال در بحران اروپا‬ ‫منصوری گفت‪ :‬در صنایعی که پیش بینی می کنیم‬ ‫دچار افول شوند‪ ،‬در دوران پیش رو نمی‌توانیم ظرفیت‌های‬ ‫جدید اشتغال ایجاد کنیم بنابراین در بسته جدید تاش‬ ‫ما تثبیت اشتغال در این صنایع است تا با حمایت از‬ ‫کارفرمایان با تعدیل نیروی کار مواجه نشوند و وضع موجود‬ ‫خود را حفظ کنند‪ .‬پیشنهاد مشخص ما استفاده از‬ ‫منابع صندوق بیمه بیکاری و سایر منابع برای جلوگیری‬ ‫از ریزش اشتغال این واحدها است‪ .‬این روش در دوران‬ ‫بحران اروپا در کشور آلمان تجربه شد و یکی از دالیلی‬ ‫که آلمان در قیاس با سایر کشورهای اروپایی در بحران‬ ‫اقتصادی اروپا کمتر با مشکل مواجه شد استفاده از منابع‬ ‫بیمه بیکاری و منابعی از این نوع برای تثبیت شغل افراد‬ ‫در معرض بیکاری است‪.‬‬ ‫پرداخت بخشی از دستمزد از محل صندوق بیمه بیکاری‬ ‫معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود‪:‬‬ ‫راهکار مشخص ما این است که در واحدهای در معرض‬ ‫ریزش اشتغال‪ ،‬بخشی از دستمزد «فرد در معرض بیکاری»‬ ‫از محل منابع بیمه بیکاری و بخشی از آن نیز توسط کارفرما‬ ‫تامین شود‪ .‬در کشور آلمان ‪ ۶۰‬درصد از دستمزد شاغان‬ ‫این واحدها از محل منابع بیمه بیکاری و ‪ ۴۰‬درصد مابقی‬ ‫از طرف کارفرما در یک بازه زمانی پرداخت شد تا دوران‬ ‫افول و بحران به پایان رسید که این تجربه در کشور ما نیز‬ ‫می تواند اجرا شود‪.‬‬ ‫بر اینکه آیا امکان سوء استفاده کاریابی‌ها از ناآ گاهی‬ ‫کارگران و دادن وعده‌های برقراری مقرری بیمه بیکاری‬ ‫منتفی می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬ممکن است سوء استفاده‬ ‫‌هایی وجود داشته باشد اما با بازرسی‌ها و نظارت سعی‬ ‫می‌کنیم موارد تخلف را شناسایی و برطرف کنیم‪.‬‬ ‫هاشمی‌پور گفت‪ :‬هم انجمن‌های صنفی کاریابی ‪‌،‬‬ ‫هم ادارات کار شهرستان و همچنین تامین اجتماعی بر‬ ‫عملکرد کاریابی‌ها نظارت دارند و عاوه بر نظارت فیزیکی‬ ‫ثبت سیستمی تمام مراحل کار مانع از تخلف می‌شود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 90‬درصدی عملکرد کاریابیها‬ ‫به دلیل تعدیل نیرو و کمبود شغل‬ ‫رئیس کانون کاریابی‌های کشور همچنین گفت‪ :‬در‬ ‫یکی دو ماه گذشته به دلیل تعطیلی کارگاه‌ها‪‌،‬تعدیل نیرو‬ ‫و کاهش تولید به دلیل نبود مواد اولیه فرصت‌های شغلی‬ ‫کمتری به کاریابی‌ها معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های سراسر‬ ‫کشور آمار کاری کاریابی‌ها را رو به کاهش برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫به خصوص در یکی دو ماه گذشته به دلیل تعطیلی‬ ‫کارگاه‌ها‪‌،‬تعدیل نیرو و کاهش تولید به دلیل نبود مواد اولیه‬ ‫فرصت‌های شغلی کمتری به کاریابی‌ها معرفی می‌شود و‬ ‫اگر قبا هر کاریابی مثا می‌توانست ‪ 50‬تا ‪ 60‬شغل در ماه‬ ‫برای مراج ـعـ ــان پ ـیــدا ک ـنــد االن ایــن م ـیــزان به ‪ 5‬یــــا ‪6‬‬ ‫مورد رسیده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در یکی دو ماه اخیر مراجعه به کاریابی‌ها‬ ‫بسیار کم شده چرا که امیدی به پیدا کردن شغل از سوی‬ ‫افراد جویای کار نیز پایین آمده است‪ .‬حتی اگر شغلی به‬ ‫کاریابی‌ها معرفی می‌شود آنقدر شرط و شروط و گزینه‌های‬ ‫مختلف می‌گذارند که پیدا کردن فرد مناسب برای آن‬ ‫مشکل می‌‌شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح‬ ‫اصاح ماده (‪ )۵‬قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران‬ ‫ساختمانی‪ ،‬گفت‪ :‬این قانون در گذشته توسط مجلس‬ ‫کاما بررسی و اصاح شده و دیگر نیازی به بازنگری نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علیرضا محجوب در خصوص‬ ‫طرح اصاح مجدد ماده(‪ )۵‬قانون بیمه تامین اجتماعی‬ ‫کارگران ساختمانی گفت‪ :‬این بخش از قانون قبا مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته و میزان درصدها پرداختی حقه بیمه کارگران‬ ‫ساختمانی محاسبه و مشخصی شده است‪ ،‬که بر اساس‬ ‫آن ‪ ۱۵‬درصد از هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساخت برای‬ ‫این امر استفاده می شودکه به نظر ما منصفانه و عادالنه است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسامشهر و پــــردیس‬ ‫در مجلس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برخی از افراد تصمیم دارند اعداد جدیدی‬ ‫را برای این ماده از قانون در نظر بگیرند و به فرمول گذشته‬ ‫برگردند‪ ،‬این کار تنها باعث مختل شدن کار و امور بیمه‌گری‬ ‫می‌شود و بیشتر از آنکه مفید باشد‪ ،‬مشکل ساز است‪.‬‬ ‫محجوب اظهار کرد‪ :‬بهتر است اجازه بدهیم قانون مسیر‬ ‫خودش را طی کند و به دنبال ایراد و بهانه تراشی نباشیم‪،‬‬ ‫چرا که از نظر ما این قانون در گذشته کاما توسط مجلس‬ ‫بررسی و اصاح شده است و دیگر نیازی به بازنگری ندارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مزیت‬ ‫ماده ‪ ۵‬قانون بیمه کارگران ساختمانی در شرایط فعلی‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس اصاحی که در گذشته صورت گرفت‬ ‫درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬اما اگر‬ ‫در شرایط فعلی تغییر و درآمدی حاصل نشده به دلیل رکود‬ ‫فعالیت‌های ساختمانی است‪ ،‬نه به واسطه نا کارآمدی و‬ ‫ایراد قانون‪ ،‬تا زمانی که بازار ساختمانی راکد و جوازی صادر‬ ‫نشود‪ ،‬قطعا درآمد حاصل نخواهد شد چرا که در هر روش‬ ‫این حوزه متکی به صدور جواز است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس طرح جدید اصاحــــی مـ ــاده‬ ‫‪ ۵‬قانون بیمه کارگران ساختمانی‪ ،‬سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫می‌تواند ‪ ۲۰‬درصد عوارض مجوز ساخت و ساز را دریافت‬ ‫کند تا پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی تداوم یابد‪،‬‬ ‫در صورتی که درصدهای این قانون کاما محاسبه شده و‬ ‫قیمت‌هایش نزدیک به هم تعیین شده است‪ ،‬از این رو ما‬ ‫مخالف اصاح مجدد این بخش از قانون هستیم‪.‬‬ ‫تاخیر دوباره در ثبت نام‬ ‫کارگران و کارفرمایان‬ ‫در سامانه روابط کار‬ ‫معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با‬ ‫توضیح علت تاخیر در ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه‬ ‫جامع روابط کار‪ ،‬از آغاز قطعی ثبت نام از ‪ ۱۵‬مرداد خبرداد‪.‬‬ ‫مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬درباره علت‬ ‫تاخیرهای متعدد در ثبت نام از کارگران و کارفـــرمـــایـ ــان‬ ‫در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت گفت‪:‬‬ ‫برای صحت سنجی اطاعات دریافتی از کارگران و‬ ‫کارفرمایان در زمان ثبت نام نیاز به دریافت چندین تاییدیه‬ ‫از سازمان‌های ذیربط به صورت وب سرویس وجود دارد‬ ‫که شامل احراز صاحیت اطاعات مربوط به شماره ملی‪،‬‬ ‫نشانی‪ ،‬کد پستی‪ ،‬وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص‬ ‫حقوقی(کارفرمایان) است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون در حال انجام هماهنگی های‬ ‫الزم با دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫البته می توانستیم با اخذ مدارک و اسکن در زمان ثبت نام از‬ ‫کارگران و کارفرمایان و انجام فرایند کنترلی در ستاد وزارت‬ ‫کار‪ ،‬صاحیت شرایط و مدارک را احراز کنیم اما به دلیل‬ ‫زمانبر شدن فرایند تایید صاحیت‪ ،‬کاهش دقت و افزایش‬ ‫هزینه متقاضیان مقرر شد با هماهنگی سازمان فناوری‬ ‫اطاعات وب سرویس‌های مورد نیاز هر چه سریعتر آماده‬ ‫شود تا در زمان ثبت نام ضمن افزایش دقت و کاهش هزینه‪،‬‬ ‫فرایند احراز صاحیت افراد سریعتر انجام شود‪.‬‬ ‫معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی افزود‪ :‬اگر بتوانیم در هفته جاری مجوز دریافت وب‬ ‫سرویس ها را از سازمانهای ذیربط دریافت کنیم و تنظیمات‬ ‫فنی الزم انجام شود‪ ،‬با اطمینان از موضوعات امنیتی و فنی‬ ‫از ‪ ۱۵‬مرداد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر‬ ‫پیشخوان دولت آغاز می شود‪.‬‬ ‫نصیری با بیان اینکه با دریافت وب سرویس از سازمان‬ ‫های مربوطه‪ ،‬به جای دریافت مدارک فیزیکی از متقاضیان‪،‬‬ ‫امکان استعام الکترونیکـــی مروبـــط بـــه شـــمـــاره مـ ـل ــی‪،‬‬ ‫کد پستی‪ ،‬شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) و وضعیت‬ ‫نظام وظیفه متقاضیان از دستگاه‌های ذیربط فراهم خواهد‬ ‫شد‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬ابتدا قرار بود مدارک دریافتی از متقاضیان‬ ‫در همان دفاتر پیشخوان اسکن شود که این موضوع عاوه‬ ‫بر افزایش هزینه و حجم باالی داده‪ ،‬حجم فعالیت وزارت‬ ‫کار برای کنترل اطاعات کارگران و کارفرمایان را پیچیده و‬ ‫زمانبر می کرد که به همین دلیل مقرر شد پیگیر دریافت وب‬ ‫سرویس باشیم که این موضوع هر چند زمان آغاز ثبت نام‬ ‫را به تعویق انداخت‪ ،‬اما فرایند ثبت نام دقیق تر و با هزینه‬ ‫کمتر طی می شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬طبق مصوبه کمیسیون تنظیم‬ ‫مقررات ارتباطات‪ ،‬تعرفه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی‬ ‫و حقوقی در این سامانه ‪ ۶‬هزار تومان و تعرفه ثبت نام از‬ ‫کارگران ‪ ۵‬هزار تومان تعیین شد‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫در تمامی بخش‌های مختلف صنعت آب و برق‬ ‫جزئیات ثبت نام آزمون جدید‬ ‫استخدامی وزارت نیرو اعالم شد‬ ‫وزارت نی ــرو در تمام ــی بخش‌ه ــای مختل ــف صنع ــت آب و ب ــرق ‪ ۱۵۱۷‬نف ــر را از طر ی ــق‬ ‫ای ــن ازم ــون اس ــتخدام خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــرق نی ــوز‪ ،‬وزارت نی ــرو ‪ ۱۵۱۷‬نف ــر را در س ــه بخ ــش مختل ــف ش ــرکت‌های‬ ‫توز ی ــع نی ــروی ب ــرق‪ ،‬ش ــرکت‌های آب و فاض ــاب و نیروگاه‌ه ــای ب ــرق در سراس ــر کش ــور‬ ‫اس ــتخدام می‌کن ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن آزم ــون ب ــرای ش ــرکت‌های توز ی ــع نی ــروی ب ــرق و نیروگاه‌ه ــا از مقط ــع کاردان ــی نی ــز‬ ‫ظرفی ــت اس ــتخدامی وج ــود داردو ثب ــت ن ــام آزم ــون اس ــتخدامی جدی ــد وزارت نی ــرو رو ز‌ه ــای‬ ‫‪ ۲۱‬و ی ــا ‪ ۲۲‬مردادم ــاه امس ــال از طر ی ــق س ــایت س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کش ــور آغ ــاز خواه ــد‬ ‫ش ــد ک ــه ب ــه م ــدت ی ــک هفت ــه ام ــکان ثب ــت ن ــام وج ــود خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫البت ــه تار ی ــخ دقی ــق ب ــاز ش ــدن س ــایت س ــازمان س ــنجش ب ــرای ش ــروع ثب ــت ن ــام من ــوط ب ــه‬ ‫آمادگــی بــه ایــن ســازمان اســت‪ ،‬ولــی بــر اســاس هماهنگی‌هــای انجــام شــده در همیــن رو ز‌هــا‬ ‫ثب ــت ن ــام آغ ــاز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــرق نی ــوز از معاون ــت مناب ــع انس ــانی وزارت نی ــرو‪ ،‬بی ــش از ‪ ۸۰‬نف ــر از ظرفی ــت‬ ‫اس ــتخدامی ای ــن آزم ــون ب ــه نیروگاه‌ه ــا اختص ــاص دارد ک ــه نیروگاه‌ه ــای خراس ــان‪ ،‬کرم ــان‪،‬‬ ‫ش ــهید رجائ ــی‪ ،‬سیس ــتان و بلوچس ــتان و ‪ ...‬از جمل ــه نیروگاه‌های ــی هس ــتند ک ــه ظرفی ــت‬ ‫پذی ــرش گرفت ــه ان ــد‪ .‬گفتن ــی اس ــت از اردیبهش ــت ‪ ۹۴‬تا کن ــون اس ــتخدامی جدی ــدی در‬ ‫ح ــوزه نیروگاه‌ه ــای حرارت ــی ای ــران وج ــود نداش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن آزم ــون صرف ــا ب ــرای بخ ــش ش ــرکت‌های توز ی ــع نی ــروی ب ــرق و نیروگاه‌ه ــا از مقط ــع‬ ‫کاردان ــی ظرفی ــت اس ــتخدامی وج ــود دارد و در بخ ــش ش ــرکت‌های آب و فاض ــاب از‬ ‫مقاط ــع کارشناس ــی و باال ت ــر پذی ــرش ص ــورت خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫تار ی ــخ برگ ــزاری آزم ــون فع ــا از س ــوی س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کـ ـشـ ـ ــور بـ ـ ــرای ت ــار یـ ـ ــخ‬ ‫‪ ۲۶‬مهرم ــاه ‪ ۹۷‬مش ــخص ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن آزم ــون اس ــتخدامی وزارت نی ــرو ب ــرای ش ــرکت‌های غی ــردولـ ـتـ ـ ــی وابـ ـسـ ـ ــته‬ ‫بـ ـ ــه وزارت نی ــرو ب ــوده و ش ــرکت‌های دولت ــی وزارت نی ــرو نظی ــر خ ــود ش ــرکت توانـ ـیـ ـ ــر‪،‬‬ ‫ش ــرکت‌هـ ـ ــای ب ــرق منطق ــه ای‪ ،‬خ ــود مادرتخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫مدیر ی ــت ش ــبکه ب ــرق ای ــران و‪ ...‬اس ــتخدامی ندارن ــد‪ .‬گفتن ــی اس ــت ش ــرکت‌های توز ی ــع‬ ‫نی ــروی ب ــرق ز ی ــر مجموع ــه توانی ــر ب ــوده‪ ،‬ول ــی از لح ــاظ اساس ــنامه‌ای ج ــزو ش ــرکت‌های‬ ‫غیردولت ــی‪ ،‬ام ــا وابس ــته ب ــه وزارت نی ــرو هس ــتند‪ .‬نیروگاه‌ه ــای تولی ــد ب ــرق نی ــز زیرمجموع ــه‬ ‫ش ــرکت مادرتخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی ب ــوده و اغل ــب نیروگاه‌ه ــا از لح ــاظ‬ ‫اساس ــنامه‌ای غیردولت ــی بحس ــاب می‌آین ــد ک ــه ب ــه وزارت نی ــرو وابس ــته هس ــتند‪.‬‬ ‫ش ــرایط س ــنی ثب ــت ن ــام مش ــابه آزمون‌ه ــای قبل ــی اس ــتخدامی وزارت نی ــرو اع ــام ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬حداکث ــر س ــن ‪ ۲۸‬ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ س ــن ‪ ۳۰‬ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ ۳۲‬ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اع ــام ش ــده ب ــود‪.‬‬ ‫در ایــن آزمــون ظرفیــت اســتخدامی بــرای هــر دو جنســیت اقایــان و خانم‌هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ش ــرط مع ــدل در چن ــد آزم ــون قبل ــی وزارت نی ــرو وج ــود نداش ــته اس ــت و ب ــه نظ ــر می‌رس ــد در‬ ‫ای ــن آزم ــون ه ــم همی ــن روال ادام ــه یاب ــد‪ .‬بع ــد از مرحل ــه آزم ــون کتب ــی‪ ،‬مراح ــل مصاحب ــه‬ ‫و تس ــت پزش ــکی و مرحل ــه عقیدت ــی و گزین ــش محل ــی و‪ ...‬نی ــز ب ــرای پذیرفت ــه ش ــده‌های‬ ‫آزم ــون کنب ــی ادام ــه می‌یاب ــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت در آخر ی ــن آزم ــون مش ــابه قبل ــی وزارت نی ــرو ک ــه ‪ ۲۲‬اردیبهش ــت ‪ ۹۶‬برگ ــزار‬ ‫ش ــد امتی ــازات و س ــهمیه‌های قانون ــی ب ــرای داوطلب ــان بوم ــی تعیی ــن ش ــده ب ــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با تجمیع فناوری های این نماد صورت می گیرد‬ ‫ایجاد ‪ 80‬هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم‬ ‫توسطجهاددانشگاهی‬ ‫رئـ ـیـس جهاددانشگاهــی با اشاره به ظرفیت‌های این‬ ‫نهاد در حوزه اشتغال گفت‪ :‬تجمیع فناور ی‌های تجاری‬ ‫شده جهاددانشگاهی در س ــه مجتمع می‌ت ــوان ــد بـ ــرای‬ ‫‪ 20‬هزار نفر به صورت مستقیم و سه برابر این تعداد به‬ ‫صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی رییس جه ــاددانـ ـشـ ـگ ــاه ــی‬ ‫‪ 8‬مرداد در نشست خبری سی‌وهشتمین سالگرد تاسیس‬ ‫جهاددانشگاهی با تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای این‬ ‫نهاد طی یک‌سال گذشته به قرارداد با وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی جهت آموزش و توسعه مشاغل خانگی‬ ‫در ‪ 9‬استان کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬در قالب این قرارداد‬ ‫پیش‌بینی شده تا سقف ‪ 20‬هزار نفر در ‪ 9‬استان کشور در‬ ‫حوزه مشاغل خانگی مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫دکتر طیبی با ابراز امیدواری از اینکه طرح مشاغل خانگی‬ ‫در سایر استان‌های کشور نیز تعمیم داده شود افزود‪ :‬در‬ ‫طرح مشاغل خانگی با تولید بدون کارخانه و اتصال آن‬ ‫به برندها کمک می‌کنیم تا این محصوالت تحت پوشش‬ ‫برندها به فروش رسند‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی همچنین به تدوین نـ ــظام‬ ‫هدایتشغلیدانشجویانتوسطجهاددانشگاهیاشاره کرد‬ ‫◄‬ ‫و افزود‪ :‬تدوین نظام هدایت شغلی از آن جهت حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائز‬ ‫اهمیت است که دانشجویان با زمـ ـ ـ ـ ـ ــینه‌های شغلی رشته‬ ‫یتـ ـ ـ ـ ـ ــوانند ج ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ــت‬ ‫تحصیلی خود آشنـ ـ ــا شده و م ‌‬ ‫دستیابی به شغل دلخواه در ک ـ ـ ـنـ ـ ــار آمـ ـ ـ ـ ـ ــوزش‌های‬ ‫آ کادمیک در دوره‌های مهارتی نیز شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هر رشـ ـت ــه تحـ ـص ــیلـ ــی چـ ـن ــد‬ ‫زیر شاخه برای اشتغال وجود دارد افزود‪ :‬همچنین می‌توان‬ ‫به دانشجویان عاقه‌مند به کارآفرینی اطاعات الزم داده‬ ‫شود که اگر می‌خواهند شرکت ثب ــت کن ـ ـ ـن ــد و ‪ ...‬چـ ـ ــه‬ ‫اقـ ـ ــدامـ ـ ــاتی انـ ـ ــجام دهـ ـ ــند و در نهایت آنها تشویق به کـ‬ ‫ـــ ـ ـ ــارآفر ی ـ ـ ـنـ ـ ــی شـ ـ ــوند‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی در ادامه به انجام طرح دیگری‬ ‫در زمینه آسیب‌شناسی و شناسایی فرصت‌های شغلی‬ ‫در ‪ 20‬رشته دانشگاهی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این طرح‬ ‫زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی در ‪ 20‬رشته عمدتا در حوزه‬ ‫علوم انسانی بررسی می شود‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی در این نشست خبری در پاسخ‬ ‫به این سوال خبرنگار بازارکار که چه تمهیداتی پیش بینی‬ ‫شده تا از ظرفیت‌های گسترده جهاددانشگاهی جهت‬ ‫کمک به دولت در امر اشتغالزایی استفاده شود؟ گفت‪:‬‬ ‫تـ ـج ــاری سـ ـ ــازی ای ــن‬ ‫فن ــاوری ه ــایـ ـ ــی که در‬ ‫جهاددانشگاهی تولید‬ ‫می‌شوند و استفاده از‬ ‫آنها در تامین نیازهای‬ ‫کـ ـش ــور خ ــود ب ــه خ ــود‬ ‫اشتغالزایی می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب ــا ذکــر م ـثــالی‬ ‫گفت‪ :‬راه‌اندازی یک دکل نفـ ـت ــی ب ــه صـــورت مـــستـــقـــیـــم و‬ ‫غیرمستقیم‪ 600‬تا‪ 700‬نفراشتغالزاییمی‌کند‪.‬‬ ‫دکتر طیب ــی با اش ــاره بـ ـ ــه این ـ ـ ـکـــه آمــــادگـــی پذیرش‬ ‫ماموریت‌های بزرگ ملی در زمینه تولید فناور ی‌های‬ ‫مورد نیاز کشور را داریم گفت‪ :‬آماده تجمیع و برندسازی‬ ‫فناور ی‌های تولید شده ج ـهــاددان ـشــگاهــی در قــالــب سه‬ ‫شرکت یا سه مجتمع بزرگ با حمایت دولت برای تامین‬ ‫نیازهای ملی و ورود به بازارهای بین‌المللی هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فناور ی‌های بسیاری خوبی را‬ ‫تولید کرده‌ایم که وارد بازار هم شده‌اند‪ ،‬اما امکانات تولید‬ ‫محدود است و نتوانستیم تولید آن‌ها را توسعه دهیم‬ ‫افزود‪:‬تجمیع فناور ی‌های تجاری شده جهاددانشگاهی‬ ‫در سه مجتمع می‌تواند برای ‪ 20‬هزار نفر به صورت‬ ‫مستقیم و سه برابر این تعداد به صورت غیر مستقیم‬ ‫اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫دکتر طیبی در بخش دیگری از این نشست خبری با‬ ‫اشاره به اینکه در شرایط فعلی جامعه به تسهیل قوانین‬ ‫کسب و کار نیاز داریم افزود‪ :‬متاسفانه پیشرفت دانش‬ ‫بنیان در همه ارکان نظام پیش‌بینی نشده است و برای‬ ‫جامعه‌ای که می‌خواهد به سمت اقتصاددانش بنیان و‬ ‫اقتصاد مقاومتی حــــــرکــــــت کند‪ ،‬خــــــود مدیران باید در‬ ‫کنار انقابی و مومن بودن مدیران دانش بنیان باشند‪.‬‬ ‫شایــــــــــــان ذکر است که رئیس جهاددانشگاهی‬ ‫در این نشست خبری آخرین دستاوردهای پژوهشی و‬ ‫فناور ی‌های تجاری شده این نهاد در حوزه صنـ ـ ــعت‪،‬‬ ‫پزشکی‪ ،‬آموزشی و مرهنگی تشریح شد‪.‬‬ ‫در نشست ستفا بررسی شد‬ ‫تاثیر اشتغال و اقتصاد درمحیط زیست‬ ‫پنجـ ــاه و شـ ـشـ ـمـ ـی ــن نـ ـشـ ـس ــت ت ــخصصی سازمان‬ ‫تجـ ـ ــاری سـ ـ ــازی فـ ـنـ ـ ــاوری و اشـ ـت ــغال دانش‌آموختگان‬ ‫جهاددانشگاهـی( ستفا) با عنوان اقتصاد ومحیط زیست‬ ‫روز دوشنبه ‪ 8‬مرداد ماه با حضور مهندس خسرو سلجوقی؛‬ ‫کارآفرین برتر حوزه محیط زیست و مشاور ریاست سازمان‬ ‫فناوری اطاعات‪ ،‬دکتر سمیه قربانی کارشناس حوزه‬ ‫کارآفرینی محیط زیست و جمعی از صاحبنظران این‬ ‫حوزه برگزار شد ‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار دکتر سمیه قربانی در ابتدای‬ ‫این نشست با اشاره به اهمیت اقتصاد زیست محیط ــی‬ ‫در دنیا گفت‪ :‬یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه‬ ‫کنیم این است که به پیوست های زیست محیطی برای‬ ‫رسیدن به اقتصاد زیست توجه کنیم‪.‬‬ ‫قربانی بر شکل گیری و حضور فعال سازمان های مردم‬ ‫نهاد محیط زیستی تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعات مهم در این زمینه این است که باید به این موضوع‬ ‫بپردازیم که چگونه در فعالیت های اقتصادی واحدهای‬ ‫مختلف بتوانیم اقتصاد محیط زیست را هم فعال کنیم؟‬ ‫که در این زمینه یکی از موضوعات مهم بحث گردشگری و‬ ‫دیگری تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی است‪.‬‬ ‫درادامه سلجوقی با اشاره به اینکه محیط زیست را با‬ ‫بخشنامه نمی‌توان درست کرد و حتما باید اقتصادی با آن‬ ‫برخورد کردگفت‪ :‬یکسری ضوابط و قوانین دست و پاگیری‬ ‫در ایران وجود دارد که کامل هم نیستد‪ .‬اگر به محیط‬ ‫زیست رویکرد اقتصادی داشته باشیم باید بخشنامه ها‬ ‫و قوانین رویکرد اقتصادی داشته باشند‪ ،‬که می تواند هم‬ ‫تشویقی باشند و هم تنبیهی باشند‪ ،‬به این طریق کلی از‬ ‫مشکات گریبانگیر کشور حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تفکیک زباله باید در مبدا باشد‬ ‫گفت‪ :‬دستگاه های وارداتی تفکیک زباله‪ ،‬مختص‬ ‫کشور ما نیستند و باید بومی شوند‪ ،‬یکی از معضات این‬ ‫دستگاه ها شیشه است که اختال ایـ ـج ــاد م ــی کـ ـن ــد‬ ‫در نتیجه در ایران کلی‬ ‫زباله دپو شده اما چون‬ ‫محتوی شیشه هست‪،‬‬ ‫نمیتواند تفکیک کند‪.‬‬ ‫ایــن کار آفریــن برتــر‬ ‫در ادام ــه ب ــه جای ــگاه و‬ ‫مـ ـی ــزاناشـ ـ ــتغ ــال ــزایی‬ ‫صنع ـ ــت پ ـ ــرورش ک ــرم‬ ‫پروتئین ــی در دنی ــا و‬ ‫ای ــران اش ــاره ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬الزم ــه ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال ه ــم تغیی ــر فرهن ــگ م ــردم و ه ــم هدای ــت برنام ــه‬ ‫ر ی ــزان و سیاس ــتگذاران در عرص ــه ملـــی اســـت‪.‬‬ ‫همچنی ــن در ای ــن نشس ــت س ــیروس دش ــتی مع ــاون‬ ‫توانمندس ــازی س ــتفا ب ــه برخ ــی کس ــب و کاره ــای مرتب ــط‬ ‫ب ــا س ــند پیوس ــت محی ــط زیس ــتی اش ــاره ک ــرد و ب ــه بح ــث‬ ‫درب ــاره آن ه ــا پرداخ ــت‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت تعـــدادی از فعـــاالن کســـب و کار در‬ ‫بحــث محیــط زیســت و راهکارهــای توســعه آن هــا نظــرات‬ ‫خ ــود را مط ــرح کردن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاري بانک صادرات ايران (استان کهگیلویه و بویر احمد)‬ ‫شرکت سامان پویش تامین تولیدی فعال در زمینه تولید تجهیزات فروشگاهی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در‬ ‫استان تهران ‪ ،‬البرز‪ ،‬مازندران ‪ ،‬فارس ‪ ،‬لرستان دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه سرپرستی تیم تولید‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪۱‬‬ ‫نصاب یخچال های صنعتی‬ ‫پرده هوا‬ ‫آقا‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫آشنا به جوشکاری نقره و برقکاری‬ ‫نصب تجهیزات فروشگاهی و یخچال‬ ‫حسن برخورد و وقت شناسی‬ ‫حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫تهران‬ ‫کرج‬ ‫مازندران‬ ‫فارس‬ ‫لرستان‬ ‫‪۲‬‬ ‫تکنسین سیستم برودتی‬ ‫آقا‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫آشنا به جوشکاری نقره و صنایع برودتی و چیلر‬ ‫شمس آباد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪job@spotco.ir :‬‬ ‫بانک صادرات ایران به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای شغل بانکدار وبانکیار در شهرستان‪ /‬شهر های یاسوج ‪ ،‬دنا ( سی سخت ‪ ،‬پاتاوه ) ‪ ،‬گچساران‬ ‫(دوگنبدان ‪ ،‬باشت ) ‪ ،‬بهمئی ( لیکک ) ‪ ،‬کهگیلویه ( دهدشت ‪ ،‬چرام ‪ ،‬لنده ‪ ،‬قلعه رئیسی ) از داوطلبان بومی مرد واجد شرایط به شرح زیر براساس ضوابط آئین نامه استخدامی مربوط ‪ ،‬از‬ ‫طریق آزمون علمی ‪ ،‬مصاحبه ‪ ،‬معاینات پزشکی و … با انعقاد قرارداد کار موقت و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط و ضوابط استخدامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعيت جمهوري اسالمي ايران و تعهد به نظام و قانون اساسي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تدين به يکي از اديان رسمي کشور‪.‬‬ ‫‪-3‬تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی طبق تشخیص مراجع پزشکی مورد نظر بانک‬ ‫‪ -4‬عدم اعتياد به دخانيات ‪ ،‬مواد مخدر و روان گردان‪.‬‬ ‫‪ -5‬نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر‪.‬‬ ‫‪ -6‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم‬ ‫توجه ‪ :‬کارت یا برگ معافيت موقت مورد پذیرش نمی باشد و تاریخ ترخیص خدمت وظیفه و یا‬ ‫تاریخ صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ ‪ 1397/05/26‬باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -7‬بومی بودن (صرفا محل تولد و یا محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم در شهرستان ‪ /‬شهر مورد‬ ‫نظر بانک‪ ،‬مالک بومی بودن می باشد)‬ ‫‪ -8‬سن ‪ :‬لیسانس حداکثر ‪ 27‬سال تمام ( متولدین‪1370/05/01‬به بعد) و فوق لیسانس‬ ‫حدا کثر ‪ 29‬سال تمام (متولدین‪1368/05/01‬به بعد)‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدرک تحصیلی‪ :‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫ً‬ ‫توجه ‪ :‬صرفا مدارك تحصیلي موسسات آموزش عالي داخل کشورکه مورد تأیید وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوري مي باشد مالك عمل قرار خواهد گرفت و تاریخ فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان‬ ‫باید قبل از تاریخ ‪ 1397/05/26‬باشد‪.‬‬ ‫شرکت نفت بهران‬ ‫‪ - 10‬معدل ‪ :‬دانشگاه های دولتی حداقل ‪14‬تمام‪ ،‬سایر دانشگاه ها حداقل ‪15‬تمام‬ ‫فهرست رشته های تحصیلی و گرایش های مورد نیاز‬ ‫به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفترمرکزی و پاالیشگاه به صورت قراردادی‬ ‫و پیمانکاری از دانش آموختگان مقاطع دیپلم‪ ،‬کاردانی‪ ،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫رشته های مختلف دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم درخواست کار به نشانی اینترنتی‬ ‫‪http://www.behranoil.com/job‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫بانکداری‬ ‫حسابداری ‪ ،‬حسابرسی‬ ‫مهندسی مالی ‪ /‬مالی‬ ‫ریسک و بازار های مالی‬ ‫علوم اقتصادی‬ ‫مهندسی سیستم های اقتصادی‬ ‫اجتماعی‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫مدیریت ‪ / MBA‬مدیریت اجرایی ‪/‬‬ ‫مدیریت امور بانکی ‪ /‬مدیریت کسب و‬ ‫کار ‪ /‬مدیریت بازرگانی ‪ /‬مدیریت بیمه‬ ‫‪ /‬مدیریت پروژه ‪ /‬مدیریت تکنولوژی‬ ‫‪ /‬مدیریت دولتی ‪ /‬مدیریت صنعتی ‪/‬‬ ‫مدیریت مالی ‪ /‬مدیریت منابع انسانی‬ ‫‪ /‬مدیریت کار آفرینی ‪ /‬مدیریت فناوری‬ ‫اطالعات‪ /‬مدیریت ریسک ‪ /‬مدیریت‬ ‫عملیاتی ‪ /‬مدیریت بازاریابی ‪ /‬مدیریت‬ ‫گمرکی ‪ /‬مدیریت استراتژیک‬ ‫نحوه ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضيان واجد شرايط به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی مي بايست از ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫روزشنبه مورخ‪ 1397/05/06 ‬با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس ‪BSI.IRAN-AZMOON.IR‬‬ ‫نسبت به تکميل فرم ثبت نام موجود در سايت مذکور اقدام و در ادامه از طریق درگاه اینترنتی‬ ‫نسبت به واریز وجه ثبت نام به میزان ‪( 400.000‬چهارصد هزار) ریال اقدام نموده و با دریافت کد‬ ‫رهگیری نهایی از تکمیل کلیه مراحل ثبت نام اطمینان حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* با عنایت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام ‪ ،‬خواهشمند است صرفا در صورت احراز شرایط‬ ‫مورد نیاز بانک ‪ ،‬اقدام به ثبت نام گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلت ثبت نام تا ساعت ‪ 24‬روز جمعه مورخ‪ 1397/05/19 ‬تعیین گردیده است‪( .‬به داوطلبان‬ ‫عزیز توصیه می گردد به علت عدم تمدید مهلت ثبت نام ‪ ،‬در مقطع زمانی فوق نسبت به انجام‬ ‫و تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام فرمایند‪).‬‬ ‫‪ -3‬هنگام ثبت نام ‪ ،‬داشتن فایل اسکن شده عکس ‪ ، 3×4‬صفحه اول شناسنامه و صفحه‬ ‫توضیحات (در صورت وجود توضیح )‪ ،‬کارت ملی ‪ ،‬کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و مدرک‬ ‫تحصیلی دارای معدل با مشخصات و فرمت درج شده بر روی سایت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬با عنایت به این که صرفا مدارک ارسالی در زمان ثبت نام اینترنتی مالک پذیرش بانک‬ ‫جهت استخدام خواهد بود‪ ،‬لذا مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده‬ ‫شخص متقاضی می باشد‪ .‬بدیهی است در صورت قبولی در آزمون علمی ‪ ،‬نسبت به اخذ و‬ ‫بررسی اصل مدارک پذیرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه‬ ‫شده با شرایط آ گهی بانک وجود داشته باشد و یا پس از اشتغال در بانک مدرک تحصیلی باالتری که‬ ‫تاریخ اخذ آن قبل از تاریخ‪ 97/5/26 ‬باشد ‪ ،‬ارائه گردد از ادامه مراحل استخدامی متقاضی و یا ادامه‬ ‫همکاری در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سایر نکات‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرینت کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ‪12‬ظهر روز سه شنبه مورخ‪ 1397/05/23 ‬از‬ ‫طریق سایت اینترنتی ‪  BSI.IRAN-AZMOON.IR‬بانک صادرات قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬آزمون استخدامی راس ساعت ‪ 9‬صبح روز جمعه مورخ‪ 1397/05/26 ‬برگزار می گردد ‪ .‬نشانی‬ ‫ً‬ ‫محل برگزاری آزمون متعاقبا در کارت ورود به جلسه و سایت مربوط درج خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-3‬مفاد آزمون استخدامی جمعا دارای ‪ 120‬سوال به شرح جدول زیر می باشد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫مواد آزمون‬ ‫تعداد سوال‬ ‫ضریب سوال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪WORD ، EXCEL‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فناوری اطالعات و مدیریت‬ ‫یك شرکت عمرانی جهت تکمیل کادر پرسنل خود در خصوص پروژه های این شرکت در استان خوزستان نیازمند مشاغل کارشناس‬ ‫دفتر فنی‪ ،‬حســابدار‪ ،‬انباردار جهت شهرستان آبادان با شرایط ذیل می باشد خواهشمند است افراد واجد شرایط ‪ ،‬رزومه و مستندات‬ ‫سوابق کاری ‪ ،‬شماره تماس و آدرس خود را به آدرس پست الکترونیك ‪ al.estekhdam@gmail.com‬ارسال فرمایند‬ ‫ردیف‬ ‫مشاغل مورد نیاز‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سوابق کاری‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫مهندس عمران ‪ -‬با سابقه‬ ‫کارهای راهسازی‬ ‫داشتن حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪2‬‬ ‫حسابدار‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫داشتن حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط و تسلط کامل بر مسائل مالی و‬ ‫اداری و مالیاتی‬ ‫‪3‬‬ ‫انباردار‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫داشتن حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط و تسلط به نرم افزارهای مرتبط‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫علوم کامیپوتر‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫معماری سیستم های کامپیوتر – نرم افزار‬ ‫– رایانش امن – فناوری اطالعات – سخت‬ ‫افزار – هوش مصنوعی‬ ‫مهندسی فناوری اطالعات‬ ‫سامانه های شبکه ای – معماری سازمانی‬ ‫– شبکه های کامپیوتری – سیستم های‬ ‫چند رسانه ای – تجارت الکترونیک –‬ ‫امنیت اطالعات‬ ‫حقوق‬ ‫فقه و حقوق اسالمی ‪ /‬فقه و حقوق‬ ‫خصوصی ‪ /‬حقوق اسناد و قراردادهای‬ ‫تجاری ‪ /‬حقوق تجارت الکترونیکی ‪/‬‬ ‫حقوق تجاری اقتصادی بین الملل ‪ /‬حقوق‬ ‫شرکت های تجاری ‪ /‬حقوق اقتصادی‪/‬‬ ‫حقوق مالی – اقتصادی ‪ /‬حقوق بین الملل‬ ‫‪ /‬حقوق خصوصی ‪ /‬حقوق عمومی ‪ /‬حقوق‬ ‫بین الملل عمومی ‪ /‬حقوق دادرسی اداری‬ ‫‪ /‬حقوق تجارت بین الملل ‪ /‬حقوق تجارت‬ ‫‪ /‬حقوق اداری‬ ‫آمار‬ ‫آمار اجتماعی و اقتصادی ‪ /‬آمار ریاضی ‪ /‬آمار‬ ‫بیمه‪ /‬بیم سنجی‬ ‫ریاضی‬ ‫ریاضی کاربردی در کامپیوتر ‪ /‬ریاضی‬ ‫کاربردی در تحقیق در عملیات ‪ /‬ریاضیات‬ ‫مالی‬ ‫‪2‬‬ ‫هوش و استعداد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رياضي و آمار‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زبان انگليسي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آيين نگارش‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اخالق اسالمي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا به سواالتی که بیش از یک پاسخ داده شود ‪ ،‬نمره ای تعلق نگرفته و برای پاسخ های غلط‬ ‫‪ 1/3‬نمره ی منفی منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫اداره کل امور کارکنان بانک صادرات ایران‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫◄‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫طر ح‌هــای فناورانه و صنایع خالق‬ ‫وام اشتغال روستایی می‌گیرند‬ ‫طرح‌هـای فناورانـه و صنایـع خلاق به‌منظـور توسـعه ظرفیت‌هـای اقتصادی روسـتاها و رونق‬ ‫کسـب‌وکارهای روسـتایی از تسـهیات اشـتغال روسـتایی بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران پو یـا؛ علیرضـا دلیـری بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجـه بـه مصوبـه‬ ‫معاونـت توسـعه روسـتایی کشـور از ایـن پـس علاوه بـر شـرکت‌های دانش‌بنیـان‪ ،‬طرح‌هـای‬ ‫فناورانـه و صنایـع خلاق می‌تواننـد از تسـهیات اشـتغال روسـتایی بـا سـود شـش درصـدی‬ ‫بهره‌منـد شـوند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در بـاره گسـتره‬ ‫طرح‌هـای فناورانـه از دانش‌بنیـان تـا صنایـع خلاق و طرح‌هـای فناورانه و ضـرورت حمایت ویژه‬ ‫از متقاضیـان بـا هـدف شـتابدهی بـه توسـعه ظرفیت‌هـای اقتصـادی روسـتاها و مدیر یـت منابـع‬ ‫یسـازی طرح اشـتغال پایدار در مناطق روسـتایی و عشـایری با حمایت ویژه‬ ‫ملی؛ اقدام به اجرای ‌‬ ‫از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی خلاق‪ ،‬مبتکـر و کارآفریـن کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد‪:‬‬ ‫اپلیکیشــن اشتغال و کارآفرینی ایثارگران‬ ‫رونمایی می‌شود‬ ‫مدیـرکل اشـتغال و کارآفرینـی بنیـاد اعلام کـرد‪ :‬اپلیکیشـن اشـتغال و کارآفرینـی در جهـت‬ ‫آ گاهـی جامعـه ایثارگـری از اسـتخدام‌ها و بـازار کار بـه‌زودی رونمایـی می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش «ایثـار»‪ ،‬حجـت‌اهلل امانی مدیرکل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد بابیـان اینکه تا پایان‬ ‫سـال ‪ 1397‬تمـام خدمـات حـوزه اشـتغال ایثارگـران الکترونیکـی خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬هم‌اکنـون‬ ‫ایثارگـران جو یـای کار می‌تواننـد در سـامانه برخـط وضعیـت اشـتغال خـود را اعلام کننـد و ایـن‬ ‫وضعیـت مـورد ارزیابـی قرارگرفتـه و بـه درخواسـت آن‌هـا پاسـخ داده خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی تأ کیـد کـرد‪ :‬مقدمـات تهیـه اپلیکیشـن اشـتغال و کارآفرینـی در جهـت آ گاهـی جامعـه‬ ‫ایثارگـری از اسـتخدام‌ها و بـازار کار فراهم‌شـده کـه بـه‌زودی رونمایـی خواهـد شـد و بـا وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی نیـز در خصـوص ایجـاد زمینـه‌ای بـرای ارائـه تولیـدات ایثارگـران در فضـای‬ ‫مجـازی مذاکراتـی شـده کـه امیدوار یـم هـر چـه سـریع‌تر بـه نتیجـه برسـد‪.‬‬ ‫رییس کانون صنایع غذایی خبر داد‬ ‫تعدیــل نیرو در برخی کارخانه‌های‬ ‫مطرح صنایع غذایی‬ ‫رییـس کانـون صنایـع غذایـی از تعدیـل نیـرو در برخـی کارخانه‌های مطرح خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫امـکان ثابـت نگـه داشـتن قیمـت مـواد غذایـی در شـرایط فعلـی بیـش از ایـن وجـود نداشـت و‬ ‫افزایـش ‪ ۲۲‬تـا ‪ ۳۲‬درصـدی قیمـت لبنیـات‪ ،‬منصفانـه اسـت‪.‬‬ ‫محمدرضـا مرتضـوی در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از بخش‌هـای‬ ‫مختلـف صنعـت غـذا در سـه سـال گذشـته از جهـات مختلـف تحت فشـار بودند‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫علاوه بـر فشـار وارد شـده طـی چنـد سـال گذشـته بـه صنایـع غذایـی‪ ،‬طـی دو ‪ -‬سـه مـاه گذشـته‬ ‫نیـز شـرایط جدیـدی بـه فعـاالن این حوزه تحمیل شـد و در نهایت افزایش قیمـت صنایع غذایی‬ ‫در بخش‌هـای مختلـف رقـم خـورد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تنهـا در صورتـی می‌توانسـتیم قیمت‌هـا را ثابـت نگـه دار یـم کـه دولـت یارانه‌هـای‬ ‫الزم را ارائـه و مابه‌التفـاوت قیمـت را بـه صنعتگران غـذا پرداخت می‌کرد اما دولت در حال حاضر‬ ‫منابعـی جهـت تخصیـص در اختیـار نـدارد و در نهایـت قیمـت مـواد غذایـی در بخـش هـای‬ ‫مختلـف بـا افزایـش رو بـرو شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در مـورد صحبت‌هـای مطـرح شـده مبنـی بـر تعطیلـی و تعدیـل نیـروی‬ ‫کارخانه‌هـای «مهـرام» و «کالـه»‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬گو یـا کارخانـه «مهـرام» تعدیـل نیـرو داشـته اسـت امـا‬ ‫ورشکسـتگی کارخانـه «کالـه» را تاییـد نمی‌کنـم‪.‬‬ ‫در دیدار مونسان با نمایندگان مجلس مطرح شد‬ ‫لزوم رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی در تمام استان‌های کشور‬ ‫رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی بــه رونــق‬ ‫اقامتگاه‌ه ــای بوم‌گ ــردی اش ــاره ک ــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬ای ــن اقامتگاه‌ه ــا بای ــد در‬ ‫تم ــام اس ــتان‌ها رون ــق پی ــدا کن ــد‬ ‫چرا ک ــه ام ــروز ای ــن اقامتگاه‌ه ــا ب ــا‬ ‫اس ــتقبال گردش ــگران داخل ــی و‬ ‫خارج ــی مواج ــه ش ــده و مهاج ــرت‬ ‫معک ــوس از ش ــهرها ب ــه روس ــتاها را ب ــه‬ ‫دنب ــال داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫ب ‌هگ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪،‬‬ ‫عل ــی اصغ ــر مونس ــان در دی ــدار ب ــا‬ ‫شــکور حســینی نماینــده مــردم پــارس‬ ‫آب ــاد و بیله‌س ــوار در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی گف ــت‪ :‬اردبی ــل اس ــتانی ب ــا ظرفیت‌ه ــای‬ ‫بس ــیار غن ــی در ح ــوزه گردش ــگری اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــه کار‬ ‫می‌بندی ــم ت ــا م ــواردی ک ــه در س ــفر ب ــه اس ــتان‬ ‫اردبیــل تعهــد داده شــده عملیاتــی شــود تــا رشــد و‬ ‫رون ــق گردش ــگری اس ــتان را ش ــاهد باش ــیم‪.‬‬ ‫نماین ــده پ ــارس آب ــاد و بیل ــه س ــوار در مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی نی ــز در ای ــن دی ــدار ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫ظرفیت‌ه ــای گردش ــگری بیل ــه س ــوار و پ ــارس‬ ‫آب ــاد گف ــت‪ :‬ای ــن دو منطق ــه دارای جاذبه‌ه ــای‬ ‫گردشــگری بســیار زیبایــی هســتند و مــا خواســتار‬ ‫توج ــه ب ــه ای ــن جاذب ــه ه ــا و اس ــتفاده مناس ــب‬ ‫از ای ــن مناط ــق ب ــرای رش ــد و رون ــق صنع ــت‬ ‫مدیـرکل امـور حرفه‌آمـوزی و کاریابـی کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) گفـت‪ :‬در بهـار امسـال‬ ‫‪ ۱۴‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬مددجـو از آموزش‌هـای فنـی و حرفـه‌ای ایـن نهـاد بهره‌منـد شـده‌اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس‪ ،‬مهـر علـی حق‌گو یـان‪ ،‬مدیـرکل امـور حرفه‌آمـوزی و کاریابـی‬ ‫کمیتـه امـداد اعلام کـرد‪ :‬در بهـار امسـال ‪ ۱۴‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬مددجـو از آموزش‌هـای فنـی و حرفـه‌ای‬ ‫ایـن نهـاد بهره‌منـد شـده‌اند‪.‬‬ ‫آیین‌نامه اســتخدامی دهیاران همچنان‬ ‫در انتظار پاسخ دولت‬ ‫معـاون امـور دهیار ی‌هـای سـازمان شـهردار ی‌ها ودهیار ی‌هـای کشـور گفـت‪ :‬آیین‌نامـه‬ ‫اسـتخدامی دهیـاران در انتظـار طـرح و تصو یـب نهایـی در دولـت اسـت‪.‬‬ ‫سـعیدرضا جندقیـان در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـه آخریـن وضعیـت آییـن نامه‌هـای مر بـوط بـه‬ ‫دهیـاران اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬آیین‌نامه‌اسـتخدامی دهیـاران و آیین‌نامـه اجرایـی آنـان بـا امضـای‬ ‫وز یـر کشـور بـرای معـاون اول رییـس جمهور فرسـتاده شـد که در ایـن آیین‌نامه سـاختارهای کلی‬ ‫فعالیـت دهیاران‪،‬حـدود فعالیـت‌ آنـان و‪ ...‬مشـخص شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن آیین‌نامه‌هـا فعالیـت دهیاران را سـاختارمندتر می‌کنـد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از‬ ‫ارسـال ایـن آییـن نامه‌هـا بـه دولـت در چنـد بند آن ابهام ایجاد شـده بود که ایـن ابهامات برطرف‬ ‫شـد و در حـال حاضـر نیـز منتظـر طرح ایـن آیین‌نامه در دولت و تصویب نهایی آن هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬واحد تولیدی راکد‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد فعال شــد‬ ‫رئیـس صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت کهگیلو یـه و بویراحمـد گفـت‪ :‬در یـک س ـ ـ ــال گ ـ ــذشت ـ ــه‬ ‫‪ ۱۷‬واحـد تولیـدی را کـد اسـتان بـه چرخـه تولیـد برگشـت و ‪ ۱۱۰‬فرصـت شـغلی احیـا شـد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسـنیم از یاسـوج‪ ،‬داریوش دیودیده اظهار داشـت‪ :‬حدود ‪ 400‬جواز تأسـیس‬ ‫بـا حجـم سـرمایه‌گذاری ‪ 27‬هـزار میلیـارد تومـان در کهگیلو یـه و بویراحمـد صـادر شـده اسـت کـه‬ ‫یشـود ایـن تعـداد جـواز صنعتـی حـدود ‪ 17‬هـزار فرصـت شـغلی ایجـاد کنند‪.‬‬ ‫پیش‌بینـی م ‌‬ ‫روند جذب تســهیالت اشتغال روستایی‬ ‫در استان ایالم منفی است‬ ‫معـاون وز یـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی گفـت‪ :‬رونـد جـذب تسـهیات اشـتغال روسـتایی در‬ ‫اسـتان ایلام منفـی و نزدیـک بـه صفـر اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از ایلام‪ ،‬حمیـد کانتـری اظهـار داشـت‪ :‬رونـد جـذب تسـهیات‬ ‫اشـتغال روسـتایی در اسـتان ایلام منفـی و نزدیـک بـه صفـر اسـت‪.‬‬ ‫معـاون وز یـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعی با انتقاد از روند جذب اعتبارات اشـتغالزایی روسـتایی‬ ‫در استان ایام گفت‪ :‬استان ایام تاکنون ‪ 33‬درصد از اعتبارات اختصاصی را جذب که این رغم‬ ‫بسـیار ناچیز و اسـتان ایام را در رده یکی به آخر در میان اسـتان‌های کشـور قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫گردش ــگری هس ــتیم‪.‬‬ ‫همچنی ــن در جلسـ ـه‌ای جداگان ــه رئی ــس‬ ‫ثف ــرهنگـ ـ ــی‪ ،‬صـ ـ ــنایع‌دستی‬ ‫س ــازمـ ـ ــان مـ ـی ــرا ‌‬ ‫و گ ــردشـ ـگـ ـ ــری در دیـ ـ ــدار ب ــا نمـ ـ ــاینده م ــردم‬ ‫تویس ــرکان و فرمان ــدار ای ــن شهرس ــتان‪ ،‬ب ــا تاکی ــد‬ ‫ب ــر ظرفیت‌ه ــای اس ــتان هم ــدان و شهرس ــتان‬ ‫تویس ــرکان گف ــت‪ :‬رو ی ــداد هم ــدان‪ ۲۰۱۸‬موقعیت ــی‬ ‫بس ــیار خـ ـ ــوب بـ ـ ــرای مـ ـعـ ـ ــرفی پتانس ــیل‌های‬ ‫گردش ــگری ای ــن اس ــتان و تم ــام کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫مـ ـ ــعاون رئیـ ـ ــس جـ ـمـ ـ ــهوری اض ــافـ ـ ــه ک ــرد‪:‬‬ ‫وا گــذاری بهره‌بــرداری از اماکــن تاریخــی زیــر ســطح‬ ‫ی ــک کش ــور در دس ــتور کار س ــازمان می ــراث‬ ‫فرهنگ ــی اس ــت ت ــا ع ــاوه ب ــر احی ــای ای ــن آث ــار‬ ‫ش ــاهد درآمدزای ــی و ایج ــاد اش ــتغال‬ ‫در کش ــور باش ــیم‪.‬‬ ‫مونس ــان همچنی ــن ب ــه رون ــق‬ ‫اقامتگاه‌ه ــای بوم‌گ ــردی اش ــاره ک ــرد و‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن اقامتگاه‌ه ــا بای ــد در تم ــام‬ ‫اس ــتان‌ها رون ــق پی ــدا کن ــد چرا ک ــه‬ ‫ام ــروز ای ــن اقامتگاه‌ه ــا ب ــا اس ــتقبال‬ ‫گردش ــگران داخل ــی و خارج ــی مواج ــه‬ ‫ش ــده و مهاج ــرت معک ــوس از ش ــهرها‬ ‫ب ــه روس ــتاها را ب ــه دنب ــال داش ــته‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ح ــبیـ ـ ــب م ــومـ ـی ــونـ ـ ــد فـ ـ ــرماندار‬ ‫تویس ــرکان نی ــز در ای ــن دی ــدار ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه ظرفیت‌ه ــای گردش ــگری ای ــن‬ ‫شهرس ــتان تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬گ ــردو و مب ــل منب ــت دو‬ ‫محص ــول عم ــده تویس ــرکان اس ــت ک ــه در ح ــوزه‬ ‫صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری موث ــر هس ــتند‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬برگ ــزاری جش ــنواره مب ــل‬ ‫منب ــت در تویس ــرکان از جمل ــه اقدامات ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــرای معرف ــی ای ــن ظرفیت‌ه ــا در نظ ــر گرفت ــه‬ ‫ش ــده و در ای ــن خص ــوص از س ــازمان می ــراث‬ ‫فرهنگ ــی تقاض ــای حمای ــت دار ی ــم‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ایج ــاد زیرس ــاخت‌های‬ ‫گردش ــگری ب ــرای توس ــعه صنع ــت گردش ــگری‬ ‫اس ــتان و ب ــه و ی ــژه شهرس ــتان تویس ــرکان ام ــری‬ ‫ض ــروری اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی ‪:‬‬ ‫مجوزی برای تبدیل وضعیت قراردادهای‬ ‫شهرداری صادر نشده است‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ام ــور ش ــهری و ش ــوراهای‬ ‫اس ــتانداری آذربایجان‌ش ــرقی ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫مج ــوزی ب ــرای تبدی ــل وضعی ــت قرارداده ــای‬ ‫ً‬ ‫ش ــهرداری ص ــادر نش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬فع ــا‬ ‫تبدی ــل وضعی ــت انج ــام نمی‌ش ــود و مج ــوزی‬ ‫ب ــرای ای ــن موض ــوع ص ــادر نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس ‪ ،‬مرتض ــی علیخان ــی در‬ ‫خص ــوص موض ــوع تبدی ــل وضعی ــت قرارداده ــا‬ ‫ً‬ ‫در ش ــهرداری تبر ی ــز‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬فع ــا تبدی ــل‬ ‫وضعی ــت انج ــام نمی‌ش ــود و مج ــوزی ب ــرای ای ــن‬ ‫موض ــوع ص ــادر نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکـ ـ ــل دفـ ـتـ ـ ــر امـ ـ ــور شهـ ـ ــری و ش ــوراهای‬ ‫استانـ ـ ــداری آذر ب ــایجان‌ش ــرقـ ـ ــی در خـ ـصـ ـ ــوص‬ ‫نام ــه ش ــهرداری تبر ی ــز مبن ــی ب ــر تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫تع ــدادی از کارکن ــان ق ــراردادی گف ــت‪ :‬نام ــه مزب ــور‬ ‫در ح ــد یـــک درخواس ــت ب ــوده ک ــه ش ــهرداری از‬ ‫س ــازمان ش ــهردار ی‌ها درخواس ــت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس ایــن موضــوع ســازمان‬ ‫ش ــهردار ی‌ها بافاصـ ـلـ ـ ــه از سـ ـ ــازمان اداری ام ــور‬ ‫اس ــتخدامی‌ها مج ــوز کـ ـ ــسب کـ ـ ــند ت ــا بع ــد از آن‬ ‫مراح ــل قانون ــی ط ــی ش ــود‪.‬‬ ‫علیخانی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫منتظر پاسخ سازمان شه ــردار ی‌ها به نامه بوده و‬ ‫در حال حاضـــر در حـــد یک درخواست است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس آ گاهی لرستان خبر داد‬ ‫کالهبرداری به بهانه کاریابی و استخدام‬ ‫مدیرکل امور حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد‬ ‫بهره‌مندی ‪ ۱۴‬هزار مددجوی‬ ‫کمیتــه امداد امام خمینی(ره)‬ ‫از آموزش‌های فنی‌ و‌حرفه‌ای‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد‬ ‫رئی ــس پلی ــس آ گاه ــی لرس ــتان از کش ــف ی ــک‬ ‫فق ــره کاهب ــرداری ب ــه ارزش ‪ 280‬میلی ــون ر ی ــال و‬ ‫دس ــتگیری مته ــم در خ ــرم آب ــاد خب ــر داد ‪.‬‬ ‫بـ ـ ــه گ ــزارشخـ ـب ــرگـ ـ ــزاریبرنااز لرستان؛سرهنگ‬ ‫عب ــاس نظ ــری گف ــت‪ :‬در پ ــی مراجع ــه ف ــردی ب ــه‬ ‫پلی ــس آ گاه ــی اس ــتان و اع ــام ش ــکایت علی ــه‬ ‫ف ــردی ک ــه ب ــا مانوره ــای متقلبان ــه تح ــت عن ــوان‬ ‫کاریاب ــی مبالغ ــی را از وی کاهب ــرداری ک ــرده‬ ‫اس ــت ‪،‬رس ــیدگی ب ــه موض ــوع در دس ــتور کار‬ ‫پلی ــس آ گاه ــی شهرس ــتان ق ــرار گرف ــت ‪.‬‬ ‫اواف ــزود ‪ :‬ب ــا بررس ــی ه ــای بعم ــل آم ــده مح ــرز‬ ‫ش ــد ف ــرد خاط ــی ب ــا جل ــب اعتم ــاد طعم ــه خ ــود و‬ ‫وع ــده ه ــای دروغی ــن مبن ــی ب ــر اینک ــه دارای نف ــوذ‬ ‫در ادارات دولت ــی م ــی باش ــد و م ــی توان ــد وی را‬ ‫ب ــا حق ــوق و درآم ــد باالی ــی اس ــتخدام کن ــد مبل ــغ‬ ‫‪ 280‬میلی ــون ر ی ــال از ش ــا کی کاهب ــرداری ک ــرده‬ ‫اس ــت ‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس آ گاه ــی لرس ــتان اظه ــار ک ــرد ‪:‬‬ ‫مام ــوران پ ــس از شناس ــایی مته ــم ب ــا هماهنگ ــی‬ ‫مرج ــع قضائ ــی در ی ــک عملی ــات منس ــجم و‬ ‫غافلگیران ــه وی را دس ــتگیر و در بازجو ی ــی ه ــای‬ ‫فن ــی بعم ــل آم ــده ب ــه ب ــزه انتس ــابی اعت ــراف ک ــرد ‪.‬‬ ‫س ــرهنگ نظ ــری بی ــان داش ــت ‪ :‬ب ــا تکمی ــل‬ ‫پرون ــده مته ــم ب ــه مرج ــع ذیص ــاح معرف ــی ش ــد‪.‬‬ ‫او در پای ــان گف ــت ‪ :‬ش ــهروندان توج ــه داش ــته‬ ‫باش ــند هرگون ــه گزین ــش در س ــازمان ه ــای دولت ــی‬ ‫تح ــت ش ــرایط و ضواب ــط خ ــاص و ب ــر اس ــاس‬ ‫نیازمنــدی شــغلی اداره مربوطــه صــورت مــی گیــرد‬ ‫و اغل ــب ای ــن س ــازمان ه ــا از طری ــق فراخ ــوان ه ــای‬ ‫عموم ــی و ی ــا آ گه ــی در س ــایت ه ــای خب ــری‪،‬‬ ‫نش ــریات و ‪ ...‬اق ــدام ب ــه ج ــذب نی ــروی کاری‬ ‫م ــورد نی ــاز خ ــود م ــی کنن ــد و نی ــازی ب ــه واس ــطه و‬ ‫دالل و پرداخ ــت پ ــول ب ــرای اس ــتخدام نیس ــت‪.‬‬ ‫رییس بنیاد مستضعفان‪:‬‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت اشتغال به روستاییان ارائه می شود‬ ‫رییــس بنیــاد مســتضعفان بــا اشــاره بــه اجــرای طرح‬ ‫ارائــه تســهیات اشــتغال روســتایی‪ ،‬گف ـ ــت‪ :‬سـ ــاالن ـ ــه‬ ‫‪ 25‬میلیــارد تومــان تســهیات ارزان قیمــت به اســتان ها‬ ‫بــرای ایجــاد اشــتغال روســتایی اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬محم ــد س ــعیدی کی ــا در‬ ‫مراســم وا گــذاری اســناد امــا ک بنیــاد مســتضعفان‬ ‫در ش ــهرک جه ــازی ه ــا ک ــرج‪ ،‬اف ــزود‪ :‬س ــقف‬ ‫تس ــهیات ب ــرای ه ــر ط ــرح ‪ 2‬میلی ــارد توم ــان اس ــت‬ ‫کــه در ‪ 2‬ســال اخیــر ‪ 2‬هــزار و ‪ 100‬طــرح تاییــد و بیــش‬ ‫از ه ــزار و ‪ 500‬ط ــرح تس ــهیات دریاف ــت ک ــرده ان ــد و‬ ‫‪ 700‬ط ــرح نی ــز ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫ریی ــس بنی ــاد مس ــتضعفان ب ــا بی ــان اینک ــه م ــا‬ ‫خدمتگ ــزار م ــردم هس ــتیم و در ای ــن راه از هی ــچ‬ ‫تاش ــی فروگ ــذار نخواهی ــم ک ــرد‪ ،‬گف ــت‪ :‬وا گ ــذاری‬ ‫‪ 500‬س ــند ب ــه س ــاکنان ای ــن منطق ــه اقدام ــی بس ــیار‬ ‫دش ــوار ب ــود ک ــه ب ــا اهتم ــام و ی ــژه محق ــق ش ــد‪.‬‬ ‫س ــعیدی کی ــا اف ــزود‪ :‬ای ــن اس ــناد تاثی ــر بس ــزایی در‬ ‫زندگ ــی س ــاکنان خواه ــد داش ــت چراک ــه اقدام ــات‬ ‫حقوق ــی و قضای ــی آنه ــا ب ــا س ــهولت بیش ــتری دنب ــال‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫اس ــتاندار الب ــرز نی ــز در ای ــن مراس ــم‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫مس ــئوالن ب ــه عن ــوان خدمتگ ــزاران نظ ــام در ای ــن‬ ‫ش ــرایط حس ــاس ب ــا اهتم ــام و ی ــژه درص ــدد ح ــل‬ ‫مش ــکات م ــردم هس ــتند ک ــه وا گ ــذاری ‪ 500‬س ــند‬ ‫ام ــا ک بنی ــاد مس ــتضعفان در ای ــن زمین ــه ب ــوده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫قانونیاستانتهران‬ ‫طب ــق هماهنگ ــی مع ــاون دانش ــجویی فرهنگ ــی دانش ــگاه دانش ــگاه‬ ‫عل ــوم پزش ــکی ته ــران ب ــا اداره کل پزش ــکی قانون ــی ام ــکان اس ــتخدام و‬ ‫ج ــذب دانش ــجویان پزش ــکی س ــال آخ ــر ب ــا تعه ــد خدم ــت فراه ــم ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬ب ــر اس ــاس مج ــوز اس ــتخدامی اداره‬ ‫کل پزشـــکی قانونـــی اســـتان تهـــران‪ ،‬دانشـــجویان ســـال آخـــر رش ــته‬ ‫پزشـــکی (کـــه از طریـــق کنکـــور سراســـری) پذیرفتـــه شـــده انـــد‪ ،‬م ــی‬ ‫تواننـــد بـــه شـــرط تعهـــد خدمـــت و مشـــروط بـــه داشـــتن شـــرایط الزم‪،‬‬ ‫ب ــه اس ــتخدام ای ــن اداره کل ب ــا برق ــراری حق ــوق و مزای ــای مص ــوب در‬ ‫اســـتان تهـــران در آینـــد‪.‬‬ ‫طب ــق اع ــام رواب ــط عموم ــی معاون ــت دانش ــجویی دانش ــگاه عل ــوم‬ ‫پزش ــکی ته ــران‪ ،‬عاقمن ــدان م ــی توانن ــد ب ــرای هماهنگ ــی اولی ــه توس ــط‬ ‫ه ــر ی ــک از داوطلب ــان قب ــل از مراجع ــه حض ــوری ب ــه معاون ــت پزش ــکی و‬ ‫آزمایشــگاهی ایـــــن اداره کل بــا تـــــلفن ‪ ۷۷۵۰۳۱۵۹‬تـــــماس گـــــرفته و در‬ ‫زمــــــ ــان و مهلــــــ ــت مقـــــــــ ــرر نســـبـــ ــت ب ــه حـــ ــضور و مـــصـــ ــاحبه اق ــدام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫توضیـــح اینکـــه‪ ،‬آدرس معاونـــت پزشـــکی و آزمایشـــگاه اداره کل‬ ‫پزش ــکی قانون ــی‪ :‬ته ــران‪ ،‬خیاب ــان طالقان ــی‪ ،‬به ــار جنوب ــی‪ ،‬پ ــا ک ‪۱۰۸‬‬ ‫اســـت و دانشـــجویان شـــهرهای دیگـــر نیـــز بـــر طبـــق همیـــن مصوب ــه و‬ ‫مجوزهــای اخــذ شــده (اســتخدام پزشــک عمومــی) مــی تواننــد بــه اداره‬ ‫کل س ــازمان پزش ــکی قانون ــی ش ــهر مح ــل س ــکونت خ ــود مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫نکتـــه قابـــل توجـــه در ایـــن اطاعیـــه‪ ،‬امـــکان ادامـــه تحصیـــل در‬ ‫مقاط ــع تخص ــص و ف ــوق تخص ــص در رش ــته ه ــای م ــورد نی ــاز س ــازمان‬ ‫بـــرای دانشـــجویان متعهـــد و اســـتخدام شـــده وجـــود دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛‬ ‫ردپای رانت در تاسیس مراکز‬ ‫آموزش کمک بهیاری و پرستاری‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس‪ ،‬از وج ــود ران ــت‬ ‫در تاس ــیس مراک ــز آم ــوزش کم ــک بهی ــاری و پرس ــتاری‪ ،‬گای ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬اکب ــر ترک ــی‪ ،‬در رابط ــه ب ــا فعالی ــت‬ ‫غی ــر مج ــاز مراک ــز آم ــوزش پرس ــتاری و بهی ــاری گف ــت‪ :‬دانش ــگاه‌ها‬ ‫عل ــوم پزش ــکی مس ــئول پ ــرورش دانش ــجویان پزش ــکی و پیراپزش ــکی‬ ‫هســـتند‪ ،‬در کنـــار دانشـــگاه‌ها برخـــی از موسســـه‌های خصوصـــی‬ ‫ب ــا کس ــب مج ــوز اق ــدام ب ــه برگ ــزاری کاس‌ه ــای آم ــوزش‌ پرس ــتاری‬ ‫می‌کننـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ ۷۰ :‬درصـــد فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاه‌های‬ ‫عل ــوم پزش ــکی مش ــغول ب ــه کار هس ــتند ک ــه ای ــن آم ــار در دانش ــگاه‬ ‫هـــای آزاد و موسســـه‌های غیـــر انتفاعـــی کمتـــر اســـت‪.‬‬ ‫ترکـــی افـــزود‪ :‬آمـــوزش کمـــک بهیـــاری‪ ،‬کمـــک پرســـتاری بـــه‬ ‫جهـــت حـــذف ایـــن رشـــته از چـــارت ســـازمانی وزارت بهداشـــت‪،‬‬ ‫درم ــان و آم ــوزش کش ــور بیه ــوده اس ــت‪ .‬در آین ــده اکث ــر پسـ ـت‌های‬ ‫کاردانـــی در وزارت بهداشـــت حـــذف و بـــه جهـــت تقویـــت و‬ ‫تخصصی‌تـــر کـــردن آنهـــا بـــه کارشناســـی ارتقـــا پیـــدا خواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫عضـــو کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫اف ــرادی ب ــا اس ــتفاده از ران ــت اق ــدام ب ــه تاس ــیس مراک ــز آموزش ــی ب ــا‬ ‫ارائـــه مـــدارک کمـــک بهیـــاری یـــا پرســـتاری می‌کننـــد و در نتیجـــه‬ ‫افـــراد بـــدون وجـــود بـــازار کار مشـــخصی وارد جامعـــه می‌شـــوند و‬ ‫باعــث بــروز مشــکا تی خواهــد شــد‪ .‬وزارت بهداشــت بــرای نظــارت‬ ‫و برخ ــورد ب ــا موسس ــات رانت ــی اراده کاف ــی ن ــدارد‪.‬‬ ‫سهمیهجذبدانشگاهفرهنگیان‬ ‫کردستانبه‪۵۰۰‬نفر افزایشمی‌یابد‬ ‫نایب‌رئیـــس فراکســـیون اهـــل ســـنت مجلـــس گفـــت‪ :‬ســـهمیه‬ ‫جـــذب دانشـــگاه فرهنگیـــان اســـتان کردســـتان از ‪ ۲۶۰‬نفـــر بـــه ‪۵۰۰‬‬ ‫نفـــر افزایـــش می‌یابـــد‪.‬‬ ‫منصـــور مـــرادی در گفت‌وگـــو بـــا تســـنیم در ســـنندج تصریـــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬متأس ــفانه وزات آم ــوزش و پ ــروش در س ــال گذش ــته ‪ 8‬ه ــزار نف ــر‬ ‫در کش ــور پذی ــرش داش ــته ک ــه تنه ــا ‪ 250‬نف ــر س ــهمیه اس ــتان ب ــود و‬ ‫امس ــال نی ــز ب ــا پذی ــرش ‪ 25‬ه ــزار نف ــر ‪ 260‬نف ــر س ــهمیه ب ــه کردس ــتان‬ ‫اختصـــاص داده بودنـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه پیگیری‌ه ــای مک ــرر انج ــام ش ــده و ق ــول وزی ــر‬ ‫آم ــوزش و پ ــروش اضاف ــه ک ــرد‪ :‬س ــهمیه ج ــذب دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫اس ــتان کردس ــتان از ‪ 260‬نف ــر ب ــه ‪ 500‬نف ــر افزای ــش می‌یاب ــد‪.‬‬ ‫مـــرادی افـــزود‪ :‬در ســـال گذشـــته نیـــز مجـــوز دو هـــزار و ‪150‬‬ ‫ســـاعت از وزارت آمـــوزش و پـــرورش گرفتـــه شـــد و حـــدود ‪ 600‬نفـــر‬ ‫نیـــز به‌صـــورت حق‌التدریســـی در آمـــوزش و پـــرورش کردســـتان‬ ‫بکارگیـــری شـــدند و اکنـــون در حـــال پیمانـــی شـــدن هســـتند‪.‬‬ ‫بانکهابرایارایهتسهیالتبهبخش‬ ‫گردشگریمقاومتمیکنند‬ ‫نرخ بیکاری استان‌های محروم افزایش یافت‬ ‫داده هــای رســمی نشــان می‌دهــد در بهــار امســال‬ ‫بیش ــترین درص ــد بی ــکاری متعل ــق ب ــه اس ــتان ه ــای‬ ‫چهارمحالوبختیاری‪ ،‬کرمانشاهوسیستانوبلوچستان‬ ‫ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬بررس ــی ن ــرخ بی ــکاری‬ ‫شت ــر برمبن ــای داده ه ــای مرک ــز‬ ‫افـــراد ‪ ١٠‬س ــاله و بی ‌‬ ‫آم ــار ای ــران نش ــان می‌ده ــد ک ــه ‪ ۱۲.۱‬درص ــد از‬ ‫جمعی ــت فع ــال (ش ــاغل و بی ــکار)‪ ،‬بی ــکار بوده‌ان ــد‪.‬‬ ‫رون ــد تغیی ــرات ای ــن ن ــرخ حا ک ــی از آن اس ــت ک ــه ای ــن‬ ‫شــاخص نســبت بــه بهــار ‪ ١٣9۶‬بــه میــزان ‪ ٠.۵‬درصــد‬ ‫رشته پزشکی در اداره کل پزشکی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی قزوین‪:‬‬ ‫داده های رسمی نشان می‌دهد‬ ‫کاه ــش داش ــته اس ــت و جمعی ــت بی ــکار کش ــور ب ــا‬ ‫‪ ۴۴۹۵۸‬نف ــر کاه ــش ب ــه ‪ ٣‬میلی ــون و ‪ ٣٢٢‬ه ــزار نف ــر‬ ‫رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس آم ــار‪ ،‬در به ــار امس ــال‪ ،‬اس ــتان ه ــای‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بــا ‪ ۲۲.۸‬درصــد‪ ،‬کرمانشــاه بــا‬ ‫‪ ۱۹.۴‬درص ــد و سیس ــتان و بلوچس ــتان ب ــا‪ ۱۸.۶‬درص ــد‬ ‫در صــدر اســتان هــای دارای بیشــترین جمعیــت بیــکار‬ ‫هس ــتند‪ .‬ب ــا ای ــن حس ــاب تقریب ــا ی ــک س ــوم جمعی ــت‬ ‫فعــالدر اســتانچهارمحــالو بختیــاریبیــکار هســتند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود وعــده متولیــان‬ ‫استخدام دانشجویان سال آخر‬ ‫جهــت بهبــود رونــد اشــتغال در اســتان هــای محــروم‪،‬‬ ‫درص ــد بی ــکاری نس ــبت ب ــه به ــار س ــال گذش ــته در‬ ‫اســتان چهارمحــال و بختیــاری ‪ ۲.۵‬درصــد و اســتان‬ ‫سیس ــتان و بلوچس ــتان ‪ ۵.۹‬درص ــد افزای ــش یافت ــه‬ ‫اس ــت و در اس ــتان کرمانش ــاه نی ــز تنه ــا ‪ ۰.۸‬درص ــد ب ــا‬ ‫کاه ــش مواج ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن در رده ه ــای بع ــدی اس ــتان ه ــای‬ ‫لرس ــتان ب ــا ‪ ۱۵.۹‬درص ــد‪ ،‬الب ــرز ب ــا ‪ ۱۵.۶‬درص ــد‪،‬‬ ‫خوزســتان بــا ‪ ۱۵.۵‬درصــد و یــزد بــا ‪ ۱۵.۴‬درصــد قــرار‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی‪ ،‬صنایـــع دســـتی و گردشـــگری‬ ‫قزوی ــن گف ــت‪ :‬بان ــک ه ــای اس ــتان ب ــرای ارای ــه تس ــهیات مال ــی‬ ‫مـــورد نیـــاز بـــه بخـــش گردشـــگری مقاومـــت مـــی کننـــد کـــه ایـــن‬ ‫موضـــوع فـــــعـــــــاالن ایـــن حــــــــوزه را بـــا مشـــکل روبـــرو کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫محمـــد علـــی حضرتـــی هـــا در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا افـــزود‪:‬‬ ‫چندیـــن مجتمـــع و طـــرح گردشـــگری در اســـتان بـــا پیشـــرفت‬ ‫فیزیکـــی خوبـــی همـــراه هســـتند امـــا بدلیـــل برخـــوردار نشـــدن از‬ ‫تس ــهیات بانک ــی‪ ،‬تکمی ــل و به ــره ب ــرداری از آنه ــا عق ــب افت ــاده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ایجاد‪ ۱۵۷‬کسبوکار اینترتیدر مازندران‬ ‫مدی ــر کل س ــازمان ارتباط ــات و فن ــاوری اطاع ــات مازن ــدران‬ ‫گفـــت‪ ۱۵۷ :‬کســـب و کار اینترنتـــی بـــا ضریـــب اشـــتغال ‪۴۵۰‬‬ ‫ش ــغل ب ــه واس ــطه همای ــش ه ــای اس ــتارتاپی در اس ــتان ایجادش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری شبســـتان از ســـاری‪ ،‬یـــداهلل‬ ‫طهمباســـبی‪ ،‬مدیـــر کل ســـازمان ارتباطـــات و فــــــنـــــــــاوری‬ ‫اطـــــــــاعات مــــــــازندران بـــه افــــزایـــــــش ‪ 30‬درصـــدی کســـب و‬ ‫کاراینترنت ــی در اس ــتان ب ــه واس ــطه برگ ــزاری اس ــتارتاپ ه ــا اش ــاره‬ ‫ک ــرد و گفت‪:‬تا کن ــون ‪ 157‬کس ــب و کــــ ــار ایـــنـــترنــــ ــتی ب ــا ضری ــب‬ ‫اشـــتغال ‪ 450‬شـــغل در اســـتان ایجادشـــده اســـت‪.‬‬
‫کاریابی‬ ‫ابالغ دستورالعمل صدور مجوز‬ ‫و نحوه فعالیت کاریابی الکترونیکی‬ ‫دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ 7 ،‬مردادماه دستورالعمل نحوه صدور مجوز و‬ ‫فعالیت کاریابی الکترونیکی را برای اجرا به ادارات کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اباغ کرد‪.‬‬ ‫این دستورالعمل که به امضا محمد اکبر نیا مدیرکل‬ ‫دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی رسیده بر اساس ماده ‪ 2٣‬آئین نامه اجرایی‬ ‫کاریابی‌های غیردولتی (ایجاد بانک اطاعاتی از کارجویان و‬ ‫کارفرمایان) تهیه‌شده‪ ،‬در هیات موضوع ماده ‪ 7‬آیین‌نامه مذکور‬ ‫به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫هدف از تدوین این دستورالعمل‪ ،‬ایجاد بستر حمایتی‬ ‫جهت شکل‌گیری و گسترش کاریابی الکترونیکی ذکرشده‬ ‫است که از طریق روش‌های دیجیتال یا نرم‌افزاری مانند استفاده‬ ‫از سایت‌ها‪ ،‬اپلیکیشن‌های تلفن همراه‪ ،‬وب‌سایت‌های‬ ‫اینترنتی دسته‌بندی کننده رزومه‌ها و فرصت‌های شغلی و‬ ‫یا سایر سرویس‌های دیجیتالی مانند شبکه‌های اجتماعی با‬ ‫ایجاد حلقه اتصال بین کارجویان و کارفرمایان فرآیند استخدام‬ ‫را تسهیل می‌نمایند‪.‬‬ ‫بر اساس این دستورالعمل‪ ،‬کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫متقاضی فعالیت کاریابی الکترونیکی الزم است ابتدا درخواست‬ ‫خود را به اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارائه‬ ‫نمایند و در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل توسط‬ ‫هیات استانی‪ ،‬مجوز کاریابی الکترونیکی توسط اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کاریابی الکترونیک با یک دفتر ‪ 10‬متری‬ ‫نگاهی به مواد این دستورالعمل نشان می‌دهد که جامعه‬ ‫هدف آن کاریابی‌های الکترونیکی‪ ،‬سایت‌ها‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫هاي استخدامی‪ ،‬کریر سرویس ها‪ ،‬جاب سایت‌ها و دارندگان‬ ‫بانک‌های اطاعاتی و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با‬ ‫حوزه کاریابی‪ ،‬استخدام و اشتغال هستند‪.‬‬ ‫شرایط عمومی متقاضیان ایجاد کاریابی الکترونیکی نیز‪،‬‬ ‫داشتن تابعیت جمهوري اسامی ایران و تدین به دین اسام یا‬ ‫یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی؛ داشتن‬ ‫حداقل سن ( ‪ ) 24‬سال تمام؛ نداشتن سابقه کیفري مؤثر به تأیید‬ ‫مراجع ذیصاح؛ دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا دریکی از رشته‌های ‪IT‬؛دارا بودن کارت پایان خدمت یا‬ ‫معافیت دائم (براي آقایان) است‪.‬‬ ‫همچنین اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب‬ ‫این آیین‌نامه باید موضوع فعالیت را در اساس‌نامه خود ثبت‬ ‫نمایند و متقاضی کاریابی الکترونیکی موظف است مکانی را با‬ ‫حداقل متراژ ‪ 10‬مترمربع به عنوان محل دفتر کاریابی الکترونیکی به‬ ‫اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی استان معرفی نماید‪.‬‬ ‫اماتفاوتایندستورالعملجدیدوزارتتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعی‬ ‫بادستورالعملقبلی کاریابی‌هایالکترونیکیدر آناست کهدیگراخذ‬ ‫مجوز کاریابیالکترونیکیمستلزمتأسیسدفتر کاریابیومشاورهشغلی‬ ‫بهصورتفیزیکینمی‌باشدو متقاضیان کاریابیالکترونیکیملزمبه‬ ‫اخذنماداعتمادالکترونیکاز سويمراجعذیربطهستند‪.‬‬ ‫همچنین کاریابی الکترونیکی می‌بایست با درج و انتشار‬ ‫محتوا در سامانه یا نرم‌افزار خود حلقه اتصال بین فرصت‬ ‫شغلی و متقاضی جویاي کار ایجاد نماید و متقاضیان کاریابی‬ ‫الکترونیکی پس از اخذ مجوز می‌توانند با راه‌اندازی سیستم‬ ‫نرم‌افزاری موردنظر خود‪ ،‬بدون محدودیت جغرافیایی در داخل‬ ‫کشور فعالیت نمایند‪.‬‬ ‫عدم شفافیت ارتباط بین کار جو و کارفرما در سایت‌های کاریابی‬ ‫همان‌گونه که اشاره شد اباغ این دستورالعمل واکنش دفاتر‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫مدیرانیکیاز دفاتر کاریابیبااشارهبهاینکهباوجوداینکه کاریابی‬ ‫الکترونیکی مزایای خاص خود رادارد اما به همان میزان می‌تواند‬ ‫سامت روحی و روانی و اجتماعی کارجویان را به خطر بیاندازد به‬ ‫خبرنگار ما گفت‪ :‬در کاریابی‌های مجازی یکی بزرگ‌ترین مشکات‬ ‫احراز هویت کارفرمایان و کارجویان است که عدم احراز هویت‬ ‫کارفرمایان ممکن است آسیب‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین در این نوع به‌کارگمار ی‌ها ممکن است سوءاستفاده‌های‬ ‫مالی و اجتماعی از متقاضیان کار شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه یکی از مشکات این سایت‌ها عدم شفافیت‬ ‫ارتباط بین کار گرو کارفرما است افزود‪ :‬فعالیت آن‌ها می‌تواند‬ ‫زمینه‌ساز بی‌اعتمادیبه کاریابی‌هاشود‪.‬‬ ‫با ابالغ دستورالعمل نحوه فعالیت کاریابی الکترونیکی انجام گرفت‬ ‫شـلیک تیــر خالص بــر پ ـیـکـر نیمـه‌جـان‬ ‫دفـاتـر مـشـاوره شـغـلـی و کـار یـابـی‬ ‫اواخر آبان ماه سال گذشته بود که با درخواست رسمی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برای انسداد ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی آنالین از سوی کمیته تعیین مصادیق‬ ‫مجرمانه برخی از کاریابی‌های آنالین فیلتر شدند‪.‬‬ ‫موضوعی که خیلی زود با اعتراض صاحبان این کسب‌وکارها مواجه شد و آن‌ها با همراهی‬ ‫برخی از رسانه‌ها سخن از مقابله دولت با استارت‌آپ‌ها را به میان آوردند و درنهایت با‬ ‫حمایت وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات توانستند وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی را‬ ‫مجبور به عقب‌نشینی کنند‪.‬‬ ‫در این رابطه در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران و معاون توسعه‬ ‫کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با دبیرخانه کارگروه‬ ‫تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا به سامانه‌ها و وب‌گاه‌های ارائه‌دهنده خدمات کاریابی‬ ‫برخط بدون مجوز مهلت سه‌ماهه برای اخذ مجوزهای الزم در نظر گرفته شود و در‬ ‫صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫فراموشی نقش مشاوره شغلی در فرایند کاریابی‬ ‫مدیر کاریابی دیگری نیز بابیان اینک ـ ــه در ای ـ ــن‬ ‫دست ـ ــورال ـ ــعم ـ ــل هیچ محدودیتی برای افراد قائل نشده‌اند و هر‬ ‫کس با هر توانی می‌تواند مجوز کاریابی دریافت کند افزود‪ :‬این‬ ‫یک حرکت غیرحرفه‌ای ‪ ،‬غیر کارشناسی است که باعث می‌شود‬ ‫کاریابی‌ها کم‌کم نابودشده و کارجویان زیادی مورد سو استفاده‬ ‫افراد شیاد قرار گیرند‪.‬‬ ‫این مدیر کاریابی ادامه داد‪ :‬موضوع فراموش‌شده در این‬ ‫دستورالعمل نقش مشاوره شغلی در فرایند کاریابی است ‪ .‬چون‬ ‫اگر مشاوره شغلی در کار نباشد فعالیت این سایت‌ها به یک‬ ‫آ گهی نامه خاصه می‌شود‪.‬‬ ‫دستورالعمل کاریابی های الکترونیکی باید کاملا تابع‪،‬‬ ‫آئین نامه نحوه فعالیت کاریابی‌ها باشد‬ ‫این دستورالعمل با واکنش کانون انجمن‌های صنفی دفاتر‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی نیز مواجه شد و بابک‬ ‫هاشمی‌پور‪ ،‬رئیس هیئت‌مدیره این کانون در نامه‌ای به محمد‬ ‫اکبرنیا‪ ،‬مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها اعام کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫دستورالعمل مربوطه می‌بایست کاما تابع‪ ،‬آئین نامه نحوه‬ ‫فعالیت مراکز کاریابی بوده و در هیچ‌کدام یک از مواد آن مغایرتی‬ ‫با آئین نامه نداشته باشد‪.‬‬ ‫در این نامه با اشاره به اینکه کاریابی‌های الکترونیکی‬ ‫نمی‌بایست هیچ‌گونه پرونده تخلف و ارائه گزارش تخلفات‬ ‫در امر کاریابی داشته باشند‪ ،‬بدیهی است در صورت داشتن‬ ‫گزارشاتی مبنی بر از تخلف یا فعالیت بدون مجوز کاریابی‪،‬‬ ‫می‌بایست از ادامه فعالیت آن جلوگیری گردیده و از صدور مجوز‬ ‫●تسلط الزم به قوانين مالياتی‪ ،‬بيمه و استانداردهای‬ ‫مالی در محدوده کارشناسی‬ ‫●دارا بودن تجربه کار با نرم افزارهای مالی‬ ‫راهکاران سيستم‬ ‫●تسلط به تنظيم گزارشات فصلی و ارزش افزوده‬ ‫●ترجيحا آشنايی کامل به ‪ Excel‬و فرمول نويسی در‬ ‫محدوده نياز امور مالی‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفيد در حوزه مالی‬ ‫ايميل‪:‬‬ ‫‪info_2007@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پلیکان‬ ‫شرکت پليکان ايران با ‪ 50‬سال سابقه‬ ‫استخدام می کند‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری خانم‬ ‫●حداقل ليسانس حسابداری‬ ‫●دارای ‪ 5‬سال سابقه کارمرتبط‬ ‫●مسلط به ‪Excel‬‬ ‫ارسال رزومه از طريق‪:‬‬ ‫‪jobs87pf@yahoo.com‬‬ ‫بدین ترتیب فعالیت این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها ادامه یافت تا اینکه حدود چهار ماه پس‬ ‫از اتمام این مهلت سه‌ماهه‪ ،‬دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی ‪ 7‬مردادماه دستورالعمل نحوه صدور مجوز و فعالیت کاریابی الکترونیکی را‬ ‫برای اجرا به ادارات کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫دســـتورالعملی کـــه بـــر اســـاس آن دیگـــر بـــرای فعالیـــت درزمینـــه ٔ کاریابـــی‬ ‫الکترونیکـــی نیـــازی بـــه تأســـیس دفتـــر کاریابـــی و مشـــاوره شـــغلی بـــه صـــورت‬ ‫فیزیکـــی نیســـت و افـــراد می‌تواننـــد بـــا راه‌انـــدازی سیســـتم نرم‌افـــزاری و‬ ‫داشتـــن مـکـانـــی با حـداقـل مـــتراژ ‪ 10‬متـرمـــربع بــه صـــورت سـراسـری در‬ ‫امـــر کاریابـــی فعالیـــت کننـــد‪.‬‬ ‫ابــاغ ایــن دســتورالعمل در روزهــای گذشــته واکنــش دفاتــر مشــاوره شــغلی و‬ ‫کاریابــی سراســر کشــور را بــه دنبــال داشــت کــه مــا را بــر آن داشــت تــا در ایــن‬ ‫گــزارش بــه بررســی ابعــاد ایــن دســتورالعمل و تبعــات اجــرای آن بپردازیــم‪.‬‬ ‫برایآنخودداریشودآمدهاست‪:‬بهنظرمی‌رسد کهباتوجهبه فعالیت‬ ‫کشوری و بدون محدودیت جغرافیایی مراکز کاریابی الکترونیکی‪،‬‬ ‫می‌بایست درخواست آنان در صورت موافقت از سوی استان‬ ‫مبدأ در هیئت مرکزی وزارت نیز بررسی شود‪.‬‬ ‫هاشمی پور در این نامه بابیان اینکه تعداد این مراکز‬ ‫می‌بایست تابعی از دستورالعمل وزارت مبنی بر شاخص‌های‬ ‫ً‬ ‫ظرفیت مبنی هر استان باشد ادامه داد‪ :‬مراکز کاریابی که صرفا‬ ‫مجوز دفتر کاریابی الکترونیکی دریافت می‌نمایند‪ ،‬اجاره‬ ‫درخواست کاریابی غیر الکترونیکی را فقط در صورت داشتن‬ ‫ظرفیت استان خواهند داشت و نمی‌توانند همراه با کاریابی‬ ‫مجازی اقدام به کاریابی فیزیکی نمایند‪.‬‬ ‫در نامه فوق با اشاره به اینکه جهت جلوگیری از هرگونه‬ ‫اضرار‪ ،‬دامپینگ (نرخ شکنی) و شائبه عدم هماهنگی صنفی‬ ‫مراکز کاریابی الکترونیکی‪ ،‬تمام این مراکز مکلف به رعایت‬ ‫دستورالعمل‌های وزارت در خصوص حق‌الزحمه از کارجویان و‬ ‫کارفرمایان باشند آمده است‪ :‬شرط سنی متقاضیان نمی‌توانند‬ ‫مغایر آئین نامه باشد‪ ،‬لذا بند ‪ 7‬ماده ‪ 4‬دستورالعمل می‌بایست‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مالی مجرب‬ ‫‪۵‬‬ ‫کاریابی ها باید به سمت الکترونیکی شدن بروند‬ ‫در پاسخ به این اعتراض‌ها محمد اکبر نیا مدیرکل دفتر‬ ‫هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکار با اشاره به اینکه‬ ‫درگذشته تعدادی از سایت‌ها و استارت آپ ها بدون مجوز‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه کاریابی فعالیت داشتند گفت‪ :‬با هماهنگی انجام‌شده‬ ‫آن‌ها شناسایی‌شده و مدتی فیلتر شدند که درنهایت فرصـــتی‬ ‫به آن‌ها دادیم تا مجوز کاریابی کسب کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در کنار این گروه برخی نیز ت ــقاضـــای‬ ‫دایر کردن کاریابی الکترونیکی داشتند افزود‪ :‬به همین دلیل‬ ‫با تدوین دستورالعمل صدور مجوز و نحوه فعالیت کاریابی‬ ‫الکترونیکی مشخص شد که عاقه‌مندان چگونه می‌توانند‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬اپلیکیشن ها‪ ،‬استارت آپ ها و غیره مجوز‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫اکبرنیابابیاناینکهبراساسقانونمجازاتاشتغالبهحرفه کاریابی‬ ‫هر فعالیتی در حوزه کاریابی و یا ارتباط کارجو و کارفرما بایستی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید و فروش‬ ‫محصوالت آرایشی‪ ،‬بهداشتی و دارویی‬ ‫از نيروهای متخصص و متعهد در تهران‬ ‫دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫کد فعال‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسيت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫استان یا شهر‬ ‫استخدامی‬ ‫‪A97-69‬‬ ‫مامور وصول‬ ‫آ قا‬ ‫مدرک تحصيلی‪ :‬حداقل‬ ‫دیپلم‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫تجربه کاری دارا ی‬ ‫موتور و تجربه تسویه‬ ‫و وصول‬ ‫تهران‬ ‫‪hrmco2017@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت داروسازی‬ ‫به منظور ويزيت علمی محصوالت خود‬ ‫در استان تهران فارغ التحصيالن دارای مدارک‬ ‫کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته های‬ ‫مرتبط باعلوم پزشکی پيراپزشکی و داروسازی‬ ‫دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫متقاضيان می توانند روزمه کاری خود را حداکثر تا‬ ‫آخرمرداد ماه به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪medmarketing96@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکميل کادر مالی خود از افراد واجد شرايط زير‬ ‫دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس حسابداری انبار و فروش مسلط به همکاران‬ ‫سيستم و ‪ excel‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار و ليسانس‬ ‫حسابداری (ترجيحا آقا)‬ ‫‪ -2‬کارشناس حسابداری خزانه‪ ،‬عمومی و اموال‬ ‫مسلط به همکاران سيستم و ‪ excel‬با حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط و ليسانس حسابداری‬ ‫لطفا واجدين شرايط رزومه خود را با تعيين رديف شغلی‬ ‫به آدرس ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪hr@bafteazadi.com‬‬ ‫به حداقل سن (‪ )٣0‬سال تمام تغییر یابد‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه مدل درآمدزایی این نوع کاریابی‌ها عنوان‌شده که‬ ‫بند ‪ ٣‬ماده ‪ 5‬دستورالعمل در خصوص مدل درآمدزایی کاریابی‬ ‫ً‬ ‫الکترونیکی می‌بایست حتما با اخذ تأییدیـ ــه هـ ـیـ ـئ ــت ماده‪7‬‬ ‫مطابق با آئین نامه مراکز کاریابی همراه باشد‪.‬‬ ‫در پایان این نامه اشاره‌شده به منظور پیگیری تخلفات احتمالی‬ ‫و لزوم مراجعه برخی کارجویان و کارفرمایان جهت انجام امورات‬ ‫احتمالی اداری‪ ،‬دفتر معرفی گردیده‪ ،‬جهت کاریابی الکترونیکی‪،‬‬ ‫می‌بایست از سوی هیئت استانی مورد تأیید قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرکت پارسیان پخش بیژن‬ ‫توزيع کننده انحصاری محصوالت غذايی بيژن افراد‬ ‫واجد شرايط زير را دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرايط احراز‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫مالی‬ ‫دارای مدرک تحصيلی حداقل کارشناسی‬ ‫حسابداری آشنا به قوانين مالياتی‪ ،‬حقوق‬ ‫و دستمزد آشنا به حسابداری پخش‪ ،‬تسلط‬ ‫کامل به ‪ office‬و‪ ، excel‬حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫سابقه کار‪ ،‬ترجيحا آقا‪ ،‬زير ‪ 35‬سال‬ ‫‪Email: HR@bijan-ds.com‬‬ ‫با کسب مجوز از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باشد افزود‪:‬‬ ‫حتی در آئین نامه این قانون تأ کید شده است که ایجاد بانک‬ ‫اطاعاتی از کارجویان نیز باید با کسب مجوز باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کـــاریابـــی‌هـــا در پــــــــاسـ ـ ــخ‬ ‫به این سؤال ما که چرا در این دستورالعمل نقش و اهمیت‬ ‫ً‬ ‫مشاوره شغلی مغفول مانده است گفت‪ :‬قطعا بدون مشاوره‬ ‫شغلی نمی‌توان فعالیت کاریابی انجام داد و مشاوره شغلی‬ ‫بخش جدایی‌ناپذیر کاریابی است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در فضای مجازی هم می‌توان اشکال‬ ‫مختلف مشاوره شغلی را پیاده کرد افزود‪ :‬این مشاوره می‌تواند از‬ ‫طریق آزمون‌های آناین یا به صورت از راه دور انجام شود‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که از مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و‬ ‫کاریابی‌ها جویا شدیم اعتراض دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها‬ ‫به این دستورالعمل است‪ ،‬زیرا آن‌ها معتقدند که ســــــال‌هاس ــت‬ ‫زیر نظر وزارت کار فعالیت دارند و مجبورند بر اساس آئین نامه فقط‬ ‫در محدوده شهر خود فعالیت کنند‪ ،‬اما در این شیوه به راحتی فرد‬ ‫با حداقل امکانات می‌تواند در کل کشور فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫اکبر نیا در پاسخ به این اعتراضات به شرایط جدیدی که فضای‬ ‫مجازیایجاد کردهاستاشاره کردو گفت‪:‬با گسترشفضایمجازی‬ ‫چه ما بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم در این موج وارد شویم ‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اگر بخواهیم جلوی این موج را بگیریم خودمان‬ ‫غرق می‌شویم افزود‪ :‬به همین دلیل در نامه به مدیران ادارات کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اعام کردیم که خود کاریابی‌ها‬ ‫نیز وارد این موج شوند و از این ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها با اشاره به اینکه‬ ‫در این رابطه کسانی که سابقه کاردارند در اولویت صدور مجوز‬ ‫کاریابی‌های الکترونیک قرار دارند افزود‪ :‬زیرا دفاتر کاریابی تجربه‬ ‫دارند و بهتر می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫اکبر نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به گستردگی‬ ‫فعالیت این سایت‌ها نحوه نظارت بر آن‌ها چگونه خواهد‬ ‫بود؟ گفت‪ :‬ادارات کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و‬ ‫انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها در سراسر‬ ‫کشور بر عملکرد این کاریابی‌ها نظارت دارند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه کسانی که در فضای مجازی فعالیت‬ ‫می‌کنند ملزم به دریافت تائیدیه از وزارت ارشاد و ای نماد هستند‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اهداف تدوین این دستورالعمل این است تا با‬ ‫ساماندهی فعاالن این عرصه ما حداقل بشناسیم چه کسانی در‬ ‫این زمینه فعالیت دارند و بـــتوانـــیـــم بر عملکردشان نظارت کنیم‪.‬‬ ‫ویدر پایانسخنانشبه کاریابی‌هاپیشنهاددادتااز ظرفیت‌های‬ ‫این دستورالعمل استفاده کنند و افزود‪ :‬به نظر من کاریابی که‬ ‫می‌خواهدموفقشودبایدبهسمتالکترونیکیشدنبیایند‪.‬‬ ‫کسب‌وکارهای سنتی فراموش نشوند!‬ ‫در مواجهه با این دستورالعمل نیز می‌توانیم ردپایی از جدال‬ ‫کسب‌وکارهای آناین و سنتی را مشاهده کنیم‪ .‬جدالی که این‬ ‫واقعیت را به ما نشان می‌دهد که هنوز بسترهای قانونی برای فعالیت‬ ‫استارت‌آپ‌ها در کشورمان فراهم نشده است و حتی در خود‬ ‫متصدیاننظامنیزنظراتمتفاوتیراپیرامونفعالتآن‌هامی‌شنویم‪.‬‬ ‫در اینکه استارت‌آپ‌ها می‌توانند با کمترین هزینه برای‬ ‫تعداد زیادی اشتغال‌زایی کنند‪ ،‬آن هم در کشوری که از‬ ‫اولویت‌هایش اشتغال‌زایی برای جوانان و آن هم جوانان‬ ‫دانش‌آموخته دانشگاه‌های است‪ ،‬شکی نیست‪ .‬اما باید توجه‬ ‫داشته باشیم به صرف داشتن عنوان استارت‌آپ نمی‌توان‬ ‫قوانین حا کم بر کسب‌وکارها‪ ،‬هرچند قابل نقد و نیازمند اصاح‬ ‫باشد را زیر پا گذشت‪.‬‬ ‫در پایان باید به این نکته تأ کید شود که هرچند آسان‌سازی‬ ‫فعالیت استارت‌آپ‌ها می‌تواند در کوتاه مدت اشتغال‌زایی‬ ‫بسیاری به همراه آورد‪ ،‬اما این موضوع دلیلی برای فراموشی‬ ‫کسب‌وکارهای سنتی نــــیــــست و نــمــی‌تــوان به این بهانه‬ ‫سال‌ها فعالیت آن‌ها را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫بلکه به جای محدودیت برای هر گروه این کسب‌وکارها‬ ‫می‌توان با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و قوانین متناسب‪ ،‬زمینه‬ ‫رقابت سالم این دو گروه را فراهم کرد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب نیروی متخصص توسعه ‪CRM‬‬ ‫تسلط به فرايندهای استقرار ‪Microsoft CRM‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در استقرار ‪CRM‬‬ ‫توانايی توسعه ‪( CRM‬تسلط به ‪ java-script‬و‬ ‫‪ C-Sharp‬امتياز محسوب می شود)‬ ‫‪hr.estekhdam97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مددکار اجتماعی‬ ‫سابقه‪ 3 :‬سال سابقه موثر روابط عمومی عالی‪،‬‬ ‫سن حداکثر ‪ 35‬مسلط به نرم افزارهای آفيس‬ ‫جهت سرپرستی واحد خيريه‬ ‫‪afarinesh.holding1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکميل کادر مالی خود در دفترمرکزی تهران‬ ‫با مشخصات ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫●ليسانس حسابداری با ‪ 4‬سال سابقه‬ ‫●تجربه حسابداری فروش‬ ‫●تسلط کامل به سيستم فروش‬ ‫همکاران سيستم (الزامی)‬ ‫●ترجيحا آقا و حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫واجدين شرايط می توانند رزومه کاری خود را‬ ‫به آدرس زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Emplo.est@gmail.com‬‬
‫فنون کار و کاریابی‬ ‫‪6‬‬ ‫کوچینگچیست؟‬ ‫چگونه در عرض ‪ ۱۵‬دقیقه برای مصاحبه شغلی آماده شوید؟‬ ‫◄ اولین تأثیری که در مصاحبه‌ی شغلی روی طرف مقابل می‌گذارید بسیار‬ ‫مهم است و سوال‌های مطرح شده نیز باید عالقه‌مندی شما را ثابت کنند‪‌.‬‬ ‫تصور کنید برای شرکتی رزومه فرستاده‌اید و قرار است چند روز دیگر مصاحبه‬ ‫حضوری داشته باشید‪ .‬موقعیت شغلی و شرایط آن را چندین بار مطالعه کرده‌اید‬ ‫برای دیدار با هر شخصی آماده باشید‬ ‫یــک دقیﻘــه‪ .‬ﻣعمــوﻻ روﻧﺪ اﺳــتخﺪام ﺑه ایــن صورت‬ ‫اﺳــت ﮐــه ﮐﺎرﻣﻨــﺪ ﻣﻨﺎﺑــﻊ اﻧســﺎﻧی یــﺎ ﻣﺪیــﺮ اﺳــتخﺪام‬ ‫ﺑــﺎ افــﺮاد ﻣتﻘﺎضــی ﺗمــﺎس ﻣی‌گیــﺮد و قــﺮار ﻣالقــﺎت‬ ‫ﺗﻨظیــم ﻣی‌ﮐﻨــﺪ‪ .‬هﺮگــز اﻧتظــﺎر ﻧﺪاﺷــته ﺑﺎﺷــیﺪ روز‬ ‫ﻣصﺎﺣبــه ایــن افــﺮاد ﺑــﺎ ﺷــمﺎ ﻣصﺎﺣبــه ﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺷــﺎیﺪ‬ ‫یکــی دیگــﺮ از اعضــﺎی ﺗیــم ﺳــوال ﮐﻨﻨــﺪه اصلــی‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ و ایــن افــﺮاد ﺗﻨهــﺎ در چﻨــﺪ دقیﻘ ـه‌ پﺎیﺎﻧــی در‬ ‫جلســه ﺣضــور داﺷــته ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬از آﻧجﺎیــی ﮐــه ﺷــﺎیﺪ‬ ‫داﺷــتن پیش‌زﻣیﻨــه در ﻣــورد ایــن ﻣوضــوع روﻧــﺪ‬ ‫ﻣصﺎﺣبــه را ﺗســهیل ﮐﻨیــﺪ‪ ،‬ﻣی‌ﺗواﻧیــﺪ ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐت‬ ‫ﺗمــﺎس ﺑگیﺮیــﺪ و ایــن ﻣوضــوع را جویــﺎ ﺷــویﺪ‪.‬‬ ‫ﺑه‌عﻨــوان ﻣﺜــﺎل ﺑــﺮای ﺷــخصی ﮐــه ﺑــﺎ ﺷــمﺎ ﺗمــﺎس‬ ‫گﺮفتــه یــک ایمیــل ﺑفﺮﺳــتیﺪ و ﺑپﺮﺳــیﺪ ﻣشــتﺎقﺎﻧه‬ ‫ﻣﻨتظــﺮ دیﺪﻧشــﺎن هســتیﺪ و ﺑپﺮﺳــیﺪ در آن روز چــه‬ ‫افــﺮادی را ﻣالقــﺎت خواهیــﺪ ﮐــﺮد‪.‬‬ ‫چک کردن لینکدین و توییتر شخص مصاحبه‌کننده‬ ‫پﻨــج دقیﻘه‪ .‬ﺑعــﺪ از ایﻨکــه ﻣتوجه ﺷــﺪیﺪ روز ﻣصﺎﺣبه‬ ‫ﺑــﺎ چــه افــﺮادی گفتگــو خواهیــﺪ ﮐــﺮد ﺑﺎیــﺪ ﺗحﻘیﻘــﺎت‬ ‫را آغــﺎز ﮐﻨیــﺪ‪ .‬ﻣﻄمئﻨــﺎ لیﻨکﺪیــن ﺑهتﺮیــن ﻣــکﺎن ﺑــﺮای‬ ‫ﺷــﺮوع اﺳــت‪ .‬ﺑبیﻨیــﺪ ایــن افــﺮاد چــه زﻣﺎﻧــی وارد‬ ‫ﺷــﺮﮐت ﺷــﺪه‌اﻧﺪ و پیــش از آن در چــه ﻣحیﻄــی‬ ‫ﻣشــغول ﺑــه ﮐﺎر ﺑوده‌اﻧــﺪ‪ .‬در چــه ﺳــمت ﺷــغلی ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮده‌اﻧــﺪ و چﻨــﺪ ﺳــﺎل ﺳــﺎﺑﻘه‌ی ﮐﺎر دارﻧــﺪ‪ .‬ﺑبیﻨیــﺪ‬ ‫چــه افــﺮادی ﻣهﺎرت‌هــﺎی آن‌هــﺎ را ﺗأییــﺪ ﮐﺮده‌اﻧــﺪ و‬ ‫آیــﺎ دوﺳــت ﻣشــتﺮﮐی داریــﺪ یــﺎ خیــﺮ‪ .‬اﻧجــﺎم ایــن ﮐﺎر‬ ‫ﺷــﻨﺎخت ﺑهتــﺮی از طــﺮف ﻣﻘﺎﺑــل ﻣی‌دهــﺪ هﺮچﻨــﺪ‬ ‫اما هنوز هم احساس آمادگی نمی‌کنید‪.‬‬ ‫این احساس برای همه مشترک است و هیچ جای نگرانی نیست‪ .‬تنها کافی‬ ‫است ‪ ۱۵‬دقیقه زمان بگذارید تا به طور کامل آماده شوید‪.‬‬ ‫در ادامه‌ی این مقاله‌ی زومیت بیشتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم‪.‬‬ ‫ایــن قســمت فﻘــط ﺷــﺎﻣل ﻧــکﺎت ﻣﺜبــت اﺳــت اﻣــﺎ‬ ‫ﮐمــک ﻣی‌ﮐﻨــﺪ دیــﺪ ﺑهتــﺮی ﻧســبت ﺑــه روش ﻣﺪیﺮیــت‬ ‫او داﺷــته ﺑﺎﺷــیﺪ‪.‬‬ ‫ﺗوییتــﺮ ﻧیــز ﻣحــل خوﺑــی ﺑــﺮای ﺷــﻨﺎخت افــﺮاد‬ ‫اﺳــت‪ .‬ﺑبیﻨیــﺪ ایــن افــﺮاد چــه ﻣﻘﺎﻻﺗــی ﺑــه اﺷــتﺮاک‬ ‫گذاﺷــته‌اﻧﺪ‪ .‬ﺗوییت‌هﺎیشــﺎن ﻣعمولــی و دوﺳــتﺎﻧه‬ ‫اﺳــت یــﺎ ﻧظﺮاﺗشــﺎن را ﺑــﺎ لحــن رﺳــمی ﺑیــﺎن‬ ‫ﮐﺮده‌اﻧــﺪ‪ .‬ﻣﻄمئﻨــﺎ ایــن روش راه ﺣــل خوﺑــی ﺑــﺮای‬ ‫ﺷــﻨﺎخت افــﺮاد ﻧـیســـت اﻣﺎ دیــــﺪ خـــوﺑی ﻧـسبـــت‬ ‫ﺑــه ﺷــخصیت‪ ،‬عالقه‌ﻣﻨﺪی‌هــﺎ و ارزش‌هــﺎی طــﺮف‬ ‫ﻣﻘﺎﺑــل ﻣی‌دهــﺪ‪.‬‬ ‫برای معرفی خودتان آماده باشید‬ ‫هفــت دقیﻘــه‪ .‬اغلــب ﻣصﺎﺣبه‌هــﺎی ﺷــغلی‬ ‫این‌گوﻧــه آغــﺎز ﻣی‌ﺷــوﻧﺪ ﮐــه فــﺮد ﻣصﺎﺣبــه ﮐﻨﻨــﺪه‬ ‫از ﺷــمﺎ ﺗوضیــح ﻣختصــﺮی درﺑــﺎره‌ی خودﺗــﺎن‬ ‫ﻣی‌خواهــﺪ‪« .‬لﻄفــﺎ ﮐمــی ﺑیشــتﺮ در ﻣــورد خــودت‬ ‫صحبــت ﮐــن» و «چــه چیــزی ﺑﺎعــث ﺷــﺪه ﺑــه ایــن‬ ‫عﻨــوان ﺷــغلی عالقه‌ﻣﻨــﺪ ﺷــوی» عبﺎرت‌هﺎیــی هســتﻨﺪ‬ ‫ﮐــه ﻣعمــوﻻ در جﺮیــﺎن ﻣصﺎﺣبــه پﺮﺳــیﺪه ﻣی‌ﺷــوﻧﺪ‪.‬‬ ‫لیســت ﺷــمﺎره داری از ﻧکﺎﺗــی ﮐــه ﺑﺎیــﺪ ذﮐــﺮ ﺷــوﻧﺪ‬ ‫ﺗهیــه ﮐﻨیــﺪ ﺗــﺎ هیــچ ﻣــوردی از قلــم ﻧیفتــﺪ‪.‬‬ ‫اولیـــن ﺗأثیـــﺮ خـیلـــی ﻣـهـــم اﺳـــت و هـمـــه‬ ‫چـــیز ﺑــه آن ﺑســتگی دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮایــن ﻣختصــﺮ و‬ ‫ﻣفیــﺪ صحبــت ﮐﻨیــﺪ‪ .‬ﻧیــﺎزی ﺑــه گفتــن ﺗﺎریخچ ـه‌ی‬ ‫زﻧﺪگی‌ﺗــﺎن ﻧیســت‪ .‬گفتــن دو یــﺎ ﺳــه جملــه در ﻣورد‬ ‫ﻣســیﺮ ﺷــغلی و دلیــل ﺣضورﺗــﺎن در ایــن ﻣصﺎﺣبـه‌ی‬ ‫ﺷــغلی ﮐﺎفــی اﺳــت‪ .‬در ایــن ﺑخــش گفتــن جزئیــﺎت‬ ‫لزوﻣــی ﻧــﺪارد زیــﺮا ﻣعمــوﻻ در ﺑخش‌هــﺎی ﺑعــﺪی‬ ‫‪ -1‬گرافیست‬ ‫مسلط به نرم افزارهای گرافيکی‬ ‫با سابقه کارمفيد در طراحی بسته بندی‬ ‫ترجيحا آشنا به نظارت چاپ‬ ‫‪-2‬کارشناس مارکتینگ‬ ‫دارای تحصيالت مرتبط‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمينه مارکتينگ‬ ‫با تحقيقات بازار‬ ‫با امکان رفتن رزومه خود را به آدرس ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪hr@gorjico.com‬‬ ‫ایــن ﺳــوال‌هﺎ پﺮﺳــیﺪه خواهــﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺗﻨهــﺎ ﮐﺎفــی‬ ‫اﺳــت ﮐﺎری ﮐﻨیــﺪ ﺷــخص ﻣصﺎﺣبــه ﮐﻨﻨــﺪه ﮐﻨجــکﺎو‬ ‫ﺷــﺪه و ﺑخواهــﺪ ﺑیشــتﺮ در ﻣــورد ﺷــمﺎ ﺑﺪاﻧــﺪ‪.‬‬ ‫سوال خوبی را از قبل آماده کرده و بپرسید‬ ‫دو دقیﻘــه‪ .‬ایﻨکــه از ﺷــخص ﻣصﺎﺣبــه ﮐﻨﻨــﺪه‬ ‫ﺳــوال ﺑپﺮﺳــیﺪ ﻧشــﺎن دهﻨــﺪه‌ی عالقه‌ﻣﻨــﺪی ﺷــمﺎ‬ ‫ﺑــه ﮐﺎر در ﺷــﺮﮐت ﻣــورد ﻧظــﺮ اﺳــت‪ .‬البتــه ﺳــوالی‬ ‫ﮐــه اﻧتخــﺎب ﻣی‌ﮐﻨیــﺪ ﺑﺎیــﺪ هوﺷــمﻨﺪاﻧه اﻧتخــﺎب‬ ‫ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺗأثیــﺮ خوﺑــی روی طــﺮف ﻣﻘﺎﺑــل‬ ‫ﺑگــذارد‪ .‬ﮐمــی فکــﺮ ﮐﻨیــﺪ و ﺳــه ﺗــﺎ پﻨــج ﺳــوالی‬ ‫ﮐــه ﺑالفﺎصلــه ﺑــه ذهﻨتــﺎن رﺳــیﺪ را یﺎدداﺷــت ﮐﻨیــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣعمــوﻻ زﻣــﺎن ﮐﺎفــی ﺑــﺮای پﺮﺳــیﺪن هم ـه‌ ﺳــوال‌هﺎ‬ ‫ﻧیســت ﺑﻨﺎﺑﺮایــن ﺳــوالی را ﻣﻄــﺮح ﮐﻨیــﺪ ﮐه پﺎﺳــخش‬ ‫اهمیــت ﺑیشــتﺮی ﺑﺮایتــﺎن دارد‪.‬‬ ‫ﺳــوال‌هﺎیی ﮐــه ﻣﻄــﺮح ﻣی‌ﺷــوﻧﺪ ﺑﺎیــﺪ ﻧشــﺎن‬ ‫دهﻨــﺪه‌ی ﺣــس ﮐﻨجــکﺎوی ﺷــمﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﮐﻨجــکﺎوی‬ ‫یکــی از ﻣهﺎرت‌هــﺎی قﺎﺑــل ﺗوجهــی اﺳــت ﮐــه‬ ‫ﺷــﺎﻧس اﺳــتخﺪام را افزایــش ﻣی‌دهــﺪ‪« .‬چــﺮا ‪ X‬را‬ ‫عﺎﻣــل ﻣهمــی ﻣی‌داﻧیــﺪ؟» و «ﺗغییــﺮات ‪ Y‬را در آیﻨــﺪه‬ ‫چگوﻧــه ارزیﺎﺑــی ﻣی‌ﮐﻨیــﺪ؟» ﻧموﻧ ـه‌ای از ﺳــوال‌هﺎی‬ ‫خــوب و ﺑﺎﮐیفیــت هســتﻨﺪ‪.‬‬ ‫این ﻣوارد ﺑه ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧی ﻧشﺎن ﻣی‌دهﺪ ﺷمﺎ‬ ‫آیﻨﺪه‌ی خود را ﺗﺎ چه اﻧﺪازه در این ﺷﺮﮐت ﻣی‌ﺑیﻨیﺪ‬ ‫و همﺎن‌طور ﮐه گفتیم ﻧشﺎن ﻣی‌دهﺪ ﺗﺎ چه اﻧﺪازه ﺑه‬ ‫ﻣوقعیت ﺷغلی عالقه داریﺪ‪ .‬پس ﺑهتﺮ اﺳت آن‌هﺎ را‬ ‫قﺎﻧﻊ ﮐﻨیﺪ ﮐه ﺑه این فﺮصت ﺷغلی واقعﺎ عالقه‌ﻣﻨﺪ‬ ‫هستیﺪ‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬بنفشه نیک‌بخت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بیسکویت گرجی دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای سه بعدی سازی‬ ‫ورندرينگ ‪ solidworks‬و ‪kdyshot‬‬ ‫آشنا به نرم افزارهای گرافيکی‬ ‫‪Employ93@chmail.ir‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫واقع در شهرک صنعتی نصير آباد (رباط کريم)‬ ‫نياز به جذب کارشناس منابع انسانی خانم ‪ /‬آقا‬ ‫با مشخصات ذيل دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسلط به فرآيندهای جذب‪ ،‬آموزش و توسعه منابع انسانی‬ ‫‪ -2‬مسلط به قوانين کار و امور پرسنلی و اداری‬ ‫‪ -3‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫رزومه‪:‬‬ ‫‪tgpco.rezume96@gmail.com‬‬ ‫رديف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصيالت‬ ‫جنسيت‬ ‫تجربه‬ ‫سن‬ ‫محل خدمت‬ ‫توانايی و قابليت ها‬ ‫‪1‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناس‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫حداکثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫تهران‬ ‫تسلط کامل به اکسل‬ ‫ارسال رزومه به آدرس ايميل ‪hrjob1@p1and1.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫رشته تحصيلی‬ ‫جنسيت‬ ‫حداقل تجربه مفيد‬ ‫توضيحات‬ ‫مسلط به نرم افزارهای حقوق و دستمزد‬ ‫‪ word، excel‬و حضور وغياب دنيای پردازش و‬ ‫فرآيندهای منابع انسانی‬ ‫‪ -1‬کارشناس تهيه گزاش توجيهی (‪)FS‬‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫حسابداری مديريت‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مديريت مالی خانم ‪ 2‬نفر‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫اقتصاد مهندس صنايع‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫آشنا به امور بانکی و مالی نرم افزارهای‬ ‫مالی‪ ،‬قانون تجارت مالياتهای مستقيم زبان‬ ‫انگليسی و روابط عمومی باال و روحيه کار تيمی‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کاردانی‪/‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫رشته های مديريت‪،‬‬ ‫زبان انگليسی‬ ‫خانم‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ Excel، word‬و زبان‬ ‫انگليسی و روابط عمومی باال‬ ‫ناظر کشتارگاه‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫دامپروری‬ ‫آقا‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫ترجيحا ساکن اسالمشهر و حومه حدا کثر سن‬ ‫‪ 45‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫ساکن کرج‪ ،‬ترجيحا آشنا به سيستم پخش و‬ ‫فروش حدا کثر سن ‪ ، 35‬مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪Excel، word‬‬ ‫کارشناس امور بانکی‬ ‫کارمند فروش‬ ‫کاردانی‪/‬کارشناسی بازرگانی‪ ،‬دامپروری‬ ‫خانم ‪ 2‬نفر‬ ‫داوطلبان می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪HRMengage93@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه پخش دارو‬ ‫جهت تکميل کادر خود نياز به‬ ‫یك نفر کارشناس اداری‪ ،‬یك نفر کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزارهای مرتبط ‪ office‬و ترجيحا مبنا‬ ‫متقاضيان رزومه خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪info@ddvetco.com‬‬ ‫شرکت سیمرغ تجارت‬ ‫با شرايط ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫مديريت منابع انسانی ‪،‬‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫مهندسی صنايع دولتی آقا‪/‬خانم‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫در رشته های مرتبط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫با حقوق و مزايای مکفی و تسهيالت رفاهی دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪coreldraw، photoshop‬‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫شرکت پخش يک و يک در راستای توسعه فعاليتهای خود و به منظور تکميل نيروی انسانی‪ ،‬از واجدين شرايط ذيل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان در غرب تهران‬ ‫طراحی صنعتی‬ ‫شرکت پخش یک و یک‬ ‫یک شرکت صنعتی جهت تکميل کادر واحد مالی‬ ‫خود نياز به يک نفر کارشناس حسابداری خانم‬ ‫با مشخصات ذيل دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬آشنا به قانون چک‪ ،‬اسناد تجارتی و امور بانکی‬ ‫‪ -2‬آشنا به استانداردهای حسابداری‬ ‫‪ -3‬آشنا به نرم افزارهای مالی و حسابداری‬ ‫‪ -4‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در امور حسابداری‬ ‫و خزانه داری‬ ‫واجدين شرايط رزومه خود را به آدرس ايميل‬ ‫ذيل ارسال نماييد‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1380@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جهت تکميل کادر خود دعوت به همکاری می آورد‬ ‫ای ــن ح ــال گاه ــی هن ــوز ی ــک‬ ‫کـ ـ ـ ـ ــو چـ ـ ـ ـی ـن ـ ـ ــگ‬ ‫◄ کوچینگ‪ ،‬مشاوره‪ ،‬آموزش‪ ،‬منتورینگ‪ ،‬کدخدایی و ریش‌سفیدی‬ ‫خالیـــی در ســـازمان وج ــود‬ ‫مـ ـ ـ ـ ـشـ ــارک ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ــین‬ ‫نیست‪ .‬کوچینگ دانش جدیدی است که بیشتر از ‪ 35‬سال است که در جهان جا افتاده‬ ‫دارد و تغیی ــری در س ــازمان و‬ ‫م ـ ــراجع و ک ـ ــوچ ب ـ ــرای‬ ‫است و در ایران حدود ‪ 5‬سال است که خیلی دربار ‌ها‌ش صحبت می‌شود و دو سال‬ ‫تی ــم کاری و افزای ــش ف ــروش‬ ‫حـ ـ ـ ـ ــل م ـشـ ـ ـ ـکـ ـ ـ ـ ــات‬ ‫است که به صورت تخصصی و آ کادمیک وارد ایران شده و دانش‌آموختگانی نیز دارد‪.‬‬ ‫حاصـــل نمی‌شـــود‪.‬‬ ‫مراجــعه‌کن ـ ــنده اس ــت‬ ‫وقتـــی عوامـــل بیرون ــی‬ ‫ک ــه ک ــوچ تکنیک‌ه ــا و‬ ‫بررســـی شـــده و بازهـــم تغییـــری ایجـــاد نشـــده باشـــد‪ ،‬عوامـــل درون ــی‬ ‫ابزارهای ــی را ب ــرای توانمن ــد ک ــردن و انگی ــزه دادن ب ــه مراج ــع اس ــتفاده‬ ‫افـــراد را بایـــد مـــورد بررســـی قـــرار داد‪ .‬وقتـــی تیـــم کاری بـــا این‌هم ــه‬ ‫می‌کن ــد ‪.‬‬ ‫سرمایه‌گـــــــ ــذاری و کالس و مش ــاوره کاری راه ــی ب ــه پیـــــــ ــش نمی‌ب ــرد‪،‬‬ ‫ای ــن تکنیک‌ه ــا کام ــا متف ــاوت از مش ــاوره اس ــت‪ .‬یک ــی از‬ ‫در ایــن مرحلــه بایــد روی افرــــاد تــــیم ک ـــار‬ ‫تکنیک‌ه ــای اصل ــی در کوچین ــگ‪،‬‬ ‫شــ ــود و در اینــجــ ــا اس ــت ک ــه ک ــوچ وارد‬ ‫ش ــنیدن‪ ،‬پرس ــش‪ ،‬و بازخ ــورد اس ــت‬ ‫شـــده و بـــا تـــک تـــک افـــراد صحب ــت‬ ‫و م ــا ب ــا اس ــتفاده از ای ــن تکنیک‌ه ــا‬ ‫می‌کنـــد ‪.‬‬ ‫گره‌ه ــای ذهن ــی‪ ،‬ارزش‌ه ــا‪ ،‬اولویت‌ه ــا و‬ ‫وقتـــی پارادایم‌هـــا در ســـازمان ح ــل‬ ‫ســاختارهای ذهنــی و باورهــای مانــع فــرد‬ ‫کوچ کلماتی را که از ناخودآ گاه فرد‬ ‫شـــوند‪ ،‬تغییـــرات در ســـازمان اتف ــاق‬ ‫را م ــورد بررس ــی ق ــرار می‌دهی ــم‪.‬‬ ‫بیرون می‌آید‪ ،‬می‌شنود و بر اساس‬ ‫خواهنــد افتــاد‪ .‬حضــور کــوچ در هر ســازمان‬ ‫ک ــوچ ش ــنونده اس ــت و باتوج ــه ب ــه‬ ‫زبان بدن‪ ،‬لرزش صــدا یا دست و‬ ‫و تیـــم کاری واجـــب اســـت و در دنی ــای‬ ‫حرف‌ه ــای مراج ــع‪ ،‬فیدب ــک می‌ده ــد‪.‬‬ ‫رفتارهای فرد‪ ،‬پرسشی را مطرح‬ ‫امــروزی هــر مدیــری بایــد یــک کــوچ داشــته‬ ‫ایــن فیدبــک‪ ،‬توصیــه و راهنمایــی و پلــن‬ ‫باشـــد‪ .‬کـــوچ از بیـــرون شـــما را می‌بین ــد‪.‬‬ ‫و ســاختار و چــک‌لیســت نیســت‪ .‬کــوچ‬ ‫کرده و فیدبک می‌دهد‬ ‫از مراج ــع می‌خواه ــد ت ــا تجربـ ـه‌اش را در‬ ‫تفاوت کوچ و منتور‬ ‫اختی ــارش ق ــرار ده ــد و آن چی ــزی را ک ــه‬ ‫منتـــور در ســـازمان عارضه‌یاب ــی‬ ‫از مراج ــع ش ــنیده ب ــرای خ ــودش ب ـ ــیان‬ ‫می‌کنـــد‪ ،‬گـــزارش می‌دهـــد‪ ،‬مشـــکالت‬ ‫می‌کن ــد و ب ــه مراج ــع اج ــازه م ـ ـی‌دهد ک ــه‬ ‫را می‌نویســـد‪ ،‬راه‌حـــل می‌دهـــد‪ ،‬گاه ــی‬ ‫راه‌ح ــل را خ ــودش انتخ ــاب کن ــد‪.‬‬ ‫ک ــوچ می‌کن ــد و گاه ــی آم ــوزش و مش ــاوره می‌ده ــد‪ .‬منتورین ــگ ی ــک‬ ‫در ک ـ ــنار م ـ ــراجع ق ــرار می‌گی ــرد ت ــا خ ــودش مش ــکالت را ببین ــد و‬ ‫پکی ــج اس ــت‪ .‬مرب ــی فوتب ــال درواق ــع ی ــک منت ــور اس ــت‪ .‬ک ــوچ برخ ــاف‬ ‫دس ــت ب ــه ح ــل آنه ــا بزن ــد‪ .‬م ــا کوچ‌ه ــا معتقدی ــم ک ــه پاس ــخ‪ ،‬ن ــزد خ ــود‬ ‫منت ــور از ب ــاال و از طری ــق حرف‌های ــی ک ــه خ ــود ف ــرد زده‪ ،‬موقعی ــت را‬ ‫مراج ــع اس ـ ــت‪ .‬ک ـ ــوچ ی ـ ــک ح ـ ـ ــامی و تـ ــهس ـ ـی ـ ـل‌گر اس ــت‪.‬‬ ‫مـــــــی‌بیند‪ ،‬کـــوچ کلماتـــی را کـــه از ناخـــودآ گاه فـــرد بیـــرون می‌آی ــد‪،‬‬ ‫می‌ش ــنود و ب ــر اس ــاس زب ــان ب ــدن‪ ،‬ل ــرزش صــ ــدا ی ــا دس ــت و رفتاره ــای‬ ‫کوچینگ سازمانی‬ ‫ف ــرد‪ ،‬پرسش ــی را مط ــرح ک ــرده و فیدب ــک می‌ده ــد‪ .‬دان ــش روانــســ ــناسی‬ ‫کوچین ــگ ش ــاخه‌های مختلف ــی دارد از جمل ــه کوچین ــگ در‬ ‫خصــوصــ ــا روانشناس ــی مثبت‌گــ ــرا ب ــه ک ــوچ کم ــک می‌کن ــد ت ــا بتوان ــد‬ ‫زندگــی‪ ،‬کوچینــگ در کســب و کار‪ ،‬کوچینــگ در مدیر یــت‪ ،‬کوچینــگ‬ ‫حرف‌هـــای مراجـــع را بهتـــر متوجـــه شـــود‪.‬‬ ‫در رواب ــط‪ ،‬کوچین ــگ در س ــامت‪ .‬مدی ــران کالس‌ه ــای آموزش ــی و‬ ‫دوره‌ه ــای مش ــاوره و مدیر ی ــت را در س ــازمان برگ ــزار می‌کنن ــد‪ ،‬ول ــی ب ــا‬ ‫نویسنده‪ :‬محبوبه مظاهری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی‬ ‫کاالی نفت ‪ -‬حفاری و پتروشيمی‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫مسلط به زبان انگليسی و تجربه مفيد محدوده ونک‬ ‫‪employer.business@gmail.com‬‬ ‫و ارزيابی طرح های مالی و اقتصادی‬ ‫‪ -2‬مدرک تحصيلی (کارشناسی ارشد‪ ،‬صنايع‪،‬‬ ‫مالی اقتصاد و حسابداری‬ ‫‪ -3‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط و‬ ‫مسلط به نرم افزارهای اکسل واکسس‬ ‫‪h.salehbeyk@stts.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی در دفترمرکزی‬ ‫واقع در تهران جهت تکميل کادر تخصصی با حقوق و مزايای‬ ‫مکفی و محيط کاری بسيار عالی استخدام می نمايد‪:‬‬ ‫کارشناس فضای مجازی ترجيحاخانم‬ ‫با حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی‪ ،‬مسلط به مفاهيم‬ ‫تبليغات و بازاريابی شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای‬ ‫گرافيکی ‪AL.photoshop/ office‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل و ذکر‬ ‫عنوان شغلی به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪hrm.resume96@gmail.com‬‬
‫فرهنگی‬ ‫‪7‬‬ ‫◄مهمترین فرصت های امروز‬ ‫فضای مطبوعات و رسانه ها از دیدگاه‬ ‫شما چیست؟‬ ‫◄رسانه ها همواره با تکیه بر نیروی‬ ‫انسانی توانمند خود می توانند فرصت‬ ‫ساز باشند‪ .‬در شرایط امروز و در همه‬ ‫شرایط مهمترین فرصت های خبرنگار‪،‬‬ ‫شفاف سازی‪ ،‬ابهام زدایی و نظارت بر‬ ‫جریان ثروت و قدرت در جامعه است‬ ‫و این ویژگی به زمان و مکان خاصی‬ ‫محدود نمی شود‪ ،‬بلکه همیشه و در هر‬ ‫شرایطی اگر فضای باز برای مطبوعات‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬ما شاهد انواع‬ ‫تخلفات سیاسی‪ ،‬اقتصادی و ‪...‬‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬به نظر من تربیت نیروی‬ ‫انسانی توانمند و آشنا به کار رسانه و‬ ‫مجهز به اخاق مطبوعاتی در شرایط‬ ‫کنونی بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫خاصی متصور شد‪.‬اما در‬ ‫روزنامه نگاری و روابط عمومی‬ ‫مهمترین مشکل این است‬ ‫که دانشجویان درضمن درس‬ ‫خواندن ‪،‬کارآموزی نمی کنند‬ ‫و وقتی وارد بازار کار می شوند‬ ‫مسلط به بازار کار نیستند و‬ ‫این مسئله زمان بر است تا‬ ‫بتوانند دانسته های نظری‬ ‫خود را در عمل استفاده کنند‪.‬‬ ‫اما اگر شرایط به گونه ای باشد‬ ‫که مانند دانشجویان پزشکی‬ ‫‪،‬دانشجویان این حوزه نیز‬ ‫در سازمان های رسانه ای یا‬ ‫روابط عمومی به کار مشغول‬ ‫شوند‪،‬بازده بهتری خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دکتر بروجردی در گفتگو با بازارکار عنوان کرد؛‬ ‫مهمترینمشکلدانشجویانروزنامهنگاری‬ ‫◄به عنوان یکی از اساتید‬ ‫برتر حوزه ارتباطات چه توصیه‬ ‫◄ از دیدگاه شما چالش ها و‬ ‫ای به دانشجویان این حوزه‬ ‫مشکل عمده حوزه رسانه ای کشور‬ ‫دارید؟‬ ‫در شرایط کنونی چیست؟‬ ‫◄مهمترین توصیه من‬ ‫◄به نظر من‪ ،‬بزرگترین مشکل امروز‬ ‫به دانشجویان این حوزه این‬ ‫مطبوعات ما «سیاست زدگی» است که‬ ‫است که اگر اهل ارتباطات‬ ‫باعث می شود هر حرف و نوشته ای بر‬ ‫نیستند و ارتبــــاط مــــحـ ــور‬ ‫حق با نگاه سیاسی شنیده و خوانده شود‬ ‫مطالعات رسانه‌ها و همچنین دانشکده خبر آغاز کرده و عضویت در هیات علمی‬ ‫دكتر مهدخت بروجردی علوی‪ ،‬متولد‪ 1336‬در شهر كاشان است‪ .‬وی دوره‬ ‫زمین ــه فعالیت‌ه ــای ای ــن م ــدرس دانش ــگاه نی ــز رواب ــط عموم ــی (ارتب ــاط ب ــا نیســــتــــند‪،‬اگـــــربیتفاوت و بی‬ ‫و در مقابل آن ‪ ،‬اگر موافق با خط فکری‬ ‫دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی را در كارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫ما نباشد‪ ،‬موضع گیری می شود و حرف کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی خود را در دانشگاه تربیت معلم سپری کرد‬ ‫رس ــانه‌ها‪ ،‬رواب ــط عموم ــی عمل ــی‪ ،‬اقن ــاع و ترغی ــب‪ ،‬اخ ــاق حرفه‌ی ــی) روش انگیزه اند وارد این رشته نشوند‪.‬‬ ‫تألیف و ترجمه‌هایی كه از سوی این استاد در دسترس است شامل تألیف کتاب‬ ‫ناحق هم اگر در راستای سیاستهای و سپس با تاسیس مجدد رشته ارتباطات در دانشگاه عالمه طباطبایی به این‬ ‫تحقی ــق‪( :‬تحلی ــل محت ــوا‪ ،‬نشانه‌شناس ــی) روزنامه‌ن ــگاری‪( :‬خبرنویس ــی‪ ،‬ش ــیوه رشته ارتباطات آدم انگیزه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫عل‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫حا‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـتاری)‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ویرا‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فار‬ ‫ـگارش‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫سوم)‪،‬‬ ‫چاپ‬ ‫اجتماعی(‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫مطالعات‬ ‫پژوهشکده‬ ‫‬‫‌یی»‬ ‫ه‬ ‫رسان‬ ‫«نگارش‬ ‫ما باشد مقاومتی در برابر آن صورت دانشگاه رفت و به تحصیل در رشته ارتباطات پرداخت‪.‬‬ ‫مند‪ ،‬خوش برخورد و عاقه‬ ‫ترجمه کتاب «تحلیل پیامهای رسانه‌ای» ‪ -‬انتشارات سروش (چاپ سوم)‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬جامعه ما هنوز به بلوغ فکری مهدخت بروجردی با پایان نامه‌ای تحت عنوان «مطبوعات و روشنفکران» موفق‬ ‫دانش ــگاه عالم ــه طباطبای ــی و مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری دانش ــگاه جام ــع علم ــی مند به برقراری ارتباط با دیگران‬ ‫و همچنین ترجمه کتاب «ارتباطات رسانه‌یی در عمل» ‪ -‬دفتر مطالعات و‬ ‫و سیاسی نرسیده است و از همین رو به اخذ مدرک دکتری خود از دانشگاه آزاد اسالمی شد‪ .‬او از سال ‪ 1375‬تدریس در‬ ‫و کارب ــردی اس ــت‪ .‬ای ــن گفتگ ــو ب ــه مناس ــبت روز خبرن ــگار ب ــه خوانن ــدگان ارجمن ــد میخواهد ‪.‬مهمتر از همه اینکه‬ ‫ـردد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تقد‬ ‫ه‬ ‫رسان‬ ‫‌ریزی‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪)90‬‬ ‫شهریور‬ ‫اول‪،‬‬ ‫(چاپ‬ ‫‌ها‬ ‫خبرنگاران نمی توانند به راحتی فعالیت رشته ارتباطات را در دانشگاه‌های تهران‪ ،‬صدا و سیما‪ ،‬عالمه طباطبایی و آزاد‪ ،‬مرکز‬ ‫دانشجوی این حوزه باید درد‬ ‫آشنا باشد و از تهدید و تتمیع‬ ‫کنند و بسیاری از رسانه ها هم تحت تاثیر‬ ‫نترسد ‪.‬در کل‪ ،‬حوزه ارتباطات‬ ‫همین فضا مجبور هستند تحت گرایش ها و‬ ‫◄دانشجویانمادر رشتهارتباطاتنخبگانحوزهعلومانسانیاند و‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬رشته روزنامه نگاری را مثا به عنوان گزینه ‪ 99‬خود از‬ ‫◄به دلیل شرایط اقتصادی و مشکالت پیش آمده‬ ‫روحیات خاصی می طلبد‪ .‬همچنین اگر قرار است فردی وارد‬ ‫نفوذ جریان ها و جناح های سیاسی فعالیت نمایند‪.‬‬ ‫اکثر آنها رتبه های زیر هزار دارند ‪.‬این دانشجویان بسیار با استعداد‬ ‫‪ 100‬انتخاب کنند‪ .‬رشته روزنامه نگاری باید گزینش غیر متمرکز‬ ‫بسیاری از خبرنگاران و فعاالن رسانه ها دچار مشکل هستند‬ ‫رشته ارتباطات شود حتما باید در این خصوص مطالعات فراوانی‬ ‫و اهل مطالعه هستند‪.‬من به عنوان یک استاد هیچ وقت در خارج‬ ‫داشته باشد و کسانی که می خواهند به این عرصه وارد شوند حتما‬ ‫چه پیشنهادی برای بهبود اوضاع دارید؟‬ ‫کند‪.‬‬ ‫◄رسانه ها و شبکه های اجتماعی در سال های گذشته‬ ‫از کشور درس نخواندم و تدریس نکردم اما میتوانم اینگونه پاسخ‬ ‫باید از نظر علمی‪ ،‬سواد اجتماعی‪ ،‬مطالعات تاریخی‪ ،‬سواد رسانه‬ ‫◄شرایط اقتصادی مشکاتی را برای همه بخش ها و گروه‬ ‫همچنین این مهم را نباید فراموش کرد که امروزه درعلم‬ ‫حضور پررنگی در زندگی مردم داشته و دارند از نظر شما این‬ ‫بدهم که دانشجویان ما از هیچ جنبه ای کمتر از دانشجویان دنیا‬ ‫ای و بعضی از ویژگی های ظاهری شرایط خاصی داشته باشند‪.‬‬ ‫ها به وجود آورده است؛ به نظر حتی در حدود همین قوانین فعلی‪،‬‬ ‫ارتباطات و روزنامه نگاری توجه به اصول و اخاق حرفه ای حائز‬ ‫شبکه ها که به ابزارهای تعاملی ارتباطات هم مجهز هستند چه‬ ‫نیستند ‪.‬وقتی دانشگاه های خارج از کشور ‪،‬دانش آموختگان‬ ‫مثا ممکن است خبرنگاری برای پوشش جنگ و یا زلزله و یا‬ ‫اگر خبرنگاران اصول اخاق حرفه ای را رعایت کنند با مشکل‬ ‫اهمیت است ‪،‬اما این مهم غایب دنیای ارتباطات امروز است‪.‬‬ ‫فرصت و یا تهدیدی را موجب می شوند؟‬ ‫ما را با عزت و احترام به کشورهایشان دعوت وجذب می کنند‬ ‫سایر بحران ها به منظقه ای اعزام شود و توانایی جسمی و روحی‬ ‫خاصی روبه رو نمی شوند‪ ،‬اما از نظر از دست دادن شغل خود‪،‬‬ ‫◄به نظر‪ ،‬شبکه های اجتماعی مثل هر پدیده هم می توانند‬ ‫بنابراین این نشان میدهد دانشجوی ایرانی باهوش و موفق یعنی‬ ‫برای تحمل مشکات را نداشته باشند‪.‬‬ ‫باید وزارت ارشاد راهکاری بیندیشد و با صدور کارت خبرنگاری‬ ‫◄نظرتان درباره فعالیت دانشگاه علمی و کاربردی و توسعه‬ ‫فرصت باشند و هم تهدید‪ .‬فرصت هستند اگر بازتاب دهنده‬ ‫بازده دانشگاه هایمان موفق بوده است و این مشکل ماست که‬ ‫از نظر آموزش روزنامه نگاری‪ ،‬فعا دانشگاه عامه طباطبایی‬ ‫حرفه ای ‪ ،‬کسانی که واقعا خبرنگاری را به عنوان یک حرفه انتخاب‬ ‫رشته های گروه فرهنگ و هنر (خبرنگاری و ارتباطات) در این‬ ‫حرفهای حق و درست باشند و حتما تهدید خواهند بود اگر رواج‬ ‫نتوانسته ایم آنها را به سمت خودمان بکشانیم که درواقع گردش‬ ‫به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزش روزنامه نگاری در هر سه مقطع‬ ‫کرده اند حمایت کند‪ .‬رسانه ها باید از سوی نهادهای متولی از‬ ‫دانشگاه چیست آیا توسعه کمی به این حوزه آسیب نمی زند؟‬ ‫دهنده بی اخاقی‪ ،‬عدم صحبت و در خدمت ابتذال و بی‬ ‫نخبگان(فرار مغزها)به وجود آمده است‪.‬‬ ‫کارشناسی ‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد و انشاءا‪..‬‬ ‫جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی مورد حمایت قرار بگیرند‪.‬‬ ‫◄نگاه کمی فارغ از توجه به کیفیت در هیچ رشته ای کارگشا‬ ‫اخاقی باشند‪ .‬شبکه های اجتماعی توام با اصول اخاق حرفه‬ ‫دانش آموختگان این دانشگاه بتوانند در عرصه روزنامه نگاری‬ ‫نیست و ممکن است به تورم فارغ التحصیل و بیکاری انها منجر‬ ‫ای روزنامه نگاری‪ ،‬ابزار مناسبی در جهت توسعه سیاسی و سواد‬ ‫◄نقاط ضعف و قوت علمی حوزه ارتباطات در کشور را در‬ ‫کشور موجد تحوالت بزرگ و بزرگتری باشند‪.‬‬ ‫◄آیا شما رشته روزنامه نگاری را مثل سایر رشته های‬ ‫شود‪ .‬خوشبختانه در دانشگاه علمی و کاربردی تاش های خوبی‬ ‫رسانه‌ای مخاطبان است‪ .‬یکی از مهمترین چالش ها در فعالیت‬ ‫چه مواردی می بینید؟‬ ‫دانشگاهی می بینید؟‬ ‫برای کیفیت بخشی در جریان است و واحدهای علمی و کاربردی‬ ‫شبکه های اجتماعی بحران منبع است و اینجاست که فرق بین‬ ‫◄حوزه ارتباطات به سه زیر مجموعه روزنامه نگاری‪،‬روابط‬ ‫◄سطح علمی دانشجویان ایران در رشته ارتباطات و‬ ‫◄به اعتقاد من نگاه متمرکز در برخی رشته ها پاسخگو‬ ‫تا پایان شهریورماه امسال رتبه بندی می شوند‪.‬‬ ‫یک روزنامه نگار و منبع خبر موثق با شبکه های اجتماعی که‬ ‫عمومی و مطالعات ارتباطی تقسیم شده است‪.‬اما از آنجا که‬ ‫روزنامه نگاری را در مقایسه با دانشجویان دیگر کشورها‬ ‫نیست‪ .‬در مورد آموزش روزنامه نگاری‪ ،‬به شدت معتقدم که‬ ‫بدون توجه به منابع موثق که صرفا کپی کننده و یا فوروارد کننده‬ ‫مطالعات ارتباطی مبنای نظری دارد ‪،‬نمی توان برای آن مشکل‬ ‫چطور مقایسه می کنید؟‬ ‫کسانی که به این عرصه ورود می کنند‪ ،‬نباید مثل سایر رشته های‬ ‫گفتگو‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫اطاعات بدون تحلیل و بررسی آن ها هستند مشخص می شود‪.‬‬ ‫این است که کارآموزی نمی‌کنند‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير امور داخلی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫تسلط به زبان ترکی استانبولی‪ -‬سن ‪ 30‬الی ‪ 40‬سال‪ -‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫‪2‬‬ ‫نيروی لجستيک کار در يک‬ ‫شرکت معتبر بين المللی در زمينه‬ ‫حمل ونقل‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫روبروی پارک‬ ‫ساعی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول دفتر آشنا به زبان‬ ‫انگليسی در يک شرکت بين‬ ‫المللی معتبر‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫(دانشجو پذيرفته‬ ‫نمی‌شود)‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫تسلط کامل به آفيس‪ -‬سن‪ 22 :‬الی ‪ 35‬سال‪-‬حقوق‪ :‬سه ماه اول ‪ 1200‬الی‬ ‫‪ 1400‬وبعد از سه ماه تا ‪ 1700‬قابل افزايش است‪ .‬بيمه و مزايای کامل‪ -‬با‬ ‫حداقل سه سال سابقه کار مسئول دفتری‪-‬آشنايی خوب به زبان به‬ ‫خصوص مکاتبات در حد جوابگويی ايميل و تحويل به واحد مربوطه‬ ‫ظاهر و بيان خوب‪ -‬تيپ اداری‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪5 -17:45‬شنبه‬ ‫تعطيل‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس خاک شناسی‬ ‫کارشناسی خاک شناسی‬ ‫(آب و خاک)‬ ‫تهرانپارس‬ ‫خانم‬ ‫در مجموعه توليد و صادر کننده محصوالت شيميايی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫تهرانپارس‬ ‫خانم‬ ‫مسلط به زبان و امور گمرک و ترخيص‪ -‬حقوق وزرات کاری‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئول فنی مهد کودک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫آرژانتين‬ ‫خانم‬ ‫دارای مدرک معتبر و سابقه کار مرتبط‬ ‫‪7‬‬ ‫فروشنده در يک فروشگاه برند‬ ‫‪---‬‬ ‫تهران‬ ‫مسلط و دارای سابقه در امور حمل و نقل بين المللی ‪،‬امور گمرکی‪،‬واردات‬ ‫وصادرات‬ ‫مسلط به زبان انگليسی‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس فروش و بازاريابی‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫باالتر از ميدان‬ ‫وليعصر‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪9‬‬ ‫حسابدار در يک مرکز معتبر‬ ‫کارشناسی به باال رشته‬ ‫حسابداری‬ ‫فرحزاد‬ ‫خانم و آقا‬ ‫تسلط کامل به اظهارنامه‪،‬بيمه و حقوق و دستمزد‬ ‫با سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪10‬‬ ‫نسخه خوان در يک مرکز دولتی‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫کارگر شمالی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫مسلط به نسخه خوانی وآفيس‪ -‬آشنايی به زبان انگليسی‪-‬ساعت کار ‪8 :‬‬ ‫الی ‪- 16‬پنج شنبه تعطيل‬ ‫‪11‬‬ ‫کارمند سايت و تبليغات در يک‬ ‫موسسه فرهنگی‬ ‫کارشناسی مرتبط‬ ‫‪12‬‬ ‫پرستار‬ ‫رشته پرستاری‬ ‫‪13‬‬ ‫مسئول دفتری و ثبت نام در‬ ‫آموزشگاه معتبر‬ ‫کارشناسی يا باالتر‬ ‫حدا کثر ‪ ۳۵‬سال ‪ -‬نشانی فرد در محدوده باشد‬ ‫چادر الزامی‪-‬سابقه کاری مرتبط الزامی است‬ ‫امکان بيمه پس از تاييد کار و دوره آموزشی‬ ‫محدوده انقالب خانم محجبه حقوق وزارت کار‪-‬روابط عمومی باال‪-‬روحيه کار گروهی‪ -‬شنبه تا پنج‬ ‫شنبه‪-‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪-17‬شرح کار‪:‬آشنايی کامل با توليد و بارگزاری‬ ‫محتوا‪-‬تسلط کامل به سئو و بهبود جايگاه سايت‪ -‬پشتيبانی سايت‬ ‫تبليغات اينترنتی و شبکه های مجازی‪ -‬مسلط به ورد و اکسل و تايپ سريع‬ ‫نزديک مترو قلهک‬ ‫‪14‬‬ ‫طراح لباس در يک برند پوشاک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫حدود ميدان‬ ‫وليعصر‬ ‫‪15‬‬ ‫هلپ دسک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫سهروردی‬ ‫تسلط به الگو سازی‪ -‬آشنايی کامل به کامپيوتر و نرم افزارهای مرتبط از‬ ‫ترجيحا خانم‬ ‫جمله کرل و نرم افزارهای رشته طراحی لباس‪ -‬حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫آقا‬ ‫خانم و آقا‬ ‫خانم‬ ‫‪ 8‬تا شيفت ‪ 24‬ساعت در طول يک ماه‬ ‫آشنايی کامل به آفيس‪ -‬با سابقه کار مسئول دفتری‪ -‬ظاهر و بيان‬ ‫مناسب‪ -‬تيپ رسمی‪ -‬ساعت کاری ‪ 10‬الی ‪5 -19‬شنبه تعطيل نيست‪.‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 28‬سال‪ -‬مسلط به عيب يابی سخت افزار و شبکه‪ -‬آشنا‬ ‫به کار تلفن های سانترال‪ -‬عيب يابی نرم افزارها‪ -‬نصب و راه اندازی‬ ‫دوربين‪-‬دارای ماموريت به شهرهای مختلف‬ ‫‪16‬‬ ‫سالن دار‬ ‫‪---‬‬ ‫فلسطين‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار ‪ -‬دارای دوشيفت ‪ 7‬الی ‪ 16‬و ‪ 16‬الی ‪23‬‬ ‫‪17‬‬ ‫آشپز فرنگی‬ ‫‪---‬‬ ‫فلسطين‬ ‫آقا‬ ‫با سابقه کار ‪ -‬ساعت کار‪ 15 :‬الی ‪ -22‬حقوق‪ :‬توافقی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫مسلط به قوانين و امورات اجرايی عمليات بانکی و ارزی‪-‬مسلط به زبان‬ ‫انگليسی الزامی است‪ .‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪18‬‬ ‫کارشناس و کارشناس ارشد‬ ‫حسابدار در يک شرکت صنعتی‬ ‫حسابداری‬ ‫تهران‬ ‫ساعت کاری در دوشيفت هست و قابل گفتگو‪-‬ظاهر و بيان خوب‪ -‬حقوق‬ ‫خانم و آقا‬ ‫توافقی‪ -‬با بيمه و قرارداد‬ ‫مسلط به زبان عربی يا انگليسی‪ -‬ظاهر و بيان خوب‬ ‫قيامدشت‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪19‬‬ ‫کارمند بازرگانی خارجی‬ ‫مديريت بازرگانی‬ ‫روبروی پارک‬ ‫ساعی‬ ‫خانم و آقا‬ ‫مسلط و دارای سابقه در امور حمل و نقل و امور گمرکی‪،‬واردات‬ ‫صادرات‪،‬ترخيص و ترانزيت‪ -‬مسلط به زبان انگليسی‬ ‫بيمه از روز اول بعد از يک هفته آزمايشی‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪20‬‬ ‫آبدارچی‬ ‫‪---‬‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ترجيحا بازنشسته مرد يا زن‪ -‬بصورت تمام وقت‬ ‫با سابقه کار باال‬ ‫‪21‬‬ ‫فروشنده تورهای خارجی (اروپا‬ ‫كار و ساير) در آژانس هواپيمائی‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫يا حداقل دارای ‪ ٢‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪22‬‬ ‫فروشنده تورهای داخلی‬ ‫ديپلم به باال‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫يا حداقل دارای ‪ ٢‬سال سابقه كار مرتبط‬ ‫‪23‬‬ ‫حسابدار ترجيحا بازنشسته‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫ترجيحا بازنشسته بصورت پاره وقت‪ -‬با سابقه کار باال‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یك قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 747 747 :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪ 15:30‬پنجشنبه ها ‪ 8 :‬الی ‪13‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫آموزش عالی‬ ‫‪8‬‬ ‫دانش آموختگان و دانشجویان‬ ‫بیشتر در چه رشته‌هایی وارد بازار کار می‌شوند؟‬ ‫بیجندی در پاسخ به این سوال که دانش آموختگان و‬ ‫دانشجویان بیشتر در چه رشته‌هایی وارد بازار کار می‌شوند؟ گفت‪:‬‬ ‫رشته‌هایی که در حال حاضر جهاد دانشگاهی پذیرش آنها را بر‬ ‫عهده دارد از همان ابتدا به صورت هدفمند انتخاب ش ــده‌ان ــد و‬ ‫با توجه به نیاز بازار کار سراغ آن رشته و توسعه آموزش عالی رفته‌ایم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در حوزه مدیریت‪ ،‬به همه رشته‌های این حوزه ورود‬ ‫نکرده‌ایم‪ ،‬بلکه فقط رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی را‬ ‫داریم‪ .‬در حسابداری رشته‌های حسابرسی‪ ،‬در رشته‌های کامپیوتر‬ ‫به گرایش‌های خاص این رشته‪ ،‬در رشته‌های گردشگری بحث‬ ‫بازاریابی گردشگری و بوم‌گردی گردشگری ‌‪ ،‬در حوزه صنایع رشته‬ ‫مهندسی صنایع را در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این حوزه‌ها خوشبختانه توانستیم نیروی کار‬ ‫خوبی تحویل بازار کار دهیم و به نتایج خوبی دست یابیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه فرآیندهای طول تحصیل در دانشگاه‌های ما با دیگر‬ ‫دانشگاه‌ها تقریبا متفاوت است‪ .‬به این صورت که ما بیشتر‬ ‫نگاه مهارت‌محوری داریم تا دانشی یا تئوری محوری‪.‬‬ ‫معاون آموزشی جهاد دانشگاهی با اشاره به مساله اشتغال‬ ‫فارغ‌التحصیان که عموما بعـ ـ ـ ــد از گـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــن م ـ ــدرک‬ ‫و فارغ التحصیل‌شدن از دانشگاه با مشکل بیکاری و حتی‬ ‫نداشتن تخصص روبرو هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در آموزش موفق‬ ‫دانشگاهی سه بخش داریم‪ ،‬این سه بخش عبارتند از دانش‪،‬‬ ‫نگرش و مهارت‪ .‬متاسفانه اکثر دانشگاه‌های کشور کمتر به این‬ ‫سه رکن اساسی توجه می‌کنند‪ .‬به عنوان مثال دانشگاه‌هایی‬ ‫داریم که فقط به رکن «دانش» نگاه می‌کنند و تمرکزشان را روی‬ ‫مسائل تحصیلی و درسی می‌گذارند‪ ،‬ولی در حوزه مهارتی که‬ ‫به صورت مهارت تخصصی و عمومی است کمتر توجه شده‬ ‫است‪ .‬بسیاری از دانش آموخته‌های ما مهارت حل مساله‪،‬‬ ‫مدیریت استرس‪‌ ،‬فن بیان‪ ،‬مذاکره و حتی مهارت تخصصی‬ ‫رشته خودشان را ندارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به عنوان مثال فارغ التحصیان رشته مهندسی‬ ‫مکانیک یا عمران حتما باید با آخرین نرم‌افزارهای روز این‬ ‫رشته و صنایع آن آشنا باشند ولی متاسفانه اینها هم در‬ ‫دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شوند‪ .‬تنها مهارت فنی مهم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه مهارت‌های فردی و شخصی هم مهم هستند و‬ ‫اگر در دانشگاه‌ها این مهارت‌ها آموزش داده شود‪ ،‬قاعدتا نگرش‬ ‫دانشجو نیز عوض می‌شود‪.‬‬ ‫فار غ‌التحصیالن بیشتر بدنبال میزهای دولتی هستند‬ ‫رییسسازمانتجاریسازیفناوریو اشتغالدانشآموختگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروزه فارغ التحصیان بیشتر دنبال میزهای دولتی‬ ‫هستند‪ ،‬در واقع دنبال این هستند که بعد از ورود به دانشگاه و‬ ‫فارغ‌التحصیلی‪ ،‬دولت یک میز در اختیارشان بگذارد و کارمند‬ ‫دولت شوند‪ .‬در صورتی که در کشورهای توسعه یافته دانش‬ ‫آموختگان دانشگاه‌ها کمترین رغبت را به سمت شغل‪‎‬های‬ ‫دولتی دارند ولی در کشور ما متاسفانه عکس این موضوع مطرح‬ ‫است‪ .‬اکثر دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی دوست دارند‪،‬‬ ‫به سمت شغل‌های دولتی بروند در صورتی که یک دانش‬ ‫آموخته موفق و با توان‪ ،‬باید برای چند نفر شغل ایجاد کند و‬ ‫معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان ‪:‬‬ ‫فار غ‌التحصیالن بیشتر به دنبال میزهای دولتی هستند‬ ‫معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری‬ ‫سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیالن‬ ‫بیشتر به دنبال میزهای دولتی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دانشگاه‌ها به‬ ‫وظایفشان بدرستی عمل نمی‌کنند و بیشتر در یک چارچوب اداری و‬ ‫سمبلیک فعالیت دارند‪.‬‬ ‫محمدصادق بیجندی‪ ،‬معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و سرپرست‬ ‫سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و معاون‬ ‫آمــوزشـی جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با ایـلنـا‪ ،‬بـا اشـاره بـه اینـکـه‬ ‫چند درصد از فارغ‌التحصیالن جهاد دانشگاهی امسال جذب بازار کار شدند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبق آماری که ما بر اساس رصدهایمان به دست‌آورده‌ایم؛ حدود‬ ‫‪ ۶۳‬درصد از دانش‌آموختگان موسسات و آموزش عالی جهاد دانشگاهی‬ ‫امسال جذب بازار کار شدند‪ .‬البته تعداد آنهایی که در رشته مرتبط جذب‬ ‫بازار کار می‌شوند‪ ،‬تقریبا نصف این آمار است؛ یعنی حدود ‪ ۳0‬درصد از‬ ‫دانش‌آموختگان متناسب با رشته تخصصی‌شان جذب بازار کار می‌شوند‪.‬‬ ‫این آخرین آمار تا بهمن ماه سال ‪ ۹۶‬است‪ ،‬آمار دانش‌آموختگان سال ‪۹7‬‬ ‫نیز آبا ‌‬ ‫ن و آذرماه مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫کارآفرین باشد‪ .‬در اکثر جاهای دنیا بسیاری از مشکات توسط‬ ‫دانش‌آموختگانی که دارای مهارت هستند‪ ،‬حل می‌شوند‪.‬‬ ‫بیجندی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله به روند و‬ ‫شیوه دانشگاه‌ها در خصوص تربیت دانشجو بستگی دارد یا‬ ‫دانشجوها خودشان تمایلی به کار در حوزه‌های مهارتی ندارند؟‬ ‫گفت‪ :‬من ‪ ۸۰‬درصد دانشگاه را در این زمینه مقصر می‌دانم و ‪۲۰‬‬ ‫درصد دانشجو را‪ .‬معتقدم دانشگاه‌ها به وظایفشان به درستی‬ ‫عمل نمی‌کنند و بیشتر در یک چارچوب اداری و سمبلیک‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬به صراحت می‌گویم؛ اگر برخی از دانشگاه‌ها‬ ‫در کشور تعطیل شوند‪ ،‬هیچ کس احساس نمی‌کند که فان‬ ‫دانشگاه تعطیل شده است‪.‬‬ ‫دانشگاه‌ها به حالت سکون رسیده‌اند‬ ‫او افزود‪ :‬در حوزه آموزش بهداشت و درمان اگر یک دانشگاه‬ ‫پزشکی تعطیل شود‪ ،‬بافاصله همه متوجه می‌شوند به این‬ ‫دلیل که با سامت و زندگی روزمره مردم ارتباط تنگاتنگ دارد‪،‬‬ ‫ولی سایر دانشگاه‌های ما نتوانستند این ارتباط را برقرار کنند‪.‬‬ ‫به طور مثال اگر رشته‌های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها‬ ‫حذف شود‪ ،‬شاید کسی اصا متوجه نشود‪ .‬اگر دانشگاه‌های‬ ‫ادبیات به درستی عمل می‌‌کردند‪ ،‬این وضعیت رخ نمی‌داد و‬ ‫شاهد وجود این همه واژگان قرضی در ادبیاتمان نبودیم‪.‬‬ ‫بیجندی اضافه کرد‪ :‬دانشگاه‌های ما متاسفانه به یک‬ ‫ایستایی خاص و حالت سکون رسیده‌اند‪ .‬روندشان همین است‬ ‫که پول را از دانشجو بگیرند و سپس او را فارغ‌التحصیل کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه دانشگاه‌های ما به دوره دانشجویی که بهترین دوره از‬ ‫زندگی جوانان است‪ ،‬کمتر توجه می‌کنند‪.‬‬ ‫اودرخصوصکیفیتوسطحآموزشیدرجهاددانشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬باورم این است که در کیفیت آموزش تئوریک در کل‬ ‫کشور بد نیستیم‪ .‬این را باید بپذیریم که دانش‌آموخته‌های‬ ‫تئوریک خوبی داریم و اکثر کسانی که به خارج از کشور می‌روند‪،‬‬ ‫بافاصله جاهای خوبی جذب می‌شوند‪ ،‬چون زیرساخت‬ ‫کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬امیدواریم تا پایان شهریورماه اخبار‬ ‫خوشی را برای ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شغل به مردم بدهیم‪ .‬این ‪ ۹‬استان‬ ‫شاملسهاستانشرقی(استان‌هایخراسانرضوی‪،‬خراسانشمالی‬ ‫و خراسان جنوبی) و شش استان غربی (آذربایجان غربی‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایام و چهارمحال بختیاری) هستند‪.‬‬ ‫امیدواریم الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را با نگاه اتصال‬ ‫به بخش بازار و توجه ویژه به آ‌موزش‌های تخصصی و مهارتی‬ ‫با کمک همه دستگاه‌ها و به ویژه بخش خصوصی که تا االن‬ ‫بسیار کمک کرده‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬ ‫اگر برخی از دانشگاه‌ها‬ ‫تعطیل شوند‪ ،‬هیچ کس‬ ‫احساس نمی‌کند که فالن‬ ‫دانشگاه تعطیل شده است‬ ‫راه‌اندازی ‪ ۲۰‬هزار شغل خانگی تا پایان شهریور‬ ‫وی افزود‪ :‬این ‪ ۲۰‬هزار شغل تا پایان شهریورماه اجرایی می‌‌شود‪.‬‬ ‫مخاطبان می‌توانند با مراجعه به سایت ‪ www.inhb.ir‬اطاعات‬ ‫تمام گزارشات کار این الگو را مشاهده کنند‪ .‬این سامانه مختص‬ ‫مشاغل خانگی است که توضیحاتی در رابطه با این موضوع در آن‬ ‫درج شده است‪ .‬برخی از استان‌ها کارشان را آغاز کرده‌اند و تقریبا‬ ‫هم خوب پیشرفته‌اند‪ .‬در این مدل جدید در استان‌های پایلوت‪،‬‬ ‫مزیت‌های منطقه‌ای‪ ،‬محلی‪ ،‬استانی‪ ،‬نحوه ارتباط با برندها و نحوه‬ ‫ی را ارزیابی کردیم‪.‬‬ ‫فروش محصوالت تولید ‌‬ ‫بیجندی گفت‪:‬این‪۲۰‬هزار شغلهمگیمربوطبهمشاغلخانگی‬ ‫هستند کهحدود‪ ۷۳‬درصداز متقاضیانزنو ‪ ۲۷‬درصدآقایانبودند‪.‬‬ ‫تئوریک‌شان خوب است‪ .‬در جهاد دانشگاهی ضمن اینکه‬ ‫روی این مسائل تئوریک کار می‌کنیم‪ ،‬در حد توان خود و با توجه‬ ‫به پتانسیل‌ها روی حوزه مهارتی هم کار می‌کنیم و معتقدیم‬ ‫خیلی عالی نیستیم‪ ،‬ولی تاش می‌کنیم رو به پیشرفت باشیم‪.‬‬ ‫معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در خصوص تفاهم‌نامه‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬هزار مشاغل خانگی در ‪ ۹‬استان کشور با وزارت تعاون‪،‬‬ ‫اعالم پرطرفدارترین مشاغل خانگی‬ ‫معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در پاسخ به این سوال که افراد‬ ‫کار خانگی دارند؟ گفت‪‌:‬طبق آمار‪،‬‬ ‫بیشتر در چه حوزه‌ای تمایل به ِ‬ ‫پوشاک و تمام مجموعه فرآیند آن اولویت اول است‪ .‬دستباف‌ها‪،‬‬ ‫صنایع دستی و حرفه‌های جدید مثل مترجمی‪ ،‬ویراستــــاری‪،‬‬ ‫بازی سازی‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬برنامه‌نویسی که به تازگی در این الگو معرفی‬ ‫شده‌اند در ادامه پرطرفدارترین مشاغل خانگی قرار دارند‪.‬‬ ‫او در رابطه با میزان درآمد و دستمزد مشاغل خانگی گفت‪:‬‬ ‫میزان دستمزد در مشاغل خانگی به ساعات و رشته کاری‬ ‫بستگی دارد‪ .‬طبیعتا کسی که ساعات بیشتری کار می‌کند‪،‬‬ ‫می‌تواند دستمزد بیشتری بگیرد‪ ،‬اما رشته‌ ‪ IT‬دارای بیشترین‬ ‫درآمد از میان حرفه‌های مشاغل خانگی است‪.‬‬ ‫بی‌کیفیتی مواد اولیه محصوالت مشاغل خانگی‬ ‫بیجندی همچنین با اشاره به کیفیت پایین برخی‬ ‫محصوالت داخلی درباره اقداماتی که باید برای کیفی‌سازی‬ ‫این محصوالت صورت بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اشاره به این‬ ‫موضوع به تجربه‌مان در مشاغل خانگی اشاره می‌کنم‪ .‬در حوزه‬ ‫مشاغل خانگی وقتی بررسی کردیم به این جمع‌بندی رسیدیم‬ ‫که فروش اکثر محصوالت خانگی با مشکل مواجه است و در‬ ‫بررسی این مشکات به این نکات رسیدیم که دسته‌بندی‬ ‫محصوالت خوب نیست‪ ،‬مواد اولیه کیفیت ندارند‪ ،‬فرآیندهای‬ ‫تهیه خوب نیست و توزیع هم که از همه مهم‌تر است درست‬ ‫صورت نمی‌گیرد‪ .‬بنابراین در طرح مورد اشاره در آموزش‌ها‬ ‫و مشاوره‌هایمان که بیشتر هم توسط برندهای ملی صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬روش‌های درست کاری را بیان کرده‌ایم به این صورت‬ ‫که باید چه استانداردها و کیفیت‌هایی رعایت شود‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬گرچـه کاالهـای داخلـی بسـیار خوبـی داریـم‪ ،‬امـا اکثـر‬ ‫تولیدکننده‌هـای مـا آموزش‌هـای الزم را ندیده‌انـد‪ .‬اگـر آنهـا آمـوزش‬ ‫الزم را ببیننـد و اهمیـت کیفی‌سـازی بسـته‌بندی درسـت‪ ،‬تحویـل‬ ‫بـه موقـع و خدمـات پـس از فـروش را بداننـد‪ ،‬حتمـا اتفاقـات خوبـی‬ ‫می‌افتـد‪.‬‬ ‫باور ملی‌مان نسبت به تولیدات داخلی خوب نیست‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫کشور آیا این تولیدات مورد حمایت قرار می‌گیرند؟ گفت‪‌:‬‬ ‫تصورم این است که دولت حمایت خوبی می‌کند‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫باور ملی‌مان نسبت به تولیدات داخلی خوب نیست‪ .‬وقتی دو‬ ‫جنس ایرانی و خارجی در یک فروشگاه باشند‪ ،‬طبیعتا مردم به‬ ‫سمت جنس خارجی می‌روند به خاطر اینکه این پیش‌فرض‬ ‫در ذهن ما ایجاد شده که جنس ایرانی جنس خوبی نیست و‬ ‫کیفیت اجناس خارجی بهتر است‪.‬‬ ‫معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و رییس سازمان تجاری‬ ‫سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در پایان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برای حل این موضوع به حمایت مردم نیاز داریم‪ ،‬از‬ ‫طرفی تولیدکننده‌ها هم باید مسئولیت‌پذیری‌شان را باال ببرند‬ ‫به این صورت که جنس با کیفیت تحویل مردم بدهند‪ .‬شاید‬ ‫از این طریق رونق اقتصادی و تولید شکل بهتری بگیرد‪ .‬اگر بر‬ ‫این باوریم که اجناس خارجی جنس بهتری دارند‪ ،‬این سوال‬ ‫را از خودمان بپرسیم که کدام یک از دستگاه‌های اجرایی به‬ ‫تولید کنندگان آموزش بازاریابی و فروش داده است؟‌ باید همه‬ ‫آموزش‌های الزم به تولید کننده‌ها داده شود که متاسفانه این‬ ‫اتفاق نمی‌افتد و به نظرم آموزش‪ ،‬مشاوره و نظارت در بخش‬ ‫تولید مغفول مانده است‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫از شیک سازی مشاغل تا گله از بیکاران شیک‬ ‫استخدام جای خود را با مفهوم شغل عوض کرده است‬ ‫عل ــی ربیع ــی در مراس ــم اختتامی ــه هجدهمی ــن مس ــابقات‬ ‫مل ــی مه ــارت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــه عن ــوان کس ــی ک ــه س ــال‌ها‬ ‫در بخش‌ه ــای مختل ــف مس ــئولیت داش ــته بای ــد بگو ی ــم ک ــه‬ ‫ب ــرای اینک ــه بچ ‌هه ــای م ــا در آین ــده چط ــور زندگ ــی می‌کنن ــد‬ ‫کمت ــر سیاس ــت و برنام ــه داش ــته‌ایم و از طرف ــی برنامه‌ر ی ــزی‬ ‫ب ــرای نس ــلی ک ــه در آین ــده س ــربلند می‌کن ــد بای ــد از مس ــائل مه ــم‬ ‫باش ــد گف ــت‪ :‬در چن ــد ده ــه گذش ــته ب ــه دلی ــل بدصنعت ــی و ک ــج‬ ‫صنعتــی شــدن‪ ،‬اســتخدام جــای خــود را بــا مفهــوم شــغل عــوض‬ ‫ک ــرده اس ــت و درنتیج ــه ام ــروز ب ــا پدی ــده بی ــکاران ش ــیک مواج ــه‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه م ــا قطع ــا نیازمن ــد اف ــرادی در جامع ــه‬ ‫هس ــتیم ک ــه دان ــش کاف ــی ب ــرای کار را داش ــته باش ــند ادام ــه داد‪:‬‬ ‫ب ــدون دانس ــتن راه و روش کار موف ــق نخواهی ــم ب ــود و ص ــرف‬ ‫دانـ ــستـ ـ ــن دانـ ـ ــش ب ـ ـ ــدون مـ ـ ــهارت نـ ـ ــیز ارزش افـ ـ ــزوده ز یـ ـ ــادی‬ ‫ب ــه دس ــت نمی‌آور ی ــم‪.‬‬ ‫ربیع ــی بابی ــان اینک ــه متأس ــفانه ام ــروز م ــا ب ــا پدی ــده‌ای ب ــا ن ــام‬ ‫‪ NEET‬مواج ــه هس ــتیم ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه اف ــرادی ک ــه ن ــه مه ــارت‬ ‫دارن ــد و ن ــه ب ــه دنب ــال کار هس ــتند عن ــوان ک ــرد‪ :‬یکس ــال پی ــش‪،‬‬ ‫از پژوهش ــگری خارج ــی بع ــد از مطالع ــه وضعی ــت ای ــران درزمین ـ ٔـه‬ ‫ب ــازار کار ای ــران و ش ــرایط ش ــغلی کش ــور ب ــه عن ــوان محق ــق جو ی ــا‬ ‫شــدم کــه بــه اعتقــاد او کشــور مــا بــا پدیــده‌ای بــه عنــوان بیــکاران‬ ‫شــیک مواجــه اســت کــه هیــچ تمایلــی بــه شــغل ندارنــد امــا ایــن‬ ‫اف ــراد ب ــه دلی ــل اینک ــه در درون خان ــواده تأمی ــن می‌ش ــوند ب ــرای‬ ‫ورود ب ــه ب ــازار کار احس ــاس نی ــاز نمی‌کنن ــد‪.‬‬ ‫جدیـــت و هماهنگـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش دنبـــال کنی ــم‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬بای ــد اندیشـ ـه‌های مه ــارت رابی ــن دان ــش آم ــوزان تقو ی ــت‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا بی ــان اینک ــه س ــازمان‬ ‫آمـــوزش فنـــی و حرفـــه‌ای کشـــور بایـــد هـــم در شـــیوه و ه ــم در‬ ‫موضوع ــات‪ ،‬خ ــود را متناس ــب ب ــا نی ــاز ب ــازار کار منعط ــف کن ــد‬ ‫ً‬ ‫افـــزود‪ :‬مهـــارت بـــا تحصیـــل کامـــا متفـــاوت اســـت‪ ،‬درواق ــع‬ ‫مه ــارت هم ــان س ــواد انج ــام کاراس ــت و کس ــی ک ــه س ــواد انج ــام‬ ‫کاری را داشـــته باشـــد می‌توانـــد در جامعـــه آثـــار اجتماع ــی و‬ ‫اقتص ــادی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫ربیع ــی همچنی ــن اظه ــار ک ــرد‪ :‬در خص ــوص مهارت‌آم ــوزی‬ ‫س ــربازان ب ــا هماهنگ ــی س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح‪ ،‬س ــاالنه ‪ ۲۰۰‬ه ــزار‬ ‫ســـرباز را آمـــوزش می‌دهیـــم کـــه یـــک اتفـــاق بـــزرگ در عرص ــه‬ ‫مهارت‌آمــوزی اســت کــه بعــد از دو ســال خدمــت ســربازی‪ ،‬فــرد‬ ‫توانای ــی ورود ب ــه ب ــازار کار را دارد‪.‬‬ ‫بازارکار کشور نیازمندتربیتنیرویتکنسیناست‬ ‫در سـال ‪ ۹2‬و اوایـل فعالیـت دولـت تدبیر و امیـد علی ربیعـی‪ ،‬وزیر تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی از پیشـنهاد رئیس‌جمهور برای تغییر نام برخی مشـاغل و شـیک سـازی‬ ‫اسم‌ها سخن گـفــت و حــال پــس از پـنــج ســال از آن روزهــا وی هـم‌زمـان‬ ‫بــا روز کارآفرینـی و آموزش‌هـای فنـی و حرفـه‌ای در مراسـم تجليل از مـدال‌آوران‬ ‫هجدهميـن مسـابقات ملـي مهـارت از پدیده بیکاران شـیک گلـه کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار بـازارکار‪ ،‬این روزها در حالی از شـیــک سـازی مـشـاغــل‬ ‫بـه سـمت بیکاران شـیک رفته‌ایم کـه در شـهریورماه ‪ 1۳۹2‬وزیر تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫نظــام آموزشــی غیررســمی از مشــکات نظــام آموزشــی کشــور بــرای‬ ‫تربیــت نیــروی بــا دانــش و ماهــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشبخ ـ ـتـ ــان ـ ـــه‬ ‫ب ــر اس ــاس مصوب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی ش ــورای عال ــی‬ ‫مه ــارت ب ــه ریاس ــتی مع ــاون اول ــی رئیس‌جمه ــور و دبی ــری وز ی ــر‬ ‫تع ــاون‪ ،‬ک ـ ــار و رف ـ ــاه اجتماع ــی تش ــکیل ش ــد ک ــه امیدوار ی ـ ـ ــم‬ ‫بتوانی ــم ب ــا پیـ ــون ـ ــد آموزش‌ه ــای رس ــمی و غ ـ ـیـ ـ ــررس ـ ـم ـ ـ ـ ــی‬ ‫ض ـ ـ ــعف ت ـ ـ ـ ــربیت تک ـن ـس ـی ـ ـ ـ ــن و ارت ـ ـب ـ ـ ـ ــاط ب ـ ـ ــین دان ـ ـ ـ ــش و‬ ‫مه ــارت را برط ــرف کنی ــم‪.‬‬ ‫تبدیل واحدهای کارآموزی به زنگ تفریح‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا انتق ــاد از اینک ــه‬ ‫واحده ــای کارآم ــوزی نبای ــد ب ــه زن ــگ تفر ی ــح دانش ــجویان تبدی ــل‬ ‫شــود گفــت‪ :‬بایــد واحدهــای کارآمــوزی را در دانشــگاه‌ها تقو یــت‬ ‫کنی ــم و نبای ــد ای ــن واح ــد درس ــی ب ــه زن ــگ تفر ی ــح تبدی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــرای تقو ی ــت نی ــروی ماه ــر در کش ــور‬ ‫برنامه‌ر ی ــزی کرده‌ای ــم ادام ــه داد‪ :‬چندت ــرم تحصیل ــی دانش ــجویان‬ ‫هشدار نسبت به وجود فقر مهارتی در کشور‬ ‫دکت ــر س ــلیمان پا ک‌سرش ــت‪،‬‬ ‫مــعـــــاون وزیـــــر تــعـــــاون‪ ،‬ک ـ ــار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی و رئی ــس س ــازمان‬ ‫آمـــوزش فـــــنی و حرفـــه‌ای نی ــز در‬ ‫ایـــن مراســـم بـــا هشـــدار نس ــبت‬ ‫ب ــه وج ــود فق ــر مهارت ــی در کش ــور‬ ‫اعـــام کـــرد‪ :‬کشـــور ایـــران بی ــش‬ ‫از ه ــر زم ــان دیگ ــری ب ــه مه ــارت و‬ ‫تدبیـــر نیـــاز دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تأ کیــد بــر ضــرورت رفــع مســائل جــاری کشــور بــا تکیه‌بــر‬ ‫مهارت‌آمــــ ــوزی گــــ ــفت‪ :‬مــــتأســــفانــــ ــه هــــ ــنوز مــــ ــهارت‌آموزی‬ ‫چن ــدان ج ــدی گرفت ــه نشــــ ــده اســــ ــت درحــــالــــــی‌کــــ ــه حض ــور‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس و س ــایر مس ــئولین در ای ــن مــــــ ــراسم می‌توان ــد‬ ‫آن‌هــــ ــا را بــ ــا عــــ ــمق فــــــعالیــــت‌هایــ ــی ک ــه در ای ــن عــــــــ ــرصه از‬ ‫س ــوی جــــوانــــــ ــان‪ ،‬کارآفــــریــــــنــــــ ــان و خــــیــــریــــ ــن کــــارآف ـ ـ ــرین‬ ‫آشنــــــا کــــند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه امس ــال در ش ــرایطی ب ــه اس ــتقبال روز مل ــی‬ ‫ترویـــج آموزش‌هـــای فنـــی و حرفـــه‌ای و کارآفرینـــی می‌رویـــم ک ــه‬ ‫ای ــران عزی ــز بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری ب ــه مه ــارت تدبی ــر نی ــاز دارد‬ ‫افـــزود‪ :‬مهارت‌آمـــوزی هنـــر تبدیـــل کـــردن دانایـــی بـــه توانای ــی‬ ‫اس ــت و انس ــان‌های ماه ــر می‌دانن ــد ک ــه دانس ــتن ب ــرای توانس ــتن‬ ‫کاف ــی نیس ــت و ای ــن آ گاه ــی ب ــرای رش ــد و تعال ــی کش ــور حیات ــی‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫اجتماعـی در خبـری اعلالم کـرد کـه رئیس‌جمهـور پیشـنهاد داده تـا مطالعـه درباره‬ ‫شـیک سـازی اسـامی مشـاغل باهـدف تمایل بـه انجـام مشـاغل مختلـف در جامعه‬ ‫بیشـتر شـود و مـا در ایـن زمینه در حـال مطالعه هسـتیم‪.‬‬ ‫در آن زمـان هـدف ایـن مطالعـه کـه تاکنـون نتیجـه آن اعالم‌نشـده‪ ،‬افزایـش‬ ‫گرایـش کارجویـان بـه برخـی رشـته‌ها و درنتیجـه بهبـود وضعیـت بـازار کار عنوان‬ ‫شـد‪ ،‬بـا ایـن وجـود پـس از پنج سـال وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی نسـبت به‬ ‫ایـن مشـکل قدیمـی گله‌مند‌اسـت‪.‬‬ ‫بای ــد ب ــر اس ــاس نی ــاز ب ــازار کار باش ــد‪.‬‬ ‫استخدام جای خود را‬ ‫با مفهوم شغل عوض کرده است‬ ‫و درنتیجه امروز با پدیده بیکاران‬ ‫شیک مواجه هستیم‬ ‫ربیع ــی مش ــکل بع ــدی را در بخ ــش عرض ــه نی ــروی ماه ــر‬ ‫دانس ــت و اف ــزود‪ :‬متأس ــفانه در چن ــد ده ــه گذش ــته ب ــه دلی ــل‬ ‫بدصنعت ــی و ک ــج صنعت ــی ش ــدن کش ــور‪ ،‬ب ــه یک‌ب ــاره اس ــتخدام‬ ‫جــای خــود را بــا مفهــوم شــغل عــوض کــرد کــه ایــن فرهنــگ غلــط‬ ‫در پ ــی بی ــش از ‪ ۷‬ده ــه گذش ــته ایج ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه نی ــاز دار ی ــم ک ــه در ایـــن زمینـــه‬ ‫فرهنگ‌س ــازی کنی ــم و ای ــن فرهنگ‌س ــازی زمان‌ب ــر اس ــت ادام ــه‬ ‫داد‪ :‬وقت ــی در کن ــار ای ــن ک ــج صنعت ــی ش ــدن‪ ،‬درآمده ــای نفت ــی‬ ‫نی ــز به‌غل ــط هزین ــه ش ــوند ب ــا جایگزی ــن ش ــدن مفه ــوم اس ــتخدام‬ ‫ب ــا ش ــغل ب ــا مش ــکل مه ــارت مواج ــه می‌ش ــویم‪.‬‬ ‫وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تأ کیــد بــر اینکــه فرهنــگ‬ ‫مهارت‌آم ــوزی بای ــد از کودک ــی توس ــط م ــادران نهادینـــه شـــود‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬آرزوه ــای مادران ــه ب ــرای ک ــودکان بای ــد آرزوه ــای‬ ‫مهارت ــی باش ــد‪.‬‬ ‫تقدیر از مدال آوران‬ ‫شـــایان‌ذکر اســـت کـــه هجدهمیـــن مســـابقات مل ــي‬ ‫مهـــارت بـــا حضـــور ‪ 544‬نفـــر از جوانـــان ماهـــر در ‪ ٣٣‬رش ــته‬ ‫برگـــزار شـــد و در پایـــان ‪ 47‬مـــدال طلـــــا‪ 41 ،‬مـــــدال نـــــــقره و ‪4٣‬‬ ‫مـــدال برنـــز بـــه شـــرکت‌کنندگان اعطـــــا شـــد و همچنيـــن ‪124‬‬ ‫نف ــر از ش ــرکت‌کنندگان نــــ ــیز مــــ ــوفق بــ ــه كس ــب دیپل ــم افتخ ــار‬ ‫هجــدهمـــــــين مســـــــابقات مـــــــلی مهـــارت شـــدند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مهارت با تحصیل کاملا متفاوت است‬ ‫وی همچنی ــن خط ــاب ب ــه رئی ــس س ــازمان آم ــوزش فنـــی و‬ ‫حرف ـه‌ای کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه م ــا بای ــد ط ــرح مل ــی مه ــارت را ب ــا‬ ‫فراخوان جذب عضو هیات علمی متعهد خدمت‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعالم نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمك به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیالن مقاطع فوق‬ ‫تخصص‪ ،‬تخصص‪Ph.D ،‬رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید‪ .‬متقاضیان محترم جهت ارائه پرونده تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 97/5/31‬به معاونت آموزشی دانشکده یا مدیریت مرکز تحقیقات مربوطه مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫●تدين به دين مبين اسالم با يکی از اديان رسمی کشور‬ ‫●تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران‬ ‫●عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاهها و يا موسسات وابسته به آن‬ ‫●عدم وابستگی استخدامی به سازمانها‪ ،‬موسسات آموزشی عالی و يا ساير نهادهای دولتی‬ ‫حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیات علمی آموزشی ‪ -‬متعهد خدمت در دانشکده های‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫● داشتن معدل‪17‬و باالتر در کليه مقاطع تحصيلی دکتری حرفه ای ‪،‬ارشد و ‪Ph.D‬‬ ‫● دارای مدرک معتبر زبان انگليسی (براساس آئين نامه وزارتی)‬ ‫● داشتن حداقل يک مقاله چاپ شده ‪ISI‬به عنوان نفر اول يا نويسنده رابط‬ ‫● کسب حداقل‪ 70‬نمره آزمون مصاحبه‬ ‫● تعهد کسب امتياز سالیانه حداقل ‪ 30‬امتیاز بر اساس شاخص های ذيل ‪:‬‬ ‫الف) فعالیت آموزشی‪ ( :‬حداقل‪12‬امتیاز ‪ ،‬حدا کثر ‪24‬امتیاز)‬ ‫● ارائه فعاليت تدريس به عنوان مدرس حداقل ‪12‬واحد درسی ساالنه يا حداقل‪80‬درصد فعاليت بالينی مورد‬ ‫انتظار با تاييد بخش ‪،‬مدير گروه و دانشکده مربوطه (هر واحد درسی ‪ 1/5‬امتياز)‬ ‫ب) فعالیت تحقیقاتی ‪( :‬حداقل ‪5‬امتیاز )‬ ‫‪)1‬چاپ مقاله‬ ‫●چاپ حداقل يک مقاله ‪ISI‬به عنوان نويسنده رابط (هر مقاله ‪5‬امتياز)‬ ‫●نفر اول يا نويسنده رابط مقاالت ‪PubMed‬يا ‪Scopus ( :‬هر مقاله ‪3‬امتياز)‬ ‫●به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول يا نويسنده رابط در مجالت ليست سياه (سامانه نوپا) ‪5-‬امتياز‬ ‫●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقاالت ‪ISI :‬هر مقاله‪1‬امتياز ‪IF 0/5 +‬‬ ‫●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقاالت ‪PubMed‬يا ‪Scopus :‬هر مقاله ‪0/5‬امتياز‬ ‫●بهازاءچاپهرمقالهنفرغيراوليانويسندهغيررابطدرمجالتليستسياه(سامانهنوپا)‪5-‬امتياز‬ ‫انتظار می رود حداقل ‪ 75‬درصدفعاليت های تحقيقاتی در زمينه اعالم نياز در فراخوان جذب باشد‪.‬‬ ‫‪)2‬استنادات علمی (حدا کثر ‪5‬امتیاز)‬ ‫●ميزان ارجاعات به مقاالت منتشره در دو سال اخير‪ :‬هر ارجاع‪ 0/25،‬امتياز‬ ‫ج) فناوری‬ ‫●ارائه و اجرای طرحهای فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح ‪ 15‬امتياز به عنوان مجری اصلی و ‪ 5‬امتياز‬ ‫برای همکار اصلی)‬ ‫●ارائه و اجرای طرحهای فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هر طرح ‪5‬امتياز برای عنوان مجری اصليو‬ ‫‪3‬امتياز برای همکار اصلی)‬ ‫توضیح ‪ :‬هر گونه طرح فناورانه الزم است دارای تائيديه شورای فناوری بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع‬ ‫معتبر ثبت شود‪.‬‬ ‫د) جذب گرنت‬ ‫●گرنت ملی خارج دانشگاهی‪ :‬به ازای هر‪40‬ميليون ريال‪1 ،‬امتياز (حداکثر ‪10‬امتياز)‬ ‫ّ‬ ‫●گرنت بينالمللی‪ :‬به ازای هر معادل ريالی گرنت ملی‪2،‬امتياز (حداکثر‪15‬امتياز)‬ ‫توضیح‪ :‬برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫ه ) به عنوان استاد مشاور نظام استاد راهنما ‪/‬استاد حامی استعدادهای درخشان (ساالنه‪ 4‬امتياز)‬ ‫و) فعاليت در بسته های تحول و نوآوری در آموزش (ساالنه‪ 4‬امتياز )‬ ‫حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیات علمی پژوهشی‪ -‬متعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫●داشتن مدرک معتبر علمی ‪Ph.D‬يا دکتری تخصصی در رشته متناسب با مرکز تحقيقات مربوطه‬ ‫●چاپ حداقل ‪3‬مقاله ‪ISI‬به عنوان نويسنده اول و يا نويسنده رابط که حداقل يکی از آن ها دارای ضريب‬ ‫تاثير باالتر از ‪2‬باشد؛ بديهی است عالوه بر سه مقاله ‪ISI‬شرطی‪ ،‬ساير مقاالت متقاضی نيز در امتيازگذاری‬ ‫لحاظ خواهند شد‪.‬‬ ‫●دارای مدرک معتبر زبان انگليسی (براساس آئين نامه وزارتی) با توانائی به زبان انگليسی آ کادميک مورد‬ ‫تائيد شورای پژوهشی مرکز تحقيقات‬ ‫● تعهد کسب امتياز ساليانه حداقل ‪30‬امتياز بر اساس شاخص های ذيل‪:‬‬ ‫الف) فعالیت آموزشی‪( :‬حدا کثر ‪5‬امتیاز)‬ ‫ارايه مواد آموزشی و يا فعاليت تدريسی به عنوان مدرس در کارگاهها يا برنامه های آموزشی مرتبط با وظايف‬ ‫(هر واحد درسی‪ ،‬يا هر کارگاه ‪0‬ساعته‪ ،‬يک امتياز؛ يا تهيه هر بسته آموزشی مجازی ‪5‬امتياز)‬ ‫ب) فعالیت تحقیقاتی‬ ‫‪)1‬چاپ مقاله‬ ‫●نفر اول يا نويسنده رابط مقاالت ‪ISI :‬هر مقاله ‪5‬امتياز ‪IF × 2 +‬‬ ‫●نفر اول يا نويسنده رابط مقاالت ‪PubMed‬يا ‪Scopus :‬هر مقاله ‪3‬امتياز‬ ‫●به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول يا نويسنده رابط در مجالت ليست سياه (سامانه نوپا) ‪5-‬امتياز‬ ‫●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقاالت ‪ISI :‬هر مقاله‪ 1‬امتياز ‪IF 0/5 +‬‬ ‫●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقاالت ‪PubMed‬يا ‪Scopus :‬هر مقاله ‪ 0/5‬امتياز‬ ‫●به ازاء چاپ هر مقاله نفر غير اول يا نويسنده غير رابط در مجالت ليست سياه (سامانه نوپا) ‪5-‬امتياز‬ ‫انتظار می رود حداقل‪75‬درصدفعاليت های تحقيقاتی در زمينه اعالم نياز در فراخوان جذب باشد‪.‬‬ ‫‪)2‬استنادات علمی (حدا کثر ‪5‬امتیاز)‬ ‫ميزان ارجاعات به مقاالت منتشره در دو سال اخير‪ :‬هر ارجاع‪0/25،‬امتياز‬ ‫ج) فناوری‬ ‫ارائه و اجرای طرحهای فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح‪ 15‬امتياز به عنوان مجری اصلی و ‪5‬امتياز‬ ‫برای همکار اصلی)‬ ‫ارائه و اجرای طرحهای فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هر طرح ‪5‬امتياز برای عنوان مجری اصليو‬ ‫عکس‪ :‬بازار کار‬ ‫سه رکن اصلی افراد برای ورود به بازار کار‬ ‫ربیعــی دانــش‪ ،‬روحیــه و مهــارت را ســه رکــن اصلــی افــراد بــرای‬ ‫ورود ب ــه ب ــازار کار عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪ :‬در آسیب‌شناس ــی عوام ــل‬ ‫ع ــدم موفقی ــت در ورود جوان ــان ب ــه ب ــازار کار ب ــه ای ــن نتیج ــه‬ ‫رس ــیدم ک ــه دو مش ــکل م ــا در عرض ــه و تقاض ــای مه ــارت اس ــت‪.‬‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی در ادام ــه بابی ــان اینک ــه‬ ‫متأس ــفانه در آموزش‌ه ــای رس ــمی کش ــور (آموزش‌ه ــای‬ ‫دانش ــگاهی و علم ــی) آ کادمیس ــین تولی ــد نمی‌کنی ــم اف ــزود‪ :‬از‬ ‫طرف ــی تکنس ــین نی ــز تولی ــد نمی‌کنی ــم و توفیق ــات نظ ــام آم ــوزش‬ ‫رس ــمی کش ــور بس ــیار پائی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه م ــا ام ــروز نیازمن ــد تکنس ــین در کش ــور‬ ‫هس ــتیم ام ــا نظ ــام آم ــوزش رس ــمی کش ــور‪ ،‬تکنس ــین تولی ــد‬ ‫نمی‌کن ــد‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬آلم ــان بع ــد از جن ــگ جهان ــی دوم تبدی ــل‬ ‫ب ــه ویران ــه ش ــد ام ــا ای ــن تکنس ــین ه ــا بودن ــد ک ــه آلم ــان را نج ــات‬ ‫دادن ــد‪ .‬همچنی ــن بس ــیاری از کش ــورهایی ک ــه مس ــیر رش ــد و‬ ‫توس ــعه را می ــان ب ــر زدن ــد‪ ،‬ب ــه دلی ــل تربی ــت تکنس ــین در ای ــن‬ ‫جوام ــع ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ربیع ــی ب ــا بی ــان اینک ــه مش ــکل دیگ ــر م ــا در بخ ــش تقاض ــای‬ ‫مه ــارت اس ــت گف ــت‪ :‬دلی ــل ای ــن موض ــوع آن اس ــت ک ــه م ــا‬ ‫نتوانس ــتیم س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفــه‌ای را ب ــه عن ــوان متول ــی‬ ‫آموزش‌ه ــای غــیررسم ـ ـ ــی در کش ـ ـ ــور پـ ــرق ـ ـ ــدرت‌تر کنی ــم و‬ ‫نتـ ـ ـ ــوانس ـ ــتیم م ـ ـ ـ ــنابع م ـ ـ ـ ــالی مناس ــبی ب ــرای ای ــن س ـ ـ ــازمان‬ ‫ت ـ ــأمین کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ع ــدم اتص ــال نظ ــام آموزش ــی رس ـ ـ ــمی و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬امتياز برای همکار اصلی)‬ ‫توضیح ‪ :‬هر گونه طرح فناورانه الزم است دارای تائيديه شورای فناوری بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع‬ ‫معتبر ثبت شود‪.‬‬ ‫د) جذب گرنت‬ ‫گرنت ملی خارج دانشگاهی‪ :‬به ازای هر‪40‬ميليون ريال‪ 1 ،‬امتياز (حداکثر ‪10‬امتياز)‬ ‫ّ‬ ‫گرنت بين‌المللی‪ :‬به ازای هر معادل ريالی گرنت ملی‪ 2،‬امتياز (حداکثر ‪ 15‬امتياز)‬ ‫توضیح‪ :‬برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )1‬امتيازات مکتسبه‪ ،‬مربوط به همان سال (برای مستندات انگليسی زبان‪ ،‬سال ميالدی و برای ساير موارد‬ ‫سال شمسی) بوده‪ ،‬قابل ذخيره برای سال بعد نيست‪.‬‬ ‫‪)2‬اشتغال فرد هيات علمی پژوهشی متعهد خدمت‪ ،‬به صورت تمام وقت بوده و به هيچ عنوان مجاز به‬ ‫فعاليت آموزشی ‪ ،‬پژوهشی و درمانی در خارج از مراکز تحقيقاتی دانشگاه نخواهد بود‪(.‬در موارد استثنائی‬ ‫اخذ مجوز از معاونت تحقيقات و فناوری الزامی است)‪.‬‬ ‫‪)3‬ظرفيت نيروی انسانی مورد نياز به عنوان نيروی متعهد خدمت‪ ،‬متناسب با عملکرد مرکز تحقيقاتی و‬ ‫ارزشيابی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه تعيين خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )4‬تقاضاها و مدارک رسيده به معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه پس از امتياز گذاری مستندات‬ ‫برای مصاحبه با کميته دانشگاهی و جمع بندی امتيازات مستندات و مصاحبه و با لحاظ کردن تعداد‬ ‫مجوزهايجذب نيروی متعهد خدمت دانشگاه انتخاب خواهند شد‪.‬‬ ‫‪)5‬افراد متقاضی‪ ،‬مجاز به شرکت در فراخوان يک مرکز تحقيقاتی می باشند‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی ‪ www.tbzmed.ac.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫شرکت بیمه سامان به منظور تکمیل کادر فروش شعب‬ ‫خود از متقاضیان در شهرهای (کرمانشاه‪ ،‬سنندج‪ ،‬یزد‪ ،‬رشت‪،‬‬ ‫ارومیه‪ ،‬زنجان‪ ،‬همدان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬البرز)‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت مورد نیاز‬ ‫سابقه کار‬ ‫سن‬ ‫توضیحات‬ ‫کارشناس‬ ‫فروش‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫مدیریت‪ MBA ،‬یا سایر‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫حداقل سه‬ ‫سال‬ ‫‪27‬تا‬ ‫‪3۵‬‬ ‫سال‬ ‫شناخت تکنیک های‬ ‫فروش‪ ،‬فنون مذاکره‪،‬‬ ‫قدرت حل مسئله‪،‬‬ ‫پشتیبانی شبکه فروش‬ ‫تماس با ‪ 021-8943‬داخلی ‪3626/3623‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪mar.mohammadi@samaninsurance.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی به تخصص های‬ ‫زیر نیاز دارد‬ ‫لیست رشته های مورد نیاز دانشکده ها برای فراخوان‬ ‫جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت‬ ‫لیست رشته های مورد مرا کز تحقیقاتی برای فراخوان‬ ‫جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مفيد و تجربه‬ ‫در عمليات فروش و مسلط به‬ ‫کامپيوتر‬ ‫‪2‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفيد و‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫مسلط به زبان انگليسی و مکاتبات‬ ‫خارجی‬ ‫بازرگانی خارجی‬ ‫‪3‬‬ ‫حداقل ‪3‬سال سابقه کار مفيد و‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مسلط به صدور اسناد حسابداری‬ ‫‪4‬‬ ‫انباردار‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه انبارداری و‬ ‫مسلط به کامپيوتر‬ ‫ارسال رزومه با ذکر رديف شغلی در عنوان ايميل‬ ‫‪info@peyvandabzar.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تجهیزات پزشکی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫‪ -1‬کارمند فروش ‪ -2‬کارمند امور دفتری‬ ‫ارسال رزومه کامل به همراه سوابق تحصيلی و کاری‬ ‫‪officeworkteam2018@gmail.com‬‬
‫آموزش و پرورش‬ ‫‪10‬‬ ‫نگاهی‬ ‫بالیی که فامیل‌بازی بر سر مدارس غیردولتی آورد‬ ‫فرزن ــدم ب ــه او خیل ــی ه ــم عال ق ــه داش ــت‪ ،‬ب ــه دلی ــل دع ــوای‬ ‫خانوادگ ــی ب ــا مؤس ــس مدرس ــه‪ ،‬اخ ــراج ش ــده ب ــود و در ی ــک‬ ‫فروش ــگاه ل ــوازم آرای ــش کار می‌ک ــرد‪.‬‬ ‫ای ــن م ــادر دانش‌آم ــوز اف ــزود‪ :‬ب ــه دلی ــل دع ــوای معل ــم و‬ ‫مؤس ــس کاری ن ــدارم؛ آنچ ــه ج ــای نگران ــی اس ــت ای ــن ب ــوده ک ــه‬ ‫معل ــم ای ــن مدرس ــه الگ ــوی دانش‌آم ــوز محص ــل در آن اس ــت و‬ ‫نبای ــد ای ــن الگ ــو دچ ــار چال ــش باش ــد‪.‬‬ ‫کســر از امتیاز مدرســه غیردولتی برای حل مشــکل فامیل‌بازی‬ ‫مجتب ــی زینی‌ون ــد رئی ــس س ــازمان م ــدارس غیردولـ ـ ــتی و‬ ‫مش ــارکت‌های مردم ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش در پـ ـ ــاسـ ـ ــخ‬ ‫ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه «ب ــرای ح ــل مش ــکل فامی ــل ب ــازی در‬ ‫م ــدارس غیردولت ــی چ ــه برنامـ ـه‌ای داری ــد؟»‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــا کارت‬ ‫صالحی ــت حرفـ ـه‌ای و س ــامانه‌ ک ــه اع ــام کردی ــم‪ ،‬مش ــکل را‬ ‫ح ــل می‌کنی ــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ا گــر تناســب تدریــس وجــود نداشــته باشــد یعنــی‬ ‫رش ــته تحصیل ــی ب ــا درســـی ک ــه تدر ی ــس می‌کنن ــد‪ ،‬تناس ــب‬ ‫نداش ــته باش ــد‪ ،‬از امتی ــاز مدرس ــه کس ــر می‌ش ــود‪.‬‬ ‫زینی‌ون ــد تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬مش ــکلی در ب ــاره فامی ــل ب ــودن ندار ی ــم‬ ‫بــه شــرطی کــه ایــن افــراد تواننــد باشــند و رشــته تحصیلی‌شــان بــا‬ ‫درس ــی ک ــه می‌خواهن ــد تدر ی ــس کنن ــد‪ ،‬تناس ــب داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫●خانم ● آشنا به زبان انگليسی ● دارای توان باالی‬ ‫پيگيری●مسئوليت پذير و دارای فن بيان مناسب‬ ‫● مهارت های ارتباطی ●مسلط به نرم افزار ‪office‬‬ ‫● ‪ 5‬سال سابقه به کار مرتبط ● حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫ارسال رزومه به آدرس‪:‬‬ ‫‪hrd9308@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی‪ ،‬تولیدی‬ ‫به تعدادی نيرو جهت کادر فنی و اداری خود‬ ‫با شرايط ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫دفتر تهرانپارس‬ ‫‪ -1‬فوق ديپلم و ليسانس مکانيک‪ ،‬آشنا به نقشه کشی‬ ‫‪ -2‬مدير برنامه ريزی ‪ -3‬مدير بازرگانی‬ ‫‪ -4‬حسابدار حرفه ای‬ ‫کارگاه جاجرود «شهرک صنعتی خرمدشت»‬ ‫‪ -1‬فوق ديپلم و ليسانس مکانيک‪ ،‬آشنا به نقشه کشی‬ ‫‪ -2‬حسابدار حرفه ای ‪ -3‬مدير برنامه ريزی‬ ‫‪mega7025@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارخانه لنبی‬ ‫جهت تکميل کادر پرسنلی خود به افراد ذيل نيازمند است‬ ‫‪ -1‬حسابدار آقا تمام وقت (ورامین)‬ ‫مسلط به حسابداری و پيمانکاری و آشنا به نرم افزار نوسا‬ ‫و اکسل با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفيد‬ ‫‪ -2‬حسابدار آقا تمام وقت (تهران)‬ ‫مسلط به بهای تمام شده و آشنا به نرم افزار نوسا و اکسل‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مفيد‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪shams2686@gmail.com‬‬ ‫مدارس دولتی خواستار نظارت‌های جدی‌تری در بحث جذب‬ ‫و آموزش معلمان غیر انتفاعی شدیم‪.‬‬ ‫رضوان حکیم زاده در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به وجود‬ ‫چالش‌هایی در رابطه با بحث اداره امور پیش دبستانی از سال‬ ‫‪ ،۸۲‬اظهار کرد‪ :‬با دستور وزیر کارگروهی تشکیل شد تا از ابعاد‬ ‫مختلف به این موضوع پرداخته شود و با مشخص کردن عدم‬ ‫کاهش تعداد نوآموزان در کشور و تداوم ارائه خدمات و نحوه‬ ‫ثبت نام پیش دبستانی‌ها در مناطق محروم‪ ،‬روستایی‪ ،‬عشایر‬ ‫و دو زبانه اقداماتی انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی جلسات متعدد با نهایی شدن دستور العمل‪،‬‬ ‫در آن مقرر شده پیش دبستانی به عنوان یک دوره رسمی به دو‬ ‫صورت دولتی و غیردولتی اداره شود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫پیش دبستانی در عدالت آموزشی و فرصت برابر یادگیری‪،‬‬ ‫مقرر شده پوشش نوآموزان با استفاده از اعتباردولتی در مناطق‬ ‫محروم مرزی و حاشیه شهرهای پرجمعیت انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس این دستورالعمل و طبق ماده ‪۱۲‬‬ ‫اساسنامه‪ ،‬استفاده از فضاهای مازاد مدارس دولتی برای‬ ‫تشکیل کالس‌های پیش دبستانی و قرارداد با موسسات امکان‬ ‫پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر این‌کــه براســاس ســند تحــول بنیادیــن‪ ،‬دوره‬ ‫عنوان شغل‬ ‫ابتدایــی بایــد به عنــوان دوره‌ی تخصصی در نظر گرفته شــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نیروهایــی کــه بــرای تدریــس در دوره‌ی ابتدایــی بــه کار گرفتــه‬ ‫می‌شــوند بایــد بــا انگیــزه‌ کار بــا کــودکان‪ ،‬دارای روحیــه متناســب‬ ‫بــا دوران کودکــی و دارای رشــته هــای مرتبــط بــا دوره‌ی ابتدایــی‬ ‫باشــند‪ ،‬چــرا کــه ایــن دوره‪ ،‬مهم‌تریــن دوران کودکــی محســوب‬ ‫می‌شــود و اگــر پایه‌هــای یادگیــری در ایــن دوره تضعیــف شــود‪،‬‬ ‫قطعــا ورودی‌هــای ضعیفــی در دوران متوســطه خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫معـاون ابتدایـی وزیـر آمـوزش و پـرورش سـرمایه گـذاری در‬ ‫دوران پیـش دبسـتانی بـرای جـذب نیروها را یک دور ‌ه سـرمایه گذاری‬ ‫بلنـد مـدت عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬خوشـبختانه در اکثر یـت‬ ‫معلمـان دوران ابتدایـی مـا انگیـزه‌ عالقـه و همـکاری بـا کـودکان‬ ‫وجـود دارد امـا در برخـی مـوارد نیـز بـه دلیـل تصمیمـات شـتاب‬ ‫زده ماننـد اسـتقرار پایـه ششـم‪ ،‬مجبـور شـدیم نیروهایـی از سـایر‬ ‫دوره‌هـا و خـارج از کادر آموزشـی در دوره ابتدایـی بـه کار بگیر یـم‬ ‫کـه در ایـن خصـوص بـا چالـش مواجـه شـدیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سعی می کنیم با آموزشها‪ ،‬چالش‌های‬ ‫نیروهای دوره ابتدایی را جبران کنیم اما تقاضا داریم در‬ ‫سیاست گذار ی‌ها‪ ،‬جذب نیرو و برگزاری دوره‌های آموزشی‬ ‫برای نیروها حتما توجه شود‪.‬‬ ‫حکیــم زاده بــا بیــان این‌کــه بســیاری از معلمــان دوره ابتدایی‬ ‫باتجربــه و دارای ســنوات خدمــت باالیــی هســتند ولــی اکنــون‬ ‫نیــز در آســتانه بازنشســتگی و خــروج از دوره ابتدایــی قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن امــر اقتضــا می‌کنــد کــه ســازمان‌های امــور‬ ‫اداری اســتخدامی‪ ،‬مجلــس شــورای اســامی و برنامــه و بودجــه‬ ‫بــه دلیــل اهمیــت بنیــادی نیــروی انســانی و معلــم در دوره‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬بــا نگاهــی تخصصــی زمینه‌هــای بــه کارگیــری و صــدور‬ ‫مجوزهــای کافــی را فراهــم کننــد تــا از طریــق دانشــگاه فرهنگیــان‪،‬‬ ‫معلمــان مــورد نیــاز کشــور در دوره ابتدایــی جــذب شــده و تحــت‬ ‫آموزش‌هــای مناســب قــرار گیــرد تــا بتــوان در دوره ابتدایــی بــه‬ ‫آمــوزش کیفیــت بخشــیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص معلمان مدارس غیر دولتی با بیان این‌که‬ ‫استانداردهای آموزش و پرورش برای مدارس دولتی و غیردولتی‬ ‫یکسان است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬معلمان مدارس غیر دولتی با تمام‬ ‫تالش‪ ،‬کار آموزشی خود را در مدارس غیردولتی انجام می‌دهند‪،‬‬ ‫اخیرا از سازمان مدارس دولتی خواستار نظارت‌های جدی‌تری‬ ‫در بحث جذب و آموزش معلمان غیر انتفاعی شدیم‪.‬‬ ‫معـاون ابتدایـی وزیـر آمـوزش و پـرورش تاکیـد کـرد‪ :‬معتقـدم‬ ‫نیروهـای غیرمرتبـط بـا دوره ابتدایـی در مـدارس غیـر دولتـی‬ ‫ممکـن اسـت بیشـتر از مـدارس دولتـی باشـد بـه همیـن دلیـل‬ ‫ایـن مـوارد در جـذب نیـرو بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد‪ ،‬در ایـن‬ ‫راسـتا سـعی بـر تدویـن چارچوبـی مناسـب بـرای بـه کارگیـری و‬ ‫توانمندسـازی معلمـان در مـدارس غیـر دولتـی خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکتی در زمینه تولید مبلمان اداری و آموزشی‬ ‫مسئول دفترمدیر عامل‬ ‫معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص معلمان‬ ‫مدارس غیر دولتی با بیان این‌که استانداردهای آموزش و‬ ‫پرورش برای مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬معلمان مدارس غیر دولتی با تمام تالش‪ ،‬کار آموزشی‬ ‫خود را در مدارس غیردولتی انجام می‌دهند‪ ،‬اخیرا از سازمان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در شهر تهران استخدام می کند‪:‬‬ ‫توانمندسازی معلمان‬ ‫مدارس غیردولتی در دستورکار‬ ‫عکس‪ :‬تزئینی‬ ‫قان ــون تأس ــیس مـ ـ ــدارس غیـ ـ ــران ــتفـ ـ ــاعی(غیردولتی)‬ ‫در خ ــرداد م ــاه ‪ ۱۳۶۷‬ب ــه تصو ی ــب مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫رس ــید و در تعر ی ــف آن آم ــده اس ــت‪« :‬م ــدارس غیرانتفاع ــی‪،‬‬ ‫مدارس ــی اس ــت ک ــه از طر ی ــق مش ــارکت م ــردم‪ ،‬مطاب ــق ب ــا‬ ‫اه ــداف‪ ،‬ضواب ــط‪ ،‬برنامه‌ه ــا و دس ــتورالعمل‌های وزارت‬ ‫آمــوزش و پــرورش تحــت نظــارت آن وزارتخانــه تأســیس و اداره‬ ‫می‌ش ــود»‪.‬‬ ‫ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی نی ــز در یکص ــد و هفت ــاد و‬ ‫پنجمیــن مصوبــه جلســه ششــم دی مــاه ســال ‪ ۱۳۶۷‬بــا تشــکل‬ ‫«س ــازمان م ــدارس غیرانتفاع ــی و مش ــارکت‌های مردم ــی»‬ ‫موافق ــت ک ــرد و در س ــال ‪ ۱۳۸۷‬قان ــون اص ــاح تأس ــیس‬ ‫مــدارس غیرانتفاعــی بــا عنــوان «قانــون تأســیس و اداره مــدارس‬ ‫و مرا کــز غیردولتــی» بــه صــورت آزمایشــی‪ ،‬بــه تصو یــب مجلــس‬ ‫ش ــورای رس ــید‪.‬‬ ‫در ای ــن م ــدت م ــدارس غیردولت ــی ف ــراز و نش ــیب فراوان ــی‬ ‫را گ ــذر ک ــرد و س ــرانجام در آذرم ــاه س ــال ‪ ،۱۳۹۵‬قان ــون دائم ــی‬ ‫تأس ــیس و اداره م ــدارس و مرا ک ــز آموزش ــی و پرورش ــی توس ــط‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی تصو ی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫م ــدارس غیردولت ــی ق ــرار ب ــود کم ــک ب ــه نظ ــام تعلی ــم و‬ ‫تربی ــت باش ــد و ب ــا بهره‌گی ــری از مش ــارکت م ــردم‪ ،‬بخش ــی‬ ‫از ب ــار آم ــوزش و پ ــرورش را ب ــر عه ــده گی ــرد؛ در ابت ــدای ام ــر ب ــا‬ ‫هماهنگ ــی آم ــوزش و پ ــرورش و بانک‌ه ــا‪ ،‬ب ــه مؤسس ــان م ــدارس‬ ‫غیردولت ــی وام‌ه ــای کم‌به ــره داده می‌ش ــد و آنه ــا موظ ــف بودن ــد‬ ‫ک ــه مدرس ــه‪ ،‬تجهی ــزات و نی ــروی انس ــانی خ ــود را فراه ــم کنن ــد‬ ‫و ب ــر اس ــاس قوانی ــن آم ــوزش و پ ــرورش ب ــه تعلی ــم و تربی ــت‬ ‫دانش‌آم ــوزان بپردازن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن رون ــد در ابت ــدا خ ــوب ارزیاب ــی می‌ش ــد ام ــا کم‌ک ــم‬ ‫اتف ــاق دیگ ــری رق ــم خ ــورد؛ وقت ــی مؤس ــس ب ــه مانن ــد ی ــک‬ ‫ش ــرکت خصوص ــی‪ ،‬م ــکان و تجهی ــزات را خ ــود فراه ــم می‌ک ــرد‪،‬‬ ‫ترجیــح م ـی‌داد از نیــروی انســانی ارزان اســتفاده کــرده یــا اینکــه‬ ‫از اق ــوام و خویش ــان خ ــود در اداره مدرس ــه بـ ـه‌کار بگی ــرد‪.‬‬ ‫هـ ـ ــرچنـ ـــد کـ ـــه صـ ـــرف اس ـ ـ ـتـ ـفـ ـــاده از اقـ ـــوام در مـ ـــدارس‬ ‫ب ــه معن ــای‪ ،‬ک ــم ارزش ش ــدن فعالی ــت م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫نب ــود ام ــا اینک ــه چق ــدر ای ــن اف ــراد از توانمن ــدی ب ــاال برخ ــوردار‬ ‫هس ــتند‪ ،‬نکت ــه دیگ ــری ب ــود؛ ب ــه عب ــارت دیگ ــر آم ــوزش و‬ ‫پ ــرورش تنه ــا ب ــه ی ــک گزین ــش س ــاده ب ــرای به‌کارگی ــری ای ــن‬ ‫اف ــراد در م ــدارس غیردولت ــی اکتف ــا می‌ک ــرد‪.‬‬ ‫م ــادر ی ــک دانش‌آم ــوز تهران ــی ب ــه وضعی ــت م ــدارس‬ ‫غیردولت ــی اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬در برخ ــی م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫مش ــاهده می‌ش ــود ک ــه معلم ــان از وضعی ــت حقوق ــی و کاری‬ ‫خ ــود رضای ــت ندارن ــد و ای ــن موض ــوع ب ــه کالس درس و نح ــوه‬ ‫تدر ی ــس منتق ــل می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــه نظ ــر می‌آی ــد ک ــه ی ــک مش ــکل اساس ــی‬ ‫در م ــدارس غیردولت ــی‪ ،‬فامی ــل ب ــودن کادر مدرس ــه اس ــت و‬ ‫یکج ــور رودربایس ــتی ب ــا ه ــم دارن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن م ــادر توضی ــح داد‪ :‬ب ــه عن ــوان مث ــال وقت ــی معلم ــی‬ ‫خ ــوب درس نمی‌ده ــد ی ــا مش ــکلی وج ــود دارد‪ ،‬وقت ــی ب ــا‬ ‫مس ــؤوالن مدرس ــه درمی ــان می‌گذار ی ــم ب ــه نظ ــر می‌آی ــد ک ــه‬ ‫نمی‌توانن ــد ب ــا آن معل ــم برخ ــورد کنن ــد ی ــا نمی‌خواهن ــد‪.‬‬ ‫پ ــدر ی ــک دانش‌آم ــوز دبیرس ــتانی نی ــز اظه ــار ک ــرد‪ :‬تع ــداد‬ ‫اف ــرادی ک ــه ب ــا س ــفارش دیگ ــران وارد م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫می‌ش ــوند‪ ،‬ک ــم نیس ــت و‬ ‫ای ــن موض ــوع موج ــب‬ ‫م ـ ـ ـــدارس غ ـ ــیردولتـ ـ ـــی‬ ‫می‌ش ــود ک ــه ش ــاهد ایج ــاد ش ــد ت ــا مشارک ـ ـ ــت م ـ ـ ــردم‬ ‫وقـ ـ ــوع وق ــایـ ـ ــع تـ ـ ــلخ در تعلیــم و تربـ ـ ـــیت فرزندان‌شــان‪،‬‬ ‫مانن ــد مدرس ــه معی ــن کم ــک ب ــه رش ــد آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫باش ــیم‪.‬‬ ‫کش ــور باش ــد ام ــا فامیل‌ب ــازی در‬ ‫وی ادامـ ـ ـ ـ ـ ــه داد‪ :‬برخ ــی م ــدارس‪ ،‬معضل ــی ب ــرای‬ ‫در ب ــرخـ ـ ــی مـ ـ ــدارس ای ــن م ــدارس ش ــد‪.‬‬ ‫می‌بینی ــم ک ــه تم ــام‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪،‬‬ ‫اع ـض ـ ــای خ ـ ـ ـ ــانواده مــدارس غیردولتــی در کنــار مــدارس‬ ‫ک ـ ـ ــادر مـ ـ ــدرس ـ ـ ــه را ع ــادی در کش ــور ب ــه ج ــذب و‬ ‫تشک ـ ــیل مـ ـ ـ ـی‌دهند تعلی ــم و تربی ــت دانش‌آم ــوزان‬ ‫و ای ـ ــن در شــرای ـ ــطی می‌پردازن ــد منته ــا تف ــاوت آنه ــا ب ــا‬ ‫اس ــت ک ــه ن ــه رش ــته و م ــدارس ع ــادی ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫ن ـــه آم ـ ـــوزش‌های الزم خانواده‌ه ــا ه ـ ــزینـ ـ ـ ــه تحص ـ ـ ـ ـ ـ ــیل‬ ‫را دیدن ــد ک ــه ای ــن دانـ ـ ـش‌آمـ ـ ـ ــوزان خـ ـ ـ ــود را تـ ـ ـ ــقبل‬ ‫موض ــوع ب ــه فعالی ــت مـ ـ ـ ــی‌کنند ‪.‬‬ ‫م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫ضـ ــرب ـ ــه مـ ـ ـ ـی‌زند‪.‬‬ ‫مجتب ــی زینی‌ون ــد رئ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازمان م ـ ـ ـ ــدارس‬ ‫غیردولت ــی و مش ــارکت‌های مردم ــی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫چن ــدی پی ــش در نشس ــت خب ــری خ ــود در خص ــوص وج ــود‬ ‫نس ــبت‌های فامیل ــی در برخ ــی م ــدارس غی ــر دولت ــی و ع ــدم‬ ‫آموزش‌ه ــای الزم در ای ــن معلم ــان اظه ــار ک ــرد‪ :‬یک ــی از‬ ‫مش ــکالتی ک ــه قب ــا ه ــم مط ــرح می‌ش ــد و البت ــه درص ــدش‬ ‫خیل ــی ک ــم ب ــود ام ــا ممک ــن اس ــت وج ــود داش ــته باش ــد‪ ،‬ای ــن‬ ‫موض ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬م ــا ی ــک س ــامانه را امس ـ ـ ـ ــال ب ــرای م ــدارس‬ ‫غی ــر دولت ــی‪ ،‬هی ــأت امنای ــی و آم ــوزش از راه دور فع ــال کردی ــم‬ ‫ک ــه تم ــام اطالع ــات نیروه ــا بای ــد در ای ــن س ــامانه وارد ش ــود‪.‬‬ ‫زینی‌ون ــد اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ش ــاخص‌هایی را در نظ ــر گرفتی ــم‬ ‫ک ــه حتم ــا بای ــد نیروه ــای انس ــانی ک ــه در ای ــن م ــدارس تدر ی ــس‬ ‫می‌کنن ــد متناس ــب ب ــا ش ــاخص‌های تعر ی ــف ش ــده باش ــند‪.‬‬ ‫وی ب ــه گزین ــش نیروه ــای انس ــانی م ــدارس غی ــر دولت ــی‬ ‫اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪ :‬در بح ــث گزین ــش ه ــم ی ــک ال ــزام قانون ــی‬ ‫اس ــت و قطع ــا مؤس ــس مدرس ــه غیردولت ــی در ی ــک ب ــازه زمان ــی‬ ‫ک ــه مش ــخص می‌ش ــود بای ــد نس ــبت ب ــه معرف ــی اف ــرادی ک ــه در‬ ‫مدرس ــه غی ــر دولت ــی مش ــغول ب ــه فعالی ــت هس ــتند ب ــه گزین ــش‬ ‫اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر آم ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬یک ــی از م ــوارد‬ ‫تخل ــف ک ــه بازرس ــان م ــا در نظ ــارت ب ــر م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫مدنظ ــر دارن ــد همی ــن بح ــث معرف ــی نی ــرو ب ــه گزین ــش اس ــت‬ ‫ک ــه خیل ــی ه ــم س ــخت گی ــری ش ــده اس ــت و در ای ــن دو س ــال‬ ‫گذش ــته کمت ــر گزارش ــی داش ــتیم ک ــه اف ــرادی در م ــدارس‬ ‫غیردولت ــی مش ــغول ب ــه کار باش ــند ول ــی ب ــه گزین ــش معرف ــی‬ ‫نش ــده باش ــند‪.‬‬ ‫م ــادر ی ــک دانش‌آم ــوز دبس ــتانی در مدرس ــه غیردولت ــی‬ ‫ته ــران گف ــت‪ :‬یک ــی از ای ــرادات ب ــزرگ مدرس ــه غیردولت ــی ای ــن‬ ‫اس ــت ک ــه معلم ــان آنه ــا ب ــر اس ــاس آش ــنایی ج ــذب می‌ش ــوند و‬ ‫گاه ــی مان ــدگاری ه ــم ندارن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬یک ــی از معلم ــان م ــدارس غیردولت ــی ک ــه‬ ‫معاون وزیر آموزش و پرورش‪:‬‬ ‫توضیحات‬ ‫مدرک تحصیلی رشته تحصیلی جنسیت حداقل تجربه مفید‬ ‫مسئول وصول مطالبات‬ ‫کارشناسی‬ ‫حقوق‬ ‫آقا‬ ‫‪ ۵‬سال‬ ‫ساکن کرج ‪ -‬داشتن سابقه مرتبط با وصول مطالبات و پیگیری‬ ‫دریافت‬ ‫ویزیتور‬ ‫کاردانی ‪/‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫بازرگانی ‪/‬‬ ‫دامپروری‬ ‫آقا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫ساکن کرج ‪ -‬مسلط به نرم افزارهای ‪excel، word‬‬ ‫حدود سن ‪ 20‬تا ‪ 2۵‬سال‬ ‫داوطلبان می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪subject‬‬ ‫به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪HRMengage93@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در حوزه صنایع غذایی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫استخدام می نمايد‪.‬‬ ‫مدیر صنایع‬ ‫دارای رشته تحصيلی مهندسی صنايع‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه مديريت در حوزه مرتبط‪ ،‬تسلط کامل به اصول‬ ‫برنامه ريزی و پيش بينی (مواد‪ ،‬توليد و ‪)...‬‬ ‫مديريت انبار‪ ،‬طراحی ‪ lay out‬و مسلط به‬ ‫نرم افزارهای تخصصی و ‪excel‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با مشخصات کامل‬ ‫و ذکر عنوان شغلی به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪resume.hr1396@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی‬ ‫جهت کار در دفترمرکزی تخصص هايی‬ ‫به شرح ذيل را استخدام می کند‬ ‫‪ -1‬سرپرست واحد پيمان و رسيدگی حداقل ليسانس‬ ‫عمران ازدانشگاه معتبر با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -2‬کارشناس واحد پيمان و رسيدگی حداقل ليسانس‬ ‫عمران از دانشگاه معتبر با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫عالقمندان می توانند خالصه سوابق کاری خود را به‬ ‫ايميل ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪Estekhdam.bv@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد‬ ‫(کيلومتر ‪ 40‬جاده خاوران)‬ ‫با ‪ 22‬سال سابقه درعرصه صنعت نياز به جذب يک‬ ‫نيروی متخصص شيمی در حوزه آبکاری دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪ -2‬دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫‪ -3‬توانايی راهبری پرسنل تحت نظارت خود‬ ‫‪ -4‬آشنا به سيستم مديريت کيفيت‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Estekhdam1362@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت با تخصص ‪ EPC‬در پروژه های نفتی‬ ‫جهت تکميل پرسنل اعتبار آور خوددر رتبه بندی نياز‬ ‫به تعدادی کارشناس با مدارک مهندسی در گرايش های‬ ‫نفت‪ ،‬مکانيک‪ ،‬سياالت‪ ،‬برق کنترل‪ ،‬سازمان محيط‬ ‫زيست ايمنی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬نقشه برداری و ژئوتکنيک‬ ‫باحداقل ‪ 9‬سال سابقه کارمفيد طبق سابقه‬ ‫تامين اجتماعی و گواهی کاردر پروژه های‬ ‫نفت و گازی ترجيحا در شرکت مشاور دارد‪.‬‬ ‫‪marunmechanic.company@gmail.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک‬ ‫از واجدين شرايط به شرح ذيل در شهر تهران دعوت‬ ‫به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد حقوق‬ ‫● آشنايی کافی به زبان انگليسی‬ ‫(قابليت مطالعه اسناد و قراردادها)‬ ‫● تسلط بر حقوق تعهدات و اصول حقوقی‬ ‫حاکم بر تدوين قرارداد‬ ‫● توانمندی در مطالعات تطبيقی حقوقی و استخراج‬ ‫ضوابط از اسناد ملی و فرا ملی‬ ‫● آشنايی با نهاد حقوقی تنظيم مقررات‬ ‫متقاضيان محترم می توانند سوابق تحصيلی و کاری‬ ‫خود را به آدرس زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪hrm@shaparak.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در صنعت تاسیسات کشور‬ ‫نياز به افرادی متعهد و کارآمد درمشاغل زير دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس فروش و بازاریابی با مدرک کارشناسی‬ ‫ارشد در يکی از رشته های مرتبط (ترجيحا مهندسی)‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ ICDL‬و اصول و فنون‬ ‫مذاکره و ارتباطات موثر داخلی و خارجی‬ ‫و تسلط به زبان انگليسی‬ ‫‪ -2‬کارشناس فنی با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫مکانيک يا تبديل انرژی باتسلط بر نقشه کشی‬ ‫و طراحی با نرم افزارهای ‪ soid works/catla‬با مهارت‬ ‫در طراحی توليد تجهيزات تاسيساتی‬ ‫هواساز و برج خنک کن‬ ‫ازواجدين شرايط دعوت می گردد سوابق حرفه ای و‬ ‫تحصيلی خود را به آدرس ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪jopportunity@gmail.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫البرز‬ ‫استخدام حسابدار صنعتی‬ ‫شـرکت صدر تابلو جهت تکمیل کادر خود در اسـتان البرز در محدوده‬ ‫گرمـدره از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار صنعتی‪ 1/‬نفر‬ ‫مسلط به حقوق دستمزد ‪،‬بیمه ‪،‬خرید و فروش و (نرم افزار هلو)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mahdaviesmaeil97@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس انبارداری –گرمدره‬ ‫یـک شـرکت تولیدی جهـت تکمیل کادر پرسـنلی خود در اسـتان‬ ‫البـرز واقـع در گرمـدره کـرج از افـراد واجد شـرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس انبارداری‪ 1/‬نفر‬ ‫●با حداقل ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬سال سابقه ی کار مرتبط‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای انبارداری همکاران سیستم‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫حتما در عنوان ایمیل ‪-‬کارشناس انبارداری‪ -‬ذکر شود‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـا ذکـر‬ ‫پسـت درخواسـتی در عنـوان ایمیـل بـه آدرس ایمیـل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv.employee.ir@gmail.com‬‬ ‫●لیسانس مرتبط‪ ،‬مسلط به ترکی استانبولی‬ ‫●آشنایی به زبان انگلیسی●آشنا به آفیس●ساکن کرج‬ ‫‪cv96.2018@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام نیروی پرسشگر میدانی‬ ‫پژوهشگران بین المللی آگاه به افراد واجد شرایط زیر جهت‬ ‫‪ 14‬روز کار در کرج نیازمند است‪:‬‬ ‫نیروی پرسشگر میدانی(آمارگیر)‬ ‫خانم و آقا‬ ‫●‪ 20‬الی ‪ 35‬سال‬ ‫●ترجیحاً دارای سابقه کار پرسشگری میدانی‬ ‫●بیمه از روز اول شروع به کار‬ ‫متقاضیـان محتـرم لطفا رزومـه و اطالعات شـخصی خـود را به آی‬ ‫دی تلگـرام ‪ @agahgroup_Hr‬و یـا ایمیـل‬ ‫درج شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪Hr@irc-group.org‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت‬ ‫شـرکت هسـتی آریا شـیمی جهـت تکمیل کادر پرسـنلی خـود در‬ ‫اسـتان البـرز در شـهرک صنعتی اشـتهارد از افـراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت‬ ‫●با حداقل ‪ ۲‬سال سابقه در تولید مواد اولیه داروئی (‪) API‬‬ ‫●مسلط به کار با ‪●HPLC &GC‬رشته های شیمی‬ ‫●محل کار شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫●محل زندگی متقاضی اشتهارد‪ -‬ماهدشت‪-‬‬ ‫محمد شهر ‪-‬کرج باید باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@hastiaria.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارشناس تامین آقا‬ ‫شـرکت تولیدی و تخصصی در زمینه دکوراسـیون فروشگاهی جهت‬ ‫تکمیـل کادر خـود در اسـتان البرز در کـرج از افراد بـا تجربه و فعال‬ ‫واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تامین‪/‬آقا‬ ‫●حداقل ‪ ۳‬سال تجربه کاری مرتبط‬ ‫●آشنایی با چارت سازمانی ت ٌامین‬ ‫●آشنایی با بازار●دارای حداقل مدرک کاردانی‬ ‫●آشنایی با قرارداد پیمانکاران●قدرت روابط عمومی باال‬ ‫●بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫دسـتگاه هـای کارتخـوان بیسـیم و بـا سـیم کلیه بانـک ها)‬ ‫استخدام کارمند خانم در نمایندگی بیمه آسیا‬ ‫نمایندگی بیمه آسیا در کرج جهت تکمیل کادر خود‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫کارمند دفتر بیمه‪/‬خانم‬ ‫●آشنا به کامپیوتر‪ ،‬روابط عمومی باال●ترجیحا آشنا با بیمه‬ ‫●با حقوق وزارت کار‬ ‫‪asia24316@gmail.com‬‬ ‫‪ 10‬نفر‬ ‫سرپرست فروش‪/‬خانم و آقا‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫عالقمندان می توانند جهت مصاحبه حضوری رزومه‬ ‫خود را به ایمیل مربوطه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪paymentinker@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام نیروی فنی‬ ‫شرکت صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز واقع‬ ‫حداقـل ‪ ۲‬سـال سـابقه کار فنـی در زمینه برق صنعتـی یا مکانیک‬ ‫استخدام مهندس صنایع خانم‬ ‫در شهر قدس از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‪/‬خانم یك نفر‬ ‫●تحصیالت‪:‬مهندسیصنایع‬ ‫●حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط●سن‪ ۲۵:‬سال‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫هـزاره سـوم (یـک شـرکت کارگـزاری بانکـی معتبر جهـت فروش‬ ‫نیروی فروش‪/‬خانم و آقا‬ ‫●روابط عمومی باال‪،‬پر انرژی‪،‬منظم و پیگیر‪،‬بادقت باال‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫استخدام سرپرست و نیروی فروش‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪job.khco@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در کرج جهت تکمیل کادر خود‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی فعال می پذیرد‪.‬‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار ‪excel‬‬ ‫استخدام کارشناس صادرات‬ ‫‪11‬‬ ‫و مسئولیت پذیر‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.doosti@radiran.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار خانم‬ ‫شـرکت مهندسـی الـگام جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان‬ ‫البرز‪،‬کـرج از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪/‬خانم‬ ‫●با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● لیسانس حسابداری● آشنا به امور اداری‬ ‫● فعال و با انگیزه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@egam.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام سرپرست حسابداری‬ ‫یـک شـرکت بازرگانـی در زمینـه محصـوالت معماری و سـاختمان‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان اصفهـان از افراد‬ ‫مشتاق و با انگیزه دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست حسابداری‪/‬آقا‪/‬خانم‬ ‫بـه نیروی فنـی با مدرک تحصیلی دیپلـم یا فوق دیپلم فنـی دارای‬ ‫ماشـین آالن صنعتی یا تاسیسـات در اصفهان نیازمندیم‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪estekhdam_beh@yahoo.com‬‬ ‫●نیـروی کنترل کیفیت آقـا● حداقل فوق دیپلم● حداقل ‪ ۳‬سـال‬ ‫سـابقه کار در زمینه رنگ و پوشـش ضد خوردگی نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪QC@nickmahzar.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت در زمینه گردشگری‬ ‫یـک شـرکت در زمینـه گردشـگری جهـت تکمیـل نیروی انسـانی‬ ‫خـود در اصفهـان اسـتخدام مینماید‪:‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫●‪ 5‬سـال سـابقه کار‪ -‬مسـلط بـه آفیس‪ ،‬شـبکه های مجـازی و ‪-..‬‬ ‫خانـم‪ 1 -‬نفر‬ ‫مسئول و راهنمای تور‬ ‫●بـا سـابقه کار برگـزاری تـور‪ -‬دارای کارت راهنمـای گردشـگری‪-‬‬ ‫آقـا‪ 1 -‬نفر‬ ‫بازاریاب حرفه ای‬ ‫خانم‪ /‬آقا‪ 8 -‬نفر‬ ‫●‪ 3‬سـال سـابقه کار‪ -‬ارتباط با ارگانها و دانشـگاههالطفا رزومه خود‬ ‫را به ایمیل اعالم شـده ارسـال نمایید‪.‬‬ ‫‪arispartikan.co@gmail.com‬‬ ‫اهواز‬ ‫در موضوع ایمیل شغل درخواستی ذکر شود‪.‬‬ ‫مسئول امور اداری‪/‬خانم‬ ‫یـک شـرکت خصوصـی جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫‪hesabdar.esfahan@gmail.com‬‬ ‫●جهت انجام امور اداری●تسلط کامل به آفیس‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●آشنایی با فتوشاپ●فن بیان باال‬ ‫استخدام سرپرست مالی و حسابداری جهت شرکت‬ ‫●عالقمنـد بـه کار گروهی●فـوق دیپلـم و لیسـانس رشـته هـای‬ ‫شـرکت خوشـگوار تهـران (کوکاکـوال) جهـت تکمیل کادر خـود در‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪info@nsjco.com‬‬ ‫سرپرست مالی و حسابداری‪/‬آقا‬ ‫●حداقل لیسانس‪ ،‬ترجیحا گرایش‏های مدیریت مالی و حسابداری‬ ‫●سـن ‪ ۲۷‬تـا ‪ ۳۷‬سـال●دارای حداقـل پنـج سـال تجربـه کاری‬ ‫مرتبـط در زمینـه حسـابداری پخـش و فـروش مویرگـی‬ ‫●توانایی تهیه صورت های مالی و ارائه گزارشات مدیریتی‬ ‫●آشنایی خوب با نرم افزارهای مالی و‬ ‫حسابداری ترجیحا راهکاران‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@coca-cola-ir.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار‬ ‫یک شـرکت بازرگانی آرایشی بهداشـتی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫اسـتان آذربایجـان شـرقی‪،‬تبریز از افراد واجد شـرایط زیـر دعوت به‬ ‫همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫●‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪CFO@tmebco.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫استخدام پرستار خانم و آقا‬ ‫پرستار‪/‬خانم‪/‬آقا‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫اسـتان اصفهـان از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت‬ ‫‪bazrasi.pouyapartow@gmail.com‬‬ ‫به کارشناس آزمایشگاه آقا‪،‬‬ ‫شرکت نیک محضر اسپادانا‬ ‫خوزسـتان‪،‬واقع در شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ۳‬اهـواز از افـراد واجد‬ ‫خوشگوار‬ ‫را به ایمیل آدرس درج شده در آگهی ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫لطفاً موضوع ایمیل ‪ ،‬شغل مورد تقاضا درج شود‪.‬‬ ‫مرکز سـالمندان یاس جهت تکمیل کادر خود در اسـتان خوزسـتان‬ ‫●حداقل‪ ۴‬سال سابقه کار مرتبط●حسابداری و رشته های مرتبط‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫واجدین شرایط میتوانند شماره تماس و رزومه دقیق خود‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مسئول امور اداری خانم‬ ‫● آشنا به نرم افزار سپیدار● تمام وقت‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی●تمام وقت‬ ‫صنایـع و حسـابداری در اولویـت مـی باشـند‪.‬‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫●بصـورت پـاره وقت●جهـت فعالیـت در مرکـز ویزیـت در منـزل‬ ‫سالمندان●سـاکن اهـواز‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی پرستاری‬ ‫متقاضیـان محتـرم فقـط در مقطـع کارشناسـی تمـاس و یـا رزومه‬ ‫ارسـال نماییـد در غیـر اینصورت رزومه شـما برسـی نمیشـود‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط میتوانند رزومـه و آدرس خـود را به آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‬ ‫‪neda.s.t.z@gmail.com‬‬ ‫رشت‬ ‫استخدام سرپرست بازاریابی‬ ‫استخدام پشتیبان دفتری بخش فنی‬ ‫یـک شـرکت فنـی واقـع در تبریـز جهـت تکمیـل کادر خـود بـه‬ ‫همـکاری رده شـغلی زیـر نیازمنـد اسـت‪.‬‬ ‫پشتیبان دفتری بخش فنی‬ ‫●کاردانی و باالتر●مکانیک‬ ‫خانم‬ ‫●تسلط کامل به اتوکد وآشنایی با ‪PV elite‬‬ ‫استخدام کارشناس بهداشت آقا‬ ‫یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل نیروی انسانی کادر‬ ‫خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بهداشت‪/‬آقا‬ ‫●حرفه ای●با لیسانس مرتبط●●با سه سال سابقه کار‬ ‫●آشنا به ایزو ‪ ۲۲۰۰۰‬و صنعت مواد غذایی‬ ‫●به صورت تمام وقت‬ ‫از متقاضیـان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را به آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪sadeghibid@yahoo.com‬‬ ‫کرمان‬ ‫استخدام کارشناس فنی آقا‬ ‫شـرکت سـیمان ممتازان کرمان جهت تکمیل کادر خود در اسـتان‬ ‫کرمـان از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‪/‬آقا‬ ‫●حداقل تحصیالت و رشته مورد نظر‪ :‬مهندسی مکانیک‬ ‫(طراحی جامدات)●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@momtazancement.com‬‬ ‫مشهد‬ ‫استخدام کارشناس فروش‬ ‫شرکت تجهیزات پزشکی مدفوما در مشهد جهت تکمیل‬ ‫کادر فروش خود دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫فارغ التحصیل یا دانشجوی مهندسی پزشکی‬ ‫با روابط عمومی باال‬ ‫یک شـرکت اسـتارتاپ در زمینه پرداخـت الکترونیک جهت تکمیل‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪pzkm.medfoma@gmail.com‬‬ ‫کادر خود در اسـتان گیالن شـهر رشـت از افراد واجد شـرایط‬ ‫سرپرست بازاریابی‬ ‫●فعال●با انگیزه●در شهر رشت‬ ‫متقاضیان گرامی مشـخصات شناسـنامه ای ‪ ,‬شـغل قبلـی ‪ ,‬آخرین‬ ‫حقـوق دریافتـی از شـغل قبلی خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.nikmobin@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مهندس فنی آقا‬ ‫شـرکت آریـا اندیش خاور جهت تکمیل کادر خود در اسـتان گیالن‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪. .‬‬ ‫یزد‬ ‫استخدام مشاور خانم‬ ‫شرکت مهاجرتی بین المللی‪ ،‬جهت شعبه رو به تاسیس‬ ‫در شهر یزد استخدام می نماید‪:‬‬ ‫مشاور‪/‬خانم‬ ‫●حداقـل مـدرک تحصیلـی لیسـانس ●بـا فن بیـان بسـیار قوی ‪،‬‬ ‫تعهـد بـاال و ضامـن معتبـر ●ترجیحا آشـنا بـه زبان انگلیسـی‬ ‫● سابقه کار مرتبط●با حقوق و پورسانت عالی‬ ‫لطفا رزومه کاری و تخصصی خود رابه آدرس ایمیل‬ ‫از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫اعالم شده ارسال بفرمایید‪.‬‬ ‫●مهندسی عمران و تاسیسات مکانیک(جهت کارهای عمرانی)‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مهندس فنی‪/‬فقط آقا‬ ‫●مسلط به فهرست بها و تنظیم صورت وضعیت‬ ‫●آشنایی کامل با نرم افزار های اتوکد‪ ،‬آفیس‬ ‫●با سابقه کاری حداقل ‪ ۳‬سال●ترجیحا ساکن شهر انزلی‬ ‫●حداکثر حقوق دریافتی ‪ 1/۲۰۰/000 :‬تومان الی ‪1/۵۰۰/000‬تومان‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@arya-andish.com‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫تبریز‬ ‫قزوین‬ ‫قم‬ ‫استخدام مهندس عمران‬ ‫شـرکت سـاختمانی اسـطوره سـازان زاگـرس واقـع در قـم جهـت‬ ‫تکمیـل کادر خود به یکنفـر مهندس عمران جوان و پـر انرژی برای‬ ‫پیگیـری و شـرکت در مناقصات نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫●با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و آشنا به فهرست بها‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪civil2020@gmail.com‬‬ ‫‪info@rkimmigrationgroup.com‬‬ ‫استخدام مهندس مکانیک (سیاالت)‬ ‫شـرکت کوالک گسـتر جهـت تکمیـل کادر خود در اسـتان یـزد از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیك(سیاالت)‪ 2/‬نفر‬ ‫با تجربه کاری مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪info@KGY.IR‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت توليدی نهاده های کشاورزی‬ ‫یک شـرکت تولیدی نهاده های کشـاورزی واقع در شـهرک صنعتی‬ ‫زارچ یزد‪،‬بـه چند نفر نیروی همکار با گرایشـهای‬ ‫زیر نیاز مند است‪.‬‬ ‫مهندسی کشاورزی کلیه گرایشها‬ ‫●حداقـل یـک سـال سـابقه کاری یـا دانشـجویان رشـته هـای‬ ‫کشـاورزی● مدیریت‪/‬گرایش‪/‬بازاریابی‬ ‫●حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫لطفـا واجدیـن شـرایط رزومـه و شـماره تمـاس خـود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل درج شـده در آگهـی ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪yazdagrijob@gmail.com‬‬
‫اجتماعی‬ ‫‪12‬‬ ‫یافته های این گزارش در خصوص سیاست‌های‬ ‫اشتغال کشور کره جنوبی نشان می دهد که این کشور از موفق ترین‬ ‫کشورها در زمینه ایجاد اشتغال است و همانطور که کارشناسان‬ ‫بانک جهانی اذعان می کنند «نخست نیروی کار را از بخش‬ ‫کشاورزی به صنایع کارخانه ای سب ــک و س ـپـ ــس بـ ــه بـ ــخش‬ ‫صنعتی با ارزش افزوده باال انتقال داد»‪.‬‬ ‫در واقع کره جنوبی از کشوری در دهه ‪ ۱۹۶۰‬که صادرات‬ ‫اصلی اش سنگ تنگستن‪ ،‬ماهی و کاه گیس ساخته شده‬ ‫از موی انسان بود امروز به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل‬ ‫شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و تلویزیون های صاف و‬ ‫صادراتی می شناسند‪.‬‬ ‫مهمترین امری که محور اقتصادی کره جنوبی بود‪ ،‬انتخاب‬ ‫استراتژی مداخله درست و فعال دولت در اقتصاد بود؛ در واقع‬ ‫کشورهای شرق آسیا استراتژی توسعه ای را در پیش گرفتند که نقطه‬ ‫مقابلرویکردنئوکاسیکیو توصیههایبانکجهانیمبنیبراتکای‬ ‫به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه گرا یاد می شود‪.‬‬ ‫هرچند تا دهه ‪ ۱۹۹۰‬شرکت های کره ای به میزان بسیاری‬ ‫رشد کرده بودند و صنایع آن کشور در حال شکوفایی بود‪ ،‬اما‬ ‫این کشور همچنان به حمایت از صنایع البته به صورت معقول‬ ‫تر ادامه داد و در خال سالهای ‪ ۱۹۸۷‬تا ‪ ۱۹۹۶‬دو برنامه توسعه‬ ‫ای را در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫در این برنامه ها تأ کید بر صنایع پیشرفته مانند الکترونیکی‪،‬‬ ‫ای تی و صنایع خودرو بود‪.‬‬ ‫از دیگر تحوالت در زمینه صنایع در کره جنوبی ایجاد شورای‬ ‫ملی علم و فناوری برای افزایش سرمایه گذاری است تا در‬ ‫تحقیق و توسعه در سال ‪ ۱۹۹۰‬بود و در سال ‪ ۲۰۰۲‬نیز با همکاری‬ ‫این شورا و وزارت علوم و فناوری این کشور ‪ ۵‬اولویت برای‬ ‫حمایت در دستور کار قرار گرفت که عب ــارت از ‪ IT‬مـ ـ ـع ــادل‬ ‫‪‌۴۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬زیست فناوری ‪ ۳۰۷‬میلیون دالر‪ ،‬فناوری‬ ‫محیطی ‪ ۱۱۶‬میلیون دالر‪ ،‬فناوری فضایی ‪ ۱۰۲‬میلیون دالر و‬ ‫فناوری نانو معادل ‪ ۸۴‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر اقدامات در این زمینه معرفی و تعیین‬ ‫‪ ۱۰‬رشته فعالیت پیشران در سال ‪ ۲۰۰۳‬با هدف کمک آنها به‬ ‫اشتغال در ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال آتی و ایجاد ارزش افزوده ب ـ ــاال ب ـ ــود ک ـ ــه‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رادیو‪ -‬تلویزیون دیجیتال‬ ‫‪ -۲‬نمایشگر های دیجیتال‬ ‫‪ -۳‬ربات های هوشمند‬ ‫‪ -۴‬اتومبیل های آینده‬ ‫‪ -۵‬نیمه هادی های نسل آینده‬ ‫‪ -۶‬ارتباط راه دور نسل آینده‬ ‫‪ -۷‬شبکه خانگی هوشمند‬ ‫‪ -۸‬محتوای دیجیتال و راهکارهای نرم افزاری‬ ‫‪ -۹‬باتری های نسل آینده‬ ‫‪ -۱۰‬اندام های زیست دارویی جدید‬ ‫در کشور چین نیز سیاست صنعتی دولت از سال ‪۱۹۹۷‬‬ ‫به تدریج از سیاست نئولیبرالی مبنی بر دخالت اندک فاصله‬ ‫گرفت و دولت کم کم نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کرد و در‬ ‫واقع سرمایه گذاری انبوه دولت در زیرساخت ها ابتدا برای‬ ‫مقابله با بحران مالی شرق آسیا اجرا اما به تدریج به راهبرد‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس با تعیین رشته فعالیت‌های پیشران بررسی کرد؛‬ ‫تجربه دنیا برای بهبود اشتغال چیست؟‬ ‫◄ نتیجــه یافته‌هــای مرکــز پژوهــش هــای مجلــس نشــان می‌دهــد‬ ‫کشــورهای دارای تجربــه موفــق در بهبــود اشــتغال‪ ،‬رشــته فعالیت‌هــای و صنایــع‬ ‫پیشــران دارای ارزش افــزوده را بــرای یــک دوره ‪ ۵‬تــا ‪ 10‬ســاله تعریــف کردنــد‪.‬‬ ‫مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســالمی در گزارشــی بــه بررســی‬ ‫سیاســت کشــور در زمینــه اشــتغال و داللــت هــای آن بــرای ایــران پرداخــت کــه‬ ‫در ایــن گــزارش کشــورهای کــره جنوبــی‪ ،‬چیــن‪ ،‬مالــزی و برزیــل مــورد مطالعــه و‬ ‫پژوهــش قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫در این بین در سال ‪ ۲۰۱۵‬و در همراهی با برنامه سیزدهم‬ ‫توسعه دولت برنامه ‪ ۱۰‬ساله «ساخت چین ‪ »۲۰۲۵‬را آغاز کرد که‬ ‫هدف از این برنامه افزایش سهم تولیدات کارخانه ای در چین با‬ ‫تأ کید بر صنایع دارای ارزش افزوده باالست‪ .‬براساس این برنامه‬ ‫‪ ۱۰‬صنعت دارای اولویت مشخص شد که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نسل بعدی صنعت اطاعات‬ ‫‪ -۲‬ماشین آالت پیشرفته و رباتیک‬ ‫‪ -۳‬صنعت هوا فضا‬ ‫‪ -۴‬صنعت ریلی پیشرفته‬ ‫‪ -۵‬ماشین آالت دریایی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از مشاوران فعال و کارشناسان مجرب‬ ‫در زمينه امور ثبتی جهت اخذ سندتک برگی‬ ‫(تبديل دفترچه ای به يک برگی)دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫عالقمندان پيشنهادات مالی و رزومه کاری خود را تا تاريخ‬ ‫‪ 97/5/30‬به آدرس زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪keshavarzimajid@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫در زمینه تولید محصوالت وابسته‬ ‫به نفت و گاز و معادن جهت تکميل کادر واحد بازاريابی و‬ ‫فروش خود به يک نفر خانم با شرايط ذيل نياز دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارای مدرک کارشناسی ‪ -2‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مفيد در زمينه بازاريابی و فروش صنعتی ‪ -3‬مسلط به‬ ‫اداره جلسات ‪ -4‬امکان سفر به شهرهای مختلف‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ايميل ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1974@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در یك واحد تولید (شرق تهران)‬ ‫مهندس برق قدرت‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫مهندس مکانیک یا صنایع‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار جهت دفتر ‪PM‬‬ ‫مهندس مکانیک ساخت و تولید‬ ‫جهت مديريت يکی از واحدهای توليدی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفيد‬ ‫قالبساز‬ ‫مسلط به قالبهای کششی و برش با حداقل تحصيالت‬ ‫ديپلم و سابقه کار ‪ 7‬ساله‬ ‫‪z-akhavan89@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ -۶‬ذخیره انرژی‬ ‫‪ -۷‬تجهیزات الکترونیک‬ ‫‪ -۸‬مواد جدید‬ ‫‪ -۹‬بیوداروها و داروهای پیشرفته‬ ‫‪ -۱۰‬ماشین های کشاورزی‬ ‫اینبخشهاقریببه‪ ۴۰‬درصدارزشافزودهبخشصنعتچین‬ ‫را تشکیل می دهند و قرار است سهم آنها افزایش یابد‪.‬‬ ‫یافته های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسـ ــامـ ـ ــی ن ـ ـشـ ــان‬ ‫می دهد در کشور مالزی رشد بخش تولید کارخانه ای از سال‪ ۱۹۸۶‬تا‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬و سپس دوره ‪ ۱۹۹۱‬تا ‪ ۱۹۹۵‬سریع تر از هر دوره دیگر در مالزی بود‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت دارویی‬ ‫يک نفر مدير مالی ‪ ،‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫استخدام می نمايد‪.‬‬ ‫‪estekhdam_m94@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت تولیدی‬ ‫از يک نفر حسابدار با حداقل‪ 2‬سال سابقه کاری‪ ،‬مسلط به‬ ‫حسابداری انبار و دارايی ثابت دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫‪edari@fanarlool.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت تولیدی صنعتیواقعدر شهرکصنعتیايوانکی‬ ‫مدير صادرات (آقا)‪ ،‬با حداقل‪ 5‬سال سابقه کار مفيد در زمينه‬ ‫صادرات‪ ،‬ترجيحا لوازم خانگی آشپزخانه با حقوق ومزايای‬ ‫مکفینيازمنداست‪.‬‬ ‫‪resume@dateesco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نرم افزاری پرهام‬ ‫جهتتکميل کادر مالیخوددعوتبههمکاریمینمايد‪:‬‬ ‫کارشناسحسابداری‪ ،‬کارشناسارشدوسرپرستحسابداری‬ ‫آشنا به امور مالياتی و کليه امور مالی و حسابداری‬ ‫‪hr-job@parham-co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت در محدوده نیاوران‬ ‫کارشناس مالی‪ 3‬تا‪ 5‬سال سابقه موثر‬ ‫آشنايیبانرمافزارهایهمکارانياسپيدار‬ ‫رزومه های خود را به آدرس زير ارسال نماييد‪.‬‬ ‫‪afarinesh.holding1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سازنده تجهیزات آزمایشگاهی (آنالیز)‬ ‫گروه سومریا استخدام می نماید‬ ‫کارشناسحسابداری(حداقل‪ 2‬سالسابقه کار)‬ ‫حسابدار با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫آشنايیبهنرمافزار شايگان‬ ‫‪ Excel‬و آشنا به نرم افزار مالی و‬ ‫‪Teifsanj.pishro@gmail.com‬‬ ‫بررســی تجربــه کشــورها در ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد کــه هیــچ‬ ‫سیاســت جداگانــه فراگیــر و طوالنــی مدتــی بــرای ایجــاد اشــتغال در کشــورهای موفق‬ ‫جهــان اجــرا نشــده اســت و در عمــل سیاســت هــای اشــتغال بخشــی از سیاســت های‬ ‫کالن اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در مقابــل همچنیــن بهتریــن شــیوه بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار در کشــور‬ ‫انتقــال نیــروی کار از بخــش کشــاورزی بــه ســمت صنعــت بــه ویــژه اشــتغال‬ ‫صنعــت کارخانــه ای اســت‪.‬‬ ‫‪job@milad-group.com‬‬ ‫که بازتاب این رشد در ترکیب صادراتی کشور نمایان شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۰‬میزان صادرات تولیدات کارخانه به بیش از‬ ‫‪ ۵۸‬درصد حجم صادرات رسید که با ادامه این روند رو به رشد‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۵‬این حجم از صادرات به نزدیک ‪ ۸۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش بررســی دقیــق سیاســت هــای کشــورها‬ ‫در زمینــه بهبــود اشــتغال نشــان مــی دهــد در میــان آنهــا برخــی‬ ‫نقــاط مشــترک وجــود داردکــه «انتخــاب اســتراتژی درســت توســعه‬ ‫و دوری از بلندپــروازی یکــی از ایــن نقــاط مشــترک اســت»‪.‬‬ ‫همچنیــن انتخــاب اســتراتژی درســت توســعه منجــر شــده تــا ‪۴‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت تجهیزات پزشکی‬ ‫جهت تکميل کادر حسابداری خود در تهران به کارشناس‬ ‫وصول مطالبات مسلط به مباحث زير نيازمند است‪:‬‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در زمينه مالی يا‬ ‫حسابداری و آشنا به آفيس‬ ‫آشنا به کار تجهيزات پزشکی و بيمارستان و وصول‬ ‫مطالبات از مراکز درمانی امکان سفر به شهرستان ‪-‬‬ ‫ترجيحا آقا تا ‪ 40‬سال‬ ‫خواهشمند است رزومه خود را به آدرس‬ ‫زير ارسال فرماييد‪.‬‬ ‫‪hrm@mempjs.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت مهندسی به تعدادی‬ ‫نیروی حسابداری‬ ‫●دارای مدرک حسابداری● حداقل‪ 3‬سال سابقه در شرکت های‬ ‫پيمانکاری●مسلطبههمکارانسيستم‪،‬اکسل‬ ‫‪edari@pideco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سالم سرای جهان‬ ‫نماينده انحصاری شرکت بين المللی زپتر‬ ‫با مرکزيت در کشور سوييس‬ ‫و با حضور در ‪ 60‬کشور جهان‬ ‫اقدام به جذب تعدادی کارشناس فروش خالق‪،‬‬ ‫مشتری مدار با روابط عمومی باال‪ ،‬با حقوق و‬ ‫مزايای مکفی می نمايد‪.‬‬ ‫کالس های آموزشی رايگان هم برگزار می گردد‪.‬‬ ‫ايميل‪:‬‬ ‫‪iran.zepter@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتتولیدیوصنعتیامیرنیادعوتبههمکاریمینماید‬ ‫مدیرانبار‬ ‫مدرک تحصيلی فوق ديپلم به باال‪ ،‬آشنا به کامپيوتر‬ ‫و نرم افزار ‪ ، office‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪marketing@amirnia.com‬‬ ‫کشــور مــورد بررســی در ایــن گــزارش بــه موفقیــت دســت یابنــد‬ ‫و در تمــام ادوار دولــت نقــش فعالــی در ایجــاد تغییــر ســاختار‬ ‫اقتصــادی داشــته باشــند‪ .‬در واقــع اندیشــمندان کشــوری ماننــد‬ ‫کــره جنوبــی کــه موفــق تریــن کشــور در زمینــه تحــول در بخــش‬ ‫اشــتغال بوده اســت‪ ،‬ســالــهــــا پــیــــش از آنــکــــه بــانــــک جــهــانـ ــی‬ ‫بــه اشــتباه خــود دربــاره نبــود نســخه یکســان بــرای همــه اذعــان‬ ‫کنــد بــا درک درســت کشورشــان اســتراتژی درســت را تدویــن کردنــد‪.‬‬ ‫پیــام اصلــی ایــن گــزارش ایــن اســت کــه هیــچ مجموعــه‬ ‫جهانــی یکســانی از قواعــد وجــود نــدارد کــه رشــد اقتصــادی‬ ‫پایــدار را ایجــاد کنــد بلکــه رشــد پایــدار بــه عوامــل مهمــی بســتگی‬ ‫دارد کــه الزم اســت در طــول زمــان بــه آن دســت یافتــه کــه از جمله‬ ‫آن مــی تــوان بــه انباشــت ســرمایه فیزیکــی و انســانی‪ ،‬کارآمــدی‬ ‫در تخصیــص منافــع و بــه روز شــدن تکنولــوژی و تقســیم منافــع‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در بخش پایانی گزارش های مرکز پژوهش مجلس شورای‬ ‫اسامی برخی راهکارها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور‬ ‫به شرح زیر ارائه شد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬راه حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی‬ ‫مشارکتی و دموکراتیک است‪ :‬بر این اساس حرکت در جهت‬ ‫ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک شامل مطبوعات‬ ‫و احزاب قدرتمند‪ ،‬قوه قضائیه مستقل و ترتیبات نهادی‬ ‫و سازمانی حامی نظم دموکراتیک و مشارکتی از الزامات‬ ‫بلندمدت حل مسائل گوناگون است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اسـتراتژی هـای توسـعه ای کشـور بایـد بـر نقـش فعـال‬ ‫دولـت تأ کیـد کنـد‪ :‬همـه دولـت هـای کشـورهای پیشـرفته و‬ ‫بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه در حـال ایفـای نقشـی‬ ‫فعـال در اقتصـاد هسـتند کـه تحـت چنیـن شـرایطی ایفـای نقش‬ ‫انفعالـی از سـوی دولـت زیـان هـای بسـیاری را نصیـب کشـور‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬البتـه در ایـن راسـتا باید نسـبت به تدوین سیاسـت‬ ‫هـای درسـت و جلوگیـری از اجـرای سیاسـت هـای بلندپروازانـه‬ ‫اقـدام کـرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬دولـت بایـد از اجـرای برنامـه ای بـا هـدف ایجـاد اشـتغال‬ ‫بـدون توجـه بـه سـایر مـوارد خـودداری کنـد‪ :‬براسـاس ایـن اصـل‪،‬‬ ‫هیـچ سیاسـت جداگانـه فراگیـر و طوالنـی مدتـی بـرای ایجـاد‬ ‫اشـتغال در کشـورهای موفـق جهـان اجـرا نشـده اسـت و در‬ ‫عمـل سیاسـت هـای اشـتغال بخشـی از سیاسـت هـای کان‬ ‫اقتصـادی اسـت‪ .‬در واقـع همانطـور کـه بررسـی تجربـه ‪ ۴‬کشـور‬ ‫نشـان داد در شـرایط بیـکاری گسـترده دولـت بایـد بـه طـور فعـال‬ ‫در جهـت تغییـر سـاختار اقتصـادی عمـل کنـد و از اقدامـات‬ ‫کوتـاه مـدت خـودداری کنـد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دولــت بایــد بــه طــور فعــال در جهــت تغییــر ســاختار‬ ‫اقتصــاد عمــل کنــد‪ :‬یافتــه هــای ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد در‬ ‫شــرایط کنونــی کشــور کــه بخــش صنعــت بــه ویــژه تولیــد کارخانــه‬ ‫ای بــا چالــش هــای بســیاری روبــرو اســت‪ ،‬دولــت بایــد بــه طــور‬ ‫فعــال در جهــت تغییــر ســاختار اقتصــادی شــامل اقدامــات ز یــر‬ ‫عمــل کنــد‪:‬‬ ‫ تدوین استراتژی درست صنعتی‬‫ اولویت بندی صحیح صنایع‬‫ تاش در جهت افزایش مقیاس بنگاه های تولیدی‬‫ سیاست حمایتی هوشمند از صنایع و برخورد با ناکارامدی‬‫دعوت به همکاری‬ ‫یك شرکت تولیدی و صنعتی برای امور مالی‬ ‫دفترمرکزی واقع در تهران حسابدار خانم تمام وقت‬ ‫با شرايط به شرح زير استخدام می نمايد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارای ليسانس حسابداری و حداقل شش سال‬ ‫تجربه حسابداری در شرکتهای توليدی‬ ‫‪ -2‬توانايی انجام کار با سيستم های يکپارچه‬ ‫همکاران سيستم يا راهکاران‬ ‫‪ -3‬آشنايی کامل با نرم افزارهای آفيس‪،‬‬ ‫لطفا متقاضيان واجد شرايط رزومه خود را به آدرس‬ ‫ايميل ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪zc_estekhdam@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسین مشاور‬ ‫به تعدادی مهندس معمار و تاسیسات مکانیکی‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مفيد‪ ،‬جهت نظارت‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مفيد‪ ،‬جهت نظارت‬ ‫در پروژه ساختمان بلند مرتبه در تهران نياز دارد‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫ايميل ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪resume.fajr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدامکارشناس‪ HSE‬ومهندسنقشهبردار‬ ‫به يک نفر مهندس ‪ HSE‬و يک نفر مهندس نقشه بردار با‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار جهت پروژه راهسازی نيازمند می باشد‪.‬‬ ‫متقاضيان رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪info@farbar-cng.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دو نفر کاردان یا کارشناس نقشه کش‬ ‫مسلط به ‪( piping‬واحد مهندسی)‬ ‫‪edari@omrab.com‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪13‬‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫خانم– البرز‬ ‫ﺷﺮﮐت آﮐو داده پﺮدازش جهت ﺗکمیل‬ ‫ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن البﺮز از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط‬ ‫زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫خانم‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑه ﺑﺎﻧکهﺎی اطالعﺎﺗی●ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویس‬ ‫خانم‬ ‫استخدام وردپرس کار –‬ ‫اصفهان‬ ‫آژاﻧسدیجیتﺎلﻣﺎرﮐتیﻨگﺑهیﺪوجهتﺗوﺳعه‬ ‫ﮐﺎدر فﻨی خود در اﺳتﺎن اصفهﺎن از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط‬ ‫زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫وردپرس کار‬ ‫●ﺣﺮفه ای ﺗسلط ﮐﺎﻣل ﺑه ﺳیستم ﻣﺪیﺮیت ﻣحتوای وردپﺮس‬ ‫استخدام بازاریاب – اصفهان‬ ‫ﺷﺮﮐت فﻨﺎوری اطالعﺎت گﺎﻣﺎ جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود‬ ‫در اﺳتﺎن اصفهﺎن از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ دعوت‬ ‫ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫●ﻣسلط ﺑه اﻣور ﺑﺎزاریﺎﺑی●ﻣسلط ﺑه فﻨون ﻣذاﮐﺮه‬ ‫●فن ﺑیﺎن ﺑﺎﻻ●ﻣتعهﺪ●ﺣﻘوق ثﺎﺑت‪+‬پورﺳﺎﻧت‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه آدرس‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‬ ‫‪info@gammaweb.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس به صورت دورکاری یا محلی‪-‬‬ ‫اصفهان‬ ‫ﺗجﺎرت الکتﺮوﻧیک ﺗوﺳعه ﻣهﺮ ﺷﺎیﺎن ( ﺗﺮوﺗﺎزه) جهت ﺗکمیل‬ ‫ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن اصفهﺎن از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ‬ ‫دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫(‪)WordPress‬‬ ‫●ﺗسلط ﮐﺎﻣل ﺑه پالگین هﺎ و قﺎلب هﺎ ﻧحوه اﺳتفﺎده از آﻧهﺎ در‬ ‫پﺮوژه هﺎی ﻣختلف‬ ‫●ﺗسلط ﮐﺎﻣل ﺑه ووﮐﺎﻣﺮس ﺑه ﻣﻨظور راه اﻧﺪازی‬ ‫ﺳﺎیت هﺎی فﺮوﺷگﺎهی‬ ‫●ﺗسلط ﺑﺮ ‪ HTML/CSS/jQuery‬و ﺗواﻧﺎیی طﺮاﺣی ‪UI‬‬ ‫ﺗواﻧﺎیی ﮐﺎر ﺑﺎ فتوﺷﺎپ‬ ‫●ﺗواﻧﺎیی ﺗبﺪیل قﺎلب ‪ HTML‬ﺑه وردپﺮس اﻣتیﺎز ﻣحسوب ﻣی گﺮدد‬ ‫●ﺗواﻧﺎیی فﺎرﺳی ﺳﺎزی دقیق قﺎلب هﺎ و افزوﻧه هﺎی وردپﺮس‬ ‫اﻣتیﺎز ﻣحسوب ﻣیگﺮدد‬ ‫●روﺣیه ﺗیمی ﺑﺎﻻ و عالقه ﻣﻨﺪی ﺑه یﺎدگیﺮی ﻣﻄﺎلب جﺪیﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫اﻧگیزه و ﺑﺎ اخالق‬ ‫●دارای ﺳﺎﺑﻘه ﮐﺎر ﻣﺮﺗبط و ﻧموﻧه ﮐﺎر (قﺎﺑل ذﮐﺮ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ داﺷتن‬ ‫ﺣﺪاقل ‪ ۳‬ﻧموﻧه ﮐﺎر الزاﻣی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ‪).‬‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‬ ‫‪cv@behido.com‬‬ ‫برنامه نویس ‪front-end‬‬ ‫■□■‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑه ‪HTML، CSS، Javascript‬‬ ‫استخدام نیروی فنی آقا‪-‬اصفهان‬ ‫‪jQuery، PHP,Larave‬‬ ‫●اﻣکﺎن دورﮐﺎر و یﺎ در ﻣحل ﺑه اﻧتخﺎب ﺷمﺎ‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪h8000133@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح وب سایت خانم‪ -‬اصفهان‬ ‫ﺑه یک خﺎﻧم طﺮاح وب ﺳﺎیت ﻣسلط ﺑه اﻣور ﻧگهﺪاری از ﺳﺎیت‬ ‫جهت ﺷﺮﮐت ﻣهﻨﺪﺳی فﻨی یﺎران در اصفهﺎن ﻧیﺎزﻣﻨﺪیم‪.‬‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه ایمیل زیﺮ‬ ‫ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‬ ‫‪daneshyaranjobs@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس حرفه ای‪-‬اصفهان‬ ‫ﺷﺮﮐت ﻧیکو داده ﻣجﺎزی زیگورات جهت ﺗکمیل ﺗیم ﺑﺮﻧﺎﻣه‬ ‫ﻧویسی خود در اﺳتﺎن اصفهﺎن از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ‬ ‫دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫برنامه نویس حرفه ای‬ ‫‪‌2‬نفر‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویسی اﻧﺪرویﺪ‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویسی ‪ C#‬و ‪sql‬‬ ‫●قﺮارداد از روز چهﺎرم ﺣضور ﻣﻨعﻘﺪ ﻣی‌گﺮدد‬ ‫●ﺑیمه ﺗﺎﻣین اجتمﺎعی ﺑﺮقﺮار ﻣی‌گﺮدد‬ ‫●جذب ﺑصورت ﺗمﺎم وقت و پﺮوژه ای‬ ‫●ﺑه ﻧیﺮو هﺎی ﺗمﺎم وقت ﺑین ‪ ۲۰۰۰۰۰۰‬ﺗﺎ ‪ ۲۵۰۰۰۰۰‬و‬ ‫ﺑصورت ﻣﻨظم و ﻣﺎهﺎﻧه پﺮداخت اﻧجﺎم ﻣیگﺮدد‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط و ﺣﺮفه ای ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Kargazar222@gmail‬‬ ‫■□■‬ ‫ﺷﺮﮐت رهﺎپﺮداز جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن اصفهﺎن از‬ ‫افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫نیروی فنی‪/‬آقا‬ ‫●ﻣسلط ﺑه اﺑزار اوراﮐل‬ ‫(‪ )Oracle Developer‬و ‪Report Builder‬‬ ‫●ﺑه صورت ﺗمﺎم وقت یﺎ پﺮوژه ای‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه ایمیل زیﺮ‬ ‫ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‬ ‫‪akodataprocess@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس تولید محتوا خانم‪ -‬ارومیه‬ ‫یک ﺷﺮﮐت ﺑﺎزرگﺎﻧی جهت طﺮاﺣی و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧی وﺑسﺎیت‬ ‫خود در اﺳتﺎن آذرﺑﺎیجﺎن غﺮﺑی‪،‬در دفتﺮ اروﻣیه از افﺮاد واجﺪ‬ ‫ﺷﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫خانم‬ ‫●ﺗسلط ﮐﺎﻣل ﺑه زﺑﺎن اﻧگلیسی (ﺗﺮجمه و درک)‬ ‫●ﺗواﻧﺎیی جستجوی پیشﺮفته اطالعﺎت در فضﺎی ﻣوﺗورهﺎی‬ ‫جستجو و ﻣﻘﺎﻻت علمی●ﺷﻨﺎخت ﻣﻨﺎﺳب از ﺷبکه هﺎی‬ ‫اجتمﺎعی و رﺳﺎﻧه هﺎی ﺗبلیغﺎﺗی و ﻣﺪیﺮیت ﮐﺮدن آﻧهﺎ‬ ‫●عالقمﻨﺪ ﺑه ﺗحﻘیق و یﺎدگیﺮی ﻣﻄﺎلب‬ ‫●ﺗواﻧﺎیی ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣعتبﺮ ﺑﺮای ﺗولیﺪ ﻣحتوا‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑه اصول ﻧگﺎرش و ﺗهیه ﻣتون (ﻣهﺎرت ﻧوﺷتن ﻣتون ﮐوﺗﺎه و ﺑلﻨﺪ)‬ ‫●ﻣهﺎرت در خبﺮﻧویسی ﻣﺪرن و ویﺮاﺳتﺎری●خالقیت و‬ ‫ﻧوآوری و ایﺪه پﺮدازی ﻣﻨﺎﺳب●ﺗواﻧﺎیی اﻧجﺎم ﮐﺎرهﺎ ﺑه صورت‬ ‫ﺗیمی●ﺗﺮجیحﺎدارایﺗواﻧﺎییطﺮاﺣیوگﺮافیک‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‬ ‫ﺷﺮﮐت هﺎﻣین اﻧﺪیشه آژﻣﺎن جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن‬ ‫خﺮاﺳﺎن رضوی از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ ﺑﺮای طﺮاﺣی ﺳمت‬ ‫برنامه نویس ‪front end‬‬ ‫●پﻨج ﺷﻨبه هﺎ ﻧیمه وقت‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ‪jquery،css،HTML‬‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷمﺎره ﺗلفن زیﺮ ﺗمﺎس ﺣﺎصل‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ‪●nodejs‬آﺷﻨﺎ ﺑه ‪photoshop‬‬ ‫ﻧمﺎیﻨﺪ و یﺎ جهت ﻣﺮاجعه ﺣضوری ﺑه آدرس زیﺮ ﻣﺮاجعه‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑﺎ طﺮاﺣی گﺮافیکی وﺑسﺎیت و اپلیکیشن‬ ‫ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗعیین زﻣﺎن ﻣصﺎﺣبه‬ ‫ﺳﺎعﺎت ﻣﺮاجعه صبح از ‪ ۱۰:۳۰‬ﺑه ﺑعﺪ و‬ ‫رزوﻣه خود را ﺑه ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ ‪.‬‬ ‫استخدام مربی جهت آموزش تعمیرات موبایل – البرز‬ ‫ﻣجتمﻊ فﻨی آﻣوزﺷی ﻣهﻨﺪﺳین ﺑﺮﺗﺮ جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود در‬ ‫اﺳتﺎن البﺮز از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫مربی‬ ‫●جهت آﻣوزش ﺗعمیﺮات ﻣوﺑﺎیل (ﺳخت افزار ﮐﺎر یﺎ ﻧﺮم افزار‬ ‫ﮐﺎرﻣوﺑﺎیل )●دارای ﺳﺎﺑﻘه ﮐﺎر و فعﺎلیت هﺎی آﻣوزﺷی‬ ‫یﺎ فعﺎلیت هﺎی ﺷغلی● ﺗحصیالت در زﻣیﻨه‬ ‫الکتﺮوﻧیک‪ ،‬ﻣخﺎﺑﺮات‪ ،‬ﮐﺎﻣپیوﺗﺮ‪ ،‬ﺑﺮق‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه ایمیل زیﺮ‬ ‫ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪..‬‬ ‫‪mohandesinebartar@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫‪hamin_andisheh@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‪-‬خراسان رضوی‬ ‫آﻧتﺮاپ‪ ،‬ﺗجزیه‪ ،‬ﺗحلیل و پیﺎده ﺳﺎزی ﺳیستم هﺎی ﺗحت وب در‬ ‫خﺮاﺳﺎن رضوی ﺑه ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویس ﺑﺎ ﺷﺮایط ذیل ﻧیﺎزﻣﻨﺪ اﺳت‪:‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑه ‪● php‬آﺷﻨﺎ ﺑه ‪●html‬آﺷﻨﺎ ﺑه ‪●css‬آﺷﻨﺎ ﺑه ‪mysql‬‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه آدرس ایمیل‬ ‫اعالم ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪info@untrop.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس –خراسان رضوی‬ ‫ﺷﺮﮐت پویﺎ رادﻣﺎن گستﺮان ﺗوس جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود‬ ‫در اﺳتﺎن خﺮاﺳﺎن رضوی از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ‬ ‫دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫در زﻣیﻨه ‪IOS‬‬ ‫جهت پشتیبﺎﻧی از یک اﺳتﺎرت آپ قوی و جﺪیﺪ‬ ‫●ﺗسـلط ﺑﺎﻻ ﺑه زﺑﺎن ‪●PHP‬ﺷـﻨﺎخت ﺑﺎﻻ از ﺗست ﻧفوذ و‬ ‫اﻣﻨیت ●آﺷـﻨﺎیی ﺑﺎ ﺳﺎختﺎر ﻣهﻨﺪﺳی ﻧﺮم افزار‬ ‫●آﺷـﻨﺎیی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗی ﺑﺎ ‪ HTML5 ، CSS3‬و ‪JS‬‬ ‫شرکت ارتباط گستر همراهان‪-‬شیراز‬ ‫‪esmaily@mihanwebhost.com‬‬ ‫ﺷـﺮﮐت ارﺗبﺎط گستﺮ همﺮاهﺎن از افﺮاد ذیل دعوت‬ ‫■□■‬ ‫ﺑه عمل ﻣی آورد‪:‬‬ ‫استخدام کارشناس فروش و پشتیبانی‪-‬فارس‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●آﺷـﻨﺎ ﺑه زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویسـی فتوﺷﺎپ و جﺎوا اﺳکﺮیپت‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫●فﺎرغ التحصیالن رﺷـته هﺎی ﮐﺎﻣپیوت‪ ،‬ﻣﺪیﺮیت پﺮوژه‬ ‫عمﺮان و ﻣهﻨﺪﺳی صﻨﺎیﻊ‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫●آﺷـﻨﺎ ﺑه اﻣور اداری و ﻧﺮم افزارهﺎی ﻣﺎیکﺮوﺳﺎفت‬ ‫● دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـی ﺗﺮجیحﺎ در رﺷته هﺎی ‪it‬‬ ‫ﺳـخت افزار و ﻧﺮم افزار‬ ‫از ﻣتﻘﺎضیﺎن درخواﺳـت ﻣی ﺷود ﺑه آدرس ﺳﺎیت ﺷﺮﮐت‬ ‫ﻣﺮاجعه ﻧموده و ضمن ﮐسـب اطالعﺎت ﻻزم‪ ،‬فﺮم ﺗﻘﺎضﺎی‬ ‫ﮐﺎر در در قسـمت ارﺗبﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗکمیل و ارﺳـﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.hamrahnet.com/main/con‬‬‫‪tact.html#‬‬ ‫ﺷﺮﮐت داﻧش ﺑﻨیﺎن اپ ﺳﺎز ‪ ،‬فعﺎل در زﻣیﻨه ﺗولیﺪ اپلیکیشن هﺎی‬ ‫ﻣوﺑﺎیل جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن فﺎرس‪،‬ﺷیﺮاز از افﺮاد‬ ‫واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫کارشناس فروش و پشتیبانی‬ ‫●ﻣﻘﻄﻊ ﺗحصیلی لیسﺎﻧس یﺎ فوق لیسﺎﻧس‬ ‫●رﺷته ﮐﺎﻣپیوﺗﺮ یﺎ رﺷته هﺎی ﻣﺮﺗبط ﺑﺎ فﺮوش و ﺑﺎزاریﺎﺑی‬ ‫خانم‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ﮐﺎﻣپیوﺗﺮ‪ ،‬ﻧﺮم افزار هﺎی آفیس و ﺗﺮجیح ًﺎ فوﺗوﺷﺎپ‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧگلیسی●دارای روﺣیه ﮐﺎر ﺗیمی و پﺮ اﻧﺮژی‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﻣور ارﺗبﺎط ﺑﺎ ﻣشتﺮی‪ ،‬فﺮوش و ﺑﺎزاریﺎﺑی‬ ‫●هیچ ﻣحﺪودیتی ﺑﺮای ﻧوع همکﺎری ﺑه صورت ﺗمﺎم وقت یﺎ‬ ‫پﺎره وقت و ﺣتی پﺮوژه ای وجود ﻧﺪارد‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫آدرس ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫‪eng.mehdihajizadeh@yahoo.com‬‬ ‫فروشگاه بوستان انتظار‪-‬کرمان‬ ‫■□■‬ ‫فﺮوﺷـگﺎه ﺑوﺳـتﺎن اﻧتظﺎر جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن‬ ‫استخدام مسئول امور اداری – شیراز‬ ‫ﮐﺮﻣﺎن از افﺮاد واجﺪ ﺷـﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی‬ ‫ﺷﺮﮐت ﻣوقوفه داﻧش ﺳالﻣت ﮐوثﺮ ﺗحت ﻧظﺎرت اداره ﮐل‬ ‫ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫مدیر سایت‬ ‫●آﺷﻨﺎیی ﮐﺎﻣل ﺑﺎ●فﺮوﺷـگﺎه ایﻨتﺮﻧتی●فضﺎی ﻣجﺎزی●ﺳئو‬ ‫برنامه نویسی‬ ‫●ﻣحتوا ﺳـﺎزی●ﺑﺎزاریﺎﺑی دیجیتﺎل●دروپﺎل ﮐﺎر و …‬ ‫مدیر گرافیك‬ ‫●فتوﺷﺎپ‪،‬عکﺎﺳی‪ ،‬آفیس‬ ‫بازاریاب‬ ‫استخدام برنامه نویس –خراسان رضوی‬ ‫●ﺳﺎعﺎت ﮐﺎر‪۹ :‬صبح ﺗﺎ ‪ ۱۳:۳۰‬و ﺑعﺪاز ظهﺮ ‪ ۱۶:۳۰‬ﺗﺎ ‪۲۰:۴۵‬‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫●آﺷـﻨﺎ ﺑﺎ فن فﺮوش●رواﺑط عموﻣی عﺎلی‬ ‫■□■‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ‪javascript‬‬ ‫تلفن‪03136267788‌:‬‬ ‫آدرس‪‌:‬خیابان‌توحید‌چهار‌راه‌توحید‌مجتمع‌‬ ‫تجاری‌اداری‌نگین‪-‬طبقه‌اول‌‪-‬واحد‌‪123‬‬ ‫تلفن‌‪‌0133413‌:‬داخلی‌(‪‌‌)129‬‬ ‫‪pouya.prd2@gmail.com‬‬ ‫‪niroosan@yahoo.com‬‬ ‫●ﻣسلط ﺑه ﺗعمیﺮات ﺳخت افزار رایﺎﻧه و ﻧوت ﺑوک‬ ‫ﺑعﺪ از ظهﺮ از ‪۱۸:۰۰‬‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳـﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‬ ‫●آﺷـﻨﺎیی ﺑﺎ ویزیتوری●رواﺑط عموﻣی عﺎلی‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮ یک پﺮوژه دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫●ﺑﺎ ﺣﺪاقل دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘه ﮐﺎر●ﺑصورت ﺗمﺎم وقت‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷـﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫برنامه نویس ‪ 1/Back-End‬نفر‬ ‫نیروی صندوقدار و فروشندگی‬ ‫●ﺑـﺎ ﺣﻘوق ﺑیش از اداره ﮐﺎر ‪ +‬ﺑیمه و…‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷـﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷـمﺎره ﺗلفن‌ ثﺎﺑت‬ ‫زیـﺮ ﺗمﺎس ﺣﺎصل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫اوقﺎف و اﻣور خیﺮیه اﺳتﺎن فﺎرس جهت ﺗکمیل ﮐﺎدر اداری خود‬ ‫در اﺳتﺎن فﺎرس‪،‬ﺷیﺮاز از افﺮاد واجﺪ ﺷﺮایط زیﺮ‬ ‫دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫مسئول امور اداری‬ ‫●فﺎرغ التحصیل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳی ﮐﺎﻣپیوﺗﺮ و رﺷته هﺎی ﻣﺮﺗبط‬ ‫● ﺗسلط ﮐﺎﻣل ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧگلیسی ( ﻣکﺎلمه – ﺗﺮجمه )‬ ‫●دارای ﺣﺪاقل ‪ ۲‬ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘه ﮐﺎر ﻣﺮﺗبط‬ ‫●آﺷﻨﺎیی ﮐﺎﻣل ﺑﺎ اﻣور اداری‬ ‫●آﺷﻨﺎیی ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻧﺮم افزار اﺗوﻣﺎﺳیون اداری و‬ ‫اصول ﻧﺎﻣه ﻧگﺎری و ﺑﺎیگﺎﻧی● دارای رواﺑط اجتمﺎعی ﺑﺎﻻ‬ ‫●عﺪم ﻣحﺪودیت در ﺳﺎعت ﮐﺎر‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪ رزوﻣه خود را ﺑه‬ ‫ایمیل زیﺮ ارﺳﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫( ارﺳﺎل رزوﻣه ﮐﺎری اجبﺎری اﺳت )‬ ‫تلفن‪۰۳۴۳۲۲۳۱۱۰۰‌:‬‬ ‫‪info@kosarmedical.com‬‬ ‫آدرس‪‌:‬کرمان‌‪.‬نبش‌طالقانی‌‪‌۸‬فروشـگاه‌بوستان‌انتظار‬ ‫■□■‬ ‫■□■‬ ‫استخدام پشتیبان نرم افزار‪ -‬گیالن‬ ‫گﺮوه طﺮاﺣی آرﮐﺎﻣپ جهت ﺗکمیل ﺗیم پشـتیبﺎﻧی خود در‬ ‫اﺳـتﺎن گیالن از افﺮاد واجﺪ ﺷـﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری‬ ‫ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫●ﻧیﺮوی جوان ●ﺑﺎ اﻧگیزه●ﻣسـ ّلط ﺑه زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویسـی ‪C#‬‬ ‫● آﺷـﻨﺎ ﺑه ‪●LinQ ، SQL ، XML‬ﺑﺎ رواﺑط عموﻣی ﺑﺎﻻ‬ ‫● همکﺎری ﺑه صورت ﺗمﺎم وقت از ﺳـﺎعت ‪ ۸‬الی ‪۱۴‬‬ ‫از ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷـﺮایط خواهشمﻨﺪیم رزوﻣه خود را‬ ‫ﺑه آدرس ایمیل زیﺮ ارﺳـﺎل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫رزوﻣه هﺎی ارﺳـﺎلی ﺑﺮرﺳـی ﺷﺪه و در صورت ﺗﺎییﺪ جهت‬ ‫ﻣصﺎﺣبه ی ﺣضوری ﺗمﺎس گﺮفته خواهﺪ ﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑه ﺗمﺎس هﺎی ﺗلفﻨی ﺗﺮﺗیب اثﺮ داده ﻧمی ﺷـود‬ ‫‪job@arcompgroup.com‬‬ ‫■□■‬ ‫اسـتخدام طراح گرافیک و برنامه نویس‪-‬گیالن‬ ‫ﺷـﺮﮐت ﻣیهن وب هﺎﺳت اﺳتخﺪام ﻣیﻨمﺎیﺪ‪:‬‬ ‫طـﺮاح گﺮافیک و ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧویس ‪Front-end‬‬ ‫‪hasanbeigi@mihanwebhost.com‬‬ ‫■□■‬ ‫اسـتخدام برنامه نویس جهت میهن وب هاست‪-‬گیالن‬ ‫ﻣیهن وب هﺎﺳـت در گیالن اﺳتخﺪام ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫استخدام مسئول پشتیبانی و پیاده سازی نرم افزار‪-‬یزد‬ ‫یک ﺷﺮﮐت ﻣهﻨﺪﺳی ﺑﺎ ‪ ۲۰‬ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘه ی فعﺎل و ﻣوفق در زﻣیﻨه‌ی‬ ‫ﺗولیﺪ و فﺮوش و اﺳتﻘﺮار ﻧﺮم افزار جهت ﺗکمیل‬ ‫ﺗیم پشتیبﺎﻧی ﮐﺎدر خود در اﺳتﺎن یزد از افﺮاد واجﺪ‬ ‫ﺷﺮایط زیﺮ دعوت ﺑه همکﺎری ﻣی ﻧمﺎیﺪ‪.‬‬ ‫مسئول پشتیبانی و پیاده سازی نرم افزار‬ ‫خانم‌یا‌آقا‬ ‫●ﺗمﺎم وقت●ﻣتعهﺪ‪ ،‬خالق‪ ،‬پﺮ اﻧﺮژی و ﻣسئولیت پذیﺮ‬ ‫●قﺎﺑلیت ﺳفﺮ ﺑه اﺳتﺎن هﺎی ﻣختلف ﮐشور ﺑﺮای اﻧجﺎم ﻣﺎﻣوریت‬ ‫●رواﺑط عموﻣی ﺑﺎﻻ●ﻣتﻘﺎعﺪ ﮐﺮدن‪ ،‬ﻧفوذ و اثﺮگذاری‬ ‫●ﺗوان ﺗجزیه و ﺗحلیل اطالعﺎت پشتیبﺎﻧی و گزارش دهی ﻣﻨظم‬ ‫و دوره ای ﺑه ﻣﺪیﺮ ﺳﻄح ﺑﺎﻻ‬ ‫●آﺷﻨﺎ ﺑه ﮐﺎﻣپیوﺗﺮ و ﻧﺮم افزارهﺎی ‪ EXCEL‬و ‪ WORD‬و …‬ ‫●دارای روﺣیه ﮐﺎر ﺗیمی●دریﺎفت ﺑﺎزخورد از ﻣشتﺮیﺎن و‬ ‫پیگیﺮی ﻣشکالت ﻧﺮم افزاری آن هﺎ‬ ‫●ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳی ﺗﺮجیحﺎ ﻣﺮﺗبط ( ﻣهﻨﺪﺳی ﮐﺎﻣپیوﺗﺮ و ‪ IT‬و … )‬ ‫● ﺣﻘوق ثﺎﺑت ‪ +‬ﺑیمه ‪ +‬پﺎداش پیﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم افزار‬ ‫ﻣتﻘﺎضیﺎن واجﺪ ﺷﺮایط ﻣیتواﻧﻨﺪﺑﺮای ﮐسب اطالعﺎت ﺑیشتﺮ و‬ ‫ﻧوﺑت دهی ﻣصﺎﺣبه از ﺳﺎعت ‪ ۹‬ﺗﺎ ‪ ۱۳‬واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧی ﺑﺎ‬ ‫ﺷمﺎره ﺗلفن زیﺮ ﺗمﺎس ﺣﺎصل ﻧمﺎیﻨﺪ‪.‬‬ ‫تلفن‪(03537256546‌:‬داخلی‌‪)25‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪14‬‬ ‫از ایده تا کارآفرینی ؛‬ ‫همه چیز از یک ایده و سوال شروع شد‬ ‫وی از چگونـه کارآفریـن شـدنش می‌گو یـد‪ :‬همـه چیـز از یـک‬ ‫ایـده و سـوال شـروع شـد‪ .‬مـن پرسـنل اتـاق عمـل در بیمارسـتان‬ ‫پیمانیـه جهـرم بـودم و در اتـاق عمـل بـا یـک سـری نیازهـا مواجـه‬ ‫و بـه دنبـال راه حـل بـرای آن شـدم‪ .‬تصمیـم گرفتـم ایـده خـودم را‬ ‫اختـراع و بـه ثبـت ملـی رسـانم و آن ایـده سـاخت دسـتگاه ترالـی‬ ‫پانسـمان و شستشـوی اتوماتیک برای تعویض پانسـمان اسـتریل‬ ‫در اتـاق عمـل بـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه نـادر ی‌زاده شست‌وشـو ی پانسـمان اتوماتیـک‪،‬‬ ‫تختـه الکتریکـی اتـاق عمـل‪ ،‬ر بـاط کشـش‌دهنده پـای بیمار بین‬ ‫عمل جراحی ارتوپدی و نگه دارنده بیمار در وضعیت لترال (پهلو)‬ ‫از نیازهـا و ایده‌هایـی بـوده کـه توانسـته بـه مرحلـه اختـراع برسـد و‬ ‫ثبـت ملـی شـود‪.‬‬ ‫وی می‌‌گو یـد‪ :‬همیشـه دغدغـه آن را داشـتم کـه اختراعـات‬ ‫اولیـه خـودم را بـه تولیـد انبـوه رسـانم‪ .‬در جشـنواره بنیـاد نخبـگان‬ ‫شـرکت کـردم و بـه عنـوان مختـرع سـطح سـه شـناخته شـدم‪.‬‬ ‫ایـن مختـرع و کارآفریـن جهرمـی بیـان می‌کنـد‪ :‬بـه پیشـنهاد‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه تولی ــدات ش ــرکت دانش‌بنی ــان ن ــادر ط ــب‬ ‫گس ــتران جن ــوب می‌گوی ــد‪ :‬پک‌ه ــای جراح ــی‪ ،‬ترال ــی شستش ــو‬ ‫و پانس ــمان‪ ،‬اس ــتریل ان ــواع وس ــایل بیمارس ــتانی ب ــا گاز اتیل ــن‬ ‫اکســـاید‪ ،‬ملزومـــات یکبـــار مصـــرف بیمارســـتانی‪ ،‬تخت‌هـــای‬ ‫الکترونیـــک اتـــاق عمـــل‪ ،‬لباس‌هـــای یکبـــار مصـــرف بیم ــار‬ ‫و چراغ‌هـــای ســـیالتیک اتـــاق عمـــل از تولیـــدان ایـــن شـــرکت‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫نـادر ی‌زاده می‌افزایـد‪ :‬بخـش تعمیـرات ایــــن شــــــرکـــــــت از‬ ‫سـه بخـش مکانیـک‪ ،‬الکترونیـک‪ ،‬بـرق و تاسیسـات تشـکیل‬ ‫شـده و هـر یـک از ایـن سـه بخـش‪ ،‬مجـزا توسـط مهندسـان و‬ ‫متخصصـان علمـی و مجـرب اداره می‌شـود‪.‬‬ ‫وی می‌گویـد‪ :‬اتـاق تمیـز شـرکت دانـش بنیـان در چهـار طبقـه‬ ‫و بـا داشـتن‪ ٣٢‬اتـاق در حـال سـاخت اسـت کـه دو میلیـارد‬ ‫تومـان بـرای آن اختصـاص یافتـه و اشـتغال‌زایی بـرای دو هـزار نفر‬ ‫پیش‌بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـــن جـــوان کارآفریـــن در ادامـــه می‌افزایـــد‪ :‬همچنیـــن دو‬ ‫میلیـــارد تومـــان بـــرای تجهیـــز و خریـــداری وســـایل اتـــاق تمی ــز‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫اشتغال زایی زیادی برای جوانان ایجاد می کند‬ ‫هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم‬ ‫روزی مخترع و کارآفرین شوم‬ ‫و اشتغالزایی جوانان‬ ‫هم نوع خودم را‬ ‫به وجود آورم‬ ‫هر کس ایده و اختراعی دارد‬ ‫می‌تواند از طریق شرکت‬ ‫دانش‌بنیان‪ ،‬آن را تبدیل به‬ ‫محصول و تجاری‌سازی کند‬ ‫بنیـاد نخبـگان کشـور‪ ،‬شـرکت دانش‌بنیـان نـادر طـب گسـتران‬ ‫جنـوب را تاسـیس کـردم و در منطقـه و یـژه اقتصـادی جهـرم ایـن‬ ‫شـرکت را راه‌انـدازی و سـرمایه‌گذاران ز یـادی سـهیم و جـذب این‬ ‫شـرکت شـدند‪.‬‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم یکـی از سـهام‌داران شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان اسـت و ‪ 60‬نفـر در ایـن شـرکت مشـغول بـه کار‬ ‫هسـتند‪ .‬وی بـا اشـاره بـه کارکـرد شـرکت دانـش بنیـان نـادر‬ ‫طـب گسـتران جنـوب می‌گو یـد‪ :‬هـر کـس ایـده و اختراعـی دارد‬ ‫می‌توانـد از طریـق شـرکت دانش‌بنیـان‪ ،‬آن را تبدیـل بـه محصـول‬ ‫و تجار ی‌سـازی کنـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی ایـن شـرکت فضـای اداری‪ ،‬کامپیوتـر‪ ،‬اینترنـت‪،‬‬ ‫پیشـرفته‌ترین کارگاه مکانیـک و آزمایشـگاه الکترونیـک را در‬ ‫اختیـار افـراد قـرار می‌دهـد تـا بتواننـد ایده‌هـای خـود را بـه مرحلـه‬ ‫تولیـد رسـانند‪.‬‬ ‫نـادر ی‌زاده می‌گو یـد‪ :‬در دانشـگاه دفتـر ثبـت اختراعـات‪،‬‬ ‫ابداعـات و نـوآوری کـه کارش حمایـت از ایده‌هـای دانشـجویان‬ ‫اسـت‪ ،‬راه‌اندازی شـده و در ثبت اختراع کمک و حمایت مالی‬ ‫می‌کنـد‪.‬‬ ‫وی از راه‌اندازی دفتر ارتباط صنعت با دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫جوان ‪ ۳۱‬سـاله جهرمی اسـت که با پشـتکار و اراده اختراع خود در زمینه تجهیزات‬ ‫پزشـکی را به تولید انبوه برسـاند و اشـتغالزایی کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از جهــرم‪ ،‬بــا داشــتن پشــتکار و کمــی خالقیــت می‌تــوان‬ ‫مس ــیر زندگ ــی را متح ــول س ــاخت و ایده‌ه ــای خ ــام را از مس ــیر بالق ــوه ب ــه س ــمت بالفع ــل‬ ‫ش ــدن هدای ــت ک ــرد‪ .‬اف ــراد زی ــادی در جامع ــه هس ــتند ک ــه ب ــا ت ــاش و اراده خ ــود توانس ــتند‬ ‫ای ــن مس ــیر را ط ــی کنن ــد و ن ــام مخت ــرع و کارآفری ــن را در کارنام ــه خوی ــش رق ــم زنن ــد‪.‬‬ ‫جوانــان زیــادی در ایــن مــرز و بــوم هســتند کــه بــا تالششــان موفــق شــدند‪ ،‬آرزوهــای خــود‬ ‫جهـرم کـه ز یـر نظـر معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری‬ ‫اسـت خبـر می‌دهـد و می‌گو یـد‪ :‬دفتـر ارتباطـات صنعـت‪،‬‬ ‫نیازهـای صنعـت را بـه دانشـگاه منتقـل و اعضـای هیئت علمی‬ ‫دانشـگاه بـرای آن نیازهـا راه حـل پیـدا می‌کننـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ایـن کارآفریـن جهرمـی دفتر خیرین فناوری سلامت‬ ‫از دیگـر برنامه‌هـای مـا اسـت کـه خیر یـن می‌تواننـد در تولیـد‬ ‫تجهیـزات پزشـکی ورود و سـرمایه‌گذاری کننـد‪.‬‬ ‫وی می‌افزایـد‪ :‬ورود و تشـویق خیریـن بـه ایـن قسـمت بسـیار‬ ‫مهـم اسـت ز یـرا بـا سـرمایه‌گذاری در تجهیزات پزشـکی تولیدات‬ ‫افزایـش یافتـه و اشـتغال‌زایی بـرای جوانـان ز یـادی صـورت‬ ‫می‌گیـرد‪.‬‬ ‫نـادر ی‌زاده می‌گو یـد‪ :‬وزارت بهداشـت‪ 10 ،‬اتاق تمیز در کشـور‬ ‫یک شرکت تولید نان و کیک‬ ‫برای تکميل پرسنل خود (در محدوده انديشه‪-‬شهريار)‬ ‫از افراد ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫● استاد کار و مسئول سالن توليد (با ‪ 5‬سال سابقه)‬ ‫● خميرگير(با ‪ 2‬سال سابقه)‬ ‫● فرکار (با ‪ 2‬سال سابقه)‬ ‫● مسئول فنی (با ‪ 2‬سال سابقه‪ -‬مهندس صنايع غايی)‬ ‫● منشی دفتری (با‪ 2‬سال سابقه)‬ ‫● ويزيتور و بازارياب (با ‪5‬سال سابقه مواد غذايی)‬ ‫● کمک حسابدار (با ‪ 3‬سال سابقه کار و آشنا به نرم افزار هلو)‬ ‫● انباردار (با ‪ 2‬سال سابقه)‬ ‫● راننده (با وانت)‬ ‫● کارگر بسته بندی‬ ‫● کاگر ساده‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪personelnan@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت در حوزه تولید نرم افزار‬ ‫به منظور توسعه و تکميل تيم فنی خود از برنامه نويسان‬ ‫با تخصص های زير دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫برنامه نویس وب‪ :‬مسلط به ‪ C#‬و ‪ ASP.NET‬مسلط به پايگاه داده‬ ‫‪SQL SERVER - Angular- Java script‬‬ ‫برنامه نویس موبایل ‪ :IOS‬مسلط به ‪ - Swift‬ارتباط با ‪ Restful‬و‬ ‫ارتباط با وب سرويس به همراه نمونه کار اجرايی‬ ‫برنامه نویس موبایل اندروید‪ :‬مسلط به جاوا‪-‬ارتباط با وب سرويس‬ ‫ارتباط با ‪‌Restful‬به همراه نمونه کار اجرايی‬ ‫طراح وب سایت‪ :‬مسلط به ‪ CSS‬و ‪ - HTML‬مسلط به ‪UI/UX‬‬ ‫مسلط به فريم ورک های طراحی مسلط به فتوشاپ‬ ‫به همراه نمونه کار اجرايی‬ ‫‪Jobs@iranfava.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدکننده فرآورده های نفتی از افراد واجد شرايط به شرح ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مهارت ها‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫‪ -1‬مسلط به تهیه صورتهای مالی‪ ،‬اظهارنامه عملکرد‪ ،‬اظهار نامه ارزش افزوده‬ ‫و گزارشات فصلی‬ ‫‪-2‬توانایی پاسخگویی به ممیزین و حسابرسان مالیاتی‬ ‫‪ -٣‬آشنایی با قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫و استاندارد های حسابداری‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫تحصیات‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد حداقل ‪ 7‬سال در شرکتهای تولیدی‬ ‫و صنعتی‬ ‫حسابداری‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال در شرکت های‬ ‫تولیدی و صنعتی‬ ‫‪٣‬‬ ‫مدیر تدارکات و پشتیبانی‬ ‫پروژه ها‬ ‫‪-1‬مسلط به امور خرید و پشتیبانی‬ ‫‪ -2‬آشنا به زبان انگلیسی و نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪ -٣‬مسلط به شیوه های تامین کاال‪ ،‬تجهیزات مهندسی و قراردادهای‬ ‫پیمانکاری‬ ‫کاردانی یا کارشناس فنی‬ ‫‪ ٣‬الی ‪ 5‬سال در شرکت های نفتی‬ ‫و پتروشیمی‬ ‫‪4‬‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫‪ -1‬آشنا به ‪ office‬و مکاتبات اداری‬ ‫‪ -2‬آشنا به زبان انگلیسی و روابط مومی باال‬ ‫کاردانی یا کارشناسی‬ ‫‪ ٣‬الی ‪ 5‬سال‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری مسلط به سیستم مکانیزه انبار‪-‬آشنایی کامل به نرم افزار همکاران و راهکارهای‬ ‫سیستم‬ ‫صنعتی‬ ‫افراد واجد شرايط رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ايميل‪ mtavacancy1@gmail.com‬ارسال نمايند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫در جزيره قشم در راستای تکميل کادر پرسنلی خود‬ ‫از واجدين شرايط زير دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫يک نفر آقا دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزارهای همکاران سيستم‪ ،‬راهکاران‬ ‫و نرم افزار ‪ ، office‬قوانين مالياتی‪ ،‬ارزش افزوده‪،‬‬ ‫تامين اجتماعی و آشنا به زبان انگليسی‪،‬‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار تامين اجتماعی‬ ‫متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را تا تاريخ ‪97/05/18‬‬ ‫به آدرس ايميل ذيل ارسال و يا با شمار ه تلفن‬ ‫‪ )076(35340372 -4‬تماس حاصل نمايند‪.‬‬ ‫‪info@qtc.ir‬‬ ‫دارد کـه مر بـوط بـه تولیـدات دارو یـی اسـت و نخسـتین اتـاق تمیز‬ ‫«تجهیـزات پزشـکی» در کشـور در جهـرم راه‌انـدازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫در آمایـش سـرزمین قطـب پنجـم کشـ ــور‪ ،‬شـ ـه ــرسـ ـتـ ــان جـــهــــرم‬ ‫بـه عنـوان قطـب تجهیـزات پزشـکی کان منطقـه پنـج شـناخته‬ ‫شـده اسـت و اسـتان‌های همجـوار از ز یـر سـاخت‌های شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان جهـرم اسـتفاده می‌کننـد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫را بــه تولیــد انبــوه و بــرای هــم نــوع خــود فرصــت شــغلی ایجــاد کننــد‪ .‬ســخن از جــوان‬ ‫‪ 31‬ســاله جهرمــی اســت کــه بــا پشــتکار و اراده توانســت مختــرع و در ســه ســال متوالــی‬ ‫از ســال ‪ 93‬تــا ‪ 96‬کارآفریــن برتــر اســتان و در ســال ‪ 94‬کارآفریــن برتــر کشــور دربخــش‬ ‫صنعــت شــود‪.‬‬ ‫محمـد نـادری‌زاده‪ ،‬متولـد ‪ 1366‬از جهـرم و دانش‌آموخته رشـته اتاق عمل از دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی جهـرم و کارشناسـی ارشـد رشـته ارگونومـی از دانـ ـشـ ـگـ ــاه تـ ـهـ ــران اس ـ ــت‪.‬‬ ‫وی ‪ 10‬اختـراع ثبـت شـده دارد و سـه اختـراع دیگـر آن بـه ثبـت بین‌المللـی رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫تخصیـــص داده شـــده اســـت‪ .‬محصـــول پانســـمان شستش ــو‬ ‫اتوماتی ــک‪ ،‬تخ ــت الکتریک ــی ات ــاق عم ــل و وکی ــوم ن ــوزادان در‬ ‫کشــور بــه تولیــد انبــوه رســیده و پوشــش دهــی بــه شــهرهای آمــل‪،‬‬ ‫بابلس ــر‪ ،‬ارومی ــه و اه ــواز انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ایـــن جـــوان کارآفریـــن بـــا تواضـــع می‌گویـــد‪ :‬هرگـــز فک ــر‬ ‫نمی‌ک ــردم بتوان ــم روزی مخت ــرع و کارآفری ــن ش ــوم و اش ــتغالزایی‬ ‫جوانـــان هـــم نـــوع خـــودم را بـــه وجـــود آورم‪ .‬وی در ادامـــه از‬ ‫خاطراتـــش در راه‌انـــدازی شـــرکت دانـــش بنیـــان می‌گویـــد‪ :‬در‬ ‫ای ــن مس ــیر س ــختی‌های زی ــادی کش ــیدم و بس ــیاری از روزه ــا را‬ ‫تــا نیمــه شــب ســپری و مشــغول کار بــودم‪ .‬یــک بــار از خســتگی‬ ‫زیـــاد در شـــرکت روی میـــز کارم خـــواب رفتـــم‪ ،‬صبـــح زود ک ــه‬ ‫بی ــدار ش ــدم چش ــمم ب ــه جوانان ــی افت ــاد ک ــه ب ــرای ش ــروع کار وارد‬ ‫ش ــرکت می‌ش ــوند بس ــیار خوش ــحال ش ــدم و در هم ــان لحظ ــه‬ ‫خ ــدا را ش ــکر ک ــردم ک ــه ب ــا کار کوچک ــم توانس ــتم دس ــت جوان ــان‬ ‫مث ــل خ ــودم را ب ــه کار مش ــغول کن ــم‪.‬‬ ‫او بــا خنــده می‌گویــد‪ :‬همــه فکــر می‌کننــد مــن از ایــن راه‬ ‫ثروتمنــد شــدم در حالــی کــه ایــن چنیــن نیســت و ایــن نکتــه را‬ ‫یــادآور شــد کــه یــک کارآفریــن همیشــه بدهــکار اســت‪.‬‬ ‫گزارش ‪ :‬مهسا مستعان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر )‬ ‫وابسته به وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به منظور تکمیل کادر پرسنلی و به استناد مصوبات هیات امنای منطقه چهار فناوری‪،‬‬ ‫ازطریق مصاحبه عمومی و تخصصی‪ ،‬از میان آقایان فار غ‌التحصیل بومی استان بوشهر به شرح جدول زیر اقدام به جذب‬ ‫یک نفر کارشناس به صورت قرارداد ساعتی می‌نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عناوين‬ ‫شرايط‬ ‫عنوان شغل‬ ‫کارشناس‪ ‬تجاری سازی فناوری‬ ‫روش جذب‬ ‫– مصاحبه عمومی‬ ‫– مصاحبه تخصصی (مديريت بازاريابی‪ -‬مديريت فناوری و تجاری سازی)‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫– ليسانس– فوق ليسانس‬ ‫رشته های تحصيلی‬ ‫– مديريت (بازرگانی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اجرايی‪ ،‬تکنولوژی و ‪ –)MBA‬مهندسی صنايع‬ ‫دانشگاه محل تحصيل‬ ‫دانشگاههای آموزش عالی سطح يک و دو کشور و دانشگاه خليج فارس(در کليه مقاطع)‬ ‫معدل‬ ‫– ليسانس‪ :‬معدل ‪ –۱۴‬فوق ليسانس‪ :‬معدل ‪۱۶‬‬ ‫سن‬ ‫دارا بودن حداقل سن ‪ ۲۰‬سال تمام و حداکثر ‪ ۳۰‬سال تمام برای دارندگان مدرک تحصيلی ليسانس‬ ‫و حداکثر ‪ ۳۵‬سال‪ ‬برای دارندگان مدرک تحصيلی فوق ليسانس‬ ‫حسابدار خانم تمام وقت با شرايط به شرح زير استخدام می نمايد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارای ليسانس حسابداری و حداقل شش سال‬ ‫تجربه حسابداری در شرکت های توليدی‬ ‫‪ -2‬توانايی انجام کار با سيستم های يکپارچه‬ ‫همکاران سيستم يا راهکاران‬ ‫‪ -3‬آشنای کامل با نرم افزارهای آفيس‪.‬‬ ‫لطفا متقاظيان واجد شرايط رزومه خود را‬ ‫به ادرس ايميل ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪ZC_estekhdam@yahoo.com‬‬ ‫تصوير همه صفحات شناسنامه‬ ‫تصوير کارت ملی‬ ‫تصوير کارت پايان خدمت هوشمند يا کارت معافيت غيرپزشکی‬ ‫متقاضیان جذب می‌بایست از شرایط عمومی ذیل‪ ،‬برخوردار باشند‪:‬‬ ‫تصوير گواهينامه پايان تحصيالت ليسانس‪/‬فوق ليسانس (گواهی با درج معدل باشد)‬ ‫‫الف ‪-‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران‬ ‫خدمت‬‬ ‫رزومه کاری شامل مهارت‌ها‪ ،‬عاليق‪ ،‬تجارب شغلی و سوابق تحصيلی‬ ‫‫ب ‪-‬التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه‪‬.‬‬ ‫عکس ‪ ۳×۴‬اسکن شده با فرمت ‪JPG‬‬ ‫‫ج‪-‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی‬ ‫ارائه مدرکی دال بر بومی بودن*‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ‬‪.‬‬ ‫*داوطلب بومی به فردی اطالق می‌شود که محل تولد يا محل صدور يا محل اخذ ديپلم او يکی از شهرستان‌های استان بوشهر باشد يا‬ ‫‫د ‪-‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران‪‬.‬‬ ‫حداقل ‪۵‬سال ساکن استان بوشهر باشد‪.‬‬ ‫‫ه ‪-‬عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و‬ ‫ارسال مدارک فوق هیچگونه تعهدی جهت جذب متقاضی در پارک علم و فناوری خلیج فارس‬ ‫شرافت و شئون شغلی‪‬.‬‬ ‫ایجاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫و ‪-‬نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان گرامی خواهشمند است‪ ‬تا پایان وقت اداری روز‪ ‬چهارشنبه‪ 1397/۰۵/17‬مدارک زیر را به آدرس پست‬ ‫الکترونیک ‪  a.khajeian@pgstp.ir‬ارسال نمایند‪ .‬بدیهی است که مدت زمان اعالم شده تمدید نخواهد گردید‬ ‫و به درخواست‌هایی که بعد از این تاریخ ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت هلدینگ استخدام می نماید‪:‬‬ ‫مدير مالی‬ ‫محل کار‪ :‬بم کرمان‬ ‫(خودروسازی)‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی‬ ‫برای امور مالی دفتر مرکزی واق در تهران‬ ‫‫ز ‪-‬عدم محکومیت به محرومیت ازخدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی‬ ‫مراجع ذیصالح‪‬.‬‬ ‫‫ح ‪ -‬عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر‪ ،‬مشروبات الکلی و نظایر آن‪‬.‬‬ ‫‫ط ‪ -‬دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)‪‬.‬‬ ‫‫ی ‪ -‬برخورداری از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر‪‬.‬‬ ‫‫ک ‪ -‬برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر‪‬.‬‬ ‫مدارک الزم‪:‬‬ ‫حسابدار‬ ‫محل کار‪ :‬تهران و کرج‬ ‫مدير مالی‬ ‫محل کار‪ :‬کرج‬ ‫●دارای ‪ 5‬سال سابقه مالی در شرکتهای توليدی و صنعتی‬ ‫●توانايی سازماندهی و مديريت تيم مالی‬ ‫●تسلط بر تمام ماژول های مالی‪ ،‬اداری و صنعتی نرم افزارهای راهکاران (نسل ‪ 3‬راهکاران‬ ‫سيستم و مسلط به نرم افزار ‪)Excel‬‬ ‫●مسلط به امور مالياتی و تنظيم صورتهای مالی تلفيقی‬ ‫●مسلط به مباحث مالی‪ ،‬بازار و قيمت تمام شده بودجه نويسی و بازار سرمايه‬ ‫●مسلط به قوانين مالياتی و بانکی ارزی ريالی و بيمه‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫●مسلط به نرم افزار حسابداری‪ ،‬حقوق و دستمزد و قوانين کار و بيمه‬ ‫●تسلط به قوانين مالياتی‪ ،‬توانايی تحليل و ارائه گزارشات مربوطه‬ ‫●‪ 5‬سال سابقه کار در حوزه تامين مواد صنايع فلزی‪ ،‬فوالد و پتروشيمی‬ ‫کاشناس و مسئول خريد ●تسلط بر مهارتهای خريد خارجی‬ ‫خارجی‬ ‫●منبع يابی‪ ،‬ترخيص امور گمرکی‪ ،‬ارزيابی تامين کنندگان‬ ‫محل کار‪ :‬تهران‬ ‫●دارای مهارت تحليل و تصميم گيری‪ ،‬دارای مهارت مذا کره و چانه زنی‬ ‫‪hr@yasco.org‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫‪1۵‬‬ ‫با اعالم نتایج‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫آمار متقاضیان سهمیه های کنکور اعالم شد‬ ‫دانشجویان دکتری امریه حقوق‬ ‫هیات‌علمی جدیداالستخدام را‬ ‫دریافت می‌کنند‬ ‫آمار متقاضیان در سهمیه‌های مناطق‪ ،‬خانواده معظم شهدا‪ ،‬ایثارگران ‪ ۲۵‬درصد‪،‬‬ ‫رزمندگان و ایثارگران ‪ ۵‬درصد در گروه های آزمایشی پنجگانه کنکور ‪ ۹۷‬اعام شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کنکور سراسری ‪ ۹۷‬در گروه های آزمایشی علوم انسانی‪ ،‬علوم ریاضی‬ ‫و فنی‪ ،‬هنر‪ ،‬علوم تجربی و زبان های خارجی به ترتیب در صبح و بعدازظهر روزهای‬ ‫پنجشنبه و جمعه ‪ ۷‬و ‪ ۸‬تیرماه ‪ ۹۷‬در ‪ ۳۷۵‬شهرستان و ‪ ۴۷۹‬حوزه امتحانی و ‪ ۲۲‬کشور‬ ‫خارجی و ‪ ۲۵‬حوزه امتحانی خارج از کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫دفترچه انتخاب رشته کنکور ‪ ۹۷‬در گروه های علوم ریاضی و فنی‪ ،‬علوم تجربی‪ ،‬علوم‬ ‫انسانی‪،‬هنرو زبانهایخارجیبررویسایتسازمانسنجشآموزش کشور منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در روزهای ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نتایج نهایی کنکور ‪ ۹۷‬دهه سوم شهریور ماه ‪ ۹۷‬اعام می شود‪.‬‬ ‫از تعداد یک میلیون و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۲۷‬داوطلب ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسری‪،‬‬ ‫سهمیه ثبت نامی تعداد ‪ ۸۹۴‬هزار و ‪ ۱۰۶‬نفر سهمیه مناطق‪ ،‬تعداد ‪ ۱‬هزار و ‪ ۲۲۰‬نفر سهمیه‬ ‫خانواده معظم شهدا‪ ،‬تعداد ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۸۹۵‬نفر سهمیه ایثارگران ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬تعداد ‪ ۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۹‬نفر سهمیه رزمندگان و تعداد ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۷۹۷‬نفر سهمیه ایثارگران ‪ ۵‬درصد است‪.‬‬ ‫وزیر علوم اعام کرد‪ :‬دانشجویان دکتری امریه حقوق‬ ‫هیات‌علمی جدیداالستخدام را دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار منصور غامی‪ ،‬وزیر علوم‬ ‫در حاشیه نشست روسای پارک‌های علم و فناوری درباره‬ ‫امریه دانشجویان دکتری گفت‪« :‬هر سال دانشگاه‌های‬ ‫کشور بر حسب نیاز خود تخصص‌هایی را اعام می‌کنند‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی عنوان کرد ‪:‬‬ ‫پذیرش محدود دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال ‪۹۸‬‬ ‫امکان ثبت نام و انتخاب رشته برای غایبان کنکور ‪۹۷‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش گفت‪ :‬ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های‬ ‫تحصیلی با پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی از ‪ ۱۵‬مرداد آغاز می شود‪.‬‬ ‫توکلی افزود‪ :‬ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها بر‬ ‫اساس قانون سنجش و پذیرش مصوبه ‪ ۱۰‬شهریور ‪ ۹۶‬مجلس شورای اسامی صرفا بر اساس‬ ‫سوابق تحصیلی و یا معدل کتبی دیپلم صورت می گیرد‪ ،‬از روز دوشنبه ‪ ۱۵‬مرداد ‪ ۹۷‬از‬ ‫طریق سایت سازمان سنجش آغاز می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مهلت در ‪ ۲۴‬مرداد به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش افزود‪ :‬کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ‪۹۷‬‬ ‫ثبت نام کرده اند ولی در جلسه آزمون غایب بودند و همچنین متقاضیانی که در کنکور‬ ‫سراسری ‪ ۹۷‬ثبت نام نکرده اند می توانند بر اساس اطاعیه سازمان سنجش که بر روی‬ ‫سایت سازمان سنجش قرار می گیرد در این دوره ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫توکلی تاکید کردک دفترچه ثبت نام و راهنمای انتخاب رشته پذیرش کدرشته های‬ ‫صرفا بر اساس سوابق تحصیلی از روز یکشنبه ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۹۷‬بر روی سایت سازمان سنجش‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ورود بـــه ایـــن دانشـــگاه هســـتند امـــا عمـــا یک‌ســـوم آنهـــا در دانشـــگاه‬ ‫علم ــی و کارب ــردی ثبت‌ن ــام می‌کنن ــد‪ ،‬ول ــی اگ ــر اف ــراد ب ــه نظ ــام آموزش ــی‬ ‫و کیفی ــت ای ــن دانش ــگاه اطمین ــان داش ــته باش ــند اس ــتقبال بیشتـــــ ــری از‬ ‫آن صـــورت می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه جامـــع علمـــی و کاربـــردی بـــه موضوعـــات افزایـــش‬ ‫تعـــداد دانشـــجویان در مقاطـــع مختلـــف‪ ،‬پذیـــرش جدیـــد در دوره‬ ‫کارشناســـی ارشـــد‪ ،‬ارزیابـــی ســـه‌چهارم مدرســـین ایـــن دانشـــگاه و آمـــار‬ ‫فارغ‌التحصیـــان شـــاغل اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه خبرنگاربـــازارکار‪ ،‬محمدحســـین امیـــد رئیـــس دانشـــگاه جامـــع‬ ‫علم ــی و کارب ــردی گف ــت‪ :‬یک ــی از هدف‌گذار ی‌ه ــای ابت ــدای مدیریت ــم‬ ‫در ای ــن دانش ــگاه آم ــوزش نیروه ــای مهارت ــی ب ــود ک ــه اقدام ــات زی ــادی در‬ ‫ای ــن خص ــوص انج ــام ش ــده و در ای ــن مس ــیر ت ــاش کردی ــم ارکان کیفی ــت‬ ‫در دانش ــگاه علم ــی و کارب ــردی اص ــاح ش ــود‪.‬‬ ‫وی در توضیــح بیشــتر افــزود‪ :‬بــه دنبــال آن هســتیم کــه نظــام آموزشــی‪،‬‬ ‫دروس‪ ،‬کیفی ــت و ظرفیت‌ه ــای مدرس ــین را افزای ــش دهی ــم؛ چراک ــه بای ــد‬ ‫تفاوت‌ه ــای زی ــادی در ب ــاال ب ــردن کیفی ــت نظ ــام مهارت ــی ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ورودی‬ ‫دانشـــجویان دانشـــگاه جامـــع علمـــی و کاربـــردی خیلـــی دســـتمان بـــاز‬ ‫نیس ــت و ب ــا اینک ــه در مهرم ــاه ی ــک میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار دانش ــجو ب ــه دنب ــال‬ ‫ثبت‌نام دوره بدون آزمون استعدادهای‬ ‫درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آغاز شد‬ ‫ثبت‌نام بدون آزمون استعدادهای درخشان(غیر پزشکی) کارشناسی ارشد دانشگاه‬ ‫آزاد اسامی از روز پنجشنبه مورخ ‪ ۹۷/۵/۱۱‬آغاز شده و تا ساعت ‪ ۲۴‬چـــهــــارشـــنـــبـــه‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش‬ ‫و پذیرش به آدرس ‪ www.azmoon.org‬بعد از دریافت و مطالعه دفترچه راهنما‪ ،‬در‬ ‫صورت داشتن شرایط با وارد کردن شماره دانشجویی مقطع کارشناسی و کد ملی به‬ ‫عنوان رمز عبور می‌توانند وارد سامانه شده و پس از واریز هزینه ثبت‌نام و تکمیل اطاعات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬نسبت به انتخاب رشته‪ /‬محل‌های درخواستی‪ ،‬ثبت‌نهایی و دریافت کد‬ ‫رهگیری اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسامی‪ ،‬امکان بازیابی شماره‬ ‫دانشجویی داوطلبان از طریق شماره تماس‪ ۴۷۴۳‬و انتخاب کلید شماره ‪ ،۲‬فراهم است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سیمرغ تجارت‬ ‫‪ -1‬کارشناس حقوق‬ ‫‪ -2‬کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫(برنامه ریزی تولید)‬ ‫‪- 3‬کاردانی برق‬ ‫‪-4‬کاردانی مکانیک‬ ‫‪-5‬کارشناس مکانیک‬ ‫‪-6‬کارشناس برق‪-‬الکترونیک‬ ‫‪-7‬انباردار (مسلط به همکاران سیستم)‬ ‫‪44530029‬‬ ‫● کارشناس تهيه گزارش توجيهی(‪)FS‬‬ ‫و ارزيابی طرح های مالی و اقتصادی‬ ‫● مدرک تحصيلی‬ ‫(کارشناسی ارشد صنايع‪ ،‬مالی‪ ،‬اقتصادی و حسابداری)‬ ‫● دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫و مسلط به نرم افزارهای اکسل و اکسس‬ ‫‪h.salehbeyk@stts.ir‬‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی واقع درغرب تهران از واجدين شرايط ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪.‬‬ ‫شغل‬ ‫مدير تعميرات و‬ ‫نگهداری‬ ‫مدير کنترل فرآيند‬ ‫کارشناس‪ /‬مسئول‬ ‫فروش خارجی‬ ‫ليسانس مکانيک يا برق‬ ‫ليسانس شيمی (گرايش فرآيند‬ ‫با صنايع معدنی)‬ ‫ليسانس مديريت بازرگانی‬ ‫شــاغل بودن ‪ ۷۰‬درصد فار غ‌التحصیالن دانشــگاه‬ ‫جامــع علمی و کاربردی‬ ‫وی گفـــت‪ :‬از ‪ ۵۰۰‬هـــزار برگـــه نظرســـنجی کـــه بیـــن دانش‌آموختـــگان‬ ‫دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی توزیــع شــده اســت حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫ب ــه آن پاس ــخ داده‌ان ــد ک ــه ب ــا ای ــن کار ب ــه دنب ــال ای ــن هس ــتیم ت ــا جای ــگاه‬ ‫ای ــن دانش ــگاه را در نظ ــام آم ــوزش عال ــی کش ــور مطل ــع ش ــویم ک ــه ب ــر همی ــن‬ ‫اس ــاس مش ــخص ش ــده ک ــه ‪ ۵۰‬درص ــد دانش ــجویان ای ــن دانش ــگاه پ ــس‬ ‫از فارغ‌التحصیلـــی‪ ،‬شـــاغل شـــده‌اند ضمـــن اینکـــه ‪ ۱۵‬تـــا ‪ ۲۰‬درصـــد‬ ‫آنهـــا هـــم قبـــل از دانشـــجو شـــدن در ایـــن دانشـــگاه شـــاغل بوده‌انـــد کـــه‬ ‫در مجمـــوع می‌تـــوان گفـــت ‪ ۷۰‬درصـــد فارغ‌التحصیـــان ایـــن دانشـــگاه‬ ‫ش ــاغل هس ــتند‪.‬‬ ‫يکشرکتتوليدیبازرگانیجهتتکميل کادرخودنيازمند‬ ‫تخصصهایذيل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس حسابداری‪:‬‬ ‫سابقه کار در شرکت های پخش و فروش(آقاو خانم)‬ ‫‪-2‬کارشناس فروش تعاونی‪:‬‬ ‫آشنابهتعاونی‌هاوسابقهکاردرشرکتهایمرتبطروابطعمومیخوب‬ ‫‪-3‬انتظامات دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫روابط عمومی خوب‪ ،‬ورزشکار(پرورش اندام)‪ ،‬دارای قد باالی‬ ‫‪ - 180‬سابقه کار در حراست و انتظامات‬ ‫‪-4‬ویزیتور فروش‪:‬‬ ‫سابقه کار در شرکت های پخش سوپر مارکت‪ ،‬دارای ضامن معتبر‬ ‫و روابط عمومی خوب‬ ‫ایمیل‪hrs.job2017@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدرک تحصيلی‬ ‫ارزیابی مجدد ‪ ۷۵‬درصد مدرســین‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی و کـــــاربـــــــ ــردی خـــــــــ ــاطرنشان کـــــ ــرد‪:‬‬ ‫‪ ۷۵‬درص ــد مدرس ــین در اغل ــب اس ــتان‌های کش ــور م ــورد ارزیاب ــی مج ــدد‬ ‫قـــرار گرفته‌انـــد امـــا ارزیابـــی مدرســـین اســـتان تهـــران بـــه دلیـــل تعـــداد‬ ‫زیادشـــان دو ســـال زمـــان می‌بـــرد‪.‬‬ ‫امیـــد ارزیابـــی مدرســـین دانشـــگاه جامـــع علمـــی و کاربـــردی کـــه از‬ ‫ســـال ‪ ۹۵‬آغـــاز و اجـــرای آن از ســـال ‪ ۹۶‬شـــروع شـــد‪ ،‬بـــر اســـاس اســـناد‬ ‫باالدس ــتی نظ ــام دانش ــگاهی ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ .‬ای ــن در حال ــی اس ــت‬ ‫ک ــه در ط ــول دو س ــال اخی ــر حت ــی ی ــک م ــورد ج ــذب م ــدرس جـــــدیـــــ ــد‬ ‫خ ــارج از چارچ ــوب نظام‌من ــد تعریف‌ش ــده نداش ــته و ق ــرار نیس ــت کس ــی‬ ‫ه ــم ب ــه جم ــع مدرس ــین جدی ــد ب ــر ای ــن اس ــاس اضاف ــه ش ــود‪ ،‬زی ــرا قان ــون در‬ ‫ً‬ ‫ای ــن خص ــوص کام ــا مش ــخص اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫يک شرکت در غرب تهران از فارغ التحصيالن دانشگاه های‬ ‫دولتی روزانه با معدل‪ 15‬به باال دعوت به همکاری می نمايد‬ ‫با شرايط ذيل دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫که طبق آن فارغ‌التحصیان دکتری که می‌خواهند نظام‬ ‫وظیفه خود را بگذرانند‪ ،‬جذب می‌شوند؛ قطعا امسال نیز‬ ‫چنین وضعیتی وجود خواهد داشت اما اینکه چه تعداد‬ ‫دانشجو و در چه رشته‌هایی جذب می‌شوند‪ ،‬هنوز‬ ‫مشخص نیست و باید منتظر فراخوان جذب که براساس‬ ‫نیاز دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد‪ ،‬بمانیم‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬قطعــا دانشــجویانی کــه امریــه می‌شــوند‬ ‫حقــوق هیات‌علمــی جدیداالســتخدام را دریافــت‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬امــا دوره خدمــت آنهــا محــدود اســت و تضمیــن‬ ‫قطعــی نیــز بــرای اســتخدام آنهــا بعــد از پایان‌خدمت‌شــان‬ ‫وجــود نــدارد؛ امــا امــکان دارد برخــی از ایــن دانشــجویان‬ ‫امر یــه بعــد از پایــان‌ خدمت‌شــان جــذب همــان مرکــز‬ ‫شــوند‪».‬‬ ‫سابقه کار حدا کثر سن‬ ‫ساير شرايط‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫یک مجموعه تولیدی در زمینه قطعات خودرو‬ ‫درمحدودهميدانآرژانتينتهران‪،‬جهتتکميلنيرویانسانی‬ ‫خود‪،‬تصميمبهجذبافرادیمتعهدوتوانمند‬ ‫در عناوين شغلی ذيل را دارد‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫کمک حسابدار با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫تسلط کامل به زبان‬ ‫عالقمندان می توانندرزومهخودرا بهايميل‬ ‫عربی يا انگليسی‬ ‫‪employment.department2014@gmail.com‬‬ ‫ارسال رزومه با درج عنوان شغل در قسمت ‪ subject‬به آدرس ‪prsemp1@outlook.com‬‬ ‫ارسالنمايند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس نرم افزار‬ ‫استخدام قراردادی جهت طراحی سايت و توليد نرم افزار مسلط به‬ ‫‪ASP . Net . SQL . CSS.C#‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه ‪-‬در منطقه ميدان آرژانتين‬ ‫واجدينشرايطمیتوانندرزومه کاریخودرابهآدرساينترنتیذيلارسالنمايند‬ ‫‪info@aec.co.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بیمارستان پیامبران‬ ‫جهت تکميل کادر حسابداری ‪ 2‬نفر کارشناس حسابداری‬ ‫ترجيحا فارغ التحصيالن دانشگاه های معتبر استخدام می نمايد‬ ‫متقاضيان جهت تکميل نرم افزار استخدام به سايت ذيل‬ ‫قسمت دعوت به همکاری مراجعه نمايند‪.‬‬ ‫‪payambaranhospital.com‬‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه صنایع و معادن‬ ‫جهت دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همکاری می نمايد‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫‪ -2‬داشتن حداقل ‪ 4‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫وی تأ کی ــد ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر ب ــه دنب ــال آن هس ــتیم ک ــه ب ــا اعط ــای‬ ‫وام ارزان‌قیمـــت بـــه فارغ‌التحصیـــان ایـــن دانشـــگاه‪ ،‬آنهـــا بتواننـــد‬ ‫شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان تأســـیس کننـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه جامـــع علمـــی و کاربـــردی گفـــت‪ :‬دانشـــگاه جامـــع‬ ‫علم ــی و کارب ــردی نمی‌پذی ــرد ک ــه ش ــغل فارغ‌التحصی ــان آن ب ــا مه ــارت‬ ‫آموخته‌ش ــان یکس ــان نباش ــد ل ــذا ب ــر آن ش ــدیم ک ــه برخ ــی رون ــد را در ای ــن‬ ‫ام ــور اص ــاح کنی ــم‪‌،‬ب ــه همی ــن جه ــت ف ــرد نبای ــد دس ــتش ب ــاز باش ــد ک ــه‬ ‫شـــغلی دم دســـتی بـــرای خـــود انتخـــاب کنـــد؛ چراکـــه دروس دانشـــگاه‬ ‫علمــی و کاربــردی را آموختــه و مهــارت و کار را یــاد گرفتــه و بایــد بــر همــان‬ ‫اس ــاس وارد ب ــازار کار ش ــود‪.‬‬ ‫امی ــد اف ــزود‪ :‬ب ــرای مه ــر ‪ ۹۷‬زی ــر ‪ ۶‬ه ــزار ک ــد رش ــته در ای ــن دانش ــگاه‬ ‫تعییــن شــده‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه ســال‌های قبــل ‪ ۱۴‬هــزار کــد رشــته‬ ‫داش ــتیم ک ــه ای ــن تغیی ــر نش ــان‌دهنده اص ــاح برخ ــی نظام‌ه ــای آموزش ــی‬ ‫در ای ــن دانش ــگاه اس ــت‪.‬‬ ‫پذیرش محدود دانشــجویان مقطع کارشناســی ارشــد در ســال ‪۹۸‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در ســـال‌های ‪ ۹۲ ،۹۱‬و ‪ ۹۳‬پذیـــرش کارشناســـی ارشـــد در‬ ‫دانش ــگاه جام ــع علم ــی و کارب ــردی وج ــود داش ــت و ح ــدود ‪ ۱۳۰۰‬ت ــا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نف ــر دانش ــجو د رای ــن بخ ــش ب ــدون برنامه‌ری ــزی دقی ــق پذی ــرش ش ــده بودن ــد‬ ‫البت ــه ای ــن دوره‌ه ــا موف ــق نب ــود؛ چراک ــه بخ ــش زی ــادی از ای ــن دانش ــجویان‬ ‫ً‬ ‫همچنـــان دانشـــجو هســـتند و بـــرای ســـال ‪ ۹۷‬قطعـــا پذیـــرش ارشـــد‬ ‫نخواهی ــم داش ــت ول ــی بس ــیار مح ــدود در س ــال ‪ ۹۸‬پذی ــرش کارشناس ــی‬ ‫ارشـــد در رشـــته‌های خـــاص آن هـــم بـــرای پروژه‌هـــای کان در کنـــار‬ ‫متخصصـــان آموزش‌هـــای الزم را خواهنـــد دیـــد‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه جام ــع علم ــی و کارب ــردی ب ــا بی ــان اینک ــه در ح ــال‬ ‫حاض ــر ‪ ۴۰۰‬ه ــزار دانش ــجو و ‪ ۵۰‬ه ــزار م ــدرس در دانش ــگاه جام ــع علم ــی‬ ‫و کارب ــردی وج ــود دارد ک ــه نس ــبت آنه ــا ی ــک ب ــه هش ــت اس ــت و ح ــدود‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۵‬درص ــد آنه ــا احتم ــاال ام ــکان ادام ــه هم ــکاری ب ــا دانش ــگاه را نخواهن ــد‬ ‫داش ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬پیش‌بین ــی ش ــده ک ــه در س ــال‌های آین ــده حداق ــل ای ــن‬ ‫نس ــبت ی ــک ب ــه ‪ ۱۰‬ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫يک شرکت در زمينه نگهداری مراکز دادهبه تعدادی‬ ‫کارشناسجهتمانیتورینگمراکزداده(دیتاسنتر)‬ ‫با شرايط ذيل نيازمند است‪.‬‬ ‫● آقا‬ ‫● حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫● دارای کارت پايان خدمت‬ ‫● آشنايی با زبان انگليسی‬ ‫● دارای فن بيان و رابط عمومی قوی‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار پروژه های تعمييرات و‬ ‫نگهداری‬ ‫● آشنايی با تابلو برق و مدارات فرمان و رفع عيب‬ ‫● آشنايی با تاسيسات و سيستم تهويه مطبوع‬ ‫● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته ای برق‬ ‫مکانيک سياالت‬ ‫● کارشناس پشتيبانی با شرايط کاری شيفتی‬ ‫● آشنايی با اينترنت و مسلط به ‪Microsoft Office‬‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه کاری خود را به نشانی‪:‬‬ ‫‪hrm.ir.teh@gmail.com‬‬ ‫ارسال نمايند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت راک شیمی(سهامی خاص)‬ ‫جهت تکميل کادر پرسنلی خود به يکنفر‬ ‫مدیر صادرات(آقا)‬ ‫با مشخصات ذيل نياز دارد‪:‬‬ ‫● با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مفيد در امر صادرات‬ ‫يا بازرگانی خارجی (ترجيحا مواد شيميايی)‬ ‫در بخش خصوصی همراه با ماموريت های شغلی پر شمار‬ ‫● تسلط ‪ ،‬کامل به زبان انگليسی‬ ‫( و ترجيحا ترکی استانبولی و آذری)‬ ‫‪ -3‬تسلط کامل به آفيس و نرم افزارهای مالی‬ ‫● آشنايی کامل با سيستم های نوين بازاريابی‬ ‫‪ -4‬تسلط کامل به موضوعات مالياتی‪ ،‬گزارشات فصلی و بيمه ای‬ ‫و فروش بين المللی‬ ‫متقاضيان می توانند رزومه کاری خود را‬ ‫از واجدين شرايط دعوت می گردد رزومه خود را به آدرس‬ ‫ظرف مدت يک هفته به ادرس زير ارسال نمايند‪.‬‬ ‫ذيل ارسال نمايند‪.‬‬ ‫‪1397employe@gmail.com‬‬ ‫‪job@rockchemie.com‬‬
‫شنبه ‪ 13‬مرداد‪ 21 -1397‬ذی القعده ‪ 7 -1439‬آگوست ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1115‬‬ ‫طرح جدید مجلس برای سربازی‪:‬‬ ‫با اعالم نتایج‬ ‫مراحل جذب پذیرفته شدگان آزمون‬ ‫استخدامی دستگاه های اجرایی مشخص شد‬ ‫حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش از انتشار اسامی چند برابر ظرفیت پنجمین‬ ‫آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛‬ ‫از انتشار اسامی چند برابر ظرفیت پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۹۷‬به منظور ان ـ ـ ـ ـجـ ــام سـ ــایـ ـ ـ ــر مراحـ ــل جذب و استخدام خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبانی که در تاریخ ‪ ۱۵‬تیرماه ‪ ۹۷‬در این آزمون شرکت کرده انـ ــد می توانند‬ ‫کارنامه نتایج خود را در سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور مشاهده کنند‪.‬‬ ‫مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه داوطلبان می توانند با استفاده از شماره‬ ‫داوطلبی‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬نام‪ ،‬شماره شناسنامه و شماره پرونده به کارنامه خود دسترسی‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬گفت‪ :‬داوطلبان هریک از دستگاه های اجرایی اجرایی همچون آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬سازمان دامپزشکی کشور‪ ،‬سازمان شیات کشور‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬سازمان بیمه سامت‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه باید با توجه به نتیجه مندرج در کارنامه و‬ ‫توضیحات اطاعیه اقدام کنند‪.‬‬ ‫توکلی ادامه داد‪ :‬برای همه داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس اولین‬ ‫انتخاب کارنامه آزمون صادر شده است و داوطلبان مقتضی است براساس مواردی که‬ ‫از سوی دستگاه ها اعام شده‪ ،‬عمل کنند‪ .‬آمار ثبت نام کنندگان به تفکیک ‪ ۹‬دستگاه‬ ‫اجرایی اعام شده است‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش‬ ‫معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی شود بلکه‬ ‫در گزینش نهایی با توجه به شغل محل انتخابی و براساس مجموع نمرات فضلی داوطلبان‬ ‫معرفی شده با وزن ‪ ۷۰‬درصد (آزمون کتبی) و ‪ ۳۰‬درصد (مصاحبه استخدامی به تعداد یک‬ ‫برابر ظرفیت )به ترتیب نمره فضلی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معرفی شدگان در این مرحله (چند برابر ظرفیت) موظفند با مراجعه به سامانه های‬ ‫استانی اداره کل آموزش و پرورش محل مورد تقاضا جهت اطاع از زمان و مکان بررسی‬ ‫مدارک و مستندات‪ ،‬مصاحبه استخدامی و‪ ...‬خود مطلع شوند‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان دامپزشکی کشور‬ ‫کلیه داوطلبین معرفی شده در پنجمین دوره آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های‬ ‫اجرایی کشور (‪ ۱۵‬تیر ‪ )۹۷‬سازمان دامپزشکی کشور باید مدارک اعام شده را از تاریخ ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬مرداد ‪ ۹۷‬به کارگزینی اداره کل دامپزشکی استان شغل مورد تقاضا تحویل دهند‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان شیالت کشور‬ ‫کلیه متقاضیان استخدامی سازمان شیات ایران باید جهت بررسی و تائید مدارک‬ ‫تعیین شده در آ گهی استخدامی در روزهای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬مردادماه بر اساس جدول اعامی به‬ ‫آدرس های مشخص شده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت پنجمین آزمون‬ ‫مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی برای مشاغل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اند‪ ،‬باید‬ ‫بر اساس برنامه زمانی ‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬مرداد با در دست داشتن مدارک موردنیاز ‪ ،‬حسب مورد به وزارت‬ ‫راه وشهرسازی یا ادارات کل راه و شهرسازی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست دارندگان حدنصاب امتحان مشترک فراگیر‬ ‫به میزان چند برابر ظرفیت مدارک و مستندات اعام شده را در روزهای تعیین شده (‪ ۱۳‬تا‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۲‬مرداد) طبق جدول زمانبندی صرفا به صورت حضوری به این سازمان ارائه کنند‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫داوطلبان سازمان ملی زمین و مسکن باید از شنبه ‪ ۱۳‬مرداد به نشانی سازمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جزئیات معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫کلیه معرفی شدگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کسب اطاعات در خصوص‬ ‫نحوه پیگیری سایر مراحل جذب (مدارک مورد نیاز و زمان مراجعه) حداکثر تا روز سه شنبه‬ ‫‪ ۹‬مرداد به سایت این وزارتخانه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ داوطلبان در صورت نیاز می توانند سؤاالت خود را درخصوص مندرجات‬ ‫کارنامه حداکثر تا تاریخ ‪ ۱۷‬مرداد با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش‬ ‫ً‬ ‫کشور در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیدا خودداری کنند؛‬ ‫پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از ‪ ۱۷‬مرداد ‪ ۹۷‬ارسال شود‪ ،‬مقدور نخواهد بود‪.‬‬ ‫دانشجویان آلمانی تنها مجاز‬ ‫به داشتن «شغل نیمه وقت» هستند‬ ‫براســاس قانــون وزارت علــوم و تحقیقــات کشــور آلمــان‪ ،‬دانشــجویان ایــن کشــور تنهــا‬ ‫مجــاز بــه داشــتن شــغل نیمــه وقــت هســتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ »quora« ،‬نوش ــته اس ــت‪ ،‬براس ــاس قان ــون وزارت عل ــوم‬ ‫و تحقیق ــات کش ــور آلم ــان‪ ،‬دانش ــجویان ای ــن کش ــور تنه ــا مج ــاز ب ــه داش ــتن ش ــغل نیم ــه‬ ‫وق ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫قانــون آمــوزش عالــی ایــن کشــور بــه دانشــجویان اجــازه روزانــه ‪ 4‬ســاعت کار کــردن را‬ ‫می‌ده ــد و بخ ــش عم ــده هزین ــه تحصی ــل آنه ــا توس ــط دول ــت تأمی ــن می‌ش ــود‪.‬‬ ‫مجم ــوع س ــاعاتی ک ــه ی ــک دانش ــجو در کش ــور آلم ــان مج ــاز ب ــه اش ــتغال اس ــت ب ــه ‪20‬‬ ‫س ــاعت می‌رس ــد‪.‬‬ ‫دانش ــجویانی ک ــه مای ــل هس ــتند تم ــام روز را کار کنن ــد‪ ،‬امتی ــاز حمای ــت دولت ــی را از‬ ‫دس ــت می‌دهن ــد؛ ضم ــن اینک ــه کارشناس ــان قب ــل اس ــتخدام دانش ــجو می ــزان بی ــکاری‬ ‫اف ــراد ع ــادی در منطق ــه م ــورد نظ ــر را س ــنجش می‌کنن ــد و پ ــس از آن مراح ــل اس ــتخدام‬ ‫دانش ــجو ص ــورت می‌‌گی ــرد‪.‬‬ ‫متقاضیان استخدام در دستگاه‌های دولتی‬ ‫سه برابر هزینه یک سرباز را پرداخت کنند‬ ‫عض ــو کمیس ــیون حقوق ــی‬ ‫و قضای ــی مجل ــس از ط ــرح‬ ‫جدی ــد مجل ــس ب ــرای تغیی ــر‬ ‫ش ــیوه اج ــرای خدم ــت وظیف ــه‬ ‫عموم ــی خب ــر داد‪.‬‬ ‫ابوالفض ــل ابوتراب ــی عض ــو‬ ‫کمیس ــیون حقوق ــی و قضای ــی‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی در‬ ‫گفت‌و‌گ ــو ب ــا تس ــنیم‪ ،‬در ب ــاره‬ ‫ط ــرح جدی ــد مجل ــس ب ــرای‬ ‫تغیی ــر ش ــیوه اج ــرای خدم ــت‬ ‫نظ ــام وظیف ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬ش ــیوه‬ ‫ه ــای مختلف ــی از خدم ــت‬ ‫نظ ــام وظیف ــه در کش ــورهای‬ ‫مختل ــف دنی ــا اج ــرا می‌ش ــود‬ ‫ک ــه ش ــامل خدم ــت نظ ــام‬ ‫وظیفــه حرف ـه‌ای‪ ،‬خدمــت نظــام وظیفــه داوطلــب‪،‬‬ ‫خدم ــت نظ ــام وظیف ــه اجب ــاری و خدم ــت نظ ــام‬ ‫وظیف ــه مدن ــی می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬تنه ــا در ‪ 28‬کش ــور دنی ــا خدم ــت‬ ‫نظ ــام وظیف ــه اجب ــاری اج ــرا می‌ش ــود و در ای ــن‬ ‫بی ــن مع ــدود کش ــورهایی هس ــتند ک ــه خدم ــت‬ ‫اجب ــاری آنه ــا بی ــش از ی ــک س ــال اس ــت ک ــه‬ ‫ای ــن ش ــیوه اج ــرای خدم ــت س ــربازی مش ــکات‬ ‫عدی ــده‌ای را ب ــه هم ــراه دارد‪ .‬ب ــرای مث ــال ام ــروز‬ ‫بیش ــترین پرون ــده‌ در س ــازمان قضای ــی نیروه ــای‬ ‫مســلح مربــوط بــه فــرار از خدمــت ســربازی اســت‪.‬‬ ‫ابوتراب ــی ادام ــه داد‪ :‬مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکات و اج ــرای بهت ــر خدم ــت‬ ‫نظ ــام وظیف ــه‪ ،‬طرح ــی را پیش ــنهاد کرده‌اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــر مبن ــای آن خدم ــت س ــربازی ب ــه ص ــورت‬ ‫«داوطل ــب بس ــیجی» اج ــرا ش ــود ک ــه مش ــابه‬ ‫ای ــن ط ــرح ه ــم اکن ــون توس ــط س ــپاه در مرزه ــای‬ ‫کش ــور در ح ــال اج ــرا اس ــت‪ .‬در ای ــن ط ــرح س ــپاه‬ ‫در اس ــتان‌های سیس ــتان و‬ ‫بلوچس ــتان و برخ ــی اس ــتان‌های‬ ‫غر ب ــی از م ــردم بوم ــی منطق ــه ب ــه‬ ‫عنــوان نیــروی داوطلــب بســیجی‬ ‫ب ــرای تامی ــن امنی ــت مرزه ــا‬ ‫اس ــتفاده می‌کن ــد‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون حقوق ــی‬ ‫و قضای ــی مجل ــس تصر ی ــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس ط ــرح جدی ــد‬ ‫مجل ــس ک ــه ب ــا الگ ــو گی ــری از‬ ‫تجربی ــات س ــپاه در مناط ــق‬ ‫م ــرزی تدو ی ــن ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫س ــربازی ب ــه ص ــورت داوطل ــب و‬ ‫حرفـ ـه‌ای در می‌آی ــد و می‌توان ــد‬ ‫ت ــا ‪ 5‬س ــال ب ــه ط ــول بیانجام ــد‪.‬‬ ‫البت ــه کس ــانی ک ــه می‌خواهن ــد‬ ‫در دس ــتگاه‌های دولت ــی اس ــتخدام ش ــوند و‬ ‫س ــربازی ه ــم نرون ــد‪ ،‬می‌بایس ــت س ــه براب ــر مبلغ ــی‬ ‫را ک ــه س ــتاد کل نیروه ــای مس ــلح ب ــرای ی ــک س ــرباز‬ ‫هزین ــه می‌کن ــد‪ ،‬پرداخ ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن ط ــرح ه ــم اکن ــون در‬ ‫کمیس ــیون امنی ــت مط ــرح ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ق ــرار اس ــت ب ــا تش ــکیل کار گروه ــی متش ــکل از‬ ‫نماین ــدگان س ــتادکل نیروه ــای مس ــلح و مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی ای ــن ط ــرح بررس ــی ش ــود‪.‬‬ ‫سردار کریمی تشریح کرد‬ ‫اعالم زمان اجرای مقررات کسرخدمت‌های جدید سربازی‬ ‫جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫ناجا زمان اجرای طرح جدید کسرخدمت‌های‬ ‫رزمندگی‪ ،‬ایثارگری و آزادگی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره زمان اجرای مقررات جدید‬ ‫کسرخدمت‌های ناشی از رزمندگی‪ ،‬ایثارگری و‬ ‫آزادگی والدین مشموالن اظهارکرد‪‌:‬سال گذشته‬ ‫بود که قوانین مربوط به کسرخدمت‌های ناشی‬ ‫از ایثارگری‪ ،‬رزمندگی و آزادگی با نظر نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسامی تغییر کرد و بر این اساس‬ ‫تنها در هرسال ‪ ۲۰‬هزار نفری که دارای بیشترین‬ ‫امتیاز بودند می‌توانستند از این کسر خدمت‌ها‬ ‫بهره‌مند شوند‪ ،‬موضوعی که مورد اعتراض‬ ‫بسیاری از مشموالن قرار گرفت و اتفاقا خود ما نیز‬ ‫موافق آن نبودیم؛ چرا که تنها افراد دارای ‪ ۲۸‬و ‪۲۹‬‬ ‫ماه سابقه رزمندگی و آزادگی یا ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫جانبازی توانستند از آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای تغییر در این قانون‬ ‫جلسات متعددی در ستادکل نیروهای مسلح و‬ ‫مجلس شورای اسامی برگزار شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫نهایت با هماهنگی‌های انجام شده‪ ،‬تصمیم به‬ ‫اجرای طرحی جدید در مورد کسرخدمت‌های‬ ‫ناشی از ایثارگری‪ ،‬آزادگی و رزمندگی والدین‬ ‫مشموالن گرفته و مقرر شد تا به ازای هر یک ماه‬ ‫سابقه اسارت و رزمندگی و نیز به ازای هر یک‬ ‫درصد جانبازی‪ ۱۲ ،‬روز کسر خدمت به فرزندان‬ ‫این افراد داده شود‪.‬‬ ‫جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا‬ ‫با بیان اینکه همه موافق این طرح جدید هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح در روزهای آتی برای اجرا به‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا اباغ خواهد شد‪.‬‬ ‫کریمی درباره اینکه آیا افراد دارای ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ماه‬ ‫سابقه رزمندگی و اسارت و نیز ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫جانبازی از سربازی معاف می‌شوند یا طبق‬ ‫مقررات جدید با آنها رفتار می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫افراد از سربازی معاف خواهند شد‪ ،‬اما افرادی که‬ ‫کمتر از این مدت دارای سابقه هستند نیز طبق‬ ‫همین فرمول کسر خدمت دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گفته کریمی‪ ،‬دراجرای طرح جدید‪ ،‬دیگر‬ ‫تفاوتی ندارد که فردی یک ماه سابقه داشته یا‬ ‫‪ ۲۰‬ماه و به هر فرد‪ ،‬متناسب با سابقه‌اش کسر‬ ‫خدمت داده خواهد شد‪.‬‬ ‫جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا‪،‬‬ ‫درباره اینکه آیا سربازان در حال خدمت نیز‬ ‫می‌توانند از این مقررات جدید بهره‌مند شوند‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬سربازان درحال خدمت نیز می‌توانند‬ ‫درخواست خود را به یگان محل خدمت ارائه‬ ‫کرده و از این کسرخدمت‌ها بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫اطالعیه تکمیلی در خصوص آزمون تصدی منصب قضا سال ‪1397‬‬ ‫معاون ــت منابع‌انس ــانی قوه‌قضایی ــه در‬ ‫خص ــوص آزم ــون (ج ــذب عموم ــی) تص ــدی‬ ‫منص ــب قض ــا س ــال ‪ 1٣97‬اطاعیـ ـه‌ای ص ــادر‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اطاع‌رس ــانی معاون ــت‬ ‫منابع‌انس ــانی قوه‌قضایی ــه‪ ،‬در ای ــن اطاعی ــه‬ ‫تکمیل ــی آم ــده اس ــت‪ :‬پی ــرو اطاعی ــه آزم ــون‬ ‫قض ــاوت س ــال ‪ 1٣97‬و نظ ــر ب ــه ط ــرح س ــؤاالت‬ ‫مک ــرر از س ــوی داوطلب ــان بدینوس ــیله ب ــه اط ــاع‬ ‫می‌رس ــاند‪ :‬داوطلب ــان دانش ــگاهی ک ــه حداکث ــر ت ــا‬ ‫پای ــان نیمس ــال اول تحصیل ــی ‪ 97-98‬در مقط ــع‬ ‫کارشناس ــی فارغ‌التحصی ــل می‌ش ــوند می‌توانن ــد‬ ‫در ای ــن آزم ــون ثبت‌ن ــام کنن ــد‪ .‬داوطلب ــان ح ــوزوی‬ ‫نیــز چنانچــه تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری موفــق بــه‬ ‫اخــذ مــدرک تحصیلــی الزم شــوند امــکان ثبت‌نــام‬ ‫خواهن ــد داش ــت‪ .‬داوطلبان ــی ک ــه ت ــا پای ــان س ــال‬ ‫ج ــاری ‪ 29‬اس ــفند ‪ 1٣97‬ب ــه س ــن ‪ 22‬س ــال تم ــام‬ ‫ی ــا ج ــذب اختصاص ــی (مش ــروط ب ــه دارا ب ــودن‬ ‫ش ــرایط) ثبت‌ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه مهل ــت ثبت‌ن ــام ب ــرای‬ ‫ش ــرکت در آزم ــون تص ــدی منص ــب قض ــا ت ــا پای ــان‬ ‫روز دوش ــنبه ‪ ۱۵‬م ــرداد م ــاه ‪ ۱۳۹۷‬ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫ویژه دانش آموختگان ارشد و دکتری؛‬ ‫دانشگاه اراک امریه سربازی پذیرش می کند‬ ‫دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک با همکاری‬ ‫موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از میان‬ ‫فارغ التحصیان مـ ــمت ـ ـ ــاز مقاطع تحصیات‬ ‫تکمیلی امریه س ـ ــربازی پذیرش می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خـ ـ ـ ـ ـ ــبرنگار مهر‪ ،‬متقاضیان باید‬ ‫دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و یـ ــا دکتری‬ ‫دانش ـ ـگ ـــاه اراک در رش ـ ـتـ ــه هـ ــای فـ ـ ـ ــنی و‬ ‫م ـ ـهـ ــندسـ ــی و ع ـ ـلـ ــوم پـ ـ ـ ــایـ ــه بـ ـ ـ ــاش ـ ـنـ ـ ـ ــد‪.‬‬ ‫همچنین متقاضیـ ـ ـ ــان باید جز دانش‬ ‫آموختگان برتر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده و سابقه پژوهشی قابل‬ ‫شرایط جالب ایرالین های مختلف‬ ‫دنیا برای استخدام مهمانداران‬ ‫مهمانـداری هواپیمـا ‪،‬شـغلی جالـب و هیجـان انگیـز اسـت کـه در‬ ‫آن سـفر بـه نقـاط مختلـف دنیـا را مـی تـوان تجربـه کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش «توریسـم آنایـن» بـرای اشـتغال در ایـن کار امتحـان هـا‬ ‫و شـرایط خاصـی وجـود دارد و در بعضـی از شـرکت هـای هواپیمایـی‬ ‫شـرایط جالبـی بـرای اسـتخدام مطـرح مـی شـود‪.‬‬ ‫در هواپیمایـی قطـر ایرالین‪،‬انـدازه دسـتان مهــــمــــانـــــداران بــــای ـ ــد‬ ‫بـه انـدازه ای باشـد کـه بـه راحتـی قفسـه هـای باالیـی داخـل هواپیمـا را‬ ‫بـاز و بسـته کند‪.‬دسـتان آنهـا بایـد هنگامـی کـه روی نـوک پا می ایسـتند‬ ‫تـا ‪ 84‬اینـچ باالبـرود‪.‬در ایـن شـرکت مهمانـداران زن تـا ‪ 5‬سـال اول کار‬ ‫نبایـد ازدواج کننـد ‪.‬‬ ‫اتحادیـه بیـن المللـی کارکنـان حمـل و نقـل‪ ،‬علیـه درخواسـت‬ ‫شـرکت هـای هواپیمایی‪،‬کـه زنـان را مجبـور مـی کننـد ازدواج نکننـد و‬ ‫بـاردار نشـوند‪،‬کمپینی بـه راه انداخـت‪.‬‬ ‫ش ــرکت هواپیمای ــی برزیل ــی ‪ TAM‬از کارکن ــان خ ــود م ــی خواه ــد‬ ‫ت ــا عملی ــات نج ــات در جن ــگل ه ــای آم ــازون را ب ــا ش ــرایط س ــخت و‬ ‫خ ــاص ‪ ،‬آم ــوزش ببینن ــد‪.‬‬ ‫کارکنان شرکت «ویریجین آتانتیک» قبل از شروع کار به مدرسه آموزشی‬ ‫مـی رونـد تـا نحـوه پیرایـش و آرایـش ظاهـری و قوانیـن سـخت شـرکت را‬ ‫بیاموزند‪.‬‬ ‫شـرکت «ایـر ِایژیـا» مهمانـداران بـا شـرایط سـنی ‪ 20‬تـا ‪ 28‬سـال و بـا‬ ‫بینایـی فـوق العـاده و بـدون اسـتفاده از عینـک را اسـتخدام مـی کنـد‪.‬‬ ‫ماهـر بـودن در شـنا‪،‬توانایی مانـدن زیـر آب بـه مـدت حداقـل یـک‬ ‫دقیقـه ‪،‬تناسـب اندام‪،‬زیبایـی ظاهـری از شـرایط اشـتغال بـه این کار در‬ ‫شـرکت هـای هواپیمایـی مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مهاجران بیشتر به بازار کار‬ ‫کدام کشورها جذب می‌شوند؟‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۷‬حـدود ‪ ۶۳‬درصـد مهاجـران خارجی بـه اتحادیه اروپا‬ ‫موفق شـدند جذب بازار کار این کشـورها شـوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬بـه نقـل از مرکـز آمار اروپـا‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۷‬مهاجران‬ ‫‪ ۲۰‬تـا ‪ ۶۴‬سـاله خارجـی توانسـته‌اند خـود را بـا جامعـه میزبـان تطابـق‬ ‫داده و کار پیـدا کننـد؛ ‪ ۶۳‬درصـد مهاجـران خـارج از اتحادیـه ارو پـا‪،‬‬ ‫‪ ۷۳‬درصـد دورگه‌هـا و ‪ ۷۵.۴‬درصـد مهاجرانـی کـه از یـک کشـور عضـو‬ ‫اتحادیـه اروپـا بـه کشـور عضـو دیگـری مهاجـرت کرده‌انـد‪ ،‬موفـق شـدند‬ ‫کار پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫بـرای مهاجـران خـارج از اتحادیه اروپا‪ ،‬جمهوری چک بهترین کشـور‬ ‫بـوده اسـت و ‪ ۷۹.۴‬درصـد از مهاجـران خـارج از اتحادیـه اروپـا در بـازار‬ ‫کار ایـن کشـور جـذب شـده‌اند‪ .‬رومانـی بـا ‪ ۷۶.۳‬درصـد‪ ،‬پرتغـال بـا‬ ‫‪ ۷۴.۵‬درصـد و لهسـتان بـا ‪ ۷۳‬درصـد در رده‌هـای بعـدی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫هم‌چنیـن انگلیـس بـا ‪ ۸۳.۶‬درصـد‪ ،‬بهتریـن عملکـرد را در‬ ‫اشـتغال‌زایی بـرای مهاجـران از کشـورهای دیگـر عضـو اتحادیـه ارو پـا‬ ‫داشـته اسـت و پـس از ایـن کشـور‪ ،‬پرتغـال بـا ‪ ۸۲.۷‬درصـد‪ ،‬سـوئد بـا‬ ‫‪ ۸۰.۷‬درصـد و اسـتونی بـا ‪ ۸۰.۲‬درصـد قـرار دارنـد‪ .‬در بیـن دورگه‌هـا‬ ‫هـم بهتریـن عملکـرد در اختیار سـوئد با ‪ ۸۵.۵‬درصــــــد‪ ،‬آلـــــمــــــان بـ ـ ــا‬ ‫‪ ۸۱.۶‬درصـد و هلنـد بـا ‪ ۸۰.۵‬درصـد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر یونـان کمتریـن اشـتغال‌زایی بـرای دورگه‌هــــــا را‬ ‫بـا ‪ ۵۸.۱‬درصـد داشـته اسـت‪ .‬بلژیـک هـم بـا ‪ ۵۲‬درصـد کمتریـن‬ ‫اشـتغال‌زایی بـرای مهاجـران خـارج از اتحادیـه اروپـا را داشـته اسـت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫نتیجه یک تحقیق جدید؛‬ ‫معاونت منابع‌انســانی قوه‌قضاییه اعالم کرد‬ ‫می‌رس ــند نی ــز می‌توانن ــد در ای ــن آزم ــون ثبت‌ن ــام‬ ‫کنن ــد‪ .‬همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه اطاع‌رس ــانی قبل ــی‬ ‫مبن ــی ب ــر اینک ــه در س ــال ج ــاری آزم ــون و ی ــژه‌ای‬ ‫ب ــرای ج ــذب قض ــات ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف‬ ‫برگ ــزار نمی‌ش ــود‪ ،‬خاطرنش ــان می‌ش ــود تأمی ــن کادر‬ ‫قضای ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف‬ ‫از طر ی ــق ای ــن آزم ــون نی ــز پیگی ــری می‌ش ــود‪ .‬برای ــن‬ ‫اس ــاس ش ــرط س ــنی ب ــرای آن دس ــته از متقاضی ــان‬ ‫ثبت‌ن ــام ک ــه س ــابقه خدم ــت در ش ــوراهای ح ــل‬ ‫اخت ــاف دارن ــد‪ ،‬حداق ــل ‪ 22‬و حداکث ــر ‪ 4٣‬س ــال‬ ‫تم ــام اس ــت‪.‬‬ ‫حس ــب اطاع‌رس ــانی پیش ــین‪ ،‬ی ــادآور‬ ‫می‌ش ــود ت ــا پای ــان س ــال ج ــاری آزم ــون و ی ــژه‌ای‬ ‫ب ــرای داوطلب ــان ایثارگ ــر (ایثارگ ــران و خان ــواده‬ ‫آن ــان) برگ ــزار نخواه ــد ش ــد و ل ــذا ای ــن دس ــته از‬ ‫داوطلب ــان در ص ــورت تمای ــل بای ــد در آزم ــون‬ ‫ت ـ ـ ــصدی منص ــب قض ــاء (ج ــذب عموم ــی)‬ ‫نگاهی به‬ ‫قبولی داشته باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان نباید سابقه خدمت قبلی و یا هـ ـ ـ ــر‬ ‫گونه کسر خدمت(اعم از بسیج‪ ،‬فرزندان شهدا‪،‬‬ ‫ایثارگران و یا ک ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــر خـ ــدمت در ازای انـ ـ ـ ـ ـ ــجام‬ ‫پروژه برای نیروهای مسلح) داشته باشند‪.‬‬ ‫کشف انگلی که افراد را‬ ‫کارآفرین می کند!‬ ‫تحقیقاتـی جدیـد نشـان مـی دهـد ابتلای مغـز بـه نوعـی انـگل‪،‬‬ ‫تغییراتـی شـخصیتی از جملـه خطرپذیـری را در افـراد به وجود می آورد‪.‬‬ ‫ایـن ویژگـی بـه کارآفرینـان کمـک مـی کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از پی ای سـاینس‪ ،‬طبق تحقیقی‬ ‫جدیـد یـک پارازیـت تـک سـلولی کـه وارد مغـز مـی شـود‪ ،‬احتمـاال دلیـل‬ ‫انگیزش کارآفرینان سراسـر جهان اسـت‪ .‬اسـتفانی جانسون از دانشگاه‬ ‫کلـورادو در آمریـکا و همکارانـش ایـن تحقیق را انجـام داده اند‪.‬‬ ‫ایـن کشـف نشـان مـی دهـد ابتلا بـه ایـن انـگل عجیـب بـه نـام‬ ‫‪ Toxoplasma gondii‬در افـراد نوعـی مز یـت بـه حسـاب مـی آیـد‪.‬‬ ‫انـگل مذکـور کـه بـه وسـیله گربـه منتقـل مـی شـود‪ ،‬پـس از ورود بـه مغـز‬ ‫تغییـرات شـخصیتی مرتبـط بـا خطرپذیـری در فـرد ایجـاد مـی کند‪.‬اصوال‬ ‫عامـتورودانـگلبـهبـدن‪،‬ابتلافـردبـهبیمـاریشـبیهآنفلونـزامایـماسـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر تحقیقـات پیشـین عفونـت ‪ T.gondii‬را بـا خودکشـی‬ ‫و روان رنجـوری مرتبـط دانسـته اسـت‪ .‬درهمیـن راسـتا آخریـن تحقیـق در‬ ‫ایـن بـاره نشـان مـی دهـد یکـی دیگـر از عـوارض ایـن انـگل انگیـزش بـرای‬ ‫خطرپذیـری اسـت کـه بـه فعالیـت هـای کارآفرینـان کمـک مـی کنـد‪.‬‬ ‫بخشـی از ایـن مطالعـه تحقیـق روی ‪ ۱۹۷‬فـرد حرفـه ای بـود کـه در‬ ‫رویدادهـای تجـاری کارآفرینـی شـرکت مـی کننـد‪ .‬ایـن تحقیـق نشـان‬ ‫داد اگرآنهـا مبتلا بـه ‪ T.gondii‬باشـند ‪ ۱.۸‬درصـد احتمـال بیشـتری‬ ‫وجـود کـه کسـب و کار خـود راراه بیندازنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن ارزیابـی‪ ۱۴۹۵‬دانشـجوی آمریکایـی نیـز نشـان داد‪،‬‬ ‫افـرادی مبتلا بـه ایـن انـگل ‪ ۱.۴‬بـار بیشـتر از دیگـران در رشـته بازرگانـی‬ ‫ادامـه تحصیـل مـی دادنـد‪ .‬علاوه بـر آن ‪ ۱.۷‬درصـد احتمـال بیشـتری‬ ‫وجـود داشـت کـه آنهـا روی گرایـش «مدیریـت و کارآفرینـی» تمرکـز کننـد‪.‬‬ ‫نتایـج ایـن تحقیـق در ژورنـال ‪Proseeding of the Royal Society‬‬ ‫‪ B‬منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫هرچنـد نتایـج ایـن تحقیـق چندان قابـل توجه نیسـت‪ ،‬اما محققان‬ ‫هنـگام مطالعـه آمـار مربـوط بـه ‪ ۴۲‬کشـور طـی ‪ ۲۵‬سـال گذشـته متوجـه‬ ‫شـدند عفونـت مذکـور یـک نشـانگر مثبـت و متـداوم از فعالیـت‬ ‫کارآفرینـی در آن کشـورها اسـت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!