صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۱۲

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1112

هفته نامه بازار کار شماره 1112

‫استخدام‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس در مشاغل مختلف استخدام می کند‬ ‫فرصت های جدید شغلی در شرکت چارگون‬ ‫فوالد سیرجان ایرانیان ‪ 147‬نفر دیپلم و کاردان استخدام می کند‬ ‫تغییرات جدید و تمدید مهلت ثبت نام در شرکت فوالد زرند ایرانیان‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دعوت به همکاری در موسسه محک‬ ‫کمبود ‪ 100‬هزار نیرو‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫‪2‬‬ ‫جذب ساالنه ‪ 2‬هزار نفر‬ ‫فار غ التحصیل دکتری در هیات علمی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ثبت نام می کند‬ ‫با امضای یک تفاهم نامه صورت می گیرد‬ ‫ایجاد ‪ 50‬هزار شغل گردشگری‬ ‫در دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جزئیات استخدام نیرو‬ ‫در سازمان مراتع و جنگل ها‬ ‫زیر و بم شغل نسخه پیچی‬ ‫یا تکنسین داروخانه‬ ‫با امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت کار و سازمان‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری‪،‬مقدمات ایجاد ‪ ۵۰‬هزار شغل‬ ‫و خدمات گردشگری کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی ربیعی در مراسم امضای این‬ ‫تــــفاهمنامــــه از آغــــاز به کار طرح کارورزی و مشوق‌های‬ ‫بیمه ای در حوزه گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر در دوران تحریم در بعضی از بخشها‬ ‫دچار کاستی شده ایم اما در حوزه گردشگری می‌توانیم از‬ ‫ظرفیتهای موجود استفاده و اشتغالزایی کنیم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد‪ :‬به موجب این‬ ‫تفاهمنامه می‌توانیم با استفاده از فضای مجازی‪ ،‬تعداد ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی را بدون محدودیت‬ ‫رشته تحصیلی به عنوان بازاریاب و در صورت حصول‬ ‫نتیجه به عنوان راهنما به کار بگیریم‪.‬‬ ‫متن کامل خبر در صفحه ‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عکاس‪ :‬ایرنا ‪ /‬کاظم قانع‬ ‫دستگاه های اجرایی موظف‬ ‫به استخدام معلوالن هستند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جزئیات اعزام نیروی کار‬ ‫ماهر به آلمان‬ ‫‪5‬‬ ‫دک ـ ــ ــتر ســید تقــی نوربخــش مدیرعامــل ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی در آغــاز هفتــه تامین اجتماعــی از اســتخدام ‪ 2‬هزار و‬ ‫هفتصــد نفــر کادر درمانــی در این‬ ‫سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫خبر کامل در صفحه ‪9‬‬ ‫اعطای نمایندگی در بیمه تعاون‬ ‫شنبه ‪ 23‬تیر‪ 30 -1397‬شوال‪14 -1439‬جوالی ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1112‬‬ ‫استخدام ‪ 2700‬نفر‬ ‫در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ( محک) استخدام می‌کند‪:‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫کارشناس امور‬ ‫حقوقی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫ترجیحا ارشناسی ارشد حقوق‬ ‫در رشته های حقوق خصوصی‪،‬‬ ‫حقوق مالکیت فوری‬ ‫سابقه و شرایط‬ ‫■حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید‬ ‫■مسلط به امور قراردادها ودعاوی و مسائل حقوقی‬ ‫■دارای روابط عمومی قوی‬ ‫* متقاضیان رزومه کاری خود را از طریق آدرس اینترنتی ‪HR@mahak-charity.org‬‬ ‫و یا شماره فکس ‪ 22485456‬به این موسسه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫زمان توزیع کارت آزمون‬ ‫سردفتری اعالم شد‬ ‫م ‪ -‬الف‪1175 :‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫◄‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫با امضای تفاهمنامه میان وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی‬ ‫عضو کمیسیون آموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری مجلس مطرح کرد‬ ‫مقدمات ایجاد ‪ ۵۰‬هزار شغل گردشگری کلید خورد‬ ‫کمبود ‪ ۱۰۰‬هزار نیرو در آموزش و پرورش‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و پشـــتیبانی وزارت آمـــوزش و پـــرورش گفـــت‪ :‬امســـال‬ ‫کمتــر از ‪۱۰۰‬هــزار کمبــود نیــرو داریــم‪ .‬بخشــنامه ای بــرای ســاماندهی طراحــی و اولویــت‬ ‫را تامی ــن معل ــم در کالس قراردادی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬عل ــی الهی ــار ترکم ــن در برنام ــه تلویزیون ــی پرسش ــگر ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫پیامده ــای افزای ــش جمعی ــت دان ــش آم ــوزی و ج ــذب نی ــرو در ده ــه ه ــای ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫گفــت‪ :‬اســتخدام در ســال هــای ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۳‬بســیار زیــاد بــود و اســتانداردهای حرفــه ای‬ ‫ج ــذب معل ــم و تع ــادل هزین ــه پرس ــنلی و غیرپرس ــنلی ب ــه ه ــم خ ــورد و معل ــم ه ــا ت ــاوان‬ ‫آن را دادن ــد و ت ــا ام ــروز خواس ــته ه ــای بح ــق آنه ــا دی ــده نش ــد و اکن ــون متراک ــم ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬از س ــوی دیگ ــر ب ــه ح ــوزه پرورش ــی کمت ــر پرداخت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫الهی ــار ادام ــه داد‪ :‬درخواســتم ایــن اســت کــه وارد نــگاه علم ــی بــه موضــوع آمــوزش‬ ‫و ج ــذب معل ــم ش ــویم‪ .‬بای ــد الگ ــوی مش ــخصی داش ــته باش ــیم‪ .‬تع ــداد دان ــش آم ــوزان‬ ‫مــدارس دولتــی در ســال تحصیلــی ‪ ۹۷_۹۶‬حــدود ‪ ۱۲.۵‬میلیــون بــود کــه بــا احتســاب‬ ‫دان ــش آم ــوزان م ــدارس غیردولت ــی می‌ت ــوان گف ــت در کل ‪ ۱۳.۷‬میلی ــون دان ــش آم ــوز‬ ‫داش ــتیم‪ .‬پی ــش بین ــی میکنی ــم در س ــال ‪۱۴۰۰‬ب ــه ح ــدود ‪ ۱۴‬میلی ــون و ‪ ۲۰۰‬ه ــزار نف ــر‬ ‫برســد و در ســال ‪ ۱۴۰۵‬حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار و در ســال ‪ ۱۴۱۰‬حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون‬ ‫و‪ ۱۰۰‬ه ــزار نف ــر برس ــد‪ .‬بع ــد از آن از جمعی ــت دان ــش آم ــوزی کاس ــته ش ــده و در س ــال‬ ‫‪ ۱۴۲۰‬ب ــه ‪ ۱۱‬میلی ــون نف ــر می‌رس ــد‪.‬‬ ‫وی تخمی ــن و ب ــرآوردی از نی ــروی انس ــانی آموزش ــی و کادر مدرس ــه در س ــال‌های‬ ‫آتــی داشــت و اظهــار کــرد‪ ۸۶۵ :‬هــزار نفــر در پایــان ســال تحصیلــی ‪ ۹۷‬داشــتیم‪ .‬طبــق‬ ‫برنام ــه شش ــم موظفی ــم از دانش ــگاه‌های فرهنگی ــان و ش ــهید رجای ــی نی ــرو بگیری ــم و ت ــا‬ ‫‪ ۱۴۰۳‬ب ــا کاه ــش جمعی ــت معل ــم روب ــرو هس ــتیم‪.‬‬ ‫الهی ــار ب ــا بی ــان اینک ــه اکن ــون تع ــداد دان ــش آم ــوز ب ــه معل ــم ح ــدود ‪ ۳۵‬ب ــه ی ــک و در‬ ‫دوره ابتدایــی ‪ ۲۵‬بــه یــک اســت عنــوان کــرد‪ :‬البتــه بــا توجــه بــه خــروج نیــرو ایــن عــدد‬ ‫در ح ــال ب ــزرگ ش ــدن اس ــت‪ .‬در س ــال ‪ ۳۳ ،۹۵‬ه ــزار بازنشس ــته قطع ــی و در س ــال ‪۹۶‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هــزار بازنشســته داشــتیم‪ .‬در ســال ‪،۹۷‬حــــــــدود ‪ ۶۷‬هــــــــزار نـــــفر‬ ‫بــه ســن بازنشســتگی رســیده انــد ولــی بــرآورد مــی کنیــم حــدود ‪ ۵۲‬هــزار نفــر بازنشســته‬ ‫قطع ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش ادامــه داد‪ :‬در ســال‬ ‫‪۹۸‬حــدود ‪۷۸‬هــزار نفــر‪ ،‬در ســال ‪۹۹‬حــدود ‪۸۰‬هــزار نفــر‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬حــدود ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫نف ــر ب ــه س ــن بازنشس ــتگی می‌رس ــند‪ .‬در مجم ــوع ح ــدود ‪ ۳۵۰‬ه ــزار نف ــر ت ــا س ــال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بازنشس ــته میش ــوند‪ .‬ول ــی خ ــب از طری ــق دو دانش ــگاه رجای ــی و فرهنگی ــان ورودی‬ ‫مختص ــری داری ــم و س ــاالنه ‪۲۰‬ه ــزار نف ــر نم ــی ش ــود‪.‬‬ ‫الهی ــار اف ــزود‪ :‬اگ ــر هی ــچ ورودی نگیری ــم و سیاس ــت مش ــوقی ب ــرای نگ ــه داش ــت‬ ‫معلمان ــی ک ــه ب ــه س ــن بازنشس ــتگی رس ــیده ان ــد نداش ــته باش ــیم در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ح ــدود‬ ‫‪۵۶۵‬هــزار کادر آموزشــی خواهیــم داشــت‪ .‬امــا چــون جــذب معلــم مــا از ســنین پاییــن‬ ‫شــروع میشــود وقــت بازنشســتگی اوج پختگــی آنهاســت و نبایــد اجــازه دهیــم براحتــی‬ ‫از سیس ــتم خ ــارج ش ــوند‪ .‬البت ــه بای ــد اس ــتاندارد س ــازی ش ــرایط حرف ــه ای را دنب ــال‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫وی در واکن ــش ب ــه اظهارات ــی مبن ــی ب ــر وج ــود ‪ ۱۰۰‬ه ــزار معل ــم م ــازاد در آم ــوزش و‬ ‫پـــرورش گفـــت‪ ۱۰۰ :‬هـــزار مـــازاد نداریـــم‪ .‬در واقـــع مـــازاد مطلـــق نداریـــم‪ .‬بـــر اســـاس‬ ‫س ــاعت موظف ــی‪ ،‬معلم ــان ابتدای ــی ف ــول تای ــم کار م ــی کنن ــد ام ــا در دوره متوس ــطه‬ ‫ممکــن اســت معلمــی مثــا از ‪ ۲۰‬ســاعت موظفــی ‪ ۱۶‬ســاعت را پرکنــد و مــا ســه چهــار‬ ‫ســاعت مــازاد داشــته باشــیم کــه ســرجمعش ســاعات مــازاد بــه ‪ ۱۰‬هــزار نیــروی انســانی‬ ‫واقعــی نمیرســد و اینهــا عمدتــا ســاعت موظــف تدریــس را نــــــمی‌تــــــــوانند پــــــــر کــــــــنند‬ ‫ن ــه آنک ــه معل ــم م ــازاد مطل ــق داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه مع ــاون توس ــعه مدیری ــت و پش ــتیبانی وزارت آم ــوزش و پ ــرورش امس ــال‬ ‫کمتــر از ‪۱۰۰‬هــزار کمبــود نیــرو داریــم‪ .‬بخشــنامه ای بــرای ســاماندهی طراحــی و اولویــت‬ ‫را تامی ــن معل ــم در کالس قراردادی ــم‪ .‬اس ــتفاده از ح ــق التدری ــس‪ ،‬س ــربازمعلم خری ــد‬ ‫خدم ــات و‪ ...‬را مدنظ ــر داری ــم‪.‬‬ ‫الهی ــار ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در س ــال ‪ ۹۰‬س ــه دانش ــگاه تخصص ــی تربی ــت معل ــم‬ ‫را بـــه دانشـــگاه جامـــع تغییـــر دادنـــد گفـــت‪ :‬دانشـــگاه‌های تخصصـــی را برگردانیـــد‬ ‫نمی‌توانی ــم از طری ــق دانش ــگاه فرهنگی ــان ب ــه تنهای ــی نی ــروی انس ــانی معل ــم را تامی ــن‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بزرگتریــن انتظــار مــا از ســازمان اســتخدامی‪ ،‬شــفاف ســازی آمــاری‬ ‫اس ــت ک ــه بای ــد ب ــا کم ــک همدیگ ــر انج ــام دهی ــم‪ .‬دوم اینک ــه ش ــرایط خ ــاص معلم ــان‬ ‫در سیاس ــت گ ــذاری ه ــا لح ــاظ ش ــود‪ .‬برخ ــورد س ــفت و دفعت ــی ب ــا آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫نداش ــته باش ــیم‪ .‬همچنی ــن بای ــد س ــازمان اس ــتخدامی یکب ــار ج ــذب نی ــروی اداری را‬ ‫ش ــفاف کن ــد‪ .‬االن فق ــط مج ــوز ب ــرای ج ــذب کادر آموزش ــی م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس امور آمار و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫آموزش و پرورش در کادر پشتیبانی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نیروی مازاد دارد‬ ‫رئیـــس امـــور آمـــار و تامیـــن نیـــروی انســـانی ســـازمان اداری و اســـتخدامی کشـــور‬ ‫گفـــت‪ :‬آمـــوزش و پـــرورش در کادر پشـــتیبانی ‪ ۱۰۰‬هـــزار نیـــروی مـــازاد دارد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر‪ ،‬علـــی جمالـــی در برنامـــه تلویزیونـــی پرسشـــگر کـــه‬ ‫ب ــا موض ــوع «چال ــش ه ــای نی ــروی انس ــانی در آم ــوزش و پ ــرورش» روی آنت ــن ش ــبکه‬ ‫آموزش‌رف ــت گف ــت‪ :‬ب ــا آم ــوزش و پ ــرورش بح ــث های ــی داری ــم از جمل ــه اینک ــه می ــزان‬ ‫خروجــی تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬رقــم ‪۳۰۰‬هــزار نفــر نیســت‪ .‬عــدد مــا حــدود ‪۱۸۰‬هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬بای ــد یکب ــار تکلی ــف آم ــار را ب ــر اس ــاس اس ــناد قاب ــل اطمین ــان‬ ‫مشـــخص کنیـــم کـــه در آمـــوزش و پـــرورش قـــول دادنـــد اطالعـــات را در اختیـــار مـــا‬ ‫ق ــرار دهن ــد‪ .‬م ــا معتقدی ــم در بح ــث نی ــروی انس ــانی‪ ،‬رون ــد تغیی ــرات جمعی ــت دان ــش‬ ‫آم ــوزی و تغیی ــرات نی ــروی انس ــانی در ط ــول س ــالهای آت ــی و سیاس ــت ه ــای موج ــود‬ ‫بس ــیار تعیی ــن کنن ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس ام ــور آم ــار و تامی ــن نی ــروی انس ــانی س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه ی ــک اخت ــاف دیگ ــری ک ــه داری ــم ایــــــ ــن اس ــت ک ــه آمــــــ ــوزش و پـــــــــ ــرورش‬ ‫در س ــال ‪ ۹۶‬ح ــدود ‪۶۰‬ه ــزار م ــورد کمب ــود داش ــت ام ــا ب ــر اس ــاس هـــ ــمین تغـــیـــیـــ ــرات‪،‬‬ ‫در کادر پشــتیبانی ‪ ۱۰۰‬هــزار مــازاد دارد گفــت‪ :‬آمــوزش و پــرورش پاســخ دهــد چــه شــده‬ ‫به ــره وری در ح ــوزه پش ــتیبانی و خدم ــات درس ــت نیس ــت؟ م ــا مبتن ــی ب ــر مطالع ــات‬ ‫تطبیقــی بــه ایــن ارقــام رســیدیم‪ .‬در تهــران کالس شــما بــا چــه تعــداد دانــش آمــوز اداره‬ ‫می‌ش ــود؟ در برخ ــی مناط ــق کمت ــر از ن ــرم و برخ ــی مناط ــق باالت ــر از تراک ــم اس ــتاندارد‬ ‫اس ــت و حت ــی کالس ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۵‬نف ــره در ته ــران داری ــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه بــا همــه اینهــا قطعــا قبــول داریــم کــه خروجــی قابــل توجهــی در‬ ‫س ــالهای آت ــی داری ــم‪ .‬پیش ــنهاد م ــا ب ــه آم ــوزش و پ ــرورش ای ــن اس ــت ک ــه تامی ــن نی ــروی‬ ‫انس ــانی صرف ــا ب ــا ص ــدور مج ــوز اس ــتخدام م ــورد تایی ــد نیس ــت و قطع ــا حف ــظ اف ــراد‬ ‫ب ــه س ــن بازنشس ــتگی رس ــیده ک ــه در اوج پختگ ــی ان ــد ب ــا مش ــوق های ــی بای ــد ص ــورت‬ ‫گیـــرد‪ .‬همچنیـــن از االن بایـــد رونـــد جابجایـــی از بخـــش آموزشـــی بـــه پشـــتیبانی را‬ ‫متوق ــف کنی ــم‪.‬‬ ‫جمالــی ادامــه داد‪ :‬مــا بــرای امســال هــم مجــوز بــرای جــذب از دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫داده ایــم و هــم مجــوز جــذب از طریــق مــاده ‪ ۲۸‬اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان‪ .‬ضمــن‬ ‫آنک ــه ب ــرای جب ــران خروج ــی ه ــای فعل ــی نمیتوانی ــم ب ــا س ــازوکار دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫جلــو برویــم زیــرا ورودی امســال چهــار ســال دیگــر بــه کالس درس مــی رود‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت مع ــاون فرهنگ ــی و اجتماع ــی دانش ــگاه فرهنگی ــان درهفت ــه‬ ‫گذش ــته ب ــا انتق ــاد از ج ــذب معلم ــان از طری ــق م ــاده ‪ 28‬و آزمون‌ه ــای اس ــتخدامی‬ ‫گف ــت‪ :‬دانش ــگاه نمی‌توان ــد ب ــا ای ــن روی ــه معلمان ــی در ت ــراز نظ ــام تربی ــت کن ــد‪.‬‬ ‫بــا امضــای تفاهمنامــه همــکاری میــان وزارت کار و ســازمان میــراث فرهنگــی‬ ‫و گردشــگری‪،‬مقدمات ایجــاد ‪ ۵۰‬هــزار شــغل و خدمــات گردشــگری کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی ربیعــی در مراســم امضــای ایــن تـ ــفاهمنامـ ـ ــه از آغـ ـ ــاز‬ ‫بــه کار طــرح کارورزی و مشــوق‌های بیمــه ای در حــوزه گردشــگری خبــر داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ا گــر در دوران تحر یــم در بعضــی از بخشــها دچــار کاســتی شــده ایــم اما‬ ‫در حــوزه گردشــگری می‌توانیــم از ظرفیتهــای موجود اســتفاده و اشــتغالزایی کنیم‪.‬‬ ‫وز یــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــه موجــب ایــن تفاهمنامــه‬ ‫می‌توانیــم بــا اســتفاده از فضــای مجــازی‪ ،‬تعــداد ‪ ۵۰‬هــزار نفــر از فــارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاهی را بــدون محدودیــت رشــته تحصیلــی بــه عنــوان بازار یــاب و در صــورت‬ ‫حصــول نتیجــه بــه عنــوان راهنمــا بــه کار بگیر یــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬آژانس‌هــای مســافرتی می‌تواننــد از ایــن امــکان بهره‌منــد شــوند و‬ ‫تــور لیدرهــای بیشــتری بــه اســتخدام درآینــد و بــا ایــن کار پــس از دو ســال شــغلها بــه‬ ‫شــغل پایــدار تبدیــل می‌شــود‪.‬‬ ‫ربیعــی متذکــر شــد‪ :‬ایــن افــراد پیــش از فعالیــت رســمی‪ ،‬در یــک دوره ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫بــا همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای‪ ،‬آمــوزش مــی بیننــد و آژانــس هــا بــرای جــذب‬ ‫آنهــا بــه عنــوان راهنمــای تــور ‪ ۲۷۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬کمــک مــزد و مشــوق هــای‬ ‫بیمــه مســئولیت مدنــی و حــوادث دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری نیــز از فعالیــت ‪ ۵۰‬هــزار بازاریاب‬ ‫گردشــگری بــه موجــب ایــن تفاهمنامــه خبــر داد و گفــت‪ ۵۰ :‬هــزار نفــر بــرای‬ ‫بازاریابــی بســته‌های گردشــگری در ‪ ۴۷۰۰‬دفتــر خدمــات مســافرتی جهانگــردی‬ ‫فعــال مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مونســان‪ ،‬بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه‪ ،‬دانــش آموختــگان رشــته هــای‬ ‫مختلــف دانشــگاهی بــه تــور اپراتورهــای مجــازی و بازاریــاب گردشــگری تبدیــل‬ ‫شــده‪ ،‬بــه مــدت ‪ ۶‬مــاه آمــوزش کارورزی دیــده و در دفاتــر خدمــــــات مســــافـ ــرتـ ـ ــی‬ ‫بــه عنــوان بازاریــاب مشــغول کار می‌شــوند‪.‬‬ ‫وی تا کیــد کــرد‪ :‬ایجــاد ایــن ‪ ۵۰‬هــزار شــغل در قالــب مشــاغل دولتــی نیســت و‬ ‫افــراد پــس از آمــوزش از محــل بازاریابــی خــود ایجــاد درآمــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن تفاهمنامـــه مشـــترک‪ ،‬وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماع ــی‬ ‫س ــهم بیم ــه کارفرمای ــان را ب ــه م ــدت دو س ــال خواه ــد پرداخ ــت و اف ــراد پذیرفت ــه‬ ‫شـــده‪ ،‬در طـــول دوره آمـــوزش ‪ ۲۷۰‬نـــا ‪ ۳۰۰‬هـــزار تومـــان یارانـــه هزینـــه آموزش ــی‬ ‫دریافـــت خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪:‬‬ ‫اجرای سامانه جامع روابط کار به تعویق افتاد‬ ‫مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت‪:‬‬ ‫س ــامانه جام ــع رواب ــط کار ب ــرای ثب ــت ق ــرارداد ک ــه ق ــرار ب ــود‬ ‫از روزچهارش ــنبه ‪ 20‬تی ــر‪ 97‬ب ــه ص ــورت آزمایش ــی در اس ــتان‬ ‫تهــران اجرایــی شــود بــه دلیــل تعییــن نشــدن نــرخ دســتمزد‬ ‫دفاتــر پیشــخوان دولــت از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات و‬ ‫ارتباط ــات رادیوی ــی متوق ــف ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬ه ــدف از س ــامانه ثب ــت قرارداده ــای‬ ‫کار ک ــه ب ــه عن ــوان هس ــته اصل ــی س ــامانه جام ــع رواب ــط کار‬ ‫محس ــوب می‌ش ــود‪« ،‬مدیر ی ــت و نظ ــارت ب ــر تنظی ــم رواب ــط‬ ‫کار‪ ،‬تعییــن و بازتعر یــف مقــررات کار حا کــم بــر جامعــه کار»‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫مردادم ــاه پارس ــال در مراس ــم رونمای ــی ای ــن س ــامانه‬ ‫اع ــام ش ــد‪ ،‬ق ــرار اس ــت ای ــن س ــامانه «امنی ــت‪ ،‬ایج ــاد‬ ‫روابــط ســالم بیــن کارگــر و کارفرمــا‪ ،‬تســهیل سیاســت هــای‬ ‫تنظیم ــی ب ــازارکار‪ ،‬بهین ــه س ــازی و ارتق ــای نظ ــام اجرای ــی‬ ‫ح ــوزه کار‪ ،‬ارتق ــای نظ ــام مبتن ــی ب ــر خدم ــات الکترونی ــک‬ ‫و بسترســازی جمــع آوری اطالعــات آمــاری دقیــق و بــه روز‬ ‫ب ــه عن ــوان مبن ــای هرگون ــه سیاســت‌گذاری و برنامه‌ر ی ــزی‪،‬‬ ‫نظ ــارت ب ــر عملک ــرد واحده ــا و س ــازمان‌های ارای ــه دهن ــده‬ ‫خدمــات‪ ،‬وج ـ ـــود رو ی ـ ـــه یـ ــکس ـ ـــان در ارای ـ ـــه خـ ــدم ـ ـــات‬ ‫ب ــه م ــردم‪ ،‬ام ــکان تش ــخیص درص ــد مش ــکالت در مناط ــق‬ ‫جغرافیای ــی کش ــور ب ــرای ارائ ــه راهکاره ــای درس ــت و‬ ‫عمل ــی» را فراه ــم کن ــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن اعــام شــده بــود در صــورت تعییــن تعرفــه‪،‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ‪ 2‬ســامانه «بارگــذاری قراردادهــای کار» و‬ ‫«ثب ــت الکترونیک ــی دادخواس ــت کارگ ــران» در پای ــان ای ــن‬ ‫هفت ــه ابت ــدا در اس ــتان ته ــران و از ‪ 2‬هفت ــه آین ــده در چه ــار‬ ‫اس ــتان الب ــرز‪ ،‬قزو ی ــن‪ ،‬اردبی ــل و س ــمنان ب ــه ط ــور آزمایش ــی‬ ‫آغ ــاز م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫س ــامانه ثب ــت دادخ ـ ـ ــواست یک ــی از مـ ــجم ـ ـ ــوعه‬ ‫‪ 30‬زیرســـامانه جام ــع رواب ــط کار اس ــت و ب ــا ای ــن ه ــدف‬ ‫طراح ــی ش ــده ک ــه کارگ ــران و کارفرمای ــان ب ــا ص ــرف هزین ــه‬ ‫ب ــه مرات ــب کمت ــر‪ ،‬از ی ــک نظ ــام رس ــیدگی الکترونیک ــی‬ ‫س ــالم و عادالن ــه رواب ــط کار در ه ــر ش ــرایط و ه ــر مکان ــی‬ ‫ب ــدون مراجع ــه حض ــوری برخ ــوردار ش ــوند‪.‬‬ ‫احم ــد مش ــیریان مع ــاون وز ی ــر در گف ــت وگ ــو ب ــا ایرن ــا‬ ‫اظه ــار کـــرد‪ :‬قیم ــت نهای ــی هزین ــه ثب ــت ن ــام کارگ ــران و‬ ‫کارفرمای ــان در س ــامانه جام ــع رواب ــط کار ق ــرار ب ــود دوش ــنبه‬ ‫ای ــن هفت ــه تعیی ــن ش ــود ک ــه ای ــن اتف ــاق رخ ن ــداد و در‬ ‫نتیج ــه ام ــروز اج ــرای آن آغ ــاز نش ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در مذا ک ــرات ب ــا مس ــئوالن س ــازمان‬ ‫نیروهای حق‌التدریس بیانگر کمبود‬ ‫معلم در آموزش و پرورش است‬ ‫تنظی ــم مق ــررات‪ ،‬آنه ــا اع ــام کردن ــد ب ــرای اج ــرای تفاه ــم‬ ‫نام ــه ای ک ــه می ــان وزارت تع ــاون ب ــا س ــازمان تنظیـــم‬ ‫مق ــررات و ارتباط ــات رادیوی ــی منعق ــد ش ــده بای ــد امض ــاء و‬ ‫تاییــد محمدجــواد آذری جهرمــی وز یــر ارتباطــات را داشــته‬ ‫باش ــیم‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬ق ــرار اس ــت ام ــروز ن ــرخ هزین ــه ثب ــت ن ــام‬ ‫کارگ ــران و کارفرمای ــان در هی ــات دول ــت مطـــرح و پـــس از‬ ‫تایی ــد و امض ــاء وز ی ــر ارتباط ــات اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مشــیریان اضافــه کــرد‪ :‬پیشــنهاد مــا بــرای میــزان هزینــه‬ ‫ثب ــت قرارداده ــای کاری ب ــرای کارگ ــران ‪ 2500‬توم ــان اس ــت‬ ‫امــا ســازمان تنظیــم مقــررات مبلــغ پنــج هــزار تومــان را بــرای‬ ‫کارگــران پیشــنهاد داده اســت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذکراس ــت وا گ ــذاری امورمر ب ــوط بـــه حـــوزه‬ ‫اش ــتغال ب ــه دفات ــر پیش ــخوان دول ــت درهفت ــه گذش ــته ب ــا‬ ‫مخالف ــت ه ــای فراوان ــی از س ــوی مرا ک ــز مش ــاوره ش ــغلی و‬ ‫کاریاب ــی ه ــا مواج ــه ب ــوده اس ــت ‪.‬‬ ‫بخشی از بدنه وزارت کار درمقابل واگذاری خدمات به دفاتر کاریابی‬ ‫به شدت مقاومت می‌کند‬ ‫چرا امور روابط کار به کاریابی‌ها واگذار نشد؟‬ ‫هاش ــمی‌پور در پاس ــخ ب ــه س ــوال دیگ ــر م ــا پیرام ــون‬ ‫اینکــه چــرا امــور روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫ب ــه ج ــای کاریابی‌ه ــا ب ــه دفات ــر پیش ــخوان دول ــت وا گ ــذار‬ ‫ش ــد؟ گف ــت‪ :‬متاس ــفانه بخش ــی از بدن ــه وزارت کار ب ــه‬ ‫ش ــدت درمقاب ــل هرگون ــه وا گ ــذاری خدم ــات ب ــه دفات ــر‬ ‫کاریاب ــی مقاوم ــت می‌کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات همیــن گــروه باعــث کنــد‬ ‫شــدن رونــد وا گــذاری امــور بیمــه بیک ـ ـــاری بــه کاریابی‌هــا‬ ‫ش ــده اس ــت ‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن گ ــروه ب ــه هم ــراه برخ ــی از دفات ــر‬ ‫کاریاب ــی ک ــه مج ــوز دفات ــر پیش ــخوان نی ــز داش ــتند ب ــا‬ ‫اس ــتناد ب ــه بن ــد «پ» م ــاده ‪ 67‬قان ــون برنام ــه شش ــم ک ــه‬ ‫تاکی ــد ب ــر وا گ ــذاری خدم ــات دس ــتگاه‌های دولت ــی ب ــه‬ ‫دفاتــر پیشــخوان دارد‪ ،‬مانــع از وا گــذاری ایــن خدمــات بــه‬ ‫کاریابی‌ه ــا ش ــدند‪.‬‬ ‫رئی ــس کان ــون انجمن‌ه ــای صنف ــی دفات ــر مش ــاوره‬ ‫ش ــغلی و کاریابی‌ه ــا ادام ــه داد‪ :‬در حال ــی ای ــن خدم ــات‬ ‫ب ــه کاریابی‌ه ــا وا گ ــذار نش ــد ک ــه در آئی ــن نام ــه فعالی ــت‬ ‫یهــا کــه قبــل از برنامــه ششــم بــه تائیــد هیئــت وز یــران‬ ‫کاریاب ‌‬ ‫رس ــیده اس ــت ب ــه انج ــام ام ــور رواب ــط کار توس ــط کاریاب ــی‬ ‫اش ــاره ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه به‌همیــن دلیــل در نام ـه‌ای از وز یــر‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی خواس ــتیم ت ــا ای ــن مش ــکل‬ ‫را برط ــرف کن ــد اف ــزود‪ :‬راه‌ح ــل دیگ ــر نی ــز آن اس ــت ک ــه‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد‬ ‫پیشنهاد ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال‬ ‫ی ــک نماین ــده کارگ ــری از پیش ــنهاد کارگ ــران ب ــه ش ــورای‬ ‫عال ــی کار ب ــرای ترمی ــم م ــزد در نیم ــه دوم س ــال خب ــر داد و‬ ‫گف ــت‪ :‬توق ــع دار ی ــم دول ــت نق ــش حمایت ــی خ ــود را در ای ــن‬ ‫شــرایط ایفــا کنــد و برنامه‌هایــی بــرای حمایــت از معیشــت‬ ‫کارگ ــران ارائ ــه ده ــد‪.‬‬ ‫عل ــی خدای ــی نماین ــده کارگ ــران در ش ــورای عال ــی کار‬ ‫در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬از تش ــکیل جلس ــه ای ــن‬ ‫ش ــورا در هفت ــه آین ــده خب ــر داد و گف ــت‪ :‬درخواس ــت م ــا‬ ‫پیگی ــری آیین‌نام ــه تبص ــره ی ــک م ــاده ‪ 7‬قان ــون کار در ب ــاره‬ ‫تعییــن ســقف قراردادهــای موقــت در مشــاغل غیرمســتمر و‬ ‫همچنی ــن بررس ــی معیش ــت کارگ ــران اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اع ــام اینک ــه بررس ــی ترمی ــم م ــزد کارگ ــران ب ــرای‬ ‫نیم ــه دوم س ــال درخواس ــت گروه‌ه ــای کارگ ــری از ش ــورای‬ ‫عال ــی کار اس ــت ادام ــه داد‪ :‬متاس ــفانه ش ــرایط اقتص ــادی‬ ‫ک ــه در س ــال ‪ 97‬ب ــه وج ــود آم ــد ش ــرایط ب ــدی را ه ــم ب ــرای‬ ‫حقوق‌بگی ــران و ه ــم ب ــرای تولیدکنن ــدگان ایج ــاد ک ــرد ب ــه‬ ‫نح ــوی ک ــه عم ــا تعدی ــل دس ــتمزد و افزایش ــی ک ــه ب ــرای‬ ‫س ــال ‪ 97‬در نظ ــر گرفت ــه ش ــد از بی ــن رف ــت و ش ــاهد س ــقوط‬ ‫ارزش دس ــتمزد در مقاب ــل هزینه‌ه ــا هس ــتیم‪.‬‬ ‫رئی ــس کان ــون ش ــوراهای اس ــامی کار اس ــتان ته ــران‬ ‫گف ــت‪ :‬توق ــع دار ی ــم دول ــت نق ــش حمایت ــی خ ــود را در ای ــن‬ ‫شــرایط ایفــا کنــد و برنامه‌هایــی بــرای حمایــت از معیشــت‬ ‫کارگ ــران ارائ ــه ده ــد‪.‬‬ ‫خدایــی همچنیــن در بــاره ایجــاد ســامانه ثبــت قــرارداد‬ ‫کار نی ــز گف ــت‪ :‬م ــا از ابت ــدای س ــال ‪ 96‬و حت ــی پی ــش از آن‬ ‫پیگی ــر راه‌ان ــدازی ا ی ــن س ــامانه بودی ــم و جلس ــاتی نی ــز در‬ ‫ایــن زمینــه بــا دولــت برگــزار کردیــم و نهایــت تــاش صــورت‬ ‫گرفــت تــا کار ایجــاد ایــن ســامانه بــا کمتریــن نقــص انجــام‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫وی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬اه ــداف ایج ــاد ای ــن س ــامانه خ ــوب‬ ‫اس ــت؛ از ایج ــاد آن حمای ــت می‌کنی ــم و تم ــام ت ــاش خ ــود‬ ‫را ب ــرای اج ــرای تبص ــره م ــاده ‪ 10‬قان ــون کار ک ــه از م ــواد ب ــر‬ ‫زمی ــن مان ــده از زم ــان تصو ی ــب قان ــون کار اس ــت‪ ،‬انج ــام‬ ‫خواهی ــم داد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬حداق ــل انتظ ــار م ــا از ای ــن س ــامانه اج ــرای‬ ‫ای ــن تبص ــره قانون ــی اس ــت ت ــا ب ــا اجب ــار کارفرماه ــا ب ــه ثب ــت‬ ‫قراردادهــای کار‪ ،‬جلــوی قراردادهــای ســفید امضــا گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده کارگ ــری تاکی ــد ک ــرد‪ :‬بع ــد از ب ــرآورده‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی‪ ،‬منابع انسانی‬ ‫آموزش و پرورش خبر داد‬ ‫رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها خبر داد‬ ‫نه ــای صنف ــی دفات ــر مش ــاوره‬ ‫رئی ــس کان ــون انجم ‌‬ ‫ش ــغلی و کاریابی‌ه ــا خب ــر از آغ ـ ـ ـ ـ ــاز وا گ ـ ـ ــذاری ام ـ ـ ــور‬ ‫بیم ــه بی ــکاری ب ــه کاریابی‌ه ــای سراسرکش ــور ط ــی دو‬ ‫هفت ــه آین ــده داد‪.‬‬ ‫باب ــک هاش ــمی پ ــور‪ ،‬رئی ــس کان ــون انجمن‌ه ــای‬ ‫صنف ــی دفات ــر مش ــاوره ش ــغلی و کاریابی‌ه ــا در گفت‌وگ ــو‬ ‫ب ــا خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــا اش ــاره ب ــه اج ــرای موفقی ــت آمی ــز‬ ‫انج ــام ام ــور بیم ــه بی ــکاری در کاریابی‌ه ــای چه ــار‬ ‫استان پایلوت گفت‪:‬خوشبختانهبانامهسازمانبرنامهو بودجه‬ ‫م ـ ـق ـ ـــرر شــده اســت تــا ای ـ ـــن ام ـ ـــور در کـ ــار یـ ــاب ـ ـی‌ه ـ ـــای‬ ‫‪ 18‬اس ــتان دیگ ــر نی ــز انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه در نام ــه س ــازمان برنام ــه بودج ــه‬ ‫ب ــرای انج ــام ام ــور بیم ــه بی ــکاری توس ــط کاریابی‌ه ــا‬ ‫حق‌الزحمـ ـه‌ای نی ــز از س ــوی تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫پیش‌بین ــی ش ــده اس ــت اف ــزود‪ :‬ای ــن حق‌الزحم ــه ب ــرای‬ ‫انج ــام تش ــکیل پرون ــده‪ ،‬حض ــور و غی ــاب‪ ،‬اش ــتغال‬ ‫مج ــدد‪ ،‬معرف ــی ب ــه فن ــی و حرفـ ـه‌ای و‪ ..‬در کن ــار ح ــق‬ ‫مش ــاوره ک ــه توس ــط ف ــرد بی ــکار پرداخ ــت می‌ش ــود از‬ ‫س ــوی مناب ــع صن ــدوق بی ـ ـم ـ ـ ــه بی ـ ـک ـ ـ ــاری تـ ــوس ـ ـ ــط‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی پرداخ ــت خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫دفات ــر کاریاب ــی منتخ ــب در کن ــار مج ــوز کاریاب ــی مج ــوز‬ ‫دفت ــر پیش ــخوان تخصص ــی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رفـــاه‬ ‫اجتماع ــی داده ش ــود ت ــا از انج ــام فعالی ــت جزیـــره‌ای‬ ‫خدم ــات ای ــن وزارتخان ــه در بخش‌ه ــای مختلـــف‬ ‫جلوگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫مشــکالت اقتصــادی واحدهــای صنعتــی باعــث شــده‬ ‫تاآنهــا نیــروی کمتــری اســتخدام کننــد‬ ‫هاش ــمی پ ــور در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن گفت‌وگـــو‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه مش ــکالت اقتص ــادی واحدهـــای‬ ‫صنعت ــی و خدمات ــی باع ــث ش ــده تاآنه ــا نی ــروی کمت ــری‬ ‫اس ــتخدام کنن ــد اف ــزود‪ :‬ای ــن موض ــوع وضعیـــت ادامـــه‬ ‫فعالیــت کاریابی‌هــا را نیــز بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‬ ‫ک ــه ادام ــه ای ــن رون ــد می‌توان ــد منج ــر ب ــه ورشکس ــتگی و‬ ‫تعطیل ــی بس ــیاری از دفات ــر کاریاب ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن ب ــه مشـ ـو‌ق‌های کارفرمایـــی بـــرای‬ ‫ج ــذب نی ــروی جدی ــد توس ــط کاریاب ‌‬ ‫یه ــا اش ــاره ک ــرد و ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه اب ــاغ ای ــن مش ــوق‌ها در هفته‌ه ــای گذش ــته‬ ‫باعــث رونــق موقــت کاریابی‌هــا شــده اســت افــزود‪ :‬البتــه‬ ‫ای ــن مش ــوق‌ها نی ــز محدودیت‌ه ــای خ ــاص خ ــود را دارد‬ ‫یتــوانبــهمحدودی ‌‬ ‫کــهم ‌‬ ‫تهــایزمــان‪،‬ســنو مــدرکتحصیلــی‬ ‫ب ــرای ج ــذب نی ــرو اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن مش ــوق‌ها بـــر خـــاق‬ ‫مش ــوق‌های قبل ــی ک ــه ‪ 5‬س ــاله ب ــود ب ــرای ‪ 2‬ســـال‬ ‫اس ــت اف ــزود‪ :‬در کن ــار محدودی ــت س ــنی‪ ،‬محدودیـــت‬ ‫تحصیل ــی نی ــز س ــبب ش ــده ت ــا بخ ــش ز ی ــادی از نیروه ــای‬ ‫م ــورد نی ــاز صنای ــع ب ــه اف ــراد دیپل ــم و تکنس ــین نتوانن ــد از‬ ‫معافیت‌ه ــای ف ــوق اس ــتفاده کنن ــد ک ــه امیدواری ــم ای ــن‬ ‫محدودیت‌ه ــا برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫ش ــدن ای ــن انتظ ــار نقش‌ه ــای مختلف ــی می‌تـــوان بـــرای‬ ‫س ــامانه جام ــع رواب ــط کار ب ــرای جلوگی ــری از فرارهـــای‬ ‫قانون ــی‪ ‌،‬تس ــهیل ام ــور و کاه ــش ات ــاف وقـــت و هزینـــه‬ ‫کارگ ــران و کارفرمای ــان در نظ ــر گرف ــت‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬تنه ــا نگران ــی م ــا اج ــرای دقی ــق قان ــون در‬ ‫راه‌ان ــدازی ای ــن س ــامانه و اجرای ــی ش ــدن آن اس ــت ک ــه در‬ ‫ص ــورت اج ــرای دقی ــق‪ ،‬بخش ــی از مش ــکالت ب ــازار کار م ــا‬ ‫ح ــل خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرجعــی بــرای تحلیــل بــازار کار‬ ‫وجــود نــدارد اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن ســامانه بتوانــد‬ ‫مرجعــی آمــاری بــرای تحلیــل بــازار کار نیــز باشــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه ای ــن نماین ــده کارگ ــری در ح ــال حاض ــر بی ــش‬ ‫از ‪ 96‬درص ــد قرارداده ــای کار ق ــرارداد موقـــت هســـتند‬ ‫و تنه ــا ‪ 4‬درص ــد ق ــرارداد دائ ــم وج ــود دارد و ایـــن آمـــار‬ ‫مر ب ــوط ب ــه قراردادهای ــی اس ــت ک ــه ثب ــت می‌ش ــود و آم ــار‬ ‫مش ــخصی دارن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در بس ــیاری از کارگاه‌هـــا قراردادهـــای‬ ‫غیرقانون ــی رای ــج ش ــده اس ــت ک ــه اجب ــار کارفرماهـــا بـــه‬ ‫ثب ــت ق ــرارداد می‌توان ــد ب ــه اص ــاح و شناس ــایی اینگون ــه‬ ‫قرارداده ــا نی ــز کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی حــدود ‪ 3.5‬میلیــون کارگــر در کارگاه‌هــای‬ ‫زیرزمین ــی ب ــدون بهره‌من ــدی از حداقل‌هـــای حقـــوق‬ ‫قانون ــی مش ــغول فعالی ــت هس ــتند و وضعی ــت قرارداده ــای‬ ‫کار بحران ــی اس ــت‪.‬‬ ‫رئیـ ـ ــس مـ ـ ــرکز بـ ـ ــرنامه‌ریزی‪ ،‬مـــنابع انسانی و فناوری‬ ‫اطالع ــات وزارت آم ــوزش و پــــــرورش مــــــی‌گــــــویـــد در سال‬ ‫تحصیلی گذشته‪ ،‬م ـعــلمان حــــــق‌التدریس یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار ساعت تدریس کردند‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگـ ــزاری مــــهــــر‪ ،‬اســــفندیــــــــار چهــاربند‬ ‫در پاسخ به اینکه آیا آموزش و پرورش آمار دقیقی از تعداد‬ ‫حق‌التدریسان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬آموزش و پرورش برای معلمان‬ ‫حق‌التدریس ساالنه ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان هزینه می‌کند‬ ‫بنابراین آمار دقیقی از این جامعه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آموزش و پرورش زمانی به نیــــروهای‬ ‫حق التدریس نیاز دارد که دچار کمبود نیرو شود؛‬ ‫محاسبه یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار ساعت زمان تدریس‬ ‫معلمان حق‌التدریس در سال تحصیلی گذشته نشان‬ ‫می‌دهد آموزش و پرورش آماری دقیقی از تعداد معلمان‬ ‫حق‌التدریس در دوره‌های تحصیلی مختلف‪ ،‬جنسیت و‬ ‫عنوان درسی که تدریس می‌کنند دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیروهای حق‌التدریس بیانگر کمبود‬ ‫معلم در آموزش و پرورش است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آمار تعداد معلمان‬ ‫حق‌التدریس در آموزش و پرورش نه تنها موجود است‬ ‫بلکه جزء معتبرترین آمارهای کشور است چراکه بابت این‬ ‫کمبود ساالنه ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی‪ ،‬منابع انسانی و فناوری‬ ‫اطالعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعداد معلمان‬ ‫حق‌التدریس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دو دسته معلم حق‌التدریس‬ ‫در آموزش و پرورش موجود است دسته اول معلمان‬ ‫حق‌التدریس آزادی هست ـنــد کــــه ‪ ۳۲‬هــــــزار نفــــر بــــوده‬ ‫و به خدمت آموزش و پرورش درآمده‌اند و مشمول قانون‬ ‫تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس می‌شوند این افراد از‬ ‫سال ‪ ۹۴‬در آموزش و پرورش مشغول شده‌اند‪.‬‬ ‫چهاربند ادامه داد‪ :‬دسته دوم معلمان شاغل‬ ‫حق‌التدریس هستند یعنی نیروهای رسمی‪ -‬پیمانی‬ ‫آموزش و پرورش که موظف‌اند ‪ ۲۴‬ساعت در هفته تدریس‬ ‫کنند این افراد ‪ ۶‬ساعت نیز اضافه‌تر تدریس می‌کنند‬ ‫بنابراین گروه دوم شاغلین حق‌التدریس هستند یعنی افراد‬ ‫رسمی‪ -‬پیمانی که اضافه تدریس می‌گیرند‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اعالم کرد‬ ‫تعهد ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫بانک توسعه تعاون در‬ ‫اشتغال‌زایی مددجویان‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت‪ :‬بانک توسعه‬ ‫تعاون در سال جاری با هدف اشتغال‌زایی مددجویان این‬ ‫کمیته ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫به گـ ـ ــزارش خ ـ ـ ـبـ ــرگزاری فــــــــارس‪ ،‬پرویز فتاح‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) و حجت‌اهلل مهدیان مدیر‬ ‫عامل بانک توسعه تعاون با هدف پرداخت تسهیالت‬ ‫اشتغال‌زایی به مددجویان این نهاد تفاهم‌نامه همکاری‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد اظهار داشت‪ :‬بانک توسعه تعاون‬ ‫در سال جاری با هدف اشتــــــغال‌زایــــی مددجــــویان‬ ‫کمیته امداد ‪ 200‬میلیارد تومان تسهیالت پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫وی از ای ـ ـجـ ــاد ‪ 13‬هـ ـ ــزار و ‪ 500‬فرصت شغلی برای‬ ‫مددجویان تحت حمایت در بهار امسال خبر داد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬خروج مددجویان از چرخه حمایتی کمیته امداد پس‬ ‫از دریافت تسهیالت اشتغال‌زایی از بانک توسعه تعاون و‬ ‫رسیدن به خودکفایی‪ ،‬موجــــب صرفه‌جــــــویی ســــاالنــــه‬ ‫‪ 30‬میلیارد تومانی به نفع نیازمندان می‌شود‪.‬‬ ‫فتاح با تأ کید بر اهمیت تسهیالت اشتغال‌زایی‬ ‫در خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد‪،‬‬ ‫پرداخت این‌گونه تسهیالت را از مصادیق گسترش کار‬ ‫خیر در جامعه دانست و تصریح کرد‪ :‬با همکاری مطلوب‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و بانک‌های عامل شاهد حفظ و ارتقا‬ ‫عزت‌نفس خانوارهای تحت حمایت این نهاد هستیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه معوقات بانکی‬ ‫خانوارهای تحت حمایت این کمیته در ‪ 10‬سال گذشته کمتر‬ ‫از دو درصد بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با نظارت کمیته امداد‬ ‫بر روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫تسهیالت پرداختی به خانوارهای تحت حمایت با وجود‬ ‫مشکالت اقتصادی ب ‌ه موقع وصول می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه از سال ‪ 91‬تا ‪ 96‬بانک توسعه تعاون‬ ‫هزار و ‪ 400‬میلیارد تومان تسهیالت اشتغال‌زایی به مددجویان‬ ‫کمـ ـ ــیته امداد پ ـ ـ ـ ــرداخ ـ ـ ـ ــت کـــــــــرده اســـــــــت‪ ،‬گفــــــت ‪:‬‬ ‫نتی ـ ــجهاینامرخودکفاییدههزار و‪700‬خانوار تحتحمایتبود‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫◄‬ ‫رویدادهایجهاددانشگاهی‬ ‫◄‬ ‫رییس این سازمان تشریح کرد‬ ‫رئیس مرکز جذب خبر داد‪:‬‬ ‫لهـا و مراتـع کشـور بـا اعـام‬ ‫رئیـس سـازمان جنگ ‌‬ ‫اینکـه موافقـت اولیـه بـرای ‪ 544‬نفـر را دریافـت کردیـم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬آ گهـی جـذب نیـرو مهرمـاه صـادر می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از شهرسـتان سـاری‪،‬‬ ‫خلیـل آقایـی معـاون وز یـر کشـاورزی و رئیـس سـازمان‬ ‫جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشـور خاطر نشـان کرد‪ :‬در‬ ‫سـال جـاری ‪ 50‬میلیـارد تومـان اعتبـار در اختیـار یـگان‬ ‫حفاظـت بـرای تامیـن نیازمندی‌هـای ایـن مجموعـه‬ ‫پیش‌بینـی شـده و طـرح سـاماندهی تشـکل‌های و‬ ‫گروه‌هـای بومـی و محلـی هـم در راسـتای حفاظـت از‬ ‫جنـگل بـه صـورت و یـژه ابـاغ شـد و اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫مـردم روسـتاهم در برنامـه کاری قـرار دارد و بایـد ایـن‬ ‫موضوعـات بـه صـورت جـدی نهادینـه شـود‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه دیگـر سـؤوال خبرنـگاران در ارتباط‬ ‫بـا مشـکل تامیـن نیـرو و گالیه‌هـای کـه در ایـن ارتبـاط‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬گفـت ‪:‬تجمـع نیـروی در اسـتان مازنـدران‬ ‫نسـبت بـه دیگـر نقـاط کشـور بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جنگل‌هـا مراتـع و آبخیـزداری کشـور‬ ‫بـا اعـام اینکـه پیش‌بینـی مـا بـرای تامیـن نیـرو ایـن‬ ‫مجموعـه بیـش از ‪ 3‬هـزار نفـر بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬قـول‬ ‫اولیـه بـرای جـذب ‪ 544‬نفر داده شـده اسـت و در مهرماه‬ ‫آ گهـی جـذب نیـروی انسـانی صـادر می‌شـود کـه سـهم‬ ‫اسـتان مازنـدران هـم ‪ 10‬نفـر اسـت‪.‬‬ ‫◄‬ ‫مدیر کل امور اداری این سازمان خبر داد‬ ‫رییـــس جهـــاد دانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه ســـی و هشـــتمین ســـالگرد تشـــکیل جهاددانشـــگاهی‬ ‫گفـــت ‪:‬همیشـــه در طـــول ایـــن ســـالها و بـــا تولیـــد هـــر فنـــاوری بومـــی و یـــا اتخـــاذ یـــک روش درســـت‬ ‫بـــرای انتقـــال فنـــاوری‪ ،‬دیـــده‌ام باالخـــره بهانـــه بـــرای خر یـــد خارجـــی و دور زدن ســـاخت داخـــل‬ ‫درســـت می‌شـــود و فرصـــت اشـــتغال از جوانـــان مـــا گرفتـــه می‌شـــود‪ .‬مدیـــران بایـــد از عواقـــب‬ ‫بیـــکاری جوانـــان بترســـند و راحـــت تســـلیم هـــر تهدیـــد خارجـــی نشـــوند‪ .‬ضـــروری اســـت مدیـــران‬ ‫ارشـــد نظـــام و کارفرمایـــان جلـــوی تحقـــق ایـــن گونـــه قراردادهـــا را بگیرنـــد‪.‬‬ ‫بــــــــــــه گــــــــــــزارش خبرنـــگار بازارکـــــــــار بـــــــــه نـــــــــقل از ایســـــــــنا دکـــــــــتر حمـــــــــیدرضا طـــــــــیبی‬ ‫رئیــــــس جهـــاد دانشـــگاهی از مـــوج بـــه وجـــود آمـــده در زمینـــه انجـــام خریدهـــای خارجـــی و‬ ‫ً‬ ‫پرداخـــت پـــول آنهـــا قبـــل از عملـــی شـــدن تهدیـــد اول رئیـــس جمهـــور آمر یـــکا تـــا ‪ ۱۵‬مـــرداد شـــدیدا‬ ‫ابـــراز نگرانـــی کـــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیـــد کـــرد‪ :‬رؤســـای واحدهـــای صنعتـــی جهاددانشـــگاهی کـــه فناور ی‌هـــای موفقـــی را‬ ‫بـــرای صنایـــع کشـــور ایجـــاد کرده‌انـــد‪ ،‬می‌گوینـــد بـــرای فـــان پـــروژه کـــه چهـــار ســـال طـــول کشـــید‬ ‫تـــا کارفرمـــا و مشـــاور و پیمانـــکار را قانـــع کنیـــم کـــه نیـــاز خـــود را از داخـــل تهیـــه کننـــد آن هـــم بـــرای‬ ‫تجهیـــزی کـــه در ســـایر پروژه‌هـــا اســـتفاده شـــده اســـت‪ ،‬ناگهـــان ســـر و کلـــه شـــرکت خارجـــی و‬ ‫نماینـــده داخلـــی در ایـــران پیـــدا شـــده و بـــه دنبـــال قانـــع کـــردن کارفرمایـــان و پیمانـــکاران جهـــت‬ ‫خر یـــد خارجـــی ایـــن تجهیـــزات تـــا قبـــل از عملـــی شـــدن تحریم‌هـــا هســـتند‪ ،‬یـــا در پـــروژه‌ مهـــم‬ ‫دیگـــری کـــه کارفرمـــای خارجـــی متعهـــد شـــده اســـت در مقابـــل بـــازار بســـیار خوبـــی کـــه در‬ ‫اختیـــارش گذاشـــته می‌شـــود ســـاخت داخـــل داشـــته باشـــد در کمـــال وقاحـــت تنهـــا ســـاخت‬ ‫جعبه‌هـــای فلـــزی فاقـــد تکنولـــوژی و پیـــچ‌ و مهـــره کـــردن و یـــا خریـــد اقالمـــی را کـــه خـــودش‬ ‫نیـــز خر یـــد خارجـــی می‌کنـــد و ســـاخت آنهـــا در کشـــور خـــودش نیـــز مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت را‬ ‫بعنـــوان ســـاخت داخـــل منظـــور کـــرده و کارفرماهـــای مـــا بـــه خاطـــر تـــرس از شـــروع تحر یـــم بـــه ایـــن‬ ‫تحقیـــر تـــن می‌دهنـــد‪.‬‬ ‫طیبـــی عنـــوان کـــرد‪ :‬اینهـــا در حالـــی اســـت کـــه همـــه ایـــن تجهیـــزات در داخـــل قابـــل ســـاخت‬ ‫بـــوده و ا گـــر مدیـــران عاقـــل‪ ،‬خـــود بـــاور و دوراندیشـــی داشـــتیم و در زمـــان خـــودش اقـــدام بـــه تولیـــد‬ ‫ً‬ ‫ایـــن فناور ی‌هـــا می‌کردیـــم امـــروز اساســـا دیگـــر تحر یـــم اثـــر گـــذار نبـــود‪.‬‬ ‫استخدام سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن هفته تامین اجتماعی از‬ ‫استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای‬ ‫تابعه سراسر کشور تا مهرماه سالجاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪،‬سید حسین حسینی آذرنوشان با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی به منظور تکمیل‬ ‫کادر نیروی انسانی مورد نیاز در بخشهای بیمه‌ای و‬ ‫◄‬ ‫درمانی سراسر کشور از بین متقاضیان واجد شرایط از‬ ‫طریق برگزاری آزمون کتبی‪ ،‬مصاحبه علمی‪ ،‬گزینش و‬ ‫طی سایر مراحل جذب بصورت متمرکز دعوت بعمل‬ ‫می آورد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬متقاضیان استخدام می توانند در‬ ‫صورت احراز شرایط حسب مفاد آ گهی استخدامی‬ ‫که درمرداد ماه سالجاری از طریق پایگاه اطالع رسانی‬ ‫این سازمان به نشانی ‪ www.Tamin.ir‬و روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار اعالم خواهد شد‪ ،‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫حسینی آذرنوشان تاکید کرد‪ :‬داوطلبان گرامی‬ ‫توجه فرمایند‪ ،‬هرگونه اطالع رسانی در خصوص‬ ‫آزمونهای استخدامی تامین اجتماعی صرفا از طریق‬ ‫سایت رسمی این سازمان معتبر و قابل استناد است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که مدیر عامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در نشست خبری هفته گذشته‬ ‫خود تعداد نیروهای استخدامی در این فراخوان‬ ‫را ‪ 2700‬نفر ذکر کرد که متن کامل این گزارش‬ ‫در صفحه ‪ 9‬درج شده است‪.‬‬ ‫زیادی به مردم و مراجع قضایی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیاز به این رشته روز به روز در حال افزایش‬ ‫است‪ .‬این در حالیست که درکمال تعجب در دفترچه‬ ‫انتخاب رشته دستیاری سال جاری این رشته از لیست‬ ‫رشته های تخصصی حذف شده و صرفا به این جمله‬ ‫اکتفا شده که بنا بر برش آمایشی و برنامه ریزی تأمین‬ ‫و تربیت نیروی مورد نیاز متخصص در این رشته (‬ ‫پزشکی قانونی ) پذیرش دستیار صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫توجیه در تناقض کامل با نیاز گسترده به این رشته و‬ ‫خدمات تخصصی آن در جامعه است و معلوم نیست‬ ‫در آینده چه کسی پاسخگوی کمبودهای این بخش‬ ‫در جامعه و عواقب ناشی از آن خواهد بود‪.‬‬ ‫متخصص پزشکی قانونی‪:‬‬ ‫حذف رشته پزشکی قانونی منجر به کمبود‬ ‫متخصصان خواهد شد‬ ‫متخصصپزشکیقانونی گفت‪:‬باحذفاینرشتهاز از‬ ‫لیستانتخابرشتهدستیاریدورهچهلوپنجمآزموندستیاری‬ ‫درآیندهباکمبودمتخصصاناینرشتهمواجهخواهیمشد‪.‬‬ ‫محـــمــــد ســــــعیــــد طــــاهــــری متخصص پزشکی‬ ‫قانونی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص‬ ‫حذف رشته پزشکی قانونی از لیست انتخاب رشته‬ ‫◄‬ ‫ساالنه ‪ ۲‬هزارنفر از‬ ‫فار غ التحصیالن دکتری‬ ‫جذب هیات علمی می‌شوند‬ ‫جزییات استخدام نیرو‬ ‫در سازمان مراتع و جنگل‌ها‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫خرید خارجی و دورزدن ساخت داخل‬ ‫فرصت اشتغال را ازجوانان ما می گیرد‬ ‫‪3‬‬ ‫دستیاری دوره چهل و پنجم آزمون دستیاری اظهار داشت‪:‬‬ ‫رشته تخصصی پزشکی قانونی از قدیمی ترین و‬ ‫کاربردی ترین رشته ها در عرصه پزشکی است‪ ،‬فارغ‬ ‫التحصیالن این رشته در بخش های مختلف از‬ ‫جمله سازمان پزشکی قانونی‪ ،‬بیمارستانها و مراکز‬ ‫درمانی مشغول فعالیت هستند و روزانه خدمات‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬ساالنه ‪۱۵‬هزار فارغ‌التحصیل مقطع دکتری داریم‬ ‫و از این تعداد ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار نــــفــــر به عنــــوان عضــو‬ ‫هیات علمی جذب می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدرضا رضوان طلب با‬ ‫سرپرست و اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد‬ ‫دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم‬ ‫با اشاره به طوالنی شدن پروسه جذب اعضای هیات‬ ‫علمی گفت‪ :‬دلیل این مسئله درخواست‌های متعدد‬ ‫است به طوری که ساالنه ‪ ۱۵۰۰۰‬فارغ‌التحصیلی مقطع‬ ‫دکتری داریم و از این تعداد ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬نفر به عنوان‬ ‫عضو هیات علمی جذب می‌شوند‪.‬‬ ‫استانی شدن فرایند جذب اعضای هیأت علمی‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری همچنین در مراسم افتتاحیه‬ ‫دبیرخانه و معارفه اعضای هیأت اجرایی جذب هیأت‬ ‫علمی استان اصفهان گفت‪ :‬به دلیل تسهیل در فرایند‬ ‫جذب اعضای هیأت علمی استانی شدن فرایند‬ ‫جذب در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رضوان‌طلب با‬ ‫اشاره به الکترونیکی شدن تمام فرایند فراخوان جذب‬ ‫هیأت علمی از آغاز ثبت‌نام تا اتمام بررسی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرونده‌های متقاضیان جذب اعضای هیأت علــــمــی‬ ‫به صورت الکترونیکی است و هیچ فردی به شکل‬ ‫خارج از این سیستم به پرونده‌ها دسترسی نداشته و‬ ‫امکان دخل و تصرف در محتوای پرونده‌ها را ندارد‪.‬‬ ‫وی با تأ کید بر این‌که سیستم جذب و تحقیق اعضای‬ ‫هیأت علمی باید به سمت واقع‌نمایی و واقع‌گرایی سوق‬ ‫پیدا کند‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی پرونده‌های مرتبط با دانشگاه‌های‬ ‫غیردولتی و دانشگاه آزاد در وزارت علوم بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری با اشاره به فعالیت و نظارت ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 500‬نفر از اساتید سراسر کشور در سامانه جذب اعضای‬ ‫هیأت علمی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬جذب اعضای هیأت علمی‬ ‫به صورت متمرکز انجام نمی‌شود و مرکز جذب اعضای‬ ‫هیأت علمی در این زمینه وحدت رویه ایجاد می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫مراحل اصلی جذب اساتید با دانشگاه متقاضی است‪.‬‬ ‫دانشݡگاه تربیت مدرس برای تݡکمیل کادر نیروݡی انسانݡی خود از‬ ‫میاݤن فار غ التحصیالن مقطع ݡکارشناسݡی و ݡکارشناسݡی ارشد درصورت داشتن شرایط‬ ‫ذ‌یل دعوت به همݡکارݡی مݡی نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند مدارک خود را به شرح‪:‬رزومه شخصی‪ ،‬تصویر آخرین مدرک تحصیلی‪،‬‬ ‫تصویر شناسنامه‪،‬تصویر کارت ملی وتصویر کارت پایان خدمت حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آ گهی‬ ‫(در روزنامه بازار کار و درج در پورتال معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی ) در قالب یک فایل‪pdf‬‬ ‫به آدرس الکترونیکی‪ edari@modares.ac.ir‬به نام مدیریت امور اداری دانشگاه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است پس از انجام مراحل مصاحبه وگزینش‪،‬پذیرفته شدگان‬ ‫به صورت قراردادی استخدام می‌شوند‪.‬‬ ‫شرایط الزم‪:‬‬ ‫●اخذ مدرک از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ‪،‬‬ ‫تحقیقات وفناوری با معدل باالی ‪15‬‬ ‫●بومی تهران‬ ‫●تسلط بر کامپیوتر و مباحث عمومی ‪IT‬‏‬ ‫●ترجیحا داشــتن حداقل ســه ســال ســابقه کار مرتبط بــا عنوان‬ ‫شغلی مورد نظر‬ ‫♦شــایان ذکر اســت به مدارک ناقص و همچنین به درخواســت‬ ‫دانشجویان شاغل به تحصیل ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫درضمن متقاضیان گرامی می بایســت عنوان شــغل مورد نظر را‬ ‫در تقاضای خود درج نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‌شغل‌‬ ‫تعداد‌مورد‌نیاز‬ ‫جنسیت‌‬ ‫شرایط‌اختصاصی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس رایانه‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مدرک کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطالعات‬ ‫●ترجیحا آشنا با ‪ ● SQL Server‬آشنایی و مهارت در مفاهیم سخت‌افزار●دارای تجربه و کار‬ ‫مرتبط (نصب‪ ،‬آموزش و رفع اشکال نرم افزاربه صورت تلفنی و حضوری)● آشنایی با مفاهیم‬ ‫شبکه●آشنایی با مفاهیم انبارداری ●اتوماسیون ● مفاهیم حسابداری و حقوق دستمزد‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگزین‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مدرک کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کلیه گرایش ها‬ ‫●آشنایی با قوانین استخدامی و صدور احکام کارگزینی ●تسلط به آئین نگارش و مکاتبات اداری‬
‫اخبار استان‬ ‫‪4‬‬ ‫◄‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی‪ ،‬روستائیان و عشایر‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی آبادان‪:‬‬ ‫‪ 700‬نیروی مازاد در پتروشــیمی آبادان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی آبـادان گفـت ‪ :‬بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه و چـارت‬ ‫شـرکت پتروشـیمی آبـادان ‪ 700‬نیـروی مـازاد دارد ولـی سیاسـت مـا تعدیـل نیـرو نیسـت فعالیـت‬ ‫ً‬ ‫ایـن پتروشـیمی در حـال حاضـر صرفـا بـرای حفـظ اشـتغال اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از آبـادان مسـعود جبرائیلـی در نشسـت خبـری کـه در سـالن‬ ‫اجتماعـات پتروشـیمی آبـادان برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مجموعـه پتروشـیمی آبـادان بایـد در دو‬ ‫دهـه قبـل نوسـازی کامـل می‌شـد امـا مشـکات عدیـده و شـرایط بعـد از جنـگ‪ ،‬همگـی باعـث‬ ‫شـد شـرکت نتوانـد بـه برنامه‌هـای بازسـازی خـود برسـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بعـد از جنـگ بایـد نوسـازی کاملـی در پتروشـیمی آبـادان صـورت می‌گرفـت‪،‬‬ ‫بودج ٔـه ایـن نوسـازی نیـز توسـط دولـت در نظـر گرفتـه شـده بـود امـا ایـن موضـوع نتیجـه نـداد و‬ ‫پتروشـیمی آبـادان بعـد از وا گـذاری بـه بخـش خصوصـی نیـز بـا مشـکاتی ماننـد نیـروی انسـانی‪،‬‬ ‫خـوراک ورودی و سـاختار اداری رو بـه‌رو شـد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان مطرح کرد‬ ‫اشتغال چند هزار کشاورز‬ ‫با یک‌صدم آب مصرفی در کشــاورزی‬ ‫اس ــتاندار اصفه ــان ب ــا اش ــاره ب ــه تاش‌ه ــا ب ــرای تغیی ــر الگ ــوی کش ــت در ش ــرق اصفه ــان‬ ‫از طرح‌ه ــای جدی ــدی گف ــت ک ــه تنه ــا ب ــه یک‌ص ــدم آب مصرف ــی در ش ــیوه‌های س ــابق‬ ‫کش ــاورزی نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس از اصفه ــان‪ ،‬محس ــن مهرعلی ــزاده ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه حج ــم‬ ‫س ــرمایه‌گذاری ‪ 2‬ه ــزار و ‪ 800‬میلی ــارد تومان ــی ب ــرای اش ــتغال روس ــتاییان در نظ ــر گرفت ــه ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬ظ ــرف م ــدت ‪ 3‬س ــال هم ــه ای ــن طرح‌ه ــا باع ــث اش ــتغال بی ــش از ‪ 3‬ه ــزار‬ ‫نف ــری از کش ــاورزان می‌ش ــود و ای ــن طرح‌ه ــا باع ــث می‌ش ــود تنه ــا یک‌ص ــدم آب ــی ک ــه پی ــش از‬ ‫ای ــن در کش ــاورزی مص ــرف می‌ش ــد‪ ،‬در ای ــن طرح‌ه ــا مص ــرف ش ــود‪.‬‬ ‫قول وزیر بهداشت‬ ‫برای تأمین پزشــک متخصص در لرستان‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی درزمین ـ ٔـه تأمی ــن پزش ــک متخص ــص در اس ــتان‬ ‫لرس ــتان ق ــول مس ــاعد داد‪.‬ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬س ــید حس ــن قاض ــی زاده هاش ــمی در جم ــع‬ ‫خبرن ــگاران ب ــا اش ــاره ب ــه بح ــث کمب ــود پزش ــک متخص ــص در لرس ــتان گف ــت‪ :‬در ای ــن زمین ــه‬ ‫آم ــار دقیق ــی ن ــدارم و رئی ــس دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی بای ــد ظ ــرف هفت ــه آین ــده ای ـ ـ ــن آم ـ ــار را‬ ‫اع ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬ه ــر آنچ ــه ک ــه ظرفی ــت دانش ــگاه ب ــوده م ــا ‪ ۳۰‬درص ــد آن را ب ــرای پزش ــک‪،‬‬ ‫دن ــدان پزش ــک‪ ،‬دارو س ــاز و رش ــته ه ــای تخص ــص و ف ــوق تخص ــص بوم ــی اختص ــاص داده‬ ‫ای ــم و ای ــن نیروه ــا ب ــه تدر ی ــج وارد چرخ ــه ارائ ــه خدم ــت م ــی ش ــوند‪ ،‬در عی ــن ح ــال توزی ــع‬ ‫متخص ــص در آب ــان م ــاه ه ــر س ــال ب ــوده و ب ــه ط ــور حت ــم اس ــتان لرس ــتان در ای ــن ح ــوزه م ــورد‬ ‫توج ــه م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۲‬هزار شغل‬ ‫در شهرســتان آ ق‌قال ایجاد می‌شود‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گلس ــتان گف ــت‪ :‬ت ــا پای ــان امس ــال ‪ ۲‬ه ــزار ش ــغل در‬ ‫شهرس ــتان آق‌ق ــا ایج ــاد می‌ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری تس ــنیم ‪ ،‬س ــعید مازندران ــی در جلس ــه کارگ ــروه اش ــتغال شهرس ــتان‬ ‫آق‌ق ــا اظه ــار داش ــت‪ :‬س ــال گذش ــته تعه ــد اش ــتغال اس ــتان ‪ 19‬ه ــزار و ‪ 400‬ش ــغل ب ــود ک ــه در‬ ‫پای ــان س ــال ب ــا پیگیری‌ه ــا و تاش‌های ــی ک ــه از س ــوی دس ــتگاه‌های اجرای ــی اس ــتان ص ــورت‬ ‫گرف ــت‪ ،‬ای ــن تع ــداد ب ــه بی ــش از ‪ 21‬ه ــزار و ‪ 500‬ش ــغل افزای ــش یاف ــت‪.‬‬ ‫دولت زمینه بازنشستگی ‪ 30‬هزار روستایی را فراهم کرد‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق بیم ــه‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬روس ــتائیان و عش ــایر‬ ‫گف ــت‪ :‬در راس ــتای برنام ــه ه ــای‬ ‫حمایت ــی دول ــت از اقش ــار آس ــیب‬ ‫پذی ــر ب ــرای نخس ــتین ب ــار امس ــال ‪30‬‬ ‫ه ــزار نف ــر از روس ــتائیان کش ــور حک ــم‬ ‫بازنشســتگی خــود را از ایــن صنــدوق‬ ‫دریاف ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫محم ــد رض ــا واع ــظ مه ــدوی‬ ‫در گف ــت وگ ــو ب ــا ایرن ــا در بوش ــهر‬ ‫اف ــزود‪ :‬ش ــرایط و ضواب ــط برخ ــورداری‬ ‫بازنشس ــتگان ای ــن صن ــدوق حک ــم‬ ‫حقوق ــی اس ــت و ام ــکان تضمی ــن در‬ ‫بانکه ــا را دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬صن ــدوق بیم ــه‬ ‫اجتماع ــی روس ــتائیان و عش ــایر از دس ــتاوردهای‬ ‫مه ــم انق ــاب اس ــامی اس ــت و زمین ــه س ــاز‬ ‫امنی ــت اجتماع ــی در براب ــر نـ ـ ــوس ــان‌هـ ـ ــای‬ ‫اقتص ـ ـ ـ ــادی ب ــه ش ــمار م ــی رود‪.‬‬ ‫واع ــظ مه ــدوی اظهارداش ــت‪ :‬ب ــا راه ان ــدازی‬ ‫صن ــدوق بیم ــه اجتماع ــی روس ــتائیان و عش ــایر‬ ‫آین ــده بس ــیاری از روس ــتائیانی ک ــه ب ــه دلی ــل‬ ‫نداشــتن کارفرمــا از خدمــات بیمــه و بازنشســتگی‬ ‫مح ــروم بودن ــد تامی ــن م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬برای ــن اس ــاس دول ــت س ــهم‬ ‫کارفرمای ــی بیم ــه ش ــدگان روس ــتایی‪ ،‬ش ــهرهای‬ ‫ز ی ــر ‪ 20‬ه ــزار نف ــر و عش ــایر را م ــی پ ــردازد و‬ ‫روس ــتائیان نی ــز س ــهم خ ــود را ک ــه ماهان ــه مع ــادل‬ ‫‪ 200‬ه ــزار ر ی ــال اس ــت بای ــد پرداخ ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول یادآورش ــد‪ :‬در زم ــان‬ ‫حاض ــر از ح ــدود ش ــش میلی ــون و ‪ 80‬ه ــزار خان ــوار‬ ‫روس ــتایی کش ــور ی ــک میلی ــون و ‪ 650‬ه ــزار خان ــوار‬ ‫ز ی ــر پوش ــش صن ــدوق بیم ــه اجتماع ــی روس ــتایی‬ ‫و عش ــایری ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫واعظ مهدوی با تاکید بر اینکه اولویت‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر‬ ‫مناطق محروم و کم برخوردار است بیان کرد‪:‬‬ ‫امسال معادل پنج هزار میلیارد ریال بودجه‬ ‫تامین سهم کارفرما برای این صندوق مصوب‬ ‫شده است که انتظار می رود دهیاران‪ ،‬شهرداران‪،‬‬ ‫روحانیون و سایر عوامل دیگر مردم را به استقبال‬ ‫از خدمات این صندوق تشویق کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی‪،‬‬ ‫روستائیان و عشایر افزود‪ :‬تاش می شود امسال‬ ‫بتوانیم جمعیت بیمه شدگان صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی روستائیان و عشایر را تا سه میلیون نفر‬ ‫افزایش دهیم ولی آمادگی بیمه کردن‬ ‫بیش از این جمعیت نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫واعظ مهدوی گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫یک هزار و ‪ 900‬کارگزاری صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر‬ ‫کشور در امر اشتغال فراگیر روستایی از‬ ‫جمله دیگر برنامه های این صندوق‬ ‫در سالجاری است‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه‬ ‫سیاس ــت دول ــت در ام ــر اش ــتغال‬ ‫فراگی ــر روس ــتایی ت ــاش م ــی ش ــود‬ ‫کارگزاریهــا بــا ارائــه طرحهــای اشــتغالزا‬ ‫در فراین ــد ایج ــاد ش ــغل نی ــز مش ــارکت‬ ‫داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫واع ـ ـ ــظ م ـ ـ ـه ـ ـ ــدوی در خصـوص‬ ‫اسـتان بوشـهر گفـت‪ :‬در ایـن اسـتان ‪ 20‬کارگـزاری‬ ‫فعـال اسـت کـه تاکنـون ‪ 320‬میلیـارد ر یـال طـرح‬ ‫از محـل مشـارکت روسـتائیان تصو یـب و اجرایـی‬ ‫شـده کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت ایـن اسـتان انتظـار‬ ‫مـی رود اسـتقبال بیشـتری از طرحهـای اشـتغال‬ ‫روسـتایی در اسـتان انجـام شـود‪.‬‬ ‫مدیرعام ـ ـ ــل ص ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق بی ـ ـ ــمه اجتماعـی‬ ‫روسـتائیان و عشـایر گفـت‪ :‬هـر چنـد امسـال بیمـه‬ ‫‪24‬هـزار نفـر از جمعیـت روسـتایی و عشـایری برای‬ ‫اسـتان بوشـهر پیـش بینـی شـده ولی ایـن صندوق‬ ‫آمادگـی دارد بیـن ‪ 30‬تـا ‪ 50‬هـزار نفـر را ز یـر پوشـش‬ ‫خدمـات خـود قـرار دهـد‪.‬‬ ‫وی یـادآور شـد‪ :‬بـرای بیمـه ‪ 24‬هـزار نفـر در‬ ‫اسـتان بوشـهر ‪ 120‬میلیـارد ریال اعتبـار پیش بینی‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫برای ایجاد اشتغال درمناطق مرزی‬ ‫تسهیالت ‪ 5‬درصدی ارائه می شود‬ ‫وزیر کشور گفت‪:‬برایایجاداشتغالوتولیددرمناطق‬ ‫مرزیتسهیات‪ 5‬درصدیو در مناطقخارجاز محدوده‬ ‫مرزی‪،‬تسهیات‪ 9‬درصدیپرداختمیشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی در‬ ‫نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی سیستان و‬ ‫بلوچستان در زابل اظهار داشت‪ :‬هر سرمایه گذاری که‬ ‫در مناطق مرزی سرمایه گذاری کند و به دالیل امنیتی‬ ‫با مشکلی روبرو شود‪ ،‬ضرر و زیان او از سوی دولت‬ ‫پرداختخواهدشد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬یک واحد تولیدی نباید به دلیل مشکل‬ ‫در بازپرداختاقساطتسهیات‪،‬تعطیلشود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مدیران باید با غیرت و تعصب‬ ‫مشکاتواحدهایتولیدیخودشانرابرطرف کنند‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی بیان کرد‪ :‬همه مناطق جغرافیای‬ ‫کشور امکان استقال اقتصادی خود را دارند و باید این‬ ‫فرصت در اختیار آنها قرار داده شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬استان سیستان و بلوچستان از‬ ‫وجودنیروهایتوانمندیبرخوردار است کهمدیرانبرای‬ ‫برطرف کردن مشکات این استان باید به آنان فرصت‬ ‫خدمتگذاریبدهند‪.‬‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬بنـ ـ ــیاد برکــت در یـ ــک‬ ‫بـ ـ ــرنام ــه پنج ساله‪ 150 ،‬میلیارد تومان در سیستان‬ ‫سرمایه گذاری می کند که امیدواریم مشکات این‬ ‫منطقه بر طرف شود‪.‬‬ ‫‪ 3‬ه ــزار اش ــتغال در ش ــهرک صنعت ــی قرچ ــک ایج ــاد می‌ش ــود‪.‬‬ ‫س ــید حس ــین نق ــوی حس ــینی در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس از ورامی ــن اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫یک‌میلی ــون جمعی ــت در س ــه شهرس ــتان قرچ ــک‪ ،‬ورامی ــن و پیش ــوا‪ ،‬صرف‌نظ ــر از اتباع ــی ک ــه‬ ‫در ای ــن س ــه شهرس ــتان زندگ ــی می‌کنن ــد‪ 40 ،‬درص ــد م ــردم ای ــن منطق ــه درآمدش ــان از طری ــق‬ ‫کش ــاورزی و دام‌پ ــروری تأمی ــن می‌ش ــود‪.‬‬ ‫اشتغالزایی مستقیم وغیر مستقیم‬ ‫‪ 350‬هزار نفری فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪19‬کمبود ‪ ۷‬هزار معلم در خوزستان‬ ‫مع ــاون پژوه ــش‪ ،‬برنام ــه ری ــزی و آم ــوزش نی ــروی انس ــانی آم ــوزش و پ ــرورش خوزس ــتان از‬ ‫کمب ــود هف ــت ه ــزار معل ــم در اس ــتان‪ ،‬اختص ــاص ‪ ۳۵۲‬ه ــزار س ــاعت ح ــق التدر ی ــس هفتگ ــی‬ ‫و وج ــود ح ــدود چه ــار ه ــزار متقاض ــی انتق ــال ب ــه خ ــارج از اس ــتان در آم ــوزش و پ ــرورش اس ــتان‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ح ــرج چل ــداوی اظهارک ــرد‪ :‬اولوی ــت اول در س ــازماندهی نی ــروی انس ــانی‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت نی ــروی انس ــانی م ــدارس خواه ــد ب ــود‪ .‬ت ــا زمان ــی ک ــه معلم ــان م ــدارس‬ ‫تامی ــن نش ــوند ب ــه هی ــچ ک ــدام از واحده ــای دیگ ــر مجموع ــه ه ــای تعلی ــم و تربی ــت از جمل ــه‬ ‫پژوهش‌س ــراها و کانون‌ه ــا نی ــرو اختص ــاص داده نمی‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان این‌ک ــه ‪ ۲‬ه ــزار و ‪ ۸۰۰‬فرهنگ ــی امس ــال بازنشس ــته می‌ش ــوند‪ ،‬خاطرنش ــان‌کرد‪:‬‬ ‫مهمتر ی ــن چال ــش پی ـش‌روی آم ــوزش و پ ــرورش خوزس ــتان در س ــال تحصیل ــی جدی ــد کمب ــود‬ ‫نی ــروی انس ــانی اس ــت‪.‬‬ ‫معاون استاندار البرز‪:‬‬ ‫امسال برای ‪ 2‬هزار روستایی‬ ‫درالبرز اشتغالزایی می شود‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی امورعمران ــی اس ــتاندار الب ــرز گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اش ــتغال‬ ‫روس ــتایی در ای ــن اس ــتان درس ــالجاری مدنظ ــر ق ــرار گرفت ــه برنام ــه ری ــزی ه ــا ب ــرای اش ــتغالزایی‬ ‫دو ه ــزار روس ــتایی متمرک ــز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا‪ ،‬خس ــرو ارتقای ــی روز چهارش ــنبه در همای ــش روز دهی ــار و تجلی ــل از‬ ‫دهیــاران نمونــه البــرز افــزود‪ :‬برایــن اســاس از اعتبــارات ‪40‬میل ـ ـــیارد توم ـ ـ ـــانی بان ـــک ســین ـ ـــا ‪38‬‬ ‫میلی ــارد توم ــان پرداخ ــت و مابق ــی درح ــال انعق ــاد اس ــت ک ــه موفقی ــت بزرگ ــی ب ــه ش ــمارمی رود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بانــک پارســیان ‪10‬میلیــارد تومــان درنظرگرفتــه کــه ســه و نیــم میلیــارد تومــان‬ ‫آن پرداخــت ومابقــی نیــز درحــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫کمبــود نیــرو رو بــرو بــوده اســت کــه بــا پیگیــری هــای‬ ‫فراوان ــی ک ــه ش ــده اس ــت انش ــاهلل بخش ــی از ای ــن‬ ‫کمب ــود نی ــرو پ ــس از ج ــذب کارشناس ــان مرتب ــط‬ ‫مرتف ــع خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان‬ ‫بوشــهر تصر یــح کــرد‪ :‬در آینــده نزدیــک جزئیــات‬ ‫بیشــتری از ایــن آزمــون بــه اطــاع مــردم شــریف و‬ ‫جوانــان تحصیــل کــرده اســتان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار وزارت کار ؛‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه اصفه ــان گف ــت‪ 350 :‬ه ــزار نف ــر اشتغ ـ ـ ـ ــال مستق ـ ـ ــیم و‬ ‫غی ــر مس ــتقیم در ف ــوالد مبارک ــه اصفه ــان وج ــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از اصفهان‪،‬بهــرام ســبحانی در مراســم افتتــاح طــرح‬ ‫توســعه فوالدســازی و نــورد پیوســته فــوالد ســبا کــه بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار‬ ‫ش ــد ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۳۵۰‬ه ــزار نف ــر مجم ــوع اش ــتغال مس ــتقیم و غی ــر مس ــتقیم ای ــن ش ــرکت‬ ‫اس ــت و ش ــرکت همیش ــه در ح ــال توس ــعه ب ــوده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در پن ــج س ــال گذش ــته ت ــا ب ــه‬ ‫ح ــال بی ــش از ش ــش ه ــزار میلی ــارد توم ــان در کل واحده ــای فوالدس ــازی هزین ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بخشنامه پوشاکی وزارت صنعت‬ ‫‪۶‬هزار نفر را بیکار می‌کند‬ ‫مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار وزارت‬ ‫کار با اشاره به اینکه بخشنامه وزارت صنعت‬ ‫مبنی بر عدم فعالیت شرکت های پوشا ک‬ ‫خارجی در ایران گفت‪ :‬شرکت هایی باید‬ ‫قطع همکاری کنند که فقط فروشنده پوشا ک‬ ‫هستند‪ ،‬نه اینکه سفارش تولید می‌دهند‪.‬‬ ‫رضا تازیکی‪ ،‬مدیر طرح ملی توسعه کسب‬ ‫و کار و اشتغال پایدار وزارت کار در گفت وگو‬ ‫با خبرگزاری تسنیم‪ ،‬درباره آخرین وضعیت‬ ‫اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار‬ ‫(تکاپو) به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای‬ ‫دولت گفت‪ :‬در حالی که کشورهایی مانند‬ ‫مصر‪ ،‬صربستان و گرجستان با صنعت پوشا ک‬ ‫بیش از ‪600‬هزار شغل در ‪5‬سال ایجاد می‌کنند‬ ‫که در کشور ما به این صنعت توجهی نمی‌شود‪.‬‬ ‫ظرفیتی که این صنعت دارد هیچ صنعت دیگر‬ ‫ندارد‪ ،‬این صنعت از نظر میزان اشتغال و میزان‬ ‫هزینه قابل رقابت با هیچ صنعتی نیست‪ .‬در‬ ‫بنگادش با وجود اینکه نساجی ندارد حدود‬ ‫‪25‬میلیون نفر در صنعت پوشا ک کار می‌کنند‬ ‫و صادرات هم دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کشور ما اگر سرمایه گذار‬ ‫خارجی بخواهد سرمایه گذاری کند‪ ،‬این‌قدر‬ ‫مراحل سرمایه گذاری دشوار است که یک‬ ‫سرمایه گذار خارجی عطایش را به لقایش‬ ‫می‌بخشد و سرمایه گذاری نمی‌کند‪ ،‬عاوه‬ ‫بر اینکه موانع کسب و کار وجود دارد‪ ،‬هیچ‬ ‫حمایت قانونی از سرمایه گذار نمی‌شود‪ ،‬تعدد‬ ‫مجوزها وجود دارد‪ .‬باید یک پنجره واحد وجود‬ ‫داشته باشد و خیال فرد راحت باشد که وقتی‬ ‫کسی می‌خواهد سرمایه گذاری کند گرفتار‬ ‫بوروکراسی اداری نمی‌شود‪.‬‬ ‫تازیکی درباره اقدامات سیاست گذاری‬ ‫وزارت کار در حمایت از پوشاک داخلی‬ ‫گفت‪ :‬برای اولین بار چندین شرکت خارجی‬ ‫را برای سفارش دادن وارد کشور کردیم‪ ،‬با یک‬ ‫سرمایه گذار خارجی حدود ‪ 20‬میلیون یورو‬ ‫با شرکت‌های داخلی قرارداد بسته بودیم‪.‬‬ ‫راه‌اندازی بزرگترین مرکز تخصصی آموزش و‬ ‫تولید پوشاک را در دو شهر مشهد و تهران در‬ ‫دستور کار داشتیم‪ .‬کسانی را در این مراکز‬ ‫آموزش می‌دهیم که ‪100‬درصد بازار کار دارند‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه این مرکز اتصال بازار بین المللی‬ ‫دارد‪ ،‬قرارداد را با شرکت منعقد می‌کنیم و نیرو را‬ ‫پس از آموزش مشغول کار می‌کنیم‪ .‬در این مرکز‬ ‫آموزش جامع توسط متخصصین بین المللی به‬ ‫افراد آموزش داده می‌شود‪.‬‬ ‫تازیکی بیان کرد‪ :‬درراستای طرح تکاپو‬ ‫ظرفیت های مختلف را شناسایی کردیم‪ ،‬به‬ ‫بازار بین المللی وصل شده ایم‪ .‬تا کنون ‪20‬‬ ‫ظرفیت پذیرش آزمون وکالت کانون وکای دادگستری مرکز در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬تعیین شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جلسه‌ کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزان‬ ‫وکالت دادگستری کانون مرکز در آزمون وکالت سال ‪ ١٣٩٧‬با حضور‬ ‫رئیس کانون وکای مرکز‪ ،‬رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس‬ ‫شعبه‌ی اول دادگاه‌ انقاب تهران تشکیل شد و کمیسیون نام‌برده‬ ‫ظرفیت پذیرش را ‪ ١٢٠٠‬نفر (مجموعا سهمیه‌ی عادی و ایثارگران)‬ ‫تعیین و اعام کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪:‬‬ ‫‪ 1200‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بهتعاونیهااختصاصیافتهاست‬ ‫معاون امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫براساس پیش بینی ها حدود ‪ 10‬درصد از تسهیات ‪ 12‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی اشتغال روستایی معادل هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان در اختیار‬ ‫تعاونی ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سید حمید کانتری در گفت و گو با ایرنا در زاهدان اظهار داشت‪:‬‬ ‫تا کنون سه هزار تعاونی در سراسر کشور برای استفاده از تسهیات ‪12‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی اشتغال روستایی درخواست داده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های ارائه شده توسط این سه هزار تعاونی در مرحله‬ ‫بررسی در کارگروه ها و بانک های عامل برای تصویب قرار دارد‪.‬‬ ‫رییس اداره آموزش و پرورش مرند‪:‬‬ ‫جلوگیری از ورود محجبه ها‬ ‫بهآزموناستخدامیواقعیتندارد‬ ‫رییس اداره آموزش و پرورش مرند با اشاره به انتشار اخباری مبنی‬ ‫بر ممانعت از ورود محجبه ها به آزمون استخدامی دستگاه های‬ ‫اجرایی شهرستان گفت‪ :‬طرح این گونه مباحث در رسانه ها عاری از‬ ‫واقعیت و نادرست است‪.‬‬ ‫اباذر کاظمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬در دقایق ابتدایی‬ ‫ورود شرکت کنندگان به محل آزمون‪ ،‬سخت گیری هایی در بازرسی‬ ‫بانوان از سوی عوامل اجرایی به عمل آمد که آن هم با تذکر مسووالن‬ ‫حوزه ها برطرف شد؛ متاسفانه تعدادی از شرکت کنندگان بداخاقی‬ ‫کرده و سخت گیری در بازرسی را در رسانه ها‪ ،‬جلوگیری از ورود خانم‬ ‫های محجبه جلوه داده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این در حالی است که بانوان عوامل اجرایی‬ ‫برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شهرستان خود از‬ ‫بدنه آموزش و پرورش‪ ،‬همه محجبه و از فرماندهان پایگاه های بسیج‬ ‫مدارس و آموزش و پرورش هستند‪.‬‬ ‫روند صدور مجوزهای‬ ‫کسب وکار تسهیل شود‬ ‫اشتغال‪3‬هزار نفر در شهرکصنعتی‬ ‫قرچک کمبود نیرو در منابع طبیعی استان بوشهر جبران می‌شود‬ ‫نماینــده مــردم ورامیــن‪ ،‬قرچــک و پیشــوا در مج ـ ـ ـــلس گف ـ ـ ـــت‪ :‬در س ـ ـــال ج ـ ـــدید‪ ،‬ح ـــدود‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان بوشــهر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا جــذب نیــروی جدیــد‪ ،‬بخشــی از کمبــود نیــرو‬ ‫در منابــع طبیعــی اســتان بوشــهر جبران م ‌‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ســهیل مهاجــری در گفت‌وگــو بــا مهــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســازمان مدیر یــت و برنامــه ر یــزی کشــور بــا‬ ‫اســتخدام ‪ ۵۴۴‬نیــرو بــرای کل کشــور موافقــت کــرده‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد ســهم اســتان بوشــهر ‪ ۲۰‬نیــرو‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ظرفیت پذیرش کانون وکالی‬ ‫دادگستریمرکز در سال‪۹۷‬اعالمشد‬ ‫نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی خبرداد؛‬ ‫مهاجــری ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد بــا برگــزاری آزمــون‬ ‫و مصاحبــه تخصصــی جــذب مــی شــوند و از‬ ‫ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای کارشناســان ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی کشــاورزی ومنابــع طبیعــی اســتان‬ ‫نیــز اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکی ــد براهمی ــت حفاظ ــت از عرص ــه‬ ‫ه ــای طبیع ــی اس ــتان خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬اداره کل‬ ‫مناب ــع طبیع ــی و آبخی ــزداری اس ــتان س ــال‌ها ب ــا‬ ‫◄‬ ‫کوتاه و گویا‬ ‫میلیون یورو سفارش گرفته ایم و بیش از ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬شغل در کارگاه تولید پوشاک در استان‬ ‫تهران‪،‬گیان‪،‬مازندران و البرز در طول ‪3‬ماه سال‬ ‫‪ 97‬ایجاد کردیم‪.‬تمام این شغل ها جدید بوده‬ ‫اند‪ ،‬این ‪2‬هزار و ‪ 800‬شغل جدید بوده است‪‌،‬اما‬ ‫مشکل اینجاست که به محض نوسانات ارزی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت بخشنامه ای‬ ‫مبنی بر قطع همکاری شرکت های خارجی در‬ ‫رسته پوشاک صادر شد‪ .‬این بخشنامه مورد‬ ‫انتقاد وزارت کار است‪ .‬چرا که مانع فعالیت‬ ‫شرکت هایی می شود که دانش فنی به کشور‬ ‫می آورند و سفارش تولید می‌دهند‪.‬‬ ‫تازیکی با بیان اینکه اگر این بخشنامه‬ ‫اصاح نشود‪‌،‬در بازه زمانی‪ 2‬ماه آینده ‪6‬هزار‬ ‫نفر به تعداد بیکاران اضافه می‌شود گفت‪ :‬در‬ ‫صورت لغو قرارداد این شرکت ها ‪2‬هزار و ‪ 800‬نفر‬ ‫شغل جدیدی که ایجاد شده بود و ‪3‬هزار نفری‬ ‫که در این فروشگاه‌ها مشغول هستند بیکار‬ ‫می‌شوند‪ .‬وزارت صنعت باید برای شرکت‬ ‫هایی که در ایران سفارش دادند استثنا قائل‬ ‫می‌شد‪،‬برای اولین باربود که پوشاک ایرانی با‬ ‫برند ‪ Made in iran‬به کشور ترکیه صادر شد‪ .‬اما‬ ‫در یک ماه اخیر وزارت صنعت با این بخشنامه‬ ‫عمومی مانع از فعالیت تعدادی از شرکت هایی‬ ‫شد که در ایران سرمایه گذاری کردند و سفارش‬ ‫پوشاک داخلی دادند‪.‬‬ ‫نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسامی گفت‪ :‬روند‬ ‫صدور مجوز های کسب وکار تسهیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمد خالدی در شورای اداری استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه روند صدور مجوز های‬ ‫کسب و کار تسهیل شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طوالنی بودن فرآیند صدور‬ ‫مجوز های کسب و کار نقش مهمی در خدشه دار کردن پروژه‬ ‫اشتغال در سطح استان وکشور دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬صدر مجوز در کشورهای پیشرفته طی ‪ ۲۴‬ساعت‪،‬‬ ‫در کشورهای همسایه یک هفته و در کشور شش ماه طول می کشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم‪:‬‬ ‫کلینیک صنعتی در قم‬ ‫ایجاد می‌شود‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از ایجاد‬ ‫کلینیک صنعتی برای عارضه‌یابی واحدهای صنعتی در قم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مجید آوری فرد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫استانداری قم که در تاالر امام جواد(ع) برگزار شد با اشاره به تشکیل‬ ‫کارگروه اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ‪ ۹۵‬با مسئولیت دبیر‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی و ‪ ۱۷‬مصوبه گفت‪ :‬تعیین پروژه‌های مهم و‬ ‫رصد پیشرفت آنها از اقدامات مهم این کارگروه بوده است‪.‬‬ ‫‪ 50‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در سطح استان ایجاد می شود‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی آذربایــــــجان‌شـــــرقی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار فرصت شغلی در سطح استان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬میراحد حسینی در نشستی با مدیران صندوق‬ ‫بیمه روستایی و عشایری از اختصاص ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیات کم‌بهره به استان در قالب طرح‌های اشتغال و رونق تولید‬ ‫گفت‪ :‬دولت ‪ ۵‬طرح مهم در زمینه اشتغالزایی و حمایت از تولید به‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی محول کرده است‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی قم خبر داد؛‬ ‫تقاضای ایجاد‬ ‫‪ ۶۵‬هکتار گلخانه در قم‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم از تقاضای ایجاد ‪ ۶۵‬هکتار‬ ‫گلخانه با استفاده از تسهیات اشتغال روستایی توسط بخش خصوصی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش جهاد کشاورزی قم‪ ،‬هادی مومنی نسب اظهار داشت‪:‬‬ ‫تسهیات اشتغال روستایی و عشایری برای اولین بار با شرایط بسیار ویژه‬ ‫و با سود ‪ ۶‬درصد و دوره بازگشت ‪ ۸‬ساله توسط دولت تدبیر و امید برای‬ ‫ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اولویت تسهیات اشتغال روستایی و عشایری‪ ،‬استفاده‬ ‫بهینه از منابع آب و خاک و ایجاد اشتغال می باشد که تسهیات مذکور‬ ‫نیز در استان قم عمدتا در قالب این اهداف اختصاص پیدا کرد‪.‬‬
‫مهارت‬ ‫جزئیات مسابقات ملی مهارت‬ ‫رئی ــس س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور ب ــا‬ ‫تأ کی ــد ب ــر اینک ــه مس ــابقات مل ــی مه ــارت مقدمـ ـه‌ای ب ــرای‬ ‫ورود ب ــه مس ــابقات جهان ــی مه ــارت اس ــت گف ــت‪ :‬پ ــس از‬ ‫برگــزاری مراحــل شهرســتانی و اســتانی‪ ،‬امســال هجدهمیــن‬ ‫مس ــابقات مل ــی مه ــارت در ب ــازه زمان ــی ‪ ۲۴‬ت ــا ‪ ۲۷‬تیرم ــاه‬ ‫یشــود کــه در مرحلــه کشــوری ‪ ۵۴۴‬نفــر در ‪ ۳۳‬رشــته‬ ‫برگــزار م ‌‬ ‫ب ــه رقاب ــت می‌پردازن ــد‪.‬‬ ‫پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه جایــگاه مســابقات مهــارت و‬ ‫تهــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای‬ ‫بیــان اینکــه یکــی از مأموری ‌‬ ‫ارتق ــای ت ــوان مهارت ــی کش ــور اس ــت و ب ــه ای ــن ترتی ــب یک ــی‬ ‫از ابزارهای ــی ک ــه از س ــالیان گذش ــته در جه ــت ارتق ــای‬ ‫ط ــرح مهارت ــی جوان ــان موردتوج ــه ب ــوده‪ ،‬برگ ــزاری مس ــابقات‬ ‫مل ــی مه ــارت اس ــت گف ــت‪ :‬س ــالیانه س ــه گ ــروه مس ــابقات‬ ‫مل ــی مه ــارت‪ ،‬مس ــابقات آزاد مه ــارت‪ ،‬توس ــط بنگاه‌ه ــای‬ ‫اقتص ــادی و ب ــا مش ــارکت س ــازمان فن ــی و حرفـ ـه‌ای و‬ ‫مس ــابقات مهارت ــی معل ــوالن ب ــا هم ــکاری موسس ــه رع ــد در‬ ‫جه ــت ارتق ــای مهارت‌آم ــوزی جامع ــه برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه مس ــابقات مل ــی مه ــارت ب ــه دلی ــل‬ ‫ارتب ــاط ب ــا رو ی ــداد جهان ــی ک ــه ب ــه ص ــورت دو س ــال یک‌ب ــار‬ ‫برگ ــزار می‌ش ــود ب ــه منظ ــور ترو ی ــج مهارت‌آم ــوزی و ارتق ــاء‬ ‫مهارت‌ه ــا و شناس ــایی نق ــاط ضع ــف و ق ــوت وضعی ــت‬ ‫مهارت‌آم ــوزی‪ ،‬آش ــنایی کارشناس ــان ب ــا مس ــابقات جهان ــی‬ ‫مه ــارت و ارتب ــاط بی ــن مرا ک ــز آموزش ــی و صنع ــت از اهمی ــت‬ ‫و ی ــژه‌ای برخ ــوردار اس ــت ب ــه افزای ــش چه ــار رش ــته مهارت ــی‬ ‫گ ــچ کاری‪ ،‬گل‌آرای ــی‪ ،‬تعمی ــر و نگه ــداری ماش ــین‌آالت‬ ‫س ــنگین و س ــازه‌های چوب ــی در مس ــابقات امس ــال اش ــاره‬ ‫کــرد و گفــت ‪ :‬وجــه تمایــز مســابقات امســال نســبت بــه ادوار‬ ‫گذش ــته حض ــور ‪ ۱۳‬نف ــر از کارشناس ــان‪ ،‬رقاب ــت کنن ــدگان و‬ ‫مســئوالن کشــور روســیه بــه عنــوان میزبــان مســابقات جهانــی‬ ‫مه ــارت ب ــرای ش ــرکت در مس ــابقات مل ــی اس ــت‪ .‬ضم ــن‬ ‫اینکــه از مســئوالن ســازمان جهانــی مهــارت نیــز بــرای بازدیــد‬ ‫از مس ــابقات مل ــی ب ــه کش ــور دعوت‌ش ــده‌اند‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتفاده از‬ ‫تجهی ــزات مرا ک ــز مج ــری و داخل ــی س ــازمانی جه ــت تجهی ــز‬ ‫رشت ـه‌هـ ــا و اسـتـف ـ ــاده از تـ ــوان صـنـعـ ــت ب ـ ــرای حـمـایـ ــت‬ ‫از مس ــابقات را از دیگ ــر ویژگی‌ه ــای هجدهمی ــن دوره‬ ‫مســابقات ملــی مهــارت عنــوان کــرد گفت‪ :‬مس ــابقات ام ــسال‬ ‫در چه ــار مرک ــز تربی ــت مر ب ــی ک ــرج‪ ،‬مرک ــز ‪ ۹‬دی در اتوب ــان‬ ‫تهران‪-‬ک ــرج‪ ،‬مرک ــز ش ــماره ی ــک ش ــهید خدای ــی الب ــرز و مرک ــز‬ ‫ش ــماره س ــه ش ــهید رهب ــری الب ــرز برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫کمک به نخبگان مهارتی جهت راه‌اندازی کسب‌وکار‬ ‫رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای در این نشســت خبری‬ ‫در پاس ــخ ب ــه س ــؤال خبرن ــگار ب ــازارکار پیرام ــون اینک ــه چ ــه‬ ‫مزایای ــی ب ــرای برگز ی ــدگان مس ــابقات مه ــارت پیش‌بین ــی‬ ‫کرده‌ای ــد و آی ــا نخب ــگان مهارت ــی نی ــز تح ــت پوش ــش بنی ــاد‬ ‫نخب ــگان ق ــرار می‌گیرن ــد؟ گف ــت‪ :‬در کش ــورمان از س ــال‌های‬ ‫قبــل رو یــه بــر ایــن بــوده کــه فقــط نخبــگان علمــی موردتوجــه‬ ‫ً‬ ‫ق ــرار می‌گی ــرد و معم ــوال حمای ــت از آن‌ه ــا نی ــز ب ــه ص ــورت‬ ‫رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در پاسخ به بازارکار خبر داد‬ ‫کمک به نخبگان مهارتی جهت راه‌اندازی کسب‌وکار‬ ‫و اتصال کاریابی‌ها به آموزشگاه‌های آزاد و مراکز فنی و حرفه‌ای‬ ‫رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه‌ای کشـور بـا تشـریح جزئیـات برگزاری‬ ‫مسـابقات ملی مهـارت از کمک بـه برگزیدگان‬ ‫این مسـابقات و دیگـر نخبـگان مهارتی جهت‬ ‫راه‌‌انـدازی کسب‌وکارشـان خبـر داد‪.‬‬ ‫ایــن ســخنان را ســلیمان پــاک سرشــت‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه‌ای‬ ‫کشــور در نشســت خبــری یکشــنبه ‪ 17‬تیرمــاه‬ ‫در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار بــازارکار‬ ‫اعــام کــرد و در پاســخ بــه ســؤال دیگرمــان‬ ‫از طراحــی ســامانه‌ای جهــت اتصــال‬ ‫کاریابی‌هــا‪ ،‬بنگاه‌هــا ‪ ،‬آموزشــگاه‌های‬ ‫آزاد و مراکــز فنــی و حرف ـه‌ای بــرای طراحــی‬ ‫آموزش‌هــای متناســب بــا نیــاز بــازارکار‬ ‫بــرای کارجویــان ســخن گفــت‪.‬‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیات مال ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه ای ــن ن ــوع حمای ‌‬ ‫ته ــا ب ــا فلس ــفه‬ ‫حمای ــت از نخب ــگان فاصل ــه دارد اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه گفت‌وگوهای ــی ک ــه ب ــا مع ــاون علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ریاسـ ـت‌جمهوری انج ــام دادی ــم ق ــرار ش ــد ب ــه نخب ــگان‬ ‫مهارت ــی امتی ــازات جایگزی ــن ای ــن حمایت‌ه ــا ارائ ــه دهی ــم‪.‬‬ ‫پا ک‌سرش ــت بابی ــان اینک ــه ب ــه ج ــای پ ــول ب ــه ای ــن اف ــراد‬ ‫کم ــک می‌کنی ــم ت ــا امتی ــازات راه انداخت ــن کسـ ـب‌وکاری‬ ‫داده ش ــود اف ــزود‪ :‬در ای ــن ش ــرایط ا گ ــر ای ــن نخب ــگان ای ــده‬ ‫خاقان ـه‌ای بــرای ایجــاد کس ـب‌وکار و اشــتغال داشــته باشــد‬ ‫تس ــهیات و امکان ــات و ی ــژه‌ای ب ــه آن‌ه ــا تعل ــق می‌گی ــرد‪.‬‬ ‫از مزای ــای آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای ک ــه در قان ــون‬ ‫پیش‌بینی‌ش ــده اس ــتفاده کنن ــد اف ــزود‪ :‬البت ــه در ح ــال‬ ‫حاض ــر نی ــز از اطاع ــات کار یابی‌ه ــا و س ــامانه ش ــابک‪،‬‬ ‫اس ــتفاده می‌ش ــود و ای ــن اطاع ــات یک ــی از مناب ــع فن ــی‬ ‫و حرفـ ـه‌ای ب ــرای طراح ــی آموزش‌ه ــای موردنی ــاز ب ــازارکار‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫و ی بابیان اینکه متقاضیان بیمه بیکاری نیز که در‬ ‫کار یابی‌ها ثبت‌نام می‌کنند ملزم به فرا گیری آموزش‌های‬ ‫فنی و حرفه‌ای هستند افزود‪ :‬از طریق بررسی سوابق این‬ ‫گروه سعی بر آن است آموزش‌هایی به آ ن‌ها ارائه شود تا‬ ‫فرصت اشتغال‌پذیری آن‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫اتصال کاریابی‌ها به آموزشگاه‌های‬ ‫آزاد و مراکز فنی و حرفه‌ای‬ ‫رئی ــس س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرف ـه‌ای در پاس ــخ ب ــه‬ ‫س ــؤال دیگ ــر خبرن ــگار ب ــازارکار خب ــر از طراح ــی س ــامانه‌ای‬ ‫یه ــا ‪ ،‬بنگاه‌ه ــا ‪،‬‬ ‫داد ک ــه ب ــر اس ــاس آن ب ــا اتص ــال کاریاب ‌‬ ‫آموز ش ــگاه‌های آزاد و مرا ک ــز فن ــی و حرفـ ـه‌ای کم ــک‬ ‫می‌ش ــود ب ــا هم‌افزای ــی ای ــن اطاع ــات‪ ،‬کارجو ی ــان‬ ‫بتوانن ــد آموزش‌ه ــای متناس ــب ب ــا نی ــاز ب ــازارکار در یاف ــت‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر پ ــا ک سرش ــت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن س ــامانه‬ ‫در آین ــده نزدی ــک رونمای ــی می‌ش ــود ت ــا اف ــراد بتوانن ــد‬ ‫تأسیس ‪ 9٦‬آموزشگاه مهارتی در جوار دانشگاه‌ها‬ ‫رئی ــس س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای همچنی ــن در‬ ‫پاس ــخ ب ــه س ــؤال خبرن ــگاری در خص ــوص آخری ــن وضعی ــت‬ ‫تأس ــیس آموزش ــگاه‌های مهارت ــی در ج ــوار دانش ــگاه‌ها‬ ‫ب ــه منظ ــور ارتق ــاء س ــطح مهارت ــی فارغ‌التحصی ــان و‬ ‫دانش ــجویان اظه ــار داش ــت‪ :‬تاکن ــون ‪ ۹۶‬مرک ــز آم ــوزش‬ ‫مهارت ــی در ج ــوار دانش ــگاه‌ها تأسیس‌ش ــده اس ــت ک ــه‬ ‫در قال ــب ای ــن مرا ک ــز‪ ،‬دانش ــجویان در کن ــار فعالیت‌ه ــای‬ ‫آموزش ــی‪ ،‬در کارگاه‌ه ــای متف ــاوت از فض ــای دانش ــگاهی‬ ‫مهار ‌‬ ‫ته ــای الزم را می‌آموزن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه درس ــال گذش ــته تفاهم‌نامـ ـه‌ای‬ ‫بیــن وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان آمــوزش فنــی‬ ‫و حرف ـه‌ای منعق ــد ش ــد ت ــا برخ ــی از رش ــته‌های مهارت ــی مرا ک ــز‬ ‫آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای قابلی ــت تطبی ــق ب ــا واح ــد درس ــی‬ ‫در دانش ــگاه‌ها داش ــته باش ــند اف ــزود‪ :‬ب ــه عبارت ــی برخ ــی‬ ‫واحده ــای درس ــی ب ــا رش ــته‌های مهارت ــی مه ــارت آم ــوزان‬ ‫معادل‌س ــازی می‌ش ــوند و نی ــازی ب ــه گذران ــدن واحده ــای‬ ‫درس ــی مربوط ــه در دانش ــگاه‌ها توس ــط ای ــن دانش ــجویان‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫اشتغال نیمی از مهارت آموزان جویای کار‬ ‫رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـه‌ای در پاســخ بــه ایــن‬ ‫س ــؤال از خبرن ــگاران ک ــه چ ــه می ــزان از مهارت‌آموخت ــگان‬ ‫س ــازمان آم ــوزش فن ــی و حرفـ ـه‌ای کش ــور وارد ب ــازار کار‬ ‫می‌ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ای ــن زمین ــه ع ــدد روش ــنی ندار ی ــم ام ــا‬ ‫در ح ــال طراح ــی مکانیزم‌های ــی ب ــا ش ــرکای اجتماع ــی و‬ ‫بنگاه‌ه ــا هس ــتیم ک ــه مهارت‌ه ــا اش ــتغال‌پذیر و ج ــذب‬ ‫ب ــازار کار ش ــوند‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه آماره ــای م ــا نش ــان می‌ده ــد بی ــن ‪40‬‬ ‫ت ــا ‪ 50‬درص ــد اف ــرادی ک ــه ب ــه قص ــد اش ــتغال وارد دوره‌ه ــای‬ ‫مهارت ــی می‌ش ــوند‪ ،‬وارد ب ــازار کار خواهن ــد ش ــد اف ــزود‪ :‬ب ــه‬ ‫عبارت ــی از ه ــر دو نف ــر مه ــارت آم ــوز جو ی ــای کار‪ ،‬ی ــک نف ــر‬ ‫ش ــاغل می‌ش ــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد‬ ‫‪5‬‬ ‫جزئیات اعزام نیروی کار ماهر به آلمان‬ ‫رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به هدف‌گذاری برای‬ ‫اعزام ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هزار نیروی کار به آلمان‪ ،‬از نهایی شدن این تفاهم نامه بین دو کشور‬ ‫در شهریورماه خبرداد‪.‬‬ ‫سلیمان پا ک سرشت در گفتگو با مهر‪ ،‬با اشاره فراهم شدن مقدمات اعزام‬ ‫نیروی کار ماهر ایرانی به آلمان گفت‪ :‬در سفر اخیر به کشور آلمان موضوع اعزام‬ ‫نیروی کار ماهر یکی از مباحث مورد مذاکره بود که این گفتگوها با بخش دولتی‬ ‫و تشکل‌های بخش خصوصی این کشور که متقاضی اصلی نیروی کار هستند‪،‬‬ ‫انجام گرفت‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کشور آلمان‬ ‫فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد که این ظرفیت‌های شغلی در حال‬ ‫گسترش هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین کشور آلمان از متقاضیان بالقوه نیروی کار است‬ ‫اما این کشور ساختار و استانداردهایی برای جذب نیروی کار خارجی دارد که‬ ‫در قالب یک سیستم پیشرفته آموزش مهارتی تعریف و نظارت می‌شود؛ به این‬ ‫ترتیب که بعضا نیروهای خارجی متقاضی کار در آلمان باید پیش از ورود به بازار‬ ‫کار مهارت‌های الزم را در قالب دوره‌هایی در این کشور طی کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تا کید کرد‪ :‬عاوه بر اینکه‬ ‫صاحیت نیروی متقاضی کار الزاما باید مورد بررسی قرار گیرد‪ ،‬متقاضیان‬ ‫باید شروط و مقدمات این کشور از جمله تسلط به زبان آلمانی و آموزش های‬ ‫شهروندی و مدنی را برای منطبق شدن با شرایط این کشور رعایت کنند‪.‬‬ ‫پا ک سرشت ادامه داد‪ :‬به همین دلیل گفتگوها و مذاکرات ما برای اعزام‬ ‫نیروی کار ایرانی به آلمان ناظر بر همین شرایط و استانداردها بود که چگونه‬ ‫می‌توان فعالیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای را به آموزش‌های مهارتی‬ ‫آلمان ارتباط بدهیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار افزود‪ :‬در نتیجه مذاکرات‪ ،‬در مراحل مقدماتی مذاکرات این‬ ‫توافق حاصل شد که «تسلط بر زبان آلمانی» که توسط سازمان سنجش باید‬ ‫تایید می‌شود و «داشتن گواهینامه مهارتی شغل مورد نیاز»‪ ،‬شرایطی هستند تا‬ ‫نیروهای کار متقاضی در آلمان‪ ،‬باید داشته باشند تا در این صورت با همکاری‬ ‫دانشگاه علوم کاربردی آلمان وارد دوره آموزشی کوتاه مدت در آلمان شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره نحوه مراجعه متقاضیان‬ ‫اعزام نیروی کار به آلمان گفت‪ :‬در قالب این مذاکرات‪ ،‬توافقات اولیه بین ایران‬ ‫و آلمان صورت گرفته و تفاهم نامه ای آماده شده که پس از آن نحوه پذیرش و‬ ‫شرایط اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در قالب مذکرات ایران و آلمان یک ارتباطی بین‬ ‫نظام مهارتی ایران و نظام مهارتی پیشرفته برقرار می‌شود که به ارتقای سطح و‬ ‫مدل‌های آموزش‌های مهارتی کشور کمک خواهد کرد افزود‪ :‬برای اینکه افراد‬ ‫صاحب کسب و کار شوند قطعا از فرصت‌های داخلی و خارجی استفاده‬ ‫خواهیم کرد که این اراده در دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار با بیان اینکه به استناد آمار مسئوالن آلمانی ظرفیت شغلی‬ ‫این کشور طی دهه‌های آینده به ‪ ۲۵‬میلیون فرصت شغلی می رسد که فقط ‪۵‬‬ ‫میلیون نفر آن از داخل کشور آلمان قابل تامین است اظهار داشت‪ :‬بنابراین ‪۲۰‬‬ ‫میلیون فرصت شغلی در آلمان باید از محل نیروی کار خارجی تامین شود که در‬ ‫این شرایط تصور ما این است می توانیم برای اعزام ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هزار نیروی کار به این‬ ‫کشور برنامه ریزی و هدفگذاری کنیم‪.‬‬ ‫پا ک سرشت درباره زمان توافق نهایی اعزام نیروی کار به آلمان نیز گفت‪:‬‬ ‫پایان مردادماه سفری به آلمان خواهم داشت که در این سفر شرایط و فرایندهای‬ ‫اعزام نیروی کار طراحی و تدوین خواهد شد و در نهایت تفاهم نامه اعزام نیروی‬ ‫کار به آلمان در شهریورماه نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت فوالد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع احیاء مستقیم و فوالدسازی بردسیر (کیلومتر ‪ 7‬جاده نگار) از بین واجدین شرایط بومی مرد‪ ،‬در مقاطع تحصیلی کاردانی و دیپلم از طریق برگزاری‬ ‫آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی) و کسب نمره حد نصاب الزم ‪ ،‬به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می‌نماید‪.‬‬ ‫الزم بذكر است كليه مراحل آزمون تا مرحله معرفي به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان ‪ ،‬توسط دانشگاه صنعتی شریف (کاراسا) مجري برگزاري آزمون انجام مي‌پذيرد ‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی ‪ www.karasa.ir‬مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق از تاریخ ‪ 1397/04/16‬تا پایان روز جمعه مورخ ‪ 1397/04/30‬نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫الف)شرایطعمومی‪:‬‬ ‫‪  .1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ .2‬تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در‬ ‫قانوناساسی‪.‬‬ ‫‪  .3‬نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق‬ ‫اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪  .4‬عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصالح‪.‬‬ ‫‪.5‬داشتن کارتپایانخدمتوظیفهعمومیدائمییامعافیتدائم‬ ‫‪ .6‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام‬ ‫فعالیتهای شغلی طبق تأیید مراجع پزشکی معتبر شرکت‪.‬‬ ‫ب)شرایطاختصاصیاستخدام‪:‬‬ ‫‪  -1‬سطح تحصیلی‪ ،‬گرایش و تعدادمورد نیاز‪:‬‬ ‫●موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به‬ ‫حداکثر سن افزوده می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدت زمان انجام خدمت سربازی (حداکثر به مدت ‪ 24‬ماه)‬ ‫به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت زمان سابقه کار مرتبط که به تأیید سازمان تأمین‬ ‫اجتماعی رسیده باشد به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد‬ ‫مشروط بر اينكه سن متقاضي دیپلم از ‪ 35‬و کاردانی از ‪ 37‬سال‬ ‫بیشتر نباشد ‪.‬‬ ‫‪  -3‬فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ 50‬درصد‬ ‫از شرط سنی یکسال و یک نمره معدل پایین تر بهره مند می‬ ‫گردند ‪.‬‬ ‫‪ ‬جدول (‪ )1‬رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع‪ ‬دیپلم‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫رشته‌های نظری‬ ‫ریاضی فیزیک‪ ،‬علوم تجربی‪،‬‬ ‫علوم انسانی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 50‬نفر‬ ‫اپراتور‬ ‫‪2‬‬ ‫رشته‌های فنی و‬ ‫حرفه‌ای و کاردانش‬ ‫[برق‪ ،‬مکانیک‪ ،‬متالورژی‪ ،‬کامپیوتر (کلیه‬ ‫گرایش‌ها)]‪ ،‬صنایع فلزی‪ ،‬تعمیر خودور‪،‬‬ ‫ماشین‌های کشاورزی‪ ،‬امور اداری و‬ ‫حسابداری‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 60‬نفر‬ ‫اپراتور‬ ‫جدول (‪ )2‬رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع‪ ‬کاردانی‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫عنوان شغل مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫مکانیک‬ ‫کلیه گرایشها (به غیر از مکانیک خودرو)‬ ‫کاردانی‬ ‫‪ 12‬نفر‬ ‫تکنسین‬ ‫‪2‬‬ ‫برق‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪ 7‬نفر‬ ‫تکنسین‬ ‫‪3‬‬ ‫متالورژی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪ 10‬نفر‬ ‫تکنسین‬ ‫‪4‬‬ ‫شیمی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪ 8‬نفر‬ ‫تکنسین‬ ‫‪* ‬توضیحاتمهم‪:‬‬ ‫داشتن حداقل معدل کل‪ 13‬برای فارغ التحصیالن كليه مقاطع‬ ‫الزامي مي باشد‪.‬‬ ‫‪ -2 ‬شرایط سنی‬ ‫حداکثر سن قابل قبول برای داوطلبان دیپلم ‪ 25‬سال (متولدین‬‫‪ )72/04/16‬و کاردانی ‪ 27‬سال (متولدین ‪ )70/04/16‬می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬مالک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی‪ ،‬معافیت‬ ‫دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان اولین‬ ‫روز ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫ج) سایرشرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬براي متقاضيان استخدام در مقطع دیپلم و کاردانی به افرادي‬ ‫بومي اطالق مي‌گردد كه دارای یکی از شرایط زیر باشند‪:‬‬ ‫‪-1-1‬محلسکونتمتقاضیدریکیازتوابعشهرستانبردسیرباشد‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬محل تولد‪/‬محل صدور شناسنامه فرد متقاضی‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر و‬ ‫یا همسر متقاضی یکی از توابع شهرستان بردسیر باشد‪.‬‬ ‫‪ -3-1‬طی نمودن حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی‬ ‫(ابتدایی‪ ،‬راهنمایی و دبیرستان) فرد متقاضی در یکی از توابع‬ ‫شهرستانبردسیر‬ ‫‪ -4-1‬فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که ‪ 3‬سال از‬ ‫سنوات تحصیلی آن ها اعم از ابتدایی‪ ،‬راهنمایی و دبیرستان در‬ ‫یکی از توابع شهرستان بردسیر باشد‪.‬‬ ‫‪  -2‬شاغالن فعلي در شركت هلدينگ ميدكو و شركت‌هاي تابعه‬ ‫آن حق شرکت در آزمون را ندارند‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیانی که قبأل در آزمونهای جذب نیروی شرکت فوالد‬ ‫سیرجان ایرانیان شرکت نموده و پذیرفته نشده اند در صورت‬ ‫تمایل و داشتن شرایط الزم بایستی مطابق مفاد این اطالعیه‬ ‫مجددأ ثبت نام و در این آزمون شرکت نمایند و هیچ تقاضای‬ ‫دیگری معتبر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬افرادی که اعضاء درجه یک خانواده آنان در مجتمع بردسیر‬ ‫مشغول بکار می باشند مجاز به ثبت نام نمی باشند ( فرزند‪ ،‬پدر‪،‬‬ ‫مادر‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهرو همسر)‬ ‫‪ -6‬تعیین واحد سازمانی متقاضیان‪ ،‬بنا به تشخیص شرکت فوالد‬ ‫سیرجان ایرانیان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬تابع آیین نامه استخدامی و نظام‬ ‫پرداخت میدکو خواهند بود و نحوه همکاری به صورت قرارداد‬ ‫موقتمی‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پذیرفته شدگان نهایی در طی دوره آزمایشی سه ماهه‪ ،‬مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته و در صورت رضایت از عملکرد ایشان ادامه‬ ‫همکاری وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت بدون هیچ گونه‬ ‫قید و شرط و با رعایت مفاد قانون کار‪ ،‬به خدمت آنان پایان‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت فوالد سیرجان ایرانیان هیچ گونه تعهدی در قبال‬ ‫اسکان پذیرفته شدگان و سرویس ایاب و ذهاب برای هیچ یک از‬ ‫شهرستان‌های مجاور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -10‬معاینات پزشکی و آزمونهای سالمت و توانایی جسمانی‬ ‫و روانی برای فعالیت در محیطهای صنعتی و مشاغل مورد نیاز‬ ‫صورت میپذیرد‪ .‬لذا عدم موفقیت در این مرحله به منزله منتفی‬ ‫شدن فرآیند جذب میباشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬اخذ برگه ارزشیابی گواهی پزشکی در آزمایشات بالینی‬ ‫و پاراکلینیکی شامل ( ادیومتری‪ ،‬اپتومتری هر دو چشم ‪،10‬‬ ‫رادیوگرافیقفسهسینه‪،‬رادیوگرافیمهره کمر‪،‬آزمایشاتتشخیص‬ ‫طبی‪ ،‬پاتولوژی و نوار قلب و تست‌های روانشناسی) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬با توجه به اینکه پذیرش افراد برای مشاغل مورد نظر با‬ ‫مشخصات و تحصیالت اعالم شده میباشد‪ .‬لذا پذیرفته شدگان‬ ‫نهایی می‌بایست صرفأ با شرایط و مدارک تحصیلی پذیرش شده‬ ‫به کار در شرکت مشغول گردند‪ .‬و هیچگونه مدرک تحصیلی باالتر‬ ‫از شرایط اعالم شده و پذیرش شده قابل قبول و اعمال نمی‌باشد‪.‬‬ ‫‪-‬ودلیلتخلفداوطلبدرشرایطپذیرشوشرکتدرآزمونمیباشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬از پذیرفته شدگان نهایی تعهد و ضمانت نامه معتبر مبنی بر‬ ‫ادامه خدمت در شرکت فوالد سیرجان ایرانیان مادامی که شرکت‬ ‫به خدمات ایشان نیاز دارد اخذ میگردد‪.‬‬ ‫د) نحوه ثبت نام و ارسال مدارک‪:‬‬ ‫داوطلبان از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ‬ ‫‪ 1397/04/30‬مهلت دارند تا با مطالعه دقیق آگهی و شرایط‬ ‫مندرج در آن‪ ،‬در پایگاه اینترنتی اعالم شده فرم ثبت نام را تکمیل‬ ‫و مدارک زیر را بارگذاری نمایند‪:‬‬ ‫● فایل اسکن شده عکس داوطلب ‪ 3*4‬با زمینه سفید‪.‬‬ ‫● فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی منطبق با جدول فوق‪.‬‬ ‫(مدرک تحصیلی باید دارای معدل باشد)‬ ‫●فایل اسکن شده پشت و رو کارت ملی‬ ‫●اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات ‪،‬‬ ‫اسکن صفحه توضیحات نیز اضافه شود‪).‬‬ ‫● فایل اسکن شده پشت و روی کارت ملی‪.‬‬ ‫● اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت‬ ‫دائم‬ ‫● اسکن گواهینامه‌های معتبر مورد نیاز‪.‬‬ ‫● اسکن رزومه کاری‪ ،‬سوابق و بیمه به تایید سازمان تأمین‬ ‫اجتماعی‬ ‫*متقاضي براي اثبات بومی بودن باید با توجه به انتخاب گزینه‬ ‫(موارد بند ‪ 1‬اطالعیه )‪ ،‬صفحه اول شناسنامه پدر یا مادر و یا‬ ‫همسر بردسیری و یا سایر شرایط ذکر شده در بند ‪ 1‬را اسکن و‬ ‫ارسالنماید‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬در صورت عدم احراز بند فوق برای اثبات بومی بردسیر‬ ‫تاییدیه مراجع ذیصالح (فرمانداری و بخشداری‌های) شهرستان‬ ‫بردسیر را اسکن و ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬توضیح‪:1‬‬ ‫اسکن کلیه مدارک میبایست با فرمت ‪ jpG‬با حجم ‪ 40‬کیلوبایت‬ ‫جهت عکس و ‪ 100‬کیلوبایت جهت مدارک دیگر ذخیره شود‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬الزم به توضیح است مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید‬ ‫نمی‌گردد و متقاضیان باید در مدت زمان اعالم شده نسبت به‬ ‫ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای‬ ‫پایانیخوددارینمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در آزمون می‌بایست پس از ثبت نام کد پیگیری‬ ‫خود را یادداشت نموده و تاپایان مراحل استخدام نزد خود‬ ‫نگهدارینمایند‪.‬بهثبتنامبامدارکناقصترتیباثردادهنخواهد‬ ‫شدوهیچ گونهمسئولیتیمتوجهشرکتنخواهدبود‪.‬‬ ‫داوطلبان بايد پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با‬ ‫ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و‬ ‫جهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند‪.‬‬ ‫توضیح‪:2‬‬ ‫الزم است داوطلبان گرامی در تکمیل اطالعات دقت نمایند‪.‬‬ ‫مسئولیت درستی اطالعات وارد شده به عهده داوطلب بوده‬ ‫و مدارک و مستندات مورد نیاز در این اطالعیه مالک عمل قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید‬ ‫اطالعات ارسالی نمی باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی‬ ‫خواهد شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه یا‬ ‫به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در‬ ‫آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با‬ ‫وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال‬ ‫وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و قرارداد وی فسخ خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیح‪:3‬‬ ‫هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع و یک‬ ‫گرایش را دارد‪.‬‬ ‫توضیح‪:4‬‬ ‫در کلیه مراحل ممکن است در صورت نیاز به صورت پیامک‬ ‫به متقاضیان اطالع رسانی صورت پذیرد لذا الزم است در اعالم‬ ‫اطالعات و شماره تلفن تماس دقت کافی مبذول گردد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون‪:‬‬ ‫●‪ ‬دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون از طريق‬ ‫سايت‪ ، karasa.ir ‬اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مواد آزمون‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای‬ ‫پاسخهای نادرست برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬آزمون کلیه مقاطع تحصیلی شامل ‪ 40‬سؤال عمومی و ‪50‬‬ ‫سؤال تخصصی می‌باشد‪ .‬سؤاالت عمومی شامل معارف اسالمي‪،‬‬ ‫زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی‬ ‫میباشد و سؤاالت تخصصی شامل دروس تخصصی رشته تحصيلي‬ ‫مورد نظر خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫اقلیت‌های ديني ا ز پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی‬ ‫معاف میباشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫اعالم نتایج آزمون‪:‬‬ ‫نتایج آزمون در پایگاه اینترنتی ‪ www.karasa.ir‬متعاقبأ اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬درصورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام اینترنتی‪،‬‬ ‫داوطلب موظف است مراتب را از طریق شماره تلفن‌های‬ ‫‪ 021 -66530043- 66560465‬اعالم نماید‪.‬‬
‫مدیریت‬ ‫‪6‬‬ ‫اگر می‌توانستم یک کپی از خودم ایجاد کنم‬ ‫این طرز تفکر به‌صورت ناخودآگاه در بسیاری از مدیران‬ ‫استخدامی خصوصا تاره‌کارها مشاهده می‌شود‪ .‬آنها دید کاملی‬ ‫از نیازهای شرکت برای استخدام نیروی جدید ندارد‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر نیازها به‌صورت سیستماتیک و با معیارهای صحیح برای‬ ‫آنها روشن نشده است‪ .‬در نتیجه این مدیران استخدامی پس‬ ‫از مدتی در میان متضاضیان به‌دنبال افرادی شبیه به خودشان‬ ‫می‌گردند‪ .‬آنها هر فردی که مهارت‌ها و خصوصیت‌های‬ ‫شبیه‌تری داشته باشد را برای استخدام انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫نتیجه‌ این نوع از انتخاب‪ ،‬جذب شدن فردی کاملا شبیه‬ ‫به شما است که پس از مدتی قطعا از کار دلزده خواهد شد‪.‬‬ ‫دلیل این دلزدگی نیز فقدان امکانات الزم برای رشد در این‬ ‫شغل است‪ .‬در تعریف ساده‪ ،‬شرکت یک عدد از «شما» دارد‬ ‫و نیازی به کپی جدید نخواهد بود؛ در نتیجه او جای پیشرفت‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اگر شما هم چنین تصوری را از استخدام دارید‪ ،‬احتماال‬ ‫دیدگاه مناسبی نسبت به منحنی یادگیری پیدا نکرده‌اید‪ .‬شما‬ ‫به‌دنبال فردی هستید که منحنی یادگیری شبیه به خودتان داشته‬ ‫باشد‪ .‬در صورتی که نیروهای جدید باید فرصت‌ها و مسیر‬ ‫اگر می‌دانستم چگونه این کار را انجام دهم‬ ‫برخی اوقات وظایفی در کار به‌وجود می‌آیند که نیاز به توجه‬ ‫دارند اما شما تجربه‌ی الزم برای انجام دادن آنها را ندارید‪ .‬در‬ ‫نتیجه داشتن این مهارت را در دیگران تحسین کرده و به دنبال‬ ‫فردی با این مهارت‌ها خواهید بود‪ .‬این طرز تفکر نیز معایت‬ ‫خاص خود را دارد‪ .‬در قدم اول شما نوعی حسادت مخفی را‬ ‫تجربه خواهید کرد و دلیل آن نیز نداشتن مهارت‌های او نزد‬ ‫خودتان است‪ .‬بعالوه در این شرایط احتماال فرد مورد نظر را‬ ‫در جایگاهی بسیار حیاتی و حساس قرار خواهید داد‪ .‬در هر‬ ‫حال پرداخت حقوق بیش از اندازه به این افراد نیز دور از‬ ‫انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫چالش دیگر این که شما از نحوه‌ی کار این فرد ماهر جدید‬ ‫اطالع ندارید‪ .‬در نتیجه نمی‌دانید او تحت چه شرایطی بهترین‬ ‫کارکرد خود را خواهد داشت و در نهایت نمی‌توانید مسیری‬ ‫برای پیشرفت او ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫به‌جای پیاده‌سازی تفکر باال‪ ،‬این‌گونه با خود فکر کنید‪« :‬اگر‬ ‫ضعف‌ها و کمبودهای خود را بدانم‪ .»...‬نه تنها این جمله را‬ ‫تکرار کنید بلکه آن را همیشه به کار بگیرید‪ .‬به دنبال حل کردن‬ ‫خأل دانشی در شرکت باشید‪ .‬در این موقعیت‌ها تنوع تفکرات‪،‬‬ ‫ا گر به‌دنبال استخدام فردی هستید‬ ‫که تنها تعدادی از‬ ‫وظایف لیست شما را‬ ‫کم کند‪ ،‬بهتر است این هدف را‬ ‫با وا گذار کردن برخی وظایف‬ ‫به اعضای حاضر‪ ،‬به‌دست آورید‬ ‫استخدام‌های خود را‬ ‫به‌گونه‌ای انجام دهید که‬ ‫بتوانید این دارایی‌های باارزش را‬ ‫به تیم اضافه کنید‬ ‫یادگیری مخصوص به خود داشته باشند‪ .‬در واقع استخدام‬ ‫کردن نیروی جدید به‌منظور اجرای کارها با روشی متفاوت‬ ‫نسبت به گذشته و در نتیجه‪ ،‬نوآوری در کارها است‪.‬‬ ‫اگر به‌دنبال استخدام فردی هستید که تنها تعدادی از‬ ‫وظایف لیست شما را کم کند‪ ،‬بهتر است این هدف را با واگذار‬ ‫کردن برخی وظایف به اعضای حاضر‪ ،‬به‌دست آورید‪ .‬با این‬ ‫کار فرصت پیشرفت را نیز برای آنها فراهم کرده‌اید‪ .‬شاید‬ ‫هم با استفاده‌ی مفیدتر از ابزارهای فناوری بتوانید این مشکل‬ ‫را تا حدودی حل کنید‪ .‬در نهایت اگر واقعا نیاز به استخدام‬ ‫فرد جدیدی دارید‪ ،‬یک نسخه‌ی «مینی» از خودتان استخدام‬ ‫نکنید‪ .‬فردی را جذب کنید که ارزشی افزوده و جدید برای‬ ‫تیم داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر بتوانم فردی را استخدام کنم که‬ ‫تمام وظایف مزاحم من را انجام دهد‬ ‫این طرز تفکر اگرچه قابل فهم‌تر است اما خطرات آن نیز‬ ‫بیشتر است‪ .‬قطعا رها شدن از دست وظایف خسته‌کننده‬ ‫آشنایی با‬ ‫نحوه استخدام بهترین کارمندان‬ ‫ناخــودآگاه هــر دو طــرف نیــز در فرآینــد اســتخدام دخیــل اســت‪ .‬در نتیجــه‬ ‫◄ اســتخدام کارمنــدان مفیــد بــرای مدیــران جدیــد یکــی از چالش‌هایــی‬ ‫پیــش از تصمیم‌گیــری نهایــی در مــورد اســتخدام فــرد مــورد نظــر‪ ،‬ذهنیــت‬ ‫اســت کــه در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح خســارت‌های جبران‌ناپذیــری‬ ‫ناخــودآگاه خــود را نیــز بــه کار بگیریــد و احساســات خــود را نیــز در فرآینــد دخیــل‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کنیــد‪ .‬به‌عنــوان مثــال شــما بــا اســتخدام ایــن فــرد چگونــه احســاس بهتــری در‬ ‫هیــچ مدیــری دوســت نــدارد بــا اســتخدام کارمنــد اشــتباه رونــد کاری خــود را‬ ‫محیــط کار خواهیــد داشــت؟ کــدام بخش‌هــای آزاردهنــد ‌ه شــرکت بــا اســتخدام‬ ‫خــراب کنــد‪ .‬فرآینــد جــذب‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬اســتخدام و جای‌گیــری حتــی یــک نیــروی‬ ‫نیــروی جدیــد بهبــود می‌یابنــد؟ در نهایــت اگــر شــما فــردی را اســتخدام کنیــد‬ ‫جدیــد در ســازمان‪ ،‬هزینــه‌‌ی زمانــی و پولــی زیــادی طلــب می‌کنــد کــه هــر مدیــری‬ ‫کــه کارایــی عملکــردی خوبــی داشــته ولــی از لحــاظ احساســی شــما را راضــی‬ ‫آن را جــدی می‌گیــرد‪ .‬بعــاوه اســتخدام یکــی از دشــوارترین مهارت‌هــا بــرای‬ ‫نکنــد‪ ،‬اســتخدام خوبــی نداشــته‌اید‪.‬‬ ‫یادگیــری نــزد مدیــران جدیــد اســت‪ .‬بخشــی از ایــن دشــواری بــه خاطــر آن اســت‬ ‫در ادامــه‌ ایــن مقالــه‌‪ ،‬زومیــت برخــی از انگیزه‌هــای ناخودآگاهــی کــه بــه‬ ‫کــه مدیــران آمــوزش خاصــی بــرای ایــن کار نمی‌بیننــد‪.‬‬ ‫نــدرت بــه چشــم می‌آینــد را بررســی می‌کنیــم‪ .‬بهتــر اســت ایــن انگیزه‌هــا را در‬ ‫قطعــا هــر مدیــری از چالش‌هــای عمومــی اســتخدام افــراد جدیــد ماننــد‬ ‫فرآیندهــای اســتخدامی بــه مــوارد خــودآگاه تبدیــل کــرده و بــه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫مهارت‌هــای مــورد نیــاز و وظایــف آتــی ایــن شــخص آگاهــی دارد؛ امــا ذهنیــت‬ ‫این این اشتباه را مرتکب می‌شوند‪ .‬آنها نه تنها به دنبال‬ ‫شما را در فرآیند استخدام وسوسه خواهد کرد اما جذب کردن‬ ‫حقیقت این است که این طرز تفکر هیچ شباهتی به یک رهبر‬ ‫نیروهایی هستند که کارهای اضافه را انجام دهند‪ ،‬بلکه وظایف‬ ‫استعدادهای خوب برای انجام وظایفی که عموما خسته‌کننده‬ ‫خوب ندارد‪ .‬شما با این سبک از مدیریت همیشه با چالش‬ ‫معروف به وظایف کثیف که نیاز به بحث و جدل با کارمندان‬ ‫هستند‪ ،‬دشواری‌های خاص خود را دارد‪ .‬در نهایت اگر به دنبال‬ ‫نگهداری نیروهای مفید روبرو خواهید بود‪ .‬راهکار جاگزین‬ ‫دیگر دارند نیز بر عهده‌ی این نیروهای جدید خواهد بود‪ .‬به بیان‬ ‫این هستید که وظایف اضافه‌ی خود را بر دوش نیروی جدید‬ ‫استخدام کردن کپی‪ ،‬واگذاری بیشتر وظایف به همکاران کنونی‬ ‫دیگر آنها به دنبال یک قربانی می‌گردند تا ظاهر محبوب خود‬ ‫بیندازید‪ ،‬به او بی‌احترامی کرده‌اید‪.‬‬ ‫بود‪ .‬این در حالی است که راهکار جایگزین استخدام قربانی‪،‬‬ ‫را در میان کارمندان حفظ کنند و وظایف چالشی را بر عهده‌ی‬ ‫این طرز تفکر در برخی شرایط‪ ،‬بحرانی‌تر و توهین‌آمیزتر‬ ‫واگذاری کمتر و مسئولیت‌پذیری مدیران در وظایف چالشی‬ ‫او بگذارند‪.‬‬ ‫می‌شود‪ .‬نه تنها مدیران جدید بلکه بسیاری از مدیران باسابقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه در شرکتهای تولیدی‬ ‫مسلط به نرم افزارهای مالی ترجیحا همکاران سیستم‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب و حقوق مکفی‬ ‫‪kara_eployment@yahoo.com‬‬ ‫ایده‌ها و تجربه اهمیت خود را نشان می‌دهد‪ .‬استخدام‌های‬ ‫خود را به‌گونه‌ای انجام دهید که بتوانید این دارایی‌های باارزش‬ ‫را به تیم اضافه کنید‪ .‬اگر می‌خواهید شرکت خود را رو به‬ ‫جلو حرکت دهید‪ ،‬باید افرادی با دایره‌ی مهارت‌های متنوع‬ ‫جذب کنید‪.‬‬ ‫افرادـی بـا منحنی‌هـای یادگیـری متنـوع جـذب کنیـد‪.‬‬ ‫افرادـی کـه بـا شـما موافـق نباشـند‪ ،‬تفکـرات شـما را نقـد‬ ‫کننـد و دـر نهایـت‪ ،‬آن‌چـه که بلـد نیسـتید را یادـآوری کنند‪.‬‬ ‫شـما بایـد افرادـی کـه شـبیه بـه خودتـان نیسـتند را بـه تیـم‬ ‫جـذب کنیـد‪ .‬دـر نهایـت بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه اگر‬ ‫دـر بخشـی از مدیریـت خـود با کمبـود دانش روبرو هسـتید‪،‬‬ ‫یکـی از وظایـف اصلـی توسـعه‌ بـرای شـما‪ ،‬یادگیری اسـت‬ ‫و بـا اسـتخدام نیـروی جدیـد حـل نخواهـد شـد‪ .‬دـر نهایت‬ ‫بـا به‌کارگیـری احساسـات ناخودـآگاه دـر مـورد فـرد جدیـد‬ ‫و چشم‌پوشـی از تعاریـف دقیـق شـغل مـورد نظـر‪ ،‬شـانس‬ ‫اسـتخدام افـراد اشـتباه را کاهـش خواهیـد داد‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر فروش و ستادی خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت شماران سیستم‬ ‫جهت تکمیل تیم تولید خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان‌شغلی‌‬ ‫جنسیت‌‬ ‫تعداد‬ ‫تحصیالت‬ ‫بازاریاب‬ ‫آقا و خانم‬ ‫‪ 10‬نفر‬ ‫حداقل مدرک دیپلم‬ ‫‪ -2‬برنامه نویسی جاوا‬ ‫منشی‬ ‫خانم‬ ‫‪1‬نفر‬ ‫حداقل مدرک دیپلم ‪ ،‬آشنا به نرم افزار ‪ word‬و ‪ excel‬و‬ ‫روابط عمومی باال‬ ‫جهت پروژه ‪ Android‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫آقا‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫حداقل مدرک فوق دیپلم حسابداری‬ ‫‪ -1‬برنامه نویسی ارشد‬ ‫آشنا به مفاهیم معماری نرم افزار با حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫‪ -3‬برنامه نویسی وب‬ ‫مسلط به ‪ typescript Angular‬با حداقل ‪1‬سال سابقه‬ ‫‪ -4‬برنامه نویس‬ ‫حقوق ‪ +‬پورسانت ‪ +‬بیمه ‪ +‬بیمه تکمیلی ‪ +‬پاداش جوایز‬ ‫‪Net‬و ‪ SQL‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫‪jobs@zagros_grp.com‬‬ ‫‪info@shomaran.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک گروه در صنعت مواد غذایی‬ ‫یک در زمینه واسپاری‬ ‫حمل و نقل و پخش سراسری واقع در تهران جهت‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود‬ ‫شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد‬ ‫تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت‬ ‫افرادی را با تحصیالت لیسانس در رشته حسابداری‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫با حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مدیر مالی‬ ‫لیسانس حسابداری و باالتر‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ -1‬آشنا به صنعت غذا یا حمل و نقل یا پخش و فروش‬ ‫‪ -2‬تسلط به سیستم های حسابداری شرکتهای تولیدی‬ ‫با حمل و نقل با پخش و فروش‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫در شهر تهران نیازمند است‬ ‫مدرک تحصیلی و سوابق کاری به نشانی الکترونیکی‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪parssaze94@gmail.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی‬ ‫به تعدادی نیروی حسابداری‬ ‫دارای مدرک حسابداری‪،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه در‬ ‫شرکت های پیمانکاری‪،‬مسلط به همکاران سیستم ‪ :‬ا کسل‬ ‫‪Sh.employe@gmail.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫کارشناس مالی (خزانه داری)‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪HR@eastcool.com‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه و فوق دیپلم برق‬ ‫آشنا به تعمیرات ماشین آالت خط تولید آشنا به ‪ PLC‬زیمنس و دلتا‬ ‫تکنسین تاسیسات و جوشکاری‬ ‫مسلط به جوشکاری و نگهداری تاسیسات سالن تولید‬ ‫واجد شرایط تقاضای خود را به همراه تصویر آخرین‬ ‫‪edari@pideco.com‬‬ ‫فرصت همکاری در شرکت صنعتی‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال تجربه و فوق دیپلم فنی‬ ‫آشنا به تعمیرات ماشین آالت خط تولید‬ ‫یک شرکت وارد کننده‬ ‫کارشناس حسابداری (خانم)‪،‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫آشنا به ‪ Excel‬و ‪ ،Outlook‬آشنا به سیستم سپیدار‬ ‫‪Hr.globalmotormotul@gmail.com‬‬ ‫محل کار شهرک صنعتی شمس آباد با سرویس ایاب و ذهاب و حقوق مکفی‬ ‫‪kara_employment@yahoo.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫حسابدار ‪ ،‬کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد‬ ‫حسابداری خانم‪ /‬آقا‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫مسلط به قوانین مالیاتی و تهیه صورتهای مالی مسلط به‬ ‫نرم افزارهای ‪ Excel‬در حد پیشرفته‬ ‫داوطلبان می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان شغلی‬ ‫در قسمت ‪ subject‬به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRMengage93@gmail.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان‬ ‫از متقاضیانی که مایل به همکاری در زمینه حسابرسی‬ ‫داخلی بوده و آمادی انجام ماموریت به شهرستان را داشته‬ ‫و حداقل ‪ 4‬سال سابقه مرتبط در این زمینه را دارند‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫به منظور شناخت اویه و برنامه ریزی جهت مصاحبه‬ ‫حضوری خواهشمند است رزومه خودرا به آدرس ایمیل‬ ‫ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪sdalirian.career@gmail.com‬‬
‫مشاغل‬ ‫‪7‬‬ ‫تکنســین داروخانه کیست؟‬ ‫تکنس ــین داروخان ــه ی ــا دس ــتیار داروخان ــه ک ــه گاه ــی‬ ‫اوق ــات ب ــا ن ــام نس ــخه‌پیچ نی ــز ش ــناخته می‌ش ــود‪ ،‬یک ــی از‬ ‫ارائه‌دهن ــدگان خدم ــات درمان ــی اس ــت ک ــه در داروخان ــه و‬ ‫تح ــت نظ ــارت مس ــتقیم ی ــک دکت ــر داروس ــاز فعالی ــت می‌کن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن صن ــف ش ــامل ده‌ه ــا ه ــزار نف ــر اس ــت ک ــه در ح ــدود‬ ‫‪ 8400‬داروخان ــه کش ــور کار می‌کنن ــد‪ .‬تکنس ــین دارو ی ــی‬ ‫ً‬ ‫معم ــوال در بخش‌ه ــای مختلف ــی درداروخانه‌ه ــای ش ــهری و‬ ‫بیمارس ــتانی فعالی ــت می‌کنن ــد‪ ،‬ام ــا می‌توانن ــد در بخش‌ه ــای‬ ‫دیگ ــری مث ــل ش ــرکت‌های دارو ی ــی‪ ،‬ش ــرکت‌های بیم ــه و‬ ‫ش ــرکت‌های نرم‌اف ــزاری نی ــز کار کنن ــد‪.‬‬ ‫تکنس ــین داروخان ــه ب ــه عن ــوان بخش ــی از تی ــم کاری در‬ ‫داروخان ــه‪ ،‬وظیف ــه آم ــاده س ــازی و توز ی ــع دارو را ب ــر عه ــده دارد‪.‬‬ ‫تکنســین داروخانه‬ ‫از شــغل های خوبی اســت‬ ‫کــه چه به صورت دولتی‬ ‫و چه به صورت خود اشــتغالی‬ ‫در داروخانه‌هــا می تواند‬ ‫برای عالمندان موثر باشــد‬ ‫داروخان ــه ‪،‬محل ــی اس ــت ک ــه در آن داروه ــا ذخی ــره‪ ،‬آم ــاده و‬ ‫س ــپس توز ی ــع می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫داروه ــا معمول‌تر ی ــن و رایج‌تر ی ــن مت ــد درمان ــی ارائه‌ش ــده‬ ‫ب ــرای بیم ــاران محس ــوب می‌ش ــود‪ .‬ای ــن کار م ــوارد ذی ــل را در‬ ‫برمی‌گی ــرد‪ :‬پذی ــرش نس ــخه و تحوی ــل داروه ــا ؛پیچی ــدن نس ــخه ؛‬ ‫اس ــتفاده از سیس ــتم ه ــای کامپیوت ــری جه ــت ایج ــاد لیس ــت‬ ‫موج ــودی انب ــار و ن ــام دارو ؛س ــفارش دارو ؛دریاف ــت؛ بارگی ــری؛‬ ‫تحو ی ــل ب ــار دارو ؛توز ی ــع دارو ب ــه بخش‌ه ــای دیگ ــر بیمارس ــتان‬ ‫و ی ــا مرک ــز بهداش ــتی ؛ف ــروش داروه ــای ب ــدون نس ــخه ؛ پاس ــخ‬ ‫دادن ب ــه س ــؤاالت مش ــتریان چ ــه ب ــه ص ــورت چه ــره ب ــه چه ــره‬ ‫و ی ــا تلفن ــی ؛پی ــش بس ــته‌بندی؛ مونت ــاژ و برچس ــب زدن دارو؛‬ ‫آمــاده ســازی دارو؛ ارجــاع مشــکات یــا ســؤاالت مهــم و حیاتــی‬ ‫ب ــه داروس ــاز تکنس ــین‌های داروخان ــه همچنی ــن می‌توانن ــد در‬ ‫ً‬ ‫تولیــد داروهــا شــرکت کننــد مثــا برخــی از درمان‌هــای ســرطانی‬ ‫بای ــد در ش ــرایط اس ــتریل و ب ــه ص ــورت ف ــردی ب ــرای بیم ــاران‬ ‫س ــاخته ش ــوند‪ .‬در داروخانه‌ه ــای محل ــی‪ ،‬آن‌ه ــا ممک ــن اس ــت‬ ‫ب ــه عن ــوان نس ــخه پی ــچ ش ــناخته ش ــوند‪.‬‬ ‫جایــگاه تکنســین داروخانــه در ایران و جهان‬ ‫در بس ــیاری از کش ــورهای پیش ــرفته نظی ــر ایاالت‌متح ــده‬ ‫و بریتانی ــا‪ ،‬دوره‌ه ــای آموزش ــی ک ــه ش ــامل ی ــک دوره کارآم ــوزی‬ ‫داروخان ــه ب ــه عن ــوان بخ ــش مهم ــی از ش ــرایط اس ــتخدام ب ــرای‬ ‫تکنس ــین داروخان ــه اس ــت ب ــرای اف ــراد برگ ــزار می‌ش ــود‪ .‬بس ــیاری‬ ‫از داروخانه‌ه ــا در ای ــن کش ــورها تمای ــل دارن ــد تکنس ــین‌هایی را‬ ‫بازارکار بررسی کرد‬ ‫زیروبم شغل نسخه پیچ یا تکنسین داروخانه‬ ‫اگـر بـه دنبـال شـغل‬ ‫هسـتید حتمـاً در صفحـات‬ ‫مربـوط بـه جـذب نیـروی‬ ‫روزنامه‌هـا بـا دوره‌هـای‬ ‫شـغلی مرتبـط بـا تکنسـین‬ ‫داروخانـه برخـورد کرده‌ایـد‪.‬‬ ‫تکنسـین داروخانـه یکـی از‬ ‫اطاعیه‌هـای متعـددی اسـت‬ ‫کـه بـا آن مواجـه می‌شـوید‬ ‫و بـا توجـه بـه فراوانـی‬ ‫داروخانه‌ها در سـطح شـهرها‬ ‫و معابـر مختلـف فضـای ایـن‬ ‫شـغل تـا حـدودی در ذهنتان‬ ‫تــداعی مـی‌شــود‪.‬‬ ‫تکنسـین داروخانه یا دسـتیار‬ ‫داروخــانــه کـــه گاهــی‬ ‫اوقـــات بـا نـام نسـخه‌پیچ‬ ‫نیـز شـناخته می‌شـود یکی از‬ ‫شـغل‌های جذابـی اسـت کـه‬ ‫بـازارکار خوبـی دارد‪ .‬در ایـن‬ ‫گـزارش بـه بررسـی نحـوه‬ ‫آمـوزش و ورود بـه این حرفه‬ ‫پرداختیـم‪.‬‬ ‫تکنســین داروخانه‬ ‫برای عالقمندان حوزه دارو شــغل خوبی اســت‬ ‫ای ــن ش ــغل فرصت ــی عــــ ــالی ب ــرای کسانــــــــــــ ــی اســــــــ ــت ک ــه‬ ‫م ــی خواهن ــد ب ــه آن ب ــه عن ــوان ی ــک کار تم ــام وق ــت و ی ــا نیم ــه‬ ‫تکنســین داروخانــه فرصتی عالی‬ ‫برای کســانی اســت که می خواهند‬ ‫بــه آن بــه عنــوان یک کار تمام وقت‬ ‫و یــا نیمه وقــت نگاه کنند‬ ‫ک ــه از مرا ک ــز علم ــی م ــدرک معتب ــر دریاف ــت کرده‌ان ــد اس ــتخدام‬ ‫نماین ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در کش ــورمان نی ــز نس ــخه پی ــچ داروخان ــه معم ــوال فاق ــد‬ ‫تحصی ــات مرتب ــط ب ــا ای ــن رش ــته هس ــتند‪ .‬تکنس ــین داروخان ــه‬ ‫عرض ــه داروه ــا را مدیر ی ــت ک ــرده و ب ــه داروس ــاز ب ــا خدم ــات‬ ‫ً‬ ‫مش ــاوره‌ای‪ ،‬کم ــک می‌کن ــد‪ .‬معم ــوال در بیمارس ــتان‌ها آن‌ه ــا‬ ‫نقش‌ه ــای مهم‌ت ــر و تخصصی‌ت ــری را ب ــر عهده‌دارن ــد مانن ــد‬ ‫آم ــاده س ــازی و ی ــا س ــاخت داروه ــای ترکیب ــی‪.‬‬ ‫داش ــتن مهار ‌‬ ‫ته ــای ارتباط ــی ازجمل ــه گ ــوش دادن ؛داش ــتن‬ ‫مهارت‌ه ــای خ ــوب مش ــتری م ــداری ؛مهارت‌ه ــای علم ــی‬ ‫؛مهارت‌ه ـ ـ ـ ـ ـ ــای دستـ ـ ـ ــی ؛ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهارت‌های ‪ IT‬مهارت‌ه ــای‬ ‫س ــازماندهی ی ــک تکنس ــین داروخان ــه بای ــد بتوانن ــد اطاع ــات را‬ ‫ب ــه درس ــتی ب ــه داروس ــازان انتق ــال دهن ــد‪.‬‬ ‫ســرفصل دوره تکنســین داروخانه‬ ‫از جمل ــه س ــرفصل دوره تکنس ــین داروخان ــه می‌ت ــوان ب ــه‬ ‫اشــكال دارویــی ‪ ،‬آشــنایی بــا دســته درمــان داروها ‪ ،‬فــرآورده های آرایشــی‬ ‫و بهداش ــتی ‪ ،‬داروه ــای گیاه ــی‪ ،‬تجهی ــزات پزش ــكی ‪ ،‬مهارت‌ه ــای‬ ‫ارتب ــاط و تعام ــل بی ــن ف ــردی ‪ ،‬قوانی ــن و ح ــدود اختی ــارات ‪،‬‬ ‫نس ــخه خوان ــی ‪ ،‬قیم ــت گ ــذاری داروه ــا‪ ،‬آش ــنایی ب ــا ن ــرم اف ــزار‬ ‫داروخان ــه؛ کارگاه عمل ــی مه ــارت ه ــای تکنس ــین داروخان ــه در‬ ‫داروخان ــه مج ــازی ؛ آش ــنایی ب ــا دس ــتگاههای ب ــدن انس ــان؛‬ ‫آش ــنایی ب ــا بیماریه ــای عموم ــی ش ــایع ؛ داروشناس ــی عموم ــی ؛‬ ‫داروه ــای ایران ــی و خارج ــی ؛ راهنمای ــی و ارج ــاع بیم ــاران ب ــه‬ ‫پزش ــك ؛ آش ــنایی ب ــا علـــم بهداش ــت پوس ــت و محص ــوالت‬ ‫آرایش ــی و بهداش ــتی ؛ آش ــنایی ب ــا س ــاخت فرآورده‌ه ــای‬ ‫تركیب ــی و م ــاده شناس ــی ؛ آش ــنایی ب ــا مكمله ــای رژ ی ــم غذای ــی‬ ‫و محص ــوالت موج ــود در ب ــازار؛ آش ــنایی ب ــا تجهی ــزات و‬ ‫بیماریه ــای ارتو پ ــدی؛ آش ــنایی ب ــا اص ــول درم ــان ب ــا داروه ــای‬ ‫گیاه ــی اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫چگونه می توان تکنســین داروخانه شــد ؟‬ ‫در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال عاقه‌من ــدان ک ــه چگون ــه م ــی ت ــوان‬ ‫تکنس ــین داروخان ــه ش ــد ؟ می‌ت ــوان گف ــت‪ :‬ب ــا گذران ــدن‬ ‫کاس ه ــای آموزش ــی تکنس ــین داروخان ــه و خوان ــدن کت ــاب‬ ‫و تمرین ــات مخص ــوص نس ــخه خوان ــی و ط ــی دوره کارورزی‬ ‫در ی ــک داروخان ــه‪ ،‬ط ــی چن ــد م ــاه م ــی ت ــوان نس ــخه پی ــچ و ی ــا‬ ‫هم ــان تکنس ــین داروخان ــه ش ــد‪.‬‬ ‫در واقــع افــرادی کــه اطاعــات کافــی در مــورد نســخه خوانــی ‪،‬‬ ‫‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫(فروش مجازی)‬ ‫فرصت‌های‌شغلی‌موجود‌درکاریابی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی به باال در رشته غرب تهران –دارای‬ ‫های صنایع و مدیریت ماموریت داخلی و‬ ‫خارجی‬ ‫صنعتی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫مرد‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬آشنایی به امور بازرگانی و مالی‪-‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‪ -‬میزان حقوق باال‬ ‫است‬ ‫زن‬ ‫حداکثر ‪ 45‬سال سن‪ -‬حقوق حدود ‪ 2‬میلیون‬ ‫‪2‬‬ ‫پرستار شبانه روزی‬ ‫‪-‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس بانک اطالعاتی و اوراکل‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫‪4‬‬ ‫تحلیل گر نرم افزار‬ ‫رشته های کامپیوتر‬ ‫ستارخان‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫‪5‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫تهران‬ ‫زن‬ ‫‪6‬‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫‪-‬‬ ‫تهران‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫زعفرانیه‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫شمس آباد‬ ‫زن‪-‬مرد‬ ‫ساعت کار ‪ 8 :‬الی ‪ -17‬پنج شنبه تعطیل‪-‬آشنایی با نرم افزار سپیدار و اسناد مالیاتی برای حسابدار الزامی‬ ‫است‬ ‫زن‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ -‬تسلط به آفیس و تایپ ده انگشتی‪ -‬آشنا به زبان انگلیسی و روابط عمومی‬ ‫مناسب( کارفرما خانم است)‬ ‫آشنا به سنتز مواد‪ -‬دارای سابقه کار تحقیقاتی‬ ‫زرنگ و باهوش با توانایی تحلیل و بررسی نرم افزار ها ‪ -‬دارای حداقل یک سال سابقه کار در زمینه دیتا‬ ‫بیس و اوراکل‬ ‫ساعت کاری ‪ 7:30‬الی ‪ 16:30‬و ‪5‬شنبه تعطیل‬ ‫مسلط به آفیس‪ -‬دارای سابقه کار دفتری‬ ‫افرادی که مسلط به زبان انگلیسی هستند اولویت دارند‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط و مسلط به فرایند کار در فضای مجازی‬ ‫حداکثر ‪ 38‬سال سن‪ -‬دارای ظاهر مرتب‪ -‬اشنا به تشریفات و پذیرایی‪ -‬دارای سابقه کار خدمات‬ ‫‪7‬‬ ‫کار در رستوران( با جای خواب‬ ‫و غذا)‬ ‫‪8‬‬ ‫مشاغل مختلف در کارگاهی در‬ ‫شمس آباد‬ ‫مهندسی معدن(فراوری)‪-‬‬ ‫حسابداری‪-‬‬ ‫فنی(جوشکاری‪-‬مونتاژ)‪-‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫‪9‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫تهران‬ ‫‪10‬‬ ‫کار در پژوهشگاه‬ ‫‪11‬‬ ‫بازاریاب تلفنی در شرکت دانش‬ ‫بنیان‬ ‫کارشناسی ارشد به باال در‬ ‫رشته شیمی آلی‬ ‫غرب تهران‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫تهران‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫دارای سابقه مرتبط‪ -‬حقوق و مزایا باال است‬ ‫‪12‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناسی به باال در رشته‬ ‫حسابداری‬ ‫تهران‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫مسلط به نرم افزارهای حسابداری و توانایی تکمیل اظهار نامه مالیاتی‬ ‫تهران‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫دارای سابقه کار و آشنا به مکاتبات بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫زن‪ -‬مرد‬ ‫دارای سابقه کار‪ -‬توانایی فعالیت در فضاهای مجازی‪ -‬ارسال نمونه کار الزامی است‬ ‫شهر ری‬ ‫زن‬ ‫حداکثر ‪ 37‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار معاونت در مدارس‬ ‫نصیر آباد‬ ‫مرد‬ ‫دارای سابقه کار باال در انبارداری‪ -‬مسلط به نرم افزارهای مرتبط و کد گذاری‬ ‫مدیریت بازرگانی و رشته‬ ‫‪ 13‬کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی‬ ‫های مرتبط‬ ‫‪14‬‬ ‫گرافیست‬ ‫‪15‬‬ ‫معاونت دبستان‬ ‫‪16‬‬ ‫انباردار حرفه ای‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫رشته های علوم تربیتی و‬ ‫مدیریت‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫زیر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تست اعتیاد و سوء پیشینه الزامی است(هزینه با کارفرماست)‪ -‬دارای ظاهر مرتب‪ -‬تعهد‬ ‫کار یک ساله گرفته می شود‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان‬ ‫انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک‬ ‫مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫شنبه‌تا‌چهارشنبه‌از‌ساعت‌‪‌8:00‬الی‌‪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌15:30‬تلفن‪66‌‌747‌‌747‌:‬‬ ‫‌ثبت‌نام‌در‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‌‌راهی‌مطمئن‌برای‌استخدام‌‬ ‫در‌شرکت‌ها‌و‌دستگاه‌های‌معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬ ‫قیم ــت زن ــی ‪،‬چی ــدن داروه ــا در قفس ــه ه ــای داروه ــا و آش ــنایی‬ ‫ب ــا داروه ــا را ف ــرا می‌گیرن ــد ب ــه عن ــوان تکنس ــین داروخانـــه‬ ‫ش ــناخته م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫در کن ـ ـ ـ ـ ــار سـ ـ ـ ــای ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــراکز آموزش ــی جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫نی ــز ب ــا ه ــدف اف ـ ـ ــزایش تـ ــوان ـ ـ ــایی نس ـ ـخ ـ ـ ــه خوان ــی در افـــــــ ــراد‬ ‫دان ــش آموخت ــه ‪ ،‬سال ـ ـ ـهـ ـ ــا اس ــت ک ـ ـ ـ ــه ای ــن دوره را بـــــــــرگــــــ ــزار‬ ‫م ــی ن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاید‪.‬‬ ‫ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراگیران ای ــن دوره در جـ ـ ـ ــهاددانـ ــشگـ ـ ــــاهـــــــــــی‬ ‫ب ــا گذران ــدن دوره ت ــکنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــین داروخـ ـ ـ ــان ـ ـ ــه تبــــــــــــحـــــــر‬ ‫الزم را در ام ــر خوان ـ ـ ـ ـ ــدن نسخ ـ ـ ــه شام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نـــوع دارو‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دارو و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداد آن ک ـ ـ ـ ـ ــاما بـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت آورده‬ ‫و هم ـ ـچ ـ ـ ـ ــنین بادسته‌بنـ ــدی ک ـ ـ ـلـ ــی داروه ــا آشنـ ـ ـ ــا شــــ ــده و‬ ‫دارای تـ ـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــای ـ ـ ــی در ق ـ ـ ـف ـ ـ ـس ـ ـ ــه چ ـ ــین ـ ـ ــی داروخـــــــانه‬ ‫مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی گردنـ ـ ــد‪.‬‬ ‫ع ـ ـ ــاوه بـ ـ ـ ــر ای ـ ـ ـ ـ ــن از آن ـ ـج ـ ـ ــایی کـ ـ ـ ــه در داروخــــــــانـــــه‬ ‫ع ــاوه ب ــر داروه ــای ش ــیمیایی داروه ــای گیاه ــی‪ ،‬فرآورده‌ه ــای‬ ‫آرایش ــی و ب ـ ـ ـ ــهداشتی وهمچنی ــن تجهی ــزات پ ـ ـ ـ ــزشکی نیـــــز‬ ‫مـ ـ ـ ـ ــوجود می‌باش ـ ـ ــد‪ ،‬آشنـ ـ ـ ــایی مقدمات ــی نی ــز ب ــا ایـــن گونـــه‬ ‫ف ـ ـ ـ ـ ــرآورده‌ها پی ــدا م ــی نماین ــد‪.‬‬ ‫وق ــت ن ــگاه کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه خص ــوص تکنس ــین داروخان ــه ش ــدن فرصت ــی مناس ــب‬ ‫ب ــرای اف ــرادی س ــت ک ــه قب ــا تنه ــا ب ــه ط ــور تجرب ــی اطاعات ــی‬ ‫داش ــته ان ــد و ی ــا اف ــرادی ک ــه ب ــه ط ــور تئ ــوری از آن ب ــا خب ــر ب ــوده‬ ‫ان ــد و نی ــاز ب ــه دانش ــی تخصص ــی ب ــه ص ــورت علم ــی و عمل ــی‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫تکنســـین داروخانـــه از شـــغل هـــای خوبـــی اســـت ک ــه‬ ‫چ ــه ب ــه ص ــورت دولت ــی و چ ــه ب ــه ص ــورت خ ــود اش ــتغالی در‬ ‫داروخانه‌هـــا مـــی توانـــد بـــرای عامنـــدان موثـــر باشـــد‪.‬‬ ‫اغل ــب کاره ــا ب ــه کمت ــر از ‪ ۴‬س ــال تحصی ــات دانش ــگاهی‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬و ایــن در حالــی اســت کــه ایجــاد فرصــت هــای شــغلی‬ ‫عال ــی درخواس ــت ب ــرای تکنس ــین داروخان ــه بس ــیار باالس ــت چ ــرا‬ ‫کــه نیــاز بــه تحصیــات عالیــه دانشــگاهی نــدارد و فــرد مــی توانــد‬ ‫ب ــا گذران ــدن دوره‌ه ــای تخصص ــی آن را ف ــرا بگی ــرد‪.‬‬ ‫همینط ــور ک ــه تع ــداد بیم ــاران افزای ــش م ــی یاب ــد‪ ،‬نی ــاز ب ــه‬ ‫داروخان ــه‪،‬داروس ــاز و تکنســـینداروخانـــهنیـــزافزایـــشمـــییاب ــد‪.‬‬ ‫تکنســـین داروخانـــه بـــا آمـــوزش هـــای بســـیار و تـــاش و‬ ‫مداوم ــت‪ ،‬در داروخان ــه م ــی توان ــد خیل ــی س ــریع پیش ــرفت کن ــد‬ ‫و ب ــا انج ــام تحصی ــات عالی ــه ب ــه ی ــک داروس ــاز مب ــدل گ ــردد‪.‬‬ ‫برخـــی از تکنســـین هـــا حتـــی مـــی تواننـــد‪ ،‬مهـــارت ه ــای‬ ‫تخصص ــی در محص ــوالت اس ــتریل م ــواد افزودن ــی‪ ،‬اتوماس ــیون‬ ‫داروخــــــــــانه‪ ،‬و سیســـتم هـــای اطاعـــات ســـامت‪ ،‬را کس ــب‬ ‫نماینـــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیا قرنفلی‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت فرآورده های غذایی محالت (تک)‬ ‫به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در تولید محصوالت غذایی با کیفیت جهت تکمیل تیم اجرایی‬ ‫خود از میان جوانان با انگیزه و پر انرژی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫محل کار‬ ‫کارفرمایــان از یــک تکنســین داروخانــه چه انتظاراتی دارد؟‬ ‫از جمل ــه انتظ ــارات کارفرمای ــان از ی ــک تکنس ــین داروخان ــه‬ ‫می‌تــوان بــه توانایــی پاســخ بــه انتظــارات مشــتری هــا در همــه ی‬ ‫زم ــان ه ــا؛کار خ ــوب در محی ــط تیمی؛توانای ــی کار در محیط ــی‬ ‫کــه بایــد در آن ســریع اقداماتــی را انجــام داد ؛رفتــار حرفــه ای بــه‬ ‫هن ــگام پاس ــخگویی تم ــاس ها؛توانای ــی کار مس ــتقل و انعط ــاف‬ ‫پذیــری در محیــط کار وتســلط بــر مهــارت هــای کامپیوتــری اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫پست سازمانی‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫حداکثر سن‬ ‫سایر ملاحظات‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫آقا‬ ‫‪30‬‬ ‫لیسانس صنایع غذایی‬ ‫جهت کاردر محالت‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه‬ ‫خانم‬ ‫‪35‬‬ ‫مهندس علوم و صنایع‬ ‫غذایی‪ -‬میکروبیولوژی‬ ‫جهت کار در محالت‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫‪30‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫جهت کار در محالت‬ ‫‪4‬‬ ‫آمارگر تولید‬ ‫آقا‬ ‫‪30‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫جهت کار در محالت‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫آقا‬ ‫‪35‬‬ ‫لیسانس مدیریت بازرگانی‬ ‫آشنا به فنون و روش های مذاکرات تجاری ‪-‬‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫(فروشنده)‬ ‫آقا‪/‬خانم‬ ‫‪30‬‬ ‫حداقل کارشناسی در رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫جهت ویزیت شهرهای استان مرکزی‪ :‬محالت‪،‬‬ ‫دلیجان‪ ،‬خمین‪ ،‬آشتیان‪ ،‬تفرش‪ ،‬ساوه‪،‬‬ ‫ماموتیه‪ ،‬زرند‪،‬خنداب‪ ،‬کمیجان‪ ،‬شازند)‬ ‫شهرهای استان اصفهان و قم‬ ‫‪7‬‬ ‫کاردان مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫‪30‬‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫جهت کار در محالت‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس فن آوری‬ ‫اطالعات‬ ‫آقا‬ ‫‪30‬‬ ‫کارشناسی رایانه‪ ،‬آشنا به‬ ‫شبکه‬ ‫آشنایی به شبکه جهت کار در محالت‬ ‫‪9‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪35‬‬ ‫کارشناسی حسابداری‪-‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط جهت کار در محالت‬ ‫آقا‪ /‬خانم‬ ‫عالقمندان می توانند از طریق ذیل رزومه خود را ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪recruitmental@takmahallat.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به جذب نیروی‬ ‫توانمند در شغل های ذیل می نماید‪:‬‬ ‫در پروژه های عمرانی و نفتی‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫شرح شغل‬ ‫کد شغل‬ ‫محل کار‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه‬ ‫حسابدار فروش ‪ -‬حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫‪901‬‬ ‫پاسداران‬ ‫مسلط به ‪Excel ، Msp، Primacera‬‬ ‫انباردار‪ -‬حداقل مدرک کارشناسی ‪ 2‬سال‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪902‬‬ ‫قیام‬ ‫‪903‬‬ ‫‪904‬‬ ‫قیام‬ ‫پاسداران‬ ‫کارشناس بازاریابی ‪ -‬حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫ذکر کد شغل در موضوع ایمیل الزامیست‬ ‫‪hrm1700@gmail.com‬‬ ‫لطفا سوابق و مشخصات خود را حدا کثر تا ‪ 2‬روز‬ ‫پس از انتشار آ گهی به آدرس‬ ‫‪cv1397@outlook.com‬‬ ‫پست الکترونیکی نمائید‪.‬‬
‫سالمت‬ ‫‪8‬‬ ‫مراقبـت از بیمـاران در منـزل‪ ،‬یکـی از راهکارهـای کاهـش هزینـه هـای سلامت در کشـورهای پیشـرفته‬ ‫اسـت‪ .‬چالشـی کـه نظـام سلامت کشـور مـا سـال هـای سـال بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬ارائـه خدمـات مراقبتـی در منـزل‪ ،‬یکـی از دغدغه های چندین سـاله جامعه پرسـتاری کشـور‬ ‫اسـت کـه حـاال بـا وا گـذاری مجـوز صـدور پروانـه صالحیـت حرفـه ای پرسـتاری از سـوی وزارت بهداشـت بـه‬ ‫سـازمان نظـام پرسـتاری‪ ،‬بـه نظـر مـی رسـد رنـگ واقعیـت بـه خود گرفتـه و از ایـن بابت‪ ،‬پرسـتاران مـی توانند بیش‬ ‫از پیـش‪ ،‬جایـگاه تضعیـف شـده پرسـتاری در ارائـه خدمـات مراقبتـی را تقو یـت کننـد‪.‬‬ ‫هـر وقـت صفحـه نیازمنـدی هـای روزنامـه هـای کثیراالنتشـار را باز می کنیم‪ ،‬بـا آ گهی هایی مواجه می شـویم‬ ‫کـه نشـان از وجـود مرا کـزی اسـت کـه آمـاده ارائـه خدمـات مراقبتـی در منـزل بـه بیمـاران هسـتند‪ .‬اما‪ ،‬نبـود نظارت‬ ‫کافـی در طـول ایـن سـال هـا بـر روند خدمات پرسـتاری در منزل‪ ،‬باعث شـده اسـت کـه عده ای با سوءاسـتفاده از‬ ‫اعتمـاد و اطمینـان مـردم‪ ،‬خدماتـی را ارائـه دهنـد کـه در شـان و جایـگاه پرسـتاری نبـوده و تنها به حرفه پرسـتاری‬ ‫آسـیب زده است‪.‬‬ ‫بارهـا و بـه دفعـات‪ ،‬شـاهد شـکایت هایـی از سـوی خانـواده هایـی بـوده ایـم کـه وظیفـه مراقبـت از بیمـار و‬ ‫سـالمند خـود را بـه ایـن قبیـل مرا کـز غیرقانونـی سـپرده انـد کـه در نهایـت‪ ،‬مشـکالت عدیـده ای را بـرای مـردم بـه‬ ‫دنبـال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ضرورت ارتقای آ گاهی پرستاران از قوانین‬ ‫محمـد شـریفی مقـدم معـاون توسـعه و منابـع نیـروی انسـانی سـازمان نظـام پرسـتاری‪ ،‬در گفتگـو بـا خبرنـگار‬ ‫مهـر‪ ،‬بـر ضـرورت ارتقـای آ گاهـی پرسـتاران از قوانیـن تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬ارائـه دهنـدگان و دریافـت کننـدگان‬ ‫خدمـت از حقوقـی برخوردارنـد کـه هـر دو طـرف مـی بایسـت از آنها مطلع باشـند‪ .‬زیرا‪ ،‬اگر ارائـه دهندگان خدمت‬ ‫از حقـوق مناسـب برخـوردار نباشـند‪ ،‬گیرنـدگان خدمـت نیـز از خدمـات بـا کیفیـت بهـره منـد نخواهنـد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه یـک پرسـتار مـی بایسـت از مسـئولیت هـای قانونـی خـود آ گاهـی داشـته باشـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬متاسـفانه ایـن موضـوع در سیسـتم پرسـتاری مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت‪ .‬امـا در سیسـتم پزشـکی ایـن‬ ‫گونـه اسـت کـه پزشـکان ابتـدا بایـد از مسـائل حقوقـی خـود آ گاه باشـند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه شـریفی مقـدم‪ ،‬نخسـتین گام در مصونیـت پرسـتاران از مشـکالت قانونی‪ ،‬آ گاهی از حقـوق و قوانین‬ ‫اسـت‪ .‬ز یـرا‪ ،‬بررسـی هـا نشـان مـی دهـد در چنـد سـال اخیـر خوانـده هـای پرسـتاری به مراجـع قانونـی ‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫ورود به منازل با پروانه پرستاری‬ ‫کاسبی«پرستار نماها» کساد می شود‬ ‫افزایـش داشـته و ایـن آمـار بسـیار نگران کننده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اسـتقالل حرفـه ای یکـی دیگـر از دالیـل خوانـده شـدن پرسـتاران بـه مراجـع قانونـی اسـت‪ ،‬ز یـرا‬ ‫بیـان اینکـه حرفـه پرسـتاری مسـتقل اسـت‪ ،‬معایـب و مزایایـی بـه همـراه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شریفیمقدم‪،‬برضرورتبرپایی کارگاههاییبهمنظور ارتقایدانشحقوقیپرستارانتاکید کردو افزود‪:‬آ گاهیحقوقی‬ ‫پرستار‪ ،‬باعث خواهد شد تا او بر اساس شرح وظایف قانونی خود کار کند و اطمینان بیشتری به فعالیت های خود داشته‬ ‫علت خروج فار غ اتحصیالن از حرفه پرستاری چیست؟‬ ‫کشور با کمبود نیروی پرستار مواجه است‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت ودرم ــان مجل ــس گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــا برنام ــه ر ی ــزی مناس ــب در ح ــوزه پرس ــتاری میت ــوان ف ــارغ‬ ‫التحصی ــان ای ــن رش ــته را ب ــه فعالی ــت و کار در راس ــتای‬ ‫رش ــته و تخص ــص خودش ــان عالق ــه مند‌ت ــر بکنی ــم‪.‬‬ ‫احم ــد همت ــی درگف ــت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت‪،‬‬ ‫در رابط ــه ب ــا کمب ــود نی ــروی پرس ــتار در کش ــور گف ــت‪ :‬ب ــه ط ــور‬ ‫نس ــبی کش ــور ب ــا کمب ــود نی ــروی پرس ــتار مواج ــه اس ــت چ ــرا‬ ‫ک ــه اغل ــب ف ــارغ اتحصی ــان رش ــته پرس ــتاری‪ ،‬وارد ای ــن‬ ‫ش ــغل نش ــده‌اند‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون بهداش ــت ودرم ــان مجل ــس‪ ،‬ب ــا تاکی ــد‬ ‫ب ــر ج ــذب حداکث ــری ف ــارغ التحصی ــان رش ــته پرس ــتاری‬ ‫گف ــت‪ :‬وزارت بهداش ــت در رده پرس ــتاری بای ــد موض ــوع‬ ‫ج ــذب نی ــرو را مدیر ی ــت کنن ــد ب ــه گون ــه ای ک ــه ب ــرای ف ــارغ‬ ‫التحصی ــان ای ــن رش ــته عالق ــه من ــدی ب ــه کار افزای ــش پی ــدا‬ ‫کن ــد همچنی ــن برنام ــه ریزی‌ه ــای کاری و درآم ــدی بای ــد‬ ‫ب ــه گون ــه ای باش ــد ک ــه عدال ــت ب ــرای نیروه ــای پرس ــتاری‬ ‫ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم س ــمنان درمجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫اف ــزود‪ :‬قوانی ــن و بس ــته‌های خدمات ــی مختلف ــی ب ــرای‬ ‫گروه‌ه ــای پرس ــتاری تعر ی ــف ش ــده اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه‬ ‫ص ــورت کام ــل اج ــرا ش ــود‪ ،‬اینه ــا م ــواردی اس ــت ک ــه بای ــد‬ ‫رعایــت شــود تــا فــارغ التحصیــان ایــن رشــته را بــه فعالیــت‬ ‫و کار در راســتای همــان رشــته و تخصــص خودشــان عالقــه‬ ‫مند‌ت ــر بکنن ــد و ب ــا ایج ــاد جاذب ــه از گرای ــش ب ــه ش ــغل ه ــای‬ ‫دیگ ــر و مهاج ــرت آنه ــا جلوگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫باشد و در صورتی که به مراجع حقوقی و انتظامی احضار شد‪ ،‬از نحوه برخورد قانونی با او آ گاهی داشته باشد‪.‬‬ ‫پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل‬ ‫مر یـم حضرتـی معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت‪ ،‬بـا اشـاره بـه تصویـب طـرح پوشـش بیمـه ای مراقبـت در‬ ‫منـزل‪ ،‬گفـت‪ :‬اجـرای آزمایشـی ایـن طـرح بـزودی در تعـدادی از بیمارسـتان هـای وزارت بهداشـت و سـازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی توسـط معاونـت پرسـتاری و بـا همـکاری معاونت درمان‪ ،‬سـازمان تامین اجتماعـی و همچنین‬ ‫تعـدادی از مرا کـز منتخـب مراقبـت در منـزل آغـاز مـی شـود‪.‬‬ ‫اهمیت پروانه صالحیت حرفه ای پرستاری‬ ‫محمـد شـریفی مقـدم معـاون توسـعه و منابـع نیـروی انسـانی سـازمان نظـام پرسـتاری‪ ،‬در گفتگـو بـا خبرنـگار‬ ‫مهـر‪ ،‬بـه وا گـذاری صـدور پروانـه صالحیـت حرفـه ای پرسـتاری بـه سـازمان نظـام پرسـتاری اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه انجـام مراقبـت هـای پرسـتاری توسـط افـراد غیرحرفـه ای در بخـش هـای خصوصـی بـه و یـژه‬ ‫در سـطح جامعـه‪ ،‬باعـث شـده مـردم از خدمـات غیـر مطمئـن کـه گاهـی باعـث تحمیـل هزینـه هـای مـادی و‬ ‫خسـارات جسـمانی غیرقابـل جبـران مـی شـود‪ ،‬آسـیب ببیننـد‪ ،‬صـدور پروانـه صالحیـت حرفـه ای پرسـتاری بـه‬ ‫سـازمان نظـام پرسـتاری وا گـذار شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه سوءاسـتفاده از نـام پرسـتار توسـط افـراد فاقـد صالحیـت در ارائـه خدمـات مراقبتـی بـه مـردم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن وضعیـت‪ ،‬منجـر بـه کاهـش شـأن اجتماعـی پرسـتاران در جامعـه مـی شـود‪.‬‬ ‫شـریفی مقـدم بـا عنـوان ایـن مطلـب کـه صـدور پروانـه صالحیـت حرفـه ای پرسـتاری در اکثـر کشـورهای دنیـا‬ ‫توسـط نظـام صنفـی انجـام مـی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه وجـود زیرسـاخت هـای الزم در سـازمان نظـام پرسـتاری‪،‬‬ ‫وزارت بهداشـت تصمیـم گرفـت مسـئولیت صـدور ایـن پروانـه را بـه سـازمان صنفـی پرسـتاران واگـذار کنـد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بـا صـدور پروانـه صالحیـت حرفـه ای‪ ،‬پرسـتاری بـه سـمت حرفـه ای شـدن هدایـت مـی شـود‬ ‫و دسـتاوردی بـرای جامعـه پرسـتاری اسـت‪.‬‬ ‫شـریفی مقدم‪ ،‬پاالیش پرسـتاری از نیروهای غیرحرفه ای‪ ،‬به روز شـدن دانش پرسـتاری و افزایش شـان حرفه‬ ‫پرسـتاری را‪ ،‬سـه ویژگـی صـدور پروانـه صالحیـت حرفـه ای عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬ایـن اقـدام‪ ،‬باعـث خواهـد شـد‬ ‫مـردم بـا دریافـت خدمـات پرسـتاری ایمـن و مطمئـن‪ ،‬از آسـیب هـا و خسـارات خدمـات غیـر حرفـه ای مصـون‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫آیا اعزام نیروی پرستار به کشورهای منطقه واقعیت دارد؟‬ ‫نمی توان از مهاجرت پرستاران جلوگیری کرد‬ ‫نای ــب ریی ــس کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس گف ــت‪:‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم نیــروی پرســتار مــورد نیــاز را طــی ســالیان آینــده‬ ‫تامی ــن ش ــود‪.‬‬ ‫محم ــد نعی ــم امینی‌ف ــرد در گفت‌وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه‬ ‫مل ــت‪ ،‬در خص ــوص ش ــرایط فعل ــی کش ــور در مهاج ــرت پزش ــکان‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬مش ــکالت پزش ــکان ب ــه بخ ــش ه ــای مختل ــف تقس ــیم‬ ‫بن ــدی م ــی ش ــود‪ ،‬در گام اول اینک ــه نی ــاز ب ــه نی ــروی پرس ــتاری‬ ‫قاب ــل توج ــه ب ــوده و کش ــورما از میانگی ــن جهان ــی در همی ــن تخ ــت‬ ‫ه ــای بیمارس ــتانی موج ــود بس ــیار عق ــب اس ــت‪ ،‬ضم ــن اینک ــه‬ ‫در کن ــار توس ــعه تخ ــت ه ــای بیمارس ــتانی بای ــد نی ــروی پرس ــتاری‬ ‫جدیــد جــذب شــود؛ ضمــن اینکــه بایــد درخصــوص بهینــه کــردن‬ ‫خدم ــات پرس ــتاری بای ــد اقدام ــات الزم انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم ایرانش ــهر درمجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه پرس ــتاری حلق ــه مهم ــی از رون ــد درمان ــی اس ــت‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬پزش ــکان در حلق ــه تش ــخیص و درم ــان بیم ــار نق ــش‬ ‫مهم ــی دارن ــد‪ ،‬بنابرای ــن ا گ ــر ب ــه دنب ــال افزای ــش کیفی ــت خدم ــات‬ ‫پرس ــتاری هس ــتیم‪ ،‬بای ــد نس ــبت پرس ــتار ب ــه بیم ــار رعای ــت‬ ‫ش ــود؛ همچنی ــن خدم ــات پرس ــتاری خ ــارج از سیس ــتم ه ــای‬ ‫بیمارس ــتانی نی ــز تعر ی ــف ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا تا کی ــد براینک ــه در ح ــال حاض ــر کمب ــود نی ــروی پرس ــتار‬ ‫در کش ــور وج ــود دارد‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬بای ــد ت ــاش کنی ــم نیـــروی‬ ‫پرس ــتار م ــورد نی ــاز را ط ــی س ــالیان آین ــده تامی ــن ش ــود‪ ،‬البتـــه‬ ‫مس ــئله مه ــم درح ــال حاض ــر تامی ــن پرس ــتار ب ــرای مناط ــق مح ــروم‬ ‫ب ــوده و بای ــد گزین ــش پرس ــتار ب ــرای مناط ــق مح ــروم ب ــه ط ــور وی ــژه‬ ‫انج ــام ش ــود؛ ام ــا درخص ــوص مهاج ــرت پرس ــتاران و اعضـــای‬ ‫تی ــم پزش ــکی درهم ــه ادوار وج ــود داش ــته و باتوج ــه ب ــه توانمن ــدی‬ ‫اعض ــاء تی ــم پزش ــکی بس ــیاری از کش ــورها تمای ــل ب ــه اس ــتفاده از‬ ‫نی ــروی کار ایران ــی دارن ــد‪.‬‬ ‫امین ــی ف ــرد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه برخ ــی از کش ــورها نیـــروی‬ ‫پرس ــتاری ب ــه می ــزان کاف ــی ندارن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ا گ ــر بت ــوان نیـــروی‬ ‫پرس ــتاری را ب ــه تع ــداد متع ــادل ب ــه کش ــورهای منطق ــه اعـــزام‬ ‫ک ــرد‪ ،‬اق ــدام غی ــر قاب ــل قبول ــی درشناس ــایی ِبرن ــد پرس ــتاری ای ــران‬ ‫نیس ــت؛ ام ــا ا گ ــر مهاج ــرت ه ــا ب ــه میزان ــی باش ــد ک ــه کمیـــت‬ ‫نی ــروی پرس ــتاری را تح ــت تاثی ــر ق ــرار ده ــد‪ ،‬ب ــرای ح ــوزه س ــامت‬ ‫و جامع ــه پزش ــکی مناس ــب نیس ــت‪ ،‬بنابرای ــن امیدوار ی ــم ضم ــن‬ ‫اینک ــه تامی ــن نی ــروی داخل ــی پرس ــتاران ص ــورت م ــی گیـــرد‪،‬‬ ‫ش ــرایطی فراه ــم ش ــود ک ــه مان ــدگاری نی ــروی پرس ــتاری ص ــورت‬ ‫گی ــرد‪.‬‬ ‫نای ــب ریی ــس کمیس ــیون بهداش ــت ودرم ــان مجل ــس‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫مان ــدگاری پرس ــتاران یعن ــی س ــختی کار نی ــروی پرس ــتاری م ــورد‬ ‫توجـــه قـــرار گیـــرد‪ ،‬همچنیـــن یـــک عدالـــت درپرداخـــت ب ــرای‬ ‫نیروه ــای پرس ــتاری ص ــورت گی ــرد؛ ضم ــن اینک ــه تعرف ــه گ ــذاری‬ ‫خدمـــات پرســـتاری بایـــد توســـط وزارت بهداشـــت و درم ــان‬ ‫براس ــاس کیفی ــت و کمی ــت خدم ــات ارای ــه ش ــده اجرای ــی کن ــد‪،‬‬ ‫البتــه درحــال حاضــر کارانــه بــه پرســتاران پرداخــت مــی شــود؛ امــا‬ ‫پرداخ ــت ه ــا براس ــاس می ــزان درآم ــد ه ــر بخ ــش درمان ــی اس ــت‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫تامین اجتماعی‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد‬ ‫استخدام‪ 2700‬نیروی درمانی در تأمین اجتماعی‬ ‫و پرداخت مشوق‌هایی جهت جذب فار غ‌التحصیالن و کارورزان‬ ‫برگـزار شـد خبـر از اسـتخدام ‪ 2700‬کادر درمانی در این سـازمان داد و در تشـریح‬ ‫برنامه‌هـای تأمیـن اجتماعـی در راسـتای توسـعه تولیـد ملـی از اجـرای طرح‌هـای‬ ‫بخشـودگی جرائـم کارفرمایان‪،‬مشـوق‌های کارفرمایـی جهـت جذب نیـروی جدید‪،‬‬ ‫اسـتاد شـاگردی یـا کارورزی و پرداخـت مشـوق به کاریابی‌هـا برای اشـتغال مجدد‬ ‫مقـرری بگیـران بیمه بیـکاری سـخن گفت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی در آغاز هفته تأمیـن اجتماعی که امسـال با‬ ‫شـعار‪« :‬توسـعه تولیـد ملی؛ ارتقـای تأمیـن اجتماعی» برگزاری می‌شـود با شـرکت‬ ‫در یـک نشسـت خبـری مهم‌تریـن برنامه‌هـای ایـن سـازمان بـزرگ بیمه‌گـر را که‬ ‫حداقـل نیمـی از افـراد جامعه را تحت پوشـش دارد بیـان کرد‪.‬‬ ‫دکترسـیدتقی نوربخـش‪ ،‬در ایـن نشسـت خبـری کـه سه‌شـنبه ‪ 19‬تیرمـاه‬ ‫استخدام ‪ 2700‬نیروی درمانی در تأمین اجتماعی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن نشســت خبــری‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ح ــال حاض ــر ‪ 11‬ه ــزار تخ ــت بیمارس ــتانی‬ ‫در بخ ــش دولت ــی دار ی ــم ک ــه ح ــدود ‪ 10‬درص ــد تخت‌ه ــای‬ ‫بیمارســتانی متعلــق بــه تأمیــن اجتماعــی اســت گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاض ــر ‪ ۴۲‬ه ــزار پرس ــنل درمان ــی در تأمی ــن اجتماع ــی مش ــغول‬ ‫کارن ــد ک ــه ب ــرای تأمی ــن کمبوده ــا ت ــا ی ــک م ــاه آین ــده ‪ ۲۷۰۰‬نف ــر ب ــه‬ ‫کادر درمان ــی س ــازمان اف ــزوده خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه اس ــتخدام ای ــن ‪ 2700‬نی ــروی درمان ــی‬ ‫ب ــرای تأمی ــن کارکن ــان مرا ک ــز ت ــازه تاس ــیس و ی ــا خرجی‌ه ــای‬ ‫س ــازمان اس ــت ادام ــه داد‪ :‬بیمارس ــتان جدی ــد ش ــهید فی ــاض‬ ‫بخ ــش در ته ــران در دس ــت س ــاخت اس ــت و س ــال آین ــده افتت ــاح‬ ‫می‌ش ــود ک ــه ش ــبیه ب ــه بیمارس ــتان می ــاد اس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫بیمارس ــتان هدای ــت نی ــز دو س ــال گذش ــته موردبازس ــازی ق ــرار‬ ‫گرف ــت ک ــه س ــال آین ــده ب ــه بهره‌ب ــرداری می‌رس ــد‪ .‬ظرفی ــت ای ــن‬ ‫دو بیمارســتان حــدود هــزار تخــت اســت‪ .‬بیمارســتان‌های خــوی‪،‬‬ ‫دزف ــول و آب ــادان نی ــز امس ــال ی ــا س ــال آین ــده افتت ــاح می‌ش ــوند و در‬ ‫هفت ــه دول ــت بیمارس ــتان‌های تبری ــز‪ ،‬ش ــیراز و اصفه ــان کلن ــگ‬ ‫زن ــی می‌ش ــوند‪.‬‬ ‫استقبال از طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان‬ ‫دکت ــر نوربخ ــش در ادام ــه در پاس ــخ ب ــه س ــؤالی در رابط ــه ب ــا‬ ‫برنامه‌ه ــای تأمی ــن اجتماع ــی در راس ــتای توس ــعه تولی ــد مل ــی‬ ‫ب ــه ط ــرح بخش ــودگی جرائ ــم کارفرمای ــان اش ــاره کـ ـ ــرد و گـ ـ ــفت‪:‬‬ ‫در راس ــتای حمای ــت از تولی ــد مل ــی س ــه ط ــرح درس ــال ج ــاری‬ ‫در دس ــتور کار قرارگرفت ــه ب ــه ط ــوری ک ــه یک ــی از آن‌ه ــا بخش ــودگی‬ ‫جرائ ــم ب ــود و ط ــی م ــدت در نظ ــر گرفته‌ش ــده هفت ــاد ه ــزار کارفرم ــا‬ ‫ب ــرای اس ــتفاده از ای ــن قان ــون مراجع ــه کردن ــد ک ــه ص ــد درص ــد‬ ‫جرائ ــم آ ‌‬ ‫نه ــا بخش ــیده و اص ــل بده ــی را در ‪ ۱۲‬قس ــط ب ــرای آن‌ه ــا‬ ‫تقس ــیط کردی ــم ک ــه البت ــه چنانچ ــه بخواهن ــد از بخش ــودگی‬ ‫صددرص ــدی اس ــتفاده نکنن ــد می‌توانن ــد اص ــل بده ــی خ ــود را‬ ‫ط ــی ‪ ۲۴‬م ــاه پرداخ ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی ادام ــه داد‪ :‬بی ــش از س ــه‬ ‫ه ــزار میلی ــارد توم ــان اص ــل جریم ــه کارفرمای ــان ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫اس ــتفاده از ای ــن قان ــون ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬میلی ــارد توم ــان آن بخش ــیده ش ــد‪.‬‬ ‫اجرای طر ح‌های مشوق‌های کارفرمایی و کارورزی‬ ‫جهت جذب نیروی جدید‬ ‫وی از طرح‌ه ــای مش ــوق‌های کارفرمای ــی و اس ــتاد ش ــاگردی‬ ‫ی ــا کارورزی ب ــه عن ــوان دیگ ــر طرح‌ه ــا در ای ــن زمین ــه ن ــام ب ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس ط ــرح اس ــتاد ش ــاگردی ی ــا کارورزی کارفرمای ــی‬ ‫ک ــه کارگ ــری ک ــه در س ــامانه فن ــی و حرف ـه‌ای ثبت‌ن ــام ک ــرده باش ــد‬ ‫را بپذی ــرد ت ــا ش ــش م ــاه از پرداخ ــت ح ــق بیم ــه مع ــاف اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی گف ــت‪ :‬ط ــرح بع ــدی‬ ‫مش ــوق‌های کارفرمای ــی ب ــرای اشـ ـ ــتغال اف ــراد تحصیل‌ک ــرده‌ای‬ ‫اس ــت ک ــه ش ــغلی ندارن ــد و ب ــر اس ــاس آن اف ــراد ز ی ــر ‪ ۳۴‬س ــال و‬ ‫بیمــه اولــی کــه درجایــی مشــغول بــه کار شــوند‪ ،‬کارفرمــا بــه مــدت‬ ‫دو س ــال از پرداخ ــت ح ــق بیم ــه معـ ـ ــاف اس ــت‪ ،‬ب ـ ـ ــه ش ــرط ـ ـ ــی‬ ‫کـ ـ ـ ــه آن ن ـ ـیـ ـ ــرو دو م ـ ـ ــاه قب ــل در کاریابـ ـ ــی‌ها ثـ ــبت‌نـ ـ ـ ــام ک ــرده‬ ‫بـ ــا ش ــد‪.‬‬ ‫درسـال جاری نیز‬ ‫پیـش‌بینی می‌شود‬ ‫مبلغ سه هزار ‪ 500‬میــلیـ ــارد تومان‬ ‫بیـ ــمه بیکاری به ‪ 210‬هزار نفر‬ ‫پرداخت شود‬ ‫مثبت شدن تراز صندوق بیمه بیکاری‬ ‫وی در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن نشس ــت خب ــری در پاس ــخ ب ــه‬ ‫ســؤال خبرنــگار بــازارکار از مثبــت شــدن تــراز صنــدوق بیمــه بیــکاری‬ ‫خب ــر داد و گف ــت‪ :‬بع ــد از س ــال‌ها شناس ــایی بی ــکاران واقع ــی‬ ‫س ــبب ش ــد ت ــا ت ــراز صن ــدوق بیم ــه بی ــکاری مثب ــت ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در خ ــرداد و تیرم ــاه گذش ــته ماهان ــه‬ ‫‪ 300‬میلی ــارد توم ــان بیم ــه بی ــکاری پرداخت‌ش ــده اس ــت اف ــزود‪:‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫به همکاری می نماید‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫حسابرس‬ ‫داخلی‬ ‫اولویت با ساکنین پردیس‪ ،‬بومن و شرق تهران است‬ ‫‪info@kanikavan.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫حسابدار‬ ‫مسلط به کلیه امور حسابداری شرکتهای خصوصی و آشنایی‬ ‫کامل به قوانین بیمه‪ ،‬ضرایب و اخذ مفاصا حساب بیمه و‬ ‫مالیاتی با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفیددعوت به کار می نماید‪.‬‬ ‫‪mail@rcii.ir‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت پخش عقاب‬ ‫کارشناس سخت افزار (‪)101‬‬ ‫آقا‬ ‫حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مشکالت بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی در پاس ــخ ب ــه پرسش ــی‬ ‫در ب ــاره بیم ــه کارگ ــران س ــاختمانی نی ــز اظه ــار ک ــرد‪ :‬قان ــون مربوط ــه‬ ‫در ع ــرض دو س ــال‪ ،‬س ــه مرتب ــه ع ــوض ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه مقررش ــده اس ــت ک ــه ‪ ۱۵‬درص ــد ع ــوارض‬ ‫ساختمان‌س ــازی‪ ،‬منب ــع پوش ــش بیم ــه کارگ ــران س ــاختمانی‬ ‫باش ــد اف ــزود‪ :‬در ح ــوزه بیم ــه کارگ ــران س ــاختمانی ب ــا تعه ــدات‬ ‫ثاب ــت و مناب ــع ناپای ــدار رو ب ــرو هس ــتیم و رک ــود ساخت‌وس ــاز روی‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫مهارتها‬ ‫تحصیالت‬ ‫کاردانی‪/‬‬ ‫کارشناسی در‬ ‫رشته های علوم‬ ‫انسانی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای‬ ‫‪ ،Office‬تسلط کامل به تایپ‬ ‫فارسی و التین ‪ ،‬قدرت تعامل‬ ‫و روابط عمومی باال‪ ،‬آشنا به‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه‬ ‫تولید فرآورده های نفتی‬ ‫مجازی سازی و میکرونیک‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری فروش‪:‬‬ ‫(درج کد شغل در رزومه الزامی است)‬ ‫‪pakhshoghab.hr@gmail.com‬‬ ‫دفتر‬ ‫تهران‬ ‫‪8‬‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫دفتر‬ ‫تهران‬ ‫‪acc@kasrabitumen.com‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک گروه صنعتی بین المللی‬ ‫تولید کننده انواع محصوالت غذایی جهت تکمیل کادر‬ ‫نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫صنایع غذایی بدر استخدام می نماید‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس مالی (آقا)‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫●مسلط به نرم افزار ورانگر‬ ‫●مسلط به ‪ Office‬و نرم افزارهای کامپیوتری‬ ‫●حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫متقاضیان لطفا رزومه عکس دار خود را حدا کثر‬ ‫افرادی که در شرکت های پخش تجربه دارند‬ ‫ظرف ‪ 3‬روز از تاریخ درج آ گهی به آدرس ایمیل‬ ‫در اولویت می باشند‬ ‫زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪employment@irangolab.ir‬‬ ‫‪jvcv94@yahoo.com‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری مدیریت‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار و مسلط به بودجه و گزارشات‬ ‫ترجیحا سابقه کار در شرکت های بورسی‬ ‫عالقمندان می توانند جهت همکاری رزومه حرفه ای‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود با شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪resume.selective@gmail.com‬‬ ‫کارشناس حسابداری مالی‪:‬‬ ‫آشنا به ویندوز سرور‪ ،‬مفاهیم شبکه‪،‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫مسلط به حسابداری انبار‪ ،‬تولید‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫و حسابداری مالی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط و ترجیحا آشنا‬ ‫به شماران سیستم‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫●مسلط به حسابداری فروش ‪ -‬مالی و خزانه داری‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار و آشنا به سیستم راهکاران‬ ‫زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫(سال)‬ ‫به منظور تکمیل کادر مالی خود از بین واجدین‬ ‫شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫چاپگر و همچنین برنامه ریزی نگهداری کالینت ها‬ ‫دلیل مشکالت بیمه رانندگان تا کسی‬ ‫دکتـــر نوربخـــش همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـؤالی در ب ــاره‬ ‫مش ــکالت بیم ــه رانن ــدگان تا کس ــی نی ــز گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس قان ــون‬ ‫بیــمــــه رانــنــــدگان حــمـــل‌و نــقــــل درون و بــرو ن‌شــهـــری مــصـ ــوب‬ ‫‪ 16‬ش ــهریور ‪ ،1379‬بیم ــه رانن ــدگان اجب ــاری اس ــت و کارفرمای ــان‬ ‫و راننـــدگان بایـــد آن را راســـا پرداخـــت کننـــد؛ درســـال ‪1389‬‬ ‫تأمی ــن اجتماع ــی ب ــا س ــازمان هدفمن ــدی یارانه‌ه ــا ی ــک ق ــرارداد‬ ‫منعق ــد ک ــرد ک ــه نیم ــی از هزینــ ـه‌های آن را پـــــ ــرداخت کن ــد ام ــا‬ ‫غـــــیر از دو ســال اول اجــرای ایــــن طــــرح‪ ،‬از ســـوی دولــت قبــل حــق‬ ‫بیمــه کــــــارفــــرمــــایی رانـــــندگـــــان بـــــه دولــت پــرداخـــت‌نــــــشـ ـ ــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن بیمه‌ش ــدگان یک‌میلی ــون نف ــر ش ــامل نیم ــی‬ ‫درو ن‌شـــهری و نیمـــی برو ن‌شـــهری هســـتند‪ .‬باوجودآنکـــه ح ــق‬ ‫بیم ــه کارفرمای ــی ب ــه م ــا داده نش ــده‪ ،‬حت ــی ی ــک م ــورد بیم ــه قط ــع‬ ‫نش ــده اس ــت؛ ازایــن‌رو قط ــع بیم ــه را به‌ش ــدت تکذی ــب می‌کن ــم‬ ‫ام ــا ب ــا اف ــرادی ک ــه جدی ــد می‌خواهن ــد‪ ،‬وارد ش ــوند طب ــق قان ــون‬ ‫بای ــد عم ــل ش ــود‪.‬‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‬ ‫●حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس حسابداری خزانه‪:‬‬ ‫مالی ــات تلق ــی می‌ش ــود اف ــزود‪ :‬ممک ــن اس ــت کس ــی ک ــه مالی ــات‬ ‫می‌ده ــد یک‌ب ــار ه ــم از خدم ــات عموم ــی اس ــتفاده نکن ــد ام ــا‬ ‫مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه منابع ــی ک ــه از ای ــن مح ــل تأمی ــن می‌ش ــود‬ ‫ب ــرای خدمات‌رس ــانی همگان ــی پای ــدار باش ــد‪ .‬همی ــن ح ــاال ه ــم‬ ‫کارفرمای ــان از تع ــدادی ط ــرح مش ــوق بیمــه‌ای برخ ــوردار هس ــتند‬ ‫ً‬ ‫مثـــا کارگاه‌هـــای زیـــر ‪ 5‬نفـــر کارگـــر از شـــمول قوانیـــن بیمـ ـه‌ای‬ ‫تأمی ــن اجتماع ــی خ ــارج هس ــتند‪ .‬اینک ــه می‌گوی ــم دول ــت بای ــد‬ ‫ب ــه کارفرمای ــان در پرداخ ــت ح ــق بیم ــه کم ــک کن ــد همی ــن ح ــاال‬ ‫در ح ــال انج ــام اس ــت و دول ــت ب ــا توج ــه ب ــه بضاعت ــی ک ــه دارد‬ ‫می‌توان ــد ب ــه کارفرمای ــان کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫ذکر عنوان شغلی در ‪ subject‬ایمیل های ارسالی الزامی است‪.‬‬ ‫از داوطلبان عالقمند و واجد شرایط درخواست می گردد شرح حال علمی و تجربی خود را به پست الکترونیکی‬ ‫‪ job@mmte.ir‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مسلط به نصب و راه اندازی سخت افزار‪ ،‬تجهیزات‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫شش تا هفت درصد هزینه‌های تولید را‬ ‫حق بیمه تشکیل می‌دهد‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی در ادام ــه در خصـــوص‬ ‫گالیه‌ه ــای کارفرمای ــان از می ــزان پرداخ ــت ح ــق بیم ــه و اینک ــه آن‌ه ــا‬ ‫می‌گوین ــد س ــهم بیم ــه در هزینه‌ه ــای تولی ــد باالس ــت گفـــت‪ :‬مگـــر‬ ‫چن ــد درص ــد از هزینه‌ه ــای تولی ــد ش ــامل ح ــق بیم ــه می‌شـــود؟ در‬ ‫بهتری ــن حال ــت ش ــش ت ــا هف ــت درص ــد هزینه‌ه ــای تولیـــد را حـــق‬ ‫بیم ــه تش ــکیل می‌ده ــد ک ــه رقم‌ه ــای کمت ــری ه ــم ذکـــر می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه در هم ــه ج ــای دنی ــا بیم ــه بـــه عنـــوان‬ ‫محل کار‬ ‫آشنایی با نرم افزارهای‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫‪ Office‬ا کسل ‪ ،‬تجربه کار‬ ‫کارشناسی ارشد در‬ ‫در موسسات حسابرسی و‬ ‫رشته حسابداری و‬ ‫شرکتهای پیمانکاری‪ ،‬آشنا به‬ ‫حسابرسی‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار و آشنا به سیستم راهکاران‬ ‫توانایی کارتیمی ‪ ،‬خالق و خودآموز‬ ‫مناب ــع اثرگ ــذار اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر نوربخ ــش ادام ــه داد‪ ۹۰۰ :‬ه ــزار نف ــر ب ــا همیـــن منابـــع‬ ‫ناپای ــدار تح ــت پوشـ ـش‌اند و س ــال قب ــل ه ــزار میلی ــارد توم ــان از‬ ‫س ــایر مناب ــع س ــازمان و ع ــاوه ب ــر مناب ــع مق ــرر در قان ــون کارگ ــران‬ ‫س ــاختمانی ب ــرای تأمی ــن مناب ــع مر ب ــوط ب ــه بیم ــه کارگـــران‬ ‫س ــاختمانی تخصی ــص دادی ــم ک ــه ‪ ۶۰۰‬میلی ــارد توم ــان از مح ــل‬ ‫ح ــق بیم ــه کارگ ــران و ‪ ۳۰۰‬م ـ ـ ـ ــیلیارد ه ــم از مح ــل صـــــــدور‬ ‫پروانه‌ه ــا تخ ـ ـ ــصیص ی ـ ـ ـ ــافت و در مــجم ـ ـ ــوع ‪ ۱۹۰۰‬میـــــــلیارد‬ ‫هـ ـ ــزین ـ ـ ــه می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه از نماین ــدگان مجل ــس می‌خواهیـــم‬ ‫بازنگ ــری در قان ــون بیم ــه کارگ ــران س ــاختمانی داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرحی با کمک تعدادی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ت ــا ای ــن دغدغه‌ه ــا رف ــع ش ــود‪ .‬اخی ــرا س ــهمیه ‪ ۱۵۰‬هزارنف ــر‬ ‫کارگ ــر س ــاختمانی جدی ــد صادرش ــده و جایگزی ــن ‪ ۱۵۰‬هزارنف ــری‬ ‫بش ــوند ک ــه از ای ــن بیم ــه خ ــارج می‌ش ــوند‪ .‬طب ــق ادعـــای‬ ‫انجم ــن ‪ ۱۰۰‬ت ــا ‪ ۱۵۰‬ه ــزار نف ــر باقی‌مانده‌ان ــد ک ــه تح ــت پوش ــش‬ ‫برون ــد و ش ــرط آن داش ــتن کارت مه ــارت و دوم اش ــتغال در کار‬ ‫ً‬ ‫س ــاختمانی اس ــت و حتم ــا بای ــد کارگ ــر ش ــاغل باش ــد‪ .‬س ــامانه‌ای‬ ‫هس ــت ک ــه کارگ ــران بای ــد در س ــایت مربوط ــه ثبت‌ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫در شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (‪)MMTE‬‬ ‫حسابدار حقوق و دستمزد‬ ‫مسلط به سیستم حسابداری رایورز‬ ‫پرداخت مشوق‌ به کاریابی‌ها‬ ‫برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه س ــؤال دیگرم ــا پیرام ــون اینک ــه ط ــرح‬ ‫ق بــه کاریاب ‌‬ ‫پرداخــت مشــو ‌‬ ‫یهــا بــرای اشــتغال مجــدد مقــرری بگیــران‬ ‫بیم ــه بی ــکاری ب ــه کج ــا رس ــید؟ گف ــت‪ :‬پرداخ ــت ای ــن مش ــوق‌ها‬ ‫ی ــک فعالی ــت بی ــن بخش ــی اس ــت ک ــه ب ــا تأ کی ــد وز ی ــر تع ــاون‪،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی تصمیم ــات خوب ــی در ای ــن زمین ــه گرفته‌ش ــده‬ ‫اس ــت و حت ــی بخش ــنامه مر ب ــوط ب ــه ای ــن مش ــوق‌ها امضاش ــده‬ ‫ک ــه از مردادم ــاه اج ــرا می‌ش ــود‪.‬‬ ‫در همی ــن زمین ــه محمدحس ــن زدا‪ ،‬مع ــاون بیمــه‌ای س ــازمان‬ ‫تامین‌اجتماع ــی نی ــز ب ــه خبرن ــگار ب ــازارکار ب ــه طرح ــی اش ــاره ک ــرد‬ ‫ک ــه ب ــر اس ــاس آن ب ــه بنگاه‌ه ــای داری مش ــکل تس ــهیالتی جه ــت‬ ‫جلوگی ــری از اخ ــراج کارکنانش ــان داده می‌ش ــود‪.‬‬ ‫وی در تشــریح ایــن طــرح گفــت ‪ :‬پیشــنهاد طرحــی داده‌شــده‬ ‫ت ــا ب ــه بنگاه‌ه ــای دارای مش ــکل ک ــه ام ــکان بی ــکاری نیروه ــای‬ ‫آن ب ــه دلی ــل کمب ــود مناب ــع وج ــود دارد‪ ،‬قب ــل از بی ــکاری پرس ــنل‪،‬‬ ‫تســهیالتی بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق بیمــه بیــکاری و بانــک رفــاه‬ ‫داده ش ــود ‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬از ای ــن طری ــق ه ــم بن ــگاه تعطی ــل نمی‌ش ــود‪،‬‬ ‫هــم نیــروی کار بیــکار نشــده و هــم منابــع صنــدوق بیمــه بیــکاری‬ ‫کاه ــش نمی‌یاب ــد و مبل ــغ داده‌ش ــده نی ــز ب ــه صن ــدوق برگش ــت‬ ‫داده می‌ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت کانی کاوان شرق‬ ‫واقع در پارک فناوری پردیس دعوت‬ ‫درسـ ــال ج ــاری نی ــز پی ـ ـش‌بینی می‌ش ــود مبل ــغ س ــه ه ــزار ‪500‬‬ ‫میــلی ـ ـــارد تومــان بی ـ ـــمه بیــکاری بــه ‪ 210‬هــزار نفــر پرداخــت شــود‬ ‫ک ــه ای ــن کار بزرگ ــی اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت تولید قطعات خودرو از افراد ذیل دعوت به همکاری می نمیاد‪:‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری صنعتی (آقا)‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫جهت دفتر تهران (محدوده شرق)‬ ‫جهت کارخانه (شهرک صنعتی عباس آباد جاده خاوران)‬ ‫ارسال رزومه به آدرس‪info@fanparto.ir :‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪10‬‬ ‫اصالحیه‌فراخوان‌جذب‌نیروی‌انسانی‌شرکت‌فوالد‌زرند‌ایرانیان‌(سهامی‌خاص)‬ ‫شرکت فوالد زرند ایرانیان (سهامی خاص) به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در مجتمع فوالد سازی از بین واجدین شرایط مرد در مقاطع تحصیلی دیپلم ‪ ،‬کاردانی و کارشناسی و باالتر از طریق برگزاری آزمون‬ ‫کتبی به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کارو تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو مینماید‪ .‬الزم بذكر است كليه مراحل آزمون تا مرحله معرفي به شركت فوالد زرند ايرانيان ‪ ،‬توسط دانشگاه ‪ /‬مجري برگزاري آزمون انجام مي پذيرد ‪.‬‬ ‫*متقاضيان مقطع كارشناسي و باالتر مي بايست بومي استان كرمان و مقاطع كارداني و ديپلم بومي شهرستان زرند باشند ‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط مرد میتوانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی ‪ karasa.ir‬مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق تا پایان ساعت ‪ 17‬مورخ ‪ 1397/04/26‬نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اصاحیه (شهرستان کوهبنان نیز می توانند در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم ثبت نام کنند) وتمدید ثبت نام‬ ‫تا تاریخ ‪ 1397/04/26‬تا ساعت ‪ 17‬می باشد‪.‬‬ ‫تغییرات جدید‪:‬‬ ‫برای آن دسته از افرادی که در شرکت های پیمانکار پروژه های شرکت فوالد زرند ایرانیان همکاری داشته اند ‪ ،‬به شرط داشتن سابقه پرداخت‬ ‫بیمه حداکثر سن آنان بشرح زیر افزایش می یابد‪:‬‬ ‫● دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر سن به ‪ 35‬سال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫● دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم حداکثر سن به ‪ 37‬سال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫● دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر حداکثر سن به ‪ 42‬سال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫الف )سطح تحصیلی‪،‬گرایش و تعداد مورد نیاز‪:‬‬ ‫جدول (‪ )1‬رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع دیپلم‬ ‫ردیف‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫دیپلم کلیه رشته ها‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪2‬‬ ‫برق‬ ‫دیپلم‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجربی – ریاضی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فنی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪110‬‬ ‫گرایش‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شغل‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪141‬‬ ‫مرد‬ ‫اپراتور‬ ‫‪84‬‬ ‫مرد‬ ‫اپراتور‬ ‫مرد‬ ‫اپراتور‬ ‫مرد‬ ‫اپراتور‬ ‫جدول(‪ )2‬رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع فوق دیپلم‬ ‫ردیف‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫مکانیک‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫ساخت و تولید‬ ‫‪24‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪2‬‬ ‫مکانیک‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫تاسیسات‬ ‫‪38‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪3‬‬ ‫برق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫قدرت‬ ‫‪24‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪4‬‬ ‫برق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫صنعتی‬ ‫‪28‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪5‬‬ ‫برق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫الکترونیک‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪6‬‬ ‫برق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫‪10‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪7‬‬ ‫برق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مخابرات‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪8‬‬ ‫متالورژی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪146‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪9‬‬ ‫شیمی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪10‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪11‬‬ ‫امداد ‪ ،‬سوانح و فوریت های پزشکی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪12‬‬ ‫مدیریت‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫‪13‬‬ ‫فنی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرد‬ ‫تعمیرکار و تکنسین‬ ‫جدول(‪ )3‬رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع کارشناسی‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫‪2‬‬ ‫مکانیک‬ ‫کارشناسی‬ ‫سیاالت‬ ‫‪3‬‬ ‫مکانیک‬ ‫کارشناسی‬ ‫ساخت و تولید‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برق‬ ‫کارشناسی‬ ‫قدرت‬ ‫‪24‬‬ ‫مرد‬ ‫‪5‬‬ ‫برق‬ ‫کارشناسی‬ ‫الکترونیک ‪،‬کنترل و ابزار‬ ‫دقیق‬ ‫‪28‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪6‬‬ ‫برق‬ ‫کارشناسی‬ ‫مخابرات‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫متالورژی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪35‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪8‬‬ ‫متالورژی‬ ‫کارشناسی‬ ‫سرامیک‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪9‬‬ ‫شیمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کاربردی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪10‬‬ ‫صنایع‬ ‫کارشناسی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫‪27‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪11‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫سخت افزار‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪12‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫نرم افزار‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪13‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ ICT‬گرایش مخابرات و‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪14‬‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کارشناسی‬ ‫شبکه های کامپیوتری‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیریت دولتی – امور اداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪16‬‬ ‫روابط عمومی یا ارتباطات‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫مکانیک‬ ‫کارشناسی‬ ‫ب) شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪  .1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪  .2‬تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی‪.‬‬ ‫‪ .3‬نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصالح‪.‬‬ ‫‪  .5‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم‬ ‫‪ .6‬داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام فعالیتهای شغلی‬ ‫طبق تأیید مراجع پزشکی معتبر شرکت‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ج) شرایط سنی‬ ‫‪ -1‬حداکثر سن قابل قبول برای داوطلبان دیپلم ‪ 25‬سال (متولدین ‪) 72/03/01‬‬ ‫گرایش‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شغل‬ ‫جامدات‬ ‫‪7‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪43‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کاردانی ‪ 27‬سال (متولدین ‪ )70/03/01‬و کارشناسی و باالتر ‪ 32‬سال (متولدین‬ ‫‪ )65/03/01‬مدت زمان سربازی به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪  -2‬مدت زمان سابقه کار مرتبط در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شركت‬ ‫فوالد زرند ايرانيان که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد به حداکثر‬ ‫سن مجاز افزوده خواهد شد مشروط بر اينكه سن متقاضي دیپلم از ‪ ، 35‬فوق‬ ‫دیپلم از ‪ 37‬و لیسانس از ‪ 42‬سال بیشتر نباشد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ 70‬درصد از شرط سنی‬ ‫یکسال بهره مند می گردند ‪.‬‬ ‫د)تذکرات مهم‪:‬‬ ‫‪ -1‬براي متقاضيان استخدام در مقاطع ديپلم و فوق ديپلم به افرادي بومي‬ ‫●کلیه افرادی که با شرایط اطالعیه استخدامی سال ‪ 1395‬مجاز به ثبت نام شده اند ولی دعوت به کار نشده اند ‪ ،‬می‌توانند با مراجعه به سایت استخدامی ‪،‬‬ ‫نسبت به ثبت نام مجدد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شرایط بومی بودن عالوه بر محل سکونت ‪ ،‬محل تولد ‪ ،‬محل صدور شناسنامه فرد متقاضی ‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر یا همسر متقاضی دو مورد ذیل اضافه می گردد‪:‬‬ ‫● طی نمودن حداقل ‪ 2‬مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی‪،‬راهنمایی‪،‬دبیرستان)فرد متقاضی در یکی از توابع شهرستان زرند و کوهبنان‬ ‫برای متقاضیان استخدام در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و یکی از شهرستان های استان کرمان برای متقاضیان استخدام در مقاطع کارشناسی و باالتر‪.‬‬ ‫● فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که ‪ 3‬سال از سنوات تحصیلی آن ها اعم از ابتدایی‪ ،‬راهنمایی و دبیرستان در یکی از توابع شهرستان‬ ‫زرند و کوهبنان برای متقاضیان استخدام در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و یکی از شهرستان های استان کرمان برای متقاضیان استخدام در مقاطع‬ ‫کارشناسی و باالتر‪.‬‬ ‫اطالق مي گردد كه محل تولد یا محل صدور شناسنامه فرد متقاضی‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر‬ ‫و یا همسر متقاضی یکی از توابع شهرستان زرند باشد ‪.‬‬ ‫‪-2‬براي متقاضيان استخدام در مقطع كارشناسي و باالتر (فقط با شرایط‬ ‫کارشناسی) به افرادي بومي اطالق مي گردد كه محل تولد یا محل صدور‬ ‫شناسنامه فرد متقاضی‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر و یا همسر متقاضی یکی از شهرستان هاي‬ ‫استان كرمان باشد ‪.‬‬ ‫‪-3‬شاغالن فعلي در شركت هلدينگ ميدكو و شركتهاي تابعه آن حق حضور‬ ‫در آزمون را ندارند ‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیانی که قبأل در آزمونهای جذب نیروی شرکت فوالد زرند ایرانیان‬ ‫شرکت نموده و پذیرفته نشده اند در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم بایستی‬ ‫مطابق مفاد این اطالعیه مجددأ ثبت نام و در این آزمون شرکت نمایند و هیچ‬ ‫تقاضای دیگری معتبر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬افرادی که اعضاء درجه یک خانواده آنان در شرکت مشغول بکار می باشند‬ ‫مجاز به ثبت نام نمی باشند ( فرزند‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهرو همسر)‬ ‫‪ -6‬اختصاص شغل متقاضیان‪ ،‬بنا به تشخیص شرکت فوالد زرند ایرانیان می‬ ‫باشد و پذیرفته شدگان نیزحق هیچ گونه اعتراضی ندارند ‪.‬‬ ‫‪ -7‬پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬تابع قانون کار و تأمین اجتماعی خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ -8‬پذیرفته شدگان نهایی در طی دوره آزمایشی سه ماهه‪ ،‬مورد ارزیابی قرار‬ ‫گرفته و در صورت رضایت از عملکرد ایشان ادامه همکاری ‪ .‬و در غیر اینصورت‬ ‫بدون هیچ گونه قید و شرط و با رعایت مفاد قانون کار‪ ،‬به خدمت آنان پایان‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت فوالد زرند ایرانیان هیچ گونه تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -10‬معاینات پزشکی و آزمونهای سالمت و توانایی جسمانی برای فعالیت در‬ ‫محیطهای صنعتی و مشاغل مورد نیاز صورت میپذیرد‪ .‬لذا عدم موفقیت در این‬ ‫مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب میباشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬با توجه به اینکه پذیرش افراد برای مشاغل مورد نظر با مشخصات و‬ ‫تحصیالت اعالم شده میباشد‪ .‬لذا پذیرفته شدگان نهایی میبایست صرفأ با‬ ‫شرایط و مدارک تحصیلی پذیرش شده به کار در شرکت مشغول گردند‪ .‬و‬ ‫هیچگونه مدرک تحصیلی باالتر از شرایط اعالم شده و پذیرش شده قابل قبول‬ ‫و اعمال نمیباشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬از پذیرفته شدگان نهائی تعهد و ضمانت نامه معتبر مبنی بر ادامه خدمت‬ ‫در شرکت فوالد زرند ایرانیان مادامی که شرکت به خدمات ایشان نیاز دارد اخذ‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫‪ -13‬شرکت فوالد زرند ایرانیان سرویس ایاب ذهاب برای هیچ یک از‬ ‫شهرستان های مجاور ندارد ‪.‬‬ ‫نحوه ثبت نام و ارسال مدارک‪:‬‬ ‫داوطلبان از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ‪1397/03/13‬‬ ‫مهلت دارند تا با مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن‪ ،‬در پایگاه اینترنتی‬ ‫اعالم شده فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک زیر را بارگذاری نمایند‪:‬‬ ‫● فایل اسکن شده عکس داوطلب ‪ 3*4‬با زمینه سفید‪.‬‬ ‫● فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی منطبق با جدول فوق‪.‬‬ ‫●فایل اسکن شده کارت ملی‪.‬‬ ‫● اسکن صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات‪ ،‬اسکن صفحه‬ ‫توضیحات نیز اضافه شود‪).‬‬ ‫● اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم‬ ‫●اسکن گواهینامه های آموزشی معتبر با شغل مورد نیاز‬ ‫‪ ..‬اسکن رزومه کاری‬ ‫●سوابق و بیمه به تایید سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫●مدارک ایثار گری‬ ‫●‪ ‬متقاضي براي اثبات بومی بودن باید با توجه به انتخاب گزینه صفحه اول‬ ‫شناسنامه پدر یا مادر و یا همسر را اسکن و ارسال نماید‪.‬‬ ‫توضیح ‪:1‬‬ ‫اسکن کلیه مدارک میبایست با فرمت ‪ jpG‬با حجم ‪ 40‬کیلوبایت جهت عکس‬ ‫و ‪ 100‬کیلوبایت جهت مدارک دیگر ذخیره شود‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬الزم به توضیح است مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمیگردد و‬ ‫متقاضیان باید در مدت زمان اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از‬ ‫موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در آزمون میبایست پس از ثبت نام کد پیگیری خود را‬ ‫یادداشت نموده و تاپایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند‪ .‬به ثبت‬ ‫نام با مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه‬ ‫شرکت نخواهد بود‪.‬‬ ‫داوطلبان بايد پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با‬ ‫ورود كد پیگیری از وضعيت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و‬ ‫جهت چاپ صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫توضیح‪:2‬‬ ‫الزم است داوطلبان گرامی در تکمیل اطالعات دقت نمایند‪ .‬مسئولیت درستی‬ ‫اطالعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و مدارک و مستندات مورد نیاز در این‬ ‫اطالعیه مالک عمل قرار خواهد گرفت‪ .‬صدور کارت شرکت در آزمون به منزله‬ ‫تأیید اطالعات ارسالی نمی باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد‬ ‫شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات‬ ‫خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی‬ ‫محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از‬ ‫ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و قرارداد وی فسخ خواهد شد‪.‬‬ ‫(توضیح مهم‪ :‬در زمان دعوت به کار نسخه اصل کلیه مدارک ارائه‬ ‫شده در پایگاه اینترنتی توسط متقاضی تسلیم گردیده و مطابق‬ ‫با اصل گردد‪).‬‬ ‫توضیح‪:3‬‬ ‫هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع و یک گرایش را دارد‪.‬‬ ‫توضیح ‪:4‬‬ ‫در کلیه مراحل ممکن است در صورت نیاز به صورت پیامک به متقاضیان‬ ‫اطالع رسانی صورت پذیرد لذا الزم است در اعالم اطالعات و شماره تلفن‬ ‫تماس دقت کافی مبذول گردد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون‪:‬‬ ‫●دريافت كارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون از طريق‬ ‫سايت ‪ ، karasa.ir‬اعام می گردد‪.‬‬ ‫●آزمون در شهرهای کرمان و زرند برگزار خواهد گردید‪.‬‬ ‫مواد آزمون‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخهای‬ ‫نادرست برگزار میگردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬آزمون کلیه مقاطع تحصیلی شامل ‪ 40‬سؤال عمومی و ‪ 50‬سؤال تخصصی میباشد‪.‬‬ ‫سؤاالت عمومی شامل معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی و هوش و‬ ‫استعداد تحصیلی میباشد و سؤاالت تخصصی شامل دروس‪ :‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مقطع رشته تحصیلی‬ ‫لیسانس‬ ‫مکانیک‬ ‫گرايش‬ ‫جامدات‬ ‫مواد امتحانی‬ ‫استاتیک‪ ،‬مقاومت مصالح‪ ،‬طراحی اجزا‪ ،‬ترمودینامیک‬ ‫لیسانس‬ ‫مکانیک‬ ‫سیاالت‬ ‫ترمودینامیک ‪1‬و‪ ،2‬مکانیک سیاالت ‪1‬و‪ ،2‬انتقال حرارت ‪1‬و‪2‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مکانیک‬ ‫ساخت و تولید‬ ‫ماشین ابزار‪ ،‬مقاومت مصالح‪ ،‬طراحی اجزاء‪ ،‬هیدرولیک و نیوماتیک‪ ،‬انتقال حرارت‪ ،‬ماشین‌های کنترل عددی‪ ،‬سیستم اندازه‌گیری‪،‬‬ ‫علم مواد‪ ،‬طراحی قالب و پرس‬ ‫لیسانس‬ ‫برق‬ ‫قدرت‬ ‫مدار الکتریکی ‪1‬و‪ ،2‬ماشین الکتریکی‪ ،‬بررسی سیستم قدرت‪ ،‬سیستم های کنترل خطی‪ ،‬الکترومعناطیس‬ ‫لیسانس‬ ‫برق‬ ‫الکترونیک ‪،‬کنترل و‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫الکترونیک ‪1‬و‪ ،2‬مدار الکتریکی ‪ 1‬و ‪ ،2‬الکترومغناطیس‪ ،‬تجزیه و تحلیل سیستم‪ ،‬کنترل خطی‪ ،‬مدار منطقی‬ ‫لیسانس‬ ‫برق‬ ‫مخابرات‬ ‫الکترونیک ‪1‬و‪ ،2‬مدار الکتریکی ‪ 1‬و ‪ ،2‬الکترومغناطیس‪ ،‬تجزیه و تحلیل سیستم‪ ،‬کنترل خطی‪ ،‬مخابرات ‪1‬‬ ‫لیسانس‬ ‫متالورژی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫کریستالوگرافی‪ ،‬خواص فیزیکی مواد‪ ،‬خواص مکانیکی مواد و ترمودینامیک مواد‬ ‫لیسانس‬ ‫متالورژی‬ ‫سرامیک‬ ‫کریستالوگرافی‪ ،‬خواص فیزیکی مواد‪ ،‬خواص مکانیکی مواد و ترمودینامیک مواد‪ ،‬سینتیک مواد‪ ،‬ساختار سرامیک‌ها‪ ،‬مواد دیرگداز‪،‬‬ ‫تئوری شیشه‪ ،‬فرآیند ساخت سرامیک‌ها‬ ‫لیسانس‬ ‫شیمی‬ ‫کاربردی‬ ‫شیمی آلی‪ ،‬شیمی تجزیه‪ ،‬شیمی فیزیک‪ ،‬شیمی معدنی‪ ،‬شیمی صنعتی ‪ 1‬و ‪ ،2‬شیمی پلیمر‪ ،‬نانو شیمی‬ ‫لیسانس‬ ‫صنایع‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫تحلیل سیستم‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬اقتصاد مهندسی‪ ،‬آمار و احتمال‪ ،‬تحقیق در عملیات و مبانی اقتصاد‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫سخت افزار‬ ‫سیستم عامل‪ ،‬مدار منطقی و معماری کامپیوتر‪ ،‬شبکه های کامپیوتری‪ ،‬مدار الکتریکی‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫نرم افزار‬ ‫سیستم عامل‪ ،‬ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم‪ ،‬نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها‪ ،‬پایگاه داده‪ ،‬ذخیره و بازیابی اطالعات‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪ ICT‬گرایش‬ ‫مخابرات و‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدار منطقی‪ ،‬امنیت اطالعات‪ ،‬سیستم‌های مخابرات سیار و نوری‪ ،‬شبکه‌های کامپیوتری‪ ،‬انتقال داده‌ها‪ ،‬مخابرات دیجیتال‬ ‫لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شبکه های‬ ‫کامپیوتری‬ ‫شبکه‌های کامپیوتری ‪ 1‬و ‪( 2‬انتقال داده‌ها)‪ ،‬امنیت شبکه‪ ،‬سیستم‌های نهفته و بیدرنگ‪ ،‬مبانی شبکه‌های بیسیم‪ ،‬سیستم عامل‬ ‫‪---------‬‬ ‫مبانی مدیریت دولتی‪ ،‬اقتصاد خرد و کالن‪ ،‬مالیه عمومی و بودجه و حسابداری دولتی‬ ‫لیسانس‬ ‫روابط عمومی یا‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪---------‬‬ ‫مبانی ارتباط جمعی‪ ،‬اصول روابط عمومی‪ ،‬افکار عمومی‪ ،‬مدیریت وسرپرستی روابط عمومی و اصول وفنون تبلیغ‬ ‫لیسانس‬ ‫عمومی‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫مکانیک‬ ‫ساخت و تولید‬ ‫استاتیک‪ ،‬مقاومت مصالح‪ ،‬سیستم های اندازه گیری‪ ،‬ماشین‌های کنترل عددی‪ ،‬متالوژی‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫مکانیک‬ ‫تاسیسات‬ ‫استاتیک‪ ،‬ترمودینامیک‪ ،‬مقاومت مصالح‪ ،‬مکانیک سیاالت‪ ،‬انتقال حرارت‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫قدرت‬ ‫مدارهای الکتریکی‪ ،‬اصول سیستم های قدرت‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬ماشین‌های الکتریکی‪ ،‬مدارهای منطقی‪ ،‬مدارهای فرمان و سیم‌پیچی‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫صنعتی‬ ‫تحلیل مدار الکتریکی‪ ،‬الکترونیک عمومی‪ ،‬الکترونیک صنعتی‪ ،‬ماشین الکتریکی سه فاز ‪ -‬مخصوص‪ ،‬مبانی سیستم های قدرت‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫الکترونیک‬ ‫مدارهای الکتریکی‪ ،‬الکترونیک ‪ 1‬و ‪ ،2‬مدارهای منطقی و ماشین‌های الکتریکی‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫لیسانس مدیریت دولتی – امور‬ ‫اداری‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫مدارهای الکتریکی‪ ،‬اندازه گیری الکتریکی‪ ،‬الکترونیک صنعتی‪ ،‬الکترونیک عمومی‪ ،‬مدارهای منطقی‪ ،‬ابزار دقیق‪ ،‬مبانی‬ ‫ماشین‌های الکتریکی‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫مخابرات‬ ‫مدار الکتریکی ‪ 1‬و ‪ ،2‬الکتریک ‪ 1‬و ‪ ،2‬دیجیتال‪ ،‬اصول و مدارات مخابراتی‪ ،‬آنتن و انتشار امواج و اصول اندازه‌گیری‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫متالورژی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫عملیات حرارتی‪ ،‬متالورژی فیزیکی‪ ،‬اصول ریخته گری‪ ،‬ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی‪ ،‬تجزیه‪ ،‬لعاب‬ ‫و دکوراسیون و تکنولوژی مواد دیرگداز‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫شیمی‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫شیمی عمومی‪ ،‬شیمی آلی ‪ ،1‬شیمی تجزیه ‪ ،1‬شیمی فیزیک ‪ 1‬و شیمی معدنی ‪1‬‬ ‫ساختمان داده ها‪ ،‬پایگاه داده ها‪ ،‬سیستم عامل‪ ،‬مدار منطقی‪ ،‬مدار الکتریکی‪ ،‬معماری کامپیوتر‪ ،‬مدار الکترونیکی‪ ،‬ذخیره و‬ ‫بازیابی اطالعات‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کلیه گرایشها‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫امداد ‪ ،‬سوانح و فوریت‬ ‫های پزشکی‬ ‫‪---------‬‬ ‫شناخت انواع سوانح‪ ،‬مدیریت بحران‪ ،‬کمک‌های اولیه‪ ،‬بهداشت و تغزیه در سوانح‪ ،‬پیشگیری و کاهش آسیب اثر سوانح‪ ،‬آمادگی‬ ‫در سوانح و پاسگویی به سوانح‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫مدیریت‬ ‫‪---------‬‬ ‫مبانی سازمان و مدیریت‪ ،‬مدیریت رفتار سازمانی‪ ،‬اصول حسابداری‪ 1‬و‪ 2‬و اقتصاد خرد‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫فنی‬ ‫‪---------‬‬ ‫معارف اسالمی و اطالعات عمومی‪ ،‬زبان انگلیسی‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬ریاضی‪ ،‬هوش و استعداد تحصیلی و ادبیات فارسی (‪ 90‬سوال)‬ ‫فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫عمومی‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی‬ ‫دیپلم‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی‪ ،‬هوش و استعداد تحصیلی‪ ،‬اطالعات عمومی (‪ 90‬سوال)‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫مبانی الکتریسیته‪ ،‬مبانی برق‪ ،‬اصول اندازه گیری الکتریکی‪ ،‬مدار الکتریکی ‪1‬‬ ‫دیپلم‬ ‫تجربی ‪ -‬ریاضی‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫ریاضی‪ ،‬فیزیک‪ ،‬شیمی‬ ‫دیپلم‬ ‫فنی‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫ریاضی‪ ،‬فیزیک‪ ،‬معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی‪ ،‬اطالعات عمومی (‪ 90‬سوال)‬ ‫دیپلم‬ ‫عمومی (برق و تجربی‬ ‫و ریاضی)‬ ‫کلیه گرایش‌ها‬ ‫معارف اسالمي‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی‬ ‫توضیح‪:‬‬ ‫اقلیت های ديني ا ز پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف میباشند و‬ ‫امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع میشود‪.‬‬ ‫اعام نتایج آزمون‪:‬‬ ‫نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه در پایگاه‬ ‫اینترنتی ‪ karasa.ir‬متعاقبأ اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬درصورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام اینترنتی‪ ،‬داوطلب موظف‬ ‫است مراتب را از طریق شماره تلفن ‪ 021-66530043‬و ‪021-66560465‬‬ ‫اعالم نماید‪.‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام‌مسئول‌دفتر‬ ‫‪11‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‌‬ ‫مهرشـهر نـدای سلامت فرسـار البـرز جهت تکمیـل کادر خـود در‬ ‫اسـتان البـرز واقـع در کـرج تحـت مدیریت شـرکت ندای سلامت‬ ‫فرسـار البـرز از افراد واجد شـرایط زیر دعوت بـه همکاری می نماید‪.‬‬ ‫آبادان‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫پرستار‬ ‫استخدام‌مسئول‌حسابداری‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫●خانم و آقا● محدودیت سنی ندارد‬ ‫شرکت ساختمانی پارسازه جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●دوره طرح را گذرانده باشد‬ ‫استان خوزستان شهر آبادان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●حداقل لیسانس●سن‪ :‬حداکثر ‪ ۳۰‬سال‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫مسئول حسابداری‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای آفیس ‪،‬اتوماسیون اداری ‪،‬‬ ‫‪farsar@farsar.com‬‬ ‫●با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه و ضامن معتبر‬ ‫فتوشاپ و نرم افزارهای تحت وب‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫●جهت کار در پروژه ساختمانی در آبادان‬ ‫●دارای حداقل سه سال تجربه کار در این زمینه‬ ‫استخدام‌کارشناس‌تولید‌آقا‌‬ ‫●حداکثر سن ‪ ۴۰‬سال‬ ‫●متعهد●خالق●پرانرژی●روابط عمومی باال‬ ‫یـک شـرکت معتبـر صنعتـی در اسـتان البـرز جهت تکمیـل کادر‬ ‫متقاضیان واجد شـرایط میتوانند رزومه خـود را به آدرس ایمیل زیر‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومه خـود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫پرسـنلی خـود ‪ ،‬اقـدام بـه جـذب نیـرو با شـرایط زیـر مـی نماید‪:‬‬ ‫ارسـال نمایند(فقط افراد واجد شرایط)‬ ‫زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫‪parssazeco@yahoo.com‬‬ ‫‪poorbabaei.poroshat@gmail.com‬‬ ‫●اقا● با دو سال سابقه‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط مـی توانند رزومـه کاری خود را بـه آدرس‬ ‫گروه‌مهندسی‌صبا‌الکتریک‌‬ ‫ایمیل درج شـده ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان اصفهـان از افراد واجد شـرایط‬ ‫‪cv.bigco@gmail.com‬‬ ‫استخدام‌رئیس‌ایمنی‌و‌بهداشت‬ ‫زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت تولیـد کننـده فـرآورده هـای نفتـی در بندرعبـاس از افراد‬ ‫استخدام‌یک‌شرکت‌بانکی‬ ‫واجـد شـرایط بـه شـرح زیـر دعوت بـه همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●خانم●دارای سابقه کار فروش●روابط عمومی باال‬ ‫یـک شـرکت بانکـی از چنـد نفر پشـتیان آقا بـه صورت تمـام وقت‬ ‫‪ -۱‬رئیس ایمنی و بهداشت (‪)HSE‬‬ ‫●حداقل مدرک کارشناسی●دارای روحیه ی کار تیمی‬ ‫جهـت بازرسـی از کارتخوانهـای بانکـی با حقـوق و مزایای‬ ‫●آقـا ● بـا حداقل ‪ ۵‬سـال سـابقه کار مرتبط ● تحصیلات حداقل‬ ‫●منضبط و متعهد●تسلط به ‪ Word‬و ‪Excel‬‬ ‫مناسب دعوت به همکاری مینماید‪.‬‬ ‫لیسانس● سـاکن بندرعباس‬ ‫محل کار ‪ :‬شهرک صنعتی دولت آباد‬ ‫● حداقل مدرک دیپلم● دارای وسیله نقلیه‬ ‫ارسـال رزومـه با ذکر ردیف شـغلی در قسـمت ‪ subject‬بـه آدرس‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫●عدم اشتغال به تحصیل● دارای کارت پایان خدمت‬ ‫‪info1.estekhdami@gmail.com‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫● حداقل ‪ ۲۲‬و حداکثر ‪ ۳۵‬سال‬ ‫‪sabaelectric.esfahan@gmail.com‬‬ ‫● افرادی که قبال در این زمینه فعالیت داشته اند‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫در اولویت استخدام میباشند‪.‬‬ ‫استخدام‌حسابدار‌جهت‌شرکت‌حیات‌سبز‬ ‫آدرس‪ :‬بلوار دانش آموز‪ ،‬جنب بانک رفاه‪ ،‬ساختمان صدف‪،‬‬ ‫استخدام‌کارشناس‌بازرگانی‬ ‫طبقه ‪ ،۲‬کارتخوان پارسیان‬ ‫یک شـرکت جهـت تکمیل کادر خود در اسـتان خراسـان رضوی از‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫شرکت حیات سبز در اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار‬ ‫●ترجیحاً خانم ●با تجربه●به صورت تمام وقت‬ ‫خراسان‌رضوی‬ ‫اهواز‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫●با‪ ۵‬سال سابقه کار●سابقه کار در زمینه فوالد دارای الویت میباشد‬ ‫افـراد واجد شـرایط می تواننـد رزومه کاری خود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫استخدام‌کارمند‌اداری‌‬ ‫●با مدرک لیسانس بازرگانی‬ ‫اعالم شده ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت پایور آسانبر جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫‪mahnam213@yahoo.com‬‬ ‫استان خوزستان‪،‬اهواز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫به آدرس ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪sinasharghco@gmail.com‬‬ ‫استخدام‌مسئول‌انتظامات‬ ‫کارمند اداری‬ ‫یـک کارخانـه جهـت تکمیل کادر خـود در اسـتان اصفهـان از افراد‬ ‫●مسلط به برنامه ریزی و اجرای عملیاتی‬ ‫واجـد شـرایط زیر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه‬ ‫مسئول انتظامات‬ ‫●تسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫استخدام‌مسئول‌فروش‬ ‫●حداقل دوسال سایقه مرتبط در نگهبانی و انتظامات‬ ‫●آشنایی با فضای اجتماعی و پشتیبانی و مدیریت سایت‬ ‫شرکت خوشگوار تهران (‪ )Coca-Cola‬جهت تکمیل کادر‬ ‫مجتمع های تولیدی بزرگ●با انگیزه و پیگیر‬ ‫●دارای فن بیان و روابط عمومی مناسب‬ ‫خود در استان مرکزی در شهر ساوه از افراد واجد شرایط‬ ‫●ساکنبهارستان‪/‬شهرضا‬ ‫●آشنایی با فنون مذاکره و فروش و بازاریابی‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●تمام وقت و در دو شیفت ‪ ۱۲‬ساعته‬ ‫تایم کاری ‪ ۱۷‬الی ‪ ۸‬روزهای شنبه الی پنج شنبه‬ ‫مسئول فروش‪/‬آقا‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫آدرس‪ :‬کیانپارس ‪ ۸‬شرقی‬ ‫●حداقل فوق دیپلم●سن ‪ ۲۵‬الی ‪ ۳۲‬سال‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد و در موضوع ایمیل شـغل‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫●دارای حداقـل سـه سـال سـابقه کار در زمینـه فـروش و پخـش‬ ‫درخواستی ذکر شود‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪..‬‬ ‫مویرگی●آشـنایی خـوب به اصول سرپرسـتی و مبانی فـروش‪ ،‬بازار‬ ‫‪hrm.jobapp@gmail.com‬‬ ‫‪elevatormobtakeran@gmail.com‬‬ ‫ساوه‬ ‫و کامپیوتـر خصوصا اکسـل‬ ‫●دارای گواهینامه رانندگی پایه ‪ ۲‬و کارت پایان خدمت‬ ‫البرز‬ ‫آذربایجان‌شرقی‬ ‫●مسلط به فنون مذاکره‪ ،‬پرانرژی‪ ،‬باهوش و پیگیر‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه کاری خود را بـا درج کد‬ ‫استخدام‌حسابدار‬ ‫‪ ۱۴۴۴‬در عنـوان ایمیـل بـه ایمیـل زیر ارسـال نمایند‬ ‫یـک شـرکت تولید کننده تجهیزات پزشـکی واقـع در کـرج (دارای‬ ‫یک شرکت واردات و پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی جهت‬ ‫‪HR@coca-cola-ir.com‬‬ ‫سـرویس رفـت و آمـد از تهـران) بـرای بخـش تحقیـق و توسـعه به‬ ‫تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز از افراد واجد‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر نیازمند اسـت‪:‬‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫حسابدار‪ 1/‬نفر‬ ‫●مسلط به طراحی ‪ PCB‬و برنامه نویسی ‪ARM‬‬ ‫● ‪ ۲۵‬الی ‪ ۳۷‬ساله●مسلط به حسابداری‬ ‫استخدام‌کارشناس‌برنامه‌ریزی‌و‌مهندسی‌صنایع‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط در صـورت تمایل می تواننـد رزومه خود را‬ ‫●حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫شرکت پادنا پلیمر جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین‪،‬‬ ‫به آدرس ایمیل درج شـده ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫●روابط عمومی باال جهت وصول مطالبات‬ ‫واقع در جاده قدیم کرج – قزوین از افراد واجد شرایط‬ ‫‪rd@mdfgroup.com‬‬ ‫●روحیه کار تیمی با انبار وفروش و دفتر تهران‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و مهندسی صنایع‬ ‫استخدام‌پرستار‌در‌بیمارستان‌امام‌حسین‌‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●دارای مدرک کارشناسـی یا کارشناسـی ارشـد مهندسی صنایع از‬ ‫استخدام‌مهندس‌برق‌‬ ‫بیمارسـتان امـام حسـین (ع) محمـد شـهر و بیمارسـتان ثـاراهلل‬ ‫‪marketing@tmebco.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫دانشـگاه های دولتی یـا آزاد قزوین‬ ‫● دارای حداقل ‪۲‬سال سابقه کار‬ ‫●آشنا به مفاهیم تضمین کیفیت ‪ ،‬استانداردها و ایزو‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪padenapolymer@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‌مسئول‌حسابدار‌و‌فروش‬ ‫یک شرکت پخش محصوالت لبنی در شهر قزوین‬ ‫به مسئول حسابداری و فروش‬ ‫●دارای کارت پایـان خدمـت یـا معافیت غیر پزشـکی ●مسـلط به‬ ‫نرم افزار اکسـل ● اشـنا به نرم افزار ورانگر دارای سـابقه کار مرتبط‬ ‫در شـرکتهای پخش نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪h.rezoomeh@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‌مسئول‌حسابداری‌فروش‬ ‫یک شرکت پخش محصوالت لبنی واقع در شهر قزوین‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیرو با عنوان شغلی‬ ‫مسئول حسابداری فروش نیازمند است‪.‬‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی‬ ‫● تسلط بر نرم افزار ‪ excel‬و آشنایی با نرم افزار ورانگر‬ ‫● داشتن سابقه کار مرتبط در شرکت های پخش‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪h.resoomeh@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‌تکنسین‌فنی‬ ‫شـرکت هامـون نـورآب فعـال در زمینـه ی کشـاورزی و دامپـروری‬ ‫جهت راه اندازی و کاربری خط تولید و تکمیل کادر خود در اسـتان‬ ‫قزویـن از افـراد واجـد شـرایط زیر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی‪/‬آقا‪ 2/‬نفر‬ ‫●فوق دیپلم مکانیک و یا برق (تمامی گرایشها)‬ ‫● مسلط به ابزار و تعمیرات و جوشکاری‬ ‫● دارندگان گواهینامه ی تراکتور و ساکنین منطقه ی‬ ‫بویین زهرا از اولویت خاص برخوردارند‬ ‫●با حقوق مناسب●تحت پوشش بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪mbarjasteh@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫استخدام‌حسابدار‌خانم‌و‌آقا‬ ‫شـرکت آبزیـان صنعتـی روبیان جهت تکمیـل کادر خود در اسـتان‬ ‫قـم از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت بـه همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫●خانم و آقا●بیش از ‪ ۵‬سال سابقه‬ ‫●تسلط کامل بر نرم افزارهای حسابداری (سپیدار)‬ ‫‪ -۲‬کارشناس ‪HSE‬‬ ‫‪office.em20@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‌کارشناس‌نظرسنجی‌‬ ‫یک شـرکت جهت تکمیل کادر خود در اسـتان کرمان از افراد واجد‬ ‫شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نظرسنجی‪ ۱/‬نفر‬ ‫●بصـورت پـروژه ای● حداقـل لیسـانس ترجیحـاً در رشـته علـوم‬ ‫اجتماعی و روانشناسـی●منضبط و مسـئولیت پذیر با روابط عمومی‬ ‫بـاال و دارای روحیـه کار تیمی‪ ،‬مسـلط بـه ‪office‬‬ ‫عالقمند به امور پژوهشی ( جهت امر نظرسنجی‬ ‫و تهیه گزارشهای مربوطه)‬ ‫ساعات کاری وحقوق و مزایا ‪ :‬توافقی‬ ‫از متقاضیـان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را به آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪eecg.iran@gmail.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫استخدام‌مترجم‌زبان‌روسی‌‬ ‫شـرکت ایـران تـرا واقـع در گیلان فعـال در تجـارت و فعالیت های‬ ‫اقتصـادی با کشـور روسـیه بـه همکاری رده شـغلی‬ ‫زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫مترجم زبان روسی‬ ‫● خانم و آقا●تسلط بر زبان روسی‬ ‫● سن‪ 20:‬تا ‪40‬‬ ‫عالقـه منـدان میتوانند رزومه خـود را به آدرس ایمیل درج شـده در‬ ‫آگهی ارسـال فرمایند‪.‬‬ ‫‪salam@iranterra.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫شرکت‌آچاره‬ ‫آچـاره مازنـدران از کلیـه متخصصیـن‪ ،‬صاحبیـن حرفـه و کار‬ ‫آموختـگان معتبـر و متعهـد در تمامی زمینه هـای خدمات عمومی‬ ‫و نیازمندیهـای تخصصـی منازل و خودرو جهت همـکاری پاره وقت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در اسـتان مازندران در سـاری از افراد واجد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫نیروی خدمات‪/‬آقا و خانم ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫●نظم و تعهد کاری●توانایی کار با اسمارت فون ها‬ ‫● جهت خدمات نظافت منازل‬ ‫نیروی تاسیات‪:‬‬ ‫● آقا و خانم ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫جهت تعمیرات‪ ،‬نگهداری و نصب تاسیسات ساختمان‬ ‫● نظم و تعهد کاری●توانایی کار با اسمارت فون ها‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪roid.asadi@gmail.com‬‬ ‫●توانایی مدیریت و کنترل واحد حسابداری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪roubiyan.corporate@gmail.com‬‬ ‫یزد‬ ‫استخدام‌برقکار‌صنعتی‌آقا‌‬ ‫یـک شـرکت تولیـد کننـده ماشـین آالت صنعتـی جهـت تکمیـل‬ ‫کرمان‬ ‫کادر فنـی خـود در اسـتان یـزد از افراد واجد شـرایط زیـر دعوت به‬ ‫همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫یک‌شرکت‌فنی‌و‌مهندسی‌‬ ‫برقکار صنعتی‬ ‫یـک شـرکت فنـی و مهندسـی در اسـتان کرمـان جهـت تکمیـل‬ ‫● آقا ● کارت پایان خدمت‬ ‫نیـروی نظـارت کارگاهـی خـود در اسـتان کرمـان در تخصص های‬ ‫● سابقه و تخصص در زمینه اجرای برق صنعتی‬ ‫زیـر بـا سـابقه حداقـل ‪ ۲۰‬سـال مفیـد کار در پـروژه هـای صنعتی‬ ‫● آشنا با ‪ PLC‬و مونتاژ تابلو برق‬ ‫اسـتخدام مـی نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫‪ -۱‬کارشناس متخصص راه اندازی‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫پلنت های صنعتی و شیمیایی‬ ‫‪alirezadehghan.b61@gmail.com‬‬
‫کارآفرینی‬ ‫‪12‬‬ ‫◄ لطفا برای ما بفرمائید تعریف شما از کارآفرینی چیست و‬ ‫چه تقسیم بندی از آن دارید؟‬ ‫● بحث کارآفرینی به دو بخش کارآفرینی اجتماعی و‬ ‫اقتصادی تقسیم می‌شود‪.‬کارآفرینی اقتصادی برای کشور ها بسیار‬ ‫مهم است و موجب بهبود وضع بازار و ارزش افزوده می‌گردد‪.‬‬ ‫اما بحث کارآفرینی اجتماعی متفاوت است به صورتی که به‬ ‫کارآفرین اجتماعی خیرآفرین گفته می‌شود و جنبه ای خیرانه دارد‪.‬‬ ‫برای مثال وقتی زنی سرپرست خانوار است مجبور است از‬ ‫خانه خارج شود ‪ .‬از اینرو مشکاتی برای خود او و خانواده اش‬ ‫ایجاد میشود‪.‬با توجه به این مشکل کارآفرین(خیر آفرین) مشاغل‬ ‫خانگی را طراحی و اجرا می‌کند و کار را به دل خانه می‌کشاند و‬ ‫اینگونه مشکل سرپرست خانوار مرتفع می‌گردد‪.‬‬ ‫رویکرد اصلی یک خیرآفرین جلوگیری از آسیب های‬ ‫اجتماعی است و یک خیرآفرین درصدد این است که وضع‬ ‫اجتماعی جامعه را بهبود بخشد‪.‬مثال دیگر آن در حوزه زندانیان‬ ‫است‪ 67.‬درصد زندانیان غیر عمد که برای بار دوم به زندان‬ ‫می‌روند با جرایم عمد به زندان می‌روند‪.‬علت اصلی این اتفاق این‬ ‫است که برخورد مناسبی با این فرد نمی‌شود و به این فرد به عنوان‬ ‫یک فرد اضافه و کسی که در امتحان زندگی مردود شده است نگاه‬ ‫می‌شود و از جامعه طرد می شود‪.‬بدیهی است که با این شرایط‬ ‫شخص مورد نظر به جرائم عمدی روی می آورد‪.‬وقتی یک زندانی با‬ ‫جرم غیر عمد به زندان می‌رود پس از گذراندن دوران محکومیتش‬ ‫باید با یک فرد بیگناه یکسان باشد در حالی که در کشور ما اینگونه‬ ‫نیست و این افراد دیگر نمی توانند به دلیل اتهاماتی که از سوی‬ ‫جامعه به آتها زده می‌شود زندگی کنند و مرتکب این گونه جرائم‬ ‫می‌شوند‪.‬ما باید به دنبال منشا مشکل بگردیم‪.‬‬ ‫ما که نمی‌توانیم این تعداد عظیم از زندانیان عمد و غیرعمد‬ ‫را از جامعه حذف کنیم‪ .‬مشکل اول ما در زمینه قانون گذاری‬ ‫است که ما در آن ورود نمی‌کنیم ولی ما توانایی انجام کار های‬ ‫دیگری مانند اشتغال زایی برای این قشر داریم‪.‬ما کارخانه ای‬ ‫تاسیس کردیم و با ‪ 15‬نفر شروع کردیم و هم اکنون این تعداد را به‬ ‫‪ 1000‬نفر رساندیم‪.‬ما هم اکنون سه گروه از زندانیان عمد و غیر عمد‬ ‫را وارد چرخه اشتغال کردیم و نکته جالب این است که این کار‬ ‫تبعات بسیار مثبتی داشته باشد تا جایی که حتی اساتید رشته‬ ‫جرم شناسیکاسهایخودرادراینکارگاههاو کارخانههابرگزارمیکنند‪.‬‬ ‫این کار ما بسیار مورد توجه نهاد های باالدست قرار گرفته است‬ ‫و ما در تمام روز های هفته میزبان بازدید کنندگانی از نهاد های‬ ‫مختلف هستیم‪.‬این کار باعث شده است تا رای قضات هم‬ ‫تغییرات محسوسی داشته باشد تا جایی که رای از زندان به کار‬ ‫در این کارخانه تغییر کند و پس از گذراندن دوره محکومیت مجرم‬ ‫با آموزش شغل به یک او یک «اوستا کار» تبدیل و تحویل جامعه‬ ‫شود‪.‬عاوه براینکه ما از مجرمین انساهایی دیگر میسازیم آنها را‬ ‫بیمه کرده و به آنها حقوق هم میدهیم‪ .‬ما باید کم کم مجازات‬ ‫های سنتی را کنار بگذاریم برای مثال بار ها برای مقامات قضایی‬ ‫ثابت شده است که بریدن دست دزد تاثیری در رفتار او نخواهد‬ ‫داشت و باید این رویه تغییر کند‪.‬کار مجمع مصلحت تشخیص‬ ‫نظام هم همین است که این مشکات را رفع کند‪ .‬نیاز اصلی یک‬ ‫مجرم توجه کردن و کار است که باعث می‌شود به آرامش برسد و‬ ‫بزهکاری را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫◄ در کشور ما کارآفرینی اقتصادی از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است و کارآفرینی اجتماعی در جامعه و از سوی بنگاه‬ ‫های کارآفرینی مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد لطفا‬ ‫در مورد اهمیت و الزام وجود این نوع کارافرینی برای ما توضیح‬ ‫دهید؟‬ ‫● با همه تاخیرها خوشبختانه این موضوع در سال های اخیر‬ ‫بهتر در جامعه جا افتاده است به طوریکه در گذشته سرمایه گذاران‬ ‫از سرمایه گذاری در این زمینه هراس داشتند و از زندانیان می‬ ‫ترسیدند اما این موضوع بازهم جای پیشرفت دارد‪ .‬در مورد قانون‬ ‫گذاری و حکومت هم نمی توانیم سخن بگوییم چرا که این موضوع‬ ‫در حیطه کاری ما نیست‪ .‬مردم نیز حمایت خاصی از ما نمی‬ ‫کنند کما اینکه ما شماره حسابی مبنی بر کمک به این زندانیان‬ ‫دادیم و کمک قابل توجهی صورت نگرفت‪ .‬نقش رسانه ها در این‬ ‫زمینه خیلی مهم است؛ درواقع یکی از عوامل مهم که موجب‬ ‫شد اشتغال ما با پیشرفت مواجه شود و از ‪ 15‬نفر به ‪1000‬نفر برسد‬ ‫حمات اصحاب رسانه بوده است‪ .‬اگر برای اولین بار خبرنگاری‬ ‫خبر مربوط به زندانیان ما را نمی نوشت االن ما نمی توانستیم سر‬ ‫خود را باال بگیریم و درباره اشغالزایی برای زندانیان سخن بگوییم‪.‬‬ ‫ما در حال حاضر زندانی ای داریم که برادرانش اعدام شدند و پس‬ ‫از گذراندن دوره محکومیت در اینجا استخدام شد و به عنوان‬ ‫زندانی نمونه معرفی شد و او را به کربا فرستادند و در آنجا موکب‬ ‫گفتگو با یک کارآفرینی اجتماعی؛‬ ‫از روزنامه فروشی‬ ‫در فقیرترین محله مشهد‬ ‫تا استخدام‬ ‫‪ 1000‬معتاد بهبود یافته‬ ‫«علیرضا نبی» را به عنوان یکی از موثرترین کارآفرینان اجتماعی می شناسند؛ او‬ ‫متولد یکی از فقیرترین محله های شهر مقدس مشهد است‪ .‬دکتر نبی استاد دانشگاه‬ ‫فردوسی و مدیرعامل چندین و چند کارخانه و کارگاه است که همه آن ها در خدمت‬ ‫زنان سرپرست خانوار‪،‬معتادان بهبود یافته‪ ،‬زندانیان و قشر ضعیف و آسیب پذیر‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫او نمونه ای از کار آفرینان موفق و از سرمایه های اجتماعی جامعه ایرانی است که‬ ‫توابین(توبه کنندگان) را برپا کرد‪.‬‬ ‫ما برای خانواده های مجرمینی که به حبس ابد‪ ،‬اعدام و سی سال‬ ‫حبس محکوم شده اند به شرط اینکه دو فرزند یا بیشتر داشته‬ ‫باشند و از زندان مربوطه نامه بیاورند مشمول بیمه تکمیلی میشوند‬ ‫و حق استخدام در مجموعه ما را دارند و وسایل خانه آنها از طریق‬ ‫خیرین تامین می‌شود‪ .‬در صورت ازدواج آنها هم جهیزیه آنها هم‬ ‫نمی توانیم نسبت به‬ ‫اشتغال زندانیان عمد و غیر‬ ‫عمد بی تفاوت باشیم‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫فرایند مثبت دیگر هم که ما دراینجا انجام میدهیم خواندن‬ ‫صیغه محرمیت است که به اشتباه در جامعه به عنوان یک فعل‬ ‫بد شناخته می‌شود در حالیکه در فقه شیعه این امر بسیار خوب‬ ‫و نیکوست و در مجموعه ما هم باعث بهبود روابط و کاهش‬ ‫ناهنجاری ها می گردد و ‪ 90‬درصد این صیغه ها در نهایت به‬ ‫ازدواج ختم می‌شود که تمام مراحل و مراتب آن هم توسط خود‬ ‫ما به انجام می رسد‪.‬‬ ‫اقدامات دیگری که ما انجام داده ایم این است که معتادان‬ ‫سابق که یک سال از پاکی آنها گذشته است را استخدام می‌کنیم‪.‬‬ ‫معتادینی که سه ماه از پاکی آنها گذشته باشد دیگر به سمت‬ ‫مواد نمی روتد‪ .‬نکته جالب این است که این افراد توانایی کار در‬ ‫کارخانه را ندارند ولی بهترین فروشنده ها هستند و ما می‌توانیم از‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫مهندسین مشاور جهت نظارت بر‬ ‫پروژه های فاضالب شهرهای آباده و داراب‬ ‫نیاز به پرسنل ذیل دارد‬ ‫‪ -1‬مهندس ناظر‬ ‫با سابقه کار ‪ 10 - 15‬سال (‪ 10‬نفر)‬ ‫‪ -2‬نقشه بردار مسلط به نقشه برداری‬ ‫با سابقه کار ‪ 10 -15‬سال (‪ 8‬نفر)‬ ‫‪ -3‬سرناظر تصفیه خانه فاضالب‬ ‫با سابقه کار ‪ 15-20‬سال (‪ 2‬نفر)‬ ‫‪ -4‬مهندس عمران (مسئول دفتر فنی)‬ ‫با سابقه کار ‪ 10 -15‬سال (‪ 2‬نفر)‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫این ظرفیت آنها به شکل بهینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ما سه شرکت داریم که یکی از آنها شرکت بازرگانی است و ما از‬ ‫این افراد در این شرکت ها استفاده می‌کنیم‪.‬برای رسیدن به اینکه‬ ‫بتوانیم شرایط آنها را عوض کنیم باید همرنگ آنها شویم و مثل آنها‬ ‫زندگی کنیم و این باعث می شود این افراد عاشق ما شوند و رابطه‬ ‫صمیمی و خانوادگی با آنها برقرار کنیم و در واقع ما یک خانواده ایم‪.‬‬ ‫امروز فرزندان من قانع هستند واین به خاطر این بچه هاست و‬ ‫واقعیت این است که آنقدری که این افراد من را شاد کردند من‬ ‫آنها را خوشحال نکردم‪.‬‬ ‫◄ درباره نحوه ورودتان به فعالیت های اجتماعی بگویید؛‬ ‫شما چگونه وارد این این حوزه از فعالیت اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و کار‬ ‫خیرخواهانهشدید؟‬ ‫● من متولد یکی از فقیرترین محات مشهد و خودم با فقر‬ ‫زندگی کردم و شغل هایی مانند روزنامه فروشی و ‪ ....‬داشته ام‬ ‫و طبیعی است که من احساس این افراد را می فهمم و وقتی به‬ ‫سطحی می‌رسم که مشکات خودم را رفع می‌کنم بدیهی است‬ ‫که به دنبال رفع مشکل این افراد نیز باید باشم‪ .‬من شرایط آنها را‬ ‫خود لمس کردم و میتوانم آنها را درک کنم و باید به عنوان مدرس‬ ‫اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد به این افراد کمک کنم‪.‬لذا‬ ‫من اقدام به تاسیس این کارخانه ها کردم‪ .‬من مانند این افراد فقر‬ ‫کشیدم و مانند آنها این چیز ها را تجربه کردم و چون میدانم که چه‬ ‫کشیده اند به فکر آنها هستم‪.‬‬ ‫◄ معموال افرادی که دزدی یا جرائم دیگر انجام می‌دهند‬ ‫افراد باهوشی هستند‪ .‬آیا شما درباره استعداد ها و هوش این افراد‬ ‫تحقیق کردهاید؟‬ ‫● به مورد خوبی اشاره کردید‪ ..‬تمام ماشین آالت موجود در‬ ‫کارخانه ساخت دست خود بچه هاست‪.‬ما زندانی ای داشتیم‬ ‫که به علت مهریه در زندان بود و در رشته مکانیک تحصیل کرده‬ ‫بود‪ .‬ما پمپی در کارخانه داشتیم که ساخت اسپانیا بود و قیمت‬ ‫آن‪400‬میلیون تومان بود و این فرد توانست با مهندسی معکوس‬ ‫همین محصول را با همان مواد اولیه و همان کیفیت با قیمت‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت معدنی و بازرگانی‬ ‫از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫منشی‬ ‫جوابگویی تلفن مسلط به زبان انگلیسی در اشل ‪IELTS‬‬ ‫‪ 5/5‬الی ‪ 6‬و کاربری کامپیوتر‬ ‫مسئول بایگانی‬ ‫اتوماسیون و دستی با ‪ 3‬سال سابقه کارمرتبط‬ ‫حسابدار‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار و تسلط به قوانین مالیاتی و‬ ‫تامین اجتماعی و نرم افزارهای مالی‬ ‫پمپ چی‬ ‫جهت اپراتوری و نگهداری دیزل پمپ آب و الحاقات‬ ‫مربوطه با ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫حفار‬ ‫جهت اپراتوری دستگاه های حفاری پودری و راسل‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل ‪:‬‬ ‫‪info@tehransahab.com‬‬ ‫‪recruitment@stonehi.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫منشی خانم‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه صنعت نفت و گاز‬ ‫به یک نفر نقشه کش تجهیزات ثابت مسلط به نرم افزار‬ ‫‪ Auto Cad‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪Jvcv93@yahoo.com‬‬ ‫●دارای حداقل مدرک کارشناسی ●مسلط به ‪ office‬و تایپ‬ ‫●با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫جهت ار در شرکت سرمایه گذاری معتبر‬ ‫(در محدوده آرژانتین)‬ ‫از تجربه ها و نداشته ها ثروت ساخته و داشته های فراوانی اندوخته است؛ زندگی‬ ‫کارآفرینانه او و خدمات اجتماعی بی دریغش به قشر آسیب پذیر جامعه موجی از‬ ‫تحسین و تمجید را برای جامعه به همراه داشته است‪.‬‬ ‫این کارآفرین اجتماعی در صدد است مفهوم نگاه به جرم و آسیب های اجتماعی را‬ ‫با کیمیای کارآفرینی دگرگون کند و این موضوع را در عمل اثبات نموده است‪ .‬خط به‬ ‫خط صحبت های این کارآفرین مشهدی خواندنی و قابل تامل و اندیشیدن است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪Gostareshestekhdam97@gmail.com :‬‬ ‫‪ 40‬میلیون تومان تولید کند‪.‬افراد با استعداد زیاد دیگری هم داریم‬ ‫که می‌توانند با تهیه گزارشی از کارخانه اطاعات جامعی درباره‬ ‫آنها به دست آورید‪.‬این افراد که سابقا از این هوش و استعداد در‬ ‫راه خاف استفاده می‌کردند االن دیگر می‌خواهند زندگی خود را‬ ‫بسازند و به جامعه کمک کنند‪.‬‬ ‫از افزاد معتاد‬ ‫کارآفرینان و نخبگان موفق‬ ‫می سازیم‬ ‫◄ شما هم اکنون چند نفر مشغول به کار دارید و شعبه های‬ ‫شمادر کجاهستند؟‬ ‫● ما در دو استان موفق به انجام اینکار شدیم‪ .‬یکی از آنها‬ ‫در استان گلستان و شهرستان مینودشت می‌باشد که در آنجا ‪50‬‬ ‫زن سرپرست خانوار درحال کارند‪ .‬در مشهد ما دو شرکت داریم‬ ‫که یکی شرکت تولیدی و دیگری شرکت توزیعی‪ -‬بازرگانی است و‬ ‫این شرکت ها به شکل زنجیره ای به هم متصل می باشند‪.‬‬ ‫شرکت اول ما مواد اولیه را به شرکت دوم می رساند و تولیدات‬ ‫شرکت دوم توسط شرکت سوم توزیع می شود ما در تهران هم به‬ ‫دنبال مشاغل خانگی هستیم که توسط ایرانیان خارج از کشور‬ ‫حمایت می شود‪ .‬به روی محصوالت ما نوشته شده است که‬ ‫شما با خرید این محصول به زنان سرپرست خانوار و زندانیان‬ ‫کمک کرده اید و این باعث می شود که حتی برای ثواب آن هم‬ ‫که شده مردم از این محصوات بخرند‪ .‬بعضی از نهاد ها می گویند‬ ‫که ما سرمایه انجام این کار ها را نداریم اما هنر ما این است که‬ ‫بدون بودجه و حتی با زندانیان می‌توانیم هر کاری انجام دهیم‬ ‫و مانند کشور اسپانیا که از فارغ اتحصیان خود در بحث تولید‬ ‫استفاده می کند ما از زندانیان خود در این زمینه بهره ببریم‪ .‬ما در‬ ‫شهرستان نورآباد لرستان به مردم گفتیم که بلوط های روی زمین را‬ ‫جمع کنند و ما آنها را از آنها می خریم و ما توانستیم همان بلوط ها‬ ‫کیلویی ‪ 14‬دالر در آمریکا و کانادا به فروش برسانیم که این رقم خود‬ ‫سرمایه عظیمی است‪.‬‬ ‫◄ شما چگونه این روحیه را به افراد خود منتقل کردید و‬ ‫چگونه توانستید که آنها را از لحاظ روانی و ذهنی تسکین و تسلی‬ ‫دهید و آنها را به زندگی امید وار کنید؟‬ ‫● حودباوری‪ ،‬محبت و احترام چیز هایست که موجب می شود‬ ‫به فرد حس خانواده بودن دست دهد‪ .‬ما همینطور برای کسانی که‬ ‫قوانین را رعایت می کنند جوایزی تعیین نموده ایم و هرماه به چند‬ ‫نفر جایزه می دهیم‪.‬‬ ‫هر کارآفرینی در هر زمینه ای (می خواهد اجتماعی باشد یا‬ ‫اقتصادی) نمی تواند بدون نگاه به بازار های جهانی و بین المللی‬ ‫سرپا بماند و به کار خود ادامه دهد و یکی از عوامل و فاکتور های‬ ‫مهم موفقیت ما ارتباطات خارجی و نگاه به بازار های بین المللی‬ ‫است‪ .‬این امر هم می‌تواند پایه های این کسب و کار را محکم کند‬ ‫و هم برای کشور ارز آوری و سود آوری داشته باشد لذا توجه به بازار های‬ ‫بین المللی الزمه داشتن یک کسب و کار موفق است‪.‬‬ ‫من به شخصه به کسی که میخواهد این کار را شروع کند‬ ‫توصیه میکنم که اگر به تو برای قطع کردن یک درخت ‪ 10‬روز وقت‬ ‫داده باشند‪ ،‬نه روز آن را صرف تیز کردن تبر خود کن‪.‬یک کارآفرین‬ ‫باید ابتدا بازار هدف خود را بشناسد و سپس اقدام به شروع کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یک کار آفرین باید نمایشگاه ها و بازار های جهانی را گشته و‬ ‫مورد تحقیق قرار دهد و سپس کار خود را بر اساس پتانسیل خود‬ ‫شروع کند‪.‬یک کار آفرین باید با افراد بزرگ مجاورت کند و از آنها‬ ‫الگو بگیرد‪ .‬با نشستن کنار شومینه و دست روی دست گذاشتن‬ ‫هیچگاه یک نفر کار آفرین نمی‌شود‪.‬اگر ذهیت این فرد دست روی‬ ‫دست گذاشتن باشد هیچگاه کار آفرین نمی شود و اصا بهتر‬ ‫است وارد این کار نشود ولی اگر می‌خواهد در دل مردم و جامعه‬ ‫جاودانه شود باید یک کارآفرین موفق باشد‪ .‬اگر می‌خواهد نامش‬ ‫با جسمش دفن نشود باید نوآور و تولید کننده باشد تا اسمش‬ ‫جاودانه بماند‪ .‬با انجام کار های تکراری هم این اتفاق نمی افتد و‬ ‫طرح باید خاقانه و متفاوت باشد‪.‬ما فردی را داریم که از زندانیان‬ ‫بودولیفرشیتولید کرد کهباقدم گذاشتنرویآن کفپاآنتیباکتریال‬ ‫می‌شود و ایده این فرد توسط کارخانه های فرش خریداری شد و او‬ ‫هم هم اکنون عضو انجمن ملی نخبگان ایران است‪.‬او هم اکنون‬ ‫جزو ‪ 5‬نخبه برتر جهان هم هست و او هم اکنون دستمال کاغذی‬ ‫نانو را تولید کرده که معادل ‪ 92‬بار شست و شوی دست آن را پاکیزه‬ ‫میکند و در دنیا بی همتاست‪.‬‬ ‫تاش ذهنی و جسمی هر دو با اهمیت اند ولی آنچه که ما را‬ ‫به موفقیت می‌رساند تاش ذهنی و پیش زمینه ما قبل از شروع‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫◄ افرادیهستند کهمیگویندفکروسرمایهدارندولیاز انجام‬ ‫آن می ترسند راهکار شما برای حل این مشکل چیست؟‬ ‫● امـام علـی(ع) میفرماینـد چـه سـکوتی دنیـا را فـرا میگرفـت‬ ‫اگـر هـر کـس بـه انـدازه عملـش سـخن میگفـت‪ .‬مـا خـوب سـخن‬ ‫میگوییـم ولـی بـد عمـل می‌کنیـم و بایـد بـه انـدازه حرفمـان عمـل‬ ‫کنیم‪ .‬ترس یک بیماریسـت و انسـان بیمار نمی‌تواند یک کارآفرین‬ ‫باشـد و بایـد ابتـدا بـه تـرس خـود غلبـه کنـد تـا بـه موفقیـت برسـد‪.‬‬ ‫تـرس هـا دو نـوع اند‪:‬واقعـی و مجـازی تـرس واقعـی تـرس حقیقـی‬ ‫اسـت و کاملا هـم منطقـی اسـت ولی ترسـی کـه به ما ضربـه می‌زند‬ ‫ترس مجازی است‪.‬ترس از شکست و زمین خوردن و ‪...‬از ترس های‬ ‫مجـازی انـد کـه اصطاحـا بـه آنهـا فوبیـا گفته میشـود‪.‬ما بایـد براین‬ ‫تـرس هـا غلبـه کنیم‪.‬امام علی (ع) میفرمایند که از هرچه میترسـی‬ ‫خود را در آن فرو بینداز و این راهکاریسـت که پیشـوای ماشـیعیان‬ ‫‪ 1400‬سـال پیـش بـه آن اشـاره کـرده اسـت‪ .‬مواجهـه بـا ایـن نـوع تـرس‬ ‫هـا راه درمـان آنهاسـت‪.‬‬ ‫این راهکار اصطاحا «مشارطه‪ ،‬مراقبه و محاسبه» نام دارد‪.‬‬ ‫برای مثال کسی که دروغ میگوید باید شرط کند که هرروز کمتر‬ ‫دروغ بگوید‪.‬در طول روز باید فرد از این شرط خود مراقبت کند و‬ ‫آخر روز کار خود را محاسبه کند‪.‬ما باید کار را مرحله به مرحله‬ ‫انجام دهیم تا مغز بتواند آنرا هضم کند‪.‬‬ ‫مصاحبه‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫آرمان شیمی آروین‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫یک شرکت دارویی واقع در جاده مخصوص کرج‬ ‫جهت تکمیل واحدمالی‬ ‫تولید کننده انواع کودهای شیمیایی‬ ‫به یک نفر خانم دارای مدرک کارشناس حسابداری‬ ‫کارشناس فروش نهاده های کشاورزی (خانم)‬ ‫و حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار و آشنایی کامل‬ ‫تحصیالت و سابقه کار مرتبط با نهاده‌های کشاورزی‬ ‫با ‪ word‬و ‪ excle‬نیازمند است‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫خواهشمند است رزومه کاری خود را به آدرس‬ ‫ساکن شرق تهران ‪ -‬ارسال رزومه کامل‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪armanshimiarvin@gmail.com‬‬ ‫‪jobstehran2018@gmail.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫استخدام در جزیره خارک‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل خانم‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫جهت دفتر فنی و نظارت کارگاهی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کارمفید‬ ‫کارشناس کنترل پروژه با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید‬ ‫آشنایی کامل به امور دفتری ‪ -‬سیستمی و مکاتبات‬ ‫مسلط به دانش‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫منضبط در تایم تنظیم شده کاری‬ ‫در پروژه های نفت ‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫دارای روابط عمومی باال‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪Torabi@isi.ir‬‬ ‫‪CV@ordc.ir‬‬
‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪13‬‬ ‫استخدام کارشناس‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای مالی و صنعتی‬ ‫فروش اینترنتی –البرز‬ ‫تاریخ درج آگهی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪deafkama@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام مدیر سایت – البرز‬ ‫استخدام کارشناس فناوری اطاعات –اصفهان‬ ‫یک شرکت تجارت الکترونیک و پزشکی جهت تکمیل کادر نیروی‬ ‫انسانی خود به تعدادی همکار خانم نیازمند است‪.‬‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات‬ ‫خانم‬ ‫انجام کار گروهی میباشد‪.‬‬ ‫● لیسانس و فوق لیسانس● مسلط به فتوشاپ و آشنا به وردپرس‬ ‫و جومال و بروز رسانی محتوا‬ ‫●پرداخت حقوق براساس حقوق اداره کار‪ +‬بیمه تامین اجتماعی و کارانه‬ ‫رزومه خود را به آدرس ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‬ ‫تا برای مصاحبه دعوت گردند‪.‬‬ ‫در صورت نداشتن رزومه و سابقه کاری و تشخیص واحد‬ ‫گزینش و صالحیت فرد‪ ،‬آموزش های الزم داده می شود و تعهد‬ ‫استخدامی گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪drmosavi@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح گرافیک صفحات وب – اصفهان‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح گرافیک صفحات وب‬ ‫●مسلط به زبان ‪PHP‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود شامل‬ ‫●تسلط کامل به مفاهیم گرافیک ‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫مفاهیم بازاریابی دیجیتالی‬ ‫تلفن تماس‪.‬‬ ‫‪info@pooyaandish.net‬‬ ‫●آشنایی با طراحی گرافیک سیستمهای نرم افزاری‬ ‫■□■‬ ‫●خالقیت در تولید محتوا در فضای مجازی‬ ‫استخدام کارشناس آی تی –البرز‬ ‫●ایجاد و بسط محتوای گرافیکی برای برنامه ها‬ ‫شرکت ارتباطات پایدار ماهان (نارسیس) جهت تکمیل کادر خود‬ ‫و رویدادها ی تبلیغاتی‬ ‫در استان البرز گلشهر‪-‬پونه شرقی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای طراحی‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫●متعهد ‪،‬با انگیزه‪ ،‬خالق‪ ،‬ایده پرداز‬ ‫●منظم و عالقه مند به کار تیمی‬ ‫●حداقل ‪ ۱‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫امکان کار به صورت تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را حاوی مشخصات‬ ‫فردی و سوابق کاری و تحصیلی حداکثر تا ‪ ۱۰‬روز آینده‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪..‬‬ ‫‪noavaran.tt.hv@gmail.com‬‬ ‫نمایندگی گلدیران (ال جی) در خراسان رضوی به یک مهندس‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل نمایید‪.‬‬ ‫استخدام برنامه نویس‪-‬گیان‬ ‫تلفن ‪38552417 :‬‬ ‫مهیا نت شمال واقع در گیالن جهت تکمیل کارد خود به همکاری‬ ‫تلفن‪(06633204191 :‬داخلی ‪)102‬‬ ‫رده شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫●داشتن سابقه کاری‬ ‫برنامه نویس‪:‬‬ ‫استخدام برنامه نویس ارشد‪-‬فارس‬ ‫●مسلط به مفاهیم امنیت و شبکه (‪)+ Network‬‬ ‫●مسلط به نصب‪ ،‬راه اندازی و پیکربندی کنسول مدیریتی یکی از‬ ‫● مسلط به مفاهیم ‪ html ، Css‬و ‪Bootstrap‬‬ ‫یک شرکت معتبر طراحی وب جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫● مسلط به مبانی پایگاه داده و تجربه کار با ‪sqlserver‬‬ ‫فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪jobs@pardisco.ir‬‬ ‫● مسلط به زبان برنامه نویسی ‪C#‬‬ ‫برنامه نویس ارشد ‪Back-end‬‬ ‫● مسلط به ابزارهای ‪ net.‬از جمله برنامه نویسی ‪asp.net‬‬ ‫●مسلط به‪ php‬و ‪●Laravel‬آشنایی با ‪MVC‬‬ ‫● دارای روحیه خود مدیریتی و یادگیری سریع‬ ‫●دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫ساعات کاری‪ ۸ :‬الی ‪ ۶‬بعد از ظهر‬ ‫■□■‬ ‫(به صورت تمام وقت و ترجیحا ساکن رشت)‬ ‫●محدوده شرکت‪ :‬مالصدرا‬ ‫توجه ‪ :‬لطفا رزومه خود را تنها از طریق آدرس پست الکترونیک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل خود را بهمراه‬ ‫درج شده در آگهی ارسال نمایید و از ارسال تقاضای همکاری به‬ ‫نمونه کار به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی تکرو سیستم واقع در تبریز جهت تکمیل کادر‬ ‫‪farahani@narsys.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫متقاضیان میتوانند با شماره های درج شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ایمیل و زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tara6617@yahoo.com‬‬ ‫کامپیوتر (نرم افزار) آشنا به وردپرس و فتوشاپ نیازمند است‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس‬ ‫سازی‪ ،‬ورد پرس‪ ،‬سی شارپ‪ ،‬انیمیشن و شبکه مایکروسافت‬ ‫استخدام مهندس کامپیوتر –خراسان رضوی‬ ‫●داشتن روحیه تیمی‪ ،‬خالق و با انگیزه‬ ‫مالی و صنعتی – تبریز‬ ‫از مهندسان مسلط و خالق ‪ ،PHP‬اندروید‪ ،‬لینوکس و مجازی‬ ‫جهت کار در قم دعوت به همکاری می نماییم‪.‬‬ ‫●آشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای‬ ‫استخدام مهندس مسلط به برنامه نویسی تخصصی – قم‬ ‫■□■‬ ‫●توانایی مستند سازی و تولید محتوا‬ ‫آنتی ویروس های ‪ Symantec، Kaspersky‬و یا ‪ESET‬‬ ‫■□■‬ ‫‪asales.ican@gmail.com‬‬ ‫● زیر ‪ ۲۷‬سال● مسلط به کار با نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫( ساکن کرج )‬ ‫‪persianstm@gmail.com‬‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫آقا‬ ‫در زمینه وایرلس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را به‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫‪Full certificate mikrotik‬‬ ‫متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫●مسلط به پایگاه داده●با سابقه کار‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫و در زمان مشخص شده‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد کامپیوتر‬ ‫امنیت کادر خود در استان مرکزی از افراد واجد شرایط‬ ‫آقا‬ ‫●توانایی انجام کار محوله با مطلوب ترین کیفیت‬ ‫‪ 1‬نفر‪/‬آقا‬ ‫استخدام کارشناس فنی آقا‪ -‬اراک‬ ‫محل کار ‪ ،‬آدرس محل سکونت ‪ ،‬توانمندی های فنی ‪ ،‬و شماره‬ ‫● پیاده سازی وب سایت های واکنش گرا‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫شرکت داده رایانش ابری پردیس اراک جهت تکمیل تیم فنی‬ ‫مشخصات کامل فردی ‪ ،‬سوابق تحصیلی ‪ ،‬سوابق کاری ‪ ،‬تاریخ و‬ ‫‪ PHP‬با شرایط زیر می باشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند یک برنامه نویس وب و‬ ‫استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪Info@Finmag.ir‬‬ ‫موارد ذیل همراه با فایل عکس ‪ ۳*۴‬را به آدرس ایمیل زیر ارسال‬ ‫یک شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطالعات در راستای‬ ‫● آشنا به ‪MySQL‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه نویسی‪:‬‬ ‫اطاعات‪-‬قزوین‬ ‫شرکت ایده پردازان دنیای نرم افزار جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫شروع همکاری رزومه خود را به تیم پشتیبانی فینمگ‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استخدام یک شرکت خصوصی در حوزه فناوری‬ ‫●مسلط به کدهای ‪ PHP‬و آشنا با پنل های مدیریت کاربری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و‬ ‫تکمیل کادر فنی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫■□■‬ ‫خوزستان‬ ‫●حقوق و مزایای ثابت● مصاحبه‌ی حضوری‬ ‫یک شرکت معتبر در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات جهت‬ ‫‪emp@alborzdarouco.com‬‬ ‫استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا‪-‬‬ ‫●آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪gmte.1380@gmail.com‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫●مسلط بر طراحی ‪( UI‬شامل ‪HTML, CSS, JS, JQuery,‬‬ ‫به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫تلفن‪04133369161,04133369163 :‬‬ ‫●‪CMS●WordPress‬‬ ‫شماره همراه ) و شماره محل های انجام کار جهت استعالم سابقه را‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس مجرب پشتیبانی نرم افزار و لیسانس یا ارشد حسابداری‬ ‫دارو در قزوین نیازمندیم‪.‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫●ترجیح ًا خانم●حضور تمام وقت‬ ‫●آشنایی با مدیریت شبکه‌های اجتماعی‬ ‫استخدام کارشناس برنامه نویسی‪ -‬اصفهان‬ ‫به همکار آشنا به فنون مذاکره‪ ،‬بازاریابی و فروش نرم افزار و‬ ‫کار مرتبط و لیسانس کامپیوتر مسلط به شبکه جهت شرکت البرز‬ ‫مدیر سایت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل ( به انضمام‬ ‫از عالقه مندان به همکاری دعوت می شود در اولین فرصت‬ ‫استخدام شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم – تبریز‬ ‫به دکترای داروسازی‪ ،‬حداکثر سن ‪ ۳۵‬سال و حداقل ‪ ۵‬سال سابقه‬ ‫دعوت به همکاری می‌کند‪.‬‬ ‫‪● )Bootstrap‬آشنا به زبان ‪Php‬‬ ‫استخدام ‪ 2‬ردیف شغلی جهت شرکت البرز دارو – قزوین‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل‬ ‫و مسلط بر زبان انگلیسی در ‪ ۳‬ردیف شغلی در استان البرز‬ ‫درصورت استخدام حقوق ثابت و کامل – بیمه‬ ‫اولین و مهمترین اولویت برای ما انتقادپذیری و توانایی‬ ‫■□■‬ ‫نرم افزار پگاه سیستم در تبریز نیازمندیم‪.‬‬ ‫از افراد مجرب در زمینه کار با ‪ CMS‬کاربردی ‪WordPress‬‬ ‫●‪ ۱‬ماه به صورت آزمایشی‬ ‫■□■‬ ‫آشنا به نرم افزارهای مالی ترجیح ًا پگاه سیستم در شرکت مهندسی‬ ‫شرکت فینمگ (‪)Financial Magazine‬‬ ‫●ترجیحاتحصیالتمرتبط‬ ‫‪www.azhmanEng.ir‬‬ ‫‪takrosystem@yahoo.com‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را ظرف مدت ده روز از‬ ‫● آقا●حداقل ‪ ۱‬سال سابقه حرفه ای‬ ‫مراجعه حضوری از ساعت ‪ ۹‬الی ‪۱۳‬‬ ‫‪ -5‬عالقمند به یادگیری‬ ‫●یک نفر●با سابقه کار مفید‬ ‫پسیوکار‬ ‫در شیراز نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪ -4‬روابط عمومی باال‬ ‫کارشناس فروش اینترنتی‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫و فروشنده و پشتیبان با فن بیان باال آشنا به کامپیوتر‬ ‫‪ -3‬حداکثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد‬ ‫به برنامه نویس‪ ،‬مهندس کامپیوتر آشنا به ‪ c#‬و ‪mob App.SQL‬‬ ‫‪ -2‬آشنا به نرم افزارهای مالی‬ ‫تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد‬ ‫شرکت سفیر ارتباطات هزاره سوم جهت‬ ‫شیراز‬ ‫‪-1‬فارغ التحصیالن رشته های حسابداری و یا کامپیوتر‬ ‫شرکت کارآفرینان مبتکر البرز جهت‬ ‫استخدام پسیوکار‪-‬اصفهان‬ ‫استخدام برنامه نویس‪ ،‬مهندس کامپیوتر و پشتیبان –‬ ‫روش های دیگر خودداری فرمایید‪.‬‬ ‫‪bestrah@yahoo.com‬‬ ‫خود به همکاری رده شغلی زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫‪mahyanet@outlook.com‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطاعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی مواد غذایی‬ ‫در زمینه (برنج ‪ ،‬رب‪ ،‬تن ماهی‪ ،‬روغن )‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنایی کامل به استانها و مشتریان‬ ‫با حقوق و مزایای عالی (محدوده غرب تهران )‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪yektatejarat2020arka@gmail.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان‬ ‫از متقاضیانی که مایل به همکاری با شرکت در زمینه‬ ‫شرکت پرشین گیگ‬ ‫درتالشاستباجذبافرادشایستهومتعهددرمحیطیخالقوپویازمینهشکوفاییمنابعانسانیخودرافراهمسازد‪.‬پرشین گیگباداشتنسابقه‬ ‫‪ 14‬سالدربخشفناوریاطالعاتواولینشرکتپیشرودرارائهسرویسهایرایانشابریبومی‪،‬ازتمامافرادمستعددعوتبههمکاریمینماید‬ ‫بازاریابی و فروش محصوالت درمناطق معین‬ ‫شایستگی‬ ‫سابقه کار‬ ‫می باشند دعوت به همکاری می نماید‬ ‫آشنا با اصول اولیه فروش‬ ‫دارای آشنایی براصول و فنون فروش تلفنی‬ ‫دارای روابط عمومی باال و فن بیان‬ ‫تسلط به آفیس‬ ‫‪ 1‬سال‬ ‫به منظور شناخت اولیه و برنامه ریزی جهت مصاحبه‬ ‫حضوری خواهشمند است رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪sdalirian-career@gmail.com‬‬ ‫شرح وظایف‬ ‫تماس و پیگیری با کلیه مشتریکن سازمانی شرکت تا مرحله عقد‬ ‫قرارداد و تحویل سرویس‬ ‫ارتباط با واحدهای شرکت برای تحویل سرویس مشترک‬ ‫تحصیالت‬ ‫عنوان سازمانی‬ ‫فارغ التحصیالن تمامی مقاطع در تمامی‬ ‫رشته ها امکان همکاری دارند‪.‬‬ ‫(رشته های مدیریت ‪ ،‬صنایع‪ ،‬کامپیوتر‪،‬‬ ‫اقتصاد در اولویت خواهد بود)‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫سازمانی‬ ‫ثبت کلیه مشترکین و فرآیندهای صورت گرفته بر روی مشترکین‬ ‫شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫ارسال رزومه براساس ردیف شغلی به ایمیل‬ ‫‪JOBS@PERSIANGIG.COM‬‬
‫کسب و کار‬ ‫‪14‬‬ ‫تولید بدون کارخانه فرصتی برای اشتغالزایی بیشتر‬ ‫مدیـــرکل هماهنگـــی امـــور اقتصادـــی اســـتاندادی البـــرز‬ ‫درای ــن زمین ــه گف ــت‪ :‬د ــر ش ــرایط فعل ــی اقتصاد ــی بای ــد‬ ‫ب ــه تولی ــد داخ ــل اکتف ــا داش ــت‪.‬‬ ‫پرویـــز زرگـــر افـــزود‪ :‬تولیـــد داخـــل بـــا احدـــاث‬ ‫کارخانـــه رونـــق پیدـــا نمـــی کنـــد مـــی تـــوان تولیـــد را‬ ‫بدـــون احدـــاث کارخانـــه نیـــز داشـــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه د ــاد‪ :‬ام ــروز ظرفی ــت ه ــای مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫ک ــه نی ــاز ب ــه هزین ــه ه ــای احد ــاث و تاسیس ــات ش ــهری‬ ‫ندارنـــد بایـــد بیـــش از گذشـــته مـــورد توجـــه قـــرار‬ ‫گیرنـــد‪.‬‬ ‫زرگـــر خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬بـــا تولیـــد بدـــون کارخانـــه‬ ‫م ــی ت ــوان اش ــتغالزایی ب ــرای اف ــراد بیش ــتری بوی ــژه د ــر‬ ‫حیطـــه مشـــاغل خانگـــی بـــا هزینـــه کمتـــری داشـــت‪،‬‬ ‫رویکـــرد امـــروز طـــرح هـــای اشـــتغالزایی بایـــد بـــه‬ ‫ســـمت فرصـــت هـــای شـــغلی دـــر روســـتا و مشـــاغل‬ ‫خانگـــی تغیییـــر یابـــد‪.‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫تولید بدون کارخانه؛ الگویی کم هزینه برای کسب و کار‬ ‫حاکم شدن نگاه تولید بدون کارخانه‬ ‫رییـــس اتـــاق بازرگانـــی اســـتان البـــرز نیـــز بـــر‬ ‫ض ــرورت حاک ــم ش ــدن ن ــگاه تولی ــد بد ــون کارخان ــه د ــر‬ ‫بخـــش صنعـــت تاکیـــد کـــرد‪.‬‬ ‫رحیـــم بنـــا موالیـــی گفـــت‪ :‬ایـــن نـــگاه کـــه برخـــی‬ ‫صنعتگـــران تصـــور مـــی کننـــد بایـــد صفـــر تـــا صـــد‬ ‫محصـــول توســـط خودشـــان و بدـــون بهـــره گیـــری از‬ ‫س ــایرین تولی ــد و ب ــه ب ــازار مص ــرف عرض ــه ش ــود ن ــگاه‬ ‫درســـتی نیســـت و بایـــد اصـــالح شـــود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬صنعتگ ــران بای ــد بس ــتر را ب ــرای مش ــارکت‬ ‫تولی ــد ب ــدون کارخان ــه در جه ــان ب ــه عن ــوان مدل ــی ک ــم هزین ــه ب ــرای کس ــب و کار‪،‬‬ ‫رش ــد اقتص ــاد و ایج ــاد اش ــتغال محس ــوب م ــی ش ــود ک ــه در ده ــه ه ــای اخی ــر‬ ‫ب ــه دلی ــل مزایای ــی ک ــه داش ــته‪ ،‬رش ــد روزافزون ــی یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا برخـــی کاالهـــای تولیـــد داخـــل بـــه دلیـــل هزینـــه بـــاالی‬ ‫تم ــام ش ــده دارای قیم ــت باالی ــی هس ــتند ک ــه ب ــه ط ــور معم ــول ب ــا نارضایت ــی‬ ‫مصـــرف کننـــده مواجـــه مـــی شـــوند‪ ،‬از ســـویی تولیدکننـــده نیـــز بایـــد بـــه‬ ‫واس ــطه صرف ــه اقتص ــادی ب ــه تولی ــد ادام ــه ده ــد‪ ،‬ب ــر ای ــن اس ــاس اصل ــی تری ــن‬ ‫راه بـــرای تـــداوم تولیـــد کاهـــش هزینـــه هـــا خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫تولیـد کـم هزینـه در واقع همـراه با مزایـا و صرفه اقتصادی بسـیار بـرای خانوارها و‬ ‫بـه تبـع آن برای کشـور اسـت و با بهره‌گیـری از ظرفیت‌هـا و زیر سـاخت‌های موجود‬ ‫در خانـواده هـا‪ ،‬در تولیـد برخـی از کاالهـا مـی تـوان هزینه تولیـد را کاهـش و میزان‬ ‫بهـره وری را افزایش داد‪.‬‬ ‫با تولید بدون کارخانه می توان‬ ‫اشتغالزایی برای افراد بیشتری‬ ‫بویژه در حیطه مشاغل خانگی‬ ‫با هزینه کمتری داشت‬ ‫ریی ــس ات ــاق بازرگان ــی اس ــتان الب ــرز خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫بـــرای پیشـــرفت کشـــور و ایجـــاد بســـترهای اشـــتغال‬ ‫پایدـــار بایـــد تولیـــد بدـــون کارخانـــه راه اندـــازی شـــود‬ ‫و فارغ‌التحصیـــالن بـــه ســـمت تولیـــد بدـــون کارخانـــه‬ ‫هدایـــت شـــوند‪.‬‬ ‫بن ــا موالی ــی گف ــت‪ :‬بای ــد از ظرفیت‌ه ــای موج ــود د ــر‬ ‫کشـــور اســـتفاده شـــود تـــا مشـــکل ظرفیت‌هـــای خالـــی‬ ‫کارخانه‌هـــا برطـــرف شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه تولیـــد بدـــون کارخانـــه مانـــع از‬ ‫و همـــکاری ســـایر افـــراد توانمنـــد دـــر مســـیر تولیـــد‬ ‫محصـــوالت مرغـــوب و قابـــل رقابـــت دـــر بازارهـــای‬ ‫داخلـــی و خارجـــی فراهـــم کننـــد‪.‬‬ ‫بناموالیــی ادامــه دــاد‪ :‬برخــی صنعتگــران بــر ایــن بــاور‬ ‫غل ــط هس ــتند ک ــه بای ــد تنه ــا دید ــه ش ــوند‪ ،‬د ــر صورت ــی‬ ‫ک ــه ب ــا همدل ــی و همراه ــی اس ــت ک ــه م ــی توانی ــم ب ــا‬ ‫مـحصـوالت قــــابل رقـابــت و بـــا بــرنـدهای مـناسـب‬ ‫د ــر بازاره ــای بی ــن الملل ــی ع ــرض اند ــام کنی ــم‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫استخدام تکنسین تاسیسات‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه تولید دارو‬ ‫و مواد ضد عفونی کننده‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت اشتغال در کارخانه خود‬ ‫واقع در شهرک صنعتی اشتهار تکنسین تاسیسات‬ ‫جهت فعالیت در بخش نظارت فنی خود به یک نفر‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه موثر و آشنایی کامل با موارد‬ ‫در شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی و بـــاال بـــودن هزینـــه تولیـــد تـــا عرضـــه‪ ،‬تولیـــد‬ ‫بــــدون کـــارخــــانه ره آورد نــویـنی بـرای کــــاهش هزینه هـا بـه خــصوص‬ ‫در بخـــش تولیـــد اســـت‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه باالب ــودن هزین ــه ه ــای ان ــرژی و همچنی ــن هزین ــه ه ــای تولی ــد‬ ‫درکشـــور‪ ،‬ایـــن روش نویـــن را بـــا انـــدک ســـرمایه مـــی تـــوان اجـــرا کـــرد و‬ ‫مطابـــق بـــا ذوق و ســـلیقه جامعـــه اقـــدام بـــه تولیـــدات فصلـــی و یـــا ســـلیقه ای‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫در تولی ــد ب ــدون کارخان ــه ع ــاوه براینک ــه قیم ــت تم ــام ش ــده ی ــک محص ــول‬ ‫بـــه مراتـــب ازســـایر تولیـــدات بـــزرگ کارخانـــه ای کمتـــر اســـت‪ ،‬از اســـراف‬ ‫کمت ــری نی ــز برخورداراس ــت و ب ــا ای ــن روش ب ــه وی ــژه در اش ــتغال بان ــوان م ــی ت ــوان‬ ‫بـــه کاهـــش بیـــکاری درجامعـــه دســـت یافـــت‪.‬‬ ‫تولیدات غیرکارخانه ای ازمزایای فراوانی برخورداراست‬ ‫ریی ــس س ــازمان بس ــیج س ــازندگی اس ــتان الب ــرز ‪،‬ب ــا بی ــان‬ ‫اینکـــه تولیدـــات خانگـــی بـــه مراتـــب از تولیدـــات‬ ‫کارخانـــه ای فراشـــمول تـــر‪ ،‬بهتـــر و گســـترده تـــر‬ ‫انجـــام مـــی گیـــرد‪ ،‬گفـــت‪ :‬تولیدـــات غیـــر کارخانـــه‬ ‫ای از مزایایـــی فراوانـــی برخوردـــار اســـت کـــه امـــروزه‬ ‫بس ــیج س ــازندگی از ای ــن تولید ــات کوچ ــک و زود بازد ــه‬ ‫حمای ــت کرد ــه و تس ــهیالتی را نی ــز ب ــرای آن هاد ــر نظ ــر‬ ‫مـــی گیـــرد‪.‬‬ ‫اتـــالف ســـرمایه می‌شـــود‪،‬افزود‪ :‬تکنولـــوژی و امکانـــات‬ ‫موج ــود د ــر بخ ــش تولی ــد عمدت ــا از کش ــورهای پیش ــرفته‬ ‫وارد شـــده اســـت‪ ،‬بنابرایـــن بایـــد بـــا خودبـــاوری و‬ ‫ارتبــاط تنگاتنــگ بخــش صنعــت و دانشــگاه دــر نخســتین‬ ‫گام ضعـــف خـــود را دربخـــش طراحـــی و مهندســـی‬ ‫برطـــرف کنیـــم‪.‬‬ ‫ریی ــس ات ــاق بازرگان ــی اس ــتان الب ــرز ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫یکـــی از مباحـــث اقتصـــاد مقاومتـــی ایـــن اســـت کـــه از‬ ‫امکان ــات موج ــود د ــر کش ــور اس ــتفاده بهین ــه کنی ــم‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫ســـرهنگ پاســـدار علـــی ترکاشـــوند بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه تســـهیالت بانکـــی خوبـــی بـــرای تولیدـــات و‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی د ــر س ــال ه ــای ‪ 9۳‬ت ــا ‪ 9۷‬ب ــه متقاضی ــان‬ ‫و فعـــاالن ایـــن بخـــش ارائـــه شـــده اســـت‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫فعالی ــت د ــر ای ــن بخ ــش ب ــرای بان ــوان توصی ــه م ــی ش ــود‬ ‫چ ــرا ک ــه هزین ــه رف ــت و آم ــد ب ــه کارخان ــه را از د ــوش‬ ‫صاح ــب کار ب ــر م ــی د ــارد‪.‬‬ ‫وی کاه ــش الودگ ــی ه ــوا‪ ،‬کاه ــش خط ــرات پیرامون ــی‬ ‫محی ــط کار‪ ،‬ایج ــاد قد ــرت انگیزش ــی‪ ،‬افزای ــش اعتم ــاد ب ــه‬ ‫تولیــد داخ ــل و بازاریابــی راح ــت تــر را از دیگــر مزایــای‬ ‫ایـــن دســـته از مشـــاغل دانســـت و گفـــت‪ :‬ایـــن تولیـــد‬ ‫بـــه محـــور خانوادـــه آســـیب وارد نکردـــه و مـــی توانـــد‬ ‫آمـــوزش هـــای الزم مهارتـــی را بـــه افـــراد مختلـــف را‬ ‫ارائـــه دهـــد‪.‬‬ ‫ترکاش ــوند اظه ــار داش ــت ‪ :‬ب ــی ش ــک مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫ه ــم افزای ــی‪ ،‬ه ــم دل ــی و ایج ــاد کارمش ــارکتی د ــر محی ــط‬ ‫خانوادـــه همچنیـــن مشـــارکت عمومـــی و کاهـــش آمـــار‬ ‫مش ــکل اقتص ــاد خانگ ــی را د ــر ب ــر میگی ــرد و د ــر تم ــام‬ ‫کشـــورهای پیشـــرفته جهـــان دـــر اولویـــت جوامـــع قـــرار‬ ‫دارد‌‪.‬‬ ‫وی بـــا اعـــالم اینکـــه تفاهـــم نامـــه کشـــوری بیـــن‬ ‫ســازمان بســیج ســازندگی و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫منعقـــد شـــده کـــه بـــرش اســـتانی آن دـــر البـــرز اجرایـــی‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬د ــر ای ــن تفاه ــم نام ــه بروکراس ــی‬ ‫تشــکیل شــرکت تعاونــی کاهــش دادــه شــده و تســهیالت‬ ‫کـــم بهـــره بـــه متقاضیـــان اعطـــا خواهـــد شـــد شـــایان‬ ‫ذکـــر اســـت ایـــن تســـهیالت دـــر ســـطح روســـتاها بـــه‬ ‫صـــورت ویـــژه تـــری بـــه افـــراد ارائـــه خواهـــد شـــد‌‪.‬‬ ‫تولیدات خانگی‬ ‫به مراتباز تولیدات کارخانه ای‬ ‫فراشمول تر‪ ،‬بهتر و گسترده تر‬ ‫انجام می گیرد‬ ‫ریی ــس بس ــیج س ــازندگی اس ــتان الب ــرز گف ــت‪ 5۱ :‬تعاون ــی‬ ‫روســـتا محـــور و خانـــه محـــوز دـــر قالـــب ایـــن تفاهـــم‬ ‫نام ــه از س ــوی اس ــتان الب ــرز معرف ــی ش ــده ک ــه د ــر ح ــال‬ ‫حاض ــر ‪ ۳8‬تعاون ــی از مجم ــوع آم ــار ی ــاد ش ــده‪ ،‬ب ــه ثب ــت‬ ‫رســـیده اســـت‪ ،‬از طرفـــی بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره‬ ‫ک ــرد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه مس ــائل اقتصاد ــی موج ــود د ــر‬ ‫کشـــور‪ ،‬مشـــاغل خانگـــی ارجـــح تـــر از اقتصـــاد غیـــر‬ ‫خانگـــی اســـت‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت پخش مواد غذایی صفاپخش‬ ‫توزیع کننده انحصاری محصوالت شکلی (کره ‪ ،‬خامه‪ ،‬عسل‪ ،‬روغن حیوانی و ‪)...‬‬ ‫در راستای تکمیل سرمایه‌های انسانی خود نسبت به جذب افراد متعهد و ماهر جهت تصدی‬ ‫مشاغل ذیل از داوطلبین محترم دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر منطقه فروش‬ ‫لیسانس آقا‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫عالقمند به تحقیق ومطالعه و پیگیری امور اداری‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر انبار و عملیات‬ ‫لیسانس آقا‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪ -2‬آشنایی کامل با لوله کشی و جوشکاری‬ ‫ترجیحا دارای ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط (آ قا)‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس حساب‌های دریافتی‬ ‫لیسانس حداقل ‪ 5‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫لطفا فقط واجدین شرایط و عالقه مندان سا کن در محدوده جنوب غربی‬ ‫نیازمند می باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس حسابداری مدیریت‬ ‫لیسانس حداقل ‪ 5‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫الزم به ذکر است محل کار در شهرک صنعتی صفادشت شهریار می باشد‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس حقوق و دستمزد‬ ‫لیسانس حداقل ‪3‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪Nipco0001@gmail.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها‬ ‫لیسانس حداقل ‪3‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس مهندسی فروش‬ ‫لیسانس حداقل ‪3‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪8‬‬ ‫فروشنده زنجیره‌ای و ویژه‬ ‫دیپلم‬ ‫حداقل ‪3‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪9‬‬ ‫فروشنده تلفنی‬ ‫دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪10‬‬ ‫فروشنده مویرگی‬ ‫دیپلم‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه و سابقه در شغل مذکور در صنعت پخش مواد غذایی‬ ‫‪11‬‬ ‫راننده‬ ‫با خودرو نیسان یخچالدار بصورت استیجاری‪ -‬آشنایی کامل با مناطق تهران و کرج‬ ‫دکتری علوم تجربی‪ ،‬شیمی‪ ،‬میکروبیولوژی و غیره‬ ‫ذیل را به همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬آشنایی کامل با سیستم‌های هواساز و کمپرسورها و چیلرها‬ ‫شهرستان کرج خالصه ای از سوابق و مشخصات خود را از طریق فکس‬ ‫به شماره ‪ 02188889525‬ارسال و یا باتلفن ‪88880736‬‬ ‫امور اداری حاصل نمائید‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫کارشناس حسابدار‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫با تجربه در زمینه حسابداری صنعتی‪ ،‬فروش و خزانه‬ ‫آشنا به نرم افزارهای همکاران سیستم‬ ‫سا کنین غرب تهران در اولویت هستند‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حسابدار حقوق و دستمزد (خانم)‪ ،‬مسلط به همکاران سیستم‪،‬‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه ارسال رزومه به نشانی‬ ‫‪karshenasmali1990@gmail.com‬‬ ‫‪Koroushr1963@gmail.com‬‬ ‫از متقاضیان درخواست می‌گردد سوابق شغلی خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@safapakhsh.ir‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت به همکاری در یک شرکت‬ ‫یک مجموعه تولیدی در زمینه قطعات خودرو‬ ‫در محدوده میدان آرژانتین تهران ‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کاری‬ ‫توانایی ها‬ ‫نیروی انسانی خود‪ ،‬تصمیم به جذب افرادی‬ ‫حسابداری صنعتی‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تسلط بر بهای تمام شده و حسابداری مدیریت‬ ‫متعهد و توانمند در عناوین شغلی ذیل رادارد‪.‬‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای مربوطه محدوده پادشت ‪ -‬ورامین‬ ‫‪employment.department2014@gmail.com‬‬ ‫حسابداری مالی‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای مالی‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫‪tak_tall@yahoo.com‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫شرکت خودرویی‬ ‫حداقل کارشناسی ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪zolfaghari@honar-aval.com‬‬ ‫‪hr.sale1396@gmail.com‬‬ ‫از جوانان با انگیزه برای شغل کارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫درمحیط کار حرفه ای و پویا استخدام می نماید‬ ‫حقوق پایه‪+‬پورسانت‪+‬پاداش‪+‬بیمه) ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی‬ ‫به آدرس ایمیل ‪:‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫‪ -1‬کارشناس فروش‬ ‫‪ -2‬کمک حسابدار با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی با سابقه کاری مفید‬ ‫در شرکت های کشتیرانی و خدمات بار هوایی‬ ‫‪info@seavand.com‬‬
‫اخبار آموزشی‬ ‫میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور‪ ۹۸‬اعالم شد‬ ‫از سوی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم؛‬ ‫رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت‪ :‬میزان و نحوه تأثـیــر سـوابــق تحـصیلـی‬ ‫در آزمون سراسری سال ‪ ۹۸‬دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ‪ ۳۰‬درصد قطعی است‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود‪ :‬روز یکشنبه ‪ ۱۷‬تیرماه ‪ ۹۷‬کمیته سنجش‬ ‫و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه داد و میزان سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در امتحانات‬ ‫نهایی را ‪ ۳۰‬درصد قطعی تصویب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دروس امتحانات نهایی دانش‌آموزان هم در این جلسه مشخص شد و ما‬ ‫درس‌هایی که روی سوابق تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است را بر اساس بررسی های‬ ‫کارشناسی که در دبیرخانه انجام شده بود پیشنهاد کردیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عناوین دروس و تعداد دروس باید در شورای عالی آموزش و پرورش‬ ‫تصویب شود و پس از تصویب اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش گفت‪ :‬این مصوبه در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش‬ ‫دانشجو است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امتحانات نهایی در خرداد ‪ ۹۸‬برگزار و برای پایه دوازدهم عناوین دروس‬ ‫اعالم می شود‪ .‬ضمن اینکه ضرایب دروس کنکور برای دروس متناظر امتحانی نیز‬ ‫یکسان خواهد بود و تغییری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر؛ میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫برای داوطلبانی که دیپلم خود را از سال ‪ ۱۳۸۴‬به بعد اخذ کرده بودند به میزان حداکثر‬ ‫‪ ۲۵‬درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت و برای‬ ‫داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی که مدرک خود را از ســـال تــحصیلـی ‪۱۳۹۰-۹۱‬‬ ‫به بعد اخذ کرد ‌ه بودند به میزان حداکثر ‪ ۵‬درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره‌ کل نهایی‬ ‫آنان لحاظ شده است‪.‬‬ ‫جزئیات و مبالغ وام‌های دانشجویی‬ ‫در سال جاری اعالم شد‬ ‫مشـاور وز یـر علـوم و رئیـس صنـدوق رفـاه دانشـجویان‬ ‫از افزایـش چنـد برابـری تمـام وام‌هـای دانشـجویی در‬ ‫سـال جـاری خبـر داد و گفـت‪ :‬براسـاس برنامه‌ریزی‌هـای‬ ‫صـورت گرفتـه امسـال عـ ـلاوه بـ ــر افزای ــش مبـ ــلغ وام‬ ‫دانش ــجو یــی‪ ،‬بـه تمـام متقاضیـان انـواع وام پاسـخ مثبـت‬ ‫خواهیـم داد‪.‬‬ ‫مهنـدس ذوالفقـار یزدان‌مهـر در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‬ ‫ضمـن اعلام ایـن مطلـب بـه جزئیـات افزایـش وام‌هـای‬ ‫دانشـجویی در سـال جـاری اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬صنـدوق‬ ‫رفـ ــاه وزارت عـ ـل ــوم در مـ ـجـ ـم ــوع ‪ 21‬نـ ــوع وام دارد کـ ــه‬ ‫بـه دانشـجویان مسـتعد و کـم بضاعـت پرداخـت می‌شـود‬ ‫و خوشـبختانه مبلـغ وام‌هـای شـهریه‪ ،‬ازدواج‪ ،‬ودیعـه‬ ‫مسـکن‪ ،‬و یـژه دکتـری‪ ،‬ضـروری‪ ،‬عتبـات دانشـجویی و‬ ‫تغذیـه در سـال جـاری افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬ما در صندوق رفاه‬ ‫دانشجویان سعی کرده‌ایم در سال‌های اخیر یک ارتقاء‬ ‫خدمات رسانی توأم با کرامت انسانی با دانشجویان‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬در واقع سال گذشته حدود ‪ 417‬میلیارد‬ ‫تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده‌ایم که با هم‌افزایی‬ ‫و حمایت دولت و افزایش درآمد اختصاصی صندوق‬ ‫رفاه دانشجویان این رقم به ‪ 673‬میلیارد تومان در سال‬ ‫■□■‬ ‫معاون وزیر علوم‪:‬‬ ‫‪18‬هزار دانش آموخته دکترا نیاز به شغل دارند‬ ‫مـــعــــــاون آمـــوزشـــــی وزارت عـــلـــوم‪ ،‬تــــحـــقیقات و فـــــناوری با بـــــیان ایـــــنکه ســـاالنــــه‬ ‫‪ 22‬هــزار نفــر دانــش آموختــه در مقطــع دکتــرا داریــم گفــت‪ :‬ظرفیــت پذیــرش هیــات علمــی‬ ‫دانش ــگاه ه ــا س ــاالنه س ــه ت ــا چه ــار ه ــزار نف ــر اس ــت و ب ــرای ‪ 18‬ه ــزار دان ــش آموخت ــه دیگ ــر‬ ‫ای ــن مقط ــع بای ــد فک ــر اساس ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫مجتبــی شــریعتی نیاســر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا در شــیروان خراســان شــمالی‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ه ــم اکن ــون در کش ــور ‪ 100‬ه ــزار دان ــش آموخت ــه دکت ــرا در مقاط ــع مختل ــف‬ ‫تحصیلــی داریــم‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه ب ــا بی ــان اینک ــه ظرفی ــت ‪ 300‬مرک ــز آموزش ــی علم ــی و کارب ــردی در کش ــور‬ ‫صف ــر ش ــده اس ــت گف ــت‪ :‬ای ــن مراک ــز وابس ــته ب ــه آم ــوزش و پ ــرورش و دس ــتگاه ه ــا هس ــتند‬ ‫ک ــه در بخ ــش ه ــای دیگ ــر نی ــز ورود پی ــدا ک ــرده بودن ــد‪.‬‬ ‫شــریعتی نیاســر بــر افزایــش مهــارت در دانشــگاه هــا تا کیــد کــرد و گفــت‪ :‬جوانــان بایــد‬ ‫بعــد از دانــش آموختــه شــدن مهــارت بیــن رشــته ای‪ ،‬تخصصــی‪ ،‬عمومــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ه ــم اکن ــون برخ ــی از رش ــته ه ــا منس ــوخ ش ــده ان ــد‪ ،‬بای ــد ش ــیوه ه ــای پوی ــا را‬ ‫در آم ــوزش فع ــال کنی ــم ت ــا فرزن ــدان از آم ــوزش ل ــذت ببرن ــد و ب ــا دان ــش مه ــارت وارد ب ــازار‬ ‫کار ش ــوند ب ــه ط ــوری ک ــه پ ــس از دان ــش آموخت ــه ش ــدن منتظ ــر اس ــتخدام و پش ــت می ــزی‬ ‫نباش ــند‪.‬‬ ‫شــریعتی نیاســر افــزود‪ :‬واحــد هــای پیــام نــور بایــد از رشــته هایــی کــه حــوزه کاربــردی‪،‬‬ ‫آزمایش ــگاهی اس ــت فاصل ــه بگیرن ــد‪ ،‬در ح ــوزه ماموری ــت ای ــن مرک ــز آموزش ــی ‪ 250‬رش ــته‬ ‫مج ــوز داده ای ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون آموزش ــی وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری از روز س ــه ش ــنبه ب ــه خراس ــان‬ ‫ش ــمالی س ــفر ک ــرده اس ــت ک ــه ام ــروز چهارش ــنبه از مراک ــز آم ــوزش عال ــی مرک ــز اس ــتان ه ــم‬ ‫بازی ــد خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جاری افزایش می‌یابد که البته با هم‌افزایی بانک‌ها تا‬ ‫‪ 1200‬میلیارد تومان قابل افزایش است‪.‬‬ ‫رئی ــس صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان وزارت عل ــوم‬ ‫ی ــادآور ش ــد‪ :‬ای ــن صن ــدوق از س ــال ‪ 93‬ی ــک وام و ی ــژه‬ ‫دانش ــجویان دکت ــری تعر ی ــف ک ــرده اس ــت ک ــه ماهان ــه ب ــه‬ ‫دانش ــجویان تس ــهیالت ارائ ــه می‌ده ــد و ای ــن دانش ــجویان‬ ‫دو ســال بعــد از فارغ‌التحصیلــی در اقســاط ‪ 60‬ماهــه ایــن‬ ‫وام را برم ــی گردانن ــد‪.‬‬ ‫وام ضروری دانشجویان دکتری در سال ‪97‬‬ ‫مشاور وزیر علـ ــوم همچـ ــنیـ ــن بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه افـ ــزایــش‬ ‫وام ض ــروری دکت ــری خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــه ه ــر دانش ــجوی‬ ‫دکت ــری ‪ 3‬میلی ــون توم ــان وام ض ــروری پرداخ ــت می‌ش ــود‪،‬‬ ‫البت ــه در گذش ــته مبل ــغ ای ــن وام ی ــک میلی ــون توم ــان ب ــود و‬ ‫اکن ــون ای ــن رق ــم ب ــا افزای ــش س ــه براب ــری مواج ــه ش ــده اس ــت‬ ‫بــه طــوری کــه ســال گذشــته ‪ 44‬میلیــارد و ‪ 700‬میلیــون تومــان‬ ‫وام ض ــروری دکت ــری پرداخ ــت ش ــد و امس ــال ای ــن می ــزان‬ ‫ب ــه ‪ 65‬میلی ــارد و ‪ 200‬میلی ــون توم ــان افزای ــش یافت ــه اس ــت و‬ ‫ایــن یعنــی ‪ 47‬درصــد افزایــش فقــط در وام ضــروری دکتــری‬ ‫اتف ــاق افت ــاده اس ــت‪.‬‬ ‫متاهل و یک میلیون تومان نیز برای دانشجویان مجرد‬ ‫پرداخت شد‪ ،‬در مجموع مبلغ وام عتبات دانشجویی‬ ‫امسال به ‪ 6‬میلیارد تومان افزایش یافته و دانشجویان‬ ‫بیشتری تحت پوشش این وام قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫‪ 85‬درصد دانشجویان شهریه‌پرداز هستند‬ ‫به گفته مهندس یزدان‌مهر‪ ،‬وام شهریه نیز یکی از‬ ‫وام‌های پرطرفدار صندوق رفاه وزارت علوم است چرا‬ ‫که حدود ‪ 85‬درصد دانشجویان ما شهریه‌پرداز هستند‪.‬‬ ‫رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد‪ :‬ما امسال‬ ‫با یکی از بانک‌های دولتی هم‌افزایی داشته‌ایم تا وام‬ ‫قرض‌الحسنه بیشتری به دانشجویان ارائه دهیم‪ .‬سال‬ ‫گذشته وام شهریه‌ای که پرداخت شد‪ 73 ،‬میلیارد‬ ‫تومان بود‪ ،‬امسال اع ـ ـت ـبــار وام شهــریه بــــه بــــیــــش از‬ ‫‪ 158‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون تومان افزایش یافته و می‌توانیم‬ ‫دانشجویان بیشتری را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫تغییرات وام ازدواج دانشجویی‬ ‫مهندس یزدان‌مهر به وام ازدواج دانشجویان نیز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سال گذشته ‪ 11‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون تومان‬ ‫عملکرد وام ازدواج پرداخت کردیــم که امسال ایــن رقــم‬ ‫‪ 19‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یزدان‌مهر در ادامه ضمن تاکید بر در اختیار گذاشتن‬ ‫بودجه مناسب برای وام عتبات دانشجویی نیز گفت‪ :‬این‬ ‫وام در گذشته ‪ 200‬هزار تومان پرداخت می‌شد که سال‬ ‫گذشته تا سقف ‪ 1‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان برای دانشجویان‬ ‫مهلت انتخاب رشته ارشد ‪ ۹۷‬دانشگاه آزاد تمدید شد‬ ‫شــاهـــانـــیخاطرنشـــان کـــــرد‪:‬هــرداوطـلبمــیتــوانــــد‬ ‫‪ ۱۰۰‬کدرشــته محــل را انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬تعدادرشــتهمحل‌هایدوره کارشناســیارشــد‬ ‫س ــال ج ــاری ای ــن دانش ــگاه‪ ۶‬ه ــزار و ‪ ۹۱۹‬ک ــد رش ــته مح ــل‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز س ــنجش و پذی ــرش دانش ــگاه آزاد گف ــت‪:‬‬ ‫مهلــتانتخــابرشــته کارشناســیارشــدســال‪ ۹۷‬دانشــگاه‬ ‫آزاد تمدی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫امیررض ــا ش ــاهانی در گفتگ ــو ب ــا مه ــر گف ــت‪ :‬مهل ــت‬ ‫انتخــاب رشــته کارشناســی ارشــد ســال‪ ۹۷‬این دانشــگاه قــرار‬ ‫بــودســاعت‪ ۲۱۲۴‬تیرمــاهپایــانیابــد کــهایــنمهلــتبــهمدت‬ ‫یــک هفتــه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتقبال داوطلبــان بــرای انتخــاب رشــته‬ ‫در دانشــگاه آزاد گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر انتخــاب‬ ‫رشــته خــود را تکمیــل کــرده انــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز س ــنجش و پذی ــرش دانش ــگاه آزاد ب ــا بی ــان‬ ‫اینکــه دفترچــه راهنمــای انتخــاب رشــته ارشــد ایــن دانشــگاه‬ ‫در ســایت این مرکز منتشــر شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬داوطلبــان برای‬ ‫انتخــاب رشــته بایــد بــه نشــانی‪ www.azmoon.org‬مراجعــه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫گروه کارخانجات تولیدی قطعات خودرو‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع مسئولیت‬ ‫شرایط‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر مالی و اقتصادی‬ ‫با حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار در زمینه مدیریت مالی و‬ ‫اقتصادی کارخانجات بزرگ تولیدی با مدرک‬ ‫کارشناسی ارشد مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫دارای مدرک تحصیلی مهندسی صنایع یا نرم افزار‪ ،‬آشنایی‬ ‫کامل ‪ SQL Server‬دارای ‪ 10‬سال سابقه کار در مدیریت‬ ‫برنامه ریزی شرکت های تولیدی‬ ‫تهران و ساوه‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت کارخانه‬ ‫دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های فنی مهندسی با‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار در مدیریت کارخانجات تولیدی‬ ‫ساوه‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر اداری و منابع‬ ‫انسانی‬ ‫دارای تحصیالت کارشناسی مدیریت و یا مهندسی صنایع با‬ ‫حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار در مدیریت اداری و منابع انسانی‬ ‫کارخانجات تولیدی‬ ‫ساوه‬ ‫افزایش سه برابری وام تغذیه دانشجویان‬ ‫به گفته مشاور وزیر علوم‪ ،‬سال گذشته ‪ 3‬میلیارد‬ ‫و ‪ 800‬میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت‬ ‫شد که امسال این میزان حدود ‪ 10‬میلیارد تومان تامین‬ ‫اعتبار شده است‪ .‬در واقع یارانه غذا که کمکی است‬ ‫به ارتقاء سلف سرویس‌هــا و یــــارانــــه غــــذایــی‪ ،‬امــــســال‬ ‫‪ 48‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون افزایش یافته است که این میزان‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 31‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫جزییات وام دانشجویانی که مستاجر هستند‬ ‫رئیس صندوق رفاه دانشــجویــــــان در خصـــــــوص‬ ‫وام ودیعه مسکن دانشجویی نیز گفت‪ :‬در بخش وام‬ ‫ودیعه مسکن متاهلین و کمک‌رهنی که به دانشگاه‌ها‬ ‫پرداخت می‌کنیم‪ ،‬سال گذشته ‪ 46‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون‬ ‫تومان عملکرد داشته‌ایم‪ ،‬امسال این آمار به ‪ 59‬میلیارد و‬ ‫‪ 200‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مهندس یزدان‌مهر در پایان تاکید کرد‪:‬پیش از این در‬ ‫شهر تهران بــــــه دانــــشــجویــــان متاهــــل‪ 7‬میــلیــون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تومان وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شد که سال گذشته‬ ‫این رقم به ‪ 15‬میلیون تومان افزایش پیدا کرد‪ ،‬در کالن‌شهرها‬ ‫نیز ‪ 6‬میلیون وام مسکن ارائه می‌شد که به ‪ 12‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافته است اما در سایر شهرها ‪ 4‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تومان وام مسکن ارائه می‌شد که به ‪ 9‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یافته است و صندوق رفاه دانشجویان این آمادگی را دارد‬ ‫پوشش مناسبی را در این زمینه ارائه دهد‪.‬‬ ‫سنوات دانشجویان در مقاطع مختلف اعالم شد‬ ‫معاون آموزشی وزارت علوم گفت‪ :‬هیچ اتفاق جدیدی‬ ‫دربارهقانونسنواتدانــشجویــــــیرخنــــدادهوبخــــشنامههــم‬ ‫بهدانشگاههاابالغشدهاست‪.‬‬ ‫مجتبیشریعتینیاسردر گفتگوبامهربااشارهبهافزایش‬ ‫سنوات دانشجویی گفت‪ :‬هیچ اتفاقی درباره قانون سنوات‬ ‫دانشجوییرخندادهاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬آیین نامه یکپارچه سازی قوانین و مقررات‬ ‫آموزشیدانشگاه‌هارابهدانشگاههاابالغ کردیم کههیچتفاوتی‬ ‫با گذشتهنداشتهاست‪.‬‬ ‫معاونآموزشیوزارتعلومافزود‪:‬دانشجویان کارشناسی‬ ‫تا ‪ ۱۰‬ترم‪ ،‬دانشجویان کارشناس ارشد تا ‪ ۶‬ترم و دانشجویان‬ ‫دکترینیزتا‪۱۰‬ترممیتوانندپیشروند‪،‬منتهیبامجوز دانشگاه‬ ‫محلتحصیلشان‪.‬مصوبه‪،‬همانمصوبهسابقاست‪.‬‬ ‫شریعتینیاسرافزود‪:‬هیچاتفاقجدیدیرخندادهاست‬ ‫همهدانشجویانطبقروالگذشتهبهتحصیلخودادامهدهند‪،‬‬ ‫بخشنامههمبهدانشگاههاابالغشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬از چندی پیش دانشجویان در مقاطع و‬ ‫دانشگاههایمختلفنسبتبهقانونسنواتدردانشگاهها‬ ‫اعتراض دارند‪ .‬زیرا پس از گذراندن دوره سنوات در صورت‬ ‫عدمتمامنشدنتحصیلبایدشهریهبپردازند‪.‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در پا کدشت‬ ‫گروه شرکت های صنعتی کردان‬ ‫شهرک صنعتی عباس آباد یک نفر‬ ‫‪ 2‬نفر خانم دارای مدرک کارشناسی مدیریت‬ ‫کارمند اداری‬ ‫(بازرگانی‪ ،‬حسابداری با سایر رشته‌های مرتبط)‬ ‫● آقا و دارای مدرک لیسانس حسابداری‬ ‫● مسلط به امور بیمه و قوانین کار و امور اجتماعی‬ ‫● مسلط به حسابداری حقوق دستمزد‬ ‫جهت انجام امور اداری استخدام می نماید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه های خود را به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪:‬‬ ‫● ساکن منطقه پاکدشت یا ورامین‬ ‫‪f.askari1980@gmail.com‬‬ ‫فکس‪021 - 36424226 :‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک نفر مهندس برق قدرت‬ ‫یک نفر مهندس مکانیک سیاالت‬ ‫با ‪ 10‬سال سابقه در زمینه نظارت بر ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه در غرب تهران نیازمندیم‬ ‫‪electrical.r2018@gmail.com‬‬ ‫ارسال رزومه تاسیسات برق‪:‬‬ ‫ارسال رزومه تاسیسات مکانیکی سیاالت‪mechanical.r2018@gmail.com :‬‬ ‫‪Email:jobs91.jobs91@gmail.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی‬ ‫شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران جهت تکمیل کادر کارشناسی و مدیریتی حوزه اجرایی در مرا کز‬ ‫استانها از افراد واجد شرایط و فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری شرکت دنون لبنی پارس‬ ‫مسئول دفتر واحد فروش‬ ‫با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫دارای مدرک کارشناسی‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪Employment_r@yahoo.com‬‬ ‫دعوت‌به‌همکاری‬ ‫استخدام مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی ● با سابقه کار مفید‬ ‫ارسال مستقیم رزومه به‪:‬‬ ‫‪tehranbranch888@gmail.com‬‬ ‫در استان‌های تهران و البرز‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫حداقل سابقه کار‬ ‫رشته تحصیلی‪/‬مدرک‬ ‫استان‬ ‫عناوین شغلی‪ :‬فروشنده حضوری مجرب ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫‪ 20‬سال‬ ‫عمران ‪ -‬لیسانس‬ ‫کلیه استان‌ها‬ ‫راننده پخش‬ ‫‪ 14‬سال‬ ‫عمران ‪ -‬لیسانس‬ ‫کلیه استان‌ها‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫عمران ‪ -‬فوق لیسانس‬ ‫کلیه استان‌ها‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مکانیک ‪ -‬عمران ‪ -‬برق‬ ‫کلیه استان‌ها‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫(تولید کننده محصوالت لبنی دنت)‬ ‫‪2‬‬ ‫سرناظر‬ ‫‪3‬‬ ‫ناظر مقیم‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه فروش‬ ‫و پخش کرم‬ ‫تحصیالت حداقل دیپلم‬ ‫حقوق ثابت ‪ -‬پورسانت‪ -‬بیمه تامین اجتماعی ‪-‬‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند حدا کثر تا تاریخ ‪ 1397/4/30‬به وب سایت ‪ www.khanehsazi.com‬به‬ ‫قسمت دعوت به همکاری مراجعه نموده و فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ارسال مدارک و انجام مصاحبه با متقاضیان هیچکونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نخواهد نمود‪.‬‬ ‫‪HR@Danone.ir‬‬ ‫(لطفا عنوان شغلی مورد نظر ذ کر شود)‬
‫شنبه‌‪‌23‬تیر‌‪‌30‌-1397‬شوال‌‪‌‌14‌-1439‬جوالی‌‪‌‌-‌2018‬سال‌هجدهم‌‪‌-‬شماره‌‪1112‬‬ ‫زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون‬ ‫سردفتری اسناد رسمی اعالم شد‬ ‫اداره کل ام ــور اس ــناد و س ــردفتران س ــازمان‬ ‫ثبــت اســناد و امــا ک کشــور طــی اطاعی ـه‌ای‬ ‫زمـــان توزیـــع کارت ورود بـــه جلســـه آزمـــون‬ ‫ســـردفتری اســـناد رســـمی ســـــــال ‪ ۱۳۹۷‬را‬ ‫اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان ثب ــت‬ ‫اس ــناد و ام ــا ک کش ــور‪ ،‬داوطلب ــان ش ــرکت در‬ ‫آزم ــون س ــردفتری اس ــناد رس ــمی س ــال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫جهـــت دریافـــت کارت ورود بـــه جلســـه از‬ ‫تاریــــ ــخ ‪ ۲۳‬تــــ ــا ‪ ۲۸‬تیــــــــرمــــ ــاه بــــــــــــایـــــــــــــــ ــد‬ ‫بـــه نشـــانی اینترنتـــی ‪WWW.SSAA.IR‬‬ ‫مراجعـــه نماینـــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت آزم ــون س ــردفتری اس ــناد رس ــمی روز جمع ــه م ــورخ ‪ ۲۹‬تیرم ــاه ب ــه‬ ‫نش ــانی من ــدرج در کارت ورود ب ــه جلس ــه برگ ــزار می‌ش ــود‪.‬‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه خبر داد‬ ‫ابالغ بخشنامه جذب هیئت علمی‬ ‫به واحدهای دانشگاه آزاد‬ ‫مع ــاون آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی‬ ‫دانش ــگاه آزاد اس ــامی از تصوی ــب بخش ــنامه‬ ‫فراخـــوان جـــذب اعضـــای هیئـــت علمـــی‬ ‫دانشـــگاه آزاد اســـامی در ســـال ‪ 97‬در‬ ‫هیئـــت رئیســـه ایـــن دانشـــگاه خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬علیرضـــا رهایـــی بـــا‬ ‫بیــان اینکــه بخشــنامه فراخــوان جــذب ســال‬ ‫‪ 97‬اعضای هیات علمی دانشــگاه آزاد اســامی‬ ‫ب ــه اس ــتان ه ــا اب ــاغ م ــی ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫فراخـــوان فقـــط در ســـطح مقطـــع دکتـــری‬ ‫تخصص ــی انج ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه واحده ــای دانش ــگاه‬ ‫آزاد اســـامی بایـــد براســـاس میـــزان نیـــاز بـــه اعضـــای هیئـــت علمـــی پزشـــکی و‬ ‫غیرپزشــکی بــا مراجعــه بــه ســایت ‪ sajed.iau.ir‬اعــام نیــاز کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بعــد‬ ‫از نیازسنجــــــی و وارد کــــــردن لیســــت اعضــــای هیــــــئت عــــلــــمــــی مــــــــوردنــــــــیــــاز‬ ‫ب ــه س ــامانه مذک ــور‪ ،‬ب ــا تایی ــد مع ــاون آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی و ریاس ــت‬ ‫واح ــد دانش ــگاهی‪ ،‬ای ــن موض ــوع عملیات ــی ش ــده و فرآین ــد مرب ــوط ب ــه آن در بخ ــش‬ ‫هی ــات علم ــی ب ــه انج ــام می‌رس ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی‪،‬رهایی خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫هی ــات اجرای ــی ج ــذب بای ــد براس ــاس ش ــاخص ه ــای نس ــبت اس ــتاد ب ــه دانش ــجو‬ ‫در واحد دانشگاهــــــــــی اســتان‪ ،‬منطــــــقه و دانشــــگــــــاه‪ ،‬نیــــــاز خــــــود بــــــه اعضــــــای‬ ‫هی ــات علم ــی را اس ــتخراج و اع ــام کن ــد‪.‬‬ ‫معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی بـــا تاکیـــد بـــر‬ ‫اینک ــه ای ــن بخش ــنامه از ام ــروز ب ــه تمام ــی واحده ــای دانش ــگاهی ارس ــال م ــی ش ــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مراحــل بعــدی و ثبت‌نــام داوطلبــان بــرای جــذب هیــات علمــی بــا توجــه بــه‬ ‫مصوب ــات هیئ ــت مرک ــزی ج ــذب انج ــام خواه ــد ش ــد ک ــه تاری ــخ آن متعاقب ــا اع ــام‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور اعالم كرد؛‬ ‫ثبت نام سومین مرحله آزمون های‬ ‫سنجش مهارت آغاز شد‬ ‫ثبــت نــام اینترنتــی ســومین مرحلــه آزمــون های‬ ‫ســـنجش مهـــارت در ســـال ‪ 1397‬از طریـــق‬ ‫ســـامانه ‪ http://advari.irantvto.ir‬آغـــاز‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی س ــازمان آم ــوزش‬ ‫فنـــی و حرفـــه ای كشـــور‪ ،‬رضـــا باجولونـــد‪،‬‬ ‫معـــاون پژوهـــش‪ ،‬برنامـــه ریـــزی و ســـنجش‬ ‫مهـــارت ایـــن ســـازمان گفـــت‪ :‬ثبـــت نـــام‬ ‫اینترنتـــی ســـومین مرحلـــه آزمـــون متقاضیـــان‬ ‫صنعــت ســاختمان‪ ،‬تفاهمنامــه هــای صنایــع‬ ‫دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و‪ ...‬در س ــال ‪ 1397‬از س ــاعت‬ ‫‪ 8:00‬صب ــح نوزده ــم تیرم ــاه س ــال ج ــاری آغ ــاز‬ ‫و تـــا ســـاعت ‪ 24:00‬بیســـت و ششـــم تیـــر مـــاه ادامـــه دارد‪.‬‬ ‫رض ــا باجولون ــد اف ــزود‪ :‬س ــومین مرحل ــه آزم ــون س ــنجش مه ــارت در ح ــوزه ه ــای‬ ‫صنع ــت س ــاختمان‪ ،‬تفاه ــم نام ــه ه ــای (صنای ــع دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و ن ــان و غل ــه و‪) ...‬‬ ‫س ــال ‪ ،1397‬پنج ــم م ــرداد م ــاه س ــال ج ــاری برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی درخصـــوص نحـــوه ثبـــت نـــام متقاضیـــان در بخـــش هـــای صنعـــت‬ ‫س ــاختمان‪ ،‬تفاه ــم نام ــه های(صنای ــع دس ــتی‪ ،‬ف ــرش و ن ــان و غل ــه و‪ ) ...‬تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬داوطلب ــان از نوزده ــم ت ــا بیس ــت و شش ــم تی ــر م ــاه س ــال ج ــاری ب ــا مراجع ــه ب ــه‬ ‫ســایت ‪ http://advari.irantvto.ir‬پــس از خریــد كارت اعتبــاری مــی تواننــد‬ ‫در حرف ــه م ــورد نظ ــر خ ــود ثب ــت ن ــام نماین ــد‪.‬‬ ‫رضــا باجولونــد گفــت‪ :‬آزمــون هــر حرفــه شــامل دو مرحلــه كتبــی و عملــی اســت‬ ‫كــه متقاضیــان بخــش هــای صنعــت ســاختمان‪ ،‬تفاهــم نامــه هــا (صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫فــرش و نــان و غلــه و‪ )...‬بایســتی پــس از ثبــت نــام در آزمــون از یکــم تــا ســوم مردادمــاه‬ ‫ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــامانه ‪ http://advari.irantvto.ir‬ب ــا درج شناس ــه پرداخ ــت‬ ‫و ش ــماره پرون ــده‪ ،‬و ی ــا ب ــا درج مش ــخصات فــــ ــردی‪ ،‬كــــ ــارت ورود ب ــه جلس ــه آزم ــون‬ ‫را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬داوطلبـــان پـــس از شـــرکت در آزمـــون كتبـــی و كســـب نمـــره قبولـــی‬ ‫براس ــاس برنام ــه زمانبن ــدی اع ــام ش ــده از س ــوی ادارات س ــنجش اس ــتان ه ــا ب ــرای‬ ‫ش ــركت در آزم ــون عمل ــی بای ــد ب ــه ح ــوزه ه ــای تعیی ــن ش ــده مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫معاون سرمایه انسانی سازمان استخدامی کشور ؛‬ ‫دستگاه‌های اجرایی موظف به استخدام معلوالن هستند‬ ‫مع ــاون س ــرمایه انس ــانی س ــازمان‬ ‫اســـتخدامی کشـــور گفـــت‪ :‬اجـــرای‬ ‫قانـــــــــون از ســـــــــــوی دســـــتگاه‌های‬ ‫اجــــرایـــــــی در زمــــینـــــــه اســـــتخدام‬ ‫معلـــوالن وظیفـــه همـــه دســـتگاه‌ها‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ســـازمان ادارای‬ ‫و اســــــتخدامـــــــی کـــــــــشور‪ ،‬ســـید‬ ‫صدرالدیـــن صـــدری نوش‌آبـــادی‬ ‫معـــاون ســـرمایه انســـانی ســـازمان‬ ‫اداری و اســـتخدامی کشـــور‪ ،‬اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬ســـازمان اداری و اســـتخدامی‬ ‫کشـــور تادیـــه حقـــوق معلـــوالن را‬ ‫وظیفـــه خـــود می‌دانـــد و بـــرای تســـهیل در امـــور‬ ‫وی از هیـــچ کوششـــی دریـــغ نخواهـــد کـــرد‪.‬‬ ‫معـــاون ســـرمایه انســـانی ســـازمان اداری و‬ ‫اســـتخدامی کشـــور افـــزود‪ :‬در اجـــرای تبصـــره‬ ‫ی ــک م ــاده ‪ ۱۵‬قان ــون حمای ــت از حق ــوق معل ــوالن‬ ‫مصــوب ‪۲۰‬‏‪۱۲/‬‏‪ ۱۳۹۶/‬مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫ب ــه منظ ــور ج ــذب معل ــوالن در تم ــام آزمون‌ه ــای‬ ‫اســـتخدامی کـــه مجـــوز اســـتخدام و انتشـــار‬ ‫آ گه ــی آن از طری ــق س ــازمان اداری و اس ــتخدامی‬ ‫کش ــور ص ــورت پذیرفت ــه و ی ــا خواه ــد پذیرف ــت‪،‬‬ ‫ســ ــه درصــ ــد از سهمــــیــ ــه هــ ــای استــخــــدامــ ــی‬ ‫ب ــه معل ــوالن ع ــادی اختص ــاص یافت ــه اس ــت و ب ــر‬ ‫اس ــاس آن اف ــراد معل ــول واج ــد ش ــرایط متناس ــب‬ ‫بـــا مشـــاغل اعـــام شـــده‪ ،‬پـــس از کســـب حـــد‬ ‫نص ــاب الزم و در رقاب ــت ب ــا س ــایر اف ــراد معل ــول‪،‬‬ ‫در دســـتگاه‌های اجرایـــی‪ ،‬اســـتخدام خواهنـــد‬ ‫شـــد و بدیهـــی اســـت درصـــورت عـــدم تکمیـــل‬ ‫ظرفیـــت پیش‌بینـــی شـــده (تـــا ســـقف ســـه‬ ‫درص ــد) در آزمون‌ه ــای اس ــتخدامی‪ ،‬باقیمان ــده‬ ‫ظرفی ــت س ــهمیه آن ــان ب ــرای داوطلب ــان موص ــوف‬ ‫در آزمون‌هـــای آتـــی لحـــاظ خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بـــرای نمونـــه‪ ،‬در پنجمیـــن‬ ‫آ گهـــی اســـتخدامی مشـــترک فراگیـــر دســـتگاه‬ ‫هـــای اجرایـــی کشـــور‪ ،‬ســـهمیه ســـازمان‬ ‫دامپزشـــکی کشـــور ‪ ۷۲‬نفـــر بـــوده و بـــر اســـاس‬ ‫آن ســـهمیه ‪ ۳‬درصـــد معلـــوالن در ســـازمان یـــاد‬ ‫شـــده‪ ،‬بایـــد نزدیـــک بـــه ســـه نفـــر باشـــد‪ ،‬لکـــن‬ ‫همانط ــور ک ــه در صفح ــه ‪ ۱۲‬دفترچ ــه راهنم ــای‬ ‫ثبـــت نـــام پنجمیـــن امتحـــان مشـــترک فراگیـــر‬ ‫اشــاره گردیــده‪ ،‬ســهمیه معلــوالن در ایــن ســازمان‬ ‫‪ ۸‬نفــر اعــام شــده اســت‪ ،‬کــه بدیهــی اســت ایــن‬ ‫افزای ــش س ــهمیه ب ــه دلی ــل ع ــدم تکمی ــل س ــهمیه‬ ‫‪ ۳‬درص ــد معل ــوالن در آزم ــون قبل ــی ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫صـــدری ن ــوش آب ــادی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در‬ ‫چهارمیـــن امتح ــان مش ــترک فراگی ــر دس ــتگاه‬ ‫هـــای اجرای ــی کش ــور‪ ،‬در دس ــتگاه‌هایی ک ــه‬ ‫ســـهمیه س ــه درص ــد معل ــوالن آن ــان تکمی ــل‬ ‫نشــده‪ ،‬باقیمانــده ســهمیه آن هــا توســط ســازمان‬ ‫ســـنجش آم ــوزش کش ــور ب ــه عن ــوان موسس ــه‬ ‫مج ــری آزم ــون ب ــا هماهنگ ــی ای ــن س ــازمان حف ــظ‬ ‫ً‬ ‫ش ــده و متعاقب ــا در آزم ــون ه ــای آت ــی آن ــان لح ــاظ‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معـــاون س ــرمایه انس ــانی س ــازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی کش ــور تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن س ــازمان‬ ‫حس ــب وظیف ــه قانون ــی خو ی ــش مبن ــی ب ــر ال ــزام‬ ‫ج ــذب س ــهمیه معل ــوالن‪ ،‬هم ــواره پیگی ــری ه ــا‬ ‫و نظـــارت ه ــای الزم را انج ــام داده و در همی ــن‬ ‫راس ــتا ب ــه ص ــورت واض ــح و روش ــن در بن ــد (ج)‬ ‫ســـهمیه ه ــا و امتی ــازات قانون ــی صفح ــه ‪۵‬‬ ‫پنجمیـــن آ گه ــی اس ــتخدامی منتش ــره‪ ،‬اع ــام‬ ‫کـــرده اســـت ک ــه‪« :‬ج ــذب معل ــوالن ع ــادی ب ــا‬ ‫ارایـــه معرف ــی نام ــه ازس ــازمان بهزیس ــتی کش ــور‬ ‫از مح ــل س ــهمیه اس ــتخدامی ‪ ۳‬درص ــد» قان ــون‬ ‫ً‬ ‫حمایـــت از حق ــوق معل ــوالن» صرف ــا از طری ــق‬ ‫شـــرکت در امتح ــان مش ــترک فراگی ــر‪ ،‬کس ــب‬ ‫ح ــد نص ــاب الزم و رقاب ــت بی ــن تم ــام داوطلب ــان‬ ‫معلـــول و ب ــر اس ــاس نم ــره مکتس ــبه آن ــان در‬ ‫امتح ــان مش ــترک فراگی ــر و ب ــه می ــزان حداکث ــر دو‬ ‫براب ــر ظرفی ــت جه ــت معرف ــی ب ــه دس ــتگاه ه ــای‬ ‫اجرایـــی جه ــت انج ــام مصاحب ــه اس ــتخدامی‬ ‫صـــورت م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬بدیه ــی اس ــت انتخ ــاب اف ــراد‬ ‫برت ــر جه ــت اس ــتفاده از س ــهمیه ی ــاد‬ ‫ش ــده از طر ی ــق رقاب ــت بی ــن جامع ــه‬ ‫معلولی ــن ص ــورت خواه ــد پذیرف ــت‬ ‫و تأ کی ــد می‌ش ــود ک ــه س ــهمیه مذک ــور‬ ‫قاب ــل تخصی ــص ب ــه س ــایر داوطلب ــان‬ ‫نب ــوده و در ص ــورت ع ــدم تکمی ــل‪،‬‬ ‫باقیمان ــده ظرفی ــت ای ــن س ــهمیه نی ــز‬ ‫محف ــوظ خواه ــد مان ــد‪.‬‬ ‫ص ــدری نوش‌آب ــادی گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه م ــاده ‪ ۵‬آیی ــن نام ــه‬ ‫اجرای ــی بن ــد (ز) م ــاده ‪ ۴۲‬قان ــون‬ ‫مدیر یــت خدمــات کشــوری مصــوب‬ ‫ش ــماره ‪ ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸‬م ــورخ‬ ‫‪ ۲۲/۴/۱۳۸۹‬ک ــه اع ــام نم ــوده «اس ــتخدام‬ ‫معل ــوالن ب ــه ش ــرط آنک ــه ب ــه تش ــخیص س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی کش ــور‪ ،‬معلولی ــت مان ــع از مامور ی ــت‬ ‫کاری نباش ــد‪ ،‬بامان ــع اس ــت»‪ ،‬اف ــراد معل ــول‬ ‫بای ــد توانای ــی انج ــام وظای ــف آن ش ــغل را داش ــته‬ ‫با ش ــند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــه همی ــن دلی ــل تع ــداد مح ــدودی‬ ‫از دس ــتگاه‌های اجرای ــی ب ــرای برخ ــی از مش ــاغل‬ ‫خ ــاص‪ ،‬ش ــرایط س ــامت پزش ــکی را مط ــرح‬ ‫می‌کنن ــد‪ .‬ب ــرای نمون ــه وزارت آم ــوزش و پ ــرورش‬ ‫در پنجمی ــن آزم ــون فراگی ــر مش ــترک در صفح ــه‬ ‫‪ ۱۴‬آ گهــی اعــام کــرده اســت کــه (کمــی شــنوایی‬ ‫داوطل ــب نبای ــد بی ــش از ‪ ۴۰‬دس ــی ب ــل باش ــد و‬ ‫داوطلــب بایــد صــدای نجــوا را از فاصلــه ‪ ۶‬متــری‬ ‫ب ــه خوب ــی بش ــنود)‪ ،‬البت ــه توضی ــح ض ــرورت ای ــن‬ ‫ش ــرط و س ــایر ش ــروط مطروح ــه ب ــه عه ــده وزارت‬ ‫مذک ــور اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون س ــرمایه انس ــانی س ــازمان اداری و‬ ‫اس ــتخدامی اف ــزود‪ :‬ای ــن موض ــوع مان ــع از ج ــذب‬ ‫اف ــراد معل ــول ت ــا س ــقف تعیی ــن ش ــده در س ــایر‬ ‫مشــاغل وزارت مذکــور نبــوده‪ ،‬چــرا کــه در معرفــی‬ ‫اف ــراد پذیرفت ــه ش ــده در ه ــر ص ــورت‪ ،‬رعای ــت‬ ‫س ــهمیه س ــه درص ــد معل ــوالن الزام ــی ب ــوده و‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت عــدم وجــود داوطلبــان‬ ‫معل ــول واج ــد ش ــرایط‪ ،‬باقیمان ــده ظرفی ــت‬ ‫س ــهمیه موص ــوف حف ــظ ش ــده و ب ــه هی ــچ وج ــه‬ ‫قاب ــل اختص ــاص ب ــه س ــایر س ــهمیه‌ها نخواه ــد‬ ‫ب ــود و ب ــر اس ــاس م ــاده ‪ ۵‬آیی ــن نام ــه ف ــوق الذک ــر‬ ‫تش ــخیص توانای ــی انج ــام کار معلولی ــن ع ــادی‬ ‫ب ــه عه ــده س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫معاون ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعالم آمادگی کرد‬ ‫صدور «پروانه‌ تخصصی ازدواج»‬ ‫به روانشناسان و مشاوران واجد شرایط‬ ‫مع ــاون س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫کش ــور از آغ ــاز فعالی ــت ‪ ۲۰۰‬مرک ــز مش ــاوره و ازدواج‬ ‫در س ــال جدی ــد زی ــر نظ ــر وزارت ورزش و جوان ــان‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬محمـــد حاتمـــی ضمـــن‬ ‫اشــاره بــه تفاهمنامــه همــکاری بیــن وزارت ورزش‬ ‫و جوان ــان و س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫کش ــور بی ــان ک ــرد‪ :‬در چن ــد س ــال گذش ــته تعام ــل‬ ‫دوطرفـــه‌ای بیـــن ایـــن ســـازمان و وزارت ورزش و‬ ‫جوان ــان ب ــوده ک ــه منج ــر ب ــه دس ــتاوردهای زی ــادی‬ ‫در ای ــن زمین ــه ش ــده ک ــه نتیج ــه آن س ــاماندهی‬ ‫ام ــور مش ــاوره قب ــل‪ ،‬حی ــن و بع ــد از ازدواج اس ــت‪.‬‬ ‫حاتـــــــــ ــمی افـــ ــزود‪ :‬وزارت ورزش و جـــــ ــوانان‬ ‫در م ــورد مج ــوز مراک ــز خدم ــات مش ــاوره‪ ،‬همیش ــه‬ ‫پیش ــگام ب ــوده اس ــت و مج ــوز مراک ــز ب ــرای ام ــور‬ ‫مشـــاوره ازدواج و خانـــواده را ایـــن وزارتخانـــه‬ ‫صـــادر می‌کـــرد‪ .‬پـــس از انعقـــاد تفاهم‌نامـــه‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۲۰۰‬مرک ــز تخصص ــی مش ــاوره وی ــژه ازدواج‬ ‫و خانـــواده زیـــر پوشـــش وزارت ورزش و جوانـــان‬ ‫فعالیـــت می‌کننـــد‪ .‬در حـــال حاضـــر حـــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬مرک ــز زی ــر نظ ــر ای ــن وزارتخان ــه فع ــال هس ــتند‬ ‫و گـــزارش کارشـــان بـــه معاونـــت امـــور جوانـــان‬ ‫ارس ــال می‌ش ــود‪ .‬هرس ــال می ــزان مش ــاوره ازدواج و‬ ‫خان ــواده ب ــه لح ــاظ کم ــی و کیف ــی افزای ــش پی ــدا‬ ‫کـــرده اســـت و ایـــن موضـــوع را مدیـــون تعامـــل‬ ‫دو طرفـــه بیـــن ســـازمان نظـــام و وزارت ورزش و‬ ‫جوانـــان هســـتیم‪.‬‬ ‫مع ــاون س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫کش ــور در م ــورد ص ــدور مج ــوز مراک ــز اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫امیدواری ــم بتوانی ــم در کوت ــاه تری ــن زم ــان ممک ــن‬ ‫مجـــوز بی ــش از ‪ ۱۳۰‬مرک ــز ک ــه تقاض ــای ص ــدور‬ ‫مج ــوز ک ــرده و در نوب ــت هس ــتند را ص ــادر کنی ــم‪.‬‬ ‫حاتمــی افــزود‪ :‬امســال نیــز نزدیــک بــه ‪ ۲۰۰‬مرکــز‬ ‫مشـــاوره ازدواج و خان ــواده ز ی ــر نظ ــر وزارتخان ــه‪،‬‬ ‫فعالیتشـــان را ش ــروع می‌کنن ــد و اص ــرار دار ی ــم‬ ‫ای ــن تعام ــل بیش ــتر ش ــده و فعالی ــت ای ــن مرا ک ــز‬ ‫تحـــت نظ ــارت و برنام ــه ر ی ــزی ای ــن وزارتخان ــه‬ ‫ب ــرای س ــاماندهی بهت ــر و بیش ــتر‪ ،‬ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫وی در م ــورد بح ــث نظ ــارت ب ــر مرا ک ــز اف ــزود‪:‬‬ ‫ب ــر اس ــاس تفاه ــم ب ــا معاون ــت جوان ــان‪ ،‬نظ ــارت‬ ‫تخصصـــی ب ــر عه ــده م ــا و نظ ــارت عموم ــی و‬ ‫کمــی بــر عهــده وزارت ورزش و جوانــان اســت کــه‬ ‫ب ــه ص ــورت مس ــتمر انج ــام م ــی گی ــرد‪ .‬ب ــر اس ــاس‬ ‫قان ــون س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی کش ــور‪ ،‬نظ ــارت‬ ‫تخصص ــی ب ــر ای ــن مرا ک ــز برعه ــده ای ــن س ــازمان‬ ‫اســـت و ای ــن س ــازمان برنام ــه ر ی ــزی وس ــیعی‬ ‫ب ــرای نظ ــارت دارد و هی ــچ ارگان و نه ــادی از ای ــن‬ ‫نظ ــارت مس ــتثنی نیس ــت‪.‬‬ ‫وی در م ــورد مبح ــث آم ــوزش ای ــن مرا ک ــز نی ــز‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬کســانی کــه فعالیــت مشــاوره‌ای انجــام‬ ‫می‌دهنــد چــه مشــاوره ازدواج و چــه روانشناســی‪،‬‬ ‫نیازمن ــد ب ــه روز ش ــدن در اطاع ــات هس ــتند ب ــه‬ ‫همی ــن خاط ــر در اولی ــن گام ق ــرار اس ــت بس ــته‬ ‫ه ــای آموزش ــی تهی ــه ش ــود و بی ــن تم ــام فع ــاالن‬ ‫مش ــاوره و ای ــن بخ ــش بس ــتهها تدر ی ــس ش ــود‪،‬‬ ‫س ــپس ای ــن اف ــراد ب ــا برگ ــزاری آزم ــون و در ص ــورت‬ ‫قبول ــی‪ ،‬کار مش ــاوره ازدواج را انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫وی در پای ــان اش ــاره ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس تعامل ــی‬ ‫ک ـ ـ ـ ــه وج ــود دارد‪ ،‬ب ــا وزارت ورزش و ج ــوان ــان به‬ ‫طرح ــی رس ــیدیم ک ــه ع ــاوه ب ــر مرا ک ــز تخصص ــی‬ ‫ازدواج و خان ــواده‪ ،‬پروانه‌ه ــای تخصص ــی ب ــه‬ ‫روانشناس ــان و مش ــاورینی ک ــه در ح ــوزه ازدواج‬ ‫و خان ــواده پروان ــه فعالی ــت و کار دارن ــد اعط ــا‬ ‫کنی ــم‪ .‬در ح ــال حاض ــر بی ــش از ‪ ۵۰۰۰‬روانش ــناس‬ ‫در کشــور فعالنــد و بنــا دار یــم بــا همــکاری وزارت‬ ‫ورزش و جوان ــان ب ــه کس ــانی ک ــه واج ــد ش ــرایط‬ ‫هس ــتند پروان ــه تخصص ــی ازدواج بدهی ــم ت ــا در‬ ‫همــه مرا کــز افــراد واجــد صاحیــت مجــاز بــه ارایــه‬ ‫مش ــاوره تخصص ــی باش ــند‪ .‬پی ــش بین ــی م ــی‬ ‫شــود کــه تــا پایــان ســال بــه بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬نفــر پروانــه‬ ‫تخصص ــی ازدواج اعط ــا کنی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه خب ــری وزارت ورزش و‬ ‫جوان ــان‪ ،‬الزم ب ــه ذک ــر اس ــت مرا ک ــز مش ــاوره وزارت‬ ‫ورزش و جوان ــان معتبرتری ــن مرا ک ــز خدم ــات‬ ‫مش ــاوره‌های ازدواج و خان ــواده هس ــتند و اب ــداع‬ ‫راه‌ان ــدازی مرا ک ــز در کش ــور ب ــا بی ــش از دو ده ــه‬ ‫فعالی ــت از س ــوی س ــازمان مل ــی جوان ــان س ــابق‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫آ تش نشانان عملیاتی مشمول‬ ‫مشاغل سخت و زیان آور‬ ‫می شوند‬ ‫مدی ــرکل ام ــور فن ــی مس ــتمری ه ــای س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫گفــت‪ :‬آتــش نشــانانی کــه در بخــش عملیاتــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫از مزای ــای مش ــاغل س ــخت و ز ی ــان آور به ــره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی اول بهمن‬ ‫ماه سال ‪ 1396‬با اکثریت آرا‪ ،‬به طرح استفساریه تبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 76‬قانون تامین اجتماعی که به بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی‬ ‫شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور به‌ خصوص متصدیان مشاغل‬ ‫عملیاتی آتش‌ نشانی که دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون‬ ‫کار با کارفرمایان خود هستند‪ ،‬رای دادند‪.‬‬ ‫سیدمحمدعلیجنانیدر گفتو گوباایرنادر اینخصوصتوضیح‬ ‫داد‪:‬پساز اینکهمجلسشورایاسامیبهایناستفساریهمبنیبرسخت‬ ‫و زیانآور بودنفعالیتآتشنشاناندر عرصهعملیاتیرایداد‪،‬نشستی‬ ‫برای رسیدگی به این موضوع برگزار و در نهایت تصمیم بر این شد که این‬ ‫مشاغلجزو مشاغلسختو زیانآور باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مزایای سخت و زیان آور برای تمام آتش نشانانی‬ ‫است که به صورت عملیاتی در هنگام وقوع آتش سوزی حضور‬ ‫دارند و مشمول تامین اجتماعی هستند اما تحت پوشش قانون کار‬ ‫نیستند؛ بر این اساس کارکنان آتش نشانی که در دیگر بخش های‬ ‫این سازمان فعالیت دارند‪ ،‬نمی توانند از این مزایا استفاده کنند‪.‬‬ ‫جنانی ادامه داد‪ :‬آتش نشانان باید حتما مشمول سازمان‬ ‫تامین اجتماعی باشند تا بر اساس تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 76‬قانون تامین‬ ‫اجتماعی از این خدمات بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬درخواست آتش نشانانی که مشمول‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و قانون کار هستند‪ ،‬برای استفاده از‬ ‫مزایای سخت و زیان آور بودن‪ ،‬در کمیته های وزارت کار بررسی‪،‬‬ ‫درباره آنان نظر داده و در نهایت به شعب تـــامین اجـــتــــــماعـــی‬ ‫ارج ــاع می‌شود‪ .‬این استفساریه برای افرادی است که بیمه تامین‬ ‫اجتماعی هستند اما مشمول قانون کار نمی شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پس از اینکه استفساریه به تصویب رسید‪ ،‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی نیز برای همین موضوع آیین نامه ای را تنظیم می کند‬ ‫تا این افراد از خدمات مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مشاغل سخت و زیان آور‪ ،‬شغل هایی هستند که در آنها‬ ‫عوامل فیزیکی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار‪،‬‬ ‫غیراستاندارد است و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب باالتر‬ ‫از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد شود که‬ ‫نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است‪ .‬با بکار گیری‬ ‫تمهیدات فنی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬بهداشتی و ایمنی می توان سخت و‬ ‫زیان آور بودن آن مشاغل را کاهش داد یا حذف کرد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی ‪ 42‬میلیون بیمه شده دارد که خدمات‬ ‫بیمه ای و درمانی مختلفی به آنها ارائه می دهد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫خبر خوش برای لینوکس‌کارها‬ ‫روند صعودی استخدام‬ ‫کارشناسان لینوکس ادامه دارد‬ ‫ســازمان‌ها بــه جــذب کارشناســان لینوکــس عاقــه زیــادی نشــان‬ ‫می‌دهنــد‪.‬‬ ‫گــزارش اخیــر بنیــاد لینوکــس نشــان می‌دهــد کــه شــرکت‌ها و‬ ‫ســازمان‌ها بــرای اســتخدام کارشناســانی کــه در حــوزه فناور ی‌هــای‬ ‫متــن بــاز (‪ )open source‬مهــارت دارنــد‪ ،‬عطــش روزافزونــی دارنــد‪.‬‬ ‫هفتمیــن گــزارش ســاالنه بنیــاد لینوکــس و ســایت ‪ Dice‬کــه‬ ‫یــک مرجــع معتبــر کاریابــی در حیطــه فنــاوری اطاعــات محســوب‬ ‫می‌شــود‪ ،‬نشــان می‌دهــد کــه «مهارت‌هــای مرتبــط بــا منبــع بــاز» و‬ ‫«کدنویســی لینوکــس» جــزو محبوب‌تر یــن تخصص‌هــای مــورد نظــر‬ ‫کارفرمایــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســرویس اخبــار نرم‌افــزار از رایــورز بــه نقــل از‬ ‫وب‌ســایت ‪ ،TechNewsWorld‬فنــاوری کانتینــر مبتنــی بــر لینوکس‬ ‫(‪ )Linux-based container‬نیــز طالبــان بســیاری دارد‪.‬‬ ‫در گــزارش ‪ 2018‬ایــن بنیــاد‪ ،‬از مهــارت هــای لینوکســی بــه‬ ‫صهــای یــاد شــده اســت چــرا کــه ‪80‬‬ ‫عنــوان پرطرفدارتریــن تخص ‌‬ ‫درصــد مدیــران منابــع انســانی ســازمان‌ها بــه دنبــال اســتخدام‬ ‫کارشناســانی بــا ایــن مهارت‌هــا هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش آمــده اســت‪ :‬بــا توجــه بــه محبوبیــت فــراوان‬ ‫ً‬ ‫تکنولوژ ی‌هــای ابــری‪ ،‬کانتینرهــا و ‪ DevOps‬کــه معمــوال همــه آنهــا‬ ‫مبتنــی بــر لینوکــس اســت‪ ،‬در بســیاری از مشــاغل متــن بــاز‪ ،‬بــه‬ ‫دانــش لینوکــس نیــاز اســت‪.‬‬ ‫جیــم زملیــن (‪ )Jim Zemlin‬مدیــر بنیــاد لینوکــس‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫ایــن کــه لینوکــس و دیگــر نرم‌افزارهــای منبــع بــاز نقــش اصلــی را در‬ ‫توســعه نرم‌افزارهــا ایفــا می‌کننــد‪ ،‬می‌گو یــد تقاضــا بــرای اســتخدام‬ ‫مهارت‌هــای فناور ی‌هــای متــن بــاز باالســت‪.‬‬ ‫یــک نکتــه مهــم در گــزارش بنیــاد لینوکــس‪ ،‬توجــه ســازمان‌ها بــه‬ ‫آمــوزش دادن کارکنــان خــود اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بیــش از نیمــی از شــرکت‌های حاضــر در ایــن‬ ‫نظرســنجی (‪ 55‬درصــد) گفته‌انــد بــرای پــر کــردن شــکاف مهارتــی‪،‬‬ ‫تهــای آموزشــی در اختیــار کارمنــدان خــود قــرار‬ ‫دوره هــا و فرص ‌‬ ‫داده‌انــد‪.‬‬ ‫ایــن رقــم در ســال ‪ 2017‬چیــزی در حــدود ‪ 47‬درصــد و در ســال‬ ‫پیــش از آن‪ ،‬فقــط ‪ 34‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
هفته نامه بازار کار شماره 1155

هفته نامه بازار کار شماره 1155

شماره : ۱۱۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!