صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۰۸

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1108

هفته نامه بازار کار شماره 1108

‫استخدام گسترده در‬ ‫بانک گردشگری‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫استخدام در‬ ‫شرکت پاالیش گاز بیدبلند‬ ‫استخدام شرکت چارگون در عناوین مختلف ● دعوت به همــکاری در وزارت نیــرو‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت حلما گستر خاورمیانه‬ ‫دعوت به همکاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز‬ ‫‌یک شنبه ‪ 27‬خرداد ‪ 3 -1397‬شوال ‪ 17 -1439‬ژوئن ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1108‬‬ ‫کاریابی بازارکار برای استخدام در یک مرکز وابسته به دولت ثبت نام می‌کند‬ ‫‪7‬‬ ‫استخدام سازمان تامین اجتماعی در پنج استان بزرگ کشور‬ ‫با آغاز ثبت نام از سه شنبه این هفته صورت می‌گیرد‬ ‫بحران حتمی نیرو‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫عکس‪ :‬برنا نیوز ‪/‬حمیده شفیعه ها‬ ‫‪2‬‬ ‫ایجاد ‪ 120‬هزار شغل در طرح اشتغال روستایی و عشایری‬ ‫تمایل ایرلند برای جذب نیروی کار ایرانی‬ ‫چرخ اقتصاد دکه‌های روزنامه فروشی‬ ‫با فروش مطبوعات نمی‌چرخد‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫می تواند در آزمون وکالت شرکت کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪2‬‬ ‫◄‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫رویدادهای آموزش‌وپرورش‬ ‫وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛‬ ‫ممنوعیت استخدام دبیران مرد‬ ‫در دبیرستان های دخترانه‬ ‫در دیدار وزرای کار ایران و ایرلند مطرح شد؛‬ ‫تمایل ایرلند برای جذب نیروی کار ایرانی‬ ‫در دیـدار علـی ربیعـی وزیـر تعاون ‪ ،‬کــــار و رفـاه اجتمـــــــاعی با‬ ‫«پـت بریـن تـد» وزیـر کار ایرلنـد بر همـکاری بیشـتر در حـوزه اعـــــزام‬ ‫وزیـر آمـوزش و پـرورش از ممنوعیـت تدریـس معلمـان مـرد در دبیرسـتان‌های‬ ‫دخترانـه خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری برنا‪ ،‬سـید محمد بطحایـی‪ ،‬وزیر آموزش و پـــــرورش‬ ‫در حاشـیه جلسـه کمیسـیون آموزش و تحقیقـات مجلس از ممنوعیـت تدریس معلمان‬ ‫مـرد در دبیرسـتان‌های دخترانـه خبـر داد و گفـت‪« :‬درصـورت مشـاهده ایـن مورد با‬ ‫مدیـر متخلـف برخـورد قانونی خواهد شـد‪».‬‬ ‫وزیـر آمـوزش و پـرورش افـزود‪« :‬در حالـی که مـا معلمـان زن بسـیار توانمند و‬ ‫مسـلطی را در آمـوزش و پـرورش داریـم بکارگیـری معلمـان مـرد در دبیرسـتان‌های‬ ‫دخترانـه هیـچ توجیهی نـدارد‪».‬‬ ‫به ازای هر ‪ ۳۰‬کالس یک معلم تربیت بدنی داریم‬ ‫وزیـر آمـوزش و پـرورش همچنیـن بـا بیان اینکـه در زمینـه تجهیـزات و اماکن‬ ‫ورزشـی بـه شـدت بـا مشـکل مواجهیـم گفـت‪ :‬بـه ازای هـر ‪ ۳۰‬کالس یـک معلـم‬ ‫تربیـت بدنـی متخصـص داریـم و ‪ ۳۶‬درصـد شـاخص تـوده بدنـی دانش آمـوزان ما‬ ‫باالتـر از حـد طبیعی اسـت‪.‬‬ ‫بطحائـی بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن سـنوات خدمـت معلـم ما ‪ ۲۳‬سـال اسـت‬ ‫و حـدود یـک سـوم نیـروی انسـانی مـا تـا سـه سـال آینـده بازنشسـته می‌شـوند‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬بایـد معلـم تربیـت بدنی بـه مدرسـه بفرسـتیم‪ .‬هرچند با طـرح آموزش‬ ‫آمـوزگاران پایـه‪ ،‬مقـداری انحـراف و خطـا کاهـش می یابد امـا این همه کار نیسـت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد‪:‬‬ ‫در نشست مشترک وزیر کار با رییس بانک مرکزی اعالم شد‬ ‫معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با بازارکار‪:‬‬ ‫استخدام معلمان حق التدریس‬ ‫منوط به مصوبه مجلس است‬ ‫معـاون پشـتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره اسـتخدام معلمـان حق التدریس به‬ ‫بـازارکار گفـت‪ :‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 63‬قانون برنامه ششـم اسـتخدام در آمـوزش و پرورش‬ ‫بایـد از طریـق دانشـگاه فرهنگیـان و شـهید رجایی صـورت بگیرد‪.‬‬ ‫اللهیـار ترکمـن بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتخدام معلمـان حـق التدریـس منـوط بـه‬ ‫مصوبـه مجلـس اسـت یادآور شـد‪ :‬برای اسـتخدام و یا هـر تصمیم در زمینـه معلمان‬ ‫حـق التدریـس منتظـر مصوبـه مجلـس و تصمیـم آنها هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت و آمـوزش و پـرورش تابـع قانـون اسـت افـزود‪:‬‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی هـر تصمیمی بـرای معلمـان حـق التدریس بگیرد مـا همان‬ ‫را اجـرا خواهیـم کـرد ولی براسـاس قانون برنامه ششـم اسـتخدام نیرو از طریـــــق‬ ‫دو دانشـگاه فرهنگیـان و شـهید رجایی اسـت‪.‬‬ ‫*متن کامل خبردرسایت بازارکار موجود است‬ ‫با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫ارجاع مجدد طرح اولویت استخدامی‬ ‫حق‌التدریس‌ها به کمیسیون آموزش‬ ‫نماینـــدگان مجلـــس طـــرح اولویـــت اســـتخدامی معلمـــان حق‌التدریـــس‌ را‬ ‫بـــه دلیـــل ابهـــام در آن‪ ،‬مجـــددا بـــه کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات ارجـــاع‬ ‫دادنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬مجلـــس شـــورای اســـامی طـــرح اصـــاح بنــــــد «ب»‬ ‫م ــاده ‪ ۶۳‬قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه در خص ــوص اولوی ــت اس ــتخدام گروه‌های ــی‬ ‫از معلمـــان حق‌التدریـــس و آموزشـــیاران نهضـــت‌ ســـوادآموزی کـــه در جلســـه‬ ‫علنـــی روز یکشـــنبه کلیـــات آن رد شـــده بـــود‪ ،‬بـــرای بررســـی پیشـــنهادات‬ ‫نماین ــدگان مج ــددا در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت‪ ،‬ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه رای نی ــاوردن‬ ‫پیش ــنهادات و اخت ــاف نظره ــای گس ــترده در خص ــوص آن‪ ،‬ب ــا پیش ــنهاد رئی ــس‬ ‫مجل ــس و موافق ــت نماین ــدگان ب ــرای بررس ــی بیش ــتر و اص ــاح ب ــه کمیس ــیون‬ ‫آمـــوزش و تحقیقـــات ارجـــاع شـــد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن طـــرح‪ ،‬مقـــرر شـــده اســـت ســـازمان امـــور اداری و‬ ‫اســـتخدامی کشـــور و ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور موظـــف شـــوند بـــا‬ ‫ه ــدف ارتق ــای کیفی ــت نظ ــام تعلی ــم و تربی ــت‪ ،‬در ط ــول اج ــرای قان ــون برنام ــه‬ ‫شش ــم توس ــعه نس ــبت ب ــه ج ــذب معل ــم ب ــه ترتی ــب اولوی ــت از می ــان نیروه ــای‬ ‫حق‌التدریـــس‪ ،‬آموزشـــیاران نهضـــت ســـوادآموزی و نیروهـــای دانشـــگاه‌های‬ ‫فرهنگیـــان و تربیـــت دبیـــر شـــهید رجایـــی اقـــدام کـــرده و ردیف‌هـــای‬ ‫اســـتخدامی و اعتبـــار مـــورد نیـــاز وزارت آمـــوزش و پـــرورش را فراهـــم کننـــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام پرستاری عنوان کرد؛‬ ‫ایجاد ‪ 120‬هزار شغل‬ ‫مشکالت کمبود پرستار‬ ‫در کشور‬ ‫در طرح اشتغال روستایی و عشایری‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه تاکنـــــــــــون بیــش از‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد تومــان از منابــع مصــوب طــرح اشــتغال روســتایی و عشــایری در‬ ‫اختیــار متقاضیــان قــرار گرفــت‪ ،‬از هدفگــذاری ایجــاد ‪۱۲۰‬هــزار شــغل خبــرداد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بانـــک مرکـــزی‪ ،‬علـــی ربیعـــی‪ ،‬در جلســـه هماهنگـــی بانـــک‬ ‫مرک ــزی و وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ک ــه ب ــا حض ــور مدی ــران عام ــل‬ ‫بانـــک هـــای کشـــاورزی‪ ،‬پســـت بانـــک‪ ،‬بانـــک توســـعه تعـــاون و صنـــدوق‬ ‫کارآفرینـــی امیـــد بـــا موضـــوع بررســـی ســـاز و کار اجرایـــی برنامـــه اشـــتغال‬ ‫روس ــتایی و عش ــایری برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ه ــدف از اج ــرای برنام ــه اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫و عشـــایری را ایجـــاد اشـــتغال و افزایـــش تولیـــد و بهـــره وری عنـــوان کـــرد و‬ ‫گفـــت‪ :‬بانکهـــا بـــا وجـــود اینکـــه بـــا تنگنـــای اعتبـــاری مواجـــه انـــد و بعضـــا‬ ‫م ــورد هجم ــه واق ــع ش ــدند ام ــا تاکن ــون عملک ــرد مطل ــوب و مش ــارکت مناس ــبی‬ ‫در ایـــن طـــرح داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هدفگــذاری ایــن برنامــه را ایجــاد ‪ ۱۲۰‬هــزار شــغل عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن پــروژه همــه مالحظــات مدنظــر اســت و تاکنــون بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان از منابــع مصــوب ایــن طــرح در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ 24‬هزار ردیف استخدامی‬ ‫دانشگاه فرهنگیان در انتظار بودجه‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان گفـت‪:‬‬ ‫مجـوز اسـتخدام ‪ 24‬هـزار دانشـجو معلـم‬ ‫بـه تازگی بـرای این دانشـگاه صادر شـده‪،‬‬ ‫امـا اعتبـار الزم بـرای پذیـرش ایـن تعـداد‬ ‫دانشـجو معلـم هنـوز در نظـر گرفتــــــه‬ ‫نشـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـین خنیفـر در گفـت و گو بـا ایرنا‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬بر اسـاس برآوردهـای اولیه‪،‬‬ ‫بـرای پذیـرش و تامیـن هزینـه ایـن تعداد‬ ‫دانشـجو معلـم کـه چهـار سـال در اختیـار‬ ‫دانشـگاه فرهنگیـان هسـتند‪ ،‬بـه حـــداقل‬ ‫‪ 120‬میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا صـدور مجـوز ردیف اسـتخدامی ‪ 24‬هـزار دانشـجو معلم برای‬ ‫سـال تحصیلـی ‪ ، 97-98‬کارگروهـی بـه منظور اسـتخراج آمار قبلـی و ظرفیت خالی‬ ‫دانشـگاه فرهنگیان تشـکیل شـد کـه در نهایت جدولی طراحـی و افراد مـورد نیاز در‬ ‫رشـته های مختلف مشـخص شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیان بیان داشـت‪ :‬ظرفیت هـای خالی این دانشگـــــــــاه‬ ‫بر اسـاس اسـتان‪ ،‬رشـته ها و جنسیت تعیین شـده که پس از تایید وزارت آموزش و پرورش‬ ‫در اولیـن فرصـت در اختیـار سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور قـرار می گیـرد تا در‬ ‫دفترچـه کنکـور سراسـری که تیرماه منتشـر می شـود‪ ،‬لحاظ شـود‪.‬‬ ‫*متن کامل خبر درسایت بازارکار موجود است‬ ‫نیـروی کار از ایـران بـه ایرلنـد تاکید شـد‌‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬علــی ربیعــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کـــــــار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی در حاشــیه یکصــد و هفتمیــن اجــاس ســازمان جهانــی کار‬ ‫(‪ )ILO‬در ژنــو ســوئیس بــا «پــت بریــن تــد» همتــای ایرلنــدی خــود دیــدار‬ ‫و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت بـر همکاری‌هـای اقتصـادی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی بـا ایرلنـد‪ ،‬مباحث مرتبـط با آموزش هـای فنی و حرفـه ای‪ ،‬اعزام‬ ‫نیـروی کار ماهـر و بـه ویژه آشـپز و سرآشـپز بـه ایرلند تاکید شـد‪.‬‬ ‫وزیرتعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‪ ،‬مسـائل تجـاری و بازرگانی را از دیگر‬ ‫موضوعـات مـورد عالقـه ایرلنـدی هـا بـرای همـکاری بـا ایـران دانسـت و‬ ‫خطـاب بـه وزیـر کار ایرلنـد گفـت‪ :‬شـما مـی توانید برای آشـنایی بیشـتر با‬ ‫مباحـث مربـوط بـه حمایت‌هـای اجتماعی‪ ،‬آمـوزش های فنی و حرفــــــه‌ای‪،‬‬ ‫تامیـن اجتماعـی‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬فعالیـت شـرکت‌های تولیـدی‪ ،‬بخش‌هـای‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬تولیـد مـواد غذایـی‪ ،‬صنعـت فنـاوری اطالعـات (‪ )IT‬و سـایر‬ ‫زمینـه هـای مـورد توافـق طرفیـن بـه ایـران سـفر کنیـد تـا از ظرفیـت های‬ ‫کشـور برخـوردار شـوید چـرا که مـا درصـدد افزایش صـادرات خــــــود‬ ‫بـه ایرلند هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـه یادداشـت هـای تفاهم امضا ء شـده ایـران و ایرلنـد در خصوص‬ ‫اعـزام آشـپز و سرآشـپز ماهـر بـه ایرلنـد اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـران دارای‬ ‫نیـروی کار ماهـر فراوانـی اسـت و عالقـه منـد بـه اعزام ایـن نیروهـای کار‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت همچنیــن وزیــرکار ایرلنــد نیــز بــا بیــان اینکــه‬ ‫اقتصــاد ایرلنــد رو بــه تکامــل اســت و بــرای جبــران کمبــود نیــروی کار‬ ‫مایــل بــه همــکاری بــا ایــران هســتیم‪ ،‬بــه تعهــد کشــورش در برابــر برجــام‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬وزیرخارجــه ایرلنــد و خانــم موگرینــی متعهــد بــه‬ ‫برجــام هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن طــرح قــرار نیســت‪ ،‬پــول‬ ‫پاشــی صــورت گیــرد و تســهیالت را براســاس فرآینــدی در اختیــار متقاضیــان قــرار‬ ‫مــی دهیــم کــه منجــر بــه تولیــد و اشــتغال شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۳‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای برنامــه اشــتغال روســتایی پرداخــت شــده‬ ‫است ‬ ‫در ایــن دیــدار رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه ســال‬ ‫گذشــته مجلــس مقــرر شــد معــادل ریالــی ‪ 12‬هــزار میلیــارد تومــان از طریــق‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی و بانــک هــای عامــل در اختیــار متقاضیــان روســتایی و‬ ‫عشــایری قــرار گیــرد کــه تاکنــون ‪ 3‬هــزار میلیــارد تومــان توســط صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی در اختیــار بانــک هــای عامــل قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل کاریابی‌های وزارت کار خبر داد‬ ‫آخرین مهلت دریافت مجوز کاریابی‌های مجازی‬ ‫پایان خرداد است‬ ‫مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی کار وزارت‬ ‫کار از تدویــن دســتورالعمل فعالیــت کاریابی‌هــای‬ ‫الکترونیکــی خبــر داد و گفــت‪ :‬کاریابی‌هــای مجــازی‬ ‫تــا پایــان خــرداد مهلــت دارنــد کــه بــرای دریافــت‬ ‫مجــوز اقــدام کننــد؛ مجــوز بعــد از نهایــی شــدن ایــن‬ ‫دســتور‌العمل صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد اکبرنیــا‪ ،‬مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی‬ ‫کار و کاریابی‌هــای وزارت تعــاون‪ ،‬کـــــــــار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی در گفت‌وگــو بــا خبرگــزاری فــارس‬ ‫دربــاره فعالیــت کاریابی‌هــای غیــر مجــاز گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس قانــون هــر فــردی کــه بخواهــد فعالیــت‬ ‫کاریابــی انجــام دهــد و یــا بانــک اطالعاتــی از‬ ‫کارجویــان داشــته باشــد بایــد از وزارت تعــاون کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی مجــوز دریافــت کنــد و فعالیــت‬ ‫هــر مجموعــه یــا فــردی کــه بــدون مجــوز اقــدام‬ ‫بــه فعالیــت کاریابــی یــا ایجــاد بانــک اطالعاتــی از‬ ‫متقاضیــان مشــاغل کنــد‪ ،‬غیــر قانونــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات وزارت کار در‬ ‫زمینــه فعالیــت کاریابی‌هــای غیــر مجــاز گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه گســترش کاریابی‌هــای الکترونیکــی‬ ‫بــا اســتفاده از فضــای مجــازی از همــه کســانی‬ ‫کــه می‌خواهنــد در ایــن حــوزه کار کننــد‪ ،‬دعــوت‬ ‫کرده‌ایــم و می‌کنیــم کــه در چارچــوب قانــون و‬ ‫مجــوز وزارت کار فعالیــت کننــد چــرا کــه بــر اســاس‬ ‫قانــون بــرای کســانی کــه بــدون مجــوز وزارت کار‬ ‫بــه ایجــاد کاریابــی چــه بــه صــورت فیزیکــی و چــه‬ ‫بــه صــورت مجــازی اقــدام کننــد‪ ،‬جرائــم نقــدی در‬ ‫نظــر گرفتــه میشــود‪ .‬در ایــن مــورد هــم اگــر در بــازه‬ ‫زمانــی تعریــف شــده‪ ،‬مجــوز دریافــت نکننــد‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس قانــون اقــدام بــه جریمــه آنهــا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مدیـــر کل دفتـــر هدایـــت نیـــروی کار وزارت‬ ‫کار بـــا اعـــام اینکـــه کاریابی‌هـــای غیـــر مجـــاز‬ ‫تـــا پایـــان خـــرداد مـــاه مهلـــت دارنـــد کـــه اقـــدام‬ ‫بـــه دریافـــت مجـــوز کننـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در همیـــن‬ ‫زمینـــه جلســـاتی را بـــا اســـتارت‌آپ‌ها داشـــتیم‬ ‫و دســـتورالعمل کاریابـــی الکترونیکـــی را بـــرای‬ ‫کســـانی کـــه در حـــوزه فضـــای مجـــازی کار‬ ‫می‌کننـــد تهیـــه کرده‌ایـــم کـــه بعـــد از نهایـــی‬ ‫شـــدن ابـــاغ می‌شـــود تـــا امـــکان فعالیـــت‬ ‫کاریابی‌هـــای مجـــازی تســـهیل شـــود‪.‬‬ ‫اکبرنیــا در پاســخ بــه اینکــه چــه تعــدادی از‬ ‫ایــن کاریابی‌هــا تــا کنــون درخواســت صــدور‬ ‫مجــوز داشــته‌اند گفــت‪ :‬تعــداد زیــادی از آنهــا از‬ ‫طریــق ادارات کار اســتانی درخواســت داشــته‌اند‬ ‫امــا صــدور مجــوز بــرای آنهــا بعــد از نهایــی شــدن‬ ‫دســتورالعمل جدیــد اســت و بعــد از آن مجــوز بــرای‬ ‫آنهــا صــادر می‌شــود‪.‬‬ ‫حذف مشوق‌ جذب نیرو آمار کاریابی‌ها‬ ‫را کاهش داد‬ ‫مدیـــرکل کاریابی‌هـــای وزارت کار گفـــت‪:‬‬ ‫حـــذف مشـــوق‌های جـــذب نیـــرو بـــرای کارفرمـــا‪،‬‬ ‫آمـــار عملکـــرد کاریابی‌هـــا را کاهـــش داده و‬ ‫موجـــب شـــده کـــه میـــزان اشـــتغال بـــه کار و‬ ‫فعالیـــت کاریابی‌هـــا در ســـال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬کاهـــش‬ ‫پیـــدا کنـــد‪.‬‬ ‫اکبرنیـــا بـــا یـــادآوری فرآینـــد واگـــذاری‬ ‫امـــور غیـــر حاکمیتـــی بیمـــه بیـــکاری بـــه‬ ‫کاریابی‌هـــا‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬کاریابی‌هـــا از دو‬ ‫بعـــد می‌توانســـتند بـــه فـــرد بیـــکار کمـــک کننـــد‪،‬‬ ‫از یـــک طـــرف بـــا توجـــه بـــه اینکـــه کارگـــزار‬ ‫وزارت کار هســـتند‪ ،‬بـــا اشـــراف بـــه قوانیـــن بیمـــه‬ ‫بیـــکاری می‌تواننـــد در هدایـــت متقاضیـــان موثـــر‬ ‫باش ــند و در بع ــد دیگ ــر در بح ــث اش ــتغال مج ــدد‬ ‫موثـــر باشـــند؛ چـــرا کـــه مقـــرری بیمـــه بیـــکاری‬ ‫موقـــت اســـت و دولـــت درصـــدد اســـت تـــا بـــه‬ ‫افـــرادی کـــه بـــه طـــور موقـــت مقـــرری بیـــکاری‬ ‫می‌گیرنـــد‪ ،‬کمـــک کنـــد تـــا اشـــتغال مجـــدد پیـــدا‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬تنهـــا بخشـــی کـــه می‌توانـــد‬ ‫بـــرای اشـــتغال مجـــدد کمـــک کنـــد‪ ،‬کاریابی‌هـــا‬ ‫هســـتند‪ ،‬چـــرا کـــه هـــم بـــا صاحبـــان مشـــاغل و‬ ‫کســـانی کـــه فرصـــت شـــغلی در اختیـــار دارنـــد‪،‬‬ ‫در ارتبـــاط هســـتند و هـــم می‌تواننـــد افـــراد را‬ ‫ب ــرای توانمن ــد ش ــدن ب ــه س ــازمان فن ــی حرفــه‌ای‬ ‫معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫مدی ــر کل دفت ــر هدای ــت نی ــروی کار ب ــا اش ــاره‬ ‫بـــه اجـــرای آزمایشـــی طـــرح واگـــذاری امـــور‬ ‫غیرحاکمیتـــی بیمـــه بیـــکاری بـــه کاریابی‌هـــا در‬ ‫ســـه اســـتان البـــرز‪ ،‬قزویـــن و ســـمنان در ســـال‬ ‫‪ 95‬گف ــت‪ :‬البت ــه در ای ــن زمین ــه برخ ــی مش ــکالت‬ ‫قانون ــی پی ــش آم ــد‪ ،‬از جمل ــه بح ــث ح ــق الزحم ــه‬ ‫کاریابی‌هـــا و مـــواردی از ایـــن دســـت بـــود کـــه‬ ‫مانـــع از گســـترش واگـــذاری کار بـــه کاریابی‌هـــا‬ ‫در سراســـر کشـــور شـــد‪.‬‬ ‫اکبرنیـــا بـــا اشـــاره بـــه واگـــذاری امـــور در‬ ‫ســـال ‪ 96‬بـــه کاریابی‌هـــا در اســـتان تهـــران بـــا‬ ‫برخ ــورداری از ‪ 40‬درص ــد مق ــرری بگی ــران گف ــت‪:‬‬ ‫از مزایـــای ایـــن طـــرح الکترونیکـــی شـــدن کل‬ ‫فرآینـــد ثبـــت نـــام تـــا برقـــراری مقـــرری بیـــکاری‬ ‫اس ــت ک ــه در حال ــی ک ــه پی ــش از ای ــن س ــه م ــاه‬ ‫ای ــن فرآین ــد ط ــول می‌کش ــید‪ ،‬ای ــن م ــدت ب ــه ‪10‬‬ ‫روز کاهـــش یافتـــه و تمـــام فرآینـــد بـــه صـــورت‬ ‫الکترونیکـــی انجـــام می‌شـــود و انجـــام هـــر‬ ‫مرحلـــه بـــا پیامـــک بـــه متقاضـــی اعـــام می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی دربـــاره آمـــار فعالیـــت ایـــن کاریابی‌هـــا‬ ‫گفـــت‪ :‬حـــدود ‪ 220‬هـــزار نفـــر در کل کشـــور‬ ‫مقـــرری بیمـــه بیـــکاری می‌گیرنـــد کـــه ‪ 45‬درصـــد‬ ‫آنه ــا مرب ــوط ب ــه ‪ 4‬اس ــتانی اس ــت ک ــه در آنه ــا کار‬ ‫از طریـــق کاریابی‌هـــا انجـــام می‌شـــود‪.‬‬ ‫اکبـــر نیـــا گفـــت‪ :‬بـــا اســـتفاده از ســـامانه‬ ‫الکترونیکـــی ثبـــت تقاضـــای بیمـــه بیـــکاری و از‬ ‫طریـــق کاریابی‌هـــا مشـــخص شـــد ‪ 1350‬نفـــر از‬ ‫متقاضی ــان بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬ضم ــن دریاف ــت مق ــرری‬ ‫در جـــای دیگـــری اشـــتغال پنهـــان داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن گفـــت از ‪ 6‬مـــاه گذشـــته تـــا‬ ‫کنـــون ‪ 180‬نفـــر از طریـــق کاریابی‌هـــا اشـــتغال‬ ‫مجـــدد داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر هدای ــت نی ــروی کار از مذاک ــره‬ ‫بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــرای رفـــع موانـــع‬ ‫قانونـــی واگـــذاری امـــور غیرحاکمیتـــی بیمـــه‬ ‫بیـــکاری بـــه کاریابی‌هـــا خبـــر داد و گفـــت‪ :‬در‬ ‫صـــورت بـــه نتیجـــه رســـیدن مذاکـــرات و نهایـــی‬ ‫شـــدن توافقـــات‪ ،‬ایـــن طـــرح در سراســـر کشـــور‬ ‫اجـــرا خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش خبر داد‬ ‫صدور دستورالعمل پرداخت «وام» اشتغالزایی به جوانان‬ ‫محمدمه ــدی مع ــاون س ــاماندهی ام ــور جوان ــان‬ ‫وزارت ورزش و جوانـــان بـــا اشـــاره بـــه اقـــدام‬ ‫ایـــن معاونـــت بـــرای تهیـــه برنامـــه جامـــع حـــوزه‬ ‫جوانـــان در سراســـر کشـــور گفـــت‪ :‬وزارت ورزش‬ ‫و جوانـــان تنهـــا وزارتخانـــه‌ای اســـت کـــه در آن‬ ‫وضعی ــت بکارگی ــری بازنشس ــتگان تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫ش ــده اس ــت و امیدواری ــم ت ــا نهاده ــای دیگ ــر نی ــز‬ ‫هـــر چـــه ســـریعتر در ایـــن راســـتا اقـــدام کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬محمدمهـــدی بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه توافـــق معاونـــت ســـاماندهی امـــور جوانـــان‬ ‫بـــا صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد و موسســـه رســـالت‬ ‫بـــرای ارائـــه تســـهیالت اشـــتغالزایی بـــه جوانـــان‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬ابالغیـــه وام‌هـــا انجـــام شـــده‬ ‫و دســـتورالعمل آن نیـــز صـــادر شـــده اســـت‪.‬‬ ‫طرح‌هـــای جوانـــان نیـــز در ادارات کل جوانـــان‬ ‫ه ــر اس ــتان در ح ــال بررس ــی اس ــت‪ .‬ب ــه جوانان ــی‬ ‫کـــه طرح‌شـــان بعـــد از بررســـی‌ها تاییـــد شـــود‬ ‫ایـــن وام تعلـــق خواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫تندگویـــان بـــا بیـــان اینکـــه در اســـتان فـــارس‬ ‫تمـــام ســـقف اعتبـــارات وامـــی بـــه ســـمن‌های‬ ‫جوانـــان پرداخـــت شـــده اســـت تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫حـــدود دو میلیـــارد تومـــان در ایـــن اســـتان بـــا‬ ‫ســـقف پرداختـــی ‪ ۱۰۰‬میلیـــون تومـــان پرداخـــت‬ ‫شـــده اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون ســـاماندهی امـــور جوانـــان وزارت‬ ‫ورزش و جوان ــان ب ــا بی ــان اینک ــه موسس ــه رس ــالت‬ ‫بـــه دنبـــال مـــدل متفاوتـــی از اشـــتغال زایـــی در‬ ‫ســـازمان‌های مـــردم نهـــاد جوانـــان اســـت اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬شـــرایط بهـــره منـــدی ســـازمان‌های مـــردم‬ ‫نهـــاد جوانـــان از ایـــن تســـهیالت ایـــن اســـت کـــه‬ ‫آنهـــا بـــه ســـمت تشـــکل گرایـــی حرکـــت کننـــد‪.‬‬ ‫رئیـس کل سـازمان نظـام پرسـتاری کشـور‪ ،‬در مراسـم‬ ‫افطـاری کـه با حضـور برخـی از نمایندگان مجلس شـورای‬ ‫اسلامی برگزار شـد‪ ،‬به ارائه گزارشـی از وضعیت پرستاری‬ ‫و مشـکالت پرسـتاران پرداخت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬دکتر اصغـر دالونـدی در‬ ‫ایـن مراسـم بـه موضوع خشـونت هـا علیـه کادر پرسـتاری‬ ‫اشـاره و گفـت‪ :‬اخیـرا با موجی از خشـونت علیه پرسـتاران‬ ‫روبرو هسـتیم و این ناشـی از کمبود اطالع و سـواد سلامت‬ ‫مـردم از یـک سـو و کمبـود نیـروی پرسـتاری اسـت و این‬ ‫کمبـود تعـداد نیـرو واقعـی نیسـت و دلیـل آن عـدم امـکان‬ ‫جـذب نیـروی پرسـتاری اسـت زیـرا در ‪ ۳۰‬اسـتان نیـروی‬ ‫طرحـی آمـاده بـه کار وجـود دارد امـا امـکان جـذب آنهـا‬ ‫وجـود نـدارد و ایـن امـر نیـاز به حمایـت وزارت بهداشـت‬ ‫دارد و طـی نشسـتی بـا مراجـع قانونـی به دنبـال کاهش این‬ ‫خشـونت هـا علیه پرسـتاران هسـتیم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشـت‪ :‬اجـرای بنـد ‪ ۱۰‬تبصره مـاده ‪ ۶۸‬قانون‬ ‫اسـتخدام کشـوری در زمـره قوانیـن اجرایی برای پرسـتاری‬ ‫بـوده اسـت کـه براسـاس ایـن قانـون فـوق العـاده دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی را تـا سـقف ‪ ۵۰‬درصـد افزایـش مـی دهـد و‬ ‫پرسـتاران در صـف اول اجـرای ایـن قوانین قــــــــــرار‬ ‫مـی گیرند زیرا پرسـتاران دارای بـازارکار داخلی و خارجی‬ ‫‪ ،‬حساسـیت شـغلی بـاال‪ ،‬ریسـک پذیـری بـاال و مواجهـه با‬ ‫انـواع بیمـاری ها هسـتند و وظایف تخصصی به مـردم ارائه‬ ‫مـی دهنـد و بـا توجـه بـه ایـن مفـاد و دالیـل ذکر شـده در‬ ‫قانـون عملا پرسـتاران مـی تواننـد در اولویت ایـن بند قرار‬ ‫گیرنـد وافزایـش ‪ ۵۰‬درصـدی کـه بـرای برخـی از کارکنان‬ ‫نهادهـاو سـازمان هـا تخصیـص یافتـه‪ ،‬پرسـتاران از ایـن‬ ‫نعمـت برخـوردار نبودنـد‪ ،‬جامعـه پرسـتاری از دولـت و‬ ‫نماینـدگان مجلـس انتظـار دارند که بـه این بند نیـز پرداخته‬ ‫و پیگیـر حقوق پرسـتاران باشـند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امـروزه کشـورهای صاحب سـبک سلامت‬ ‫بـه دنبـال بیمارسـتان زدایـی هسـتند اما متاسـفانه در کشـور‬ ‫مـا روزانـه در حال افتتـاح بخش هـای مختلف بیمارسـتانی‬ ‫هسـتیم و بـا ورود بودجـه و منابـع مختلـف بـه وزارت‬ ‫بهداشـت بـا کمبودهـای زیـادی روبرو هسـتیم و این نشـان‬ ‫دهنـده ایـن اسـت کـه بهارتقـا سلامت و پیشـگری کمتـر‬ ‫توجه شـده اسـت و ما انتظار داریم که شـورای عالی بیمه منابع‬ ‫و یـا بودجـه ای را بـرای خدمـات پرسـتاری در منـزل و یـا‬ ‫خدمـات پرسـتاری جامعـه نگـر‪ ،‬تخصیـص دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‪:‬‬ ‫در رشته حقوق‪ ،‬مازاد‬ ‫و در پرستاری کمبود داریم‬ ‫عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بیــن نیــاز بــازار کار و پذیــرش دانشــجو‬ ‫در دانشــگاه‌ها تناســبی وجــود نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬پذیــرش‬ ‫دانشــجو در برخــی رشــته‌ها ماننــد حقــوق بســیار اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمدجواد ابطحــی در گفت‌وگــو بــا خبرگــزاری‬ ‫خانــه ملــت بــا بیــان اینکــه بایــد بیــن نیــاز بــازار کار و‬ ‫پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه‌ها تناســب وجــــــــود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه در کشــور نیازســنجی انجــام‬ ‫نمی‌شــود در نتیجــه متناســب بــا بــازار کار نیــرو تربیــت‬ ‫نمی‌شــود؛ فارغ‌التحصیــان برخــی رشــته در بــازار کار‬ ‫نیروهــای مــازاد هســتند ایــن درحالــی اســت کــه کشــور در‬ ‫برخــی رشــته‌ها ماننــد پرســتاری بــا کمبــود نیــرو مواجــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی بـا بیـان اینکـه برخـی رشـته‌ها اشـباع شـده‌اند و‬ ‫فارغ‌التحصیلان ناچارنـد بـه کارهـای کاذب رو آورنـد یـا‬ ‫بیـکار بماننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬این نابسـامانی‌ها به دلیل نبـود تفکر و‬ ‫برنامه‌ریزی‌هـای اسـتراتژیک اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬گسـترش بی‌رویـه دانشـگاه‌ها و‬ ‫موسسـات آمـوزش عالـی غیرانتفاعی‪ ،‬پیام نور‪ ،‬شـبانه باعث‬ ‫مدرک‌گرایـی شـده اسـت؛ خانواده‌هـا با سـختی بسـیار کلیه‬ ‫شـرایط الزم بـرای ورود فرزندانشـان بـه دانشـگاه‌ها فراهـم‬ ‫می‌کننـد و ایـن در حالـی اسـت کـه افـراد نیـز پـس از‬ ‫فارغ‌التحصیـل شـدن نمی‌توانند در بازار کار مشـغول شـوند‪.‬‬ ‫ابطحـی اظهار کـرد‪ :‬پذیرش دانشـجو در برخی رشـته‌ها‬ ‫ماننـد حقوق بسـیار اسـت در ایـران مانند کشـورهای غربی‬ ‫هـر خانـواده وکیـل خانوادگـی نـدارد یـا بـرای کارهـای‬ ‫خـود بـا وکیـل مشـورت نمی‌کنـد لـزوم پذیرش ایـن تعداد‬ ‫دانشـجو در رشـته حقوق چیسـت ایـن اقدامـات نتیجه عدم‬ ‫تفکر و بررسـی اسـت‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس شـورای‬ ‫اسلامی در پایـان افـزود‪ :‬معضـل بیـکاری در کشـور نشـانه‬ ‫بی‌تدبیـری اسـت؛ بایـد بـا بررسـی نیـاز بـازار کار کشـور‬ ‫تعییـن شـود و سـپس بـا توجه بـه این نیـاز دانشـجو جذب‬ ‫شـود نـه اینکـه پس از جذب دانشـجو بـا ارائـه راهکارهایی‬ ‫ماننـد آمـوزش واحدهای سـایر رشـته‌ها راهی برای اشـتغال‬ ‫آنـان ایجـاد کنیم‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫براساس تفاهم‌نامه همکاری جهاد دانشگاهی با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛‬ ‫مدیر کل امور اداری این سازمان خبر داد‬ ‫استفاده از تجربیات جهاددانشگاهی‬ ‫در حوزه کارآفرینی‬ ‫استخدام در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی از‬ ‫استخدام پیمانی نیروی انسانی موردنیاز در مدیریت‌های‬ ‫درمان استان‌های اصفهان‪ ،‬کردستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬کرمانشاه و‬ ‫فارس در تیرماه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫سید حسین حسینی آذرنوشان با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی مراکز‬ ‫درمانی جدید التاسیس در شهرستان های تیران و‬ ‫کرون‪ ،‬بانه‪ ،‬سرخه‪ ،‬سنقر‪ ،‬داراب و سپیدان نیروی‬ ‫انسانی موردنیاز خود را از طریق آزمون کتبی‪،‬‬ ‫مصاحبه و گزینش جذب می نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبان استخدام می توانند در‬ ‫صورت احراز شرایط حسب مفاد آگهی استخدامی که متعاقب ًا از طریق پایگاه اطالع رسانی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به نشانی ‪ www.tamin.ir‬اعالم خواهد شد‪ ،‬نسبت به ثبت نام از روز‬ ‫سه شنبه ‪ ۹۷/٣/۲9‬تا دوشنبه ‪ ۹۷/4/4‬اقدام و مدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در بازه‬ ‫زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه کنند‪.‬‬ ‫حسینی آذرنوشان در ادامه افزود‪ :‬آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتمــاعی در‬ ‫روز جمعه ‪ ۹۷/4/۱۵‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬داوطلبان گرامی توجه کنند هر گونه اطالع رسانی در خصوص آزمون‬ ‫استخدامی‪ ،‬صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل استناد است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رییس اسکودا‪:‬‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاه‌ علمی کاربردی‬ ‫می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کنند‬ ‫رییـس اتحادیـه سراسـری کانون‌هـای وکالی‬ ‫دادگسـتری ایران (اسـکودا) گفت که فـارغ التحصیالن‬ ‫دانشـگا‌ه علمـی کاربـردی کمـاکان می‌تواننـــــد در‬ ‫آزمـون وکالـت شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫مرتضـی شـهبازی نیـا در گفت‌وگـو با ایســـــنا‬ ‫بـا رد شـایعاتی که اخیـرا در خصـــــــوص احتمال‬ ‫عـدم پذیرش فارغ التحصیالن دانشـگاه علمـی و کاربردی‬ ‫مطـرح شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـــــــــرد‪ :‬در مـورد‬ ‫فـارغ التحصیلان دانشـگاه علمی و کاربـردی اتحادیه‬ ‫کانون‌هـای وکالی دادگسـتری ایـران (اسـکودا) هیـچ‬ ‫تغییـر رویکـردی نـدارد و دسـتور کاری هـم در ایـن‬ ‫مـورد وجود نـدارد‪.‬‬ ‫رئیـس اتحادیـه سراسـری کانونهـای وکال دادگسـتری ایران(اسـکودا) افـزود‪ :‬بر اسـاس توافقی‬ ‫کـه بـا دانشـگاه جامـع علمی‪-‬کاربـردی داشـتیم در صـورت مطابقـت مـدرک تحصیلـی ایـن فارغ‬ ‫التحصیلان بـا سـرفصل‌های مصـوب وزارت علـوم بـرای کارشناسـی حقـوق‪ ،‬ایـن افـراد کمـاکان‬ ‫می‌تواننـد در آزمـون شـرکت کننـد‪ .‬بنابرایـن ایـن خبـر اساسـا کذب اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ادبیـات گزارش‌های منتشـر شـده در این زمینه نشـان می‌دهد کـه مغرضانه و‬ ‫خلاف واقـع نوشـته شـده‌اند‪ ،‬عنوان کـرد‪ :‬از داوطلبان محتـرم می‌خواهم کـه اخبار این حـوزه را از‬ ‫سـایت و کانـال تلگـرام اسـکودا پیگیـری کنند و به چنین خبرهایی که بیشـتر شـبیه رپورتـاژ آگهی‬ ‫هسـتند توجه نکنند‪‌‌.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی در آئین امضای تفاهم‌نامه‬ ‫همکاریمشترکبامعاونتامورزنانوخانوادهریاستجمهوری‪،‬‬ ‫ضمن تاکید بر نقش محوری زن در خانواده و عرصه‌های‬ ‫اجتماعی ابراز امیدواری کرد تا امضای این تفاهم‌نامه‬ ‫بتواند مشارکت زنان در تمامی عرصه‌های توسعه را تحقق‬ ‫بخشیده و به رفع چالش‌های آن کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا حمیدرضا طیبی در آئین امضای‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری مشترک با معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری که ‪ ۲۲‬خرداد با حضور معصومه ابتکار‬ ‫در ساختمان این معاونت برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکـــه‬ ‫جهاد دانشگاهی حوزه پژوهش مربوط به زنان را به طور‬ ‫تخصصی در پژوهشکده سرطان پستان دنبال کرده است‪،‬‬ ‫این پژوهشکده را یک مجموعه درمانی و پژوهشی‬ ‫تخصصی در حوزه زنان دانست و گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫بیشترین سرمایه‌گذاری برای پیدا کردن راه‌های پیشگیری‬ ‫از این نوع سرطان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫وی ضمن اشاره به‬ ‫فعالیــــت پژوهشگاه‌های‬ ‫رویان و ابن‌سینا و استفاده‬ ‫سایر مراکز در شهرستان‌ها‬ ‫ت موثر‬ ‫از دانش آن‌ها فعالی ‌‬ ‫محققان زن در نهــــــــاد‬ ‫جهاد دانشگاهی را یادآور شد‬ ‫و افزود‪ :‬بسیاری از محققان‬ ‫حوزه سلول‌های بنیادی و‬ ‫درمان ناباروری ما را زنان‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی‬ ‫در پایان تاکیــــــــد کرد‪:‬‬ ‫با توجـــه به نقش محوری‬ ‫زن در خانواده و عرصه‌های‬ ‫اجتمـــاعی‪ ،‬وظیفه خودمان‬ ‫می‌دانیم که به تحقق ایفای نقش آن‌ها در تمامی عرصه‌های‬ ‫توسعه کشور و نیز رفع چالش‌های حوزه زنان بویژه زنان‬ ‫سرپرست خانواده‪ ،‬کمک کنیم‪.‬‬ ‫مشکل‌طرح‌های‌کارآفرینی‌از‌نظر‌«ابتکار»‬ ‫در این دیدار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‬ ‫دو مشکل عمده در طرح‌هــــــای کارآفرینی کشور را‬ ‫تسهیالت‌محوری و منجر نشدن دوره‌های آموزشی به‬ ‫اشتغال عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬چشم امید ما به استفاده از‬ ‫تجربه جهاد دانشگاهی در این زمینه و بهره‌مندی از روحیه‬ ‫باالی اعضای آن است‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار ‪ ،‬ضمن اشاره به سابقه همکاری موثر‬ ‫خود با جهاد دانشگاهی در سازمان محیط زیست‪ ،‬جهاد‬ ‫دانشگاهی را آغازگر یک جریان در سطح دانشگاه‌ها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬از جمله فعالیت‌های موثر این نهاد می‌توان به ایجاد‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫صدور مجوز برای استخدام‬ ‫‪ 2300‬مهندس ناظر تولیدات کشاورزی‬ ‫عضـو هیـات رئیسـه کمیسـیون اجتماعـی مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬از بررسـی ماده ‪ ۵‬و ‪ 6‬قانون مدیریت‬ ‫خدمـات کشـوری و رای این کمیسـیون برای اسـتخدام‬ ‫‪ ۲۳00‬مهنـدس ناظـر تولیـدات کشـاورزی خبر داد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی‌شیمی‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌به‌جز‌صنایع‌‬ ‫غذائی‌و‌صنایع‌معدنی‬ ‫کارشناسی‌و‌کارشناسی‌ارشد‬ ‫قدرت‬ ‫کارشناسی‌و‌کارشناسی‌ارشد‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندسی‌برق‬ ‫الکترونیک‪/‬ابزار‌دقیق‪‌/‬کنترل‪‌/‬‬ ‫مخابرات‬ ‫کارشناسی‌و‌کارشناسی‌ارشد‬ ‫‪۳‬‬ ‫مهندسی‌ایمنی‪‌/‬بهداشت‌حرفه‌ای‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندسی‌مکانیک‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‌و‌کارشناسی‌ارشد‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندس‌صنایع‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‌و‌کارشناسی‌ارشد‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس‌متالوژی‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫لیسانس‌شیمی‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‌و‌کارشناسی‌ارشد‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندسی‌عمران‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪9‬‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪1۰‬‬ ‫کاردانی‌برق‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪11‬‬ ‫کاردانی‌شیمی‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪12‬‬ ‫کاردانی‌مکانیک‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪1۳‬‬ ‫کاردانی‌متالورژی‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪14‬‬ ‫کاردانی‌ایمنی‌‪‌/‬بهداشت‌حرفه‌ای‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪15‬‬ ‫کاردانی‌عمران‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫کاردانی‬ ‫‪16‬‬ ‫دیپلم‬ ‫کلیه‌رشته‌ها‬ ‫دیپلم‬ ‫‪17‬‬ ‫دیپلم‌راننده‌(دارای‌گواهینامه‌پایه‌‪)2‬‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‬ ‫دیپلم‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬روح اهلل بابایی صالح در تشـریح‬ ‫دسـتورکار نشسـت این کمیسـیون گفت‪ :‬در این نشست‬ ‫مـاده ‪ ۵‬و ‪ 6‬قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری از نظـر‬ ‫پسـت سـازمانی مـورد بررسـی قـرار گرفت و بررسـی‬ ‫تشکل‌های زیست‌محیطی دانشجویی و برگزاری مناظره‌های‬ ‫دانشجویی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی با رویکرد پژوهشی و‬ ‫اجرایی به بسیاری حوزه‌ها از جمله حوزه کارآفرینی وارد‬ ‫شده است‪ ،‬روحیه اعضای این نهاد را بسیار باال و متفاوت‬ ‫توصیف و خاطرنشان کرد‪ :‬داشتن این روحیه مطمئنا ارزش‬ ‫کیفی کار را باال می‌برد‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حوزه‬ ‫کارآفرینی در کشور را نیازمند استفاده از تجربه جهاد دانشگاهی‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬در این زمینه عملکرد دستگاه‌ها با دو‬ ‫مشکل عمده روبروست که یکی از آن‌ها تسهیل‌محور بودن‬ ‫طرح‌ها و دیگری برگزاری‌های دوره‌های بسیار و منتهی‬ ‫نشدن آن‌ها به اشتغال است‪.‬‬ ‫ابتکار در این زمینه توضیح داد‪ :‬در بسیاری از این طرح‌ها در‬ ‫ابتدای امر تسهیالت بسیاری به مردم داده شده و بعد آن‌ها را بیکار‬ ‫و بدهکار رها می‌کند‪ .‬این در حالی است که برگزاری دوره‌های‬ ‫بسیاریکهبهاشتغالمنجرنشودنیزچندانمثمرثمرنیست‪.‬‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین معاونت امور زنان‬ ‫و خانواده ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی با توجه‬ ‫به نقش عمده و تأثیرگذار زنان در خانواده و عرصه‌های‬ ‫اجتماعی و توسعه پایدار کشور و نیز رفع چالش‌ها و موانع‬ ‫فراروی آن‌ها جهت مشارکت فعال در این امر به امضاء‬ ‫رسیده است‪ .‬این تفاهم‌نامه که اهداف توسعه و گسترش‬ ‫همکاری‌ها و مشارکت در زمینه فعالیت‌های آموزشی‪،‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اطالع رسانی و مشاوره‌ای اشتغال و‬ ‫کارآفرینی؛ بهره گیری از منابع‪ ،‬امکانات و توانمندی‌های‬ ‫علمی ‪ -‬تخصصی و اجرایی در حوزه‌های آموزشی‪،‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬فرهنگ ‌‬ ‫ی و اطالع‌رسانی و مشاوره‌ای اشتغال و‬ ‫کارآفرینی طرفین را دنبال می‌کند‪ ،‬تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫معتبر بوده و در صورت توافق طرفین یک ماه قبل از انقضاء‪،‬‬ ‫قابل تمدید خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون‌رئیس‌جهاد‌دانشگاهی‌خبر‌داد‌‪:‬‬ ‫پیگیری‌«مرکز‌هدایت‌شغلی»‌‬ ‫در‌‪‌۶‬دانشگاه‌‌مطرح‌کشور‌از‌مهر‌ماه‌‬ ‫معاون رئیس جهاد دانشگاهی مأموریت این سازمان در‬ ‫نقشه جامع علمی کشور را «ساماندهی نظام هدایت شغلی»‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬بر این اساس استعالم‌ها و نیازسنجی‌ها‬ ‫انجام شده و دانشجویان ضمن آموزش رسمی از آموزش‌های‬ ‫بیشـتر در ایـن مـورد بـه جلسـات آتی موکول شـد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بوئیـن زهـرا در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی یادآورشـد‪ :‬ادامـه بررسـی طـرح دو فوریتـی‬ ‫اسـتخدام مهندسـین ناظـر تولیدات کشـاورزی از دیگر‬ ‫موضوعاتـی بـود کـه در ایـن نشسـت مـورد بررسـی‬ ‫قـرار گرفـت و در پـی آن کمیسـیون بـه استخــــدام‬ ‫‪ ۲۳00‬نفـر از آنهـا که تاکنـون جذب نشـده بودند رای‬ ‫داد‪ .‬عضـو هیات رئیسـه کمیسـیون اجتماعـی مجلس‪،‬‬ ‫بـا اشـاره بـه مدعـوان ایـن نشسـت تصریـح کـرد‪ :‬در‬ ‫ایـن نشسـت نمایندگانـی از دیـوان محاسـبات‪ ،‬مرکـز‬ ‫پژوهش‌هـای مجلـس و اداره امـور اسـتخدامی کشـور‬ ‫حضور داشـتند‪.‬‬ ‫مجازی نیز بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫محمدصادق بیجندی در آیین امضای تفاهم‌نامه‬ ‫همکاری مشترک بین این نهاد و معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری ‪ ،‬با اشاره به اجرای طــــــــــــرح‬ ‫ملی توسعه مشاغل خانگی در ‪ ۸‬استان به صورت پایلوت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این طرح که بر ارائه تسهیالت پس از آموزش‬ ‫و مشاوره متمرکز است‪ ،‬نوعی مهنــدسی معکـــــوس به‬ ‫حساب آمده و بسیار مؤثر واقع شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح فوق با همکاری ستاد ساماندهی‬ ‫و حمایت از مشاغل خانگی در ‪ ۸‬استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫شمالی و جنوبی‪ ،‬کردستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬چهارمحال‬ ‫بختیاری و آذربایجان غربی به صورت آزمایشی اجرا‬ ‫شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برطبق توافق صورت گرفته با‬ ‫وزارت کار قرار است که برخی استان های مرزی از جمله‬ ‫استان های گلستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ایالم و آذربایجان شرقی نیز به طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی بپیوندند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جهاد دانشگاهی مأموریت جهاد دانشگاهی‬ ‫در نقشه جامع علمی کشور را «ساماندهی نظام هدایت‬ ‫شغلی» عنوان کرد و توضیح داد‪ :‬در این مأموریـــــــت‬ ‫پیش بینی شده تا دانشجویان در کنار آموزش های رسمی‪،‬‬ ‫از آموزش های جانبی نیز بهره مند شوند‪ .‬این موضوع که‬ ‫بر اساس نیازسنجی ها صورت می گیرد‪ ،‬قرار است از مهر‬ ‫امسال در ‪ ۶‬دانشگاه مطرح کشور از جمله دانشگاه های‬ ‫تهران‪ ،‬علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬عالمه طباطبایی‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫شیراز و فردوسی مشهد اجرایی شود‪.‬‬ ‫بیجندی همچنین از طرحی برای الگوسازی در زمینه‬ ‫مترجمی و ویراستاری با همکاری پایگاه مرکز اطالعات‬ ‫علمی جهاد دانشگاهی خبر داد و تشریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به سطح پایین بسیاری از مقاالت از نظر ویراستاری و نیز‬ ‫بیکاری و خانه نشینی بسیاری از دانش آموختگان رشته‬ ‫های ادبیات فارسی و سایر رشته های تخصصی‪ ،‬سامانه‬ ‫ای را به منظور راستی آزمایی و ارائه مشاوره و آموزش به‬ ‫متخصصان این رشته ها در زمینه ترجمه و ویراستاری راه‬ ‫اندازی کرده ایم‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‬ ‫آموختگان جهاد دانشگاهی‪ ،‬سپس به «به روزرسانی محتوای‬ ‫دروس» پرداخت و گفت‪ ۲۰:‬رشته دانشگاهی را از نظر محتوایی‬ ‫آسیب شناسی و معایب و مزایای آنها را بررسی کرده ایم‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫مدیرکل امور مرزی کشور‪:‬‬ ‫نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش مصرف برق‬ ‫«بیمه کولبران» منتفی‌ است‬ ‫مدیـرکل امـور مرزی کشـور اعلام کرد از آنجـا که کولبری یک شـغل موقت اسـت‪ ،‬بیمه‬ ‫آن منتفی‌ست‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایلنا‪ ،‬شـهریار حیدری (مدیرکل امور مرزی وزارت کشـور) از منتفی شـد ِن‬ ‫«بیمه کولبـران» خبر داد‪.‬‬ ‫او از ابلاغ آیین‌نامـه «سـاماندهی مبادلـه کاال در بازارچه‌هـای غیررسـمی موقت مرزی»‬ ‫و همچنیـن آیین‌نامـه «سـاماندهی ورود کاال توسـط ملوانـان شـناورهای دریایـی با ظرفیت‬ ‫کمتـر از ‪ 500‬تـن (ته‌لنجـی)» به اسـتانداران و دسـتگاه‌های ذی‌ربـط خبر داد‪.‬‬ ‫حیـدری درخصـوص آیین‌نامه‌هـا توضیـح داد‪« :‬دولـت سـال گذشـته ایـن دو آیین‌نامه‬ ‫را تصویـب کـرد‪ ،‬امـا بنـا بـر دالیلـی اجـرای آنهـا بـا مشـکالتی مواجـه بـود؛ مشـکالتی‬ ‫ماننـد جانمایـی بازارچه‌هـا و توجـه بـه مـردم مناطـق مـرزی کـه خوشـبختانه در اصلاح‬ ‫آیین‌نامه‌هـا ایـن موضوعـات بـه خوبـی مدنظـر قـرار گرفـت‪ .‬در گذشـته کاالهـا به پشـت‬ ‫مرزهـای کشـور آورده و توسـط کولبرهـا به داخل کشـور منتقل می‌شـدند‪ .‬ایـن انتقال کاال‬ ‫بـه داخـل کشـور بـدون نظـارت انجـام می‌شـد کـه در آیین‌نامه‌های جدیـد ظرفیتـی برای‬ ‫نظـارت ایجـاد شـده و ضمنـا شـأن و شـئون مـردم مرزنشـین در آن بـه خوبی مدنظـر قرار‬ ‫گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫حیـدری در پاسـخ بـه سـؤالی درخصـوص بیمـه کولبـران و تعیین‌تکلیف ایـن موضوع‬ ‫در آیین‌نامه‌هـای جدیـد گفـت‪« :‬کولبـری فعالیتـی موقـت اسـت و یـک فعالیـت پایـدار‬ ‫محسـوب نمی‌شـود و در حقیقـت یـک شـغل ناپایدار اسـت و امتیـازات درنظرگرفته‌شـده‬ ‫نیـز بـرای مـردم مرزنشـین موقـت اسـت‪ ،‬بنابراین بحـث بیمه بـرای آنهـا منتفی اسـت؛ اما‬ ‫اگـر بـا ظرفیت‌هـای ایجادشـده در آیین‌نامـه جدیـد بحـث ایجـاد اشـتغال توسـط وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت محقـق شـود‪ ،‬امـکان درنظرگرفتـن بیمـه نیـز بـرای مرزنشـینان‬ ‫محقـق می‌شـود»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬بـرای مرزنشـینانی کـه شـرایط بهره‌منـدی از ایـن امتیـازات را دارنـد و‬ ‫مشـمول آیین‌نامـه هسـتند این مـوارد در نظـر گرفته می‌شـود‪ .‬البته مرزنشـینانی شـامل این‬ ‫آیین‌نامـه هسـتند کـه اوال شـغل خاصـی نداشـته باشـند و ثانیـا مرزنشـین باشـند و درآمـد‬ ‫پایینـی داشـته باشـند کـه همـه ایـن افـراد در قالـب یـک سـامانه احصـا شـده و همچنیـن‬ ‫بـرای فهرسـت کاالهایـی کـه قابـل ورود به کشـور هسـتند نیـز در کارگروه مشـترکی میان‬ ‫دسـتگاه‌های ذی‌ربـط تصمیم‌گیـری انجـام شـده اسـت‪».‬‬ ‫او همچنیـن گفـت‪« :‬در کنـار تصویب ایـن آیین‌نامه‪ ،‬مرزهـا و معابر غیررسـمی که قبال‬ ‫قاچـاق در آنهـا صـورت می‌گرفت‪ ،‬توسـط نیروهـای نظامـی و انتظامی و مرزبانان مسـدود‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬در ایـن آیین‌نامه‌هـا معابـر تعریف شـده و ‪ 15‬بازارچه در مناطق مـرزی ایجاد‬ ‫مصوبه کاهش ساعت کاری در برخی استان‌ها ابالغ شد‬ ‫نزدیک شدن به فصل گرما و‬ ‫افزایش مصرف برق هر ساله دولت‬ ‫را وا می‌دارد تا با انجام راهکارهایی‬ ‫مصرف برق را مدیریت کند‪ ،‬امسال نیز‬ ‫همچون سال های قبل کاهش ساعت‬ ‫کاری اداری در برخی از استان ها مورد‬ ‫تصویب هیات دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســــنا‪ ،‬در این راستا‬ ‫تصویب‌نامه اصالحی هیات وزیران در‬ ‫خصوص مجوز تنظیم ساعت کاری‬ ‫ادارات و دستگاه‌های دولتی‪ ،‬بانک‌ها‪،‬‬ ‫شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی‬ ‫غیردولتی به برخی اســـــتانداری‌ها‬ ‫ابالغ شد که براساس آن ساعات کار‬ ‫دستگاه‌های اجرایی مناطق گرمسیری‬ ‫در بازه زمانی نیمه خرداد تا نیمه شهریور ‪ ۱۳۹۷‬جابه جا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫هیئت وزیران در جلسه سیزده خردادماه سال‬ ‫جاری به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد تبصره‬ ‫بند (ز) ماده (‪ )۳۸‬قانون برنامه پنجساله ششم توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران – مصوب ‪ ۱۳۹۵‬تصویب کرد‪.‬‬ ‫به استانداری‌های خوزستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و سیستان و بلوچستان(در کلیه شهرستان‌های‬ ‫تابع استان‌های مذکور) و به سایر استانداری‌ها‬ ‫(در شهرستان‌های با دمای هوای بیش از (‪)4۵‬‬ ‫درجه سانتیگراد) اجازه داده می‌شود به تشخیص‬ ‫شرکت‌های توزیع نیروی برق‪ ،‬ساعات کار ادارات‬ ‫دستور استاندارلرستان برای بررسی‬ ‫استخدامی‌های اداره کل منابع طبیعی‬ ‫اسـتاندار لرسـتان از مأموریت ویژه اداره کل بازرسـی اسـتانداری لرسـتان برای بررسـی‬ ‫اسـتخدامی‌های اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری این اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫سـید موسـی خادمـی در گفـت و گـو بـا مهـر در سـخنانی بـا اشـاره بـه انتشـار برخی‬ ‫اخبـار در فضـای مجـازی در رابطه با اسـتخدامی هـای اداره کل منابع طبیعی لرسـتان اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در ایـن رابطـه به بازرسـی اسـتانداری لرسـتان گفته ام کـه موضوع را بررسـی کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مدیـرکل منابع طبیعی اسـتان به این امر پاسـخ داده و ایـن موضوع را‬ ‫تکذیـب کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬امـا مفاد برنامه ششـم در اسـتخدامی هـا باید رعایت شـود و‬ ‫ایـن مفـاد حتـی در بـه کار گیری نیروهای شـرکتی نیـز باید دقیقا رعایت شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار لرسـتان ادامـه داد‪ :‬ایـن مفـاد پیرامـون رعایـت سـهم ایثارگران اسـت و مابقی‬ ‫اسـتخدام هـا نیـز از طریـق آزمـون های اسـتخدامی بایـد صورت مـی گیرد؛ تنهـا جایی که‬ ‫ممکـن اسـت تخلفـی رخ دهد در حـوزه به کار گیری نیروهای شـرکتی و قراردادی اسـت؛‬ ‫البتـه در ایـن مـورد هم بایـد مفاد برنامه ششـم رعایت شـود‪.‬‬ ‫خادمـی بـا بیـان اینکـه در عین حـال این مورد خـاص را به بازرسـی استانـــــــداری‬ ‫داده ایـم تـا کنتـرل کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬امـا دسـتگاه مربوطـه‪ ،‬مطالـب اولیـه ای کـه در ایـن زمینه‬ ‫منتشـر شـده را تکذیـب کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬بـه مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری تاکیـد کـرده ایـم کـه ایـن مـورد و‬ ‫مـوارد اینگونـه را بـا دقـت کنتـرل و بررسـی کنـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬در روزهـای اخیـر لیسـتی از اسـامی افـرادی کـه در اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و آبخیـزداری لرسـتان اسـتخدام شـده انـد و دارای نسـبت فامیلی بـا مدیران‬ ‫این دسـتگاه هسـتند منتشـر شـده اسـت کـه این موضـوع واکنش افـکار عمومـــــی را در‬ ‫پی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫و دستگاه‌های دولتی‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬شهرداری‌ها و سایر‬ ‫موسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین‬ ‫مربوط از ساعت ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۱۳:۳۰‬تنظیم کنند‪.‬‬ ‫همچنین تمامی دستگاه‌های مذکور در بند (‪)۱‬‬ ‫این تصویب نامه مکلفند مواردی را رعایت کنند که‬ ‫بر اساس آن الزم است در فصل تابستان به نحوی‬ ‫در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آنها‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫همچنین به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات‬ ‫سرمایشی‪ ،‬دمای محیط کار حداقل (‪ )۲۵‬درجه‬ ‫سانتیگراد تنظیم و سیستم های سرمایشی و روشنایی‬ ‫پس از پایان وقت اداری از مدار خارج شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر این با استفاده از مولدهای اضطراری‬ ‫جذب ‪ ۶4‬هزار نفر در ادارات‬ ‫استان تهران به ازای ‪ 3000‬نیروی بازنشسته‬ ‫اســـتاندار تهـــران گفـــت‪ :‬بـــه ازای هـــــــر‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬نیـــروی بـــاالی ‪ ۳۰‬ســـال بازنشســـته در‬ ‫اس ــتان ته ــران ‪ ۶4‬ه ــزار نف ــر در ادارات ج ــذب‬ ‫شـــده انـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر‪ ،‬محمـــد‬ ‫حســـین مقیمـــی در جلســـه شـــورای راهبـــری‬ ‫توســـعه و مدیریـــت اســـتان تهـــران گفـــت‪:‬‬ ‫در برنامـــه هـــای چهـــارم تـــا ششـــم توســـعه‬ ‫رشـــد اقتصـــادی ‪ ۸‬درصـــدی هـــدف گـــذاری‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬ام ــا آم ــوزش ن ــدادن ب ــه نی ــروی‬ ‫انســـانی از دالیلـــی بـــود‪ ،‬کـــه ایـــن هـــدف بـــه‬ ‫ط ــور کام ــل محق ــق نش ــد‪ ،‬ام ــروز مه ــم تری ــن‬ ‫اق ــدام در سیس ــتم اداری اس ــتان ته ــران‪ ،‬تربی ــت‬ ‫نیـــروی انســـانی و اصـــاح ســـاختار اجرایـــی‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫مقیمـــی ضمـــن تاکیـــد بـــر آمـــوزش و‬ ‫توانمندســـازی نیـــروی انســـانی در دســـتگاه‬ ‫ه ــای اجرای ــی‪ ،‬گف ــت‪ :‬بای ــد از طری ــق آم ــوزش‬ ‫نیروهـــای موجـــود را توانمنـــد کنیـــم‪ ،‬متاســـفانه‬ ‫ماموری ــت ه ــا و وظای ــف در اس ــتان ته ــران ب ــا‬ ‫ســـاختارهای دســـتگاه هـــای اجرایـــی تطابـــق‬ ‫ن ــدارد و بس ــیاری از وظای ــف م ــا گس ــترده ت ــر‬ ‫از ســـایر اســـتان هـــا اســـت‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــر اســـاس اعـــام ســـازمان‬ ‫مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی اســـتان تهـــران‪،‬‬ ‫بـــه ازای خـــروج هـــر ‪ ۳۰۰۰‬نفـــر نیـــروی بـــا‬ ‫س ــابقه ب ــاالی ‪ ۳۰‬س ــال در اس ــتان ته ــران‪۱۰۰۰ ،‬‬ ‫نی ــروی جدی ــد بای ــد ج ــذب ش ــوند‪ ،‬در حال ــی‬ ‫کـــه اکنـــون ‪ ۶4‬هـــزار نفـــر جـــذب شـــده انـــد‬ ‫و ایـــن امـــر نشـــان از فقـــدان تعریـــف صحیـــح‬ ‫و درســـت از مبانـــی جـــذب نیـــرو در ادارات و‬ ‫دســـتگاه هـــای اجرایـــی دارد‪ ،‬بـــا ایـــن حجـــم‬ ‫نیـــروی انســـانی بـــا کارآمـــدی کـــم مواجـــه‬ ‫هســـتیم‪.‬‬ ‫اســـتاندار تهـــران بـــا انتقـــاد از ســـرمایه‬ ‫گـــذاری کـــم در جهـــت آمـــوزش نیـــروی‬ ‫انســـانی کارآمـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬در حـــوزه اجـــرا‬ ‫بـــا نیروهایـــی روبـــرو هســـتیم‪ ،‬کـــه توانایـــی‬ ‫اجـــرای باالیـــی ندارنـــد‪ ،‬بایـــد بـــا اصـــاح‬ ‫فرهنـــگ جامعـــه‪ ،‬از تبعیـــض هـــا بپرهیزیـــم‪،‬‬ ‫امـــروز مشـــکل آییـــن نامـــه و قانـــون نداریـــم‪،‬‬ ‫ام ــا ای ــراد کار در ع ــدم اج ــرای صحی ــح قان ــون‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ای ــن گ ــزارش‪ ،‬در ای ــن جلس ــه‬ ‫معـــاون هماهنگـــی اموراقتصـــادی و توســـعه‬ ‫منابـــع اســـتانداری تهـــران نیـــز طـــی ســـخنانی‬ ‫گفـــت‪ :‬حـــدود ‪ ٨۵‬درصـــد منابـــع اعتبـــاری‬ ‫دول ــت ص ــرف حق ــوق و دس ــتمزد م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه محمـــد امامـــی امیـــن طـــی ‪۳‬‬ ‫س ــال اخی ــر ‪ ۲4۸۰‬نف ــر درخواس ــت انتق ــال ب ــه‬ ‫اس ــتانداری ته ــران داش ــتند‪ ،‬ک ــه ب ــا بس ــیاری از‬ ‫ایـــن درخواســـت هـــا موافقـــت نشـــد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی اعالم کرد‬ ‫«گیاهان دارویی»و«بافت‌های فرسوده» دو ظرفیت‬ ‫نتایج اولیه آزمون استخدامی‬ ‫علوم پزشکی اعالم شد‬ ‫اشتغال‌زایی برای نخبگان استان خراسان رضوی‬ ‫سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی کهگیلویـه و‬ ‫بویراحمـد‪ ،‬گفـت‪ :‬نتایـج اولیه آزمون اسـتخدامی نیروهای شـرکتی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫ایـن اسـتان اعالم شـد‪.‬‬ ‫امیـن اهلل بابویـی در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهار داشـت‪ :‬نتایـج اولیه آزمون اسـتخدامی‬ ‫مـورخ ‪ 21‬اردیبهشـت سـال جـاری‪ ،‬در رسـته هـای اداری‪ ،‬مالـی‪ ،‬پشـتیبانی‪ ،‬درمانـی و‬ ‫بهداشـتی از طریـق سـایت دانشـگاه اعالم شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـرکت کننـدگان در این آزمون اسـتخدامی مـی توانند با مراجعـه به آدرس‬ ‫‪ www.yums.ac.ir‬از وضعیـت قبولی خود مطلع شـوند‪.‬‬ ‫سرپرســت معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد بیــان کــرد‪ :‬داوطلبانــی کــه از طریــق ســایت دانشــگاه مجــاز شــناخته شــده انــد‬ ‫الزم اســت در اطالعیــه ای کــه امــروز در همیــن ســایت( ‪ ) www.yums.ac.ir‬قــرار‬ ‫مــی گیــرد از زمــان‪ ،‬مــکان و مــدارک مــورد نیــاز جهــت تشــکیل پرونــده و بررســی‬ ‫مــدارک مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬افـزون بر سـه هـزار و ‪ 600‬داوطلـب در این آزمون شـرکت که از این‬ ‫تعـداد ‪ 190‬نفر جذب می شـود‪.‬‬ ‫نتایـج نهایـی ایـن آزمـون‪ ،‬پس از بررسـی پرونـده و برگـزاری مصاحبـه تخصصی نیمه‬ ‫دوم مـرداد اعالم می شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن آزمـون یـک هـزار و ‪ 893‬شـرکت کننـده زن و یـک هزار و‬ ‫‪ 714‬شـرکت کننـده مـرد بـا هم بـه رقابـت پرداختند‪.‬‬ ‫بابویی تصریح کرد‪ :‬پذیرفته شـدگان در ‪ 36‬رشـته اداری‪ ،‬مالی و پشـتیبانی‪ ،‬بهداشـتی و‬ ‫درمانـی پـس از گذرانـدن مراحـل مصاحبـه و گزینش در واحدهای سـتادی‪ ،‬بیمارسـتان ها‬ ‫و مراکـز حاشـیه شـهر فعالیـت خود را آغـاز می کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه نیروی انسانی مشکل داریم و امکان جذب‬ ‫نیروی انسانی متخصص در این زمینه بسیار کم است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمانبه گزارش مهر‪،‬‬ ‫سید یعقوب موسوی عصر دوشنبه در دیدار روسای سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت‪:‬‬ ‫وظیفه بخش کشاورزی امنیت غذایی‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬تجارت داخلی و خارجی‪ ،‬صنایع چوب و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دنیا همه دولت ها و ملت ها از بخش‬ ‫کشاورزی انتظار دارند غذا را برای جامعه تامین کند‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬تغییرات اقلیمی که در دنیا صـــــورت‬ ‫می گیرد باعث بروز خشکسالی‪ ،‬سیل‪ ،‬تگرگ‪ ،‬صاعقه و ‪...‬‬ ‫می شود که مستقیما زیرساخت های بخش کشاورزی را‬ ‫تحت تاثیر خود قرار می دهد و ما در بخشی کار می کنیم‬ ‫که با موجودات زنده سر و کار داریم و مدیریت موجودات‬ ‫خود در ساعات ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬در ماه‌های‬ ‫تیر و مرداد برق تولید کنند‪ .‬بهای‬ ‫سوخت این دسته از مولدها با تایید‬ ‫شرکت‌های توزیع نیروی برق توسط‬ ‫وزارت نیرو تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین کلیـه واحدهای صنعتی و‬ ‫کشـاورزی کـه دارای مولـد بـرق بیش‬ ‫از (‪ )۱۰۰‬کیلـو وات هسـتند‪ ،‬موظفنـد‬ ‫طـی ماه‌هـای تیر و مـرداد بین سـاعات‬ ‫‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۶‬جهت تامین کل و یا بخشـی‬ ‫از بـرق مـورد نیـاز از ظرفیت‌هـای‬ ‫نیروگاهـی خود اسـتفاده کننـد‪ .‬وزارت‬ ‫نفـت موظف بـه تامین سـوخت گاز و‬ ‫یا نفـت گاز مورد نیـاز برابر قیمت‌های‬ ‫بخـش صنعت اسـت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مسئولیت اجرای این تصویب‬ ‫نامه بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح‬ ‫شهرستان‌ها و استان (حسب مورد) است و عدم‬ ‫رعایت آن تخلف محسوب می‌شود‪ .‬وزارت نیرو‬ ‫موظف است در پایان تابستان گزارش عملکرد‬ ‫استان‌ها را به هیئت وزیران ارائه کند‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه از طــرف اســحاق جهانگیــری‪،‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور بــه وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬وزارت نفــت‪ ،‬وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪،‬‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬بانــک مرکــزی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی کشــور ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫استاندار تهران مطرح کرد‬ ‫و به صورت رسـمی اعالم شـده اسـت‪».‬‬ ‫به دلیل مطرح شدن نسبت فامیلی برخی پذیرفته شدگان با مدیران این دستگاه‬ ‫بازار کار استان‌ها به روایت آمار‬ ‫اســـتاندار خراســـان رضـــوی‪ ،‬گیاهـــان‬ ‫دارویـــی و بافت‌هـــای فرســـوده را از جملـــه‬ ‫مزیت‌هـــای اســـتان در کشـــور دانســـت کـــه‬ ‫نخبـــگان و نهادهـــای علمـــی می‌تواننـــد از آن‬ ‫ب ــرای رون ــق تولی ــد‪ ،‬اش ــتغال و توس ــعه اس ــتان‬ ‫بهـــره گیرنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬علیرضـــا رشـــیدیان‬ ‫در نشســـت فرهنگـــی و اجتماعـــی نخبـــگان و‬ ‫اســـتعدادهای برتـــر علمـــی اســـتان خراســـان‬ ‫رضـــوی کـــه در بنیـــاد پژوهش‌هـــای اســـامی‬ ‫آســـتان قـــدس رضـــوی برگـــزار شـــد‪ ،‬عنـــوان‬ ‫کـــرد‪ :‬گیاهـــان دارویـــی از جملـــه مزیت‌هـــای‬ ‫اســـتان در کشـــور و حتـــی دنیـــا اســـت و‬ ‫می‌تـــوان ایـــن تـــوان بالقـــوه بســـیار بـــاال را‬ ‫بـــا اســـتفاده از همیـــن تســـهیالت بـــا تکمیـــل‬ ‫زنجیـــره تولیـــد قـــوت بخشـــید‪ .‬تســـهیالت‬ ‫ارزان قیمـــت بازآفرینـــی بافت‌هـــای فرســـوده‬ ‫هـــم از دیگـــر ظرفیـــت هایـــی اســـت کـــه‬ ‫نخبـــگان و نهادهـــای علمـــی می‌تواننـــد از آن‬ ‫ب ــرای رون ــق تولی ــد‪ ،‬اش ــتغال و توس ــعه اس ــتان‬ ‫بهـــره گیرنـــد‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬بـــرای داشـــتن جامعـــه رو‬ ‫ب ــه رش ــد و علم ــی ضم ــن اس ــتفاده از ظرفی ــت‬ ‫علمـــی و نخبگانـــی نیازمنـــد تعاملـــی قـــوی‪،‬‬ ‫تعریـــف شـــده و نظام‌منـــد بیـــن ســـه حـــوزه‬ ‫حاکمی ــت‪ ،‬بخ ــش خصوص ــی و مدن ــی هس ــتیم‬ ‫تـــا ظرفیـــت توســـعه و پیشـــرفت جامعـــه را‬ ‫فراهـــم کـــرده و ســـرعت بخشـــد‪.‬‬ ‫اســـتاندار خراســـان رضـــوی بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه ســـه برنامـــه توســـعه‌ای کـــه بـــه دولـــت‬ ‫تکلی ــف ش ــده ک ــه س ــاختار دولت ــی را کوچ ــک‬ ‫کـــرده و بـــه دنبـــال آن اســـتخدام‌های دولتـــی‬ ‫هـــم محـــدوده شـــده‌اند‌‪ ،‬افـــزود‪ :‬امـــروز بایـــد‬ ‫دانشـــگاه هـــا و مراکـــز علمـــی مـــا بـــرای‬ ‫ایجـــاد اشـــتغال و رونـــق تولیـــد و ارتقـــا هـــر‬ ‫دو ظرفیـــت و هســـته‌های دانـــش بنیـــان را در‬ ‫کشـــور و اســـتان شـــکل دهنـــد کـــه در ایـــن‬ ‫ســـال هـــا حرکـــت هایـــی آغـــاز شـــده اســـت‪.‬‬ ‫رش ــیدیان ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت میزه ــای‬ ‫گفتمانـــی نخبـــگان و پیگیری‌هـــا بـــرای تحقـــق‬ ‫آن‪ ،‬تاکیـــد‪ :‬ایـــن امـــر نیازمنـــد یـــک شـــبکه و‬ ‫حلقـــه اتصـــال بـــود کـــه بدیـــن منظــــــور‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان‪:‬‬ ‫جهاد کشاورزی جنوب کرمان‬ ‫در زمینه نیروی انسانی مشکل دارد‬ ‫زنده بسیار سخت است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬سالیانه از اراضی قابل کشت در دنیا کاسته‬ ‫می شود و زمین های مستعد کشاورزی یا از بین می روند یا‬ ‫تحت فرسایش قرار می گیرند و تبدیل به شهرها و کارخانه‬ ‫ها می شوند‪.‬‬ ‫موسوی بیان داشت‪ :‬دخالت های سیاسی‪ ،‬غیر علمی و‬ ‫کشاورزی مانند سم و یک آفت بسیار بزرگ است که بعضی‬ ‫وقت ها اجازه کار علمی به متخصصان علمی امر را نمی دهد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ابراز‬ ‫داشت‪ :‬در تحقیقات و آموزش در زمینه کشاورزی مشکالت‬ ‫ساختاری داریم و با مشکالتی در زمینه اسناد کشاورزی‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما در زمینه نیروی انسانی مشکل‬ ‫داریم و امکان جذب نیروی انسانی متخصص در این زمینه‬ ‫مجام ــع مش ــورتی از جمل ــه جوان ــان در اس ــتان‬ ‫شـــکل گرفـــت و ظرفیـــت بســـیار خوبـــی از‬ ‫تــوان و انــرژی جوانــان در ‪ 28‬شهرســتان اســتان‬ ‫شناس ــایی ش ــده ک ــه ب ــه خوب ــی م ــی توان ــد ب ــه‬ ‫عنـــوان نیـــروی محرکـــه در کنـــار ظرفیـــت‬ ‫میزهـــای نخبگانـــی قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬م ــا ب ــه عن ــوان بخ ــش‬ ‫حاکمیتـــی وظیفـــه تســـطیح مســـیر و زمینـــه‬ ‫ســـازی بـــرای ظهـــور ظرفیـــت نخبگانـــی و‬ ‫انـــرژی جوانـــان در کنـــار ســـایر توانمندی‌هـــا‬ ‫و مزیت‌هـــای بالقـــوه و ســـرمایه‌گذاری‬ ‫در اســـتان هســـتیم کـــه مـــی توانـــد موجـــب‬ ‫تحـــول ایـــن خطـــه شـــود‪.‬‬ ‫اســـتاندار خراســـان رضـــوی اضافـــه کـــرد‪:‬‬ ‫نخبـــگان بـــرای اســـتان مســـاله نیســـتند‪ ،‬بلکـــه‬ ‫ســـرمایه هـــای ارزشـــمندی هســـتند کـــه بایـــد‬ ‫بتوانیـــم از آنـــان در کنـــار انـــرژی جوانـــان‬ ‫بهـــره گرفتـــه بـــه گونـــه‌ای کـــه نخبـــگان نـــه‬ ‫تنه ــا ب ــرای خ ــود بلک ــه ب ــرای جمعی ــت قاب ــل‬ ‫توجه ــی از جوان ــان ه ــم اش ــتغال ایج ــاد ک ــرده‬ ‫و بـــه ارتقـــای تولیـــد‪ ،‬کاهـــش هزینه‌هـــا و‬ ‫بهـــره‌وری کمـــک می‌کنـــد‪.‬‬ ‫چهارمحال بیکارترین‬ ‫استان کشور‬ ‫بررســـی وضعیـــت شـــاخص‌های نیـــروی کار در‬ ‫اســـتان‌های کشـــور نشـــان مـــی دهـــد‪ ،‬اســـتان چهارمحـــال و‬ ‫بختی ــاری ب ــا ن ــرخ بی ــکاری ‪ ۲۳.۷‬درص ــدی باالتری ــن ن ــرخ‬ ‫بیـــکاری اســـتانی را بـــه خـــود اختصـــاص داد و جایگزیـــن‬ ‫کرمانشـــاه شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬بـــر اســـاس جزئیـــات نتایـــج طـــرح‬ ‫آمارگیـــری نیـــروی کار بـــه تفکیـــک هـــر اســـتان بـــرای‬ ‫م ــدت دوازده ماه ــه منته ــی ب ــه زمس ــتان ‪ ۹۶‬ک ــه ب ــه تازگ ــی‬ ‫توســـط مرکـــز آمـــار ایـــران منتشـــر شـــده اســـت‪ ،‬بررســـی‬ ‫نـــرخ مشـــارکت اقتصـــادی بیـــن اســـتان‌های کشـــور نشـــان‬ ‫می‌دهـــد‪ ،‬نـــرخ مشـــارکت اقتصـــادی جمعیـــت ‪ ۱۰‬ســـاله و‬ ‫بیش ــتر در اس ــتان‌ خراس ــان ش ــمالی ‪ 44.۱‬درص ــد اس ــت ک ــه‬ ‫در جایـــگاه نخســـت باالتریـــن جمعیـــت فعـــال قـــراردارد‪.‬‬ ‫ن ــرخ مش ــارکت اقتص ــادی ش ــاخصی ب ــرای تعیی ــن می ــزان‬ ‫جمعی ــت فع ــال ی ــک جامع ــه اس ــت ک ــه مجم ــوع جمعی ــت‬ ‫بی ــکار و ش ــاغل را نش ــان می‌ده ــد‪ .‬جمعی ــت غیرفع ــال نی ــز‬ ‫شـــامل افـــرادی از یـــک جامعـــه مـــی شـــود کـــه بنـــا بـــه‬ ‫دالیلـــی از جملـــه خانـــه داری‪ ،‬تحصیـــل‪ ،‬درآمـــد از منابـــع‬ ‫غی ــرکاری مانن ــد س ــرمایه گ ــذاری در بخ ــش ه ــای مختل ــف‪،‬‬ ‫نـــه در جمعیـــت شـــاغل قـــرار دارنـــد و نـــه متقاضـــی ورود‬ ‫بـــه بـــازار کار هســـتند‪ .‬بنابرایـــن جمعیـــت غیرفعـــال افـــراد‬ ‫خـــارج از جمعیـــت بیـــکار و شـــاغل را شـــامل مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش‪ ،‬پـــس از اســـتان خراســـان‬ ‫ش ــمالی‪ ،‬اس ــتان کردس ــتان ب ــا ن ــرخ مش ــارکت ‪ 4۲.۵‬درص ــدی‬ ‫رتبــه دوم را از نظــر نــرخ مشــارکت اقتصــادی بیــن اســتانهای‬ ‫کشـــور بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت‪.‬‬ ‫در مقاب ــل اس ــتان سیس ــتان و بلوچس ــتان ب ــا ‪ ۳۰.۵‬درص ــد‬ ‫پاییـــن تریـــن نـــرخ مشـــارکت اقتصـــادی را در اختیـــار دارد‪،‬‬ ‫بـــه ایـــن معنـــا کـــه حـــدود ‪ ۷۰‬درصـــد از جمعیـــت ایـــن‬ ‫اســـتان در گـــروه بیـــکاران یـــا شـــاغالن قـــرار ندارنـــد و‬ ‫جمعیـــت غیرفعـــال محســـوب مـــی شـــوند‪.‬‬ ‫عـــاوه بـــر ایـــن‪ ،‬مقایســـه نســـبت اشـــتغال بیـــن‬ ‫اســـتان‌های کشـــور نشـــان مـــی دهـــد‪ ،‬اســـتان خراســـان‬ ‫شـــمالی بـــا ‪ ۳۹.۹‬درصـــد باالتریـــن نســـبت اشـــتغال را بـــه‬ ‫خ ــود اختص ــاص داده اس ــت و اس ــتان سیس ــتان و بلوچس ــتان‬ ‫نیـــز بـــا ‪ ۲۶.4‬درصـــد پاییـــن تریـــن نســـبت اشـــتغال را در‬ ‫اختی ــار دارد‪ .‬نس ــبت اش ــتغال کل کش ــور در س ــال ‪ ۹۶‬مع ــادل‬ ‫‪ ۳4.۸‬درصـــد بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫امـــا بررســـی شـــاخص بیـــکاری در بیـــن اســـتان‌های‬ ‫کش ــور نش ــان می‌ده ــد ک ــه اس ــتان چهارمح ــال و بختی ــاری‬ ‫بـــا نـــرخ بیـــکاری ‪ ۲۳.۷‬درصـــد بیکارتریـــن اســـتان کشـــور‬ ‫محســـوب مـــی شـــود و پـــس از آن اســـتان کرمانشـــاه بـــا‬ ‫نـــرخ بیـــکاری ‪ ۲۲.۶‬درصـــد دارای باالتریـــن نـــرخ بیـــکاری‬ ‫در بیـــن ‪ ۳۱‬اســـتان کشـــور اســـت؛ ایـــن در حالیســـت کـــه‬ ‫در زمســـتان ‪ ۹۵‬اســـتان کرمانشـــاه بـــا نـــرخ بیـــکاری ‪۲4.۵‬‬ ‫درصـــدی بیکارتریـــن اســـتان کشـــور بـــود و پـــس از آن‬ ‫اســـتان چهارمحـــال و بختیـــاری بـــا نـــرخ بیـــکاری ‪۲۲.۶‬‬ ‫درصـــد قـــرار داشـــت‪.‬‬ ‫همچنیـــن اســـتان‌های مرکـــزی بـــا ‪ ۷.۵‬درصـــد‪ ،‬ســـمنان‬ ‫بـــا ‪ ۷.۶‬درصـــد و هرمـــزگان بـــا ‪ ۸.۵‬درصـــد کمتریـــن نـــرخ‬ ‫بیـــکاری را بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد‪.‬‬ ‫عـــاوه بـــر ایـــن مقایســـه اســـتان‌ها بـــه لحـــاظ ســـهم‬ ‫اشـــتغال در عمـــده فعالیـــت اقتصـــادی حکایـــت از آن دارد‬ ‫کـــه در بخـــش کشـــاورزی‪ ،‬بیشـــترین شـــاغالن در اســـتان‬ ‫خراســـان شـــمالی (‪ )۳4.۶‬مشـــغول بـــه کار بـــوده انـــد و در‬ ‫مقابـــل اســـتان تهـــران بـــا ‪ ۰.۷‬درصـــد کـــم تریـــن شـــاغالن‬ ‫در بخـــش کشـــاورزی را بـــه خـــود اختصـــاص مـــی دهـــد؛‬ ‫ســـهم شـــاغالن بخـــش کشـــاورزی در کل کشـــور ‪۱۵.۳‬‬ ‫درصـــد اســـت‪.‬‬ ‫در فعالیت‌هـــای مرتبـــط بـــا بخـــش صنعـــت نیـــز اســـتان‬ ‫یـــزد بیشـــترین شـــاغل را داشـــته اســـت بـــه طوریکـــه ‪4۵.۷‬‬ ‫درصـــد از جمعیـــت شـــاغل ایـــن اســـتان در فعالیت‌هـــای‬ ‫صنعتـــی مشـــغول بـــه کار هســـتند‪ .‬ضمـــن اینکـــه اســـتان‬ ‫کردســـتان بـــا ‪ ۲۱.۸‬درصـــد کمتریـــن درصـــد شـــاغالن‬ ‫صنعت ــی را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت‪ .‬س ــهم ش ــاغالن‬ ‫بخـــش صنعـــت در کل کشـــور ‪ ۳۲.۶‬درصـــد بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫همچنیـــن در بخـــش خدمـــات‪ ،‬اســـتان تهـــران بـــا ‪۶۵.4‬‬ ‫درصـــد باالتریـــن و اســـتان زنجـــان بـــا ‪ ۳۷.۵‬درصـــد‬ ‫پایین‌تریـــن درصـــد شـــاغالن در بخـــش خدمـــات را در‬ ‫اختی ــار دارن ــد‪ ۵۲.۱ .‬درص ــد از جمعی ــت ش ــاغل کش ــور در‬ ‫فعالیـــت هـــای خدماتـــی مشـــغول بـــه کار هســـتند‪.‬‬ ‫بسیار کم است‪ ،‬گفت‪ :‬مظلومیت بخش کشاورزی در این‬ ‫است که در طول سال باید فعالیت کند و به همه پاسخ دهد‪.‬‬ ‫موسوی ابراز داشت‪ :‬طی سال های گذشته یک برنامه‬ ‫علمی در سطح وزارتخانه و استان ها براساس آمایش‬ ‫سرزمینی و محلی صورت گرفته در حال انجام است و در‬ ‫استان کرمان در دو سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب‬ ‫برنامه هایی در زمینه مواجه با شرایط اقلیمی جدی برنامه‬ ‫ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کرمان استانی‪ ۱۰۰‬درصد کشاورزی و معدنی‬ ‫است و در استان تنوع محصول و فعالیت خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫موسوی بیان داشت‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی از نظر‬ ‫امکانات بسیار فقیر است و ساختمان های فرسوده ای داریم و‬ ‫ساختمان جهاد کشاورزی جنوب استان مربوط به ‪ ۱۳44‬است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬خشکسالی و بی آبی کمر ما را شکسته است‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫هدف‌ازتشکیل‌سازمان‌نظام‌مهندسی‌کشاورزی‌‌‬ ‫معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه کارآفرینـی سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی کشـاورزی منابع طبیعی کل کشوربا اشاره به اهداف‬ ‫تشـکیل سـازمان نظـام مهندسـی گفـت ‪ :‬تشـکیل سـازمـــان‬ ‫نـــظام مـهنـدسی افـزایش بـهره وری و یـافتن حلقه گمشده‬ ‫بیـن فـارغ التحصیلالن کشـاورزی و امور کشـاورزی و مزرعه‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـن راسـتا مـاده دو قانـون افزایـش بهـره وری کـه‬ ‫در سـازمان وجـود دارد بـه همین موضوع اشـاره کـرده و این‬ ‫اختیـار را بـه سـازمان مـی دهد کـه در مباحـث افزایـش بهره‬ ‫وری ماننـد بهبـود آب و خـاک ورود کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا در ایـن سـازمان بـه واسـطه مسـئولیت هایـی‬ ‫که بــه مــا مـحول شــده از جـمله صــدور پـروانه گـلخانـه ها‪،‬‬ ‫گیـاه پزشـکی ‪،‬قـارچ خوراکـی و دام و طیـورو ‪ ...‬کـه طبـق‬ ‫قانـون جامـع دامپروری به ما محول شـده امـکان فراهم کردن‬ ‫فرصت های شغلی و اشتغال را برای متخصصین و فارغ التحصیالن‬ ‫رشـته هـا مختلف را بـه وجود آورده اسـت‪.‬‬ ‫دویست‌وسی‌و‌پنج‌هزار‌نفر‬ ‫‌عضو‌این‌‌سازمان‌هستند‌‬ ‫معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه کارآفرینـی سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی کشـاورزی منابع طبیعی کل کشـور گفت‪ :‬ما در حال‬ ‫حاضر دویسـت و سـی و پنج هزارعضو حقیقــی در سـازمان‬ ‫داریـم کـه پنجـاه و نه درصد این اعضــا را آقایــان تشــکیل‬ ‫مـی دهنـد و مابقــی اعــضا خــانم هســتند‪ .‬همچنیـن تعداد‬ ‫اعضـای حقوقـی مـا کـه به صـورت شـرکت و مرکـز فعالیت‬ ‫مـی کننـد حـدودا بـه ده هـزار عضو می رسـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن حـدود هـزار و چهارصــد کلـینــیک‬ ‫گیـاه پزشـکی نیـز بـا عضـو در سـازمان در حـال فعالیـت‬ ‫هسـتند‪ .‬در کنـار اینهـا مـا تقریبا پنج هـزار و پانصد فروشـگاه‬ ‫آفـت کـش نباتـی داریـم کـه در سـازمان عضویـت دارنـد و‬ ‫فعـال هسـتند‪ .‬همچنین تعـدادی انسـکتوریوم تولیدکننده مواد‬ ‫بیولوژیک(برای مثال حشـرات مفیــد) کــه شـمار آنــها بــه‬ ‫صـد و نـود تـا مـی رسـد نیز عضـو سـازمان هسـتند‪.‬‬ ‫‪‌۶۰‬درصد‌اعضای‌سازمان‌مشکل‌اشتغال‌دارند‬ ‫خلـــف باغـــی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا‬ ‫پیرامـــون وضعیـــت اشـــتغال اعضـــای ســـازمان گفـــت‪ :‬از‬ ‫آنجـــا کـــه بخـــش کشـــاورزی بنیـــه قـــوی نـــدارد و بـــی‬ ‫پشـــتوانه اســـت‪،‬حدودا شـــصت درصـــد از اعضـــا مشـــکل‬ ‫اشـــتغال دارنـــد‪.‬‬ ‫از ســـوی دیگـــر محصـــوالت کشـــاورزی مـــا در رابطـــه‬ ‫بـــا ویژگـــی هـــای مختلـــف دســـته بنـــدی و کالس بنـــدی‬ ‫نم ــی ش ــوند و ب ــه همی ــن دلی ــل مهندس ــی نقــ ــش پررن ــگ‬ ‫و موثـــر و چشـــمگیری در زمینـــه کشـــاورزی مـــا نـــدارد‪.‬‬ ‫معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه کارآفرینـــی ســـازمان‬ ‫نظ ــام مهندس ــی کش ــاورزی مناب ــع طبیع ــی کل کش ــوردرباره‬ ‫فعالی ــت ه ــای اش ــتغال و کارآفرین ــی در بخ ــش کش ــاورزی‬ ‫گفـــت‪ :‬یکـــی از مشـــکالت مـــا در بخـــش کشـــاورزی‬ ‫ای ــن اس ــت ک ــه هن ــوز ضری ــب نف ــوذ دان ــش و ف ــارغ التحصی ــالن‬ ‫بخـــش کشـــاورزی در کار هـــا و امـــور کشـــاورزی یـــک و‬ ‫نیـــم درصـــد اســـت و ایـــن ضریـــب بســـیار پاییـــن اســـت‪.‬‬ ‫ایجاد‌نه‌هزار‌فرصت‌‬ ‫شغلی‌‬ ‫توسط‌سازمان‌نظام‌‬ ‫مهندسی‌کشاورزی‬ ‫خلـــف باغـــی بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه فرصـــت هـــای شـــغلی‬ ‫ایجـــاد شـــده توســـط ایـــن‬ ‫ســـازمان گفـــت‪ :‬حـــدودا‬ ‫در ایـــن مجموعـــه هشـــت‬ ‫هـــزار و نهصـــد فرصـــت‬ ‫بــــــا‌در‌پیــــش‌بـــودن‌‪‌27‬خــــرداد‌مــــاه‪‌،‬روز‌‬ ‫در‌ میان‌ رشته‌های‌ دانشگاهی‌ کشاورزی‌ از‌ جمله‌‬ ‫شـــغلی ایجادکـــرده ایـــم کـــه‬ ‫جهــاد‌کشــاورزی‌بــا‌مهنــدس‌محمــد‌رضــا‌خلــف‌‬ ‫افـــراد حقیقـــی بـــه واســـطه رشته‌هایی‌ است‌ که‌ فارغ‌التحصیالن‌ آن‌ با‌ نرخ‌ بیکاری‌‬ ‫باغــی‪‌،‬معــاون‌برنامــه‌ریــزی‌و‌توســعه‌کارآفرینــی‌‬ ‫تخصـــص و مهـــارت خـــود باالیی‌ دست‌ و‌ پنجه‌ نرم‌ می‌کنند‪ ‌.‬رشته‌ای‌ که‌ به‌ لیل‌‬ ‫ســازمان‌نظــام‌مهندســی‌کشــاورزی‌و‌منابــع‌طبیعــی‌‬ ‫مـــی تواننـــد ایـــن فرصـــت ماهیتش‌نیاز‌است‌تا‌بخش‌عمده‌ای‌از‌فارغ‌التحصیالن‌‬ ‫کل‌کشــور‌دربــاره‌برنامــه‌هــا‌و‌راهکارهــای‌ایــن‌‬ ‫هـــای شـــغلی را بـــه دســـت آن‌در‌محیط‌عملی‌کشت‌و‌کار‌مشغول‌به‌فعالیت‌شوند‪‌،‬‬ ‫ســازمان‌در‌زمینــه‌اشــتغال‌و‌کارآفرینــی‌‌بــه‌گفتگــو‌‬ ‫بیاورنـــد‪.‬از لحـــاظ حقوقـــی اما‌ به‌ دالیل‌ گوناگون‌ همچون‌ سنتی‌ بودن‌ بسیاری‌‬ ‫نشســتیم‌کــه‌او‌نیــز‌یکــی‌از‌مهم‌تریــن‌راه‌هــای‌‬ ‫نیـــز مـــا دوهـــزار و صـــد از‌ کشاورزان‌ کشور‌ و‌ همچنین‌ عدم‌ انطباق‌ دانش‌‬ ‫اشــتغال‌فارغ‌التحصیــان‌کشــاورزی‌را‌ورود‌آنهــا‌بــه‌‬ ‫شـــرکت و موسســـه داریـــم فارغ‌التحصیالن‌ با‌ نیازهای‌ روز‌ این‌ مهم‌ تاکنون‌ آنگونه‌‬ ‫مزرعــه‌و‌کار‌کــردن‌کنــار‌یــک‌کشــاورز‌مــی‌دانــد‪.‬‬ ‫کـــه بامـــا همـــکاری و که‌باید‌عملیاتی‌نشده‌است‪.‬‬ ‫بیشترین‌بیکاران‌در‌بین‌‬ ‫فعالیـــت مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصیالن‌زارعت‌‬ ‫وی درادامــه گــفـــت ‪ :‬در‬ ‫وی دربـــاره اینکـــه آمـــوزش‬ ‫هرسـال حـدود چهـار یـا پنـج‬ ‫هایــی کــه در دانشــگاه هــا وجود‬ ‫هزار فرصت شـغلی کارشناسـی‬ ‫دارد تـــا چـــه حـــد بـــا بـــازارکار‬ ‫بـه وجـود مـی آیـد‪ .‬البتـه‬ ‫ارتب ــاط دارد؟ گف ــت‪ :‬ب ــه نوع ــی‬ ‫ایـن فرصــت هـــای‬ ‫در قانــون افزایــش بهــره وری نیــز‬ ‫شغـلــی بیـرون از‬ ‫دی ــده ش ــده اس ــت ک ــه دانش ــگاه‬ ‫ایــن محـدوده‬ ‫ه ــا بای ــد ب ــرای افزای ــش به ــره‬ ‫بـه صـورت‬ ‫وری آمـــوزش هایـــی را بـــه‬ ‫مشــــاوره‬ ‫دانشـــجویان بدهنـــد‪.‬‬ ‫هایـی کـه‬ ‫خــــــلف بـــاغی افــزود‪:‬‬ ‫افـــــراد‬ ‫در حــال حاضــر مــا بیشــترین‬ ‫بـه طــور‬ ‫بیکــــــــاران را دربـیـــــن‬ ‫شخصی و‬ ‫فــارغ التحصیــالن رشــته‬ ‫خصـو صی‬ ‫زراعــت مــی بینیــم‪ .‬حتــی‬ ‫مـا‬ ‫بـا‬ ‫مــا در رشــته باغبانــی هــم‬ ‫ا نـجــا م‬ ‫نتوانســتیم حــق مطلــب را ادا‬ ‫مــــی دهـنــد‬ ‫کنیــم و در اشــتغال زایــی در‬ ‫هــــم به وجـــود‬ ‫ایــن زمینــه هــم ناموفــق بودیــم‬ ‫مــیآیـــد‪.‬‬ ‫و دانشــگاه نیــزدر ایــن عرصــه‬ ‫معـــاون برنــــامه ریـــــزی و‬ ‫توفیــق چندانــی نداشــته انــد‪.‬‬ ‫تــوسعه کـارآفـ ــرینی سازمـان‬ ‫در ایــن زمینــه بایــد علــم روز‬ ‫نظـــام مهندســـی کشـــاورزی‬ ‫را وارد دانشــگاه هــا و دانــش و‬ ‫منابـــع طبیعـــی کل کشـــور‬ ‫مهــارت هــای الزم را در بخــش‬ ‫اف ــزود‪ :‬یک ــی از بخ ــش ه ــای‬ ‫کشــاورزی بــه کار بگیریــم‪.‬‬ ‫فـــارغ التحصیـــالن ایـــن رشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫مهم ــی ک ــه از س ــوی س ــازمان‬ ‫در راس ــتای قان ــون افزای ــش به ــره وری م ــورد قب ــول واق ــع‬ ‫اگر‌طرح‌کارورزی‌به‌درستی‌اجرا‌شود‬ ‫دلیل‌باال‌بودن‌نرخ‌بیکاری‬ ‫ش ــده اس ــت اس ــتخدام مس ــئول فن ــی اس ــت‪ .‬ح ــدود س ــه‬ ‫‌تاثیر‌خوبی‌خواهد‌داشت‌‬ ‫‌در‌بین‌فارغ‌التحصیالن‌چیست؟‬ ‫هزار و هفتصد مسئول فـــنی داریم که شامــــل فارغ التحصیـــالنی‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و توســعه کارآفرینــی ســازمان نظــام‬ ‫خلــــف بــاغـــی ‪،‬همــچنــــین دربــاره عـــلل بــــیکاری‬ ‫مـــی شونـــــد کـــه کــنــــار کشـــاورز کار مـــی کننــــد و‬ ‫مهندســی کشــاورزی منابــع طبیعــی کل کشــور همچنیــن‬ ‫فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته اظهــار داشــت‪ :‬دلیــل اول‬ ‫مـشـ ــاوره م ــی دهن ــد و کش ــاورز را راهنمای ــی م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫دربــاره بحــث کارورزی گفــت‪ :‬ایــن طــرح هنــوز بــه طــور‬ ‫ایــن اســت کــــــه هنــــوز محیـــــط کــــشاورزی کشــور‬ ‫در ایـــن روش اســـتخدام ســـازمان توانســـته پاســـخگوی‬ ‫گفت وگوی بازارکار با معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور‪:‬‬ ‫شرط موفقیت فارغ التحصیالن کشاورزی‬ ‫کسب تجربه در کنار یک کشاورز است‬ ‫فنــــی نیســت‪ .‬مــا هنــوز آب‬ ‫را ارزشــمند نمــی دانیــم چــرا‬ ‫کــه آب مجانــی اســت و مــا‬ ‫بــه ازای یــک کیلــو محصــول‬ ‫هــر چنــد لیتــر آب کــه‬ ‫بخواهیــم مصــرف مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دلیــل دوم‪ ،‬ورود تکنولــوژی‬ ‫بــه بخــش کمــی کنــد تــر از‬ ‫دیگــر بخــش هــا صــوررت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی درادامــه گفــت ‪ :‬نکتــه‬ ‫دیـگــــر ایــــن اســـت کــــه‬ ‫فــارغ التحصیــالن مــا در‬ ‫مزرعــه کار نکــرده انــد و‬ ‫طـــــــــول مــی کشــد که این‬ ‫شــخص بیاید و در ســازمان نظام‬ ‫مهندســی عضــو شــود و تجارب‬ ‫مــورد نیــاز را کســب کنــد‪.‬‬ ‫شرکت گوهر دیلمان‬ ‫از شرکت های طرف قرارداد نیروی انسانی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‬ ‫در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی‬ ‫مورد نیاز خود به تعداد ‪ 38‬نفر نیروی انسانی مرد‪ ،‬از طریق برگزاری آزمون نسبت‬ ‫به شناسایی افراد واجد شرایط جهت انجام کار در شهرستان های تابعه استان گیالن برای شغل برقکاری با شرایط ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫جدول ‪ :2‬مواد آزمون کتبی و ضرایب آن‬ ‫جدول ‪ :1‬نیاز نیروی انسانی شرکت گوهر دیلمان‬ ‫رشته شغلی‬ ‫تعداد نیروی انسانی‬ ‫جنسیت‬ ‫سیمیان(برقکار)‬ ‫‪ 28‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫مدارک تحصیلی‬ ‫مورد نیاز‬ ‫محل خدمت‬ ‫حوزه رشت ‪ 15‬نفر‪ ،‬شهرهای لنگرود‪ ،‬رودسر‪ ،‬الهیجان‪،‬‬ ‫دیپلم یا فوق‬ ‫آستانه‪ ،‬صومعه سرا‪ ،‬تالش‪ ،‬آستارا و رودبار(هرکدام ‪ 2‬نفر)‬ ‫دیپلم برق‬ ‫شهرهای املش‪ ،‬سیاهکل‪ ،‬انزلی‪ ،‬رضوانشهر‪ ،‬ماسال‪ ،‬شفت‬ ‫همه گرایش ها‬ ‫و فومن (هرکدام ‪ 1‬نفر)‬ ‫بخش اول‪ -‬شرایط عمومی داوطلبان‬ ‫‪ -1‬داشتن تابعیت ایران‬ ‫‪ -2‬داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به غیر از معافیت پزشکی‬ ‫‪ -3‬داشتن حداکثر ‪ 23‬سال سن‬ ‫‪ -1-3‬مدت انجام خدمت سربازی به مدت ‪ 2‬سال به سن اضافه می شود‬ ‫‪ -2-3‬سابقه اشتغال به کار(تجربه مرتبط با پرداخت حق بیمه بر اساس پرینت سابقه‬ ‫بیمه به مدت‪3‬سال به حداکثر سن اضافه شود)‬ ‫‪ -4‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم برق با همه گرایش های مرتبط‬ ‫(مدارک تحصیلی باالتر واجد شرایط تلقی نمی گردد)‬ ‫‪ -5‬برخورداری از سالمت کامل جسمانی و روانی و توانایی انجام کار و نداشتن نقص عضو‬ ‫‪ -6‬عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬ ‫‪ -7‬نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫‪ -8‬داوطلبان می بایست بومی استان گیالن باشد (سکونت در محل کار الزامی می باشد)‬ ‫داوطلب بومی به داوطلبی گفته می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد‪:‬‬ ‫الف) محل تولدداوطلب یا محل مورد تقاضای آزمون یکی باشد ب) حداقل دو مقطع‬ ‫تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی‪ ،‬راهنمایی و متوسطه ) را در محل مورد تقاضای آزمون‬ ‫طی کرده باشد ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل (‪ )3‬سال از سنوات‬ ‫تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی ‪ ،‬راهنمایی و یا دبیرستان) یا محل مورد تقاضای آزمون یکی‬ ‫باشد نیز بومی آن محل تلقی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ‪ ،‬معافیت دائم و پایان خدمت‬ ‫نظام وظیفه داوطلبان ومحاسبه سن آنها آخرین روز ثبت نام (‪ )1397/03/31‬می باشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود نیاز به‬ ‫حسابدار ارشد مالی و صنعتی دارای مدرک لیسانس‬ ‫حسابداری با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید نیازمند است‪.‬‬ ‫واجدین شرایط رزومه و سوابق کاری خود را‬ ‫حداکثر تا ‪ 3‬روز پس از درج آگهی به آدرس‬ ‫ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪office1@pakplastic.com‬‬ ‫نوع سئوال‬ ‫تعداد سئوال‬ ‫دروس آزمون‬ ‫ضریب‬ ‫عمومی‬ ‫‪15‬‬ ‫ادبیات فارسی‬ ‫‪1‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪10‬‬ ‫ریاضی‬ ‫‪2‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪10‬‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫‪1‬‬ ‫تخصصی و‬ ‫دانش شغلی‬ ‫‪4‬‬ ‫فنی (ایمنی برق) ‪ 10‬سوال ‪ -‬مبانی برق ‪ 35‬سوال‬ ‫(مدار الکتریکی ‪ -‬ماشینهای الکتریکی‪ ،‬فیزیک‬ ‫الکتریسته)‬ ‫‪2‬‬ ‫دوم‪ -‬ایثارگران‪:‬‬ ‫‪-1‬سیدرصد(‪)%30‬ازکلنیازآزمونبهایثارگرانمحترم‪،‬شاملمواردزیراختصاصمییابد‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬بیست و پنج درصد(‪ )%25‬به جانبازان و آزادگان فاقد شغل ‪ ،‬همسر و فرزندان شهداء و‬ ‫جانبازان بیست و پنج درصد (‪ )%25‬باالتر‪ ،‬همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یک سال‬ ‫وباالتر‬ ‫توضیح‪ :‬در صورت عدم تکمیل سهمیه بیست و پنج درصد (‪ )%25‬از موارد‬ ‫فوق ‪ ،‬باقیمانده ‪ ،‬سهمیه مذکور به خواهر و برادر شهید به ترتیب نمره مکتسبه‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬پنــج درصد (‪ )%5‬به رزمندگان ( با حداقل شــش ماه حضورداوطلبانه در جبهه ها)‬ ‫همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (‪ )%25‬و فرزندان آزادگان‬ ‫کمتر از یکسال اسارت‬ ‫بخش سوم ‪ -‬مواد آزمون و ضرایب آن ‪:‬‬ ‫مواد آزمون بکارگیری نیروی انســانی‪ ،‬تعدادســئواالت در هر درس و ضرایب آن‬ ‫مطابق جدول شماره ‪ 2‬می باشد‪.‬‬ ‫بخش چهارم ‪ -‬نحوه ثبت نام و مدارک الزم‪:‬‬ ‫ثبت نام در آزمون بکارگیری نیروی انسانی از تاریخ ‪ 97/03/20‬لغایت ‪ 97/03/31‬در سامانه‬ ‫اینترنتی به نشانی ‪ www.ieht.gilan.ir‬انجام می گیرد‪.‬‬ ‫آزمون نیز در روز جمعه مورخ ‪ 97/04/22‬در محلی که از طریق کارت ورود به جلسه‬ ‫اطالع رسانی می گردد برگزار می شود‪ .‬عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر و ثبت نام به آدرس اینترنتی مذکور مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک موسسه بزرگ مطبوعاتی ‪ -‬تبلیغاتی‬ ‫در نظر دارد برای اجرای پروژه های تبلیغاتی خود‪ ،‬از نیروهای‬ ‫جوان و مستعد (عالقمند به آموختن مهارت های بازاریابی‬ ‫حرفه ای ) که از اعتماد به نفس‪ ،‬مهارت کالمی و روابط‬ ‫عمومی قوی برخوردار باشند دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان به همکاری می توانند شرح سوابق را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.groupmh@gmail.com‬‬ ‫کامــل و صحیــح و درســت اجــرا نمــی شــود و هنــوز ایــن‬ ‫طــرح بــرای فــارغ التحصیــالن بخــش صنعتــی و مزرعــه ای‬ ‫بــه شــکل یکســان اجــرا مــی شــود کــه یکــی از نواقــص‬ ‫ایــن طــرح اســت و بایــد اصــالح شــود‪ .‬اگــر ایــن طــرح بــه‬ ‫درســتی اجــرا شــود قطعــا تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی درایـن بـاره مثالـی زد و گفـت ‪ :‬یـک فـرد بـا مـدرک‬ ‫لیسـانس پرورش طیور دارد در یک مجموعه که دویسـت راس‬ ‫گاو شـیرده دارد طـرح کارورزی خـود را بـه انجـام می رسـاند‬ ‫کـه اگر این طرح توسـط یک فـارغ التحصیل رشـته دامپروری‬ ‫انجـام مـی شـد بسـیار موثر تـر بود و فـرد در همـان مجموعه‬ ‫نیـز مشـغول بـه کار مـی شـد‪ .‬نقطـه ضعـف دیگر ایـن طرح‬ ‫ایـن اسـت که یـک کارگاه باید دو نفر بیمه شـده داشـته باشـد‬ ‫تـا بتوانـد یـک کارآمـوز جذب کنـد که ایـن مورد هـم یکی از‬ ‫نواقـص این طرح اسـت‪.‬‬ ‫معـاون برنامـه ریـزی و توسـعه کارآفرینـی سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی کشـاورزی منابـع طبیعی کل کشـور در پاسـخ به این‬ ‫سـوال کـه آیا آیا سـازمان نظام مهندسـی برنامه ای بـرای بهبود‬ ‫طـرح کارورزی دارد؟ گفـت‪ :‬بلـه مـا اشـکاالت ایـن طـرح را‬ ‫شناسـایی کـرده و بـه وزارت کار ارائـه داده ایـم و همچنیـن‬ ‫جلسـات را هـم در همیـن رابطـه برگـزار کردیـم که بـا وجود‬ ‫ایـن تلالش هـا به نظر مـی رسـد وزارت اهمیت زیـادی به این‬ ‫جلسـات و پیگیـری هـا نداده اسـت‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصیالن‌باید‌بپذیرد‌که‌در‌مزرعه‌کار‌کند‬ ‫خلــف باغــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه فــارغ التحصیالن‬ ‫کشــاورزی چگونــه مــی تواننــد در عرصــه کارآفــــرینـــی‬ ‫و خــود اشــتغالی فعالیــت کننــد؟ گفت‪:‬تــا زمـــانی فــارغ‬ ‫التحصیــل مــا نپذیــرد کــه بایــد در مزرعــه در کنــار کشــاورز‬ ‫کار کنــد و تجربــه کســب کنــد مهــارت عملــی یــاد بگیــرد‬ ‫نمــی توانــد در هیــچ زمینــه ای از جملــه کارآفرینــی در‬ ‫حــوزه کشــاورزی موفــق باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬شـرط موفقیـت بـرای یـک فـارغ التحصیـل‬ ‫کشـاورزی بـه اصطلالح همیـن بیـل به دسـت گرفتـن و کنار‬ ‫یـک کشـاورز کار کردن اسـت‪ .‬اگر ایـن اتفاق بیفتـد می توان‬ ‫گفـت کـه فـرد از علم خـودش اسـتفاده کرده اسـت‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــا بــه فــارغ التحصیــالن ایــن اســت کــه در‬ ‫محیــط هایــی لوکــس تــر از مزرعــه هماننــد گلخانــه کار‬ ‫خــود را شــروع کننــد‪.‬‬ ‫آیا‌استارت‌آپ‌ها‌و‌شرکت‌های‌دانش‌بنیان‬ ‫‌می‌توانند‌به‌اشتغال‌در‌این‌عرصه‌کمک‌کنند؟‬ ‫محمـد رضـا خلـف باغـی درپاسـخ بـه ایـن سـوال کـه‬ ‫آیـا اسـتارت آپ هـا و شـرکت‌های دانـش بنیـان مـی توانـد‬ ‫بـه اشـتغال درایـن عرصـه کمـک کنـد ؟ گفـت ‪ :‬مـی تـوان‬ ‫گفـت کـه ایـن ها همـه باعث بـاال رفتن سـطح کمـی و کیفی‬ ‫محصوالت می شود‪.‬اسـتارت آپ ها و شـرکت های دانش بنیان‬ ‫و همـه فعالیـت هـای دیگر در راسـتای بهبـود راندمـان تولید‬ ‫محصـول و فعالیـت مـا انجـام می شـود پـس باید هـدف این‬ ‫اسـتارت آپ هـا و شـرکت هـای دانـش بنیان افزایـش کیفیت‬ ‫و کمیـت محصـول و ایجـاد اشـتغال جدیـد در بخـش هـای‬ ‫مختلـف بخش کشـاورزی باشـد‪.‬‬ ‫گفت وگو‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بانـک گـردشـگری (غیـر دولتی ‪ -‬سهـامی عـام) به منظـور تامین‪ ،‬تکمیــل و ارتقـاء کـادر مدیریتی مـورد نیـاز خود‪ ،‬از فرهیختـگان محتـرم‬ ‫نظـام بانـکی و تمـامی عالقه منـدان به همـکاری در سطــوح شغـلی ریاست شعبه‪ ،‬معاونت شعبه و گروه برای تهران و شهرستان ها‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شهرستان های مورد نیاز‪:‬‬ ‫آبادان‪ ،‬اراک‪ ،‬ارومیه‪ ،‬اردبیل‪ ,‬ایالم‪ ,‬اصفهان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بانه‪ ،‬بجنورد‪ ،‬بوشهر‪ ،‬بیرجند‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬جزیره کیش‪ ،‬خرم آباد‪ ،‬رشت‪ ،‬رامسر‪ ،‬زاهدان‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬ساری‪ ،‬سیرجان‪ ،‬سلمانشهر‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬شیراز‪ ،‬قم‪ ،‬قزوین‪ ،‬کرج‪ ،‬کرمان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬گرگان‪ ،‬الر‪ ،‬مشهد‪ ،‬همدان‪ ،‬یاسوج ‪ ،‬یزد‬ ‫دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب بانکی در سطوح شغلی پیش گفته‪ ،‬بر اساس نیازسنجی به عمل آمده برای شعب‪،‬‬ ‫با رعایت اولویت مورد نیاز و صرفا به تشخیص بانک خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تابعیت ایرانی و التزام به قوانین جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬اعتقاد به ادیان رسمی کشور‬ ‫‪ -3‬برخورداری از روابط عمومی مناسب و روحیه مشتری مداری‬ ‫‪ -4‬دارا بودن روحیه مشارکت و انجام کار گروهی‬ ‫‪ -5‬دارای حسن شهرت در طول دوران خدمت‬ ‫‪ -6‬داشــتن روحیه بازاریابی تهاجمی و روش های نوین بازارهای مالی با تکیه‬ ‫بر خالقیت و نوآوری‬ ‫‪ -7‬بومی و ساکن شهر مورد تقاضا‬ ‫‪ -8‬عدم سوء پیشینه کیفری‬ ‫‪ -9‬تسلط به مهارت های‪ ICDL‬و خدمات بانکداری الکترونیکی‬ ‫‪ -10‬آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪ -11‬سالمت کامل جسم و روان و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان‬ ‫شایان ذکر است‪:‬‬ ‫● از میان درخواســت های متقاضیان‪ ،‬افراد واجد شــرایط اولیه انتخاب و بر‬ ‫اســاس اولویت مورد نیاز بانک‪ ،‬زمان مصاحبه تعیین و صرفاً از طریق تلفن یا‬ ‫ایمیل به اطالع متقاضیان خواهد رسید‪.‬‬ ‫● چنانچه بانک در هر مرحله از همکاری‪ ،‬متوجه عدم رعایت «اصل صداقت»‬ ‫در ثبت اطالعات و تکمیل فرم مربوطه از سوی متقاضی شود‪ ،‬موضوع تداوم‬ ‫همکاری‪ ،‬کان لم یکن و بال اثر خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫● دارا بودن حداقل دانشــنامه کارشناسی ترجیحاً در رشته های مرتبط مالی‬ ‫یا بانکی‬ ‫«تبصره‪ :‬درخواست همکاران محترم بازنشسته دارای مدرک تحصیلی پائین‬ ‫تر از درجه کارشناســی‪ ،‬که با ســمت سازمانی رئیس شــعبه ممتاز و یا رئیس‬ ‫شعبه درجه ‪ 1‬به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند‪ ،‬نیز مورد بررسی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪».‬‬ ‫● حداکثر سن ‪ 58‬سال (ویژه بازنشستگان)‬ ‫● دارا بودن حداقل ‪10‬سال سابقه کار مدیریتی در سوابق شغلی طی شده نزد‬ ‫بانک قبلی (ویژه بازنشستگان)‬ ‫● گذشــت حداکثر ‪ 1‬سال از تاریخ بازنشســتگی در صورت عدم اشتغال در‬ ‫سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (ویژه بازنشستگان)‬ ‫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصویر اسکن شده عکس ‪( ۳*۴‬عکس ارسالی باید تمام رخ بوده و چهره‬ ‫کام ً‬ ‫ال واضح باشد)‬ ‫‪ -2‬تصویر اسکن شده پشت و روی کارت ملی ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصویر اســکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت‬ ‫داشتن توضیحات)‬ ‫‪ -4‬تصویر اســکن شــده آخرین مدرک تحصیلی (ارسال تصویر اسکن شده‬ ‫مدرک لیسانس الزامی باشد)‬ ‫‪ -5‬تصویر اســکن شــده سوابق شــغلی طی شــده تا تاریخ بازنشستگی (ویژه‬ ‫بازنشستگان) و سوابق طی شده تا کنون (ویژه غیربازنشستگان)‬ ‫‪ -6‬حداکثر حجم فایل های ارســالی می تواند‪ Kb400‬باشــد و فقط در قالب‬ ‫‪ gif، png‬یا ‪ jpg‬باشد‪.‬‬ ‫●دارا بودن حداقل ‪ 5‬ســال ســابقه کار در ســطوح مدیریتی شعب (ویژه غیر‬ ‫بازنشستگان)‬ ‫«توجه‪ :‬آن دســته از متقاضیانی که در بررســی اولیه‪ ،‬دارای سوابق فعالیت‬ ‫هــای علمی و تحقیقاتی در حوزه بانکی می باشــند‪ ،‬تقاضــای آنها با اولویت‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪».‬‬ ‫* خواهشمند است افراد متقاضی پس از تکمیل فرم درخواست همکاری موجود در سایت بانک به آدرس‬ ‫‪ ، http://www.tourismbank.ir‬فرم مربوطه را به همراه مدارک درخواستی به آدرس ‪hr@tourismbank.ir‬‬ ‫ارسالنمایند‪.‬‬ ‫مدیریت امور سازمـان و سرمایه انسانی‬
‫‪6‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫کارجویان‌بخوانند‬ ‫چنانچه مصاحبه شغلی به پیشنهاد شغلی منجر نشود چه باید کرد؟‬ ‫آشنایی‌با‌‬ ‫نکات برتر مصاحبه‬ ‫برای فارغ التحصیالن‬ ‫◄ حضور‌در‌جلسه‌مصاحبه‌برای‌تمام‌افراد‌در‌‬ ‫تمام‌سطوح‌می‌تواند‌استرس‌زا‌و‌پرتنش‌باشد‌زیرا‌‬ ‫در‌این‌جلسه‌صرفاً‌کارفرما‌را‌صاحب‌قدرت‌می‌دانند‪‌.‬‬ ‫برای‌ آنکه‌ از‌ میزان‌ نـگـرانی‌ فـرد‌ کاسـته‌ شـود‌‬ ‫و‌ در‌ مقابل‌ بتواند‌ به‌ معرفی‌ خود‌ و‌ توانمندی‌ هایش‌‬ ‫بپردازد‌ باید‌ اصول‌ و‌ روش‌ یک‌ مصاحبه‌ درست‌ را‌‬ ‫بیاموزد‪‌.‬در‌جایگاه‌یک‌فارغ‌التحصیل‌که‌تجربه‌چندانی‌‬ ‫در‌بازارکار‌نداشته‌اید‌باید‌با‌رقبای‌باتجربه‌به‌رقابت‌‬ ‫بپردازید‌که‌این‌رقابت‌بخشی‌از‌کار‌شماست‪‌.‬نباید‌از‌‬ ‫این‌رقابت‌فرار‌ کنید‌بلکه‌در‌مقابل‌باید‌دانسته‌های‌‬ ‫خود‌را‌در‌خصوص‌شغل‌افزایش‌دهید‪.‬‬ ‫اغلب‌ دیده‌ شده‌ افراد‌ فارغ‌ التحصیل‌ مرتکب‌ این‌‬ ‫◄ در مــورد شــرکت‪ ،‬محصــوالت‪ ،‬خدمــات و فعالیــت هایش‬ ‫پی ــش از مصاحب ــه تحقی ــق کنی ــد‪ .‬اینک ــه پی ــش از مصاحب ــه‬ ‫زم ــان ص ــرف ک ــرده ای ــد و در م ــورد ش ــرکت اطالعات ــی‬ ‫جمـــع آوری کـــرده ایـــد مخاطـــب را بـــه شـــدت تحـــت‬ ‫تاثی ــر ق ــرار م ــی ده ــد‪ .‬در پاس ــخ هایت ــان ای ــن اطالع ــات‬ ‫را بگنجانیـــد‪.‬‬ ‫◄ برقـــراری رابطـــه احساســـی را تمریـــن کنیـــد‪.‬‬ ‫موفقیـــت معمـــوالً بـــا توانایـــی شـــما را برقـــراری یـــک‬ ‫رابطـــه شـــفاف و مفیـــد ارزیابـــی مـــی شـــود‪ .‬ذکـــر مثـــال‬ ‫و نمونـــه در پاســـخ هـــا‪ ،‬بـــه مخاطـــب کمـــک مـــی کنـــد‬ ‫تصویـــر بهتـــری از شـــما بدســـت آورد‪.‬‬ ‫◄ ب ــر روی داش ــته ه ــا و تجربیات ــی ک ــه بدس ــت آورده ای ــد‬ ‫تـمــــرکز کــنـید نــــه بـر کمـبودها و آنــــچه نـــداریــد‪.‬‬ ‫بـــه بیـــان تجربیـــات خـــود در زمینـــه هـــای مختلـــف از‬ ‫قبیـــل پـــروژه هـــای داوطلبانـــه‪ ،‬کار پـــاره وقـــت یـــا‬ ‫فعالیـــت هـــای مشـــترک بپردازیـــد‪ .‬اینکـــه کارفرمـــا بـــه‬ ‫دنبـــال چـــه مهـــارت هایـــی مـــی باشـــد بســـیار حائـــز‬ ‫اهمیـــت اســـت تـــا بتوانیـــد مهـــارت هـــای کســـب شـــده‬ ‫را بـــا آن تطبیـــق دهیـــد‪ .‬حتـــی فعالیـــت هایـــی کـــه در‬ ‫دوارن مدرســـه انجـــام داده ایـــد نیـــز تجربیاتـــی برایتـــان‬ ‫داش ــته اس ــت‪ .‬تمام ــی مه ــارت ه ــا و دس ــتاوردهای خ ــود‬ ‫را ب ــر روی کاغ ــذ نوش ــته و ب ــا ص ــدای بلن ــد ب ــه ش ــرح و‬ ‫توصیـــف آن هـــا بپردازیـــد‪.‬‬ ‫◄ گـــوش دادن بـــه مخاطـــب را تمریـــن کنیـــد‪.‬‬ ‫بســـیاری مواقـــع داوطلـــب ســـوال را بـــه درســـتی متوجـــه‬ ‫اســـت‪ .‬در طـــول مصاحبـــه بایـــد‬ ‫● اغــــراق و بـــــزرگ‬ ‫استخدام‌ است‌ که‌ کام ً‬ ‫ال‌ بستگی‌ به‌ شما‌ دارد‌ و‌‬ ‫◄ وارد‌روند‌استخدام‌شده‌اید‌و‌حتی‌برای‌‬ ‫بـــا تمـــام افـــراد ارتبـــاط خـــوب‬ ‫اینکه‌بتوانید‌ارتعاش‌درستی‌از‌خود‌ساطع‌نمایید‪.‬‬ ‫نمایـــی‪ .‬صحبـــت در مـــورد مصاحبه‌دوم‌و‌سوم‌نیز‌دعوت‌شده‌اید‌اما‌در‌نهایت‌‬ ‫دعوت‌شدن‌به‌جلسه‌مصاحبه‌عالمت‌خوبی‌است‌ و صمیــ ــمی برق ــرار نــماییــ ــد‪.‬‬ ‫مه ــارت ه ــا و توانمن ــدی ه ــا هیچ‌ پیشنهاد‌ شغلی‌ دریافت‌ نمی‌ کنید؟!‌ این‌ موضوع‌‬ ‫که‌نشان‌می‌دهد‌کارفرما‌تمایل‌به‌آشنایی‌با‌شما‌دارد‪ ‌.‬زیـــرا هـــــنوز پیشـــنهاد شـــغلی‬ ‫بـــه معنـــای معرفـــی و ارایـــه بیشتر‌ از‌ آنچه‌ تصور‌ نمایید‌ رخ‌ می‌ دهد‌ و‌ داوطلبان‌‬ ‫یعنی‌شما‌کارهای‌درستی‌انجام‌داده‌و‌توجه‌کارفرما‌را‌ را دریاف ــت نک ــرده ایــ ــد و ه ــر‬ ‫خودت ــان ب ــه کارفرم ــا اس ــت‪ .‬بسیاری‌خواهان‌صحبت‌در‌مورد‌آن‌هستند‌تا‌متوجه‌‬ ‫فـــردی کـــه در مســـیــــــــرتان‬ ‫به‌سمت‌خود‌جلب‌کرده‌اید‪‌‌.‬‬ ‫اغـــراق و بـــزرگ نمایـــی اشکال‌کار‌خود‌شوند‌و‌روند‌را‌تغییر‌دهند‪‌.‬‬ ‫پس‌تا‌اینجا‌مشکلی‌وجود‌نداشته‌که‌برای‌مصاحبه‌ قــــرار مـــــی گــــیرد ممــکــن‬ ‫بی ــش از ح ــد نوع ــی چال ــش‬ ‫چنانچه‌ پس‌ از‌ طـی‌ مـراحل‌ طوالنی‌ استخدام‌‬ ‫دعوت‌ شده‌ اید‪ ‌،‬اینک‌ باید‌ مراحل‌ بعدی‌ را‌ بررسی‌ اســــت در ایــن جـــریان نــفـــوذ‬ ‫و هشـــدار اســـت کـــه مـــی در‌پایان‌مصاحبه‌های‌شغلی‌هیچ‌پیشنهاد‌شغلی‌در‌‬ ‫داشتــــــــه بــــاشد و بـــــتواند‬ ‫اشتباه‌می‌شوند‌و‌سواالت‌مصاحبه‌را‌در‌قالب‌پاسخ‌‬ ‫نمود‪‌،‬مرحله‌حضور‌در‌جلسه‌مصاحبه‪‌.‬‬ ‫توانـــد عالیمـــی از ناامیـــدی انتظار‌شما‌نیست‪‌،‬پیشنهاد‌می‌شود‌توقف‌کرده‌و‌کمی‌‬ ‫در‌راستای‌ارایه‌پیشنهاد‌شغلی‌به‌یک‌داوطلب‌عوامل‌ جـــــریان را بـــه نـــفـــــع یـــــا‬ ‫های‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌جواب‌می‌دهند‌بدون‌آنکه‌آگاه‌‬ ‫و درماندگـــی داوطلـــب در‌مورد‌مراحل‌و‌کارهایی‌که‌انجام‌می‌دهید‌تمرکز‌و‌‬ ‫مختلفی‌دخیل‌هستند‪‌،‬در‌ادامه‌به‌مهم‌ترین‌این‌عوامل‌ ضــــرر شمـــا تغـــیـــیر دهــد‪.‬‬ ‫باشند‌باید‌مهارت‌های‌خود‌را‌در‌آن‌بگنجانند‪.‬‬ ‫داشـــته باشـــد‪ .‬بیـــان اشـــتیاق تامل‌ کنید‌ تا‌ دریابید‌ کدام‌ بخش‌ دچار‌ خطا‌ و‌ اشتباه‌‬ ‫● معـــرف تـــان حمایـــت و‬ ‫به‌خاطر‌داشته‌باشید‌بدون‌اتالف‌زمان‌بایستی‌به‌‬ ‫اشاره‌می‌گردد‪.‬‬ ‫و عالقـــه خـــوب اســـت بـــه شده‌اید‪.‬به‌پایان‌رساندن‌یک‌مصاحبه‌بخشی‌از‌روند‌‬ ‫پشـــتیبانی کافـــی نداشـــته اســـت‪.‬‬ ‫شـــرط آنکـــه بـــا افـــراط‬ ‫سواالت‌پاسخ‌های‌به‌یاد‌ماندنی‌داده‌شود‪‌.‬تمام‌فارغ‌‬ ‫پیـــش از اقـــدام بـــه هـــر کاری‬ ‫همـــراه نشـــود‪.‬‬ ‫التحصیالن‌شرایط‌مشابهی‌با‌یکدیگر‌داشته‌و‌به‌طور‌‬ ‫ابتـــدا در مـــورد مهـــارت هایتـــان‬ ‫● درخواســـت حقـــوق‬ ‫میانگین‌پاسخ‌های‌نسبتاً‌یکسانی‌به‌سواالت‌می‌دهند‌‬ ‫ب ــا مع ــرف ت ــان صحب ــت ک ــرده‬ ‫بســـیار بـــاال‪ .‬در دنیـــای‬ ‫و‌در‌مورد‌مهارت‌هایی‌که‌در‌این‌مدت‌کسب‌کرده‌اند‌‬ ‫و در مـــورد نحـــوه کمـــک وی‬ ‫واقعـــی حقـــوق و دســـتمزد‬ ‫صحبت‌می‌کنند‪‌.‬از‌این‌رو‌چنانچه‌قصد‌دارید‌در‌جلسه‌‬ ‫جویـــا شـــوید‪ .‬فـــردی را بـــه‬ ‫درخواســـتی شـــما بایـــد‬ ‫مصاحبه‌بدرخشید‌و‌در‌ذهن‌کارفرما‌بمانید‌در‌ادامه‌ب‌‬ ‫عنـــوان معـــرف انتخـــاب نماییـــد‬ ‫بـــر مبنـــای آخریـــن شـــغلی‬ ‫‪‌۶‬نکته‌کاربردی‌اشاره‌می‌گردد‌تا‌یک‌مصاحبه‌معمولی‌‬ ‫کـــه حمایـــت و پشـــتیبانی کافـــی‬ ‫باشـــد کـــه داشـــته ایـــد و‬ ‫به‌یک‌مصاحبه‌فراموش‌نشدنی‌بدل‌گردد‪.‬‬ ‫از شـــما داشـــته باشـــد و بتوانیـــد‬ ‫یـــا کمـــی باالتـــر‪ .‬توصیـــه‬ ‫نم ــی ش ــود و پاس ــخ ه ــای اش ــتباهی ارای ــه م ــی ده ــد‪ .‬از‬ ‫بـــه خوبـــی در مـــورد تجربیـــات‬ ‫م ــی ش ــود پی ــش از حض ــور‬ ‫منظ ــور مصاحب ــه کنن ــده در ط ــرح س ــوال اطمین ــان حاص ــل‬ ‫و مهـــارت هـــای شـــما صحبـــت‬ ‫در مصاحبـــه درخصـــوص‬ ‫نماییـــد و از حـــدس و گمـــان اجتنـــاب کنیـــد‪.‬‬ ‫نمایـــد‪.‬‬ ‫میـــزان دســـتمزد متـــداول‬ ‫◄ پـــس از پایـــان جلســـه در مـــورد مراحـــل بعـــدی‬ ‫● ظاهـــر حرفـــه ای نداریـــد‪.‬‬ ‫در بـــازارکار بـــرای جایـــگاه‬ ‫مصاحب ــه جوی ــا ش ــوید ت ــا ضم ــن اط ــاع از ب ــازه زمان ــی‬ ‫هـــر اقـــدام و حرکتـــی کـــه‬ ‫شـــغلی مـــورد نظرتـــان‬ ‫مـــورد نیـــاز بـــا آگاهـــی بیشـــتری بتوانیـــد پیگیـــر امـــور‬ ‫در طـــول مصاحبـــه انجـــام‬ ‫تحقیـــق نماییـــد‪ .‬چنانچـــه‬ ‫شـــوید‪.‬‬ ‫مـــی دهیـــد شـــامل حـــرکات‬ ‫میـــزان دســـتمزد برایــــتان‬ ‫◄ پی ــش از دریاف ــت پیش ــنهاد ش ــغل از ط ــرح س ــوال‬ ‫غیرکالمـــی ماننـــد نحـــوه‬ ‫بس ــیار حائ ــز اهمی ــت اس ــت‬ ‫و بحـــث در مـــورد حقـــوق و مزایـــا اجتنـــاب کنیـــد‪ .‬در‬ ‫پوشـــش‪ ،‬همگـــی پیامـــی را بـــه‬ ‫م ــی توانی ــد ای ــن موض ــوع را‬ ‫ابت ــدای کاربای ــد تم ــام تمرک ــز خ ــود را ب ــر روی تجربی ــات‬ ‫مصاحبـــه کننـــده مـــی رســـاند و‬ ‫ب ــه نوع ــی ب ــه اط ــاع کارفرم ــا‬ ‫کاری بگذاریـــد‪ .‬ممکـــن اســـت میـــزان حقوقـــی کـــه در‬ ‫وی را تحـــت تاثیـــر قـــرار مـــی‬ ‫برســـانید‪.‬‬ ‫ذهـــن شـــما وجـــود دارد بـــا دنیـــای واقعـــی مطابقـــت‬ ‫ده ــد‪ ،‬داوطل ــب مناس ــبی هس ــتید‬ ‫نداشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫یـــا خیـــر‪ .‬نحـــوه پوشـــش شـــما‬ ‫● تمرک ــز کاف ــی نداری ــد‪.‬‬ ‫◄ در انته ــا بهت ــر اس ــت ب ــا ارس ــال یادداش ــت تش ــکر‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫صحب‬ ‫ـگام‬ ‫ـ‬ ‫هن‬ ‫ارد‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـری‬ ‫ـ‬ ‫باالت‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کنون‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫شغـ‬ ‫بایـــد مطابـــق بـــا فرهنـــگ و جـــو‬ ‫چنانچ ــه خواه ــان ه ــر ش ــغلی‬ ‫و قدردان ــی از مصاحب ــه کنن ــده پیگی ــر ام ــور خ ــود ش ــوید‪.‬‬ ‫بایــد نســبت بــه جمــات و کلماتــی کــه بــه کــــــار مــی بریــد‬ ‫ســـازمان باشـــد‪ ،‬پوشـــش و ظاهـــر حرفـــه ای زبـــان بـــدن‬ ‫هس ــتید بای ــد ای ــن عالق ــه خ ــود را ب ــا توج ــه و تمرک ــز ب ــه‬ ‫ای ــن کار تصوی ــر مثبت ــی از ش ــما در ذه ــن مصاحب ــه کنن ــده‬ ‫بســـیار دقـــت نماییـــد‪ .‬در غیـــر ایـــن صـــورت ممکـــن‬ ‫بـــه حســـاب مـــی آیـــد‪.‬‬ ‫کارفرم ــا نش ــان دهی ــد‪ .‬کارفرم ــا خواه ــان داوطلب ــی اس ــت‬ ‫ب ــر ج ــای م ــی گ ــذارد‪.‬‬ ‫اســـت در مصاحبـــه کننـــده ایـــن احســـــاس بـــه وجـــود‬ ‫● مصاحبـــه شـــغلی فرصتـــی اســـت تـــا بتوانیـــد ارزش‬ ‫ک ــه م ــی دانی ــد چ ــه م ــی خواه ــد و چگون ــه م ــی توان ــد‬ ‫◄ توانایـــی معــــــرفی خودتـــان بـــا اســـتفاده از‬ ‫ـچه‬ ‫ـ‬ ‫آنــــ‬ ‫از‬ ‫ـراتر‬ ‫ـ‬ ‫فــــ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ویژگ‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫حای‬ ‫ـما‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫کــ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫آی‬ ‫ه ــای خودت ــان را ب ــه مخاط ــب ارای ــه نمایی ــد‪ .‬فرق ــی نم ــی‬ ‫در کاره ــا مش ــارکت داش ــته باش ــد‪ .‬بی ــان ه ــر چی ــزی ک ــه‬ ‫دســـتاوردهایی کـــه داشتــــــه ایـــد و نتایجـــی کـــه کســـب‬ ‫م ــورد نیــــ ــاز اس ــت م ــی باش ــید‪ .‬در مقابــ ــل بای ــد خ ــود‬ ‫کنـــد در مصاحبـــه اول باشـــید یـــا در مصاحبـــه ســـوم بـــه‬ ‫ب ــه ذه ــن ت ــان م ــی رس ــد روش مناس ــبی ب ــرای مصاحب ــه‬ ‫کــرده ایــد مـــــوجب مــی شــود ورود خوبــی بــه صــــحنه‬ ‫را فـــردی ســـختکوش‪ ،‬منعطـــف و تمایـــل بـــه همـــکاری‬ ‫ه ــر ح ــال هن ــوز پیش ــنهاد ش ــغلی را دریاف ــت نک ــرده ای ــد‪.‬‬ ‫نیس ــت‪ .‬بای ــد ب ــر روی ش ــغلی ک ــه برای ــش مصاحب ــه م ــی‬ ‫رقابـــت بـــازار کار داشـــته باشـــید‪ .‬ایـــن مرحلـــه بـــرای‬ ‫نشـــان دهیـــد‪.‬‬ ‫حتـــی کوچـــک تریـــن حرکـــت و رفتـــار شـــما زیـــر ذره‬ ‫کنیـــد تمرکـــز کـــرده و تجربیـــات خـــود را بـــا نیازهـــای‬ ‫کســـب تــجربـــــه‪ ،‬رشـــد و یادگیـــری مـــی باشـــد‪ .‬در‬ ‫ـاده‬ ‫ـ‬ ‫نه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫پش‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫موفقی‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـاحبه‬ ‫ـ‬ ‫مصــــ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫رون‬ ‫●‬ ‫بی ــن ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫مخاطـــب منطبـــق نماییـــد‪.‬‬ ‫جای ــگاه ی ــک ف ــارغ التحصی ــل از هــــ ــمین‬ ‫ایـــــد‪ .‬هـــر شـــرکت و ســـازمانی دارای رونـــد و قوانیـــن‬ ‫بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و ســعی و تــاش خودتــان‬ ‫● بســـیار متکبـــر و مغـــرور هســـتید‪.‬‬ ‫االن شـــروع کنیـــد‪.‬‬ ‫ترجمه‪‌:‬الناز‌طالب‌زاده‬ ‫خـــاص خـــود بـــرای اســـــتخدام و بـــــکارگیری افـــراد‬ ‫مــی توانیــد مصاحبــه شــغلی را بــه پیشــنهاد شــغل برســانید‪.‬‬ ‫چنانچــه شــغل قـــبلی شمـــا در مقـایـســـه بــا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر مالی خود در دفترمرکزی (تهران) واقع در محدوده میدان ونک‬ ‫افراد واجد شرایط زیر را دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرکت های خدماتی غیر دولتی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت تامین ‪ 80‬نفر از نیازهای واحدهای تابعه تحت پوشش دانشگاه نیروی مورد نیاز خود را بصورت قرارداد شرکتی از طریق آزمون کتبی‬ ‫یا مصاحبه یا هر دو به شرح ذیل جذب می نماید (ثبت‌نام‌فقط‌بصورت‌اینترنتی‌است‌و‌نیازی‌به‌مراجعه‌حضوری‌نمی‌باشد)‬ ‫توجه‌‪ :‬این نیروها طرف قرارداد شرکت غیردولتی بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ندارند و تعهد استخدامی و یا تداوم انجام کار برای دانشگاه به هیچ عنوان ایجاد نمی نماید ‪.‬‬ ‫کلیه کارکنانی که در حال حاضر بصورت قراردادی کار معین یا شرکتی دانشگاه در واحدهای تابعه مشغول بکارند حق شرکت در این آزمون را ندارند ‪.‬‬ ‫ثبت نام صرفا از طریق الکترونیکی با مراجعه به وب سایت ‪ samaa.sums.ac.ir‬امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫شروع بکار پذیرفته شدگان نهایی بتدریج بر اساس خروج نیروهای قبلی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫جدول‌رشته‌های‌شغلی‌مورد‌نیاز‬ ‫رديف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫تکنسين فوريتهاي پزشکي‬ ‫محل جغرافيايي خدمت ‪ -‬تعداد‬ ‫شهرستانهاي‪:‬‬ ‫مرد‬ ‫‪ 26‬نفر‬ ‫شیراز‬ ‫مرد‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫آباده‬ ‫مرد‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫ارسنجان‬ ‫مرد‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫استهبان‬ ‫مرد‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫اقلید‬ ‫مرد‬ ‫سرچهان بوانات ‪ 1‬نفر‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫خرمبید‬ ‫مرد‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫سپیدان‬ ‫مرد‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫بیضاء سپیدان‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫سروستان‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مرد‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫داراب‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫زرین دشت‬ ‫مرد‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫فیروزآباد‬ ‫مرد‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫فراشبند‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫قیر و کارزین‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫کازرون‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫المرد‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫مرودشت‬ ‫مرد‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫ممسني‬ ‫مرد‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫ني ریز‬ ‫مرد‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫زرقان‬ ‫مرد‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫کوار‬ ‫‪ -1‬شرایط عمومی استخدام شرکتی‬ ‫‪ -1/1‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی‬ ‫کشور مصرح درقانون اساسی‬ ‫‪ -1/2‬داشتن تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -1/3‬عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان‬ ‫‪ -1/4‬عدم سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫‪ -1/5‬نداشــتن منع استخدام دردســتگاه­های دولتی‬ ‫به­موجب آرای مراجع قانونی‬ ‫‪ -1/6‬داوطلبان نباید مســتخدم رســمی‪ ،‬ثابت سایر‬ ‫دســتگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ -1/7‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -1/8‬داشتن سالمت کامل جسمانی وروانی وتوانایی‬ ‫برای انجام کاری که برای آن اســتخدام می­شــوند با‬ ‫تشخیص دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫‪-1/9‬دارا بــودن کارت پایان خدمــت یا معافیت دائم‬ ‫جهت برادران‪ ( -‬معافيت پزشــكي مــورد قبول نمي‬ ‫باشد )‬ ‫‪ -2‬شرایط اختصاصی استخدام شرکتی‬ ‫‪ -2/1‬داشــتن حداقل ‪ 20‬ســال ســن و حداکثر ‪35‬‬ ‫ســال تمام جهت دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی‬ ‫و کارشناسی‬ ‫تبصره‪ :‬موارد ذیل به شــرط ارائه تاییدیه های معتبر‬ ‫به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫الــف) داوطلبانی کــه در جبهه های نبــرد حق علیه‬ ‫باطل (ازتاریــخ ‪ 1359/6/31‬لغایت ‪ )1367/5/29‬به‬ ‫طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور‬ ‫در جبهه وهمچنین مدت زمان بســتری ویا استراحت‬ ‫پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد‬ ‫حق علیه باطل‬ ‫ب) جانبازان و آزادگان‪ ،‬همسرو فرزندان شهدا‪ ،‬همسرو‬ ‫فرزندان جانبازان بیســت و پنج درصد (‪ )%25‬وباالتر‬ ‫شرايط احراز‬ ‫و ‪ 7‬نفر‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫زن‬ ‫زن‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫زن‬ ‫توضيحات‬ ‫دارا بودن مدرک تحصیلي کارداني یا‬ ‫کارشناسي در رشته فوریتهاي پزشکي‬ ‫کارشناسی در رشته های‬‫پرستاري یا هوشبري‬ ‫‪- 1‬کلیه داوطلبان مرد مي بایست داراي‬ ‫گواهینامه پایه‪ 2‬رانندگي باشند‪ ‬‬ ‫(گواهینامه رانندگی با آمبوالنس)‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫زن‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫زن‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫‪- 2‬کلیه داوطلبان مي بایست داراي معافیت‬ ‫یا گواهي پایان طرح باشند ‪.‬‬ ‫زن‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫و ‪ 1‬نفر‬ ‫زن‬ ‫زن‬ ‫‪ ،‬خواهر وبرادر شهید ‪ ،‬همســر و فرزندان یك‌سال و‬ ‫باالی یك‌ســال اسارت از شــرط حداکثر سن معاف‬ ‫می باشند‪.‬‬ ‫ج) مــدت خدمت ســربازي به حداكثر ســن‬ ‫اضافه خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -3/1‬متقاضیان واجد شــرایط ملزم هستند حداکثر تا‬ ‫ســاعت ‪ 24‬روز چهارشــنبه مورخ ‪ 97/3/30‬مورخ‬ ‫نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینتــرنتی‬ ‫‌‪ samaa.sums.ac.ir‬اقدام و کـــد رهگیری‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3/2‬مدارک مورد نیاز ثبت نــام مقدماتی‪( :‬ثبت نام‬ ‫اینترنتی )‬ ‫الف) تکمیل برگ درخواست شغل (اینترنتی)‬ ‫ب) رســید بانکــی مبنــی بــر پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪( 250000‬دویســت وپنجــاه هــزار ) ریــال بــه‬ ‫حســاب شــماره ‪15099882/32‬و شناســه پرداخت‬ ‫‪ 24000801461153‬نزد بانک ملت شــعبه پزشکی‬ ‫شــیراز قابل پرداخت در کلیه شــعب بانک ملت بنام‬ ‫درآمدهای اختصاصی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز‬ ‫به­ عنوان حق شــرکت درامتحان عمومی یا مصاحبه‬ ‫داوطلبان قابل پرداخت می­باشد‪.‬‬ ‫ج) یــک قطعه عکس ‪ 3×4‬که بایســتی متناســب با‬ ‫توضیحات ســایت اینترنتی دانشــگاه بانضمام فیش‬ ‫بانکی اســکن و ارســال شــود‪(.‬با فرم ‪ jpg‬و حجم‬ ‫حداکثر ‪ 70‬کیلو بایت اسکن و ارسال شود )‬ ‫‪ -3/3‬به ثبــت نام ناقص ویا ارســال مدارک ناقص‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شــد و وجوه پرداختی به هیچ‬ ‫وجه مسترد نمی­شود‪.‬‬ ‫در صورتیکــه هرکدام از محلهای فــوق الذکر دارای‬ ‫بومی شهرستان نباشند ‪،‬از بومی استان به شرط ثبت نام‬ ‫داوطلب نیرو تامین می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شیوه برگزاری آزمون‬ ‫شــیوه برگزاری آزمون یا مصاحبه و مراحل آن بعد از‬ ‫پایان ثبت نام از طریق وب ســایت مذکور یا ارسال‬ ‫پیامک اعــام می گردد لذا زمــان و محل برگزاری‬ ‫آزمون یا مصاحبه نیز در همین وب سایت اعالم میگردد ‪.‬‬ ‫اطالع رســاني از طريق پيامك يا تلفني توسط مرکز‬ ‫اورژانس استان انجام خواهد شد‬ ‫‪-5‬شیوه انتخاب وپذیرش‬ ‫‪ -5/1‬برابر قوانین و مقررات ‪ 30،‬درصد از مجموع کل‬ ‫مجوز استخدامی براســاس نمره آزمون و رتبه فضلی‬ ‫بــرای پذیــرش ایثارگران طبق آییــن نامه وضوابط‬ ‫اختصاص می یابد ‪ .‬انتخاب ســایر داوطلبین براساس‬ ‫رشــته محل و نمرات فضلی بر اســاس ضوابط بومی‬ ‫گزینی شهرستان خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -5/2‬پذیرش مازاد بر ‪ 30‬درصد ســهمیه ایثارگران‬ ‫از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -5/3‬جانبــازان و خانواده محترم شــهدا در صورت‬ ‫داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫با ارائه تصویر آن‪ ،‬نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد‬ ‫مذکور ندارند‪.‬‬ ‫‪ -5/4‬معلولین عادی به شرط دارا بودن حداقل توانایی‬ ‫جســمی و روحی الزم برای انجام شــغل مورد نظر‬ ‫برابرشرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه‬ ‫(‪ )3‬درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ -5/5‬تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومي‬ ‫شهرســتان درصورت برخورداري از شرايط مندرج در‬ ‫آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي­يابد‪.‬‬ ‫‪ -5/6‬داوطلب بومی بــه افرادی اطالق می گردد که‬ ‫واجد یکی از شرایط ذیل باشد‪:‬‬ ‫الف) شهرســتان محل تولد داوطلب یا همســر وی با‬ ‫شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد‪.‬‬ ‫(مبنا شناسنامه)‬ ‫ب) داوطلــب حداقــل چهــار(‪ )4‬ســال از ســنوات‬ ‫تحصیلی(ابتدایی‪ ،‬راهنمایی‪ ،‬دبیرستان و یا دانشگاه) را‬ ‫به صورت متوالی یا متناوب در شهرســتان محل مورد‬ ‫تقاضا برای استخدام طی کرده باشد‪.‬‬ ‫ج) داوطلب ‪،‬پدر یا مادر ‪،‬یا همسر وی حداقل چهار(‪)4‬‬ ‫سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد‬ ‫تقاضا برای استخدام را داشته باشند ‪.‬‬ ‫د)همسر و فرزندان رسمی وپیمانی دولت ویا نیروهای‬ ‫مسلح (شاغل یا بازنشسته )که شهرستان محل خدمت‬ ‫فعلی یا بازنشســتگی آنان با شهرســتان رشته محل‬ ‫یکی باشد‬ ‫تبصره‪ :1‬مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن‪،‬‬ ‫تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :2‬درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از‬ ‫رشته هاي شــغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان‬ ‫بومي شهرســتان تكميل نگردد‪ ،‬پذيرش بقيه افراد تا‬ ‫تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين‬ ‫داوطلبان با اولويت بومي اســتان و سپس متقاضيان‬ ‫غير بومي همان رشــته شــغلي به ترتيب نمره فضلي‬ ‫صورت مي پذيرد ‪ ( .‬داوطلبان بومی شهرســتان كوار‬ ‫می بایست گواهي بومی گزینی را از فرمانداري اخذ تا‬ ‫در صورت نیاز ارائه نمایند )‬ ‫‪ -5/7‬داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و‬ ‫یک محل جغرافیایی خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ -5/8‬مســئولیت ناشــی از عدم رعایت دقیق ضوابط‬ ‫وشــرایط اعالم شــده درمتن آگهی برعهده داوطلب‬ ‫خواهد بــود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام‪ ،‬امتحان‬ ‫و جذب محرز شــود که داوطلب اطالعات خالف داده‬ ‫یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام‬ ‫مراحل بعــدی محروم خواهد شــد‪ ،‬حتی در صورت‬ ‫صدور حکم ‪ ،‬حکم مزبور لغو وبالاثر می­گردد‪.‬‬ ‫‪ -5/9‬داوطلبان موظفند پس از اعالم اســامی مرحله‬ ‫اول پذیرفته شــدگان طبق برنامــه تنظیمی درمهلت‬ ‫مقرر به هسته گزینش دانشــگاه برای تکمیل پرونده‬ ‫گزینشی مراجعه نمایند‪ .‬درصورت عدم مراجعه‪ ،‬قبولی‬ ‫فرد کان لم یکن تلقی شــده واز افراد ذخیره به­جای‬ ‫وی به گزینش معرفی خواهد شــد ‪ ( .‬از طریق پیامک‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد )‬ ‫‪ -5/10‬هرگونــه اطالع رســانی درخصوص امتحان‬ ‫از طریق ســایت اینترنتی به صــورت همزمان خواهد‬ ‫بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق‬ ‫دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ -5/11‬باتوجــه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان‬ ‫تکمیل برگ درخواســت شغل اینترنتی می باشد الزم‬ ‫اســت درتکمیــل آن نهایت دقت را بــه عمل آورده‬ ‫وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبــت نام قابل پذیرش‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5/12‬كليــه داوطلبــان مــرد مي بايســت دارای‬ ‫گواهينامه پايه ‪ 2‬رانندگي باشند ‪.‬‬ ‫‪ -5/13‬كليه داوطلبان مي بايســت داراي معافيت يا‬ ‫گواهي پايان طرح باشند‬ ‫‪-5/14‬عقد قرارداد با پذیرفته شدگان نهایی بر اساس‬ ‫قانون کار وبا شغل تکنسین فوریتهای پزشکی صورت‬ ‫می گیرد‬ ‫شرایط احراز‬ ‫حسابدار‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫دارای حداقل مدرک لیسانس حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار ترجیحا در شرکتهای ساختمانی‬ ‫مسلط به قوانین بیمه و مالیات‬ ‫مسلط به برنامه ‪ Excal‬و نرم افزارهای مالی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫دارای حداقل مدرک لیسانس حسابداری‬ ‫دارای حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار در امور بودجه و گزارشات‬ ‫مسلط به تهیه گزارشات مالی و بودجه‬ ‫مسلط به برنامه ‪ Excel‬و ‪power point‬‬ ‫مسلط به قوانین بیمه ومالیات‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه کامل خود را با قید تخصص در عنوان ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪T.maskanfar@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫در محدوده غرب تهران به یک‌نفر‌حسابدار‬ ‫با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری نیازمند است‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به آدرس ذیل ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام کارشناس بازرگانی‬ ‫به یک کارشناس بازرگانی‬ ‫مسلط به سفارشات خارجی با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪estekhdamoffice@yahoo.com‬‬ ‫برای اشتغال در تهران نیازمندیم‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولید لبنیات‬ ‫از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫متقاضیان می توانند خالصه ای از مشخصات‬ ‫خود را به آدرس الکترونیک زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment20000@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات فلزی‬ ‫و مجموعه های خودرو دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش (آقا)‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫آشنا به بازار لوازم یدکی خودرو ترجیحا قطعات فلزی‬ ‫روابط عمومی باال‬ ‫آشنا به نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪job4@fouladfam.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫منشی خانم آشنا به ‪ word‬و اکسل حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر فنی آشنا به تتراپک‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس برق‬ ‫حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیر کنترل کیفیت‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس آزمایشگاه و تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ایمنی و بهداشت‬ ‫حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل سابقه ‪ 3‬سال‬ ‫‪10‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫‪ 11‬خزانه دار‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫آدرس کارخانه‪:‬‬ ‫جاده رباط کریم به حسن آباد (وهن آباد) بعد از زیرگذر اتوبان‬ ‫‪info@afrashir.com‬‬
‫‪7‬‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫مقرری بیکاری ؛‬ ‫گالیه‌های انجمن‌های صنفی کارگران‬ ‫در مـجمـوع کــارگران سال‌ها برای‬ ‫ساختمانی هم شده است؛ اما با یک‬ ‫کارفرمایان مختلفی و بعضی برای یک‬ ‫تفاوت دیگر‪ .‬زمانی که بازرسان به‬ ‫کارفرما‪ ،‬کار می‌کنند که در ایام بیکاری‬ ‫کارگاه محل کار کارگران ساختـمانـی‬ ‫سقفی قابل اتکا باالی سر خود داشته‬ ‫که معموال به خاطر ماهیت کار آنها جای‬ ‫باشند‪ .‬به صورت کلی مدت زمان‬ ‫ثابتی نیست مراجعه می‌کنند؛ متوجه‬ ‫پرداخت مقرری حداقل ‪ ۶‬ماه و حداکثر‬ ‫می‌شوند که کارگر دیگر در آن کارگاه‬ ‫‪ ۵۰‬ماه (بسته به سابقه بیمه‌پردازی و‬ ‫کار نمی‌کند‪ .‬به همین جهت بیمه‌اش را‬ ‫وضعیت تاهل) است و میزان آن نباید از‬ ‫مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری نگــران روزهایــی هســتند کــه بــرای یافتــن کار از خانــه بیــرون می‌رونــد‪ ،‬چراکــه بازرســان شــعب تامیــن اجتماعــی ســرزده می‌آینــد و اگــر دو بــار پشــت ســرهم آنهــا در خانــه‬ ‫قطع می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد متوسط دستمزد زمان اشتغال‬ ‫نباشــند‪ ،‬مقرری‌شــان قطــع می‌شــود‪.‬‬ ‫شوکت که در عین حال فعال صنفی‬ ‫بیشتر باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪« ،‬پــس از دوبــار مراجعــه بازرســان بیمــه بیــکاری بــه در منــزل و عــدم حضــورم در خانــه مقــرری بیــکاری‌ام قطــع شــد»‪ .‬ایــن گالیــه بســیاری از بیـ‬ ‫ـکاران مقرری‌بگیــر اســت‪ .‬همان‌هایــی کــه کارگران ساختمانی هم هست در این‬ ‫با در نظر گرفتن اینکه اکثر کارگران‬ ‫ِ‬ ‫از روی ناچــاری و بــرای تامیــن موقــت مخــارج زندگــی بــه ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی دســت دراز کردنــد‪.‬‬ ‫مورد می‌گوید‪ :‬در شهرستان‌ها تعامل‬ ‫حداقلی‌بگیر (حداقل دستمزد سال ‪،۹۷‬‬ ‫البتـه منتـی هـم برسرشـان نیسـت؛ چراکـه کارفرمایـان براسـاس تکلیـف قانونی در ایـام اشـتغال کارگـران‪ ۳ ،‬درصد از حق بیمه سـهم خـود (از بـاب دریافت مقـرری بیکاری) را به حسـاب سـازمان تامیـن اجتماعی بهتری میان مدیران کل تامین اجتماعی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۱4‬هزار و ‪ ۱4۰‬تومان)‬ ‫ریخته‌انـد‪ ۳ .‬درصـد دیگـر منابـع صنـدوق بیمه‌بیـکاری (در مجمـوع ‪ ۳۳‬درصـد) را دولـت بایـد به عنـوان کمک به سـازمان تامیـن اجتماعـی بپردازد کـه البته سال‌هاسـت این پول پرداخت نشـده و براسـاس محاسـبات و انجمن‌های صنفی برقرار است و‬ ‫هستند‪ ،‬قرار نیست که مقرری بیکاری‬ ‫مسـتقل رقـم آن بـه ‪ 2۳‬هزار میلیـارد تومان می‌رسـد‪.‬‬ ‫به این نتیجه رسیده‌اند که حاال دوره‬ ‫از حیث مدت و میزان آن‪ ،‬با توجه به‬ ‫رکود صنعت ساختمان است و نباید از‬ ‫افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقـر‬ ‫وقتی بازرسان متوجه این موضوع‬ ‫بیاید! ما زندگی خودمان را داریم و‬ ‫کارگری که به صورت مستمر سرکار نمی‌رود انتظار حضور در‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ 4‬میلیون تومانی در شهرها (برای سال ‪ )۹۶‬دستی از کارگر‬ ‫بشوند مقرری بیکاری را قطع‬ ‫اگر کاری پیدا نکنیم با مقرری بیکاری‬ ‫کارگاه را در تمام ایام سال داشت‪.‬‬ ‫بیکار و خانواده‌اش بگیرد و به اصطالح برای آنها کاری کند‪ .‬از‬ ‫بودن‬ ‫شاغل‬ ‫تشخیص‬ ‫البته‬ ‫‌کنند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد‪ .‬سوال ما‬ ‫این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود‪ :‬برای‬ ‫ی بیکاریش قطع‬ ‫همین رو فرد بیکار تا چشم بر هم بگذارد مقرر ‌‬ ‫یا نبود ِن بیکار به عهده کمیته‌ای‬ ‫این است که چرا بازرسان تامین‬ ‫نمونه ایزوگام‌کار تنها یک روز در یک کارگاه کار می‌کند یا‬ ‫می‌شود و در این فاصله باید برای خود کاری دست‌وپا کند؛ آنهم‬ ‫کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ادارات‬ ‫اجتماعی زمانی که برای بازرسی‬ ‫کارگری که سر چهارراه می‌نشیند و برای کار به یک ساختمان‬ ‫در زمانی که بسیـــار از کــارگـاه‌هـای بـزرگ و متــوسـط‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫تعاون‪،‬‬ ‫می‌آیند و متوجه می‌شوند که ما در‬ ‫می‌رود‪ ،‬نهایت یک تا دو روز سر آن پروژه است‪ .‬البته برخی از‬ ‫نیمه فعال هستند و تنها دست به تعدیل کارگران خود می‌زنند‬ ‫تأمین اجتماعی است‪.‬‬ ‫خانه نیستیم‪ ،‬دلیل عدم حضورمان‬ ‫کارها مثل سنگ‌کاری و گچ‌کاری مدت زمان طوالنی‌تری دارند‬ ‫تا با کاستن از هزینه‌ها فقط سرپا بمانند‪ .‬افزایش مدت متوسط‬ ‫دریافت‌کننده مقرری به هر علت‬ ‫را نمی‌پرسند و تازه ما زمانی متوجه‬ ‫اما کارگر نمی‌تواند تضمین دهد که همیشه سرکار است‪ .‬سازمان‬ ‫یافتن کار برای مقرری‌بگیران بیکاری شاهدی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫می‌تواند در خانه نباشد‬ ‫حضور سرزده آنها می‌شویم که همین‬ ‫تامین اجتماعی باید راهکارهای دیگری مثل بازرسی از محل‬ ‫اگر پیش از این آنها در عرض ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه کار پیدا می‌کردند‪ ،‬حاال‬ ‫کارگری‬ ‫عضو‬ ‫شوکت»‬ ‫«اکبر‬ ‫آب‌باریکه به حسابمان واریز نمی‌آید‪.‬‬ ‫سکونت بیاید یا مثال از انجمن‌های صنفی و سامانه پاالیش بیمه‬ ‫باید بیش از ‪ ۱‬سال برای آن وقت بگذارند‪ .‬لذا طبیعی است که‬ ‫هیات امنای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫یک نفر از آنها در مورد تجربه خود‬ ‫کارگران ساختمانی بهره ببرد‪.‬‬ ‫آنها برای یافتن کار صبح زود از خانه بیرون بزنند‪ .‬هرچند اداره‬ ‫در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫از حضور ناگهانی بازرسان می‌گوید‪:‬‬ ‫شــوکت بــا بیــان اینکــه در اســتان تهــران ایــن مســئله‬ ‫کار هم موظف است برای آنها شغلی مشابه شغل قبلی‌شان که‬ ‫بازرسی‌ها به گونه‌ای انجام می‌شود‬ ‫بازرس شعبه آمده و زنگ خانه مرا‬ ‫توســط شــعب تامیــن اجتماعــی رعایــت نمی‌شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در آن کسب مهارت کرده‌اند‪ ،‬پیدا کند‪ .‬با این حال اگر پس از‬ ‫که سبب تشویش خاطر بیکاران‬ ‫زده است و وقتی کسی جواب نداده‪،‬‬ ‫انجمن‌هــای صنفــی کارگــران ســاختمانی بارهــا در ایــن‬ ‫دو بار مراجعه حضوری بازرس تامین اجتماعی در آدرس محل‬ ‫می‌شود‪ ،‬می‌گوید‪ :‬چاره‌ای نیست‬ ‫زنگ همسایه‌ها را زده و سراغم را‬ ‫رابطــه بــه معاونــان ســازمان تامیــن اجتماعــی و مدیرعامــل آن‬ ‫خانه دریافت‌کننده بیمه بیکاری‪ ،‬وی حضور نداشته باشد‪ ،‬مقرری‬ ‫بازرسی‌ها باید به صورت میدانی‬ ‫گرفته است‪ .‬کل محل فهمیدند که‬ ‫گالیــه کرده‌انــد‪ .‬امیدواریــم کــه مدیــران کل ســازمان تامیــن‬ ‫بیکاریش به صورت موقت قطع می‌شود‪.‬‬ ‫انجام شود‪ .‬حاال ممکن است که‬ ‫من بیکار هستم و همین مسئله باعث‬ ‫اجتماعــی بــه ایــن مســئله توجــه کننــد و بــه بازرســان شــعب‬ ‫فرد بیکار تازه در موعد پرداخت مقرری بیکاری متوجه‬ ‫دریافت کننده مقرری بیکاری به هر علت‬ ‫درگیری من با همسرم شد‪.‬‬ ‫تحــت مدیریــت خــود تذکــر بدهنــد‪.‬‬ ‫می‌شود که پولی به حسابـش واریــز نشــده اسـت و از اینجـا‬ ‫در خانه حضور نداشته باشد و مثال به‬ ‫آنها ادامه می‌دهند‪ :‬باید خروارها‬ ‫به بعد تازه دردسرهایش آغاز می‌شود‪ .‬او باید به اداره کار و شعبه‬ ‫دیدار اقوامش رفته باشد‪ ،‬این دلیلی‬ ‫استرس و اضطراب را تحمل کنیم‪.‬‬ ‫راه‌های زیادی برای احراز بیکاری وجود دارد‬ ‫تامین اجتماعی مربوط به خود برود و ثابت کند که برای رفتن به‬ ‫قطع‬ ‫وی‬ ‫بیکاری‬ ‫مقرری‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫مگر بیمه بیکاری نباید مشوق افراد‬ ‫با درنظر گرفتن رفتارهایی که با مقرری‌بگیران می‌شود‪،‬‬ ‫سرکار کردن از خانه بیرون نزده است‪ .‬البته پس از احراز بیکاری‬ ‫برای یافتن کار باشد‪ ،‬پس چرا اینجا به گونه‌ای رفتار می‌شود که‬ ‫شود و اصال اینگونه نیست که به این دالیل کسی از دریافت‬ ‫نمی‌توان گفت که همین «آب‌باریکه» هم با خیال خوش از‬ ‫و به اصطالح موجه بودن دلیل غیبت‪ ،‬مشکل وی حل می‌شود‪،‬‬ ‫کاری‬ ‫برایمان‬ ‫کار‬ ‫اداره‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ‫بشینیم‬ ‫میخکوب‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫حقش محروم شود‪ .‬در نهایت حتی اگر این اتفاق هم بیفتد فرد‬ ‫اگر پس از دو بار‬ ‫گلویشان پایین می‌رود‪ .‬گاها برخوردهایی از جنس دیگر هم با‬ ‫اما همین در خانه نبودن برایش دردسر شده است‪ .‬زمانی که‬ ‫پیدا کند‪ .‬ما وقتی مریض هم می‌شویم نباید از خانه بیرون برویم؟‬ ‫بیکار می‌تواند آن را اثبات کند تا مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫مراجعه حضوری بازرس‬ ‫آنها صورت می‌پذیرد‪ .‬مانند یکی از شعب تامین اجتماعی شهر‬ ‫بازرسان می‌آیند اصال مشخص نیست به عبارت دیگر بازرسی‌ها‬ ‫با یکی از همکارانمان پس از چند بار حضور بازرس شعبه و در‬ ‫وقتی وی را در جریان قرار می‌دهیم که بازرس یکی از شعب‬ ‫تهران که از بیکاران مقرری‌بگیر خواسته بود برای انجام کارهای‬ ‫افرادی‬ ‫سرزده است‪ .‬سیکل نامنظم بازرسی‌ها به سبب برخورد با‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫خانه نبودن برخورد بدی شد‪ .‬بازرس شعبه تامین اجتماعی به‬ ‫تامین اجتماعی از یک نفر از مقرری‌بگیران خواسته اسـت که‬ ‫اداری به شعبه مراجعه کنند‪ .‬تصاویر حضور آنها پشت کامپیوترها‬ ‫صورت می‌گیرد که از دریافت مقرری بیکاری سوءاستفاده‬ ‫مدت‬ ‫برود‬ ‫آنجا‬ ‫به‬ ‫بعدظهر‬ ‫تا‬ ‫صبح‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫وی‬ ‫محل خانه دریافت‌کننده بیمه‬ ‫‪ ۱۰‬روز از صبح تا ظهر به شعبه مربوطه بیاید تا عدم اشتغال‬ ‫و مرتب کردن زونکن‌ها مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما آنها که در پی یافتن کار هستند‪ ،‬از این مسئله آسیب‬ ‫و جلوی چشم وی بشیند تا او بفهمد که همکار ما جایی مشغول‬ ‫واقعا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اگر‬ ‫‌گوید‪:‬‬ ‫رفتار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫انتقاد‬ ‫در‬ ‫شود‪،‬‬ ‫احراز‬ ‫برایش‬ ‫وی‬ ‫باشد‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬وی حضور نداشته‬ ‫به دست می‌شد‪.‬‬ ‫می‌بینند‪ .‬به بیان دیگر خشک و تر باهم می‌سوزند‪.‬‬ ‫نیست‪ .‬در نهایت مقرری بیکاری‌‌اش برقرار شد اما به چه قیمتی؟!‬ ‫چنین اتفاقی افتاده باشد‪ ،‬رفتاری برخالف قانون سرزده است‪.‬‬ ‫قاعدتا راه‌های زیادی برای احراز بیکاری وجود دارد مثال‬ ‫مقرری بیکاریش به صورت‬ ‫افراد دریافت‌کننده مقرری بیکاری البته باید در تاریخ‌های‬ ‫اصال معنی ندارد‪ ،‬که یک بازرس چنین خواسته‌ای را مطرح کند‪.‬‬ ‫بازرسان شعب می‌توانند از طریق استعالم گرفتن متوجه شوند که‬ ‫با مقرری بیکاری چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد‬ ‫موقت قطع می‌شود‬ ‫مشخصی در اداره کار برگه حضور و غیاب پرکنند تا مطابق‬ ‫اشتغال‬ ‫عدم‬ ‫میدانی‬ ‫بازرسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وظیفه‬ ‫فقط‬ ‫بازرس‬ ‫فرد در جای دیگری مشغول به کار است یا خیر‪ .‬در واقع آنها با‬ ‫گرفتند‬ ‫تماس‬ ‫در روزهای گذشته تعدادی از همین افراد با ایلنا‬ ‫قانون با آنها رفتار شود اما به نظر می‌رسد که مداخله وظایف‬ ‫کارگر را احراز کند‪ .‬در عین حال بازرس شعبه می‌تواند از‬ ‫انجام بازرسی‌های بیمه‌ای از تمامی کارگاه‌ها هم جلوی تخلفات‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مطرح‬ ‫و نگرانی‌های خود را از بابت قطع مقرری بیکاری‬ ‫اداره کار و شعب تامین اجتماعی دردسرساز شده است؛ چراکه‬ ‫همسایه‌ها مسئله را پرس و جو کند‪.‬‬ ‫در برخی از موارد فرد بیکار به جای یافتن کار از روی ناچاری‬ ‫بیمه‌ای کارفرمایان را می‌گیرند و هم متوجه می‌شوند آیا فرد‬ ‫نیستند‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫آنها به تشویش و اضطراب خود در روزهایی که‬ ‫هرکدام از آنها به عنوان متولی این حوزه رفتاری متفاوت دارند‬ ‫به مسافرکشی روی می‌آورد که قاعدتا نباید شغل محسوب شود‪،‬‬ ‫دریافت کننده مقرری بیکاری به صورت پنهانی در جای دیگر‬ ‫و به دنبال کار می‌گردند؛ اشاره کرده و می‌گویند‪ :‬نـمی‌توانـیـم‬ ‫به بازرسان شعب تذکر بدهند‬ ‫و بیکاران مقرری‌بگیر ترجیح می‌دهند که سروکارشان به جای‬ ‫اما از نظر دستگاه‌های مسئول وی شاغل محسوب می‌شود و‬ ‫مشغول به کار است یا خیر؟‬ ‫در خانه بشینیم تا بازرس شعب تامین اجتماعی به مالقاتمان‬ ‫نحوه اقدامات بازرسان شعب تامین اجتماعی البته موجب‬ ‫تامین اجتماعی با اداره کار باشد‪.‬‬ ‫آب باریکه‌ای که با خیال خوش از گلو پایین نمی‌رود‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبت‌نام می‌کند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫تعمیرکار صندلی (نیروی فنی)‬ ‫دیپلم‬ ‫شهرک غرب‬ ‫آقا‬ ‫سن‪ 22 :‬الی ‪ 28‬سال‪ -‬با سابقه کار فنی و ترجیحا سابقه در تعمیر صندلی‪ -‬داشتن‬ ‫موتور و گواهی نامه موتور الزامی است‪ .‬یک ماه اول حقوق وزارت کار و بعد‬ ‫از یک ماه افزایش حقوق‪ -‬بیمه از روز اول‪ -‬کارانه ثابت در ماه‪ -‬حق موتور با‬ ‫شرکت است‪ .‬هزینه ناهار روزی ‪ 4500‬تومان‪ -‬شنبه تا چهارشنبه ساعت کاری‬ ‫‪ 7:30‬الی ‪ 16:50‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل‪ -‬درصورت کار در روز ‪5‬شنبه اضافه کار‬ ‫رو تعطیل دارد‪ .‬کارت پایان خدمت یا معافی الزامی است‪ .‬محل کار‪ :‬مامور به‬ ‫سطح شهر‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫نصیر آباد شهریار‬ ‫آقا‬ ‫با سابقه کار‪ -‬حقوق ثابت ‪ 2‬میلیون‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول دفتری‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫با حداقل ‪5‬سال سابقه کاری‪ -‬تسلط به کامپیوتر و آفیس‪ -‬آشنایی به زبان‬ ‫انگلیسی‪ -‬بیمه از روز اول‪ -‬حقوق ‪ 2:‬میلیون‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪16:30‬و‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -12‬سن ‪ 25:‬الی ‪ 35‬سال‪ -‬زرنگ و کاری‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫با سابقه کار بازرگانی خارجی‪ -‬آشنایی کامل به صادرات‪ -‬تسلط کامل به زبان‬ ‫نزدیک مترو خزانه آقا و خانم‬ ‫انگلیسی‪ -‬زمینه فعالیت شرکت‪ :‬صنایع اتصاالت شلنگی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫با سابقه کار بازرگانی خارجی‪ -‬آشنایی کامل به صادرات‪ -‬تسلط کامل به زبان‬ ‫نزدیک مترو خزانه آقا و خانم‬ ‫انگلیسی‪ -‬زمینه فعالیت شرکت‪ :‬صنایع اتصاالت شلنگی‬ ‫‪6‬‬ ‫بازاریاب و ویزیتور‬ ‫‪---‬‬ ‫نزدیک مترو خزانه آقا و خانم‬ ‫‪7‬‬ ‫بازرسی فنی‬ ‫کاردانی یا کارشناسی کیلومتر ‪ 19‬جاده‬ ‫قدیم‬ ‫مکانیک یا رشته های فنی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫کارشناسی مهندسی صنایع کیلومتر ‪ 19‬جاده‬ ‫قدیم‬ ‫یا مدیریت صنعتی‬ ‫آقا و خانم‬ ‫آشنا به ایزو‪ -‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار کنترل کیفیت‬ ‫‪9‬‬ ‫کارمند دفتری در فروشگاه‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فردوسی‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 10‬الی ‪ 20‬از شنبه تا ‪5‬شنبه‪-‬حقوق‪ -1200:‬بیمه بعد از سه ماه‪-‬‬ ‫آشنایی به کامپیوتر و امور دفتری‬ ‫‪10‬‬ ‫صندوقدار خانم در فروشگاه‬ ‫کفش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فردوسی‬ ‫خانم‬ ‫در یکی از دو شیفت کاری صبح و عصر ‪ 9‬الی ‪ 17:00‬یا ‪17:00‬الی ‪ -23‬بیمه‬ ‫بعد از سه ماه‬ ‫‪ 7‬روز هفته روز کاری است و یک روز در هفته بین روزهای شنبه تا چهارشنبه‬ ‫تعطیل است‪.‬‬ ‫حقوق یک میلیون‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس حقوق و اقتصاد‬ ‫کارشناس و کارشناسی‬ ‫ارشد حقوق و اقتصاد‬ ‫همدان‬ ‫آقا‬ ‫بومی همدان‬ ‫‪12‬‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫متقاضیان مشاغل‬ ‫ردیف‬ ‫‪13‬‬ ‫تحصیل دار‬ ‫دیپلم و کاردانی‬ ‫جردن‬ ‫آقا‬ ‫‪14‬‬ ‫اپراتور پشتیبانی تلفنی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫هفت تیر‬ ‫آقا‬ ‫آشنا به تایپ و کامپیوتر‪ -‬بیان خوب‪-‬سن‪ :‬الزاما ‪ 20‬الی ‪ 28‬سال‪ -‬ساعت کار‬ ‫‪ 16:30‬الی ‪ 23:30‬یا ‪ 17‬الی ‪ 24‬که تصمیم با کارفرماست‪ .‬دو روز در هفته‬ ‫تعطیل که این دو روز چرخشی است‪.‬‬ ‫بیمه از ماه دوم‪ 2 -‬الی ‪ 3‬هفته اول آموزشی هست و بیمه و حقوق ندارد‪ .‬و با‬ ‫توجه به تالش و استعداد فرد میتونه کمتر از ‪ 2‬هفته هم باشد‪.‬‬ ‫حقوق‪ -1200:‬زمینه فعالیت شرکت ‪ :‬پشتیبان نرم افزار و‬ ‫آقا و خانم‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬کار به شکل شیفتی‬ ‫برای آقایان‪ 10:‬صبح تا ‪ 19‬عصر وروزهای تعطیل هم شیفت دارد‪ .‬برای خانم‬ ‫ها‪ :‬ساعت ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫و شیفت روز تعطیل از ‪ 8‬الی ‪ 14‬نیز تعلق می‌گیرد‪ .‬بیمه بعد از سه ماه‪ -‬حقوق‬ ‫وزارت کار و اضافه کار دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اپراتور مرکز تماس‬ ‫طراح و برنامه نویس‬ ‫‪16‬‬ ‫با سابقه کار ‪ -‬ظاهر و بیان خوب‬ ‫دارای ‪ 1‬الی ‪ 2‬سال سابقه کار ترجیحا در بازرسی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ساعت ‪ 8‬الی ‪5 -17‬شنبه تعطیل اگر هم نیاز به کار باشه اضافه کاری روز تعطیل‬ ‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫دارای سابقه کار تحصیلداری‪ -‬حقوق‪ 1500 :‬الی ‪ -1600‬بیمه و بیمه تکمیلی‪-‬‬ ‫صبحانه و ناهار دارد‪.‬داشتن موتور وگواهی نامه موتور الزامی است‪.‬‬ ‫هزینه موتور جداگانه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫کاردانی‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫میدان آرژانتین‬ ‫کریم خان‬ ‫دیپلم در رشته های‬ ‫مختلف‪ -‬کارشناسی‬ ‫و کارشناسی ارشد در‬ ‫جذب نیرو در یک مرکز وابسته رشته های علوم انسانی‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،IT ،‬هوش‬ ‫به دولت‬ ‫مصنوعی (رشته های‬ ‫مرتبط به کامپیوتر)‪،‬‬ ‫برق‪،‬الکترونیک و زبان‬ ‫تهران‬ ‫خانم و آقا‬ ‫آقا‬ ‫مسلط به فتوشاپ و برنامه های ‪ - 3D‬سن ‪ 27 :‬الی ‪ 40‬سال‬ ‫حداکثر ‪ 29‬سال سن‪ -‬درصورتی که خدمت رفته اند دو سال اضافه می شود‪.‬‬ ‫درصورتی که در مراکز وابسته به دولت کارکردند به میزان سنوات به حداکثر‬ ‫سن اضافه می شود‪ .‬امریه نیز پذیرفته می شود‪ .‬الزاما بومی تهران اما داوطلبان‬ ‫ارشدی که در تهران درس خوانده اند امکان مصاحبه و جذب دارند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صندوقدار در فروشگاه‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری چرخشی – ساعت کاری صبح‪ 8 :‬الی ‪ -16‬ساعت کاری عصر‬ ‫‪ 16‬الی ‪ 2 -23‬سال سابقه کار‪ -‬در هفته یک روز آف بین روزهای شنبه تا‬ ‫‪4‬شنبه‪-‬حقوق توافقی‬ ‫‪19‬‬ ‫فروشنده در فروشگاه‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪ 2 -18‬سال سابقه کار‪ -‬در هفته یک روز آف بین روزهای‬ ‫شنبه تا ‪4‬شنبه‪-‬حقوق ‪ 1500‬الی ‪ 2‬میلیون‬ ‫‪20‬‬ ‫حسابدار در فروشگاه‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫سعادت آباد‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪ -18‬با حداقل دو سال سابقه کار حسابداری‪-‬حقوق‪1500:‬‬ ‫الی ‪ 2‬میلیون ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫کافی من حرفه ای در فروشگاه‬ ‫‪---‬‬ ‫سعادت آباد‬ ‫آقا‬ ‫حقوق توافقی – باحداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حداكثر سن ‪ ٤٠‬سال‪ -‬داراي كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي‪ -‬داراي‬ ‫سابقه كار نظافت و خدمات‪ -‬ساكن كرج و حومه‪ -‬متعهد و داراي نظم‬ ‫كار‪ ،‬بيمه‪ ،‬نهار و‬ ‫حقوق وزارت‬ ‫داشتنو معتمد‪-‬‬ ‫امين‪ ،‬درستكار‬ ‫‪--‬‬‫دوشیفت‪7:‬‬ ‫آدرس‪:‬مزايا‪ -‬در‬ ‫خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪،‬‬ ‫ذیل به‬ ‫مدارک‬ ‫گرمدرهنام با درآقادست‬ ‫فوق جهت ثبت‬ ‫صبح تا ‪ ٣‬عصر‪-‬‬ ‫با دو سال سابقه کار‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫آقا‬ ‫سعادت آباد‬ ‫‪--‬‬‫قصاب در فروشگاه‬ ‫‪22‬‬ ‫مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫شناسنامه‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی‬ ‫و در هفته تعطیل‬ ‫ملیروز‬ ‫‪،‬کارت و یک‬ ‫عصر تا ‪ ١١‬شب‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8:00‬الی ‪15:30‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫تلفن‪۶۶ 747 747 :‬‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از پیام رسان سروش و سایت بازارکار دنبال کنید‬ ‫‪@bazarekar_karyabi‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬
‫‪8‬‬ ‫کارآفرینی‬ ‫آشنایی با شیوه های ؛‬ ‫تولید و فروش محصوالت‬ ‫طبیعی و ارگانیک‬ ‫بنابر گزارش مجله کسب و کار تغذیه‪ ،‬فروش محصوالت طبیعی در ایاالت متحده‬ ‫در سال ‪ 2008‬به ‪ 102‬بیلیون دالر رسید‪ .‬مصرف کنندگان محصوالت طبیعی بر این‬ ‫باورند خرید محصوالت طبیعی نه تنها برای ســـالمتی مفید است بلکـــــــــــــه به‬ ‫حفظ محیط زیست نیز کمک می کند‪ .‬محصوالت طبیعـی به آنـدستـه از محصـوالت‬ ‫اطـالق می گردد که فاقد هرگونه مواد افزودنی بوده و مراحل فرآوری کمتری بر‬ ‫روی آنان صورت می گیرد‪ .‬از جمله این محصوالت عبارتند از مواد غذایی طبیعی‬ ‫و ارگانیک‪ ،‬محصوالت آرایشی و بهداشتی ارگانیک‪ ،‬مکمل های غذایی و لباس از‬ ‫الیاف طبیعی‪ .‬محصوالت طبیعی جزء کسب و کارهای بزرگ بوده که می تواند در دسته‬ ‫کسب و کارهای آنالین پرسود قرار بگیرد‪.‬‬ ‫محصوالت غذایی‬ ‫چنانچه قصد فروش محصوالت غذایی دست ساز خود را دارید پیش از هر کاری‬ ‫ابتدا باید مجوزهای الزم را از مراکز مربوطه اخذ نمایید‪ .‬راه اندازی آشپزخانه خانگی‬ ‫شاید پرهزینه باشد اما مواد غذایی طبیعی مانند انواع‬ ‫ژله ها‪ ،‬مربا‪ ،‬سس ها‪ ،‬کمپوت ها و ‪ ...‬به خوبی‬ ‫فروش می روند‪ .‬برای شروع کار ابتدا‬ ‫میوه و محصوالتی را شناسایی‬ ‫نمایید که مختص محله‬ ‫و منطقه شما باشند‪.‬‬ ‫با این کار مواد اولیه‬ ‫همیشه در دسترس شما‬ ‫هست و هم اینکه مخاطب‬ ‫اطمینان دارد از محصوالت کام ً‬ ‫ال‬ ‫طبیعی استفاده می نماید‪ .‬از جنبه دیگر‬ ‫کشاورزان نیز از اینکه می توانند‬ ‫محصوالتشان را راحت تر بفروشند‬ ‫خرسند خواهند بود‪.‬‬ ‫لباس‬ ‫از جمله الیاف طبیعی که در تولید لباس به کــــــار‬ ‫می روند می توان به پنبه‪ ،‬کنف و بامبو اشاره کرد‪ .‬می توانید‬ ‫خود اقدام به راه اندازی خط تولید پوشش های طبیعی نمایید و یا‬ ‫با عمده فروشان ارتباط گرفته و اقدام به فروش محصوالت آنان نمایید‪.‬‬ ‫امروزه مادران بسیاری تمایل به استفاده از لباس های طبیعی و ارگانیک برای‬ ‫فرزندان خود دارند‪ .‬این مورد زمینه خوبی برای بازاریابی دارد‪.‬‬ ‫محصوالت آرایشی‬ ‫در راستای تولید محصوالت غذایی‪ ،‬دارویی و آرایشی قوانینی وضع شده‬ ‫است درایران وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو متولی قوانین دراین مورد‬ ‫است بایددراینمورد دقت نمود که حتما مجوز ها از این وزارتخانه کسب شود از‬ ‫نکات مهم و حساس دراینمورد این است که در تولید این قبیل محصوالت نباید‬ ‫از مواد سمی و آلوده استفاده نمود‪.‬‬ ‫چگونه می توان یک کسب و کار کوچک تولید مربا و ژله راه اندازی نمود؟‬ ‫تعریف و تمجید بی شمار دوستان و اعضای خانواده از دستپخت شما در تهیه انواع مربا‬ ‫و ژله‪ ،‬شما را به فکر راه اندازی یک کسب و کار خانگی انداخته است‪ .‬این‬ ‫تولیدات خانگی جایگزین سالمی برای محصوالت صنعتی همراه با انواع افزودنی ها و‬ ‫نگهدارنده ها به حساب آمده و سودی متناسب با زحمات را برای تان به همراه دارد‪.‬‬ ‫همانند هر کسب و کار دیگری نیاز به اخذ مجوزهای الزم دارید‪ .‬در برخی کشورها‬ ‫اجازه تولید مربا و ژله خانگی وجود ندارد امـــــــــا‬ ‫در برخی کشورها نیز مانعی وجود ندارد‪ .‬می توانید‬ ‫تجهیزات و ابزار مورد نیاز کار را اجاره نمایید‪.‬‬ ‫یک نام و لوگوی خاص برای تولیدات‬ ‫خود انتخاب نمایید که بـه برند‬ ‫تبدیل شده و در خاطر مصرف‬ ‫کنندگان بماند‪ .‬چنانچه در طراحی‬ ‫لوگو مهارت کـافی نداریــــــد از‬ ‫یک طراح کمک بگیرید‪.‬‬ ‫پیـش از اقـدام بــه فــروش مربا و ژله‬ ‫محصوالت خود را قیمت گذاری نمایید‬ ‫تا از سودآور بودن کار مطمئن شوید‪.‬‬ ‫مرتبط با کسب و کارهای خانگی هستند می توانید در این روزنامه ها سفارش‬ ‫آگهی و تبلیغات بدهید‪ .‬در وب سایت نیز بخشی را به نظرات مشتریان و خوانندگان‬ ‫اختصاص دهید‪.‬‬ ‫برای نظم و ترتیب هر چه بیشتر در کار تمامی مدارک‪ ،‬اسناد و جزئیات به دقت‬ ‫نگهداری شوند تا در صورت نیاز به آسانی قابل دسترسی باشند‪.‬‬ ‫درخصوص امور مالیاتی نیز می توانید با یک حسابدار‬ ‫مشورت نمایید‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫نکته ای که در روند کار باید بدان‬ ‫توجه داشته باشید حساب کسب و‬ ‫هشدار‬ ‫پیش از آنکه در این مسیر قدم بگذارید تحقیقات کافی و الزم را انجام دهید‪،‬‬ ‫بطوریکه اطمینان حاصل نمایید این کار به شیوه صحیح انجام شدنی خواهد بود‬ ‫تا با شکست پرهزینه مواجه نشوید‪ .‬بسیاری از کسب و کارهای جدید بدان سبب‬ ‫که فاقد تحقیق و برنامه ریزی درست هستند با عدم موفقیت مواجه می شونـــــــد‪.‬‬ ‫میزان سرمایه مورد نیاز برای شروع کار و حداقل یک سال اول را محاسبه نمایید‪.‬‬ ‫فروش آنالین مواد غذایی خانگی و راهکارهای آن‬ ‫پیش از آنکه اقدام به فروش آنالین مواد غذایی خانگی نمایید باید الزامـــــات‬ ‫تعیین شده توسط قوانین کشور درخصوص مواد غذایی و دارویی را رعایت نموده‬ ‫و مجوزهای الزم را کسب نمایید‪.‬‬ ‫بهداشت و ایمنی‬ ‫قوانین در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است‪ .‬در برخی کشورها تولید‬ ‫غذای خانگی ممنوع می باشد‪ ،‬در مقابل در سایر کشورها امکان تولید برخی از‬ ‫انواع غذاهای خانگی وجود دارد‪ .‬در صورتی که اجازه تولید غذای خانگی به شما‬ ‫داده شود طی بازدید بازرس اداره بهداشت از آشپزخانه تان باید مجوز بهداشت و‬ ‫ایمنی دریافت نمایید‪.‬‬ ‫بسته بندی‬ ‫نحوه بسته بندی مواد غذایی خانگی معموالً بدین صورت است که نام موادغذایی‬ ‫داخل بسته بندی‪ ،‬تاریخ تولید و انقضاء و مواد تشکیل دهنــده بر روی آن درج‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫فهرستی از تمام مواد اولیه به کار‬ ‫رفته در تهیه مربا و ژله‪ ،‬هزینه اجازه آشپزخانه‪،‬‬ ‫هزینه بازاریابی فروش و هر هزینه احتمالی دیگــــــر‬ ‫تهیه نموده و در روند قیمت گذاری این موارد را در نظر داشته‬ ‫باشید‪ .‬بهترین روش این است تا قیمت بدست آمده را دو برابر کرده و‬ ‫برای خرده فروشی محصول محاسبه نمایید‪.‬‬ ‫برای فروش محصوالت مکان های عمومی را در نظر بگیرید و بهتر است‬ ‫مقداری را به عنوان نمونه در دسترس مشتری قرار دهید تا بتواند طعم آن را بچشد‪.‬‬ ‫قرار دادن کارت ویزیت در کنار محصوالت نیز بسیار موثر است‪.‬‬ ‫برای فروش آنالین مربا و ژله وب سایت طراحی نمایید و در شبکه های اجتماعی‬ ‫به تبلیغات بپردازید‪ .‬بسیاری از روزنامه ها و مجالت عالقه مند به درج مطالب‬ ‫کار را از حساب‬ ‫شخصی خودتان جدا‬ ‫نمایید‪ .‬حتی برای دستمزد‬ ‫خودتان نیز از سود حاصله‬ ‫چک بکشید‪.‬‬ ‫مورد دیگر موضوع بیمه‬ ‫است که در این باره نیز باید‬ ‫با یک کارشناس حرفه ای بیمه صحبت نمایید‪.‬‬ ‫رقبایی که در زمینه مشابه شما فعالیت دارند را شناسایی نموده و درخصوص‬ ‫علل موفقیت آنان تحقیق نمایید‪ .‬قیمت ارایه شده از جانب شما نیز باید حالت‬ ‫رقابتی داشته باشد‪ .‬محصولی که ارایه می دهید باید طعم و کیفیتی متفاوت‬ ‫از آنها و منحصر بفرد داشته باشد‪.‬‬ ‫بیمه مسئولیت‬ ‫به منظور محافظت از خود و کسب و کارتان می توانید از بیمه مسئولیت غذایی‬ ‫استفاده نمایید‪ .‬این موضوع خصوصاً زمانی اهمیت می یابد که غذای خانگی شما‬ ‫در اختیار مصرف کنندگان بی شماری قرار گیرد‪ .‬بیمه مسئولیت در مقابل شرایط‬ ‫مختلفی از قبیل شکایت‪ ،‬ادعای مسمومیت یا مریضی از غذای مصرفی حامی شما‬ ‫خواهد بود‪ .‬مبلغ پرداختی به بیمه بر مبنای نوع مواد غذایی‪ ،‬روند تولید و فروش‬ ‫ناخالص متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫فروش آنالین‬ ‫برای فروش آنالین محصوالت خانگی خود می توانید وب سایت مخصوص به‬ ‫خود را راه ندازی نمایید و یا در سایر وب سایت های مرتبط با مواد غذایی اقدام به‬ ‫فروش محصوالت نمایید‪ .‬اقدام به فروش از طریق سایر وب سایت های مواد غذایی‬ ‫مخاطبان بیشتری را به سمت شما جلب خواهد نمود نسبت به زمانی که فروش صرفاً‬ ‫از طریق وب سایت خودتان صورت گیرد‪.‬‬ ‫ترجمه‪‌:‬الناز‌طالب‌زاده‬ ‫متقاضيان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نياز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫هنوز‌صدای‌روزنامه‌فروشان‬ ‫‌در‌معابر‌ایران‌به‌گوش‌می‌رسد‬ ‫کــم نیســتند فیلــم و ســریال هایــی کــه ســکانس هــای‬ ‫دیدنــی آنهــا مربــوط بــه خبرهایــی مهمــی اســت کــه بــه‬ ‫دســت روزنامــه فــروش هــا رقــم مــی خورد‪.‬نگاهــی ســاده‬ ‫بــه تاریــخ مطبوعــات ایــران نشــان مــی دهــد؛ تاریخچـــــه‬ ‫بــه وجــود آمــدن دکــه هــای مطبوعاتــی در ایــران بــه ‪۱۳۰۵‬‬ ‫بازمــی گــردد کــه فروشــندگان جرایــد بــه صــورت پیــاده‬ ‫روزنامــه هــا را زیــر بغــل مــی گرفتنــد و فریــاد مــی زدنــد‪:‬‬ ‫روزنامــه‪ ،‬کیهــان‪ ،‬اطالعــات و خبرهــای روز‪.‬‬ ‫بعــد از گذشــت چنــد ســال بــه علــت توســعه مســافت‬ ‫توزیــع روزنامــه‪ ،‬بــا دوچرخــه ایــن کار را انجــام مــی دادنــد‪،‬‬ ‫روزنامــه فروشــان بــا رکاب زدن و فریــاد «روزنامــه خبرهــای‬ ‫روز» تمــام ســرباالیی هــای خیابــان هــا را طــی مــی کردنــد‬ ‫تــا اینکــه موتورهــای ویــژه دوچرخــه کــه در جلــوی فرمــان‬ ‫موتــور نصــب مــی شــد و بــا کشــیدن طنابــی کــه بــه جــای‬ ‫اســتارت یــا هنــدل موتورهــای فعلــی عمــل مــی کــرد‬ ‫روشــن مــی شــد و بــا اهرمــی بــه چــرخ جلــو متصــل بــود‬ ‫و در ســرباالیی هــا از آن اســتفاده مــی کردنــد‪ ،‬وارد گــود‬ ‫شــد و بــاز فریــاد روزنامــه فروشــان هــر روز رأس ســاعت‬ ‫‪ 4‬خیابــان هــای تهــران را پــر مــی کــرد و خواننــدگان را فــرا‬ ‫مــی خوانــد‪ .‬در ســرما و گرمــا و بــرف و بــاران همچنــان‬ ‫ادامــه کار مــی دادنــد و حــاال فقــط روزنامــه عصــر نبــود کــه‬ ‫صبــح هــا هــم روزنامــه چــاپ مــی شــد‪ .‬نشــریات دیگــر‬ ‫ماننــد زن روز‪ ،‬کیهــان بچــه هــا‪ ،‬جوانــان‪ ،‬خواندنــی هــا و‬ ‫دیگــر نشــریات کــه تعدادشــان زیــاد شــد‪ ،‬از آنجــا کــه بــرف‬ ‫و بــاران بــا حــال و جنــس نشــریات ســازگار نبــود‪ ،‬میزهــا‬ ‫بــا کمــی تغییــر‪ ،‬تبدیــل بــه کیوســک شــدند‪ .‬در هــر گوشــه‬ ‫شــهر کیوســکی بــا ابعــاد متفــاوت و بــا شــکل هــای مختلــف‬ ‫دیــده مــی شــد و فروشــندگان مصمــم و بــا عشــق و عالقــه‬ ‫خاصــی ادامــه کار مــی دادنــد و رســالت خــود را در رســاندن‬ ‫نشــریات بــه دســت مخاطبــان‪ ،‬انجــام مــی دادنــد‪.‬‬ ‫اصنــاف فعالیــت مــی کنیــم و همــواره مطالبــات و مســائل‬ ‫مختلــف خــود را از طریــق اتــاق اصنــاف و بــه طــور قانونــی‬ ‫پیگیــری مــی کنیــم شــاید برخــی فرامــوش کــرده انــد کــه مــا‬ ‫صنــف و اتحادیــه قانونــی و مشــمول قوانیــن نظــام صنفــی‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫چالش‌شهرداری‌و‌اتحادیه‌دکه‌داران‌روزنامه‌فروش؛‬ ‫چرخ اقتصاد دکه‌های روزنامه فروشی‬ ‫با فروش مطبوعات نمی‌چرخد‬ ‫فروش‌اقالم‌به‌غیر‌روزنامه‌‬ ‫در‌‌دکه‌ها‌ممنوع‌شد‬ ‫بخــش عمــده ماجرایــی کــه ایــن روزهــا آینــده شــغلی‬ ‫و معیشــتی دکــه داران را بــا نگرانــی همــراه کــرده اســت‬ ‫مربــوط بــه صحبــت هایــی اســت کــه مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر تهــران دربــاره ممنوعیــت‬ ‫فــروش دکــه داران در زمینــه ســایر اقــام بــه غیــر از نشــریه‬ ‫و روزنامــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در قراردادهــای جدیــد بــا‬ ‫کیوســک‌داران نســبت بــه ممنوعیــت فــروش دخانیــات و‬ ‫ســایر اقــام بــه جــز مطبوعــات بــه آنهــا اطــاع رســانی‬ ‫می‌شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هرگونــه تخلــف عــاوه بــر جریمــه‬ ‫می‌توانــد بــه جمــع‌آوری کیوســک نیــز منتهــی شــود‪.‬‬ ‫فرهــاد افشــار در تشــریح آخریــن عملکــرد شــهرداری‬ ‫تهــران در موضــوع ســاماندهی کیوســک‌های مطبوعاتــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متولــی خــاص کیوســک‌های مطبوعاتــی در ســطح‬ ‫شــهر تهــران شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر‬ ‫اســت و فــروش دخانیــات و مــواد غذایــی در کیوســک هــای‬ ‫ســطح شــهر تهــران معضلی اســت کــه متاســفانه بــه مــرور زمان‬ ‫و بــه واســطه کســب درآمــد بیشــتر و یــا زیــاده خواهــی‬ ‫برخــی از کیوســک داران ایجــاد شــده اســت و امــروز در‬ ‫ایــن فضاهــا اقــام بســیاری بــه جــز مطبوعــات در حــال‬ ‫عرضــه اســت بــر همیــن اســاس بــه صــورت متمرکــز از‬ ‫منطقــه یــک بــرای انعقــاد قــرارداد جدیــد کیوســک داران‬ ‫تــاش خواهیــم کــرد بــا همراهــی کیوســک داران فلســفه‬ ‫اصلــی ایــن کیوســک هــا یعنــی عرضــه مطبوعــات بــه طــور‬ ‫کامــل رعایــت شــود‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا افــرادی کــه از ایــن حدود خــارج و‬ ‫تخلــف کننــد و عــاوه بــر نشــریات اقــام دیگــری را عرضه‬ ‫کننــد بــرای آنهــا جرائــم ســنگینی لحــاظ خواهــد شــد و‬ ‫نهایتــا اگــر تمکیــن نداشــته باشــند مجبــور بــه جمــع آوری‬ ‫کیوســک خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر‬ ‫تهــران بــا اشــاره بــه اتمــام حجــت بــا کیوســک داران‬ ‫همزمــان بــا انعقــاد قــرارداد جدیــد کیوســک هــا از منطقــه‬ ‫یــک تهــران بــرای ممنوعیــت عرضــه دخانیــات و ســایر‬ ‫اقــام بــه جــز مطبوعــات افــزود‪ :‬بــا دعــوت از کیوســک داران‬ ‫بــرای انعقــاد قــرارداد جدیــد اعــام کردیــم کــه اگــر از‬ ‫دکه‌مطبوعاتی‪‌،‬باجه‌روزنامه‌فروشی‌یا‌کیوسک‌نشریات‌و‌روزنامه‌ها‪‌،‬هر‌کدام‌که‌‬ ‫توسط‌شهروندان‌به‌کار‌رود‌مهم‌نیست‌آنچه‌که‌حرف‌دل‌این‌دکه‌داران‌است‌یک‌‬ ‫جمله‌است؛‌«دکه‌داری‌با‌روزنامه‌فروشی‌امکانپذیر‌نیست»‪.‬چند‌روزی‌است‌که‌آرامش‌‬ ‫کار‌و‌معاش‌فعاالن‌دکه‌های‌روزنامه‌فروشی‌به‌هم‌ریخته‌و‌در‌شرایطی‌که‌دیگر‌‬ ‫بازار‌فروش‌رسانه‌های‌مکتوب‌آن‌حال‌و‌هوای‌سال‌های‌پیش‌را‌ندارد‌آنها‌از‌سوی‌‬ ‫شهرداری‌ملزم‌شده‌اند‌که‌دیگر‌به‌غیر‌از‌روزنامه‌ها‌و‌نشریات‌چیز‌دیگری‌نفروشند‪‌.‬‬ ‫دکه‌ های‌ مطبوعاتی‌ که‌ بخش‌ مهمی‌ از‌ تجربه‌ نسل‌ های‌ مختلف‌ در‌ گذر‌ تحوالت‌‬ ‫مطبوعات‌ایران‌محسوب‌می‌شوند‌در‌طول‌تاریخ‌تغییرات‌بسیاری‌را‌تجربه‌کرده‌و‌‬ ‫بخشی‌از‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌کشورمان‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌اما‌در‌حال‌حاضر‌پیشخوان‌‬ ‫دکه‌داران‌چه‌می‌گویند‬ ‫ســرزدن بــه دکــه هــا و هــم صحبــت شــدن بــا مســووالن‬ ‫آنهــا کار چنــدان ســختی نیســت‪ .‬چنــد لحظــه توقــف در کنار‬ ‫ایــن دکــه هــا و دقیــق شــدن بــه داد و ســتد آنهــا روایتگــر‬ ‫حــال و روز امــروز مطبوعــات در کشــور اســت‪ .‬بــه راحتــی‬ ‫مــی تــوان حــدس زد و دیــد کــه فــروش اصلــی ایــن دکــه هــا‬ ‫دیگــر مطبوعــات و روزنامــه هــا و نشــریات نیســت بلکــه‬ ‫ســایر اقــام از خوراکــی تــا ســیگار و غیــره فــروش ایــن‬ ‫دکــه هــا را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫عــزت دینــدار و پــدرش هــر دو دکــه دار هســتند یکــی‬ ‫در میــدان فردوســی و دیگــری در خیابــان یوســف آبــاد و‬ ‫افتخــار مــی کننــد کــه بیــش از ‪ ۷0‬ســال در ایــن کار فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫تــا ســر صحبــت را دربــاره ممنوعیــت فــروش دکــه هــا‬ ‫دربــاره تنقــات و ســیگار مــی پرســیم مــی گویــد‪ :‬همــه مــی‬ ‫داننــد کــه دیگــر بــا شــرایط جدیــد کار و کاســبی دکــه هــا بــا‬ ‫روزنامــه فروشــی نمــی چرخــد‪.‬‬ ‫دینــدار پســر از نبــود فــروش خــوب نشــریات و روزنامــه هــا‬ ‫مــی گویــد و مــی افزایــد‪ :‬مــا نمــی دانیــم پشــت ســر ایــن‬ ‫صحبــت هایــی کــه مــی شــود چیســت‪ ،‬ولــی مــا بــا هزینــه هــای‬ ‫زیــاد اعــم از هزینــه هــای جــاری و مالیــات و اجــاره فعالیــت‬ ‫مــی کنیــم و اگــر بخواهنــد مــا را از فــروش ســایر اقــام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساختمانی کولهام‬ ‫جهت تکمیل کادر کارگاهی خود در جنوب کشور‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪1‬‬ ‫راننده لودر‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫راننده بلدوزر‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫راننده پایه یکم دامیتراک‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫راننده بیل مکانیکی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫راننده جرثقیل‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫راننده غلطک‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫راننده لیفتراک‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪8‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫داوطلبان می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان‬ ‫شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@culham-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت ساختمانی در نظر دارد نسبت به استخدام یکنفر‬ ‫کارشناس حقوقی با داشتن حداقل ‪ 4‬سال سابقه در زمینه‬ ‫امالک و امور فنی اقدام نماید‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایند‬ ‫‪Hedayat_2020@yahoo.com‬‬ ‫اول‌آنها‌دعوایی‌است‌که‌بین‌اتحادیه‌دکه‌داران‌مطبوعات‌و‌شرکت‌ساماندهی‌صنایع‌‬ ‫و‌مشاغل‌شهر‌تهران‌در‌جریان‌است‪.‬جالب‌است‌بدانیم‌که‌دکه‌داری‌برای‌روزنامه‌‬ ‫فروشی‌بعد‌از‌تالش‌های‌فراوان‌افرادی‌مثل‌حاج‌محمد‌سقا‌ـ‌يكي‌از‌پيشكسوتان‌‬ ‫اين‌عرصه‌ـ‌موجب‌شد‌تا‌اهالی‌این‌صنف‌در‌کنار‌هم‌جمع‌شوند‌و‌«سازمان‌مطبوعات‌‬ ‫ايران»‌را‌در‌سال‌‪‌1۳1۰‬تاسيس‌كنند‪.‬‬ ‫‌‌‌‌پايمــردي‌حــاج‌محمــد‌ســقا‌و‌يارانــش‌در‌ايــن‌دوره‌بــود‌كــه‌دولــت‌را‌‬ ‫مجــاب‌كــرد‌روزنامــه‌فروشــي‌را‌بــه‌عنــوان‌يــك‌كســب‌بــه‌رســميت‌بشناســد‪‌.‬‬ ‫حــال‌آیــا‌چالــش‌شــهردتاری‌و‌اتحادیــه‌دکــه‌داران‌رویدادهــای‌تاریخــی‌دیگــری‌‬ ‫را‌در‌حــوزه‌فعالیــت‌ایــن‌صنــف‌رقــم‌خواهــد‌زد؟!‬ ‫در‌کل‌کشور‌‪‌5۰‬هزار‌دکه‌روزنامه‌فروشی‌‬ ‫با‌جمعیت‌‪‌5۰۰‬هزارنفری‬ ‫‌شاغل‌هستند‬ ‫مجــازی عرصــه را بــرای روزنامــه تنــگ کــرده اســت مــردم‬ ‫اخبــار را بیشــتر از گوشــی هــای تلفــن همــراه دنبــال مــی کننــد و‬ ‫دیگــر رغبتــی بــرای خریــد روزنامــه ندارنــد و افــراد کمــی‬ ‫حاضــر بــه خریــد نشــریات هســتند در ایــن شــرایط بایــد‬ ‫همــه بــه کمــک مــا بیاینــد و نگذارنــد کار و کاســبی مــا کــه‬ ‫بــدون بیمــه فعالیــت مــی کنیــم دچــار مشــکل شــود‪.‬‬ ‫محــروم کننــد بــدون تعــارف بگوییــد کار و کاســبی خــود را‬ ‫ببندیــم و بیــکار شــویم‪.‬‬ ‫وی بـــه ممنوعیـــت فـــروش تنقـــات مشـــکوک اســـت‬ ‫و م ــی گوی ــد ‪ .‬احتم ــاال م ــی خواهن ــد ب ــا ای ــن بهان ــه ه ــا‬ ‫پـــول و هزینـــه بیشـــتری از صاحبـــان ایـــن دکـــه دریافـــت‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫«بابــک صاحــب نظــر» دکــه دار دیگــری اســت کــه مــی گوید‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر فــروش مطبوعــات صرفــه اقتصــادی نــدارد‬ ‫مــا چنــد نفــر شــریک هســتیم و از طریــق ایــن دکــه امــرار معاش‬ ‫مــی کنیــم اگــر فــروش مــا بــه نشــریات محــدود شـــود عمال‬ ‫بیــکار مــی شــویم چــرا کــه بــا ســایت هــا و خبرگــزاری هایــی‬ ‫کــه در حــال حاضــر فعــال هســتند مــردم کمتــر روزنامه مــی خرند‬ ‫و فــروش روزنامــه نســبت ســال هــای دور بــه‪ 10‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یــک دکــه دار در خیابــان ولیعصــر نیــز می‌گویــد‪ :‬فضــای‬ ‫‪‌5۰‬هزار‌دکه‌روزنامه‌فروشی‬ ‫‌در‌کشور‌وجود‌دارد‬ ‫رئیــس اتحادیــه دکــه داران مطبوعــات بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در کل کشــور بیــش از ‪ 50‬هــزار دکــه یــا کیوســک‬ ‫روزنامــه فروشــی وجــود دارد اظهــار داشــت‪ :‬بــه جــرات‬ ‫مــی تــوان گفــت حــدود ‪ 500‬نفــر نفــر از ایــن قبــل نــون‬ ‫مــی خورنــد‪.‬‬ ‫فکــری بــا انتقــاد از رویکــرد جدیــد ســتاد ســاماندهی‬ ‫مشــاغل شــهرداری تهــران دربــاره محــدود کــردن فعالیــت‬ ‫کیوســک هــای مطبوعاتــی صرفــا بــرای فــروش مطبوعــات‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از رویکردهــا و نظــرات دوســتان شــهرداری‬ ‫تعجــب نمــی کنیــم ولــی آنهــا بایــد بداننــد کــه مــا بیــن ‪۷0‬‬ ‫تــا ‪ ۸0‬ســال ســابقه فعالیــت داریــم در حالــی کــه ســابقه‬ ‫تاســیس شــرکت ســاماندهی مشــاغل شــهرداری نهایتــا بــه‬ ‫بیــش از دو دهــه مــی رســد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتحادیــه دکــه داران و روزنامه فروشــان‬ ‫زیــر نظــر اصنــاف و بــه طــور قانونــی فعالیــت مــی کنــد‬ ‫یــادآور شــد‪ :‬مــا بــه طــور قانونــی و بــر اســاس قوانیــن اتــاق‬ ‫‌‬ ‫ممنوعیــت عرضــه محصوالتــی بــه جــز مطبوعــات در ایــن‬ ‫فضــا تمکیــن نکننــد جریمــه و در نهایــت بــا جمــع آوری‬ ‫کیوســک مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫فروش‌مطبوعات‌به‌شدت‬ ‫‌افت‌کرده‌است‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه فــروش مطبوعات‬ ‫بــه شــدت افــت کــرده اســت گفــت‪ :‬مخاطبــان مطبوعــات‬ ‫بــه حداقــل رســیده و زمــان فــروش هــای بــاال در حــوزه‬ ‫مطبوعــات گذشــته اســت و خبرگــزاری هــا‪ ،‬ســایت هــا و‬ ‫فضــای مجــازی جــای بخــش عمــده ای از فضــای مجــازی‬ ‫را گرفتــه اســت بنابرایــن دیگــر امــکان فعالیــت و معیشــت از‬ ‫طریــق فــروش صــرف مطبوعــات بــرای صاحبــان و دســت‬ ‫انــدرکاران مطبوعــات وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنــف دکــه دار بــا نظــارت‬ ‫اصنــاف بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد گفــت‪ :‬مادامــی‬ ‫کــه راه گفتگــو و مذاکــره بــرای عقــد قراردادهــای بــرد –‬ ‫بــرد بــا شــرکت ســاماندهی مشــاغل وجــود داشــته باشــد از‬ ‫آن اســتقبال مــی کنیــم ولــی در غیــر ایــن صــورت از روش هــای‬ ‫مختلــف در صــدد احقــاق حقــوق جامعــه هــدف خــود و‬ ‫دکــه داران مطبوعــات در سراســر کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیس‌اتحادیه‌دکه‌داران‌مطبوعات‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه حسابداری مفید و مستمر ترجیحا‬ ‫آشنا به سیستم مالی آرین‬ ‫ارسال رزومه ‪hr@ojangroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی در یک شرکت تولیدی مسلط‬ ‫به ‪ Office‬و نرم افزارهای مربوطه ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫کار مفید‪ ،‬محدوده خیابان خرمشهر(آپادانا)‬ ‫‪fs.estekhdam@yahoo.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه کاری‬ ‫حسابداری‬ ‫صنعتی‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪5‬سال‬ ‫تسلط بر بهای‬ ‫تمام شده و‬ ‫حسابداری‬ ‫مدیریت‬ ‫سرپرست‬ ‫انبار‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫تسلط بر نرم‬ ‫افزارهای‬ ‫مربوطه محدوده‬ ‫پاکدشت ‪-‬‬ ‫ورامین‬ ‫حسابداری‬ ‫مالی‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫تسلط بر نرم‬ ‫افزارهای مالی‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫نکته‌پایانی‬ ‫در حــال حاضــر ‪ 500‬هــزار نفــر در قالــب دکــه هــای‬ ‫روزنامــه فروشــی فعالیــت دارنــد کــه بــا فــروش انــواع دیگــر‬ ‫اقــام تــاش مــی کننــد صنــف و کســب و کار خــود را‬ ‫زنــده نــگاه دارنــد بــه نظــر مــی رســد نــگاه حمایتــی از ایــن‬ ‫صنــف بیــش از هــر چیــزی مهــم اســت و بایــد قوانیــن و‬ ‫تفاهــم نامــه در راســتای اشــتغال و امنیــت شــغلی و بیمــه‬ ‫آنهــا باشــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫‪info@ahran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‪ ،‬صنعتی در چهاردانگه‬ ‫برای عناوین شغلی مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت سبحان دارو‬ ‫در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفترمرکزی تعدادی‬ ‫به‌راحتی‌امکان‌ایجاد‬ ‫‌دکه‌مطبوعاتی‌وجود‌ندارد‬ ‫وی افــزود‪ :‬زور شــهرداری زیــاد اســت و بــه راحتــی‬ ‫امــکان ایجــاد دکــه مطبوعاتــی وجــود نــدارد مــا مســوول‬ ‫صــدور مجــوز بــرای فعالیــت دکــه هــای مطبوعاتــی هســتیم‬ ‫ولــی بــرای ایجــاد دکــه هــا در خیابــان هــا و معابــر بایــد‬ ‫شــهرداری نظــر بدهــد کــه ایــن موضــوع توســعه فعالیــت‬ ‫دکــه هــای مطبوعاتــی را محــدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫از یکنفر رئیس حسابداری‬ ‫با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬حداقل تحصیالت لیسانس حسابداری‬ ‫‪ -2‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ -3‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪ -4‬آشنایی با نرم افزارهای حسابداری همکاران سیستم‬ ‫‪ -5‬ساکن تهران‬ ‫‪ -6‬داشتن کارت پایان خدمت الزامی است‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tak_tall@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫قرارداد‌اتحادیه‌دکه‌داران‌و‌ستاد‌ساماندهی‬ ‫مشاغل‌مربوط‌به‌بیش‌از‌دو‌دهه‌قبل‌است‬ ‫فکــری بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارداد اتحادیــه دکــه داران‬ ‫و ســتاد ســاماندهی مشــاغل مربــوط بــه بیــش از دو دهــه‬ ‫قبــل اســت گفــت‪ :‬در ســال ‪ 13۷۲‬قــرارداد یکســاله ای بــا‬ ‫ســتاد ســاماندهی وجــود داشــته کــه فــروش دکــه داران را‬ ‫بــه نشــریات و روزنامــه هــا محــدود مــی نمــود کــه در حــال‬ ‫حاضــر بیــش از دو دهــه از ایــن قــرار یکســاله گذشــته اســت‬ ‫و مــا تــاش مــی کنیــم بــا قــرارداد بــرد – بــرد مشــکالت‬ ‫خــود را بــه حداقــل رســانده و از حقــوق دکــه داران و‬ ‫کیوســک داران مطبوعاتــی حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫توانایی ها‬ ‫نمی‌توانیم‌به‌اشتغال‌و‌معیشت‌‪5۰۰‬هزار‌نفر‬ ‫‌نفر‌بی‌توجه‌باشیم‬ ‫رئیــس اتحادیــه دکــه داران مطبوعــات تهــران بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در شــهر تهــران بیــش از ‪ 1۲00‬دکــه در تهــران‬ ‫فعالیــت دارنــد گفــت‪ :‬ایــن تعــداد دکــه دار بــرای معیشــت‬ ‫پنــج هــزار نفــر در تهــران تــاش مــی کننــد و اگــر امــکان‬ ‫فــروش تنقــات و ســایر اقــام بــرای دکــه داران وجــود‬ ‫نداشــته باشــد آنهــا حتــی از پرداخــت هزینــه اجــاره خــود‬ ‫نیــز عاجــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورمان بــا مشــکل اشــتغال‬ ‫مواجــه اســت و دولــت محتــرم تدبیــر و امیــد‪ ،‬اشــتغال را‬ ‫جــزو برنامــه هــای اصلــی خــود مــی دانــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫محــدود کــردن فعالیــت دکــه داران فقــط بــرای مطبوعــات‬ ‫اشــتغال و معیشــت نیــم میلیــون نفــر را در کشــور بــه خطــر‬ ‫مــی انــدازد‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی و مهارت مورد نیاز‬ ‫دولتی با سابقه مرتبط به صنعت دارو جذب نماید‪.‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫مهندس مکانیک یا الکترونیک‪ 5 ،‬سال سابقه کار مرتبط در زمیه تعمیر و نگهداری‪،‬‬ ‫آشنایی با مفاهیم نت و رایانه‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -2‬رئیس سفارشات خارجی‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫لیسانس مکانیک و یا برق با سابقه کار مفید‬ ‫کارشناس انبار‬ ‫لیسانس مرتبط‪ ،‬آشنابه نرم افزارهای ‪ Office‬با ‪ 1‬سال سابقه کار مفید‬ ‫نیروی انسانی آقا ترجیحا فارغ التحصیل دانشگاه‬ ‫‪ -1‬رئیس تدارکات داخلی‬ ‫‪ -3‬مسئول دفتر‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪emp@sobhandarou.com‬‬ ‫(ذکر سوابق کاری‪ ،‬تحصیلی و نشانی دقیق محل سکونت) ارسال رزومه به آدرس‪:‬‬ ‫‪Employer1396@gmail.com‬‬
‫‪10‬‬ ‫حقوقی‬ ‫داستان‌تبصره‌ماده‌‪‌48‬قانون‌آیين‌دادرسي‌کيفري‌چیست؟‬ ‫بر اساس فهرستی که از سوی قوه قضائیه منتشرشده است نام‬ ‫‪ ۲۰‬وکیل مورد اعتماد این قوه به چشم می‌خورد‪ .‬از مـیان ایـن‬ ‫‪ ۲۰‬نفر‪ ۱۰ ،‬نفر مربوط به کانون وکالی مرکز و ‪ ۹‬نفر مربوط به‬ ‫مرکز مشاوران قو‌ه قضائیه هستند و یک نفر از کانون وکالی‬ ‫مازندران انتخاب شده است‪.‬‬ ‫انتخاب این ‪ ۲۰‬نفر اعـتـــراض‌ها بـه تبصـره ‪ 4۸‬قـانون‬ ‫آيين دادرسي کيفري را جدیدتری کرده است‪،‬اما داستان تبصره‬ ‫ماده ‪ 4۸‬قانون آيين دادرسي کيفري از هنگام تصويب ويراست‬ ‫جديد اين قانون در سال ‪ 1۳94‬آغاز شد و موجب شد که از هر‬ ‫سويي صدايي در مخالفت و يا موافقت با اين ماده تبصره برخيزد‪.‬‬ ‫مساله در مورد حضور وکال در برخي دادگاه‌ها و حق متهمان‬ ‫براي اختيار کردن وکيل است‪.‬‬ ‫‏ اين قانون در سال ‪ 1۳9۲‬به صورت آزمايشي تصويب شد و‬ ‫بند پاياني تبصره ماده ‪ 4۸‬آن به اين صورت بود که «در جرايم عليه‬ ‫امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات‬ ‫آنها مشمول ماده ‪ ۳۰۲‬اين قانون است‪ ،‬در صورت ضرورت به‬ ‫پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان‪ ،‬تحقيقات مقدماتي بدون حضور‬ ‫وکيل انجام مي‌شود‪ ، ».‬اما پس از ايراد شوراي نگهبان به اين‬ ‫صورت درآمد‪« :‬در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور‬ ‫و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده ‪۳۰۲‬‬ ‫اين قانون است‪ ،‬در مرحله تحقيقات مقدماتي‪ ،‬طرفين دعوا وکيل‬ ‫يا وکالي خود را از بين وکالي رسمي دادگستري که مورد تاييد‬ ‫رئيس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند‪ .‬اسامي وکالي مزبور‬ ‫توسط رئيس قوه قضاييه اعالم مي‌گردد‪.‬‏»‬ ‫تبصره ياد شده از آن رو که حق انتخاب وکيل توسط متهم را‬ ‫به نوعي محدود مي‌کرد از نگاه برخي در تعارض با اصل ‪ ۳۵‬قانون‬ ‫اساسي کشور به شمار آمد و به ويژه اين وکالي دادگستري بودند‬ ‫که در صف نخست اعتراضات به اين قانون نوپا حضور داشتند‏‪.‬‬ ‫در برابر اعتراضات گروهي نيز از تصويب و اجراي اين‬ ‫قانون پشتيباني کرده و در بيان لزوم و فايده آن نيز استدالل‌هايي‬ ‫ارائه مي‌کردند که در روزهای گذشته با انتشار فهـرست وکـالی‬ ‫«مورد اعتماد» قوه قضائیه‪ ،‬انتقاد تعدادی از وکال و اتحادیه‬ ‫سراسری کانون‌های وکالی دادگستری را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫هر‌نوع‌انتخاب‌مجدد‌از‌میان‌وکال‌‬ ‫تبعیض‌و‌خالف‌قانون‌اساسی‌است‬ ‫بهمن کشاورز‪ ،‬وکیل دادگستری و رئیس سابق اسکودا‬ ‫از جمله وکالیی است که از زمان مطرح شدن این تبصر در‬ ‫اظهارنظرهای مختلف نسبت به آن واکنش نشان داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪،‬کشاورز ‪ 9‬تیر ‪ ۱۳۹۴‬در نشست‬ ‫مشترکی که با رئیس وقت کانون وکالی دادگستری مرکز داشت‪،‬‬ ‫با اشاره به تبصره ماده ‪ 4۸‬قانون آیین دادرسی کیفری گفت‌‪ :‬رئیس‬ ‫قوه قضاییه قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل‬ ‫را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق‬ ‫است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت‬ ‫حکم‌شان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند‪ ،‬در صورتی که وکال‬ ‫مراحل دیگری را طی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از حساسیت‌هایی که ما اکنون داریم این‬ ‫است که وقتی افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافی‌های‬ ‫مختلف عبور می‌کنند‪ ،‬همه در یک سطح هستند؛ بنابراین هر نوع‬ ‫انتخاب مجدد از میان آن‌ها‪ ،‬تبعیض و خالف قانون اساسی است‪.‬‬ ‫کشاورز همچنین در گفت وگو با ایسنا با اشاره به انتخاب‬ ‫‪ ۲۰‬وکیل از میان بالغ بر ‪ ۵۰‬هزار وکیل گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق وکال یا قبول شدگان در‬ ‫آزمون های پس ازانقالب هستند و یا مقامات و کارمندانی هستند‬ ‫که پس از پیروزی انقالب و در زمان حاکمیت نظام جدید قضایی‬ ‫پروانه گرفته اند و الجرم همه اینها از مراحل مختلف گزینش و‬ ‫بررسی گذشته اند و با عنایت به اینکه اگر تعداد قلیلی از وکال‬ ‫مربوط به پیش از پیروزی انقالب و استقرار نظام قضایی جدید‬ ‫باشند و هنوز پروانه داشته باشند‪ ،‬چنان کسانی هستند که از دو یا‬ ‫سه مورد تصفیه کانون وکال عبور کرده اند؛ لذا فهرست مشتمل‬ ‫بر نام کلیه وکالی دارای پروانه معتبر در واقع وکالی مورد نظر‬ ‫قانونگذار در تبصره مورد بحث را اعالم می کند و نیازی به تنظیم‬ ‫فهرست جداگانه ای نیست‪ ،‬البته بدیهی است تکلیف نهایی این‬ ‫تبصره باید با حذف آن از طریق یک طـرح یــا الیـحه دو یـا‬ ‫سه فوریتی روشن شود‪.‬‬ ‫داشتن‌پروانه‌وکالت‌برای‌هر‌وکیل‌‬ ‫به‌منزله‌احراز‌صالحیت‌اوست‬ ‫مرتضی شهبازی‌نیا‪،‬رییس فعلی اتحادیه سراسری کانون های‬ ‫وکالی دادگستری نیز در روزهای گذشته با انتقاد از لیست‌های‬ ‫غیررسمی منتشر شده مبنی بر اجرای تبصـره مـاده ‪ ۴۸‬قانـون‬ ‫آئین دادرسی کیفری با بیان اینکه اصل تبصره ‪ 4۸‬قانون آیین‬ ‫دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از منظر قضایی‬ ‫اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیف ماالیطاقی ایجاد‬ ‫می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکال تعدادی‬ ‫را برای این لیست انتخاب کند‪ .‬از منظر نهاد وکالت نیز‪ ،‬داشتن‬ ‫پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صالحیت او است‪.‬‬ ‫در نتیجه همه وکال صالحیت الزم را در امر وکالت دارا هستند و‬ ‫نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫درگزارشی‌بررسی‌شد‬ ‫آخرین وضعیت انتخاب وکال‬ ‫در تبصره ‪ 48‬قانون آئین دادرسی کیفری‬ ‫انتشـــار‌فهرســـت‌‪‌2۰‬نفـــر‌از‌وکالی‌مـــورد‌تأییـــد‌رئیـــس‌قـــوه‌قضائیـــه‌از‌‬ ‫میـــان‌بالـــغ‌بـــر‌‪‌50‬هـــزار‌وکیـــل‌کشـــور‪‌،‬بـــرای‌برعهده‌گرفتـــن‌وکالـــت‌‬ ‫مقدماتـــی‌پرونده‌هـــای‌امنیتـــی‌در‌راســتـــــای‌تبـــــصره‌مــــاده‌‪‌48‬قانــــون‌‬ ‫آیيـــن‌دادرســـي‌کيفـــري‪‌،‬در‌روزهـــای‌گذشـــته‌بحث‌هـــای‌دامنـــه‌داری‌را‌‬ ‫به‌وجـــود‌آورده‌اســـت‌و‌منجـــر‌بـــه‌اعتـــراض‌جامعـــه‌وکالـــت‌شـــده‌اســـت‪.‬‬ ‫اعتراضاتــی‌کــــه‌سابقــــه‌آن‌بـــه‌زمــان‌اعــــمال‌تــغیــــیرات‌در‌قــانـــون‌‬ ‫آییـــن‌‌دادرســـی‌کیفـــری‌در‌مجلـــس‌و‌مخصوصـــا‌از‌هنـــگام‌تصویـــب‌تبصـــره‌‬ ‫مـــاده‌‪‌48‬در‌ویراســـت‌جدیـــد‌ایـــن‌قانـــون‌در‌ســـال‌‪‌1۳94‬می‌گـــردد‪‌،‬امـــا‌‬ ‫در‌هفت ــه‌گذش ــته‌ب ــا‌انتش ــار‌اس ــامی‌‪‌2۰‬نف ــر‌از‌وکالی‌م ــورد‌تأیی ــد‌رئی ــس‌‬ ‫رئیس اسکودا در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه تبصره ‪4۸‬‬ ‫آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به موجب اصل ‪ ۳۵‬قانون اساسی وکالت رابطه ای‬ ‫مبتنی بر اعتماد است‪ .‬شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکال حق انتخاب داشته‬ ‫باشند‪ ،‬حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود‪.‬‬ ‫کانون‌وکال‪‌،‬تبصره‌ماده‌‪‌۴۸‬قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌را‌‬ ‫نقض‌حقوق‌ملت‌می‌داند‬ ‫عیسی امینی‪،‬رییس کانون وکالی دادگستری مرکز نیز در‬ ‫یادداشتی با اشاره به تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون آیین دادرسی کیفری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کانون وکالی دادگستری مرکز اجرای این تبصره را‬ ‫موجب نقض حقوق ملت‪ ،‬تبعیض ناروا‪ ،‬تحمیل نابجا و حکم‬ ‫تبصره مزبور را به دالیل مذکور غیرقابل‌اجرا می‌داند‪.‬‬ ‫رییس کانون وکالی دادگستری مرکز همچنین در دیدار هفته‬ ‫گذشته رییس و نواب رییس کانون وکالی دادگستری مرکز با‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه‬ ‫نیز با انتقاد از تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون آیین دادرسی کیفری گفت‪:‬‬ ‫این تبصره به دلیل ابهاماتی که دارد‪ ،‬قابل اجرا نیست و حال خبر‬ ‫از اجرای آن در دادگا‌ه ها می رسد‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬ارائه لیست وکالی مورد اعتماد قوه قضاییه‪،‬‬ ‫خالف صریح اصول است‪.‬‬ ‫رییس کانون وکالی دادگستری مرکز در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کانون بر این عقیده است که بخشنامه مربوط به الزام وکال‬ ‫به منضم‌شدن قراردادمالی به وکالت‌نامه بر اساس ماده منسوخه‬ ‫صادر شده و عدول از این بخشنامه مورد درخواست جامعه‬ ‫وکالت است‪ .‬قطعا مشکل امروز ما رابطه خصوصی وکیل و‬ ‫موکل نیست‪.‬‬ ‫البته این موارد تنها اعتراضات در این زمینه نبود و از سال ‪94‬‬ ‫شاهد انتقادات به این تبصره بودیم که در جمع بندی انتقادات‬ ‫می‌توان گفت که این تبصره در حقیقت وکال را به دو دسته تقسیم‬ ‫کرده است و مشخص نیست که اساسا چرا وکال باید مورد رد‬ ‫یا تایید رییس دستگاه قضا باشند و اساسا مفهوم این امر چیست‬ ‫و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل اینگونه‬ ‫به دست رییس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است‪،‬‬ ‫داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظرداشت تحت عنوان وکیل‬ ‫برای افراد تعیین کند‪.‬‬ ‫در واقع چنين تبصره‌اي يک شرايط نابرابر ميان وکيل و‬ ‫دستگاه قضايي که در دوره بعد صالحيت او را تشخيص خواهد‬ ‫داد برقرار مي‌شود‪ ،‬در اين شرايط هر لحظه ممکن است با تغيير‬ ‫نظر دستگاه قضا که قانون دست آن را به صورت مطلق بازگذاشته‬ ‫است اين حلقه افراد با صالحيت تنگ و تنگ‌تر شود‏‪.‬‬ ‫لیست‌‪‌2۰‬نفره‪‌،‬نهایی‌نیست‬ ‫البته در پاسخ به این انتقادها مسئوالن مختلف در قوه قضاییه‬ ‫نیز نسبت به آن واکنش نشان داده اند که از جمله آنها می‌توان‬ ‫قـــوه‌قضائیـــه‌رنـــگ‌و‌بـــوی‌جدی‌تـــری‌بـــه‌خـــود‌گرفـــت‪.‬‬ ‫ماج ــرا‌از‌ای ــن‌ق ــرار‌اس ــت‌ک ــه‌رئی ــس‌ق ــوه‌قضائی ــه‌ب ــرای‌اج ــرای‌تبص ــره‌‬ ‫مـــاده‌‪‌۴۸‬قانـــون‌آییـــن‌دادرســـی‌کیفـــری‌جدیـــد‪‌،‬بایـــد‌تعـــدادی‌از‌وکالی‌‬ ‫«مـــورد‌تأییـــد»‌خـــود‌را‌معرفـــی‌کنـــد‌کـــه‌برخـــی‌بـــر‌ایـــن‌باورنـــد‌کـــه‌‬ ‫انتخ ــاب‌تع ــداد‌اندک ــی‌از‌وکال‌از‌می ــان‌‪‌50‬ه ــزار‌وکی ــل‌فع ــال‌در‌کش ــور‌ه ــم‌‬ ‫حـــق‌انتخـــاب‌وکيـــل‌توســـط‌متهـــم‌را‌بـــه‌نوعـــي‌محـــدود‌می‌کنـــد‌و‌هـــم‌‬ ‫تبعیـــض‌در‌میـــان‌وکالســـت‪.‬‬ ‫ب ــازارکار‌در‌ای ــن‌ش ــماره‌ب ــه‌بررس ــی‌ابع ــاد‌مختل ــف‌ای ــن‌قان ــون‌می‌پ ــردازد‌‬ ‫و‌آمادگ ــی‌دریاف ــت‌نظ ــر‌مخالف ــان‌و‌موافق ــان‌ای ــن‌تبص ــره‌را‌دارد‪.‬‬ ‫به مصاحبه حجت‌االسالم غالمحسین محسن ‌‬ ‫ی اژه‌ای‪ ،‬معاون اول‬ ‫قوه قضاییه اشاره کرد که وی با بیان اینکه لیست ‪ ۲۰‬نفره‪ ،‬نهایی‬ ‫نیست افزود‪:‬چه در تهران و چه در تمام استان‌ها و بر تعداد این‬ ‫افراد افزوده می‌شود یعنی ممکن است در تمامی استان‌ها به تعداد‬ ‫وکالی مورد تایید افزوده شود؛ در واقع ممکن است در هر استان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬نفر‪ ۳۰ ،‬نفر‪ ۵۰ ،‬نفر چنین وکالیی اعالم شوند که این تعداد‬ ‫براساس نیازها و تعداد پرونده‌ها است‪.‬‬ ‫وی درخصوص اعتراض جامعه وکال نسبت به این مسئله و‬ ‫رئیس‌قوه‌قضاییه‪:‬‬ ‫قانون‌الزم‌االجرا‌و‬ ‫‌موردتأیید‌شورای‌نگهبان‌باید‌‬ ‫اجرا‌شود‌و‌البته‌نباید‌از‌تالش‌‬ ‫برای‌اصالح‌آن‌فروگذارکرد‬ ‫مغایر دانستن آن با حقوق شهروندی هم تصریح کرد‪ :‬وقتی یک‬ ‫طرح در مجلس مطرح شده و به صورت قانون تصویب می‌شود‪،‬‬ ‫حتما نمایندگان مجلس با افراد الزم مشورت کرده‌اند‪ .‬البته این‬ ‫مسئله لزوما به معنای آن نیست که آنها با تک تک افراد مشورت‬ ‫کرده باشند‪ .‬این مسئله بدیهی است و حتما این مشاوره توسط‬ ‫نمایندگان لحاظ شده است‪.‬‬ ‫تایید‌وکال‌در‌جرایم‌امنیتی‪‌،‬‬ ‫پیشنهاد‌دستگاه‌قضایی‌نبوده‌است‬ ‫پس از این اظهارات آیت اهلل آملی الریجـانــی دوشـنبه‬ ‫‪ ۲1‬خردادماه در جلسه مسئوالن عالی قضایی به برخی انتقادات‬ ‫پیرامون انتشار فهرست وکالی مورد تأیید در جرایم امنیتی پاسخ‬ ‫داد و خاطرنشان کرد‪ :‬در روزهای اخیر بحث هایی درباره چرایی‬ ‫اجرای تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که‬ ‫البته متأسفانه برخی ارزیابی ها و انتقادات‪ ،‬غیروارد و هجمه ها‬ ‫کام ً‬ ‫ال بی مبنا بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رئیس دستگاه قضایی گفـت‪ :‬در قـانـون‬ ‫آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در‬ ‫جرایم امنیتی تأکید شده است که متهم می تواند در همه مراحل‬ ‫دارای وکیل باشد‪ .‬این سخن کام ً‬ ‫ال صحیح و مبتنی بر شرع و‬ ‫قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬پاره ای «مصالح عمومی» دیگر است‪ ،‬که به‬ ‫حقوق عمومی برمی گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید‪.‬‬ ‫آیت اهلل آملی الریجانی در توضیح این سخن خود تصریح‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫آگهی استخدام‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر‌اداری‌و‌داخلی بیش از ‪ 10‬سال سابقه (آقا)‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس با گرایش مربوطه‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر‌بازرگانی با بیش از ‪ 10‬سال سابقه مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی(آقا)‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند‌دبیرخانه‌مسلط به نرم افزارهای دبیرخانه‬ ‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه(آقا)‬ ‫اصالحیه‌تبصره‌ماده‌‪‌۴۸‬قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌‬ ‫را‌تهیه‌کرده‌ایم‬ ‫رئیس قوه قضاییه تأکید کرد‪ :‬اگر کسی انتقادی به این موضوع‬ ‫دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون‬ ‫صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم‪ .‬بر همین‬ ‫اساس ماهها پیش در جلسه مسئوالن عالی قضایی پیشنهاد حذف‬ ‫این تبصره و اصالح آن به نحو دیگر را مطرح کرده ایم و این‬ ‫اصالحیه به همراه اصالح برخـی مـواد دیـگـر از قانـون آیین‬ ‫دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است‬ ‫و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود‪.‬‬ ‫آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه قانون الزم االجرا و‬ ‫موردتأیید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تالش‬ ‫برای اصالح آن فروگذارکرد‪ ،‬به یکی دیگر از انتقادات مطرح‬ ‫شده مبنی بر تأیید ‪ ۲۰‬وکیل از میان دهها هزار وکیل اینچنین پاسخ‬ ‫داد‪ :‬اوالً تعداد وکالی مورد تأیید محدود به همین ‪ ۲۰‬نفر نیست‬ ‫و بیش از ‪ ۸۶۰‬نفر تاکنون در کشور تأیید شده اند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫متن‌پیشنهادی‌اصالح‌تبصره‌ماده‌‪‌48‬‬ ‫در رابطه با اصالحات اشاره شده نیز خبرگزاری تسنیم‬ ‫می‌نویسد‪ :‬معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در تهیه پیش‌نویس الیحه‬ ‫اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ‪ ،1۳9۲‬تبصره ماده‬ ‫‪ 4۸‬را اصالح و تهیه فهرست وکالی مورد تأیید در پرونده‌های‬ ‫امنیتی را حذف کرده است‪.‬‬ ‫بر این اساس ماده ‪ -۲۰‬تبصره ماده ‪ 4۸‬به شرح زیر اصالح می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -4۸‬با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای‬ ‫حضور وکیل نماید‪ .‬وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن‬ ‫تحقیقات و مذاکرات‪ ،‬با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل‬ ‫می تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد‬ ‫ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد‪.‬‬ ‫تبصره – در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول‬ ‫بندهای الف و ب ماده ‪ ۳۰۲‬این قانون است و همچنین جرائم‬ ‫علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی موضوع قانون‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ‪ 1۳94‬در مرحله تحقیقات‬ ‫مقدماتی‪ ،‬حضور وکیل منوط به اجازه مقام قضایی است‪.‬‬ ‫الیحه اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ‪ ،1۳9۲‬از‬ ‫سوی معاونت حقوقی دستگاه قضا به رئیس قوه‌قضاییه تقدیم شده‬ ‫و پس از تأیید آیت‌اهلل صادق آملی الریجانی‪ ،‬برای طی مراحل‬ ‫قانونی به دولت و سپس به مجلس شورای اسالمی ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت داروئی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط ذیل‬ ‫ترجیحا با سابقه کار در صنعت داروسازی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک و شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست‌فروش‬ ‫ با مدرک لیسانس ‪-‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬‫‪-‬آشنا به زبان انگلیسی ‪ -‬تسلط بر نرم افزار تخصصی و ‪Office‬‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس‌فروش‬ ‫ با مدرک لیسانس ‪-‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬‫‪ -‬تسلط بر نرم افزار تخصصی و ‪Office‬‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫نماینده‌علمی‬ ‫ با مدرک لیسانس ‪-‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط دارای روابط عمومی خوب‬‫‪ -‬آشنا به مفاهیم بازاریابی و تسلط بر نرم افزار ‪Office‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس‌بازاریابی‬ ‫(خرید‌خارجی)‬ ‫ با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی ‪-‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬‫مسلط به ثبت سفارش و اخذ مجوز الزم و آشنا به اصول ترخیص و گمرک‬‫‪ -‬مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس‌بازاریابی‬ ‫(خرید‌داخلی)‬ ‫ با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی ‪-‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در زمینه خرید مواد‬‫اولیه دارویی‪ ،‬قطعات فنی و تجهیزات آزمایشگاهی‬ ‫و آشنایی کافی با نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس‌مالی‬ ‫(حسابداری‌فروش)‬ ‫ با مدرک لیسانس حسابداری ‪-‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در زمینه حسابداری فروش‬‫و آشنایی کافی با نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Employee.company1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدکننده قطعات فلزی و مجموعه های خودرو دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس‌فروش‌(آقا)‬ ‫کرد‪ :‬جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون‬ ‫آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است‪ ،‬همواره با‬ ‫مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد‪ .‬متأسفانه گاهی‬ ‫برخی وکال با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم‬ ‫به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خالف واقع داشته‬ ‫باشد‪ .‬در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله ای وجود‬ ‫داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق‬ ‫عموم مردم باز می گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است‬ ‫که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و‬ ‫مجازات جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد‪ :‬آنچه دستگاه قضایی در‬ ‫زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی‬ ‫به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایت ًا‬ ‫در تبصره اصالحی مذکور آمد‪ ،‬نبود و از ابتدا هم با آن مخالف‬ ‫بودیم‪ .‬این مخالفت را همان زمان هم اعالم کرده بودیم و حتی‬ ‫در مالقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکالء با اینجانب‪،‬‬ ‫این مطلب به صراحت بیان داشتم‪ .‬سخن ما این بود که تبصره‬ ‫مورد بحث‪ ،‬مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که‬ ‫نباید به این صورت وجود داشته باشد‪ .‬تا مدت مدیدی نیز از‬ ‫اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به‬ ‫برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود‪ .‬نهایت ًا برای رفع‬ ‫این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم‪.‬‬ ‫آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا‬ ‫صرف ًا مجری قانون بوده است‪ ،‬به برخی اظهارات در این زمینه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬فردی در سخنانی سخیف‪ ،‬اقدام رئیس قوه‬ ‫قضاییه را مجرمانه دانسته است‪ .‬واقع ًا این افراد با چنین استدالل‬ ‫هایی می خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی‬ ‫نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف‬ ‫بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند‪.‬‬ ‫این فهرست دائم ًا تکمیل و به روز می شود و فع ً‬ ‫ال نام تعدادی از‬ ‫وکال اعالم شده تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج‬ ‫شود یا به نحوی قانون مورد اصالح قرار گیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬فهرست‬ ‫این وکال بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر‬ ‫تسری پذیرش وکالی مورد تأیید به دادگاه های بدوی و مراجع‬ ‫تجدیدنظر نیز گفت‪ :‬متن تبصره ماده ‪ ۴۸‬صرف ًا مرحله «تحقیقات‬ ‫مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است‪ .‬بنابراین هیچ مانعی‬ ‫برای پذیرش وکالی خارج از این فهرست در مراجع بدوی و‬ ‫تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعالم نکرده ایم‪.‬‬ ‫براین اساس به دادگستریها اعالم می کنم که صرف ًا با عمل به‬ ‫نص تبصره ماده ‪ ، ۴۸‬به هیچ وجه از پذیرش وکالی خارج از‬ ‫فهرست مذکور خودداری نکنند و قطع ًا قضات شریف نیز به این‬ ‫موضوع توجه دارند‪.‬‬ ‫آیت اهلل آملی الریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی براینکه‬ ‫عده ای از وکال این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوص ًا اصل‬ ‫‪ ۳۵‬دانسته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آنجا که اصل ‪ ۳۵‬قانون اساسی بحث‬ ‫حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داده ‪ ،‬برخی وکال استدالل‬ ‫کرده اند که تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون آیین دادرسی کیفری مخالف‬ ‫آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل ‪ ۳۵‬است و تضییق حق وکیل‬ ‫و موکل را در پی دارد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬اوال باید توجه داشت که بنده به‬ ‫عنوان رئیس قوه قضاییه تکلیف قانونی خود را که از سوی‬ ‫قانونگذار بر عهده ام نهاده شده اجرا کرده ام و مرجع تشخیص‬ ‫عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان‬ ‫است نه نظر وکالء کانون وکالء و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس‬ ‫قوه قضاییه‪ .‬بنده حتی اگر این قانون را خالف قانون اساسـی‬ ‫می دانستم‪ ،‬نمی توانستم از اجرای آن استنکاف کنم‪ .‬ثانیا باید‬ ‫توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل‬ ‫‪ ۳۵‬مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی‬ ‫همچون قرینه سببیّه عمل می کند به طور کلی اگر قانونگذار که‬ ‫حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی‬ ‫را مطرح کند‪ ،‬عرف آن را در نهایت خالف اصل نمی داند‪.‬‬ ‫شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به‬ ‫هیچ وجه کم اهمیت تر از بحث ما نیست ولی وکالی محترم‬ ‫ایرادی بر آن نگرفتند توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر‬ ‫افرادی می توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده‬ ‫بگیرند که از کانون وکال یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه پروانه‬ ‫وکالت گرفته باشند‪ .‬این درحالی است که نه در شرع و نه در‬ ‫اصل ‪ ۳۵‬قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪ .‬آیا می توان استدالل کرد که اخذ پروانه وکالت‬ ‫مغایر با اطالق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی‬ ‫از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و‬ ‫اظهار می کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در‬ ‫برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل ‪ ۳۵‬می شود‪ .‬ولی بهر‬ ‫حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق‬ ‫در این زمینه مشکل ساز است زیرا ممکن است فرد ناواردی به‬ ‫این عرصه ورود کند و موجب اتالف وقت دادگستری و تضییع‬ ‫حقوق مردم شود‪ .‬چگونه است که وکال چنین قیدی را تضیق‬ ‫اصل ‪ ۳۵‬نمی دانند اما قیدی را که کام ً‬ ‫ال وجه عقالیی هم دارد و‬ ‫مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل ‪ ۳۵‬می خوانند؟‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ ،‬وکالت را شغلی شریف‪ ،‬فنی ‪ ،‬علمی و‬ ‫انسانی توصیف کرد و با بیان اینکه اخذ پروانه وکالت همچون‬ ‫اخذ پروانه فعالیت در سایر اصناف برای تنظیم امور جامعه است‪،‬‬ ‫به برخی مشکالت موجود در زمینه وکالت ها در جرایم امنیتی‬ ‫که حقوق عموم را ممکن است تهدید کند اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫متأسفانه برخی وکال بر خالف نص ماده ‪ ۴۸‬که اطالعات موجود‬ ‫در تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعالم کرده است‪ ،‬با دوربین‬ ‫تلفن همراه خود از برخی پرونده ها و اطالعات آن تصاویری‬ ‫ثبت و منتشر کرده اند که چنین اقدامی مطمئن ًا برخالف حقوق‬ ‫عموم مردم و مصلحت عمومی است‪ .‬البته باز هم تأکید می کنم‬ ‫که دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال‬ ‫حاضر در تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ‬ ‫وجه موافق نیست اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و‬ ‫معتقدیم باید به شکلی دیگر اصالح و اجرا شود‪.‬‬ ‫● حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط ● آشنا به بازار لوازم یدکی خودرو ترجیحا قطعات فلزی‬ ‫● روابط عمومی باال ●آشنا به نرم افزار ‪Office‬‬ ‫‪Email: job4@fouladfam.com‬‬ ‫متقاضیان می توانند خالصه ای از سوابق تحصیلی و شغلی خود را حداکثر ظرف مدت سه روز پس از انتشار این آگهی‬ ‫از طریق ایمیل‪ jobvacancy_hr2017@yahoo.com‬ارسال نمایند‬
‫‪11‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫البرز‬ ‫یک شرکت تولیدی با زمینه تولید قطعات پرسی خودرو‬ ‫واقـع در جـاده کـرج شـهریار جهـت تکمیل کادر خـود به افـراد با‬ ‫سـابقه کار مفیـد و مرتبـط واجـد شـراط زیر نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫انباردار‪ /‬آقا‬ ‫● مسـلط بـه نـرم افـزار انبـار با حداقـل ‪ 4‬سـال سـابقه کار مفید و‬ ‫ترجیحـا با رشـته تحصیلـی مرتبط‬ ‫ ‬ ‫بازرس کنترل کیفی قطعات خودرو‬ ‫● بـا مدرک کارشناسـی (مکانیک‪ ،‬سـاخت و تولید)‪،‬‬ ‫● آشـنا بـه قطعـات پرسـی و اسـتاندارد ‪ IATF‬یـا ‪ISO‬‬ ‫● با حداقل سه سال سابقه کار مفید‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫● آشنا به ‪ TS/ ISO‬و ‪IATF‬‬ ‫نقشه کش صنعتی قطعات خودرو‬ ‫● مسلط به نرم افزار کتیا‬ ‫قالبساز سمبه ماتریس‬ ‫متقاضیـان واجد شـرایط می توانـد رزومه خود را ظرف مـدت ‪ 4‬روز‬ ‫بـه آدرس ایمیل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪behkatrezomeh@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ 5‬ردیف شغلی جهت فروشگاه های برگ سبز‬ ‫فروشـگاه هـای برگ سـبز در کرج از افـراد فعال و با انگیـزه با روابط‬ ‫عمومـی بـاال در فردیس کـرج دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر سطح فروش ‪/‬خانم ‪/‬آقا‬ ‫● لیسـانس یـا فـوق لیسـانس رشـته هـای مدیریـت در اولویـت‬ ‫هسـتند●توان و سرپرسـتی افـراد ‪ ،‬آشـنایی بـا دانـش فـروش و‬ ‫بازاریابـی ‪ ،‬روابـط عمومـی بسـیار قوی●حداقـل ‪ 2‬سـال سـابقه‬ ‫سرپرسـتی و مدیریـت‬ ‫صندوقدار‪/‬خانم‬ ‫● فوق دیپلم‪/‬لیسانس●آشنایی با ویندوز و نرم افزارهای آفیس‬ ‫● روابط عمومی باال‬ ‫حسابدار‪/‬خانم ‪/‬آقا‬ ‫ی‬ ‫● لیسانس حسابداری●حداقل ‪ 3‬سال سابقه حسابدار ‬ ‫چیدمان‪/‬فروش‪/‬انبار‪/‬خانم‪/‬آقـا‬ ‫● فوق دیپلم‪/‬لیسانس●حداکثر سن ‪ 25‬سال● روابط عمومی باال‪،‬‬ ‫● آشنا با ویندوز ‪ ،‬سخت کوش‬ ‫نظافت‪/‬آقا‬ ‫●دیپلم●حداکثـر سـن ‪ 30‬سـال ‪ ،‬تـوان فیزیکـی خـوب ‪ ،‬فعـال و‬ ‫کاریارسـال رزومـه و مشـخصات بـه ‪:‬‬ ‫‪recbs1396@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام‬ ‫شرکت معتبر صنایع غذایی در کرج دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫●فوق دیپلم برق ‪ :‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫●مهندس برق‪ :‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫●فوق دیپلم مکانیک ‪ :‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫●مهندس مکانیک ‪ :‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫●کارشـناس یـا کارشـناس ارشـد صنایـع غذایـی‪:‬‬ ‫دارای حداقـل ‪ 3‬سـال در صنعـت شـیرینی و شـکالت مسـلط بـه‬ ‫فرموالسـیون محصـوالت‬ ‫‪info@gorjico.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس گرافیک –کرج‬ ‫یک شـرکت تولیدی آرایشـی بهداشـتی واقع در سیمین دشت کرج‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود در واحـد طراحـی بـه افراد واجد شـرایط‬ ‫زیر نیازمند اسـت‪:‬‬ ‫کارشناس گرافیک‬ ‫با سابقه کار‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای ‪ corel- photoshop‬و ‪illustrator‬‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط می توانند رزومـه خود را بـه آدرس ایمیل‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs_karaj@yahoo.com‬‬ ‫اصفهان‬ ‫کارمند اداری خانم‬ ‫بـه کارمنـد اداری خانم با مدرک لیسـانس و فوق لیسـانس شـیمی‬ ‫کاربـردی جهـت یک شـرکت بازرگانی معتبـر در اصفهـان محدوده‬ ‫خیابان شـیخ بهایـی نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪pasargod743@gmail.com‬‬ ‫مدیر بازرگانی جهت صنایع سنگ غدیر‬ ‫صنایـع سـنگ غدیـر واقـع در اصفهان جهـت تکمیـل کادر خود به‬ ‫افـراد واجـد شـرایط زیر نیازمند اسـت‪:‬‬ ‫مدیر بازرگانی‪ /‬خانم‬ ‫● مسلط به زبان انگليسي و بازاريابی خارجي‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪GhadirStone@gmail.com‬‬ ‫اهواز‬ ‫مسئول توزیع جهت ایده پردازان پنجاه چهل‬ ‫شرکت اینترنتی ‪ 5040‬جهت توسعه ناوگان توزیع کادر خود‬ ‫در استان خوزستان در شهر اهواز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول توزیع‬ ‫● ساکن در شهر اهواز●آشنا به نظام توزیع و پخش‬ ‫● شناخت کامل مناطق شهر●تسلط بر کامپیوتر و اینترنت‬ ‫● آشـنا به مبانی حسـابداری●توانایی اسـتخدام و آموزش نیروهای‬ ‫مرتبـط●دارای مهارت هـای ارتباطی قوی‬ ‫● دارای ضامن معتبر●مقطع تحصیلی ‪ :‬فوق دیپلم یا کارشناسی‬ ‫● سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را به همراه‬ ‫شـهر محل سـکونت بـه آدرس ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا دقت نمایید که در قسمت ‪SUbject‬‬ ‫نام شهر اهواز قید شود‪.‬‬ ‫‪dc@5040.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫شرکت فنی مهندسی مکان امن واقع در خیابان سیمتریِ اهواز‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود به تعدادی کارشناس فروش‬ ‫حرفه ای نیازمند است‪.‬‬ ‫مزایا‪ :‬حقوق ثابت‪ +‬پورسانت‪ +‬بیمه و شرایط کاری مشخص‬ ‫جهـت تکمیـل فـرم در سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 13‬و ‪ 18‬الـی ‪ 21‬حضـورا‬ ‫مراجعـه فرماییـد‪.‬‬ ‫آدرس ‪ :‬خ سیمتری‪ -‬نبش چهار راه زند‪ -‬روبروی بانک ملت‬ ‫تلفن ‪06135541682 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام سرپرست کارگاه‬ ‫شرکت پیمانکاری پارس آوای پارت استخدام مینماید‪:‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫مهنـدس عمـران‪ -‬بـا سـابقه کار حداقـل ‪ 7‬سـال در زمینـه اجـرا‪-‬‬ ‫جهـت همـکاری بـا شـرکت پایه یـک پیمانـکاری‬ ‫‪a.farahnak@yahoo.com‬‬ ‫آبادان‬ ‫مدیر دفتر جهت شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسـنلی خود در اسـتان خوزسـتان شهر آبادان‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر دفتر‬ ‫● با سابقه کار مدیریتی و تحصیالت مرتبط‬ ‫● مسلط به نرم افزار آفیس و امور کامپیوتری‬ ‫● مسلط به زبان روسی یا انگلیسی‬ ‫● دارای روابط عمومی باال‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط رزومـه خـود را با ذکر نام شـهر بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@taximaxim.ir‬‬ ‫آذربایجانغربی‬ ‫استخدام کارمند خانم‬ ‫فروشـگاه اینترنتـی انبـارم جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان‬ ‫آذربایجـان غربـی از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند‬ ‫چند نفر خانم‬ ‫برای کار در یک فروشگاه اینترنتی‬ ‫اولویـت بـا کسـانی خواهد بود کـه از مهارتهـای زیر تعداد بیشـتر را‬ ‫داشـته باشند‪:‬‬ ‫● مسلط به زبان انگلیسی ● مسلط به کامپیوتر و اینترنت‬ ‫● روابط عمومی قوی برای بخش پشتیبانی مشتریان‬ ‫● آشنا به تولید محتوا و نویسندگی‬ ‫وردپرس کار ‪PHP,HTML,CSS.‬‬ ‫گرافیک‬ ‫حقوق ‪ 700‬هزار تا یک میلیون برای یک شیفت کاری‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد مهـارت ها‪،‬مـدارک و در صورت‬ ‫داشـتن رزومـه کاری خـود را بـه ایمیـل زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@anbaram.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تبریز‬ ‫شرکت بازرسی‬ ‫یـک شـرکت بازرسـی واقـع در تبریـز جهت تکمیـل کادر خـود به‬ ‫همـکاری رده شـغلی زیـر نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫بازرس‪ /‬مرد‬ ‫● حداقل کارشناسی●مکانیک‪،‬متالوژی ‪،‬جوش‬ ‫● ترجیحا ‪ 1‬سـال ●گذراندن دوره های بازرسـی جوش و تسـتهای‬ ‫غیر مخـرب ‪ ،‬دارای مدرک‪NDT‬‬ ‫● تمام وقت‬ ‫واجدیـن شـرایط شـغل بازرسـی صرفاً از طریـق ایمیـل آدرس درج‬ ‫شـده در آگهـی رزومـه و شـماره تماس خـود را جهت بررسـی اولیه‬ ‫ارسـال فرمایند‪.‬‬ ‫کارشناس شیمی و مکانیک‬ ‫شـرکت تولیـدی صنعتـی ثمیـن شـیمی گسـتر واقـع در شـهرک‬ ‫صنعتـی شـماره ‪ 1‬علی آبـاد جهت تکمیـل کادر نیروی انسـانی در‬ ‫رشـته هـای ذیل اقدام بـه جذب نیروی کار واجد شـرایط می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس شیمی و مکانیک‬ ‫مرد و زن‬ ‫● لیسانس و باالتر● گرایش های مختلف شیمی و مکانیک‬ ‫●با ‪ 5‬سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد الشرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪masoudl38@yahoo.com‬‬ ‫‪pptinspection.employment@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫گروه صنعتی نامی‬ ‫گـروه صنعتـی نامی واقع در تبریز جهت تکمیل کادر پرسـنلی خود‬ ‫به نیروهای زیر نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫کارمند فروش‪ /‬خانم‬ ‫حداکثر ‪27‬سـال سـن‪ -‬ترجیجا مجرد ‪-‬دارای سـوابق کاری مرتبط‬ ‫– ترجیحا کارشناسـی مدیریت بازرگانی‬ ‫‪nami.co_tab@yahoo.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫کارشناس باغداری یا کشاورزی – مشهد‬ ‫به کارشناس باغداری یا کشاورزی با ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫جهت سرپرستی مجتمع باغداری و کشاورزی جهت همکاری‬ ‫در مشهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪stekhdam.mk@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫نصاب صنایع چوب و کابینت‬ ‫به تعدادی نیرو در محدوده هاشمیه مشهد نیازمندیم‪:‬‬ ‫با سابقه و ماهر‬ ‫متقاضیـان میتواننـد رزومـه خـود را بـه آدرس ایمیـل اعلام شـده‬ ‫ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪fahime_fazli65@yahoo.com‬‬ ‫شرکت مدیریت طرح و توسعه پیشگام هدی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در اسـتان خوزسـتان از افراد واجد شـرایط‬ ‫زیـر دعـوت به همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‪ /‬آقا‬ ‫● حداقـل کارشناسـی در یکـی از رشـته هـای مدیریـت بازرگانی‪،‬‬ ‫مدیریـت اجرایـی● ‪ 3‬تـا ‪ 4‬سـال تجربـه کاری‬ ‫● مسـلط بـه ‪ :‬زبـان انگلیسـی‪ ،‬قوانیـن تجـارت و بازرگانـی‪ ،‬امـور‬ ‫گمـرک و حمـل‪ ،‬اصـول و فنـون مذاکـره‬ ‫کارشناس حقوق‪ /‬آقا‬ ‫●حداقل کارشناسی در رشته حقوق●‪ 2‬تا ‪ 3‬سال تجربه کاری‬ ‫●مسلط به ‪ :‬زبان انگلیسی‪ ،‬امور حقوقی و مالی انواع قرارداد‬ ‫کارشناس کنترل مدارک پروژه‪ /‬آقا‬ ‫● کارشناسـی در یکی از رشـته های مهندسـی صنایع‪ ،‬عمران و یا‬ ‫رشـته های فنی مرتبـط●‪ 2‬تا ‪ 3‬سـال تجربه کاری‬ ‫●مسـلط بـه ‪ :‬زبـان انگلیسـی‪ ،‬مفاهیـم مدیریـت پـروژه‪ ،‬روشـها و‬ ‫سیسـتمهای مستندسـازی پـروژه‬ ‫کارشناس ‪ /DCC‬آقا‬ ‫●کارشناسی کامپیوتر●مسلط به امور دفتری‪ ،‬بایگانی‪ ،‬آرشیو فنی‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی●‪ 2‬تا ‪ 3‬سال تجربه کاری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫کارشناس فنی و فروش‬ ‫●حداقل دارای مدرک کارشناسی کشاورزی‬ ‫●دارای سابقه کاری مفید و مرتبط‬ ‫●مسلط به مهارت ها و فنون فروش‬ ‫از متقاضیان واجد شـرایط خواهشـمندیم رزومه عکس دار خود را با‬ ‫ذکر اسـتان در قالب ‪ pdf ،word‬به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sc.job97@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ویزیتور‬ ‫حضوری جهت شرکت صنایع غذایی گل عسلی – فارس‬ ‫شـرکت صنایع غذایی گل عسـلی (کیک رزیتـا) جهت تکمیل کادر‬ ‫فـروش خـود در اسـتان فـارس از افـراد واجد شـرایط زیـر دعوت به‬ ‫همکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫●ویزیتور و بازاریاب حرفه ای●حقوق ثابت‬ ‫●پورسانتعالی●بیمه‬ ‫●آشنا به صنعت مواد غذایی‬ ‫‪info@hpmc.ir‬‬ ‫زنجان‬ ‫شرکت فنی و مهندسی فرتاک‬ ‫شـرکت فنی و مهندسـی فرتـاک واقع در خیابان صفـا زنجان جهت‬ ‫تکمیـل کادر اداری و تخصصـی خود از فارغ التحصیالن رشـته های‬ ‫ذیـل بـا شـرایط اعالم شـده بصورت نیمه وقـت و تمـام وقت دعوت‬ ‫به همـکاری مینماید‪:‬‬ ‫‪-1‬صنایع ‪-2‬کامپیوتر ‪-3‬مدیریت ‪-4‬حسابداری‬ ‫‪ -5‬امور اداری و سایر رشته های مرتبط‬ ‫در مقاطع فوق لیسانس و دکتری‬ ‫آشـنایی کامـل بـا مهارت هـای فتگانـه کامپیوتر‪ -‬آشـنایی با زبان‬ ‫انگلیسـی‪ -‬روحیـه کار تیمی‪ -‬روابـط عمومی باال‬ ‫آدرس ‪ :‬خ صفا‪ -‬نبش کوچه اجاقی‪ -‬ساختمان بهداد‪ -‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪33463611 :‬‬ ‫●حداقل مدرک مورد نیاز دیپلم‬ ‫●دارای مهارت ارتباطی و فن مذاکره‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪amir_jabiri@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫در شرکت ثانیه پردازان‪-‬شیراز‬ ‫شـرکت ثانیـه پـردازان واقـع در شـیراز جهـت تکمیل کادر خـود از‬ ‫افـراد واجـد شـرایط ذیـل دعـوت به همـکاری مـی نماید‪:‬‬ ‫‪-1‬نیروی اداری‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تجهیز و توسعه‪/‬آقا‬ ‫● حداقل کارشناسی رشته های فنی و مهندسی مرتبط‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● تسلط بر عملیات تجهیز فروشگاه‬ ‫● آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه‬ ‫● آگاهی از دستورالعمل های ایمنی و بهداشت کار‬ ‫کارشناس فنی و فروش‬ ‫یک شـرکت فعال تولید و واردات نهاده های کشـاورزی دارای شبکه‬ ‫توزیع در سراسـر کشـور جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود در‬ ‫اسـتان مرکزی از افراد واجد شـرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪-2‬منشی‬ ‫استخدام کارشناس تجهیز و توسعه‬ ‫● آشنایی با تجهیزات و تاسیسات فروشگاهی‬ ‫●تسلط به فروشندگی و پخش محصوالت‬ ‫خوزستان‬ ‫قزوین‬ ‫‪-3‬بازاریاب تلفنی‬ ‫●با سرویس رفت و برگشت رایگان● حقوق ثابت ● پورسانت‬ ‫در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪jobs@saniyeh.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت دارویی آرنا حیات دانش‬ ‫جهت تکمیل نیروهای انسـانی شایسته خود در استان فارس‪،‬شیراز‬ ‫از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت بـه همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نماینده علمی (‪)Med Rep‬‬ ‫●روابط عمومی باال و روحیه همکاری تیمی‬ ‫●فارغ‌التحصیلـی در یکـی از رشـته‌های گـروه پزشـکی ماننـد‬ ‫پزشـکی‪ ،‬داروسـازی‪ ،‬دامپزشـکی‪ ،‬پرسـتاری‪ ،‬فیزیولـوژی و سـایر‬ ‫رشـته‌های مرتبـط در مقاطـع لیسـانس و فـوق لیسـانس‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫لطفـا نـام شـهری که در آن سـاکن هسـتید و متقاضـی کار در آنجا‬ ‫هسـتید را در عنـوان ایمیل قیـد بفرمائید‪.‬‬ ‫‪company.employment2000@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام کارمند خانم جهت مجموعه فرهنگی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در اسـتان فارس شـهر شـیراز از افراد واجد‬ ‫شـرایط زیـر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند‪/‬خانم‬ ‫● با حقوق ثابت و نیمه وقت●بهمراه سرویس‬ ‫● بدون نیاز به مهارت●حتی دانشجو‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‬ ‫‌ زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪07132304149 :‬‬ ‫●اجرای پروژه های تجهیز و راه اندازی فروشگاه ها‬ ‫● اجرای امور فنی و تاسیسات فروشگاه ها‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خود را بـه آدرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد‪ .‬ذکر عنـوان شـغلی (کارشـناس تجهیز‬ ‫قزویـن) در قسـمت ‪ Subject‬ایمیل الزامیسـت‪.‬‬ ‫‪okcs.hrd@gmail.com‬‬ ‫قم‬ ‫گروه صنعتی لینا در قم‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک – آقا و خانم‬ ‫برنامه نویس – خانم‬ ‫مهندس صنایع – خانم و آقا‬ ‫کارشناس ایمنی و بهداشت‬ ‫برقکار صنعتی ماهر‬ ‫بازنشسته برای سرایداری‬ ‫(الویت با کسانی است که سابقه کار تضمین کیفیت دارند)‬ ‫ساعت تماس‪ ۹ :‬الی ‪۱4‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪linanik@linanik.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫گروه غذایی کاسپین‬ ‫گـروه شـرکت های صنایـع غذایی کاسـپین جهت تکمیل پرسـنل‬ ‫خـود در اسـتان مازندران‪،‬شهرسـتان بابـل و حومـه از افـراد واجـد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت به همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫●مسلط به حسابداری بازرگانی و فروش●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا باالتر‬ ‫●دارای تجربه کار حسابداری (حداقل دو سال)‬ ‫حسابدار صنعتی‪:‬‬ ‫●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا باالتر‬ ‫●دارای تجربه کار حسابداری (حداقل دو سال)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@pmrwin.com‬‬ ‫یزد‬ ‫شرکت مجتمع چاپ و صنایع بسته بندی الماس سبز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در اسـتان یزد واقع در شـهرک صنعتی از‬ ‫افـراد واجد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‪ /‬خانم‬ ‫● روابط عمومی باال●مسلط به فنون مذاکره و فروش‬ ‫● سابقه کاری مرتبط‬ ‫● مزایا‪:‬حقوق ثابت ‪.‬بیمه ‪.‬سرویس ‪.‬مزایای ماهیانه‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتوانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر با‬ ‫شـماره تلفـن زیـر تماس حاصل نماینـد و یا به آدرس زیر از سـاعت‬ ‫‪ ۹‬الـی ‪ ۱2‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪۰۳۵۳۷۲۷۲۴۴۶ :‬‬ ‫آدرس‪ :‬شهرک صنعتی یزد بلوار ابریشم جنب میدان ابریشم‬
‫‪12‬‬ ‫حوادث‬ ‫غده‌سرطانی‌به‌نام‌نتورک‌و‌بازاریابی‌شبکه‌ای‬ ‫بازاریابی شبکه ای‪ ،‬بزرگ شده همان‬ ‫شرکت های هرمی است‬ ‫قسمت‌اول‬ ‫نتورک‌شغل‌کاذبی‌که‌با‌شرکت‌های‌هرمی‌تفاوتی‌ندارد‬ ‫اگـر بخواهـم در مـورد ایـن شـبه شـغل و شـبه تجـارت‬ ‫توضیـح بدهـم اینطور شـروع می‌کنم کـه نتورک یک اشـتغال‬ ‫کاذب اسـت‪ .‬همـه دربـاره مجـوز داشـتن ایـن شـرکت‌ها‬ ‫می‌پرسـند؛ امـا در نهایـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه این‌ها‬ ‫بـزک شـده همان شـرکت‌های هرمی هسـتند و تغییـر خاصی‬ ‫در این شـرکت‌ها رخ نداده‌اسـت‪ ،‬تنها کاالهـای لوکس و گران‬ ‫ی مصرفی جایگزین‬ ‫قیمـت حذف شـد‌ه و به جـای آن کاالهـا ‌‬ ‫شده‌اسـت‪ .‬بـه شـرکت‌های هرمـی در زمـان خـودش حملـه‬ ‫غلطـی شـد چـرا کـه کسـی نگفـت ایـن شـرکت‌ها مشـکل‬ ‫زیربنایـی دارنـد بلکه به کاالهایشـان خرده گرفتنـد که در حال‬ ‫حاضـر کاالی مصرفـی را جایگزینش کردنـد ‪.‬دومین تغییر این‬ ‫اسـت کـه در روش باینـری شـما تنهـا موظـف بـه معرفی دو‬ ‫زیـر شـاخه بـه شـرکت‌ها بودیـد امـا در حـال حاضـر عملال‬ ‫محدودیتـی بـرای جـذب اعضا وجود نـدارد و شـما می‌توانید‬ ‫افـراد زیـادی را بـه عنـوان زیـر مجموعـه تان معرفـی کنید‪.‬‬ ‫در چندسـال اخیـر شـرکت‌های نتورکـی بیـش از پیـش‬ ‫قـد کشـیده‌اند و اقدام بـه برگـزاری کارگاه‌هـا و همایش‌های‬ ‫بزرگی در سراسـر کشـور کردنـد و حتی از پـدران آمریکایی‬ ‫بازاریابـی شـبکه‌ای دعـوت کرده‌انـد‪ .‬تیـم باشـگاهی فوتبال‬ ‫تاسـیس کرده‌انـد و اعلالم می‌شـود کـه مجـوز رسـمی نیز از‬ ‫وزرات صنعـت معـدن و تجـارت نیـز دارنـد و زیـر نظر این‬ ‫مجـوز بـه فعالیت‌هایشـان بـه طـور رسـمی ادامـه می‌دهند و‬ ‫اقدام بـه عضوگیـری کنند‪.‬‬ ‫مـوج گسـترده بازاریابی‌های شـبکه‌ای میان افـراد مختلف‬ ‫بـه خصـوص جوان‌ترهـا باعث شـده تـا در میان هـر خانواده‬ ‫چنـد نتورکر پیدا شـود کـه اقدام به فـروش کاال و عضوگیری‬ ‫می‌کنـد‪ .‬نتورکرهایـی کـه از هر محیطی برای جـذب عضو و‬ ‫فروش محصوالتشـان اسـتفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫جمع‌هــای فامیلــی‪ ،‬دوســتانه‪ ،‬محــل کار و یــا حتــی‬ ‫مکان‌هــای عمومــی مثــل متــرو‪ ،‬اتوبــوس و تاکســی‬ ‫جاهایــی ســت کــه نتورک‌هــا رویــش حســاب بــاز‬ ‫می‌کننــد‪ .‬جمــالت انگیزشــی‪ ،‬تصــور آینــده‌ای بــا شــکوه‪،‬‬ ‫دوندگی‌هــای بیــش از حــد همــه چیزهایــی ســت کــه‬ ‫نتورک‌هــا از ســوی لیدرهایشــان می‌شــنوند و بــه ســمت‬ ‫آن تشــویق می‌شــوند و هیــچ عجیــب نیســت کــه بعــد از‬ ‫مدتــی روحیــه داللــی و کاسـب‌کارانه پیــدا کننــد و دیــر یــا‬ ‫زود همــه تصوراتشــان را بربــاد رفتــه ببیننــد‪.‬‬ ‫■ اما آیا واقعا بازاریابی شبکه‌ای شغل است؟‬ ‫■ آیا این شغل به درآمد خوبی خواهد رسید؟‬ ‫■ بازاریابی شبکه‌ای واقعا قانونی و شرعی است؟‬ ‫■ بازاریابی شبکه‌ای چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟‬ ‫همـه این سـواالت و ده‌ها سـوال دیگر باعث شـد سـراغ‬ ‫چنـد محقـق بازاریابی شـبکه‌ای و یا نتـورک مارکتینگ برویم‬ ‫تـا در این بـاره از آنها سـوال کنیم‪.‬‬ ‫«زهـــرا کلیـــدری» دانشـــجوی رشـــته اقتصـــاد اســـت‬ ‫ک ــه ب ــا تش ــکیل ی ــک کارگ ــروه تخصص ــی از کارشناس ــان‬ ‫اقتصـــادی و حقوقـــی حـــدود ‪ ۲‬ســـال بـــه صـــورت‬ ‫شـــبانه‌روزی روی موضـــوع شـــرکت‌های بازاریابـــی‬ ‫شــبکه‌ای تحقیــق و مطالعــه کــرد‌ه اســت‪ .‬کلیــدری بعــد از‬ ‫آن س ــراغ جداش ــدگان از نت ــورک مــی‌رود و از حرف‌ه ــا و‬ ‫گزارش‌هـــای جداشـــدگان مطالـــب مهمـــی تهیـــه می‌کنـــد‬ ‫تـــا از طریـــق فضـــای مجـــازی بـــه دســـت عمـــوم مـــردم‬ ‫برس ــاند‪ .‬او ای ــن اف ــراد را ک ــه قربانی ــان نت ــورک بودن ــد ب ــه‬ ‫نـــام «توابیـــن نتـــورک» نامگـــذاری کرده‌اســـت‪.‬‬ ‫کاالهای‌وارداتی‌موجود‌در‌نتورک‌ها‌‬ ‫قیمت‌بی‌جهت‌باالیی‌دارند‬ ‫فـرض کنیـد قیمـت کاالیی مثـل خـودکار‪ ،‬بیـرون از این‬ ‫سیسـتم فـروش ‪ ۱۰۰۰‬تومـان باشـد و شـما ایـن محصول را‬ ‫در ایـن شـرکت ها باقیمـت باالتری مثلال ‪ ۲۰۰۰‬تومان عرضه‬ ‫کنیـد ( کـه بعضـا به دلیـل خلالء نظارتـی حاکـم بربازاریابی‬ ‫شـبکه‌ای ایـن گـران فروشـی هـا رخ می‌دهـد ) شـما وارد‬ ‫سیسـتم هـای هرمـی سـابق شـده اید حـال میخواهد هـر نام‬ ‫و مجـوزی داشـته باشـد ‪ .‬طبـق بررسـی‌های مـا کاالی ایـن‬ ‫شـرکت‌ها اکثرا از کشـورهایی ماننـد بالروس‪،‬امارات و ترکیه‬ ‫و‪ ...‬وارد کشـور می‌شـوند‪ .‬در بررسـی‌هایی کـه درباره قیمت‬ ‫محصـوالت یکـی از ایـن شـرکت‌ها بـه مـواردی برخوردیم‬ ‫کـه کاالهـا بـا ‪ ۱۰‬برابـر افزایـش قیمـت یعنی چیـزی حدود‬ ‫‪۱۰۰۰‬درصـد افزایش وارد شـبکه می‌شـدند و ایـن ارقام قابل‬ ‫تامـل بود‪.‬‬ ‫کافیسـت شـما در اینترنـت قیمت‌هـا را در سـایت‌‬ ‫کشـورهای تولیـد کننـده چـک کنیـد‪ .‬چـرا بایـد ایـن کاال‬ ‫ایـن میـزان افزایـش قیمـت داشـته باشـد؟ آن هـم کاالیی که‬ ‫تولیـدش تکنولـوژی عجیـب و غریبـی نـدارد و خودمان هم‬ ‫می‌توانیـم تولیـد کنیـم‪ .‬باید گفـت کـه در بازاریابی‌شـبکه‌ای‬ ‫شـما وارد بـازی بـا نتیجـه بـرد _ باخـت خواهیـد شـد و‬ ‫شـرکت بـه عنـوان طـرف برنـده و نت ورکـر هـا در جایگاه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت خودرویی‬ ‫از جوانان با انگیزه برای شغلکارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫در محیط کار حرفه ای و پویا استخدام می نماید‬ ‫(حقوق پایه‪+‬پورسانت‪+‬پاداش‪+‬بیمه)‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل‪:‬‬ ‫بازنـده ایـن بـازی قـرار دارند‬ ‫چرا که شـرکت هـا اطمینان دارند محصوالتشـان توسـط‬ ‫اعضایـی کـه موظـف بـه خریـد ماهیانـه هسـتند خریـداری‬ ‫می‌شـود‬ ‫نتورک‌به‌هیچ‌عنوان‌شغلی‌ایجاد‌نکرده‌است‬ ‫شـرکت‌های نتورکـی همـ ‌ه جـا اعلالم می‌کننـد کـه مـا‬ ‫شـغل ایجـاد کرده‌ایـم؟ شـما چـه شـغلی ایجـاد کرده‌ایـد؟‬ ‫شـما اول طـرف را مصـرف کننـده می‌کنیـد‪ .‬هیـچ تضمینـی‬ ‫هـم نمی‌دهیـد کـه ایـن کاال اگـر خوب نبود‪ ،‬اگر فاسـد شـد‬ ‫و اگر هر مشـکلی داشـت قبـول کنید تازه در نقـش بعد او را‬ ‫تبدیـل بـه بازاریـاب خودتان نیـز می‌کنید‪ .‬به ایـن صورت که‬ ‫بازاریـاب بایـد افـراد دیگر را نیـز جذب خودش کنـد‪ .‬اینکه‬ ‫همـان سیسـتم شـرکت‌های هرمی اسـت‪.‬‬ ‫نتورک؛‬ ‫شغل کاذبی‬ ‫که با شرکت‌های هرمی‬ ‫تفاوتی ندارد!‬ ‫برخالف‌ادعاهای‌مطرح‌شده‌نتورک‌روش‌مدرنی‌نیست‬ ‫چه کسی گفته‌است که بازاریابی شبکه‌ای یک روش مدرن است؟‬ ‫ایـن کـه افـرادی ادعـا می‌کننـد نـت ورک درکشـورما‬ ‫روش نویـن فروش‌محصـوالت در عصـر ‪ ۲۱‬اسـت ادعـای‬ ‫مضحکـی اسـت بلکه باید گفـت این روش‪ ،‬به فـروش قرون‬ ‫وسـطایی شـبیه تر اسـت تا فروش مـدرن! چرا که افـراد باید‬ ‫زمـان زیـادی را صـرف توجیـه کـردن طعمـه هایشـان برای‬ ‫خریـد محصـوالت بکننـد‪ ،‬که ایـن کار هم بیشـتر به صورت‬ ‫حضـوری و چهـره بـه چهـره انجام می‌شـود!‬ ‫اینجـا اینترنـت تنهـا ابـزاری بـرای تسـریع فروش اسـت‪.‬‬ ‫اینجـا در واژه شـبکه سوءاسـتفاده شده‌اسـت‪ .‬عـده‌ای بـه مـا‬ ‫خـرده می‌گیرنـد کـه چـرا در برابر تغییـر تحـول و تکنولوژی‬ ‫موضـع می‌گیریـد؟ دقیقـا چـه تغییـر و تحولـی رخ می‌دهـد؟‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر داخلی بیمارستان‬ ‫با مدرک لیسانس یا باالتر‪ ،‬مدیریت بیمارستانی‬ ‫دعوت به همکاری می نمائیم‬ ‫ارسال رزومه جهت بررسی و تماس به ایمیل‪:‬‬ ‫‪a_molayem@yahoo.com‬‬ ‫‪hr.sale1396@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حوزه امالک در فضای مجازی محدوده عباس آباد‬ ‫به افراد واجد شرایط جهت تصدی پست های زیر نیازمند می باشد‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جستجوگر‌در‌اینترنت‬ ‫خانم ‪ -‬حداقل دیپلم ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار ‪ -‬مسلط به ‪Office‬‬ ‫مدیر‌منابع‌انسانی‌‪‌-‬آموزش‌و‌طرح‌‬ ‫و‌برنامه‬ ‫آقا ‪ -‬حداقل لیسانس‪ 10 -‬سال سابقه کار مرتبط ‪ -‬مسلط به نرم افزارهای مرتبط و ‪Office‬‬ ‫کارشناس‌سئو‬ ‫آقا‪ /‬خانم ‪ -‬لیسانس‪ 5 -‬سال سابقه کار ‪ -‬مسلط به اینترنت و سئو‬ ‫برنامه‌نویس‌موبایل‌‬ ‫آقا‪/‬خانم‪ -‬لیسانس‪ 5 -‬سال سابقه کار‪ -‬مسلط به برنامه نویسی اندروید و ‪IOS‬‬ ‫کارشناس‌‪Service‌Desk‬‬ ‫آقا ‪ -‬لیسانس‪ 5 -‬سال سابقه کار‪ -‬مسلط به شبکه ‪ -‬سخت افزار ‪ -‬برق‬ ‫تحصیلدار‬ ‫آقا ‪ -‬دارای روابط عمومی باال ‪ -‬دیپلم‬ ‫مترجم‌زبان‌انگلیسی‌پاره‌وقت‌‬ ‫خانم ‪ -‬لیسانس ‪ -‬روابط عمومی باال ‪ -‬توانایی مکالمه و نگارش‬ ‫گرافیست‬ ‫آقا ‪ /‬خانم ‪ -‬مسلط به فتوشاپ و سایر نرم افزارهای طراحی ‪ 3 -‬سال سابقه‬ ‫کارشناس‌محتوا‬ ‫آقا ‪ /‬خانم ‪ -‬مسلط به تولید محتوا ‪ 3 -‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪info@7dung.com‬‬ ‫موج‌«بازاریابی‌شـبکه‌ای»‌هر‌چندسـال‌یکبار‌با‌شـکل‌‬ ‫و‌ شـمایل‌ جدیـد‌ در‌ کشـور‌ اوج‌ می‌گیـرد‌ و‌ جوان‌هـای‌‬ ‫زیـادی‌را‌بـه‌امیـد‌فرداهـای‌بهتر‌دنبـال‌خود‌می‌کشـاند‪‌.‬‬ ‫امـا‌آیـا‌بازاریابی‌شـبکه‌ای‌قانونی‌و‌شـرعی‌سـت؟‌‬ ‫به‌گـزارش‌مهـر‌ماجـرای‌بازاریابی‌شـبکه‌ای‌در‌ایران‌‬ ‫بـه‌شـرکت‌های‌هرمـی‌یـا‌بـه‌اصطلاح‌«گولد‌کوئسـت»‌‬ ‫بـر‌می‌گردد‪‌.‬شـرکت‌هـای‌بی‌نـام‌و‌نشـانی‌کـه‌از‌مردم‌‬ ‫دعـوت‌می‌کردنـد‌تـا‌بـا‌خرید‌چنـد‌کاغـذ‌بی‌اعتبـار‌وارد‌‬ ‫شـبکه‌شـوند‌و‌دیگـران‌نیـز‌بـه‌ایـن‌کار‌تشـویق‌کننـد‪‌.‬‬ ‫بعدهـا‌پـای‌کاالهای‌لوکـس‌نیز‌به‌ایـن‌برنامه‌ها‌باز‌شـد‌‬ ‫تـا‌اینکـه‌بعـد‌از‌مدتـی‌غیـر‌شـرعی‌و‌غیرقانونـی‌بودن‌‬ ‫ایـن‌شـرکت‌های‌بی‌نـام‌و‌نشـان‌بـر‌سـر‌زبان‌هـا‌افتـاد‌‬ ‫و‌چیـزی‌نگذشـت‌کـه‌اعضـا‌بعـد‌از‌مدتی‌پی‌بـه‌کالهی‌‬ ‫که‌سرشـان‌رفـت‌بردند؛‌ولی‌خیـلــی‌دیــر‌شــده‌بود‪‌.‬‬ ‫امـا‌شیــوه‌بازاریابی‌شبکه‌ای‌در‌ایـران‌تمـام‌نشد‌بلکـه‌‬ ‫بـهانــه‌ای‌شد‌تــا‌هـربــار‌یک‌سری‌شـرکت‌قدم‌علم‌‬ ‫کننـد‌و‌ایـن‌بار‌خودشـان‌در‌وهله‌اول‌ضد‌«گلد‌کوئسـت»‌‬ ‫حـرف‌بزننـد‌و‌دوبـاره‌جذب‌عضـو‌کنند‪.‬‬ ‫‌یکـــی‌از‌ایراداتـــی‌کـــه‌بـــه‌شـــرکت‌های‌هرمـــی‌‬ ‫و‌گلدکوئســـتی‌وارد‌بـــود‌رســـیدن‌سرشـــاخه‌هـــای‌آن‌‬ ‫هـــا‌بـــه‌خـــارج‌از‌کشـــور‌و‌فـــروش‌اقـــام‌لوکـــس‌و‌‬ ‫غیرقابـــل‌اســـتفاده‌بـــود‪‌.‬در‌چندســـال‌اخیـــر‌دوبـــاره‌‬ ‫م ــوج‌دیگ ــری‌از‌ش ــرکت‌ه ــای‌بازاریاب ــی‌ش ــبکه‌ای‌و‌‬ ‫بـــه‌اصطـــاح‌نتورکـــی‌ســـر‌بیـــرون‌آورده‌انـــد‌کـــه‌بـــا‌‬ ‫فـــروش‌شـــبکه‌ای‌کاالهـــای‌مصرفـــی‌بـــه‌ایـــن‌نـــوع‌‬ ‫بازاریابـــی‌شـــکل‌دیگـــری‌دادنـــد‪‌.‬شـــرکت‌هایی‌کـــه‌‬ ‫بـــا‌نـــام‌و‌نشـــان‌و‌تبلیغات‌هـــای‌بســـیاری‌ظاهـــر‌‬ ‫می‌شـــوند‌ و‌ کنفرانس‌هـــا‌ و‌ همایش‌هـــای‌ روان‌‬ ‫شناســـی‌زیـــادی‌برگـــزار‌می‌کننـــد‪‌.‬همایش‌هـــای‌‬ ‫پرهزینـــه‌ای‌کـــه‌کمـــی‌تعجـــب‌برانگیـــز‌بـــه‌نظـــر‌‬ ‫می‌رســـد‌و‌بـــرای‌همیـــن‌بهانـــه‌ای‌شـــد‌تـــا‌ســـراغ‌‬ ‫ایـــن‌مـــوج‌فراگیـــر‌برویـــم‪.‬‬ ‫یـک سـری نیـروی انسـانی را بـه سـنتی‌ترین شـکل بـه کار‬ ‫می‌گیرید که شـبکه انسـانی تشـکیل بدهید‪ .‬طرف تـوی پارک‬ ‫قـرار می‌گـذارد که صورت بـه صورت یک چیـزی را توضیح‬ ‫دهـد‪ .‬ایـن کجایـش تحول اسـت؟‬ ‫در واقـع نیـروی کار داخلـی مـا کـه بایـد در مسـیر تولیـد‬ ‫کشـور قرار گیرد در شـرکت هـای بازاریابی شـبکه‌ای ما دالل‬ ‫هـای خوبـی بـرای محصـوالت مصرفـی کشـورهای خارجی‬ ‫می‌شـویم‪ ...‬نـت ورک مارکتینگ در کشـور ما نـه باعث حذف‬ ‫واسـطه هـا شـده و نـه باعـث ایجاد شـغل شـده بلکه واسـطه‬ ‫هـا رو از شـکلی بـه شـکل دیگه تبدیـل کرده و حس اشـتغال‬ ‫رو بـرای بیـکاران و جوانـان سـرزمینم بـه وجـود آورده ‪ ،‬فقط‬ ‫همین نــتــورک‌هـای ایرانـی حـتی به قــوانین نتـورک جهانی‬ ‫به هیـچ عنوان پایبند نیسـتند‬ ‫مدیــر یکــی از ایــن شــرکت‌های بازاریابــی خانمــی‬ ‫اســت کــه کشــور آمریــکا را بــه عنــوان کشــوری کــه نتورک‬ ‫در آن جریــان دارد مثــال می‌زنــد‪ .‬سردســته شــرکت‌های‬ ‫نتورکــی در آمریــکا «دونالــد ترامــپ»‌اســت‪ .‬اصــال ترامــپ‬ ‫بنیانگــذار شــرکت‌های نتورکــی اســت‪ .‬بررســی کنیــد‬ ‫می‌بینیــد درآمــد ترامــپ اصــال از ایــن شــرکت‌ها نیســت‪.‬‬ ‫ســرمایه‌داری بــوده کــه ایــن کار را هــم انجــام داده‌اســت‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن شــرکت‌های آمریکایــی را بررســی می‌کنیــد‪.‬‬ ‫می‌فهمیــد قانونــی بــه نــام ‪ FTC‬در آن حاکــم اســت‪.‬‬ ‫یکــی از شــروط ایــن قانــون ایــن اســت کــه کاال حتمــا‬ ‫حتمــا و بازهــم تاکیــد می‌کنــم حتمــا قیمتــش از داخــل‬ ‫فروشــگاهها کمتــر باشــد‪ .‬یعنــی اگــر قیمــت برابــر هــم‬ ‫باشــد توجیــه اقتصــادی نــدارد و نکتــه بعــد اینکــه آن کاال‬ ‫بایــد در فروشــگاه باشــد‪ .‬یعنــی یــک محصــول بهداشــتی‬ ‫عــالوه بــر شــبکه در داروخانــه هــم باشــد‪ .‬امــا می‌بینیــم کــه‬ ‫اصــال اینطــور نیســت‪ .‬در حالیکــه یکــی از ایــن شــرکت‌ها‬ ‫محصولــی کــه تحــت نــام برنــد خــودش در بــازار عرضــه‬ ‫می‌کنــد یــک چیــز اســت امــا محصولــی کــه در شــبکه‬ ‫توزیــع می‌کنــد چیــز دیگــری اســت‪ .‬ایــن دو شــرط مهــم‬ ‫ایــن قانــون اســت ولــی وقتــی می‌گوییــم چــرا اینطــور‬ ‫اســت؟ می‌گوینــد خــب نمی‌شــود چــون انحصــار ایــن‬ ‫محصــول بــرای ماســت و بــه هــر قیمتــی کــه می‌خواهنــد‬ ‫توزیــع می‌کننــد‪ .‬هیــچ معیــاری هــم بــرای ســنجش قیمــت‬ ‫وجــود نــدارد چــون ایــن محصــول در بــازار نیســت کــه‬ ‫ی می‌گوییــم در بــازار محصــول‬ ‫بــا آن ســنجیده شــود‪ .‬وقت ـ ‌‬ ‫مشــابه قیمــت کمتــری دارد کیفیــت را بهانــه می‌کننــد کــه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سامانه آچار باز‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در رشته های‬ ‫زیر اقدام به جذب تعمیرکار آزاد می نماید‬ ‫پرینتر‪ ،‬فکس‪ ،‬کپی‬ ‫تلفن همراه‬ ‫تلویزیون و سینما‬ ‫خانگی‬ ‫کامپیوتر و لب تاپ‬ ‫جهت ثبت نام به بخش درخواست همکاری سایت زیر مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪www.A4BAZ.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت‬ ‫سابقه‬ ‫کاری‬ ‫توانایی ها‬ ‫حسابداری‬ ‫صنعتی‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تسلط بر بهای تمام شده و‬ ‫حسابداری مدیریت‬ ‫سرپرست انبار‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪5‬‬ ‫سال‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای‬ ‫مربوطه محدوده پاک دشت‬ ‫‪ -‬ورامین‬ ‫حسابداری مالی‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل‪1‬‬ ‫سال‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای مالی‬ ‫عنوان شغلی تحصیالت‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪tak_tall@yahoo.com‬‬ ‫کیفیــت چیــزی نیســت کــه بــه ســادگی ســنجیده شــود‪ .‬بازه‬ ‫مشــخصی نــدارد‪.‬‬ ‫مجوز‌نتورکی‌ها‌از‌مجلس‌نیست!‌‬ ‫قوانیـن کشـورما به این صورت اسـت کـه باالترین قانون‬ ‫در کشـور مـا قانـون اساسـی اسـت‪ .‬بعـد از قانـون اساسـی‪،‬‬ ‫قوانینـی سـت کـه در مجلـس شـورای اسلالمی بـه تصویب‬ ‫و بـه تاییـد شـورای نگهبـان می‌رسـد‪ .‬بعـد از ایـن قوانین در‬ ‫مرتبـه پایین‌تـر آئین‌نامه‌هـا‪ ،‬بخش‌نامه‌هـا و ابالغیه‌ها هسـتند‬ ‫کـه توسـط وزرات‌خانه‌هـا تعیین می‌شـود‪.‬‬ ‫حاال سـوال این‌جاسـت‪ :‬آیا بازاریابی شـبکه‌ای قانون است؟‬ ‫خیـر‪ .‬صرفـا یـک مجوزی اسـت که توسـط یـک آئین‌نامـه در‬ ‫صنعـت و معدن تجـارت صادر شده‌اسـت‪ .‬روزی که این مجوز‬ ‫تاییـد شـد فکر نمی‌کردنـد اینقدر مشـکل ایجاد شـود و اینقدر‬ ‫ایـن شـرکت‌ها بزرگ شـود‪ .‬اگـر این موضوع پایـش به مجلس‬ ‫بـاز شـود آنجـا گلوی این مشـکل را می‌گیرند‪ .‬چـون آنجا طبق‬ ‫قانـون اخاللگـران اقتصادی‪ ،‬چنانچه شـما برای کسـب سـود و‬ ‫درآمـد اقدام به شبکه‌سـازی انسـانی کنید و فرد دیگـری را برای‬ ‫سـود جذب کنیـد‪ .‬طبق مجـازات اخاللگـران اقتصـادی باید با‬ ‫شـما برخورد شود‪.‬‬ ‫نتورک‌به‌هیچ‌عنوان‌مجوز‌شرعی‌ندارد!‌‬ ‫مـن از طریـق دانشـگاه و حـوزه علمیـه و مراجـع ایـن‬ ‫موضـوع را بررسـی کـردم‪ .‬مراجـع بـه خصـوص آیـت اهلل‬ ‫مـکارم شـیرازی روی حـرام بـودن ایـن کار تاکیـد داشـتند‪.‬‬ ‫بنـده اوایـل که بـه دفتر مراجـع اسـتفتا می‌فرسـتادم قریب به‬ ‫اکثریـت اعلالم می‌کردنـد کـه جایـز نیسـت و یا حتـی بنا بر‬ ‫احتیـاط واجـب اصلال ورود نکنیـد‪.‬‬ ‫اصــال بحــث شــرعی را کنــار می‌گذاریــم چــون عــده‌ای‬ ‫می‌گوینــد مــا شــرع را قبــول نداریــم‪ .‬بــرای همیــن بــه شــما‬ ‫می‌گویــم همــه کشــورها سیســتم‌های هرمــی بــال اســتثنا‬ ‫خــط قرمزشــان اســت‪ .‬چــون باعــث می‌شــود پایه‌هــای‬ ‫اقتصــادی ایــن کشــورها سســت شــود‪ .‬دقیقــا مثــل‬ ‫موریانــه‌ای کــه ریشــه‌های نظــام اقتصــادی را می‌خــورد‪.‬‬ ‫یــک نظــام کوهــی گســترده کــه توزیــع ســازمان یافتــه انجام‬ ‫می‌دهــد ایــن در حالیســت کــه کشــور مــا بــه تولیــد نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬وقتــی مــا تولیــدی نداریــم ایــن همــه توزیــع نشــان‬ ‫دهنــده چــه چیــزی می‌توانــد باشــد؟‬ ‫یـک سـری از افـراد به خاطـر کار نکـرده مـزد می‌گیرند‪.‬‬ ‫من کاال را به شـما می‌فروشـم و از شـما پورسـانت می‌گیرم‪.‬‬ ‫شـما بـه خواهرتـان می‌فروشـید در صورتیکه خواهر شـما را‬ ‫نـه دیـده‌ام نـه می‌شناسـم و ایـن سلسـله همینطور ادامـه پیدا‬ ‫می‌کنـد که از نظر شـرعی درسـت نیسـت‪.‬‬ ‫نتورک‌اعضای‌خود‌را‌افسرده‌می‌کند‬ ‫آمــوزش هایــی مثــل فــن ســخنوری و القاء حــس اعتماد‬ ‫بــه نفــس و انگیــزه ایجــاد کــردن در افــراد به ذات بد نیســت‬ ‫امــا در صورتــی کــه کاخ رویــا هــا و آمــال و آرزوهــای افراد‬ ‫بــر روی آب بنــا شــود می‌توانــد مشــکالتی را بــه وجــود‬ ‫آورد‪ .‬بــا یــک مثــال ایــن موضــوع را مطــرح می‌کنــم‪ .‬شــما‬ ‫مدیــر یــک شــرکت هســتید می‌خواهیــد از دســت یکــی از‬ ‫کارمندانتــان خــالص شــوید و او را محترمانــه اخــراج کنیــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن کار را نــوع دیگــری انجــام می‌دهیــد‪ ۱۰ .‬درصــد‬ ‫کارهایــش را بیشــتر می‌کنیــد امــا ‪ ۱۰۰‬درصــد حقوقــش را‬ ‫بیشــتر می‌کنیــد‪ .‬یــک مــدت ایــن کارمنــد بــا ایــن حقــوق‬ ‫کار می‌کنــد‪ .‬امــا شــما بعــد از مدتــی ‪ ۱۰‬درصــد کار را از او‬ ‫می‌گیریــد و متعاقبــا حقوقــی را هــم کــه بــه او اضافــه کــرده‬ ‫بودیــد می‌گیریــد‪ .‬شــک نکنیــد خــودش مــی‌رود‪ .‬چــون‬ ‫احســاس می‌کنــد اگــر حقــوق قبلــی خــودش را بگیــرد در‬ ‫حقــش اجحــاف شده‌اســت و بــه او زور گفتــه می‌شــود‪.‬‬ ‫شــبیه ایــن اتفــاق در ایــن شــرکت‌ها می‌افتــد‪ .‬فــردی کــه‬ ‫وارد ایــن شــرکت‌ها مــی شــود بــا فــردی کــه از آن خــارج‬ ‫می‌شــود تفــاوت دارد‪ .‬جامعه‌شناســان مــا بایــد روی‬ ‫موضــوع کار کننــد‪ .‬وقتــی شــما ســقف آرزوهــای یــک فــرد‬ ‫را بــه ‪ ۱۰۰‬یــا هــزار می‌رســانید؛ اگــر بــه ایــن هــا نرســد‬ ‫چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ اگــر بــه اون پورشـه‌ای کــه روزهــای‬ ‫اول لیــدر قــول ایمانــی داده نرســد چــه اتفاقــی می‌افتــد؟‬ ‫ایــن آدم چقــدر افســرده می‌شــود؟ اگــر اینطــور بود و قـــرار‬ ‫بـــود هـمـــه آدم‌هـا پـــولدار شونـد کـــه در حال حاضر کل‬ ‫کشــور بایــد پورشــه ســوار می‌شــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه خدمات بازرسی‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود در زمینه بازرسی های‬ ‫حین ساخت و بهره برداری در صنایع نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشیمی جهت کار در عسلویه با شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست سایت با سابقه کار ‪ 15‬سال و تجربه کافی‬ ‫درپروژه های ساخت مجتمع های‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫بازرس جوش با سابقه کار ‪ 5-10‬سال‬ ‫بازرس ساخت مخازن دخیره بر مبنای ‪AP1650‬‬ ‫با سابقه کار ‪ 5-10‬سال‬ ‫بازرس جوش مسلط بر عملیات حرارتی و تهیه‬ ‫دستورالعمل های جوشکاری ‪ WPS‬و‪PQR‬‬ ‫با سابقه کار ‪ 5-10‬سال‬ ‫(مدارک تحصیلی در رشته های مهندسی جوش‬ ‫مکانیک و یا متالورژی مورد تایید می باشند)‬ ‫از کلیه متقاضیان خواهشمند است تا رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪hr.inspectionbody@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی در بخش خصوصی‬ ‫نیاز به یک نفر حسابدار انبار با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ ،‬آشنا به نرم افزار سپیدار و ‪ICDL‬‬ ‫ساکن محدوده غرب دارد‬ ‫‪cv@tosetamin.com‬‬
‫‪13‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شرکت‌فناوری‌اطالعات‌آرمان‌‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫البرز‪،‬شهر کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫خانم‬ ‫●آشنایی با ‪ ●CSS۳ / HTML۵‬آشنایی با بوت استرپ‬ ‫‌‬ ‫● آشنایی با ‪ ●JavaScript‬آشنایی با ‪Jquery‬‬ ‫●کارآموز یا برنامه نویس بک اند‬ ‫●جهت فروش نرم افزارهای‬ ‫اداری‬ ‫●آشنا به مفاهیم اولیه نرم افزار و کامپیوتر‬ ‫●ترجیحا دارای مدرک تحصیلی در رشته های‬ ‫مرتبط با کامپیوتر‬ ‫●روابط عمومی قوی و توانایی انجام کار تیمی‬ ‫استخدام‌مهندس‌کامپیوتر‌جهت‌شرکت‌فناوری‌اطالعات‌‬ ‫رایانگار‪-‬البرز‬ ‫(ارائه دهنده خدمات هاستینگ) جهت تکمیل کادر پشتیبانی‬ ‫خود در البرز به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫خانم‪2/‬‬ ‫●با دانش کامپیوتری در زمینه وب وهاستینگ‬ ‫●آشنایی با مفاهیم وب و ‪html css php‬‬ ‫●آشنایی با کنترل پنل های تحت وب مانند سیپنل و دایرکت ادمین‬ ‫●آشنایی اولیه با طراحی وب●برقراری ارتباط با مشتری‬ ‫فن بیان مناسب●دقت و هوش باال‬ ‫متقاضیان محترم لطفا از تماس با شماره های درج شده‬ ‫خودداری فرمایید‪.‬‬ ‫از متقاضیان محترم خواهشمندیم فقط رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@hostnegar.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌وردپرس‌کار‌جهت‌یک‌شرکت‌صنعتی‌–‌البرز‬ ‫یک شرکت صنعتی در زمینه مهندسی – تامین – ساخت جهت‬ ‫تکمیل کادر ‪ IT‬خود در استان البرز‪،‬در محدوده پل سپاه کرج‬ ‫جهت استقرار در دفتر مرکزی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫وردپرس کار‬ ‫خانم و آقا‬ ‫●مسلط به ‪●SEO‬به صورت نیمه وقت‬ ‫●مسلط به ‪ ●WordPress‬چهار سال سابقه مرتبط‬ ‫● استراتژی تولید محتوا● ایجاد بک لینک‬ ‫●استراتژی کلمه کلیدی برای افزایش رتبه بندی در تمام‬ ‫موتورهای جستجو● مدیریت کمپین های ‪ SEM‬در ‪Google‬‬ ‫● با پشت کار‪ ،‬پویا و خالق در انجام امور‬ ‫فارغ التحصیل در رشته مرتبط و مقطع کارشناسی به باال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند مشخصات خود را از طریق‬ ‫لینک زیر ارسال نمایند و یا رزومه خود را به ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@tajhizkala.net‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه‌تخصصی‌نگرا‌(نگین‌گستر‌رابط‌البرز)‌‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی و استقرار‬ ‫ترجیح ًا آقا‬ ‫● همکاری به صورت تمام وقت●انجام پشتیبانی به صورت‬ ‫تلفنی و حضوری (ماموریت) در شهرهای مختلف‬ ‫● آشنایی با ویندوز سرور و مفاهیم شبکه‬ ‫● تسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫● مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط با کامپیوتر‬ ‫● دارای فن بیان و قدرت برقراری ارتباط خوب کالمی با‬ ‫مشتریان● دارای مهارت آموزش دادن به دیگران‬ ‫● منظم و مرتب‬ ‫● اولویت با افرادی میباشد که تسلط کامل به‬ ‫‪ Microsoft SQL Server‬داشته باشند‬ ‫●حقوق ثابت ●اضافه کار ●بیمه ●حق ماموریت‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫ترجیح ًا خانم‬ ‫●توانایی کنترل و پیگیری فروش و وصول مطالبات‬ ‫●فعال و خوش برخورد‪ ،‬توانایی مذاکره‬ ‫●دارای روحیه پیگیری و عالقه مند به یادگیری‬ ‫●حقوق ثابت●اضافه کار●بیمه ●پورسانت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@ngra.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌شبکه‌جهت‌شرکت‌دارویی‪‌-‬البرز‬ ‫یک شرکت دارویی واقع در استان البرز جهت تکمیل کار خود‬ ‫به یک نفر کارشناس شبکه و الزاما آشنا به سیستم تلفن سانترال‬ ‫و پایگاه داده ‪ SQL‬آقا با سه سال سابقه کار نیازمند است‪.‬‬ ‫‪hr13471969@gmail.com‬‬ ‫خانم‬ ‫●آشنایی با زبان ‪C#‬‬ ‫● آشنایی با ‪Asp.Net MVC‬‬ ‫● آشنایی با ‪SQL Server ، Entity Framework‬‬ ‫● آشنایی با ‪HTML ، CSS ، Bootstrap ، jQuery‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫خانم‬ ‫●آشنایی با محتوا گذاری در وبسایت‬ ‫● مسلط به کامپیوتر و اینترنت‬ ‫● ترجیحا آشنا به سئو‬ ‫●مسلط به نرم افزارهای فتوشاپ‬ ‫●حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا باالتر‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● دانشجوی کامپیوتر یا دارای مدرک در زیر‬ ‫شاخه های رشته کامپیوتر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در صورت دارا بودن‬ ‫یکی از مهارت های باال جهت هماهنگی وقت مصاحبه با‬ ‫موضوع (کارآموزی) رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫●حقوق توافقی● بیمه‬ ‫استخدام‌بازاریاب‌اینترنتی‌جهت‌شرکت‌–‌شیراز‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫جهت تکمیل پرسنل خود در سه ردیف شغلی به افراد واجد شرایط‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫ذیل همراه با حقوق باال‪ ،‬بیمه و شرایط مطلوب نیازمند است‪.‬‬ ‫‪job@Dorsaportal.com‬‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌حرفه‌ای‪‌‌-‬اصفهان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس حرفه‌ای‬ ‫‪MySQL, PHP‬‬ ‫●حرفه‌ای●تسلط و خالقیت در کار‬ ‫کار به صورت پروژه ای و در محل شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫‪Goldennajvan@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌شبکه‌‌‬ ‫‌‌شرکت توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه‪/‬آقا‬ ‫● آشنا به امور شبکه (پسیو و اکتیو )‬ ‫جهت نصب و تحویل سرویسهای سازمانی و خانگی‬ ‫با وسیله نقلیه●امکان همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@35035.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌مهندس‌کامپیوتر‌–‌بوشهر‬ ‫شرکت ایمن سفر ایرانیان جهت تکمیل کادر ‪ IT‬خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫■□■‬ ‫‪nazaree@outlook.com‬‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌در‌یک‌شرکت‌نرم‌افزاری‌–البرز‬ ‫■□■‬ ‫شرکت نرم افزاری شبیه سازان منطق جهت تکمیل کادر خود به‬ ‫استخدام‌شرکت‌گل‌خندان‌تجارت‪-‬اصفهان‬ ‫برنامه نویسان خالق و با انگیزه ‪ Visual C++‬نیازمند است‪.‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از طریق مصاحبه از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪info@logicsims.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫از طریق مصاحبه دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫شرکت جهت نیروهای غیر بومی خوابگاه در نظر میگیرد‪.‬‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌–اصفهان‬ ‫●روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی●مسلط به برنامه‬ ‫را به همراه کپی مدارک به آدرس ایمیل زیر‪ ،‬خانم میرزایی‬ ‫شهرک سالمت اصفهان به برنامه نویس ‪ asp.net‬نیازمند است‪.‬‬ ‫نویسی به زبان ‪ ● asp.net mvc‬آشنا به ‪javascript,‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫‪jquery,css,html‬‬ ‫ذکر شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@ihcc24.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‪‌2‬ردیف‌شغلی‌جهت‌یک‌گروه‌نرم‌افزاری‪-‬اصفهان‬ ‫گروه نرم افزاری ما میتوانیم‪ ،‬جهت تکمیل کادر فنی خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد متخصص واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪Front-End‬‬ ‫●تسلط کامل به اصول رابط کاربری و تجربه کاربری ‪UI/UX‬‬ ‫●تسلط کامل به برنامه نویسی ‪ javascript‬و ‪jQuery‬‬ ‫●تسلط کامل به ‪●CSS۳‬تسلط کامل به ‪HTML۵‬‬ ‫●تسلط کامل بر طراحی‪ ،‬شناخت و ترکیب رنگ ها و ابزار‌های‬ ‫گرافیکی(فتوشاپ)●داشتن نمونه کار قابل دفاع‬ ‫به روز بودن اطالعات تخصصی و اشتیاق‬ ‫به یادگیری مفاهیم جدید●توانایی کار تیمی‬ ‫●خالق و ایده پرداز●برنامه نویس اندروید‬ ‫●تسلط کامل به ‪ Android Studio‬یا ‪Eclips‬‬ ‫●تسلط کامل به دستورات و مفاهیم جاوا‬ ‫●آشنایی با برنامه نویسی ‪ IOS‬امتیاز محسوب میشود(الزامی‬ ‫نیست)●داشتن نمونه کار قابل دفاع در سایتهای دانلود اپ(مانند‬ ‫کافه بازار)●محیطی دوستانه و آرام با بیش از ‪ ۱۱‬سال سابقه کار‬ ‫‪●IT‬قابلیت ارتقاء شغلی در صورت پیشرفت و داشتن صد در‬ ‫صد امنیت شغلی در آینده‬ ‫●حقوق و مزایای عالی‬ ‫●بیمه تامین اجتماعی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند تا برای جلسه مصاحبه دعوت شوند‬ ‫‪info@payaneha.com‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫● مسلط به کار با شبکه های اجتماعی‪ ،‬فرایند و نرم افزارهای‬ ‫تولید محتوا●خالق● آشنایی با فرایند تولید خبر‬ ‫● روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس مندرج‬ ‫در هر ردیف شغلی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسکن آخرین مدرک تحصیلی‬ ‫‪ -۲‬رزومه فعالیت های حرفه ای‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪info@oubo.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‪-‬اصفهان‬ ‫شرکت فناوری اطالعات پاسکال سیستم پویا با ‪1۳‬سال سابقه‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫کارشناسی نرم افزار‬ ‫● دارا بودن تجربه قبلی در زمینه موضوع استخدام‬ ‫● روابط عمومی خوب‬ ‫● زبان انگلیسی خوب‬ ‫● تعهد باال نسبت به کار‬ ‫● مسلط به ‪Asp.net ، C# ،Java script، SQL Server :‬‬ ‫● دارای روابط عمومی و اعتماد به نفس باال‬ ‫● عالقه مند به انجام کار گروهی‬ ‫● حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫● اولویت با افراد دارای سابقه مدیریت پروژه‬ ‫‪ 1‬نفر آقا‬ ‫● با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط●جهت اشتغال در واحد مالی‬ ‫نشانی محل کار‪ :‬شهرستان جم‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬انتهای جاده‬ ‫فرودگاه‪ ،‬مجتمع شرکت ایمن سفر ایرانیان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط جویای کار خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کلیه هماهنگیها صرفا از طریق ایمیل صورت میگیرد‪.‬‬ ‫‪a.mirzaee63@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌‌مدرس‌–بجنورد‬ ‫مجتمع آموزشی کوشا در بجنورد جهت تکمیل کادر آموزشی‬ ‫خود به مدرس کامپیوتر و زبان انگلیسی خانم‬ ‫با سابقه تدریس نیازمند است‪.‬‬ ‫پرداخت بیشترین مبلغ حق التدریس به مدرسین مجرب‬ ‫آدرس ‪ :‬بجنورد ‪ ،‬چهارراه مخابرات ‪ ،‬ابتدای خیابان دوچنار‪،‬‬ ‫جنب مسجد موسی بن جعفر‬ ‫تلفن ‪۳۲۲۲۴۵۱۲ :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌‪-‬تبریز‬ ‫شرکت توسعه نرم افزاری رقم سازان‌جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان آذربایجان شرقی از‬ ‫برنامه نویسان مجرب با مهارتهای ذیل بصورت تمام وقت‬ ‫بازاریاب اینترنتی‪/‬خانم‪/‬آقا‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫آشنایی کامل به اینترنت‪ ،‬شبکه های اجتماعی‬ ‫(تلگرام و اینستاگرام)‪ ،‬پشتیبانی وب سایت و فروش اینترنتی‬ ‫‪ariadarou@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌‬ ‫جهت‌شرکت‌ماداکتو‪‌-‬خراسان‌رضوی‬ ‫شرکت ماداکتو فعال در زمینه سیستم های اکسس کنترل و‬ ‫گیتهای کنترل تردد جهت تکمیل منابع انسانی خود در استان‬ ‫خراسان رضوی از افراد مجرب واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫آقا ‪ /‬خانم‬ ‫●مسلط به نرم افزار های ‪Sql Server،asp،Net‬‬ ‫●حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار●داشتن تعهد و روحیه کار تیمی‬ ‫● عالقمند به کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@madakto.net‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌برنامه‌نویس‌–خراسان‌رضوی‬ ‫به برنامه نویس ‪ sql server‬جهت پشتیبانی سیستم های نرم‬ ‫افزاری در خراسان رضوی نیازمندیم‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪webmaster.rpsi@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارمند‌آی‌تی‌جهت‌شرکت‌پخش‌زاگرس‌‪‌-‬‬ ‫فارس‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند ‪/IT‬خانم‬ ‫●حداقل کارشناسی رشته های کامپیوتر‪ IT ،‬و یا سایر‬ ‫رشته های مرتبط●آشنایی با زمینه های مختلف کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪jobs@zagros-grp.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌کامپیوتر‌و‌آی‌تی‪-‬قم‬ ‫شرکت تپش توسعه پایدار شهر سبز جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس کامپیوتر و ‪It‬‬ ‫●مسلط به طراحی سایت و مدیریت محتوای فضای مجازی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری و حرفه ای خود را‬ ‫به ایمیل یا شماره تلگرام زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪greenpulse@mihanmaile.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‌کارشناس‌فناوری‌اطالعات‌–‌مرکزی‬ ‫فروشگاه افق کوروش‌جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● برخورداری از دانش و تجربه کافی در زمینه برنامه‌نویسی‬ ‫آقا‬ ‫برنامه نویس‬ ‫‪●C#.Net‬تجربه کار در زمینه ‪ASP.NET MVC‬‬ ‫● برخورداری از دانش و تجربه کافی در زمینه طراحی‬ ‫‪ ●Object Oriented‬تسلط کامل به مفاهیم معماری‬ ‫نرم‌افزار و معماری‌های چندالیه● تسلط کامل به پایگاه داده‬ ‫‪●SQL Server‬تسلط کامل به مفاهیم ‪javascript ، css ،‬‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات‬ ‫● حداقل کارشناسی ‪●IT‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● مسلط به مجموعه ‪Office‬‬ ‫● آشنایی کامل با سیستم های شبکه‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت تکمیل فرم‬ ‫استخدام روی لینک زیر کلیک نمایند و در قسمت فرصت های‬ ‫‪ ●jQuery‬استعداد یادگیری مطلوب و قدرت تحلیل‬ ‫شغلی ثبت نام و عنوان شغلی (کارشناس ‪ IT‬اراک) را انتخاب‬ ‫فرآیند و کار تیمی‬ ‫نمایند و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫ذکر عنوان شغلی (کارشناس ‪ IT‬اراک) در قسمت ‪Subject‬‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@raqamsazan.ir‬‬ ‫ایمیل الزامیست‪.‬‬ ‫‪okcs.hrd@gmail.com‬‬ ‫قابل‌توجه‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌فناوری‌اطالعات‪:‬‬ ‫‌دپارتمان‌‪‌IT‬و‌مرکز‌مشاوره‌شغلی‌و‌کاریابی‌بازارکار‌‌جهاددانشگاهی‌با‌توجه‌به‌قرارداد‌فی‌مابین‌با‌شرکت‌ها‌و‌برندهای‌معتبر‌اقدام‌به‌معرفی‌کارشناسان‌و‌متخصصان‌‬ ‫کامپیوتر‌‪‌،‬سخت‌افزار‌و‌نرم‌افزار‌به‌شرکت‌های‌متقاضی‌نموده‌است‌‪‌.‬لذا‌متقاضیان‌می‌بایست‌به‌آدرس‌زیر‌مراجعه‌و‌یا‌با‌شماره‌تلفن‌ذکر‌شده‌تماس‌حاصل‌نمایند‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫آموزش و پرورش‬ ‫با تشریح وضعیت فعلی نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت اعالم شد‬ ‫عدم‌تصویب‌نظام‌ملی‌تربیت‌معلم‬ ‫‌ابهام‌دانشگاههای‌فرهنگیان‌و‌رجایی‌در‌پذیرش‌دانشجو‬ ‫بنیادی افزود‪ :‬نکته قابل توجه دیگر در زمینه تربیت معلم این‬ ‫است که‪ ،‬با وجود اظهار نظرهای مختلف در خصوص کمبود معلم‬ ‫و شیوه‌های تأمین این نیاز؛ هنوز نظام ملی تربیت معلم و زیر نظام‬ ‫تربیت معلم و تأمین منابع انسانی که در سند تحول بنیادین مورد‬ ‫تأکید قرار گرفته است تصویب نشده است‪ .‬دانشگاه فرهنگیان و‬ ‫دانشگاه شهید رجایی نیز در شرایطی که نظام ملی تربیت معلم‬ ‫به تصویب نرسیده است‪ ،‬در خصوص تعیین ظرفیت و توسعه‬ ‫فضای فیزیکی و منابع انسانی خود برای پذیرش دانشجو دچار‬ ‫ابهام هستند‪.‬‬ ‫بحران حتمی نیرو‬ ‫در آموزش و پرورش‬ ‫آینده‌رو‌به‌رو‌خواهد‌شد‪.‬‬ ‫هرچنـد‌ در‌ ایـن‌ سـال‌ها‌ جـذب‌ نیـرو‌ از‌ طریـق‌ دانشـگاه‌ فرهنگیـان‌ و‌‬ ‫آزمون‌هـای‌اسـتخدامی‌انجـام‌شـده‌امـا‌ایـن‌ارقـام‌تکافـوی‌نیاز‌آمـوزش‌و‌‬ ‫پـرورش‌را‌نمی‌کنـد‌و‌بـه‌گفتـه‌چهاربنـد‪‌،‬رئیس‌مرکـز‌منابع‌انسـانی‌آموزش‌‬ ‫و‌پـرورش‌«‌از‌مهـر‌‪‌97‬از‌آسـتانه‌تحمل‌عبور‌مـی‌کنیم»‪‌.‬وی‌بـه‌این‌واقعیت‌‬ ‫اشـاره‌می‌کنـد‌کـه‌بایـد‌سـاالنه‌‪‌5۰‬هـزار‌نفـر‌وارد‌سیسـتم‌کنیم‌تـا‌جبران‌‬ ‫بازنشسـته‌ها‌را‌کننـد‌و‌می‌گویـد‪‌:‬در‌مهـر‌‪‌97‬در‌مجموع‌با‌توجه‌به‌شـاخص‌ها‌‬ ‫‪۳۰۰‬هـزار‌کمبـود‌داریـم‪‌.‬مهر‌ماه‌حـدود‌‪‌92۰۰‬نفـر‌از‌فـارغ‌التحصیالن‌تعهد‌‬ ‫دبیـری‌وارد‌مـدارس‌می‌شـوند‪‌.‬ماموریـن‌خدمـت‌بـه‌سـایر‌دسـتگاه‌ها‌و‌یـا‌‬ ‫مشـغولین‌بـه‌تحصیل‌حدود‌‪‌15‬هـزار‌نفرند‌کــــــه‌در‌چرخـه‌تولید‌خدمت‌‬ ‫مـا‌نیسـتند‌اما‌در‌آمـار‌نیروهای‌مـا‌قرار‌دارند‪‌.‬در‌سـال‪‌97‬از‌‪۳۰۰‬هـزار‌کمبود‌‬ ‫نیـرو‪‌194‌،‬هـزار‌نفـر‌را‌از‌طریـق‌تعدیل‌شـاخص‌ها‌و‌ندادن‌معلـم‌به‌مدارس‌‬ ‫و‌‪‌1۰۶‬هـزار‌نفـر‌را‌از‌محـل‌حـق‌التدریـس‪‌،‬اسـتمرار‌خدمـت‌بازنشسـته‌ها‌‬ ‫و‌سـربازمعلم‌ها‌و‌برون‌سـپاری‌در‌شـاخه‌کاردانـش‌تامیـن‌می‌کنیم‪.‬ایـن‌در‌‬ ‫نیـروی‌انسـانی‌موجـود‌در‌آمـوزش‌و‌پـرورش‌در‌پنـج‌گـروه‌معلمـان‪‌،‬‬ ‫مدیریـت‪‌،‬کیفیـت‌بخشـی‪‌،‬سـرایدار‌و‌خدمتگزار‌و‌گـروه‌اداری‌تقسـیم‌بندی‌‬ ‫می‌شـود‌و‌طبـق‌آمـار‌اعالمـی‌اواخـر‌سـال‌گذشـته‌شـمار‌کارکنـان‌ایـن‌‬ ‫وزارتخانـه‌بـه‌بیـش‌از‌‪‌928‬هـزار‌نفـر‌می‌رسـد‌که‌از‌ایـن‌تعـداد‪‌54‌،‬درصد‌‬ ‫زن‌و‌مابقـی‌مـرد‌هسـتند‪.‬‬ ‫به‌گزارش‌ایسنا‪‌،‬از‌‌مجموع‌کارکنان‌آموزش‌و‌پرورش‪‌575‌،‬هزار‌نفر‌در‌‬ ‫گروه‌معلمان‌قرار‌دارند‌که‌به‌تدریس‌مشغولند‪‌52‌،‬هزار‌نفر‌کارکنان‌اداری‪‌،‬بیش‌‬ ‫از‌‪‌1۶۰‬هزار‌نیروی‌خدماتی‌و‌سرایدار‪‌17۰‌،‬هزار‌نفر‌نیروی‌تخصصی‌در‌قالب‌‬ ‫مشاور‪‌،‬مربی‌پرورشی‪‌،‬تربیت‌بدنی‌و‌‪‌...‬و‌‪‌14۰‬هزار‌نفر‌نیز‌در‌گروه‌مدیران‌قرار‌‬ ‫دارند‌که‌شامل‌مدیر‪‌،‬معاون‌آموزشی‪‌،‬پرورشی‌‪‌،‬فناوری‌و‪‌...‬می‌شوند‪.‬‬ ‫این‌در‌حالی‌است‌که‌طی‌‪‌1۰‬سال‌آتی‌حجم‌باالیی‌از‌کارکنان‌این‌وزارتخانه‌‬ ‫به‌سن‌بازنشستگی‌رسیده‌و‌از‌سیستم‌خارج‌می‌شوند‪‌.‬رقم‌بازنشستگان‌در‌‪‌1۰‬‬ ‫سال‌آینده‌به‌‪‌۶4۰‬هزار‌نفر‌می‌رسد‌و‌اگر‌وزارتخانه‌برنامه‌ای‌مدون‌و‌به‌موقع‌‬ ‫برای‌جذب‌و‌جایگزینی‌نیرو‌نداشته‌باشد‪‌،‬با‌چالش‌نیروی‌انسانی‌در‌سال‌های‌‬ ‫اختالف‌در‌آمارهای‌اعالمی‌حقوق‌بگیران‌آموزش‌و‌پرورش‌‬ ‫و‌تراکم‌دانش‌آموزی‬ ‫حجت‌اله بنیادی پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫با اشاره به اظهار نظرهای متفاوت از میزان کمبود معـــــلم در‬ ‫سال تحصیلی آینده و وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در وزارت‬ ‫آموزش و پرورش به ایسنا گفت‪ :‬این امر از عدم وجود ساز و کار‬ ‫و ضوابط معین و شفاف برای تعیین میزان نیاز به معلم حکایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی در واکنش به اظهارات اخیر حمیدرضا حـــاجی بابایی‪،‬‬ ‫وزیر اسبق آموزش و پرورش مبنی بر اینکه « زمانی که بنده وزارتخانه‬ ‫را تحویل دادم نرم تراکم دانش آموزی در هر کالس ‪ ۲۲.۵‬بوده‬ ‫است‪ ،‬در حالی که اکنون به عدد ‪ ۳۵‬نزدیک می شود‪ .‬زمانی که بنده‬ ‫آموزش و پرورش را تحویل دادم ‪ ۹۳۰‬هزار حقوق بگیر داشتیم‪ .‬از‬ ‫آن زمان تعدادی هم بازنشسته شده‌اند و به همان نسبت جایگزین‬ ‫نشده‌اند‪ .‬چطور ممکن است اکنون ‪ ۹4۰‬هزار حقوق بگیر داشته‬ ‫باشیم؟ ‪ ۹4۰‬هزار حقوق بگیر نداریم‪ ».‬گفت‪ :‬مطابق آمار رسمی‬ ‫مرکز آمار ایران‪ ،‬کل جمعیت دانش آموزی کشور ( دولتــــــی‬ ‫و غیر دولتی) در سال تحصیلی ‪ ۱۲ ، ۱۳۹۱-۹۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش افزود‪ :‬با در نظر‬ ‫گرفتن نسبت جمیعت دانش‌آموزی اعالم شده و آمار ‪ ۹۳۰‬هزار‬ ‫نفری کارکنان در سال ‪ ۹۱‬و با این فرض که ‪ ۷۰۰‬هزار نفـــــر از‬ ‫‪ ۹۳۰‬هزار نفر اعالم شده معلم هستند‪ ،‬نسبت دانش آموز به معلم‬ ‫(تراکم دانش آموزی) عددی نزدیک به ‪ ۱۷‬خواهد شد‪ .‬تفاوت میان تراکم‬ ‫اعالم شده ‪ ۲۲.۵‬توسط وزیر اسبق و تراکم محاسبه شده ‪ ۱۷‬جای‬ ‫تأمل دارد‪ .‬تنها حالتی که می‌توان به تراکم ‪ ۲۲.۵‬رسید این است که‬ ‫از جمعیت ‪ ۹۳۰‬هزار نفری تنها ‪ ۵۶4‬هزار نفر آنها به عنوان معلم‬ ‫در کالس درس حضور داشته‌اند‪.‬‬ ‫بنیادی ادامه داد‪ :‬اشتغال ‪ ۵۶4‬هزار نفر از جمعیت ‪ ۹۳۰‬هزار‬ ‫نفری آموزش و پرورش به عنوان معلم؛ به این معنی است که تقریب ًا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد نیروی آموزش و پرورش معلم و ‪ 4۰‬درصد نیروهای‬ ‫پشتیبانی بودند یا به عبارتی به ازای هر ‪ ۳‬معلم‪ ۲ ،‬نفر نیروی‬ ‫پشتیبانی وجود داشت ‪ .‬مقایسه این نسبت با نرم‌های جهانی و‬ ‫بخصوص نرم کشورهای پیشرو در تعلیم و تربیت جای تأمل دارد‪.‬‬ ‫حالـی‌اسـت‌کـه‌طبق‌نرم‌هـا‌بایـد‌بـه‌ازای‌هر‌چهـار‌دانـش‌آمـــــــــوز‌‬ ‫یـک‌سـاعت‌مربی‌پرورشـی‌به‌مدرسـه‌بدهیم‪‌.‬یعنـی‌هر‌‪‌9۶‬دانـش‌آموز‌یک‌‬ ‫مربـی؛‌امـا‌فقط‌‪‌18‬هـزار‌مربی‌بـه‌مدارس‌اعـزام‌می‌کنیـم‪‌،‬در‌حالی‌کـه‌نیاز‌‬ ‫واقعـی‌‪‌12۳‬هـزار‌مربـی‌اسـت‪‌‌.‬اگـر‌این‌رونـد‌ادامه‌یابـد‌باید‌دوسـال‌دیگر‌‬ ‫بخصـوص‌در‌حـوزه‌آمـوزش‌ابتدایی‌و‌پرورشـی‌بنـای‌یادبود‌بـرای‌آموزش‌و‌‬ ‫پرورش‌ بسـازیم‪.‬‬ ‫بـا‌وجـود‌آنکـه‌آمـوزش‌و‌پـرورش‌مرجـع‌رسـمی‌اعلام‌آمـار‌کارکنـان‌‬ ‫آمـوزش‌و‌پـرورش‌اسـت‌هنوز‌هـم‌تعارضـات‌آمـاری‌در‌اظهارات‌مسـئولین‌‬ ‫ایـن‌وزارتخانـه‌و‌سـایر‌نهادهـای‌مربـوط‌بـه‌چشـم‌می‌خـورد‌کـه‌می‌توانـد‌‬ ‫بـه‌خـودی‌خـود‌تبعاتی‌بـه‌همراه‌داشـته‌باشـد‌و‌این‌عـدم‌شـفافیت‌موجود‌‬ ‫در‌نهایـت‌آمـوزش‌و‌پـرورش‌را‌در‌جـذب‌نیـروی‌انسـانی‌دچـار‌مشـکل‌کند‪.‬‬ ‫وضعیـت‌فعلـی‌نیـروی‌انسـانی‌در‌آموزش‌و‌پـرورش‌به‌گونه‌ای‌اسـت‌که‌‬ ‫اگـر‌عـزم‌ملی‌بـرای‌آن‌بوجـود‌نیایـد‌قطعـا‌تاچند‌سـال‌آینده‌چالـش‌آفرین‌‬ ‫خواهـد‌بود‪.‬‬ ‫دانشگاه در مهر ‪ 44 ، ۹۷‬هزار نفر خواهد شد‪ .‬مطابق این اعداد‬ ‫و ارقام و اظهار نظرها‪ ،‬ظرفیت نهایی دانشگاه فرهنگیان برای‬ ‫دانشجوی دوره چهارساله از ‪ 44‬هزار ( ‪ ۲۵‬هزار ظرفیت جدید‬ ‫و ‪ ۱۹‬هزار دانشجوی موجود ) تا ‪ ۱۲۰‬هزار نفر( هر سال ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نفر آقای حاجی بابایی) محاسبه و اعالم شده است؛ این اعداد به‬ ‫معنای ظرفیت پذیرش ساالنه‪۱۱ ،‬هزار نفر تا ‪ ۳۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫تفاوت تقریب ًا سه برابری میان این دو ظرفیت ساالنه نیز خود جای‬ ‫تأمل و بررسی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای‬ ‫به معاون اول رئیس جمهور جمعیت دانش آموزی کشور در سال‬ ‫جاری را حدود ‪ ۱4‬میلیون نفر و تعداد کارکنان آموزشـــــی را‬ ‫‪ ۷۵۸‬هزار نفر اعالم کرده‌اند گفت‪ :‬با این دو عدد نسبت دانش آموز‬ ‫به معلم عدد ‪ ۱۸.4۶‬محاسبه می‌شود‪ .‬در همین سال آمار حقوق‬ ‫بگیران وزارت آموزش و پرورش نیز توسط سازمان برنامه و بودجه‬ ‫حدود ‪ ۹۲۰‬هزار نفر اعالم شده است‪ .‬با نسبت ‪ ۶۰‬به ‪ 4۰‬معلـــم‬ ‫به کادر پشتیبانی‪ ،‬تعداد معلمان از جمعیت ‪ ۹۲۰‬هزار نفری‪ ۵۵۲ ،‬هزار‬ ‫نفر خواهد شد‪ .‬با این عدد و جمعیت دانش آموزی سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تراکم در هر کالس به ‪ ۲۵.۳‬می‌رسد ‪ .‬با این اوصاف این که وزیر‬ ‫اسبق آموزش و پرورش‪ ،‬چگونه به عدد ‪ ۳۵‬برای تراکم موجود‬ ‫رسیده جای تأمل دارد؟!‪.‬‬ ‫این پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش افزود‪ :‬برای‬ ‫وجود تراکم ‪ ۳۵‬با جمعیت دانش آموزی ‪ ۱4‬میلیون نفر تعداد‬ ‫معلمان موجود در آموزش و پرورش باید ‪ 4۰۰‬هزار نفر باشد‪.‬‬ ‫رسیدن به این عدد به این معنی است که نسبت معلم به کادر‬ ‫پشتیبانی باید ‪ 4۳‬به ‪ ۵۷‬باشد‪ .‬یعنی به ازای حضور هر معلم در‬ ‫کالس بیش از یک نفر کادر پشتیبانی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫آموزش‌و‌پرورش‬ ‫‌با‌کمبود‌‪‌52‬هزار‌معلم‌‬ ‫در‌سال‌تحصیلی‌آینده‌‬ ‫روبرو‌است‬ ‫ظرفیت‌پذیرش‌دانشجو‌توسط‌دانشگاه‌فرهنگیان‬ ‫‌در‌مهر‌جاری‬ ‫بنیادی همچنین درباره اظهارات حاجی بابایی پیرامون ظرفیت‬ ‫پذیرش دانشگاه فرهنگیان مبنی بر اینکه «در چند سال گذشته باید‬ ‫دانشگاه فرهنگیان ساالنه ‪ ۳۰‬هزار دانشجو می‌گرفت» گفت‪ :‬اعالم‬ ‫این عدد در حالی است که با تخصیص تمام ظرفیت های خالی‬ ‫دانشگاه فرهنگیان( چه در چند سال گذشته و چه در سال جاری)‬ ‫برای پذیرش دانشجو ‪ ،‬ظرفیت نهایی دانشگاه برای پذیرش کمتر از‬ ‫‪ ۱۲‬هزار نفر در هر سال است‪ .‬دانشگاه فرهنگیان تمام ظرفیت‌های‬ ‫خالی خود را برای پذیرش دانشجو در مهر ‪ ۲۵‌، ۹۷‬هزار نفر‬ ‫اعالم کرده است و بر همین مبنا نیز ‪ ۲4‬هزار ردیف استخدام برای‬ ‫پذیرش به آن دانشگاه اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطابق ردیف‌های استخدامی و آمار رسمی‪ ،‬تعداد‬ ‫دانشجویان ورودی سال‏‌های گذشته که در مهر ‪ ۱۳۹۷‬در دانشگاه‬ ‫فرهنگیان مشغول به تحصیل خواهند بود‪ ۱۹ ،‬هزار نفر است‪ .‬با‬ ‫اضافه کردن ظرفیت خالی اعالم شده ‪ ۲۵‬هزار نفر‪ ،‬ظرفیت نهایی‬ ‫کمبود‌‪‌52‬هزار‌معلم‌در‌سال‌تحصیلی‌آتی‌و‌راهکارهای‌‬ ‫بحران‌زای‌پیش‌رو‬ ‫این پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه‬ ‫میزان کمبود معلم در سالهای تحصیلی آینده نیز شبیه آمارهای مورد‬ ‫بررسی خود جای اما و اگر فراوان دارد گفت‪ :‬بنابراین جمع بندی‬ ‫کلی آن کمبود حدود ‪ ۳۰۰‬هزار معلم در چهار سال آینده است ‪.‬‬ ‫با نگاهی به کمبود معلم حدود ‪ ۳۰۰‬هزار نفری در چند سال آینده‬ ‫و ظرفیت های برآوردی برای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی‬ ‫تشدید بحران برای جذب و تربیت معلمانی شایسته برای نظام‬ ‫تعلیم و تربیت حتمی به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫بنیـادی ادامـه داد‪ :‬بـرای مهـر ‪ ۱۳۹۷‬وزیـر آمـوزش و پرورش‬ ‫میـزان کمبـود معلـم را ‪ ۸4‬هـزار معلم اعالم کرده اسـت‪ .‬از سـوی‬ ‫یک شرکت در صنایع غذایی با شرایط ذیل‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫استخدام می نماید‬ ‫شرکت در صنعت لوازم خانگی و آشپزخانه‬ ‫واقع در شرق تهران‬ ‫‪ -1‬دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مارکتینگ یا‬ ‫بازرگانی با صنایع‬ ‫‪ -2‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫‪ -3‬مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫‪ -4‬دارای سابقه کار در حوزه دیجیتال و دیجتال مارکتینگ‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪job9292@gmail.com‬‬ ‫‪p.iranjob@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکار‪ EPC‬در زمینه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی از دارندگان شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان‬ ‫تحصیالت‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه کار مرتبط و شرایط احراز شغل‬ ‫محل اشتغال‬ ‫‪06‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی پایپینگ‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫‪ 5‬سال در رشته نفت و گاز‬ ‫سایت‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس ‪ Civil QC‬و ‪Piping‬‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫آقا‬ ‫‪ 5‬سال در رشته نفت و گاز‬ ‫سایت‬ ‫‪12‬‬ ‫اجرایی پایپینگ‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫‪ 5‬سال در رشته نفت و گاز‬ ‫سایت‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫لیسانس صنایع‬ ‫آقا‬ ‫‪ 5‬سال در رشته نفت و گاز‪ ،‬مسلط به‬ ‫نرم افزارهای مربوطه‬ ‫سایت‬ ‫‪18‬‬ ‫کارشناس اداری و مالی‬ ‫لیسانس‬ ‫آقا‬ ‫‪ 5‬سال در پروژه های مرتبط‬ ‫سایت‬ ‫متقاضیان رزومه خود را حداکثر طی ‪ 10‬روز به آدرس ایمیل‬ ‫‪cv4job89@gmail.com‬‬ ‫ذکر کد شغل در قسمت ‪ subject‬ضروریست‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در صنعت تاسیسات کشور برای تکمیل کادر حرفه ای خود نیاز به افراد متعهد و کارآمد در مشاغل زیر دارد‬ ‫‪ -1‬کارشناس فنی‪ :‬دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک با‬ ‫تاسیسات با ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪ -2‬مهندس فروش و بازاریابی‪ :‬دارای مدرک کارشناسی در‬ ‫رشته های مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی برای مذاکره و مکاتبه‬ ‫اظهار‌نظرهای‌بدون‌پشتوانه‌کارشناسی‪‌،‬عامل‬ ‫‌تشدید‌بحران‌‌نیروی‌انسانی‬ ‫ایــن پژوهشــگر و کارشــناس آمــوزش و پــرورش بــا بیــان‬ ‫اینکــه تنهــا توجیهــی کــه بــرای ایــن اعــداد و ارقــام مــی تــوان‬ ‫داشــت ایــن اســت کــه بــه دلیــل ضعــف در مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریــزی تأمیــن منابــع انســانی در آمــوزش و پــرورش چــه در‬ ‫حــال حاضــر و چــه در بعضــی از دولــت هــای گذشــته‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫قــادر نیســت نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود را تأمیــن کنــد ‪،‬‬ ‫بلکــه قــادر نیســت حتــی میــزان واقعــی و شــفافی از نیــاز خــود‬ ‫بــه معلــم را محاســبه و اعــام کنــد گفــت‪ :‬البتــه ایــن نقــص‬ ‫و ضعــف فقــط بــه آمــوزش و پــرورش محــدود نمی‌شــود‬ ‫و دو ســازمان مهــم مدیریتــی کشــور یعنــی ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی و ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن رویــداد ســهم‬ ‫قابــل توجهــی دارنــد‪ .‬وجــود چنیــن وضعیتــی و اظهــار نظرهــای‬ ‫بــدون پشــتوانه کارشناســی بعضــی افــراد نیــز در تشــدید ایــن‬ ‫بحــران و پیچیده تر شــدن مســائل نیــروی انســانی آمــوزش و پرورش‬ ‫بــی تأثیــر نبــوده و نیســت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برای تصدی پست مدیریت فروش تمایل به همکاری‬ ‫فردی با مشخصات زیر دارد‬ ‫‪ -1‬حداقل ‪ 10‬سال تجربه مدیریت فروش در زمینه فعالیت یاد شده‬ ‫‪ -2‬اشتهار به حسن اخالق کاری و روابط عمومی‬ ‫‪ -3‬ترجیحا دارای مدرک معتبر کارشناسی مدیریت بازرگانی‬ ‫عالقمندان به همکاری می توانند رزومه شغلی خود را حداکثر تا‬ ‫تاریخ ‪ 7‬تیرماه به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫دیگـر خروجی‌هـای دو دانشـگاه فرهنگیـان و شـهید رجایـی‬ ‫حداکثـر ‪ ۱۳‬هـزار نفـر و تعـداد ردیـف اسـتخدامی بـرای جـذب‬ ‫متقاضیـان از طریـق آزمـون اسـتخدامی از طـرف سـازمان امـور‬ ‫اداری و اسـتخدامی بـه آمـوزش و پـرورش ‪ ۱۷‬هـزار ردیـف‬ ‫اسـت‪ .‬اگـر مجموع نیـروی ورودی بـه آموزش و پـرورش که در‬ ‫خوشـبینانه تریـن حالـت ‪ ۳۰‬هـزار نفـر اسـت را بـا ‪ ۸4‬هـزار نفر‬ ‫کمبـود معلـم اعالم شـده توسـط وزیـر مقایسـه کنیم مالحظــــه‬ ‫مـی شـود که آمـوزش و پرورش بـا کمبود ‪ ۵۲‬هزار معلم در سـال‬ ‫تحصیلـی آینـده روبرو اسـت ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با فرض‌های خوشبینانه‌ای که ذکر شد‪،‬‬ ‫تنها راه‌های کوتاه مدت و سهل الوصل برای تأمین حدود ‪۵۲‬‬ ‫هزار معلم‪ ،‬استفاده از سرباز معلم‪ ،‬نیروهای خرید خدمات‪ ،‬حق‬ ‫التدریس و ‪ ....‬است که الزام ًا باید بدون ردیف استخدام در کالس‬ ‫حضور یابند گفت‪ :‬این ‪ ۵۲‬هزار نفر و تعداد افراد دیگری که از این‬ ‫طریق هر سال وارد مجموعه آموزش و پرورش خواهند شد‪ ،‬بعد‬ ‫از چند سال بحران دیگری را برای استخدام در آموزش و پرورش‬ ‫ایجاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫از واجدین شرایط درخواست می گردد سوابقه حرفه ای و تحصیلی‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jopportunity97@gmail.com‬‬ ‫‌کاهش‌انگیزه‌برای‌ورود‌به‌شغل‌معلمی‬ ‫‌نگرش‌جزیره‌ای‌به‌نظام‌جذب‌و‌تربیت‌معلم‬ ‫وی همچنین با اشاره به کیفیت نیروهای پذیرش شده برای‬ ‫حرفه معلمی اظهار کرد‪ :‬پژوهش ها و مطالعات مختلف انجام‬ ‫شده در چهاردهه اخیر نشان از کاهش انگیزه داوطلبان ورود به‬ ‫دانشگاه برای انتخاب شغل معلمی دارد‪ .‬کمتر بودن معدل پذیرفته‬ ‫شدگان حرفه معلمی بخصوص در دو گروه ریاضی و تجربی‬ ‫نشان از جذب افراد ضعیف برای آموزش علوم پایه در مدارس‬ ‫دارد‪ .‬بدیهی است تا زمانی که منزلت و معیشت معلمان وضعیت‬ ‫موجود را داشته باشد‪ ،‬حرفه معلمی جزو گزینه هـــــای اول‬ ‫دانش آموزان نخواهد بود و به تبع این وضعیت‪ ،‬دانشگاه فرهنگیان‬ ‫جزو اولین گزینه ها و حتی جزو گزینه های متقاضیان ورود به‬ ‫دانشگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫این پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬نگرش‬ ‫جزیره‌ای به نظام جذب و تربیت معلم چند ده سالی است که سبب‬ ‫شده است که به دلیلی عدم جذابیت این شغل بخصوص برای‬ ‫پسران‪ ،‬دانش آموزان مستعد و عالقمند به حرفه معلمی وارد این‬ ‫شغل نشوند‪ .‬شاهد این مدعا خالی ماندن بخشی از ظرفیت دانشگاه‬ ‫فرهنگیان(در بخش پسران) از همان سال ‪ ۱۳۹۱‬تا کنون است ‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۹۱‬از ‪ ۲۵‬هزار ظرفیت حدود ‪ ۲۳‬هزار نفر جذب شد و در‬ ‫سال‌های بعد تا کنون نیز چنین وضعیتی ادامه داشته است‪.‬‬ ‫بنیادی با بیان اینکه بررسی این روند حکایت از این واقعیت‬ ‫تلخ دارد که حرفه معلمی در میان جامعه دانش‌آموزی و داوطلبان‬ ‫کنکور که نزدیکترین و حتی شاید آگاه‌ترین بخش جامعه نسبت به‬ ‫شرایط زندگی‪ ،‬جایگاه و منزلت اجتماعی معلم هستند مطلوبیت و‬ ‫جذابیت ندارد گفت‪ :‬عدم جذابیت معلمی برای داوطلبان کنکور که‬ ‫‪ ۱۲‬سال در تعامل مستقیم با حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۳۰‬معلم در دوره تحصیل‬ ‫خود بوده‏‌اند حکایت از این واقعیت دارد که شناخت و نگرش آنها‬ ‫به شغل معلمی با تبلیغات و شعارهای مطرح تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر علی‌رغم تصویب سند تحول‬ ‫بنیادین هنوز اعداد معینی برای نسبت دانش دانش آموز به معلم‬ ‫در کشور (بر حسب دوره‪ ،‬استان‪ ،‬شهری‪ ،‬روستایی و ‪ ) ...‬تعیین‬ ‫نشده است و هر بخشی از آموزش و پرورش بنا بر محاسبات و‬ ‫سالیق خود نسبت به اعالم کمبود معلم اقدام می‌کند‪ .‬صرف نظر‬ ‫از صحت آمار و ارقام اعالم شده نیاز کشور به تربیت معلمانی‬ ‫شایسته برای سالیان آینده امری بسیار ضروری و بدیهی است‪.‬‬ ‫الزمه چنین کاری نیز تخصیص ظرفیت‌های مناسب برای تربیت‬ ‫معلم مورد نیاز کشور است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر و کارشناس آموزش و پرورش افزود‪ :‬وضعیت‬ ‫آموزش عالی کشور و ظرفیت‌های موجود آن و بخصوص انتقال‬ ‫سه دانشگاه مهم تربیت معلم ( تربیت معلم تهران‪ ،‬تربیت معلم‬ ‫سبزوار و تربیت معلم آذربایجان) و تعدادی از دانشکده‌های تربیت‬ ‫دبیر فنی کشور به وزارت علوم‪ ،‬مبین این واقعیت است که ظرفیت‬ ‫تربیت معلم در کشور به میزان نیاز و حتی فراتر از موجود است‬ ‫و ضرورتی بر ایجاد ظرفیت جدید برای تربیت معلم وجود ندارد‪.‬‬ ‫در یک نگاه ملی و فرا وزارتخانه‌ای به امر تربیت معلم‪ ،‬می‌توان‬ ‫ظرفیت‌های مورد نیاز تربیت معلم را با انتقال ظرفیت‌های گذشته‬ ‫در اختیار تربیت معلم و با عزمی ملی و فراتر از مرزبندی دو‬ ‫وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش به این ضرورت مــــلی‬ ‫اهتمام ورزید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت داروسازی در راستای تکمیل کادر متخصص خود در تهران دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر فروش‬ ‫لیسانس‪/‬فوق لیسانس‪/‬دکتر داروساز‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در امر فروش و بازاریابی دارو‬ ‫کارشناس برق‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید در صنایع معتبر دارویی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید در صنایع معتبر داروسازی‬ ‫کارشناس تاسیسات‬ ‫لیسانس‪ /‬فوق لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید در صنایع معتبر داروسازی‬ ‫دکتری‬ ‫داروساز‬ ‫حداقل ‪ 3-5‬سال سابقه کار مفید در صنایع معتبر داروسازی‬ ‫‪mo_tehran@hotmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سندپرداز‬ ‫به منظور تامین نیروی انسانی خود در واحد راه اندازی نرم افزار‬ ‫از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حداقل کاردانی در رشته حسابداری یا رشته های مرتبط‬ ‫آشنا با سیستم های مکانیزه‬ ‫‪info@sanadpardaz.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پاکرو سبز قشم‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط‬ ‫‪c711‬‬ ‫مدیر امور مالی‬ ‫(خانم و آقا)‬ ‫حداقل سن ‪ - 35‬حداکثر ‪ 50‬سال‬ ‫ ‪ 15‬سال سابقه کار مرتبط و مفید‬‫‪ 5 -‬سال سابقه کار مدیریت‬ ‫‪c712‬‬ ‫حسابرس‬ ‫داخلی‬ ‫(خانم و آقا)‬ ‫حداکثر سن ‪ 45‬سال ‪ -‬حداقل‬ ‫سابقه کار ‪ 10‬سال مرتبط و مفید‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫حسابدار‬ ‫در رشته های مرتبط‪ ،‬تسلط به ‪ms‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪ office‬و سایر نرم افزارهای مالی‬ ‫(خانم و آقا)‬ ‫مرتبط و مورد نیاز‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪info@pakro.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود ازواجدین شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عنوان‌شغلی‬ ‫مدرک‌تحصیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‪،‬‬ ‫مالی‬ ‫کارشناسی و‬ ‫باالتر‬ ‫مسلط به امور مالی‬ ‫و مالیاتی شرکت‬ ‫های بازرگانی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سالسابقه‬ ‫کار مرتبط‬ ‫کارشناس‬ ‫مالی‪ ،‬اداری‬ ‫کارشناسی و‬ ‫باالتر‬ ‫مسلط به امور‬ ‫اداری و پرسنلی‬ ‫مسلط به حقوق و‬ ‫دستمزد و آشنا به‬ ‫قوانین کار‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی‬ ‫‪info_2007@yahoo.com‬‬
‫‪15‬‬ ‫اخبار آموزشی‬ ‫معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد تاکید کرد‪:‬‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی‬ ‫هیچ رشته‌ای در دانشگاه آزاد‬ ‫حذف نمی‌شود‬ ‫معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه آزاد اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه‬ ‫هیــچ رشــته دانشــگاهی حــذف نمی‌شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ممکــن اســت در مقطعــی‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫پذیــرش رشــته‌ای صفــر شــود‪ ،‬امــا بنــا بــه ضــرورت و تقاضــا ممکــن اســت چنــد ســال‬ ‫دیگــر دوبــاره پذیــرش داشــته باشــیم‪ .‬بنابرایــن حــذف رشــته نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا؛ علیرضــا رهایــی بــا بیــان اینکــه در ســطح کشــور واحدهــای‬ ‫دانشــگاهی وجــود دارنــد کــه فاصلــه آن‌هــا کمتــر از ‪ ۵۰‬کیلومتــر اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر‬ ‫یــک رشــته در دو واحــد بــا تقاضــای کــم ارائــه شــود و کالس‌هــا بــه حــد نصــاب‬ ‫نرســد‪ ،‬هــر دو واحــد زیــر ظرفیــت کار می‌کننــد و هــر دو زیــان‌ده می‌شــوند‪ .‬لــذا بــا‬ ‫تجمیــع دانشــجویان از اســتادان هــر دو واحــد اســتفاده بیشــتری می‌شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از طراحــی پرتــال جامــع آموزشــی ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پرتــال تحــول مهمــی در فعالیت‌هــای آموزشــی ایجــاد می‌کنــد‪.‬‬ ‫رهایــی بــا اشــاره بــه اســتقرار ســامانه‌های مرتبــط بــا حــوزه آمــوزش در ایــن‬ ‫دانشــگاه اظهــار کــرد‪ :‬امســال بــرای اولیــن بــار در پــردازش و پذیــرش دانشــجو از‬ ‫ســامانه داخلــی دانشــگاه کــه در مرکــز ســنجش طراحــی شــده‪ ،‬اســتفاده کردیــم کــه‬ ‫صرفه‌جویــی قابــل مالحظــه‌ای بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫معـــاون آموزشـــی و تحصیـــات تکمیلـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫تمـــام مراحـــل ثبت‌نـــام در مرکـــز ســـنجش و پذیـــرش دانشـــگاه آزاد اســـامی بـــا‬ ‫اســـتفاده از ایـــن ســـامانه صـــورت گرفـــت‪ ،‬افـــزود‪ :‬همچنیـــن نرم‌افزارهایـــی جهـــت‬ ‫طـــرح آمایـــش‪ ،‬کمیســـیون مـــوارد خـــاص و نیازهـــای دانشـــجویی تهیـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دانشجویان لیسانس خارج از کشور هم مشمول‬ ‫دریافت ارز دانشجویی شدند‬ ‫تأمیـــن و انتقـــال شـــهریه و انتقـــال و پرداخـــت‬ ‫هزینـــه‌ اقامـــت در مـــورد دانشـــجویان مقطـــع‬ ‫لیســـانس‪ ،‬در صورتـــی کـــه قبـــل از ‪ ۳۱‬اردیبهشـــت‬ ‫‪ ۹۷‬دانشـــجو بـــوده و در حـــال تحصیـــل هســـتند‪،‬‬ ‫صرفـــ ًا بابـــت تـــرم تحصیلـــی جـــاری و ترم‌هـــای‬ ‫تحصیلـــی آتـــی آن‌هـــا بالمانـــع اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی بانـــک مرکـــزی‪،‬‬ ‫تأمیـــن و انتقـــال ارز بابـــت شـــهریه دانشـــجویان‬ ‫اســـاس دانشـــجویان مقطـــع لیســـانس‪ -‬بـــه شـــرطی‬ ‫کـــه قبـــل از تاریـــخ ‪ 31‬اردیبهشـــت ســـال جـــاری‬ ‫دانشـــجو بـــوده و در حـــال تحصیـــل هســـتند‪ -‬از‬ ‫خدمـــات ارزی در نظرگرفتـــه شـــده بهـــره منـــد‬ ‫می‌شـــوند‪.‬‬ ‫می‌دهنـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬نابســـامانی بـــازار کار در رشـــته‌های‬ ‫مهندســـی بـــه چشـــم می‌خـــورد امـــا در رشـــته‌های‬ ‫پزشـــکی و تجربـــی بـــه مراتـــب کمتـــر اســـت و‬ ‫از همیـــن رو طبیعـــی اســـت کـــه دانـــش آمـــوزان‬ ‫متمایـــل بـــه حضـــور در رشـــته‌های تجربـــی باشـــند‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه کمبـــود مشـــاوره آموزشـــی‬ ‫مانـــع تطبیـــق انتخـــاب رشـــته تحصیلـــی بـــا‬ ‫واقعیـــت موجـــود جامعـــه اســـت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫اگـــر وزارت آمـــوزش و پـــرورش اذعـــان دارد کـــه‬ ‫بـــا کمبـــود مشـــاوره آموزشـــی در وزارت آمـــوزش‬ ‫و پـــرورش روبـــرو اســـت‪ ،‬بایـــد بالفاصلـــه ایـــن‬ ‫معض ــل را برط ــرف کن ــد ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه بح ــث‬ ‫منابـــع مالـــی رفـــع ایـــن معضـــات بـــه ســـادگی‬ ‫امکان‌پذیـــر نیســـت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫درآمد باالی مشاغل پزشکی علت گرایش‬ ‫دانش آموزان به رشته‌های تجربی‬ ‫■□■‬ ‫نامعقول ــی ب ــاال اس ــت و همی ــن ام ــر‪ ،‬عل ــت گرای ــش‬ ‫دانـــش آمـــوزان بـــه رشـــته‌های تجربـــی اســـت‪.‬‬ ‫کارن خانلـــری در گفت‌وگـــو بـــا خبرگـــزاری‬ ‫خانـــه ملـــت دربـــاره کمبـــود مشـــاوره آموزشـــی و‬ ‫تحصیلـــی در مـــدارس‪ ،‬گفـــت‪ :‬بســـیاری از دانـــش‬ ‫آمـــوزان بـــه ســـمت رشـــته‌های پزشـــکی بـــه دلیـــل‬ ‫ب ــازار کار مناس ــب آن گرای ــش دارن ــد زی ــرا درآم ــد‬ ‫رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ‪:‬‬ ‫برای اشتغال المپیادی ها برنامه داریم ‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان و دانــش پژوهــان جــوان‬ ‫جرئیــات برگــزاری المپیــاد جهانــی زیســت شناســی ‪ ۲۰۱۸‬بــه میزبانــی تهــران را اعــام‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬زمــان افتتاحیــه المپیــاد روز ‪ ۲4‬تیرمــاه خواهــد بــود و ‪ ۳۰‬ام تیــر اختتامیــه‬ ‫برگــزار می‌شــود‪ .‬پیــش بینــی مــی کنیــم از میــان ‪ ۶۲‬کشــور تــا شــروع المپیــاد حــدود‬ ‫هــزار مهمــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬فاطمــه مهاجرانــی در نشســتی خبــری پیرامــون برگــزاری المپیــاد‬ ‫جهانــی زیســت شناســی ‪ ۲۰۱۸‬کــه بــه میزبانــی ایــران برگــزار می‌شــود اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫مســیر پذیــرش میزبانــی از ســال ‪۲۰۱۲‬آغــاز شــده بــود و مدتــی اســت کــه امــور اجرایــی‬ ‫در شــورای راهبــردی در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمــان افتتاحیــه المپیــاد روز ‪ ۲4‬تیرمــاه خواهــد بــود و ‪ ۳۰‬ام تیــر اختتامیــه‬ ‫برگــزار می‌شــود‪ .‬پیــش بینــی می‌کنیــم از میــان ‪ ۶۲‬کشــور تــا شــروع المپیــاد حــدود‬ ‫یکهــزار مهمــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی دربـــاره مهاجـــرت نخبـــگان از کشـــور بویـــژه برنـــدگان المپیادهـــا اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬مهاجـــرت یـــک پدیـــده جهانـــی اســـت‪ .‬اکنـــون اقدامـــات خوبـــی در حـــال‬ ‫انجـــام اســـت امـــا اگـــر بتوانیـــم کســـب و کارهـــا و ایجـــاد اشـــتغا ‌ل بـــرای نخبـــگان‬ ‫را گســـترش دهیـــم می‌توانیـــم کمـــک کنیـــم و شـــرایط مطلوبـــی بـــرای مانـــدگاری‬ ‫نخبـــگان فراهـــم کنیـــم‪ .‬هرچنـــد بخشـــی از نخبـــگان کـــه بـــه خـــارج از کشـــور‬ ‫می‌رونـــد پـــس از کســـب تخصص‌هـــای مربـــوط بـــه کشـــور بازمی‌گردنـــد و‬ ‫خدم ــت می‌کنن ــد و ای ــن نکت ــه خوب ــی اس ــت‪ .‬منک ــر ای ــرادات موج ــود نیس ــتیم ام ــا‬ ‫منکـــر تـــاش هـــای در دســـت انجـــام هـــم نمی‌شـــویم‪.‬‬ ‫آزاد خـــارج از کشـــور از مقطـــع لیســـانس بـــه بـــاال‬ ‫بـــا ارائـــه درخواســـت متقاضـــی در مقابـــل تاییـــد‬ ‫وزارتخان ــه ذیرب ــط (عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری ی ــا‬ ‫بهداشـــت‪ ،‬درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی) مبنـــی بـــر‬ ‫شـــاغل بـــه تحصیـــل بـــودن دانشـــجو در خـــارج از‬ ‫کشـــور و ارائـــه صورت‌حســـاب دانشـــگاه مربوطـــه‬ ‫ب ــا تایی ــد ب ــه می ــزان مبل ــغ من ــدرج در آن و حداکث ــر‬ ‫در ســـقف پانـــزده‌هـــزار دالر یـــا معـــادل آن بـــه‬ ‫ســـایر ارزهـــا‪ ،‬ســـاالنه در وجـــه مؤسسه‪/‬دانشـــگاه‬ ‫ذیربـــط بـــه نـــرخ روز اعالمـــی از ســـوی ایـــن‬ ‫بانـــک بالمانـــع اســـت‪ .‬تاییدیه‌هـــای فوق‌الذکـــر‬ ‫وزارتخانه‌هـــای مذکـــور مـــی توانـــد بـــدون ذکـــر‬ ‫نـــام بانک‪/‬شـــعبه مربوطـــه صـــادر شـــود‪.‬‬ ‫پی ــش از ای ــن تامی ــن و انتق ــال ارز باب ــت ش ــهریه‬ ‫دانشـــجویان آزاد خـــارج از کشـــور از مقطـــع فـــوق‬ ‫لیســـانس بـــه بـــاال امکان‌پذیـــر بـــود‪ ،‬بـــر ایـــن‬ ‫عض ــو کمیس ــیون آم ــوزش و تحقیق ــات مجل ــس‬ ‫معتقـــد اســـت درآمـــد مشـــاغل پزشـــکی بـــه نحـــو‬ ‫آنهـــا در کشـــور بـــه نحـــو نامعقولـــی بـــاال اســـت‪.‬‬ ‫نماینـــده ارامنـــه شـــمال در مجلـــس شـــورای‬ ‫اســـامی تصریـــح کـــرد‪ :‬درآمدهـــای آنچنانـــی کـــه‬ ‫در مشـــاغل پزشـــکی وجـــود دارد‪ ،‬در مشـــاغل‬ ‫مهندســـی یـــا مهارتـــی مشـــاهده نمی‌شـــود بنابرایـــن‬ ‫دانـــش آمـــوزان بیـــش از هـــر رشـــته‌ای‪ ،‬تحصیـــل‬ ‫در رشـــته‌های تجربـــی و پزشـــکی را ترجیـــح‬ ‫در دانشگاه خوارزمی صورت می گیرد؛‬ ‫تحصیل همزمان دانشجویان در ‪ 2‬رشته با هدف اشتغالزایی‬ ‫برای اشتغال است‪ ،‬شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزار علوم گفت‪ :‬طرح دیگر ما که از‬ ‫مهر ماه امسال اجرا می شود‪ ،‬طرح «کهاد» است به موجب‬ ‫این طرح‪ ،‬هر دانشجو می تواند در کنار رشته اصلی خود‬ ‫یک رشته فرعی را آموزش ببیند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به عنوان مثال دانشجویی که در‬ ‫رشته ریاضی تحصیل کرده‪ ،‬می تواند دوره «کهاد» خود‬ ‫را در رشته مدیریت طی کند و به جای ‪ ۱4۰‬واحد دوره‬ ‫لیسانس‪ ۲4 ،‬واحد اصلی آن رشته را آموخته و با استفاده‬ ‫از آن برای اشتغال کمک بگیرد‪.‬‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی افزود‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫برای رشته ریاضی شغل کمتری وجود دارد ولی برای رشته‬ ‫معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت‪ :‬ارائه یک دوره یا‬ ‫رشته فرعی در کنار رشته اصلی دانشجویان برای اشتغال پذیری‬ ‫آنها از مهرماه سال جاری در دانشگاه خوارزمی ارائه می شود‪.‬‬ ‫جعفر کیوانی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه‬ ‫اشتغال پذیری دانشجویان گفت‪ :‬دراین زمینه برنامه های‬ ‫مختلفی داریم که یکی از این برنامه ها‪ ،‬طرح ‪ ۲۰۲۰‬است‬ ‫که فقط دانشگاه خوارزمی این طرح را اجرا کرده و به‬ ‫این معنی است که هر جوانی باید ‪ ۲۰‬مهارت را در ‪۲۰‬‬ ‫سالگی بیاموزد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوره های این ‪ ۲۰‬مهارت را تعریف‬ ‫کرده‌ایم‪ ،‬دانشجویان نیز از آن استقبال کرده و حدود یک‬ ‫هزار نفر از دانشجویان در این دوره ها که بیشتر آمادگی‬ ‫مدیریت شغل بیشتری وجود دارد دانشجو می تواند دوره‬ ‫«کهاد» خود را در رشته مدیریت طی کرده و شغل بیاموزد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رشته هایی که اشتغال بیشتری دارند به‬ ‫صورت «کهاد» تعریف شده اند و دانشجویان می توانند‬ ‫در کنار رشته اصلی خود این رشته را نیز طی کنند‪.‬‬ ‫کیوانی با اشاره به شرایط دانشجویان برای شرکت‬ ‫در دوره های فرعی‪ ،‬افزود‪ :‬این دوره فقط مختص‬ ‫دانشجویان کارشناسی بوده و دانشجویانی می توانند‬ ‫دراین دوره شرکت کنند که معدل باالی ‪ ۱۵‬داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دانشجویانی که در این دوره شرکت می‬ ‫کنند باید از دانشجویان قوی علمی باشند چون در دو رشته‬ ‫همزمان تحصیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاونآموزشیوزارتعلومافزود‪:‬لیستنمراتدوره«کهاد»‬ ‫در کارنامه دانشجو ارائه می شود ولی در معدل وی اثر ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬دانشـجویانی کـه دوره «کهاد»‬ ‫را طـی کننـد‪ ،‬مـدرک دریافت نکـرده بلکه گواهـی نامه‬ ‫دوره کهـاد را دریافـت مـی کننـد‪ .‬و ایـن دوره از مهرماه‬ ‫سـال جـاری اجرایی می شـود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی در زمینه آب و فاضالب‬ ‫کارشناس برق‪:‬‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‪:‬‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار در برنامه ریزی و کنترل پروژه‪ ،‬مسلط به‬ ‫نرم افزار ‪ MSP‬و ‪Primavera‬‬ ‫منشی خانم‪:‬‬ ‫آشنا به تایپ فارسی و التین و مسلط به امور دفتری‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی بین المللی‬ ‫به منظور تکمیل کادر خود از یک نفر کارشناس بازرگانی‬ ‫با حقوق عالی‪،‬با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارای مدرک لیسانس (ترجیحا بازرگانی)‬ ‫‪ -2‬مسلط به کامپیوتر‬ ‫‪ -3‬آشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -4‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر‬ ‫‪ -5‬آشنایی با قوانین و بخشنامه های صادرات و واردات‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل ‪:‬‬ ‫شرکت تولیدی جهت واحد صادرات نیازمند نیرو با تجربه با شرایط زیر می باشد‪:‬‬ ‫‪edari@omrab.com‬‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مورد پذیرش‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شرح شغل‬ ‫گرایش‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌به‌استثناء‌صنایع‌غذایی‪‌،‬بیوتکنولوژی‬ ‫زیست‌پزشکی‪‌،‬داروسازی‪‌،‬صنایع‌شیمی‌معدنی‪‌،‬‬ ‫محیط‌زیست‪‌،‬پلیمر‬ ‫دانستن زبان روسی و تجربه کار با کشورهای حوزه آسیای میانه (عراق و افغانستان) در اولویت انتخاب خواهد بود‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬تهران‪ ،‬محدوده خیابان سهروردی‬ ‫ارسال رزومه صرفا از طریق ایمیل و با ذکر عنوان شرح شغل در قسمت موضوع‪:‬‬ ‫‪hr@behinavar.com‬‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مورد پذیرش‬ ‫حسابداری‬ ‫کلیه‌گرایشهای‌حسابداری‬ ‫مدیریت‌مالی‌‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫مدیریت‌بازرگانی‬ ‫بازرگانی‌داخلی‪‌،‬بازاریابی‌بین‌الملل‬ ‫مدیریت‌زنجیره‌تامین‌‪‌،‬بازاریابی‌‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫کامپیوتر‌و‌فناوری‌‬ ‫اطالعات‬ ‫طراحی‌سیستم‪‌،‬شبکه‌های‌کامپیوتری‪‌،‬نرم‌افزار‬ ‫سخت‌افزار‪‌،‬فناوری‌اطالعات‌‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌‬ ‫کاردانی‬ ‫*‬ ‫تاسیس‌تهویه‪‌،‬صنایع‌و‌ماشین‌آالت‌صنایع‪‌،‬مکانیک‬ ‫کاردانی‬ ‫*‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌‬ ‫کاردانی‬ ‫*‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌به‌استثناء‌گیاهان‌دارویی‬ ‫کاردانی‬ ‫*‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌به‌استثناء‌مهندسی‌پزشکی‌(بیومکانیک)‪‌،‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫سیستم‌محرکه‌خودرو‌سازه‌بدنه‌خودرو‪‌،‬مکاترونیک‪‌،‬‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫طراحی‌سیستم‌های‌دینامیکی‌خودرو‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌به‌استثناء‌مهندسی‌پزشکی‌(بیوالکترونیک)‬ ‫کارشناسی‬ ‫مکاترونیک‪‌،‬راه‌آهن‌برقی‌‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫شیمی‌‬ ‫کلیه‌گرایش‌ها‌به‌استثناء‌شیمی‌معدنی‪‌،‬شیمی‌پلیمر‬ ‫آموزش‌شیمی‪‌،‬شیمی‌دریا‌و‌شیمی‌دارویی‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫محیط‌زیست‌ایمنی‌‬ ‫بهداشت‌حرفه‌ای‌‬ ‫مهندسی‌ایمنی‪‌،‬مهندسی‌ایمنی‌صنعتی‪‌،‬بهداشت‌محیط‬ ‫‪‌HSE‬و‌بهداشت‌حرفه‌ای‌‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫برق‌‬ ‫مدیریت‌منابع‌‬ ‫انسانی‌‬ ‫کلیه‌گرایش‌های‌مدیریت‌منابع‌انسانی‌‬ ‫مدیریت‌اجرایی‌‪(‌MBA‬گرایش‌مدیریت‌و‌توسعه‌‬ ‫منابع‌انسانی)‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی‌ارشد‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫گروه‌شیمی‌و‌‬ ‫صنایع‌شیمیایی‬ ‫مهندسی‌مکانیک‬ ‫مهندسی‌برق‬ ‫گرایش‬ ‫پذیرش‪/‬جنسیت‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫زن‬ ‫مرد‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫مهندسی‌شیمی‌‬ ‫لیسانس‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫دفتر‬ ‫کارشناس‌صادرات حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫‪Office@ariangroup.org‬‬ ‫پذیرش‪/‬جنسیت‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫زن‬ ‫مرد‬ ‫سابقه کار‬ ‫مرتبط‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫جنسیت‬ ‫حداکثر سن‬ ‫محل خدمت‬ ‫ایمنی‬ ‫مکانیک‌‬ ‫*‬
‫‌یک شنبه ‪ 27‬خرداد ‪ 3 -1397‬شوال ‪ 17 -1439‬ژوئن ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1108‬‬ ‫جعفرزاده ایمن آبادی‪:‬‬ ‫دومین دوره استخدام انتخاب مدرس‬ ‫و پژوهشگر برای معرفی به‬ ‫دانشگاه امام حسین برگزار می‌شود‬ ‫دومین دوره استخدام و انتخاب مدرس و پژوهشگر با عنوان نظام اندیشه دینی با محوریت‬ ‫آثار و اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬اندیشه‌جویان برتر برای به کارگیری به عنوان پژوهشگر‪،‬‬ ‫کارشناس یا مدرس برای معرفی به دانشگاه جامه امام حسین (ع) و سپاه‌‌های استانی از طرف‬ ‫دانشگاه جامه امام حسین (ع) می‌توانند در دومین دوره استخدام و انتخاب مدرس و پژوهشگر‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫این دوره با محتوای نظام اندیشه دینی با محوریت آثار و اندیشه‌های استاد شهید مرتضی‬ ‫مطهری از ‪ 7‬تیرماه به مدت ‪ 12‬هفته برگزار می‌شود و کالس‌ها حداقل هفته‌ای یک جلسه به‬ ‫همراه مباحثه است‪.‬‬ ‫کالس‌ها ویژه آقایان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در تمام رشته‌ها یا طالب سطح ‪3‬‬ ‫حوزه در سراسر کشور است و با اعطای گواهینامه‌ معتبر دانشگاهی پایان می‌یابد‪.‬‬ ‫هزینه‌ دوره‌ها ‪ 96‬هزار تومان و مهلت ثبت‌نام تا ‪ 31‬خردادماه است‪.‬‬ ‫داوطلبان می‌توانند با شماره ‪ 02176702445‬داخلی (‪ )426‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫آیا تشخیص « انحرافات جنسی»‬ ‫با مصاحبه‌های شغلی ممکن است؟‬ ‫پس از خبرساز شدن حادثه مدرسه‌ غرب تهران‪ ،‬اظهاراتی در شبک ‌ه های اجتماعی یا توسط‬ ‫مسئوالن درباره ضرورت تدوین پروتکل ارزیابی سالمت روان و جنسی پیش از مصاحبه‌های‬ ‫شغلی بویژه در سیستمی همچون آموزش و پرورش مطرح شد؛ پروتکلی که طبق آن بتوان‬ ‫اختالالت یا انحراف‌های جنسی را پیش از بروز حوادث ناگواری مانند این مدرسه‪ ،‬شناسایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بعد از این حادثه‪ ،‬بخشی از نگرانی‌هایی که در این زمینه مطرح شد‪ ،‬بر‬ ‫محوریت ابتالی این افراد به اختالالت و انحرافات جنسی می‌چرخید و متعرض را فردی بیمار‬ ‫می‌دانستند؛ موضوعی که رئیس کمیته سالمت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکید می‌کند‬ ‫که به راحتی قابل تشخیص نیست‪ .‬عالوه بر آن تمام موارد بروز تعرض‌های جنسی نیز مربوط‬ ‫به اختالالت و انحرافات جنسی نیست‪ ،‬بلکه رفتارهای ضد اجتماعی نیز در این خصوص دخیل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دکتر عباسعلی ناصحی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره امکان تشخیص انحرافات جنسی‬ ‫(پارافیلیاها) در مصاحبه‌های شغلی توضیح داد و گفت‪ :‬این افراد مشکل خود را مخفی می‌کنند‬ ‫و نمی‌توان با استفاده از پروتکل‌های پیش از استخدام وجود چنین مشکلی را در آنها مشخص‬ ‫کرد‪ .‬این کار نیاز به تست و مصاحبه تخصصی دارد و به راحتی نمی‌توان تعیین کرد افراد دچار‬ ‫مشکل هستند یا خیر ؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بروز مواردی مانند تعرض جنسی الزاما ناشی از انحرافات جنسی نیست و‬ ‫میتواند در شرایط محیطی مساعد بروز پیدا کند‪ .‬بیشتر افرادی که دست به این اقدامات می‌زنند‬ ‫در واقع بیمار نیستند‪ ،‬بلکه دست به نوعی رفتار ضد اجتماعی زده‌اند و اگر بخواهیم نام بیمار‬ ‫روی آنها بگذاریم‪ ،‬از این افراد رفع تکلیف کرده‌ایم؛ یعنی نشان می‌دهیم که انجام این کار دست‬ ‫خودشان نبوده‪ ،‬غیر ارادی بوده و باید به جای مجازات‪ ،‬درمان شوند‪ .‬همچنین اغلب این افراد‬ ‫معیارهای انحرافات جنسی (اختالالت پارافیلیک) را ندارند‪ .‬اینکه در جامعه مجازات مناسبی برای‬ ‫این افراد اعمال نمیشود موجب خواهد شد که افراد به آسانی وسوسه شده و به راحتی به این‬ ‫اعمال خالف اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران در ادامه بیان کرد‪ :‬یکی از مسائل‬ ‫مهم در کشور ما این است که این مسائل به راحتی افشا نمی‌شود و مجرمان در حاشیه امنیت‬ ‫هستند؛ در حالی که اگر قوانین محکمی در این زمینه داشته باشیم‪ ،‬میزان بروز آنها کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬عالوه بر آن الزم است تمرکز ما روی موضوع پیشگیری از بروز این آسیب‌ها در سطح‬ ‫فردی‪ ،‬خانوادگی و اجتماعی باشد‪ .‬در سطح فردی باید آموزشهای الزم برای جلوگیری از مورد‬ ‫سوء استفاده واقع شدن از دوره کودکی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه یابد‪ .‬این آموزشها باید به‬ ‫مقدار کافی‪ ،‬با کیفیت مناسب و متناسب با سن باشند‪ .‬آموزش خانواده‌ها نیز مهم است؛ والدین‬ ‫باید بدانند چگونه مراقب فرزندان خود باشند و از آنها در برابر سوء رفتارهای جنسی محافظت‬ ‫کنند‪ .‬پیشگیری در سطح اجتماع نیز شامل آگاهسازی‪ ،‬حساس کردن همه افراد جامعه نسبت به‬ ‫این مشکالت و همچنین تصویب و اجرای مناسب قوانین‪ ،‬بازدارنده است‪ .‬در کشور ما متاسفانه‬ ‫در همه سطوح پیشگیری‪ ،‬ضعف وجود دارد‪.‬‬ ‫ناصحی با بیان اینکه انحرافات جنسی (اختالالت پارافیلیک) قابل درمان هستند‪ ،‬افزود‪ :‬درمان‬ ‫این انحرافات به طور کلی سخت و زمان‌بر است و در صورتی قابل انجام است که خود فرد‬ ‫مبتال انگیزه الزم را برای درمان داشته باشد‪ ،‬اما متاسفانه بیشتر آنها انگیزه کافی نداشته و برای‬ ‫درمان مراجعه نمی‌کنند؛ به همین دلیل باید تمرکز بیشتر بر روی آموزش و پیشگیری در سطوح‬ ‫مختلف باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه کسانی که دست به مواردی مانند تعرض و ‪ ...‬می‌زنند‪ ،‬بیمار نیستند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی در شرایطی قرار می‌گیرند که عامل بازدارنده‌ای هم وجود ندارد‪ ،‬ممکن است وسوسه شوند‬ ‫و دست به اقدام خالفی بزنند‪ .‬برای مثال بیماری اعتیاد به الکل وجود دارد‪ ،‬اما به این معنی نیست‬ ‫که هر کسی الکل میخورد بیمار است و به آن اعتیاد دارد‪ .‬ما نباید دنبال این باشیم که این افراد‬ ‫را بیمار روانی یا جنسی قلمداد کنیم؛ چون باعث می‌شود دیگر مسئولیتی متوجه این افراد نباشد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه ســالمت جنســی انجمــن علمــی روانپزشــکان بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت‬ ‫بعضــی از ایــن اختــالالت ریشــه در کودکــی داشــته باشــند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر آگاهــی‬ ‫اجتماعــی را بــاال ببریــم‪ ،‬آموزش‌هــای الزم را انجــام دهیــم و قوانینــی داشــته باشــیم کــه از ایــن‬ ‫رفتارهــا پیشــگیری کنــد‪ ،‬موثرتــر اســت‪ .‬اگــر تمرکــز فقــط روی بیمــاری باشــد‪ ،‬نتیجـه‌ای بــه‬ ‫دنبــال نــدارد‪ .‬در کشــورهایی کــه در ایــن زمینــه موفــق عمــل کرده‌انــد‪ ،‬از کودکــی بــه مــردم‬ ‫آمــوزش داده می‌شــود کــه چگونــه از خــود مراقبــت کننــد‪ .‬خانواده‌هــا نیــز یــاد می‌گیرنــد‬ ‫کــه چگونــه از فرزنــد خــود بیشــتر مراقبــت کننــد‪ .‬در ســطح اجتمــاع هــم ســخت‌گیری‬ ‫زیــادی نســبت بــه ایــن افــراد ایجــاد می‌شــود و باعــث میشــود کــه افــراد خالفــکار از تــرس‬ ‫فشــارهای اجتماعــی و قوانیــن از اقــدام بــه ایــن کار خــودداری کننــد‪ .‬بــرای مثــال در بعضــی‬ ‫از کشــورها کســی کــه ســابقه ســوء رفتــار جنســی بــا کــودکان داشــته باشــد‪ ،‬بعــد از تحمــل‬ ‫مجــازات‪ ،‬در هــر محلــی کــه بخواهــد زندگــی کنــد تــا شــعاع مشــخصی بــه همســایه‌های او‬ ‫اطــالع می‌دهنــد کــه ایــن فــرد در گذشــته چنیــن رفتــاری داشــته اســت و مراقــب او باشــید‪.‬‬ ‫در نتیجــه زندگــی بــرای چنیــن فــردی ســخت می‌شــود؛ ایــن کار بــه معنــی پیشــگیری در‬ ‫ســطح اجتمــاع اســت‪.‬‬ ‫ناصحــی همچنیــن اضافــه کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه در خصــوص پیشــگیری‬ ‫اجتماعــی در برخــی کشــورها انجــام می‌شــود‪ ،‬اعــالم علنــی مــوارد ســوءرفتار جنســی اســت؛‬ ‫بــه ایــن ترتیــب فــرد دیگــر نمی‌توانــد رفتــار مشــابهی داشــته باشــد و بــرای دیگــران نیــز‬ ‫عبــرت می‌شــود‪ ،‬امــا در ایــران آموزش‌هــای فــردی انجــام نمی‌شــود و قوانیــن نیــز کافــی‬ ‫و موثــر نیســت‪ .‬عــالوه بــر آن همیشــه ســعی می‌شــود مــواردی از ایــن دســت مخفــی نگــه‬ ‫داشــته شــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫جذب داوطلبان تصدی منصب قضا‬ ‫در سال ‪1397‬‬ ‫جزییات مربوط به جذب داوطلبان تصدی منصب قضا در سال ‪ ،1397‬در تیرماه توسط مرکز‬ ‫آموزش منابع انسانی قوه قضائیه اطالع‌رسانی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد ‪ :‬بدینوسیله به اطالع عالقمندان‬ ‫شرکت در آزمون‌های قضاوت می‌رساند‪ ،‬جزییات مربوط به جذب داوطلبان تصدی منصب قضا‬ ‫در سال ‪ ،1397‬در تیرماه توسط مرکز آموزش منابع انسانی قوه قضائیه اطالع‌رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اساس عالقمندان می‌توانند در موعد مقرر برای اطالع از جزییات آزمون‌ها به سایت‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی ‪ www.qazahrm.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تعلل یک ساله ستاد کل‬ ‫در اجرای قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگر‬ ‫نایب رییس فراکسیون ایثارگران‬ ‫مجلس با بیان اینکه ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح موظف به اجرای قانون کسر‬ ‫خدمت فرزندان ایثارگران است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت بی توجهی از تمامی اهرم‬ ‫های قانونی برای برخورد با دستگاه‬ ‫های متخلف استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫المعلی جعفرزاده ایمن آبادی در‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‬ ‫ملت‪ ،‬با انتقاد از عدم اجرای قانون‬ ‫کسر خدمت فرزندان ایثارگران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در جریان بررسی بندهای مربوط به‬ ‫ایثارگران و کسر خدمت سربازی‬ ‫فرزندان ایثارگر در الیحه برنامه ششم‬ ‫نماینده ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫حضور داشت و تصویب این مواد تنها با نظر نمایندگان‬ ‫نبوده و در مورد متن‪ ،‬مدت و تخفیفات نظرها اخذ شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نظر اجماعی نمایندگان دستگاه های تخصصی‬ ‫مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران‪ ،‬سپاه و ستاد مشترک‬ ‫نیروهای مسلح در مورد پیش نویسی که در کمیسیون‬ ‫تلفیق تصویب شد اخذ و در واقع تهیه پیش نویس با‬ ‫حضور این دستگاه ها انجام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت پیش نویس در کمیسیون‬ ‫تلفیق تصویب و ابالغ شد و ستاد کل ایراداتی را‬ ‫مطرح کرد که در این رابطه با حضور دکتر الریجانی و‬ ‫فرمانده ستاد نیروهای مشترک نشست مشترکی برگزار‬ ‫و تصمیمی جهت اجرا گرفته شد که بر اساس آن مقرر‬ ‫شد ‪ ۲۰‬هزار نفر از این قانون (قانون مربوط به کسر‬ ‫خدمت فرزندان ایثارگر) تا پایان سال بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬افزود‪ :‬هر چند‬ ‫باید تمامی فرزندان ایثارگر از مزایای این قانون بهره‬ ‫مند می شدند اما با انتخاب ‪ 20‬هزار نفر توافق کردیم‬ ‫که زمینه اجرایی شدن قانون فراهم شود در حالی که‬ ‫حتی کسر خدمت این ‪ 20‬هزار نفر نیز تحقق نیافت و‬ ‫در واقع با اعصاب و روان فرزندان ایثارگر بازی شد‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن آبادی افزود‪ :‬به دنبال دفاع از‬ ‫تصمیم مجلس نیستیم اما نباید در این رابطه کوتاهی‬ ‫کرد زیرا تصویب این قانون تنها با تصمیم مجلس نبوده‬ ‫و دستگاه های متولی در این رابطه نظرات کارشناسی‬ ‫خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس دهم‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگر توسط مجلس‬ ‫تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شد و ستاد‬ ‫مشترک موظف به اجرای آن است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫علیرغم نظر برخی مبنی بر اینکه این قانون در ســال‬ ‫‪ 96‬قابلیت اجرایی ندارد اما در الیحه بودجه ‪ 97‬نیز‬ ‫این موارد پیش بینی شد‪.‬‬ ‫نایب رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬در گذشته اصراری به اجرا نداشتیم‬ ‫اما به دلیل تصویب اصرار به اجرا داریم و باید قانون‬ ‫کسر خدمت فرزندان ایثارگر اجرایی شود؛ اینکه در‬ ‫آینده ستاد چه تصمیمی می گیرد بحثی جدایی است‬ ‫و می تواند پیشنهادات خود برای اجرای قانون مطرح‬ ‫کند اما در حال حاضر ستاد موظف به اجرای قانون‬ ‫است و اگر قانون را اجرایی نکند به طور قطع اعضای‬ ‫فراکسیون ایثارگران و نمایندگان ایثارگر مجلس از‬ ‫تمامی اهرم های قانونی برای برخورد‬ ‫با دستگاه هایی که در اجرای قانون‬ ‫تعلل و با سرنوشت هزاران جوان‬ ‫بازی می کنند استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در نشست‬ ‫سال گذشته دکتر الریجانی با رئیس‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح مقرر شد‪:‬‬ ‫با توجه به تاکید قانونگذار بر رعایت‬ ‫مصالح و نیازهای نیروهای مسلح‬ ‫مقرر گردید مشموالن بند د‪ .‬ماده ‪۸۸‬‬ ‫قانون برنامه ‪ ۵‬ساله ششم توسعه در‬ ‫طول برنامه ساالنه حداکثر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر را براساس باالترین درصد و‬ ‫سهم جانبازی‪ ،‬آزادگی و رزمندگی‬ ‫که در این قانون مشخص شده از‬ ‫معافیت‌های مقرر بهره‌مند شوند‪ ،‬همچنین مقرر شد‬ ‫بند ‪ ۵‬تبصره ‪ ۱۱‬قانون بودجه سال ‪ ۹۶‬هرچه سریعتر‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش در بند د‪ .‬ماده ‪ ۸۸‬قانون‬ ‫برنامه ششم آمده است در صورت اذن فرمانده کل‬ ‫قوا فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای‬ ‫هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه‪،‬‬ ‫فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر‬ ‫از نظام وظیفه و فرزندان جانبازان به ازای هر درصد از‬ ‫جانبازی مشمول یک ماه کسر خدمت شوند‪ .‬همچنین‬ ‫در تبصره این بند تصریح شده که بهره‌مندی فرزندان‬ ‫جانبازان براساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون‬ ‫عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد مشخص می‌شود‬ ‫و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس‬ ‫مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در بند ‪ ۵‬تبصره ‪ ۱۱‬قانون بودجه سال ‪۹۶‬‬ ‫آمده‪ :‬فرزندان ایثارگر مشمول ماده ‪ 4۵‬قانون خدمت‬ ‫وظیفه عمومی عالوه بر امتیاز مذکور در این ماده‬ ‫مشروط به عدم غیبت‌شان و نیز انجام خدمت وظیفه‬ ‫عمومی پدر با هر مقطع تحصیلی مشمول ردیف اول‬ ‫جدول با اعمال ‪ ۵۰‬درصد تخفیف می‌شوند‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه‬ ‫تکلیف مشموالن استخدامی باید روشن باشد‬ ‫هوشـــــنگ زنـــدی معاون وظیفه عمومی‬ ‫فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت‪ :‬طبق‬ ‫ماده ‪ ۶۲‬قانون وظیفه عمومی باید تکلیف خدمت‬ ‫سربازی کلیه افرادی که به استخدام دولت و یا‬ ‫مراکز و موسسات در می آیند روشن باشد‪.‬‬ ‫به گــــــــزارش خبرگزاری صدا و سیما‬ ‫مرکز کرمانشاه سرهنگ هوشنگ معاون وظیفه‬ ‫عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه زندی‬ ‫امروز تکلیف مشموالن استخدامی باید روشن‬ ‫باشدشنبه در نشـــست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫ضمن بیان برخی محدودیت‌ها برای بکارگیری‬ ‫مشموالن غایــــب نظام وظیفه اظهار داشت‪:‬‬ ‫طبق مـــاده ‪ ۶۲‬قانون وظیفه عمومی کلیه افراد‬ ‫به کارگیـــری در ارگان‌ها باید تکلیف خدمت‬ ‫سربازی آنها روشن باشد‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۶۳‬قانون وظیفه عمومی‪،‬‬ ‫استخدام کنندگان مشمولین غایب در وزارت‬ ‫خانه‌ها‪ ،‬موسسات دولتی و ارگانها بـــــــرای بار‬ ‫اول ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۰۷‬هزار تومان و برای بار دوم و‬ ‫سوم سه برابر این قیمت جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬کسانی که به نحوی‬ ‫مشمولین غایب را در موسسات دولتی یا غیر‬ ‫دولتی از قبیل کارخانه‌ها‪ ،‬شرکت‌ها‪ ،‬آموزشگاه‌ها‪،‬‬ ‫کارگاه ها و غیره به کارگیری کنند‪ ،‬توسط نیروی‬ ‫انتظامی و وزارتخانه تعاون به مراجع قضایی‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫سرهنگ زندی در ادامه به میزان جریمه‬ ‫مشمولین غایب نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫افراد زیر دیپلم ‪ ۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬دیپلم ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬فوق دیپلم ‪ ۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬لیسانس ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬فوق لیسانـــــس ‪ ۳۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫دکترای عمومی ‪ ۳۵‬میلیون تومان‪ ،‬دکترای پزشکی‬ ‫‪ 4۰‬میلیون تومان‪ ،‬دکترای تخصصی پزشکی ‪4۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬پزشکان متخصص و باالتر ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬ ‫ســرهنگ زنــدی تصریــح کــرد‪ :‬مشــموالنی‬ ‫کــه بــه مــدت ‪ ۸‬ســال غیبــت دارنــد در طــرح‬ ‫خریــد جریمــه مشــموالن غایــب بــا مراجعــه‬ ‫بــه پلیــس بعــالوه ‪ ۱۰‬مراجعــه کننــــــــد و ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از جریمــه را بــه صــورت نقــدی و مابقــی‬ ‫را تــا پایــان ســال بــه صــورت اقســاط پرداخــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی از امتیـازات ویـژه بـرای مشـموالن تحـت‬ ‫پوشـش بهزیسـتی و کمیتـه امـداد خبـر داد و بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬در این خصوص شـیوه نامه ای تنظیم شده‬ ‫اسـت کـه پـس از تاییـد بـه اطلالع مـردم خواهـد‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫سرهنگ زندی با بیان اینکه مشموالن غایبی‬ ‫که بیش از ‪ ۸‬سال غیبت داشته باشند به ازای هر‬ ‫سال جریمه آنها ‪ ۱۰‬درصد بیشتر می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشموالن غایب برای پرداخت جریمه به ازای‬ ‫همسر ‪ ۵‬درصد و به ازای هر فرزند ‪ ۵‬درصد‬ ‫بخشوده می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کلیه شرایط معافیت و دیگر سواالت‬ ‫ممکن بر روی سایت ‪vazifeh.pollice.ir‬‬ ‫بارگزاری شده است و همچنین متقاضیان می‬ ‫توانند با شماره ‪ ۰۹۶4۸‬با قید کد استان تماس‬ ‫بگیرند و نیز سامانه پیامکی ‪ ۱۱۰۲۰۶۰۱۰‬آماده‬ ‫پاسخگویی به مشموالن است‪.‬‬ ‫نماینده فارغ التحصیالن این دانشگاه‪:‬‬ ‫هیچ تغییری درشرایط استخدامی فارغ التحصیالن دانشگاه نفت رخ نداده است‬ ‫نماینده فارغ التحصیالن معترض دانشگاه نفت‬ ‫گفت‪­ :‬با وجود تعهد وزارت نفت به کمیسیون‬ ‫آموزش مجلس شورای اسالمی مبنی بر استخدام‬ ‫فارغ التحصیالن رتبه الف این دانشگاه ‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫هیچ اقدامی برای استخدام این دانشجویان انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بهنام باقری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری‬ ‫صدا وسیما با اعالم این موضوع گفت‪ :‬حدود ‪6‬‬ ‫ماه پیش جلسه ای با حضور نمایندگان دانشجویان‪،‬‬ ‫مسئوالن وزارت نفت و اعضاء کمیسیون آموزش‬ ‫مجلس در این کمیسیون برگزارشد که خروجی‬ ‫آن تعهد وزارت نفت مبنی بر استخدام تمامی‬ ‫فارغ التحصیالن رتبه الف دانشگاه نفت بود ‪،‬‬ ‫بااین حال ازآن زمان تاکنون نه تنها کسی از این‬ ‫فارغ التحصیالن استخدام نشده بلکه وزارت نفت‬ ‫همچنان برای بکارگیری این افراد طبق روند قبلی‬ ‫خود که برگزاری آزمون مجدد است عمل می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت نفت از حدود ‪15‬‬ ‫ماه قبل اقدام به برگزاری آزمون مجدد از فارغ‬ ‫التحصیالن رتبه الف دانشگاه نفت کرده است‬ ‫افزود‪ :‬این اقدام وزارت نفت جنبه قانونی ندارد ‪،‬‬ ‫زیرا وزارت نفت براساس تعهد خود مکلف بوده‬ ‫تا تمامی فارغ التحصیالن رتبه الف دانشگاه نفت‬ ‫که حدود ‪ 60‬درصد از فارغ التحصیالن را شامل می‬ ‫شود بصورت مستقیم ‪،‬استخدام کند نه با برگزاری‬ ‫آزمون مجدد آنها را غربالگری کند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه دانشجویان رتبه الف دانشگاه‬ ‫نفت از میان رتبه های ممتاز کنکوری سراسری‬ ‫جذب شده اند و در زمان تحصیل نیز باالترین درجه‬ ‫علمی را کسب کرده اند گفت‪ :‬بااین شرایط برگزاری‬ ‫آزمون های مجدد که در دو روز و بصورت تستی‬ ‫و در مواد درسی همچون زبان انگلیسی ‪ ،‬رایانه و‬ ‫روانشناسی برگزار می شود‪،‬چگونه می تواند مالک‬ ‫مناسبی برای ارزیابی این دانشجویان قرارگیرد‪.‬‬ ‫این فارغ التحصیل دانشگاه نفت افزود‪ :‬حتی اگر‬ ‫برگزاری آزمون راهم بپذیریم ‪،‬پس چرا تاکنون نتیجه‬ ‫ای مبنی بر قبولی یا عدم قبولی به هیچ فردی اعالم‬ ‫نشده و در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیالن‬ ‫حدود ‪ 15‬ماه است که در بالتکلیفی بسر می برند؟‬ ‫قاسمی بابیان اینکه براساس اعالم رسمی وزارت‬ ‫نفت درحال حاضر این وزارت خانه به ‪ 2500‬نیرو‬ ‫نیاز دارد وطبق وعده داده شده درهنگام انتخاب رشته‬ ‫‪ ،‬اولویت استخدام با فارغ التحصیالن دانشگاه نفت‬ ‫است گفت‪ :‬اکنون این پرسش وجود دارد که چرا‬ ‫وزارت نفت نیاز خود به نیروی کار را از میان فارغ‬ ‫التحصیالن که کمتر از هزارنفر هستند تامین نمی کند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه بسیاری از دانشجویان دانشگاه‬ ‫نفت پذیرش در دانشگاه های صنعتی شریف و‬ ‫امیرکبیر را صرفا به امید استخدام در وزارت نفت‬ ‫ازدست داده اند افزود‪ :‬با توجه به ماهیت تخصصی‬ ‫رشته‌های دانشگاه صنعت نفت و محدود بودن‬ ‫آنها به صنایع نفت و گاز و متعهد به خدمت‬ ‫بودن دانش‌آموختگان در مجموعه وزارت نفت و‬ ‫شرکت‌های تابعه‪ ،‬آینده و زندگی دانش آموختگان‬ ‫و دانشجویان در هاله ای از ابهام قرار گرفته و باعث‬ ‫عدم اشتغال و به دنبال آن ایجاد مشکالت روحی‪،‬‬ ‫معیشتی و اجتماعی زیادی در این دانش آموختگان‬ ‫شایسته شده است‪.‬‬ ‫وزارت نفت با انتشار ابالغیه‌ای در خرداد ‪ ۹4‬هرگونه‬ ‫استخدام و جذب نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌های‬ ‫تابعه وزارت نفت را ممنوع کرد و این ممنوعیت را به‬ ‫دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت نیز بسط داد‪.‬‬ ‫تا قبل از خرداد ماه سال ‪« ۹4‬گروه الف» دانشگاه‬ ‫صنعت نفت بدون آزمون و بر اساس قانون و تعهدی‬ ‫که از دانشجویان دریافت می‌شد‪ ،‬در وزارت نفت‬ ‫استخدام می‌شدند‪.‬‬ ‫فراخوان شناسایی‬ ‫نقش‌آفرینانزیست‌‌بوم‬ ‫کارآفرینی(استارتاپی)‬ ‫ســـیروس دشـــتی معـــاون توانمندســـازی و تحقیقـــات‬ ‫اشـــتغال و کارآفرینـــی ســـازمان تجاری‌ســـازی فنـــاوری و‬ ‫اشـــتغال دانش‌آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی در مصاحبـــه‬ ‫بـــا خبرگزاری‌هـــا و رســـانه‌ها از فراخـــوان شناســـایی‬ ‫نقش‌آفرینـــانزیســـت‌بومکارآفرینـــی(اســـتارتاپی)خبـــرداد‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســازمان بــا‬ ‫هــدف توســعه و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی در کشــور و در‬ ‫راســتای انجــام مأموریت‌هــای محولــه از نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور(ارتقاء فرهنــگ کارآفرینــی و روحیــه خودبــاوری و‬ ‫ترویــج الگوهــای موفــق علــم و فنــاوری بــا تأکیــد بــر جامعــه‬ ‫دانشــگاهی کشــور) بــه ایــن ســازمان و بــا عنایــت بــه اهــداف‬ ‫و برنامه‌هــای ششــم توســعه جهــاد دانشــگاهی (‪،)1400-1396‬‬ ‫در گســتره جغرافیایــی شــعب خــود در سراسرکشــور برگــزاری‬ ‫‪ 640‬رویــداد کارآفرینــی (تحــت الگــو مجموعــه رویدادهــای‬ ‫کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی)در جهــت تقویــت و شــکوفایی‬ ‫زیســت بــوم کارآفرینــی را برنامه‌ریــزی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــت کــه‪ :‬توســعه و راه‌انــدازی‬ ‫شــرکت‌های دانــش بنیــان و اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬بــه پیــش‬ ‫نیازهایــی احتیــاج دارد کــه زیرســاخت ایــن پیــش نیازهــا‪،‬‬ ‫شــکل‌گیری و شناســایی زیســت‌بوم کارآفرینــی و اتصــال‬ ‫حلقه‌هــای آن بــه هــم بــوده و نقطــه شــروع ایــن زیســت‌بوم‬ ‫فرهنگ‌ســازی کارآفرینــی اســت‪ .‬یکــی از دالیــل عــدم تحقــق‬ ‫اهــداف کمــی شــرکت‌های دانــش بنیــان فقــدان پشــتوانه‌ها و‬ ‫بــی توجهــی بــه پیش‌نیازهــای یــاد شــده می‌باشــد‪ .‬ترجمــان‬ ‫ایــن پیــش نیازهــا‪ ،‬شناســایی و ایجــاد زیــر ســاخت‌هایی بــرای‬ ‫بــروز ایده‌هــای جدیــد اســت کــه خروجــی آنهــا‪ ،‬کســب و‬ ‫کارهــای نوپــا می‌باشــد‪ .‬حمایــت از رویدادهــای کارآفرینــی‬ ‫همــواره یکــی از روش‌هایــی بــه شــمار م ـی‌رود کــه در فراهــم‬ ‫کــردن محیــط کســب و کار‪ ،‬شناســایی اســتعدادها‪ ،‬پویایــی ذهنــی‬ ‫و بــروز خالقیت‌هــا بــرای جوانــان موثــر بــوده اســت‪ .‬امــروزه‬ ‫یکــی از ضعف‌هــای پارک‌هــا و مراکــز رشــد‪ ،‬مشــکل در جــذب‬ ‫ایده‌هــای کارآمــد‪ ،‬فناوریهــای نویــن و شــرکت‌های نوپــا بــرای‬ ‫فعالیــت در مراکــز رشــد می‌باشــد‪ .‬بــا طــی نمــودن مراحــل اصلی‬ ‫الگــوی مجموع ـه‌ رویدادهــای کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی کــه‬ ‫بــر اســاس ماتریــس تجاری‌ســازی فنــاوری طراحــی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬می‌تــوان نســبت بــه فرهنگ‌ســازی‪ ،‬پــرورش‪ ،‬شناســایی‪،‬‬ ‫غربالگــری ایده‌هــا و راه‌حل‌هــای نوآورانــه و در نهایــت تیــم‬ ‫ســازی و جــذب کســب و کارهــای نوپــا در مرکــز نــوآوری‬ ‫و شــکوفایی (مراکــز منــش)‪ ،‬مراکــز رشــد و پارک‌هــای علــم‬ ‫و فنــاوری و در مراحــل باالتــر در زمینــه توســعه بــازار ایــن‬ ‫شــرکت‌ها اقــدام نمــود‪.‬‬ ‫در ایـــن الگـــو ســـعی شـــده اســـت از مرحلـــه‬ ‫فرهنگ‌ســـازی‪ ،‬جـــذب ایـــده و مخاطـــب تـــا تجاری‌ســـازی‬ ‫ایـــده و راه‌انـــدازی کســـب و کارهـــای نوپـــا و فناوری‌هـــای‬ ‫نـــو و جـــذب شـــرکت‌های نوپـــا در پارک‌هـــا و مراکـــز رشـــد‬ ‫فنـــاوری و مرحلـــه توســـعه بـــازار و جـــذب ســـرمایه‌گذار‬ ‫رویداده ــای متنوع ــی ب ــه تناس ــب موض ــوع و محت ــوا طراح ــی‬ ‫و چیـــده شـــود‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه اظهـــار داشـــت کـــه‪ :‬ایـــن ســـازمان در نظـــر‬ ‫دارد بـــه منظـــور اجـــرای هدفمنـــد و هـــر چـــه بهتـــر ایـــن‬ ‫رویدادهـــا‪ ،‬هم‌افزایـــی نیروهـــای فعـــال در ایـــن حـــوزه را بـــا‬ ‫شناســـایی و شبکه‌ســـازی فعـــاالن زیســـت‌‌بوم اســـتارتاپی و‬ ‫تشـــکیل بانک‌هـــای اطالعاتـــی مربـــوط عملیاتـــی نمایـــد‪ .‬لـــذا‬ ‫از کلی ــه فع ــاالن و کارشناس ــان متخص ــص در ح ــوزه کارآفرین ــی‬ ‫و تجاری‌ســـازی‪ ،‬موسســـات و شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان‪،‬‬ ‫کارآفرینـــان‪ ،‬موسســـان اســـتارتاپ‌ها و واحدهـــای فنـــاور‬ ‫مســـتقر در مراکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی‪ ،‬مراکـــز نـــوآوری‪،‬‬ ‫شـــتابدهنده‌ها‪ ،‬مراکـــز رشـــد و پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪،‬‬ ‫صندوق‌هـــای حمایتـــی و ‪ ، vc‬شـــرکت‌های ســـرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫خبرگزاری‌هـــا و نشـــریات تخصصـــی و موسســـات و‬ ‫ش ــرکت‌های برگ ــزار کنن ــده رویداده ــا ک ــه تمای ــل دارن ــد ب ــه‬ ‫عنـــوان داور‪ ،‬مـــدرس‪ ،‬منتـــور‪ ،‬ســـخنران انگیزشـــی‪ ،‬تســـهیلگر‪،‬‬ ‫اسپانســـر‪ ،‬ســـرمایه‌گذار‪ ،‬اطالع‌رســـانی و یـــا تیـــم اجرایـــی بـــا‬ ‫ایـــن ســـازمان در برگـــزاری مجموعـــه رویدادهـــای کارآفرینـــی‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی همـــکاری داشـــته باشـــند بـــه پایـــگاه‬ ‫اطالع‌رســـانی ‪ www.eshteghal.ir‬مراجعـــه و نســـبت بـــه‬ ‫تکمیـــل فـــرم مربـــوط اقـــدام نماینـــد‪.‬‬ ‫بدیهی‌اس ــت ای ــن اطالع ــات پ ــس از گ ــردآوری و تش ــکیل‬ ‫بانک‌هـــای اطالعاتـــی بـــه تفکیـــک اســـتان‌های کشـــور در‬ ‫ســـامانه مرجـــع مجموعـــه رویدادهـــای کارآفرینـــی جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی و در صـــورت تمایـــل در اختیـــار عمـــوم قـــرار‬ ‫خواهـــد گرفـــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1165

هفته نامه بازار کار شماره 1165

شماره : ۱۱۶۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

شماره : ۱۱۶۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
هفته نامه بازار کار شماره 1163

هفته نامه بازار کار شماره 1163

شماره : ۱۱۶۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
هفته نامه بازار کار شماره 1162

هفته نامه بازار کار شماره 1162

شماره : ۱۱۶۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!