صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره ۱۱۰۳

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1103

هفته نامه بازار کار شماره 1103

‫استخدام پیمانی‬ ‫در نیروی زمینی ارتش‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫قيمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‌شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 25 -1397‬شعبان ‪ 12 -1439‬می ‪ - 2018‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪1103‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬‬ ‫دعوت به‬ ‫همکاری در‬ ‫شرکت‬ ‫پرچ ساز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫استخدام در پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫آمادگی سردفتری اسناد رسمی‬ ‫(ویژه آزمون تیر ماه ‪)97‬‬ ‫کالس آموزشی‪ ،‬آزمون آزمایشی‪،‬‬ ‫بسته آموزشی ‪ 130‬نماینده‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫‪w‬‬ ‫استخدام دارندگان دیپلم در‬ ‫قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص)‬ ‫‪02166414848‬‬ ‫‪www.Chatredanesh.com‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫از افراد جویای کار ثبت نام می کند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان مطرح فرمودند‪:‬‬ ‫سهمیه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت معلم افزایش یابد‬ ‫‪14‬‬ ‫با هدف جذب‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۰۷‬نفر در ‪ ۹‬دستگاه اجرایی صورت می گیرد‬ ‫آغاز ثبت نام پنجمین‬ ‫آزمون استخدامی کشوری‬ ‫در حاشیه سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی تشریح شد‬ ‫‪3‬‬ ‫سیاست های استخدامی و اشتغال دولت‬ ‫در سال ‪1397‬‬ ‫استخدام دو هزار نیروی جدید‬ ‫در شرکت های وزارت نیرو برای سال ‪97‬‬ ‫ثبت‌نام آزمون‬ ‫استخدامی‬ ‫متن کامل‬ ‫آیین‌نامه بازخرید‬ ‫آموزش و پرورش‬ ‫و بازنشستگی‬ ‫کارکنان دستگاه‌های‬ ‫‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه‬ ‫آغاز می‌شود‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دولتی‬ ‫‪3‬‬
‫‪2‬‬ ‫◄‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫چپق مارد زبرگ و کارکنان دولت‬ ‫بسـیاری از دسـتگاه‌های دولتـی یکـی از اصلی‌ترین مشکالتشـان نداشـتن مسـئولین‬ ‫کاردان روابـط عمومـی اسـت و بـه همین دلیـل دسـتگاه‌ها درانعکاس رویدادهایشـان‬ ‫موفـق نیسـتند ‪ ،‬بـه دلیل ایـن ضعف بـزرگ معموالً مدیـران این دسـتگاه‌ها نیــــــــز‬ ‫سـواد رسـانه‌ای نداشـته و تـوان اینکه در برابـر خبرنگاران درشـان یک مقام رسـمی دولتی‬ ‫ازکارخـود و دستاوردهایشـان سـخن بگوینـد ندارند ‪.‬‬ ‫نمونـه‌ای از ایـن کارنابلـدی هفتـه گذشـته بـه هنگامی‌کـه سـومین کنفرانـس‬ ‫بین‌المللـی مدیریـت صنعتـی در دانشـگاه عالمه طباطبایی برگزار شـد قابل‌مشـاهده بود‪.‬‬ ‫ادبیـات به‌کاررفتـه در ایـن کنفرانـس توسـط رئیـس سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی‬ ‫کشـور نشـان داد کـه متأسـفانه در رأس دسـتگاهی که وظیفه بـزرگ برنامه‌ریـزی تأمین‬ ‫نیـروی انسـانی دسـتگاه‌های اجرایی را بـردوش دارد نوع نگاه سـخیفی نسبــــــــت‬ ‫بـه مقولـه کارمنـدان ایـن دسـتگاه‌ها و رسـانه‌ها وجـود دارد ‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان فـوق در ایـن کنفرانـس در جـواب خبرنگارمـا کـه از او در مـورد‬ ‫برنامه‌هـا وسیاسـت هـای اسـتخدامی دولـت درسـال ‪ 97‬پرسـید بـه جـای اینکـه از‬ ‫رویدادهایـی نظیـر برگـزاری آزمـون آتـی دسـتگاه‌های اجرایـی سـخن گویـد بـا لحنی‬ ‫توهین‌آمیـز خبرنـگار را مخاطـب قرارداد و گفت ‪ :‬ما مسـئول کاسـبی شـما نیسـتیم! که‬ ‫همیـن بیـان بـه خوبـی می‌توانـد شـاخص شـناخت ایشـان از نقش رسـانه‌ها باشـد ‪.‬‬ ‫ایشـان دربخشـی از کنفرانـس نیـز بابیان خاطـره‌ای در مورد «چپـق مادربزرگ» خود‬ ‫(در جمعـی کـه بسـیاری از آنان را دانشـجویان طالب خدمت به کشـور وجود داشـتند)‬ ‫کارکنـان دولـت را گروهـی «کارنکـن و بخـور» معرفـی کرد ‪.‬متأسـفانه ظاهرا ً این رسـم‬ ‫شـده اسـت که مدیـران دولتـی ازجمله ایشـان و معاون علمـی و فنـاوری رئیس‌جمهور‬ ‫کـه خـود نـان دولـت را می‌خورنـد وقتـی در جمعـی قرارمـی گیرنـد شـروع بـه نفـی‬ ‫خدمـت در دسـتگاه‌های دولتـی کـرده و دیـواری از کوتـاه تـراز کارمندان دولـت ندیده‬ ‫و از آن‌هـا بـا توهیـن و تحقیـر یـاد می‌کنند ‪.‬‬ ‫ایـن شـیوه کـه ظاهرا ً بـرای امید نبسـتن دانشـجویان ودانـش آموختگان دانشـگاه‌ها‬ ‫بـه کارمند دولت شـدن آن‌ها به کار می‌رود شـیوه مناسـبی نیسـت و در همیـن کنفرانس‬ ‫شـاهد اعتراضـات دانشـجویان بـه سـخنان ایشـان بودیـم ‪ ،‬دانش‌آموختگان ما بـا امر و‬ ‫نهـی ایـن گـروه از مدیـران کارآفرین نمی‌شـوند ‪.‬کارآفرین شـدن به آمـوزش صحیح و‬ ‫خیلـی از چیزهـای دیگر بسـتگی دارد که متأسـفانه در حـال حاضر جامعه ما تا رسـیدن‬ ‫بـه آن‌ها کار زیـادی دارد ‪.‬‬ ‫بـا توهیـن و تحقیـر و «خاطرات چپقـی « افرادی که مایل به خدمت در دسـتگاه‌های‬ ‫دولتی هسـتند از این کارمنصرف نشـده و کار آفرین نمی شـوند‪.‬‬ ‫باید نیکو سخن گفتن را آن گونه که مکتب ما به آن سفارش کرده بیاموزیم!‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫معاون وزیر کار به مهر خبر داد‬ ‫تدوین آیین نامه قراردادهای موقت‬ ‫در مراحل نهایی‬ ‫معاون «امور روابط کار» وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های‬ ‫ملی و استانی برای رسیدگی به ‪ ۱۴۱۳‬بنگاه مشکل دار‪ ،‬آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای‬ ‫موقت کار را تشریح کرد‪.‬‬ ‫احمد مشیریان در گفتگو با مهر درباره آمارهای منتشر شده مبنی بر شناسایی ‪ ۱۴۱۳‬بنگاه‬ ‫اقتصادی مشکل دار گفت‪ :‬در این خصوص کارگروه‌های رفع موانع تولید در سطح استانی و‬ ‫ملی تشکیل شده است تا مشکالت بنگاههای شناسایی شده در هر استان در سطوح ملی و‬ ‫استانی بررسی شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در این ‪ ۱۴۱۳‬بنگاه اقتصادی‬ ‫مشکل دار ‪ ۱۰۰‬هزار فرصت شغلی وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عالوه بر شناسایی بنگاههای دارای‬ ‫مشکل‪ ،‬برخی از واحدهای اقتصادی نیز در آستانه بروز مشکالت بودند که در سال گذشته‬ ‫با جلوگیری از بروز مشکل برای این بنگاههای اقتصادی‪ ،‬از ریزش ‪ ۴۰۰‬هزار نیروی کار‬ ‫جلوگیری کردیم‪.‬‬ ‫مشیریان افزود‪ :‬این بنگاههای اقتصادی عمدتا با مشکالتی از جمله سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫تعویق در پرداخت حقوق کارگران‪ ،‬مشکل در فروش محصول‪ ،‬تجهیزات فرســـــــوده و‬ ‫عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره نتایج جلسات کارگروه های‬ ‫استانی و ملی در بررسی وضعیت این بنگاهها گفت‪ :‬در کارگروه ملی در خصوص پرداخت‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت یا استمهال بازپرداخت تسهیالت معوق آنها مشوق هایی در نظر گرفته‬ ‫شده است ضمن اینکه برای برخی از بنگاهها بخشودگی جرائم مالیات به عنوان یک سیاست‬ ‫حمایتی مد نظر قرار گرفت که برای هر بنگاه به تناسب نوع مشکل تصمیم گیری می‌شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تشکیل جلسات برای تدوین آیین نامه ساماندهی‬ ‫قراردادهای موقت مشاغل غیرمستمر گفت‪ :‬پیش نویس این آیین نامه تهیه شده که روز گذشته‬ ‫دستور تشکیل جلسات کارگروه مربوطه در این خصوص صادر شده است تا نمایندگان‬ ‫کارگری و کارفرمایی نظرات خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫بر اساس تبصره یک ماده ‪ ۷‬قانون کار‪ ،‬حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‬ ‫غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫مشیریان همچنین درباره آخرین وضعیت رونمایی از سامانه جامع روابط کار برای ثبت‬ ‫قراردادهای کار و ارائه دادخواست کارگران گفت‪ :‬این سامانه از حدود ‪ ۳۰‬نرم افزار تشکیل‬ ‫شده که ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست کارگران بخشی از آن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرم افزارهای مربوط به راه اندازی ملی سامانه جامع روابط کار آماده شده‬ ‫است گفت‪ :‬تمام کارگران و کارفرمایان باید برای یکبار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت‬ ‫نسبت به دریافت رمز ورود به سامانه و احراز هویت اقدام کنند اما در این زمینه سازمان تنظیم‬ ‫مقررات باید زیرساخت های ارتباطی الزم را فراهم کند که طی جلسه ای که روز گذشته در‬ ‫این خصوص برگزار شد‪ ،‬قرار است تا دو هفته آینده این زیرساخت ها فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر کار ادامه داد‪ :‬پس از انجام مقدمات مذکور‪ ،‬سامانه جامع روابط کار به طور‬ ‫آزمایشی در پنج استان تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬اردبیل و سمنان اجرا می شود تا پس از رفع‬ ‫مشکالت و موانع احتمالی در سطح ملی اجرایی شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان خبر داد‬ ‫ارائه راهکاری برای بازپرداخت اقساط‬ ‫وام‌ اشتغال جوانان‬ ‫معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه سهم این وزارتخانه در اعتبار‬ ‫اولیه برای انعقاد تفاهم‌نامه عاملیت وام اشتغال‌زایی ‪ 14‬میلیارد تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬این طـــرح‬ ‫به صورت مستقیم پس از مراحل اجرا توسط این وزارتخانه رصد می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش‬ ‫و جوانان اشتغال جوانان را یکی از اصلی‌ترین نیازهای آنان برشمرد و اظهار داشت‪ :‬بخشی از‬ ‫اعتبارات سال ‪ 96‬که از محل ‪ 27‬صدم درصد از ‪ 9‬درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار ما‬ ‫بود به حوزه اشتغال جوانان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخشی از اعتباراتی که برای جوانان تخصیص یافته بود با انعقاد تفاهم‌نامه عاملیت‬ ‫به صندوق کارآفرینی امید سپرده شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬در این تفاهم‌نامه جوانان در قالب شیوه‌نامه‌ای‪،‬‬ ‫موفق به اخذ اعتباراتی می‌شدند ولی این روند رضایت کامل وزارتخانه را در بر نداشت‪.‬‬ ‫فرامرزیان با بیان اینکه در حوزه اشتغال‌زایی برای جوانان خواستار کشف بهترین الگو‬ ‫بودیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس از مطالعه و تحقیق دو ماهه صندوق قرض‌الحسنه رسالت را به عنوان‬ ‫عاملی جدید در بخش خصوصی برگزیدیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه بانک رسالت تنها بانک‬ ‫ضالحسنه خصوصی در ایران است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این بانک به طراحی چرخه‌ای برای اشتغال‌زایی‬ ‫قر ‌‬ ‫جوانان پرداخته است‪ .‬این چرخه شامل پنج مجموعه است که خود بانک نیز در این چرخه ارزشی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک مرکز پژوهشی در این چرخه به بررسی و مطالعه پیرامون زمینه‌های‬ ‫اشتغال پرداخته و شرکتی دیگر در این چرخه به بازاریابی می‌پردازد‪ ،‬بانک عامل اعتبارات‬ ‫الزم را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده و تخصیص می‌دهد و مجموعه دیگــــری‬ ‫به راه‌اندازی کارگاه مورد نظر جوانان می‌پردازد و نیروی انسانی را تأمین می‌کند و در نهایت‬ ‫شرکتی دیگر فروش تضمینی محصوالت تولید شده به دست جوانان ایرانی را کنترل می‌کند‪.‬‬ ‫بدون فضای مجازی نمی توان اشتغال‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫رئیـس جمهـوری اسلامی ایـران گفـت‪ :‬در دنیـای امـروز بـدون فضای‬ ‫مجـازی نمـی تـوان بـرای جوانـان اشـتغال ایجـاد کرد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین حسـن روحانـی که هفته گذشـته به اسـتان‬ ‫خراسـان صفـوی سـفرکرد در نخسـتین روز سـفر بـه ایـن اسـتان در جمـع‬ ‫مـردم نیشـابور در ورزشـگاه تختـی این شـهر افزود‪ :‬با فشـار به نسـل جوان‬ ‫بـه جایـی نمـی رسـیم و نمی تـوان به نـام تقویـت پیام رسـان داخلـی مردم‬ ‫را از اشـتغال محـروم کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه وعده ما بـه شـما از روز اول ایجاد اشـتغال در جامعه‬ ‫بـوده و اینکـه جوانـان بتوانند اشـتغال و صاحـب کار و زندگی شـوند‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬اشـتغال زنـان و جوانـان وعده من به شـما بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬یکـی از حرکـت هـای دولـت هـای یازدهـم و دوازدهم این‬ ‫بـوده اسـت کـه راه ارتباطـات مـردم و راه کسـب و کار از طریـق فضـای‬ ‫مجـازی را بـاز کند‪.‬‬ ‫رئیـس جمهـوری افزود‪ :‬امـروز تالش می کنیـم اینترنت پرسـرعت را به‬ ‫تمام روسـتاهای ایران برسـانیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری افــزود‪ :‬در یــک ســال و نیــم گذشــته بیــش از ‪200‬‬ ‫هــزار شــغل در فضــای مجــازی کشــور ایجــاد شــده اســت‪ ،‬حمــل و نقــل‬ ‫و رفــت آمــد مــردم در بســیاری شــهرها‪ ،‬نقــل و انتقــال بــار‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫آموزشــی و بهداشــتی مــردم و مــواردی از ایــن قبیــل از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد ‪:‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬البتـه پیـام رسـانهای داخلی خـود را باید تقویـت کنیم‪،‬‬ ‫بایـد آنچـه را کـه ایرانـی اسـت حتـی در فضـای مجـازی تقویـت کنیـم اما‬ ‫آیـا مـی تـوان به نـام تقویت فضـای ایرانـی مـردم را از ارتباطات و مشـاغل‬ ‫محـروم کرد؟‬ ‫وی گفـت‪ :‬همـه بایـد بـاور کنیم ایـن کشـور از آن ملت ایران اســــت‪،‬‬ ‫هـر اقدامـی مـی خواهیـم بکنیم مردم بایـد همراه ما باشـند و فاصلـه با مردم‬ ‫مـا را بـه جایی نمی رسـاند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین روحانـی بـا اشـاره بـه ایجـاد ‪ 124‬هـزار‬ ‫اشـتغال جدیـد در خراسـان رضـوی طـی سـال گذشـته گفـت‪ :‬ایجـاد ایـن‬ ‫میـزان اشـتغال رقـم قابـل مالحظـه ای اسـت و امـروز بایـد مسـیر رونـق‬ ‫اقتصـادی و اشـتغال بـرای جوانـان همـوار شـود‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو خبر داد‬ ‫استخدام دو هزار نیروی جدید‬ ‫در شرکت های وزارت نیرو برای سال ‪۹۷‬‬ ‫اعزام نیروی کار متخصص ایرانی به‬ ‫دانمارک‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ‪:‬‬ ‫افزایش تنوع قراردادهای‬ ‫استخدامی دولتی باعث ایجاد‬ ‫مفسده‌های بسیاری شده است‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک‬ ‫گفت ‪ :‬مالقات‌های جداگانه با وزیر کار و اشتغال و وزیر امور اجتماعی و تبادل نظــر‬ ‫در خصوص مسایل اشتغال و امور اجتماعی این کشور از جمله اهداف این سفر است ‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ‪ ،‬علی ربیعی در خصوص اهداف سفر خود به کشور دانمارک گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این که کشور دانمارک دارای کمبود نیروی کار متخصص است و عالقه مند‬ ‫به پذیرش نیروی کار متخصص است‪ ،‬بنابراین اعزام نیروی کار به کشور دانمارک از جمله‬ ‫موضوعاتی است که با وزیر کار این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ربیعی گفت ‪ :‬به طور مثال یکی از حوزه‌های تخصصی که این کشور عالقه‌منـــــــد‬ ‫به پذیرش نیروی متخصص است بخش فناوری اطالعات ( ‪ ) IT‬است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این در خصوص وضعیت ایرانیان مهاجر به این کشور هم‬ ‫بحث و گفت و گو خواهیم کرد‪ .‬در حوزه انتقال تجارب در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال‬ ‫روستایی با توجه به تجربیات خوبی که این کشور دارد هم رایزنی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫یک هزار ایرانی مجوز کار در دانمارک گرفتند‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همچنین در دانمارک به سر می برد‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون ‪36‬‬ ‫هزار ایرانی در این کشور حضور دارند و یک هزار نفر نیز مجوز کار دریافت کرده اند که‬ ‫باید برای آنان جایابی شود‪.‬‬ ‫«علی ربیعی» در گفت و گو با ایرنا درباره برنامه های سفر سه روزه خود به دانمارک‬ ‫افزود‪ :‬این کشور اروپایی همواره به جذب نیرو از ایران تمایل داشته است؛ از این رو‪،‬‬ ‫درصددیم درباره اشتغال ایرانیان در دانمارک و نیازهای این کشور به نیروی خارجی بویژه‬ ‫در بخش فناوری اطالعات و مهندسی تفاهمنامه ای امضا کنیم‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬در دیدار با وزیر کار دانمارک سعی می کنیم در زمینه مهارت آموزی‬ ‫فنی‪ -‬حرفه ای نیز به یک تفاهمنامه دست یابیم‪.‬‬ ‫ربیعی گسترش سرمایه گذاری در بخش دارو را یکی از برنامه های دولت اعالم کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬برای نمونه در بخش تولید سرنگ های انسولین سرمایه گذاری شده است که‬ ‫برای ‪ 200‬نفر به طور مستقیم و ‪ 600‬نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی یادآوری کرد‪ :‬دانمارک سابقه طوالنی در صنعت لبنیات دارد و در گذشته نیز با‬ ‫ایران در این بخش همکاری می کرد؛ بر این اساس برای نوسازی فناوری تولید شیرخشک‬ ‫کودک با دانمارک مذاکراتی داشته ایم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در نخستین روز سفر به دانمارک از نهاد غیردولتی‬ ‫«یو‪.‬ترن» بازدید کرد که زیر نظر شهرداری کپنهاگ فعالیت می کند و شیوه جدیدی برای‬ ‫درمان اعتیاد را به نام «درمان کل گرا یا هولیستیک» ارایه کرده است‪.‬‬ ‫ربیعی در این بازدید که با حضور «دنی عنان» سفیر دانمارک در ایران انجام شد‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد این شیوه به صورت آزمایشی در یکی از شهرهای کشور اجرا شود‪.‬‬ ‫وی چندی پیش در پاسخ به ایرنا اعالم کرد‪ :‬پارسال ‪ 2‬هزار نیروی کار در بخش های‬ ‫پرستاری‪ ،‬فناوری های ارتباطی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬حوزه های مهارت کار و تاسیساتی به خارج‬ ‫فرستاده شدند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با چند کشور دیگر اعم از استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی که تا پیش از‬ ‫این پذیرای نیروی کار ایرانی بودند‪ ،‬برای اعزام های جدید مذاکراتی شده است‪.‬‬ ‫مع ــاون تحقیق ــات و مناب ــع انس ــانی وزی ــر نی ــرو گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه نیاز‌ه ــای‬ ‫اســـتخدامی اعـــام شـــده توســـط شـــرکت‌های وابســـته (غیردولتـــی) نظیـــر شـــرکت‬ ‫ه ــای توزی ــع نی ــروی ب ــرق‪ ،‬ش ــرکت ه ــای آب وفاض ــاب ش ــهری‪ ،‬نی ــروگاه ه ــا و‪...‬؛‬ ‫وزارت نیـــرو آزمـــون اســـتخدامی جدیـــد خـــود در ســـال ‪ 97‬را حداکثـــر تـــا پایـــان‬ ‫مهرمـــاه ســـال جـــاری بـــه منظـــور جـــذب حـــدود دو هـــزار نفـــر در شـــرکت‌های‬ ‫مذک ــور برگ ــزار م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون تحقیق ــات و مناب ــع انس ــانی وزی ــر نی ــرو ب ــه ب ــرق نی ــوز گف ــت‪ :‬از ابت ــدای‬ ‫دولــت یازدهــم تاکنــون تعــداد هــزار و ‪ ۹۴۶‬نفــر در بخــش دولتــی و تعــــــــــــداد‬ ‫دو هـــزار و ‪ ۸۶۰‬نفـــر در بخـــش غیردولتـــی از طریـــق برگـــزاری آزمون‌­هـــای‬ ‫اس ــتخدامی (مجموع ـ ًا ‪ ۴۸۰۶‬نف ــر) در صنع ــت ج ــذب ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن سیاس ــت‬ ‫در دول ــت دوازده ــم ب ــه نح ــو بارزت ــری تقوی ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه نیاز‌هـای اسـتخدامی اعلام شـده توسـط شـرکت­‌های‬ ‫وابسـته (غیردولتـی) زیرمجموعـه شـرکت توانیـر و آب و فاضلاب‪ ،‬وزارت نیـرو در نظر‬ ‫دارد بـا برنامـه ریـزی الزم نسـبت بـه برگـزاری آزمـون مربوطـه حداکثـر تا پایـان مهرماه‬ ‫سـال جـاری بـه منظـور جـذب حـدود دو هـزار نفـر در شـرکت­های مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تمامـی همـکاران حجمـی‪ ،‬شـرکتی و پیمانـکاری می‌تواننـد در آزمون‌هـا شـرکت کنند و‬ ‫در صـورت قبولـی و شـرایط احـراز‪ ،‬به صورت مسـتقیم با شـرکت‌های وابسـته همکاری‬ ‫نما یند ‪.‬‬ ‫مهاجـری افـزود‪ :‬در شـرکت‌های تابعـه (دولتـی) نیز با توجـه به اینکـه هرگونه جذب‬ ‫و اسـتخدام در چارچوب سـند برنامه­‌ریزی نیروی انسـانی مسـتلزم اخذ مجوز از سـازمان‬ ‫اداری و اسـتخدامی اسـت‪ ،‬اسـناد برنامه‌ریـزی بـه تفکیـک حوزه‌هـای مختلـف صنعـت‬ ‫تهیـه و بـه سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور ارسـال شـده اسـت‪ .‬در این راسـتا تاکنون‬ ‫تعـداد ‪ ۱۰‬مجـوز بـه حـوزه سـتادی و ‪ ۲۴‬مجـوز بـه شـرکت تولید نیـروی بـرق حرارتی‬ ‫اختصـاص یافته اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در خصـوص سـایر بخش‌­ها در حال پیگیری هسـتیم کـه در صورت اخذ‬ ‫مجـوز‪ ،‬نیـروی انسـانی مـورد نیـاز از طریـق شـرکت در آزمون­های مشـترک دسـتگاه‌­های‬ ‫اجرایی تامین می‌شـود‪ .‬این آزمون توسـط سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور و سـازمان‬ ‫سـنجش برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫معـاون تحقیقـات و منابـع انسـانی وزیـر نیـرو یـادآور شـد‪ :‬فرآینـد اسـتخدام آزمون‬ ‫مـورخ ‪ ۲۲‬اردیبهشـت ‪ ۹۶‬شـرکت‌های وابسـته (غیـر دولتـی) به تعـداد ‪ ۱۰۶۶‬نفـر خاتمه‬ ‫یافتـه و از ‪ ۴۹‬شـرکت صرفـ ًا پرونـده هشـت شـرکت در حـال طـی مراحـل نهایی اسـت‬ ‫و مجـوز سـایر شـرکت­ها صادر شـده اسـت لـذا شـرکت‌­ها در مرحلـه دعـوت از داوطلبان‬ ‫بـرای شـروع به کار هسـتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه فراخــوان صــورت گرفتــه در شرکـــــــت­‌های‬ ‫آب و فاضــاب بــه منظــور جــذب فــارغ التحصیــان ممتــاز دانشــگاه­‌های برتــر‪ ،‬فرآینــد‬ ‫بررســی مــدارک و مصاحبــه داوطلبــان خاتمــه یافتــه و پــس از دریافــت تاییدیــه رتبــه‬ ‫اول‪ /‬دومــی داوطلبــان از دانشــگاههای محــل تحصیــل‪ ،‬مجــوز اســتخدام افــراد مشــمول‬ ‫صــادر می­شــود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی خبر داد‬ ‫نماینده کارفرمایان‪:‬‬ ‫قانون دست کارفرما را برای‬ ‫افزایش اشتغال بیش از هزار نفر‬ ‫به بخش کشاورزی‬ ‫وزیـر جهاد کشـاورزی گفـت‪ ۱۲۳ :‬پـروژه تولیدی‬ ‫در زیربخش‌هـای آب و خـاک‪ ،‬صنایـع ترکیبـی و‬ ‫تکمیلـی‪ ،‬دام و طیور و باغبانی با اشـتغالزایی ‪ ۱۱۲۱‬نفر‬ ‫بـه طـور همزمـان بـه بهره‌بـرداری می‌رسـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا ‪ ،‬محمـود حجتـی در شـورای‬ ‫اداری خراسـان رضـوی در حضـور رئیـس جمهور در‬ ‫مجتمـع سـپید مشـهد‪ ،‬اظهار کـرد‪ ۱۲۳ :‬پـروژه تولیدی‬ ‫در زیربخش‌هـای آب و خـاک‪ ،‬صنایـع ترکیبـی و‬ ‫تکمیلـی‪ ،‬دام و طیـور و باغبانـی بـا اعتبـار ‪ ۳۱۳‬میلیارد‬ ‫تومـان و ‪ ۹.۵‬میلیـارد یورو از منابع عمومی‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫بانکی و سـرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اشـتغالزایی‬ ‫‪ ۱۱۲۱‬نفـر کـه نقـش موثـری در توسـعه اقتصـادی و‬ ‫بخش کشـاورزی اسـتان دارند‪ ،‬به طور همزمـــــــان‬ ‫نوع قرارداد باز گذاشته است‬ ‫بـه بهره‌بـرداری می‌رسـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ۱۹ :‬طـرح سـامانه ملـی آبیـاری تحـت‬ ‫فشـار و کم‌فشـار بـا حجـم عملیـات ‪ ۶۴۰۰‬هکتـار‬ ‫و اعتبـار ‪ ۴۲‬میلیـارد تومـان از منابـع عمومـی و‬ ‫سـرمایه‌گذاری بخـش خصوصـی بـه بهره‌بـرداری‬ ‫می‌رسـد‪ .‬از ‪ ۱۶۶‬هـزار هکتـار از اراضی کشـاورزی که‬ ‫تاکنـون بـه ایـن سیسـتم آبـی تزریق شـده‪ ،‬حـدود ‪۵۶‬‬ ‫هـزار هکتـار آن در دولـت تدبیـر و امید انجـام گرفته و‬ ‫امیدواریـم برای سـه سـال آینده با منابعی کـه پیش‌بینی‬ ‫شـده‪ ۲۸ ،‬هـزار و ‪ ۶۰۰‬هکتـار جدیـد‪ ،‬عملیاتـی شـود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح کشتارگاه صنعتی دام در‬ ‫شهرستان نیشابور با ظرفیت ‪ ۷۵‬هزار راس دام سبک و‬ ‫سنگین با اشتغالزایی ‪ ۵۰‬نفر توسط بخش خصوصی با‬ ‫سرمایه‌گذاری هشت میلیارد تومان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫طرح گلخانه‌ای کارخانه سیمان زاوه به روش بهره‌گیری‬ ‫از انرژی حرارتی انجام شده که این گلخانه انرژی را از‬ ‫حرارت خود کوره تامین می‌کند‪ .‬این روش کاری نوین‬ ‫است‪ .‬یک هکتار آن با اشتغالزایی ‪ ۱۲‬نفر و ‪ ۱۸.۵‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وزیـر کشـاورزی گفت‪ ۱۷ :‬طـرح در زیربخش‌های‬ ‫دام و طیـور و باغـداری با اشـتغال‌زایی ‪ ۵۴۵‬نفر و ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان سـرمایه‌گذاری بخش خصوصـی انجام‬ ‫شـده اسـت‪ ۳۰،‬طـرح آبخیـزداری نیـز صـورت گرفته‬ ‫کـه می‌توانـد در حفـظ پوشـش گیاهی موثر باشـد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار نیروی قراردادی وزارت بهداشت‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‬ ‫وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و آمـوزش پزشـکی گفت‪:‬‬ ‫اکنـون ‪ 110‬هـزار نیـروی قـراردادی در بدنــــــــه‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪ ،‬با تاکید بر اینکه عدم‬ ‫بررسی الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری در‬ ‫کمیسیون اجتماعی به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود‪ ،‬اصالح‬ ‫روابط استخدام دولتی را نقطه پایان فسادهای اداری دانست‪.‬‬ ‫احمد بیگدلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬در‬ ‫مورد روند بررسی الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫در مجلس گفت‪ :‬این الیحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده‬ ‫است‪ ،‬اما با وجود اینکه کمیسیون اصلی برای بررسی این الیحه‬ ‫کمیسیون اجتماعی بود‪ ،‬به دالیل نامشخصی برای تحقق این مهم‬ ‫کمیسیون مشترکی تشکیل شد و این در حالی است که این الیحه‬ ‫باید در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تاکنون کمیسیون مشترکی که برای بررسی این الیحه تشکیل شده‬ ‫کار خود را آغاز نکرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بی‌تردید عدم بررسی الیحه‬ ‫اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی‬ ‫می‌تواند نقطه ضعفی در نحوه بررسی این الیحه باشد‪ ،‬کما اینکه‬ ‫مسائل عمران و راه سازی به هیچ عنوان در کمیسیون اجتماعی‬ ‫بررسی نمی‌شود یا برای بررسی موضوع بهداشت و درمان کمیسیون‬ ‫مشترک تشکیل نمی‌شود‪ ،‬چرا که دلیل ایجاد کمیسیون‌های مختلف‬ ‫اقدامات تخصصی بوده که در هر کدام از آنها صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی یادآورشد‪ :‬بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری یا اصالح‬ ‫ساختار دولت از جمله وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی است و ایـــن‬ ‫در حالی است که برای آنها کمیسیون مشترک تشکیل داده‌اند‪ ،‬بنابراین‬ ‫این امکان وجود دارد که با این اقدام نتیجه مطلوبی حتصل نشود‪.‬‬ ‫بیگدلی در پاسخ به اینکه چه میزان اعتبارات در قانون بودجه‬ ‫‪ 97‬برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬وقتی دولت الیحه‌ای را ارائه می‌دهد قطعا‬ ‫منابع مالی الزم برای تحقق آن را در نظر گرفته است‪ ،‬اما این امر‬ ‫قابل قبولی نیست هر طرحی که ارائه داده می‌شود به دلیل بار‬ ‫مالی که داشته قابل اجرا ندانیم‪ ،‬چرا که هر قانونی که در جهت‬ ‫رفع مشکالت مردم ارائه می شود باید اعتبارات الزم برای اجرای‬ ‫آن نیز تامین شود در غیر این صورت تنها نوشته‌ای بر روی کاغذ‬ ‫خواهد بود که قابلیت اجرایی شدن ندارد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با انتقاد از تعدد قراردادهای‬ ‫استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد اظهار کرد‪ :‬در دهه‬ ‫‪ 60‬تنوع روابط استخدامی در دولت وجود نداشت بنابراین به تصویب‬ ‫قانونی مدون در این زمینه نیاز نبود‪ ،‬اما در شرایط کنونی روابط‬ ‫استخدامی در قالب قرارداد ساعتی‪ ،‬پروژه‌ای‪ ،‬معین‪ ،‬جانشین‪ ،‬رسمی‪،‬‬ ‫آزمایشی‪ ،‬پیمانی و ‪...‬گسترده شده است تاجاییکه در هیچ نقطه از دنیا‬ ‫این میزان روابط استخدامی بین دولت و کارمند وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫افزایش تنوع قراردادهای استخدامی دولتی باعث ایجاد مفسده‌های‬ ‫بسیاری شده است چرا که تعدادی از افراد به دلیل نداشتن‬ ‫تخصص الزم از طریق قرارداهای ساعتی یا پروژه‌ای وارد سیستم‬ ‫شده و به مروز زمان با تمسک به ارتباطاتی که دارند به صورت‬ ‫رسمی جذب مجموعه می‌شوند که خود عاملی در جهت ایجاد‬ ‫فسادهای اداری است‪ ،‬بنابراین باید قانون به گونه‌ای اصالح شود‬ ‫که تنها یک نوع استخدام دولتی در کشور وجود داشته باشد که‬ ‫قطعا این امر باید یکبار برای همیشه در قانون تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وزارت بهداشـت فعالیـت دارنـد که اگر هر کـدام به عنوان‬ ‫نیـروی رسـمی اسـتخدام شـوند بـاری از دوش مـا‬ ‫برداشـته می شـود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬ســـید حســـن قاضـــی زاده‬ ‫هاشـــمی در نشســـت خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه‬ ‫در تربـــت حیدریـــه افـــزود‪ :‬در شـــرایط کنونـــی‬ ‫پرداخـــت حقـــوق ایـــن افـــراد از محـــل منابـــع‬ ‫داخلـــی وزارتخانـــه تامیـــن مـــی شـــود کـــه در‬ ‫ص ــورت تبدی ــل وضعی ــت‪ ،‬از خزان ــه حق ــوق خ ــود‬ ‫را دریافـــت خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره تدوین آیین نامه‬ ‫اجرایی ماده‌ای از قانون کار برای ساماندهی قراردادهای موقت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز‬ ‫گذاشته ‪ ،‬بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم نمی‌تواند چیزی‬ ‫غیر از این به کارفرما تکلیف کند‪.‬‬ ‫علی اصغر آهنی‌ها‪ ،‬نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار‬ ‫در گفت‌وگو با فارس درباره احیای ماده مربوط به قراردادهای‬ ‫کار و ساماندهی قراردادهای موقت با تدوین آیین نامه اجرایی آن‬ ‫از سوی دولت‪ ،‬گفت‪ :‬در ماده ‪ ۷‬قانون کار موضوع قراردادهای‬ ‫موقت و دائم کاملا شفاف است و باید با کتاب قانون‪ ،‬عین قانون‬ ‫عمل شود و با تبصره و آئین نامه نمی‌شود قانون را دور زد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی‬ ‫بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در قانون فعلی برای‬ ‫کارفرمایان وجود ندارد‪ ،‬بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم‬ ‫نمی‌تواند چیزی غیر از این به کارفرما تکلیف کند و اگر در همین‬ ‫چارچوب باشد‪ ،‬کارفرمایان مشکلی نخواهند داشت و می‌پذیرند‪.‬‬ ‫آهنی‌ها با اشاره به اینکه قانون گذار در زمان تدوین و تصویب‬ ‫این قانون دقت الزم را نداشته و تبصره یک به لحاظ قانونی غلط است‬ ‫چرا که در تبصره ‪ ۲‬نقض می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬بحث‌های کارشناسی در‬ ‫این زمینه مطرح شده‪ ،‬آماده‌ایم تا پیشنهادها برای تدوین آئین نامه را‬ ‫بشنویم‪ ،‬اگر منطقی و قانونی باشد می‌پذیریم‪.‬‬ ‫وی دلیل تعدد قراردادهای موقت و نبود قراردادهای دائم‬ ‫درباره شغل‌هایی که ماهیت مستمر دارند را شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برشمرد و افزود‪ :‬در شرایطی‬ ‫که تولید با مشکالت عمده‌ای مواجه است و‪ ۳۵‬تا‪ ۴۰‬درصد کارگاه‌های‬ ‫تولیدی تعطیل شده‌اند دست کارفرما برای قراردادهای دائم بسته‬ ‫شده و به دلیل اینکه قانون او را مخیر کرده‪ ،‬از قرارداد موقت‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬
‫اخبار ویژه‬ ‫با هدف جذب‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۰۷‬نفر در ‪ ۹‬دستگاه اجرایی صورت می گیرد ◄‬ ‫در ادامه بررسی آیین نامه اجرایی بودجه سال‪ ۹۷‬کشور؛‬ ‫آیین‌نامه بازخرید و بازنشستگی کارکنان‬ ‫دستگاه‌های اجرایی تصویب شد‬ ‫هیئت وزیران تصویب کرد‪ ،‬دستگاه‌های اجرایی برای بازخرید کارکنان مازاد خود و همچنین‬ ‫بازنشستگی آنان از طریق اعتبارات بودجه‌ای و یا از طریق منابع حاصل از فروش اموال مازاد خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطاع‌رسانی دولت‪ ،‬هیئت وزیران در جلسه ‪ ۵/۲/1۳97‬به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و سازمان­ های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب)‬ ‫تبصره (‪ )1۲‬ماده واحده قانون بودجه سال ‪ 1۳97‬کل کشور آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح‬ ‫زیر تصویب کرد‪:‬‬ ‫آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (‪ )۱۲‬ماده واحده قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬کل کشور‬ ‫ماده ‪ -1‬در این آیین‌نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­کار می‌روند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دستگاه‌های اجرایی‪ :‬دستگاه های موضوع ماده (‪ )1‬قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران ‪ -‬مصوب ‪. -1۳9۵‬‬ ‫ب‪ -‬کارکنان مازاد‪ :‬کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن براساس سیاست‌های‬ ‫اصاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه‬ ‫مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید‪.‬‬ ‫ج‪ -‬کارکنان غیررسمی‪ :‬کارکنان پیمانی‪ ،‬قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲‬دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی‬ ‫کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش­ بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین‬ ‫براساس بند (ب) ماده (‪ )1‬این آیین‌نامه نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی‬ ‫اقدام نمایند‪ .‬در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و‬ ‫همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش­بینی شده‪ ،‬دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از‬ ‫فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۳‬دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای‬ ‫انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (‪)۸۳‬‬ ‫قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (‪)۴۴‬‬ ‫قانون اساسی ‪ -‬مصوب ‪ -1۳۸7‬را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی‬ ‫را به ردیف­های (‪( )۲10۲01‬منابع حاصل از فروش ساختمان­ها و تأسیسات دولت) و (‪( )۲10۲0۲‬منابع‬ ‫حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند‪ .‬سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی‪ ،‬اعتبار ردیف (‪)۵۳0000-۳6‬‬ ‫جدول شماره (‪ )9‬قانون بودجه سال‪1۳97‬‬ ‫کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (‪ )1۲‬ماده واحده قانون بودجه‬ ‫سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ن نامه‬ ‫ماده ‪ -۴‬دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیی ­‬ ‫از خزانه‌داری کل کشور‪ ،‬نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (‪ )1‬این آیین‌نامه‬ ‫اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند‪،‬‬ ‫اطاعات الزم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (‪ )1۲۲‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫ مصوب ‪ ) -1۳۸6‬درخصوص میزان وجوه باز خریدی متعلقه‪ ،‬در اختیار آنان قرار دهند‪.‬‬‫تبصره ‪ -‬اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشستگان براساس قوانین و مقررات مربـــوط و‬ ‫تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۵‬دستگاه­های اجرایی می‌توانند از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده‬ ‫(‪ )۴۵‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (‪ -)1‬مصوب ‪ -1۳۸۴‬و آیین‌نامه‬ ‫اجرایی و اصاحات بعدی آن استفاده نمایند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -6‬اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (‪ )1۲‬ماده واحده قانون بودجه سال ‪ 1۳97‬کل کشور‬ ‫موضوع تأمین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش‬ ‫اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (‪ )۲7‬ضوابط اجرایی قانون بودجه‬ ‫سال ‪ 1۳97‬کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ‪/۴۴۳0‬ت‪۵۵۲۴1‬هـ مورخ ‪ 1۳97/1/۲۳‬بر اجرای این‬ ‫آیین­نامه حاکم است‪.‬وی در مورد افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در سال جاری افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ 97‬مستمری مددجویان تحت پوشش ‪ 1۴‬درصد افزایش پیدا می کند که بزودی به حساب مددجویان‬ ‫پرداخت می شود ‪.‬‬ ‫آغاز ثبت نام پنجمین‬ ‫آزمون استخدامی کشوری‬ ‫ثبت‌نام در پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های‬ ‫اجرایی در سال ‪ 1۳97‬از ‪ ۲۳‬اردیبهشت ماه آغـــــاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در اجرای ماده ‪ ۴۴‬قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشوری و ماده ‪ ۸‬دستورالعمل نحوه برگزاری‬ ‫امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های‬ ‫اجرایی منضم به بخشنامه شماره ‪ ۲00-9۳-97۵7‬تاریخ‬ ‫‪ 1۳‬مهر ‪ 9۳‬ثبت نام پنجمین امتحان مشترک فراگیر‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور از ‪ ۲۳‬اردیبهشت ‪ 97‬از طریق‬ ‫سایت سازمان سنجش به نشانی ‪www.sanjesh.org‬‬ ‫آغاز می شود‪.‬‬ ‫امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور‬ ‫برای جذب مجموع ًا ‪ 1۸‬هزار و ‪ ۲07‬نفر در ‪ 9‬دستگاه‬ ‫اجرایی (وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬سازمان دامپزشکی‬ ‫کشور ‪ ،‬سازمان شیات کشور‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪ ،‬سازمان بیمه سامت‪ ،‬سازمان ملـــــــــی‬ ‫◄‬ ‫آموزش کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش دفاع پرس‪،‬حجت ا‪...‬امانی مدیرکل‬ ‫اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت‪:‬‬ ‫ایثارگران جویای شغل واجد شرایط جهت‬ ‫بهره‌مندی از حداقل سهمیه ‪ 25‬درصد ویژه ایثارگران‬ ‫باید در آزمون یاد شده شرکت کنند و پس از رقابت با‬ ‫سایر ایثارگران و اخذ باالترین نمره و قبولی در مصاحبه‬ ‫تخصصی به استخدام دستگاه‌های یاد شده در می‌آیند‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫تأکید کرد‪ :‬آن دسته از ایثارگرانی می‌تواننـــــــد از‬ ‫سهمیه حداقل ‪ 25‬درصد بهره‌مند شوند که حتم ًا در‬ ‫سامانه سجایا (سامانه جامع اطاع‌رسانی بنیاد) ثبت‬ ‫بیکاری خود را انجام داده باشند و ایثارگرانی که موفق‬ ‫به این کار نشده‌اند باید قبل از برگزاری آزمون با مراجعه‬ ‫به بنیاد شهر یا منطقه یا ورود به سایت ایثار و ثبت‌نام‬ ‫در سامانه برخط ثبت بیکاری خود را به انجام برسانند‬ ‫و چنانچه ایثارگری به این کار اقدام نکند امکان ثبت‌نام‬ ‫وی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫زمین ومسکن وسازمان اوقاف و امور خیریه) برگزار می شود‪.‬‬ ‫داوطلبان متقاضی استخدام می توانند جهت آگاهی‬ ‫از اطاعات و جزئیات مربوط به شرایط احراز (رشته ها‬ ‫و مقاطع تحصیلی و‪ )...‬و شغل محل های استخدام در‬ ‫هر یک از دستگاه های یاد شده‪ ،‬به دفترچه راهنمای ثبت‬ ‫نام که از تاریخ ‪ ۲۳‬اردیبهشت ‪( 97‬همزمان با شروع ثبت‬ ‫نام) در پایگاه اطاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬قرار داده خواهدشد‪،‬مراجعهکنند‪.‬‬ ‫پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی‬ ‫در سال ‪ 1۳97‬در روز ‪ 1۵‬تیرماه ‪ 97‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫توضیحات الزم درخصوص تاریخ و نحوه دریافت‬ ‫کارت ورود به جلسه و سایر موارد در دفترچه راهنما‬ ‫اعام خواهد شد‪.‬‬ ‫ثبت‌نام ایثارگران در آزمون استخدامی‬ ‫دستگاه‌های اجرایی آغاز شد‬ ‫مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران از شروع ثبت‌نام برای پنجمین آزمون فراگیر‬ ‫دستگاه‌های اجرایی از طریق سایت سازمان سنجش‬ ‫رئیس سازمان جنگل‌ها ‪:‬‬ ‫به جذب آنها اقدام می شود‬ ‫به گفته آقایی‪ ،‬جذب ‪ 544‬نیروی کارشناس و‬ ‫قرقبان تنها یک ششم نیاز سازمان جنگل ها را تامین‬ ‫خواهد کرد که امیدواریم در مراحل بعدی بتوانیم‬ ‫نیروهای بیشتری را جذب کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاوزی همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون کمبود نیروی قرقبان با بهره گیری از سیاست‬ ‫حفاظت مشارکتی که با همکاری بهره برداران منابع‬ ‫طبیعی در حال انجام است‪ ،‬جبران می شود و تاکنون‪ 20‬میلیون‬ ‫هکتار از زمین های منابع ملی به صورت مشارکتی برای‬ ‫حفاظت‪ ،‬به بهره برداران واگذار شده است‪.‬‬ ‫‪ 5۰۰‬نفر در منابع طبیعی کشور استخدام می‌شوند‬ ‫رئیس سازمان جنگل‌ها گفت‪ :‬مجوز جذب ‪ ۵00‬نفر‬ ‫در منابع طبیعی صادر شده است تا پایان امسال از طریق‬ ‫آزمونی که سازمان سنجش برگزار می‌کند جــــــذب‬ ‫منابع طبیعی می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها‬ ‫و معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به کاشان و بازدید‬ ‫سازمان ثبت اسناد و اماک کشور در نظر دارد‬ ‫براساس ماده ‪ 5‬قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون‬ ‫سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس‬ ‫دفتر اسناد رسمی دارند‪ ،‬از بین متقاضیان واجد شرایط از‬ ‫طریق آزمون کتبی و اختبار‪ ،‬سردفتر اسناد رسمی انتخاب‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬ثبت‌نام از داوطلبان‬ ‫واجد شرایط آغاز شده و تا تاریخ ‪ 27‬اردیبهشت ماه‬ ‫ادامه دارد و متقاضیان درصــورت واجد شــرایط بودن‬ ‫می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی ‪www.ssaa.ir‬‬ ‫نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری‬ ‫به نحو ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫آزمون کتبی در تاریخ ‪ 1۳97/۴/29‬برگــــزار‬ ‫از اراضی بیابانی آران و بیدگل اظهار کرد‪ :‬مجوز جذب‬ ‫‪ 500‬نفر در منابع طبیعی صادر شده است تا پایان امسال‬ ‫از طریق آزمونی که سازمان سنجش برگزار میکند جذب‬ ‫منابع طبیعی می شوند‪.‬‬ ‫آقایی خاطر نشان کرد‪ :‬اطاعیه آن بزودی از طریق‬ ‫روزنامه‌های کثیراالنتشار اعام و در سال جاری نسبت‬ ‫◄‬ ‫ثبت‌نام آزمون سردفتر اسناد رسمی ادامه دارد‬ ‫اســناد رســمی (بــا ضریــب ‪ -9 )۳‬اطاعــات عمومــی و‬ ‫هــوش (بــا ضریــب ‪.)1‬‬ ‫همچنین اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی‪ ،‬حداکثر‬ ‫ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت سازمان‬ ‫ثبت اسناد و اماک به نشانی ‪ www.ssaa.ir‬اعام‬ ‫خواهد شد و به مدت ‪ ۲0‬روز قابل دسترسی خواهد بود‬ ‫قبولشدگان می‌بایست حداکثر ‪ ۲0‬روز از تاریخ اعام‬ ‫نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق‬ ‫پست پیشتاز به صندوق پستی ‪ 11۳69۳۴611‬ارسال‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫خواهد شد و محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع‬ ‫کارت ورود به جلسه طی اطاعیه‌های منتشره در سایت‬ ‫‪ www.ssaa.ir‬به اطاع داوطلبین خواهد رسید‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطاعیــه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫کشــور منابــع آزمــون عبــارت اســت از ‪ -1‬ادبیــات‬ ‫فارســی (بــا ضریــب ‪ -۲ )۲‬عربــی (بــا ضریــب ‪)1‬‬ ‫‪ -۳‬حقــوق ثبــت (بــا ضریــب ‪ -۴ )۳‬حقــوق مدنــی‬ ‫(بــا ضریــب ‪ -۵ )۳‬حقــوق جــزاء (بــا ضریــب ‪)۲‬‬ ‫‪-6‬حقــوق تجــارت (بــا ضریــب ‪ -7 )۲‬احــکام شــرعی‬ ‫(بــا ضریــب ‪ -۸ )۲‬قانــون و آئیــن نامه‌هــای دفاتــر‬ ‫رویدادهای جهاددانشگاهی‬ ‫‪3‬‬ ‫◄‬ ‫رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد شغل برای دانشجویان‬ ‫نیازمند مهارت آموزی مناسب است‬ ‫ساختمان جدید مرکز آموزش علمی کاربردی تهران ‪۴‬‬ ‫وابسته به جهاددانشگاهی الزهرا(س) که ویژه دانشجویان دختر‬ ‫است‪ ،‬شنبه گذشته آغاز به کار کرد ‪.‬‬ ‫دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی درمراسم‬ ‫افتتاح این مرکزگفت ‪ :‬قدم بسیار مهم بعد از افتتاح این مرکز‪،‬‬ ‫ایجاد کار برای دانشجویان به ویژه خانم ها است و برای آن به‬ ‫چند موضوع باید توجه بشود‪ .‬اول آن که فارغ التحصیان ما‬ ‫باید باسواد پرورش پیدا کنند و علم را خوب یاد بگیرند‪ .‬دوم‬ ‫این که مهارت را به خوبی بیاموزند و علم را در عمل پیاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جهاددانشگاهی دارای ‪ 2‬دانشگاه‪ 43 ،‬مرکز‬ ‫علمی کاربردی و ‪ 148‬مرکز آموزش های کوتاه مدت است که‬ ‫این توان بسیار ارزشمند می باشد‪.‬‬ ‫دکتر طیبی افزود‪ :‬مسووالن شرایط را برای ایجاد شغل فراهم‬ ‫کنند؛ به توان ملی داخلی باور داشته باشند و به سمت اقتصاد دانش‬ ‫بنیان در همه زمینه ها و صاحب شدن در فناوری به جلو برویم‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با اشاره به بحث توان تولید داخلی بیان‬ ‫کرد‪ :‬تا آن جا که می توانیم‪ ،‬فناوری را خود تولید کنیم و هرجا که‬ ‫توان آن را نداشتیم‪ ،‬از خارجی یاد بگیریم‪ ،‬آن را بفهمیم و ارتقا‬ ‫دهیم؛ زیرا اگر بخواهیم متاسفانه بر طبق روال شکل گرفته ای که‬ ‫دانش را از خارج وارد کنیم‪ ،‬فقط ارایه خدمات در داخل برای ما‬ ‫می ماند و این کفاف تولید اشتغال برای فرزندان ما را نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما باید دانش طراحی فناوری های مورد نیاز‬ ‫کشور را خود داشته باشیم تا اشتغال با حجم زیاد ایجاد کند‬ ‫و توان صادراتی به کشورهای دیگر را در ادامه تقویت کنیم‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی با توضیح در مورد خدمات این نهاد‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬جهاددانشگاهی مجموعه ای است که در حوزه های‬ ‫مختلف به ویژه حوزه فناوری‪ ،‬هدف خود را الگوسازی توان کشور‬ ‫در تولید و حرکت در مرز علم و فناوری قرار داده است و کارهای‬ ‫بسیار موفقی انجام داده و توان انجام کارهای بزرگ را نیز دارد‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر شکرا‪ ...‬حسن بیگی معاون سیاسی و امنیتی استانداری‬ ‫تهران‪ ،‬با اشاره به نیاز مجهز و به روز بودن دانشجویان در کشور گفت‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی از بعد انقاب تا به حال که یکی از ثمرات انقاب‬ ‫اسامی است‪ ،‬توانسته خدمات بی شماری را به جمهوری اسامی‬ ‫ارایه کند که افتتاح این مرکز نیز از جمله ی آن هاست و استانداری نیز‬ ‫حمایت خود را از این قبیل فعالیت ها اعام می کند‪.‬‬ ‫استخدام درجه داری قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا‬ ‫(ص)‬ ‫قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص) ارتش جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود‪ ،‬از بین دارندگان مدرک دیپلم جهت آموزشگاه نظامی به صورت پیمانی (‪ 5‬ساله) داوطلب پسر می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط استخدام‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪-1‬تابعیت جمهوری اسامی ایران ‪ -2‬متدین به دین مبین اسام‪ ،‬دارای روحیه انقابی ‪ ،‬سلحشوری ‪،‬‬ ‫رزمندگی ‪ ،‬ایثار وشهادت طلبی و اعتقاد و التزام به والیت فقیه و احکام اسامی ‪ -3‬نداشتن سوء پیشینه‬ ‫کیفری ‪ ،‬سیاسی و اخاقی ‪ -4‬عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر ‪ -5‬داشتن سامت روانی و جسمانی برابر‬ ‫گواهی اداره بهداشت و درمان (حداقل قد ‪ 160‬سانتیمتر) ‪ -6‬موفقیت در آزمایش های ورودی (علمی ‪،‬‬ ‫روان سنجی ‪ ،‬معاينات ‪ ،‬آمادگي جسماني و مصاحبه‌هاي حضوری ) ‪ -7‬با توجه به شبانه روزی بودن دوره‬ ‫آموزش داوطلبان باید مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشی مجرد باقی بمانند‪ -8 .‬تعيين محل خدمت بر اساس‬ ‫نياز سازمان وپس از خاتمه دوره آموزشی خواهدبود‪ -9 .‬آمادگی انجام خدمت و ماموریت در هر منطقه ای‬ ‫که قرارگاه تعیین نماید‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫(‪)1‬داشتن مدرک تحصیلی قبولی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های جدول زیر با حداقل معدل کل ‪ 14‬و کتبی ‪10‬‬ ‫ریاضی فیزیک‬ ‫علوم تجربی‬ ‫علوم انسانی ومعارف اسامی‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫(گرایش الکترونیک و‬ ‫الکتروتکنیک)‬ ‫تبصره الف‪ :‬فرزندان معظم شهداء ‪ ،‬جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی با ارائه مدرک معتبر‪،‬‬ ‫از اعمال شرط سن و معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ثبت نام از داوطلبان‪ ،‬صرف ًا از متولدین ‪ 76/01/01‬الی آخر اسفند ماه ‪ 79‬به عمل می آید‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :‬داوطلبانی که خدمت سربازي را انجام داده اند مدت آن دوره به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم مشخص بودن وضع مشمولیت آنان از نظر اداره وظیفه عمومی‬ ‫بوده و ارائه‌ مدارك رسمي در اين مورد الزامي است (برابر مقررات ‪ ،‬از مشمولین غایب و دارندگان کارت‬ ‫معافیت پزشکی ثبت نام به عمل نخواهد آمد)‪.‬‬ ‫(‪ )4‬داوطلبان مشغول تحصیل در دانشگاه ها که بیش از ‪ 44‬واحد درسی گذرانده باشند مجاز به ثبت نام‬ ‫نخواهند بود‪.‬لذا جــهت ثبت نام ارائه گواهی تعداد واحد های گذرانده با تایید دانشگاه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫یادآوری‪:‬‬ ‫(‪ )1‬مدت قرارداد خدمت نظامي پيماني ‪ 5‬سال مي باشد ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬پس از پايان دوره ‪ 5‬ساله به كاركنان پيماني ‪ ،‬كارت پايان خدمت دوره وظيفه‌ي عمومي ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫(‪)3‬رسمي شدن یا تمدید یک دوره دیگر كاركنان پيماني صرف ًا منوط به مقررات و ضوابط آجا در آن زمان و‬ ‫نیاز سازمانی قرارگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫(‪ )4‬در خال دوره اول پیمانی‪ ،‬ارتقاءدرجه‪ ،‬تغییر تخصص و پذیرش مدرک تحصیلی باالتر مجاز نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب) امتیازها‪:‬‬ ‫‪ -1‬دانش آموزان در طول مدت آموزش که حداقل یک ساله است ‪ ،‬شبانه روزی بوده و کلیه هزینه ها از قبیل‬ ‫لوازم کمک آموزشی‪ ،‬خوراک ‪ ،‬پوشاک ‪ ،‬مسکن و بهداشت و درمان رايگان خواهد بود و ماهیانه مبلغی به‬ ‫عنوان حقوق‪ ،‬برابر قوانین و مقررات به آنان پرداخت مي‌گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فارغ التحصيان از تسهيات و خدمات رفاهي از قبیل منازل سازماني(در حد امکانات موجود یگان) ‪ ،‬وام‬ ‫هاي مصوب ‪‌،‬كارت اعتباري حكمت ‪ ،‬بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل(تنها‬ ‫همسر و فرزند مستخدم) برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دانش آموزان پیمانی ‪ ،‬پس از پایان دوره آموزش‪،‬برابر مقررات جاری به ترفیع درجه نایل و از حقوق و‬ ‫دیگر امتیازهای مربوط برخوردارمی گردند‪.‬‬ ‫ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -1‬دو قطعه عکس ‪ 3×4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪ -2‬اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدرکی که مبین وضعیت نظام وظیفه باشد‪ .‬مانند‪ :‬کارت پایان خدمت ‪،‬گواهی اشتغال به خدمت ‪ ،‬کارت‬ ‫معافیت دائم غیر پزشکی و یا برگه اعزام به خدمت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اصل و روگرفت گواهی موقت و ریز نمرات دیپلم‪.‬‬ ‫‪ -5‬خانواده درجه یک شهدا ‪ ،‬جانبازان ‪ ،‬آزادگان ‪ ،‬فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و بسیجیان فعال هنگام‬ ‫ثبت نام ‪ ،‬اصل و روگرفت مدرک معتبر از سازمان مربوطه را جهت برخورداري از امتيازهاي مصوب ارائه‬ ‫نمایند‪ ،‬در غیر اینصورت امتیازی محاسبه نخواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬فرزندان آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی به منظور برخورداری از امتیازات مذکور می بایست‬ ‫مدارک خود را به تایید سازمان مرکزی جانبازان و ایثارگران برسانند‪.‬‬ ‫‪ -7‬واریز مبلغ ‪ 500.000‬ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری ‪ 5151579091005‬بانک سپه (به نام‬ ‫حساب غیرقابل برداشت جذب و استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص) آجا) و ارائه اصل برگه‬ ‫واریزی در زمان ثبت نام‪.‬‬ ‫نکته مهم ‪ :‬با توجه به غیر قابل برگشت بودن وجوه واریزی‪ ،‬به داوطلبان توصیه می گردد قبل از واریز وجه‬ ‫از دارا بودن کلیه شرایط ثبت نام‪ ،‬اطمینان حاصل نمایند‪.‬‬ ‫د) نحوه ثبت نام ‪:‬‬ ‫‪ -1‬داوطلبان الزم است با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز در بند (پ) از تاریخ ‪ 97/02/29‬تا ‪97/03/24‬‬ ‫در ساعات اداری (‪ 8:00‬الی ‪ )13:00‬یکی از روزهای هفته(در روزهای پنجشنبه تا ساعت‪ )12:00‬با توجه‬ ‫به محل سکونت خود به یکی از دفاتر استخدام این یگان مندرج در آگهی مراجعه و ضمن تحویل مدارک‬ ‫نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود‪ ،‬لذا به مدارکی که با پست ارسال شده باشد ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل برگزاری آزمون ورودی‬ ‫زمان برگزاری آزمون‬ ‫ساعت‪8/30‬صبح‬ ‫روز شنبه مورخه ‪97/04/09‬‬ ‫(حداقل نیم ساعت قبل از شروع‬ ‫آزمون درب محل آزمون بسته‬ ‫خواهد شد‪).‬‬ ‫محل برگزاری آزمون‬ ‫در زمان ثبت نام‬ ‫اعام می گردد‪.‬‬ ‫مواد امتحانی‬ ‫احکام ومعارف اسامی ‪،‬‬ ‫زبان وادبیات فارسی‪ ،‬زبان‬ ‫انگلیسی مهارتهای رایانه‪،‬‬ ‫هوش واستعداد در سطح سه‬ ‫سال دبیرستان‬ ‫ه) نشانی محل های ثبت نام ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تهران ‪ :‬اتوبان بسيج مستضعفين – سه راه تختي‪ -‬اتوبان هجرت – قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء‬ ‫(ص)آجا – ساختمان مالک اشتر‪ -‬مديريت گزينش و استخدام ‪ -‬تلفن‪021-35922198 :‬‬ ‫‪ – 2‬تهران ‪ :‬تهرانسر – بلوار گلها – جنب بانک سپه – منطقه پدافند هوایی امام حسن مجتبی (ع) – دفتر‬ ‫استخدام – تلفن‪021-44539448-44518950 :‬‬ ‫‪ -3‬اصفهان ‪ :‬خانه اصفهان‪ -‬حدفاصل‪ 4‬راه نیروی هوایی و میدان شهید علیخانی‪ -‬جنب فروشگاه شمس‪-‬‬ ‫دفتراستخدام‪ -‬تلفن‪031-34407145 :‬‬ ‫‪ – 4‬شهرکرد‪ :‬کوی فرهنگیان – خیابان هال احمر – خیابان ‪ 12‬فروردین – کوچه ‪ -8‬پاک ‪ - 2‬دفتر‬ ‫استخدام – تلفن‪038-32223904 :‬‬ ‫‪ -5‬تبریز ‪ :‬جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوايي شمال غرب ‪ -‬دفتر استخدام– تلفن‪041-34301370 :‬‬ ‫‪ -6‬بوشهر ‪ :‬ميدان حر – جنب بيمارستان تامين اجتماعي – دفتر استخدام منطقه پدافند هوائي جنوب –تلفن‪:‬‬ ‫‪0771-4551439‬‬ ‫‪ -7‬مشهد ‪ :‬انتهای خیابان نخ ریسی – منطقه پدافند هوایی شمال شرق – جنب بانک سپه ‪ -‬دفتر استخدام‬ ‫– تلفن‪051-33442828 :‬‬ ‫‪ -8‬بابلسر ‪ :‬جاده بابلسر به ساری ‪ -‬گروه پدافند هوایی بابلسر – دفتر استخدام – تلفن‪011-35340033 :‬‬ ‫‪ -9‬اراک ‪ :‬کیلومتر ‪ 4‬جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر‪ -‬فرماندهي آموزش‌هاي درجه داری حضرت‬ ‫علی اکبر(ع) – دفتر استخدام‪ -‬تلفن‪086-34132760 :‬‬ ‫‪ -10‬كرمانشاه ‪ :‬بلوار شهيد كشوري – نرسيده به ميدان امام – مهمانسراي نگين – دفتر استخدام ‪ -‬تلفن ‪:‬‬ ‫‪0833-4733444‬‬ ‫‪ -11‬اهواز ‪ :‬اتوبان شهيد ستاري – گروه پدافند هوايي اهواز – دفتر استخدام – تلفن ‪0611-3909015 :‬‬ ‫‪ -12‬شيراز ‪ :‬بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي – دفتر استخدام نيروي هوايي –تلفن‪0713-7209357 :‬‬ ‫‪-13‬کرمان‪ :‬بلوار جمهوری اسامی ‪ -‬جنب فرودگاه‪ -‬گروه پدافند هوایی کرمان‪ -‬تلفن‪034-32818519 :‬‬ ‫‪ -14‬زاهدان‪ :‬کیلومتر ‪ 3‬جاده میرجاوه – گروه پدافند هوایی زاهدان – تلفن‪054-33216002 :‬‬ ‫‪ -15‬بندرعباس ‪ :‬شهرک شقو‪-‬دفتر استخدام منطقه جنوب شرق(بندرعباس)تلفن ‪076-33701515‬‬
‫‪4‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫رئیس این بنیاد خبر داد‬ ‫توصیه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به جویندگان کار‪:‬‬ ‫بنیاد مستضعفان وام اشتغالزایی‬ ‫به روستاها را افزایش داد‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان انقاب اسامی از‬ ‫افزایش وام اشتغالزایی به روستاهای کشـــور‬ ‫در سال جاری خبرداد و گفت ‪ :‬رقم تخصیصی‬ ‫این وام به هر استان ‪ ۵0‬میلیارد ریال افزایش‬ ‫یافت ‪.‬‬ ‫محمد سعیدی کیا در جلســـــه بررسی‬ ‫طرح های اشتغالزایی مناطق محروم و روستایی‬ ‫استان های تهران ‪ ،‬البرز ‪ ،‬مازندران ‪ ،‬گیان و‬ ‫قزوین که در ساری برگزار شد ‪ ،‬افزود ‪ :‬امسال‬ ‫به هر استان ‪ 2۵0‬میلیارد ریال تسهیات اشتغال‬ ‫مناطق روستایی پرداخت می شود ‪.‬‬ ‫وی رقم تسهیات اشتغال روســــــتایی‬ ‫هر استان که پیش از این بنیاد مستضعفان‬ ‫پرداخت می کرد را ‪ 200‬میلیارد ریال اعام کرد ‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان انقاب اسامی در خصوص سابقه پرداخت تسهیات اشتغال به‬ ‫مناطق روستایی گفت ‪ :‬از سال ‪ 1۳9۵‬این بنیاد با کمک معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست‬ ‫جمهوری در حمایت از طرح های متوسط اشتغالزایی روستایی ‪ ،‬پرداخت این نوع تسهیات‬ ‫را آغاز کرده است ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬از ابتدای انجام این برنامه همکاری برای توسعه مشاغل متوسط روستایی‬ ‫تاکنون یک هزار و ‪ 700‬طرح مصوب به بانک سینا به عنوان بانک عامل معرفی شد ‪.‬‬ ‫سعیدی کیا تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بانک شد را یک هزار و ‪ 1۵0‬طرح ذکر‬ ‫کرد و گفت ‪ :‬براساس پیشرفت فیزیکی طرح تسهیات به آنها پرداخت می شود ‪.‬‬ ‫وی همچنین ازبهره برداری ‪ ۵00‬طرح اشتغال روستایی در کشور از محل دریافت این‬ ‫نوع تسهیات خبر داد ‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری نیز در این جلسه گفت‪:‬‬ ‫استانداران سعی بکنند تا پراکندگی یکسانی برای اجرای طرح های اشتغال در مناطق‬ ‫روستایی داشته باشند ‪.‬‬ ‫سید ابوالفضل رضوی افزود ‪ :‬همچنین مدیران و مسئوالن استان ها با مستند سازی طرح ها و‬ ‫پروژه هایی که در مناطق روستایی اجرا می کنند ‪ ،‬معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری‬ ‫را در تدوین برنامه های راهبردی یاری بکنند ‪.‬‬ ‫در این جلسه معاون عمرانی استانداران البرز ‪ ،‬گیان‪ ،‬قزوین ‪ ،‬مازندران و تهران حضور‬ ‫داشتند و وضعیت تصویب ‪ ،‬عقد قرارداد با بانک و اجرای طرح های اشتغالزایی مناطق‬ ‫روستایی این استان ها بررسی شد ‪.‬‬ ‫جوانان جویای کار برای فعالیت در هر کسب و کاری‬ ‫از گام های کوچک شروع کنند‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید‬ ‫با تاکید بر تمرکز اشتغالزایی در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬جوانان جویای کار برای فعالیت‬ ‫در هر کسب و کاری از گام‌های‬ ‫کوچک شروع کنند‪.‬‬ ‫اصغر نوراهلل زاده در گفتگو با مهر‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه تمرکز امسال پرداخت‬ ‫تسهیات‪ ،‬حمایت از اشتغالزایی در‬ ‫مناطق روستایی و عشایری است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با یک برنامه هدفمند توسعه‬ ‫کسب و کار در روستاها را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫لذا در روستاها دو اقدام مهم در دستور‬ ‫کار قرار دارد؛ نخست اینکه شناسایی‬ ‫مزیت‌های رقابتی روستاها آغاز شده‬ ‫است که در راستا مزیت‌های رقابتی برخی از‬ ‫روستاها را شناسایی کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مزیت‌ روستاهای باقی مانده‬ ‫تا پایان سال شناسایی می شوند تا بتوانیم ساکنان‬ ‫روستاها و مناطق عشایری را متناسب با مزیت‬ ‫رقابتی همان منطقه توانمندسازی کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخشی از سیاستگذاری اشتغال از محل شناسایی‬ ‫مزیت های رقابتی روستاها هدفگذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت‪:‬‬ ‫مخاطب اقدام دیگر در حوزه حمایت از کسب‬ ‫و کارها‪ ،‬کارآفرینان و متقاضیا ِن دارای ایده و‬ ‫با امضای تفاهم نامه میان سازمان بهزیستی و صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫‪ 6۰‬هزار زن روستائی‬ ‫و عشایر بیمه می شوند‬ ‫فرماندار بندرماهشهر اعالم کرد‬ ‫برخورد با شرکت‌های ماهشهری که‬ ‫در زمینه استخدام جوانان همکاری نکنند‬ ‫فرماندار بندرماهشهر گفت‪ :‬تاکنون در زمینه استخدامی‌های شرکت‌ها سعی کردیم با مدارا‬ ‫مشکات را برطرف کنیم و اگر این مدارا جوابگو نباشد از شور و نشاط جوانی خود استفاده‬ ‫کرده و با آنها برخورد جدی می‌کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرماهشهر‪ ،‬محسن بیرانوند در همایش بررسی‬ ‫مشکات جوانان اظهار داشت‪ :‬مشکات مطرح شده از زبان جوانان عمده دغدغه مردم‬ ‫شهرستان است‪ ،‬معموال با توجه به جنس جوان در چنین جلساتی جوانان مطالبه‌گر هستند‪.‬‬ ‫فرماندار بندرماهشهر بیان کرد‪ :‬این شهرستان دارای ‪ 11‬هزار بیکار است که تنها راه رفع‬ ‫معضل اشتغال آنها کارآفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بدون شک استفاده از ظرفیت‌های نسل جوان باعث رفع بخش عمده‌ای از‬ ‫مشکات موجود خواهد شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫شهرک های صنعتی تخصصی در کشور‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬شهرک های صنعتی تخصصی در مناطق‬ ‫مختلف کشور با توجه به سند آمایش سرزمینی‪ ،‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا رحمانی در دیدار با استاندار قزوین گفت‪ :‬در همین راستا شهرک‬ ‫تخصصی صنایع دریایی در سفر اخیر رئیس جمهور به بندرعباس کلنگ زنی شد و این روند‬ ‫همچنان در دستور کار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند توسعه و پیشرفت مناسب صنایع استان قزوین‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دیدارهای‬ ‫صورت گرفته از برخی واحدهای تولیدی‪ ،‬اشتیاق سرمایه گذاران در این منطقه را به طول‬ ‫کامل بیان می کرد‪.‬‬ ‫رحمانی‪ ،‬قزوین را یکی از پنج استان کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید در جذب این نوع سرمایه گذاری و نیز ایجاد شهرک های تخصصی‬ ‫اقدامات الزم را به عمل آورد‪.‬‬ ‫به گفته قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قزوین در زمینه صنایع شوینده دارای‬ ‫زنجیره کاملی بوده که این مساله بیانگر توسعه استان در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه محصوالت با کیفیت باالیی در کشور وجود دارد اما با مشکل عرضه و‬ ‫بازاریابی روبرو هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بدون شک صادرکنندگان ما برای رونق در امر صادرات کاالهای‬ ‫خود باید به مولفه بسته بندی های با کیفیت و طراحی های زیبا توجه الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫استاندار قزوین نیز در این دیدار گفت‪ :‬متاسفانه در سال های گذشته از ظرفیت های الزم گردشگری‬ ‫استان بهره مندی الزم صورت نگرفته اما امسال این مساله مورد توجه جدی ما قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عبدالمحمد زاهدی اضافه کرد‪ :‬قزوین در زمینه صنعت نیز از ظرفیت بسیار خوبی‬ ‫برخوردار بوده تا جایی که سرمایه گذاران برای حضور در استان اشتیاق فراوانی دارند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ایجاد خوشه ها‪ ،‬زنجیره ها و شهرک های تخصصی را از اولویت های مهم کاری‬ ‫استان قزوین برشمرد و گفت‪ :‬سعی کرده ایم تا از هر گونه پراکنده کاری های صنعتی و‬ ‫تولیدی در این منطقه از کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫به گفته زاهدی‪ ،‬حمایت از طرح های توسعه واحدهای تولیدی موفق در دستور کار‬ ‫قرار داده شده زیرا هر نوع حمایتی در این زمینه منجر به اشتغالزایی و تولید بیشتر می شود‪.‬‬ ‫استاندار قزوین در پایان افزود‪ :‬بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی نیز در دستور کاری‬ ‫قرار داده شده زیرا در این زمینه با مشکات جدی روبرو هستیم‪.‬‬ ‫استان قزوین دارای ‪ 1۵‬شهرک و ناحیه صنعتی‪ ،‬یک شهر صنعتی و سه هزار و ‪600‬‬ ‫واحد تولیدی است‪.‬‬ ‫طرح‌های کسب و کار هستند که طرح مدنظر خود‬ ‫را باید در سامانه کارا ثبت کنند و در صورت تایید‬ ‫طرح توسط دستگاه های اجرایی به موسسات‬ ‫عامل برای حمایت های مالی و تسهیات ارزان‬ ‫قیمت معرفی می شوند‪.‬‬ ‫نوراهلل زاده با توصیه به جوانان جویای کار‬ ‫گفت‪ :‬سوالی که در ذهن بسیاری از جوانان وجود‬ ‫دارد این است که «از کجا باید شروع کنند»؛ جوانان‬ ‫جویای کار بدانند برای موفقیت در کسب و کار‬ ‫باید از کارهای کوچک به صورت هدفدار فعالیت‬ ‫خود را آغاز کنند و منتظر برداشتن گام های بزرگ‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬هـزار زن روسـتائی و عشـایر مـدد جـوی‬ ‫سـازمان بهزیسـتی مـی تواننـد بـدون پرداخـت‬ ‫حـق بیمـه از خدمـات صنـدوق بیمـه اجتماعـی‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬روسـتائیان و عشـایر اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫به گـزارش مرکـز روابط عمومی واطاع رسـانی‬ ‫وزارت تعـاون ‪ ،‬کارورفـاه اجتماعـی بـه نقـل از‬ ‫صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان ‪ ،‬روسـتائیان‬ ‫و عشـایر ‪ ،‬بـا امضـای تفاهـم نامه همـکاری میان‬ ‫سـازمان بهزیستی کشـور و صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬روسـتائیان و عشـایر‪ ،‬مددجویـان زن‬ ‫تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشـور کـه در‬ ‫مناطق روسـتایی‪ ،‬عشـایری و شهرهای زیـــــــر‬ ‫‪ 20‬هـزار نفـر سـکنه زندگـی مـی کنند مـی توانند‬ ‫از خدمات بازنشسـتگی‪ ،‬از کارافتادگی و مستمری‬ ‫بازمانـدگان بهـره مند شـوند‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم محمــد رضــا واعــظ‬ ‫مهــدوی‪ ،‬مدیــر عامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایرگفت‪ :‬نظــام‬ ‫رفــاه اجتماعــی دارای ســه ســطح حمایتــی‪ ،‬بیمــه‬ ‫ای و تکمیلــی اســت ‪ .‬در ســطح حمایتــی افــرادی‬ ‫نظیــر معلــوالن‪ ،‬معتــادان‪ ،‬زنان بی سرپرســـــــت‬ ‫یــا بد سرپرســت‪ ،‬مهجوران‪ ،‬کــودکان یتیم‪ ،‬ســالمندان‬ ‫و نظایــر آن هــا کــه نمــی توانــد شــرایط اولیــه‬ ‫زندگــی را بــرای خــود برقــرار کننــد‪ ،‬بایــد از‬ ‫خدمــات دولــت بهــره منــد شــوند کــه ایــن‬ ‫امــر بــر عهــده ســازمان هایــی نظیــر بهزیســتی‬ ‫و کمیتــه امــدام امــام خمینــی ( ره ) قــرار دارد‬ ‫و جــزو وظایــف ذاتــی دولــت بشــمار مــی آیــد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـطح دوم از نظـام رفـاه اجتماعی‬ ‫شـامل بیمـه هـای پایه می شـود کـه بـرای نیروی‬ ‫کار و افـراد شـاغل اسـت‪ .‬ایـن بیمه نوعـــــــی‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت‪:‬‬ ‫وزارت نفـت به ‪ ۴‬شـرکت اصلی خـود اباغ کرده‬ ‫کـه اولویـت اسـتخدام بـا بومی‌ها باشـد‪.‬‬ ‫به گـزارش خانه ملت‪،‬اسـداهلل قره خانـــــی‪،‬‬ ‫در تشـریح نشسـت امروز کمیسـیون انرژی مجلس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬با بیـان اینکه در نشسـت امروز‬ ‫میـزان اجـرای ماده ‪ ۴7‬برنامه ششـم توسـعه مورد‬ ‫بررسـی قـرار گرفـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـر اسـاس‬ ‫ایـن مـاده نیرو‌هایی کـه در پروژه‌هـای مختلف در‬ ‫هـر منطقـه جغرافیایـی توسـط وزارت نفـت‪ ،‬نیرو‬ ‫و تمامـی بنـگاه هـا‪ ،‬دسـتگاه‌ها و سـازمان‌های‬ ‫عمومـی غیـر دولتـی اقتصـادی بـه کارگمـادرده‬ ‫می‌شـوند بایـد از نیرو‌هـای را دارای تجربـه بـوده‬ ‫و توانمنـد علمـی همان مناطق باشـند و با اولویت‬ ‫پـس انداز نیـروی کار برای آینده و دوران سـالمندی‬ ‫یـا از کارافتادگـی اسـت‪ .‬در ایـن سـطح ‪ 4‬خدمت‬ ‫شـامل بازنشسـتگی‪ ،‬از کارافتادگـی‪ ،‬فوت و درمان‬ ‫مـی شـود‪ .‬در ایـن سـطح دولـت تلاش مـی کند‬ ‫بصـورت محـدود بخشـی از هزینـه های اسـتفاده‬ ‫از ایـن خدمـات را بـه بیمـه شـدگان بپـردازد تـا‬ ‫نیـروی کار از حداقـل سـطح رفـاه اجتماعـی‬ ‫برخوردار باشـد‪.‬‬ ‫واعــظ مهــدوی در مــورد ســطح ســـــــوم‬ ‫نظــام هــای رفــاه اجتماعــی گفت‪ :‬ســطح ســوم مربوط‬ ‫بــه افــرادی اســت کــه مــی خواهنــد از خدماتــی‬ ‫باالتــر از ســطح حداقــل رفــاه بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫هزینــه اســتفاده از ایــن ســطح برعهــده افــراد‬ ‫اســت و دولــت تنهــا حمایــت حقوقــی در ایــن‬ ‫بخــش ارائــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر در مــورد‬ ‫تفاهــم نامــه صنــدوق و ســازمان بهزیســتی‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان بهزیســتی متولــی بخــش مهمــی‬ ‫از ســطح اول نظــام رفــاه اجتماعــی و صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر‬ ‫متولــی بخشــی از ســطح دوم نظــام رفــاه اجتماعی‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬از آن جایــی کــه درآمــد‬ ‫روســتائیان نصــف میانگیــن درآمــد شهرنشــینان‬ ‫اســت و در خــود روســتاهای کشــور نیــز مــا‬ ‫شــاهد تفــاوت ‪ ۳24‬درصــدی درآمــد مابیــن‬ ‫روســتاهای سیســتان و بلوچســتان بــا برخــی‬ ‫از مناطــق هســتیم‪ ،‬مــا متولــی بیمــه کــردن‬ ‫روســتائیان و عشــایر بــا پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫کارفرمایــی از ســوی دولــت هســتیم‪.‬‬ ‫واعــظ مهــدوی افــزود‪ :‬ارتبــاط صنــدوق بیمــه‬ ‫وزارت نفت به ‪ 4‬شرکت اصلی خود ابالغ‬ ‫کرده که اولویت استخدام با بومی‌ها باشد‬ ‫محـل سـکونت بـه محـل اجرای طـرح اسـتخدام‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم‪ ،‬بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه وزارت نفــت بنابــر دســتور‬ ‫وزیــر بخشــنامه‌هایی در ایــن حــوزه مذکــور‬ ‫صــادر کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬وزارت نفـــــــت‬ ‫متقاضیان تسهیالت اشتغالزای روستایی‬ ‫باید ‪ 20‬درصد آورده داشته باشند‬ ‫روســـتایی مازنـــدران در ســـاری ‪ ،‬هـــدف از در نظـــر‬ ‫گرفتـــن تســـهیات اشـــتغالزا بـــرای روســـتاییان و‬ ‫عشـــایر در دولـــت تدبیـــر و امیـــد را اصـــاح مســـیر‬ ‫توســـعه کشـــور برشـــمرد و افـــزود ‪ :‬اجـــرای برنامـــه‬ ‫ه ــای توس ــعه ای از مراک ــز اس ــتان ه ــا از اش ــتباهاتی‬ ‫بـــود کـــه در گذشـــته رخ داد و بایـــد اصـــاح مـــی‬ ‫اجتماعــی بــا ســازمان بهزیســتی ارتباطــی‬ ‫تنگاتنــگ اســت‪ .‬هــدف مــا توانمندســازی بجــای‬ ‫حمایتگــری اســت‪ .‬بنابرایــن براســاس ایــن تفاهــم نامه‬ ‫کــه به امضــــــا رســید‪ ،‬زنــان تحت پوشــش ســازمان‬ ‫بهزیســتی کــه توانمنــد شــــــــده و دارای درآمد‬ ‫شــده انــد تحــت پوشــش خدمــات بیمــه اجتماعی‬ ‫مــا قــرار مــی گیرنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ایــن افــراد‬ ‫بــا اســتفاده از خدمــات صنــدوق مــا دیگــر نیازی‬ ‫بــه پوشــش تامیــن اجتماعــی نخواهنــد داشــت و‬ ‫ایــن هزینــه هــای کارفرمایــان روســتایی را کاهش‬ ‫و حاشــیه ســود آنــان را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــــــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر ایــن اقــدام را‬ ‫یــک گام مهــم بــرای اجــرای اســتراتژی نظــام‬ ‫رفــاه اجتماعــی و خــروج از نظــام مســتمری‬ ‫بگیــری و ورود بــه نظــام بیمــه ای مددجویــان‬ ‫ســازمان بهزیســتی دانســت و گفــت‪ :‬افــرادی کــه‬ ‫در نظــام بیمــه ای قــرار مــی گیرنــد دارای عــزت‬ ‫بیشــتری هســتند و در جســتجوی حقــوق مــادی‬ ‫و معنــوی بیشــتر بــرای خــود خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه قبلــی صنــدوق‬ ‫و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه گفــت‪ :‬بــا ایــن اقدامــات تــاش داریــم‬ ‫بخــش هــای مختلــف نظــام جامــع رفــاه‬ ‫اجتماعــی کشــور را تکمیــل کنیــم‪.‬‬ ‫واعـــظ مهـــدوی گفـــت‪ :‬براســـاس ایـــن‬ ‫تفاهـــم نامـــه حـــق بیمـــه زنـــان مددجـــو از‬ ‫س ــوی س ــازمان بهزیس ــتی و ح ــق بیم ــه دول ــت‬ ‫را صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی پرداخـــــــــــت‬ ‫مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری ‪:‬‬ ‫معـــاون توســـعه روســـتایی و مناطـــق محـــروم‬ ‫رئیـــس جمهـــوری گفـــت ‪ :‬متقاضیـــان تســـهیات‬ ‫اشـــتغالزای روســـتایی بایـــد ‪ 20‬درصـــــــــــــد‬ ‫ســـرمایه آورده داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد از ایـــن‬ ‫تســـهیات برخـــوردار شـــوند ‪.‬‬ ‫ســـید ابوالفضـــل رضـــوی در نشســـت کارآفرینـــان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر جوانی طرحی‬ ‫برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار‬ ‫خود دارد‪ ،‬طبیعتا در ابتدای کار نباید‬ ‫از خود انتظار انجام حجم وسیعی از‬ ‫فعالیت و در عین حال سوددهی باال‬ ‫داشته باشد بلکه نقطه موفقیت این‬ ‫افراد انگیزه و آغاز فعالیت از کارهای‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر فردی با جسارت و با‬ ‫انگیزه کسب و کاری را آغاز کــــرد‬ ‫به تدریج خود را در بازار پیدا خواهد‬ ‫کرد و این نقطه آغاز موفقیــــت در‬ ‫بازار کار است‪.‬‬ ‫نوراهلل زاده در بخش دیگری از‬ ‫اظهاراتش با اشاره به تاسیس صندوق های خرد‬ ‫محلی به عنوان ابزاری برای نظام تأمین مالی و‬ ‫توسعه محلی به عنوان یکی از استراتژی های‬ ‫صندوق کارآفرینی امید گفت‪ :‬در مرحلـــه اول‬ ‫‪ ۶۰۰‬صندوق خرد محلی در کشور تاسیس شد؛ ضمن‬ ‫اینکه تا پایان سال ‪ 97‬نیز تاسیس ‪ 9۰۰‬صندوق‬ ‫خرد محلی در ‪ 9۰۰‬روستای کشور هدفگذاری‬ ‫شده که تاکنون ‪ ۲۰۰‬صندوق آن ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تاکید کرد‪:‬‬ ‫این صندوق‌ها می تواند به توسعه نظام تامین مالی‬ ‫و توانمندسازی روستائیان کمک کند‪.‬‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه دس ــتیابی ب ــه توس ــعه‬ ‫پای ــدار من ــوط ب ــه اج ــرای ط ــرح ه ــا و برنام ــه ه ــا از‬ ‫م ــکان ه ــای کوچ ــک اس ــت ‪ ،‬گف ــت ‪ :‬دول ــت تدبی ــر‬ ‫و امیـــد نیـــز بـــا اصـــاح رونـــد اشـــتباه گذشـــته ‪،‬‬ ‫مســـیر توســـعه را از مـــکان هـــای کوچـــک همچـــون‬ ‫بــه ‪ ۴‬شــرکت اصلــی ابــاغ کــرده کــه مــاده ‪۴7‬‬ ‫یعنــی اولویــت اســتخدام نیرو‌هــای توانمنــد‬ ‫بومــی اعمــال شــود‪ ،‬البتــه شــاید بــه درســتی‬ ‫تمامــی پیمانــکاران در همــه پروژه‌هــا ایــن مــاده‬ ‫را اجرایــی نکننــد‪ ،‬امــا روح ایــن مــــــــــــاده‬ ‫در بــه کارگیــری نیــروی کار حاکــم اســت‪.‬‬ ‫رئیس بسیج سازندگی خبرداد‬ ‫ایجاد ‪ ۱45‬هزار واحد کوچک‬ ‫تولیدی و اشتغالزایی ‪ ۲۹0‬هزار‬ ‫نفر با حمایت بسیج سازندگی‬ ‫رئیس بسیج سازندگی گفت‪ :‬طی ‪ ۵‬سال گذشته با تکیه بر اقتصاد‬ ‫مقاومتی بیش از ‪ 14۵‬هزار واحد کوچک تولیدی در سراسر کشور‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫سردار نعمان غامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان‬ ‫اینکه بسیج سازندگی از سال ‪ 1۳92‬به بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال‬ ‫به صورت جدی وارد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬محوریت آن بحث ایجاد‬ ‫واحدهای کوچک مخصوصا در حوزه امنیت غذایی بوده است‪.‬‬ ‫رئیس بسیج سازندگی افزود‪ :‬طی ‪ ۵‬سالی گذشته بطور میانگیــن‬ ‫‪ 29‬هزار واحد کوچک و به عبارتی بیش از ‪ 14۵‬هزار واحد کوچک در‬ ‫حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این واحدهای با کمک منابع بانکی از جمله بانک‬ ‫مهر اقتصاد ایجاد شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف بسیج سازندگی در این زمینه‬ ‫کمک به دولت و همچنین الگوسازی واحدهای ایجاد شده و تکثیر‬ ‫آنها بوده است‪.‬‬ ‫رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه میانگین تسهیات‬ ‫پرداختی به این بنگاه‌ها ‪ 1۳‬تا ‪ 1۵‬میلیون تومان بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تسهیات با سود ‪ 16‬درصد پرداخت شده‪ ،‬ضمن اینکه در یک سال‬ ‫گذشته تسهیات با سود ‪ 10‬درصد به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫سردار غامی اظهار داشت‪ :‬در طول چند سال گذشــــــته بیش از‬ ‫‪ ۳‬هزار نخبه در حوزه تولید از طریق رسانه‌ها معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری ساالنه حدود ‪ 900‬نمایشگاه عرضه‬ ‫محصوالت مقاومتی بیان داشت‪ :‬برگزاری این نمایشگاه‌ها در راستای‬ ‫معرفی مشاغل ایجاد شده بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫رئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫که بیش از ‪ 70‬درصد واحدهای کوچک تولیدی ایجاد شده فعالیت‬ ‫پایداری داشته‌اند‌‪ ،‬گفت‪ :‬این واحدها در امتداد قطب‌های صنایع تبدیلی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کارگاه‌های کوچک براساس مزیت‌های اقتصادی‬ ‫مناطق مختلف تشکیل شده است‪ ،‬ضمن اینکه صنایع تبدیلی مورد نیاز‬ ‫مناطق شناسایی و روی آن سرمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫غامی بیان داشت‪ :‬همچنین تاش شده اشت‪ ،‬تا واحدهای کوچک‬ ‫تولیدی را به واحدهای بزرگ متصل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تمرکز ما بیشتر روی مناطق روستایی بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما این اقدامام در سراسر کشور و تمام استان‌ها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس بسیج سازندگی کشور اظهار داشت‪ :‬پرورش ماهی‪ ،‬پرورش‬ ‫شترمرغ‪ ،‬تولید عسل‪ ،‬تولید زعفران‪،‬؛‌تولید گیاهان دارویی‪ ،‬تولید قارچ‬ ‫و صنایع تبدیلی و ‪ ...‬حوزه فعالیت را تشکیل می‌داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد‪:‬‬ ‫ ‬ ‫وجود ‪ ۹0‬هزار دانش آموخته‬ ‫بیکار در اصفهان‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه استان‬ ‫اصفهان ‪ 9۰‬هزار دانش آموخته بیکار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث کارورزی‪،‬‬ ‫بسیاری از فارغ‌التحصیان مشغول به کارهای غیررسمی هستند و حاضر‬ ‫به فعالیت به عنوان کارورز در شرکت‌ها نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن نیرومند در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان اصفهان که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال گذشته ‪ ۱۴.۴‬درصد‬ ‫و نرخ مشارکت اقتصادی آن به ‪ ۱۴.۱‬درصد رسید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫اصفهان ‪ 9۰‬هزار دانش آموخته بیکار دارد و هرساله اشتغال از بخش‬ ‫کشاورزی کاسته و به اشتغال بخش خدمات اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح های اشتغالزایی اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬طرح‌های‬ ‫نیازمند باالی ‪ 6‬میلیارد تومان به کارگروه ملی در تهران ارسال می‌شود‪،‬‬ ‫اما در آنجا بسیار ُکند عمل می‌ شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خصوص طرح‬ ‫اشتغال فراگیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مجموع این طرح ‪ ۱۶۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار وجود دارد که ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان آن مصوب و به بانک ها منتقل‬ ‫شده است‪ ،‬اما مشکل اصلی‪ ،‬بانک ها با قوانین دست و پاگیرهستند که‬ ‫قدرت تخصیص اعتبارات الزم را ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ 2۵4‬میلیارد تومان بودجه مربوط به اشتـــــــغال‪،‬‬ ‫‪ 127‬میلیارد تومان به بخش تسهیات روستایی اختصاص یافته و از این‬ ‫میزان ‪ 61‬میلیارد تومان آماده پرداخت در بانک‌ها است‪ ،‬اما اکنون تقاضا‬ ‫‪ 70‬برابر شده و امکان پاسخگویی به آنها نیست‪.‬‬ ‫نیرومند با تاکید بر اینکه کشور باید اختیارات استان ها را بیشتر کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهم منطقه‌ای‪ ،‬دستگاهی و شهرستانی اشتغال باید در اختیار‬ ‫مراکز استان ها باشد تا اعتبارات به صورت هدفمند ارائه شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص طرح کارورزی فارغ‌التحصیان نیز‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بحث کارورزی‪ ،‬بسیاری از فارغ‌التحصیان مشغول به کارهای‬ ‫غیررسمی هستند و حاضر به فعالیت به عنوان کارورز در شرکت‌ها‬ ‫نیستند‪ ،‬از سوی دیگر عدم پرداخت معوقات پولی آنها‪ ،‬موجب استقبال‬ ‫نکردن از این طرح شده است‪.‬‬ ‫روســـتاها شـــروع کـــرده اســـت و بعـــد از آن بـــه‬ ‫مـــکان هـــای بـــزرگ یـــا همـــان مراکـــز اســـتان هـــا‬ ‫خواهـــد رســـید‪.‬‬ ‫بانک های عامل تسهیالت‬ ‫اشتغالزای روستایی‬ ‫مع ــاون ریی ــس جمه ــوری ب ــر ض ــرورت مراجع ــه‬ ‫متقاضیـــان روســـتایی بـــه بانـــک هـــای و موسســـات‬ ‫مالـــی چهارگانـــه بـــرای دریافـــت تســـهیات‬ ‫اشـــتغالزایی تاکیـــد کـــرد و گفـــت ‪ :‬پرداخـــت‬ ‫تســهیات اشــتغال روســتایی و عشــایری را بانــک هــای‬ ‫کش ــاورزی ‪ ،‬پس ــت بان ــک ‪ ،‬بان ــک توس ــعه تع ــاون و‬ ‫صنـــدوق کارآفریـــن پرداخـــت مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫رضـــوی بـــه متقاضیـــان هشـــدار داد کـــه بـــرای‬ ‫دریافـــت ایـــن تســـهیات بـــه دیگـــر بانک‌هـــا‬ ‫مراجعـــه نکننـــد تـــا در موعـــد مقـــرر بتواننـــد‬ ‫تســـهیات خـــود را دریافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫معـــاون رئیـــس جمهـــوری بـــا ایـــن توضیـــح کـــه‬ ‫س ــند مل ــک و خان ــه روس ــتایی ‪ ،‬س ــفته ‪ ،‬س ــند زمی ــن‬ ‫مح ــل اج ــرای ط ــرح و ضمان ــت نام ــه صن ــدوق ب ــه‬ ‫عن ــوان وثیق ــه تس ــهیات اش ــتغالزای روس ــتایی م ــورد‬ ‫قب ــول بان ــک هی ــا عام ــل اس ــت ‪ ،‬گف ــت‪ :‬چن ــان چ ــه‬ ‫بان ــک ه ــای عام ــل از پذی ــرش ای ــن وثیقه‌ه ــا امتن ــاع کنن ــد‪،‬‬ ‫متقاضیـــان مـــی تواننـــد مـــوارد را بـــه اســـتانداری و‬ ‫یـــا معاونـــت توســـعه روســـتایی و مناطـــق محـــروم‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری گ ــزارش دهن ــد ‪.‬‬ ‫رضـــوی کارمـــزد ایـــن تســـهیات را ‪ 6‬درصـــد‬ ‫اعـــام کـــرد و افـــزود ‪ :‬بعـــد از ســـه ســـال دوره‬ ‫مش ــارکت و ی ــک س ــال تنف ــس ‪ ،‬ای ــن تس ــهیات در‬ ‫مـــدت زمـــان ‪ 6‬ســـاله بایـــد بازپرداخـــت شـــود‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫در حاشیه سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی تشریح شد‬ ‫سیاست های استخدامی و اشتغال دولت‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫سـومین کنفرانـس بین‌المللـی مدیریـت صنعتـی با همکاری دانشـکده مدیریت و حسـابداری دانشـگاه عالمـه طباطبائی و انجمن علمـی مدیریت صنعتـی ایران و‬ ‫بـا حضـور برتریـن اسـاتید داخلـی و بین‌المللی رشـته مدیریت صنعتـی در تاریـخ ‪ 18‬و ‪ 19‬اردیبهشـت ‪ 1397‬در محل پردیـس مرکزی دانشـگاه عالمه طباطبائی برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن کنفرانـس دکتـر جمشـید انصاری معـاون رئیس‌جمهور و رئیس سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور ‪ ،‬دکتـر عادل آذر رئیـس انجمن مدیریـت صنعتی‪ ،‬دکتر‬ ‫منوچهـر منطقـی رئیـس سـازمان فضایـی ایران‪ ،‬دکتـر منصور معظمـی معاون وزیـر و رییس هیات عامل سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایع ایران‪ ،‬دکتر حسـین سـلیمی‬ ‫رئیس دانشـگاه عالمه و ‪...‬سـخنزانی کردند‪.‬‬ ‫در این همایش چند پنل تخصصی با موضوعات «چالش ها و فرصت رشته مدیریت صنعتی» و «توسعه صنعت و تولید ملی» و ‪ ...‬برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور‬ ‫و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫در اوج استخدام فقط می‌توانیم‬ ‫‪ 80‬هزار نفر را درسال جذب کنیم‬ ‫معاون رئیس‌جمهور و رئیس‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫کشور با اشاره به حجـــم باالی‬ ‫بیکاری فارغ‌التحصیــــان گفت‪:‬‬ ‫کل فارغ‌التحصیان کشور تاکنون‬ ‫هشت میلیون نفر اســــــــت و‬ ‫‪ 26‬میلیون نیروی کار در کشور داریم‬ ‫که ‪ 2۳‬میلیون نفر شاغل هستند و‬ ‫سه میلیون و ‪ 200‬هزار نفر آن‌ها‬ ‫بیکار هستند‪.‬‬ ‫وی تعداد شاغان بخش حاکمیتی و عمومی دولت را دو‬ ‫میلیون و سیصدهزار نفر عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر همه این دو‬ ‫میلیون و سیصد هزار نفر را هر پنج سال یکبار ترخیص کنیم و به‬ ‫جای آن‌ها نیروی فارغ‌التحصیل استخدام کنیم باز هم نمی‌توانیم‬ ‫این همه فارغ‌التحصیل را شاغل کنیم!‬ ‫شش میلیون و ‪ 500‬هزار فارغ‌التحصیل‬ ‫در بخش غیردولتی شاغل هستند‬ ‫جمشــید انصــاری بــا تصریــح اینکــه ‪ 19‬درصــد کل شــاغان‬ ‫کشــور در بخــش عمومــی و حاکمیتــی هســتند یــادآور شــــــد‪:‬‬ ‫از هشــت میلیــون فارغ‌التحصیــل دانشــگاهی در کل تاریــخ‬ ‫آمــوزش عالــی در کشــور یک‌میلیــون و پانصــد هــزار نفــر در‬ ‫دولــت شــاغل هســتند و شــش میلیــون و ‪ ۵00‬هــزار نفــر در‬ ‫بخــش غیردولتــی و خصوصــی مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه این واقعیـت گفـت‪ :‬بنابراین بایـد بدانیم که‬ ‫دولـت نمی‌توانـد این‌هـا را جـذب کنـد و فارغ‌التحصیلان هـم‬ ‫پذیرفته‌انـد کـه نمی‌تواننـد وارد دولـت شـوند و بایـد خودشـان‬ ‫بیـرون از دولـت کار کنند‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫کشور درباره این سؤال که وقتی بخش عمده صنایع بزرگ کشور‬ ‫دولتی هستند و دولت باید زمینه جذب فارغ‌التحصیان را فراهم‬ ‫کند گفت‪ :‬صنایع بزرگ کشــــور ‪ ۵00‬هزار نفر شاغل دارند و‬ ‫این اینکه تصور شود صنایع دولتی بخش عمده‌ای از نیروها را‬ ‫می‌تواند جذب کند نادرست است و حجم نیروی انسانی در این‬ ‫بخش قبل از خصوصی‌سازی ‪ 600‬هزار نفر بود و االن به ‪۵00‬‬ ‫هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫تالش می‌کنیم واقعیت‌ها را بگوییم‬ ‫معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫کشور هدف از ارائه این آمار را بیان واقعیت‌ها عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫فارغ‌التحصیان باید بدانند دولت نمی‌تواند این همه فارغ‌التحصیل‬ ‫را استخدام کند و آن‌ها خودشان باید به فکر کار باشند و در‬ ‫بخش‌های غیردولتی و خصوصی شاغل شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شهری داریم که دانشگاه‌های مختلف ‪1000‬‬ ‫نفر فارغ‌التحصیل در رشته علوم سیاسی داشتند چگونه می‌توانیم‬ ‫برای کشوری که برای چند سال خود ‪ 1000‬نفر جذب ندارد این‬ ‫همه فارغ‌التحصیل علوم سیاسی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازنشستگان بخش عمومی و دولتی یک به سی است‬ ‫جمشید انصاری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به جای همه‬ ‫کسانی که هر سال بازنشسته می‌شوند نیرو استخدام کنیم درسال‬ ‫بیش از ‪ ۸0‬هزار نفر نمی‌توانیم استخدام کنیم و باید فارغ‌التحصیان‬ ‫خودشان به دنبال شغل و کار باشند‪.‬‬ ‫حاشیه‌های حضور معاون رئیس‌جمهور در این مراسم‬ ‫معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫کشور در این مراسم به راحتی از مسئولیت‌های دولت برای اشتغال‬ ‫فارغ‌التحصیان شانه خالی کرد و سعی کرد بیکاری فارغ‌التحصیان‬ ‫را متوجه خود این دانشگاهیان نماید‪.‬‬ ‫وی مثال زد؛ چرا یک نجار به فکر مهارت و اشتغال است ولی‬ ‫یک فارغ‌التحصیل ارشد و دکتری به فکر استخدام در دولت است‬ ‫و نتیجه گرفت که فارغ‌التحصیان دانشگاهی فقط درس‌خوانده‌اند‬ ‫و برای خود حق نشستن در پشت میز قائل هستند!‬ ‫این گفته دکتر انصاری با واکنش حضار روبرو شد و یکی‬ ‫دیگر از حاضران در پاسخ وی گفت‪ :‬دولت اگر نمی‌تواند‬ ‫فارغ‌التحصیان را استخدام کند باید واقعیت‌ها را بپذیرد چراکه‬ ‫در این شرایط زیرساخت‌ها و تسهیل گری‌ها نیز برای اشتغال و‬ ‫کارآفرینی هم فراهم نیست‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهـور و رئیـس سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور‬ ‫بـوده اسـت و بس!‬ ‫رئیس انجمن مدیریت صنعتی‬ ‫رشته مدیریت صنعتی از رشته‌های جذاب کشور است‬ ‫دکتـر عـادل آذر‪ ،‬رئیـس دیـوان‬ ‫محاسـبات در ایـن کنفرانـس بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه رشـته مدیریـت‬ ‫صنعتی از رشـته‌های جذاب کشـور‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬آمـار نشـان مـی دهد‬ ‫در سـال ‪ 1۳94‬و ‪ 9۵‬سـهم رشـته‬ ‫مدیریـت صنعتـی از ‪ 200‬هـزار نفر‬ ‫دانشـجوی رشـته‌های مدیریـــت‬ ‫‪ 2۵‬درصـد یعنـی بـه میـزان ‪ ۵0‬هـزار نفـر بـوده اسـت و همواره‬ ‫سـهم ایـن این رشـته در حـال افزایش اسـت چرا که دانشـجویان‬ ‫تلاش می‌کننـد وارد ایـن رشـته شـوند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن مدیریت صنعتی با تأکید بر اینکه باید فـکر‬ ‫اساسی به حال این رشته داشته باشیم اظهار داشت‪ :‬بیـــــــــش‬ ‫از ‪ ۵0‬تا ‪ ۵۵‬درصد کسانی هم که در رشته‌های فنی و مهندسی‬ ‫تحصیل می‌کنند نیز در مقاطع باالتر مثل کارشناسی ارشد تاش‬ ‫می‌کنند رشته‌های مدیریت به ویژه رشته مدیریت صنعتی‬ ‫را انتخاب کنند و این حاکی از این است که آن‌ها وقتی عاقل‬ ‫می‌شوند! به رشته‌های علوم انسانی حوزه مدیریت ازجمله رشته‬ ‫مدیریت صنعتی عاقه دارند و وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فضایی ایران‪:‬‬ ‫‪ 85‬درصد از بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫با فناوری خارج از رده کار می‌کنند‬ ‫دکتر منوچهــــر منطقی رئیس‬ ‫سازمان فضایی ایران نیز در سومین‬ ‫کنفرانس بین‌المــــــللی مدیریت‬ ‫صنعتی با تأکید بر اهمیت رشته‬ ‫مدیریت صنعتی گفت‪ ۸۵ :‬درصد از‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی با فناوری خارج‬ ‫از رده کار می‌کنند و توجه به این‬ ‫فارغ‌التحصیان و استفاده درست از‬ ‫آن‌ها بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫ماجرای چپق مادربزرگ!‬ ‫دکتر انصاری همچنین در پنل تخصصی به ذکر خاطراتی‬ ‫از دوران کودکی و کودکی و نوجوانی خود پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫مادربزرگم همواره چپق می کشید و به دلیل کهولت سن هر از‬ ‫گاهی آن را گم می کرد که ما با یافتن آن با این دعای مادربزرگ‬ ‫مواجه می شدیم؛ «کار نکنی و بخوری» که حال به نظر می رسد‬ ‫با استخدام در دولت این دعای مادربزرگ مستجاب شده است!‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور‬ ‫در پاسخ به سؤال بازارکار‪:‬‬ ‫ما مسئول کاسبی شما نیستیم!‬ ‫معـاون رئیس‌جمهـور و رئیـس سـازمان امـور اداری و‬ ‫اسـتخدامی کشـور در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار بـازارکار درباره‬ ‫برنامه‌هـای اسـتخدام درسـال ‪ 1۳97‬و همچنیـن در برنامـه ششـم‬ ‫توسـعه نیـز جـواب سـرباال داد و گفت‪ :‬ما مسـئول کاسـبی شـما‬ ‫نیسـتیم؛ ایـن جـواب دادن بـه سـوال این معنـی را متبـادر می‌کند‬ ‫کـه گویی همه کاسـبی ‪ 1۸‬سـاله بـازارکار تاکنـون از طریق معاون‬ ‫رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران‪:‬‬ ‫یک‌میلیون فارغ‌التحصیل لیسانس‬ ‫و باالتر جویای کار هستند‬ ‫دکتر منصـــور معظمی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪ :‬در حال حـــاضر‬ ‫‪ ۸4‬هزار واحد صنعتی داریم که فقـــط نه درصد آن‌ها متعلـــق‬ ‫به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫این واحدها دچار مشکل هستند‬ ‫گفت‪ :‬بسیاری از این واحدها نیز زیر‬ ‫خط تولید و زیر ‪ ۵0‬درصد شاخص‬ ‫تولید فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی از وجـــــــود بیش از‬ ‫چهار میلیون دانشجو در کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬یک‌میلیون فارغ‌التحصیل‬ ‫لیسانس و باالتر جویای کار هستند‪.‬‬ ‫وی از عدم اعتماد به جوانان در کشور گله کرد و گفت‪ :‬من‬ ‫یکی از معاونت‌های کلیدی خود را به یک جوان ‪ ۳4‬ساله سپرده‌ام‬ ‫و این در حالی است که سه مدیرعامل شرکت‌های مهم به خاطر‬ ‫این انتصاب من استعفا داده‌اند چرا که حاضر به گرفتن اجازه و‬ ‫دستور از مدیر جوان که فارغ‌التحصیل رتبه اول دانشگاه استنفورد‬ ‫آمریکاست نیستند!!!‬ ‫سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با همکاری‬ ‫دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عامه طباطبائی و انجمن‬ ‫علمی مدیریت صنعتی ایران در دانشگاه عامه برگزار شد بستر‬ ‫مناسبی برای ارائه مقاالت پژوهشگران و همچنین برگزاری‬ ‫پنل‌های تخصصی با حضور خبرگان صنعتی و دانشگاهی در‬ ‫راستای شعار کنفرانس سوم یعنی توسعه صنعت و تولید ملی بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی‪:‬‬ ‫برای ارتباط بین صنایع با هم و صنعت‬ ‫و دانش باید کاری بکنیم‬ ‫رئیس دانشگاه عامه طباطبایی‬ ‫در سومین کنفرانس مدیریت‬ ‫صنعتی با اشاره به اینکه صنایع‬ ‫ما دچار گسست هستند و از‬ ‫نبود شبکه سازی رنج می برند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬گسست بین‬ ‫صنعت و زنجیره صنایع و همچنین‬ ‫گسست حوزه صنعت و دانش از‬ ‫مهمترین موضوعاتی است که باید‬ ‫برای رسیدن به شرایط مطلوب تاش‌کنیم‪.‬‬ ‫دکتر حسین سلیمی با تاکید بر اینکه پیوند بین دانشگاه و‬ ‫صنعت باید ارگانیک باشد یادآور شد‪ :‬هم در ارتباط با صنعت‬ ‫و هم در ارتباط با دانش و فناوری باید به بازار جهانی پیوند‬ ‫بخوریم چرا که مفهوم بازار یا ماهیت جهانی دارد که ما کمتر به‬ ‫آن پرداخته ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی موارد حوزه دانشگاه ممکن است‬ ‫کارآمدی سریع را نداشته باشد که آن به خاطر بیگانگی و عدم‬ ‫حضور در حوزه صنعت است‪ .‬آیا صنعت‌گران حاضرند در‬ ‫دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نیروی انسانی و راهکار مشکات‬ ‫خود را از آن بخواهند‪.‬‬ ‫به دانشگاه اعتماد کنید‬ ‫و به دنبال گرفتن نتیجه در کوتاه مدت نباشید‬ ‫وی خطاب به مدیران و نمایندگان شرکت های صنعتی حاضر‬ ‫در مراسم گفت‪ :‬به دانشگاه اعتماد کنید و به دنبال گرفتن نتیجه در‬ ‫کوتاه مدت نباشید‪ ،‬چرا که معتقدم این پیوند ارگانیک در نهایت‬ ‫صنعت کشور را نجات می دهد و امکان توسعه پایدار در جامعه‬ ‫جهانی را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫دکتر کزازی دبیر علمی کنفرانس مدیریت صنعتی‪:‬‬ ‫توسعه کسب و کار در فضای مجازی و تجارت الکترونیک‬ ‫ویژگی اصلی کشورهای نوظهور‬ ‫در بخش دیگر این مراسم دکتر‬ ‫کزازی دبیر علمی کنفرانس در‬ ‫سخنانی با اشاره به اینکه توسعه‬ ‫کسب و کار در فضای مجازی‬ ‫و مبادالت الکترونیک و تجارت‬ ‫الکترونیک ویژگی اصلی کشورهای‬ ‫نوظهور است گفت‪ :‬عصری که ما‬ ‫در آن زیست می کنیم‪ ،‬مدیریت هم‬ ‫در مفهوم شایستگی و توانمندی و‬ ‫بهره گیری از خرد جمعی حداقل در جوامع پیشرفته است که در‬ ‫آن آرا و عقاید گوناگون ظهور پیدا کرد مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬ب ــدون ش ــک ای ــن مه ــم یک ــی از عوام ــل تاثی ــر‬ ‫گ ــذار در پیش ــرفت و توس ــعه کش ــورهای مختل ــف ب ــه وی ــژه‬ ‫کش ــورهای در ح ــال توس ــعه و نوظه ــور ک ــه رش ــد اقتص ــادی‬ ‫چشـــمگیری را تجربـــه کرده‌انـــد بوده‌اســـت‪.‬‬ ‫دبیـــر علمـــی همایـــش تصریـــح کـــرد‪ :‬پـــس از تحمیـــل‬ ‫تحریم‌هـــای اقتصـــادی و حتـــی سیاســـی بـــه کشـــور و پدیـــد‬ ‫آم ــدن مش ــکات عدی ــده در ای ــن راس ــتا‪ ،‬ب ــرای ب ــرون رف ــت‬ ‫از ایـــن چالش‌هـــا و تبییـــن فراینـــد اقتصـــاد پویـــا‪ ،‬بیـــش‬ ‫از پیـــش ضـــرورت توجـــه بـــه جامعـــه صنعتی‪-‬اقتصـــادی و‬ ‫دانشـــگاهی کشـــور نمـــود ویـــژه پیـــدا می‌کنـــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیر علی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فراخوان بکارگیری متخصص‬ ‫مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران یکی از واحد‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر اساس مجوز شماره ‪ 11682‬مورخ ‪ 1396/5/7‬سازمان مذکور جهت‬ ‫تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ‪ 2‬نفر از واجدین شرایط را به شرح ذیل از طریق مصاحبه تخصصی و در صورت لزوم آزمون علمی‪ ،‬گزینش و انجام سایر مراحل اداری و قانونی بصورت‬ ‫قراردادی دعوت به همکاری می‌نماید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی جهت تکمیل کادر مالی‪ ،‬تعدادی‬ ‫حسابدار با شرایط ذیل به صورت تمام وقت‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬لیسانس در رشته‌های حسابداری‪،‬‬ ‫ردیف‬ ‫تخصص مورد نیاز‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫حداقل سابقه کار‬ ‫مورد نیاز(سال)‬ ‫تعداد مورد نیاز(نفر)‬ ‫جنسیت‬ ‫توضیحات‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس پژوهش‬ ‫حداقل کارشناسی ارشد‬ ‫فرآوری مواد معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زن‪ /‬مرد‬ ‫آشنایی و داشتن تجربه در زمینه فرآوری‬ ‫و استحصال عناصر نادر خاکی‬ ‫همکاران سیستم و ‪office‬‬ ‫سابقه کار‪ :‬حداقل ‪ 3‬سال به باال‪ -‬مسلط به نرم افزارهای‬ ‫● پس از اخذ قبولی مصاحبه تخصصی و تائید هسته گزینش مبنی بر دارا بودن شرایط و‬ ‫شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫● تدوین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط عمومی و انتخاب اصلح‪ ،‬مراحل بکارگیری میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫● تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫● التزام به قانون اساسی کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال آن‬ ‫پزشکی)‬ ‫دائم(غیر‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت‬ ‫تکمیل تقاضا نامه همکاری (به تذکرات مندرج در تقاضا نامه توجه شود)‬ ‫● درا بودن حداکثر ‪ 35‬سال سن با احتساب سابقه کار‬ ‫تصاویر برابر با اصل شده آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی رسمی‪ ،‬تمام صفحات شناسنامه‪،‬‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫کیفری‬ ‫پیشینه‬ ‫سوء‬ ‫و‬ ‫محکومیت‬ ‫● عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن سابقه‬ ‫کارت ملی‪ ،‬کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم(غیر پزشکی)‬ ‫محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد(با تایید مراجع ذیصالح)‬ ‫خالصه سوابق کاری به همراه گواهی های رسمی سابقه کار‬ ‫● عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬ ‫‪ 3‬قطعه عکس ‪ 3*4‬جدید پشت نویسی شده(یک قطعه بر روی تقاضانامه الصاق گردد)‬ ‫● داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی طبق تائید پزشک مرکز طب صنعتی‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط الزم است پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی فرم تقاضانامه‬ ‫● درا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز و حداقل معدل ‪.16‬‬ ‫همکاری را از سایت مرکز به آدرس ‪ www.imprc.ir‬دریافت نموده و پس از تکمیل نمودن‬ ‫● عدم اشتغال و تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی‪.‬‬ ‫● عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و آن به همراه سایر مدارک حداکثر تا تاریخ ‪ 1397/2/29‬با پست سفارشی به نشانی کرج‪-‬کمالشهر‪-‬‬ ‫ص‪.‬پ‪ 31995-135.‬و کد پستی ‪ 3365164776‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذیصالح‪.‬‬ ‫زمان برگزاری مصاحبه و اعالم نتایج و سایر مراحل اداری از طریق سایت مذکور اعالم می شود‪.‬‬ ‫● عدم اشتغال و تعهد خدمت در سایر دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی‬ ‫● در خصوص ایثارگران بر اساس قوانین و دستور العمل های مربوط به خود اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬ ‫● در مصاحبه تخصصی در شرایط مساوی افراد بومی در اولویت خواهند بود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک برند در صنایع غذایی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫کارشناس فروش (آقا)‬ ‫بازرگانی‬ ‫کارشناسی‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪farakhan@hamshahri.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید در شرکت پیمانکاری‬ ‫مسلط به امور مالیاتی و اضهارنامه ارزش افزوده‬ ‫و معامالت فصلی و استخدام منشی خانم‬ ‫مسلط به کارهای اداری‪ ،‬بایگانی‪،‬‬ ‫کامپیوتر و برنامه‌های تحت وب‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫ایمیل‪farakhan@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی طلوع ایده پردیس‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار آشنا با نمایندگان فروش در شهرستان ها‬ ‫ارسال رزومه به نشانی‪mm.ploy@yahoo.com :‬‬ ‫(سیستم حضور و غیاب‪ ،‬کنترل تردد و گیت)‬ ‫●کارشناس بازاریابی و فروش ●حداقل ‪3‬سال سابقه فروش کاالهای مرتبط‬ ‫●حداکثر سن ‪ 40‬سال ●حقوق ثابت و پورسانت‬ ‫ارسال رزومه به‪info@toluetech.com :‬‬
‫‪6‬‬ ‫کارآفرینی‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۲‬تن اسانس گیاهان دارویی در ممسنی‬ ‫رونق یک مجتمع متروک کشاورزی با اقتصاد مقاومتی‬ ‫کارآفرین موفق مشاور جوانان می‌شود‬ ‫حمایت کارآفرین کازرونی از جوانان جویای کار‬ ‫کارآفرین موفق شهرستان ممسنی عاوه بر تولید‬ ‫ساالنه ‪ 2‬تن اسانس از گیاهان دارویی‪ ،‬تجربه خود را‬ ‫در اختیار جوانان و کارآفرینان تازه‌کار قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز‪ ،‬اقلیم‬ ‫استان فارس ظرفیت مناسبی برای پرورش گیاهان‬ ‫دارویی دارد به همین دلیل در اغلب شهرستان‌های‬ ‫استان فارس کشت گیاهان دارویی رونق پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬در این میان بسیج سازندگی استان فارس‬ ‫متناسب با اقلیم و توانمندی هر شهرستان زمینه‬ ‫پرورش این گیاهان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کارآفرینانی که در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫در گوشه و کنار استان فارس دست به اشتغالزایی‬ ‫زدند و با همت عالی و قدم‌های کوچک نه تنها‬ ‫اقتصاد مقاومتی را معنا بخشیدند بلکه با توجه به‬ ‫خشکسالی کشاورزی استان را رونق دادند‪.‬‬ ‫فرآوری و صنایع تبدیلی مساوی با ارزش‬ ‫افزوده بیشتر‬ ‫خداکرم افتخاری از کارآفرینان موفق در عرصه‬ ‫تولید و پرورش گیاهان دارویی در شهرستان‬ ‫ممسنیاستکهدر‪ 27‬سالگذشتهکاشتگیاهاندارویی‬ ‫را در مزرعه خویش آغاز کرده اما تا سال ‪94‬‬ ‫به صورت خام محصوالت خود را به فروش‬ ‫می‌رسانده است‪.‬‬ ‫رزماری‪ ،‬نعنا فلفلی‪ ،‬نعنا معمولی‪ ،‬الوان‪،‬‬ ‫اکالیپتوس‪ ،‬مورد و آویشن تنها چند نمونه از‬ ‫گیاهانی است که افتخاری در مزرعه ‪ 26‬هکتاری‬ ‫خود می‌کارد و از آنها برای تولید دارو و مواد آرایشی‬ ‫و بهداشتی استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫«از سال ‪ 94‬با خرید دستگاه تقطیر کار فرآوری‬ ‫را نیز خودم انجام دادم اما پیش از آن محصوالت‬ ‫به صورت خام به فروش می‌رفت» این را افتخاری‬ ‫در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید و معتقد اســــت‬ ‫هر اندازه که کارگاه‌های تولید عرقیات و اسانس به‬ ‫دستگاه‌های فرآوری مجهز باشند‪ ،‬می‌توان ارزش‬ ‫افزوده بیشتری را در استان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی ساالنه ‪ 2‬تن اسانس از گیاهان دارویی‬ ‫خود تولید می‌کند که ‪ ۵0‬درصد مواد اولیه آن‬ ‫از مزرعه خود تامین و مابقی را از استان‌های‬ ‫بندرعباس و خوزستان و شهرهای جهرم و‬ ‫فیروزآباد خریداری می‌کند‪ .‬به گفته این کارآفرین‬ ‫موفق با این کار تاکنون برای ‪ 1۳‬نفر به صورت‬ ‫پایدار و ‪ ۵‬هزار نفر به صورت روز مزد شغل‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کارخانه داروسازی در ممسنی‬ ‫راه‌اندازی کارخانه داروسازی در کنار‬ ‫اسانس‌گیری آرزوی آقای افتخاری است که‬ ‫تصمیم دارد در آینده انجام دهد‪ .‬به گفته وی‬ ‫«برای راه‌اندازی این کارخانه به ‪ ۵‬نفر متخصص‬ ‫داروساز و گیاه‌شناس نیاز است و برای ‪ ۵0‬نفر‬ ‫می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کند»‪.‬‬ ‫این کارآفرین موفق که این روزها خود مشاوری‬ ‫برای کارآفرینان جوان شهرستان ممسنی شده است‪،‬‬ ‫رکود را یکی از مشکات تولیدکنندگان می‌داند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬در سال ‪ 94‬و ‪ 9۵‬به دلیل رکود موجود‬ ‫مجبور به تمدید تسهیات بانک شدم که این امر‬ ‫شرایط را برای تولید با مشکل مواجه کرد‪.‬‬ ‫فرشید گودرزی‪ ،‬رئیس بسیج سازندگی‬ ‫شهرستان ممسنی‪ ،‬در گفت‌وگو با تسنیم از اعطای‬ ‫وام ‪ ۳0‬میلیون تومانی اقتصاد مقاومتی به این‬ ‫کارآفرین موفق سخن گفت و معتقد است افرادی‬ ‫که در زمینه تولید و کارآفرینی موفق عمل کردند‬ ‫می‌توانند مشاور و مشوق خوبی برای تازه‌کاران‬ ‫باشند به همین دلیل بسیج سازندگی تاش می‌کند‬ ‫از تجربه این افراد استفاده کند‪.‬‬ ‫استفاده از الگوهای موفق به عنوان مشاور‬ ‫به گفته وی خداکرم افتخاری یکی از افرادی‬ ‫است که به واسطه تجربه‌ای که در طول سال‌ها‬ ‫کسب کرده به عنوان مشاور در طرح‌های پرورش‬ ‫گیاهان دارویی مورد مشورت قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫گودرزی از همکاری جهاد کشاورزی و‬ ‫اداره فنی‌وحرفه‌ای شهرستان ممسنی برای پیشبرد‬ ‫پروژه‌های اقتصاد مقاومتی خبر می‌دهد و می‌گوید‪:‬‬ ‫برگزاری آموزش‌های اقتصاد مقاومتی و مشاغل‬ ‫خانگی برای افراد متقاضی دریافت تسهیات‪،‬‬ ‫ارائه مشاوره‌های تخصصی با همکاری جهاد‬ ‫کشاورزی و فنی و حرفه‌ای و صنعت و کار و‬ ‫تعاون برای توجیه متقاضیان فعالیت در عرصه‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و برگزاری همایش علمی کردن‬ ‫کشاورزی در راستای تولید محصول سالم و‬ ‫ارگانیک از جمله اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی برگزاری برنامه همگام با کشاورز در‬ ‫روستاهای مختلف شهرستان با همکاری جهاد‬ ‫کشاورزی در راستای افزایش تولید و تغییر الگوی‬ ‫کشت و برگزاری نمایشگاه و فراهم کردن شرایط‬ ‫شرکت فعاالن اقتصاد مقاومتی در نمایشگاه‌های‬ ‫مختلف در راستای بازاریابی را از دیگر اقدام‬ ‫بسیج سازندگی عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه صنایع غذایی‬ ‫از افراد با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس صنایع غذایی‬ ‫لیسانس صنایع غذایی با ‪ 3‬سال سابقه کار در کنترل کیفیت‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس صنایع غذایی‬ ‫لیسانس صنایع غذایی با ‪ 3‬سال سابقه کار در تولید مواد غذایی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس صنایع غذایی‬ ‫لیسانس صنایع غذایی با ‪ 3‬سال سابقه کار درزمینه تحقیق‬ ‫و توسعه و صنایع کنسرو و مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫لیسانس بهداشت حرفه ای با ‪ 2‬سال سابقه کار درصنایع غذایی‬ ‫و مسلط به نرم افزار ‪office‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫لیسانس مرتبط با ‪ 3‬سال سابقه کار مسلط به فرایندهای‬ ‫منابع انسانی و حقوق دستمزد و نرمافزارهای مرتبط‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی تولید و انبار‬ ‫مهندس صنایع با ‪ 5‬سال سابقه کار مدیریت در امور‬ ‫برنامه ریزی تولید م مواد و انبار در صنایع غذایی‬ ‫کارآفرین موفق کازرونی نه تنها با همت عالی‬ ‫یک مجتمع متروک کشاورزی را رونق داد بلکه‬ ‫آمادگی خود را برای حمایت از جوانان جویای‬ ‫کار استان فارس اعام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز‪ ،‬مقام‬ ‫معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی‬ ‫از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به‬ ‫کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان »‬ ‫و « آمادگی کشور برای جهش » را معرفی کردند‪.‬‬ ‫در گوشه و کنار استان فارس افرادی دست به‬ ‫کارآفرینی زدند که با همت عالی و قدم‌های‬ ‫کوچک سعی کردند اقتصاد مقاومتی را معنا‬ ‫ببخشند و نشان دهند که این نسخه‌ای کامل برای‬ ‫شفای اقتصاد است‪.‬‬ ‫نا امیدی و شکست در کارآفرین راه ندارد‬ ‫یک مجتمع متروک کشاورزی در شهرستان‬ ‫کازرون که چراغش از بی‌رونقی اقتصاد خاموش‬ ‫شده بود امروز با فعالیت یک جوان رونق گرفته و‬ ‫برای ‪ 1۵‬نفر اشتغالزایی کرده است‪.‬‬ ‫داوود سلطانی یکی از کارآفرینان موفق در‬ ‫زمینه اقتصاد مقاومتی است که ‪ 2‬سال پیش کارش‬ ‫را با بسیج سازندگی آغاز کرده است‪ ،‬اما در کنار‬ ‫کار اداری در کاس‌های آموزشی بسیج شرکت‬ ‫می‌کند و متوجه می‌شود در تمام استان فارس‬ ‫کارهای تولیدی و پرورش طیور آغاز شده اما در‬ ‫شهرستان کازرون خبری از تولید نیست‪.‬‬ ‫یک مجتمع متروک کشاورزی را می‌خرد و با‬ ‫آموزش‌های بسیج سازندگی و گرفتن تسهیات‬ ‫اقتصاد مقاومتی پرورش بلدرچین را با هزار‬ ‫جوجه آغاز می‌کند اما در مرحله نخست ‪ 700‬جوجه‬ ‫از بین می‌روند‪ .‬سلطانی در گفت‌وگو با تسنیم‬ ‫می‌گوید‪ « :‬ناامید نشدم و با توکل به خدا در بار دوم‬ ‫با ‪ 2‬هزار جوجه بلدرچین کار را شروع کردم و‬ ‫نتیجه گرفتم»‪.‬‬ ‫به گفته وی پس از نتیجه گرفتن از جوجه‌ریزی‬ ‫تصمیم به گسترش کار گرفتم و ‪ 6‬هزار جوجه‬ ‫بلدرچین را پرورش دادم پس از مدتی تخم‬ ‫بلدرچین را نیز اضافه کردم اما موفق نشدم برای‬ ‫تخم بلدرچین بازار مصرف پیدا کنم درنتیجه‬ ‫تصمیم گرفتم با یک دستگاه جوجه‌کشی را‬ ‫امتحان کنم‪.‬‬ ‫سلطانی که خود فوق لیسانس کشاورزی دارد‪،‬‬ ‫تصمیم می‌گیرد چرخه پرورش بلدرچین را کامل‬ ‫کند در نتیجه تولید دانه مصرفی بلدرچین را آغاز‬ ‫می‌کند و امروز همه استان فارس را در زمینه تولید‬ ‫و پرورش بلدرچین تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫مجتمع متروک داوود سلطانی کم کم رونق‬ ‫گرفت و وی متوجه شد که می‌تواند در کنار آنها‬ ‫مرغ محلی را نیز پرورش دهد به همین دلیل‬ ‫‪ 400‬مرغ محلی می‌گیرد و بخشی از مجتمع را به‬ ‫پرورش آن اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی یک گلخانه متروک نیز در مجتمع‬ ‫بود که با همکاری شهرداری کازرون محلی برای‬ ‫پرورش گل‌های فصلی می‌شود و در مرحله‬ ‫نخست ‪ ۵‬هزار قطعه گل فصلی تولید می‌کــــند‬ ‫و به فروش می‌رساند‪.‬‬ ‫آمادگی برای حمایت از جوانان جویای کار‬ ‫با تاش و همت این کارآفرین موفق مجتمع‬ ‫کشاورزی رونق گرفت و امروز به جایی رسیده‬ ‫که می‌تواند دستگیر دیگر جوانان شود‪ .‬سلطانی‬ ‫می‌گوید‪ « :‬این آمادگی را داریم که در کل استان‬ ‫فارس هر کس احتیاج به کار داشته باشد با هزینه شخصی‬ ‫خودمان کار تولید بلدرچین را برایش راه‌اندازی‬ ‫کنیم و خرید تضمینی هم داشته باشیم»‪.‬‬ ‫محمد موجی‪ ،‬رئیس بسیج سازندگی شهرستان‬ ‫کازرونازارائهتسهیات‪ ۳0‬میلیونتومانیاقتصادمقاومتی‬ ‫به کسانی که مایل به راه‌اندازی کار باشند‪ ،‬خبر می‌دهد و‬ ‫می‌گوید‪:‬عاوهبراینبرایشروعهرپروژهبسیجسازندگی‬ ‫دوره‌هایآموزشیومشاورهبرگزارمی‌کند‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با تسنیم از فعالیت‌های‬ ‫بازاریابی بسیج سازندگی برای تولیدکنندگان خبر‬ ‫می‌دهد که از جمله آنها برگزاری نمایشگا ‌ه در‬ ‫سطح شهرستان و استان است‪.‬‬ ‫موجی معتقد است که برای همه‌گیر شدن اقتصاد‬ ‫مقاومتی باید تبلیغات در این زمینه صورت بگیرد‬ ‫به همین دلیل افراد موفق کارآفرینی در کازرون در‬ ‫فضای مجازی به معرفی کار خود و تبلیغ می‌پردازند‪.‬‬ ‫دولت سنگ‌اندازی نکند‬ ‫هر چند مجتمع کشاورزی سلطانی رونق‬ ‫گرفته اما رنگ سنتی دارد‪ .‬وی درباره دالیل‬ ‫صنعتی نکردن آن می‌گوید‪« :‬زمانی تصمیم‬ ‫گرفتم که کشتارگاه داخلی راه‌اندازی کنم که با‬ ‫این کار می‌توانستیم به کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس گوشت بلدرچین صادر کنیم اما به دلیل‬ ‫سنگ‌اندازی و مانع تراشی ادارات پشیمان شدم»‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ۳‬میلیون تومان هزینه کارهای‬ ‫اداری بود و بعد از آن تجهیز کشتارگاه ‪ 70‬میلیون‬ ‫تومان اعتبار نیاز داشت اما به دلیل موانع اداری‬ ‫پشیمان شدم و اکنون به صورت سنتی با خانواده‌ام‬ ‫کار می‌کنم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فن آوری آزمایشگاهی‬ ‫شرکت دارویی‬ ‫در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تشخیص طبی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود از آقایان دارای مدرک‬ ‫لیسانس‪ ،‬مسلط به نرم افزار همکاران سیستم‪،‬‬ ‫آشنا به زبان انگلیسی‪ ، word ، Exel ،‬با حداقل ‪3‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط به حسابداری انبار و فروش دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت الزامی است‪.‬‬ ‫لطفا مشخصات پرسنلی خود را‬ ‫با ذکر کد ‪ 550‬به آدرس الکترونیکی‬ ‫‪ Career@fanavari.com‬ارسال نمایید‬ ‫از افراد ذیل با حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫سرپرست سفارشات خارجی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫(با ذکر شغل مورد درخواست)‬ ‫‪Email: estekhdam_m94@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را به مدت ‪ 4‬روز با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل ذیل‬ ‫‪ hrm.hanifoods@gmail.com‬ارسال یا به آدرس کیلومتر ‪ 22‬جاده خاوران روبروی فرون آباد‬ ‫اول خیابان صاحب الزمان پالک ‪ 1‬درب چهارم شرکت صنایع غذایی هانی مراجعه نمایند‬ ‫ساکنین شرق تهران و افسریه‪ ،‬پاکدشت‪ ،‬قیامدشت در اولویت هستند‪.‬‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش در زمینه موتور سیکلت فعال با روابط عمومی باالبا حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید‪-‬جهت ارسال رزومه کاری‬ ‫خود به شماره تماس‪ 66483114 :‬و شماره فکس‪ 66483113 :‬و یا ایمیل ذیل اقدام فرمایید‬ ‫‪job@kasirgroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت ‪ EBC‬در صنعت آب و فاضالب‬ ‫در راستای تکمیل کادر خود در دفتر مرکزی تهران از متقاضیان محترم با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدیر حقوقی و قراردادها‬ ‫کارشناس قراردادها‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کد شغل‬ ‫‪-1‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط ترجیحا در شرکت های ‪EPC‬‬ ‫‪-2‬حداقل لیسانس در یکی از رشته های فنی(مکانیک‪،‬عمران و‪)...‬‬ ‫‪-3‬آشنایی با قراردادهای عمرانی‬ ‫‪-4‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪Z102‬‬ ‫‪-1‬حداقل لیسانس در رشته های عمران‪،‬مکانیک‪ ،‬و سایر رشته های فنی‬ ‫‪ -2‬حداقل ‪3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪Z110‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ‪ Genoptag@gmail.com‬ارسال فرمایند‬ ‫و در موضوع ایمیل کد شغل مورد نظر را درج فرمایید‪.‬‬ ‫یک شرکت خصوصی‬ ‫فعال در حوزه مهندسی‪ ،‬تامین‪ ،‬اجرا و بهره برداری نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک استخدام می نماید‬ ‫● یک نفر مدیر مالی‪ ،‬اداری با تجربه(افراد آشنا به ایزو در اولویت هستند)‬ ‫● یک نفر کارشناس و یا کارشناس ارشد کنترل پروژه با سابقه و دارای تجربه کافی در مستند سازی‬ ‫● یک نفر نیروی خدماتی جهت آبدارچی و تحصیلداری‬ ‫● یک نفر کارشناس و یا کارشناس ارشد مکانیک نیروگاه و یا انتقال حرارت‪ ،‬با تجربه کار در پروژه و آشنا به طراحی‬ ‫● یک نفر کارشناس و یا کارشناس ارشد برق ترجیحا قدرت با سابقه مرتبط در زمینه طراحی و اجرا‬ ‫● ‪3‬نفر دیپلم فنی مکانیک جهت اپراتور موتورهای گاز سوز‬ ‫● ‪3‬نفر دیپلم فنی جهت اپراتوری نیروگاه‬ ‫ارسال رزومه‪powerplantwork2018@gmail.com :‬‬
‫‪7‬‬ ‫سالمت‬ ‫منظور از مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری‬ ‫در منزل چیست؟‬ ‫بر اساس آئین نامه وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪،‬‬ ‫مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل به موسسه‌ای‬ ‫اطاق می‌شود که طبق این آیین‌نامه جهت تأمین مراقبت‌های‬ ‫پرستاری در سطوح مختلف نظام سامت و بر اساس نیاز‬ ‫مددجویان مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین‌شده پس‬ ‫از اخذ مجوز‪ ،‬توسط افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و‬ ‫باصاحیت دایر می‌گردد‪.‬‬ ‫همچنین منظور از پرستاری جامعه نگر نیز شامل ارائه‬ ‫مجموعه‌ای از خدمات مراقبتی از پیگیری تا توان‌بخشـــی و‬ ‫از مراقبت‌های اولیه تا خدمات پرستاری تخصصی و ویژه که‬ ‫قابل‌ارائه در منزل و جامعه هستند‪ ،‬است که این خــــدمات‬ ‫به صورت‌های موردی‪ ،‬شیفتی‪ ،‬ساعتی و یا ‪ ...‬در محل اقامت‬ ‫مددجویان‪ /‬بیماران طبق شرح وظایف رده‌های مختلف‬ ‫پرستاری ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫اهداف تأسیس مرکز مشاوره‬ ‫و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل‬ ‫هدف کلی از تأسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های‬ ‫پرستاری در منزل‪ ،‬تأمین‪ ،‬حفظ و ارتقاء سامت مددجویان‪/‬‬ ‫بیماران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارائه‬ ‫مراقبت‌های پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه درزمین ٔه های‬ ‫مراقبتی – مشاوره‌ای‪ ،‬آموزشی‪ ،‬درمانی‪ ،‬توان‌بخشی و تأمین‬ ‫نیروی انسانی کارآمد با تأکید برافزایش سامتی و کاهش‬ ‫تأثیر ناتوانی به ویـژه در بیماری‌های مزمن (صعب‌العاج‪،‬‬ ‫سرطانی‌ها‪،‬بیماری‌های خاص و ‪ )...‬و سالمندان با توجه به‬ ‫اهدافی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود‪:‬‬ ‫◄ ارائه مراقبت‌های پرستاری در سطوح اولیه‪ ،‬عمومی و‬ ‫تخصصی با عنایت به نیاز مردم در سطح جامعه و منازل‬ ‫◄ نیل به پوشش همگانی و عادالنه خدمات و مراقبت‌های‬ ‫نظام سامت با رویکرد مراقبت‌های پرستاری تسهیل شده و‬ ‫در دسترسی‬ ‫◄ کاهش هزینه‌های بهداشتی‪ ،‬درمانی و توان‌بخشی مردم‬ ‫(فرد‪‌،‬خانواده و جامعه)‬ ‫◄ افزایش بهره‌وری مراکز بهداشتی و درمانی‬ ‫◄ آموزش و توسعه خدمات خود مراقبتی و فراهم نمودن‬ ‫زمینه مشارکت و توانمندسازی خانواده و افراد در ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی‪‌،‬مراقبتی‪ ،‬درمانی و آموزشی‬ ‫◄ پاسـخگویی مناسـب بـه تقاضـای مـردم در خصـوص‬ ‫مراقبت‌هـای پرسـتاری در منـزل‬ ‫◄ تداوم و پیگیری مراقبت‌های پرستاری مددجویان بعد‬ ‫از ترخیص از بیمارستان با هماهنگی پزشک معالج‪ /‬بیمارستان‬ ‫محل بستری‬ ‫◄ مشارکت بخش غیردولتی در نظام ارائه مراقبت‌ها و‬ ‫خدمات پرستاری‬ ‫◄ تأمین مراقبت و خدمات پرستاری موردنیاز آحاد مختلف‬ ‫جامعه در سطوح سه‌گانه نظام سامت‬ ‫◄ ارتقاء کیفیت و امنیت ارائه مراقبت‌ها و خدمات‬ ‫پرستاری به گیرندگان خدمت‬ ‫◄ افزایـش بهـره‌وری بیمارسـتان‌ها و کاهـش بـار بسـتری‬ ‫قابل‌ارائـه‬ ‫ب‪ -‬کارکنان پشتیبانی متناسب با حجم کار‬ ‫تبصره‪ :‬تمامی کارکنان مرکز و افراد متقاضی همکاری با مرکز‬ ‫باید عاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و سابقه کار مرتبط‪ ،‬از‬ ‫شرایط عمومی مندرج در این ماده نیز برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‪ -4‬پزشک همکار‪:‬‬ ‫کلیه مراکز موظف به معرفی حداقل یک پزشک عمومی‬ ‫به عنوان همکار می‌باشند که در تمام ساعات فعالیت مرکز در‬ ‫دسترس باشند‪.‬برای مراکز با حیطه کار تخصصی معرفی یک پزشک‬ ‫متخصص در رشته مربوطه الزامی است‪.‬‬ ‫با اعالم نیاز به ‪ 6۰۰‬مرکز جدید بررسی شد‬ ‫نحوه راه‌اندازی‬ ‫مرکز مشاوره‬ ‫و ارائه مراقبت‌های‬ ‫پرستاری در منزل‬ ‫تعرفه خدمات‬ ‫الزم به ذکر است که تعرفه و حق‌العمل خدمات مرکز طبق‬ ‫دستورالعمل‌ها و تعرفه‌هایی است که هر سال توسط وزارت و‬ ‫شورای عالی بیمه اباغ می‌گردد‪.‬‬ ‫همچنین تخلف از تعرفه‪ ،‬مشمول قوانین جاری وزارت‬ ‫می‌شود تا اباغ تعرفه جدید‪،‬تعرفه‌های جاری ماک عمل است‪.‬‬ ‫طبـق اسـتانداردهای جهانـی بایـد بـه ازای هر ‪ ۲7‬تـا ‪ 30‬هزار نفر جمعیـت یک مرکز مشـاوره و ارائه مراقبت‌های پرسـتاری در منزل در کشـور فعالیت داشـته‬ ‫باشـد کـه در حـال حاضـر در کشـورمان بـه ازای هـر ‪ 50‬هـزار نفـر یـک مرکز فعالیـت می‌کند کـه به ایـن ترتیب حداقـل بـه ‪ ۶00‬مرکز جدیـد مشـاوره و ارائه‬ ‫مراقبت‌هـای پرسـتاری در منزل نیـاز داریم‪.‬‬ ‫ایـن آمـار را محمـد میرزابیگی‪ ،‬دبیر سـتاد کارآفرینی و اشـتغال وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و آموزش پزشـکی اعالم کرد و گفت‪ :‬تأسـیس مرکز مشـاوره و ارائه‬ ‫مراقبت‌هـای پرسـتاری در منـزل( مراقبت‌هـای سلامت جامعه نگر) ازجملـه دسـته برنامه‌های اولویت‌دار اشـتغال فراگیر ملی در حوزه سلامت اسـت‪.‬‬ ‫میرزابیگـی بـا اشـاره بـه اینکـه هم‌اکنـون بسـیاری از بیماران خـاص داریم کـه می‌تـوان به‌جای بیمارسـتان خدمـات پزشـکی را در منزل بـه آن‌هـا ارائه داد‬ ‫افـزود‪ :‬از ایـن طریـق هـم در هزینـه حمل‌ونقـل و هـم هتلینـگ بیمارسـتان صرفه‌جویـی می‌شـود و این موضـوع هم بـه نفـع مردم‪،‬دولت و بیمه‌هاسـت‪.‬‬ ‫اهمیـت راه‌انـدازی ایـن مراکـز سـبب شـد تا با اسـتناد بـه آئین نامـه تأسـیس مرکز مشـاوره و ارائـه مراقبت‌هـای پرسـتاری در منزل کـه در ‪ 26‬مـاده و ‪17‬‬ ‫تبصـره بـه تصویـب وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و آمـوزش پزشـکی رسـیده‪ ،‬می‌پردازیم‪.‬‬ ‫بیمارسـتان‌ها و بـه ویـژه جلوگیـری از بسـتری شـدن‌های مجدد‬ ‫◄ ایجاد آرامش روانی در خانواده‌ها‪ ‌،‬مددجویان و‬ ‫بیماران و کاهش هزینه خانوارها به ویژه در صورت داشتن‬ ‫بیمارمزمن‪‌،‬خاص‪ ،‬صعب‌العاج‪‌،‬سرطانی یا سالمند‬ ‫◄ نظـارت‪ ،‬کنتـرل و پیشـگیری از حضـور افـراد فاقـد‬ ‫صاحیـت در منـازل مـردم بـه بهانه ارائـه مراقبت‌های پرسـتاری‬ ‫◄ استفاده بهینه از استعداد نیروهای کارآمد‪ ‌،‬متخصص‬ ‫و باتجربه در جهت رفع مشکات موجود در بیمارستان‌ها و‬ ‫جامعه‬ ‫شرایط متقاضیان تأسیس و کارکنان مرکز‬ ‫الف‪ -‬شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪-1‬داشتن تابعیت ایرانی‬ ‫‪-2‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران‬ ‫‪-۳‬تدین به دین مبین اسام و یا یکی از ادیان رسمی کشور‬ ‫مصرح در قانون اساسی کشور‬ ‫‪-4‬ارائه گواهی عدم سوءپیشینه مؤثر کیفی و عدم اعتــــیاد‬ ‫به مواد مخدر و روان‌گردان‬ ‫‪-۵‬ارائه گواهی انجام دوره یا معافیت از طرح قانون خدمت‬ ‫پزشکان و پیراپزشکان‬ ‫‪-6‬ارائه مدرک مبنی بر رسیدگی به وضع مشمولیت از اداره‬ ‫وظیفه عمومی‬ ‫‪-7‬ارائه پروانه صاحیت حرفه‌ای معتبر (گروه‌هـــــای‬ ‫پروانه دار)‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مؤسس مرکز(شخص حقیقی) ‪ /‬رئیس مرکز‪ /‬مسئول‬ ‫فنی‪:‬‬ ‫◄ دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری با حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫سابقه کار بالینی‬ ‫◄ دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری با‬ ‫دو سال سابقه کار بالینی‬ ‫‪ -۲‬مؤسس مرکز (شخص حقوقی)‪:‬‬ ‫اشـخاص حقوقـی شـامل شـرکت‌های تعاونـی خدمـات‬ ‫بهداشـتی درمانـی و یـا سـایر شـرکت‌ها و مؤسسـات دارای‬ ‫صاحیـت و شناسـنامه ملـی می‌باشـند کـه الزم اسـت حداقل‬ ‫دوسـوم اعضـای مؤسـس از پرسـتاران دارای شـرایط مذکـور‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫تبص ــره‪ :‬گذران ــدن ط ــرح ج ــزو س ــوابق کاری محس ــوب‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کارکنان‪:‬‬ ‫الـف‪ -‬کارکنـان فنـی شـامل پرسـتاران بـا تخصص‌هـای‬ ‫مختلـف بهیـار‪ /‬کمـک پرسـتار متناسـب بـا نـوع خدمـات‬ ‫نحوه صدور مجوز‬ ‫نحوه صدور مجوز نیز بدین صورت است که به هر متقاضی‬ ‫واجد شرایط و صاحیت موضوع این آیین‌نامه فقط پروانه تأسیس‬ ‫(بهره‌برداری) یک مرکز اعطا می‌گردد‪.‬‬ ‫این پروانه از طریق کمیسیون تشخیص امور پزشکی‬ ‫موضوع ماده ‪ 20‬قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‪ ،‬دارویی‪،‬‬ ‫مواد خوردنی و آشامیدنی هر دانشگاه بر اساس روال قانونی‬ ‫موجود جهت فعالیت مرکز صادر خواهد شد و حضور مدیر‪ /‬رئیس‬ ‫اداره پرستاری دانشگاه با حق رای در جلسات مربوط به این‬ ‫مراکز الزامی است‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز بر اساس شاخص‬ ‫جمعیت‪ ،‬شرایط جغرافیایی و بار بیماری‌های منطقه بر اساس‬ ‫شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط معاونت پرستاری وزارت‬ ‫اباغ می‌گردد‪.‬‬ ‫همچنین پزشکان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬پیراپزشکان و سایر حرف‬ ‫وابسته به گروه پزشکی می‌توانند طبق قوانین و دستورالعمل‌های‬ ‫جاری با مرکز قرارداد مشاوره و ارائه خدمات منعقد نمایند‪.‬‬ ‫شایان‌ذکر است که نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات ارائه‌شده‬ ‫توسط این مرکز در سراسر کشور به عهده اداره نظارت بر‬ ‫درمان دانشگاه ‪ /‬دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی مربوطه و با مشارکت مدیریت ‪ /‬اداره پرستاری دانشگاه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت از طریق سامانه کارا‬ ‫در پایان با این نکته تأکید می‌شود که بر اساس اعام دبیر‬ ‫ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزشکی تأسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در‬ ‫منزل( مراقبت‌های سامت جامعه نگر) ازجمله دسته برنامه‌های‬ ‫اولویت‌دار اشتغال فراگیر ملی در حوزه سامت است‪.‬‬ ‫بر این اساس کسانی که در مناطق شهری و روستایی در‬ ‫این سرفصل‌ها ایده دارند می‌توانند جهت دریافت تسهیات به‬ ‫سامانه "کارا" ‪ http://kara.mcls.gov.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫استخدام درجه دار و امداد گر رزم نیروی زمینی ارتش‬ ‫نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران جهت تكمیل کادر درجه دار و امدادگر رزم (حرفه بهداشت و درمان) به صورت پیمانی ‪ 5‬ساله از بین جوانان مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر داوطلب پسر استخدام مي نماید‬ ‫شرايط عمومي ‪:‬‬ ‫‪)1‬متديـن بـه ديـن مبین اسلالم ‪ )2‬تابعیت کشـور جمهوري اسلالمي ايران ‪ )3‬ایمان به انقالب اسلالمی‬ ‫و نظـام جمهـوری اسلالمی و آمادگـی فداکاری در راه تحقـق اهداف آنها ‪)4‬عدم محکومیت ناشـی از اقدام‬ ‫علیـه انقلالب اسلالمی و نظـام جمهـوری اسلالمی ایـران ‪ )5‬عـدم محکومیـت بـه محرومیـت از خدمـات‬ ‫دولتـی ‪ )6‬عـدم سـابقه عضویـت یـا وابسـتگی به احـزاب و گـروه های سیاسـی غیـر قانونی و یـا الحادی‬ ‫‪ )7‬عـدم عضویـت یـا وابسـتگی به احـزاب و گرو های سیاسـی ‪ )8‬عـدم معروفیت به فسـاد اخالقي و عدم‬ ‫اعتیـاد بـه مـواد مخدر و نداشـتن سوءپیشـینه كیفـري برابر اعلالم مراجع ذي صالح ‪ )9‬داشـتن سلالمت‬ ‫روانـي و جسـماني برابـر تايیديـه اداره بهداشـت ودرمـان نیـروي زمینـي ارتـش جمهوري اسلالمي ايران‬ ‫((حداقـل قـد‪ 165‬سـانتیمتر )) ‪)10‬کسـانی کـه بـه عنـوان عضو به ارتـش می پیوندنـد باید بـرای رزمنده‬ ‫شـدن وارد شـوند و آمادگـی مأموریـت در هـر جایـی را داشـته باشـند‪)11 .‬شـاخصه های تدیـن و انقالبی‬ ‫بـودن اصـل بـوده و در همـه مراحـل بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد‪)12 .‬اسـتخدام افراد بـر مبنـای مرتفع‬ ‫نمودن مشـکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و اسـتخدام بر اسـاس نیاز سـازمان باشـد‪)13 .‬در اسـتخدام‬ ‫افـراد بـه وجـود انگیـزه خدمتـی ‪ ،‬روحیه ایثـار و فداکاری توجه شـود‬ ‫شرايط اختصاصی برای داوطلبان مقطع درجه دار پیمانی امدادگررزم‬ ‫‪ )1‬داشـتن مـدرک تحصیلـي فقـط ديپلم متوسـطه علـوم تجربی بـا حداقل معـدل کل ‪ 14‬و معـدل کتبی ‪10‬‬ ‫بـه باال‪.‬‬ ‫‪ )2‬سـپردن تعهـد خدمـت بـه مدت ‪ 5‬سـال به صورت پیمانـی نظامی‪ /‬رسـمی نظامی برابـر ضوابط قانون‬ ‫ارتـش جمهوری اسلالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )3‬مدت قرارداد به صورت پیمانی ‪ 5‬ساله می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬موفقیـت در آزمـون علمـی‪ ،‬معاینات پزشـکی ‪ ،‬مقاومت جسـمانی ‪ ،‬صالحیت های گزینشـی و مصاحبه‬ ‫علمی ‪.‬‬ ‫‪ )5‬حداقـل سـن ‪ 17‬سـال و حداکثـر ‪ 20‬سـال تمـام تـا تاریـخ اولیـن روز ثبـت نـام ( ‪ )97/02/ 20‬مدت‬ ‫خدمـت دوره ضـرورت بـه حداکثـر سـن داوطلـب اضافه مـی گردد‪.‬‬ ‫‪ )6‬به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )7‬فرزنـدان شـهدا‪ ،‬جانبـازان از کار افتـاده کلـی ‪ ،‬آزادگان از کار افتـاده کلـی شـرط معـدل و سـن معاف‬ ‫می باشـند‪.‬‬ ‫‪ )8‬دارنـدگان كارت معافیـت پزشـكي و داوطلبـان مشـمول خدمت سـربازي كه دفترچه اعـزام به خدمت‬ ‫آنـان مهر غیبت سـنواتي داشـته باشـدحق ثبت نـام ندارند‪.‬‬ ‫‪ )9‬بـا توجـه بـه شـبانه روزی بـودن دوره آمـوزش ‪ ،‬داوطلبـان بایـد مجـرد بـوده و تـا پایـان دوره مجـرد‬ ‫باقـی بمانند ‪.‬‬ ‫(داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند)‬ ‫‪ )10‬منابع آزمون دوره سه ساله دبیرستان رشته علوم تجربی‬ ‫الـف ‪ -‬دروس عمومـی (زبـان و ادبیـات فارسـی – عربـی – فرهنـگ و معارف اسلالمی – زبان انگلیسـی‬ ‫– هـوش و اسـتعداد تحصیلی )‬ ‫ب – دروس تخصصی ( ریاضیات – فیزیک – شیمی – زیست شناسی )‬ ‫شرايط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی‬ ‫‪ ) 1‬داشـتن مـدرک تحصیلـي ديپلـم متوسـطه در يكـي از رشـته‌‌هاي رياضـي فیزيـك ‪ ،‬علـوم تجربـي ‪،‬‬ ‫علـوم انسـاني و معـارف ‪ ،‬فنـي حرفـه اي و كار دانش (به غیر از رشـته هـای دامداری‪ ،‬باغبانی ‪،‬کشـاورزی‬ ‫و امـور زراعـی) در رشـته هـای مـورد نیـاز بـا حداقـل معـدل کل ‪ 13‬بـه بـاال (دارنـدگان معـدل باالتر در‬ ‫اولويـت خواهنـد بود)‪.‬‬ ‫‪ )2‬سـپردن تعهـد خدمـت بـه مـدت ‪ 5‬سـال به صـورت پیمانـی نظامی‪/‬پایـور نظامـی برابر ضوابـط قانون‬ ‫ارتـش جمهـوری اسلالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )3‬قرارداد به صورت پیمانی و برای مدت ‪ 5‬ساله می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬موفقیـت در آزمـون علمـی‪ ،‬معاینات پزشـکی ‪ ،‬مقاومت جسـمانی ‪ ،‬صالحیت های گزینشـی و مصاحبه‬ ‫فرماندهی‪.‬‬ ‫‪ )5‬حداقـل سـن ‪ 17‬سـال و حداکثـر ‪ 21‬سـال تمام تا تاریـخ (‪ )97/2/20‬مـدت خدمـت دوره ضرورت به‬ ‫حداکثرسـن اضافه مـی گردد‪.‬‬ ‫‪ )6‬به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )7‬فرزنـدان شـهدا‪ ،‬جانبـازان از کار افتـاده کلـی ‪ ،‬آزادگان از کار افتـاده کلـی از شـرط معـدل معاف می‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ )8‬دارنـدگان كارت معافیـت پزشـكي و داوطلبـان مشـمول خدمت سـربازي که سـنواتی داشـته باشـند‬ ‫حق ثبـت نـام ندارند‪.‬‬ ‫‪ )9‬بـا توجـه بـه شـبانه روزی بـودن دوره آمـوزش داوطلبـان باید مجـرد بوده و تـا پایان دوره مجـرد باقی‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫(داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند و پذیرش نخواهند شد)‬ ‫‪)10‬منابع آزمون شامل هوش و استعداد تحصیلی‬ ‫امتيازات‬ ‫‪ )1‬داوطلبـان اسـتخدام در مقطـع درجـه دار پیمانـی نظامـی‪ /‬رسـمی نظامـی و همچنین مقطـع امدادگر‬ ‫رزم پیمانـی نظامـی‪ /‬رسـمی نظامـی پـس از طـی دوره هـای آموزشـی برابـر مقـررات ارتـش جمهـوري‬ ‫اسلالمي ايـران بـه ترفیـع درجـه نائل مـي گردند ‪.‬‬ ‫‪ )2‬دوره آمـوزش شـبانه روزي و كلیـه هزينه‌هـا از قبیل مسـكن ‪ ،‬خوراک ‪ ،‬پوشـاک ‪ ،‬بهداشـت و درمان و‬ ‫وسـائل كمـك آموزشـي در مـدت آمـوزش به عهـده ارتش جمهوري اسلالمي ايـران خواهد بـود و ماهیانه‬ ‫مبلغـي بـه عنوان كمـك هزينـه تحصیلي به آنـان پرداخت خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ )3‬كاركنـان اسـتخدامي مطابـق ضوابط و مقـررات از امكانات حكمت كارت ‪ ،‬بیمه خدمـات درماني ‪ ،‬بیمه‬ ‫عمـر و سـاير تسـهیالت رفاهي بهره‌‌ منـد خواهند گرديد ‪.‬‬ ‫‪ )4‬خانوادهـاي معظـم شـهداء ‪ ،‬جانبـازان ‪ ،‬آزادگان ‪ ،‬نظامیـان ( در صـورت ارائـه مدارک معتبـر از مراجع‬ ‫ذي صلالح ) از امتیـازات قانونـي مصـوب برخوردار خواهند شـد ‪.‬‬ ‫مدارک مورد نياز‬ ‫‪ )1‬سه قطعه عكس ‪ 3× 4‬پشت نويسي شده ‪.‬‬ ‫‪ )2‬اصل و يك برگ روگرفت (فتوكپي) مدرک ديپلم متوسطه در رشته مورد نیاز ‪.‬‬ ‫‪ )3‬اصـل و يـك بـرگ روگرفـت (فتوكپـي)كارت پايـان خدمت ( بـراي داوطلبانـي كه خدمت سـربازي را‬ ‫انجـام داده اند)‬ ‫‪ )4‬ارائـه روگرفـت و اصـل گواهـي اشـتغال به خدمت سـربازي در صورت نداشـتن غیبت سـنواتي ( جهت‬ ‫سـربازان وظیفه )‬ ‫‪ )5‬ارائـه روگرفـت و اصـل دفترچـه اعـزام بـه خدمـت بـدون مهـر غیبت سـنواتي هنـگام ثبت نـام جهت‬ ‫داوطلبان مشـمول‪.‬‬ ‫‪ )6‬ارائه اصل و يك سری روگرفت (فتوكپي) از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ )7‬ارائه اصل و يك برگ روگرفت كارت ملي ‪.‬‬ ‫‪)8‬تاريخ اعالم نتیجه آزمون روانسنجي ‪ ،‬روز آزمون در حوزه هاي امتحاني اعالم خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )9‬قبـول شـدگان آزمـون ورودي الزم اسـت طبق برنامـه زماني جهت انجـام مراحل گزينـش باهماهنگي‬ ‫دفاتـر اسـتخدام مربوط بـه تهران مراجعـه نمايند‪.‬‬ ‫‪ )10‬ثبت‌‌ نام حضوري می باشد از ارسال مدارک به صورت پستي اكیدا ً خودداري فرمايید‪.‬‬ ‫‪ )11‬خانـواده هـاي محتـرم شـهدا‪،‬جانبازان ‪ ،‬آزادگان ‪،‬نظامیان مسـتندات مربوط را به همراه سـاير مدارک‬ ‫تحويـل حوزه هـای ثبت نـام نمايند‪.‬‬ ‫‪ )12‬مدارک تحويلي به هیچ وجه مسترد نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ )13‬داوطلبـان اسـتخدام بـا توجـه بـه شـهر محـل دریافـت دیپلـم و سـکونت بـه نزدیـک تریـن دفتـر‬ ‫اسـتخدام مراجعـه و از حضـوردر سـایر دفاتـر اسـتخدام جهـت ثبـت نـام خـودداری نماینـد ‪.‬‬ ‫تذكر ‪:‬‬ ‫ارائه مدرک اصلی صرفاًجهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک جدا ً خودداری گردد‪.‬‬ ‫تاریـخ ثبـت نـام و آزمـون و نحـوه دریافت کارت ورود به جلسـه بـرای داوطلبان درجـه دار پیمانی نظامی‪/‬‬ ‫رسـمی نظامی و امدادگر رزم‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقـه منـدان بـه همـراه مـدارک به نزدیک ترین دفتراسـتخدام محل سـكونت از تاريـخ ‪ 97/2/20 :‬تا‬ ‫‪ 97/3/10‬حضـورا ً مراجعـه و ضمـن تحویـل مدارک نسـبت به ثبـت نام خود اقـدام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -2‬محل برگزاری آزمون درجه دار پیمانی ‪ :‬حوزه های ثبت نامی خواهد بود‬ ‫‪ -3‬داوطلبـان مـی تواننـد بـا در دسـت داشـتن اصـل شناسـنامه و کارت ملـی و رسـید ثبـت نـام جهـت‬ ‫دریافـت کارت ورود بـه جلسـه درتاریـخ هـای ‪ 97/4/27‬و ‪ 97/4/28‬بـه حـوزه هـای ثبـت نامـی مراجعـه‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ برگزاری آزمون ‪97/4/29‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ اعالم نتیجه ‪97/5/9‬‬ ‫‪ -6‬قبـول شـدگان آزمـون ورودي الزم اسـت باهماهنگي دفاتر اسـتخدام مربـوط و طبق برنامـه زمانبندی‬ ‫جهـت انجـام مراحـل گزينـش بـه تهـران‪ -‬میدان حـر‪ -‬خیابان امـام خمینی غربـی – مدیریـت گزینش و‬ ‫اسـتخدام نزاجا مراجعـه نمايند‪.‬‬ ‫‪-7‬نزاجـا مجـاز بـه ثبـت نام از دانشـجویان سـایر دانشـگاه های کشـور نمی باشـد و مالک پذیـرش دیپلم‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫آدرس حوزه های ثبت نامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارومیـه ‪ -‬اول خیابـان كاشـاني ‪ -‬كوي سـازماني‪ -‬دفتر جـذب و عضویابی‬ ‫قـرارگاه عملیاتی شـمال غرب ‪ .‬تلفـن‪044 -32259811 :‬‬ ‫‪ -2‬اصفهـان ‪ -‬سـه راه حكیـم نظامـي جنـب كلینیـك فجـر جـذب و عضویابـی مركزآمـوزش توپخانـه ‪-‬‬ ‫تلفـن‪031 - 36202019 :‬‬ ‫‪ -3‬اهـواز – امانیـه ‪ -‬خیابـان فلسـطین ‪ -‬جنـب بیمارسـتان رازي ‪ -‬دفتـر جـذب و عضویابـی تیـپ ‪192‬‬ ‫زرهـي ‪ -‬تلفـن ‪061 -33330574 :‬‬ ‫‪ -4‬ايالم‪ -‬میدان معلم – خیابان پیام – کوچه پیام ‪ –6‬ساختمان شماره ‪210‬‬ ‫روبروی اداره کل کتابخانه های استان ابالم – ‪084 -32224244‬‬ ‫‪-5‬اردبیل‪ -‬بزرگراه شهدا‪-‬جنب پادگان شهید چمران‪-‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪40‬‬ ‫تلفن ‪045 – 33710122 :‬‬ ‫‪ -6‬بروجرد ‪ -‬خیابان شهید قندی روبروی شهرداری–دفتر جذب و عضویابی مرامهن‬ ‫تلفن‪066 - 42620089 :‬‬ ‫‪ -7‬بیرجند– میدان آزادی–ابتدای خیابان جمهوری اسالمی جنب پل روبروی پارک آزادی‬ ‫تلفن ‪056 – 32222009 :‬‬ ‫‪ -8‬بجنـورد – خیابـان فردوسـی جنوبـی – دفتـر جـذب و عضویابـی تیـپ ‪ 130‬شـهید دلجویـان‬ ‫‪058 - 32318281‬‬ ‫‪ -9‬تبريز‪ -‬انتهاي خیابان ارتش ‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪ .121‬تلفن‪041 - 35420630 :‬‬ ‫‪ -10‬تهـران ‪ -‬میـدان حـر‪ -‬خیابـان امـام خمینـی غربـی – بـه طـرف چهـار راه کمالـی‪ -‬دفتـر جـذب و‬ ‫عضویابـی ف‪.‬آمادوپـش نزاجـا تلفـن ‪021 -66467609 :‬‬ ‫‪ -11‬تهـران – اتوبـان فتـح – کیلومتـر ‪ 12‬جـاده قدیـم – سـه راهی شـهریار – جنـب پادگان پشـتیبانی‬ ‫منطقـه ‪ 3‬ذوالفقـار‪ -‬دفتـر جـذب و عضویابـی پشـتیبانی منطقـه ‪ 3‬تلفـن ‪021 – 66284786 :‬‬ ‫‪-12‬تهران‪-‬لویزان‪-‬اتوبـان شـهید بابایی‪-‬جنـب سـتاد هوانیروز‪-‬دفتـر اسـتخدام هواپیمایـی نزاجـا‪-‬‬ ‫تلفـن‪021-22977673:‬‬ ‫‪ -13‬خـرم آبـاد ‪ -‬خیابـان انقلالب – گـردان آموزشـی تیـپ ‪ -184‬دفتـر جـذب و عضویابـی تیـپ ‪. 184‬‬ ‫تلفـن‪066 -33309003 :‬‬ ‫‪-14‬خوی – شهرستان خوی‪-‬چهارراه مرکزی‪-‬خیابان شریعتی‪-‬جنب تاالر ارتش‪ -‬تلفن‪044-35252026 :‬‬ ‫‪ -15‬سنندج – م ارتش درب رژبانی تی ‪ 128‬پادگان شهید سرلشگر ایرج نصرت زاده‬ ‫تلفن‪087-33111606 :‬‬ ‫‪ -16‬شاهرود ‪ -‬میدان آزادي ‪ -‬جنب خدمات درماني ‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪- 158‬‬ ‫تلفن‪023 -32229094 :‬‬ ‫‪ -17‬شـیراز‪ -‬میـدان امـام حسین(ع)(سـتاد) جـذب و عضویابـی فرماندهـي وارشـد نظامي آجا در اسـتان‬ ‫فـارس ‪ -‬تلفـن‪071 - 32350023 :‬‬ ‫‪ -18‬زنجان –میدان ارتش جنب تاالر ‪ 22‬بهمن تلفن‪024-33538060 :‬‬ ‫‪ -19‬زاهـدان ‪ -‬خیابـان آزادي‪ -‬روبـروي سـازمان قضايـي نیروهـاي مسـلح ‪ -‬جذب و عضویابـی تیپ ‪188‬‬ ‫ تلفـن ‪054 -33239082 :‬‬‫‪ -20‬قزوين‪ -‬بلوار شهید بهشتي جنب درب تیپ ‪ 116‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪. 116‬‬ ‫تلفن ‪028 -33322469 :‬‬ ‫‪-21‬قوچان‪-‬میدان امام خمینی (ره) –جنب کیوسک راهور نزاجا‪-‬تلفن‪051-47217495 :‬‬ ‫‪-22‬کاشان – نبش م ولیعصر (مدخل) ساختمان اداری بخش داری دفتر استخدام نزاجا –‬ ‫تلفن‪031-55580304:‬‬ ‫‪ -23‬کرمان– خیابان عدالت‪ -‬روبروی فروشگاه اتکا‪-‬دفتر جذب و عضویابی مرآ ‪05‬‬ ‫تلفن ‪034 -32267750 :‬‬ ‫‪ -24‬كرمانشاه‪ -‬بلوارشهیدبهشتي‪ -‬سه راه حافظیه ‪ -‬دفتر جذب و عضویابی پشتیباني منطقه ‪- 1‬‬ ‫تلفن‪083- 38359410 :‬‬ ‫‪ -25‬گرگان ‪ -‬فلكه فخرالدين اسعدگرگاني‪ -‬دفتر جذب و عضویابی تیپ ‪ - 230‬تلفن ‪017 -32229499 :‬‬ ‫‪ -26‬مشهد‪ -‬فلکه عدل امام خمینی(ره)‪ -‬خ شهید فیاض بخش بعد از دادسرای نظامی دفتر جذب و‬ ‫عضویابی ق م شمال ش تلفن‪051-38525559:‬‬ ‫‪-27‬مراغه‪-‬میـدان شهرداری‪-‬نرسـیده بـه خیابـان خرمشـهر –سـاختمان دژبـان شـهر‪-‬دفتر اسـتخدام‬ ‫پـادگان امـام رضـا(ع) – تلفـن‪041-37254919 :‬‬‫‪-28‬مرند‪-‬کمربنـدی شـهرک بعثـت ‪ -‬تیـپ ‪ 321‬پیـاده مرند‪-‬جنـب درب دژبانـی تیـپ‪-‬‬ ‫تلفـن‪041 -42227666 :‬‬ ‫‪ -29‬همـدان – میـدان امـام زاده عبدالـه – بلـوار زینبیـه – روبـروی دانشـگاه غیـر انتفاعـی الونـد – دفتر‬ ‫جـذب و عضویابـی تیـپ ‪ 316‬تلفـن ‪08134222525 :‬‬
‫‪8‬‬ ‫کار و کارگری‬ ‫اصالح قانون کار بالتکلیف ماند‬ ‫آب ــان م ــاه س ــال گذش ــته الیح ــه اص ــاح قان ــون کار ک ــه‬ ‫بع ــد از ماه‌ه ــا کش ــمکش و اخت ــاف نظ ــر از مجل ــس پ ــس‬ ‫گرفت ــه ش ــد‪ ،‬از س ــوی عل ــی ربیع ــی وزی ــر کار ب ــه ش ــورای‬ ‫عالـــی کار ارجـــاع شـــد تـــا بـــا توافـــق ســـه‌جانبه دولـــت‪،‬‬ ‫کارفرمـــا و کارگـــر بازبینـــی شـــود؛ حـــاال امـــا اعضـــای‬ ‫ش ــورای عال ــی کار می‌گوین ــد ک ــه بررس ــی ای ــن الیح ــه ن ــه تنه ــا‬ ‫در دســـتور کار آنهـــا نیســـت بلکـــه حتـــی در اولویـــت‬ ‫بررســـی هـــم قـــرار نـــدارد‪ ،‬از ســـوی دیگـــر نماینـــدگان‬ ‫مجل ــس ه ــم معتقدن ــد هیــچ‌ تواف ــق ســه‌جانبه‌ای در ای ــن‬ ‫زمینـــه ممکـــن نخواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫هرچنـــد کـــه ربیعـــی زمانـــی کـــه الیحـــه اصـــاح‬ ‫قانـــون کار را بـــه شـــورای عالـــی کار ارجـــاع مـــی‌داد‬ ‫گف ــت‪« :‬الیح ــه را ب ــه ش ــورای عال ــی کار ارج ــاع دادم؛ ت ــا‬ ‫پ ــس از رف ــع نواق ــص و جل ــب نظ ــر ط ــرف ه ــای ذینف ــع‬ ‫در ایـــن قانـــون الیحـــه پـــس از تاییـــد نهایـــی در دولـــت‬ ‫بـــه مجلـــس ارســـال شـــود‪».‬‬ ‫او حت ــی تاکی ــد ک ــرده ب ــود ک ــه ب ــرای تس ــریع در زم ــان‬ ‫و حتــی معتقدنــد اصــاح قانــون کار تکلیــف برنامــه پنجم توســعه‬ ‫ب ــوده و ازآنجاک ــه ای ــن تکلی ــف در برنام ــه شش ــم توس ــعه‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ ،‬دول ــت مکل ــف ب ــه اصـــــ ــاح قان ــون کار‬ ‫نیس ــت‪.‬‬ ‫کارگران به دنبال احیای ظرفیت‌های‬ ‫مغفول مانده قانون کار‬ ‫ب ــه اعتق ــاد نماین ــدگان کارگ ــری عض ــو ش ــورای عال ــی‬ ‫کار قانـــون فعلـــی ظرفیت‌هـــای مغفـــول زیـــادی دارد کـــه‬ ‫معذوریت‌های کارفرمایان‬ ‫حـــاال امـــا در حالـــی کارگـــران چشـــم بـــه راه تحقـــق‬ ‫وعـــده دولـــت در ســـاماندهی قرادادهـــای موقـــت هســـتند‬ ‫کـــه کارفرمایـــان معتقدنـــد قانـــون فعلـــی تکلیــــــف را‬ ‫بـــه روشـــنی مشـــخص کـــرده و دســـت کارفرمـــا را هـــم‬ ‫بـــرای قـــراداد موقـــت و هـــم دائـــم بـــاز گذاشـــته اســـت‬ ‫ساماندهی قراردادهای موقت؛‬ ‫از آرزوی کارگر تا معذوریت کارفرما‬ ‫◄ سـاماندهی قراردادهـای موقـت‪ ،‬وعـده امسـال وزیــــر کار‬ ‫بـه کارگـران همزمـان بـا روز کارگـر بـود؛ موضوعـی که بـه احیـای ماده‬ ‫‪ 7‬قانـون کار برمی‌گـردد و اجـرای آن خواسـته دیریـن کارگـران اسـت‬ ‫هرچنـد کـه کارفرمایـان معتقدنـد قانـون در حـال اجرا اسـت و مشـکل از‬ ‫جـای دیگری اسـت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬در روزهــای منتهــی بــه هفتــه کارگــر از‬ ‫ســوی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی وعــده تعییــن حداکثــر مــدت قــرارداد‬ ‫موقــت بــرای مشــاغل غیرمســتمر بــه اســتناد قانــون کار در کشــور داده شــد‪ .‬در واقــع‬ ‫تبصــره‌ای از مــاده ‪ 7‬قانــون کار از ســال ‪ 3۶9‬وزارت کار را مکلــف بــه تعییــن حداکثــر مــدت موقــت بــرای‬ ‫کارهــای دارای ماهیــت غیرمســتمر کــرده بــود و آنچنــان کــه معــاون وزیــر می‌گویــد‪ ،‬ربیعــی از ســال‬ ‫گذشــته تدویــن آئیــن نامــه ســاماندهی قراردادهــای موقــت و اجــرای ایــن بنــد قانونــی را در دســتور کار‬ ‫وزارتخانــه قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫حــاال آن‌چنــان کــه اعــام می‌شــود پیــش نویــس موقــت آئیــن نامــه مربــوط بــه تبصــره یــک مــاده‬ ‫هفــت قانــون کار در خصــوص ســاماندهی قراردادهــای موقــت مشــاغل غیرمســتمر در قالــب شــش تــا هفــت‬ ‫مــاده از ســوی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع عــاوه بــر دولــت‪ ،‬در شــورای عالــی کار نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه و از اولویت‌هــای‬ ‫ایــن شــورا اســت‪ .‬شــورایی کــه ســال گذشــته از ســوی وزیــر کار مامــور شــد تــا الیحــه اصــاح قانــون کار‬ ‫را بازبینــی و اصــاح کنــد امــا حــاال فقــط بــر احیــا و اصــاح دو بنــد از ایــن قانــون متمرکــز شــده اســت‪.‬‬ ‫قانون فعلی ظرفیت‌های‬ ‫مغفول زیادی دارد که‬ ‫اجرای آنها می‌تواند بهبودی‬ ‫در وضعیت کارگران‬ ‫ایجاد کند‬ ‫بررســـی الیحـــه اصـــاح قانـــون کار تنهـــا بـــر بندهـــای‬ ‫اختالفـــی بحـــث خواهـــد شـــد‪ ،‬بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه‬ ‫اینکـــه در حـــال حاضـــر شـــرایط شـــغلی درکشـــور دچـــار‬ ‫مش ــکالتی اس ــت؛ ب ــه ط ــور حت ــم بررس ــی الیح ــه اص ــاح‬ ‫قانـــون کار بـــا ســـرعت بیشـــتری انجـــام می‌شـــود‪.‬‬ ‫اصــاح قانــون کار از تکالیــف بــر جــا مانــده از برنامــه‬ ‫پنجــم توســعه اســت کــه در ســال‌های اخیــر اقــدام‬ ‫دولت‌هــا بــرای اجــرای آن‪ ،‬بیــش از آنکــه راهگشــا باشــد‬ ‫حاشیه‌ســاز بــود؛ چنانکــه یــک بــار الیحــه دولــت دهــم‬ ‫در ایــن مــورد بــه دلیــل مخالفت‌هــای بســیار از مجلــس‬ ‫بازپــس گرفتــه شــد و بــار دیگــر هــم در دولــت یازدهــم‬ ‫همیــن ماجــرا بــرای الیحــه تکــرار شــد‪.‬‬ ‫در حال ــی ک ــه نماین ــدگان کارفرمای ــان اص ــاح قان ــون کار‬ ‫را ضـــروری می‌داننـــد و حتـــی موافـــق الیحـــه دولـــت‬ ‫بودن ــد ام ــا کارگ ــران ب ــه همی ــن قان ــون فعل ــی راضی‌ان ــد‬ ‫ایـــن نماینـــده کارگـــری معتقـــد اســـت‪ ‌:‬بـــدون‬ ‫احیـــای ایـــن تکلیـــف قانونـــی امنیـــت شـــغلی کارگـــران‬ ‫بی‌‌معنـــا خواهـــد بـــود و همچنـــان شـــاهد قراردادهـــای‬ ‫ســـفید امضـــاء یـــک ماهـــه و شـــفاهی بیـــن کارگـــر و‬ ‫کارفرمـــا خواهیـــم بـــود و از ســـوی دیگـــر اگـــر کارگـــران‬ ‫امنیـــت شـــغلی نداشـــته باشـــند‪ ،‬در بداخالقی‌هـــا و‬ ‫ناهنجاری‌هـــای اجتماعـــی‪ ،‬کاهـــش راندمـــان کاری‪ ،‬تولیـــد‬ ‫و بـــازده کارگاه‌هـــا تأثیـــرات منفـــی خواهـــد گذاشـــت‪.‬‬ ‫در م ــاده ‪ 7‬ک ــه اج ــرای آن ب ــر زمی ــن مان ــده‪ ،‬تصری ــح‬ ‫تبصره‌هـــای مـــاده ‪ 7‬حـــذف شـــده بودنـــد کـــه موجـــب‬ ‫هـــرج و مـــرج بیشـــتر در قراردادهـــای موقـــت می‌شـــد‪.‬‬ ‫اجـــرای آنهـــا می‌توانـــد بهبـــودی در وضعیـــت کارگـــران‬ ‫ایجـــاد کنـــد؛ ظرفیت‌هایـــی کـــه بـــه اعتقـــاد کارگـــران در‬ ‫یـــک مـــورد در مـــاده ‪ 7‬نهفتـــه اســـت‪.‬‬ ‫فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این مورد می‌گوید‪ :‬اگر این ماده‬ ‫احیا نشود‪‌،‬امنیت شغلی کارگران معنا پیدا نمی‌کند و تخلفات‬ ‫و فرارهای قانونی که از زمان تصویب این قانون در سال ‪69‬‬ ‫تا کنون وجود داشته و دلیل آن عدم اجرای تکلیف این ماده‬ ‫قانونی است‪ ،‬همچنان ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش ــده اس ــت‪« :‬حداکث ــر م ــدت موق ــت ب ــرای کارهای ــی ک ــه‬ ‫طبیع ــت آنه ــا جنب ــه غی ــر مس ــتمر دارد توس ــط وزارت کار‬ ‫و امـــور اجتماعـــی تهیـــه و بـــه تصویـــب هیـــات وزیـــران‬ ‫خواه ــد رس ــید‪».‬‬ ‫تبص ــره دیگ ــر ای ــن م ــاده تاکی ــد دارد ک ــه در کارهای ــی‬ ‫کـــه طبیعـــت آنهـــا جنبـــه مســـتمر دارد ‪ ،‬در صورتـــی کـــه‬ ‫مدتـــی در قـــرارداد ذکـــر نشـــود‪ ،‬قـــرارداد دایمـــی تلقـــی‬ ‫مـــی شـــود ‪.‬‬ ‫در الیح ــه پیش ــنهادی دول ــت ب ــرای اص ــاح قان ــون کار‪،‬‬ ‫به اعتقاد کارفرمایان‬ ‫نابسامانی قراردادها و موقت‬ ‫بودن آنها به دلیل جبری است‬ ‫که شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای‬ ‫تولیدی است‬ ‫و آئین‌نامـــه نمی‌توانـــد نـــص قانـــون را نقـــض کنـــد‪ .‬بـــا‬ ‫ایـــن همـــه کارفرمایـــان معتقدنـــد قانـــون فعلـــی ایراداتـــی‬ ‫دارد و نیازمنـــد اصـــاح اســـت و بـــرای نمونـــه همیـــن‬ ‫مـــاده ‪ 7‬در تبصره‌هایـــش دچـــار تناقـــض اســـت‪.‬‬ ‫علـــی اصغـــر آهنی‌هـــا‪ ،‬نماینـــده کارفرمایـــــــــــــان‬ ‫در شـــورای عالـــی کار در گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار فـــارس‬ ‫می‌گویـــد‪ :‬در مـــاده ‪ 7‬قانـــون کار موضـــوع قراردادهـــای‬ ‫موق ــت و دائ ــم کام ــا ش ــفاف اس ــت و بای ــد ای ــن کت ــاب‬ ‫قانـــون بایـــد عیـــن قانـــون عمـــل شـــود و بـــا تبصـــره و‬ ‫استخدامی آموزش و پرورش‬ ‫کد کتاب‪56۹:‬‬ ‫ـوت‬ ‫پـی‬ ‫امـ‬ ‫کـ‬ ‫ـر‬ ‫گلی‬ ‫ن ان‬ ‫زبا‬ ‫سی‬ ‫ت مل‬ ‫شرک‬ ‫کد کتاب‪ ۲۲۸ :‬زبان انگلیسی‬ ‫در این کتاب تمامی تست ها دارای پاسخ کاملا تشریحی است که به فراگیران‬ ‫توصیه می کنم ابتدا تمامی سعی و تالش خود را برای پاسخگویی به پرسش ها‬ ‫به کار ببندید و فقط وقتی از پاسخنامه استفاده کنید که می خواهید یافته های‬ ‫خود را با آنچه در کتاب آمده مقایسه کنید ‪...‬‬ ‫ران‬ ‫ت ای‬ ‫ی نف‬ ‫است‬ ‫می‬ ‫خدا‬ ‫کد کتاب‪ 36۸ :‬شرکت ملی نفت ایران‬ ‫کتاب حاضر کتاب آزمون های استخدامی شرکت های تابع‬ ‫وزارت نفت است‪ .‬از آنجاکه تعداد زیادی از فارغ التحصیالن در‬ ‫رشته شیمی و مهندسی شیمی در مقاطع کاردانی‪ ،‬کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد داولب اصلی اینگونه آزمون ها هستند و ساالنه‬ ‫اغلب آن ها از این طریق جذب شرکت ها میشوند ‪...‬‬ ‫رش‬ ‫پرو‬ ‫شو‬ ‫موز‬ ‫آ‬ ‫کد کتاب‪3۸۸:‬‬ ‫این کتاب شامل نكات مهم و نمونه سواالت دروس تخصصی و عمومی‬ ‫بر اساس منابع اصلی اعالم شده جهت آزمون استخدامی تهیه گردیده‬ ‫شده برخی از دروس تخصصی شامل اصول فلسفه و تعلیم و تربیت‬ ‫و روانشناسی تربیتی (پرورشی) روانشناسی رشد ‪ -‬روش ها و فنون‬ ‫تدریس ‪ -‬سنجش و اندازه گیری در تعلیم و ‪....‬‬ ‫نماینـــده کارفرمایـــان در شـــورای عالـــی کار وضـــع‬ ‫فعلـــی قراردادهـــای کارگـــران را بـــه علـــت بی‌ثباتـــی در‬ ‫اقتصـــاد کشـــور دانســـته و تاکیـــد می‌کنـــد‪ :‬در شـــرایطی‬ ‫کـــه تولیـــد بـــا مشـــکالت عمـــده‌ای مواجـــه اســــــت و‬ ‫‪ ۳۵‬تـــا ‪ 40‬درصـــد کارگاه‌هـــای تولیـــد تعطیـــل شـــده‌اند‬ ‫دســـت کارفرمـــا بـــرای قراردادهـــای دائـــم بســـته شـــده و‬ ‫بـــه دلیـــل اینکـــه قانـــون او را مخیـــر کـــرده‪ ،‬از قـــرارداد‬ ‫موقـــت اســـتفاده می‌کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه نظـــر می‌رســـد موضـــوع ســـاماندهی قراردادهـــای‬ ‫موقـــت و تدویـــن آئیـــن نامـــه‌ای کـــه متضمـــن حقـــوق‬ ‫کارگـــران باشـــد‪ ،‬بـــاز هـــم از آن موضوعاتـــی اســـت کـــه‬ ‫تنهـــا بـــا یـــک خبـــر خـــوش وزیـــر تکلیفـــش روشـــن‬ ‫نخواهـــد شـــد؛ هرچنـــد کـــه گشـــوده شـــدن ایـــن بحـــث‬ ‫بعـــد از بیـــش از دو دهـــه مســـکوت مانـــدن خـــود بـــرای‬ ‫کارگـــران امیدبخـــش اســـت‪.‬‬ ‫استخدامی رشته حسابداری‬ ‫کد کتاب‪53۱ :‬‬ ‫کتابحاضرشاملسواالتچهارگزینهایبههمراهپاسختشریحی‬ ‫دروس‪-1:‬فناوری اطالعات (مهارت های هفت گانه‪-2)ICDL‬ریاضی و‬ ‫آمارمقدماتی‪-3‬زبانوادبیاتفارسی‪-4‬معارفاسالمی‪-5‬زبانانگلیسی‬ ‫عمومی‪-6‬اطالعاتعمومی‪،‬دانشاجتماعیوحقوقاساسیو‪....‬‬ ‫کد کتاب‪ ۲4۷ :‬کامپیوتر‬ ‫آموزش خالصه و کامل و تصویری و کاربردی مهارت های هفت گانه ‪ ICDL‬ذکر نكات کلیدی‬ ‫و تمامی کلیدهای میانبر ‪ 900 +‬سوال ‪ 4‬گزینه ای همراه با پاسخ قابل استفاده متقاضیان‬ ‫استنخدام در‪ :‬ادارت‪ ،‬بانكها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬شرکت ها‪،‬نهادها‪،‬داوطلبان آزمونهای ‪ ICDL‬آزمون‬ ‫مهارت و ‪...‬‬ ‫آئیـــن نامـــه نمی‌شـــود قانـــون را دور زد‪.‬‬ ‫بـــه اعتقـــاد وی قانـــون دســـت کارفرمـــا را بـــرای‬ ‫قـــراردادی یـــا رســـمی بـــودن بـــاز گذاشـــته و محدودیتـــی‬ ‫در ای ــن زمین ــه در قان ــون فعل ــی ب ــرای کارفرمای ــان وج ــود‬ ‫نـــدارد‪ ،‬بنابرایـــن تدویـــن آئیـــن نامـــه اجرایـــی هـــم‬ ‫نمی‌توانـــد چیـــزی غیـــر از ایـــن بـــه کارفرمـــا تکلیـــف‬ ‫کنـــد و اگـــر در همیـــن چارچـــوب باشـــد می‌پذیرنـــد‪.‬‬ ‫آهنی‌ه ــا ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه قان ــون گ ــذار در زم ــان‬ ‫تدویـــن و تصویـــب ایـــن قانـــون دقـــت الزم را نداشـــته و‬ ‫تبصـــره یـــک بـــه لحـــاظ قانونـــی غلـــط اســـت چـــرا کـــه‬ ‫در تبصـــره ‪ 2‬نقـــض می‌شـــود‪ ،‬می‌گویـــد‪ :‬بحث‌هـــای‬ ‫کارشناســـی در ایـــن زمینـــه مطـــرح شـــده‪ ،‬آماده‌ایـــم تـــا‬ ‫پیشـــنهادها بـــرای تدویـــن آئیـــن نامـــه را بشـــنویم‪ ،‬اگـــر‬ ‫منطقـــی و قانونـــی باشـــد می‌پذیریـــم‪.‬‬ ‫بـــه اعتقـــاد کارفرمایـــان نابســـامانی قراردادهـــا و‬ ‫موق ــت ب ــودن آنه ــا ب ــه دلی ــل جب ــری اس ــت ک ــه ش ــرایط‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬تعطیل ــی بنگاه‌ه ــا و واحده ــای تولی ــدی اس ــت‬ ‫کـــه دولـــت نمی‌توانـــد آنهـــا را نادیـــده بگیـــرد‪.‬‬ ‫بخش های مختلف این مجموعه که حاصل فعالیت‬ ‫گروهی مولفان با تجربه انتشارات می باشد‬ ‫به ترتیب زیر است‪:‬‬ ‫پروانه یانسی ‪ -‬لیدا یانسی‬ ‫مریم ساریخانی ‪ -‬فاطمه ساریخانی‬ ‫با پاسخ های واقعا تشریحی‬ ‫کد کتاب‪ ۲4۰:‬فرهنگ و معارف اسالمی‬ ‫بهرهگیریازآزمون‌هایهوشوتوانایی‌هایذهنی‪،‬سابقهتاریخیدارد‪.‬شناختانسان‌هابهطور‬ ‫انفرادیبرایرسیدنبهاهدافمختلف‪،‬باعثبهوجودآمدناینگونهآزمون‌هامی‌باشد‪.‬بامراجعه‬ ‫بهادواربسیارقدیممی‌تواننمونه‌هایبیشماریازطبقه‌بندیافراد‪،‬ازرویخصوصیات‪.....‬‬ ‫کد کتاب‪ ۱۷۲ :‬زبان و ادبیات فارسی‬ ‫این کتاب شامل ‪ 4‬فضل است که فصل اول شامل آموزش مفید و کاربردی نكات‬ ‫دستور زبان ‪ ،‬نگارش فارسی‪ ،‬آرایه های ادبی و سبک شناسیف فصل دون شامل‬ ‫‪ :‬تاریخ ادبیات ایران از قرن چهارم تا چهاردهم که به صورت جداول مرتب تنظیم‬ ‫گردیده‪ ،‬فصل سوم شامل تست های برگزیده آزمونها و‪.....‬‬ ‫هــوش‬ ‫کد کتاب‪۱۱۰ :‬‬ ‫کتاب حاضر از دو فصل آموزش و آزمون تشكیل شده است فصل‬ ‫اول یعنی‪ :‬آموزش دارای سه بخش کالمی‪ ،‬غیر کالمی(شكلی)‬ ‫و استعداد تحصیلی می باشد‪ .‬در این فصل صورت های مختلف‬ ‫سوالت هوش همراه با ذکر مثال های کاربردی ‪ ،‬آموزش داده می‬ ‫شود و در فصل دوم ‪ 633‬سوال همراه ‪....‬‬ ‫کد کتاب‪ 366:‬ریاضی و آمار‬ ‫ریاضیاتپایه‪-‬تابعحدوپیوستگی‪-‬مشتقو‬ ‫کاربردهای آن ‪ -‬انتگرال و کاربردهای آن ‪ -‬دنباله و سری‬ ‫توابعچندمتغیره‪-‬معادالتدیفرانسیل‪-‬اعدادمختلط‬‫ریاضیامورمالی‪-‬مفاهیماساسیآمار‪-‬پردازش‬‫داده‌های آماری ‪ -‬مشخص کننده‌های مرکزی و ‪....‬‬ ‫متقاضيان می‌توانند برای خرید کتاب‌های مورد نياز خود از طریق‬ ‫سایت ‪ shop.bazarekar.ir‬و یا در تهران به آدرس نشریه مراجعه و‬ ‫یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ری‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫یو‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫ز‬ ‫بان‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫دبیا‬ ‫ت‬ ‫فار‬ ‫سی‬ ‫ـو‬ ‫آ‬ ‫مـا‬ ‫ر‬ ‫فره‬ ‫ن‬ ‫گو‬ ‫معا‬ ‫ر‬ ‫فاس‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫می‬
‫‪9‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫دانشجویان جویای «شغل» بخوانند!‬ ‫شاید برخی دانشجویان و افراد‪ ،‬نسبت به شغل‪،‬‬ ‫نگرش این‌ چنینی داشته‌ باشند که شغل در زندگی‪ ،‬نقش‬ ‫یک ابزار و وسیله واسطه‌ای را دارد که خـــــــودش‬ ‫هیچ ارزش ذاتی ندارد؛ زیرا شغل وسیله‌ای برای تأمین معاش‬ ‫زندگی است و ضرورت شغل به دلیل رفع هزینه‌ها‌ی‬ ‫زندگی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬شاید برخی دانشجویان‬ ‫ن چنینی داشت ‌ه باشند که‬ ‫و افراد‪ ،‬نسبت به شغل‪ ،‬نگرش ای ‌‬ ‫شغل در زندگی‪ ،‬نقش یک ابزار و وسیله واسطه‌ای را دارد‬ ‫که خودش هیچ ارزش ذاتی ندارد؛ زیرا شغل وسیله‌ای‬ ‫برای تأمین معاش زندگی است و ضرورت شغل به دلیل‬ ‫رفع هزینه‌ها‌ی زندگی است و در صورتی که هزینه‌های‬ ‫زندگی از راه دیگری غیر از شغل ‪ -‬مانند بیمه‌های تأمین‬ ‫اجتماعی و حمایت‌های خانوادگی ‪ -‬تأمین شود‪ ،‬شغل‬ ‫دیگر ارزشی ندارد؛ اما واقعیت این است که یکی از‬ ‫جنبه‌های اساسی در زندگی هر انسانی‪ ،‬شغل اوست‪ .‬در‬ ‫دیدگاه‌های مختلف بر نقش اساسی شغل در زندگی افراد‪،‬‬ ‫تأکید شده است و از طریق شغل است که هویت آدمی‬ ‫شکل می‌گیرد‪ .‬در معارف دینی نیز شغل اهمیت زیادی‬ ‫دارد و یکی از توصیه‌ها به مسلمانان‪ ،‬اهتمام به کار است‪.‬‬ ‫شغل در زندگی انسان‪ ،‬تنها ابزاری برای رفع نیازها‬ ‫نمی‌باشد و بخشی از وجود و زندگی آدمی‪ ،‬وابسته‬ ‫به شغل است‪ .‬گرچه فراهم کردن زمینه شغلی مناسب‬ ‫مربوط به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان جامعه است‪،‬‬ ‫اما در زمینه انتخاب شغل افراد نیز نقش دارند و اساس ًا‬ ‫نقش فرد در تحول شغلی است که او را در مسیر شغلی‬ ‫خویش به فردی تأثیرگذار تبدیل می‏کند‪.‬‬ ‫دانشجو برای کسب شغل‪ ،‬نباید منتظر فارغ‌التحصیلی‬ ‫از دانشگاه باشد؛ زیرا انتظار برای کسب شغل به اتکای‬ ‫فارغ‌‌التحصیلی و بدون گذراندن رشد شغلی‪ ،‬یک نگرش‬ ‫دفعی است‪ .‬دانشجو همزمان با تحصیل‪ ،‬باید نسبت به‬ ‫کسب شغل در یک برنامه مستمر و طوالنی مدت‪ ،‬دارای‬ ‫نگرش باشد و در نتیجه چنین نگرشی‪ ،‬یافتن شغل در یک‬ ‫برنامه منظم و هدفمند در بستر زمان عملی خواهد بود‪.‬‬ ‫برخی دانشجویان می‌پندارند که فقط باید به تحصیل‬ ‫خود ادامه دهند و در پی کسب شغل نباشند‪ .‬تصور آنها‬ ‫این است که پس از فارغ‌التحصیلی یا کار به سراغ آنها‬ ‫می‌آید و یا به سادگی آن را می‌یابند؛ اما فرد برای کسب‬ ‫شغل‪ ،‬باید در پی شغل برود؛ تا آن را بیاید و از آن‌جا که‬ ‫کسب شغل یک برنامه زمان‌بر می‌باشد‪ ،‬بایستی از دوران‬ ‫تحصیل برنامه شغلی خود را آغاز کند‪.‬‬ ‫نگرش «امکان‌اشتغال من وجود دارد»‪ ،‬انگیزش اساسی‬ ‫و موتور محرکه فرد در زمینه کسب شغل است‪ .‬ممکن‬ ‫است گفته شود که این نگرش با واقعیت جامعه ایران‬ ‫تناسب ندارد و آمارهای سازمان‌های مختلف‪ ،‬نشان‌دهنده‬ ‫عدم وجود مشاغل متنوع و انتخاب‏های زیادند؛ اما در‬ ‫صورتی که فردی چنین نگرشی داشته باشد هیچ تاشی‬ ‫در زمینه اشتغال خود انجام نمی‌دهد و اگر تاش‌هایی‬ ‫انجام دهد با اولین شکست‌ها‪ ،‬دست از تاش بر می‌دارد‬ ‫و شکست‌های خود را دلیلی بر صحت نگرش «امکان‬ ‫‌اشتغال من وجود ندارد»‪ ،‬می‌داند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اتخاذ نگرش‬ ‫«امکان‌اشتغال من وجود ندارد»‪ ،‬موجب شکست در مسیر‬ ‫تحول رشد شغلی است‪ .‬پس باید گفت که اتخاذ نگرش‬ ‫«امکان‌اشتغال من وجود دارد»‪ ،‬عامل انگیزشی پیش‌برنده‬ ‫فرد در مسیر تحول رشد شغلی است‪.‬‬ ‫صرف داشتن این نگرش که «امکان‌اشتغال من وجود‬ ‫دارد»‪ ،‬موجب‌اشتغال فرد نمی‌شود؛ بلکه فرد با اتخاذ و‬ ‫حفظ این نگرش‪ ،‬بایستی در زمینه تحول رشد شغلی‬ ‫خویش نیز اقداماتی را انجام دهد‪ .‬یکی از اقدامات‬ ‫اساسی در رشد شغلی‪ ،‬شناخت دنیای مشاغل می‌باشد‪.‬‬ ‫فرد با افزایش خزانه مشاغل ذهن خود‪ ،‬امکان ‌اشتغال‬ ‫خود را افزایش می‏دهد؛ زیرا در نتیجه شناخت مشاغل‬ ‫گوناگون‪ ،‬با نیازها و خدمات جدیدی آشنا می‌شود و‬ ‫وی می‌تواند وارد بازار آن‌ مشاغل شود‪ .‬اولین قدم برای‬ ‫شناخت دنیای مشاغل‪ ،‬مطالعه اطلس‌ها و راهنماهای‬ ‫شغلی گوناگون است‪ .‬همچنین مطالعه کتاب‌های معرفی‬ ‫خدمات و مشاغل‪ ،‬معرفی‌نامه‌های شرکت‌های خدماتی‬ ‫و تولیدی و جست‏وجو در اینترنت می‌توانند فرد را در‬ ‫این زمینه یاری دهند‪.‬‬ ‫دانشجو برای کسب‬ ‫شغل‪ ،‬نباید منتظر‬ ‫فارغ‌التحصیلی از‬ ‫دانشگاه باشد‬ ‫زمانی که دنیای مشاغل در ذهن یک دانشجو دنیایی‬ ‫گسترده شود‪ ،‬وی در می‌یابد که با گسترش مهارت‌های‬ ‫خود‪ ،‬می‌تواند به مشاغل جدیدی دست یابد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫فرد با گسترش مهارت‌های خود‪ ،‬احتمال‌اشتغال خود را‬ ‫افزایش می‏دهد‪.‬‬ ‫فرد در دوران دانشجویی می‌تواند به شیوه داوطلبانه‪،‬‬ ‫با مراکز و مؤسسات شغلی مختلف‪ ،‬همکاری نماید‪.‬‬ ‫نتیجه این همکاری‌ها‪ ،‬افزایش تجربه و مهارت‌های‬ ‫کاری است‪ .‬عاوه‌بر این‪ ،‬فرد در این صورت‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ا خود را به صاحبان مشاغل‪ ،‬معرفی‬ ‫می‌نماید و در مراکز شغلی نسبت به‬ ‫او احساس نیاز می‌شود‪ .‬ایجاد نیاز‬ ‫به فرد‪ ،‬یکی از عوامل‬ ‫مؤثر در کسب شغل‬ ‫است‪ .‬همچنین در‬ ‫این زمینه می‌توان‬ ‫از دوره کارورزی‬ ‫دانشجویی استفاده کرد‪.‬‬ ‫فرد برای گفت‏وگو با افراد در مشـــــاغل مختلف‬ ‫و کسب اطاعات شغلی و ورود به سازمان‌ها و مراکز‬ ‫مختلف شغلی‪ ،‬باید بتواند مهارت‌های ارتباطی مناسبی‬ ‫داشته باشد‪ .‬فرد باید توانایی ایجاد ارتباط‪ ،‬مهارت‬ ‫بیان کردن و گوش کردن را برای ایجاد ارتباط مؤثر‬ ‫با دیگران‪ ،‬بیاموزد‪ .‬مهارت‌های ارتباطی‪ ،‬مهارت‌های‬ ‫ویژه‌ای هستند که بایستی آنها را در کارگاه‌ها و مطالعات‬ ‫مخصوص یاد گرفت‪.‬‬ ‫دانشجو در مسیر رشد شغلی خود‪ ،‬باید با قوانین‬ ‫ایجاد شرکت‌‌ها و مؤسسات‪ ،‬آشنا شود‪ .‬یکی از زمینه‌های‬ ‫مؤثر در اطاعات شغلی فرد‪ ،‬پیگیری خبرهای مربوط‬ ‫به مشاغل است‪ .‬در این زمینه دانشجو باید با‬ ‫انجمن‌های حرفه‌ای مربوط آشنا شود و از‬ ‫آیین‌نامه‌ها و اخبار آنها اطاع یابد‪.‬‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بـه طــــــور کلـی‬ ‫می‌تـوان تمامـی عوامـل مؤثر‬ ‫بـر رشـد شـغلی را به دو‬ ‫بخـش تقسـیم کـرد؛‬ ‫نخسـت آن‌کـه فـرد‬ ‫دامنه مهـــــارت‌ها‪،‬‬ ‫دانش‏هـا‪ ،‬اطاعـات‬ ‫و تخـــــصص‏های‬ ‫حرفـــــــه‌ای خود‬ ‫را گســــترش دهـد‬ ‫و دیگــــر آن‌کـــه‬ ‫از طریـق ارتبـاط بـا‬ ‫دنیـای مشـاغل‪ ،‬خود‬ ‫را عرضـه و معرفـی‬ ‫کنـد؛ البتـه عواملـی‬ ‫دیگـری ماننـــــــد‬ ‫احسـاس عزت نفس‬ ‫و خودکــــارآمدی‪،‬‬ ‫وظیفـــــه‌شناسی و‬ ‫تعهد شـغلی نیز از‬ ‫عوامـل مؤثـر بر‬ ‫رشـد شـغلی‬ ‫می‌باشـند‪.‬‬ ‫بیکاران جویای کار‬ ‫باید چه مهارت‌هایی بیاموزند؟‬ ‫نتیجــه یــک گــزارش میدانــی نشــان‬ ‫می‌دهــد‪ ،‬کارفرمایــان داشــتن ‪ 10‬مهــارت را‬ ‫بــرای اســتخدام نیــروی کار مهــم می‌داننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان‪ ،‬تعــداد زیادی‬ ‫از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــرای ورود بــه‬ ‫بــازار کار مشــکاتی دارنــد‪ ،‬بــه ویــژه اینکــه‬ ‫نمی‌داننــد کار خواســته کارفرمایــان چیســت؟‬ ‫کارفرمایـــان همـــواره‬ ‫متقاضـــی اســـتخدام‬ ‫نیرو‌هـــای جدیـــدی‬ ‫هســـتند کـــه دانـــش‬ ‫تکنیکـــی مرتبـــط بـــا کار‬ ‫را داشـــته باشـــند‪ ،‬امـــا‬ ‫اهمیـــت ایـــن مـــورد‬ ‫بـــه انـــدازه‌ی اهمیـــت‬ ‫داشـــتن مهارت‌هـــای‬ ‫کار گروهــــــــــــی‪،‬‬ ‫تصمــــــــیم‌گیر ی ‪،‬‬ ‫ارتباطـــات و توانایـــــــــی برنامه‌ریـــزی و‬ ‫اولویت‌بنــــــدی کار نیســـت‪.‬‬ ‫نتیجــه یــک گــزارش میدانــی از ‪ 260‬کارفرمــا‬ ‫نشــان می‌دهــد‪ ،‬ســه مــدرک تحصیلــی در‬ ‫رشــته هــا‌ی دانشــگاهی کــه بیشــترین تقاضــا‬ ‫در ســال ‪ 201۵‬را دارد‪ ،‬مدیریــت بازرگانــی‪،‬‬ ‫علــوم مهندســی‪ ،‬و فنــاوری اطاعــات بــوده‬ ‫اســت‪ .‬امــا در بیــن هم ـه‌ی مــدارک تحصیلــی و‬ ‫تخصص‌هــا‪ ،‬کارفرمایــان در پــی به‌کارگمــاری‬ ‫افــرادی هســتند کــه توانایــی کار گروهــی خوبــی‬ ‫داشــته باشــند و بــه عنــوان یــک تصمیم‌گیرنــده‌ی‬ ‫کارفرمایان همواره‬ ‫متقاضی استخدام‬ ‫نیرو‌های جدیدی هستند‬ ‫که دانش تکنیکی مرتبط‬ ‫با کار را داشته باشند‬ ‫قاطــع و توانــا در حــل مســائل و‬ ‫مشــکات ظاهــر شــوند‪.‬‬ ‫در ایـن بررسـی بـه ترتیـب‬ ‫اهمیـت‪ ،‬بـه ‪ 10‬مهارتـی کـه‬ ‫کارفرمایـان بـه دنبــــــال آن‬ ‫هسـتند اشـاره شده اسـت‪ .‬این‬ ‫مهارت‌هـا عبارت‌انــــــد از‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پارس سامتل قشم‬ ‫ردیف‬ ‫وارد کننده رسمی تلفن های همراه‪ ،‬از فارغ التحصیالن و جویندگان کار‬ ‫جهت خدمات پس از فروش و بخش اداری دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی و سابقه کاری‬ ‫سمت‬ ‫‪1‬‬ ‫تکنسین تعمیرات موبایل‬ ‫کاردانی و کارشناسی‪-‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری‬ ‫آشنایی با تعمیرات موبایل‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند پذیرش‬ ‫کاردانی و کارشناسی‪-‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کاری‪-‬آشنایی با آفیس‬ ‫آشنایی با تعمیرات موبایل‪-‬روابط عمومی باال‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست تعمیرگاه‬ ‫کاردانی و کارشناسی‪-‬دارای ‪ 5‬سال سابقه کاری‬ ‫آشنایی با آفیس‪ -‬آشنایی با تعمیرات موبایل‬ ‫‪4‬‬ ‫منشی مدیر عامل‬ ‫کارشناسی‪-‬مسلط به زبان‪ -‬دارای ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کاری‬ ‫مسلط به برنامه آفیس‬ ‫‪5‬‬ ‫منشی واحد اداری‬ ‫کاردانی و کارشناسی‪-‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کاری آشنایی با آفیس‪،‬‬ ‫آشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫کارشناسی‪-‬دارای ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار در بخش فروش‬ ‫برخورداری از روابط عمومی باال‬ ‫‪7‬‬ ‫کارمند مرکز تماس‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪-‬ترجیحا خانم‬ ‫‪8‬‬ ‫بازاریاب فروش‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ -‬دارای‪ 2‬تا ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ -‬دارای‪ 2‬تا ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪10‬‬ ‫کارمند انبار‬ ‫درای ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال سابقه کاری در انبار‬ ‫از عالقمندان دعوت می گردد مشخصات و رزومه کاری خود راهمراه با ذکر ردیف شغلی مورد نظر‬ ‫به آدرس ایمیل ‪ recruitment@parssamtel.com‬ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫●بصورت تمام وقت ●حداقل‪ 3‬سال سابقه کار مفید ●با مدرک لیسانس مرتبط ●آشنا به کلیه امور حسابداری و ‪office‬‬ ‫زمینه فعالیت ‪ / IT‬محل کار‪ :‬هفت تیر‬ ‫‪hr@rashin.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت استخدام می نماید‬ ‫پشتیبان دستگاه کارت خوان آقا دیپلم و یا فوق دیپلم متولدین سال ‪ 1370‬به بعد‬ ‫عالقه‌مندان میتوانند رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند‬ ‫‪hr@sys-yaas.com‬‬ ‫‪-1‬قابلیت کار در یک ساختار گروهی‬ ‫‪-2‬قابلیت تصمیم‌گیری و حل مشکات‬ ‫‪ -۳‬قابلیــت برقــراری ارتبــاط کامــی بــا افــراد‬ ‫داخــل و بیــرون ســازمان‬ ‫‪ -4‬قابلیت برنامه‌ریزی‪ ،‬سازماندهی و اولویت‌بندی‬ ‫کار‌ها‬ ‫‪ -۵‬قابلیــت بــه دســت‌آوردن و فــرآوری‬ ‫ا طا عــا ت‬ ‫‪ -6‬قابلیت تحلیل داده‌های کیفی‬ ‫‪ -7‬دانش تکنیکی مربوط به شغل‬ ‫‪ -۸‬مهارت در نرم‌افزار‌های رایانه‌ای‬ ‫‪ -9‬توانایی در ایجاد و نوشتن گزارش‬ ‫‪-10‬توانای ــی فــــــ ــروش و تح ــت تاثیــــ ــر‬ ‫قـــرار دادن دیگـــران‪.‬‬ ‫امـــا بـــا توجـــه بـــه مطالـــب پیش‌گفتـــه‬ ‫بایـــد بـــه فارغ‌التحصیـــان دانشـــگاه‌ها کـــه‬ ‫مـــدرک تحصیلـــی خـــود را گرفته‌انـــد و در‬ ‫جســـت‌وجوی یـــک شـــغل هســـتند اعـــام‬ ‫ک ــرد ک ــه اص ــا مه ــم نیس ــت ک ــه در مدرس ــه‬ ‫یـــا دانشـــگاه چـــه رشـــته‌ای خوانده‌ایـــد‪ ،‬چـــه‬ ‫باستان‌شناســـی‪ ،‬زبـــان فرانســـه یـــا رشـــته‌ی‬ ‫کامپیوتـــر باشـــد‪ ،‬شـــما بـــرای یافتـــن یـــک‬ ‫شـــغل خـــوب ملـــزم هســـتید حداقـــــــــــل‬ ‫‪ ۵‬مهـــارت از مهارت‌هــــــــــای فـــوق را‬ ‫بیاموزیـــد‪.‬‬ ‫البتـــه بـــرای تـــازه‌واردان بـــه بـــازار کار کـــه‬ ‫تـــا بـــه حـــال نتوانســـته‌اند در هیـــچ شـــغلی‬ ‫وارد شـــوند یـــک ترفنـــد ســـاده ایـــن اســـت‬ ‫ک ــه در رزوم ــه‪ ،‬نامــه‌ی معرف ــی ی ــا مصاحبــه‌ی‬ ‫خـــود بـــه مدیـــران نشـــان دهنـــد کـــه ایـــن‬ ‫مهارت‌هـــا را دارنـــد‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت‪ ،‬کارفرمایـــان مهارت‌هایـــی‬ ‫کلـــی می‌خواهنـــد کـــه شـــما از تحصیـــات‬ ‫آکادمیـــک خـــود به‌دســـت آورده باشـــید و در‬ ‫هـــر شـــغلی بتوانیـــد بـــا دیگـــران کار کنیـــد‪ ،‬و‬ ‫ایـــن مهارت‌هـــا را اســـتفاده کنیـــد‪ .‬ترفنـــدی‬ ‫کـــه شـــما بـــه کار می‌بریـــد ایـــن اســـت‬ ‫کـــه بـــه همـــه بـــه طـــور واضـــح‬ ‫بگوییـــد شـــما ایـــن مهارت‌هـــا‬ ‫را دارا هســـتید‪.‬‬ ‫رستوران های زنجیره ای هانی‬ ‫در شعبه جدید خود واقع در بلوار اندرزگو دعوت به همکاری می نماید‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫گارسون‬ ‫آقا و خانم دیپلم ماهر با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در رستوران یا هتل(خوش برخورد)‬ ‫‪2‬‬ ‫سالن کار‬ ‫آقا و خانم دیپلم ماهر با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در رستوران یا هتل(خوش برخورد)‬ ‫‪3‬‬ ‫کانتر کار‬ ‫آقا و خانم دیپلم ماهر با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در رستوران یا هتل(خوش برخورد)‬ ‫‪4‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫خانم با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و ‪ 1‬سال سابقه صندوقداری‬ ‫‪5‬‬ ‫نگهبان‬ ‫آقا و خانم دیپلم با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در رستوران یا هتل با ظاهری آراسته و خوش برخورد‬ ‫‪6‬‬ ‫پیک موتوری‬ ‫با ظاهری آراسته و خوش برخورد با گواهینامه‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را به مدت ‪ 10‬روز با ذکر عنوان شغلی به آدرس ‪hrm.hanifoods@gmail.com‬‬ ‫ارسال یا به آدرس تهران‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان احمدی‪ ،‬ساختمان کیمیا مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت کشتیرانی خصوصی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی مواد معدنی‬ ‫استخدام فوری‪ /‬خانم‬ ‫یک شرکت کشتیرانی خصوصی واقع در خیابان آفریقا‬ ‫جهت تکمیل کادر حسابداری خود خانمی مسلط به امور‬ ‫حسابداری با مشخصات ذیل را استخدام می نماید‪:‬‬ ‫●لیسانس حسابداری‬ ‫●‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫●حداکثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫●افراد آشنا به زبان انگلیسی در اولویت می باشد‬ ‫ارسال رزومه‪info@irgulf.net :‬‬ ‫با شرایط ذیل استخدام می نماید‪:‬‬ ‫خانمی با حداقل مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی یا‬ ‫مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫آشنایی کامل امور اجرائی صادرات کاال‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و کامپیوتر‬ ‫دارای حداقل سه سال سابقه کار در زمینه صادرات کاال‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪ebrahimi@tiabco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس مالی(آقا)‬ ‫شرکت تولیدی تجهیرات پزشکی دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مسلط به‪:‬‬ ‫●حسابداری صنعتی ● حقوق و دستمزد‬ ‫●بیمه تامین اجتماعی ● ارزش افزوده‬ ‫● حداقل سن ‪ 30‬سال‬ ‫●اعتبارات بانکی‬ ‫●حداقل سابقه مرتبط ‪ 5‬سال‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪secretariate2014@gmail.com‬‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫یک شرکت مهندسی در محدوده قیطریه‬ ‫واجد شرایط زیر را دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫● کارشناس حسابداری آشنا به نرم‌افزار همراهان‬ ‫● حداقل ‪2‬سال سابقه کار ● آشنایی با ‪ crm‬و نرم افزار های ‪office‬‬ ‫ارسال رزومه‪info@talashsanat.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ارسال رزومه‪Zolfaghari@honar-aval.com :‬‬
‫‪10‬‬ ‫کار و کارگری‬ ‫علی اقبالی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در گفتگو‬ ‫با مهر‪ ،‬با تشریح جزئیات آمار و وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در بازار‬ ‫کار ایران گفت‪ :‬وظیفه اصلی وزارت کار در این حوزه‪ ،‬صیانت از‬ ‫نیروی کار ایرانی است اما در برخی مشاغل به دلیل کمبود نیروی کار‬ ‫ایرانی یا عدم تمایل کارگر داخلی به اشتغال در تخصص مربوطه‪،‬‬ ‫مجوز استفاده از اتباع خارجی صادر می شود که منوط به درخواست‬ ‫کارفرما و بررسی یکسری شرایط است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫از مجموع ‪ 400‬هزار نیروی شاغل خارجی در بازار کار ایران‬ ‫فقط ‪ ۵0‬هزار نفر در کشور مجوز اشتغال به کار دارند و ‪ ۳۵0‬هزار‬ ‫نفر دیگر یا بدون مجوز مشغول به کار هستند یا نسبت به تمدید‬ ‫مجوز ساالنه خود اقدام نکردند‬ ‫مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ادامه داد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫حدود ‪ 207‬هزار نفر برای اشتغال در بازار کار ایران مجـــــوز‬ ‫دریافت کردند اما با توجه به اینکه تبعه بیگانه ساالنه باید نسبــت‬ ‫به تمدید مجوز اشتغال به کار خود اقدام کنند‪ 1۵7 ،‬هزار نفر از این‬ ‫فقط ‪ ۵0‬هزار نفر مجوز اشتغال به کار در ایران را دارند و ‪ ۳۵0‬هزار‬ ‫نفر دیگر یا بدون مجوز مشغول به کار هستند یا بنا به دالیلی نسبت‬ ‫به تمدید مجوز ساالنه خود اقدام نکردند‪.‬‬ ‫قاچاق ‪ ۴000‬تبعه خارجی‬ ‫از مرزهای کشور در هر ‪ ۲۴‬ساعت!‬ ‫به گفته وی حدود ‪ 100‬نوع تابعیت در بازار کار ایران حضور‬ ‫دارند‪ ،‬اما غالب این جمعیت از کشور افغانستان هستن‪.‬‬ ‫‪ 350‬هزار تبعه خارجی در ایران بدون مجوز مشغول به کار‬ ‫هستند؛ در عین حال گفته می شود در هر ‪ ۲۴‬ساعت حدود‬ ‫‪ ۴000‬هزار نفر از مرزهای کشور به صــــورت غیر مجاز‬ ‫ورود و خروج می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اشتغال اتباع خارجی در ایران ممنوع‬ ‫نیست اما قانون‪ ،‬شروط ورود این افراد به بازار کار را مشخص‬ ‫کرده است به این ترتیب که مواد ‪ 1۲0‬تا ‪ 1۲9‬قانون کــــار‬ ‫به ضوابط اشتغال اتباع بیگانه اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بر اساس آنچه که در قانون تکلیف شده‪ ،‬وزارت کار با رعایت‬ ‫سه شرط اصلی در صدور روادید با «حق کار مشخص» برای اتباع‬ ‫بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد‪« .‬نبود نیروی کار واجد‬ ‫تحصیالتوتخصصمشابهدرمیاناتباعایرانی»‪«،‬داشتنتخصص‬ ‫و مهارت کافی نیروی کار تبعه بیگانه» و «استفاده از تخصص تبعه‬ ‫خارجی برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی» سه شرط اصلی‬ ‫صدور مجوز برای اشتغال این افراد در بازار کار ایران هستند‪.‬‬ ‫اما اتباع خارجی بالغ بر ‪ ۲‬میلیون نفر از جمعیت کشور را‬ ‫شامل می شوند که حدود ‪ ۴00‬هزار نفر از آنها در بازار کار ایران‬ ‫شاغل هستند‪ .‬به رغم اینکه تمام شاغالن غیر ایرانی باید برای‬ ‫اشتغال مجوز دریافت کنند اما در حال حاضر فقط ‪ 50‬هزار نفر‬ ‫از این افراد مجوز فعالیت در بازار کار ایران را دارند‪.‬‬ ‫اشتغال حدود ‪ ۴00‬هزار غیر ایرانی در بازار کار ایران در‬ ‫حالی است که جمعیت بیکار کشور حدود ‪ 3‬میلیون و ‪۲0۶‬‬ ‫هزار نفر برآورد می شود؛البته نکته حائز اهمیت این است‬ ‫که نباید انتظار داشت در صورت خروج ‪ ۴00‬هزار نفـــر‬ ‫اتباع بیگانه‪ ،‬نیروی بیکار داخلی جایگزین آنها شوند چراکه‬ ‫به استناد آمار اعالمی از سوی مسئوالن حدود ‪ 80‬درصد از‬ ‫جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهی شامل می‬ ‫شوند و سطح انتظار آنها از شغل نسبت به ماهیت مشاغل‬ ‫اتباع خارجی متفاوت است‪.‬‬ ‫در عین حال طبیعتا تحمیل اشتغال غیرمجاز ‪ 350‬هزار‬ ‫غیرایرانی در بازار کار کشور‪ ،‬بخشی از فرصت شغلی برای‬ ‫کارگر ایرانی را اشغال کرده است‪.‬‬ ‫واحدهای متخلف پلمب می شوند‬ ‫اشتغال غیرمجاز ‪۳۵۰‬هزار تبعه خارجی در کشور‬ ‫طرح آمارگیری جدید از اشتغال تبعه خارجی در کشور‪ ،‬خردادماه‬ ‫انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تا خرداد سال گذشته‪ ،‬یک میلیون و ‪۵00‬‬ ‫هزار تبعه خارجی در کشور سکونت داشتند که عاوه بر این از‬ ‫خرداد تا آبان ماه ‪ 700‬هزار نفر تبعه خارجی بدون مدرک شناسایی‪ ،‬به‬ ‫این جمعیت اضافه شده است‪.‬‬ ‫وی مجموع جمعیت تبعه خارجی در کشور تا آبان سال گذشته‬ ‫را حدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 200‬هزار عنوان کرد و گفت‪ :‬از این جمعیت‪،‬‬ ‫حدود ‪ 400‬هزار نفر در کشور شاغل هستند که ‪ 190‬هزار نفر‬ ‫تاکنون هیچ مجوزی برای فعالیت دریافت نکردند‪.‬‬ ‫افراد مجوز فعالیت خود را برای سال ‪ 97‬تمدید نکردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بنابراین در حال حاضر از ‪ 207‬هزار نیروی‬ ‫کار مجاز در سال گذشته‪ ،‬فقط ‪ ۵0‬هزار نفر مجوز فعالیت خود را‬ ‫برای سال ‪ 97‬تمدید کردند که اشتغال آنها به رسمیت شناخته شده‬ ‫است و ‪ 1۵7‬هزار نفر مابقی نیز به دلیل اینکه نسبت به تمدید ساالنه‬ ‫مجوز فعالیت خود اقدام نکردند‪ ،‬کارکنان غیرمجاز تلقی می شوند‬ ‫که مشمول جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال اتباع خارجی تصریح کرد‪ :‬بنابراین از مجموع‬ ‫‪ 400‬هزار نیروی شاغل خارجی در بازار کار ایران‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫که در مواد ‪ 121 ،120‬و ‪ 122‬قانون کار شرایط صدور این مجوز‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با بیان اینکه در کشور‬ ‫صرفا وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی اتباع خارجی‬ ‫تصمیم گیرنده نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این موضوع نیازمند هماهنگی بین‬ ‫دستگاهی است و تنها در صورت سیاست‌گذاری و تصمیم گیری‬ ‫مشخص در رابطه با حضور اتباع بیگانه در کشور‪ ،‬وزارت کار می‌تواند‬ ‫برای بررسی مجوز اشتغال این افراد در ایران بر حسب نیاز کارفرما در‬ ‫چارچوب قانون اقدام کند؛ اما وقتی که دستگاه‌های مسئول از ورود اتباع‬ ‫وی درباره اقدامات الزم برای شناسایی جمعیت غیرمجاز اتباع‬ ‫خارجی در کشور گفت‪ :‬امکان شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز در‬ ‫کشور وجود ندارد چراکه‪ ،‬در هر ‪ 24‬ساعت بالغ بر ‪ 4‬هزار نفر از‬ ‫مرزهای کشور به صورت غیر قانونی از مرزهای کشور ورود و‬ ‫خروج می‌کنند‪.‬‬ ‫اقبالی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نحوه دریافت مجوز‬ ‫برای فعالیت اتباع خارجی در بازار کار ایران گفت‪ :‬طبق قانون‬ ‫کار بر حسب تقاضای کارفرما که یک شخصیت حقوقی تلقی می‬ ‫شود‪ ،‬برای فعالیت و اشتغال اتباع خارجی مجوز صادر خواهد شد‬ ‫خارجی به کشور جلوگیری نمی کنند انتظار ساماندهی اشتغال این گروه‬ ‫از افراد توسط وزارت کار‪ ،‬منطقی نخواهد بود‪.‬‬ ‫تحمیل اتباع خارجی به بازار کار ایران‬ ‫شناسایی ‪۴‬هزار کافرمای متخلف‬ ‫اقبالی با بیان اینکه به دلیل ورود و خروج‌های غیرقانونی‪ ،‬اشتغال‬ ‫اتباع خارجی به بازار کار ایران تحمیل شده است گفت‪ :‬وقتی در‬ ‫مرزها از ورود این افراد جلوگیری نمی شود و اتباع خارجی به‬ ‫صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند‪ ،‬طبیعتا نیروی کار خارجی‬ ‫به بازار کار ایران تحمیل می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪:‬‬ ‫وظیفه وزارت کار برای ساماندهی اشتغال تبعه غیرایرانی‪ ،‬شناسایی‬ ‫این افراد با انجام بازرسی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی است که‬ ‫در صورت نداشتن مجوز‪ ،‬کارفرما جریمه می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ساماندهی اشتغال این‬ ‫افراد در کشور ادامه داد‪ 4 :‬هزار کارفرمای متخلف که به صورت‬ ‫غیرمجاز نسبت به بکارگیری نیروی کار خارجی در کارگاه و بنگاه اقتصادی‬ ‫خود اقدام کردند‪ ،‬شناسایی شدند و پرونده‌های آنها در محاکم قضایی‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫تشدید بازرسی بنگاهها در سال ‪97‬‬ ‫پلمب واحدهای متخلف‬ ‫مدیر کل اشتغال اتباع خارجی‪ ،‬با بیان اینکه در طول سال ‪96‬‬ ‫حدود ‪ 120‬هزار بازرسی از واحدهای اقتصادی در سطح کشور‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬از بازرسی‌های هدفمند در سال ‪ 97‬برای شناسایی‬ ‫نیروی کار غیرمجاز در کشور خبرداد گفت‪ :‬با همکاری مشترک‬ ‫انجمن‌های صنفی کارگری‪ ،‬نیروی انتظامی و بازرسان کار وزارت‬ ‫کار‪ ،‬محیط‌هایی که نیروی کار خارجی به صورت غیرمجاز در آنها‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬شناسایی می شوند‪.‬‬ ‫ی برای شناسایی این افراد در سال ‪97‬‬ ‫اقبالی با تاکید بر اینکه بازرس ‌‬ ‫تشدید خواهد شد اظهار کرد‪ :‬به استناد مصوبه دولت‪ ،‬اصناف و اماکنی‬ ‫که نسبت به استخدام اتباع خارجی غیرمجاز اقدام کنند از طرف وزارت‬ ‫کار به وزارت صنعت معرفی می شوند و بر اساس مجوزی که دولت‬ ‫به وزارت صنعت داده‪ ،‬این واحدها پلمب می شوند‪.‬‬ ‫حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران بخشی از بازارکار‬ ‫کارگران ایران را اشغال کرده است اما این نکته نباید فراموش شود‬ ‫که بخش قابل توجهی از جمعیت ‪ ۳‬میلیونی بیکار کشور از افراد‬ ‫تحصیل کرده هستند که حتی در صورت خروج اتباع خارجی‬ ‫شاغل‪ ،‬به دلیل ماهیت این مشاغل‪ ،‬جایگزین اتباع خارجی نمی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت کار گفت‪ :‬کارفرمایان در صورت نیاز‬ ‫به کارگر خارجی باید به ادارات کار استان مراجعه و درخواست‬ ‫خود را اعام کنند که این موضوع به کارفرمایان اطاع رسانی شده‬ ‫است‪ .‬هیأت فنی نیز با بررسی شرایط کارفرما‪ ،‬بازار کار‪ ،‬منطقه و‬ ‫سایر پارامترها نسبت به مجوز یا عدم مجوز برای بکارگیری نیروی‬ ‫کار خارجی اقدام می کند‪.‬‬ ‫خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران‪،‬‬ ‫تاثیر محسوسی در کاهش بیکاری ندارد‬ ‫اقبالی درباره اشتغال بازار کار ایران توسط اتباع خارجی در‬ ‫مقابل جمعیت ‪ ۳‬میلیونی بیکار در کشور گفت‪ :‬می توانیم اعام‬ ‫کنیم که حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران بخشی از بازار‬ ‫کار کارگران ایران را اشغال کرده است اما این نکته نباید فراموش‬ ‫شود که بخش قابل توجهی از جمعیت ‪ ۳‬میلیونی بیکار کشور از‬ ‫افراد تحصیل کرده هستند که حتی در صورت خروج اتباع خارجی‬ ‫شاغل از بازار کار‪ ،‬به دلیل ماهیت این مشاغل‪ ،‬جایگزین اتباع‬ ‫خارجی نمی شوند‪.‬‬ ‫مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار افزود‪ :‬براساس آمار‬ ‫دریافتی از کاریابی‌‪‌،‬ها‪ ،‬غالب متقاضیان کار تحصیلکرده هستند که‬ ‫حاضر به اشتغال در این مشاغل نیستد؛ بنابراین خروج اتباع خارجی‬ ‫از بازار کار ایران تاثیر محسوسی در کاهش جمعیت ‪ ۳‬میلیونی‬ ‫بیکار ندارد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کارجویان در شهر تهران ثبتنام میکند‪.‬‬ ‫فرصت های شغلی موجود درکاریابی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فتحی شقاقی‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی خوب به زبان انگلیسی‪-‬تسلط به آفیس و‬ ‫تایپ‪ -‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬آشنا به اتوماسیون‪-‬‬ ‫روابط عمومی و ظاهر خوب‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناسی معماری‌سازمانی‬ ‫کارشناسی معماری‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر ارتباطات مشتریان‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با سابقه کار مرتبط‬ ‫‪5‬‬ ‫تحلیل گر نرم افزار‬ ‫خانم و آقا‬ ‫باهوش و با سابقه کار‬ ‫‪4‬‬ ‫صادقیه‬ ‫کارشناس هوش تجاری‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫کارشناس کامپیوتر و مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس ‪DBA‬‬ ‫خانم و آقا‬ ‫آشنایی کامل به نرم افزارهای رشته معماری‪-‬پوشش‬ ‫چادر برای خانم ها الزامی است‪.‬‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫آشنا به بازاریابی و سرمایه گذاری‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫باهوش و با سابقه کار‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس فنی بیمه‬ ‫حداقل کارشناس مدیریت‬ ‫بیمه‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با سابقه کار بیمه‬ ‫‪8‬‬ ‫بازاریاب ارشد‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و آقا‬ ‫با سابقه کار‪ -‬ایده پرداز و خالق – ارائه راه کار برای‬ ‫فروش باال و جذب مشتری‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس فروش داخل دفتر‬ ‫رشته طراحی و معماری‬ ‫خ شهید مفتح‬ ‫خانم وآقا‬ ‫‪10‬‬ ‫کارمند در واحد بازرگانی و فروش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫هفت تیر‬ ‫خانم‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪17:30‬‬ ‫‪5‬شنبه تا ساعت ‪ -12:30‬بیمه بعد از دو ماه‬ ‫بیان خوب‪ -‬آشنایی به کامپیوتر‪-‬حداکثر ‪ 30‬سال‬ ‫بیمه بعد از دو ماه‪ -‬بیان خوب‪ -‬آشنایی به کامپیوتر‬ ‫‪11‬‬ ‫مسئول دفتر مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫کارشناسی و یا ارشد‬ ‫ولیعصر ‪ -‬باالتر از‬ ‫میرداماد‬ ‫خانم و آقا‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و آفیس‪ -‬زمینه فعالیت‬ ‫شرکت ‪ :‬تامین سرمایه‪ -‬شنبه تا چهارشنبه ساعت‬ ‫‪5 -۱۷-۸‬شنبه ها تعطیل‪ -‬سن‪ :‬بین ‪ -۳۵-۲۵‬حقوق‬ ‫توافقی‪-‬بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس کنترل فنی‬ ‫مهندس مکانیک یا مواد‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫خاوران‬ ‫آقا‬ ‫با سابقه‪ -‬بیمه بعد از دو ماه‪ -‬سرویس ندارد‪.‬‬ ‫زمینه فعالیت شرکت ‪ :‬بسته بندی محصوالت‬ ‫مختلف‪ -‬حقوق توافقی و بیمه و سنوات و پورسانت‪-‬‬ ‫ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪16:30‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪13‬‬ ‫منشی در یک کارخانه‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫خاوران‬ ‫خانم‬ ‫آشنا به آفیس‪-‬بیان خوب‪ -‬با سابقه‪ -‬بیمه بعد از دو‬ ‫ماه‪-‬سرویس ندارد‬ ‫‪14‬‬ ‫منشی امالک‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫نزدیک مترو ملت‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی به کامپیوتر‪ -‬ساعت کاری‪ 9:‬الی ‪18‬‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -14‬زرنگ و کاری‪ -‬بیمه بعد از‬ ‫دو ماه‪ -‬حقوق ‪1200‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫شریعتی ‪ -‬ملک‬ ‫آقا‬ ‫با سابقه کار – جوان – تمیز و کاری‬ ‫‪16‬‬ ‫حسابدار‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫خیام شمالی بازار‬ ‫خانم‬ ‫‪17‬‬ ‫کارمند دفتری‬ ‫کارشناسی ترجیحا رشته‬ ‫کامپیوتر و گرافیک‬ ‫گاندی‬ ‫خانم‬ ‫با‪ 1‬الی‪ 2‬سال سابقه کار – بعد از سه ماه بیمه‪ -‬حقوق‬ ‫وزارت کار‬ ‫مسلط به فتوشاپ و مدیا‪ -‬با سابقه کار دفتری‪-‬‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪18‬‬ ‫خدماتی آشنا به اصول پذیرایی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫آقا‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬تیپ اداری و بدون لهجه‬ ‫با سابقه کار خدمات‪ -‬ترجیحا آشنایی کامل به پذیرایی‬ ‫و سرو قهوه و ‪-...‬قد و وزن متناسب‪ -‬کاری و زرنگ‪-‬‬ ‫حقوق پایه ‪ +‬بیمه و بیمه تکمیلی‪ +‬پاداش و مزایا و‬ ‫اضافه کاری‬ ‫‪19‬‬ ‫حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫پاسدارن‬ ‫خانم و آقا‬ ‫حداکثر ‪ 30‬سال – حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫حسابداری‪-‬تسلط کامل به امور حسابداری‬ ‫‪20‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫میرداماد‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪21‬‬ ‫کارشناس امنیت اطالعات‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫میرداماد‬ ‫خانم و آقا‬ ‫‪22‬‬ ‫منشی حسابدار‬ ‫دیپلم به باال رشته‬ ‫حسابداری‬ ‫الله زار‬ ‫خانم‬ ‫آشنایی با اصول مفاهیم و ابزارهای برنامه ریزی و‬ ‫کنترل پروژه‪ -‬آشنایی با استاندارهای وبهروش‌های‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه در مدیریت پروژه های‬ ‫فناوری اطالعات و پروژه های تحقیق و توسعه‬ ‫آشنایی با اصول امنیت اطالعات و مفاهیم مدیریت‬ ‫مخاطرات‪ -‬آشنایی با استانداردها و بهروش های‬ ‫امنیتی در صنعت بانکداری و پرداخت از جمله ‪EMV‬‬ ‫و ‪PCI-DSS‬‬ ‫مجرد‪ -‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬با سابقه کار منشی‬ ‫حسابدار‪ -‬آشنا به یکی از نرم افزارهای حسابداری‬ ‫ساعت کار‪ 9:30 :‬الی ‪ 18‬و ‪5‬شنبه از ‪ 9:30‬الی ‪-14‬‬ ‫بیمه ندارد‪.‬حقوق ‪1200‬‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 26‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - 1:‬اصل و کپی شناسنامه ‪،‬کارت ملی و مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس‪ ،‬مدارک مهارتی وکارت پایان خدمت (برای آقایان)‬ ‫تلفن‪66 ۷4۷ ۷4۷ :‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ ۸:۰۰‬الی ‪۱5:3۰‬‬ ‫ثبت‌نام در مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار راهی مطمئن برای استخدام‬ ‫در شرکت‌ها و دستگاه‌های معتبر‬ ‫آخرین فرصت های شغلی بازارکار را از سایت بازارکار دنبال کنید‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای عضو شدن الزم است نرم افزار تلگرام به روز رسانی شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫اصفهان‬ ‫استخدام حسابدار‬ ‫در شرکت لبنیات و بستنی میهن‪-‬اصفهان‬ ‫جهت تکمیل کادر حسابداری خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫آقا‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●حداکثر سن ‪ 32‬سال ● دارا بودن مدرک کارشناسی‬ ‫●دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی سربازی‬ ‫●دارا بودن یکسلال و بیشلتر سلابقه حسلابداری در نمایندگی های‬ ‫صنایلع غذایلی و تسللط کاملل بله اکسلل و یکلی از نلرم افزارهای‬ ‫حسلابداری●دارا بلودن دو نفلر ضاملن رسلمی مشلغول به کار‬ ‫متقاضیان واجد شلرایط میتوانند با شلماره تلفلن زیر تماس حاصل‬ ‫نماینلد و یلا جهت مصاحبه حضوری به نمایندگی این شلرکت واقع‬ ‫در آدرس زیلر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪03133801847 :‬‬ ‫آدرس‪ :‬فلکه دانشگاه کیلومتر ‪ 5‬جاده شاهین شهر‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار در شرکت پشم سنگ آریا ‪ -‬اصفهان‬ ‫جهلت تکمیلل کادر ماللی خلود در اسلتان اصفهلان از افلراد واجلد‬ ‫شلرایط زیلر دعلوت بله هملکاری ملی نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫‪ 1‬نفر آقا یا خانم‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●ملدرک تحصیللی کارشناسلی حسابداری●داشلتن حداقلل یلک‬ ‫سلال سلابقه کار●آشلنایی بلا نرم افزار آسلا سیسلتم اسلپادانا‬ ‫از متقاضیلان واجلد شلرایط خواهشلمندیم رزومه خود را بله آدرس‬ ‫ایمیلل زیلر ارسلال نماینلد تا پس از بررسلی بلا آن‌ها تملاس گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪kargozini@ariarockwool.ir :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ 3‬ردیف شغلی‬ ‫شرکت صنعت منصور‪-‬اصفهان‬ ‫واقع در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان استخدام می نماید‪.‬‬ ‫فرزکار ماهر‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫برنامه نویس کامپیوتر‬ ‫اطالعات تماس ‪cv@smansoor.com :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مدیر تضمین کیفیت‬ ‫در کارخانه تولیدی‪ -‬اصفهان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تضمین کیفیت‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●تحصیالت دانشگاهی در زمینه مهندسی صنایع ترجیحا مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد●‪ 10‬سال سابقه اجرایی و مدیریتی در بخش کیفیت‬ ‫در شرکت های تولیدی و ترجیح ‪ ۵‬سال در شرکت های چاپ و‬ ‫بسته بندی●تسلط بر مکالمه و نگارش به زبان انگلیسی●برخورداری‬ ‫از دانش و توانایی کار با نرم افزارهای رایج از جمله ‪ Office‬و تسلط‬ ‫کامل بر نرم افزارهای اتوماسیون و شبکه همکاران سیستم و ‪..‬‬ ‫●شناخت گواهینامه های مرتبط و روش های استانداردسازی‬ ‫فرآیندهای سازمان●تسلط بر اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫شرایط کار‪ :‬تمام وقت‬ ‫آدرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬شهرک صنعتی سجزی‬ ‫همراه به سرویس رفت و برگشت رایگان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر موضوع‬ ‫ایمیل شغل درخواستی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪Hrm.jobapp@gmail.com :‬‬ ‫البرز‬ ‫استخدام رئیس حسابداری‬ ‫کورش پروتئین البرز جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●با مدرک لیسانس●حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار سرپرستی‬ ‫●آشنا با سیستم نرم افزارهای مالی ترجیحا سپیدار‬ ‫●آشنا به ‪●word , excel‬ساکن کرج‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال‬ ‫نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪KP.employ8@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪02637858531 :‬‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را‬ ‫استخدام یک شرکت تولیدی قطعات خودرو‪-‬البرز‬ ‫اطالعات تماس ‪kst20123@yahoo.com :‬‬ ‫یلک شلرکت تولیلدی واقع در شلهرک صنعتی سلپهر البلرز جهت‬ ‫تکمیلل کادر پرسلنلی خلود از واجدیلن شلرایط بله شلرح ذیلل‬ ‫اسلتخدام ملی نماید‪:‬‬ ‫به آدرس ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شیراز‬ ‫رشته های مکانیک ترجیحا جامدات و ساخت وتولید‬ ‫استخدام حسابدار – شیراز‬ ‫استان مورد نیاز‪ :‬البرز‬ ‫جهلت کار در پخلش ملواد غذایلی کله آشلنا به بله املور مالیاتی با‬ ‫تعداد‪ 2 :‬نفر‬ ‫شهر مورد نیاز‪ :‬هشتگرد و نظرآباد‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫● حداقل مدرک لیسانس ● ساکن هشتگرد و نظرآباد‬ ‫● آشنایی به زبان انگلیسی در حد خواندن و نوشتن ودرک مطلب‬ ‫● آشلنایی و توانایلی کارکلردن بلا نلرم افزارهلای مرتبلط رشلته‬ ‫تحصیللی ● فلن بیلان و توانایلی مذاکلره‬ ‫اطالعات تماس ‪Ali_Akbarpour@yahoo.com :‬‬ ‫آدرس ‪ :‬شهرک صنعتی سپهر‬ ‫خوزستان‬ ‫استخدام کارمند – خوزستان‬ ‫شرکت بهتوشه پارس هخامنش‬ ‫حداقل یک سلال سلابقه بیمه در شلرکت بهتوشله پارس هخامنش‬ ‫در شلیراز ‪ ،‬چهلار راه خلد بریلن نیازمندیم‪.‬‬ ‫● حقلوق و مزایلا طبلق اداره کار ● افلرادی کله بلا نلرم افلزار ویژن‬ ‫آشلنایی داشلته یلا در پخش ملواد غذایلی فعالیت داشلته در الویت‬ ‫می باشلند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شلرایط میتوانند با شلماره تلفلن زیر تماس حاصل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪07136267658,07136262814 :‬‬ ‫قم‬ ‫استخدام ‪ 4‬ردیف شغلی‪-‬قم‬ ‫شلرکت ایملن تکسلا جهلت تکمیلل کادر اداری خلود در اسلتان‬ ‫شرکت صنایع آهن و فوالد کاران رستمی‬ ‫شلرایط زیلر دعلوت بله هملکاری ملی نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬یک حسابدار خانم دارای سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال مسلط به‬ ‫خوزسلتان واقلع در شلهرک صنعتلی شلماره ‪ 3‬اهلواز از افلراد واجد‬ ‫کارمند‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●فارغ التحصیل رشته های●کامپیوتر●ریاضیات کاربردی‬ ‫●مهندسی فن آوری اطالعات●رشته های مدیریت صنعتی و‬ ‫بازرگانی‬ ‫از متقاضیلان واجلد شلرایط خواهشلمندیم رزومه خلود را به آدرس‬ ‫ایمیلل زیر ارسلال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪ementaksa.khuzestan@gmail.com :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ ۲‬ردیف شغلی ‪ -‬خوزستان‬ ‫شلرکت ایرا تک کیش جهت تکمیل کادر خود در اسلتان خوزستان‬ ‫از افلراد واجد شلرایط زیر دعوت بله همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندسمکانیک‬ ‫شرایط احراز و توضیحات‪● :‬سابقه ‪ 10‬سال به باال‬ ‫●تخصص در زمینه احداث مخازن نفتی دستگاه نظارت کارگاهی‬ ‫●محل پروژه بندر امام خمینی●ترجیحا بومی ماهشلهر و سلربندر‬ ‫استان خوزستان‬ ‫مهندس عمران ( سیویل )‬ ‫شرایط احراز و توضیحات‪● :‬سابقه ‪ ۵‬تا ‪ 10‬سال‬ ‫●تخصص در زمینه احداث مخازن نفتی دستگاه نظارت کارگاهی‬ ‫●محل پروژه بندر امام خمینی‬ ‫●ترجیحا بومی ماهشهر و سربندر استان خوزستان‬ ‫جهت تکمیل مالی اداری خود به افراد زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫ورد اکسل ‪،‬نرم افزار هلو تمام وقت دارای وسیله نقلیه‬ ‫‪-2‬یک برشکار ورق با سابقه کار‬ ‫‪ -3‬تعدادی نیروی فنی‬ ‫‪ -4‬یک مهندس عمران گرایش سازه ‪shap drowing ،‬‬ ‫‪teklastracture‬‬ ‫تلفن ‪۳۲-۳۳۶۷۰۰۳۱ :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ ۲‬ردیف شغلی‪-‬قم‬ ‫گروه صنعتی احسان افروز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫نیروی مسلط به سیکل تبرید‪ ،‬تولید و تعمیر چیلر های تراکمی‬ ‫تعدادی نیروی ساده‬ ‫ساعت کاری‪ 8 :‬الی ‪17‬‬ ‫ساعت تماس‪ 9 :‬الی ‪16‬‬ ‫تلفن ‪32934419 :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ 4‬ردیف شغلی ‪ -‬قم‬ ‫آکادمی نوین با شرایط زیر استخدام می نماید‪.‬‬ ‫معلم زبان کودک‬ ‫لیسانس ‪ ،‬آشنا به زبان انگلیسی و آشنا با روانشناسی کودک‬ ‫مدرس زبان بزرگساالن‬ ‫لیسلانس یلا فوق لیسلانس زبلان انگلیسلی ‪ ،‬تسللط کامل بله زبان‬ ‫از متقاضیلان واجلد شلرایط خواهشلمندیم رزومه خلود را به آدرس‬ ‫انگلیسلی و آشلنایی بلا اصلول تدریس‬ ‫آدرس ایمیل‪iratec.job@gmail.com :‬‬ ‫لیسلانس ‪،‬آشلنایی بلا زبان انگلیسلی و تسللط کامل بله کامپیوتر ‪،‬‬ ‫ایمیلل زیر ارسلال نمایند‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫استخدام سرپرست باشگاه مشتریان – مشهد‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست باشگاه مشتریان‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●تسلط به اکسل و استفاده از توابع مختلف●حداکثر سن ‪ 3۵‬سال‬ ‫●سابقه کار مرتبط با مشتری یا بازاریابی یا پشتیبانی مشتری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به همراه عنوان‬ ‫شغلی مورد تقاضا به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪HRjobId@gmail.com :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ 3‬ردیف شغلی ‪-‬خراسان رضوی‬ ‫کادر اداری و اجرایی‬ ‫برنامله هلای آفیس و فتوشلاپ‬ ‫معلم مقطع دبستان‬ ‫لیسانس مرتبط ‪ ،‬سابقه کار آشنا به اصول تدریس و روانشناسی کودک‬ ‫پرداخلت حقوق همراه با بیمه می باشد‪.‬شلروع بله کار بعد از مراحل‬ ‫مصاحبه و کارآموزی و از ابتدای سلال تحصیلی جدید‬ ‫شماره تماس ‪۳۶۶۱۰۸۶۹ :‬‬ ‫خیابان امام ‪ 20 ،‬متری شهید بهشتی‬ ‫ساعات تماس ‪ 1۵ :‬تا ‪20‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫استخدام ‪ 4‬ردیف شغلی ‪-‬کرمانشاه‬ ‫دفتر مهندسی طراحی و نظارت واقع در کرمانشاه از رشته های ذیل در‬ ‫کلیه پایه های یک‪ ،‬دو‪ ،‬سه دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫معماری‪-‬عمران‪-‬مکانیک‪-‬برق‬ ‫یک شرکت دانش بنیان صنعتی جهت تکمیل منابع انسانی خود به‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع یا سایر رشته ها‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫تخصص های ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫شرایط‪ :‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در حوزه تضمین کیفیت‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫مسلط به کار با دستگاه ‪cmm‬‬ ‫اطالعات تماس ‪kal.ko@yahoo.com :‬‬ ‫استخدام مترجم رسمی و غیررسمی ‪-‬کرمانشاه‬ ‫جهلت تکمیلل کادر خلود در اسلتان کرمانشلاه از تعلداد محلدودی‬ ‫افلراد واجلد شلرایط زیر بله صلورت دورکاری و با شلرایط زیر دعوت‬ ‫به هملکاری ملی نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی کنترل کیفیت‬ ‫مترجم رسمی و غیررسمی‬ ‫مسلط به ابزار های اندازه گیری و با ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫سلاعته بله اینترنت ● در دسلترس بلودن به صلورت لحظه ای‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫شلرایط احراز‪ ● :‬فارسلی به انگلیسلی و بالعکس ● دسترسلی ‪24‬‬ ‫● تعهد کاری ● وقت شناسی‬ ‫متقاضیلان واجلد شلرایط جهلت مراجعله حضلوری بله آدرس زیر‬ ‫استخدام کارپرداز آقا ‪ -‬مازندران‬ ‫آدرس‪ :‬کرمانشـاه‪ ،‬چهـارراه نوبهـار‪ ،‬بـه سـمت میـدان ‪17‬‬ ‫واجلد شلرایط زیر دعلوت به هملکاری می نماید‪.‬‬ ‫مراجعله نمایند‪.‬‬ ‫شـهریور‪ ،‬مجتمـع آریـن‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪1‬‬ ‫کرمان‬ ‫استخدام کارشناس معماری ‪-‬کرمان‬ ‫از کارشلناس مقیم شلهر کرمان با مشلخصات ذیلل جهت همکاری‬ ‫با مهندسلین مشلاور دعلوت به همکاری ملی گردد‪.‬‬ ‫کارشناسمعماری‬ ‫شلرایط‪ :‬بلا سلابقه ‪ 10‬الی ‪ 15‬سلال جهلت نظارت بر اسلکلت فلزی‬ ‫پیلچ و مهلره ای و بتن ریزی سلایر بخش های سلازه ای و دفتر فنی‬ ‫نظارت کارگاهی‬ ‫لطفا جهت هماهنگی رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس ‪mikaeelzadeh.civil@gmail.com :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام سرپرست فروش در شرکت پخش دارویی‪-‬کرمان‬ ‫در راسلتای تکمیل کادر سلرمایه انسلانی خود در اسلتان کرمان به‬ ‫صلورت تملام وقلت دعوت بله همکاری ملی نماید‪:‬‬ ‫سرپرست فروش آقا‬ ‫سن‪ :‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫تحصیالت‪ :‬ترجیحا کارشناس مدیریت یا بازاریابی‬ ‫سابقه کاری‪:‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫(ترجیحا فروش محصوالت دارویی)‬ ‫شرایط‪ :‬تسلط به اصول بازاریابی و فروش‬ ‫شلرکت کاکللی جهت تکمیل کادر خود در اسلتان مازنلدران از افراد‬ ‫کارپرداز‬ ‫آقا‬ ‫شرایط احراز‪ :‬داشتن وانت بار‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کارپردازی در صنایع غذایی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند‬ ‫ن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫با شماره تلف ‌‬ ‫تلفن‪01132368014 :‬‬ ‫همدان‬ ‫استخدام ‪ ۲‬ردیف شغلی ‪-‬همدان‬ ‫پایین‬ ‫گلروه سلازه هلای چوبی میلی متلر واقع در محدوده سلعیدیه‬ ‫ِ‬ ‫هملدان جهلت تکمیلل کادر خلود بله یلک نفر هملکار خانم یلا آقا‬ ‫جهلت نمایشلگاه و تعدادی کارگلر ماهر و نیمه ماهر نیازمند اسلت‪.‬‬ ‫متقاضیلان میتوانند جهت دریافت فرم اسلتخدام و اطالعات بیشلتر‬ ‫بله نمایشلگاه میلی متلر در آدرس اعالم شلده مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ساعت مراجعه ‪ 17:30‬الی ‪20:30‬‬ ‫آدرس ‪ :‬سعیدیه پایین‪ -‬باالتر از برج سعیدیه‬ ‫روبروی پوشاک زاگرس پوش‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام ‪ -‬همدان‬ ‫شلرکت تولیدی جهت کار در قسلمت بازاریابلی و فروش محصوالت‬ ‫کلف پلوش نیلاز بله خدمات فلردی واجد شلرایط با داشلتن سلابقه‬ ‫متقاضیلان لطفلا رزومه خلود را به آدرس ایمیل درج شلده در آگهی‬ ‫و تحصیلات الزم در املر فلروش و بازاریابلی ترجیحلا آقلا و سلاکن‬ ‫اطالعات تماس ‪hrdepartment.visitor@gmail.com :‬‬ ‫متقاضیلان ملی توانند بلا تلفن های زیر جهت وقلت مصاحبه تماس‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫تلفن همدان ‪۰۸۱-۳۴۳۸۳۵۰۲ :‬‬ ‫ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫تلفن ‪44236559 :‬‬ ‫استخدام ‪ 4‬ردیف شغلی ‪-‬کرمانشاه‬ ‫دفتر مهندسی طراحی و نظارت‬ ‫از رشته های ذیل در کلیه پایه های‬ ‫یک‪ ،‬دو‪ ،‬سه دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫معماری‪ -‬عمران ‪ -‬مکانیک‪ -‬برق‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس ‪kal.ko@yahoo.com :‬‬ ‫مازندران‬ ‫استخدام کارشناس جمع آوری اطالعات – مازندران‬ ‫یک شلرکت جهت تکمیل کادر کارشناسلان فایلینگ خود در استان‬ ‫مازنلدران از افراد واجد شلرایط زیر دعوت بله همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس جمع آوری اطالعات‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫به صورت تمام وقت از ‪ ۹‬صبح الی ‪ ۵‬بعداز ظهر‬ ‫عدم اشتغال و تعهد خدمت‬ ‫جنسیت‪ :‬آقا‬ ‫همدان نیازمند اسلت‪.‬‬ ‫حاصل فرمایند‬ ‫تلفن تهران ‪۸۸۷۷۳۱۱۶-19 :‬‬ ‫یزد‬ ‫استخدام حسابدار خانم یا آقا – یزد‬ ‫دارای دو سال سابقه کار و حداقل فوق دیپلم‬ ‫با دو سال سابقه کار جهت کار در یزد نیازمندیم‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند‬ ‫با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪۰۳۵۳۶۲۹۱۲۷۸ :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام حسابدار خانم در شرکت ایساتیس آریا – یزد‬ ‫جهلت تکمیل کادر خود در اسلتان یزد‪،‬در محلدوده پارک هفت تیر‬ ‫از افلراد واجلد شلرایط زیر دعوت به هملکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‬ ‫شرایط احراز‪ :‬لیسانس حسابداری‬ ‫● ‪ 2‬سال سابقه کاری با نوسا ● روابط عمومی باال‬ ‫● بومی یزد‬ ‫شلرایط اختصاصلی‪ ● :‬حداکثلر سلن ‪ 30‬سلال ● حداقلل ملدرک‬ ‫متقاضیان واجد شلرایط میتوانند با شلماره تلفن زیر تماس حاصل‬ ‫محلل خدملت‪ :‬آملل ‪-‬بابل‪-‬نلور ‪-‬چمسلتان ‪-‬نوشلهر ‪-‬چاللوس‬ ‫تلفن‪03538279064 :‬‬ ‫تحصیلل دیپللم ● داشلتن وسلیله نقلیه‬ ‫سلمانشلهر ‪-‬عبلاس آبلاد ‪-‬تنکابلن ‪-‬رامسلر‬ ‫شلرح وظیفه‪ :‬شناسلایی اقامتلگاه های توریسلتی(ویال‪ ،‬بلوم گردی‪،‬‬ ‫روسلتایی و … ) ‪ ،‬مراجعله حضلوری و جملع آوری اطالعلات آنها‪.‬‬ ‫هلر کارشلناس ملی بایسلت بلا مالکیلن ویالهایلی کله بله صلورت‬ ‫روزانله اجلاره داده می شلوند صحبت نموده و با مراجعه بله آن ویال‪،‬‬ ‫اطالعاتلی شلامل عکس‪ ،‬اطالعات مالک‪ ،‬اطالعات مللک و …‪ .‬را در‬ ‫نلرم افزار ثبلت نماید‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪ :‬ارائه تضمین جهت تعهد به خدمت‬ ‫حقوق و مزایا‪ :‬ماهانه ‪ 11‬میلیون ریال ‪ +‬پورسانت‬ ‫افلرادی کله باالترین امتیلاز مصاحبه را دارا باشلند بلرای طی کردن‬ ‫نمایند‪.‬ساعت تماس ‪ ۸‬الی ‪13‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫استخدام پرسشگر ‪ -‬بندر عباس‬ ‫شرکت جی اف کی ایران‬ ‫در زمینله تحقیقلات بلازار جهلت تکمیلل کادر خلود در اسلتان‬ ‫هرملزگان از افلراد واجلد شلرایط زیر دعلوت به هملکاری می نماید‪.‬‬ ‫پرسشگر‬ ‫‪ 1‬نفر‪ /‬آقا یا خانم‬ ‫شلرایط احلراز‪ ● :‬جهت فعالیت در بازار بندرعباس ● سلاکن شلهر‬ ‫بندرعبلاس ● روابلط عموملی و نظلم باال ● اشلتغال بصلورت تمام‬ ‫آملوزش هلای رایگان الزم و مراحل اسلتخدام به دفتلر تهران دعوت‬ ‫وقلت ● آشلنایی به آفیس و دسترسلی بله اینترنت‬ ‫متقاضیان واجد شلرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسلال‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫نماینلد و یا با شلماره تلفلن زیر تماس حاصل نماینلد و جهت انجام‬ ‫مراحلل ثبت نام روی لینلک زیر کلیک نمایند‪.‬‬ ‫وبسایت‪www.innja.ir :‬‬ ‫آدرس ایمیل‪job@innja.ir :‬‬ ‫تلفن پشتیبانی‪02126645021 :‬‬ ‫● توانایی و تمایل برای فعالیت در بازار (محیط خارج از دفتر)‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫حقوق ثابت‪+‬ایاب ذهاب‪+‬هزینه موبایل‪+‬بیمه‬ ‫متقاضیلان واجد شلرایط میتوانند رزومه عکلس دار خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسلال نمایند‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل‪Shervin.Sharghi@gfk.com :‬‬
‫‪12‬‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫توسط مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی؛‬ ‫آمارهای رسمی نشان می دهد‬ ‫برقراری بیمه بیکاری برای ‪ ۲۲۰‬هزارنفر در سال ‪۹6‬‬ ‫آخرین مهلت استفاده از طرح بخشودگی جرائم‬ ‫کارفرمایان خوش حساب اعالم شد‬ ‫مدیــر کل وصــول حــق بیمــه ســازمان تامیــن اجتـــــــــماعی‬ ‫در برنامــه روی خــط خبــر شــبکه خبــر‪ ،‬اجــرای طــرح بخشــودگی‬ ‫جرائــم بیمــه ای کارفرمایــان خــوش حســاب در ســالجاری را بــه‬ ‫عنــوان یکــی از اقدامــات ایــن ســازمان در جهــت حمایــت از‬ ‫نیــروی مولــد و کاالی داخلــی تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫مهــرداد قریــب در ایــن گفتگــوی زنــده تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫بخشــودگی جرائــم بیمــه ای کارفرمایــان خــوش حســاب در ســال‬ ‫گذشــته نیــز اجــرا شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کارفرمایانــی کــه موفــق نشــدند از‬ ‫ایــن طــرح اســتفاده کنند‪،‬درخواســت تخصیــص فرصــت مجــدد‬ ‫بــرای برخــورداری از مزایــای ایــن طــرح را بــه ســـــــــازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان تامیــن اجتماعــی و وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬اجــرای طــرح بخشــودگی جرائــم بیمــه ای‬ ‫کارفرمایــان خــوش حســاب در ســال ‪ 97‬را بــه هیــات محتــرم‬ ‫وزیــران پیشــنهاد دادنــد و هیــات دولــت مصوبــه آن را در‬ ‫تاریــخ ‪ 9/2/97‬بــه ایــن ســازمان ابــاغ کــرد و ایــن مصوبــه‬ ‫مــورخ ‪ 10/2/97‬از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه تمامــی‬ ‫واحدهــای اجرایــی ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫قریب اظهار داشت‪ :‬کارفرمایان واجد شرایط تا تاریخ ‪97/4/10‬‬ ‫سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫آمارهای رسمی از دو شاخص تعداد‬ ‫برقراری«مقرری بگیر بیمه بیکاری» و تعداد‬ ‫قطع «مقرری بگیران بیمه بیکاری» حکایت‬ ‫از آن دارد که در سال ‪ ۱۳۹۴‬برای ‪ ۲۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۱۳‬شاغلی که بیکار شدند‪ ،‬بیمه بیکاری‬ ‫برقرار شده است‪ .‬همچنین در این سال بیمه بیکاری‬ ‫‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۸۸۴‬نفر قطع شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬نیز ‪ ۲۲۵‬هزار و ‪ ۸۹۲‬نفر‬ ‫به جمع مقرری بگیران بیمه بیکاری پیوستند؛‬ ‫از طرفی در همین سال نیز‪ ۱۸۲ ،‬هزار و ‪ ۴۶۷‬نفر‬ ‫از شمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج‬ ‫شدند‪ .‬اما در سال گذشته برای ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۳‬نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شد‬ ‫در حالی که مقرری ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪ ۶۰۱‬نفر‬ ‫قطع شده است‪ .‬بررسی تعداد برقراری‬ ‫مقرری بگیران بیمه بیکاری بر حسب جنس‬ ‫نشان می دهد که در سال ‪ ۱۳۹۶‬مردان ‪ ۷۹‬درصد‬ ‫از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫بر اساس قانون‪ ،‬فرد بیمه شده‪ ،‬باید قبل‬ ‫از بیکارشدن حداقل ‪ ۶‬ماه سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه داشته باشد‪ .‬همچنین افراد بیمه شده‬ ‫ملکف هستند ظرف ‪ ۳۰‬روز از تاریخ بیکاری‬ ‫با اعالم مراتب بیکاری به ادارات کار آمادگی‬ ‫خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه‬ ‫آن اطالع دهد ‪.‬البته بر اساس آنچه که در قانون‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬مراجعه بعد از سی روز با‬ ‫عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختالف تا‬ ‫سه ماه امکان پذیر خواهد بود ‪.‬‬ ‫مطابق با آمارهای رسمی‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫برای ‪ ۲۲۰‬هزار و ‪ ۵۳۳‬نفر‪ ،‬مقرری بیمه‬ ‫بیکاری برقرار شده که نسبــــت به سال ‪۹۵‬‬ ‫به میزان ‪ ۲.۴‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بر اساس قانون‪ ،‬شاغالنی‬ ‫که بدون میل و اراده خود بیکار می‌شوند‪،‬‬ ‫مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد که‬ ‫بر این اساس‪ ،‬سازمان تأمین اجتماعی مکلف‬ ‫است به بیمه شدگانی که طبق مقررات «قانون‬ ‫بیمه بیکاری»‪ ،‬بیکار می‌شوند مقرری بیمه‬ ‫بیکاری پرداخت کند‪.‬‬ ‫بررسی افراد بهره‌مند از این مزیت‪ ،‬یکی‬ ‫از مواردی است که می تواند در تحلیل‬ ‫بازار کار کشورها مفید باشد؛ بر این اساس‬ ‫رویکرد جهانی در این خصوص نیز‪ ،‬کاهش‬ ‫تعداد مقرری بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال‬ ‫است؛ چراکه افزایش این امر می‌تواند بیانگر‬ ‫مشکالت اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه نتایج مطالعات آماری نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬تعداد برقراری مقرری بگیران بیمه‬ ‫بیکاری در سال گذشته نسبت به ســــال ‪۹۵‬‬ ‫به میزان ‪ ۲.۴‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫مقایسه سهم برقراری مقرری بگیران بیمه‬ ‫بیکاری نسبت به بیکاران ‪ ۱۰‬ساله و بیشتر که‬ ‫جمعیت فعال محسوب می شوند‪ ،‬طی سه‬ ‫سال اخیر یعنی سال‌های ‪ ۹۴‬تا ‪ ،۹۶‬گویای‬ ‫این واقعیت است که این شاخص طی بازه‬ ‫زمانی سه سال گذشته روند کاهشی داشته و‬ ‫از ‪ ۷.۸‬درصد در سال ‪ ۹۴‬به ‪ ۶.۹‬درصد در‬ ‫مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی‬ ‫جرائم بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبــــــت‬ ‫به بررسی آنها اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬تمامی‬ ‫کارفرمایانی که به این سازمان بدهی دارند می توانند دالیل بحران‬ ‫خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده‬ ‫و به تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬بازرگانی و یا فرمانداری ها و‬ ‫استانداری ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند‪.‬‬ ‫قریب افزود‪ :‬طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش‬ ‫حساب شامل کارفرمایان کارگاههای معدنی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بدهی های تا ‪ ۵‬میلیارد ریال کارفرمایان‬ ‫توسط شعب تامین اجتماعی بررسی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بدهی های تا‬ ‫‪ 20‬میلیارد ریال به وسیله ستاد ادارات کل استان ها و بیـــش از‬ ‫‪ 20‬میلیارد ریال توسط ستاد مرکزی این سازمان مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجا بدهی را نداشته باشند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬می توانند درخواست تقسیط بدهی خود را ارائه دهند و‬ ‫اگر در ‪ 12‬ماه تقسیط کنند از ‪100‬درصد بخشودگی برخوردار می‬ ‫از سوی تامین اجتماعی‬ ‫چگونگی رفع خالء سوابق بیمه‌ای اعالم شد‬ ‫افــرادی کــه در مقاطعــی اشــتغال بــه کار نداشتـــــه‌اند و‬ ‫حــق بیمــه بــرای آنهــا پرداخــت نشــده و میــان ســوابق بیمــه ای‬ ‫آنهــا خــاء ایجــاد شــده اســت‪ ،‬بــرای ایــن افــراد ســابقه بیمـه‌ای‬ ‫ایجــاد نمی‌شــود‪ .‬فقــط بــرای کســانی کــه کار کــرده باشــند و‬ ‫کارفرمــا حــق بیمــه آنهــا را پرداخــت نکــرده باشــد‪ ،‬در صــورت‬ ‫پرداخــت حــق بیمــه از ســوی کارفرمــا بــرای ایــام مــورد نظــر‬ ‫ســابقه بیم ـه‌ای ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬افــرادی کــه بــرای کارفرمایــی کـــــــار‬ ‫مــی کننــد و بــه اصطــاح بیمــه شــده اجبــاری هســتند بایــد‬ ‫کارفرمــا حــق بیمــه آنهــا را بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخت‬ ‫کنــد و بــا پرداخــت حــق بیمــه بــرای کارگرانــی کــه فهرســت آنها‬ ‫در اختیــار ایــن ســازمان قــرار مــی گیــرد ســابقه ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســوابق در بانکهــای اطالعاتــی تامیــن اجتماعــی نگهــداری‬ ‫مــی شــود و در زمــان مقــرر بــرای امــور بازنشســتگی‪ ،‬بیمــاری و‬ ‫ســایر خدمــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫اگــر کوتاهــی در زمینــه پرداخــت حــق بیمــه از ســوی‬ ‫کارفرمایــان انجــام گیــرد‪ ،‬ســازمان تامیــن اجتماعــی از طریــق‬ ‫شــکایتی کــه کارگــر در خصــوص ادعــای ســابقه انجــام مــی دهد‬ ‫بــه درخواســت هــای آنهــا رســیدگی مــی کنــد‪.‬‬ ‫کارگــران بــرای ادعــای ســابقه بایــد بــا همــراه داشــتن‬ ‫یک شرکت تولیدی سیمان‬ ‫یک شرکت خودروسازی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در تهران و شهرستان افراد مشروحه ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید‪.‬‬ ‫به منظورتکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید‬ ‫ردیف شغلی عنوان شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫تجربه‬ ‫محل کار‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدیر مالی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ 20‬سال سابقه‬ ‫مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫توانایی تحلیل محاسبات مالی و‬ ‫بودجه بتدی‪-‬مسلط به قوانین بیمه‪،‬‬ ‫مالیات و زبان انگلیسی‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ 10‬سال سابقه‬ ‫مرتبط‬ ‫تهران‬ ‫مسلط به تهیه صورتهای مالی‪،‬‬ ‫بودجه‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫مسلط به نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫مهندس ساختمان‬ ‫کارشناس عمران‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫شهرستان‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫کارمند اداری‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫تهران‬ ‫مسلط به امور اداری‪ ،‬تایپ و‬ ‫‪ICDL‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برنامه نویس جاوا‬ ‫یک شرکت خارجی‬ ‫به تعدادی همکار آقا لیسانس الکترونیک‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ /‬مسلط به تعمیرات آب سردکن و اسپلیت(برودتی)‬ ‫‪saranaseri6496@gmail.com‬‬ ‫شرکت وارد کننده ماشین آالت راهسازی‬ ‫نیازمند نیرو با شرایط ذیل می باشد‪:‬‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد‬ ‫مهندسی کشاورزی‬ ‫لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمائید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫رئیس مالی‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری در زمینه‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید در امور‬ ‫حسابداری مالی و صنعتی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید در حوزه‬ ‫حسابداری و مالی و خزانه‬ ‫به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ذکر ردیف شغلی در رزومه الزامی است‪ .‬محدوده فعالیت شهرک صنعتی نصیرآباد می‌باشد‪.‬‬ ‫مسلط به ‪ ، J2EE‬آشنا به ‪ Spring‬و ‪Hibemate‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫برنامه نویس ‪ Front-End‬وب‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارسال رزومه به‪hrm@rasadco.com :‬‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید و کشت‬ ‫گلخانه هیدروپونیک‬ ‫‪ 5‬سال سابقه امور تولیدی در محصوالت گلخانه‌ای‬ ‫ارسال رزومه ‪Email: job.hmco@gmail.com‬‬ ‫مسلط به ‪ Javascript‬و دارای تجربه کار با ‪Angular‬‬ ‫و برنامه نویسی اندروید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پایا هوشمند رصد‬ ‫مسلط به ‪ C#‬و ‪ WPF‬و ‪C++‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار حرفه ای‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪mammutdiesel.hr@gmail.com‬‬ ‫‪vacancy.job918@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫تخصص‬ ‫مسلط به مفاهیم زیر‬ ‫جاده مخصوص ‪HTML,Css,Java,Angular Js,Type‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪Script‬‬ ‫کرج‬ ‫‪Front‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫عالقه‌مندان می توانند رزومه خود را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫(درج ردیف شغلی در ‪ subject‬ایمیل الزامی است)‬ ‫‪E50‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کامل خود را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫برنامه نویس سیستمی‬ ‫مــدارک الزم بــه آخریــن شــعبه بیمــه پــردازی مراجعــه کننــد ‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت کارگـــــــــران مدارکــی ماننــد فیــش حقوقــی‪،‬‬ ‫حکــم کارگزینــی‪ ،‬فهرســتی از پرداخــت کارفرمــا بــه بانــک و هــر‬ ‫مدرکــی کــه اثبــات مــی کنــد بــرای کارفرمایــی کار کــرده انــد‬ ‫و کارفرمــا در پرداخــت حــق بیمــه قصــور کــرده را و همچنیــن‬ ‫مشــخصات کارگاه و کارفرمــای مــورد نظــر و ایامــی کــه حــق‬ ‫بیمــه پرداخــت نشــده را بــه شــعبه ارائــه کننــد تــا کمیته‌هــای‬ ‫رســیدگی بــه ادعــای ســوابق کارگــران تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬قانــون صرفــا در یــک مــورد کــه بیمــه شــده‬ ‫اشــتغال نداشــته و همچنیــن حــق بیمــه پرداخــت نکــرده‪ ،‬مجــوز‬ ‫ایجــاد ســوابق بیمــه را داده اســت و آن در مــورد افــرادی اســت‬ ‫کــه بــه ســن ‪ 60‬ســال رســیده باشــند و ســابقه بیمــه قبلــی داشــته‬ ‫باشــند و مــی خواهنــد بازنشســته شــوند‪ ،‬مــی تواننــد تــا مــرز ‪10‬‬ ‫ســال‪ ،‬بــا پرداخــت حــق بیمــه از ســوی بیمــه شــده‪ ،‬بــا ‪ 10‬روز‬ ‫حقــوق بازنشســته شــوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تولید کننده اولین سامانه‌های نظارت تصویری و ویدیو‬ ‫کنفرانس در ایران‪ ،‬در راستای توسعه تیم نرم افزاری خود‪،‬‬ ‫نیاز به متخصصین در حوزه های زیر دارد‬ ‫شوند و چنانچه در ‪ 1۸‬ماه بدهی خود را پرداخت کنند از ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫بخشودگی بهره مند می شوند‪ ،‬در ‪ 24‬ماه بدهی خود را تقسیط کنند‬ ‫از ‪ 7۵‬درصدبخشودگی برخوردار هستند و اگر در ‪ ۳0‬و یا ‪ ۳6‬ماه‬ ‫قسط بندی کنند به ترتیب از ‪ 60‬و‪ ۵0‬درصد بخشودگی برخودار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫قریب با بیان اینکه کارگاههای فعال مشمول استفاده از طرح‬ ‫بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب هستند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫کارگاههای ورشکسته و تعطیل مشمول این طرح نیستند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای طــرح بخشــودگی جرائــم بیمــه ای‬ ‫کارفرمایــان خــوش حســاب بــا هــدف حمایــت از کارگــران و‬ ‫کارفرمایــان انجــام مــی شــود و هــدف از اجــرای آن کمــک بــه‬ ‫کارفرمایانــی اســت کــه درایجــاد بحــران و عــدم پرداخـــــــت‬ ‫حــق بیمــه مقصــر نبــوده انــد بلکــه نوســانات ارزی و پدیــده هــای‬ ‫طبیعی(زلزلــه و‪ )..‬منجربــه بدهــی آنهــا بــه ســــــــــــازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫یک برند در صنایع غذایی‬ ‫‪info@fkp-group.ir‬‬ ‫یک شرکت تولیدی و بازرگانی‬ ‫کارشناس ارشد بازرگانی‬ ‫● تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫● تسلط کامل به مکاتبات و اصول بازرگانی‬ ‫عنوان شغل‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫میزان تحصیالت‬ ‫سابقه کار‬ ‫کارشناسی اداری‪،‬‬ ‫کارگزینی‪،‬دبیرخانه(خانم)‬ ‫مدیریت‬ ‫لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫ارسال رزومه به نشانی‪mm.ploy@yahoo.com :‬‬ ‫● ‪5‬سال سابقه بازرگانی خارجی(خرید)‬ ‫● ترجیحا آقا‬ ‫● فوق لیسانس رشته های مرتبط ترجیحا(مدیریت بازرگانی)‬ ‫‪email: hr@araratdokhan.com‬‬
‫‪13‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫گرافیست‬ ‫●آشنایی با سرویس های‬ ‫ویندوز سرور و مفاهیم مسیریابی و‬ ‫سوئیچینگ‬ ‫●آشنا و عالقمند به فتوشاپ و نرم افزارهای‬ ‫طراحی و تدوین فیلم‬ ‫●آشنا به عیب یابی نرم افزار و سخت افزار ترجیحا دارای‬ ‫سابقه برنامه نویسی‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل اعالم شده‬ ‫ارسال نمایند‪ .‬و همچنین متقاضیان میتوانند با شماره درج شده‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪info@garmiran.com‬‬ ‫استخدام کارشناس پشتیبانی آقا‪-‬اصفهان‬ ‫شرکت برنامه نویسان نواندیش پاسارگاد تولید کننده نرم افزار‬ ‫های مالی اداری جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناسپشتیبانی‬ ‫آقا‬ ‫●دارای حداقل مدرک کاردانی ‪IT‬‬ ‫●آشنایی با ‪net C# Win App‬‬ ‫●آشنایی با ‪T-SQL‬‬ ‫●آشنایی با ‪Microsoft Office‬‬ ‫●توان و تمایل کار کردن درساعات طوالنی●عدم مشکل با‬ ‫ماموریت راه دور●روابط عمومی باال●حداکثر سن ‪ ۲۶‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‬ ‫‪support@bnpco.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ ۲‬ردیف شغلی‪-‬آمل‬ ‫شرکت تحلیل گران آمارد‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در استان مازندران واقع در‬ ‫شهرستان آمل از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫گرافیست‬ ‫خانم‪ ۳/‬نفر‬ ‫تخصص ها‪:‬‬ ‫●آشنایی با ‪●Photoshop‬آشنایی با ‪CorelDraw‬‬ ‫●آشنایی با ‪●FreeHand‬آشنایی با ‪Illustrator‬‬ ‫●آشنایی با تبلیغات محیطی●آشنایی با نحوه طراحی کاتالوگ‬ ‫سابقه‪:‬‬ ‫●آشنایی با ‪●CorelDraw‬آشنایی با ‪FreeHand‬‬ ‫●آشنایی با ‪●Illustrator‬آشنایی با تبلیغات محیطی‬ ‫●آشنایی با نحوه طراحی کاتالوگ●حداقل یک سال‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫آقا‪ ۷/‬نفر‬ ‫تخصص ها‪:‬‬ ‫●آشنایی با کامپیوتر●آشنایی با نرم افزارهای مالی و اداری‬ ‫●محل کار در آمل●داشتن سابقه کاری در زمینه پشتیبانی یا‬ ‫حسابداری●لیسانس حسابداری و کامپیوتر●ترجیحا مجرد‬ ‫زمینه فعالیت‪ :‬طراحی و پیاده سازی‬ ‫نرم افزارهای شهرسازی‪ ،‬مالی‪ ،‬اداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫وبسایت‪www.amardco.com :‬‬ ‫‪saber.fathollahi@amardco.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس کامپیوتر ‪-‬مشهد‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران‬ ‫با شرایط ذیل استخدام مینماید‪:‬‬ ‫کارشناسکامپیوتر‬ ‫تلفن ‪( 05۱365۱65۹۱ :‬داخلی‪)۱۱4‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام محتواگذار سایت – تبریز‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه ‪، IT‬جهت تکمیل کادر خود به‬ ‫همکاری رده شغلی زیر با شرایط ذیل در تبریز نیازمند است‪:‬‬ ‫محتواگذار سایت‬ ‫آقا‬ ‫●دارای مهارت و دانش سئو در حد باال●ترجیح ًا آشنا به سئو‬ ‫وردپرس●خواهشمند است متقاضیان واجد شرایط محترم‬ ‫رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل‬ ‫درج شده در آگهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪reza.anvarii98@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس‬ ‫سیستم‌های اطالعات و آمار مدیریتی ‪ -‬کرمان‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ -‬صنعتی با ‪ ۳۰‬سال سابقه فعالیت کاری‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی و مهندسی خود در استان کرمان‪،‬واقع‬ ‫در شهر کرمان از افراد واجد شرایط در زمینه های زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس سیستم‌های اطالعات و آمار مدیریتی‬ ‫مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر‬ ‫آقا‬ ‫محل سکونت‪ :‬کرمان‬ ‫حداقل سابقه کار مرتبط ‪ 3‬سال‬ ‫‪ ۱‬نفر‬ ‫●تسلط کامل به برنامه نویسی‪ ,‬صفحات وب و پایگاه داده ها‬ ‫●آشنایی کافی به زبان انگلیسی ●آشنایی با برنامه نویسی‬ ‫اندرویدی و ‪IOS‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employer1363@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام توسعه دهنده اندروید ‪-‬خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل تیم توسعه دهنده اندروید خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫توسعه دهنده اندروید‬ ‫تسلط به همه موارد زیر الزامی نیست‪:‬‬ ‫●زبان جاوا و ‪ IDE‬اندروید استودیو‬ ‫● ‪ API‬نقشه های گوگل در اندروید و توابع مبتنی بر‬ ‫موقعیت(لوکیشن)●‪ SQLite‬و کتابخانه های مرتبط‬ ‫●کدنویسی ‪ OOP‬در جاوا●انواع کتابخانه های ارتباط با‬ ‫سرور مانند ‪ Retrofit‬و ‪ ●Volley‬آشنایی با ‪Unit test‬‬ ‫●آشنایی کامل با چرخه حیات ‪●activity‬آشنایی کامل با‬ ‫معماری های متفاوت پیاده سازی برنامه در اندروید استودیو‬ ‫مانند ‪ MVP‬و ‪MVC‬‬ ‫●حداکثر سن ‪ ۳۵‬سال● دارای حداقل مدرک‬ ‫تحصیلی●کارشناسی مرتبط●دارای حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫مرتبط●خالق و ایده پرداز● آشنایی و تسلط کامل و حرفه ای‬ ‫به نرم افزارهای متداول طراحی و گرافیک‬ ‫●آشنایی و تسلط کامل با مبحث رنگ شناسی‬ ‫● آشنایی با نرم افزارهای طراحی انیمیشن‬ ‫● آشنایی با دستگاههای چاپ ‪ ،‬رنگ و فرمت های مختلف‬ ‫طراحی برای چاپ‬ ‫مزایا‪ :‬با حقوق و مزایای عالی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه (حاوی میزان‬ ‫تحصیالت‪ ،‬سوابق کاری‪ ،‬تخصص ها و مهارت های کاری)‬ ‫خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫وبسایت‪www.farazfonoun.ir :‬‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫سرویس تردد همکاران شرکت‬ ‫حقوق مناسب طبق آیین نامه حقوق و پاداش‬ ‫متناسب با بهره وری همکاران‬ ‫محیط کاری مناسب و آرام و کاملا علمی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از ماه اول فعالیت‬ ‫الزامات‪:‬‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک غرب مشهد‬ ‫ساکن مشهد یا شهرهای اطراف ؛ بطوریکه برای رفت و آمد‬ ‫هفته ای حداقل سه روز مشکلی نداشته باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ارسال نمایند و یا با شماره تلف ‌‬ ‫لطفا از تماس غیرضروری خودداری فرمایید‪.‬‬ ‫‪hr@farazfonoun.ir‬‬ ‫تلفن‪05۱3662827۱ :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس پشتیبانی سایت‪-‬همدان‬ ‫‪ppro.team7@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام متخصص اندروید ‪-‬خراسان رضوی‬ ‫شرکت گلرنگ سیستم‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متخصص اندروید‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫حقوق باال‪-‬بیمه‪-‬تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rezanikkhooy@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام مهندس کامپیوتر نرم افزار‪-‬گیالن‬ ‫یک شرکت بین المللی طراحی و تولیدی واقع در شهرک‬ ‫صنعتی شماره ‪ ۱‬انزلی در راستای تکمیل کادر فنی خود در‬ ‫واحد تحقیق و توسعه در استان گیالن از افراد واجد شرایط در‬ ‫ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس کامپیوتر نرم افزار‬ ‫●تسلط کامل بر زبان برنامه نویسی ‪C#, C++, C‬‬ ‫● تسلط کامل بر مفاهیم ‪●OOP‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫●خالق‪ ،‬با انگیزه و عالقمند به کار تیمی‬ ‫سن حداکثر ‪ ۳۰‬سال‬ ‫متقاضیان محترم میتوانند جهت ارسال مشخصات فردی و‬ ‫سوابق کاری خود از طریق ایمیل زیر اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪Anzali_co@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناس تولید محتوا ‪ -‬گیالن‬ ‫فروشگاه پالزا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫‪ 4‬نفر‬ ‫●توانایی مناسب برای ترجمه از سایتهای خارجی●تسلط به‬ ‫اینترنت و جستجو در آن●آشنایی به فتوشاپ برای ویرایش‬ ‫تصاویر محتوا●توانائی تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی‬ ‫اولویتهای استخدامی‪:‬‬ ‫●داشتن سابقه کاری مرتبط●آشنایی کلی به تجارت الکترونیک‬ ‫●آشنایی به حوزه فناوری اطالعات و تکنولوژی‬ ‫●آشنایی کار با فروشگاههای اینترنتی‬ ‫●توانایی جذب مخاطب برای شبکه های اجتماعی‬ ‫توضیحات و مزایا‪:‬‬ ‫حتما باید ساکن رشت باشد‬ ‫بصورت تمام وقت‬ ‫دستمزد توافقی (حداقل‪ :‬قانون کار)‬ ‫پرداخت منظم حقوق در ماه‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@plaza.ir‬‬ ‫تلفن‪0۱333343300 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام گرافیست ‪ -‬استان مرکزی‬ ‫شرکت فراز فنون مرکزی‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در بخش طراحی در استان‬ ‫مرکزی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت فناوری و اطالعات مگدا جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان همدان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی سایت‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار‬ ‫●آشنایی و تسلط به رایانه‪،‬اینترنت و…●برخورداری از روحیه‬ ‫همکاری تیمی●دارای تحصیالت مرتبط با رایانه و ‪IT‬‬ ‫محل کار در شرکت میباشد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت تعیین وقت مصاحبه از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬صبح الی ‪ ۱۳‬با شماره تلفن زیر داخلی‪ ۶۹۰‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪08۱383۱۱۱53 :‬‬ ‫آدرس‪ :‬دفتر شرکت ‪ :‬همدان ‪ -‬برج سعیدیه‬ ‫■□■‬ ‫استخدام گرافیست ‪ -‬گوهر دشت کرج‬ ‫موسسه فرهنگی در گوهر دشت کرج جهت گسترش فعالیت‬ ‫های فرهنگی و هنری خود در استان البرز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫گرافیست‬ ‫خانم‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های هنری مرتبط‬ ‫یا دارای مدارک نرم افزار های طراحی (کارشناسی گرافیک و‬ ‫مدرک فتوشاپ و ‪ ۳d max‬دارای اولویت هستند‪).‬‬ ‫●حداقل یک سال سابقه کار در عنوان شغلی مرتبط‬ ‫● روابط اجتماعی باال●آشنا به وب و شبکه های‬ ‫اجتماعی●توانایی خلق متن های خالق برای آگهی●آشنا به‬ ‫نرم افزار ادیت فیلم●آشنا به عکاسی و فیلم برداری●مسلط به‬ ‫آفیس و ویندوز‬ ‫نمونه فعالیت هایی که در این جایگاه شغلی انجام می پذیرد‪:‬‬ ‫پاسخگویی به ارباب رجوع و تماس تلفنی و پیام های ارسالی‬ ‫انجام امور دفتری‬ ‫ایجاد و انتشار مطالب جذاب در شبکه های مجازی و ارسال‬ ‫مطالب به سایت موسسه به صورت روزانه‬ ‫طراحی پوستر و عکس های مورد نیاز برای تبلیغات و انتشار‬ ‫اطالعات مجموعه‬ ‫عکس برداری و فیلم برداری در سمینارها و کالس ها‬ ‫ویرایش فیلم و عکس های گرفته شده و انتشار آن ها‬ ‫باغ آینه اولین موسسه فرهنگی هنری در استان البرز است‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری و نمونه طراحی‬ ‫های خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن های‬ ‫زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪info.baghayeneh@gmail.com‬‬ ‫تلفن‪0263446۹۱72,02634468806 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ ۲‬ردیف شغلی‪-‬کرج‬ ‫شرکت صدرا گستر میثاق‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود به افراد واجد شرایط زیر‬ ‫نیازمند است‪:‬‬ ‫تعدادی همکار آقا مسلط به کامپیوتر‬ ‫(مجموعه آفیس)‬ ‫با روابط عمومی باال‬ ‫از متقاضیان محترم تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک‬ ‫شناسایی و تحصیلی خود حضورا به آدرس درج شده مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ساعت مراجعه (به جز ایام تعطیل)‪ ۹ :‬صبح الی ‪ ۱6‬عصر‬ ‫اطالعات تماس ‪sadra.resid@gmail.com :‬‬ ‫آدرس ‪ :‬کرج ‪ 45-‬متری گلشهر ‪ -‬خیابان کوکب شرقی ‪-‬نبش‬ ‫کوچه شمس ‪ -‬پالک ‪ -2۱‬طبقه دوم ‪ -‬واحد ‪4‬‬ ‫تلفن ‪02633507600 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ ۲‬ردیف شغلی ‪-‬زنجان‬ ‫یک شرکت نرم افزاری واقع در زنجان‬ ‫با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫برنامه نویس پایتون‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫●تسلط بر ‪●PYTHON 3.X‬تسلط کامل بر ‪DJANGO‬‬ ‫‪FULL STACK FRAMEWORK 1.11.X‬‬ ‫●تسلط کامل بر ‪●POSTGRE SQL‬تسلط کامل بر‬ ‫‪●BOOTSTRAP‬آشنایی با ‪HTML5, CSS3, JS‬‬ ‫●توانایی کار گروهی و آشنایی با ‪●GIT‬دارای سابقه کار مفید‬ ‫و تسلط نسبی بر زبان انگلیسی●برنامه نویس اندروید‬ ‫شرایط‪ :‬مسلط به اندروید استودیو‬ ‫حداقل سه سال سابقه کار حرفه ای‬ ‫مسلط به کاربرد انواع ‪ API‬در اندروید‬ ‫مسلط به مفاهیم ‪ ،‬کاربرد و طراحی وب سرویس ها‬ ‫تسلط به ‪ REST‬و ‪JSON‬‬ ‫اطالعات تماس ‪info@zarrintech.ir :‬‬ ‫تلفن ‪024334۱52۱6 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح گرافیست ‪ -‬خوزستان‬ ‫کانون تبلیغات آیدا‬ ‫جهت تکمیل تیم طراحی خود در استان خوزستان‪ ،‬شهر اهواز‬ ‫واقع در سی متری خیابان سقاخانه از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح گرافیست‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫●به صورت نیمه وقت یا تمام وقت●سن ‪ ۲۳‬الی ‪ ۳۰‬سال و‬ ‫همچنین از پذیرش دانشجو مطلقا معذوریم‬ ‫●مدرک مرتبط با طراحی●منظم و با روابط اجتماعی باال‬ ‫●آشنایی کامل و کاربردی با نرم افزار های فتوشاپ و کرل‬ ‫دارای سابقه کار●در صورت استخدام از شما سفته به عنوان‬ ‫ضمانت کاری اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫تایم کاری بصورت یک تایم و هشت ساعت می باشد‪.‬‬ ‫حقوق و مزایا بصورت توافقی(بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬عیدی)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تلفن‪06۱322۱34۱3 :‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ ۲‬ردیف شغلی ‪ -‬یزد‬ ‫شرکت سیمرغ صنعت و دانش‬ ‫واقع در بلوار باهنر‪ ،‬جهت تکمیل کادر خود در استان یزد‬ ‫از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مترجم‬ ‫خانم‬ ‫●حداقل لیسانس●تسلط به ‪Microsoft Office‬‬ ‫●آشنا به تکنیکهای بازاریابی●روابط عمومی باال و فن بیان‬ ‫مناسب●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مهندسکامپیوتر‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫تسلط به ‪Microsoft Office‬‬ ‫آشنا با برنامه نویسی ‪php‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫آشنا با مباحث سئو سایت و شبکه های اجتماعی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف‬ ‫شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند و یا جهت کسب‬ ‫اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ساعت تماس‪ ۸:۳۰ :‬الی ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫‪info@ssd-cg.com‬‬ ‫تلفن‪0353728۱28۱ :‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان‬ ‫و متخصصان کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر‬ ‫شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫اخبار آموزش و پرورش‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش ‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان مطرح فرمودند‬ ‫ثبت‌نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش‬ ‫‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه آغاز می‌شود‬ ‫سهمیه جذب اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشگاه‌های فرهنگیان‬ ‫و تربیت معلم افزایش یابد‬ ‫رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش از انتشار دفترچــــــــــه‬ ‫آزمون استخدامی این وزارتخانه و ثبت نام این آزمون از ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی‪ ،‬نیروی انسانی و فناوری اطاعات آموزش و پرورش‬ ‫در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «وزیر آموزش و پرورش اعام کرده‬ ‫بود بعد از تعطیات اخیر‪ ،‬دفترچه آزمون استخدامی منتشر می‌شود چرا هنوز این دفترچه منتشر‬ ‫نشده است؟»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مسئولیت تولید و انتشار دفترچه آزمون استخدامی به لحاظ مدیریت‬ ‫بر عهده سازمان اداری و استخدامی است که این سازمان پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا آنجا که ما مطلع هستیم ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش‬ ‫از طریق پورتال سازمان سنجش شنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫چهاربند در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به تأخیر در برگزاری آزمون استخدامی‬ ‫آموزش و پرورش افراد پذیرفته شده مهر سال ‪ ۹۷‬در مدارس حاضر می‌شوند؟»‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای‬ ‫هر شرایطی یک برنامه عملیاتی مشخصی داریم و اگر فرآیند این آزمون گزینش و پذیرش نهایی‬ ‫در شرایطی انجام شود که امکان برگزاری پودمان اول باشد طبیعت ًا پودمان اول را اجرا می‌کنیم و‬ ‫این معلمان مهر ‪ ۹۷‬سر کاس درس حضور می یابند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما اگر نحوه برگزاری آزمون و اعام نتایج با حداقل زمان مورد نیاز ما همخوانی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬آماده‌ایم با روش‌های دیگر کمبود معلم برای مهر ‪ ۹۷‬را جبران کنیم‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقاب‬ ‫اسامی چهارشنبه گذشته به مناسبت هفته معلم در‬ ‫دانشگاه فرهنگیان حضور یافتند و در دیدار هزاران نفر‬ ‫از دانشجویان و معلمان‪ ،‬منزلت و جایگاه واالی معلمان‬ ‫را همچون معیشت آنان بسیار مهم و نیازمند توجه کامل‬ ‫خواندند و اجرای زمان‌بندی شده سند متقن و جامع تحول‬ ‫آموزش‌وپرورش را بسیار الزم و زمینه‌ساز نوسازی این‬ ‫دستگاه عظیم و سرنوشت‌ساز برشمردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫ایشان در بخش‌هایی از سخنانشان ‪ ،‬این دیدار را به لحاظ‬ ‫حضور در جمع جامعه عظیم‌الشأن معلمان‪ ،‬یکی از شیرین ترین‬ ‫دیدارها توصیف کردند و با اشاره به جمله معـــــــروف‬ ‫امام خمینی(ره) که معلمی «شغل انبیاء» است‪ ،‬خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫متأسفانه هنوز جایگاه و منزلت معلم به صورت واقعی در‬ ‫■□■‬ ‫نحوه جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫در آزمون سال ‪ ۹۷‬چگونه تغییر خواهد کرد؟‬ ‫نماینــده مــردم ناییــن درمجلــس بــا اســتناد بــه ســخنان وزیــر آمــوزش و پــرورش از‬ ‫تغییــر در نحــوه جــذب دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان خبــر داد‪.‬‬ ‫عباســعلی پوربافرانــی در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت بــا انتقــاد‬ ‫از نحــوه دامنه‌بنــدی جــذب دانشــگاه فرهنگیــان‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬دانشــگاه فرهنگیــان بــرای‬ ‫جــذب دانشــجو در مناطــق مختلــف کشــور‪ ،‬دامنه‌‌هایــی را تعریــف کــرده و بــه هــر یــک از‬ ‫ایــن دامنه‌هــای تعریــف شــده ســهیمه نیــز اختصــاص داده اســت تــا از ایــن طریــق جــذب‬ ‫دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان بــه گونـه‌ای باشــد کــه در اقصــی نقــاط کشــور معلــم تربیــت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ناییــن درمجلــس شــورای اســامی از نحــوه تعییــن دامنــه در کشــور انتقــاد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬متأســفانه در آزمــون ســال ‪ 1۳96‬یکــی از دامنه‌هــای تعریــف شــده ســه شــهر‬ ‫اصفهــان‪ ،‬حــوزه انتخابیـه‌ام ناییــن و خــور و بیابانــک بــود کــه بــا توجــه بــه وســعت و ســطح‬ ‫علمــی بــاال در شــهر اصفهــان تمــام ســهمیه‌ها بــه اصفهــان تعلــق گرفــت و شهرســتان ناییــن‬ ‫بــا وجــود دارا بــودن از رتبه‌هــای بســیار خــوب از داشــتن دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫بــی بهــره مانــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن درحالیســت کــه در بســیاری از دامنه‌هــای دیگــر رتبه‌هــای پایین‌تــر‬ ‫جــذب در دانشــگاه فرهنگیــان شــدند و ایــن نشــان می‌دهــد کــه دامنه‌بنــدی بــرای جــذب‬ ‫دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیــان دارای ایــراد اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مــردم در مجلــس تجدیــد نظــر در بازتعریــف دامنه‌هــای جــذب دانشــجو‬ ‫در دانشــگاه فرهنگیــان را ضــروری برشــمرد و افــزود‪ :‬چنانچــه ایــن دامنه‌بنــدی اشــتباه در‬ ‫ســایر مناطــق کشــور نیــز رخ داده باشــد‪ ،‬بســیاری از شــهرهای کشــور بــدون معلــم خواهنــد‬ ‫مانــد‪.‬‬ ‫پوربافرانــی یــادآور شــد‪ :‬در همیــن رابطــه ســئوالی از وزیــر آمــوزش و پــرورش طرح شــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه پاسـخ‌های وزیــر آمــوزش و پــرورش مقــرر شــد‪ ،‬ایــن دامنه‌بندی‌هــا بــرای‬ ‫آزمــون اســتخدامی و آزمــون فرهنگیــان ســال ‪ 1۳97‬تغییــر کند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون بهداشــت ودرمــان مجلــس افــزود‪ :‬همچنیــن مقــرر شــد کــه اگــر حقــی‬ ‫از کســی در ورود بــه دانشــگاه فرهنگیــان ضایــع شــده باشــد وزارت آمــوزش و پــرورش‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان متناسب با وضعیت خود بایــــــد‬ ‫هیات علمی جدیدی از بین فارغ التحصیان مقاطع مختلف‬ ‫تحصیلی کشور جذب کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اساس پایش های انجام شده از‬ ‫سال ‪ 1۳91‬تا ‪ 1۳96‬کاهش شتابان و ریزش زیاد بیـــــن‬ ‫ظرفیت واقعی و گرفتن دانشجو در دانشگاه فرهنگیان صورت‬ ‫گرفته است؛ به گونه ای که سال اول ‪ 21‬هزار دانشجو‬ ‫پذیرش شد اما بعد به ‪ 16‬هزار و ‪ 11‬هزار نفر و در نهایت‬ ‫اکنون به عدد ‪ 7‬هزار دانشجو رسیده است‪.‬‬ ‫این اعداد و ارقام که توسط حسین خنیفر رییس‬ ‫دانشگاه فرهنگیان بیان شده به خوبی ناکافی بودن تامین‬ ‫نیروهای مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را عیان می‬ ‫کند اما نظرات متفاوتی در مورد جایگزینی و افزایش این‬ ‫آمار و ارقام وجود دارد‪.‬‬ ‫مجتبی شریعتی نیاسر با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان‬ ‫گفت‪:‬مدار و ماموریت دانشگاه فرهنگیان این است که باید‬ ‫در راستای تامین نیازهای وزارت آموزش و پـــــرورش‬ ‫به صورت جدی گام بردارد‪.‬‬ ‫شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد‪ :‬البته نیاز وزارت آموزش‬ ‫و پرورش به معلم بسیار بیشتر از ظرفیتی است که دانشگاه‬ ‫معاونــت توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش‌ و پــرورش‪ ،‬بخشــنامه شــرایط اعطــای‬ ‫کمک‌هزینــه مهدکــودک بــه زنــان شــاغل در ایــن وزارتخانــه را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس‪ ،‬معاونــت توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوز ‌‬ ‫ش و پــرورش‬ ‫ک هزینــه مهدکــودک بــه کارکنــان زن شــاغل‬ ‫در بخشــنامه‌ای ضمــن اعــام شــرایط بهره‌منــدی از کمــ ‌‬ ‫در وزارت آمــوزش‌ و پــرورش‪ ،‬از ادارات کل خواســت تــا آمــار کارکنــان مشــمول را بــه ایــن معاونــت‬ ‫ارســال کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بخشــنامه آمــده اســت‪« :‬به‌منظــور فراهــم کــردن شــرایط اجــرای رأی شــماره ‪1019 -1020‬‬ ‫مــورخ ‪ 12‬دی‌مــاه ‪ 1۳96‬هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری و بــرآورد بــار مالــی ناشــی از اجــرای آن‪،‬‬ ‫جامعه تبیین نشده و در اذهان عمومی شکل نگرفته است‬ ‫که این کار فقط با صحبت امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند‬ ‫برنامه‌ریزی و کارهای هنری در ابعاد مختلف است‪.‬‬ ‫ایشان یکی دیگر از کارهای ضروری برای تحقق سند‬ ‫تحول آموزش‌وپرورش را آشنایی بدنه آموزش‌وپرورش با‬ ‫این سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشی نیز گفتند‪:‬‬ ‫من بارها بر موضوع معاونت پرورشی تأکید کرده‌ام و انتظار‬ ‫این است وزیر محترم که فردی با انگیزه و با نشاط هستند‪،‬‬ ‫این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫رهبر انقاب اسامی همچنین به موضوع دانشگاه‬ ‫فرهنگیان و دانشگاههای تربیت معلم پرداختند و گفتند‪:‬‬ ‫دانشگاههای تربیت معلم باید از نظر کیفی و ک ّمی توسعه‬ ‫یابند زیرا تا چند سال آینده تعداد زیادی از معلمان‬ ‫بازنشسته می‌شوند و کشور با بحران کمبود معلم مواجه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «معلمی»‬ ‫یک حرفه هنری و تخصصی است و نیاز به آموزش دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬متأسفانه در خصوص دانشگاه فرهنگیان‬ ‫و دانشگاههای تربیت معلم کوتاهی شده است و این‬ ‫دانشگاهها از لحاظ استاد‪ ،‬بودجه و فضای آموزشی دچار‬ ‫کمبودهای جدی هستند‪.‬‬ ‫ایشان از وزارت علوم‪ ،‬سازمان مدیریت و سازمان امور‬ ‫استخدامی خواستند با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش‬ ‫این مشکات را برطرف کنند و سهمیه جذب اعضای هیأت‬ ‫علمی این دانشگاهها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در خصوص جذب اساتید‬ ‫برای دانشگاههای فرهنگیان تأکید کردند‪ :‬اساتید این‬ ‫دانشگاهها باید از لحاظ خصوصیات فکری و از لحاظ‬ ‫علمی و تدیّن و روحیه انقابی‪ ،‬جزو شاخص‌ترین‌ها و‬ ‫منطبق با معیارهای سند تحول باشند‪.‬‬ ‫ایشان با تأکید بر اینکه هسته‌های گزینش در رعایت‬ ‫این معیارها نباید هیچ گونه مسامحه‌ای انجام دهند‪ ،‬اساتید‬ ‫معاون وزیر علوم مطرح کرد؛‬ ‫جذب هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫از فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫فرهنگیان بتواند تامین کند اما حداقل آن این است که این‬ ‫مرکز علمی ظرفیت کاملش را همراه با پتانسیل دانشگاه‬ ‫تربیت معلم شهید رجایی برای تامین نیروی مورد نیاز‬ ‫آموزش و پرورش به کار گیرد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬بخش دیگری از نیاز آموزش و پرورش را‬ ‫که در ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و یا تربیت معلم نمی گنجد را‬ ‫هم باید این مراکز علمی با تکیه بر ماده ‪ 2۸‬سند از فارغ التحصیان‬ ‫سایر دانشگاه ها استفاده کنند و آنها را به سمت و سوی ورود‬ ‫به عرصه آموزش و پرورش هدایت کنند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزیرعلوم تصریح کرد‪ :‬نقشی که‬ ‫دانشگاه فرهنگیان می تواند داشته باشد این است که آن‬ ‫بخشی از ظرفیت مورد نیاز آموزش و پرورش را که نمی تواند‬ ‫تامین کند را با برگزاری دوره های کوتاه مدت افراد را در‬ ‫خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد اطاعــات افــراد مشــمول دریافــت کمک‌هزینــه مذکــور را حداکثــر تــا‬ ‫تاریــخ اول خردادمــاه جــاری و بــه اداره کل امــور اداری و تشــکیات ارســال کننــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس شــرایط بهره‌منــدی از کمک‌هزینــه مذکــور عــدم اســتفاده از مهدکــودک دولتــی بابــت‬ ‫نگهــداری فرزندان اســت‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫فروشنده‪/‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫(سطح‪)1‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫‪2‬‬ ‫فروشنده‪/‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫(سطح‪)2‬‬ ‫سابقه کار‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫حداکثر ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫کار در شرکت‬ ‫های معتبر پخش در‬ ‫صنعت مواد غذایی یا‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر‬‫پزشکی‬ ‫دارای سالمت جسمانی کامل‬‫دارای حقوق ثابت طبق توافق به همراه فروش‬‫ماهیانه‬ ‫ بیمه و تسهیالت رفاهی‬‫برگزاری دوره آموزش رایگان تئوری و‬‫عملی فروشندگی‬ ‫حداقل‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر‬‫پزشکی‬ ‫دارای سالمت جسمانی کامل‬‫دارای حقوق ثابت و پاداش فروش‬‫بیمه و تسهیالت رفاهی‬‫برگزاری دوره آموزش رایگان تئوری و عملی‬‫فروشندگی یکماهه‬ ‫آقا‬ ‫کم سابقه یا بدون‬ ‫سابقه‬ ‫توضیحات‬ ‫متقاضیان می توانند سوابق کاری و عکس خود را حتما با ذکر عنوان شغلی به نشانی‪:‬‬ ‫‪ info.hr@pegah.com‬ارسال نمایند و یا از ساعت ‪ 8‬تا ‪12‬‬ ‫به آدرس‪ :‬کیلومتر‪ 3‬جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح)‪-‬انتهای خیابان فتح هفتم پالک ‪ 24‬واحد منابع انسانی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫شرکت آسیا تک‬ ‫از کارشناس بازرگانی خانم مسلط به امور مربوط به‬ ‫خرید خارجی و واردات‪ ،‬اعتبار اسنادی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫با حداقل ‪3‬سال سابقه کار‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪Email: rznshn@yahoo.com‬‬ ‫در ضوابــط اجرایــی بودجــه ســال‌های ‪ 1۳۸4‬لغایــت ‪ ،1۳90‬کمک‌هزینــه مهدکــودک (به‌اســتثناء ســال‬ ‫‪ )۸7‬حداکثــر بــه ســه فرزنــد قابــل پرداخت بــوده اســت‪ .‬در ضمن بــرای ســال ‪۸7‬حداکثــــــــــــــــــر‬ ‫دو فرزنــد و از ســال ‪ 91‬تاکنــون محدودیــت فرزنــد بــرای دریافــت کمک‌هزینــه فوق‌الذکــر‬ ‫پیش‌بینی‌نشــده اســت»‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫توزیع کننده انحصاری برند دلپذیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫شغل‬ ‫به این امر دست یابند چرا که شاخصه های الزم را نداشتند‪.‬‬ ‫معاون آموزشی وزیرعلوم ادامه داد‪ :‬امیدوارم دانشگاه‬ ‫فرهنگیان بتواند از دانش آموختگان موفق سایر دانشگاه ها‬ ‫در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد بهره مند شود و این‬ ‫افراد را به عنوان هیات علمی جذب کند تا خاء دانشگاه از‬ ‫لحاظ منابع انسانی مرتفع سازد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به طور حتم افراد توانمندی هستند‬ ‫که جذب دانشگاه فرهنگیان شود؛ منتهی این امــــــــر به‬ ‫تدبیر مدیریت دانشگاه باز می گــــــــــردد که چگونه‬ ‫از دانش آموختگان داخل کشور استفاده کند‪.‬‬ ‫جزئیات شرایط اعطای کمک‌هزینه مهدکودک به زنان شاغل در آموزش‌ و پرورش‬ ‫شرکت پخش پگاه‬ ‫مدرک‬ ‫تحصیلی‬ ‫کسوت معلمی آبدیده کند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬مشکل دیگر دانشگاه فرهنگیان‪،‬‬ ‫مبحث هیات علمی آنان است به گونه ای که حدود ‪700‬‬ ‫یا ‪ ۸00‬نفر مدرس تمام وقت داشتند که به دلیل اینکه رشد‬ ‫خودشان را در گروی استفاده از آیین نامه ارتقـــــــــا‬ ‫می دیدند؛ در پی تبدیل وضعیت از حالــت مدرسی به‬ ‫هیات علمی بودند‪.‬‬ ‫شریعتی نیاسر گفت‪ :‬وزارت علوم برای جذب هیات علمی‬ ‫دارای شاخصه هایی است اما برای کمک به دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‪ ،‬شاخص های تعدیل یافته ای را با مدیریت وقت‬ ‫دانشگاه به جمع بندی رساندیم و تصویب و اباغ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از این اباغ تعداد قابل توجهی از فرهنگیان با‬ ‫تبدیل وضعیت عضو هیات علمی شدند اما تعدادی هم نتوانستند‬ ‫از سوی معاونت پشتیبانی آموزش‌ و پرورش طی بخشنامه‌ای ابالغ شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جنسیت‬ ‫و دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم را به انس با آثار‬ ‫شهید مطهری توصیه کردند‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی‪ ،‬آقـــــــای‬ ‫حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬خانم عادلی رئیس پردیس‬ ‫دانشگاهی نسیبه‪ ،‬خانم زهره اسامی‌نیا دانشجومعلم‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬دکتر سهراب مروتی استادمعلم دانشگاه‬ ‫فرهنگیان و آقای رامین نصیری معلم نمونه کشــــوری‬ ‫به نمایندگی از دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان‬ ‫و معلمان کشور به طرح دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫همچنین آقای بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در‬ ‫گزارشی‪ ،‬معلمان را کانون اساسی و مؤثرترین عنصر در‬ ‫نظام تعلیم و تربیت خواند و گفت‪ :‬برنامه‌ریزی و تحول در‬ ‫آموزش‌وپرورش با تکیه بر سند تحول بنیادین آن‪ ،‬پیشگیری‬ ‫از آسیب‌های اجتماعی‪ ،‬کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی و‬ ‫افزایش اختیارات آنها‪ ،‬کاربردی کردن آموزش‌ها و توسعه‬ ‫مهارت‌ها از مهمترین رویکردها و اقدامات انجام‌شده در‬ ‫آموزش‌وپرورش بوده است‪.‬‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫به منظور انجام امور حقوقی و قراردادهای خود نیاز به‬ ‫فردی با مدرک کارشناسی حقوق و دارای پروانه وکالت با‬ ‫حداقل ‪5‬سال سابقه کار حقوقی مرتبط و تسلط کامل به‬ ‫قوانین و مقررات حقوقی و کیفری دارد‪.‬‬ ‫لذا از عالقمندان درخواست می گردد‬ ‫تا رزومه خود را به آدرس‬ ‫‪ jobs@asiatech.ir‬ارسال نمایند‬ ‫به یک خانم مسلط به سفارشات خارجی با حداقل ‪5‬سال سابقه کار برای اشتغال در تهران نیازمندیم‬ ‫متقاضیان میتوانند خالصه‌ای از مشخصات خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment1373@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫در شهر صنعتی کاوه(ساوه) به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تحصیالت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫‪5‬سال سابقه کار در صنعت بسته بندی و مسلط به اتوکد‬ ‫ترجیحا ساکن ساوه‬ ‫مهندسی یا‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫آقا‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫فارغ التحصیل‬ ‫دانشگاه دولتی‬ ‫مهندسی یا‬ ‫تکنسین‬ ‫آقا‬ ‫برق و الکترونیک ‪5‬سال سابقه کار در صنعت بسته بندی و مسلط به پی ال سی‬ ‫و پنوماتیک‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫آقا‬ ‫‪5‬سال سابقه کار در برنامه ریزی تولید تحت ‪ Excel‬و برنامه‬ ‫های نرم افزاری جامع مسلط به مباحث ‪ MRP‬و مدیریت‬ ‫انبار هادر صورت نیاز امکان اسکان در سایت کارخانه‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫ترجیحا از‬ ‫دانشگاه دولتی‬ ‫‪Email: hr@araratdokhan.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت توزیع محصوالت آرایشی و بهداشتی‬ ‫جهت مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫تحصیلدار‬ ‫سابقه‬ ‫توضیحات‬ ‫جنسیت مدرک تحصیلی‬ ‫خانم‪/‬آقا‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪ 5‬سال سابقه در شرکت‬ ‫های بازرگانی و توزیعی‬ ‫تسلط بر فرایندهای انبار‪ ،‬فروش و‬ ‫خزانه داری شرکت پخش‬ ‫آقا‬ ‫دیپلم‪ /‬فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫آشنایی با فرایند شرکت های پخش‬ ‫و مناطق تهران‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس‬ ‫‪ jobs@iranbeauty.com‬ایمیل نمایند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫اخبار آموزشی‬ ‫اعالم زمان جدید؛‬ ‫معاون وزیر علوم خبر داد‪:‬‬ ‫زمان آزمون زبان انگلیسی‬ ‫وزارت بهداشت تغییر کرد‬ ‫ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه‌های آزاد‬ ‫و پیام نور محدود شد‬ ‫معـاون آموزشـی وزیر علوم از بررسـی رشـته های‬ ‫دکتری دانشـگاه آزاد اسلامی در جلسـه ای با مسئوالن‬ ‫مربوطـه ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفـت‪ :‬ظرفیـت‬ ‫پذیـرش در مقطـع دکتـری ایـن دانشـگاه محدود شـد‪.‬‬ ‫مجتبی شـریعتی نیاسـر در گفتگو با مهر از بررسـی‬ ‫رشـته هـای دکتـری دانشـگاه آزاد اسلامی بـا حضـور‬ ‫مسـئوالن مربوطـه ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفـت‪ :‬در‬ ‫ایـن جلسـه تمـام رشـته هـای دکتـری دانشـگاه آزاد‬ ‫بررسی شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بررسـی رشـته هـای دانشـگاه آزاد‬ ‫کاملا با توافق‪ ،‬همفکـری و همراهی مسـئوالن مربوطه‬ ‫دانشـگاه آزاد اسلامی صـورت گرفت‪.‬‬ ‫معـاون آموزشـی وزارت علـوم افـزود‪ :‬شـرایط‬ ‫امـروز بـه گونـه ای اسـت کـه وزارت علوم هیـچ گونه‬ ‫تفکیکـی بیـن دانشـگاه آزاد و سـایر دانشـگاه هـا قائل‬ ‫نیسـت و همه یکپارچه و در یک نظام بررسـی شـده و‬ ‫بـه درخواسـت هـای آنـان رسـیدگی می شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره اعتـراض دانشـگاه آزاد اســـــــلامی‬ ‫بـه محدود شـدن ظرفیـت دوره دکتری گفـت‪ :‬اعتراض‬ ‫شـده بـود کـه وزارت علـوم جلـوی ایجـاد دوره هـای‬ ‫جدیـد دکتـری را گرفته اسـت که درسـت گفتـه بودند‪،‬‬ ‫بلـه جلـوی آن را گرفتـه ایم‪ ،‬بـرای اینکه توسـعه خیلی‬ ‫بی‌رویه ای داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شـریعتی نیاسـر افـزود‪ :‬همچنیـن عنـوان شـده بود‬ ‫وزارت علـوم مجموعـه ای را بـه صـورت فلـه ای و‬ ‫بـدون بررسـی مجـوز داده کـه ایـن هـم درسـت بود و‬ ‫مربـوط به خـود دانشـگاه آزاد بود و خود این دانشـگاه‬ ‫بـود کـه بـه وزارت علـوم فشـار آورده بود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ولـی از امسـال بـه بعد دیگـر نه تنها‬ ‫دانشـگاه آزاد بلکه هیچ دانشـگاه دیگری‪ ،‬با فشـار قرار‬ ‫نیسـت ورود پیـدا کنـد‪ ،‬امیدواریـم همـه مسـئوالن در‬ ‫ارکان مختلـف نظـام مـا را همراهـی کننـد کـه بتوانیـم‬ ‫کنتـرل کمیـت را همـراه با ارتقاء کیفیت داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت خبر داد‬ ‫پذیرش دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی‬ ‫از مهر ‪۹۷‬‬ ‫دبیر شـورای آمـوزش علـوم پایه پزشـکی معاونت‬ ‫آموزشـی وزارت بهداشـت از پذیـرش دکترای حرفه‌ای‬ ‫فیزیوتراپـی از مهـر ‪ 97‬خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس‪ ،‬جمشـید حاجتـی‬ ‫دبیـر شـورای آمـوزش علـوم پایـه پزشـکی معاونـت‬ ‫آموزشـی وزارت بهداشـت و درمـان در بیسـت و‬ ‫نهمیـن کنگـره فیزیوتراپـی گفـت‪ :‬از سـال ‪ 9۳‬همزمان‬ ‫بـا شـروع طـرح تحـول نظـام سلامت درمعاونـت‬ ‫«ترمیـم نمـرات دانش‌آمـوزان بـرای کنکـور» مصوبـه‬ ‫شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش در سـال ‪ 9۴‬بـود‬ ‫کـه بـرای سـال تحصیلـی جـاری نیـز بـه روال گذشـته‬ ‫اجـرا می‌شـود و بـر اسـاس آن هـر داوطلـب آزادی کـه‬ ‫می‌خواهـد در کنکـور شـرکت کند اما نمـره چند درس او‬ ‫پاییـن اسـت و از آنجایـی که سـوابق تحصیلـی در کنکور‬ ‫تأثیـر داشـته و ایـن موضـوع بـه ضـرر داوطلـب خواهد‬ ‫بود‪ ،‬براسـاس مصوبه شـورا اجـازه دارد برای یک بــــار‬ ‫بـه صـورت داوطلـب آزاد در دروسـی کـه نمـرات آنهـا‬ ‫پاییـن اسـت شـرکت کند‪.‬‬ ‫عبـاس سـلطانیان‪ ،‬مدیـرکل دفتـر آمـوزش دوره دوم‬ ‫متوسـطه نظـری در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬در ایـن بــــاره‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ترمیـم سـوابق تحصیلـی بـرای پذیـرش‬ ‫دانشـجو و ورود بـه آمـوزش عالـی در سـال ‪ 9۴‬بـه‬ ‫تصویب شـورای عالـی آموزش و پرروش رسـید و از آن‬ ‫زمـان در حـال اجراسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر ایـن اسـاس دانـش آموزانـی کـه از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۴‬بـه بعـد دیپلـم گرفتـه و فارغ التحصیل شـده‌‬ ‫آموزشــــــی‪ ،‬طرح تحول آموزش با ‪ 12‬بسـته شـروع‬ ‫بـه کار کـرد‪ ،‬یکـی از مهمتریـن‌ مباحـث طـرح آمایش‬ ‫سـرزمینی اسـت کـه در سـال ‪ 94‬بـه تصویب شـورای‬ ‫عالـی انقلاب فرهنگی رسـید که سـاماندهی گسـترش‬ ‫آمـوزش سلامت از ویژگی‌هـای ایـن طـرح اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬تقسـیم کشـور بـه ‪ 10‬منطقـه‪،‬‬ ‫شناسـایی نیازهـا‪ ،‬تدبیـر گسـترش رشـته‌ها از اهـداف‬ ‫اصلـی طـرح تحـول آمـوزش اسـت و در بحـث‬ ‫نیازسـنجی‌‪ ،‬ارزیابی و شناسـایی تعـداد فارغ‌التحصیالن‬ ‫در رشـته‌های تخصصـی پزشـکی هـدف قـرار گرفتـه‬ ‫و شـورای گسـترش آن را تصویـب‌ کـرده اســــــت‬ ‫و بـر اسـاس نیازسـنجی های صـورت گرفتـه می‌دانیم‬ ‫کـه در سـال‌های آینـده چه تعـدادی نیرو نیـاز داریم و‬ ‫چگونـه ایـن نیروهـا تربیـت خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫حاجتی‌ گفت‪ :‬ارتقا کیفیت و کمیت‌ آموزش‬ ‫رشته‌های توانبخشی نیز از دیگر اقدامات حوزه معاونت‬ ‫آموزشی است و در حال حاضر در مقطع کارشناسی‬ ‫فیزیوتراپی‌ در ‪ 1۵‬دانشگاه‪ ،‬در مقطع ارشــــــــد در‬ ‫‪ 1۳‬دانشگاه و در مقطع دکترا در ‪ 7‬دانشگاه دانشجو‬ ‫تربیت می کنند همچنین تربیت نیرو در رشته فیزیوتراپی‬ ‫در مناطق ‪ 10‬گانه آمایشی متوازن است ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه دغدغـه فیزیوتراپیسـت‌ها مبنـی‬ ‫جزئیات ترمیم سوابق تحصیلی برای‬ ‫دیپلمه‌های سال ‪ ۸4‬به بعد اعالم شد‬ ‫باشـند اگـر نیـاز به بهبود سـوابق خود داشـته و به عبارتی‬ ‫متقاضـی ترمیـم سـوابق تحصیلـی خـود باشـند می‌توانند‬ ‫بـه صـورت داوطلـب آزاد در آزمون‌هـای نهایی شـرکت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر آمـوزش دوره دوم متوسـطه نظـری با‬ ‫بیـان اینکـه ایـن افـراد می‌تواننـد به مدرسـه بزرگسـاالن‬ ‫دولتـی در منطقـه‌ای کـه درس خوانـده و فارغ‌التحصیـل‬ ‫شـده‌اند مراجعـه کـرده و درخواسـت خـود را ارائه دهند‬ ‫گفـت‪ :‬مـا به ایـن دانش آمـوزان اجـازه می‌دهیـم حداکثر‬ ‫یکبـار در امتحـان نهایـی دروسـی کـه مدنظـر دارنـد‬ ‫شـرکت کنند‪.‬‬ ‫سـلطانیان تاکیـد کـرد‪ :‬نمـرات اخـذ شـده جدیـد‬ ‫جایگزیـن نمـرات قبلـی در دیپلـم متقاضیـان نمی‌شـود‬ ‫ولـی در ارتقـای معدلشـان بـه کار مـی‌رود و می‌توانند از‬ ‫ایـن مزیـت در کنکـور سراسـری اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬طبـق آییـن نامـه اجرایـی مصوبه‬ ‫نهصـد و پانزدهمیـن جلسـه شـورای عالـی آمـوزش و‬ ‫پـرورش ثبت‌نـام متقاضیـان ترمیـم سـوابق تحصیـل بـه‬ ‫صـورت داوطلـب آزاد و مطابق دسـتورالعمل در مدارس‬ ‫بزرگسـاالن انجـام خواهـد گرفـت‪ .‬براسـاس تبصـره (‪)۱‬‬ ‫آییـن نامـه؛ ثبـت نـام متقاضیـان ترمیـم و ارتقای سـوابق‬ ‫تحصیلـی در واحدهـای آموزشـی غیردولتـی‪ ،‬آموزش از‬ ‫راه دور و یـا وابسـته بـه سـایر سـازمان‌ها مجـاز نیسـت‪.‬‬ ‫در مـــاده (‪ )۲‬ایـــن آییـــن نامـــه آمـــده اســـــــت؛‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی فروش و بهره برداری ساختمانی‬ ‫ردیف‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی خود با سابقه مناسب و سوابق مرتبط‬ ‫برای استخدام و همچنین به روش کارگزاری دعوت بعمل می آورد‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫گرافیست با کار مرتبط در حوزه ساختمان‬ ‫‪2‬‬ ‫مستند ساز‪-‬ساخت تیزرهای تبلیغاتی در حوزه ساختمان‬ ‫‪3‬‬ ‫طراح و برنامه نویس وب سایت ‪Full stack developer‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر و کارشناس فروش و اجاره ملک‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر و کارشناس کمپین نویس و مطالعات بازار در حوزه ساختمان‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیر و کارشناس ‪ CRM‬و باشگاه مشتریان در حوزه ساختمان‬ ‫‪7‬‬ ‫کارگزار فروش و اجاره داری امالک‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیر برنامعه ریزی و آشنایی با حوزه ساختمان و مهندسی فروش و بهره برداری‬ ‫‪9‬‬ ‫کارگزار بهره برداری از مجتمع‌های تجاری‬ ‫جهت ارسال رزومه خود به ایمیل‬ ‫‪hht.management@outlook.com‬‬ ‫اقدام فرمائید‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پترو ابزار ایرانیان‬ ‫به دونفر خانم‪ ،‬جهت همکاری‬ ‫در سمت کارشناس فنی و بازرگانی‬ ‫مدرک لیسانس در رشته های برق‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫الکترونیک و مهندسی شیمی‬ ‫آشنایی به زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبه)‬ ‫بیمه‪ ،‬حقوق ما بین دو میلیون چهارصد‬ ‫دومیلیون و هشتصد‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪a.biglari@petroabzar.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس طراحی صنعتی‬ ‫سایپا آذین استخدام می کند‬ ‫دارای تجربه در زمینه طراحی لوگو و طرح بسته بندی‬ ‫قطعات به صورت پاره وقت‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به صندوق پستی‬ ‫‪ 13865-348‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫معـاون آموزشـی وزارت علوم درباره محدود شـدن‬ ‫ظرفیـت هـای دکتـری در سـال جـاری گفـت‪ :‬ظرفیت‬ ‫هـای دکتـری دانشـگاه پیـام نـور از سـال قبـل کاهـش‬ ‫یافتـه بود امسـال هـم در مجموع ظرفیـت دوره دکتری‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت و امیدواریـم کمتـر نیز بشـود‪ ،‬اگر‬ ‫دوره هـای دکتـری هدفمنـد شـود بـه طـور طبیعـی‬ ‫ظرفیـت هـا کاهـش مـی یابـد نـه اینکـه مـا بخواهیـم‬ ‫ظرفیـت هـا را کـم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مـا بایـد تلاش کنیـم آمـوزش در‬ ‫مقطـع دکتـری هدفمنـد شـده و در راســـــتای آن‬ ‫ظرفیـت هـا نیـز معنـی دارتـر مـی شـود‪.‬‬ ‫بـر اسـتقرار رشـته دکتـرای حرفـه‌ای گفـت‪ :‬انجمـن‬ ‫فیزیوتراپـی‪ ،‬دبیـر بـورد‌ فیزیوتراپـی در وزارتخانـه‌ و‬ ‫انجمـن ممتحنـه‌ فیزیوتراپی با توجه به گسـتره دانشـی‬ ‫و مهارت‌هـای فیزیوتراپـی دکتـرای حرفـه‌ای را امـری‬ ‫ضـروری می‌داننـد و تأکید دارنـد که فیزیوتراپیسـت‌ها‬ ‫در مقطـع کارشناسـی نمی‌تواننـد پاسـخگوی خدمـات‬ ‫درمانـی جامعـه باشـند و تحقـق دکتـرای حرفـه‌ای‬ ‫فیزیوتراپـی می‌توانـد پاسـخگوی ایـن نیـاز باشـد‪.‬‬ ‫نماینده حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬مقدمات ورود دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫بهدکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی در وزارت بهداشت انجام‬ ‫شده است و شاهد ورود دانشجویان دکترای حرفه‌ای‬ ‫فیزیوتراپی در مهر ماه سال جاری خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬خدمـات فیزیوتراپـی‌ در وزارت‬ ‫بهداشـت خدماتـی ارزنـده محسـوب مـی شـود و‬ ‫امیـد داریـم بـا پذیـرش‌ دانشـجویان دکتـرای حرفه‌ای‬ ‫فیزیوتراپـی شـاهد گسـترش خدمات و کیفیـت هر چه‬ ‫بهتـر خدمـات باشـیم‪.‬‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان دوره متوس ــطه ک ــه متقاض ــی ترمی ــم‬ ‫و ارتق ــای نم ــرات درس ی ــا دروس نهای ــی پای ــه س ــوم‬ ‫متوســـطه خـــود هســـتند‪ ،‬می‌تواننـــد فقـــط در همـــان‬ ‫منطقـــه آموزشـــی کـــه قبـــا فـــارغ التحصیـــل شـــده‌اند‬ ‫ثب ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن فـــارغ التحصیـــان دوره متوســـطه کـــه‬ ‫متقاضـــی ترمیـــم نمـــرات درس یـــا دروس نهایـــی‬ ‫پای ــه س ــوم متوس ــطه خ ــود هس ــتند‪ ،‬می‌توانن ــد براب ــر‬ ‫مقـــررات صرفـــ َا یـــک بـــار در یکـــی از نوبت‌هـــای‬ ‫امتحانـــی خـــرداد‪ ،‬شـــهریور یـــا دی مـــاه‪ ،‬درس یـــا‬ ‫دروس موردنظـــر را انتخـــاب و در امتحانـــات مربـــوط‬ ‫شـــرکت کننـــد‪.‬‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت نمـــرات اخـــذ شـــده مـــاک‬ ‫عم ــل ب ــرای پذی ــرش دانش ــجو و ورود ب ــه دانش ــگاه‌ها‬ ‫خواهـــد بـــود و نمـــرات ماخـــوذه متقاضیـــان ترمیـــم‬ ‫و ارتقـــای نمـــرات دروس نهایـــی در امتحانـــات‬ ‫مربـــوط جایگزیـــن نمـــرات قبلـــی کـــه منجـــر بـــه‬ ‫فارغ‌التحصیلـــی شـــده اســـت‪ ،‬نخواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت تغییر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬زمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی‬ ‫عمومی وزارت بهداشت (‪ )MHLE‬تغییر کرد‪ .‬این آزمون پیش از این قرار بود در ‪ 7‬تیرماه‬ ‫‪ 97‬برگزار شود‪.‬‬ ‫زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت به ‪ ۳۱‬خرداد ‪ 97‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫داوطلبان جهت اطالع از جزئیات ثبت نام می توانند راهنمای عمومی شرکت در آزمون‬ ‫زبان واقع در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی را مطالعه کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫امکان ثبت فرم مناطق محروم؛‬ ‫فرصت تکمیل مدارک و ویرایش سهمیه‬ ‫آزمون دستیاری آغاز شد‬ ‫فرصت تکمیل مدارک و ویرایش سهمیه در چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری‬ ‫پزشکی آغاز شد و داوطلبان تا ‪ ۲۳‬اردیبهشت فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬به منظور تسریع در فرایند بررسی مدارک داوطلبان چهل و پنجمین‬ ‫دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که منجر به صدور کارنامه علمی خواهد شد‪.‬‬ ‫ویرایش سهمیه و تکمیل مدارک تا ساعت ‪ ۲۴‬روز یکشنبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت ‪ 97‬بر روی سایت‬ ‫مرکز سنجش پزشکی فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫آن دسته از داوطلبانی که مطابق دفترچه راهنمای آزمون مدرک سهمیه ای خود را به طور‬ ‫کامل ارسال نکرده اند‪ ،‬باید مدارک خود را در زمان مذکور ارسال کنند‪.‬‬ ‫داوطلبانی که خواستار استفاده از سهمیه مناطق محروم هستند باید با کلیک بر روی فرم‬ ‫های مربوط به مناطق محروم فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل ارسال کنند‪.‬‬ ‫در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ‬ ‫نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور می شود‪.‬‬ ‫پس از بررسی مدارک و تایید سهمیه ها از ارگانهای مربوطه کارنامه علمی همراه با رتبه‬ ‫ها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با رقابت ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳96‬‬ ‫پزشک عمومی ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 97‬در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫پنجمین جشنواره فرصت های شغلی روشنا چهارشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ماه با حضور‬ ‫مسئوالن دانشگاه و نمایندگان شرکت ها و سازمان های مشارکت کننده در این جشنواره در‬ ‫محل دانشکده مدیریت و حسابداری به کار خود پایان داد‬ ‫به گزارش بازارکار دکتر حمیدرضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه در این‬ ‫جشنواره در سخنانی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری پنجمین رویداد روشنا‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور جای افتخار است که در زمینه هدایت شغلی‬ ‫و کارآفرینی پیشتاز باشد و زمینه اتصال حلقه‌ای مفقوده دانشگاه و صنعت را فراهم نماید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشارکت و همکاری خوب سازمان ها و شرکت ها در برپایی این جشنواره‬ ‫افزود‪ :‬به لطف حمایت شما بزرگوارن جشنواره روشنا هر سال بهتر از سال گذشته برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫دکتر علومی یزدی با اشاره به ضرورت اهتمام برای حل معضل بیکاری اضافه کرد‪:‬‬ ‫آموزش و پژوهش مقدس است اما در حال حاضر مشکل جامعه‌ی ما اشتغال است و از‬ ‫طرف دیگر نیاز بنگاه‌های اقتصادی تامین نیروی کار متخصص و ماهر است‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫فارغ التحصیالن این دانشگاه می‌توانند در این خصوص بسیار راهگشا باشند‪ .‬امیدوارم این‬ ‫همکاری مشترک را در این بستر به اجرا در آوریم و نتایج خوبی را شاهد باشیم‪ .‬دکتر علومی‬ ‫یزدی در پایان یادآور شد‪ :‬امیدوارم این رویداد روشنا آینده روشنی را برای جوانان و دانش‬ ‫آموختگان دانشگاه‌ها فراهم نماید‪.‬‬ ‫دکتر مهدی گودرزی مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه عالمه نیز برگزاری جشنواره‬ ‫کارآفرینی روشنا را مصداق ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان کرد و بر ارتباط و تعامل‬ ‫صنعتگران و بخش های خصوصی و دولتی با مجموعه دانشگاه عالمه تاکید کرد‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاد دانشگاهی در این جشنواره حضور موثر داشــــت و‬ ‫به ارائه خدمات خود به دانشجویان و فارغ التحصیالن پرداخت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در اختتامیه این جشنواره به صاحبان غرفه ها لوح و تندیس اعطا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یک شرکت تجهیزات پزشکی‬ ‫جهت تکمیل واحد خدمات پس از فروش خود به یک نفر‬ ‫عالقمند به امور فنی‪ ،‬آموزش و‬ ‫نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی با مشخصات ذیل‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پزشکی‪-‬‬ ‫مکانیک برق و الکترونیک از دانشگاه های سراسری و آزاد‬ ‫اسالمی‬ ‫●دارای حداقل ‪2‬سال سابقه کار یا گذراندن دوره‌های‬ ‫آموزشی‪-‬علمی فنی‬ ‫● دارای گواهینامه پایان خدمت سربازی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل ‪employment@dahiteb.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه کشاورزی‬ ‫استخدام می کند‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫فقط آقایان(حداکثر سن ‪ 34‬سال)‬ ‫دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫دارای حداقل ‪3‬سال سابقه کار‬ ‫و تجربه در زمینه های ذیل‪:‬‬ ‫‪ -1‬طرح ریزی‪ ،‬اجرا و کنترل تحقیقات بازار بصورت‬ ‫میدانی‪ ،‬تلفنی و غیره‬ ‫‪ -2‬طرح ریزی و اجرا و کنترل طرح های بازاریابی‬ ‫‪ -3‬اداره کالن تبلیغات و ترویجات با توجه به طرح‬ ‫ریزی های عمومی و تخصصی‬ ‫‪ -4‬آنالیز‪ ،‬ارائه گزارش و مستند سازی اطالعات‬ ‫‪ -5‬تیم سازی با واحد هاای همکار‬ ‫‪ -6‬هندل کردن موضوعات بازاریابی و فروش منطقه ای‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪bk.hr97@gmail.com‬‬ ‫جشنواره فرصت های شغلی روشنا‬ ‫به کار خود پایان داد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت دانش بنیان رایان هم افزا‬ ‫فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بازار سرمایه‬ ‫جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود از افراد واجد شرایط با‬ ‫مدرک کارشناسی (نرم افزار‪،‬آی تی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت)‬ ‫دارای فن بیان مناسب دعوت به همکاری می نماید‬ ‫برای واجدین شرایط دوره آموزشی ‪ 2‬ماهه رایگان با‬ ‫حقوق قانونی برگزار خواهد شد و در صورت تایید‬ ‫در پایان دوره‪ ،‬با قرارداد ساالن‬ ‫جذب این مجموعه خواهند شد‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪supportjob@rayanhamafza.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام در یک شرکت تولیدی‬ ‫کارشناس فروش آقا‬ ‫محل کار دفتر تهران(جاده مخصوص کرج)‬ ‫●حداکثر سن ‪ 40‬سال●تحصیالت کارشناسی ترجیحا‬ ‫بازرگانی و گرایش های وابسته ●حداکثر ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫کار مرتبط در زمینه فروش قطعات خودرو‬ ‫شرایط احراز شغل‪:‬‬ ‫فن بیان قوی‪-‬هوشیاری‪-‬صبوری‪-‬دقت و نظم‪-‬هوش اقتصادی‬ ‫انجام امور محوله غالبا در سفرهای داخلی(در سطح کشور)‬ ‫با در نظر گرفتن فوق العاده ماموریت و سایر امکانات‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند‬ ‫‪info.market@hamgam-khodro.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسئول گرافیک‬ ‫شرکت صنایع غذایی تحفه استخدام می نماید‬ ‫● حداقل مدرک کارشناسی در طراحی گرافیک‬ ‫● دارای ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط ●حداکثر سن ‪ 33‬سال‬ ‫●مسلط به نرم افزار های ‪illustrator , photoshop‬‬ ‫‪cv1@tohfefood.com‬‬
‫‌شنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت ‪ ۲5 -۱3۹۷‬شعبان ‪ ۱۲ -۱43۹‬می ‪ - ۲۰۱۸‬سال هجدهم ‪ -‬شماره ‪۱۱۰3‬‬ ‫شرکت مخابرات اعالم کرد؛‬ ‫کارکنان قراردادی سال ‪ ۹۲‬مخابرات‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫شـرکت مخابـرات ایـران اعلام کـرد‪:‬‬ ‫وضعیت کارکنان قراردادی اسـتخدامی سـال‬ ‫‪ 1۳۹2‬ایـن شـرکت بـه اسـتخدام دائـم تغییر‬ ‫می‌کنـد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــرکت مخابــرات ایــران‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه مفــاد آییــن نامــه اســتخدامی‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران بــه دســتور‬ ‫مدیرعامــل ایــن شــرکت و بــا حمایــت‬ ‫هیات‌مدیــره‪ ،‬در راســتای افزایــش انگیــزه‬ ‫و تعلــق ســازمانی‪ ،‬کارکنــان قــراردادی‬ ‫اســتخدامی ســال ‪ ۹2‬بــه اســتخدام دائــم‪،‬‬ ‫تبدیــل وضعیــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫سید مجید صدری مدیرعامل شرکت‬ ‫مخابرات ایران در این باره گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫هفته جهانی ارتباطات و روز جهانی مخابرات و با توجه به بررسی های به عمل آمده طبق‬ ‫تبصره یک ماده ‪ ۵‬آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران و همچنین مواد ‪ 11‬و ‪ 12‬این‬ ‫آیین نامه‪ ،‬کارکنان قراردادی مربوط به آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران به استخدام‬ ‫دائم‪ ،‬تبدیل وضعیت می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم افزایش بهره وری‪ ،‬اثربخشی و تعلق سازمانی کارکنان افزود‪ :‬این‬ ‫تصمیم‪ ،‬مطابق با آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫جهت آشنایی نزدیک کارجویان با فرصت‌های صنعت موبایل‬ ‫میز استخدام در دانشگاه شریف برپا شد‬ ‫مراسم برپایی «میز استخدام» در دانشگاه شریف با همکاری یک اپراتور موبایـــــل‬ ‫برگزار شد‪ .‬متقاضیان همکاری با این اپراتور از نزدیک با فرصت‌های شغلی موجود در آن‬ ‫آشنا شدند و با کارجویان منتخب مصاحبه شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی ایرانسل‪ ،‬مراسم میز استخدام دانشکده‬ ‫مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف‪ ،‬با هدف افزایش ارتباط دانشگاه با شرکت‌های فعال و‬ ‫بهبود همکاری متقابل در آینده با همکاری یک اپراتور موبایل برگزار شد تا فرصتی فراهم‬ ‫شود که متقاضیان همکاری با این اپراتور از نزدیک با فرصت‌های شغلی موجود در آن آشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ایـــن رویـــداد بـــرای نخستـــــــــین‌بار در ایـــران و بـــا ســـاختاری تحـــت عنـــوان‬ ‫‪ On-Campus Recruitment‬برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫در این ساختار موقعیت‌های شغلی شرکت‌ها و سازمان‌های حاضر پیش از برگزاری‬ ‫رویداد اطاع رسانی شده و کارجویان پس از بررسی موقعیت‌های شغلی موجود درخواست‬ ‫خود را برای موقعیت یا موقعیت‌‌های مورد نظر ثبت می‌کنند‪ .‬در روز رویداد تیم مصاحبه‬ ‫کننده به همراه تعدادی از مدیران شرکت با حضور در محل برگزاری این مراسم به مصاحبه‬ ‫اولیه با کارجویان منتخب می‌پردازند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مربی ورزش ؛‬ ‫پست استخدامی قهرمانان ورزشی شد‬ ‫معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزیر‬ ‫ورزش و جوانان از تعریف پست مربی‬ ‫ورزش برای استخدام قهرمانان ورزشی در‬ ‫دستگاههای اجرایی خبرداد و گفت که با‬ ‫تعریف این پست در سازمان امور استخدامی‪،‬‬ ‫موانع اجرای آیین نامه استخدام قهرمانان‬ ‫برطرف می شود ‪.‬‬ ‫ژاله فرامرزیان در گفت و گو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫اجرای آیین نامه استخدام قهرمانان بازی های‬ ‫آسیایی ‪ ،‬جهانی ‪ ،‬المپیک و پاراالمپیک در‬ ‫مسیر اجرا با مشکاتی همراه شد که یکی از‬ ‫آنها پست سازمانی بود ‪.‬‬ ‫وی عدم نیاز و متناسب نبودن رشته شغلی‬ ‫را علت اجرایی نشدن آیین نامه استخدامی‬ ‫قهرمانان ورزشی دانست و گفت ‪ :‬با پیگیری هایی که وزارت ورزش انجام داد ‪ ،‬سازمان‬ ‫امور اداری و استخدامی عنوان شغلی مربی ورزش را برای دستگاههای اجرایی تعریف کرد ‪.‬‬ ‫معاون وزیر ورزش و جوانان افزود ‪ :‬هر دستگاه اجرایی که امکان ایجاد این پست شغلی‬ ‫را با جا به جایی برخی از پست های شغلی موجود خود داشته باشد ‪ ،‬می تواند از ظرفیت‬ ‫قهرمانان کشور به عنوان مربی ورزش استفاده کند‪.‬‬ ‫‪ ۶1‬قهرمان ورزشی ‪ ،‬متقاضی استخدام شدند‬ ‫فرامرزیــان تعــداد قهرمانــان ورزشــی متقاضــی اســتخدام در دســتگاههای اجرایــی را‬ ‫‪ 61‬نفــر اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬پارســال ‪ 2‬نفــر از قهرمانــان ورزشــی بــه اســتخدام ادارات‬ ‫در آمدنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام ایــن کــه مراحــل اســتخدام ‪ 12‬تــن از قهرمانــان نیــز اکنــون در‬ ‫دســتگاههای اجرایــی در حــال طــی شــده اســت ‪ ،‬افــزود ‪ :‬همچنیــن بــه مدیــران کل‬ ‫ورزش و جوانــان اســتان هــای تاکیــد شــد تــا قهرمانــان ورزشــی مشــمول ایــن آییــن نامــه‬ ‫را در ادارات خودشــان اســتخدام کننــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر ورزش ســطح پســت مربــی ورزش را کارشناســی اعــام کــرد و‬ ‫گفــت کــه قهرمانــان ورزشــی از طریــق اســتخدام بــا ایــن پســت مــی تواننــد بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس ‪ ،‬مدیــر پیگیــری و انجــام امــور ورزشــی و جــذب اعتبــارات ســهم ورزش در‬ ‫هــر دســتگاه اجرایــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬امیدواریــم بــا جــا افتــادن ایــن پســت در ادارات ‪ ،‬بســتری فراهــم شــود‬ ‫تــا قهرمانــان ورزشــی بــا اســتخدام در دســتگاههای اجرایــی بــه مدافعــان ورزش در‬ ‫ایــن دســتگاهها چــه از لحــاظ انجــام فعالیــت ورزشــی پرســنل و چــه در زمینــه جــذب‬ ‫اعتبــارات یــک درصــدی مجموعــه هــا تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫آیین نامه استخدام قهرمانان بازی های آسیایی ‪ ،‬جهانی ‪ ،‬المپیک و پارالمپیک سال ‪139۵‬‬ ‫در نشست هیات دولت مصوب شد ‪.‬‬ ‫براساس مفاد این آیین نامه ‪ ،‬قهرمانان بازی های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و‬ ‫قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان‪ ،‬نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم بازی های آسیایی و‬ ‫مسابقات جهانی در رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک موسوم به‬ ‫آی او سی ‪ IOC‬قرار می گیرند‪.‬‬ ‫همچنین هر سه مورد در رشته های فردی و گروهی و مقام های اول تا سوم جام جهانی‬ ‫فوتبال‪ ،‬بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک شامل نفر اول‬ ‫در رشته انفرادی و همچنین تمامی نفرات در رشته های گروهی با تائید وزارت ورزش و‬ ‫جوانان بدون برگزاری آزمون استخدامی در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای‬ ‫عمومی غیردولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخدام خواهند شد ‪.‬‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫برای اشتغال جوانان با ‪ ۹‬وزارتخانه‬ ‫تفاهمنامه امضا شد‬ ‫رئیـس سـتاد کل نیروهـای‬ ‫مسـلح کشـور گفـت‪ :‬در راسـتای‬ ‫اجـرای سیاسـت هـای اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی بـا ‪ 9‬وزارتخانـه بـرای‬ ‫اشـتغال جوانـان تفاهم‌نامـه امضـا‬ ‫شـد و بـر اسـاس آمایش نیـاز بازار‬ ‫دوره هـای الزم بـرای سـربازان‬ ‫برگـزار مـی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا سرلشـکر‬ ‫محمدحسـین باقـری در دیـدار بـا‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در خوزسـتان‬ ‫اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫یکـی از اقدامـــــــات مهـم‬ ‫نیروهای مسـلح در راسـتای اجرای‬ ‫سیاسـت‌های اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫راه‌انـدازی واحد‌هـای فنی و حرفـه ای در پادگان ها‬ ‫بـوده کـه از سـال ‪ 1396‬تا کنون بـه صورت جدی‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬اکنـون جمعیتی بالغ بـر ‪ ۵70‬هزار‬ ‫سـرباز در نیروهـای مسـلح خدمـت مـی کننـد و‬ ‫سـالی ‪ 490‬هـزار سـرباز خدمت خود را بـه پایان‬ ‫رسـانده و همیـن میـزان بـه مجموعـه نیروهـای‬ ‫مسـلح اضافـه می شـود‪.‬‬ ‫سرلشـکر باقـری گفـت‪:‬در حـال حاضـر‬ ‫آموزشـهای فنـی در کنـار سـایر آموزش‌هـای‬ ‫نظامـی یکـی از اقدامـات موثـر نیروهـای مسـلح‬ ‫بـرای کاهـش میـزان بیـکاری در جامعـه بـوده‬ ‫کـه در درازمـدت مـی توانـد بخـش عمـده‌ای‬ ‫از مشـکات جوانــــــــان را‬ ‫برطـرف سـازد‪.‬‬ ‫وی تصریح کــــرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪100‬هزار نفـــــر گواهینامه معتبر‬ ‫مهارتی ملی و بین المللی دریافت‬ ‫کرده اند و حدود ‪ 2‬هـــــزار و‬ ‫‪ ۵00‬مربی دوره دیده اند ‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد کل نیروهـای‬ ‫مسـلح کشـور گفت‪ :‬جوانان نباید‬ ‫منتظـر شـغل دولتـی باشـند بلکـه‬ ‫بایـد بـرای ورود بـه بازار کــــار‬ ‫به سـمت حرفه آمـوزی و تقویت‬ ‫مهـارت های خـود حرکـت کنند‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬مهـارت آموزی‬ ‫بـدون ایجـاد بسـتر اشـتغال نمـی‬ ‫توانـد کمکـی بـه جوانـان کنـد بـه همیـن جهـت‬ ‫انتظـار داریـم بانـک هـا در ایـن زمینـه همـکاری‬ ‫الزم را با سـتاد کل نیروهای مسـلح داشـته باشـند‬ ‫چـرا کـه تـا کنـون تنهـا بانکـی کـه زیرمجموعـه‬ ‫سـپاه اسـت همـکاری مـی کنـد و سـایر بانک ها‬ ‫همـکاری چندانـی بـا مـا ندارند‪.‬‬ ‫توسط معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی‬ ‫شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان‬ ‫مشمول اعالم شد‬ ‫دانشــجویان مقاطــع مختلــف دانشــگاهی کــه‬ ‫در ســنوات اولیــه تحصیلــی موفــق بــه فراغــت‬ ‫از تحصیــل نشــده انــد‪ ،‬در صــورت موافقــت‬ ‫کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه مــی تواننــد‬ ‫حداکثــر بــه مــدت یــک ســال از ســنوات ارفاقــی‬ ‫بهره‌منــد شــوند‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرگـزاری مهر‪ ،‬معاون مشـموالن‬ ‫و امـور معافیت های سـازمان وظیفـه عمومی ناجا‬ ‫در تشـریح ایـن خبـر‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬دانشـجویان‬ ‫مقاطـع مختلـف دانشـگاهی کـه در سـنوات اولیه‬ ‫تحصیلـی موفـق بـه فراغـت از تحصیـل نشـده‬ ‫انـد‪ ،‬درصـورت موافقت کمیسـیون مـوارد خاص‬ ‫دانشـگاه مـی تواننـد حداکثر بـه مدت یکسـال از‬ ‫سـنوات ارفاقـی اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫نجـف حمیـدزاده گفـت‪ :‬مشـموالن بـرای‬ ‫برخـورداری از سـنوات ارفاقـی مـی بایسـت بـا‬ ‫توجـه بـه مقطـع تحصیلـی خـود‪ ،‬حداقـل تعـداد‬ ‫واحـد درسـی مشـخصی را گذرانده باشـند که در‬ ‫ایـن صـورت بـا موافقت کمیسـیون مـوارد خاص‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬دانشـجویان می بایسـت سـه مـاه قبل از‬ ‫اتمـام سـنوات اولیه تحصیلی‪ ،‬درخواسـت خود را‬ ‫از طریـق دانشـگاه محـل تحصیـل پیگیـری کننـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ حمیـد زاده خاطرنشـان کـرد‪ :‬طبـق‬ ‫تبصـره ‪ 2‬مـاده ‪ 11‬آییـن نامـه اجرایـی معافیـت‬ ‫تحصیلـی مصوبـه هیئـت وزیـران‪ ،‬دانشـگاه هـا‬ ‫موظـف هسـتند حداکثـر ظـرف مـدت سـه‌ماه‬ ‫از پایـان مـدت مجـاز سـنوات اولیـه تحصیلـی‪،‬‬ ‫موافقـت خـود را برای بهـره مندی دانشـجویان از‬ ‫سـنوات ارفاقـی بـه سـازمان وظیفه عمومـی اعام‬ ‫کننـد‪ ،‬در غیـر ایـن صـورت دانشـجویان نمـی‬ ‫تواننـد از ایـن سـنوات بهـره منـد شـوند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬دانشـجویانی کـه با بهره مندی‬ ‫از سـنوات ارفاقـی‪ ،‬فـارغ التحصیـل مـی شـوند‪،‬‬ ‫حداکثر یکسـال مهلت داشـته تـا وضعیت خدمتی‬ ‫خـود را مشـخص کننـد و یـا در صـورت پذیرش‬ ‫در مقاطـع باالتـر نیـز مـی تواننـد از معافیـت‬ ‫تحصیلـی برخـوردار شـوند‪.‬‬ ‫ایـن مقام انتظامی خاطرنشـان کرد‪ :‬مشـموالنی‬ ‫کـه در سـنوات ارفاقـی فـارغ التحصیل نشـوند‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ انصـراف و یـا اخـراج از تحصیـل یکسـال‬ ‫مهلـت دارنـد تـا وضعیـت خدمتـی خـود را‬ ‫مشـخص کننـد‪.‬‬ ‫معاون مشـموالن و امور معافیت های سـازمان‬ ‫وظیفـه عمومـی ناجـا اظهارکـرد‪ :‬دانشـجویانی که‬ ‫موفـق بـه بهـره منـدی از سـنوات ارفاقـی نشـده‬ ‫و در مهلـت یکسـاله تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫خدمتـی‪ ،‬فـارغ التحصیـل شـوند‪ ،‬طبق مــــــاده‬ ‫‪ 1۳‬آییـن نامـه اجرایـی معافیت تحصیلـی‪ ،‬تا پایان‬ ‫خدمـت و یـا اخـذ کارت معافیـت‪ ،‬حـق ادامـه‬ ‫تحصیـل نخواهنـد داشـت ‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد ‪ :‬دانشـجویانی کـه نتواننـد در‬ ‫مهلـت یکسـاله تعییـن تکلیـف وضعیـت خدمتی‬ ‫خـود فـارغ التحصیـل شـوند‪ ،‬وارد غیبت شـده و‬ ‫ادامـه تحصیـل آنـان بـا غیبـت مغایـر قانـون بوده‬ ‫و بـه هیـچ وجـه امـکان فراغـت از تحصیـل را‬ ‫نخواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ حمیـد زاده خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫دانشـجویان سـعی کننـد بـا برنامـه ریزی مناسـب‬ ‫در سـنوات تحصیلـی در نظـر گرفتـه شـده‪ ،‬مقطع‬ ‫تحصیلـی خـود را بـه اتمـام رسـانند تـا بـرای‬ ‫فراغـت از تحصیـل دچـار مشـکل نشـوند‪.‬‬ ‫گوینده رادیو و مجری تلویزیون‪:‬‬ ‫از هر ‪ ۲۰‬هزار نفر متقاضی‬ ‫‪ ۲‬نفر وارد رادیو می‌شوند‬ ‫گوینده رادیو و مجری تلویزیون گفت‪ :‬من‬ ‫پس از ‪ 23‬سال گویندگی معتقدم یک گوینده‬ ‫رادیو و تلویزیون پس از ‪ 1۵‬سال نام گویندگی را‬ ‫به خود می گیرد‪ .‬با توجه به اینکه رقابت در جذب‬ ‫گوینده بسیار سخت است از ‪ 10‬هزار نفر متقاضی‬ ‫فقط دو نفر انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫فرزانه ســـادات معصومیــــان گوینده رادیو‬ ‫و مجری تلویزیون در گفت و گو با خبرگزاری‬ ‫میزان درباره فعالیت و ماندگاری در رادیو گفت‪:‬‬ ‫در شبکه های مختلف رادیویی حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫نفر گوینده فعالیت می کنند اما مردم فقط تعداد‬ ‫محدودی را می شناسند‪ .‬این یعنی از رادیو هم که‬ ‫تنها صداست می توان دیده و شنیده شد‪.‬‬ ‫وی در همین راستا افزود‪ :‬کسی که قصد ورود‬ ‫به رادیو را دارد اول باید خود را دوست بدارد‬ ‫سپس مردم را دوست داشته باشد و توانایی‌های‬ ‫خود را بشناسد‪.‬‬ ‫این گوینده رادیو درباره مقدمات فعالیت در‬ ‫رادیو اظهار کرد‪ :‬هر کاری ابزاری دارد‪ ،‬عاقه‬ ‫فقط یکی از این ابزار برای کسانی است که قصد‬ ‫فعالیت در رادیو را دارند‪ .‬انسان شور و شنیده‬ ‫شدن را دوست دارد پس عاقمندی صرف کافی‬ ‫نیست‪ .‬گویندگی یک مهارت هنری و رفتاری‬ ‫است که به تمرین و تاش بسیار نیاز دارد‪ .‬وقتی‬ ‫به من فرصتی برای صحبت کردن با مــردم داده‬ ‫می شود لطف خداست چون مردم من را می شوند‬ ‫پس باید بررسی کرد که آیا پس از تسلط بر اجرا‬ ‫مهارت نیز وجود دارد؟‪.‬‬ ‫معصومیان ادامه داد‪ :‬مردم در رادیو به چگونه‬ ‫حرف زدن ما گوش می دهند‪ ،‬این چگونه حرف‬ ‫زدن را گوینده باید بداند‪ .‬بسیاری از گویندگان‬ ‫رادیو خوش صدا بوده اند اما موفق نبوده‌اند‪.‬‬ ‫صدای خوب یکی از ابزارهای گویندگی است چه‬ ‫بسا کسانی صدای خوبی ندارند و در گویندگی‬ ‫موفق‌تر هستند‪ .‬حرف از دل‪ ،‬حرفی که برای‬ ‫گوینده مفهوم است و حرفی که از تمام وجود‬ ‫به مخاطب داده می شود و یک ارتباط صمیمانه از‬ ‫مواردی است که مورد توجه مردم است‪.‬‬ ‫وی درباره ویژگی های حرف زدن گوینده‬ ‫توضیح داد‪ :‬مردم از صدای گوینده به مهربان‬ ‫بودن‪ ،‬مغرور بودن‪ ،‬عصبی و آرام بودن گوینده‬ ‫پی می برند‪ .‬اگر گویندگان محترمی که نتوانستند‬ ‫خصوصیات منفی خود را از بین ببرند‪ ،‬بدانند که‬ ‫مردم این خصوصیات را کاما متوجه می شوند‪.‬‬ ‫گوینده باید بتواند خودسازی ایجاد کند و فن بیان را‬ ‫بیاموزد‪ .‬بسیاری از عاقمندان گویندگی به رادیو‬ ‫آمده اند اما پذیرفته نشده اند به دلیل اینکه چگونه‬ ‫حرف زدن و ارتباط برقرار کردن که مخاطب پسند‬ ‫باشد را نتوانستند انجام دهند‪.‬‬ ‫گوینده «رادیو جوان» با تاکید به داشتن تجربه‬ ‫گویندگی برای موفقیت افزود‪ :‬من پس از ‪ 23‬سال‬ ‫گویندگی معتقدم یک گوینده رادیو و تلویزیون‬ ‫پس از ‪ 1۵‬سال نام گویندگی را به خود می گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه رقابت در جذب گوینده بسیار‬ ‫سخت است از ‪ 10‬هزار نفر متقاضی فقط دو نفر‬ ‫انتخاب می شوند‪ .‬این انتخاب میزان سختی کار‬ ‫گویندگی را نشان می دهد‪ .‬من پیشنهاد می کنم‬ ‫کسی که قصد گویندگی دارد تک بعدی نباشد‬ ‫گزارشگری و خبرنگاری را بدانند و از تدوین‪،‬‬ ‫برنامه سازی و تهیه کنندگی نیز اطاعات داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معصومیان خاطر نشان کرد‪ :‬در انتشارات‬ ‫سروش کتاب های سازمان صدا و سیما با عناوینی‬ ‫که عرض کردم در دیگر مراکز موجود است‪ .‬وقتی‬ ‫کسی برای گویندگی اقدام می کند و انجام این پنج‬ ‫مهارت را داراست سازمان صدا و سیما به جای‬ ‫اینکه ‪ ۵‬نفر را استخدام کند یک نفر را استخدام می کند‬ ‫که این ‪ ۵‬مهارت را به جای ‪ ۵‬نفر انجام دهد‪ .‬یک‬ ‫گوینده باید بتواند خود را برای توانایی‌های بیشتر‬ ‫از این حد آماده کند‪.‬‬ ‫هشدار آموزش و پرورش نسبت‬ ‫به فریب موسسات برای ارائه‬ ‫دیپلم جعلی‬ ‫رئیـــس اداره اطاع‌رســـــــــــــانی و روابـــط عمومـــی‬ ‫آمـــوزش و پـــرورش شـــهر تهـــران بـــه شـــهروندان در خصـــوص‬ ‫تبلیغ ــات موسس ــات غیرمج ــاز ب ــرای ارائ ــه م ــدرک دیپل ــم جعل ــی‬ ‫هشـــدار داد‪.‬‬ ‫علیرضـــا راهپیمـــا در گفت‌وگـــو بـــا تســـنیم‪ ،‬بـــا هشــــــــدار‬ ‫ب ــه ش ــهروندان در خص ــوص فری ــب موسس ــات خصوص ــی ب ــرای‬ ‫ارائـــه مـــدرک دیپلـــم اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه فـــرا رســـیدن‬ ‫مـــاه اردیبهشـــت بـــا تبلیغاتـــی رو بـــرو می‌شـــویم کـــه برخـــی‬ ‫موسســـات و مراکـــز آموزشـــی غیرمجـــاز بـــا عناوینـــی همچـــون‬ ‫دیپلـــم آســـان و دیپلـــم بـــدون حضـــور در کاس درس انجـــام‬ ‫می‌دهنـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬برخ ــی اف ــراد تص ــور می‌کنن ــد ب ــا توضیحات ــی ک ــه‬ ‫ایـــن موسســـات می‌دهنـــد می‌تواننـــد دیپلـــم دریافـــت کننـــد‪ ،‬امـــا‬ ‫رونـــدی کـــه آنهـــا ارائـــه می‌کننـــد تنهـــا فریـــب مخاطبـــان اســـت‬ ‫و از ایـــن راه پول‌هـــای زیـــادی کســـب می‌کننـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس اداره اطاع‌رســـانی و روابـــط عمومـــی آمـــوزش و‬ ‫پـــرورش شـــهر تهـــران گفـــت‪ :‬بـــه شـــهروندان هشـــدار می‌دهیـــم‬ ‫کـــه تنهـــا متولـــی صـــدور مـــدارک تحصیلـــی رســـمی ادارات‬ ‫آمـــوزش و پـــرورش هســـتند کـــه بـــا مراجعـــه بـــه مـــدرس و‬ ‫ادارات می‌تواننـــد نســـبت بـــه دریافـــت مـــدرک تحصیلـــی اقـــدام‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫راهپیم ــا ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه م ــدارک ارائ ــه ش ــده توس ــط‬ ‫آموزشـــگاه‌های خصوصـــی جعلـــی اســـت‪ ،‬تاکیـــد کـــرد‪ :‬برخـــی‬ ‫افـــراد بـــرای دریافـــت ایـــن مـــدارک هزینـــه زیـــادی پرداخـــت‬ ‫می‌کننـــد‪ ،‬امـــا مـــدرک آنهـــا قابـــل قبـــول نیســـت کـــه بـــا یـــک‬ ‫اســـتعام جعلـــی بـــودن آن مشـــخص خواهـــد شـــد‪ .‬بنابرایـــن بـــه‬ ‫هیـــچ عنـــوان نبایـــد فریـــب ایـــن مراکـــز را بخورنـــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ادارات آم ــوزش و پ ــرورش متقاضی ــان را ب ــرای‬ ‫گرفت ــن م ــدرک دیپل ــم راهنمای ــی و مس ــیر صحی ــح را ب ــرای آنه ــا‬ ‫ش ــرح خواهن ــد داد‪ .‬همچنی ــن از ش ــهروندان تقاض ــا می‌کنی ــم ک ــه‬ ‫در صـــورت شناســـایی آموزشـــگاه‌های خصوصـــی کـــه اقـــــــدام‬ ‫بـــه ارائـــه دیپلـــم می‌کننـــد آنهـــا را بـــه آمـــوزش و پـــرورش‬ ‫معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫رئیـــس اداره اطاع‌رســـانی و روابـــط عمومـــی آمـــوزش و‬ ‫پـــرورش شـــهر تهـــران در پایـــان خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬متقاضیـــان‬ ‫دریافـــت مـــدرک دیپلـــم کـــه شـــرایط ســـنی حضـــور در مـــدارس‬ ‫روزانـــه را ندارنـــد‪ ،‬می‌تواننـــد بـــه مـــدارس بزرگســـاالن و مراکـــز‬ ‫آمـــوزش از راه دور مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫ارتباط بین داشتن‬ ‫دو شغل و تعارض خانوادگی‬ ‫نتایـــج بررســـی‌ها نشـــان می‌دهـــد افـــرادی کـــه دو شـــغل‬ ‫دارنـــد‪ ،‬بـــا افزایـــش درگیـــری خانوادگـــی مواجـــه هســـتند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ب ــه نق ــل از س ــاینس‪ ،‬داش ــتن دو ش ــغل از‬ ‫نظ ــر کاری جای ــگاه بس ــیار خوب ــی اس ــت‪ ،‬ام ــا محقق ــان دریافتن ــد‬ ‫ک ــه ای ــن موض ــوع می‌توان ــد زندگ ــی خانوادگ ــی را ب ــا مش ــکاتی‬ ‫مواج ــه س ــازد‪.‬‬ ‫افـــرادی کـــه دارای دو شـــغل هســـتند‪ ،‬نســـبت بـــه همـــکاران‬ ‫یـــک شـــغله خـــود‪ ،‬تعامـــل و عملکـــرد بیشـــتری دارنـــد‪ ،‬امـــــــا‬ ‫نتایـــج نشـــان می‌دهـــد کـــه افـــراد دو شـــغله‪ ،‬زمـــان شـــخصی و‬ ‫روابـــط خانوادگـــی را بـــه دلیـــل ایـــن موضـــوع فـــدا می‌کننـــد‪.‬‬ ‫برآوردهـــای اخیـــر نشـــان می‌دهـــد‪ ،‬بیـــش از ‪ 7.2‬میلیـــون‬ ‫آمریکایـــی دو یـــا چنـــد شـــغل را همزمـــان انجـــام می‌دهنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن افـــراد ماهیانـــه بـــه طـــور متوســـط ‪ 46.۸‬ســـاعت در هفتـــه‬ ‫کار می‌کننـــد‪.‬‬ ‫محققـــان ایـــن بررســـی را بـــا فرضیاتـــی ماننـــد خســـتگی‪،‬‬ ‫کاهـــش انـــرژی و عـــدم تعهـــد بـــه شـــغل انجـــام دادنـــد‪ .‬نتایـــج‬ ‫بررســـی‌ها همچنیـــن نشـــان می‌دهـــد در افـــرادی کـــه دو شـــغل‬ ‫دارنـــد‪ ،‬یـــک کار بـــر دیگـــری اولویـــت نـــدارد و بـــه خوبـــی‬ ‫کارمنـــدان دارای یـــک شـــغل کار می‌کننـــد‪.‬‬ ‫محققـــان اظهـــار کردنـــد امـــا داشـــتن دو شـــغل بـــا ســـطوح‬ ‫باالتـــر بـــا درگیـــری خانوادگـــی و تعـــارض مرتبـــط اســـت‪ .‬افـــراد‬ ‫دو شـــغله‪ ،‬بـــه ســـازمان‌هایی کـــه در آنجـــا کار می‌کننـــد‪ ،‬آســـیب‬ ‫نمی‌رســـانند‪ ،‬امـــا بـــه زندگـــی خانوادگـــی خـــود آســـیب‬ ‫می‌رســـانند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه کارشناس ــان ب ــا توج ــه ب ــه اث ــرات منف ــی و ش ــخصی‬ ‫داش ــتن دو ش ــغل و تاثی ــر آن ب ــر زندگ ــی خانودگ ــی‪ ،‬بای ــد تع ــادل‬ ‫زندگـــی ســـالم در نظـــر گرفتـــه شـــود‪ .‬یافته‌هـــای ایـــن بررســـی‬ ‫در مجلـــه ‪ Business and Psychology‬ارائـــه شـــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1161

هفته نامه بازار کار شماره 1161

شماره : ۱۱۶۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
هفته نامه بازار کار شماره 1160

هفته نامه بازار کار شماره 1160

شماره : ۱۱۶۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
هفته نامه بازار کار شماره 1159

هفته نامه بازار کار شماره 1159

شماره : ۱۱۵۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
هفته نامه بازار کار شماره 1158

هفته نامه بازار کار شماره 1158

شماره : ۱۱۵۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
هفته نامه بازار کار شماره 1157

هفته نامه بازار کار شماره 1157

شماره : ۱۱۵۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
هفته نامه بازار کار شماره 1156

هفته نامه بازار کار شماره 1156

شماره : ۱۱۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!