صفحه قبل

ماهنامه قهوه شماره ۲۸

صفحه بعد

ماهنامه قهوه شماره 28

ماهنامه قهوه شماره 28

‫مــــــــصــــــــو‏ر‬ ‫ّ‪‎‬‬ ‫مــــــــاهــــــــنــــــــامــــــــه‌ی‬ ‫‪28‬‬ ‫شم ـ ــاره‌ی ‪ /// 28‬مــرداد ‪20 /// 97‬هــــزار تومـــان‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]���� ��دری[‬ ‫از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﻠﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﻈﺮﯾﻪی‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﺣﺮاز دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ‪ «.‬ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻬﻮه‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪانﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ او داد‪ ،‬دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم »رﯾﭽﺎرد‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫"روﯾﺎروﯾﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎ"‪» ،‬ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن« ﻧﺨﺸﮑﯿﺪه ﺑﻮد‬ ‫ﺑﻮﻟِﺖ« اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎی‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ او را ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽای‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن "دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎ" ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اوﺑﺮﻟﯿﻦ‬ ‫)‪ (Oberlin College‬دﻋﻮت ﮐﺮدم‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﺟﻨﺎب ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺒﻮب ﻗﻬﻮه ﺑﺮای ﻣﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و در ﮐﻮرهدﻫﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ را دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬ﻫﺮ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎی ﭼﺎی و ﻗﻬﻮهای ﮐﻪ در ﺟﻮار ﻫﻢ‬ ‫»ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم‬ ‫از ﯾﮏ ﻗﻮری ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻮرق ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل در دﺳﺖ ﺳﺮ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﺗﺮزا ِﻣﯽ« ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر‬ ‫دوش ﻣﯽﮔﯿﺮم‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮهی داغ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ‪ ،‬ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻣﯽروم‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮ‬ ‫از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺮق؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻏﺮب ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻢ‬ ‫داد ﻣﻦ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن را ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬زﮐﺮﯾﺎی رازی‬ ‫ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺑﻮن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد‪ .‬ﻗﻬﻮه را ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر روزﻧﺎﻣﻪ و آب ﭘﺮﺗﻘﺎل را‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎ در ﮐﺠﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺼﺪاق دارد؟«‬ ‫ﻓﺰاﯾﻨﺪهی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ دی ﻣﺎه ﺳﺎل‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ "وزارت اﻣﻮر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ" ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد‪.‬‬ ‫او ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪام‪ ،‬ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »ﺟﻮ ﮐﺎﮐﺲ« )‪Jo‬‬ ‫‪ (Cox‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻪﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮﻟﺖ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ اوﺑﺮﻟﯿﻦ‪،‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ‬ ‫ﮐﻼن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده دارد؛ اوﻻً ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪی‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ را در دﺳﺘﺮس‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﺮد ﺑﺪون‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آنﺟﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻔﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮهی ﺧﻮب ﻫﺸﯿﺎری ﻣﯽآورد و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ در‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎر‬ ‫روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﭘﺮاﻧﺘﺰی ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺣﯿﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ دوﺳﺘﯽ‪.‬‬ ‫ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﮐﺲ و ﻫﺸﺪار او‬ ‫در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬راﺑﻌﺎً ﺑﻮی ﺧﻮش ﻗﻬﻮه ﻓﻀﺎی دﻟﭽﺴﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻗﻬﻮه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ »زﯾﮕﻤﻮﻧﺖ ﺑﺎوﻣﻦ« )‪(Zygmunt Bauman‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪهی اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫زﺑﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا زﺑﺎن؟ ﭼﻮن زﺑﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ‪» :‬دﻟﻢ ﺑﺮای‬ ‫دﯾﺪن ﺻﻮرت ﻣﺎه و ﺳﺨﻦ دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ روحﺑﺨﺸﺖ‬ ‫ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﯿﻖ!« و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ‪» :‬ﺑﯿﺎ‬ ‫ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮهای ﺑﺨﻮرﯾﻢ‪«.‬‬ ‫ﭘﺴﺎﻣﺪرن‪ ،‬ﻋﺎرف ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺮاﻧﯽ »اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻫﺠﻮﯾﺮی« در‬ ‫»دوﺳﺘﯽ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮگ اﺳﺖ‪ «.‬ﻓﯿﻠﺴﻮف‬ ‫اﮐﻨﻮن ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ در روزﮔﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎل و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺷﺪهاﻧﺪ‪» .‬رﻫﯽ ﻣﻌﯿﺮی« ﻫﻢ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﺮﻓﺎی ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ دور زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺻﺤﺒﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻮ ز ِﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪهای‪ ،‬ﻣﻦ ز ﺟﻬﺎن ﺑﺮﯾﺪهام‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻬﻮه ﯾﮏ ﻣﺎده‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫‪ (Arendt‬ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺮورزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮوﻣﮕﺬارﯾﻢ‪.‬‬ ‫و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ "ﺗﻤﺪناﻓﺰا" اﺳﺖ‪» .‬ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ« )‪Hannah‬‬ ‫دوﺳﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن‪ ،‬دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا‬ ‫»ﺑﺪون‬ ‫ِ‬ ‫ﺑﺪون دوﺳﺘﯽ‪ ،‬ﮔﻔﺖوﮔﻮی آزاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺪون‬ ‫ﻗﻬﻮه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن زﺑﺎن‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﻀﻄﺮب و‬ ‫ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ‬ ‫راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»دﻟﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺎه و‬ ‫ﺳﺨﻦ دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه‬ ‫و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ‬ ‫روحﺑﺨﺸﺖ ﺗﻨﮓ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﯿﻖ!«‬ ‫دﻟﯿﻞ اﻧﻮاع ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی‬ ‫ﻻﺑﺪ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﮐﺎر ﺧﻮد‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‬ ‫درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آنﭼﻪ در ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫دوﺳﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮی آزاد را‪ ،‬ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ‬ ‫ﮔﺰاف ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه‪ ،‬دوﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺪن رﺑﻂ وﺛﯿﻘﯽ دارﻧﺪ‬ ‫* اﺳﺘﺎد رﺷﺘﻪی اﻻﻫﯿﺎت ﺻﻠﺢ‬ ‫در داﻧﺸﮕﺎه اوﺑﺮﻟﯿﻦ‬
‫ﻫـــﻨـــﺮ و زﻧـــﺪﮔـــﯽ اﯾـــﺮاﻧـــﯽ ﺑـــﺎ ﻃـــﻌـــﻢ ﻗـــﻬـــﻮه‬ ‫‪۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۴ ۵۴ ۶۴ ۶۶ ۷۴ ۷۸ ۸۰‬‬ ‫��� ��د�� [‬ ‫] ������ت [ ]‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫] ���� �����[ ] ���ا���ل! [‬ ‫] ���� ر���ران [ ]او��� ر���ران ���� ا��ان [‬ ‫] ���� ��را�� [ ] ���� در �� و��[‬ ‫] ����ر��� [ ] ��ر��� ��ب [‬ ‫ُ‬ ‫] ���� ����� [ ] ���! ��ه [‬ ‫] ���هی ���ی[ ] �����ن��ی ������ [‬ ‫] ���� ر���ر�� [ ]������ ���زاری [‬ ‫] ������د[ ] ������� [‬ ‫] ���� ��اف [ ] آ��� ������ن ‪ ///‬آرس [‬ ‫] ������� [ ] ��م ����� �� م و ����� [‬ ‫] ���ه �� [ ] ��� و ��ا�� [‬ ‫] ����ـ ُ ـ� [ ] آب و ���ان ا����دی [‬ ‫] ���� ��دی[ ] ورک��پ ���� [‬ ‫]���های[ ] �� ن! �� ���� ع �� [‬ ‫]ا����� دو��[ ]��ا���ی ر�������� [‬ ‫]ا����� دو��[ ] د������ر ����ب �� [‬ ‫‪GHAHVEH (Café) A Pictorial Monthly /// Aug. 2018 /// No. 28‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫‪ ///‬ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ ///‬ﻧﺎدر داودی‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ ‪ ///‬ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮر‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ‪ ///‬ﻧﺎزﯾﻼ ﻟﺒﺎف‬ ‫ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮی ‪ ///‬اﻣﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ‬ ‫ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ‪ ///‬دﻛﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ‪ ،‬رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺪادی و ﻧﺎدر داودی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی ‪ ///‬ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢزاده‬ ‫ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ‪ ///‬اﻧﻮﺷﻪ ﺻﺎدﻗﯽآزاد‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ‪َ ///‬ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻢزاده‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮی و ﻓﻨﯽ ‪ ///‬ﮐﺎرﮔﺎه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﯿﭻ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻨﯽ و ادﺑﯽ ‪ ///‬ﻣﺠﺘﺒﺎ رﻓﯿﻌﯽ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ‪ ///‬اﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﻗﺮی‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ‪ ///‬ﭘﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪی‬ ‫ﮔﺰارﺷﮕﺮ ‪ ///‬ﻣﮋﮔﺎن آﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه اﺧﺒﺎر ‪ ///‬ﻧﯿﻮﺷﺎ ﮐﺴﮑﯿﻦ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ‪ ///‬ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮی‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ آﮔﻬﯽﻫﺎ ‪ ///‬ﺳﻤﯿﺮا ﻫﺎﺷﻤﯽ ‪۸۸۲۰۹۴۰۳ /// ۰۹۱۲۵۷۷۰۱۳۹ ///‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ و اﺷﺘﺮاک ‪ ///‬ﻣﻬﻼ ﮐﺮﻣﯽ ‪۰۹۳۹۶۷۶۱۸۸۲ ///‬‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖ ‪ ///‬اوﯾﺲ رﺳﺘﻤﯽ‬ ‫ﻃﺮح ﺟﻠﺪ ‪ ///‬ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢزاده‬ ‫ﭼﺎپ و ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ‪ ///‬ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺗﺮ ‪ ۵۰۰۰ ///‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ ‪ ///‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ‪ ///‬روﺷﻦ ﻧﻮروزی‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺪی ﺳﺎﮐﯽ و ﻣﻬﺪی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ‬ ‫درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻬﻮه‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻤﺎم دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪Board of Directors Nader Davoodi, Dr. Hossein Khatibi, Reza Alidadi Editor in Chief Nader Davoodi Managing Editor Nazila Labaf‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪Art Director Hassan Karimzadeh Technical Supervisor Anousheh Sadeghi-Azad /// www.ghahvehmagazine.com‬‬
‫]ا����� دو��[]���ی ا��ا���� [‬ ‫ﭘﻮﺗﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮ ِر روﺳﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ .‬او ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮری‬ ‫ﻣﺘﻔﺮق و ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه را ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای او از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﭼﻬﺮهی ﻓﻘﯿﺮ‪ ،‬درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮏ »ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺑﺮﻗﺪرت« را ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎران زﯾﺒﺎ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ دﻓﻌﻪی ﺑﻌﺪ روسﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﭼﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽاﻻﺻﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد"‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ "ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ"‪ .‬اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده‪ ،‬ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﮐﻪ آﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺟﻨﮕﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱۳‬‬
‫‪۱۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]‬ ‫]���های[ ]‪[۶۶‬‬ ‫����ز �������[‬ ‫�� ن!‬ ‫�� ���� ع ��‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ در ﻓﺮآوردهﻫﺎی آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهی ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری روزاﺳﻪ )‪ (Rosacea‬ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫ِ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد‪ .‬وﺟﻮد ﻗﻬﻮه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫ﻗﺮﻣﺰی ﻣﺰﻣﻦ‬ ‫ﮐﻪ از ﺗﺄ ﺛﯿﺮﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب و‬ ‫ِ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﺻﺎف ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد و ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب‬ ‫رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺴﺒﺐ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫روزاﺳﻪ ﯾﺎ آ ﮐﻨﻪی دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎریای اﺳﺖ‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻌﻪی ‪UV‬‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﺮوک و ﻟﮏ‪ ،‬و ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫در ﻗﻬﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ژورﻧﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی‬ ‫ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﯾﺸﻪی‬ ‫آن ﺗﺎ ﭼﻬﻞوﺷﺶ درﺻﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﯽوﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪی‬ ‫‪ DHT‬را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻬﻮه ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ‬ ‫آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ِاﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺷﻌﻪی ‪ UV‬را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪ .‬ﭘﻠﯽﻓﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﻣﺒﺎرزه و آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽﻓﻨﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬و ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫ﮐﺮدن آن اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮمﻫﺎی آراﯾﺸﯽ و‬ ‫از ﻣﺼﺮف آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﻣﺰی‬ ‫درﻣﺎن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮهی زﯾﺮ ﭼﺸﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖدادن آب ﺑﺪن‪ ،‬آﻟﺮژی‪ ،‬ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫ﺧﻮاب ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن‬ ‫ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ دﻫﯿﺪراﺗﻪﺷﺪن اﯾﺠﺎد‬ ‫م ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻔﺖ‬ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﻬﻮه ﮐﺎﻫﺶ ور ِ‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ را ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮ‬ ‫ِ‬ ‫ﭘﻒ‬ ‫ﺷﺪه را ﻧﺪارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و‬ ‫اﻧﺪازه و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلﻫﺎی ﻣﻮ‬ ‫ﺧﻮن در زﯾﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ‬ ‫از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﺿﺪرﯾﺰش ﻣﻮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﻤﻪی ﮐﺮمﻫﺎی دور ﭼﺸﻢ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﺬف‬ ‫را ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن‬ ‫و ﭼﺮﺧﻪی رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺪن و ذﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ‬ ‫ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺣﺘﯿﺎط‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و‬ ‫ﻣﻮ و ﺳﻼﻣﺘﯽ دارد‪ ،‬اﻣﺎ ورود ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﻪ ﺑﺪن‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ و‬ ‫ﺑﺪن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی از‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻬﻮه ﻫﻢ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﯿﺎدآور ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ را در ﻣﻌﺮض‬ ‫ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع‪،‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻮارﺷﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﺳﺮدرد و ﻣﯿﮕﺮن‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‬ ‫در اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رگﻫﺎی ﻣﻐﺰی‬ ‫درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ‬ ‫را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯽ‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮑﯿﺪن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ و در ِ‬ ‫ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻮرﻣﻮن دی ﻫﯿﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون‬ ‫)‪ ،(DHT‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض رﯾﺰش ﻣﻮ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺘﺨﻮان‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺻﺎفﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮد ﻃﺎس‬ ‫ﺣﺎوی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ را ﺗﺎ‬ ‫از ﮐﺮمﻫﺎی‬ ‫ِ‬ ‫ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎﻫﻨﺪهی ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ‬ ‫آن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪن آب از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلﻫﺎ ﺣﺴﺎسﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮریﺷﺪن‬ ‫ﻫﻔﺪه درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ داﺧﻞ رﯾﺸﻪی ﻣﻮ‬ ‫درﻣﺎن روزاﺳﻪ‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﻨﻘﺒﺾ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ آن‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ دوﺑﺎره‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﻃﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮ‬ ‫در آﻗﺎﯾﺎن‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮی ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و در ﭘﯽ آن ﭘﻮﮐﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢﺧﻮاﺑﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و ﮐﻢآب‬ ‫ﺷﺪن ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺎرج از‬ ‫اﻋﺘﺪال ﻗﻬﻮه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻬﻮه‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫از دﺳﺖ دادن ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺴﻦ‪ ،‬اﺿﻄﺮاب و ﺣﺘﺎ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻤﺎت‬ ‫ﺷﻨﯿﺪاری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه‬ ‫و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﻋﺘﺪال را راﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ورک��پ‬ ‫����‬ ‫]������دی[ ]‪][۹‬‬ ‫����ا �����ر [‬ ‫ﻟﻨﺪن‪ ،‬اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‬ ‫ورکﺷﺎپ ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻟﻨﺪن‬ ‫داﯾﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ دﻟﭽﺴﺐﺗﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻤﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎزهدمﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﻮه را‬ ‫اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﺻﺎﺣﺐ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آن ﺟﯿﻤﺰ دﯾﮑﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﯾﺪهی‬ ‫ِ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻓﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯿﺎورم‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ در‬ ‫ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫زﻣﺎن ﺧﻮدش‪ ،‬از آنﭼﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد‪ .‬دوﺳﺖ‬ ‫داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻢ‪ .‬اﯾﻦﺟﻮری‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮد‪ ،‬ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺒﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ َدم ﻣﯽﺷﻮد‪«.‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱۷‬‬
‫]���های[ ]‪[۶۷‬‬ ‫] ����� ����ر ������ [‬ ‫ا�ــــ� و�ــــ�س‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ دورهی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﺮوﭘﺮس روز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ۲۹‬ﺗﯿﺮ ‪ ١٣٩٧‬در‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ورزﺷﯽ ﺗﻼش ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ دوره‬ ‫از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ‪ ۱۲۶‬ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان از ﻫﺮ ردهی ﺳﻨﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﻨﺪ‪ .‬اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎی اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﻗﻬﻮهی‬ ‫‪ ،MOA‬آﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﮑﯽ و دوﮐﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫ﻏﺮﻓﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻬﻮهی آﻟﺒﺎ‬ ‫در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راﯾﮕﺎن ﻗﻬﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺿﺮان ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﺮوﭘﺮس ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد؟‬ ‫اﯾﺮوﭘﺮس در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺤﻮهی دمآوری ﻗﻬﻮه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ دارد ﺗﺎ ﻗﻬﻮهاش را دمآوری ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﺑﺮﻧﺪهی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل‬ ‫ﻣﯽرود‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ‬ ‫دﯾﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ﺟﻨﺒﻪی‬ ‫ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آن ﺑﺮ وﺟﻪ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽاش ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ داور‪ ،‬ﻗﻬﻮهﻫﺎی دمآوری ﺷﺪه را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‬ ‫ﮐﺪام ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮای ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ داورﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﺮوﭘﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﯿﭻ آزﻣﻮن داوریای‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫‪۱۹‬‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺘﯿﺎز ﻗﻬﻮهﻫﺎی دمآوریﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻌﻢ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دمآوری ﻗﻬﻮه از ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫»اﺳﯿﺪﯾﺘﯽ« و »ﺑﯿﺘﺮﻧﺲ« ﻗﻬﻮه آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬داورﻫﺎ‬ ‫ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﯿﺠﺎن آورد‪ ،‬و آن ﺣﻀﻮر »ﻣﺎﻫﺎن ﺟﻼﻟﯽ«‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً‬ ‫ﻧﯿﺎز دمآوری اﻋﻢ از ﺗﺮازو‪ ،‬اﯾﺮوﭘﺮس‪ِ ،‬ﮐ ِﺘﻞ و آب ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎﻫﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ‬ ‫و ﻣﺰهی ﻗﻬﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ »ﺑﺎدی«‪» ،‬ﺳﻮﺋﯿﺘﻨﺲ«‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﺨﺼﯽ داورﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪی‬ ‫ﻗﻬﻮه اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ داور ﺑﺎ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﯽرود ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه را دمآوری ﮐﺮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﻨﺠﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ روی ﻣﯿﺰ‬ ‫دﻣﺎی آب‪ ،‬ﻣﯿﺰان رﯾﺰ ﯾﺎ درﺷﺖ ﺑﻮدن داﻧﻪی ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﻧﺤﻮهی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ داﻧﻪی ﻗﻬﻮه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ‬ ‫ﺳﻪ رأی ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دمآوری اﯾﺮوﭘﺮس وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻣﺎی آب ﯾﺎ ﻧﻮع آﺳﯿﺎب ﻣﺸﺨﺼﯽ‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎﻟﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﻃﻌﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ‬ ‫داوری ﻃﻮری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮای‬ ‫داورﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪﻧﺪرت ازﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی‬ ‫ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی دودی ﺑﺮای داورﻫﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ رأیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ‬ ‫داده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻣﺰه ﮐﺮدن ﻗﻬﻮهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ داور ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎن‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رأی را ﻣﯽآورد‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی‬ ‫ﺑﻌﺪی راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬اﮔﺮ داوران ﺳﻪ رأی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬داور‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﻨﺠﺎن را ﻣﺰه ﻣﯽﮐﺮد و رأی‬ ‫او رأی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻢﺳﻦوﺳﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻼش‪،‬‬ ‫اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻬﻮﯾﻪی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺎی‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺘﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫زﻣﯿﻦ آن ﭘﺮ از ﻟﯿﻮانﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن‬ ‫داده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در وﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎزﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ‬ ‫و در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎدی و‬ ‫اﻓﺮادی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎل‬ ‫ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪیﺗﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻏﺎﻓﻞ از‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ روش ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی اﯾﺮوﭘﺮس آنﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻔﺮ اول ﯾﮏ ﻋﺪد ِﮐ ِﺘﻞ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺼﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﺳﻔﺮ ﯾﮏ‬ ‫روزه ﺑﻪ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭘﺎرﺳﺎ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ«‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ‪» .‬ﭘﻮرﯾﺎ‬ ‫زﯾﺪی« و »اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ« ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ دوم و ﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ‬
‫آﻣﻮﺧﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ دو ﺣﺮف »آ« و »ب« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن و آب را در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آب ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﭘﻨﺠﻢ ﮐﺮهی‬ ‫وﺟﻮد آب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آدﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺴﺘﯽ آب‪ ،‬ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ را‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪی "آب" ﻣﯽآﻏﺎزد‪ .‬ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫زﻣﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ و ﺣﺘﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ و‬ ‫ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﺮان اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬آب ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭘﺎﮐﯽ‪ ،‬ﺻﺪاﻗﺖ‪ ،‬اﯾﺜﺎر‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺎدل در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز آب در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ از آنﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫دورهای ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ‪ ،‬ﻫﻤﻪی ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ‬ ‫ﻋﺸﻖ و ﻫﺮآنﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ارزش و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫آب ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در ﮔﺬر اﯾﻦ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎل‪ ،‬ﻫﻤﻮاره ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎری ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ آب‬ ‫ﯾﮑﯽ از درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺸﺮی را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﭼﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرده‪،‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎت و ﮐﺎرﯾﺰ و آباﻧﺒﺎر و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ‪ ،‬از آب‬ ‫وارد دوراﻧﯽ از ﺣﯿﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ آب دﯾﮕﺮ ﺟﺰو ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺎ‬ ‫و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﻪی ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن آب ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻀﻮر آب در ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺴﺘﻦ‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬و ﺣﺲ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری از آب‪ ،‬رﻓﺘﺎری را در اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آن ﺧﻮﺑﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺪاﻋﯽ‬ ‫ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺮهوری‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﻋﮑﺲ از ﻧﺎدر داودی‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫]����ـ ُ ـ� [ ]‪[۵‬‬ ‫]���ا���������������[‬ ‫ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽﻣﺎن‬ ‫آب‬ ‫و ���ان‬ ‫ا����دی‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺮ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻋﻢ از ﭼﺸﻤﻪ‬ ‫از آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه را از آن‬ ‫و رودﺧﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫"ﻓﺎﺗﺢ و ﻣﻐﻠﻮب" ﺷﺪهاﯾﻢ‪ .‬ﺣﺎل آنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ آب رﻓﺘﺎری‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖﻫﺰار ﺳﺎل ﺧﺸﮑﯿﺪ‪ ،‬زاﯾﻨﺪهرود‬ ‫ﺑﺒﺮﯾﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب‪ ،‬دﭼﺎر ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻠﻂﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی‬ ‫ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪاﺳﺖ آب‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده‬ ‫ﺷﺪن آبﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪی آنﭼﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺧﺸﮑﯿﺪ‪ ،‬و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫آب دو ﺣﺮف اول آﺑﺎداﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻘﺮار و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ‪ ،‬در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺤﺮان اﻣﺮوز را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن و رﻓﺘﺎر و ﺳﻨﺖﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢآﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻫﻤﻪی دورهﻫﺎی‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺤﺮان آب« روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺨﻤﺎن ﺑﻪﮐﺮات‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب از زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺣﺬف ﺷﻮد ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آب ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮد‬ ‫آب ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺳﻮد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ آب و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی آﺑﯽ آﺳﯿﺐ‬ ‫ﻧﻤﯽزدﯾﻢ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر زادووﻟﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬از اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻗﺪر اول آن ﺳﻬﻢ ﺑﺮهﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﺂﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺪر اوﻟﺶ‬ ‫آﯾﯿﻦﻫﺎی ﮐﻬﻨﻤﺎن و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺖ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و آب‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺳﻮﯾﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪه و‬ ‫ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻫﺮﺧﻄﻪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای آن‪ ،‬رﻣﺰ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‬
‫‪۲۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]‪���][۱‬ه ��[ ] ���� ����ا�[‬ ‫��� و ��ا��‬ ‫]�� د���ی د��� ���� ����� [‬ ‫] �� �� ر��ی [‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ »روانﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﺳﮕﮏ‪ ،‬دوازده ﻋﺪد دﮐﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ‪ .‬ﻣﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﭙﺮدازم و اﯾﻦ ﺷﻤﺎره »ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖﷲ« روﺑﻪروﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺪاد ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺎ آب دﻫﺎن ﻣﯽآﻏﺸﺘﻨﺪ و آن را روی‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ« ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺳﺮش ﻣﺸﮑﯽ و ﺳﺮ دﯾﮕﺮش ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد‪ .‬دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﻪ‪ .‬ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر آﯾﻨﺪه از او ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﻟﺒﺸﺎن ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪی ﮐﻮدﮐﯽ‪،‬‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه‪ .‬در ﻣﻄﻠﻊ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮕﻮﯾﻢ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻃﺮش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﻢ داد‪ ،‬ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻋﻤﯿﻖ و‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ و‬ ‫ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺸﻦ و‬ ‫ﻋﺰﯾﺰ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﻓﻢ اراﺋﻪی ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﻬﺮه‬ ‫ﺑﺪﺧﻠﻖ دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه‪ .‬ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در‬ ‫دادﮔﺎه ﻋﺪل اﻻﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪«.‬‬ ‫و ﺻﻮرت دروﻧﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪﻧﺸﺎن‬ ‫ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و‬ ‫دﻏﺪﻏﻪی اﯾﻦ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روزی اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ را در‬ ‫از ﻧﻈﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫زﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از‬ ‫راﻧﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮاﻧﻪ را دوﺑﺎره ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ‬ ‫ً‬ ‫اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ آﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آن در ذﻫﻦ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺐ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮدم ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫از ﻣﺎدرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎاﺣﺴﺎس و‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻫﻞ ﻋﺸﻖ‪ ،‬و ﭘﺪرش ﮐﻪ ﺧﻮشﮔﺬران و دلﺷﺎد‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎس و ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ را از ﻫﺮدو ﻃﺮف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد »ﭼﺸﻤﻪی آب‬ ‫ﺣﯿﺎت« ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻓﺮدﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن‬ ‫ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را »ﭘﺮﺗﺮهی‬ ‫ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮه در ذﻫﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ در ﺷﻦﻫﺎی روان ﻓﺮوﻣﯽرود روﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖﷲ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪ ،‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪،۱۳۴۶‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎ دوران از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ آن‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺗﺮازو ﮐﻪ‬ ‫ﺣﻮادث ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی وﺳﺘﺮن و ﮔﻼدﯾﺎﺗﻮری‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس‬ ‫ﭘﻠﻪ«‪» ،‬ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ«‪» ،‬آراﯾﺶ ﻏﻠﯿﻆ«‪» ،‬رگ ﺧﻮاب« و »ﺷﻌﻠﻪ‬ ‫و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖﷲ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢذاتﭘﻨﺪاری‬ ‫رد ﭘﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫در ذﻫﻦ او ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪی‬ ‫روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮد« ﻧﺎﻣﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪///‬‬ ‫دروازه ﻏﺎر ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی »ﺑﻮﺗﯿﮏ«‪» ،‬ﻣﺎر و‬ ‫ور«‪.‬درﯾﮏﮔﻔﺖوﮔﻮیﺧﻮدﻣﺎﻧﯽدورانﮐﻮدﮐﯽوﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫او را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه‪.‬‬ ‫‪///‬‬ ‫ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ‪ .‬ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﻮﯾﺮ در آن‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ در ذﻫﻦ او ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده‪.‬‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﻢ ﺑﺼﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی‬ ‫اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ او اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎنﺳﺎزی و‬ ‫ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎ در ذﻫﻨﻤﺎن »راﺑﯿﻦ ﻫﻮد« و »زورو« و »اﺳﮑﺎرﻟﺖ« و‬ ‫»راﮐﯽ« و »ﺣﻤﺰه« )ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( و »ﻋﻤﺮﻣﺨﺘﺎر«ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽاش دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ »دوﻧﺪه«ی اﻣﯿﺮ ﻧﺎدری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺧﺎﻃﺮهی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ‪،‬‬ ‫دارﯾﻢ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬از ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯽﻗﺮار دﺳﺘﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻢ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ‬ ‫دﺳﺖﻫﺎی او را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪد‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎنﺳﺎز و ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮور اﺳﺖ‪ ،‬رﯾﺸﻪ در ﮐﺪام‬ ‫ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮش روی‬ ‫وﯾﻨﺴﺘﻮن ﺧﻮد را روی ﺻﻮرت ﻣﺮد ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ!‬ ‫دهﻫﺎ ﺑﺎر دوﻧﺪه را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز‬ ‫و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی را درش دﯾﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪش‪ .‬اﻧﮕﺎر ﺑﺎ آدﻣﯽ‬ ‫ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ وﯾﺰور دورﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﻧﻌﻤﺖﷲ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎری ﻣﺸﻖ ﮐﺮده‪.‬‬ ‫اﻗﺒﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻫﻤﺎن ﺧﻂ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را از‬ ‫ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻠﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮد ﻣﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪش‪ .‬ﻗﺒﻞ از آن ﺳﯿﮕﺎر‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽاش دارد و از ﮐﺪام ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫وﻗﺘﯽ درﺑﺎرهی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺎﻃﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ دوﻧﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ رواﻧﯽ »ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ او‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ذﻫﻨﯽاش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه‬ ‫دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ زاﯾﯿﺪهی ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮﮔﺮا و ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﮏ دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ روی زﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ‪» :‬ﻫﺮﮐﺲ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬داﻣﻨﻪی وﺳﯿﻊ ﺗﺨﯿﻞ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺑﺼﺮی‪ ،‬ﻧﮕﺎه‬ ‫ذﻫﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازی دارم‪ .‬ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﯾﮏ ﺑﺎر‬ ‫از اﻣﺮوز ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی او ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ در‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮهاش در زﻧﺪﮔﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺐ داﺷﺘﻢ و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﮔﻨﮕﯽ از اﺑﺰار و‬ ‫ﺑﯽﺻﺪا‪ ...‬ﻣﺚ ﯾﮏ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ‪ ...‬ﻣﺚ ﯾﻪ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه‪ ...‬ﯾﻪ‬ ‫ادوات ﺧﺮازی ﯾﺎدش ﻣﯽآﯾﺪ‪ :‬ﺳﺮی دﮐﻤﻪﻫﺎ‪ ،‬دوازده ﻋﺪد‬ ‫ﻧﻌﻤﺖﷲ« ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺷﺪن ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن دﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ اﺳﺖ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪی آن ﺗﺮازوی ﺑﻘﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ذﻫﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﭽﻪی "دروازه ﻏﺎر" اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﻌﻤﺖﷲ‬ ‫ﻋﺸﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﻐﺰش ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﻮدم‪ ،‬ﺻﺪای ﻓﺮﻫﺎد را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ "ﺑﺎ ﺻﺪای‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮد ﺑﻮد ﯾﻪ ﻣﺮد" )ﺧﻮدش ﺑﺎ آن ﺻﺪای ﺑﻢ و ﻣﺮداﻧﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﺑﻪ آدرس ‪ hosseinkhatibi.com‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫اﻣﯿﻦﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ ۱۳۵۵‬در ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻋﮑﺎﺳﺎن ورزﺷﯽ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از دوازده‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪرش دارﯾﻮش ﺟﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬و اﺳﺎﺗﯿﺪی ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﮐﺎوه‬ ‫و ﻋﻠﯽ ﻗﻠﻢﺳﯿﺎه آﻏﺎز ﮐﺮد‪ .‬ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻧﯿﺎی ورزش و اﻃﻼﻋﺎت و‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﯽ اداﻣﻪ داد‪ .‬ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای‬ ‫آژاﻧﺲ ﻋﮑﺲ ﮔﺘﯽ اﯾﻤﯿﺠﺰ )‪ (Getty Images‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬آﺛﺎر‬ ‫و ﻋﮑﺲﻫﺎی او ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎردﯾﻦ‪ ،‬ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ ،‬ﻻﯾﻒ‪ ،‬ای‪.‬اس‪.‬ﭘﯽ‪.‬ان‪ ،‬و ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺪ‬ ‫ُوگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‪ .‬از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،٢٠١٠‬آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ‬ ‫ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ‪ ،٢٠١١‬آﻟﻤﺎن‬ ‫ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی اروﭘﺎ ‪ ،۲۰۱۲‬ﻟﻬﺴﺘﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ ،٢٠١٢‬ﻟﻨﺪن‬ ‫ﺟﺸﻨﻮاره ُوگ در دﺑﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،۲۰۱۴‬ﺑﺮزﯾﻞ‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ ،۲۰۱۶‬رﯾﻮ‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ‪ ،٢٠١٨‬ﭘﯿﻮﻧﮓﭼﺎﻧﮓ‬ ‫ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،۲۰۱۸‬روﺳﯿﻪ‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫]���� ��� [ ]‪[۳۶‬‬ ‫]ا������������[‬ ‫��م‬ ‫�����‬ ‫ِ‬ ‫�� م‬ ‫و‬ ‫�����‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪی ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ داوﯾﺪ اﺳﭙﯿﻨﺎ دروازهﺑﺎن ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫ﭘﻞ ﭘﻮﮔﺒﺎ‪ ،‬ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬
‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻐﺎﻧﯽ از ﻗﻀﺎوت اول ﺧﻮدش در ﺑﺎزی آﻟﻤﺎن و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﺎ ﻗﻀﺎوت آﺧﺮش در دﯾﺪار ردهﺑﻨﺪی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺧﺸﺎن و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻘﺘﺪر دور ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺪهی ﺿﻌﯿﻒ روز اول ﺑﻮد‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻌﺪ از دو دﻫﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻢ آﺧﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ُ‬ ‫ﺟﺮدن ﭘﯿﮑﻔﻮرد‪ ،‬دروازهﺑﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﯿﻤﺶ ﺑﻮد‬ ‫‪۲۷‬‬
‫‪۲۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۲۹‬‬
‫دﯾﺪﯾﻪ دﺷﺎم‪ ،‬ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﺟﺎم را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫داﻧﻤﺎرﮐﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‬ ‫ﯾﻮاﺧﯿﻢ ﻟﻮو را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﮐﺎمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﻟﻘﺐ داد‬ ‫اﯾﺮان درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺟﺎمﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ‬ ‫‪۳۱‬‬
‫‪۳۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۳‬‬
‫������ن[‬ ‫آ��� ������ن‬ ‫]آ���‬ ‫��اف[]آ���‬ ‫]���� ��اف[‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫]���� ��اف[] آرس[‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۵‬‬
‫ﻣﮑﺎن ﺳﻮدآور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻪ و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺧﺎص دﮐﻮراﺳﯿﻮن‪ ،‬ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪس و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺣﻖ ﻃﺮاﺣﯽش ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﻔﺎرشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادﯾﺪ رو‬ ‫ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺮو ﮐﻨﻪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ‬ ‫دوﺳﺘﺪارای ﺧﻮراﮐﯽ ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد دﮐﻮر ﺧﻮب‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻤﻮﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر رو ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ "آﻗﺎ ﭘﺲ‬ ‫ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ واﺳﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎی "راک"ﺋﻪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪﺷﺨﺼﻪ وﻗﺘﯽ‬ ‫ﻣﯽرﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻓﻪاﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﻪ اﯾﻦﺟﻮری ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ واﺳﻪ‬ ‫آﺧﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ آزاد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﯾﺮادﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﭘﺨﺶ ﺻﺪای ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖﻫﺎﺗﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدوﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﻣﺎ ﭼﯽ ﺷﺪ!؟" در ﮐﻞ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘﻤﻮﻧﻮ واﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم و‬ ‫از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﮔﻮﺷﻢ زﻧﮓ ﻣﯽزد و‬ ‫و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﮕﺬروﻧﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺧﺐ واﺳﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ راﺣﺘﯽ رو ﺑﺮاﻣﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻦ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽرﯾﻢ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺎ ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ و ﮔﭗ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﻪی ﺧﻮب و ﭘﺎﺗﻮق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻪ؟‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﯾﻪ ﻗﻬﻮه ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرک‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی رو ﺑﺒﺮه و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﻪش‬ ‫آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺘﺎ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮی ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ راﺣﺖ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ و از ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت رو ﺑﺒﺮﯾﻢ‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫"راﺣﺘﯽ" ﭼﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﯾﻪ ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﻪ‬ ‫ِ‬ ‫ﺻﺪام ﺑﺎ ﺧﻂ و ﺧﺶ از ﺣﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽاوﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﺷﻪ اﯾﺮادﻫﺎی ﺟﺪی‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دوﺳﺖﻫﺎﻣﻮن‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﻢ‪ .‬واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ داره‪ ،‬ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اون ﻣﺤﯿﻄﯽ‬ ‫ﻣﯽدم‪ .‬ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺎورون‬ ‫ﯾﻪ ﺧﻮراک ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻪ‪ ،‬ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻧﯿﺎورون‪ ،‬در ﻣﻮرد اﯾﻦ "راﺣﺘﯽ" ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ ــ رﺳﺘﻮران‬ ‫ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ روی ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻬﻮه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮه و ﻫﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮش ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ازﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻗﻬﻮه ﯾﺎ‬ ‫اﻣﺎ ﺗﻮی اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﯾﺪ داد ﺑﺰﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﺪا‬ ‫ﺑﺮﺳﻪ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻪ اﺻﻞ ﺣﺮﻓﻪاﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮی ﮐﺎﻓﻪ و‬ ‫رﺳﺘﻮران ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﻼﯾﻢ‪ ،‬ﺗﺎزه اون ﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺪای آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮی ﻫﻤﻪی ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺟﺪی رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻓﺖ و درﺳﺖ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدن ﺳﺎﻟﻦﮐﺎره‪ .‬ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ و آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﻪ ﮔﯿﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ‬ ‫ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺣﻖ ﺳﯿﮕﺎر‬ ‫ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻠﻮی ﻣﺸﺘﺮی رو ﻧﺪاره! ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﻪ‬ ‫ﺑﯿﺮون ﻫﻢ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻪ ﻣﻮﻇﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻮم‬ ‫ﺷﺪن ﺳﯿﮕﺎر‪ ،‬دﺳﺖﻫﺎش رو ﻃﻮری ﺑﺸﻮره‬ ‫ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ َﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺑﻮی‬ ‫ﺳﯿﮕﺎر آﻏﺸﺘﻪ ﻧﺸﻪ؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎرﯾﺴﺘﺎ«‬ ‫راﺣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻦ و اون ﻃﻮری ﮐﻪ‬ ‫و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر‪.‬‬ ‫و ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﮐﻨﻦ وﻟﯽ ﻓﻀﺎی‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ‪.‬‬ ‫و ﭘﻨﯿﺮ"ﻫﺎی ﺧﻮشﻣﺰه و ﺑﺰرﮔﯽ داره ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫رو ﯾﺪک ﺑﮑﺸﻪ‪ .‬ﮐﺎﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا‬ ‫راﺣﺘﯽ واﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯽﭘﺴﻨﺪن‪ ،‬ﺣﻀﻮرﺷﻮن رو اونﺟﺎ‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ‬ ‫از اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ‪» ،‬ﮐﺎﻓﻪ ﮔﯿﻮ ﺷﻌﺒﻪی ﻧﯿﺎوران«ﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر ﺑﺘﻮﻧﻪ‬ ‫ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ واﺳﻪ ﮔﻔﺘﻦ داره اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ راﺣﺘﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و‬ ‫ﮐﺎﻓﻪای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮر و آﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﻮ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی و ﻧﺤﻮهی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻤﺮهی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﮕﯿﺮه‪.‬‬ ‫وارد ﮐﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﯿﻢ‪ ،‬روی ﯾﮑﯽ از‬ ‫دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﺗﻨﺪﯾﺲ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮔﯿﺘﺎر ﺑﻪ‬ ‫از ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی ﻣﻨﻮ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﮕﻢ ﮐﻪ "ﭼﯿﭙﺲ‬ ‫ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻢﺧﻮراک و دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮشﺧﻮراک‬ ‫ً‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ‪ .‬ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﺑﺰرگ‬ ‫راﺣﺖ و ﺑﯽدردﺳﺮ ﺗﻮ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮدد ﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ رو ﻫﻢ ﺑﻬﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻮی ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻠﯽ داره‪ .‬ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻫﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪام ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻪ و‬ ‫راﺣﺘﯽﺷﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰه‪.‬‬ ‫ﺧﻨﮑﺶ ﻫﻢ ﺧﻮب و ﺧﻮشﻃﻌﻤﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ‪ .‬ﻗﻬﻮهﻫﺎی دﻣﯽ رو ﻫﻢ‬ ‫اﺻﻮﻟﯽ دم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮔﻮزن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده‪،‬‬ ‫از دﯾﻮار ﺑﯿﺮون زده ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای‬ ‫از ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪش ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ »ﮐﺎﻓﻪ ﮔﯿﻮ« ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺟﺰو‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻪ دادﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺗﻮن ﺑﺮﺳﻪ‪ .‬ﺗﺎزه اﮔﻪ‬ ‫ﺑﻬﺶ ﺳﺮ زد و راﺿﯽ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ واﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫دﯾﻮارﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر و آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ وﻗﺘﯽ ﻏﺬاﺗﻮن داره ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﻪ‪،‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ‬ ‫رو واﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻮ ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻮب ﻗﻔﺴﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و داﺧﻞ ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ‬ ‫ﺑﮕﺬرﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﻮﻧﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻔﺎرﺷﺘﻮن دو ــ ﺳﻪ ﺗﺎ آﯾﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ؛ ﭼﻮن اﮔﻪ‬ ‫ﺗﺎزه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﺗﻮن ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﺎد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻮی‬ ‫ﺗﻌﺪادی اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ وﺟﻮد‬ ‫ﺳﺮو ﺳﻔﺎرﺷﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻪ ﺗﺎ ﻣﺪام ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪ ،‬دﯾﮕﻪ اﻧﺮژیای ﺑﺮاﺗﻮن ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﻪ‬ ‫داره ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ‬ ‫رو ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ و از اونﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮏ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬری‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ و ﻗﺮار آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫و ﯾﮑﯽ دوﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ )در اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺣﺮﻓﻪای( ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﻓﻪی ﺧﻮب‬ ‫ﺑﺸﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ »ﮐﺎﻓﻪ ﮔﯿﻮ« اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رو داره‬ ‫��� ����‬ ‫ݧ ݩݧ ݧ َ‬ ‫]������د[]‪[۸‬‬ ‫]����� ����ر ������ [‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۷‬‬
‫]���� ر���ر��[ ]‪[۱‬‬ ‫ﻣﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫واژه‬ ‫را‬ ‫ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫دﻫﻪی ‪ ١٣٢٠‬و اواﯾﻞ دﻫﻪی ‪ ٣٠‬ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫آﻣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪ .‬واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ‬ ‫»ﻻﻟﻪزاری«‪» ،‬ﮐﺎﻓﻪای«‪» ،‬ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری«‬ ‫و‪ ...‬ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ راﺟﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮﮐﺪام ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد‪ .‬ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫������‬ ‫���زاری‬ ‫]د��� ����ن �����[]�� د���ی ���د ا��� [‬ ‫از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﯾﮏ ﺣﺎلوﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪی‬ ‫ﺷﻬﺮی ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎی‬ ‫ﺣﺮﻓﻪای‬ ‫ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮزﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ و‬ ‫ﻋﺮوﺳﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺘﻨﻪﺳﻮران‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻄﺮب‬ ‫و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺷﺎن ﺗﺨﺖﺣﻮﺿﯽ ﯾﺎ‬ ‫روﺣﻮﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺲ از‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺜﻞ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ‬ ‫ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﭼﻪ از آن ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﻪای« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺧﺎص در ﻋﺮﺻﻪی‬ ‫ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ؛ در واﻗﻊ‬ ‫دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﺮﺑﯽ ﺟﺬب‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻻﻟﻪزار ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫»ﻧﻮﺷﯿﻦ« و دﯾﮕﺮان از "ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ" ﺑﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽای داده ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و روﺷﻨﻔﮑﺮان‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﺳﺨﯿﻒ و‬ ‫ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﺳﺒﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و‬ ‫ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل‬ ‫اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻻﻟﻪزار ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞﻫﺎ و‬ ‫ﮔﺮدنﮐﻠﻔﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ را ــ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺸﺎن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮق اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫ﻣﻄﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻻﻟﻪزار و ﻧﺎدری‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻪ »ﺑﺤﺮﻃﻮﯾﻞ«‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﮐﻪ »ﻣﻬﻮش« ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﻪای ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺤﺮﻃﻮﯾﻞ در‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ را در اﯾﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻓﮑﺎﻫﯽﻫﺎی ﺿﺮﺑﯽ اﻗﺒﺎل ﯾﺎﻓﺖ؛‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی زن‬ ‫وﯾﻠﻮن ﯾﺎ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬از ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺮد ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫»ﺑﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮ در ﺷﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره‪ «...‬اﺷﺎره‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ‬ ‫و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن اﻏﻠﺐ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫»ﭘﺎﺿﺮﺑﯽ« ﯾﺎ »ﻓﮑﺎﻫﯽ« اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ رواج‬ ‫ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ‪ :‬ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﮏ‪ ،‬ﺗﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﯽ‬ ‫را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ "ﻣﻄﺮب"ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬و ﺷﺎﺧﻪی دوم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﮑﺎﻫﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ‬ ‫"ﺑﺎﻻﺷﻬﺮ" ﻣﯽرﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﻣﻬﻮش«‪،‬‬ ‫»ﭘﺮﯾﻮش« و »آﻓﺖ« ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫رادﯾﻮی »ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ« ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ آﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ‪ ،‬ﺳﺎزوﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮا و آﻫﻨﮕﺴﺎز اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد‬ ‫را داﺷﺘﻨﺪ و در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﺑﺪل‬ ‫ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪﺷﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ "ﺳﺘﺎرهﺳﺎزی" در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ رخ‬ ‫ﻣﯽداد و ﻋﮑﺴﺸﺎن ﻫﻤﻪﺟﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻫﻨﮓﻫﺎی آنﻫﺎ ﯾﺎ از ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫و ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‬ ‫در دﺳﺘﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و دورهی ﺟﺪﯾﺪی‬ ‫ﺧﻼف آنﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫آنﻫﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ُﺳﺮا‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه و آﻫﻨﮕﺴﺎز را‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ روی آن ﺷﻌﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺠﺪدا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﯾﺎ آﻫﻨﮓ اﺻﯿﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫از ﻫﻢ ﻣﻨﻔﮏ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در دوران‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد آنﻫﺎ‬ ‫روﺣﻮﺿﯽ داﺷﺖ‪ .‬اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ روﺣﻮﺿﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد و رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬آن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫از ﺿﺮﺑﯽﺧﻮاﻧﯽﻫﺎی اﻧﺪروﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﻤﻮ‬ ‫ﻧﺒﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﻄﺮﺑﯽ و‬ ‫ﺳﺒﺰیﻓﺮوش« و»ﺧﺎﻟﻪ رورو« ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫‪۳۹‬‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزار‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻄﺮﺑﯽ را‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫داده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان‪،‬‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ‬ ‫»ﻣﻬﻮش« ﺑﺮای اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ "ﺑﺎﻻﺷﻬﺮ"‬ ‫ﻣﯽرﻓﺖ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮی در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎﻻری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ ۲۵‬ﺷﻬﺮﯾﻮر )ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ(‪ .‬ﻧﻮازﻧﺪهی ﻋﻮد ﯾﺪﷲ ﺑﺪر اﺳﺖ‬
‫‪#‬ﺗﻬﺮان ‪#‬ﻻﻟﻪ ‪−‬زار ‪#‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ‪−‬ﻣﺮدﻣﯽ ‪#‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ‪−‬ﮐﺎﻓﻪ ‪#‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ‪−‬ﮐﻮﭼﻪ ‪−‬ﺑﺎزاری‬ ‫‪#‬ﻧﻌﻤﺖ ‪ −‬اﻟﻪ ‪−‬آﻏﺎﺳﯽ ‪#‬ﻋﺒﺎس ‪ −‬ﻗﺎدری ‪#‬ﺟﻮاد ‪−‬ﯾﺴﺎری ‪#‬ﺳﻌﯿﺪ ‪−‬ﻣﻬﻨﺎوﯾﺎن‪#‬داود ‪−‬ﻣﻘﺎﻣﯽ‬ ‫‪#‬ﻣﻬﻮش ‪#‬ﻣﻮﻟﻦ ‪−‬روژ ‪#‬ﻋﻮد ‪#‬ﻋﺮﺑﯽ ‪−‬ﺧﻮان ‪#‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ‪−‬ﻟﺲ ‪ −‬آﻧﺠﻠﺴﯽ ‪#‬ﺧﺎﻟﺘﻮر‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﺑﺎزاری‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﻪ‬ ‫ِ‬ ‫"ﻋﺮﺑﯽﺧﻮان" ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ را‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﭼﻪ‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در‬ ‫ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ اﺗﻔﺎق‬ ‫اﻓﺘﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎ‬ ‫و آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاریﻫﺎ‬ ‫را ﺧﺎﻟﺘــﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧــﻮد از ﺗﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢﻫﺎ‬ ‫و ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ‬ ‫ﺑﻪوﻓﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﭼﻪ در ﺣﻮزهی ﭘﺎپ و‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی‬ ‫"داﺧﻞ آدم" ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ‪ .‬از ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫ﺳﺒﮏ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ‪ ۴۵‬دور ﺑﻮد ــ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم‬ ‫ﭼﻪ در ﺣﻮزهی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ‪ ،‬دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و‬ ‫»ﺧﺎﻟﺘﻮر«‪» ،‬ﺧﺮاﺑﺎﺗﯽ«‪» ،‬ﺷﻬﺮﻧﻮﯾﯽ« و »راﻧﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ« ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری ــ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎ وﺟﻬﻪی ﻣﺮداﻧﻪ‪ ،‬ﺧﺎﮐﯽ‪ ،‬ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ و‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ‪.‬‬ ‫و ﻧﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ "داش"ﻫﺎ و "ﺟﺎﻫﻞ"ﻫﺎ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎزﺑﻨﺪی و ﭼﯿﺪﻣﺎن ارﮐﺴﺘﺮ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫آﻧﺎن اﻟﻘﺎب »ﻟﻮﻃﯽ« و »رﻧﺪ« را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا در آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری" ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ‬ ‫ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ آنﻫﺎ را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮده و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫وﺟﻬﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ وﺳﻌﺖ‬ ‫روی ﺣﺠﻢ ﺳﺎزﺑﻨﺪی و ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ‬ ‫ارﮐﺴﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬اﯾﻦ ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﻪای‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻫﺮه و‬ ‫در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزاری ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻐﺪاد و ﮐﺎزاﺑﻼﻧﮑﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﻪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ‬ ‫آدم" از ﻋﻬﺪهی ﮐﺎﻓﻪدار ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ‪.‬‬ ‫زدوﺧﻮرد و دﻋﻮا ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬راﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﺟﺮاﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬ ‫ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﭼﻮن ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد "آنﻫﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﻦ دوره‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮت دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮔﻞﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و رﻓﺘﻦ‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ و رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻤﯽﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻮش اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‬ ‫و دو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ »ﺳﻮﺳﻦ« و »ﻧﻌﻤﺖﷲ آﻏﺎﺳﯽ« ﺗﮑﺮار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزاری در‬ ‫رادﯾﻮی ﻣﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن زن در رادﯾﻮی ﻧﯿﺮوﻫﻮاﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮای آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ‬ ‫آنﺟﺎ ﻫﻢ دﻋﻮت ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻧﯿﺮوﯾﯽ در رادﯾﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻠﻮی ﻧﻔﻮذ ﻣﻠﻮدیﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﻓﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ رﺳﺎﻧﻪی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻓﻪای ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻏﻠﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪی دوم‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن ﻣﺮد‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن »روحﭘﺮور« و »ﻓﯿﺮوزه« را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﯿﺎﻧﻪی دﻫﻪی ‪ ١٣٣٠‬ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزهای در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﻪای‬ ‫ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری" ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﺷﺎﺧﺼﻪی ﺳﺒﮑﯽ‬ ‫ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزار ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﺟﺮای ﻧﻮاﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ را ﻣﯽﺗﻮان »ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺒﻠﯽ« داﻧﺴﺖ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ‪ .‬او اﺑﺘﺪا در رادﯾﻮ آواز‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن دوره ﻫﻢ آوازﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن رادﯾﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮاﻫﺎی‬ ‫او ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺟﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ‬ ‫ً‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﺴﺎﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫اﻏﺮاق ﮐﺮده‪ ،‬ﭼﺮا ﺷﻬﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺒﻠﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮاﻫﺎ روی ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺟﺮای‬ ‫آنﻫﺎ در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزاری ﮐﺮد‪ .‬ﻣﻠﻮدیﻫﺎی ﻗﺎﺳﻢ و ﺻﺪای‬ ‫ُ‬ ‫او ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻞ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻌﺪاز ﺟﺒﻠﯽ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ »داوود ﻣﻘﺎﻣﯽ«‪،‬‬ ‫»ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺮی«‪» ،‬اﻣﺎنﷲ ﺗﺎﺟﯿﮏ« و‪ ...‬ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻠﻮدیﻫﺎی‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ و اﯾﻦ ﺳﺒﮏ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺪﻧﻪی ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺎم ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ‬ ‫از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻃﻼق ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫از راﺳﺖ‪ :‬ﺟﻮاد ﯾﺴﺎری‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻬﻨﺎوﯾﺎن و ﻧﻌﻤﺖﷲ آﻏﺎﺳﯽ‪ .‬ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫آﻫﻨﮕﺴﺎزان و ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺷﺮاف‬ ‫را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﭼﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ آنﭼﻪ در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻟﻪزار ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺘﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎزان و‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاریﻫﺎ را ﺧﺎﻟﺘﻮر‬ ‫ﯾﮏ رﯾﺘﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎ و آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری در اﺟﺮای ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮد‬ ‫را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و »ﺻﺒﺎ« ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺷﻮر« ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺣﺘﺎ در‬ ‫ﺑﻪوﻓﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﻪای ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫و اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎب‬ ‫»ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻋﯽزاده« ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺜﻞ »اﮐﺒﺮ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ« )ﮔﻠﭙﺎ( و »ﻫﺎﯾﺪه«‬ ‫ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫در ﭘﯽ ﺗﻨﻮع ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ »راﺳﺖ«‪ ،‬ﯾﺎ در ﮔﻮﯾﺶ ﻋﺮﺑﯽ "رَﺳﺖ"‬ ‫ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮﺑﯽ ﺑﻪ "ﺷﻮر ﻋﺮﺑﯽ" ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﻓﻀﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در آﻫﻨﮕﺴﺎزی‬ ‫ﺷﺪن دوﺑﺎرهی ﺳﺎزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻮد در ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦﻫﺎ‬ ‫رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫از ﺗﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺴﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و آﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻣﺜﻞ‬ ‫آﻫﻨﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪﺑﺎزاری ﮐﺮد؛ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎزﺑﻨﺪیﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻟﺲآﻧﺠﻠﺴﯽﻫﻢﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮزﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪای داﺷﺖ در ﻓﻀﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ‬ ‫ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽﺑﻮرد و ﺳﯿﻨﺘﯽﺳﺎﯾﺰر‬ ‫ﺑﺎزاری "ﻋﺮﺑﯽﺧﻮان" ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﻪ‬ ‫ِ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮد و ردﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان‬ ‫‪۴۱‬‬ ‫را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ‬ ‫ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻓﺮﻫﺎدﮐﯿﺎﯾﯽ‬
‫]����� ��ت[ ]‪[���� ���][۴‬‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ اﯾﻦ ــ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻬﺮهی »داﻧﯿﺎل ﻧﻮروش« ﺑﺮای‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ و‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪی ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫"ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫آرام ﺷﺪن و ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ" و »ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫اﯾﻦ« اﻧﺘﺨﺎب او ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ‪ .‬ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪاش‪" :‬ﺳﺮﯾﺎل ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﻣﻮﻣﻮ و‬ ‫ﻣﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎل ‪ ١٣٨٣‬ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮﯾﻢ‬ ‫ﺳﻌﺎ د ت ‪" .‬‬ ‫‪۴۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫]�����ی ����ی[]‪ ������][۱۲‬در م���[‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۳‬‬
‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه داﺷﺖ‪ .‬ﻣﮑﺮر در‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت از‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی او ﺑﻮد‪ ،‬ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻪﺟﺎت ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﺎری‪ ،‬ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎی‬ ‫ﺣﻀﻮر‪ ،‬و ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ را از َﺑﺮ ﺑﻮد‪ .‬اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻪﺟﺎت اﺳﺎﻣﯽ‬ ‫ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎه و ﻧﺎم ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﻪﺟﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮ دادن ﺣﻘﻮق و ﻣﻘﺮری و اﻧﻌﺎم آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎه‬ ‫ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮد و از ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ ﻫﻢ ﺷﻐﻞ و ﻫﻢ‬ ‫ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎری ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﺒﺮ و‬ ‫ﺗﺮﮐﻤﺎن و ﻓﺮﻧﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‬ ‫»ﺧﺪاداد ﮔﺒﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎن«‪» ،‬ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن«‪» ،‬اﻟﯿﺎس ﺑﺎﻏﺒﺎن«‪» ،‬ﺑﻬﺮام‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎن« و ُ‬ ‫»ﭘﺮوزل ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎن« ﮐﻪ اﻫﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﭘﺮورش ﮔﻞﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ را در اﯾﺮان رواج داد‪ .‬ﺷﺎه ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻞﮐﺎری ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد در ﻣﺤﻮﻃﻪی ارگ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬اﻧﻮاع‬ ‫و اﻗﺴﺎم درﺧﺘﺎن و ﮔﻞﻫﺎ را ﺑﮑﺎرﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﻤﻮ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺗﻘﺎل‪ ،‬ﻧﺎرﻧﮕﯽ و ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺞ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت اروﭘﺎﯾﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻞﻫﺎ و درﺧﺘﺎن از اروﭘﺎ ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻓﻀﺎی روحاﻧﮕﯿﺰی در ﻣﺤﻮﻃﻪی‬ ‫ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺧﺎن‬ ‫اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وزﯾﺮ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻧﺎﺻﺮی در »اﻟﻤﺂﺛﺮ و اﻵﺛﺎر« در وﺻﻒ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»در ﺻﻔﺖ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎﻏﺎت ﺟﺪﯾﺪاﻟﻐﺮس ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از‬ ‫دﻣﯿﺪن ﺷﻤﯿﻢ رﯾﺎﺣﯿﻦ ﻣﻌﻄﺮ و وزﯾﺪن ﻧﺴﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻫﺎی روح ﭘﺮور‬ ‫ﻣﯽرود‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮﯾﻢ و ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺴﻢ‪ ،‬ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ‬ ‫را ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ دﻣﺎغ ﺟﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺎﻣﻪی روان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎناﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﺑﭙﺮدازد‪ ،‬ﺑﯽﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺶ‬ ‫ﺳﺎزد ﺑﻮی ﮔﻞ و رﯾﺤﺎنﻫﺎ‪«.‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از دﻋﻮای ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺮح‬ ‫وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن و ﺗﻨﺒﯿﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺮات ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦﺧﺎن‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻢ در روزﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ در وﺻﻒ ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻓﺮوش‬ ‫ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺎغ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه اﺷﺎره ﮐﺮده‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻣﺮانﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﻣﻨﯿﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ ﺻﯿﻐﻪای ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻞﮐﺎری ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪی ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫در ﻋﻤﺎرت ﮐﺎﻣﺮاﻧﯿﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﮔﻞﻫﺎی آن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺮوف‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺒﺎرت‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ از »ﺧﺪاداد‬ ‫ﮔﺒﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎن«‪،‬‬ ‫»ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎن«‪» ،‬اﻟﯿﺎس‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎن«‪» ،‬ﺑﻬﺮام‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎن« و ُ‬ ‫»ﭘﺮوزل‬ ‫ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎن« ﮐﻪ‬ ‫اﻫﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد‬ ‫و ﭘﺮورش ﮔﻞﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ را در اﯾﺮان‬ ‫رواج داد‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫]���هی ���ی[]‪][۶‬ا���ز ����امزاده[‬ ‫�����ن��ی‬ ‫������‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫و ‪ ٢٥‬ﺑﺎﻏﺒﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوﺳﺖﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﻌﯿﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ داﻣﺎد ﺷﺎه‬ ‫ﻧﯿﺰ در ﺑﺎغ ﻓﺮدوس ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﻮاع ﮔﻞﻫﺎ و‬ ‫ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺎه ﻫﻢ درﺧﺘﯽ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ‬ ‫داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺑﺎغ ﻓﺮدوس ﮐﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﻋﻼﻗﻪی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﺑﺬرﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎلﻫﺎ و ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ﺑﺪان ﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﯿﺮزاﻋﻠﯽاﮐﺒﺮﺧﺎن ﻃﺒﯿﺐ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد‬ ‫ﺗﺎ رﺳﺎﻟﻪای در ﺑﺎب ﻧﺒﺎﺗﺎت و »ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺮی«‬ ‫ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ‪ .‬اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪی ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮع‬ ‫ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‬ ‫ﺑﻬﺰادی ﺑﻪ زﯾﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه‪.‬‬ ‫ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﻋﻼﻗﻪ‬ ‫داﺷﺖ و در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﺮﻧﮓ دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺪ اﺻﻠﻪ درﺧﺖ را داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ درﺧﺘﺎن در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻢ ﻃﯽ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ‬ ‫دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﯿﺪی و ﻣﻘﺮری ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی‬ ‫"ﺑﺎﻏﺎت ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ" را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﻋﮑﺲ ‪ ٢٨‬ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ‪ .‬ﻟﻮازم‬ ‫و ادوات از ﻗﺒﯿﻞ آﺑﭙﺎش ﺣﻠﺒﯽ و ﺑﯿﻞﻫﺎی‬ ‫دﺳﺘﻪﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن از ﺷﻐﻞ آﻧﺎن دارد‪.‬‬ ‫ﻟﺒﺎس و ﻧﻮع ﺻﻒآراﯾﯽﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫آﻧﺘﻮان ﺳﻮروﮔﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻤﻠﻪﺟﺎت داﺷﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس آنﻫﺎ‬ ‫را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽداد‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﯾﻦ‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ درﺑﺎر‬ ‫ﻗﺎﺟﺎر ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫زﺣﻤﺎت ﺑﯽدرﯾﻎ‬ ‫و ﻫﻨﺮ دﺳﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮدان ﺳﺨﺖﮐﻮش‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺮای ُﻣﺸﺘﯽ اﻧﻌﺎم‬ ‫و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ‬ ‫ﮔﻞ و درﺧﺘﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﻋﮑﺲ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﺮدان ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫زدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﮑﺎس ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎغ »دوﺷﺎن ﺗﭙﻪ«‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﻒ‬ ‫ﺧﺎص اﺳﺖ و ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آن دوران‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫)ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﭙﻪی ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﻧﻮع درﺧﺘﺎن و ﮐﻒ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺘﺎ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﻪ زور در ﮐﺎدر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت از دﯾﺪن ﻟﻮازم ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺳﯿﻤﺎﯾﺸﺎن‬ ‫ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ ﮐﺖﻫﺎی ﯾﻘﻪدار ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻮﯾﺪا اﺳﺖ؛ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫رﺷﺘﻪ ﻣﻔﺘﻮلدوزی ﮐﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﮔﺮد ﻃﻼﯾﯽ را ﺑﻪ‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺑﺮ روی ﯾﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻧﻮاردوزی ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﺮ روی ﮐﺖ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎرﭼﻪی روی آﺳﺘﯿﻦﻫﺎ و ﺷﻠﻮارﻫﺎ‬ ‫ﯾﮑﺮﻧﮓ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ‪ .‬وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه‪ :‬ﺟﻠﻮی ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی ﺳﻤﺖ‬ ‫راﺳﺖ ‪ ١٠‬آبﭘﺎش ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻠﻨﺪ دﺳﺘﻪدار ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ آﺑﯿﺎری ﺑﺎغ و درﺧﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ‪ ١٤‬ﺑﯿﻞ ﻓﻠﺰی دﺳﺘﻪﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ‪ .‬در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻋﺒﺎﭘﻮش و‬ ‫ﻋﻤﺎﻣﻪﺑﻪﺳﺮ ﺣﻀﻮر دارد‪ ،‬و ﮔﻮﯾﺎ دو ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎغ و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۴۶‬‬ ‫ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن را آب و ﺟﺎرو‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اﯾﻦ ﻟﻮازم را ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﺣﻤﺎت ﺑﯽدرﯾﻎ و ﻫﻨﺮ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺳﺨﺖﮐﻮش‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺮای ُﻣﺸﺘﯽ اﻧﻌﺎم و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮔﻞ و درﺧﺘﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﻣﻨﻈﺮهی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ و‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻓﺮحاﻧﮕﯿﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬آﻧﺘﻮان ﺳﻮروﮔﯿﻦ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯽﺑﺪﯾﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده‪ :‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ‪ ٢٨‬ﺑﺎﻏﺒﺎن و ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۷‬‬
‫]����ی ����ب ��[ ]‪���] [۲۲‬ی و ���� ��������[‬ ‫���ان‬ ‫���ط‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪﮔﺮدی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪه و ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺪ ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﺮای ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ دود‪ ،‬ﺑﻮق و ﺻﺪای ﮔﻮﺷﺨﺮاش ﻣﯿﻮهﻓﺮوشﻫﺎی دورهﮔﺮد ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﺷﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪارﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖﻧﺨﻮرده‪ ،‬ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ‪ ۶‬و ‪ ۷‬و ‪۱۱‬‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻓﻪروﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬارد‪ ،‬اﮔﺮ دﻟﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ و‬ ‫ﺑﻮی ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﮐﻨﺎرش ﭼﺎی ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ از ﻃﻌﻢ ﻗﻬﻮه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﮐﺎﻓﻪ دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ« اﺳﺖ؛ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ زﯾﺴﺘﻦ‬ ‫در آن‪ ،‬در دﻫﻪی ‪ ١٣٩٠‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روﯾﺎ ﺷﺪه‪ .‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی آن را ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪای‬ ‫ﺟﺬاب ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ از روز اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮرﻓﺖوآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﯾﯽ دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ واردش ﻣﯽﺷﻮی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺮجﻫﺎ و آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی‬ ‫ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ورودی ﺟﺬاب ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﺎﻟﻨﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﺻﻼ ﺷﺎﯾﺪ آن روز ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺮوزی ﮐﺎﻓﻪ دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ ﻋﮑﺎﺳﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد در ﻃﺎﻟﻌﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزی‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎصﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪی ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻏﺮاق ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ روح ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻮدن از در و دﯾﻮارش ﻣﯽﺑﺎرد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ و ﺷﻠﻮﻏﯽ آن ﺑﮑﺎﻫﺪ‪ .‬ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻃﺮﻓﻪی »ﻓﻼحﭘﻮر« و دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫آﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداری ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻓﺮاغ‬ ‫ﺑﺎل ﻣﯽﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻗﺮارﻫﺎی دوﻧﻔﺮه و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮهی ﺧﻮد در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻓﺮاوان اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ "ﻣﻨﻮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ" اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬا ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﺧﻮشاﺧﻼق و ﺣﺮﻓﻪای دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ اﮔﺮ روزی دﻟﺘﺎن ﻫﻮای آﺳﻤﺎن و ﺣﯿﺎط و ﺧﺎﻃﺮهﺑﺎزی ﮐﺮد‪ ،‬ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﻧﺠﺎتاﻟﻠﻬﯽ )وﯾﻼ(‪ ،‬ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻼحﭘﻮر‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ‬ ‫‪۴۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۹‬‬
‫‪۵۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]���� ����[]‪[۷‬‬ ‫] ����ا �����ر [‬ ‫ُ‬ ‫���‬ ‫ا‬ ‫����� ��ای ��هی ��ه‬ ‫ُ‬ ‫ﻃﻼﯾﻪدار اوﻟﯿﻪی ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮕﺎ )‪ ،(OMEGA‬ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺟﻨﺮاﻟﻪ واچ )‪ (La Generale Watch Co.‬ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۸۴۸‬در ﺷﻬﺮ ﻻﺷﻮدوﻓﻮﻧﺪ )‪ (La Chaux-de-Fonds‬ﺳﻮﺋﯿﺲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﺮاﻧﺖ‬ ‫)‪ (Louis Brandt‬ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎر او ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ‪ ،‬از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻟﻮﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﻓﺮوش ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ،۱۸۹۴‬دو ﭘﺴﺮش ﻟﻮﺋﯽﭘﻞ )‪ (Louis-Paul‬و ﺳﺰار )‪ (César‬ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻼش‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻐﺎزهی ﮐﻮﭼﮏ وی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت را در اﺑﻌﺎدی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﻣﮕﺎ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻻﺟﻨﺮاﻟﻪ‪ ،‬در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۹۰۳‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﻣﮕﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺟﻨﺮاﻟﻪ‪ ،‬ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ اﻣﮕﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﮕﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ‪ .‬ﻟﻮﺋﯽﭘﻞ و‬ ‫ﺳﺰار ﺑﺮاﻧﺖ ﻫﺮدو در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖﺳﺎزی‬ ‫ﺳﻮﺋﯿﺲ را ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوﯾﺴﺖوﭼﻬﻞﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ‪،‬‬ ‫در دﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﻮان‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻞاﻣﯿﻞ )‪ (Paul-Emile‬ﺑﺮاﻧﺖ ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎر‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد‪ ،‬رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻞاﻣﯿﻞ ﺑﺮاﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﯿﺮهدﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهی اﻣﮕﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻘﺶ او ﻫﻨﻮز در ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﻣﮕﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮاﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻣﮕﺎ از ﺳﺎل ‪ ۱۹۲۵‬در ﭘﯽ ادﻏﺎم ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﺴﻮت‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺳﺎزان ‪ SSIH‬در ژﻧﻮ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﻞاﻣﯿﻞ ﺑﺮاﻧﺖ و ﺟﻮزف رﯾﺰر )‪ (Joseph Reiser‬از ﺳﺎل ‪ ،۱۹۵۵‬ﮔﺮوه ‪SSIH‬‬ ‫ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ دﺳﺖ زد‪ ،‬ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻻﻧﮑﻮ )‪ (Lanco‬و ﻟﻤﺎﻧﯿﺎ )‪ (Lemania‬اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﺮدﻣﺪار ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻧﻮﮔﺮاف اﻣﮕﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ،۱۹۷۰‬ﮔﺮوه ‪ SSIH‬ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و دﺳﺖﺳﺎز در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﺗﺒﻪی‬ ‫ﺳﻮم رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ آن زﻣﺎن‪ ،‬ﻓﺮوش اﻣﮕﺎ از روﻟﮑﺲ ‪ ،Rolex‬رﻗﯿﺐ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در زﻣﺮهی‬ ‫ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روﻟﮑﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﻣﮕﺎ‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫و ﺟﻬﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﻟﮑﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ‬ ‫داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﺗﺠﺎریاش ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﮕﺎ و روﻟﮑﺲ دوران ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﻮارﺗﺰ )‪ (Quartz‬را ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ‪ ۱۹۷۰‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد؛ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮑﻮ )‪(Seiko‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺘﺮﺻﺪ‬ ‫و ﺳﯿﺘﯽزن )‪ (Citizen‬ﺳﺮ از ﺑﺎزار درآوردﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﮐﻮارﺗﺰ‪ُ ،‬ﻣ‬ ‫در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫‪۵۱‬‬
‫]���� �����[ ]‪[۱۴‬‬ ‫]‬ ‫‪۵۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫����ا �����ر [‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۵۳‬‬ ‫‪۲۰۰۷‬‬ ‫����� آر ز و��‬ ‫»ادوارد« )ﺟﮏ ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن( ﺑﺎ »ﮐﺎرﺗﺮ« )ﻣﻮرﮔﺎن ﻓﺮﯾﻤﻦ(‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی آن ﻓﻬﺮﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬ادوارد و ﮐﺎرﺗﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮار‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻬﻮه در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادوارد‪ ،‬ﻗﻬﻮهﺧﻮری ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و ﻗﻬﻮهی‬ ‫ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش »ﮐﻮﭘﯽﻟﻮواک« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻗﻬﻮهی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪی واﻗﻌﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮع ﻗﻬﻮهی ﮐﻤﯿﺎب و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﭼﯿﺴﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺣﺎل ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ادوارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دوﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺮای او درﺑﺎرهی ﮐﻮﭘﯽﻟﻮواک ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﯾﻦ ﻗﻬﻮه در واﻗﻊ از داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮهی ﻫﻀﻢﺷﺪه در ﻣﺪﻓﻮع ﯾﮏ ﻧﻮع‬ ‫ﮔﺮﺑﻪی وﺣﺸﯽ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺶ‪ ،‬ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد آن اﺳﺖ‪ «.‬اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺻﺤﻨﻪای ﺗﻠﺦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﻗﻬﻮه در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ‪ ،‬در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫ُ‬ ‫]���� �����[ ]‪[۱۰‬‬ ‫َ‬ ‫���! ��ه‬ ‫]��او�� ��د��ی[]‬ ‫��ر�� ����ی[‬ ‫ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ زدهاﯾﻢ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮان از آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ‬ ‫آنﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرات زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫از دﻫﺎﻧﻤﺎن درﻣﯽآﯾﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺷﺎن‬ ‫آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ »ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ« ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻨﺶ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎده در ﮔﻔﺘﺎرﻣﺎن‪ ،‬رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪.۱‬‬ ‫ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ‬ ‫اﻓﺮاد ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻧﭽﺴﺐ‪ ،‬دارای ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯽرﻣﻖ و‬ ‫ﻣﻮﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و اﺧﻤﻮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ‪ ،‬در واﻗﻊ‬ ‫دارﯾﻢ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را دارد‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »اوﺿﺎع روﺑﻪراﻫﻪ؟« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ "ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ"‪ ،‬در واﻗﻊ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﻪ او اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻃﺮﻓﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪.۲‬‬ ‫ﺑﻪﺑﻪ ﭼﻪﻗﺪر وزن ﮐﻢ ﮐﺮدی!‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﻣﺎ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه او ﭼﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‪» :‬ﺗﻮ اونﻗﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرو اﻧﺠﺎم ﻣﯽدی‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهام‪«.‬‬ ‫‪.۵‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ِ‬ ‫ﺳﻨﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﻮﻧﺪی‬ ‫وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪای را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ‪ ،‬در واﻗﻊ دارﯾﻢ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی داوری در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮدی "ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻨﺪاری" و ﭘﺮروﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﭼﻪﻗﺪر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ!« اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﮐﺎراﯾﯽ دارد‪ .‬زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد‬ ‫را در ﻣﻘﺎم داور ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪.۶‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺒﻼ ﯾﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ‪...‬‬ ‫ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎراﺣﺘﯿﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪه‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﯿﺪن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺖ‪ ،‬در‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺣﺮﻓﯽ را‬ ‫ً‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دوم آن را روﺷﻦﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺎ از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺑﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﭼﻪﻗﺪر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ!« ﺑﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن‬ ‫آوردن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی وزن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ‪ ،‬از‬ ‫‪.۷‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﻻﻏﺮی اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫آن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺎق ﺑﻮده‪.‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽاش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﭼﺎق او در زﻣﺎن‬ ‫‪.۳‬‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬از ﺳﺮش ﻫﻢ زﯾﺎدی ﺑﻮدی!‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن رواﺑﻂ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی‪ ،‬ﭼﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﮑﺎر‪ ،‬دوﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺸﻮق‪ ،‬ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ‪ ،‬و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫اﮔﻪ ﺷﺎﻧﺴﺖ ﺑﺰﻧﻪ‪...‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺎز دارد‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ از‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ واﺳﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﻪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم رو داری‪ «.‬ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪.۸‬‬ ‫ﻫﺮﺟﻮر ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺗﻪ‪/‬ﻫﺮﻃﻮر ﺧﻮدت ﺻﻼح ﻣﯽدوﻧﯽ‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮردی از ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‪ ،‬واﻗﻌﺎً در ﭘﯽ آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﺸﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻗﻄﻌﺎً اون ﺑﺎزﻧﺪهی اﯾﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮش ﺑﺮای او اﻫﻤﯿﺖ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺎارزﺷﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﺳﺖ دادﻧﺶ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اوﻧﺎ رو ﻫﻢ َﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪی‪«.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻓﺮد‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ او ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪.۴‬‬ ‫ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ‪ ...‬ﺗﻮ ﻫﯿﭻوﻗﺖ‪...‬‬ ‫ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن دﺳﺖ‬ ‫ﻧﺰﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺗﮏ ُﺑﻌﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﻃﻮری ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻃﺮﻓﻤﺎن ﺗﮏ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ ،‬ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺪارم‪ .‬وﻟﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ‬ ‫‪.۹‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ‬ ‫ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در واﻗﻊ ﻓﺮار از اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺑﻬﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!« در واﻗﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮق‬ ‫دادن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ‪ ،‬و ﺗﻮأم ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۵۵‬‬ ‫ﻋﮑﺲ از اﻣﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ‬
‫‪۵۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫����‪����� ،‬‬ ‫]��� �����ه[]‪[۵‬‬ ‫] ��ر�� ����ی[‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪوﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﻮﺗﻼ در ﺻﺪوﺷﺼﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد؛ ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺮم ﺷﮑﻼﺗﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را روی ﻧﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺧﻮرد‪ .‬دوم‬ ‫آن ﮐﻪ ﺑﺎوری ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺗﻼ ﯾﮏ ﺧﻮراک‬ ‫ﻣﻐﺬی اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﺴﺎﻧﺪرو ﻓﻮﻧﺴﮑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﭘﯿﺘﺰاﻓﺮوﺷﯽ‬ ‫در وﻧﮑﻮور و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺘﺰای ﭘﻨﯿﺮ و ﻧﻮﺗﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺗﻼ ﺑﺨﻮرد‪ «.‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎﯾﺸﺎن دوﺗﺎ ﭘﯿﺘﺰای ﺑﺰرگ ﻣﻤﻠﻮ از‬ ‫آن را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮردن اﯾﻦ ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﭼﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻫﺎر‬ ‫ﯾﺎ ﮐﯿﮏﻫﺎی ﭘﺮ از ﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﺑﺨﻮرﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روز اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﮐﺎﻟﺮی ﻧﻮﺗﻼ از ﺷﮑﻼتﻫﺎی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﻟﺮی آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﯿﺮ زردرﻧﮓ ﭼﯿﺰ وﯾﺰ )‪Cheez‬‬ ‫‪ (Whiz‬ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﮐﺮﻓﺖ )‪ (Kraft‬اﺳﺖ‪ ،‬و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ‬ ‫ﭼﺎیﺧﻮری ﻧﻮﺗﻼ‪ ،‬دﻗﯿﻘﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آنﻗﺪر اﻧﺪﮐﻨﺪ ﮐﻪ درون‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮهرو )‪ (Ferrero‬ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺗﻼ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دﺳﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻘﻼت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﺰیﮐﺎر‪ ،‬ﻧﻮﺗﻼ را روی ﮐﯿﮏ ﺑﺮﻧﺠﯽ و‬ ‫ﯾﺎ ﻧﺎن ﺟﻮ ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ و آن را ﺑﺎ اﺷﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺧﻮرد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻏﺬاﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﻮهی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دادهاﻧﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۵‬ﻓﺮهرو‬ ‫در ﮐﺘﺎب ﮔﯿﻨﺲ ﺻﺎﺣﺐ رﮐﻮرد ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺷﻌﺒﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ آن در‬ ‫ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪش‪ ،‬ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ در آن ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺗﻼ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮدﯾﻔﺎن ﺧﻮد و‬ ‫ﮐﺮهی ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ﺷﯿﮏ و ﻣﻐﺬی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در‬ ‫ﺑﺮﻫﻪای از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻣﺎ ارزان ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫در ﺗﻮﻟﯿﺪش ﻓﻨﺪق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪی آن را از‬ ‫ﺷﮑﻼت ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮﺗﻼ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺪهی‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﻨﺪی روﺑﻪرو ﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۱‬ﯾﮏ ﻣﺎدر اﻫﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮهرو ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫و ﻣﻐﺬی در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎوی‬ ‫ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﭘﺎﯾﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎک‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﻓﺮهرو ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر دﻻر‬ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﯿﺸﻪی ﻧﻮﺗﻼ ﺑﻮد‬ ‫‪۵۷‬‬
‫ُ‬ ‫]���� �����[ ]‪[۱۱‬‬ ‫ا���د�� ���ان‬ ‫]‬ ‫اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻨﺪان‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ‪Walking Depression‬‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ راه رﻓﺘﻦ‪ ،‬ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺧﻨﺪﯾﺪن را دارد‪ ،‬اﻣﺎ در‬ ‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﻧﺪ‪ ،‬و رواﺑﻂ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻓﺴﺮدﮔﯽ‬ ‫و در ﭘﯽ آن درﻣﺎن‪ ،‬و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽاش ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫دﺷﻮار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮدی ﮐﻪ درﮔﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﻮاره‬ ‫ﺑﯽﺣﺎل و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺒﺎرت »ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻋﺼﺒﯽ« ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫ﻓﺮدی را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮐﺎرش را رﻫﺎ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل در ذﻫﻨﺘﺎن ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد‪.‬‬ ‫ﭼﺮا اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟‬ ‫ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی دارﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮروز‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ــ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻊ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ‪ ،‬از ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺳﺮ‬ ‫ﺑﺎزﻣﯽ زﻧﻨﺪ؛‬ ‫ــ ﺷﺎﯾﺪ از ﻗﻀﺎوت ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن‬ ‫واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ؛‬ ‫ــ ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد در روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼﻋﻨﺪ؛‬ ‫ــ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫رواندرﻣﺎﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫‪۵۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫��ر�� ����ی[‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﮐﻪ از ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ »اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان«‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﯽ‪ ،‬ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺧﻮدﺗﺎن‪،‬‬ ‫دﭼﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﮑﺎت‬ ‫زﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﯾﮏ اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان از ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد؛‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ‬ ‫واﻗﻌﺎً ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدهاﯾﺪ‪ِ ،‬ﮐﯽ ﺑﻮده‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺘﯽ از‬ ‫اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﻣﯿﺪوارﺗﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫اﻧﺮژی ﯾﮏ اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان ﮐﻢ اﺳﺖ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی‬ ‫ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪهی روزاﻧﻪ دارﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان ﻣﺮﺗﺐ آزرده و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﻋﻤﻖ وﺟﻮدﺗﺎن‬ ‫ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ‬ ‫دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ آزردﮔﯽﺗﺎن‪ ،‬ﺑﺎ آنﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد‪ ،‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ را آزار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ‪ «.‬اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی روزاﻧﻪی ﺧﻮد واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﮑﺮرا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ‬ ‫ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را ﺑﺪون‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان ﺷﺐﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی‬ ‫دارد‪ .‬او ﺑﯿﺸﺘﺮ روز را ﻧﮕﺮان ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ اﻓﺴﺮدهی ﺧﻨﺪان ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫دارد‪ .‬داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ از‬ ‫ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۵۹‬‬ ‫ﻋﮑﺲ از اﻣﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ‬
‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﺤﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم آن‪ ،‬ﺷﻤﺎ را واﺑﺴﺘﻪی ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه‬ ‫در روز ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدرد‪ ،‬اﺿﻄﺮاب‪ ،‬ﺧﺴﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻬﻮه ﺑﺨﻮرﯾﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﻗﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻧﯿﺎز دارد‪،‬‬ ‫ﺳﻌﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﻬﻮه را در ﻃﻮل روز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻮﺷﯿﺪن آن در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ زﯾﺎد ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎرداری دارﻧﺪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﻗﻬﻮه‪،‬‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻣﺎدرزادی‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ادراﮐﯽ ﻧﻮزاد ﯾﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻃﻮل روز ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫‪۶۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]‬ ‫]���های[]‪[۶۸‬‬ ‫����ز �������[‬ ‫از دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻗﻬﻮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎرداریاش اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﻮاص‬ ‫ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن‪ ،‬ﻣﺼﺮف دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دوز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم‬ ‫در روز‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻓﻨﺠﺎن اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬زﻧﺎن ﺑﺎردار و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر‬ ‫ﺧﻮن‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺎﯾﺪهی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻗﻬﻮه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ‪ :‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮهی ﻓﻮری‪ ،‬ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺸﺘﺎد ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﻗﻬﻮه اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻬﻮه ﻗﻮیﺗﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺎی ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دم ﺑﮑﺸﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻗﻬﻮه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮهی ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺎﯾﺪهی آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ ‫‪۶۱‬‬
‫‪۶۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫‪۶۳‬‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]‬ ‫]آ�������[]‪[۸‬‬ ‫����ا �����ر [‬ ‫���ا��‬ ‫��و‬ ‫ِ‬ ‫��های �� ژا���ن‬ ‫دﺳﺘﻮر ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ‪ ،‬آب ﺟﻮش آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﺪو‪ ،‬ﺳﯿﺮوپ‪ ،‬ادوﯾﻪﻫﺎ‪ ،‬زﻋﻔﺮان و ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را‬ ‫در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و روی آن را ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮدی ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻠﻮط را در ﻏﺬاﺳﺎز ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ژاﻣﺒﻮن را ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ( ُ‬ ‫ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ داغ ﺷﻮد‪ .‬ژاﻣﺒﻮنﻫﺎ را در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﻬﻮهایرﻧﮓ و ُﺗﺮد ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬از ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﯾﺎ ﺣﻮﻟﻪی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮای ﺟﺬب روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪی آن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺮغ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎز ﺧﻼلﺷﺪه را در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از آن ﺳﯿﺮ را اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺮارت را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬آﺧﺮﺳﺮ ﻫﻢ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮادﺗﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺮم ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﮐﺮه را آب ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از آب ﺷﺪن ﮐﺮه‪ ،‬ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺮﯾﻢﮔﻠﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺪود ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ُﺳﺮﺧﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎراﻣﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎز ﻫﻢ روﻏﻦ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﯾﺎ‬ ‫ﺣﻮﻟﻪی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎز‪ ،‬ژاﻣﺒﻮن و ﻣﺮغ ﺳﺮخ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ اﺳﮑﻮاش را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط‬ ‫ُ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﯾﻢﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ اﯾﻦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫ــ اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ــ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن‬ ‫ــ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ زﻋﻔﺮان‪ ،‬ﮐﻤﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ‬ ‫ــ دارﭼﯿﻦ ﯾﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری ﺟﻮز‬ ‫ﻫﻨﺪی‬ ‫ِ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫ــ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ژاﻣﺒﻮن‬ ‫دودی‬ ‫ــ ﯾﮏوﻧﯿﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری روﻏﻦ‬ ‫زﯾﺘﻮن‬ ‫ــ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﭘﯿﺎز ﺷﯿﺮﯾﻦ‬ ‫ــ ﺳﯿﺮ ﺧﺮد ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﮏ ﺣﺒّﻪ‬ ‫ــ ﮐﺮه‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری‬ ‫ــ ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﺮﯾﻢﮔﻠﯽ‬ ‫ــ رﺷﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺪاری‬ ‫ــ ﺳﯿﺮوپ اﻓﺮا‪ ،‬ﻣﻘﺪاری‬ ‫ــ ﻣﻘﺪاری ﮐﺪوی اﺳﮑﻮاش )ﮐﺪو‬ ‫ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮهای دارد(‬
‫��ر��� ��ب‬ ‫]����ر���[]‪][۱۰‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫��ر�� ����ی[‬ ‫‪۲‬‬ ‫ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ »ﻻل ﺑﻮدن« را‬ ‫ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ! اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫در ﻣﯿﺰان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪن‬ ‫ﮐﺎرﻣﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ‪ ۳‬ﯾﺎ ‪ ۴‬اﯾﺮاد‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻢ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﻧﮑﺸﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ؛‬ ‫ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ!‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ!‬ ‫دارد اﻧﺘﻈﺎر رﻓﺘﻨﺶ را‬ ‫ﺑﻌﺪی ‪ ۴۳‬اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ‬ ‫و ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ »زﺑﺎن«‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫‪۶‬‬ ‫ﺑﺎ اﺷﮑﺎلﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن‬ ‫ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آنﻫﺎ‬ ‫را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﮕﺬارﯾﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛ آن ﻣﺸﮑﻞ‪ ،‬ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد!‬ ‫‪۶۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ را‬ ‫ﻧﻈﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ‪ ،‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﯾﮕﺮ‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ‪ ،‬دو ﻣﺪﯾﺮ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ راهﺣﻞﻫﺎی‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺳﺎدهﺗﺮی دارد‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺰ‬ ‫ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ!‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل‪،‬‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮفﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺪﻫﯿﺪ؛ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫»ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺳﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ«!‬ ‫ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪای اﻧﺠﺎم‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ﮐﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻻزم‬ ‫آﺳﻪ ﺑﺮو‪ ،‬آﺳﻪ ﺑﯿﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ واﺟﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺣﺘﺎ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ او‬ ‫اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن‪،‬‬ ‫ﺷﺨﺼﺎً از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺖ ﻧﺰﻧﻪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ!‬
‫در ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯾﻪی ﻗﺰوﯾﻦ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫ارگ ﺻﻔﻮی‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺨﺮوب در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪی‬ ‫ﺳﻪﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﯽ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫»ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ« ﻗﺰوﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻗﺰوﯾﻦ و از اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺪرن‬ ‫و اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫دورهی ﻗﺎﺟﺎر‪ ،‬ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ‪ ۱۲۹۹‬ﺗﻮﺳﻂ »ارﺑﺎب‬ ‫ﺮﺷﺎﻫﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺑﺮزوی ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺎرﺳﯽ« ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ »ﻣﻬ ِ‬ ‫ﻧﺎم داد‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬دو ﻃﺒﻘﻪ و از‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺎط ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬دارای راﻫﺮوﻫﺎ‬ ‫و اﺗﺎقﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺎق و ﺗﻮﯾﺰه ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه‬ ‫و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن روﮐﺶ ﭼﻮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺪور ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﺳﺘﻮنﻫﺎی ﮔﻠﺪاﻧﯽ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑﯽ‪ ،‬ﮔﭻﺑﺮی و آﺟﺮﮐﺎری‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ورودی اﺻﻠﯽ ﻫﺘﻞ در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ و دو ﻃﺮف آن‬ ‫دارای روﮐﻮب ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ورودی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬و ﻓﻀﺎی‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﮑﺎن ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط و ﻃﺒﻘﻪی زﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﺘﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺗﺎﻻرﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻣﺸﺮف ﺑﻪ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن و از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻮان ﺳﺘﻮندار ﻣﺤﺪود‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﺘﻞ در ﻃﺒﻘﻪی اول واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ دو ﭘﻠﮑﺎن ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺠﺪه اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﺎ اﯾﻮان‬ ‫ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺣﯿﺎط ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫]�ـ��ــ��ـ�را�ـ�[]‪[۶‬‬ ‫]ر�� ����ادی[] �� �� ر��ی[‬ ‫‪۶۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۶۷‬‬
‫‪۶۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۶۹‬‬
‫‪۷۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۳۱۰‬در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ‬ ‫‪۷۱‬‬ ‫ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﮐﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ« اﺣﺪاث ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ۱۳۱۹‬دﭼﺎر‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎن را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬ﻓﻌﺎل ﺑﻮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ آﺗﺶﺳﻮزی ﻣﺠﺪد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺘﻞﺳﺎزی زﻧﺠﯿﺮهای در اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺸﺖ اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﻣﺮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺪ‪ .‬ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ اﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۳۹۳‬اﯾﺪهی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻼن و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت‪ ،‬از ﺳﻮی ﻧﺎدر داودی ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎغ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺰوﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻮر ﺻﻔﻮﯾﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﺣﺎل‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺰوﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ« ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ »دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪی »ﻋﻼﻣﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺮوز ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ‪ .‬ﻧﻄﻔﻪی‬ ‫ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ« ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا���ی ِ��دز‬ ‫]���� ���دی[] ‪[۹‬‬ ‫] آرش �����ر []‬ ‫���� ��دو��[‬ ‫ﻣﯽداﻧﯿﻢ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻌﻄﯿﻼت‬ ‫در ﺗﺪارک ﺳﻮرﺳﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﻨﺪ‪ .‬ﻋﮑﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر‪،‬‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮاﻏﺖ‬ ‫ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﮔﺮدش در اﯾﺮان ﺑﺎر‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ در ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و در ﺣﺎل و ﺷﮑﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﻟﻮ ﺑﻪ‬ ‫واﺟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬وی‬ ‫ﻧﻮروزی ﻓﺼﻞ ﺗﻔﺮجﻫﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺢﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ دارای ﺳﻪ ﻫﺪف ﻟﺬت‪ ،‬آﺳﺎﯾﺶ و آرﻣﯿﺪﮔﯽ‪،‬‬ ‫و رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻋﮑﺲ‬ ‫ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ‬ ‫ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر دارد‪ .‬اﻓﺮاد ﻫﻤﮕﯽ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺳﺮﺧﻮش و ﻣﺘﻠﺬذ‪ ،‬ﭘﯿﮕﯿﺮ و در ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫و ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ )ﻣﺮﮐﺰ ــ ﺑﺎﻻ(‬ ‫ﭘﯿﺶ رو ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ در روز‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻋﮑﺎس »ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻖدوﺳﺖ« از ﺧﺒﺮﮔﺰاری‬ ‫در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺗﺮک ﻓﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﯾﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ‪ .‬اﯾﻦﺟﺎ‬ ‫ﮐﻢﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮدن ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻧﻮرس ﺑﻮدن ﺑﺮگﻫﺎ و‬ ‫او ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ‬ ‫دارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ ﭼﻤﻦﻫﺎ‬ ‫ﮐﻢﺟﺎن و ُﺗ ُﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛‬ ‫آورد‪ .‬ﮐﻨﺶ او ﺟﺰ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺎﺑﯽ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ‪ ۱۳‬ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ‪ ۱۳۹۵‬ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫ﻣﻬﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﮑﺲ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه؛‬ ‫ﯾﮏ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ‬ ‫و آﺳﻮدن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﺗﺮاق‬ ‫و ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزی ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻋﮑﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻧﺪ و اﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎه ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪ ،‬ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ‬ ‫درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و اﻓﺮاﺷﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺒﺰهﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و از ﺑﺎﻻی ﮐﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در‬ ‫اول ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل در ﺗﺪارک‬ ‫ﺷﻬﻼ اﻋﺰازی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »در ﺟﻮاﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺎرغ از ﺣﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻧﺸﺎن از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد‪،‬‬ ‫ﺑﻘﯿﻪاﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮوه دوم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫ﺣﺎل ﻧﺰول اﺳﺖ‪ .‬او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮان‬ ‫ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و »ﺳﺮﮔﺮم« اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺮداﻧﮕﯽ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺷﺪه‪ .‬دو ﭘﺴﺮ ﺟﻮان و ﯾﮏ زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﻣﺮدان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻗﺎب ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای‬ ‫اﺳﺖ« )اﻋﺰازی‪ .(١٣٩٣ ،‬در ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺗﺎبﺑﺎزی ﻣﺮد ﻓﺮﺑﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫را در ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻗﺎب‪ ،‬ﻋﮑﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً‬ ‫ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ‬ ‫در ﮔﻮﺷﻪی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ؛‬ ‫ﻣﺮد ﻓﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن‪ ،‬در ﺣﺎل‬ ‫ﻣﻮزوﻧﯽ دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻋﻤﺪهی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﺪدی اﻓﺮاد‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﺞﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﮔﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﺣﺎل و ﺷﺎداﺑﻨﺪ‪ .‬ﻋﮑﺲ در ﻧﻤﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎدر ﻋﮑﺲ اﻓﻘﯽ و ﻋﺮﯾﺾ اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺴﺘﺮده و ﻏﯿﺮﻫﺴﺘﻪای‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺠﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﻔﺶ‬ ‫ﻋﮑﺲ از ﻧﻮع ﻋﮑﺲﻫﺎی »ﻋﺮﺿﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﭗ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻢﭘﺸﺖ و ﮐﻮﺗﺎﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﻨﺪ و در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪی ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻫﻢ دال ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﮔﻮن ﻋﮑﺎس ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻮار و ﮐﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺮمرﻧﮓ اﺳﺖ‬ ‫ﻋﮑﺲ وﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺎب دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﮑﺎس‬ ‫دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻫﻮا اﺑﺮی و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺪاﻟﯿﺘﻪی‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و‬ ‫از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل دارد‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ او ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﺎده‪،‬‬ ‫و ﺳﺒﺰهﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎی اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺮوه‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮان در ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی آﻧﺎن‬ ‫از ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ دارد؛‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎدﯾﻦ‪ ،‬ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺮف و‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه‪ .‬ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺮاد‬ ‫ﻋﯿﺶ و ﺗﻨﻌﻢ ﻧﻮروزی در داﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ در دل ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدان ﯾﮑﺴﺮ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﺗﻔﺮج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﯾﺎ دﻓﻌﺘﺎً ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪهی‬ ‫ِ‬ ‫ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از‬ ‫ﻣﯿﻠﯽ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﺣﻮل ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻓﻀﺎی‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان‪ ،‬ﺟﻮان‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و اﻓﺮاد ﻣﺴﻨﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﮑﺲ را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﺟﺬاب ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮﺑﭽﻪی ﮔﺮوه دوم ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل‬ ‫از ﻗﺎب ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻞ و‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﯿﺮون ﻗﺎب اﺳﺘﻘﺮار دارﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل‬ ‫ﻓﺎرغ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ او ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﯾﺎ درﺻﺪد ﺗﺸﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ وﺟﻪ رواﯾﯽ دارد‪،‬‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ رﺧﺪادی ﺑﯿﺮوﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﻄﺐ ﻣﺴﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻋﻤﻮم ﺣﻀﺎر در ﻋﮑﺲ را‬ ‫ﻫﻢﺗﺮاز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﺗﺎبﺳﻮار را‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف ﻧﮕﺎه ﺣﻀﺎر داﺧﻞ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ اﺳﺖ‬ ‫در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زاوﯾﻪی ﻋﮑﺲ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺼﺮی‪ ،‬زاوﯾﻪی‬ ‫رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫)ﮔﺬرا( و ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺬرا ﭼﻮن ﻫﺪف و ﺑﺮدار ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻗﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺑﺰار دﯾﮕﺮی در ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎدر‬ ‫ﺑﮕﺬرﯾﻢ ــ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻟﻨﺰ ﻋﮑﺎس ﻫﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ــ‬ ‫در ﻋﮑﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دوازده ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻮری‬ ‫)ﻣﺸﮑﯽ( دارﻧﺪ‪ .‬زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﺘﻮ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ زﻧﺎن ﭼﺎدر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻮﯾﯽ‬ ‫‪۷۲‬‬ ‫ﺳﺮﺳﺒﺪ ﺟﻤﻊ در ﺣﺎل ﺗﻨﻌﻢ و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺤﺾ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ‪ ،‬ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺗﺎب و ﻃﻨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن‬ ‫ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮدﻫﺎ ﻟﺒﺎس‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً رﺳﻤﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ‬ ‫ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در رأس آن ﮔﻞ‬ ‫در آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﻃﺮد و‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻃﯿﻒ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻔﺖ‬ ‫ﻟﺬﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ )دو ﭘﺴﺮ ﺟﻮان زﯾﺮ ﺗﺎب(‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ‪ ،‬ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد واﺟﺪ‬ ‫اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎب اﺑﺰار و ادوات ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫اﮔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﻮﺷﻪی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﺧﻮردن اﺳﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫»ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی از آن رو ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪی‬ ‫ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻨﺪ‪ .‬ﭘﺴﺮﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﭙﺮت ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺟﺰ ﭼﺎدر‬ ‫ﺗﻔﺮﯾﺤﻨﺪ‪ .‬ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدان ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی در ﺣﺎل ﺗﺎب‬ ‫ﺣﻮاس ﭘﺴﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ‪ ،‬ﻋﮑﺲ از زاوﯾﻪی روﺑﻪرو و‬ ‫اﺷﻐﺎل ﻣﺮدان اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺼﺮف ﻣﺮداﻧﻪ دﻻﻟﺖ‬ ‫و ﻣﻘﻨﻌﻪ و ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﺎدر‬ ‫ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد‪ .‬ﺟﺮﯾﺎن دوﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪ ،‬درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮد ﯾﺎ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‪ ،‬ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽﺷﻮد« )داداشﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران‪ .(۱۳۹۶ ،‬در‬ ‫و روﺳﺮی رﻧﮕﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮد‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻧﻔﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺎر‬ ‫زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻫﻤﻪی ﻗﺎب در ﺗﺼﺎﺣﺐ‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺎب ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس‬ ‫ﺿﺨﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺎن در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻮﯾﯽ‬ ‫ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬و ﻣﺮدان در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪاﻧﺪ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫و ﻣﺴﻠﻂ‪ .‬ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﻫﻢ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺎبﺳﻮاری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر روی‬ ‫ﺗﺎب و ﻧﻘﺶﻫﺎی آﯾﻨﺪهﺷﺎن را ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ژﺳﺖ زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﭼﺎدری‪ ،‬ﺣﺎﮐﯽ از‬ ‫ﺗﺤﯿﺮ‪ ،‬اﺿﻄﺮاب‪ ،‬ﺗﺮس و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ )ﻧﮕﺎه‬ ‫ژﺳﺖ ﻣﺮد ﺗﺎبﺳﻮار وﯾﮋه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﮐﻨﮑﺎش‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دﺳﺘﺎن او زاوﯾﻪی ﺑﺎز دارد ﺗﺎ ﻃﻨﺎبﻫﺎی‬ ‫ﺗﺎب را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻋﺮض‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻓﯿﮕﻮر ﺑﺪﻧﯽ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدان آﺷﻨﺎ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ژﺳﺖ "دﺳﺖ روی دﺳﺖ" او و ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺳﺎن و ﻣﺘﻌﺠﺒﺶ(‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺘﻌﺎرف‬ ‫در ﺷﮑﻞدﻫﯽ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی‬ ‫و ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪی ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻂ‬ ‫»ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎن دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮﺣﻀﻮر در‬ ‫ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رواﺑﻂ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﻀﺎ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﺑﺮوز‬ ‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺣﻀﻮر و ﺗﻼش ﺑﺮای‬ ‫"ازآنﺧﻮدﺳﺎزی" ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ«‬ ‫)داداشﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران‪» .(۱۳۹۶ ،‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻓﻀﺎ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫اﺳﺖ و در اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻣﺘﺮو و ﺟﻠﺴﻪی‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮدان وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺪروﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺮدار و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮی ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ در ﻋﮑﺲ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻪ‬ ‫و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﯾﮏ اﺑﮋهی ﺑﺸﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻪی‬ ‫در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از درﺧﺖ‪ ،‬ﭼﻨﮓاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ژﺳﺖ ﮐﻮر ﻋﮑﺲ را زﺷﺖ و ﮐﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﯾﺴﺖ زﺑﺎنﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻔﺮج ﺑﯽ دلﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮف ﻣﺮداﻧﻪ اﻣﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻏﺮﯾﺰی و زﻧﻨﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ؟ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮای‬ ‫ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﺮد‪ ،‬ﻣﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻋﺎدی و ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﺪن ﻣﺮد از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮی و‬ ‫اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﻫﺮﻗﺪر ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﺪرن از ﻧﻮع »ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮلﮔﺮ« و اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﺶ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ‪ .‬او‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ژﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫زﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی‬ ‫‪ .(۱۳۹۴‬در ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ‬ ‫ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﭼﺎدر ﮔﻞﮔﻠﯽ ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی‬ ‫درﺧﺘﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ "اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ" ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﺶ ﻣﺮداﻧﻪ‬ ‫و ﺑﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻧﺸﺪهاش اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻋﺰﯾﺰی‪،‬‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﻋﮑﺲ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدان از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫در ﺷﻬﺮ ﺑﺮای زن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و زن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار‬ ‫زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﭼﮑﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮداﻧﻪ و ارﮐﺎن و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻗﺪرت در اﯾﻦﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﻧﻈﺎرهﮔﺮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻦ ﻣﺮدان‬ ‫ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫‪۷۳‬‬ ‫ﻃﺮز و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻫﺎی او ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺑﻪ‬ ‫دارد‪ .‬او در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﭘﺪرﺗﺒﺎر‬ ‫"ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮ" ﺷﺪه‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﮑﺎس ﻧﯿﺰ دﮐﻤﻪی ﺷﺎﺗﺮ را درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای‬ ‫ﮐﻪ او ﻓﺮادﺳﺖ ﻫﻤﻪی ﺣﻀﺎر دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً‬ ‫و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور‬ ‫ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ــ اﻋﺰازی‪ ،‬ﺷﻬﻼ‪» ،۱۳۹۳ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن«‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎرم از‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﻖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ــ‬ ‫‪http://www.bahamestan.net‬‬ ‫داداشﭘﻮر‪ ،‬ﻫﺎﺷﻢ‪ ،‬ﯾﺰداﻧﯿﺎن‪ ،‬اﺣﻤﺪ‪ ،‬ﮐﺸﺘﮑﺎر‪ ،‬وﺣﯿﺪ‪» ،۱۳۹۶ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪی زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی«‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی زن در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬دورهی‬ ‫‪ ،۱۵‬ﺷﻤﺎرهی ‪ ،۱‬ﺑﻬﺎر‪ ،‬ﺻﺺ ‪۲۱ - ۴۳‬‬ ‫ــ ﻋﺰﯾﺰی‪ ،‬ﺷﺎدی‪» ،۱۳۹۴ ،‬زﻧﺎن و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی«‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪(۴۹۱۳۳۶۰) ۸۱۷۸۸۹۷۰‬‬
‫]����ر���ران[] ‪[۴‬‬ ‫] ����ه ��اد���� [] ا��� �����[‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ آدمﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺄﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ‬ ‫رواﺑﻂ‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ .‬ﻣﯿﺎن دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﺷﻠﻮﻏﯽ و‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻀﺎی دﻟﻨﺸﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ آدمﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮاده‪،‬‬ ‫وآﻣﺪی زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬آدمﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ را دارﻧﺪ‬ ‫ﭘﺮرﻓﺖ‬ ‫ِ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﮔﭗ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﺎﻫﻮی‬ ‫ِ‬ ‫ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫و زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ِ‬ ‫زﯾﺴﺖ‪ .‬دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ‪ ،‬ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺻﺮف ﻏﺬا‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﺎ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﮐﻪ‬ ‫دوﺑﺎره ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ‪ ،‬اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش‪ .‬ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد‬ ‫آدمﻫﺎی دور ﻫﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻀﻮر‬ ‫را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺳﻨﺖﺳﺮای ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر را آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﺮد‪ .‬از دﻫﻪی‬ ‫‪ ١٣٥٠‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی‪ ،‬رﺳﺘﻮران ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر‪،‬‬ ‫‪۷۴‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻮای ﻫﻢ را دارﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آراﻣﺶ و ﺣﺲ‬ ‫ﻟﺬتﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮب زﯾﺴﺘﻦ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﮐﻨﺞ دﻧﺞ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ را‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫رﺳﺘﻮران‪،‬‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫‪١٣٩٧‬‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن*‪ ،‬دوﺑﺎره ﺑﻪ‬ ‫روی ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺷﻤﺎ‪ ،‬درﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ وﺟﻮدت را ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻓﻀﺎ ﺳﭙﺮدی‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ‪.‬‬ ‫روح ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻮد‪ ،‬دل آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد و‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﻪﻗﺪر روح را ﺳﺒﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۷۵‬‬ ‫ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر ﻓﺮق دارد؛‬ ‫ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺳﺖ‪ ،‬از ﺷﺮق‪ ،‬از ﻏﺮب‪ .‬ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ‬ ‫ﮐﻨﺞ دﻟﺘﺎن‪ .‬ﺣﺎل آدم‪ ،‬ﺑﺎ آدمﻫﺎی ﺧﻮب‬ ‫ﺧﻮش‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﻧﻮازد و ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ و ﮐﻼم آدمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺮدن ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎﻣﺸﺎن زﯾﺒﺎ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .G-zone‬ﺻﺪای ﺧﻮش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺻﺪای‬ ‫رﻓﺘﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ‪ .‬ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﺪ آنﻗﺪر ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان آواز‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ**‪ .‬ﭼﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!‬ ‫ﺷﺐﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر ﻧﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را‬ ‫ﺷﺎد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ دارد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ***‪ .‬ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺪان‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻠﻮت و ﺳﮑﻮن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر‪ ،‬ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫دردﻫﺎ و ﺧﻤﻮدﮔﯽﻫﺎ‪ .‬ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ رخ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬روﺷﻨﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آراﻣﺶ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯽﮐﻼم‪ ،‬آراﻣﺶ ﺳﻨﺖ‪ ،‬ﺟﺬاﺑﯿﺖ‬ ‫ﺗﻤﺪن‪ ،‬ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﯽﮐﺸﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﻣﻮوﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬آﻏﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن‪ ،‬ﺷﺎدی‪،‬‬ ‫آراﻣﺶ‪ ،‬ﺻﺪا‪ .‬و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪا‬ ‫ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺷﺐ‪ ،‬آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارد‬ ‫ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎز‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺧﻮب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﺮآنﭼﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دل ﺑﻪ رﯾﺘﻢ و ﺻﺪا ﺳﭙﺮدن‪ ،‬روح را‬ ‫زﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺮآنﭼﻪ را ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺑﯿﺎورﯾﺪ****‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻮای دور ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﺗﺎن زد‪ ،‬زودی ﭘﯽ ﻣﯿﺰﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﻠﻮغ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻬﺮان‪ ،‬زﯾﺎدﻧﺪ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای ﻫﻢ‬ ‫را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﺸﻮد و ﯾﮏ ﻣﯿﺰ‬ ‫ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رزرو‬ ‫*****‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر‪ ،‬ﺳﻨﺖﺳﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻮای ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﺧﻮب را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮕﺮان ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ‬ ‫ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﺣﺎلوﻫﻮا و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ‬ ‫ﻗﺪﯾﻢ‪ .‬ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ‬ ‫* ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻟﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﻼک ‪۳۰‬‬ ‫** ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻪ ﭘﺎرﺳﺎ ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ‪G-zone‬‬ ‫*** ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﺤﺒﺖ ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯿﺒﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ »‪ ،«G-zone‬ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺐﻫﺎ در ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر ﮔﺮوهﻧﻮازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫**** ‪khansalarrestaurant.com‬‬ ‫***** ‪۸۸۷۸۸۷۶۴ - ۸۸۷۸۰۴۵۴‬‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫��������و������ن ��ه‬ ‫� ِ‬ ‫] ُ‬ ‫���� ���ا[] ���س ر��ى []‬ ‫ا������� �����[‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻧﺪازهی زﻣﯿﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮﺳﺎم روﺑﻪرﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺬاب و‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن آن‪ ،‬ﻓﻮﺗﺒﺎل را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺣﺮﻓﻪای و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪن و ﺗﮑﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﯽرود ﺗﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک‬ ‫ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ در آﻣﺎدهﺳﺎزی‬ ‫ﺗﯿﻢﻫﺎ‪ ،‬رﺷﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ‬ ‫و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎزیﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ‬ ‫را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد‪ .‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راه ﮔﻞ زدن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ٢٠١٨‬روﺳﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﺮﻓﺮوﻏﺸﺎن در ﮔﺮداب ﺑﺎزیﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻏﺮق‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﻨﺪاری اﯾﻦ اﺑﻌﺎد زﻣﯿﻦ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﯾﮏ ﺑﺎزی‪ ،‬دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺪازهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬ﮔﻞﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی آزاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺎسﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﯿﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی‬ ‫ﯾﮏﺳﻮم دﻓﺎﻋﯽ ﺣﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎزی ﻫﻨﺪﺑﺎل ﮐﺮده‪ .‬و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺑﺎزی دﻓﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ‬ ‫در آن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪوﭼﻮن دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺪارم‪،‬‬ ‫وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ در ﺑﻄﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮور و ﺷﺎدی ﻣﺮدم را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪ ،‬ارزش‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد‪ .‬ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺪارم اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﺳﻮﺋﺪ‬ ‫ــ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ "ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣـﻠﯽ"ــ ﻗﺴﻤﺖ اﻋـﻈﻢ ﺑــﻮدﺟـﻪی دوﻟﺖ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ورزش‪ ،‬و‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد‪ .‬در‬ ‫ِ‬ ‫ﻫﺸﺘﺎدﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل در‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای و ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮهای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دور ﻧﺴﺨﻪﭘﯿﭻ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از دو ﭘﺎ در ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎ در درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺷﺪ دارد‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﯾﻢ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ‬ ‫ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﻪ ﺑﺎزی ﺣﺘﺎ ‪ ۳۰۰‬ﭘﺎس ﻫﻢ ﻧﺪادﯾﻢ و‬ ‫ﺳﻪ ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ‪ ۱۵۰۰‬ﭘﺎس ردوﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮد‪ .‬در ﺑﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل‪ ،‬آﻧﺎن در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻞ زدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در‬ ‫ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻫﺮدو ﺑﺎزی ﺳﺮﺣﺎل و ﻣﺘﻌﺎدل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﺳﯿﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ و دارد‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۷۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺟﺬاب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎ در‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎ آنﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﮓ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮب در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد‬ ‫ﮔﺮو ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ‪ ،‬و اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫را در ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﺸﺎن "اﺳﻄﻮره" ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛‬ ‫ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺗﯿﻢ در ﺟﺪول‬ ‫اﯾﺮان وام ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در اﯾﻦ اﻋﺘﻼی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪" .‬ﺧﻮب ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺗﯿﻢ" ﻗﺒﻞ از‬ ‫ردهﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﺑﻘﯿﻪی ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻟﯿﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﺎم‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ ورزش و ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫‪۷۷‬‬
‫ُ‬ ‫]���� �����[ ]‪[۱۲‬‬ ‫���ا���ل!‬ ‫] ���� �����* []‬ ‫����ن آ���� [‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺎت ﻓﺮاوان‪ ،‬از ﺣﺎل و روز اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان دور از وﻃﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ‪ .‬ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫و واﮐﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﯿﺎط ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺷﻠﻮار را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻮار‬ ‫ﺳﻦ آنﻫﺎ ﻫﻢ از ‪ ۹۰‬ﺳﺎل ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ "داﯾﯽﺟﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن"‪،‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﮔﻮش ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮ ﻫﺴﺘﻢ‪ ۳۲۰۰ ،‬دﻻر دادم ﯾﮏ‬ ‫روزﻫﺎی ﻏﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻫﻢدﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ‪ ،‬و ﻫﺮﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺎه‪ ،‬ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮑﯽ از‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض‬ ‫ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻮت دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ‪ ،‬در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﺧﻮدم‪ :‬ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﺟﺮأت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﯿﻨﻪ را ﻧﺪارم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺒﻼ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ »ﻓﺘﺒﺎرک ﷲ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ در آﯾﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم‪ ،‬ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ‪:‬‬ ‫اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ دارم‪ «.‬اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺼﯿﺢ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫»ﺷﺖ«‪ .‬آنﻫﻤﻪ ﻣﻮی ﻓﺮﻓﺮی ﻣﺸﮑﯽ و ُﭘﺮﭘﺸﺖ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ اﮐﻨﻮن ﮐﻠّﻪی ﻃﺎس در آﻓﺘﺎب‬ ‫ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﭘﻮل ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﺷﻠﻮارم ﻧﯿﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﻌﮏ رﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد‪ .‬ﺳﻤﻌﮏ آنﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ و رﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻢ‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ‪ ۲۵۰‬دﻻر دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺲ درش ﺑﯿﺎورد‪.‬‬ ‫در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ‪» :‬ﺑﻠﻪ آﻗﺎ‪ ،‬ﭼﯽ‬ ‫ﮔﻔﺘﯿﺪ؟« و ﮔﺎﻫﯽ اﻟﮑﯽ ﺳﺮ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮفﻫﺎی ﻃﺮف را ﻓﻬﻤﯿﺪهام وﻟﯽ‬ ‫درﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪی ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﻫﺴﺘﻢ‪ :‬ﻣﻮ در ﺳﺮم ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ‬ ‫ﺑﺰﻧﻢ‪ ،‬راه ﻧﻤﯽروم‪ ،‬و ﺷﻠﻮارم را ﻫﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ ﻧﺰد ﻃﺒﯿﺐ ﻣﯿﺰراه )ﻣﺠﺎری ادرار( و ﮔﻔﺘﻢ‪» :‬آﻗﺎی دﮐﺘﺮ! ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫آنﻗﺪر ﻟﮑﻪﻫﺎی زرد و ﻗﻬﻮهای رﻧﮕﺎرﻧﮓ روی دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ ﻧﺰول اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺒﺲاﻟﺒﻮل دﭼﺎر ﺷﺪم‪ «.‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دارﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ‪» :‬وارد ‪ ۹۶‬ﺷﺪهام‪ «.‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺑﻪ‬ ‫از ﺑﺲ دﮐﺘﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ ﺧﯿﺎل دارم ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺰدﯾﮏ و دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﻮار‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪی ادرار ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽروم‪ ،‬ﺷﻠﻮارم را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ وارﯾﺲ دارد و ﭘﺮاﻧﺘﺰی ﺷﺪه‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﻘﺎ ُﭘﺰ ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از‬ ‫ﻣﺮا ﭘﻠﻨﮓ ﺻﻮرﺗﯽ‪ ،‬ﭘﻠﻨﮓ ﺧﻂوﺧﺎﻟﯽ و ﭘﻠﻨﮓ ﮔﻞﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻄﺐ اﻃﺒﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﻢ‪ ،‬زﯾﺮا ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻄﺐﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدم‪.‬‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ از دﯾﺪن ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﻦ در ﻋﺬاﺑﻨﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﻧﻮر و آرﺳﻨﯿﮏ‬ ‫ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮص و دوا‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮم راﺣﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬ ‫دﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺪه و ﮐﻤﺮ و ﭼﺸﻢ و زاﻧﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪم ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻧﻮهﻫﺎ را‪.‬‬ ‫ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ‪ ،‬ﮔﻤﺎدوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ و ﻣﻌﺪه و روده و ﮐﻤﺮ و زاﻧﻮ‬ ‫و ﺷﺎﻧﻪ و ام‪.‬آر‪.‬آی را ﮔﺮﻓﺖ؟ آﻟﺒﻮم اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ از آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽام ﻗﻄﻮرﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﻦ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ َﺗ ِﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺻﺎف‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪ ﺳﺮو ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺎن ﮔﻮژ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﺼﺎ‬ ‫‪۷۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ در ﻋﻤﺮت ادرار ﮐﺮدهای‪ ،‬ﺑﺲ اﺳﺖ!«‬ ‫ﺑﺲ در ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺐﺳﻮاری ﮐﺮدم‪ ،‬ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﭘﺮاﻧﺘﺰی ﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯿﻢ‪ ،‬در ﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺣﺘﺎ اﻻغ ﻫﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﻣﺪ‪.‬‬ ‫رﻓﺘﻢ ﻧﺰد ﻃﺒﯿﺐ روانﺷﻨﺎس ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮔﻮﯾﯽ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫»ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد‪ ،‬ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ ارﺛﯽ اﺳﺖ و"ﻫﺎف زاﯾﻤﺮ" ﻫﻢ داری‪ .‬ﺑﻪزودی ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫"آﻟﺰاﯾﻤﺮ"‪«.‬‬ ‫در ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ورزش ﻣﯽﮐﺮدم‪ ،‬ﻫﺎﻟﺘﺮ ﻣﯿﺰدم‪ ،‬ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻫﺎﻟﺶ را ﻧﺪارم‪ ،‬ﺑﺎﻗﯽاش‬ ‫را ﻣﯽزﻧﻢ‬ ‫* اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۷۹‬‬
‫]������ت[ ]ا���� ��د�� آزاد[‬ ‫اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1332‬ﮔﺮ‬ ‫ﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺪه‪.‬‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫رﯾﺦ‬ ‫دﻗ‬ ‫ﯿﻖ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﮑﺲ‬ ‫ا‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫ﻋﻰ‬ ‫در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬آﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮد‬ ‫در ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﯿﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ .1332‬اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪﺗﺎى ‪ 28‬ﻣﺮداد اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن؟ ﺣﺎﺿﺮان‬ ‫آنﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪوزﯾﻢ و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪى ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫‪۸۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۸‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬

آخرین شماره های ماهنامه قهوه

ماهنامه قهوه شماره 27

ماهنامه قهوه شماره 27

شماره : ۲۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ماهنامه قهوه شماره 26

ماهنامه قهوه شماره 26

شماره : ۲۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
ماهنامه قهوه شماره 25

ماهنامه قهوه شماره 25

شماره : ۲۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
ماهنامه قهوه شماره 24

ماهنامه قهوه شماره 24

شماره : ۲۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
ماهنامه قهوه شماره 23

ماهنامه قهوه شماره 23

شماره : ۲۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ماهنامه قهوه شماره 22

ماهنامه قهوه شماره 22

شماره : ۲۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!