صفحه قبل

ماهنامه قهوه شماره ۲۵

صفحه بعد

ماهنامه قهوه شماره 25

ماهنامه قهوه شماره 25

‫مــــــــصــــــــو‏ر‬ ‫ّ‪‎‬‬ ‫مــــــــاهــــــــنــــــــامــــــــه‌ی‬ ‫‪25‬‬ ‫شم ــاره‌ی ‪ /// 25‬اردیبهشت ‪20 /// 97‬هــزار تومـان‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]���� ��دری[‬ ‫از ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻫﻔﺘﻪی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار و اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر ﻣﯽداﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه‪ .‬روز ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﺗﻘﻮﯾﻢ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮزهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻋﻢ‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮزه در اﯾﺮان‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﯽ ﮐﻪ »روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮزه«‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻢﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮزهﻫﺎ )‪ (icom‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ در روﻧﺪ دو ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اول و دوم‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل‪،‬‬ ‫دﺳﺘﺨﻮش ﻏﺎرت و ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺟﻨﮓ‬ ‫دوم را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدی را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻮزهﻫﺎ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺛﺎر‬ ‫از ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﯽ‪ ،‬روﯾﺪاد و‪ ...‬ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻮل اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫"ﺣﻔﺎﻇﺖ" و در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ‪ ،‬در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻼنﺗﺮ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ از‬ ‫"ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ" و "ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ" را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و در ﭘﯽ‬ ‫آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی‬ ‫اﯾﻨﮏ ﻣﻮزهﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ؛ اﺑﺰاری‬ ‫ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار‬ ‫داد‪ .‬اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ ﻣﻮزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا‪ ،‬ﻣﻮزه ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی »ﻣﻮزهی ﻟﻮور« را‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و آن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی دﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ و ﯾﮏ ﺟﺴﺖوﺟﻮی‬ ‫ﻣﺎدی و آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ‬ ‫ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻮزهﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ از آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺬارده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﻢ و از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﻣﻮزه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮم‪.‬‬ ‫ﺳﺎدهی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‪ ،‬وارد ﻣﻮزهی ﻟﻮور ﺷﻮم و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺒﯿﻨﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮔﻞ ﺳﺮخ«‬ ‫دﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ‪ .‬در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﻣﻮزهﻫﺎ از‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮدی ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻨﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از‬ ‫و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺎدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫از ﮐﻠﯿﺖ ﻣﯿﺮاث اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎدی‪ ،‬ﻣﻌﻨﻮی‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﯽ و‪ ...‬ﻗﺮار‬ ‫داد‪ ،‬و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‬ ‫ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻃﺒﯿﻌﺖ و‪ ...‬را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﭘﯽرﯾﺨﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺼﺖ ﻣﻮزهی دﻧﯿﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪی ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ‪ ،‬ﺷﺮﯾﮏ اﯾﻦ روﯾﺪاد‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﮑﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬در آﻏﺎز »ﺳﺎل ﻣﻮزهای« در ﺟﻬﺎن‪،‬‬ ‫از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻼق و ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﻼق ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ در دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻮرای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻧﺲ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ‬ ‫و در دو دﻫﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻣﻮزه و در ﭘﯽ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺸﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل اﯾﮑﻮم رﺳﺎﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫و آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی‬ ‫از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ارزان و در دﺳﺘﺮس‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ‪ ،‬اﻣﺮوز اﺳﺘﻤﺮار ﺣﯿﺎت و‬ ‫ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬و در‬ ‫ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل اﯾﮑﻮم‬ ‫رﺳﺎﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬارد‬ ‫ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫را ﺳﻬﻞ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار را‬ ‫ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮزه و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه‬ ‫‪۷‬‬ ‫روز در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮی‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫـــﻨـــﺮ و زﻧـــﺪﮔـــﯽ اﯾـــﺮاﻧـــﯽ ﺑـــﺎ ﻃـــﻌـــﻢ ﻗـــﻬـــﻮه‬ ‫‪۱۰ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۳۰ ۳۲ ۳۴ ۳۶ ۴۴ ۵۲ ۵۴ ۶۲ ۶۶ ۶۸ ۷۸ ۸۸‬‬ ‫] ������ت [ ] دور از ��� ا������[‬ ‫] ���� ���دی[ ] ��م ��� وک؛ ����� ���ی [‬ ‫ّ‬ ‫] ���هی ��� [ ] �� �� �� ��ه ���� �� ��� و درا�� [‬ ‫] ���هی ���ی [ ] ��غ ��ه[‬ ‫] آ������ [ ] ���� ���های [‬ ‫] ���� ��� ون [ ] ������ ���������اف‪[ ...‬‬ ‫] �������ت[ ] ���� ���� و����� [‬ ‫ّ‬ ‫] آ������[ ] ������ی ���ی [‬ ‫] ���� ‪ ،�������� ���] [۷۸‬ا���دی ���‪[...‬‬ ‫] ���� ����� [ ] ��ا دو����� �� آ�� ‪[ ...‬‬ ‫] ا����� �� ���� [ ] ����د و َ‬ ‫����را [‬ ‫] ���� ��اف[ ] ���� آ��� را��� ‪�� ///‬ر���� ��ردی [‬ ‫] ���� ��� [ ]��زهی ��� ا��ان �����ن ��‪[ ...‬‬ ‫] ���� ا��ه[ ] ���ه در ��� ����� [‬ ‫]���های[ ] ���ه ���ر ! [‬ ‫]���های[ ] ���ه ���ر ! [‬ ‫]ا����� دو��[ ] ��دش��ی ��ر وزی ‪ ����� ///‬ا��ا�� [‬ ‫‪GHAHVEH (Café) A Pictorial Monthly /// May 2018 /// No. 25‬‬ ‫وﻗﺘﮯ ﮐﻠﻪاے ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮯﮐﻨﺪ و ﺻﺪاے ﭘﻮﮐﮯ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﮯﺷﻮد‪،‬‬ ‫آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺻﺪا از ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؟‬ ‫‪ ///‬ﮔﺌﻮرگ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﻟﯿﺸﺘﻨﺒﺮگ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ ///‬ﻧﺎدر داودی‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ ‪ ///‬ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮر‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ‪ ///‬ﻧﺎزﯾﻼ ﻟﺒﺎف‬ ‫ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮی ‪ ///‬اﻣﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ‪ ///‬دﻛﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ و رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺪادی‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی ‪ ///‬ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢزاده‬ ‫ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ‪ ///‬اﻧﻮﺷﻪ ﺻﺎدﻗﯽآزاد‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ‪َ ///‬ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻢزاده‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮی و ﻓﻨﯽ ‪ ///‬ﮐﺎرﮔﺎه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮔﺰارﺷﮕﺮ ‪ ///‬ﻣﮋﮔﺎن آﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ‪ ///‬ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮی‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ آﮔﻬﯽﻫﺎ ‪ ///‬ﺳﻤﯿﺮا ﻫﺎﺷﻤﯽ ‪۸۸۲۰۹۴۰۳ /// ۰۹۱۲۵۷۷۰۱۳۹ ///‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ و اﺷﺘﺮاک ‪ ///‬ﻣﻬﻼ ﮐﺮﻣﯽ ‪۰۹۳۹۶۷۶۱۸۸۲ ///‬‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻨﯽ و ادﺑﯽ ‪ ///‬ﻣﺠﺘﺒﺎ رﻓﯿﻌﯽ‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖ ‪ ///‬اوﯾﺲ رﺳﺘﻤﯽ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ‪ ///‬ﭘﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪی‬ ‫ﭼﺎپ و ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ‪ ///‬ﭘﻮﯾﺶ ‪ ۵۰۰۰ ///‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ‪ ///‬اﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﻗﺮی‬ ‫ﻃﺮح ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎرهی ‪ ۲۴‬از ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻢزاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎم دﯾﮕﺮی درج ﺷﺪ‬ ‫درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻬﻮه‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻤﺎم دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫‪۸‬‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه اﺧﺒﺎر ‪ ///‬ﻧﯿﻮﺷﺎ ﮐﺴﮑﯿﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﺟﻠﺪ ‪ ///‬ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ ‪ ///‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ‪ ///‬روﺷﻦ ﻧﻮروزی‪ ،‬ﺣﺎﻣﺪ آﻏﻨﺪه‪ ،‬ﻣﻬﺪی ﺳﺎﮐﯽ و ﻣﻬﺪی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ‬ ‫‪Board of Directors Nader Davoodi, Dr. Hossein Khatibi, Reza Alidadi Editor in Chief Nader Davoodi Managing Editor Nazila Labaf‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪Art Director Hassan Karimzadeh Technical Supervisor Anousheh Sadeghi-Azad /// www.ghahvehmagazine.com‬‬
‫]ا����� دو��[]‬ ‫َ���ی �� ��زاده [‬ ‫ﻣﺤﺐﺧﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ دﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران رﺗﺒﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی‬ ‫ﻧﻮروزی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﯿﺶ از ‪ ۱۲‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ۲۸‬ﻫﺰار و ‪۲۲۳‬‬ ‫ﻧﻔﺮﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ‪ .‬اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ‪ ۷‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫و ‪ ۵۸۸‬ﻫﺰار و ‪ ۱۷۰‬ﻧﻔﺮﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ردﯾﻒ دوم و اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ ۶‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ۳۲۲‬ﻫﺰار و ‪ ۸۹۹‬ﻧﻔﺮﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻮروزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﺧﺮاﺳﺎن‬ ‫ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن‪ ،‬ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻓﺎرس و‬ ‫ِ‬ ‫رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﻮروزی ﻗﺮار‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱‬‬
‫و ﻫﺮﮔﺰ در ﭘﯽ ﺟﺒﺮان آن ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ‬ ‫اﻧﺪازهی ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﺸﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری‬ ‫در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳ ِ‬ ‫و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻧﻮرو ِز اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻠﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮ ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﻬﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد درﺧﺘﺎن‬ ‫�����‬ ‫ا��ا��‬ ‫]ا����� دو��[]‬ ‫��ز�� ���ف [‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪Bahman Shahbazi/Iran Images‬‬
‫‪۱۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ آﻟﺒﺎ در ﺗﻬﺮان در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ‪ ۱۳۹۶‬ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎری‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫)‪ (Specialty Coffee‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻟﺒﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار اﯾﺮان و اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﺮ روز‬ ‫را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮهی ﺗﺎزه‪ ،‬ﭘﺮ ﺷﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮوع ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻗﻬﻮه زﯾﺎد ﺳﻔﺮ ﮐﺮده‬ ‫ﻣﻄﺮح در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮐﺮج ﺷﯿﺮاز‪ ،‬ﺑﻮﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺗﺒﺮﯾﺰ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺶ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد و ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻬﻮهآزﻣﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان و‬ ‫از ﻧﻈﺮﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ وﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل‬ ‫رﯾﭽﺎرد ﮐﻮرﻧﯽ )‪ (Richard Corney‬ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی‬ ‫اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری‬ ‫ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎری و ﻣﺪﯾﺮارﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎری ﻗﻬﻮه آﻟﺒﺎ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ‬ ‫‪ Alba Coffee Co.‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎری و‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻦ رﯾﭽﺎرد ﮐﻮرﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ‪ ۱۲ .‬ﺳﺎل اﺳﺖ‬ ‫ﺷﮏ ﻧﺪارم ﺑﺎرﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪی ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻬﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﻪ ﺧﻮدم‬ ‫در اﯾﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن درک و ﻓﻬﻢ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﻬﻮه‬ ‫)‪ (Roasting‬ﻗﻬﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻢ‪ .‬از آن زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺶ و ﻓﻦ ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎری ﻗﻬﻮه‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫در ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان‬ ‫ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎریﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ روﻧﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎران )‪ (Roasters‬و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻬﻮه در‬ ‫ﺷﯿﺮاز رﻓﺘﻢ‪ ،‬آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮوه ﮐﯿﻮ )‪Q Pro-‬‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎری‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎرﯾﺴﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﻣﻦرو ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ‪ ،‬روواﻧﺪا‪ ،‬ﺑﻮروﻧﺪی و ﺗﯿﻤﻮرﻟﺴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻗﻬﻮه از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﯿﻔﯽ و ﻃﻌﻤﯽ ﻗﻬﻮهﻫﺎ در‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ (ject‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﭼﻮن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه ﺷﯿﺮاز‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻗﻬﻮه آﻟﺒﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﻨﺮ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻠﻢ‪ .‬ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۴‬اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم‪ .‬اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻓﻪﺷﺎن‬ ‫را در ﺳﺎم ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ‬ ‫ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد و واردات ﻗﻬﻮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ‪ .‬ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﺮ ﺑﺎر در‬ ‫ﻃﻮل ﺳﻔﺮم از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺮدم‪.‬‬ ‫از ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۴‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﺎوﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﯾﮏ ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎری‬ ‫و ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎری و ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ‪ ،‬اﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واردات ﻗﻬﻮه ﺧﺎم )ﺳﺒﺰ(‬ ‫ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ از‬ ‫ﻧﻈﺮ واردات ﻗﻬﻮه ﺧﺎم )ﺳﺒﺰ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی‬ ‫آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺴﻮ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺷﺘﻪﮐﺎران داﺧﻠﯽ‬ ‫ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ راﺣﺖﺗﺮ ﺷﺪن واردات‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ آﻧﻬﺎ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن دﻧﯿﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوان‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن واژهی ﻗﻬﻮه‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در‬ ‫)آب اﻧﺒﺎر وﮐﯿﻞ( ﯾﮑﯽ از ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از‬ ‫و ﺑﻮی ﻗﻬﻮﺳﺖ‪ .‬ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﺑﻌﺪ از آب دوﻣﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺷﯿﻮه ﮐﺎری آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز داﻧﺶ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی‪ ،‬ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﻣﻌﻤﺎری و ﻏﺬا! اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻓﻨﺠﻮن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮش ﻋﻄﺮ‬ ‫اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﯾﺪهام‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار دﻧﯿﺎﺳﺖ‪ .‬ﻗﻬﻮه آﻟﺒﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺗﻮام ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در‬ ‫در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎر اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم‬ ‫ﻗﻬﻮه ﺗﺨﺼﺼﯽ را در اﯾﺮان ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ‪-‬ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫و اراﺋﻪی ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫و ﻋﻠﻢ روز دﻧﯿﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻬﻮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و آﯾﻨﺪه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﺮام‬ ‫]���های[‬ ‫��� ���ه ��‬ ‫ا��ه��ی ��ق‬ ‫���و�� �� ر���رد ��ر��‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﻣﻮرد‬ ‫اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺎرف در اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﮑﺘﻪی‬ ‫ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭼﺮا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻮاﺑﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده‬
‫در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻗﻬﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ در ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۰‬ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای‬ ‫داده‪» ،‬آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ« )‪ (acrylamide‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدهای‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻃﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد‪ .‬داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮهی ﺑﻮ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه‪ .‬ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻬﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اراﺋﻪ‬ ‫ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺎدهی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد‬ ‫)‪ ،(7-Eleven‬اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ )‪(Starbucks‬‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺸﺪار در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺸﺪار روﺷﻦ‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ اﻋﻼم‬ ‫ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪزودی‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮهی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮنـاﻟﻮن‬ ‫و ﺑﯽﭘﯽ )‪ (BP‬ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬دادﮔﺎه ادﻋﺎ ﮐﺮد‬ ‫و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﻨﺎد دادﮔﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮ دادن‬ ‫ﮐﻪ ﻃﺒﻖ »ﻗﺎﻧﻮن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن از آنﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻃﺮح ‪ ۶۵‬ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اراﺋﻪی‬ ‫ﺳﻢزداﯾﯽ ﺷﺪه« ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ ١٩٨٦‬در‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﺸﺪاری روﺷﻦ و واﺿﺢ« را در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ‬ ‫از اﻧﺠﺎم آن ﺳﺮ ﺑﺎز زدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‪ ،‬زﯾﺘﻮن ﺳﯿﺎه و آب آﻟﻮی ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟﻮد آن در اﯾﻦ ﻣﻮاد‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ دﻋﻮای ﻗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫روی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ‬ ‫را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺑﺮ روی‬ ‫ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬اﻓﺮادی ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ‪ ،‬ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ دﻋﻮا در دادﮔﺎه رأی ﻣﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح روی ﮐﺎﻧﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺮ دﯾﻮار‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ آن را‬ ‫ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫راﻓﺎﺋﻞ ﻣﺘﺰﮔﺮ )‪ (Raphael Metzger‬وﮐﯿﻞ ﺷﻮرای‬ ‫ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻬﻮه را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫در ﻣﻌﺮض دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺎدهی‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮردن‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ‪ ،۲۰۱۴‬آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت‪ ،‬آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ را در دﺳﺘﻪی ‪A2‬‬ ‫از ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﻋﻼم‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺘﺰﮔﺮ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه‬ ‫در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدم‪ ،‬اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آن را ﺑﺪون آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮنـاﻟﻮن اوﻟﯿﻦ آنﻫﺎ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﮐﺒﺪی‪،‬‬ ‫دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺑﻘﯿﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺘﺰﮔﺮ‬ ‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻮﺷﻢ‪ «.‬ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی او ﺣﺪاﻗﻞ ‪ ۱۳‬ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎن‪،‬‬ ‫و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ رأی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ رأی‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ‪ ۹‬ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد در ﻣﻮرد‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً‬ ‫در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮه در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ؛‬ ‫]���های[‬ ‫]�� �� ������ [ ]‬ ‫ﺷﺪه در ﺳﺎل ‪ ،۲۰۱۴‬ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدهی‬ ‫ﺗﺨﻤﺪان و اﻧﺪامﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪﮐﻪﻣﻘﺪارآﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺻﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده‬ ‫و ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت وزن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و‬ ‫اﻧﺴﺎن‪ ،‬و ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﺟﺬب‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش ادارهی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ‬ ‫����ا �����ر [‬ ‫���ه ���ر !‬ ‫از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ زودرس در اﻓﺮاد‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ )‪Food and Drug Administration -‬‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوز‪ ،‬دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو‪ ،‬آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ‬ ‫را ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی‬ ‫‪ (FDA‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﻤﻊآوری‬ ‫از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﻧﻮم و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن آنﻫﺎ در‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺰﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻣﺎ ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﺰرگ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای از‬ ‫ﻣﻮاد از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬و‬ ‫ﺧﻮردن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داغ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و ﺣﺪود ﯾﮏﺳﻮم‬ ‫ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۴‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن »ﻫﻨﻮز ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎنزا را از‬ ‫آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری را در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎرهی ﺗﺄﺛﯿﺮ و راﺑﻄﻪی آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن از‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ«‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺨﺘﻪﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮاﮐﺮ‪ ،‬ﻧﺎن و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻏﻼت‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫از اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﯿﻢ‪«.‬‬ ‫از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ آﮐﺮﯾﻞآﻣﯿﺪ را ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد‬ ‫ﺧﻄﺮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺑﺮ‬ ‫روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد‬ ‫ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ‬
‫‪۱۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﻣﺰاﯾﺎی‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارد و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪///‬‬ ‫]���های[‬ ‫���ه ���ر !‬ ‫ﯾﮏ‪ .‬اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺮژیزاﯾﯽ آن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻪ ﻓﻨﺠﺎن در روز ﻗﻬﻮه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﺮژیﺗﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه را اواﯾﻞ روز ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ‪.‬‬ ‫دو‪ .‬ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان‬ ‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن روزاﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮروز‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﻠﻮل دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آنﻫﺎ‬ ‫از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺸﻮد‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﺑﻪ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ‬ ‫ﻧﯿﺎز دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان داﻧﻪی ﻗﻬﻮه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﻮه را ﺗﻠﺦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ‬ ‫ﻗﻬﻮهی روزاﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬راز ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه‬ ‫ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﺣﻔﻆ ﻻﻏﺮی ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ و‬ ‫ﮐﺎﻟﺮیﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ‬ ‫ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪی ﻗﻬﻮه‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو را ﺗﺎ ﻧﻪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺞ‪ .‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻐﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﺰاﯾﻤﺮ‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰی اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ‬ ‫ﻗﻬﻮه را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺶ‪ .‬درﻣﺎن اﺧﺘﻼلﻫﺎی رواﻧﯽ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖوﺧﻮ‪ ،‬درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در‬ ‫اﻓﺮاد‪ ،‬ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻮﺻﯿﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﻓﺴﺮده‪ ،‬ﻗﺮار دادن ﻗﻬﻮه‬ ‫در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺖ‪ .‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ ــ ﻋﺮوﻗﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺖ‪ .‬ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن‬ ‫ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻪ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا و ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻗﻬﻮه ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺠﺎن ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﻮل روز‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه در روز ﺗﺎ ده درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ده‪ .‬ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺮس‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺠﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫]���� ا��ه[‬ ‫] ��� �������ر [‬ ‫ﺧﻮشﺗﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮّ دﻟﺒﺮان‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ آﯾﺪ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮان‬ ‫ﻣﻮﻟﻮی‬ ‫‪///‬‬ ‫وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﻧﺎدر داودی‪ ،‬دوﺳﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ‪ ،‬ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫���‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫�����‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اﻃﻼﻋﯿﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﻣﺠﻠﻪی ﻗﻬﻮه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺆال‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺎم "ﻗﻬﻮه" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﺻﺪﺟﻮر ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم‪ .‬اول ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم اﯾﻦ اﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻬﻮه آنﻗﺪر ﮐﺸﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان‬ ‫ﻫﺮﻣﺎه ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺖ‪ .‬ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦﻗﺪر ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻫﻢ دارد؟‬ ‫ﺷﻤﺎرهی اول ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ‪ ،‬دﯾﺪم ﻧﻪ؛ ﻣﺜﻞاﯾﻦﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮدم‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع و‬ ‫ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪای‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان‪،‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻗﻬﻮه‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم "ﻋﺒﺎسآﻗﺎ ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ" ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﻮزﻧﺪه و در‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻫﺮﭼﯿﺰ و ﻫﺮﮐﺲ ﮔﭗ زدهاﻧﺪ؛‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ در‬ ‫در واﻗﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺪرن ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه اول ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ازﻋﮑﺲﻫﺎی ﭼﺎپ اول ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﮑﺎس‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺑﻮد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺣﺮﻓﻪی اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﻫﻨﺮی ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻋﮑﺎﺳﯽ« ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ‬ ‫ﻫﻤﺎنﺣﺎل ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه‪ ،‬درﺑﺎرهی درﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ‪ ،‬ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮآوری در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﮐﭙﯽراﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ آن‪ ،‬از دﯾﮕﺮ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪای‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی داﺷﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ درﺑﺎرهی‬ ‫ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﯾﺎ در ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻗﻬﻮه‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺎپ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻗﻄﻊ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﻣﺎ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺪرن‬ ‫ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺑﻌﺪی‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و روزﺑﻪروز ﭼﺸﻢﻧﻮازﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺟﻠﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻗﻬﻮه‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻘﻮاﯾﯽ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺗﺎ ﺣﺪودی دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻤﺎره زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﺮد‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺧﻮشدﺳﺖ" ﺷﻮد‪ ،‬در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫درﺑﺎرهی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼع دﻗﯿﻖ‬ ‫ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭼﺎپ اﻣﺮوز در اﯾﺮان‪ ،‬آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب‬ ‫ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻏﯿﺮﻣﻘﻮاﯾﯽ‪ ،‬ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ روی ﺟﻠﺪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی »ﭘﯿﺎم اﻣﺮوز«‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از اﯾﻦ‬ ‫دﯾﺪهام‪ ،‬ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﺎ ﻣﻤﯿّﺰ در دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ روی ﺟﻠﺪ ﻗﻬﻮه در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﭼﺎپ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮشدﺳﺖ ﺷﺪن‪ ،‬ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺗﺒﺎط راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن‬ ‫ﻫﺮروز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﮑﺎلﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎﺷﯽ‪ ،‬ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر‪ ،‬ﻋﮑﺲ و ﺑﻘﯿﻪی‬ ‫اراﺋﻪی ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﻧﺪارم؛ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫روال ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﻣﻮاد ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ‪ ،‬ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای دارد‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ از اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﺠﺎی ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ‬ ‫در ﻗﻬﻮه ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻧﺜﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺞﺳﻠﯿﻘﮕﯽ در اراﺋﻪی ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ ،‬زﯾﺮا‬ ‫درﺑﺎرهی ﻣﺮﺣﻮم »دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ« اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در‬ ‫ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖﺳﺮﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در اداﻣﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺒﯿﺒﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ آورده‪ ،‬و در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻠﯽ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ‬ ‫دﻻﯾﻞ آن ﺑﯽاﻃﻼﻋﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺟﺎ دارد دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران‬ ‫ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد‪ ،‬وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اراﺋﻪی ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮده ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪی وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻦ از‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﺣﺮﻓﻪای‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ‪،‬‬ ‫ﻧﺜﺮ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻫﻢ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺰارشﻫﺎی وﯾﮋهی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫در ﻧﻮع ﺧﻮدش آواﻧﮕﺎرد اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﺎوﯾﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﺣﺮﻓﻪای‪ ،‬ﺑﺮای اراﺋﻪی ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ‪،‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻬﻮه از آندﺳﺖ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻤﺎرهی ﺑﻌﺪیاش‪ ،‬ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫دارد‪ .‬او ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﻧﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻮن از اﺳﯿﺮ ﺷﺪن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن‬ ‫را ﺑﺎ ﺷﻮک روﺑﻪرو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز آن ﺣﺎدﺛﻪی‬ ‫ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰد‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارد و در‬ ‫ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه درﺑﺎرهی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ‬ ‫و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎه‪ ،‬ﭼﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ‬ ‫»ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻼﺳﮑﻮ« در دﯾﻤﺎه ‪ ۱۳۹۵‬ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ‬ ‫درمﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دل ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫ﭼﺎپ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﻋﮑﺲﻫﺎ‬ ‫ﺣﺪ ﻣﻘﺪور ﻣﻬﻢﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻗﻬﻮه ﺑﺎ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺮ‬ ‫ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ‪ ،‬داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻗﻬﻮه ﮐﻪ درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻫﻨﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﺪرن در راﺳﺘﺎی‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم دارد‪ ،‬ﻫﺮ ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ‬ ‫و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﮐﻠﯿﺖ ﮔﺰارش را از ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در آن ﺑﺎره‪ ،‬ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﮔﺰارش وﯾﮋهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎل ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺷﻨﯿﺪهﺷﺪن دارد؛ زﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ در ﻗﻄﺐ‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از‬ ‫اﺷﮑﺎلﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﻪ در ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮرد‪ ،‬اراﺋﻪی ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻨﻘﻄﻊ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺞﺳﻠﯿﻘﮕﯽ در‬ ‫اراﺋﻪی ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﺷﻮد‬
‫‪۲۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ّ‬ ‫�ـ�زهی �ـ�� ا�ـ�ان‬ ‫] ���� ���[ ] ‪�� ] [۲۹‬را �� ���ن[ ]‬ ‫��در داودی[‬ ‫�����ن �� ����ی د��ار‬ ‫‪۲۳‬‬
‫ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻬﻮل ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺎﮐﻮر‬ ‫ِ‬ ‫ﻢ ﺟﻬﺎن‬ ‫ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈ ِ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﻔﯿﺲ ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫دورهی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آﺧﻮرﯾﺲ‪ ۳۷۹ ،‬ﺗﺎ ‪۳۹۳‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺖ‬ ‫ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯿﻨﺮو ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اورﺳﻪ‪ ،‬ﻫﻨﺮ‬ ‫روﻣﯽ‪ ،‬ﺣﺪود ‪ ۱۵۰‬ﺗﺎ ‪ ۲۰۰‬ﻣﯿﻼدی‪ ،‬ﺣﺪود‬ ‫‪ ۱۷۶۶‬ﺗﺎ ‪ ۱۷۷۷‬ﻣﯿﻼدی )اﻓﺰودهﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ(‪ ،‬ﺳﻨﮓ ُرﺧﺎم‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﻋﻘﯿﻖ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﻣﺮ و ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺎق‬ ‫»ﻣﻮزهی ﻟﻮور« )‪ (Musée du Louvre‬ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﻮزه )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن( در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﻋﯽ آﺛﺎری ﭼﻮن ﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺰا‪ ،‬ﯾﺎ ﻫﺮم ﻣﻮزهی ﻟﻮور‪ ،‬ﺷﮑﻮه و‬ ‫ﻋﻈﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آداﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ زﯾﺎرت‬ ‫اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر ﻣﻮزهی ﻟﻮور در »ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﮐﻪ در‬ ‫اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ ۹۶‬ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺧﺮداد ‪ ۹۷‬اداﻣﻪ دارد‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺠﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ‬ ‫روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از روز اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺎ ‪ ۲۷‬ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه‪ ۱۳۸ ،‬ﻫﺰار‬ ‫و ‪ ۹۸‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻣﺎری ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮزه در اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ورودی ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺻﻔﻮف ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‪ ،‬ﻧﻮﯾﺪ دﻟﭙﺬﯾﺮی از ﻋﻄﺶ و ﺗﻤﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم داد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮزه‪ ،‬آرام و ﺑﯽﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺻﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮور اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪی اﺷﯿﺎی ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ‪ ،‬ﻟﯿﻤﻮژ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ ۱۲۰۰‬ﺗﺎ ‪ ۱۲۱۰‬ﻣﯿﻼدی‪ ،‬ﭼﻮب و‬ ‫ﻣﺲ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه‪ ،‬ﻗﻠﻤﺰﻧﯽ ﺷﺪه و‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻄﻼ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺎری‪ ،‬ﻟﻌﺎﺑﺪار و‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از روز اﻓﺘﺘﺎح‬ ‫ﺗﺎ ‪ ۲۷‬ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۸‬ﻫﺰار و ‪ ۹۸‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮده‬ ‫ﮐﻪ آﻣﺎری ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮزه‬ ‫در اﯾﺮان اﺳﺖ‬ ‫‪۲۵‬‬
‫ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﻮدآ‪ ،‬ﺗﻠﻠﻮ‪ ،‬ﮔﯿﺮﺳﻮی‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﺮاق‪ ،‬دوران ﻧﻮ‪-‬ﺳﻮﻣﺮی‪،‬‬ ‫دورهی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻮدآ‪ ،‬ﺣﺪود ‪۲۱۲۰‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﺎﺑﺮو‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﻪای‪ ،‬ﻧﺒﺾ ﺷﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ‪ ،‬ارزشﻫﺎ و ﻣﻼکﻫﺎی ﻫﻨﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬و در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫روﯾﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎریﺑﺨﺶ ارﺗﻘﺎی وﺟﻮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ راهﮔﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و‬ ‫دوﻟﺘﯽ‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ‬ ‫و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮕﺴﺎزان دﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﺗﺠﺴﻤﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و ﻣﯿﺰان‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﺪاد ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدی‪ ،‬ﺗﻮدهی ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﺠﺬوب اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮزهی ﻟﻮور ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺪرت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮزهﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪی‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻗﺪرت ﺟﺬب ﮔﺴﺘﺮهی وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ‬ ‫در ﻃﻮل ﺳﺎل روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻨﺮی ﺑﺎ دﻋﻮت از‬ ‫و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﺮﯾﮏ‬ ‫ﺗﺌﺎﺗﺮ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و روﯾﺪادﻫﺎی ادﺑﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫دارد؛ ﮐﻤﺎاﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮور‪ ،‬ﻫﻤﻪی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن‪ ،‬اﻋﻢ از اﻓﺮادی‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮای دﯾﺪن‬ ‫و ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ‬ ‫از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد؛‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﺗﻤﺎم ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﺎزﺧﻮردی ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮزه داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﯽ از آن را‬ ‫ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد‬ ‫و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﺑﻮد ﺗﺎرﻫﻮﻧﭙﯿﺎس‪ ،‬ﻣﺮﻫﺶ‪،‬‬ ‫ﮔﻮرﮔﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ ،‬دوران ﻧﻮ‪-‬ﻫﯿﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ ۷۰۰‬ﺗﺎ ‪ ۸۰۰‬ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد‪،‬‬ ‫ﺳﻨﮓ ﺑﺎزاﻟﺖ‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ‬ ‫ﻣﮑﺎن ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪی‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻗﺪرت‬ ‫ﺟﺬب ﮔﺴﺘﺮهی‬ ‫وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻄﻮح‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ و‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ‬
‫‪۲۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺳﻨﮓ ﻣﺰار ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﯿﺲ‪ ،‬ﺟﺰﯾﺮهی ﺗﺎﺳﻮس‪ ،‬ﯾﻮﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ ۴۴۰‬ﺗﺎ ‪ ۴۵۰‬ﻣﯿﻼدی‪ ،‬ﻣﺮﻣﺮ ﺗﺎﺳﻮس‬ ‫ﺮ آﭘﯿﺲ‪ ،‬ﻣﻤﻔﯿﺲ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﯿﺎی ﺑﺮای ﮔﺎو ﻧ ِ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬دورهی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ راﻣﺴﺲ دوم‪ ،‬ﺣﺪود‬ ‫‪ ۱۲۵۰‬ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد‪ ،‬ﺳﻨﮓ آﻫﮏ‪ ،‬ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺳﺮاﭘﯿﻮم ﻣﻤﻔﯿﺲ‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن در رگﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺗﭙﺶ ﻧﺒﺾ اﯾﻦ ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ "ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی" در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎ ﻗﻮیﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ »اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ«‪ .‬روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و "اﻣﺎﻧﺖ" اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻣﻮزه را اﻣﺎﻧﺘﯽ در دﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺴﺎس و ﮐﻨﺠﮑﺎو‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪی‬ ‫ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎی‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﺾ‬ ‫ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻤﺮار و اﻧﺘﻈﺎم "ﺷﺮط ﻗﻄﻌﯽ" آن‬ ‫اﺳﺖ‬
‫]���� ��اف[ ]���� آ��� را���[‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫��اف[]��ر���� ��ردی[‬ ‫]����‬ ‫ِ‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۱‬‬
‫]ا����� �� ���� [ ] ‪[۳‬‬ ‫]در�� ����ی [‬ ‫����د‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫����را‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ از زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺳﺮﯾﻊ‬ ‫ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽآد؛ اﻧﮕﺎر‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﻦ‪ ،‬ﮔﭗزدن‪،‬‬ ‫ﻣﺰهﻣﺰه ﮐﺮدن و ﻟﺬت‬ ‫ﺑﺮدن از ﻗﻬﻮهﺷﻮن رو‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻠﻪ‬ ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻮن‬ ‫ﺑﺮﺳﻨﺪ‬ ‫در »ﻟﯿﺘﻞ ﺳﻮﺋﯿﺖ ﮐﺎﻓﻪ« )‪ (The Little Sweet Cafe‬ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺴﻨﺪرا‬ ‫ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ‪ ،‬اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻪ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد و َﮐ َ‬ ‫)‪ (Cassandra‬ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ اﯾﻦﺟﺎ رو از ﯾﻪ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮده‪ .‬از ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺟﺎ دادن‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮی اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﯿﮏ‪ ،‬ﻫﻤﻪ رو ﺗﻮی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺴﻨﺪرا ﻣﺎﮐﺖ ﮐﺎﻓﻪ و ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ َﮐ َ‬ ‫رو ﺗﻮی ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﯿﮏ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮده‪ ،‬ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﻣﺎﮐﺖ وﺳﺎﯾﻞ رو ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ‬ ‫و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ رو ﺗﻮی‬ ‫آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺴﻨﺪرا ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر ﺗﻮی ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپﻫﺎی‬ ‫َﮐ َ‬ ‫ﺑﺰرگ رو داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ رﻣﺰ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﻮﻧﻪ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﯾﯿﻪ‬ ‫ﺴﻨﺪرا ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ .‬ﻫﻤﻮن اول وﻗﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ َﮐ َ‬ ‫ﮐﺴﻨﺪرا و‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺷﻪ‪َ ،‬‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ رو ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻮی دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﻣﻨﻮ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻮﻧﻨﺪ از ﯾﻪ ﭘﻨﯿﺮ‬ ‫رو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮی ﭼﻬﺎر ــ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪی وﻋﺪهﻫﺎ رو ﻣﯽﺷﻪ ﺗﻮی‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫ﺑﺪه‪ .‬ﻣﯽﮔﻔﺖ‪ »:‬ﻣﻦ ﻻﯾﺖ ُرﺳﺖ رو ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدم؛ ﭼﻮن ﻣﺰهﻫﺎ رو ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﺷﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﺶ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ »ﮐﺮﯾﭗ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻧﻮﺗﻼ«ﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮی ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻪ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل‬ ‫ﻣﯽداره‪«.‬‬ ‫و ﻏﺬاﯾﯽ رو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮی ﻣﻨﻮ ﻧﺒﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﺰهﻫﺎش ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮد؛ ﻫﻢ ﺗﺮش ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻢ ﺗﻠﺦ‪ ،‬و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﺮش‬ ‫ﺴﻨﺪرا ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻌﻮده‪ ،‬ﻣﺎﻣﺎن ارﺳﻄﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ‬ ‫َﮐ َ‬ ‫ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ دوﻧﻪی ﻗﻬﻮهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻪ‪ .‬ﮔﻔﺖ »اروﯾﻨﮓ ﻓﺎرم«‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ اﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽاوﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻮ رو ﺗﻐﯿﯿﺮ داده‪» :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎم ﮔﻮش ﻣﯽدم؛‬ ‫درﺳﺘﺶ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻮ اﺿﺎﻓﻪش ﻣﯽﮐﺮدم‪«.‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻮی ﻣﻤﮑﻦ رو واﺳﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﯾﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻪ؛ ﻫﺮ روز‬ ‫و راﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ‪ .‬اون اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﭙﺮﺳﻮی زﻧﺪﮔﯽم ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﻮن ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﻪ ﺗﻠﺦ‪ .‬ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮشرﻧﮓ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮی ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽداد‪ .‬ازش‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﭙﺮﺳﻮ ﻧﺘﯿﺠﻪی دوﻧﻪی ﻗﻬﻮهی ﺧﻮب ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﺎلﻫﺎ‬ ‫ﺻﺒﺢ زودﺗﺮ از ﻫﻤﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻪ‪ ،‬و ﺑﻌﺪ از رﺳﻮﻧﺪن ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬دﻗﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎره‪.‬‬ ‫»ﺑﺮاوﻧﯽ«ﻫﺎی ﮐﺴﻨﺪرا ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪار داره‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬ ‫ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻪ‪َ :‬‬ ‫ﺴﻨﺪرا دﯾﮕﻪ ﻣﯽدوﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﻮری ﺗﻌﺎدل ﻻزم رو ﺑﯿﻦ ﮐﺎ ِر‬ ‫»ﮐ َ‬ ‫ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ روزﺷﻮن رو ﺑﺎ ﻗﻬﻮهی ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺮﯾﭗ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻧﻮﺗﻼ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐ ِ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ذﻫﻦ ﺑﺎزی داره‪ .‬ﺑﻪ ﺟﻮونﻫﺎ‬ ‫ﺷﺎت اﺳﭙﺮﺳﻮ ﯾﺎ ﯾﻪ ﻗﻬﻮهی دﯾﮕﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدن‪ ،‬ﻫﻤﻮنﺟﺎ دم ﺑﺎر ﻣﯽاﯾﺴﺘﻦ‪ ،‬ﻗﻬﻮه‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﯽﮔﻪ‪» :‬ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮی ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺳﺨﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً واﺳﻪ ﺟﻮوﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ درس ﺧﻮﻧﺪه‪ ،‬و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﻮی ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ از‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ‪ ،‬ﮔﭗزدن‪ ،‬ﻣﺰهﻣﺰه ﮐﺮدن و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻗﻬﻮهﺷﻮن‬ ‫ﻣﯽدﯾﺪم‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽآد؛ اﻧﮕﺎر‬ ‫ﺴﻨﺪرا ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻪ‪» :‬دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﭘﻮلدرآوردن در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﻪ‪َ «.‬ﮐ َ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪهی "ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن" ﻗﻬﻮه روﺑﻪرو ﺷﺪم‪ .‬ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ‪ ،‬ﻗﻬﻮه ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‬ ‫ﺷﻠﻮﻏﻪ و دﺳﺖﺗﻨﻬﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮدﺷﻮن ﻇﺮفﻫﺎﺷﻮن رو ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺮن ﻣﯽذارن‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬آﻫﻨﮓ ﮔﻮش ﮐﺮد‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﮔﭗ زد‪.‬‬ ‫ﻣﯽآد ﮐﺎﻓﻪ و ﺗﻮی اﺟﺎق ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ‪ ،‬ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽﭘﺰه‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎدرﺑﻮدن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻪ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽده و اﯾﻦ رو درک ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮی ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫روش‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و آﺳﻮنﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ِ‬ ‫ﻣﺮدمدار ﻣﺴﻌﻮده‪ .‬ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺶ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺟﻮری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺮش‬ ‫ﺗﻮی ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ! ﺣﺘﺎ ﯾﻪ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻨﻪ!«‬ ‫»ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﭙﺮﺳﻮی ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ رو ﻣﯽزﻧﻪ‪ «.‬اﯾﻦ رو ﺑﺎرﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ اﺳﭙﺮﺳﻮ ﻣﯽزد‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺣﺮﻓﻪای اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رَ وون ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاوﻣﺪ‪ .‬ﻣﯽﮔﻔﺖ‪» :‬ﺳﯽ ﮔﺮم‪ ،‬ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ‪«.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯽ ﮔﺮم ﻗﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ آب داغ از ﺗﻮش رد ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﭙﺮﺳﻮ رو‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاره‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻠﻮﻏﻪ؛ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺻﻒ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪم‪ .‬دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اونﻫﺎ ﻣﯽآن و ﯾﻪ‬ ‫رو اﯾﺴﺘﺎده ﺳﺮﻣﯽﮐﺸﻦ و ﻣﯽرن! اﯾﻦ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻗﻬﻮه ﺧﻮردن رو دﻓﻌﻪی اول ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫رو ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻮن ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ‬ ‫ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎﻫﺎش ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﺴﻨﺪرا‪ ،‬ﺗﻮی‬ ‫اﻣﺎ اونﺟﺎ‪ ،‬ﺗﻮ اون ﻟﺤﻈﻪ‪ ،‬ﺗﻮی ﮐﺎﻓﻪی ﮐﻮﭼﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮد و َﮐ َ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﻮنﻫﺎی ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻬﻮه ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬ﺧﻮدم‬ ‫رو ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺟﺎی اون ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮوﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً داره ﻣﯽره ﺑﭽﻪش رو از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺒﺮه‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺷﯿﻔﺖ دوم ﮐﺎرش ﺑﺮﺳﻪ؛ ﯾﺎ اون آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ رو ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮﻧﻪ و ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﻪ ﯾﺎ درس ﺑﺨﻮﻧﻪ‪ .‬زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽده‪ ،‬ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻮر آدم از‬ ‫ﻗﻬﻮه رو‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‬ ‫اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪای دﯾﮕﺮ‪ ،‬ازدواج و‪ ...‬ﺣﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی »ﺷﺎﺳﺘﺎ ﻧﻠﺴﻮن« ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ‬ ‫رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دوﺳﺘﯽ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎدی ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟« از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ‬ ‫دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺎﻧﺰده درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن‬ ‫از اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن دﺳﺘﺨﻮش‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد‪،‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎمﺷﺪن دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را‬ ‫ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ‪ .‬او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن راﺑﻄﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪﮐﻠﯽ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪن دوﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻮن ﺷﻤﺎر دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺷﺎن از ﺗﻌﺪاد‬ ‫از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺮﯾﻦ ﻟﻮﯾﻦ اﺳﺘﺎد روانﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ازدواج آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪنﻫﺎ از آن رو‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﻪی رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛‬ ‫ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﻤﺎمﺷﺪن در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دروغ ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ روزﻫﺎ وﻗﺖ‬ ‫ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎ آنﻗﺪر زﯾﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺣﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮑﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﻪﺷﺎن دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ‪،‬‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ‪ :‬ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮدن از‬ ‫ﺣﺘﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪدار ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ دوﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺮف زدن‪ ،‬دزدﯾﺪن‬ ‫اﻣﻮاﻟﺶ‪ ،‬ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری‬ ‫او و ﺑﺪدﻫﻨﯽ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ او از ﺧﯿﺮ‬ ‫و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا‬ ‫دوﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﺬرد‪ .‬وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ‬ ‫ﺷﺎﺳﺘﺎ ﻧﻠﺴﻮن ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ‪girlfriend-‬‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺮدن دوﺳﺖ‪ ،‬و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺣﻔﻆ او‪ ،‬وﻗﺖ‬ ‫زﯾﺎدی ﺻﺮف ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﺑﺪا اﺣﺴﺎس‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده‬ ‫‪ scircles.com‬را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی‬ ‫ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫راهاﻧﺪازی ﮐﺮده‪ ،‬دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎزی و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﯽﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎندﻫﻨﺪهی‬ ‫دوﺳﺘﯽﻫﺎی‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬ ‫ذﮐﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ او ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮش ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دوﺳﺘﯽﻫﺎ را‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم درک‬ ‫ﺣﺴﺎدت‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد‪ ،‬ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ‪ ،‬و ﻋﺪم ُﮐﻨﺶ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ راﺑﻄﻪی دوﺳﺘﺎﻧﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮ‬ ‫دوﺟﺎﻧﺒﻪ و اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای‬ ‫دوﺳﺘﯽﻫﺎ" اراﺋﻪ داد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ در‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫در ﻫﺮ راﺑﻄﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﯾﺎ روش ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای "ﭼﻪﮔﻮﻧﮕﯽ‬ ‫ِ‬ ‫اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی‬ ‫ﺣﺮف زد و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﻠﺴﻮن‪ ،‬ﻣﺮدم در ﯾﮏ‬ ‫اﯾﺮﯾﻦ ﻟﻮﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‪» :‬دوﺳﺘﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی‬ ‫ﻫﺮدوﻃﺮف ﻟﺬتﺑﺨﺶ و ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ اداﻣﻪی آن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﻪ و‪ ...‬ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد‪ ،‬اﺻﻠﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎی راﺑﻄﻪ‪ ،‬و ﻧﺒﻮدش ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن آن ﻣﯽﺷﻮد‪» :‬ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ آنﻗﺪر ﻣﻬﻢ‬ ‫دوران ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻠﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪«.‬‬ ‫رﻓﻘﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات او ﺑﺎ‬ ‫دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۴‬ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و دوﺳﺘﺎن اﻓﺮاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ‪ :‬ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ دوﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﻤﺎر دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ُ‬ ‫]���� ����� [ ] ‪[۹‬‬ ‫]زو ������ [ ] ��ر�� ����ی [‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪی ﻫﻔﺖ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد‬ ‫ﺗﻤﺎمﺷﺪن راﺑﻄﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ‬ ‫ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻮن دوری ﮐﺮدن از آدمﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ آدم را آرام ﻣﯽﮐﻨﺪ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۵‬‬
‫]���� ‪[۲۰] [۷۸‬‬ ‫] �� د���ی َ���ی �� ��زاده [‬ ‫] ���� ر���� [‬ ‫���‬ ‫��������‬ ‫ا���دی ��� ����!‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ را از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫در واﻗﻊ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ )‪(Editorial Cartoon‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬از زﻣﺮهی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد‬ ‫در زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ‪ .‬او داﻧﺸﺠﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻣﺮوزیاش از ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ "ﻣﻬﻨﺪس" ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﭘﺴﻮﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﻮﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی دﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﻼلآور‬ ‫)‪ (Albrecht Dürer‬و ﺑﺮوﮔﻞ )‪ (Pieter Bruegel‬ﺗﺎ ﮔﻮﯾﺎ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ را در ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮم‪ .‬ﮔﻪﮔﺎه ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻨﺮی ﺑﻮد‪ .‬ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﻮل‬ ‫ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ‪ ،‬از ﺣﺎل و روز ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ‪ .‬ﻫﺮدو در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم و او ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاش ﺑﻮد‪ ،‬و ﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻫﻨﺮی و ﭼﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان‬ ‫اوج ﻫﻨﺮ درﺑﺎری زﻧﺪ و ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻤﺎﯾﻞﻧﮕﺎری‬ ‫"ﺻﻨﻌﺘﯽ" رﺷﺘﻪاش ﻧﺸﺪ و آن را ﻋﺮﺻﻪی ﺑﮑﺮی ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺖ ﻫﻨﺮ اﻧﺘﻘﺎدی رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎروک‪ ،‬از دورر‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه ﻓﺮاری ﺑﻮدم‪ ،‬ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم ﮐﺎر ﺟﺪی ﻧﻘﺪ و‬ ‫)‪ (Francisco Goya‬و ﻫﻮﮔﺎرث )‪(William Hogarth‬‬ ‫در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺣﯿﺎط و راﻫﺮوﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻨﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻨﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻤﺎن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ؛ ﭼﻪ در ﻧﻘﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﭘﺮﺑﺎری داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮد‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر‬ ‫آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺑﻮد و ﻫﻨﺮ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﻃﻨﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ ــ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرﻓﺖ‪ .‬ﻧﻘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ‪ ،‬و آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ‬ ‫واﻗﻌﺎً ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ‪ .‬از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ از‬ ‫ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺳﻮژهی ﻃﻨﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺑﺪﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪهای‬ ‫ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز دارای‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﯽآن ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ و ﻏﺮﺿﯽ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ رواﯾﺖ واﻗﻌﻪی ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫از دوران ﺻﻔﻮی‪ ،‬از ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﻪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺖ ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﯽ در‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی را‬ ‫ﻃﻨﺰ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاح‪،‬‬ ‫دو ﺳﻮﯾﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺼﺐﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ‪ ،‬ﻗﻮﻣﯽ و‬ ‫اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ‪ .‬آنﭼﻪ در ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎه ﺻﻔﻮی ﺧﻮد را از ﺳﻼﻟﻪی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و‬ ‫‪۳۷‬‬ ‫ﻏﺮض از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻃﺮح ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ‪ ،‬و ﻧﯿﺎﺑﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎور او دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻫﻪﻫﺎ و ﺳﺪهﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪی‬ ‫ﮐﯿﮑﺎووس و ﺟﻤﺸﯿﺪ و رﺳﺘﻢ و ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و‬ ‫ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی ادﻋﺎ و دﺷﻤﻦﺗﺮاﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺳﺎﻃﯿﺮ‪ ،‬اﻋﻢ از ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از‬ ‫رﺷﺎدتﻫﺎی زال‪ ،‬ﺳﺎم‪ ،‬ﺳﻬﺮاب‪ ،‬اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر و‪ ...‬ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی‬ ‫ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﻮاه ﻋﻨﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺰدی و ﻗﺪرت ازﻟﯽ دودﻣﺎن ﻗﺪﺳﯽ او‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮ و‬ ‫ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮزﻫﺎی‬ ‫ﻗﺮاردادی ﻣﯿﺎن‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ﻫﻨﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪای‬ ‫ﺧﺎص ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ و روزﻧﺎﻣﻪای‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‬
‫اﻧﺒﻮه ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭼﻪ در ﮐﺘﺎبآراﯾﯽ و ﭼﻪ در ﭘﺮدهﺳﺎزی و دﯾﻮارﻧﮕﺎری‪ ،‬ﺟﻤﻠﮕﯽ‬ ‫ﻃﻨﺰ و ﻧﻘﺪ ﺗﻮأﻣﺎن از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﻨﺰ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮﯾﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺷﻘﯿﺎ و اﻣﻮﯾﺎن و ﺧﻠﻔﺎی ﻏﺎﺻﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﺟﻪ رﻓﺘﻦ و ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در درﯾﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮود‪ ،‬ﺑﺎز‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﺟﻨﺒﯿﺎن و اﻧﯿﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﻫﻨﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ‪ ،‬ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﺸﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫رﻗﯿﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﯿﺎس آﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن و اﺷﻘﯿﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﺠﺎن ﻃﻨﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺗﻔﺮﯾﺢﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮﮐﺮدن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫دل ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺣﺘﺎ اﮔﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ‬ ‫ﻣﺴﺘﺘﺮ در آن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﻘﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺑﻮده‪،‬‬ ‫ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪارای‬ ‫درﺑﺎری‪ ،‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‪ ،‬و ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان ﻃﻨﺰﻫﺎی‬ ‫آﮔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را رج ﻣﯽزﻧﺪ‪ ،‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﺧﺸﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﺑﺮ ﻧﯿﻨﮕﯿﺰد و ﻧﻔﺲ اﻧﺘﻘﺎد در ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪهاش‬ ‫از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬در ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎی ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻘﺴﯿﺮ ﺑﺎز اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﻨﺮیاش در ﺳﯿﻄﺮهی ﻫﻨﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎد از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺎن ﺑﺼﺮی در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﺪ از راه ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ اوﻟﯿﺎ و ﻗﺪﯾﺴﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﮐﺸﻨﺪ؟‬ ‫ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آن رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن آن‬ ‫آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻃﺮاح و ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺼﻮر ﺳﺎزﻧﺪهی آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪرﻏﻢ ﺻﻨﺎﻋﺖ ذاﺗﯽاش‪ ،‬ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﺳﻨﺪﯾﺖ اﺳﺖ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬرد‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ دو ﻋﺮﺻﻪ از ﻣﻼزﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و رﺳﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻃﺮاح‪ ،‬و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﮕﺎه‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪی »وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ« در ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدی او ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺎداﻧﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و‬ ‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ده ﺳﺎل‪ ،‬ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده »ﻋﻠﯿﻘﻠﯽﻣﯿﺮزا اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« وزﯾﺮ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و از ﺧﻼل واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ‪ ،‬ﭼﻪ اﺧﺒﺎر و ﭼﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی‪ ،‬اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی‬ ‫اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦﺧﺎن ﺻﻨﯿﻊاﻟﻤﻠﮏ« ﺳﭙﺮد و اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ »روزﻧﺎﻣﻪی دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪی اﯾﺮان«‬ ‫از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﺰارش ﺻﻮری اﻣﺮ واﻗﻊ ﯾﺎ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﺒﺮی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎرﺿﺎن و ﻣﺘﺠﺎﺳﺮان و ﺑﺎﺑﯽﻫﺎ را از دم ﺗﯿﻎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف وﻗﺖ‪ ،‬ادارهی ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ »ﻣﯿﺮزا‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺻﻨﯿﻊاﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻮرﺗﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای‬ ‫روﯾﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺄوﯾﻠﯽ و‬ ‫وﯾﮋه و ﻓﺮدی ﺧﻮدش را ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎر او ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ آنﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺎﻣﻊ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺛﺒﺖ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی درﺑﺎر ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺖ‪،‬‬ ‫اﯾﻦﺟﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺨﯿﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ‬ ‫اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان‪ ،‬در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮازات اوجﮔﯿﺮی‬ ‫"اﯾﺪوس" ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺶ در ادﺑﯿﺎت ﮐﻬﻦ ﻣﺎ »دﯾﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دل« ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﺎوﯾﺮ درجﺷﺪه در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‬ ‫ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫»دﯾﺪن« در دﻧﯿﺎی ﭘﺴﺎﻣﺪرن از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻣﻮس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ آن ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﻣﯽدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎر ﻃﺮاح ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﯿﺰهای از ﮔﺮاﻓﯿﮏ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮ و ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬و ﻣﻮاﺿﻊ و‬ ‫ﮔﺮاﻓﯿﮏ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻏﯿﺮه( ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺮاح روزﻧﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر‬ ‫ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﻨﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮی )ﻧﻘﺎﺷﯽ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﺧﺎص ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﻪ و روزﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۳۹‬‬
‫‪۴۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۱‬‬ ‫او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪی اﺛﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻃﺮحﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻫﻤﯿﻦ اﻧﻘﯿﺎد‪ ،‬ﭼﻪ در رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮاخﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺣﺘﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ را ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ارزش و وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راﺣﺘﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ‪ ،‬ﭼﻪ در ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺟﺮای ﻫﻨﺮی‪ ،‬ﭼﻪ در اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ و ﭼﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﻣﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬از او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽاش ﻣﻨﺎﻓﯽ ﭘﻮﯾﺶ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮای او ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ اﯾﺪهی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد‪ .‬اﯾﺪهی ﺗﺼﻮﯾﺮی در‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎی او ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن واﻣﯽدارد‪ .‬رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶﺗﺮ‬ ‫درﺑﺎرهی ﻓﺤﻮای ﮐﺎرش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوﺑﺮد‪ .‬در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای رخ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬
‫‪۴۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۳‬‬ ‫در ﻃﺮحﻫﺎی او ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ‪» .‬واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی« ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ در‬ ‫ﮐﺎر ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ »ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ« در ﮐﺎرﻫﺎی او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش ﮐﻢوﺑﯿﺶ در ﻫﻤﻪی‬ ‫دورهﻫﺎی ﮐﺎریاش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬راز ﻗﺪرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎر او‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﺠﺎز و ﻓﺸﺮدﮔﯽ‬ ‫و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ او ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ و دﺳﺘﻤﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرش ﻣﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﺎر‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﺠﺎز و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮی در رواﻧﯽ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺗﺼﻮﯾﺮی آﮔﺎه اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ رﺟﺤﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﻪی دورانﻫﺎ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ در‬ ‫ﻣﯿﺎن ارﮐﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﺪرن ﻫﻨﻮز ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﺳﯿﻄﺮهی ﮐﻼم در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯽﺣﺎﺷﯿﻪی ﻋﺮﺻﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪای ﮐﻪ از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ و‬ ‫ﻋﺮﺻﻪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫و ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی آن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی‬ ‫ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﺸﺮ ﻃﻨﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آنﺟﺎ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ در دو دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺑﻮده و در‬ ‫ﻣﻮاردی ﺣﺘﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم و دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺣﺘﺎ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪود و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮحﻫﺎﯾﺶ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺒﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫"ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺎرهی آن روﯾﺪاد ﭼﯿﺴﺖ؟" "ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻗﺒﺎل‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟" "ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ‬ ‫آن اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟" و از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ‪ ،‬در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن‬ ‫ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻨﺒﯽ و ﺛﺎﻧﻮی اﺳﺖ‪ .‬آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﻀﺎرب آرا و ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﻃﺮح ﺧﻮب در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽﻫﺎ اﺳﺖ‬
‫������ی‬ ‫���ی‬ ‫ّ‬ ‫] آ������� [‬ ‫]�����������[‬ ‫ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ‪ ،‬و ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋهی ﭘﺎدﺷﺎه از آن‬ ‫رخ داده اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ‪ .‬در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ‬ ‫ﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی و ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول‪ ،‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درﺑﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در‬ ‫زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺷﯽ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر‪ ،‬ﮐﺎﺷﯽﺳﺎزی‪ ،‬ﻧﺴﺎﺟﯽ و‪ ...‬ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر‬ ‫ﻫﻨﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫از ﻗﺎﻟﯽﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻨﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن‪ ،‬و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد‬ ‫ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ و آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آن زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهی‬ ‫ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی و ﺑﻌﺪ آن‪،‬‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه داﺷﺖ و دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ‬ ‫ﮐﻪ در آن دوران در اﯾﺮان ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺷﺎن‪ ،‬ﮐﺮﻣﺎن‪ ،‬ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﯾﺰد‪ ،‬ﻫﺮات و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫و ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﻦ‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی درﺑﺎر اﯾﺮان و ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮون ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫ﺑﻄﻮﻃﻪی ﻣﺮاﮐﺸﯽ‪ ،‬ژوزف ﺑﺎرﺑﺎروی وﻧﯿﺰی‪ ،‬ﺷﺎردن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢآرای ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺳﮑﻨﺪر ﺑﯿﮓ‬ ‫ﺗﺮﮐﻤﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮان درﺑﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﯾﮑﻢ ﻧﮕﺎرش‬ ‫ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی از زﻣﺎن ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﮑﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬و ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮهی‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﻮن و اﮐﺒﺮﺷﺎه‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﯿﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ از اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ‬ ‫و ﺳﭙﺲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‬ ‫ِ‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول در‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﻨﺮ و ﺑﻪﺧﺼﻮص‬ ‫را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﻬﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ در آن دوران ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺑﻮﺳﺘﻮن‪ ،‬ﻣﻮزهی وﯾﻜﺘﻮرﯾﺎ و آﻟﺒﺮت‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی وﯾﻦ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻟﻮور‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻣﻮزهی اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ و‪ ...‬ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ دوران ﺻﻔﻮی در ﻣﻮزهی‬ ‫ﻓﺮش‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻮزهی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و‪ ...‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ازﺑﮑﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺒﺎت‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ و رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﺳﺪهی ‪ ۱۱‬ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻟﭽﮏ ﺗﺮﻧﺞ‪ ۱۸۰ ،‬در ‪ ۴۱۰‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬ﮔﺮه در ﺷﺶوﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻓﺮش اﯾﺮان‬
‫ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﺳﺪهی ‪ ۱۱‬ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺳﯿﻤﺮغ و اژدﻫﺎ‪ ۳۴۵ ،‬در ‪ ۲۷۱‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬ﮔﺮه در ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻓﺮش اﯾﺮان‬ ‫‪۴۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﻔﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای درﺑﺎرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎی اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺶ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان در درﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان‬ ‫‪۴۷‬‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ داده ﺷﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻔﺎرشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻬﺴﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﺳﯿﮕﻤﻮﻧﺪ ﺳﻮم )‪ ۱۵۸۷ - ۱۶۳۲‬ﻣﯿﻼدی( داده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬او ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻮرا ﺗﻮوﯾﭻ« را از‬ ‫ورﺷﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺳﯿﮕﻤﻮﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ازدواج‬ ‫دﺧﺘﺮش ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﻪ وی‬ ‫داد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﭘﻮﻟﻮﻧﺰ و ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻟﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻧﮓﻫﺎی ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﮐﺮم و‬ ‫ﻃﻼﯾﯽ‪ ،‬و ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻤﯽ‪ ،‬اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ‪ ،‬ﭘﻨﺒﻪای و ﻓﻠﺰی‬ ‫در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪهی آﺛﺎر و ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آنﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه‬ ‫ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎﯾﯽ از دورهی ﺻﻔﻮی‪ ،‬ﺑﺎ ﻃﺮح و‬ ‫رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی آن دورهی‬ ‫اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﻪ در‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻠﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻟﻬﺴﺘﺎن‪ ،‬اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪،‬‬ ‫اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺣﺘﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫ﺗﻌﺪادی از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻔﯿﺲ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺘﯿﻨﮓ‪ ،‬ﭘﻮﻟﻮﻧﺰ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺳﻨﮕﺸﮑﻮ و‪ ...‬ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ورﺛﻪی ﺧﺎﻧﺪان‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎر و‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮑﺎن‬ ‫آن دورهی ﺧﻮد‪ ،‬و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽ در آن‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺪهی ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﺮب ﺑﺎ آﻏﺎز‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﻧﻮزده‬ ‫ﻣﯿﻼدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻨﺮ‬ ‫و ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬و از آن زﻣﺎن اﺻﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ‪،‬‬ ‫و در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزده و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻼدی‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮد آﻣﺪن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎص ﺧﻮد در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮیﺑﺎف روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻧﻘﻮش‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪی‬ ‫ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‪ ،‬رﻧﮓآﻣﯿﺰی‪ ،‬رﻧﮕﺮزی‪ ،‬ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ در‬ ‫اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی آزﻣﻮده‬ ‫ﺷﺪهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آن دوره‪ ،‬و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ‪ ،‬و‬ ‫ﻗﺪرت و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول‬ ‫دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ‬ ‫ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد‬ ‫و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﮐﺎﺷﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﺮﻣﺎن‪ ،‬ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﯾﺰد‪ ،‬ﻫﺮات‬ ‫و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ‬ ‫از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ‬ ‫در آن دوران ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻣﻮزهﻫﺎ و‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﮕﻬﺪاری‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬
‫‪۴۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۴۹‬‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﺳﺪهی ‪ ۱۱‬ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻟﭽﮏ ﺗﺮﻧﺞ‪ ۱۶۷ ،‬در ‪ ۲۵۲‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬ﮔﺮه در ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻓﺮش اﯾﺮان‬
‫اﺑﺪاﻋﺎت ﻫﻨﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ و‬ ‫آزﻣﻮن ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و رﻧﮕﺮزی‬ ‫و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ آن را ﭘﺲ از ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬رﻧﮓ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﺪه ﻫﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﯾﺪی‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و رﻧﮕﺮزی و ﺑﺎﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺘﺪاول در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و‬ ‫ﮐﺮﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺪهی ‪ ۱۰‬ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ‪ ۳۵۴ ،‬در ‪ ۴۱۰‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬ﮔﺮه در ﺷﺶوﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻓﺮش اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ‪ ،‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات دورهی ﺻﻔﻮﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻮع در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ‪،‬‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﺳﺪهی ‪ ۱۱‬ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻏﯽ‪ ۲۰۵ ،‬در ‪ ۳۶۰‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬ﮔﺮه در ‪ ۷‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻮزهی ﻓﺮش اﯾﺮان‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫و دﻗﺖ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻠﻖ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻤﯽ‪ ،‬اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ‪ ،‬ﭘﻨﺒﻪای و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻓﻠﺰی‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی دورهی ﺻﻔﻮی ﻣﺘﻨﻮع و‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻟَﭽَ ﮏ و ُﺗﺮﻧﺞ‪ ،‬ﻣﺤﺮاﺑﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎل ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دورهی ﺻﻔﻮﯾﻪ در ﮐﺎری ﮔﺮوﻫﯽ‬ ‫ﺧﺘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ‪ ،‬درﺧﺘﯽ‪ ،‬ﺣﯿﻮاﻧﯽ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﯽ و‪ ...‬اﺟﺮا‬ ‫را در ﻫﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﻧﻘﻮش‪ ،‬ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ‬ ‫ﺗﺮﻧﺞدار‪ ،‬ﮐﺘﯿﺒﻪدار‪ ،‬واﮔﯿﺮه و‪ ...‬ﺑﺎ ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ‪ ،‬ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده‪ ،‬اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻗﺮاردادی ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻄﻮط زاوﯾﻪدار و ﻣﻨﺤﻨﯽ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫و در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ذﻫﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﺧﯿﻞ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی دورهی‬ ‫ﺻﻔﻮی‪ ،‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺪرت ﻫﻨﺮ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﯽ و داﯾﺮه در ﻧﻘﻮش و‬ ‫ﻫﻨﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻌﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ در اﯾﻦ دوران دارد‪ .‬ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از‬ ‫ﭘﺲ از ﻗﺮنﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺸﺄ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎن از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ‬ ‫دورهی ﺻﻔﻮﯾﻪ دارای ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎی زﯾﺒﺎ‬ ‫‪۵۱‬‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز‪ ،‬ﻫﻤﻮاره اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬رﻧﮕﺮزی و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﺎ‬ ‫ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از دورهی‬ ‫ﺻﻔﻮﯾﻪ دارای ﻃﯿﻒ‬ ‫وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻘﺶﻫﺎی زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻤﯽ‪ ،‬اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﻨﺒﻪای و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ‬ ‫اﻟﯿﺎف ﻓﻠﺰی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‬
‫]����� ��ت[ ] ‪][۱‬‬ ‫��� ُ����[‬ ‫ﺰ وﻟﯿﻌﺼﺮ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ ﻟﻤﯿ ِ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در‬ ‫رﺷﺘﻪی ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪی‬ ‫ِ‬ ‫ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ دارد‪ .‬ﺗﺮﮐﯿﺐ‬ ‫زﯾﺎدی ﺑﻪ‬ ‫آن ﺑﺎ ﻗﻬﻮه و ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﻮﮐﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»ﺳﻔﺎرشﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫زودﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ «.‬او ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺶ درج ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﯿﭗ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ‬ ‫اول در ﺳﯿﻨﮕﻞﺷﺎت اﺳﺖ‬ ‫‪۵۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫]�����ی ����ی[] ‪ ������][۸‬در م���[‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۵۳‬‬
‫ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﯽ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ۱۲۳۴‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل ‪ ۱۳۰۱‬در‬ ‫ﺷﺼﺖوﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]���� ��� ون[] ‪[۵‬‬ ‫] د��� ����ر�� �����ز []‬ ‫����� �� ��د�����[‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ روان ﭘﺎک دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ‪» ،‬دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﭘﺴﺮش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎرش ﺑﻮد‪ .‬ﺻﻨﯿﻊاﻟﺴﻠﻄﻨﻪی ﻋﮑﺎﺳﺒﺎﺷﯽ‬ ‫ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ آن داﺷﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬از ‪ ۱۴‬ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮔﺮاورﺳﺎزی و ﻋﮑﺎﺳﯽ روی ﭼﯿﻨﯽ‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺮدهی دوم‬ ‫������‬ ‫���������اف‬ ‫در ا��ان‬ ‫ﻋﺪل« ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل ‪۱۳۸۷‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن‪ ،‬در ﺧﺼﻮص ارﺳﺎل ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎخ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪///‬‬ ‫ﻃﻬﺮان‬ ‫ﭘﺮدهی ﻣﺎﻗﺒﻞ اول‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﺎه‪ ،‬ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﭼﻮن از ﺧﺸﻢ ﺷﺎه آﮔﺎه ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪاﺟﺒﺎر ﻫﻔﺖ‬ ‫ﺮ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ‪» ،‬ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن«‪ ،‬ﻣﺘﻮﻟﺪ َاﻣﺮداد ‪ ۱۲۵۳‬در‬ ‫ﺳﺎل در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘﺴ ِ‬ ‫ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ‪ ۱۲۶۷) .‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی‪ ۱۸ ،‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ(‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽرود ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا‪ .‬در آﺑﺎن ‪ ١٢٧٧‬و ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ‪ ٢٤‬ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﺪ و از ﺷﺎ ِه‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻟﻘﺐ ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﺟﻨﺎق ﺷﺎه‪ .‬ﺷﺎه ﺧﻮاﻫ ِ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮش‪» ،‬زﯾﻮراﻟﺴﻠﻄﺎن ﻃﻠﻌﺖاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« را ﺑﻪ ازدواج ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ‬ ‫)ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ( ﯾﺎد ﮐﺮده ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫در ﻣﯽآورد‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ دورﻧﻤﺎ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر در ﺣﺪود ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ‪ ۱۲۷۷‬دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف را ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا‬ ‫اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺻﻨﯿﻊاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ُﺑﺮد ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ‪ ،‬در روز‬ ‫ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اروﭘﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را دﯾﺪه‪» :‬رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﻣﺨﺘﺮع آن ﯾﻨﮕﻪدﻧﯿﺎﺳﺖ‪] .‬آن‬ ‫زﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﯾﻨﮕﻪدﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ‪ [.‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت‬ ‫ﭘﺮدهی ﺳﻮم‬ ‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۲۲‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۱۲۷۸‬ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻮد‪ ،‬ﺻﺪراﻋﻈﻢ و دﯾﮕﺮان ﻫﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺎه در ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن‬ ‫داﺧﻞ ﺷﺪه‪ ،‬اول رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪای‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻋﺪل‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎرت ﻣﺪوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ‪ ،‬در ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ‪،‬‬ ‫از ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ‪ .‬در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺮوسﻫﺎ ]آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ[ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﮔﻠﻮﻟﻪ و‬ ‫ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻣﺜﻞ ﺗﮕﺮک از ﻫﻮا ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ‪ .‬ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ »ﺟﻤﻊ ﻋﮑﺎسﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﭘﺮدهی ﭼﻬﺎرم‬ ‫ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ‪ ٢٣‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ۱۲۷۹‬ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ‪ ۴‬آذر‪،‬‬ ‫ﻫﻔﺖ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ‪ ،‬اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﺲ‪،‬‬ ‫ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه‪ ،‬دﺳﺖ زن و‬ ‫آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻠﮋﯾﮏ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺮﮐﯿﻪی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺮ دﻗﺖ‪ ،‬ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺠﺴﻢﺗﺮ‬ ‫ﻧﻈ ِ‬ ‫ﺳﻔﺮ و در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ۱۷‬ﺗﯿﺮ ‪ ،۱۲۷۹‬ﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻗﺪر ﺷﺨﺺ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮده‪،‬‬ ‫ﺻﻮرت و ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮودار اﺳﺖ‪ «.‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ‬ ‫راهاﻧﺪازی ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﯾﺮان‪ ،‬اﯾﻦ آرزوی او در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻬﺮان ﻓﯿﻠﻤﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮدهی اول‬ ‫»ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺻﻨﯿﻊاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ ۱۲۲۷‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی‬ ‫اﯾﻦ ﺳﻔﺮ‪ ،‬ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺷﺎه ﺑﻮد‪ ،‬ﮐﻪ ﺿﺎرب در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف ﻣﯽرود؛ در ﺷﻬﺮ ﮐﻨﺘﺮﮐﺲوﯾﻞ‪ .‬ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در‬ ‫ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد آورده‪:‬‬ ‫»ﻃﺮف ﻋﺼﺮی ﺑﻪ ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻣﻮدﯾﻢ‪ ،‬آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﯿﻊاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‬ ‫از ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﯿﻨﻤﻮﻓﺘﻮﮔﺮاف و ﻻﻧﺘﺮنﻣﺎژﯾﮏ آورده اﺳﺖ‪ ،‬اﺳﺒﺎب ﻣﺰﺑﻮر را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب او را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮﻫﺎی ﻣﺎ در آنﺟﺎ ﺷﺎم و ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ‪ .‬ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ اﺗﺎق را‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ دو اﺳﺒﺎب را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﻊ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻏﻠﺐ اﻣﮑﻨﻪ‬ ‫در داراﻟﻔﻨﻮن ﻃﺐ ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮد‪ .‬ﮐﺘﺎﺑﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﻃﻮری در ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺶ در آﻟﺒﻮمﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎخ‬ ‫و ﻏﯿﺮه را در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻣﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬وی ﺗﺎ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪۱۲۸۵ ،‬‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪی‪ ،‬رﯾﺎﺳﺖ ﻋﮑﺎسﺧﺎﻧﻪی ﻣﺒﺎرﮐﻪی داراﻟﻔﻨﻮن را‬ ‫و ﺣﯿﺮت اﺳﺖ‪ .‬اﮐﺜﺮ دورﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻋﻤﺎرت و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﯾﺪن ﺑﺎران و رودﺧﺎﻧﻪی ﺳﻦ و ﻏﯿﺮه‬ ‫را اﺑﺘﯿﺎع ﮐﻨﺪ‪ .‬روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٩‬ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﮐﺴﭙﻮزﯾﺴﯿﻮن‬ ‫و ﺗﺎﻻر ﺟﺸﻦ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﺳﯿﻨﻤﻮﻓﺘﻮﮔﺮاف ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺴﻢ و ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ‪،‬‬ ‫‪۵۵‬‬ ‫ﺷﺎه از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از‬ ‫آن‪ ،‬ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪﺧﺎن‬ ‫ﺻﻨﯿﻊاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف را‬ ‫از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮاﯾﺶ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ دﺳﺘﻮر‬ ‫ﺧﺮﯾﺪاری دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ‪۵‬‬ ‫ﺳﺎل از رواج اﺧﺘﺮاع‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺟﻬﺎن‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﻟﻮﻣﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ‬
‫]ﺳﯿﻨﻤﺎ[ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬ ‫رواﯾﺖﻫﺎ ‪ ۲۷‬اﻣﺮداد‪ ،‬ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻮد‪ ،‬در ﺟﺸﻦ‬ ‫ُ‬ ‫روز ﻋﯿﺪ ﮔﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ اوﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت اﯾﻠﻮزﯾﺴﻦ‬ ‫وﻗﺖ ﻣﻐﺮب و ﭼﺮاغﻫﺎی اﮐﺴﭙﻮزﯾﺴﯿﻮن روﺷﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫اﺑﺘﺪا وارد درب ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺷﺪﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اول ورود ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺟﺸﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﺮد و واﻗﻌﺎ ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دو ﺗﮑﯿﻪ دوﻟﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر‬ ‫ﻣﺪور و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻨﻘﺶ ﻣﺴﻘﻒ اﺳﺖ و اﻃﺮاف‬ ‫آن دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻣﺨﻤﻞ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ از ﺷﺎه ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺷﺎه در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫»اﻣﺮوز ﻋﯿﺪ ﮔﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﻋﯿﺪ ﺑﺎﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ‬ ‫ُ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻟﺴﻜﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﺰﯾﻦ ﻛﺮده و ﺗﻮی ﻛﺎﻟﺴﻜﻪﻫﺎ و ﭼﺮخﻫﺎ را ﭘﺮ‬ ‫از ﮔﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻟﺴﻜﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺳﻮار ﻛﺎﻟﺴﻜﻪﻫﺎ ﺷﺪه‬ ‫و ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ در ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻜﺎسﺑﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف اﻧﺪازی ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻠﻮس اﺷﺨﺎص ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه‪.‬‬ ‫ﭘﺮدهی ﺷﺸﻢ‬ ‫ﭘﺮدهی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در وﺳﻂ ﺗﺎﻻر‪ ،‬ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫او را ﺑﺎ ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪوﯾﮋه آن ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺮدو ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﻣﯿﺮزا‬ ‫ﻧﻤﻮده و ﻋﮑﺲ ﺳﯿﻨﻤﻮﻓﺘﻮﮔﺮاف را ﺑﻪ آن ﭘﺮدهی‬ ‫‪ ۱۲۷۶‬ﺳﻔﺮ دور دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرت از ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ آﻏﺎز‬ ‫در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺳﯿﻨﻤﻮﻓﺘﻮﮔﺮاف ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫و ﺗﻤﺎم ﭼﺮاغﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ را ﺧﺎﻣﻮش و ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﺑﺰرگ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ دادﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای‬ ‫آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺮ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد‪ .‬دﯾﮕﺮ اﮐﺴﭙﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﮐﻮﭼﻪ‬ ‫ﻣﺘﺤﺮک و رودﺧﺎﻧﻪی ﺳﻦ و رﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ در‬ ‫»ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ« )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺘﺠﺪد و آزادیﺧﻮاه در ‪ ۲۳‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬روز آدﯾﻨﻪ ‪ ۷‬ﺧﺮداد ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ در‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی ﭘﺎﻟِﺲ )‪ (Palace‬ﻣﯽرود‪ .‬او ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده‪» :‬ﺑﻪ ﻗﻮهی ﺑﺮﻗﯿﻪ آﻻﺗﯽ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﮐﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺜﻼ آﺑﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﻓﻮج‬ ‫ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﻗﻄﺎر راهآﻫﻦ را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫رودﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻨﺎوری و آبﺑﺎزی ﻣﺮدم و اﻧﻮاع‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻓﻘﺮه از اﺧﺘﺮاﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دادهاﯾﻢ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺎرات و ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﮐﻪ انﺷﺎءﷲ ﻫﻤﺎنﺟﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮﻫﺎی‬ ‫ﺑﻮده‪ .‬ﻫﻨﺮی ﺳﺎوج ﻟﻨﺪر‪ ،‬ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺼﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن‪،‬‬ ‫ﺷﺎه از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ‬ ‫ﻋﻨﻮان "ﭼﺮاغ‬ ‫زﻣﺎن‪ ،‬ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن‪ ،‬را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ‪ ،‬از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻢ آنﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎورﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ‪«.‬‬ ‫و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از آن‪،‬‬ ‫ﻣﯿﺮزا‬ ‫اﺣﻤﺪﺧﺎن‬ ‫ﺻﻨﯿﻊاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫او ﭘﺲ از ﺳﻔﺮی ‪ ۱۰‬ﻣﺎﻫﻪ‪ ،‬در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان‪ ،‬در اﺳﻔﻨﺪ ‪ ،۱۲۷۶‬ﯾﮏ‬ ‫اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻟﻮﻣﯿﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﮔﻮﻣﻮن‪ ،‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع دوم‬ ‫اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ِﺳﺤﺮی" ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮدهی ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف را از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده‬ ‫ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهی ﺧﻮد را از‬ ‫اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ‪ ۵‬ﺳﺎل از رواج اﺧﺘﺮاع ﺳﯿﻨﻤﺎ در‬ ‫او‪ ،‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ۱۲۷۷‬و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزهاش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ‪(۱۸۹۵‬‬ ‫از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را وارد ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪی ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪاری‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﻟﻮﻣﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ‪۲۸) .‬‬ ‫ﭘﺮدهی ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ‪َ ۲۳‬اﻣﺮداد ‪ ،۱۲۷۹‬ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫اروﭘﺎ‪ ،‬ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺪی ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد‪ .‬زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﺣﯿﺎﻧﺎً در ‪ ٤٣‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻫﻢ‪ ،‬اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ از اﻋﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ ۲۰‬ﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزارﻧﻮ‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪی‬ ‫ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﺨﺼﯽ »ﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﻼم«‬ ‫‪۵۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ‪ ،‬در ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺖ‬ ‫ﮐﺎخ و اﻣﯿﻦزاده‪ ،‬روﺑﻪروی ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ِ‬ ‫از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫ﻣﻐﺎزهی آﻧﺘﯿﮏﻓﺮوﺷﯽ او ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺧﯿﺎﺑﺎن ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻗﺮار‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﯿﻠﻢ را در اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﭘﺮدهی ﻫﺸﺘﻢ‬ ‫آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮاغﮔﺎز )اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ( راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن‪ ،‬ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ درﺑﺎر‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن‪ ،‬ﻣﺎهﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ‬ ‫آذر ‪ ،۱۲۷۹‬در درﺑﺎر و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف‪ ،‬و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫ﺧﺒﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای )ﺗﺎ ‪ ۱۰‬دﻗﯿﻘﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ‪ .‬ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﮐﻤﺪی ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآورد‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎً دوﺑﺎر و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺎرو ﮐﺮدن ﮐﻮﭼﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺳﻮار ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﮔﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﺼﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﺎروﮐﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ در‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪ :‬ﮐﺎرﻧﺎوال و ﺟﺸﻦ ﮔﻞﻫﺎ در اوﺳﺘﺎﻧﺪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﻪ‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻟﻘﮏﻫﺎی ﻗﺼﺮ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه‪ ،‬دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری‬ ‫و ﻗﻤﻪزنﻫﺎ و ﺳﯿﻨﻪزنﻫﺎ در ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان‪ ،‬ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎغوﺣﺶ ﺷﺎه در‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺮاﻧﺴﻮال آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎدهﺻﺎفﮐﻨﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و او را زﯾﺮ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از روی ﭼﺎرﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﻣﺮد اﯾﻦﺑﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﭼﺎق‬ ‫دوﺷﺎنﺗﭙﻪ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺣﺮﻣﺴﺮا و ﺧﻮاﺟﮕﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺷﺎه‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در‬ ‫ﭘﺮدهی ﻧﻬﻢ‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﯿﺰ‪ ،‬در داﻻﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺧﻮد ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ‪ ،‬در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ‪ ۱۲۸۳‬ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ‪ ،‬ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮﺳﮑﻮپ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﯿﺰی‬ ‫‪۵۷‬‬ ‫ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن‬ ‫ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری‬ ‫ﺷﺪهی ﺧﻮد را از‬ ‫اروﭘﺎ‪ ،‬ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻤﺪی‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬در اﯾﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد‪.‬‬ ‫زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺣﯿﺎط‬ ‫ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزهاش‬ ‫ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟــﻪزار‬ ‫ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﺨﺼﯽ »ﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﻼم«‬ ‫ﻧﻘﻄﻪی ﻓﺮﺿﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﮐﺮﯾﻤﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻓﺮﻧﮓ اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻪای ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪی‬ ‫ُ‬ ‫آن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از روﺳﯿﻪ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ادﺳﺎ ﯾﺎ‬ ‫رﺳﺘﻮف آﻣﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه‬ ‫ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ؛ اﺣﯿﺎﻧﺎً ‪ ۳۰‬ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ‪ ۳۰‬آﺑﺎن ‪ ،۱۲۸۳‬ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ‪۱۳۲۲‬‬ ‫ﻗﻤﺮی‪.‬‬ ‫ﭘﺮدهی دﻫﻢ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺷﺪ ﺑﻪاﺟﺒﺎر ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎ‬ ‫ن ﻣﻨﻮ‬ ‫ﭼﻬﺮ ی‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ را ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺐ و آزادیﺧﻮاه‬ ‫داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬او از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ‪ ۲۲‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۱۲۸۳‬ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ‬ ‫از وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬او‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﺮداد ‪ ،۱۲۸۵‬و ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی »ﺟﻤﺎل واﻋﻆ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ«‪ ،‬ﻣﺒﺎرز و ﺷﻬﯿﺪ راه آزادی آن روزﻫﺎ )ﭘﺪر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎلزاده( ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺒﺐ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی »ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞﷲ ﻧﻮری« ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺎﻧﻪای‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ درﺑﺎرﯾﺎن داد ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞﷲ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی »روﺳﯽﺧﺎن« ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻐﺎم‬ ‫داد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ‪ُ .‬ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻦزاده‬ ‫ﺧﯿﺮ ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎم ﻧﻤﺮهای در ﺗﻬﺮان‬ ‫ﮐﻮﭼ‬ ‫ﻪ اﻣﯿ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺴﺮ و‬ ‫دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داراﻻﯾﺘﺎم« در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪ زارﻧﻮ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ‫آن ﮐﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ‪ ،‬آن را وﻗﻒ ﮐﺮد‪ .‬ﻏﯿﺮ از‬ ‫اﯾﻦﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺑﺮآورد‪ .‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ ﭘﻮﻟﯽ از »ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ« ﻗﺮض‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﺑﻪ ارﺑﺎب‬ ‫ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦ زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﺪت ﻗﺮض ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﺧﺎﻧﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺎه‬ ‫ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ‪» :‬ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻃﻠﺒﯽ از ﻣﻦ دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﯽﻫﺰار‬ ‫ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺎخ‬ ‫‪۵۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮا در ﻋﻮض ﭼﻬﺎردهﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺒﺮد‪ .‬ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻂ‬ ‫ﻣﺒﺎرک را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻃﻠﺐ او را ﺑﭙﺮدازم‪ «.‬ﺣﮑﻢ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ‪ ،‬ﺗﺮک‬ ‫دﯾﺎر و ﺑﺮادران دﯾﺎر‬ ‫را ﻧﻤﻮدهام‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎر‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺳﺎس‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪهام‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد‬ ‫و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را داﯾﺮ‬ ‫ﺑﺪارد‪ ،‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺬری را ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺸﺎﻧﺪهام‪،‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻠﺶ وی را‬ ‫ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد و‬ ‫ﻣﺮدم ﻫﻢ‪ ،‬ﮐﻢﮐﻢ‬ ‫ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺟﻮاﺑﯿﻪ و دﺳﺘﺨﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد‪» :‬ﺟﻨﺎب اﺷﺮف اﺗﺎﺑﮏ اﻋﻈﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﻬﺮان روی ﭘﺮده رﻓﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ »ﺧﺎنﺑﺎﺑﺎ ُﻣﻌﺘﻀﺪی« ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﭙﺮدازد‪ «.‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ‬ ‫ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ را زﻧﺠﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﺐ ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ را‬ ‫ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎ او را از زﻧﺪان ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫دوﺑﺎره در ﺧﺎﻧﻪی »ﺷﺮﯾﻒاﻟﺪوﻟﻪ« ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت‬ ‫ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺘﺮﻣﺎً ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻪی ﺷﺮﯾﻒاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫رﻧﺞﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺑﺴﯿﺎر و دلﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم از‬ ‫وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و اﺟﻨﺎس‬ ‫ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺮدهی ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ »م‪ .‬ﺣﺴﻦﺑﯿﮕﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ او ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو‪ ،‬ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن وﺳﺎﯾﻞ را ﺧﺮﯾﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎنﺑﺎﺑﺎ ُﻣﻌﺘﻀﺪی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی زﯾﺎدی دارد‪ .‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد »ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا در‬ ‫ﻣﯿﺮزا« ﺑﺮادر و وﻟﯿﻌﻬﺪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎی ‪ ۱۲۹٦‬ﺗﺎ ‪ ۱۲۹۷‬ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ در ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮدهی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﻓﺮار‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎرج‪ ،‬ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫و ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دﯾﻮان ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬او ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ‪ ۱۳۰۰‬ﯾﺎ ‪ ۱۳۰۱‬در ﻣﺸﻬﺪ‬ ‫درﮔﺬﺷﺖ و در ﺑﺎغ ﻧﺎدری‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﺰ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۱۲۸۱‬ﺗﻮﺳﻂ اراﻣﻨﻪی ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫»ﺳﻮﻟِﯽ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ( در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﮑﺎر روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪاش‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی‬ ‫در ﭘﺎﺳﺎژ ﺗﺒﺮﯾﺰ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪی‬ ‫ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ را در ﺳﺎل ‪ ۱۲۸۶‬ﺗﺤﺖاﻟﺤﻔﻆ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ داﯾﺮ ﺷﺪ‪ .‬در آن زﻣﺎن اﺻﻄﻼح ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ورﺷﻮﮐﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه‪ ،‬ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ‪،‬‬ ‫)آﭘﺎرات( و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬آﮔﻬﯽ داده ﺷﺪ‪ .‬اﻋﻼن ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﺎ دﺳﺖﺑﺴﺘﻪ‪ ،‬از اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺒﻌﯿﺪ‬ ‫ﺑﻌﺪ در آﺑﺎن ﺗﺎ دی ‪ ١٣٥٦‬ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯿﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﻫﻨﺪ رﻓﺖ‪ .‬رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‬ ‫اﺳﺒﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف‬ ‫‪۵۹‬‬ ‫دوم آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎی‬ ‫ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬اﻏﻠﺐ »اﯾﻠﻮزﯾﻮن« )‪(Illusion‬‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ او ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﺸﻢﺑﻨﺪی و ﺗﻮﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫در ﻣﺠﻠﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻼن‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد در ادارهی ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪی‬ ‫دﯾﺎر و ﺑﺮادران دﯾﺎر را ﻧﻤﻮدهام‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺳﺎس‬ ‫ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ در ﻫﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎﻣﻪی‬ ‫و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺻﺎﻣﺖ‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ‬ ‫ﺻﺎﻣﺖ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﻮازﻧﺪه ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺎﻧﻮ در ﮔﻮﺷﻪی ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻌﻪی ﺷﺮﻗﯽ ﻃﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺳﺎلﻫﺎ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪» :‬اﻋﻼن‪ ،‬ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ‪ ،‬ﺗﺮک‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪهام‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫را داﯾﺮ ﺑﺪارد‪ ،‬اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺬری را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﺪهام‪ ،‬ﺣﺎﺻﻠﺶ وی را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻫﻢ‪،‬‬ ‫ﮐﻢﮐﻢ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ واﻻ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪ «.‬و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاف را ﯾﮏﯾﮏ‬ ‫ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼن‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺘﺄﺛﺮﮐﻨﻨﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر را »اردﺷﯿﺮﺧﺎن« )آرﺗﺎﺷﺲ‬ ‫ﭘﺎﺗﻤﺎﮔﺮﯾﺎن( ﺧﺮﯾﺪ‪ .‬وی ﺑﻌﺪﻫﺎ و در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ُ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﺧﺘﺮ ﻟﺮ« را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ُ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﻌﻔﺮ و ﮔﻠﻨﺎر« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫در ‪ ۳۰‬آﺑﺎن ﺳﺎل ‪ ۱۳۱۲‬در ﺳﯿﻨﻤﺎ »ﻣﺎﯾﺎک« ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﺰاقﻫﺎی روﺳﯽ‪.‬‬ ‫وﻃﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ‪ ،‬و در آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮﺷﻤﺮده‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ و‬ ‫اﻣﺮوزیاﻧﺪ‪ :‬اﯾﺮان ﺧﻂ راهآﻫﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ‬ ‫ُ‬ ‫رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻫﻮاز ﺳﺪ زد‪ .‬از ﮔﻞﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﻄﺮ ِﮐﺸﯽ‬ ‫»آﻟﮏ ﺳﺎﮐﯿﻨﯿﺎن«‪ ،‬ﻋﻤﻮی ﺳﺎﮐﯿﻨﯿﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ارﻣﻨﯿﺎن در‬ ‫ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺳﻮﻟﯽ ‪ ۱۰۰‬ﻧﻔﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داﺷﺖ‬ ‫)ﺑﺪون ﺻﺪا( ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی‬ ‫ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬آﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد‪ .‬ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﻣﯿﻮهﻫﺎی‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﯾﺮان‪ :‬در ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ،۱۲۷۷‬دﻗﯿﻘﺎً ‪١٢٠‬‬ ‫ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان‪ ،‬آوردن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ اﯾﺮان‪ ،‬و‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪوﯾﮋه‬ ‫ﻻﻟﻪزارﻧﻮ‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪی ﮐﺎخ‬ ‫و اﻣﯿﻦزاده‪ ،‬روﺑﻪروی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ‪،‬‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد‬ ‫اﯾﺮان آنﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را‬ ‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢﺧﺎن ﺻﺤﺎفﺑﺎﺷﯽ‪ ،‬در ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫در ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزهی آﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﮐﺮان‬
‫‪۶۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۶۱‬‬
‫] آ������ []‬ ‫���� �����[‬ ‫����ای�� �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪۶۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ� ���ه ا����م �������‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۶۳‬‬
‫]����ی ����ب ��[ ]‪[���� ����] [۲۰‬‬ ‫��ور ����‬ ‫ِ‬ ‫ﺣﻆ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام در »ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎدهروی ﺗﺎ دوراﻫﯽ ﻗﻠﻬﮏ‪ ،‬ﺑﯽدرﻧﮓ وارد‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﻮن ﮔﺮﻳﻞ و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺎﻫﯽ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺣﻆ ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻫﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ!‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ«‪ ،‬ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪرﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻬﻤﻪی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‪ ،‬آراﻣﺸﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرم‪ ،‬ﻃﻌﻢ‬ ‫اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‬ ‫ﻗﻬﻮهﻫﺎی »ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ« را در ﻫﯿﭻﺟﺎی ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮔﺮﻳﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻢدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ‬ ‫ِ‬ ‫ﻣﺎﮐﯿﺎﺗﻮ« و »ﻣﻮﮐﺎی ﭘﺎور« را دوﺳﺖﺗﺮ دارم‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهام! از ﻣﻨﻮی ﻗﻬﻮهﻫﺎ‪» ،‬ﮐﺎراﻣﻞ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ آبﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﻴﻤﻮی ﺗﺎزه ﻣﺰهدار ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬از‬ ‫ﭘﺎوریﻫﺎ اﺻﺮار ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂ دﻧﺞ و آراﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻪﮔﺎﻧﻪی ﺑﺮﮔﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻬﻮهی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان اﺳﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽدزدد و ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪی رﺳﺘﻮران‪ ،‬ﺑﯽاﺳﺘﺨﻮان‪ ،‬ﭼﺮخ‪ ،‬و‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻬﻮهﺧﻮر را در ﭘﺎور ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً‬ ‫ِ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪرﺳﺘﻮران »ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ« ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻮب‪ ،‬ﻓﻠﺰ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ دﮐﻮراﺗﯿﻮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺟﺰ و ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرت ﻫﺴﺖ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺑﺮدن ﺳﺮت در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و‬ ‫آن دﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺎزهی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻃﻌﻢدار ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻃﻌﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ را در ﮐﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺳﺲﻫﺎی‬ ‫ﻗﻬﻮهی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ »ﻣﻮزﺗﯽ« ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی‬ ‫ﻃﻌﻢ اﺻﯿﻞ ﻗﻬﻮه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻮی ﮐﺎﻣﻞ »ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ«‪ ،‬از ﻣﻮاردی‬ ‫ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﮐﺮپﻫﺎ و واﻓﻞ و‬ ‫ُﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻠﺖﻫﺎی‬ ‫اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻨﻮی »ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ« اﻋﻢ از‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در »ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ« دﺳﺖﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬و از‬ ‫ﻣﻐﺬی و ﻋﺪﺳﯽ و ﻧﯿﻤﺮو‪ ،‬ﺷﻤﺎ را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﻨﯽ‪ ،‬دﺳﺮ و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دﻗﺖ ﻓﺮاوان‪ ،‬و زﻳﺮ‬ ‫ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺎور ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﺑﺎر ‪ ۸‬ﺻﺒﺢ‬ ‫ﻏﺬای ﮔﺮم )ﺑﺮﮔﺮ و ﭘﻴﺘﺰا(‪ ،‬ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﺮد‪ ،‬آﺑﻤﯿﻮه و‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪» .‬ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ« ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺑﻤﻴﻮهﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺎزدار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ‪ ،‬و آﺑﻤﻴﻮهﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫‪۶۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ادوﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه و ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢﺟﻮاری ﺣﺪودی ﮐﺎﻓﻪرﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و‬ ‫"داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﯾﺰ" اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎوریﻫﺎ »ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ«!‬ ‫دو داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای‬ ‫ِ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺎور دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۶۵‬‬ ‫ﭘﺎور ﺑﺮﮔﺮ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‪ ،‬دوراﻫﯽ‬ ‫ﻗﻠﻬﮏ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺼﯿﺮی‪ ،‬ﭘﻼک ‪۴۷‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ ۷۵۲۳۲‬و ‪۲۲۶۰۰۲۹۰‬‬ ‫‪power.burger‬‬ ‫‪powerburger.ir‬‬
‫]���هی ���ی[ ] ‪][۵‬ا���ز ����امزاده [‬ ‫�ــــــ�غ‬ ‫ِ‬ ‫�ـــ�ه‬ ‫ﺑﻨﺎی ﻣﯿﺪان اﺳﺐدواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﻏﺸﺎه ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﺎغوﺣﺶ‬ ‫ﻏﺮب ﺗﻬﺮان و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهی ﺷﻬﺮی ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺼﺮ ﺑﺎﻏﺸﺎه ﻫﻢ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ورود‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن‬ ‫ﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ در‬ ‫اﯾﻦ ِﻣﻠﮏ وﺳﯿﻊ در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر‬ ‫اﺳﺐدواﻧﯽ و ﭼﺎﺑﮏﺳﻮاری اﺣﺪاث ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﺰود‪.‬‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎغ ﻗﺮار داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺮا و ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺑﺎﻏﺸﺎه در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻤﯽ در آن ﺣﺎدث ﺷﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﺑﺎﻏﺸﺎه در دوران ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻫﻢ ﻣﻮرد‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب‪،‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه روﻧﻖ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و او ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﻣﻠﮏ اﻓﺰود‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺎغ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺪود ﺳﺎل ‪ ١٢٣٩‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮر او ﮐﻮﺷﮏﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫در آنﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﺎرتﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪی »دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪی اﯾﺮان«‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻤﺎدیاﻻول ‪١٢٧٧‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن‪ ،‬و ﻧﯿﺰ‬ ‫اﻣﺎ در زﻣﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﺑﺎزان و ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎرد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﻋﻤﺪهی ﺷﻬﺮت ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺴﻤﻪی ﺑﺮﻧﺰی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه‬ ‫ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺎل ‪ ١٢٦٨‬ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫ﻗﻤﺮی ‪ /‬ﯾﮑﻢ آذر ‪ ،١٢٣٩‬ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ در ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از دو ﻋﻤﺎرت‬ ‫زﻧﺎﻧﻪی ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎنﺧﺎﻧﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻘﺪی‬ ‫»ﻋﻤﺎرت دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ و ﻫﺮ ﺑﺨﺶ دو ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪ »ﻋﯿﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ« ﮔﺸﺖ‪ .‬اﮐﺜﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی‬ ‫ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﻠﻮس ﺷﺎه اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه در ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن‬ ‫دوﻟﺖ و اﻣﯿﺮان ﮐﺸﻮری و ﻗﺸﻮن ﺑﻮد‪ ،‬و ﺑﻨﺎی‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎرت دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص وزﯾﺮان‪ ،‬ﺳﺮان‬ ‫ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻋﻠﯿﺎ ﻣﺎدر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و‬ ‫زﻧﺎن ﺣﺮمﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ‪«.‬‬ ‫ﺷﺎه ارگ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را از ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه‬ ‫در‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی‬ ‫ﺑﯽﺷﻤﺎری در ﺑﺎﻏﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎل ‪ ١٢٦١‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی‬ ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪١٢٨٧‬ﻋﻤﻠﻪﺟﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺳﻪ‬ ‫اﻣﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن‪ ،‬وزﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش دﺳﺘﻮر داده‬ ‫ﮐﻪ در وﺳﻂ واﻗﻊ ﺑﻮد‪ ،‬ﯾﮑﯽ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫وی ﺑﺴﺎزد و اﻣﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻢ ﻋﻤﺎرت را ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻌﺰاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﻪﺟﺎت اﻧﺪروﻧﯽ‪ .‬اﮐﺜﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻗﺎﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ‬ ‫ارﺑﺎب‪،‬‬ ‫ﻣﻠﻘﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮد ﻋﻤﺎرﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻞ‬ ‫ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ١٢٦٤‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺷﺎه ﺑﻪ‬ ‫اﻣﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دو ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻏﺸﺎه‬ ‫را درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺴﺎزد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎه در ﻋﻤﺎرت‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺗﺮدد ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻫﻤﺎن‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ :‬ﯾﮑﯽ ﻋﻤﺎرت ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن و دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای‬ ‫رﺟﺎل ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻏﺸﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه‬ ‫ﺷﺮﻓﯿﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﻏﺸﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺎرت‬ ‫ﺑﺰرگ اﺳﺐدواﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻤﺎرت ﺑﺮج ﺑﺎﻏﺸﺎه‪ ،‬ﮐﻮﺷﮏ‬ ‫ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ‪ ،‬درﯾﺎﭼﻪی ﺑﺰرگ ﺑﺎغ و ﻣﺠﺴﻤﻪاش‬ ‫درﯾﺎﭼﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در وﺳﻂ آن‪ ،‬ﻣﺠﺴﻤﻪی‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫در ﺷﻤﺎرهی ﭼﻬﻞوﯾﮑﻢ روزﻧﺎﻣﻪی »ﺷﺮف«‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫ﺑﺮﻧﺰی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در رﺟﺐ ‪ ١٣٠٣‬ﻗﻤﺮی ‪ /‬ﻓﺮوردﯾﻦ ‪ ١٢٦٥‬ﺧﻮﺷﯿﺪی‪،‬‬ ‫در وﺻﻒ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﻣﯿﺪان اﺳﺐدواﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻋﻤﺎرت ﻣﺒﺎرﮐﻪی اﺳﺐدواﻧﯽ در‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻃﻬﺮان واﻗﻌﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﻗﺼﺮﯾﺴﺖ رﻓﯿﻊاﻟﺒﻨﺎء و ﻣﺘﯿﻦاﻻﺳﺎس‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺑﺎﺷﮑﻮه‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﺎرات ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﺳﺐدواﻧﯽ دارد‪ «.‬ﮐﻮﺷﮑﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻋﻼﺣﻀﺮت‬ ‫‪۶۶‬‬ ‫ﺻﺪوﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﻗﺎﺟﺎری ﮐﻪ در زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﻘﺮ داﻧﺸﮑﺪهی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )داﻓﻮس آﺟﺎ( اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺎم‬ ‫»ﺧﺎﻧﻪی ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش« وزﯾﺮ درﺑﺎر‬ ‫رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬درﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎغ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﻪ روی ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺟﯽ در ﺑﺎﻏﺸﺎه اﺳﺖ‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫از آن ﺑﺮج ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻈﻬﺮ‬ ‫ﻫﻨﺮ و ﻓﺨﺎﻣﺖ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ آن‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﯽ دﻟﻔﺮﯾﺐ و آن‬ ‫ﻃﺎقﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ‬ ‫و ﻣﻌﺮقﮐﺎریﺷﺪه‬ ‫و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی‬ ‫ﻫﻔﺖ رﻧﮓ‬ ‫ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش‪،‬‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۶۷‬‬ ‫ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﺪان اﺳﺐدواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫آب درﯾﺎﭼﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬و در ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪی ﺷﺎه ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺎغ در‬ ‫اﻣﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن‪ ،‬وزﯾﺮ اﺑﻨﯿﻪ داده ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ دو ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ و‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬آنﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﺳﺐدواﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای در‬ ‫از ﺑﻠﻨﺪای اﯾﻦ ﺑﺮج ﻣﺤﻮﻃﻪی ﻣﺸﺠﺮ ﺑﺎﻏﺸﺎه و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻓﻮاره و درﯾﺎﭼﻪی‬ ‫ﺑﺎغ ﻣﯽاﻓﺰود‪ .‬ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻞﻫﺎی ﻧﺴﺮﯾﻦ و ﯾﺎﺳﻤﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺮج ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺮج ﻣﻨﻈﺮ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ‬ ‫ﺑﻪ »ﺑﺮج ﺑﺎﻏﺸﺎه« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺰرگ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬راﻫﺮوی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮج‪ ،‬ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺎری ﺷﺪن آب ﺑﺎران‬ ‫ﺳﻨﮓﻓﺮش اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺎقﻫﺎی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را دارد؛ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ‪ .‬در ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺑﺮج دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﺮاس ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻫﻔﺖ رﻧﮓ‬ ‫ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ زﯾﻨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم‪ ،‬ﻧﺎوداﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎران ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻘﻪی ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﮔﭻﺑﺮی ﺷﺪه‪ ،‬ﺟﻠﻮهﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮاس اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎری‪ ،‬رﺟﺎل دوﻟﺘﯽ‪ ،‬و ﺳﻔﺮای ﻣﻌﻈﻤﻪی دول‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﺮقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎغ در ﺑﻬﺎر ﭘﺮ از ﺑﻮی ﺧﻮش ﮔﻞﻫﺎ ﺷﻮد‪ .‬ﺧﺪﻣﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮج و ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ آن ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﭼﻮﺑﯽ ورودی ﺑﺮج ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﺳﺒﺰ‪ ،‬زرد و ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻮر ﮐﻢرﻣﻖ‬ ‫آﻓﺘﺎب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ‪» .‬آﻧﺘﻮان ﺧﺎن ﺳﻮروﮔﯿﻦ« ﺳﻪﭘﺎﯾﻪی ﻋﮑﺎﺳﯽاش را ﺑﺮ‬ ‫ﺳﻨﮕﻼخ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻬﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺷﺎرهی او‪ ،‬ﺧﺪﻣﻪ دو ﮔﻠﺪان ﮔﻞ ﺟﻠﻮی در ﺑﺮج ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺑﺎغ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎه ﻣﯽرﻓﺖ‪ ،‬از ﺗﺮاس اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻣﯽروﻧﺪ‪ .‬آﻧﺘﻮان ﻋﮑﺲ ﺑﺮج را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﭼﻮن ﻧﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ‬ ‫ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺟﻬﯿﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ دﻟﻔﺮﯾﺐ و آن ﻃﺎقﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ و ﻣﻌﺮقﮐﺎریﺷﺪه‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪی ﺑﺮﻧﺰی ﺧﻮدش را ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻮد‪ ،‬و ﻓﻮارهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺣﻮض و‬ ‫اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ‬ ‫ﻟﺨﺖ و ﻋﻮرﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺳﺎل در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺮجﻫﺎ و ﻋﻤﺎرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬و ﺣﺎﻻ از آن ﺑﺮج ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻨﺮ و ﻓﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪه‬ ‫اﺳﺖ‬
‫]���هی ���[]‪[۱۷‬‬ ‫]���ی �������ن[]‬ ‫َ���ی �ـ� �ـ�زاده[‬ ‫�ــــ� �ــــ� �ـ ــ� �ـ ــ�ه � ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ� �ـــــــــــــــ ـ ـــــ‬ ‫ﺁﺭﺯﻭی ﻧﺠﺎﺕ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺭﺍﯾﺎﻥ ‪ ///‬ﺷﻤﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩی ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮﺯ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﻣﺜﺎﻝ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ »ﻧﺠﺎﺕ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺭﺍﯾﺎﻥ« ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺑﻬﺎﺭی‪ .‬ﻭ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭی‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺟﻠﺪی ﭘﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﮐﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺭﻓﺘﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ‪ .‬ﺳﺮﯾﻌﺎﹰ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ‬ ‫ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻩ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺭﺩﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﯿﺘﺮﺍﮊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﺮﺩﻭ‬ ‫ﻧﻔﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯾﻢ )ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪﺍی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ(‪ .‬ﺑﯿﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺗﺎﺭﯾﮏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭی ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻡ‪ .‬ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺗﻤﺎﺷﮕﺮ ﭼﺎﺑﮏ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭ ﭼﻪﻃﻮﺭی ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﮐﻨﺠﮑﺎﻭیﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ‬ ‫ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﯾﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ‬ ‫ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻢﮐﻼﻡ‬ ‫ﺷﺪﻡ؛ ﻭی ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ‬ ‫»ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ* ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪی ﺍﻭﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺻﻼﹰ‬ ‫ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ‬ ‫ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﺷﺪ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪی ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﺪ‬ ‫)ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪی ﺍﻭﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ(**‪ .‬ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮﻭﺍﺯی ﻭی‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ‬ ‫ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ‪ ،‬ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻡ‪«.‬‬ ‫ﭘﺎﻭﺭﻗﯽ‪:‬‬ ‫*‬ ‫** ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﭼﻪﺣﺪی ﺑﯽﺭﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫‪Tom Hanks‬‬ ‫‪۶۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ّ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ� �ـــــ ــ�ـ ـ ـ ــ� و درا�ـ ـ ـ ـ ــ�‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﭼﺮﻭﮎﻫﺎ ‪ ///‬ﭘﯿﺮﺷﺪﻥ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﺻﻼﹰ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺪﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﺪ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ* ﭼﺸﻢﺑﻪﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ؟‬ ‫‪۶۹‬‬
‫ﻓﺮآوری ﺧﺸﮏ‪ ،‬ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روش ﻓﺮآوری‬ ‫ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ روش‪،‬‬ ‫ﻣﯿﻮهﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﭘﺨﺶ‪ ،‬و ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﻨﺪﯾﺪن‪ ،‬ﮐﭙﮏ زدن و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن‪،‬‬ ‫آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاری داﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ دارد‬ ‫ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ داﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ‬ ‫در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺪتزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﺑﻮی ﻗﻬﻮه در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺧﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪی دارد‪ .‬ﻗﻬﻮهای ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺑﻮدادن‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ُرﺳﺖﮐﻨﻨﺪه و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮآوری ﺷﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺪف »ﻓﺮآوری ﺷﺴﺘﻪ« زدودن ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺎک ﻣﯿﻮه از‬ ‫داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﭘﯿﺶ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﺗﺎﺣﺪود‬ ‫]���های[‬ ‫]���� ������ی [‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی‪ ،‬از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺿﻤﻦ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮهی ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه »ﭘﺎﻟﭙﺮ« از داﻧﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ داﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﺨﺰن ﺗﻤﯿﺰ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه‬ ‫ﻃﯽ روش ﺗﺨﻤﯿﺮ از داﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی »ﭘﮑﺘﯿﻦ« اﺳﺖ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ داﻧﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه‬ ‫را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﺟﺪا ﺷﻮد‪ .‬در روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬ ‫آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ؛ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ‬ ‫‪۷۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۷۱‬‬ ‫ﻋﮑﺲ از اﻣﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺿﻼب آﻟﻮده ﮐﻪ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﻮل زﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ روش ﺧﺸﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪،‬‬ ‫داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ ﭼﻨﮕﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻔﺎع از‬ ‫زﯾﺮ و رو ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻫﺴﺘﻪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺸﮏ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن‬ ‫ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮا ﮔﺮمﺗﺮ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﻗﻬﻮه ﻃﻌﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫‪///‬‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺸﮏﮐﻦ‪ ،‬داﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ‬ ‫‪ ۱۱‬ﺗﺎ ‪ ۱۲‬درﺻﺪ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای داﺷﺘﻦ‬ ‫ﻗﻬﻮهی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻓﻨﺠﺎن‪ ،‬روش ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن‬ ‫در آﻓﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫دارد‪ ،‬و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺘﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن روی‬ ‫و اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻣﻞ زدوده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫زﯾﺎدی ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻ آﻣﺪن‬ ‫ﺿﺎﯾﻌﺎت‪ ،‬روش َﺗﺮ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‬ ‫ﭘﮑﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬روش ﻓﺮآوری َﺗﺮ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫ﺗﺨﻤﯿﺮ‪ ،‬داﻧﻪﻫﺎ را در دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﯾﻨﺪ‬ ‫داﻧﻪﻫﺎ ﺻﺪای ﺟﯿﺮﺟﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ‬ ‫ژﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﻤﻠﻮ از‬ ‫ﭼﻮب و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن روی آب‬ ‫ِ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﯿﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زدودن ﺿﺎﯾﻌﺎت‬ ‫ﺑﺎم‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻬﻮه‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻬﻮهی ﻣﺮﻏﻮب‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﻌﻢ ﻗﻬﻮه ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫روشﻫﺎ‪ ،‬داﻧﻪای ﺑﺎ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬و ﻗﻬﻮهای‬ ‫ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه‪ ،‬داﻧﻪﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻣﺎدﻩی‬ ‫ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬داﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﺻﻄﻼح ﻣﻬﻢ "ﺗﻤﯿﺰی" ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎن‬ ‫ﯾﺎ ﺗﻨﺪی و ﺗﻠﺨﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﯾﺮ آﻓﺘﺎب و روی ﺳﻄﻮح آﺟﺮی ﯾﺎ ﻣﯿﺰﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ ﻃﻌﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻓﻘﺪان ﻫﺮﻧﻮع ﻃﻌﻢ ﻣﻨﻔﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع‬
‫‪ .٥‬درﺟﻪﺑﻨﺪی‪ :‬ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن‪ ،‬داﻧﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻗﻬﻮه را‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس رﻧﮓ و اﻧﺪازه درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم داﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﻣﻌﯿﻮب ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن‪ :‬ﭘﻮﺳﺘﻪی ﮐﺎﻏﺬی داﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن‪ :‬ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮه را ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺪت ﺳﯽ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ‪ ،‬ﺧﻮب‬ ‫ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺻﺎدرات‪ :‬داﻧﻪﻫﺎ در ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺟﻮت ﻣﺤﮑﻢ ‪ ۶۰‬ﯾﺎ ‪ ۹۶‬ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و آﻣﺎده ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن‪ :‬داﻧﻪﻫﺎ را روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﺸﮏ‬ ‫ﮐﺮدن ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻫﻮا ﺑﯿﻦ‬ ‫ً‬ ‫داﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺒﺎ زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۷۲‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ .۴‬ﺷﺴﺖوﺷﻮ‪ :‬ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺨﻤﯿﺮ‪ ،‬داﻧﻪﻫﺎ را‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﻓﺮآوری ﺧﺸﮏ‪/‬ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫‪ .٢‬ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن‪ :‬ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪه را زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﭘﻬﻦ‪ ،‬و ﺑﺮای‬ ‫‪۷۳‬‬ ‫‪ .۱‬ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس‪ :‬ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻧﺎرس را‬ ‫ﺑﺎ دﺳﺖ از ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻫﻮا ﺑﯿﻦ داﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬آنﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ زﯾﺮ و‬ ‫رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮآوری ﻋﺴﻠﯽ‪/‬ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫‪ .۳‬ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن‪ :‬ﭘﺲ از ﮐﻨﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎ‪ ،‬آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن‬ ‫روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و درﺟﻪی ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻬﻮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن‪ :‬ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ‬ ‫وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﭙﺮ از داﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس‪ :‬ﻣﺤﺼﻮل را در ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺷﻨﺎورﺳﺎزی‬ ‫ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪه در آب ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس روی آب ﺷﻨﺎور ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮآوری ﺷﺴﺘﻪ‬ ‫‪ .۳‬ﺗﺨﻤﯿﺮ‪ :‬داﻧﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮه را داﺧﻞ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﭘﺮ از آب‬ ‫ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ از‬ ‫داﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن‪ :‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬ ‫‪ .۱‬ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس‪ :‬ﻣﺤﺼﻮل را در ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺷﻨﺎورﺳﺎزی‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس روی آب ﺷﻨﺎور ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﭙﺮ از داﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪا‬ ‫ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪه در آب ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫]����� اور����[ ]������ ���ا����[]‬ ‫]دروازهﺑﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺗﯿﻢ ّ‬ ‫ﻣﻠﯽ اﯾﺮان[‬ ‫‪۷۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ا��� ���� �� ������ن[‬ ‫]‪ ۱۰‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺴﻄﺎم[‬
‫]����� اور����[]ا���ن دژا��[]‬ ‫]ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺗﯿﻢ ّ‬ ‫ﻣﻠﯽ اﯾﺮان[‬ ‫���د ا���ری[‬ ‫]‪ ۱۰‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺴﻄﺎم[‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۷۵‬‬
‫ݧ ݩݧ ݧ َ‬ ‫]������د[]‪[۶‬‬ ‫]����� ����ر ������ [‬ ‫��م‬ ‫����‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﮐﺎﻓﻪ‪ ...‬ﻫﺮ ﻣﻐﺎزهی ﺧﺎﻟﯽای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻓﺮدا ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪی "ﻓﻼن" و "ﺑﯿﺴﺎر" ﺑﺸﻪ‪ .‬آره ﺧﺐ! ﻫﻢ ﺳﻮدش ﺧﻮﺑﻪ‪ ،‬ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮐﺎر آﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽآد‪ .‬وﻟﯽ ﻧﻪ‪ ،‬اونﻃﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﺳﻮن ﻧﯿﺴﺖ؛‬ ‫ً‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺳﺨﺘﻪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رو ﻫﻢ ﯾﺎدآور ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﻪی‬ ‫ﻣﻨﻮی‬ ‫ﺳﺎم‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻨﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪی‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ رو درﺑﺮ ﻧﮕﯿﺮه‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺷﻪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﻪ ﺑﺎر‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪروز ﻣﯽﺷﻪ‪ .‬ﺧﺐ‬ ‫ﺧﻮب داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺘﻪ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﻪی ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ‪ ،‬از اوﻧﻢ‬ ‫ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرﺷﻮن‬ ‫ﺗﻮی ﻫﺮ ﮐﺎﻓﻪای ﻣﯽﺷﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ رو دﯾﺪ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺪ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮی ﮐﺎﻓﻪداری ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ رو ﮐﻨﺎر ﻣﯽذارم و ﮐﻠﻤﻪی »ﺑﺪ« رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪی ﺑﻘﯿﻪی‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎﻓﻪ در ﻣﯿﻮن‬ ‫ﺳﺨﺖﺗﺮه!‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﻮی ﻧﻮﺷﺘﻦ‪ ،‬ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی‬ ‫اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﯽرن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﻓﻪ اونﻗﺪر‬ ‫ً‬ ‫اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آدم دﯾﮕﻪای ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺗﺎ "ﺑﺪ"‬ ‫ﻗﻬﻮهی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺳﺮو ﮐﻨﻪ ﮐﻪ‬ ‫رو دارﯾﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫واﺳﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ راهﺣﻞ دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺬارﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ‪ ،‬ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﻮن‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻪ‪ ،‬ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦﮐﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ‬ ‫اﺧﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ‪ ،‬ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ رو ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ وﺟﻮد داره؛ ﻋﺪم‬ ‫اﻣﮑﺎن رزرو ﺑﺮای ﻣﯿﺰ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺰ رزرو ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اونﺟﺎ‬ ‫ﺑﺮﯾﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر رو ﭘﺮﺳﯿﺪم‪ .‬ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺑﻮد‪» :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزرو ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ‪ «.‬ﭘﺮﺳﯿﺪم‪» :‬ﺣﺘﺎ اﮔﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ‬ ‫ً‬ ‫»اﺻﻼ ﻣﺎ ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﯽ؟« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاب‬ ‫ﺑﻮدن ﯾﻪ ﻓﻨﺠﻮن اﺳﭙﺮﺳﻮ رو ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻪ‪ .‬ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﻗﻬﻮهی ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻪ‪ .‬ﮐﺎﻓﻪ ﺳﺎﻻدﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮﺷﻤﺰهای داره ﮐﻪ واﺳﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ واﻗﻌﺎً ﮐﺎﻓﯿﻪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺮاغ ﮐﺎﻓﻪای رﻓﺘﻢ ﮐﻪ واﺳﻪ ﮐﺎﻓﻪدوﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺘﺎدﻫﺎی‬ ‫داﺧﻞ اون ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﯾﺪ‪ ،‬ﭼﺎرهای‬ ‫ﺳﻨﺘﺮ« ﮐﺎرش رو ﺷﺮوع ﮐﺮد و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻﻫﺎ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ و‬ ‫اﺳﻢﻫﺎی زﯾﺎدی واﺳﻪش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ از اون ﺑﯿﻦ »ﺳﺎم« ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﻫﻢ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺎبﻣﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای دوﺳﺘﻢ ﻻﺗﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ اونﻗﺪر ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ "ﻋﻄﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ"‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮه آﺷﻨﺎﺳﺖ‪» :‬ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ«! ﮐﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺳﺎل ‪ ۹۱‬از ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ »ﺳﺎم‬ ‫اﺳﻢ »ﺳﺎم« ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاره‪ .‬اون اول و ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻓﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮدش رو ﭘﯿﺪا و اﺳﻢ ﮐﺎﻓﻪ رو ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داد‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﻢ‬ ‫ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؟ ﻟﻮﮔﻮی ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﯾﻪ ﮐﻼﻏﻪ‪ ،‬ﮐﻼغ‬ ‫ﻫﻢ ﺳﯿﺎﻫﻪ‪ .‬از اون ﻃﺮف‪ ،‬اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﺳﺎم« ﺗﻮی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ‬ ‫رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﮐﻼغ ﺳﯿﺎه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ "ﺳﺎم" ﺑﺮای اﺳﻢ ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ داره؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﻪ ﭼﯿﺰی‬ ‫ﻧﺪارﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ دﯾﮕﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻻی ﭘﻮﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﻧﺪارﯾﻢ« روﺑﻪرو ﺷﺪم‪ .‬ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮﯾﺪ‬ ‫و اﮔﻪ ﺷﻠﻮغ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﻮﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻪ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻬﺘﻮن ﺑﺮﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽده و‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﺸﻪ‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫از دوﺳﺖﻫﺎی "ﮔﯿﺎهﺧﻮار" ﺳﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ زدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻪ‪ .‬ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﺳﭙﺮﺳﻮی ﺳﺎم از ﻋﺼﺎرهی‬ ‫ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز ﺳﻔﺎرش ﺑﺪم‪ .‬ﮔﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ داره‬ ‫ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮره؛ ﻓﻘﻂ‬ ‫دوﻧﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ارﺑﯿﮑﺎ ﺑﺎ ُرﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺳﻮﯾﺎ و ﺷﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﻪای ﻧﺪارﯾﻢ‪ .‬دوﺳﺖ‬ ‫از ﺳﺎل ‪ ،۹۳‬ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮم‬ ‫و ﯾﻪﮐﻢ ﺗﺮشﻣﺰه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ "اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ" روی‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم رو ﺳﺮو ﮐﺮد‪ .‬ﻃﺮﯾﻘﻪی دم ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ و‪ ...‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽذاره‪ .‬ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ‬ ‫دادن و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﺮاﺷﻮن ﻧﻮﺷﺘﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ‬ ‫دﺑﻞﺷﺎت ﻧﺪاره و ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﻢ‬ ‫ﮐﺎﻓﻪﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺧﺐ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ دوﺳﺘﺶ‬ ‫رو ﺗﻮ ﮐﺎﻓﻪ ﻧﺨﻮردﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ‪» :‬ﻧﻪ‪ ،‬وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ‬ ‫ﻗﻬﻮهﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهی دﻣﯽ ﻣﻌﺮوﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪی ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ اﺳﭙﺮﺳﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﻬﻮهﻫﺎی دﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻬﻮهﻫﺎی "ﭘﺎﯾﻪ اﺳﭙﺮﺳﻮ" ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ و روش ﺧﺎﺻﯽ واﺳﻪ‬ ‫آﯾﺘﻢ اﺳﭙﺮﺳﻮ داره‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﯾﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از دوﻧﻪی ﻗﻬﻮهی ﺧﺎص‪ ،‬ﯾﺎ "اﺳﭙﺸﯿﺎﻟﯿﺘﯽ"ﺋﻪ‪ .‬ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﻗﻬﻮهی‬ ‫رو ﺑﺮاﺗﻮن ﺳﺮو ﻣﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد ﺳﺎم‬ ‫ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی داره‪ .‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدش رو ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻧﻪی ﺳﺒﺰ وارد ﻣﯽﮐﻨﻪ‪ ،‬ﺧﻮدش اون رو ﺑﻮ‬ ‫ﻣﯽده ﯾﺎ ُرﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻪ و ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﺧﻮدﺷﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﻪ‪ ،‬ﻃﻌﻢ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎش ﻗﻬﻮهﻫﺎی دﻣﯽ! اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎی دﻟﻨﺸﯿﻦﺗﺮی داره‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻠﺨﻮﻧﻪی ﮐﻮﭼﯿﮑﯽ ﮐﻪ‬ ‫واﺳﻪ دم ﮐﺮدن اﯾﻦﻫﺎ از ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫و ﻣﺰهی ﻗﻬﻮه و ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﺷﻌﺒﻪی ﺷﻬﺮک‪ ،‬از ﺑﻘﯿﻪی‬ ‫ﺗﻮ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽش ﻫﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﻗﻬﻮهﻫﺎی ﺳﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺰهی ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﻗﻊ اراﺋﻪی ﻣﻨﻮ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺑﯿﺮون رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾﻦ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻪ‪ .‬در واﻗﻊ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮگ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺘﻮن ﻣﯽدن ﮐﻪ ﻻﯾﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮم ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﺗﻮن ﻣﯽآرﻧﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺸﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻦ و ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺳﺮد َ‬ ‫ﺳ ِ‬ ‫ﮔﺰارش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﻌﺒﻪی ﺷﻬﺮﮐﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻪ اﮔﻪ ﺷﻠﻮغ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﯾﻪ رﺑﻊ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻠﻮﻏﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻪ‪.‬‬ ‫‪۷۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از اونﻫﺎ را دمآوری‬ ‫ﻫﻢ ﻗﻬﻮهﻫﺎ و ﻫﻢ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﺰ ﻧﻤﯽآن‪.‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ‬ ‫ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ و ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز و اﻣﺜﺎل اون‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻮن روز ﯾﻪ ﺑﺮﮔﻪ واﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﻢ‬ ‫ﻫﻢ ﻗﻬﻮهﻣﻮن رو ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و رﻓﺘﯿﻢ‪ .‬ﭘﺲﻓﺮداش‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬اون روز ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ اوﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﻮهﺗﻮن‬ ‫ﺳﻮﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﯾﻪ ﻗﻬﻮهی دﯾﮕﻪ‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﯿﻢ‪ «.‬ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز رو ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬واﻗﻌﺎً از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫واﻗﻌﯽ‪ ،‬و ﻧﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻪی اﻧﺘﻘﺎد‬ ‫و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ ،‬اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و‬ ‫ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫در ﮐﻞ ﺳﺎم ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﻌﺒﻪی‬ ‫ﺷﻬﺮک‪ ،‬ﺟﺰو ﮐﺎﻓﻪﻫﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮروز ﺑﻪ اونﺟﺎ‬ ‫ﻣﯽرم و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﻬﻮهی دﻣﯽ »ﺳﺎم‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ« رو ﯾﻪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻗﻄﻌﺎً‬ ‫ﭘﺸﯿﻤﻮن ﻧﻤﯽﺷﯿﺪ‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۷۷‬‬
‫‪۷۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫]���� ���دی[] ‪ ][۶‬آرش �����ر [‬ ‫��م ��� وک‬ ‫����� ���ی‬ ‫ﻋﮑﺲ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛‬ ‫ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن‪ .‬ﮔﻮﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎﻧﻪی‬ ‫ﻣﺪرن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻫﻢاﻧﺪازهی ﺧﻠﻮت ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ .‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﯽ‬ ‫ﻣﻪﯾﺮ« اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی‬ ‫روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﺳﯽﻫﺰار ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪ .‬ﺗﺌﺎﺗﺮ‬ ‫ﺳﻌﺪی واﻗﻊ در »ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎهآﺑﺎد« ﺳﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺪرن در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﭼﻬﺎرراه‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﮑﺲ در ﻧﯿﻢروز ﯾﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫آن ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪروزی‪،‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻣﻨﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬ ‫دﻫﻪی ﺳﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻌﻠﻖ دارد‪.‬‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎدی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی‪ ،‬ﺗﺠﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زاوﯾﻪی ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻣﺨﺒﺮاﻟﺪوﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ آن را‬ ‫»ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ‪ .‬ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی ﺧﺎرج از ﻻﻟﻪزار اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار آن‬ ‫روزﮔﺎر ﺑﻪ دور‪ ،‬و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎمآور اﯾﻦ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی آﺛﺎری ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫ﻗﺎب‪ ،‬در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪهای از ﻗﺎب و ﻧﮕﺎه ﻋﮑﺎس‬ ‫و ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ‪،‬‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه‬ ‫ﺳﻦ ﮔﺮدان‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان روﺑﻪرو ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎل‬ ‫ﻧﻤﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ و آﺟﺮی ﺑﯽﺣﺲوﺣﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻫﻨﺮدوﺳﺖ ﺣﺘﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دور‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫دو ﯾﺎ ﺳﻪﻃﺒﻘﻪای اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﯾﺎ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و‬ ‫ﺑﺮای دﯾﺪن اﺟﺮاﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺳﺮدر از‬ ‫ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ‪ ،‬دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫دﮐﻮرﻫﺎی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻠﻞﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﻧﮕﺎه ﻗﺎب‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺻﻠﻪ‬ ‫درﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺠﺎری ــ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﺳﺎده و ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﯽزرقوﺑﺮق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻﺤﻨﻪی ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﻪ ﻣﺪد‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪) .‬ﺷﯿﺨﯽ‪(١٣٩٥ ،‬‬ ‫ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی ﮐﻪ درﺳﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎی ‪ ٢٨‬ﻣﺮداد ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم‬ ‫اوﺑﺎش‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻋﮑﺲ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺠﺪدﺧﻮاه و در‬ ‫و ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی‬ ‫ﻃﻌﻤﻪی ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬و در ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ‬ ‫ﺣﺎل ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻬﻢ ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن‪ ،‬ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی‬ ‫ﺳﻌﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٣٤٨‬دوﺑﺎره‬ ‫ﺑﺪل ﺷﺪ‪ .‬در ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ دوره‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎی‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ‬ ‫»ﻓﻀﺎی ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت« و »ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ«‬ ‫و اﻏﺘﺸﺎش ﻓﻀﺎ و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ در‬ ‫اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی ﻣﻌﺎﺑﺮ‬ ‫ﻋﺎﻣﻪ ــ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪی »ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ«‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اﻋﺘﻤﺎد‪ .(۱۳۹۱ ،‬ﺑﺎ ورود‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آرامآرام ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﺘﻞ‪ ،‬ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺎغ‬ ‫وﺣﺶ و‪ ...‬ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ‪) .‬ﺣﺒﯿﺒﯽ‪:۱۳۹۱ ،‬‬ ‫‪ ،۱۳۷‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻣﻞ‪(۱۳۹۵ ،‬‬ ‫اﻋﻼﻧﺎت روﺑﻪروی ورودی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی‪ ،‬آﺷﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﮐﻨﺎر اﻗﺸﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺣﺎﻧﯿﺎن و اﻓﺮاد‬ ‫ﺳﻌﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪــ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪی ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ و‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬اﻣﺮوزه‬ ‫در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری‪ ،‬ﮐﻤﯽ آنﺳﻮﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه‬ ‫آﻧﭽﻪ در ﻧﻘﻄﻪی ﻃﻼﯾﯽ ﻋﮑﺲ رخﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺨﺒﺮاﻟﺪوﻟﻪ‪ ،‬روﺑﻪروی ﺑﺎغ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪﺻﻮرت‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزیاش ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰای ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ ۱۳۲۰‬رﺷﺪ و‬ ‫اوج رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺗﻬﺮان ﻃﯽ دﻫﻪی ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و‬ ‫وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺣﻀﺎریاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺒﻮﻫﻪای‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮﯾﺒﻪاﻧﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک‪ ،‬ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎﯾﻞ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺪرن ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺰدﯾﮏ دو ﺳﺎل‬ ‫آنﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫»ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ« در ﭘﺎﯾﯿﺰ ‪» ۱۳۲۹‬ﺗﺌﺎﺗﺮ‬ ‫ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﮑﺲ ﻣﻔﺮوض داﺷﺖ‪ .‬آنﻫﺎ‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ »ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ«‪ ،‬ﺷﺎﮔﺮدان‬ ‫ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﺨﺼﯽ »ﻧﺎدر داودی«‬ ‫‪۷۹‬‬ ‫ﺳﻌﺪی« را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ‪» .‬ﺑﺎدﺑﺰن ﺧﺎﻧﻢ وﯾﻨﺪر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻓﺎرغ از اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻫﮕﺬراﻧﯽ اﻧﺒﻮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ‬
‫‪#‬ﺗﺌﺎﺗﺮ ــﺳﻌﺪی ‪#‬ﺧﯿﺎﺑﺎنــﻧﺎدری ‪#‬ﮐﻮدﺗﺎیــ‪۲۸‬ﻣﺮداد ‪#‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ــ ﻧﻮﺷﯿﻦ‬ ‫‪#‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ــ ﻻﻟﻪزار ‪#‬ﺟﻨﺒﺶ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪#‬ﺗﻔﮑﯿﮏ ــ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ‪#‬ﺻﺎدق ــ ﺷﺒﺎوﯾﺰ‬ ‫‪#‬ﺗﺌﺎﺗﺮ ــ ﻓﺮدوﺳﯽ ‪#‬ﺷﻮرش ــ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ‪#‬ارﺗﺶ ‪#‬ﻣﺮدم ‪#‬ﻣﺼﺪق ‪#‬ﻧﻬﻀﺖ ــ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺒﺮی ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ُ .‬ﮐ ِﻨﺶ ﺣﻀﺎر‬ ‫ِ‬ ‫»ﻣﺼﺮف ﻓﻀﺎ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫از ﺟﻨﺲ ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ و‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺠﻤﻊ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﻗﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪی ﻏﺮﯾﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽآور در ﻋﮑﺲ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻏﯿﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺳﻮق‬ ‫ﯾﺎﺑﻨﺪ‪) .‬ﺣﻘﺎﻧﯽ و اﺻﻠﯿﺎن‪ (۱۳۹۲ ،‬از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را‪ ،‬ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮک‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺷﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن آنوﻗﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫در ﻋﮑﺲ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺬف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ‬ ‫اﻓﺮاد در ﺑﺎزهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻏﯿﺎب ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺮداﻧﻪ و ﻏﯿﺎب ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﻧﺎن در‬ ‫و ﺟﻮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻼه و‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻔﺎوت‪ ،‬و ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ُﻣﻌﻤﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﮑﺎس ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺎر و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن آﮐﻨﺪه از ﺣﻀﻮری ﺗﮏﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ‬ ‫ﮐﺎدر اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ در آن ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺣﻀﻮر دارد‪ .‬ﻓﺎﺻﻠﻪی او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﮑﺲ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺷﻐﻞ او ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮده‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش آژاﻧﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ‪ .‬از‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﮑﺲ و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎب در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﺗﻮان‬ ‫در ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﭘﯿﺪا‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺪﻧﯽﭘﻮر‪ ،(۱۳۸۷ ،‬ﻣﻘﻮﻟﻪی‬ ‫ﻫﻤﯿﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻌﯽ‬ ‫آﻧﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬در ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪) .‬ﻋﺰﯾﺰی‪(۱۳۹۴ ،‬‬ ‫آزاداﻧﻪی زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن‪ ،‬ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و‬ ‫ﻗﺎب اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦﺟﺎ‪ ،‬ﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮای زﻧﺎن در‬ ‫ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد‬ ‫و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﺪه‪ .‬ﺳﯿﻤﺎی‬ ‫ِ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام و‬ ‫ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮﻻزم‪ ،‬از ﺻﻮرتﻣﺴﺄﻟﻪی ﻓﻀﺎﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮی و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ‬ ‫ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زاوﯾﻪی دورﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮداﻧﻪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه‪ ،‬ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺮﺋﯽﺗﺮ و‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازهی ﻗﺎب‪ ،‬ﻧﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ‪ ،‬ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ‪ ،‬ﻋﮑﺲ در دوران‬ ‫ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﭘﺮوژهی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در اﯾﺮان ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺮداﻧﻪ ﻓﺮاخ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮای ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺖوﺷﻠﻮار ﯾﺎ ﮐﺖوﺷﻠﻮار و ﺑﻠﻮز ﺿﺨﯿﻢ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻼه ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪی را ِه اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻏﺮب‬ ‫اﻣﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﮑﺎس و ﺣﻀﺎر را دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺎر و ﻋﮑﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻏﺮﯾﺒﮕﯽ ﻣﺤﺾ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻀﺎر ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی دﯾﮕﺮی از ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ زﯾﻨﺘﯽ و ﺗﺸﺨﺺﺑﺨﺸﯽ‬ ‫ﻧﺪارد و ﮐﺎرﮐﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮودت ﻫﻮا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ُﺑﺮدا ِر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﮑﺲ از ﻧﻮع ﻋﮑﺲﻫﺎی رواﯾﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻢ وﺟﻪ ﮔﺬرا دارد و ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺬرا‪ .‬از اﯾﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺣﻀﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎب اﻓﻘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺎدر‬ ‫و ﺑﯿﺮون از ﻓﻀﺎی ﻧﮕﺎه ﻋﮑﺎس‪ .‬ﻧﮕﺎه ﮔﺬرای اﻓﺮاد در ﻻﺑﻪﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ‬ ‫اﻧﺒﻮه ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫رؤﯾﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاری ﭘﻬﻠﻮی دوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ‬ ‫و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﮐﻨﺶ ﺿﺪﻫﻨﺠﺎر ﻧﺒﻮده‪ ،‬اﻣﺎ ﻋﺮف‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر زن در ﺧﯿﺎﺑﺎن و اﺟﺘﻤﺎع ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در دوران ﺗﺠﺪد‪ ،‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و اﻏﻠﺐ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد‪ .‬در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺪرن‪ ،‬ﻋﺎری از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ و‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ــ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺎﺿﺮان در ﻋﮑﺲ اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎﺳﺒﺎن ُ‬ ‫ﺧﺮد‪ ،‬و ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ‪ ،‬از ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از درﺷﮑﻪ ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ وﺳﺎﯾﻂ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺟﻮﻻن ﻣﺮدﺳﺎﻻری‪ ،‬و ﺗﺼﺮف و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ُﺑﻌﺪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺑﺪن‬ ‫ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎن دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در‬ ‫‪۸۰‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ«‪ ،‬ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان‪ ۲۰ ،‬آذر ‪http://anthro- ۱۳۹۱‬‬ ‫‪۶۸۹/polog y.i r/dossier‬‬ ‫• ﺣﻘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺴﺎ‪ ،‬اﺻﻠﯿﺎن‪ ،‬ﻣﻬﺪی‪» ،۱۳۹۲ ،‬ﺟﻨﺴﯿﺖ و‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی‪ :‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻮﻗﻒ‪ ،‬ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺳﭙﯿﺪی‪ ،‬ﺟﺪﯾﺖ و ﻃﻨﺎزی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن و ﻓﻀﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ‪ .‬ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫• اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﮔﯿﺘﯽ‪ ،۱۳۹۱ ،‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﺴﯿﺖ‬ ‫• ﺷﯿﺨﯽ‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎن‪» ،۱۳۹۵ ،‬ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان«‪،‬‬ ‫زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦرو‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪///‬‬ ‫رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎن از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی«‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪی اراﺋﻪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم‪،‬‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻨﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮی‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﺲ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻜﺎﻧﯽ‬ ‫ژﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و از ﺟﺪﯾﺖ‪ ،‬ﺧﺸﻢ و اﺧﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺸﺎش‬ ‫ﺑﻮدن‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ و ﻣﺘﻌﺠﺐ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬آنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎب ﻏﺎﯾﺐ‬ ‫»ﺣﻖ ﺷﻬﺮ« )ﺣﻀﻮر‪،‬‬ ‫و ﻣﺤﺬوﻓﻨﺪ‪ ،‬در واﻗﻊ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ِ‬ ‫ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻫﻢ دارای ﻃﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﺘﻔﺎوت؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ دارﻧﺪ و‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﮑﺲ را‪ ،‬وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻨﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪای زﻧﺎن در زﻣﺎﻧﻪی‬ ‫اﺑﺰار و ادوات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻗﺎب‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ اداری‪ ،‬ﭘﺎرکﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﻮع ﭘﻬﻠﻮی و ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺖوﺷﻠﻮار‪ ،‬ﮐﻼه و ﮐﺮاوات‪ .‬اﻟﺒﺴﻪی ﺣﻀﺎر ﺳﺎده‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮرت و ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ آراﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﺑﺮای او ﻣﻮﺟﺪ ﻫﺮاس‪ ،‬ﻧﺎاﻣﻨﯽ‪ ،‬و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮﻧﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع زﻣﺎﻧﻪی ﻋﮑﺲ‪ .‬آراﯾﺶ‬ ‫ﻣﺮداﻧﻪ و زﻣﺨﺖ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻫﻤﻪی‬ ‫ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺖ دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ از‬ ‫زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬زن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﯾﮑﺴﺮه‬ ‫در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮد‪ .‬ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﻦﺟﺎ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻗﺪﯾﻤﯽ‪ ،‬و اﺟﺰای آن ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺿﻮح اﺳﺖ؛ ﻃﯿﻒ رﻧﮓ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﯿﺎهوﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﭘﻮﺷﺶ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺮﭼﻪﻗﺪر ﻓﻀﺎ‬ ‫و ﺣﻀﻮر در ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺪروﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی‬ ‫ﻧﺪارد و ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎهوﺳﻔﯿﺪ داﺷﺘﻪ‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻀﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻧﮓﺑﻨﺪی‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪ‪) .‬ﺷﻔﯿﻌﯽ و ﻋﻠﯿﺨﻮاه‪(۱۳۹۳ ،‬‬ ‫ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻋﮑﺲ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮروﻣﺮور و ﭼﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻮﯾﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﺮداﻧﻪی ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ دارد‪.‬‬ ‫ﺷﮑﻞدﻫﯽ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺨﺖ‪ ،‬و‬ ‫ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ زن‪ ،‬ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﺪی؛ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﮑﻮه‬ ‫و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﺗﺌﺎﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻬﯽ ﻣﻄﻠﺐ‪۶۳۶۸۹ :‬‬ ‫• ﻋﺰﯾﺰی‪ ،‬ﺷﺎدی‪» ،۱۳۹۴ ،‬زﻧﺎن و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی«‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ‪(۴۹۱۳۳۶۰) ۸۱۷۸۸۹۷۰‬‬ ‫• ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬آﺗﻨﺎ‪» ،۱۳۹۵ ،‬ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﻨﺴﯿﺖ«‪http:// ،‬‬ ‫‪dialecticalspace.com‬‬ ‫• ﻣﺪﻧﯽﭘﻮر‪ ،‬ﻋﻠﯽ‪» ،۱۳۸۴ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی‪ :‬ﻧﮕﺮﺷﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ــ ﻣﮑﺎﻧﯽ«‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮﻫﺎد‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدازش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی‬ ‫ﺷﻬﺮی‪ ،‬ﺗﻬﺮان‬
‫]����ی ����ب ��[ ]‪����] [۲۱‬ن آ����[‬ ‫��ن����‬ ‫ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﺷﻌﺎع ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد‪ .‬اﻣﺎ در‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺪری ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪای ﻣﺘﻔﺎوت و‬ ‫ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎن ﮐﺎﻓﻪ ﻧﺎم دارد‪.‬‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎن ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهی »ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﺮ« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را ﺑﺒﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺧﻂ ﻗﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﻮر در‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ّ‬ ‫ﻗﻨﺎدﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ‬ ‫و ﻃﻌﻢﻫﺎی ﺟﺬاب‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت‬ ‫‪cafe.bun‬‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎن ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی‬ ‫و ﺷﻤﺎﯾﻞ آن ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن‪ ،‬ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی‪،‬ﺧﺪری ‪۳۹‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪۸۸۸۶۴۷۶۲‬‬ ‫ﻧﻤﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ‬ ‫"ﺑﺎن" ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن‪ ،‬ﻧﻮع‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری آن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺎﻓﻪﻫﺎی "ﺑﯿﺮونﺑﺮ" ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش‪ ،‬ﭘﻨﯿﻨﯽﻫﺎ و‬ ‫ﮐﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮو ﺷﺪن‬ ‫ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻟﺬﯾﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﺪف ﺑﺎن‬ ‫ﮐﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪی ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‬ ‫در ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺎن ﮐــﺎﻓــﻪ ﻧــﮕﻬﺒــﺎن ﺳﻼﻣﺘــﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎﺳﺖ‬
‫ﺷﯿﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎﮐﻮ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری از ﮐﺘﺎب ﺧﺴﺮو و‬ ‫ِ‬ ‫ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات‪ ۸۸۱ ،‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ‪ ۹۰۸ /‬ﻗﻤﺮی ‪/‬‬ ‫‪ ۱۵۰۲‬ﻣﯿﻼدی‪ .‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ‪ :‬ﺧﻤﺴﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﮐﻮ‪ ،‬ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺮاز‪ ۸۷۰ ،‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ‪/‬‬ ‫‪ ۸۹۷‬ﻗﻤﺮی ‪ ۱۴۹۱ /‬ﻣﯿﻼدی و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮدوﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻮزهی رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺮاز‪ ۸۲۸ ،‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ‪/‬‬ ‫‪ ۸۵۳‬ﻗﻤﺮی ‪ ۱۴۴۹ /‬ﻣﯿﻼدی‪ ،‬ﺷﻤﺎرهی ‪ ،۱۹۷۱‬ﻧﮕﺎرهی ‪۱۷‬‬ ‫‪Nizami Ganjevi, Khamsa Miniatures,1983, Baku‬‬ ‫]���� �����[ ]‪[۴‬‬ ‫]د��� ����ر�� �����ز [‬ ‫] ����� �� ��د�����[‬ ‫���س‬ ‫�����‬ ‫��ل‬ ‫���‬ ‫ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن و در زﻣﺎن زﻣﺎﻣﺪاری‬ ‫ﺷﺎﻫﺮخ در ﻫﺮات ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺒﮏ در‬ ‫دورهی ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻘﺮا ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬اﻣﺎ رﺷﺪ آن در ﺳﺎل ‪ ۱۵۰۷‬ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی‬ ‫ازﺑﮏﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن آﻗﺎرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺷﺎه در ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻨﺪی ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات را ﯾﮑﯽ از »ﭘﯿﺶﻣﮑﺘﺐ«ﻫﺎی ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺮات از ﮐﺘﺎب ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪه و ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺳﺖ از‬ ‫‪۸۲‬‬ ‫ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮ و رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﯾﮏ زن اﻣﺮوزی‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫‪۸۳DS 7‬‬ ‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪CROSSBACK‬‬ ‫�����‬ ‫ِ‬ ‫��� و ����‬ ‫] ����� راد[]‬ ‫در ﻣﺮاﺳـﻤﯽ ﮐﻪ در ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪١٣٩٧‬‬ ‫]���� ����[‬ ‫���ه ر���� [‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻨﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی زﯾﺒﺎ‪ ،‬ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و آﺛﺎر دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫در »دﯾﺪی ﺳﻨﺘﺮ« اﯾﺰدﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ‪ .‬در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻠﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی »ﮐﺮﯾﺲ وارد« ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫دوم ﺧﻮدروﻫﺎی ‪ DS‬روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻮدروی‬ ‫ﺧﻮدروی ‪ DS 7 CROSSBACK‬در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ‪ «.‬ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻮاد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪی ﻇﺮﯾﻒ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﺪ‪ ،‬ﻫﻨﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﭘﯿﺸﺮو و ﺧﻼق ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮدروی ‪ DS 7 CROSSBACK‬ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻞ‬ ‫ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺘﺮم »آرﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر« در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ ٩٧/٢/٦‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻫﺪف از روﻧﻤﺎﯾﯽ‬ ‫داﺧﻠﯽ ﺧﺎص‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت‪ ،‬و دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ‪ ،‬در ﻋﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده‪.‬‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ‪ DS‬اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ درون ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ‪FO-‬‬ ‫ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؟‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی آﻗﺎی ﺷﮑﻮﻫﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺎل ﭼﺮا ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی »دﯾﺪی ﺳﻨﺘﺮ«‬ ‫دﯾﺪی ﺳﻨﺘﺮ ﻫﻨﺮﮔﺎه و ﻣﻮزه ‪ /‬ﮔﺎﻟﺮیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری زﯾﺒﺎ و‬ ‫ﻣﺪرن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫‪ ،CAL‬ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪای‪ ،‬ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﻮدرو در ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر‪ ،‬ﻧﻮرﭘﺮدازی روی درب‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋهی ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎص ﭼﺮم از دﯾﮕﺮ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص اﺳﺖ‪ ،‬و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﺮ را در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه‪ ،‬و ﭘﯿﺮوی از‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ را در آن اﺣﺴﺎس ﮐﺮد‪.‬‬
‫»ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاره ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽﺷﻮن از ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮیﺗﺮن و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎی‬ ‫از ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﺰرگﺗﺮه‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﭼﯽﮐﺎر ﮐﺮدن؟ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺸﻮن‬ ‫رو ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻗﻄﻊ‪ ،‬و اون رو از ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﺳﺎل ‪ ٢٠١١‬ﭼﺎپ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎرج از دوﻟﺖ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪،‬‬ ‫دﯾﮕﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻦ‪ .‬اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻫﺎﺷﻮن ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻋﺎﺟﺰش ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﻪ روز ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻠﻪ‪ ،‬رﯾﺎل اﯾﺮان در ﯾﻪ روز ﭼﻬﻞدرﺻﺪ‬ ‫دوﻟﺖ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و در ﭘﯽ آن ﺑﺮای اﻓﮑﺎر‬ ‫و ﺳﺘﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاره ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯿﻪ‪ .‬اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ‪ ،‬دﻟﺶ ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﻪ ﺑﺨﻮاﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ اﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﻤﺶ رو ﻣﯽذارﯾﻢ »ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺟﻨﺲﻫﺎﺗﻮن رو ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻨﻦ‪ .‬ﺣﺎﻻ اﮔﻪ ارزش‬ ‫روز ﻫﯿﭻ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯿﻢ‬ ‫ﻧﺘﻮﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﺑﺸﯿﻢ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﺶ ﮐﻨﯿﻢ؛ و ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻨﻮ ﻣﯽدوﻧﻦ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ و دﺷﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود« ﯾﺎ »ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن«‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ واﺳﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد داره‪ :‬ﺳﻼحﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ‪،‬‬ ‫رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﻼح‬ ‫ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﻪ‪ .‬از ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ‬ ‫ﺳﻘﻮط ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﻞدرﺻﺪ ﺗﻮی‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ﺳﻘﻮط ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اون ﭼﻪ‬ ‫اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ دﺑﯽ ﻟﻨﺞ دارن‪ ،‬دﻻر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﺰد او ارج و ﻗﺮب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ‬ ‫ﭘﻮﻟﺘﻮن ﭼﻬﻞدرﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮل ﺑﺪﯾﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻪ‪ .‬ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻪ ﭼﻬﻞﻫﺰار ﺗﻮﻣﻦ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮرم‬ ‫ﭼﻬﻞدرﺻﺪی‪ .‬اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت رو ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻪ‪.‬‬ ‫و ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﻪ ﻣﻦ دارم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان در‬ ‫ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ‪ .‬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬در واﻗﻊ از‬ ‫اونﻫﺎ ﺗﻮ اﺳﻔﻨﺪ )ﻣﺎرس( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻪ‪ ،‬ﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﻪ؟ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ‪ ،[...] ،‬ﯾﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرﻣﯽ ﺣﺎدﺗﺮ‪ .‬وﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ اول ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮه‪ :‬ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪«.‬‬ ‫ﺧﻔﻨﯽ دارم!« و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و‬ ‫و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن »آنﻫﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ«‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را در اﯾﺮان ﺳﺮاغ‬ ‫دارﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻪ! دﮐﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺸﺖ درﻫﺎی‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ‪ ،‬و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن‬ ‫دﮐﺘﺮﯾﻦ در ﺑﯽﺧﺒﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدم اﺟﺮا‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻬﺎد‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﺶ را ﺑﺮای ﻣﺮدم‬ ‫ﺧﺼﻤﺎﻧﻪای" ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮑﯽ‬ ‫"ﺑﺮادر" ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫را دﺷﻤﻦ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ و "ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی‬ ‫اﺑﺘﺪای دﻫﻪی ‪ ،١٩٨٠‬ﮐﻪ اﯾﺮان رو ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ً‬ ‫اﺧﯿﺮا رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻗﺮار داده‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ‪ .‬ﺷﯿﻮهی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﮐﻨﮕﺮه؟ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر؟ ﻧﻪ! اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان رو از ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺸﻪ‪.‬‬ ‫»ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﺒﺮی«ﺋﻪ‪ .‬وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮهی‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی روﺷﻦ و دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪﺑﻪ! ﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و‬ ‫اﯾﺮان ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺧﺐ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﮕﯽ »ﺟﻨﮓ ارزی« ﯾﺎ »ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻟﯽ«ﺋﻪ‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرش را ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﭼﻮن در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬آدم ﺑﻪ‬ ‫اﮔﺮ آن ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻓﺮدا ﺳﺮ از ﮐﺎﻧﺎدا درآورد و ﺑﺎ‬ ‫را ﭼﻪﮐﺴﯽ زده؟ وزﯾﺮ داراﯾﯽ؟ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ؟‬ ‫ﺳﻠﻦدﯾﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪ ﭼﯽ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ‬ ‫و ﺟﻤﻼت آﻗﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺟﯿﻤﺰ رﯾﮑﺎردز«‬ ‫ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﺑﺸﻦ‪ ،‬دﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﺳﯽﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در والاﺳﺘﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﭙﻮﺷﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﮐﺎﻣﺮس ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد‪ .‬او اﯾﻦﺟﺎ‬ ‫اونﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً‬ ‫)‪ (Currency Wars‬را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ‪ .‬او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ‬ ‫دﻗﯿﻘﺎً دارﯾﻢ ﭼﻪﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺎر اﯾﻦﺟﻮرﯾﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﻼم‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان‬ ‫ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ﮐﻪ دوﯾﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﯾﺎ ‪،UBS‬‬ ‫اﻧﻘﺪ ﺟﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﺎ دوﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺸﻪ‪.‬‬ ‫)‪(James Rickards‬؛ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ــ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ــ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ،٢٠١٠‬داﺷﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺟﻨﮓ ارزی«‬ ‫ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد "ﮔﯿﺮش ﺑﯿﺎورﯾﻢ"‪ .‬وﻟﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺖوﺷﻠﻮار‬ ‫ﮐﺖوﺷﻠﻮارش ﮔﺸﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺶ زار ﻧﺰﻧﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ‬ ‫ا��� ا���اااااااس!‬ ‫]���� ���[] ‪ ����� ][۶‬ر����[‬ ‫] ����� ��ن [‬ ‫‪۸۴‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫ﭼﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دارد‪ ،‬اﻻن در ﭼﻪ‬ ‫‪۸۵‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬ ‫ﺑﻪ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ‪ .‬ﻣﺜﻼً‬ ‫ﺻﺒﺢ ﻇﺮف ﻏﺬاﯾﺶ را ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻣﯽرود ﺳﺮ ﮐﺎر‪ ،‬ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺟﻮاﺑﯽ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﯿﭻﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﻧﺪارد‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﻨﺤﻮس "رژﯾﻢ‬ ‫و ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و ﮐﺎﻫﺶ آن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی زﻧﺪﮔﯽاش‬ ‫را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ‪» :‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان در ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪ؛ ﺣﻘﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ اﻻن‬ ‫در ﻣﻮرد وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻫﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺮﻓﺶ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ‪ ،‬و ﻧﺘﯿﺠﻪای‬ ‫در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪی‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎی‬ ‫درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ‬ ‫را ﺑﺮ دوش ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه‪ ،‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬و از ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺶ ﻧﮕﻔﺘﻪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﻮرم ﭼﯽ اﺳﺖ‬ ‫دارد‪ ،‬ﻣﯽآﻣﺪ روی دوﻟﺘﻤﺮد ﻣﺤﺘﺮم را ﻣﺎچ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ‬ ‫»آﻗﺎ ﺧﺪا ﺧﯿﺮت ﺑﺪه«؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽآﻣﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ‬ ‫وﻗﺘﯽ اﯾﻦ "ﺧﺪا ﺧﯿﺮت ﺑﺪه"ﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم‪ ،‬ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﺮدﻣﯽ دارد‪.‬‬ ‫ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ" ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻟﮑﯽ ﭼﺎک دﻫﺎﻧﺶ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ‪ «.‬ﭼﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ‬ ‫آنﭼﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻮاﺑﺶ را داد ﮐﻪ »ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎ! ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﯽدوﻧﯿﻢ ﭼﯽﺑﻪﭼﯿﻪ!«‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ای ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم! ﻫﺮﻣﺎه ﺑﯿﺎ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰن »اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس!« ای ﻣﺮدم! ﻣﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬در آن ﺻﻮرت وﻗﺘﯽ ﻣﯽرود ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻮرم ﮐﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮق‬ ‫را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﻻﯾﻠﺶ اﯾﻦﻫﺎ اﺳﺖ و ﺿﺮرﻫﺎ و ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮز ﭼﻬﻞدرﺻﺪ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺮأت ﻧﻤﯽدﻫﺪ از آن ﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﺖﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﻪ زﯾﺮ دهدرﺻﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪود و ﺑﻪ او و "ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻘﺪس"‪" ،‬آﺳﯿﺐﻫﺎی‬ ‫ﺷﺪ ﺑﯿﺎ‪ .‬دﻻر ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﺎ‪ .‬دﻻر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﺶ و ﺣﺮفﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل را ﮔﻮش ﮐﻨﺪ ﭼﻮن‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ .‬وﷲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻠﻪ‪ ،‬ﺗﺎﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ!‬ ‫از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ ،‬ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺗﻮرم و‬ ‫اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪﻃﻮر اﻓﺘﺎد؟ ﭼﻪﮐﺴﯽ ﭼﻪﻃﻮر ﭼﻪﮐﺎر ﮐﺮد‬ ‫ً‬ ‫اﺻﻼ ﺗﻮرم ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﯾﮏ آدم ﻋﺎدی ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮرم ﮐﻢ ﺷﺪ؟‬ ‫ﮔﺮهﮐﺮده و ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎی ﺧﺸﻤﺎﮔﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ" ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺳﺮ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﯿﺎ‪ .‬ﺗﻮرم زﯾﺎد ﺷﺪ ﺑﯿﺎ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺞ ﻗﺒﺎی ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﺎ‪ .‬ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﭘﺎﯾﻪی ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﺑﯿﺎ‪ .‬دﻻر ﮔﺮان‬ ‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدت ﻧﻤﯽآﯾﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪه‬
‫‪۸۶‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬
‫ﻗـﻬــﻮه ‪ ///‬ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺼــﻮّ ر‬ ‫ِ‬ ‫ﮐــﯿــﻔــﯿــﺖ زﻧــﺪﮔــﯽ‬ ‫ﺑــﺮای‬ ‫‪۸۷‬‬
‫]������ت[ ]ا���� ��د�� آزاد[‬ ‫اﯾﻦ ﺗ‬ ‫ﺼﻮﯾﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻪی‬ ‫ﭘﻨ‬ ‫ﺠـﺎه‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺑﻠـﻮک ﺷـﺮق‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ!‬ ‫ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﺑﻪ دو‬ ‫ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ‪۲۸‬‬ ‫ﻣﺮداد‬ ‫و ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻻﯾـ‬ ‫ﺤـﻪ‬ ‫ی‬ ‫ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﯽ ﻣـﻄﺒـﻮﻋـﺎت‬ ‫ﺗـﻮﺳـﻂ‬ ‫ﻣﺠـﻠـﺲ ﺷـﻮرای ﻣـﻠـﯽ‬ ‫اﯾـﺮان‪،‬‬ ‫و‬ ‫ﻧـﯿــﺰ در روز ﺟـﺸﻦ‬ ‫‪۸۸‬‬ ‫ﺷــﻤــﺎرهی ‪ /// ۲۵‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ﺒﻮم‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻬﯿﻦ ﻗﯿﻢاﺷﺮﻓﯽ‬ ‫ارﺗﺒﺎط ا‬ ‫ﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪی‬ ‫ﺷﻬ‬ ‫ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﯿﻦ‪ ،‬دﺧﺘ ِ‬ ‫ﺮک اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ‬ ‫روی ﭼ‬ ‫ﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر دو‬ ‫ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻤﮑﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ‬ ‫و َﻣﻬ‬ ‫ﺪی ﮐﺮﯾﻢزاده‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺣﺴ‬ ‫ﯿﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺒﺎس اﺳﺖ‬ ‫ﻋﮑﺲ از آﻟ‬ ‫»اﻣﺮدا‬ ‫دﮔﺎن«‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺟﺸﻦﻫﺎی‬ ‫دوا‬ ‫زده‬ ‫ﮔ‬ ‫ﺎﻧﻪی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃـﻮر‬ ‫ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﺮای ﺑـﺮﮔـﺰاری‬ ‫آن ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎغ‬ ‫ﻫﺎ و ﻣـﺰارع ﻣـﯽرﻓﺘﻪ‬ ‫و ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﺎدی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬در‬ ‫»‬ ‫ﻋﮑﺎ‬ ‫ﺳﺨ‬ ‫ﺎﻧﻪی ﺳﻪروژ ﺷﺎﻫﭙﻮر«‬ ‫از ﯾـﮏ‬ ‫ﺧـﺎﻧـﻮادهی ﭼـﻬﺎرﻧـﻔـﺮهی‬ ‫ﺑ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪه‪.‬‬ ‫ﺳﻤﺖ‬ ‫ﭼﭗ‪ ،‬رﺣﯿﻢ ﻗﯿﻢاﺷﺮﻓﯽ‪،‬‬ ‫در ﻟﺒﺎ‬ ‫س‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﭘﺴﺮش ﻋﻠﯽ‬ ‫را در‬ ‫آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﮐﻨـﺎر‬ ‫ﻫﻤ‬ ‫ﺴـ‬ ‫ﺮش‬ ‫زﯾﺒـﺎ روﺷﻦدوﺳﺖ‪،‬‬ ‫از ﻣﻬﺎ‬ ‫ﺟﺮﯾﻦ ﺷﻮروی در دورهی‬ ‫اﺳﺘـﺎﻟ‬ ‫ﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺸﺴﺘـﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣـﺎ‬

آخرین شماره های ماهنامه قهوه

ماهنامه قهوه شماره 28

ماهنامه قهوه شماره 28

شماره : ۲۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
ماهنامه قهوه شماره 27

ماهنامه قهوه شماره 27

شماره : ۲۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ماهنامه قهوه شماره 26

ماهنامه قهوه شماره 26

شماره : ۲۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
ماهنامه قهوه شماره 24

ماهنامه قهوه شماره 24

شماره : ۲۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
ماهنامه قهوه شماره 23

ماهنامه قهوه شماره 23

شماره : ۲۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ماهنامه قهوه شماره 22

ماهنامه قهوه شماره 22

شماره : ۲۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!