صفحه قبل

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره ۱۴۷

صفحه بعد

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 147

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 147

‫نشریه داخلی ایساکو شماره ‪ ۱۴7‬سال هجدهم خرداد‪۹۶‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪2‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺴﺎﻛﻮ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮ ﻣﺮﺍﺩﻋﺒﺎﺳﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻛﺮﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻃﺎﻋﺘﻰﺭﺍﺩ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‪:‬‬ ‫ﺳﻤﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺪﻭﺳﺖ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪:‬‬ ‫ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻗﻨﺒﺮﭘﻮﺭ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻪ ﺭﺳﺘﻤﻰ‬ ‫ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻓﺼﻴﺤﻰﺣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻌﻴﺎﻥ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺭﻩﭘﻴﻤﺎﻯ ﻧﺮﮔﺴﻰ‬ ‫ﺳﻤﻴﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ‪:‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫‪info@isaco.ir‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪:‬‬ ‫‪021 48222396‬‬ ‫ﻓﺎﻛﺲ‪:‬‬ ‫‪021 44905357‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺳـــﺮﻣﻘﺎﻟﻪ‪4 .........................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪:‬ﺗﻮﻟﻴﺪـ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪5 .................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﻧﺎﭘِﻼﺱ ﻭ ﭘﮋﻭ‪6..........................................................................................................:2008‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‪9........................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﻰ‪18.........................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ)ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ(‪20...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻌﻔﺮﻯﻧﮋﺍﺩ‪24..........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺍﺗﻮ ﻛﻠﻴﻚ؛ ﺧﺪﻣﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪26..............................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ‪28.............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺳـﻮﺍﺭﺑﺮﺗﻮﺭﻧﺎﺩﻭﻯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ‪30............................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ‪32.......................................................................................................................................................................................................ABC‬‬ ‫ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪34.................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻛﺎﻟﺮﻯ ﺳﻮﺯﻯ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‪36.....................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﺎ ﺭﺍﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺍﺳﺘﻴﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ‪38..........................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻱ ‪ 9‬ﺍﭘﻠﻴﻜﺸﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ‪39.............................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﺍﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻓﻼﻳﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ ‪40............................................................................................................................................‬‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﻮﻩ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ‪41..............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‪42............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻛﻮﺩﻛﻰ‪44................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ‪46.........................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﺴﺎﻛﻮﺷﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪@farhangekhedmat‬‬ ‫● ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺪﻫﻢ ● ﺧـﺮﺩﺍﺩ ‪● 1396‬‬ ‫ﺷــــــﻤﺎﺭﻩ ‪147‬‬ ‫‪3‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫ســـرمقاله‬ ‫ســـرمقاله ◀‬ ‫تغییر یک نگاه‬ ‫در ایساکو‬ ‫مرتضی مـرادی‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪4‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫سنت میهمانی رفتن و میهمانی دادن در همه فرهنگ‌ها حال هوای خاصی دارد‪ .‬در فرهنگ ایرانی نیز بر این سنت در‬ ‫هر دو شکل آن تاکید زیادی شده است اما وقتی قضیه رنگ و بوی خاص‌تری به خود می‌گیرد که میهمان باشی آن هم‬ ‫از نوع سرزده!‬ ‫در این نوشتار سعی دارم به بازخوانی اتفاقی جدیدی بپردازم که مدتی است در عرصه خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫جاری شده است‪ .‬با توجه به چند بازدیدی که اخیرا مدیرعامل ایساکو از نمایندگی‌های سراسر کشور داشت تقریبا همه‬ ‫زحمت کشان آبی پوش این عرصه‪ ،‬در جریان این نوع بازدید آقای حسینی به عنوان میهمان سرزده دفاتر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫نقطه قابل ذکری که می توانم به عنوان شاهد عینی همه بازدیدها بگویم این است که به معنی واقعی این بازدیدها سر زده‬ ‫و بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی انجام می شود‪.‬‬ ‫این موضوع با توجه به تاکید ویژه شخص ایشان و البته با توجه هدف نهایی این طرح جدید یعنی برخورد بدون تشریفات‬ ‫به عنوان یک مشتری محصوالت ایران خودرو است‪ .‬به گونه ای که بتوان با ارزیابی برخورد طبیعی نماینده مذکور‪ ،‬در جریان‬ ‫نحوه خدمات رسانی در زیر پوست نماینده‌های ایساکو و البته بدون واسطه قرار گرفت‪ .‬این بازدید و میهمانی سر زده‪ ،‬قطع به‬ ‫یقین هم برای صاحب خانه منافعی به همراه دارد هم برای میهمان‪ .‬این موضوع اولین بار است که تقریبا به صورت رسمی و‬ ‫البته با برنامه هم اکنون در شبکه ایساکو جاری می شود و جالب است که علی رغم برخی کاستی‌ها در بسیاری از موارد که‬ ‫شخص مدیرعامل با یک نقص فرضی بعضا به عنوان راننده خودرو وارد نمایندگی می شود‪ ،‬برخوردها و رسیدگی‌ها شایسته‬ ‫تقدیر بوده و هست‪ .‬میهمان نوازی مدل ایساکویی که آن را مشتری نوازی نام نهادیم‪ ،‬انصافا در برخی از مناطق به خوبی‬ ‫ادا شد و مشتری نوازان حق میهمان و امانت آن را خوش گرامی داشتند‪.‬‬ ‫برخی نیز که چندان رعایت نکرده بودند تذکر گرفتند و عده ای نیز به شایستگی هدیه خوشرویی و وظیفه شناسی خود‬ ‫را دریافت کردند‪ .‬به هر حال برای خودم که تجربه چند ساله در خدمات پس از فروش را دارم‪ ،‬تجربه نویی بود‪ .‬تجربه ای‬ ‫که ناظر جای مشتری را می گیرد و از پایین ترین سطوح سعی در تصویرسازی واقعی برخورد شبکه با آن و در ورای آن‬ ‫قصد احقاق حقوق آن را دارد‪ .‬حداقل این که این گونه میهمانی آمادگی همیشگی میزبان را می‌طلبد که تا همین جا هم اگر‬ ‫بگوییم جلو رفته ایم‪ ،‬می توانیم بگوییم کمی از دین خود به مشتری را ادا کرده ایم‪.‬‬ ‫این روش شاید خوشایند عده ای نباشد ولی هدفی جز اصالح امور ندارد‪ .‬اما در کنار این بازدیدهای بدون هماهنگی‪،‬‬ ‫اتفاق جالب‌تری نیز در حال رخ دادن است و آن بازدید مدیرعامل از نمایندگی‌هایی است که عمدتا در مناطق دوردست و‬ ‫محروم واقع شده اند‪.‬‬ ‫این گونه بازدیدها هرچند در گذشته کمتر مورد توجه مدیران سابق قرار می گرفت‪ ،‬حال نه تنها احیا شده بلکه برای آن‬ ‫نیز برنامه تعریف شده است‪ .‬با این نگاه نماینده‌هایی که به خصوص در مناطق دورافتاده و مرزی کشور قرار دارند این پیام را‬ ‫دریافت می‌کنند که فعالیتشان برای مقام ارشد سازمان اهمیت دارد‪ .‬نگاهی که در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ شبکه‬ ‫ای است‪ .‬نگاه جدید می‌گوید ایساکو در بعد مکان و یک منطقه جغرافیایی محدود نمی شود و خواستگاه کیفیت و رضایت‬ ‫مشتری در جای جای این میهن باید حرف اول باشد و همه چرخ های خدمات باید هماهنگ با هم برای مشتری و رضایت‬ ‫وی بچرخند‪ .‬این تغییر سنت و نگاه ویژه که دغدغه خدمات و کیفیت در ورایش نهفته است را به فال نیک می گیریم‪.‬‬ ‫شاید شما میزبان بعدی ما باشید‪...‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫سالي مزين به شعار‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪:‬‬ ‫تولیـد ـ اشتغــال‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ‪ ،۱۳۹۶‬سال‬ ‫جدید را سال «اقتصاد مقاومتی‪ :‬تولید ‪ -‬اشتغال» نام‌گذاری کردند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم یک ارزیابی‌ای بکنیم از سالی که گذشت ‪-‬سال ‪ -۹۵‬باید بگوییم آن سال‬ ‫هم مثل همه‌ی سال‌های دیگر شادی‌ها و غم‌هایی داشت‪ ،‬تلخی‌ها و شیرینی‌هایی داشت؛‬ ‫منظور تلخی‌ها و شیرینی‌های مربوط به ملت است‪ ،‬مسائل شخصی مورد نظر نیست‪.‬‬ ‫هم شیرینی داشتیم در سال گذشته‪ ،‬شادی داشتیم که این شادی‌ها مربوط است به عزت‬ ‫ملی‪ ،‬امنیت ملی‪ ،‬همت جوانانه در میان ملت ایران و حرکات مؤمنانه‌ی فراگیر در همه جای‬ ‫کشور؛ هم تلخی‌هایی داشتیم که عمدت ًا مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی است که‬ ‫اشاره‌ای به آنها خواهم کرد‪.‬‬ ‫عزت ایران و ملت عزیزمان در سال ‪ ۹۵‬در سراسر سال مشهود بود؛ از آغاز سال تا پایان‬ ‫سال‪ .‬دشمنان ما در همه جای دنیا اعتراف کردند به اقتدار ملّت ایران‪ ،‬به عظمت ملت ایران؛‬ ‫گوناگون این سال نشان داد‪.‬‬ ‫هویت ملت ایران خودش را در سراسر قضایای‬ ‫ِ‬ ‫با یک بی‌احترامی‌ای که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ایران‬ ‫شد‪ ،‬مردم‪ ،‬پرشور و با حمیت و غیرت در روز بیست و دوم بهمن پاسخ آن را دادند؛ در روز‬ ‫قدس‪ ،‬در ماه مبارک رمضان‪ ،‬اجتماع عظیم مردم‪ ،‬هویت و هدف‌های این کشور را به همه‌ی‬ ‫دنیا نشان داد‪.‬امنیت کشور در این محیط پرتالطم منطقه‌ای بلکه بین‌المللی‪ ،‬یک شاخص‬ ‫بسیار عمده و بزرگی برای ملت ایران بود‪ .‬امروز اطراف ما‪ ،‬کشورهایی که همسایگان ما‬ ‫هستند‪ :‬از شرق کشور و جنوب شرقی کشور‪ ،‬تا شمال غربی کشور‪ ،‬کشورها دچار ناامنی‬ ‫هستند‪ ،‬منطقه دچار ناامنی است‪ ،‬ملّت ایران بحمداهلل در طول سال یک امنیت پایدار را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬همت جوانانه‌ای که من اشاره کردم‪ ،‬ناشی از مشاهده و اطالع از فعالیت‌های هزاران‬ ‫گروه جوان در سرتاسر کشور است‪ ،‬که به فعالیت‌های پرشور خود‪ ،‬چه در زمینه‌های علمی‪،‬‬ ‫چه در زمینه‌های فرهنگی‪ ،‬چه در زمینه‌های ورزشی‪ ،‬چه در زمینه‌های تولیدی‪ ،‬سرگرم‬ ‫هستند و اشتغال دارند‪ ،‬کارهای نو و ابتکارهای نوی را دارند ارائه می‌دهند و برای آینده‌ی‬ ‫کشور ذخیره فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫حرکات مؤمنانه‌ای که اشاره کردم‪ ،‬مراد‪ ،‬جلسات دینی پرشور و گرم و گیرایی است که در‬ ‫‌السالم)مربوط به مسائل مهم دینی‪،‬‬ ‫سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط به مسائل ائمه (علیهم ّ‬ ‫از اعتکاف‌ها و عبادت‌ها و ماه رمضان و پیاده‌روی اربعین و جلسات مهم عاشورا و دهه‌ی‬ ‫محرم؛ اینها نقاط مثبت و شادی‌آفرین کشور ما و برای ملت ما است‪.‬‬ ‫تلخی‌ها و سختی‌‌ها عمدت ًا مربوط به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات‬ ‫متوسط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکالت بودند و همچنان هستند؛ چون از وضع‬ ‫مردم مطلع هستم‪ ،‬لذا تلخی را با همه‌ی وجود حس می‌کنم؛ تلخی کا ِم مردم‪ ،‬بخصوص‬ ‫مرد ِم ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکالت‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬مثل گرانی‪ ،‬مثل بیکاری‪ ،‬مثل آسیب‌های اجتماعی که آنها هم عمدت ًا منشأ‬ ‫اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها‪ .‬خب‪ ،‬همه‌ی ما مسئولیم؛ هم پیش خدای متعال‪،‬‬ ‫هم پیش ملت بایستی پاسخگو باشیم‪ .‬من در سال «اقدام وعمل» ‪-‬که سال ‪ ۹۵‬بود‪ -‬از‬ ‫مسئوالن محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛‬ ‫کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام‬ ‫گرفته است‪ ،‬با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما است‪ ،‬فاصله‌ی زیادی دارد‪.‬‬ ‫توضیح خواهم داد که بعضی از شاخص‌ها و آمارهایی که ارائه می‌شود از مقامات مسئول‪،‬‬ ‫آمارهای مثبتی است؛ بعضی هم که از طرف خود مسئوالن ارائه می‌شود‪ ،‬آمارهای منفی‬ ‫است؛ اینها را در مجموع بایستی مشاهده کرد‪ .‬اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این‬ ‫مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد‪ ،‬ممکن است چندان منشأ‬ ‫اثر نباشد؛ من عالج را در این می‌بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای‬ ‫هر نقطه‌ی کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم‪ ،‬و از مسئوالن و افراد شاخص و‬ ‫از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر‬ ‫من عالج در این است که این نقطه‌ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید‪ ،‬تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدت ًا‬ ‫اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است‪ .‬اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز‬ ‫بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم‪ ،‬تصور این است که کار‬ ‫به‌میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد‪.‬‬ ‫من در سخنرانی ان‌شاءاهلل خصوصیاتی را که بر این دو نقطه‌ی کلیدی و اساسی مترتب‬ ‫است توضیح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی‪ :‬تولید ‪ -‬اشتغال» قرار‬ ‫میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلی است‪ ،‬بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است‬ ‫که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند‪ .‬مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئوالن عزیز‬ ‫و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه‌ریزی انجام‬ ‫بدهند و ان‌شاءاهلل در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند‪.‬‬ ‫بقیةاهلل (ارواحنا فداه) و با دعای ارواح‬ ‫امیدواریم که همه‌ی شما در تحت عنایات حضرت ّ‬ ‫امنیت و رفاهی را برخوردار باشید‬ ‫مط ّهر شهیدان و امام بزرگوار‪ ،‬سال شاد و خوش و همراه با ّ‬ ‫و با خود داشته باشید‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته‬ ‫ّ‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪5‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫نمایندگی‌های برتر‬ ‫باگـزارش‬ ‫رئيس جمهور در مراسم آغاز تولید انبوه خودروهای دناپِالس و پژو‪:۲۰۰۸‬‬ ‫براي اولين بار صنعت خودرو‬ ‫ايران وارد رقابت جهاني شد‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬بازگشت کارگران قطعه ساز به کارخانه‌ها را نماد چرخش همزمان چرخ‬ ‫صنعت و مدرن‌ترین سانتریفیوژ جهان در ایران اسالمی دانست و با تاکید بر اینکه تولید داخلی؛‬ ‫دل ملت را شادمان و دشمن را مایوس می‌کند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬تالش دولت از ابتدا بهره‌گیری‬ ‫حداکثری از فرصت‌های سرمایه گذاری و فناوری برای طراوت تولید داخلی بود‪ .‬‬ ‫به نقل از سايت رياست جمهوري‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن‬ ‫روحانی در مراسم آغاز تولید انبوه خودروهای دناپِالس و پژو‪ ، ۲۰۰۸‬بر ضرورت‬ ‫تالش همگانی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬کسی‬ ‫می‌تواند برای اشتغال وعده بدهد که سختی ایجاد اشتغال کشیده باشد و آنها که‬ ‫وعده و آمارهای عجیب می دهند؛ بهتر است ابتدا از متخصصین سوال کنند‪.‬‬ ‫س جمهور حضور در ایران خودرو و آغاز تولید انبوه دو خودرو را افتخارآمیز‬ ‫رئي ‌‬ ‫دانست و گفت‪ :‬بازدید از واحدهای تولیدی یادآور سنگرهای دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬هنگامی که در سنگرهای رزمندگان حضور پیدا‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬انسان احساس غرور می‌کرد که این ملت‪ ،‬هرگز خسته نشده و از پا‬ ‫نمی‌نشیند و برای منافع‪ ،‬عزت و استقالل خود از همه توانش استفاده کرده تا دل‬ ‫مردم را شاد و دشمن را مأیوس کند و امروز هم در ایران‌خودرو همین احساس‬ ‫را دارم‪.‬‬ ‫س جمهور با بیان اینکه کارگران‪ ،‬مهندسان‪ ،‬طراحان و مدیران ما همگی‬ ‫رئی ‌‬ ‫تالش کردند تا دل ملت را شادمان و به فشار و توطئه بیگانگان «نه» بگویند‬ ‫و آنها را مایوس سازند‪ ،‬گفت‪ :‬ما هیچگاه به تولید داخلی‌مان‪ ،‬نه نمی‌گوییم‪ .‬اگر‬ ‫کسی به تولید خودروی داخلی نه بگوید‪ ،‬کار درستی انجام نداده‪ ،‬بلکه ما باید به‬ ‫همه آنهایی که برای تولید داخلی تالش می‌کنند پاسخ مثبت دهیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه کار بزرگی که در صنعت خودرو انجام شده باید‬ ‫همپای فناوری‌ها و بازار روز جهان ارتقا یابد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما امروز در صنعت‬ ‫خودرو سربلند بوده و وارد نوآوری‌های جدید و برداشتن قدم‌های نو شده‌ایم‪.‬‬ ‫س جمهور با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران‪ ،‬دارای قدمت زیادی است‬ ‫رئي ‌‬ ‫و فراز و فرود‪ ،‬فراوانی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬باید از فضا و فرصت‌ها در دنیای‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪6‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫امروز به درستی استفاده کنیم‪ .‬اگر سرمایه‬ ‫و تکنولوژی آمادگی ورود به کشور را دارد‬ ‫باید از آن استفاده کنیم و فرصت را از دست‬ ‫ندهیم‪ .‬اگر بازاری در منطقه و جهان وجود‬ ‫دارد که آماده است از تولیدات ما استفاده کند و‬ ‫از آن استفاده نکنیم‪ ،‬فرصت را از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید فرصت‌ها را مغتنم‬ ‫بشماریم‪ ،‬گفت‪ :‬ملت توانمند‪ ،‬غیور و انقالبی‪،‬‬ ‫ملتی است که از فرصت‌ها به درستی در جهت‬ ‫منافع ملی استفاده کند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬اگر فرصت تکنولوژی‪،‬‬ ‫سرمایه و بازار خارجی را از دست بدهیم‪ ،‬نمی‌توانیم‪،‬‬ ‫توسعه و پیشرفت سریع داشته باشیم‪.‬‬ ‫س جمهور با بیان اینکه امروز قدم مهمی در‬ ‫رئي ‌‬ ‫صنعت خودروی کشور برداشته شده‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫تالش دولت یازدهم از ابتدا بهره گیری حداکثری از‬ ‫فرصت‌های سرمایه گذاری و فناوری برای طراوت تولید‬ ‫داخلی و ایجاد فرصت برای اشتغال جوانان و کارآفرینان‬ ‫داخلی بود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه پیش از دولت یازدهم‬ ‫براساس گزارش مسئوالن‪ ،‬بازاری برای قطعه‌سازان کشور‬ ‫وجود نداشت و تنها چند روز در هفته فعالیت می‌کردند‪،‬‬
‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه امروز قطعه سازان ما به‬ ‫قدری پرکار شده‌اند که تمام هفته و‬ ‫حتی روزهای تعطیل را مجبور به‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬به معنای آن است‬ ‫که هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد‬ ‫و هم صنعت و هم تولیدات کشور‬ ‫در چرخش هستند و این همان‬ ‫قولی است که از ابتدا به مردم‬ ‫داده بودیم‪ .‬امروز پیشرفته ترین‬ ‫سانتریفیوژ آی‌آر‪ ،8‬در حال‬ ‫فعالیت و کار کردن است و‬ ‫در عین حال چرخ‌های تولید‬ ‫و صنعت کشور هم پیشرفت‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫رئيس‌ جمهور افزود‪ :‬تولید‬ ‫خودرو از ‪ 700‬هزار در سال‬ ‫‪ 92‬به یک میلیون و ‪600‬‬ ‫هزار در سال ‪ 96‬رسیده‬ ‫و این به معنای حرکت‬ ‫اقتصاد و صنعت است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به‬ ‫اینکه امروز صنعت خودرو‬ ‫در میان دیگر صنایع‬ ‫رتبه اول را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 18‬درصد از رشد‬ ‫بخش صنعت کشور‬ ‫به خودروسازی تعلق‬ ‫دارد و این در حالی‬ ‫است که زمانی که‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫دچار رکود بود‪،‬‬ ‫باعث شده بود‬ ‫دیگر صنایع‬ ‫مانند فوالد‬ ‫و صنایع‬ ‫پایین‌دستی مرتبط با خودروسازی هم تحرکشان کاهش یابد‪.‬‬ ‫س جمهور با تأکید بر اینکه امروز یک حرکت ارزشمند در سایه قرار گرفتن‬ ‫رئي ‌‬ ‫در مسیر اعتدال به دست آمده‪ ،‬افزود‪ :‬تندروی‪ ،‬خشونت و افراط و تفریط آن‬ ‫شرایط گذشته را به دنبال داشت و اعتدال‪ ،‬عقالنیت با دنیا درست حرف زدن و‬ ‫جهان را وادار کردن به اینکه با ایران به درستی سخن بگوید‪ ،‬شرایط امروز را‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تأکید بر اینکه اساس تفکر دولت یازدهم بر مبنای این است‬ ‫که مردم‪ ،‬صاحب کشور بوده و خواست‪ ،‬مطالبات و نظرات مردم باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس بیان امام راحل و عزیزمان‪ ،‬مردم‪ ،‬ولی نعمت ما هستند‬ ‫و به تعبیر مقام معظم رهبری‪ ،‬رای و خواست مردم حق الناس بوده که باید از‬ ‫آن صیانت شود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های دولت یازدهم تعامل سازنده و‬ ‫مؤثر با جهان بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما در تعامل سازنده با جهان‪ ،‬قدرتها را وادار کردیم‬ ‫که اعتراف کنند آنچه نسبت به ایران وجود داشته تهمت ناروا بوده است و به‬ ‫همه جهانیان اعالم کردیم که اتهام ساختن بمب اتم در ایران دروغ محض است‪.‬‬ ‫س جمهور خاطر نشان کرد‪ :‬آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش‬ ‫رئي ‌‬ ‫مرتبط با پی‌ام‌دی‪ ،‬به وضوح اعالم کرد که نسبت به گذشته فعالیت هسته‌ای‬ ‫ایران دیگر سوالی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مبنای تحریم‌ها‪ ،‬توسط ملت ایران از بین برده‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬ملت ایران در سال ‪ 92‬به صحنه آمده و حماسه‌ای بزرگ آفریدند و‬ ‫دولت هم براساس قولی که به مردم داده بود‪ ،‬با رهنمودهای مقام معظم رهبری‬ ‫و حمایت مردم به قول خود در تعامل سازنده با جهان عمل کرد‪.‬‬ ‫رئيس‌ جمهور افزود‪ :‬تعامل سازنده با جهان به معنای همکاری و ساخت‬ ‫خودرویی که هم در داخل مصرف شده و هم بازار صادراتی دارد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی اظهار داشت‪ :‬تا زمانی که یک محصول در بازار رقابت جهانی‬ ‫حضور پیدا نکند‪ ،‬نمی‌تواند به شرایط استاندارد دست پیدا کند‪ ،‬بلکه باید خودروی‬ ‫س‬ ‫ما وارد این بازار شده تا به ناچار فناوری‪ ،‬طراحی و قیمت آن‪ ،‬جهانی شود‪ .‬رئي ‌‬ ‫جمهور افزود‪ :‬امروز که کارگران‪ ،‬مهندسان و مدیران ما با همکاری دیپلمات‌ها‪،‬‬ ‫تولید و اشتغال را ارتقاء داده‌اند و توانسته‌اند به این موفقیت دست پیدا کنند‪ ،‬یکی‬ ‫از روزهای جشن ملی در کشور است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬محصول کار امروز دست به دست هم دادن برای تولید‬ ‫ملی و اشتغال است‪ .‬رئيس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت تالش در راستای افزایش‬ ‫تولید و فراهم کردن اشتغال برای جوانان‪ ،‬گفت‪ :‬شعار دادن نسبت به اینکه‬ ‫می‌توانیم چه تعداد اشتغال ایجاد کنیم‪ ،‬بسیار آسان است‪ ،‬اما کسی می‌تواند برای‬ ‫اشتغال وعده بدهد که سختی ایجاد اشتغال کشیده باشد و بداند این کار در عمل‬
‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﺠﻴﺐ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺳﻮﺍﻝ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﺩﻩ ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﻭ ﭘﮋﻭ‬ ‫‪ 2008‬ﺭﺍ ﻗﺪﻣﻰ ﻧﻮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﻧﺎﭘِﻼﺱ ﻭ ﭘﮋﻭ‪ 2008‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﻣﻴﺎﻥ ‪5‬‬ ‫ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ‪ 5‬ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻭ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ‬ ‫ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ‪ 23‬ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ‪ 10‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎ ‪ 70‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ‪ 50 ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 60‬ﻫﺰﺍﺭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻣﻰ ﭼﺮﺧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‪ 800‬ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪500‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ‪ 800‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻣﻰ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻳﻨﺖ ﻭﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻨﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ‬ ‫ﺷــــــﻤﺎﺭﻩ ‪147‬‬ ‫‪8‬‬ ‫● ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺴﺎﻛﻮ ●‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‪،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 92‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻴﻜﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﮋﻭ ‪ 2008‬ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺛﻤﺮﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺵ ﻳﻤﻦ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﮋﻭ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﻜﺎپ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ‪50-50‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 94‬ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﮋﻭ ‪ 2008‬ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭘﻼﺳﻜﻮ‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪16‬ﺗﻦ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭘﻼﺳﻜﻮ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﻧﺎﭘﻼﺱ ﻭ ﭘﮋﻭ‪ 2008‬ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪16‬ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭘﻼﺳﻜﻮ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻧﺎﭘﻼﺱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭘﻼﺳﻜﻮ ﺩﻧﺎﭘﻼﺱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪16 ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺣﻮﺍﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﭘﻼﺳﻜﻮ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﻱ ﻭ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻱ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ‬ ‫ﭘﻼﺳﻜﻮ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﺫﻫﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷﺪ‪ .‬ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﻴﺎﺩ ﺷﻌﺒﺎﻧﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﺭﺷﺎﺩﺕ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫دو گام مهم ایساکو برای مقابله با قطعات تقلبی‬ ‫متاسفانه در سال‌های اخیر تولید و توزیع‬ ‫قطعات یدکی غیراصل و با کیفیت پایین و در‬ ‫بسته‌بندی‌های تقلبی در بازار‪ ،‬به نحوی رواج‬ ‫یافته که تشخیص اصل بودن قطعات برای‬ ‫لينك مستقيم اندروید‬ ‫لينك مستقيم ‪iOS‬‬ ‫مشتریان بسیار سخت و گاها غیر ممکن‬ ‫شده‪ ،‬این در حالی است که استفاده از این‬ ‫قطعات عالوه بر تحمیل هزینه‌های مالی زیاد‪،‬‬ ‫در بخش اقالم و قطعات ایمنی خطرات‬ ‫جانی را نیز برای مشتریان به همراه دارد‪.‬‬ ‫هر چند در سال‌های گذشته‪ ،‬قطعات تقلبی با‬ ‫بسته‌بندی‌های مخصوص به خود در بازار عرضه‬ ‫شده است اما در سال‌های اخیر‪ ،‬بسیاری از قطعات‬ ‫تقلبی به کشور وارد و همزمان با چاپ جعبه‌های‬ ‫تقلبی تحت عنوان قطعه اصلی‪ ،‬بسته‌بندی و به‬ ‫قیمت قطعه اصلی به مشتری عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت ایساکو برای مقابله با چنین پدیده‌ای و‬ ‫به منظور تامین امنیت و شناسایی قطعات تقلبی از‬ ‫قطعات اصلی‪ ،‬چند سالی است که «سامانه پیامکی‬ ‫اصل بخرید» را در اختیار مشتریان قرار داده تا عالوه‬ ‫بر اطمینان بخشي به آنها از لحاظ اصالت قطعات‪،‬‬ ‫از هرگونه جعل و تقلب و آسیب‌های احتمالی به‬ ‫مصرف کنندگان و خودروها جلوگیری کند‪ .‬در‬ ‫طرح اصالت قطعه که به منظور جلوگیری از عرضه‬ ‫قطعات تقلبی اجرایی شده‪ ،‬مصرف‌کنندگان می‌توانند‬ ‫پس از خرید قطعه‪ ،‬شماره بارکد درج شده بر روی‬ ‫بسته‌بندی آن را به شماره ‪ 300031‬پیامک کرده و‬ ‫بالفاصله پس از ارسال پیامک‪ ،‬از داشتن اصالت و یا‬ ‫نداشتن قطعه از طریق پیام کوتاه آگاه شوند‪ .‬شرکت‬ ‫ایساکو همچنین به منظور جلوگیری از کالهبرداری‬ ‫و تقلب در بازار قطعات یدکی‪ ،‬نزدیک به دو سال‬ ‫است که سامانه همراه (موبایل اپ) خود را در اختیار‬ ‫مشتریان قرار داده است‪.‬‬ ‫در این طرح که با هدف ارتباط دو سویه با‬ ‫مشتریان محصوالت ایران خودرو صورت گرفته‪،‬‬ ‫خریداران قطعات یدکی به راحتی می‌توانند از اصالت‬ ‫کاال و قطعه خریداری شده اطمینان حاصل كنند‪ .‬در‬ ‫این اقدام که برای اولین بار در صنعت خودرو کشور‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬دارندگان محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫می‌توانند با ثبت شماره شاسی خودرو‪ ،‬كد یا شرح‬ ‫قطعه مورد نظر در اپلیکیشن همراه ایساکو‪ ،‬به لیست‬ ‫و قیمت قطعات دسترسی یابند‪.‬‬ ‫بی‌تردید اجرای این طرح‌ها توسط شرکت ایساکو‬ ‫در چند سال اخیر ضمن افزایش ضریب اعتماد و‬ ‫اطمینان مشتریان‪ ،‬کمک موثری به مشتریان‬ ‫محصوالت ایران خودرو در راستای شناسایی قطعات‬ ‫اصلی كرده است‪ .‬حال در شرایطی که همچنان‬ ‫شاهد عرضه گسترده قطعات یدکی تقلبی‪ ،‬به عنوان‬ ‫معظلی جدی در کشور هستیم‪ ،‬بی‌شک خرید قطعات‬ ‫یدکی از نمایندگی و فروشگاه‌های مجاز ایساکو و‬ ‫استفاده از سامانه پیامکی اصالت قطعه و نصب‬ ‫سیستم موبایل اپلیکیشن ایساکو ضمن اطمینان‬ ‫‪ 100‬درصدی مشتریان از اصالت قطعه‪ ،‬گامی مهم‬ ‫در جلوگیری از عرضه و فروش قطعات تقلبی در‬ ‫بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪9‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫◀‬ ‫تیم بازرسی و نظارت ایساکو رو در رو با مشتریان‬ ‫تیم بازرسی و نظارت شرکت خدمات پس‬ ‫از فروش ایران‌خودرو‪ ،‬برای گفتگوی رو در رو‬ ‫با مشتریان و مسئولین نمایندگی‌ها و شناسایی‬ ‫نقاط قابل بهبود و ارائه راهکار‪ ،‬وارد استان‬ ‫خراسان شمالی شدند‪.‬‬ ‫این گروه ‪ 5‬نفره متشکل از معاونت شبکه بازرگانی‪،‬‬ ‫مدیریت شبکه خدمات‪ ،‬مدیریت حراست‪ ،‬مدیریت‬ ‫امداد ویژه و مدیریت تامین اقالم است و مزیت‬ ‫بازدید این تیم از نمایندگی‌ها آن است که‪ ،‬با توجه‬ ‫به آگاهی به گلوگاه‌های موجود در شبکه خدمات و‬ ‫قدرت اجرایی باال‪ ،‬این امکان را دارند تا در صورت‬ ‫مواجهه با نکات جدیدی که حل آن‌ها باعث بهبود در‬ ‫روند خدمات‌رسانی می‌شوند‪ ،‬سریعا برای آن راه حلی‬ ‫◀‬ ‫مهر تایید دوباره بر گواهی‌نامه سیستم مدیریت یکپارچه ایساکو‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (‪)IMS‬‬ ‫ایساکو برای دومین بار تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات پس از‬ ‫فروش ایران‌خودرو (ایساکو) این استاندارد شامل هفت‬ ‫ک نوبت در آبان ماه‬ ‫استاندارد مدیریتی است که ی ‌‬ ‫سال گذشته و یک نوبت نیز در سال جاری پس از‬ ‫طی مراحل ممیزی مراقبتی مهر تمدید بر آن نقش‬ ‫بسته است‪ .‬این گواهی‌نامه نتیجه موفقیت ایساکو در‬ ‫اثبات انطباق سیستم‌های مدیریتی با استانداردهای‬ ‫مورد تایید موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است که‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اندیشیده و از طریق مدیریت خود آن را اجرایی و روند‬ ‫خدمت‌رسانی را تسریع کنند‪.‬‬ ‫تیم بازرسی و نظارت‪ ،‬با نگاه جدیدی در حوزه‬ ‫بررسی رضایت مشتریان به استان‌های مختلف کشور‬ ‫سفر خواهند کرد و از نزدیک بر نحوه ارائه خدمات‬ ‫نظارت خواهند داشت و تمام تالش خود را به کار‬ ‫می‌بندند تا مسایل و موارد مطرح شده مشتریان و‬ ‫صاحبان امتیاز نمایندگی‌ها و پرسنل را بالفاصله مورد‬ ‫بررسی قرار داده و راهکار آن را ارائه دهند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ایساکو‪ ،‬سید رضا‬ ‫حسینی مدیر عامل این شرکت‪ ،‬عالوه بر بازدیدهای‬ ‫سرزده‌ای که شخصا از وضعیت نمایندگی‌های‬ ‫استان‌های مختلف کشور به عمل می‌آورد‪ ،‬به تیم‬ ‫بازرسی و نظارتی خود نیز برنامه جدیدی را برای بازدید‬ ‫مدون و هفتگی از نمایندگی‌های سراسر کشور ابالغ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تیم مذکور در هفته جاری به شهرهای بجنورد‪،‬‬ ‫جاجرم‪ ،‬اسفراين‪ ،‬شيروان‪ ،‬گرمه‪ ،‬قوچان‪ ،‬مانه و سملقان‬ ‫(آشخانه) و چناران سفر کردند تا با بررسی وضعیت‬ ‫نمایندگی‌ها‪ ،‬ضمن گفتگو با هموطنان‪ ،‬به شناسایی‬ ‫و حل مشکالت بپردازند و روند ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش را برای مشتریان گرامی استان خراسان شمالی‬ ‫تسهیل کنند‪ .‬این سفرها به صورت هفتگی در برنامه‬ ‫این تیم قرار گرفته و در پایان بازدیدهای هفتگی انتظار‬ ‫می‌رود‪ ،‬میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از‬ ‫فروش مناطق به طرز چشمگیری افزایش یابد‪.‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫توسط شرکت ارزيابي كننده بين‌المللي ‪ IMQ‬ایتالیا در‬ ‫خصوص شرکت ایساکو صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬سيستم مذکور که در تمام دفاتر‬ ‫منطقه‌ای و نمایندگی‌های ایساکو اجرایی شده است‪،‬‬ ‫بسیار كامل و جامع بوده و از لحاظ كميت‪ ،‬كيفيت‪،‬‬ ‫استقرار‪ ،‬اجرا و وسعت یکپارچگی گواهی‌نامه‌ها در سطح‬ ‫کشور بی‌سابقه است‪ .‬این گواهی‌نامه تلفیقی از سه‬ ‫استاندارد پایه‪ ،‬شامل مدیریت کیفیت (‪،)ISO9001‬‬ ‫مدیریت محیط زیست (‪ ،)ISO14001‬مدیریت‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه‌‌ای(‪)OHSAS 18001‬‬ ‫و چهار استاندارد دیگر شامل مدیریت آموزش‬ ‫تامين‌كنندگان خدمات آموزشي‪ ،‬مديريت رسيدگي‬ ‫به شكايات‪ ،‬مديريت سنجش رضايت مشتريان و‬ ‫مديريت آموزش كاركنان است‪ .‬گفتنی است دریافت‬ ‫چنین تاییدهایی از مراجع جهانی مهر تاییدی است بر‬ ‫استانداردها و تالش‌هایی که شرکت ایساکو به صورت‬ ‫پیوسته برای بهینه‌سازی فرآیندهای خدمات پس از‬ ‫فروش به کار می‌بندد تا با نوآوری و تسریع در ارایه‬ ‫خدمات‪ ،‬بتواند آرامش خاطر و رضایت مشتریان خود را‬ ‫بیش از پیش جلب کرده و محفوظ بدارد‪.‬‬
‫◀‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫ایساکوی ‪ 1400‬در بوته نقد مدیران‬ ‫سومین کارگاه هم اندیشی مدیران شرکت‬ ‫ایساکو در هتل اوین برگزار شد و این کارگاه‬ ‫به نقش و جایگاه برنامه ریزی در دستیابی به‬ ‫اهداف شرکت پرداخت‪.‬‬ ‫در کارگاه اول جایگاه ایساکو در بازار خدمات و‬ ‫کارگاه دوم عارضه یابی خدمت رسانی مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬سید رضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو با‬ ‫اعالم شعار سال ‪ 96‬با عنوان « رضایت مشتری‪،‬‬ ‫بهره وری و انضباط مالی» در نظر دارد با برگزاری‬ ‫چنین کارگاه هایی بزرگترین جهش را در عرصه‬ ‫ارایه خدمات پس از فروش بنا نهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایساکو با طرح «جهش ایساکو در‬ ‫‪ »1400‬گفت‪ :‬جلب اعتماد مشتریان و ارتقای برند‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬هوشمندی در فروش و شناسایی نیاز‬ ‫مشتریان مقدمات این جهش است و دستاورد و نتایج‬ ‫آن را در سال ‪ 1400‬شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬برنامه‌ریزی شرط الزم‬ ‫رسیدن به اهداف است اما شک نکنید که اراده و‬ ‫میل انسانی‪ ،‬تعهد سازمانی برای اجرای زیر ساخت‌ها‬ ‫شرط کافی آن خواهد بود‪ .‬این دیدگاه قدیمی که کار‬ ‫تیمی جواب نمی دهد‪ ،‬با فضای ذهنی من به عنوان‬ ‫مدیر مجموعه ای که فعالیت هایش باید منجر به‬ ‫رضایت شود _ رضایت پرسنل‪ ،‬نمایندگی و مردم _‬ ‫سنخیتی ندارد‪ .‬وقتی یک کار تیمی ثمربخش خواهد‬ ‫بود که مشارکت و فضای تعامل حکمفرما باشد‪ .‬با‬ ‫ایمان داشتن به این دیدگاه شاهد تحقق اهداف عالیه‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو و ایساکو خواهیم بود‪.‬‬ ‫در ادامه این هم اندیشی‪ ،‬مدیران در هفت گروه‬ ‫هشت نفری به تبادل نظر و بررسی موضوعات‬ ‫مطرح شده پرداختند‪ .‬انضباط مالی‪ ،‬مشتری مداری‪،‬‬ ‫خدمات مبدعانه‪ ،‬بهره وری‪ ،‬تضمین خدمت‪ ،‬شرکای‬ ‫تجاری و توزیع هوشمندانه‪ ،‬هفت موضوع بررسی‬ ‫کارگروه بود‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪11‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫◀‬ ‫ايساكو همراه زائزان حرم امام(ره)‬ ‫مدیر عامل ایساکو همزمان با بزرگداشت‬ ‫بیست و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) و در راستای بازدیدهای‬ ‫دوره‌ای از نحوه خدمات رسانی به مشتریان‪،‬‬ ‫از نمایندگی‌های منتخب و اکیپ های امدادی‬ ‫در طرح ويژه خدمات‌رسانی به روزه‌داران و‬ ‫زائران حرم مطهر امام (ره) بازدید کرد‪.‬‬ ‫سیدرضا حسینی که به صورت مستمر بر بهبود و‬ ‫◀‬ ‫افزايش شاخص رضايت مشتري ایساکو‬ ‫شاخص رضایت مشتری ایساکو ‪ 26‬امتیاز افزایش یافت‬ ‫براساس آخرین نتایج اعالم شده توسط‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪،‬‬ ‫ت مشتریان از خدمات پس از فروش‬ ‫رضای ‌‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬در سه ماه چهارم سال ‪95‬‬ ‫نسبت به سه ماه سوم‪ 10 ،‬امتیاز و نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل از آن‪ 26 ،‬امتیاز‬ ‫رشد یافته است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬شاخص رضایت مشتریان‬ ‫ایساکو در زمستان ‪ 94‬عدد ‪ 705‬را نشان می‌داد‬ ‫در حالی‌که در پایان سال ‪ 95‬این عدد به ‪731‬‬ ‫رسید و شرکت ایساکو با بهبود عملکرد خود در‬ ‫زمینه‌هایی همچون كیفیت تعمیرات ارایه شده‪،‬‬ ‫مدت زمان تعمیر و تحویل خودرو‪ ،‬نحوه ارایه‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چابک‌‌سازی فرآیندهای شرکت و دستورالعمل‌ها تاکید‬ ‫و بر اجرای آن نظارت دارد‪ ،‬در جریان این بازدید نیز‬ ‫ضمن نظارت بر چگونگی خدمات رسانی به زائران‬ ‫در نمایندگی‌های منتخب‪ ،‬از نزدیک با اکیپ‌های‬ ‫امدادرسانی جاده‌ای در مسیر اجرای این طرح به‬ ‫گفت‌وگو پرداخت و ضمن قدردانی زحمات آنان‪،‬‬ ‫بر ارایه خدمات ویژه و مطلوب به زائران حرم مطهر‬ ‫حضرت امام (ره) تاکید كرد‪.‬‬ ‫طرح ویژه خدمات رسانی به زائران حرم مطهر‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) از روز دهم خرداد ماه آغاز و تا‬ ‫شانزدهم خردادماه ادامه داشت‪.‬‬ ‫ی منتخب و ‪۱۸۰‬‬ ‫در این طرح حدود ‪ ۱۰۰‬نمایندگ ‌‬ ‫اکیپ امدادی‪ ،‬با تمرکز بر مسیرهای منتهی به تهران‬ ‫و حومه‪ ،‬حرم مطهر‪ ،‬شهرهای مقدس قم و مشهد و‬ ‫برخی مراکز استان‌ها آماده ارایه خدمات به خودروهای‬ ‫زائران بودند‪.‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫سرویس‌های ادواری و‪ ...‬توانست باز هم در بین‬ ‫خودروسازان داخلی رتبه اول رضایت مشتریان را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫از دیگر شاخص‌های بهبود یافته که باعث‬ ‫افزایش این امتیاز شد‪ ،‬می‌توان به نحوه نوبت‌دهی‪،‬‬ ‫تامين به موقع قطعات مورد نياز و هزينه مناسب‬ ‫پرداختي براي خدمات انجام شده و رفتار و برخورد‬ ‫پرسنل تعميرگاه‌ها‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫این گزارش نشان می‌دهد‪ ،‬تغییر و تسهیل‬ ‫فرآیند‌های ارائه خدمات به مشتریان و راه‌اندازی‬ ‫سیستم‌های جدید با استفاده از فناوری‌های نوین‬ ‫همچون سامانه همراه ایساکو (ایساکو اپ) و خدمت‬ ‫فوری در محل (اتوکلیک) نیز از موارد موثر در‬ ‫کسب این جایگاه برای ایساکو بوده است‪.‬‬ ‫همچنین این شرکت در طی مدت اخیر با هدف‬ ‫قرار دادن افزایش رضایت‌مندی مشتریان به طور‬ ‫جدی پیگیر اجرای دقیق فرآیندهای جدید و بهبود‬ ‫گلوگاه‌ها بود تا به صورت مستمر سطح کیفی ارائه‬ ‫خدمات خود را باال ببرد‪.‬‬ ‫در همین راستا مدیرعامل ایساکو‪ ،‬پس از صدور‬ ‫دستور تغییر و بهبود در برخی روال‌ها و چابک‌سازی‬ ‫فرآیندها طی دو سال گذشته‪ ،‬در سال جاری با‬ ‫حضور در نمایندگی‌های برخی شهرهای کشور به‬ ‫صورت سرزده بر کیفیت و حسن ارائه خدمات به‬ ‫مشتریان‪ ،‬پایش داشته و بررسی مستقیم به عمل‬ ‫می‌آورد‪.‬‬
‫◀‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫اولین آزمون الکترونیکی اطالعیه‌های فنی ایساکو برگزار شد‬ ‫مطابق با رویه آزمون‪ ،‬به هر یک از کارشناسان‬ ‫فنی نمایندگی‌های مجاز‪ ،‬نام کاربری و گذرواژه‬ ‫معینی تخصیص یافت تا به وسیله آن به سایت‬ ‫آزمون الکترونیکی مدیریت آموزش فنی ایساکو‬ ‫وارد شده و در بازه زمانی مشخص به سواالت پاسخ‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است اطالعیه‌های فنی‪/‬عیب‌یابی‪،‬‬ ‫به صورت مستمر در اختیار کارشناسان فنی‬ ‫نمایندگی‌های قرار می‌گیرد و این آزمون ضمانت‬ ‫اجرایی یادگیری مفاهیم آن است‪.‬‬ ‫کارشناسان فنی نمایندگی‌های مجاز ایران‬ ‫خودرو در رقابتی سنگین‪ ،‬در اولین آزمون‬ ‫الکترونیکی اطالعیه‌های فنی شرکت کردند‪.‬‬ ‫کارشناسان فنی نمایندگی‌های مجاز سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬در آزمونی که در تاریخ هفتم خردادماه توسط‬ ‫مدیریت آموزش فنی ایساکو به‌صورت الکترونیکی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬شرکت کرده و میزان دانش و آگاهی‬ ‫خود از مطالب اطالعیه‌های فنی را مورد سنجش‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫مديرعامل ايساكو در جمع كاركنان شركت گفت‪‌:‬‬ ‫◀‬ ‫رشد چشمگیر ایساکو در کسب رضایت مشتریان حاصل تالش پرسنل غیور‬ ‫سيدرضا حسيني‪ ،‬در حاشیه برگزاری‬ ‫مراسم گرامیداشت روز کارگر و اعیاد‬ ‫شعبانیه در شرکت ایساکو گفت‪ :‬شرح‬ ‫ماموریت اصلی ما ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش به ‪ ۶‬میلیون دستگاه خودروی گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو است و ما با هدف‬ ‫قرار دادن این افق‪ ،‬توانستیم در آخرین‬ ‫ارزیابی‌ها‪ ،‬به افزایش ‪ ۳۵‬امتیازی شاخص‬ ‫رضایت مشتری دست یابیم‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬در جشنواره نوروزی امسال‬ ‫‪ 26‬درصد زمان تعمیرات را کاهش دادیم که این‬ ‫◀‬ ‫موفقیت حاصل تالش پرسنل غیور و هماهنگی‬ ‫برنامه‌های شرکت و همکاران است‪.‬‬ ‫مديرعامل ايساكو اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سیستم هوشمندی در شرکت طراحی شده است‬ ‫که نیازمندی قطعات و تجهیزات الزم نمایندگی‌ها‬ ‫و فروشگاه‌ها را پیش‌بینی می‌کند‪.‬‬ ‫وي به بازديدهاي سرزده مديران شركت از‬ ‫ي استان‌هاي اشاره كرد‪ :‬هنگام بازدیدهای‬ ‫نمايندگ ‌‬ ‫سرزده از نمایندگی‌ها‪ ،‬به پرسنل شرکت و همکاران‬ ‫غیوری که با عِرق به گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫صادقانه به هموطنان خدمت می‌کنند افتخار کردیم‪.‬‬ ‫حسینی در پایان ضمن تبریک مجدد اعیاد‬ ‫شعبانیه و روز جانباز از دالور مردانی یاد کرد که‬ ‫آرامش و امنیت امروز این مرز و بوم دستاورد همت‬ ‫و از جان گذشتگی آنان است‪ .‬در ادامه این مراسم از‬ ‫پرسنل بازنشسته و کارگران نمونه سال ‪ ۹۵‬در جمع‬ ‫معاونان و مدیران تقدیر شد‪.‬‬ ‫ندا نيكخواه‪ ،‬مجيد تجار تبار‪ ،‬سيدفريدون‬ ‫ميرهاشمي‪ ،‬ابراهيم فالح مهرآبادي‪ ،‬محسن‬ ‫پورمحسني‪ ،‬علي حسين اسدي‪ ،‬داود موگويي و‬ ‫ياشار طالبي به عنوان كارگران نمونه شركت ايساكو‬ ‫معرفي شدند‪.‬‬ ‫تخفیف ویژه ایساکو برای خدمت فوری در محل‬ ‫به مناسبت اعیاد فرخنده ماه رجب طرح‬ ‫خدمت فوری در محل ـ اتوكليك ـ با ‪٢٠‬درصد‬ ‫تخفيف ارایه شد‪.‬‬ ‫شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو‬ ‫ـ ایساکو ـ كه مدتی است طرح اتوکلیک را در‬ ‫سطح شهر تهران به منظور صرفه جويي در‬ ‫زمان و هزينه برای مشتریان خود اجرایی کرده‬ ‫در اعياد رجبيه اين طرح را با ‪ 20‬درصد تخفيف‬ ‫اجرايي كرد‪ .‬در این سرویس که از طریق موبایل‬ ‫اپلیکیشن ایساکو قابل سفارش‌گذاری است‪ ،‬امکان‬ ‫تعويض روغن و فيلترهاي خودرو در هر آدرسی که‬ ‫مشتری درخواست کند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر این طرح فقط در شهر تهران اجرا‬ ‫شده و در آینده نزدیک در شهرستان‌ها نیز قابل‬ ‫دسترسی است‪.‬‬ ‫مشتریان می‌توانند‪ ،‬براي ثبت درخواست‬ ‫سرويس خود‪ ،‬پس از نصب موبايل اپليكيشن‬ ‫ايساكو از طريق لينك‌هاي زير‪ ،‬گزينه «اتوكليك»‬ ‫را انتخاب نمایند و پس از مشخص کردن محل‬ ‫مورد نظر روی نقشه امکان دریافت خدمات را‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪13‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫کارنامه جشنواره خدمات نوروزی ایران‌خودرو‬ ‫◀‬ ‫زیر پوست امداد نوروزی‬ ‫جشنواره خدمات نوروزی ایران‌خودرو در بامداد‬ ‫شانزدهم فروردین ماه سال جاری در حالی پایان‬ ‫یافت که ‪ ۲۷۳۷‬نمایندگی‪ ،‬فروشگاه‪ ،‬اکیپ و‬ ‫پایگاه امداد از ‪ ۲۵‬اسفند سال ‪ ۹۵‬تا ‪۱۵‬فروردین‬ ‫ماه ‪ 96‬ادامه داشت برای خدمت‌‌‌رسانی به‬ ‫هموطنان در آماده‌باش به سر بردند‪.‬‬ ‫در نوروز ‪ ۹۵‬میانگین زمان تعمیرات امدادی در شبکه‬ ‫خدمات پس از فروش ‪۱٫۹‬روز بود اما در طرح خدمات‬ ‫نوروزی سال ‪ ۹۶‬با اقدامات صورت گرفته از جمله الزام‬ ‫به حضور پست های کلیدی نمایندگی‌ها و تامین قطعات‬ ‫کامل‪ ،‬این مدت زمان با کاهش ‪۲۶‬درصدی به ‪۱٫۴‬روز‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪14‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫سیدرضا حسینی‪ ،‬مدیر عامل شرکت خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو‪ ،‬ایساکو در دوازدهمین روز از اجرای‬ ‫طرح خدمات نوروزی ایران خودرو و همزمان با آغاز موج‬ ‫دوم سفرهای نوروزی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت‬ ‫گرفته در حوزه خدمات پس از فروش داد و گفت‪ :‬طراحی‬ ‫و برنامه‌ریزی برای طرح خدمات نوروزی امسال از اواسط‬ ‫پائیز آغاز شد و در طی چهارماه‪ ،‬اقداماتی را برای افزایش‬ ‫سطح این خدمات در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی نمایندگی‌های دو شیفت‬ ‫به گفت ‌ه حسيني‪ ،‬ايساكو تعداد نمایندگی‌های دو شیفت‬ ‫ایساکو در ایام نوروز به ‪۱۰‬درصد افزایش داده بود تا در‬ ‫ساعات عصر و شب نیز امکان پذیرش خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫همچنين در نوروز ‪ ۹۶‬برای نخستین بار ‪۴‬پایگاه امدادی‬ ‫به صورت ثابت در مسیرهای پرتردد ایجاد و در ‪۴۱۱‬‬ ‫نمایندگی فعال حضور افراد كليدي الزامي شد‪.‬‬ ‫اکیپ های محسوس و نامحسوس بازرسی‬ ‫در گزارش مديرعامل ايساكو عنوان شد برای اطمینان‬ ‫از اجرای مطلوب طرح‪ ،‬اکیپ‌های بازرسی در چهار الیه‬ ‫به صورت محسوس و نامحسوس بازدیدهای مختلفی از‬ ‫اکیپ‌ها و ناوگان امدادی انجام داده است‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬به واسطه پروژه‌های بهبود کیفیت روی‬ ‫محصوالت ایران خودرو که در سال ‪ ۹۵‬صورت گرفته‬ ‫و همچنین طرح بازدید سفر ایساکو قبل از نوروز‪ ،‬نیاز‬ ‫به مراجعه به تعمیرگاه‌ها در نوروز‪ ۹۶‬کاهش یافته و به‬ ‫همین دلیل پذیرش نمایندگی‌ها در طرح نوروزی امسال‬ ‫‪۳۸‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬
‫◀‬ ‫مدیر عامل شرکت ایساکو گفت‪ :‬پرسنل‪ ۴۱۱‬نمایندگی‬ ‫کشیک‪ ۲۳۳ ،‬فروشگاه و ‪ ۲۰۹۳‬اکیپ امداد نهایت تالش‬ ‫خود را به کار بستند که هموطنان و مسافران نوروزی‪،‬‬ ‫بتوانند در صورت نیاز‪ ،‬بهترین خدمات خودرویی را با‬ ‫کیفیت باال دریافت کنند‪ .‬سید رضا حسینی همچنین گفت‪:‬‬ ‫در این طرح براي رضايت‌مندي هر چه بيشتر مشتريان‪‌،‬‬ ‫عالوه بر نمايندگي‌هاي يك شيفت كه از ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫فعال بودند‪ ۱۷۰‌،‬نمايندگي دو شيفت نيز از ساعت ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬به ارايه خدمات به هموطنان پرداختند همچنین تعداد‬ ‫نمایندگی‌‌هایی که در تمام ایام تعطیل به صورت کامل‬ ‫آماده خدمت‌‌رسانی بودند نیز بیش از ‪۱۸‬درصد نسبت به‬ ‫سال گذشته افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪99‬درصد پاسخگویی تماس‌ها‬ ‫وی افزود‪ :‬آمارها حاکی است‪ ،‬در این ایام همکاران‬ ‫مرکز پاسخگویی ایران‌خودرو با شیفت کاری شبانه‌روزی‪،‬‬ ‫به ‪۹۹‬درصد تماس‌های مشتریان پاسخ دادند که این عدد‬ ‫در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ‪۱۱‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬در نتیجه این مکالمات بیش از ‪۷۶‬درصد مشتریان‬ ‫با حضور نیروهای امدادی و دریافت امداد بالینی خودرو به‬ ‫مسیر خود ادامه دادند و نزدیک به ‪۲۴‬درصد خودروها به‬ ‫نمایندگی‌ها منتقل شدند‪ .‬گفتنی است‪۴٫۵ ،‬درصد از این‬ ‫تماس‌ها و خدمات ارائه شده‪ ،‬به دارندگان خودروهایی غیر‬ ‫از محصوالت ایران‌خودرو تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫کاهش‪۲۶‬درصدیزمانتعمیراتدرنمایندگی‌ها‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬با توجه به استقبال مشتریان از طرح‌های‬ ‫پیش نوروزی همچون طرح بازدید رایگان قبل از سفر‬ ‫و همچنین افزایش کیفیت خودروهای تولیدی‪ ،‬تعداد کل‬ ‫تماس‌ها نسبت به سال گذشته ‪ ۷٫۵‬درصد کاهش یافت‬ ‫اما موفق شدیم تعداد امدادهای ارائه شده را حدود ‪۱۱‬‬ ‫درصد افزایش دهیم همچنین میانگین زمان تعمیرات در‬ ‫نمایندگی‌ها نیز کاهش‬ ‫‪۲۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫حسینی در خصوص‬ ‫تامین قطعات و لوازم‬ ‫یدکی مورد نیاز این طرح‬ ‫گفت‪ :‬از اواسط سال ‪۹۵‬‬ ‫جلسات متعددی برای‬ ‫تامین سبد قطعات و‬ ‫تجهیزات الزم طرح‪،‬‬ ‫در شرکت داشتیم و با‬ ‫آمادگی کامل طرح را‬ ‫با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بتوانیم در افقی که برای‬ ‫سال جاری تعریف کرده‌ایم نیز رشد قابل توجهی داشته‬ ‫باشیم و میزان شاخص رضایت مشتریان را به میزان‬ ‫در ‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۹۵‬اجرایی کردیم‪ .‬ستاد نوروزی ایساکو نیز‬ ‫به صورت مداوم در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور‬ ‫بر نحوه اجرای آن در مراکز خدماتی و جاده‌های کشور‬ ‫نظارت و پایش الزم را به عمل آوردند تا از کیفیت ارائه‬ ‫ت مشتریان اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫خدمات و رضای ‌‬ ‫قابل توجهی افزایش دهیم‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬در گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت امداد خودرو ایران نيز آمده است مدت‬ ‫زمان انتظار خدمات امدادی که از شاخص های مهم در‬ ‫ارائه این خدمات محسوب مي‌شود در نوروز ‪ ۹۵‬به ‪۲۴‬دقیقه‬ ‫و ‪۵۹‬ثانیه رسید که عدد قابل قبولی در مقایسه با شاخص‬ ‫های جهانی است‪ .‬در نوروز‪ ۹۶‬برای تثبیت این زمان‬ ‫تالش کردیم و موفق شدیم میانگین زمان را به ‪۲۴‬دقیقه‬ ‫و ‪۵۷‬ثانیه برسانیم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مدیر عامل ایساکو در‬ ‫راستای کنترل کیفیت عملیات خدمت‌رسانی در ایام نوروز‬ ‫‪ ،۹۶‬چندین بار به صورت سرزده از برخی نمایندگی‌ها و‬ ‫اکیپ‌های امدادی در تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬مشهد‪ ،‬اهواز و آبادان‬ ‫بازدید کرد و ضمن بررسی شرایط با چند مشتری که در‬ ‫این مراکز حضور داشتند به گفتگوی حضوری و تلفنی‬ ‫پرداخت‪ .‬به طور کلی تعداد بازدید مسووالن از شبکه‬ ‫خدمات در این ایام‪ ،‬نسبت به سال گذشته ‪۲۷۶‬درصد‬ ‫رشد یافت‪.‬‬ ‫کلیداتوکلیک‬ ‫وی با اشاره به افزوده شدن ناوگان نوین ارائه خدمت‬ ‫فوری در محل ـ اتوکلیک ـ به شبکه خدمات پس از‬ ‫فروش گفت‪ :‬امیدواریم با گسترش این فعالیت جدید‬ ‫خدماتی بتوانیم در ایجاد اشتغال در سالی که به نام‬ ‫«اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده است‪،‬‬ ‫سهم مناسبی داشته باشیم و گام مفیدی در راستای‬ ‫فرمایشات و منویات رهبر فرزانه انقالب برداریم‪ .‬حسینی‬ ‫در پایان به بهبود تمام شاخص‌های ارائه خدمات در ایام‬ ‫نوروز نسبت به سا ‌ل گذشته‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫‪ ۴۱۱‬نمایندگی کشیک‪ ۲۳۳ ،‬فروشگاه و‬ ‫‪ ۲۰۹۳‬اکیپ امداد‬ ‫خبـر‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫◀‬ ‫ده مدرس ايساكو در ميان برترين‌هاي آموزش فني کشور‬ ‫همایش مدرسین خدمات پس از فروش با‬ ‫همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد‪.‬‬ ‫این همایش که به مناسبت بزرگداشت هفته معلم و‬ ‫تقدیر از کادر آموزش فنی شرکت ایساکو برگزار شد با‬ ‫حضور مدیران‪ ،‬صاحب‌نظران‪ ،‬فعاالن و دست‌اندرکاران‬ ‫حوزه خدمات پس از فروش به بررسی آخرین دستاوردهای‬ ‫علمی و معرفی استانداردهای پیشرفته جهانی و راهکار‌های‬ ‫نرم‌افزاری حوزه خدمات پس از فروش و رضایت مشتری‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ارائه ایده و طرح های نوین در قالب طرح های جدید‬ ‫آموزش های عیب یابی استراتژیک در راستای ارتقای‬ ‫سطح مهارت و پرورش نیروهای انسانی متخصص از‬ ‫موضوعات مطرح شده در این مراسم بود‪.‬‬ ‫در پايان مراسم از حسين طاهري‪ ،‬احمد يعقوبي‪،‬‬ ‫◀‬ ‫مهارت كارشناسان فني تندر الكترونيكي سنجيده شد‬ ‫مسابقاتمهارتكارشناسانفنينمايندگي‌هاي‬ ‫پايلوت خودرو تندر با همكاري مركز آموزش فني‬ ‫ايساكووشركترنوپارسبهصورتالكترونيكي‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫در اين مسابقات‪ ،‬از ميان ‪ 215‬كارشناس فني‬ ‫◀‬ ‫اين دوره با حضور سرپرست برقكارها و سرپرست‌هاي‬ ‫مكانيك در نمايندگي ‪ 1515‬همدان برگزار شد‪.‬‬ ‫روند رو به رشد سيستم‌هاي متنوع و پيچيده خودرو از‬ ‫يك سو و لزوم ارتقای دانش فني از سوي ديگر باعث‬ ‫استقبال از اجراي دوره‌هاي فني تخصص در داخل‬ ‫نمايندگي شده است ‪.‬‬ ‫ماحصل همكاري مديريت آموزش فني و مديريت‬ ‫‪16‬‬ ‫نمايندگي‌هاي پايلوت تندر‪ 210 ،‬نفر با موفقيت در اين‬ ‫آزمون شركت كردند‪ .‬سواالت آزمون از ميان سرفصل‌هاي‬ ‫آموزشي و عيوب تعميراتي خودروي تندر با رويكرد سنجش‬ ‫مهارت و قدرت تشخيص و تحليل عيوب فني طراحي شد‪.‬‬ ‫همچنين با توجه به سيستم بستر مشاركت در آزمون‬ ‫الكترونيكي به ‪ ،html‬مشاركت درآزمون در اقصي نقاط‬ ‫كشور با دسترسي به شبكه اينترنتي‪ ،‬به راحتي امكان پذير‬ ‫شد‪ .‬پس از نتايج آزمون‪ ،‬نقاط نيازمند بهبود در وضعيت‬ ‫مهارت كارشناسان فني تندر مورد بررسي قرار مي‌گيرد‪،‬‬ ‫سپس برنامه به روز رساني سطح مهارتي اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫دوره تقاضا محور در همدان برگزار شد‬ ‫دوره تخصصي عيب يابي سيستماتيك‪ ،‬به‬ ‫منظوررفعنيازمنديآموزشيشبكهنمايندگي‌ها‬ ‫به صورت تقاضا محور در همدان به اجرا درآمد ‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫اسماعيل عرب‪ ،‬مصطفي عابديني‪ ،‬كاظم جوادي‪ ،‬محمد‬ ‫حيدري‪ ،‬ژيان فتوحي‪ ،‬هادي مسگري‪ ،‬مصطفي نظيري و‬ ‫حسين فاتحي به عنوان مدرسان برتر مركز آموزش فني‬ ‫تقديرشد‪.‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫شبكه نمايندگي‌ها در چابك سازي شبكه نمايندگي به‬ ‫منظور رفع ايراد خودروها در اين دوره به نمايش در مي‌آيد‪.‬‬ ‫عملي نمايندگي‌ها در خصوص ايراد شايع و استفاده از‬ ‫دانش بومي مهمترين اهدافي است عنوان شده است‪.‬‬ ‫همكاران دفتر همدان با توجه به در نظر گرفتن‬ ‫شاخص‌هايي شامل رضايتمندي مشتري‪ ،‬نمرات آزمون‬ ‫سراسري‪ ،‬درخواست نمايندگي و نياز منطقه‪ ،‬دوره را‬ ‫درخواست و در اجرا ياور اساتيد آموزش بودند‪.‬‬ ‫ارتقای مهارت عيب يابي سيستماتيك در خصوص‬ ‫موتور ملي ‪ ،EF7‬ابزارمخصوص‪ ،‬خودروهاي جديد و‬ ‫تكنولوژي هاي بكار رفته در اين خودروها سرفصل‌هاي‬ ‫آموزشيسرپرست‌هايمكانيكبود‪.‬‬ ‫بهره برداري از امكانات نمايندگي جهت عيب يابي‬ ‫عملي‪ ،‬آشنايي با روند عيب يابي مهندسي‪ ،‬كار عملي با‬ ‫دستگاه عيب ياب‪ ،‬برطرف كردن نقاط ضعف علمي و‬ ‫همچنين ارتقای مهارت عيب يابي سيستماتيك در‬ ‫خصوص سيستم مالتي پلكس‪ ،‬الكترونيك خودرو‪ ،‬سيستم‬ ‫انژكتور از مفاد تدريس سرپرست‌هاي برقكار بود‪.‬‬
‫◀‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫◀‬ ‫خبـر‬ ‫آزمون سراسری احراز پست در دفاتر منطقه‌ای ایساکو برگزار شد‬ ‫آزمون سراسری روسا و کارشناسان مسوول‬ ‫خدمات پس از فروش ایران‌خودرو در دفاتر‬ ‫منطقه‌ایاینشرکتبرگزارشد‪.‬‬ ‫با توجه به ورود خودروسازان خارجی به صنعت خودروی‬ ‫کشور‪،‬همگامشدنباتکنولوژیروزدربخشتولیدوخدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬الزم و ضروری به نظر می‌رسد‪ .‬به همین‬ ‫منظور و با هدف چابک‌سازی و ارتقاي سطح کیفی خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬اصالح و تغییر ساختار سازمانی ستاد و دفاتر‬ ‫منطقه‌ای به عنوان بازوهای اجرایی شرکت ایساکو در دستور‬ ‫کارقرارگرفت‪.‬‬ ‫این تغییر ساختار و مشابه‌سازی با‬ ‫دفاتر منطقه‌ای شرکت پژو‪ ،‬به صورت‬ ‫ناحیه‌ای(‪)sector‬خواهدبودوپست‌ها‬ ‫را به گونه‌ای به افراد تخصیص می‌دهد‬ ‫که افراد در حوزه‌های کاری خود کاملا‬ ‫آگاه‪ ،‬مجرب و متخصص باشند‪ .‬به‬ ‫همین منظور افراد منتخب که دارای‬ ‫شرایط دریافت‬ ‫ريیس یا کارشناس مسوول بودند‪ ،‬در‬ ‫آزمون سراسری که به صورت همزمان‬ ‫در تهران و سایر دفاتر منطقه‌ای برگزار‬ ‫شد‪ ،‬شرکت کردند تا مناسب‌ترین و‬ ‫شایسته‌ترین افراد برای پست‌های‬ ‫ناحیه‌ایانتخابشوند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است آزمون مذکور در سه‬ ‫مرحله برگزار می‌شود که در مرحله اول‬ ‫دانش افراد به صورت کتبی سنجیده شد‪ ،‬سپس در آزمون‬ ‫روانشناسی‪ ،‬توانایی‌های تشخیصی افراد تحت آزمون قرار‬ ‫می‌گیردودرمرحلهنهایینیزتیممصاحبهمدیریتی‪،‬مهارتو‬ ‫تجربهاینافرادسنجیدهخواهدشد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تمامی تغییرات ساختاری و فرآیندی که در‬ ‫ايساكو و بدین شکل صورت می‌گیرد‪ ،‬در راستای بهبود و‬ ‫چابکی حوزه خدمات پس از فروش ایران‌خودرو و افزایش‬ ‫میزانرضایت‌مندیمشتریاناست‪.‬‬ ‫در جلسات هم انديشي نمايندگي‌ها مطرح شد‪:‬‬ ‫◀‬ ‫تبيين مسير راهبردي ايساكو در سال ‪96‬‬ ‫مجموعهنشست‌هایهم‌اندیشیمدیرانشرکت‬ ‫خدمات پس از فروش ایران‌خودرو و مدیران‬ ‫نمایندگی‌های مجاز در هفته پایانی اردیبهشت ماه‬ ‫سال‪ 96‬آغاز شد‪.‬‬ ‫دراینسلسلهنشست‌هااهمدستاوردهایشرکتدرسال‬ ‫‪ 95‬و برنامه‌های پیش رو در سال جاری‪ ،‬برای صاحبان امتیاز‬ ‫و مدیران نمایندگی‌های مجاز ایران‌خودرو‪ ،‬تشریح‌شد‪ .‬در این‬ ‫◀‬ ‫جلسات كه در سراسر كشور برگزار شد‪ ،‬مسووالن حوزه‌های‬ ‫شبکه خدمات‪ ،‬فنی مهندسی‪ ،‬گارانتی و بازرگانی قطعات به‬ ‫طور مجزا به تبیین اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات‬ ‫پس از فروش‌پرداختند‪ .‬همچنین در این جلسات هم‌اندیشی‬ ‫سیستم‌هاینوینطراحیشدهوامکاناتجدیدبرایتسهیل‬ ‫در ارايه خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان به‬ ‫صاحبان امتیاز نمایندگی‌ها معرفی و جمع‌بندی شده و مسیر‬ ‫راهبردی سال ‪ 96‬برای مخاطبین تبیین می‌شود‪ .‬گفتنی‬ ‫است صاحبان امتیاز این نمایندگی‌ها نیز به صورت متقابل‬ ‫در خصوص اقدامات و مسائل موجود با مسووالن ایساکو‬ ‫گفتگو كردند‪ .‬هدف شرکت ایساکو به عنوان متولی خدمات‬ ‫پس از فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو‪ ،‬از برگزاری چنین‬ ‫نشست‌هاییدستیافتنبهگلوگاه‌هاییاستکهمنتجبهارايه‬ ‫خدماتبهینهوافزایشمیزانرضایتمشتریانشود‪.‬‬ ‫ادامه نظارت ویژه بر طرح خدمات نوروزی ایران خودرو‬ ‫مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو در ادامه بازدید‌های خود از نحوه‬ ‫خدمات‌رسانی به مشتریان در طرح خدمات‬ ‫نوروزی ایران خودرو از نمایندگی‌های منتخب این‬ ‫طرح در استان خوزستان بازدید کرد‪ .‬‬ ‫سیدرضا حسینی عالوه بر بازدید چند نمایندگی‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬در مسیر اهواز به آبادان نیز‬ ‫ضمن گفتگوی تلفنی با مشتریان همچنین مراجعه‬ ‫کنندگان حضوری‪ ،‬نحوه ارایه خدمات را مورد ارزیابی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫حسینی هدف از بازدیدهای دوره‌ای در این طرح را‬ ‫نظارت بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و شناسایی‬ ‫مشکالت موجود در فرآیند اجرایی طرح عنوان کرد‬ ‫و افزایش رضایت مشتریان از کیفیت ارایه مطلوب‬ ‫خدمات را به عنوان هدف اصلی این طرح برشمرد‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪17‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪18‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪19‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫مصـاحبه‬ ‫مدیرعامل ایساکو خبر داد‪:‬‬ ‫سيستم جامع بازرگاني‬ ‫و خدمات تا آذرماهسال جاری‬ ‫سراسری می‌شـود‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪20‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬
‫◀‬ ‫مصـاحبه‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬تولید انبوه و نهایتا پشتیبانی خدمات خودرویی قرار‬ ‫دارد و در انجام وظایف خود می‌بایست تمامی ابعاد یک فرایند و یا‬ ‫محصول را بررسی کند‪.‬‬ ‫جنبه مالی و به صرفه‌بودن اقدامات و پروژه‌ها‪ ،‬جنبه کیفیت و‬ ‫پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان‪ ،‬از جنبه زمان‌بندی و انجام‬ ‫به موقع امور‪ .‬لذا تجربه کاری در واحدهای مهندسی به شرط‬ ‫عالقه‌مندی و پشتکار‪ ،‬فضای بسیار مناسبی جهت پرورش دانش‬ ‫و نگرش به موضوعات از تمامی ابعاد فراهم می‌سازد‪.‬‬ ‫اما در زنجیره ارزشی صنعت خودرو حلقه‌ خدمات پس از فروش‬ ‫از ظرافت‌ها و حساسیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است‪ .‬خدمات پس‬ ‫از فروش نه تنها می‌بایست مانع هرگونه بروز نارضایتی و شکایت‬ ‫مشتریان از بابت کاستی‌های محصولی و خدماتی باشد بلکه باید‬ ‫به عنوان محملی جهت برقراری ارتباط بهتر با مشتریان و تقویت‬ ‫وفاداری و تصویر ذهنی ایشان از شرکت متبوعتان عمل کند‪.‬‬ ‫تجربه خدمت‌گزاری در خدمات پس از فروش شرکت معظم‬ ‫ایران‌خودرو با این طیف وسیع مشتریان‪ ،‬صرف نظر از سنگینی‬ ‫مسوولیت آن‪ ،‬حوزه‌ مورد عالقه‌ام بوده و مواجهه با چالش‌های آن‬ ‫تجربه ارزشمندی برایم محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫◀‬ ‫حدود یک سال و هشت ماه از حضور سید رضا حسینی‬ ‫در راس شرکت ایساکو می گذرد‪ ،‬طی مدت یاد شده و‬ ‫برخالف برخی پیش بینی‌ها و با این که وی از فضای‬ ‫مهندسی صنعت خودرو به بخش خدمات کوچ کرد‪،‬‬ ‫فعالیت‌های نوینی را در کارنامه مدیریتی خود ثبت کرد‬ ‫و در کنار همه آنها تاکید ویژه ای بر نوآور بودن شبکه‬ ‫داشته و دارد‪ .‬موبایل اپلیکیشن‪ ،‬اتوکلیک‪ ،‬سیستم جامع‬ ‫بازرگانی و خدمات تنها بخشی از این طرح‌ها هستند‪.‬‬ ‫در این گفت و گو مروری بر فعالیت ایشان طی دوره‬ ‫یاد شده کرده ایم‪.‬‬ ‫◀‬ ‫آقاي مهندس شما با يك سابقه مهندسي وارد حوزه‬ ‫خدمات شديد و حتما سابقه ‪ 20‬ساله اين صنعت و ستاره‬ ‫ايران نيز به كمك شما آمده است‪.‬‬ ‫از تجربه حضور خود در حوزه خدمات پس از فروش و‬ ‫بازار افترماركت ايران خودرو براي ما بگوييد‪.‬‬ ‫مهندسی در صنعت خودرو‪ ،‬واحدی است که در تعامل تنگاتنگ‬ ‫با تمامی حوزه‌های اجرایی‪ ،‬از زمان طراحی محصوالت‪ ،‬طراحی‬ ‫در مراسم معارفه خود در مقام مديريت ارشد ايساكو‬ ‫گفته بوديد كه خدمات پس از فروش سنگين‌ترين و‬ ‫پيچيده‌ترين فعاليت صنعت خودرو است و بايد بتوانيم‬ ‫طيف وسيعي از خواسته‌هاي مردم را پوشش دهيم طي اين‬ ‫يك سال و هشت ماه چقدر از اين طيف را ايساكو توانسته‬ ‫پوشش داده است؟‬ ‫بله هنوز هم معتقدم خدمات پس از فروش مخصوصا در صنعت‬ ‫خودرو از مهمترین و سنگین‌ترین حوزه‌های صنعت است‪ .‬خواسته‌ها‬ ‫و نیاز مشتریان و نحوه بیان نیاز توسط ایشان از تنوع بسیار زیادی‬ ‫برخوردار بوده و شما می‌بایست بتوانید بخوبی پاسخگو باشید؛ وگرنه‬ ‫موج نارضایتی مشتریان موجب کاهش وفاداری و در نهایت شکست‬ ‫کسب و کار را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫شاید بیان ذهنی اینکه چقدر مجموعه ایساکو در این موضوع‬ ‫موفق عمل کرده است‪ ،‬صحیح نباشد؛ لذا مطابق اعداد و ارقام به‬ ‫سوال شما پاسخ می‌دهم؛ شرکت مطابق ارزیابی شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران شاخص رضایت مشتریان در سال ‪1395‬‬ ‫رشد چشمگیری داشته است و در پایان سه ماهه چهارم سال گذشته‬ ‫موفق شدیم ‪ 26‬نمره ارتقای رضایت نسبت به آخرین نتایج سال‬ ‫‪ 1394‬کسب کنیم‪ .‬از سوی دیگر تعداد شکایات نیز حدود ‪ 70‬درصد‬ ‫نسبت به آغاز سال ‪ 1395‬کاهش داشت‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪21‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫مصـاحبه‬ ‫◀‬ ‫به نظر مي‌رسد شركت‌هاي خدمات پس از فروشي كه‬ ‫جريان توليدي را پشتيباني مي‌كنند با يك مناقشه عجيب‬ ‫روبرو هستند؛ چرا كه مشتري آپشن و كيفيت از يك خودرو‬ ‫مي‌خواهد و نارضايتي در اين حوزه را شما بايد جوابگو‬ ‫باشيد؟‬ ‫شاید مناقشه واژه خیلی مناسبی نباشد؛ چراکه خدمات پس از‬ ‫فروش حوزه‌ای جدا از زنجیره ارزش صنعت خودرو نیست‪ .‬خوب‬ ‫مسلما به جهت رویارویی و ارتباط مستقیم این حوزه با مشتری‬ ‫نهایی‪ ،‬چالش‌ها و سختی‌های خاص خود را دارد ‌اما رسالت وجودی‬ ‫چنین سازمان‌هایی همین ایجاد توازن بین خواست مشتریان‬ ‫با نوع و کیفیت محصوالت ارایه شده است؛ پاسخگویی موثر به‬ ‫درخواست‌های مشتریان درخصوص کاستی‌های احتمالی محصوالت‬ ‫و از همه مهمتر ارائه سطح خدماتی که رضایت مشتری را به ارمغان‬ ‫آورده و وفاداری ایشان را تضمین کند‪.‬‬ ‫◀‬ ‫شما از معدود مديراني بوديد كه ادبيات جديدي از‬ ‫خدمات پس از فروش را وارد اين عرصه كرديد‪ .‬از اين كه‬ ‫پرسنل در هر سطحي بايد به نوآوري در كار خود فكر كنند‬ ‫تا شاد و مهربان باشيد‪ .‬واكنش شبكه خدمات در مواجهه با‬ ‫اين ادبيات چه بوده است؟‬ ‫برخی ساختارشکنی‌های حتی به ظاهر ساده می‌تواند تاثیر عمیقی‬ ‫در فرهنگ سازمانی و تسری ارزش‌های سازمانی داشته باشد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال «شاد و مهربان باشید» اشاره‌ای است بر اهمیت و ارزش‬ ‫انگیزه سرمایه‌های انسانی در محیط کار و جایگاه انجام گروهی‬ ‫کارها با روحیه درک متقابل‪ .‬درج این ادبیات به جای عبارات‬ ‫مرسومی همچون با تشکر و با سپاس و غیره در پایان مکاتبات‬ ‫اداری یادآور و تاکید بر حفظ و ضرورت روحیه تیمی و انگیزه‬ ‫کارکنان در اجرای مصوبات است‪.‬‬ ‫◀‬ ‫دلیل تمرکز و تاکید شما به خالقیت و نوآوری در‬ ‫خدمات چیست؟‬ ‫مطابق مطالعات صورت گرفته‪ ،‬ارایه خدمات پس از فروش به‬ ‫شکل استاندارد و مرسوم‪ ،‬در بهترین شرایط حدود ‪23‬درصد نرخ‬ ‫وفاداری ایجاد می‌کند‪ .‬راه کار افزایش میزان وفاداری طراحی و‬ ‫ارایه خدمات نوین بر اساس نیاز مشتریان است‪.‬‬ ‫در مجموعه شرکت ایساکو به صورت متمرکز به نوآوری نحوه‬ ‫ارایه هر خدمت و طراحی خدمات مبدعانه پرداخته شده است‪ .‬مانند‬ ‫اتوکلیک‪ ،‬پذیرش شبانه‌روزی‪ ،‬تعمیرات شیفت دوم؛ بهره‌برداری از‬ ‫فناوری الکترونیک در پذیرش مشتری‪ ،‬سیستم یکپارچه کسب و کار‬ ‫و ‪ . ...‬خدماتی که مبتنی بر نیاز مشتری و تکنولوژی‌های روز اعم از‬ ‫تکنولوژی‌های اطالعات‪ ،‬عیب‌یابی‪ ،‬ردیابی و رهگیری و ‪ ...‬طراحی‬ ‫و ارایه می شوند‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪22‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫مسلما هر حرکتی و هر تغییری نیاز به انرژی اولیه زیادی دارد‬ ‫اما با تشریح شفاف‪ ‌،‬سطح‌بندی شده و دقیق هر تغییر و به عبارتی‬ ‫مدیریت تغییرات‪ ،‬می‌توانید به همراه‌سازی مجموعه پرداخته و با‬ ‫حداقل انرژی حداکثر حرکت و تکاپو را کسب کنید‪ .‬خوشبختانه‬ ‫مجموعه ایساکو در ایجاد تحوالت و پذیرش تغییرات عملکرد خوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫◀‬ ‫برای پایش و ارزیابی مسایل مطرح شده از سوی‬ ‫نماینگی و فروشگاه‌ها ساز و کاری تعریف گردید‪ ،‬نتایج‬ ‫ارزیابی‌ها در این خصوص چه بوده است؟‬ ‫طرح بازدید از نمایندگی‌ها و دفاتر منطقه‌ای با هدف ایجاد تعامل‬ ‫بهتر بین ستاد و نمایندگی‌ها‪ ،‬شناسایی بهتر مشکالت اجرایی‪،‬‬ ‫بدون واسطه شنیدن موانع خدمت‌رسانی خوب به مشتریان‪ ،‬از زبان‬ ‫مجریان فرایندها و طرح‌های خدماتی است‪.‬‬ ‫لذا چنانچه اجرای این طرح و حرکت هیچگونه تغییری در رفع‬ ‫مشکالت و بهبود فرایند خدمت‌رسانی نداشته باشد‪ ،‬به اقدامی‬ ‫عبث و بیهوده تبدیل می شود‪ .‬در این راستا ما درمجموعه ایساکو‬ ‫خودمان را موظف به بررسی دقیق و پاسخگویی به مسائل ذکر شده‬ ‫توسط نمایندگی‌ها و مشتریان می‌دانیم؛ بنابراین برای تمامی موارد‬ ‫ذکر شده در بازدیدها فرایند بررسی‪ ،‬تصمیم‌گیری و اجرا و نهایتا‬ ‫پاسخگویی و ارائه بازخورد به نمایندگی‌ها را با حساسیت زیاد و با‬ ‫جدیت پیگیری و اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫◀‬ ‫شعار امسال خدمات پس از فروش را رضايت مشتري‪،‬‬ ‫بهره‌وري و انضباط مالي تعيين كرده‌ايد‪ ،‬چه شد كه چنين‬ ‫نيازي حس كرديد و اين كه فلسفه تعريف آن چه بوده‬ ‫است؟‬ ‫شاید به جای شعار بهتر باشد واژه اصول ( ‪ )Principles‬را به‬ ‫کار ببریم؛ چراکه برقراری هر یک از این اصل‌ها و محوریت قرار‬ ‫دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور‪ ،‬موجب حصول اطمینان‬ ‫از جهت‌گیری صحیح در راستای اهداف سازمانی است‪.‬‬ ‫رضایت مشتریان در اوالی اهداف و رسالت وجودی ایساکو جای‬ ‫دارد؛ چراکه بدون کسب رضایت مشتریان سازمان‪ ،‬نقش اصلی‬ ‫خود را به عنوان شرکتی خدمت‌رسان ایفا نکرده است‪ .‬افزایش‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬اصلی جدانشدنی در تمامی فعالیت‌های بشری و از جمله‬ ‫در بنگاه‌های اقتصادی و خدمت‌رسانی است‪.‬‬ ‫تمرکز بر کسب خروجی بیشتر به ازای منابع مصرف شده‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش سطح درآمد برای سازمان بوده و مانعی بر اتالف مواد‪،‬‬ ‫انرژی و زمان است و اما برقراری انضباط مالی در تمامی ابعاد‬ ‫از اعتبارسنجی و نحوه تراکنش‌های مالی ایساکو با فروشگاه‌ها و‬ ‫نمایندگی‌ها‪ ،‬از بهینه‌سازی مصارف عملیاتی‪ ،‬بهینه‌سازی و برقراری‬ ‫نظم در پرداخت‌های خرید قطعات و آورده نقدینگی به ازای فروش‬ ‫آن‌ها اصل مهم در تحقق اهداف ایساکو به شمار می‌آید‪.‬‬
‫هر مدیری به فراخور زمان و‬ ‫عوامل درونی و بیرونی سازمان‪ ،‬در‬ ‫طول دوره خدمت خود دستاوردهایی‬ ‫به جای می‌گذارد‪ .‬به نظر من از‬ ‫مهمترین دستاوردها انجام امور‬ ‫زیربنایی و زیرساختی در سازمان‬ ‫است که به طور ماندگار و مداوم‬ ‫سازمان در زمان بود و نبود یک‬ ‫مدیر از آن بهره‌مند می‌شود‪.‬‬ ‫امیدوارم اقداماتی مانند بازنگری‬ ‫شبکه‪،‬‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫مکانیزم‬ ‫مکانیزم‌های فروش هوشمند‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری هوشمند‪ ،‬ساختارشکنی‬ ‫تعریف و اجرای طرح‌های نوآورانه و‬ ‫‪ ...‬به عنوان اقداماتی زیرساختی و‬ ‫پایه برای شرکت ایساکو کارکردی‬ ‫موثر و پایا داشته باشد‪.‬‬ ‫◀‬ ‫سيستم جامع بازرگاني و‬ ‫خدمات كه تقريبا تحول خوبي‬ ‫در فرآيندهاي خدمات پس از‬ ‫فروش ايجاد خواهد كرد‪ ،‬هم‬ ‫اكنون در چندين نمايندگي و‬ ‫فروشگاه در حال اجراست‪ ،‬اين‬ ‫سيستم كي سراسري مي‌شود‬ ‫و چقدر ايساكو در اجراي آن‬ ‫دغدغه دارد؟‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫◀‬ ‫درآینده از چه كاري به عنوان يك كار ماندگار در‬ ‫خدمات پس از فروش ايران خودرو كه خود پايه‌گذار آن‬ ‫بوديد‪ ،‬نام مي‌بريد؟‬ ‫◀‬ ‫در تبليغات به نظر مي‌رسد كه هوشمندانه‌تر از قبل‬ ‫عمل كرده‌ايد و حتي اين را مي‌توان در هنگام عبور در‬ ‫جاده‌هاي مختلف ديد‪ ،‬اين خواسته شماست و يا برنامه قبلي‬ ‫براي آن در ايساكو تدوين شده‬ ‫است؟‬ ‫افزایش سطح آگاهی مشتریان‬ ‫محصوالت ایران‌خودرو از تفاوت بین‬ ‫خدمات و قطعات ایساکویی با سایرین‬ ‫و همچنین حقوق و مطالبات به حق‬ ‫ایشان از ایساکو از وظایف ماست‪.‬‬ ‫لذا در سال گذشته با اجرای طرح‬ ‫تبلیغات و آگاهی‌رسانی پر فشار به این‬ ‫وظیفه پرداخته شد‪ .‬برای سال ‪1396‬‬ ‫نیز درنظر داریم با تقویت محتوای‬ ‫اطالعات و تبلیغات‪ ،‬جامعه را هر چه‬ ‫بیشتر نسبت به تمایز خدماتمان آگاه‬ ‫سازیم‪.‬‬ ‫◀‬ ‫مهمترین هدف ما برقراری این‬ ‫سیستم حداقل برای ‪80‬درصد‬ ‫پذیرش شبکه تا پایان خرداد ماه‬ ‫است و در پایان آذرماه به فراگیری‬ ‫‪100‬درصدی می‌رسد اما یکی از‬ ‫دغدغه‌های مهم در این خصوص‪،‬‬ ‫بهره‌برداری کارا و اثربخش از سیستم‬ ‫مزبور است‪ .‬به نحوی‌که با برقراری‬ ‫مکانیزم‌های الزم بتوانیم مباحثی‬ ‫مانند موجودی قطعه یدکی‪ ،‬زمان‬ ‫تعمیرات‪ ،‬جزئیات فرایند پذیرش تا‬ ‫ترخیص‪ ،‬برگشتی‌ها و ‪ ...‬را با استفاده‬ ‫از اطالعات آنالین این سیستم بهتر و‬ ‫بهینه‌تر مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫مهمترین هدف ما برقراری این‬ ‫سیستم حداقل برای ‪ 80‬درصد‬ ‫پذیرش شبکه تا پایان خرداد ماه‬ ‫است و در پایان آذرماه به فراگیری‬ ‫‪100‬درصدی می‌رسد اما یکی از دغدغه‌های مهم در این خصوص‪،‬‬ ‫بهره‌برداری کارا و اثربخش از سیستم مزبور است‪ .‬به نحوی‌که‬ ‫با برقراری مکانیزم‌های الزم بتوانیم مباحثی مانند موجودی‬ ‫قطعه یدکی‪ ،‬زمان تعمیرات‪ ،‬جزئیات فرایند پذیرش تا ترخیص‪،‬‬ ‫برگشتی‌ها و ‪ ...‬را با استفاده از اطالعات آنالین این سیستم بهتر‬ ‫و بهینه‌تر مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به اين كه معيارهاي‬ ‫ارزيابي خدمات پس از فروش به‬ ‫شدت سخت‌گيرانه شده و به‬ ‫واسطه آن تعداد نمايندگي‌هاي‬ ‫رتبه يك به شدت كاسته شده‬ ‫است‪ .‬اوال نظر خود در خصوص‬ ‫اين اتفاق را مي‌خواهيم بدانيم و‬ ‫دوم اين كه برنامه ايساكو براي‬ ‫آن در سال ‪ 96‬چيست؟‬ ‫با توجه به تمرکز بیشتر معیارهای‬ ‫ویرایش جدید بر نتایج مشتریان و‬ ‫اصول توسعه پایدار‪ ،‬این ارزیابی‌ها‬ ‫می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت‬ ‫شرکت‌ها و نمایندگی‌های ارائه دهنده‬ ‫خدمات ارائه دهد و برای برنامه‌ریزی‬ ‫ارتقای فرایندهای خدماتی راه روشنی‬ ‫ترسیم کند‪.‬‬ ‫با تمرکز بر نتایج این ارزیابی‌ها‬ ‫برنامه‌های بهبود وسیعی در تمامی‬ ‫حوزه‌های پذیرش تا ترخیص‪ ،‬ارتباط‬ ‫با مشتریان‪ ،‬گارانتی‪ ،‬تامین قطعات‪ ،‬زیرساخت‌های تجهیزاتی‪ ،‬منابع‬ ‫انسانی و البته خدمات نوین در دست طرح‌ریزی و اجرا است که در‬ ‫نتیجه انجام کامل این برنامه‌ها امیدواریم عالوه بر تثبیت مقام اولی‬ ‫در بین شرکت‌های خودرویی کشور اعم از خودروساز و واردکنندگان‪،‬‬ ‫اولین شرکتی باشیم که موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی منطبق‬ ‫با ویرایش جدید باشیم‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪23‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫مصـاحبه‬ ‫گفت و گو با صاحب امتياز یک نمايندگي خالق و با برنامه‪:‬‬ ‫ما‬ ‫كلمه‬ ‫كليدي نمايندگي‬ ‫ما‪....‬‬ ‫◀ مهدی جعفری‌نـژاد‬ ‫یزد‪ ،‬شهر بادگیرها‪ ،‬شهر کهن و تاریخی ایران‪ ،‬شهر خشتی‪ ،‬شهری مذهبي با‬ ‫مردمانی آرام و صبور‪ .‬شهري كه مديرعامل ايساكو براي بازديد نامحسوس از‬ ‫نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش به آنجا سفر كرد‪ .‬يكي از نمايندگي‌هاي مورد‬ ‫توجه سيدرضا حسيني نمايندگي ‪ 4006‬يزد بود به صاحب امتيازي مهدی جعفری‬ ‫نژاد‪ .‬او كه مشتري نوازي را اصل بنيادين نمايندگي خود مي‌داند به طوري كه در‬ ‫چيدمان محوطه پذيرش‌‪ ،‬سالن انتظار و کالس‌هاي آموزشی مجهز و مدرن كه برای‬ ‫مشتریان و پرسنل در نظر گرفته‪ ،‬نمايان است‪ .‬او متولد سال ‪1361‬و دارای مدرک‬ ‫فوق لیسانس مدیریت است‪.‬‬ ‫این نمایندگی در سال ‪ 1368‬توسط پدر و عموهایش تأسیس شد‪ .‬حال كه پدر در قيد حيات نيست‬ ‫مسئولیت این مجموعه را مهدي جعفری‌نژاد و برادرانش محمدرضا و علیرضا اداره مي‌كنند‪ .‬محمدرضا‬ ‫مديريت داخلی و علیرضا مدیریت فروشگاه را عهده دارند‪ .‬نمايندگي ‪ 4006‬در یکی از محورهای‬ ‫خروجی یزد واقع در بلوار شهید دشتی قرار گرفته و ‪ 34‬نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند‪ .‬از‬ ‫نكات جالب اين نمايندگي براي باال بردن سطح علمی‪ ،‬دانش و تجربه‪ ،‬مديريت مجموعه هر ‪ 4‬سال به‬ ‫صورت چرخشی به برادران محول شده تا با این کار عالوه بر افزودن دانش و تجربه‪ ،‬منجر به شکوفایی‬ ‫و رشد سریع‌تر نمايندگي شود‪ .‬جعفری‌نژاد مي‌گويد‪ :‬یکی از عوامل رسیدن به رضایتمندی مشتریان‬ ‫وجود تجهیزات و امکانات تعمیرگاهی‪ ،‬رفاهی و آموزشی است که به همين خاطر کلیه تجهیزات مدرن‬ ‫در کلیه بخش‌های تعمیرگاه تهیه شده تا بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهيم‪ .‬كسب رتبه اول و‬ ‫دوم در سال‌هاي اخير گواه اين تدابير بوده است‪.‬‬ ‫او در خصوص ميزان پذيرش خودروها در نمايندگي‌اش گفت‪ :‬ما به طور میانگین روزانه ‪ 41‬خودرو‬ ‫پذیرش می‌کنیم برای راحتي مشتريان‪ ،‬پذيرش به سه روش وب سايت نمايندگي‪ ،‬تلفني و حضوري‬ ‫صورت مي‌گيرد‪ .‬مدير نمايندگي ‪ 4006‬در جواب اينكه پرسنل آمادگي اين حجم پذيرش را دارند‬ ‫مي‌گويد‪ :‬همگی پرسنل در کلیه دوره‌های پذیرش و ترخیص خودرو حضور داشته‌اند و تسلط کامل‬ ‫بر وظیفه خود دارند‪ .‬رضایت مشتری‪ ،‬پیش شرط تمام موفقیت‌های بعدی هر مجموعه‌ای است‪.‬‬ ‫ارزشمندترین دارایی هر مجموعه اعتماد و اطمینان مشتریان است‪ .‬مشتریانی که رضایت زیادی از‬ ‫مجموعه داشتند‪ ،‬تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می‌کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای‬ ‫نمایندگی می‌شوند و در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید کاهش می‌یابد‪ .‬چرا که بهترین تبلیغ و کم‬ ‫هزینه‌ترین تبلیغ‪ ،‬تبلیغات دهان به دهان است که با رضایتمندی مشتریان این امر محقق می‌شود‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪24‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬
‫◀‬ ‫وی در پاسخ به این‌که شما به عنوان نماینده ایران خودرو‪ ،‬کیفیت‬ ‫در خدمات را چطور اعمال می‌کنید؟ چطور کیفیت خدمات را کنترل‬ ‫می‌کنید؟گفت‪:‬‬ ‫«ما تعمیرکاران و پرسنل با تجربه‌ی را در اختيار داريم و عالوه بر تجربه کاری‬ ‫فراوان‪ ،‬دارای تحصیالت و سواد تئوری نیز هستند و از نظر خدمات تعمیرگاهی در‬ ‫سطح خوبی قرار داریم و با استفاده از راهنمایی مشاوران و برگزاری جلسات دوره‌ای‬ ‫با پرسنل سعی در کنترل خدمات و به روز رسانی پرسنل خود هستیم‪.‬‬ ‫جعفري نژاد در خصوص افزایش کیفیت در خدمات گفت‪ :‬انجام جلسات دوره‌ای‬ ‫با پرسنل و مشارکت دادن آنها در بحث‪ ،‬نظرسنجی و برگزاری کالس‌های آموزشی‬ ‫و اعمال دیدگاه‌های مناسب و کاربردی آن‌ها می‌تواند از مهم‌ترین عوامل در افزایش‬ ‫کیفیت خدمات باشد‪ .‬ما سعی می‌کنیم با تأمین به موقع قطعات و برنامه ریزی‬ ‫زمانی صحیح از پس این امر برآییم و به نظر اینجانب رمز موفقیت هر سازمان و‬ ‫مجموعه‌ای‪ ،‬برای افزایش کیفیت در خدمات‪ ،‬آموزش‪ ،‬آموزش و باز آموزش است‪.‬‬ ‫او براي حفظ نيروهاي خبره خود و ارتقا آنها فلسفه‌ي خاص خود را دارد و معتقد‬ ‫است‌‪« :‬رمز توسعه و پیشرفت هر سازمانی مرهون و مدیون منابع انسانی آن مجموعه‬ ‫است که پیشرفت و عدم پیشرفت یک سازمان را رقم می‌زند و پیشرفت وقتی محقق‬ ‫می‌شود که منابع انسانی با برنامه‌های از پیش تعیین شده توسط مدیر آن مجموعه به‬ ‫درستی حرکت کنند‪ .‬ایجاد و تقویت کلمه «ما»‪ ،‬که یک مجموعه هستیم و به عنوان‬ ‫یک گروه در نمایندگی ایران خودرو در حال فعالیت هستیم و کلمه من در نمايندگي‬ ‫ما جایگاهی ندارد‪ .‬ایجاد محیطی سالم و بدون تنش که از دغدغه‌هاي مهم من بوده‬ ‫است‪ .‬افزایش حقوق به صورت دوره‌ای‪ ،‬تشویق پرسنل خوب و مرتب در جلسات‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫جعفری‌نژاد عوامل رضايت مشتري را در پذیرش‬ ‫و ترخيص خودرو موثر می‌داند‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬برخورد مناسب و صمیمانه‬ ‫با مشتری در هنگام پذیرش خودرو‪ ،‬نظم و‬ ‫انضباط کاری پرسنل موقع انجام کار‪ ،‬احترام‬ ‫قائل شدن برای مشتری در حدی که خودروی‬ ‫آن را خودروی خود بدانیم‪ ،‬انجام فرایند پذیرش‬ ‫خودرو با دقت و سرعت‪ ،‬تشریح روند کار به‬ ‫مشتری از پذیرش تا ترخیص خودرو (توجیه‬ ‫کامل مشتری)‪ ،‬وجود امکانات مناسب در شأن‬ ‫مشتری چه در زمان پذیرش و چه زمان انتظار‬ ‫مشتری و باال بردن سطح کیفیت کار از جمله‬ ‫عواملي و شرايطي است كه مي‌توان براي ترسيم‬ ‫لبخند بر روي لب مشتري فراهم كرد‪.‬‬ ‫او نحوه برخورد با مشتري‪ ،‬هنگام ترخيص‬ ‫خودرو تكميل كننده مراحله قبل دانسته و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ما هنگام ترخیص خودرو مشتری‬ ‫هیچ‌گاه او را فراموش نمي‌كنيم از جمله اقداماتي‬ ‫كه براي مشتريان انجام مي‌دهيم‪ ،‬برگزاری کالس‌های آموزشی است‪ .‬هدف ما از‬ ‫برگزاری این دوره‌ها آشنايي مشتريان با چگونگی تعمیرات و نگهداری خودروشان‬ ‫است‪ .‬در این دوره‌ها آموزش می‌بینند چگونه طول عمر خودروی خود را باال ببرند‬ ‫و از هزینه‌های بعدی جلوگيري كنند‪ .‬همچنين با مشتری از طریق سایت‪ ،‬تلگرام و‬ ‫همچنین پیامک‪ ،‬در ارتباط هستيم و نظرات و انتقادات خود را با ما در میان مي‌گذارند‪.‬‬ ‫تأسیس باشگاه مشتریان‪ ،‬که این خود می‌تواند عامل مهمی در ایجاد رضایت و ارتباط‬ ‫دو جانبه با مشتریان باشد‪ .‬از جمله اقدامات انجام شده در باشگاه مشتریان پیام‬ ‫تبریک تولد‪ ،‬سالگرد ازدواج‪ ،‬تخفیف‌های مناسبتی‪ ،‬کارواش و بازدید‌های رایگان از‬ ‫دیگر اقدامات ما در این راستا بوده است‪.‬‬ ‫مصـاحبه‬ ‫هفتگی‪ ،‬دادن وام قرض‌الحسنه هنگام نیاز پرسنل‪ ،‬بن‌های خرید تفریحی و از ديگر‬ ‫راهكاري‌هاي است كه من براي حفظ پرسنل انجام مي‌دهم‪.‬‬ ‫مدير نمايندگي ‪ 4006‬درباره دغدغه‌هايش در حوزه خدمات‬ ‫مي‌گويد‪‌:‬‬ ‫یکی از دغدغه‌های نمایندگی‌ها در بخش خدمات سود آور نبودن این بخش است‬ ‫که در جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته بحث خدمات یکی از حوزه‌های پرسود‬ ‫و پردرآمد محسوب می‌شود ولی متأسفانه در کشور ما نه تنها ایران خودرو بلکه در‬ ‫اکثر اصناف دیگر‪ ،‬بحث خدمات به جایگاه مطلوب خود نرسیده و آن طور که باید‬ ‫سودآوری الزم را ندارد‪ .‬امیدواریم با راهنمایی‌ها و برنامه‪-‬ریزی‌های که از طرف‬ ‫مدیریت محترم ایساکو شاهد سودآوری هر چه بیشتر در حوزه خدمات باشیم‪ .‬او‬ ‫به بازديد مديرعامل از نمايندگي‌هايش اشاره كرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه پرسنل‬ ‫ما همیشه در باالترین سطح آمادگی برای ارائه خدمات به مشتریان هستند اما‬ ‫حضور سرزده مهندس حسینی در نمایندگی ما در وهله اول باعث شگفتی و تعجب‬ ‫کارکنان بود که مدیریت ایساکو خود شخص ًا برای بازدید نمایندگی ما بدون اعالم‬ ‫قبلی مراجعه كرده‌اند‪ .‬طی بازرسی‌هایی که ایشان از بخش‌های نمایندگی داشتند‪،‬‬ ‫صحبت‌های ایشان توانست گره گشايي برخي مشكالت ما باشد‪ .‬دومین حسن این‬ ‫بازدید باال بردن انگیزه خدمت در کلیه پرسنل شد چرا که احترام به یک مجموعه‬ ‫کاری توسط یک مدیر عامل ارشد باعث انرژی مثبت و مضاعف در آن نمایندگی‬ ‫می‌شود‪ .‬گاهی اوقات یک لبخند از طرف یک مدیر عامل یا گفتن یک کلمه «خسته‬ ‫نباشید» و یک « تشکر ساده » به مراتب ارزش بیشتری نسبت به یک پاداش‬ ‫میلیونی دارد‪.‬‬ ‫جعفری‌نژاد درباره نگرش و دیدگاه‌های مدیرعامل و این‌که این‬ ‫موضوع چقدر در رضایت مشتری و خواسته‌های نمایندگی‌ها موثر‬ ‫است‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫قطع ًا دیدگاه‌های مدیر عامل محترم بیشترین تأثیر را بر روند کار نمایندگی‌ها‬ ‫دارد و به عنوان عنصر محرک و قطب اصلی برای پرسنل زیر مجموعه است و‬ ‫ایشان می‌توانند با ارائه نظرات و پیشنهادات ارزنده و سازنده خود نمایندگی‌ها را در‬ ‫امر رضایتمندی مشتریان یاری دهند چرا که نظرات ایشان بسیار مؤثرتر هستند و از‬ ‫قابلیت اجرایی باالیی برخودارند‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪25‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫گـزارش‬ ‫اتو کلیک؛‬ ‫خدمتی جدید و سریع‬ ‫برای مشتریان ایران خودرو‬ ‫استفاده از خدمات نوین یکی از راه‌های‬ ‫جذب مشتریان جدید و حفظ قدیمی‌هاست و‬ ‫ایران خودرو با معرفی خدمت جدید خود سعی‬ ‫کرده است قدمی محکم در این راستا بردارد‪.‬‬ ‫شرکت ایر‌ان‌خودرو و ایساکو به تازگی خدمتی‬ ‫جدید را به مشتریان خود عرضه کرده اند که نامش‬ ‫«اتو کلیک» است‪.‬‬ ‫اتوکلیک یا همان موتورسوارانی که بدون نیاز‬ ‫به مراجعه به نمايندگي‌ها‪ ،‬به آدرس مورد نظر شما‬ ‫مراجعه کرده و خدماتی همچون تعویض روغن‪،‬‬ ‫تعویض فیلتر و تنظیم باد الستیک ها را انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫برای اینکه با نوع کار این بخش از خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو آشنا شویم‪ ،‬تصمیم گرفتیم تا‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪26‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫در یکی ا ز درخواست‌های اتو کلیکی حضور مستقیم‬ ‫داشته و اتفاقات این مراجعه و خدمت رسانی را از‬ ‫نزدیک مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫از یکی از دوستان که خودروي ايران خودرويي‬ ‫داشت‪ ،‬خواستیم تا به جای مراجعه به نمایندگی ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬از طریق اپلیکیشن‪ ،‬درخواست اتوکلیک کند‪.‬‬ ‫این اتفاق افتاد و دوست ما که دارنده ال ‪ 90‬ایران‬ ‫خودرویی است با اپلیکیشن ایساکو یک وقت از نوع‬ ‫اتوکلیک گرفت و قرار شد تا موتور خدمت رسان‬ ‫ایساکو به محل اعزام شود‪.‬‬ ‫قرار برای روز سه شنبه ساعت ‪ 12‬ظهر بود‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 12.15‬دقیقه موتور اتوکلیک به آدرس‬ ‫اعالم شده رسید‪ .‬یک جوان ‪ 26‬ساله به نام سعید‬ ‫شقاقی که از نمایندگی ‪ 1116‬ایران خودرو برای‬ ‫اتوکلیک یا سرویس سریع در محل اعزام شده بود‪.‬‬ ‫به گفته این جوان موتورسوار که تحصیالت فوق‬ ‫دیپلم مکانیک نیز داشت‪ ،‬کل زمان صرف شده برای‬ ‫تعویض روغن و سایر وسیله‌ها ‪ 25‬دقیقه خواهد بود‪.‬‬
‫◀‬ ‫گـزارش‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫سعید قشقایی با روشن کردن خودرو کار خود را‬ ‫آغاز کرد‪ .‬خودرو باید گرم می شد تا روغن جریان‬ ‫پیدا کند‪ .‬در این مدت تمامی وسایل مورد نیاز برای‬ ‫ساکشن روغن قدیمی آماده و روغن جدید و فیلترها‬ ‫که همگی به صورت آک بند در موتور وجود داشت‬ ‫نیز در گوشه ای از پارکینگ جای گرفت تا بعد از‬ ‫ساکشن کامل روغن‪ ،‬به سرعت تعویض روغن و‬ ‫فیلترهای مورد نظر انجام شود‪.‬‬ ‫از قشقایی پرسیدیم که آیا استفاده از ساکشن‪،‬‬ ‫تمام روغن های قدیمی خارج می شوند؟ که در‬ ‫جواب ما گفت‪ :‬این وسیله ای که در اختیار اتوکلیک‬ ‫ایران خودرو گذاشته شده است توانایی خارج کردن‬ ‫کلیه روغن موجود در خودرو را دارد و از این بابت‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪ .‬بعد از گذشت ‪ 20‬دقیقه از شروع‬ ‫کار‪ ،‬نوبت به تست چراغ روغن و باد تایرها رسید که‬ ‫این مهم هم در مدت زمانی کوتاه انجام شد‪.‬‬ ‫‪ 25‬دقیقه زمان تعویض روغن و فیلترهای خودرو‬ ‫بود و کار تمام شد‪ .‬یکی از فواید استفاده از اتوکلیک‬ ‫سرعت کار و دیگری انجام خدمات در محل مشتری‬ ‫است که در وقت و انرژی خودرو سوار صرفه جویی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫یکی از مزایای دیگر استفاده از اتو کلیک‪ ،‬اطالع‬ ‫از هزینه خدمات قبل از اعزام سرویس‌دهنده است و‬ ‫شما از همان لحظه ای که سفارش خدمات خود را‬ ‫در اپلیکیشن ثبت می‌کنید‪ ،‬پیش فاکتوری مشخص‬ ‫دریافت کرده که نشان می‌دهد در روز دریافت‬ ‫خدمات چه میزان هزینه باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫اگر سرتان شلوغ است و برای مراجعه به تعمیرگاه‬ ‫مشکل دارید‪ ،‬حتما اتو کلیک را امتحان کرده و از‬ ‫خدمات آن بهره مند شوید‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪27‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫گـزارش‬ ‫نامحسوس‬ ‫با چشم‌هاي باز‬ ‫به مراجعه كننده اي نگاه‬ ‫مي كردم كه در سالن پذيرش‬ ‫نشسته بود و در حالي كه قند را‬ ‫گوشه لپش فرستاده بود‪ ،‬داشت‬ ‫با رضايت چاي را سر مي كشيد‪.‬‬ ‫سعي داشت چشم در چشم من‬ ‫نشود اما معلوم بود كه برق خاصي‬ ‫در نگاهش هست‪ .‬من هم پيش‬ ‫خودم فكر مي كردم يزدي ها هم‬ ‫رسم جالبي دارند كه شخصا از‬ ‫مشتري پذيرش و پذيرايي مي‬ ‫كنند و كارها را فقط به دستگاه‬ ‫دوكاره واگذار نكرده اند‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪28‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫«تغيير»‪ ،‬اين خود يك روال است‪ .‬حتي در شركتي مثل استون مارتين كه بر مرز پيشگامي و نوآوري‬ ‫در عرصه خودرو ايستاده است نيز مدير عامل‪ ،‬بهترين راه حل براي كسب بيشتر بازار را تغيير در نحوه‬ ‫نگرش به امور‪ ،‬سر زدن به نمايندگي ها و بازرسي حضوري و مشاهده اوضاع از نزديك مي داند و پس از‬ ‫سر زدن به مراكز خود در چهار گوشه جهان‪ ،‬با كوله باري از تصميمات براي تغييرات ريز و درشت به دفتر‬ ‫خود برمي‌گردد و با چشماني باز تصميماتي دقيق تر مي گيرد‪.‬‬ ‫هوا تازه روشن شده و ما در اتوبان تهران‪ -‬قزوين در حال حركتيم‪ .‬با خودم فكر مي كنم كه از كدام‬ ‫نمايندگي بايد شروع كرد و با چه عنواني روند بازديد را بايد كليد زد‪ .‬ياد بازديد از نمايندگي هاي اهواز‬ ‫افتادم‪ .‬روز دوازده فروردين وسط راه توي جاده اهوازـ آبادان زده بوديم كنار و منتظر‪ ،‬تا اين كه خودروي‬ ‫امداد پس از ‪ 45‬دقيقه رسيد‪ .‬البته حق داشت؛ تسمه خودروي ما جزو اقالم روتين نبود و مجبور شده‬ ‫بود اول برود از نمايندگي تهيه كند و بعد بيايد‪ .‬سواالتي از ايراد احتمالي ماشين پرسيد و برخورد كامال‬ ‫استاندارد و مناسبي داشت‪ .‬مي خواست وارد عمل شود كه ديگر نگذاشتم بسته بندي تسمه را باز كند‪.‬‬ ‫همين مقدار براي اين ارزيابي ِ بين راهي كفايت مي كرد‪ .‬اول مشكوك بود كه اين چه بازي است كه‬ ‫دارند سرش در مي آورند اما كم كم دوزاريش افتاد‪ .‬جوان خوب و دقيقي بود و خوشحالي او از اين كه مي‬ ‫ديد از دفتر مركزي استان كه نه‪ ،‬بلكه دفتر تهران‪ ،‬مديري آمده كه براي چك كردن امور نمايندگي‌ها‬ ‫در اين روزهاي آخر تعطيالت عيد‪ ،‬وسط جاده ايستاده و آمدن او را مي‌پايد‪ ،‬خوشحال بود‪ .‬خوب نيازي‬ ‫نبود جعبه تسمه را باز كند و ما در حالي او را ترك مي‌كرديم كه در يك دست او جعبه تسمه بود و كارت‬ ‫هديه اي را در اين روز قبل سيزده و قبل از آن كه روزهاي اين عيد هم تمام شود در دست ديگرش و‬ ‫در مشت مي‌فشرد و هنوز شوكه بود‪ .‬همين طور كه دور مي‌شديم تعجب و رضايت را مي‌شد همچنان‬ ‫در نگاه او ديد‪.‬‬ ‫البته ما در رشت به دنبال بازديد از نمايندگي‌هاي داخل شهر هستيم و نه لزوما امداد خودروهايي كه‬ ‫روزهاي عيد و تعطيالت اهميت بيشتري دارند‪ .‬پس روال ما هم بايد متفاوت باشد‪ .‬شايد مدل بازديد يزد‬ ‫بهتر باشد‪ .‬ساعت شش صبح‪ ،‬هوایي‪ ،‬سه نفره عازم يزد شديم و برگشتمان هم شش غروب بود‪.‬‬ ‫در اين دوازده ساعت از ‪ 9‬نمايندگي بازديد كردیم‪ .‬يكي از نمايندگي ها براي خودش روش هايي عالوه‬ ‫بر موارد تعريف شده ايساكو افزوده بود كه باب پسند مشتري بود‪ .‬مثال در موردي كه به طور معمول بعد از‬ ‫تعمير‪ ،‬قطعات تعويض شده و داغي را داخل ماشين مي گذارند‪ ،‬در اين نمايندگي سبدي را به سيستم خود‬ ‫افزوده بودند و آن را سمت شاگرد مي‌گذاشتند و داغي را داخل سبد قرار مي‌داند تا روغن قطعه تعميري‪،‬‬ ‫كف خودرو را آلوده نكند‪.‬‬ ‫در ادامه كار و در مورد بعدي‪ ،‬وارد يكي از نمايندگي‌ها كه شدم مطابق با سيستم كلي بازديد و در‬ ‫راستاي چك ليستي كه مد نظر دارم بررسي اوليه‌اي را انجام دادم‪ .‬جالب اين بود كه آنجا براي خودشان‬ ‫اتاق آموزشي درست كرده بودند و تخته هوشمندي نصب كرده بودند كه عملياتي بود و آنچه كه در كالس‬ ‫و روي تخته ثبت مي شد امكان ذخيره شدن داشت و ابتكار جالبي بود‪ .‬يا سيستمي را تعبيه كرده بودند‬ ‫كه پس از خريد و تعويض قطعه‪ ،‬مشتري مي‌توانست از طريق كامپيوتري كه در اختيار او قرار مي‌گرفت‬
‫◀‬ ‫ﮔـﺰﺍﺭﺵ‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﺴﺎﻛﻮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﭼﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺻﻒ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ‬ ‫ﺷﺪﻡ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ‪.‬ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻛﺴﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﭼﺎﻱ ﻭ ﻧﻌﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﮔﻮﺷﻪ ﻟﭙﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﭼﺎﻱ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ‪ .‬ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﻳﺰﺩﻱﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺭﺳﻢ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻭﻛﺎﺭﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ‪ .‬ﺟﻠﻮ ﺗﺮ‬ ‫ﺭﻓﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ‪ .‬ﺧﻮﺏ ﻧﻈﺮﺵ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻛﻴﭗ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻣﺪﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﺰﺩ ﺁﻣﺪﻳﻢ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻛﻴﭗ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻣﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻢ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﻢ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻭﻳﺮﻭﻱ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ‪.‬ﻫﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ‬ ‫ﻟﭙﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺰﻩ ﭼﺎﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭼﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻲﭘﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻴﻢ؛‬ ‫ﻳﻚ ﺟﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ‪ .‬ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻰ ﺟﺪﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺴﺎﻛﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻭ ﺟﻨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺸﺎﻥ‪ .‬ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ِ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﭘﻨﻬﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺳﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﻮﺭﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭ ِﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻌﻒ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ‪ .‬ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ »ﺑﺎﻳﺪ« ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ‪ .‬ﻫﻮﺍ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺑﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﻛﻒ ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻄﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﻭ ﻗﺒﺮﺍﻕ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺍﻟﻲ ﺭﺍ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻋﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ‪ .‬ﻫﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻢ‬ ‫ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺳﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻘﺺ ﻓﺮﺿﻲ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻋﻠﻨﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﭼﻚ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ‪ 10‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻲ ﻏﻴﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻩ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﭼﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻳﺰﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺬﻛﺮ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺎﻛﻮ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﭼﺎﺑﻚ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻫﺎﻭﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻫﻢ‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺍﺻﻴﻞ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺟﻠﺐ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫● ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺪﻫﻢ ● ﺧـﺮﺩﺍﺩ ‪● 1396‬‬ ‫ﺷــــــﻤﺎﺭﻩ ‪147‬‬ ‫‪29‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫مهران فصيحي حور‪:‬‬ ‫بهمنظورپیشیگرفتندر‬ ‫رقابت‪ ،‬رهبران بازاریابی‬ ‫بایستی همواره نگاهی به‬ ‫روندهایی داشته باشند‬ ‫که می‌توانند به کسب و‬ ‫کار آنان سرعت بخشیده‬ ‫و یا اینکه آن را با اختالل‬ ‫مواجهسازند‪.‬‬ ‫اکنون زمان آن فرا رسیده که آینده را از دیدگاهی دیگر‬ ‫مورد نظاره قرار دهیم‪ .‬دیدگاهی از آینده که با سرعتی سرسام‬ ‫آور توسط حسگرها رو به صعود بوده‪ ،‬توسط داده ها پشتیبانی‬ ‫می شود و به حالت خودکار تبدیل مي شود تا ارائه دهنده‬ ‫تجربه مشتری‪ ،‬به گونه ای غنی تر از گذشته (بیشتر از قبل‪،‬‬ ‫شخصی سازی شده) باشد‪ .‬از نظر متخصصان بازاریابی و‬ ‫رقابت‪ ،‬با اجتناب ناپذیر بودن رویاروئی با چنین آینده ای‪،‬‬ ‫چاره ای جز سوار شدن بر مرکب تیزپای تکنولوژی رو به‬ ‫رشد اطالعاتی و ارتباطی نیست! تکنولوژی ای که به جای‬ ‫بازماندن از آن‪ ،‬سازمان‌ها بایستی بر مرکبش سوار شده و از‬ ‫فرصتی که در اختیار آنان قرار می‌دهد حداکثر بهره برداری را‬ ‫برای خدمت رسانی به مشتری و همچنین‪ ،‬برای سودآوری‬ ‫بنگاهاقتصادیخود‪،‬کنند‪.‬‬ ‫سـواربـرتورنـادوی‬ ‫تکنولـوژیارتبـاطی‬ ‫را به خود اختصاص داده و به طور روز افزون‪ ،‬در حال مطالبه‬ ‫سهم بیشتری نیز هستند‪ .‬در ادامه‪ 2 ،‬روند مورد نظر را که‬ ‫هم بر نوآوران بازاریابی و هم بر محصول تاثیر می گذارند‪،‬‬ ‫تشریح کرده و با مثال هائی که ذکر خواهد شد‪ ،‬در صدد آنیم‬ ‫که معانی واضح تری از «شخصی سازی» و «بهینه‬ ‫سازی» تجربه مشتری را ارائه دهیم‪:‬‬ ‫روند‪:1‬تجربهمشتریبهیکمزیترقابتیتبدیل‬ ‫می شود‬ ‫برکسیپوشیدهنیستکهاینتجربیاتشخصیمشتری‬ ‫(تاثیرهایی که طی خرید محصول و یا دریافت خدمات از ما‬ ‫می‌گیرد) است که به آینده بازاریابی دیجیتال شکل می‌دهد‬ ‫اما اين تجربیات شخصی تا کجا پیش خواهند رفت؟‬ ‫در آینده‪ ،‬همه چیز‪ ،‬از خودروهايمان گرفته‪ ،‬تا خانه‬ ‫هايمان‪ ،‬با هم ارتباط خواهند داشت و هنگامی‌که رایانه خود‬ ‫را در محل کار خاموش می‌کنیم‪ ،‬هیچگاه این تجربیات و‬ ‫تاثیرپذیری‌های شخصی باز نمی‌ایستند‪ .‬هر چه تعداد‬ ‫دستگاه‌هایی که به هم ارتباط دارند بیشتر باشد‪ ،‬توان بالقوه‬ ‫بیشتری برای شخصی شدن تجربیات مشتری وجود دارد‬ ‫– و تعریف «تجربه شخصی» نیز گسترده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫یک جابجایی و انتقال در گرایش فکری مشتری‬ ‫قابل مشاهده است که نشان می‌دهد که حاال دیگر‬ ‫آمادگیبیشتریبرایاینتجربیاتشخصیوجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برای ایجاد درکی درست از منظور نگاشته شده فوق الزم‬ ‫است تا ‪ 2‬روند تکنولوژیک را مورد بررسی قرار دهیم که در‬ ‫استراتژی های تحت تاثیر قرار دادن مشتری‪ ،‬سهمی عمده‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪30‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫مجریان مبتکر و نوآور به این موضوع توجه دارند که یک‬ ‫تجربهبهبودیافتهوبهینهشدهو«کاربرمدار»نهفقط‬ ‫دارد به یک اولویت تبدیل می‌شود‪ ،‬بلکه دارد به یک مزیت‬ ‫رقابتی تبدیل می شود‪ .‬این در حالی است که اخیرا» پرداختن‬ ‫به «تجربه کاربران» در میان‪ ۵‬اولویت کاری مدیران اجرائی‬ ‫تعداد بسیار زیادی از سازمان ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اینجاست که می‌شود گفت مشتری به طور شگرفی مورد‬ ‫توجه قرار خواهد گرفت – هر روز تجربیات عادی مستعد‬ ‫خواهند بود که برای خشنود کردن مشتریان به تجربیاتی‬ ‫بهینه تبدیل شوند‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬تصورش را بکنید که‬ ‫مسیر برگشت از محل کار خود را طی کرده‌اید و به خانه‌ای‬ ‫گرم باز می‌گردید که درب آن به طور اتوماتیک به رويتان‬ ‫گشوده شده و چراغ ها برای خوش آمدگویی به شما روشن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درباره تجربه مشتری خود فکر کنید‪ :‬مشتری‬ ‫چگونه می خواهد با شما ارتباط داشته باشد؟‬ ‫اینها مواردی است از اینکه چگونه می توانید بر ارائه‬ ‫تجربیاتیشخصیبهمشتریتمرکزکنید‪:‬‬ ‫• تغییر و متناسب سازی وب سایت یا برنامه همراه تجربه‬ ‫مشتری به گونه ای که با موقعیت جغرافیایی و داده های‬ ‫آمارنگاری مشتری مطابقت پیدا کرده و یا اینکه برنامه همراه‬ ‫مورد نظر‪ ،‬از مشتری‪ ،‬به خاطر اینکه یک مشتری جدید است‬ ‫يا اينکه یک مشتری قدیمی است و دوباره به شما پیوسته‬ ‫است‪ ،‬قدردانی کند‪.‬‬
‫◀‬ ‫(میزان) مصرف و استفاده ما گره می خورد‪.‬‬ ‫• با بهبود بخشیدن به معامله داخل فروشگاهی یا ایجاد‬ ‫این تجربه که مشتری می‌تواند با یک نماینده پشتیبانی‬ ‫ارتباط داشته باشد‪ ،‬به وی این اجازه را بدهید که فراتر از نیاز‬ ‫یا معامله آنی خود با شما ارتباط داشته باشد‪.‬‬ ‫•آیالیستمحصوالتخودرابهمشتریایمیلمی‌کنید؟‬ ‫سعی کنید نحوه ارسال و گزینه‌های بسته بندی خود را بهبود‬ ‫ببخشید تا تجربه‌ای متناسب سازی شده و تعلق آورتر از‬ ‫قبل را بسازید‪.‬‬ ‫هرچه بیشتر از طریق سخت افزارها و نرم افزارهای‬ ‫هوشمند درباره مشتریان بدانیم‪ ،‬بیشتر می توانیم بر مطابقت‬ ‫پیدا کردن با تمایالت آنها تمرکز کنیم‪ .‬در اینجا چند مثال از‬ ‫اینکه می‌توانید معامالت پیامد محور را به ارتباطات مشتری‬ ‫پیوند بزنید‪ ،‬آورده شده است‪:‬‬ ‫• تمرکز بر قصد و منظور مشتری در ورای معامله‬ ‫چنانچه مشتریتان در حال خریداری یک تکه لباس‬ ‫مشتری ارتباطات فرا معامله‌ای برقرار کرده و او را به سمتی‬ ‫که در قصدش موفق شود‪ ،‬سوق دهید‪.‬‬ ‫• چگونه می‌توانید به نحوي بهتر‪ ،‬قیمت خود را با ارزش‬ ‫همترازکنید‬ ‫آیا راهی وجود دارد که میزان بهره مندی مشتری از‬ ‫خدمت یا خدمات تان را اندازه گیری کرده و فقط برای آنچه‬ ‫که واقعا استفاده می کند‪ ،‬از او پول دریافت کنید؟‬ ‫آيندهچگونهرقممي‌خورد؟‬ ‫درست است! قبال نمونه‌هایی از ظهور این روندهای‬ ‫نوآورانه را در کسب و کار خود دیده‌اید – اگر چنین اقداماتی‬ ‫را شروع کرده‌اید‪ ،‬چه برنامه‌ای را برای بسط و گسترش آن‬ ‫تدوینکرده‌اید؟‬ ‫شاید در حال حاضر تعبیه حسگرها خارج از حدود امکانات‬ ‫و توانایی کسب و کارتان باشد اما شاید در آينده‪ ،‬دیگر این‬ ‫محدودیت را نداشته باشيد‪ .‬چگونه می‌توانید حد و مرزهای‬ ‫خود را عقب تر برانید‪ ،‬تیم‌های کاری خود را به چالش بکشید‬ ‫و آنها را قادر سازید تا به معنای واقعی تجربه‌ای مشتری‬ ‫محور و شخصی بسازند تا کسب و کار شما را به گونه‌ای‬ ‫پویا‌تر از گذشته به پیش راند؟ ما در هیجان برای آینده به سر‬ ‫می‌بریم و می خواهیم بدانیم که آینده برای تجربه مشتری‬ ‫به چه معنی است‪ ،‬هم در باب چگونگی بهبود بخشیدن به‬ ‫ارتباط یک فرد با کسب و کار و هم در باب شخصی‌تر شدن‬ ‫این ارتباط‪ .‬هم اکنون ما هم یک فرصت و هم یک دعوت‬ ‫برای دست به کار شدن داریم‪ .‬فرصت و دعوتی برای اینکه‬ ‫بدون ترس و واهمه و با سوار شدن بر تورنادوی تکنولوژی‬ ‫روند دوم‪ :‬اندازه گیری و ارزش گذاری پیامد ها‬ ‫به گونه‌اي فرا تر از معامالت‬ ‫در دنیای ما که تحت تاثیر داده‌ها‪ ،‬دائما در حال حرکت‬ ‫و تحول است و در آن هر چیزی می‌تواند مورد اندازه‌گیری‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬تمایالت ذهنی مشتری نیز در حال جابجایی از‬ ‫معامالت به پیامدهاست‪ .‬این به چه معنی است؟ مشتریان‬ ‫کمتر و کمتر به «چیزی» که خریداری می‌کنند توجه‬ ‫می‌کنند و به طور فزاینده‌ای در جستجوی پیامدها (ارزش‬ ‫تاثیری که پس از انجام معامله محصول یا اخذ خدمت‬ ‫وجود خواهد داشت) هستند ‪ .‬این تکنولوژی از طریق تعبیه‬ ‫سنسورهاوظهورسختافزارهایهوشمندترعملمیکند‪.‬‬ ‫هنگامی که هر چیزی که با آن در تعامل هستیم هوشمندتر‬ ‫شود‪ ،‬آن وقت است که می‌توانیم اندازه‌گیری نیازهاي فراتر از‬ ‫خرید خدمت یا محصول را آغاز کنیم‪ .‬هنگامی که می‌توانید‬ ‫مصرف محصول یا خدمت (و در وراي آن) ارزشی که‬ ‫مشتریان تان از آن می گیرند را اندازه گیری کنید‪ ،‬آنگاه‪ ،‬در‬ ‫است‪ ،‬انگیزه‌اش از این خرید چیست؟ آیا آن را برای یک‬ ‫مهمانی شبانه می‌خرد‪ ،‬برای رفتن به مدرسه یا دانشگاه آن را‬ ‫می‌خواهد بپوشد‪ ،‬برای یک مناسبت رسمی آن را خریداری‬ ‫می‌کند یا اینکه آن را به عنوان یک هدیه برای شخص‬ ‫دیگری می‌خرد؟ برای این منظور برنامه ریزی کنید که با‬ ‫ارتباطی‪ ،‬این ایده ها را که بر بنیان محکمی از داده‌ها بنا‬ ‫شده‌اند‪ ،‬بیازمائیم و از تکنولوژی جدید و تمایالت فکری‬ ‫مشتری که در حال جابجایی است‪ ،‬سود ببریم‪ .‬زمان آن‬ ‫فرا رسیده است که به آینده‌ای که می‌خواهیم در آن زندگی‬ ‫کنیم‪،‬شکلبدهیم‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫واقع این امر را تسهیل می‌کنید که با استفاده از نرم افزار خود‪،‬‬ ‫دید شرکت خود را با میزان توفیق و بهره مندی مشتری هم‬ ‫تراز کنید‪ ،‬تا اینکه صرفا به شناسایي او به عنوان یک مشتری‬ ‫بپردازيد‪ .‬تصور کنید که برای موتور سیکلت خود‪ ،‬صرفا به‬ ‫اندازه کیلومترهایی که طی می‌کنید‪ ،‬بپردازید و یا اینکه هیچ‬ ‫گاه از لیست خوار و باری که تهیه کرده اید تخطی نکنید و‬ ‫بیش از چیزی که به آن احتیاج دارید را هرگز خریداری نکنید‬ ‫(معموال مراجعه کنندگان به فروشگاه‌ها تمایل دارند بیش از‬ ‫آن چیزی را که مد نظر داشته اند‪ ،‬خریداری کنند)‪ .‬در آینده‪،‬‬ ‫به جای ارزش درک شده ای كه از یک محصول یا خدمت‬ ‫در لحظه خرید داريم‪ ،‬آنچه که می پردازیم‪ ،‬صرفا به‬ ‫مقالـه‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫سیستم تعلیق‪ABC‬‬ ‫محمد شفیعیان‪ :‬شرکت مرسدس بنز در سال ‪ 1999‬با معرفی سیستم‬ ‫تعلیق ‪ Active Body Control‬الفبای تکنولوژی شاسی را دوباره‬ ‫سازماندهی کرد‪ .‬این سیستم ابتکاری بعد از بیست سال تحقیق و توسعه در‬ ‫مدل های ‪ CL‬نصب شد تا مشکل همیشگی میزان سازی شاسی خودرو را‬ ‫حل کند‪ .‬در اینجا یک سوال پیش می‌آید و آن اینکه آیا باید لرزش چرخ‌ها را‬ ‫به علت ناهمواری‌های جاده را در حداقل نگه داریم که برای تحقق این امر‬ ‫نیازمند یک فنر بندی سخت هستیم و یا اینکه نیروی دمپینگ را بکاهیم تا‬ ‫راحتی سرنشینان را فراهم کنیم و در عوض فرمان‌پذیری و هندلینگ را از‬ ‫دستبدهیم؟‬ ‫در سایه سیستم تعلیق ‪ ABC‬این تعارض (تعارض بین فرمانپذیری و‬ ‫راحتی سرنشینان) از بین رفته است‪ .‬سیستم تعلیق به طور خودکار حالت‬ ‫مناسب رانندگی را با وضعیت رانندگی تطبیق می‌دهد‪ .‬با سیستم‪ ABC‬به حد‬ ‫باالیی از آسایش سرنشینان دست می‌یابیم در حالیکه حرکت و فرمان‌پذیری‬ ‫خودرو در حد قابل قبولی است و یا بالعکس(یعنی فرمان‌پذیری در بهترین‬ ‫حالت و آسایش در حد قابل قبول و نه بهترین حالت قرار می‌گیرد‪).‬‬ ‫برای دستیابی به این اهداف استرات‌ها (مجموعه کمک فنر و فنر) به میکروپروسسورهایی‬ ‫مجهز شده‌اند که کاملا حرکات ‪yaw, roll‬و‪ pitch‬خودرو را کنترل می‌کند و تا حد زیادی‬ ‫آنها را از بین می‌برد‪ .‬کامپیوتر اطالعاتی درباره حالت رانندگی از سنسورهای شتاب سنج نصب‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪32‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫شدهدرسراسرخودرودریافتمی‌کندوسپسایناطالعاترابااطالعاتدریافتیازسنسورهای‬ ‫فشار(اینسنسورهابررویاسترات‌هانصبشده‌اند)وسنسورهایکنترلسطح(اینسنسورها‬ ‫بر روی بازوهای فرمان قرار دارند) مقایسه می‌کند‪ .‬پس از این مقایسه سیستم اطالعات را به‬ ‫سیگنال تبدیل می‌کند تا به وسیله آنها جریان روغن را به دقت اندازه‌گیری کند‪ .‬کنترل جریان‬ ‫روغن به وسیله سوپاپ‌های عملگرهای هیدرولیکی که بر روی اکسل‌ها نصب شده اند‪ ،‬انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬سپس جریان روغن به پالنجر سیلندرها مي رسد تا فشار مورد نیاز را برای خنثی کردن‬ ‫حرکات بدنه تنظیم کند‪ .‬به دلیل وجود فشار دائمی بر روی سیستم که در حدود‪ 200‬بار است‪،‬‬ ‫بدنه خودرو کاملا پایدار مي‌شود و این پایداری در کسری از ثانیه به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫‪ ABC‬در حدود ارتعاشی ‪ hz5‬عمل می‌کند‪ ،‬این محدوده ارتعاشی باعث حذف ‪ roll‬و‬ ‫‪ pitch‬در جاده‌های ناهموار در هنگام ترمزگیری و شتاب‌گیری می‌شود‪ .‬در محدو‌ده‌های‬ ‫ارتعاشی بیشتر از ‪ hz5‬کمک فنرهای گازی وظیفة دمپینگ و حدف حرکات نامطلوب را بر‬ ‫عهده دارند‪ .‬شرکت مرسدس بنز سیستم‌های ‪ ABC‬به کار رفته در مدل‌های جدید ‪ CL‬را‬ ‫بهبود بخشیده است و روی هرکدام از اجزای سیستم تحقیق و کار مجدد صورت گرفته است‪.‬‬ ‫کارشناسان و متخصصان اجزا و قطعات مختلف به کار رفته در سیستم را به منظور کاهش‬ ‫خطوطاتصالهمچنینکاهشفضایموردنیازبراینصبدرگروههاییطبقه‌بندیکرده‌اند‪.‬‬ ‫مزیت بزرگ دیگر ‪ ABC‬در نوع بهبود یافته آن افزایش بازدهی در کاستن حرکات بدنه‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال در طول یک مانور رانندگی زاویه رول در حدود‪ 45‬درصد کاهش یافته است‬ ‫‪(.‬مقدار قبلی این زاویه‪ 2/2‬بوده که به‪ 1/2‬درجه رسیده است) هنگام دور زدن با سرعت باال مثال‬ ‫هنگام خارج شدن خودرو از بزرگراه زاویه رول در حدود ‪ 0/7‬درجه است ‪ .‬از جمله خصوصیات‬ ‫دیگر‪ ABC‬سیستم کنترل ضد غلتش متغیر بین اکسل جلو و عقب است که‪ ABC‬برای‬ ‫تطبیقخودکارتعلیقباسرعتخودرواینکارراانجاممی‌دهد‪.‬عالوهبراین‪ ABC‬بارهایروی‬ ‫خودرو را نیز محاسبه می‌کند؛ کامپیوتر سیستم وزن واقعی خودرو را به دست می‌آورد و با توجه‬ ‫به بار وارده بر خودرو‪ ،‬نیروی الزم را بر حسب توابع کنترلی به عملگرها می‌فرستد‪ .‬خصوصیت‬ ‫دیگر سیستم این است که به وسیله فشردن یک دکمه می‌توان حالت رانندگی را بین اسپرت‬ ‫و راحت تغییر داد‪.‬‬ ‫آرام (‪) Comfort‬‬ ‫دراینحالتسیستمانتقالقدرتبهطوراتوماتیکدنده‌هارادرپایین‌ترینسرعتممکنقرار‬ ‫می‌دهدوآسایشوراحتیسرنشینانکاملافراهممی‌شود‪.‬‬
‫◀‬ ‫مقالـه‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫اسپرت(‪)Sport‬‬ ‫دراینحالتسیستمانتقالقدرتازحداکثرسرعتاستفادهمی‌کند‪.‬دراینوضعیتخودروبا‬ ‫یکدمپینگسخترویناهمواریهاعملمی‌کندهمچنینخصوصیاتشتابسنج‌هاتغییر‬ ‫می‌کند‪.‬بنابراینتغییرپاسخموتورخیلیسریعتراززمانیاستکهشتابسنج‌هاعملمی‌کردند‪.‬‬ ‫دستی (‪)Manual‬‬ ‫در این حالت برای تعویض دنده به صورت دستی عمل می‌شود و زمان تعویض دنده به طور‬ ‫محسوسی نسبت به حالت اسپرت کاهش می‌یابد‪ .‬به رانندگان دارای مرسدس بنز مجهز به‬ ‫سیستم‪ ABC‬در صورت رانندگی در جاده‌های ناهموار توصیه مي‌شود که ارتفاع خودور را با‬ ‫زدن دکمه‌ای تا‪ 45‬میلی متر باال ببرند‪ .‬در حالت رانندگی اسپرت سیستم به طور خودکار تعلیق‬ ‫را تا‪ 10‬میلی متر پایین می‌آورد تا هم ضریب درگ کاهش یابد و هم مصرف سوخت‪ .‬سیستم‬ ‫کنترلپویایبدنهدرمقایسهباسیستمهایسیتروئننسبتاسادهاست‪.‬اینسیستمتنهاقادربه‬ ‫تغییرنرخفنریتسیستمتعلیقبودهوبرخالفسیستم‌هایسیتروئننمی‌تواندمیراییراتغییر‬ ‫دهد‪ .‬به همین دلیل معموال آن را در دسته سیستم‌های تعلیق نیمه فعال در نظر می‌گیرند‪ .‬هر‬ ‫چند که کاربرد آن بر روی مدل‌های جدید سری ‪ CL-coupe‬نشان داد که می‌تواند باعث‬ ‫دستیابی خودرو به پایداری بیشتر و دور زدن روان‌تر شود‪ .‬به کارگیری این سیستم همچنین نیاز‬ ‫به استفاده از میله پادغلت را از بین می‌برد‪ .‬بخش‌های مکانیکی این سیستم کاملا ساده است‪.‬‬ ‫هر یک از چهار چرخ بر روی یک میله که در اصل از فنر و لرزه گیر تشکیل شده است قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬به عبارت دیگر در این سیستم فنر و لرزه گیر یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫لرزه گیر بخش مرکزی این مجموعه را تشکیل می‌دهد و فنر اطراف آن را احاطه می‌کند‪ .‬در‬ ‫باالی فنر یک محفظه وجود دارد که سیال می‌تواند توسط پمپ هیدرولیک به آن وارد و یا از‬ ‫آن خارج شود‪ .‬هنگامی که این محفظه کاملا از سیال پر باشد فنر در حالت فشرده قرار گرفته و‬ ‫سختیآنافزایشمی‌یابدوبنابراینمی‌توانددربرابرغلتشبدنهمقاومتبیشتریازخودنشان‬ ‫دهد‪ .‬برعکس در حالتی که محفظه کاملا خالی باشد فنر کاملا آزاد بوده و سختی کمتری از‬ ‫خودنشانمی‌دهد‪ .‬اینسیستمرانمی‌توانیکسیستمباواکنشسریعبهحسابآورد‪.‬بیشینه‬ ‫بسامد تغییرات در این سیستم‪ 5‬هرتز است؛ چرا که پر و خالی شدن زمان نسبتا زیادی را صرف‬ ‫می‌کند‪ ،‬هر چند که این زمان برای واکنش در برابر غلت بدنه کافی است‪.‬‬ ‫دیدگاهخریدارازسیستمهایتعلیقفعالوغیرفعال‬ ‫سیستمتعلیقفعالایمنیوآسایشخودروراتاحدیزیادیافزایشداده‌اند‪.‬اینسیستم‌هابه‬ ‫سببپیچیدگیاجزایتشکیلدهندهآنهااغلبگرانقیمتهستند‪.‬منتقدینسیستم‌هایتعلیق‬ ‫پویا بر این باورند که مزایای آنها برای خریدار نسبت به پیچیدگی و در پی آن هزینه تحمیلی بر‬ ‫خودرو به صرفه نیست‪ .‬برای بررسی کمی این موضوع‪ BMW‬در سال‪ 1992‬آزمایشاتی را با‬ ‫بهره گیری از‪ 32‬راننده حرفه ای و بر روی سه مدل خودرو به ترتیب با سیستم‌های تعلیق غیر‬ ‫فعال‪ ،‬نیمه فعال و فعال انجام داد‪ .‬در این آزمایش‌ها از رانندگان خواسته شده بود به موارد خواسته‬ ‫شده نمره بین‪ 0‬تا‪ 10‬بدهند که در جدول نمره میانگین هر یک از موارد مورد سوال آورده شده‬ ‫است‪ .‬سیستم‌های تعلیق پویای مورد استفاده از نوع هیدرولیکی بود‪ .‬همچنین در جدول بعدی‬ ‫وزن و هزینه قطعات افزوده شده به خودرو پس از به کارگیری سیستم تعلیق نیمه فعال آورده‬ ‫شده است‪ .‬همچنین باید توجه داشت که عالوه بر موارد عنوان شده در باال حدود ‪ 15‬در صد‬ ‫به مصرف سوخت خودرو پس از به کارگیری این نوع سیستم تعلیق پویا اضافه مي‌شود که‬ ‫هزینه مربوط به آن را نیز در نظر گرفت‪ .‬با توجه به مطالب یاد شده می‌توان بیان كرد که هرچند‬ ‫خریدارازسیستم‌هایتعلیقنیمهفعالرضایتبیشتریدارداماهنوزهزینهکاربرداینسیستم‬ ‫درخودروهایتولیدانبوهوتجارینسبتاباالست‪.‬امروزهاینسیستم‌هاتنهادرخودروهایگرانبها‬ ‫بهکارمی‌رونداماباتوجهبهروندکاهشهزینه‌هاوانجامتحقیقاتبررویروش‌هایکمهزینه‬ ‫تر کاربرد این سیستم‌ها در خودرو روبه افزایش است‪.‬‬ ‫دیدگاهخریدارازسیستم‌هایتعلیقایستاوپویا‬ ‫سیستم‌های تعلیق پویا ایمنی و آسایش خودرو را تا حد زیادی افزایش داده‌اند‪ .‬این سیستم‌ها‬ ‫بهسببپیچیدگیاجزایتشکیلدهندهآنهااغلبگرانقیمتهستند‪.‬منتقدینسیستم‌های‬ ‫تعلیقپویابراینباورندکهمزیایآنهابرایخریدارنسبتبهپیچیدگیودرپیآنهزینهتحمیلی‬ ‫برخودرو به صرفه نیست و وزن خودرو به دلیل افزایش قطعات باال می‌رود ‪.‬‬ ‫عالوه بر موارد عنوان شده باال در برخی از این سیستم‌ها مصرف سوخت خودرو پس ازبه کار‬ ‫گیری افزایش می‌یابد که هزینه مربوط به آن نیز باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫هرچند خریدار از سیستم‌های تعلیق نیمه کنا رضایت بیشتری دارد اما هنوز هزینه کاربرد‬ ‫این سیستم ها در خودروهای تولید انبوه و تجاری نسبتا باالست ‪ .‬امروزه این سیستم‌ها تنها در‬ ‫خودروهایگرانبهابهکارمی‌روند‪،‬اماباتوجهبهروندکاهشهزینه‌هاوانجامتحقیقاتبرروی‬ ‫روش‌های کم هزینه کاربرد این سیستم‌ها در خودرو رو به افزایش است‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪33‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫درك متون زبان‬ ‫انگليسي خودرو‬ ‫گفتگو درباره خودرو‬/‫ متن‬:‫بخش سوم‬ )‫(زبان انگليسي فني‬ ‫مهـران فصیحی حـور‬ :‫واژگان‬ ‫ياد گرفتن‬ demand carry ‫ مطالبه كردن‬،‫خواستن‬ learn steal decide jump arrest ‫دزديدن‬ ‫حمل كردن‬ ‫ن‬ ‫تصميمگرفت‬ ‫پريدن‬ ‫دستگيركردن‬ »… ‫ تصميم خود را عوض كردند‬،‫تغيير عقيده دادند‬ changed their minds …« pair male manual )‫زوج (دو مرد مورد نظر‬ ‫ مذكر‬،‫مرد‬ )‫دستي (غير اتوماتيك‬ Car Thief Can,t Drive Reuters)( 3 EDMONTON, Alberta Fri Jan - Two Canadians learned that knowing how to drive a car is important when you .want to steal one Police said the two males stopped a pizza delivery man in Edmonton, Alberta, early on Wednesday. They demanded the four pizzas he was carrying as well .as cash year-old men then-18 and-17 The changed their minds and decided to steal the pizza delivery man›s car. They , year--17 jumped into the man s car. The old tried to drive it but didn›t know how to drive a manual car. The pair then got out of the car and took the cash and .the pizzas .Police arrested the two men ● ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو‬ 147 ‫شــــــماره‬ 34
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫خود آزمائي ‪:2‬‬ ‫پاسخ های بخش دوم ‪ -‬خود آزمائي ‪( 2‬شماره ‪ 146‬فرهنگ خدمت)‪:‬‬ ‫)‪1) B (direct‬‬ ‫)‪2) A (breathe‬‬ ‫جالب است بدانيم كه‪:‬‬ ‫«‪ »Idle‬به معني «به بيهودگي وقت گذراندن است» است‪.‬‬ ‫در تصویر‪ ،‬در تابلوی“‪ ”Stop Idling‬از رانندگان خواسته شده که چنانچه بیش از ‪ 10‬ثانیه توقف‬ ‫دارند‪ ،‬موتور خودروی خود را خاموش کنند‪.‬‬ ‫اين دروس صرفا» بر آشنائي و درك مطالب مرتبط‬ ‫با خودرو (عمومي و فني) تاكيد داشته و تكنسين ها‪،‬‬ ‫كارشناسان فني خودرو و كليه فعاالن حيطه خودرو كه‬ ‫در كار خود به زبان انگليسي فني نياز دارند‪ ،‬مي توانند‬ ‫آن را مورد استفاده و بهره برداري قرار دهند‪ .‬توصيه‬ ‫مي شود از ساير منابع و مراجع آموزش زبان انگليسي‬ ‫(بعنوان مثال ديكشنري هاي معتبر‪ ،‬كتب گرامر و ‪)...‬‬ ‫نيز در جهت بهره برداري هر چه موثرتر از اين دروس‬ ‫استفاده گردد‪ .‬در گردآوري‪ ،‬تدوين و نگارش مطالب‬ ‫ارائه شده به هيچ وجه تبليغ نام و نشان تجاري‬ ‫خاصي مد نظر نبوده است‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪35‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫مطالب خواندنی‬ ‫کالری سوزی‬ ‫با فعالیت‌های‬ ‫ساده روزانه‬ ‫هر فردی برای انجام فعالیت‌های روزانه خود به عنوان سوخت کالری می‌سوزاند‪.‬‬ ‫دانشمندان به این شرایط گرمازایی ناشی از فعالیت غیر ورزشی در بدن می‌گویند‪ .‬این‬ ‫انرژی است که برای راه رفتن‪ ،‬باال رفتن از پله یا بلند کردن محصوالت خریداری شده‬ ‫در فروشگاه استفاده می کنید و با اندکی تخیل‪ ،‬تبدیل کردن این فعالیت‌های ساده به‬ ‫فرصت‌هایی برای کالری سوزی آسان است‪.‬‬ ‫پژوهش‌های صورت گرفته نشان داده‌اند که این فعالیت‌ها می‌توانند به مدیریت وزن‬ ‫کمک کنند و حتی به سمت دستورالعمل‌های ورزشی توصیه شده تمایل داشته باشند‪.‬‬ ‫(مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا انجام دو ساعت و نیم فعالیت هوازی و دو روز‬ ‫تمرینات قدرتی در هفته را توصیه می‌کند‪).‬‬ ‫برنامه فعالیت شما‬ ‫برای چندین دهه‪ ،‬پژوهشگران فرض می‌کردند‬ ‫که برای این که فعالیتی در قالب دستورالعمل ورزشی‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬انسان باید حسابی عرق کند یا حداقل‬ ‫ضربان قلب وی برای مدتی طوالنی افزایش یابد‪ .‬اما‬ ‫پژوهش‌های جدید موجب شده‌اند تا دانشمندان درباره‬ ‫باورهای خود دوباره فکر کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نتایج‬ ‫یک مطالعه نشان داد که جلسات کوتاه ورزش با شدت‬ ‫باال با خطر کاهش یافته ابتال به اضافه وزن یا چاقی‬ ‫مرتبط است‪.‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪36‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫این یافته‌ها باید ما را به استفاده از تمام فرصت‌هایی‬ ‫که می‌توانیم فعال باشیم‪ ،‬از کار در آشپزخانه تا‬ ‫شستشوی لباس‌ها‪ ،‬تشویق کنند‪ .‬در ادامه با برخی‬ ‫فعالیت‌های روزانه که می‌توانند به صورت پنهانی‬ ‫ورزش را وارد روتین زندگی شما کنند‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که وظایف روزانه خود را نیز انجام می‌دهید‪ ،‬بیشتر‬ ‫آشنا می‌شویم‪.‬‬ ‫خرید کردن‬ ‫چه قصد خرید مایحتاج مورد نیاز زندگی خود را‬ ‫داشته باشید و چه در پی یک جفت کفش جدید باشید‪،‬‬ ‫خرید کردن می‌تواند به معنای پیاده روی باشد و پیاده‬ ‫روی موجب سوزاندن کالری می‌شود (ما درباره بیش‬ ‫از ‪ 200‬کالری در هر ساعت صحبت می‌کنیم)‪ .‬شما‬ ‫می‌توانید خودرو خود را در مکانی دورتر از فروشگاه‬ ‫پارک کرده و مسیر بیشتری را پیاده روی کنید یا در‬ ‫صورت امکان به جای استفاده از آسانسور از پله استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫تمیز کردن‬ ‫جارو زدن‪ ،‬طی کشیدن‪ ،‬یا گردگیری فعالیت‌های‬ ‫خوبی برای سوزاندن ‪ 150‬کالری در ساعت هستند‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫از این رو‪ ،‬می‌توانید هنگام گوش دادن به آهنگ مورد‬ ‫عالقه خود به جنگ گرد و غبار بروید‪ .‬همچنین‪ ،‬شما‬ ‫می‌توانید سبد لباس‌های کثیف را برداشته و هنگام جمع‬ ‫آوری لباس‌ها آن را همراه خود جابجا کنید تا میزان‬ ‫فعالیت خود را افزایش دهید‪.‬‬ ‫آشپزی‬ ‫کار کردن در آشپزخانه ‪ -‬هر چیزی از خرد کردن‬ ‫سبزیجات تا شستشوی ظروف – می‌تواند سوزاندن ‪75‬‬ ‫کالری در ‪ 30‬دقیقه را موجب شود‪ .‬با کنار گذاشتن‬ ‫مخلوط کن‌های برقی و استفاده از دست‌ها می‌توانید‬ ‫عضالت دست خود را اندکی بیشتر ورزش دهید‪.‬‬ ‫شستشوی خودرو‬ ‫این فاصله را پیاده طی کنید تا هر چه بیشتر به کالری‬ ‫سوزی و فعال باقی ماندن بدن خود کمک کنید‪.‬‬ ‫سفارش نوشیدنی‬ ‫هنگامی که در کافی شاپ حضور دارید و تا زمانی‬ ‫که سفارش شما آماده شود می‌توانید در حالت ایستاده‬ ‫منتظر باقی بمانید‪.‬‬ ‫از این طریق به بخش مرکزی بدن خود با برخی‬ ‫حرکات تعادلی پایه کمک می‌کنید‪ .‬در شرایطی که‬ ‫تمرینات هوازی و قدرتی از عوامل کلیدی در‬ ‫حفظ یک سبک زندگی سالم هستند‪ ،‬اما‬ ‫فعالیت‌های روزمره نیز می‌توانند روشی‬ ‫خوب برای حفظ تحرک بدن باشند‪.‬‬ ‫شستشوی خودرو می‌تواند موجب سوزاندن ‪135‬‬ ‫کالری در ‪ 30‬دقیقه شود‪ .‬بلند شدن روی پنجه‌ها برای‬ ‫شستشوی سقف خودرو و چند حرکت اسکات برای‬ ‫شستشوی تایرها نه تنها در نهایت خودروی تمیز را به‬ ‫ارمغان می‌آورند‪ ،‬بلکه روش خوبی برای انجام تمرینات‬ ‫ورزشی و سوزاندن کالری نیز است‪.‬‬ ‫رفت و آمد‬ ‫شما می توانید در مسیر خود به سمت محل کار یا‬ ‫خانه یک ایستگاه جلوتر از قطار یا اتوبوس پیاده شوید و‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪37‬‬
‫◀‬ ‫مطالب خواندنی‬ ‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫با راز خالقیت استیو جابز آشنا شوید‬ ‫بسیاری از افرادی که از منزل شخصی استیو جابز در پالوآلتو یا دفتر مرکزی شرکت اپل در‬ ‫کالیفرنیا دیدن کرده‌اند‪ ،‬می‌دانند چه عادتی برای ارائه‌ی ایده‌های جدید به او کمک کرده است‪.‬‬ ‫ی در مسیرهای طوالنی بود‪ .‬کارمندان و افرادی که از‬ ‫استیو جابز طرفدار مکالمات جدی و پیاده‌رو ‌‬ ‫نزدیک او را می‌شناختند‪ ،‬می‌گویند او عالقه‌ی زیادی به پیاده‌روی به همراه دیگران داشت‪ .‬دسته‌ای‬ ‫از تحقیقات علوم اعصاب ثابت کرده‌اند که پیاده‌روی واقعا باعث افزایش خالقیت می‌شود‪.‬‬ ‫اجازه دهید مغزتان راه‌حل‌های جدید ارائه دهد‬ ‫تحقیقات نشان داده‌اند که دستیابی به ایده‌های موفق زمانی اتفاق‬ ‫می‌افتد که مغز از شبکه‌ی اجرایی به شبکه‌ی پیش‌فرض تغییر حالت دهد‪.‬‬ ‫شبکه‌ی اجرایی مغز ما بر اهداف و وظایف متمرکز است؛ درحالی‌که شبکه‌ی‬ ‫پیش‌فرض مغز روی نبوغ و ایده‌ها تمرکز می‌کند‪.‬‬ ‫این دو حالت باهم کار می‌کنند‪ .‬شبکه‌ی اجرایی یک هدف را مشخص‬ ‫می‌کند یا یک مشکل را تشخیص می‌دهد و شبکه‌ی پیش‌فرض راه‌حل‌های‬ ‫خالقانه برای آ ‌ن ارائه می‌دهد‪ .‬طبق تحقیقات‪ ،‬راه رفتن بهترین روش برای‬ ‫ایجاد همکاری بین این دو حالت مغز است و باعث می‌شود ایده‌های خالقانه‬ ‫در مغز شما جرقه بزنند‪.‬‬ ‫شبکه‌ی پیش‌فرض ما مسئول رویاپردازی و خالقیت است و با پیاده‌روی‬ ‫در هوای آزاد تقویت می‌شود‪ .‬یکی از مطالعات دانشگاه استنفورد نشان داده‬ ‫است که پیاده‌روی میزان خالقیت را تا ‪ ۶۰‬درصد افزایش می‌دهد‪ .‬از افرادی‬ ‫که در این تحقیق شرکت کرده‌اند‪ ،‬آزمون تفکر واگرا گرفته شد و میزان‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪38‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫خالقیت آن‌ها اندازه‌گیری شد‪ .‬در این آزمون از آن‌ها خواسته شد در مدت ‪۴‬‬ ‫دقیقه موارد استفاده‌ی گوناگون برای یک شیء ارائه دهند‪ .‬این آزمون در دو‬ ‫حالت نشسته و در حال راه رفتن از آن‌ها گرفته شد و نتیجه آزمون نشان داد‬ ‫که خالقیت افراد در هنگام راه رفتن و فارغ از محیطی که در آن قرار دارند‪،‬‬ ‫بسیار بیشتر از خالقیت آن‌ها در حالت نشسته است‪.‬‬ ‫اجداد ما پیوسته در حال حرکت بوده‌اند‬ ‫دانشمندان علوم اعصاب معتقدند که نتیجه‌ی تأثیر پیاده‌روی بر افزایش‬ ‫خالقیت ما موضوع تعجب‌برانگیزی نیست؛ زیرا اجداد ما پیوسته در حال‬ ‫حرکت بوده‌اند‪ .‬درواقع آن‌ها معتقدند که از دیدگاه تکاملی‪ ،‬مغز ما وقتی بدن‬ ‫در حرکت باشد توسعه پیدا می‌کند‪ .‬ازآنجایی‌که مغز ما هنگام پیاده‌روی رشد‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬این کار هم برای سالمتی و هم برای مغز بسیار خوب است‪.‬‬ ‫پیاده‌روی فشارخون را نیز پایین می‌آورد و همچنین خطر سکته‌ی قلبی را‬ ‫کاهش می‌دهد‪.‬‬
‫◀‬ ‫مطالب خواندنی‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫روزي‪ 9‬اپليكشين براي تلفن‌هاي هوشمند‬ ‫کاربران گوشی های هوشمند در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫زمان بیشتری صرف استفاده از اپلیکیشن‌ها می‌کنند و حاال گزارش جدیدی‬ ‫از سوی ‪ App Annie‬نشان می‌دهد که کاربران بیش از ‪ 30‬اپلیکیشن را به‬ ‫صورت ماهانه مورد استفاده قرار می‌دهند‪ .‬این ‪ 30‬اپلیکیشن شامل نصف تا یک‬ ‫سوم از اپلیکیشن‌هایی می‌شود که کاربر روی گوشی هوشمند خود نصب کرده‬ ‫است‪ .‬از طرفی کاربران عادت استفاده از اپلیکیشن‌ها را نیز بهبود داده‌اند و حاال‬ ‫به طور میانگین از ‪ 9‬اپلیکیشن به صورت روزانه استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫کشورهایی که در این تحقیق برای مشخص شدن تعداد اپلیکیشن‌های مورد استفاده‬ ‫در ماه حضور داشتند‪ ،‬شامل هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ایاالت متحده‪ ،‬فرانسه‪ ،‬بریتانیا‬ ‫و مکزیک می‌شوند‪.‬‬ ‫کاربران آیفون‌های اپل بنابراین گزارش‪ ،‬اپلیکیشن‌های بیشتری مورد استفاده قرار‬ ‫می‌دهند؛ اما کاربران گوشی های اندروید ‪ 30‬درصد تمایل بیشتر به سمت بازی دارند‪.‬‬ ‫در نگاه اول شاید استفاده از ‪ 9‬اپلیکیشن به صورت روزانه در مقایسه با تحقیق‌های‬ ‫گذشته که تصویری متفاوت از وضعیت موجود ترسیم کرده بودند‪ ،‬آمار بسیار بیشتری‬ ‫باشد‪ .‬بنا بر گزارش فارستر در سال ‪ ،2015‬غالب کاربران به صورت روزانه بیش از ‪5‬‬ ‫اپلیکیشن غیربومی را مورد استفاده قرار می‌دهند‪ .‬منظور از اپلیکیشن‌های غیربومی‪،‬‬ ‫برنامه‌هایی است که به صورت پیش فرض روی گوشی قرار ندارند و از مارکت‌ها نصب‬ ‫شده‌اند‪ .‬از جمله اپ‌های پیش فرض می‌توان به ایمیل‪ ،‬تقویم و موارد مشابه اشاره کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬فارستر اپلیکیشن‌های پیش فرض را از تحقیق خود حذف کرده بود‪،‬‬ ‫اما ‪ App Annie‬این کار را نکرده است‪ .‬از طرفی این گزارش نشان می‌دهد که‬ ‫اپلیکیشن‌های ضروری در آیفون ها و ابزارها در گوشی های اندروید بیشتر استفاده ی‬ ‫ماهیانه را در بین کاربران دارند‪ .‬این موضوع را می‌توان به صورت مستقیم به نصب بودن‬ ‫اپ گوگل روی گوشی‌های اندروید و سافاری روی گوشی‌های اپل‪ ،‬مرتبط دانست‪.‬‬ ‫از منظری دیگر‪ ،‬اگر اپلیکیشن‌های پیش فرض را از تحقیق ‪ App Annie‬حذف‬ ‫کنید‪ ،‬به احتمال زیاد به عددی مشابه گزارش فارستر خواهید رسید‪.‬‬ ‫به عالوه گزارش ‪ App Annie‬تأیید می‌کند که برای تعداد اپ‌هایی که یک کاربر‬ ‫به صورت ماهانه می‌تواند مدیریت کند‪ ،‬سقفی وجود دارد‪ .‬این سقف در گزارش نیلسن در‬ ‫سال ‪ 2015‬نیز آمده بود‪ .‬همچنین در سال ‪ ،2015‬نیلسن گزارش داده بود که کاربران به‬ ‫صورت میانگین در ماه ‪ 26‬تا ‪ 27‬اپلیکیشن را مورد استفاده قرار می دهند‪ .‬گزارش ‪App‬‬ ‫‪ Annie‬نشان می‌دهد که این روند در سال های اخیر نیز وجود داشته و به حدود ‪30‬‬ ‫اپلیکیشن به صورت ماهانه رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین این روند نامی مشخص دارد و به قانون ‪ 30:10‬معروف است؛ به این معنا که‬ ‫کاربران ‪ 30‬اپلیکیشن به صورت ماهانه و ‪ 10‬اپلیکیشن به صورت روزانه مورد استفاده‬ ‫قرار می‌دهند‪ .‬در کنار ابزارها و اپلیکیشن‌های ضروری‪ ،‬دیگر دسته‌های پرطرفدار شامل‬ ‫شبکه‌های اجتماعی (آی او اس)‪ ،‬ارتباطات (اندروید)‪ ،‬کاربردی )آی اواس و اندروید) و‬ ‫اجتماعی (اندروید) می‌شوند‪ .‬اپلیکیشن‌های کاربردی با میانگین ‪ 4‬بار اجرا شدن در روز‪،‬‬ ‫بیشترین اجرا را در بین کاربران گوشی های هوشمند دارند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ App Annie‬مدعی است که زمان سپری شده درون اپلیکیشن‌ها نسبت‬ ‫به دو سال گذشته افزایش داشته است‪ .‬امروزه کاربران گوشی‌های هوشمند در آمریکا در‬ ‫یک بازه ی یک ماهه به صورت میانگین هر روز ‪ 2‬ساعت و ‪ 15‬دقیقه در اپلیکیشن‌های‬ ‫خود سپری می‌کنند‪ .‬در کره ی جنوبی‪ ،‬مکزیک و ژاپن این عدد باالتر رفته و حتی به‬ ‫صورت میانگین به ‪ 3‬ساعت در روز می‌رسد‪.‬‬ ‫در مکزیک و برزیل‪ ،‬نیمی از کاربران زمان خود را در اپلیکیشن‌های دسته ی اجتماعی‬ ‫و ارتباطات سپری می‌کنند؛ اما در کره‌ی جنوبی و ژاپن ‪ 25‬درصد کاربران زمان خود را‬ ‫در بازی های می گذرانند‪.‬‬ ‫به این نکته نیز توجه کنید که در کشورهایی که مورد تحلیل قرار گرفتند‪ 80 ،‬درصد‬ ‫اپلیکیشن های مورد استفاده در بین اپلیکیشن‌های برتر نبودند‪ .‬این موضوع نشان می‬ ‫دهد که هر چند اپلیکیشن هایی مانند فیسبوک و واتس‌آپ استفاده ی بسیار زیادی دارند؛‬ ‫اما همچنان زمان برای استفاده از سایر اپلیکیشن‌هایی که شاید حتی نام آشنا نباشند‪،‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪39‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫مطالب خواندنی‬ ‫نسخهاندرویداینستاگرام‬ ‫به حالت آفالین مجهز شد‬ ‫آیا تا به حال برایتان پیش آمده که مشغول‬ ‫چک کردن یکی از شبکه‌های اجتماعی باشید و‬ ‫ناگهان اتصال وای‌فای یا اینترنت خط گوشی‌تان‬ ‫قطع شده باشد؟‬ ‫این اتفاق بسیار ناراحت کننده است اما اکنون خبر‬ ‫خوشی برای طرفداران شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر‬ ‫شده است‪ ،‬کاربران اینستاگرام از این با قطع شدن اتصال‬ ‫اینترنت خود چندان به مشکل نخواهند خورد‪.‬‬ ‫به گزارش تک‌شات‪ ،‬فیسبوک در کنفرانس ‪ F‬خود‬ ‫اعالم کرد که کاربران نسخه اندرویدی اینستاگرام به‬ ‫زودی حین استفاده از این اپلیکیشن به حالت آفالین‬ ‫دسترسی خواهند داشت‪ .‬در این حالت‪ ،‬کاربران آفالین‬ ‫می‌توانند هم چنان محتوایی که از قبل در فید اینستاگرام‬ ‫لود شده است را مشاهده کنند‪ .‬آنها هم چنین می‌توانند‬ ‫برای پست‌های مختلف را الیک کنند‪ ،‬زیر پست‌ها‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪40‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫کامنت بگذارند‪ ،‬محتوای مورد عالقه خود را ذخیره کنند‪،‬‬ ‫کاربران را آنفالو کنند‪ .‬تمامی این موارد زمانی که اتصال‬ ‫کاربر دوباره برقرار شود‪ ،‬اعمال خواهند شد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن واتس اپ نیز که یکی دیگر از محصوالت‬ ‫فیس بوک است‪ ،‬مدتی قبل به حالت آفالین مجهز شد‬ ‫تا پیام‌هایی که در زمان دسترسی نداشتن به اینترنت‬ ‫ارسال می‌شوند‪ ،‬پس از برقراری اتصال به دست مخاطب‬ ‫برسند‪ .‬به یاد داشته داشید که این حالت آفالین در مرحله‬ ‫اول تنها در اختیار کاربران اندرویدی قرار خواهد گرفت‬ ‫زیرا گوشی‌های مجهز به سیستم عامل اندروید در‬ ‫بازارهای در حال توسعه محبوبیت بیشتری دارند‪.‬‬ ‫به گفته اینستاگرام کاربران نسخه ‪ iOS‬این اپلیکیشن‬ ‫نیز به زودی آپدیت مشابهی را مجهز به حالت آفالین‬ ‫دریافت خواهند کرد اما زمان دقیق آن هنوز اعالم نشده‬ ‫است‪.‬‬
‫◀‬ ‫مطالب خواندنی‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫روزانه چقـدر‬ ‫میوه بخوریم؟‬ ‫برخی از افراد نگران قند میوه هستند و تردید دارند که خوردن زیاد‬ ‫میوه برایشان مضر است یا نه‪ .‬بنابراین هر روز چند وعده میوه باید‬ ‫بخوریم؟‬ ‫مواد مغذی میوه‌ها بسیار متفاوت است اما به هر حال همه آنها دارای مواد مغذی مهم‬ ‫هستند‪ .‬میوه‪ ،‬ویتامین‌ها و مواد معدنی زیادی دارد که شامل ویتامین ث‪ ،‬پتاسیم و اسید‬ ‫فولیک می‌شود؛ مغذی‌هایی که بیشتر افراد به اندازه کافی آنها را دریافت نمی‌کنند‪ .‬میوه‬ ‫فیبر فراوانی هم دارد که بسیار مفید است‪.‬‬ ‫به این دلیل که میوه‌های گوناگون‪ ،‬مواد مغذی متفاوتی دارند بسیار مهم است که برای‬ ‫بهره بردن از تمام فوایدشان‪ ،‬از انواع میوه‌ها مصرف کنیم‪.‬‬ ‫ضمن ًا چون میوه‌ها کالری نسبت ًا کمی دارند‪ ،‬انتخاب خوبی برای آنهایی هستند که‬ ‫قصد کاهش وزن دارند‪ .‬همچنین ظرفیت آب و فیبر باالی میوه‌ها باعث می‌شود به شما‬ ‫احساس سیری بدهند‪ .‬بنابراین می‌توانید آن‌قدر میوه بخورید که احساس سیری و رضایت‬ ‫کنید‪ ،‬بدون اینکه کالری زیادی وارد بدن‌تان شود‪.‬‬ ‫آیا میوه برای افراد مبتال به دیابت خوب است؟‬ ‫دستورالعمل‌های جدید غذایی توصیه می‌کنند افراد مبتال به دیابت‪ ،‬دو تا چهار وعده در‬ ‫روز میوه مصرف کنند که همان میزان توصیه شده برای همه افراد است‪ .‬مطالعات نشان‬ ‫داده میوه‌ای که به طور کامل مصرف شود‪ ،‬تاثیر بسیار کمی بر قند خون دارد‪.‬‬ ‫ضمن ًا فیبر فراوان موجود در میوه باعث کاهش سرعت جذب قند در خون شده و کنترل‬ ‫قند خون را بهبود می‌بخشد‪ .‬میوه‌ها حاوی پلی‌فنول هستند که ثابت شده‪ ،‬قند خون را‬ ‫کنترل می‌کنند‪ .‬یک فایده دیگر میوه برای دیابتی‌ها این است که مصرف میوه و سبزی‬ ‫باعث کاهش سطح استرس اکسیداتیو و التهاب در مبتالیان به دیابت می‌شود‪.‬‬ ‫در مورد آنهایی که تحت رژیم کم‌کربوهیدرات هستند چطور؟‬ ‫به رژیمی که روزانه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬گرم کربوهیدرات داشته باشد رژیم کم کربوهیدرات‬ ‫گفته می‌شود‪ .‬اما بعضی از افراد‪ ،‬رژیم کتوژنیک را انتخاب می‌کنند که روزانه‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬گرم کربوهیدرات دارد‪ ،‬رژیم کتوژنیک فراتر از استانداردهای رژیم کم‬ ‫کربوهیدرات است‪.‬‬ ‫یک‌تکه متوسط میوه دارای ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬گرم کربوهیدرات است‪ ،‬بنابراین مقدار‬ ‫میوه‌ای که باید بخورید بستگی به این دارد که قرار است روزانه چند گرم‬ ‫کربوهیدرات مصرف کنید‪ .‬بدین ترتیب در رژیم کتوژنیک نمی‌توان روی میوه‌ها‬ ‫چندان حساب کرد‪.‬‬ ‫البته این بدان معنا نیست که رژیم کتوژنیک رژیم خوبی نیست‪ ،‬بلکه در‬ ‫حقیقت پیروی از این رژیم به شما کمک می‌کند وزن کم کنید و حتی برای‬ ‫مبارزه با بیماری‌های گوناگون مفید است‪ .‬در میان تمام میوه‌ها‪ ،‬انواع توت کمترین‬ ‫کربوهیدرات را دارند؛ بنابراین اگر می‌خواهید کربوهیدرات کمتری مصرف کنید‬ ‫می‌توانید سراغ تمشک‪ ،‬توت سیاه‪ ،‬تمشک آبی و توت فرنگی بروید‪.‬‬ ‫آیا می‌توانیم به وفور میوه بخوریم؟‬ ‫وقتی میوه‌ای را کامل می‌خورید‪ ،‬به سختی می‌توانید زیاد بخورید‪ .‬چون میوه‌ها‬ ‫آب و فیبر زیادی دارند که باعث می‌شود واقع ًا سیرکننده باشند‪ ،‬پس به همین علت‪،‬‬ ‫بعد از خوردن کمی میوه احساس سیری خواهید کرد‪ .‬بنابراین عم ً‬ ‫ال امکان پذیر‬ ‫نیست که هر روز مقدار زیادی میوه بخورید‪.‬‬ ‫با وجود این که خوردن مقادیر زیاد از میوه هر روز‪ ،‬تقریب ًا غیر ممکن است اما چند‬ ‫تحقیق انجام شده که تاثیرات خوردن ‪ ۲۰‬وعده میوه هر روز را مورد بررسی قرار‬ ‫داده است‪ .‬در یک مطالعه‪ ۱۰ ،‬نفر به مدت دو هفته هر روز ‪ ۲۰‬وعده میوه خوردند‬ ‫و هیچ تاثیر بدی را تجربه نکردند‪.‬‬ ‫در تحقیقی دیگر‪ ۱۷ ،‬نفر به مدت چند ماه‪ ،‬هر روز ‪ ۲۰‬وعده میوه خوردند و آنها‬ ‫هم اثر نامطلوبی را مشاهده نکردند‪ .‬محققان حتی فوایدی را هم در این پژوهش‌ها‬ ‫دیدند‪ .‬هر چند این مطالعات در ابعاد کوچک انجام شدند اما دالیل و شواهدی ارائه‬ ‫کردند که ثابت می‌کند هر مقداری که دوست دارید می‌توانید میوه بخورید‪.‬‬ ‫توصیه کلی برای مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها‪ ،‬حداقل ‪ ۴۰۰‬گرم در روز یا پنج وعده‬ ‫‪ ۸۰‬گرمی است‪ .‬یک وعده ‪ ۸۰‬گرمی معادل یک تکه کوچک میوه‪ ،‬تقریب ًا به اندازه‬ ‫یک توپ تنیس است‪.‬‬ ‫این توصیه از این حقیقت ناشی می‌شود که خوردن پنج وعده میوه و سبزی در‬ ‫روز‪ ،‬احتم ًال مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی‪ ،‬سکته مغزی و سرطان را کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬یک تحلیل بزرگ شامل ‪ ۱۶‬مطالعه علمی نشان داده که خوردن بیشتر از‬ ‫پنج وعده میوه در روز‪ ،‬چیزی بر مزایای آن نمی‌افزاید‪».‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪41‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫مطالب خواندنی‬ ‫روانشناسینقاشی‬ ‫کودکـان‬ ‫الهه رستمي ( قسمت اول)‬ ‫هر تصویری که روی صفحه نقاشی کودکان نقش می‌بندد حاوی‬ ‫اطالعاتی درباره طرز فکر و تلقی آنها از زندگی است این تصاویر از‬ ‫خطوط منحنی گرفته تا طراحی یک خانه معمولی است‪.‬‬ ‫كودك باید خودش آزادانه موضوع نقاشی را انتخاب كند و در‬ ‫مورد تصاویر كشیده شده برای شما حرف بزند‪ .‬همچنین در تفسیر‬ ‫نقاشی‪ ،‬سن کودک و رنگ‌های به کار رفته اهمیت دارد‪.‬‬ ‫پس با دیدن هر نشانه‌ای در نقاشی کودک مضطرب نشوید‪،‬‬ ‫بلکه شاید وجود چند نشانه در كنارهم دلیل بر هوش و هیجانات‬ ‫مثبت باشد‪ ،‬پس این را به عهده یک متخصص مشاور بگذارید‪.‬‬ ‫از موضوعاتي که در نقاشي کودکان ديده مي شود ميتوان به آدم‪،‬‬ ‫خانه‪ ،‬درخت‪ ،‬خورشيد‪ ،‬ماه‪ ،‬حيوانات و خانواده اشاره کرد‪.‬‬ ‫خانه‬ ‫خانه بیش از هر چیز دیگری در نقاشی‌های کودکان دیده‬ ‫می‌شود‪ ،‬ساختمان خانه با رشد کودک تکامل می‌یابد‪ .‬خانه‪،‬‬ ‫معرف من کودک است و نماد خانواده ای است که مورد‬ ‫عالقه یا تنفرکودک است‪.‬‬ ‫خانه با دو در ورودی‪ :‬ما در نقاشی کودکانی که‬ ‫والدین آنها از هم جدا شده‌اند خانه را به صورت دو قسمت‬ ‫جدا‪ ،‬با دو در ورودی مجزا می‌بینیم در یک قسمت زندگی‬ ‫واقعی و در قسمت دیگر زندگی تحمیل‌شده بر کودک را‬ ‫نشانمی‌دهد‪.‬‬ ‫خانه به صورت زندان‪ :‬نشانه فشارهاي خانوادگي و‬ ‫از هم پاشيدگی است‪.‬‬ ‫خانه بدون در ورودي‪ :‬در ‪ 5‬تا ‪ 8‬سالگي نشانه‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪42‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫کمرویی و وابستگي شديد به مادر است‪ ،‬بعد از ‪ 8‬سالگي‬ ‫نشانه خود کوچک بيني و تنهايي است‪ ،‬و در نوجواني نشانه‬ ‫شرم و حياي بیش از حد است‪.‬‬ ‫خانه بسته با پنجره‌های کوچک‪ :‬نشانه رازداری‪،‬‬ ‫درونگرایی و یا درون ماندگی است‪.‬‬ ‫خانه با پنجره‌ها و درب‌های بزرگ‪ :‬نشانه میل‬ ‫کودک به مشارکت‪ ،‬نیاز ارتباطی و تمایل به برونگرایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشانه اضطراب ارتباطی و یا ترس از دیدن پاره ای از چیزها‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهره‬ ‫ازنظرصاحبنظرانتفسیرنقاشیچهرهانسانازاهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار است‪ ،‬بنابراین مهمترین و اساسی‌ترین‬ ‫بخش‌هایی که باید ب ‌ه آن توجه داشت اندازه و حالت چهره‬ ‫آدمی است‪ .‬چهره بازتاب مستقیمی از عزت نفس کودک‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانه به صورت قصر‪ :‬نشانه پناهگاهي مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهره‌های بلندتر از معمول‪ :‬نشانه شخصیت‬ ‫کودک‪ ،‬نظیر پرخاشگری است کودکان پرخاشگر جزئیات‬ ‫صورت را به طرز اغراق آمیزی بزرگ ترسیم می‌کنند‪.‬‬ ‫پنجره‌هاوپرده‌هایشادوگلدار‪:‬نشانهخوشبینی‬ ‫کودک نسبت به زندگی و پنجره‌های سیاه رنگ و بسته‪،‬‬ ‫نقاشی‌های ریز و کوتاه‪ :‬نشانه اعتماد به نفس‌‬ ‫پایین‪ ،‬اضطراب یا افسردگی است‪ .‬کودکان خجالتی به‬
‫◀‬ ‫چشم‬ ‫جزئیات‬ ‫صو ر ت‬ ‫دقت نمی‌کنند‬ ‫و تنها دایر‌ه صورت را‬ ‫ترسیم می‌کنند و ب ‌ه ندرت‬ ‫صورتی را از نیمرخ می‌کشند‪.‬‬ ‫سر به تنهایی و بدون بدن‪،‬‬ ‫کشیده شود‪ :‬اضطراب کودک را می‌رساند‪.‬‬ ‫سر بزرگتر از بدن‪ ،‬کشیده شود‪ :‬نشانه‬ ‫ناسازگاری کودک است‪.‬‬ ‫سر کوچک و تن بزرگ‪ ،‬کشیده شود‪ :‬نشانه‬ ‫کودک درون خود را به‌وسیله چشم‬ ‫نمایش خواهد داد‪ ،‬چشم‌ها نشان دهنده نوع‬ ‫ی کودک است‪ .‬از سن ‪ ۴-۵‬سالگی‬ ‫شخصیت اجتماع ‌‬ ‫مسائل بسیاری در مورد جنسیت برای کودک مطرح‬ ‫می‌شود که در نتیجه آن ما چشم‌های بسیار بزرگ و‬ ‫گردی می‌بینیم که بیانگر تماشاگری جنسی و یا میل‬ ‫به دیدن چیزهای پنهانی است‪ .‬با این نکته باید اشاره‬ ‫کرد از آنجایی که چشم‌ها ارزش زیبائی دارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫دختران چشم‌ها را خیلی بزرگ می‌کشند‪.‬‬ ‫زیاد و یا حذف می‌کنند‪.‬‬ ‫چشمان بزرگ‪ :‬بیانگر برونگرایی و کنجکاوی است‪.‬‬ ‫چشم‌های دایره‌ای بزرگ به همراه یک نقطه‬ ‫در وسط‪ :‬بیانگر ترس و وحشت است که باید علت آن‬ ‫را جستجو کرد‪.‬‬ ‫چشمان کوچک‪ :‬نشانه درونگرایی و گاه امتناع از‬ ‫دیدن است‪.‬‬ ‫حذف چشم‌ها‪ :‬نشانه امتناع از دیدن است‪.‬‬ ‫مژه و ابرو‬ ‫کشیدنمژه‌هاوابروهاتوسطکودکیانشانهدل‌مشغولی‬ ‫زیبایی شناختی است و یا بازخوردی تحریک آمیز است‪.‬‬ ‫چشم‌های خشن‪ :‬کودکانی که دچار خودبینی‬ ‫هستند چشم‌ها را به حالت‌های خشن و درنده ب ‌ه‬ ‫نمایش می‌گذارند پرخاشگرها‪ ،‬به ترسیم چشم‌های‬ ‫خشن و دلهره انگیز می‌پردازند‪.‬‬ ‫ابروها به صورت منظم‪ :‬بیانگرتوجه به زیبایی‬ ‫شناختی و توانایی درمهار خود است‪.‬‬ ‫تاکید بر خطوط چشم‪ :‬کودکان مضطرب که‬ ‫اضطراب آنها ناشی از گناه است‪ ،‬خطوط چشم‌ها را یا‬ ‫ابروبهصورتنامنظم‪:‬بیانگرمشکالتفرددرمهار‬ ‫کردن غریزه ها و خشم است‪.‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫فاصله کودک از گفتن‬ ‫حقایقاست‪.‬‬ ‫مطالب خواندنی‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫◀‬ ‫نقاشی کودکان‬ ‫◀ بـهرنـگ‬ ‫نیایش سلیمی چهارو نیم ساله‬ ‫نفس کشیک‌نیا‪ 4‬ساله‬ ‫یلدا ریاحی ‪ 6‬ساله‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪44‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬
‫◀‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫◀‬ ‫ﮓﻛـﻮﺩﻛـﻰ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﻋﺎﺭﻓﻪ ﻳﺰﺩﺍﻥﺩﻭﺳﺖ ‪ 6‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺳﻮﮔﻞ ﻏﺮﻳﺐﻧﻮﺍﺯ ‪ 7‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫‪ 3‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫● ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺪﻫﻢ ● ﺧـﺮﺩﺍﺩ ‪● 1396‬‬ ‫ﺷــــــﻤﺎﺭﻩ ‪147‬‬ ‫‪45‬‬
‫◀‬ ‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫گردشگـری‬ ‫یک روز در بهشت گمشده‬ ‫مهرداد سروشان‪ :‬در اين روزهاي تابستانی شما را به گشت‬ ‫و گذاري كوتاه به شمال ايران دعوت مي‌كنیم البته نزدیک‌ترین‬ ‫مقصد شمالی به تهران؛ مقصد اين بار سوادكوه است؛ سرزميني‬ ‫اساطيري در جغرافياي طبرستان‪.‬‬ ‫از فيروزكوه كه به سمت پل سفيد حركت كنيد به واسطه حضور اروپائيان‬ ‫براي احداث راه آهن شمال يادگارهايي جالب توجه نظرتان را جلب خواهد‬ ‫كرد كه هركدام ناگفته هاي بسيار در دل خود دارند؛ از پل ورسك كه نماد‬ ‫حمل و نقل و توسعه ايران بوده گرفته تا كوچكترين كليساي جهان در سرخ‬ ‫آباد و گورستان اخوت‪ ،‬مدفن تعدادي از راه‌سازان آلماني كه بر اثر انفجار انبار‬ ‫باروت كشته شده‌اند‪ ،‬از آن جمله‌اند‪ .‬وجود نوشته‌اي به زبان ايتاليايي بر سردر‬ ‫كليساي كوچك سرخ آباد احتمال ساخت آن توسط مهندسين ايتاليايي را‬ ‫پررنگ مي كند ولي باور عمومي بر آن است كه آلمان ها براي ساخت اين‬ ‫كليسا پيشقدم بوده‌اند‪.‬‬ ‫زيبايي طبيعت اين خطه چنان است كه قلم از توصيفش ناتوان است و‬ ‫غناي پديده‌هاي چشم‌نواز طبيعي در آن‪ ،‬نگاه مشتاق بيننده را با پديده هايي‬ ‫چون غار(طاق) اسپهبد خورشيد در سينه كش خطيركوه يا جنگل فرابكر‬ ‫«فريم شهر» ميزباني مي‌كند‪.‬‬ ‫نام پل ورسك احتماال از درختچه‌هاي فراوان «ورس» در قسمت پشت‬ ‫پل اقتباس شده يا شايد نام يكي از مهندسين «چك» سازنده پل كه در راه‬ ‫ساخت آن جانش را از دست داده است‪ ،‬باشد‪« .‬فون» مهندس آلماني سازنده‬ ‫پل كه به دستور دولت آلمان به همراه خانواده اش به ايران آمده بود‪ ،‬موظف‬ ‫به ساخت يكي از سخت‌ترين پل‌هاي دنيا مي‌شود‪ .‬وي در خاطراتش آورده‬ ‫است‪ »:‬روزي كه مدل را پل ورسك طراحي كردم ‪ ،‬همكارانم با حيرت به آن‬ ‫نگاه مي‌كردند و ساخت و اجراي پل را در صورت موفقيت‪ ،‬يكي از فتوحات‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪46‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬ ‫علم مهندسي به حساب مي‌آوردند‪.‬‬ ‫زير اين پل رودخانه اي هست كه به آبشار ورسك ختم مي‌شود و تنگه‌اي‬ ‫كه مسيري اعجاب انگيز در دل خود دارد‪ .‬اين نكته را ياد آور مي‌شوم كه تنها‬ ‫جايي كه از جاده مي توانيد پل را مشاهده كنيد جلوي قهوه خانه پل است‪.‬‬ ‫چند كيلومتر بعد از روستا و پل ورسك به سمت گدوك منطقه‌اي هست كه‬ ‫به «سه خط طال» معروف است و در اينجا خطوط ريلي براي كاهش شيب به‬ ‫گونه‌اي طراحي شده اند كه در يك كوه سه بار امتداد يافته‌اند و از رانندگان‬ ‫لكوموتيو شنيده ام كه گذر ازآن به منزله امتحان پايه سه به دو و يك است‪.‬‬ ‫مسيرمان را به سمت پل سفيد ادامه مي دهيم و در ‪ 6‬كيلومتري آن و در‬ ‫مقابل پمپ بنزين به سمت چپ جاده مي‌پيچيم و مسافتي حدود سه كيلومتر‬ ‫را در جاده اي كوهستاني و شوسه ادامه مي‌دهيم تا به يك دوراهي كه به‬ ‫سمت روستا يا درياچه شورمست است‪ ،‬برسيم و تابلوي درياچه ادامه مسير را‬ ‫برايمان روشن مي كند‪.‬‬ ‫شورمست مرداب گونه‌اي است بكر و آرام كه اطرافش را جنگل احاطه‬ ‫كرده‪ ،‬درياچه‌اي است طبيعي كه رودي به آن نمي‌ريزد يا از آن سرچشمه‬ ‫نمي‌گيرد و از آنجايي كه در مكاني دره مانند در ارتفاع واقع شده است‪ ،‬آبهاي‬ ‫حاصل ازذوب شدن يخچال يا باران آن را سرشار مي سازد‪.‬‬ ‫قايق سواري و دوچرخه يا اسب سواري از تفريحاتي است كه در آن برپا‬ ‫است و داراي مسيري جنگلي است كه از حاشيه شرقي درياچه شروع مي‌شود‬ ‫و اگر حوصله به خرج بدهيد و از مسيري كه آب از آن جريان دارد گذر كنيد‬ ‫در ربع ساعتي به بخش دنج و سرسبزي خواهيد رسيد كه آواي پرندگانش‬ ‫پس از اين پيمايش پرجاذبه‪ ،‬بسي شنيدني است‪ .‬اگر براي ديدن شورمست‬ ‫بيش از يك روز فرصت داريد بازديد از برج الجيم‪ ،‬قلعه كنگ لو‪ ،‬امام زاده‬ ‫ارفع ده و كوه هاي صخره اي خروا را حتما در برنامه بازديدتان بگنجانيد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫● سال هجدهم ● خـرداد ‪● 1396‬‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪47‬‬
‫ماهنامه فرهنگ خدمت‬ ‫شــــــماره ‪147‬‬ ‫‪48‬‬ ‫● نشریه داخلی شرکت ایساکو ●‬

آخرین شماره های ماهنامه فرهنگ خدمت

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 149

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 149

شماره : ۱۴۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 144

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 144

شماره : ۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 148

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 148

شماره : ۱۴۸
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 143

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 143

شماره : ۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 142

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 142

شماره : ۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!