صفحه قبل

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره ۱۴۴

صفحه بعد

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 144

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 144

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صاحب امتياز‪:‬‬ ‫شركت ايساكو‬ ‫سردبير‪:‬‬ ‫مرتضی مرادی‬ ‫شورای سیاست گذاری‪:‬‬ ‫مرتضی مرادی‬ ‫شهریار سلطانی‬ ‫علی اکبر مراد عباسی‬ ‫علی ذاکر زاده‬ ‫دبير تحریریه‪:‬‬ ‫سميه پهلواندوست‬ ‫مدیر هنری‪:‬‬ ‫محمد هادی شکوهی‬ ‫طراحی جلد‪:‬‬ ‫محسن شورگشتی‬ ‫عكس‪:‬‬ ‫سيامك عالی‌پور‬ ‫فرهاد قنبرپور‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫عبدالرضا طاعتی راد‬ ‫فهیمه دهقانی‬ ‫الهه رستمی‬ ‫مهرداد سید علیخانی‬ ‫مهران فصیحی حور‬ ‫محمد شفیعیان‬ ‫حسن ره‌پیمای نرگسی‬ ‫سمیه صادقی‬ ‫نشانى و پست الكترونيكى ‪:‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫‪info@isaco.ir‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪021 48222396‬‬ ‫فاكس‪:‬‬ ‫‪021 44905357‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سامانه همراه‬ ‫جدید ايساكو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪34‬‬ ‫در رویای‬ ‫رنگی لبخند‬ ‫اثر دارد ‪...‬‬ ‫تاكسي‌ها؛ هوشمند مي‌شوند‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫طرح تحول‬ ‫گارانتی‬ ‫‪36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معرفی‬ ‫‪14‬‬ ‫کتاب‬ ‫‪82‬‬ ‫ماهنامه فرهنگ خدمت آگهی می پذیرد‬ ‫شام عزیزان می توانید برای اطالع از رشایط آگهی با شامره ‪ 44904744‬متاس حاصل فرمایید‪.‬‬
‫↙ سرمقاله‬ ‫ ‪4‬‬ ‫حکم رئیس جمهوری‬ ‫↙ چشم انداز‬ ‫ی سازی صنعت‌ خودرو‬ ‫برای خصوص ‌‬ ‫گام‌های موثر شرکت ایساکو‬ ‫برای نهادینه‌کردن‬ ‫مشتری نوازی‬ ‫◀‬ ‫مرتضی مرادی‬ ‫▉ پــس از کســب موفقیت‌هــای پــی در پــی شــرکت خدمــات رســان ایســاکو و‬ ‫کســب عنــوان برتــر در بیــن شــرکت‌های ارائــه دهنــده خدمــات پــس از فــروش و بــا‬ ‫تغییــر مدیریــت شــرکت‪ ،‬اکنــون "مشــتری نــوازی" شــعاری اســت کــه پــا را از مشــتری‬ ‫مــداری فراتــر گذاشــته و ارج و قــرب مشــتری را باالتــر بــرده و هم‌طــراز " میهمــان"‬ ‫قلمــداد می‌کنــد‪.‬‬ ‫امــروز بزرگ‌تریــن و موفق‌تریــن خودروســازان دنیــا‪ ،‬همان‌هایــی هســتند کــه‬ ‫شــبکه خدمــات پــس از فــروش باکیفیتــی را بــه جامعــه هــدف خــود ارائــه می‌دهنــد‬ ‫و معتقدنــد هرگــز نبایــد‪ ،‬شــکافی بیــن نیــاز مشــتری و درک ارائــه دهنــدگان خدمــات‬ ‫بــه مشــتری زیــاد باشــد‪ ،‬خواســته‌های مشــتری همــواره بایــد رصــد شــود و رســیدگی‬ ‫بــه نیازهــای آنهــا در اولویــت اصلــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫"کیفیــت" تــا آنجــا در ایــن شــرکت‌ها باشــتاب‪ ،‬حرکــت رو بــه جلــو دارد کــه‬ ‫براســاس اعــام ســازمان ملــل تــا ســال ‪ 2020‬میــادی کاربردی‌تریــن واژه‌ای کــه بــا‬ ‫آن ســروکار خواهیــم داشــت‪ ،‬کیفیــت اســت‪ ،‬چراکــه کیفیــت بــا مشــتری آغــاز شــده ‪،‬‬ ‫بــا او ادامــه یافتــه و بــا مشــتری هــم بــه ســرانجام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫شــرکت ایســاکو نیــز بــه عنــوان یکــی از موفق‌ترین‌هــا در عرصــه خدمــات پــس‬ ‫از فــروش خــودرو و تکریــم هرچــه بیشــتر مشــتریانش کــه طیــف وســیعی را شــامل‬ ‫می‌شــود بــا اصالحــات مســتمر ســاختاری خــود و ترمیــم شــکاف‌های احتمالــی در‬ ‫ایــن راه‪ ،‬گام‌هــای موثــری برداشــته و تــاش می‌کنــد تــا "مشــتری نــوازی" را یــک‬ ‫تــا چنــد گام باالتــر از " مشــتری محــوری" نهادینــه ســازد‪ ،‬روشــی کــه در آن برطــرف‬ ‫کــردن کامــل مشــکل مشــتری هــدف اصلــی قــرار می‌گیــرد و ایــن یعنــی فراتــر از‬ ‫فــروش کاال و یــا خدمــات‪.‬‬ ‫شــرکت‌های این‌چنینــی بــه طــور عمــده بــر رفتــار عالــی‪ ،‬عرضــه خدمــات مشــورتی‬ ‫و راهنمایــی و مدیریــت مردم‌گــرا تاکیــد دارنــد و ارزش مــورد نظرشــان مشــتری‌نوازی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ایســاکو در ســال‌های گذشــته ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی خدمــات رســانی را‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار داده و هم‌اکنــون قصــد دارد بــا مدیریــت تــازه نفــس بــه‬ ‫همــراه خانــواده صمیمــی و بــزرگ ایســاکو‪ ،‬مســیر را بــه ســمت رســیدن بــه مقصــد‬ ‫مشــتری‌نوازی طــی کنــد و ایــن یعنــی گام دیگــر در جهــت افزایــش شــاخص رضایــت‬ ‫مشــتری‪.‬‬ ‫«سیاســت دولــت یازدهــم ایــن اســت کــه صنعــت خــودرو خصوصــی شــود‪ ».‬ایــن ســخن قاطــع حســن روحانــی‪،‬‬ ‫رئیــس دولــت یازدهــم در دومیــن روز از ســومین همایــش بین‌المللــی خــودرو بــود‪.‬‬ ‫در دومیــن روز از ســومین همایــش بین‌المللــی صنعــت خــودرو‪ ،‬روحانــی مهمــان فعــاالن صنعــت خــودروی ایــران و‬ ‫جهــان بــود و طبــق پیش‌بینی‌هــا کــه گفتــه می‌شــد رئیــس جمهــور از تعرفــه صفــر واردات خــودرو در ایــن همایــش‬ ‫ســخن خواهــد گفــت‪ ،‬او از صفــر شــدن تعرفــه واردات خــودرو صحبتــی نکــرد امــا بــه ســنگین بــودن ایــن تعرفه‌هــا و‬ ‫پایــان یافتــن حمایــت دولتــی از صنعــت خــودرو اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫روحانــی بــا بیــان اینکــه دولــت همــواره بــرای فعــال نگه‌داشــتن صنعــت خــودرو‪ ،‬از آن حمایــت کــرده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد ممنوعیــت بــرای واردات برخــی خودروهــا و وضــع تعرفه‌هــای ســنگین واردات‪ ،‬بخشــی از ایــن‬ ‫حمایت‌هــا بوده‌انــد امــا حمایــت دولــت از ایــن صنعــت نمی‌توانــد دائمــی باشــد و دورانــی دارد کــه نامحــدود نیســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه صنعــت مــا بایــد از کیفیــت الزم و قــدرت رقابــت برخــوردار باشــد‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫‌حمایــت دائمــی دولــت از صنعــت خــودرو‪ ،‬یعنــی خــروج از گردونــه جهانــی‪ ،‬پاییــن آمــدن کیفیــت و بــاال رفتــن قیمــت‪.‬‬ ‫مــا نمی‌توانیــم هــر خودرویــی بــا هــر کیفیتــی را قبــول کنیــم‪ .‬ضمــن اینکــه مســئله محیــط زیســت امــروز بــرای مــا‬ ‫اولویــت دارد و کاهــش مصــرف انــرژی بایــد یکــی از اصــول مــورد نظــر هــر بنــگاه اقتصــادی باشــد‪ .‬روحانی افــزود‪:‬‬ ‫سیاســت دولــت یازدهــم ایــن اســت کــه صنعــت خــودرو خصوصــی باشــد زیــرا دولــت هیـچ‌گاه مدیــر خوبــی در صنعــت‬ ‫خــودرو نخواهــد بــود‪ ،‬بنابرایــن بایــد ایــن صنعــت به‌طــور کامــل خصوصی‌ســازی و رقابتــی شــود‪ .‬‬ ‫رئیــس جمهــور امــا در بخــش دیگــری از صحبت‌هایــش تشــویق حاضــران بــرای چندیــن دقیقــه همــراه ســخنان‬ ‫خــود کــرد‪ .‬آنجــا کــه بــا صراحــت هرچــه تمام‌تــر بــه شــرایط ایــن روزهــای صنعــت خــودرو اشــاره کــرد‪ .‬روحانــی در‬ ‫ایــن بخــش تصریــح کــرد‪ :‬مــا نمی‌توانیــم دروازه‌هــای کشــور را ببندیــم‪ ،‬چنــد خــودرو تولیــد کنیــم و بــه مــردم بگوییــم‬ ‫کــه بایــد همین‌هــا را بخرنــد‪ ،‬چنیــن سیاســتی بــه هیــچ عنــوان قابــل قبــول دولــت یازدهــم نیســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫خصوصــی کــردن‪ ،‬رقابتــی کــردن و صادراتــی کــردن از اهــداف مــا در صنعــت خــودرو اســت و اگــر ایــن مــوارد حاصــل‬ ‫نشــود‪ ،‬مــا بــه ســایر اهــداف خــود در ایــن صنعــت نخواهیــم رســید‪ .‬‬ ‫شرایط دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫رئیــس دولــت یازدهــم بــا اشــاره بــه مذاکــرات خارجــی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬یکــی از صنایعــی کــه در توافقــات مــا مــورد‬ ‫نظــر بــود‪ ،‬صنعــت حمل‌و‌نقــل و از جملــه صنعــت خــودرو بــود‪ .‬در ایــن زمینــه مــا بــه تفاهمــات و قراردادهایــی دســت‬ ‫یافتیــم و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه مســیر توســعه بــرای رشــد صنعــت خــودرو بــاز شــده اســت‪ .‬البتــه دولــت از‬ ‫صنعــت خــودرو توقعاتــی دارد و صنعــت خــودرو هــم از دولــت توقــع دارد امــا همــه مــا بایــد در جهــت جلــب رضایــت‬ ‫مــردم حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫روحانــی بــا اشــاره بــه رشــد اقتصــادی‪ ،‬گفــت‪ :‬نیــاز کشــور رشــد ‪ 8‬درصــدی اســت‪ .‬البتــه کشــوری کــه در ســال ‪91‬‬ ‫و ‪ 92‬دارای رشــد منفــی بــوده و در شــرایط رکــود جهانــی می‌خواهــد رکــود داخلــی را بشــکند کار ســاده‌ای پیــش رو‬ ‫نــدارد‪ ،‬امــا مــا در ســال ‪ 93‬توانســتیم رشــد منفــی ‪ 8‬فصــل مــداوم را پشــت ســر بگذاریــم و بــه رشــد مثبــت ‪ 3‬درصــد‬ ‫برســیم‪ .‬در رشــد ســال گذشــته صنعــت نقــش ارزشــمندی را ایفــا کــرد و در میــان صنایــع صنعــت خــودرو جــزو صنایــع‬ ‫پیشــران بــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی از راه‌هــای مــا بــرای توســعه صنعــت خــودرو ایــن اســت کــه بــا شــرکت‌های خارجــی مشــارکت‬ ‫ی نــو تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫کنیــم‪ .‬مــا می‌توانیــم از تحقیــق‪ ،‬ابتــکار و جوان‌هــای خودمــان اســتفاده و خــودروی ملــی بــا طراحـ ‌‬ ‫ضمــن اینکــه در صنعــت خــودرو بــا شــرکت‌های خودروســاز مطــرح جهانــی نیــز مشــارکت داشــته باشــیم‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب از لحــاظ توانمنــدی فنــاوری‪ ،‬محیــط زیســت‪ ،‬شــدت انــرژی و امنیــت جــان مــردم بــه نقطــه مطلــوب می‌رســیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اهمیــت صنعــت قطعه‌ســازی بــرای توســعه صنعــت خــودرو‪ ،‬تأکیــد کــرد‪‌:‬روشــن اســت‬ ‫کــه خــودرو ب ـ ‌ه عنــوان یــک صنعــت‪ ،‬صنایعــی مثــل فــوالد‪ ،‬پالســتیک و نســاجی را نیــز بــه همــراه م ـی‌آورد و یــک‬ ‫تحــرک بــزرگ در اشــتغال و صنعــت کشــور بــه وجــود خواهــد آورد‪ .‬بــه همیــن دلیــل هــم دولــت بــه اهمیــت ایــن صنعت‬ ‫توجــه دارد‪ .‬البتــه بــرای قــرار گرفتــن ایــن صنعــت در جایــگاه خــودش‪ ،‬قطعه‌ســازها نیــز بایــد در ســطح بین‌المللــی‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫روحانــی خطــاب بــه ســرمایه‌گذاران خارجــی گفــت‪ :‬مــا بــا شــرکت‌های خارجــی مشــارکت می‌کنیــم بــه شــرطی‬ ‫کــه قطعه‌ســازهای مــا نیــز در ســطح جهانــی حضــور پیــدا کننــد‪ .‬بــرای ایــن کار مــا از شــرکت‌های خودروســازی بــرای‬ ‫حضــور در ایــران اســتقبال می‌کنیــم‪ .‬اســتقبال مــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه خودروســازان خارجــی فقــط بــرای مصــرف‬ ‫در یــک جامعــه ‪ 80‬میلیونــی بیاینــد‪ ،‬بلکــه بــه خاطــر مشــارکت بــا خودروســازان داخلــی و بــرای آن اســت کــه بخشــی‬ ‫از بــازار داخلــی و خارجــی را بــا مشــارکت یکدیگرکســب کنیــم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مــا از خودروســازان خارجــی بــرای مشــارکت در طراحی‌هــای آینــده اســتقبال می‌کنیــم چــرا کــه ‪،20‬‬ ‫‪ 30‬ســال بعــد صنعــت خــودرو بــا امــروز قابــل مقایســه نیســت‪ .‬مــا اگــر می‌خواهیــم در صنعــت فعلــی خــود بمانیــم‬ ‫یعنــی ‪ 20‬ســال دیگــر بــاز هــم صنعــت خــودرو نداریــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امنیــت ایــران عنــوان کــرد‪ :‬شــرکت‌های خارجــی بایــد بداننــد کــه ایــران کشــوری دارای امنیــت و‬ ‫ثبــات مثــال زدنــی در ســطح منطقــه و حتــی جهــان اســت‪ .‬می‌بینیــد کــه انتخاباتــی بــزرگ در ایــران برگــزار می‌شــود‬ ‫و مــا حتــی یــک حادثــه امنیتــی نداریــم کــه ایــن از افتخارات‌مــان اســت‪ .‬از طرفــی مــا دارای خطــوط مواصالتــی قابــل‬ ‫قبــول و مهمــی در ســطح کشــور و منطقــه هســتیم‪.‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪7‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫وزیر صنعت در همایش صنعت خودرو‪:‬‬ ‫خدمات پس از فروش قوی الزمه صادرات خودروی داخلی است‬ ‫▉ وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬خدمــات پــس از فــروش را قطعــ ًا در‬ ‫مشــارکت‌ها و غیرمشــارکت‌ها دنبــال می‌کنیــم و اگــر بخواهیــم خــودرو صــادر کنیــم‬ ‫بایــد خدمــات بعــد از فــروش قــوی در خــارج از کشــور داشــته باشــیم و خودروســازان‬ ‫ســازمانی را بــرای ایــن ســرویس‌دهی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمدرضــا نعمــت‌زاده در ســومین همایــش بین‌المللــی صنعــت خــودرو ایــران افــزود‪ :‬هــدف‬ ‫اصلــی ارتقــای کیفــی محصــوالت مربــوط بــه خــودرو اعــم از قطعــات‪ ،‬اجــزا و خــود خــودرو اســت‬ ‫و هــدف دیگــر افزایــش ظرفیــت تولیــد خــودرو بــا حداقــل تولیــد ‪ 3‬میلیــون دســتگاه خــودرو در‬ ‫چش ـم‌انداز ده ســاله دیــده شــده و امیدواریــم بــا گشــایش بازارهــای صادراتــی ایــن رقــم افزایــش‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی افزایــش تــوان مهندســی و فنــی و تحقیــق و توســعه را از الزامــات جهانــی شــدن خــودرو‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن هــدف مهــم را بــا کمــک مراکــز علمــی و تحقیقاتــی و صنایــع پیــش‬ ‫خواهیــم بــرد‪.‬‬ ‫وی یــادآور شــد‪ 1.5 :‬ســال پیــش بــا کمــک دسـت‌اندرکاران برنامــه راهبــردی ده ســاله تدویــن و ســال گذشــته نیــز در همیــن اجــاس ارائــه‬ ‫شــد و بــر مبنــای آن حرکــت آغــاز شــده اســت و اگــر اصالحاتــی الزم باشــد حتمـاً انجــام می‌شــود‪.‬‬ ‫نعمـت‌زاده تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از اهــداف چشـم‌انداز بیســت ســاله کشــور ایــن اســت کــه ســطح تولیــدات صنعتــی از لحــاظ فنــاوری افزایــش‬ ‫یابــد و در حــال حاضــر در حــدود ‪ 37‬درصــد اســت کــه امیدواریــم ظــرف ‪ 5‬ســال آینــده ‪ 50‬درصــد تولیــدات صنعتــی از فنــاوری متوســط بــه‬ ‫بــاال برخــوردار باشــد کــه صنعــت خــودرو می‌توانــد نقــش بســزایی در ایــن زمینــه ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬صنایــع خــودرو مهمتریــن بخــش صنعتــی کشــور اســت و حــدود ده درصــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت در ایــن حــوزه نهفتــه‬ ‫کــه در آینــده افزایــش خواهــد یافــت و ایــن در حالــی اســت کــه از جهــت اشــتغال در رتبــه ‪ 3‬و از لحــاظ فنــاوری دارای فنــاوری متوســط بــه‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫نعم ـت‌زاده بــا اشــاره بــه جلــب مشــارکت شــرکت‌های معتبــر خارجــی افــزود‪ :‬خوشــبختانه ایــن حرکــت بعــد از شــرایط بین‌المللــی ایجــاد‬ ‫شــده آغــاز شــد و یکــی از شــرکت‌های فرانســوی کــه ســابقه همــکاری فنــی بــا ایــران خــودرو را داشــت بــه قــرارداد ‪ 50‬ـ‪ 50‬مشــارکت رســیدند‬ ‫و بــه زودی کار آغــاز می‌شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از ایجــاد تفاهــم اولیــه دایملــر ـ بنــز بــا ســه شــرکت مشــارکت بــرای تولیــد موتورهــای پیشــرفته دیزلــی و تولیــد خودروهــای‬ ‫بازرگانــی و نیــز خدمــات بعــد از فــروش و صــادرات خبــر داد و افــزود‪ :‬امــروز مذاکراتــی بــا برخــی از دوســتان خارجــی داریــم و فــردا ادامــه‬ ‫می‌یابــد و امیدواریــم بعضــی از حرکت‌هــا بــه تصمیمــات قاطع‌تــر بیانجامــد‪.‬‬ ‫نعمـت‌زاده ادامــه داد‪ :‬بحــث دیگــر رقابت‌‌پذیــری صنعــت اســت و می‌خواهیــم خودرویــی کــه از لحــاظ کیفیــت‪ ،‬قیمــت‪ ،‬طراحــی و پذیــرش‬ ‫مشــتری قابــل رقابــت باشــد تولیــد کنیــم بــه همیــن دلیــل پیش‌بینــی شــده از ‪ 3‬میلیــون خــودروی تولیــدی یــک میلیــون آن را بــه بازارهــای‬ ‫خارجــی تولیــد کنیــم و در ایــن زمینــه عالقمندیــم از نــام و نشــان و تجــارب شــرکت‌های خارجــی بهــره ببریــم و همانطــور کــه بــازار خودمــان را‬ ‫در اختیارشــان می‌گذاریــم آنهــا هــم ایــن کار انجــام دهنــد و خودرویــی تولیــد کنیــم کــه روزآمــد باشــد و شــرایط کمــی و کیفــی و آالیندگــی‬ ‫مــورد پذیــرش برخــوردار شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت تأکیــد کــرد‪ :‬مــورد دیگــر کــه بــه دولــت تعهــد داده‌ایــم و تعهــد می‌گیریــم ایــن اســت کــه بایــد بیــان و‬ ‫باالنــس ارزی مــا مثبــت باشــد‪ .‬خــودرو بایــد بــرای توســعه خــودش در داخــل و خــارج و توســعه اقتصــاد ملــی مولــد ارز باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬خــودروی داخلــی بایــد یکــی از تولیدکننــدگان ارز باشــد و بــا توجــه بــه تــوان داخلــی در طراحــی و ســاخت قطعــات کــه بایــد‬ ‫توســعه یابــد می‌تــوان بــا مشــارکت قطعه‌ســازان خارجــی بخــش اعظــم کار را انجــام داد‪.‬‬ ‫نعمــت‌زاده اظهــار کــرد‪ :‬مــا از لحــاظ مــواد اولیــه پلیمــری و فلــزی خودکفــا هســتیم و در شــرایطی کــه بحــث آالیندگــی امــروز در‬ ‫نمایشــگاه‌‌های بین‌المللــی مطــرح اســت محیــط زیســت همان‌قــدر در کشــورمان اهمیــت دارد کــه در جهــان و بایــد قطعـاً تولیــدات خــودرو در‬ ‫حداقــل آالیندگــی باشــد‪ .‬چــرا کــه در کالنشــهرها ماننــد تهــران موضــوع آالیندگــی بســیار مهــم اســت و در ایــن مســیر بایــد ســوخت مرغوب‌تــر‬ ‫تولیــد کنیــم‪ .‬وی یــادآور شــد‪ :‬در حــال حاضــر ســوخت یــورو ‪ 4‬تولیــد می‌شــود کــه امیدواریــم بــا بهــره بــرداری از پاالیشــگاهی در حــال ســاخت‬ ‫ظــرف یــک ســال آینــده بــه یــورو ‪ 5‬برســیم و بایــد خودروهــای بنزینــی و دیزلــی مجهــز شــوند چــرا کــه در نهایــت مشــتری ضلــع ســوم تولیــد‪،‬‬ ‫عرضــه و توزیــع اســت و رأس آن مهــم اســت و همــه تــاش بــرای جلــب رضایــت مشــتری بایــد باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ رضایتمنــدی مشــتری بایــد از طراحــان شــروع شــود چــه از لحــاظ شــکل‪ ،‬اســتایل و ایمنــی تــا قطعــات اســتحکام و غیــره بایــد‬ ‫دیــده شــود و مشــتری بایــد مطمئــن باشــد کــه خــودروی تولیــدی باالتریــن اســتانداردها را دارد تــا مبــادا خودرویــی بــا ایراداتــی حتــی جزیــی‬ ‫تحویــل مشــتری شــود‬ ‫مهندس يكه زارع‪:‬‬ ‫مشاركت بين المللي‬ ‫مسيري براي ارتقاي قطعه سازان داخلي‬ ‫▉ مديرعامــل گــروه صنعتــي ايــران خــودرو برنامــه‬ ‫توليــد ايــن شــركت را بــا تكيــه بــر برنــد ملــي و‬ ‫داخلــي‪ ،‬توليــد محصــوالت شــركت هــاي مشــترك بــا‬ ‫بنــز‪ ،‬پــژو‪ ،‬ســوزوكي‪ ،‬فيــات و رنــو دانســت و گفــت‪‌:‬‬ ‫در ســال آينــده ســه محصــول جديــد بــا برنــد ايــران‬ ‫خــودرو و چنــد برنــد حاصــل از همــكاري مشــترك بــا‬ ‫خودروســازان خارجــي را بــه بــازار عرضــه خواهيــم‬ ‫كــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس يكــه زارع بــا اشــاره بــه تفــاوت نمايشــگاه‬ ‫خــودروي امســال بــا نمايشــگاه‌هاي گذشــته گفت‪:‬نمايشــگاه‬ ‫در ســال‌هاي گذشــته بــه صــورت بيــن المللــي و بــراي نمايــش‬ ‫محصــوالت شــركت‌هاي خارجــي بــود‪ ‌،‬امــا نمايشــگاه فعلــي بــا‬ ‫حضــور خودروســازان داخلــي‪ ،‬جايگاهــي بــراي نمايــش و ارائــه‬ ‫دســتاوردهاي صنعــت خــودرو اســت‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬در ايــن نمايشــگاه گــروه صنعتــي ايــران خــودرو‬ ‫محصــوالت خــود را عرضــه كــرده و بــا توجــه بــه قراردادهايــي‬ ‫كــه در ســطح بيــن المللــي دارد‪ ‌،‬توليــد محصــوالت داخلــي و‬ ‫محصــوالت شــركاي خارجــي مختلــف بــا اختصــاص ‪ 30‬درصــد‬ ‫از آن بــراي صــادرات را برنامــه ريــزي كــرده اســت‪.‬‬ ‫وي هدف‌گــذاري بــراي صــادرات ‪ 30‬درصــدي محصــوالت‬ ‫توليــدي را نشــان دهنــده جديــت خودروســازان بــراي ارتقــاي‬ ‫كيفيــت قطعــات و خودروهــا عنــوان كــرد و گفــت‪ :‬خودروهــا در‬ ‫صــورت داشــتن كيفيــت مناســب قابليــت صــادرات خواهنــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫مديرعامــل گــروه صنعتــي ايــران خــودرو توليــد بــا ســاخت‬ ‫داخــل بــاال را از جملــه ســرفصل‌هاي قراردادهــاي ايــران‬ ‫خــودرو بــا شــركت هــاي خارجــي دانســت و گفــت‪ :‬بايــد ظــرف‬ ‫چهــار ســال پــس از توليــد‪ ‌،‬ميــزان داخلــي ســازي بــه ‪70‬‬ ‫درصــد برســد‪.‬‬ ‫وي افزايــش توانمندي‌هــا و ارتقــاي ســطح تكنولــوژي‬ ‫قطعــه ســازان را از نتايــج همكاري‌هــاي بين‌المللــي برشــمرد‬ ‫و تاكيــد كــرد‪ :‬مجموعــه ســازها در زنجيــره تاميــن بايــد بــراي‬ ‫ادامــه همكاري‌هــا تــوان و ظرفيــت توليــد خــود را افزايــش‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس يكــه زارع تحقــق برنامــه حــوزه صنعــت خــودرو در‬ ‫برنامــه ‪ 1404‬را موثــر در رشــد شــاخص هــاي اقتصــادي كشــور‬ ‫دانســت و گفت‪‌:‬ســرمايه گــذاري در بخــش خودروســازي و‬ ‫قطعــه ســازي حتمــا منجــر بــه اشــتغال و رونــق اقتصــادي‬ ‫كشــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وي تاكيــد كــرد‪ ‌:‬شــركت‌هاي خارجــي اســتقبال زيــادي‬ ‫بــراي حضــور در بــازار ايــران دارنــد و پتانســيل ايــن بــازار را‬ ‫بــراي ســرمايه گــذاري و توليــد محصــول را مناســب ارزيابــي‬ ‫مي‌كننــد ‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬نمايشــگاه كوتاه‌تريــن مســير بــراي برقــراري‬ ‫ارتبــاط بــا مخاطبــان و مشــتريان اســت و بــي شــك مي‌توانــد‬ ‫مــا را در رســيدن بــه مهمتريــن هدف‪‌،‬يعنــي افزايــش‬ ‫رضايتمنــدي مشــتريان يــاري رســاند‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪9‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫در جلسه خدمات پس از فروش ايساكو مطرح شد؛‬ ‫مهندس حسینی‪:‬‬ ‫برنامه ایساکو برای مقابله با قطعات تقلبی‬ ‫▉ مديــر عامــل شــرکت ایســاکو گفــت‪:‬‬ ‫هــر چنــد اجــرای طــرح اصالــت قطعــه در‬ ‫شــرکت ایســاکو از طرح‌هــای بســیار خــوب‬ ‫و قابــل قبــول بــرای تشــخیص قطعــات اصلــی‬ ‫از تقلبــی اســت امــا وجــود قطعــات تقلبــي‬ ‫و ســوء اســتفاده ســودجويان در بــازار هنــوز‬ ‫منتفــي نيســت‪.‬‬ ‫مهنــدس رضــا حســینی اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت‬ ‫ایســاکو بــرای كاهــش آمــار تخلفــات در حــوزه‬ ‫هولوگــرام و‬ ‫‌‌‬ ‫فــروش قطعــات‪ ،‬از برچســب داراي‬ ‫باركــد انحصــاري اســتفاده می‌کنــد كــه خريــداران‬ ‫بــا اســتفاده از دو روش مي‌تواننــد بــه اصالــت كاال‬ ‫پــي ببرنــد‪ .‬يكــي از ايــن‌راه‌هــا ارســال كــد قطعــه بــه‬ ‫ســامانه پيامكــي ‪ 300031‬اســت و ديگــري اســتفاده‬ ‫از باركدخــوان كــه يــك اپليكيشــن قابــل نصــب بــر‬ ‫روي گوشــي‌هاي تلفــن همــراه اســت‪ .‬ايــن روش‬ ‫راهــي كامــا مطمئــن و غيــر قابــل دســترس بــراي‬ ‫ســودجويان اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مقابلــه بــا قطعــات تقلبــی در‬ ‫بــازار و برنامه‌هــای آتــی ایســاکو گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫مقابلــه بــا قطعــات تقلبــی در بــازار بایــد پشــتیبانی و‬ ‫حمایتــی همــه جانبــه از ســوي ســازمان‌هاي مربــوط‬ ‫صــورت گیــرد؛ امــا تــا زمانــي كــه دســت كپ ـي‌كاران‬ ‫و متقلبيــن از بــازار قطعــات كوتــاه شــود‪ ،‬شــركت‬ ‫ايســاكو تــاش خواهــد كــرد‪ ،‬بــا توزيــع مناســب‬ ‫لــوازم و قطعــات يدكــي‪ ،‬بيــش از پيــش شــبکه‬ ‫نمايندگي‌هــا و فروشــگاه‌هاي مجــاز را پوشــش دهــد‬ ‫و مشــتریان بتواننــد نیــاز خــود را بــدون مراجعــه بــه‬ ‫فروشــگاه‌هاي متفرقــه تاميــن كننــد‪ .‬بديهــي اســت‬ ‫كــه مراكــز مجــاز ايســاكو‪ ،‬قطعــات اصــل‪ ،‬اســتاندارد و‬ ‫بــا كيفيــت را بــه دســت مصــرف كننــده مي‌رســانند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ارائــه قطعــات در رده‌هــاي متفــاوت‬ ‫قیمتــی را راهــکاري بــراي خــروج شــبکه‌های غیــر‬ ‫مجــاز از شــبکه تامیــن بــازار دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس برنامه‌ریــزی هــای صــورت گرفتــه شــرکت‬ ‫ایســاکو در نظــر دارد قطعــات را درجه‌بنــدي كــرده و‬ ‫در رده‌هــاي قيمتــي مختلفــي بــه بــازار ارائــه كنــد تــا‬ ‫مشــتريان ضمــن اطمينــان از كيفيــت كاال‪ ،‬متناســب‬ ‫بــا بودجــه خــود حــق انتخــاب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ایســاکو تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫برنامه‌ريزي‌هــاي انجــام شــده بــراي ســال آتــي‬ ‫حداقــل ‪ ٣٠‬درصــد اقــام مــورد نيــاز شــبكه خدمــات‬ ‫پــس از فــروش بــا تنــوع كيفــي متفــاوت‪ ،‬توزيــع و‬ ‫عرضــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ايجاد كارگروه شناسايي استعدادها‬ ‫▉ مديــر عامــل شــركت خدمــات پــس‬ ‫از فــروش ايران‌خــودرو‪ ،‬خواســتار كشــف‬ ‫اســتعدادهاي برتــر و نيروهــاي فنــي‬ ‫چيره‌دســت و خبــره در ســطح كشــور بــه‬ ‫منظــور بهره‌بــرداري شــبكه نمايندگي‌هــا از‬ ‫توانمندي‌هــاي ايــن افــراد شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید رضــا حســيني گفــت‪ :‬تعميــرات‬ ‫خــودرو‪ ،‬عــاوه بــر آن‌كــه دانــش خــاص خــود را‬ ‫مي‌طلبــد‪ ،‬نيازمنــد خالقيــت و هوشــمندي خاصــي‬ ‫اســت كــه برخــي اســتادكاران بــا عالقه‌منــدي ويــژه‬ ‫و پشــتكار خــود بــه آن دســت مي‌يابنــد‪ .‬هــدف مــا‬ ‫از تشــكيل ايــن كارگــروه‪ ،‬يافتــن چنيــن افــرادي‬ ‫اســت‪ .‬نيروهــاي فنــي دســت بــه آچــاري كــه تجربــه‬ ‫و تخصــص خــود را دائمــا بــه چالــش مي‌كشــند و‬ ‫پيچيده‌تريــن مســائل فنــي را در كوتاه‌تريــن زمــان‬ ‫ممكــن بــه ســرانجام مي‌رســانند‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬در حــال حاضــر نيــز شــبكه گســترده‬ ‫خدمــات ايســاكو بــا دارا بــودن مركــز بــزرگ‬ ‫آمــوزش فنــي و ارتبــاط گســترده بــا دانشــگاه‌ها‪،‬‬ ‫نيروهــاي فنــي برجســته و آمــوزش ديــده‌اي را‬ ‫در تعميرگاه‌هــاي خــود در اختيــار دارد و حضــور‬ ‫اســتعدادهاي جديــد و تبــادل و اشــتراك دانــش بين‬ ‫ايــن دو گــروه مي‌توانــد‪ ،‬از طريــق تبديــل دانــش بــه‬ ‫دانايــي‪ ،‬مســير بهبــود ارائــه خدمــات را روش ـن‌تر و‬ ‫هموارتــر نمايــد‪ .‬وي همچنيــن گفــت‪ :‬بــا دريافــت‬ ‫آراء و بــه كارگيــري دانســته‌هاي ايــن تعميــركاران‬ ‫ماهــر و خــاق‪ ،‬مي‌تــوان عــاوه بــر بهره‌گيــري از‬ ‫تئوري‌هــاي تعميرگاهــي‪ ،‬مجموع ـه‌اي از تخصــص و‬ ‫تجربــه را نيــز در اختيــار گرفــت و بــا مدل‌ســازي‬ ‫و ايجــاد بانــك اطالعاتــي حاصــل و تســري آن بــه‬ ‫بخــش توليــد و مركــز تحقيقــات گــروه‪ ،‬راهكارهــاي‬ ‫ســاده‌تر و بــه صرفه‌تــري بــراي رفــع مشــكالت‬ ‫فنــي و بهبــود كيفيــت جســت‪.‬‬ ‫حســيني‪ ،‬در جمع‌بنــدي ســخنان خــود‬ ‫اظهــار كــرد‪ :‬پــس از شناســايي كارشناســان و‬ ‫دســت‌اندركاران زبــده در دو حــوزه تاميــن‬ ‫و تعميــرات خــودرو كــه بــه عهــده مســئولين‬ ‫دفاتــر منطقــه‌اي گذاشــته شــده‪ ،‬مدل‌ســازي‬ ‫و پياده‌ســازي ايده‌هــاي تخصصــي ايــن افــراد‬ ‫در برنامــه شــركت خدمــات پــس از فــروش‬ ‫ايران‌خــودرو‪ ،‬قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وي در پايــان افــزود‪ :‬پــس از اتمــام فرآينــد‬ ‫كارگــروه مذكــور‪ ،‬يــك جشــنواره مهارتــي توســط‬ ‫واحــد آمــوزش شــركت ايســاكو برگــزار و از دارندگان‬ ‫طرح‌هــاي نويــن و برتــر در زمينــه هــاي مختلــف‬ ‫خدمت‌رســاني تجليــل بــه عمــل خواهــد آمــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذكــر اســت‪ ،‬ايــن طــرح در كارگــروه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش كــه بــه صــورت مســتمر‬ ‫و بــه منظــور بهينه‌ســازي ارائــه خدمــات بــه‬ ‫مشــتريان تشــكيل مي‌شــود‪ ،‬در دســتور كار ايســاكو‪،‬‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫سامانه همراه جدید ايساكو‬ ‫▉ در راســتاي ارتقــاء ســطح رضايــت مشــتريان‪ ،‬چابك‌ســازي‬ ‫و بهبــود فرآيندهــاي ارتباطــي و عملياتــي مرتبــط بــا مشــتريان‪،‬‬ ‫ســامانه همــراه خدمــات پــس از فــروش ايران‌خــودرو رونمايــي شــد‪.‬‬ ‫ســامانه‌همــراه ايســاكو‪ ،‬هم‌راســتا بــا ديگــر روش‌هــاي اطالع‌رســاني همچــون‬ ‫وب‌ســايت و ســامانه پيامكــي و ســاير روش‌هــاي ارتباطــي نويــن و بــه منظــور‬ ‫تســريع در اســتفاده از خدمــات ايــن شــركت طراحــي شــده و نســخه جديــد آن‪،‬‬ ‫در نمايشــگاه خــودرو تهــران‪ ،‬بــه مشــتريان گــروه صنعتــي ايران‌خــودرو معرفــي‬ ‫شــد‪ .‬بــا توجــه بــه نفــوذ رو بــه توســعه‌ تلفن‌هــاي هوشــمند در ســطح جامعــه‪،‬‬ ‫راه‌انــدازي ايــن ســامانه (اپليكيشــن)‪ ،‬باعــث بهره‌بــرداري آســان‌تر و ســريع‌تر‬ ‫دارنــدگان محصــوالت ايران‌خــودرو از خدمــات پــس از فــروش اســت‪.‬‬ ‫مشــترياني كــه ايــن «موباي ـل‌اَپ» (‪ )mobile app‬را روي تلفــن همــراه خــود‬ ‫لينك مستقيم اندرويد‬ ‫نصــب‌كننــد‪ ،‬مي‌تواننــد از امكانــات متنــوع‪ ،‬از جملــه نوبت‌دهــي تعميرگاه‌هــا‪،‬‬ ‫اطــاع از طرح‌هــاي مختلــف خدماتــي و جشــنواره‌ها‪ ،‬فهرســت نمايندگي‌هــا‬ ‫و فروشــگاه‌هاي مجــاز‪ ،‬آدرس و نقشــه آن‌هــا‪ ،‬دفترچــه راهنمــاي خــودرو‪،‬‬ ‫دانســتي‌هاي گارانتــي و يدكــي و اصالــت قطعــات خريــداري شــده و ‪...‬‬ ‫بهره‌منــد شــوند‪.‬‬ ‫ايــن اپليكيشــن بــر روي سيســتم‌هاي عامــل ‪ iOS‬و اندرويــد قابــل اجراســت‬ ‫و مشــتريان عزيــز مي‌تواننــد بــراي دريافــت ســامانه بــه پايــگاه اطالع‌رســاني‬ ‫شــركت ايســاكو بــه آدرس ‪ www.isaco.ir‬مراجعــه و همچنيــن‪ ،‬راهنمــاي كاربــري‬ ‫را نيــز مطالعــه كننــد‪ .‬ايــن ســامانه بــا اســكن كدهــاي ‪ QR‬زيــر نيــز بــه صــورت‬ ‫مســتقيم قابــل دريافــت اســت‪ .‬نســخه‌هاي جديــد ايــن اَپ‪ ،‬بــا ســرويس‌هاي‬ ‫خــاص‪ ،‬بــه زودي بــه روزرســاني و ارايــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لينك مستقيم ‪iOS‬‬
‫↙ اخبار‬ ‫مركز آموزش فني ايساكو‬ ‫در همايش معرفي ‪ 500‬شركت برتر ايران؛‬ ‫ایساکو برترين شركت‬ ‫خدمات پس از فروش شد‬ ‫▉ شــرکت ایســاکو در هجدهمیــن‬ ‫همایــش معرفــی ‪ 500‬شــرکت برتــر ایــران‬ ‫از ســوی ســازمان مدیریــت صنعتــی‪،‬‬ ‫موفــق بــه كســب رتبــه يــك در بيــن‬ ‫ارائــه دهنــدگان خدمــات پــس از فــروش‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت بــا جــذب درآمــد فــروش ‪11‬‬ ‫هــزار و ‪ 806‬میلیــارد ریــال در ســال مالــی ‪1393‬‬ ‫توانســت از نظــر دارایــی در میــان ‪ 500‬شــرکت‬ ‫برتــر كشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ايــن گــزارش حاكــي اســت‪ ،‬ايســاكو رتبــه‬ ‫پنجــم را در ميــان باالتریــن درآمدهــاي فــروش‪،‬‬ ‫در دســته‌بندي صــد شــرکت دوم بــه دســت آورد‬ ‫و بــا كســب رتبــه صــد و پنجــم در ميــان برتريــن‬ ‫شــركت‌هاي كشــور جــاي گرفــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذكــر اســت‪ ،‬در دي‌مــاه ســال جــاري‬ ‫نيــز‪ ،‬ايــن شــركت بــا بيــش از ‪ 24‬درصــد رشــد‪،‬‬ ‫ركــورد فــروش روزانــه‪ ،‬ماهيانــه و ســاليانه تاريــخ‬ ‫خــود را پشــت ســر گذاشــت‪.‬‬ ‫راهنماي استفاده از‬ ‫ايكودياگ منتشر شد‬ ‫دوره‌هاي آموزش رنگ برگزار كرد‬ ‫▉ مركــز آمــوزش فنــي ايســاكو بــراي ارتقــاي كيفيــت دوره‌هــاي آمــوزش رنــگ بــا اســتفاده‬ ‫از تجربيــات و اســاتيد شــركت رنــگ خــوش‪ ،‬چنديــن دوره‌ي آموزشــي بــراي نقاش‌هــاي رنــگ‬ ‫خــودرو نمايندگــي هــاي مجــاز ايــران خــودرو برگــزار كــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه راه‌انــدازي مركــز تعميــرات رنــگ و بدنــه در محــل آمــوزش فنــي شــركت ايســاكو و بــراي تجهيــز‬ ‫و ارتقــاي كيفيــت دوره‌هــاي برنامــه ريــزي شــده در ايــن مركــز‪ ،‬تصميــم گرفتــه شــد از تجــارب شــركت‌هاي‬ ‫باســابقه در ايــن موضــوع بهره‌گيــري بعمــل آمــده و تجهيــزات مــورد نيــاز بــا مشــاوره ايــن گونــه شــركت هــا‬ ‫تاميــن و در دوره‌هــا مــورد اســتفاده قــرار گيــرد‪ .‬شــركت رنــگ خــوش‪ ،‬حــدود ‪ 40‬ســال پيــش فعاليــت خــود‬ ‫در زمينــه توليــد انــواع رنگ‌هــاي اتومبيــل آغــاز كــرده و محصــوالت ايــن شــركت در زمينــه توليــد انــواع رنــگ‬ ‫خودرويــي شــامل رنگ‌هــاي روغنــي‪ ،‬پلــي اورتــان و دوجزئــي‪ ،‬آســتر پالســتيك و انــواع رزين‌هــا‪ ،‬آســترهاي‬ ‫‪ ،ED‬رنگ‌هــاي پايــه آبــي ‪ Water Base‬و رنگ‌هــاي ‪ OEM‬بــه كار بــرده مــي شــود‪.‬‬ ‫همچنيــن ايــن شــركت در زمينــه آمــوزش كارشناســان نمايندگي‌هــاي مجــاز مبــادرت بــه برگــزاري يــك‬ ‫كارگاه آموزشــي رنگ‌هــاي خودرويــي در دانشــكده مهندســي پليمــر و رنــگ اميــر كبيــر كــرده اســت‪.‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪11‬‬ ‫تاكسي‌ها ‪،‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫هوشمند مي‌شوند‬ ‫افتتاح نمانيدگي در الهيجان‬ ‫▉ نمايندگي مجاز ايران خودرو با كد ‪ 2924‬در شهر الهيجان افتتاح شد‪.‬‬ ‫اين نمايندگي به صاحب امتيازي عليرضا رحيم پور فعاليت خود را در استان گیالن آغاز كرد‪.‬‬ ‫ايــن نمايندگــي تــازه تاســيس بــه نشــاني الهيجــان ‪ -‬ميــدان ابريشــم کيلومتــر يــک جــاده آســتانه ‪-‬‬ ‫روبــروي کارخانــه صاحــب چــاي آمــاده ارائــه خدمــات بــه مشــتريان محصــوالت ايــران خــودرو اســت‪.‬‬ ‫افتتاح نمايندگي در ساوه‬ ‫▉ نمايندگي ‪ 1418‬در شهرستان ساوه آغاز به كار كرد‪.‬‬ ‫ايــن نمايندگــي بــه صاحــب امتيــازي علــي فيروزبخــت بــا ‪ 8‬پســت كاري آمــاده ارايــه خدمــات بــه مــردم‬ ‫شهرســتان ســاوه شــد‪ .‬نمايندگــي ‪ 1418‬در خيابــان اســتاد مطهــري‪ ،‬مقابــل بانــك ســپه واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫لغو امتياز‬ ‫▉ راهنمــاي اســتفاده از ايكوديــاگ‬ ‫بــراي عيــب يابــي خودروهــا بــا كليــد‬ ‫▉ نمايندگي ‪ 3415‬شهرستان شاهرود در استان سمنان لغو امتياز شد‪.‬‬ ‫مــدرك ‪ 15834‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ايــن نمايندگــي بــه صاحــب امتيــازي مهــدي فرخــي نــژاد بــا راي كميســيون اعطــا و لغــو‬ ‫در ايــن مســتند كــه بــراي كارشناســان و‬ ‫ايــران خــودرو‪ ،‬امتيــاز فعاليتــش لغــو شــد‪.‬‬ ‫تكنســين‌هاي فنــي نمايندگي‌هــا تهيــه و‬ ‫در ايــن كتابچــه نحــوه صحيــح بــه كار‌گيــري‬ ‫دســتگاه عيــب يــاب بــراي شناســايي و رفــع‬ ‫در مسابقه قرآني سازمان بسيج كارگري استان تهران؛‬ ‫ايــراد خودروهــا بيــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تنــوع سيســتم‌هاي الكتريكــي‬ ‫ن‬ ‫و برقــي خودروهــاي توليــدي شــركت ايــرا ‌‬ ‫▉ در مســابقه قــرآن بســيج كارگــري اســتان تهــران كــه همزمــان بــا ايــام‌ا‪ ...‬دهــه فجــر برگزار‬ ‫خــودرو‌‪‌،‬عيــب يابــي صحيــح يكــي از عوامــل‬ ‫با‌لقــوه ارتقــاء رضايــت مشــتريان بــه شــمار شــد‪ ،‬قاريــان شــركت ايســاكو در بيــن ‪ 300‬قــاري‪ ،‬رتبه‌هــاي برتــر را از آن خــود كردنــد‪.‬‬ ‫در ايــن مســابقات كــه در دو رشــته تحقيــق و ترتيــل برگــزار شــد‪ ،‬ســجاد اكبــري و حجــت نكونــام‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مــي‌رود و انتشــار ايــن مســتندات مي‌تــوان در‬ ‫افزايــش مهــارت كارشناســان فنــي موثــر باشــد ‪ .‬تنهــا شــركت كننده‌هــاي پايــگاه بســيج شــركت ايســاكو‪ ،‬موفــق شــدند در رشــته ترتيــل مقام‌هــاي اول و دوم‬ ‫را از آن خــود كننــد‪ .‬ايــن مســابقات از ‪ 15‬بهمــن ســال جــاري و در محــل همايــش شــركت تحقيقــات موتــور‬ ‫ايران‌خــودرو برگــزار شــد‪.‬‬ ‫قاريان ايساكو برتر شدند‬ ‫▉ شــركت ايســاكو‪ ،‬همزمــان بــا برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه توانمندی‏هــای صنعــت خــودرو‬ ‫از یکــی از ســامانه‌هاي جدیــد خــود تحــت‬ ‫عنــوان «تاکســی هوشــمند (آلفــا تاکســی)»‬ ‫رونمایــی كــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه کــه از نیمــه نخســت ســال ‪95‬‬ ‫بــر روی تاكســي‌‌هاي ســمند و پــژو ‪ 405‬نصــب و‬ ‫فعال‏ســازی خواهــد شــد‪ ،‬بــا اســتقبال گســترده‬ ‫نهادهــای فعــال در حــوزه حمــل‏و نقــل عمومــی‬ ‫درون شــهری و شــرکت‏های تاکســیرانی روبــرو‬ ‫شــده اســت‪ .‬ســامانه عرضــه شــده از ســوی شــركت‬ ‫كارت ايران‌خــودرو ـ از شــركت‌هاي تابعــه‬ ‫شــركت ايســاكو ‌ـ داراي قابلیت‏هــای متعــددی‬ ‫از جملــه محاســبه دقیــق کرایــه بــا اســتفاده از‬ ‫ترکیــب تاکســیمتر و ‪ ،GPS‬پرداخــت کرایــه بــا‬ ‫کارت شــهروندی و کارت‏هــاي بانکــی عضــو شــبکه‬ ‫شــتاب (در صــورت به‌کارگیــری تجهیــزات جنبــی)‪،‬‬ ‫مکان‏یابــی خــودکار خــودرو و اعــزام هوشــمند‪،‬‬ ‫اتصــال بــه ‪ ECU‬خــودرو و عیب‏یابــی از راه دور‬ ‫و اینترنــت سرنشــینان و ‪ ...‬اســت و انتظــار م ـی‏رود‬ ‫مستند ‪ 206‬مالتي پلكس سازه پويش منتشر شد‬ ‫▉ بــا توجــه بــه تغييــر سيســتم الكتريكــي و برقــي خــودروي ‪ ،‌‌206‬مســتندي جهــت‬ ‫تشــريح ايــن سيســتم و معرفــي آن بــه كارشناســان و تعميــركاران نمايندگي‌هــاي مجــاز‬ ‫ايــران خــودرو تحــت عنــوان "معرفــي خــودرو ‪ 206‬مالتــي پلكــس ســازه پويــش" بــا كليــد‬ ‫مــدرك ‪ 15874‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ي پلكــس ايــن خــودرو نــكات مهــم در پيكربنــدي‬ ‫در ايــن مســتند عــاوه بــر معرفــي اجــزاء سيســتم‌ مالتـ ‌‬ ‫نودهــاي ايــن سيســتم بــا دســتگاه عيــب يــاب بيــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا تولیــد انبــوه ایــن ســامانه و تجهیــز تاکس ـی‌هاي‬ ‫جديــد‪ ،‬امــور حمــل و نقــل متحــول شــده و‬ ‫همشــهريان بــا ســهولت بيشــتري از وســايل نقليــه‬ ‫درون شــهري بهره‌منــد شــوند‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت شــرکت «کارت ایران‌خــودرو»‬ ‫بــا فعالیــت در حــوزه فــن‌آوری اطالعــات خــودرو‪،‬‬ ‫در راســتای ارائــه خدمــات مبتنــی بــر تکنولــوژی‬ ‫اطالعــات و پرداخــت بــا طراحــی و تولیــد ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬آمادگــی الزم جهــت حضــور در پروژه‌هــای‬ ‫مشــابه را در صنعــت خــودروی کشــور اعــام مـی‌دارد‪.‬‬
‫ ‪12‬‬ ‫رد رویای رن یگ‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ند ارث دارد ‪...‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫انســان و انســانيت فضــاي شــركت را عطــر آگيــن نمــود‪.‬‬ ‫توضيــح اين‌كــه از مبلــغ جمــع آوري شــده‪ ،‬مبلــغ ‪ 8‬ميليــون‬ ‫و ســيصد هــزار تومــان بــه مركــز خيريــه كــودكان ســرطاني‬ ‫دهش‌پــور (در بيمارســتان شــهداي تجريــش)‪ ،‬مبلــغ ‪ 8‬ميليــون‬ ‫و ســيصد هــزار تومــان بــه موسســه خیریــه حمایــت از کــودکان‬ ‫مبتــا بــه ســرطان (محــك) و مبلــغ ‪ 8‬ميليــون و دويســت‬ ‫▉ نمي‌شــود كــه صحبــت از اشــك و غــم و درد‬ ‫كودكــي بــه ميــان آيــد و عواطــف مادرانــه و لطافــت‬ ‫قلــب يــك بانــو‪ ،‬درگيــر نشــود‪ .‬نمي‌شــود كــه مــادر‬ ‫يــك كــودك بــود و مــادر همــه كــودكان دنيــا نبــود‪،‬‬ ‫و نمي‌شــود كــه يــك بانــو بــود و دســتي بــر آتــش‬ ‫عاطفــه نداشــت‪...‬‬ ‫بــه همــت كميتــه بانــوان شــركت‪ ،‬امســال نيــز رنگيــن كمانــي‬ ‫از مهــر و عشــق بــر فــراز آســمان ايســاكو نقــش بســت و بازارچــه‬ ‫خيريــه‌اي ديگــر بــه نفــع كــودكان خــاص و نيازمنــد‪ ،‬برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در جشــنواره رويــاي رنگــي امســال نيــز بانــوان شــركت‬ ‫توانســتند‪ ،‬بــا بــه فــروش رســاندن هــر آن‌چــه كــه رنــگ و‬ ‫ســليقه در آن جــاي مي‌گرفــت‪ ،‬بــا فروشــي نزديــك بــه ‪25‬‬ ‫ميليــون تومــان‪ ،‬رنــگ ديگــري بــه نــوروز كــودكان خــاص بزننــد‬ ‫و لب‌هــا را بــه لبخنــد اميــد بــاز كننــد‪.‬‬ ‫در كنــار ايــن همــه عطوفــت زنانــه‪ ،‬كــه سرچشــمه از روح‬ ‫اليــزال الهــي گرفتــه اســت‪ ،‬قــدرت پدرانــه و حمايت‌هــاي‬ ‫مردانــه‌‌ي مــردان ايســاكو نيــز‪ ،‬زيبايي‌هــا را تجميــع كــرد و نــام‬ ‫هــزار تومــان بــه بهزيســتي وردآورد بــراي تاميــن پوشــاك عيــد‬ ‫كــودكان معلــول ذهنــي‪ ،‬اهــداء شــد‪ .‬اميــد كــه اثــر لبخنــد‬ ‫كودكانــي كــه از عوايــد ايــن جشــنواره بهره‌منــد مي‌شــوند‪،‬‬ ‫همچــون دعايــي خيــر بدرقــه راهمــان شــود و رضايــت پــروردگار‬ ‫شــامل حالمــان ‪...‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪15‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫ركورد صادرات قطعات ايساكو شكسته شد‬ ‫آموزشي مالتي پلكس‬ ‫براي اتحاديه باطري‌سازان تهران‬ ‫▉ رقــم فــروش حاصــل از صــادرات‬ ‫قطعــات در آذر مــاه ‪ 94‬ايســاكو‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه باالتريــن ركــورد ســه ســال اخيــر‪89 ،‬‬ ‫درصــد رشــد را تجربــه كــرد‪.‬‬ ‫اقدامــات جديــد و اصالحــي در فــروش اقــام‬ ‫صادراتــي‪ ،‬موجــب جهــش ايــن شــركت و بــر جــاي‬ ‫مانــدن ركــورد جديــدي در ايــن حــوزه شــد‪ .‬تغييــر‬ ‫سياســت قيمت‌گــذاري فــروش قطعــه و راه‌انــدازي‬ ‫سيســتم اينترنتــي كســب و كار بــراي مناطــق‬ ‫برون‌مــرزي از جملــه علــل ايــن پيشــرفت بــر‬ ‫شــمرده شــده اســت‪.‬‬ ‫ايــن ركوردزنــي نشــانگر سياســت‌گذاري‬ ‫صحيــح‪ ،‬اســتقبال بازارهــاي هــدف از محصــوالت‬ ‫ايســاكو و اهتمــام دســت‌اندكاران ايــن حــوزه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذكــر اســت صــادرات ايســاكو افــزون‬ ‫بــر كشــورهاي حــوزه خاورميانــه و حــوزه ‪CIS‬‬ ‫هم‌‌زمــان بــا شــرايط موجــود بــه كشــور ســوريه‪،‬‬ ‫از ســر گرفتــه شــده اســت‪ .‬همچنيــن كشــور‌هاي‬ ‫روســيه و تركيــه نيــز عــاوه بــر ســاير قطعــات‪،‬‬ ‫لــوازم يدكــي خودروهــاي تنــدر‪ 90‬و ‪ 206‬را از‬ ‫شــركت ايســاكو وارد مي‌كننــد‪ .‬جالــب توجــه‬ ‫اين‌كــه قطعــات خــودروي پيــكان (هيلمــن‬ ‫هانتــر) نيــز بــراي ســاير خودروهــاي ايــن كارخانــه‪،‬‬ ‫بــه كشــور انگلســتان ارســال مي‌شــود‪.‬‬ ‫شــركت ايســاكو نــه تنهــا در بــازار داخلــي‬ ‫بــا تمــام تــاش‌‪ ،‬در راســتاي رضايت‌منــدي‬ ‫مشــتري‪ ،‬ســعي در تاميــن قطعــات نمايندگي‌هــا‬ ‫و فروشــگاه‌ها در ســطح كشــور را داشــته‪ ،‬بلكــه‬ ‫بــا نگاهــي ويــژه بــه بازارهــاي خــارج از كشــور و‬ ‫بــا تاميــن قطعــات يدكــي و ارائــه خدمــات پــس‬ ‫از فــروش مشــتمل بــر خدمــات مهندســي و‬ ‫شــبكه‌اي‪ ،‬باعــث افزايــش ســطح خدمت‌‌رســاني‬ ‫بــه نماينــدگان برون‌مــرزي و در نتيجــه افزايــش‬ ‫ســطح رضايــت مشــتريان نهايــي ايــران خــودرو در‬ ‫بازارهــاي هــدف نيــز شــده اســت‪.‬‬ ‫شــايان ذكــر اســت توســعه صــادرات غيرنفتــي‬ ‫مســئوليتي بــر دوش همــه صنايــع كشــور اســت‬ ‫و دســت يافتــن بــه اهدافــي باالتــر از انتظــار در‬ ‫حــوزه صــادرات خدمــات خــودرو‪ ،‬بيانگــر ايــن‬ ‫اهميــت در شــركت ايســاكو و همــت بــراي نهادينــه‬ ‫شــدن ايــن فرهنــگ در بيــن كاركنــان اســت‪.‬‬ ‫طراحي ابزار مخصوص بلبرينگ پلوس «آريسان»‬ ‫اوليــن دوره تخصصــي فنــي مالتــي پلكــس‬ ‫در راســتاي ايجــاد ارتبــاط ميــان صنعــت بــا‬ ‫اتحاديه‌هــاي باطري‌ســازان تهــران در‬ ‫مركــز آمــوزش فنــي ايســاكو اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ايــن دوره بــراي تكنســين‌هاي برقــكار تحــت‬ ‫پوشــش اتحاديــه تهــران بــا هــدف آشــنايي و‬ ‫شــناخت سيســتم‌هاي مالتــي پلكــس‪ ،‬نحــوه‬ ‫كاركــرد و عيب‌يابــي خودرو‌هــا و همچنيــن پيشــبرد‬ ‫شــاخص‌هاي خالقیــت و نــوآوری‪ ،‬دانــش محــوری‪،‬‬ ‫كار عملــي برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســامانه مالتــي پلكــس بــه دنبــال كاهــش زمــان‬ ‫و هزينه‌هــاي توليــد و بــ ‌ه طبــع افزايــش ظرفيــت‬ ‫توليــد و كيفيــت‪ ،‬قابليــت هــاي الكترونيــك خــودرو‬ ‫و ســهولت در عيــب يابــي در خدمــات پــس از‬ ‫فــروش اســت‪ .‬بــراي رســيدن بــه ايــن دســتاورد‬ ‫و برنامه‌هــا‪ ،‬اطــاع از چگونگــي عملكــرد و روابــط‬ ‫منطقــي كنتــرل يونيت‌هــا و سيســتم مالتــي‬ ‫پلكــس الزامــي اســت كــه در ايــن دوره ســعي شــد‬ ‫شــناخت الزم نســبت بــه ايــن سيســتم و توانايــي‬ ‫درك اســتراتژي‌هاي بــكار رفتــه در ايــن ســامانه بــه‬ ‫تكنســين‌ها منتقــل شــود‪.‬‬ ‫مطالــب ايــن دوره در ‪ 2‬بخــش تئــوري و‬ ‫كارگاهــي بــر روي خودروهــاي دنــا ‪ ،‬پــژو ‪ 206‬و رانــا‬ ‫آمــوزش داده شــد‪.‬‬ ‫معرفــي و تشــريح سيســتم مالتــي پلكــس بــكار‬ ‫رفتــه خودروهــا‪ ،‬بررســي انــواع سيســتم‌هاي مالتــي‬ ‫پلكــس بــكار گرفتــه شــده در خودروهــاي ايــران‬ ‫خــودرو ‪ ،‬تحليــل منطــق بــكار رفتــه در مــدارات‪،‬‬ ‫بررســي المان‌هــاي الكترونيكــي و معرفــي عيــب‬ ‫يــاب خــودرو از ســرفصل‌هاي ايــن دوره بــود ‪.‬‬ ‫▉ در پــي تعريــف پــروژه خــودروي وانــت جديــد " آريســان"‌‪ ،‬شــركت ايســاكو همچــون‬ ‫ســاير پروژه‌هــاي خودرويــي و بــه منظــور تجهيــز شــبكه نمايندگي‌هــاي مجــاز خــود‪ ،‬بــه‬ ‫بررســي و تهيــه فهرســت ابزارهــاي مخصــوص مــورد نيــاز ايــن خــودرو اقــدام كــرد‪.‬‬ ‫در خــودروي آريســان بــه دليــل يكپارچــه شــدن قطعــه پلــوس و توپــي چــرخ عقــب و عــدم امــكان‬ ‫دمونتــاژ قطعــات بلبرينــگ پلــوس و روغــن برگــردان بــا ابزارهــاي معمولــي‪ ،‬ابــزار مخصوصــي تحــت عنــوان‬ ‫" درآورنــده بلبرينــگ پلــوس" توســط شــركت ســازنده محــور عقــب معرفــي شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه معايــب و مشــكالت ابــزار مذكــور‪ ،‬عمــا تاميــن و تجهيــز شــبكه نمايندگي‌هــاي مجــاز‬ ‫بــه ابــزار شــركت ســازنده امــكان پذيــر نبــوده و كار گــروه ابــزار‪ ،‬بــه طراحــي ابــزاري جديــد‪ ،‬كارآمــد و‬ ‫قابــل اســتفاده در نمايندگي‌هــا اقــدام كــرد‪.‬‬ ‫پــس از طراحــي ســه بعــدي مجموعــه ابــزار و قطعــات يدكــي در محيــط " كانيــا" شــبيه ســازي عملكرد‬ ‫و اقتبــاس نقش ـه‌هاي ســاخت‪ ،‬بــراي ســاخت نمونــه اوليــه اقــدام شــد و بــا هماهنگي‌هــاي الزم‪ ،‬نمونــه‬ ‫اوليــه در يكــي از نمايندگي‌هــاي مجــاز ايــران خــودرو مــورد آزمــون عملكــردي قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذكــر اســت‪ ،‬بــا اجــراي ايــن طــرح‪ 21،6 ،‬ميليــارد ريــال كاهــش هزينــه محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنيــن ايــن اقــدام باعــث كاهــش ابعــاد‪ ،‬حجــم و وزن ابــزار و در نهايــت ســهولت در اســتفاده‪ ،‬افزايــش‬ ‫رضايــت نمايندگي‌هــا و بــاال بــردن ســطح كيفيــت خدمــات بــه مشــتريان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طراحــي‪ ،‬مهندســي معكــوس و داخلــي ســازي ابزارهــاي مخصــوص ســاير خودروســازان نظيــر‬ ‫ســوزوكي‪ ،‬رنــو‪ ،‬پــژو و ‪ ...‬نيــز توســط همــكاران ايســاكو انجــام پذيرفتــه و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه‬ ‫تحريم‌هــا و هزينـه‌ بــاالي تاميــن ابــزار از خــارج كشــور‪ ،‬كليــه ابزارهــاي مــورد نيــاز شــبكه خدمــات پــس‬ ‫از فــروش از داخــل كشــور تاميــن مي‌شــود‪.‬‬ ‫تيم فوتبال ايساكو‬ ‫در رقابت‌هاي كارگري استان تهران‬ ‫قهرمان شد‬ ‫▉ تيــم فوتبــال شــركت ايســاكو توانســت‪،‬‬ ‫در ليــگ دســته يــك مســابقات كارگــري‬ ‫اســتان تهــران كــه ‪ 24‬تيــم در آن شــركت‬ ‫داشــتند‪ ،‬در مرحلــه نيمــه نهايــي در يــك‬ ‫بــازي ديدنــي‪ ،‬تيــم قدرمنــد شــركت‬ ‫بهنــوش را بــا نتيجــه ‪ 3‬بــر‪ 2‬شكســت دهــد و‬ ‫بــه فينــال ايــن دور از مســابقات برســد‪.‬‬ ‫ايــن تيــم در مرحلــه نهايــي در زميــن چمــن‬ ‫شــهداي خليــج فــارس اسالم‌شــهر‪ ،‬بــه مصــاف تيــم‬ ‫شــركت مینــو رفــت و در يــك بــازي پــر هيجــان‪ ،‬دو‬ ‫گل بــه دروازه حريــف دوخــت و كاپ قهرمانــي ايــن‬ ‫دوره از مســابقات را از آن خــود كــرد‪.‬‬ ‫بازيكنــان ايــن تيــم عليرضــا عظيمــي (كاپيتــان)‪،‬‬ ‫مجيــد شــيرغالم‪ ،‬علــي محمــدي‪ ،‬هاشــم حسـن‌زاده‪،‬‬ ‫ســعيد بابانــژاد‪ ،‬محمــد رضايــي‪ ،‬حســين تحوي ـل‌دار‪،‬‬ ‫علــي اصغــر انيســي‪ ،‬مجيــد كام‌نيــا‪ ،‬رضــا روح‌پــرور‪،‬‬ ‫فرشــاد كلباســي‪ ،‬روح‌الــه عبــدي‪ ،‬اميــر صادقــي‪ ،‬ناصر‬ ‫فتاح‌خــان‪ ،‬جــواد باهــوش‪ ،‬مجتبــي ميرمحمــدي‪،‬‬ ‫مرتضــي علي‌پــور‌‪ ،‬اميــر بابايــي و ميثــم آقــا بابايــي‬ ‫بودنــد كــه بــا همراهــي و مديريــت جمشــيد‬ ‫شــاه‌محمدي‪ ،‬سرپرســتي حميدرضــا چنگيــزي و‬ ‫مربي‌گــري داريــوش عباچــي و حســين محمــد‌زاده‬ ‫بــه ايــن موفقيــت دســت يافتنــد‪.‬‬
‫؟‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫از دفترهای منطقه‌اي چه خبر‬ ‫▄ گردهمايي مسئوالن انبار نمايندگي‌هاي منطقه همدان‬ ‫نشســت تخصصـ‬ ‫ـي مســئوالن انبــار بــا هــدف بررســي فراينــد تاميــن و ســفارش گــذاري قطعـ‬ ‫ـات يدكــي در ارزيابــي وزارت صنايــع ‪ 94‬در دفتــر منطقـه‌اي همــدان برگــزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مشعش‬ ‫ـ‬ ‫ـعي‪،‬‬ ‫مدي‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫دفت‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫منطق‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‌اي‬ ‫هم‬ ‫ـ‬ ‫ـدان‬ ‫ب‬ ‫ــه نقــش و تاثيــر مســئول انبــار در پيشــبرد اهـ‬ ‫ـداف شــركت و تحقــق برنامــه ‪ 2000‬ميليــاردي فــروش قطعــه اشــاره كــرد و‬ ‫گفــت تــاش بـ‬ ‫ـراي كســب رتبــه ممتــاز در ارزيابــي صنايــع از اولويــت كاري مــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شرايط چيدمان‪ ،‬آدرس دهی فیزیکی قطعات‪ ،‬مكانيزم تامين‬ ‫قطعات و نرخ مصرف قطعات و به روز آوری دوره‌ای از سرفصل‌هاي اين نشست بود‪.‬‬ ‫اسدي (نمايندگي ‪ ،)3222‬غالمي (نمايندگي‬ ‫‪ ،)2804‬مرادي (نمايندگي ‪ ،)2815‬ميرمنتهايي(از نمايندگي ‪ ،)1503‬كاشفي‬ ‫(از‬ ‫نمايندگي ‪ ،)1507‬قبادي (از نمايندگي ‪ ،)2307‬آريان (از نمايندگي ‪،)2802‬‬ ‫فاتحي (از نمايندگي ‪ )2820‬جزو مسئوالن منتخب حاضر در اين سمينار بودند‪.‬‬ ‫ضعيــت رضايــت مشــتري اقـدام‬ ‫ست كارشناسان پذيرش مشهد‬ ‫▄ نش‬ ‫بــه رويكــرد جديــد شــركت مبن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫بــا‬ ‫راينــد پذيـرش تــا ترخيـص كــرد‪.‬‬ ‫ضوابــط خدمــات پــس از فــروش‬ ‫بــه بررســي و عارضــه يابــي ف‬ ‫ازنگ ـري ‪ 4‬دســتورالعمل شــرايط‪،‬‬ ‫ب‬ ‫اس‬ ‫خص ـوص ارزيابــي ســال ‪ 94‬براس ـ‬ ‫ــد پذي ـرش تــا ترخي ـص م ـورد‬ ‫در ايــن نشســت‪ ،‬مباحثــي در‬ ‫ات‪ ،‬سيســتم نوبــت دهــي‪ ،‬فرآين‬ ‫ري‪ ،‬مكانيــزم رســيدگي بــه شــكاي‬ ‫شــد‪ .‬مديريــت ارتبــاط بــا مشــت‬ ‫مطــرح‬ ‫آن در نمايندگــي اهميــت ويــژه‌اي‬ ‫ـده اســت‪ ،‬اجـراي كامــل و دقيــق‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫گرف‬ ‫ـرار‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـي‬ ‫بازبينـ‬ ‫ص در ارزيابــي امســال اضافــه شـ‬ ‫آنجــا كــه فراينــد پذيـرش و ترخيـ‬ ‫مشــتري نمايندگــي تاثيــر دارد‪.‬‬ ‫از‬ ‫نمايندگــي‪ ،‬بــر فراينــد رضايــت‬ ‫ـه مثبــت آن در ارزيابــي ميدانــي‬ ‫داشــته و نتيجـ‬ ‫نطقـه‌اي مشــهد بـراي بهبــود و‬ ‫ــي بــر مشــتري نــوازي‪ ،‬دفتــر م‬ ‫▄ دوره مهارتي تقاضا محور‬ ‫دفتر منطقه‌اي ساري براي‬ ‫رفع نياز آموزشي شبكه نمايندگي‌ها اقدام‬ ‫به‬ ‫برگ‬ ‫زاري‬ ‫دور‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫هاي‬ ‫مها‬ ‫رتي‬ ‫ت‬ ‫قاضا‬ ‫م‬ ‫ايــن دوره‌هــا بــا‬ ‫حور كرده است‪.‬‬ ‫حضــور تعــدادي از كارشناســان فنــي و‬ ‫اســ‬ ‫تادك‬ ‫اران‬ ‫مكاني‬ ‫ــك‬ ‫نماي‬ ‫ندگ‬ ‫ي‬ ‫‌هــا‬ ‫تعميــرات در نمايندگ ‌‬ ‫بــا هــدف افزايــش شــاخ ‌‬ ‫يهــا‪ ،‬رضايت‌منـ‬ ‫صهاي كيفيــت‬ ‫ـدي مشــتري‪ ،‬بهــروري ظرفيــت پذيــ‬ ‫رش و خدمــات انجــام پذيرفتــه اســت‪.‬‬ ‫▄ مديران در دوره مديريتي‬ ‫ركت كردنــد‪ .‬ايــن دوره توســط دفتــر‬ ‫ــاي مديريتــي و روابــط ســازماني ش ـ‬ ‫نمايندگي‌هــا در دوره افزايــش مهارت‌ه‬ ‫خص رضايــت مشـتري و بهبــود بهــروري‬ ‫تحــت پوشــش خــود بـراي ارتقــا شــا‬ ‫نطقـه‌اي سـاري بـراي نمايندگي‌هــاي‬ ‫م‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫نمايندگــي هــاي تــدارك ديــده شــده ب‬ ‫ســازمان‌های خدمــات پــس از فــروش‬ ‫مدیریــت‪ ،‬ابــزار مدیریــت و آشـنایی بــا‬ ‫مفاهیــم رفتــار ســازمانی‪ ،‬مهارت‌هــای‬ ‫رفصل‌های مطــرح شــده ايــن دوره بــود‪.‬‬ ‫و وظایــف آنــان از مهمتریــن سـ‬ ‫▄ دوره تقاضا مح‬ ‫ور (‪ ) OJT‬در همدان‬ ‫دفتــر همــدان بــا توج‬ ‫ــه بــه در نظــر گرفتـ‬ ‫ـن‬ ‫شــ‬ ‫اخ‬ ‫ص‬ ‫‌ها‬ ‫يي‬ ‫آزمـون سراســري ‪ ،‬در‬ ‫چــون رضايت‌من‬ ‫خواسـت نمايندگــي و‬ ‫ني‬ ‫ـ‬ ‫ـاز‬ ‫من‬ ‫ــدي مشــتري‪ ،‬نمــرات‬ ‫طق‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫‪،‬‬ ‫د‬ ‫ور‬ ‫‌‬ ‫ه‬ ‫فنــي برگـزار كـرد‪.‬‬ ‫هايــي بــراي سرپرسـ‬ ‫ت برقكار و كارشناسـان‬ ‫ايــن دوره در‬ ‫نمايندگــي ‪ 2820‬كرما‬ ‫نش‬ ‫ـ‬ ‫ـاه‬ ‫تش‬ ‫ـ‬ ‫كيل‬ ‫و‬ ‫سرپ‬ ‫يـك‌روزه‬ ‫رسـت برقـكار و كارشن‬ ‫مطالـب را بــه صـورت‬ ‫تئ‬ ‫ـ‬ ‫ور‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫مل‬ ‫ـ‬ ‫ـي‬ ‫آم‬ ‫اسـان فنــي در دو دوره‬ ‫ـ‬ ‫وزش ديدنــد‪.‬‬ ‫رو‪ ،‬دوره‌ي آموزش ـي‬ ‫در دوره‌ي آموزشي‬ ‫ـوالت ايــران خ ـود‬ ‫▄ مالكين‬ ‫ـراي صاحب ـان محص‬ ‫طق ـه‌اي اصفه ـان بـ‬ ‫اشــيم» برگـزار كـرد‪.‬‬ ‫دفتــر من‬ ‫ـداد خـودرو خـود ب‬ ‫نحــوه‌ي س ـرويس و‬ ‫وضـوع « چگونــه ام‬ ‫ت ايــران خ ـودرو بــا‬ ‫بــا م‬ ‫مشــتريان محص ـوال‬ ‫ن و ‪ ...‬آشــنا ش ـدند‪.‬‬ ‫ن دوره ‪ 150‬نفــر از‬ ‫تعوي ـض فيلتــر روغ ـ‬ ‫دراي ـ‬ ‫ي كاه ـش س ـوخت‪،‬‬ ‫خ ـودرو‪ ،‬راهكارهــا‬ ‫نگه ـداري‬ ‫▄ دوره‌ي آموزشي قوانين و مقررات امور مالياتي‬ ‫پيــرو درخواســت و پيگيــري صاحبــان امتيــاز نمايندگي‌‌هــا و فروشــگاه‌هاي مجــاز تحــت پوشــش دفتــر منطقـه‌اي شــيراز‪ ،‬ايــن‬ ‫دفتــر اقــدام بــه برگــزاري دوره آموزشــي قوانيــن و مقــرارت امــور مالياتــي كــرد‪.‬‬ ‫هــدف از برگــزاري ايــن دوره‪ ،‬آشــنايي مديــران نمايندگي‌هــا و فروشــگاه‌ها نســبت بــه قوانيــن و مقــرارت امــور مالياتــي بــراي‬ ‫ســهولت در نحــوه ثبــت اســناد و دفاتــر مالياتــي و ارايــه بــه اداره كل امــور مالياتــي اســت‪.‬‬ ‫بــي توجهــي نمايندگي‌هــا و فروشــگاه‌ها در مــورد قوانيــن مالياتــي‪ ،‬منجــر بــه پرداخــت جريمــه و خســارت توســط آنهــا‬ ‫مي‌شــود‪ .‬در ايــن دوره مدرســان مجــرب و ممتــاز ســازمان امــور مالياتــي اســتان فــارس بــا ســرفصل‌هايی چــون ماليــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده‪ ،‬قوانيــن مالياتــي مرتبــط بــا مشــتريان‪ ،‬ماليــات بــر درآمــد و نحــوه تهيــه اظهارنامـ ‌ه هــاي مالياتــي بــه تشــريح موضوعــات‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫ ‪17‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫▄ مشتريان وفادار در نمايندگي ‪2268‬‬ ‫بــا توجــه بــه ابــاغ رويكــرد‬ ‫جديــد شــركت بــا محوريــت " مشــتري مــداري" نمايندگــي ‪2268‬‬ ‫شهرســتان مرودشــت بــه صاحــب امتيــازي همايــون بــا برگــزاري‬ ‫مراســمي از مشــتريان وفــادار خــود تقديــر كــرد‪.‬‬ ‫دراين مراسم به قيد قرعه از ‪ 170‬مشتري وفادار به‬ ‫‪ 17‬نفر از آنها و ‪ 4‬نفر از پرسنل نمايندگي ها كارت هديه اهدا شد‪.‬‬ ‫س ـاجدي‪ ،‬مديــر دفترمنطق ـه‌اي‬ ‫شــيراز در ابتــداي مراســم پيــام مديرعامــل را در خصــوص گـ‬ ‫ـذر از مشــتري مــداري و حركــت بــه ســمت مشــتري نــوازي را‬ ‫قرائــت كــرد‪ .‬در ايــن پيــام آمـ‬ ‫ـده‪ :‬بــار س ـنگيني بــر دوش مجموعــه ايســاكو‪ ،‬بــه عنــوان بــازوي‬ ‫توانمنــد گــروه صنعتــي ايــران خــودرو در زمينــه تاميــن قطعــات‬ ‫يدكــي و خدمــات پــس از فـ‬ ‫ـروش قــرار دارد تــا بتوانــد ضمــن جايــگاه خــود در بــازار رقابتــي خـ‬ ‫ودروي‬ ‫كش‬ ‫ـ‬ ‫ـور‬ ‫طالي‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫دار‬ ‫فعالي‬ ‫ت‬ ‫‌ه‬ ‫ـ‬ ‫ـاي‬ ‫اقتص‬ ‫ـ‬ ‫ـادي‬ ‫خالقان‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫و‬ ‫مبتنــي‬ ‫بــر كارآفرينــي باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس سـ‬ ‫ـيدرضا‬ ‫حس‬ ‫ـ‬ ‫ـيني‬ ‫در ايــن پيــام بــه رســالت اصلــي ايســاكو اشــاره مي‌كنــد‪ :‬جلــب‬ ‫رضايــت مشــتريان رســالت اصلــي ايســاكو اســت امــا ايــن پايــان‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫راه نخواهــد بـ مــا برآنیــم تــا بــا‬ ‫ارايــه برتريــن خدمــات پــس از فــروش‪ ،‬جايــگاه برنــد پرافتخــار‬ ‫گــروه صنعتــي ايــران خــودرو را ارتقــا داده و مشــتريان راضــي را‬ ‫بــه مشــتريان وفــادار تبديــل‬ ‫ســازيم‪ ،‬مشـترياني كــه خــود مــي تواننــد بهتريــن تبليــغ بــراي‬ ‫فعالي‬ ‫ت‬ ‫‌ه‬ ‫ـ‬ ‫ـاي‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫باش‬ ‫ـ‬ ‫ـند‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫مه‬ ‫ـ‬ ‫ـم‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـز‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ارتق‬ ‫ـ‬ ‫ـاي‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ـرعت‬ ‫و‬ ‫كيفيــت‬ ‫خدمـ‬ ‫ـات پــس از فــروش در تمامــي جنبه‌هــاي آن ميســر نمــي شــود‪.‬‬ ‫درادام‬ ‫ه‬ ‫‌ي‬ ‫مراسم‬ ‫ساجدي‬ ‫در رابطه با آخرين رويكردهاي‬ ‫خدماتي و تنوع در خدمات‌رساني شركت ايساكو توضيحاتي ارايه داد‪.‬‬ ‫ايــن امــر بــه طــور حتــم‬ ‫كسـب و كار موفــق اسـت‪.‬‬ ‫‪ 2251‬و تكريم مشتري‬ ‫ه‌اي‌تريــن اقدامـات يـك‬ ‫▄ نمايندگي‬ ‫كريــم مشــتري جــزو پاي‬ ‫ـتري نــوازي تاكيــد دارد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫وع‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـ‬ ‫رج‬ ‫تار‬ ‫اب‬ ‫اخ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫احتـرام بــه ارب‬ ‫و در مرحلــه بعــد بــر س‬ ‫انجــام اقداماتــي مقدم ـات‬ ‫دمـات بقـاي كسـب و كار‬ ‫ت كــه تــاش ك ـرده بــا‬ ‫مق‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اوه‬ ‫از اهمي ـت برخــودار اس ـ‬ ‫در مرحلــه اول عـ‬ ‫ـت‪ .‬پايلوت‌هـاي خــودرو‬ ‫بــراي نمايندگــي ‪2251‬‬ ‫شهرســتان مرودشـت اس‬ ‫ـن موض ـوع تــا ان ـداز ‌هاي‬ ‫امتيــازي حســن زارع در‬ ‫ب رتبــه ‪ 1‬صنايــع ش ـده‬ ‫ايـ‬ ‫ـن نمايندگــي بــه صاحـب‬ ‫‪ 93‬نيــز موفــق بــه كس ـ‬ ‫ــوازي را فراهــم كنــد‪ .‬ايـ‬ ‫در ارزيابــي صنايــع س ـال‬ ‫شــهري توريسـتي و بيــن‬ ‫ن‬ ‫ري‬ ‫مشــت‬ ‫و‬ ‫ارد‬ ‫و گيربك ـس اتوم ـات را د‬ ‫ان مرودشـت بــه عنـوان‬ ‫در ‪ ،90‬ســوزوكي‪CNG ،‬‬ ‫ـوب قـرار دارد‪ .‬شهرســت‬ ‫تن ـ‬ ‫خ‬ ‫در زمــره نمايندگي‌هـاي‬ ‫ـز فعالي ـت ويــژه‌اي دارد ‪.‬‬ ‫نظــر خريــد قطعــه نيــز‬ ‫كش ـيك ايــام ارتح ـال نيـ‬ ‫از‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫بســتاني‪ ،‬ام ـداد نــوروزي‪،‬‬ ‫پايل ـوت در طرح‌ه ـاي تا‬ ‫راهــي‬ ‫پرســنل كليــدي نمانيدگي‌هــاي منتخــب‬ ‫▄ " برف " آمد‬ ‫بهتــر جشــنواره زمسـتاني " بـرف" بـراي‬ ‫نطقـه‌اي شـيراز بـراي اجـراي هــر چــه‬ ‫دفتــر م‬ ‫ـن دفتــر دوره‌ي آموزشــي برگــزار كــرد‪.‬‬ ‫ي‌هــاي منتخــب طــرح دفتــر منطقـه‌اي‬ ‫تحــت پوشــش ايـ‬ ‫شناســان پذيـرش و مسـئول انبــار نمايندگ‬ ‫ــه اهميــت اجـراي طــرح زمسـتاني كار‬ ‫بــا توجــه ب‬ ‫پرســنل نمايندگــي درخواســت كــرد از‬ ‫در دوره آموزشــي شـركت كردنــد ‪.‬‬ ‫ريح اهـداف و اهميــت اجـراي طــرح از‬ ‫ــر دفتــر منطقـه‌اي شـيراز ضمــن تشـ‬ ‫رضايتمنــدي مشــتريان اســتفاده كننــد‪.‬‬ ‫ســاجدي مدي‬ ‫ــت ارائــه مطلــوب خدمــات و افزايــش‬ ‫ـوان و ظرفيــت پرســنل و نمايندگــي جه‬ ‫ـام آن تش ـريح و بــه ســواالت و ابهامــات‬ ‫همــه تـ‬ ‫رونــد اج ـراي طــرح و تســريع در انجـ‬ ‫وره‪ ،‬نحــوه خدمــات دهــي بــه مشــتريان‪،‬‬ ‫بــا آن مواجــه شــوند پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫د‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫اي‬ ‫در‬ ‫ــان نمايندگــي در ايــام اج ـراي طــرح‬ ‫احتمالــي كــه ممكــن اســت كارشناس‬ ‫ـتورالعمل آن ارايــه شــد و كارشناســان‬ ‫رونــد اجــرا و روش جديــد اجـراي دس‬ ‫يحاتــي دربــاره اطالعيــه جديــد ‪ PDS‬و‬ ‫در ادامــه‪ ،‬توض‬ ‫ـت اج ـراي درســت ‪ PDS‬آگاه ســاختند‪.‬‬ ‫كليــدي نمايندگي‌هــا را از اهميـ‬ ‫▄ نمايشگاه خودرو در بندرعباس‬ ‫نمايندگي ‪ 4314‬در اولین نم‬ ‫ایشگاه بین‌المللی خودرو‪ ،‬قطعات‪ ،‬لوازم یدکی بندرعباس حضور يافت‪.‬‬ ‫ایــن نمایش‬ ‫ــگاه بــا هــدف نمایــش دسـتاوردها و افزایــش ظرفیــت تولیــد م‬ ‫تخصصــان داخلــی در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی‬ ‫بندرعبــاس برپــا شــد‪.‬‬ ‫ايــن ن‬ ‫مايندگــي خـودروي ‪ S7‬را بــراي اوليــن بــار در اســتان هرمــزگان بــه‬ ‫نمايــش گذاشــت و دو كارشــناس اطالعــات فنــي ايــن خــودرو را‬ ‫بــه بازديدكننـ‬ ‫ـدگان ارائــه مي‌كردنــد كــه بــا اســتقبال بــي نظيــر روبــرو شــد‪.‬‬ ‫توزيــع بــن‬ ‫کارت‌هــای ویــژه خریــد خــودرو بــا مزایــای خــاص شــرکت در قرع‬ ‫ــه کشــی‪ ،‬دریافــت پــک ویــژه آپشــن خــودرو و ســرویس رایــگان‬ ‫تــا زیــر‬ ‫‪5000‬‬ ‫کیلومت‬ ‫ـ‬ ‫ـر‪،‬‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ـرای‬ ‫خری‬ ‫ـ‬ ‫ـداران خـ‬ ‫ـودرو از جملــه امتيــازات ايــن نمايندگــي بــراي بازديدكننــدگان بــود‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫↙ گزارش‬ ‫ ‪19‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫سومين همايش بين المللي صنعت خودرو ايران‬ ‫‪ 23‬کشور جهان مهمان این همایش بودند‬ ‫▉ ســالن اجــاس ســران در حالــی میزبــان نمایندگانــی از خودروســازان و قطعه ســازان مختلــف جهان بود کــه طی آن‪ ،‬مســووالن صنعت‬ ‫خــودرو کشــور بــاز هم رســما از آنهــا برای آمــدن به ایــران و ســرمایه‌گذاری در «جــاده مخصوص» دعــوت کردنــد‪ .‬در گردهمایی کــه از آن با‬ ‫نــام ســومین همایــش بین‌المللــی صنعــت خــودرو کشــور یا ‌د شــد‪ ،‬عــاوه‌بر وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و مســئوالن صنایع خــودرو و‬ ‫قطعــه کشــور‪ ،‬نمایندگانــی از شــرکت‌هایی ماننــد پــژو‪ ،‬رنــو‪ ،‬بنــز و همچنیــن شــرکت‌های قطعه‌ســازی و طراحــی دنیا نیــز حضور داشــتند‪.‬‬ ‫هرچنــد همایــش ســومین گردهمایــی از ایــن دســت طــی ســه ســال گذشــته به‌شــمار م ـی‌رود‪ ،‬بــا ایــن حــال فــرق بــزرگ آن بــا دو‬ ‫همایــش قبلــی ایــن اســت کــه ایــران دیگــر ابرهــای تحریــم را بــر فــراز خــود نمی‌بینــد و از همیــن رو میهمانــان خارجــی بــا فــراغ‬ ‫بــال و اطمینــان بیشــتری روانــه کشــور شــده‌اند‪ .‬به‌عبــارت بهتــر‪ ،‬همایــش را می‌تــوان بــه نوعــی بزرگ‌تریــن گردهمایــی صنعتــی‬ ‫کشــور در دوران پســاتحریم بــه حســاب آورد و وزارت صنعــت و خودروســازان بســیار امیدوارنــد تــا در ایــن همایــش‪ ،‬قــدرت چانه‌زنــی‬ ‫و درصــد توفیــق آنهــا در مذاکــره بــا شــرکت‌های خارجــی بــاال بــرود‪ .‬هرچنــد در همایــش مدیــران عامــل شــرکت‌های خودروســازی و‬ ‫قطعه‌ســازی معتبــر دنیــا حضــور نداشــتند‪ ،‬امــا بــه هــر حــال آمــدن نمایندگانــی از شــرکت‌های معتبــر اروپایــی از جملــه پــژو‪ ،‬رنــو و‬ ‫بنــز نشــان داد ایــن شــرکت‌ها بــرای ایــران پســاتحریم برنامــه داشــته و می‌خواهنــد ســهمی از بــازار کشــور را بــرای خــود بردارنــد‪.‬‬ ‫نکت ـه‌ای کــه تقریبــا تمــام ســخنرانان خارجــی روز اول همایــش‪ ،‬بــه آن اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬اظهــارات آنهــا به‌طــور کلــی‬ ‫نشــان مـی‌داد در دور جدیــد حضــور در کشــور‪،‬‬ ‫قصــد یــک رنســانس در فعالیت‌هایشــان را‬ ‫داشــته و نمی‌خواهنــد ماننــد گذشــته رفتــار‬ ‫کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬تاکیــد همــه ســخنرانان‬ ‫خارجــی همایــش بــر ســرمایه‌گذاری در ایــران‬ ‫بــود‪ ،‬چــه آنکــه تاکیــد کردنــد قصــد آمــوزش‬ ‫نیــرو در خودروســازی و قطعه‌ســازی کشــور‬ ‫را دارنــد و همچنیــن بــه ســمت بومی‌ســازی‬ ‫قطعــات خواهنــد رفــت‪ .‬بــا ایــن حــال امــا‬ ‫شــاید مدعویــن ایرانــی به‌دنبــال تضمینــی‬ ‫بابــت مانــدن ایــن شــرکت‌های خارجــی در‬ ‫ایــران بودنــد؛ چراکــه پــس اجــرای برجــام و‬ ‫لغــو تحریم‌هــا‪ ،‬اگــر چــه شــرکت‌های بــزرگ‬ ‫خودروســازی و قطعه‌ســازی کشــور مشــتاق‬ ‫حضــور در ایــران هســتند‪ ،‬امــا همچنــان ایــن‬ ‫نگرانــی وجــود دارد کــه بــار دیگــر بــه دلیــل‬ ‫اتفاقاتــی مشــابه تحریــم‪ ،‬آنهــا بــه تعهدات‌شــان‬ ‫پشــت کــرده و چمدان‌هایشــان را ببندنــد و‬ ‫برونــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬تاکیــد طرف‌هــای‬ ‫ایرانــی و خارجــی بــر "امیــد بــه آینــده" اســت‪،‬‬ ‫چــه آنکــه معتقدنــد بایــد از فرصــت بــه وجــود‬ ‫آمــده اســتفاده کــرد و بــه اصطــاح منفــی فکــر‬ ‫نکننــد‪.‬‬ ‫■ مذاکــره بــا خودروســازان کــره‌ای و‬ ‫ژاپنــی‬ ‫در همایــش دیــروز چهره‌هــای مختلفــی‬ ‫از وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کشــور‬ ‫گرفتــه تــا مدیــران میانــی رنــو و پــژو‪ ،‬پشــت‬ ‫تریبــون رفتــه و ســخنرانی کردنــد و ایــن در‬ ‫حالــی بــود کــه ســخنرانان خارجــی‪ ،‬بیشــتر‬ ‫وقــت خــود را بــه معرفــی شــرکت‌های خــود‬ ‫اختصــاص دادنــد‪ .‬محمدرضــا نعم ـت‌زاده وزیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ســخنرانان ایــن همایــش در اظهــارات خــود‬ ‫بــر لــزوم ارتقــای کیفــی خودروهــای تولیــد‬ ‫داخــل تاکیــد کــرد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه نبایــد‬ ‫حتــی از ‪ 100‬هــزار خــودرو‪ ،‬یــک خــودرو‬ ‫دارای ایــراد باشــد‪ ،‬گفــت ‪:‬اگــر ارتقــای کیفیــت‬ ‫بــه قیمــت توقــف تولیــد نیــز باشــد‪ ،‬ایــن کار‬ ‫بایــد انجــام شــود تــا خــودرو معیــوب دســت‬ ‫مشــتریان ندهیــم‪ .‬وی بــا اشــاره بــه مقــام ســوم‬ ‫خودروســازی در اشــتغالزایی کشــور تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬صنعــت خــودرو از نظــر ســطح فنــاوری‬ ‫نیــز در ســطح متوســط بــه بــاال قــرار دارد و‬ ‫حــدود ‪ 10‬درصــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت‬ ‫مربــوط بــه خودروســازی اســت کــه البتــه بایــد‬ ‫بیــش از اینهــا بشــود‪ .‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت امــا بــا تاکیــد بــر امضــای تفاهم‌نامــه‬ ‫اولیــه بــا دایملــر بنــز بــرای تولیــد موتورهــای‬ ‫پیشــرفته دیزلــی‪ ،‬تولیــد خودروهــای تجــاری‪،‬‬ ‫خدمــات پــس از فــروش و صــادرات‪ ،‬از مذاکرات‬ ‫خودروســازان ایرانــی بــا ســایر شــرکت‌های‬ ‫خودروســازی دنیــا خبــر داد‪ .‬نعمــت‌زاده امــا‬ ‫در حاشــیه برگــزاری ایــن همایــش در جمــع‬ ‫خبرنــگاران از مذاکــره بــا یــک هیــأت بــزرگ‬ ‫کــره‌ای خبــر داد و گفــت‪ :‬طــرف کــره‌ای‬ ‫برســرمایه‌گذاری در ایــران تأکیــد دارد و‬ ‫قبـ ً‬ ‫ا نیــز مذاکراتــی در ایــن خصــوص بــا آنهــا‬ ‫داشــته‌ایم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بــا ژاپنی‌هــا هــم‬ ‫در زمینــه صنعــت خــودرو در حــال مذاکــره‬ ‫هســتیم‪ .‬پــس از وزيــر‪‌ ،‬هاشــم یکــه زارع‬ ‫مدیرعامــل ایــران خــودرو نیــز پشــت تریبــون‬ ‫رفــت و خطــاب بــه میهمانــان همایــش گفــت‬ ‫ایرانی‌هــا به‌دنبــال محصــوالت زیــر ‪ 15‬هــزار‬ ‫دالر هســتند‪ ،‬چــه آنکــه ‪ 19‬میلیــون خــودرو‬ ‫فروختــه شــده در کشــور در ایــن محــدوده‬ ‫قیمتــی بوده‌انــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه پــژو‪،‬‬ ‫رنــو‪ ،‬ســوزوکی و بنــز شــرکای خارجــی ایــران‬ ‫خــودرو هســتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مذاکــره بــا‬ ‫شــریک خارجــی پنجــم نیــز تقریبــا نهایــی‬ ‫شــده و یــک شــریک ششــم نیــز در آینــده بــه‬ ‫جمــع شــرکای فعلــی اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایــران خــودرو ادامــه داد‪:‬‬ ‫پیش‌بینــی می‌شــود در ســال ‪ 2025‬تقاضــای‬ ‫خــودرو در منطقــه بــه ‪ 6‬میلیــون و ‪ 700‬هــزار‬ ‫دســتگاه افزایــش یابــد و در آن ســال‪ ،‬تولیــد‬ ‫خــودرو ایــران نیــز بــه ســه میلیــون دســتگاه‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬مدیرعامــل گــروه صنعتــی‬ ‫ایــران خــودرو بــا بیــان اینکــه هم‌اکنــون‬ ‫ظرفیــت تولیــد دو میلیــون و ‪ 150‬هــزار‬ ‫دســتگاه خــودرو در ایــران وجــود دارد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬بنابرایــن نزدیــک بــه ‪ 10‬میلیون دســتگاه‬ ‫خــودروی فرســوده بایــد در ایــران اســقاط شــود‬ ‫و ایــن نشــان می‌دهــد بــرای هــر ســال‪ ،‬یــک‬ ‫ظرفیــت یــک میلیــون دســتگاهی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســخنرانان بعــدی همایــش مدیــران پــژو‪،‬‬ ‫رنــو و بنــز بودنــد و در ایــن بیــن‪ ،‬ژان کریســتف‬ ‫کمــار تاکیــد کــرد کــه پــژو ‪ 301‬جدیــد و‬ ‫پــژو ‪ 208‬در ســال ‪ 2018‬و پــژو ‪ 2008‬در‬ ‫ســال ‪ 2017‬وارد ایــران خواهنــد شــد‪ .‬معــاون‬ ‫آفریقــا و خاورمیانــه شــرکت پــژو بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه همــکاری مشــترک بــا ایــران خــودرو‬ ‫از اواســط ســال ‪ 2016‬اجرایــی خواهــد شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در نیمــه دوم ســال ‪ 2017‬ســایت‬ ‫تولیــدی مشــترک ایــران خــودرو و پــژو در‬ ‫تهــران فعالیــت خــود را آغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬خودروهــای برقــی پــژو نیــز‬ ‫در آینــده نزدیــک وارد ایــران خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه امــا برنــارد کامبیــه معــاون آفریقــا‬ ‫و خاورمیانــه شــرکت رنــو بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ایــران قــرار اســت بــه مرکــز تولیــد محصــوالت‬ ‫رنــو در خاورمیانــه تبدیــل شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬رنــو‬ ‫تعهــد کاملــی بــه همــکاری و افزایــش حضور در‬ ‫بــازار ایــران داشــته و محصــول جدیــد در ایــن‬ ‫بــازار عرضــه خواهــد کــرد‪ .‬همچنیــن اســتفان‬ ‫گوشــنر نماینــده شــرکت مرســدس بنــز نیــز‬ ‫بــا اشــاره بــه تولیــد دوبــاره کامیون‌هــای‬ ‫بنــز در ایــران گفــت‪ :‬اولیــن کامیــون بنــز در‬ ‫خــط مونتــاژ در ایــران قــرار گرفتــه و تولیــد‬ ‫آمبوالنــس بنــز در ایــران نیــز آغــاز خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در عرضــه محصــوالت ســنگین‬ ‫بنــز در ایــران محصــوالت جدیــد بــا تکنولــوژی‬ ‫روز عرضــه خواهــد شــد کــه دارای حداقــل‬ ‫آالیندگــی بــوده و انتشــار گاز‌هــای مضــر را‬ ‫کاهــش خواهــد داد‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬بنــز متعهــد‬ ‫اســت کــه تولیــد محصــوالت خــود در ایــران را‬ ‫بومی‌ســازی و نســبت بــه انتقــال تکنولــوژی‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪20‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫و‬ ‫در بازدید مدیرعامل ایساکو از دفتر منطقه ای اهواز تاکید شد؛‬ ‫حمایت از ایده‌های نو‬ ‫در دست گرفتن مهندسی بازار‬ ‫مدیرعامــل ایســاکو بــه همــراه جمعــی از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت بازدیــدی از دفتــر‬ ‫منطقــه ای اهــواز بــه عمــل آوردنــد و طــی نشســتی بــا نمایندگــی هــا و فروشــگاه هــای تحــت‬ ‫پوشــش ایــن دفتــر در جریــان آخریــن تحــوالت تامیــن قطعــه و ارایــه خدمــات پــس از فــروش‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی قبــل از نشســت‬ ‫بازدیــدی نیــز از برخــی نمایندگــی هــای اهــواز‬ ‫داشــت تــا از نزدیــک در جریــان نحــوه پذیــرش‬ ‫و ارایــه خدمــات پــس از فــروش قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بعــد از بازدیــد تقریبــا تمامــی نمایندگی‌هــای‬ ‫دفتــر منطقــه ای اهــواز طــی ســمیناری کــه از‬ ‫قبــل تــدارک دیــده شــده بــود حضــور یافتنــد‬ ‫و بــه ارایــه مســایل مربــوط بــه منطقــه اســتان‬ ‫خوزســتان و ایــام و همچنیــن ارایــه راه کارهای‬ ‫▄ تقدیر از نمایندگی های برتر‬ ‫خــود بــرای ارتقــای شــبکه پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت کــه بــا هــدف آشــنایی بیشــتر‬ ‫بــا مســایل مربــوط بــه شــبکه خدماتــی و‬ ‫تامیــن قطعــات و دریافــت پیشــنهادها و بــه‬ ‫وجــود آوردن بســتری بــرای اجرایــی شــدن‬ ‫آن بــود‪ ،‬دومیــن نشســت مدیرعامــل بعــد از‬ ‫نشســت در دفتــر منطقــه ای تبریــز محســوب‬ ‫مــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســمینار هــم اندیشــی مهنــدس‬ ‫حســینی مدیرعامــل ایســاکو ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر ایــن کــه اســتان ایــام و خوزســتان از‬ ‫جملــه اســتان هایــی اســت کــه غیورمــردان‬ ‫و مجاهــدان زیــادی را در خــود پــرورش داده‪،‬‬ ‫یــادآور شــد‪ :‬در ایــن جلســات بــه دنبــال یــک‬ ‫تعامــل دو ســویه هســتیم تــا ضمــن برطــرف‬ ‫کــردن مشــکالت مــردم بتوانیــم رابطــه‬ ‫پایــداری برقــرار کنیــم‪ .‬هــدف اصلــی مــا در‬ ‫ایســاکو جلــب رضایــت مشــتری اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه بتوانیــم بــا ارایــه خدمــات کیفــی‬ ‫و قطعــات اســتاندارد‪ ،‬او را وفــادار بــه شــبکه‬ ‫خــود کنیــم‪.‬‬ ‫وی در واکنــش بــه پیشــنهاد لــزوم اجبــاری‬ ‫کــردن برخــی طــرح هــا بــرای شــبکه‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مشــتری را نمــی تــوان بــا هیــچ طرحــی‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات بــه صــورت اجبــاری‬ ‫بــه نمایندگــی هــا دعــوت کــرد بایــد بــه گونــه‬ ‫ای خدمــات مــا بــرای مشــتری جــذاب باشــد‬ ‫کــه ایــن جذابیــت انتخــاب دیگــری بــرای‬ ‫مشــتری باقــی نگــذارد‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫خودروســازان جهانــی هزینــه هــای هنگفتــی‬ ‫بــرای توســعه محصــول خــود مــی کننــد و‬ ‫ســود و جذابیــت بــازار خــود را در خدمــات‬ ‫پــس از فــروش دنبــال مــی کننــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بایــد بیشــتر بــه فکــر نــوآوری در سیســتم‬ ‫ارایــه خدمــات باشــیم‪ .‬تحــول از نقطــه ای‬ ‫آغــاز مــی شــود کــه در چارچــوب انتظــارات‬ ‫منطقــی‪ ،‬مشــکالت در فضــای تعقــل بیــان و‬ ‫بــا یــک سیســتم نظارتــی شــرایط آن ســنجیده‬ ‫شــود تــا بتــوان در مســیر برنامــه ای بــا زمــان‬ ‫بنــدی مشــخص پیــش رفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتصــاب مدیــر کنتــرل‬ ‫عملیــات در شــرکت ایســاکو‪ ،‬یــادآور شــد‪:‬‬ ‫بــا ایــن روش در هــر جلســه مــوارد پیشــنهاد‬ ‫شــده را بررســی و پیشــرفت آن را بــا هــم رصــد‬ ‫مــی کنیــم ایــن روش موجــب مــی شــود تــا‬ ‫دیگــر در وقــت صرفــه جویــی و صحبــت هــای‬ ‫تکــراری نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایســاکو در ادامــه بــه اهمیــت‬ ‫تغییــر نــگاه در حــوزه خدمــات پــس از فــروش‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مشــتریان امــروزی بــه دنبــال آپشــن‪،‬‬ ‫تنــوع محصــول و خدمــات خــوب هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد بــا اتخــاذ شــیوه هــای خالقانــه‬ ‫و تــوام بــا احتــرام بــه مشــتری و تقاضــای وی‬ ‫حرکــت کنیــم‪ .‬هزینــه در حــوزه خدمــات پــس‬ ‫از فــروش را بایــد بــه عنــوان ســرمایه گــذاری‬ ‫محســوب کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در حــل مشــکالت‬ ‫گــروه بــا آغــوش بــاز از ایــده هــای خالقانــه‬ ‫اســتقبال و حمایــت مــی کنیــم تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بــه دنبــال بســتری بــرای اشــتراک دانایــی در‬ ‫شــبکه هســتیم و مــی خواهیــم مشــکالت نظــام‬ ‫خدمــات از دل شــبکه حــل شــود بنابرایــن هــر‬ ‫روز بــه فکــر ایــده هــای جدیــد باشــید‪ .‬حتــی‬ ‫دفاتــر منطقــه ای بایــد در ســایت ایســاکو‬ ‫صفحــه اختصاصــی داشــته باشــند تــا از‬ ‫پیشــنهادهای خــوب آنهــا کل شــبکه بهره‌منــد‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص سیســتم نظــام آموزشــی و‬ ‫امــکان خــروج نیروهــای ماهــر نیــز گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫نیــروی متخصــص تربیــت کنیــم تــا دغدغــه ای‬ ‫بــه عنــوان خــروج نیروهــای متخصــص نداشــته‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی یــادآور شــد‪ :‬در حــوزه‬ ‫ارایــه تخفیــف بــرای همــه شــبکه نســخه‬ ‫یکپارچــه نخواهیــم داشــت و میــزان تخفیف‌هــا‬ ‫متناســب بــا فعالیــت نمایندگی‌هــا تعییــن‬ ‫می‌شــود همچنیــن تــا دو مــاه آینــده طرحــی‬ ‫در بخــش مالــی در راســتای ارایــه تســهیالت بــا‬ ‫بهــره کــم بــرای نمایندگی‌هــا در نظــر گرفتیــم‬ ‫کــه جزییــات آن بــه زودی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در بخــش دیگــری از‬ ‫صحبت‌هــای خــود و در جمــع صاحبــان‬ ‫امتیــاز فروشــگاه هــا تاکیــد کــرد‪ :‬ایجــاد‬ ‫فروشــگاه‌های مجــاز بــا ایــن هــدف بــوده‬ ‫کــه آن دســته از دارنــدگان محصــوالت ایــران‬ ‫خــودرو کــه بــه شــبکه نمایندگــی هــای‬ ‫شــرکت مراجعــه نمی‌کننــد‪ ،‬بتواننــد اقــام‬ ‫اصــل را از فروشــگاه هــا دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در ایجــاد‬ ‫فروشــگاه هــای مجــاز نــگاه صرفــا تجــاری‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬شــرح ماموریــت اصلــی مــا‬ ‫تامیــن قطعــات اصلــی مــورد نیــاز مشــتری‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد تــا مــی توانیــد ســهم‬ ‫بیشــتر از بــازار را از آن خــود کنیــد هــم اکنــون‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪23‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫مديرعامل ايساكو در جمع همكاران دفتر منطقه‌اي آذربایجان ‪:‬‬ ‫با همدلي‬ ‫ ‬ ‫رهبــری تنهــا ‪20‬درصــد از بــازار قطعــات‬ ‫یدکــی از ســهم ایســاکو دربــازار در اختیــار‬ ‫فروشــگاه هاســت کــه بایــد ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد بــرای خــود شــبکه‬ ‫ایجــاد کنیــد و ایــده هــای شــما مــدل هــای‬ ‫فــروش مــا را تامیــن کنــد‪ .‬ارتبــاط دوســویه‬ ‫بــا ایســاکو را از دســت ندهیــد همچنیــن بایــد‬ ‫دبیرخانــه ای داشــته باشــید کــه بــه صــورت‬ ‫مســتمر بــازار را رصــد کنــد‪ .‬مهندســی بــازار‬ ‫بایــد در دســتان شــما باشــد و شــما چشــم مــا‬ ‫در منطقــه باشــید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایســاکو بــا اعــام ایــن خبــر کــه‬ ‫حــدود چهــار مــاه اســت کــه عملیــات فــروش‬ ‫گروهــی را راه انــدازی کــرده ایــم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال طــی آن بــا نهادهــای مختلــف‬ ‫وارد مذاکــره مــی شــویم و کارت هایــی تعریــف‬ ‫شــده کــه طــی آن کارکنــان آن نهــاد از‬ ‫ایســاکو خریــد خــود را انجــام و هزینــه آن را‬ ‫طــی اقســاط پرداخــت مــی کننــد همچنیــن در‬ ‫حــال مذاکــره بــا یکــی از بانــک هــا هســتیم تــا‬ ‫دیگــر شــما دغدغــه خریــد یــا فــروش نداشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی همچنیــن در جمــع تنــی‬ ‫چنــد از نماینــده هــای امــداد خــودرو منطقــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تعریــف طرح‌هــای‬ ‫مختلــف نیــاز بــه اطالعــات جامعــی داریــم‪.‬‬ ‫حتمــا بایــد بدانیــم چــه خودروهایــی و چــه‬ ‫تعــدادی از آن هــا در طــرح تعریــف می‌شــود‪.‬‬ ‫نــرخ فــروش ماهانــه‪ ،‬میانگیــن ســنی و تعدادی‬ ‫نــاوگان را بایــد بــه خوبــی بشناســیم و بایــد‬ ‫بانــک اطالعاتــی قــوی تهیــه کنیــم‪ .‬تنهــا در‬ ‫ایــن صــورت مــی توانیــد طرحــی بــا بازخــورد‬ ‫خــوب بــرای مشــتری تعریــف کنیــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای کار خــود‬ ‫نبایــد منتظــر بخشــنامه هــای ایســاکو باشــید‪.‬‬ ‫بایــد هــر روز بــه فکــر ایــده هــای نــو و حــل‬ ‫مشــکالت شــبکه امــدادی باشــید‪ .‬نبایــد بــا کار‬ ‫مهندس حسینی‪:‬‬ ‫در حوزه ارایه‬ ‫تخفیف برای‬ ‫همه شبکه‬ ‫نسخه یکپارچه‬ ‫نخواهیم‬ ‫داشت و میزان‬ ‫تخفیف‌ها‬ ‫متناسب‬ ‫با فعالیت‬ ‫نمایندگی‌ها‬ ‫╠ تعیین می‌شود‬ ‫همچنین تا‬ ‫دو ماه آینده‬ ‫طرحی در بخش‬ ‫مالی در راستای‬ ‫ارایه تسهیالت‬ ‫با بهره کم برای‬ ‫نمایندگی‌ها در‬ ‫نظر گرفتیم که‬ ‫جزییات آن‬ ‫به زودی اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مثــل یــک کارمنــد و حقــوق بگیــر برخــورد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اگــر فکــر میکنیــد کــه نمــی توانیــد در‬ ‫مــاه چنــد ایــده نــو بــرای شــرکت خــود داشــته‬ ‫باشــید حتمــا بــه فکــر باشــید کــه یــک نفــر‬ ‫اصلــح تــر جایگزیــن شــما بایــد شــود‪ .‬بــه‬ ‫اعتقــاد مــن چــون شــما در متــن کار قــرار‬ ‫داریــد اگــر بخواهیــد مــی توانیــد سیســتم را‬ ‫متحــول کنیــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایســاکو بــا تاکیــد ویــژه بــر‬ ‫لــزوم اجرایــی کــردن نظــام فایــو اس‪ ،‬گفــت‪5s:‬‬ ‫یکــی از الزامــات مهــم کار شماســت‪ .‬حتمــا‬ ‫بایــد الزامــات آن را رعایــت کنیــد‪ .‬چیــزی‬ ‫کــه از دیــدگاه مشــتری نیــز اهمیــت باالیــی‬ ‫دارد‪ .‬شــاید حتــی در ایــن میــان الزم باشــد‬ ‫تــا بازدیــدی از شــرکت هــای بــزرگ صنعتــی‬ ‫داشــته باشــید تــا بــا اهمیــت ایــن قضیــه از‬ ‫نزدیــک آشــنا شــوید‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه لــزوم داشــتن برنامــه‬ ‫بــرای مشــتری اشــاره کــرد و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫شــاید امــداد خــودرو حتــی در مــوادری بهتــر‬ ‫از شــبکه خدماتــی ایســاکو عمــل کــرده اســت‬ ‫امــا بــه هــوش باشــید کــه ســرعت انتظــارات‬ ‫جامعــه از ســرعت عملکــرد مــا باالتــر اســت‪ .‬بــا‬ ‫برخــورد مناســب و بــروز رفتــاری کــه مشــتری‬ ‫انتظــار آن را نــدارد‪ ،‬خیلــی راحــت مــی توانیــد‬ ‫آالم آنهــا را رفــع کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت همچنیــن مهنــدس‬ ‫حســن پــور بــه لــزوم تغییــر در نــگاه بــه‬ ‫کســب و کار شــبکه خدماتــی و روزآمــد شــدن‬ ‫تجــارت آنهــا تاکیــد کــرد‪ :‬از سیســتم ســفارش‬ ‫گــذاری طبقاتــی بــه عنــوان راه حلــی موفــق‬ ‫در انبــارداری یــاد کــرد و از صاحبــان امتیــاز‬ ‫فروشــگاه هــا درخواســت کــرد نســبت بــه‬ ‫اســتفاده از آن هــر چــه ســریعتر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســیاری از فروشــگاه هــا در‬ ‫شناســایی اقــام موجــود خــود بــا مشــکل‬ ‫مواجــه هســتند ولــی در سیســتم جدیــد‬ ‫موجــودی انبــار بــه ســرعت تعریــف و شناســایی‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن امــر صرفــه جویــی قابــل‬ ‫توجهــی در وقــت و هزینــه شــما دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاتالــوگ الکترونیکــی کــه در‬ ‫اختیــار فروشــگاه هاســت یــک ابــزار بســیار‬ ‫خــوب بــرای ارتقــای دانــش فنــی نســبت بــه‬ ‫شناســایی قطعــات یــاد اســت کــه بــه صــورت‬ ‫رایــگان در اختیــار فروشــگاه هــا قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن همایــش کــه بیــش از پنــج‬ ‫ســاعت بــه طــول انجامیــد از نمایندگــی هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه هــا و کارشناســان برتــر تقدیــر بــه‬ ‫عمــل آمــد‪.‬‬ ‫نمایندگی های برتر‪:‬‬ ‫ نمایندگــی هــای برتــر منطقــه‪ :‬نمایندگــی‬‫آقــای زیبایــی‪ ،‬آقــای منابــی و آقــای امامــی‬ ‫ نمایندگــی هــای دارای بیشــترین رشــد‬‫منطقــه‪ :‬نمایندگــی آقــای داوودی‪ ،‬آقــای‬ ‫فروغیان و آقای تمیمی‬ ‫ نمایندگــی فعــال در طــرح ارایــه خدمــات‬‫بــه زائریــن اربعیــن حســینی(نمایندگی‬ ‫آقای غیابی و آقای یعقوب نژاد)‬ ‫کارشناسان برتر‪:‬‬ ‫هشــت نفــر از کارشناســان برتــر ایســاکو‪:‬‬ ‫آقایــان محســن غریــب زاده‪ ،‬صــادق رفیعــی‪،‬‬ ‫احســان نفیســی‪ ،‬ســید عــادل شــریفی پــور‪،‬‬ ‫روح اهلل ابراهیمــی‪ ،‬عــادل عبدیان‌نیــا و ناصــر‬ ‫خواجــه میــری و خانــم الهــام فاخــر پــور‬ ‫فروشگاه های برتر‪:‬‬ ‫ فروشــگاه هایــی کــه بیشــترین خریــد را‬‫داشــته انــد‪ :‬فروشــگاه آقــای بادمــی‪ ،‬آقــای‬ ‫ظاهری عبدوند و آقای مکی‬ ‫ فروشــگاه هایــی کــه بیشــترین رشــد‬‫فــروش را داشــته انــد‪ :‬فروشــگاه آقــای خلــف‬ ‫زاده‪ ،‬آقای باباگپ زاده و آقای مطوری‬ ‫حافظ منافع مشتريان هستيم‬ ‫مهنــدس رضــا حســيني در نشســتي كــه بــا حضــور مديــران ايســاكو و همــكاران دفتــر منطق ـه‌اي تبريــز‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬از طــرح بهبــود فضــاي كســب و كار در شــركت ايســاكو خبــر داد و گفــت‪ :‬الويــت كاري ايســاكو‬ ‫ارايــه خدمــات پــس از فــروش اســت و در شــرايط فعلــي بايــد نــگاه متفاوتــي بــه هــرم ارایــه خدمات و مشــتري‬ ‫داشــته باشــيم و بــا خالقيــت و نــوآوري نســبت بــه ســاماندهي عملكــرد ايســاكو اقــدام كنيــم‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو بــا تاکیــد بــر اينكــه بهبــود فضــاي كســب و كار از راهبردهــاي اصلــي شــركت ايســاكو‬ ‫بــه شــمار مـي‌رود‪ ،‬گفــت‪ :‬تنهــا از ايــن طريــق و بــا همدلــي مي‌تــوان منويــات مديريــت محتــرم ارشــد گــروه‬ ‫را محقــق و حافــظ منافــع مشــتري باشــيم‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حمايت‌هــاي بــي دريــغ مديریــت محتــرم ارشــد گــروه و توانمنــدی‬ ‫هــای موجــود‪ ،‬اگــر نتوانیــم از فرصت‌هــا در راســتاي ارتقــا جايــگاه شــركتي كــه ســردمدار ارايــه خدمــات بــه‬ ‫مشــتريان اســت اســتفاده کنیــم‪ ،‬نشــان از كــم كاري و ضعــف ماســت‪.‬‬ ‫اهميت سفرهاي استاني‬ ‫مهنــدس حســيني با مهم دانســتن ســفرهاي‬ ‫اســتاني تصريــح كــرد‪ :‬رهــا كــردن زيــر مجموعه‬ ‫هرقــدر هــم بــه آنهــا اطمينــان داشــته باشــيم‪‌،‬‬ ‫مي‌توانــد بدتريــن لطمــات را بــه مجموعــه وارد‬ ‫كنــد‪ .‬همچنیــن اعتقــاد دارم دفاتــر منطقـه‌اي با‬ ‫ي خدمــات پــس‬ ‫توجــه بــه رونــق فعاليت‌هــا ‌‬ ‫از فــروش مي‌تواننــد در شناســایی مشــکالت‬ ‫نمايندگي‌هــا و مشــتریان و ارائــه راهــکار بــرای‬ ‫حــل آن كمك‌هــاي شــاياني كننــد‪.‬‬ ‫وي تصريــح كــرد‪ :‬مهمتريــن وظيفــه دفاتــر‬ ‫نظــارت بــر علمکــرد نمايندگي‌هــا و كنتــرل و‬ ‫هدايــت آنهاســت‪ .‬ايــن هنــر دفاتــر اســت كــه‬ ‫مي‌تواننــد براســاس عملكــرد هــر نمايندگــي‬ ‫اســتعداديابي كننــد‪ .‬اگــر در نمايندگــي مســاله‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪25‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫یــا مشــکلی ایجــاد شــود‪ ،‬دفاتــر بــه دليــل‬ ‫آشــنايي بــا منطقــه و ظرفيــت نمايندگــي‬ ‫مي‌تواننــد راهگشــا و پاســخگوي مشــكالت‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫خالق باشيد‬ ‫مديرعامــل ايســاكو پيــاده ســازي ايده‌هــاي‬ ‫خــاق در قالــب يــك خدمــت جديــد را يكــي‬ ‫از رمزهــاي موفقيــت ايســاكو دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫نــوآوری در ســازماني چــون ايســاكو بــا دامنــه‬ ‫وســيعي از مشــتريان‪ ،‬آن هــم بــا ســايق‬ ‫و خواســته‌هاي متفــاوت مي‌توانــد كليــد‬ ‫بســياري از موفقيت‌هــا باشــد‪ .‬همگــي بايــد بــه‬ ‫ايــن يقيــن برســيم کــه بــراي بقــا و از همــه‬ ‫واالتــر مشــتري نــوازي نيازمنــد انديشــه‌هاي‬ ‫نــو و تــازه هســتيم‪.‬‬ ‫وي گفــت‪ :‬از همــكاران انتظــار مــي رود در‬ ‫فضــاي همدلــي‪ ،‬زيــر پرچــم ايــران خــودرو‬ ‫شــرايط را بــه گونــه‌اي فراهــم آوردنــد تــا‬ ‫گام‌هــای مناســبی در زمينــه مشــتري نــوازي‬ ‫برداريــم‪.‬‬ ‫ديدار نمايندگي‌ها با مديرعامل‬ ‫ديــدار بــا صاحبــان امتيــاز نمايندگي‌هــا‬ ‫دفتــر منطقـه‌اي آذربايجــان از ديگــر برنامه‌هــاي‬ ‫ســفر مديرعامــل ايســاكو بــود‪.‬‬ ‫مهنــدس رضــا حســيني در ايــن جلســه كــه‬ ‫بــه منظــور تبييــن اهــداف شــركت‪ ،‬بررســي‬ ‫نقــاط قــوت و بهبــود و تجليــل از ارايه‌دهنــدگان‬ ‫خدمــات برتــر برگــزار شــد گفــت‪ :‬فعاليــت مــا‬ ‫پيــش از آن‌كــه يــك فعاليــت تجــاري باشــد‪،‬‬ ‫نوعــي از مســئوليت اجتماعــي و تعهــد در قبــال‬ ‫مشــتريان اســت‪ ،‬كــه ايــن خدمــت رســاني‬ ‫بايــد بــه بهتريــن شــكل انجــام شــود‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬آذربايجــان منطقــه بــزرگ‬ ‫مردانــي همچــون ســتارخان‪ ،‬باقرخــان‪ ،‬شــهيد‬ ‫باكري‌هــا اســت كــه بــه غيــرت و عــزت‬ ‫نامي‌انــد‪ .‬اميدواريــم نماينــدگان مــا در ايــن‬ ‫خطــه از كشــور در راســتاي بهبــود و تحــول‬ ‫در خدمــات پــس از فــروش‪ ،‬مشــتري نــوازي را‬ ‫بــه معنــاي واقعــي ســرلوحه فعاليت‌هــاي خــود‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫پاسخگويي قدم اول‬ ‫وي در ادامــه گفــت‪ :‬نمايندگي‌هــا بــه‬ ‫عنــوان شــركاي تجــاري ايران‌خــودرو در ســود‬ ‫و زيــان يكديگــر شــريك هســتند‪ ،‬از ايــن رو‬ ‫توســعه همــه جانبــه و اســتفاده‌ي حداكثــري‬ ‫از توانايي‌هــا و ظرفيــت هــاي عظيــم شــبكه‪،‬‬ ‫باعــث تعالــي و بهره‌منــدي ذي‌نفعــان خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫حســيني تاكيــد كــرد‪ :‬بــراي جلــب رضايــت‬ ‫مشــتري در اوليــن قــدم بايــد بدانيــم كــه‬ ‫پاســخگويي درســت‪ ،‬مســئولیت اصلــي تمــام‬ ‫نيروهــاي شــبكه خدمــات اســت‪ .‬بــه طــور حتم‬ ‫اگــر ايــن امــر بــه درســتي انجــام شــود‪ ،‬آغــاز‬ ‫فعاليت‌هــاي اقتصــادي پررونــق را در عرصــه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش شــاهد خواهيــم بــود‪.‬‬ ‫كارگروه استعداد يابي‬ ‫وي بــه تشــكيل كارگــروه اســتعداديابي بــه‬ ‫منظــور كشــف اســتعدادهاي برتــر و نيروهــاي‬ ‫فنــي خبــره اشــاره كــرد و افــزود‪ :‬از شــبكه‬ ‫مويرگــي ايســاكو بــا دارا بــودن بيــش از ‪2000‬‬ ‫نمايندگــي و فروشــگاه كــه توســط پرســنل‬ ‫توانمنــد و خــاق اداره مــي شــود‪ ،‬انتظــار‬ ‫مــي‌رود‪ ،‬بــا تبديــل دانــش بــه دانايــي جــزو‬ ‫مشــهورترين و بهتريــن برندهــاي خدماتــي‬ ‫كشــور شــود كــه ايــن مهــم بــا توجــه بــه‬ ‫پتانســيل‌هاي موجــود دور از دســترس نيســت‪.‬‬ ‫او برگشــت صنعــت خــودرو بــه فضــاي‬ ‫عــزت و احتــرام و جلــب اعتمــاد مشــتريان‬ ‫را مهم‌تريــن هــدف شــركت عنــوان كــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬جشــنواره زمســتاني ايســاكو و طــرح‬ ‫بــرف ايــده‌اي بــراي دســتيابي بــه ايــن مهــم‬ ‫بــود و تــا مثلــث نمايندگــي‪ ،‬مشــتري‪ ،‬شــركت‬ ‫بــه نحــو مطلوبــي از دســتاوردهاي آن بهره‌منــد‬ ‫شــدند‪ .‬ايــن جشــنواره در حــوزه خدمــات‬ ‫اتفــاق مهمــي را رقــم زد و مي‌تــوان گفــت بــه‬ ‫نوعــي آشــتي مشــتري بــا شــبكه خودروســازان‬ ‫داخلــي بــود‪.‬‬ ‫تقدير از برترين‌ها‬ ‫در پايــان نشســت مديرعامــل بــا‬ ‫نمايندگي‌هــا از محمــد قائميــان ( نمايندگــي‬ ‫‪ ،)1815‬حميــد قاســمي كهريــزي ( نمايندگــي‬ ‫‪ )1902‬و حســن شــمس نيــا (نمايندگــي‪)1930‬‬ ‫بــه عنــوان نمايندگــي هــاي برتــر تقديــر شــد‪.‬‬ ‫همچنيــن از كاظــم والــي( نمايندگــي ‪،)1863‬‬ ‫محمــد داداش كريمــي (نمايندگــي ‪ )1802‬و‬ ‫حســن آســتاني بســتان آبــاد (نمايندگــي ‪)1860‬‬ ‫بــه دليــل رونــد رو بــه رشــد فعالت‌هايــش در‬ ‫زمينــه افزايــش رضايــت مشــتري‪ ،‬خريــد قطعه‪،‬‬ ‫ميــزان ارائــه خدمــات و فــروش قطعــه تجليــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫نشســت مديرعامــل بــا فروشــگاه‌هاي‬ ‫مجــاز‬ ‫مهنــدس رضــا حســيني در‪ ‬جمــع‬ ‫فروشــگاه‌هاي مجــاز دفتــر منطقــه‌اي تبريــز‬ ‫گفــت‪ :‬فروشــگاه‌ها بــه عنــوان ويتريــن شــركت‪،‬‬ ‫باعــث تســهيل دسترســي مشــتريان بــه لــوازم‬ ‫يدكــي مــورد نيــاز مي‌شــوند‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو افــزود‪ :‬طبــق منويــات‬ ‫مديريــت محتــرم ارشــد گــروه‪ ،‬خانــواده‬ ‫ايران‌خــودرو بايــد بهتريــن كســب و كار را‬ ‫داشــته باشــند تــا بتواننــد بهتريــن خدمــات را‬ ‫بــه جامعــه ارائــه كننــد و بيشــترين گروهــي‬ ‫كــه بــا دســت بــاز مي‌تواننــد بــا افزايــش‬ ‫فــروش و ســهم بــازار ايــن امــر را محقــق‬ ‫كننــد‪ ،‬همــكاران فروشــگاهي مــا هســتند‪.‬‬ ‫وي بــه آشــفتگي‌بــازار قطعــات تقلبــي و‬ ‫قطعــات كم‌كيفيــت اشــاره كــرد‪ :‬صاحبــان‬ ‫امتيــاز بايــد بــا تعامــل دو ســويه بــا شــركت و‬ ‫فــروش قطعــات اســتاندارد بــا كيفيــت‪ ،‬رهبــري‬ ‫بــازار را بــه دســت بگيرنــد و آســايش خاطــر‬ ‫مشــتريان را فراهــم كننــد‪.‬‬ ‫حســيني بــا اشــاره بــه اين‌كــه در حــال‬ ‫حاضــر بخشــي از ســهم فــروش لــوازم يدكــي‪،‬‬ ‫بــه دليــل قيمــت پايين‌تــر و نــا آگاه بــودن‬ ‫مشــتريان از مخاطــرات اســتفاده از قطعــات‬ ‫بي‌كيفيــت در دســت شــبكه‌‌هاي غيــر مجــاز‬ ‫قــرار گرفتــه‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬شــبكه تاميــن ايســاكو‬ ‫بــا تــاش شــبانه‌روزي ســعي در تهيــه و توزيــع‬ ‫بــه موقــع قطعــات دارد و از فروشــگاه‌ها‬ ‫انتظــار مــي‌رود بــا ســفارش‌گذاري بــه موقــع‬ ‫و افزايــش موجــودي‪ ،‬نيــاز مشــتريان شــبكه‬ ‫خدمــات ايســاكو را در ســريع‌ترين زمــان‬ ‫ممكــن فراهــم كننــد‪.‬‬ ‫وي در پايــان تاكيــد كــرد‪ :‬بــا توزيــع‬ ‫مناســب بيــش از ‪ 1200‬فروشــگاه مجــاز‬ ‫در سراســر كشــور و قابليت‌هــا و توانايــي‬ ‫پرســنل فروشــگاه‌ها در صــورت محقــق‬ ‫شــدن برنامه‌ريزي‌هــاي صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫مي‌تــوان افــق بســيار روشــن‌تري را بــراي‬ ‫آينــده خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــي‬ ‫ايران‌خــودرو متصــور شــد‪.‬‬ ‫در حاشــيه ايــن نشســت از ‪ 6‬فروشــگاه‬ ‫برتــر‪ ،‬در حوزه‌هــاي مختلــف تقديــر و تشــكر‬ ‫بــه عمــل آمــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪26‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫مهندس حسيني در جمع كارشناسان‪:‬‬ ‫منتظر تغيير در پيكره سازمان باشيد‬ ‫▅ قائــم مقــام مديرعامــل در امــور‬ ‫بازرگانــي‬ ‫جعفــر بهرامــي بوكانــي‪ ،‬كيانــوش‬ ‫كيخســروي كيانــي‪ ،‬ليــدا عبــادي اصــل‪ ،‬نيــر‬ ‫بخشــي فتســمي‪ ،‬اميرمهــري بشــيري‬ ‫▅ مديريت بازرسي‬ ‫ميرسخاوت پيدايي‬ ‫مهدي رحيم نواز‬ ‫▅ مديريت حراست‬ ‫عادل شوقي مهرباني‬ ‫▅ مديريت حقوقي‬ ‫سميرا جمشيدي‬ ‫▅ دفتر مديرعامل‬ ‫منوچهر رضايي‬ ‫▉ اوليــن همايــش تخصصــي‬ ‫كارشناســان شــركت ايســاكو بــا حضــور‬ ‫مديرعامــل و جمعــي از مديــران شــركت‬ ‫ايســاكو در ســالن همايش‌هــاي ســاپكو‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫تبييــن ديدگاه‌هــا و انتظــارات متقابــل‬ ‫مديــران و همــكاران در راســتاي تحكيــم منافــع‬ ‫مشــترك‪ ،‬تاكيــد بــر بهره‌گيــري از ظرفيت‌هــاي‬ ‫حرفه‌ايــي و تخصصــي كارشناســان و كارشناســان‬ ‫مســئول بــه عنــوان ســرمايه هــاي راهبــردي‬ ‫شــركت ايســاكو از اهــداف تشــكيل ايــن همايــش‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ايــن همايــش قــرار بــود روز بزرگداشــت‬ ‫خواجــه نصيرالديــن طوســي كــه بــه نــام روز‬ ‫مهنــدس اســت نــام گرفتــه‪ ،‬برگــزار شــود‪.‬‬ ‫حضــور حداكثــري نيــروي انســاني در‬ ‫رده‌هــاي كارشناســي و كارشــناس مســؤلي‬ ‫در همايشــي كــه بــراي اوليــن بــار و مختــص‬ ‫آنهــا تشــكيل شــد‪ ،‬بهتريــن فرصــت بــود تــا از‬ ‫پيشــنهادها و ايده‌هــاي برتــر تقديــر شــود‪.‬‬ ‫پيشــنهاد‌هاي كــه طبــق فراخــوان براســاس‬ ‫ســرفصل‌هاي افزايــش رضايــت منــدي‪ ،‬افزايــش‬ ‫فــروش‪ ،‬مديريــت هزينه‌هــا‪ ،‬بهبــود فرايندهــا‪،‬‬ ‫افزايــش ســهم بــازار و خدمــات‪ ،‬بهبــود كيفيت‪،‬‬ ‫مديريــت بهــره‌وري ســازمان‪ ،‬ارتقــا برنــد و‬ ‫توســعه ســرمايه انســاني بــه دبيرخانــه مســتقر‬ ‫در منابــع انســاني ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫بــراي بررســي نكتــه نظــرات و پيشــنهادها‬ ‫كار گروه‌هــا كارشناســي شــكل گرفــت‪،‬‬ ‫نماينــدگان واحدهــاي مختلــف شــركت ايده‌هــا‬ ‫را متناســب بــا شــاخص‌هاي همچــون قابليــت‬ ‫اجــرا‪ ،‬همســويي بــا اهــداف و اســتراتژي‌هاي‬ ‫شــركت‪ ،‬ارتقــائ رضايــت مشــتري و كيفيــت و‬ ‫اثربخشــي ارزيابــي كردنــد‪.‬‬ ‫‪ 43‬نفــر بــه ايــن فراخــوان لبيــك گفتــه و‬ ‫‪ 106‬پيشــنهاد بــه دبيرخانــه ارســال شــد‪.‬‬ ‫در جــدول زيــر تعــداد پيشــنهاد‌ها‬ ‫براســاس حوزه‌هــا را مشــاهده‬ ‫مي ‌كنيــد ‪:‬‬ ‫حوزه پیشنهاد دهنده‬ ‫ارتباطات‬ ‫اســامی نفــرات را بــه تفكيــك معاونــت و‬ ‫مديريــت در ذیــل مشــاهده مي‌كنيــد‪:‬‬ ‫▅ بازاريابي و فروش‬ ‫حميدرضــا وائفــي‪ ،‬علــي مومنــي‪ ،‬محمــد‬ ‫محمــود زاده‌‪ ،‬طاهــر متيــن‪ ،‬رجبلعــي محســني‬ ‫گلــي‪ ،‬ســجاد داداشــي‪ ،‬هــادي مياندهــي‪،‬‬ ‫شــهروز آذرمــي موفــق‪ ،‬حميــد عمرانيــان‌‪،‬‬ ‫عليرضــا نظارتــي زاده‪ ،‬كامبيــز زلفــي نــژاد‪،‬‬ ‫مجيــد دالوري حريــر‪ ،‬مهــدي حســيني مطلــق‬ ‫▅ منابع انساني‬ ‫صابر باقري‪ ،‬داود صابر‬ ‫▅ معاونت پشتيباني‬ ‫محمدرضــا نامــداري‪ ،‬رضــا كمري‪‌،‬فريبــا‬ ‫مديــري‪ ،‬محمــد رحمتــي‪ ،‬حجــت نكونــام‪،‬‬ ‫ســجاد اكبــري‪ ،‬قاســم قاســمي‪ ،‬محســن‬ ‫ميرالــي‪ ،‬مهــدي محســني‬ ‫▅ معاونت مهندسي و كيفيت‬ ‫عليرضــا نظــم ده‪ ،‬ســعيد مداحــي‌‪ ،‬ناصــر‬ ‫هاشــمي ســنجابي‪ ،‬پرهــام صنــدل ســاز‪ ،‬مهســا‬ ‫فرقانــي‬ ‫▅ معاونت برنامه ريزي و استراتژيك‬ ‫مــژگان خســروي سرشــكي‪ ،‬اكبــر غريــب‬ ‫نــواز‪ ،‬ســولماز طوافــي‪ ،‬يــزدان ابراهيمــي‬ ‫مديــر عامــل ايســاكو در ايــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫مــن بــي صبرانــه منتظــر بــودم كــه بــا بخــش‬ ‫دانايــي شــركت گفــت و گــو و دور نمايــي كــه‬ ‫بــراي شــركت ايســاكو بــه عنــوان شــركت‬ ‫خدمــات پــس از فــروش ايــران خــودرو در ذهنم‬ ‫ترســيم كــرده‌ام بــا شــما در ميــان بگــذارم‪ .‬دور‬ ‫نمايــي كــه براســاس فضــاي كســب و كار كنوني‬ ‫و در مســير تعالــي و رشــد بــا كمــك شــما رقــم‬ ‫خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫مهنــدس ســيدرضا حســيني‪ ،‬در ادامــه‬ ‫خاطــر نشــان كــرد‌‪ :‬شــايد ســوال برايتــان‬ ‫مطــرح مي‌شــود كــه چــرا بــا كارشناســان‬ ‫شــركت ايــن مســائل را بــه اشــتراك مي‌گــذارم‪.‬‬ ‫شــما ديــد مهندســي داريــد‪ .‬مهندســي يعنــي‬ ‫نظــم‌‪ ،‬يعنــي ترتيــب قــرار گرفتــن اشــكال كنــار‬ ‫هــم و ترســيم يــك شــكل منظــم‪ .‬بــراي قــرار‬ ‫گرفتــن در مســير تعالــي مــا بــه نــگاه مهندســي‬ ‫و كارشناســي شــما نيــاز داريــم‪.‬‬ ‫وي بــه نقشــه راه ايســاكو در راســتاي‬ ‫رضايــت مشــتري اشــاره كــرد و عنــوان داشــت‬ ‫در ســنوات گذشــته فعاليت‌هــاي خوبــي انجــام‬ ‫شــده امــا دســتاوردهاي آن نتوانســته انتظــارات‬ ‫مشــتريان و ذي نفعــان را بــرآورده كنــد‪.‬‬ ‫بــراي نجــات فضــاي كســب و كارمــان بايــد‬ ‫متفــاوت فكــر كنيــم و برمبنــاي نيــاز مشــتري‬ ‫تغييراتــي را در دســتور كار قــرار دهيــم‪ .‬نقــاط‬ ‫آســيب‌پذير را بایــد بشناســيم تــا بيــش از ايــن‬ ‫فرصت‌هــا را از دســت ندهيــم‪.‬‬ ‫حســيني گفــت‪ :‬تفكــر حاكــم ايــن اســت‬ ‫كــه وقتــي مشــتري خــودرو را از كارخانــه‬ ‫تحويــل مي‌گيــرد‪ ،‬مشــتري رهــا مي‌شــود‬ ‫بــدون آنكــه بــراي دوره گارانتــي و وارانتــي‬ ‫برنام ـ ‌ه و طــرح داشــته باشــيم‪ .‬مشــتري شــما‪،‬‬ ‫مشــتري ده ســال پيــش نيســت‪ ،‬متناســب بــا‬ ‫بــه روز شــدن امكانــات‪ ،‬دنبــال آپشــن‌هاي‬ ‫جديــد هســتند‪ .‬مــا فرصت‌هــاي زيــادي را‬ ‫از دســت داده‌ايــم‪ ،‬براســاس نــوع فعاليــت‬ ‫شــركت مــان نيــاز بــه ســازماني پويــا و چابــك‬ ‫داريــم و ابــزار ايــن پويايــي ايده‌هــا و خالقيــت‬ ‫كارشناســان و بخــش دانايــي ايســاكو اســت‪.‬‬ ‫وي تغييــر و بازنگــري در پيكــره ســازمان‬ ‫را راهــكاري بــراي ايجــاد ســازماني عملــي‬ ‫دانســت و گفــت‌‪ :‬معتقــدم اگــر قــرار بــر ايــن‬ ‫اســت اتفاقــي بيفتــد افــراد درســت بايــد ســر‬ ‫جايــي خودشــان باشــند‪ .‬در فــاز اول عارضــه‬ ‫يابــي خواهــم كــرد و بعــد پروژه‌هايــي بهبــود‬ ‫تعريــف مي‌شــود پروژه‌هــاي كــه توســط و‬ ‫بــه كمــك شــما انجــام مي‌شــود‪ .‬شــما بايــد‬ ‫بــا توانايي‌هــا و تجربــه اي كــه در حيــن كار‬ ‫كســب مي‌كنيــد خــود را بيمــه كنيــد‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو همچنيــن در ايــن‬ ‫مراســم بــه برنامــه ســال ‪ 95‬در حــوزه تاميــن‬ ‫قطعــات اشــاره كــرد‪ :‬بــراي ســال آينــده تمركــز‬ ‫را بــر روي تاميــن قطعــات براســاس نيــاز بــازار‬ ‫خواهيــم گذاشــت‪ .‬بــا برنامــه ريــزي هوشــمند‬ ‫فراينــد تاميــن را تغييــر خواهيــم داد هيــچ‬ ‫قطعــه‌ي مــازاد در انبــار نگهــداري نمي‌شــود‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬مــا نبايــد خــود و ســازمان را بــه‬ ‫ســقوط محكــوم كنيــم‪ ،‬بــا نــوآوري‪ ،‬پويايــي و‬ ‫خالقيــت نــه يــك شــبه بلكــه در طــول زمــان‬ ‫بــا كمــك شــما متخصصــان بــه اهــداف پيش‌رو‬ ‫ايســاكو مي‌رســيم‪ .‬پــس در مســير ارتقــاي نــام‬ ‫ايــران خــودرو و رضايــت مشــتري مســير را‬ ‫تغييــر مي‌دهيــم‪.‬‬ ‫▅ مديرعامل از سه پيشنهاد برتر تقدير كرد‪.‬‬ ‫مهســا فرقانــي بــا پيشــنهاد " اســتفاده از اســتندهاي الكترونيكــي بــراي ســهولت دسترســي بــه دانــش فنــي‬ ‫تعميرگاه‌هــا" ‪ ،‬مــژگان خســروي بــا پيشــنهاد" فعاليــت تعميرگاه‌هــاي مجــاز تهــران‪ ،‬در ايــام تعطيــل" و‬ ‫محســن ميرالــي بــا پيشــنهاد "قــراردادن اقــام تبليغاتــي شــركت در سفارشــات ارسالي(نســبت بــه حجــم‬ ‫فــروش) بــراي مشــتريان نهايــي پيشــنهاداتي بــود كــه بــه طــور ويــژه از آنهــا قدرانــي شــد‪ .‬هزينــه ســفر بــه‬ ‫مشــهد همــراه بــا خانــواده هديــه ويــژه مديرعامــل بــه ايــن ســه تــن بــود‪.‬‬ ‫▅ تقديــر از دو مقالــه مطــرح شــده در ســومين همايــش بيــن المللــي صنعــت خــودرو ايــران از ديگــر‬ ‫برنامــه‌اي ايــن مراســم بــود‪.‬‬ ‫مقالــه مهــران فصيحــي بــا عنــوان "ر‌ويكــرد نويــن در ارايــه آمــوزش بــه شــبكه نمانيدگ ـي‌ خدمــات پــس‬ ‫از فــروش"‌ و مقالــه ســيدمجيد آژگان بــا عنــوان " بررســي عوامــل و شــاخص‌هاي رضايــت منــدي مديــران‬ ‫نمايندگي‌هــاي مجــاز ايــران خــودرو براســاس مــدل ‪."‌acsi‬‬ ‫▅ از ژيــان فتوحــي‪ ،‬ممحــد همراهــي و مجيــد علــي پــور نيــز بــه دليــل پروژه‌هــاي منتخــب‌شــان در اداره‬ ‫كل رفــاه اجتماعــي تقديــر بــه عمــل آمــد‪.‬‬ ‫▅ نظرخواهي از پرسنل درباره طرح امداد نوروزي از حاشيه‌هاي اين مراسم بود‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‬ ‫‪،‬‬ ‫ ‪28‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫ايساكو مشتري نوازي مي‌كند‬ ‫در سمينار تبيين جايگاه مشتري تاكيد شد‪:‬‬ ‫▉ درســت روزهــاي كــه مشــتري نــوازي شــعار جديــد ايســاكو ( خدمــات پــس از‬ ‫فــروش ايــران خــودرو ) پررنگ‌تــر از هميشــه دنبــال مي‌شــود‪ ،‬ســمينار تبييــن‬ ‫جايــگاه مشــتري ‪ 6‬آذر مــاه در هتــل اســتقالل بــا حضــور مديــران ارشــد ايســاكو‪،‬‬ ‫ايــران خــودرو‪ ،‬امــداد خــودرو و كارشناســان پذيــرش و مركــز تمــاس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ايســاكو كــه مفتخــر بــه داشــتن بزرگتريــن شــبكه خدمــات پــس از فــروش‬ ‫اســت ســبك نوينــي در خدمت‌رســاني بــه مشــتريان در پيــش گرفتــه و بــا‬ ‫تشــكيل كارگروه‌هــا‪ ،‬همايش‌هــا و نشســت‌هاي مختلــف‪ ،‬ســعي دارد‪ ،‬نقــاط‬ ‫بهبــود را بــه نقــاط قــوت تبديــل كنــد‪.‬‬ ‫كيفيت‪ ،‬واژه‌ي روز جهان‬ ‫دكتــر بهــروز رياحــي‪ ،‬مشــاور وزيــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت بــه عنــوان اوليــن ســخنران‬ ‫مراســم بــود‪ .‬وي كــه نــام آشــنايان حــوزه‬ ‫صنعــت و بــه ويــژه كيفيــت اســت دربــاره‬ ‫كيفيــت در خدمــات پــس از فــروش ســخن‬ ‫گفــت‪ .‬وي كيفيــت را واژه‌ي روز جهــان خوانــد‬ ‫و گفــت‪ :‬براســاس اعــام ســازمان ملــل تــا دهــه‬ ‫‪ 2020‬كابــردي تريــن واژ‌ه‌اي كــه بــا آن ســركار‬ ‫داريــم كيفيــت اســت‪ .‬چــرا كــه كيفيــت بــا‬ ‫مشــتري شــروع مي‌شــود‪ ،‬بــا او ادامــه‌پيــدا‬ ‫مــي كنــد و بــا مشــتري بــه ســرانجام مي‌رســد‪.‬‬ ‫وي بــه موفقي ـت‌ شــركت‌هاي برتــر جهــان‬ ‫اشــاره كــرد و گفــت‪ :‬ده ســازمان برتــر اگــر‬ ‫در جــذب مشــتري‪ ،‬وفــاداري‪ ،‬مانــدگاري و‬ ‫حفــظ مشــتري موفــق هســتند بــه طــور حتــم‬ ‫كيفيــت را ســرلوحه كارهايشــان قــرار داده‌انــد‪.‬‬ ‫‌مشــاور وزيــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خاطــر نشــان كــرد‪ :‬اگــر درك درســتي از نيــاز‬ ‫مشــتري نباشــد فرقــي نخواهــد كــرد مشــتري‬ ‫حضــوري مراجعــه مي‌كنــد يــا از طريــق مركــز‬ ‫تمــاس درخواســت كمــك دارد‪ .‬وقتــي شــكاف‬ ‫بيــن نيــاز مشــتري و درك مــا بــه عنــوان ارايــه‬ ‫دهنــده خدمــات زيــاد باشــد گاهــي برعكــس‬ ‫نيــاز مشــتري عمــل خواهيــم كــرد‪ .‬پــس بهتــر‬ ‫اســت نيــاز و خواســته مشــتري را رصــد و‬ ‫پايــش كنيــم‪.‬‬ ‫دكتــر رياحــي بــه تاثيــرات اعتبــار اجتماعي‬ ‫يــك ســازمان در كســب موفقيــت اشــاره كــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬اعتبــار اجتماعــي زمانــي رخ مي‌دهــد‬ ‫كــه بتوانيــم پاســخگوي خوبــي باشــيم بــه‬ ‫وعــده‌هايــي كــه داده‌ايــم عمــل نماییــم‪.‬‬ ‫ارتقــا نحــوه‌ي برخــورد و رفتــار نمايندگي‌هــا‬ ‫بــا مشــتري از اقدامــات مهمــي اســت كــه‬ ‫دكتــر رياحــي عنــوان كــرد و افــزود‪ :‬رفتــار و‬ ‫گفتمــان بــا مشــتري بايــد آمــوزش داده شــود‬ ‫تــا نمايندگي‌هــا در جايــگاه خــط مقــدم و ســپر‬ ‫ارتبــاط بــا مشــتري در ســطح كالس و برنــد‬ ‫ايســاكو عمــل كننــد‪.‬‬ ‫شگفت انگيز باشيم‬ ‫دكتــر شــريفي دوميــن ســخنران ســمينار‪،‬‬ ‫صحبت‌هــاي خــود را بــا ايــن جملــه‬ ‫اســتيوجابز آغــاز كــرد‪ :‬اینکــه پولدارتریــن‬ ‫فــرد دفــن شــده در قبرســتان باشــم‪ ،‬بــرام‬ ‫مهــم نیســت‪ .‬چیــزی کــه بــرام مهــم‪ ،‬اینــه کــه‬ ‫شــب‌ها وقتــی می‌خــوام بخوابــم‪ ،‬بگــم امــروز‬ ‫چــه کار شــگفت انگیــزی انجــام دادم!‬ ‫وي بــه موضــوع منابــع انســاني بــه عنــوان‬ ‫ثــروت ارزشــمند ايســاكو نــام بــرد و خاطــر‬ ‫نشــان كــرد‪ ‌:‬مقدمات مشــتري نــوازي و توســعه‬ ‫كســب و كار ايســاكو بــه واســطه وجــود ايــن‬ ‫منابــع انســاني محقــق مي‌شــود‪ .‬در كســب و‬ ‫كار جديــد اتفاقــات مهمــي در حــوزه خدمــات‬ ‫پــس از فــروش افتــاده اســت‪ ،‬شــركت‌هاي‬ ‫بــزرگ كنــار توليــد خــودرو بــر ارايــه خدمــات‬ ‫پــس ازفــروش تاييــد ويــژه‌اي داشــته دارنــد و‬ ‫توانســتند بــا رويكــرد وگفتمــان نويــن‪ ،‬درآمــد‬ ‫بســزايي ‪ 5‬برابــر توليــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫چــه خــوب اســت كــه كارشناســان‬ ‫مركــز تمــاس بــا بــه كار بــردن جمالتــي‬ ‫همچون«ســام‪ ،‬صبــح زیباتــون بخیــر‪ .‬در‬ ‫خدمتتــون هســتم‪ « ،».‬از همــکارام خواهــش‬ ‫میکنــم کــه ‪« ،» .....‬ســئوالتون رو بفرماییــد‪.‬‬ ‫خوشــحال میشــم بتونــم کمــک کنــم» روزي‬ ‫متفــاوت را بــراي مشــتري كــه بــدون آن هيــچ‬ ‫كســب و كاري دوامــي نخواهــد داشــت‪ ،‬فراهــم‬ ‫كــرد‪.‬‬ ‫متفاوت باشيد‬ ‫مـدت‌هـاســـت شـرکـت‌هـــا‪ ،‬بـرنـد‌هـــا و‬ ‫کمپانی‌هــا‪ ،‬بــا واژه‌هایــی چــون مشــتری مــداری‪،‬‬ ‫‪« ،Orientation Customer‬باشــگاه مشتریان»‬ ‫و نظایــر آن آشــنا هســتند‪ ،‬امــا ظاهــرا در عرصــه‬ ‫پــر رقابــت فعلــی‪ ،‬وقــت عبــور از ایــن عبارت‌هــا‬ ‫و پیــش کشــیدن مفاهیمــی چــون «مشــتري‬ ‫نــوازي» و «مشــتري محــوري» (‪Customer‬‬ ‫‪ )intimacy‬فــرا رســیده اســت‪ .‬مفاهیمــی کــه‬ ‫اخیــرا از زبــان مدیرعامــل شــرکت ایســاکو نیــز‬ ‫بیــان شــد‪.‬‬ ‫منظــور از «مشــتري نــوازي» روشــي اســت‬ ‫کــه حــل کامــل مشــکل مشــتري را بــه عهــده‬ ‫مي‌گيــرد و ايــن بيــش از فــروش يــک کاال و‬ ‫يــا خدمــت اســت‪.‬‬ ‫شــرکت‌هاي مشــتري‌نواز بــه طــور عمــده‬ ‫بــر رفتــار عالــي‪ ،‬عرضــه خدمــات مشــورتي و‬ ‫راهنمايــي و مديريــت مردم‌گــرا تأکيــد دارنــد‬ ‫و شــرکت‌هايي کــه ارزش مــورد نظرشــان‬ ‫مشــتري نــوازي اســت روابطــي همچــون دو‬ ‫همســايه خــود بــا مشــتريان برقــرار مي‌کننــد‪.‬‬ ‫توليــد ايــن شــرکت‌ها نــه برخواســته بــازار‪،‬‬ ‫بلکــه بنــا بــه نيــاز و خواســته مشــتريان آمــاده‬ ‫مي‌شــود‪ .‬اينهــا همــواره کاالهــا و خدمــات‬ ‫خــود را هماننــد خياطــان مناســب قامــت‬ ‫مشــتري تنظيــم مي‌کننــد‪.‬‬ ‫شــعار ايــن شــرکت‌ها توجــه عمــده بــه‬ ‫مشــتریان و نيازهــاي شــان اســت و تــاش‬ ‫می‌کننــد بهتريــن راه حــل را بــراي بــرآوردن‬ ‫نيــاز و خواســته‌های مشــتریان خــود تقدیــم‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت‌هاي مشــتري‌نواز مشــتريان را‬ ‫بــراي تمــام عمــر مي‌خواهنــد نــه بــراي ســود‬ ‫و زيــان و چنــد داد و ســتد محــدود‪ .‬تمــام‬ ‫کوشــش چنیــن شــرکت‌هایی ایــن اســت‬ ‫کــه مشــتري بــه طــور دقيــق بــه آنچــه کــه‬ ‫مي‌خواهــد برســد‪.‬‬ ‫ســمينار " تبييــن جايــگاه مشــتري"‌ بهتريــن‬ ‫فرصــت بــود تــا ســيدرضا حســيني‪ ،‬مديرعامــل‬ ‫شــركت ايســاكو راهكارهاي جديــد در خصوص‬ ‫بهبــود روش‌هــاي خدمــت رســاني و افزايــش‬ ‫شــاخص رضايــت مشــتري را تشــريح كنــد‪.‬‬ ‫ســيدرضا حســيني با تاكيــد بــر ارزش واالي‬ ‫مشــتري در زنجيــره ارزش‪ ،‬اظهــار كــرد‪ :‬بــر‬ ‫اســاس آموخته‌هــاي ملــي و مذهبــي‪ ،‬مشــتريان‬ ‫حكــم مهمــان مــا را دارنــد و مشــتري‌نوازي و‬ ‫ايجــاد رضايت‌منــدي قلبــي اوليــن وظيفــه مــا‬ ‫در قبــال آنهــا اســت‪.‬‬ ‫حســيني ادامــه داد‪ :‬در دنيــاي تجارتــي‬ ‫امــروز‪ ،‬بــا ســايق جديــد و هوشــمندي بســيار‬ ‫بــاالي مشــتريان مواجــه هســتيم و بــراي حفــظ‬ ‫پيروزمندانــه كســب و كار خــود بايــد بــراي ايــن‬ ‫انديشــه جديــد‪ ،‬برنامه‌هــاي تــازه‌اي داشــته‬ ‫باشــيم و روش مــا بايــد بــر اســاس نيــاز و‬ ‫خواســت مشــتري هماهنــگ و دگرگــون شــود‪.‬‬ ‫وي گفــت‪ :‬رضایــت مشــتری از خدمــات بــه‬ ‫معنــی تامیــن خواســته مشــتری و احتیاجــات‬ ‫و انتظــارات او بــه گونــه‌ای درســت و بي‌عیــب‬ ‫و نقــص در همــان زمــان و همــان مــکان و بــا‬ ‫همــان قیمتــی اســت کــه بــا مشــتری توافــق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو اظهــار كــرد‪ :‬شــبكه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش ايران‌خــودرو از لحــاظ‬ ‫تجهيــزات‪ ،‬فضــاي تعميرگاهــي و ســهم بــازار‬ ‫ايــن توانايــي را دارد كــه بــه حداكثــر ايــن‬ ‫رضايت‌منــدي دســت پيــدا كنــد؛ امــا مكمــل‬ ‫و نيــروي محركــه ايــن شــبكه مجهــز‪ ،‬برخــورد‬ ‫مناســب بــا مشــتري تــا حصــول اطمينــان از‬ ‫رضايــت و اشــتياق اوســت‪.‬‬ ‫در ايــن جلســه‪ ،‬مهندس حســيني پيشــنهاد‬ ‫كــرد "بــا توجــه بــه تغييــر رويــه شــركت‬ ‫ايســاكو در برنامه‌هــاي پيــش رو‪ ،‬نــام «مركــز‬ ‫تمــاس» بــه «مركــز پاســخگويي» تغييــر كنــد"‬ ‫زيــرا كــه همـه‌ي مــا بايــد در مقــام پاســخگويي‬ ‫باشــيم‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪31‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫▉ مرکــز آمــوزش فنــی شــرکت‬ ‫ایســاکو حــدود چنــد ســال اســت کــه‬ ‫بــه برگــزاری کالس‌هــای آموزشــی بــرای‬ ‫پرســنل نمایندگی‌هــای خدمــات پــس‬ ‫از فــروش ایران‌خــودرو می‌کنــد‪ .‬هــدف‬ ‫از برگــزاری ایــن دوره‌هــا‪ ،‬آمــوزش‬ ‫فرآینــد عیب‌یابــی‪ ،‬ســرویس و تعمیــر‬ ‫خودروهــا بــر اســاس مســتندات فنــی‬ ‫خودروســاز اســت‪ .‬ایــن مرکــز بــر‬ ‫اســاس نیازســنجی‌های صــورت گرفتــه‬ ‫اقــدام بــه ارائــه آموزش‌هــای الزم بــرای‬ ‫نمایندگی‌هــای مجــاز و حتــی مالکیــن‬ ‫خودروهــا نمــوده و در صــورت ایجــاد‬ ‫تغییــر در محصــول و یــا ارائــه محصــوالت‬ ‫جدیــد ایــن دوره‌هــا را مجــددا برگــزار‬ ‫می‌کنــد ‪.‬‬ ‫نخستین دوره آموزشی شرکت ایساکو؛‬ ‫برای اتحادیه مکانیک‌های خودروهاي تهران‬ ‫دوره آموزشــی نوینــی در مرکــز آمــوزش‬ ‫فنــی ایســاکو بــرای اتحادیــه مکانیک‌هــای‬ ‫اتومبیــل تهــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫محمــد شــفیعیان‪ ،‬رئیــس اداره آمــوزش‬ ‫فنــی ایســاکو در رابطــه بــا برگــزاری ایــن‬ ‫دوره اظهــار داشــت‪ :‬هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬معرفــی برنــد موتــور ملــی و آشــنایی‬ ‫تعمیــرکاران بــا ســاختار ایــن پیشــرانه جهــت‬ ‫بهبــود تصویــر ذهنــی آنــان و انتقــال ایــن‬ ‫تصویــر بــه عمــوم جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق فراخــوان صــورت‬ ‫گرفتــه از جانــب ایســاکو و تمایــل اتحادیــه‬ ‫جهــت حضــور‪ ،‬ایــن دوره‌هــا بــرای معرفــی‬ ‫موتــور ملــی بــه صــورت رایــگان آغــاز شــد‬ ‫و در صــورت عالقــه کارآمــوزان بــه صــورت‬ ‫گســترده‌تر ادامــه مییابــد‪ .‬همچنیــن شــرکت‬ ‫کننــدگان در صــورت تمایــل بــه ادامــه‬ ‫همــکاری می‌تواننــد پــس از اتمــام ایــن‬ ‫دوره‌هــا‪ ،‬جهــت حضــور در دوره‌هــای ســایر‬ ‫محصــوالت ثبــت نــام کــرده و در صــورت نیــاز‪،‬‬ ‫ابــزار آالت و تجهیــزات مخصــوص را بــرای‬ ‫تعمیــرگاه خــود تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫شــفیعیان در خصــوص شــرایط آموزشــی‬ ‫مرکــز گفــت‪ :‬مرکــز آمــوزش فنــی ایســاکو‪،‬‬ ‫نخســتین مرکــز آموزشــی ایــران اســت کــه‬ ‫اســتاندارد ‪ ISO29990‬را دریافــت کــرده کــه‬ ‫بــر اســاس فرآیندهــای نیازســنجی‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه برگــزاری دوره می‌کنــد و کیفیــت اجــرا‬ ‫و اثربخشــی دوره‌هــا کنتــرل می‌شــود‪ .‬ایــن‬ ‫مرکــز بــر اســاس نیــاز‪ ،‬هــر شــش مــاه یکبــار‬ ‫بــرای محصــوالت روتین دوره آموزشــی تشــکیل‬ ‫می‌دهــد و هرســال اقــدام بــه برگــزاری آزمــون‬ ‫مهارتــی می‌کنــد‪ .‬طــی ایــن دوره‌هــا‪ ،‬تغییــرات‬ ‫صــورت گرفتــه در محصــوالت و عیــوب‬ ‫متــداول احتمالــی هــر ســری تولیــد بــه پرســنل‬ ‫نمایندگی‌هــای مجــاز انتقــال مییابــد‪ .‬در هــر‬ ‫دوره‪ ،‬افــراد بــا توجــه بــه تخصــص خــود‪ ،‬آموزش‬ ‫الزم را فــرا می‌گیرنــد و کارشناســان فنــی نیــز‬ ‫جهــت انجــام فرآینــد عیب‌یابــی‪ ،‬دوره تمامــی‬ ‫بخش‌هــای فنــی را ســپری می‌کننــد‪ .‬محــرم‬ ‫عبادی‌فــر‪ ،‬مــدرس ارشــد دوره‌هــای آمــوزش‬ ‫فنــی در خصــوص دوره‌هــای آموزشــی بــرای‬ ‫اتحادیــه تعمیــرکاران گفــت‪ :‬هــدف مــورد نظــر‬ ‫در طــی برگــزاری ایــن دوره‪ ،‬توســعه مهــارت‬ ‫و معرفــی موتــور ملــی بــه عنــوان پیشــرانهای‬ ‫جدیــد و اســتاندارد بــرای تعمیرکارانی اســت که‬ ‫تــا پیــش از ایــن بــا ایــن موتــور کار کرده‌انــد‬ ‫و حــال قصــد دارنــد کــه اطالعــات و مهــارت‬ ‫خــود را تکمیــل کننــد‪ .‬در طــی ایــن دوره‪،‬‬ ‫کارآمــوزان بــا ســاختار کلــی پیشــرانه ‪ ،EF7‬ابــزار‬ ‫آالت مخصــوص و شــیوه بــاز و بســت اصولــی‬ ‫بخش‌هــای مختلــف آن آشــنا می‌شــوند‪.‬‬ ‫مســتندات فنــی و پکیج‌هــای آموزشــی الزم‬ ‫نیــز در طــول ایــن دوره در اختیــار کارآمــوزان‬ ‫قــرار می‌گیــرد‪ .‬همچنیــن در صــورت اعمــال‬ ‫تغییــرات در ایــن پیشــرانه از جانــب خودروســاز‪،‬‬ ‫شــرکت کننــدگان می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســایت ‪ www.isacolerning.ir‬اطالعــات خــود را‬ ‫بــه روز کننــد‪.‬‬ ‫عبادی‌فــر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه‬ ‫میــزان اســتقبال از کالس چقــدر بــوده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬میــزان اســتقبال و ســطح‬ ‫بازخــورد از جانــب شــرکت کننــدگان مطلــوب‬ ‫بــوده و اکثــر افــرادی کــه ثبــت نــام کرده‌انــد‪،‬‬ ‫در دوره حضــور یافته‌انــد‪.‬‬ ‫ماشــین‌چی‪ ،‬نماینــده رســمی اتحادیــه‬ ‫مکانیک‌هــای اتومبیــل تهــران و عضــو‬ ‫کمیســیون فنــی و آمــوزش در رابطــه بــا‬ ‫ایــن دوره آموزشــی گفــت‪ :‬طبــق خواســت‬ ‫دوجانبــه‌ای کــه مابیــن اتحادیــه و مرکــز‬ ‫آمــوزش ایســاکو وجــود داشــته‪ ،‬ایــن دوره آغــاز‬ ‫شــده اســت و میتوانــد به گســترش دانــش فنی‬ ‫و خدمــات پــس از فــروش کمــک کنــد‪ .‬طبــق‬ ‫آمــار‪ 110 ،‬نمایندگــی رســمی ایران‌خــودرو در‬ ‫ســطح شــهر تهــران فعــال هســتند کــه البتــه‬ ‫تمامــی آنهــا نیــز پایلــوت یــک محصــول خــاص‬ ‫نظیــر موتــور ‪ EF7‬نیســتند‪ .‬امــا حــدود ‪5000‬‬ ‫واحــد صنفــی کــه ‪ 2500‬واحــد آن جــوازدار و‬ ‫عضــو اتحادیــه هســتند‪ ،‬در ســطح شــهر فعالنــد‬ ‫کــه ارائــه آمــوزش بــه ایــن واحدهــا میتوانــد‬ ‫بــه گســترش دانــش فنــی و خدمــات کمــک‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــرایط برگــزاری ایــن دوره‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هنــوز در ابتــدای دوره هســتیم و‬ ‫ســطح اطالعــات عرضــه شــده در حــد معرفــی و‬ ‫آشــنایی بــا محصــول اســت و امیــد داریــم کــه‬ ‫در صــورت تــداوم‪ ،‬مباحــث گســترش یابــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪33‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫در سفر استانی مدیر عامل به ساری عنوان شد‪:‬‬ ‫همفكري‪ ،‬چاره ي كسب و كار امروز‬ ‫▉ مديرعامــل ايســاكو در ســفر خــود بــه‬ ‫ســاري در جمــع صاحبــان امتيــاز فروشــگاه‬ ‫‌هــاي مجــاز گفــت‪ :‬فروشــگاه هــا بــه عنــوان‬ ‫شــركاي تجــاري و چشــم ســوم مــا در بــازار‬ ‫بايــد فضــاي كســب و كار فعلــي را تحليــل و‬ ‫بــراي رونــق بخشــيدن بــه آن مــا همفكــري‬ ‫بدهنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس ســيدرضا حســيني‪ ،‬در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫رويكــرد خــودرو ســازها در دنيــا بــه عنــوان حلقـه‌ي‬ ‫آخــر زنجيــره ارزش‪ ،‬ايجــاد شــبكه خدمــات پــس‬ ‫از فــروش اســت و بــراي اينكــه رضايــت منــدي‬ ‫مشــتريان خــود را بدســت بيــاورد شــبكه خدمــات‬ ‫پــس از فــروش را گســترش مــي دهــد تــا هزينه‌هــاي‬ ‫كــه در دوران طراحــي و توســعه محصــول صــرف‬ ‫كرده‌انــد در ايــن فــاز بــه دســت بياورنــد‪.‬‬ ‫وي بــه ســود دهــي دوره گارانتــي اشــاره كــرد و‬ ‫گفــت‌‪ :‬در فضــاي كســب و كار جديــد دوره گارانتــي‬ ‫ده ســاله‪ ،‬بــه خوبــي مي‌توانــد ســود آور باشــد‪ .‬در‬ ‫ايــن حلقــه‪ ،‬نمايندگي‌هــا كنــار شــركت خودروســاز‬ ‫مي‌توانــد بــه عنــوان شــركا هــم بــراي خــود و هــم‬ ‫بــراي شــركت ايســاكو زمينــه ايــن ســوددهي را‬ ‫فراهــم كننــد‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو افــزود‪ :‬خودروســازان بــه‬ ‫خاطــر اينكــه بخشــي از ســهم از دســت رفتــه خــود‬ ‫را در بخــش خدمــات كــه جــذب بــازار خاكســتري‬ ‫شــده را حفــظ و بتوانــد قطعــات اصــل را بــه آنهــا‬ ‫ارايــه كنــد‪ ،‬فروشــگاه را توســعه مي‌دهنــد‪ .‬ايســاكو‬ ‫‪ 1200‬فروشــگاه دارد كــه وظيفــه دارد ســهم بــازار‬ ‫خاكســتري را كــم كنــد‪ .‬در رويكــرد جديــد ســال‬ ‫‪ 95‬قطعاتــي مــورد نيــاز متنوعــي از نظــر كيفيــت‪،‬‬ ‫كميــت تاميــن مي‌كنيــم تــا طبقــات مختلــف از‬ ‫جامعــه و طيــف گســترده‌اي را شــامل شــود‪ .‬بــراي‬ ‫شــركت ايــران خــودرو زيبنــده نيســت بــا داشــتن‬ ‫‪ 1200‬فروشــگاه فــروش مناســب و قابــل قبــول‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫حســيني تصريــح كــرد‪ :‬تابلــوي مــا حرمــت‬ ‫دارد و شــركاي مــا بايــد اصــول كاري ايــران‬ ‫خــودرو را حفــظ و رعايــت كنــد‪ .‬در ســال جديــد‬ ‫بــا تدابيــري کــه انديشــيده شــده‪ ،‬بــراي شــما‬ ‫مشــتري تضميــن شــده مـي‌آورد‪ .‬بــه طــور حتــم‬ ‫آن بخشــي كــه در حيطــه مــا اســت بــا تدابيــري‬ ‫كــه اتخــاذ كرديــم شــرايط بــراي شــما مســاعد‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مي‌‌مانــد عملــي كــردن تعهــدات‬ ‫و فروشــي كــه مــا متناســب بــا ضريــب منطقــه‬ ‫مشــخص كرديــم‪.‬‬ ‫كســب و كار جديــد موضوعــي ديگــري‬ ‫بــود كــه مديرعامــل در جمــع فروشــگاه‌ها‬ ‫مطــرح كــرد‪ :‬سيســتم كســب و كار جديــد‬ ‫كــه توســط پرســنل توانمنــد شــركت طراحــي‬ ‫شــده كمــك مي‌كنــد‪ ،‬شــركاي تجــاري نيازهــا‬ ‫و پيش‌بيني‌هــاي خــود را در سيســتم ثبــت‬ ‫و شــركت نيــز قطعــات مــورد نظــر را ســفارش‬ ‫گــذاري و در زمــان مقــرر تاميــن كنــد‪ .‬حــدود‬ ‫‪ 45‬فروشــگاه تــا پايــان ســال بــه ايــن سيســتم‬ ‫مجهــز مي‌شــود و تــا شــهريور ســال آينــده‬ ‫تمامــي فروشــگاه‌ها بــه ايــن سيســتم مجهــز‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــراي پيگيــري مطالبــات شــما و مطالبــات‬ ‫خودمــان يــك سيســتم كنتــرل عمليــات ايجــاد‬ ‫كرديــم‪ .‬بــراي مــوارد و مســائلي كــه مطــرح‬ ‫مي‌كنيــد در داخــل ســتاد كارگروهــي تشــكيل‬ ‫مي‌شــود‪ .‬بــراي ابعــاد مشــكالت از كســاني كــه‬ ‫مشــكالت را بيــان كردنــد كمــك خواهيــم گرفــت‪.‬‬ ‫نمايندگي‌هاي برتر‬ ‫■ سعيد حدادپور (نمايندگي ‪)3303‬‬ ‫■ حسين حق پرست (نمايندگي ‪)3356‬‬ ‫■ يوسف رضي پور (نمايندگي ‪)3336‬‬ ‫■ حسين فرهادي (نمايندگي ‪)3306‬‬ ‫■ گاليش فارسياني‬ ‫( نمايندگي ‪)3218‬‬ ‫■ عباس مصلحي (نمايندگي ‪)3407‬‬ ‫فروشگاه برتر‬ ‫در حوزه خريد‪:‬‬ ‫■ فروشگاه برتر توسلي‬ ‫■ فروشگاه شاهرود حسن عامري‬ ‫■ فروشگاه استاني علي نان پزي‬ ‫به حوزه عملكرد‪:‬‬ ‫■ ابراهيم حسيني‬ ‫■ علي طالبي عمراني‬ ‫■ محمدرضا ترميمي‬ ‫مرکز آموزش فنی ساری افتتاح شد‬ ‫▉ از آنجايــي كــه يكــي از سياســت‌هاي شــركت‬ ‫ايســاكو توســعه آمــوزش فنــي و تمركززدايــي آمــوزش‬ ‫فنــي از تهــران بــه دفاتــر منطقــه‌اي بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫ســال‌هاي گذشــته ايــن تمركــز زدايــي در مناطــق بــا‬ ‫ايجــاد مراكــز مشــترك بيــن ايســاكو( ايــران خــودرو )‬ ‫و مراكــز فنــي و حرفــه اي بصــورت كارگاه مشــترك‬ ‫بــوده كــه بدليــل محدوديت‌هــاي اعمــال شــده در‬ ‫دوســال اخيــر از طــرف فنــي و حرفــه اي در مراكــز‬ ‫دفتــر منطقــه اي ادامــه كار بــا مشــكالتي مواجــه لــذا‬ ‫هــدف توســعه مراكــز محقــق نشــد و در بســياري از‬ ‫مناطــق هــم قطــع رابطــه شــده بــود ‪ .‬لــذا ايــن مناطــق‬ ‫مجــددا از ظرفيت‌هــاي آموزشــي تهــران اســتفاده و‬ ‫مشــكالتي را هــم از قبيــل بعــد مســافت و تــردد و ‪...‬‬ ‫بــراي نمايندگــي هــا ايجــاد مي‌كــرد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫پتانســيل دفتــر منطق ـه‌اي ســاري بهــار‪ 94‬اقــدام بــه‬ ‫ايجــاد و تجهيــز مركــز آمــوزش فنــي در دفتــر منطقــه‬ ‫اي ســاري كــرد تــا بــا ايــن مركــز چنــد هــدف زيــر‬ ‫محقــق شــود‪:‬‬ ‫افزايــش رضايــت بيشــتر نمايندگــي هــا و تســهيل‬ ‫در توســعه آمــوزش فنــي پرســنل فنــي نمايندگــي‬ ‫اســتفاده از پتانســيل فنــي موجــود در منطقــه و‬ ‫برگــزاري دوره هــاي تعميراتــي پايــه و تخصصــي در‬ ‫منطقــه اعــم از دوره هــاي موتــور گيربكــس – سيســتم‬ ‫بــرق – سيســتم مالتــي پلكــس – سيســتم ســوخت‬ ‫رســاني و انژكتــور و سيســتم تعليقــات ‪.‬‬ ‫افزايــش تعــداد دوره‌هــاي آموزشــي در مناطــق‬ ‫بــراي تســريع تكميــل رشــد مهــارت منابــع انســاني‬ ‫فنــي نمايندگي‌هــا‬ ‫توســعه آمــوزش فنــي بــه منظــور برگــزاري دوره‬ ‫هــاي تخصصــي تعميراتــي در منطقــه‬ ‫اســتفاده از كارگاه مذكــور بــراي تشــكيل جلســات‬ ‫حلقــه كارشاســان فنــي و اتخــاذ راهــكار بــراي ايــرادات‬ ‫خــاص‬ ‫ايجــاد هــاب منطقــه اي آمــوزش بــراي مناطــق‬ ‫شــمال و شــمال شــرق كشــور و كاهــش ترافيــك‬ ‫آمــوزش در مركــز آمــوزش تهــران‪.‬‬ ‫الزم بــه توضيــح اســت اســتراتژي كلــي آمــوزش‬ ‫ايــن مركــز و برنامــه ريــزي آموزشــي آن از طــرف‬ ‫مديريــت آمــوزش فنــي ايســاكو مطابــق بــا تقويــم‬ ‫آموزشــي ايســاكو ‪ ،‬تدويــن و ابــاغ مــي شــود‪ .‬ولــي‬ ‫ايــن قابليــت وجــود دارد كــه بنــا بــه درخواســت و نيــاز‬ ‫منطقــه ســاري دوره هــاي آموزشــي ديگــري هــم در‬ ‫برنامــه گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫مدرســين دوره هــاي آموزشــي ايــن مركــز نيــز از‬ ‫مدرســين مركــز آمــوزش فنــي تهــران و كارشناســان‬ ‫فنــي مهندســي دفتــر باشــند‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪34‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫■ رونمایی ازتاکسی هوشمند‬ ‫■ غرفه ایساکو در نمایشگاه توانمندی‌های صنعت خودور‬ ‫حضور ایساکو‬ ‫در نمایشگاه توانمندی‌های صنعت خودرو تهران‬ ‫▉ نمایشــگاه توانمندی‌هــای صنعــت‬ ‫خــودرو تهــران بــا حضــور شــرکت‌های‬ ‫خــودرو ســاز داخلــی و خارجــی در محــل‬ ‫دایمــی نمایشــگاه بین‌المللــی تهــران‬ ‫و بــا هــدف معرفــي توانمندي‌هــاي‬ ‫شــركت‌هاي خــودرو ســاز‪ ،‬قطعه‌ســاز‬ ‫و ســاير شــركت‌ها‪ ،‬موسســات و‬ ‫نهاد‌هــاي علمــي‪ ،‬پــروژه‌ای و خدماتــي‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نمایشــگاه گــروه‬ ‫صنعتــی ایــران خــودرو بــه عنــوان‬ ‫بزرگتریــن خودرو‌ســاز خاورمیانــه حضــور‬ ‫گســترده‌ای داشــت و ســالن شــماره ‪ 38‬را‬ ‫بــه خــود و شــرکت‌های زیــر مجموعـه‌اش‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬نمایشــگاهي كــه توســط‬ ‫مهنــدس نعمــت زاده وزیــر صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایســاکو بــا واحدهــای مختلــف خــود شــامل‬ ‫فــن آوری اطالعــات‪ ،‬ارتبــاط بــا مشــتریان‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬بازاریابــی و فــروش‪ ،‬انبــار و بســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬مرکــز پاســخ‌گویی‪ ،‬آمــوزش فنــی‪،‬‬ ‫شــبکه خدمــات پــس از فــروش‪ ،‬کارت ایــران‬ ‫خــودرو‪ ،‬نمایندگــی ‪( 1707‬عــادل زرعــی)‪،‬‬ ‫نمایندگــی ‪( 4002‬جلیــل خــودرو) در‬ ‫نمايشــگاه حضــور پيــدا كــرد‪.‬‬ ‫از رويدادهــاي مهــم ايســاكو در نمايشــگاه‪،‬‬ ‫می‌تــوان رونمایــی از ســامانه تاکســی هوشــمند‬ ‫(آلفــا تاکســی) توســط دکتــر روحانــی ریاســت‬ ‫محتــرم جمهــوري اشــاره كــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه دارای قابلیت‌هــای متعــددی‬ ‫ازجملــه محاســبه دقیــق کرایــه بــا اســتفاده از‬ ‫ترکیــب تاکســی متــر و ‪ ،GPS‬پرداخــت کرایــه‬ ‫بــا کارت شــهروندی و کارت‌هــای بانکــی عضــو‬ ‫شــبکه شــتاب‪ ،‬مکان‌یابــی خــودکار خــودرو و‬ ‫اعــزام هوشــمند‪ ،‬عیــب یابــی خــودرو از راه دور‬ ‫و ‪ ...‬اســت ایــن ســامانه از نیمــه نخســت ســال‬ ‫‪ 95‬بــر روی تاکســی‌های ســمند و پــژو ‪405‬‬ ‫نصــب و فعــال ســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نســخه جدیــد ســامانه همــراه ایســاکو‪ ،‬هــم‬ ‫راســتا بــا دیگــر روش‌هــای اطــاع رســانی‬ ‫موجــود نظیــر وب ســایت‪ ،‬ســامانه پیامکــی‬ ‫و ســایر روش‌هــای ارتباطــی نویــن در ایــن‬ ‫نمایشــگاه معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مشــتریان بــا نصــب ایــن ســامانه روی تلفــن‬ ‫همــراه خــود می‌تواننــد از امکانــات متنــوع آن‬ ‫از جملــه نوبــت دهــی تعمیرگاه‌هــا‪ ،‬اطــاع از‬ ‫طرح‌هــای مختلــف خدماتــی و جشــنواره‌ها‪،‬‬ ‫فهرســت نمایندگی‌هــا و فروشــگاه‌های مجــاز‪،‬‬ ‫آدرس و نقشــه آن‌هــا‪ ،‬دفترچه راهنمــای خودرو‪،‬‬ ‫دانســتنی‌های گارانتــی و یدکــی و اصالــت‬ ‫قطعــات خریــداری شــده و ‪ ...‬بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن بــر روی سیســتم‌های‬ ‫عامــل‪ ios‬و اندرویــد قابــل اجراســت و‬ ‫مشــتریان می‌تواننــد بــرای دریافــت ایــن‬ ‫ســامانه بــه پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت‬ ‫ایســاکو بــه نشــانی ‪ www.isaco.ir‬مراجعــه‬ ‫و ضمــن مطالعــه راهنمــای کاربــری از ایــن‬ ‫نرم‌افــزار بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه غيــر از شــركت خدمــات پــس از‬ ‫فــروش ايــران خــودرو‪ ،‬شــركت‌ها و واحدهــاي‬ ‫زيــر مجموعــه ايــران خــودرو نظيــر شــركت‬ ‫قالب‌هــاي صنعتــي ايــران خــودرو‪ ،‬ايــران‬ ‫خــودرو ديــزل‪ ،‬ســاپكو‪ ،‬امــداد خــودرو‪ ،‬شــركت‬ ‫آزمايــش و تحقيقــات قطعــات و مجموعه‌هــاي‬ ‫خــودرو‪ ،‬شــركت صنعتــي نيــرو محركــه‪،‬‬ ‫گــروه صنعتــي قطعــات اتومبيــل‪ ،‬مهــركام‬ ‫پــارس‪ ،‬محــور ســازان ايــران خــودرو‪ ،‬شــركت‬ ‫ريخته‌گــري آلومينيــوم ايــران خــودرو‪،‬‬ ‫كيفيــت‪ ،‬ارتبــاط بــا مشــتريان‪ ،‬تحقيقــات و‬ ‫بازاريابــي و‪ ...‬در ســالن ‪ 38‬حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ایــران خــودرو تــازه تریــن محصــوالت و‬ ‫دســتاوردهای خــود از جملــه خــودرو ســمند‬ ‫بــا مخــزن کامپوزیتــی‪ ،‬دنــا اکــو مکــس‪،‬‬ ‫خودروهــای جديــد كــه در ســبد فــروش‬ ‫محصــوالت ايــران خــودرو قــرار گرفتنــد شــامل‬ ‫پــژو ‪،2008‬پــژو ‪ ،208‬پ‍ــژو ‪ ،301‬پ‍ــژو ‪،308‬‬ ‫پــژو ‪ ،508‬دانــگ فنــگ اس ‪ 30‬و اچ ‪،30‬‬ ‫■ نسخه جدید سامانه همراه ایساکو‬ ‫کپچــر اتومــات‪ ،‬هایمــا‪ ،‬بنــز ای ‪ 200‬و ‪ ...‬را در‬ ‫معــرض دیــد عمــوم قــرار داد‪.‬‬ ‫نســل جديــد موتورهــاي درون ســوز "توربــو‬ ‫شارژپيشــرفته"و "ديــزل ســواري" كــه ســطحي‬ ‫جديــد از تکنولــوژی در صنعــت خــودرو به شــمار‬ ‫م ـي‌رود نيــز در ايــن نمايشــگاه بــه عالقمنــدان‬ ‫عرضــه شــد‪ .‬بــا طراحــي و توليــد ايــن موتورهــا‬ ‫گامــي مهــم در رســيدن بــه اســتانداردهاي‬ ‫بين‌المللــي صنعــت خــودرو برداشــته شــد‪.‬‬ ‫حاشیه های نمایشگاه ‪:‬‬ ‫ ســومین همایــش بیــن المللــی صنعــت‬‫خــودرو ایــران هــم در جريــان نمايشــگاه‬ ‫توانمندي‌هــاي صنعــت خــودرو بــا حضــور‬ ‫خودروســازان معتبــر جهــان در روزهــای ‪ 10‬و‬ ‫‪ 11‬اســفند در ســالن اجــاس ســران برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ دكتــر حســن روحانی‪ ‬رئیــس جمهــوري‬‫بــا حضــور در ســومین همایــش بیــن المللــی‬ ‫صنعــت خــودرو و بازدیــد از نمایشــگاه‬ ‫توانمندی‌هــای صنعــت خــودرو در محــل‬ ‫دائمــی نمایشــگاه‌های بیــن المللــی بــا بیــان‬ ‫ایــن نکتــه کــه انجمــادی کــه در تقاضــا در‬ ‫بخــش صنعــت خــودرو ایجــاد شــده بــود بــا‬ ‫حرکــت پیروزمندانــه دولــت و موفقیــت ایــران‬ ‫در مذاکــرات هســته‌ای بــاز شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫اجــرای برجــام و پایــان یافتــن تحریم‌هــای‬ ‫ظالمانــه شــرایط مناســب تــری بــرای کشــور‬ ‫و بــه ویــژه بــرای اقتصــاد و از جملــه صنعــت‬ ‫خــودرو پیــش رو خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ از برنامه‌هــای جانبــی ایــن نمایشــگاه‬‫مــی تــوان بــه رانندگــی بــا خــودرو‪ ،‬کارتینــگ‪،‬‬ ‫آمــوزش تعمیــر اتومبیــل‪ ،‬نمایــش خودروهــای‬ ‫قدیمــی و اجــراي نمايشــهاي لحظــه اي در‬ ‫موقعيت‌هــاي مختلــف اشــاره کــرد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪37‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫طرح تحول گارانتي‬ ‫به دنبال چيست؟؟‬ ‫به دنبال چه بوده‌ايم؟‬ ‫جلــب اعتمــاد از دســته رفتــه مشــتريان گــروه صنعتــي ايــران خودرو‪‌،‬كاهــش‬ ‫شــكايات مشــتريان از نحــوه ارائــه خدمــات گارانتــي‪ ،‬افزايــش پذيــرش خودروهاي‬ ‫گارانتــي‪ ،‬افزايــش رضايــت مشــتريان (‪ ،)CSI‬افزايــش رضايــت نمايندگي‌هــاي‬ ‫مجــاز ايــران خــودرو (‪ )DSI‬از مــواردي ايــن اســت كــه بــا اجرايــي طــرح بــه‬ ‫دنبــال آن بوده‌ايــم‪.‬‬ ‫ويژگي‌هاي يك تحول‬ ‫* واريز مبالغ اسناد گارانتي به حساب نمايندگي‌ها بصورت روزانه‬ ‫* مديريت برگشتي قطعات توسط ايساكو‬ ‫* عدم تاثير نتايج تست قطعات سالم در اسناد نمايندگي‬ ‫* كاهــش زمــان تحويــل گيــري داغــي بــا توجــه بــه تســهيم اتوماتيــك‬ ‫اســناد گارانتــي‬ ‫* عــدم كســر از حســاب اســناد برگشــتي نمايندگي‌هــا تــا درصــد مجــاز‬ ‫برگشــتي‬ ‫* حذف مجوزها و محدوديت‌هاي استفاده از اجرت‌هاي بدون قطعه‬ ‫راهكارهاي يك تحول‬ ‫شــركت ايســاكو در ايــن بخــش ابتــدا آمــوزش پرســنل دفاتــر و انبارهــاي‬ ‫داغــي را همزمــان بــا شــروع تحويــل گيــري داغــي نمايندگي‌هــا در دســتور كار‬ ‫قــرار داد‪ .‬حضــور مســتمر كارشناســان ســتاد گارانتــي ايســاكو در انبارهــاي داغــي‬ ‫و برگــزاري جلســات منظــم و دوره‌اي بــا كارشناســان مســئول گارانتــي دفاتــر‬ ‫جهــت مراقبــت از اجــراي صحيــح طــرح تحــول از اقدامــات اوليــه بــود‪.‬‬ ‫همچنيــن بــراي جهــت جلــب اعتمــاد نمايندگي‌هــاي مجــاز‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫ه ماه‬ ‫ن‬ ‫▉ در پــي نارضايتــي نماينــدگان‬ ‫از وجــود موانــع و مشــكالت بــراي‬ ‫ارايــه خدمــات گارانتــي كــه بــه منجــر‬ ‫بــه عــدم پذيــرش مي‌شــود‪ ،‬طــرح‬ ‫تحــول گارانتــي در دســتور كار شــركت‬ ‫ايســاكو قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫طرحــي كــه بــا مشــاركت ســه‬ ‫حــوزه كيفيــت ايــران خــودرو‪،‬‬ ‫ســاپكو و ايســاكو بــه اجــرا درآمــد تــا‬ ‫اعتمــاد كامــل مشــتريان بــه شــبكه‬ ‫خمــات پــس از فــروش وارد مرحل ـه‌ي‬ ‫جديــدي شــود و نمايندگي‌هــا كــه‬ ‫بــه داليلــي از ارايــه خدمــات گارانتــي‬ ‫بــه مشــتريان فاصلــه گرفتــه بودنــد‪،‬‬ ‫دوبــاره بــه وظايــف اصلــي خــود عمــل‬ ‫كننــد‪.‬‬ ‫ايــن طــرح از مهرمــاه ‪ 93‬در كليــه‬ ‫دفاتــر منطقــه‌اي و نمايندگي‌هــاي‬ ‫سراســر كشــور اجــرا شــد و در‬ ‫پــي اجــراي تحــول گارانتــي ميــزان‬ ‫مراجعــه خودروهــا بــراي رفــع ايــراد‬ ‫در دوره گارانتــي افزايــش يافــت‪.‬‬ ‫شــروع طــرح تحــول در شــهريور و مهرمــاه‪ ،‬هزينه‌هــاي برگشــتي مربــوط بــه‬ ‫ايــن دو مــاه از حســاب نمايندگي‌هــا كســر نشــد و بــا انجــام اقدامــات الزم در‬ ‫زيرســاخت‌هاي سيســتم گارانتــي ايســاكو‪ ،‬هــم اكنــون هزينــه اســناد برگشــتي‬ ‫بــر اســاس كارنامــه گارانتــي كــه در سيســتم ثبــت شــده اســت قابــل اعمــال‬ ‫مالــي مــي باشــند‪.‬‬ ‫* بهبود فرآيند تامين و ارسال قطعات امدادي‬ ‫يكــي از دغدغه‌هــاي نمايندگي‌هــا بــراي عــدم پذيــرش كــه منجــر بــه‬ ‫كاهــش رضايــت مشــتريان مي‌شــود‪ ،‬تاميــن قطعــات بــود‪ .‬در ايــن بخــش‪،‬‬ ‫فراينــد تاميــن قطعــات در حــوزه امــداد ويــژه تقويــت شــد و فراينــد توزيــع نيــز‬ ‫بهبــود يافــت‪.‬‬ ‫در گذشــته تعــدادي از قطعــات در اختيــار امــداد ويــژه قــرار داشــت و بعــد‬ ‫از ثبــت توســط نمايندگــي قطعــه مــورد نظــر ارســال مــي شــود‪ .‬امــا در فراينــد‬ ‫جديــد ايــن قطعــات در ليســت خريــد عــادي و در اختيــار نمايندگــي قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫* استقرار در مركز تماس امداد‬ ‫مديريــت كــردن مركــز تمــاس رســالت ديگــري اســت كــه بــا هــدف‬ ‫‪ teleassiastance‬و حــذف خطــاي مركــز تمــاس اجرايــي شــد‪.‬‬ ‫براي اين بخش‪ ،‬دو حوزه كاري تعريف شد‪:‬‬ ‫‪-1‬مديريــت ظرفيــت نمايندگي‌هــا‪ .‬ابتــدا بــراي ظرفيــت كاري نمايندگي‌هــا‬ ‫براســاس پتانســيل هايــش در مركــز تمــاس بازنگــري شــد تــا بــراي ارائــه‬ ‫خدمــات مناســب بــه مشــتريان مشــكلي ايجــاد نشــود‪.‬‬ ‫‪-2‬اســتقرار كارشــناس در مركــز تمــاس دوميــن راه حلــي بــود كــه تــا مركــز‬ ‫تمــاس را از يــك واحــد ثبــت شــكايات بــه يــك مركــز مشــاوره تبديــل كنــد‪.‬‬ ‫ايــن راهــكار از جملــه مــواردي اســت كــه هــم در رضايــت مشــتريان و هــم در‬ ‫رضايــت نمايندگــي بســيار موثر شــناخته اســت‪.‬‬ ‫آمار و ارقام چه مي‌گويند؟‬ ‫ميزان شكايات مرتبط با گارانتي‬ ‫منجــر بــه افزايــش ســهولت در ارائــه خدمــات گارانتــي و بــه تبــع آن افزايــش‬ ‫رضايــت نمايندگي‌هــا شــده اســت‪( .‬در ســال ‪ 93‬رضايــت نمايندگي‌هــا بــه‬ ‫ميــزان ‪ 4.1‬رشــد داشــته اســت ‪) .‬‬ ‫نتايج نظرسنجي از نمايندگي‌ها‬ ‫در خصوص طرح تحول گارانتي در خرداد ‪94‬‬ ‫افزايش ميزان پذيرش گارانتي ( بدون ‪)PDS‬‬ ‫روند شاخص رضايت مشتريان‬ ‫(توضيــح اينكــه علــت كاهــش رضايــت مشــتري در ســه ماهــه اول ‪ 94‬بــه‬ ‫دليــل تغييــر طيــف پرسشــنامه شــركت بازرســي از مشــتريان بــوده اســت‪) .‬‬ ‫(در نيمه دوم سال ‪ 93‬ميزان رضايت مشتريان روند صعودي دارد‪) .‬‬ ‫روند شاخص رضايت نمايندگي‌ها‬ ‫حــذف برخــي از محدوديت‌هــا‪ ،‬مجوزهــا و موانــع ارائــه خدمــات گارانتــي‬ ‫مصوبات يك تحول‬ ‫بــا دســتورالعمل و آييــن نامــه مي‌تــوان طرحــي را كــه تاثيــر بســزايي در‬ ‫رضايــت مشــتريان و نمايندگي‌هــا را تثبيــت و در چارچــوب درســت آن اجرايــي‬ ‫كــرد‪ .‬مــوارد زيــر از ايــن مصوبــات حكايــت مي‌كنــد‪.‬‬ ‫* تدويــن دســتورالعمل نحــوه بررســي و رســيدگي بــه اســناد گارانتــي‬ ‫نمايندگي‌هــا و ارســال جهــت انتشــار‬ ‫* تدويــن آييــن نامــه كنتــرل و نظــارت بــر خدمــات گارانتــي شــامل كليــه‬ ‫مغايرت‌هــا و تخلفــات احتمالــي نمايندگي‌هــا در عملكــرد گارانتــي و ارســال‬ ‫جهــت انتشــار‬ ‫* پايــش تعويــض قطعــات و اجرت‌هــا بــر اســاس نــرم بصــورت ماهانــه‪،‬‬ ‫شناســايي نمايندگي‌هــاي داراي انحــراف از نــرم و اعــام بــه دفاتــر منطقــه‌اي‬ ‫جهــت اقــدام اصالحــي الزم و اعمــال كنتــرل حداكثــر تــا ‪ 20‬روز‬ ‫* پايــش رونــد هزينه‌هــاي گارانتــي و ميانگيــن هزينــه شاســي بــه تفكيــك‬ ‫دفاتــر منطقــه اي و نمايندگي‌هــا بصــورت ماهانــه و شناســايي نمايندگي‌هــاي‬ ‫داراي انحــراف‬ ‫* اســتقرار در نمايندگي‌هــاي داراي انحــراف هزينــه و انحــراف نــرم بــه‬ ‫منظــور كنتــرل و نظــارت بــر خدمــات گارانتــي نمايندگــي‪ ،‬كســر هزينه‌هــاي‬ ‫گارانتــي مــازاد و اعمــال جريمــه و اخطــار كتبــي‬ ‫* كنتــرل تعويــض قطعــات بيــش از ‪ 2‬مرتبــه در شــبكه بصــورت سيســتمي و‬ ‫كســر هزينــه قطعــات بــدون توجيــه فنــي از حســاب نمايندگي‌هــا‬ ‫*پايــش تعويــض قطعــات در مرحلــه ‪ PDS‬بصــورت هفتگــي و اعــام بــه دفاتــر‬ ‫منطقــه اي جهــت بررســي و اعمــال كنترل‌هــاي الزم‬ ‫* تهيــه گــزارش ماهانــه ‪ 50‬قطعــه برتــر هــر دفتــر منطق ـه‌اي بــه تفكيــك‬ ‫نمايندگــي بــه منظــور كنتــرل تعويــض قطعــات افزايشــي‬ ‫تبصره‌هاي يك تحول‬ ‫بــراي افزايــش اثربخشــي طــرح تحــول اقدامــات تكميلــي تدويــن شــد كــه در‬ ‫مجموعــه مي‌تــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره كــرد‪:‬‬ ‫* پرداخت هزينه حمل قطعات داغي و اقدام به صورت سيستماتيك‬ ‫* پرداخت نقدي اجرت خدمات گارانتي‬ ‫* ايجــاد تســهيالت بــراي نمايندگي‌هــاي ممتــاز در ارائــه خدمــات گارانتــي‬ ‫( بــه عنــوان مثــال تخصيــص مبالــغ تشــويقي تحــت عنــوان پــاداش عملكــرد )‬ ‫* تجهيز انبارهاي داغي به امكانات رفاهي‬ ‫* ارتقاء جايگاه كارشناسان فني‬
‫↙ گفت و گو‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪39‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫مشتري‬ ‫هزينه مي‌كنم تا‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫گفت و گو با نمايندگي ‪2049‬‬ ‫▉ از جملــه نمایندگی‌هایــی کــه‬ ‫در فاصلــه زمانــی نســبت ًا كــم از زمــان‬ ‫افتتاحــش‪ ،‬پله‌هــای ترقــی را بــه‬ ‫ســرعت طــی کــرده‪ ،‬نمایندگــی ‪2049‬‬ ‫اصفهــان اســت‪ .‬بــه گفتــه ي صاحــب‬ ‫نمایندگــی هزينــه مي‌‌كنــد تــا مشــتري‬ ‫شــاكي بــر نگــردد‪ .‬او در مــدت گفــت‬ ‫و گــو از مشــتري مي‌گويــد و اينكــه‬ ‫شــعار كاريــش ايــن اســت‪ :‬مــا در کنــار‬ ‫مشــتری و ایســاکو قــرار داریــم نــه در‬ ‫مقابــل آنهــا‪.‬‬ ‫شــكراله ناظــري متولــد ‪ 1341‬و دارای‬ ‫ســابقه ‪30‬ســاله در زمینــه امــور فنــی و‬ ‫تعمیرگاهــی اســت‪.‬‬ ‫تجربــه فنــي او بــه ســال‌های قبــل و بــه‬ ‫محــدوده زمانــی ‪ 54‬برمی‌گــردد؛ زمانــی‬ ‫كــه بــه عنــوان شــاگرد مكانيــك در يكــي از‬ ‫گاراژهــاي اصفهــان مشــغول بــه كار شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ســال ‪ 62‬مغــازه‌اي بــه متــراژ ‪100‬‬ ‫متــر مربــع بــراي تعميــرات پژوهــاي قديــم و‬ ‫سيســتم فنــي پيــكان مي‌خــرد‪ .‬ســال هــاي‬ ‫اول بــا ‪ 6‬كارگــر و ســپس بــا ‪ 25‬نفــر فعاليــت‬ ‫برنگردد‬ ‫خــود را ادامــه مــي دهــد‪.‬‬ ‫مي‌گويــد‪ :‬يــادم مي‌آيــد ســال ‪1380‬‬ ‫بــرآن شــدم کــه هرطــور شــده جایــگاه را‬ ‫تغییــر داده و یــک نمایندگــی خدماتــی بگیــرم‬ ‫بــه شــرکت دوو تهــران مراجعــه کــردم بعــد‬ ‫از تکمیــل پرونــده‪ ،‬يكــي از مشــتريان دفتــر‬ ‫منطقــه‌ای ایســاکو در اصفهــان كــه تــازه‬ ‫تاســیس شــده بــود را بهــم معرفــي كــرد‪ .‬و در‬ ‫ســال ‪ 82‬نمايندگــي ‪ 2049‬را بــا ‪ 65‬پرســنل‬ ‫افتتــاح كــردم‪.‬‬ ‫کســی کــه درصــدد افتتــاح نمایندگــی‬ ‫اســت بایــد ایــن کاره باشــد و تجربــه کار‬ ‫فنــی و خــودرو را داشــته باشــد مــن نيــز بــه‬ ‫پشــتوانه‌ي ‪ 30‬ســال فعاليــت و عالقــه‌اي كــه‬ ‫بــه كار فنــي داشــتم كار را كليــد زدم‪.‬‬ ‫بــه لطــف خــدا و نیروهــای کاری و فعــال‬ ‫كــه در ایــن نمایندگــی فعالیــت مي‌کننــد‬ ‫توانســتيم بــا رعایــت کلیــه اســتانداردها و‬ ‫دســتورالعمل‌های ارائــه شــده از طــرف شــرکت‬ ‫مــادر ( ایســاکو ) و وزارت صنایــع رتبــه يــك‬ ‫منطق ـه‌ای را طــی ســال هــای متوالــی کســب‬ ‫كنيــم و در صــدد آن هســتم کــه ایــن رتبــه را‬ ‫بــه رتبــه ممتــاز ارتقــا بخشــم‪.‬‬ ‫ناظــري از ميــزان پذيــرش نمايندگــي‌اش‬ ‫مي‌گويــد‪ :‬روزانــه ‪ 80‬خــودرو در ‪ 2‬فــاز ارائــه‬ ‫خدمــات اصلــی ( مکانیکی‪،‬جلوبنــدی‪ ،‬بــرق ) و‬ ‫ارائــه خدمــات تکمیلــی (صافــکاری و نقاشــی)‬ ‫ســعی مي‌كنــم کــه تمامــی خودروهــای‬ ‫پذیــرش شــده در پایــان روز کاری ترخیــص‬ ‫شــوند مگــر ایجــاد شــرایط خــاص کــه خــودرو‬ ‫نیــاز بــه خدمــات خــارج تعمیرگاهــی داشــته‬ ‫باشــد کــه آن هــم بــا ســفارش و پیگیــری‬ ‫هــای خــود حقیــر بــا ارائــه خدمــات خــارج‬ ‫تعمیرگاهــی توانســته‌ام زمــان آن خدمــات را‬ ‫بــه حداقــل برســانم تــا زمــان اعــام ترخیــص‬ ‫بــه مشــتریان محتــرم بــه تناقــض برنخــورد‬ ‫و رضایــت کامــل مشــتریان محتــرم حاصــل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫از امتيازهــاي نمایندگــی ‪ 2049‬انجــام ارايــه‬ ‫خدمــات کارت طالیــی بســیار فعــال و داشــتن‬ ‫باالتریــن ميــزان پذیــرش خدمــات ســرویس‬ ‫دوره‌ای و خســارتی در منطقــه اســت‪ .‬صاحــب‬ ‫امتيــاز نمايندگــي مي‌گويــد‌‪ :‬خصوصیــات بــارز‬ ‫و متمایــز نمایندگــی مــا پذیــرش بــاالی اســت‬ ‫کــه آن را مرهــون زحمــات بــی دریــغ پرســنل‬ ‫در جهــت ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و رشــد و‬ ‫تعالــی رضایــت مشــتری مي‌دانــم‪.‬‬ ‫ايــن مديــر نمايندگــي ثبــات در نيــروي‬ ‫انســاني و عــدم تغييــرات مكــرر را يكــي‬ ‫از عوامــل موفقيــت نمايندگــي مي‌دانــد و‬ ‫مي‌گويــد‪ :‬داشــتن نیروهــای مجــرب و مســلط‬ ‫بــه مســائل فنــی خــودرو‪ ،‬حفــظ و مدیریــت‬ ‫آنهــا بــه عنــوان ســرمایه‌های اصلــی مجموعــه‬ ‫و بــرآوردن نیازهای‌شــان از هــر لحــاظ‬ ‫(حقوق‪،‬پاداش‪،‬بیمــه و‪ )...‬همچنیــن اســتفاده‬ ‫از ابــزارآالت بــروز و نــو و مهیــا کــردن فضــای‬ ‫کاری بســیار عالــی‪ ،‬ســبب شــده تــا نیروهــا بــا‬ ‫روحیــه ای دوچنــدان بــه انجــام امــور محولــه‬ ‫بپردازنــد و آمادگــی الزم جهــت ارائــه شایســته‬ ‫خدمــات فنــی خــودرو را دارا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ناظــري بــه كســاني كــه درصــدد گرفتــن‬ ‫مجــوز تاســيس نمايندگــي هســتند پيشــنهاد‬ ‫مي‌دهــد‪ :‬ســرمایه اصلــی يــك مجموعــه چــون‬ ‫نمايندگــي‪ ،‬مشــتری و نیــروی انســانی اســت‬ ‫و بــراي باالبــردن ســطح رضایــت مشــتری و‬ ‫حفــظ نیــروی انســانی مجموعــه از هیــچ گونــه‬ ‫فعالیتــی دریــغ نكننــد‪ .‬توصیــه حقیــر بــه‬ ‫همکارانــی هــم پایــه خــود فعاليــت مي‌كننــد‪،‬‬ ‫در مرحلــه اول در جهــت حفــظ نیــروی انســانی‬ ‫و در مرحلــه دوم افزایــش رضایــت مشــتری گام‬ ‫بردارنــد‪.‬‬ ‫نــوع برخــورد بــا مشــتري هــم بــراي او و‬ ‫كاركنــان نمايندگــي ‪ 2049‬بســيار مهــم اســت‪.‬‬ ‫مديــر نمايندگــي در ايــن بــاره مــي گويــد‪ :‬بــه‬ ‫نظــر بنــده خــودرو مثــل بیمــاری اســت کــه بــه‬ ‫مرکــز درمانــی ( تعمیــرگاه ) مراجعــه كــرده و‬ ‫مــی بایســت بــه صحبت‌هــای همــراه (مالــک‬ ‫خــودرو ) خــوب گــوش فــرا داد و بــا یــک عیــب‬ ‫یابــی و تشــخیص مناســب آن را درمــان کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه مشــتری راضــی کســی اســت‬ ‫کــه خواســته‌های او بــه موقــع و حتی‌االمــکان‬ ‫همگــی آنهــا بــرآورده شــوند‪ .‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫ایــن هــدف کــه از اصلی‌تریــن اهــداف مجموعــه‬ ‫اســت عواملــی از قبیــل بکارگیــری نیروهــای‬ ‫مجــرب و مســئولیت‌پذیــر‪ ،‬ابــزارآالت بــروز‬ ‫تعمیرگاهــی‪ ،‬لــوازم یدکــی بــا کیفیــت تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد کــه بنــده ســعی كــردم بــا حضــور‬ ‫موثــر خــود بــه عنــوان مهــره اصلــی مجموعــه‬ ‫و کنتــرل فراینــد پذیــرش تــا ترخیــص رضایــت‬ ‫مشــتری را بــه حداکثــر میــزان خــود برســانیم‪.‬‬ ‫از او مــي پرســم بــراي افزايــش رضايــت‬ ‫مشــتري چــه بايــد كرد؟پاســخ مــي دهــد‌‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ســابقه کاریــم در امــر ارايــه خدمــات‬ ‫فنــی خــودرو و رعایــت دقیــق کلیــه اصــول‬ ‫خدماتــی از پذیــرش تــا ترخیــص در نمايندگــي‬ ‫بــراي تحویــل خودروهــای تعمیــر شــده فراينــد‬ ‫بدرقــه و تحویــل را تعريــف كــرده‌ام؛ البتــه در‬ ‫حيــن انجــام كار نحــوه تعميــرات را شــخصا‬ ‫كنتــرل مي‌كنــم‪ .‬در كنــار ايــن اقدامــات مهیــا‬ ‫کــردن فضــای مناســب و امکانــات رفاهــی الزم‬ ‫و مناســب توانســته‌ام در امــر تکریــم مشــتریان‬ ‫محتــرم گام بــردارم‪.‬‬ ‫وي در ادامــه مي‌گويــد‪ :‬انجــام تســت‌های‬ ‫مختلــف اعــم از تســت و کنتــرل در نحــوه‬ ‫انجــام تعمیــرات‪ ،‬تســت جــاده بــه عنــوان‬ ‫عیــب یابــی و تســت نهایــی خدمــات ارائــه‬ ‫شــده‪ ،‬تســت آزمایشــی قطعــات روی خــودرو‬ ‫جهــت کنتــرل کیفیــت قطعــات خریداری شــده‬ ‫ســبب شــده بتوانــم کیفیــت خدمــات را نظــارت‬ ‫و کنتــرل كنيــم‪ .‬ناظــري بــه دنبــال مشــتري‬ ‫وفــار دار اســت‪ ،‬مشــتري كــه بــه نوعــي‬ ‫امضــاي اســت پــاي خدماتــي كــه از نمايندگــي‬ ‫دريافــت مي‌كنــد‪ :‬امــروزه مشــتری وقتــی نوع برخورد با‬ ‫مشــتری وفــادار مجموعــه خواهــد شــد کــه مشتري هم براي‬ ‫مــا بتوانیــم بــه او خدمــات بــا کیفیــت ارايــه او و كاركنان‬ ‫دهيــم‪ ،‬بــه نظــر بنــده جهــت افزايــش كيفيــت نمايندگي ‪2049‬‬ ‫خدمــات می‌بایســت از قطعــات باکیفیــت در بسيار مهم است‪.‬‬ ‫ارائــه خدمــات اســتفاده کــرد‪ .‬اگــر قطعــات مدير نمايندگي‬ ‫باکیفیــت وجــود داشــته باشــد ولــی نیــروی در اين باره‬ ‫مجرب‪،‬ابــزارآالت مناســب وجــود نداشــته باشــد مي‌گويد‪ :‬به نظر‬ ‫بنده خودرو مثل‬ ‫شــاید رســیدن بــه ایــن هــدف قــدری مشــکل‬ ‫بیماری است که‬ ‫و ناممکــن باشــد لــذا ایــن زنجیــره بــه طــور‬ ‫به مرکز درمانی‬ ‫پیوســته بــه هــم متصــل اســت و ایــن پارامترها‬ ‫╠‬ ‫( تعمیرگاه )‬ ‫( قطعــات‪ ،‬نیــروی انســانی‪ ،‬ابزارآالت‪،‬فضــای مراجعه كرده‬ ‫مناســب و‪ )...‬الزم و ملــزم یکدیگرنــد و بــا و می‌بایست‬ ‫رعایــت اصــول ذکرشــده مــی تــوان بــه رضایــت به صحبت‌های‬ ‫مشــتری دســت حاصــل پیــدا کــرد‪ .‬از او دربــاره همراه (مالک‬ ‫تاثيــر تبليغــات مي‌پرســم‪ .‬او بــا بــه مشــتري خودرو ) خوب‬ ‫اشــاره مي‌كنــد و مي‌گويــد‪ :‬بــا توجــه بــه گوش فرا داد و‬ ‫اینکــه مشــتری یکــی از ســرمایه‌های اصلــی با یک عیب‌یابی‬ ‫هــر ســازمان و مجموعــه اســت‪ .‬لــذا از انجــام و تشخیص‬ ‫هرگونــه اقداماتــی جهــت افزایــش رضایــت مناسب آن را‬ ‫درمان کرد‬ ‫مشــتریان محتــرم کــه خــود یکــی از بزرگتریــن‬ ‫منابــع تبلیغاتــی مجموعــه مي‌دانــم دریــغ‬ ‫نمي‌كنــم و درصــدد آن هســتم کــه عــاوه بــر‬ ‫انجــام خواســته‌های اولیــه‪ ،‬نیازهــای مشــتري را‬ ‫کــه باعــث افزایــش انگیــزش در جهــت انتخــاب‬ ‫نمایندگــی می‌شــود را بــرآورده كنــم‪ .‬بــه طــور‬ ‫مثــال می‌توانــم از تخفیــف در اجرت‌هــا‪،‬‬ ‫انجــام طرح‌هــای مختلــف بــه طــور رایــگان‬ ‫(تنظیــم موتــور در ‪ 4‬فصــل )‪ ،‬کارواش و ‪....‬نــام‬ ‫ببــرم‪ .‬بــا عملیاتــی کــردن خدمــات ذکــر شــده‬ ‫در نمایندگــی ‪ ،2049‬بــه بــاال رفتــن ســطح‬ ‫رضایــت مشــتری و افزایــش تعــداد پذیــرش‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه جــرات می‌تــوان بــه همــکاران‬ ‫و دیگــر نمایندگی‌هــا عــرض کنــم کــه بــه‬ ‫مشــتریان خــود بهــا دهنــد و بــه مشــتری بــه‬ ‫دیــد ســرمایه نــگاه کننــد و جهــت افزایــش‬ ‫رضایــت ایشــان بــه خواســته‌های آنهــا جامــه‬ ‫عمــل بپوشــانند و در انجــام ارائــه خدمــات‬ ‫کوتاهــی نكننــد کــه ایــن امــر تاثیــر بــه ســزایی‬ ‫در افزایــش کســب و کار ایشــان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫او از دغدغــه‌اش مي‌گويــد‪‌:‬در حــال حاضــر‬ ‫دغدغــه اصلــی کــه دارم پاییــن بــودن ســطح‬ ‫کیفــی قطعــات کــه عــدم رضایــت مشــتری را‬ ‫بــه دنبــال دارد‪ .‬یکــی از پیشــنهادهای اینجانــب‬ ‫در بحــث ارائــه خدمــات بــه خصــوص در‬ ‫حــوزه خدمــات گارانتــی آن اســت کــه شــرکت‬ ‫مــادر دســت نمایندگــی را در انجــام پــاره‌ای از‬ ‫خدمــات بــاز بگــذارد تــا خــود نمایندگــی بــا ا‬ ‫ســتفاده از تجربیــات خــود بتوانــد در جهــت‬ ‫افزایــش رضایــت مشــتری خدمــات ارائــه دهــد‬ ‫بــه طــور مثــال ( تعمیــر گیربکــس و‪ .)...‬بــه‬ ‫هرحــال جلــب رضایــت مشــتری بایــد ســرلوحه‬ ‫کار هــر مجموعــه و ســازمانی باشــد چــرا‬ ‫کــه ایــن مشــتری اســت کــه ســازمان را برپــا‬ ‫مـی‌دارد لــذا تکریــم مشــتری در جهــت نیــل به‬ ‫خواســته‌های او می‌توانــد آینــده هــر ســازمانی‬ ‫را روشــن بســازد‪ .‬مديــر نمايندگــي بــه رويكــرد‬ ‫جديــد ايســاكو اشــاره مي‌كنــد و مي‌گويــد‪:‬‬ ‫نگــرش بســیار مفیــد و ســازنده‌ای اســت و‬ ‫اجرایــی شــدن آن مســتلزم آن اســت کــه هــر‬ ‫مجموعــه مســئولیت خطیــر خــود را بــه نحــو‬ ‫احســن بــه ســرانجام برســاند‪ .‬ايــن نــوع نــگاه‬ ‫از آنجــا نشــات مي‌گيــرد كــه ايشــان اصلــی‬ ‫تریــن ســرمایه مجموعــه را مشــتري مي‌دانــد‬ ‫و بــه دنبــال گام برداشــتن در جهــت تحقــق‬ ‫خواســته‌های او و ارايــه خدمــات مناســب و بــا‬ ‫کیفیــت اســت‪.‬‬ ‫انتظــار م ـي‌رود بــا جامــع عمــل پوشــاندن‬ ‫بــه ایــن رویکــرد توســط تمامــی نمایندگی‌هــا‬ ‫ســطح رضایــت مشــتری بیــش از پیــش‬ ‫افزایــش قابــل توجــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫و امــا خواهــش او ‪ :‬مشــتری ناراضــی بســیار‬ ‫خطرنــاک اســت و مثــل آتــش نهفتــه اســت‬ ‫خواهــش حقیــر بــه عنــوان عضــو کوچکــی از‬ ‫ایــن خانــواده بــزرگ آن اســت کــه تمهیــدات‬ ‫الزم جهــت باالبــردن کیفیــت قطعــات از‬ ‫طــرف شــرکت مــادر ســنجیده شــود کــه ایــن‬ ‫مهــم مــی توانــد خیلــی از مشــکالت حــال‬ ‫حاضــر نمایندگی‌هــا را کاهــش دهــد‪ ،‬رضایــت‬ ‫مشــتری افزایــش یابــد‪ ،‬کســب و کار رونــق‬ ‫پیــدا کنــد و مشــتری‌نوازی جــای خــود را بــه‬ ‫مشــتری‌مداری بدهــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫در گفت و گو با صاحب فروشگاه ‪4390016‬‬ ‫سليقه‌ي مردم منطقه‌ را‬ ‫براي خريد قطعات با كيفيت تغيير دادم‬ ‫حمــداهلل جوالنــی صاحــب امتيــاز فروشــگاه اســتاني ‪ 4390016‬شــهرري‪ ،‬زاده ‪ 26‬اســفند‬ ‫‪ 1338‬در شهرســتان خدابنــده اســت‪ .‬او مي‌گويــد چنديــن ســال راننــده تانکــر ســوخت‬ ‫در شــرکت نفــت تهــران بــوده و از ســال ‪ 1369‬فعاليــت خــود را در زمینــه فــروش قطعــات‬ ‫یدکــی خــودرو آغــاز كــرده اســت‪ .‬پــس از آموختــن چــم و خــم كار در ســال ‪1382‬‬ ‫مجــوز فروشــگاه ‪ 4182611‬را مي‌‌گيــرد‪ .‬حــاال او بــا همراهــي فرزنــدش مســعود (مدیریــت‬ ‫فروشــگاه) از ســال ‪ 1390‬موفــق بــه اخــذ امتیــاز فروشــگاه اســتانی شــده و بــه دليــل تامين‬ ‫مناســب و فــروش بــاال‪ ،‬حــاال در رده فروشــگاه‌هاي برتــر بــه شــمار مــي‌رود‪.‬‬ ‫▉ وي دربــاره‌ي انگيــزه‌اش بــراي كســب‬ ‫مجــوز و نصــب تابلــوي ايســاكو مي‌گويــد‪:‬‬ ‫كيفيــت و اصــل بــودن قطعــات خيلــي برايــم‬ ‫مهــم بــود و بــر خــاف ميــل مشــتريان مناطــق‬ ‫حــوزه فعاليــت (اسالمشــهر‪ ،‬ربــاط کریــم و‬ ‫بهارســتان) كــه قيمــت پاييــن را بــه كيفيــت نظر جواليي در‬ ‫ترجيــح مي‌دادنــد‪ ،‬توانســتم در مــدت زمانــي خصوص سيستم‬ ‫طوالنــي ايــن نگــرش را در بيــن اهالــي بهبــود و سفارش‌گذاري‬ ‫سليقه‌شــان را بــراي خريــد قطعــات بــا كيفيــت بسيار مثبت است‬ ‫هــر چنــد گران‌تــر تغييــر دهــم‪.‬‬ ‫و ارسال رایگان‬ ‫او علــت پيشــرفت خــود را صداقــت در را یک آیتم بسیار‬ ‫کار‪ ،‬مشــتری مــداری و برنامه‌ریــزی دقیــق خوب مهم جهت‬ ‫و منظــم و البتــه اعتمــاد مشــتریان مي‌دانــد‪ ╠ .‬بهبود و تسريع‬ ‫جواليــي بــا خالقيــت خــاص خــودش ســايت در کسب و کار‬ ‫برمي‌شمرد و‬ ‫«آناليــن يــدك» را نيــز از ســال ‪ 89‬راه‌انــدازي‬ ‫تنها سرعث بعضا‬ ‫كــرده و از مشــتريان خــود بــه صورت سيســتمي‬ ‫پايين سيستم‬ ‫ســفارش مي‌گيــرد كــه آن را نيــز يكــي از داليــل‬ ‫را از معايب آن‬ ‫تســهيل در كار و موفقيــت خــود مي‌دانــد‪ .‬در مي‌داند‬ ‫يــك جمع‌بنــدي فاصلــه گرفتــن از روش‌هــاي‬ ‫ســنتي و بازنگــري عملكــرد در زمان‌هــاي‬ ‫كوتــاه را از داليــل برجســته شــدن فروشــگاهش‬ ‫برمي‌شــمرد‪.‬‬ ‫صاحــب امتيــاز فروشــگاه برتــر شــهرري‪ ،‬كــه‬ ‫نمــای بلوباکــس را در باالتريــن ســطح اســتاندارد‬ ‫و آراســتگی اجــرا كــرده اســت مي‌گويــد‪ :‬ايــن‬ ‫زيبايــي در مرحلــه اول باعــث افزايــش روحيــه‬ ‫پرســنل و ســپس جلــب مشــتريان مي‌شــود‬ ‫ضمــن اين‌كــه انحصــاري بــودن ايــن نمــا‪،‬‬ ‫اعتمــاد مشــتري را در پــي دارد‪.‬‬ ‫وي معتقــد اســت ايســاكو بــه دليــل تامیــن‬ ‫و عرضــه قطعــات بــا تنــوع بســیار زیــاد‪ ،‬کیفیــت‬ ‫و بســته‌بندی مناســب‪ ،‬عرضــه آن بــا قیمــت‬ ‫يكســان در سراســر كشــور و همچنیــن جایــگاه‬ ‫مثبــت در ذهــن مصرف‌کننــده نســبت بــه‬ ‫ســاير برندهــاي لــوازم يدكــي برتــري دارد‪.‬‬ ‫جواليــي كــه يكــي از دغدغه‌هايــش مقابلــه‬ ‫بــا اقــام تقلبــي موجــود در بــازار اســت از‬ ‫ســودجويي برخــي افــراد و بــه مخاطــره افتــادن‬ ‫جــان مــردم نگــران اســت‪ :‬خيلــي از مشــتريان‪،‬‬ ‫همــكار مــا هســتند و بــا نحــوه تشــخيص‬ ‫قطعــات اصلــي و تقلبــي آشــنايي دارنــد امــا اگــر‬ ‫يكــي مشــتري از بيــرون بــه مراجعــه كند ســعي‬ ‫مي‌كنيــم بــا ارائــه توضيــح كامــل آگاهــي او را‬ ‫نســبت بــه تشــخيص قطعــات اصلــي بــاال ببريم‪.‬‬ ‫وي در خصــوص برنامه‌هايــش بــراي افزايــش‬ ‫ســهم بــازار‪ ،‬بــه ايجــاد شــرايط متنــوع فــروش‬ ‫ ‪40‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫بــه همــكاران و مشــتريان اشــاره مي‌كنــد و از‬ ‫راه‌انــدازي باشــگاه مشــتريان و از تصميمــش‬ ‫بــراي تبليغــات اثربخــش و مــداوم در ايــن‬ ‫فروشــگاه خبــر مي‌دهــد‪.‬‬ ‫ايــن صاحــب امتيــاز در پاســخ بــه ســوال مــا‬ ‫در خصــوص يكپارچــه شــدن سيســتم بازرگانــي‬ ‫فروشــگاه‌ها مي‌گويــد‪ :‬بــه دليــل متفــاوت‬ ‫بــودن سيســتم فــروش و ســليقه متفــاوت‬ ‫همــكاران‪ ،‬هماهنــگ شــدن تمــام فروشــگاه‌ها‬ ‫بــا ايــن برنامــه جامــع تــا حــدودي دشــوار‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا كار كارشناســي صــورت گرفتــه در‬ ‫شــركت ايســاكو‪ ،‬شــاهد پيشــرفت قابــل توجهي‬ ‫در سيســتم و همــكاران بــراي اســتفاده از آن‬ ‫بوده‌ايــم‌‪ ،‬امــا مشــکل عمــده ایــن سیســتم‬ ‫در رابطــه بــا قســمت فــروش اســت کــه طــی‬ ‫جلســاتی کــه بــا عوامــل اجرایــی داشــتیم هنــوز‬ ‫بــه توافــق جامعــی نرســیدیم‪.‬‬ ‫مديــر فروشــگاه مذكــور در خصــوص تاميــن‬ ‫قطعــات بــه هنــگام پايــان يافتــن مقطعــي‬ ‫موجــودي شــركت مي‌گويــد‪ ،‬در ايــن مواقــع‬ ‫چــاره‌ای جــز تهیــه ايــن اقــام بــه مقــدار‬ ‫کــم از کاالی مشــابه اســتاندارد و بــا کیفیــت‬ ‫از بــازار آزاد نداریــم؛ در ضمــن کاالهایــی کــه‬ ‫بــه دلیــل ســبدی بــودن مجبــور بــه خریــد‬ ‫آنهــا می‌شــویم همــواره بــه صــورت مــازاد در‬ ‫انبارهایمــان ذخیــره هســتند و قابلیــت گــردش‬ ‫صحیــح و منظــم را از مــا ســلب می‌کننــد‪.‬‬ ‫او مي‌گويــد‪ ،‬مراجعــان بســياري داشــته‬ ‫كــه بــراي خريــد قطعــه‌اي مراجعــه كــرده و‬ ‫بــا توضيحاتــش متوجــه شــده‌ايم كــه چنيــن‬ ‫قطعـه‌اي ايــراد خــودرو را برطــرف نمي‌كنــد و او‬ ‫را از خريــد آن قطعــه منصــرف كرده‌‌ايــم‪.‬‬ ‫نظــر جواليــي در خصــوص سيســتم‬ ‫ســفارش‌گذاري بســيار مثبــت اســت و ارســال‬ ‫رایــگان را یــک آیتــم بســیار خــوب مهــم جهــت‬ ‫بهبــود و تســريع در کســب و کار برمي‌شــمرد‬ ‫و تنهــا ســرعث بعضــا پاييــن سيســتم را از‬ ‫معايــب آن مي‌دانــد‪ .‬وي پيشــنهاد مي‌دهــد‬ ‫كــه پرســنل در خصــوص چيدمــان قطعــات‬ ‫بــه هنــگام ارســال هــم آموزش‌هــاي علمــی و‬ ‫اســتاندارد را ببيننــد كــه در كاهــش ضررهــای‬ ‫ناشــی از خــراب یــا غیــر اســتفاده شــدن قطعات‬ ‫بســیار موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وي در پايــان از همــكاري بــا شــركت‬ ‫ايســاكو ابــراز خرســندي مي‌كنــد و معتقــد‬ ‫اســت ايــن شــركت همــواره حامــی مشــتریان‬ ‫خــود بــوده و هميــن باعــث مانايــي و پيشــرفت‬ ‫ايــن مجموعــه اســت‪ ،‬چــرا کــه مشــتری تعییــن‬ ‫کننــده نهایــی رقابــت در بــازار و الهام‌بخــش‬ ‫اقدامــات ماســت‪.‬‬
www.isaco.ir 43  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬
www.isaco.ir 45  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬
www.isaco.ir 47  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬
www.isaco.ir 49  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬
www.isaco.ir 51  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 11 10
www.isaco.ir 53  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 13 12
www.isaco.ir 55  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 15 14
www.isaco.ir 57  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 17 16
www.isaco.ir 59  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 19 18
www.isaco.ir 61  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 21 20
www.isaco.ir 63  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 23 22
www.isaco.ir 65  142 ‫شماره‬/1394 ‫خرداد‬ 25 24
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪67‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫در راستای اجرای طرح های انگیزشی و افزایش سهم بازار‪:‬‬ ‫مراسم قرعه‌كشي جشنواره زمستاني برگزار شد‬ ‫؛‬ ‫خدمتی دیگر از ایساکو‬ ‫در مسیر‬ ‫مشتری نوازی‬ ‫بازپرداخت‬ ‫سررسید‬ ‫اقساط ماهانه‬ ‫▉ در راســتاي اجــراي طرح‌هــاي انگيزشــي و افزايــش ســهم‬ ‫بــازار‪ ،‬جشــنواره زمســتاني ايســاكو در ســطح نمايندگي‌هــا و‬ ‫فروشــگاه‌هاي مجــاز ايــن شــركت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ايــن جشــنواره نمايندگي‌هــا و فروشــگاه‌ها‌ي مجــاز ايران‌خــودرو‪ ،‬كــه بــا‬ ‫تدويــن برنام ـه‌اي مناســب و تهيــه و تاميــن قطعــات از شــركت ايســاكو و ارائــه‬ ‫طرح‌هــاي ابتــكاري‪ ،‬بــا هــدف افزايــش رضايــت مشــتريان‪ ،‬موفــق بــه افزايــش‬ ‫فــروش خــود تــا ســقف‌هاي مشــخص شــده بودنــد‪ ،‬در قرعه‌كشــي جوايــز ويــژه‬ ‫شــركت داده شــدند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اين‌‌‌كــه هــدف اصلــي شــركت خدمــات پــس از فــروش‬ ‫ايران‌خــودرو‪ ،‬افزايــش روزافــزون رضايــت مشــتريان اســت و يكــي از‬ ‫شــاخصه‌هاي مهــم بــراي دس ـت‌يابي بــه ايــن مهــم تاميــن قطعــات اســتاندارد‬ ‫و بــا كيفيــت در كنــار ارایــه خدمــات مناســب مي‌باشــد‪ ،‬برگــزاري چنيــن‬ ‫جشــنواره‌هايي بــا افزايــش رقابــت درون شــبكه‌اي مي‌توانــد‪ ،‬موجــب ترقيــب‬ ‫شــركاي تجــاري ايســاكو شــود‪.‬‬ ‫در مراســم اختتاميــه جشــنواره‪ ،‬قرعه‌كشــي صــورت پذيرفــت و‬ ‫برنــدگان بــه شــرح زيــر مشــخص شــدند‪:‬‬ ‫نمايندگــي كــد ‪ 4003040‬بــه صاحــب امتيــازي «مجيــد بختيــاري رزق‌آبــاد»‬ ‫برنــده مبلــغ يــک ميليــارد ريــال بــه عنــوان مشــتري برتــر دي‌مــاه بــا خريــد‬ ‫بيــش از پنــج ميليــارد تومــان (بــدون قرعه‌كشــي)‬ ‫نمايندگــي كــد ‪( 4005082‬شــركت گــواه) بــه صاحــب امتيــازي «محمدجواد‬ ‫طــا» برنــده مبلــغ يــک ميليــارد ريــال بــه قيــد قرعــه (رقبــا‪ :‬نمايندگي‌هــاي‬ ‫مجــاز ‪ 4002317‬بــه صاحــب امتيــازي بهمــن ســليماني و ‪ 4002612‬بــه‬ ‫صاحــب امتيــازي مصطفــي بهشــتي نــژاد)‬ ‫فروشــگاه اســتاني ‪ 4189800‬بــه صاحــب امتيــازي «غالمرضــا بادمــي» برنــده‬ ‫مبلــغ يــک ميليــارد ريــال بــه قيــد قرعــه كــه هديــه خــود را بــه موسســه خيريــه‬ ‫اهــداء كــرد‪( .‬رقبــا‪ :‬فروشــگاه‌هاي مجــاز ‪ 4192052‬بــه صاحــب امتيــازي‬ ‫رقيه‌ســادات عظيمــي‪ 4181508 ،‬بــه صاحــب امتيــازي ســيد محمدحســين‬ ‫توســلي‪ 4387112 ،‬بــه صاحــب امتيــازي حســين برزگــر‪ 4392047 ،‬شــركت‬ ‫بارزپخــش كرمــان و ‪ 4194057‬بــه صاحــب امتيــازي حســن شــيواني)‬ ‫همچنيــن از بيــن ‪ 329‬مشــتري مشــمول طــرح قرعه‌کشــي معــادل ريالــي‬ ‫خــودروي دنــا بــا خريــد بيــش از يــک صدميليــون تومــان (بــه ازاي هــر بيســت‬ ‫ميلــون تومــان يــک امتيــاز)‪ ،‬فروشــگاه‌هاي مجــاز كــد ‪ 4390029‬بــه صاحــب‬ ‫امتيــازي نــادر ورشــويي‪ 4393068 ،‬شــركت آريان‌خــودرو خاورميانــه و‬ ‫نمايندگــي كــد ‪ 4002612‬بــه صاحــب امتيــازي مصطفــي بهشــتي‌نژاد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان برنــده اعــام شــدند‪.‬‬ ‫از بيــن ‪ 958‬مشــتري مشــمول طــرح قرعــه کشــي معــادل ريالــي خــودروي‬ ‫آريســان بــا خريــد بيــش از چهــل ميليــون تومــان (بــه ازاي هــر بيســت‬ ‫ميلــون تومــان يــک امتيــاز) نيــز‪ ،‬فروشــگاه‌هاي مجــاز كــد ‪ 4391017‬بــه‬ ‫صاحــب امتيــازي حســين جباري‌طاوســلويي‪ 4189791 ،‬بــه صاحــب امتيــازي‬ ‫فــرخ شــنبدي‪ 4190960 ،‬بــه صاحــب امتيــازي خدايــار ظاهــري عبده‌ونــد‬ ‫و نمايندگي‌هــاي كــد ‪ 4001268‬شــركت كارآفريــن پارســان خاورميانــه‪،‬‬ ‫‪ 4002006‬بــه صاحــب امتيــازي باقــر اســامي‪ 4002317 ،‬بــه صاحــب امتيــازي‬ ‫بهمــن ســليماني و ‪ 4001268‬بــه صاحــب امتيــازي حامــد حســن‌زاده جــزو‬ ‫ســاير برنــدگان جشــنواره زمســتاني ايســاكو بودنــد‪.‬‬ ‫در راســتاي سياســت‌هاي جديــد شــركت ايســاكو از مشــتري مــداري بــه مشــتري نــوازي مقــرر‬ ‫شــد ارايــه تســهيالت بــا شــرايط ويــژه بــه شــبكه خدمــات پــس از فــروش در دســتور كار قــرار گيــرد‬ ‫بــه هميــن منظــور طبــق جــدول زيــر تســهيالت بانكــي ميــان مــدت و تســهيالت بــا حداقــل نــرخ‬ ‫ســود و بــدون تشــريفات اداري بــه متقاضيــان اعطــا مــي شــود‪.‬‬ ‫متقاضيــان مــي تواننــد جهــت كســب اطالعــات تكميلــي بــا شــماره ‪ 44905335‬تمــاس حاصــل‬ ‫فرماينــد‪.‬‬ ‫مدت تسهیالت‬ ‫نرخ سود اسمی‬ ‫(ماه)‬ ‫تسهیالت ساالنه‬ ‫در صد کار مزد‬ ‫بانک‬ ‫درصد وثیقه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪ -‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ردیف‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪69‬‬ ‫گفت و گو با صاحب امتياز نمايندگي ‪1429‬‬ ‫شازندرا دريابيد‬ ‫عروس ‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫▉ بــه طــور شــخصی تجربــه شــده کــه برخــی از گفــت و گوهــا حــال آدم‬ ‫را خــوب مي‌كنــد‪ .‬گفــت و گــو بــا انس ـ ‌ان‌هايی كــه كم‌انــد در ايــن روزگار‪.‬‬ ‫انســا‌هان‌هايی كــه بــه افق‌هــای پیــش رو نــگاه کننــد‪ ،‬نــه بــه جلــوی‬ ‫پــای خــود و نــه بــه ســود‪ .‬ايــن دســت آدم‌هــا بــه جــادوي بــاور و هــدف‬ ‫پــی برده‌انــد‪ .‬درســت مثــل بهــرام رحيمــي‪ ،‬صاحــب امتيــاز نمايندگــي‬ ‫‪ 1429‬كــه اصالتــی شــازندي دارد‪ .‬كســي كــه پيشــرفته‌ترين و بروزتريــن‬ ‫نمايندگــي شهرســتان شــازند اراك را آبــان مــاه ‪ 94‬راه‌انــدازي كــرده اســت‪.‬‬ ‫نمايندگــي كــه بــه دســتگاه‌ها چــون دســتگاه شستشــوي انژكتــور‪ ،‬تســت‬ ‫پنــج گاز‪ ،‬اتــاق رنــگ كــوره‌اي و دســتگاه شاســي كشــي مجهــز اســت‪.‬‬ ‫نمايندگــي در ‪ 200‬متــر مربــع‪ ،‬شــاید در نــگاه اول بگوییــد چنيــن كلينيــك‬ ‫تعميراتــي بــا همــه تجهيــزات در يــك شهرســتان چــه توجيــه ي مي‌توانــد‬ ‫داشــته باشــد؟ او معتقــد اســت کــه بــراي داشــتن يــک زندگــي راحــت در‬ ‫آينــده بايــد آرامــش داشــت‪ .‬و بــراي او ايــن آرامــش از ســرمايه‌گذاري و‬ ‫بيــكار نبــودن‪ 20‬نيــروي محلــي حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫▄ آقــاي رحیمــی از واکنش‌هــا‬ ‫اطراف‌يــان و همشــهريان از تاســيس‬ ‫تنهــا نمايندگــي شــازند بگوييــد؟‬ ‫شــايد پاســخ مــن كليشــه‌هاي باشــد امــا‬ ‫آرزوي قلبــي ايــن بــوده كــه بــراي مــردم شــهرم‬ ‫كاري كــرده باشــم‪ .‬در گذشــته پــدرم در توزيــع‬ ‫قطعــات لــوازم يدكــي بــوده اســت‪ .‬بــه دليــل‬ ‫عالقــه بــه خــودرو در هنرســتان اتومكانيــك‬ ‫خوانــدم‪ .‬همــه اين‌هــا در كنــار هــم مــن را بــه‬ ‫تاســيس ايــن نمايندگــي واداشــت‪.‬‬ ‫مي‌گفتنــد اگــر بــه ارزش افــزوده پولــت فكــر‬ ‫بكنــي بــه طــور حتــم واســطه‌گري بهتريــن‬ ‫ســودهي را دارد‪ .‬امــا هــدف اصلــي هــر كســب‬ ‫و كار فقــط پــول نيســت‪ .‬اگــر قــرار بــود بــا‬ ‫ايــن روش كار كنــم كل ســرمايه‌ام در حرفــه‬ ‫قبلــي كــه طــا فروشــي بــوده مي‌ريختــم‪ .‬مــن‬ ‫مي‌خــوام از كارم لــذت ببــرم‪ .‬نــه اينكــه پــول‬ ‫مهــم نباشــد‪ ،‬نــه‪ .‬فقــط بــراي ســود چشــم انــداز‬ ‫بلنــد مــدت دارم‪ .‬االن حــدود ‪ 20‬نفــر از ايــن‬ ‫ســفره نــون مي‌برنــد و هميــن بــه مــن آرامــش‬ ‫مي‌دهــد‪.‬‬ ‫▄ چــرا ايــن عشــق و عالقــه خــود را‬ ‫نثــار ايــران خــودرو كرديــد؟‬ ‫چــی بهتــر كــه اين کــه عشــق را نثار شــركت‬ ‫داخلــي چــون ايــران خــودرو كنيــم‪ .‬شــركتي كه‬ ‫▄ ايــن همــه هزينــه بــراي چنيــن‬ ‫كلينكــي در شهرســتان بــه نظرتــان‬ ‫منطقــي اســت؟‬ ‫در نــگاه اول خيلــي‌هــا بهــم انتقــاد كردنــد‪.‬‬ ‫مي‌گفتنــد بلــد نيســت كجــا ســرمايه گــذاري‬ ‫كنــد و كســب و كار راه بيانــدازد‪ .‬همــه‬ ‫خــودرو ملــي از بدنـه‌ي آن بيــرون آمــده اســت‪.‬‬ ‫بايــد از صنعــت و توليــد داخلــي حمايــت كــرد‬ ‫مــن بــه نوبـه‌ي و وســع خــودم ايــن كار كــرده‌ام‪.‬‬ ‫▄ مشــورت گرفتــن ضــرورت انجــام‬ ‫هــر كار بزرگــي اســت‪ .‬شــما بــه اصــل‬ ‫اعتقــاد داشــتيد؟‬ ‫بــه طــور حتــم‪ .‬ايــن طــور نبــود كــه بــدون‬ ‫فكــر وارد كاراز شــوم‪ .‬بــراي ايــن كار اول بــا آقاي‬ ‫ســرافراز نمايندگــي بــزرگ و نامــي ايــران خودرو‬ ‫در كــرج مشــورت كــردم‪ .‬جملــه آقــاي ســرافراز‬ ‫را هيــچ وقــت فرامــوش نمــي كنــم‪ .‬ايشــان‬ ‫گفتــن اول بايــد عاشــق كارت باشــي‪ .‬اگــر‬ ‫عاشــق نباشــي مي‌توانــي پولــت را بــزاري بانــك‬ ‫تــا بــدون دردســر و درگيــري هــم ســرمايه‌ات‬ ‫را داشــته باشــي هــم ســودش را‪ .‬ايشــان از‬ ‫مشــكالت گفــت‪ ،‬از اينكــه تمــام وقــت آزاد ات‬ ‫حتــي وقتــي كــه بــراي خانــواده اختصــاص‬ ‫مي‌دهــي را صــرف ايــن كار می‌کنــی‪،‬‬ ‫بي‌توجهــي مديــران بــه زحماتــي كــه بــراي‬ ‫خــوش نــام بــودن برندشــان مي‌كنــي و ‪ !...‬امــا‬ ‫بــا وجــود ايــن مســائل پــي همــه چيــز را بــه‬ ‫تنــم ماليــدم و وارد ايــن كار شــدم بــا عشــق‪،‬‬ ‫بــا اميــد بــه خــدا‪ ،‬بــا اميــد بــه توجــه مديــران‬ ‫ايــران خــودرو و ايســاكو‪.‬‬ ‫▄ منظورتــان را از توجــه مديــران‬ ‫بيشــتر توضيــح مي‌دهيــد؟‬ ‫همــه مــا بــه نوعــي دوســت داريــم در هــر‬ ‫كار و فعاليتــي توســط بزرگترمــان حمايــت‬ ‫شــويم‪ .‬بــزرگ تــر مــا بــه عنــوان نمايندگــي‪،‬‬ ‫شــركت ايــران خــودرو و ايســاكو اســت‪ .‬بايــد‬ ‫تــا جايــي كــه مقــدور اســت از نمايندگي‌هــاي‬ ‫جديدالتاســيس حمايــت كننــد‪ ،‬توقعــات و‬ ‫انتظــارات مــا را بشــنوند و در صــورت امــكان‬ ‫دســتور مســاعدت بدهنــد‪ .‬مــا افــراد بــي منطقي‬ ‫نيســيتم كــه توقعاتــي خــارج از امكانات‌شــان‬ ‫بخواهيــم‪ .‬ايــن دو شــركت معظــم يكســري‬ ‫امكانــات بالقــوه‌اي دارنــد كــه مي‌تواننــد بالفعــل‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪71‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫برســانند‪.‬‬ ‫▄ از ايــن امكانــات كــه قابليــت بالفعل‬ ‫شــدن دارنــد بگوييد؟‬ ‫االن مــا يــك خانــواده هســتيم كــه بــا‬ ‫توجــه بــه قانــون خانــواده بايــد بــه هــم كمــك‬ ‫و يــاري برســانيم ‪ .‬امــا نــه بــه شــعار و حــرف‬ ‫بلكــه بــه عمــل‪ .‬مســئوالن شهرســتان معتقدنــد‬ ‫بيشتر بشناسيم‬ ‫نمايندگــي ‪ 1429‬عــروس شــهر شــازند اســت‬ ‫ســزوار بــود كــه توســط ايــران خــودرو حمايــت‬ ‫بشــود و ورودش را تبريــك بگوينــد‪ .‬از طرفــي‬ ‫خــوب اســت شــركت ايســاكو در خصــوص‬ ‫خريــد قطعــه و وثيقــه از نمايندگي‌هــاي‬ ‫جديدالتاســيس حمايــت كننــد‪ .‬همچنيــن‬ ‫مديريــت آمــوزش فنــي در خصــوص آمــوزش‬ ‫شهرســتان شــازند یکــی از شهرســتان‌های اســتان مرکــزی ایــران اســت‪.‬‬ ‫مرکــز ایــن شهرســتان‪ ،‬شــهر شــازند اســت کــه در ‪ ۳۳‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫غربــی اراک قــرار دارد ‪ .‬ایــن شهرســتان بــا اســتان‌های همــدان و لرســتان هــم‬ ‫مــرز اســت و دارای آب و هــوای کوهســتانی اســت‪ .‬دارای صنایــع مهمــی از‬ ‫جملــه پاالیشــگاه‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬نیــروگاه بــرق و کارخانــه رنــگ ســازی رونــاس و‬ ‫همچنیــن کارخانجــات مــواد شــیمیایی و پتروشــیمی اســت‪.‬‬ ‫شــازند در قدیــم ادریــس آبــاد نــام داشته‌اســت‪ ،‬بعــد از احــداث راه آهــن و‬ ‫بــه واســطه نزدیکــی بــه کــوه شــاه زنــده‪ ،‬بــه شــاه زنــده معــروف شــد‪ .‬منظــور از‬ ‫شــاه ( کیخســرو ) پادشــاه افســانه‌ای ایــران در شــاهنامه فردوســی و همچنیــن‬ ‫برگرفتــه از آئیــن زرتشــتی ایــران اســت‪.‬‬ ‫زرتشــتیان منطقــه معتقــد بودنــد کــه کیخســرو و پهلوانــان نامــی ایــران در‬ ‫ایــن کــوه از نظرهــا پنهــان شــده‌اند‪ .‬در مــورد تاریخچــه شــازند ســندی در دســت‬ ‫اســت ( کلیســای جلفــای اصفهــان ) کــه در زمــان صفویــان بــه دســتور شــاه‬ ‫كارشناســان مي‌تواننــد بــه مــا كمــك كننــد‪.‬‬ ‫كارشناســان مــا در دوره‌هــاي آموزشــي شــركت‬ ‫كرده‌انــد امــا مي‌بايســت بــه طــور عملــي هــم‬ ‫بــه اعتمــاد بــه نفــس الزم برســند‪ .‬تربيــت و‬ ‫پــرورش كارشــناس حرفــه‌اي زمــان بــر اســت‬ ‫و تــا آن زمــان نيــاز بــه يــاري مركــز آمــوزش‬ ‫داريــم‪ .‬چنــد روز پيــش مشــتري آمــد كــه‬ ‫بايــد قطعــه را امــداد مي‌شــود چــون سيســتم‬ ‫نداشــتيم مشــتري در جــا بــه ‪ CRM‬شــكايت‬ ‫كــرد‪ .‬تــازه متوجــه شــديم كــه سيســتم امــداد‬ ‫نمايندگــي مــا تــازه امــروز باز شــده و كارشــناس‬ ‫مــا نمي‌دانســته‪.‬‬ ‫▄ در روز چند تا پذيرش داريد؟‬ ‫حــدود ‪ 15‬خــودرو‪ .‬البتــه ميــزان وارانتــي مــا‬ ‫از گارانتــي بيشــتر اســت‪ .‬چــون در فضــاي چــون‬ ‫شهرســتان تبلیغــات بــه صــورت دهــان بــه دهان‬ ‫صــورت مي‌گيــرد‪ .‬شــما مهمــان مــن بــودي‪،‬‬ ‫ادب حكــم مي‌كــرد مــن در جايــگاه ميزبــان‬ ‫بــه اســتقبال شــما بياييــم ولــي ارجحيــت را‬ ‫بــه مشــترياني دادم‪،‬آمــده بودنــد از تجهيــزات‬ ‫نمايندگــي بازديــد كننــد‪.‬‬ ‫رونــق كســب و كار مــن و شــما وجــود هميــن‬ ‫مشــتري اســت‪ 70 .‬درصــد خودرو‌هــاي شــازند‬ ‫داخلــي اســت و كــه از ايــن ‪ 35‬درصــد محصوالت‬ ‫ايــران خــورو دارنــد‪ .‬بــه طــور حتــم اگــه ســبد‬ ‫قطعاتــم كامــل شــود رو ميــزان پذيــرش هــم‬ ‫تاثيــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫▄ شــما در طــرح در زمســتاني بــرف‬ ‫هــم حضــور داشــتيد‪ .‬ايــن طــرح را‬ ‫چگونــه ارزيابــي مي‌كنيــد؟‬ ‫كاش ايــن طــرح در پاييــز اجــرا مي‌شــود‪ .‬از‬ ‫نظــر فنــي ضــد يــخ ريختــن در فصــل زمســتان‬ ‫ديگــر فايــده‌اي نــدارد‪ .‬از طرفــي شهرســتان مــا‬ ‫ظرفيتــي باالتــر از ‪ 60‬بســته داشــت فقــط بــراي‬ ‫مــا نارضايتــي بــه همــراه داشــت‪ .‬چنيــن پيــش‬ ‫بينــي از ســوي شــركت ايســاكو بعيــد اســت‪.‬‬ ‫اميــدوارم دوســتان و مديــران شــركت از ايــن‬ ‫انتقــاد باعــث ناراحتــي نشــوند‪ .‬انتقــاد از درون‬ ‫هميشــه ســازنده اســت‪.‬‬ ‫▄ بــراي نمايندگي‌تــان چــه آينــده‌اي‬ ‫متصور هســتيد؟‬ ‫انســان بــه اميــد زنــده اســت و اميــدوارم‬ ‫در دراز مــدت بازدهــي داشــته‌ام‪ .‬مطمئنــم بــا‬ ‫برنامه‌ريــزي ايــن امــر محقــق مي‌شــود ولــي‬ ‫يــك دســت صــدا نــدارد‪ .‬بــراي راهــي کــه‬ ‫انتخــاب کــرده‌ام قصــدي جــز رســيدن موفقيــت‬ ‫نــدارم‪ .‬مــن تمــام انــرژي خــود گذاشــته ام و‬ ‫نيتــم خيــر بــده انشــااهلل كارهــا آن طــور كــه‬ ‫مي‌خــوام پيــش بــرود‪.‬‬ ‫عبــاس صفوی‪،‬ارامنــه بــه ایــن منطقــه کوچانــده شــده‌اند و مردمــان خــود شــازند‬ ‫( شــهر شــازند) در اصــل از ارامنــه و اندکــی هــم از لرســتان هســتند و تــرک‬ ‫زبانــان بیشــتر در منطقــه ســربند ســاکن‌اند‪ .‬اولیــن ارامنــه از طــرف همــدان بــه‬ ‫شــازند آمــده و در روســتای جزنــق ســاکن شــدند‪.‬‬ ‫آب و هــوای شــازند ســرد و کوهســتانی اســت کــه تابســتان‌های معتــدل‬ ‫و زمســتان‌های ســردی را بــه همــراه دارد‪ .‬ســردترین نقطــه اســتان مرکــزی‬ ‫در ایــن شــهر اســت‪ .‬بــه علــت بارندگــی فــراوان در ایــن شــهر و روســتاها و‬ ‫کوه‌هــای اطــراف آن در منطقــه‌ای باالتــر از بخــش هنــدودر ایــن شهرســتان‬ ‫مــکان مناســبی بــرای ایجــاد پیســت اســکی بوجــود آمــد کــه بعــد از ســاخت‬ ‫ایــن پیســت ایــن منطقــه در زمســتان بــه عنــوان یکــی از جاذبه‌هــای توریســتی‬ ‫شــهر مطــرح اســت‪ .‬از دیگــر جاذبه‌هــای توریســتی شهرســتان می‌تــوان بــه‬ ‫ســراب عبــاس آبــاد اشــاره کــرد‪ .‬از بناهــای تاریخــی ایــن شــهر می‌تــوان بــه‬ ‫امامــزاده ســهل بــن علــی و قدمــگاه امــام رضــا(ع) اشــاره کــرد‪.‬‬
‫↙ مقاله‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪73‬‬ ‫كمك فنر مغناطيسي‬ ‫(‪)MR magneto – rheological‬‬ ‫▉ ايــن نــوع لرزه‌گيــر بــر پايــه تغييــر‬ ‫ويســگوزيته مــورد اســتفاده در آن بــراي تغييــر‬ ‫پارامترهــاي لرزه‌گيــر عمــل مــي كنــد ‪.‬ســيال‬ ‫بــه كار رفتــه در ايــن لرزه‌گيــر داراي وي‍ژگــي‬ ‫لزجــت وابســته بــه ميــدان مغناطيســي اســت‬ ‫‪.‬بــا پيچيــدن ســيم فلــزي دور ميلــه پيســتون‬ ‫لرزه‌گيــر و عبــور جريــان الكتريكــي از ايــن‬ ‫ســيم پيــچ مــي تــوان ميــدان مغناطيســي‬ ‫در محفظــه بوجــود آورد و بــا تغييــر جريــان‬ ‫الكتريســيته ‪ ,‬ميــدان مغناطيســي و در نتيجــه‬ ‫لزجــت ســيال را تغييــر داد ‪ .‬مقــدار جريــان‬ ‫الكتريســيته ســيم پيــچ بوســيله واحــد كنتــرل‬ ‫الكتريكــي بــر مبنــاي پارامترهــاي انــدازه‬ ‫گيــري شــده بوســيله سنســورها محاســبه‬ ‫مي‌شــود‪.‬‬ ‫در ايــن نــوع از لــرزه گيرهــا ديگــر از‬ ‫دريچه‌هــاي اســتفاده نمــي شــود و لرزه‌گيــر‬ ‫تنهــا يــك ســيلندر و پيســتون ســاده اســت ‪.‬‬ ‫طيــف تنظيمــات ايــن نــوع لرزه‌گيــر خيلــي‬ ‫بيشــتر از انــواع ديگــر بــوده و همچنيــن بــه‬ ‫ســبب عــدم جريــان ســيال در انهــا بســيار كــم‬ ‫صــدا مــي باشــد‬ ‫اصلــي تريــن ســازنده سيســتم هــاي تعليــق‬ ‫بــر پايــه ايــن نــوع لرزه‌گيــر شــركت دلفــي‬ ‫مــي باشــد اســت و سيســتم تعليــق ســاخته‬ ‫شــده توســط ايــن شــركت تحــت نــام مگنارايــد‬ ‫عرضــه مــي شــود ايــن سيســتم نخســتين‬ ‫سيســتم تعليــق نيمــه كنــا مي باشــد كــه در آن‬ ‫هيــچ نــوع دريچــه الكترومكانيكــي و همچنيــن‬ ‫ســوپاپ متحــرك بــكار نرفتــه اســت‪ .‬همانطــور‬ ‫كــه بيــان شــد ايــن سيســتم بــر پايــه كاربــرد‬ ‫ســيال مگنارايــد در لرزه‌گيــر طراحــي و توليــد‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫مــواد مگنارايــد شــامل ذرات ميكروســكوپي‬ ‫از جنــس مــواد نــرم مغناطيســي ماننــد آهــن‬ ‫معلــق در يــك مايــع از جنــس هيدروكربــن‬ ‫هــاي مصنوعــي مــي باشــد ‪ .‬هنگامــي كــه‬ ‫مايــع مگنارايــد در حالــت خامــوش قــرار‬ ‫داشــته باشــد و بــه عبــارت ديگــر تحــت‬ ‫تاثيــر ميــدان مغناطيســي نباشــد ذرات از يــك‬ ‫الگــوي اتفاقــي پيــروي مــي كننــد ‪ .‬امــا در‬ ‫حالــت روشــن بــودن و يــا مغناطيســي شــدن‬ ‫از ذرات رشــته اي تشــكيل ميدهــد كــه منجــر‬ ‫بــه تبديــل وضعيــت مايــع بــه حالتــي نزديــك‬ ‫بــه پالســتيك مــي گــردد ‪.‬‬ ‫بــا كنتــرل جريــان عبــوري از ســيم پيــچ‬ ‫الكترومغناطيســي درون لــرزه گيــر مقاومــت‬ ‫برشــي مايــع مگنارايــد تغييــر مــي يابــد‬ ‫كــه ايــن امــر ســبب تغييــر ويســگوزيته‬ ‫مايــع مي‌گــردد ‪ .‬بــا كنتــرل دقيــق ميــدان‬ ‫مغناطيســي ميتــوان ويســگوزيته مايــع مگنارايد‬ ‫را ميــان كمينــه مقــدار آن تــا حالتــي نزديــك‬ ‫بــه صلبيــت بــه دلخــواه تغييــر داد كــه نتيجــه‬ ‫ان دســت يابــي بــه لــرزه گيــر بــا تغييــرات‬ ‫پيوســته در زمــان واقعــي خواهــد بــود‬ ‫زيــر بخــش هــاي سيســتم مگنارايــد‬ ‫طراحــي شــده توســط دلفــي بــه قــرار زيــر‬ ‫اســت‬ ‫‪ – 1‬واحد كنترل الكتريكي‬ ‫‪ -2‬حســگرها (حســگر زاويــه فرمــان –‬ ‫حســگر نــرخ تغييــرات چــرخ زنــي – حســگر‬ ‫انــدازه گيــري شــتاب كنــاري – حســگر انــدازه‬ ‫گيــري موقعيــت نســبي)‬ ‫‪ -3‬راه اندازهــا شــامل چهــار لرزه‌گيــر‬ ‫مگنارايــد بــراي هــر چــرخ‬ ‫‪ -4‬منبــع جريــان الكتريكــي كــه همــان‬ ‫باتــري اســت‬ ‫سيســتم اعــام نقــص كــه در صــورت بــروز‬ ‫مشــكل بــا روشــن شــدن چراغــي راننــده را‬ ‫از وجــود اشــكال در سيســتم تعليــق مطلــع‬ ‫مي‌ســازد‬ ‫منبع ‪:‬‬ ‫اصــول طراحــي سيســتمهاي تعليــق و‬ ‫فرمــان خــودرو (دكتــر كاظمــي – دكتــر علــي‬ ‫اصغــر جعفــري – مهنــدس ســيد محمــد‬ ‫مهــدي انصــاري موحــد)‬ ‫شافت های متوازن کننده‬ ‫▉ سینا سیدنا‬ ‫نمایندگی ‪ 2044‬ایران خودرو‬ ‫آیــا زمــان آن فــرا خواهــد رســید‬ ‫کــه دیگــر عمــر موتور‌هــای احتراقــی‬ ‫کــه بــا همــان شــکل ســاده یــک‬ ‫میــل لنــگ و پیســتون‌هایی کــه بــه‬ ‫دورش می‌گردنــد بــه پایــان برســد؟ و‬ ‫متخصصــان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه‬ ‫گزینــه بهتــری هــم بــرای جایگزینــی آن‬ ‫وجــود دارد‪ .‬امــا بایــد گفــت کــه تــا بــه‬ ‫امــروز نــه تنهــا حتــی طرح‌هــای بســیار‬ ‫قــوی و مهندســی شــده‌ای همچــون‬ ‫موتور‌هــای وانــکل هــم نتوانســته جــای‬ ‫ایــن مکانیــزم قدرتمنــد را چــه از لحــاظ‬ ‫ســادگی و چــه از دیــدگاه کاربــردی‬ ‫بــودن و بــه صرفــه بــودن پــر کنــد‪ .‬بلکــه‬ ‫توانســته بــا افزایــش تکنولوژی‌هــای‬ ‫ســاده راندمــان و مزیت‌هــای اقتصــادی بیشــتری را هــم ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی یکــی از مشــکالتی مهمــی کــه موتورهــای احتــراق‬ ‫داخلــی رفــت و برگشــتی بــه طــور ذاتــی همــواره بــا آن روبــرو بوده‌انــد‬ ‫مســئله متــوازن ســاختن حرکــت خطــی و دورانــی اجــزا بــا یکدیگــر بوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــروزه ســیلندر موتورهــای احتراقــی بــه صورت‌هــای مختلفــی‬ ‫ممکــن اســت در کنــار هــم قــرار بگیرنــد بــه شــکل‌های ‪ I‬یــا خطــی‪،‬‬ ‫‪ V‬یــا خورجینــی‪ Box،‬یــا خوابیــده و یــا حتــی بــه فــرم ‪ ،W‬در بیــن‬ ‫تمامــی ایــن روش هــا فقــط نــوع سیســتم موتورهــای خوابیــده اســت‬ ‫کــه مي‌توانــد ایــده آل‌تریــن حالــت را از نظــر لرزش‌هــای موتــور و‬ ‫کارکــرد منظــم داشــته باشــد‪ .‬تــا جایــی کــه می‌توانــد در حفــظ تعــادل‬ ‫خــودرو خصوصــا در خودروهــای موتــور عقــب و موتــور وســط نقــش‬ ‫موثــری را ایفــاد کنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن سیســتم چگونــه کار می‌کنــد‪ .‬ایــن شــافت‌های درون‬ ‫کارتــل قــرار گرفتــه و دارای دو شــافت می‌باشــند و توســط چرخنــده‌ای‬ ‫نیــروی میــل لنــگ وارد آنهــا می‌شــود‪ ،‬در یــک موتــور چهــار ســیلندر‬ ‫پیســتون‌ها بصــورت جفــت جفــت بــاال و پاییــن می‌رونــد مثــا‬ ‫‪Balancer Shafts‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫زمانــی کــه پیســتون‌های ســیلندر یــک‬ ‫و چهــار در نقطــه مــرگ بــاال قــرار دارنــد‬ ‫پیســتون‌های دو و ســه در نقطــه مــرگ‬ ‫پاییــن قــرار دارنــد در موتورهــاي چهــار‬ ‫زمانــه چهارســيلندر‪ ،‬اگــر لحظــه‌ای موتــور‬ ‫را متوقــف فــرض کنیــم‪ ،‬هميشــه فقــط‬ ‫يكــي از ســيلندرها اســت كــه نيــروي حاصــل‬ ‫از انفجــار را بــه ميــل لنــگ وارد مي‌كنــد و‬ ‫ایــن بــار خمشــی بســیاری را بــه میــل لنــگ‬ ‫موتــور وارد می‌کنــد از طرفــي کل برآینــد‬ ‫نیروهــای ســيلندرهاي ديگــر هــم كــه در‬ ‫حالت‌هــاي مكــش‪ ،‬تراكــم و تخليــه هســتند‬ ‫نمي‌تواننــد بــا نيــروي حاصــل از احتــراق‬ ‫برابــری کننــد و آن را خنثــي كننــد‪ .‬بنــا‬ ‫بــر ایــن ناهماهنگــی در بیــن ســیلندرهای‬ ‫موتــور بوجــود می‌آیــد‪ .‬در ايــن سيســتم بــراي كــم كــردن لــرزش‬ ‫و دوران نامنظــم ميــل لنــگ از شــافت‌هايي بــا وزنه‌هــاي غيــر هــم‬ ‫مركزاســتفاده شــده كــه در جهــت مخالــف همديگــر مي‌گردنــد و در‬ ‫زمــان باالبــودن پيســتون در باالتريــن نقطــه وزنه‌هــا در پايين‌تريــن‬ ‫نقطــه قــرار مي‌گيرنــد تــا باعــث متعــادل كــردن و مــوزون ســاختن‬ ‫نیروی‌هــای وارده بــه ميــل لنــگ شــوند‪ .‬البتــه فالویــل کــه در انتهــای‬ ‫میــل لنــگ قــرار دارد تــا حــد زیــادی گشــتاور و نیــروی خروجــی و‬ ‫تحویلــی بــه گیربکــس خــودرو را یکنواخــت و آرام می‌کنــد امــا بــا ایــن‬ ‫اوصــاف بــاز هــم شــاهد ایــن ناهماهنگی‌هــا هســتیم‪ ،‬بویــژه اگــر تعــداد‬ ‫ســیلندر‌های اتومبیــل فــرد بــوده و یــا طــرز قرارگیــری ســیلندرها‬ ‫بصــورت ‪ V‬باشــد و یــا موتور‌هایــی کــه دارای کــورس پیســتون و طــول‬ ‫شــاتون بلندتــری هســتند وجــود ایــن سیســتم بســیار کمــک کننــده‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از خــودرو ســازان همچــون مرســدس بنــز‪ ،‬تویوتــا‪،‬‬ ‫ســوزوکی و پــژو قرار‌گیــری ایــن سیســتم را در بیــن موتــور هایشــان‬ ‫یــک الــزام می‌داننــد و کمــک موثــری بــه نــرم کار کــردن پیشــرانه‬ ‫خودرو‌هــای می‌کنــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪74‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫کنترل تطبیق سرعت‬ ‫▉ مقدمه‪:‬‬ ‫کنتــرل تطبیــق ســرعت )‪ (ACC‬یــک‬ ‫ویژگــی خــودرو اســت کــه در آن سیســتم‬ ‫کنتــرل‪ ،‬ســرعت خــودرو را مطابــق شــرایط‬ ‫ترافیکــی اطــراف تنظیــم مــی کنــد‪ .‬یــک‬ ‫سیســتم رادار کــه در جلــوی خــودرو نصــب‬ ‫شــده اســت جهــت آشــکار کــردن خودروهایــی‬ ‫کــه در مســیر خــودروی مجهــز بــه‪ACC‬‬ ‫حرکــت مــی کننــد‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪ .‬اگــر‬ ‫خودرویــی کندتــر حرکــت کنــد ‪ACC‬باعــث‬ ‫کاهــش ســرعت مــی شــودو فاصلــه مجــاز بیــن‬ ‫خــودروی مجهــز بــه ‪ ACC‬وخــودروی جلویی را‬ ‫کنتــرل مــی کنــد‪ .‬اگــر سیســتم متوجــه شــود‬ ‫خــودرو دیگــر مقابــل خــودروی ‪ ACC‬نیســت ‪،‬‬ ‫سیســتم ‪ ACC‬ســرعت خــودرو را افزایــش داده‬ ‫وبــه میــزان تنظیــم شــده در کنتــرل ســرعت‬ ‫بــر مــی گردانــد‪ .‬ایــن عملکردباعــث مــی شــود‬ ‫کــه خــودروی مجهــز بــه ‪ ACC‬مســتقال (بطــور‬ ‫مســتقل) و بــدون دخالــت راننــده ســرعت را‬ ‫مطابــق شــرایط ترافیــک کــم یــا زیــاد کنــد‪.‬‬ ‫روش کنتــرل ســرعتی کــه ‪ ACC‬انجــام مــی‬ ‫دهــد کنتــرل دریچــه هــوا)‪(THROTLLE‬‬ ‫وعملکــرد محــدود ترمــز اســت‪.‬‬ ‫)‪(ACC‬‬ ‫تعاریف ومرور فیزیکی‪:‬‬ ‫کنتــرل تطبیــق ســرعت ‪ ACC‬یــک نــوع‬‫پیشــرفته سیســتم کنتــرل ســرعت قدیمــی‬ ‫اســت کــه در آن اجــازه مــی دهــد خــودروی‬ ‫جلویــی را بــا فاصلــه مناســب دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫خــودروی ‪ACC :‬خــودروی مــورد نظــر کــه‬‫بــه ‪ ACC‬مجهز شــده اســت‪.‬‬ ‫کنتــرل فعــال ترمــز‪ :‬عملکــردی اســت کــه‬‫طــی آن ترمزهابــدون عملکــرد راننــده وفشــار‬ ‫دادن روی پــدال ترمــز عمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫فاصلــه مجاز(فاصلــه ایمنــی)‪ :‬فاصلــه‬‫انتهــای خــودروی جلویــی بــا جلــوی خــودروی‬ ‫مجهــز بــه‪ACC‬‬ ‫خــودروی جلویــی‪ :‬هــر خودرویــی کــه‬‫در جلوقــرار دارد ودر همــان جهــت ودر همــان‬ ‫خــط خــودروی ‪ ACC‬حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ ســرعت تنظیمــی ‪ :‬ســرعت مطلــوب کــه‬‫توســط راننــده تنظیــم مــی شــود کــه در واقــع‬ ‫حداکثــر ســرعت خودرو تحت کنترل ‪ACC‬اســت‪.‬‬ ‫حالت‌های سیستم‪:‬‬ ‫ حالــت خامــوش ‪ ACC:‬دسترســی‬‫مســتقیم بــه وضعیــت فعــال ‪ ACC‬امــکان‬ ‫نــداردو غیــر فعــال اســت‪.‬‬ ‫ حالــت ‪ ACC STANDBY:‬سیســتم بــرای‬‫فعــال شــدن توســط راننــده آمــاده اســت‪.‬‬ ‫ حالــت کنتــرل ســرعت ‪ ACC:‬یــک‬‫وضعیــت جایگزیــن بــرای حالــت فعــال‪ACC‬‬ ‫اســت کــه در آن هیــچ خــودروی جلویــی وجود‬ ‫نــدارد بطوریکــه سیســتم ‪ACC‬در حالــت کنترل‬ ‫ســرعت در حــد ســرعت تنظیمــی اســت یعنــی‬ ‫همــان عمــل معمــول وعــادی سیســتم هــای‬ ‫کنتــرل ســرعت‪.‬‬ ‫حالــت کنتــرل فاصلــه زمانــی ‪ ACC :‬یــک‬ ‫وضعیــت جایگزیــن بــرای حالــت فعــال کــردن‬ ‫‪ACC‬اســت کــه در آن فاصلــه زمانــی بیــن‬ ‫خــودروی ‪ ACC‬و خــودروی هــدف کنتــرل‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫ فاصلــه زمانــی ‪ (TIME GAP):‬فاصلــه‬‫زمانــی بیــن خــودروی ‪ ACC‬و خــودروی هــدف‪،‬‬ ‫بــا فاصلــه ایمنــی ‪(CLEARANCE &nbsp‬‬ ‫و ســرعت خــودرو بــا رابطــه زیــر مربــوط‬ ‫می‌شــود ‪:‬‬ ‫‪ACC VEHICLE SPEED /TIME GAP‬‬ ‫=‪CLEARANCE‬‬ ‫ترکیب فیزیکی)‪(PHYSICAL LAYOUT‬‬ ‫همانطــور کــه در شــکل بــاال نشــان داده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬سیســتم ‪ ACC‬از یــک ســری‬ ‫از قطعــات وسیســتم هــای مرتبــط تشــکیل‬ ‫شد ه‌اســت‪.‬‬ ‫روش ارتباطــی بیــن مــدول هــای مختلــف‬ ‫از طریــق شــبکه ارتبــاط ســیال کــه بــه‬ ‫عنــوان)‪CAN(Controller Area Network‬‬ ‫شــناخته مــی شــود ‪ ،‬صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ACC MODULE:‬وظیفــه اصلــی مــاژول‪ACC‬‬ ‫پــردازش اطالعــات رادار و تعییــن اینکــه ایــا‬ ‫خــودروی جلویــی وجــود دارد ‪،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی سیســتم ‪ ACC‬در حالــت کنتــرل زمانــی‬ ‫)‪(TIME GAP CONTROL‬مــی باشــد اطالعاتــی‬ ‫جهــت کنتــرل فاصلــه ایمنــی بیــن خــودروی‬ ‫‪ACC‬وخودروهــای هــدف بــرای مــدول هــای‬ ‫کنتــرل ترمــز و کنتــرل موتــور فرســتاده‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫مدول کنترل موتور‬ ‫‪CONTROL MODULE ENGINE‬‬ ‫وظیفــه اصلــی مــدول کنتــرل موتــور‬ ‫دریافــت اطالعــات از مــدول ‪ ACC‬و‪Instrument‬‬ ‫‪Cluster‬وکنتــرل ســرعت خــودرو براســاس ایــن‬ ‫اطالعــات اســت‪ .‬مــدول کنتــرل موتــور ســرعت‬ ‫خــودرو را بــا کنتــرل دریچــه هــوای موتــور(‬ ‫)‪Engine’s Throttle‬تنظیــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫مــدول کنتــرل ترمــز‪(Control Module‬‬ ‫)‪:Brake‬‬ ‫وظیفــه اصلــی ایــن مــدول تعیــن ســرعت‬ ‫هــر چــرخ وکاهــش ســرعت خــودرو بــا اعمــال‬ ‫ترمــز در صــورت تقاضــای مــدول ‪ ACC‬اســت‪.‬‬ ‫سیســتم ترمــز هیدرولیکــی بــا امکانــات‬ ‫الکترونیکــی نظیــر سیســتم ‪ABS‬همــراه اســت‬ ‫و یــک سیســتم کامآلســیمی یــا مکانیکــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫‪INSTRUMEN CLUSTER‬‬ ‫وظیفــه اصلــی ایــن واحــد ‪ ،‬پــردازش‬ ‫ســوئیچ‌های ســرعت )‪(CRUISE‬و ارســال‬ ‫اطالعــات آن‌هــا بــه مــدول هــای کنتــرل موتور‬ ‫‪ACC‬اســت‪ .‬ایــن واحــد همچنیــن پیام‌هــای‬ ‫نوشــتاری و زبــان نمــا را بــه راننــده نشــان‬ ‫می‌دهــد بــه طــوری کــه راننــده اطالعــات و‬ ‫وضعیــت سیســتم ‪ ACC‬رامالحظــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪CAN‬‬ ‫شــبکه کنتــرل کننــده محلــی )‪ (CAN‬یــک‬ ‫شــبکه اســتاندارد خودرویــی اســت کــه از‬ ‫یــک بــاس دو ســیمه بــرای انتقــال داده هــا‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ .‬هــر گــره در ایــن شــبکه‬ ‫قابلیــت ارســال‪0‬تا‪ 8‬بایــت داده را در فریــم‬ ‫پیغــام دارد‪.‬یــک فریــم پیغــام شــامل یــک‬ ‫هدرپیغــام )‪ 0،(Message Header‬تــا‪ 8‬بایــت‬ ‫داده وســپس یــک ‪ CHECKSUM‬اســت‪ .‬هــدر‬ ‫پیغــام یــک شــناخت منحصــر بــه فــرد اســت‬ ‫کــه الویــت پیغــام را مشــخص مــی کنــد‪.‬‬ ‫هرکــدام از گــره هــای شــبکه مــی تواننــد داده‬ ‫را درصــورت خالــی بــودن خطــا منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫اگــر چندگــره بخواهنــد همزمــان داده ارســال‬ ‫کننــد‪ ،‬یــک مدیریــت داوری ایجــاد مــی شــود‬ ‫کــه تعییــن مــی کنــد کــدام گــره کنتــرل‬ ‫بــاس را بــه عهــده بگیــرد‪ .‬پیغــام بــا باالتریــن‬ ‫الویــت کــه در هــدر مشــخص می‌شــود‪ ،‬داوری‬ ‫را می‌بــرد و پیغــام آن منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫پیغامــی کــه داوری را باختــه اســت بــا آزاد‬ ‫شــدن خــط مجــددا ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫سوئیچ های سرعت‬ ‫)‪(CRUISE SWITCHES‬‬ ‫ایــن ســوئیچ هــا روی غربیلــک فرمــان‬ ‫)‪(STEERIG WHEEL‬نصــب مــی شــوند ودارای‬ ‫چندیــن دکمــه بــوده و بــه راننــده اجــازه‬ ‫می‌دهنــد تــا سیســتم ‪ ACC‬را کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســوئیچ هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ON‬سیســتم ‪ ACC‬را در حالــت‪STANDBY‬‬ ‫مــی بــرد‪.‬‬ ‫‪OFF‬عملکــرد ‪ ACC‬را لغــو وسیســتم ‪ ACC‬را‬ ‫درحالــت خامــوش مــی برد‪.‬‬ ‫‪ +SET: ACC‬را فعــال کــرده وســرعت‬ ‫تنظیمــی را ایجــاد کــرده یــا بــه خــودرو شــتاب‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪COAST‬سرعت را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪RESUME‬بــه وضعیــت تنظیــم ســرعت بــر‬ ‫مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪+TIME GAP‬فاصلــه مجــاز )‪ (GAP‬را افزایش‬ ‫مــی دهد‪.‬‬ ‫‪-TIME GAP‬فاصلــه مجــاز }‪ {GAP‬را‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫سوئیچ های ترمز‪:‬‬ ‫دو ســوئیچ ترمــز وجــود دارد‪ ،‬ســوئیچ‬ ‫ترمــز )‪(BS1‬و ســوئیچ دوم ‪(BS2).‬هــرگاه‬ ‫یکــی از ایــن ســوئیچ هــا فعــال شــود‪ ،‬کنتــرل‬ ‫ســرعت غیــر فعــال مــی شــود وسیســتم وارد‬ ‫حالــت ‪ ACC STANDBY‬مــي شــود‪.‬‬ ‫چراغ های ترمز‪:‬‬ ‫وقتــی کــه مــدول کنتــرل ترمــز در پاســخ‬ ‫بــه سیســتم ‪ ACC‬ترمــز مــی گیرد‪،‬چــراغ هــای‬ ‫ترمــز را روشــن مــی کنــد تــا کاهــش ســرعت را‬ ‫بــه خودروهــای پشــت ســر اعــام کنــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪77‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻻ و دﻣﺎی ﮔﺎزھﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﻻ‪:‬‬ ‫‪Turbo charger‬‬ ‫سيستم توربوشارژ‬ ‫محرم عبادي فر مدرس مديريت آموزش فني‬ ‫▉ عملکرد توربوشارژر‪:‬‬ ‫گازهــای خروجــی اگــزوز کــه دارای انــرژی زیادی می باشــند پره هــای توربین‬ ‫را می گردانند ‪ ،‬محوری که پره‌ها روی آن قرار دارند ‪ ،‬کمپرســور را می چرخانند ‪.‬‬ ‫توربیــن در مســیر ورودی هــوا قــرار دارد و موجــب افزایــش دبــی ‪ ،‬ســرعت و‬ ‫فشــار هــوای ورودی مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایــش فشــار هــوا موجــب بــاال رفتــن دمــای آن مــی شــود ‪ ،‬بــه همیــن دلیل‬ ‫هــوا بــا دمــای بــاال را از یــک خنــک کننــده عبــور مــی دهنــد کــه دمــای آن‬ ‫کاهــش یابــد ‪.‬کاهــش یافتــن دمــای هــوا موجــب افزایــش تعــداد مولکــول هــای‬ ‫‪Air pressure hose‬‬ ‫‪discharge valve‬‬ ‫‪diaphragm‬‬ ‫‪Pop - Off Valve‬‬ ‫‪Compressor‬‬ ‫‪Air - Cooler‬‬ ‫‪Turbocharger‬‬ ‫‪Turbine‬‬ ‫‪Throttle‬‬ ‫‪Sensor‬‬ ‫‪MAP‬‬ ‫‪Engine‬‬ ‫‪Waste Gate‬‬ ‫‪Engine ECU‬‬ ‫وضعیت نرمال ‪:‬‬ ‫خــودرو در شــرایط معمولــی در حــال حرکــت اســت ‪ ،‬بــار(‪ )Load‬زیــادی‬ ‫روی موتــور اعمــال نمــی شــود ‪ ،‬دور موتــور نیــز زیــاد نیســت بنابــر ایــن ســرعت‬ ‫توربیــن نیــز خیلــی بــاال نمــی باشــد‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮﻣﺎل‪:‬‬ ‫‪Air Filter‬‬ ‫‪for high pressure‬‬ ‫هــوا در واحــد حجم)چگالــی) مــی شــود‪ .‬هوائــی کــه دارای چگالــی بــاال اســت‬ ‫از دریچــه گاز عبــور کــرده و وارد منیفولــد هــوا مــی شــود ‪ ،‬انژکتورهــا پاشــش‬ ‫کــرده و احتــراق انجــام مــی شــود ‪ .‬یکــی از مزایــای وجــود توربوشــارژر افزایــش‬ ‫راندمــان حجمــی مــی باشــد ‪.‬‬ ‫هــوا پــس از عبــور از فیلتــر هــوا و کمپرســور ‪ ،‬بــه ســمت خنــک کــن مــی رود‬ ‫‪ ،‬دمــای آن کاهــش و چگالــی آن افزایــش مــی یابــد ســپس از دریچــه گاز عبــور‬ ‫مــی کنــد و بــه ســمت منیفولــد ورودی و موتــور مــی رود‪.‬‬ ‫سنســور ‪ Turbocharger‬فشــار و دمــای هــوا را در قبــل از دریچــه گاز بــه ‪ECU‬‬ ‫موتــور گــزارش مــی دهــد ‪ ،‬چــون ایــن فشــار زیــاد نمــی باشــد ‪ ECU ،‬دلیلــی‬ ‫نمــی بینــد تــا بخواهــد دریچــه ‪ Waste Gate‬را بــاز نمایــد‪.‬‬ ‫سنســور ‪ MAP‬یــا ‪ Manifold Air Pressure‬فشــار منیفولــد ورودی را همــواره‬ ‫بــه ‪ ECU‬موتــور اعــام مــی کنــد‪.‬‬ ‫دریچــه گاز نیمــه بــاز اســت و خــاء نســبی داخــل منیفولــد هــوا وجــود نــدارد‬ ‫لــذا دیافراگــم مربــوط بــه ‪ Pop-off Valve‬یــا ‪ Discharge Valve‬تحریــک نمــی‬ ‫شــود ‪ ،‬دریچــه ‪ Pop-off Valve‬یــا ‪ Discharge Valve‬بســته مــی مانــد‪.‬‬ ‫وضعیت دور موتور باال و دمای گازهای خروجی باال‪:‬‬ ‫خــودرو بــا دور بــاال در حــال حرکــت اســت ‪ ،‬موتــور زیــر بــار (‪ )Load‬اســت‬ ‫‪ ،‬دمــای موتــور افزایــش یافتــه اســت لــذا گازهــای خروجــی بــه دلیــل افزایــش‬ ‫فشــار و دمــا ‪ ،‬دارای انــرژی زیــاد اســت ‪ ،‬ایــن امــر موجــب مــی شــود تــا عــاود‬ ‫بــر احتمــال افزایــش آســیب بــه پــره هــای توربیــن ‪ ،‬ســرعت توربیــن و نهایتــا‬ ‫ســرعت کمپرســور افزایــش یابــد ‪ ،‬افزایــش بیــش از حــد فشــار هــوا توســط‬ ‫سنســور ‪ Turbocharger‬حــس شــده و بــه ‪ ECU‬موتــور گــزارش مــی شــود ‪،‬‬ ‫عملگــر ‪ Waste Gate‬توســط ‪ ECU‬فعــال شــده ‪ ،‬یــک مســیر کنــار گــذر (‪By‬‬ ‫‪ )Pass‬در مســیر گازهــای خروجــی بــاز شــده و خــروج دود از ایــن مســیر نیــز‬ ‫انجــام مــی گیــرد ‪ ،‬ایــن امــر موجــب کاهــش ســرعت توربیــن و کمپرســور شــده‬ ‫و مشــکل افزایــش فشــار هــوا برطــرف مــی گــردد‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ رھﺎ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﭘﺪال ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه‪:‬‬ ‫وضعیت رها شدن ناگهانی پدال گاز توسط راننده ‪:‬‬ ‫تصــور کنیــد راننــده پــدال گاز را فشــرده و در حــال حرکــت اســت ‪ ،‬سیســتم‬ ‫‪ Turbocharger‬درحــال فعالیــت اســت و هــوا بــا فشــار بــاال از دریچــه گاز در حــال‬ ‫عبــور اســت ‪ ،‬اگــر در ایــن وضعیــت پــدال گاز بطــور ناگهانــی رهــا شــود‪ ،‬جلــوی‬ ‫عبــور هــوای پرفشــار در ‪ Throttle‬گرفتــه شــده و حجــم زیــادی از مولکول‌هــای‬ ‫هــوا در پشــت دریچــه گاز قــرار مــی گیــرد کــه نمــی تواننــد عبــور کننــد ‪،‬‬ ‫پیامــد ایــن حالــت ‪ ،‬افزایــش فشــار در مــدار قبــل از دریچــه گاز مــی باشــد‬ ‫کــه بــه تدریــج از ســمت دریچــه گاز تــا کمپرســور انجــام مــی گیــرد‪(.‬در شــکل‬ ‫صفحــه بعــد ‪ ،‬ایــن افزایــش فشــار بــا رنــگ صورتــی مشــخص شــده اســت) ‪،‬‬ ‫افزایــش فشــار در نواحــی مذکــور ممکــن اســت موجــب آســیب دیــدن قطعــات‬ ‫‪ Turbocharger‬از جملــه قطعــات نشــت بنــدی(‪ )Sealing‬شــود ‪ ،‬فشــار بــاال ممکــن‬ ‫اســت موجــب شــود تــا دریچــه گاز بطــور متوالــی بــاز و بســت شــود و ایــن عمــل‬ ‫همــراه بــا صــدا باشــد‪.‬‬ ‫بســته شــدن دریچــه گاز ‪ ،‬ایجــاد خــاء نســبی در منیفولــد هــوا را بــه دنبــال‬ ‫دارد ‪ ،‬ایــن خــاء توســط یــک لولــه بــه داخــل ‪ Discharge Valve‬یــا ‪Pop-off Valve‬‬ ‫منتقــل و موجــب مــی شــود تــا دیافراگــم مربوطــه تحریــک شــده و نهایتــا دریچه‬ ‫مذکــور بــاز شــود ‪ ،‬بــاز شــدن ایــن دریچــه ســبب مــی شــود تــا مســیر ورودی‬ ‫و خروجــی کمپرســور بــه یکدیگــر متصــل شــده ‪ ،‬کارائــی کمپرســور بــه شــدت‬ ‫کاهــش یافتــه و نهایتــا فشــار در قســمت مــدار قبــل از دریچــه گاز متعــادل شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در بعضــی مدلهــای سیســتم ‪ Turbocharger‬یــک شــیر برقــی‬ ‫جایگزیــن دیافراگــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ رھﺎ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﭘﺪال ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه‪:‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ رھﺎ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﭘﺪال ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه‪:‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫طراحی ابزار مخصوص درآورنده بلبرینگ پلوس‬ ‫ ‪79‬‬ ‫وانت آریسان‬ ‫بهبود عملكرد با كاهش هزينه‬ ‫پيــرو تعريــف پــروژه خــودروي وانــت جدیــد بــا عنــوان آریســان‪ ،‬همچــون‬ ‫ســایر پــروژه هــای خودرویــی‪ ،‬كارشناســان شــركت ايســاكو اقــدام بــه بررســی‬ ‫و تهیــه فهرســت ابزار‌هــای مخصــوص مــود نیــاز تعمیراتــی بــه منظــور تجهیــز‬ ‫شــبکه نمایندگی‌هــای مجــاز كردنــد‪ .‬بدیــن منظــور‪ ،‬یــک خــودرو تامیــن و‬ ‫پــس از بررســی خــودرو و برگــزاری جلســات کارشناســی‪ ،‬فهرســت ابزارهــای‬ ‫مخصــوص مشــترک و جدیــد اســتخراج شــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــرح مختصــری از‬ ‫اقدامــات مهندســی در خصــوص طراحــی و بهبــود یکــی از ابزارهــای مخصــوص‬ ‫محصــول فــوق مــي پردازيــم‪.‬‬ ‫در خــودروي آریســان بدلیــل یکپارچــه شــدن قطعــه پلــوس و توپــی چــرخ‬ ‫عقــب و عــدم امــکان دمونتــاژ قطعــات بلبرینــگ پلــوس و روغن‌برگــردان بــا‬ ‫ابزارهــای معمولــی‪ ،‬ابــزار مخصوصــی تحــت عنــوان «درآورنــده بلبرینــگ‬ ‫پلــوس» توســط شــرکت ســازنده محــور عقــب معرفــی و ارايــه شــد‪ .‬ابــزار فــوق‬ ‫در دو نــوع مختلــف ســازوكار پنوماتیکــی و ســازوكار دســتی از طــرف شــرکت‬ ‫مذكــور پیشــنهاد شــد‪ .‬بــا توجــه بــه حجــم‪ ،‬ابعــاد‪ ،‬وزن و قیمــت بســیار زیــاد‬ ‫ابــزار بــا ســازوكار پنوماتیکــی‪ ،‬ايــن وســيله در همــان مراحــل اولیــه مــورد تاییــد‬ ‫قــرار نگرفــت و نمونــه ابــزار دســتی انتخــاب و تعــداد یــک عــدد مطابــق تصویــر‬ ‫زیــر بــه شــرکت ایســاکو واگــذار شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بررسـی‌های عملکــردی ابــزار روی خــودرو‪ ،‬معایــب‪ ،‬مشــکالت‬ ‫و نقــاظ ضعــف آن توســط تیــم کارشناســی بــه شــرح زیــر مشــخص شــد‪:‬‬ ‫ابعــاد و حجــم زیــاد و اشــغال فضــای قابــل توجهــی از محیــط تعمیــرگاه‬ ‫(طــول ابــزار بیــش از يــك متــر اســت )‬ ‫ وزن بســیار زیــاد و ســختی جابجایــی آن در محیــط تعمیــرگاه توســط‬‫تعمیــرکار ( وزن ابــزار ‪ 29‬كيلوگــرم اســت )‬ ‫ احتمال بروز حادثه برای اپراتور در هنگام استفاده‬‫ قیمت بسیار باالی تولید نسبت به ابزارهای مشابه‬‫زمان‌بــر و پیچیــده بــودن مونتــاژ ابــزار توســط اپراتــور روی قطعــه پلــوس‬ ‫(ابــزار از ‪ 6‬قطعــه تشــکیل شــده کــه در زمــان اســتفاده بایــد روی هــم و قطعــه‬ ‫یدکــی ســوار و پــس از دمونتــاژ‪ ،‬بلبرینــگ مجــددا از هــم جــدا شــوند ‪) .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ســختی اســتفاده از ابــزار توســط اپراتــور‪ .‬بــا توجــه بــه ســنگینی مجموعــه‬ ‫پلــوس و ابــزار مخصــوص و همینطــور مــدور بــودن ســطح ابــزار‪ ،‬نگهــداری‬ ‫مجموعــه ابــزار و قطعــه بــر روی گیــره بســیار ســخت و زیــان‌آور اســت ‪.‬‬ ‫ســادگی و ســهولت اســتفاده از ابــزار (بــه راحتــی روی مجموعــه پلــوس و‬ ‫توپــی چــرخ قــرار می‌گیــرد )‬ ‫عدم ایجاد صدمه به قطعه یدکی (اجزاء و مجموعه پلوس)‬ ‫کاهش زمان آماده سازی ابزار و قطعه یدکی‬ ‫کاهش تعداد اپراتور به منظور استفاده از ابزار‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و آزمايش‬ ‫پــس از طراحــی سـه‌بعدی مجموعــه ابــزار و قطعــات یدکــی در محیــط كاتيــا‪،‬‬ ‫شــبیه ســازی عملکــرد و اقتبــاس نقش ـه‌های ســاخت‪ ،‬اقــدام بــه ســاخت نمونــه‬ ‫اولیــه شــده و بــا هماهنگی‌هــای الزم‪ ،‬نمونــه اولیــه در یکــی از نمایندگی‌هــای‬ ‫مجــاز ایــران خــودرو مــورد آزمــون عملکــردی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫ایجــاد خرابــی در قطعــه روغن‌برگــردان‪ :‬طــرح ابــزار بــه گونـه‌ای اســت‬ ‫کــه در زمــان اســتفاده از آن‪ ،‬بطــور هم‌زمــان دو نیــروی کششــی و پیچشــی بــه‬ ‫قطعــه روغن‌برگــردان وارد شــده و در قطعــه مزبــور‪ ،‬پارگــی ایجــاد مــی كــرد‪.‬‬ ‫ایــن عیــب باعــث ایجــاد هزینــه اضافــی در زمــان گارانتــی ( بــرای شــرکت ) و در‬ ‫زمــان وارانتــی (بــرای مشــتری) می‌شــود‪.‬‬ ‫طاقت‌فرســا بــودن کار بــا ابــزار بدلیــل نیــاز بــه نیــروی انســانی مــازاد (در‬ ‫زمــان اســتفاده از ابــزار حداقــل بــه دو نفــر بــا حداکثــر نیــرو نیــاز اســت)‪.‬‬ ‫طراحی و شبیه سازی عملکرد ابزار به کمک نرم افزار كاتيا‬ ‫جهت اعمال نیروي پرس‬ ‫طول ابزار = ‪ 1‬متر‬ ‫وزن ابزار = ‪ 29‬کیلوگرم‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫تست ابزار در نمایندگی‬ ‫تســت و بررســی عملکــردی ابــزار در نمایندگــی نتیجــه مطلــوب داشــته و‬ ‫تصمیــم گرفتــه شــد کــه ابــزار بــر اســاس آن بــه تعــداد انبــوه ســفارش گــذاری‪،‬‬ ‫تامیــن و در بیــن نمایندگی‌هــای مجــاز توزیــع شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در تصویــر مشــهود اســت قطعــه روغــن برگــردان در زمــان‬ ‫با طراحان این ابزار آشنا شوید‬ ‫بــا توجــه بــه معایــب و مشــکالت بــاال‪ ،‬عمــا تامیــن و تجهیــز شــبکه‬ ‫نمایندگــی هــای مجــاز بــه ابــزار يادشــده امــکان پذیــر نبــوده و کارگــروه ابــزار‪،‬‬ ‫اقــدام بــه طراحــی ابــزاری جدیــد‪ ،‬کارآمــد و قابــل اســتفاده در نمایندگــی هــا‬ ‫مطابــق شــکل زیــر اقــدام كــرد‪.‬‬ ‫در طراحــی ایــن ابــزار عــاوه بــر هم‌فکــری و کســب تجربیــات كارشناســان‬ ‫کارگــروه‪ ،‬از نــرم افــزار پیشــرفته كاتيــا و اســتاندارد‌های بیــن المللــی رایــج در‬ ‫طراحــی و نيــز مالحظــات زیــر بهــره گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫کاهش ابعاد و حجم ابزار ( طول ابزار جدید ‪ 25‬سانتي‌متر است )‬ ‫کاهــش وزن و ســهولت در جابجایــی ( وزن ابــزار طــرح جدیــد ‪ 7‬كيلوگــرم‬ ‫اســت)‬ ‫رعایت نکات ارگونومی و ایمنی‬ ‫قیمت ارزان‌تر‬ ‫حسن ره پیمای نرگسی‬ ‫وی دارای مدرک لیسانس مهندسی مکانیک با گرایش طراحی جامدات است‪.‬‬ ‫وی از ســال ‪ 1380‬تــا کنــون در شــرکت تهیــه و توزیــع قطعــات یدکــی در بخــش‬ ‫فنــی و مهندســی مشــغول بــکار بــوده و در حــال حاضــر رئیــس اداره مهندســی ابــزار و‬ ‫تجهیــزات اســت‪.‬‬ ‫از اقدامــات مهــم و قابــل توجــه ایشــان می‌تــوان بــه طراحــی و ســاخت داخلــی‬ ‫نمــودن ابــزار و تجهیــزات تعمیرگاهــی اشــاره كــرد کــه قبــا بــا هزینــه بــاالی ارزی‬ ‫وارد کشــور می‌شــود کــه بــه توجــه بــه تحریم‌هــای ســال‌های اخیــر اگــر اقدامــات‬ ‫ایشــان در زمینــه ایجــاد زیــر ســاخت هــای ســخت فکــر افــزاری‪ ،‬ســخت افــزاری و نــرم‬ ‫افــزاری صــورت نمی‌گرفــت ارايــه خدمــات پــس از فــروش بــا چالــش بزرگــی مواجــه‬ ‫مي‌شــود‪ .‬زیــرا بــه دلیــل تحریم‌هــا هیــج ابــزار و تجهیــزی بــه ایــران فروختــه نمــی شــد‪.‬‬ ‫حــال شــاهد ایــن هســتیم کــه واحــدی در شــرکت ایســاکو وجــود دارد کــه توانایــی رفــع‬ ‫نیازهــای ابــزار و تجهیــزات شــبکه بــزرگ خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایــران خــودرو‬ ‫را مرتفــع می‌كنــد‪ .‬همچنیــن قــادر بــه صــادرات ابــزار بــه ســایر کشــور‌ها اســت کــه‬ ‫موجــب ســود آوری و توســعه تکنولــوژی در شــرکت مــی گــردد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ابــزار طــرح جدیــد بطــور ســالم از روی پلــوس عقــب خــودروی‬ ‫آریســان دمونتــاژ شــده و قابــل اســتفاده مجــدد اســت‪.‬‬ ‫بروز خرابي (پارگي)‬ ‫در قطعه‬ ‫سیســتمی كــردن وضعیــت ابــزار و تجهیــز شــبکه‪ ،‬بهــره بــرداری از وب ســایت آن‬ ‫_کــه در دســترس کلیــه نماینــدگان مجــاز اســت_ نــام بــرد‪ .‬همچنیــن اجــرای سیســتم‬ ‫نگهــداری و تعمیــرات (‪ ،)PM‬سیســتم کالیبراســیون ابــزار و تجهیــزات نمایندگــی هــای‬ ‫مجــاز از ديگــر اقداماتــي اســت كــه مي‌تــوان بــه آن اشــاره كــرد‪.‬‬ ‫عزیز رحیمی خورده بالغ‬ ‫او متولــد یکــم دي مــاه ‪ ،1356‬کارشــناس مهندســی تکنولــوژی ســاخت و تولیــد‬ ‫گرایــش ماشــین ابــزار اســت ‪.‬‬ ‫رحیمــی بــه موضوعــات قطعــه شناســی‪ ،‬تعمیــرات خــودرو‪ ،‬ارتبــاط قطعــات نســبت‬ ‫بــه هــم و عملکــرد آنهــا تســلط کامــل دارد‪ ،‬او بــا تجــارب مذکــور و تســلطی کــه بــه نــرم‬ ‫افزارهــای ‪ CATIA‬و ‪ photo shop‬دارد در طراحــی قطعــه یدکــی و ابزارهــای مخصــوص‬ ‫مهــارت دارد ‪ .‬عــاوه بــر ايــن وي در طــول دوره حضــور خــود در اداره مهندســی ابــزار‬ ‫و تجهیــزات‪ ،‬تصاویــر ســه بعــدی ابزارهــای مخصــوص ( در فرمــت ‪ ) CATIA‬را جایگزیــن‬ ‫تصاویــر شــماتیک‪ ،‬تــک بعــدی بــی کیفیــت كــرده و همینطــور تدریــس در زمینــه ابــزار‬ ‫هــای مخصــوص را در کارنامــه خــودر دارد ‪.‬‬
‫↙ خانواده‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫عذاب وجدان مادرانه‬ ‫خیلــی از مادرهــا گاهــی در برخــورد و تربیــت کــودک دچــار عــذاب‬ ‫وجــدان و احســاس گنــاه می‌شــوند‪ .‬ایــن احســاس گنــاه می‌توانــد‬ ‫بــرای میــزان زمانــی باشــد کــه بــرای کــودک اختصــاص می‌دهنــد یــا‬ ‫حتــی نــوع پوشــکی کــه بــرای او اســتفاده می‌کننــد‪ .‬‬ ‫فرقــی نــدارد کــه مــادر ‪ 20‬ســاله اســت یــا ‪ 40‬ســاله‪ ،‬خانــه دار‬ ‫اســت یــا مدیــر یــک شــرکت بــزرگ‪ ،‬در شــهر زندگــی می‌کنــد یــا در‬ ‫روســتا‪ .‬این حــس می‌توانــد حتــی مفیــد هــم باشــد امــا بــه شــرطی‬ ‫کــه از کنتــرل خــارج نشــود و بتوانیــد آن را کنتــرل کنیــد‪ .‬‬ ‫در اینجــا بــه چنــد مــورد اشــاره می‌کنیــم‬ ‫کــه بدانیــد شــما تنهــا نیســتید‪:‬‬ ‫‪ .1‬بر سر کودک‌تان فریاد می‌زنید‬ ‫همین‌کــه نوزادتــان بــه خــواب رفــت‪،‬‬ ‫یکدفعــه بــرادر بزرگتــر او شــروع بــه جیــغ‬ ‫زدن می‌کنــد‪ .‬بلندتــر از آنکــه بخواهیــد‪،‬‬ ‫فریــاد می‌زنیــد «بچــه رو بیــدارش نکــن!» او‬ ‫بــا چشــمانی وحشــت زده و متعجــب بــه شــما‬ ‫نــگاه می‌کنــد‪.‬‬ ‫دید بهتری داشته باشید‪ ‬‬ ‫هیــچ والــدی از فریــاد زدن بــر ســر کودکش‬ ‫حــس خوبــی نــدارد‪ .‬فریــاد زدن‪ ،‬اولیــن عامــل‬ ‫حــس گنــاه مــادران اســت‪ .‬وقتــی ایــن اتفــاق‬ ‫برایتــان می‌افتــد‪ ،‬نگاهــی دقیــق بــه رفتــار‬ ‫خــود بیندازیــد‪ .‬فریــاد زدن یکدفعــه پیــش‬ ‫آمــد؟ همیشــه بــا کودک‌تــان آرام رفتــار‬ ‫می‌کنیــد؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت‪ ،‬پــس‬ ‫ایــن اتفــاق را موقعیتــی بــرای یادگیــری خــود‬ ‫و کودک‌تــان بدانیــد‪ .‬حتــی آرام‌تریــن والدیــن‬ ‫هــم گاهــی اوقــات آرامش‌شــان را از دســت‬ ‫می‌دهنــد و فریــاد می‌کشــند‪ .‬‬ ‫کودک‌تــان را متوجــه کنیــد کــه مشــکلی‬ ‫نیســت و برایــش توضیــح دهیــد چــه اتفاقــی‬ ‫افتــاده اســت‪“ :‬بعضــی مواقــع افــراد وقتــی‬ ‫ناراحــت هســتند‪ ،‬فریــاد می‌زننــد‪ .‬امــا همیــن‬ ‫کار باعــث ناراحــت شــدن دیگــران می‌شــود‪.‬‬ ‫متاســفم‪ .‬بهتــر بــود کــه می‌گفتــم “لطفــا‬ ‫ســاکت بــاش‪ .‬خواهــرت خوابیــده اســت‪“.‬‬ ‫امــا اگــر فریــاد زدن‪ ،‬دارد تبدیــل بــه عــادت‬ ‫می‌شــود‪ ،‬بهتــر اســت اقدامــی در جهــت‬ ‫کنتــرل خشــم و کاهــش اســترس خــود انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه مشــاور مراجعــه کنیــد یــا کتاب‌هــا‬ ‫و مقــاالت مرتبــط بخوانیــد‪ .‬ممکــن اســت تمــام‬ ‫ایــن فریــاد کشــیدن‌ها بــه دلیــل اســترس‬ ‫باشــد‪ .‬کمــی از حجــم کارتــان را کاهــش دهید‪،‬‬ ‫بیشــتر ورزش کنیــد‪ ،‬و دربــاره کارهــای خانــه‬ ‫زیــاد ســخت گیــری نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تغذیه کودک با شیر خشک‬ ‫بــه محــض اینکــه شیشــه شــیر نــوزاد‬ ‫را از کیف‌تــان بیــرون می‌آوریــد‪ ،‬همــه بــا‬ ‫چشــمانی متعجــب بــه شــما نــگاه می‌کننــد‪.‬‬ ‫می‌فهمیــد کــه همــه ی مــادران اطــراف شــما‬ ‫نوزادشــان را بــا شــیر خــود تغذیــه می‌كننــد‪.‬‬ ‫دید بهتری داشته باشید‬ ‫شــاید احســاس کنیــد کــه شــما تنهــا‬ ‫مــادری روی زمیــن هســتید کــه فرزنــدش را‬ ‫بــا شــیر مــادر تغذیــه نمی‌کنــد‪ .‬امــا اینطــور‬ ‫نیســت‪ .‬بســیاری از مــادران بــه دالیــل‬ ‫متفاوتــی از جملــه کافــی نبــودن شــیر‪ ،‬شــروع‬ ‫مجــدد بــه کار یــا ‪ ...‬از شــیر خشــک بــه عنــوان‬ ‫مکمــل یــا جایگزیــن شــیر مــادر اســتفاده‬ ‫می‌کننــد‪ .‬تقریبــا نیمــی از مــادران تــا ‪6‬‬ ‫ماهگــی کودک‌شــان را بــا شــیر خــود تغذیــه‬ ‫می‌کننــد ‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬نیــازی نیســت کــه‬ ‫احســاس گنــاه کنیــد چــون فقط شــما ایــن کار‬ ‫را انجــام می‌دهیــد‪ .‬احســاس ناراحتــی خــود را‬ ‫ســرکوب نکنیــد امــا بپذیریــد کــه هــر چــه در‬ ‫تــوان داشــته‌اید انجــام داده‌ایــد‪.‬‬ ‫شــیر مــادر بهتریــن انتخــاب بــرای تغذیــه‬ ‫کــودک اســت امــا کودکانــی کــه بــا شــیر‬ ‫خشــک تغذیــه شــده‌اند هــم بــه خوبــی‬ ‫رشــد و پــرورش می‌یابنــد‪ .‬بهتریــن کاری کــه‬ ‫می‌توانیــد بــرای کودک‌تــان انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت کــه مــادری شــاد باشــید‪ .‬اگــر‬ ‫شــاد بــودن مســاوی بــا شــیر نــدان بــه کــودک‬ ‫اســت‪ ،‬پــس همیــن کار بهتریــن انتخــاب بــرای‬ ‫شــما و خانــواده تــان اســت‪ .‬‬ ‫‪ .3‬اســتفاده از تلویزیــون بــه عنــوان‬ ‫پرســتار بچــه‬ ‫موقــع آمــده کــردن غــذا اســت؛ پــس‬ ‫کــودک را جلــوی تلویزیــون می‌گذاریــد تــا‬ ‫مزاحم‌تــان نشــود‪ .‬او خوشــحال بــه نظــر‬ ‫می‌رســد امــا شــما احســاس گنــاه می‌کنیــد‪.‬‬ ‫دید بهتری داشته باشید‬ ‫آکادمــی آمریکایــی کــودکان‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 2003‬اعــام کــرد کــه کــودکان زیــر دو ســال‬ ‫ ‪81‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫نبایــد تلویزیــون تماشــا کننــد‪ .‬بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر‪ ،‬بســیاری از مادرانــی کــه کودکشــان را‬ ‫در معــرض تماشــای برنامه‌هــای تلوزیونــی‬ ‫آموزشــی می‌گذاشــتند‪ ،‬نگــران شــدند‪.‬‬ ‫شیر مادر‬ ‫تماشــای تلویزیــون واقعــا اینقــدر نامناســب‬ ‫بهترین انتخاب‬ ‫اســت؟ نــه‪ .‬اســتفاده از تلویزیــون بــرای برای تغذیه‬ ‫گذرانــدن زمانــی کوتــاه‪ ،‬مناســب اســت‪ .‬امــا کودک است‬ ‫نکتــه اصلــی‪ ،‬اعتــدال اســت‪ .‬اگــر کودک‌تــان اما کودکانی که‬ ‫زیــر دو ســال ســن دارد‪ ،‬زمــان آن را بــه با شیر خشک‬ ‫حداقــل برســانید و بهتــر اســت کــه آن را تغذیه شده‌اند‬ ‫بــه بخش‌هــای ‪ 15‬دقیقــه‌ای تقســیم کنیــد‪ .‬هم به خوبی‬ ‫همــراه او تلویزیــون تماشــا کنیــد و برنامه‌هــای╠ رشد و پرورش‬ ‫می‌یابند‪ .‬بهترین‬ ‫مناســب را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫کاری که‬ ‫‪ .4‬هله هوله‬ ‫می‌توانید برای‬ ‫بعــد از یــک روز طوالنــی و خســته کننــده‪،‬‬ ‫کودک‌تان انجام‬ ‫بــه کــودک خســته‌تان یــک هــات داگ‬ ‫دهید این است‬ ‫می‌دهیــد تــا بخــورد‪ .‬امــا مــادر خودتــان را بــه‬ ‫که مادری شاد‬ ‫یــاد می‌آوریــد و اینکــه او هیــچ وقــت ایــن کار باشید‪.‬‬ ‫را نکــرده بــود‪ .‬‬ ‫دید بهتری داشته باشید‬ ‫هرچنــد فســت فــود بهتریــن انتخــاب‬ ‫غذایــی نیســت‪ ،‬امــا می‌توانیــد بــرای‬ ‫فســت فــود هــم ماننــد تلویزیــون‪ ،‬اعتــدال و‬ ‫انتخاب‌هــای صحیــح داشــته باشــید‪ .‬مصــرف‬ ‫فســت فــود حداکثــر دو بــار در هفتــه چنــدان‬ ‫هــم نامناســب نیســت بــه شــرطی کــه‬ ‫انتخاب‌هــای بهتــر و بــا چربــی کــم داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬مثــا بــه جــای پیتــزای پپرونــی و پــر‬ ‫از پنیــر‪ ،‬بیتــزای ســبزیجات بــا پنیــر کمتــری‬ ‫ســفارش دهیــد‪ .‬‬ ‫اگــر اعضــای خانواده‌تــان تمایــل بیشــتری‬ ‫بــه مصــرف فســت فــود بــه نســبت غــذای‬ ‫خانگــی دارنــد‪ ،‬کاری کنیــد کــه مــدت‬ ‫زمــان آمــاده کــردن غــذا کمتــر شــود‪ .‬مثــا‬ ‫می‌توانیــد از ســبزیجات پختــه آمــاده یــا‬ ‫ســاالدهای بســته بنــدی شــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای خــوردن فســت فــود بــه رســتوران‬ ‫می‌رویــد‪ ،‬کودکان‌تــان را متوجــه کنیــد کــه‬ ‫فســت فــود فقــط بــرای “هــر چنــد وقــت‬ ‫یکبــار“ اســت و نــه همیشــه‪.‬‬ ‫‪ .5‬ســپردن نگهــداری کــودک بــه‬ ‫شــخص دیگــر‬ ‫روز اول مهدکــودک اســت‪ .‬کودکتــان‬ ‫خوشــحال بــه نظــر مــی رســد‪ .‬امــا شــما اصــا‬ ‫اینطــور نیســتید‪ .‬وقتــی او را مــی بوســید و‬ ‫بــه ســمت محــل کارتــان مــی رویــد اشــک‬ ‫می‌ریزیــد‪...‬‬ ‫دید بهتری داشته باشید‪ ‬‬ ‫مــادران شــاغل اغلــب بــا احســاس گنــاه‬ ‫عمیقــی درگیــر هســتند‪ .‬بــه ویــژه وقتــی‬ ‫بــرای اولیــن بــار پــس از زایمــان بــه محــل کار‬ ‫خــود بــاز می‌گردنــد‪ .‬اگــر شــما هــم اینطــور‬ ‫هســتید‪ ،‬بهتــر اســت بدانیــد کــه بــر اســاس‬ ‫مطالعــات‪ ،‬مراقبــت خــوب از کــودک‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه رشــد مهــارت هــای شــناختی‪ ،‬زبانــی و‬ ‫اجتماعــی او مــی شــود‪ .‬مــی توانیــد بهتریــن‬ ‫مهدکــودک یــا پرســتار را انتخــاب کنیــد و از‬ ‫قبــل بــه خوبــی بــا آن هــا آشــنا شــوید‪.‬‬ ‫از بحــث کــردن دربــاره مــادر شــاغل یــا‬ ‫خانــه دار بــودن خــودداری کنیــد‪ .‬نظراتــی کــه‬ ‫شــما را قضــاوت مــی کننــد نادیــده بگیریــد‪.‬‬ ‫ایــن برهــه حســاس اصــا زمــان مناســبی بــرای‬ ‫درگیــر شــدن بــا ایــن مســایل نیســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از انجمن‌هــای اینترنتــی مخصــوص مــادران‬ ‫شــاغل وجــود دارنــد کــه می‌توانیــد یکــی از‬ ‫آنهــا را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬یادتــان باشــد کــه کار کــردن‬ ‫شــما هــدف بزرگــی دارد‪ .‬می‌دانیــد کــه‬ ‫داریــد بهتریــن کار بــرای خانواده‌تــان را انجــام‬ ‫می‌دهیــد؛ کار کــردن چــه بــه دلیــل مســایل‬ ‫مالــی چــه بــه ایــن دلیــل کــه حــس خوبــی بــه‬ ‫شــما می‌دهــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬از پــس بعضــی هزینــه هــای اضافی‬ ‫بــر نمــی آیید‬ ‫همــه‌ی دوســتان‌تان فرزندشــان را در یــک‬ ‫کالس موســیقی کــودکان کــه محبــوب وگــران‬ ‫قیمــت اســت‪ ،‬ثبــت نــام کرده‌انــد‪ .‬شــما هــم‬ ‫دوســت داریــد ایــن کار را انجــام دهیــد امــا‬ ‫نمی‌توانيــد از پــس هزینــه آن بربیاییــد‪.‬‬ ‫بــه خودتــان می‌گوییــد کــه زمانــی‬ ‫نمی‌گــذرد کــه کــودکان آنهــا ســمفونی‬ ‫می‌نوازنــد امــا کــودک مــن‪ ...‬‬ ‫دید بهتری داشته باشید‬ ‫طبیعــی اســت کــه وقتــی نمی‌توانیــد از‬ ‫پــس هزینــه یکــی از فعالیت‌هــای کودک‌تــان‬ ‫بربیاییــد‪ ،‬احســاس بــدی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫امــا بســیاری از چیزهــای «ضــروری»‪ ،‬واقعــا‬ ‫ضــروری نیســتند‪ .‬‬ ‫آنچــه کــودکان بــه آن نیــاز دارنــد‪ ،‬عشــق‬ ‫اســت نــه آن اســباب بــازی گــران قیمــت‪ .‬در‬ ‫حقیقــت‪ ،‬وســایل زیــادی هــم مشــکل ســاز‬ ‫مي‌شــود‪ .‬اگــر در فراهــم کردن اســباب بــازی یا‬ ‫امکانــات بــرای کودک‌تــان زیــاده روی کنیــد‪،‬‬ ‫او هیچــگاه ارزش پــول را متوجــه نمی‌شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بــه آنهــا بیاموزیــد چگونــه از‬ ‫زندگــی لــذت ببرنــد و مشکالت‌شــان را بــه‬ ‫گونــه‌ای حــل کننــد کــه بــا خریــدن چیــزی‬ ‫یــا اســتفاده از پــول حــل نشــود‪ .‬‬ ‫بــه جــای اینکــه بــه آنچــه کــه نمی‌توانیــد‬ ‫بــه کودتــان بدهیــد توجــه کنیــد‪ ،‬بــه آنچــه‬ ‫کــه او می‌توانــد داشــته باشــد تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬بــه جــای کالس موســیقی‬ ‫گــران قیمــت‪ ،‬یــک کالس رایــگان یــا کالس‬ ‫قصه‌گویــی کتابخانــه‌ی محــل را امتحــان‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر کودک‌تــان عاشــق آشــپزی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫نمی‌توانیــد بــرای او بــازی آشــپزخانه بخریــد‪،‬‬ ‫بــا کمــک او یــک آشــپزخانه بــا مقــوا و جعبــه‬ ‫درســت کنیــد‪ .‬وقتــی او را خوشــحال مشــغول‬ ‫انجــام ایــن کارهــا ببینیــد کــه هزینـه‌ی زیــادی‬ ‫هــم نبــرده انــد‪ ،‬احســاس گنــاه نخواهیــد‬ ‫داشــت‪.‬‬
‫↙معرفی کتاب‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪83‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫◆ «پاييز فصل آخر سال است»‬ ‫رمــان «پاییــز فصــل آخــر ســال اســت» نوشــته نســیم مرعشــی اســت کــه در قالــب یکــی از عناویــن مجموعــه‬ ‫کتاب‌هــای قفســه آبــی نشــر چشــمه بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن رمــان ‪ ۲‬بخــش اصلــی بــا نام‌هــای «تابســتان» و «پاییــز» دارد کــه هرکــدام با ‪ ۳‬فصــل که تکــه اول و دوم و ســوم‬ ‫نامیــده شــده‌اند‪ ،‬تقســیم بنــدی می‌شــوند‪ .‬هرکــدام از ایــن فصــول هــم توســط یکــی از ایــن ‪ ۳‬دختــر روایــت می‌شــود‪.‬‬ ‫ایــن رمــان برش‌هایــی از زندگــی ‪ ۳‬دختــر در آســتان ‌ه ‪ ۳۰‬ســالگی اســت‪ .‬زندگــی ایــن ســه دختــر از در دوران دانشــگاه بــا‬ ‫هــم گــره خــورده و حــاال راهشــان کامـ ً‬ ‫ا از هــم جداســت امــا روی زندگــی هــم تاثیــر می‌گذارنــد‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۸۹‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار نسخه و قیمت ‪ ۱۲‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫◆ داخلی «صفحه‪ ‬کودک و نوجوان» آرشيو‪ ‬معرفی کتاب‬ ‫ی پیدا شد‬ ‫«پنگوئنی که گم شده بود» در کتابفروش ‌‬ ‫انتشــارات چکــه کتاب‌هــای «پنگوئنــی کــه گــم شــده بــود» و «حــاال نــه‪ ،‬بچــه» از مجموعــه «بهتریــن قصه‌هــای تصویــری دنیــا» را بــا‬ ‫ترجمــه طاهــره آدینه‌پــور بــرای کــودکان گــروه ســنی «الــف و ب» منتشــر کــرده اســت‪ .‬مجموعــه «بهتریــن قصه‌هــای تصویــری دنیــا»‬ ‫داســتان‌هایی اســت کــه بــا همراهــی واژه‌‌هــا و تصویرهــا بیــان می‌شــود‪ .‬در تصاویــر ایــن کتاب‌هــا جزئیــات بســیاری نشــان داده شــده کــه‬ ‫در کلمــات نیامــده اســت‪.‬‬ ‫◆ بانوی سپید و جشنی بر بلندی ها‬ ‫«جشــنی بــر بلندی‌هــا» و «بانــوی ســپید» عنــوان دو کتــاب از کریســتین بوبــن‪ ،‬نویســنده فرانســوی‪ ،‬بــه تازگــی بــا ترجمــه دل‌آرا قهرمــان وارد بــازار نشــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬در معرفــی ایــن کتاب‌هــا عنــوان شــده اســت‪ :‬کریســتین بوبــن بــرای دوســتداران ادبیــات در ایــران نامــی آشــنا و بــرای بســیاری نامــی محبــوب اســت‪ .‬او از‬ ‫عشــق‪ ،‬تنهایــی‪ ،‬مــرگ‪ ،‬زندگــی و انســان امــروز می‌نویســد‪ .‬او برخــاف بســیاری از نویســندگان همــدوره و همفکــرش‪ ،‬قلمــی تلــخ و عبوســانه نــدارد و نثــرش بــه شــعر‬ ‫و تغــزل پهلــو می‌زنــد‪ .‬بعضی‌هــا آثــار بوبــن را در رســته عامه‌پســندها جــا می‌دهنــد و برخــی معتقدنــد بوبــن طــوری می‌نویســد کــه اندیشــه و معناهــای عمیــق‬ ‫فلســفی و عاطفــی را بــه خوبــی و بــا لطیف‌تریــن شــیوه بیــان بــه مخاطبــش عرضــه می‌کنــد‪.‬‬ ‫بوبــن خــود نوشــتن را نوعــی درمــان می‌پنــدارد و بســیاری از مخاطبانــش نیــز بــرای تلطیــف روان و بهبــود حــال خــود بــه خوانــش آثــار او روی می‌آورنــد‪.‬‬ ‫روایت‌هــای او ســهل‌خوان اســت و ســعی می‌کنــد طــوری ســخن بگویــد کــه همــه ســنین و اقشــار بــا متن‌هایــش ارتباطــی بی‌واســطه و آســان برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب پارســه کــه پیش‌تــر کتــاب «زنــده تــر از زندگــی» او را منتشــر کــرده بــود‪ ،‬اکنــون دو کتــاب «جشــنی بــر بلندی‌هــا» و «بانــوی‬ ‫ســپید» را از ایــن نویســنده و بــا ترجمــه دل‌آرا قهرمــان راهــی بــازار نشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫«جشنی بر بلندی‌ها» در ‪ 88‬صفحه و با قیمت ‪ 6500‬تومان و «بانوی سپید» در ‪ 104‬صفحه و با قیمت ‪ 7500‬تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫◆ «تو در قاهره خواهی مرد»‬ ‫حاال نه‪ ،‬بچه!‬ ‫پنگوئنی که گم شده بود‬ ‫«پنگوئنــی کــه گــم شــده بــود» بــا نویســندگی و تصویرگــری اولیــوز جفــرز‬ ‫داســتانی تخیلــی اســت و ماجــرای پســری را بیــان می‌کنــد کــه پنگوئنــی پیــدا‬ ‫می‌کنــد و تصمیــم می‌گیــرد او را پیــش خانــواده و دوســتانش برگردانــد‪ .‬او بــا‬ ‫پنگوئــن تــا قطــب جنــوب ســفر می‌کنــد و او را بــه خان ـه‌اش می‌رســاند‪ .‬امــا بــاز‬ ‫پنگوئــن غمگیــن اســت‪.‬‬ ‫«حــاال نــه‪ ،‬بچــه!» بــا نویســندگی و تصویرگــری دیویــد مکــی داســتانی‬ ‫تخیلــی را بــا موضــوع بی‌توجهــی بــه کــودکان بیــان می‌کنــد و ماجــرای‬ ‫پســری را بــه تصویــر می‌کشــد بــه نــام «برنــارد» کــه پــدر و مــادرش آن‌قــدر‬ ‫گرفتــار کارهــای روزمره‌انــد کــه از توجــه بــه او غافــل مانده‌انــد‪ .‬برنــارد ســخت‬ ‫تــاش می‌کنــد کــه توجــه آنهــا را جلــب کنــد‪.‬‬ ‫ب «پنگوئنــی کــه گــم شــده بــود» را در قالــب ‪36‬‬ ‫‪ ‬انتشــارات چکــه کتــا ‌‬ ‫صفحــه بــا شــمارگان دو هــزار نســخه و قیمــت ‪ 70‬هــزار ریــال ‪ ‬و کتــاب «حاال‬ ‫نــه‪ ،‬بچــه» را در قالــب ‪ 24‬صفحــه بــا شــمارگان دو هــزار نســخه و قیمــت ‪60‬‬ ‫هــزار ریــال منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫صــدر کــه ســال هــا از منتقدیــن و نویســندگان حــوزه ســینما محســوب مــی شــد در چنــد ســال اخیــر بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس فوتبــال مشــهور شــده اســت امــا در جدیدتریــن کتــاب خــود یــک موضــوع تاریخــی را دســت مایــه نــگارش‬ ‫رمــان قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫تــو در قاهــره خواهــی مــرد بــه زندگــی محمدرضــا شــاه پهلــوی مــی پــردازد‪ .‬بهــار ‪ 1344‬چنــدی پــس از تــرور‬ ‫نافرجــام محمدرضــا شــاه‪ ،‬آغــاز داســتان ایــن کتــاب اســت و بــا فلــش بــک و فلــش فورواردهایــی بــه روزگار کودکــی‬ ‫او و دوران ســقوط ســلطنت پهلــوی پرداختــه مــی شــود‪.‬درآمدی بــر تاریــخ سیاســی ســینمای ایــران نخســتین کتــاب‬ ‫صــدر بــود و پــس از آن بــه نوشــتن در حــوزه فوتبــال پرداخــت کــه حاصــل آن ســه کتــاب روزی روزگاری فوتبــال‪،‬‬ ‫نیمکــت داغ و پســری روی ســکوها و ترجمــه کتــاب یونایتــد نفریــن شــده اثــر دیویــد پیــس اســت‪.‬تو در قاهــره‬ ‫خواهــی مــرد نوشــته حمیدرضــا صــدر در ‪ 200‬صفحــه از ســوی نشــر زاوش منتشــر مــی شــود و بــرای نخســتین بــار‬ ‫در بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران رونمایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مهتاب زیبا‬ ‫شب شد دوباره‪ ،‬خورشید خوابید‬ ‫او چند شب پیش‪ ،‬مثل کمان بود‬ ‫قرص نان است‬ ‫امشب ولی او‪ ،‬یک‬ ‫ِ‬ ‫شب شد َو ما هم‪ ،‬باید بخوابیم‬ ‫پیش ستاره‪ ،‬مهتاب تابید‬ ‫مانند لبخند‪ ،‬روی دهان بود‬ ‫مهتاب زیبا‪ ،‬در آسمان است‬ ‫ِ‬ ‫تا مثل خورشید‪ ،‬فردا بتابیم‬ ‫علی خضرائی‪ /‬ایران فاوا گسترش‬
‫↙ گردشگری‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪85‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫آبشار فدامي‬ ‫▉ یکــی از جاذبه‌هــای گردشــگری بســیار مشــهور داراب اســتان فــارس چشــمه‌ای‬ ‫اســت کــه بــه آن چشــمه فدامــی یــا آبشــار فدامــی مــی گوینــد‪ .‬ایــن چشــمه در ایام ســال‬ ‫خصوصــا در ایــام بهــار و تابســتان بیشــترین بازدیــد کننــدگان را داراســت‪.‬‬ ‫ایــن چشــمه در ‪ ۱۳۰‬کیلومتــری داراب و در دشــتی گــرم و ســوزان‪ ،‬می‌جوشــد‪ .‬ایــن‬ ‫آبشــار در منطقــه فــورگ (فــرگ) و در شــهر فدامــی در مســیر جــاده ترانزیتــی شــیراز بــه‬ ‫بندرعبــاس قــرار دارد‪.‬‬ ‫ویژگــی بــارز ایــن آبشــار‪ ،‬وجــود آب‌هایــی بــا طعــم و مــزه خــاص اســت‪ .‬عمومــا از‬ ‫ایــن چشــمه ‪ ۴‬نــوع آب‪ ،‬شــور و شــیرین و ســرد و گــرم می‌جوشــد‪ .‬ایــن آب هــا بــا هــم‬ ‫مخلــوط شــده و یــک اســتخر بــزرگ را پدیــد مــی آورنــد‪ .‬ارتفــاع ایــن آبشــار تــا ‪ ۱۵‬متــر‬ ‫مــی رســد‪.‬‬ ‫در ‪ ۵۰۰‬متــری آبشــار محــل جوشــش چشــمه‌ی ایــن آبشــار اســت کــه در کنــار یــک‬ ‫ســری نخل‌هــا واقــع اســت‪ .‬عــرض آبشــار شــیرین فدامــی در گذشــته‌ها حــدود ‪۸۰۰‬‬ ‫متــر بــوده کــه االن بخاطــر اســتفاده بــی رویــه و خشــک ســالی بــه ‪ ۲۰۰‬متــر رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن آبشــار بــه طــور کلــی شــیرین اســت و اهمیــت آن بــه همیــن دلیــل اســت چــرا‬ ‫کــه بیشــتر آب‌هــای جــاری منطقــه شــور هســتند‪.‬‬ ‫ایــن آبشــار بــه رودخانــه شــور مــی ریــزد و ایــن باعــث می‌شــود کــه از شــوری آن‬ ‫بکاهــد‪ .‬ایــن آبشــار تامیــن کننــده آب مــورد نیــاز مــردم ایــن محــل اســت‪.‬‬ ‫آب شــیرین در تابســتان خنــک و گــوارا اســت و در زمســتان گــرم اســت امــا آب شــور‬ ‫دقیقــا بــر عکــس ایــن عمــل می‌کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن محــل تعــدادی غــار واقــع اســت‪ .‬از طرفــی هــم وجــود آثــار حــرکات زمیــن‬ ‫نظیــر گســل و طــاق دیــس و ناودیــس و …همــه موجــب شــده انــد ایــن محــل زیبا‌تــر‬ ‫بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫روستای سقالکسار‬ ‫▉ روســتای سقالکســار در ‪ ۱۵‬کیلومتــری جنــوب شــهر رشــت در‬ ‫اســتان گیــان واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن روســتا از توابــع دهســتان الکان‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان رشــت اســت‪.‬‬ ‫در نزدیکــی ایــن روســتا و در اطــراف مــزار آقــا ســید شــریف دریاچــه‬ ‫زیبــای ســد خاکــی سقالکســار قــرار دارد کــه بــا چشــم انــداز زیبــا و‬ ‫مناظــر بکــر خــود گردشــگران زیــادی را متوجــه خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫دسترســی بــه ایــن روســتا از دو طریــق صــورت می‌گیریــد یکــی از‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتــری جــاده جیــرده‪ ،‬بعــد از بقعــه آقاســید شــریف‪ ،‬و دیگــری از‬ ‫طریــق جــاده قزویــن بــه رشــت‪ .‬زمین‌هــای ســبز‪ ،‬بافــت روســتایی دســت‬ ‫نخــورده و مــردم خــوش برخــورد و خــون گــرم کــه شــما را بــی بهانــه پای‬ ‫ســفره هایشــان دعــوت مــی کننــد‪ ،‬مــی تواننــد زیباتریــن ســفر شــمالی‬ ‫شــما را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫آب بــاران و چشــمه‌های اطــراف در پشــت ســد سقالکســار جمــع شــده‬ ‫و تشــکیل دریاچــه داده اســت‪ .‬ایــن دریاچــه بــا طــول ‪ ۶۰۰‬و عــرض ‪۵۰۰‬‬ ‫متــر و دارا بــودن ‪ ۱۵‬کیلومتــر مســاحت یکــی از بزرگتریــن دریاچه‌هــای‬ ‫ایــن منطقــه اســت‪.‬از آنجــا کــه در گذشــته پرنــدگان زیــادی ماننــد لــک‬ ‫لــک و ســار از آب چشــمه هــای ایــن روســتا ســیراب مــی شــدند ایــن‬ ‫روســتا بــا نــام سقالکســار یعنــی محــل آب خــوردن پرنــدگان شــهرت‬ ‫یافــت‪ .‬رویــش درختــان ســر بــه فلــک کشــیده جنگلــی در اطــراف‬ ‫دریاچــه جلــوه ای متفــاوت بــه ایــن دریاچــه داده و ســکوت و آرامــش‬ ‫عجیبــی را بــه اهالــی و گردشــگران هدیــه می‌دهــد‪ .‬اگــر مایــل باشــید‬ ‫می‌توانیــد بــا قایق‌هــای تفریحــی کــه در منطقــه وجــود دارد ســفری‬ ‫کوتــاه بــر روی آب دریاچــه را تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫از دیگــر جاذبه‌هــای ایــن روســتا شــالیزارهای زیبــای آن اســت کــه‬ ‫عطــر خــوش برنــج گیالنــی را در فضــا پراکنــده و خنــکای خاصــی بــه‬ ‫هــوا بخشــیده مشــاهده مــردم روســتا در هنــگام شــالی کاری و زمــان‬ ‫برداشــت برنــج خالــی از لطــف نیســت و بــرای بســیاری از افــراد یــک‬ ‫منظــره بــه یــاد ماندنــی و خاطــره انگیــز بــه حســاب مــی آیــد‪.‬‬ ‫تمیــزی و پاکیزگــی محیــط ایــن روســتا و اطــراف ســد اولیــن چیــزی‬ ‫اســت کــه توجــه شــما را جــذب می‌کنــد و دلیــل آن هــم تــاش شــورای‬ ‫روســتا بــرای فرهنــگ ســازی صحیــح بــه منظــور پــاک نگــه داشــتن‬ ‫محیــط زندگــی شــان اســت‪ .‬آنــان پــس از ورود هــر گردشــگر بــه ازای‬ ‫دریافــت مبلغــی ناچیــز پالســتیک هــای مخصــوص زبالــه را بــه آنهــا‬ ‫می‌دهنــد تــا زبالــه هــای خــود را در آن نگهــداری کننــد و در زمــان‬ ‫بازگشــت بــا تحویــل دادن آن بــه متصدیــان دو ســوم مبلــغ پرداختــی‬ ‫را پــس بگیرنــد‪.‬‬
‫دودکش جن‬ ‫▉ مناطقــی کــه بــه عنــوان مناطــق کوهســتانی شــناخته‬ ‫شــده‌اند انــواع و اقســام جاذبه‌هــای گردشــگری خــود‬ ‫ســاخته را در بــر گرفته‌انــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال اگــر بــه بیســت‬ ‫کیلومتــری شــهر ماهنشــان در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری زنجــان برویــد‬ ‫در رشــته کوه‌هــا می‌توانیــد پدیــده‌ای را ببینیــد کــه بــه آن‬ ‫دودکــش جــن مــی‌وینــد امــا در اصطــاح زمیــن شناســی بــه‬ ‫آن هــودو می‌گوینــد‪.‬‬ ‫هودو وردیج تهران‬ ‫هــودو هــا در برخــی کشــورهای دنیــا بــه طــرز زیبایــی‬ ‫شــکل گرفتــه انــد‪ .‬ایــن پدیــده بــه علــت فرســایش هایــی‬ ‫رخ داده انــد و چنیــن شــکلی بــه خــود گرفته‌انــد کــه بــه‬ ‫صــورت دود کشــی هســتند کــه یــک پــاره ســنگ بــر ســر‬ ‫خــود نگهــداری می‌کننــد‪ .‬ایــن پدیــده بیشــتر در آمریــکا‬ ‫یافــت می‌شــود‪.‬‬ ‫هودو ترکیه‬ ‫ایــن پدیــده در غــرب رود میســی ســیپی‪ ،‬و در شــرق‬ ‫کوه‌هــای راکــی آمریــکا و کانــادا بســیارند امــا در ایــران کــم‬ ‫یــاب و در برخــی کشــور‌ها نایــاب‪.‬‬ ‫هودو آمریکا‬ ‫جالــب اســت کــه در کپــه داغ ترکیــه مــردم در کنــار آن‌هــا‬ ‫زندگــی می‌کننــد‪ .‬ایرانی‌هــا آن را دودکــش اجنــه یــا جــن‬ ‫نامیده‌انــد امــا در فرانســه آن را بــا نــام « فــردي موهــای‬ ‫درســت شــده» می‌شناســند‪  .‬در روســتای وردیــج در منطقــه‬ ‫وردآورد ایــن پدیــده بــا اشــکال و طرح‌هــای متفاوتــی وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه ظاهــر تنهــا در زنجــان اســت کــه نــام عجیــب و‬ ‫ترســناکی بــر آن نهــاده انــد و بــه احتمــال زیــاد ایــن نشــات‬ ‫گرفتــه از طــرز تفکــر اهالــی کهــن ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪86‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫این عمارت مفخم است‬ ‫▉ در شــمال شــرق شــهر بجنــورد بنایــی وجــود دارد کــه بزرگتریــن و‬ ‫شــاخص‌ترین اثــر معمــاری دوره قاجــار در خراســان شــمالی بــه حســاب‬ ‫مــی آیــد ایــن عمــارت بــا معمــاری زیبــا و کاش ـی‌کاری‌های رنگارنگــش‬ ‫بــه مفخــم مشــهور اســت و در حــال حاضــر مــوزه مــردم شناســی بجنــورد‬ ‫در آن برپاســت ‪ .‬ایــن بنــای تاریخــی بــا قدمــت ‪ ۱۳۰‬ســاله در ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۶‬خورشــیدی خریــداری شــد و پــس از مرمــت در ســال ‪۱۳۷۹‬‬ ‫بــه بهره‌بــرداری رســید و هــم اکنــون بــه عنــوان «مــوزه مردم‌شناســی‬ ‫بجنــورد» مــورد بازدیــد عالقمنــدان قــرار دارد‪ .‬ايــن عمــارت بــه ايچــري‬ ‫مشــهور اســت ‪ .‬در دوره قاجــار عمــارت مفخــم همــراه بــا بناهــای‬ ‫دیگــری از جملــه آیینه‌خانــه‪ ،‬کاله فرنگــی‪ ،‬حوض‌خانــه و ســردر در بــاغ‬ ‫بزرگــی قــرار داشــته کــه متاســفانه بــر اثــر زلزلــه بــزرگ بیرجنــد اکنــون‬ ‫تنهــا آینــه خانــه و عمــات مفخــم برجــا مانــده انــد ‪ .‬در گذشــته مجموعــه‬ ‫ایــن بناهــا دارالحکومــه مفخــم را تشــکیل می‌داده‌انــد‪.‬‬ ‫کلنــل ادوارد ییــت انگلیســی کــه حــدود یــک قــرن پیــش در ایــن‬ ‫بنــا بــا ســردار مفخــم دیــدار داشــته در توصیــف یکــی از اتاقهــای آن‬ ‫می‌نویســد‪ :‬دیوارهــا بــا تعــدادی نقشــه تزییــن شــده بــود‪ ،‬اتــاق پذیرایــی‬ ‫بــا شــمعدان‌ها و آیینه‌هــای زیبــا پوشــیده شــده و کــف آن نیــز بــا‬ ‫قالیهــای قالــب دوزی شــده ابریشــمی رشــتی فــرش شــده بــود‪ .‬در پشــت‬ ‫ایــن اتــاق نارنجســتانی بــود کــه ســقف آن بــا ورق آهنــی پوشــیده شــده‬ ‫بــود و بــر روی دیوارهــا نیــز پوســت پلنــگ‪ ،‬ببــر‪ ،‬خــرس و پوســت دو‬ ‫گربــه وحشــی و چنــد حیــوان دیگــر کــه در جنگل‌هــای شــمال ایــن‬ ‫ناحیــه یافــت می‌شــود آویــزان کــرده بودنــد‪ .‬ایــن بنــا اتاق‌هــای‬ ‫متعــددی دارد کــه بــا ‪۲۱‬در چوبــی بــه ایوان‌هــا گشــوده می‌شــوند و در‬ ‫طبقــات آن جابه‌جــا گچبری‌هــای زیبــا بــه چشــم می‌خــورد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪89‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫بوی گل و سوسن‬ ‫باغ گیاه شناسی ملی‬ ‫▉ یکــی از بــاغ هــای نزدیــک بــه شــهر تهــران کــه هــم از نظــر‬ ‫گردشــگری و هــم از نظــر علمــی دارای رتبــه اســت بــاغ گیاه‌شناســی‬ ‫ملــی نــام دارد کــه تحــت مدیریــت موسســه تحقیقــات جنــگل و‬ ‫مراتــع قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬ایــن بــاغ بــزرگ در ســال ‪ ۴۷‬شــروع بــه ســاخته شــدن کــرده‬ ‫و تــا کنــون بــا عمــر چنــد دهــه مرکــز مهــم تحقیقــات بــه حســاب‬ ‫مــی آیــد‪.‬‬ ‫این باغ در نزدیکی اتوبان تهران – کرج واقع شده است‪.‬‬ ‫در میــان بــاغ هــای گیاهشناســی دنیــا ایــن بــاغ رتبــه دارد‪ .‬هــر‬ ‫چنــد ســاالنه حــدود ‪ ۲۴۰‬میلــی متــر بــارش بــاران بــه ایــن بــاغ‬ ‫اختصــاص دارد امــا هــوای آن تقریبــا نیمــه خشــک مــی باشــد‬ ‫در ایــن بــاغ تعــداد زیــادی از گونــه هــای بومــی و غیربومــی‬ ‫نگهــداری مــی شــود کــه مشــخصه ی بــارز آن پــرورش گیاهــان در‬ ‫فضــای بــاز اســت‪.‬‬ ‫در زمینــه ی تحقیقــات گیــاه شناســی ایــن بــاغ بســیار موثــر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن متخصصــان در ایــن بــاغ بــه معرفــی‬ ‫روش هــای نگهــداری و تنــوع گل و گیاهــان مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگــی هــای مثبــت ایــن بــاغ علمــی تفریحــی وجــود‬ ‫ذخایــر ژنتیکــی بســیاری از گیاهانــی اســت کــه در معــرض‬ ‫انقراض‌انــد‪ .‬در ایــن محــل مــی توانیــد بــه مشــاهده ی گیاهــان‬ ‫تکثیــر شــده‌ی زیــادی بپردازیــد‪.‬‬ ‫بازدیــد کننــدگان ایــن بــاغ صرفــا بــرای کارهــای علمــی و‬ ‫گیاهشناســی وارد پــارک و بــاغ نمــی شــوند بلکــه بســیاری از افــراد‬ ‫بنــا بــر جنبــه ی گردشــگری بــه ایــن بــاغ ســر مــی زننــد‪.‬‬ ‫▉ اگــر قصــد ســفر بــه اســتان خوزســتان را داریــد در فاصلــه ‪۳۵‬‬ ‫کیلومتــری از شهرســتان ایــذه بــه یکــی از جاذبه‌هــای طبیعــی ایــن‬ ‫اســتان می‌رســید کــه دشــت سوســن نــام دارد‪.‬‬ ‫رودخانــه خروشــان کارون در مســیر عبــور خــود از اســتان خوزســتان‬ ‫از ایــن دشــت می‌گــذرد و آن را بــه دو منطقــه شــرقی و غربــی تقســیم‬ ‫می‌کنــد‪ .‬بــا عبــور رود کارون از ایــن دشــت مناطــق حاصل‌خیــزی بــه‬ ‫وجــود می‌آیــد‪.‬‬ ‫سوســن یکــی از بخش‌هــای شهرســتان ایــذه اســت کــه از دو دهســتان‬ ‫سوســن شــرقی (بــا مرکزیــت جنگــه) و سوســن غربــی (بــا مرکزیــت‬ ‫ترشــک) تشــکیل شــده اســت‪ .‬بخــش سوســن در قســمت شــرقی اســتان‬ ‫خوزســتان و در همســایگی اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه منطقــه دشــت سوســن از ایــذه خــارج می‌شــوید و‬ ‫از جــاده‌ای کــه بــه ســمت شــمال مـی‌رود حرکــت کــرده و پــس از پشــت‬ ‫سرگذاشــتن روســتاهای پیــان و تاکوتــر‪ ،‬بــه یــک دو راهــی می‌رســید‬ ‫کــه بــرای رســیدن بــه دشــت سوســن بایــد جــاده ســمت راســت را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬بــا حرکــت بــه ســمت دشــت سوســن از روســتای‬ ‫کشــگلی می‌گذریــد و پــس از طــی مســیر ‪ ۵‬کیلومتــر دو راهــی دیگــری‬ ‫وجــود دارد کــه شــما را بــه دو بخــش مختلــف دشــت سوســن می‌بــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر طبیعــت زیبــا و سرســبز منطقــه دشــت سوســن بــا مــزارع‬ ‫چشــم نــواز برنــج و دشــت هــای شــقایق‪ ،‬از مناطــق دیدنــی دیگــر دشــت‬ ‫سوســن ‪ ‬می‌تــوان بــه آثــار باســتانی ایــن منطقــه اشــاره کــرد‪ .‬کــه‬ ‫شــامل تپه‌هــای باســتانی‪ ،‬پــل و ســنگ‌های مــزار بــه شــکل شــیر‬ ‫ســنگی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از عواملــی کــه باعــث پیدایــش تمــدن و رونــق ایــن ناحیــه در‬ ‫طــول تاریــخ شــده‪ ،‬وجــود راه‌هــای متعــدد تاریخــی و البتــه حاصــل‬ ‫خیــزی در ايــن ایــن ناحیــه اســت‪.‬‬ ‫راه دژ – پــارت کــه از اصفهــان بــه ســمت غــرب ایــران یعنــی ناحیــه‬ ‫شــوش کشــیده شــده و تــا بیــن النهریــن ادامــه می‌یابــد یکــی از‬ ‫راه‌هــای کهــن دشــت سوســن اســت کــه در هــر ‪ ۵‬فرســخ ایــن مســیر‬ ‫کارونســراهایی بــه منظــور رفــاه حــال مســافران در قرن‌هــای گذشــته‬ ‫ســاخته شــده کــه آثــار مخروبــه آن هنــوز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وجــود نشــانه‌ها و آثــاری از یــک جــاده ســنگفرش قدمــی در دو طــرف‬ ‫رود کارون باعــث شــد کــه الیــارد جهانگــرد و باســتان شــناس بریتانیایــی‬ ‫در مــورد ایــن جــاده نظریــه ارائــه دهد”کــه احتمــاال ایــن جــاده کــه بــه‬ ‫اتابکــی معــروف بــوده خیلــی قبــل از زمــان اتابک‌یــان ســاخته شــده و‬ ‫آثــار برجــا مانــده از یــک شــاهراه بــزرگ اســت کــه در زمــان داریــوش‬ ‫هخامنشــی ســاخته شــده و پرســپولیس را بــه شــوش وصــل مــی کــرده”‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫سوباتان‬ ‫▉ سوباتان کجاست ؟‬ ‫ایــن منطقــه کــه مــا بــه شــما توصیــه می‌کنیــم در فاصل ـه‌ای در‬ ‫حــدود ‪ ۳۶‬کیلومتــر در بخــش شــمال غربــی تالــش قــرار دارد‪ .‬البتــه‬ ‫از ســوباتان می‌توانیــد بــه فاصلــه ‪ ۱۷‬کیلومتــر دور تــر بــه دریاچــه‪ ‬‬ ‫نئــور هــم برســید‪ .‬ایــن مــکان در روبــروی کــوه مشــهور و بلنــد تالــش‬ ‫بــه نــام ریشــکاجی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬البتــه ریشــکاجی را بــا نــام‬ ‫ریشگاســر هــم می‌شناســند‪.‬‬ ‫اگــر چــه بهتریــن فصــل بــرای رفتــن بــه ایــن مــکان بهــار و‬ ‫تابســتان اســت امــا اوایــل پاییــز هــم همهمــه مــردم در آن شــنیده‬ ‫و ازدحــام در آن دیــده می‌شــود‪ .‬مــردم ایــن منطقــه بیشــتر بــه‬ ‫دامپــروری و کشــاورزی مشــغولند‪ .‬ســوباتان انصافــا بــا صفاســت‪.‬‬ ‫چطوری به سوباتان بریم ؟‬ ‫اگــر می‌خواهیــد بــه ســوباتان ســفر کنیــد مــی توانیــد از راه‬ ‫هــای متعــددی کــه دو مــورد مشــهور تــر از بقیــه اســت اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬یکــی اینکــه از راه تالــش بــه ایــن مــکان برســید و یــا اینکــه از‬ ‫طریــق دریاچــه نئــور‪ ،‬البتــه پیشــنهاد مــا بیشــتر ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫مــکان را تنهــا از طریــق تالــش دیــدن کنیــد و اینکــه ســعی کنیــد بــا‬ ‫اتومبیل‌هــای شــخصی بــه دیــدن ایــن مــکان نرویــد‪ ،‬چــرا کــه ‪۲۴‬‬ ‫ ‪91‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫کیلومتــر از مســیر مشــکل دارد و بــه اتومبیل‌تــان ضــرر می‌زنــد‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــد می‌توانیــد از پاترول‌هــای کرایــه ای بــرای رفتــن بــه ایــن‬ ‫منطقــه اســتفاده کنیــد و یــا اینکــه پیــاده برویــد‪.‬‬ ‫دیدنی‌های سوباتان چیست ؟‬ ‫ســوباتان محلــی اســت کــه دارای دیدنی‌هــای بســیار زیــادی‬ ‫اســت‪ .‬شــما می‌توانیــد در ایــن منطقــه از دیدنی‌هــای لــذت ببريــد‬ ‫‪-1‬چشــمه باتمــان بــاق‪ :‬ایــن چشــمه زیبــا بیــن ســوباتان و‬ ‫آســبومار قــرار دارد کــه بســیار زیبــا و دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬منطقه باستانی غار گنج‌خانه‬ ‫‪ -۳‬سرچشــمه اصلــی قنــات سلســال ‪ :‬گویــا ایــن سرچشــمه‬ ‫مربــوط به‪ ‬قلعــه سلســال لیســار اســت‬ ‫‪ -۴‬زمیــن اســب دوانــی‪ :‬ایــن بخــش در واقــع بســیار مســطح و دل‬ ‫انگیــز اســت و بــر ســوباتان اشــراف دارد‬ ‫ آبشــار ورزان ‪ :‬بــرای رفتــن بــه ایــن مــکان بایــد از غــرب ســوباتان‬‫‪ ۴‬کیلومتــر راه را طــی کنیــد تــا بــه آبشــار برســید‪.‬‬ ‫ی هاچــا داش‪ ،‬ســاری داش‪ ،‬مجمــع داش و ‪ ..‬کــه‬ ‫‪ -۶‬مناطــق دیدنـ ‌‬ ‫هــر ســه از دیدنی‌هــای ایــن مــکان هســتند‪.‬‬ ‫‪ – ۷‬پــارک طبیعــی و جنگلــی آلچالــق اســتراحت گاه خوبــی بــرای‬ ‫تابســتان‌های شــما بــه شــمار مــی رونــد‬ ‫غذاهای سوباتان‬ ‫شــاید دوســت داشــته باشــید در تجربــه ســوباتان گــردی‪ ،‬کمــی‬ ‫هــم بــا طعــم غذاهــای اهالــی ایــن مــکان آشــنا شــوید‪ .‬اهالــی عشــایر‬ ‫نشــین ایــن منطقــه غذاهایــی بــا ترکیبــات و طعــم خاصــی دارنــد‬ ‫کــه مخصــوص و بومــی خودشــان اســت‪ .‬اگــر می‌خواهیــد می‌توانیــد‬ ‫میهمــان آن‌هــا شــوید و از غذاهــای پندیــره ویســوج‪ ،‬ســوجا دیلــه‪،‬‬ ‫قورمــا‪ ،‬قورتمــاج‪ ،‬ســیرجینه‪ ،‬کلــه پلــو‪ ،‬پتــه‪ ،‬قوزلــی بریــان کــه‬ ‫خــاص خودشــان اســت ميــل كنيــد‪.‬‬
‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪93‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫گل‌گشت طهران‬ ‫▉ اينجــا تهــران اســت‪ .‬تهرانــي كــه حــاال بايــد بــراي پيــدا كــردن رد نوســتالژي‌هايش‪ ،‬خيابان‌هــا‬ ‫را بــا دقــت بيشــتر پيمــود تــا بــه يــادگاري از گذشــته رســيد و خوشــبختانه هنــوز مي‌شــود از ميــان‬ ‫انبــوه ســاختمان‌ها و تابلوهــاي رنگارنــگ‪ ،‬ردي از ميــراث گذشــته يافــت‪.‬‬ ‫تعطيــات نــوروز بهتريــن فرصــت بــراي بازديــد از تاريــخ پــر فــراز و نشــيب پايتخــت اســت‪ .‬در‬ ‫روزهــاي تعطيــل مي‌تــوان راهــي كاخ هــا‪ ،‬مــوزه هــا‪ ،‬و اماكــن تاريخــي و تفريحــي شــد و دربــاره‬ ‫گذشــته اي كــه بــر آنــان رفتــه اســت انديشــيد‪.‬‬ ‫آغــا محمــد خــان قاجــار پــس از فــرار از‬ ‫شــيراز در تهــران اقامــت نمــود و پــس از اعــام‬ ‫پادشــاهي ايــن شــهر را بــه عنــوان پايتخــت‬ ‫انتخــاب كــرد‪ .‬ايــن شــهر تاريخچــه اي بــه‬ ‫قدمــت محلــه ســنگلج و عودالجــان‪ ،‬بابــا شــمل‬ ‫و لوتــي‪ ،‬ابــرام غــزل خــوان و آواز كوچــه باغــي‬ ‫و ســقاخانه و شــاه عبدالعظيــم دارد‪.‬‬ ‫ســنگفرش‌هاي تهــران از دوران قاجــار و‬ ‫مشــروطه تــا كودتــاي ‪ 28‬مــرداد و انقــاب‬ ‫اســامي‌خاطرات ناگفتــه بســياري در دل دارد‬ ‫و شــاهد رويداد‌هــاي تاريخــي فراوانــي بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ايــن ويژه‌نوشــت ســعي داريــم تــا ميــراث‬ ‫گــران بهايــي كــه در دل تهــران مســتتر اســت‬ ‫تنهــا بــا اكتفــا بــه نــام آن‌هــا بــه شــما عزيــزان‬ ‫معرفــي كنيــم تــا شــايد چنــد مقصــدي بشــوند‬ ‫بــراي يــك روز زيبايــي بهــاري در كنــار‬ ‫خانــواده و تفريحــي دلچســب و مرمــوز در دل‬ ‫تاريــخ كهــن‪...‬‬ ‫از آن‌جــا كــه بــه خاطــر تعــدد اماكــن‬ ‫ديدنــي و گســتره پايتخــت‪ ،‬امــكان معرفــي‬ ‫بــه صــورت محل ـه‌اي فراهــم نيســت‪ ،‬تصميــم‬ ‫گرفتيــم كــه پايتخــت را بــه ‪ 5‬منطقــه شــمال‪،‬‬ ‫جنــوب‪ ،‬شــرق‪ ،‬غــرب و مركــز تقســيم كنيــم‬ ‫تــا تصميــم گيــري بــراي بازديــد خواننــدگان را‬ ‫آســان‌تر كــرده باشــيم‪.‬‬ ‫■ شــمال‪ :‬عمــارت بــاغ فــردوس‪ ،‬مــوزه‬ ‫ســينما و عمــارت كاله فرنگــي‪ ،‬گورســتان‬ ‫ظهيرالدولــه‪ ،‬كاخ مــوزه ســعدآباد‪ ،‬موزه‌هــاي‬ ‫ملــت‪ ،‬ســبز‪ ،‬ملــل‪ ،‬ســاح‪ ،‬ظــروف ســلطنتي‪،‬‬ ‫بــرادران اميــدوار كــه جهانگــردان بنــام ايرانــي‬ ‫هســتند و كاخ‌هــاي نيــاوران كــه اقامتــگاه‬ ‫پهلــوي دوم بــوده‪ ،‬امــام زاده صالــح(ع) و بــازار‬ ‫تجريــش و عمــارت عيــن الدولــه كــه در ميــدان‬ ‫هــروي خودنمايــي مي‌كنــد در شــمال تهــران‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫■ جنــوب‪ :‬شــهر ري گنجينــه باســتاني‬ ‫پايتخــت اســت كــه بخشــي از تاريــخ ‪ 10‬هــزار‬ ‫ســاله ايــران را در خــود بــه امانــت دارد‪ .‬حضرت‬ ‫عبدالعظيــم(ع) و بــاغ طوطــي‪ ،‬بــرج طغــرل‪،‬‬ ‫بي‌بــي شــهربانو‪ ،‬چشــمه علــي‪ ،‬آتشــكده‬ ‫بهــرام‪ ،‬گورســتان ابــن بابويــه كــه شــماري‬ ‫از مشــاهير در آن مدفــون هســتند و بــرج و‬ ‫بــاروي ري بــا قدمتــي كــه بــه دوره مادهــا بــر‬ ‫مي‌گــردد در ايــن منطقــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫■ شــرق‪ :‬عمــارت اربــاب هرمزكــه مالــك‬ ‫زرتشــتي تهــران پــارس بــوده‪ ،‬بــاغ پرنــدگان‬ ‫و پــارك جنگلــي خجيركــه از قديمي‌تريــن‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده در دنياســت و روزگاري‬ ‫شــكارگاه شــاهان قاجــار بــوده اســت در ايــن‬ ‫گســتره قــرار دارنــد هــر چنــد امــروزه تصــور‬ ‫رفــت و آمــد شــير و پلنــگ در منطقــه دوشــان‬ ‫تپــه دور از ذهــن اســت ولــي شــواهد تاريخــي‬ ‫برايــن خيــال مهــر تاييــد مي‌زننــد‪.‬‬ ‫غــرب‪ :‬بــاغ گيــاه شناســي تهــران كــه‬ ‫بزرگتريــن نمونــه در خاورميانــه اســت‪ ،‬امــام‬ ‫زاده داود(ع)‪ ،‬آبشــار ســنگان‪ ،‬درياچــه خليــج‬ ‫فــارس و شــهرك ســينمايي غزالــي كــه اللــه زار‬ ‫و گرانــد هتــل را تداعــي مي‌كنــد در محــدوده‬ ‫غــرب تهــران هســتند‪.‬‬ ‫■ مركــز‪ :‬كاخ مــوزه گلســتان كــه زمانــي‬ ‫باغچــه شــاهان قاجــار بــوده اســت و ‪ 7‬پادشــاه‬ ‫قاجــار و ‪ 2‬پهلــوي در آن تــاج گــذاري كــرده‬ ‫انــد و حــدود ‪ 500‬ســال قدمــت دارد‪ ،‬شــمس‬ ‫العمــاره و عمــارت بادگيــر‪ ،‬خانــه ميــرزا آقــا‬ ‫خــان نوري(خانــه امــام جمعــه)‪ ،‬بــازار و‬ ‫چارســوق بــزرگ و كوچــك و مجموعــه‌اي‬ ‫شــگفت آور از داالن هــا كــه بــه دســتور‬ ‫فتحعلــي شــاه ســاخته شــد‪ ،‬كاروانســراي خانات‬ ‫در مولــوي‪ ،‬بيــش از ‪ 30‬كليســا و كنيســه‪،‬‬ ‫آتشــگاه بهــرام‪ ،‬بقعــه ســرقبرآقا كــه روبــروي‬ ‫بــازار سيداســماعيل اســت‪ ،‬قهــوه خانــه آذري‬ ‫كــه داراي قديمي‌تريــن ســاختمان قهــوه خانــه‬ ‫پايتخــت اســت‪ ،‬ميــدان حســن آبــاد كــه در دوره‬ ‫قاجــار توســط قليــچ باقليــان بنــا نهــاده شــد‪،‬‬ ‫خانــه مــوزه مقــدم كــه بعنــوان بزرگتريــن خانــه‬ ‫تاريخــي پايتخــت اشــياء و معمــاري منحصــر‬ ‫بــه فــردي دارد‪ ،‬عمــارت مســعوديه‪ ،‬مســجد و‬ ‫مدرســه سپهســاالر‪ ،‬خانقــاه صفــي علــي شــاه‪،‬‬ ‫معبــد (گــورودوارا) و مدرســه هندي‌هــا در‬ ‫ميــدان بهارســتان‪ ،‬حمام‌هــاي انصــاري‪ ،‬قبلــه و‬ ‫پامنــار‪ ،‬مــوزه مجلــس‪ ،‬خانــه اتحاديــه در الله‌زار‪،‬‬ ‫خانــه وثــوق واقــع در كوچــه ميــرزا محمــود‬ ‫وزيــر‪ ،‬مــوزه عبــرت كــه زنــدان مخــوف بنــا‬ ‫شــده بدســت آلمــان هاســت‪ ،‬مــوزه آبگينــه‪،‬‬ ‫ســفره خانــه خيــام كــه قســمتي از شبســتان‬ ‫ســيد ناصرالديــن(ع) اســت‪ ،‬كافــه نــادري كــه‬ ‫گويــي زمــان در داخــل آن از حركــت بــاز‬ ‫ايســتاده و از پاتوق‌هــاي قديمي‌نويســندگان‬ ‫بــوده و آرامــگاه لطفعلــي خــان زنــد در امــام‬ ‫زاده زيــد(ع) شــماري از آثــار تاريخــي مركــز‬ ‫شــهر هســتند‪ .‬البتــه بايــد بــه ايــن جاذبــه هــا‬ ‫مجموعــه اي از خانه‌هــاي تاريخــي كــه فعــا‬ ‫بــه داليلــي بعنــوان مقاصــد گردشــگري از آنهــا‬ ‫اســتفاده نمي‌شــود را افــزود كــه خانــه عــدل‪،‬‬ ‫خانــه شــيباني‪ ،‬هنرســتان مانــدگار تهــران بــا‬ ‫قدمــت حــدود ‪ 130‬ســال كــه اوليــن مهنــدس‬ ‫فــارغ التحصيــل ايراني(محمــد باقــر ميــر) در‬ ‫آن تحصيــل كــرده‪ ،‬خانــه رضاخــان‪ ،‬خانــه‬ ‫حســين پاشــا معــروف بــه اميربهــادر‪ ،‬خانــه‬ ‫حســن وثــوق‪ ،‬خانــه انيــس الدولــه‪ ،‬خانــه دكتــر‬ ‫شــقاقي و گورســتان كاتوليكــي دوالب كــه‬ ‫مجموعــه اي از آرامگاه‌هــاي ســربازان لهســتاني‪،‬‬ ‫يادبــود ســربازان روســي‪ ،‬كنت‌هــاي فرانســوي‪،‬‬ ‫شــاهزادگان گرجــي و پزشــكان دربــار قاجــار در‬ ‫آن قــرار دارد از ايــن جمله‌انــد‪.‬‬ ‫بــا آرزوي روز و نــوروزي خــوش‪ ،‬از خاطــرات‬ ‫تهران‌گــردي و تصاويــري كــه تهيــه كرده‌ايــد‬ ‫برايمــان بنويســيد‪ ،‬حتمــا گنجينــه بي‌نظيــري‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬
‫↙ سینما‬ ‫تلويزيون و سريال‌هايش‬ ‫؟‌‬ ‫كدام شبكه را ببنيم‬ ‫زعفرانــی‪ ،‬دودکــش ‪ 2‬و بیمــار اســتاندارد جــزو ســریال هــای نــوروز ‪ 95‬هســتند کــه عوامــل آن هــا ســخت در تالشــند ایــن مجموعه‌ها‬ ‫را آمــاده پخــش در ایــام نــوروز کننــد ‪ .‬در ايــن مطلــب بــه طــور اختصــار بــا ایــن ســريال‌هاي آشــنا مي‌شــويد‪.‬‬ ‫ســواي برنامه‌هايــي كــه قــرار اســت در موعــد تحويــل ســال و بــا حضــور چهــره هــاي مختلــف پخــش شوند‪،‬ســريال‪ ‬ها همــواره از‬ ‫جايــگاه ويــژه اي برخــوردار هســتند‪.‬در حــال حاضــر‪ ،‬اطالعــات توليــد ســه ســريال‪ ‬اصلي ســيما براي‪ ‬نــوروز ‪ 95‬يعنــي‪  ‬دودكــش ‪،2‬‬ ‫زعفرانــي و بيمــار اســتاندارد در دســت اســت كــه بــه ترتيــب از شــبكه هــاي يــك‪ ،‬دو و ســه پخــش خواهنــد شــد ‪.‬‬ ‫زعفراني‬ ‫ايــرج محمــدي تهيــه كنندگــي ســريال «زعفرانــي»‬ ‫را برعهــده دارد و در حــال حاضــر تصويربــرداري ســريال‬ ‫در لوكيشــن هــاي خارجــي و خيابــان هايــي در تجريش‪،‬‬ ‫يــك آزمايشــگاه و يــك رســتوران كه‪ ‬بازيگرش‪ ‬مهــران‬ ‫احمدي‪ ‬اســت پيگيــري مــي شــود‪.‬‬ ‫ماجراهــاي ايــن ســريال در يــك قهــوه خانــه‬ ‫مي‌گــذرد كــه اداره آن را‪ ‬مهــدي هاشــمي‪ ‬برعهده دارد‪.‬‬ ‫ايــن داســتان از نظــر تنــوع ميــان قصه‌هــاي‬ ‫ســريال‌ها كار متفاوتــي اســت و‪ ‬مهــدي هاشــمي‪ ‬در‬ ‫ايــن كار شــخصيت جديــدي از خــودش خلــق كــرده‬ ‫اســت‪ .‬او در ايــن كار نقــش متفاوتــي دارد كــه مــردي‬ ‫اهــل خانــواده و شــوخ اســت‪.‬‬ ‫نرگــس محمــدي‪ ‬در ســريال زعفرانــي «زعفرانــي»‬ ‫داســتانك‌هاي زيــادي دارد و از نظــر ماجراپــردازي يــك‬ ‫داســتان خطــي كلــي دارد كــه به سرنوشــت يــك خانواده‬ ‫مي‌پــردازد‪ .‬در ايــن اثر‪ ‬بازيگرانــي از جمله‪ ‬مهــدي‬ ‫هاشــمي‪ ،‬مهران احمدي‪ ،‬ســتاره اســكندري‪ ،‬نرگس‬ ‫محمــدي‪  ‬بــه ايفــاي نقــش مي‌پردازنــد‪.‬‬ ‫ســريال «زعفرانــي» بــه كارگردانــي حامــد محمــدي‬ ‫بــراي شــبكه دو ســاخته مــي شــود و ســعيد جاللــي‪،‬‬ ‫حامــد محمــدي و آزاده محســني گــروه نويســندگان‬ ‫ايــن ســريال را تشــكيل مــي دهنــد‪.‬‬ ‫شــبكه دو ســيما قــرار اســت «زعفرانــي» را بــه روي‬ ‫آنتــن ببــرد‪.‬‬ ‫بيمار استاندارد‬ ‫ســريال «بيمــار اســتاندارد» را‪ ‬ســعيد آقاخاني‪ ‬بــراي شــبكه ســه ســيما كارگردانــي‬ ‫مي‌كنــد و تهيــه كنندگــي آن را مســعود ردايــي برعهــده دارد كــه قــرار اســت از شــبكه‬ ‫ســه ســيما پخــش شــود‪.‬‬ ‫تيم نيز گروه در بيمارستاني واقع در ولنجك مشغول كار هستند‪.‬‬ ‫ســريال بيمــار اســتاندارد دربــاره قهرمــان داســتان (بهنــام) فــردي تحصيــل كــرده‬ ‫بازيگــري اســت كــه بــا ايــن شــيوه درمانــي درگيــر مي‌شــود و وارد ماجراهايــي مي‌شــود‬ ‫كــه تــا بــه حــال تجربــه شــان نكــرده اســت‪ .‬ســريال بيمــار اســتاندارد بــه نويســندگي‬ ‫بهــرام توكلــي و بــا كارگرداني‪ ‬ســعيد آقاخاني‪ ‬توســط مســعود ردايــي در ‪ 14‬قســمت ‪45‬‬ ‫دقيقــه اي بــراي پخــش در نــوروز ‪ 95‬در مركــز گســترش فيلــم نامــه نويســي رســانه ملــي‬ ‫تهيــه و توليــد مي‌شــود‪.‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫دودكش‪ 2‬‬ ‫محمدحســين لطيفــي كارگــردان ســينما و تلويزيــون ايــن ســريال را بــراي نــوروز ‪ 95‬در تهــران در لوكيشــن خانــه نصــرت كليــد‬ ‫زد و قــرار اســت از شــبكه يــك ســيما پخــش شــود‪.‬‬ ‫آدم‌هــاي قصه‪ ‬دودكــش ‪ ،2‬همگــي بــراي بيننــدگان چهــره هــاي آشــنايي هســتند‪ .‬فيــروز و قاليشــويي پرماجرايــش در مــاه‬ ‫رمضــان ســال ‪ 92‬مهمــان تلويزيــون بودنــد‪ .‬ســري اول ايــن ســريال بــه تهيــه كنندگــي زينــب تقوايــي ســاخته شــد و البتــه ســريال‬ ‫و بــه ويــژه تكــه كالم‌هــاي شــخصيت‌هاي آن بــا اســتقبال بســياري مواجــه شــد‪.‬‬ ‫اين مجموعه هنوز عنواني براي آن انتخاب نشده و پيش از اين در مطبوعات آن را «دودكش ‪ »2‬ناميده اند‪.‬‬ ‫در ايــن ســريال‪ ‬هومن بــرق نورد‪ ،‬بهنــام تشكر‪ ،‬ســيما تيرانداز‪ ،‬اميرحســين رســتمي‪ ،‬نگار عابــدي‪ ،‬محمدرضــا شــيرخانلو و‬ ‫ياســمن نــوروزي بــازي مــي كننــد و تهيــه كنندگــي آن را ســيد محمــود رضــوي بــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫البته‪ ‬بازيگران جديد اين مجموعه كه طنز اجتماعي است‪ ،‬هم به زودي معرفي مي شوند‪.‬‬ ‫‪ ‬در خالصــه داســتان ايــن مجموعــه آمــده اســت‪ :‬قاليشــويي مشــتاق تعطيــل شــده اســت‪ ،‬فيــروز مشــتاق در ايــام نزديــك بــه‬ ‫نــوروز بــه خاطــر از دســت نرفتــن اعتبــار قاليشــويي و حفــظ مشــتريان ســابق‪ ،‬ســعي مــي كنــد بــا اجــاره يــك قاليشــويي ديگــر‪،‬‬ ‫كارش را پــي بگيــرد‪ ،‬او كــه بــا انبوهــي از فــرش هــاي نشســته رو بــه رو اســت‪ ،‬دردســرهاي جديــدي برايــش رخ مــي دهــد‪.‬‬ ‫ ‪95‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬
‫عید را در سینما بگذرانید‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫ ‪96‬‬ ‫بهمن و اسفند ‪/1394‬شماره ‪144‬‬ ‫▓ ابد و يك روز‬ ‫نــوروز فصــل فراغــت اســت؛ فصــل کتــاب و مجلــه خوانــدن‪ ،‬بیــداری تــا پاســی از نیمــه شــب‪،‬‬ ‫خوابیــدن تــا لنــگ ظهــر و البتــه پــای تلویزیــون نشســتن و گاهــی اگــر حــال و حوصلــه‌ای بــود‬ ‫ســینما رفتــن‪ .‬اگــر از ايــن بيــن تفريح‌هــا و خوشــي‌ها كــه گفتــه شــد‪ ،‬ســينما را انتخــاب كــردي‬ ‫پــس بهتــر اســت بدانيــد كــه پــرده‌ي ســينما انتظــار چــه فيلم‌هایــي را مي‌كشــد‪.‬‬ ‫ابــد و یــک روز فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی ســعید روســتایی‬ ‫و تهیه‌کنندگــی ســعید ملــکان محصــول ســال ‪ ۱۳۹۴‬اســت‪ .‬ابــد و یــک‬ ‫روز در طــول نمایــش مــورد توجــه عمــوم و منتقدیــن قــرار گرفــت و‬ ‫توانســت ‪ ۹‬ســیمرغ بلوریــن (‪ ۶‬ســیمرغ در بخــش اصلــی‪ ۲ ،‬ســیمرغ‬ ‫بهتریــن فیلــم و بهتریــن کارگردانــی‪-‬در بخــش نــگاه نــو و ســیمرغ‬‫بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران) ســی و چهارمیــن دوره جشــنواره‬ ‫فیلــم فجــر را بــه دســت آورد‪.‬‬ ‫داســتان ايــن فيلــم‪ ‌:‬خانــواده در تــدارک مراســم عروســی ســمیه‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا اتفاقاتــی روابــط خواهــران و بــرادران را ســرد می‌کنــد کــه‬ ‫در نهایــت باعــث ماجراهایــی می‌شــود‪...‬‬ ‫پیمــان معادی‪‌،‬نویــد محمــدزاده‪ ،‬پرینــاز ایزدیــار‪ ،‬ریمــا رامین‌فــر‪،‬‬ ‫شــبنم مقدمی‪‌،‬شــیرین یزدان‌بخــش بازيگــران ايــن فيلــم هســتند‪.‬‬ ‫▓ باديگارد ‪:‬‬ ‫موضــوع دربــاره بادیــگاردی اســت بــه نــام «حیــدر» کــه وظیفــه‬ ‫حفاظــت از مســؤوالن بلندپایــه کشــور را برعهــده دارد‪ .‬نقــش او را‬ ‫پرویــز پرســتویی بــازی می‌کنــد‪ .‬حیــدر شــخصیت آرمانگرایــی اســت‬ ‫کــه مســائلی را در کارش می‌بینــد و ایــن مســائل او را نســبت بــه‬ ‫کارش دچــار تضــاد و شــک و تردیــد می‌کنــد‪.‬‬ ‫مریــا زارعــی نقــش همســر حیــدر را بــه عهــده دارد؛ همســری‬ ‫کــه حیــدر را عاشــقانه دوســت دارد و گویــا رابطـه‌ای از جنــس رابطــه‬ ‫حــاج‌ کاظــم و فاطمــه در «آژانــس شیشـه‌ای» این‌بــار بیــن حیــدر و‬ ‫همســرش بازســازی شــده‪ .‬حیــدر امــا در داخــل خانــواده و از طــرف‬ ‫دختــرش دائمــا دربــاره ارتبــاط وظیفــه و آرمان‌هایــش مــورد ســوال‬ ‫اســت‪ .‬داســتان امــا از جایــی آغــاز می‌شــود کــه اتفاقــی بــرای یکــی از‬ ‫مســؤوالن بلندپایــه بــا بــازی محمــود عزیــزی می‌افتــد و ایــن اتفــاق‬ ‫مشــکالتی را بــرای حیــدر بــه دنبــال دارد‪ .‬همــه ایــن اتفاقــات حیــدر‬ ‫را ســاکت‌تر و تضادهــا و بحران‌هــای درونــی‌اش را بیشــتر می‌کنــد‪.‬‬ ‫حیــدر در نهایــت بــه عنــوان محافــظ یــک دانشــمند هســته‌ای بــه‬ ‫نــام «میثــم» تعییــن می‌شــود – کــه نقــش او را بابــک حمیدیــان‬ ‫بــازی می‌کنــد‪ -‬و قــرار اســت حیــدر از او در مقابــل تــرور احتمالــی‬ ‫محافظــت کنــد»‪.‬‬ ‫▓ من سالواردو نيستم‬ ‫در «مــن ســالواردو نیســتم» رضــا عطــاران‪ ،‬یکتــا ناصــر‪ ،‬مهــدی‬ ‫محرابــی‪ ،‬ژیــا صادقــی و ســوگل محرابــی ایفــای نقــش کــرده انــد‪.‬‬ ‫از میــان بازیگــران برزیلــی نیــز کارول ویدوتــی و بــری فیــوکا در ایــن‬ ‫اثــر حضــور دارنــد‪ .‬ایــن فیلــم در ژانــر کمــدی ســاخته شــده و رضــا‬ ‫مقصــودی فیلمنامــه آن را چهــار ســال پیــش نوشــته اســت‪.‬‬ ‫در خالصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده اســت‪ :‬ناصــر و خانــواده اش‬ ‫بواســطه آژانــس تعطیــات رویایــی بــه ســفری ســیاحتی بــه برزیــل‬ ‫دعــوت مــی شــوند‪ ،‬آنجــل دختــری برزیلــی او را بــا نامــزد ســابق‬ ‫خــود اشــتباه گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«مــن ســالواردو نیســتم» بــه تهیــه کنندگــی مشــترک منصــور‬ ‫ســهراب پــور و ســید امیــر پرویــن حســینی‪ ،‬اولیــن همــکاری‬ ‫ســینمای ایــران بــا کشــور برزیــل اســت‪.‬‬ ‫▓ ‪ 50‬كيلو آلبالو‬ ‫داســتان «پنجــاه کیلــو البالــو» کــه در ژانــر کمــدى رمانتیــک تولیــد شــده اســت از مجلــس عروســی مرجــان آغــاز مــی شــود‪ .‬در میانــه هــای عروســی مامــوران‬ ‫بــرای دســتگیری دامادخالفــکار وارد مــی شــوند و میهمانــان هــم فــرار مــی کننــد‪ .‬در ایــن میــان ریختــن آب آلبالــو روی پیراهــن داوود باعــث آشــنایی ناگهانــی او‬ ‫و آیــدا مــی شــود و اتفاقــات ناخواســته ای بــرای آنهــا مــی افتــد‪.‬‬ ‫عوامل «پنجاه کیلو آلبالو» تهیه کننده‪ :‬مصطفی شایسته‪ ،‬کارگردان‪ :‬مانی حقیقی‪ ،‬نویسنده فیلمنامه‪ :‬فرهاد توحیدی‪ ،‬مانی حقیقی‪.‬‬ ‫ســاعد ســهیلى‪ ،‬هســتى مهــدوى‪ ،‬فرهــاد آئیــش‪ ،‬پژمــان جمشــیدى‪ ،‬ســیامک انصــارى‪ ،‬افســانه بایــگان‪ ،‬آزاده صمــدى‪ ،‬هــادى کاظمــى‪ ،‬ســروش صحــت‪ ،‬ویشــکا‬ ‫آســایش‪ ،‬علــى صادقــى‪ ،‬بهنــوش بختیــارى‪ ،‬داریــوش اســدزاده‪ ،‬امیــد روحانــى‪ ،‬مونــا احمــدى و مانــى حقیقــى از بازیگــران فیلــم هســتند‪.‬‬
98  ‫درك متون زبان انگليسي خودرو‬ )‫گفتگو درباره خودرو (زبان انگليسي عمومي‬/‫ متن‬:‫بخش اول‬ ‫▉ مهران فصيحي حور‬ Minivan Family Car Most men would like to drive a Porsche or Lamborghini. But, if you have to bring your wife, four kids and the family dog with you, a Porsche isn’t the right car to drive. Instead, you might want something more practical. What you need is a family car. A family car can be a Normally, the important things are that a family.minivan or a station wagon car is safe, has a lot of seats for the kids, and room for all the stuff that a family has to carry around. :‫واژگان‬ :1 ‫خود آزمائي‬ He is the right person for the job. 1) 2) right means: A) suitable B) healthy C) impractical The important thing is to keep the heat low or the sugar will burn. important means: A) heavy stuff B) of low value C) necessary ‫پاسخ هاي خود را با پاسخ هائي كه همراه با درس بعدي ارائه خواهد‬ !‫ مقايسه كنيد‬،‫شد‬ bring ‫آوردن‬ need ‫نياز داشتن‬ carry ‫حمل كردن‬ carry around ‫ (بطور دائم) با‬،‫با خود حمل كردن‬ ‫خود به همراه داشتن‬ might ‫ امكان دارد‬،‫شايد‬ kid ‫بچه‬ room ‫ جا‬،‫فضا‬ seat ‫ جاي نشستن‬،‫صندلي‬ stuff ‫ خرت‬،)‫ چیز (چیزها‬،‫اسباب و اثاث‬ ‫و پرت‬ station wagon ‫(خودرو) استیشن‬ minivan ‫(خودرو) ميني ون‬ right ‫ مناسب‬،‫درست‬ safe ‫ايمن‬ practical ‫ عملي‬،‫كاربردي‬ normally ‫ بطور طبيعي‬،‫بطور عادي‬ instead ‫در عوض‬

آخرین شماره های ماهنامه فرهنگ خدمت

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 149

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 149

شماره : ۱۴۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 148

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 148

شماره : ۱۴۸
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 143

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 143

شماره : ۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 147

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 147

شماره : ۱۴۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 142

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 142

شماره : ۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!