صفحه قبل

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره ۱۴۲

صفحه بعد

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 142

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 142

‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫‪14‬‬ ‫صاحب امتياز‪:‬‬ ‫شركت ايساكو‬ ‫كـپـچـر‬ ‫سردبير‪:‬‬ ‫جعفر جوانی‬ ‫در دستان كارشناسان نمايندگي‌ها‬ ‫شورای سیاست گذاری‪:‬‬ ‫مرتضی مرادی‬ ‫شهریار سلطانی‬ ‫جعفر جوانی‬ ‫علی ذاکر زاده‬ ‫سینا کیا‬ ‫دبير تحریریه‪:‬‬ ‫سميه پهلواندوست‬ ‫مدیر هنری‪:‬‬ ‫محمد هادی شکوهی‬ ‫طراحی جلد‪:‬‬ ‫محمد مهدی سپهری‬ ‫عكس‪:‬‬ ‫سيامك عالی‌پور‬ ‫فرهاد قنبرپور‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫عبدالرضا طاعتی راد‬ ‫فهیمه دهقانی‬ ‫الهه رستمی‬ ‫مهرداد سید علیخانی‬ ‫مهران فصیحی حور‬ ‫محمد شفیعیان‪ -‬محمد حسن پور‬ ‫حسن ره‌پیمای نرگسی ‪-‬سمیه صادقی‬ ‫نشانى و پست الكترونيكى ‪:‬‬ ‫‪www.isaco.ir‬‬ ‫‪info@isaco.ir‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪021 48222396‬‬ ‫فاكس‪:‬‬ ‫‪021 44905357‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تابستان‪،‬‬ ‫استخر‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بهداشت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ماه مبارکتان‬ ‫‪46‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ماهنامه فرهنگ خدمت آگهی می پذیرد‬ ‫شما عزیزان می توانید برای اطالع از شرایط آگهی با شماره ‪ 44904744‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫به سالمت‬ ‫‪42‬‬
‫سرمقاله‬ ‫ارتقاء رضايت‬ ‫؛‬ ‫تبلور همدلی و هم زبانی‬ ‫مهندس نعمت زاده عنوان کرد‪:‬‬ ‫رضایت مشتری‪ ،‬بهترین شاخص پیشرفت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫در اولیــن جلســه سیاســت‌گذاری خــودرو در ســال‪ 94‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫ت صادراتــی و ایجــاد واحدهــای طراحــی ـ مهندســی‬ ‫بــا تأکیــد بــر لــزوم ایجــاد یــک شــرک ‌‬ ‫مشــترک ‪ ،‬فعــال شــدن واحــد صــادرات در مجموعه‌ســازان بــزرگ و برنامه‌ریــزی و یافتــن‬ ‫راهــکار کیفــی جهــت حــل مشــکالت را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس نعمــت زاده تاکیــد کــرد کــه خودروســازان باید پشــتیبانی خــود را از قطعه‌ســازان‬ ‫بــه عمــل آورنــد تــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز‪ ،‬بتواننــد بــا برندهــای جهانــی مشــارکت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر پیرامــون مشــارکت خارجی‌هــا اظهــار داشــت‪ :‬بایــد مشــارکت شــرکت‌هایی را‬ ‫انتخــاب کنیــم کــه بهتــر از مــا باشــند‪.‬‬ ‫مهنــدس نعمــت زاده افــزود‪ :‬مــا بایــد ارزش و اهمیــت بــازار ایــران را بــه انــدازه کشــورهای‬ ‫دیگــر بدانیــم و همــه مــا مســئول هســتیم از ایــن بــازار حراســت کنیــم و تولیــد ملــی را‬ ‫توســعه دهیــم و هیچکــس حــق نــدارد بــدون دلیــل منطقــی و علمــی ایــن بــازار را بــه‬ ‫خارجــی واگــذار کنــد و بایــد بســتری فراهــم کنیــم کــه صاحبــان تکنولــوژی روز اگــر تمایــل‬ ‫دارنــد از ایــن بــازار اســتفاده کننــد‪ .‬تولیــد را از طریــق ســرمایه‌گذاری مشــترک در ایــران‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬مــا ســه محــور اصلــی را در توســعه‬ ‫تولیــد دنبــال می‌کنیــم اول توســعه صنعــت خودروســازی و رســیدن بــه کالس جهانــی‪ ،‬دوم‬ ‫فــوالد و ســوم توســعه و توانمندســازی تولیــد لــوازم خانگــی و نبایــد بــه خــود اجــازه دهیــم‬ ‫قطعــ ‌ه معیــوب تولیــد کنیــم و تــا زمانــی کــه چشــم بــه واردات داریــم صــادرات محقــق‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تاکیــد كــرد اســتفاده از تجــارب کشــورهایی کــه مســیر صحیــح توســعه صنعــت‬ ‫خــودرو را طــی کرده‌انــد کار مفیــدی اســت و بایــد از خبــرگان و کارشناســان بین‌المللــی‬ ‫بــرای توســعه صنعــت قطعه‌ســازی و خودروســازی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بهتریــن شــاخص پیشــرفت مــا رضایــت مشــتری اســت و بایــد اصــاح را از‬ ‫خودمــان شــروع کنیــم و نبایــد منتظــر کســی باشــیم و وزارت صنعــت بــرای ارتقــاء ســطح‬ ‫کیفــی تولیــدات حتــی در شــرایط تحریــم آمادگــی همــکاری دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس نعمــت زاده گفــت‪ :‬در صــورت وجــود قطعــات بــا کیفیتــی کــه ســاخت داخــل‬ ‫دارد‪ ،‬قطعــات از خــارج وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت صنعــت قطعه‌ســازی در توســعه‬ ‫صنعــت قطعه‌ســازی کشــور مقــرر شــد بــه صــورت فصلــی یــک جلســه ویــژه بــه صنعــت‬ ‫قطعه‌ســازی اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪4‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫◀‬ ‫جعفر جوانی‬ ‫همدلــی و هــم زبانــی از آنجــا آغــاز شــد کــه لــزوم درک متقابــل شــکل گرفــت‬ ‫و ارتقــاء ســرلوحه برنامه‌هــا و فعاليت‌هــاي هرســازمان و جامع ـه‌اي شــد‪.‬‬ ‫همدلــی و هــم زبانــی دولــت و ملــت شــعاری بــود كــه از طــرف مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــراي امســال نامگــذاري شــد و تاکیــدی بــود بــر روابــط ســازنده دولــت و‬ ‫ملــت در راســتای بــاال بــردن ســطح اقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬علمــی و اجتماعــی کشــور‪.‬‬ ‫ایــن همدلــی و هــم زبانــی از ســال‌ها قبــل در دســتگاه‌های مختلــف تبلــور‬ ‫یافتــه بــود امــا حقیقــت ماجــرا ایــن اســت کــه نمــود عینــی ایــن شــعار بیشــتر‬ ‫در حــوزه خدمــات متجلــی شــده اســت و بــه واســطه ماهیــت وجــودی ايــن نــوع‬ ‫فعاليت‌هــا‪ ،‬از هــر طيــف ديگــري بيشــتر نيازمنــد ايــن مقولــه هســتند‪.‬‬ ‫شــرکت ایســاکو بــه عنــوان ارائــه دهنــده خدمــات پــس از فــروش خودروهــای‬ ‫تولیــدی شــركت ایــران خــودرو‪ ،‬بــی شــک یکــی از ویترین‌هــای موجــود در ایــن‬ ‫راستاســت‪ .‬چــرا کــه ارتبــاط و همدلــی بیــن مشــتریان بــه عنــوان مــردم و ایســاکو‬ ‫ ایــران خــودرو‪ -‬بــه عنــوان دســتگاه متولــی خدمــات دهنــده مهمتریــن جــزء‬‫نمایــش دهنــده همدلــی و هــم زبانــی هســتند‪.‬‬ ‫نــوع خدماتــی کــه در ســال جدیــد توســط مدیریــت ارشــد ایــران خــودرو و‬ ‫ایســاکو بــرای شــرکت برنامــه ریــزی و ابــاغ شــده حاکــی از حرکــت مقتدرانــه و با‬ ‫شــتاب بــه همیــن ســمت و ســو اســت‪.‬‬ ‫افــق کســب رضایــت حداكثــري بــرای ایســاکو از طریق ارتقــاء کیفیــت خدمات‪،‬‬ ‫بهبــود عملکــرد نظارت‌هــای بیشــتر و دوره‌ای و همچنیــن اپلیکیشــن‌های ارائــه‬ ‫دهنــده خدمــات و راهنمــا از جملــه برنامه‌هايــی اســت کــه بــرای ســال پیــش رو‬ ‫ترســیم شــده و بــی شــک ایــن برنامــه می‌توانــد در رابطــه بیــن نمایندگی‌هــا و‬ ‫مشــتریان تاثیــر بســزایی بگــذارد کــه همیــن امــر نیــز منجــر بــه ارتقــاء ســطح‬ ‫کیفــی و کمــی خدمــات می‌شــود‪.‬‬ ‫ايســاكو توانســت در ســه مــاه ســوم ســال ‪ 93‬بــا امتیــاز ‪ ،78‬بیشــترین میــزان‬ ‫رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش را نصیــب خــود کنــد‪ .‬امــا امســال بــا‬ ‫يقيــن بــر توانمنــدي و برنامه‌ريــزي منســجمي كــه تدويــن شــد ‌ه اميــد داريــم بــا‬ ‫حمايت‌هــاي مديريــت ارشــد گــروه امتيــاز ‪ 85‬درصــد را در كارنامــه خــود ثبــت‬ ‫كنــد‪.‬‬ ‫دوميــن هــدف ایســاکو بــراي امســال افزايــش ســهم بــازار قطعــات و خدمــات‬ ‫اســت‪ .‬ايســاكو در ســال گذشــته حــدود ‪ 62‬درصــد ســهم بــازار قطعــات را در‬ ‫اختيــار داشــت و بــا توجــه بــه ظرفيــت و توانايــي كــه در مجموعــه وجــود دارد‬ ‫بــراي امســال بيســت هــزار ميليــارد ريــال فــروش را هــدف گــذاري نمــوده كــه بــه‬ ‫طــور حتــم ايــن برنامــه ســهم بــازار قطعــات ايــن شــركت را ارتقــاء خواهــد داد‪.‬‬ ‫در حــوزه خدمــات پــس از فــروش همچنیــن از طريــق ارتقــا سيســتم‌هاي‬ ‫نظارتــي در پــي بــاال بــردن اثربخشــي نظــارت بــر عملكــرد شــبكه هســتيم و طبــق‬ ‫نقشــه راه بــا اجــراي طرح‌‌هــاي اعتمــاد ســازي افزايــش اعتمــاد مشــتريان را‬ ‫دنبــال خواهيــم كــرد‪.‬‬ ‫وجــود قطعــات تقلبــي در بــازار ضمــن خســارت‌هاي مالــي بــر خــودرو‪ ،‬تهديــد‬ ‫بزرگــي بــراي امنيــت جانــي سرنشــينان محســوب مي‌شــود و از آنجائــي كــه‬ ‫تشــخيص قطعــات اصلــي از تقلبــي توســط مشــتريان امكان‌پذيــر نيســت‪ ،‬بنــا‬ ‫بــر وظيف ـه‌اي كــه در قبــال مشــتريان نهايــي و جامعــه بــر عهــده شــرکت اســت‪،‬‬ ‫ســامانه «اصــل بخريــد» راه‌انــدازي شــد‪.‬‬ ‫ايــن ســامانه كــه بــا تــاش كارشناســان خبــره طراحــي شــده از ضريــب‬ ‫امنيتــي بااليــي برخــوردار اســت كــه جعــل ايــن الگوريتم‌هــا توســط ســودجويان‬ ‫بــه هيــچ وجــه امــكان پذيــر نيســت‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال برنامه‌هایــی از ایــن دســت در شــرکت بســیار اســت کــه بایــد‬ ‫جامــه عمــل بپوشــند و اجــرای ایــن برنامه‌هــا مســتلزم همیــاری و همــکاری هــر‬ ‫چــه بیشــتر همکارانمــان در شــرکت اســت و بایــد بکوشــیم تــا رابطــه مشــتری‬ ‫و نمایندگــی بیــش از پیــش گســترش يافتــه و ایــن ارتبــاط در نهایــت در قالــب‬ ‫رضایــت تبلــور یابــد و مصــداق عينــي همدلــي و همزبانــي در شــبكه معظــم‬ ‫خدمــات پــس از فــروش ايــران خــودرو ‪.......‬‬ ‫ ‪5‬‬
‫مهندس نمكين در گفت و گویی عنوان كرد‪:‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫رضایت مشتری‪،‬‬ ‫شاخص سنجش عملکرد ماست‬ ‫مهندس يكه زارع مطرح كرد‬ ‫صنعت خودرو و قطعه سازي‪ ،‬دو بال توسعه صنعتي كشور‬ ‫خودروســازان و قطعــه ســازان هــم گام‬ ‫بــا هــم بــراي توســعه اســتقالل صنعتــي‬ ‫كشــور و حضــور در بازارهــاي بيــن المللــي‬ ‫گام بــر مــي دارنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم يكــه زارع در بازديــد از‬ ‫شــركت اتحــاد موتــور بــا بيــان ايــن مطلــب‬ ‫گفــت‪ :‬صنعــت قطعــه از خودروســازي جــدا‬ ‫نيســت و ايــن بخــش هــا‪ ،‬دو بــال صنعتــي كشــور‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬سياســت ايــران خــودرو در قبــال‬ ‫قطعــه ســازان‪ ،‬شــفاف ســازي و حركــت بــه‬ ‫ســمت افزايــش ســاخت داخــل همــراه بــا ارتقــاي‬ ‫كيفيــت قطعــات اســت‪.‬‬ ‫مديــر عامــل گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــا‬ ‫تاكيــد بــر ايــن كــه بــراي خــودرو ســاز شــدن‬ ‫نبايــد دچــار روزمرگــي شــويم تصريــح كــرد‪:‬‬ ‫صنعــت قطعــه ســازي كشــور بايــد در جهــت‬ ‫اســتفاده از فــن‌آوري هــاي روز توليــد گام بــر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫يكــه زارع راز موفقيــت خودروســازان را در‬ ‫گــرو اتــكا بــه قطعــه ســازان داخلــي دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬منافــع قطعه‌ســازان جــدا از‬ ‫خودروســازان نيســت و بــا هــم‌دلــي و همــكاري‬ ‫متقابــل مي‌تــوان آينــده خوبــي بــراي آينــده‬ ‫خــودرو ســازي فراهــم كــرد‪.‬‬ ‫وي تاكيــد كــرد‪ :‬اســتراتژي هفــت ســاله‬ ‫گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــر مبنــاي طراحــي‬ ‫محصــوالت داخلــي و همــكاري بــا شــركاي‬ ‫خارجــي درقالــب برد‪-‬بــرد اســت‪.‬‬ ‫مديــر عامــل گــروه صنعتــي ايــران خــودرو‬ ‫بــا تاكيــد بــر ايــن كــه رشــد صنعــت خــودرو‬ ‫منــوط بــه رشــد و توســعه صنعــت قطعــه اســت‬ ‫افــزود‪ :‬ارتبــاط و همــكاري مســتمر بيــن دو‬ ‫خودروســازان و قطعــه ســازان بايــد بــه نفــع هــر‬ ‫دو بخــش باشــد‪ .‬وي بــر لــزوم ارتقــاي كيفــي‬ ‫هــر چــه بيش‌تــر توليــد قطعــات ســاخت داخــل‬ ‫تاكيــد كــرد و گفــت‪ :‬بــا افزايــش شــاخص هــاي‬ ‫كيفــي توليــد قطعــات‪ ،‬محصــوالت خودروســازان‬ ‫نيــز بــه همــان نســبت ارتقــا مــي يابنــد‪.‬‬ ‫گام تازه براي تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته شد‬ ‫امضاي تفاهم نامه ايران خودرو و دانشگاه ها براي توليد خودروي الكتريكي و هيبريدي‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو بــا اشــاره بــه برنامــه‬ ‫ايــن شــركت بــراي نمايندگي‌هــا گفــت‪:‬‬ ‫رضايت‌مشــتريان بــي شــك در گــرو افزايــش‬ ‫ســطح رضايت‌منــدي نمايندگي‌هــاي فــروش‬ ‫و خدمــات پــس از فــروش اســت كــه در ايــن‬ ‫زمينــه كار گروه‌هــاي تخصصــي برنامه‌هــا‬ ‫و اقداماتــي را تدويــن كــرد ‌ه و در تالشــيم بــا‬ ‫اجــراي ايــن دســتورالعمل‌ها شــاخص رضايــت‬ ‫نمايندگــي هــا را بــه ‪ 80‬درصــد برســانيم‪.‬‬ ‫وي افــزود‪ :‬معتقديــم نماينــده ناراضــي‬ ‫نمي‌توانــد مشــتري راضــي را بــه دنبــال داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بــه هميــن دليــل از برنامه‌ريزي‌هــاي‬ ‫مهــم مــا اقنــاع و رضايــت شــركاي تجاري‌مــان‬ ‫اســت‪ .‬در هميــن راســتا امســال بــا بازديد‌هــاي‬ ‫منطق ـه‌اي و برگــزاري همايش‌هــاي مختلــف بــا‬ ‫همــه نمايندگي‌هــا ديــدار خواهيــم داشــت و‬ ‫حداقــل دســتاورد ايــن بازديدهــا‪ ،‬شفاف‌ســازي‬ ‫توانايي‌هــا و محدوديت‌هــاي مــا و دريافــت‬ ‫نظــرات و توقعــات نمايندگي‌هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو در خصــوص بــازار‬ ‫قطعــات گفــت‪ :‬دوميــن هــدف مــا بــراي امســال‬ ‫افزايــش ســهم بــازار قطعــات و خدمــات اســت‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته حــدود ‪ 62‬درصــد قطعــات را‬ ‫در اختيــار داشــتيم و بــا توجــه بــه ظرفيــت‬ ‫و توانایــي كــه از مجموعــه ســراغ دارم بــراي‬ ‫امســال برنامــه بيســت هــزار ميليــارد ريــال‬ ‫فــروش را در نظــر گرفته‌ايــم كــه بــه حتــم‬ ‫ســهم بــازار را ارتقــا خواهيــم داد‪.‬‬ ‫نمكيــن تشــريح كــرد‪ :‬در حــوزه خدمــات‬ ‫پــس از فــروش از طريــق ارتقــا سيســتم‌هاي‬ ‫نظارتــي در پــي بــاال بــردن اثربخشــي نظــارت‬ ‫بــر عملكــرد شــبكه هســتيم و طبــق نقشــه راه‬ ‫بــا اجــراي طرح‌‌هــاي اعتمــاد ســازي افزايــش‬ ‫اعتمــاد مشــتريان را دنبــال خواهيــم كــرد‪.‬‬ ‫وي همچنيــن بــه مســئوليت اجتماعــي‬ ‫ايســاكو در قبــال جامعــه اشــاره و از راه انــدازي‬ ‫ســامانه پيامكــي " اصــل بخريــد" خبــر داد‪ :‬وجود‬ ‫قطعــات تقلبــي در بــازار ضمــن خســارت‌هاي‬ ‫مالــي بــر خــودرو‪ ،‬تهديــد بزرگــي بــراي امنيــت‬ ‫جانــي سرنشــينان محســوب مي‌شــود و از‬ ‫آنجائــي كــه تشــخيص قطعــات اصلــي از تقلبــي‬ ‫توســط مشــتريان امكان‌پذيــر نيســت‪ ،‬بنــا بــر‬ ‫وظيفــه‌اي كــه در قبــال مشــتريان نهايــي و‬ ‫جامعــه بــر عهــده داريــم‪ ،‬سيســتم پيامكــي "‬ ‫اصــل بخريــد" راه‌انــدازي مي‌شــود‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو افــزود‪ :‬ايــن سيســتم‬ ‫پيامكــي كــه بــا تــاش كارشناســان خبــره‬ ‫طراحــي شــده از ضريــب امنيتــي بااليــي‬ ‫برخــوردار اســت كــه جعــل ايــن الگوريتم‌هــا‬ ‫توســط ســودجويان بــه هيــچ وجــه امــكان پذيــر‬ ‫نيســت‬ ‫مشــتريان عزيــز در طــي مــاه آتــي مي‌تواننــد‬ ‫بــا ارســال شــماره باركــد ثبــت شــده بــر روي‬ ‫بســته‌بندي بــه ســامانه پيامكــي از اصــل‬ ‫بــودن قطعــه خريــداري شــده مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫الزم اســت يــادآور شــوم قطعــات اصلــي بــا‬ ‫برچســب حــاوي باركــد اصالــت قطعــه فقــط‬ ‫در نمايندگي‌هــا و فروشــگاه‌هــاي مجــاز قابــل‬ ‫تهيــه مي‌باشــد‪ .‬وي تاكيــد كــرد‪ :‬ســامانه‬ ‫پيامكــي" اصــل بخريــد" در حقيقــت نوعــي‬ ‫ارتبــاط دوســويه بــا مشــتريان اســت كــه از‬ ‫طريــق ايــن كانــال ارتباطــي شــركت ايســاكو‬ ‫مي‌توانــد بــه اطالعــات مهمــي در خصــوص‬ ‫برنامه‌ريــزي بهتــر در حــوزه تهيــه و توزيــع‬ ‫قطعــات دســت يابــد‪.‬‬ ‫مهنــدس نمكيــن ارتقــا سيســتم پاســخگويي‬ ‫مشــتريان بــا مركــز تمــاس را يكــي ديگــر از‬ ‫اقدامــات ايســاكو عنــوان كــرد‪ :‬ايــن مرکــز بــا‬ ‫ســاختار مشــتری‌مدار بــراي مکانیــزه شــدن‬ ‫کانال‌هــای ارتباطــی شــركت و مشــتری ارائــه‬ ‫خدمــات می‌دهــد‪ .‬مشــتريان بــا تمــاس بــا ايــن‬ ‫مركــز بــه راحتــی مشــكالت و ســواالت خــود را‬ ‫مطــرح و پیگیــری مي‌كننــد‪.‬‬ ‫مديرعامــل ايســاكو همچنيــن از بهــره برداري‬ ‫اپلیکیشــن موبايــل در آينــده نزديك خبــر داد‪.‬‬ ‫وي در ايــن خصــوص گفــت‪ :‬ايــن نــرم افــزار‬ ‫بــراي اوليــن بــار در حــوزه خدمــات پــس از‬ ‫فــروش و در راســتاي افزايــش كانال‌هــاي‬ ‫ارتباطــي بــا مشــتريان راه‌انــدازي مي‌شــود‪.‬‬ ‫ثبــت اطالعــات ايكــوكارت خــودرو بــه‬ ‫موبايــل مشــتري‪ ،‬امــكان جســتجوي ليســت‬ ‫نمايندگي‌هــا و فروشــگاه‌هاي مجــاز بــه تفكيــك‬ ‫اســتان و شــهر‪ ،‬قابليــت جســتجوي نقشــه مســير‬ ‫نمايندگــي و همچنيــن نوبــت دهــي‪ ،‬از امكانــات‬ ‫ايــن نــرم افــزار محســوب مي‌شــود‪.‬‬ ‫وي خاطــر نشــان كــرد‪ :‬نســخه ‪ 1‬ایــن برنامــه‬ ‫در بســتر اندرویــد از طريــق اپليكشــين‌هاي‬ ‫بــازار در دســترس خواهــد بــود و ويرايش‌هــاي‬ ‫بعــدي ايــن نــرم افــزار نيــز در بازه‌هــاي زمانــي‬ ‫مشــخص بــراي افزايــش رضايــت مشــتريان ارائــه‬ ‫مي‌شــود‪ .‬برگــزاري آموزش‌هــاي الكترونيكــي‬ ‫بــراي مشــتريان محصــوالت ايــران خــودرو از‬ ‫ديگــر اقدامــات طــرح تحــول كيفــي خدمــات‬ ‫پــس از فــروش اســت كــه مهنــدس نمكيــن‬ ‫بــه آن آشــاره و گفــت‪ :‬در حقیقــت قســمتی‬ ‫از انتظــارات مشــتریان در اســتفاده مطلــوب از‬ ‫خدمــات پــس از فــروش بــا ایــن آموزش‌هــاي‬ ‫الكترونيكــي پوشــش می‌یابــد‪ .‬بــرای شــرکت‬ ‫ایســاکو بــا ارزش‌تریــن کار پاســخگویی بــه‬ ‫انتظــارات مشــتریان گــروه صنعتــی ایران‌خــودرو‬ ‫اســت و از همــه امکانــات و فناوري‌هــا در ایــن‬ ‫زمینــه اســتفاده خواهــد كــرد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪6‬‬ ‫گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــا امضــاي دو تفاهم‌نامــه بــا‬ ‫دانشــگاه صنعتــي شــريف و اميركبيــر همــكاري مشــترك خــود‬ ‫بــراي طراحــي و توليــد خودروهــاي هيبريــدي و الكتريكــي در‬ ‫كشــور را آغــاز كــرد‪.‬‬ ‫ايــن دو تفاهــم نامــه بــا حضــور محمدرضــا نعمــت زاده وزيــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت و محمــد فرهــادی‪ ،‬وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــه‬ ‫امضــاي مديرعامــل گــروه صنعتــي ايــران خــودرو و رئيســان دو دانشــگاه‬ ‫مهــم كشــور رســيد‪.‬‬ ‫موضــوع تفاهم‌نامه‌هــاي منعقــد شــده‪ ،‬همــكاري بيــن ايــران خــودرو و‬ ‫دانشــگاه‌هاي صنعتــي شــريف و اميركبيــر بــراي طراحــي‪ ،‬نمونــه ســازي‪،‬‬ ‫تســت و ســاخت خودروهــاي الكتريكــي و فــول هيبريــد در راســتاي‬ ‫دســتيابي بــه توليــد انبــوه و كســب دانــش فنــي طراحــي و توليــد آن اســت‪.‬‬ ‫براســاس ايــن تفاهــم نامه‌هــا مراحــل طراحــي و توليــد خودروهــاي‬ ‫هيبريــد و الكتريكــي در ســه فــاز «تدويــن مشــخصات فنــي و اقتصــادي»‪،‬‬ ‫«طراحــي و نمونــه ســازي خــودرو» و «برنامــه ريــزي و نهايــي ســازي دانــش‬ ‫فنــي ســاخت و توليــد در مقيــاس صنعتــي» صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫در مراســم امضــاي ايــن تفــام نامــه مديــر عامــل گــروه صنعتــي ايــران‬ ‫خــودرو بــا بيــان اينكــه تيــراژ توليــد در ايــن شــركت در ســال‪ 39‬نســبت‬ ‫بــه ســال ‪ 29‬هفتــاد درصــد رشــد داشــته اســت اظهــار كــرد‪ :‬ايــران خــودرو‬ ‫چهــار موضــوع كيفيــت‪ ،‬صــادرات‪ ،‬خدمــات پــس از فــروش و توســعه‬ ‫محصــول را در صــدر فعاليت‌هــاي خــود قــرار داده و بــه هميــن منظــور‬ ‫پروژه‌هــاي مختلفــي را تعريــف كــرده كــه در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم يكــه زارع بــا اشــاره بــه تاكيــدات مقــام معظــم رهبــري‬ ‫و رياســت جمهــوري بــر افزايــش ســطح ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه‬ ‫افزود‪:‬گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــراي تحقــق ايــن رويكــرد راهبــردي‪،‬‬ ‫برنامه‌ريزيهايــي انجــام داده اســت‪.‬البته ايــن برنامــه هــا بــه تفاهــم‬ ‫نامه‌هــاي امــروز در دو دانشــگاه صنعتــي شــريف و اميــر كبيــر محــدود‬ ‫نمــي شــود و در آينــده نزديــك نيــز برنامــه هــاي مشــتركي بــا ســاير مراكــز‬ ‫علمــي و پژوهشــي خواهيــم داشــت‪ .‬وي ادامــه داد‪ :‬درايــن برنامــه هــا و‬ ‫تفاهــم نامــه هــا اســتفاده از مشــاوران خارجــي نيــز در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت تــا در آينــده اي نزديــك حضــور مــا در بازارهــاي بيــن المللــي افزايــش‬ ‫بيشــتري پيــدا كنــد‪.‬وي تاكيــد كــرد‪ :‬يكــي از اهــداف مــا در اجــراي ايــن‬ ‫پروژه‌هــا و تفاهــم نامــه هــا ايــن اســت كــه در آينــده خودروهــاي هيبريــدي‬ ‫و الكتريكــي را در ســبد محصــوالت ايــران خــودرو قــرار دهيــم‪.‬‬ ‫مهنــدس نمكيــن‪ ،‬مديرعامــل شــركت خدمــات پــس از فــروش ايــران خــودرو ‪-‬‬ ‫ايســاكو‪ -‬ارتقــاي شــاخص رضايــت مشــتريان‪ ،‬افزايــش ســهم ايســاكو از بــازار قطعــات و‬ ‫افزايــش رضايــت نمايندگي‌هــا را بــه عنــوان اهــداف كالن ايــن شــركت در ســال جــاري‬ ‫اعــام كــرد‪.‬‬ ‫وي در خصــوص ارتقــا شــاخص رضايــت مشــتريان گفــت‪ :‬رضايــت مشــتري مهم‌تريــن‬ ‫معيــار بــراي ســنجش عملكــرد ايســاكو اســت و در واقــع؛ ديگــر اهــداف شــركت زيــر‬ ‫مجموعــه ايــن هــدف اصلــي بنــا نهــاده شــده اســت‪ .‬همانطــور كــه مطلــع هســتيد ايســاكو‬ ‫توانســته در ســه مــاه ســوم ســال ‪ 93‬بــا امتیــاز ‪ ،78‬بیشــترین میــزان رضایــت مشــتریان‬ ‫از خدمــات پــس از فــروش را نصیــب خــود کنــد‪ .‬امــا امســال بــا يقيــن بــر توانمنــدي و‬ ‫برنامــه ريــزي منســجمي كــه تدويــن كر ‌ده‌ايــم اميــد داريــم بــا حمايت‌هــاي مديريــت‬ ‫ارشــد گــروه امتيــاز ‪ 85‬درصــد را در كارنامــه خــود ثبــت كنيــم‪ .‬شــايد در نــگاه اول‬ ‫دســتيابي بــه ايــن امتيــاز‪ ،‬ســخت و چالشــي باشــد امــا اميدواريــم در ســال ‪ 94‬همچــون‬ ‫ســال‌هاي گذشــته ضمــن حفــظ جايــگاه برتــر خدمــات پــس از فــروش در جهــت اعتــاي‬ ‫آرمان‌هــاي گــروه و ارتقــاي رضايــت مشــتريان و كيفيــت خدمــات گام بــر داريــم‪.‬‬ ‫ ‪7‬‬
‫كپچر در دستان كارشناسان نمايندگي‌ها‬ ‫كاشناســان فنــي نمايندگي‌هــا بــراي‬ ‫ارائــه مطلــوب خدمــات پــس از فــروش‬ ‫بــه محصــول جديــد ايــران خــودرو‬ ‫در دوره آموزشــي "خــودروي كپچــر"‬ ‫شــركت كردنــد‪.‬‬ ‫در ايــن دوره كارشناســان فني‪ ،‬كارشناســان‬ ‫پذيــرش و سرپرســتان بــرق ‪ 10‬نمايندگــي‬ ‫منتخــب كــه بــه ايــن خــودرو خدمــات ارائــه‬ ‫مي‌دهنــد حضــور داشــتند‪ .‬شــركت كننــدگان‬ ‫ايــن دوره آموزشــي بــه صــورت عملــي و‬ ‫تئــوري مهارت‌هــاي خــود را در زمينــه‬ ‫شناســايي ســاختار مولتــي پلكــس خــودرو‪،‬‬ ‫دســته ســيم هــا‪ ،‬كنتــرل يونيــت هــا‪ ،‬سيســتم‬ ‫عيــب يابــي جديــد ‪ Borneo‬و گيربكــس‬ ‫‪ DC4‬افزايــش دادنــد‪.‬‬ ‫نگاهي به خودروی جديد سال ‪94‬‬ ‫برگزاري كلينك كپچر‬ ‫كلينيك نظرسنجي از مشتريان درباره محصول جديد رنو كپچر برگزار شد‪.‬‬ ‫هــدف از برگــزاري ايــن كلينيــك دريافــت نظــر مشــتريان دربــاره مشــخصات فنــي محصــول‬ ‫كپچــر‪ ،‬نمــاي بيــرون و داخلــي آن و همچنيــن دريافــت نظــر مشــتريان دربــاره قيمــت ايــن محصــول‬ ‫عنــوان شــده اســت‪ .‬در ايــن طــرح مصــرف ســوخت‪ ،‬شــتاب خــودرو‪ ،‬قــدرت موتــور و ســرعت‪،‬‬ ‫طراحــي چراغ‌هــاي جلــو و عقــب‪ ،‬طراحــي جلــو پنجــره‪ ،‬آيينه‌هــاي جانبــي‪ ،‬نمــاي جلــو و عقــب و‬ ‫همچنيــن طراحــي داشــبورد‪ ،‬سيســتم‌هاي صوتــي‪ ،‬امكانــات و تجهيــزات رفاهــي از ديــد مشــتريان‬ ‫مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رنــو كپچــر از ســري خودروهــاي همه‌جــا رو‬ ‫(كــراس‌اوور) اســت كــه بــه بــازار و مشــتريان‬ ‫معرفــي شــده اســت‪ .‬ايــران خــودرو بــه منظــور‬ ‫تاميــن ســايق متنــوع مشــتريان‪ ،‬محصــول‬ ‫كــراس‌اوور كپچــر را كــه از نظــر ابعــادي يــك‬ ‫شاســي بلنــد جمــع و جــور شــهري محســوب‬ ‫مي‌شــود بــراي عرضــه در بــازار ايــران درنظــر‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ايــن محصــول بــا حجــم موتــور ‪ 1.2‬ليتــر و‬ ‫توربــو چهارســيلندر خطــي بــوده و بــا گيربكــس‬ ‫شــش دنــده اتوماتيــك و كالچ دوبــل‪120 ،‬‬ ‫اســب بخــار قــدرت در چهــار هــزار و ‪ 900‬دور‬ ‫و ‪ 190‬نيوتــن متــر گشــتاور در دو هــزار دور در‬ ‫دقيقــه توليــد مي‌كنــد‪ .‬ايــن محصــول ســازگار‬ ‫بــا محيــط زيســت و داراي اســتاندارد آاليندگــي‬ ‫يــورو‪ 5‬بــوده و در هــر ‪ 100‬كيلومتــر پيمايــش‬ ‫تنهــا ‪ 5/5‬ليتــر ســوخت مصــرف مي‌كنــد‪.‬‬ ‫طــول كپچــر چهــار هــزار و ‪ 122‬ميلــي متــر‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫يعنــي كمــي بيش‌تــر از چهــار متــر و وزن آن‬ ‫نيــز ‪ 1180‬كيلوگــرم اســت‪ .‬فاصلــه بيــن محــور‬ ‫جلــو و محــور عقــب آن نيــز دو هــزار و ‪606‬‬ ‫ميلــي متــر طراحــي شــده اســت‪ .‬پهنــاي ايــن‬ ‫محصــول يــك هــزار و ‪ 778‬ميلــي متــر و ارتقــاع‬ ‫آن نيــز يــك هــزار ‪ 566‬ميلــي متــر اســت‪.‬‬ ‫كپچــر داراي سيســتم ترمــز ضدقفــل اســت‪.‬‬ ‫همچنيــن ســامانه تهويــه اتوماتيــك در آن‬ ‫تعبيــه شــده و رينــگ آن آلومينيومــي و داراي‬ ‫چــراغ روشــنايي در روز از نــوع ال‌اي ـي‌دي اســت‪.‬‬ ‫همچنيــن ايــن محصــول داراي سيســتم كنتــرل‬ ‫الكترونيكــي پايــداري اســت كــه داراي تكنولــوژي‬ ‫بااليــي بــوده و رانندگــي ايمنــي را بــه ارمغــان‬ ‫مــي آورد‪.‬‬ ‫بــراي افزايــش ايمنــي راننــده و سرنشــين‌ها‪،‬‬ ‫‌عــاوه بــر ايربگ‌هــاي جلــو‪ ،‬كيســه‌هاي‬ ‫جانبــي هــوا نيــز بــراي آن طراحــي شــده اســت‪.‬‬ ‫بــراي راحتــي و ايمنــي سرنشــينان‪ ،‬ســه عــدد‬ ‫پشت‌ســري بــراي صندلي‌هــاي عقــب در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬بــراي ســهولت در رانندگــي‪،‬‬ ‫آيینه‌هــاي جانبــي و شيشــه‌هاي عقــب بــه‬ ‫صــورت برقــي طراحــي شــده اســت‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪8‬‬ ‫همه چيز درباره كپچر‬ ‫ ‪9‬‬
‫كپچــر داراي كــروز كنتــرل و محدودكننــده‬ ‫ســرعت اســت‪ .‬راديــو‪ ،‬ره‌يــاب و كامپيوتــر ســفري‬ ‫نيــز از ديگــر امكانــات موجــود در ايــن خــودرو‬ ‫اســت‪ .‬ايــن محصــول قابليت‌هــاي ديگــري همچــون‬ ‫سيســتم مصــرف بهينــه‪ ،‬سنســور نــور و بــاران و‬ ‫دوربيــن ديــد عقــب‪ ،‬سيســتم كمــك در ســربااليي‪،‬‬ ‫مديريــت انــرژي هوشــمند‪ ،‬صندلي‌هــاي قابــل‬ ‫تنظيــم عقــب و‪ ...‬هــم دارد و اســتاندارد محافظــت‬ ‫از عابــر پيــاده يــورو ‪ NCAP‬را نیــز پــاس مــی کنــد‪.‬‬ ‫رنــگ بدنــه كپچــر بــه صــورت دورنــگ (‪)BiTone‬‬ ‫اســت‪ .‬در ســال ‪ 2013‬توليــد خــودروي كپچــر‬ ‫در شــركت رنــو شــروع شــد كــه در ايــن ســال‬ ‫بــا گذشــت تنهــا چهــار مــاه از توليــد‪ 200 ،‬هــزار‬ ‫دســتگاه از ايــن خــودرو در كليــه بازارهــاي رنــو‬ ‫بــه فــروش رســيده اســت‪ .‬در آغــاز شــروع فــروش‬ ‫ايــن محصــول در كــره جنوبــي فقــط هــزار دســتگاه‬ ‫در هفــت دقيقــه بــه فــروش رســيد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫نظرســنجي نمايشــگاه خــودروی ســئول در ســال‬ ‫‪ 2013‬محصــول كپچــر عنــوان بهتريــن خــودرو را از‬ ‫آن خــود كــرده اســت‪ .‬برنامــه فــروش ايــن محصــول‬ ‫در شــركت ايــران خــودرو آغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫پيش‌بيني‌هــا حکايــت از ايــن دارد کــه محصــول‬ ‫کپچــر در بــازار ايــران بــا اســتقبال زيــادي روبــه رو‬ ‫شــود‪ .‬بــا تحقــق ايــن موضــوع و راه انــدازي خطــوط‬ ‫توليــد آن در شــركت ايــران خــودرو و انتقــال‬ ‫دانــش و فــن آوري روز توليــد خــودرو بــه ايــران‪،‬‬ ‫نتايــج مفيــد و ارزنــده‌اي در مســير توســعه صنعــت‬ ‫خودروســازي كشــور حاصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درجــدول ذیــل لیســت نمایندگی‌هــای‬ ‫مجــاز جهــت ارائــه خدمــات بــه خــودروی‬ ‫کپچــر را مشــاهده می‌کنیــد‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه نمایندگی‌هــای فــاز دوم‪ ،‬در حــال‬ ‫ســپری کــردن دوره‌هــای آموزشــی مرتبــط‬ ‫بــا ایــن خــودرو هســتند‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫در بازدیــد مدیــران ایــران خــودرو‬ ‫از ســازمات تاکســیرانی شــهر تهــران‬ ‫افزایــش تعــداد مراکــز خدمــات پــس از‬ ‫فــروش تاکســی و مشــارکت ایــن گــروه‬ ‫خودروســازی در تامیــن قطعــات و کمــک‬ ‫در امــر نوســازی تاکســی هــای شــهر‬ ‫تهــران مطــرح شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس علــي نمکیــن مدیرعامــل ایســاکو از‬ ‫راه انــدازی اداره خاصــی بــرای تاکســی هــا در‬ ‫ایســاکو خبــر داد و گفــت‪ :‬یــا توجــه بــه رویکــرد‬ ‫مدیریــت جدیــد محدودیــت هــای قبلــی بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات بــه تاکســی هــا را نداریــم و عــاوه‬ ‫بــر ایــن بــا افزایــش ‪ 20‬درصــدی نــرخ اجــرت‬ ‫بــرای تعمیــرکاران نمایندگــی هــای خدمــات‬ ‫پــس از فــروش شــرایط تشــویقی بــرای ســرویس‬ ‫دهــی بــه تاکســی هــارا نیــز فراهــم کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ 150‬نمایندگــی‬ ‫ویــژه تاکســی در سراســر کشــور خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تعــداد نمایندگی‌هــای خدمــات پــس از‬ ‫فــروش در تهــران از نیمــه دوم ســال ‪ 93‬بــه ‪8‬‬ ‫مــورد در تهــران افزایــش یافتــه اســت کــه نیــاز‬ ‫اســت بــرای تبــادل اطالعــات جلســات مشــترکی‬ ‫بــا مســئوالن مربوطــه تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫میثــم مظفــر مدیرعامــل ایــن ســازمان در‬ ‫جلســه ای کــه میزبــان مدیــران ایــران خــودرو‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــا مصوبــه ای کــه‬ ‫شــورای عالــی حمــل و نقــل و ترافیــک مبنــی بــر‬ ‫جایگزینــی اســتاندارد یــورو ‪ 5‬بــه عنــوان شــرط‬ ‫ورود تاکســی بــه جــای دوگانــه ســوز بــودن دارد‬ ‫ورود ســرمایه گــذار بــه نــاوگان تاکســی راحــت‬ ‫شــده و بخشــی از قوانیــن دســت و پاگیــر بــرای‬ ‫ورود تاکســی بــه کشــور مرتفــع شــده اســت و‬ ‫امیدواریــم کــه ایــن آغــازی باشــد بــرای ورود‬ ‫خودروهــای مــدرن بــه نــاوگان تاکســیرانی‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده‬ ‫تاکســی‌هایی کــه کاتالیســت آنهــا تعویــض‬ ‫می‌شــود متعلــق بــه گــروه ایــران خــودرو اســت‬ ‫پیشــنهاد می‌کنیــم ایــن شــرکت خودروســاز در‬ ‫دوره‌هــای جدیــد تعویــض کاتالیســت همــکاری‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه بهمنــی قائــم مقــام‬ ‫مدیرعامــل ایــران خــودرو در فــروش‪ ،‬اقدامــات‬ ‫اخیرصــورت گرفتــه در تاکســیرانی تهــران‬ ‫را خوشــایند توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پیشــرفت‌ها باعــث افتخــار کشــور اســت و‬ ‫امیدواریــم بــا جلســات مشــترکی کــه برگــزار‬ ‫مــی شــود مشــکالت موجــود فــی مابیــن نیــز‬ ‫کارشناســی و حــل و فصــل شــود‪.‬‬ ‫ايران خودرو مازندران‬ ‫« خودروسازي خرز»‌ شد‬ ‫كارخانــه توليــدي گــروه صنعتــي‬ ‫ايــران خــودرو در اســتان مازنــدران در‬ ‫رويكــردي جديــد بــه « خــودرو ســازي‬ ‫خــزر» تغييــر نــام داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ايكوپــرس‪ ،‬شــركت ايــران‬ ‫خــودرو مازنــدران از مجموعــه كارخانه‌هــاي‬ ‫اســتاني گــروه صنعتــي ايــران خــودرو‪ ،‬بــه‬ ‫خودروســازي خــزر تغييــر نــام داد و بــا ايــن‬ ‫نــام بــه ثبــت رســيد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪10‬‬ ‫افزایش مراکز خدمات پس از فروش تاکسی به ‪ 8‬نمایندگی‬ ‫ ‪11‬‬
‫اخبار‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنفــی خدمــات‬ ‫پــس از فــروش خــودرو از ابــاغ‬ ‫دســتورالعمل جدیــد شــرایط‪ ،‬ضوابــط‬ ‫و ارزیابــی خدمــات پــس از فــروش‬ ‫صنعــت خــودرو خبــر داد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنفــی خدمــات پــس‬ ‫از فــروش خــودرو از ابــاغ دســتورالعمل‬ ‫جدیــد شــرایط‪ ،‬ضوابــط و ارزیابــی خدمــات‬ ‫پــس از فــروش صنعــت خــودرو خبــر داد‪.‬‬ ‫عباســعلی غیاثــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫دســتورالعمل جدیــد‪ ،‬ویرایــش چهــارم‬ ‫دســتورالعمل خدمــات پــس از فــروش‬ ‫صنعــت خــودرو اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این‌کــه در ایــن‬ ‫دســتورالعمل ضوابــط ارزیابــی ســطح‬ ‫کیفــی خدمــات پــس از فــروش صنعــت‬ ‫خــودرو ســخت‌گیرانه‌تر شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اجرایــی شــدن ایــن‬ ‫دســتورالعمل شــاهد افزایــش ســطح کیفــی‬ ‫نمایندگی‌هــای خدمــات پــس از فــروش‬ ‫خــودرو خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنفــی خدمــات پــس‬ ‫از فــروش خــودرو ادامــه داد‪ :‬تمرکــز‬ ‫دســتورالعمل جدیــد بــر جلــب رضایــت‬ ‫مشــتریان اســت بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر‬ ‫رده‌بندی‌هــای پیشــین مبنــی بــر وجــود‬ ‫نمایندگی‌هــای ســطح یــک‪ ،‬دو و ســه‬ ‫ایجــاد نمایندگی‌هــای ممتــاز نیــز در آن‬ ‫پیش‌بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمایندگی‌هــای ممتــاز کــه‬ ‫ایجــاد خواهنــد شــد‪ ،‬خدماتــی فراتــر از‬ ‫ســایر نمایندگی‌هــای خدمــات پــس از‬ ‫فــروش ارائــه داده و تجهیــزات کامل‌تــر و‬ ‫خاص‌تــری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫غیاثــی بــا بیــان این‌کــه ایــن‬ ‫دســتورالعمل در ابتــدای ســال جدیــد‬ ‫بــه تمــام شــرکت‌های خدمــات پــس از‬ ‫فــروش خودروســازان ابــاغ شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‌‪ :‬بــا اجــرای ایــن دســتورالعمل‬ ‫نمایندگی‌هایــی کــه کیفیــت خدمــات پــس‬ ‫از فــروش خــود را ارتقــا دهنــد تشــویق‬ ‫شــده و بــا نمایندگی‌هــای کــم کار برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــه‬ ‫عنــوان تنهــا نماینــده ایــران در بخــش‬ ‫صنعــت خــودرو بــا ارائــه پنــج محصــول‬ ‫خــود در چهــل و هشــتمین نمایشــگاه بیــن‬ ‫المللــی الجزایــر شــرکت کــرد و آخریــن‬ ‫توانایی‌هــای صنعتــی و تکنولوژیکــی خــود‬ ‫را در فضایــی بــه وســعت ‪ 200‬متــر مربــع در‬ ‫معــرض دیــد عمــوم قــرار داد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه بیــن المللــی الجزایــر‪  ‬بــا حضــور‬ ‫عبــد المالــک ســال‪ ،‬نخســت وزیــر الجزائر‪،‬نیرمــاال‬ ‫ســیتارامان‪  ‬وزیــر تجــارت و صنایــع هنــد و‬ ‫تعــدادی از مســووالن حکومتــی الجزایــر و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬بــا شــعار تنــوع اقتصــادی بــه هــدف‬ ‫توســعه پایــدار‪ ،‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫نخســت وزیــر الجزایــر بــه همــراه‪  ‬عامــری‬ ‫ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در الجزیــره‪ ‬‬ ‫و هیــات همــراه از غرفــه ایــران خــودرو‬ ‫بازدیــد کردنــد‪ .‬گــروه صنعتــی ایــران خــودرو‬ ‫خودروهــای دنــا‪ ،‬رانــا‪ ،‬ســورن ای ال ایکــس‪،‬‬ ‫ســمند ال ایکــس و محصــول جدیــد خــود‪ ،‬وانــت‬ ‫آریســان‪ ،‬را در غرفــه خــود بــه نمایــش گذاشــت‪.‬‬ ‫در چهــل و هشــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫الجزایــر بیــش از ‪ 1300‬شــرکت از ‪ 30‬کشــور در‬ ‫غالــب ‪ 742‬شــرکت کننــده خارجی و ‪ 643‬شــرکت‬ ‫کننــده محلــی شــرکت کردنــد و توانایی‌هــای‬ ‫خــود را در بخــش هــای صنایــع خودرویــی‪،‬‬ ‫صنایــع غذایــی‪ ،‬بافندگــی‪ ،‬میکانیکــی‪ ،‬انــرژی‪،‬‬ ‫خدمــات‪ ،‬صنایــع الکترونیکــی‪ ،‬صنایــع منزلــی و‬ ‫دکوراســیون و ســاختمانی بــه نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫کشــورهای فرانســه‪ ،‬آلمــان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬پرتغــال‪،‬‬ ‫ایــاالت متحــده آمریــکا‪ ،‬برزیــل‪ ،‬شــیلی‪ ،‬کوبــا‪،‬‬ ‫ژاپــن‪ ،‬چیــن‪ ،‬ایــران‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬مالــزی‪ ،‬ویتنــام‪،‬‬ ‫هنــد‪ ،‬ســودان‪ ،‬ســنگال‪ ،‬نیجــر‪ ،‬مصــر‪ ،‬لیبیــی‪،‬‬ ‫تونــس‪ ،‬ســوریه‪ ،‬اردن‪ ،‬فلســطین‪ ،‬جمهــوری چــک‪،‬‬ ‫پاکســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬صربســتان از جملــه شــرکت‬ ‫کننــدگان در ایــن نمایشــگاه بودنــد‪.‬‬ ‫الجزایــر از جملــه کشــورهایی کــه اســت کــه‬ ‫بــه محصــوالت ایرانــی اقبــال بســیاری زیــادی‬ ‫نشــان داده و مــردم مســلمان ایــن کشــور ترجیــح‬ ‫مــی دهنــد تــا خــودروی ســاخت یــک کشــور‬ ‫اســامی را خریــداری کننــد‪  .‬الجزایــر بــا بیــش‬ ‫از ‪ 35‬میلیــون نفــر جمعیــت دارای بــازار خوبــی‬ ‫بــرای واردات خــودرو اســت و ســاالنه حــدود ‪۴۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار دســتگاه انــواع خــودرو بــه ارزش ‪۵‬‬ ‫میلیــارد دالر وارد ایــن کشــور می‌شــوند‪.‬‬ ‫دوميــن کارگاه آموزشــی – مشــارکتی‬ ‫کارشناســان پذیــرش نمایندگــی هــای‬ ‫دفتــر مشــهد در راســتای بــروز آوری‬ ‫دانــش و مهــارت کارشناســان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رجــب زاده مديــر محتــرم دفترمنطقــه ای‬ ‫مشــهد در ايــن مراســم مهمتريــن وظيفــه‬ ‫كارشناســان پذيــرش را جلــب رضايــت مشــتري‬ ‫عنــوان كــرد و گفــت‪ :‬ايســاكو بــراي افزايــش‬ ‫رضايــت مشــتري طرح‌هــاي متنوعــي از جملــه‬ ‫طــرح فلــوآپ‪ ،‬سيســتم نوبــت دهــي و تشــكيل‬ ‫حلقــه كارشناســان پذيــرش را اجرايــي كــرده‬ ‫اســت‪ .‬وي افــزود‪ :‬نقــش كارشناســان پذيــرش‬ ‫در جايــگاه نمايندگــي آنقــدر موثــر اســت كــه در‬ ‫بازنگــري ‪ 4‬دســتورالعمل ارزيابــي صنايــع ‪7/5‬‬ ‫درصــد امتيــاز نمايندگــي را بــه فراينــد پذيــرش‬ ‫تــا ترخيــص تخصيــص داده انــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ايــن كارگاه‪ ،‬توضيحاتــي دربــاره‬ ‫طــرح ادغــام ايكــوكارت و كارت طاليــي‬ ‫امدادخــودرو مطــرح شــد‪ .‬یکپارچــه ســازی‬ ‫سیســتم‌های گــروه صنعتــی ایــران خــودرو‬ ‫بخصــوص سیســتم‌های مرتبــط بــا مشــتریان‬ ‫نهایــی و نمایندگی‌هــا یکــی از اهــداف گــروه‬ ‫صنعتــی عنــوان شــده اســت‪ .‬همچنیــن نحــوه‬ ‫اجــرای طــرح ادغــام ایکــوکارت و کارت طالیــی‬ ‫آمــوزش داده شــد ‪ .‬لــزوم آگاهــي كارشناســان‬ ‫پذيــرش از آخريــن اطالعيه‌هــاي فنــي ‪/‬گارانتــي‬ ‫و فراخوان‌هــای جــاري شــركت و لــزوم تســلط‬ ‫كارشناســان پذيــرش بــر آييــن نامــه گارانتــي از‬ ‫ديگــر مباحــث ايــن كارگاه بــود‪.‬‬ ‫تشــریح مبانــی و اصــول گارانتــی‪ ،‬كارت‬ ‫گارانتــي‪ ،‬مجــوز گارانتــي قطعــات مصرفــي‪،‬‬ ‫روش‌هــای اخــذ مجــوز گارانتــی‪ ،‬کنترل‌هــای‬ ‫سیســتم گارانتــی و تســهیل در اســتفاده از‬ ‫اجرت‌هــای بــدون قطعــه‪ ،‬نمایندگــی پایلــوت‬ ‫و خدمــات پايلوتــي‪ ،‬سيســتم ‪ unix‬نمايندگــي‪،‬‬ ‫سيســتم کســب و کار نمایندگــی (‪ ، )EB‬ســند‬ ‫گارانتــي مكانيــزه‪ ،‬سیســتم ‪( Astai‬وب‬ ‫ســايت شــركت رنــو پــارس جهــت ثبــت مشــاوره‬ ‫و درخواســت مجــوز بــراي خودروهــاي گــروه رنــو‬ ‫و كپچــر ) از ديگــر اقدامــات ايــن دوره بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه يزدانيــان‪ ،‬کارشــناس مســئول‬ ‫نظــارت بــر شــبکه گــزارش عملكــرد نمايندگــي‪،‬‬ ‫دفتــر و كل كشــور در خصــوص شــاخص‌هاي‬ ‫مرتبــط بــا هــر پســت در ســال ‪ 93‬را ارائــه و‬ ‫نقــاط ضعــف موجــود و راهکارهــای الزم جهــت‬ ‫بهبــود عملکــرد دفتــر بــه ویــژه در بحــث رضایــت‬ ‫مشــتری تشــریح شــد ‪.‬‬ ‫وانت آريسان‪ ،‬وارد دوره آموزشي شد‬ ‫اولين دوره آموزش تخصصي برق «وانت آريسان» برگزار شد‬ ‫ارتباط مستقيم مشتريان با مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو‬ ‫امــكان برقــراري ارتبــاط مســتقيم‬ ‫مشــتريان بــا مديــر عامــل گــروه صنعتــي‬ ‫ايــران خــودرو فراهــم شــد‪.‬‬ ‫ايــن اقــدام بــا هــدف تســهيل برقــراري ارتبــاط‬ ‫بــا مديــر ارشــد گــروه صنعتــي ايــران خــودرو‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬بــر ايــن اســاس مشــتريان‬ ‫محتــرم ايــران خــودرو مي‌تواننــد از طريــق‬ ‫شــبكه‌هاي اجتماعي(وايبــر‪ ،‬واتــس آپ و ‪ )..‬بــا‬ ‫شــماره ‪ 09203003060‬بــا مديــر عامــل گــروه‬ ‫صنعتــي ايــران خــودرو ارتبــاط برقــرار كننــد‪.‬‬ ‫ايــن امــكان ارتباطــي بــا هــدف انتقــال‬ ‫انتقــادات‪ ،‬پيشــنهادات و مشــكالت احتمالــي‬ ‫مشــتريان بــه مديريــت ارشــد ايــران خــودرو‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫در پايــان برنامــه تقديــر و تشــكر از افــراد برتــر‬ ‫آزمــون سراســری ســال ‪ ، 93‬آزمــون کتبــی نکات‬ ‫فنــی فراخــوان و گارانتــي‪ ،‬آزمــون کارگاه مهــارت‬ ‫ارتباطــی بــا اهــدا جوایــز انجــام پذيرفــت ‪.‬‬ ‫نفرات برتر آزمون سراسري‪:‬‬ ‫ايمــان مهــرو رتبــه اول آزمــون سراســري‬ ‫در منطقــه از نمايندگــي ‪ ،‌3013‬جــواد محمــدي‬ ‫رتبــه دوم آزمــون سراســري در منطقــه ‌از‬ ‫نمايندگــي ‪‌،3057‬حجــت اهلل شــجاعي رتبــه دوم‬ ‫آزمــون سراســري در منطقــه از نمايندگــي ‪3056‬‬ ‫كارشــناس پذيــرش برتــر منطقــه در‬ ‫ســال ‪:1393‬‬ ‫حميده جهاني از نمايندگي ‪3020‬‬ ‫نفــرات برتــر آزمــون كتبــي نــكات‬ ‫فنــي فراخــوان‪ ،‬گارانتــي و كارگاه مهــارت‬ ‫ارتباطــي‪:‬‬ ‫محســن درودي از نمايندگــي ‪ ،3021‬مرتضــي‬ ‫اكبريــان از نمايندگــي ‪ ،3055‬مهــرداد وحيــدي‬ ‫از نمايندگــي ‪ ‌،3036‬شــرافتي از نمايندگــي‬ ‫‪ ،3097‬مجتبــي نعمــت خــواه از نمايندگــي‬ ‫‪ ،3055‬نظــرزاده از نمايندگــي ‪ ،3055‬ولــي زاده‬ ‫از نمايندگــي ‪ ،3091‬حصــاري از نمايندگــي‬ ‫‪ ،3023‬راســتي از نمايندگــي ‪ ،3067‬صنوبــري از‬ ‫نمايندگــي ‪.3004‬‬ ‫ايــن دوره‌ي آموزشــي بــه درخواســت مســئوالن ايــران خــودرو‬ ‫تبريــز بــا هــدف آمادگــي و آشــنايي بيشــتر مخاطبــان بــا نحــوه‬ ‫مونتــاژ ايــن خــودروي جديــد برپــا شــد‪.‬‬ ‫كارشناســان‪ ،‬تكنســين‌ها و پرســنل خــط توليــد شــركت ايران‌خــودرو‬ ‫تبريــز اعضــا شــركت كننــده در ايــن دوره آموزشــي بودنــد كــه با مشــخصات‬ ‫سيســتم‌هاي مكانيكــي و الكتريكــي محصــول و تجهيــزات نصــب شــده در‬ ‫مقايســه بــا ديگــر محصــوالت مشــابه و نحــوه عيــب يابــي اســتاندارد ايــن‬ ‫خــودرو آشــنا شــدند‪.‬‬ ‫دوره مذكــور بصــورت تئــوري و عملــي بــراي ســه شــيفت كاري خــط‬ ‫توليــد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وانــت آريســان در ايران‌خــودرو تبريــز بــا ظرفيــت ‪ 25‬دســتگاه در‬ ‫ســاعت و ركــورد توليــد ‪ 604‬دســتگاه در روز در حــال توليــد اســت كــه در‬ ‫نــوع خــود يكــي از باالتريــن ركوردهــاي توليــد را در اختيــار دارد‪.‬‬ ‫ايــن خــودرو بــا ‪ 410‬قطعــه جديــد طراحــي و توليــد شــده اســت‬ ‫و ترمــز ضــد قفــل‪ ،‬كيســه هــواي سرنشــين و راننــده و فرمــان تاشــو و‬ ‫همچنيــن سيســتم تهويــه مطبــوع و سيســتم تنظيــم صندلــي راننــده و‬ ‫شــاگرد از امكانــات آن محســوب مي‌شــود‪.‬‬ ‫ايــن محصــول ابتــدا بصــورت دوگانــه ســوز وارد بــازار مــي شــود و بــه‬ ‫درخواســت مشــتريان در مرحلــه بعــد نــوع بنزينــي آن نيــز توليــد خواهــد‬ ‫شــد ‪.‬‬ ‫وانــت آريســان داراي كيفيــت باالتــر و مصــرف ســوخت كمتــر نســبت‬ ‫بــه محصــول قبلــي يعنــي وانــت بــاردو اســت‪ .‬ايــن خــودرو از پلتفــرم پــارس‬ ‫كــه از موتــور بهينــه شــده روآ ( ‪ OHVII‬بهينــه ) ســود مي‌بــرد همچنيــن‬ ‫ازگيربكــس و ديفرانســيل و ميــل گاردن بهينــه شــده نيــز ســود مي‌بــرد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪12‬‬ ‫دستورالعمل جدید‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫ابالغ شد‬ ‫نمایشگاه بین المللی الجزایر‬ ‫میزبان محصوالت ایران خودرو‬ ‫كارشناسان پذيرش دفتر مشهد در كارگاه آموزشي‬ ‫ ‪13‬‬
‫اخبار‬ ‫دنـا‬ ‫در دوره آموزشی‬ ‫طــرح عيــب يابــي سيســتماتيك‬ ‫در محــل نمايندگــي بــراي خــودرو‬ ‫دنــا بــه اجــرا درآمــد‪.‬‬ ‫دوره آمــوزش عيب‌يابــي سيســتماتيك‬ ‫در محــل نمايندگــي (‪ )OJ.T‬در راســتاي‬ ‫برنامــه عملياتــي ســال ‪ 94‬مديريــت آمــوزش‬ ‫فنــي اجرايــي شــد‪.‬‬ ‫برگــزاري ايــن دور ‌ه بــه صــورت پايلــوت‬ ‫از دفتــر منطقـه‌اي شــيراز آغــاز و نمايندگي‬ ‫‪ 2254‬محــل آمــوزش دوره معرفــي شــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش معاونــت شــبكه و‬ ‫خدمــات پــس از فــروش دوره يــاد شــده‬ ‫در نمايندگي‌هــاي فعــال و مشــتري‌مدار‬ ‫تشــكيل مي‌شــود تــا پاســخگوي مناســبي‬ ‫جهــت رفــع نيــاز مشــتريان باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اينكــه خــودروي دنــا بــه‬ ‫نمايشگاه تخصصي قطعات خودرو‬ ‫با هدف برخورد با کاالهاي بي کيفيت‬ ‫ســومین نمایشــگاه تخصصــی قطعــات‬ ‫خــودرو نهــم تــا دوازدهــم ارديبهشــت‬ ‫مــاه در هتــل المپيــك برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ايــن نمايشــگاه ســازندگان قطعــات خــودرو‬ ‫و ماشــین‌آالت‪ ،‬آخریــن دســتاوردهای فنــی‪،‬‬ ‫محصــوالت و تولیــدات خــود را در معــرض‬ ‫دیــد کارشناســان و همــکاران خــود در صنعــت‬ ‫خودرو‌ســازی قــرار داده‌انــد‪ .‬ایــن نمایشــگاه‬ ‫را اتحادیــه صنــف فروشــندگان لــوازم یدکــی‬ ‫اتومبیــل و ماشــین‌آالت تهــران برگــزار کرده اســت‬ ‫تــا عــاوه‌بــر افزایــش اعتمــاد تولید‌کننــدگان‬ ‫خــودرو و مصرف‌کننــدگان بــه قطعه‌ســازان و‬ ‫تولید‌کننــدگان لــوازم یدکــی ارتبــاط زنجیــره‬ ‫تولیــد‪ ،‬توزیــع و مصرف‌کننــدگان قطعــات خــودرو‬ ‫تقویــت شــود‪.‬‬ ‫علي‌اكبــر بخشــي‪ ،‬رئيــس اتحاديــه صنــف‬ ‫فروشــندگان لــوازم يدکــي اتومبيــل و ماشــين‬ ‫آالت تهــران در حاشــيه ايــن نمايشــگاه گفــت‪:‬‬ ‫هــدف اصلــي از تشــکيل ايــن نمايشــگاه شناســايي‬ ‫و برخــورد بــا کاالهــاي بــي کيفيــت اســت ‪.‬در‬ ‫ســال‌های اخیــر ســاخت و ورود قطعــات یدکــی‬ ‫بی‌کیفیــت و نامرغــوب بــه بــازار لــوازم یدکــی‬ ‫خــودرو ســبب کاهــش اعتمــاد مصرف‌کننــدگان‬ ‫بــه چنیــن کاالهایــی شــده اســت و اتحادیــه‬ ‫فروشــندگان لــوازم یدکــی اتومبیــل تــاش کــرده‬ ‫اســت تــا بــا برپایــی چنیــن نمایشــگاه‌هایی‬ ‫درخصــوص ســازندگان و فعــاالن بــازار تولیــد و‬ ‫عرضــه قطعــات یدکــی کــه مــورد تاییــد اتحادیــه‬ ‫و دارای اســتانداردهای الزم هســتند‪ ،‬اطالع‌رســانی‬ ‫کنــد‪ .‬وي خاطــر نشــان كــرد‪ :‬معتقــدم نيــاز‬ ‫مشــترکي ميــان توزيــع کننــدگان‪ ،‬توليدکننــدگان‬ ‫و مصــرف کننــدگان وجــود دارد کــه بــا برگــزاري‬ ‫ايــن گونــه نمايشــگاه‌ها مي‌توانيــم پاســخگوي‬ ‫ايــن نيــاز مشــترک باشــيم و بايــد بــي اعتمــادي‬ ‫کــه بيــن مصــرف کننــده و توليدکننــده طــي‬ ‫ســال‌هاي اخيــر بــه وجــود آمــده برطــرف شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف فروشــندگان لــوازم یدکــی‬ ‫اتومبیــل و ماشــین‌آالت تهــران گفــت‪ :‬بــا هــدف‬ ‫جمــع آوری و محدودیــت عرضــه کاالهــای غیــر‬ ‫اســتاندارد از بــازار لــوازم یدکــی خــودرو‪ ،‬بــا‬ ‫معرفــی یــک برنــد برتــر و عرضــه کاالهــای‬ ‫معتبــر و شناســنامه دار داخلــی و خارجــی‪ ،‬عرضــه‬ ‫کاالهــای بــی کیفیــت بــه حداقــل می‌رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه بــا همــکاری وزارت صنعــت‬ ‫و اتحادیه‌هــای مربوطــه‪ ،‬قــرار اســت بــزودی بــا‬ ‫رونمایــی از یــک برنــد‪ ،‬اطمینــان خاطــر مصــرف‬ ‫کننــدگان بــه حداقــل کیفیــت و اســتاندارد قطعات‬ ‫یدکــی فراهم شــود‪.‬همچنين در حاشــيه نمايشــگاه‬ ‫محمدباقــر رجــال رئیــس اتحاديــه توليدکننــدگان‬ ‫قطعــات خــودرو نيــز گفــت‪ :‬در کشــور توانايــي‬ ‫ســاخت برخــي قطعــات خــودرو از ‪ 80‬تــا ‪100‬‬ ‫درصــد وجــود دارد ولــي طــي ســال هــاي گذشــته‬ ‫صنعــت توليــد قطعــات خــودرو افــت شــديدي‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وي ادامــه داد‪ :‬بيشــتر قطعــه ســازان در‬ ‫حــال حاضــر زيــر ‪ 50‬درصــد ظرفيــت خــود کار‬ ‫مي‌کننــد کــه متاســفانه ايــن امــر از گرفتــاري‬ ‫هايــي نظيــر افزايــش بدهــي هــا و مشــکالت‬ ‫بانکــي و تعهــدات مالــي ناشــي مــي شــود‪.‬‬ ‫رجــال اظهــار داشــت‪ :‬هيــچ گونــه کنترلــي بــه‬ ‫کاالهــاي وارداتــي وجــود نــدارد و بــه دليــل افــت‬ ‫توليــد خــودرو قطعــه ســازان بــه هميــن ميــزان بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــي مواجــه گرديــده انــد‪.‬‬ ‫همكاري صنعت و دانشگاه‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫مديريــت آمــوزش فنــي ايســاكو بــراي حفــظ ارتبــاط و همــكاري صنعــت و دانشــگاه‬ ‫"دوره آموزشــي طراحــي سيســتم‌هاي مديريــت موتــور خــودرو"‌را در دانشــگاه مهندســي‬ ‫مكانيــك دانشــگاه صنعتــي خواجــه نصيرالديــن طوســي برگــزار كــرد‪.‬‬ ‫مدرســان ايــن دوره آموزشــي بــا توجــه بــه نيــاز دانــش پژوهــان مباحــث فنــي مربــوط بــه اصــول‬ ‫مهندســي و طراحــي موتــور خــودرو را بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهاي آاليندگــي روز دنيــا را مــورد‬ ‫بحــث قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫همچنيــن سيســتم ســوخت رســاني و جرقــه زنــي الكترونيكــي خــودرو در ايــن دوره آموزشــي بــه‬ ‫دانــش پژوهــان ارايــه شــد‪.‬‬ ‫طــرح بازديــد نماینــدگان شــبكه‬ ‫فــروش و خدمــات پــس از فــروش از‬ ‫خطــوط توليــدي اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ايــن طــرح بــه منظــور ارتبــاط بيش‌تــر‬ ‫شــبكه بــا شــركت و آگاهــي از موفقيت‌هــا و‬ ‫پيشــرفت‌هاي فنــي خطــوط توليــد بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا درآمــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذكــر اســت نماينــدگان شــركت‬ ‫براســاس ســابقه فعاليــت گــروه بنــدي شــده و بــه‬ ‫تدريــج در گروه‌هــاي ‪ 30‬نفــره دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫نخســتين گــروه از نمايندگي‌هــا بــا ســابقه ‪40‬‬ ‫ســال بــه بــاال از خطــوط پــرس‪ ،‬بدنــه ســازي‬ ‫ومونتــاژ بازديــد كردند‪.‬ايــن طــرح تــا بازديــد‬ ‫تمامــي نمايندگي‌هــا از خطــوط توليــدي ادامــه‬ ‫خواهــد يافــت‪ .‬برگــزاري جلســات همفكــري و‬ ‫گفــت و گــو بــا انجمن‌هــاي صنفــي نماينــدگان‬ ‫سراســر كشــور يكــي از ديگــر از اقدامــات‬ ‫برنامه‌ريــزي ايــران خــودرو در ســال جــاري‬ ‫اســت‪ .‬ايــن جلســات بــه طــور مشــترك بــا‬ ‫حضــور مســئوالن ارشــد حــوزه قائــم مقــام بــازار‬ ‫يابــي‪ ،‬فــروش شــركت ايــران خــودرو و مديــران‬ ‫مرتبــط شــركت ايســاكو برگــزار مي‌شــود‪.‬‬ ‫تاكنــون دو نشســت بــا اعضــاي انجمــن صنفي‬ ‫اســتان‌‌هاي فــارس‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬كرمــان و مشــهد بــا‬ ‫حضــور بهمنــي قائــم مقــام مديرعامــل در فروش و‬ ‫بازاريابــي خــودرو‪ ،‬خــان كرمــي معــاون بازاريابــي‬ ‫و فــروش و نمكيــن مديرعامــل شــركت ايســاكو‬ ‫برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫در ايــن نشســت‌ها كــه بــا حضــور مديــران‬ ‫تابعــه ســازمان‌ها مذكــور تشــكيل شــده‬ ‫نماينــدگان ضمــن بيــان نظــرات و پيشــنهادهاي‬ ‫خــود در مســائل جــاري فــروش‪ ،‬ديگــر مشــكالت‬ ‫ي خــود را نيــز اعــام داشــتند‬ ‫حــوزه نمايندگــ ‌‬ ‫و نيــز سياســت‌ها و انتظــارات حوزه‌هــاي‬ ‫مديريتــي شــركت‌هاي ايــران خــودرو و ايســاكو‬ ‫بــه نماينــدگان انجمن‌هــاي صنفــي اعــام‬ ‫شــد‪ .‬براســاس برنامه‌ريــزي انجــام شــده‪،‬‬ ‫ايــن نشســت‌ها بــه صــورت هفتگــي بــا همــه‬ ‫انجمن‌هــاي صنفــي برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صعود تیم کوهنوردی ایساکو به درفک‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت آزاد ســازی خرمشــهر‪ ،‬تیــم‬ ‫کوهنــوردی شــرکت ایســاکو‪ ،‬طبــق برنامــه نیمــه ســنگین دو‬ ‫روزه‌ای بــه قلــه درفــک واقــع در شهرســتان رودبــار صعــود کــرد‪.‬‬ ‫اعضــای تیــم را عبدالهــی‪ ،‬حســینی‪ ،‬مهــری‪ ،‬میرهاشــمی‪ ،‬شمشــیری‪،‬‬ ‫پــوالدی‪ ،‬امیــری‪ ،‬قائــم پنــاه‪ ،‬مختــاری‪ ،‬قمریــان‪ ،‬محمــودی‪ ،‬عبدلی‪،‬رحمتــی‬ ‫و نبــی زاده تشــکیل می‌دادنــد کــه سرپرســتی بــه عهــده فریــدون‬ ‫میرهاشــمی و راهنمــای گــروه بــه عهــده غالمعلــی پــوالدی بــود‪.‬‬ ‫ایــن تیــم هفتــم خــرداد مــاه از محــل شــرکت بــه ســمت شهرســتان‬ ‫رودبــار حرکــت کردنــد بعــد از رســیدن بــه شــمال شــرقی رودبــار و از مســیر‬ ‫جــاده توتکابــن در دامنه‌هــای منطقــه ییالقــی ايــن منطقــه اســتراحت و‬ ‫بامــداد روز جمعــه هشــتم خــرداد مــاه از مســیر برنامه‌ریــزی شــده بــه قلــه‬ ‫‪ ۲۷۲۰‬متــری درفــک صعــود کردنــد‪.‬‬ ‫قلــه درفــک آتــش فشــان خاموشــی اســت کــه بــا ارتفــاع ‪ ۲۷۲۰‬متــر‬ ‫از ســطح دریــا و در مرکــز مثلثــی بیــن دو شهرســتان رودبــار و ســیاهکل‬ ‫بــر فــراز منطقــه دیلمــان‪ ،‬عمارلــو و خــورگام چــون دری درخشــان‪ ،‬همــه‬ ‫ســاله پذیــرای طبیعــت دوســتان و کوهنــوردان بســیاری از اقصــی نقــاط‬ ‫کشــور اســت‪ .‬در دامنه‌هــای شــمالی درفــک‪ ،‬شــهرهای رشــت‪ ،‬الهیجــان‬ ‫و ســیاهکل‪ ،‬از جهــت غــرب جــاده قزویــن رشــت و همچنیــن دره ســفید‬ ‫رود‪ ،‬و از ســمت جنــوب بــه کوه‌هــای منجیــل و از مشــرق و جنــوب شــرقی‬ ‫ناظــر بــه کوه‌هــای پیــش کــوه و رشــته کوه‌هــای عظیــم تخــت ســلیمان‬ ‫متصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫درفــک از دو کلمــه دال و فــک تشــکیل یافتــه اســت ‪ .‬در گویــش گیلکــی‬ ‫دال بنــام پرنــده ایســت از خانــواده عقــاب و فــک بمعنــای آشــیان و دالفــک‬ ‫یعنــی آشــیانه عقــاب تشــکیل شــده اســت‬ ‫جبهه‌هــای متفــاوت درفــک هــر یــک ویژگــی هــای خــاص خــود را دارد‬ ‫کــه از جهــات جغرافیایــی و پوشــش گیاهــی از مناطــق نیمــه خشــک و مراتع‬ ‫سرســبز تــا جنگل‌هــای انبــوه متغیــر اســت‪ .‬جنگل‌هــای ایــن منطقــه از‬ ‫انــواع درختــان راش‪ ،‬بلنــد مــازو‪ ،‬ممــرز‪ ،‬اربــا (خرمالــوی وحشــی)‪ ،‬ســرخدار‬ ‫تشــکیل شــده و ده‌هــا گونــه دیگــر درختــان بوتـه‌ای و گیاهــی نیــز در ایــن‬ ‫جنگل‌هــا و در ســایه درختــان عظیــم وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫جنگل‌هــای حاشــیه درفــک از گذشــته بــه عنــوان زیســتگاه جانــوران و‬ ‫پرنــدگان بــا ارزشــی چــون مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬خــرس قهــوه‌ای‪ ،‬پلنــگ و پرنــدگان‬ ‫مهمــی چــون انــواع عقــاب‪ ،‬کبــک‪ ،‬کبوترهــای وحشــی و دیگــر پرنــدگان‬ ‫مطــرح بــوده اســت‪ .‬قســمت بــاالی قلــه درفــک بــه ســبب ماهیــت خــاص‬ ‫زمیــن ســاختی‪ ،‬آهکــی‪ ،‬ســنگی و آب گریزهــای متعــدد در ســنگ‌های زیــر‬ ‫زمینــی هیــچ ســفره آبــی و چشــمه‌ای پیــدا نمی‌شــود و بــه ایــن دلیــل‬ ‫ســاکنان ایــن منطقــه بایــد بــا برداشــت برف‌هــای یخچــال آن نیــاز آبــی‬ ‫خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪14‬‬ ‫عنــوان خــودرو لوكــس بــه مشــتريان عرضــه‬ ‫مي‌شــود برگــزاري دوره‌هــاي رفــع ايــراد‬ ‫شــايع ايــن خــودرو‪ ،‬آشــنايي با سيســتم‌هاي‬ ‫نويــن الكتريكــي همچــون سيســتم مالتــي‬ ‫پلكــس كــه در ايــن خــودرو كاربــرد فــراوان‬ ‫دارد مي‌توانــد شــاخص كيفيــت تعميــرات‬ ‫را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضيــح اســت ايــن دوره ويــژه‬ ‫كارشناســان فنــي و سرپرســتان بــرق‬ ‫نمايندگي‌هــاي مجــاز برنامه‌ريــزي و‬ ‫تشــكيل شــد‪.‬‬ ‫برگزار شد‪:‬‬ ‫بازديد نمايندگی‌ها از خطوط توليدی‬ ‫ ‪15‬‬
‫گزارش‬ ‫نمايشگاه خودرو شيراز ‪94‬‬ ‫رونمایی از سامانه پیامکی اصل بخرید‬ ‫چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی خــودرو و قطعــات شــیراز عصــر دیــروز بــا حضــور ‪ 250‬شــرکت تولیــد‬ ‫و توزیــع کننــده داخلــی و نمایندگی‌هــای شــرکت‌های خارجــی در ‪ 17‬هــزار مترمربــع فضــای نمایشــگاهی‬ ‫مســقف و شــش هــزار متــر مربــع فضــای بــاز برپــا شــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه در حالــی آغــاز بــه‌کار کــرد کــه ایران‌خــودرو یکــی از ســه ســالن اصلــی نمایشــگاه را در‬ ‫اختیــار خــود و شــرکت‌های تابع ـه‌اش ازجملــه ایســاکو‪ ،‬ســاپکو‪ ،‬ایران‌خــودرو دیــزل‪ ،‬امــداد خــودرو ایــران و‬ ‫نمایندگی‌هــای فــروش و خدمــات پــس از فــروش قــرار داده بــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایران‌خــودرو گــروه خودروســازی بهمــن‪ ،‬کرمــان خــودرو‪ ،‬مدیــران خــودرو و رایــن خــودرو از‬ ‫جملــه شــرکت‌های حاضــر در نمایشــگاه چهاردهــم هســتند‪.‬‬ ‫‪ ‬در روز نخســت نمایشــگاه شــیراز‪ ،‬مهنــدس عبــاس ملكــي تهرانــي‪ ،‬قائــم مقــام ارشــد مديرعامــل گــروه‬ ‫صنعتــي ايــران خــودرو از طــرح « سيســتم پيامكــي اصــل بخريــد» ايســاكو و « نمايشــگاه مجــازي ايــران خــودرو»‌‬ ‫رونمايــي كــرد‪.‬‬ ‫در حاشيه نمايشگاه‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫تصويــر بيلبــوردي كــه مي‌بينــد توســط‬ ‫جنــاب آقــاي مــروج حســيني‪ ،‬صاحــب امتيــاز‬ ‫فروشــگاه ‪ 4189888‬در شــيراز اكــران شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فرهنــگ خدمــت اقــدام ايــن فروشــگاه را در‬ ‫راســتاي حفــظ و ارتقــاء برنــد ايســاكو شايســته‬ ‫تقديــر مي‌دانــد و آمادگــي خــود را بــراي‬ ‫ي ســاير نمايندگي‌هــا بــراي اكــران و‬ ‫هماهنگــ ‌‬ ‫تبليغــات موثــر ‪ ،‬اعــام مي‌نمايــد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪16‬‬ ‫طرحی مهم برای احراز اصالت قطعه‬ ‫یکــی از حرکت‌هــای مهــم و مــورد نیــاز کــه ســرانجام در ایــن نمایشــگاه‬ ‫از آغــاز آن خبــر داده شــد‪ ،‬اجرایــی شــدن طــرح اصالــت قطعــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از عرضــه قطعــات یدکــی تقلبــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح مصــرف کننــدگان پــس از خریــد قطعــه شــماره بارکــد‬ ‫درج شــده روی بســته بنــدی آن را بــه شــماره ‪  300031‬پیامــک می‌کننــد‬ ‫و بالفاصلــه پــس از ارســال پیامــک‪ ،‬اصالــت داشــتن یــا نداشــتن قطعــه و‬ ‫قیمــت آن از طریــق پیــام کوتــاه بــه مشــتریان اطالع‌رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی همزمان نمایشگاه مجازی‬ ‫راه‌انــدازی نمایشــگاه مجــازی محصــوالت ایــران خــودرو بــه نشــانی‬ ‫‪ www.ikcopress.ir‬از دیگــر اتفاقــات جالــب توجــه نمایشــگاه بــود‪ .‬در فــاز‬ ‫نخســت ایــن نمایشــگاه مجــازی برندهــای ملــی ایــران خــودرو شــامل دنــا‪،‬‬ ‫رانــا‪ ،‬ســورن جدیــد‪ ،‬ســمند ال ایکــس و ســمند اس ای بــا امــکان چرخــش‬ ‫‪ 360‬درجــه در دســترس کاربــران قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫کاربــران بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری ضمــن بازدیــد محصــول از زوایــای‬ ‫مختلــف از جملــه پانورامــای داخلــی مــی توانــن رنــگ خــودرو را نیــز انتخاب‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن فنــاوری هــا جــزو آخریــن فناورهــای اطالعاتــی اســت کــه‬ ‫خــودرو ســازان بــزرگ جهــان هــم بــرای اطــاع رســانی و توســعه ارتبــاط بــا‬ ‫جامعــه از آن اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫“واقعيــت افــزوده نیــز كــه در موبايــل اپليكيشــن ايــران خــودرو اجــرا‬ ‫مي‌شــود‪ ،‬ســه بعــدي شــدن خــودرو را ممكــن مــي ســازد‪.‬‬ ‫محصوالت جدید ایرانی‬ ‫دنــا‪ ،‬رانــا‪ ،‬رنوكپچــر‪ ،‬پــارس اي ال ايكــس و وانــت آريســان‪ ،‬از جملــه‬ ‫محصــوالت ايــران خــودرو اســت كــه در نمايشــگاه شــيراز عرضــه مــي شــود‪.‬‬ ‫در ايــن ميــان ســورن بــا موتــور توربوشــارژ اي اف ‪ 7‬تــازه تريــن محصــول‬ ‫بــه شــمار مـي‌رود كــه تــا پايــان ســال جــاري بــه توليــد انبــوه مــي رســد‪.‬‬ ‫دنا و متقاضيان آن‬ ‫مصطفــي خــان كرمــي‪ ،‬معــاون بازاریابــی و فــروش گــروه صنعتــی ایــران‬ ‫خــودرو دربــاره عرضــه خــودرو دنــا گفــت‌‪ :‬اســتقبال گســترده و فشــار‬ ‫مــردم‪ ،‬نمایندگی‌هــای فــروش‪ ،‬مســئوالن وزارت صنعــت و نماینــدگان‬ ‫مجلــس ســرانجام مــا را بــر آن داشــت تــا بــه شــکل محــدود و آزمایشــی‬ ‫طــرح تــداوم عرضــه ایــن خــودرو در داخــل را دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫وی درخصــوص تعهــدات معــوق تنــدر ‪ 90‬دنــده اتوماتیــک نیــز گفــت‪:‬‬ ‫تــا تیرمــاه تمــام تعهــدات معــوق تنــدر ‪ 90‬تحویــل خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫پیش‌فــروش ایــن خــودرو نیــز بــرای تحویــل در ماه‌هــای تحویــل مهــر‪،‬‬ ‫آبــان و آذر مــاه اســت‪.‬‬ ‫كپچر‪ ،‬خودروي خواستني‬ ‫معــاون بازاریابــی و فــروش ایــران خــودرو در مــورد ورود کپچــر بــه بــازار‬ ‫خــودرو کشــورمان عنــوان کــرد کــه در گام اول ایــن خــودرو را به‌صــورت‬ ‫‪ CBU‬بــه بــازار عرضــه خواهیــم کــرد‪ ،‬امــا پیش‌بینــی مــا ایــن اســت کــه‬ ‫بتوانیــم بخشــی از قطعــات را داخلی‌ســازی کــرده و در ایــران تولیــد داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬برنامه‌ریــزی شــده تــا پایــان ســال ‪ ۲‬هــزار دســتگاه دیگــر از خــودرو‬ ‫«کپچــر» عرضــه کنیــم تــا بتوانیــم بخشــی دیگــر از نیــاز بــازار را پاســخ‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد کــه بســته بــه زمــان تحویــل و مذاکراتــی کــه بــا رنــو‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬ایــن خــودرو را به‌صــورت فــروش فــوری و پیش‌فــروش‬ ‫عرضــه خواهیــم کــرد کــه بــر ایــن اســاس‪ ۱۵۰ ،‬دســتگاه تــا انتهــای تیرمــاه‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۱۰۵‬میلیــون تومــان بــه مشــتریان تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬رنــو کپچــر توســط «ایســاکو کیــش» کــه از‬ ‫زیرمجموعه‌هــای ایســاکو بــوده و دارای پروانــه واردات خــودرو اســت‬ ‫وارد شــده و ایــران خــودرو ب ـ ‌ه عنــوان شــرکت مــادر‪ ،‬فــروش آن را انجــام‬ ‫می‌د هــد ‪.‬‬ ‫ ‪17‬‬
‫اصل بودن قطعات را تشخيص بدهيد‬ ‫امــروزه محصوالتــي مــورد اســتقبال مصــرف كننــدگان قــرار مي‌گيرنــد‬ ‫كــه بــا نام‌هــاي تجــاري معتبــر و بــا كيفيــت بــاال بــه بــازار عرضــه شــوند‪.‬‬ ‫دليــل ايــن امــر‪ ،‬اطمينــان از كيفيــت مطلــوب كاال در مقابــل هزينه‌هــاي‬ ‫پرداختــي اســت‪.‬‬ ‫از ســوي ديگــر هــرگاه محصولــي در بيــن مصــرف كننــدگان‪ ،‬صاحــب‬ ‫اعتبــار و اعتمــاد و بــه لحــاظ كيفيــت از فــروش بااليــي برخــوردار مي‌شــود‪،‬‬ ‫افــراد ســودجو بــا كپي‌كــردن محصــول البتــه از نظــر ظاهــر و نــه از نظــر‬ ‫كيفيــت ! بــه دنبــال درآمدهــاي كالن می‌افتنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه در ســال‌هاي اخيــر‪ ،‬توليــد و توزيــع قطعــات يدكــي غيراصــل‬ ‫اصل بخريد در سامانه پيامكي‬ ‫سيستم پيامكي‪:‬‬ ‫«اصل بخريد» شركت ايساكو راه اندازي شد‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫(نمونه باركد دوبعدي درج شده بر روي بسته بندي قطعه)‬ ‫مقايسه کنید!‬ ‫در برخــي شــركت‌ها طرح‌هــاي از ايــن دســت اجــرا شــده كــه‬ ‫بررســي‌ها نشــان داده امــكان ســرقت و كپــي بــرداري اطالعــات ليبــل‬ ‫امــكان پذيــر اســت امــا ايــن طــرح ايســاكو در مقايســه بــا ســاير شــركت‌ها‬ ‫از ضريــت امنيتــي بااليــي برخــودار اســت‪.‬‬ ‫ويژگي‌هــاي طــرح اصالــت كاال بســیار اســت ‪ ،‬بــه عنــوان مثــال اســتفاده‬ ‫از ظرفيــت بالقــوه نظارتــي مصرف‌كننــده در مبــارزه بــا جعــل و تقلــب در‬ ‫حــوزه قطعــات يدكــي كــه در آن هــر مشــتري بــه عنــوان يــك بــازرس و‬ ‫ناظــر عمــل خواهــد كــرد‪.‬‬ ‫ايجــاد بســتر سيســتماتيك بــه منظــور برقــراري ارتبــاط دوســويه‬ ‫مصرف‌كننــده نهايــي و شــركت ايســاكو و همچنیــن راه انــدازي سيســتم‬ ‫مناســب بــرای امــكان برقــراري ارتبــاط مشــتري بــا شــركت در راســتاي‬ ‫ايجــاد اطمينــان در مصــرف قطعــات اصلــي و تخصيــص شــماره پيامــك‬ ‫ويــژه بــه شــماره ‪ 300031‬از دیگــر مزایــای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫امــكان ارتبــاط مســتقيم مشــتري نهايــي بــا ايســاكو و ارتبــاط دوســويه‬ ‫و امــكان ارتبــاط مســتقيم ايســاكو بــا مشــتري نهايــي در صــورت لــزوم و‬ ‫اطالع‌رســاني‌هاي الزم و امــكان ارســال پيام‌هــاي تبليغاتــي بــراي مشــتري‬ ‫ویژگی‌هــای انــکار ناپذیــر ایــن طــرح در ایســاکو اســت‪.‬‬ ‫افزايش ضريب امنيتي‬ ‫بسته‌بندي قطعات شركت ايساكو‬ ‫بهره‌بــرداري از ويژگي‌هــاي خــاص برچســب و هولوگــرام ايســاكو و عــدم‬ ‫امــكان سواســتفاده از ليبــل بــه واســطه ارتباطــات‌داده‌اي بــا اســتفاده از‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪18‬‬ ‫مشــتریان محصــوالت ايــران خــودرو از ایــن پــس مي‌تواننــد بــا ارســال‬ ‫شــماره باركــد ثبــت شــده بــر روي بســته بنــدي قطعــات بــه ســامانه‬ ‫پيامكــي ‪ 300031‬از اصــل بــودن قطعــه خريــداري شــده مطمئــن شــوند‪.‬‬ ‫شــركت ايســاكو بــراي تاميــن امنيــت و شناســايي قطعــات تقلبــي از‬ ‫قطعــات اصلــي اقــدام بــه تدويــن «سيســتم پيامكــي اصــل بخريــد» كــرده‬ ‫تــا ضمــن ايجــاد اطمينان‌خاطــر بــراي مصرف‌كننــدگان از هرگونــه جعــل‬ ‫و وارد شــدن آســيب احتمالــي بــه خــودرو جلوگيــري كنــد‪.‬‬ ‫ايــن سيســتم پيامكــي از ضريــب امنيتــي بااليــي برخــوردار اســت و جعل‬ ‫الگوريتم‌هــا و اطالعــات درج شــده بــر روي باركــد و يــا الصــاق آن بــر روي‬ ‫قطعــات تقلبــي توســط افــراد ســودجو بــه هيــچ وجــه امــكان پذيــر نيســت‪.‬‬ ‫مشــتريان بــراي اطمينــان از اصــل بــودن قطعــه؛ مي‌بايســت باركــد دو‬ ‫بعــدي (‪ )QR Code‬را از طريــق موبايــل و ‪ Mobile Application‬اســكن و يــا‬ ‫شــماره ‪ 16‬رقمــي رمــز نــگاري منــدرج بــر روي برچســب را بــه ســامانه‬ ‫پيامكــي ارســال نماينــد‪.‬‬ ‫پس از آن پیامکی مبنی بر اصل بودن قطعه دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذكــر اســت ســامانه پيامكــي" اصــل بخريــد" در حقيقــت نوعــي‬ ‫ارتبــاط دوســويه بــا مشــتريان اســت كــه از طريــق ايــن كانــال ارتباطــي‬ ‫شــركت ايســاكو مي‌توانــد بــه اطالعــات مهمــي در خصــوص برنامه‌ريــزي‬ ‫بهتــر در حــوزه تهيــه و توزيــع قطعــات دســت يابــد‪.‬‬ ‫بــا كيفيــت پاييــن و بســته‌بندي‌هاي شبيه‌ســازي شــده و تقلبــي در بــازار‬ ‫بــه نحــوي رواج يافتــه اســت كــه تشــخيص اصــل بــودن قطعــات بــراي‬ ‫مشــتريان امــكان پذيــر نيســت و اســتفاده از ايــن كاالهــا عــاوه بــر صــرف‬ ‫هزينــه هــاي مالــي زيــاد‪ ،‬درخصــوص اقــام ايمنــي خطــرات جانــي را نيــز‬ ‫بــراي مشــتري بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫کاربردی‌تریــن روش‌هــای کالهبــرداری و تقلــب در بــازار قطعــات‬ ‫یدکــی خــودرو‪ ،‬عرضــه قطعــات تقلبــی در بســته‌بندی‌هاي شــبيه ســازي‬ ‫شــده اصلــی اســت کــه ســود چنــد ميليونــي را تنهــا بــا چنــد صــد تومــان‬ ‫ســرمایه‌گذاری در هــر قطعــه بــه همــراه دارد و تنهــا وجــدان فروشــنده‪،‬‬ ‫اصلــی یــا تقلبــی بــودن قطعــه را مشــخص می‌کنــد‪.‬‬ ‫در ســال‌هاي قبــل قطعــات تقلبــی بــا بســته‌بندی خــود در بــازار‬ ‫عرضــه می‌شــد امــا امــروزه بــه جــای ایــن کار‪ ،‬قطعــات تقلبــی بــه کشــور‬ ‫وارد و همزمــان بــا چــاپ جعبه‌هــای تقلبــي در چاپخانه‌هــاي متفرقــه ‪،‬‬ ‫تحــت عنــوان قطعــه اصلــي ‪ ،‬بســته‌بندی و ليبــل زده می‌شــود و کاالهــای‬ ‫تقلبــی بــا قیمــت قطعــه اصلــی و بــه جــای قطعــه اصلــی بــه مشــتري نهايــي‬ ‫عرضــه مي‌شــود‪.‬‬ ‫شــرکت ايســاكو نيــز ضمــن رعایــت اصــل مشــتری مــداری در تمــام امور‬ ‫و برنامــه هــای خــود‪ ،‬بــه منظــور تحقــق و ایجــاد يــك رابطــه برنــده ‪ -‬برنــده‬ ‫و افزایــش ضریــب اعتمــاد و اطمینــان بيــن ســازمان و مشــتريان نهايــي‪ ،‬بــا‬ ‫انجــام مطالعــات و بررسـی‌های کارشناســی‪ ،‬راه کارهــای بنیادیــن و موفقــی‬ ‫را بــرای تحقــق اصــول فــوق انتخــاب و اجرايــي كــرده اســت‪ .‬روش‌هایــی کــه‬ ‫عــاوه بــر احســاس کســب رضایــت و اطمینــان طرفیــن‪ ،‬توســعه و افزایــش‬ ‫وفــاداری مشــتریان بــه صــورت خــود انگیزه‌ایــی را ايجــاد مي‌كنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در راســتاي ضــرورت تغييــر در اســتراتژي تاميــن امنيــت برنــد و‬ ‫بســته‌بندي قطعــات يدكــي گــروه صنعتــي ايران‌خــودرو و نحــوه تشــخيص‬ ‫اصالــت قطعــات از ســوي مشــتريان نهايــي‪ ،‬طرحــي بــه منظــور دســتيابي‬ ‫بــه اهــداف ذيــل تهيــه و اجرايــي شــده اســت ‪:‬‬ ‫◀ حــذف هرگونــه امــكان تقلــب و مشابه‌ســازي در بســته‌بندي شــركت‬ ‫ايســاكو و تقويــت ليبــل هولوگــرام و برنــد شــركت ايســاكو بعنــوان عامــل‬ ‫امنيتــي بــراي تقابــل بــا انــواع تقلــب و مشابه‌ســازي از جملــه اهــداف ایــن‬ ‫طــرح اســت‪.‬‬ ‫◀ اســتفاده از قابليــت بالقــوه موجــود در اســتفاده از ظرفيــت نظارتــي‬ ‫مصــرف كننــده و ايجــاد قابليــت رديابــي و اســتعالم صحــت اصالــت قطعــات‬ ‫نیــز از اهــداف دیگــر ایــن طــرح اســت کــه در مرحلــه اجــرا قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫◀ طــرح اجــرا شــده مدلــي بهينــه از تلفيــق روش‌هــا و فن‌آوري‌هــاي‬ ‫ســخت‌افزاري و نرم‌افــزاري مختلــف روز دنيــا در پيشــگيري از جعــل و‬ ‫ل و هولوگــرام‬ ‫تقلــب و شبيه‌ســازي اســت کــه اصــول اساســي آن تلفيــق ليبـ ‌‬ ‫امنيتــي ايســاكو بــا شناسـه‌هاي خــاص بــه همــراه تدويــن الگوريتــم خــاص‬ ‫از ارتبــاط يــك بــه يــك و درهم‌ســازي شــده از داده‌هــا ( ‪ ) HASH‬و‬ ‫اســتفاده از ظرفيــت نظارتــي مصرف‌كننــده بــراي رهگيــري و رديابــي اســت‪.‬‬ ‫◀ در ايــن طــرح‪ ،‬بــراي هــر كاال كــد تصادفــي بــه همــراه باركــد‬ ‫مخفــي ‪ QR‬و ســريال‌هاي خــاص تخصيــص داده مي‌شــود‪ .‬ايــن كــد بــر‬ ‫روي برچســب مشــخصات كاال بــا پوشــش مخصــوص‪ ،‬مخفــي درج شــده‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن در زمــان خريــد قطعــه‪ ،‬پوشــش مخصــوص توســط مشــتري‬ ‫تراشــيده شــده و مشــتري كــد زيــر ايــن پوشــش را بــه شــماره ‪300031‬‬ ‫پيامــك مي‌كنــد و از ايــن طريــق اطالعــات مرتبــط بــا اصالــت كاال بــراي‬ ‫مشــتري ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ ‪19‬‬
‫طرح سیستم پیامک اصل بخرید در رسانه ها‬ ‫بانك اطالعاتي مشتريان و بازار‬ ‫در ایــن بانــک امــكان اســتخراج اطالعــات فــروش روزانــه اقــام در‬ ‫ســطح كشــور‪ ،‬شناســايي رفتــار بــازار و گروه‌بنــدي فــروش اقــام در ســطح‬ ‫جغرافيايــي كشــور وامــكان دريافــت اطالعــات بســيار متنــوع از ســطح بــازار‬ ‫(ســرعت فــروش اقــام‪ ،‬تنــوع فــروش اقــام در ســطح بــازار‪ ،‬امــكان بررســي‬ ‫خــاص بــراي يــك قلــم و ‪ ،) ...‬پــردازش داده‌هــا‪ ،‬تولیــد اطالعــات و آمارهــای‬ ‫کاربــردی ســطوح مختلــف و درنهایــت افزایــش قــدرت تجزيــه و تحليــل‬ ‫اطالعــات و داده هــای بدســت آمــده وجــود دارد‪.‬‬ ‫رديابي تخلفات‬ ‫ايجــاد ســامانه دريافــت ‪ ،‬بررســي ‪،‬كنتــرل و تحليــل داده‌هــا بــه منظــور‬ ‫به‌كارگيــري در مــوارد مختلــف همچــون بررســي بــازار‪ ،‬تشــخيص تقلــب‪،‬‬ ‫پيگيــري مــوارد جعــل و ‪...‬دريافــت گزارشــات تخلــف در كوتاه‌تريــن زمــان‪،‬‬ ‫رســيدگي بــه تخلفــات بصــورت مســتقيم وشناســايي مراكــز متخلــف در‬ ‫كشــور ابزارهــای ردیابــی تخلفــات هســتند‪.‬که در ایــن طــرح دیــده شــده‌اند‪.‬‬ ‫توصيه كارشناسان‬ ‫ ‬ ‫◀‬ ‫سینا سیدنا‬ ‫نمایندگی ‪2044‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫؟‬ ‫در خودروهای امروزی چیست‬ ‫بــا بــزرگ شــدن شــهرها‪ ،‬افزایــش آلودگي‌هــا و از طرفــي حســاس بــودن قطعــات‬ ‫مكانيكــي موتــور‪ ،‬وجــود مانعــی بــراي جلوگیــری از ورود ذرات ناخالــص بــه محفظــه‬ ‫احتــراق بســیار حیاتــی و مهــم اســت‪ .‬فیلتــر یــا صافی‌هــای هــوا وظیفــه خطیــری را بــه‬ ‫عنــوان خــط مقــدم ورود ذرات معلــق بــه محــدوده آتــش را بــه عهــده دارد‪ .‬بــه طــور كلــي‬ ‫ذرات وارد شــده بــه فيلتــر هــوا قطرهــاي مختلفــي دارنــد و بيــن ‪ 0.1‬ميكرومتر(گرده‌هــاي‬ ‫كوچــك ) تــا ‪ 2‬ميليمتــر (ذرات شــن ) ممکــن اســت باشــند‪ .‬تقريبــا ‪ 75‬درصــد از ذرات‬ ‫داراي قطــري بيــن ‪ 5‬تــا ‪ 100‬میکرومتــر هســتند‪ ،‬مقــدار جــرم مــوادي كــه در بیــن‬ ‫الیه‌هــای فیلتــر هــوا بــه جــا می‌مانــد بــه شــرایط آب و هوایــی و ســاعت‌های کاری‬ ‫موتــور بســتگی دارد‪.‬‬ ‫فيلترهــاي هــواي موتورهــاي احتــراق داخلــي‬ ‫در واقــع از ورود آلودگي‌هــاي مضــري كــه‬ ‫ســامتي بعضــي از قطعــات ماننــد رينگ‌هــا‪،‬‬ ‫ديــواره ســيلندرها و يــا بلبرينگ‌هــا را بــه خطــر‬ ‫مــي انــدازد جلوگيــري مي‌كنــد‪.‬‬ ‫در طراحــي فيلتــر هــوا‪ ،‬شــرايط اقتصــادي و‬ ‫شــرايط نگهــداري خــودرو ميــزان جــذب ذرات‬ ‫از جملــه مــواردی هســتند کــه مــورد بررســی‬ ‫قــرار می‌گیرنــد‪ .‬بــراي مثــال فيلتر‌هايــي كــه‬ ‫در خودروهــاي جنگــي بــه كار مي‌رونــد بــه‬ ‫دلیــل محدودیت‌هــای زمانــی داراي عمــر‬ ‫بااليــي هســتند‪ .‬امــروزه بــا پيشــرفت‌هايي كــه‬ ‫انجــام شــده فيلتر‌هــاي هــوا مي‌تواننــد تــا‬ ‫حــدود ‪ 99.8‬درصــد كل هــواي وارد شــده را در‬ ‫شــرايط مناســب فيلترينــگ كننــد‪ ،‬بــراي تســت‬ ‫فيلترهــاي هــوا آنهــا را تحــت شــرايط ديناميكــي‬ ‫قــرار مي‌دهنــد و مقاومــت آنهــا را در مقابــل‬ ‫نفــوذ ذرات و مــواد شــيميايي و عبــور ســريع‬ ‫جريان‌هــاي مرطــوب آزمايــش مي‌كننــد‪ ،‬فيلتــر‬ ‫هــوا بــه مقــدار اندكــي ســرعت ورود هــوا بــه‬ ‫موتــور را كــم مي‌كنــد و بــه طبــع فيلترهايــي‬ ‫بهترانــد كــه بــا كمتريــن افــت دبــي ورودي هــوا‬ ‫بيشــترين فيلترينــگ هــوا را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫انــواع شــكل هندســي فيلترهــا در گذشــته‬ ‫بيشــتر فيلترهــاي اســتوانه‌اي بــود و در‬ ‫مدل‌هــاي جديد‌تــر از فيلترهــاي مســتطيلي‬ ‫و مســطح اســتفاده مي‌شــود‪ ،‬در تمــام آنهــا‬ ‫اليه‌هــاي تاخــورده و صفحــه بنــدي شــده بــه‬ ‫كار رفتــه اســت تــا بتوانــد در كوچكتريــن فضــا‬ ‫بيشــترين دريافــت هــوا را داشــته باشــد جنــس‬ ‫آنهــا مي‌توانــد از كاغــذ يــا فيبــر ســلولز بــا يــك‬ ‫پوشــش بيرونــي ويــژه باشــد‪.‬‬ ‫زمــان تعويــض فيلتــر بــه زمــان توصيــه شــده‬ ‫توســط كارخانــه بســتگي دارد بــراي مثــال در‬ ‫محصــوالت ايــران خــودرو و پــژو زمــان تعويــض‬ ‫پــس از طــي ‪ 10000‬كيلومتــر اســت در بعضــي از‬ ‫خورروهــاي خــاص ماننــد ماشــین هــای نظامــی‬ ‫ايــن زمــان بــه شــش ســال يــا ‪ 40000‬كيلومتــر‬ ‫نيــز مي‌رســد‪.‬‬ ‫يكــي از نوآوري‌هــاي توليــد در ســاخت فيلتــر‬ ‫اســتفاده از فيلترهايــي بــا فيبــر مصنوعــي اســت‬ ‫و در بيــن محصــوالت توســعه يافتــه اســت بــا‬ ‫ورود ذرات بــه داخــل فيلتــر ذرات در اليه‌هــاي‬ ‫آخــري گيــر كــرده و بــا توجــه بــه فضايــي كــه‬ ‫اشــغال كرده‌انــد بــه ســرعت روزنه‌هــاي هــوار را‬ ‫مي‌بندنــد امــا در ايــن فيلتــر ذرات بــه دام افتــاده‬ ‫طــوري قــرار مي‌گيرنــد كــه قطرشــان كــم شــده‬ ‫و چگالــي آنهــا زيــاد مي‌شــود و در نتيجــه اجــازه‬ ‫عبــور هــوا را بيشــتر مي‌دهنــد ‪.‬‬ ‫اثــر الكتريســيته ســاكن هــم در فيلتــر بايــد‬ ‫وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد ذرات را بهتــر بــه‬ ‫ســطح جــذب نمايــد در تصويــر مي‌بينيــد كــه‬ ‫دانه‌هــاي فيبــر بــا بــار مثبــت ذرات را بــه خــود‬ ‫مي‌كشــانند‪.‬‬ ‫ممكــن اســت در يــك تقســيم‌بندي فيلترهــا‬ ‫را بــه انــواع عميــق و ســطحي نيــز نــام ببرنــد‪،‬‬ ‫فيلترهــاي نــوع عميــق بــا نــوع اليه‌بنــدي نــا‬ ‫مــوازي كــه دارنــد مي‌توانــد ذرات بيشــتري را‬ ‫بــه خــود جــذب كنــد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪20‬‬ ‫و باالخــره اینکــه اســتفاده از قطعــات اصلــي در بســته بندي‌هــاي‬ ‫ايســاكو و بــا برچســب اطمينــان از فروشــگاه‌ها و نمايندگي‌هــاي مجــاز‬ ‫سراســر كشــور اســت‪.‬‬ ‫از خريــد قطعاتــي كــه برچســب و يــا الیــه امنیتــی آن مخــدوش اســت‬ ‫خــودداري فرمائيــد‪.‬‬ ‫نقش فیلتر هوا‬ ‫مقاله تخصصی‬ ‫بعــد از اعــام راه‌انــدازي" طــرح سيســتم پيامكي اصــل بخريد"‌‬ ‫در چهاردهميــن نمايشــگاه خــودرو شــيراز‪ ‌،‬خبرگزاري‌هــاي‬ ‫اصلــي و مرجــع و رســانه‌‌هاي مهــم كشــور بــه ســرعت خبــر‬ ‫را بــر روي خروجــي ســايت‌ها قــرار دادنــد‪ .‬در بخــش زیــر‬ ‫می‌توانیــد ايــن ســایت‌ها را مشــاهده كنيــد‬ ‫توابــع مخصــوص و غيــر قابــل دســترس و امنيــت بانك‌هــاي اطالعاتــي بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مهمتریــن آیتــم هــای افزایــش ضریــب امنیتــی بســته‌بندی‬ ‫قطعــات ایســاکو مطــرح اســت‪.‬‬ ‫تخصيــص كدهــاي مخفــي غيــر تكــراري‌‪ ،‬غيرقابــل پيش‌بينــي و‬ ‫غيرقابــل كپي‌بــرداري بــه هــر قلــم كاال و به‌كارگيــري سيســتم‌هاي‬ ‫رمزنــگاري و درهم‌ســازي داده‌هــا و امنيتــي شــدن اطالعــات چاپ‌شــده‬ ‫روي ليبــل نیــز از دیگــر مــوارد مطــرح و لحــاظ شــده در افزايــش ضريــب‬ ‫امنيتــي بســته‌بندي قطعــات شــركت ايســاكو اســت‪.‬‬ ‫كــد رمز‌نــگاري شــده منــدرج بــر روي برچسـب‌‪ ،‬توســط پوششــي خــاص‬ ‫ي نبــوده و داراي الگوريتــم و‬ ‫مخفــي شــده و بــه راحتــي قابــل كپي‌بــردار ‌‬ ‫رمزنــگاري اســت‪ .‬بــه هميــن دلیــل بــا مخفــي بــودن كــد مذكــور و وجــود‬ ‫درهم‌ســازي داده‌اي‪ ،‬جمــع‌آوري اطالعــات روي برچســب‌ها توســط افــراد‬ ‫ســود‌جو و يــا الصــاق بــر روي اقــام تقلبــي و سواســتفاده و جعــل آن‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اســتفاده از كدهــاي رهگيــري و بازرســي‪ ،‬شناســنامه‌دار بــودن هــر قطعــه‬ ‫و امــكان رديابــي هــر قلــم كاال وغيــر امنيتــي شــدن ليبل‌هــاي خــام از‬ ‫دیگــر مــوارد افزایــش ضریــب امنیتــی بســته بنــدی قطعــات شــرکت اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از سيســتم‌هاي نويــن فــن‌آوري اطالعــات بــا كاربــري آســان‬ ‫و پويــا ســهولت اســتفاده از سيســتم از طريــق خوانــدن باركدهــاي ‪QR‬‬ ‫هم‌زمــان بــا امــكان ثبــت دســتي كــد مخفــي‌‪ ،‬امــكان ارايــه اطالعــات‬ ‫مختلــف مــورد نيــاز مشــتريان و اســتقرار سيســتم‌هاي ســخت‌افزاري‬ ‫و نرم‌افــزاري بــا امنيــت بــاال از مزایــای اســتفاده از سيســتم‌هاي نويــن‬ ‫فــن‌آوري اطالعــات بــا كاربــري آســان و پويــا هســتند‪.‬‬ ‫غيــر قابــل نفــوذ بــودن ســرور‪ ،‬غيــر قابــل اســتفاده بــودن اطالعــات‬ ‫ســرور‪ ،‬عــدم امــكان جعــل اطالعــات ليبــل وعــدم امــكان ســو اســتفاده از‬ ‫ليبــل خــام در همیــن راســتا پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ايجــاد سيســتم پشــتيباني مكانيــزه ‪ 24/7‬و فن‌آوري‌هــاي نويــن‬ ‫ســخت‌افزاري و نرم‌افــزاري وعــدم امــكان سواســتفاده‌‪ ،‬جعــل و تقلــب‬ ‫داده‌هــا و اطالعــات توســط افــراد ســود‌جو نیــز از دیگــر مــوارد اســتفاده‬ ‫از سيســتم‌هاي نويــن ف ـن‌آوري اطالعــات بــا كاربــري آســان و پويــا اســت‪.‬‬ ‫ ‪21‬‬
‫گفت و گو‬ ‫فقط به خاطر انسان دوستي‬ ‫روحيــه تــاش و وجــدان كاري يــاور حبيبــي‪ ،‬امدادگــر ايــران خــودرو ايــران قابل تحســين اســت‪.‬‬ ‫وي در آخريــن ماموريــت خــود بعــد از اينكــه متوجــه شــد خــود مشــتری ایــران خودرویــی مشــكل‬ ‫اساســي دارد و بايــد آن را بــه محــل نمايندگــي منتقــل كنــد‪ .‬پــس خانــواده امــداد گيرنــده را بــه‬ ‫خانــه خــود بــرد و آنهــا پذيرايــي كــرد‪.‬‬ ‫يــاور حبيبــي‪ 38 ،‬ســاله ‪ ،‬مــدرك فــوق ديپلــم بــرق و الكترونيــك دارد‪ .‬او در شهرســتان لــردگان‬ ‫اســتان چهارمحــال بختيــاري انجــام وظيفــه مي‌كنــد‪ .‬او حــدود ‪ 4‬ســال بــه كار امــداد رســاني در‬ ‫جاده‌هــاي شهرســتان لــردگان‪ ،‬شــهر الونــي مشــغول اســت‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫همیشــه بایــد مبنایــی بــرای شــروع یــک کار در زندگــی انســان وجود داشــته باشــد‪ .‬این‬ ‫مبنــا می‌توانــد هــم در ذات انســان وجــود داشــته باشــد و هــم در زندگــی روزمــره‪ .‬وقتــي از‬ ‫حبيبــي دربــاره پيونــدش بــا ايــن كار مي‌پرســم مي‌گويــد‪" :‬در كنــار محروميت‌‌هــاي ايــن‬ ‫منطقــه‪ ،‬بــه دليــل تــردد زيــاد خودروهــا و نداشــتن امدادگــر انگيــزه‌اي شــد در خدمــت‬ ‫مســافران و همشــهريان باشــم‪ .‬بــا توجــه بــه ســختي‌هاي كار در تمــام ایــن ســال‌ها بــه‬ ‫جــز امدادگــري نتوانســتم بــه کار دیگــری‪  ‬فکــر کنــم و در طــول‬ ‫ايــن چهــار ســال تمــام زندگیــم را بــا فعالیتــم گــره خــورده اســت‪" .‬‬ ‫او دربــاره روز حادثــه مي‌گويــد‪ :‬يــك شــب حــدود ســاعت ‪ 2‬بامــداد‬ ‫از مركــز تمــاس امــداد خــودرو بــا مــن تمــاس گرفتنــد كــه خــودرو‬ ‫ســواري در روســتاي تنــگ كلــدره بــه دليــل مشــكل فنــي روشــن‬ ‫نمي‌شــود‪ .‬بــه محــض اطــاع حركــت كــردم و حــدود ســاعت ‪3‬‬ ‫صبــح بــه محــل رســيدم‪ .‬بعــد از بررســي خــودرو متوجــه شــدم كــه‬ ‫خــودرو احتيــاج بــه تعميــرات اساســي دارد و چــون امــكان ســرويس‬ ‫در محــل نبــود‪ ،‬هماهنگي‌هــاي الزم بــراي انتقــال خــودرو بــه محــل‬ ‫نمايندگــي را انجــام دادم‪.‬‬ ‫حبيبــي بــا دعــوت سرنشــين‌‌هاي خــودرو بــه منزلــش نــوع‬ ‫دوســتي و مهمــان دوســتي اقــوام لــر را در نهايــت زيبايــي بــه‬ ‫رخ كشــيد‪ :‬مگــر مي‌شــود يــك خانــواده را در آن وقــت شــب در‬ ‫جــاده رهــا كــرد‪ .‬مــا ايراني‌هــا آدم‌هــاي مهمــان نــوازي هســتيم‬ ‫ضمــن اينكــه آن خانــواده احتيــاج بــه كمــك داشــتند و وظيفــه‬ ‫حكــم مي‌كــرد از آنهــا حمايــت كنــم‪ .‬كنجــكاو بــودم بدانــم خانــواده‬ ‫ايــن امدادگــر در مقابــل مهمان‌هــاي ناخوانــده چــه عكــس العملــي‬ ‫داشــته‌انــد؟ خانــواده‌ام بــا شــغل مــن مشــکلی ندارنــد‪ ،‬البتــه همــان‬ ‫زمــان کــه تصمیــم گرفتــم وارد ایــن کار شــوم‪ ،‬بــا ایــن مســئله کنــار‬ ‫آمــده بودنــد‪ .‬البتــه امــداد رســاني بــه مناطــق دور و پــر خطــر باعــث‬ ‫نگرانــی آنهــا می‌شــد امــا بعــد از جــا افتــادن ایــن موضــوع‪ ،‬حــاال نــه‬ ‫تنهــا مخالفتــی ندارنــد بلکــه مشــوق اصلــی مــن بــرای رســیدن بــه‬ ‫موفقیــت اســت‪ .‬خانــواده‌ام بســيار خوشــحال شــدن‪ .‬ايــن ســعادتى‬ ‫اســت كــه توانســته بــه عنــوان يــك امدادگــر بــه مــردم خدمــت كنــد‬ ‫و بــا راضــى بــودن مــردم از او‪ ،‬خــدا هــم از وى راضــى شــود‪.‬‬ ‫او در جــواب اينكــه سرنشــين‌هاي خــودرو بعــد از مهربانــي شــما چگونــه از شــما تقديــر‬ ‫كردنــد مي‌گويــد‪ :‬امدادگــر خــوب كســى اســت كــه بــه خاطــر خــدا بــه مــردم كمــك‬ ‫كنــد‪ ،‬بــدون اينكــه هيــچ چشمداشــتى داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وي در ادامــه گفت‪‌:‬شــركت امــداد خــودرو كــه از طريــق تمــاس مشــتري بــا مركــز‬ ‫تمــاس ايــران خــودرو در جريــان ايــن اتفــاق قــرار گرفــت و شــركت ايســاكو هــم از‬ ‫طريــق نمايندگــي مجــاز ايــران خــودرو‪ .‬بــه ايــن دســت كارهــا را بــه خاطــر تقديــر انجــام‬ ‫نمي‌دهــم ايــن وظيفــه مــن اســت‪.‬‬ ‫مشتريان‬ ‫قلب‬ ‫هر كسب و كار‬ ‫نمايندگــي ‪ 1901‬اوليــن نمايندگــي مجــاز ايــران خــودرو در اســتان آذربايجــان غربــي اســت‪ .‬محمــد پيرپــور‪ ،‬مديــر ايــن‬ ‫نمايندگــي بــا تکیــه بــر ‪ 46‬ســابقه در ايــن حــوزه موفــق شــده کــه اعتمــاد مشــتریان محصــوالت ايــران خــودرو را جلــب‬ ‫کنــد تــا جایــی کــه مشــتریانی از اســتان‌های همجــوار فقــط بــه قصــد دریافــت خدمــات بــا کیفیــت بــه ایــن نمایندگــی‬ ‫مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫« نمايندگــي ‪ 1901‬ايــران خــودرو بــه صاحــب امتيــازي شــركت اروم ســرويس و مديريــت حبيــب مختــاري در ســال‬ ‫‪ 1348‬توســط مرحــوم ابوطالــب مختــاري تاســيس شــد و بنــده ازســال ‪ 57‬بــا آقــاي حبيــب مختــاري شــراكت دارم‪».‬‬ ‫ايــن گفته‌هــاي محمــد پيرپــور دربــاره تاريخچــه ايــن نمايندگــي اســت‪ .‬نمايندگــي او رتبــه يــك ســازمان بازرســي‬ ‫كيفيــت و اســتاندارد دارد‪ .‬بــا او دربــاه تجربياتــش و كســب ايــن رتبــه صحبــت كرديــم‪.‬‬ ‫* بــراي پاسداشــت قدمــت ايــن نمايندگــي و افزايــش‬ ‫خوشــنامي آن چــه كرده‌ايــد؟‬ ‫مشــتریان قلــب هــر کســب و کار هســتند بــدون وجــود مشــتریان هیــچ‬ ‫کســب و کار نمي‌توانــد در بلنــد مــدت دوام داشــته باشــد‪ .‬بــراي نگهــداری‬ ‫مشــتریان بایــد هــر كاري را بــه بهتریــن نحــو در حــق مشــتری انجــام دهیــد‬ ‫کــه مشــتری خواهــان تکــرار آن باشــد و دوســتان خــود را نیــز در ایــن‬ ‫تجربــه ســهیم کنــد‪ .‬يكــي ديگــر از اصولــي كــه بــراي نمايندگــي مــا اهميــت‬ ‫دارد تاكيــد بــر آمــوزش علمــي و عملــي پرســنل اســت ‪ .‬هميشــه تــاش‬ ‫كرديــم نيروهــاي را بــه كار بگيريــم كــه بــه امــور تعميراتــي و ارائــه خدمــات‬ ‫مطلــوب آشــنايي كامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫* براي مشتري ناراضي چه اقداماتي انجام مي‌دهيد؟‬ ‫مشــتریان ناراضــی و ناخشــنود جــزء طبیعــت کســب و کار ماســت در‬ ‫رابطــه بــا مشــتریان ناراضــی ابتــدا بايــد مشــكل شناســايي شــود و ســپس‬ ‫در جهــت رفــع آن تــاش كــرد‪ .‬مــا هميشــه بــه پرســنل خــود گفته‌ايــم از‬ ‫اعتــراض مشــتري دلســرد نشــوند و پيگيــري شــکایت مشــتریان مهمتریــن‬ ‫فعالیــت بــرای جلــب رضایــت آنــان باشــد‪.‬‬ ‫* نمايندگــي شــما در ارايــه خدمــات بــا كيفيــت زبانــزد اســت‪.‬‬ ‫چطــور ايــن كيفيــت را ارتقــا مي‌دهيــد؟‬ ‫بــه طــور حتــم نيروهــاي خبــره و كار بلــد نقــش اصلــي را ايفــا مي‌كنــد‪.‬‬ ‫نیروهــا بایــد مــدام تحــت آمــوزش باشــند؛ ایــن رويــه در کیفیــت خدمــات‬ ‫تأثیرگــذار اســت‪ .‬مــا تمــام مــواردی را کــه بــه افزایــش کیفیــت خدمــات‬ ‫منجــر مــی شــود رعایــت مــی کنیــم تــا مشــتری از نمایندگــی راضــي خــارج‬ ‫شــود‪ .‬كارشــناس فنــي نمايندگــي بــا مشــاهده مشــكل خــودرو توضيحــات‬ ‫دربــاره تعميــرات بــه مشــتري ارائــه مي‌دهــد و در كوتاهتريــن زمــان بــراي‬ ‫ترخيــص خــودرو تــاش مي‌كنــد‪.‬‬ ‫* توصیه شما به سایر نمایندگی ها چیست؟‬ ‫مدیــر نمایندگــی بــرای موفقیــت در کار بایــد بــاالی ســر کار باشــد و بــر‬ ‫همــه امــور اجرايــي نظــارت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫* در حــوزه خدمــات چــه دغدغــه‌اي داريــد و چــه ايــده‌ي را‬ ‫پيشــنهاد مي‌دهيــد؟‬ ‫بــه نظــر مــن خدمــات پــس از فــروش خــودرو نــزد مشــتری از خریــد‬ ‫خــودرو بــا ارزش تراســت‪ .‬اگــر بهتریــن خــودرو‪ ،‬تولیــد شــود امــا خدمــات‬ ‫پــس از فــروش بــه نحــو احســن ارائــه نشــود ديــد مــردم خــراب مي‌شــود‪.‬‬ ‫وجــود برخــي قطعــات بــي كيفيــت در بــازار دغدغــه اصلــي ماســت در ايــن‬ ‫خصــوص ايســاكو بايــد راهــكاري را بينديشــيد البتــه بــي انصافــي اســت‬ ‫اگــر از تبليغــات خــوب شــركت دربــاره خريــد قطعــات « بــا عنــوان اصــل‬ ‫بخريــد» تعريــف نكنيــم‪.‬‬ ‫* چه انتظاري از شركت ايساكو داريد؟‬ ‫توقــع خاصــي نــدارم شــركت ايســاكو مي‌توانــد بــا تاميــن بــه موقــع و‬ ‫ســريع قطعــات درخواســتي‪ ،‬مــا را در جلــب رضايــت مشــتريان كمــك كنــد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪22‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫گپي خودماني با امدادگر شهرستان لردگان‪:‬‬ ‫ ‪23‬‬
‫گفت و گو‬ ‫گفت و گو با فروشگاه ‪:4391034‬‬ ‫مشترياني كه‬ ‫مي‌خواهند‬ ‫خــوش صحبــت‪ ،‬در بيــن گفــت و گوهــاي‬ ‫كــه تــا بــه حــال انجــام داده‌ايــم صاحــب‬ ‫فروشــگاه ‪ ،4391034‬محمــد ريگــي را بــا‬ ‫ايــن واژه مي‌تــوان توصيــف كــرد‪ .‬بــا لحــن‬ ‫آرام و و لهجــه زابلــي‌اش ســوال‌ها را جــواب‬ ‫مي‌دهــد‪ .‬او بهتريــن و موفق‌تريــن فروشــگاه‬ ‫مجــاز را در شــهر زاهــدان دارد‪ .‬مي‌گويــد‪:‬‬ ‫«اصــرار مشــتریان بــه خریــد اجنــاس‬ ‫ایســاکو و نبــودن لــوازم یدکــی اصلــی مــا‬ ‫را بــرآن داشــت کــه فروشــگاهی بــا متــراژ‬ ‫‪ 200‬مترمربــع ايــن شــهر تاســیس کنــم تــا‬ ‫جوابگــوی خواســته‌های همشــهریان عزیزمــان‬ ‫باشــیم‪».‬‬ ‫ادامــه گــپ نشــريه فرهنــگ خدمــت را بــا‬ ‫ايشــان بخوانيــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن اصــل در تبلیغــات‪ ،‬تاکیــد بــر منافــع‬ ‫مصــرف کننــده اســت‪ .‬از نظــر شــخص بنــده‬ ‫بهتریــن تبلیــغ ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان‬ ‫و کســب رضایــت آنهاســت‬ ‫***‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫هســتند و هیــچ گونــه نظارتــی بــر ایــن فروشــگاه هــا نیســت‪.‬‬ ‫* مزيــت رقابتــي فروشــگاه‌هاي مجــاز ايســاكو نســبت بــه‬ ‫فروشــگاه‌هاي متفرقــه چيســت؟‬ ‫مزیــت رقابتــی فروشــگاه‌های ایســاکو می‌تــوان بــه کیفیــت لــوازم‬ ‫و بســته‌بندی آن و تاییــد شــرکت از طريــق هالوگــرام اشــاره کــرد کــه‬ ‫مشــتريان بــا اطمینــان کامــل بــه خريــد محصــول اقــدام مي‌كننــد‪.‬‬ ‫* از نظر شما برتري ايساكو نسبت به ساير برندها ؟‬ ‫بــازار قطعــات خــودرو‪ ،‬شــرايط مناســبي نــدارد و دالالن بــه دليــل كســب‬ ‫منافــع مــادي كوتــاه مــدت خــود‪ ،‬قطعــات تقلبــي در بــازار توزيــع كرده‌انــد‬ ‫كــه ايــن امــر در ارتبــاط بــا قطعــات مصرفــي بــه شــكل گســترده‌‌تري‬ ‫مشــاهده مي‌شــود‪.‬این مشــکل يعنــي عــدم كيفيــت بــه دلیــل فرايندهــاي‬ ‫كــه شــركت ايســاكو تعريــف و اقــدام كــرده‪ ،‬ديــده نمــي شــود‪.‬‬ ‫* در مــورد قطعــات متفرقــه و غيراســتاندارد موجــود در بــازار‬ ‫بگوئيــد‪ ،‬چــه تاثيــر ســوئي در كســب و كار شــما و چــه خطراتــي‬ ‫بــراي مــردم بــه وجــود آورده اســت‪ .‬بــه نظــر شــما راه مقابلــه بــا‬ ‫آن چيســت؟‬ ‫خریــداران لــوازم یدکــی در بســیاری مــوارد حاضرنــد وجــه بیشــتری‬ ‫بابــت خریــد قطعــه اصــل بپردازنــد‪ ،‬امــا پرداخــت ایــن وجــه نیــز در‬ ‫بســیاری مــوارد باعــث دســت یافتــن بــه قطعــه اصلــی نمی‌شــود زیــرا‬ ‫قطعــات تقلبــی و بــی کیفیــت در بســته بنــدی و بــا ظاهــر قطعــات اصلــی‬ ‫و دارا بــودن هولوگــرام و برچســب‌های ظاهــری بــه فــروش می‌رســد‪،‬‬ ‫از ایــن رو تشــخیص قطعــه اصــل از تقلبــی بجــز کارشناســان خبــره‪ ،‬از‬ ‫ســوی دیگــر افــراد بســیار دشــوار و حتــی غیرممکــن اســت‪ .‬طبیعــی اســت‬ ‫کــه مــردم از خریــد و نصــب ایــن قطعــات یدکــی تقلبــی چنــد بــاره ضــرر‬ ‫می‌کننــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی عــاوه بــر وارد آمــدن خســارت مالــی و فنــی‬ ‫بــه خودروســازان‪ ،‬امنیــت و جــان خــود و خانــواده شــان بــه خطــر می‌افتــد‬ ‫زیــرا قطعــات تقلبــی در اکثــر مــوارد کارکــرد الزم را نــدارد و ســر بزنــگاه‬ ‫نمی‌توانــد نقــش خــود را در ایمنــی خــودرو ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫* در بــازار رقابتــي چگونــه برتــري خــود را حفــظ مي‌كنيــد؟‬ ‫بــراي تبليغــات و يــا طراحــي باشــگاه مشــتريان‪ ،‬برنامــه خاصي در‬ ‫نظــر داريــد؟ بــراي تبليغــات خودتــان چقــدر هزينــه مي‌كنيــد؟‬ ‫مهمتریــن اصــل در تبلیغــات‪ ،‬تاکیــد بــر منافــع مصــرف کننــده اســت‪.‬‬ ‫از نظــر شــخص بنــده بهتریــن تبلیــغ ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان و‬ ‫کســب رضایــت آنهاســت‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪24‬‬ ‫* چــه شــد كــه تصميــم گرفتيــد مجــوز فروشــگاه ايســاكويي‬ ‫بگيريــد؟‬ ‫بــا توجــه بــه سیســتم نظارتــی و بررســی کیفــی لــوازم يدكــي توســط‬ ‫کارشناســان ایســاکو از بــا کیفیــت بــودن اجنــاس ایــن شــرکت و اطمینــان‬ ‫از اینکــه لــوازم بــا کیفیتــی بــه مشــتریانمان عرضــه مــی کنیــم مصمــم بــه‬ ‫گرفتــن مجــوز ایســاکو شــدیم‪.‬‬ ‫* عامل موفقيت و محبوبيت فروشگاه شما چيست؟‬ ‫سياســت كاري و محــور اصلــی فعالیــت فروشــگاه مــا جلــب رضایــت‬ ‫مشــتریان‌مان اســت تــا جايــي كــه مشــتریان‌مان را بــه عنــوان شــریک‬ ‫تجــاری خــود قــرار دادیــم‪ .‬در فروشــگاه بــرای رضایتمنــدی مشــتری اجناس‬ ‫را بــا گارانتــی تعویــض ارائــه می‌دهیــم‪ .‬وفــاداري مشــتريان امــروزه‪ ،‬کليــد‬ ‫موفقيــت تجــاري محســوب مــي شــود‪ .‬بــا افزايــش وفــاداري مشــتريان‬ ‫ســهم بــازار و ميــزان ســوددهي بــاال م ـي‌رود‪ .‬درک بــازار بــا برنامــه ريــزي‬ ‫و اتخــاذ اســتراتژي‌هاي مناســب جهــت وفــادار کــردن مشــتريان و افزايــش‬ ‫نــرخ وفــاداري آنهــا‪ ،‬منافــع بلندمــدت بــراي بنگاه‌هــاي اقتصــادي بــه‬ ‫وجــود م ـي‌آورد‪ .‬بــا پيشــرفت فنــاوري و رقابتــي تــر شــدن شــرايط بــازار‬ ‫در بخش‌هــاي مختلــف مشــتري وفــادار بــه عنــوان ســرمايه اصلــي هــر‬ ‫فروشــگاهی محســوب مي‌شــود‪.‬‬ ‫* وجــه تمايــز فروشــگاه هــاي مجــاز ايســاكو بــا فروشــگاه‌هاي‬ ‫متفرقه چيســت؟‬ ‫در فروشــگاه‌های ایســاکو اجنــاس فابریــک و اصلــی عرضــه می‌شــود‬ ‫ولــی در فروشــگاه هــای متفرقــه بیشــتر اجنــاس چینــی بــوده و بــی کیفیــت‬ ‫***‬ ‫* آيــا انبــار شــما مكانيــزه اســت و از سيســتم نــرم افــزاري‬ ‫خاصــي بــراي نگهــداري اجنــاس اســتفاده مي‌كنيــد؟‬ ‫بلــه مــا بــرای خدمــات رســانی بهتــر وتســریع در انجــام امــور فروشــگاه‬ ‫از نــرم افزارهــای مختلفــی اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫* بــا توجــه بــه تغييــرات و نوســانات شــديد در خصــوص‬ ‫عرضــه و تقاضــا قطعــه در صــورت كمبــود قطعــه و يــا مــازاد‬ ‫قطعــه چــه اقداماتــي انجــام مــي دهيــد؟‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــورمان در شــرایط کنونــی عرضــه‬ ‫بعضــی کاالهــا بــه مشــتریان امکانپذیــر نیســت مــا لــوازم باکیفیــت کــه‬ ‫ازنظــر شــرکت نیــز مــورد تاییــد باشــد را بــه مشــتريان معرفــی می‌کنیــم‪.‬‬ ‫* پيــش آمــده مشــتري بــه شــما مراجعــه كنــد و قطع ـه‌اي را‬ ‫بخواهــد ولــي بــا راهنمايــي شــما متوجــه بشــود كــه اصــا بــه‬ ‫ايــن قطعــه نيــاز نــدارد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬بارهــا بــا چنیــن مســئله‌ای روبــرو شــدیم و مــا تــا جایــی کــه‬ ‫توانســته ایــم در ایــن بــاره بــه مشــتری هایمــان راهنمایــی و مشــاوره داده‬ ‫ایــم‪.‬‬ ‫* از سيســتم ســفارش‌گذاري و ارســال رايــگان لــوازم قطعــات‬ ‫ايســاكو راضــي هســتيد؟‬ ‫بلــه‪ ،‬از نظــر ســفارش‌گذاری و ارســال قطعــات مشــکلی وجــود نــدارد‬ ‫ولــی تنهــا مشــکلی کــه می‌توانــم بــه آن اشــاره کنــم ایــن اســت کــه بعــد‬ ‫از ثبــت ســفارش بــا وجــود اينكــه در هنــگام ســفارش‌گذاري جنــس مــورد‬ ‫نظــر موجــودی داشــته ولــی آن تاییــد نمــی شــود‪ .‬البتــه وجــود محدوديــت‬ ‫در برخــي از قطعــات اســتراتژيك را درك مي‌كنيــم‪.‬‬ ‫* اگر سخني با مسئوالن ايساكو داريد بفرمائيد‪.‬‬ ‫از مســئولین محتــرم شــرکت ایســاکو تقاضــا داریــم نظــارت بیشــتر بــر‬ ‫بــازار داشــته باشــند تــا اجنــاس ایســاکو زیــر قیمــت شــرکت بــه فــروش‬ ‫نــرود و در بســته بنــدی اجنــاس ایســاکو از جعبــه هــای بــا کیفیــت اســتفاده‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫* حرف پاياني؟‬ ‫در پایــان از آقــای مهنــدس نمکیــن کمــال تشــکر را دارم کــه بــه‬ ‫فروشــگاه‌ها اهمیــت بیشــتری مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ ‪25‬‬
‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪IC‬‬ ‫ايكو‬ ‫كارت در دستگاه ‪pos‬‬ ‫پــس‬ ‫از كشــيدن كارت در‬ ‫دســتگاه ‪ POS‬ســه‬ ‫خدمــت در منــو قابـ‬ ‫ـل دســترس اســت‪:‬‬ ‫خدمات ايساكو‪:‬‬ ‫از طريـ‬ ‫ـق ايــن منــو‪ ،‬پذيــر‬ ‫ش و يــا ترخيــص در‬ ‫نمايندگـ‬ ‫ـي‬ ‫صــورت مي‌گيــرد‪.‬‬ ‫پذيرش‪:‬‬ ‫در ايــن‬ ‫مرحلــه نيــاز اسـت كيل‬ ‫ومتــر كاركـرد خــودرو در‬ ‫دســتگاه ‪S‬‬ ‫‪ PO‬وارد شـود‪ .‬توجــه نم‬ ‫ايي‬ ‫ـ‬ ‫ـد‬ ‫كيل‬ ‫وم‬ ‫تر‬ ‫وا‬ ‫رد‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ده‬ ‫بــه هنـگام‬ ‫پذيــرش مبنـاي محاسـ‬ ‫ـبات بعـدي خواهــد بود‬ ‫در ص‬ ‫ورت‬ ‫ي‬ ‫‌كــه پذيــرش بــا م‬ ‫وفقيــت انجــام شــود‪،‬‬ ‫گاه‬ ‫دســت رســي‬ ‫دي بــه شــما ارائــه م ‌‬ ‫يدهــد كــه شــامل‬ ‫"شــماره پ‬ ‫ذيــرش" و جملــه "پذي‬ ‫ــرش مجــاز مي‌باشــد"‬ ‫اســت‪ ،‬بــه‬ ‫شــما ارائــه مي‌دهــد‪.‬‬ ‫ترخيص‪:‬‬ ‫تنهــا‬ ‫در صورتي‌كــه تعميــر م‬ ‫ــورد تاييــد شماســت‪،‬‬ ‫ترخيــ‬ ‫ص را انتخــاب نماييــد‪.‬‬ ‫در صورت‬ ‫ي‌كــه ترخيــص بــا م‬ ‫وفقيــت انجــام شــود‪،‬‬ ‫رس‬ ‫دســتگاه ــي‬ ‫دي بــه شــما ارائــه م ‌‬ ‫يدهــد كــه شــامل‬ ‫"شــماره پ‬ ‫ذيــرش" و جملــه "ترخ‬ ‫يــص مجــاز مي‌باشــد"‬ ‫اســت‪ ،‬بــه‬ ‫شــما ارائــه مي‌دهــد‪.‬‬ ‫خدمات طاليي‪:‬‬ ‫درصورتي‬ ‫‌كــه خدمــات تعميراتـ‬ ‫ـي مــورد درخواســت‬ ‫مشــمول خ‬ ‫دمــات طاليــي‌باشــد‪،‬‬ ‫مــي بايســت مجــددا‬ ‫كارت كشــي‬ ‫ده شــود و خدمــات ط‬ ‫اليــي از منــو انتخــاب‬ ‫شــود‪ .‬خد‬ ‫مــات ويــژه و ســرويس‬ ‫دوره‌اي در ايــن بخــش‬ ‫قابــل انت‬ ‫خــا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ســت‪.‬‬ ‫خ‬ ‫دما‬ ‫ت‬ ‫ويژه‪:‬‬ ‫م‬ ‫از نو نوع خدمت مو‬ ‫رد نظر را انتخاب نماييد‪.‬‬ ‫درصورتي‬ ‫‌كــه مشــتري مجــاز بـ‬ ‫ـه اس ـتفاده از س ـرويس‬ ‫باشــد‪ ،‬دس‬ ‫ــت‬ ‫گاه‬ ‫رســيدي ارائــه مـ‬ ‫ـي دهــد كــه شــامل‬ ‫"كــد مــو‬ ‫رد"‬ ‫و جملــه "عمليــات بــا‬ ‫موفقي ـت انجــام ش ـد"‬ ‫مي‌با شــد‪.‬‬ ‫سرويس دوره‌اي‪:‬‬ ‫درصورتي‬ ‫‌كــه مشــتري مجــاز بـ‬ ‫ـه اس ـتفاده از س ـرويس‬ ‫باشـد‪ ،‬دســت‬ ‫گاه رســيدي ارائــه مــي‬ ‫دهــد كــه شــامل "كــد‬ ‫مــورد" يــا‬ ‫"كــد دســتور" و جملــه‬ ‫"عمليــات بــا موفقي ـت‬ ‫ان‬ ‫جــام شــد" مي‌باشــد‪.‬‬ ‫تغيير رمز‪:‬‬ ‫بــراي ت‬ ‫غييــر رمــز ايكــوكارت‬ ‫از ايــن منــو اســتفاده‬ ‫نماييــد‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪IC‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪I‬‬ ‫كارت المثني‬ ‫صادر مي‌شود!‬ ‫كارت خــود را گــم كرده‌ايــد؟ كارت‌تــان شكســته‬ ‫اســت؟ يــا اينكــه ايكــو كارت شــما در دســتگاه ‪‌ pos‬عمــل‬ ‫نمي‌كنــد؟ اگــر هــر كــدام از ايــن مــوارد شــما حــال شــما‬ ‫مي‌شــود نگــران نباشــيد ‪ .‬بــه يكــي از نمايندگي‌هــاي‬ ‫مجــاز سراســر كشــور مراجعــه كنيــد بــا ارائــه مــدارك‬ ‫زيــر درخواســت صــدور كارت المثنــي بدهيــد‪ .‬مي‌توانــد‬ ‫از طريــق مراجعــه بــه يكــي از نمايندگي‌هــاي مجــاز‬ ‫سراســر كشــور بــا ارائــه مــدارك زيــر درخواســت صــدور‬ ‫كارت المثنــي نمايــد‪.‬‬ ‫ كارت ملي مالك خودرو‬‫ كارت خودرو‬‫ سند فروش خودرو (دريافتي از ايران خودرو)‬‫ تكميل فرم درخواست صدور المثني‬‫ پرداخت هزينه صدور كارت جديد‬‫نكات ويژه‪:‬‬ ‫كارت المثنــي بــه آدرســي كــه دارنــده خــودرو اعــام‬ ‫كــرده از طريــق پســت ارســال مي‌شــود‪.‬‬ ‫رديابــي مرســوله پســتي در ‪ Mobile Application‬و وب‬ ‫ســايت امكان‌پذيــر اســت‪.‬‬ ‫ايكو كارت‬ ‫در اپيلكيشين موبايل‬ ‫پیش‬ ‫ــنهاد اپيلكيشــن موبايــل را‬ ‫دانلـ‬ ‫ـود‬ ‫كرد‬ ‫ه‬ ‫‌ايــد‪ ،‬اطالعــات ايكــوكارت‬ ‫را در‬ ‫ايـ‬ ‫ـن نــرم افــزار ثبــت كنيــد‪:‬‬ ‫شــماره ايكــو كارت ( ‪ 12‬رقــم‬ ‫نوشـ‬ ‫ـته بــر روي ايكــو كارت را وارد‬ ‫كنيـ‬ ‫ـد)‬ ‫تلفـ‬ ‫ـن‬ ‫همــراه اســتان و شــهر‬ ‫مح‬ ‫ــل‬ ‫ا‬ ‫قامــت پــاك و ‪...‬‬ ‫در‬ ‫ش ـماره بع ـدی دربــاره اپلیکیشــن‬ ‫موبای‬ ‫ـ‬ ‫ـل‬ ‫بیش‬ ‫ـ‬ ‫ـتر‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ـی‬ ‫خوانیــد‪.‬‬ ‫خدمات از نوع طاليي‬ ‫‪d‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪aCO c‬‬ ‫نكات ظريف اما مهم‬ ‫اگــر بــه‬ ‫دريافــت خدمــات ط‬ ‫اليـ‬ ‫ـي‬ ‫ع‬ ‫الق‬ ‫ــه‬ ‫دا‬ ‫ريـ‬ ‫ـد‬ ‫بــراي اشــتراك‬ ‫ايــن خدمــات‪ ،‬م ‌‬ ‫يتوانيــد بســته‬ ‫بــه ســطح‬ ‫خدمــت (يــك ســتا‬ ‫ره‪ ،‬دو ســتاره‪ ) . . . ،‬از‬ ‫خدماتــي نظي‬ ‫ــر خدمــات امـداد سـ‬ ‫ـيار‪ ،‬جبــران خســارت‬ ‫(ســرقت‪ ,‬ت‬ ‫صادفات)‪ ،‬ســرويس‌ها‬ ‫ي ادواري‪ ،‬ســرويس‬ ‫در محــل‪،‬‬ ‫‪ ‬تعويــض خــودروي خ‬ ‫ســارت ديــده‪ ،‬هزينــه‬ ‫توقــف‬ ‫خــ‬ ‫ود‬ ‫رو در نمايندگــي و ‪.‬‬ ‫‪ . .‬بهره‌منــد شــويد‪.‬‬ ‫اطالع‬ ‫ــا‬ ‫ت‬ ‫بي‬ ‫شــتر در ســايت ‪. ir‬‬ ‫‪ 096440‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫اعتبــار‬ ‫خدمــات طاليــي كـ‬ ‫ـه بــر روي كارت درج‬ ‫شــده‪ ،‬م‬ ‫نقضــي شــده اســت؟‬ ‫درصــورت تمايــل بــه‬ ‫تمديــد‬ ‫خ‬ ‫دم‬ ‫ــات طال‬ ‫يــي‪ ،‬مشــتري م ‌‬ ‫يتوانيــد از‬ ‫روش‌ه‬ ‫ــا‬ ‫ي‬ ‫زيــر اقــدام كنيــد‪:‬‬ ‫يام‬ ‫پ ك به شماره ‪. . .‬‬ ‫وب سايت ش‬ ‫ركت امداد خودرو ‪. . . .‬‬ ‫مراجعه به نم‬ ‫ايندگيهاي ايران خودرو‬ ‫مراجعه به دفاتر‬ ‫منطقه‌اي امداد خودرو‬ ‫ارائــه خ‬ ‫دمــات ســيار‪ :‬ارائــه خ‬ ‫دمــات بــه خودروهــاي‬ ‫در راه مانـده‬ ‫و يــا انتقـال خـودرو ب‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫نم‬ ‫اين‬ ‫دگ‬ ‫ـ‬ ‫ـي‬ ‫از‬ ‫طر‬ ‫يق‬ ‫تمــاس بــا‬ ‫شــماره ‪ 096440‬امــك‬ ‫ان پذيــر خواهــد بـود‪.‬‬ ‫رمز را فراموش كردم!‬ ‫درصورتي‌كــه رمــز ايكــو كارت فرامــوش گــردد‪ ،‬مي‌توانيــد بــه دو طريــق اقــدام بــه دريافــت‬ ‫رمــز مجــدد كنيــد‬ ‫‪Mobile Application -1‬‬ ‫‪ -2‬مراجعــه بــه يكــي از نمايندگي‌هــاي مجــاز سراســر كشــور و بــا در دســت داشــتن مداركــي‬ ‫كــه در زيــر آمــده اســت‪:‬‬ ‫ كارت ملي مالك خودرو‬‫ كارت خودرو‬‫ تكميل فرم درخواست رمز جديد‬‫توجه كنيد‪:‬‬ ‫صدور رمز جديد در نمايندگي‌هاي مجاز‪ ،‬بصورت رايگان انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ca‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪IC‬‬ ‫بــا توجــه بــه اينكــه مراجعــه مشــتريان جهــت انجــام هرگونــه ســرويس (وارانتــي) بــه نمايندگــي‬ ‫باعــث درنظرگرفتــن امتيــازات ويــژه بــراي مشــتريان خواهــد شــد و مشــتريان وفــادار از ســرويس‌ها‬ ‫و تخفيفــات ويــژه وفــاداري برخــوردار خواهنــد شــد‪ ،‬حتمــا بــه هنــگام دريافــت خدمــات وارانتــي از‬ ‫ايكــوكارت اســتفاده كنيــد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪26‬‬ ‫ايكوكارت و كارت طالئي ادغام شدند‪.‬‬ ‫محصــوالت ايــران خــودرو از تيرمــاه ســال‬ ‫مشــتريان‬ ‫جــاي دو كارت "طاليــي" و " ايكــو كارت" بــراي‬ ‫جــاري بــه‬ ‫ـه خدمــات تعميراتي(گارانتــي‪ ،‬وارانتــي‪ ،‬طاليــي‬ ‫دريافــت كليـ‬ ‫و‪ )...‬از يــك كارت اســتفاده خواهنــد كــرد‪.‬‬ ‫ـروژه بــا مشــاركت شــركت‌هاي ايــران خــودرو‪،‬‬ ‫ايــن پـ‬ ‫ـداد خــودرو و كارت ايــران خــودرو طــي ت ـاش ‪9‬‬ ‫ايســاكو‪ ،‬امـ‬ ‫مــاه كارشناســان عملياتــي شــد‪.‬‬ ‫در گذشــته هنــگام خريــد محصــوالت ايــران‬ ‫مشــتريان‬ ‫كارت الكترونيكــي مجــزا جهــت خدمــات تعميراتــي‬ ‫خــودرو ‪2‬‬ ‫‌كردنــد امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه وجــود رمزهــا‬ ‫اسـتفاده مي‬ ‫متعــدد موجبــات نارضايتــي را فراهــم كــرده بــود‬ ‫و فرايندهــاي‬ ‫مش ـتريان بــا اس ـتفاده از يــك كارت از خدمــات‬ ‫از ايــن پــس‬ ‫بهــره منــد مي‌شــوند‪.‬‬ ‫يدهــد كــه‬ ‫ايكــوكارت بــه مشــتري ايــن اطمينــان را م ‌‬ ‫ـه بــه آن مراجعــه كــرده نمايندگــي فعــال ايــران‬ ‫نمايندگــي كـ‬ ‫و تخصــص ســرويس‌هاي تعميراتــي آن خــودرو‬ ‫خــودرو اســت‬ ‫ـماره شاســي‪ ،‬شــماره موتــور‪ ،‬اعتبــار گارانتــي و‬ ‫را دارد‪ .‬شـ‬ ‫ت(ســتاره طاليــي) اطالعاتــي اســت كــه بــر روي‬ ‫اعتبــار خدما‬ ‫كارت درج شــده اســت‪.‬‬ ‫يــادآوري اســت ايــن كارت بــ ‌ه عنــوان كليــد‬ ‫الزم بــه‬ ‫رديابــي خــودرو در شــبكه گســترده نمايندگي‌هاي‬ ‫شناســائي و‬ ‫ـس از ف ـروش ايــران خــودرو محســوب مي‌شــود و‬ ‫خدمــات پـ‬ ‫آن در هنــگام دريافــت خدمــات الزامــي خواهــد‬ ‫اســتفاده از‬ ‫ـورت عــدم ارائــه كارت در دوره گارانتــي هزينه‌هــا‬ ‫بــود‪ .‬در صـ‬ ‫يشــود‪.‬‬ ‫بــه حســاب مشــتري منظــور م ‌‬ ‫‪ICO card CO‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ICO ard‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ICO‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ca‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪ca‬‬ ‫يك كارت با دو ماموريت‬ ‫‪IKCO card‬‬ ‫‪car‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪ICO‬‬ ‫ ‪27‬‬
‫مقاله تخصصی‬ ‫مي‌دهــد‪.‬‬ ‫در ايــن نــوع فرمــان هــر چنــد مســئله مســتقل‬ ‫بــودن از موتــور خــودرو تحقــق يافتــه اســت‬ ‫ولــي مشــكل دائمــي بــودن عملكــرد سيســتم‬ ‫هيدروليكــي يعنــي حالــت مركــز آزاد(‪Open‬‬ ‫‪ )Center‬هنــوز پابرجاســت‪.‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫فرمان از نوع فرمان‌هاي الكتريكي‬ ‫◀‬ ‫محرم عبادی فر‬ ‫کارشناس و مدرس ارشد‬ ‫مدیریت آموزش فنی ایساکو‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫فرمــان الكتريكــي از ســه قســمت اساســي زيــر‬ ‫تشــكيل شــده اســت كــه بــه سيســتم فرمــان‬ ‫مكانيكــي (‪ )R&P‬اضافــه مي‌شــود ‪:‬‬ ‫‪ .1‬سنسور گشتاور (‪)Torque Sensor‬‬ ‫‪ .2‬موتــور بــا جريــان مســتقيم ( ‪DC‬‬ ‫‪)Brushless Motor‬‬ ‫‪ .3‬واحــد كنتــرل الكترونيكــی (‪ECU -‬‬ ‫‪)Electronic Control Unit‬‬ ‫ســه قســمت يــاد شــده مي‌تواننــد در يــك‬ ‫محفظــه (‪ )Housing‬يــا جداگانــه قرارگيرنــد‪.‬‬ ‫سيســتم هيدروليكــي فرمــان جهــت ايفــاي نقــش‬ ‫از موتــور خــودرو اســتفاده مي‌كنــد‪ .‬بنابــر ايــن از‬ ‫بــازده موتــور كمــي مي‌كاهــد و همچنيــن باعــث‬ ‫مصــرف انــرژي بيشــتري مي‌شــود‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫آن‪ ،‬سيســتم هيدروليــك بــه صــورت مركــز آزاد‬ ‫(‪ )Open Center‬عمــل مي‌كنــد‪ ،‬يعنــي حتــي‬ ‫در زمان‌هايــي كــه خــودرو بــه صــورت مســتقيم‬ ‫در حــال حركــت بــوده و هيــچ انحرافــي انجــام‬ ‫نمي‌دهــد‪ ،‬بــاز هــم ايــن سيســتم عمــل مي‌كنــد‪.‬‬ ‫ايــن مــوارد ســازندگان فرمــان خــودرو را بــر آن‬ ‫داشــت دنبــال سيســتم‌هاي بهتــر و مفيد‌تــري‬ ‫باشــند‪ ،‬يــا آنهــا را جايگزیــن هيدروليكــي نماينــد‬ ‫يــا سيســتم هيدروليكــي را بهبــود بخشــند‪.‬‬ ‫يكــي از سيســتم‌هاي ارائــه شــده در‬ ‫ســال‌هاي اخيــر فرمــان الكتروهيدروليكــي‬ ‫(‪ )EPS‬اســت كــه در آن بــه جــاي اســتفاده از‬ ‫موتــور خــودرو يــك موتــور الكتريكــي بــه پمــپ‬ ‫هيدروليــك اضافــه مي‌شــود و در نتيجــه فرمــان‬ ‫از موتــور خــودرو مســتقل مي‌گــردد‪ .‬شــكل زيــر‬ ‫يــك سيســتم فرمــان الكتروهيدروليكــي را نشــان‬ ‫خودروهــاي كوچــك‪ ،‬خصوصــاً خودروهــاي درون‬ ‫شــهري كــه راحتــي فرمــان‪ ،‬فاكتــور مهمــي در‬ ‫ترافيك‌هــاي ســنگين و پــارك خــودرو محســوب‬ ‫مــي شــود‪ ،‬بــه كار مــي رود‪ .‬ســتون فرمــان بــا‬ ‫موتــور الكتريكــي ‪ DC‬توســط دنــده حلزونــي‬ ‫درگيــر هســتند‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر هیــچ خودرویــی در ایــران وجــود نــدارد کــه‬ ‫ایــن نــوع سیســتم بــر روی آن ســوار باشــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــن سیســتم هنــوز مشــکالتی دارد‪ ،‬کــه بــر طــرف‬ ‫نشــده اســت‪ .‬در جهــان چنــد شــرکت معتبــر وجود‬ ‫دارد کــه از ایــن نــوع فرمان‌هــا اســتفاده می‌کننــد‪.‬‬ ‫ب) نصــب بــر روي پينيــون‪ :‬در ايــن روش نيــز‬ ‫مجموعــه سنســورها‪ ،‬موتــور ‪ DC‬و ‪ ECU‬بطــور‬ ‫مجتمــع در يــك محفظــه قرارگرفتــه و بــر روي‬ ‫پينيــون نصــب مي‌شــوند‪ .‬ايــن حالــت بــراي‬ ‫خودروهــاي نيمــه ســنگين مناســب اســت‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری كــه راننــده ايــن نــوع خودروهــا در راحــت‬ ‫تريــن حالــت مي‌تواننــد خــودرو را هدايــت كننــد‪.‬‬ ‫ج) نصــب بــر روي دنــده شــانه‌اي ‪ :‬در ايــن‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪28‬‬ ‫ايــن نــوع فرمــان مشــابه فرمــان هيدروليكــي عمــل مي‌كنــد ولــي از لحــاظ‬ ‫ســاختار متفــاوت بــوده و داراي مزايــاي زيــادي نســبت بــه نــوع هيدروليــك اســت‪.‬‬ ‫در ايــن فرمــان مشــكل دائمــي عملكــرد سيســتم كمكــي فرمــان حــل شــده اســت‪،‬‬ ‫يعنــي سيســتم الكتريكــي زمانــي عمــل مي‌كنــد كــه چرخشــي در فرمــان ( گشــتاور)‬ ‫بــه وجــود آيــد‪.‬‬ ‫طرز کار سیستم ‪: EPS‬‬ ‫سيســتم ‪ EPS‬بــه ايــن صــورت عمــل مي‌كند‬ ‫كــه ابتــدا سنسورگشــتاور وارده از غربيلــك فرمــان‬ ‫را حــس كــرده‪ ،‬آن را بــه صــورت ســيگنال يــا‬ ‫ســيگنال‌هايي بــه قســمت ميكروكنترلــر (‪)ESU‬‬ ‫ارســال مي‌كنــد‪ .‬ميكروكنترلــر عــاوه بــر ايــن‬ ‫ســيگنال‪ ،‬ســيگنالي نيــز از ســرعت خــودرو‬ ‫دريافــت مي‌كنــد‪ ،‬آنــگاه ايــن دو را پــردازش‬ ‫كــرده‪ ،‬دســتور‌العمل الزم را بــه قســمت موتــور‬ ‫‪ DC‬اعمــال مي‌كنــد تــا بــه صــورت كمكــي‬ ‫(‪ )Assisted‬سيســتم فرمــان مكانيكــي را تحــت‬ ‫تأثيــر قــرار دهــد‪ .‬بنابرايــن دســتور العمل‌هــاي‬ ‫‪ ECU‬بــه موتــور ‪ Brushless‬تابعــي از خروجــي‬ ‫سنســور و ســرعت خــودرو اســت‪ .‬ايــن يعنــي‬ ‫ســرعت در عملكــرد‪ EPS‬مؤثــر بــوده و ايــن‬ ‫بــه منظــور ايمنــي بيشــتر خــودرو اســت‪ .‬يعنــي‬ ‫بيشــترين عملكــرد‪ EPS‬در ســرعت‌هاي پاييــن‬ ‫و كمتريــن عملكــرد آن در ســرعت‌هاي بــاالي‬ ‫خــودرو اســت‪.‬‬ ‫فرمــان الكتريكــي در ســه حالــت‬ ‫مختلــف می‌توانــد بــر روي قســمت‬ ‫مكانيكــي نصــب شــود ‪:‬‬ ‫الــف) نصــب بــر روي ســتون(‪)Column‬‬ ‫فرمــان ‪ :‬در ايــن روش مجموعــه سنســورها‪،‬‬ ‫موتــور ‪ DC‬و‪ ECU‬بطــور مجتمــع در يــك‬ ‫محفظــه مســتقر شــده و بــر روي ســتون فرمــان‬ ‫(‪ )Steering Column‬نصــب مي‌شــود‪ .‬بنابرايــن‬ ‫عملكــرد كمكــي (‪ )Assisted‬فرمــان ‪ EPS‬بــه‬ ‫ســتون فرمــان اعمــال مــي گــردد‪ .‬ايــن روش در‬ ‫يكي از سيستم‌هاي ارائه‬ ‫شده در سال‌هاي اخير فرمان‬ ‫الكتروهيدروليكي (‪ )EPS‬است‬ ‫كه در آن به جاي استفاده از‬ ‫موتور خودرو يك موتور الكتريكي‬ ‫به پمپ هيدروليك اضافه مي‌شود‬ ‫و در نتيجه فرمان از موتور خودرو‬ ‫مستقل مي‌گردد‪.‬‬ ‫روش هــر ســه قســمت ‪ EPS‬يعنــي سنســور‪،‬‬ ‫موتــور ‪ DC‬و ‪ ECU‬جــدا از هــم بــر روي جعبــه‬ ‫فرمــان نصــب مي‌شــوند‪ .‬بــه ايــن صــورت كــه‬ ‫موتــور ‪ DC‬و ‪ ECU‬بطــور جــدا از هــم بــر دنــده‬ ‫شــانه‌اي (‪ )Rack‬قــرار گرفتــه و سنســورها نيــز‬ ‫روي پينيــون مســتقر مي‌شــوند‪ ،‬زيــرا روي دنــده‬ ‫شــانه‌ای گشــتاوري وجــود نــدارد كــه سنســورها‬ ‫بتواننــد آن را حــس كننــد‪ .‬ايــن حالــت بــراي‬ ‫خودروهــاي ســنگين مناســب اســت‪ ،‬جايــي كــه‬ ‫نيــروي زيــادي بايــد بــه دنــده شــانه‌ای اعمــال‬ ‫شــود‪ .‬بنابرايــن نيــروي كمكــي (‪)Assisted‬‬ ‫بطــور مســتقيم از موتــور ‪ DC‬بــه دنــده شــانه‌اي‬ ‫(‪ )Rack‬وارد مي‌گــردد‪.‬‬ ‫مزايــاي فرمــان الكتريكــي نســبت بــه‬ ‫فرمــان هيدروليكــي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حــذف پمــپ هيدروليــك (‪ )pump‬و‬ ‫چــرخ( ‪)pulley‬‬ ‫‪ -2‬حــذف شــيرهاي كنتــرل(‪ )valve‬و‬ ‫لوله‌هــاي رابــط‬ ‫‪ -3‬حــذف تســمه مابيــن پمــپ هيدروليــك و‬ ‫موتــور خــودرو(‪)belt‬‬ ‫‪ -4‬حــذف جك هيدروليــك (‪)jack hydraulic‬‬ ‫و روغــن هيدروليك‬ ‫‪ -5‬وزن كم نسبت به هيدروليكي‬ ‫‪ -6‬تغييــرات كمتــر در قســمت مكانيكــي‬ ‫فرمــان هنــگام طراحــي فرمــان الكتريكــي نســبت‬ ‫بــه هيدروليــك‬ ‫‪ -7‬عــدم كمــك (‪ )Assist‬فرمــان در هنــگام‬ ‫عــدم ورود گشــتاور در فرمــان الكتريكــي‪ ،‬بــه‬ ‫عبــارت ديگــر زمانــي كــه انحرافــي در فرمــان داده‬ ‫شــود‪ ،‬قســمت الكتريكــي وارد عمــل مي‌گــردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬فرمــان الكتريكــي بــه صــورت ‪Fail Safe‬‬ ‫اســت‪ .‬چنانچــه قســمت الكتريكــي بــه داليلــي از‬ ‫كار افتــد‪ ،‬قســمت مكانيكــي فرمــان مي‌توانــد بــه‬ ‫كار ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬مقــدار انــرژي مصرفــي در فرمــان الكتريكي‪،‬‬ ‫حــدود يــك ششــم انــرژي مصرفــي در فرمــان‬ ‫هيدروليــك اســت‪ .‬بــه عبــارت ديگــر بــه مقــدار‬ ‫‪85‬درصــد در انــرژي مصرفــي فرمــان الكتريكــي‬ ‫نســبت بــه هيدروليكــی صرفــه جويــي مي‌شــود‪.‬‬ ‫‪ -10‬كاهــش حجــم و انــدازه فرمــان الکتریکــی‬ ‫نســبت بــه هيدروليکی‬ ‫‪ -11‬مستقل بودن از موتورخودرو‬ ‫‪ -12‬كاهش قابل مالحظه زمان مونتاژ‬ ‫‪ -13‬افزايــش قابــل مالحظــه عمــر مؤثــر‬ ‫نســبت بــه فرمــان هيدروليکــی‬ ‫‪ -14‬قابليت ايمني باال در شرايط بحراني‬ ‫‪ -15‬اســتفاده از يــك نــوع فرمــان الكتريكــي‬ ‫در چنديــن خــودروي متفــاوت‪ ،‬بــه عبــارت‬ ‫ديگــر يــك نــوع طراحــي فرمــان الكتريكــي را در‬ ‫چنديــن خــودروي مختلــف مــي تــوان بــكار بــرد‪.‬‬ ‫(بــه شــرطي كــه وزن اكســل جلــوي خودروهــا و‬ ‫سيســتم بــرق داخــل آنهــا مشــابه باشــد‪).‬‬ ‫ ‪29‬‬
‫گزارش‬ ‫باتري خودرو من چه عيبي دارد؟‬ ‫باتری‌هــای مــورد اســتفاده در خودروهــا بــه لحــاظ‬ ‫ســاختار آنهــا بــه ‪ 2‬دســته تقســیم می‌شــوند‪:‬‬ ‫باتری‌هــای تــر (‪ :)Wet Cell‬کــه دارای الکترولیــت‬ ‫مایــع هســتند‪.‬‬ ‫باتری‌هــای خشــک (‪ :)Dry Cell‬کــه دارای‬ ‫الکترولیــت ثابــت خمیــری شــکل هســتند و رطوبــت بــه‬ ‫انــدازه‌ی عبــور جریــان در آنهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫در زمینــه‌ی عیب‌یابــی باتری‌هــا عوامــل مختلفــی‬ ‫می‌توانــد باعــث بوجــود آمــدن عیــب شــده باشــد‪.‬‬ ‫از جمله‌ی این عوامل می توان‪:‬‬ ‫اتصال کوتاه شدن یک یا تعدادی از سلول‌های باتری‪،‬‬ ‫در مســـــير‬ ‫کم بودن سطح الکترولیت یا آب مقطر‬ ‫باال آمدن یا لب ریز شدن سطح الکترولیت یا آب مقطر‬ ‫ســولفاته شــدن باتــری کــه در اثــر تغییــر ناگهانــی‬ ‫ولتــاژ عمومــاً اتفــاق می‌افتــد‪ .‬ولتــاژ ناگهــان افــت‬ ‫می‌کنــد و بــه کنــدی بــاال می‌آیــد‪.‬‬ ‫پدیــد آمــدن لجــن در باتــری‪ .‬بایــد بــه یادداشــت کــه نقطــه و‬ ‫محــدوده‌ای کــه در آن لجــن پدیــد می‌آیــد رســانای قــوی الکتریســیته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫برابر نبودن سطح چگالی در سلول‌ها‬ ‫امــروزه ابــزاری نیــز بــه منظــور عیب‌یابــی باتری‌هــا‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن امــکان را فراهــم می‌آورنــد تــا‬ ‫بتــوان مــوارد یــاد شــده را براحتــی تشــخیص داد‪.‬‬ ‫شــركت تهيــه و توزيــع لــوازم و قطعــات يدكــي شــركت ايران‌خــودرو (ايســاكو) بــا همــكاري و مشــاركت شــركت‬ ‫كمــي و كيفــي ارائــه خدمــات‪ ،‬رضايــت مشــتريان‬ ‫بازرســي كيفيــت و اســتاندارد ايــران بــا هــدف اصلــي ارتقــاء ســطح ّ‬ ‫و صيانــت از جايــگاه نمايندگي‌هــاي مجــاز شــركت ايران‌خــودرو‪ ،‬اقــدام بــه پياده‌ســازي و اســتقرار نظــام مديريــت‬ ‫كيفيــت مشــتمل بــر اســتانداردهاي ‪ ISO 10004 ،ISO 10002 ،ISO 2008 ISO 9001‬و ‪ 18001 OHSAS‬در‬ ‫ســطح دفاتــر منطقـه‌اي و تمامــي نمايندگي‌هــاي مجــاز سرتاســر كشــور كــرد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫پيشــينه ايــن پــروژه بــه ســال ‪ 1387‬بــاز‬ ‫مي‌گــردد كــه در فــاز اول ايــن پــروژه و تحــت‬ ‫عنــوان «اجــراي سيســتم مديريــت كيفيــت در‬ ‫نمايندگي‌هــا» تعــداد ‪ 190‬نمايندگــي و در‬ ‫فــاز دوم در ســال ‪ 1390‬نيــز ‪ 135‬نمايندگــي‬ ‫موفــق بــه دريافــت گواهينامــه سيســتم مديريــت‬ ‫كيفيــت گرديدنــد كــه تأثيــر بســزايي در بهبــود‬ ‫و ارتقــاء عملكــرد شــبكه نمايندگي‌هــا داشــته‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫نظــر بــه موفقيت‌هــاي بدســت آمــده در‬ ‫فازهــاي پيشــين‪ ،‬شــركت ايســاكو تصميــم بــه‬ ‫پياده‌ســازي و اســتقرار يــك نظــام پايــدار و‬ ‫جامــع در ســطح دفاتــر منطقــه‌اي خــود بــه‬ ‫عنــوان بازوهــاي اجرايــي و نظارتــي بــر ارائــه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش در نمايندگي‌هــا و كليــه‬ ‫نمايندگي‌هــاي مجــاز در سرتاســر كشــوركرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گســتردگي و پيچيدگــي ايــن‬ ‫پــروژه‪ ،‬از روشــي تحــت عنــوان مولتــي ســايت‬ ‫بــه منظــور پياده‌ســازي و مميــزي و در نهايــت‬ ‫اســتقرار نظــام مديريــت كيفيــت اســتفاده‬ ‫شــد كــه در ايــن روش‪ ،‬هــر يــك از دفاتــر‬ ‫منطقــه‌اي بــه عنــوان پايــگاه اصلــي و مركــزي‬ ‫و نمايندگي‌هــاي تحــت پوشــش آن بــه عنــوان‬ ‫ســايت‌هاي آن در نظــر گرفتــه شــدند‪ .‬تيم‌هــاي‬ ‫تخصصــي متشــكل از كاركنــان شــركت ايســاكو‪،‬‬ ‫دفاتــر منطقــه‌اي و نمايندگي‌هــا و همچنيــن‬ ‫كارشناســان شــركت مشــاور در دو حــوزه‬ ‫طراحــي و هماهنگــي‪ ،‬پشــتيباني و نظــارت‬ ‫تشــكيل و طيــف گســترده‌اي از فعاليت‌هــا از‬ ‫طراحــي نظــام‪ ،‬ارائــه طــرح اجرايــي مشــتمل بــر‬ ‫تعييــن نمايندگي‌هــاي مشــمول‪ ،‬تشــكيل تيــم‬ ‫كارشناســي‪ ،‬آمــوزش و اجــرا نظــام در دفاتــر‬ ‫و نمايندگي‌هــا‪ ،‬حضــور در مميــزي و صــدور‬ ‫گواهينامــه را بــر عهــده داشــته‌اند‪.‬‬ ‫برقــراري رابطــه مابيــن مشــاوران و دفاتــر و‬ ‫نمايندگي‌هــا از طريــق تعييــن يــك كارشــناس‬ ‫در دفتــر منطقـه‌اي بــه عنــوان نماينــده مديريــت‬ ‫دفتــر در تضميــن كيفيــت و يــك كارشــناس‬ ‫كيفيــت در هــر يــك از نمايندگي‌هــا انجــام‬ ‫پذيرفــت كــه انجــام كليــه هماهنگي‌هــا‬ ‫و فعاليت‌هــاي مربــوط بــه مستندســازي‪،‬‬ ‫آماده‌ســازي و پياده‌ســازي نظــام را در ســطح‬ ‫دفاتــر و نمايندگي‌هــا بــر عهــده داشــته‌اند‪ .‬در‬ ‫طــي فازهــاي مختلــف پــروژه‪ ،‬كارشناســان ســتاد‬ ‫شــركت ايســاكو نيــز بــه منظــور بررســي و ارائــه‬ ‫راهنمايي‌هــاي الزم از دفاتــر منطقــه‌اي بازديــد‬ ‫بــه عمــل آوردنــد‪ .‬در ادامــه بــا آماده‌ســازي‬ ‫كليــه دفاتــر منطقــه‌اي و نمايندگي‌هــاي‬ ‫منتخــب هــر دفتــر‪ ،‬مميــزي‌ توســط شــركت‬ ‫گواهينام ـ ‌ه دهنــده (‪ )IMQ‬بــه عمــل آمــده كــه‬ ‫نمايندگي‌هــا و دفاتــر موفــق بــه اخــذ گواهينامــه‬ ‫اســتقرار نظــام موفقيــت پايــدار گرديدنــد‪.‬‬ ‫در پايــان و پــس از اخــذ گواهينامه‌هــا‪،‬‬ ‫كارشناســان شــركت ايســاكو بــه منظــور ســنجش‬ ‫وضعيــت و ميــزان رضايــت نمايندگي‌هــا از‬ ‫پياده‌ســازي ايــن پــروژه بــر اســاس چك‌ليســت‬ ‫اســتاندارد اقــدام بــه نظرســنجي تلفنــي از‬ ‫نمايندگي‌هــا نمودنــد كــه رضايــت كلــي بيــش‬ ‫از ‪ 80‬درصــدي نمايندگي‌هــا مؤيــد موفقيت‌آميــز‬ ‫بــودن پــروژه و تمايــل آنهــا بــراي نگهــداري ايــن‬ ‫سيســتم بــوده اســت‪ .‬پــروژه پياده‌ســازي نظــام‬ ‫موفقيــت پايــدار در ســطح دفاتــر منطقــه‌اي و‬ ‫نمايندگي‌هــاي مجــاز شــركت ايران‌خــودرو را از‬ ‫لحــاظ بودجه‪ ،‬گســتردگي و پراكندگــي جغرافيايي‬ ‫و هماهنگــي بيــن ارگان‌هــا و ســازمان‌هاي متعــدد‬ ‫بــه جــرأت مي‌تــوان پــروژه‌اي كــم نظيــر در‬ ‫تاريــخ صنعــت خودروســازي و خدمــات پــس از‬ ‫فــروش آن در كشــور دانســت كــه بــه طــور يقيــن‬ ‫ايــن نهــال نوبنيــان نيازمنــد مراقبــت و نگهــداري‬ ‫اســت تــا در دراز مــدت تبديــل به درختــي تنومند‬ ‫گرديــده و الگــو و ســرلوحه ســاير خودروســازها‪،‬‬ ‫ارائــه دهنــدگان خدمــات پــس از فــروش آنهــا‬ ‫و حتــي ســاير صنايــع كشــور نيــز گــردد‪ .‬اميــد‬ ‫اســت تــا بــا اتــكال بــه خداونــد متعــال و صبــر‪،‬‬ ‫پشــتكار و همــكاري تمامــي همــكاران در ســطوح‬ ‫مختلــف ســازماني در گــروه صنعتــي ايران‌خــودرو‬ ‫و شــركت‌هاي زيرمجموعــه در راســتاي تحقــق‬ ‫ايــن هــدف واال گام برداريــم‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪30‬‬ ‫كيفيت‬ ‫ ‪31‬‬
‫تاهی بسته‬ ‫سالم رب دس ‌‬ ‫ســام بــر دس ـت‌های بســته و پیکرهــای‬ ‫ســتم‌دیده‌ی شــما‪ .‬و ســام بــر ارواح ط ّیبــه‬ ‫و بــه رضــوان الهــی‪ ،‬بال‌گشــوده‌ی شــما‪.‬‬ ‫ســام بــر شــما کــه بــار دیگــر فضــای‬ ‫زندگــی را ّ‬ ‫معطــر و جــان زنــدگان را ســیراب‬ ‫کردیــد‪ .‬و ســپاس بی‌پایــان پــروردگار حکیــم‬ ‫و مهربــان را کــه در لحظه‌هــای نیــا ِز ایــن‬ ‫م ّل ِ‬ ‫ــت خداجــوی و خدابــاور‪ ،‬بشــارت‌های‬ ‫تردیدناپذیــر را بــر دل‌هــای بیــدار نــازل‬ ‫می‌فرمایــد و غبارهــا را می‌زدایــد‪ .‬و‬ ‫ســام بــر شــما م ّلــت بــزرگ‪ ،‬وفــادار‪ ،‬آگاه‪،‬‬ ‫مســئول ّیت‌پذیر کــه خطــاب لطیــف الهــی را‬ ‫بــه درســتی می‌شناســید و می‌نیوشــید و‬ ‫پاســخ می‌گوییــد‪.‬‬ ‫‪ 26‬خــرداد مــاه ‪ 270‬شــهید دوران دفــاع مقــدس‪ -‬کــه ‪ 175‬تــن از ایــن عزیــزان‬ ‫شــهدای غــواص بودنــد‪ -‬در تهــران و بــا شــرکت باشــکوه ملت قدرشــناس و همیشــه‬ ‫درصحنــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حضــور گســترده مــردم در ایــن مراســم نشــان داد کــه بــا گذشــت ســال‌ها و‬ ‫بــه رغــم مشــکالت روزمــره زندگــی‪ ،‬ایثــار و حماســه آفرینــی رزمنــدگان اســام‬ ‫و شــهدا از یــاد و فکــر ملــت قدرشــناس و همیشــه در صحنــه ایــران اســامی نرفتــه‬ ‫اســت و هــر چــه می‌گــذرد خاطــر شــهدا در دل‌هــای ایرانیــان عزیزتــر و عزیزتــر‬ ‫می‌شــود و بــه قــول رهبــر انقــاب اســامی حضــور پرمضمــون مــردم تهــران در‬ ‫تشــییع ایــن دردانه‌هــای بــه میهــن بازگشــته یکــی از به‌یادماندنــی تریــن حــوادث‬ ‫انقــاب بــود‪.‬‬ ‫شــهدایی کــه فــارغ از مادیــات دنیــا رفتنــد و بــه خاطــر حفــظ وطــن و نامــوس‬ ‫هموطنــان خــود جــان خــود را فــدا کردنــد و امــروز هــر چــه آرامــش و اقتــدار‬ ‫داریــم قطعــ ًا بــه برکــت خــون ایــن عزیــزان بــوده و هســت‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمةا ‌‬ ‫هلل‬ ‫ّ‬ ‫س ّید علی خامنه‌ای‌‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1394‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪32‬‬ ‫ ‪33‬‬
‫معرفی اپلیکیشن‬ ‫اپليكشين خبري‬ ‫◀‬ ‫مهران فصیحی حور‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اگرچــه اجزائــي همچــون ارائــه خدمــات بــا كيفيــت‪ ،‬كنتــرل‬ ‫هزينه‌هــا‪ ،‬مديريــت بــر جريــان نقدينگــي‪ ،‬كاركنــان بــا انگيــزه‪،‬‬ ‫تيم‌هــاي مديريتــي شايســته و هماهنــگ و تدويــن اســتراتژي‌هاي‬ ‫دقيــق و اصولــي در زمينه‌هــاي بازاريابــي‪ ،‬از اجــزاء تشــكيل دهنــده‬ ‫موتــور موفقيــت در شــركت‌هاي ارائــه دهنــده خدمــات مــي باشــند‪،‬‬ ‫وليكــن نبايــد نقــش و اهميــت رقبــا و نحــوه تعامــل بــا آنــان را از‬ ‫نظــر دور داشــت‪.‬‬ ‫تمركــز بــر رقبــا بديــن معنــي نيســت كــه دائم ـ ًا حــركات آنــان‬ ‫را زيــر نظــر بگيريــد‪ ،‬بلكــه توصيــه مي‌شــود بــه جــاي ايــن كار‪،‬‬ ‫تــوان خــود را بــه نقــاط ضعــف و آســيب پذيــر خــود در ســازمان‌تان‬ ‫معطــوف داريــد تــا حتي‌االمــكان بــه رفــع آنهــا بپردازيــد و يــا اينكــه‬ ‫دســت كــم هنــگام روياروئــي بــا تهديدهــاي احتمالــي از جانــب رقبــا‪،‬‬ ‫از انعطــاف الزم برخــوردار بــوده و ابتــكار عمــل را بدســت بگيريــد‪ .‬از‬ ‫طــرف ديگــر‪ ،‬بــه جــاي تمركــز بــر رقبائــي كــه در رقابــت با ســازمان‬ ‫شــما طعــم تلــخ شكســت و ناكامــي را چشــيده‌اند و بــه جــاي ترحــم‬ ‫ورزيــدن بــه آنــان‪ ،‬بــه ســازمان‌هائي توجــه كنيــد كــه گــوي ســبقت‬ ‫را از ســايرين ربوده‌انــد و درصــدد باشــيد تــا رمــوز موفقيــت آنــان‬ ‫را بياموزيــد‪.‬‬ ‫بــر چيزهائــي تمركــز كنيــد كــه رقيب‌تــان نمي‌توانــد دســت‬ ‫روي آن بگــذارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬آيــا خدماتــي وجــود دارد كــه‬ ‫مشــتري‪ ،‬فقــط و فقــط از شــما دريافــت مــي‌دارد و در هيــچ جــاي‬ ‫ديگــري نمي‌توانــد آن را بيابــد و يــا اينكــه آيــا كاالئــي هســت‬ ‫كــه مشــتري شــما از جــاي ديگــري نمي‌توانــد خريــداري كنــد؟‬ ‫حتــي فراتــر از ايــن بيانديشــيد‪ :‬آيــا رابط ـه‌اي مبتنــي بــر ارزش‌هــا‬ ‫بيــن ســازمان شــما و مشــتريان‌تان وجــود دارد كــه رقباي‌تــان‬ ‫نمي‌تواننــد بــا پيشــنهاد قيمــت پائين‌تــر و يــا بــا اســتفاده از‬ ‫ابزارهــاي بازاريابــي بــر آن تاثيــر بگذارنــد؟ ســازمان يــا شــركت‬ ‫شــما‪ ،‬حتــي مي‌توانــد آنقــدر متمايــز باشــد و فرآيندهــاي كاري آن‬ ‫آنقــدر بــا ظرافــت و مبتكرانــه طراحــي شــده باشــند كــه براحتــي‬ ‫توســط رقبــاي تــان قابــل رمزگشــائي و الگــو بــرداري نباشــند‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪34‬‬ ‫محبوب‌ترین رمان این روزها‬ ‫وال‌اســتریت ژورنــال جایــگاه رمــان «جــز از کل» را در کنــار‬ ‫«اتحادیـ ‌ه ابلهــان» دانســته‪ .‬داســتانی کــه انــگار ولتــر و ونـه‌گات بــا‬ ‫هــم نوشــته‌اند‪ .‬لس‌آنجلــس تایــم دربــاره‌اش نوشــته یــک داســتان‬ ‫غنــی پــدر و پســری پــر از ماجــرا و طنــز و شــخصیت‌هایی کــه‬ ‫خواننــده را یــاد شــخصیت‌های چارلــز دیکنــز و جــان ایروینــگ‬ ‫می‌اندازنــد‪ .‬از رمانــی کــه آدم از خوانــدن آن حیــرت می‌کنــد‪ .‬از‬ ‫نویســنده‌ای کــه آدم بعــد از خوانــدن هــر صفحــه‌اش بــا خــودش‬ ‫فکــر می‌کنــد مگــر یــک نویســنده چقــدر می‌توانــد ایــده داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اســتیو تولتــز‪ ،‬نویســند ‌ه اســترالیایی امــا بــا اولیــن رمانــش‬ ‫همــه را هیجــان‌زده کــرده اســت‪.‬‬ ‫داســتان «جــز از کل» زندگــی یــک پــدر و پســر اســت کــه بعضــی از بخش‌هــای رمــان از دفترچــه خاطــرات ایــن پــدر و پســر‬ ‫مــرور می‌شــود و داســتان اصلــی بــا داســتان اجدادشــان‪ ،‬خانــواد ‌ه و نزدیکانشــان پیونــد می‌خــورد‪ .‬ایــن پیونــد در ســطحی عمیق‌تــر‬ ‫بــا تاریــخ اســترالیا ایجــاد می‌شــود‪ .‬همــان ســال ‪ ۲۰۰۸‬کــه رمــان بــرای اولیــن بــار چــاپ شــد‪ ،‬نامــزد جایــزه بوکــر شــد کــه بــرای‬ ‫کمتــر نویســنده‌ای کــه کار اولــش را نوشــته پیــش می‌آیــد‪ .‬پیمــان خاکســار –کــه حــاال از مترجم‌هــای محبــوب اســت‪ ۷ -‬ســال بعــد‬ ‫از اولیــن انتشــار ترجم ـه‌اش کــرده و دربــاره‌اش می‌گویــد هیــچ وصفــی‪ ،‬حتــی حرف‌هــای نویســنده‌اش هــم نمی‌توانــد حــق مطلــب‬ ‫را ادا کنــد چــون خوانــدن ایــن رمــان تجربـه‌ای غریــب و منحصــر به‌فــرد اســت‪ .‬چــون ســفر در دنیایــی اســت کــه نمونـه‌اش را کمتــر‬ ‫دیده‌ایــد‪ .‬خاکســار می‌گویــد بــه تــک تــک شــما کــه بــرای اولیــن بــا بــا ایــن اثــر مواجــه می‌شــوید حســودی می‌کنــم‪ .‬خیلــی‬ ‫از شــما را می‌بینیــم کــه پــس از نیمــه شــب دراز کشــیده‌اید و هــر جملــه را چندیــن بــار می‌خوانیــد شــگفت‌زده از اینکــه یــک‬ ‫نویســنده تــا چــه حــد می‌توانــد نابغــه باشــد‪ .‬می‌بینم‌تــان کــه لبتــان بــه خنــده بــاز می‌شــود و چشــم‌تان بــه اشــک می‌نشــیند‪.‬‬ ‫معــادل موســیقایی ایــن کتــاب بــرای خــودم ســمفونی نهــم مالــر اســت‪ .‬نــه‪ ،‬کوارتــت چهاردهــم بتهــوون‪.‬‬ ‫این کتاب ‪ ۷۰۰‬صفحه‌ای را نشر چشمه منتشر کرده و ‪ ۴۰‬هزار تومانی برایتان آب می‌خورد‪.‬‬ ‫يك رقيب پيروز‬ ‫يا‬ ‫يك رقيب شكست خورده‬ ‫جزء از کل‬ ‫كدام را بيشتر مي پسنديد‪:‬‬ ‫؟‬ ‫"صفحــه یــک" روزنامه‌هــا هنــوز ویتریــن مهم‌تریــن اخبــار روز هســتند‪ .‬جایــی بــرای ســرک کشــیدن در مهم‌تریــن اتفاقــات‬ ‫دنیــا الب ـه‌الی همــه شــلوغی‌ها‪« .‬جــار» پرســه زدن بیــن ایــن «صفحــه یک»هــا را بــرای شــما راحت‌تــر می‌کنــد‪« .‬جــار» در‬ ‫یــک چیدمــان منظــم و مرتــب‪ ،‬هــر روز شــما روبــروی صفحــه جلــد همــه روزنامه‌هــا و مجــات قــرار می‌دهــد‪ .‬درســت مثــل‬ ‫وقتــی کــه شــما جلــوی کیوســک‌های روزنامه‌‌فروشــی مشــغول مــرور تیترهــا می‌شــوید‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار ایــن‬ ‫کیوســک می‌توانــد همــه جــا در اختیــار شــما باشــد و از طریــق لپ‌تــاپ‪ ،‬موبایــل‪ ،‬تبلــت و تلویزیــون در هــر زمــان و جایــی در‬ ‫اختیــار و دســترس شماســت‪.‬‬ ‫«جار» به چه دردی می‌خورد؟‬ ‫ـخوان نشــریات دسترســی رایــگان بــه صفحــه اول تمــام روزنامه‌هــا و مجــات معتبــر کشــور را بــرای شــما فراهــم‬ ‫ ایــن پیشـ ِ‬‫می‌کنــد‪.‬‬ ‫ اینجــا می‌توانیــد نســخه دیجیتــال نشــریات را‬‫رایــگان یــا بــا ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫صفحات نشریات اینجا قابلیت بزرگنمایی دارند‪.‬‬‫ امــکان دسترســی آفالیــن بــه نشــریات و لیســت‬‫دانلودهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫در «جــار» می‌توانیــد نشــریات دلخواه‌تــان را بــا‬‫دوســتان‌تان بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫ آرشــیو «جــار» بــه شــما امــکان دسترســی بــه همــه‬‫شــماره‌های گذشــته نشــریات را می‌دهــد‪.‬‬ ‫"جار" را از اینجا تماشا کنید ‪www.jaar.com‬‬ ‫ ‪35‬‬
‫به یاسوج سفر کنید‬ ‫سفر کنید‬ ‫به یاسوج‬ ‫به یاسوج سفر کنید‬ ‫به یاسوج سفر کنید‬ ‫پیشنهاد ما برای مسافرت‪ ،‬پایتخت طبیعت ایران‪ ،‬یاسوج است؛‬ ‫شــمال ایــران هنــوز هــم مقصــد اول ســفرهای داخلــی اســت‪ .‬البتــه جــای خرســندی اســت کــه گردشــگری‬ ‫در آن منطقــه تــا ایــن حــد توســعه یافتــه اســت‪ .‬امــا موضــوع آن اســت کــه بســیاری از مــردم تنهــا جاذبــه هــای‬ ‫شــمال و چنــد شــهر محــدود ایــران را مــی شناســند‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا رســیدن هــر تعطیــات یــا‬ ‫برنامــه ســفر بــه ایــن چنــد شــهر (و عمومــا شــمال) را مــی چیننــد یــا راهــی دبــی و ترکیــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــا بــرای مســافرت‪ ،‬پایتخــت طبیعــت ایــران‪ ،‬یاســوج اســت؛ شــهری زیبــا‪ ،‬ییالقــی‪ ،‬پــرآب‪ ،‬تاریخی‬ ‫و فرهنگــی‪ .‬ایــن شــهر بــرای افــرادی کــه از شــلوغی و ازدحــام و گرمــای هــوا گریــزان هســتند‪ ،‬مقصــدی ایــده‬ ‫آل خواهــد بــود‪ .‬شــهر یاســوج بــه عنــوان مرکــز اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد دو جاذبــه طبیعــی اصلــی دارد‪:‬‬ ‫آبشــار و پــارک جنگلــی یاســوج و پــارک ســاحلی رود بشــار‪.‬‬ ‫‪ ‬پــارک جنگلــی یاســوج در شــمال شــهر واقــع شــده اســت‪ .‬آبــی کــه از دل کــوه هــای زاگــرس مــی جوشــد‪،‬‬ ‫آبشــاری بــه ارتفــاع ‪ 10‬متــر را پدیــد آورده اســت‪ .‬مناظــر سرســبز‪ ،‬بــاغ هــای میــوه‪ ،‬هــوای پــاک و خنــک و آب‬ ‫گــوارا هــر کــدام بــه تنهایــی آن قــدر ارزشــمند هســتند کــه مــی تــوان بــه خاطــر آن هــا رنــج ســفر را بــر خــود‬ ‫همــوار کــرد‪ .‬پــارک ســاحلی بشــار هــم در ورودی شــهر و در کنــار رود آرام بشــار جــای گرفتــه اســت‪ .‬ترکیــب‬ ‫آب و طبیعــت مــی توانــد تضمیــن کنــد کــه اوقــات شــاد و آرامــی را ســپری خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫امــا اجــازه دهیــد کــه از یاســوج خــارج شــویم‪ .‬تمامــی شــهرهای اطــراف هــم جاذبــه هــای طبیعــی بســیاری‬ ‫دارنــد‪ .‬مــی تــوان از کــوه زیبــای دنــا‪ ،‬نگیــن زاگــرس نــام بــرد‪ .‬کوهــی سرســبز کــه پیــاده روی در دامنــه آن‬ ‫خالــی از لطــف نیســت‪ .‬عــاوه بــر آن گفتــه مــی شــود ‪ 1200‬گیــاه خــودروی کوهــی در ایــن منطقــه می‌رویــد‬ ‫کــه برخــی دارویــی و برخــی خوراکــی هســتند‪ .‬لــذت پیــدا کــردن یــک قــارچ ‪ 250‬گرمــی قابــل توصیــف‬ ‫نیســت! ضمنــا اگــر خــوش شــانس باشــید‪ ،‬در ایــن منطقــه حفاظــت شــده مــی توانیــد حیوانــات مختلفــی را‬ ‫هــم مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫نــام بــردن و توصیــف تمامــی جاذبــه هــای طبیعــی اســتان امــکان پذیــر نیســت امــا مــی تــوان‬ ‫بــه چنــد مــورد از آن هــا اشــاره کــرد‪ :‬رود خیرآبــاد‪ ،‬دریاچــه مــور زرد زیالیــی‪ ،‬آبشــار تنــگ‬ ‫پوتــک‪ ،‬آبشــار دره نــاری‪ ،‬آبشــار تــوف شــاه‪ ،‬چشــمه میشــی‪ ،‬چشــمه قــات‪ ،‬غــار یخــی‪ ،‬غــار شــاه‪،‬‬ ‫غــار دوفیــری‪ ،‬محوطــه تاریخــی ســی ســخت‪ ،‬ده دنــای خونــگاه‪ ،‬غــار دنگزلــو‪ ،‬کک کهــزاد‪ ،‬غــار‬ ‫نیــده (ندیــده)‪ ،‬قلعــه دزکــوه‪ ،‬قلعــه کــره‪ ،‬تنــگ ســولک‪ ،‬تــاالب بــرم الــوان‪ ،‬آبشــار مارگــون و ‪...‬‬ ‫به یاسوج سفر کنید‬ ‫در هــر صــورت بــرای آن کــه توشــه ای کامــل از ســفر بــه ایــن اســتان برداریــد‪ ،‬شــاید ســفری چنــد هفتــه ای‬ ‫هــم ناکافــی باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال تعطیــات ‪ 4-3‬روزه هــم مــی توانــد فرصتــی بــرای کســب آرامــش و تجدیــد‬ ‫قــوا باشــد‪ .‬ســفر بــه یاســوج مــی توانــد از طریــق هوایــی و فــرودگاه ایــن شــهر انجــام شــود یــا زمینــی‪ .‬بــا‬ ‫ســفر هوایــی فرصــت بیشــتری بــرای گشــت وگــذار در منطقــه خواهیــد داشــت‪ .‬از طرفــی در ســفر زمینــی هــم‬ ‫مــی تــوان از مســیر و جــاده هــای زیبــای منتهــی بــه قلــب زاگــرس لــذت بــرد‪ .‬در ایــن مســیر‪ ،‬بازدیــد از آبشــار‬ ‫ســمیرم در اســتان اصفهــان و منطقــه تنگــه بــراق در شــمال فــارس ســفر ییالقــی شــما را پربارتــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سفر کنید‬ ‫به یاسوج‬ ‫سفر کنید‬ ‫به یاسوج‬ ‫عــاوه بــر جاذبــه هــای طبیعــی‪ ،‬منطقــه کهیگیلویــه و بویــر احمــد از اســتان هــای کهــن ایــران اســت‪ .‬قدمــت‬ ‫برخــی از مناطــق و آثــار تاریخــی ایــن اســتان بــه چنــد هــزار ســال پیــش مــی رســد‪ .‬ضمــن آن کــه غنــای‬ ‫فرهنگــی اســتان هــم بســیار بــاال اســت‪ .‬مــردم کهیگیلویــه و بویــر احمــد هنــوز هــم اصالــت خــود را حفــظ‬ ‫کــرده انــد و گویــش اصلــی آن هــا لــری اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن موضــوع‪ ،‬حضــور تابســتانه عشــایر در ایــن‬ ‫منطقــه و آشــنایی بــا ســبک زندگــی آن هــا از دیگــر جاذبــه هــای فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪36‬‬ ‫سفر کنید‬ ‫به یاسوج‬ ‫سفر کنید‬ ‫به یاسوج‬ ‫ ‪37‬‬
‫‪،‬‬ ‫تابستان استخر و بهداشت!‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫تنگــه واشــی یــا همــان تنگــه ساواشــی یکــی از زیبــا تریــن جاذبــه‬ ‫هــای گردشــگری اطــراف تهــران در تابســتان مــی باشــد‪.‬تنگه واشــی در‬ ‫‪ 17‬کیلومتــری شــهر فیــروز کــوه قــرار دارد‪ .‬در حرکــت از ســمت تهــران‬ ‫بــه دماونــد ‪ 17‬کیلومتــر بعــد از فیروزکــوه ‪ ،‬خروجــی بــه ســمت چــپ‬ ‫هســت کــه بــه ســوی تنگــه واشــی حرکــت مــی کند‪.‬تنگــه واشــی در فصــل‬ ‫تابســتان میزبــان بســیار ی از گردشــگران اســت کــه بــا تهیــه تــدارک الزمــه‬ ‫بــرای یــک پیــاده روی نزدیــک بــه ‪ 3‬کیلومتــری در دل کــوه و درون رود بــه‬ ‫آبشــار زیبــای ‪ 15‬متــری برســند‪.‬در نزدیکــی ایــن آبشــار هــم رســتوران و‬ ‫تفرجــگاه کوچکــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بایــد در نظــر داشــت مســیر تنگــه واشــی از ســه قســمت مســیر‬ ‫تنگــه اول تــا ابتــدای دشــت ساواشــی(حدود ‪۲۵۰‬متــر) ‪ ،‬راهپیمایــی‬ ‫دشــت ساواشــی(حدود ‪۱۷۰۰‬متــر) و مســیر تنگــه دوم تــا رســیدن بــه‬ ‫آبشــار(حدود ‪۸۰۰‬متــر) تشــکیل شــده اســت‪) tangeh savashi(.‬‬ ‫در ابتــدای پــس از یــک پیــاده روی کوتــاه مــدت در ســر باالیــی کــوه ‪،‬‬ ‫بــه ابتــدای تنگــه رســیده کــه بایــد مســیر را در آب رود ادامــه داد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه تصمیــم داریــد بــه تنگــه واشــی ســفر کنیــد حتمــاً از‬ ‫داشــتن وســایل الزمــه جهــت پیــاده روی در آب و خیســی اجتنــاب ناپذیــر‬ ‫و لــذت بخــش آن اطمینــان حاصــل كنيــد‪.‬‬ ‫چنــد نکتــه بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد از ایــن طبیعــت زیبــا‬ ‫بازدیــد کننــد‪:‬‬ ‫ چنانچــه بــه دنبــال آرامــش و ســکوت هســتید روزهــای وســط هفتــه را‬‫بــرای رفتــن انتخــاب کنیــد اگــر بــه دنبــال هیاهــو هیجــان و شــادی بــودن‬ ‫بــا جمــع هســتید روزهــای جمعــه را بــه شــما پیشــنهاد می‌کنــم تنگــه‬ ‫واشــی جایــی اســت کــه شــلوغی شــما را بــه هیجــان مـی‌آورد و باعــث آزار‬ ‫شــما نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ از پوشــیدن دم پایــی جــدا خــودداری کنیــد؛ چون شــما بیشــتر مســیر‬‫را در آب راه می‌رویــد‪ ،‬ســنگهای نــوک تیــز باعــث ایجــاد خــراش و یــا درد‬ ‫در پــای شــما می‌شــوند و احتمــال لیــز خــوردن و افتــادن نیــز بــا دمپایــی‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬پوشــیدن یــک کفــش ورزشــی بــرای طــی ایــن مســیر راحــت‬ ‫تــر می‌باشــد‬ ‫ً‬ ‫ توصیــه می‌کنــم حتم ـا تنگــه دوم را ببینیــد و مســیر را تــا رســیدن‬‫بــه آبشــار ادامــه دهیــد‪ .‬شــما می‌توانیــد بــه پشــت آبشــار برویــد ایســتادن‬ ‫پشــت آبشــار هــم تجربــه زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫ بــه دلیــل عــدم آفتابگیــری تنگه‌هــا آب ســرد اســت‪ .‬بهتریــن زمــان‬‫بــرای طــی ایــن مســیر مــرداد مــاه اســت‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا معرفــی تنگــه واشــی توانســته باشــیم اوقــات خــوب و‬ ‫خوشــی را بــرای شــما و خانــواده و دوســتان رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫سوغات ساواشی‬ ‫یکــی از ســوغاتی‌های روســتای جلیزجنــد یــا همــان ساواشــی “دوغ‬ ‫پنــج گیــاه” اســت‪.‬این دوغ محلــی حــاوی گیاهــان معطــر آویشــن‪ ،‬نعنــاع‪،‬‬ ‫کاکوتــی‪ ،‬پونــه صحرایــی و پونــه جنگلــی اســت‪ .‬رب آلوچــه و لواشــک‬ ‫تــرش هــم از دیگــر ســوغاتی هــای تنگــه واشــی اســت‪ .‬در تنگــه واشــی‬ ‫گیــاه کمیــاب باریجــه کــه مصــارف مهــم صنعتــی و دارویــی دارد مــی رویــد‪.‬‬ ‫چیــدن باریجــه بــه دلیــل کمیابــی آن جــرم اســت و پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪38‬‬ ‫بــا شــروع فصــل گرمــا‪ ،‬اســتخرهای عمومــی پررفــت وآمــد می‌شــوند و‬ ‫بــه رســیدگی بهداشــتی بیشــتری نیازدارنــد‪ .‬اســتخرها‪ ،‬به‌خصــوص آنهایــی‬ ‫کــه سرپوشــیده هســتند‪ ،‬محیــط مناســبی بــرای رشــدانواع باکتری‌هــا‪،‬‬ ‫ویروس‌هــا و قارچ‌هــا محســوب می‌شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد کلرکاربــری ســاده جهــت ضدعفونــی نمــودن آب اســتخر‬ ‫ایفــا می‌کنــد‪ .‬البتــه بــرای موثربــودن بایــد ‪ PH‬آب خنثــی و میــزان‬ ‫مشــخصی از کلــر در آب وجــود داشــته باشــد‪ .‬درصورتــی کــه ‪ PH‬آب متغیــر‬ ‫باشــد‪،‬کلر درســت عمــل نمی‌کنــد‪ .‬میــزان کلــر موجــود در آب را بــه کمــک‬ ‫تراشــه‌های رنگــی اندازه‌گیــری می‌کننــد‪ .‬البتــه فقــط کلرعامــل تمیــزی‬ ‫آب نیســت و درون اســتخرها دســتگاه‌های تصفیــه و صافی‌هایــی وجــود‬ ‫دارد کــه مرتــب آب را تصفیــه می‌کنــد‪ .‬محیــط اســتخر و کــف زمیــن نیــز‬ ‫بایــد روزانــه بــا مــواد شــوینده شســتو و آب‌کشــی شــود تــا از بــروز هــر‬ ‫نــوع بیمــاری پوســتی به‌خصــوص در ناحیــه کــف پــا پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫وقتــی کلــر بــه آب اضافــه می‌شــود‪ ،‬چنــد محصــول شــیمیایی بــه‌وجــود‬ ‫می‌آیــد کــه کلرامیــن یکــی ازآنهاســت‪ .‬در واقــع مقــداری از کلــری کــه‬ ‫بــه آب اضافــه می‌شــود بــا از بیــن بــردن باکتری‌هــا آب را ضدعفونــی‬ ‫می‌کنــد ولــی ترکیــب کلرامیــن را بــه‌وجــود م ـی‌آورد‪ .‬باقــی کلــر موجــود‬ ‫در آب‪ ،‬آن را بــه مــاده‌ای ضدعفونی‌کننــده تبدیــل می‌کنــد‪ .‬کلــر آزاد‬ ‫ایــن قابلیــت را دارد کــه بــا آمونیــاک ترکیــب شــود وکلرامیــن ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬عــوارض کلرامیــن بیــش از کلــر آزاد اســت و نبایــد میــزان آن از ‪0/6‬‬ ‫میلی‌گــرم در لیتــر باالتــر رود‪ .‬بــرای از بیــن بــردن کلرامیــن آب معمــو ٌال‬ ‫بــه آن کلــر آزاد اضافــه می‌کننــد‪ ،‬بــه عبارتــی طــی ‪ 4‬مرحلــه بــه آب کلــر‬ ‫اضافــه می‌کننــد‪ ،‬بعــد کلرامیــن ایجــاد می‌شــود‪ .‬دوبــاره بــا اضافــه کــردن‬ ‫کلــر و ایجــاد شــوک‪،‬کلرامین را از بیــن می‌برنــد و دوبــاره کلــر آزاد اضافــه‬ ‫می‌کننــد‪ .‬اگرایــن رونــد درســت اجــرا نشــود‪ ،‬میــزان کلرامیــن بــاال مـی‌رود‬ ‫و آب آلــوده‪ ،‬فضــای مناســبی بــرای رشــد باکتری‌هــا می‌شــود‪.‬‬ ‫شســتن ســر و بــدن بعــد از اســتخر‪ ،‬بــا مــواد شــوینده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث پاک‌شــدن ترکیب‌هــای کلــر از روی پوســت می‌شــود‪.‬‬ ‫ی بمانــد پوســت‬ ‫ی کــه ایــن ترکیب‌هــا روی پوســت‌تان باقــ ‌‬ ‫در صورتــ ‌‬ ‫را مســتعد خشــکی و اگزمــا می‌کنــد‪ .‬بــرای از بیــن رفتــن بــوی کلــر‬ ‫می‌توانیــد از شــامپوهای خوشــبوکننده اســتفاده کنیــد‪ .‬خشــک کــردن‬ ‫مــو و بــدن بعــد از حمــام الزامــی اســت زیــرا قارچ‌هــا در محیــط نمنــاک‬ ‫ســریع‌تر رشــد می‌کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد حتم ـاً پاهــا و الی انگشــتان‌تان‬ ‫را نیــز خشــک کنیــد‪ .‬بعــد از دوش گرفتــن و قبــل از خــارج شــدن از محیــط‬ ‫اســتخر بایــد پوســتتان را بــا کرم‌هــای مرطوب‌کننــده آبرســانی و از کــرم‬ ‫ضدآفتــاب اســتفاده کنیــد‪ .‬خشــک کــردن کامــل مــو نیــز اهمیــت زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬می‌توانیــد اجــازه بدهیــد موهــا در هــوای آزاد خشــک شــوند امــا اگــر‬ ‫فرصــت کافــی نداریــد از سشــوار اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تنگه واشی جاي كه ذهن هوا مي‌خورد‬ ‫ ‪39‬‬
‫‪ 4‬روش برای استراحت دادن به‬ ‫خواندنی ها‬ ‫ هفت عادت کوچک‬ ‫ که زندگی را تغییر می‌دهد‬ ‫اگــر بعضــی از عادت‌هــا را کنــار بگذاریــم زندگــی رنــگ بهتــری بــه خــود خواهــد گرفــت‪ .‬البتــه در اینجــا قصــد‬ ‫نداریــم کارهــای خارق‌العــاده‌ای را انجــام دهیــم و تنهــا پنــج دقیقــه بــرای ایــن کارهــا کافــی اســت‪.‬‬ ‫شــاید ایــن عادت‌هــا را در طــول ســال‌ها انجــام داده باشــید‪ ،‬ولــی حــاال زمــان آن رســیده کــه ایــن عادت‌هــا را‬ ‫تــرک کنیــد‪ .‬هفــت عــادت بســیار کوچکــی کــه بــه شــما آرامــش می‌بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬زمانــی کــه از خــواب بیــدار می‌شــوید‪ ،‬تختخوابتــان را مرتــب کنیــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن کار را درســت و مرتــب انجــام دهیــد‪ .‬ایــن کار دو مزیــت اصلــی‬ ‫بــرای شــما دارد‪ .‬اول اینکــه بالفاصلــه پــس از بیــدار شــدن یــک کار را‬ ‫درســت انجــام داده‌ایــد و در طــول روز نیــز تاثیــر آن کار را خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫دومیــن مزیــت آن ایــن اســت کــه پــس از ســپری کــردن یــک روز پرتالطــم‬ ‫و بازگشــت بــه منــزل‪ ،‬تختخــواب تمیــز و مرتــب بــه شــما حــس خوبــی‬ ‫می‌دهــد‪ .‬ظاهــر مرتــب آن شــما را یــاد موفقیــت صبــح خواهــد انداخــت‪.‬‬ ‫‪ .2‬هر چیز را سر جای خودش بگذارید‬ ‫مهــم نیســت در طــول روز از چــه چیزهایــی اســتفاده می‌کنیــد‪ ،‬مهــم‬ ‫ایــن اســت کــه همــه چیــز را ســر جــای خــودش بگذاریــد‪ .‬آیــا واکــس‬ ‫زدن کفش‌هایتــان تمــام شــده اســت؟ پــس همیــن حــاال واکــس و‬ ‫فرچــه را ســر جــای خــود بگذاریــد‪ .‬ظرف‌هــای آشــپزخانه را در کابینــت‬ ‫مخصــوص خــود قــرار دهیــد‪ .‬کتاب‌هــا را نیــز ســر جــای خودشــان در‬ ‫قفســه یــا کتابخانــه قــرار دهیــد‪ .‬شــک نکنیــد بــه محــض اینکــه بــه ایــن‬ ‫کار عــادت کنیــد‪ ،‬تاثیــرات آن را در زندگــی عــادی خــود خواهیــد دیــد‪   .‬‬ ‫‪ ‬امــورات زندگی‌تــان می‌توانیــد بــه راحتــی ســامان‌دهی کنیــد و از طــرف‬ ‫دیگــر‪ ،‬هــر وقــت بــه چیــزی احتیــاج داشــتید دم دســت اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬آشغال‌ها را قبل از خواب جمع کنید‬ ‫آیا می‌دانســتید که کیســه پالســتیک زباله در ســال ‪ 1957‬ســاخته شــد؟‬ ‫آیــا می‌دانســتید بایــد از آن بــرای جمــع کــردن زباله‌هــا اســتفاده کنیــد؟!‬ ‫ایــن کار ‪ 5‬دقیقــه هــم طــول نمی‌کشــد‪ .‬اغلــب مــا شــب‌ها خســته‌ایم‬ ‫و تــوان انجــام کاری را نداریــم‪ .‬ظرف‌هــا در ظرف‌شــویی ریختــه شــده و‬ ‫لباس‌هــا نیــز در کــف زمیــن افتــاده اســت‪ .‬احتمــاال مجلــه و روزنامـه‌ای کــه‬ ‫خوانده‌ایــد نیــز بــر روی میــز افتــاده اســت‪ .‬یکــی از اتفاقــات رایــج زندگــی‬ ‫اکثــر مــا همیــن صحنه اســت کــه اغلــب آن را بــه روز بعــد موکــول می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪ ‬روز بعــد هــم می‌آیــد‪ .‬صبــح زود بــه جــای اینکــه برنامــه آتــی را مــرور‬ ‫کنیــم‪ ،‬بایــد ذهــن خــود را معطــوف بــه انجــام کارهــای روز قبــل کنیــم‪.‬‬ ‫شــاید بــه همیــن دلیــل همیشــه زمــان کــم می‌آوریــم!‬ ‫مـغـز‬ ‫‪ .4‬برنامه روزانه خود را یادداشت کنید‬ ‫برخــی افــراد فهرسـت‌های طوالنــی از برنامه‌هــای آینــده خــود‬ ‫تهیــه می‌کننــد و جوابــی هــم نمی‌گیرنــد‪ .‬بهتــر اســت فقــط‬ ‫برنامــه روزانــه خــود را یادداشــت کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫اگــر شــما هــم از ایــن دســته افــراد هســتید کــه هــر روز اطالعــات زیــادی را وارد‬ ‫باشــید کــه نیــازی نیســت کارهــای جزئــی را بــر روی‬ ‫مغــز تــان می‌کنیــد‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه تنهــا نیســتید‪ .‬ماریــا کونیکــووا‪ ،‬روانشــناس روســی‪،‬‬ ‫آن بنویســید‪ .‬مســائل مهــم تنهــا بــر روی آن نوشــته‬ ‫پیــام ســاده‌ای برایتــان دارد‪ :‬نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬تکیــه بدهیــد و بــه هزینه‌هایــی کــه ایــن‬ ‫می‌شــوند‪ .‬حواســتان باشــد کــه بیــش از ســه برنامــه‬ ‫عادت‌هــا برایتــان دارنــد فکــر کنیــد‪ .‬کونیکــووا چهــار توصیــه و پیشــنهاد ســاده بــرای افــرادی دارد‬ ‫را بــر روی آن ننویســید‪ ،‬زیــرا در ایــن صــورت تنهــا‬ ‫کــه می‌خواهــد بــه مغزشــان اســتراحت بدهنــد‪.‬‬ ‫ســه کار را بایــد هــر روز انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫خواب خود را بیشتر کنید‪.‬‬ ‫‪ .5‬خوش‌بین باشید‬ ‫بســیاری از مــا کمتــر از آنچــه الزم اســت می‌خوابیــم‪ .‬ولــی مهــم اســت بدانیــد کــه جبــران کــردن‬ ‫بســیاری از افــراد همیشــه اخمــی بــر روی‬ ‫آن در روزهــای تعطیــل هیــچ فایــده‌ای بــرای شــما نــدارد‪ .‬اگــر هــر شــب شــما مشــکل خــواب داریــد و هــر‬ ‫چهــره و چروک‌هایــی بــر روی پیشــانی‬ ‫شــب بــه انــدازه الزم نمی‌خوابیــد (طبــق تحقیقــات انجــام شــده هــر بزرگســال بایــد چیــزی حــدود ‪ 7‬تــا ‪9‬‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬آن‌هــا بــه همــه چیــز شــک‬ ‫ســاعت در شــب بخوابــد) بایــد کاری کنیــد کــه اتــاق خــواب شــما بــه دور از حــواس پرتی‌هــای تکنولوژیــک‬ ‫دارنــد‪ ،‬از جملــه بــه شــغل جدیــد‪،‬‬ ‫باشــد‪ .‬هیــچ تلویزیــون‪ ،‬تلفــن هوشــمند یــا لپتاپــی در اتاقتــان نگذاریــد‪ .‬زیــرا وقتــی بــه رختخــواب می‌رویــد‬ ‫مســئولیت جدیــد یــا چیــز جدیــدی که‬ ‫بایــد ذهنتــان از ایــن چیزهــا دور شــود تــا بتوانــد اســتراحت کنــد‪ ،‬نــه اینکــه هنــگام خــواب بــا ایــن چیزهــا‪،‬‬ ‫همسرشــان بــه آن‌هــا بگویــد‪.‬‬ ‫مغزتــان را پــر از اطالعــات جدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬بــا غریبه‌هــا هــم ماننــد‬ ‫دکمه خروج را فشار دهید‪.‬‬ ‫دوســتان خــود رفتــار کنیــد‬ ‫زمانــی کــه اینترنــت نبــود را یادتــان می‌آیــد؟ آن زمــان نحــوه جمــع آوری اطالعــات و پــردازش آنهــا بســیار‬ ‫نیــازی نیســت بــرای کســانی را‬ ‫متفــاوت بــود‪ .‬حتــی همیــن چنــد ســال پیــش و قبــل از ظهــور تلفن‌هــای همــراه هوشــمند‪ ،‬مــا زمــان بیشــتری‬ ‫کــه خیلــی نمی‌شناســید مــدام اخــم‬ ‫بــرای اســتراحت دادن بــه مغزمــان داشــتیم‪ .‬ولــی امــروز وضــع فــرق می‌کنــد‪ ،‬از فیســبوک بــه توئیتــر و از توئیتــر‬ ‫کنیــد و بــا آنهــا محتاطانــه رفتــار‬ ‫بــه برنامه‌هــای دیگــر آنالیــن ســوئیچ می‌کنیــم تــا از تازه‌تریــن رخدادهــا باخبــر باشــیم‪.‬‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر بــا لبخنــد و بــدون غــرض‬ ‫کونیکــووا توضیــح می‌دهــد‪« :‬مشــکل زمانــی آغــاز می‌شــود کــه می‌خواهیــد همــه آنهــا را بــا هــم و بطــور‬ ‫یــا دیگــران صحبــت کنیــد خواهیــد‬ ‫دیــد کــه آنهــا جــذب شــخصیت شــما همزمــان انجــام دهیــد‪ .‬وقتــی شــروع بــه انجــام چنــد کار بــا هــم می‌کنیــد و فــورا ً توجــه خــود را از یــک مقالــه در‬ ‫خواهنــد شــد و تصمیــم می‌گیرنــد یــک ســایت‪ ،‬بــه یــک توئیــت در توئیتــر یــا یــک پســت در فیســبوک منعطــف می‌کنیــد و می‌خواهیــد همزمــان‬ ‫کــه بــه شــما کمــک کننــد‪ .‬قــرار همــه جــا باشــید‪ ،‬تــازه آغــاز مشــکل اســت‪».‬‬ ‫کونیکــووا توصیــه می‌کنــد کــه در اســتفاده از اینترنــت بــرای خودتــان حــد و مــرز بگذاریــد و در یــک زمــان‬ ‫نیســت ایــن کار را بــا هــدف خاصــی‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬چــون هــم شــما و فقــط روی یــک برنامــه یــا یــک وبســایت تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫کارها را یکی یکی انجام دهید‪.‬‬ ‫هــم دیگــران در مســیر ســختی بــه‬ ‫مــا در میــان فرهنگــی غــرق شــده‌ایم کــه بــه انجــام چنــد کار بطــور همزمــان بهــا می‌دهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫نــام زندگــی حرکــت می‌کنیــد و اگــر‬ ‫فرهنــگ افــرادی کــه از عهــده انجــام چندیــن وظیفــه بطــور همزمــان برمی‌آینــد‪ ،‬تحســین می‌شــوند‪ ،‬حتــی‬ ‫دوســتانی را زندگــی خــود داشــته باشــید‪،‬‬ ‫اگــر نتیجــه کار آنهــا ایــده آل نباشــد‪ .‬بنابرایــن اگــر می‌خواهیــد در چنیــن محیطــی از دیگــران عقــب‬ ‫ایــن مســیر هموارتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نمانیــد‪ ،‬هــر کاری را بطــور جداگانــه ولــی بــا نظــم و دقــت بــاال انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬کمی بهتر لباس بپوشید!‬ ‫هیچ کاری نکنید‪.‬‬ ‫وقتــی کــه می‌خواهیــد بــا دوســتانتان بــه‬ ‫راه حلــی کــه کونیکــووا بــرای ســرریز اطالعاتــی ارائــه می‌دهــد‪ ،‬متفکــر بــودن اســت کــه در‬ ‫تماشــای یــک مســابقه بیــرون برویــد‪ ،‬نیــازی‬ ‫کتــاب خــودش (تفکــر برتــر‪ :‬چطــور ماننــد شــرلوک هولمــز فکــر کنیــم) بــه آن اشــاره کرده اســت‪.‬‬ ‫نیســت شــلوار معمولــی و تی‌شــرت بپوشــید‪.‬‬ ‫او اســتدالل می‌کنــد کــه ایــن کارآگاه مشــهور بــه مغــز خــود اســتراحت زیــادی می‌دهــد‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬از حالــت عــادی هــر چیــز‪،‬‬ ‫کونیکــووا می‌گویــد‪« :‬شــرلوک روی مبــل راحتــی‌اش می‌نشــیند و هیــچ کاری نمی‌کنــد‪».‬‬ ‫کمــی شــیک‌تر لبــاس بپوشــید‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫هــر روز در حــدود ‪ 10‬دقیقــه بــه خودتــان اســتراحت بدهیــد و ایــن زمــان را بــه «هیــچ‬ ‫می‌شــود خودتــان احســاس خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫کاری نکــردن» اختصــاص دهیــد‪ .‬ذهــن شــما ماننــد یــک عضلــه رشــد می‌کنــد و قویتــر‬ ‫ایــن هفــت کار باعــث می‌شــود تــا شــکل و شــمایل کلــی‬ ‫و بزرگتــر می‌شــود‪ .‬زمانــی می‌توانیــد راحت‌تــر و طوالنی‌تــر تمرکــز کنیــد کــه‬ ‫زندگی‌تــان بــه طــور کلــی تغییــر کنــد‪ ،‬زیــرا هــر تغییــر تاثیــر‬ ‫بــه ذهنتــان اســتراحت داده باشــید‪.‬‬ ‫فراوانــی بــر زندگــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪40‬‬ ‫ ‪41‬‬
‫ماه خدا‬ ‫‪ 17‬ســاعت روزه‌داری کار ســاده‌ای نیســت و فقــط ایمــان بــه‬ ‫خداونــد متعــال اســت کــه روزه دار را در ایــن روزهــای گــرم و‬ ‫طوالنــی یــاری می‌دهــد‪ .‬بــا يــان حــال بهتــر اســت چنــد توصيــه‬ ‫ســاده امــا موثــر را بــا هــم مــرور كنيــم تــا روزهــاي مبــارك مــاه‬ ‫رمضــان را راحــت تــر بگذارنيــم‪.‬‬ ‫‪ ‬به بهانه‌ی خواب؛ از سحری صرف‌نظر نکنید‬ ‫درســت اســت کــه ســاعت ‪ 3‬نیمــه شــب بیــدار شــدن و غــذا خــوردن‬ ‫چنــدان خوشــایند نیســت؛ امــا ســحرها هــم حــس و حــال خــودش را دارد‬ ‫و هــم اینکــه حتمـاً بایــد ســحری صــرف شــود‪ .‬غــذای ایــن وعــده از اهمیــت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت بــه خاطــر اینکــه قــرار اســت بــا همیــن میــزان غــذا‬ ‫انــرژی الزم کل روز را تامیــن کنیــد‪ .‬اگــر نمی‌خواهیــد در طــول روز مــدام‬ ‫چــرت بزنیــد‪ ،‬عصبــی باشــید یــا نــای راه رفتــن نداشــته باشــید ســحری‬ ‫را حتمــاً میــل کنیــد‪ .‬توصیــه می‌کنیــم مصــرف مــواد غذایــی حــاوی‬ ‫قندهــای دیــر جــذب ماننــد مــواد غذایــی ســبوس‌دار‪ ،‬رشــته و غیــره را‬ ‫در الویــت قــرار دهیــد بــه خاطــر اینکــه دیرتــر هضــم می‌شــوند و بیشــتر‬ ‫احســاس ســیری ایجــاد می‌کننــد‪ .‬مصــرف گوشــت و پنیــر نیــز بــرای‬ ‫ایــن وعــده توصیــه می‌شــود‪ .‬بدتریــن کاری کــه می‌توانیــد ســحر انجــام‬ ‫دهیــد ایــن اســت کــه یــک ربــع مانــده بــه اذان از جایتــان بپریــد و خالصــه‬ ‫ســر و تــه آن را هــم بیاوریــد‪ .‬بــرای ایــن وعــده وقــت بگذاریــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫مــواد غذایــی ســیرکننده ماننــد مــواد غذایــی پروتئیـن‌دار‪ ،‬از خــوردن مــواد‬ ‫غذایــی سرشــار از آب ماننــد میوه‌هــا و ســبزیجات و ســبزی خــوردن غافــل‬ ‫نشــوید‪ .‬چــون بایــد آب مــورد نیــاز بدنتــان را نیــز تامیــن کنیــد‪.‬‬ ‫مبارکتان‬ ‫به سالمت‬ ‫ما ه ‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫تلخی دهان‬ ‫در روزه داری‬ ‫روزه‌داری آن هــم در ایــن روزهــای گــرم و طوالنــی کار‬ ‫ســاده‌ای نیســت‪ .‬بی‌حالــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬ضعــف و غیــره از مشــکالتی اســت‬ ‫کــه بــرای هــر روزه‌دار پیــش می‌آیــد‪ .‬یکــی دیگــر از مشــکالت آزاردهنــده‌ی‬ ‫ایــن روزهــا تلــخ شــدن دهــان اســت‪ .‬ســوالي کــه ذهــن را مشــغول می‌کنــد دلیــل ایــن‬ ‫مشــکل و راه‌هــای مقابلــه بــا آن اســت‪ .‬اگــر شــما هــم بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتید بــدون‬ ‫شــک توصیه‌هــای ذیــل برایتــان مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫سر افطار زیاده‌روی ممنوع!‬ ‫درســت اســت کــه چندیــن ســاعت روزه بوده‌ایــد و دلتــان می‌خواهــد‬ ‫بعــد از شــنیدن صــدای اذان دلــی از عــزا در آوریــد امــا ایــن کار اشــتباه‬ ‫اســت‪ .‬همــه چیــز را بــا هــم و درهــم میــل نکنیــد‪ .‬روزه را بــا یــک نوشــیدنی‬ ‫گــرم و قندهــای زودجــذب بــاز کنیــد تــا بــه ســرعت انرژی‌تــان بــاال بــرود‬ ‫امــا درعین‌حــال خودتــان را ســنگین نکنیــد‪ .‬خرمــا و میوه‌هــای دیگــر‬ ‫ماننــد انجیــر و غیــره بهتریــن انتخــاب هســتند‪ .‬ســوپ‪ ،‬گوشــت ســفید یــا‬ ‫ماهــی و ســبزیجات بــرای افطــار کافــی اســت‪ .‬از خــوردن افطــار و شــام‬ ‫ســنگین بپرهیزیــد بــه خاطــر اینکــه بعــد از آن تحرکــی نخواهیــد داشــت و‬ ‫همچنیــن بایــد بــه فکــر ایــن باشــید کــه بــرای ســحری هــم جایــی بــرای‬ ‫خــوردن باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حواستان به مواد غذایی شیرین باشد‬ ‫افطــار ماننــد یــک جشــن اســت و بــه برکــت مــاه رمضــان ســفره‌های‬ ‫افطــاری همیشــه رنگیــن و پــر از غذاهــای متنــوع بــه خصــوص‬ ‫شــیرینی‌جات هســتند‪ .‬زولبیــا‪ ،‬بامیــه‪ ،‬نــان قندی‌هــا‪ ،‬انــواع شــیرمال‌ها‪،‬‬ ‫عســل‪ ،‬مربــا و غیــره‪ .‬حواســتان باشــد کــه در مصــرف ایــن مــواد غذایــی‬ ‫دچــار افــراط نشــوید‪ .‬درســت اســت کــه ایــن مــواد غذایــی خیلــی زود‬ ‫انــرژی بــدن را بــاال می‌برنــد امــا ایــن خطــر هــم وجــود دارد کــه بعــد از‬ ‫مــاه رمضــان چنــد کیلــو اضافـه‌وزن روی دســتتان بگذارنــد‪ .‬مــاه رمضــان بــه‬ ‫ایــن معنــی نیســت کــه تغذی ـه‌ی ســالم را کنــار بگذاریــد‪ .‬بلکــه برعکــس‪.‬‬ ‫تغذیــه‌ی ســالم شــاه‌کلید ســالم مانــدن اســت‪.‬‬ ‫‪ ‬ننوشیدن آب‬ ‫یکــی از دالیــل عمــده ایجــاد تلخــی دهــان در دوره روزه‌داری در‬ ‫مــاه رمضــان عــدم دریافــت آب کافــی در فواصــل منظــم بــه بــدن اســت‬ ‫کــه شــاید بــه از دســت رفتــن آب بــدن (‪ )Dehydration‬نیــز منجــر شــود‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ایــن مســئله‪ ،‬عــدم تحریــک غــدد بزاقــی بــر اثــر دریافــت نکردن‬ ‫هیچ‌گونــه مــاده خوراکــی‪ ،‬باعــث ترشــح نشــدن بــزاق دهــان و شســته‬ ‫نشــدن تلخــی دهــان می‌شــود‪.‬‬ ‫‪ ‬رفالکس معده‬ ‫رفالکــس معــده کــه از شــایع‌ترین مشــکالت ایجادکننــده تلخــی دهــان‬ ‫اســت در مــاه رمضــان و در برخــی افــراد اتفــاق می‌افتــد‪.‬‬ ‫ترشــح اســید معــده بــه بیــرون از معــده و انتقــال آن بــه دهــان‪ ،‬ایجــاد‬ ‫طعــم تلــخ در دهــان می‌نمایــد‪.‬‬ ‫حاال چه كنيم؟‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود دالیــل متفــاوت مرتبــط بــا روزه‌داری در ایجــاد طعــم‬ ‫تلــخ در دهــان‪ ،‬روش‌هــای زیــر بــرای رفــع ایــن مشــکل پیشــنهاد می‌شــود‪:‬‬ ‫* دهانتــان را حداقــل ‪ 2-3‬بــار در روز (بعــد از وعده‌هــای ســحر‪ ،‬افطــار‬ ‫و پیــش از خــواب) مســواک بزنیــد و پــس از آن از نــخ دنــدان و دهان‌شــویه‬ ‫بــرای جلوگیــری از تجمــع جــرم و باکتری‌هــا اســتفاده کنیــد‪ .‬اســتفاده از‬ ‫نمــک نیــز در جلوگیــری از تجمــع باکتری‌هــا بســیار کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫* مصــرف مرکبــات و نوشــیدن آب پرتقــال یــا آب لیمــو باعــث تولیــد‬ ‫بیشــتر بــزاق و شســته شــدن طعــم تلــخ دهــان در طــول روز می‌شــود‪.‬‬ ‫البتــه مصــرف بیــش از انــدازه نیــز ممکــن اســت ترشــح بیــش از حــد اســید‬ ‫معــده و مشــکل رفالکــس را نیــز باعــث شــود‪.‬‬ ‫* عــدم هضــم درســت غــذا و رفالکــس اســید معــده نیــز می‌توانــد بــا‬ ‫اجتنــاب از غذاهــای ادوی ـه‌دار‪ ،‬سرخ‌شــده و چــرب بــه خصــوص در هنــگام‬ ‫ســحر کــه ممکــن اســت فــرد بعــد از ســحری تمایــل بــه خوابیــدن داشــته‬ ‫باشــد اصــاح می‌شــود‪.‬‬ ‫* بالفاصله بعد از غذا خوردن نخوابید‪.‬‬ ‫* در هنگام سحر از غذاهای سبک استفاده کنید‪.‬‬ ‫* از بالــش بلنــد (‪ 12‬ســانتیمتر) در صــورت خوابیــدن بعــد از غــذا‬ ‫اســتفاده کنیــد بــه نحــوی کــه ســر باالتــر از بــدن قــرار بگیــرد تــا از ورود‬ ‫اســید معــده بــه دهــان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫* مصــرف میــزان ‪ 8-12‬لیــوان آب در حــد فاصــل افطــار تــا ســحر‬ ‫بســیار مفیــد اســت‪ .‬قهــوه‪ ،‬چــای‪ ،‬نوشــابه بــا غــذا بــه خصــوص هنــگام‬ ‫ســحر مصــرف نشــود‪.‬‬ ‫* از میوه‌هــای تــازه و ســبزیجات بــه خصــوص در وعــده ســحر بهــره‬ ‫ببریــد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪42‬‬ ‫‪ ‬تلخی دهان‬ ‫تلخــی دهــان مشــکلی اســت کــه دالیــل متفاوتــی می‌توانــد باعــث آن‬ ‫شــود و البتــه شــدت و میــزان آن از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت؛ از‬ ‫جملــه عفونــت دنــدان و لثه‌هــا‪ ،‬اســتعمال دخانیــات‪ ،‬برخــی داروهــا ماننــد‬ ‫داروهــای ضدافســردگی‪ ،‬ویتامین‌هــای تجویــزی در دوران بــارداری و حتــی‬ ‫آنتی‌بیوتیک‌هــا‪ ،‬رفالکــس معــده‪ ،‬دیابــت‪ ،‬کارکــرد نادرســت کلیه‌هــا و‬ ‫کبــد و باألخــره عــدم مراقبــت صحیــح از دهــان و دنــدان کــه باعــث تجمــع‬ ‫جــرم و باکتری‌هــا و ایجــاد طعــم و بــوی بــد دهــان می‌کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف مرکبــات و نوشــیدن آب پرتقــال یــا آب لیمــو باعــث تولیــد‬ ‫بیشــتر بــزاق و شســته شــدن طعــم تلــخ دهــان در طــول روز می‌شــود‪.‬‬ ‫البتــه مصــرف بیــش از انــدازه نیــز ممکــن اســت ترشــح بیــش از حــد اســید‬ ‫معــده و مشــکل رفالکــس را نیــز باعــث شــود‪.‬‬ ‫کربوهیدرات‌ها را به خاطر بسپار!‬ ‫تلخــی دهــان در دوران روزه‌داری نیــز در برخــی افــراد شــایع اســت و‬ ‫بــا بــوی بــد دهــان نیــز همــراه اســت‪ .‬البتــه ایــن مســئله موقتــی اســت و‬ ‫مشــکل جــدی محســوب نمی‌شــود‪ .‬دلیــل عمــده ایــن مســئله در روزه‌داری‬ ‫و در شــرایطی کــه فــرد بــرای ســاعت‌های طوالنــی غــذا نمی‌خــورد ایــن‬ ‫اســت کــه بــدن بــه شــکل طبیعــی در هنــگام عــدم مصــرف کربوهیــدرات‬ ‫یــا بــا مصــرف رژیــم کــم کربوهیــدرات مکانیســم تامیــن انــرژی ســلول‌ها‬ ‫را از طریــق متابولیســم چربی‌هــای ذخیــره‌ای بــدن انجــام می‌دهــد کــه‬ ‫در نتیجــه آن اجســام کتونــی (‪ )Keton Bodies‬تشــکیل می‌شــوند کــه‬ ‫ایــن حالــت را کتوزیــس (‪ )Ketosis‬می‌گوینــد‪ .‬ایــن اجســام کتونــی بــه‬ ‫علــت حضــور در جریــان خــون و گــذر از عــروق خونــی تغذیه‌کننــده‌ی‬ ‫ســلول‌های بافــت ریه‌هــا‪ ،‬ایجــاد بــوی بــد دهــان را باعــث می‌شــوند‪.‬‬ ‫‪ ‬ظهر چرتی بزنید‬ ‫روزه‌داری ســالم فقــط بــه خــوردن نیســت‪ .‬از آنجایــی کــه نیمــه شــب‬ ‫بایــد بیــدار شــوید و غذایــی میــل کنیــد ریتــم طبیعــی بــدن بــه هــم‬ ‫می‌ریــزد‪ .‬بهتــر اســت در بیــن روز چرتــی بزنیــد تــا کم‌خوابــی شــبانه‬ ‫جبــران شــود‪ .‬اگــر ســرکار هســتید حتمـاً بعــد از رســیدن بــه منــزل کمــی‬ ‫بخوابیــد؛ امــا یادتــان باشــد نبایــد کل روز را در خــواب بگذرانیــد و بــه‬ ‫بهانــه‌ی روزه بــودن از جایتــان تــکان نخوریــد‪.‬‬ ‫اگــر نمی‌خواهیــد در طــول روز مــدام چــرت بزنیــد‪ ،‬عصبــی باشــید یــا‬ ‫نــای راه رفتــن نداشــته باشــید ســحری را حتم ـاً میــل کنیــد‪.‬‬ ‫البتــه الزم اســت کــه فعالیت‌هــای بدنــی را کاهــش دهیــد حتــی اگــر‬ ‫ورزشــکار هســتید‪ .‬افــرادی کــه شــغل‌های یــدی و ســخت دارنــد بایــد‬ ‫بیشــتر حواسشــان را جمــع کننــد‪ .‬اگــر می‌توانیــد مرخصــی بگیریــد و یــا‬ ‫اینکــه ســاعات کاری‌تــان را کاهــش دهیــد‪ .‬در هــر حــال بیشــتر حواســتان‬ ‫بــه ســامتی‌تان باشــد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بعدازظهر به سینما بروید‬ ‫روزهــای طوالنــی را شــب کــردن کمــی ســخت اســت بــرای همیــن الزم‬ ‫اســت کــه بــه نوعــی ســر خودتــان را گــرم کنیــد‪ .‬بهتــر اســت ســری بــه‬ ‫بیــرون بزنیــد؛ امــا حواســتان باشــد کــه خودتــان را از نــور خورشــید در‬ ‫امــان نگــه داریــد و از مکان‌هــای ســایه و خنــک تــردد کنیــد‪ .‬در صــورت‬ ‫گرمــای شــدید بــه مکان‌هایــی برویــد کــه هــوای خنــک داشــته باشــند‬ ‫ماننــد ســینما‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه در روزهــای گــرم تابســتان خطــر‬ ‫دهیدراتــه شــدن یــا همــان از بیــن رفتــن آب بــدن در کمیــن همه‌ی ماســت‬ ‫و الزم اســت کــه روزانــه یــک و نیــم لیتــر آب نوشــیده شــود‪ .‬شــما بایــد ایــن‬ ‫میــزان آب را در دو وعــده‌ی افطــار و ســحر و مابیــن آن تامیــن کنیــد‪ .‬ســر‬ ‫افطــار از غذاهــای آبکــی ماننــد ســوپ و آش غافــل نشــوید‪ .‬نــان و پنیرتــان‬ ‫را بــا هندوانــه صــرف کنیــد‪ .‬نوشــیدنی‌های مناســب میــل کنیــد‪ .‬یــک‬ ‫بطــری آب دم دســتتان باشــد و تــا زمــان خــواب بــه طــور مرتــب گلویــی‬ ‫تــازه کنیــد‪.‬‬ ‫ ‪43‬‬
‫فناوری‬ ‫سینما و هنر‬ ‫اسب سفید پادشاه‬ ‫کارگردان‪ :‬محمدحسین لطیفی‬ ‫نویسنده‪ :‬محمدحسین لطیفی‬ ‫النــاز شاکردوســت‪ ،‬مجیــد یاســر‪ ،‬لیــدا عباســی‪ ،‬علــی طباطبایــی‪ ،‬امیرعلــی کاظمــی‪،‬‬ ‫نیلوفــر وهــاب زادگان‪ ،‬نصــرت میرعظیمــی‪ ،‬فرهــاد قائمیــان‪ ،‬آیــدا امیــری‪ ،‬ســامان امیــری‬ ‫خالصــه فیلــم‪ :‬دختــری ‪ 25‬ســاله بــه نــام مــاری کــه ســال‌ها اســت فصــول مختلــف‬ ‫زندگـی‌اش را ســپری کــرده‪ ،‬اینــک فصــل عشــق زندگــی خــود را تجربــه می‌کنــد‪ .‬فصلــی‬ ‫کــه چالــش بــزرگ قهرمــان اصلــی فیلــم ســینمایی «اســب ســفید پادشــاه» خواهــد بــود‬ ‫عنبر نهنگ‬ ‫کارگردان ‪ :‬سامان مقدم‬ ‫نویسنده‪ :‬مانی باغبانی‪ ،‬مونا زاهد‬ ‫بازيگــران‪ :‬رضــا عطــاران‪ ،‬مهنــاز افشــار‪ ،‬ویشــکا آســایش‪ ،‬امیــر حســین رســتمی‪،‬‬ ‫نــادر ســلیمانی‪ ،‬امیــد روحانــی‪ ،‬حســین ســلیمانی‪ ،‬هانیــه توســلی‬ ‫خالصــه فیلــم‪ :‬ارژنــگ صنوبــر شــخصیتی چهــل ســاله اســت کــه همراهــش‬ ‫می‌شــویم تــا تجربــه هــای متفــاوت و پیچیــده اش از عشــق و مصائبــی کــه در زندگــی‬ ‫دچــارش مــی شــود را برایمــان بازگــو کنــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن دراپ باکس‬ ‫بــا فراگیــر شــدن اینترنــت و بــاال رفتــن‬ ‫ســرعت انتقــال فایــل کــم کــم ســر و پــای‬ ‫ســرویس هــای پــردازش ابــری و نگــه داری‬ ‫فایــل نیــز پیــدا شــد‪ .‬یکــی از بهتریــن آنهــا کــه‬ ‫احتمــاال آن را می‌شناســید دراپ باکــس نــام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه وســیله دراپ باکــس مــی توانیــد تمامــی‬ ‫فایل‌هــای مــورد نیــاز خــود را در فضــای ‪ ۲‬گیگابایتــی‬ ‫(کــه قابــل افزایــش اســت) ذخیــره کنیــد و در تمــام‬ ‫پلتفــرم هــا شــامل گجــت هــای اندرویــدی‪ ،‬اپلــی‪ ،‬بلــک‬ ‫بــری‪ ،‬کینــدل فایــر و سیســتم عامــل هــای لینوکــس‪،‬‬ ‫وینــدوز و مــک بــه آنهــا دسترســی خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ضمنــا تمامــی فایل‌هــا از طریــق اینترنــت و وب ســایت آن در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫کارگردان‪ :‬بهرام توکلی‬ ‫تهيه کننده‪ :‬جواد نوروزبیگی‬ ‫بازيگــران‪ :‬ســعید آقاخانــی‪،‬گالب آدینــه‪ ،‬هومــن ســیدی‪ ،‬ویشــکا‬ ‫آســایش‪ ،‬بابــک حمیدیــان‪ ،‬جمشــید هاشــم پــور‪ ،‬صابــر ابــر‬ ‫خالصــه داســتان‪ :‬تــو مــی دونــی مــن از چیــه مارادونــا خوشــم‬ ‫میــاد؟ از اینکــه تــو زندگیــش هیچوقــت واقعیــت و رویــا بــراش مــرز‬ ‫نداشــت‪ ،‬وقتــی بــازی مــی کــرد بــا همــه وجــودش بــازی مــی کــرد‪،‬‬ ‫پــرواز مــی کــرد‪ ،‬بــازی نمــی کــرد‪ ،‬وقتــی معتــاد شــد یــه کــوه کوکائیــن‬ ‫مــی ریخــت جلــوش د بکــش همــه چیــز و تــا تهــش مــی رفــت‪ ،‬خودشــو‬ ‫لــوس نمــی کــرد… همــه اش بــرای ایــن بــود کــه واقعیــت و رویــا بــراش‬ ‫مــرز نداشــت‪ ،‬اگــه هــم داشــت اون نمــی تونســت مرزشــونو تشــخیص‬ ‫بــده‪.‬‬ ‫در دنیای تو ساعت چند است؟‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫کارگردان‪ :‬صفی یزدانیان‬ ‫نویسنده‪ :‬صفی یزدانیان‬ ‫بازيگــران‪ :‬لیــا حاتمــی‪ ،‬علــی مصفــا‪ ،‬زهــرا‬ ‫حاتمــی‪ ،‬ابراهیــم ضمیــر‪ ،‬کریســتف رضاعــی‪ ،‬لی‌لــی‬ ‫ساعدســمیعی‪ ،‬پیــام یزدانــی‬ ‫خالصــه فیلــم‪ :‬گلــی بعــد از بیســت ســال زندگــی‬ ‫در فرانســه یک‌بــاره تصمیــم می‌گیــرد بــه ایــران و‬ ‫بــه زادگاهــش‪ ،‬شــهر رشــت ســفری کنــد‪ .‬فرهــاد در‬ ‫رشــت بــه اســتقبالش م ـی‌رود و می‌گویــد کــه آشــنایی‬ ‫قدیمــی اســت‪ ،‬امــا گلــی اص ـ ً‬ ‫ا او را بــه یــاد نم ـی‌آورد‪.‬‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪44‬‬ ‫امکانات کلیدی اپلیکیشن دراپ باکس‪:‬‬ ‫ دسترسی به تمام تصاویر‪ ،‬اسناد و ویدیوها در هر دیوایسی‬‫ امکان ذخیره رایگان فایل در فضای ‪ ۲‬گیگابایتی‬‫ به اشتراک گذاری لینک فایل ها و پوشه ها با دیگران‬‫ امکان ذخیره فایل ها در دستگاه‬‫ امکان ویرایش اسناد نوشتاری‬‫ ذخیره خودکار عکس های گرفته شده با دوربین گجت‬‫‪ -‬امکان قرار دادن کد عبور برای امنیت بیشتر‬ ‫من دیه‌گو مارادونا هستم ‪ ‬‬ ‫ ‪45‬‬
‫ن‬ ‫کودکا ایساکو‬ ‫نقاشی‬ ‫امیر علی مهدوی کیا‬ ‫◀‬ ‫◀‬ ‫ایلیا بخشی زاده‬ ‫‪ 4/5‬ساله‬ ‫◀‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫کوروش محمدی‬ ‫‪ 7‬ساله‬ ‫◀‬ ‫عرفان ادریس‬ ‫‪ 3‬ساله‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪46‬‬ ‫◀‬ ‫سوگل هاشمی‬ ‫‪ 9‬ساله از تهران‬ ‫◀‬ ‫علی ادریس‬ ‫‪ 9‬ساله‬ ‫ ‪47‬‬
‫◀‬ ‫طاها علوی‬ ‫‪ 4/5‬ساله‬ ‫◀‬ ‫یلدا ریاحی‬ ‫◀‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫زهرا آقالو‬ ‫کالس چهارم‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫◀‬ ‫ ‪48‬‬ ‫عرشیا شفیعی‬ ‫‪ 11‬ساله‬ ‫نادیا رمضانی‬ ‫‪ 4‬ساله‬ ‫◀‬ ‫◀‬ ‫◀‬ ‫فاطمه هاشمی‬ ‫‪ 4‬ساله‬ ‫◀‬ ‫نیایش سلیمی‬ ‫هلیا رمضانی‬ ‫‪ 2‬ساله‬ ‫ ‪49‬‬
‫امیر حسین رحیم نواز‬ ‫◀‬ ‫سوگل غریب‌نواز‬ ‫‪ 4‬ساله‬ ‫◀‬ ‫خرداد ‪/1394‬شماره ‪142‬‬ ‫ ‪50‬‬

آخرین شماره های ماهنامه فرهنگ خدمت

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 149

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 149

شماره : ۱۴۹
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 144

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 144

شماره : ۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 148

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 148

شماره : ۱۴۸
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 143

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 143

شماره : ۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 147

ماهنامه فرهنگ خدمت شماره 147

شماره : ۱۴۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!