صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره ۵

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

1
‫سخن سردبیر‬ ‫بوی مــاه مـــدرسه‬ ‫بعــد از ســه مــاه دوری از مدرســه و کاسهــای درس و دوســتانمون دوبــاره بــا آغــاز مــاه‬ ‫مهــر فصــل درس و مدرســه شــروع میشــه و بــا کمــک و راهنمایــی معلمهــای صبــور و‬ ‫مهربــون یــک کاس بــه بااتــر میرویــم‪ ،‬چیزهــای بیشــتر و مفیدتــری یــاد میگیریــم و‬ ‫کتابهــای بیشــتری میخوانیــم‪.‬‬ ‫دوســتان قدیــم رو دوبــاره میبینیــم و دوســتان جدیــدی پیــدا میکنیــم و اینهــا همــه از‬ ‫خوبیهــای شــروع فصــل پاییــز و دوبــاره بــه مدرســه رفتــن ماســت‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی جدیــد در کنــار دوســتان و معلمهــای عزیــز بــرای آمــوزش و یادگیــری‬ ‫بیشــتر و رســیدن بــه هدفهــا و آرزوهامــون در آینــده و کمــک بــه مــردم و کشــور‬ ‫عزیزمــون بیشــتر از قبــل ســعی و تــاش میکنیــم و در کنــار بزرگترهــا آینــده ایــران رو‬ ‫خواهیــم ســاخت‪.‬‬ ‫از شــما دوســتان عزیــز هــم میخواهــم اگــر خاطــرهای از اول مهــر و بازگشــایی مدرســهها‬ ‫داریــد بــرای مــا بفرســتید تــا در نشــریه خودتــون چــاپ بشــه‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچهها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره پنجم‪ ،‬مهر ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسامی‪ -‬پاک ‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫بازی با انگشتان‬ ‫بازی کله فنجونی‬ ‫تغذیه سالم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تاش پاندا کوچولو‬ ‫‪6‬‬ ‫زندگیمخفیحیوانات‬ ‫‪9‬‬ ‫آشنایی با ویالونسل ‪8‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش واترپلو‬ ‫‪11‬‬ ‫جمشید‬ ‫‪12‬‬ ‫بیماریهای فصل پاییز ‪13‬‬ ‫رنگآمیزی‬ ‫‪14‬‬ ‫آشنایی با شغل مکانیکی‬ ‫‪15‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬استقال ‪88742576‬‬ ‫شــما میتوانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در‪ 16‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬
‫پارسا قاسملو‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫بازی با انگشتان‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫بــازی بــا انگشــتها کتــاب بینظیــری اســت از شــعرهای آقــای‬ ‫رحماندوســت بــرای بــازی بــا انگشــتهای کــودک‪ .‬همــه مــا بــازی «لــی‪-‬‬ ‫لــی حوضــک» یــا بــازی مشــابهی را بــا شــعرهای محلــی خــود میشناســیم‬ ‫کــه بــرای کــودکان لذتبخــش اســت‪ .‬چــرا کــه تمــاس بدنــی کــودک بــا‬ ‫والدیــن یــا مربــی در حیــن بــازی برقــرار اســت‪ .‬اکثــرا شــعرها بــا خنــده و‬ ‫شــادی خوانــده میشــوند‪.‬‬ ‫معرفی نویسنده‬ ‫مصطفــی رحماندوســت‬ ‫‪ 1‬تیرمــاه ‪ 1329‬در‬ ‫همــدان متولــد شــد‪.‬‬ ‫وی شــاعر‪ ،‬قصــه‬ ‫نویــس و مترجــم‬ ‫کتابهــای کــودکان‬ ‫و نوجوانــان اســت‪ .‬از‬ ‫ایــن نویســنده و شــاعر‬ ‫ایرانــی‪ ،‬تاکنــون یکصــد و شــصت اثــر بــه صــورت‬ ‫مجموعــه شــعر بــرای کــودکان و نوجوانــان‪،‬‬ ‫تألیــف و ترجمــه داســتانهای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در ایــران و جهــان منتشــر شدهاســت‪.‬‬ ‫تیــراژ کتابهــای او بــه بیــش از پنــج و نیــم‬ ‫میلیــون نســخه میرســد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در ایــن کتــاب ‪ 16‬شــعر بــرای بازیهــای ایــن گونــه وجــود‬ ‫دارد بــا راهنماییهــای ســادهای در کنــار هــر شــعر بــرای‬ ‫چگونگــی بــاز و بســته کــردن و نحــوه خوانــدن شــعر بــرای‬ ‫کــودک‪.‬‬ ‫هــر شــعر بــا تصاویــر مرتبطــی از دســت و نمادهــای مربــوط‬ ‫بــه هــر انگشــت در آن شــعر زیباتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن کتــاب بازیهــای متعــددی بــا انگشــتها ارائــه‬ ‫میشــود کــه بــرای کــودکان ‪ 4-2‬ســال و حتــی پیــش‬ ‫دبســتان جالــب خواهــد بــود‪ .‬بــه قــول نویســنده کتــاب‪ ،‬در‬ ‫قالــب ایــن بازیهــا بچــه هــا بــا مهــارت هایــی چــون ریتــم‪،‬‬ ‫اعــداد‪ ،‬تقویــت حافظــه‪ ،‬مهــارت هماهنگــی مغــز و دســتها‪،‬‬ ‫مهــارت اســتفاده از انگشــت هــا بــه جــای شــخصیت هــای‬ ‫دیگــر ‪ ،‬مهــارت قصــه گویــی و آشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫«فصــل نانوشــته ایــن کتــاب‪ ،‬بازیهــا‪ ،‬شــعرها‪ ،‬ترانــه هــا و‬ ‫قصــه هایــی اســت کــه از دل بزرگترهــا میجوشــد و بــه دل‬ ‫بچههــا مینشــیند‪.‬‬ ‫ایــن فصــل را همــه والدیــن عزیــز میتواننــد بــرای‬ ‫فرزنــدان خــود بنویســند‪».‬‬
‫پارسا قاسملو‬ ‫بازیهای‬ ‫رایانهای‬ ‫کله فنجونی‬ ‫بــازی کلــه فنجونــی‪ ،‬یــک بــازی بــا زمینــه ثابــت ‪2‬‬ ‫بعــدی دو‪-‬تیرانــدازی اکشــن اســت کــه بــه ســبک‬ ‫کارتونهــای قدیمــی ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫یــک بــازی بــرای بچههــا بــه شــمار مــیرود کــه‬ ‫تفریــح و لــذت و هیجــان در آن بســیار وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ابتــدای بــازی شــاهد یــک آمــوزش ســاده‬ ‫هســتید کــه بــه بچــه هــا اجــازه میدهــد در‬ ‫حــرکات و اســتفاده از ســطح ســاح بــرای شکســت‬ ‫دادن هوشــمندانه رئیسهــای گوناگــون در بــازی‬ ‫مهــارت پیــدا کننــد‪ .‬از آنجــا کــه یــک بــازی چنــد‬ ‫نفــره اســت میتوانیــد بچههــا میتواننــد بــا‬ ‫دوســتان خــود در لــذت ایــن بــازی شــریک شــوند‪.‬‬ ‫یووکا‬ ‫ایلی‬ ‫بــازی یــووکا ایلــی بــازی جذابــی اســت کــه‬ ‫هــم بــرای کــودکان و هــم بــرای والدیــن بســیار‬ ‫ســرگرمکننده اســت‪ .‬ایــن بــازی ماجراجویانــه‬ ‫در محیطــی دوســتانه و رنگارنــگ جریــان دارد‬ ‫کــه اعضــای آن را شــخصیتهای بهیادماندنــی‬ ‫تشــکیل میدهنــد و بــا فنــون بــازی آرام بخــش‬ ‫و بامــزه خــود بــه بچههــا اجــازه میدهــد بــا‬ ‫ســرعت دلخــواه خــود پیــش روی کننــد‪.‬‬ ‫بــازی یــووکا ایلــی یــک بــازی ماجراجویــی ‪2‬‬ ‫نفــره اســت کــه بــازی کنندههــا در نقــش یــک‬ ‫آفتــاب پرســت و یــک خفــاش ظاهــر شــده وبایــد‬ ‫بــا یکدیگــر کار کننــد و مهارتهــای مخصــوص‬ ‫خــود را بــا یکدیگــر هماهنــگ کننــد‪ .‬ایــن بــازی‬ ‫بــا فراهــم آوردن محیطــی آرام بــرای بچههــا بــه‬ ‫آنهــا امــکان اکتشــاف میدهــد‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫تغذیه سالم‬ ‫پانیذ اکبری‬ ‫در برنامــه غذایــی کــودک بایــد از ‪ 5‬گــروه غذایــی‬ ‫اصلــی یعنــی گــروه نــان و غــات‪ ،‬میوههــا‪،‬‬ ‫ســبزيها‪ ،‬شــیر و لبنیــات و گــروه گوشــت و‬ ‫جایگزیــن هــاي آن اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫کــودک بــراي رشــد‪ ،‬بــازي و ســایر فعالیــت هــاي‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬مقابلــه در برابــر بیمــاري هــاي عفونــی‬ ‫نیــاز بــه انــرژي دارد کــه بــا مصــرف مــواد قنــدي‪،‬‬ ‫نشاســته اي (نــان‪ ،‬برنــج و ‪ )...‬و چربــی هــا (کــره و‬ ‫روغــن) مــی تــوان آن را تامیــن نمود‪.‬کودکانــی کــه‬ ‫عــادت بــه بــازي و فعالیــت زیــاد دارنــد‪ ،‬نیازشــان‬ ‫بــه انــرژي بیــش از کودکانــی اســت کــه تحــرک‬ ‫کمتــري دارنــد‪ .‬همچنیــن کــودک پــس از بیمــاري‬ ‫بــراي جبــران وزن از دســت رفتــه نیــاز بــه انــرژي‬ ‫بیشــتري دارد‪.‬‬ ‫پروتئین‬ ‫برنامهغذاییمفید‬ ‫برای کودک‬ ‫ویتامین ها و اماح‬ ‫ویتامیــن ث (از مهــم تریــن منابــع ویتامیــن‬ ‫ث میتــوان بــه مــواد غذایــی نظیــر مرکبــات‪،‬‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ ،‬جعفــري و کلــم اشــاره نمــود)‪.‬‬ ‫کلســیم وفســفر درغذاهایــی ماننــد شــیر‪،‬‬ ‫ماســت‪ ،‬پنیــر و بســتنی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ویتامیــن دی از طریــق قــراردادن دســت و پــا و‬ ‫صــورت کــودک بــه طــور روزانــه ‪ 10‬دقیقــه در‬ ‫برابــر نــور مســتقیم خورشــید تامیــن میشــود‬ ‫و از منابــع غذایــی خــوب آهــن میتــوان انــواع‬ ‫گوشــت قرمــز و ســفید‪ ،‬انــواع حبوبــات ماننــد‬ ‫لوبیــا‪ ،‬عــدس و ســبزي هــا ماننــد اســفناج و‬ ‫جعفــري را نــام بــرد‪.‬‬ ‫کــودک در حــال رشــد اســت و بــراي ســاخت و نگهــداري ماهیچــه ها‪،‬‬ ‫اســتخوان هــا و ســایر بافتهــاي بــدن و مقاومــت در برابــر عوامــل‬ ‫بیمــاریزا نیــاز بــه پروتئیــن دارد کــه مــی توانــد بــا مصــرف منابــع‬ ‫پروتئیــن حیوانــی ماننــد گوشــت قرمــز و ســفید‪ ،‬شــیر‪ ،‬ماســت‪ ،‬پنیــر‬ ‫و تخــم مــرغ و یــا پروتئیــن هــاي گیاهــی ماننــد حبوبــات و غــات‬ ‫نیــاز خــود را بــرآورده نمایــد (ماننــد عدســی و نــان‪ ،‬شــیربرنج)‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫قـصــــه‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫خــرس پانــدا از خــواب بیــدار شــد و بــرای پیــدا کــردن‬ ‫غــذا بــه راه افتــاد‪ .‬امــا هنــوز چیــزی نرفتــه بــود کــه یــه‬ ‫دفعــه تــوی یــه گــودال بــزرگ افتــاد‪.‬‬ ‫شــکارچی بدجنــس مدتــی بــود کــه بــرای شــکار خــرس‬ ‫پانــدا هــر کاری انجــام مــیداد‪ .‬ولــی مثــل اینکــه ایــن‬ ‫دفعــه موفــق شــده بــود پانــدا رو تــوی دام خــودش‬ ‫گرفتــار کنــه‪ .‬اون یــه گــودال بــزرگ کنــده بــود و اونــو‬ ‫زیــر علــف هــا پنهــان کــرده بــود‪.‬‬ ‫پانــدا اولــش مــی خواســت گریــه کنــه‪ .‬امــا بعــد فکــر‬ ‫کــرد بــا گریــه هیــچ چیــز درســت نمــی شــه بــا خــودش‬ ‫گفــت بــه هــر حــال مــن یــه خرســم و خــرس هــا‬ ‫همشــون قــوی و شــجاعند‪.‬‬ ‫پانــدا مــی دونســت کــه اگــه شــکارچی اونــو ببــره بایــد‬ ‫تمــام عمــرش تــوی بــاغ وحــش‪ ،‬پشــت میلــه هــای‬ ‫قفــس زندگــی کنــه ‪ .‬اینجــوری دیگــه هیــچ وقــت نمــی‬ ‫تونــه تــوی جنــگل بــازی کنــه و بــا دوســتاش بــه ایــن‬ ‫طــرف و اون طــرف بــره ‪.‬‬ ‫پانــدا شــروع کــرد به فریــاد کشــیدن و کمک خواســتن‪.‬‬ ‫امــا هرچــی فریــاد زد هیــچ کــس صــدای اونو نشــنید‪.‬‬ ‫پانــدا مدتــی فکــر کــرد و فکــر کــرد تــا اینکــه یــه راه‬ ‫چــاره بــه ذهنــش رســید‪ .‬بــا خوشــحالی از جــا پریــد و‬ ‫اطرافشــو خــوب نــگاه کــرد‪ .‬اول بــه نظــر مــی رســید‬ ‫چیــزی کــه بــه درد اون بخــوره‪ ،‬پیــدا نمــی شــه امــا بــا‬ ‫دقــت بیشــتر تونســت یــه ســنگ پیــدا کنــه کــه ســرش‬ ‫یــه کمــی تیــز بــود‪ .‬و یــه ســنگ دیگــه کــه مثــل چکــش‬ ‫‪1‬‬ ‫تاش پاندا کوچولو‬ ‫محکــم و ســنگین بــود‪ .‬اون یــه تیکــه چــوب هــم‬ ‫پیــدا کــرد کــه مثــل یــه بیــل صــاف و بلنــد بــود‪.‬‬ ‫پانــدا بــا کمــک ســنگ و چــوب‪ ،‬تــوی دیــوار‬ ‫گــودل یــه پلــه کوچــک درســت کــرد و پاشــو‬ ‫روی اون گذاشــت و بــاا رفــت و دوبــاره یــه پلــه‬ ‫دیگــه و یــه پلــه دیگــه‪.‬‬ ‫پانــدا خیلــی زحمــت کشــید و البتــه چنــد بــار از‬ ‫روی پلــه هــا افتــاد امــا نــا امیــد نشــد و باخــره‬ ‫بــه لــب گــودال رســید و دستشــو بــه بوتــه هــای‬ ‫روی زمیــن گرفــت و خودشــو بیــرون کشــید‪.‬‬ ‫یــه دفعــه دیــد شــکارچی از دور داره بــه گــودال‬ ‫نزدیــک مــی شــه ‪ .‬پانــدا پــا بــه فــرار گذاشــت و‬ ‫شــکارچی دنبالــش افتــاد و چــون حواســش نبــود‬ ‫تــوی گــودال خــودش افتــاد ‪.‬امــا یــک راســت‬ ‫افتــاد روی ســنگ هــای تــه گــودال و پــاش‬ ‫شکســت و بــه ســزای کار بــدش رســید‪.‬‬ ‫پانــدا هــم یــک نفــس تــا پیــش دوســتاش دویــد‬ ‫وقتــی بــه اونــا رســید بــا افتخــار گفــت مــن تــوی‬ ‫دام افتــاده بــودم امــا بــه جــای اینکــه گریــه کنــم‬ ‫و ناامیــد بشــم‪ ،‬خــودم ‪ ،‬خودمــو نجــات دادم‪.‬‬
‫انگلیسی‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫آموزش‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ E‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪E‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ c‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Ear‬‬ ‫‪Egg‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫ویولــن ســل یکــی از ســازهای آرشــهای اســت و چنــان بــزرگ تــر‬ ‫از دیگــر سازهااســت کــه نوازنــده مجبــور اســت بــرای ســاز زدن‬ ‫در حالــی کــه روی صندلــی نشــته اســت آن را بــر روی زمیــن‪،‬‬ ‫مابیــن پاهــای خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ایــن ســاز صدایــی بــم‪ ،‬و بســیار زیبــا دارد‪ .‬ویولــن ســل در قدیــم‬ ‫بــه عنــوان یــک ســاز همــراه و بــه منظــور اجــرای نتهــای بــم در‬ ‫کنــار دیگــر ســازها مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت‪ .‬امــا بــا پــی‬ ‫بــردن بــه توانایــی هــای فــوق العــاده ی ایــن ســاز در نواختــن‬ ‫ملــودی و تــک نــوازی مــورد اســتفاده بیشتــری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نــام ســیم هــای ویولــن ســل‪ ،‬ماننــد ســیم هــای ویــوا مــی باشــد‬ ‫ولــی بــه علــت ضخامــت بیــش تــر‪ ،‬صــدای بــم مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن ســاز از خانــواده ســازهای زهــی‬ ‫آرشــهای اســت‪ .‬اســتفاده از ایــن ســاز در تــک‬ ‫نوازیها(ســلو)‪ ،‬در گــروه نوازیهــا‪ ،‬از جملــه‬ ‫در ارکســترهای مجلســی و ارکســتر ســمفونی‬ ‫متــداول اســت‪ .‬ایــن ســاز عضــو ثابــت در‬ ‫ارکســترها بــه صــورت اســتاندارد میباشــد کــه‬ ‫در بخــش بــاس زهیهــا قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫کــودکان مــی تواننــد بــه یادگیــری ویولنســل‬ ‫بپردازنــد ولــی شــروع کاس آمــوزش این ســاز‬ ‫بهتــر اســت بعــد از گذرانــدن دوره آمــوزش‬ ‫موســیقی کــودک (ارف) باشــد‪ .‬نوجوانــان و‬ ‫بزرگســاان هــم مــی تواننــد بــه یادگیــری‬ ‫ویولنســل بپردازنــد‪ .‬امــوزش موســیقی در هیــچ‬ ‫ســنی دیــر نیســت و عــاوه بــر اینکــه بعنــوان‬ ‫تفریــح محســوب مــی شــود مــی توانــد در‬ ‫تقویــت حافظــه و توانایــی هــای ذهنــی‪ ،‬نقــش‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫انیمیشن‬ ‫مهسان جمشیدی‬ ‫زندگی مخفی‬ ‫حیوانات خانگی‬ ‫انیمیشــن زندگــی مخفــی حیوانــات خانگــی داســتان یــک ســری حیــوان شهرنشــین هســت‪ .‬مکــس‪،‬‬ ‫یــک ســگ خونگــی زندگــی اشــرافی رو بــا صاحبــش کتــی میگذرونــه‪ .‬اونهــا در آپارتمــان گــران‬ ‫قیمتــی در بهتریــن نقطــه شــهر زندگــی میکنــن‪ .‬همــه چیــز عالــی بــه نظــر میرســه تــا وقتــی کــه دوک‪،‬‬ ‫یــک ســگ بــی صاحــب یــک شــب همخونــه مکــس میشــه‪ .‬صاحــب مکــس دلــش بــرای اون ســوخته‬ ‫و بــه خونــه میــاردش‪ .‬گویــا هیــچ جایــی تــوی دنیــا نیســت کــه یــک تــازه وارد بــدون دردســر واردش‬ ‫بشــه‪.‬‬ ‫مکــس از حضــور یــک رقیــب جدیــد اصــا‬ ‫خوشــحال نیســت‪ .‬همــون شــب اول دربــاره‬ ‫چیزهــای کوچکــی مثــل جــای خــواب بــا هــم‬ ‫دعواشــون میشــه‪ .‬مشــکل بزرگتــر وقتــی‬ ‫شــروع میشــه کــه اونهــا از خونــه خــارج میشــن‬ ‫و گــم میشــن!حاا بایــد از دســت کلــی خطــر‬ ‫و تهدیــد شــهری فــرار کنــن‪ .‬البتــه دوســتهایی‬ ‫هــم پیــدا میکنــن‪ .‬یــک دســته گربــه ســعی‬ ‫میکنــن اونهــا رو پیــدا کنــن و گوشــمالی بــدن‪.‬‬ ‫درعــوض یــک خرگــوش زبــل رو هــم میبینــن‬ ‫کــه دل خوشــی از آدمهــا نــداره‪ .‬خــوب اگــه‬ ‫میخوایــد بدونیــد چــه اتفاقاتــی بــرای مکــس و‬ ‫دوک مــی افتــه‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫آیــا میتونــن بــه خونــه شــون برگردن؟گربــه‬ ‫هــا اونهــا رو پیــدا میکنــن یــا نه؟بــه تماشــای‬ ‫ایــن انیمیشــن جـ ِ‬ ‫ـذاب کمــدی و ماجراجویانــه‬ ‫بشــینید‪.‬‬
‫ها‬ ‫دانستنیها‬ ‫دانستنی‬ ‫الیانا گازر‬ ‫در جهان به ‪ 6000‬زبان تکلم میشود‪.‬‬ ‫در ساخت دیوار بزرگ چین‪ ،‬آرد برنج به کار رفته است‪.‬‬ ‫توماس ادیسون‪ ،‬مخترع امپ از تاریکی وحشت داشت‪.‬‬ ‫به طور متوسط‪ ،‬هر فردی ‪ 5‬سال از عمر خودش را صرف خوردن می کند‪.‬‬ ‫یک کودک ‪ 4‬ساله روزانه بیش از ‪ 400‬سوال می پرسد!‬ ‫در هر یک گرم خاک‪ ،‬حدود ‪ 10‬میلیون باکتری زندگی می کند‪.‬‬ ‫شیرها تا سن ‪ 2‬سالگی قادر به غرش کردن نمی باشند‪.‬‬ ‫استرس باعث می شود‪ ،‬مرغ ها پرهای خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫چشم انسان معادل یک دوربین ‪ 135‬مگاپیکسل است‪.‬‬ ‫سرعت خواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی ‪ 25‬درصد کندتر است‪.‬‬ ‫چشم انسان معادل یک دوربین ‪ 135‬مگاپیکسل است‪.‬‬ ‫حلزون می تواند سه سال بخوابد ‪.‬‬ ‫چهار پنجم جانوران رو حشره ها تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫تنها در یک پرواز‪ ،‬زنبور عسل به ‪ 75‬گل سر می زند‪.‬‬ ‫کوسه ها از بیماری سرطان در امان هستند ‪.‬‬ ‫‪10‬‬
‫موژان ذوالفقاری‬ ‫ورزش‬ ‫واترپلو‬ ‫واترپلــو یــک ورزش گروهــی اســت که بــا اســتفاده از تــوپ و در آب‬ ‫برگــزار میشــود بطــوری کــه در آن دو تیــم بــا ‪ 6‬بازیکــن و یــک‬ ‫دروازهبــان در هــر تیــم بــه همــراه ‪ 5‬بازیکــن ذخیــره در ایــن ورزش‬ ‫شــرکت میکننــد و در محوطــهای درون اســتخر بــه ابعــاد ‪20‬در ‪25‬‬ ‫متــر بــازی میکننــد‪ .‬بازیکنــان بایــد بــا شــنا کــردن حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی در ‪ 4‬زمــان ‪ 8‬دقیقــهای برگــزار میشــود‪.‬‬ ‫نکات خواندنی از ورزش واترپلو‬ ‫واترپلــو در دهــه ‪ 1870‬در بریتانیــا اختــراع شــد و اولیــن‬ ‫قوانیــن آن در اســکاتلند و انگلیــس ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫اولیــن بــازی بینالمللــی بیــن تیمهــای ملــی ایــن دو‬ ‫کشــور در ســال ‪ 1890‬در لنــدن برگــزار و بــا پیــروزی‬ ‫اســکاتلند بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫ترجمه کلمه واترپلو به معنای «چوگان آبی» است‪.‬‬ ‫ایــن رشــته نخســتین ورزش گروهــی بــود کــه در ســال‬ ‫‪ 1900‬وارد المپیــک شــد کــه بــا قهرمانــی بریتانیــا همــراه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫حاکمیــت بریتانیاییهــا بــر ایــن رشــته بعدهــا از میــان‬ ‫رفــت و کشــورهایی‪ ،‬چــون مجارســتان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬هلنــد و‬ ‫کشــورهای اروپــای شــرقی بــه قدرتهــای اول ایــن‬ ‫رشــته بــدل شــدند‪.‬‬ ‫اداره ایــن ورزش در ســطح بینالمللــی بــر عهــده‬ ‫فدراســیون بینالمللــی شــنا بــا نــام اختصــاری «فینــا»‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫طــول اســتخر واترپلــو در مســابقات بینالمللــی ‪30‬‬ ‫و عــرض آن ‪ 20‬متــر اســت‪ .‬دروازههــا ‪ 3‬متــر عــرض‬ ‫دارنــد و ‪ 90‬ســانتیمتر از ســطح آب ارتفــاع دارنــد‪ .‬وزن‬ ‫تــوپ هــم ‪ 400‬تــا ‪ 450‬گــرم اســت‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫اسطوره‬ ‫رها قدیری‬ ‫طهمورث‬ ‫براســاس قصــه هــای شــاهنامه‪ ،‬طهمــورث دیوبنــد پســر و جانشــین هوشــنگ بــود‪ .‬طهمــورث وقتــی‬ ‫بــه پادشــاهی رســید قــول داد کــه جهــان را از بــدی هــا پــاک کنــد و دســت دیوهــا را از همــه جــا‬ ‫کوتــاه کنــد‪.‬‬ ‫طهمــورث لقــب دیوبنــد داشــت‪ .‬او اهریمــن را‬ ‫بــا افســون اســیر کــرد و ‪ 30‬ســال ســوار او شــد‬ ‫و ســوار بــر اهریمــن دور زمیــن را مــی گشــت‪.‬‬ ‫وقتــی دیوهــا ایــن وضعیــت را دیدنــد دیگــر بــه‬ ‫دســتوراتش گــوش ندادنــد‪ .‬دور هــم جمــع شــدند‬ ‫و تصمیــم گرفتنــد کــه تــاج و تخــت پادشــاهی را از‬ ‫او بگیرنــد‪ .‬وقتــی طهمــورث از نقشــه آنهــا خبــردار‬ ‫شــد‪ ،‬عصبانــی شــد و بــه جنگشــان رفــت‪ .‬یکــی‬ ‫یکــی بــا آنهــا جنگیــد‪.‬‬ ‫دیوهــا کــه از جنــگ خســته شــده بودنــد بــه او‬ ‫گفتند‪»:‬مــا را نکــش‪ .‬اگــر مــا را نکشــی بــه تــو‬ ‫هنــری یــاد مــی دهیــم»‪.‬‬ ‫طهمــورث دیوهــا را آزاد کــرد و آنهــا هــم بــه او‬ ‫نوشــتن را آموختنــد‪ .‬آن هــم نوشــتن یــک خــط نــه‪.‬‬ ‫بلکــه نوشــتن ســی خــط مختلــف از رومــی و عربــی‬ ‫و فارســی گرفتــه تــا چینــی و پهلــوی و ســغدی‪.‬‬ ‫بعــد از ‪ 30‬ســال عمــر طهمــورث بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫طهمــورث ریســیدن پشــم و بافتــن لبــاس و فــرش‬ ‫را بــه مــردم یــاد داد‪ .‬پرنــدگان و جانــوران دیگــر‬ ‫را اهلــی کــرد‪ .‬بــا دیوهــا جنگیــد و بــر آنهــا پیــروز‬ ‫شــد‪ .‬نوشــتن را نیــز بــه مــردم آموخــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس داســتان هــای کهــن شــهر کرمانشــاه‬ ‫توســط طهمــورث ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫غزل فراهانی‬ ‫سامت‬ ‫بیماریهای کودک در فصل پاییز‬ ‫کــودکان بــه طــور معمــول ‪ 6‬تــا ‪ 10‬بــار در ســال‬ ‫ســرما مــی خورنــد کــه ســرماخوردگی کــودکان‬ ‫شــدیدتر بــوده و مــدت زمــان بیشــتری هــم‬ ‫طــول مــی کشــد‪ .‬مصــرف اســتامنیوفن یــا بروفــن‬ ‫بــرای کاهــش تــب موثــر اســت امــا بــه کــودک‬ ‫ســرماخورده هرگــز آســپرین ندهیــد چــرا کــه‬ ‫مصــرف آســپرین در کــودکان ممکــن اســت‬ ‫عــوارض مغــزی بدنبــال داشــته باشــد و یــا منجــر‬ ‫بــه مــرگ شــود‪ .‬در ایــن مــوارد بایــد بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه کــرد تا در صــورت لزوم داروی مناســب‬ ‫تجویــز شــده و توصیــه بــه اســتراحت انجــام‬ ‫شــود تــا از ابتــا ســایر دوســتان و همکاســیها‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر بیمــاری هــای فصــل پاییــز بــه گلــودرد مــی تــوان اشــاره کــرد ‪ :‬ابتــا بــه ایــن عفونــت در‬ ‫کــودکان ســنین مدرســه و در مهدکودکهــا بیشــتر از ســایر افــراد جامعــه اســت‪ .‬از عائــم ایــن بیمــاری‬ ‫احســاس درد گلــو در هنــگام بلــع غــذا و تــب بیــش از ‪ 38/5‬درجــه اســت در ایــن بیمــاری تــه حلــق‬ ‫کــودک قرمــز اســت و نقــاط ســفیدی نیــز وجــود دارد کــه نشــان دهنــده عفونــت اســت‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کــرده تــا آنتــی بیوتیــک مــورد نیــاز تجویــز شــود‪.‬‬ ‫دل درد نیــز از دیگــر بیمــاری هــای فصلــی اســت‪ .‬ایــن بیمــاری در مــورد عفونــت معــده و روده بــکار‬ ‫مــی رود‪ ،‬کــه معمــوا باعــث حالــت تهــوع و اســهال واســتفراغ نیــز مــی شــود‪ .‬در ایــن صــورت بهتریــن‬ ‫درمــان اســتفاده از محلــول خوراکــی َ او آر اس ً و مراجعــه بــه پزشــک اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بیمــاری هــای ویروســی هماننــد آبلــه مرغــان و اوریــون‬ ‫کــه بــا تــب خفیــف و بــی حالــی و جوشــهای پــرآب‬ ‫همــراه اســت‪ .‬در ایــن بیمــاری ضمــن اســتفاده از‬ ‫داروهــای تجویــز شــده‪ ،‬اســتراحت و اســتحمام روزانــه‬ ‫مــی توانــد باعــث تســریع بهبــودی شــود‪ .‬بــرای بیمــاری‬ ‫اوریــون نیــز کــه بــا تــورم یکطرفــه گلــو و تــب‪ ،‬ضعــف‬ ‫عضــات و بــی اشــتهائی همــراه اســت داروی خاصــی‬ ‫نیــاز نبــوده و بعــد از طــی دوره بیمــاری بهبــودی حاصــل‬ ‫مــی شــود‪.‬‬
‫آمیزیها‬ ‫دانستنی‬ ‫رنگ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫معرفی شغل‬ ‫آنیتا شهبازی‬ ‫مکانیک خودرو‬ ‫خــودرو و خــودرو ســازی از صنایــع مهــم در هــر‬ ‫کشــوری مــی باشــد‪ .‬کارشناســان و متخصصــان زیــادی‬ ‫بــا ایــن صنعــت در ارتباطنــد‪ .‬مکانیــک و تعمیــرکار‬ ‫خــودرو یکــی از آنهــا مــی باشــد‪ .‬هــر فــردی کــه خــودرو‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬حداقــل چندیــن بــار گــذرش بــه تعمیــرگاه‬ ‫خــودرو میافتــد‪.‬‬ ‫مکانیکــی خــودرو بازدیــد‪ ،‬تشــخیص و رفــع عیــوب‬ ‫خــودرو مــی باشــد‪.‬‬ ‫مکانیــک خــودرو فــردی اســت کــه بــه صورت‬ ‫عملــی و علمــی بــا انــواع تعمیــرات خــودرو‬ ‫آشــنایی داشــته و بــه تعمیــر و ســرویس انواع‬ ‫خودروهــا مســلط اســت‪ .‬او همــه بخشهــای‬ ‫مکانیکــی و الکتریکــی خــودرو از موتــور و‬ ‫سیســتم اگــزور تــا سیســتم هــای تهویــه و‬ ‫امنیتــی خــودرو را بــه خوبــی مــی شناســد‪.‬‬ ‫مکانیــک خــودرو بایــد مهــارت هــای فنــی‬ ‫خــوب و توانایــی مناســبی در عیــب یابــی و‬ ‫حــل مســایل داشــته باشــد‪ .‬او بایــد فــردی‬ ‫دقیــق‪ ،‬باحوصلــه و متعهــد باشــد‪ .‬کســب‬ ‫تجربــه در ایــن شــغل بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫مکانیــک خــودرو بایــد بتوانــد بــا مــردم بــه‬ ‫خوبــی ارتبــاط برقــرار کــرده و خدمــات‬ ‫خوبــی بــه مشــتریان ارائــه دهیــد‪ .‬او بایــد‬ ‫بتوانــد بــه نوعــی اطمینــان مشــتریان را بــه‬ ‫خــود جلــب کنــد کــه ایــن کار در گــرو ارائــه‬ ‫کار باکیفیــت‪ ،‬اســتفاده از قطعــات مناســب و‬ ‫مرغــوب در کار‪ ،‬تحویــل بــه موقــع خــودرو‬ ‫بــه مشــتری و داشــتن انصــاف در محاســبه‬ ‫دســتمزد مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫نقاشی بچهها‬ ‫‪1‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

شماره : ۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

شماره : ۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!