صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره ۴

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

1
‫سخن سردبیر‬ ‫علی اصغر (ع) ‪ ،‬نماد مظلومیت‬ ‫روزهــای پایانــی مــاه شــهریور بــا ایــام عــزاداری امــام حســین (ع) و یــاران باوفــای ایشــان در‬ ‫کربــا همزمــان شــده‪ .‬یــاران باوفایــی کــه از هــر ســن و ســالی در راه امــام حســین(ع) و زنــده‬ ‫نگــه داشــتن دیــن اســام جــان خــود را فــدا کردنــد‪.‬‬ ‫کوچکتریــن یــار وفــادار امــام حســین(ع) فرزنــد شــش ماهــه ایشــان حضــرت علــی اصغــر(ع)‬ ‫بــود و در حالــی کــه تشــنه بــود در دســتان پــدر بــا تیــر دشــمن بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫از هرازوچهارصــد ســال پیــش تــا بــه امــروز حضــرت علــی اصغــر بــه عنــوان نمــادی بــرای‬ ‫مظلومیــت شــهدای کربــا شــناخته شــده اســت‪ .‬شــهدایی کــه تنهــا و تشــنه بــا اینکــه از جنــگ‬ ‫و شــهادت آگاه بودنــد امــام خــود را تــا لحظــه آخرتنهــا نگذاشــتند‪.‬‬ ‫حضــرت علــی اصغــر بــا شــهادت خــود بــه مــا بچههــا نشــان داد بــا هــر ســنی میشــود در‬ ‫راه دیــن و اعتقــادات فــداکاری کــرد و تســلیم نشــد‪ .‬در ایــام محــرم همــه مــا در مراســم‬ ‫عــزاداری امــام حســین(ع) شــرکت میکنیــم تــا نشــان دهیــم همیشــه بــا همــه ســختیها راه‬ ‫مــا همــان راه حضــرت علــی اصغــر و امــام حســین(ع) اســت‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچهها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره چهارم‪ ،‬شهریور ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسامی‪ -‬پاک ‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫اگر کتاب بودم‬ ‫نینجاهای کوچک‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫مسواککوچولو‬ ‫آشنایی با ویالون‬ ‫ماجراهای اسکار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش بدمینتون‬ ‫‪11‬‬ ‫رستم و سهراب‬ ‫‪12‬‬ ‫رشد قد مناسب کودک ‪13‬‬ ‫رنگآمیزی‬ ‫‪14‬‬ ‫آشنایی با شغل پرستاری ‪15‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬ریحان ‪65607917‬‬ ‫شــما میتوانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در‪ 16‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬
‫پارسا قاسملو‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫خاطرات موش کور‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫کتــاب خاطــرات مــوش کــور‪ ،‬حــاوی داســتانی تخیلــی اســت کــه‬ ‫بــرای کــودکان گــروه ســنی «ج» (ســالهای پایــان دبســتان یعنــی‬ ‫دانــش آمــوزان کاسهــای چهــارم‪ ،‬پنجــم و ششــم) بــه نــگارش‬ ‫در آمــده اســت‪ .‬در داســتان حاضــر آمــده اســت‪« :‬یاســمین» از‬ ‫بــس جلــوی تلویزیــون نشســته و تــا دیروقــت کارتــون دیــده‬ ‫بــود بــه موشکــور تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬والدینــش کــه دیگــر او را‬ ‫نمیشــناختند او را بــه باغوحــش‬ ‫تحویــل دادنــد‪ .‬او از وضــع‬ ‫باغوحــش بســیار ناراحــت بــود‬ ‫و دلــش میخواســت دوبــاره‬ ‫انســان شــود و بــه خانهشــان بــاز‬ ‫گــردد‪ .‬یاســی بــا کنــدن تونــل بــه‬ ‫قفسهــای دیگــر ســر مــیزد‪ ،‬تــا‬ ‫رســید بــه قفــس طاووسهــا کــه‬ ‫مــادر و پــدر او بودنــد‪ .‬مــادر بــا‬ ‫کشــیدن پــر روی ســر موشکــور‬ ‫او را بــه طــاووس تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫یاســی بــا پــدر و مــادرش بــه‬ ‫ســوی خانــه پــرواز کردنــد در‬ ‫حالــی کــه «خانــم ِد ِدت» و آقــای‬ ‫«غخجــوی» کــه بــه شــپش تبدیــل‬ ‫شــده بودنــد روی ســر مــادرش‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی نویسنده کتاب‬ ‫لیــا برزگــر متــول ســال‬ ‫‪ 1355‬و اهــل شــیراز اســت‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده موفــق ادبیــات‬ ‫کــودک فــارغ التحصیــل ادبیــات‬ ‫نمایشــی از دانشــکده ســوره‬ ‫تهــران اســت‪.‬‬ ‫برزگــر عــاوه بــر داســتان‬ ‫نویســی در زمینــه هــای فیلنامــه‬ ‫نویســی بــرای انیمیشــن‬ ‫نیــز فعالیــت دارد‪ .‬برخــی از‬ ‫کتابهایــی کــه در زمینــه کــودکان نوشــته شــده اســت‬ ‫عبارتســت از‪:‬‬ ‫بــاغ وحــش خانــم ددت‪ -‬تــرن پیــر خــواب آلــود‪-‬‬ ‫بیســیمچی کوچــک‪ -‬تارتــن و آهنــگ بیشــه زار‬
‫پارسا قاسملو‬ ‫بازیهای‬ ‫رایانهای‬ ‫ماین کرافت‬ ‫توربو‬ ‫دیسمونت‬ ‫بچههــا عاشــق چیــز شکســتن هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از والدیــن از دســت شــیطنتهای‬ ‫فرزنــدان خــود امــان ندارنــد‪ .‬چــاره‬ ‫چیســت؟ ایــن بــازی کمابیــش شــبیه‬ ‫خرابکاریهــای تعمــدی اســت کــه دیگــر‬ ‫بــرای پــدر و مادرهــا ناراحتــی ایجــاد‬ ‫نمیکنــد‪ ،‬شــیطنتهای بازیکنــان را‬ ‫پــاداش میدهــد‪ .‬در ایــن ایــن بــازی‬ ‫جــذاب بــرای ســنین پایینتــر کــه درک‬ ‫دقیقــی از محیــط اطــراف ندارنــد‪ ،‬حضــور‬ ‫والدیــن بــرای توضیــح و رفــع ابهامهــای‬ ‫پیــش آمــده ازم اســت‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ماینکرفــت را میتــوان یــک بــازی بــه‬ ‫قــول بچههــای امــروزی «لگــو» یــا بــه قــول‬ ‫قدیمیترهــا «خانهســازی» دانســت‪ .‬در ایــن‬ ‫بــازی انــواع مکعبهــا و الگوهــا در اختیــار‬ ‫کــودک قــرار میگیــرد تــا دنیــای خیالــی‬ ‫خــود را بســازد‪ .‬دربــاره اهمیــت و مفیــد‬ ‫بــودن ایــن بــازی بــرای بچــه هــا بایــد گفــت‬ ‫در مــداری زیــادی در دنیــا بــه عنــوان یــک‬ ‫بــازی آموزشــی از آن اســتفاده میشــود‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــم بــازی بــرای کــودکان تهیــه‬ ‫شــده امــا در بیــن افــراد بزرگســال نیــز‬ ‫محبــوب اســت‪.‬‬
‫تغذیه سالم‬ ‫پانیذ اکبری‬ ‫بلغــور جــو دوســر فقــط یــک غــذای معمولــی‬ ‫بــرای کــودک شــما نیســت‪ ،‬از آن مــی توانیــد‬ ‫بــه عنــوان بهتریــن گزینــه بــرای صبحانــه ی‬ ‫ســرد بچــه هــای خــود اســتفاده کنیــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫بلغــور جــو دوســر غنــی از فیبــر فراوانــی اســت‪.‬‬ ‫تصــور بــر ایــن اســت کــه قــرار دادن بلغــور‬ ‫جــو دوســر بــرای حفــظ عــروق قلــب و مغــز‬ ‫کــودکان بســیار مفید اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬مطالعات‬ ‫تاییــد کــرده انــد بچــه هــا یــی کــه جــو دوســر‬ ‫در وعــده هــای غذایــی خــود مصــرف کننــد‪،‬‬ ‫در انجــام وظایــف مربــوط بــه حافظــه ی خــود‬ ‫از دیگــر بچــه هــا‪ ،‬عملکــرد بهتــری خواهنــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫زردچوبــه یــک مــاده ی شــناخته شــده اســت کــه دارای‬ ‫خــواص ضدالتهابــی بــوده‪ ،‬و یکــی از بهتریــن مــوادی‬ ‫اســت کــه بــرای تقویــت حافظــه کــودکان مــی توانیــد‬ ‫بــه رژیــم غذایــی آن هــا اضافــه کنیــد‪ .‬زردچوبــه‬ ‫محتــوای کورکومیــن بــوده‪ ،‬کــه بــه عملکــرد بهتــر مغــز‬ ‫در مبــارزه بــا التهابــات بافــت مغــزی کمــک کــرده و‬ ‫آن هــا را در مقابــل بیمــاری هــا و پــاک هــای تشــکیل‬ ‫دهنــده ی آلزایمــر‪ ،‬قــوی تــر و مقــاوم تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما ازخــوردن غذاهــای هنــدی لــذت مــی بریــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل اســت کــه اکثــر غذاهــای هنــدی بــا‬ ‫زردچوبــه فراوانــی آمــاده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بلغور جو دو سر‬ ‫زردچوبه‬
‫قـصــــه‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫روزی روزگاری در یــک جنــگل بــزرگ‪،‬‬ ‫تعــدادی کبوتــر زندگــی میکردنــد‪ .‬در آن‬ ‫نزدیکــی یــک شــکارچی هــم بــود کــه هــر‬ ‫روز بــه ســراغ ایــن پرنــدگان میرفــت و‬ ‫آنهــا را شــکار میکــرد‪.‬‬ ‫یــک روز کبوتــر پیــر‪ ،‬همــه کبوترهــا را‬ ‫جمــع کــرد تــا بــا آنهــا دربــاره ایــن مشــکل‬ ‫صحبــت کنــد هــر کــدام از کبوترهــا‬ ‫یــک نظــر میدادنــد و کبوترهــای دیگــر‬ ‫موافقتشــان را اعــام میکردنــد‪ .‬کبوتــر پیــر‬ ‫قبــل از هرچیــز اتحــاد را رمــز موفقیتشــان‬ ‫دانســت و تمــام کبوترهــا حــرف او را تاییــد‬ ‫کردنــد و همــه بــا همپیمــان بســتند و یــک‬ ‫صــدا گفتنــد مــا بــا هــم دشــمن را شکســت‬ ‫می دهیــم‪.‬‬ ‫نقشــه کشــیده شــد و فردای آن روز سروکله‬ ‫شــکارچی پیــدا شــد و دوبــاره تــورش را روی‬ ‫زمیــن پهــن کــرد و مقــداری دانــه هــم روی‬ ‫تــور پاشــید و در گوشــهای پنهــان شــد‪.‬‬ ‫چنــدی نگذشــت کــه همــه پرنــدگان بــا هــم‬ ‫روی تــور نشســتند و مشــغول دانــه خــوردن‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــکارچی کــه خیلــی خوشــحال شــده‬ ‫بــود ســریعا تــور را جمــع کــرد و تمــام‬ ‫کبوترهــا داخــل تــور گیــر افتادنــد و‬ ‫منتظــر شــدند تــا او نزدیــک شــود‪ .‬زمانی‬ ‫کــه شــکارچی ســر تــور را گرفــت همــه‬ ‫کبوترهــا بــا هــم بــه پــرواز درآمدنــد و‬ ‫آنقــدر بــال زدنــد و بــاا رفتنــد تــا او را از‬ ‫زمیــن بلنــد کردنــد‪ .‬شــکارچی هم دســت‬ ‫و پــا مــیزد و کمــک میخواســت‪ .‬کبوتــر‬ ‫دانــا از بیــن جمــع فریــاد زد‪ :‬پــرواز بــه‬ ‫ســمت دریاچــه و همــه بــه گفتــه او عمــل‬ ‫کردنــد و شــکارچی را بــه ســمت دریاچــه‬ ‫بردنــد‪.‬‬ ‫شــکارچی کــه خیلــی ترســیده بــود‬ ‫کمکــم دســتهایش شــل شــد و طنــاب‬ ‫را رهــا کــرد و بــه داخــل دریاچــه افتــاد و‬ ‫کبوترهــا هــم بــه وســط جنــگل رفتنــد و‬ ‫بــا کمــک یــک ســنجاب و دوســتانش از‬ ‫تــور رهــا شــدند‪.‬‬
‫انگلیسی‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫آموزش‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ C‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ c‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪Dog‬‬ ‫‪Door‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫گیتــار ســاز زهــی اســت کــه بــا پیــک (قطعــهای کوچــک و مثلثــی شــکل کــه‬ ‫بــه کمــک آن روی ســیم هــای ســاز ضربــه مــی زننــد ) ایــن ســاز امــروز جــز‬ ‫ســازهای محبــوب و پــر اســتفاده در موســیقی دنیاســت‪.‬‬ ‫در مــورد تاریخچــه گیتــار بــه نظــر برخــی‪ ،‬ایــن ســاز از مصــر باســتان آمــده‬ ‫اســت‪ .‬بعضــی نیــز معتقدنــد گیتــار نتیجــه تغییــر ســاز عــود (بربــط) در‬ ‫اروپــا اســت‪ .‬ســازی کــه گفتــه میشــود زریــاب موســیقیدان ایرانــی آن را‬ ‫بــه اندلــس (ســرزمینی در اســپانیای امــروزی) آورد و از آن پــس ایــن ســاز‬ ‫در اســپانیا و دیگــر مناطــق اروپــا رایــج شــد‪.‬‬ ‫گیتار کاسیک‬ ‫گیتــار کاســیک دارای تاریخــی بســیار بیشــتر از انــواع‬ ‫دیگــر ایــن ســاز اســت‪ .‬ایــن ســاز بــا ســبک خــاص‬ ‫خــود هــم اکنــون نیــز بســیار محبــوب اســت‪.‬‬ ‫انواع‬ ‫گیتار‬ ‫گیتار آکوستیک‬ ‫شــبیه بــه گیتــار کاســیک اســت‪ .‬ســیمهای ایــن گیتــار‪،‬‬ ‫فلــزی اســت و کاســه صــدای آن بزرگتــر میباشــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل صــدای گیتــار آکوســتیک دارای متفــاوت‬ ‫گیتار الکتریک‬ ‫گیتــار برقــی یــا گیتــار الکتریــک نوعــی گیتــار‬ ‫اســت کــه صــدای آن بــه وســیله تقویــت کننــدهای‬ ‫الکتریکــی تشــدید و یــا تغییــر میکنــد‪.‬‬ ‫گیتار بیس‬ ‫گیتــار صدایــش بهوســیلهٔ یــک تقویتکننــدهٔ الکتریکــی (آمپلیفایِــر)‬ ‫تقویــت میشــود و بــرای تولیــد صداهــای بــم بــه کار مــیرود‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫انیمیشن‬ ‫مهسان جمشیدی‬ ‫افسانه توشیشان‬ ‫افســانه توشیشــان نــام یکــی از انیمیشــنهای محبــوب ژاپنــی اســت کــه در ایــران‬ ‫پرطرفــدار بــود‪ .‬داســتان آن مربــوط بــه پســربچهای بــه نــام توشیشــان اســت کــه در‬ ‫کودکــی دزدهــا مــادرش را ربــوده بودنــد‪ ،‬ســالهای کودکــیاش را بــا همنشــینی بــا‬ ‫بچههــای ولگــرد کوچــه و خیابــان گذرانــد و بــزرگ شــد‪ .‬ایــن افســانه چینــی از آنجــا‬ ‫آغــاز میگــردد کــه در یــک رویــا بــه توشیشــان الهــام میشــود کــه میتوانــد ‪ 3‬آرزو‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫اولیــن آرزوی او‪ ،‬ثــروت بــود‪ .‬پیرمــراد‬ ‫بــه او میگویــد‪ :‬امشــب موقــع غــروب‬ ‫آفتــاب‪ ،‬جایــی کــه ســایه ســرت افتــاد‬ ‫را بکــن‪ .‬بــا یافتــن صندوقچــه طــا‪ ،‬او‬ ‫مــرد ثروتمنــدی شــد ولــی غــرور بخاطــر‬ ‫ثــروت‪ ،‬خوشــگذرانی باعــث شــد مالــش‬ ‫از دســت بــرود‪ .‬بــار دوم آرزوی قــدرت‬ ‫کــرد‪ .‬امــا بهدلیــل بیکفایتــی خــودش‬ ‫و توطئــه اطرافیــان‪ ،‬آن هــم از دســت‬ ‫مــیرود‪ .‬توشیشــان کــه مــال و قــدرت را‬ ‫باختــه بــود ایــن بــار انســانیت و مردانگــی‬ ‫را میخواهــد‪ .‬آرزویــی کــه بــرای‬ ‫دســتیافتن بــه آن وارد یــک رویــای‬ ‫عجیــب میشــود‪ .‬گــذر از صخرههــای‬ ‫بلنــد‪ ،‬حملــه موجــودات عجیبالخلقــه‬ ‫و‪ .‬در نهایــت بــا یافتــن گلســر مــادرش‬ ‫در حالیکــه بــه مردانگــی رســیده بــود بــه‬ ‫آرامــش میرســد‬ ‫‪9‬‬
‫ها‬ ‫دانستنیها‬ ‫دانستنی‬ ‫الیانا گازر‬ ‫در مجسمه هایي که براي یادبود سربازها ميسازند‪:‬‬ ‫اگر ‪ 2‬پاي اسب باا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده‪.‬‬ ‫اگر ‪ 1‬پاي اسب باا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشي از جنگ مرده‪.‬‬ ‫اگر ‪ 4‬پاي اسب روي زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعي مرده‪.‬‬ ‫مهاجریــن انگلیســي در اســترالیا بــا حیــوان عجیبــي روبــرو شــدند کــه‬ ‫بســیار بــاا و دور مــي پریــده‪ .‬هنگامیکــه از بومیــان در مــورد ایــن حیــوان‬ ‫بــا حــرکات بــدن پرســیده انــد آنهــا در جــواب گفتــه انــد‪:‬‬ ‫کان گو رو‬ ‫که در زبان انگلیسي به کانگورور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در حقیقت منظور بومیان این بوده که «ما منظور شما را نمي فهمیم»‪.‬‬ ‫در زمــان جنگهــاي باســتاني هنگامــي کــه ســپاهیان بــدون تلفــات از جنگ‬ ‫بــر میگشــته انــد پــاکاردي حمــل مــي کردنــد کــه روي آن نوشــته بود‪:‬‬ ‫(تعداد تلفات ‪)o‬‬ ‫ریشه ‪ OK‬از این اصطاح است‪.‬‬ ‫سوســک هــا تــا ‪ 9‬روز پــس از‪ ،‬از دســت دادن سرشــان قــادر بــه زنــده‬ ‫مانــدن هســتند و تنهــا بــه ایــن دلیــل مــي میرنــد کــه نمــي تواننــد چیــزي‬ ‫بخورنــد؟‬ ‫ماهیچــه هــاي قلــب انســان قادرنــد خــون را بــه ارتفــاع ‪ 10‬متــر بــه‬ ‫هــوا پرتــاب کننــد؟‬ ‫‪10‬‬
‫موژان ذوالفقاری‬ ‫ورزش‬ ‫تکواندو‬ ‫تکوانــدو از ورزش هــای رزمــی و ســنتی کشــور کــره جنوبــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ورزش در حــدود ‪ 60‬ســال پیــش بــه خاطــر کنــار گذاشــتن فنــون رزمــی‬ ‫قدیمــی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش ســنتی کــم کــم در دنیــا مطــرح شــد و درای یــک ســبک‬ ‫خــاص گردیــد کــه متکــی بــر ضربــات پــا بــا حداکثــر قــدرت اســت و‬ ‫هــدف آن حفــظ فاصلــه بــا حریــف و انــواع فــن بــرای دور کــردن مهاجــم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رنگ کمربند‬ ‫بــه طــور کلــی ‪ 6‬کمربنــد در مقاطــع گوناگــون ایــن ورزش‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ )1‬کمربنــد ســفید‪ :‬کــه نشــان دهنــده بــی گناهــی اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه نــو آمــوزان هیــچ چیــز در مــورد تکوانــدو نمــی داننــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬کمربنــد زرد‪ :‬نشــان دهنــده زمینــی اســت کــه در آن گیــاه‬ ‫جوانــه مــی زنــد و در اصــل تکوانــدو در نوآمــوز در حــال شــکل‬ ‫گرفتــن اســت‪.‬‬ ‫‪ )3‬کمربنــد ســبز‪ :‬نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ایــن گیــاه‬ ‫جوانــه زده رشــد مــی کنــد یعنــی فنــون تکوانــدو در حــال‬ ‫پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫‪ )4‬کمربنــد آبــی‪ :‬نشــان دهنــده ایــن اســت کــه گیــاه در حــال‬ ‫رشــد بــه درخــت تبدیــل شــده اســت‪ .‬یعنــی فنــون تکوانــدو در‬ ‫ورزشــکار بــه حــد مطلــوب رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ )5‬کمربنــد قرمــز‪ :‬نشــان دهنــده خــط اســت و در ایــن مرحلــه‬ ‫ورزشــکار بایــد مواظــب حریــف خــود باشــد و او را دور نگــه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ )6‬کمربنــد ســیاه‪ :‬درســت نقطــه مقابــل ســفید اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نشــان دهنــده مهــارت کامــل در تکوانــدو اســت و نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه دارنــده ایــن مهــارت نســبت بــه تمــام تــرس هــا و‬ ‫بــدی هــا نفوذناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫اسطوره‬ ‫رها قدیری‬ ‫سهراب‬ ‫در شــاهنامه ســهراب فرزنــد رســتم و تهمینــه دختــر شــاه ســمنگان اســت‪ .‬ســهراب‬ ‫در ســمنگان کــه بخشــی از تــوران محســوب میشــد بــه دنیــا آمــد‪ .‬رســتم پیــش از‬ ‫بــه دنیــا آمــدن ســهراب ســمنگان را تــرک کــرد و مهــرهای بــه تهمینــه بــه عنــوان‬ ‫نشــان داد و گفــت‪ :‬اگــر فرزنــد مــا دختــر بــود ایــن مهــره را بــه گیســویش بینــد و‬ ‫اگــر پســر بــود بــه بازویــش ببنــد‪.‬‬ ‫ســهراب پــس از آنکــه میفهمــد فرزنــد‬ ‫ســهراب اســت‪ ،‬تصمیــم میگیــرد ایــران و‬ ‫ســپس تــوران را فتــح کــرده و پــدر خــود را‬ ‫بــر تخــت شــاهی بنشــاند‪ .‬افراســیاب پادشــاه‬ ‫تــوران پــس از اطــاع از ن ّیــت ســهراب‪ ،‬او‬ ‫را بــا ســپاهی راهــی مرزهــای ایــران کــرد‪.‬‬ ‫کیــکاووس پادشــاه ایــران پــس از بــا خبــر‬ ‫شــدن از ایــن لشکرکشــی‪ ،‬رســتم را بــرای‬ ‫مقابلــه بــا آن بــه جبهــه‪ ฀‬نبــرد اعــزام‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫ســهراب بــدون آنکــه رســتم را بشناســد وارد‬ ‫جنــگ تــن بــه تــن بــا او میشــود‪ .‬در نبــرد‬ ‫اول ســهراب بــه پیــروزی میرســد ولــی‬ ‫رســتم بــا حیلــه بــه او میگویــد‪ :‬قانــون جنــگ ایــن اســت کــه تــو پــس از ســه بــار‬ ‫پیــروزی بــر مــن‪ ،‬میتوانــی مــرا بکشــی ولــی وقتــی ســهراب را ایــن بــار شکســت‬ ‫میدهــد دشــنه را بــه پهلــوی او فــرو میکنــد و نوشــدارو بــرای درمــان ســهراب‬ ‫وقتــی میرســد کــه ســهراب جانــش را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫غزل فراهانی‬ ‫سامت‬ ‫مصرف آهن در کودک‬ ‫آهــن یکــی از مهمتریــن مــواد مغــذی‬ ‫بــرای رشــد کــودک اســت کــه کمبــود‬ ‫آن تأثیــر منفــی زیــادی بــر ســامت او‬ ‫میگــذارد و ممکــن اســت بــه کمخونــی‬ ‫ناشــی از فقــر آهــن منجــر میشــود‪.‬‬ ‫درمــان نشــدن کمبــود آهــن در کــودکان‪،‬‬ ‫باعــث کنــد بــودن رشــد جســمی و ذهنــی‬ ‫کــودک میشــود‪.‬‬ ‫کودکــی کــه بــه دنیــا میآیــد تــا چهــار‬ ‫ماهگــی میتوانــد از آهــن موجــود در شــیر‬ ‫مــادر یــا شیرخشــک اســتفاده کنــد ‪.‬‬ ‫از مــاه چهــارم بــه بعــد کــودک بــه آهــن نیــاز بیشــتری دارد‪ .‬بنابرایــن مکمــل آهــن بــه‬ ‫کــودک خورانــده میشــود کــه بایــد جایــگاه خاصــی در غــذای کمکــی کــودک داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫طبــق نتایــج تحقیقــات‪ ،‬کودکانــی کــه آهــن کافــی دریافــت نمیکننــد در ســنین مدرســه‬ ‫یادگیــری ضعیفــی دارنــد و زودتــر خســته میشــوند‪.‬‬ ‫خســتگی یــا ضعــف‪ ،‬پوســت رنــگ پریــده‪ ،‬بیاشــتهایی‪ ،‬کوتاهــی نفــس‪ ،‬بــاا و پاییــن آمــدن‬ ‫نامنظــم دمــای بــدن‪ ،‬افزایــش احتمــال بــروز عفونــت‪ ،‬ضربــان قلــب نامنظــم‪ ،‬مشــکات‬ ‫رفتــاری و خــوردن یــخ‪ ،‬خــاک یــا نشاســته نیــز‬ ‫ازعایــم کمبــود آهــن اســت‪.‬‬ ‫بایــد گفــت آهــن موجــود در شــیر مــادر آســانتر‬ ‫از آهــن موجــود در شــیر خشــک جــذب بــدن‬ ‫کــودک میشــود و اگــر امــکان تغذیــه بــا شــیر‬ ‫مــادر وجــود نــدارد‪ ،‬بایــد از شــیر خشــکهای‬ ‫غنــی شــده بــا آهــن اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫آمیزیها‬ ‫دانستنی‬ ‫رنگ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫معرفی شغل‬ ‫آنیتا شهبازی‬ ‫مهندس معمار‬ ‫اگــر از طراحــی کــردن لــذت میبریــد و عاشــق ســاختن‬ ‫هســتید‪ ،‬شــغل مهندســی معمــاری مــی توانــد از شــغلهای‬ ‫مناســب بــرای شماســت‪.‬‬ ‫معمــاری‪ ،‬هنــر و مهــارت طراحــی و ســاختن بناهــا‪،‬‬ ‫مکانهــای عمومــی شــهری و دیگــر مکانهــا و بناهــا بــر‬ ‫اســاس مهندســی و اصــول شهرســازی اســت‪.‬‬ ‫معمــاری از شــغلها و رشــتههای مهندســی‬ ‫اســت کــه در آن داشــتن ذوق هنــری و‬ ‫خاقیــت بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫معمــاری‪ ،‬کــه برخــی آن را مــادر هنرهــا‬ ‫مــی داننــد‪ ،‬قدمتــی بســیار طوانــی در تاریخ‬ ‫دارد و در ایــران نیــز بــه ســال هــا پیــش از‬ ‫اســام بــاز میگــردد‪.‬‬ ‫کســی کــه طــراح و ســازنده بناهــا و‬ ‫ســاختمان هــا مــی باشــد‪ ،‬مهنــدس معمــار‬ ‫اســت‪ .‬مهنــدس معمــار‪ ،‬نقشــه هــای‬ ‫ســاختمان هــای جدیــد و برنامــه بازســازی‬ ‫و حفاظــت از ســاختمان هــای قدیمــی را‬ ‫طراحــی مــی کنــد‪ .‬همچنیــن کار مهنــدس‬ ‫معمــار طــرح ریــزی ترکیــب و نحــوه قــرار‬ ‫گیــری مجموعــه ای از ســاختمان هــا و‬ ‫فضاهــای اطــراف آنهــا نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬
‫نقاشی بچهها‬ ‫‪1‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

شماره : ۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

شماره : ۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!