صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره ۳

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

1
‫سخن سردبیر‬ ‫شما هم خبرنگار ما باشید‬ ‫‪ 17‬مــرداد هــر ســال بــه خاطــر شــهادت شــهید صارمی یکــی از خبرنــگاران مــا در افغانســتان‬ ‫کــه بــه دســت گــروه طالبــان بــه شــهادت رســید بــه نــام ایــن روز ناگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرنــگار شــهیدی کــه بــا پــدرم در آن ســالها همــکار بــود و درســت دو هفتــه قبــل شــهادت‬ ‫بــا یکدیگــر ماقــات داشــتند‪.‬‬ ‫پــدرم همیــه از ایشــان و شــجاعت و مهــارت او در کارش میگویــد‪ .‬کســی کــه مــی توانــد‬ ‫الگویــی بــرای خبرنــگاران امــروز مــا در وجــدان کاری و انگیــزه بــاا باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روز رو بــه همــه خبرنــگاران عزیــز کــه بــا کار ســخت و طاقــت فرســا مشــکات مــردم‬ ‫رو اطــاع رســانی میکننــد و مســئوان رو از مشــکات مــردم آگاه میکننــد از طــرف همــه‬ ‫بچههــای نشــریه دنیــای بچــه هــا تبریــک میگــم‪.‬‬ ‫از همــه شــما بچــه هــا و خواننــدگان عزیــز هــم میخــوام بــه عنــوان خبرنــگار افتخــاری‬ ‫مــا هــر خبــر و اتفاقــی در شــهر و مدرســه و محلتــون میشــه بــرای مــا بــا بفرســیتید تــا بــا‬ ‫عکــس و اســم خودتــون در نشــریه چــاپ کنیــم‪ .‬بــه زودی ســایت مــا هــم راه انــدازی میشــه‬ ‫و میتونیــد فیلمهــای خبریتــون رو اونجــا بارگــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫منتظرخبرهای داغ شما هستیم‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچهها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬مرداد ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسامی‪ -‬پاک ‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫اگر کتاب بودم‬ ‫نینجاهای کوچک‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫مسواککوچولو‬ ‫آشنایی با ویالون‬ ‫ماجراهای اسکار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش بدمینتون‬ ‫‪11‬‬ ‫رستم و سهراب‬ ‫‪12‬‬ ‫رشد قد مناسب کودک ‪13‬‬ ‫رنگآمیزی‬ ‫‪14‬‬ ‫آشنایی با شغل پرستاری ‪15‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬ریحان ‪65607917‬‬ ‫شــما میتوانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در‪ 16‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬
‫معرفی کتاب‬ ‫اگر کتاب بودم‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫اگــر کتــاب بــودم‪ ،‬نــام کتابــی اســت دربــاره فوایــد کتــاب و خوانــدن‬ ‫کــه از زبــان یــک کتــاب از زبــان آرزوهایــش بیــان میشــود‪ .‬در‬ ‫هــر صفحــه‪ ،‬کتابــی کــه بــر روی نیمکتــی رهــا شــده اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫آرزوهایــش را بیــان میکنــد‪.‬‬ ‫در بخشــی از کتــاب آمــده اســت‪ :‬اگــر کتــاب بــودم‪ ،‬رازهــای‬ ‫سربســتهام را بــا خوانندههایــم درمیــان‬ ‫میگذاشــتم‪ .‬اگــر کتــاب بــودم دلــم‬ ‫نمیخواســت زورکــی مــرا بخواننــد‪.‬‬ ‫هــر کتابــی پــس از خوانــدن اثــری‬ ‫از خــود بــر ذهــن خواننــده جــای‬ ‫میگــذارد ایــن کتــاب آثــار و فوایــدی‬ ‫کــه یــک کتــاب پــس از خوانــدن بــه‬ ‫وجــود مــیآورد بــه زبــان ســاده بیــان‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫در هــر صفحــه تصویــری بــرای متــن‬ ‫وجــود دارد کــه زیبایــی کتــاب را بیشــتر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫میتــوان قبــل از خوانــدن کتــاب‬ ‫خودمــان را جــای هــر کتــاب ایــن‬ ‫داســتان بگذارنــد و بگوینــد اگــر کتــاب‬ ‫بودنــد دوســت داشــتند چــه کننــد؟‬ ‫و یــا میتوانیــم بــا دیــدن تصاویــر‬ ‫برداشــت خــود را بگوییــم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی نویسنده و مترجم کتاب‬ ‫ژوزه لتریــا شــاعر و نویســنده پرتغالــی اســت‪ .‬او در‬ ‫ســال ‪ 1951‬در کاســکایاس پرتغــال بــه دنیــا آمــد‪.‬‬ ‫لتریــا کتابهــای بســیاری بــرای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫دنیــا نوشــته اســت کــه یکــی ازمعروفتریــن آنهــا‬ ‫کتــاب اگــر کتــاب بــودم اســت‪.‬‬ ‫رضــی هیرمنــدی مترجــم و طنــز پــرداز ایرانــی‬ ‫‪12‬دی مــاه‪ ،‬ســال ‪ 1326‬در شــهر زابــل اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــه دنیــا آمــد‪.‬‬ ‫هیرمنــدی کار ادبــی خــو را بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در ســال ‪ 1355‬بــا ترجمــه کتــاب درخــت‬ ‫بخشــنده اثــر معــروف سیلوراســتاین نویســنده‬ ‫آغــاز کــرد‪ .‬از آن بــه بعــد رضــی هیرمنــدی در‬ ‫دو رشــته ترجمــه و نویســندگی کار کردهاســت و‬ ‫بیشــتر از ‪ 100‬اثــر از او بــه عنــوان نویســنده و یــا‬ ‫مترجــم چــاپ شــده اســت‪.‬‬
‫پارسا قاسملو‬ ‫بازیهای‬ ‫رایانهای‬ ‫نینجاهای کوچک‬ ‫بــازي نینجاهــاي کوچــک یــک بــازي کارتونــي‪ ،‬و‬ ‫بامــزه اســت کــه قهرمــان آن نینجــاي کوچــک و‬ ‫کــم ســن و ســالي اســت کــه بایــد بــا مهــارت بــااي‬ ‫خــود بــه مبــارزه بــا ارتــش نینجاهــاي دشــمن برود‪.‬‬ ‫در بــازي شــخصیتهاي متنــوع و جالبــي حضــور‬ ‫دارنــد کــه زیبایــي بــازي را زیــاد ميکنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بــازي نینجاهــا بــا جمــعآوري آیتمهــاي جادویــي‬ ‫بــه قــدرت جادویــي ميرســند و بدینترتیــب‬ ‫دارای توانــای بیشــتری میشــوند‪.‬‬ ‫جوجه کوچولو‬ ‫در ایــن بــازي زیبا کــه از روي کارتون‬ ‫ســرگرمکننده «جوجــه کوچولــو»‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ ،‬در نقــش جوجــه‬ ‫کوچولــو میتوانیــد پــرواز‪ ،‬رانندگــي‪،‬‬ ‫قطارســواري و بســیاري از رفتارهــاي‬ ‫مهیــج دیگــر را تجربــه کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــازي کــه بــراي بچههــای بــااي ‪7‬‬ ‫ســال پیشــنهاد ميشــود‪ ،‬ميتوانــد‬ ‫ادامــه خوبــي بــراي کارتــون جوجــه‬ ‫کوچولــو بــا آن فریادهــاي بامــزهاش‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫تغذیه سالم‬ ‫پانیذ اکبری‬ ‫غات‬ ‫ویتامینهــا‪ ،‬کلســیم و فیبرهــای موجــود در دانههــای غنــی شــدهی غــات‪ ،‬همــراه بــا شــیر یــک‬ ‫میــان وعــدهی مناســب و ســالم بــرای شــروع روز هســتند‪ .‬بــرای خوشــمزه و خوشطعــم شــدن‪،‬‬ ‫میتوانیــد ایــن میــان وعــده بــرای کــودکان را بــا ماســت و میوههــای خشــک شــده تزییــن کنیــد‪.‬‬ ‫انواع ماکارونی‬ ‫پاســتا منبعــی غنــی و خوشــمزه از‬ ‫کربوهیــدرات اســت کــه میتوانیــد آن را‬ ‫بــه شــکل دلخــوا ِه کودکتــان بپزیــد و در‬ ‫یخچــال نگــه داریــد‪ .‬در زمــان میــان وعــده‪،‬‬ ‫نیمفنجــان از پاســتای پختــه شــده را همــراه‬ ‫ســبزیجات پختــه شــده‪ ،‬مــرغ یــا ســس گوجه‬ ‫فرنگــی در مایکروفــر قــرار دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫خوراکــیِ سرشــار از پروتئیــن و فیبــر تنهــا بــا‬ ‫چهــار مــادهی غذایــی آمــاده و در ‪ 20‬دقیقــه‬ ‫پختــه میشــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫قـصــــه‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫یــک مســواک بــود کوچولــو و بیدنــدون!‬ ‫صبــح تــا شــب تــوی جامســواکی مــی‬ ‫نشســت تا دندون هــا بیایند و او تمیزشــان‬ ‫کنــد؛ امــا هیــچ دندونــی پیــش او نمــی‬ ‫آمــد هــر دندونــی کــه مــی آمــد‪ ،‬پیــش‬ ‫مســواک خــودش مــی رفــت‪ .‬یــک روز‬ ‫مســواک بــی دنــدون از آن همــه نشســتن‬ ‫خســته شــد‪ .‬گفــت‪ « :‬مــن دیگــر از اینجــا‬ ‫مانــدن خســته شــدم‪ .‬هیــچ دندونــی مــن‬ ‫را دوســت نــدارد‪ ،‬مــن از اینجــا مــی روم!»‬ ‫تــا خواســت بــرود‪ ،‬حولــه گفــت‪ « :‬نــه! نــرو‪،‬‬ ‫اگــر بــری کثیــف مــی شــوی‪ ،‬دیگــر هیــچ‬ ‫دندونــی تــو را دوســت نــدارد‪ ».‬مســواک بــی‬ ‫دنــدون گفــت‪ « :‬اشــکالی نــدارد‪ ،‬مــن کــه‬ ‫دنــدون نــدارم! چقــدر اینجــا بیــکار بمانــم؟‬ ‫خســته شــده ام » حولــه گفــت‪ « :‬مگــر‬ ‫نمیدانــی؟ تــو مســواک نــی نــی هســتی‪.‬‬ ‫نــی نــی اان کوچولــو اســت‪ ،‬دنــدون نــدارد‬ ‫امــا چنــد وقــت دیگــر چنــد تــا دنــدون‬ ‫در مــی آورد‪ .‬اگــر تــو نباشــی‪ ،‬چــه کســی‬ ‫دنــدون هــای نــی نــی را مســواک کنــد؟»‬ ‫مســواک بــی دنــدون خوشــحال شــد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مــن مســواک نــی نــی هســتم؟چرا زودتــر‬ ‫بهــم نگفتیــد! باشــد‪ ،‬صبــر مــی کنــم تــا نــی‬ ‫نــی دنــدون در بیــاورد‪ ،‬آن وقــت مــی شــوم‬ ‫مســواک بــا دنــدون!‬ ‫‪1‬‬
‫انگلیسی‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫آموزش‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ C‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ c‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪Car‬‬ ‫‪Coconut‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫روزي کنار رود ‪ ،‬در بین چند سنگ‬ ‫سنگي نشسته بود ‪ ،‬زیبا و رنگ رنگ‬ ‫تا دست من به آن سنگ قشنگ خورد‬ ‫پاهاي کوچکي ‪ ،‬آن را کشید و برد‬ ‫دیدم که تکه سنگ ‪ ،‬با آن دو دست و پا‬ ‫آهسته مي خزید خاموش و بي صدا‬ ‫با زحمت زیاد ‪ ،‬یک بچه اکپشت‬ ‫مي رفت و مي کشید ‪ ،‬آن سنگ را به پشت‬ ‫آشنایی با ساز ویولون‬ ‫ویولــن ســازی زهــی و آرشــهای اســت و کوچکتریــن عضــو‬ ‫ســازهای زهــی آرشــهای شــناخته شــده اســت‪ .‬ســارهای آرشــه‬ ‫ای دارای چنــد ســیم هســتند کــه بــا کشــیدن آرشــه روی آنهــا‬ ‫نواختــه میشــوند‪.‬‬ ‫ویولــن در اصــل ســازی شــرقی اســت کــه قرنهــا پیــش (در قــرن‬ ‫‪ 9‬میــادی) بــه اروپــا راه یافــت‪ .‬ایــن ســاز جنســش از چوب اســت‬ ‫و وزن ســبک و انــداهای کوچــک دارد‪ .‬ویولــن دارای بدنــه‪ ،‬دســته‬ ‫و ســر اســت‪.‬‬ ‫ویولــن در زمــان نواختــن معمــواً روی شــانه چــپ قــرار میگیــرد‬ ‫و بــا آرشــه کــه در دســت راســت نوازندهاســت نواختــه میشــود‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫تلویزیون‬ ‫مهسان جمشیدی‬ ‫ماجراهای اسکار‬ ‫اســکار نــام مارمولکــی اســت کــه همیشــه بــا یــک گــروه ســه نفــره شــامل پاپــی (روبــاه گــوش‬ ‫دراز)‪ ،‬بــاک (کرکــس) و هاچــی (کفتــار) و البتــه مرغهــا مشــکل دارد‪.‬‬ ‫اطــراف یــک جــادۀ آســفالته‪ ،‬در یــک بیابــان وســیع بــی آب و علــف‪ ،‬ابــهای آشــغالهای‬ ‫باقیمانــده از ماشــینها و کامیونهــا‪ ،‬تعــدادی حیــوان در جســتجوی خوراکــی و آب باهــم‬ ‫در رقابتنــد‪ .‬در ایــن میــان اســکار‪ ،‬مارمولــک کوچــک و بــا ارادۀ ایــن کارتــون‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫بدشانســیهای زیــادی کــه مــیآورد دســت از تــاش برنمــیدارد‪.‬‬ ‫او بعضــی وقتهــا در میــان پســماندهها‪،‬‬ ‫غــذا‪ ،‬یــا در تــه بطریهــا آب پیــدا‬ ‫میکنــد؛ امــا معمــواً قبــل از ایــن کــه‬ ‫آن را بخــورد غــذا یــا آبــش را از دســت‬ ‫میدهــد؛ چــون یــک گــروه ســه نفــره کــه‬ ‫چنــدان دل خوشــی هــم از او ندارنــد دائــم‬ ‫بــر ســر بدســت آوردن خوراکیهــا بــا او‬ ‫بــه رقابــت میپردازنــد‪ .‬آنهــا هــر وقــت‬ ‫پــای منافــع خودشــان بــه میــان میآیــد بــا‬ ‫او همــکاری میکننــد امــا اســکار نهایــت‬ ‫ســعی خــود را میکنــد کــه بــا آنهــا روبــهرو‬ ‫نشــود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یــک مرغدانــی و یــک مــرداب در اطــراف‬ ‫محــل زندگــی آنهاســت کــه هــر دوی آنهــا‬ ‫خطــرات زیــادی در بــر دارنــد‪ ،‬امــا گرســنگی‬ ‫و تشــنگی گاهــی آنقــدر فشــار مــیآورد کــه‬ ‫او تمســاحهای ترســناک مــرداب و مرغهــا‬ ‫را نادیــده بگیــرد‪ .‬اســکار اگرچــه میدانــد‬ ‫مارمولــک غــذای مطلــوب مرغهاســت‪،‬‬ ‫بــه مرغدانــی دســتبرد میزنــد و بعضــی‬ ‫وقتهــا ـ اگــر خــوش شــانس باشــد ـ یــک‬ ‫تخــم مــرغ هــم از مرغدانــی مــیدزدد‪.‬‬
‫ها‬ ‫دانستنیها‬ ‫دانستنی‬ ‫الیانا گازر‬ ‫* آیا می دانستید که کانگرو ها نمی توانند عقب عقب راه بروند!‬ ‫* آیا می دانستید که فندک خیلی قبل تر از کبریت اختراع شده است‪.‬‬ ‫*استرالیا تنها قاره کره زمین است که آتشفشان ندارد‪.‬‬ ‫* چشم انسان ها قابلیت تشخیص بیش از ‪ 10‬میلیون رنگ را دارد‪.‬‬ ‫* سیب زمینی بیشترین گیاهی است که در دنیا کشت می شود‪.‬‬ ‫* سیبها ‪ 5‬برابر موز ها دارای مواد مفید هستند‪..‬‬ ‫* شتر در هنگام تشنگی میتواند ‪ 95‬لیتر آب را در کمتر از ‪ 3‬دقیقه بنوشد‪.‬‬ ‫* تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است‪.‬‬ ‫*آیا میدانستید که حلزون می تواند تا سه سال بخوابد؟‬ ‫* ستاره دریایی مغز ندارد‪.‬‬ ‫* با یک مداد می توان خطی به طول ‪ 56‬کیلومتر کشید‪.‬‬ ‫*آیا میدانستید که مروارید درون سرکه ذوب میگردد؟‬ ‫* تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است ؟‬ ‫* آیا میدانستید که خون میگوها آبي رنگ است؟‬ ‫* در برج ایفیل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفته است‪.‬‬ ‫‪10‬‬
‫ورزش‬ ‫ورزش بدمینتــون یــک بــازی ســرعتی اســت کــه نیازمنــد اســتقامت‪ ،‬دقــت‪،‬‬ ‫تعــادل و تصمیــم گیریهــای ســریع میباشــد‬ ‫ایــن ورزش کــه بــا راکــت و تــوپ پــردار در ســالنهای سرپوشــیده اجــرا مــی‬ ‫شــود بــرای اولیــن بــار در هنــد اجــرا شــد و پــس از آن بــه انگلســتان بــرده شــد‪.‬‬ ‫افســران ارتــش انگلیــس در هنــد ایــن بــازی را آموختنــد و آنــرا بــه انگلســتان‬ ‫بــرده و بــه دوســتان خــود معرفــی کردنــد‪ .‬چــون بــرای اولیــن بــار ایــن بــازی‬ ‫در قصــری بــه نــام بدمینتــون انجــام گرفــت از آن پــس ایــن بــازی را بدمینتــون‬ ‫نامیدنــد‪.‬‬ ‫ویژگیهای بازی و زمین بدمینتون‬ ‫ایــن بــازی در فضــای بــاز و بســته انجــام میشــود ولــی‬ ‫انجــام بــازی بدمینتــون در فضاهــای بــاز بــه علــت وزن‬ ‫کــم تــوپ کــه در اثــر وزش کمتریــن نســیم منحــرف‬ ‫میشــود از دقــت کمتــری برخــوردار اســت‪ .‬بــازی‬ ‫بدمینتــون یــه علــت جذابیــت و تحــرکات و همچنیــن‬ ‫ظرفیــت و دقــت زیــادی کــه دارد و بــه جهــت رد و بــدل‬ ‫شــدن ســریع ضربــات و امتیــازات‪ ،‬تماشــاچیان زیــادی‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫اسطوره‬ ‫رها قدیری‬ ‫رستم و سهراب‬ ‫روزی رســتم بــرای شــکار بــه صحــرا رفتــه بــود کــه متوجــه شــد اســبش گــم شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای پیداکــردن اســب خــود بــه شــهر ســمنگان کــه درآن نزدیکــی بــود‪ ،‬رفــت‪.‬‬ ‫شــاه ســمنگان از او پذیرایــی کــرد و بــه او قــول داد کــه اســبش را پیــدا کنــد و تــا‬ ‫شــب بــه قولــش عمــل کــرد‪ .‬شــاه ســمنگان دختــری داشــت بــه نــام تهمینــه؛ رســتم‬ ‫بــا او ازدواج کــرد و پــس از مدتــی خواســت‬ ‫کــه بــه ایــران بــاز گــردد پــس مهــره ای بــه‬ ‫تهمینــه داد و گفــت‪« :‬اگــر فرزنــدی بــه دنیــا‬ ‫آوردی کــه پســر بــود آن را بــه بازویــش ببنــد‬ ‫تــا بتوانــم او را بشناســم‪».‬‬ ‫رســتم رفــت و تهمینــه پــس از مدتــی پســری‬ ‫بــه دنیــا آورد و نامــش را ســهراب گذاشــت‪.‬‬ ‫ســال هــا گذشــت و ســهراب بــزرگ شــد‬ ‫و خواســت بــه دنبــال پدرش‪،‬رســتم بــرود‪.‬‬ ‫مــادرش مهــره ی پــدر را بــه بــازوی اوبســت‬ ‫و گفــت‪ «:‬بــا ایــن نشــانه پــدرت تــو را خواهــد‬ ‫شــناخت‪ .‬ســهراب بــا لشــکری بــزرگ بــه‬ ‫طــرف ایــران حرکــت کــرد‪ .‬شــاه ایــران کــه‬ ‫در آن زمــان کــی کاووس بــود بــرای مقابلــه‬ ‫بــا دشــمن رســتم را بــرای جنــگ بــه ســوی‬ ‫ســهراب فرســتاد‪.‬‬ ‫رســتم و ســهراب در میــدان جنــگ همدیگــر را نشــناختند و بــه جنــگ پرداختنــد‪ .‬پــس‬ ‫از مبــارزه ای طوانــی رســتم ســهراب را شکســت داد و او را کشــت‪.‬‬ ‫ســهراب قبــل از مــرگ بــه رســتم گفت‪«:‬مــن پســر رســتم هســتم و اگــر او بدانــد کــه‬ ‫مــن کشــته شــده ام تــو را زنــده نخواهــد گذاشــت‪».‬‬ ‫رســتم گفــت‪«:‬از کجــا بدانــم کــه تــو پســر رســتم هســتی؟» ســهراب بــازو بنــدش را‬ ‫نشــان داد و رســتم او را شــناخت ا ّمــا پشــیمانی ســودی نداشــت و رســتم پســر خــود‬ ‫را کشــته بــود!!‬ ‫‪12‬‬
‫غزل فراهانی‬ ‫سامت‬ ‫برخی از بیماریهای شایع در کودکان‬ ‫نشانه های درد شکمی‬ ‫گریــه غیرقابــل کنتــرل‪ ،‬قــوس پشــت و تــف کــردن‪ ،‬همگــی نشــانه هــای‬ ‫شــکم درد هســتند‪ .‬ایــن درد ممکــن اســت ناشــی ازرفاکــس معــده‪ ،‬عــدم‬ ‫تحمــل غذایــی‪ ،‬ویــروس یــا بــه علــت خــوردن غــذای جدیــد توســط کــودک‬ ‫نوپــا باشــد‪ .‬بیشــتر دردهــای شــکمی خطرنــاک نیســتند امــا در صــورت عــدم‬ ‫بهبــود و یــا اســهال و اســتفراغ کــودک‪ ،‬بــی حالــی و شــروع تــب‪ ،‬حتمــا بــا‬ ‫پزشــک تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫درد دندان درآوردن‬ ‫در حــدود شــش ماهگــی‪ ،‬اولیــن دنــدان کــودک شــروع بــه جوانــه زدن از‬ ‫لثــه میکنــد‪ .‬زخــم شــدن لثــه مــی توانــد کــودک را عصبــی و بدخــو کنــد‪.‬‬ ‫بــرای التیــام ایــن درد چیــزی بــرای جویــدن بــه کــودک بدهیــد‪ .‬حلقــه هــای‬ ‫دنــدان گیــر بــرای ایــن منظــور بســیار مناســب هســتند‪.‬‬ ‫گرفتگی بینی‬ ‫وقتــی کــودک ســرما مــی خــورد‪ ،‬ممکــن اســت بینــی اش بــه شــدت‬ ‫کیــپ شــود‪ .‬بــرای کــودکان زیــر ‪ 4‬ســال نمــی تــوان از داروهــای متــداول‬ ‫ســرماخوردگی اســتفاده کــرد‪ .‬بــه جــای اســتفاده از آنهــا ســرم نمکــی بــرای‬ ‫شستشــوی مخــاط بینــی اســتفاده کنیــد و بعــد محلــول را بــا پــوار از بینــی‬ ‫کــودک خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫سرفه‬ ‫شــدت ســرفه در کــودکان متفــاوت است‪.‬ســرفه هایــی کــه بــا تــب کمــک‬ ‫همــراه هســتند معمــوا ســرماخوردگی هســتند امــا اگــر تــب بــاا باشــد مــی‬ ‫توانــد بــه معنــی ســینه پهلــو یــا آنفوانــزا باشــند‪ .‬خــس خــس همــراه بــا‬ ‫ســرفه ممکــن اســت نشــانه آســم یــا عفونــت باشــند‪ .‬اســتفاده از دســتگاه‬ ‫بخــور و مایعــات میتوانــد ایــن عائــم را کاهــش دهــد‪ .‬نبایــد بــه کــودکان‬ ‫زیــر ‪ 4‬ســال داروهــای ســرفه داده شــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬
‫آمیزیها‬ ‫دانستنی‬ ‫رنگ‬ ‫‪14‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫معرفی شغل‬ ‫موژان ذوالفقاری‬ ‫خیاط‬ ‫خیــاط فــردی اســت که بــرای ســفارش مشــتری بــه دوخت‬ ‫انــواع لبــاس‪ ،‬پــرده و ‪ ...‬مــی پــردازد‪ .‬برخــی از خیــاط هــا‬ ‫بــه صــورت فــردی و برخــی در کارگاه هــای خیاطــی یــا‬ ‫شــرکت هــای تولیــد لبــاس‪ ،‬همــراه گروهــی از خیــاط هــای‬ ‫دیگــر کار مــی کنند‪.‬هنــر خیاطــی در بســیاری مــوارد بــا‬ ‫هنرهــای دیگــر ماننــد بافتنــی‪ ،‬رودوزی‪ ،‬تکــه دوزی‪ ،‬قــاب‬ ‫بافــی‪ ،‬ســنگ دوزی‪ ،‬مرواریــد دوزی در ارتبــاط اســت و‬ ‫خیــاط در دوخــت سفارشــات خــود از آنهــا‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ .‬کار خیــاط آمیختــه بــا‬ ‫هنــر ‪ ،‬خاقیــت و مهــارت اســت‪ .‬خیــاط بایــد‬ ‫انــواع پارچــه را شــناخته و در دوخــت ودوز‬ ‫مهــارت داشــته باشــد‪ .‬در کنــار همــه ایــن‬ ‫هــا شــاید بتــوان داشــتن تجربــه را مهــم‬ ‫تریــن عامــل موفقیــت در شــغل خیاطــی‬ ‫دانســت‪ .‬هرچــه خیــاط تجربــه بیشــتری‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬در کارش موفــق تــر خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫وظایف خیاط‬ ‫توافــق بــا مشــتری دربــاره نــوع پارچــه و مــدل‬‫لبــاس یــا پــرده‬ ‫ گرفتن اندازه مشتری‬‫ تعیین زمان و هزینه ازم برای سفارش مشتری‬‫ ایجــاد طــرح‪ ،‬تهیــه الگــو‪ ،‬بــرش پارچــه و دوخــت‬‫اولیــه‬ ‫ انجام پرو اولیه‬‫‪ -‬دوخت نهایی سفارش مشتری‬ ‫‪15‬‬
‫نقاشی بچهها‬ ‫‪1‬‬ ‫طاها شیردل‬ ‫‪8‬ساله از کرج‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

شماره : ۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

شماره : ۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!