صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره ۱

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 1

‫دانستنیها‬ ‫آموزشانگلیسی‬ ‫رنگ آمیزی‬ ‫قصه آقا موشه‬ ‫سن شروع موسیقی‬ ‫آرش اسطوره ایرانی‬ ‫آشنایی با شغل نجاری‬ ‫سرگذشت کاله قرمزی‬
‫سخن سردبیر‬ ‫معلمی شغل پیامبران است‬ ‫همــه مــا بچه‌هــا زندگــی و آینــده خودمــون رو مدیــون معلم‌هــای عزیزمــون هســتیم‪.‬‬ ‫معلم‌هایــی کــه بــا مهربانــی و صبــر خودشــون خوانــدن و نوشــتن رو بــه مــا یــاد می‌دهنــد تــا‬ ‫بتونیــم در ســال‌های بعــدی درس‌هــا و کتــاب هــای بیشــتری بخونیــم و بــا ســواد بشــیم و برای‬ ‫مــردم دنیــا مفیــد باشــیم‪.‬‬ ‫دکترهــا‪ ،‬مهنــدس هــا‪ ،‬معلم‌هــا و حتــی رئیــس جمهــور آینده کشــورمون بــا کمــک و راهنمایی‬ ‫همیــن معلم‌هــای عزیــز کــه امــروز بــا صبــر‪ ،‬علــم و محبــت خودشــون بــه مــا درس زندگــی‬ ‫می‌دهنــد‪ ،‬آینــده ســازان کشــور می‌شــوند‪.‬‬ ‫آمــوزگاران عزیــز بــه مــا نــه فقــط خوانــدن و نوشــتن یــاد می‌دهنــد بلکــه بــه مــا درس زندگــی‬ ‫‪ ،‬محبــت ‪ ،‬وفــادری و احتــرام بــه پــدر و مــادر و بزرگ‌ترهــا داده‌انــد‪.‬‬ ‫مــن مثــل پــدرم درآینــده دوســت دارم یــک حقوقــدان باســواد و موفــق باشــم و ماننــد خیلــی‬ ‫از بچه‌هــا کــه از حــاال بــرای آینــده خــود تــاش می‌کننــد بــا تــاش و خوانــدن درس‌هــام و بــا‬ ‫کمــک معلم‌هــای عزیــزم بــه هدفــم می‌رســم و در ایــن راه از معلمــان عزیــزم خانــم امیرجانــی‬ ‫معلــم پیــش دبســتانی‪ ،‬خانــم نعلــی معلــم کالس اول ‪ ،‬خانــم خطیری معلــم کالس دومــم ‪ ،‬خانم‬ ‫رضــوی مدیــر دبســتانم‪ ،‬خانــم عبــدی ناظــم مهربانــم و خانــم خانــی معلــم پرورشــی و خانــم‬ ‫مشــفق دوســت داشــتنی عزیــزم تشــکر می‌کنــم و امیــدوارم بتونــم روزی محبــت هــا و زحمات‬ ‫ایــن عزیــزان رو جبــران و کشــورعزیزم رو ســرافراز کنــم‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ماهنامه دنیای بچه‌ها‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره اول‪ ،‬خرداد ‪1397‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‪ -‬سمیه عبدالمحمدی ‪-‬‬ ‫حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫پرنده خشمگین‬ ‫تغذیه مفید‬ ‫قصه آقا موشه‬ ‫شعر و موسیقی‬ ‫کاله قرمزی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانستنی‌ها‬ ‫ورزش چوگان‬ ‫‪11‬‬ ‫آرش اسطوره ایران ‪12‬‬ ‫آتلیه عکس و لباس ‪13‬‬ ‫رنگ‌آمیزی‬ ‫آشنایی با نجاری‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬ریحان ‪65607917‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬
‫کتاب‬ ‫آمیزی‬ ‫معرفی‬ ‫رنگ‬ ‫‪1‬‬ ‫تصویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫بازی‌ها‬ ‫پارسا قاسملو‬ ‫کراش‬ ‫پرندگان خشمگین‪،‬‬ ‫جنگ ستارگان‬ ‫یکــی از بــازی هایــی کــه امــروزه بســیار‬ ‫محبــوب مــی باشــد ‪ ،‬بــازی پرندگان خشــمگین‬ ‫می‌باشــد‪ .‬ایــن بــازی یکــی از مــورد عالقــه‬ ‫تریــن بــازی هــا بــرای کــودکان محســوب‬ ‫می‌شــود ‪ .‬درســت اســت کــه در ایــن بــازی‬ ‫شــما بــا ســوال هــای هــوش و اطالعاتــی رو بــه‬ ‫رو نمــی شــوید ‪ ،‬ولــی ایــن بــازی مــی توانــد‬ ‫قــدرت تجزیــه تحلیــل را در کــودکان شــما‬ ‫افزایــش بدهــد ‪.‬‬ ‫بعضــي شــخصيت‌ها كــه‬ ‫در دنيــاي بازي‌هــا خلــق‬ ‫مي‌شــوند‪ ،‬آنقــدر محبــوب‬ ‫مي‌شــوند كــه همــواره بــا‬ ‫همــه پيشــرفت‌هايي كــه در‬ ‫دنيــاي فنــاوري بازي‌هــا اتفــاق‬ ‫مي‌افتــد‪ ،‬همچنــان محبوبیــت‬ ‫خــود را حفــظ مي‌كننــد‪.‬‬ ‫كــراش از ايــن دســت‬ ‫شــخصيت‌ها اســت كــه هــم در‬ ‫دســتگاه‌های قدیمــی بــازی ماننــد ســگا‪ ،‬هــم در نســل‌هاي مختلــف پلي‌استيشــن و هــم در‬ ‫ميــان بازي‌هــاي كامپيوتــر پيــدا مي‌شــود‪ .‬جاده‌هــاي زيبــا و بــا ويژگي‌هــاي خــاص خــودش‬ ‫و ماشــين‌هايي كــه كــراش و دوســتان او‪ ،‬ســوار بــر آن هســتند و مبــارزه بــا غــول پايــان هــر‬ ‫مرحلــه باعــث مي‌شــوند كــه پســر بچه‌هــا عاشــق ايــن بــازي شــوند و كلــي بــا ايــن بــازي بــه‬ ‫آن‌هــا خــوش بگــذرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫اسطوره‬ ‫آرش‬ ‫آ َر ِ‬ ‫ش َکمانگیــر نــام یکــی از اســطوره‌های کهــن ایرانــی و همچنیــن نــام شــخصیت اصلــی‬ ‫ایــن اسطوره‌اســت‪.‬‬ ‫اســطوره آرش کمانگیــر از داســتان‌هایی اســت کــه در اوســتا آمــده و در شــاهنامه از‬ ‫آرش در ســه جــا بــا افتخــار نــام بــرده شــده ولــی داســتان آرش در شــاهنامه نیامده‌اســت‪.‬‬ ‫ابوریحــان بیرونــی‪ ،‬در کتــاب خــود بــه نــام «آثارالباقیــه» بــه هنــگام توصیــف «جشــن‬ ‫تیــرگان»‪ ،‬داســتان آرش را بازگــو می‌کنــد و ریشــه ایــن جشــن را از روز حماســه آفرینــی‬ ‫آرش می‌دانــد‪.‬‬ ‫داستان آرش‬ ‫در زمــان پادشــاهی منوچهــر‬ ‫پیشــدادی‪ ،‬در جنگــی بــا تــوران‪،‬‬ ‫افراســیاب ســپاهیان ایــران را‬ ‫در مازنــدران محاصــره می‌کنــد‪.‬‬ ‫ســرانجام منوچهر پیشــنهاد صلح‬ ‫می‌دهــد و تورانیــان پیشــنهاد‬ ‫آشــتی را می‌پذیرنــد و قــرار بــر‬ ‫ایــن می‌گذارنــد کــه کمانــداری ایرانــی برفــراز البرزکــوه تیــری بیانــدازد کــه تیــر‬ ‫بــه هــر کجــا نشســت آنجــا مــرز ایــران و تــوران باشــد‪ .‬آرش از پهلوانــان ایــران‬ ‫داوطلــب ایــن کار می‌شــود‪ .‬بــه فــراز دماونــد مــی‌رود و تیــر را پرتــاب می‌کنــد‪.‬‬ ‫تیــر از صبــح تــا غــروب حرکــت کــرده و در کنــار رود جیحــون یــا آمودریــا بــر‬ ‫درخــت گردویــی فــرود می‌آیــد‪ .‬و آنجــا مــرز ایــران و تــوران می‌شــود‪ .‬پــس از ایــن‬ ‫تیرانــدازی آرش از خســتگی می‌میــرد‪ .‬آرش هســتی‌اش را بــر پــای تیــر می‌ریــزد؛‬ ‫و جانــش در تیــر دمیــده می‌شــود‪ .‬بســیاری آرش را از نمونه‌هــای بی‌همتــا در‬ ‫اســطوره‌های جهــان دانســته‌اند؛ وی نمــاد جانفشــانی در راه میهــن اســت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫میالد محمد هاشم‬
‫کتاب‬ ‫قصه‬ ‫معرفی‬ ‫یــک روز مــوش کوچولویــی در میــان بــاغ بزرگــی مــی گشــت و بــازی مــی کــرد کــه‬ ‫صدایــی شــنید‪ :‬میــو میو‪.‬مــوش کوچولــو خیلــی ترسید‪.‬پشــت بوتــه ای پنهــان شــد و‬ ‫خــوب گــوش کرد‪.‬صــدای بچــه گربــه ای بــود کــه تنهــا میــان گل هــا می‌گشــت و‬ ‫میومیــو مــی کــرد و دنبــال مــادر خــود می‌گشــت‪.‬‬ ‫مــوش کوچولــو کــه خیلــی از گربــه هــا مــی ترســید‪ ،‬از پشــت بوتــه هــا بــه بچــه‬ ‫گربــه نــگاه مــی کــرد و از تــرس مــی لرزیــد‪.‬‬ ‫امــا بچــه گربــه آن قــدر نگــران و ناراحــت بــود کــه مــوش کوچولــو را پشــت بوتــه‬ ‫گل ســرخ نمــی دیــد‪.‬‬ ‫مــوش کوچولــو نفــس راحتــی کشــید و دوبــاره مشــغول بــازی شــد‪.‬که ناگهــان‬ ‫چشــمش بــه چیــزی افتــاد کــه زیــر بوتــه هــا بــرق مــی زد‪.‬‬ ‫ایــن چیــز آینــه کوچــک بــا قــاب طالیــی بــود‪ .‬مــوش کوچولــو تــوی آینــه نــگاه‬ ‫کــرد و خــودش را دید‪.‬خیــال کــرد یــک مــوش دیگــر را مــی بیند‪.‬خوشــحال شــد و‬ ‫شــروع کــرد بــا عکــس خــودش حــرف زدن‪.‬‬ ‫مــوش کوچولــو بازهــم بــه‬ ‫عکــس خــودش نــگاه کــرد و‬ ‫از خــودش خوشــش آمــد‪ .‬او‬ ‫بــا خوشــحالی خندیــد‪ .‬ازیــن‬ ‫اتفــاق بلبــل هــم خندیــد‪.‬‬ ‫چندتــا پروانــه کــه روی گلهــا‬ ‫پــرواز مــی کردنــد هــم‬ ‫خندیدنــد‪.‬گل هــای تــوی بــاغ‬ ‫هــم خنــده شــان گرفــت‪ .‬آن‬ ‫روزمــوش کوچولــو دوســتان‬ ‫زیــادی پیــدا کــرد و حســابی‬ ‫ســرگرم شــد‪ .‬وقتــی حســابی خســته شــد و خوابــش گرفــت‪ ،‬دویــد و بــه النــه اش‬ ‫برگشــت و خوابیــد‪.‬‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫‪1‬‬
‫دانستنی‌ها‬ ‫هلیا افشار‬ ‫؟‬ ‫* اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران کرد ‪.‬‬ ‫* اولين آدامس را جان کورتيس در سال ‪ ۱۲۲۷‬شمسي ساخت ‪.‬‬ ‫* تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنية چشم است ‪.‬‬ ‫* با ‪ ۳۰‬گرم طال مي توان نخي به طول ‪ ۸۱‬کيلومتر درست کرد ‪.‬‬ ‫* سومري ها در قرن چهارم قبل از ميالد خط را اختراع کردند ‪.‬‬ ‫* يک دهم مردم جهان در جزيره ها زندگي مي کنند ‪.‬‬ ‫* اولين تمبر جهان در سال ‪ ۱۸۴۰‬در انگلستان به چاپ رسيد ‪.‬‬ ‫* فيل بالغ در روز ‪ ۲۲۰‬کيلوگرم غذا و‪ ۲۰۰‬ليتر آب مصرف مي کند ‪.‬‬ ‫* هرفرد عادي درسرخود ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار رشته مو دارد‪.‬‬ ‫* ريش انسان بالغ بر ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬هزار و يک ابرو ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۶۰۰‬تار مو دارد‪.‬‬ ‫* گربه وسگ هر کدام ‪ ۵‬گروه خوني دارند و انسان ‪ ۴‬گروه‪.‬‬ ‫* سريع ترين عضله بدن انسان زبان است‪.‬‬ ‫* در سال ‪ ۱۹۸۰‬بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت‪.‬‬ ‫* طول قد هر انسان سالم برابر ‪ ۸‬وجب دست خود اوست‪.‬‬ ‫* طول رگهاي بدن انسان ‪ ۵۶۰‬هزار کيلومتر است‪.‬‬ ‫‪10‬‬
‫شعر و موسیقی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫یک لباس صورتی‬ ‫در خیالم بافتم‬ ‫نقشه خورشید را‬ ‫روی آن انداختم‬ ‫یک کبوتر‪ ،‬آن طرف‬ ‫با پر و بال سفید‬ ‫آشیانه کرده بود‬ ‫بر درخت سبز بید‬ ‫در کنار آن درخت‬ ‫چشمه بود و رود و سنگ‬ ‫آن خیال صورتی‬ ‫شد لباسی رنگ رنگ‬ ‫رودابه حمزه‌ای‬ ‫سن مناسب شروع موسیقی‬ ‫محققــان معتقدنــد ســن مناســب بــرای شــروع موســیقی‬ ‫‪ 2‬ســال تــا ‪ 4‬ســال اســت و ســن شــروع نواختــن ســازهای‬ ‫ابتدایــی از ‪ 4‬ســال تــا ‪ 6‬ســال اســت‪ .‬همچنیــن ســن شــروع‬ ‫نواختــن ســازهای جــدی از ‪ 6‬ســال بــه بــاال مــی باشــد‪.‬‬ ‫اُرف‬ ‫اُرف در حقیقــت نــام «کارل اُرف» دانشــمند و موســیقی‌دان‬ ‫آلمانــی اســت کــه سیســتم آموزشــی بســیار کارآمــدی بــرای‬ ‫آمــوزش موســیقی بــه کــودکان تهیــه کــرد‪ .‬امــروزه در ایــران‬ ‫بــه تمــام کالس‌هــای موســیقی کــودک ارف می‌گوینــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫تلویزیون‬ ‫سرگذشت کاله قرمزی‬ ‫کاله‌قرمــزی شاگردکفاشــی‬ ‫بــود کــه در یکــی از‬ ‫برنامــه‬ ‫قســمت‌های‬ ‫به‌عنــوان مهمــان در یکــی‬ ‫از برنامه‌هــای آقــای مجــری‬ ‫حضــور پیــدا کرده‌بــود و‬ ‫کفش‌هــای آقــای مجــری را‬ ‫کــه واکــس زده بــود بــرای‬ ‫وی آورده‌بــود‪.‬‬ ‫امــا او کــه پســری بازیگــوش‪ ،‬امــا خوش‌قلــب اســت کــه بلــد نبــود درســت حــرف بزنــد‪،‬‬ ‫به‌طوری‌کــه بــا صدایــی عجیــب و بــا تلفــظ اشــتباه کلمــات‪ ،‬مــدام آب دهانــش را روی‬ ‫صــورت آقــای مجــری (یــا بــه قــول خــودش «آقــای ُمرجــی») می‌ریخــت و بــا ســماجت‬ ‫خــود‪ ،‬در برنامــه می‌مان َــد و تبدیــل بــه یکــی از عروســک‌های ثابــت برنامــه می‌شــود‪.‬‬ ‫به‌طوری‌کــه نــام برنامــه از «جغجغــه و فرفــره» بــه «کاله‌قرمــزی و جغجغــه و فرفــره»‬ ‫تغییــر کــرد‪ .‬کــم کــم کاله قرمــزی محبــوب تــر شــد و در برنامــه صنــدوق پســت هــم‬ ‫حضــور داشــت و ایــن محبوبیــت ادامــه داشــت طوری‌کــه حتــی پایــش را بــه ســینما‬ ‫بــاز کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۸‬و بــا شــروع دورهٔ جدیــد‬ ‫بازگشــتش بــه تلویزیــون کم‌کــم بــا‬ ‫آوردن همــهٔ فــک و فامیل‌هــا و حتــی‬ ‫حیواناتشــان از روســتا‪ ،‬خانــواده‌اش را‬ ‫گســترده‌تر کــرد و تقریبــا هرســال عیــد‬ ‫میهمــان خانه‌هــای بچه‌هاســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬
‫آموزش انگلیسی‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ A‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪Aa‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪A‬‬ ‫مانند سرمشق حرف ‪ a‬را بنویسید‪.‬‬ ‫‪Airplane‬‬ ‫‪Apple‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصاویر را رنگ کنید و برای ما بفرستید تا جایزه ببرید‪.‬‬
‫چوگان‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫ورزش‬ ‫چــوگان ورزشــی تیمــی اســت کــه بازیکنــان آن ســوار بــر اســب‪،‬‬ ‫تــوپ یــا گــوی را توســط چــوب چــوگان بــه طــرف دروازه تیــم‬ ‫مقابــل هدایــت می‌کننــد‪ .‬هــدف از ایــن بــازی بــه ثمــر رســاندن گل‬ ‫اســت‪ .‬وارد نمــودن تــوپ بــه دروازه تیــم حریــف توســط ســوارکاران‬ ‫امتیــاز محســوب مــی شــود‪ .‬گل هــای بــه ثمــر رســیده در صورتــی که‬ ‫بازیکــن ســوار بــر اســب باشــد‪ ،‬پذیرفتــه مــی شــوند‪ .‬اوليــن بــار کــه‬ ‫نامــی از گــوی و چــوگان بــرده مــی شــود در شــاهنامه صفحــه ‪77‬‬ ‫اســت کــه در تشــبيه ســرهای از تــن جــدا در جنــگ بيــن رســتم بــا‬ ‫ســه شــاه اســت کــه آنهــا را بــه گــوی تشــبيه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش بــازی شــاهان‬ ‫نامیــده شده‌اســت (زیــرا‬ ‫بیشــتر در میــان پادشــاهان‬ ‫و بــزرگان رواج داشــت) و‬ ‫از ورزشــهای کهــن ایرانــی‬ ‫اســت‪ .‬بــه هــر ترتیــب هنــر‬ ‫و ادبیــات ایــران زمیــن‪ ،‬غنــی‬ ‫تریــن شــواهد و ادلــه تاریخــی‬ ‫را در مــورد رواج چــوگان‬ ‫در ایــران باســتان ارائــه مــی‬ ‫دهــد‪ .‬فردوســی از شــاعران‬ ‫و تاریــخ نویســان برجســته‬ ‫ایرانــی‪ ،‬در اثــر حماســی خــود‬ ‫شــاهنامه بارهــا و بارهــا بــه‬ ‫برگــزاری بــازی چــوگان در‬ ‫قــرن نهم هجــری‪ ،‬در مراســم‬ ‫و بارگاههــای ســلطنتی اشــاره‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چــوگان بــه هنــگام کشــور گشــایی داریــوش‬ ‫اول در هنــد‪ ،‬در آن ســرزمین رواج یافــت‪.‬‬ ‫اروپاییــان در زمــان صفویــان و در زمــان‬ ‫اســتعمار خــود در هنــد‪ ،‬بــا ایــن بــازی آشــنا‬ ‫شــدند و آن را در سراســر اروپــا پخــش‬ ‫کردنــد‪ .‬بعدهــا نیــز ورزش‌هایــی از قبیــل‬ ‫گلــف و هاکــی پدیــد آوردنــد کــه دســته‌های‬ ‫اســتفاده شــده در ایــن بازی‌هــا بــه همــان‬ ‫چــوب چــوگان برمی‌گــردد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش در ایــران پــس از صفویــان کــم‬ ‫کــم رو بــه فراموشــی رفــت‪ .‬البتــه در زمــان‬ ‫پهلــوی‪ ،‬در ارتبــاط بــا اروپاییــان‪ ،‬چــوگان‬ ‫دوبــاره مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ ،‬ولــی ماننــد‬ ‫گذشــته رواج نیافــت‪ .‬امــروزه ســعی می‌شــود‬ ‫توجــه بیشــتری بــه ایــن ورزش نشــان داده‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن اقداماتــی بــرای تاُســیس‬ ‫زمین‌هایــی سرپوشــیده بــرای زنــان انجــام‬ ‫شد ه‌اســت‪.‬‬ ‫حسین شیردل‬
‫تغذیه مفید‬ ‫کلم بروکلی‬ ‫کلــم بروکلــی یکــی از بهتریــن منابــع گیاهــی کلســیم‬ ‫و یــک مــاده غذایــی بســیار مهــم بــرای رشــد کــودکان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســبزی ســالم سرشــار از فیبــر اســت کــه بــرای‬ ‫کــودکان در حــال رشــد بســیار ضــروری می‌باشــد‪ .‬دیگــر‬ ‫مــواد مغــذی موجــود در کلــم بروکلــی آهــن‪ ،‬منیزیــم‪،‬‬ ‫فســفر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬روی و اســید‬ ‫فولیــک اســت‪ .‬منبــع خوبــی‬ ‫از ویتامیــن هــای بــی اســت‪،‬‬ ‫کــه بــه هضــم غــذا کمــک‬ ‫کــرده و ســبب بهبــود‬ ‫سیســتم عصبــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کلــم بروکلــی بــه کــودک‬ ‫در حــال رشــد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن کار خــوردن کلــم‬ ‫بروکلــی خــام‪ ،‬و یــا بخــار‬ ‫پــز کــردن اســت‪ .‬اگــر‬ ‫فرزنــد شــما بروکلــی ســاده‬ ‫را دوســت نــدارد‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫آن را در ســوپ بریزیــد‪.‬‬ ‫ماست یونانی‬ ‫ماســت یونانــی (دارای پروتئیــن بیشــتر) فــوق العــاده بــرای کــودکان در حــال رشــد مفید‬ ‫اســت‪.‬باکتری هــای خــوب موجــود در آن‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را افزایــش میدهــد و‬ ‫بــه هضــم غــذا کمــک میکنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــامل کلســیم‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬کربوهیــدرات‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬روی و فســفر اســت‪.‬خوردن‬ ‫ماســت در روز بــه ســامت اســتخوانها‬ ‫و تقویــت دنــدان و بــاال بــردن انــرژی‬ ‫کــودکان کمــک میکنــد اگــر فرزنــد شــما‬ ‫ماســت ســاده را دوســت نــدارد‪ ،‬شــما مــی توانیــد آن را بــا عســل و یــا شــیره افــرا ترکیــب‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد میــوه و چنــد تراشــه شــکالت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پروانه فیروزی‬
‫آتلیه عکس و لباس‬ ‫‪13‬‬ ‫سعید مقدم‬
‫معرفی کتاب‬ ‫قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب‬ ‫قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب مجموعــه کتابــی‬ ‫اســت نوشــته مهــدی آذر یــزدی کــه در آن‪ ،‬داســتان‌های‬ ‫کهــن را بــرای اولیــن بــار بــرای کــودکان و بــه زبــان کودکانــه‪،‬‬ ‫بازنویســی کــرده اســت‪.‬‬ ‫او اولیــن نویســنده‌ای اســت‬ ‫کــه در ایــران بــه فکــر نوشــتن‬ ‫داســتان بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان افتــاد‪ .‬بــه همیــن دلیل‬ ‫اســت کــه عنــوان «پــدر ادبیــات‬ ‫کــودک و نوجــوان ایــران» را بــه‬ ‫او داده‌انــد‪.‬‬ ‫وی اولیــن کتــاب از مجموعــه‪۸‬‬ ‫جلــدی قصه‌هــای خــوب‬ ‫بــرای بچه‌هــای خــوب را در‬ ‫ســال ‪۱۳۳۶‬توســط مؤسســه‬ ‫انتشــاراتی امیرکبیــر منتشــر‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫آذریــزدی بــرای ایــن اثــر در ســال ‪۱۳۴۲‬‬ ‫(‪ ۱۹۶۷‬میــادی)‪ ،‬برنــده جایــزه یونســکو شــد‪.‬‬ ‫برخــی از کتاب‌هــای ایــن مجموعــه از ســوی‬ ‫شــورای کتــاب کــودک بــه عنــوان کتــاب‬ ‫برگزیــده ســال پذیرفتــه شــده‌اند‪.‬این اثــر بــه‬ ‫زبــان اســپانیایی‪،‬ارمنی‪،‬چینی و روســی ترجمــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه خاطــر آثــار ارزشــمند او در حــوزه کتــاب‬ ‫کــودک‪ ،‬روز درگذشــت او بــه نــام روز ملــی‬ ‫ادبیــات کــودک و نوجــوان نام‌گــذاری شــده‬ ‫اســت‪.‬این مجموعــه تاکنــون ‪ ۶۴‬بــار تجدیــد‬ ‫چــاپ شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬
‫کتاب‬ ‫معرفییکشغل‬ ‫آشناییبا‬ ‫نجاری‬ ‫نجــاری فــن و هنــر کار بــا چــوب اســت و در ایــن‬ ‫شــغل وســایل مــورد نیــاز زندگــی بشــر بــه وســیله‬ ‫چــوب ســاخته مــی شــود و بــا انجــام فعالیتهایــی بــر‬ ‫روی چــوب ماننــد طراحــی‪ ،‬برشــکاری‪ ،‬مونتــاژ و‬ ‫نصــب وســایل چــو بــی تهیــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫از ابــزاری کــه نجــار در کار خــود از آنهــا اســتفاده‬ ‫می‌کنــد می‌تــوان بــه رنــده دســتی و برقــی‪ ،‬اره‪،‬‬ ‫میــخ‪ ،‬متــه و فــرز‪ ،‬ســوهان را نــام بــرد‪.‬‬ ‫اگــر از ســاختن چیزهــای مختلــف لــذت بــرده و کار‬ ‫بــا چــوب را دوســت داریــد‪ ،‬ایــن کار بــرای شــما‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫بــرای نجــاری بایــد بتوانیــد جزئیــات را بــه خوبــی‬ ‫دیــده و مهــارت خوبــی در کار بــا دســت و انــدازه‬ ‫گیــری داشــته باشــید‪ .‬بــرای ایــن شــغل داشــتن‬ ‫تحصیــات خاصــی الزم نیســت‪ .‬از طریــق گذرانــدن‬ ‫دوره هــای فنــی موجــود و کارآمــوزی نــزد یــک‬ ‫اســتادکار مــی توانیــد ایــن کار را یــاد گرفــت‪ .‬ســاعت‬ ‫کاری نجــار معمــوال بــه صــورت تمــام وقــت اســت‪.‬‬ ‫در برخــی زمــان هــای ســال‪ ،‬حجــم کاری بیشــتر‬ ‫بــوده و نیــاز اســت کــه ســاعت هــای بیشــتری حتــی‬ ‫در شــبها و تعطیــات نیــز کار کنــد‪.‬‬ ‫فواد محمدهاشم‬ ‫معمــوال محــل کار نجــار در کارگاه هــای‬ ‫نجــاری کوچــک یــا بــزرگ و در برخــی از‬ ‫پــروژه هــا در محیــط بیرونــی و در شــرایط‬ ‫آب و هوایــی مختلــف مــی باشــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫نجارهــا امــروزه بــه صــورت گروهــی و در‬ ‫کارگاه هــا کار مــی کننــد و کمتــر می‌توانیــد‬ ‫مغــازه نجــاری تک‌نفــره‪ ،‬بــه خصــوص در‬ ‫شــهرهای بــزرگ‪ ،‬پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫نجــار بــا خطــرات بالقــوه ای ماننــد مــواد و‬ ‫چســب هــای قابــل اشــتعال‪ ،‬گــرد و غبــار‪،‬‬ ‫صــدای زیــاد‪ ،‬آســیب هــای چشــمی و … در‬ ‫کار خــود روبــرو اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد در‬ ‫هنــگام کار از لبــاس هــای محافــظ و ماســک‬ ‫اســتفاده کــرده و اصــول ایمنــی را رعایــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫نقاشی بچه‌ها‬ ‫دانیه رمضانی‬ ‫چهارساله از تهران‬

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 7

شماره : ۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 6

شماره : ۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!