صفحه قبل

ماهنامه دانش تبلیغات شماره ۶۱

صفحه بعد

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 61

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 61

‫نسخه چاپی‬ ‫شماره شاپا‪0573-2008 :‬‬ ‫دانش تبلیغات‬ ‫نخستین نشریه بین المللی تبلیغات در ایران‬ ‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬خبری و تحلیلی به زبا ن فارسی و انگلیسی‬ ‫سال چهاردهم‪ ،‬شماره ‪ ،61‬اسفند ‪March 2018 -1396‬‬ ‫قیمت ‪ 3 :‬هزار تومان (بدون ‪4$-3C-15Dh-500Y )DVD‬‬ ‫نسخه آنالین ‪www.adscimag.com‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهرداد بوستانچی صف سری‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬علیرضا علیزاده للکامی‬ ‫دبیر فرهنگ و معارف اسالمی‪ :‬محمود شاه شرقی‬ ‫گروه مشاوران‪:‬‬ ‫مشاور علمی‪-‬هنری‪ :‬خسرو یحیایی‬ ‫مشاور اجرایی‪ :‬محمود مختاریان‬ ‫مشاور حقوقی‪ :‬سید جالل الدین عرشی (وکیل پایه یک دادگستری)‬ ‫نشریه بر خط‪ :‬مینا مقری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫مدیر هنری‪ :‬شیال چینی ساز‬ ‫مدیر امور مشتریان و سفارش بیلبورد‪ :‬کیانا عزتی‬ ‫شورای نویسندگان‪:‬‬ ‫دکتــر رضــا تفرشــی‪ ،‬محمــود مختاریــان‪ ،‬خســرو یحیایــی‪،‬‬ ‫مهرداد بوســتانچی صف ســری‪ ،‬نســرین فروغی‪ ،‬مجید کاظمی‪،‬‬ ‫ژیال چینی ساز‬ ‫تولید و چاپ‪ :‬چاپ واال‬ ‫خ ‪ 15‬خرداد‪ ،‬کوچه بادامچی‪ ،‬چاپ واال‪ ،‬تلفن ‪02155570662‬‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬خیابان شــریعتی‪ ،‬سه راه ضرابخانه‪ ،‬بین سروستان‬ ‫‪ 3‬و ‪ ، 4‬پالک ‪ ،61‬واحد ‪4‬‬ ‫‪■ www.adscimag.com‬‬ ‫‪■ info@adscimag.com‬‬ ‫‪■ adscimag@gmail.com‬‬ ‫‪■ boostanchi77@gmail.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫آمادگی دولت برای هرگونه تسهیل در امور‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪9‬‬ ‫آیا اصوالًتبلیغات می‌تواند اخالقی باشد؟‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش تصویری بیلبوردهای تهران‬ ‫‪16‬‬ ‫گزارش تصویری بیلبوردهای کیش‬ ‫‪20‬‬ ‫قیمت ستاره های ایرانی برای حضور در تبلیغات‬ ‫بیلبوردی‬
‫آمادگی دولت برای هرگونه تسهیل در امور تبلیغات‬ ‫دولــت آمادگــی خــودش را بــرای هرگونــه تســهیل در‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت بــه تبلیغــات از ایــن منظــر کــه‬ ‫امــر تبلیغــات و هــر نــوع مجــوزی کــه مــورد نیــاز در‬ ‫می‌توانــد ظرفیــت مــادی را بــرای توســعه بنمایانــد‪ ،‬ارج‬ ‫ایــن زمینــه اســت‪ ،‬اعــام می‌کنــد‪.‬‬ ‫می‌گــذارد و گرامیداشــت خــود را بــا هــر نــوع عملــی‬ ‫محمدباقــر نوبخــت در ســومین جشــنواره تبلیغــات‬ ‫بیــان می‌کنــد‪ .‬امیدواریــم بتوانیــم در یــک حرکــت‬ ‫ایــران کــه عصــر دوشــنبه در دانشــگاه تربیــت مــدرس‬ ‫مشــترک نســبت بــه معرفــی ظرفیت‌هایــی کــه در‬ ‫تهــران برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــاید انتظــار بخــش‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ ،‬موفــق باشــیم‪.‬‬ ‫غیردولتــی فعــال در عرصــه تبلیغــات فراتــر از مســاعدت‬ ‫نوبخــت توســعه‌یافتگی را یکــی از شــاخص‌های‬ ‫مالــی اســت و دولــت آمادگــی خــودش را بــرای هرگونــه‬ ‫رتبه‌بنــدی کشــورها دانســت و گفــت‪ :‬امــروز همــه‬ ‫تســهیل در امــر تبلیــغ و هــر نــوع مجــوزی کــه ایــن‬ ‫کشــورها براســاس یــک مفهــوم و شــاخص تحــت عنــوان‬ ‫امــکان را فراهــم می‌ســازد‪ ،‬اعــام می‌کنــد‪.‬‬ ‫توســعه‌یافتگی در یــک ترتیــب قــرار می‌گیرنــد‪ .‬هــر‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪4‬‬
‫کشــوری کــه از نظــر توســعه‌یافتگی در مقــام باالتــری‬ ‫ســخنگوی دولــت بــه ظرفیــت کشــور بــرای دســتیابی‬ ‫اســت در جایــگاه باالتــری هــم قــرار می‌گیــرد‪.‬‬ ‫بــه اهــداف در نظــر گرفتــه شــده در ســند چشــم‌انداز‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬مــا در ســند چشــم‌انداز ‪20‬‬ ‫‪ 20‬ســاله اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬مــا اعتقــاد داریــم واقعــا‬ ‫ســاله و در افــق ‪ 1404‬هدفــی را تعییــن کرده‌ایــم کــه‬ ‫ایــن ظرفیــت هســت امــا متاســفانه در تبیین آن مشــکل‬ ‫در جایــگاه نخســت اقتصــادی‪ ،‬علــم و فنــاوری منطقــه‬ ‫داریــم‪ .‬گاهــی اوقــات هــم مســاله تبلیغــات در حــد یــک‬ ‫قــرار بگیریــم و کشــوری توســعه‌یافته باشــیم‪ .‬آنچــه مــا‬ ‫محصــول از یــک بنــگاه خالصــه می‌شــود‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫بیــان کردیــم نــه بــه عنــوان یــک انتخــاب بــرای هــدف‬ ‫نــه تنهــا یــک محصــول از یــک بنــگاه بلکــه ظرفیــت‬ ‫مناســب اســت بلکــه بــا توجــه بــه شایســتگی‌های‬ ‫آن بنــگاه و همــه بنگاه‌هــای کشــور را نیــز بــا تبلیغــات‬ ‫مــردم و ظرفیتــی کــه در کشــور وجــود دارد یــک الــزام‬ ‫تعریــف می‌کنیــم‪ .‬بنابرایــن بایــد بــه ظرفیــت ملی‌مــان‬ ‫اســت و مــا بایــد در جایــگاه و موقعیتــی قــرار بگیریــم‬ ‫فکــر کنیــم و بتوانیــم شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه‬ ‫کــه حداقــل در منطقــه بعــد از توســعه‌یافتگی بتوانیــم‬ ‫ایــن ظرفیــت ملــی مــورد شناســایی و تبییــن در جامعــه‬ ‫از نظــر اقتصــادی و علــم و فنــاوری در جایــگاه نخســت‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬از ایــن جهــت تبلیغــات را بــه جــای یــک‬ ‫بمانیــم‪.‬‬ ‫نــگاه کاهــش داده شــده در حــد معرفــی یــک کاال بایــد‬ ‫‪5‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫بــه مقامــی فراتــر تحــت عنــوان تبییــن ظرفیــت ملــی و‬ ‫تبلیغــات برســانیم‪.‬‬ ‫دکتــر هوشــمند ســفیدی رئیــس جشــنواره تبلیغــات در‬ ‫ابتــدای ایــن رویــداد طــی ســخنانی روابــط عمومــی هــا‬ ‫و آژانــس هــای تبلیغاتــی را دو بازیگــر اصلــی صنعــت‬ ‫تبلیغــات عنــوان کــرد و حضــور توأمــان آن هــا را مزیــت‬ ‫بــزرگ ایــن رویــداد دانســت‪.‬‬ ‫وی ارائــه تســهیالت مالــی‪ ،‬مالیاتــی و قانونــی را بــرای‬ ‫رشــد صنعــت تبلیغــات ضــروری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســفیدی ســپس بــه تشــریح ســاختار داوری جشــنواره‬ ‫پرداخــت و بــر اســتقالل داوری بــر پایــه معیارهــای‬ ‫علمــی و حرفــه ای تأکیــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــد ســلطانی‌فر ـ معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی ـ نیــز در ایــن جشــنواره‪ ،‬تبلیغــات را‬ ‫خــود را بــه عنــوان یــک پــل منتقــل کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫یــک «رســانه» دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬اگــر رســانه را‬ ‫اگــر تبلیغــات را بــه عنــوان رســانه قبــول کردیــم بایــد‬ ‫بــه عنــوان یــک واقعیــت یــا انتقال‌دهنــده واقعیــت در‬ ‫از بســتر تکنولوژی‌هــای نویــن هــم اســتفاده کنیــم در‬ ‫نظــر بگیریــم بایــد بپذیریــم تبلیغــات هــم بایــد واقعیــت‬ ‫غیــر ایــن صــورت تبلیغــات از رســانه‌ها عقــب می‌مانــد‪.‬‬ ‫را منتقــل کنــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت آن رســانه‪ ،‬رســانه‬ ‫ســلطانی‌فر ضمــن اشــاره بــه تعاملــی بــودن رســانه‌ها‬ ‫درســتی نیســت یــا مســیر غلطــی را م ـی‌رود‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد قبــول کنیــم مخاطــب کــه اکنــون یــوزر‬ ‫وی دومیــن شــرط رســانه‌ای شــدن تبلیغــات را‬ ‫شــناخته می‌شــود در بســتر تبلیغــات رسانه‌ای‌شــده‬ ‫پاســخگویی بــه نیــاز مــردم دانســت و بیــان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫تکنولوژی‌هــای نویــن بایــد نقــش داشــته باشــد در غیــر‬ ‫از طریــق تبلیغــات بتوانیــم نیــاز مــردم را پوشــش دهیــم‬ ‫ایــن صــورت تبلیغــات مــا بــه ســمت ســنتی‪ ،‬کهنه‌شــدن‬ ‫و به‌گونــه‌ای در ایــن فضــا حرکــت کنیــم کــه بتوانیــم‬ ‫و ویرانه‌شــدن م ـی‌رود‪ .‬ایــن تکنولــوژی یــک تکنولــوژی‬ ‫از دل مــردم ســخن بگوییــم نــه اینکــه صرفــاً نــگاه‬ ‫رســانه‌ای مبتنــی بــر تکنولوژی‌هــای نویــن اســت و بایــد‬ ‫تولیدکننــدگان کاال را یکطرفــه بیــان کنیــم‪.‬‬ ‫ابــزار ایــن نویــن بــودن تکنولوژی‌هــا شــامل تعاملــی‬ ‫معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی افزود‪:‬‬ ‫بــودن‪ ،‬ســرعت‪ ،‬صحــت و روابــط بی‌واســطه مخاطــب‬ ‫رســانه بایــد بــه مــا کمــک کنــد کــه هــم افــکار عمومــی‬ ‫بــا تولیدکننــدگان را در تبلیغــات خودمــان شــکل دهیــم‪.‬‬ ‫و هــم مســئولین بتواننــد بــه واســطه آنهــا پیام‌هــای‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تکنولــوژی دیگــر تکنولــوژی درون‌مــرزی‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪6‬‬
‫مــا می‌خواهیــم تمــام اختیاراتمــان را در حــوزه تبلیغــات‬ ‫بــه ایــن صنــوف واگــذار کنیــم‪ .‬حتــی در حــد مجــوز‬ ‫هــم نمی‌خواهیــم دخالــت کنیــم بلکــه قصــد داریــم آن‬ ‫را بــه ایــن اتحادیــه واگــذار کنیــم‪.‬‬ ‫محمــد حیــدری مدیــرکل دفتــر تبلیغــات و اطالع‌رســانی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم در ایــن جشــنواره‬ ‫بــه خالءهــای موجــود در عرصــه تبلیغــات اشــاره و اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬خــاء اول ایــن اســت کــه جــای یــک همایــش‬ ‫علمــی کــه بتوانــد ادبیــات تبلیغــات را در کشــور تبییــن‬ ‫کنــد و گفتمــان تبلیغــات را در عرصه‌هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و رســانه مــورد بررســی‪ ،‬واکاوی و موشــکافی‬ ‫قــرار دهــد‪ ،‬خالــی اســت‪.‬‬ ‫وی خــاء دوم را آمــوزش دانســت و گفــت‪ :‬مــا نیازمنــد‬ ‫آموزش‌هــای بســیار پیشــرفته علمــی و تکنیکــی هســتیم‬ ‫نیســت بلکــه فرامــرزی و جهانــی اســت و بایــد بــه ایــن‬ ‫امــا در نظــام دانشــگاهی از چنیــن موضوعــی رنــج‬ ‫بــاور برســیم کــه تبلیغــات مــا در آن واحــد در دنیــای‬ ‫می‌بریــم کــه بایــد در قالــب آموزش‌هــای کوتاه‌مــدت‪،‬‬ ‫‪ 7‬میلیــاردی قابــل مشــاهده اســت پــس بایــد نگاهمــان‬ ‫میان‌مــدت و بلندمــدت در ســطوح مختلــف آن را‬ ‫را از نــگاه محلــی خــارج کنیــم و بــه فضــای جهانــی‬ ‫برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫برســیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر تبلیغــات و اطالع‌رســانی وزارت فرهنــگ‬ ‫معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫و ارشــاد اســامی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬آنچــه در دنیــا‬ ‫بــا مقایســه تبلیغــات در ســه کشــور ایــران‪ ،‬ترکیــه و‬ ‫در حــال اتفــاق اســت نشــان می‌دهــد کــه مــا در حــوزه‬ ‫عربســتان بیــان کــرد‪ :‬مــا در حــوزه تبلیغــات در دنیــا‬ ‫تبلیغــات بســیار عقــب هســتیم‪ .‬همچنیــن در بخــش‬ ‫خیلــی عقــب هســتیم و بایــد بتوانیــم در ایــن زمینــه کار‬ ‫بین‌المللــی تبلیغــات و ارتبــاط بــا جهــان و کشــورهای‬ ‫و تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫صاحــب ســبک بســیار ضعیــف عمــل کرده‌ایــم‪.‬‬ ‫ســلطانی‌فر ضــرورت اساســی در حــوزه تبلیغــات را‬ ‫حیــدری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه تبلیغــات کشــور‬ ‫ایجــاد اتحادیــه منســجم صنــوف تبلیغاتــی دانســت و‬ ‫دارای محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌هــای مختلفــی هســتیم‬ ‫گفــت‪ :‬مــا یــک اتحادیــه منســجم صنــوف تبلیغاتــی‬ ‫کــه هرچقــدر ایــن هنــر‪ ،‬علــم و تکنیــک‪ ،‬خالقیــت از‬ ‫نداریــم‪ .‬قطعــا تــا زمانــی کــه باشــم ایــن نیــاز را مرتفــع‬ ‫درونــش تــراوش کنــد ممنوعیت‌هــا اجــازه نمی‌دهنــد‬ ‫خواهــم کــرد کــه ایــن مســاله ضــرورت اساســی ماســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫تبلیغــات مــا تبلیغــات خالقانــه و ابتکارآمیــز باشــند‪.‬‬ ‫ســوخت اختصــاص یافــت کــه بیــش از ‪ 380‬اثــر در ایــن‬ ‫بنابرایــن بایــد بــه دنبــال تجدیدنظــر در قوانیــن کشــور‬ ‫بخــش بــه جشــنواره ارســال شــد‪.‬‬ ‫باشــیم و ایــن مشــروط بــه همــکاری جامعــه تبلیغاتــی‬ ‫محمدیــان دبیــر علمــی جشــنواره نیــز در ســخنانی بیــان‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن ســومین جشــنواره تبلیغــات اســت و کســی‬ ‫هوشــمند ســفیدی رئیــس جشــنواره تبلیغــات ایــران‬ ‫ادعــا نــدارد کــه بــه نقطــه ایــده‌آل رســیده‌ایم‪ .‬شــاید در‬ ‫نیــز در ابتــدای ایــن جشــنواره گفــت‪ :‬دو عنصــر مهــم‬ ‫یــک بــازه زمانــی ‪ 10‬ســاله بــه یــک جشــنواره تبلیغاتــی‬ ‫در صنعــت تبلیغــات‪ ،‬آژانس‌هــای تبلیغاتــی بــه عنــوان‬ ‫کــه دارای چارچــوب و اصــول اســت‪ ،‬برســیم‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان آثــار تبلیغاتــی و روابــط عمومی‌هــا بــه‬ ‫وی کپــی‌کاری را یکــی از معضــات موجــود در عرصــه‬ ‫عنــوان ســفارش‌دهنده تبلیغــات هســتند‪ .‬ایــن جشــنواره‬ ‫تبلیغــات کشــور دانســت و گفــت‪ :‬کپــی‌کاری در‬ ‫ایــن دو عنصــر مهــم را کنــار هــم دارد و می‌توانــد‬ ‫تبلیغــات ایــران در ســطح اعــا و بــه انــواع مختلــف‬ ‫بیــن آنهــا تعامــل ایجــاد کنــد کــه ایــن تعامــل باعــث‬ ‫شــکل می‌گیــرد و می‌تــوان مابــه‌ازای خارجــی آن را‬ ‫می‌شــود بتواننــد خواســته‌های همدیگــر را بــه درســتی‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬ایــن عارضــه وجــود دارد و همــه می‌دانیــم‬ ‫پوشــش دهنــد‪.‬‬ ‫دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه نمی‌تــوان آن را بــه‬ ‫وی همچنیــن در توضیــح هــدف ایــن جشــنواره گفــت‪:‬‬ ‫راحتــی از تبلیغــات ایــران حــذف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره هــدف خــود را هــم علمــی آموزشــی و‬ ‫محمدیــان بیــان کــرد‪ :‬هیــچ‌گاه نمی‌تــوان ادعــا‬ ‫هــم ایجــاد رقابــت ســالم بیــن گروه‌هــای فعــال در‬ ‫کــرد داوری‌هــا دقیــق اســت‪ .‬بایــد گفــت داوری‌هــای‬ ‫عرصــه تبلیغــات می‌دانــد‪.‬‬ ‫انجام‌شــده نســبت بــه کارهایــی بــوده کــه بــه جشــنواره‬ ‫علــی فروزفــر دبیــر هیــات داوران ایــن جشــنواره نیــز‬ ‫ارســال شــده و کارهایــی کــه ارســال نشــده در ایــن‬ ‫ضمــن قرائــت بیانیــه هیــات داوران ســومین دوره‬ ‫حــوزه قــرار نمی‌گیــرد‪ .‬بنابرایــن اگــر کارهایــی را در‬ ‫جشــنواره تبلیغــات ایــران بــه ارائــه آمــاری در ایــن‬ ‫اینجــا می‌بینیــد کــه در بیــرون از جشــنواره مابــه ازای‬ ‫زمینــه پرداخــت و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ 2150‬اثــر از ســوی‬ ‫بهتــری دارد و انتخــاب نشــده اســت دلیــل آن ارســال‬ ‫ســازمان‌ها‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬وزارتخانه‌هــا و شــرکت‌ها و‬ ‫نشــدن بــه جشــنواره بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن کانون‌هــای آگهــی و تبلیغاتــی در ‪ 11‬شــاخه‬ ‫در اختتامیــه ســومین دوره از جشــنواره تبلیغــات ایــران‬ ‫بــه دبیرخانــه جشــنواره رســید کــه پــس از غربالگــری‬ ‫از شــرکت‌های آگه‌ســازان‪ ،‬اشــاره‪ ،‬مــات‪ ،‬مگنولیــا‪،‬‬ ‫اولیــه قریــب بــه ‪ 520‬اثــر بــر پایــه معیارهــای دقیــق و از‬ ‫هنــر روز‪ ،‬ســروش ســیما‪ ،‬فلــش آریــا‪ ،‬آژانــس تبلیغــات‬ ‫پیــش تعییــن شــده در بوتــه داوری قــرار گرفتــه شــدند‬ ‫صباویــژن‪ ،‬ســامانه اخبــار رســمی‪ ،‬بانــک ســپه‪ ،‬بانــک‬ ‫کــه ‪ 45‬اثــر برتــر برگزیــده شــدند‪ .‬همچنیــن بخــش‬ ‫مســکن‪ ،‬بانــک دی‪ ،‬بانــک شــهر‪ ،‬همــراه اول‪ ،‬کانــون‬ ‫ویــژه در جشــنواره امســال بــه فعالیت‌هــای تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫آگهــی و تبلیغــات پژهــان‪ ،‬گــروه تبلیغــات ایــده‪ ،‬شــرکت‬ ‫مصــرف بهینــه انــرژی در ســه شــاخه فرعــی آب‪ ،‬بــرق و‬ ‫ملــی گاز ایــران‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان‪،‬‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪8‬‬
‫آژانــس بازاریابــی برندیــس‪،‬‬ ‫شــرکت‌های نفــت ایرانــول‪،‬‬ ‫‪ ،AMRC‬مخابــرات ایــران‪،‬‬ ‫نــگاه شــرقی ســبز‪ ،‬شــهرداری‬ ‫رشــت‪ ،‬ســازمان راهــداری و‬ ‫حمل‌ونقــل جــاده‌ای کشــور‪،‬‬ ‫شــرکت ادریــس‪ ،‬شــرکت‬ ‫بــرق منطقــه‌ای تهــران‪،‬‬ ‫شــرکت نگیــن هــزاره ســوم‪،‬‬ ‫شــرکت ارتباطــات ســیار و‬ ‫گــروه صنعتــی ســایپا در‬ ‫کارگروه‌هــای‬ ‫مختلفــی‬ ‫در ســه عنــوان دیپلــم افتخــار بــرای برگزیــده ســوم‪،‬‬ ‫شــاهین نقــره‌ای بــرای برگزیــده دوم و شــاهین طالیــی‬ ‫بــرای برگزیــده اول تقدیــر بــه عمــل آمــد‪.‬‬ ‫ایــن کارگروه‌هــا عبارتنــد از کارگــروه کمپیــن جامــع‬ ‫تبلیغاتــی‪ ،‬تبلیغــات مســتقیم حمایتــی‪ ،‬تبلیغــات‬ ‫محیطــی‪ ،‬کارگــروه فعالیت‌هــای ترویجــی روابــط‬ ‫عمومــی‪ ،‬تبلیغــات چاپــی و معمــاری تبلیغــات‪ ،‬کارگــروه‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬بخــش طراحــی برنــد و برندســازی‪ ،‬کارگــروه‬ ‫دیــداری و شــنیداری‪ ،‬بخش‌هــای آگهی‌هــای رادیویــی‪،‬‬ ‫آگهــی مطبوعاتــی‪ ،‬فیلم‌هــای تبلیغاتــی فرهنگی‪،‬تیــزر‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬تبلیغــات رادیویــی و تلویزیونــی‪ ،‬تبلیغــات‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬بخــش ویــژه و بخــش تقدیــر از حامیــان ایــن‬ ‫جشــنواره‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جشــنواره از اســتاد مجیــد بلــوچ بــه‬ ‫عنــوان چهــره مانــدگار تبلیغــات ایــران و مســعود آقایــی‪،‬‬ ‫احمــد واال و علیرضــا صفــاری در حــوزه اشــخاص حقیقی‬ ‫کــه آثارشــان برنــده شــده بــود‪ ،‬تقدیرشــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫آیا‬ ‫اصوالً‬ ‫تبلیغات‬ ‫می‌تواند‬ ‫باشد ؟‬ ‫قسمتآخر‬ ‫اخالقی‬ ‫پروفسور باقر ساروخانی‬ ‫تبلیــغ بایــد هــم مانــدگاری و پایــداری و هــم شــدت‬ ‫تأثیــر قــرار دهــد‪ .‬یــک نفــر ده نفــر یــا یــک ملــت را‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تحــت تأثیــر قــرار داد‪.‬‬ ‫مــا چــه تعــداد توانســتیم رســوالنی کــه در اعمــاق‬ ‫عمومیت تبلیغات اخالقی‬ ‫جامعــه برونــد و کاال و اندیشــه‌ی مــا را بــه اعمــاق‬ ‫امــا دومیــن مــورد عمومیــت اســت‪ .‬معیــار دیگــر‬ ‫جامعــه ببرنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت یــک تبلیــغ عمومیــت آن اســت‪ ،‬یعنــی تــا‬ ‫میــزان رســوخش در اعمــاق جامعــه در‬ ‫چــه حــد افــراد و گروه‌هــا را توانســته اســت تحــت‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪10‬‬
‫تبلیغــات اخالقــی‬ ‫مهم‌تــر اســت و تأثیــر بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫اگــر خودمــان شــخصاً کاالی خــود را تبلیــغ کنیــم‬ ‫اینجاســت کــه می‌توانیــم بگوییــم‪ ،‬تبلیــغ یکــی‬ ‫ممکــن بــه مــا بگوینــد‪ ،‬تــو کاالی خــود را تبلیــغ‬ ‫از دالیــل توفیــق آن میــزان رســوخش در اعمــاق‬ ‫می‌کنیــم و هیــچ بقالــی نمی‌گویــد‪ :‬ماســت مــن‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫تــرش اســت‪.‬‬ ‫امــا اگــر افــراد دیگــر در امــواج مختلــف و رســوالنی‬ ‫ارزیابی تبلیغات اخالقی‬ ‫کــه کاال و اندیش ـه‌ی مــا را بــه جامعــه ببرنــد بســیار‬ ‫حــاال اینجــا می‌خواهیــم بدانیــم‪ ،‬نتیجــه تبلیــغ‬ ‫‪11‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫مــا چــه بــوده اســت‪ .‬تبلیغاتــی کــه مــا داریــم‬ ‫روبوتیســیم‪ ،‬یعنــی آدمــی را از راه دور تحــت تأثیــر‬ ‫قــرار می‌دهیــم کــه کاالی مــا را بــرود و بخــرد‪.‬‬ ‫آیــا ایــن اخالقی اســت؟ اخــاق سوپرگواســت‪ ،‬اخالق‬ ‫نفــس لوامــه اســت‪ ،‬اخــاق ارزش‌هاســت‪ .‬اینکــه مــن‬ ‫بایســتی بتوانــم هنجارهــای جامعــه را ازش حراســت‬ ‫کنــم اینکــه تبلیــغ چنیــن اســت یــا فقــط می‌خواهــد‬ ‫آدم‌هــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد‪ .‬آیــا ایــن دو کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫از هــم متمایــز نیســتند؟‬ ‫برخــی عقیــده دارنــد عمــ ً‬ ‫ا اخــاق در ذات تبلیــغ‬ ‫نیســت امــا مــن ایــن عقیــده را نــدارم‪ .‬بلکــه معتقــدم‬ ‫کــه تبلیغــات می‌توانــد ابعــاد اخالقــی هــم پیــدا‬ ‫جامعــه قوانیــن اخالقــی بــرای تبلیغــات وضــع کنــد‬ ‫کنــد ولــی بــه شــروط زیــادی‬ ‫و نظــارت بــر اخالقــی شــدن تبلیــغ داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شروط تبلیغات اخالقی‬ ‫نظام‌های تخصصی در تبلیغات‬ ‫شــرط اول اینکــه مــا بایــد بتوانیــم قوانیــن اخالقــی را‬ ‫قــدم بعــدی‪ ،‬نظام‌هــای تخصصــی اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫وضــع کنیــم و تبلیغــات را مهــار کنیــم‪ .‬هــر جامعه‌ای‬ ‫جایــی کــه تبلیغــات می‌بایســتی بــا تخصــص آدم‌هــا‬ ‫بایــد دیــن کار را کنــد‪ .‬تبلیغــات نبایــد وحشــی و‬ ‫ســروکار داشــته باشــد‪ ،‬قدرت‌هــای اجتماعــی خیلــی‬ ‫بی‌حســاب حرکــت کنــد‬ ‫دارد ایــن حــوزه نمی‌شــوند و نظام‌هــای تخصصــی‬ ‫مــا نبایــد یــک الســتیکی کــه در زیرزمیــن تولیــد‬ ‫وارد ایــن حــوزه می‌شــوند کــه نمی‌گذارنــد افــراد‬ ‫می‌کنــم در روزنامــه یــا تلویزیــون جمهــوری اســامی‬ ‫بیندیشــند و مغــز آدم‌هــا اداره می‌کنــد و آن‌هــا را‬ ‫بگویــم ایــن کاال چنیــن و چنــان و پــول درهــم و ایــن‬ ‫کــور مغــز می‌کننــد‪.‬‬ ‫کار درســتی نیســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن می‌گوییــم «ســابلی منیــال ‪ :‬آگاهــی‪-‬‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا روی صفحــه تلویزیــون یــک تبلیــغ کاال قــرار‬ ‫قوانینی برای مهار تبلیغات‬ ‫می‌گیــرد و چنــد ثانیــه هــم می‌ایســتد‪ .‬از کنــار‬ ‫بنابرایــن مــا بایــد قوانینــی بــرای مهــار تبلیغــات‬ ‫آن کاال یــک چهــره‌ی نــاب‪ ،‬محبــوب‪ ،‬شناخته‌شــده‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬آیــا بایــد پفــک و ســیگار و مشــروبات‬ ‫و اخالقــی می‌گــذرد به‌طوری‌کــه ایــن دیگــر در‬ ‫الکــی را تبلیــغ کــرد؟ اینجاســت کــه بایــد رهبــران‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫ادراک آدم‌هــا قــرار نمی‌گیــرد در مغــزش نمــی‌رود‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪12‬‬
‫تبلیــغ گــول‌زن بــوده و مقالــه علمــی پایــه و اســاس‬ ‫نداشــته اســت‪.‬‬ ‫تبلیغــات میــان برنامــه‌ای ؛ ظلــم در حــق‬ ‫مخاطبــان‬ ‫یــا تبلیغــات میــان برنام ـه‌ای کــه در هنــگام پخــش‬ ‫ســریال یــا برنامه‌هــای تلویزیونــی دائــم تبلیغــات‬ ‫پخــش می‌شــود کــه سوءاســتفاده از افــراد اســت‪.‬‬ ‫کســانی کــه شــب می‌خواهنــد بخوابنــد و صبــح‬ ‫ســاعت ‪ ۶‬بیــدار شــوند مجبــور شــوند در هنــگام‬ ‫تماشــای فیلــم دائــم تبلیغــات میــان برنامــه‌ای‬ ‫ببیننــد‪ .‬نظام‌هــای حرفــه‌ای ایــن نــوع را بایــد‬ ‫ولــی در احســاس آن مــی‌رود و حــس کردنــد‪.‬‬ ‫کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫تبلیغات کاذب‬ ‫آموزش و آگاهی در تبلیغات‬ ‫یک‌بــار افــراد یــک کاالیــی را دوســت دارنــد و بــه‬ ‫مــورد بعــد آمــوزش و آگاهــی اســت‪ .‬اگــر مــا بتوانیــم‬ ‫او می‌گوینــد چــرا دوســت داری ایــن کاال را و او‬ ‫مبلغیــن را طــوری آمــوزش دهیــم کــه در ذهنشــان‬ ‫می‌گویــد نمی‌دانــم‪.‬‬ ‫بعــد اخالقــی باشــد و اگــر بتوانیــم مخاطبانمــان را‬ ‫بــه ایــن می‌گوینــد تبلیغــات کاذب کــه این‌طــوری‬ ‫طــوری آمــوزش دهیــم کــه تبلیغــات غیراخالقــی را‬ ‫هســتند کــه مثـ ً‬ ‫ا در یــک کاالی شــوینده کــه تولیــد‬ ‫بشناســند و طــرد کننــد‪ ،‬مــا قــدم بزرگــی برداشــتیم‬ ‫اثرگــذار نیســت؛ مثـ ً‬ ‫ا در فرانســه می‌آینــد در رســانه‬ ‫ــر ع َِبــا ِد ال َّ‬ ‫ذیــن‬ ‫َ‬ ‫در آیــه قــرآن می‌گویــد‪َ « :‬ف َب ّ ِش ْ‬ ‫ــون أَ ْح َســ َن ُه » یعنــی مــا‬ ‫ون ال ْ َقــ ْو َل َف َی َّت ِب ُع َ‬ ‫یَ ْســ َت ِم ُع َ‬ ‫افــراد را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد‪.‬‬ ‫کــه انــواع اندیش ـه‌ها و تبلیغــات را بشــنوند و بینــش‬ ‫می‌شــود‪ .‬بــرای تبلیــغ‪ ،‬تعریــف کــردن از کاال خیلــی‬ ‫معتبــر مث ـ ً‬ ‫ا در لودونــد تبلیــغ می‌کننــد و مقال ـه‌ی‬ ‫علمــی درمــورد یــک شــوینده نوشــته می‌شــود کــه‬ ‫بایــد مردمــی داشــته باشــیم کــه انــواع اندیشــه‌ها‬ ‫در ایــن مقالــه از کاالی خــود تعریــف می‌کنــد‬ ‫بتواننــد داوری کننــد‪ ،‬ایــن شــعور جمعــی اســت‪،‬‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ا اســید و قلیــای آن متعــارف اســت و افــراد در‬ ‫ایــن داوری جمعــی اســت اینجاســت کــه تبلیغــات‬ ‫خانه‌هــای خــود از آن اســتفاده می‌کننــد و بعدهــا‬ ‫می‌توانــد بعــد اخالقــی بیشــتری پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫متوجــه می‌شــوند این‌طــور نبــوده و ایــن هــم‬ ‫‪13‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫گزارش تصویری بیلبوردهای تهران‬ ‫بیلبوردهای بانک ملت‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪14‬‬
‫رامونا میریان‬ ‫‪15‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫گزارش تصویری بیلبوردهای کیش‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪16‬‬
‫کیانا عزتی‬ ‫‪17‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪18‬‬
‫گزارش تصویری بیلبوردهای تهران‬ ‫‪19‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫قیمت ستاره های ایرانی برای حضور در تبلیغات بیلبوردی‬ ‫قــرارداد دایــی بــا یــک تولیــدی موتورســیکلت در ســال‬ ‫اثرگــذار» ســهمی داشــته انــد‪ .‬حــاال از کارلــوس کــی روش‬ ‫دریافــت مبلــغ مشــخصی بــود و نکونــام نیــز قبــل از جــام‬ ‫بهــرام رادان‪ ،‬رضــا یزدانــی ‪ ،‬ســیروان و زانیــار خســروی تــا‬ ‫‪ 84‬نخســتین قــرارداد حضــور یــک ســتاره در تبلیغــات بــا‬ ‫تــا کریــم باقــری ‪ ،‬علــی دایــی ‪ ،‬عابــدزاده ‪ ،‬کیمیــا علیــزاده‪،‬‬ ‫جهانــی برزیــل بــا یــک قــرارداد بــرای شــرکت تولیــدی‬ ‫رضــا گلــزار را در تبلیغــات تلویزیونــی یــا روی بیلبــورد هــا‬ ‫روغــن موتــور نیــم میلیــارد بــه جیــب زد‪.‬‬ ‫هســتند و ارقامــی کــه مــی گیرنــد ‪ ،‬کــم هزینــه مناســبی‬ ‫ســتاره‌ها روی بیلبوردها؛ایــن حســرتی بــود کــه در تمــام‬ ‫بــرای گــذران زندگــی شــان شــده اســت‪ .‬گاه ایــن قراردادهــا‬ ‫مانــد‪ .‬یــک راه ســاده بــرای پــول در آوردن از شــهرت ‪ ،‬برای‬ ‫بــرای شــرکتی کــه قــرارداد را بســته و گاه ارقامــی ناچیــز‬ ‫دهــه ‪ 80‬و نیمــی از دهــه ‪ 90‬بــه دل خیلــی از ســتاره هــا‬ ‫نجومــی اســت مثــل قــرارداد کــی روش امــا بــه صرفه اســت‬ ‫شــان ممنــوع شــده بــود امــا از ســال ‪ 1394‬بــا مصوبــه ای‬ ‫اســت بــرای برندهــای کوچــک و دارای مخاطــب خــاص‪.‬‬ ‫از وزارت ارشــاد دولــت روحانــی ‪ ،‬ایــن اجــازه بــه ســتاره هــا‬ ‫داده شــد تــا روی بیلبوردهــا برگردنــد‪ .‬اگرچــه همچنــان‬ ‫کارلوس کی‌روش‬ ‫ایــن محدودیــت هــا در رســانه ملــی وجــود داشــت‪.‬‬ ‫بــی شــک گرانتریــن قــرارداد تبلیغاتــی میــان یــک ســتاره‬ ‫یکــی از روزنامــه هــای سیاســی در گزارشــی بــه بررســی‬ ‫و یــک صاحــب تبلیــغ بیــن ســرمربی تیــم ملــی و بانــک‬ ‫کــه طــی آن اعــدادی هــم بعنــوان دســتمزد تبلیغاتــی‬ ‫مدتــش یــک ســال هــم بــه طــول بیانجامــد امــا کامــا‬ ‫عملکــرد ســتاره‌های ورزش در حــوزه تبلیغــات پرداخــت‬ ‫ســامان بســته شــده‪ .‬قــراردادی کــه بــه نظــر نمــی رســد‬ ‫افــراد سرشــناس منتشــر کــرده اســت‪ .‬البتــه ســازندگی بــه‬ ‫هدفمنــد و بــرای بــازه جــام جهانــی طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫قــرارداد دایــی بــا یــک تولیــدی موتورســیکلت در ســال ‪84‬‬ ‫ایــن بانــک کــه پیشــتر درســت در ســال ورود تیــم ملــی‬ ‫توجــه نکــرد و نکونــام را بــه عنــوان نخســتین پیشــقراول‬ ‫والیبــال بــه لیــگ جهانــی قــراردادی ‪ 15‬میلیــارد تومانــی را‬ ‫مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫بــا ســتارگان والیبــال داشــت و حســابی دیــده شــد ‪ ،‬ســال‬ ‫قبــل از مــوج اخیــر حضــور ســتاره هــا روی بیلبوردهــا‬ ‫قبــل بــه ســراغ یــک کوهنــورد رفــت و بــا رقمــی نچنــدان‬ ‫تبلیــغ جــواد نکونــام بــرای روغــن موتــوری بــه نــام کاپیتــان‬ ‫جــام جهانــی بــا کمپیــن «مربــی بــاش» کــی روش را بیــش‬ ‫یــا تیزرهــا‪ ،‬یکــی از برندهــا در جــام جهانــی قبلــی بــرای‬ ‫بــاال ‪ ،‬از عظیــم قیچــی ســاز حمایــت کــرد و حــاال در ســال‬ ‫‪ ،‬مجــوزی موقــت از رســانه ملــی و ارشــاد گرفتــه شــده بــود‪.‬‬ ‫از آنکــه بــه بــازی هــای لیــگ بــرود ‪ ،‬بــه همایــش هــای‬ ‫قــراردادی کــه بــرای یــک ســال رقمــی حــدود ‪500‬میلیــون‬ ‫اســتانی اش مــی بــرد‪ .‬در تبلیغــات تلویزیونــی وادارش‬ ‫تومــان بــرای کاپیتــان وقــت تیــم ملــی داشــت و بــه نوعــی‬ ‫کــرده بعــد از ‪ 6‬ســال چنــد جملــه ای را فارســی بگویــد و‬ ‫بــا تصویــب و ابــاغ مصوبــه جدیــد ‪ ،‬خیلــی ســریع روی‬ ‫را نشــان عالقمندانــش بدهــد‪.‬‬ ‫سدشــکن بــود چــون بعــد از آن رضــا گلــزار و علــی دایــی‬ ‫اقــا در ســال پایانــی قــراردادش کمــی فارســی حــرف زدن‬ ‫بیلبوردهــا رفتنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه مومنــی مدیــر روابــط عمومــی بانــک ســامان حاضــر‬ ‫ابتــدا قــرار بــود تنهــا تبلیغــات بــرای محصــوالت ایرانــی آزاد‬ ‫بــه گفــت و گــو بــا ســازندگی نشــد امــا دربــاره ایــن قــرارداد‬ ‫نمایندگــی داخلــی داشــتند هــم اعمــال شــد و حــاال تقریبــا‬ ‫تفاهــم دو جانبــه از رســتوران لئــون پایــه گــذاری شــده‬ ‫باشــد امــا خیلــی زود ‪ ،‬آزادی بــرای کاالهــای خارجــی کــه‬ ‫‪ ،‬اهالــی فوتبــال اخبــار موثقــی دارنــد‪ .‬مــی گوینــد ایــن‬ ‫خیلــی هــا قراردادهــای تبلیغاتــی دارنــد یــا در پــروژه‬ ‫اســت‪ .‬برنــارد عزرائیلیــان کــه ســابقه کار تبلیغاتــی طوالنــی‬ ‫محبــوب ایــن روزهــا در علــم تبلیغــات یعنــی «تبلیغــات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫در دهــه ‪ 70‬بــا برندهــای سرشــناس صوتــی و تصویــری‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪20‬‬
‫داشــته اســت ‪ ،‬کارلــوس کــی روش را بــا بانــک ســامان‬ ‫تــا رســتوران داری در تجریــش ‪ ،‬همــه بــر اســاس توافــق‬ ‫حــدود یــک میلیــون دالر اســت‪.‬‬ ‫همیــن حــاال ســتاره هــای دیگــری از ورزشــی هــا در‬ ‫مرتبــط مــی کنــد‪ .‬قــراردادی کــه رقمــش گفتــه شــده‬ ‫هــای اینچنینــی بــوده انــد‪.‬‬ ‫ایــن کمپیــن بــرای بانــک ســامان خیلــی ارزان تــر از تیــم‬ ‫تبلیغــات هســتند‪ .‬مثــا کریــم باقــری خمیردنــدان بنســر‬ ‫ایــن اســت کــه مهــدی تــاج هــم بعــد از دیــدن بیلبوردهــای‬ ‫تبلیغــات باشــد‪ .‬او غیــر از بیلبوردهــا در تبلیغــات تلویزیونــی‬ ‫والیبــال اســت امــا بــه شــدت دیــده شــده‪ .‬نکتــه جالــب امــا‬ ‫را تبلیــغ مــی کــرد ‪ ،‬بــی آنکــه اثــری از دنــدان هایــش در‬ ‫کــی روش در خیابــان هــا تــازه در جریــان قــرارداد قــرار‬ ‫ایــن محصــول هــم حضــور داشــته‪ .‬رقــم قــرارداد کریــم را‬ ‫گرفتــه امــا او بــه ســازندگی در ایــن بــاره مــی گوید‪«:‬ایــن‬ ‫حــدود ‪ 400‬میلیــون تخمیــن مــی زننــد‪ .‬احمدرضاعابــدزاده‬ ‫قــرارداد کامــا قانونــی اســت و ایــن اجــازه را در بندهــای‬ ‫هــم دو تبلیــغ مجــزا در ایــن مــدت داشــته کــه هــر کــدام‬ ‫توافقــش بــا مــا داشــته و تخلفــی انجــام نــداده اســت‪ ».‬ایــن‬ ‫شــان رقــم هایــی حــدود ‪ 300‬میلیــون برایــش عایــدی‬ ‫قــرارداد ایــن روزهــا بــه ســوژه منتقــدان کــی روش بــدل‬ ‫داشــته انــد‪.‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا جهانبخــش ســفیر کلییــر شــده و قــرار اســت بــه‬ ‫جــای تبلیغــات کریــس رونالــدو ‪ ،‬در زمــان جــام جهانــی‬ ‫علی دایی دو میلیاردی!‬ ‫کلیــپ هــای او از رســانه ملــی پخــش شــود‪ .‬ایــن قــرارداد‬ ‫نزدیــک تریــن قــرارداد بیــن ورزشــی هــا بــه کــی روش‬ ‫رقمــی ‪ 500‬میلیونــی دارد‪ .‬فرمــول تبلیغــات مهــدی‬ ‫جدیدتریــن قــراردادش کــه قــرارداد بــا یــک تاکســی‬ ‫صــورت فــروش درصــدی و رقــم ثابــت اســت کــه احتمــاال‬ ‫را بــا فاصلــه ای چشــمگیر ‪ ،‬علــی دایــی دارد ‪ .‬او بــرای‬ ‫مهــدوی کیــا و مهــدی رحمتــی بــا شــرکت میهــن هــم بــه‬ ‫اینترنتــی اســت را بــه مبلــغ ‪2‬میلیاردتومــان درســال‬ ‫بــه همیــن حــدود ‪ 500‬میلیــون تومــان در ســال مــی رســد‪.‬‬ ‫بســته اســت‪ .‬دایــی از قدیــم گرانتریــن ســتاره فوتبــال‬ ‫ایــن قــرارداد امــا یــک توافــق ســه ســاله اســت‪ .‬از بیــن‬ ‫ایــران بــوده‪ .‬او بــه دلیــل دایــره بــزرگ رفقــای تجــاری اش‬ ‫ورزشــی هــا شــاید کمتریــن دریافتــی را بهــداد ســلیمی و‬ ‫همیشــه گرانتریــن قراردادهــا را مــی بســته اســت‪ .‬مثــا‬ ‫کیمیــا علیــزاده داشــته انــد کــه رقــم قراردادهــای شــان‬ ‫بــرای فعالیــت و همــکاری در هــر یــک از مجتمــع هــای‬ ‫حــدود ‪ 100‬میلیــون تومــان تخمیــن زده شــده اســت‪.‬‬ ‫تجــاری معــروف تهــران ‪ ،‬بــه او یــک واحــد مــی دهنــد تــا‬ ‫مهــدی مهــدوی کیــا یکــی از ســلبریتی هایــی اســت کــه‬ ‫نامــش کنــار آن مجموعــه باشــد‪ .‬فعالیــت هــای اقتصــادی‬ ‫چنــد ماهــی اســت تصاویــرش را روی بیلبوردهــا در ســطح‬ ‫اش از بــازار طــا در فرشــته ‪ ،‬بولــوار ارتــش یــا کریــم خــان‬ ‫‪21‬‬ ‫شــهر مــی بینیــم‪.‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
w w w . a d s c i m a g . c o m In The Name of God DANESH TABLIGHAT Iranian advertising magazine Educational; researching - News Monthly advertising magazine In Persian & English Year14th - No 61 -March 2018 Price 30/000 Rls CEO & Publish: Mehrdad Boostanchi Saf sari Vice Ceo: Alireza Alizadeh lelkami Advisor Group: Artistic advisor: khosrow Yahyaee Executive advisor: Mahmood Mokhtariyan Law advisor: Jalal Aldine Arshi Art Director: Shila chinisaz Index On-Line version: Mina Maghari Customer manager & Bilboard ordering: kiyana Ezzati 4 Representatives: Iran: hormozgan: naser ahmadi +76 33666208 Goverment readiness for any facilitation 9 Printing & Producing: Printing: Valla Can advertising inprinciple be ethical? add: floor 4, No 61, between Sarvestan 3&4, Shariati St. P.O. Box: 16765-681 www.adscimag.com info@adscimag.com 14 Picture report of Tehran bilboards 16 Daneshe Tablighat Printed Picture report of Kish bilboards ISSN: 2009 - 0573 Daneshe Tablighat Online ISSN: 2009 - 0581 ISSN: Tablighat The price ofDaneshe iranian starsMultimedia to attend Daneshe Tablighat Printed ISSN: 2009 - 059X ISSN: 2009 - 0573 bilboard advertising Daneshe Tablighat Online ISSN: 2009 - 0581 Daneshe Tablighat Multimedia ISSN: 2009 - 059X ISSN: 20 22 ‫تبلیغات‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ 96 ‫ اسفند‬/ 61 ‫شماره‬
‫‪23‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬
‫شماره ‪ / 61‬اسفند ‪96‬‬ ‫نخستی‬ ‫ن نشریه‬ ‫بی‬ ‫ن المللی‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪24‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دانش تبلیغات

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 66

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 66

شماره : ۶۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 65

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 65

شماره : ۶۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 64

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 64

شماره : ۶۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 62

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 62

شماره : ۶۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
ماهنامه دانش تبلیغات شماره 60

ماهنامه دانش تبلیغات شماره 60

شماره : ۶۰
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!